P. 1
Bo Luat dan su (sua doi)

Bo Luat dan su (sua doi)

|Views: 2|Likes:
Published by dangtrandat

More info:

Published by: dangtrandat on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

Sections

 • C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam
 • PH N TH NH t
 • NH NG QUY NH CHUNG
 • NH NG NGUYêN T C C B N
 • Cá NHâN
 • N NG L C PHáP LU T DâN S , N NG L C HàNH VI DâN S C A Cá NHâN
 • QUY N NHâN THâN
 • GIáM H
 • PHáP NHâN
 • NH NG QUY NH CHUNG V PHáP NHâN
 • CáC LO I PHáP NHâN
 • GIAO D CH dân s
 • I DI N
 • Th i h n
 • TH I HI U
 • PH N TH HAI
 • TàI S N Và QUY N S H U
 • CáC LO I TàI S N
 • N I DUNG QUY N S H U
 • QUY N CHI M H U
 • QUY N S D NG
 • QUY N NH O T
 • CáC HìNH TH C S H U
 • S H U Nhà n c
 • S H U t nhân
 • S H U CHUNG
 • S H U c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i
 • XáC L P, CH M D T QUY N S H U
 • XáC L P QUY N S H U
 • CH M D T QUY N S H U
 • B O V QUY N S H U
 • NH NG QUY NH KHáC V QUY N S H U
 • PH N TH BA
 • NGH A V Dân s Và H P NG dân s
 • TH C HI N NGH A V dân s
 • Trách nhi m dân s
 • CHUY N GIAO QUY N YêU C U Và CHUY N GIAO NGH A V dân s
 • B O M TH C HI N NGH A V dân s
 • I- NH NG QUY NH CHUNG
 • II- C M C TàI S N
 • III- TH CH P TàI S N
 • IV- T C C
 • V- Ký C C
 • VI- Ký QU
 • VII- B O LãNH
 • VIII- Tín ch p
 • CH M D T NGH A V dân s
 • H P NG dân s
 • I- GIAO K T H P NG dân s
 • II- TH C HI N H P NG dân s
 • III- S A I, CH M D T H P NG dân s
 • H P NG dân s THôNG D NG
 • H P NG MUA BáN TàI S N
 • I- QUY NH CHUNG V H P NG MUA BáN TàI S N
 • II- H P NG MUA BáN NHà
 • III- M T S QUY NH RIêNG V MUA BáN TàI S N
 • H P NG TRAO I TàI S N
 • H P NG T NG CHO TàI S N
 • H P NG VAY TàI S N
 • H P NG THUê TàI S N
 • I- QUY NH CHUNG V H P NG THUê TàI S N
 • II- H P NG THUê NHà
 • III- H P NG THUê KHOáN TàI S N
 • H P NG M N TàI S N
 • H P NG D CH V
 • H P NG V N CHUY N
 • I- H P NG V N CHUY N HàNH KHáCH
 • II- H P NG V N CHUY N TàI S N
 • H P NG GIA CôNG
 • H P NG G I GI TàI S N
 • H P NG B O HI M
 • H P NG U QUY N
 • H A TH NG Và THI Có GI I
 • TH C HI N CôNG VI C KHôNG Có U QUY N
 • TRáCH NHI M B I TH NG THI T H I NGOàI H P NG
 • XáC NH THI T H I
 • B I TH NG THI T H I TRONG M T S TR NG H P C TH
 • PH N TH T
 • TH A K
 • TH A K THEO DI CHúC
 • TH A K THEO PHáP LU T
 • THANH TOáN Và PHâN CHIA DI S N
 • PH N TH N M
 • QUY NH V Chuy n QUY N S D NG T
 • H P NG CHUY N I QUY N S D NG T
 • H P NG CHUY N NH NG QUY N S D NG T
 • H P NG THUê, thuê l i QUY N S D NG T
 • H p ng thuê l i quy n s d ng t
 • H p ng th ch p quy n s d ng t
 • H p ng T ng cho quy n s d ng t
 • TH A K QUY N S D NG T
 • Ph n th sáu
 • Quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh
 • Quy n tác gi và quy n liên quan
 • Quy n tác gi
 • Quy n liên quan n quy n tác gi
 • Quy n s h u công nghi p và quy n i v i gi ng cây tr ng
 • Chuy n giao công ngh
 • PH N TH B Y
 • QUAN H DâN S Có Y U T N C NGOàI

Qu c h i

Lu t s : 33/2005/QH11

C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam

cl p-T

do - H nh phúc

Qu c h i
n c c ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam

Khoá XI, k h p th 7 (T ngày 05 tháng 5 n ngày 14 tháng 6 n m 2005)

B lu t dân s
C n c vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam n m 1992 ã c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n m 2001 c a Qu c h i khoá X, k h p th 10; B lu t này quy nh v dân s .
PH N TH NH t NH NG QUY NH CHUNG

Ch

ng I

nhi m v và hi u l c c a B lu t dân s

§iÒu 1.

Nhi m v và ph m vi i u ch nh c a B lu t dân s

B lu t dân s quy nh a v pháp lý, chu n m c pháp lý cho cách ng x c a cá nhân, pháp nhân, ch th khác; quy n, ngh a v c a các ch th v nhân thân và tài s n trong các quan h dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, th ng m i, lao ng (sau ây g i chung là quan h dân s ). B lu t dân s có nhi m v b o v quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c, l i ích c a Nhà n c, l i ích công c ng; b o m s bình ng và an toàn pháp lý trong quan h dân s , góp ph n t o i u ki n áp ng nhu c u v t ch t và tinh th n c a nhân dân, thúc y s phát tri n kinh t - xã h i.

§iÒu 2.

Hi u l c c a B lu t dân s

1. B lu t dân s c áp d ng i v i quan h dân s c xác l p t ngày B lu t này có hi u l c, tr tr ng h p c B lu t này ho c ngh quy t c a Qu c h i có quy nh khác. 2. B lu t dân s ngh a Vi t Nam. c áp d ng trên lãnh th n c C ng hoà xã h i ch

3. B lu t dân s c áp d ng i v i quan h dân s có y u t n c ngoài, tr tr ng h p i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên có quy nh khác.

2

§iÒu 3.

áp d ng t p quán, quy

nh t

ng t

c a pháp lu t

Trong tr ng h p pháp lu t không quy nh và các bên không có tho thu n thì có th áp d ng t p quán; n u không có t p quán thì áp d ng quy nh t ng t c a pháp lu t. T p quán và quy nh t ng t c a pháp lu t không c trái v i nh ng nguyên t c quy nh trong B lu t này. Ch ng II
nguy n cam k t, tho thu n
NH NG NGUYêN T C C B N

§iÒu 4.

Nguyên t c t

do, t

Quy n t do cam k t, tho thu n trong vi c xác l p quy n, ngh a v dân s c pháp lu t b o m, n u cam k t, tho thu n ó không vi ph m i u c m c a pháp lu t, không trái o c xã h i. áp Trong quan h dân s , các bên hoàn toàn t nguy n, không bên nào t, c m oán, c ng ép, e do , ng n c n bên nào. c

Cam k t, tho thu n h p pháp có hi u l c b t bu c th c hi n bên và ph i c cá nhân, pháp nhân, ch th khác tôn tr ng.

i v i các

§iÒu 5.

Nguyên t c bình

ng

Trong quan h dân s , các bên u bình ng, không c l y lý do khác bi t v dân t c, gi i tính, thành ph n xã h i, hoàn c nh kinh t , tín ng ng, tôn giáo, trình v n hoá, ngh nghi p i x không bình ng v i nhau.

§iÒu 6.

Nguyên t c thi n chí, trung th c

Trong quan h dân s , các bên ph i thi n chí, trung th c trong vi c xác l p, th c hi n quy n, ngh a v dân s , không bên nào c l a d i bên nào.

§iÒu 7.

Nguyên t c ch u trách nhi m dân s

Các bên ph i nghiêm ch nh th c hi n ngh a v dân s c a mình và t ch u trách nhi m v vi c không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v , n u không t nguy n th c hi n thì có th b c ng ch th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.

§iÒu 8.

Nguyên t c tôn tr ng

o

c, truy n th ng t t

p

Vi c xác l p, th c hi n quy n, ngh a v dân s ph i b o m gi gìn b n s c dân t c, tôn tr ng và phát huy phong t c, t p quán, truy n th ng t t p, tình oàn k t, t ng thân, t ng ái, m i ng i vì c ng ng, c ng ng vì m i ng i và các giá tr o c cao p c a các dân t c cùng sinh s ng trên t n c Vi t Nam. ng bào các dân t c thi u s c t o i u ki n thu n l i trong quan h dân s t ng b c nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a mình. Vi c giúp ngh a v dân s ng i già, tr em, ng c khuy n khích. i tàn t t trong vi c th c hi n quy n,

3

§iÒu 9.

Nguyên t c tôn tr ng, b o v quy n dân s

1. T t c các quy n dân s c a cá nhân, pháp nhân, ch th khác tôn tr ng và c pháp lu t b o v .

c

2. Khi quy n dân s c a m t ch th b xâm ph m thì ch th ó có quy n t b o v theo quy nh c a B lu t này ho c yêu c u c quan, t ch c có th m quy n: a) Công nh n quy n dân s c a mình; b) Bu c ch m d t hành vi vi ph m; c) Bu c xin l i, c i chính công khai; d) Bu c th c hi n ngh a v dân s ; ) Bu c b i th ng thi t h i.
c, l i ích công

§iÒu 10. Nguyên t c tôn tr ng l i ích c a Nhà n
c ng, quy n, l i ích h p pháp c a ng

i khác n i

Vi c xác l p, th c hi n quy n, ngh a v dân s không c xâm ph m l i ích c a Nhà n c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a ng khác.

§iÒu 11. Nguyên t c tuân th pháp lu t
Vi c xác l p, th c hi n quy n, ngh a v dân s ph i tuân theo quy B lu t này và quy nh khác c a pháp lu t. nh c a

§iÒu 12. Nguyên t c hoà gi i
Trong quan h dân s , vi c hoà gi i gi a các bên phù h p v i quy c a pháp lu t c khuy n khích. nh

Không ai c dùng v l c ho c e d a dùng v l c khi tham gia quan h dân s , gi i quy t các tranh ch p dân s .

§iÒu 13. C n c xác l p quy n, ngh a v dân s
Quy n, ngh a v dân s 2. Quy t c xác l p t các c n c sau ây: c có th m quy n khác; 1. Giao d ch dân s h p pháp; nh c a Toà án, c quan nhà n nh; ng thu c quy n s h u trí tu ; it 3. S ki n pháp lý do pháp lu t quy 4. Sáng t o giá tr tinh th n là

5. Chi m h u tài s n có c n c pháp lu t; 6. Gây thi t h i do hành vi trái pháp lu t; 7. Th c hi n công vi c không có u quy n; 8. Chi m h u, s d ng tài s n, lu t; 9. Nh ng c n c khác do pháp lu t quy Ch ng III nh. c l i v tài s n không có c n c pháp

th c hi n giao d ch dân s mà không c n ph i có s ng ý c a ng i i di n theo . tr tr ng h p quy i ch a Ng i t m i tám tu i tr lên là ng i tám tu i là ng i ch a thành niên. N ng l c hành vi dân s c a cá nhân N ng l c hành vi dân s c a cá nhân là kh n ng c a cá nhân b ng hành vi c a mình xác l p. th c hi n quy n. Trong tr ng h p ng i t m i l m tu i n ch a m i tám tu i có tài s n riêng b o m th c hi n ngh a v thì có th t mình xác l p. ng i ch a thành niên i thành niên. §iÒu 18. Quy n s h u. th c hi n giao d ch dân s ph i c ng i i di n theo pháp lu t ng ý. 2. M i cá nhân 3. 2. ngh a v dân s . ngh a v dân s sau ây: 1. Không h n ch n ng l c pháp lu t dân s c a cá nhân N ng l c pháp lu t dân s c a cá nhân không b h n ch . Ng i t sáu tu i n ch a m i tám tu i khi xác l p. Ng m i thành niên. 2. tr tr do pháp lu t quy nh. Ng i thành niên y . ng h p §iÒu 17. Quy n tham gia quan h dân s và có ngh a v phát sinh t quan h §iÒu 16. N NG L C HàNH VI DâN S C A Cá NHâN §iÒu 14. N i dung n ng l c pháp lu t dân s c a cá nhân Cá nhân có các quy n. c a cá nhân là kh n ng c a cá nhân có nhau. 3. N ng l c pháp lu t dân s quy n dân s và ngh a v dân s . N ng l c pháp lu t dân s c a cá nhân 1. quy n th a k và các quy n khác i v i tài s n.4 Cá NHâN M c1 N NG L C PHáP LU T DâN S . N ng l c pháp lu t dân s ch m d t khi ng i ó ch t. N ng l c hành vi dân s sáu tu i n ch a m c a ng i ch a thành niên t i tám tu i 1. ó. tr giao d ch nh m ph c v nhu c u sinh ho t hàng ngày phù h p v i l a tu i ho c pháp lu t có quy nh khác. Quy n nhân thân không g n v i tài s n và quy n nhân thân g n v i tài s n. i ó sinh ra và u có n ng l c pháp lu t dân s nh c a cá nhân có t khi ng §iÒu 15. §iÒu 19. N ng l c hành vi dân s c a ng Ng i thành niên có n ng l c hành vi dân s nh t i i u 22 và i u 23 c a B lu t này. §iÒu 20.

2. c quan. Khi không còn c n c tuyên b m t ng i m t n ng l c hành vi dân s thì theo yêu c u c a chính ng i ó ho c c a ng i có quy n. §iÒu 22. §iÒu 21. l i ích liên quan. l i ích liên quan. Quy n nhân thân Quy n nhân thân c quy nh trong B lu t này là quy n dân s g n li n v i m i cá nhân. 2. c quan. không th chuy n giao cho ng i khác. Toà án ra quy t nh hu b quy t nh tuyên b h n ch n ng l c hành vi dân s . M c2 QUY N NHâN THâN §iÒu 24. Ng i không có n ng l c hành vi dân s Ng i ch a sáu tu i không có n ng l c hành vi dân s . Ng i nghi n ma tuý. Khi m t ng i do b b nh tâm th n ho c m c b nh khác mà không th nh n th c. t ch c có th m quy n i ó có quy n: . M t n ng l c hành vi dân s 1. Ng i i di n theo pháp lu t c a ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s và ph m vi i di n do Toà án quy t nh. th c hi n. Toà án ra quy t nh hu b quy t nh tuyên b m t n ng l c hành vi dân s . tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Giao d ch dân s c a ng i ch a sáu tu i ph i do ng i i di n theo pháp lu t xác l p. §iÒu 25. tr giao d ch nh m ph c v nhu c u sinh ho t hàng ngày. Khi không còn c n c tuyên b m t ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s thì theo yêu c u c a chính ng i ó ho c c a ng i có quy n. T mình c i chính. Giao d ch dân s c a ng i m t n ng l c hành vi dân s ph i do ng i di n theo pháp lu t xác l p. l i ích liên quan. th c hi n. làm ch c hành vi c a mình thì t heo yêu c u c a ng i có quy n. t ch c h u quan.5 pháp lu t. Toà án có th ra quy t nh tuyên b là ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s . 3. Giao d ch dân s liên quan n tài s n c a ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s ph i có s ng ý c a ng i i di n theo pháp lu t. H n ch n ng l c hành vi dân s 1. l i ích liên quan. nghi n các ch t kích thích khác d n n phá tán tài s n c a gia ình thì theo yêu c u c a ng i có quy n. B o v quy n nhân thân Khi quy n nhân thân c a cá nhân b xâm ph m thì ng 1. Toà án ra quy t nh tuyên b m t n ng l c hành vi dân s trên c s k t lu n c a t ch c giám nh. i §iÒu 23. t ch c h u quan. Yêu c u ng i vi ph m ho c yêu c u c quan. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác.

Cá nhân khi sinh ra c xác nh dân t c theo dân t c c a cha . tên c a ng i . tên mà cha . Cá nhân có quy n yêu c u c quan nhà n c có th m quy n công nh n vi c thay i h . tên ó gây nh m l n. tên c a n quy n. ho c m . m . th c hi n quy n. Vi c s d ng bí danh. ngh a v dân s mình ã c c quan nhà n c có th m quy n công nh n. Quy n xác 1. d) Thay ) Thay c a mình. theo h . quy n. Quy n thay i h .6 bu c ng i vi ph m ch m d t hành vi vi ph m. l i ích h p pháp c a ng i ó. tên i c xác nh theo 1. Quy n i v i h . b) Theo yêu c u c a cha nuôi. m nuôi v vi c thay i h . 2. c i chính công khai.m yêu c u l y l i h . t ch c có th m quy n 3.m .m ã t. tên c a cá nhân không làm thay c xác l p theo h . 3. Ng i ã thành niên. Vi c thay c a ng i ó. Trong tr ng h p cha và m thu c hai dân t c khác nhau thì dân t c c a ng i con c xác nh là dân t c c a cha ho c dân t c c a m theo t p quán ho c theo tho thu n c a cha . tên mà vi c s d ng h . H . n danh d . nh. Cá nhân có quy n có h . tên c a m t ng h . e) Thay g) Các tr i h . m c l i. nh dân t c i. cha và m ho c ng i giám h c a ng i ch a thành niên có quy n yêu c u c quan nhà n c có th m quy n xác nh l i dân t c trong các tr ng h p sau ây: a) Xác nh l i theo dân t c c a cha thu c hai dân t c khác nhau. tên c . bút danh không ích h p pháp c a ng i khác. §iÒu 28. tên trong các tr ng h p sau ây: a) Theo yêu c u c a ng i có h . xin l i. c) Theo yêu c u c a cha cho con. Vi c thay ngh a v dân s i h . Cá nhân xác l p. §iÒu 26.m . tên khai sinh c a ng i ó. tên 1. n u cha . l i c gây thi t h i §iÒu 27. tên c a ng i h . nh h ng n tình c m gia ình.m ho c ng i con khi xác nh cha. tên cho ng 2. ng ý chín tu i tr lên ph i có s ng h p khác do pháp lu t v h t ch quy i h . i h cho con t h c a cha sang h c a m ho c ng i b l u l c ã tìm ra ngu n g c huy t th ng c xác it nh l i gi i tính. 2. ch m d t quy n. Yêu c u ng i vi ph m ho c yêu c u c bu c ng i vi ph m b i th ng thi t h i. tên. quan. tên cho con nuôi ho c khi ng i con nuôi thôi không làm con nuôi và ng i này ho c cha . 3.

7

b) Xác nh l i theo dân t c c a cha ,m trong tr ng h p làm con nuôi c a ng i thu c dân t c khác mà c xác nh theo dân t c c a cha nuôi, m nuôi do không bi t cha ,m là ai. 3. Trong tr ng h p cha , m ho c ng i giám h c a ng i ch a thành niên yêu c u xác nh l i dân t c cho ng i ch a thành niên t m i l m tu i tr lên theo quy nh t i kho n 2 i u này thì ph i cs ng ý c a ng i ch a thành niên ó.

§iÒu 29. Quy n §iÒu 30. Quy n

c khai sinh c khai sinh. quan, t ch c c khai t

Cá nhân khi sinh ra có quy n

1. Khi có ng i ch t thì ng i thân thích, ch nhà ho c c n i có ng i ch t ph i khai t cho ng i ó.

2. Tr s sinh, n u ch t sau khi sinh thì ph i c khai sinh và khai t ; n u ch t tr c khi sinh ho c sinh ra mà ch t ngay thì không ph i khai sinh và khai t .

§iÒu 31. Quy n c a cá nhân
1. Cá nhân có quy n

i v i hình nh

i v i hình nh c a mình.

2. Vi c s d ng hình nh c a cá nhân ph i c ng i ó ng ý; trong tr ng h p ng i ó ã ch t, m t n ng l c hành vi dân s , ch a m il m tu i thì ph i c cha, m , v , ch ng, con ã thành niên ho c ng i i di n c a ng i ó ng ý, tr tr ng h p vì l i ích c a Nhà n c, l i ích công c ng ho c pháp lu t có quy nh khác. 3. Nghiêm c m vi c s d ng hình nh c a ng d , nhân ph m, uy tín c a ng i có hình nh. th th . 2. Khi phát hi n ng i b tai n n, b nh t t mà tính m ng b e d a thì ng i phát hi n có trách nhi m a n c s y t ; c s y t không ct ch i vi c c u ch a mà ph i t n d ng m i ph ng ti n, kh n ng hi n có c u ch a. 3. Vi c th c hi n ph ng pháp ch a b nh m i trên c th m t ng i, vi c gây mê, m , c t b , c y ghép b ph n c a c th ph i c s ng ý c a ng i ó; n u ng i ó ch a thành niên, m t n ng l c hành vi dân s ho c là b nh nhân b t t nh thì ph i c cha, m , v , ch ng, con ã thành niên ho c ng i giám h c a ng i ó ng ?ý; trong tr ng h p có nguy c ed a n tính m ng c a b nh nhân mà không ch c ý ki n c a nh ng ng i trên thì ph i có quy t nh c a ng i ng u c s y t . 4. Vi c m t thi c th c hi n trong các tr ng h p sau ây: a) Có s ng ý c a ng i quá c tr c khi ng i ó ch t; i khác mà xâm ph m danh

§iÒu 32. Quy n
1. Cá nhân có quy n

cb o cb o

m an toàn v tính m ng, s c kho , thân m an toàn v tính m ng, s c kho , thân

8

b) Có s ng ý c a cha, m , v , ch ng, con ã thành niên ho c ng i giám h khi không có ý ki n c a ng i quá c tr c khi ng i ó ch t; c) Theo quy t nh c a t ch c y t , c quan nhà n c có th m quy n trong tr ng h p c n thi t.

§iÒu 33. Quy n hi n b ph n c th
Cá nhân có quy n c hi n b ph n c th c a mình vì m c ích ch a b nh cho ng i khác ho c nghiên c u khoa h c. Vi c hi n và s d ng b ph n c th c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.

§iÒu 34. Quy n hi n xác, b ph n c th sau khi ch t
Cá nhân có quy n hi n xác, b ph n c th c a mình sau khi ch t vì m c ích ch a b nh cho ng i khác ho c nghiên c u khoa h c. Vi c hi n và s d ng xác, b ph n c theo quy nh c a pháp lu t. Cá nhân có quy n nh n b ph n c mình. Nghiêm c m vi c nh n, s ích th ng m i. th c a ng i i khác ch a b nh cho i khác vì m c i ch t c th c hi n

§iÒu 35. Quy n nh n b ph n c th ng

th c a ng

d ng b ph n c

th c a ng

§iÒu 36. Quy n xác
Cá nhân có quy n

nh l i gi i tính c xác nh l i gi i tính.

Vi c xác nh l i gi i tính c a m t ng i c th c hi n trong tr ng h p gi i tính c a ng i ó b khuy t t t b m sinh ho c ch a nh hình chính xác mà c n có s can thi p c a y h c nh m xác nh rõ v gi i tính. Vi c xác nh l i gi i tính c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. c pháp lu t

§iÒu 37. Quy n

c b o v danh d , nhân ph m, uy tín c tôn tr ng và

Danh d , nhân ph m, uy tín c a cá nhân b ov .

§iÒu 38. Quy n bí m t
1. Quy n bí m t v .

it c tôn tr ng và c pháp lu t b o

i t c a cá nhân

2. Vi c thu th p, công b thông tin, t li u v i t c a cá nhân ph i c ng i ó ng ý; trong tr ng h p ng i ó ã ch t, m t n ng l c hành vi dân s , ch a m i l m tu i thì ph i c cha, m , v , ch ng, con ã thành niên ho c ng i i di n c a ng i ó ng ý, tr tr ng h p thu th p, công b thông tin, t li u theo quy t nh c a c quan, t ch c có th m quy n. 3. Th tín, i n tho i, i n tín, các hình th c thông tin i n t khác c a cá nhân c b o m an toàn và bí m t. Vi c ki m soát th tín, i n tho i, i n tín, các hình th c thông tin i n t

9

khác c a cá nhân c th c hi n trong tr ng h p pháp lu t có quy ph i có quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n.

nh và

§iÒu 39. Quy n k t hôn
Nam, n có i u ki n k t hôn theo quy và gia ình có quy n t do k t hôn. nh c a pháp lu t v hôn nhân

Vi c t do k t hôn gi a nh ng ng i thu c các dân t c, tôn giáo khác nhau, gi a nh ng ng i theo tôn giáo và không theo tôn giáo, gi a công dân Vi t Nam v i ng i n c ngoài c tôn tr ng và c pháp lu t b o v .

§iÒu 40. Quy n bình

ng c a v ch ng

V , ch ng bình ng v i nhau, có quy n, ngh a v ngang nhau v m i m t trong gia ình và trong quan h dân s , cùng nhau xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc, b n v ng.

§iÒu 41.

Quy n c h trong gia ình

ng s

ch m sóc gi a các thành viên

Các thành viên trong gia ình có quy n c h ng s ch m sóc, giúp nhau phù h p v i truy n th ng o c t t p c a gia ình Vi t Nam. Con, cháu ch a thành niên c h ng s ch m sóc, nuôi d ng c a cha m , ông bà; con, cháu có b n ph n kính tr ng, ch m sóc và ph ng d ng cha m , ông bà.

§iÒu 42.
hôn.

Quy n ly hôn i có quy n yêu c u Toà án gi i quy t vi c ly

V , ch ng ho c c hai ng

§iÒu 43.

Quy n nh n, không nh n cha, m , con

1. Ng i không c nh n là cha, m ho c là con c a ng i khác có quy n yêu c u c quan nhà n c có th m quy n xác nh mình là cha, m ho c là con c a ng i ó. 2. Ng i c nh n là cha, m ho c là con c a ng i khác có quy n yêu c u c quan nhà n c có th m quy n xác nh mình không ph i là cha, m ho c là con c a ng i ó.

§iÒu 44.

Quy n nuôi

c nuôi con nuôi và quy n

c nh n làm con

Quy n c nuôi con nuôi và quy n c pháp lu t công nh n và b o h . Vi c nh n con nuôi và nh c a pháp lu t.

c nh n làm con nuôi c a cá nhân c th c hi n theo quy

c nh n làm con nuôi i v i qu c t ch

§iÒu 45.

Quy n

Cá nhân có quy n có qu c t ch. Vi c công nh n, thay i, nh p qu c t ch, thôi qu c t ch Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu c t ch. c

§iÒu 50. tôn giáo xâm ph m l i ích c a Nhà n c. ngh thu t và tham gia các ho t ng nghiên c u. Quy n lao ng. §iÒu 51. không b phân bi t i x v dân t c. t do l a ch n vi c làm. sáng t o c tôn tr ng và c pháp lu t b o v . Vi c vào ch Quy n b t kh xâm ph m v ch . t do c trú c a cá nhân ch có th b h n ch theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n và theo trình t . l p doanh nghi p. t do c trú 1. l i ích h p pháp c a ng i khác. §iÒu 47. Cá nhân có quy n t do nghiên c u khoa h c . Quy n t do nghiên c u. l nh v c. Không ai c c n tr . tôn giáo.10 §iÒu 46. §iÒu 48. ngh nghi p. tôn giáo. phê bình v n h c. sáng ch . Cá nhân có quy n t do tín ng tôn giáo nào. th t c do pháp lu t quy nh. Không ai c xâm ph m t do tín ng ng. M c3 N ic trú . Cá nhân có quy n t do i l i. 2. sáng t o khác. thành ph n xã h i. i ó ng ý. c a m t ng i ph i c ng Cá nhân có quy n b t kh xâm ph m v ch Ch trong tr ng h p c pháp lu t quy nh và ph i có quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n m i c ti n hành khám xét ch c am t ng i. sáng t o 1. tín ng ng. sáng t o c a cá nhân. l i ích công c ng. 2. 2. t do c trú. ng Cá nhân có quy n lao M i ng i u có quy n làm vi c. tôn giáo ho c l i d ng tín ng ng. Quy n t do tín ng ng. h n ch quy n t do nghiên c u. §iÒu 49. vi c khám xét ph i theo trình t . gi i tính. Quy n t do i l i.k thu t. h p lý hoá s n xu t. Quy n t do i l i. theo ho c không theo m t 1. tôn giáo ng. quy n. Quy n t do kinh doanh do kinh doanh c a cá nhân c tôn tr ng và c pháp lu t Cá nhân có quy n l a ch n hình th c. Quy n t b ov . Quy n t do nghiên c u. t do giao k t h p ng. sáng ki n c i ti n k thu t. thuê lao ng và các quy n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. th t c do pháp lu t quy nh. ngành ngh kinh doanh. sáng tác. phát minh.

Tr ng h p không xác nh c n i c trú c a cá nhân theo quy t i kho n 1 i u này thì n i c trú là n i ng i ó ang sinh s ng. i c giám h là n i c trú c a ng §iÒu 54. n u cha. tr tr ng h p h có n i c trú theo quy nh t i kho n 1 i u 52 c a B lu t này. thuy n. Ng i giám h n u 1. N i c trú c a ng i ch a thành niên 1. công nhân. tr tr ng h p h có n i c trú theo quy nh t i kho n 1 i u 52 c a B lu t này. 1. ch ng th 2.11 §iÒu 52. m . m có n i c trú khác nhau thì n i c trú c a ng i ch a thành niên là n i c trú c a cha ho c m mà ng i ch a thành niên th ng xuyên chung s ng. ch ng ng xuyên chung s ng. 2. §iÒu 55. ch ng có th có n i c trú khác nhau n u có tho thu n. Giám h là vi c cá nhân. N i c trú c a ng i i c giám h i giám h . §iÒu 56. 2. Giám h 1. m ng ý ho c pháp lu t có quy nh. N i c trú i ó th ng xuyên sinh s ng. N i c trú c a s quan quân i. N i c trú c a cá nhân là n i ng 2. m ho c cha. V . ng i m t n ng l c hành vi dân s (sau ây g i chung là ng i c giám h ). N i c trú c a quân nhân ang làm ngh a v quân s là n i quân nhân ó óng quân. quân nhân chuyên nghi p. Ng m n u i ch a thành niên có th có n i c trú khác v i n i c trú c a cha. ph ng ti n hành ngh l u ng khác là n i ng ký tàu. ph ng ti n ó. thuy n. §iÒu 57. N i c trú c a quân nhân nv c a 1. ch ng là n i v . 2. N i c trú c a v . l i ích h p pháp c a ng i ch a thành niên. b h n ch n ng l c hành vi . N i c trú c a v . 2. N i c trú c a ng c giám h có th có n i c trú khác v i n i c trú c a ng c ng i giám h ng ý ho c pháp lu t có quy nh. c cha. N i c trú c a ng i làm ngh l u ng N i c trú c a ng i làm ngh l u ng trên tàu. N i c trú c a ng i ch a thành niên là n i c trú c a cha. t ch c (sau ây g i chung là ng i giám h ) c pháp lu t quy nh ho c cc th c hi n vi c ch m sóc và b o v quy n. không xác nh c cha. Ng i c giám h bao g m: a) Ng i ch a thành niên không còn cha. §iÒu 53. nh 1. M c4 GIáM H §iÒu 58. m u m t n ng l c hành vi dân s . viên ch c qu c phòng là n i n v c a nh ng ng i ó óng quân. m .

b) Ng 3. không ph i là ng i ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ng i b k t án nh ng ch a c xoá án tích v m t trong các t i c ý xâm ph m tính m ng. c xác nh nh sau: 1. ph ng. i m t n ng l c hành vi dân s . i giám sát vi c giám h ph i là ng i có n ng l c hành vi dân s i giám h i giám h : y §iÒu 60. nhân ph m. Cá nhân có i u ki n c a cá nhân làm ng y . danh d . con c a ng i c giám h . m ho c c cha và m um tn hành vi dân s . m ho c ông. M t ng i có th giám h cho nhi u ng i. m không có i u ki n ch m sóc. c u. m ho c cha. xem xét. dì c a ng i c giám h . cha. b Toà án h n ch c a cha. tr tr ng h p ng i giám h là cha. b h n ch n ng l c hành vi dân s . m ho c cha. các i u ki n sau ây có th làm ng 1. n u không có ai trong s nh ng ng i này thì ng i thân thích c a ng i c giám h là ông. Giám sát vi c giám h 1. m không có i u ki n ch m sóc.12 dân s . Trong tr ng h p anh ru t. cô. ki m tra ng i giám h trong vi c th c hi n giám h . anh ru t. i ch a m i l m tu i c quy i c quy nh t i i m b kho n 2 nh t i i m a kho n 2 i u i u này ph i có ng i giám 4. chú. bà. Ng i giám h Ng i giám h ng nhiên c a ng i ch a thành niên mà không cha và m . gi i quy t k p th i nh ng ngh . ch ru t. Trong tr ng h p không có ng i thân thích c a ng i c giám h ho c nh ng ng i thân thích không c c ng i giám sát vi c giám h theo quy nh t i kho n 1 i u này thì U ban nhân dân xã. ng nhiên c a ng i ch a thành niên còn c ng l c quy n i ch a §iÒu 61. b Toà án h n ch quy n c a cha. m có yêu c u. Ng i thân thích c a ng i c giám h là v . Ng i thân thích c a ng i c giám h có trách nhi m c ng i i di n làm ng i giám sát vi c giám h theo dõi. ôn c. giáo d c ng i ch a thành niên ó và n u cha. m có yêu c u. 2. ch ng. 3. Ng . ch ru t không có tho thu n khác thì anh c ho c ch c là ng i giám h c a em ch a thành niên. giáo d c ng thành niên ó và n u cha. tài s n c a ng i khác. Có t cách o c t t. ki n ngh c a ng i giám h liên quan n vi c giám h . m . Có i u ki n c n thi t b o m th c hi n vi c giám h . bà theo quy nh t i kho n 2 i u 61 ho c kho n 3 i u 62 c a B lu t này. n u anh c ho c ch c . 3. nh ng m t ng i ch có th c m t ng i giám h . em ru t c a ng i c giám h . th tr n n i c trú c a ng i giám h c ng i giám sát vi c giám h . không xác nh c cha. §iÒu 59. Ng này và ng h . s c kho . n u c ng không có ai trong s nh ng n g i này thì ng i thân thích c a ng i c giám h là bác. Có n ng l c hành vi dân s 2.

m là ng i giám h . th tr n n i c c giám h có trách nhi m c ng i giám h ho c ngh m nh n vi c giám h . c giám h i giám h c a ng i l m tu i có các ngh a v sau ây: 1. §iÒu 64. §iÒu 62. Trong tr ng h p ng i thành niên m t n ng l c hành vi dân s ch a có v . Ng vi dân s i giám h ng nhiên c a ng i m t n ng l c hành i 1. n u ch ng m t n ng l c hành vi dân s thì v là ng i giám h . ng ng 2. i giám h ph i c s ng ý c a ng i v i ng i i c c làm §iÒu 65. Trong tr ng h p cha và m u m t n ng l c hành vi dân s ho c m t i m t n ng l c hành vi dân s . ph ng. l i ích h p pháp c a ng . 4. ng i m t n ng l s không có ng i giám h ng nhiên theo quy nh t i i u c a B lu t này thì U ban nhân dân xã.13 không có h . n u không có ai trong s nh ng ng i thân thích này có i u ki n làm ng i giám h thì bác. ông ngo i. Trong tr ng h p không có anh ru t. trong ó ghi rõ lý do c ng i giám h . ngh a v c th c a ng i giám h . bà n i. con ho c có mà v . i di n cho ng i h p pháp lu t quy nh ng th c hi n giao d ch dân s . 3. còn ng i kia không có i u ki n làm i giám h thì ng i con c là ng i giám h . 2. cô. i c giám h . c u. ch ru t không có i u ki n làm ng i giám h thì ông n i. Vi c c ng i giám h ph i c l p thành v n b n. giáo d c ng 2. ch ti p theo là ng i giám 2. tình tr ng tài s n c a ng i c giám h . ch ru t ho c anh ru t. B o v quy n. Vi c c ng ng i giám h . 3. con u không có i u ki n làm ng i giám h thì cha. Th t c c ng i giám h 1. ch ng. C ng i giám h c hành vi dân 61 và i u 62 trú c a ng i t t ch c m Trong tr ng h p ng i ch a thành niên. bà ngo i là ng i giám h . ch ng. quy n. Ng Ngh a v c a ng i giám h ch a m i l m tu i i ch a i m c giám h . §iÒu 63. chú. tr tr ng i ch a m i l m tu i có th t mình xác l p. i c giám h . n u ng i con c không có i u ki n làm ng i giám h thì ng i con ti p theo là ng i giám h . dì là ng i giám h . Qu n lý tài s n c a ng c giám h trong các giao d ch dân s . Trong tr ng h p v m t n ng l c hành vi dân s thì ch ng là ng giám h . i u ki n làm ng i giám h thì anh. Ch m sóc.

. S d ng tài s n c a ng nh ng nhu c u c n thi t c a ng 2. i di n cho ng i i m t n ng l c hành vi dân s i có các ngh a v m vi c i u tr b nh cho ng i c giám h . c giám h . cho m n. th c hi n giao d ch dân s . l i ích h p pháp c a n g §iÒu 67. c thanh toán các chi phí c n thi t cho vi c qu n lý tài s n c a ng c giám h . t Ngh a v c a ng m i l m tu i it i giám h n ch a m m i v i ng i i tám tu i n ch a m c giám h i tám tu i Ng i giám h c a ng có các ngh a v sau ây: i l m tu i 1. Ngh a v c a ng i giám h m t n ng l c hành vi dân s Ng i giám h c a ng sau ây: 1. Qu n lý tài s n c a ng i c giám h . l i ích h p pháp c a ng i c giám h . 3. Vi c bán. t c c và các giao d ch khác i v i tài s n có giá tr l n c a ng i c giám h ph i c s ng ý c a ng i giám sát vi c giám h . B o v quy n. Qu n lý tài s n c a ng 4.14 §iÒu 66. Ch m sóc. i c giám h . Ng i giám h c th c hi n các giao d ch liên quan n tài s n c a ng i c giám h vì l i ích c a ng i c giám h . c em tài s n c a ng i c giám h t ng cho 3. chi dùng cho i i giám h có các quy n sau ây: 1. th ch p. Các giao d ch dân s gi a ng i giám h v i ng i c giám h có liên quan n tài s n c a ng i c giám h u vô hi u. c giám h trong các giao d ch dân s . b o 2. cho thuê. tr tr ng h p giao d ch c th c hi n vì l i ích c a ng i c giám h và có s ng ý c a ng i giám sát vi c giám h . 2. tr tr ng h p pháp lu t quy nh ng i t m i l m tu i n ch a m i tám tu i có th t mình xác l p. ch m sóc. Qu n lý tài s n c a ng i c giám h i c giám h 1. l i ích h p pháp c a ng §iÒu 68. 2. i di n cho ng i c giám h trong các giao d ch dân s . Ng i giám h có trách nhi m qu n lý tài s n c a ng nh tài s n c a chính mình. i v i ng i c giám h 3. i c giám h . 3. Ng Quy n c a ng i i i giám h c giám h c giám h . §iÒu 69. cho vay. B o v quy n. trao i. c m c . th c hi n các giao d ch dân s nh m b o v quy n. Ng i giám h không ng i khác. i di n cho ng i c giám h trong vi c xác l p.

Ng i i Ch m d t vi c giám h ng h p sau ây: y . ng. t ch c làm giám h ch m d t ho t ng. ph tr n n i c trú c a ng i giám h m i công nh n. 1. k t ngày có ng i giám h m i. 2. 4. ngh a v phát sinh trong quá trình th c hi n vi c giám h chuy n giao cho ng i giám h m i v i s ch ng ki n c a ng i giám sát vi c giám h . m c a ng i quy n. 3. Th t c thay i ng i giám h i u 64 và i u 71 c a B lu t này. Ng 2. trong ó ghi rõ lý do chuy n giao và tình tr ng tài s n c a ng i c giám h t i th i i m chuy n giao. .15 §iÒu 70. ng i giám sát vi c giám h ch ng ki n vi c chuy n giao giám h . c) Ng d) Ng h . Khi thay i ng i giám h thì trong th i h n m i l m ngày. t i 3. th §iÒu 72. quy n. cc c th c hi n theo quy i giám h cc nh i giám h vi ph m nghiêm tr ng ngh a v giám h . Trong tr ng h p thay i ng i giám h ng nhiên thì nh ng ng i c quy nh t i i u 61 và i u 62 c a B lu t này là ng i giám h ng nhiên. i giám h ngh c thay i và có ng i khác nh n làm giám §iÒu 71. Vi c chuy n giao giám h ph i c l p thành v n b n. b Toà án tuyên b h n ch n ng l c hành vi dân s . Ng i c ng i giám h . 4. Ng i c giám h i u ki n c nh n làm con nuôi. m t n ng l c hành vi dân s . Cha. 1. 2. ngh a v c a mình. 3. ng i ã th c hi n vi c giám h ph i chuy n giao giám h cho ng i thay th mình. Trong tr ng h p thay i ng i giám h vì lý do ng i giám h là cá nhân ch t. m t tích. t ch c làm giám h ch m d t ho t ng thì ng i c ng i giám h l p biên b n. n u không có ng i giám h ng nhiên thì vi c c ng i giám h c th c hi n theo quy nh t i i u 63 c a B lu t này. ghi rõ tình tr ng tài s n c a ng i c giám h . Ng a) Ng lu t này. Vi c chuy n giao giám h ph i c U ban nhân dân xã. Chuy n giao giám h c a ng 1. Thay i ng c thay i giám h i trong các tr ng h p sau ây: nh t i i u 60 c a B các i u ki n quy i giám h i giám h không còn b) Ng i giám h là cá nhân ch t ho c b Toà án tuyên b m t tích. th c hi n c giám h ã có n ng l c hành vi dân s c giám h ã có Vi c giám h ch m d t trong các tr c giám h ch t.

ng i giám h thanh toán tài s n v i ng i c giám h ho c v i cha. m c a ng i c giám h trong tr nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 72 c a B lu t này. i c giám h khi ng vì l i ích c a i này ã có n ng l c hành vi ng h p quy i c b) Chuy n cho cha. Qu n lý tài s n c a ng i v ng m t t i n i c trú 1. l i ích liên quan. n u h t th i h n ó mà ch a xác nh c ng i th a k thì ng i giám h ti p t c qu n lý tài s n c a ng i c giám h cho n khi tài s n c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v th a k và thông báo cho U ban nhân dân xã. Các quy n. c th c hi n v i s giám sát c a ng i giám sát 2. l i ích liên quan có quy n yêu c u Toà án thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c trú theo quy nh c a pháp lu t t t ng dân s và có th yêu c u Toà án áp d ng bi n pháp qu n lý tài s n c a ng i v ng m t quy nh t i i u 75 c a B lu t này. c) Chuy n cho ng giám h ch t. Khi vi c giám h ch m d t thì trong th i h n ba tháng. Toà án giao tài s n c a ng i v ng m t t i n i c trú cho nh ng ng i sau ây qu n lý: a) i v i tài s n ã c ng c u quy n ti p t c qu n lý. . H u qu ch m d t vi c giám h 1. ng i giám h thanh toán tài s n v i ng i th a k c a ng i c giám h . ph ng.16 §iÒu 73. m c a ng i c giám h . b) i v ng m t u quy n qu n lý thì ng i i v i tài s n chung thì do ch s h u chun g còn l i qu n lý. k t th i i m ch m d t vi c giám h . i c giám h khi ng §iÒu 74. k t th i i m ch m d t vi c giám h . i th a k c a ng M c5 thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c TUYêN B M T TíCH. b h n ch n ng l c hành vi dân s thì con ã thành niên ho c cha. ngh a v phát sinh t các giao d ch dân s ng i c giám h c ng i giám h th c hi n nh sau: a) Chuy n cho ng dân s y . c) Tài s n do v ho c ch ng ang qu n lý thì v ho c ch ng ti p t c qu n lý. Yêu c u thông báo tìm ki m ng trú và qu n lý tài s n c a ng i ó i v ng m t t i n i c Khi m t ng i bi t tích sáu tháng li n tr lên thì nh ng ng i có quy n. Theo yêu c u c a ng i có quy n. n u v ho c ch ng ch t ho c m t n ng l c hành vi dân s . Trong tr ng h p ng i c giám h ch t thì trong th i h n ba tháng. §iÒu 75. m c a ng i v ng m t qu n lý. Vi c thanh toán tài s n vi c giám h . th tr n n i ng i c giám h c trú. TUYêN B CH T trú.

ngh a v thanh toán n n h n c a ng i v ng m t. i v ng gìn. trú có các ngh a v tài s n c a chính b h h ng. Bán ngay tài s n là hoa màu. Trong tr ng h p không có nh ng ng i c quy nh t i kho n 1 i u này thì Toà án ch nh m t ng i trong s nh ng ng i thân thích c a ng i v ng m t t i n i c trú qu n lý tài s n. Tuyên b m t ng i m t tích §iÒu 78. Th c hi n ngh a v c p d ng. thanh toán n n h n c a ng m t b ng tài s n c a ng i ó theo quy t nh c a Toà án. Th i h n hai n m c tính t ngày bi t c tin t c cu i cùng v ng i ó. l i ích liên quan. Trong tr ng h p v ho c ch ng c a ng hôn thì Toà án gi i quy t cho ly hôn. n u không xác nh c ngày. ngh a v quy nh t i i u 76 và i u 77 c a B lu t này. 3. tháng có tin t c cu i cùng thì th i h n này c tính t ngày u tiên c a n m ti p theo n m có tin t c cu i cùng. n u không có ng i thân thích thì Toà án ch nh ng i khác qu n lý tài s n. Khi m t ng i bi t tích hai n m li n tr lên. tìm ki m theo quy nh c a pháp lu t t t ng dân s nh ng v n không có tin t c xác th c v vi c ng i ó còn s ng hay ã ch t thì theo yêu c u c a ng i có quy n. Trích m t ph n tài s n c a ng i v ng m t th c hi n ngh a v c p ng. b o qu n tài s n c a ng 2. m c dù ã áp d ng y các bi n pháp thông báo. Qu n lý tài s n c a ng i b tuyên b m t tích Ng i ang qu n lý tài s n c a ng i v ng m t t i n i c trú quy nh t i kho n 1 i u 75 c a B lu t này ti p t c qu n lý tài s n c a ng i ó khi ng i ó b Toà án tuyên b m t tích và có các quy n. s n ph m khác có nguy c 3. n u có l i trong vi c qu n lý tài s n mà gây thi t h i thì ph i b i th ng. Giao l i tài s n cho ng i v ng m t khi ng i này tr v và ph i thông báo cho Toà án bi t. Ng ây: Quy n c a ng n i c trú i qu n lý tài s n c a ng i v ng m t t i i qu n lý tài s n c a ng i v ng m t t i n i c trú có các quy n sau 1. 1. Qu n lý tài s n c a ng d i v ng m t. c thanh toán các chi phí c n thi t trong vi c qu n lý tài s n. §iÒu 76. Gi mình. §iÒu 77. 4. 2. i b tuyên b m t tích xin ly §iÒu 79. Toà án có th tuyên b ng i ó m t tích. 2.17 2. . n u không xác nh c ngày có tin t c cu i cùng thì th i h n này c tính t ngày u tiên c a tháng ti p theo tháng có tin t c cu i cùng. Ngh a v c a ng n i c trú i qu n lý tài s n c a ng i v ng m t t i n i c i v ng m t nh i v ng m t t i Ng i qu n lý tài s n c a ng sau ây: 1.

Toà án ra quy t nh hu b quy t nh tuyên b m t ng i m t tích. l i ích liên quan. l i ích liên quan. 2. c) B tai n n ho c th m h a. Khi ng i b tuyên b m t tích tr v ho c có tin t c xác th c là ng i ó còn s ng thì theo yêu c u c a ng i ó ho c c a ng i có quy n. b) Bi t tích trong chi n tranh sau n m n m. 2. Trong tr ng h p v ho c ch ng c a ng i b tuyên b m t tích ã c ly hôn thì dù ng i b tuyên b m t tích tr v ho c có tin t c xác th c là ng i ó còn s ng. §iÒu 82. Tu t ng tr ng h p. thiên tai ó ch m d t v n không có tin t c xác th c là còn s ng. Toà án ra quy t nh hu b quy t nh tuyên b ng i ó là ã ch t. quy t nh cho ly hôn v n có hi u l c pháp lu t. thiên tai mà sau m t n m. Khi quy t nh c a Toà án tuyên b m t ng i là ã ch t có hi u l c pháp lu t thì quan h v hôn nhân. Khi m t ng i b tuyên b là ã ch t tr v ho c có tin t c xác th c là ng i ó còn s ng thì theo yêu c u c a ng i ó ho c c a ng i có quy n. Ng i có quy n. gia ình và các quan h nhân thân khác c a ng i ó c gi i quy t nh i v i ng i ã ch t. §iÒu 83. §iÒu 80. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. i qu n lý 3. l i ích liên quan có th yêu c u Toà án ra quy t tuyên b m t ng i là ã ch t trong các tr ng h p sau ây: a) Sau ba n m. Hu b quy t nh tuyên b m t ng i là ã ch t 1. m c a ng i m t tích qu n lý. Tuyên b m t ng i là ã ch t nh 1. §iÒu 81. . n u không có nh ng ng i này thì giao cho ng i thân thích c a ng i m t tích qu n lý.18 Trong tr ng h p Toà án gi i quy t cho v ho c ch ng c a ng i b tuyên b m t tích ly hôn thì tài s n c a ng i m t tích c giao cho con ã thành niên ho c cha. Toà án xác nh ngày ch t c a ng i b tuyên b là ã ch t c n c vào các tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Quan h nhân thân và quan h tài s n c a ng án tuyên b là ã ch t i b Toà 1. n u không có ng i thân thích thì Toà án ch nh ng i khác qu n lý tài s n. Quan h tài s n c a ng i b Toà án tuyên b là ã ch t c gi i quy t nh i v i ng i ã ch t. k t ngày tai n n ho c th m ho . tài s n c a ng i ó c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v th a k . d) Bi t tích n m n m li n tr lên và không có tin t c xác th c là còn s ng. k t ngày quy t nh tuyên b m t tích c a Toà án có hi u l c pháp lu t mà v n không có tin t c xác th c là còn s ng. k t ngày chi n tranh k t thúc mà v n không có tin t c xác th c là còn s ng. th i h n này c tính theo quy nh t i kho n 1 i u 78 c a B lu t này. Ng i b tuyên b m t tích tr v c nh n l i tài s n do ng tài s n chuy n giao sau khi ã thanh toán chi phí qu n lý. 2. Hu b quy t nh tuyên b m t ng i m t tích 1.

4. b) V ho c ch ng c a ng i b tuyên b là ã ch t ã k t hôn v i ng khác thì vi c k t hôn ó v n có hi u l c pháp lu t. N ng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân 1. N ng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân phát sinh t th i i m pháp nhân c thành l p và ch m d t t th i i m ch m d t pháp nhân. §iÒu 87. Ch ng IV PHáP NHâN M c1 NH NG QUY NH CHUNG V PHáP NHâN §iÒu 84. M t t ch c 1. th hi n rõ lo i hình t ch c c a pháp nhân và phân bi t v i các pháp nhân khác trong cùng m t l nh v c . i 3. §iÒu 86. 2. tr các tr ng h p sau ây: a) V ho c ch ng c a ng i b tuyên b là ã ch t ã c Toà án cho ly hôn theo quy nh t i kho n 2 i u 78 c a B lu t này thì quy t nh cho ly hôn v n có hi u l c pháp lu t. Có tài s n b ng tài s n ó.19 2. Nhân danh mình tham gia các quan h pháp lu t m t cách §iÒu 85. ngh a v dân s phù h p v i m c ích ho t ng c a mình. N ng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân là kh n ng c a pháp nhân có các quy n. Ng i i di n theo pháp lu t ho c ng i i di n theo u quy n c a pháp nhân nhân danh pháp nhân trong quan h dân s . l i t c. c l p v i cá nhân. Quan h nhân thân c a ng i b tuyên b là ã ch t c khôi ph c khi Toà án ra quy t nh hu b quy t nh tuyên b ng i ó là ã ch t. Trong tr ng h p ng i th a k c a ng i b tuyên b là ã ch t bi t ng i này còn s ng mà c tình gi u gi m nh m h ng th a k thì ng i ó ph i hoàn tr toàn b tài s n ã nh n. n u gây thi t h i thì ph i b i th ng. 2. Pháp nhân c công nh n là pháp nhân khi có các i u ki n sau ây: c thành l p h p pháp. 3. Ng i b tuyên b là ã ch t mà còn s ng có quy n yêu c u nh ng ng i ã nh n tài s n th a k tr l i tài s n. Pháp nhân ph i có tên g i b ng ti ng Vi t. Tên g i c a pháp nhân 1. Có c c u t ch c ch t ch . giá tr tài s n hi n còn. 3. Thành l p pháp nhân Pháp nhân c thành l p theo sáng ki n c a cá nhân. t ch c khác và t ch u trách nhi m c l p. t ch c ho c theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. k c hoa l i.

i u l c a pháp nhân có nh ng n i dung ch y u sau ây: ) C c u t ch c. Pháp nhân ph i s d ng tên g i c a mình trong giao d ch dân s . n 3. n u có. 2. Tr s c a pháp nhân là n i a ch liên l c c a pháp nhân là a ch tr s c a pháp nhân. g) Th th c s a i. Tr s c a pháp nhân t c quan i u hành c a pháp nhân. 2. b sung i u l . C quan i u hành c a pháp nhân 1. i di n c a pháp nhân có th là i di n theo pháp lu t ho c i di n theo u quy n. sáp nh p. chi nhánh n i khác v i n i 1. Tên g i c a pháp nhân c pháp lu t công nh n và b o v . Ph n th nh t c a B lu t này. b) M c ích và ph m vi ho t c) Tr s . b u. h) i u ki n h p nh t. chia. 2. 2. b nhi m. nh trong i u l c a §iÒu 92. §iÒu 89. Pháp nhân ph i có c quan i u hành. e) Quy n. mi n nhi m. i di n theo pháp lu t c a pháp nhân c quy pháp nhân ho c trong quy t nh thành l p pháp nhân. Pháp nhân có th ch n n i khác làm a ch liên l c. tách. i u l c a pháp nhân 1. Ng i i di n c a pháp nhân ph i tuân theo quy nh v i di n t i Ch ng VII. §iÒu 91. d) V n i u l . chi nhánh c a pháp nhân i di n. T ch c. 3. cách ch c. nhi m v và quy n h n c a c quan i u hành c a pháp nhân c quy nh trong i u l c a pháp nhân ho c trong quy t nh thành l p pháp nhân. b sung i u l c a pháp nhân ph i c c quan nhà c có th m quy n công nh n trong tr ng h p pháp lu t có quy nh. ngh a v c a các thành viên. §iÒu 88. §iÒu 90. Trong tr ng h p pháp lu t quy l c a pháp nhân ph i c các sáng l qua. th th c c . i di n c a pháp nhân 1. Vi c s a i. nhi m v và quy n h n c a các ch c danh c a c quan i u hành và các c quan khác. Pháp nhân có th t v n phòng . gi i th pháp nhân.20 ho t ng. i u l c a pháp nhân ph i cc nh n trong tr ng h p pháp lu t có quy a) Tên g i c a pháp nhân. nh pháp nhân ph i có i u l thì i u p viên ho c i h i thành viên thông quan nhà n c có th m quy n công nh. V n phòng i di n. ng.

có nhi m v i di n theo u quy n cho l i ích c a pháp nhân và th c hi n vi c b o v các l i ích ó. Pháp nhân có các quy n. pháp nhân c sáp nh p ch m d t. V n phòng i di n. Trách nhi m dân s c a pháp nhân 1. quy n. ngh a v dân s c a các pháp nhân c c chuy n giao cho pháp nhân m i. Sau khi sáp nh p. không ch u trách nhi m thay cho thành viên c a pháp nhân i v i ngh a v dân s do thành viên xác l p. có nhi m v th c hi n toàn b ho c m t ph n ch c n ng c a pháp nhân. Ng i ng u v n phòng i di n. 2. §iÒu 96. Sáp nh p pháp nhân 1. các quy n. th c hi n không nhân danh pháp nhân. chi nhánh không ph i là pháp nhân. 3. các quy n. ngh a v dân s do ng i i di n xác l p. 3. th c hi n nhân dan h pháp nhân. Pháp nhân ch u trách nhi m dân s b ng tài s n c a mình. ngh a v dân s phát sinh t giao d ch dân s do v n phòng i di n. các pháp nhân c ch m d t. M t pháp nhân có th chia thành nhi u pháp nhân theo quy i u l ho c theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. thay cho §iÒu 94. chi nhánh th c hi n nhi m v theo u quy n c a pháp nhân trong ph m vi và th i h n c u quy n. §iÒu 95. th c hi n. .21 t tr s c a pháp nhân. V n phòng i di n là n v ph thu c c a pháp nhân. 2. Các pháp nhân cùng lo i có th h p nh t thành m t pháp nhân m i theo quy nh c a i u l . theo tho thu n gi a các pháp nhân ho c theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. Chia pháp nhân nh c a c a 1. Sau khi h p nh t. ngh a v dân s pháp nhân b chia c chuy n giao cho các pháp nhân m i. Sau khi chia. ngh a v dân s c a pháp nhân c sáp nh p c chuy n giao cho pháp nhân sáp nh p. th c hi n. k c ch c n ng i di n theo u quy n. §iÒu 93. 2. 2. 2. 4. chi nhánh xác l p. Chi nhánh là n v ph thu c c a pháp nhân. Thành viên c a pháp nhân không ch u trá ch nhi m dân s pháp nhân i v i ngh a v dân s do pháp nhân xác l p. M t pháp nhân có th c sáp nh p (sau ây g i là pháp nhân c sáp nh p) vào m t pháp nhân khác cùng lo i (sau ây g i là pháp nhân sáp nh p) theo quy nh c a i u l . H p nh t pháp nhân 1. theo tho thu n gi a các pháp nhân ho c theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. pháp nhân b chia ch m d t. Pháp nhân ph i ch u trách nhi m dân s v vi c th c hi n quy n. 5.

T ch c chính tr xã h i . Pháp nhân có th b gi i th trong các tr c) H t th i h n ho t ng c ghi trong i u l ho c trong quy t c quan nhà n c có th m quy n. Khi pháp nhân ch m d t.ngh nghi p. M t pháp nhân có th tách thành nhi u pháp nhân theo quy i u l ho c theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. Tách pháp nhân nh c a 1. qu t thi n. chia. Qu xã h i. 96 và 98 c a B lu t này. c. 2. s n. T ch c khác có các i u ki n quy nh t i i u 84 c a B lu t này. nh c a 1. sáp nh p. b) B tuyên b phá s n theo quy nh t i các i u nh c a pháp lu t v phá s n. ngh a v c a mình phù h p v i m c ích ho t ng c a các pháp nhân ó. Sau khi tách. tài s n c a pháp nhân quy nh c a pháp lu t. C quan nhà n c. n v v trang nhân dân. dân Pháp nhân là c quan nhà n 1. pháp nhân b tách và pháp nhân c tách th c hi n quy n. a) Theo quy b) Theo quy t Gi i th pháp nhân ng h p sau ây: nh c a i u l . t ch c chính tr . Pháp nhân ch m d t trong các tr a) H p nh t. nh c a c quan nhà n c có th m quy n. §iÒu 98. 95. t ch c xã h i ngh nghi p. 2. n v v trang nhân §iÒu 101. T ch c chính tr . gi i th pháp nhân theo quy 94. 1. 2. c. 3. 6. Pháp nhân ch m d t k t th i i m xoá tên trong s ng ký pháp nhân ho c t th i i m c xác nh trong quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. t ch c xã h i. pháp nhân ph i th c hi n Ch m d t pháp nhân ng h p sau ây: y các ngh a v tài §iÒu 99. Tr c khi gi i th . C quan nhà n 3. 4.22 §iÒu 97. 2. 5. M c2 CáC LO I PHáP NHâN c gi i quy t theo §iÒu 100. n v v trang nhân dân c Nhà n c giao tài . T ch c kinh t . Các lo i pháp nhân 1.xã h i.

§iÒu 105. 3. 2. 2. t ch c xã h i . Tài s n c a t ch c chính tr . t ch c xã h i.ngh nghi p. §iÒu 102.xã h i không th phân chia cho các thành viên. khoa h c. T ch c chính tr xã h i . t ch c t nguy n óng góp tài s n ho c h i phí nh m ph c v m c ích c a h i và nhu c u chung c a h i viên là pháp nhân khi tham gia quan h dân s . Doanh nghi p nhà n c. ho t ng vì m c ích khuy n khích phát tri n v n hoá. 2. t ch c xã h i. t ch c xã h i ngh nghi p c c quan nhà n c có th m quy n cho phép thành l p. s d ng. qu t thi n c c quan nhà n c có th m quy n cho phép thành l p. Pháp nhân là t ch c chính tr xã h i .23 s n th c hi n ch c n ng qu n lý nhà n c và th c hi n các ch c n ng khác không nh m m c ích kinh doanh là pháp nhân khi tham gia quan h dân s .ngh nghi p. Qu xã h i. 3. 3. Trong tr ng h p t ch c chính tr xã h i . t ch c chính tr . §iÒu 104. T ch c kinh t ch u trách nhi m dân s b ng tài s n c a mình.ngh nghi p 1. n v v trang nhân dân ch u trách nhi m dân s liên quan n vi c th c hi n ch c n ng.ngh nghi p ch m d t ho t ng thì tài s n c a t ch c ó không c phân chia cho các h i viên mà ph i c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. n v v trang nhân dân th c hi n các ho t ng có thu theo quy nh c a pháp lu t thì ph i ch u trách nhi m dân s liên quan n ho t ng có thu b ng tài s n có c t ho t ng này.xã h i 1. công nh n i u l . T ch c kinh t ph i có i u l . xã h i theo i u l là pháp nhân khi tham gia quan h dân s . t thi n và các m c ích xã h i. Trong tr ng h p c quan nhà n c. nhân o khác không . công ty trách nhi m h u h n. Pháp nhân là qu xã h i. nhi m v c a mình b ng kinh phí c c p t ngân sách nhà n c. t ch c xã h i .ngh nghi p. T ch c chính tr . doanh nghi p có v n u t n c ngoài và các t ch c kinh t khác có các i u ki n quy nh t i i u 84 c a B lu t này là pháp nhân. §iÒu 103. h p tác xã. t ch c chính tr . t ch c xã h i ngh nghi p ch u trách nhi m dân s b ng tài s n c a mình.ngh nghi p. công nh n i u l và có h i viên là cá nhân. t ch c chính tr .xã h i qu n lý. C quan nhà n c. T ch c chính tr xã h i . 2. Pháp nhân là t ch c kinh t 1. nh o t tài s n thu c s h u c a mình nh m th c hi n m c tiêu chính tr . t ch c xã h i. công ty c ph n.xã h i ch u trách nhi m dân s b ng tài s n c a mình. tr tài s n mà theo quy nh c a pháp lu t không cs d ng ch u trách nhi m dân s . T ch c chính tr . t ch c xã h i. Pháp nhân là t ch c chính tr . qu t thi n 1. 3. t ch c chính tr .

t h p tác M c1 h gia ình §iÒu 106. ng nghi p ho c m t s l nh v c s n xu t. quy n s d ng r ng. Ch h có th u quy n cho thành viên khác c a h trong quan h dân s . ã thành niên làm i di n 2. Qu xã h i. qu t thi n ch m d t ho t c a qu không c phân chia cho các sáng l p viên mà ph i theo quy nh c a pháp lu t. §iÒu 109. Cha. 2. 3. Ch h là i di n c a h gia ình trong các giao d ch dân s vì l i ích chung c a h . tài s n do các thành viên óng góp. m ho c m t thành viên khác ã thành niên có th là ch h . Giao d ch dân s do ng i i di n c a h gia ình xác l p.24 nh m m c ích thu l i nhu n là pháp nhân khi tham gia quan h dân s . Ch ng V H gia ình. qu t thi n c qu n lý. §iÒu 108. cùng óng góp công s c ho t ng kinh t chung trong s n xu t nông. trong ph m vi tài s n c a qu và ph i ch u trách nhi m dân s b ng tài s n ó. ngh a v c a c h g ia ình. s d ng. . Tài s n c a qu xã h i. H gia ình H gia ình mà các thành viên có tài s n chung. r ng tr ng c a h gia ình. lâm. Tài s n chung c a h gia ình Tài s n chung c a h gia ình g m quy n s d ng t. kinh doanh khác do pháp lu t quy nh là ch th khi tham gia quan h dân s thu c các l nh v c này. Các thành viên c a h gia ình chi m h u và s d ng tài s n chung c a h theo ph ng th c tho thu n. cùng nhau t o l p nên ho c c t ng cho chung. c th a k chung và các tài s n khác mà các thành viên tho thu n là tài s n chung c a h . §iÒu 107. T ch c ã l p qu xã h i. s 4. i di n c a h gia ình 1. qu t thi n ch c phép ti n hành các ho t ng quy nh trong i u l c c quan nhà n c có th m quy n công nh n. th c hi n vì l i ích chung c a h làm phát sinh quy n. s d ng và nh o t theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i m c ích ho t ng c a qu do i u l quy nh. qu t thi n không ph i ch u trách nhi m dân b ng tài s n thu c s h u c a mình v các ho t ng c a qu và không c phân chia tài s n c a qu trong quá trình qu ho t ng. nh o t tài s n chung c a h gia 1. ình Chi m h u. ng thì tài s n c gi i quy t Trong tr ng h p qu xã h i.

l i t c ng. T h p tác 1. ph ng. H p i u ki n tr thành pháp nhân theo quy nh c a pháp ng v i t cách pháp nhân t i c quan nhà n c có th m ng h p tác có các n i dung ch y u sau ây: ng h p tác. §iÒu 113. i di n c a t h p tác 1. Trách nhi m dân s c a h gia ình 1. tài s n chung có giá tr l n c a h gia ình ph i c các thành viên t m i l m tu i tr lên ng ý. 2. n u tài s n chung không th c hi n ngh a v chung c a h thì các thành viên ph i ch u trách nhi m liên i b ng tài s n riêng c a mình. công s c th c hi n nh ng công vi c nh t nh. T h p tác có lu t thì ng ký ho t quy n. H gia ình ch u trách nhi m dân s b ng tài s n chung c a h . T viên t h p tác T viên t h p tác là cá nhân t hành vi dân s y . Vi c nh o t tài s n là t li u s n xu t. n i c trú c a t tr c) M c óng góp tài s n. c a các t viên. ng và các t viên. th c hi n nhân danh h gia ình. M c2 t h p tác §iÒu 111. tên. §iÒu 110. i v i các lo i tài s n chung khác ph i c a s thành viên t m i l m tu i tr lên ng ý. ph gi a các t viên. a) M c ích. ) i u ki n nh n t viên m i và ra kh i t h p tác. i di n c a t h p tác trong các giao d ch dân s là t tr viên c ra. ngh a v dân s do ng i i di n c a h gia ình xác l p. th i h n h p b) H . 2. H gia ình ph i ch u trách nhi m dân s v vi c th c hi n quy n. T h p tác c hình thành trên c s h p ng h p tác có ch ng th c c a U ban nhân dân xã. d) Quy n. ngh a v và trách nhi m c a t tr e) i u ki n ch m d t t h p tác.25 2. ng do các t . g) Các tho thu n khác. cùng óng góp tài s n. n u có. §iÒu 112. th tr n c a t ba cá nhân tr lên. ng th c phân chia hoa l i. m i tám tu i tr ng v i ng lên. cùng h ng l i và cùng ch u trách nhi m là ch th trong các quan h dân s . có n ng l c i không ph i là T h p tác có quy n giao k t h p ng lao t viên th c hi n nh ng công vi c nh t nh.

2. T h p tác ph i ch u trách nhi m dân s v vi c th c hi n quy n. c a s t viên ng ý. Quy n c a t viên §iÒu 116. c chia ph n tài s n c a mình trong kh i tài s n chung và ph i thanh toán các ngh a v c a mình i v i t h p tác theo tho thu n. T h p tác ch u trách nhi m dân s b ng tài s n c a t . ngh a v dân s do ng i i di n xác l p. Ngh a v c a t viên T viên có các ngh a v sau ây: 1. ngh a v c a c t h p tác. th c hi n nhân danh t h p tác. c t ng cho chung là ng th c c toàn ng ý. n u vi c phân chia tài s n b ng hi n v t mà nh h ng n vi c ti p t c . Các t viên qu n lý và s d ng tài s n c a t h p tác theo ph tho thu n. 2. th c hi n vi c ki m tra ho t ng c a t h p tác. §iÒu 119. Ra kh i t h p tác 1. Vi c nh o t tài s n là t li u s n xu t c a t h p tác ph i th t viên ng ý. ch tho thu n. 2. T viên có các quy n sau ây: ng hoa l i. cùng t o l p và tài s n c a t h p tác. §iÒu 114. 3. Tài s n c a t h p tác 1. th c hi n vì m c ích ho t ng c a t h p tác theo quy t nh c a a s t viên làm phát sinh quy n. Giao d ch dân s do ng i i di n c a t h p tác xác l p. 1. T viên ra kh i t h p tác có quy n yêu c u nh n l i tài s n mà mình ã óng góp vào t h p tác. B i th ng. Th c hi n s h p tác theo nguyên t c bình l n nhau và b o m l i ích chung c a t h p tác. l i t c thu c t ho t ng c a t h p tác theo n ho t ng c a t h p 2. T viên có quy n ra kh i t h p tác theo các i u ki n ã tho thu n. n u tài s n không th c hi n ngh a v chung c a t thì t viên ph i ch u trách nhi m liên i theo ph n t ng ng v i ph n óng góp b ng tài s n riêng c a mình. n u tr tr ng h p có tho thu n khác.26 T tr ng t h p tác có th u quy n cho t viên th c hi n m t s công vi c nh t nh c n thi t cho t . Tài s n do các t viên óng góp. giúp ng thi t h i cho t h p tác do l i c a mình gây ra. 2. 2. Nh n t viên m i T h p tác có th nh n thêm t viên m i. Trách nhi m dân s c a t h p tác 1. cùng có l i. Tham gia quy t nh các v n có liên quan tác. i v i các lo i tài s n khác ph i c a s t viên §iÒu 115. §iÒu 117. §iÒu 118.

Khi ch m d t. t h p tác ph i báo cáo cho U ban nhân dân xã. Trong tr ng h p các kho n n ã c thanh toán xong mà tài s n c a t v n còn thì c chia cho các t viên theo t l t ng ng v i ph n óng góp c a m i ng i. th tr n ã ch ng th c h p ng h p tác. c th hi n b ng l i nói. Hình th c giao d ch dân s là i u ki n có hi u l c c a giao d ch trong ng h p pháp lu t có quy nh. Trong tr ng h p ch m d t. §iÒu 120. c) Ng tr i tham gia giao d ch hoàn toàn t nguy n. T h p tác ch m d t theo quy t nh c a c quan nhà n quy n trong nh ng tr ng h p do pháp lu t quy nh. c) Các t viên tho thu n ch m d t t h p tác. c có th m 3. Ch m d t t h p tác 1. t h p tác ph i thanh toán các kho n n c a t . không trái o c xã h i. tr tr ng h p có tho thu n khác.27 ho t ng c a t thì tài s n c tr giá b ng ti n chia. 2. Giao d ch dân s Giao d ch dân s là h p ng ho c hành vi pháp lý sinh. thay i ho c ch m d t quy n. b ng v n b n ho c b ng i hình th c thông i p Giao d ch dân s thông qua ph ng ti n i n t d d li u c coi là giao d ch b ng v n b n. Ch ng VI GIAO D CH dân s §iÒu 121. Giao d ch dân s hành vi c th . n ph ng làm phát §iÒu 122. ng h p tác. b) M c ích và n i dung c a giao d ch không vi ph m i u c m c a pháp lu t. 2. §iÒu 124. Hình th c giao d ch dân s 1. . ph ng. M c ích c a giao d ch dân s M c ích c a giao d ch dân s là l i ích h p pháp mà các bên mong mu n t c khi xác l p giao d ch ó. T h p tác ch m d t trong các tr a) H t th i h n ghi trong h p b) M c ích c a vi c h p tác ã t ng h p sau ây: c. n u tài s n c a t không tr n thì ph i l y tài s n riêng c a các t viên thanh toán theo quy nh t i i u 117 c a B lu t này. §iÒu 123. Giao d ch dân s có hi u l c khi có các i u ki n sau ây: i tham gia giao d ch có n ng l c hành vi dân s . ngh a v dân s . a) Ng i u ki n có hi u l c c a giao d ch dân s 1.

§iÒu 126. Giao d ch dân s vô hi u Giao d ch dân s không có m t trong các i u ki n 122 c a B lu t này thì vô hi u. n u có s tác ng c a m t bên ho c c a ng i th ba c ý thúc y cho i u ki n làm phát sinh ho c hu b giao d ch dân s x y ra thì coi nh i u ki n ó không x y ra. i u c m c a pháp lu t là nh ng quy nh c a pháp lu t không cho phép ch th th c hi n nh ng hành vi nh t nh. ph i ng ký ho c xin phép thì ph i tuân theo các quy nh ó. Giao d ch dân s có i u ki n 1. 2. Trong tr ng h p pháp lu t quy nh giao d ch dân s ph i c th hi n b ng v n b n. Vi c gi i thích h p ng dân s c th c hi n theo quy nh t i i u 409 c a B lu t này. §iÒu 127. trái o vô hi u do vi ph m c xã h i i u c m c a pháp Giao d ch dân s có m c ích và n i dung vi ph m i u c m c a pháp lu t. còn giao d ch b che gi u v n có hi u l c. Khi các bên xác l p giao d ch dân s m t cách gi t o nh m che gi u m t giao d ch khác thì giao d ch gi t o vô hi u. c) Theo t p quán n i giao d ch c xác l p. Trong tr ng h p i u ki n làm phát sinh ho c h y b giao d ch dân s không th x y ra c do hành vi c ý c n tr c a m t bên ho c c a ng i th ba thì coi nh i u ki n ó ã x y ra. trong o c xã h i là nh ng chu n m c ng x chung gi a ng i s ng xã h i. trái o c xã h i thì vô hi u. tr tr ng h p giao d ch ó c ng vô hi u theo quy nh c a B lu t này. §iÒu 125. Gi i thích giao d ch dân s 1. giao d ch dân s phát sinh ho c h y b . c quy nh t i i u §iÒu 128. c c ng ng th a nh n và tôn tr ng.28 2. Trong tr ng h p giao d ch dân s có th khác nhau thì vi c gi i thích giao d ch dân s ó sau ây: b) Theo ngh a phù h p v i m c ích c a giao d ch. Trong tr ng h p xác l p giao d ch gi t o nh m tr n tránh ngh a v v i ng i th ba thì giao d ch ó vô hi u. 2. ph i có công ch ng ho c ch ng th c. Trong tr ng h p các bên có th a thu n v i u ki n phát sinh ho c h y b giao d ch dân s thì khi i u ki n ó x y ra. vi c gi i thích n i dung di chúc c th c hi n theo quy nh t i i u 673 c a B lu t này. . c hi u theo nhi u ngh a c th c hi n theo th t a) Theo ý mu n ích th c c a các bên khi xác l p giao d ch. Giao d ch dân s lu t. Giao d ch dân s vô hi u do gi t o i v i ng i §iÒu 129.

ng hành vi dân s xác l p. §iÒu 134. Giao d ch dân s th c và làm ch vô hi u do ng i xác l p không nh n c hành vi c a mình Ng i có n ng l c hành vi dân s nh ng ã xác l p giao d ch vào úng th i i m không nh n th c và làm ch c hành vi c a mình thì có quy n yêu c u Toà án tuyên b giao d ch dân s ó là vô hi u. §iÒu 131. th c hi n. nhân ph m. tài s n c a mình ho c c a cha. §iÒu 133. danh d . m . uy tín. tính ch t c a i t ng ho c n i dung c a giao d ch dân s nên ã xác l p giao d ch ó. Toà án.29 §iÒu 130. ng i m t n ng l c hành vi dân s ho c ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s xác l p. quá th i h n ó mà không th c hi n thì giao d ch vô hi u. Toà án tuyên b giao d ch ó vô hi u n u theo quy nh c a pháp lu t giao d ch này ph i do ng i i di n c a h xác l p. th c hi n thì theo yêu c u c a ng i i di n c a ng i ó. c quan nhà n c có th m quy n khác quy t nh bu c các bên th c hi n quy nh v hình th c c a giao d ch trong m t th i h n. Giao d ch dân s vô hi u do b nh m l n Khi m t bên có l i vô ý làm cho bên kia nh m l n v n i dung c a giao d ch dân s mà xác l p giao d ch thì bên b nh m l n có quy n yêu c u bên kia thay i n i dung c a giao d ch ó. con c a mình. §iÒu 135. ch ng. Giao d ch dân s vô hi u do ng m t n ng l c hành vi dân s . §iÒu 132. Giao d ch dân s hình th c vô hi u do không tuân th quy nh v Trong tr ng h p pháp lu t quy nh hình th c giao d ch dân s là i u ki n có hi u l c c a giao d ch mà các bên không tuân theo thì theo yêu c u c a m t ho c các bên. Giao d ch dân s vô hi u t ng ph n Giao d ch dân s vô hi u t ng ph n khi m t ph n c a giao d ch vô hi u nh ng không nh h ng n hi u l c c a ph n còn l i c a giao d ch. th c hi n i ch a thành niên. e d a Khi m t bên tham gia giao d ch dân s do b l a d i ho c b quy n yêu c u Toà án tuyên b giao d ch dân s ó là vô hi u. e d a trong giao d ch là hành vi c ý c a m t bên ho c ng i th ba làm cho bên kia bu c ph i th c hi n giao d ch nh m tránh thi t h i v tính m ng. v . Giao d ch dân s vô hi u do b l a d i. n u bên kia không ch p nh n thì bên b nh m l n có quy n yêu c u Toà án tuyên b giao d ch vô hi u. e d a thì có L a d i trong giao d ch là hành vi c ý c a m t bên ho c c a ng i th ba nh m làm cho bên kia hi u sai l ch v ch th . Trong tr ng h p m t bên do l i c ý làm cho bên kia nh m l n v n i dung c a giao d ch thì c gi i quy t theo quy nh t i i u 132 c a B lu t này. s c kho . ng i i b h n ch n ng l c Khi giao d ch dân s do ng i ch a thành niên. .

Bên có l i gây thi t h i ph i b i th ng. l i t c thu c b t ch thu theo quy nh c a pháp lu t. Khi giao d ch dân s vô hi u thì các bên khôi ph c l i tình tr ng ban u. B o v quy n l i c a ng dân s i th ba ngay tình khi giao d ch vô hi u 1. tr tr ng h p tài s n giao d ch. Cá nhân không c ng i khác i di n cho mình n u pháp lu t quy nh h ph i t mình xác l p. hoa l i. ngh a v phát sinh t . Cá nhân. Trong tr ng h p giao d ch dân s vô hi u nh ng tài s n giao d ch là ng s n không ph i ng ký quy n s h u ã c chuy n giao b ng m t giao d ch khác cho ng i th ba ngay tình thì giao d ch v i ng i th ba v n có hi u l c.30 §iÒu 136. tr tr ng h p quy nh t i i u 257 c a B lu t này. 2. i v i các giao d ch dân s c quy nh t i i u 128 và i u 129 c a B lu t này thì th i hi u yêu c u Toà án tuyên b giao d ch dân s vô hi u không b h n ch . Trong tr ng h p tài s n giao d ch là b t ng s n ho c là ng s n ph i ng ký quy n s h u ã c chuy n giao b ng m t giao d ch khác cho ng i th ba ngay tình thì giao d ch v i ng i th ba b vô hi u. i. 3. quy t nh b hu . th c hi n giao d ch dân s thông qua ng i i di n. Th i hi u yêu c u Toà án tuyên b giao d ch dân s vô hi u c quy nh t i các i u t i u 130 n i u 134 c a B lu t này là hai n m. giao d ch dân s i di n có quy n. ch th khác có th xác l p. s a. th c hi n giao d ch ó. pháp nhân. §iÒu 137. Giao d ch dân s vô hi u không làm phát sinh. hoàn tr cho nhau nh ng gì ã nh n. i di n là vi c m t ng i (sau ây g i là ng i vì l i ích c a ng i khác (sau ây g i là ng i c hi n giao d ch dân s trong ph m vi i di n. Quan h 4. 2. ch m d t 2. tr tr ng h p ng i th ba ngay tình nh n c tài s n này thông qua bán u giá ho c giao d ch v i ng i mà theo b n án. H u qu pháp lý c a giao d ch dân s vô hi u 1. Ch ng VII I DI N §iÒu 139. Ng i i di n c c xác l p theo pháp lu t ho c theo u quy n. th c 2. i di n) nhân danh và i di n) xác l p. thay quy n. ngh a v dân s c a các bên k t th i i m xác l p. quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n là ch s h u tài s n nh ng sau ó ng i này không ph i là ch s h u tài s n do b n án. hi u Th i hi u yêu c u Toà án tuyên b giao d ch dân s vô 1. i di n 1. §iÒu 138. k t ngày giao d ch dân s c xác l p. n u không hoàn tr c b ng hi n v t thì ph i hoàn tr b ng ti n.

nh c a pháp lu t. m i Ng i i di n theo pháp lu t i di n theo pháp lu t bao g m: i v i con ch a thành niên. Nh ng ng i v i h gia ình. tr nh vi c u quy n ph i c l p thành v n b n. nh ho c c quan nhà §iÒu 141. i v i ng i nh c giám h . tr tr ng h p pháp lu t quy nh giao d ch dân s ph i do ng i t m i tám tu i tr lên xác l p. th c hi n các giao d ch dân s v i . Ch h gia ình 6. Ng 2. ng i quy i di n theo u quy n i di n theo u quy n là i di n i di n và ng i c i di n. n i di n theo pháp lu t i di n theo pháp lu t là i di n do pháp lu t quy c có th m quy n quy t nh. Ng 3. Ng i i di n theo u quy n 1. 2. §iÒu 140. 5. Ng dân s . trong ph m vi i c th c hi n giao d ch dân s 4. Ng i i di n ph i thông báo cho ng bi t v ph m vi i di n c a mình. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. i 1. c xác l p theo s u quy n gi a tr ng h p pháp lu t ng t h p tác i khác theo quy §iÒu 142. Ph m vi i di n 1. y . Ng i i di n theo pháp lu t có quy n xác l p. th c hi n m i giao d ch dân s vì l i ích c a ng i c i di n. Ng i ng u pháp nhân theo quy nh c a i u l pháp nhân ho c quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. Ng di n. Cha. i v i t h p tác. th c hi n giao d ch dân s . T tr 7. Hình th c u quy n do các bên tho thu n. i i di n theo u quy n i di n ch c xác l p theo s u quy n. Ng i i di n ph i có n ng l c hành vi dân s quy nh t i kho n 2 i u 143 c a B lu t này. tr tr ng h p 5. Ph m vi 3. 1. Ng i t m i l m tu i n ch a m i tám tu i có th là ng i i di n theo u quy n.31 do ng i i di n xác l p. ng i i di n theo pháp lu t c a pháp nhân có th u quy n cho ng i khác xác l p. §iÒu 143. §iÒu 144. Cá nhân. Ng i i di n không i th ba trong giao d ch dân s c xác l p. 2. i v i ng i b h n ch n ng l c hành vi c Toà án ch i giám h 4. 2. 5. th c hi n.

ng ch m d t m vi i di n tr ng h p mà v n giao 3. i i di n c a ng i §iÒu 145. ng h p khác do pháp lu t quy i di n theo u quy n c a cá nhân ch m d t trong các tr ng h p sau . §iÒu 146. tr tr ng h p ng i ã giao d ch bi t ho c ph i bi t v vi c không có quy n i di n. n u h t th i h n này mà không tr l i thì giao d ch ó không làm phát sinh quy n. th c hi n không làm phát sinh quy n. tr tr ng h p ng i c i di n ng ý ho c bi t mà không ph n i. ngh a v i v i ng i c i di n. b) Ng 2. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. ngh a v i v i ng i c i di n.32 chính mình ho c v i ng i th ba mà mình c ng là ng ó. §iÒu 147. Ng i ã giao d ch v i ng i i di n có quy n n ph th c hi n ho c hu b giao d ch dân s i v i ph n v t quá ph ho c toàn b giao d ch dân s và yêu c u b i th ng thi t h i. n u không cs ng ý thì ng i i di n ph i th c hi n ngh a v i v i ng i ã giao d ch v i mình v ph n giao d ch v t quá ph m vi i di n. 1. 2. Ng i ã giao d ch v i ng i không có quy n i di n ph i thông báo cho ng i c i di n ho c ng i i di n c a ng i ó tr l i trong th i h n n nh. Giao d ch dân s do ng i i di n xác l p. i c) Các tr c c i di n c a cá nhân ng h p sau ã i di n theo pháp lu t c a cá nhân ch m d t trong các tr i di n ã thành niên ho c n ng l c hành vi dân s i di n ch t. nh. tr tr ng h p ng i i di n ho c ng i c i di n ng ý. tr ng i ó bi t ho c ph i bi t v vi c v t quá ph m vi i di n d ch. Ng i ã giao d ch v i ng i không có quy n i di n có quy n n ph ng ch m d t th c hi n ho c hu b giao d ch dân s ã xác l p và yêu c u b i th ng thi t h i. ây: a) Ng i c khôi ph c. Giao d ch dân s do ng i không có quy n i di n xác l p. th c hi n giao d ch dân s v t quá ph m vi i di n mà gây thi t h i cho ng i c i di n thì ph i ch u trách nhi m liên i b i th ng thi t h i. th c hi n do ng i không có quy n 1. tr tr ng h p ng i ó bi t ho c ph i bi t v vi c không có quy n i di n mà v n giao d ch. th c hi n v t quá ph m vi i di n không làm phát sinh quy n. Ch m d t 1. ngh a v c a ng i c i di n i v i ph n giao d ch c th c hi n v t quá ph m vi i di n. Trong tr ng h p ng i i di n và ng i giao d ch v i ng i i di n c ý xác l p. nh ng ng i không có quy n i di n v n ph i th c hi n ngh a v i v i ng i ã giao d ch v i mình. 2. H u qu c a giao d ch dân s th c hi n v t quá ph m vi do ng i di n i i di n xác l p. H u qu c a giao d ch dân s i di n xác l p.

§iÒu 148. §iÒu 151. tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. i c u quy n t b) Ng i u quy n hu b vi c u quy n ho c ng ch i vi c u quy n.33 ây: a) Th i h n u quy n ã h t ho c công vi c c u quy n ã hoàn thành. c xác nh t th i i m này n 2. n a tháng. Ch ng VIII Th i h n §iÒu 149. Khi ch m d t i di n theo u quy n. ngày. m t phút mà kho ng th i gian di n ra không li n nhau thì th i h n ó c tính nh sau: . ng i i di n ph i thanh toán xong các ngh a v tài s n v i ng i c i di n ho c v i ng i th a k c a ng i c i di n. c) Ng i u quy n ho c ng i c u quy n ch t. b h n ch n ng l c hành vi dân s . tháng. d t. Th i h n c tính theo d Quy ng l ch. b Toà án tuyên b m t n ng l c hành vi dân s . Trong tr ng h p các bên có tho thu n v th i h n là m t n m. th i i m tính th i h n 1. m t tu n. tu n. Cách tính th i h n c áp d ng theo quy nh c a B lu t này. §iÒu 150. Th i h n là m t kho ng th i gian th i i m khác. m t ngày. i di n theo u quy n c a pháp nhân ch m d t trong các tr sau ây: a) Th i h n u quy n ã h t ho c công vi c ng c u quy n ã hoàn thành. m t tháng. m t gi . 2. Ch m d t i di n c a pháp nhân i di n theo pháp lu t c a pháp nhân ch m d t khi pháp nhân ch m ng h p 2. m t tích ho c là ã ch t. Th i h n 1. n m ho c b ng m t s ki n có th s x y ra. tr áp d ng cách tính th i h n 1. n a n m. b Toà án tuyên b m t n ng l c hành vi dân s . b h n ch n ng l c hành vi dân s . m t tích ho c là ã ch t. c) Pháp nhân ch m d t ho c ng i c u quy n ch t. 1. nh v th i h n. Khi ch m d t i di n theo u quy n. gi . ng i i di n ph i thanh toán xong các ngh a v tài s n v i pháp nhân u quy n ho c pháp nhân k th a. Th i h n có th c xác nh b ng phút. b) Ng i i di n theo pháp lu t c a pháp nhân hu b vi c u quy n ho c i c u quy n t ch i vi c u quy n.

3. i l m c a tháng. gi a n m. i hai. gi a ) M t tu n là b y ngày. i l m ngày. Khi th i h n th i i m ã xác nh. ki n không §iÒu 153. c) M t tháng là ba m d) N a tháng là m e) M t ngày là hai m g) M t gi là sáu m h) M t phút là sáu m i ngày. tu n.34 a) M t n m là ba tr m sáu m b) N a n m là sáu tháng. c xác nh b ng phút. Khi ngày cu i cùng c a th i h n là ngày ngh cu i tu n ho c ngày ngh l thì th i h n k t thúc t i th i i m k t thúc ngày làm vi c ti p theo ngày ngh . 3. Trong tr ng h p các bên tho thu n v th i i m tháng. i m k t thúc 3. Khi th i h n tính b ng n m thì th i h n k t thúc t i th i i m k t thúc ngày. c) Cu i n m là ngày cu i cùng c a tháng m u n m. Trong tr ng h p các bên tho thu n v th i i m cu i n m thì th i i m ó c quy nh nh sau: a) u n m là ngày u tiên c a tháng m t. Khi th i h n tính b ng tháng thì th i h n k t thúc t i th i i m k t thúc ngày t ng ng c a tháng cu i cùng c a th i h n. Khi th i h n tính b ng tu n thì th i h n k t thúc t i th i ngày t ng ng c a tu n cu i cùng c a th i h n. i t gi . n m thì ngày u tiên c a th i h n không c tính mà tính t ngày ti p theo c a ngày c xác nh. gi thì th i h n 2. Khi th i h n tính b ng ngày thì th i h n k t thúc t i th i i m k t thúc ngày cu i cùng c a th i h n. tháng. i l m ngày. Khi th i h n c xác nh b ng ngày. u tháng. 2. i giây. i phút. cu i tháng thì th i i m ó c quy nh nh sau: a) u tháng là ngày u tiên c a tháng. K t thúc th i h n 1. §iÒu 152. 4. n u tháng k t thúc th i h n không có ngày t ng ng thì th i h n k t thúc vào ngày cu i cùng c a tháng ó. 5. Th i i m b t u th i h n 1. cb t ut b) Gi a n m là ngày cu i cùng c a tháng sáu. Khi th i h n b t u b ng m t s ki n thì ngày x y ra s c tính mà tính t ngày ti p theo c a ngày x y ra s ki n ó. tháng t ng ng c a n m cu i cùng c a th i h n. b) Gi a tháng là ngày th m c) Cu i tháng là ngày cu i cùng c a tháng. 2.

3. n u th i h n ó k t thúc thì m t quy n kh i ki n. Th i hi u mi n tr ngh a v dân s là th i h n mà khi k t thúc th i h n ó thì ng i có ngh a v dân s c mi n vi c th c hi n ngh a v . mi n tr 1. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. Ch ng IX TH I HI U i t gi §iÒu 154. Th i hi u Th i hi u là th i h n do pháp lu t quy nh mà khi k t thúc th i h n ó thì ch th c h ng quy n dân s . Hi u l c c a th i hi u h ngh a v dân s ng quy n dân s . 3. c quan. vi c h ng quy n dân s ho c mi n tr ngh a v dân s m i có hi u l c. 4. §iÒu 156. Trong tr ng h p pháp lu t quy nh cho các ch th c h ng quy n dân s ho c c mi n tr ngh a v dân s theo th i hi u thì ch sau khi th i hi u ó k t thúc. Th i i m k t thúc ngày cu i cùng c a th i h n vào lúc hai m c a ngày ó. Th i hi u mi n tr ngh a v dân s không áp d ng trong vi c th c hi n ngh a v dân s i v i Nhà n c. Cách tính th i hi u Th i hi u c tính t th i i m b t u ngày u tiên c a th i hi u và ch m d t t i th i i m k t thúc ngày cu i cùng c a th i hi u. b) Vi c h c không có c n c ng quy n nhân thân không g n v i tài s n. quy n y êu c u gi i quy t vi c dân s . c mi n tr ngh a v dân s ho c m t quy n kh i ki n v án dân s . Th i hi u kh i ki n là th i h n mà ch th c quy n kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t v án dân s b o v quy n và l i ích h p pháp b xâm ph m. 2. 2. l i ích c a Nhà n c. Th i hi u h thì ch th ch Các lo i th i hi u ng quy n dân s là th i h n mà khi k t thúc th i h n ó ng quy n dân s . n u th i h n ó k t thúc thì m t quy n yêu c u. §iÒu 155. t ch c. Th i hi u h sau ây: ng quy n dân s không áp d ng trong các tr h u nhà n ng h p a) Chi m h u tài s n thu c hình th c s pháp lu t. Th i hi u yêu c u gi i quy t vi c dân s là th i h n mà ch th c quy n yêu c u Toà án gi i quy t vi c dân s b o v quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân. l i ích công c ng. 6. 1. §iÒu 157. .35 ó.

tr Tính liên t c c a th i hi u h ngh a v dân s ng quy n dân s . ng h p ng h p pháp lu t §iÒu 161. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. mi n tr ngh a v dân s có tính liên t c t khi b t u cho n khi k t thúc. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy nh. Th i hi u h ng quy n dân s . tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. sau khi s ki n làm gián o n ch m d t. Th i hi u yêu c u gi i quy t vi c dân s c tính t quy n yêu c u. B t u th i hi u kh i ki n v án dân s . l i ích h p pháp c a mình b xâm ph m ho c không th th c hi n c quy n ho c . c. ngh a v liên quan tranh ch p. Không áp d ng th i hi u kh i ki n v án dân s Th i hi u kh i ki n v án dân s không áp d ng trong nh ng tr sau ây: 1. ngh a v dân s không th bi t v vi c quy n. Tr ng i khách quan là nh ng tr ng i do hoàn c nh khách quan tác ng làm cho ng i có quy n. th i hi u yêu c u gi i quy t vi c dân s 1. Th i hi u h ng quy n dân s . 2. c áp d ng th i hi u mà b ng 3. th i hi u yêu c u gi i quy t vi c dân s là kho ng th i gian x y ra m t trong các s ki n sau ây: 1. Th i gian không tính vào th i hi u kh i ki n v án dân s . ngh a v dân s ang quy n. §iÒu 159. i có a) Có s gi i quy t c a c quan nhà n c có th m quy n ngh a v dân s ang c áp d ng th i hi u. Yêu c u b o v quy n nhân thân b xâm ph m. ngày phát sinh §iÒu 160. quy n yêu c u không th kh i ki n. th i hi u yêu c u gi i quy t vi c dân s Th i gian không tính vào th i hi u kh i ki n v án dân s . S ki n b t kh kháng ho c tr ng i khách quan làm cho ch th có quy n kh i ki n. mi n tr khi có m t trong các s ki n sau ây: ngh a v dân s b gián o n i v i quy n. Yêu c u hoàn tr tài s n thu c hình th c s h u nhà n 2. n u có s ki n làm gián o n thì th i hi u ph i c tính l i t u. S ki n b t kh kháng là s ki n x y ra m t cách khách quan không th l ng tr c c và không th kh c ph c c m c dù ã áp d ng m i bi n pháp c n thi t và kh n ng cho phép. yêu c u trong ph m vi th i hi u. Th i hi u c ng c tính liên t c trong tr ng h p vi c h ng quy n dân s . l i ích h p pháp b xâm ph m. 3. mi n tr ngh a v dân s c chuy n giao h p pháp cho ng i khác. Th i hi u kh i ki n v án dân s c tính t ngày quy n. tr tr có quy nh khác.36 §iÒu 158. mi n 1. b) Quy n.

2. . quy n s o t tài s n c a ch s h u theo quy nh c a pháp lu t. quy n nh o t tài s n. 2. Ch u r i ro v tài s n Ch s h u ph i ch u r i ro khi tài s n b tiêu hu ho c b h h ng do s ki n b t kh kháng. ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s ch t. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. l i ích công c ng. quy n s d ng. 3. Tài s n Quy n s h u Tài s n bao g m v t. Ch s h u là cá nhân. Th i hi u kh i ki n v án dân s b t ul i k t ngày x y ra s ki n quy nh t i kho n 1 i u này. d ng và quy n nh ba quy n là quy n §iÒu 165. pháp nhân. c) Các bên ã t hoà gi i v i nhau. Ch a có ng i i di n trong tr ng h p ng i có quy n kh i ki n. Quy n s h u bao g m quy n chi m h u. PH N TH HAI TàI S N Và QUY N S H U i v i ngày ti p theo sau Ch NH NG QUY ng X NH CHUNG §iÒu 163. ng i m t n ng l c hành vi dân s . Th i hi u kh i ki n v án dân s b t u l i trong tr ng h p sau ây: a) Bên có ngh a v ã th a nh n m t ph n ho c toàn b ngh a v c a mình i v i ng i kh i ki n. m t n ng l c hành vi dân s ho c b h n ch n ng l c hành vi dân s . ti n. B t u l i th i hi u kh i ki n v án dân s 1. Nguyên t c th c hi n quy n s h u Ch s h u c th c hi n m i hành vi theo ý chí c a mình i v i tài s n nh ng không c gây thi t h i ho c làm nh h ng n l i ích c a Nhà n c. b) Bên có ngh a v th c hi n xong m t ph n ngh a v c a mình ng i kh i ki n. gi y t có giá và các quy n tài s n. l i ích h p pháp c a ng i khác. ch th khác có chi m h u. §iÒu 162. ng i có quy n yêu c u ch a thành niên. Ch a có ng i i di n khác thay th ho c vì lý do chính áng khác mà không th ti p t c i di n c trong tr ng h p ng i i di n c a ng i ch a thành niên. §iÒu 166.37 ngh a v dân s c a mình. §iÒu 164. quy n.

gia súc. kinh doanh h p pháp. v t nuôi d i n c di chuy n t nhiên. 8. Trong tr ng h p th t c n thi t vì lý do qu c phòng. 6. 3. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. Th i i m chuy n quy n s h u i v i tài s n 1. Vi c chuy n quy n s h u ng s n c chuy n giao. T o thành v t m i do sáp nh p. B o v quy n s 1. b chôn gi u. 2. Chi m h u tài s n không có c n c pháp lu t nh ng ngay tình. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy C nc ch m d t quy n s nh. §iÒu 168. l i t c. Quy n s h u i v i ng s n không ph i ng ký. Vi c chuy n quy n s h u i v i b t ng s n có hi u l c k t i m ng ký quy n s h u. §iÒu 170. ng ký quy n s h u tài s n Quy n s h u i v i b t ng s n c ng ký theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v ng ký b t ng s n. ng n c n b t k ng i nào có hành vi xâm ph m quy n s h u c a mình.38 §iÒu 167. nh o t không có c n c pháp lu t. Chi m h u trong các i u ki n do pháp lu t quy nh i v i v t vô ch . s d ng. b t v i tài s n c a mình. tr tr th i i v i ng s n có hi u l c k t th i i m ng h p pháp lu t có quy nh khác. h u §iÒu 169. liên t c. Ch s h u chuy n quy n s h u c a mình cho ng 2. Không ai có th b h n ch . b b quên. an ninh và vì l i ích qu c gia. 4. do ho t ng s n xu t. Quy n s h u c a cá nhân. v t b ánh r i. Thu hoa l i. công khai phù h p v i th i hi u quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này. Quy n s h u ch m d t trong các tr ng h p sau ây: i khác. c chuy n quy n s h u theo tho thu n ho c theo quy t c quan nhà n c có th m quy n. . truy tìm. òi l i tài s n b ng i khác chi m h u. gia c m b th t l c. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. 3. h u §iÒu 171. c pháp lu t i c o t trái pháp lu t quy n s h u Ch s h u có quy n t b o v . 2. 2. tr n l n. pháp nhân ho c c a ch th khác theo q uy nh c a pháp lu t. 7. Do lao C nc xác l p quy n s h u c xác l p i v i tài s n trong các tr ng h p sau ây: nh c a ng. 5. Quy n s h u 1. pháp nhân và ch th khác công nh n và b o v . 1. ch bi n. Nhà n c tr ng mua ho c tr ng d ng có b i th ng tài s n c a cá nhân. c th a k tài s n. Ch s h u t b quy n s h u c a mình.

39

3. Tài s n b tiêu hu ; 4. Tài s n b x lý 6. Tài s n b t ch thu; 7. V t b ánh r i, b b quên, gia súc, gia c m b n c di chuy n t nhiên mà ng i khác ã c xác l các i u ki n do pháp lu t quy nh; tài s n mà ng i quy n s h u theo quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B 8. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy
Hình th c s h u

th c hi n ngh a v c a ch s h u;

5. Tài s n b tr ng mua; th t l c, v t nuôi d i p quy n s h u trong khác ã c xác l p lu t này;

nh.

§iÒu 172.

Trên c s ch s h u toàn dân, s h u t p th , s h u t nhân, các hình th c s h u bao g m s h u nhà n c, s h u t p th , s h u t nhân, s h u chung, s h u c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, s h u c a t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p.

§iÒu 173.
tài s n

Các quy n c a ng

i không ph i là ch s

h u

iv i

1. Ng i không ph i là ch s h u ch có quy n chi m h u, s d ng, nh o t tài s n không thu c quy n s h u c a mình theo tho thu n v i ch s h u tài s n ó ho c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các quy n c a ng a) Quy n s d ng t; ng s n li n k ; nh c a pháp lu t. i không ph i là ch s h u i v i tài s n bao g m:

b) Quy n s d ng h n ch b t

c) Các quy n khác theo tho thu n ho c theo quy

3. Vi c ch s h u chuy n quy n s h u tài s n cho ng i khác không ph i là c n c ch m d t các quy n c a ng i không ph i là ch s h u i v i tài s n ó quy nh t i kho n 2 i u này . 4. Các quy n i v i tài s n c a ng i không ph i là ch s h u v theo quy nh t i i u 261 c a B lu t này. cb o

5. Các quy n c a ng i không ph i là ch s h u i v i tài s n ph i ng ký bao g m quy n s d ng t, quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k theo tho thu n và các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. Ch ng XI
ng s n
CáC LO I TàI S N

§iÒu 174.
1. B t a) t ai;

B t

ng s n và

ng s n là các tài s n bao g m: t ai, k c các tài s n g n li n

b) Nhà, công trình xây d ng g n li n v i v i nhà, công trình xây d ng ó;

40

c) Các tài s n khác g n li n v i 2.

t ai; nh. ng s n.

d) Các tài s n khác do pháp lu t quy

ng s n là nh ng tài s n không ph i là b t
Hoa l i, l i t c

§iÒu 175.

1. Hoa l i là s n v t t nhiên mà tài s n mang l i. 2. L i t c là các kho n l i thu c t vi c khai thác tài s n.

§iÒu 176.

V t chính và v t ph

1. V t chính là v t

c l p, có th khai thác công d ng theo t ính n ng.

2. V t ph là v t tr c ti p ph c v cho vi c khai thác công d ng c a v t chính, là m t b ph n c a v t chính, nh ng có th tách r i v t chính. Khi th c hi n ngh a v chuy n giao v t chính thì ph i chuy n giao c v t ph , tr tr ng h p có tho thu n khác.

§iÒu 177.
1. V t chia n ng s d ng ban

V t chia

c và v t không chia

c

c là v t khi b phân chia v n gi u.

nguyên tính ch t và tính c

2. V t không chia c là v t khi b phân chia thì không gi nguyên tính ch t và tính n ng s d ng ban u. Khi c n phân chia v t không chia c thì ph i tr giá thành ti n chia.

§iÒu 178.

V t tiêu hao và v t không tiêu hao

1. V t tiêu hao là v t khi ã qua m t l n s d ng thì m t i ho c không gi c tính ch t, hình dáng và tính n ng s d ng ban u. V t tiêu hao không th là cho m n. gi it ng c a h p ng cho thuê ho c h p ng

2. V t không tiêu hao là v t khi ã qua s d ng nhi u l n mà c c tính ch t, hình dáng và tính n ng s d ng ban u.

b nv n

§iÒu 179.

V t cùng lo i và v t

c

nh

1. V t cùng lo i là nh ng v t có cùng hình dáng, tính ch t, tính n ng s d ng và xác nh c b ng nh ng n v o l ng. V t cùng lo i có cùng ch t l ng có th thay th cho nhau. c 2. V t c nh là v t phân bi t c v i các v t khác b ng nh ng i m riêng v ký hi u, hình dáng, màu s c, ch t li u, c tính, v trí. Khi th c hi n ngh a v chuy n giao v t c nh thì ph i giao úng v t ó.

§iÒu 180.

V t

ng b

V t ng b là v t g m các ph n ho c các b ph n n kh p, liên h v i nhau h p thành ch nh th mà n u thi u m t trong các ph n, các b ph n ho c có ph n ho c b ph n không úng quy cách, ch ng lo i thì không s d ng c ho c giá tr s d ng c a v t ó b gi m sút.

41

Khi th c hi n ngh a v chuy n giao v t ng b thì ph i chuy n giao toàn b các ph n ho c các b ph n h p thành , tr tr ng h p có tho thu n khác.

§iÒu 181.

Quy n tài s n

Quy n tài s n là quy n tr giá c b ng ti n và có th chuy n giao trong giao d ch dân s , k c quy n s h u trí tu .

Ch

ng XII
H U

N I DUNG QUY N S

M c1
QUY N CHI M H U

§iÒu 182. §iÒu 183.

Quy n chi m h u Chi m h u có c n c pháp lu t

Quy n chi m h u là quy n n m gi , qu n lý tài s n. Chi m h u có c n c pháp lu t là vi c chi m h u tài s n trong các tr h p sau ây: 1. Ch s h u chi m h u tài s n; 2. Ng i c ch s h u u quy n qu n lý tài s n; c chuy n giao quy n chi m h u thông qua giao d ch dân s nh c a pháp lu t; 3. Ng i phù h p v i quy ng

4. Ng i phát hi n và gi tài s n vô ch , tài s n không xác nh c ai là ch s h u, tài s n b ánh r i, b b quên, b chôn gi u, b chìm m phù h p v i các i u ki n do pháp lu t quy nh; 5. Ng i phát hi n và gi gia súc, gia c m, v t nuôi d phù h p v i các i u ki n do pháp lu t quy nh; 6. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy nh.
h u

in

c b th t l c

§iÒu 184.

Quy n chi m h u c a ch s

Trong tr ng h p ch s h u chi m h u tài s n thu c s h u c a mình thì ch s h u c th c hi n m i hành vi theo ý chí c a mình n m gi , qu n lý tài s n nh ng không c trái pháp lu t, o c xã h i. Vi c chi m h u c a ch s h u không b h n ch , gián o n v th i gian, tr tr ng h p ch s h u chuy n giao vi c chi m h u cho ng i khác ho c pháp lu t có quy nh khác.

§iÒu 185.

Quy n chi m h u c a ng quy n qu n lý tài s n

i

c ch

s

h u u

1. Khi ch s h u u quy n qu n lý tài s n cho ng i khác thì ng i c u quy n th c hi n quy n chi m h u tài s n ó trong ph m vi, theo cách th c, th i h n do ch s h u xác nh.

i v i tài s n do ng i khác t u tán nh m che gi u hành vi vi ph m pháp lu t ho c tr n tránh vi c th c hi n ngh a v dân s thì ng i phát hi n ph i thông báo ho c giao n p ngay cho c quan nhà n c có th m quy n quy nh t i kho n 1 i u này. Khi ch s h u giao tài s n cho ng i khác thông qua giao d ch dân s mà n i dung không bao g m vi c chuy n quy n s h u thì ng i c giao tài s n ph i th c hi n vi c chi m h u tài s n ó phù h p v i m c ích. b b quên. n u không bi t ai là ch s h u thì ph i thông báo ho c giao n p cho U ban nhân dân xã. b b chôn gi u. n u c ch s h u ng ý. Ng i c u quy n qu n lý tài s n không th tr thành ch s h u i v i tài s n c giao theo c n c v th i hi u quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này.42 2. b chôn gi u. Ng i phát hi n tài s n b ánh r i. §iÒu 186. 2. 2. b chôn gi u. gia c m. Chi m h u không có c n c pháp lu t nh ng ngay tình Vi c chi m h u tài s n không phù h p v i quy lu t này là chi m h u không có c n c pháp lu t. gia c m. ph ng. v t nuôi d i n c b th t l c ph i thông báo ho c tr l i ngay cho ch s h u. n i dung c a giao d ch. b b quên. tài s n b ánh r i. b chìm m ph i thông báo ho c tr l i ngay cho ch s h u. b chìm m c chi m h u tài s n ó t th i i m phát hi n n th i i m tr l i cho ch s h u ho c n th i i m giao n p cho c quan nhà n c có th m quy n. b chìm m. Ng i c giao tài s n có quy n s d ng tài s n c giao. §iÒu 188. Ng i phát hi n tài s n không xác nh c ai là ch s h u. th tr n ho c công an c s g n nh t ho c c quan nhà n c có th m quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. b c ai là 1. v t nuôi d in c Ng i phát hi n và gi gia súc. n u ch a xác nh c ch s h u thì c chi m h u tài s n ó t th i i m phát hi n n th i i m tr l i cho ch s h u. §iÒu 187. b th t l c Quy n chi m h u gia súc. c chuy n quy n chi m h u. §iÒu 189. Quy n chi m h u tài s n b ánh r i. Ng i c giao tài s n không th tr thành ch s h u i v i tài s n c giao theo c n c v th i hi u quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này. 3. ng nh t i i u 183 c a B Ng i chi m h u tài s n không có c n c pháp lu t nh ng ngay tình là i chi m h u mà không bi t và không th bi t vi c chi m h u tài s n ó là . tài s n không xác nh ch s h u quên. Quy n chi m h u c a ng qua giao d ch dân s i c giao tài s n thông 1. s d ng tài s n ó cho ng i khác.

l i t c t tài s n theo quy nh c a pháp lu t. p s c a ch s h u th c hi n quy n s d ng tài s n thu c s h u c khai thác công d ng. công d ng và c ng i chi m h u b o qu n. Quy n s d ng Quy n s d ng là quy n khai thác công d ng. l i ích công c ng. l i t c t tài §iÒu 193. M c2 QUY N S D NG §iÒu 192. i có n ng l c hành vi dân s th c hi n . h ng hoa l i. Chi m h u công khai Vi c chi m h u tài s n c coi là chi m h u công khai khi th c hi n m t cách minh b ch. Chi m h u liên t c Vi c chi m h u tài s n c th c hi n trong m t kho ng th i gian mà không có tranh ch p v tài s n ó là chi m h u liên t c. h u tài s n ho c t b §iÒu 196. tài s n ang chi m h u c s d ng theo tính n ng. 2. không gi u gi m. k c khi tài s n c giao cho ng i khác chi m h u. Ng i không ph i là ch s h u có quy n s d ng tài s n công d ng. Quy n s d ng tài s n có th c chuy n giao cho ng qua h p ng ho c theo quy nh c a pháp lu t. úng ph ng th c. i khác thông úng tính n ng. l i ích h p pháp d ng c a ng i không ph i là ch s h u §iÒu 194. Quy n s d ng c a ch s h u Trong tr ng h h u c a mình thì ch t tài s n theo ý chí h ng n l i ích c c a ng i khác. gi gìn nh tài s n c a chính mình. Quy n s 1. §iÒu 191.43 không có c n c pháp lu t. quy n. Quy n nh o t Quy n nh o t là quy n chuy n giao quy n s quy n s h u ó. l i t c a mình nh ng không c gây thi t h i ho c làm nh Nhà n c. h ng hoa l i. i u ki n nh o t Vi c nh o t tài s n ph i do ng theo quy nh c a pháp lu t. M c3 QUY N NH O T §iÒu 195. §iÒu 190. h ng hoa l i. s n. Ng i chi m h u không có c n c pháp lu t nh ng ngay tình c ng có quy n khai thác công d ng.

44 Trong tr ng h p pháp lu t có quy thì ph i tuân theo trình t . nh trình t . Tài s n thu c hình th c s h u nhà n c Tài s n thu c hình th c s h u nhà n c bao g m t ai. §iÒu 198. Quy n nh o t c a ch s Ch s h u có quy n bán. r ng t nhiên. Quy n H n ch quy n nh o t nh o t ch b h n ch trong tr ng h p do pháp lu t quy nh. 2. s d ng. núi. s d ng. 1. u 2. th t c ó. ngu n l i t nhiên vùng bi n. Khi tài s n em bán là di tích l ch s . Qu n lý. tài nguyên trong lòng t. ch s h u ph i dành quy n u tiên mua cho các ch th ó. Quy n nh o t c a ng i không ph i là ch s h u Ng i không ph i là ch s h u tài s n ch có quy n nh o t tài s n theo u quy n c a ch s h u ho c th eo quy nh c a pháp lu t. ngo i giao. Nhà n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam th c hi n quy n c a ch s h u i v i tài s n thu c hình th c s h u nhà n c. ch th khác có quy n u tiên mua i v i tài s n nh t nh theo quy nh c a pháp lu t thì khi bán tài s n. v n hoá. ph n v n và tài s n do Nhà n c u t vào doanh nghi p. Chính ph th ng nh t qu n lý và b o m s d ng úng m c ích. sông h . xã h i. §iÒu 201. qu c phòng. an ninh cùng các tài s n khác do pháp lu t quy nh. §iÒu 199. th m l c a và vùng tr i. t ng cho. v n hoá thì Nhà n tiên mua. r ng tr ng có ngu n v n t ngân sách nhà n c. Th c hi n quy n c a ch hình th c s h u nhà n c s h u i v i tài s n thu c 1. Ch ng XIII H U CáC HìNH TH C S M c1 S H U Nhà n c §iÒu 200. khoa h c. h u nhà n c nh o t tài s n thu c hình th c s Vi c qu n lý. hi u qu và ti t ki m tài s n thu c hình th c s h u nhà n c. §iÒu 202. t b ho c th c hi n các hình th c nh o t khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t i v i tài s n. công trình thu c các ngành và l nh v c kinh t . ngu n n c. cá nhân. th t c h u nh o t tài s n §iÒu 197. th a k . l i ích c a ch s h u. nh o t tài s n thu c hình th c s h u nhà n c . k thu t. trao i. Ng i c ch s h u u quy n nh o t tài s n ph i th c hi n vi c nh o t phù h p v i ý chí. cho vay. c có quy n Trong tr ng h p pháp nhân.

Th c hi n quy n s h u nhà n c i v i tài s n giao cho c quan nhà n c. s d ng v n. §iÒu 204. có hi u qu . theo cách th c. cá nhân qu n lý thì Chính ph t ch c th c hi n vi c b o v . t ch c chính tr xã h i . Tài s n thu c hình th c s h u nhà n giao cho t ch c. Th c hi n quy n s h u nhà n u t vào doanh nghi p nhà n c c i v i tài s n 1. n v v trang thì Nhà n c th c hi n quy n ki m tra. t h p tác và cá nhân c d ng t. M c2 S H U t p th . c §iÒu 203. cá nhân qu n lý c ch a c i v i tài s n thu c hình th c s h u nhà n c mà ch a c giao cho t ch c.xã h i. s d ng úng m c ích. Khi tài s n thu c hình th c s h u nhà n c c giao cho t ch c chính tr . ph m vi. khai thác tài s n thu c hình th c s h u nhà n c th s s hi Trong tr ng h p pháp lu t có quy nh và c c quan nhà n c có m quy n cho phép.45 c th c hi n trong ph m vi và theo trình t do pháp lu t quy nh. T ch c chính tr . doanh nghi p. 2. h gia ình. Khi tài s n thu c hình th c s h u nhà n c c u t vào doanh nghi p nhà n c thì Nhà n c th c hi n quy n c a ch s h u i v i tài s n ó theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p.ngh nghi p thì Nhà n c th c hi n quy n ki m tra. t ch c chính tr . t ch c chính tr xã h i . t ch c chính tr . Doanh nghi p nhà n c có quy n qu n lý. Khi tài s n thu c hình th c s h u nhà n c c giao cho c quan nhà n c. h gia ình. trình t do pháp lu t quy nh phù h p v i ch c n ng. th c n y ngh a v i v i Nhà n c theo quy nh c a pháp lu t.xã h i. khai thác úng m c ích. kh o sát và l p quy ho ch a vào khai thác.xã h i.ngh nghi p 1. nhi m v c quy nh trong i u l . s d ng tài s n ó. Quy n c a doanh nghi p. §iÒu 205. giám sát vi c qu n lý. khai thác ngu n l i thu s n và tài nguyên khác thu c hình th c h u nhà n c và ph i s d ng. giám sát vi c qu n lý. 2. t ch c chính tr xã h i ngh nghi p có quy n qu n lý. i u tra. t ai. t ch c chính tr . s d ng tài s n c Nhà n c giao úng m c ích. tài nguyên và các tài s n khác do Nhà n c u t theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. n v v trang có quy n qu n lý. theo quy nh c a pháp lu t i v i tài s n c Nhà n c giao. §iÒu 206. Th c hi n quy n s h u nhà n c i v i tài s n c giao cho t ch c chính tr . n v v trang c 1. C quan nhà n c. 2. s d ng tài s n ó. §iÒu 207. t h p tác và cá nhân i v i vi c s d ng.

l Tài s n h p pháp thu c hình th c s h u t ng. s h u ti u ch . Cá nhân không c s h u i v i tài s n mà pháp lu t quy không th thu c hình th c s h u s h u t nhân. cùng qu n lý và cùng h ng l i. b n h u cá th . S h ut nhân S h u t nhân là s h u c a cá nhân S h u t nhân bao g m s t nhân. Thu nh p h p pháp. §iÒu 213. §iÒu 209. s d ng và nh o t tài s n thu c hình th c s h u t p th ph i tuân theo pháp lu t. thu nh p h p pháp do s n xu t. nhu c u c a các thành viên. s Chi m h u. c Nhà n c h tr ho c t các ngu n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t là tài s n thu c s h u c a t p th ó. M c3 S H Ut nhân c u tiên mua.46 §iÒu 208. s h u t nhân d ng. giá tr . s h u t p th d ng. §iÒu 210. dân ch . nh o t tài s n thu c s h u c a mình nh m ph c v nhu c u sinh ho t. S h u t p th S h u t p th là s h u c a h p tác xã ho c các hình th c kinh t t p th n nh khác do cá nhân. c a c i dành. hoa l i. kinh doanh nh m th c hi n m c ích chung c quy nh trong i u l . nhân không b h n ch v s nh 2. phát tri n kinh t chung và l i ích. s h u t h ut nhân §iÒu 212. s d ng. b o m s phát tri n n nh c a s h u t p th . Tài s n thu c hình th c s 1. Thành viên c a t p th có quy n s n thu c hình th c s h u t p th . nhà . i v i tài s n h p pháp c a mình. Tài s n thu c hình th c s h u t p th c giao cho các thành viên khai thác công d ng b ng s c lao ng c a mình trong ho t ng s n xu t. h gia ình cùng góp v n. Tài s n thu c hình th c s h u t p th Tài s n c hình thành t ngu n óng góp c a các thành viên. l i t c và các tài s n h p pháp khác c a cá nhân là tài s n thu c hình th c s h u t nhân. theo nguyên t c t nguy n. tiêu dùng ho c s n xu t. s Chi m h u. 2. kinh doanh. bình ng. nh o t tài s n thu c hình th c 1. kinh doanh . kinh doanh nh m ph c v nhu c u m r ng s n xu t. 3. Vi c chi m h u. Cá nhân có quy n chi m h u. t li u sinh ho t. nh o t tài s n thu c hình th c 1. góp s c h p tác s n xu t. thuê. t li u s n xu t. phù h p v i i u l c a t p th ó. v n. thuê khoán tài §iÒu 211.

ngh a v i v i tài s n thu c s h u chung t ng ng v i ph n quy n s h u c a mình. h u. i u hành. ngh a v ngang nhau tài s n thu c s h u chung. h u chung h p h u chung theo ph n và s Tài s n thu c hình th c s h u chung là tài s n chung. S h u chung S h u chung là s h u c a nhi u ch s h u h u chung bao g m s i v i tài s n. 3. 2. nh o t tài s n thu c hình th c s h u t nhân không c gây thi t h i ho c làm nh h ng n l i ích c a Nhà n c. kinh doanh thu l i nhu n. l i ích h p pháp c a ng i khác. Vi c chi m h u. s d ng. S h u chung theo ph n 1. l i nhu n h p pháp thu c t ho t ng s n xu t. 2. tr tr ng h p có tho thu n khác. §iÒu 216. S h u chung h n h p là s h u i v i tài s n do các ch s h u thu c các thành ph n kinh t khác nhau góp v n s n xu t. Vi c chi m h u. s d ng. kinh doanh. S h u chung h n h p 1. S h u chung h p nh t 1. nh ph i tuân theo quy nh t i i u 216 c lu t có liên quan n vi c góp v n. t qu n lý. quy n. l i ích công c ng. . iv i §iÒu 218. kinh doanh ho c t các ngu n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t là tài s n thu c s h u chung h n h p. S nh t. M i ch s h u chung theo ph n có quy n. ho t ng s n xu t.47 và các m c ích khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. §iÒu 215. S h u chung theo ph n là s h u chung mà trong ó ph n quy n s h u c a m i ch s h u c xác nh i v i tài s n chung. Các ch s h u chung h p nh t có quy n. 2. Tài s n c hình thành t ngu n v n góp c a các ch s h u. Xác l p quy n s h u chung Quy n s h u chung c xác l p theo tho thu n c a các ch s theo quy nh c a pháp lu t ho c theo t p quán. n và phân chia l i nhu n. S h u chung h p nh t bao g m s h u chung h p nh t có th phân c hia và s h u chung h p nh t không phân chia. S h u chung h p nh t là s h u chung mà trong ó ph n quy n s h u c a m i ch s h u chung không c xác nh i v i tài s n chung. trách nhi m v tài s o t tài s n thu c s h u chung h n h p a B lu t này và các quy nh c a pháp ch c. M c4 S H U CHUNG §iÒu 214. §iÒu 217. 2.

S d ng tài s n chung 1. n u không có tho thu n khác. m t tháng i v i tài s n chung là ng s n. s d ng. s d ng. quyên góp. 2. Vi c nh o t tài s n chung h p nh t c th c hi n theo tho thu n c a các ch s h u chung ho c theo quy nh c a pháp lu t. tài s n do các thành viên c a c ng ng cùng nhau óng góp. S h u chung c a c ng ng là s h u c a dòng h . l i t c t tài s n chung t ng ng v i ph n quy n s h u c a mình. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. s d ng. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Tài s n chung c a c ng ng là tài s n chung h p nh t. c t ng cho chung ho c t các ngu n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t nh m m c ích tho mãn l i ích chung h p pháp c a c c ng ng. h ng hoa l i. có quy n ngang nhau trong vi c chi m h u. l i t c t tài s n chung. 3. S h u chung c a v ch ng 1. M i ch s h u chung theo ph n có quy n khai thác công d ng. 2. k t ngày các ch s h u chung khác nh n c thông báo v vi c bán và các i u ki n bán mà không có ch s h u chung nào mua thì ch s . §iÒu 221. tho thu n ho c u quy n cho nhau chi m h u. p. V ch ng cùng bàn b c. S h u chung c a c ng ng 1. Trong th i h n ba tháng i v i tài s n chung là b t ng s n. sóc. §iÒu 220. nh o t tài s n chung. Trong tr ng h p m t ch s h u chung bán ph n quy n s h u c a mình thì ch s h u chung khác c quy n u tiên mua. Chi m h u tài s n chung Các ch s h u chung cùng qu n lý tài s n chung theo nguyên t c nh t trí. h ng hoa l i. Các thành viên c a c ng ng cùng qu n lý. Tài s n chung c a v ch ng có th phân chia theo tho thu n ho c theo quy t nh c a Toà án.48 §iÒu 219. 3. b n. buôn. thôn. nh o t tài s n chung. c ng ng tôn giáo và các c ng ng dân c khác i v i tài s n c hình thành theo t p quán. 3. 4. Các ch s h u chung h p nh t có quy n ngang nhau trong vi c khai thác công d ng. 2. §iÒu 223. 2. S h u chung c a v ch ng là s h u chung h p nh t. §iÒu 222. M i ch s h u chung theo ph n có quy n nh o t ph n quy n s h u c a mình theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. o c xã h i. vì l i ích c a c ng ng nh ng không c trái pháp lu t. V ch ng cùng nhau t o l p. nh o t tài s n chung theo tho thu n ho c theo t p quán. làng. phát tri n kh i tài s n chung b ng công s c c a m i ng i. nh o t tài s n chung 1.

§iÒu 226. Trong tr ng h p s h u chung có th phân chia thì m i ch s h u chung u có quy n yêu c u chia tài s n chung. §iÒu 224. Ch m d t s h u chung S h u chung ch m d t trong các tr 1. ng h p sau ây: ch ng toàn b tài s n chung. . Ph n di n tích. s d ng ph n di n tích và thi t b chung. Ch s h u các c n h trong nhà chung c có quy n và ngh a v ngang nhau trong vi c qu n lý. Trong tr ng h p có ng i yêu c u m t ng i trong s các ch s h u chung th c hi n ngh a v thanh toán khi ng i ó không có tài s n riêng ho c tài s n riêng không thanh toán thì ng i yêu c u có quy n yêu c u chia tài s n chung nh n ti n thanh toán và c tham gia vào vi c chia tài s n chung. trang thi t b dùng chung trong nhà chung c thu c s h u chung c a t t c ch s h u các c n h trong nhà ó và không th phân chia. Trong tr ng h p m t trong các ch s h u chung t b ph n quy n s h u c a mình ho c khi ng i này ch t mà không có ng i th a k thì ph n quy n s h u ó thu c Nhà n c. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác ho c có s tho thu n c a t t c các ch s h u. n u mv h u c a Trong tr ng h p bán ph n quy n s h u mà có s vi ph m v quy tiên mua thì trong th i h n ba tháng. bên có l i gây thi t h i ph i b i th ng thi t h i.49 h u ó c quy n bán cho ng i khác. N u không th chia ph n quy n s h u b ng hi n v t ho c vi c chia này b các ch s h u chung còn l i ph n i thì ng i có quy n có quy n yêu c u ng i có ngh a v bán ph n quy n s h u c a mình th c hi n ngh a v thanh toán. 2. Trong tr ng h p nhà chung c b tiêu hu thì ch s h u các c n h trong nhà chung c có quy n s d ng di n tích m t t c a nhà chung c theo quy nh c a pháp lu t. khi tài s n chung không th chia c b ng hi n v t thì c tr giá thành ti n chia. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. 3. S h u chung trong nhà chung c 1. tr tr ng h p s h u chung c a c ng ng thì thu c s h u chung c a các ch s h u chung còn l i. Chia tài s n thu c hình th c s h u chung 1. k t ngày phát hi n có s vi ph quy n u tiên mua. 2. n u các ch s h u chung ã tho thu n không phân chia tài s n chung trong m t th i h n thì m i ch s h u chung ch có quy n yêu c u chia tài s n chung khi h t th i h n ó. ch s h u chung theo ph n trong s các ch s chung có quy n yêu c u Toà án chuy n sang cho mình quy n và ngh a v ng i mua. Tài s n chung ã c chia. 4. M t trong s các ch s h u chung 3. §iÒu 225. Tài s n chung không còn.

t ch c xã h i. §iÒu 231. t S h u c a t ch c chính tr xã h i .xã h i. t ch c chính tr . t ch c xã h i .ngh nghi p ó. h uc at §iÒu 228. s Chi m h u. t ch c chính tr . 2.ngh nghi p.xã h i qu n lý và s d ng thì không thu c s h u c a t ch c ó.xã h i S h u c a t ch c chính tr . s d ng. M c6 S H U c a t ch c chính tr xã h i . tài s n c t ng cho chung ho c t các ngu n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t là tài s n thu c s h u c a t ch c chính t r xã h i . Tài s n thu c hình th c s ch c chính tr .ngh nghi p là s h u c a c t ch c ó nh m th c hi n m c ích chung c a các thành viên c quy nh trong i u l . t ch c xã h i . t ch c xã h i. S h u c a t ch c chính tr xã h i . t ch c xã h i. Tài s n thu c hình th c s h u nhà n c giao cho t ch c chính tr .ngh nghi p. S h u c a t ch c chính tr .50 4.ngh nghi p Tài s n c hình thành t ngu n óng góp c a các thành viên. t ch c xã h i .xã h i h u c a t ch c chính tr . §iÒu 229.xã h i th c hi n quy n chi m h u. s d ng. nh o t tài s n thu c hình th c h u c a t ch c chính tr . Tài s n c hình thành t ngu n óng góp c a các thành viên.ngh nghi p nghi p.ngh nghi p. tài s n c t ng cho chung và t các ngu n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t là tài s n thu c s h u c a t ch c chính tr .xã h i là tài s n thu c s h u c a t ch c ó.ngh nghi p. Tài s n thu c hình th c s h u c a t ch c chính tr xã h i . nh o t tài s n thu c s h u c a mình theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i m c ích ho t ng c quy nh trong i u l . t ch c chính tr . t 1. Tài s n thu c hình th c s h u nhà n c ã chuy n giao quy n s h u cho t ch c chính tr .ngh nghi p §iÒu 230. t ch c xã h i . t ch c xã h i. t ch c chính tr . t ch c chính tr . t ch c chính tr .xã h i là s ch c ó nh m th c hi n m c ích chung quy nh trong i u l . . t ch c xã h i . Các tr S ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t.xã h i §iÒu 227. t ch c chính tr . M c5 H U c a t ch c chính tr .xã h i T ch c chính tr .ngh ch c xã h i. t ch c chính tr .

trao i. do ho t ng s n xu t. §iÒu 235.ngh nghi p T ch c chính tr xã h i . Xác l p quy n s h u i v i hoa l i. Xác l p quy n s h u theo tho thu n Ng i c giao tài s n thông qua h p ng mua bán. CH M D T QUY N S M c1 XáC L P QUY N S H U §iÒu 233. kinh doanh h p pháp Ng i lao ng. t ch c xã h i ngh nghi p th c hi n quy n chi m h u. 2. l i t c theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. kinh doanh h p pháp có quy n s h u i v i tài s n do lao ng. t ch c xã h i. l i t c ó. k t th i i m thu c hoa l i. Chi m h u. kinh doanh h p pháp. Khi m t ng i sáp nh p tài s n là ng s n c a ng i là ng s n c a mình. k t th i i m v t m i c t o thành. Ch ng XIV H U XáC L P. n u các bên không có tho thu n khác ho c pháp lu t không có quy nh khác. nh o t tài s n thu c hình th c s h u c a t ch c chính tr xã h i .51 §iÒu 232. . Xác l p quy n s h u trong tr ng h p sáp nh p 1. l i t c Ch s h u. do ho t ng s n xu t. nh o t tài s n thu c s h u c a mình theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i m c ích ho t ng c quy nh trong i u l . s d ng. ch s h u tài s n m i ph i thanh toán cho ch s h u v t ph ph n giá tr c a v t ph ó. s d ng. k t th i i m có c tài s n ó. §iÒu 234. ng i s d ng tài s n có quy n s h u i v i hoa l i. cho vay có quy n s h u tài s n ó. n u không có tho thu n khác. ng i ti n hành ho t ng s n xu t. Xác l p quy n s h u i v i tài s n có c do lao ng. Trong tr ng h p tài s n c a nhi u ch s h u khác nhau c sáp nh p v i nhau t o thành v t không chia c và không th xác nh tài s n em sáp nh p là v t chính ho c v t ph thì v t m i c t o thành là tài s n thu c s h u chung c a các ch s h u ó. §iÒu 236. t ch c xã h i . n u tài s n em sáp nh p là v t chính và v t ph thì v t m i c t o thành thu c ch s h u v t chính. m c dù ã bi t ho c ph i bi t tài s n c a mình và c ng không cs ng ý c a ch s h u tài thì ch s h u tài s n b sáp nh p có m t trong các quy n sau khác vào tài s n ó không ph i là s n b sáp nh p ây: a) Yêu c u ng i sáp nh p tài s n giao tài s n m i cho mình và thanh toán cho ng i sáp nh p giá tr tài s n c a ng i ó.ngh nghi p. t ng cho. k t th i i m chuy n giao tài s n. t ch c xã h i.ngh nghi p.

Trong tr ng h p ng i ch bi n không ngay tình thì ch nguyên v t li u có quy n yêu c u giao l i v t m i. s h u s h u iv iv t i. t ng ng v i giá tr nguyên v t li u c a m i ng s h u nguyên v t li u b ch bi n không ngay tình có quy n yêu c ch bi n b i th ng thi t h i. n u không nh n tài s n m i. m c dù ã bi t ho c ph i bi t tài s n ó không ph i c a mình và không c s ng ý c a ch s h u tài s n b tr n l n thì ch s h u tài s n b tr n l n có m t trong các quy n sau ây: a) Yêu c u ng i ã tr n l n tài s n giao tài s n m i cho mình và thanh toán cho ng i ã tr n l n ph n giá tr tài s n c a ng i ó. Ng i dùng nguyên v t li u thu c s h u c a ng i khác ch bi n mà ngay tình thì tr thành ch s h u c a tài s n m i nh ng ph i thanh toán giá tr nguyên v t li u.52 b) Yêu c u ng i sáp nh p tài s n thanh toán giá tr ph n tài s n c a mình và b i th ng thi t h i. ng s n thì có quy n s h u tài s n ó c phát hi n là b t ng s n thì thu c 2. ng Vi c giao n p ph i c l p biên b n. 2. th tr n ho c công an c s g n nh t thông báo công khai cho ch s h u bi t mà nh n l i. tình tr ng. Xác l p quy n s h u trong tr ng h p tr n l n 1. kh i l ng tài s n giao n p. s l ng. 2. tên. v t không xác 1. Ng i phát hi n v t không xác nh c ai là ch s h u ph i thông báo ho c giao n p cho U ban nhân dân xã. i v i v t ó. Ch s h u c a nguyên v t li u c em ch bi n t o thành v t m i c ng là ch s h u c a v t m i c t o thành. Ch u ng i §iÒu 239. 3. ph ng. §iÒu 237. Xác l p quy n s h u trong tr ng h p ch bi n 1. §iÒu 238. n u v t Nhà n c. Khi m t ng i ã tr n l n tài s n c a ng i khác vào tài s n c a mình. ng i nh n. k t th i i m tr n l n. Trong tr ng h p tài s n c a nhi u ch s h u khác nhau c tr n l n v i nhau t o thành v t m i không chia c thì v t m i là tài s n thu c s h u chung c a các ch s h u ó. n u không nh n tài s n m i. V t vô ch là v t mà ch s h u ã t b quy n s h u Ng i ã phát hi n v t vô ch là theo quy nh c a pháp lu t. Khi m t ng i sáp nh p tài s n là ng s n c a ng i khác vào tài s n là b t ng s n c a mình. b i th ng thi t h i cho ch s h u nguyên v t li u ó. n u có nhi u ch nguyên v t li u thì nh ng ng i này là ng ch s h u theo ph n m i c t o thành. a ch c a i giao n p. m c dù ã bi t ho c ph i bi t tài s n ó không ph i là c a mình và c ng không cs ng ý c a ch s h u tài s n b sáp nh p thì ch s h u tài s n b sáp nh p có quy n yêu c u ng i sáp nh p tài s n thanh toán giá tr ph n tài s n c a mình và b i th ng thi t h i. . b) Yêu c u ng i ã tr n l n tài s n thanh toán giá tr ph n tài s n c a mình và b i th ng thi t h i. Xác l p quy n s h u nh c ch s h u i v i v t vô ch . trong ó ghi rõ h . 3.

53

ng

U ban nhân dân ho c công an c s ã nh n v t ph i thông báo cho i phát hi n v k t qu xác nh ch s h u.

Trong tr ng h p v t không xác nh c ai là ch s h u là ng s n thì sau m t n m, k t ngày thông báo công khai, mà v n không xác nh c ai là ch s h u thì ng s n ó thu c s h u c a ng i phát hi n theo quy nh c a pháp lu t; n u v t là b t ng s n thì sau n m n m, k t ngày thông báo công khai v n ch a xác nh c ai là ch s h u thì b t ng s n ó thu c Nhà n c; ng i phát hi n c h ng m t kho n ti n th ng theo quy nh c a pháp lu t.

§iÒu 240.

Xác l p quy n s m c tìm th y

h u

i v i v t b chôn gi u, b chìm

V t b chôn gi u, b chìm m c tìm th y mà không có ho c không xác nh c ai là ch s h u thì sau khi tr chi phí tìm ki m, b o qu n, quy n s h u iv iv t ó c xác nh nh sau: 1. V t c tìm th y là di tích l ch s , v n hoá thì thu c Nhà n c; ng i tìm th y v t ó c h ng m t kho n ti n th ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. V t c tìm th y không ph i là di tích l ch s , v n hoá, mà có giá tr n m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh thì thu c s h u c a ng i tìm th y; n u v t tìm th y có giá tr l n h n m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh thì ng i tìm th y c h ng giá tr b ng m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh và 50% giá tr c a ph n v t quá m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh, ph n giá tr còn l i thu c Nhà n c.

§iÒu 241.

Xác l p quy n s r i, b quên

h u

i v i v t do ng

i khác

ánh

1. Ng i nh t c v t do ng i khác ánh r i ho c b quên mà bi t c a ch c a ng i ánh r i ho c b quên thì ph i thông báo ho c tr l i v t cho ng i ó; n u không bi t a ch c a ng i ánh r i ho c b quên thì ph i thông báo ho c giao n p cho U ban nhân dân xã, ph ng, th tr n ho c công an c s g n nh t thông báo công khai cho ch s h u bi t mà nh n l i. U ban nhân dân ho c công an c s ã nh n v t ph i thông báo cho ng i ã giao n p v k t qu xác nh ch s h u. 2. Sau m t n m, k t ngày thông báo công khai v v t nh t c mà không xác nh c ch s h u ho c ch s h u không n nh n, n u v t có giá tr n m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh thì v t ó thu c s h u c a ng i nh t c; n u v t có giá tr l n h n m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh thì sau khi tr chi phí b o qu n ng i nh t c c h ng giá tr b ng m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh và 50% giá tr c a ph n v t quá m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh, ph n giá tr còn l i thu c Nhà n c. 3. V t b ánh r i, b b quên là di tích l ch s , v n hoá mà sau m t n m, k t ngày thông báo công khai, không xác nh c ch s h u ho c không

54

có ng i n nh n thì v t ó thu c Nhà n c; ng i nh t h ng m t kho n ti n th ng theo quy nh c a pháp lu t.

cv t ó

c

§iÒu 242.

Xác l p quy n s

h u

i v i gia súc b th t l c

Ng i b t c gia súc b th t l c ph i nuôi gi và báo cho U ban nhân dân xã, ph ng, th tr n n i ng i ó c trú thông báo công khai cho ch s h u bi t mà nh n l i. Ch s h u nh n l i gia súc b th t l c ph i thanh toán ti n công nuôi gi và các chi phí khác cho ng i b t c. Sau sáu tháng, k t ngày thông báo công khai mà không có ng nh n thì gia súc ó thu c s h u c a ng i b t c; n u gia súc b t gia súc th rông theo t p quán thì th i h n này là m t n m. ng th i n c là

Trong th i gian nuôi gi gia súc b th t l c, n u gia súc có sinh con thì i b t c gia súc c h ng m t n a s gia súc sinh ra và ph i b i ng thi t h i n u có l i c ý làm ch t gia súc.

§iÒu 243.

Xác l p quy n s

h u

i v i gia c m b th t l c

Trong tr ng h p gia c m c a m t ng i b th t l c, mà ng i khác b t c thì ng i b t c ph i thông báo công khai ch s h u gia c m bi t mà nh n l i. Ch s h u nh n l i gia c m b th t l c ph i thanh toán ti n công nuôi gi và các chi phí khác cho ng i b t c. Sau m t tháng, k t ngày thông báo công khai mà không có ng nh n thì gia c m ó thu c s h u c a ng i b t c. i n

Trong th i gian nuôi gi gia c m b th t l c, ng i b t c gia c m c h ng hoa l i do gia c m sinh ra và ph i b i th ng thi t h i n u có l i c ý làm ch t gia c m.

§iÒu 244.

Xác l p quy n s

h u

i v i v t nuôi d

in

c

Khi v t nuôi d i n c c a m t ng i di chuy n t nhiên vào ru ng, ao, h c a ng i khác thì thu c s h u c a ng i có ru ng, ao, h ó. Trong tr ng h p v t nuôi d i n c có d u hi u riêng bi t có th xác nh v t nuôi không thu c s h u c a mình thì ng i có ru ng, ao, h ó ph i thông báo công khai ch s h u bi t mà nh n l i. Sau m t tháng, k t ngày thông báo công khai mà không có ng i n nh n thì v t nuôi d i n c ó thu c s h u ng i có ru ng, ao, h ó.

§iÒu 245.

Xác l p quy n s

h u do

c th a k

Ng i th a k có quy n s Ph n th t c a B lu t này.

h u

i v i tài s n th a k theo quy

nh t i

§iÒu 246.

Xác l p quy n s h u theo b n án, quy t nh c a Toà án ho c theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n khác

Quy n s h u có th c xác l p c n c vào b n án, quy t án ho c quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n khác.

nh c a Toà

55

§iÒu 247.

Xác l p quy n s

h u theo th i hi u

1. Ng i chi m h u, ng i c l i v tài s n không có c n c pháp lu t nh ng ngay tình, liên t c, công khai trong th i h n m i n m i v i ng s n, ba m i n m i v i b t ng s n thì tr thành ch s h u tài s n ó, k t th i i m b t u chi m h u, tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Ng i chi m h u tài s n thu c hình th c s h u nhà n c không có c n c pháp lu t thì dù ngay tình, liên t c, công khai, dù th i gian chi m h u là bao lâu c ng không th tr thành ch s h u tài s n ó.
M c2
CH M D T QUY N S H U

§iÒu 248.
ng

Ch s h u chuy n giao quy n s i khác

h u c a mình cho

Khi ch s h u chuy n giao quy n s h u c a mình cho ng i khác thông qua h p ng mua bán, trao i, t ng cho, cho vay ho c thông qua vi c th a k thì quy n s h u i v i tài s n c a ng i ó ch m d t k t th i i m phát sinh quy n s h u c a ng i c chuy n giao.

§iÒu 249.

T

b quy n s

h u

Ch s h u có th t ch m d t quy n s h u i v i tài s n c a mình b ng cách tuyên b công khai ho c th c hi n hành vi ch ng t vi c mình t b quy n chi m h u, s d ng và nh o t tài s n ó. i v i tài s n mà vi c t b tài s n ó có th gây h i n tr t t , an toàn xã h i, ô nhi m môi tr ng thì vi c t b quy n s h u ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t.

§iÒu 250.

Tài s n mà ng

i khác ã

c xác l p quy n s

h u

Khi v t b ánh r i, b b quên, gia súc, gia c m b th t l c, v t nuôi d i n c di chuy n t nhiên mà ng i khác ã c xác l p quy n s h u theo quy nh t i các i u t i u 241 n i u 244 c a B lu t này thì quy n s h u c a nh ng ng i có tài s n ó ch m d t. Khi quy n s h u c a ng i chi m h u ã c xác l p theo quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này thì ch m d t quy n s h u c a ng i có tài s n b chi m h u.

§iÒu 251.

X

lý tài s n

th c hi n ngh a v c a ch s

h u

1. Quy n s h u i v i m t tài s n ch m d t khi tài s n ó b x th c hi n ngh a v c a ch s h u theo quy t nh c a Toà án ho c c nhà n c có th m quy n khác, n u pháp lu t không có quy nh khác.

lý quan

2. Vi c x lý tài s n th c hi n ngh a v c a ch s h u không áp d ng i v i tài s n không thu c di n kê biên theo quy nh c a pháp lu t. 3. Quy n s h u i v i tài s n b x lý th c hi n ngh a v c a ch s h u ch m d t t i th i i m phát sinh quy n s h u c a ng i nh n tài s n ó.

ng i s d ng tài s n. tài s n ang chi m h u h p pháp b ng nh ng bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t. Ch ng XV H U B O V QUY N S §iÒu 255. quy t nh c a c quan nhà n c có th m u l c pháp lu t. §iÒu 254. Khi tài s n b tr ng mua theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n vì lý do qu c phòng. t ch h u. ng i chi m h u h p pháp có quy n yêu c u ng i chi m h u. ch m d t hành vi c n tr trái ph áp c hi n quy n s h u. quy quy n khác có hi Tài s n b t ch thu a ch s h u do ph m t i. ng i chi m h u h p pháp có quy n yêu c u Toà án. Tài s n b tiêu hu Khi tài s n b tiêu hu thì quy n s h u Tài s n b tr ng mua i v i tài s n ó ch m d t. Ch s quan.56 4. quy n chi m h u và yêu c u b i th ng thi t Ch s h u. d ng t c th c hi n theo quy nh c a pháp §iÒu 252. Trong tr ng h p tài s n ang thu c s chi m h u c a ng i chi m h u ngay tình thì áp d ng i u 257 và i u 258 c a B lu t này. Vi c x lý quy n s lu t v t ai. §iÒu 253. tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này. quy n lu t vi c th h i. Quy n òi l i tài s n Ch s h u. . b m t ho c tr ng h p khác b chi m h u ngoài ý chí c a ch s h u. trong tr ng h p h p ng này là h p ng có n bù thì ch s h u có quy n òi l i ng s n n u ng s n ó b l y c p. §iÒu 256. §iÒu 257. c thì quy n s h u i v i tài s n ó ch m d t k t th i t nh c a Toà án. c c có th m quy n khác bu c ng i có hành vi xâm ph m quy n s chi m h u ph i tr l i tài s n. Khi tài s n c sung qu nhà n i m b n án. ng i chi m h u h p pháp có quy n t b o v tài s n thu c s h u c a mình. ng i c l i v tài s n không có c n c pháp lu t i v i tài s n thu c quy n s h u ho c quy n chi m h u h p pháp c a mình ph i tr l i tài s n ó. an ninh và vì l i ích qu c gia thì quy n s h u i v i tài s n c a ch s h u ó ch m d t k t th i i m quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n có hi u l c pháp lu t. vi ph m hành chính mà b t ch thu. Quy n h u t ng òi l i ng s n không ph i i chi m h u ngay tình ng ký quy n s Ch s h u có quy n òi l i ng s n không ph i ng ký quy n s h u t ng i chi m h u ngay tình trong tr ng h p ng i chi m h u ngay tình có c ng s n này thông qua h p ng không có n bù v i ng i không có quy n nh o t tài s n. Các bi n pháp b o v quy n s h u h u.

. c a t p th . quy n chi m h u h p pháp Khi th c hi n quy n s h u. t ch c có th m quy n khác bu c ng i ó ch m d t hành vi vi ph m. Ch NH NG QUY ng XVI H U NH KHáC V QUY N S §iÒu 262. c quan.57 §iÒu 258. Quy n òi l i ng s n ph i ng ký quy n s ho c b t ng s n t ng i chi m h u ngay tình h u Ch s h u c òi l i ng s n ph i ng ký quy n s s n. §iÒu 259. Ngh a v c a ch s th c p thi t h u trong tr ng h p x y ra tình 1. quy n chi m h u c a mình. quy t h u và b t ng c tài s n này n án. n u không có s ch m d t t nguy n thì có quy n yêu c u Toà án. Quy n yêu c u b i th ng thi t h i Ch s h u. Gây thi t h i trong tình th c p thi t không ph i là hành vi xâm ph m quy n s h u. s a. Quy n yêu c u ng n ch n ho c ch m d t hành vi c n tr trái pháp lu t i v i vi c th c hi n quy n s h u. làm gi m m i nguy hi m ho c thi t h i l n h n có nguy c x y ra. ch s h u. tr tr ng h p ng i th ba chi m h u ngay tình nh n thông qua bán u giá ho c giao d ch v i ng i mà theo b c a c quan nhà n c có th m quy n là ch s h u tài s ng i này không ph i là ch s h u tài s n do b n án. ng i chi m h u h p pháp có quy n yêu c u ng i có hành vi xâm ph m quy n s h u. Trong tình th c p thi t. quy n chi m h u c a mình b i th ng thi t h i. l i ích h p pháp c a mình ho c c a ng i khác mà không còn cách nào khác là ph i có hành ng gây m t thi t h i nh h n thi t h i c n ng n ch n. 3. §iÒu 261. §iÒu 260. ng i chi m h u h p pháp có quy n yêu c u ng i có hành vi c n tr trái pháp lu t ph i ch m d t hành vi ó. 2. quy t nh n nh ng sau ó nh b hu . quy n. ch s h u tài s n không c c n tr ng i khác dùng tài s n c a mình ho c c n tr ng i khác gây thi t h i i v i tài s n ó ng n ch n. Tình th c p thi t là tình th c a ng i vì mu n tránh m t nguy c ang th c t e d a tr c ti p l i ích c a Nhà n c. quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k ho c theo c n c khác do pháp lu t quy nh ho c theo tho thu n. B o v quy n c a ng ch s h u i chi m h u mà không ph i là Các quy n c quy nh t i các i u t i u 255 n i u 260 c a B lu t này c ng thu c v ng i tuy không ph i là ch s h u nh ng chi m h u tài s n trên c s quy n s d ng t. Ch s h u c b i th ng thi t h i theo quy nh t i kho n 3 i u 614 c a B lu t này.

chi m. b o qu n. i v i cây là m c gi i chung. Ranh gi i c ng có th c xác nh theo t p quán ho c theo ranh gi i ã t n t i t ba m i n m tr lên mà không có tranh ch p. ng s n §iÒu 265. n u ch s h u b t ng s n li n k không ng ý mà có lý do chính áng thì ch s h u ã d ng c t m c. b ru ng thì t có ngh a v tôn tr ng. xây t ng ng n. các bên u có ngh a v b o v . an toàn xã h i h u trong vi c tôn tr ng. th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i th ng thi t h i. Ranh gi i gi a các b t ng s n li n k c xác nh theo tho thu n c a các ch s h u ho c theo quy t nh c a c quan nhà n c có th m quy n. an toàn xã h i. b quy n s h u gây m Nhà n c. nh ng v t m c gi i này là s h u chun g c a nh ng ng i ó. 2. tr tr ng h p có tho thu n khác. thay ng h p ranh gi i là kênh. b o m Khi th c hi n quy n s h u ph i tôn tr ng. t b tài s n c a mình. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ngh a v tôn tr ng ranh gi i gi a các b t 1. không c l m d ng t tr t t . Ngh a v c a ch s tr t t . n u làm ô nhi m môi tr ng thì ph i ch m d t hành vi gây ô nhi m. Trong tr ng h p m c gi i ng n cách ch do m t bên t o nên trên ranh gi i và c ch s h u b t ng s n li n k ng ý thì m c gi i ng n cách ó là s h u chung. Ngh a v c a ch s h u trong vi c b o v môi tr ng Khi s d ng. hào. xây t ng ng n ph i d b . t a cành ph n v t quá. Nh ng ng i s d ng t li n k có th tho thu n v i nhau v vi c d ng c t m c. an toàn xã h i. s d ng. quy n. ch s h u ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v b o v môi tr ng. Ch s h u b t ng s n li n k ch c d ng c t m c.58 §iÒu 263. l i ích h p pháp c a ng i khác. s n 1. Quy n s h u i v i m c gi i ng n cách các b t ng §iÒu 266. Ng i có quy n s chi u th ng ng t ranh d ng do c quan nhà n h ng n vi c s d ng d ng t c s d ng không gian và lòng t theo gi i trong khuôn viên t phù h p v i quy ho ch xây c có th m quy n quy nh và không c làm nh t li n k c a ng i khác. ch o m tr t t . nh o t tài s n c a mình. cành cây v t quá ranh gi i thì ph i xén r . hàng rào. l i ích công c chi m h u. Ng i s d ng t ch c tr ng cây và làm các vi c khác trong khuôn viên t thu c quy n s d ng c a mình và theo ranh gi i ã c xác nh. §iÒu 264. duy trì ranh gi i chung. Trong tr ng i s d ng l n. tr ng cây trên ranh gi i làm m c gi i ng n cách gi a các b t ng s n. xây t ng ng n trên ph n t thu c quy n s d ng c a mình. rãnh. hoa l i thu . n u r cây. làm thi t h i n l i ích c a ng. chi phí xây d ng do bên t o nên ch u. không c i m c gi i ng n cách. 3. hàng rào. hàng rào. m ng.

Trong tr ng h p công trình có nguy c e do s an toàn b t ng s n li n k và xung quanh thì ch công trình ph i th c hi n ngay các bi n pháp kh c ph c. xây cách m c gi i m t kho ng cách do pháp lu t v xây d ng quy nh. sao cho n c th i không ch y tràn sang b t ng s n c a ch s h u b t ng s n li n k . kho ng cách mà pháp lu t v xây d ng quy nh và không c xâm ph m n quy n. ch s h u ph i xây cách m c gi i m t kho ng cách và v trí h p lý. ch s h u công trình ph i ào. §iÒu 267. ch s h u công trình ph i tuân theo pháp lu t v xây d ng.59 c t cây c chia u. Ngh a v tôn tr ng quy t c xây d ng 1. b o m an toàn. li n k Ngh a v b o m an toàn i v i công trình xây d ng Khi ào gi ng. mái ng §iÒu 270. s a ch a ho c d b theo yêu c u c a ch s h u b t ng s n li n k và xung quanh ho c theo yêu c u c a c quan nhà n c có th m quy n. i v i m c gi i là t ng nhà chung. n u gây thi t h i cho ch s h u b t ng s n li n k và xung quanh thì ph i b i th ng. Khi xây d ng công trình v sinh. 2. tr tr ng h p có tho thu n khác. không c xây v t quá cao. ch s h u b t ng s n li n k không c tr c a s . an toàn và không làm nh h ng n ch s h u b t ng s n li n k và xung quanh. Khi xây d ng công trình. ra ng công c ng ho c n i sinh ho t công c ng làm ô nhi m môi tr ng. Ngh a v c a ch s h u trong vi c thoát n cm a Ch s h u nhà ph i l p t ng d n n c sao cho n c m a t nhà c a mình không c ch y xu ng b t ng s n c a ch s h u b t s n li n k . . Trong tr ng h p nhà xây riêng bi t nh ng t ng sát li n nhau thì ch s h u c ng ch c c t ng. Khi có nguy c x y ra s c i v i công trình xây d ng. ào ao ho c xây d ng các công trình d i m t t. kho ch a hoá ch t c h i và các công trình khác mà vi c s d ng có kh n ng gây ô nhi m môi tr ng. 2. nh h ng n b t ng s n li n k và xung quanh thì ch s h u công trình ph i cho ng ng ngay vi c xây d ng. l thông khí ho c c t ng t k t c u xây d ng. n u gây thi t h i thì ph i b i th ng. Ngh a v c a ch s h u trong vi c thoát n c th i Ch s h u nhà ph i làm c ng ng m ho c rãnh thoát n c an c th i ra n i quy nh. ph i b o mv sinh. §iÒu 268. tr tr ng h p c ch s h u b t ng s n li n k ng ý. §iÒu 269. t k t c u xây d ng n gi i h n ng n cách t ng c a mình. l i ích h p pháp c a ch s h u b t ng s n li n k và xung quanh. 3.

l i ích c a b t ng s n b vây b c và thi t h i gây ra là ít nh t cho b t ng s n có m l i i. c p. nh ng ph i n bù. s a ch a ho c phá d công trình xây d ng ó. ng i s d ng t thì ng i c chuy n giao nhà. ng i c yêu c u có ngh a v áp ng yêu c u ó. chi u cao c a l i i do các bên tho thu n. có tính n c i m c th c a a i m. công trình xây d ng ch u. Ch s h u nhà ch c tr c a ra vào. §iÒu 275. phá d do ch s h u cây c i. c p khí ga. L i i c m trên b t ng s n li n k nào mà c coi là thu n ti n và h p lý nh t. phá d . §iÒu 274. Ch s h u b t ng s n b vây b c b i các b t ng s n c a các ch s h u khác mà không có l i i ra. n u ng i ó không ch t cây.5 mét tr lên. 3. thông tin liên l c và các nhu c u c n thi t khác m t cách h p lý. phá d thì ch s h u b t ng s n li n k có quy n yêu c u c quan nhà n c có th m quy n cho ch t cây. V trí. b o m thu n ti n cho vi c i l i và ít gây phi n hà cho các bên. nhà i di n và ng i chung theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Quy n v l i i qua b t ng s n li n k 1. Trong tr ng h p b t ng s n c chia thành nhi u ph n cho các . Quy n yêu c u s a ch a. ng dây t i i n. §iÒu 273. phá d . n u không có tho thu n khác. 2. Ng i c dành l i i ph i n bù cho ch s h u b t ng s n li n k . c a s quay sang nhà bên c nh. c xác l p theo tho 2. Ch s h u b t ng s n li n k có quy n yêu c u ch s h u cây c i. c a s quay ra t t 2.60 §iÒu 271. ng i s d ng t có quy n s d ng b t ng s n li n k thu c s h u c a ng i khác b o m các nhu c u c a mình v l i i. quy n s d ng t c ng c h ng quy n ó. Quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k Ch s h u nhà. Mái che trên c a ra vào. Chi phí ch t cây. phá d Trong tr ng h p cây c i. thoát n c. ng i chung ph i cách m t b t ng s n li n k §iÒu 272. 2. n u không có tho thu n khác. công trình xây d ng có nguy c s p ph i ch t cây. n u có tranh ch p v l i i thì có quy n yêu c u c quan nhà n c có th m quy n xác nh. công trình xây d ng có nguy c s p xu ng b t ng s n li n k ho c n i sinh ho t công c ng thì ch s h u ph i ch t cây. H n ch quy n tr c a 1. chi u r ng. Trong tr ng h p quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k ã c xác l p cho ch s h u nhà. gi i h n chi u dài. Xác l p quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k 1. có quy n yêu c u m t trong nh ng ch s h u b t ng s n li n k dành cho mình m t l i i ra n ng công c ng. Quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t.

Ng i s d ng l i c p. n u gây thi t h i thì ph i b i th ng. thoát n c qua b t ng s n li n k Trong tr ng h p do v trí t nhiên c a b t ng s n mà vi c c p. §iÒu 276. ng ch b t ng s n li n k . ng i c yêu c u có ngh a v áp ng yêu c u ó. tiêu. Quy n v t in c. thoát n c ph i h n ch n m c th p nh t thi t h i cho ch s h u b t ng s n có n c ch y qua khi l p t ng d n n c. n u gây thi t h i thì ph i b i th ng. tiêu n c. Quy n v c p.61 ch s h u. thông tin liên l c qua b t ng s n c a các ch s h u khác m t cách h p lý. Ch s h u nhà. không cc n tr ho c ng n ch n dòng n c ch y. thông tin liên l c qua b t Ch s h u b t ng s n có quy n m c ng dây t i i n. tiêu n c trong canh tác Ng i có quy n s d ng t canh tác khi có nhu c u v t i n c. thoát n c không ph i b i th ng thi t h i. n u ng i s d ng l i d n n c gây thi t h i cho ng i s d ng t xung quanh thì ph i b i th ng. ch s d ng khác nhau thì khi chia ph i dành l i i c n thi t cho ng i phía trong theo quy nh t i kho n 2 i u này mà không có n bù. Quy n s h p sau ây: Ch m d t quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k d ng h n ch b t ng s n li n k ch m d t trong các tr ng 1. có quy n yêu c u nh ng ng i s d ng t xung quanh cho mình m t l i d n n c thích h p. §iÒu 278. thu n ti n cho vi c t i. §iÒu 279. B t ng s n li n k v i b t ng s n c a ch s h u ang th c hi n quy n s d ng h n ch b t ng s n li n k ó nh p làm m t. thoát n c thích h p. Quy n m c ng s n li n k ng dây t i i n. Trong tr ng h p n c t nhiên ch y t v trí cao xu ng v trí th p mà gây thi t h i cho ch s h u b t ng s n có n c ch y qua thì ng i s d ng l i c p. nh ng ph i b o m an toàn và thu n ti n cho các ch s h u ó. §iÒu 277. 2. i s d ng t không còn nhu c u s d ng h n PH N TH BA NGH A V Dân s Và H P NG dân s Ch ng XVII NH CHUNG NH NG QUY M c1 NGH A V dân s . thoát n c bu c ph i qua m t b t ng s n khác thì ch s h u b t ng s n có n c ch y qua ph i dành m t l i c p.

ng s n. theo tinh th n h p tác. it ng c a ngh a v dân s 1. Nguyên t c th c hi n ngh a v dân s Bên có ngh a v dân s ph i th c hi n ngh a v c a mình m t cách trung th c. c l i v tài s n không có c n c 2. 2. không trái pháp lu t. it có th là tài s n. không trái o c xã h i m i là i t ng c a ngh a v dân s . tr . Ngh a v dân s Ngh a v dân s là vi c mà theo ó. o c xã h i. n u dân s không ph i là b t ng s n. ng c a ngh a v dân s ph i 3. Chi m h u. a i m th c hi n ngh a v dân s a i m th c hi n ngh a v dân s do các bên tho thu n. 6. công vi c ph i th c c xác nh c th . d ng tài s n ho c 5. §iÒu 284. th c hi n công vi c khác ho c không c th c hi n công vi c nh t nh vì l i ích c a m t ho c nhi u ch th khác (sau ây g i chung là bên có quy n). n u i t ng c a ngh a v dân s it b) N i c trú ho c tr s c a bên có quy n. i t ng c a ngh a v dân s hi n ho c không c th c hi n. Ch nh ng tài s n có th giao d ch c. n ph ng. M c2 TH C HI N NGH A V dân s §iÒu 283. 3. 1. Th c hi n công vi c không có u quy n. 1. úng cam k t. s pháp lu t. §iÒu 282. Trong tr ng h p không có tho thu n thì dân s c xác nh nh sau: a) N i có b t s n. H p C nc phát sinh ngh a v dân s Ngh a v dân s phát sinh t các c n c sau ây: ng dân s . a i m th c hi n ngh a v là b t ng 2.62 §iÒu 280. nh ng công vi c có th th c hi n c mà pháp lu t không c m. §iÒu 281. tr ti n ho c gi y t có giá. chuy n giao quy n. Nh ng c n c khác do pháp lu t quy nh. ng c a ngh a v Khi bên có quy n thay i n i c trú ho c tr s thì ph i báo cho bên có ngh a v và ph i ch u chi phí t ng lên do vi c thay i n i c trú ho c tr s . m t ho c nhi u ch th (sau ây g i chung là bên có ngh a v ) ph i chuy n giao v t. Gây thi t h i do hành vi trái pháp lu t. Hành vi pháp lý 4.

2. n u quy n ng ý. Khi không th th c hi n c ngh a v dân s úng th i h n thì bên có ngh a v ph i thông báo ngay cho bên có quy n bi t và ngh c hoãn vi c th c hi n ngh a v .63 tr ng h p có tho thu n khác. §iÒu 287. n u bên có ngh a v ã t ý th c hi n ngh a v tr c th i h n và bên có quy n ã ch p nh n vi c th c hi n ngh a v thì ngh a v c coi là ã hoàn thành úng th i h n. Th i h n th c hi n ngh a v dân s quy nh c a pháp lu t. 2. i v i tài s n có nguy c b h h ng thì bên có ngh a v có quy n bán tài s n ó và tr cho bên có quy n kho n ti n thu c t vi c bán tài s n sau khi tr i chi phí h p lý b o qu n và bán tài s n ó. Vi c th c hi n ngh a v dân s khi c hoãn v n th c hi n úng th i h n. Ch m th c hi n ngh a v dân s 1. Th c hi n ngh a v giao v t 1. §iÒu 285. 3. Tr ng h p không thông báo cho bên có quy n thì bên có ngh a v ph i b i th ng thi t h i phát sinh. Bên ch m th c hi n ngh a v dân s ph i thông báo ngay cho bên có quy n v vi c không th c hi n ngh a v úng th i h n. Ch m th c hi n ngh a v dân s là ngh a v v n ch a ho c ch c th c hi n m t ph n khi th i h n th c hi n ngh a v c th c hi n ã h t. Th i h n th c hi n ngh a v dân s 1. §iÒu 286. Ch m ti p nh n vi c th c hi n ngh a v dân s là khi n th i h n th c hi n ngh a v mà bên có ngh a v ã th c hi n theo tho thu n nh ng bên có quy n không ti p nh n vi c th c hi n ngh a v ó. gi gìn v t cho n khi giao. Trong tr ng h p ch m ti p nh n i t ng c a ngh a v là tài s n thì bên có ngh a v ph i áp d ng các bi n pháp c n thi t b o qu n tài s n và có quy n yêu c u thanh toán chi phí h p lý. Ch m ti p nh n vi c th c hi n ngh a v dân s 1. . Hoãn th c hi n ngh a v dân s 1. ch c th c hi n ngh a v dân s tr c th i h n khi có s ng ý c a bên có quy n. 2. §iÒu 289. 2. Trong tr ng h p các bên không tho thu n và pháp lu t không quy nh v th i h n th c hi n ngh a v dân s thì các bên có th th c hi n ngh a v ho c yêu c u th c hi n ngh a v vào b t c lúc nào. c bên có c coi là §iÒu 288. Bên có ngh a v c hoãn vi c th c hi n ngh a v . nh ng ph i thông báo cho nhau bi t tr c m t th i gian h p lý. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c do nguyên nhân khách quan không th t hông báo. do các bên tho thu n ho c theo Bên có ngh a v ph i th c hi n ngh a v dân s úng th i h n. Bên có ngh a v giao v t ph i b o qu n.

2. theo nh k §iÒu 292. úng th i h n. Ngh a v ph i th c hi n m t công vi c là ngh a v mà theo ngh a v ph i th c hi n úng công vi c ó. Ngh a v không bên có ngh a v không ó bên có ó c th c hi n m t công vi c là ngh a v mà theo c th c hi n công vi c ó. §iÒu 294. Th c hi n ngh a v dân s có it ng tu ý l a ch n 1.64 2. n u là v t cùng lo i thì ph i giao l ng và ch t l ng nh ã tho thu n và n u không có tho thu n l ng thì ph i giao v t ó v i ch t l ng trung bình. §iÒu 293. tr tr thu n khác. úng ng h p có tho a 2. §iÒu 295. m t công vi c Ngh a v ph i th c hi n ho c không c th c hi n 1. 3. bên có ngh a v có th u quy n cho ng i th ba thay mình th c hi n ngh a v dân s nh ng v n ph i ch u trách nhi m v i bên có quy n. Th c hi n ngh a v dân s Ngh a v dân s lu t có quy nh. Ngh a v tr ti n bao g m c ti n l ãi trên n g c. §iÒu 291. n u ng i th ba không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v dân s . Tr ng h p bên có quy n ã xác nh th i h n th c hi n ngh a v c l a ch n thì bên có ngh a . tr tr ng h p có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh dành quy n l a ch n cho bên có quy n. bên có ngh a v ph i th c hi n. úng v t úng s v ch t thì ph i ng h p có tho §iÒu 290. Th c hi n ngh a v dân s Khi c bên có quy n ng ý. Th c hi n ngh a v dân s có i u ki n Trong tr ng h p các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh v i u ki n th c hi n ngh a v dân s thì khi i u ki n phát sinh. Ngh a v dân s có i t ng tu ý l a ch n là ngh a v mà i t ng là m t trong nhi u tài s n ho c công vi c khác nhau và bên có ngh a v có th tu ý l a ch n. Ngh a v tr ti n ph i c th c hi n i m và ph ng th c ã tho thu n. n u là v t ng b giao ng b . 2. y . tr tr thu n khác. Bên có ngh a v ph i thông báo cho bên có quy n bi t v vi c tài s n ho c công vi c c l a ch n th c hi n ngh a v . Khi v t ph i giao là v t c nh thì bên có ngh a v ph i giao ó và úng tình tr ng nh ã cam k t. c th c hi n theo dân s nh k n u có tho thu n ho c pháp theo t ng k c ng b coi là ch m thông qua ng i th ba Vi c ch m th c hi n ngh a v th c hi n ngh a v dân s . Th c hi n ngh a v tr ti n 1. Bên có ngh a v ph i ch u m i chi phí v vi c giao v t.

Trong tr ng h p ch còn m t tài s n ho c m t công vi c thì bên có ngh a v ph i giao tài s n ó ho c th c hi n công vi c ó. Bên có ngh a v có th th c hi n ngh a v c a mình trong s nh ng ng i có quy n liên i. Trong tr ng h p bên có quy n ã ch nh m t trong s nh ng ng i có ngh a v liên i th c hi n toàn b ngh a v . Ngh a v dân s i v i nhi u ng i có quy n liên i là ngh a v mà theo ó m i ng i trong s nh ng ng i có quy n u có th yêu c u bên có ngh a v th c hi n toàn b ngh a v . i v ib tc ai 3. Th c hi n ngh a v dân s liên i 1. 3.65 v ph i hoàn thành úng th i h n. Ngh a v dân s phân chia c theo ph n là ngh a v mà i t ng c a ngh a v là v t chia c ho c công vi c có th chia thành nhi u ph n th c hi n. nh ng sau ó l i mi n cho ng i ó thì nh ng ng i còn l i c ng c mi n th c hi n ngh a v . Th c hi n ngh a v dân s thay th c Ngh a v dân s thay th c là ngh a v mà bên có ngh a v không th c hi n c ngh a v ban u thì có th th c hi n m t ngh a v khác ã c bên có quy n ch p nh n thay th ngh a v dân s ó. Ngh a v dân s liên i là ngh a v do nhi u ng i cùng ph i th c hi n và bên có quy n có th yêu c u b t c ai trong s nh ng ng i có ngh a v ph i th c hi n toàn b ngh a v . 2. 3. §iÒu 297. nh ng m i ng i có m t ph n ngh a v nh t nh và riêng r v i nhau thì m i ng i ch ph i th c hi n ph n ngh a v c a mình. Th c hi n ngh a v dân s phân chia c theo ph n 1. Trong tr ng h p bên có quy n ch mi n vi c th c hi n ngh a v cho m t trong s nh ng ng i có ngh a v liên i không ph i th c hi n ph n ngh a v c a mình thì nh ng ng i còn l i v n ph i liên i th c hi n ph n ngh a v c a h . quy n liên i Th c hi n ngh a v dân s i v i nhi u ng i có 1. Trong tr ng h p m t ng i ã th c hi n toàn b ngh a v thì có quy n yêu c u nh ng ng i có ngh a v liên i khác ph i th c hi n ph n ngh a v liên i c a h i v i mình. §iÒu 296. 2. . §iÒu 298. Trong tr ng h p m t trong s nh ng ng i có quy n liên i mi n cho bên có ngh a v không ph i th c hi n ph n ngh a v i v i mình thì bên có ngh a v v n ph i th c hi n ph n ngh a v còn l i i v i nh ng ng i có quy n liên i khác. §iÒu 299. Th c hi n ngh a v dân s riêng r Khi nhi u ng i cùng th c hi n m t ngh a v dân s . 4. §iÒu 300.

Khi bên có ngh a v không th c hi n thì ph i thanh toán giá tr c a v t. 2.66 2. §iÒu 303. c ngh a v giao v t cùng lo i 3. Bên có ngh a v có th th c hi n t ng ph n ngh a v . tr tr tho thu n khác. Ngh a v dân s không phân chia c theo ph n là ngh a v mà i t ng c a ngh a v là v t không chia c ho c là công vi c ph i c th c hi n cùng m t lúc. Bên có ngh a v mà không th c hi n ho c th c hi n không v thì ph i ch u trách nhi m dân s i v i bên có quy n. Trách nhi m dân s th c hi n ho c không do không th c hi n ngh a v c th c hi n m t công vi c ph i 1. 2. . Khi bên có ngh a v không c th c hi n m t công vi c mà l i th c hi n công vi c ó thì bên có quy n c quy n yêu c u bên có ngh a v ph i ch m d t vi c th c hi n. Trong tr ng h p bên có ngh a v không th th c hi n c ngh a v dân s do s ki n b t kh kháng thì không ph i ch u trách nhi m dân s . Khi bên có ngh a v không th c hi n ngh a v giao v t c nh thì ng i có quy n c quy n yêu c u bên có ngh a v ph i giao úng v t ó. v t Trách nhi m dân s do không th c hi n ngh a v giao 1. Trong tr ng h p bên có ngh a v không th c hi n c ngh a v theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà gây thi t h i cho bên có quy n thì ngoài vi c thanh toán giá tr c a v t còn ph i b i th ng thi t h i cho bên có quy n. §iÒu 304. Trong tr ng h p nhi u ng i cùng ph i th c hi n m t ngh a v không phân chia c thì h ph i th c hi n ngh a v cùng m t lúc. úng ngh a 2. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. ph n Th c hi n ngh a v dân s không phân chia 1. Trong tr mình ph i th c hi th c hi n ho c t vi c ó và yêu c thi t h i. M c3 Trách nhi m dân s §iÒu 302. Bên có ngh a v không ph i ch u trách nhi m dân s n u ch ng minh c ngh a v không th c hi n c là hoàn toàn do l i c a bên có quy n. ng h p bên có ngh a v không th c hi n m t công vi c mà n thì bên có quy n có th yêu c u bên có ngh a v ti p t c mình th c hi n ho c giao cho ng i khác th c hi n công u bên có ngh a v thanh toán chi phí h p lý và b i th ng 2. n u v t không còn ho c b h h ng thì ph i thanh toán giá tr c a v t. Trách nhi m dân s do vi ph m ngh a v dân s 1. 3. ng h p có c theo §iÒu 301. khôi ph c tình tr ng ban u và b i th ng thi t h i.

ng thi t 2. Trong tr ng h p bên có ngh a v ch m tr ti n thì bên ó ph i tr lãi i v i s ti n ch m tr theo lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c công b t ng ng v i th i gian ch m tr t i th i i m thanh toán. danh d d t hành vi vi ph m. nh ng cho r ng thi t h i s không x y ra ho c có th ng n ch n c. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. M c4 CHUY N GIAO QUY N YêU C U Và CHUY N GIAO NGH A V dân s . nhân ph m. h n ch . Ng i gây thi t h m ng. tính c thành ti n do bên vi ph m gây ra. 2. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có qu y nh khác.67 §iÒu 305. Trách nhi m dân s ngh a v dân s do ch m ti p nh n vi c th c hi n Bên có quy n ch m ti p nh n vi c th c hi n ngh a v dân s làm phát sinh thi t h i cho bên có ngh a v thì ph i b i th ng thi t h i cho ng i ó và ph i ch u m i r i ro x y ra k t th i i m ch m ti p nh n. 3. Trách nhi m b i th ng thi t h i 1. n u vi c th c hi n ngh a v không còn c n thi t i v i bên có quy n thì bên này có quy n t ch i ti p nh n vi c th c hi n ngh a v và yêu c u b i th ng thi t h i. Trách nhi m b i th ng thi t h i v v t ch t là trách nhi m bù pt n th t v t ch t th c t . c i chính công khai còn ph i b i th ng m t kho n tinh th n cho ng i b thi t h i. C ý gây thi t h i là tr ng h p m t ng i nh n th c rõ hành vi c a mình s gây thi t h i cho ng i khác mà v n th c hi n và mong mu n ho c tuy không mong mu n nh ng m c cho thi t h i x y ra. Vô ý gây thi t h i là tr ng h p m t ng i không th y tr c hành vi c a mình có kh n ng gây thi t h i. §iÒu 307. Khi ngh a v dân s ch m c th c hi n thì bên có quy n có th gia h n bên có ngh a v hoàn thành ngh a v . m c dù ph i bi t ho c có th bi t tr c thi t h i s x y ra ho c th y tr c hành vi c a mình có kh n ng gây thi t h i. §iÒu 306. chi phí h p lý ng n ch n. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. kh c ph c thi t h i. §iÒu 308. Trách nhi m b i th ng thi t h i bao g m trách nhi m b i th h i v v t ch t. bên có ngh a v v n ph i th c hi n ngh a v và b i th ng thi t h i. s c kho . bao g m t n th t v tài s n. trách nhi m b i th ng bù p t n th t v tinh th n. Trách nhi m dân s do ch m th c hi n ngh a v dân s 1. xin l ti n bù p t n th t v i v tinh th n cho ng i khác do xâm ph m n tính . thu nh p th c t b m t ho c b gi m sút. Ng i không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v dân s thì ph i ch u trách nhi m dân s khi có l i c ý ho c l i vô ý. 2. n u quá th i h n này mà ngh a v v n ch a c hoàn thành thì theo yêu c u c a bên có quy n. uy tín c a ng i ó thì ngoài vi c ch m i. L i trong trách nhi m dân s 1.

§iÒu 311. ph i có công ch ng ho c ch ng th c. Trong tr ng h p bên có ngh a v không c thông báo v vi c chuy n giao quy n yêu c u ho c ng i th quy n không ch ng minh v tính xác th c c a vi c chuy n giao quy n yêu c u thì bên có ngh a v có quy n t . i th c chuy n 2. c u Không ch u trách nhi m sau khi chuy n giao quy n yêu Ng i chuy n giao quy n yêu c u không ph i ch u trách nhi m v kh n ng th c hi n ngh a v c a bên có ngh a v . nhân ph m. s c kho . Hình th c chuy n giao quy n yêu c u 1. tr nh ng tr ng h p sau ây: a) Quy n yêu c u c p d ng. §iÒu 313. chuy n giao gi y t có liên quan cho ng i th quy n. b) Bên có quy n và bên có ngh a v có tho thu n không giao quy n yêu c u. Chuy n giao quy n yêu c u có bi n pháp b o hi n ngh a v dân s m th c Trong tr ng h p quy n yêu c u th c hi n ngh a v dân s có bi n pháp b o m thì vi c chuy n giao quy n yêu c u bao g m c bi n pháp b o m ó. §iÒu 310. Khi bên có quy n yêu c u chuy n giao quy n yêu c u cho ng quy n thì ng i th quy n tr thành bên có quy n yêu c u. nh t i kho n §iÒu 312. uy tín. yêu c u b i th ng thi t h i do xâm ph m n tính m ng. Vi c chuy n giao quy n yêu c u không c n có s ng ý c a bên có ngh a v . c) Các tr ng h p khác do pháp lu t quy nh. 2. Quy n t ch i c a bên có ngh a v 1. ng ký ho c ph i xin phép thì ph i tuân theo các quy nh ó. Ng i chuy n giao quy n yêu c u vi ph m ngh a v quy 1 i u này mà gây thi t h i thì ph i b i th ng thi t h i. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. §iÒu 314. Bên có quy n yêu c u th c hi n ngh a v dân s có th chuy n giao quy n yêu c u ó cho ng i th quy n theo tho thu n. danh d . Trong tr ng h p pháp lu t có quy nh vi c chuy n giao quy n yêu c u ph i c th hi n b ng v n b n. c th hi n b ng v n b n ho c b ng 2.68 §iÒu 309. Vi c chuy n giao quy n yêu c u l i nói. Chuy n giao quy n yêu c u 1. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ng i chuy n giao quy n yêu c u ph i cung c p thông tin c n thi t. Ngh a v cung c p thông tin và chuy n giao gi y t 1. Ng i chuy n giao quy n yêu c u ph i báo cho bên có ngh a v bi t b ng v n b n v vi c chuy n giao quy n yêu c u.

§iÒu 315. b) Th ch p tài s n. c th hi n b ng v n b n ho c 2. g) Tín ch p. d) Ký c m th c hi n ngh a v dân s bao g m: ) Ký qu . e) B o lãnh.NH NG QUY NH CHUNG §iÒu 318. n u không có tho thu n khác. 2. §iÒu 319. Hình th c chuy n giao ngh a v dân s 1. Các bi n pháp b o a) C m c tài s n. c) t c c. Bên có ngh a v có th chuy n giao ngh a v dân s cho ng i th ngh a v n u c bên có quy n ng ý. Vi c chuy n giao ngh a v dân s b ng l i nói. M c5 B O M TH C HI N NGH A V dân s I. Trong tr ng h p bên có ngh a v do không c thông báo v vi c chuy n giao quy n yêu c u mà ã th c hi n ngh a v i v i ng i chuy n giao quy n yêu c u thì ng i th quy n không c yêu c u bên có ngh a v ph i th c hi n ngh a v i v i mình. Ph m vi b o m th c hi n ngh a v dân s 1.69 ch i vi c th c hi n ngh a v i v i ng i th quy n. Chuy n giao ngh a v dân s có bi n pháp b o m Trong tr ng h p ngh a v dân s có bi n pháp b o m c chuy n giao thì bi n pháp b o m ó ch m d t. c. c chuy n giao ngh a v thì ng i th ngh a v tr thành bên có §iÒu 316. Bi n pháp b o m th c hi n ngh a v dân s 1. Trong tr ng h p pháp lu t có quy nh vi c chuy n giao ngh a v ph i c th hi n b ng v n b n. Chuy n giao ngh a v dân s 1. tr tr ng h p ngh a v g n li n v i nhân thân c a bên có ngh a v ho c pháp lu t có quy nh không c chuy n giao ngh a v . 2. ng ký ho c ph i xin phép thì ph i tuân theo các quy nh ó. 2. §iÒu 317. Ngh a v dân s có th cb o m m t ph n ho c toàn b theo tho . Khi ngh a v . Trong tr ng h p các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy bi n pháp b o m thì ng i có ngh a v ph i th c hi n bi n pháp b o nh v m ó. ph i có công ch ng ho c ch ng th c.

Tr ng h p giao d ch b o m c lu t thì giao d ch b o m ó có giá tr pháp lý i m ng ký. 2. có giá khác c dùng §iÒu 322. Ti n. ngh a v trong t ng lai ho c ngh a v có i u ki n. quy n s h u công nghi p. §iÒu 320. V t b o bên b o m và V tb o m th c hi n ngh a v dân s m th c hi n ngh a v dân s c phép giao d ch.70 thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. Giao d ch b o m là giao d ch dân s do các bên tho thu n ho c pháp lu t quy nh v vi c th c hi n bi n pháp b o m c quy nh t i kho n 1 i u 318 c a B lu t này. 2. ph i thu c quy n s h uc a 2. quy n òi n . Vi c ng ký là i u ki n giao d ch b o m có hi u l c ch trong tr ng h p pháp lu t có quy nh. gi y t dân s có giá dùng b o m th c hi n ngh a v Ti n. b t ng s n thu c s h u c a bên b o m sau th i i m ngh a v c xác l p ho c giao d ch b o m c giao k t. ng ký theo quy nh c a pháp i v i ng i th ba. n u không có tho thu n và pháp lu t không quy nh ph m vi b o m thì ngh a v coi nh c b o m toàn b . ng ký giao d ch b o m 1. k t th i . quy n tài s n i v i ph n v n góp trong doanh nghi p. k phi u và gi y t b o m th c hi n ngh a v dân s . quy n c nh n s ti n b o hi m i v i v t b o m. 2. k c ngh a v hi n t i. quy n i v i gi ng cây tr ng. c phi u. §iÒu 321. 1. trái phi u. Quy n khai thác tài nguyên thiên nhiên c dùng b o m th c hi n ngh a v dân s theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v tài nguyên. Quy n s d ng t c dùng b o m th c hi n ngh a v dân s theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. Các bên c tho thu n v các bi n pháp b o m th c hi n ngh a v dân s b o m th c hi n các lo i ngh a v . quy n tài s n phát sinh t h p ng và các quy n tài s n khác thu c s h u c a bên b o m u c dùng b o m th c hi n ngh a v dân s . 3. s Quy n tài s n dùng b o m th c hi n ngh a v dân 1. Vi c ng ký giao d ch b o m c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ng ký giao d ch b o m. V t hình thành trong t ng lai là ng s n. §iÒu 323. k c ngh a v tr lãi và b i th ng thi t h i. 3. Các quy n tài s n thu c s h u c a bên b o m bao g m quy n tài s n phát sinh t quy n tác gi . V t dùng b o m th c hi n ngh a v dân s là v t hi n có ho c c hình thành trong t ng lai.

Hi u l c c a c m c tài s n C m c tài s n có hi u l c k t th i i m chuy n giao tài s n cho bên . n m Trong tr ng h p các bên mu n ti p t c th c hi n các ngh a v ch a h n thì có th tho thu n v vi c bên b o m dùng tài s n khác b o vi c th c hi n các ngh a v ch a n h n. dân s M t tài s n dùng b o m th c hi n nhi u ngh a v 1. n u các bên thu n khác.71 §iÒu 324. Trong tr ng h p m t tài s n dùng b o m th c hi n nhi u ngh a v dân s mà các giao d ch b o m u không có ng ký thì th t u tiên thanh toán c xác nh theo th t xác l p giao d ch b o m. §iÒu 325. M i l n b o m ph i c l p thành v n b n. Trong tr ng h p ph i x thì các ngh a v khác tuy ch a bên cùng nh n b o m u ã thông báo v vi c x lý tài s cùng nh n b o m không có tho lý tài s n th c hi n m t ngh a v nh n nh n u c coi là n h n và t t c các c tham gia x lý tài s n. 2. có th l p thành v n b n riêng ho c ghi trong h p ng chính.C M C TàI S N §iÒu 326. C m c tài s n C m c tài s n là vi c m t bên (sau ây g i là bên c m c ) giao tài s n thu c quy n s h u c a mình cho bên kia (sau ây g i là bên nh n c m c ) b o m th c hi n ngh a v dân s . Trong tr ng h p m t tài s n ngh a v dân s mà có giao d ch b o không ng ký thì giao d ch b o m có 3. §iÒu 328. có giao d ch b o m ng ký c u tiên thanh toán. Th t Th t u tiên thanh toán u tiên thánh toán khi x lý tài s n b o m c xác nh nh 1. 2. 3. Trong tr ng h p giao d ch b o m c ng ký thì vi c xác nh th u tiên thanh toán khi x lý tài s n b o m c xác nh theo th t ng c dùng b o m th c hi n nhi u m có ng ký. Trong tr ng h p m t tài s n c b o m th c hi n nhi u ngh a v thì bên b o m ph i thông báo cho bên nh n b o m sau bi t v vi c tài s n b o m ang c dùng b o m th c hi n ngh a v khác. n u có giá tr t i th i i m xác l p giao d ch b o m l n h n t ng giá tr các ngh a v c b o m. M t tài s n có th c dùng b o m th c hi n nhi u ngh a v dân s . sau: t ký. II. §iÒu 327. Hình th c c m c tài s n Vi c c m c tài s n ph i c l p thành v n b n. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Bên nh n b o m n có trách nhi m x lý tài s n.

cho thuê. 2. 1. §iÒu 329. Yêu c u bên nh n c m c gi tài s n c m c tr l i tài s n c m c khi ngh a v c b o m b ng c m c ch m d t. ng hoa l i. n u do s d ng mà tài s n c m c có nguy c b m t giá tr ho c gi m sút giá tr . Th i h n c m c tài s n Th i h n c m c tài s n do các bên tho thu n. c bán tài s n c m c . 3. Ngh a v c a bên c m c tài s n Bên c m c tài s n có các ngh a v sau ây: 1. Trong tr ng h p không có tho thu n thì th i h n c m c c tính cho n khi ch m d t ngh a v c b o m b ng c m c . Tr l i tài s n c m c khi ngh a v d t ho c c thay th b ng bi n pháp b o §iÒu 333. 4. §iÒu 330. Yêu c u bên nh n c m c ình ch vi c s d ng tài s n c m c trong tr ng h p quy nh t i kho n 3 i u 333 c a B lu t này. m b ng c m c ch m 4. trao i. t ng cho. l i t c t tài s n c m cb o m khác. Ngh a v c a bên nh n c m c tài s n Bên nh n c m c tài s n có các ngh a v sau ây: 1. 2. Không c . trong tr ng h p không thông báo thì bên nh n c m c có quy n hu h p ng c m c tài s n và yêu c u b i th ng thi t h i ho c duy trì h p ng và ch p nh n quy n c a ng i th ba i v i tài s n c m c . Không c bán. 5. h ng tài s n 2. gi gìn tài s n c m c . Yêu c u ng Quy n c a bên nh n c m c tài s n Bên nh n c m c tài s n có các quy n sau ây: i chi m h u. n u c bên nh n c m c ng ý. ng thi t h i x y ra i v i tài s n c m §iÒu 332. gi gìn tài §iÒu 331. Giao tài s n c m c cho bên nh n c m c theo úng tho thu n. b o qu n. tr tr ng h p có tho thu n khác. h c bên c m c ng ý. s d ng trái pháp lu t tài s n c m c tr l i . n u có. 3. n u không c khai thác công d ng.72 nh n c m c . n u làm m t ho c h c m c thì ph i b i th ng thi t h i cho bên c m c . Thanh toán cho bên nh n c m c chi phí h p lý s n c m c . Báo cho bên nh n c m c v quy n c a ng i th ba i v i tài s n c m c . cho m n tài s n c m c . Yêu c u bên nh n c m c b i th c . B o qu n. c thay th tài s n c m c b ng m t tài s n khác n u có th a thu n. 3. không c em tài s n c m c b o m th c hi n ngh a v khác. Quy n c a bên c m c tài s n Bên c m c tài s n có các quy n sau ây: 1.

§iÒu 336. Hu b vi c c m c tài s n Vi c c m c tài s n có th b hu b . 3. 2. trong tr ng h p ngh a v cb o m là kho n vay thì thanh toán cho bên nh n c m c theo th t n g c. . C m c nhi u tài s n Trong tr ng h p c m c nhi u tài s n b o m th c hi n m t ngh a v dân s thì m i tài s n c xác nh b o m th c hi n toàn b ngh a v . Thanh toán ti n bán tài s n c m c Ti n bán tài s n c m c c s d ng thanh toán ngh a v cho bên nh n c m c sau khi tr chi phí b o qu n. §iÒu 339. §iÒu 334. Các bên c ng có th tho thu n m i tài s n b o m th c hi n m t ph n ngh a v . n u ti n bán còn th a thì ph i tr l i cho bên c m c . lãi. bán tài s n và các chi phí c n thi t khác có liên quan x lý tài s n c m c . Vi c c m c tài s n b o m khác. v m u c Tr ng h p ã n h n th c hi n ngh a v dân s mà bên có ngh a không th c hi n ho c th c hi n ngh a v không úng tho thu n thì tài s n c c c x lý theo ph ng th c do các bên ã tho thu n ho c c bán giá theo quy nh c a pháp lu t th c hi n ngh a v . n u có tho thu n. 1. Ngh a v Ch m d t c m c tài s n Vi c c m c tài s n ch m d t trong các tr cb o 2. Yêu c u x lý tài s n c m c theo ph ng th c ã tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t th c hi n ngh a v . tr tr ng h p có tho thu n khác. Bên nh n c m c ch c x lý s tài s n c n thi t t ng ng v i giá tr c a ngh a v c b o m. §iÒu 337. c mc X lý tài s n c m c trong tr ng h p có nhi u tài s n Trong tr ng h p tài s n c dùng c m c có nhi u v t thì bên nh n c mc c ch n tài s n c th x lý. l i t c t 4. Bên nh n c m c u tiên thanh toán t s ti n bán tài s n c m c . n u ti n bán còn thi u thì bên c m c ph i tr ti p ph n còn thi u ó. c thanh toán chi phí h p lý b o qu n tài s n c m c khi tr l i tài s n cho bên c m c . §iÒu 338. ti n b i th ng thi t h i n u có.73 tài s n ó. ng hoa l i. c khai thác công d ng tài s n c m c và h tài s n c m c . c hu b ho c ng h p sau ây: c thay th b ng bi n pháp m b ng c m c ch m d t. ti n ph t. n u X lý tài s n c m c c bên nh n c m c ng ý. §iÒu 335. n u x lý quá s tài s n c n thi t và gây ra thi t h i cho bên c m c thì ph i b i th ng thi t h i cho bên c m c .

C m c tài s n t i c a hàng c m Vi c c m c tài s n t i c a hàng c m c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 326 n i u 340 c a B lu t này và các v n b n pháp lu t khác v ho t ng c a c a hàng c m . n u không có tho thu n khác. Th ch p tài s n 1.TH CH P TàI S N §iÒu 342. Tài s n c m c ã c x lý. Theo tho thu n c a các bên. tr tr ng h p các bên có tho thu n khác. §iÒu 345. 3. Vi c th ch p quy n s d ng t c th c hi n theo quy nh t i các i ut i u 715 n i u 721 c a B lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Hoa l i. §iÒu 344. ng s n có v t ph thì v t ph thu c tài s n th ch p. Hoa l i. Trong tr ng h p th ch p m t ph n b t ng s n. §iÒu 341. có th l p thành v n b n riêng ho c ghi trong h p ng chính. Tài s n th ch p c ng có th là tài s n c hình thành trong t ng lai. §iÒu 340. Trong tr ng h p pháp lu t có quy nh thì v n b n th ch p ph i c công ch ng. Các bên có th th a thu n giao cho ng i th ba gi tài s n th ch p. Hình th c th ch p tài s n Vi c th ch p tài s n ph i c l p thành v n b n. ch ng th c ho c ng ký. thu Th ch p tài s n ang cho thuê Tài s n ang cho thuê c ng có th c dùng th ch p. Trong tr ng h p th ch p toàn b b t ng s n. §iÒu 343. Th i h n th ch p Các bên th a thu n v th i h n th ch p tài s n. n u có tho thu n . Th ch p tài s n là vi c m t bên (sau ây g i là bên th ch p) dùng tài s n thu c s h u c a mình b o m th c hi n ngh a v dân s i v i bên kia (sau ây g i là bên nh n th ch p) và không chuy n giao tài s n ó cho bên nh n th ch p. ng s n có v t ph thì v t ph c a b t ng s n. 4.74 3. Tài s n th ch p do bên th ch p gi . gi y t ch ng nh n quy n s h u c tr l i cho bên c m c . l i t c c t vi c cho thuê tài s n thu c tài s n th ch p. III. n u không có th a thu n thì vi c th ch p có th i h n cho n khi ch m d t ngh a v c b o m b ng th ch p. ng s n ó c ng thu c tài s n th ch p. 2. Tr l i tài s n c m c Khi vi c c m c tài s n ch m d t theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 339 c a B lu t này thì tài s n c m c . l i t c thu c t tài s n c m c c ng c tr l i cho bên c m c .

3. gi gìn tài s n th ch p. c b o hi m thì kho n ti n b o 2. k c ph i ng ng vi c khai thác công d ng tài s n th ch p n u do vi c khai thác ó mà tài s n th ch p có nguy c m t giá tr ho c gi m sút giá tr . 2. . c khai thác công d ng. Trong tr ng h p tài s n th ch p hi m c ng thu c tài s n th ch p.75 ho c pháp lu t có quy nh. l i t c c ng thu c tài s n th ch p theo tho thu n. t ng cho tài s n th ch p. Trong tr trình s n xu t. n u có. Bên nh n th ch p ph i thông báo cho t ch c b o hi m bi t v vi c tài s n b o hi m ang c dùng th ch p. Thông báo cho bên nh n th ch p v các quy n c a ng i th ba i v i tài s n th ch p. Th ch p tài s n 1. thay th tài s n th ch p. n u tài s n chuy n trong quá trình s n xu t. c bán. Ngh a v c a bên th ch p tài s n Bên th ch p tài s n có các ngh a v sau ây: 1. áp d ng các bi n pháp c n thi t kh c ph c. §iÒu 347. Quy n c a bên th ch p tài s n Bên th ch p tài s n có các quy n sau ây: 1. ó là hàng hoá luân 3. h ng hoa l i. v dân s Th ch p nhi u tài s n b o m th c hi n m t ngh a Trong tr ng h p th ch p nhi u tài s n b o m th c hi n m t ngh a v dân s thì m i tài s n c xác nh b o m th c hi n toàn b ngh a v . tr tr nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 349 c a B lu t này. c b o hi m §iÒu 346. B o qu n. trong tr ng h p không thông báo thì bên nh n th ch p có quy n hu h p ng th ch p tài s n và yêu c u b i th ng thi t h i ho c duy trì h p ng và ch p nh n quy n c a ng i th ba i v i tài s n th ch p. s ti n tài s n hình thành t s ti n thu c tr thành tài s n th ch p tài s n ã bán. 4. tr tr h p hoa l i. trao i. Các bên c ng có th tho thu n m i tài s n b o m th c hi n m t ph n ngh a v . §iÒu 348. kinh doanh. T ch c b o hi m chi tr s ti n b o hi m tr c ti p cho bên nh n th ch p khi x y ra s ki n b o hi m. thu c ho c thay th cho s ng ng h p bán tài s n th ch p là hàng hoá luân chuy n trong quá kinh doanh thì quy n yêu c u bên mua thanh toán ti n. ng h p quy §iÒu 349. Tr ng h p bên nh n th ch p không thông báo cho t ch c b o hi m bi t v vi c tài s n b o hi m ang c dùng th ch p thì t ch c b o hi m chi tr b o hi m theo h p ng b o hi m và bên th ch p có ngh a v thanh toán v i bên nh n th ch p. Không c bán. l i t c t tài s n. 2. c ut làm t ng giá tr c a tài s n th ch p.

làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr c a tài s n th ch p thì ph i b i th ng. kinh doanh. i th ba gi . 356 và 357 c a B lu t này. . 5. 3. Quy n c a bên nh n th ch p tài s n Bên nh n th ch p tài s n có các quy n sau ây: 1. Yêu c u bên th ch p áp d ng các bi n pháp c n thi t b o toàn tài s n. bên m n bi t v vi c tài s n cho thuê. §iÒu 351. 5. Yêu c u bên thuê. c bán. Giám sát. Yêu c u x lý tài s n th ch p theo quy nh t i i u 324 c a B lu t này và c u tiên thanh toán. 6. trao i. cho m n tài s n th ch p nh ng ph i thông báo cho bên thuê. B o qu n. gi gìn tài s n th ch p. Ngh a v c a bên nh n th ch p tài s n Bên nh n th ch p tài s n có các ngh a v sau ây: 1. khi ngh a v cb o c thay th b ng bi n pháp b o m §iÒu 350. Ng Ngh a v c a ng i th ba gi tài s n th ch p i th ba gi tài s n th ch p có các ngh a v sau ây: 1. Yêu c u c quan nhà n c có th m quy n ng ký giao d ch b o m xoá ng ký trong các tr ng h p quy nh t i các i u 355. 6. ki m tra quá trình hình thành tài s n trong tr th ch p b ng tài s n hình thành trong t ng lai. bên m n tài s n th ch p trong tr ng h p quy nh t i kho n 5 i u 349 c a B lu t này ph i ch m d t vi c s d ng tài s n th ch p. t ng cho tài s n th ch p không ph i là hàng hóa luân chuy n trong quá trình s n xu t. n u làm m t tài s n th ch p.76 4. Trong tr ng h p các bên th a thu n bên nh n th ch p gi gi y t v tài s n th ch p thì khi ch m d t th ch p ph i hoàn tr cho bên th ch p gi y t v tài s n th ch p. n u vi c s d ng làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr c a tài s n ó. c xem xét. 2. ng h p nh n c i u 355 ho c kho n 3 §iÒu 352. 2. 7. ki m tra tr c ti p tài s n th ch p. Yêu c u bên th ch p ph i cung c p thông tin v th c tr ng tài s n th ch p. nh ng không c n tr ho c gây khó kh n cho vi c s d ng. giá tr tài s n trong tr ng h p có nguy c làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr c a tài s n do vi c khai thác. n u c bên nh n th ch p ng ý. 4. Nh n l i tài s n th ch p do ng m b ng th ch p ch m d t ho c khác. cho m n ang c dùng th ch p và ph i thông báo cho bên nh n th ch p bi t. khai thác tài s n th ch p. Yêu c u bên th ch p ho c ng i th ba gi tài s n th ch p giao tài s n ó cho mình x lý trong tr ng h p n h n th c hi n ngh a v mà bên có ngh a v không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v . s d ng. c cho thuê.

Theo tho thu n c a các bên. §iÒu 353. Trong tr ng h p th ch p kho hàng thì bên th ch p có th thay th hàng hóa trong kho.77 2. nh ng ph i b o m giá tr c a hàng hóa trong kho úng nh th a thu n. IVTC C ng h p sau ây: c thay th b ng bi n pháp m b ng th ch p ch m d t. . Giao l i tài s n th ch p cho bên nh n th ch p ho c bên th ch p theo tho thu n. n u có tho thu n. Ngh a v b o Ch m d t th ch p tài s n Vi c th ch p tài s n ch m d t trong các tr cb o 2. 2. §iÒu 357. §iÒu 354. l i t c t tài gìn tài s n 1. §iÒu 355. 2. tr tr ng h p quy nh t i kho n 3 i u 349 c a B lu t này. Bên th ch p ch c thay th tài s n th ch p khi có s ng ý c a bên nh n th ch p. c bên nh n th ch p ng ý. Không c ti p t c khai thác công d ng tài s n th ch p. 3. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ng Quy n c a ng i th ba gi tài s n th ch p i th ba gi tài s n th ch p có các quy n sau ây: ng hoa l i. h s n th ch p. gi th ch p. 3. 1. Vi c th ch p tài s n m khác. trong tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 353 c a B lu t này. 4. n u vi c ti p t c khai thác có nguy c làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr c a tài s n th ch p. n u không có tho thu n khác. Tài s n th ch p ã c hu b ho c c x lý. Hu b vi c th ch p tài s n Vi c th ch p tài s n có th b hu b n u tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. c tr thù lao và c thanh toán chi phí b o qu n. Khi tài s n th ch p b h h ng thì bên th ch p trong m t th i gian h p lý ph i s a ch a tài s n th ch p ho c thay th b ng tài s n khác có giá tr t ng ng. 3. Thay th và s a ch a tài s n th ch p 1. c khai thác công d ng tài s n th ch p. n u không có tho thu n khác. X lý tài s n th ch p Trong tr ng h p ã n h n th c hi n ngh a v dân s mà bên có ngh a v không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v thì vi c x lý tài s n th ch p c th c hi n theo quy nh t i i u 336 và i u 338 c a B lu t này. §iÒu 356.

B o lãnh B o lãnh là vi c ng i th ba (say ây g i là bên b o lãnh) cam k t v i bên có quy n (sau ây g i là bên nh n b o lãnh) s th c hi n ngh a v thay cho bên có ngh a v (sau ây g i là bên c b o lãnh). á quí ho c v t có giá tr khác (sau ây g i là tài s n ký c c) trong m t th i h n b o m vi c tr l i tài s n thuê. Trong tr ng h p tài s n thuê c tr l i thì bên thuê c nh n l i tài s n ký c c sau khi tr ti n thuê. VI. Trong tr ng h p h p ng dân s c giao k t. 3. th c hi n thì tài s n tc c c tr l i cho bên t c c ho c c tr th c hi n ngh a v tr ti n. t c c là vi c m t bên giao cho bên kia m t kho n ti n ho c kim khí quí.Ký C C §iÒu 359. Th t c g i và thanh toán do pháp lu t v ngân hàng quy VII. sau khi tr chi phí d ch v ngân hàng. Ký c c là vi c bên thuê tài s n là ng s n giao cho bên cho thuê m t kho n ti n ho c kim khí quí.78 §iÒu 358. á quí ho c gi y t có giá khác vào tài kho n phong to t i m t ngân hàng b o m vi c th c hi n ngh a v dân s . tr tr ng h p có tho thu n khác. n u khi n th i h n mà bên c b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v . b i th ng thi t h i do bên có ngh a v gây ra. Ký qu là vi c bên có ngh a v g i m t kho n ti n ho c kim khí quí. n u bên t c c t ch i vi c giao k t. Ký c c 1. 2. th c hi n h p ng dân s thì tài s n t c c thu c v bên nh n t c c. tc c 1. n u bên nh n t c c t ch i vi c giao k t. n u tài s n thuê không còn tr l i thì tài s n ký c c thu c v bên cho thuê. Vi c t c c ph i c l p thành v n b n. Trong tr ng h p bên có ngh a v không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v thì bên có quy n c ngân hàng n i ký qu thanh toán. Ký qu 1.Ký QU §iÒu 360. n u bên thuê không tr l i tài s n thuê thì bên cho thuê có quy n òi l i tài s n thuê. Các bên c ng có th tho thu n v vi c bên b o lãnh ch ph i th c hi n ngh a . th c hi n h p ng dân s thì ph i tr cho bên t c c tài s n t c c và m t kho n ti n t ng ng giá tr tài s n t c c. 2.B O LãNH nh. 2. §iÒu 361. á quý ho c v t có giá tr khác (sau ây g i là tài s n t c c) trong m t th i h n b o m giao k t ho c th c hi n h p ng dân s . V.

Quan h gi a bên b o lãnh v i bên nh n b o lãnh 1. Trong tr ng h p pháp lu t có quy nh thì v n b n b o lãnh ph i c công ch ng ho c ch ng th c. có th l p thành v n b n riêng ho c ghi trong h p ng chính. Trong tr ng h p ch m t ng i trong s nhi u ng i cùng nh n b o lãnh liên i c mi n vi c th c hi n ph n ngh a v b o lãnh c a mình thì nh ng ng i khác v n ph i th c hi n ngh a v b o lãnh c a h . §iÒu 366. tr tr ng h p có tho thu n khác. Vi c b o lãnh ph i c l p thành v n b n. nh ng ng i b o lãnh liên o lãnh m t ngh a v thì h ph i liên i th c hi n p có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh b o bên có quy n có th yêu c u b t c ai trong s i ph i th c hi n toàn b ngh a v . n u không có tho thu n khác. tr tr ng h p có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh ph i liên i th c hi n ngh a v b o lãnh. Quy n yêu c u c a bên b o lãnh Khi bên b o lãnh ã hoàn thành ngh a v thì có quy n yêu c u bên c b o lãnh th c hi n ngh a v i v i mình trong ph m vi b o lãnh. tr tr ng h lãnh theo các ph n c l p. Trong tr ng h p bên nh n b o lãnh mi n vi c th c hi n ngh a v cho bên b o lãnh thì bên c b o lãnh v n ph i th c hi n ngh a v i v i bên nh n b o lãnh.79 v khi bên c b o lãnh không có kh n ng th c hi n ngh a v c a mình. th Ngh a v b o lãnh bao g m c ti n lãi trên n ng thi t h i. 2. Khi m t ng i trong s nh ng ng i b o lãnh liên i ã th c hi n toàn b ngh a v thay cho bên c b o lãnh thì có quy n yêu c u nh ng ng i b o lãnh còn l i ph i th c hi n ph n ngh a v c a h i v i mình. 2. Mi n vi c th c hi n ngh a v b o lãnh 1. ti n b i §iÒu 364. ng h p §iÒu 367. Bên b o lãnh không ph i th c hi n ngh a v b o lãnh trong tr bên nh n b o lãnh có th bù tr ngh a v v i bên c b o lãnh. §iÒu 368. Khi nhi u ng i cùng b vi c b o lãnh. Bên nh n b o lãnh không c yêu c u bên b o lãnh th c hi n ngh a v thay cho bên c b o lãnh khi ngh a v ch a n h n. §iÒu 363. g c. Ph m vi b o lãnh Bên b o lãnh có th cam k t b o lãnh m t ph n ho c toàn b ngh a v cho bên c b o lãnh. ti n ph t. Bên b o lãnh có tho thu n. Hình th c b o lãnh §iÒu 362. Thù lao ch Nhi u ng ng thù lao n u bên b o lãnh và bên i cùng b o lãnh c b o lãnh §iÒu 365. .

Bên b o lãnh ã th c hi n ngh a v b o lãnh. làm d ch v theo quy nh c a Chính ph . ngân hàng. Hình th c b o m b ng tín ch p Vi c cho vay có b o m b ng tín ch p ph i c l p thành v n b n có ghi rõ s ti n vay. Ngh a v C nc ch m d t ngh a v dân s Ngh a v dân s ch m d t trong các tr c hoàn thành. Bên có quy n mi n vi c th c hi n ngh a v . Bên có quy n và bên có ngh a v hoà nh p làm m t. c bù tr . lãi su t.Tín ch p §iÒu 372. ng h p sau ây: 3. B o m b ng tín ch p c a t ch c chính tr . ngh a v và trách nhi m c a ng i vay.80 §iÒu 369.xã h i t i c s có th b o m b ng tín ch p cho cá nhân. Ngh a v 5. tr Hu b vi c b o lãnh Vi c b o lãnh có th c hu b n u ng h p pháp lu t có quy nh khác.xã h i T ch c chính tr . Ngh a v c thay th b ng ngh a v dân s khác. 7. kinh doanh. th i h n vay. Ngh a v Ch m d t vi c b o lãnh Vi c b o lãnh ch m d t trong các tr cb o 2. c hu b ho c ng h p sau ây: c thay th b ng bi n pháp b o m m b ng b o lãnh ch m d t. 6. 4. mà bên b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v thì bên b o lãnh ph i a tài s n thu c s h u c a mình thanh toán cho bên nh n b o lãnh. 1. 3. Th i hi u mi n tr ngh a v dân s . quy n. m c ích vay. 2. VIII. Vi c b o lãnh khác. tr §iÒu 371. Theo tho thu n c a các bên. §iÒu 373. §iÒu 370. X lý tài s n c a bên b o lãnh Trong tr ng h p ã n h n th c hi n ngh a v thay cho bên cb o lãnh. ã h t. h gia ình nghèo vay m t kho n ti n t i ngân hàng ho c t ch c tín d ng khác s n xu t. 4. Theo tho thu n c a các bên. t ch c tín d ng cho vay và t ch c b o m. M c6 CH M D T NGH A V dân s §iÒu 374. 1. c bên nh n b o lãnh ng ý.

ng i có ngh a v và ph i báo ngay cho bên có quy n. ngh a v Ch m d t ngh a v dân s do c mi n th c hi n 1. ch t l ng và các i u ki n khác mà các bên ã tho thu n. Hoàn thành ngh a v quy n ch m ti p nh n dân s trong tr ng h p bên có i t ng c a ngh a v 1. theo tho thu n §iÒu 377. Khi bên có quy n ch m ti p nh n i t ng c a ngh a v là v t thì bên có ngh a v ph i b o qu n. Bên có ngh a v là cá nhân ch t ho c là pháp nhân. §iÒu 378. quy n. 10. Bên ch m ti p nh n ph i ch u r i ro và m i chi phí v g i gi . Khi ngh a v dân s có bi n pháp b o c ng ch m d t. Ngh a v dân s c ng ch m d t. Ch m d t ngh a v dân s do dân s c thay th b ng ngh a v khác u 1. c thay ng h p khác do pháp lu t quy Hoàn thành ngh a v dân s §iÒu 375. ch th ó th c hi n. ms 2. Ngh a v dân s ch m d t khi bên có quy n mi n vi c th c hi n ngh a v cho bên có ngh a v . nh ng không c gây thi t h i n l i ích c a Nhà n c. ch th khác.81 8. gi gìn v t ho c có th g i t i n i nh n g i gi và ph i báo ngay cho bên có quy n. 9. Các tr it ng c a ngh a v dân s không còn và nh. 11. V t c nh là th b ng ngh a v khác. l i ích h p pháp c a ng i khác. Trong tr ng h p các bên tho thu n thay th ngh a v dân s ban b ng ngh a v dân s khác thì ngh a v ban u ch m d t. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. ngh a th i i m g i gi . Ngh a v dân s c hoàn thành khi bên có ngh a v ã th c hi n toàn b ho c m t ph n ngh a v nh ng ph n còn l i c bên có quy n mi n cho vi c th c hi n ti p. Trong tr ng h p i t ng khi bên có quy n ch m ti p nh n c ng có th g i t i n i nh n g i gi v c xem là ã hoàn thành k t c a ngh a v là ti n ho c gi y t có giá thì i t ng c a ngh a v . ch th khác ch m d t mà ngh a v ph i do chính cá nhân. l Ngh a v giao v t hoàn thành t i th i i m v t ã c g i gi b o ng. ch th khác ch m d t mà quy n yêu c u không c chuy n giao cho pháp nhân. l i ích công c ng. m c mi n thì vi c b o m §iÒu 379. §iÒu 376. . 2. pháp nhân. 2. n u bên có quy n ã ti p nh n tài s n ho c công vi c khác thay th cho tài s n ho c công vi c ã tho thu n tr c. Ch m d t ngh a v dân s Các bên có th tho thu n ch m d t ngh a v dân s b t c lúc nào. Bên có quy n là cá nhân ch t mà quy n yêu c u không thu c di s n th a k ho c là pháp nhân.

82 3. danh d . nhân ph m. v dân s thành bên có quy n i v i chính ngh a v ó §iÒu 383. Ch m d t ngh a v dân s do hoà nh p bên có ngh a v và Khi bên có ngh a v l i tr thì ngh a v dân s ch m d t. Ch m d t ngh a v dân s do h t th i hi u mi n tr Khi th i hi u mi n tr ngh a v dân s ã h t thì ngh a v ch m d t. Trong tr ng h p các bên cùng có ngh a v v tài s n cùng lo i iv i nhau thì khi cùng n h n h không ph i th c hi n ngh a v i v i nhau và ngh a v c xem là ch m d t. Ngh a v c p d c bù tr trong các tr ng h p sau ây: ang có tranh ch p. ch th khác là bên có quy n mà cá nhân ch t ho c pháp nhân. ch th khác ch m d t Khi các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh v vi c ngh a v c th c hi n ch dành cho cá nhân ho c pháp nhân. Ngh a v b i th d . Trong tr ng h p giá tr c a tài s n ho c công vi c không t v i nhau thì các bên thanh toán cho nhau ph n giá tr chênh l ch. uy tín. nh. ngh a §iÒu 384. 3. nhân ph m. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. Trong tr ng h p ngh a v dân s là ngh a v c p d ng. . c nh giá thành ti n c ng có th bù tr ng h p không c bù tr ng ng v i ngh a v tr ngh a v dân s §iÒu 381. §iÒu 385. 1. b i th ng thi t h i do xâm ph m tính m ng. uy tín và các ngh a v khác g n li n v i nhân thân không th chuy n cho ng i khác c thì không c thay th b ng ngh a v khác. 2. ch th khác ch m d t thì ngh a v c ng ch m d t. 4. Ngh a v Nh ng tr Ngh a v dân s không 2. ng thi t h i do xâm ph m tính m ng. Ch m d t ngh a v dân s khi bên có ngh a v là cá nhân ch t ho c là pháp nhân. danh ng. ch th khác ch m d t Khi các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh v vi c ngh a v ph i do chính bên có ngh a v th c hi n mà cá nhân ch t ho c pháp nhân. Nh ng v t ti n. Ch m d t ngh a v dân s khi bên có quy n là cá nhân ch t ho c là pháp nhân. s c kho . ch th khác ch m d t thì ngh a v c ng ch m d t. Các ngh a v khác do pháp lu t quy bên có quy n §iÒu 382. §iÒu 380. Ch m d t ngh a v dân s do bù tr ngh a v 1. 3. s c kho .

thi n chí. Các tr ng: Th i i m ngh giao k t h p ng có hi u l c ngh giao k t h p ngh n nh. ngh giao k t h p 1. M c7 H P NG dân s NG dân s I. Khái ni m h p ng dân s H p ng dân s là s tho thu n gi a các bên v vi c xác l p. c chuy n n tr s . sau: 1. Trong tr ng h p ngh giao k t h p ng có nêu rõ th i h n tr l i. ng h p v t ph i giao là v t c nh Các bên có th tho thu n thay th v t khác ho c b i th ng thi t h i. ng có hi u l c c xác nh nh ngh không n nh thì c ngh nh n c ngh giao k t h p ngh ó. o c xã 1. i §iÒu 389. §iÒu 391. h p tác. T do giao k t h p 2. trung th c và ngay th ng. nh c a §iÒu 387.83 §iÒu 386. ng dân s ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: ng nh ng không c trái pháp lu t. 2. Nguyên t c giao k t h p ng dân s Vi c giao k t h p h i.GIAO K T H P §iÒu 388. ng §iÒu 390. thay ho c ch m d t quy n. c ng có hi u ng h p sau ây c coi là ã nh n ngh giao k t h p a) ngh c chuy n n n i c trú. ngh giao k t h p ng là vi c th hi n rõ ý nh giao k t h p ng và ch u s ràng bu c v ngh này c a bên ngh i v i bên ã c xác nh c th . Th i i m a) Do bên b) N u bên l c k t khi bên 2. bình ng. n u bên ngh l i giao k t h p ng v i ng i th ba trong th i h n ch bên c ngh tr l i thì ph i b i th ng thi t h i cho bên c ngh mà không c giao k t h p ng n u có thi t h i phát sinh. n u bên c ngh là cá nhân. Ch m d t ngh a v dân s khi v t c nh không còn Ngh a v giao v t ch m d t trong tr không còn. b) ngh c a vào h th ng thông tin chính th c c a bên c . Ch m d t ngh a v dân s trong tr ng h p phá s n Trong tr ng h p phá s n thì ngh a v dân s ch m d t theo quy pháp lu t v phá s n. T nguy n. ngh a v dân s . n u bên c ngh là pháp nhân.

ngh có hi u l c. Khi thông báo v vi c hu b 5. i ho c rút l i ng h p sau ây: 2. h p Thay i. H t th i h n tr l i ch p nh n.84 ngh . c) Khi bên c ngh bi t các ph ng th c khác. rút l i ngh giao k t i ho c rút l i a) N u bên c ngh nh n c thông báo v vi c thay ngh tr c ho c cùng v i th i i m nh n c ngh . c ngh giao k t h p ng ng thông qua §iÒu 392. §iÒu 394. Theo tho thu n c a bên h n ch bên c ngh tr l i. b) i u ki n thay i ho c rút l i ngh phát sinh trong tr ng h p bên ngh có nêu rõ v vi c c thay i ho c rút l i ngh khi i u ki n ó phát sinh. Khi thông báo v vi c thay 4. Khi bên ngh có n nh th i h n tr l i thì vi c tr l i ch p nh n ch có hi u l c khi c th c hi n trong th i h n ó. rút l i ngh giao k t h p 1. Ch p nh n ngh giao k t h p ng §iÒu 396. ngh giao k t h p Trong tr ng h p bên ngh giao k t h p ng th c hi n quy n hu b ngh do ã nêu rõ quy n này trong ngh thì ph i thông báo cho bên c ngh và thông báo này ch có hi u l c khi bên c ngh nh n c thông báo tr c khi bên c ngh tr l i ch p nh n ngh giao k t h p ng. ngh thay Hu b i n i dung c a ngh thì ng ngh ó c coi là §iÒu 393. nh ng có nêu i u ngh thì coi nh ng i này ã a ra ngh m i. Ch p nh n ngh giao k t h p ng là s tr l i c a bên i v i bên ngh v vi c ch p nh n toàn b n i dung c a ngh . 2. ngh và bên nh n c ngh §iÒu 395. . 3. Khi bên ki n ho c s a c i S a i ngh do bên ngh ã ch p nh n giao k t h p ng. c ngh §iÒu 397. Khi bên ngh m i. c ngh trong th i xu t ngh có hi u l c. Bên nh n Ch m d t ngh giao k t h p ng ngh giao k t h p c ng ch m d t trong các tr ngh tr l i không ch p nh n. 1. Bên ngh giao k t h p ng có th thay ng trong các tr ng h p sau ây: i. Th i h n tr l i ch p nh n giao k t h p ng 1. n u bên ngh giao k t h p ng nh n c tr l i khi ã h t th i h n tr l i thì ch p nh n này c coi là ngh m i c a bên ch m tr l i.

công vi c ph i làm ho c 2. ch t l ng. tr ng dân s §iÒu 402. ng. Th i h n. n u thông báo này n tr c ho c cùng v i th i i m bên ngh nh n c tr l i ch p nh n giao k t h p ng. Trong tr ng h p pháp lu t có quy nh h p b ng v n b n có công ch ng ho c ch ng th c. Rút l i thông báo ch p nh n giao k t h p ng Bên c ngh giao k t h p ng có th rút l i thông báo ch p nh n giao k t h p ng. §iÒu 399. ph ng th c th c hi n h p ng. b ng v n b n ho c b ng hành vi c th . Khi các bên tr c ti p giao ti p v i nhau.85 Trong tr ng h p thông báo ch p nh n giao k t h p do khách quan mà bên ngh bi t ho c ph i bi t v lý do thông báo ch p nh n giao k t h p ng v n có hi u l c. ng ph i c th hi n ng ký ho c xin phép thì ng h p có vi ph m v hình th c. 5. H p ng dân s có th c giao k t b ng l i nói. a i m. 2. Quy n. Giá. §iÒu 401. ngh a v c a các bên. ng. N i dung c a h p Tu theo t ng lo i h p sau ây: 1. §iÒu 398. tr H p ng không b vô hi u trong tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. tr ngh tr l i ngay không ng ý v i ch p nh n ó c a bên ng n ch m vì lý khách quan này thì tr ng h p bên c ngh . 2. Hình th c h p ng dân s 1. ph 4. ph i ph i tuân theo các quy nh ó. tr tr ng h p có tho thu n v th i h n tr l i. khi pháp lu t không quy nh lo i h p ng ó ph i c giao k t b ng m t hình th c nh t nh. k c trong tr ng h p qua i n tho i ho c qua các ph ng ti n khác thì bên c ngh ph i tr l i ngay có ch p nh n ho c không ch p nh n. không i t ng c a h p c làm. ng th c thanh toán. S l 3. Tr ng h p bên ngh giao k t h p n ng l c hành vi dân s ng ch t ho c m t Trong tr ng h p bên ngh giao k t h p ng ch t ho c m t n ng l c hành vi dân s sau khi bên c ngh giao k t h p ng tr l i ch p nh n giao k t h p ng thì ngh giao k t h p ng v n có giá tr . các bên có th tho thu n v nh ng n i dung ng là tài s n ph i giao. Tr ng h p bên c ngh giao k t h p ho c m t n ng l c hành vi dân s ng ch t Trong tr ng h p bên c ngh giao k t h p ng ch t ho c m t n ng l c hành vi dân s sau khi tr l i ch p nh n giao k t h p ng thì vi c tr l i ch p nh n giao k t h p ng v n có giá tr . . §iÒu 400.

H p nhau. H p 3. H p ng dân s tr l i ch p nh n giao k t. 4. ng mà hi u l c không ph thu c vào h p ng ng chính là h p ng ph là h p ng mà hi u l c ph thu c vào h p ng chính. n u bên c p nh n thì coi nh ch p nh n toàn b n i dung h p ng theo ngh ã a ra. Các n i dung khác. 4. n u không có tho thu n thì a i m giao k t h p ng dân s là n i c trú c a cá nhân ho c tr s c a pháp nhân ã a ra ngh giao k t h p ng. ng h p h p ng theo m u có i u kho n không rõ ràng thì 2. 6. H p ng có i u ki n là h p ng mà vi c th c hi n ph thu c vào vi c phát sinh. Th i i m giao k t h p ng dân s 1. Th i i m giao k t h p vào v n b n. ng. 1. n u có tho thu n im l ng là s tr l i ch p nh n giao k t. H p 1. tr Hi u l c c a h p H p ng c giao k t h p pháp có hi u l c t th i i m giao k t. 2. ng.86 6. Trong tr . a i m giao k t h p ng dân s a i m giao k t h p ng dân s do các bên tho thu n. Trách nhi m do vi ph m h p 7. Ph t vi ph m h p 8. §iÒu 404. 5. thay i ho c ch m d t m t s ki n nh t nh. §iÒu 407. H p ng vì l i ích c a ng i th ba là h p ng mà các bên giao k t h p ng u ph i th c hi n ngh a v và ng i th ba c h ng l i ích t vi c th c hi n ngh a v ó. tr ng h p có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. H p ng dân s c ng xem nh c giao k t khi h t th i h n tr l i mà bên nh n c ngh v n im l ng. 3. H p a ra theo m ngh tr l i ch m u mà bên H p ng dân s theo m u ng theo m u là h p ng g m nh ng i u kho n do m t bên u bên kia tr l i trong m t th i gian h p lý. ng b ng v n b n là th i i m bên sau cùng ký ng dân s §iÒu 405. §iÒu 403. H p ph . §iÒu 406. c giao k t vào th i i m bên ngh nh n c 2. H p Các lo i h p ng dân s ch y u ng g m các lo i ch y u sau ây: ng song v là h p ng n v là h p ng mà m i bên u có ngh a v i v i ng mà ch m t bên có ngh a v . Th i i m giao k t h p ng b ng l i nói là th i i m các bên ã th a thu n v n i dung c a h p ng.

S vô hi u c a h p ng chính làm ch m d t h p ng ph . Trong tr ng h p bên m nh th a vào h p ng n i dung b t l i cho bên y u th thì khi gi i thích h p ng ph i theo h ng có l i cho bên y u th . Quy nh này không áp d ng i v i các bi n pháp b o m th c hi n ngh a v dân . Các i u kho n trong h p ng ph i c gi i thích trong m i liên h v i nhau. Các quy nh v giao d ch dân s vô hi u t i u 127 B lu t này c ng c áp d ng i v i h p ng vô hi u. N i dung c a ph l c h p ng không c trái v i n i dung c a h p ng. 4. Trong tr ng h p ph l c h p ng có i u kho n trái v i n i dung c a i u kho n trong h p ng thì i u kho n này không có hi u l c. Ph l c h p ng có hi u l c nh h p ng. tr tr ng h p các bên có tho thu n h p ng ph c thay th h p ng chính. Khi h p ng có i u kho n ho c ngôn t khó hi u thì ph i thích theo t p quán t i a i m giao k t h p ng. Trong tr ng h p các bên ch p nh n ph l c h p ng có i u kho n trái v i i u kho n trong h p ng thì coi nh i u kho n ó trong h p ng ã c s a i. 5. 3. Khi h p ng có i u kho n không rõ ràng thì không ch d a vào ngôn t c a h p ng mà còn ph i c n c vào ý chí chung c a các bên gi i thích i u kho n ó. sao cho ý ngh a c a các i u kho n ó phù h p v i toàn b n i dung h p ng. Ph l c h p ng 1.87 bên a ra h p ng theo m u ph i ch u b t l i khi gi i thích i u kho n ó. H p ng dân s vô hi u 1. §iÒu 410. Khi h p ng có ngôn t có th hi u theo nhi u ngh a khác nhau thì ph i gi i thích theo ngh a phù h p nh t v i tính ch t c a h p ng. 2. Trong tr ng h p có s mâu thu n gi a ý chí chung c a các bên v i ngôn t s d ng trong h p ng thì ý chí chung c a các bên c dùng gi i thích h p ng. t ng trách nhi m ho c lo i b quy n l i chính áng c a bên kia thì i u kho n này không có hi u l c. Khi m t i u kho n c a h p ng có th c hi u theo nhi u ngh a thì ph i ch n ngh a nào làm cho i u kho n ó khi th c hi n có l i nh t cho các bên. Gi i thích h p ng dân s 1. Khi h p i v i lo i h p c gi i ng thi u m t s i u kho n thì có th b sung theo t p quán ng ó t i a i m giao k t h p ng. §iÒu 408. tr tr ng h p có tho thu n khác. 6. 2. Trong tr ng h p h p ng theo m u có i u kho n mi n trách nhi m c a bên a ra h p ng theo m u. 3. 8. §iÒu 409. tr tr ng h p có th a thu n khác. n i u 138 c a 2. Kèm theo h p ng có th có ph l c quy nh chi ti t m t s i u kho n c a h p ng. 7.

Trong tr ng h p khi giao k t h p ng mà m t bên bi t ho c ph i bi t v vi c h p ng có i t ng không th th c hi n c. Th c hi n úng h p ng. Trong tr ng h p các bên không tho thu n bên nào th c hi n ngh a v tr c thì các bên ph i ng th i th c hi n ngh a v i v i nhau. §iÒu 413.88 s . tr tr ng h p quy nh t i i u 415 và i u 417 c a B lu t này. l i ích h p pháp c a ng i khác. h p ng có i t th c hi n c vì lý do khách quan thì h p ng này b vô hi u. không c hoãn th c hi n v i lý do bên kia ch a th c hi n ngh a v i v i mình. n v . II. 3. nh ng không thông báo cho bên kia bi t nên bên kia ã giao k t h p ng thì ph i b i th ng thi t h i cho bên kia. 3. s l ng. §iÒu 411. Th c hi n m t cách trung th c. 2. ch t l lo i. theo tinh th n h p tác và có l i nh t cho các bên. ph ng th c và các tho thu n khác. tr tr ng h p bên kia bi t ho c ph i bi t v vi c h p ng có i t ng không th th c hi n c. khi các bên ã tho thu n th i h n th c hi n ngh a v thì m i bên ph i th c hi n ngh a v c a mình khi n h n. S vô hi u c a h p ng ph không làm ch m d t h p ng chính. Không c xâm ph m n l i ích c a Nhà n quy n. . bên có ngh a v ph i th c hi n ngh a v úng c th c hi n tr c ho c sau th i h n n u c bên ng song v §iÒu 414. ch ng 1. Trong tr ng h p ngay t khi ký k t. H p hi n ng dân s c vô hi u do có it ng không th th c 1. 2. Quy nh t i kho n 2 i u này c ng c áp d ng i v i tr ng h p h p ng có m t ho c nhi u ph n i t ng không th th c hi n c. n u ngh a v không th th c hi n ng th i thì ngh a v nào khi th c hi n m t nhi u th i gian h n thì ngh a v ó ph i c th c hi n tr c. Nguyên t c th c hi n h p ng dân s Vi c th c hi n h p ng ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: ng. 3. úng i t ng. ng không th 2. Th c hi n h p ng nv iv ih p ng nh ã tho thu n. ch có quy n ng ý. l i ích công c ng.TH C HI N H P NG dân s §iÒu 412. nh ng ph n còn l i c a h p ng v n có giá tr pháp lý. tr tr ng h p các bên tho thu n h p ng ph là m t ph n không th tách r i c a h p ng chính. th i h n. Trong h p ng song v . Th c hi n h p 1. c. b o m tin c y l n nhau.

song v Quy n hoãn th c hi n ngh a v dân s trong h p ng 1. Bên ph i th c hi n ngh a v sau có quy n hoãn th c hi n ngh a v n h n n u bên th c hi n ngh a v tr c ch a th c hi n ngh a v c a mình khi n h n. gi gìn tài s n c m gi . Th c hi n h p ng vì l i ích c a ng i th ba Khi th c hi n h p ng vì l i ích c a ng i th ba thì ng quy n tr c ti p yêu c u bên có ngh a v ph i th c hi n ngh a v i th ba có i v i mình. c) Bên có tài s n b c m gi hoàn thành ngh a v . 2. Bên c m gi có quy n và ngh a v sau ây: a) C m gi toàn b ho c m t ph n tài s n trong tr kho n 1 i u này. n u tài s n c a bên kia ã b gi m sút nghiêm tr ng n m c không th th c hi n c ngh a v nh ã cam k t cho n khi bên kia có kh n ng th c hi n c ngh a v ho c có ng i b o lãnh. 2. C m gi tài s n là vi c bên có quy n (sau ây g i là bên c m gi ) ang chi m gi h p pháp tài s n là i t ng c a h p ng song v c c m gi tài s n khi bên có ngh a v không th c hi n ngh a v ho c th c hi n ngh a v không úng theo th a thu n. b) Thu hoa l i t tài s n c m gi và c) B o qu n. b) Bên c m gi vi ph m ngh a v b o qu n. thanh toán các chi phí c n thi t cho ng h p sau ây: c dùng ng h p quy nh t i bù tr ngh a v . Bên ph i th c hi n ngh a v tr c có quy n hoãn th c hi n ngh a v . gi gìn tài s n ó.89 §iÒu 415. d) Yêu c u bên có tài s n b c m gi vi c b o qu n. §iÒu 418. các bên Không th c hi n c ngh a v nh ng không do l i c a Trong h p ng song v . . Tr ng h p m t bên ã th c hi n c m t ph n ngh a v thì có quy n yêu c u bên kia th c hi n ph n ngh a v t ng ng i v i mình. gi gìn tài s n c m gi . quy n Ngh a v không th th c hi n c do l i c a bên có Trong h p ng song v . §iÒu 416. §iÒu 419. a) Theo th a thu n c a các bên. n u m t bên không th c hi n c ngh a v mà các bên u không có l i thì bên không th c hi n c ngh a v không có quy n yêu c u bên kia th c hi n ngh a v i v i mình. 3. khi m t bên không th c h i n c ngh a v c a mình do l i c a bên kia thì có quy n yêu c u bên kia v n ph i th c hi n ngh a v i v i mình ho c hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. Quy n c m gi ch m d t trong các tr §iÒu 417. C m gi tài s n trong h p ng song v 1.

Quy n t ch i c a ng i th ba Trong tr ng h p ng i th ba t ch i l i ích c a mình tr c khi bên có ngh a v th c hi n ngh a v thì bên có ngh a v không ph i th c hi n ngh a v . S a ih p ng dân s 1. các bên giao k t h p ng c ng không cs a ng. n u không có tho thu n tr c v m c b i th ng thi t h i thì ph i b i th ng toàn b thi t h i. các bên ph i hoàn tr cho nhau nh ng gì ã nh n. ch ng th c. Ph t vi ph m là s tho thu n gi a các bên trong h p vi ph m ngh a v ph i n p m t kho n ti n cho bên b vi ph m. Trong tr ng h p các bên không có tho thu n v b i th bên vi ph m ngh a v ch ph i n p ti n ph t vi ph m. ng. ng h p sau ây: 2. c công ch ng. Theo tho thu n c a các bên. M c ph t vi ph m do các bên tho thu n. Các bên có th tho thu n v vi c bên vi ph m ngh a v ch ph i n p ti n ph t vi ph m mà không ph i b i th ng thi t h i ho c v a ph i n p ph t vi ph m và v a ph i b i th ng thi t h i. Trong tr ng h p h p ng c l p thành v n b n. III. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. H p Ch m d t h p ng dân s ng ch m d t trong các tr ng ã c hoàn thành. Th c hi n h p ng có tho thu n ph t vi ph m 1. §iÒu 421. Các bên có th tho thu n s a i h p ng và gi i quy t h u qu c a vi c s a i.S A I. §iÒu 420. §iÒu 424.90 n u các bên có tranh ch p v vi c th c hi n h p ng thì ng có quy n yêu c u th c hi n ngh a v cho n khi tranh ch p i th ba không c gi i quy t. ng ký ho c cho phép thì vi c s a i h p ng c ng ph i tuân theo hình th c ó. ng ch a c th c i ho c hu b h p §iÒu 422. H p 1. theo ó bên 3. CH M D T H P NG dân s ng thi t h i thì §iÒu 423. n u ng i th ba t ch i l i ích c a mình sau khi bên có ngh a v ã th c hi n ngh a v thì ngh a v c xem là ã hoàn thành và bên có quy n v n ph i th c hi n cam k t i v i bên có ngh a v . Cá nhân giao k t h p ng ch t. 2. nh ng ph i báo cho bên có quy n và h p ng c coi là b hu b . 2. pháp nhân ho c ch th khác ch m . Không ng i th cs a ba i ho c hu b h p ng vì l i ích c a Khi ng i th ba ã ng ý h ng l i ích thì dù h p hi n. 3. tr tr ng h p c ng i th ba ng ý. ng vì Bên có quy n c ng có th yêu c u bên có ngh a v th c hi n h p l i ích c a ng i th ba.

ng n u các 2. b n ph ng ch m d t th c hi n. pháp nhân. 5. Bên n ph ng ch m d t th c hi n h p ng ph i thông báo ngay cho bên kia bi t v vi c ch m d t h p ng. Ch H P ng XVIII THôNG D NG NG dân s M c1 H P I. n u không thông báo mà gây thi t h i thì ph i b i th ng. H p ng ph i do chính cá nhân. 4. ng dân s §iÒu 426. ó th c hi n. H p ng không th th c hi n còn và các bên có th tho thu n thay th h i. 1. 2. 3. pháp nhân ho c ch th ng b hu b . các ch th khác b xâm ph m. 3.91 d t mà h p 4. ng b n ph ng ch m d t ph i b i th ng dân s ng §iÒu 427. n u không hoàn tr c b ng hi n v t thì ph i tr b ng ti n. Các bên không ph i ti p t c th c hi n ngh a v . M t bên có quy n hu b h p ng và không ph i b i th ng thi t h i khi bên kia vi ph m h p ng là i u ki n hu b mà các bên ã tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Bên ã th c hi n ngh a v có quy n yêu c u bên kia thanh toán. Th i hi u kh i ki n v h p Th i hi u kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t tranh ch p h p ng dân s là hai n m. n u không thông báo mà gây thi t h i thì ph i b i th ng. Bên có l i trong vi c h p thi t h i. k t ngày quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân. Khi h p ng b n ph ng ch m d t th c hi n thì h p ng ch m d t t th i i m bên kia nh n c thông báo ch m d t. M t bên có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Bên có l i trong vi c h p ng b hu b ph i b i th ng thi t h i.QUY NG MUA BáN TàI S N NG MUA BáN TàI S N NH CHUNG V H P . Các tr c do i t ng c a h p ng không i t ng khác ho c b i th ng thi t nh. Bên hu b h p ng ph i thông báo ngay cho bên kia bi t v vi c hu b . 4. Khi h p ng b hu b thì h p ng không có hi u l c t th i i m giao k t và các bên ph i hoàn tr cho nhau tài s n ã nh n. n ph ng ch m d t th c hi n h p 1. 6. ng h p khác do pháp lu t quy Hu b h p ng dân s §iÒu 425.

Giá và ph ng th c thanh toán 1. còn bên mua có ngh a v nh n tài s n và tr ti n cho bên bán. §iÒu 430. Giá do các bên tho thu n ho c do ng c a các bên. c có quy nh khung giá ng v t giá khi có bi n 3. 4. Th i h n th c hi n h p ng mua bán do các bên tho thu n. it ng c a h p ng mua bán ng c a h p ng h p it ng mua bán là tài s n ng c a h p c phép giao d ch. 1.92 §iÒu 428. 3. bên bán ch c giao tài s n tr c ho c sau th i h n n u c bên mua ng ý. Khi các bên không có tho thu n và pháp lu t không có quy nh v ch t l ng thì ch t l ng c a v t mua bán c xác nh theo m c ích s d ng và ch t l ng trung bình c a v t cùng lo i. c ng mua bán là v t thì v t ph i 3. 2. 1. §iÒu 431. Trong tr ng h p ch t l ng c a v t ã c công b ho c cc quan nhà n c có th m quy n quy nh thì ch t l ng c a v t c xác nh theo các tiêu chu n ã công b ho c theo quy nh c a c quan nhà n c có th m quy n. H p ng mua bán tài s n H p ng mua bán tài s n là s tho thu n gi a các bên. Trong tr ng h p i t ng c a h p ng mua bán là quy n tài s n thì ph i có gi y t ho c các b ng ch ng khác ch ng minh quy n ó thu c s h u c a bên bán. Th i h n th c hi n h p ng mua bán §iÒu 432. 2. Ph ng th c thanh toán do các bên tho thu n. 2. Các bên có th tho thu n áp d ng h s tr giá. Tho thu n v giá có th là m c giá c th ho c m t ph ng pháp xác nh giá. Trong tr xác nh rõ. i th ba xác nh theo yêu c u ng thì giá Trong tr ng h p các bên tho thu n thanh toán theo giá th tr c xác nh t i a i m và th i i m thanh toán. theo ó bên bán có ngh a v giao tài s n cho bên mua và nh n ti n. it 2. 1. Khi các bên không tho thu n th i h n giao tài s n thì bên mua có quy n yêu c u bên bán giao tài s n và bên bán c ng có quy n yêu c u bên . Bên bán ph i giao tài s n cho bên mua úng th i h n ã tho thu n. i v i tài s n trong giao d ch dân s mà Nhà n thì các bên tho thu n theo quy nh ó. Ch t l Ch t l ng c a v t mua bán ng c a v t mua bán do các bên tho thu n. §iÒu 429. Trong tr ng h p tho thu n m c giá ho c ph ng pháp xác nh giá không rõ ràng thì giá c a tài s n c xác nh c n c vào giá th tr ng t i a i m và th i i m giao k t h p ng.

Trong tr ng h p v t c giao không ng b làm cho m c ích s d ng c a v t không t c thì bên mua có m t trong các quy n sau ây: a) Nh n và yêu c u bên bán giao ti p ph n ho c b ph n còn thi u. n u không có tho thu n thì áp d ng quy nh t i kho n 2 i u 284 c a B lu t này. b) Hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. 2. giao tr c ti p cho bên mua. ng thi t h i. nh ng ph i báo tr h p lý. §iÒu 435. ng b §iÒu 436. §iÒu 433. 2. Trách nhi m do giao v t không 1. §iÒu 434. Trách nhi m giao v t không úng ch ng lo i Trong tr ng h p v t m t trong các quy n sau ây: c giao không úng ch ng lo i thì bên mua có 1.93 mua nh n tài s n b t c lúc nào. n u nh n thì vi c thanh toán c th c hi n theo tho thu n i v i ph n dôi ra. bên bán giao ti p ph n còn ng và yêu c u b i th ng thi t h i. y êu c u b i th ng thi t h i và hoãn thanh toán ph n ho c b ph n ã nh n cho n khi v t c giao ng b . c) Hu b h p ã giao và nh th i h n ng ã tho thu n thì bên ng thi t h i. Trong tr ng h p bên mua ã tr ti n nh ng ch a nh n v t do giao không ng b thì c tr lãi i v i s ti n ã tr theo lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c quy nh và yêu c u bên bán b i th ng thi t h i do giao v t không ng b . Trong tr ng h p bên bán giao ít h n s l mua có m t trong các quy n sau ây: a) Nh n ph n ã giao và yêu c u b i th b) Nh n ph n thi u. . Yêu c u giao úng ch ng lo i và b i th 3. Trong tr ng h p bên bán giao v t v i s l ng nhi u h n s l ng ã tho thu n thì bên mua có quy n nh n ho c không nh n ph n dôi ra. Ph ng th c giao tài s n Tài s n c giao theo ph ng th c do các bên tho thu n. n u không có tho thu n v ph ng th c giao tài s n thì tài s n do bên bán giao m t l n. Nh n và thanh toán theo giá do các bên tho thu n. §iÒu 437. 2. a i m giao tài s n a i m giao tài s n do các bên tho thu n. k t th i i m ph i th c hi n h p ng cho n khi v t c giao ng b . Trách nhi m do giao v t không úng s l ng 1. Hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. Khi các bên không có tho thu n v th i h n thanh toán thì bên mua ph i thanh toán ngay khi nh n tài s n. c cho nhau m t th i gian 3.

i v i tài s n ã bán cho . Th i i m chuy n quy n s h u 1. còn bên mua ch u r i ro i v i tài s n mua bán k t nh n tài s n. Bên mua ph i tr ti n vào th i i m và t i a i m ã tho thu n. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. mua bán B o m quy n s h u c a bên mua i v i tài s n 1. Ngh a v tr ti n 1. Bên bán có ngh a v b o m quy n s h u bên mua không b ng i th ba tranh ch p. §iÒu 443. Bên bán ch u r i ro i v i tài s n mua bán cho n khi tài s n giao cho bên mua. Th i i m ch u r i ro 1. 3. bên mua ch u r i ro k t th i i m hoàn thành th t c ng ký. n u không có tho thu n khác. d ng Ngh a v cung c p thông tin và h ng d n cách s Bên bán có ngh a v cung c p cho bên mua thông tin c n thi t v tài s n mua bán và h ng d n cách s d ng tài s n ó. 2. 2. k t ngày ch m tr theo quy nh t i kho n 2 i u 305 c a B lu t này.94 §iÒu 438. n u không có tho thu n khác. §iÒu 439. Bên mua ph i tr lãi. l i t c thì hoa l i. k c khi bên mua ch a nh n tài s n. §iÒu 440. tr tr ng h p các bên có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. n u bên bán không th c hi n ngh a v này thì bên mua có quy n yêu c u bên bán ph i th c hi n. n u không có tho thu n thì ph i tr ti n vào th i i m và t i a i m giao tài s n. c khi 2. §iÒu 442. l i t c thu c v bên bán. Quy n s h u i v i tài s n mua bán c chuy n cho bên mua k t th i i m tài s n c chuy n giao. §iÒu 441. Trong tr ng h p tài s n mua bán ch a c chuy n giao mà phát sinh hoa l i. Chi phí v n chuy n và chi phí liên quan quy n s h u n vi c chuy n Trong tr ng h p các bên không có tho thu n và pháp lu t không quy nh v chi phí v n chuy n và chi phí liên quan n vi c chuy n quy n s h u thì bên bán ph i ch u chi phí v n chuy n n a i m giao tài s n và chi phí liên quan n vi c chuy n quy n s h u. i v i h p ng mua bán tài s n mà pháp lu t quy nh tài s n ó ph i ng ký quy n s h u thì bên bán ch u r i ro cho n khi hoàn thành th t c ng ký. n u bên bán v n không th c hi n thì bên mu a có quy n hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. i v i tài s n mua bán mà pháp lu t quy nh ph i ng ký quy n s h u thì quy n s h u c chuy n cho bên mua k t th i i m hoàn thành th t c ng ký quy n s h u i v i tài s n ó.

n u bên bán không th s a ch a c ho c không th hoàn thành vi c s a ch a trong th i h n ó thì bên mua có quy n yêu c u gi m giá. 3. ng §iÒu 445. 3. Bên bán ph i b o m v t bán phù h p v i s mô t trên bao bì. n u ng i th ba có quy n s h u m t ph n ho c toàn b tài s n mua bán thì bên mua có quy n hu b h p ng và yêu c u bên bán b i th ng thi t h i. nhãn hi u hàng hoá ho c phù h p v i m u mà bên mua ã l a ch n. g i là th i h n b o hành. m v t có các tiêu chu n ch t n n i s a ch a 2. §iÒu 447. §iÒu 444. Quy n yêu c u b o hành Trong th i h n b o hành n u bên mua phát hi n c khuy t t t c a v t mua bán thì có quy n yêu c u bên bán s a ch a không ph i tr ti n. Th i h n b o hành c tính k t th i i m bên mua có ngh a v ph i nh n §iÒu 446. Bên bán ch u chi phí v s a ch a và v n chuy n v t và t n i s a ch a n n i c trú ho c tr s c a bên mua.95 2. b) V t bán u giá. i v t có khuy t t t l y v t khác ho c tr l i v t và l y l i ti n. Bên bán không ch u trách nhi m v khuy t t t c a v t trong c ác tr h p sau ây: a) Khuy t t t mà bên mua ã bi t ho c ph i bi t khi mua. Ngh a v b o hành Bên bán có ngh a v b o hành i v i v t mua bán trong m t th i h n. Bên bán ph i s a ch a v t và b o ng ho c có các c tính ã cam k t. n u không có tho thu n khác. gi m giá và b i th ng thi t h i. v t bán c a hàng c . i v t có khuy t t t l y v t khác ho c tr l i v t và l y l i ti n. . 3. Bên bán ph i b o m giá tr s d ng ho c các c tính c a v t mua bán. c) Bên mua có l i gây ra khuy t t t c a v t. n u sau khi mua mà bên mua phát hi n khuy t t t làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr s d ng c a v t ã mua thì ph i báo ngay khi phát hi n ra khuy t t t và có quy n yêu c u bên bán s a ch a. n u vi c b o hành do các bên tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Bên mua có quy n yêu c u bên bán hoàn thành vi c s a ch a trong th i h n do các bên tho thu n ho c trong m t th i gian h p lý. Trong tr ng h p tài s n b ng i th ba tranh ch p thì bên bán ph i ng v phía bên mua b o v quy n l i c a bên mua. v t. B o m ch t l ng v t mua bán 1. 2. gi m giá. Trong tr ng h p bên mua bi t ho c ph i bi t tài s n mua bán thu c s h u c a ng i th ba mà v n mua thì ph i tr l i tài s n cho ch s h u và không có quy n yêu c u b i th ng thi t h i. i v t có khuy t t t. l S a ch a v t trong th i h n b o hành 1.

B o qu n nhà 3. Giao nhà nhà cho bên mua. 4. Mua bán quy n tài s n 1. n u pháp lu t có quy nh.96 §iÒu 448. 2. Trong tr ng h p mua bán quy n tài s n thì bên bán ph i chuy n gi y t và làm th t c chuy n quy n s h u cho bên mua. Trong tr ng h p quy n tài s n là quy n òi n và bên bán cam k t b o m kh n ng thanh toán c a ng i m c n thì bên bán ph i liên i ch u trách nhi m thanh toán. Bên bán nhà Quy n c a bên bán nhà có các quy n sau ây: ti n úng th i h n. 3. II. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. Bên bán không ph i b i th ng thi t h i n u ch ng minh c thi t h i x y ra do l i c a bên mua. Hình th c h p ng mua bán nhà H p ng mua bán nhà ph i c l p thành v n b n. Bên bán c gi m m c b i th ng thi t h i n u bên mua không áp d ng các bi n pháp c n thi t mà kh n ng cho phép nh m ng n ch n. v 1. Ngoài vi c yêu c u th c hi n các bi n pháp b o hành. còn bên mua ph i tr ti n cho bên bán. §iÒu 449. Yêu c u bên mua nh n nhà úng th i h n ã tho thu n. 3. n u khi n h n mà ng i m c n không tr . Th c hi n úng các th t c mua bán nhà §iÒu 452. B i th ng thi t h i trong th i h n b o hành 1. h n ch thi t h i. 2. Yêu c u bên mua tr thu n. 2.H P NG MUA BáN NHà §iÒu 450. Bên bán nhà Ngh a v c a bên bán nhà có các ngh a v sau ây: i v i nhà mua cho bên mua. ã bán trong th i gian ch a giao nhà úng tình tr ng ã ghi trong h p theo quy ng kèm theo h s nh c a pháp lu t. Thông báo cho bên mua v các h n ch quy n s h u bán. n u có. Yêu c u bên mua hoàn thành các th t c mua bán nhà ã tho thu n. 2. có công ch ng ho c ch ng th c. theo ph ng th c ã tho 1. trong th i h n . §iÒu 451. bên mua có quy n yêu c u bên bán b i th ng thi t h i do khuy t t t v k thu t c a v t gây ra trong th i h n b o hành. Th i i m chuy n quy n s h u i v i quy n tài s n là th i i m bên mua nh n c gi y t xác nh n v quy n s h u i v i quy n v tài s n ó ho c t th i i m ng ký vi c chuy n quy n s h u.

n tài s n bán u giá ph i c thông báo nh giá kh i i m. Bán u giá Tài s n có th pháp lu t có quy nh. Trong tr ng h p mua nhà ang cho thuê. 2. 3. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. thu n. Yêu c u bên bán giao nhà úng th i h n. 1. s l ng. n u không có tho thu n v th i h n và a i m tr ti n thì bên mua ph i tr vào th i i m bên bán giao nhà và t i n i có nhà. theo ph ng th c ã tho thu n.97 4. Nh n nhà và h s v nhà úng th i h n ã tho thu n. Ng i bán u giá ph i thông báo công khai t i n i bán u giá và trên ph ng ti n thông tin i chúng v th i gian. Mua nhà s d ng vào m c ích khác Trong tr ng h p pháp lu t không có quy nh khác thì các quy nh t i các i u t i u 450 n i u 454 c a B lu t này c ng c áp d ng i v i vi c mua nhà s d ng vào m c ích khác không ph i là mua nhà . a i m. Không giao nhà khi ch a nh n ti n nhà nh ã tho thu n. ch t l ng và danh m c các tài s n bán u giá ch m nh t là b y ngày i v i ng s n. 3. Tr ti n mua nhà úng th i h n. §iÒu 453. Yêu c u bên bán hoàn thành các th t c mua bán nhà ã tho thu n. Thông báo bán u giá 1. tr tr ng h p có tho u giá §iÒu 458. III. ba m i ngày i v i b t ng s n tr c ngày bán u giá. §iÒu 455. . Nh ng ng i có liên quan v vi c bán u giá tham gia thu n khác. §iÒu 454. Khi bán Th c hi n bán u giá. l i ích c a ng i thuê nh tho thu n trong h p ng thuê khi th i h n thuê còn hi u l c. §iÒu 457.M T S QUY NH RIêNG V MUA BáN TàI S N §iÒu 456. 2. ng i bán u giá công b giá bán kh i i m. c em bán u giá theo ý mu n c a ch s h u ho c Tài s n chung em bán u giá ph i có s ng ý c a các ch s h u chung. Quy n c a bên mua nhà có các quy n sau ây: v nhà theo úng tình tr ng ã tho trong th i h n c nh n nhà kèm theo h s 2. n u không giao ho c ch m giao nhà thì ph i b i th ng thi t h i. ph i b o m quy n. Bên mua nhà Ngh a v c a bên mua nhà có các ngh a v sau ây: 1. Bên mua nhà 1.

th i h n và ph u giá. Th i h n giao tài s n bán c th c hi n theo quy ch bán 5. Ng i bán u giá ph i hoàn tr kho n ti n t tr khác ã ng ký mà không mua c tài s n bán u giá. 3. 5. trao i. Các bên có th tho thu n v vi c bên mua tr ch m ho c tr d n ti n . Bên dùng th không ph i ch u trách nhi m v nh ng hao mòn thông th ng do vi c dùng th gây ra và không ph i hoàn tr hoa l i do vi c dùng th mang l i. Trong tr ng h p giá mua cao nh t c công b th p h n so v i giá kh i i m thì cu c bán u giá xem nh không thành. c m c tài s n khi bên mua ch a tr l i. 2. n u không có tho thu n khác. Trong th i h n dùng th . Mua tr ch m. Trong th i h n dùng th . 3. §iÒu 461.98 2. Ng i tr giá cao nh t và ít nh t b ng giá kh i i m là ng i tài s n bán u giá và c coi là ã ch p nh n giao k t h p ng. cho thuê. Trong tr ng h p bên dùng th tr l i không mua thì ph i tr l i v t cho bên bán và ph i b i th ng thi t h i cho bên bán. Mua sau khi s d ng th 1. ng s n §iÒu 459. c th c hi n t i n i có b t 2. n u h t th i h n dùng th mà bên mua không tr l i thì coi nh ã ch p nh n mua theo các i u ki n ã tho thu n tr c khi nh n v t dùng th . Trong th i h n dùng th . Chính ph quy nh chi ti t v t ch c và th t c bán Bán u giá b t ng s n u giá tài s n. Vi c mua bán b t ng s n bán u giá c l p thành v n b n có công ch ng. v t v n thu c s h u c a bên bán. t ng cho. Sau khi có thông báo v vi c bán u giá b t ng s n. Vi c bán u giá b t ng s n ho c n i do ng i bán u giá xác nh. Ng i bán s n bán u giá. h h ng v t dùng th . bên mua có th tr l i mua ho c không mua. bên bán không c bán. Danh sách nh ng ng i ng ký mua c công b công khai t i n i bán u giá. u giá. Các bên có th tho thu n v vi c bên mua c dùng th v t mua trong m t th i h n g i là th i h n dùng th . Trong tr ng h p mua c tr vào giá mua. Bên bán ph i ch u m i r i ro x y ra i v i v t. c tài s n bán u giá thì kho n ti n t tr c i mua t ch i mua thì không c hoàn tr c cho nh ng ng i 4. n u pháp lu t có quy nh. ch ng th c ho c ph i c ng ký. Vi c bán u giá c l p thành v n b n và có ch ký c a ng i bán và hai ng i ch ng ki n. ch t l 6. 1. ng th c thanh toán ng c a tài u giá không ch u trách nhi m v giá tr . th ch p. tr d n 1. 4. ng 3. n u ng kho n ti n ó. §iÒu 460. nh ng ng i mu n mua ph i ng ký mua và ph i n p m t kho n ti n t tr c. c mua i mua. n u làm m t mát.

§iÒu 462. theo bên giao tài s n và chuy n quy n s h u i v i tài s n cho nhau. Các quy nh v h p ng mua bán t i u 428 n i u 437 và t i u 439 n i u 448 c a B lu t này c ng c áp d ng i v i h p ng trao i tài s n. Bên mua có quy n s d ng v t mua tr ch m. i. Giá chu c l i là giá th tr ng t i th i i m và a i m chu c l i.99 mua trong m t th i h n sau khi nh n v t mua. H p ng trao i tài s n là s tho thu n gi a các bên. n u pháp lu t có quy nh. ch ng th c ho c ng ký. H p ng mua tr ch m ho c tr d n ph i c l p thành v n b n. tr tr ng h p 2. Trong th i h n này bên bán có quy n chu c l i b t c lúc nào. §iÒu 464. k t th i i m giao tài s n. 3. theo ó bên t ng cho giao tài s n c a mình và chuy n quy n s h u cho bên c t ng cho mà . tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. n u không có tho thu n khác. Chu c l i tài s n ã bán 1. trao i v i tài s n. tr tr ng h p có tho thu n khác. có công ch ng. ã Th i h n chu c l i tài s n do các bên tho thu n nh ng không quá m t n m i v i ng s n và n m n m i v i b t ng s n. Thanh toán giá tr chênh l ch Trong tr ng h p tài s n trao i chênh l ch v giá tr thì các bên ph i thanh toán cho nhau ph n chênh l ch ó. 2. §iÒu 463. Trong tr ng h p m t bên trao i cho bên kia tài s n không thu c quy n s h u c a mình ho c không c ch s h u u quy n thì bên kia có quy n hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. Trong th i h n chu c l i. M c3 H P NG T NG CHO TàI S N §iÒu 465. c m c tài s n. M i bên u c coi là ng i bán i v i tài s n giao cho bên kia và là ng i mua i v i tài s n nh n v . 4. bên mua không cho thuê. H p ng t ng cho tài s n H p ng t ng cho tài s n là s tho thu n gi a các bên. tr d n và ph i ch u r i ro trong th i gian s d ng. ph i ch u r i ro M c2 H P NG TRAO I TàI S N c bán. th ch p. nh ng ph i báo tr c cho bên mua trong m t th i gian h p lý. ó các 2. bên bán h u c a mình i v i v t bán cho n khi bên mua tr có tho thu n khác. Bên bán có th tho thu n v i bên mua v quy n chu c l i tài s n bán sau m t th i h n g i là th i h n chu c l i. H p ng trao i tài s n ph i c l p thành v n b n. c b o l u quy n s ti n. t ng cho. H p ng trao i tài s n 1.

2.100 không yêu c u n bù. theo ó bên cho vay giao tài s n cho bên vay. ch ng th c ho c ph i ng ký. H p ng t ng cho b t ng s n có hi u l c k t th i i m ng ký. Trong tr ng h p ph i th c hi n ngh a v sau khi t ng cho mà bên c t ng cho không th c hi n thì bên t ng cho có quy n òi l i tài s n và yêu c u b i th ng thi t h i. i u ki n t ng cho không c trái pháp lu t. i v i ng s n mà pháp lu t có quy nh ng ký quy n s h u thì h p ng t ng cho có hi u l c k t th i i m ng ký. n u b t ng s n không ph i ng ký quy n s h u thì h p ng t ng cho có hi u l c k t th i i m chuy n giao tài s n. M c4 H P NG VAY TàI S N §iÒu 471. Trách nhi m do c ý t ng cho tài s n không thu c s c a mình h u Trong tr ng h p bên t ng cho c ý t ng cho tài s n không thu c s h u c a mình mà bên c t ng cho không bi t ho c không th bi t v vi c ó thì bên t ng cho ph i thanh toán chi phí làm t ng giá tr c a tài s n cho bên c t ng cho khi ch s h u l y l i tài s n. bên vay ph i hoàn tr cho bên cho . §iÒu 469. Bên t ng cho có th yêu c u bên c t ng cho th c hi n m t ho c nhi u ngh a v dân s tr c ho c sau khi t ng cho. 3. H p ng t ng cho ng s n có hi u l c khi bên c t ng cho nh n tài s n. n u bên c t ng cho ã hoàn thành ngh a v mà bên t ng cho không giao tài s n thì bên t ng cho ph i thanh toán ngh a v mà bên c t ng cho ã th c hi n. §iÒu 468. §iÒu 466. Trong tr ng h p bên t ng cho bi t tài s n có khuy t t t mà không thông báo thì ph i ch u trách nhi m b i th ng thi t h i x y ra cho ng i c t ng cho. T ng cho b t ng s n 1. T ng cho tài s n có i u ki n 1. còn bên T ng cho c t ng cho ng s n ng ý nh n. H p ng vay tài s n H p ng vay tài s n là s tho thu n gi a các bên. n u bên t ng cho không bi t v khuy t t t c a tài s n t ng cho thì không ph i ch u trách nhi m b i th ng thi t h i. T ng cho b t ng s n ph i c l p thành v n b n có công ch ng. khi n h n tr . o c xã h i. Trong tr ng h p ph i th c hi n ngh a v tr c khi t ng cho. §iÒu 470. §iÒu 467. n u theo quy nh c a pháp lu t b t ng s n ph i ng ký quy n s h u. Thông báo khuy t t t c a tài s n t ng cho Bên t ng cho có ngh a v thông báo cho bên c t ng cho khuy t t t c a tài s n t ng cho. 2.

Quy n s h u i v i tài s n vay Bên vay tr thành ch s h u tài s n vay k t th i i m nh n tài s n ó. Trong tr ng h p vay có lãi mà khi n h n bên vay không tr ho c tr không y thì bên vay ph i tr lãi trên n g c và lãi n quá h n theo lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c công b t ng ng v i th i h n vay t i th i i m tr n . Lãi su t 1. n u có tho thu n. Ngh a v tr n c a bên vay c th i h n. ch t l ng. Trong tr ng h p các bên có tho thu n v vi c tr lãi. 2. n u c bên cho vay ng ý. n u tài s n là v t thì ph i tr v t cùng lo i úng s l ng. úng ch t l ng. y . n u ã nh c nh mà bên vay v n s d ng tài s n trái m c ích. Trong tr ng h p vay không có lãi mà khi n h n bên vay không tr n ho c tr không y thì bên vay ph i tr lãi i v i kho n n ch m tr theo lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c công b t ng ng v i th i h n ch m tr t i th i i m tr n . B i th ng thi t h i cho bên vay. 5. s l ng vào th i 2. 3. bên cho vay có quy n ki m tra vi c s d ng tài s n và có quy n òi l i tài s n vay tr c th i h n. tr 4. ch t l tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. ng và ch ph i tr lãi n u có §iÒu 472. Bên vay tài s n là ti n thì ph i tr ti n khi n h n. tr tr ng §iÒu 474. a i m tr n là n i c ng h p có tho thu n khác. tr tr ng h p bên vay bi t mà v n nh n tài s n ó. tr tr ng h p có tho thu n khác. trú ho c n i t tr s c a bên cho vay. 2. Giao tài s n cho bên vay i m và a i m ã tho thu n. nh ng không . Trong tr ng h p bên vay không th tr v t thì có th tr b ng ti n theo tr giá c a v t ã vay t i a i m và th i i m tr n . 1. Lãi su t vay do các bên tho thu n nh ng không c v t quá 150% c a lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c công b i v i lo i cho vay t ng ng. S d ng tài s n vay Các bên có th tho thu n v vi c tài s n vay ph i c s d ng úng m c ích vay. n u bên cho vay bi t tài s n không b o m ch t l ng mà không báo cho bên vay bi t. §iÒu 475. Ngh a v c a bên cho vay Bên cho vay có các ngh a v sau ây: 1.101 vay tài s n cùng lo i theo úng s l ng. Không h p quy nh t i c yêu c u bên vay tr l i tài s n tr i u 478 c a B lu t này. §iÒu 473. §iÒu 476. tr 3.

nh ng ph i báo cho nhau bi t tr c m t th i gian h p lý. H p ng thuê tài s n H p ng thuê tài s n là s tho thu n gi a các bê n. i v i h p ng vay có k h n và có lãi thì bên vay có quy n tr l i tài s n tr c k h n. ngh a v c a các thành viên. Hình th c h nh m m c ích t theo quy nh c a pháp lu t. ph ng 1. H . còn bên thuê ph i tr ti n thuê. ph ng (sau ây g i chung là h ) là m t hình th c giao d ch v tài s n theo t p quán trên c s tho thu n c a m t nhóm ng i t p h p nhau l i cùng nh ra s ng i.QUY ng tr trong nhân dân c th c hi n i hình th c cho vay n ng lãi. còn bên vay c ng có quy n tr l i tài s n b t c lúc nào và ch ph i tr lãi cho n th i i m tr n . nh ng ph i tr toàn b lãi theo k h n. §iÒu 477. h i. Nghiêm c m vi c t ch c h d H P I. nh ng ph i báo tr c cho bên cho vay m t th i gian h p lý. biêu. th i gian. th th c góp. . i v i h p ng vay không k h n và có lãi thì bên cho vay có quy n òi l i tài s n b t c lúc nào nh ng ph i báo tr c cho bên vay m t th i gian h p lý và c tr lãi n th i i m nh n l i tài s n. biêu. Th c hi n h p ng vay không k h n 1. M c5 NG THUê TàI S N NG THUê TàI S N NH CHUNG V H P §iÒu 480. còn bên cho vay ch c òi l i tài s n tr c k h n. §iÒu 481. Trong tr ng h p pháp lu t có quy nh v khung giá thuê thì các bên ch c tho thu n v giá thuê trong ph m vi khung giá ó. 3. 2. n u c bên vay ng ý. s ti n ho c tài s n khác. l nh h và quy n. H . §iÒu 479. 2. Th c hi n h p ng vay có k h n 1. nh ng c ng ph i báo tr c cho bên cho vay m t th i gian h p lý. h i. n u không có tho thu n khác. 2. Giá thuê Giá thuê tài s n do các bên tho thu n. i v i h p ng vay không k h n và không có lãi thì bên cho vay có quy n òi l i tài s n và bên vay c ng có quy n tr n và o b t c lúc nào. n u không có tho thu n khác. theo ó bên cho thuê giao tài s n cho bên thuê s d ng trong m t th i h n. i v i h p ng vay có k h n và không có lãi thì bên vay có quy n tr l i tài s n b t c lúc nào. §iÒu 478.102 xác nh rõ lãi su t ho c có tranh ch p v lãi su t thì áp d ng lãi s u t c b n do Ngân hàng Nhà n c công b t ng ng v i th i h n vay t i th i i m tr n .

Bên cho thuê ph i b o m tài s n thuê trong tình tr ng nh ã tho thu n. Trong tr ng h p các bên không tho thu n v th i h n thuê ho c th i h n thuê không th xác nh c theo m c ích thuê thì h p ng thuê h t th i h n khi bên thuê ã t c m c ích thuê. nh ng ph i báo cho bên cho thuê và có quy n yêu c u bên cho thuê thanh toán chi phí s a ch a. Th i h n thuê do các bên tho thu n. Trong tr ng h p có tranh ch p v quy n s h u i v i tài s n thuê mà bên thuê không c s d ng tài s n n nh thì bên thuê có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. Trong tr ng h p bên cho thuê ã c thông báo mà không s a ch a ho c s a ch a không k p th i thì bên thuê có quy n t s a ch a tài s n thuê. . 2. tình tr ng và úng th i i m. Bên cho thuê ph i b o m quy n s d ng tài s n n nh cho bên thuê. ph i s a ch a nh ng h h ng.103 §iÒu 482. Trong tr ng h p bên cho thuê ch m giao tài s n thì bên thuê có th gia h n giao tài s n ho c hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. n u không có tho thu n thì xác nh theo m c ích thuê. a i m ã tho thu n và cung c p nh ng thông tin c n thi t v vi c s d ng tài s n ó. Giao tài s n thuê 1. 2. c 2. c bên cho §iÒu 484. phù h p v i m c ích thuê trong su t th i gian cho thuê. tr h h ng nh mà theo t p quán bên thuê ph i t s a ch a. b) Gi m giá thuê. 2. §iÒu 486. Ngh a v b o m giá tr s d ng c a tài s n thuê 1. ch t l ng. ch ng lo i. n u tài s n thuê không úng ch t l ng nh tho thu n thì bên thuê có quy n yêu c u bên cho thuê s a ch a. n u thuê ng ý. 3. Trong tr ng h p tài s n thuê b gi m sút giá tr s d ng mà không do l i c a bên thuê thì bên thuê có quy n yêu c u bên cho thuê: a) S a ch a tài s n. Cho thuê l i Bên thuê có quy n cho thuê l i tài s n mà mình ã thuê. §iÒu 483. n u tài s n thuê không th s a ch a c mà do ó m c ích thuê không t c ho c tài s n thuê có khuy t t t mà bên thuê không bi t. Bên cho thuê ph i giao tài s n cho bên t huê úng s l ng. §iÒu 485. khuy t t t c a tài s n thuê. gi m giá thuê ho c hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. c) i tài s n khác ho c n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. Th i h n thuê 1. Ngh a v b o m quy n s d ng tài s n cho bên thuê 1.

104

§iÒu 487.

Ngh a v b o qu n tài s n thuê

1. Bên thuê ph i b o qu n tài s n thuê nh tài s n c a chính mình, ph i b o d ng và s a ch a nh ; n u làm m t mát, h h ng thì ph i b i th ng. Bên thuê không ch u trách nhi m v nh ng hao mòn t tài s n thuê. nhiên do s d ng

2. Bên thuê có th tu s a và làm t ng giá tr tài s n thuê, n u c bên cho thuê ng ý và có quy n yêu c u bên cho thuê thanh toán chi phí h p lý.

§iÒu 488.
ích

Ngh a v

s

d ng tài s n thuê

úng công d ng, m c

1. Bên thuê ph i s d ng tài s n thuê theo úng công d ng c a tài s n và úng m c ích ã tho thu n. 2. Trong tr ng h p bên thuê s d ng tài s n không úng m c ích, không úng công d ng thì bên cho thuê có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i.

§iÒu 489.

Tr ti n thuê

1. Bên thuê ph i tr ti n thuê úng th i h n ã tho thu n; n u không có tho thu n v th i h n tr ti n thuê thì th i h n tr ti n thuê c xác nh theo t p quán n i tr ti n; n u không th xác nh c th i h n theo t p quán thì bên thuê ph i tr ti n khi tr l i tài s n thuê. 2. Trong tr ng h p các bên tho thu n vi c tr ti n thuê theo k h n thì bên cho thuê có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng, n u bên thuê không tr ti n trong ba k liên ti p, tr tr ng h p có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác.

§iÒu 490.

Tr l i tài s n thuê

1. Bên thuê ph i tr l i tài s n thuê trong tình tr ng nh khi nh n, tr hao mòn t nhiên ho c theo úng nh tình tr ng ã tho thu n; n u giá tr c a tài s n thuê b gi m sút so v i tình tr ng khi nh n thì bên cho thuê c ó quy n yêu c u b i th ng thi t h i, tr hao mòn t nhiên. 2. Trong tr ng h p tài s n thuê là ng s n thì thuê là n i c trú ho c tr s c a bên cho thuê, tr tr khác. a i m tr l i tài s n ng h p có tho thu n

3. Trong tr ng h p tài s n thuê là gia súc, bên thuê ph i tr l i gia súc ã thuê và c gia súc c sinh ra trong th i gian thuê, n u không có tho thu n khác. Bên cho thuê ph i thanh toán chi phí ch m sóc gia súc c sinh ra cho bên thuê. 4. Khi bên thuê ch m tr tài s n thuê thì bên cho thuê có quy n yêu c u bên thuê tr l i tài s n thuê và tr ti n thuê trong th i gian ch m tr và ph i b i th ng thi t h i; bên thuê ph i tr ti n ph t vi ph m do ch m tr tài s n thuê, n u có tho thu n. 5. Bên thuê ph i ch u r i ro x y ra tr . i v i tài s n thuê trong th i gian ch m

105

§iÒu 491.
H p

Ch m d t h p

ng thuê tài s n ng h p sau ây:

ng thuê tài s n ch m d t trong các tr

1. Th i h n thuê ã h t; 2. Theo tho thu n c a các bên v vi c ch m d t tr c th i h n; i v i h p ng thuê không xác nh th i h n, khi bên cho thuê mu n ch m d t h p ng thì ph i báo cho bên thuê bi t tr c m t th i gian h p lý, n u không có tho thu n v th i h n báo tr c; 3. H p ng b hu b ho c b n ph ng ch m d t th c hi n; 4. Tài s n thuê không còn.
II- H P NG THUê NHà

§iÒu 492.

Hình th c h p

ng thuê nhà

H p ng thuê nhà ph i c l p thành v n b n, n u th i h n thuê t sáu tháng tr lên thì ph i có công ch ng ho c ch ng th c và ph i ng ký, tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác.

§iÒu 493.

Ngh a v c a bên cho thuê nhà

Bên cho thuê nhà 2. B o

có các ngh a v sau ây: ng; nh nhà trong th i h n thuê;

1. Giao nhà cho bên thuê theo úng h p m cho bên thuê s d ng n

3. B o d ng, s a ch a nhà theo nh k ho c theo tho thu n; n u bên cho thuê không b o d ng, s a ch a nhà mà gây thi t h i cho bên thuê thì ph i b i th ng.

§iÒu 494.
1. Nh n

Quy n c a bên cho thuê nhà

Bên cho thuê nhà

có các quy n sau ây: ng thuê nhà theo quy c bên thuê ; nh t i

ti n thuê nhà úng k h n ã tho thu n;

2. n ph ng ch m d t th c hi n h p kho n 1 và kho n 3 i u 498 c a B lu t này; 3. C i t o, nâng c p nhà cho thuê khi c gây phi n hà cho bên thuê s d ng ch

ng ý, nh ng không

4. c l y l i nhà cho thuê khi th i h n thuê ã h t; n u h p ng không quy nh th i h n thuê thì bên cho thuê mu n l y l i nhà ph i báo cho bên thuê bi t tr c sáu tháng.

§iÒu 495.

Ngh a v c a bên thuê nhà

Bên thuê nhà có các ngh a v sau ây: 1. S d ng nhà úng m c ích ã tho thu n; 2. Tr ti n thuê nhà úng k h n ã tho thu n; h ng do mình gây ra; 3. Gi gìn nhà, s a ch a nh ng h

4. Tôn tr ng quy t c sinh ho t công c ng;

106

5. Tr nhà cho bên cho thuê theo úng tho thu n.

§iÒu 496.

Quy n c a bên thuê nhà

Bên thuê nhà có các quy n sau ây: 1. Nh n nhà thuê theo úng tho thu n; 2. c i nhà ang thuê v i ng ng ý b ng v n b n; 3. v n b n; 4. trong tr i thuê khác, n u c bên cho thuê ng ý b ng

c cho thuê l i nhà ang thuê, n u

c bên cho thuê

c ti p t c thuê theo các i u ki n ã tho thu n v i bên cho thuê, ng h p thay i ch s h u nhà; ang cho thuê trong tr ng thuê nhà theo quy ng h p nh t i

5. Yêu c u bên cho thuê s a ch a nhà nhà b h h ng n ng. 6. n ph ng ch m d t th c hi n h p kho n 2 và kho n 3 i u 498 c a B lu t này.

§iÒu 497.

Quy n, ngh a v c a nh ng ng tên trong h p ng thuê nhà

i thu c bên thuê có

Nh ng ng i thu c bên thuê có tên trong h p ng thuê nhà có quy n, ngh a v ngang nhau i v i bên cho thuê và ph i liên i th c hi n các ngh a v c a bên thuê i v i bên cho thuê.

§iÒu 498.

n ph

ng ch m d t th c hi n h p

ng thuê nhà

1. Bên cho thuê nhà có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p thuê nhà khi bên thuê có m t trong các hành vi sau ây: a) Không tr ti n thuê nhà liên ti p trong ba tháng tr do chính áng; b) S d ng nhà không úng m c ích thuê; c) C ý làm nhà h h ng nghiêm tr ng;

ng

lên mà không có lý

d) S a ch a, i ho c cho ng i khác thuê l i toàn b ho c m t ph n nhà ang thuê mà không có s ng ý b ng v n b n c a bên cho thuê; ) Làm m t tr t t công c ng nhi u l n và nh h sinh ho t bình th ng c a nh ng ng i xung quanh; e) Làm nh h ng nghiêm tr ng n v sinh môi tr ng nghiêm tr ng ng. ng thuê n

2. Bên thuê nhà có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p nhà khi bên cho thuê có m t trong các hành vi sau ây: a) Không s a ch a nhà khi ch t l b) T ng giá thuê nhà b t h p lý. c) Quy n s d ng nhà b h n ch do l i ích c a ng i th ba. ng nhà gi m sút nghiêm tr ng;

3. Bên n ph ng ch m d t th c hi n h p ng thuê nhà ph i báo cho bên kia bi t tr c m t tháng, n u không có tho thu n khác.

l i t c thu c t tài s n ó và có ngh a v tr ti n thuê. Ti n thuê khoán có th b ng hi n v t. H p ng thuê khoán tài s n H p ng thuê khoán tài s n là s tho thu n gi a các bên. các bên ph i l p biên b n ánh giá tình tr ng c a tài s n thuê khoán và xác nh giá tr tài s n thuê khoán. . Tr ti n thuê khoán và ph 1. theo ó bên cho thuê khoán giao tài s n cho bên thuê khai thác công d ng. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. it ng c a h p ng thuê khoán i t ng c a h p ng thuê khoán có th là t ai. Nhà cho thuê ph i phá d do b h h ng n ng có nguy c do th c hi n quy ho ch xây d ng c a Nhà n c. kinh doanh phù h p v i tính ch t c a i t ng thuê khoán. Giao tài s n thuê khoán Khi giao tài s n thuê khoán. 4. n u thuê khoán thông qua thì giá thuê khoán là giá c xác nh khi u th u. Nhà cho thuê không còn. l i t c. súc v t. h ng hoa l i. 2. u th u §iÒu 505. t li u s n xu t khác cùng trang thi t b c n thi t khai thác công d ng. n u h p h p ng ch m d t sau sáu tháng. Thuê nhà s d ng vào m c ích khác Trong tr ng h p pháp lu t không có quy nh khác thì quy nh t i các i ut i u 492 n i u 499 c a B lu t này c ng c áp d ng i v i vi c thuê nhà s d ng vào m c ích khác không ph i là thuê nhà . Th i h n thuê ã h t.107 §iÒu 499. m t n c ch a khai thác. Trong tr ng h p các bên không xác nh ba xác nh giá tr và ph i l p thành v n b n. Bên thuê nhà ch t và không có ai cùng chung s ng. c s s n xu t. k t bi t v vi c òi nhà. III. r ng. b ng ti n ho c b ng vi c th c hi n m t công vi c. H p Ch m d t h p ng thuê nhà ng h p sau ây: ng không xác nh th i h n thuê thì ngày bên cho thuê báo cho bên thuê ng thuê nhà ch m d t trong các tr 1. §iÒu 504. Giá thuê khoán Giá thuê khoán do các bên tho thu n. c giá tr thì m i ng ng th c tr i th §iÒu 506. kinh doanh. 3. h ng hoa l i. §iÒu 502. s p ho c §iÒu 500. Th i h n thuê khoán Th i h n thuê khoán do các bên tho thu n theo chu k s n xu t.H P NG THUê KHOáN TàI S N §iÒu 501. §iÒu 503.

n u bên thuê khoán làm m t mát.108 2. Bên thuê khoán ph i tr d ng tài s n thuê khoán. tr tr ng h p có tho thu n khác. bên thuê khoán ph i b o qu n. §iÒu 507. ch u thi t h i v súc v t thuê khoán Trong th i h n thuê khoán súc v t. B o qu n. nh o t tài s n thuê khoán 1. §iÒu 510. gi m sút giá tr tài s n thuê khoán thì ph i b i th ng thi t h i. Bên thuê khoán không bên cho thuê khoán ng ý. tr tr ng h p c §iÒu 509. c i t o tài s n thuê khoán theo tho thu n. n u bên cho thuê khoán có yêu c u ho c c n báo t xu t thì bên thuê khoán ph i báo k p th i. H ng hoa l i. Trong tr ng h p m t bên n ph ng ch m d t th c hi n h p ng thì ph i báo cho bên kia bi t tr c m t th i gian h p lý. b o d ng. §iÒu 508. Trong tr ng h p bên thuê khoán ph i tr hi n v t theo th i v ho c theo chu k khai thác công d ng c a tài s n thuê khoán thì ph i tr vào th i i m k t thúc th i v ho c k t thúc chu k khai t hác. . b o d ng tài s n thuê khoán và trang thi t b kèm theo b ng chi phí c a mình. 4. ti n thuê khoán cho dù không khai t hác công 3. tr tr ng h p có tho thu n khác. Bên cho thuê khoán ph i thanh toán cho bên thuê khoán chi phí h p lý thay th . Khai thác tài s n thuê khoán Bên thuê khoán ph i khai thác tài s n thuê khoán úng m c ích ã tho thu n và báo cho bên thuê khoán theo nh k v tình tr ng tài s n và tình hình khai thác tài s n. Trong th i h n khai thác tài s n thuê khoán. n u có tho thu n và ph i b o toàn giá tr tài s n thuê khoán. l i t c b m t ít nh t là m t ph n ba do s ki n b t kh kháng thì bên thuê khoán có quy n yêu c u gi m ho c mi n ti n thuê khoán. n u hoa l i. h h ng ho c làm m t giá tr . c i t o tài s n thuê khoán. Bên thuê khoán có th t mình thay th . 3. 5. 2. tr tr ng h p có tho thu n khác. c cho thuê khoán l i. Trong tr ng h p bên thuê khoán ph i th c hi n m t công vi c thì ph i th c hi n úng công vi c ó. Khi giao k t h p ng thuê khoán các bên có th tho thu n i u ki n v vi c gi m ti n thuê khoán. tr tr ng h p có tho thu n khác. n ph ng ch m d t th c hi n h p ng thuê khoán 1. Khi bên thuê khoán khai thác công d ng tài s n thuê khoán không úng m c ích thì bên cho thuê khoán có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. bên thuê khoán c h ng m t n a s súc v t sinh ra và ph i ch u m t n a nh ng thi t h i v súc v t thuê khoán do s ki n b t kh kháng. Bên thuê khoán không ch u trách nh i m v nh ng hao mòn t nhiên do s d ng tài s n thuê khoán. n u thuê khoán theo th i v ho c theo chu k khai thác thì th i h n báo tr c ph i phù h p v i th i v ho c chu k khai thác.

109 2. n u tài s n b h h ng thông th ng thì ph i s a ch a. Bên m n tài s n có các quy n sau ây: n theo úng công d ng c a tài s n và úng 1. Gi gìn. u có th là n tài s n i t ng c a h p ng §iÒu 514. bên thuê khoán ph i tr l i tài s n thuê khoán tình tr ng phù h p v i m c kh u hao ã tho thu n. n u làm h h ng. n u làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr c a tài s n thuê khoán thì ph i b i th ng thi t h i. Trong tr ng h p bên thuê khoán vi ph m ngh a v . 4. Yêu c u bên cho m n ph i thanh toán chi phí h p l ý v vi c s a ch a ho c làm t ng giá tr tài s n m n. Không ph i ch u trách nhi m v nh ng hao mòn t nhiên c a tài s n . m t mát tài s n m Quy n c a bên m n tài s n §iÒu 515. ng thi t h i. H p ng m n tài s n H p ng m n tài s n là s tho thu n gi a các bên. n u không có tho thu n v th i h n n ph i tr l i tài s n ngay sau khi m c ích m n ã n. §iÒu 513. theo ó bên cho m n giao tài s n cho bên m n s d ng trong m t th i h n mà không ph i tr ti n. m it ng c a h p ng m n tài s n T t c nh ng v t không tiêu hao n tài s n. n u không có s ng ý c a bên 3. §iÒu 511. B i th n úng th i h n. Tr l i tài s n m tr l i tài s n thì bên m t c. Bên m Ngh a v c a bên m n tài s n có các ngh a v sau ây: 1. n u có tho thu n. 2. c s d ng tài s n m m c ích ã tho thu n. không c t ý thay i tình tr ng c a tài s n. bên thuê khoán ph i cam k t v i bên cho thuê khoán không c ti p t c vi ph m h p ng. b o qu n tài s n m n nh tài s n c a chính mình. 2. 3. Không cho m n. M c6 H P NG M N TàI S N §iÒu 512. c cho ng i khác m n l i. mà vi c khai thác i t ng thuê khoán là ngu n s ng duy nh t c a bên thuê khoán và vi c ti p t c thuê khoán không làm nh h ng nghiêm tr ