Gi i thi u h th ng phun x ng i n t

c a toyota

I. Gi i thi u h th ng i n i u khi n ng c , h th ng phun x ng i n t EFI - Trên th gi i h th ng phun x ng i n t trên xe h i ã c s d ng h t s c ph bi n k t nh ng n m cu i th p niên 1980. Qua các th i k h th ng phun x ng i n t ã c phát tri n và ngày càng tr nên hoàn thi n h n - Vào th k 19, m t k s ng i Pháp ông Stevan ã ngh ra cách phun nhiên li u cho m t máy nén khí. Sau ó m t th i gian, m t ng i c ã cho phun nhiên li u vào bu ng cháy nh ng không mang l i hi u qu nên không th c hi n. u th k 20, ng i c áp d ng h th ng phun nhiên li u trong ng c x ng 4 thì t nh t i (nhiên li u dùng trên ng c này là d u ho nên hay b kích n và hi u su t r t th p). Tuy nhiên sau ó sáng ki n này ã c ng d ng thành công trong vi c ch t o h th ng cung c p nhiên li u cho máy bay c. n n m 1966, hãng BOSCH ã thành công trong viêc ch t o h th ng phun x ng ki u c khí. Trong h th ng phun x ng này, nhiên li u c phun liên t c vào tr c supap hút nên có tên g i là K-Jetronic.(K - Konstant-liên t c, Jetronic-phun). K-Jetronic c a vào s n xu t và ng d ng trên các xe c a hãng Mercedes và m t s xe khác, là n n t ng cho vi c phát tri n h th ng phun x ng th h sau nh : KE - Jetronic, Mono - Jectronic, L- Jectronic, Motronic,« - Tên ti ng anh c a K ± Jectronic là CIS ( Continuous Injection System) c tr ng cho các hãng xe châu âu có 4 lo i c b n cho CIS là: K ± Jectronic, K ± Jectronic v i c m bi n ôxy và KEJectronic (có k t h p i u khi n i n t ) ho c KE - Motronic (kèm i u khi n góc ánh l a s m). Do h th ng phun c khí có nhi u nh c i m nên u nh ng n m 80, BOSCH ã cho ra i h th ng phun s d ng kim phun i u khi n b ng i n. Có hai lo i h th ng L-Jectronic (l ng nhiên li u c xác nh nh c m bi n o l u l ng khí n p) và D-Jectronic (l ng nhiên li u c xác nh d a vào áp xu t trên ng ng n p). - n n m 1984 ng i Nh t (mua b n quy n c a BOSCH) ã ng d ng h th ng phunh x ng LJectronic và D ± Jectronic trên các xe c a hãng Toyota (dùng v i ng c 4A - ELU). n n m 1987 hãng Nissan dùng L-Jetrronic thay cho b ch hoà khí c a Nissan Sunny. Song song v i s phát tri n c a h th ng phun x ng, h th ng i u khi n ánh l a theo ch ng trình (ESA - Electronic Spark Advance) c ng c a vào s d ng vào nh ng n m u th p niên 80. Sau ó vao u nh ng n m 90, h th ng ánh l a tr c ti p (DIS-Direct Ignition System) ra i, cho phép không s d ng Delco và h th ng này ã có m t trên h u h t các xe th h m i. - Ngày nay, g n nh t t c các ôtô u c trang b h th ng i u khi n ng c c x ng và Diesel theo l p trình, chúng giúp ng c áp ng các yêu c u g t gao v khí x và tính ti t ki m nhiên li u. Thêm vào ó, công su t ng c c ng c c i thi n rõ r t. - Nh ng n m g n ây, m t th h m i c a ng c phun x ng ã ra i. ó là ng c phun tr c ti p: GDI (Gasoline Direct Injection), trong t ng lai g n, ch c ch c GDI s c s d ng r ng rãi. u i m c a h th ng phun x ng: - Có th c p h n h p khí - nhiên li u ng u n t ng xylanh. - Có th t t l khí - nhiên li u chính xác v i t t c các d i t c ng c . - áp ng ki p th i s thay i góc m b m ga. - Kh n ng hi u ch nh h n h p ± khí nhiên li u d dàng: có th làm m h n h p khi nhi t th p ho c c t nhiên li u khi gi m t c . - Hi u su t n p h n h p không khí ± nhiên li u cao. - Do kim phun b trí g n supap hút nên dòng khí n p trên ng góp hút có kh i l ng th p (ch a ch n v i nhiên li u) s t t c xoáy l c cao, nh v y, nhiên li u s không còn th t thoát trên

ng ng n p và hoà khí s c tr n t t h n. - Nh chúng ta ã bi t , hi n nay ph n l n các ôtô s d ng Vi t Nam và trên th gi i u c trang b h th ng i u khi n i n t , i u khi n các ho t ng c a ôtô nh : i u khi n phun x ng, i u khi n ánh l a, i u khi n h th ng phanh ABS, i u khi n h p s , i u khi n h th ng treo«nh n m c ích th a mãn nhu c u ngày càng cao c a ng i s d ng, c ng nh các tiêu chu n v môi tr ng. Tuy nhiên, cùng v i s t ng tr ng v s l ng và ch t l ng c a ôtô ã n y sinh v n m i i v i ôtô s d ng h th ng phun x ng i n t n c ta: - H th ng phun x ng i n t còn khá m i m Vi t Nam, nên khi s d ng xe có trang b h th ng i u khi n phun x ng i n t , ng i s d ng và th s a xe th ng g p khó kh n trong s a ch a và thay th các b ph n c a h th ng nhiên li u. - H th ng phun x ng i n t ch a c ào t o r ng rãi và chuyên sâu t i các tr ng h c và trung tâm d y ngh do thi u trang thi t b , mô hình day h c và h ng ch trong vi c n m b t lý thuy t h th ng phun x ng i n t c a giáo viên. - Các ôtô sau m t th i gian s d ng có th b h h ng h p i u khi n i n t ECU hay u b d x ng ho c thi u x ng do các nguyên nhân gây ra trong ECU ( n u tháy m i giá thành r t t, trong khi Vi t Nam ch a ch t o c h p i u khi n i n t ECU). D n n tình tr ng ng c không ho t ng c ho c làm gi m tính kinh t nhiên li u và làm ô nhi m môi tr ng xung quanh. - Giá thành ph tùng thay th , c bi t là h p ECU khá t. II.Trình bày nguyên lý c u t o và ho t ng c a h th ng phun x ng i n t EFI, h th ng i u khi n và các b ph n liên quan. II.1. Trình bày nguyên lý c u t o và ho t ng c a h th ng phun x ng i n t EFI H th ng EFI s d ng các c m bi n khác nhau phát hi n tình tr ng c a ng c và i u ki n ch y c a xe. Và ECU ng c tính toán l ng phun nhiên li u t i u và làm cho các vòi phun phun nhiên li u.

Hình 1:K t c u c b n c a EFI - ECU ng c : ECU này tính th i gian phun nhiên li u t i u d a vào các tín hi u t các c m bi n.

.1. Các b ph n chính: ( hình 3 ) .C m b m nhiên li u. .C m bi n l u l ng khí n p ho c c m bi n áp su t ng ng n p: C m bi n này phát hi n kh i l ng không khí n p ho c áp su t c a ng n p.EFI (Lo i i u khi n l u l ng không khí) Lo i này s d ng m t c m bi n l u l ng khí n p phát hi n l ng không khí ch y vào ng ng n p. Mô t : Nhiên li u c l y t bình nhiên li u b ng b m nhiên li u và c phun d i áp su t b i vòi phun.2. D . ..Bình nhiên li u. Hình 2:các lo i EFI II. b.EFI (Lo i i u khi n áp su t ng ng n p) Lo i này o áp su t trong ng ng n p phát hi n l ng không khí n p theo t tr ng c a không khí n p. .B m nhiên li u .2.C m bi n v trí b m ga: C m bi n này phát hi n góc m c a b m ga.1.C m bi n oxy: C m bi n này phát hi n n ng c a oxy trong khí x . Các lo i EFI: ( hình 2 ) Có hai lo i h th ng EFI c phân lo i theo ph ng pháp phát hi n l ng không khí n p. L .1.C m bi n nhi t n c: C m bi n này phát hi n nhi t c a n c làm mát. và m t lo i th c hi n các hi u ch nh d a vào th tích không khí. II.1. a. .C m bi n v trí tr c khu u: C m bi n này phát hi n góc quay tr c khu u và t c c a ng c . Áp su t nhiên li u trong ng ng nhiên li u ph i c i u ch nh duy trì vi c phun nhiên li u n nh b ng b i u áp và b gi m rung ng. C m bi n v trí tr c cam: C m bi n này phát hi n góc quay chu n và th i i m c a tr c cam. .1. Có hai ph ng pháp phát hi n: M t lo i tr c ti p o kh i không khí n p. . H th ng nhiên li u: II.

Hình 3: các b ph n chính c a h th ng nhiên li u. làm cho vi c kh i ng l i khó kh n.. Van an toàn m ra khi áp su t phía c a ra tr nên quá cao. . d x y ra hi n t ng khoá h i nhi t cao. . v. b o nhiên li u. Cánh b m c mô t quay nén nhiên li u. . . N u không có áp su t d .B gi m rung ng. b i u áp.v. B m nhiên li u: B m nhiên li u c l p trong bình nhiên li u và c k t h p v i b l c nhiên li u.B i u áp.Vòi phun.ng phân ph i...B l c nhiên li u. . nh m ng n ch n áp su t nhiên li u tr nên quá cao này.L i l c c a b m nhiên li u. a. . Van m t chi u óng l i khi b m nhiên li u d ng duy trì áp su t trong ng ng nhiên li u và làm cho vi c kh i ng ng c d dàng h n.

Khi áp su t nhiên li u v t quá l c ép c a lò xo trong b i u áp.Hình 4: B m nhiên li u. b i u áp còn duy trì áp su t d trong ng ng nhiên li u c ng nh cách th c duy trì van m t chi u c a b m nhiên li u. Lo i 1 ( hình 5) Lo i này i u ch nh áp su t nhiên li u m t áp su t không thay i.3 kgf/cm2). (Các giá tr này có th thay i tu theo ki u c a ng c ) Ngoài ra. b. van này m ra tr nhiên li u tr v bình nhiên li u và i u ch nh áp su t. . B i u áp: B i u áp này i u ch nh áp su t nhiên li u vào vòi phun 324 kPa (3. Có hai lo i ph ng pháp i u ch nh nhiên li u.

áp su t nhiên li u c i u ch nh b ng cách thay i áp su t nhiên li u khi van m ra theo chân không c a ng ng n p.Lo i 2 ( hình 7) Lo i này có ng phân ph i liên t c i u ch nh áp su t nhiên li u gi cho áp su t nhiên li u cao h n áp su t c xác nh t áp su t ng ng n p. Nhiên li u c tr v bình nhiên li u qua ng h i nhiên li u.Hình 6 . . Ho t ng c b n c ng gi ng nh lo i 1. nh ng chân không c a ng ng n p c t vào bu ng trên c a màng ch n.

Vòi phun: ( hình 9) Vòi phun phun nhiên li u vào các c a n p c a các xi lanh theo tín hi u t ECU ng c . Các tín hi u t ECU ng c làm cho dòng i n ch y vào cu n dây i n t .Hình 7 c. làm cho píttông b m . d. B gi m rung ng hình 18) B gi m rung này dùng m t màng ng n h p th m t l ng nh xung c a áp su t nhiên li u sinh ra b i vi c phun nhiên li u và nén c a b m nhiên li u Hình 8 B gi m rung ng.

Vì hành trình c a pít tông b m không thay i m dòng i n ch y vào cu n i n t này. B l c nhiên li u và l i l c c a b m nhiên li u: ( hình 10 ) . . e.B l c nhiên li u B l c nhiên li u kh b i b n và các t p ch t trong nhiên li u c b m lên b i b m nhiên li u. Hình 10: B l c nhiên li u và l i l c.L i l c c a b m nhiên li u L i l c c a b m nhiên li u kh b i b n và các t p ch t ra kh i nhiên li u tr c khi i vào b m nhiên li u. i. m van phun nhiên li u. . l ng phun nhiên li u c i u ch nh t i th i Hình 9 Vòi phun.b kéo.

. ho c t i tr ng l n.2. b.1. i u khi n t c c a b m nhiên li u ( hình 12) Vi c i u khi n này làm gi m t c c a b m nhiên li u gi m mòn c a b m và i n n ng khi không c n nhi u nhiên li u. Khi dòng i n ch y vào b m nhiên li u qua ti p i m B c a r le i u khi n b m và i n tr . n u ng c ch a n máy. b m nhiên li u s làm vi c t c th p. Hình 11: s m ch i n i u khi n b m nhiên li u. Ho t ng c b n: B m nhiên li u ch ho t ng khi ng c ang n máy. Khi ng c ang quay kh i ng. nh khi ng c ang ch y t c th p.2. ECU ng c chuy n m ch ti p i m c a r le i u khi n b m nhiên li u sang A i u khi n b m nhiên li u t c cao. khi ng c ang ch y t c cao. i u khi n b m nhiên li u: a.II. Th m chí khi khoá i n c b t n v trí ON. thì b m nhiên li u s không làm vi c.

c a hành khách phía tr c ph ng lên. ( hình 13 ). Sau khi i u khi n ng t b m nhiên li u. ECU ng c s ng t r le m m ch ng ng ho t ng c a b m nhiên li u. H th ng ng t b m nhiên li u: m t s xe có m t c c u i u khi n làm ng ng ho t ng c a b m nhiên li u trong các i u ki n sau ây duy trì an toàn. .Khi túi khí n : Khi túi khí SRS c a lái xe. . vi c i u khi n này s c lo i b b ng cách t t khoá i n v v trí OFF. vi c i u khi n ng t nhiên li u làm b m nhiên li u không ho t ng.Hình 12: i u khi n t c b m nhiên li u c. Khi ECU ng c phát hi n m t tín hi u ph ng lên c a túi khí t c m c m bi n túi khí trung tâm. làm cho b m nhiên li u làm vi c tr l i.

làm cho b m nhiên li u ho t ng tr l i. công t c này b tách kh i ti p i m xoay nó v v trí OFF và ng ng ho t ng c a b m nhiên li u. y công t c v v trí ban u ng ng vi c i u khi n c t nhiên li u. Sau khi c t nhiên li u. .Hình 13 . Khi viên bi trong công t c này d ch chuy n vì có va p.Khi xe b âm ho c b l t ( hình 14 ). Khi xe b âm. Công t c quán tính c a b m nhiên li u c t gi a ECU b m nhiên li u và ECU ng c . công t c quán tính c a b m nhiên li u s ng t b m nhiên li u gi m thi u s rò r nhiên li u.

và các i n áp c c c a c m bi n.2. . Trình bày nguyên lý c u t o và ho t ng c a h th ng i u khi n và các b phân liên quan. Ch ng này gi i thích các c m bi n (các tín hi u). ECU ng c .1. các ch c n ng an toàn và d phòng. s m ch i n và s n i mát.Mô t : H th ng i u khi n ng c g m có ba nhóm các c m bi n (và các tín hi u u ra c a c m bi n). II. ( hình 15 ) Các ch c n ng c a ECU ng c c chia thành i u khi n EFI. i u khi n ISC. Các ch c n ng này và các ch c n ng c a b ch p hành c gi i thích các ch ng riêng.Hình 14 II. và các b ch p hành. ch c n ng ch n oán.2. i u khi n ESA. và các ch c n ng khác.

. làm cho ti p i m óng l i. s ch ra lo i trong ó r le chính EFI c i u khi n tr c ti p t khoá i n. M ch ngu n c xe ô tô s d ng th c s g m có 2 lo i sau ây.1.Lo i i u khi n b ng ECU ng c a.2.1. Lo i i u khi n b ng ECU: M ch ngu n trong hình minh h a là lo i trong ó ho t ng c a r le chính EFI c i u khi n . r le chính EFI. Vi c này cung c p i n cho các c c + B và + B1 c a ECU ng c .Hình 15 II. b. Các m ch i n này bao g m khoá i n. i n áp c a c quy luôn luôn cung c p cho c c BATT c a ECU ng c tránh cho các mã ch n oán và các d li u khác trong b nh c a nó không b xóa khi t t khoá i n OFF. Hình 16: M ch ngu n lo i i u khi n b ng khóa i n. Khi b t khoá i n ON. v. M ch ngu n M ch ngu n là các m ch i n cung c p i n cho ECU c a ng c . Lo i i u khi n b ng khoá i n ( hình 16) Nh trình bày hình minh h a này. dòng i n ch y vào cu n dây c a r le chính EFI.v.Lo i i u khi n b ng khoá i n .

và chúng c n i v i c c E1 trong ECU ng c .N i mát i u khi n b ch p hành (E01.b i ECU ng c .N i mát cho c m bi n (E2. Lo i này yêu c u cung c p i n cho ECU ng c trong vài giây sau sau khi t t khoá i n OFF. van ISC và b s y c m bi n t l không khí-nhiên li u. i n áp c a c quy luôn luôn cung c p cho c c BATT có lí do gi ng nh cho lo i i u khi n b ng khoá i n. Hình 17: S m ch ngu n i u khi n b ng ECU. óng ti p i m c a r le chính EFI và c p i n cho c c +B c a ECU ng c . C ng gi ng nh c c E1. Khi b t khóa i n ON.nhiên li u. Tín hi u này làm cho dòng i n ch y vào cu n dây. nh cho các b ch p hành. b t m r le chính EFI. i n áp c a c quy c c p n c c IGSW c a ECU ng c và m ch i u khi n r le chính EFI trong ECU ng c truy n m t tín hi u n c c M-REL c a ECU ng c .N i mát i u khi n ECU ng c (E1) C c E1 này là c c ti p mát c a ECU ng c và th ng c n i v i bu ng n p khí c a ng c . II. Do ó vi c óng ho c ng t c a r le chính EFI c ECU ng c i u khi n. . Chúng tránh cho các c m bi n không b phát hi n các tr s i n áp l i b ng cách duy trì i n th ti p mát c a c m bi n và i n th ti p mát c a ECU ng c cùng m t m c.1. E01 và E02 cn ig n . E02) Các c c E01 và E02 là các c c ti p mát cho b ch p hành. Ngoài ra m t s ki u xe có m t r le c bi t cho m ch s y nóng c m bi n t l không khí . E21) Các c c E2 và E21 là các c c ti p mát c a c m bi n. .2. .M ch n i mát ECU ng c có 3 m ch n i mát c b n sau ây. yêu c u m t l ng dòng i n l n.2.

.bu ng n p khí c a ng c . II. Các c m bi n và tín hi u. c m bi n o kh i l ng và c m bi n o l u l ng không khí n p có các lo i nh sau.2. các c m bi n phát hi n kh i l ng không khí n p.2. C m bi n l u l ng khí n p: C m bi n l u l ng khí n p là m t trong nh ng c m bi n quan tr ng nh t vì nó c s d ng trong EFI ki u L phát hi n kh i l ng ho c th tích không khí n p. C m bi n l u l ng khí n p ch y u c chia thành 2 lo i.Ki u cánh.Ki u gió xoáy quang h c Karman Hi n nay h u h t các xe s d ng c m bi n l u l ng khí n p khí ki u dây nóng vì nó o chính xác h n. và làm cho ph n không khí n p ch y qua khu v c . C m bi n o kh i l ng khí n p: .1. Tín hi u c a kh i l ng ho c th tích c a không khí n p c dùng tính th i gian phun c b n và góc ánh l a s m c b n. C m bi n l u l ng khí n p g n và nh nh c th hi n trong hình minh h a bên trái là lo i c m phích c t vào ng không khí. C m bi n o kh i l ng khí n p ki u dây s y: -C ut o: Nh trình bày hình minh h a. tr ng l ng nh h n và b n cao h n.Ki u dây s y C m bi n o l u l ng khí n p: . Hình 18: S m ch n i mát c a ECU.2. và c m bi n o th tích không khí n p. c u t o c a c m bi n l u l ng khí n p ki u dây nóng r t n gi n. II.2.

Trong tr ng h p c a c m bi n l u l ng khí n p ki u dây s y. Nh trình bày trong hình minh h a. C m bi n l u l ng khí n p c th hi n trong hình minh ho c ng có m t c m bi n nhi t không khí n p g n vào. m t dây nóng và nhi t i n tr . c s d ng nh m t c m bi n. chính xác phát hi n c t ng lên và h u nh không có s c c n c a không khí n p. vì không có các c c u c bi t. dòng i n ó s t l thu n v i kh i không khí n p. B ng cách tr c ti p o kh i l ng không khí n p. Khi không khí ch y quanh dây này. sau ó c truy n n ECU ng c t c c VG. c l p vào khu v c phát hi n. dòng i n này c bi n i thành m t i n áp. Hình 19:C m bi n l u l ng khí n p lo i dây s y . Sau ó có th o kh i l ng không khí n p b ng cách phát hi n dòng i n ó.phát hi n. Ngoài ra.Ho t ng và ch c n ng: Nh th hi n trong hình minh h a. dây s y c làm ngu i t ng ng v i kh i không khí n p. B ng cách i u ch nh dòng i n ch y vào dây s y này gi cho nhi t c a dây s y không i. dòng i n ch y vào dây s y (b s y) làm cho nó nóng lên. . d ng c này có b n tuy t h o.

Do ó m c làm ngu i cho dây s y này gi m xu ng.M ch i n bên trong: ( hình 21) Trong c m bi n l u l ng khí n p th c t . vì có th o c kh i l ng khí n p m t cách chính xác m c dù nhi t khí n p thay i. B ng cách s d ng các c tính c a lo i m ch c u này. m t dây s y c ghép vào m ch c u. kh n ng làm ngu i c a không khí gi m xu ng so v i cùng th tích khí n p m c n c bi n. Ngoài ra. Khi dây s y này (Rh) c làm mát b ng không khí n p. nh trình bày hình minh h a. ECU c a ng c không c n ph i hi u ch nh th i gian phun nhiên li u i v i nhi t không khí n p. Do ó. . Khi th c hi n vi c này. khi m t không khí gi m i các cao l n. M ch c u này có c tính là các i n th t i i m A và B b ng nhau khi tích c a i n tr theo ng chéo b ng nhau ([Ra+R3]*R1=Rh*R2). Trong h th ng này. Vì kh i khí n p c phát hi n c ng s gi m xu ng. nhi t c a dây s y (Rh) c duy trì liên t c nhi t không i cao h n nhi t c a không khí n p. b ng cách s d ng nhi t i n tr (Ra). nhi t c a dây s y (Rh) l i t ng lên d n n vi c t ng t ng ng trong i n tr cho n khi i n th c a các i m A và B tr nên b ng nhau (các i n áp c a các i m A và B tr nên cao h n). M t b khuy ch i x lý phát hi n chênh l ch này và làm t ng i n áp t vào m ch này (làm t ng dòng i n ch y qua dây s y (Rh)). i n tr t ng lên d n n s hình thành chênh gi a các i n th c a các i m A và B. c m bíên l u l ng khí n p có th o c kh i l ng không khí n p b ng cách phát hi n i n áp i m B. nên không c n ph i hi u ch nh m c bù cho cao l n.Hình 20 .

2. C m bi n áp su t ng ng n p c dùng cho h th ng EFI ki u D c m nh n áp su t ng ng n p. Vì v y.Hình 21 II. B ng cách g n m t IC vào c m bi n này. không c n ph i hi u ch nh m c bù cho cao l n vì áp su t c a ng ng n p có th o c chính xác ngay c khi cao này thay i. m t chíp silic k t h p v i m t bu ng chân không c duy trì chân không nh tr c. C m bi n áp su t ng ng n p ( C m bi n chân không ). mà IC bi n i t s dao ng c a giá tr i n tr này g i là tín hi u PIM. . M t thay i v áp su t c a ng ng n p s làm cho hình d ng c a chip silic này thay i. Nh trình bày hình minh h a.2. và tr s i n tr c a chíp này dao ng theo m c bi n d ng này. c g n vào b c m bi n này. ây là m t trong nh ng c m bi n quan tr ng nh t trong EFI ki u D.2. c m bi n áp su t ng ng n p c m nh n c áp su t ng ng n p nh m t tín hi u PIM. Sau ó ECU ng c xác nh c th i gian phun c b n và góc ánh l a s m c b n trên c s c a tín hi u PIM này. M t phía c a chip này c l ra v i áp su t c a ng ng n p và phía bên kia thông v i bu ng chân không bên trong. Tín hi u i n áp.

m t s thi t b truy n m t tín hi u IDL riêng bi t.2. Hi n nay. C m bi n v trí b m ga: C m bi n v trí b m ga c l p trên c h ng gió.Hình 22 II. lo i tuy n tính và lo i có ph n t Hall c s d ng.2. có 2 lo i. Ngoài ra. c truy n n ECU ng c nh tín hi u m b m ga (VTA). u ra 2 h th ng c s d ng t ng tin c y. C m bi n này bi n i góc m b m ga thành i n áp. .3. Ngoài ra. Các b ph n khác xác nh nó lúc t i th i i m ch y không t i khi i n áp VTA này d i giá tr chu n.

ti p i m IDL s b ng t OFF.Lo i ti p i m: Lo i c m bi n v trí b m ga này dùng ti p i m không t i (IDL) và ti p i m tr t i (PSW) phát hi n xem ng c ang ch y không t i ho c ang ch y d i t i tr ng l n. Khi b m ga c óng hoàn toàn. và khi b m ga m quá m t i m xác nh. ECU ng c xác nh r ng ng c ang ch y không t i. t i th i i m này ECU ng c xác nh r ng ng c ang ch y d i t i n ng. ti p i m PSW s óng ON. ti p i m IDL óng ON và ti p i m PSW ng t OFF. .Hình 23 a. Khi p bàn p ga.

Khi ti p i m này tr t d c theo i n tr ng th i v i góc m b m ga.Hình 24 b. ti p i m c a tín hi u IDL c n i v i các c c IDL và E2. c m bi n này g m có 2 con tr t và m t i n tr . i n áp này c t vào c c VTA theo t l thu n v i góc m c a b m ga. và các ti p i m cho các tín hi u IDL và VTA c cung c p các u c a m i ti p i m. VTA2) t ng tin c y . M t s ki u s d ng tín hi u ra hai h th ng (VTA1.Lo i tuy n tính: Nh trình bày trong hình minh h a. Khi b m ga c óng l i hoàn toàn.

Lo i ph n t Hall: C m bi n v trí b m ga lo i ph n t Hall g m có các m ch IC Hall làm b ng các ph n t Hall và các nam châm quay quanh chúng. và các nam châm này thay i v trí c a chúng. duy trì tin c y c a c m bi n này. . vì th nó không d b h ng. C m bi n này không ch phát hi n chính xác m c a b m ga. Khi b m ga m . Ngoài ra. nó phát ra các tín hi u t hai h th ng có các tính ch t khác nhau. mà còn s d ng ph ng pháp không ti p i m và có c u t o n gi n. Tín hi u này c truy n n ECU ng c nh tín hi u m b m ga. các nam châm quay cùng m t lúc. Vào lúc ó. Các nam châm c l p trên tr c b m ga và quay cùng v i b m ga.Hình 25 c. IC Hall phát hi n s thay i t thông gây ra b i s thay i c a v trí nam châm và t o ra i n áp ra c a hi u ng Hall t các c c VTA1 và VTA2 theo m c thay i này.

Lo i tuy n tính: C u t o và ho t ng c a c m bi n này c b n gi ng nh c m bi n v trí b m ga lo i tuy n tính. C m bi n v trí bàn p ga: C m bi n v trí c a bàn p ga bi n i m c p xu ng c a bàn p ga (góc) thành m t tín hi u i n c chuy n n ECU ng c .2. c m bi n này truy n các tín hi u t hai h th ng có các c i m u ra khác nhau. a. Ngoài ra. mb o tin c y. m t là tín hi u VPA truy n i n áp theo ng th ng trong toàn b ph m vi bàn p ga. . Trong các tín hi u t hai h th ng này. truy n i n áp bù t tín hi u VPA.4.2. Có hai lo i c m bi n v trí bàn p ga. lo i tu?y n tính và lo i ph n t Hall.Hình 26 II. Tín hi u khác là tín hi u VPA2.

Hình 28 . mb o tin c y cao h n.Hình 27 b. ph i cung c p m t m ch i n c l p cho t ng h th ng m t.Lo i ph n t Hall C u t o và ho t ng c a c m bi n này c b n gi ng nh c m bi n v trí b m galo i ph n t Hall.

C m bi n oxy phát hi n xem n ng ôxy trong khí x là giàu h n ho c nghèo h n t l không khí . t ng th i gian phun. II. góc ánh l a s m. l ng nhiên li u phun ph i c hi u ch nh. ng c l i.nhiên li u lý thuy t. L ng và m t không khí s thay i theo nhi t c a không khí.2. Nh c th hi n trong hình minh h a. b. v.v. C m bi n này ch y u c l p trong ng ng x . tr s i n tr càng l n. C m bi n ôxy ( c m bi n O2 ) ( hình 31 ) i v i ch c n ng làm s ch khí x t i a c a ng c có TWC (b trung hoà khí x 3 thành ph n) ph i duy trì t l không khí-nhiên li u trong m t gi i h n h p xoay quanh t l không khínhiên li u lý thuy t. tr s i n càng th p. nh ng v trí l p và s l ng khác nhau tu theo ki u ng c . Và s thay i v giá tr i n tr c a nhi t i n tr này c s d ng phát hi n các thay i v nhi t c a n c làm mát và không khí n p. nh m c i thi n kh n ng làm vi c và hâm nóng.2. .6.. Khi nhi t c an c làm mát ho c khí n p th p. Tuy nhiên c m bi n l u l ng khí n p ki u dây s y tr c ti p o kh i l ng không khí. c m bi n nhi t n c không th thi u c i v i h th ng i u khi n ng c ..2.5. ph i t ng t c ch y không t i. mà nhi t càng th p. Vì v y cho dù l ng không khí c c m bi n l u l ng khí n p phát hi n là không thay i. i n tr c a nhi t i n tr s l n.C m nhi t n c làm mát: C m bi n nhi t n c o nhi t c a n c làm mát ng c . Vì v y.2.C m bi n nhi t khí n p: C m bi n nhi t khí n p này o nhi t c a không khí n p. C m bi n nhi t n c và c m bi n nhi t khí n p ( hình 29 ) C m bi n nhi t n c và c m bi n nhi t khí n p ã c g n các nhi t i n tr bên trong. nhi t càng cao. Vì v y không c n ph i hi u ch nh. i n tr c g n trong ECU ng c và nhi t i n tr trong c m bi n này c m c n i ti p trong m ch i n sao cho i n áp c a tín hi u c phát hi n b i ECU ng c s thay i theo các thay i c a nhi t i n tr này. Khi nhi t c a n c làm mát ng c th p.II. t o nên m t i n áp cao Hình 30: c m bi n nhi t n c làm mát và c m nhi t n c làm mát a.

Bên trong và bên ngoài c a ph n t này c b c b ng m t l p platin m ng.2.C m bi n oxy có m t ph n t làm b ng ziconi ôxit (ZrO2). C n c vào tín hi u OX do c m bi n này truy n n. dòng i n c truy n n b s y làm nóng c m bi n này. và phía ngoài c a c m bi n l ra phía khí th i. khi nhi t khí x th p). khi h n h p không khí .2. bao g m m t c m bi n v trí tr c cam .nhiên li u trung bình t l không khí . nhi t cao (400°C [752°F] hay cao h n). ECU ng c s t ng ho c gi m l ng phun nhiên li u duy trì t l không khí . Vì v y. ph n t zirconi s ch t o ra m t i n áp th p (g n 0V).nhiên li u nghèo. Khi h n h p không khí . Ngoài ra.7. Khi l ng không khí n p th p (nói khác i. ph i có oxy trong khí x sao cho ch có m t chênh l ch nh v n ng c a oxy gi a bên trong và bên ngoài c a ph n t zirconi. Do ó. platin tác ng nh m t ch t xúc tác gây ra ph n ng hóa h c gi a oxy và cácbon monoxit (CO) trong khí x . h u nh không có oxy trong khí x .nhiên li u giàu. có s khác bi t l n v n ng oxy gi a bên trong và bên ngoài c a c m bi n này ph n t zirconi t o ra m t i n áp t ng i l n (x p x 1 V). M t s c m bi n oxy zirconi có các b s y s y nóng ph n t zirconi. i u này s làm gi m l ng oxy và t ng tính nh y c m c a c m bi n. B s y này c ng c ECU ng c i u khi n.nhiên li u lý thuy t. ây là m t lo i g m. Ng c l i. ph n t zirconi t o ra m t i n áp nh là do s chênh l ch l n gi a các n ng c a ôxy phía trong và phía ngoài c a ph n t zirconi này.Các b t o tín hi u G và NE Tín hi u G và NE c t o ra b i cu n nh n tính hi u. Không khí chung quanh c d n vào bên trong c a c m bi n này. Vì v y. Hình 31: C m bi n ôxy II.

tín hi u NE c t o ra b i khe không khí gi a c m bi n v trí tr c khu u và các r ng trên chu vi c a rôto tín hi u NE c l p trên tr c khu u. S r ng là 1. 3 ho c m t s khác tu theo ki u ng c . a. Khi tr c cam quay. ( hình 33 ) Tín hi u NE c ECU ng c s d ng phát hi n góc c a tr c khu u và t c c a ng c . khe h không khí gi a các v u nhô ra trên tr c cam và c m bi n này s thay i. Hình 32: C m bi n v trí tr c cam. C m bi n v trí c a tr c khu u (b t o tín hi u NE). Thông tin t hai tín hi u này c k t h p b i ECU ng c phát hi n y góc c a tr c khu u và t c ng c .ho c c m bi n v trí tr c khu u. C m bi n v trí tr c cam (b t o tín hi u G) ( hình 32 ) Trên tr c cam i di n v i c m bi n v trí tr c cam là a tín hi u G có các r ng. i v i tín hi u G. (Trong hình v có 3 r ng). ECU ng c dùng thông tin này xác nh th i gian phun và th i i m ánh l a. k t h p nó v i tín hi u NE t c m bi n v trí c a tr c khu u xác nh TDC ( i m ch t trên) k nén c a m i xi lanh ánh l a và phát hi n góc quay c a tr c khu u. Hai tín hi u này không ch r t quan tr ng i v i các h th ng EFI mà còn quan tr ng i v i c h th ng ESA. ECU ng c dùng tín hi u NE và tín hi u G tính toán th i gian phun c b n và góc ánh l a s m c b n. Khu v c có 2 r ng khuy t này có th c s d ng phát hi n góc c a . b. Hình minh h a trình bày m t b t o tín hi u có 34 r ng chu vi c a rôto tín hi u NE và m t khu v c có 2 r ng khuy t. Tín hi u G này c chuy n i nh m t thông tin v góc chu n c a tr c khu u n ECU ng c . và a tín hi u ho c rôto tín hi u. sinh ra tín hi u G. S thay i khe h t o ra m t i n áp trong cu n nh n tín hi u c g n vào c m bi n này.

Khi so sánh. . Vì v y. Lo i có 12 r ng có chính xác v phát hi n góc c a tr c khu u là 30°CA. ECU ng c k t h p tín hi u NE và tín hi u G xác nh y và chính xác góc c a tr c khu u. nh ng nó không th xác nh xem ó là TDC c a chu k nén ho c TDC c a k x . Hình minh h a trình bày m t c m bi n t l không khí-nhiên li u c hi n th trong máy ch n oán c m tay. Ví d .8. Các c i m u ra c a c m bi n t l không khí-nhiên li u làm nó có th hi u ch nh ngay khi có s thay i v t l không khí-nhiên li u.tr c khu u. m t s b phát tín hi u có 12. Các c m bi n oxy thông th ng ph i làm sao cho i n áp u ra có xu h ng thay i m nh t i gi i h n c a t l không khí . Ngoài lo i này.C m bi n t l không khí-nhiên li u (A/F) Gi ng nh c m bi n oxy. 24 ho c m t r ng khác.nhiên li u phát hi n n ng oxy trong khí x . làm cho vi c hi u ch nh tín hi u ph n h i t l không khí-nhiên li u nhanh h n và chính xác h n. vôn k không th phát hi n tình tr ng u ra c a c m bi n t l không khínhiên li u. i u này làm t ng chính xác c a vi c phát hi n t l không khí-nhiên li u. M t m ch duy trì i n áp không i các c c AF+ và AF.c a ECU ng c g n trong ó. c m bi n t l không khí nhiên li u t m t i n áp không thay i nh n c m t i n áp g n nh t l thu n v i n ng c a oxy.nhiên li u lý thuy t.2. nh ng chính xác c a vi c phát hi n góc c a tr c khu u s thay i theo s r ng. Hình 33: C m bi n v trí tr c khu u II.2. Hãy s d ng máy ch n oán này. c m bi n t l không khí .

. c m bi n t l không khí .Hình 34: c m bi n A/F Gi ng nh c m bi n oxy. Tuy nhiên b s y c a c m bi n t l không khí nhiên li u c n nhi u i n h n các b s y trong các c m bi n oxy.nhiên li u c ng có m t b s y duy trì hi u su t phát hi n khi nhi t khí x th p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful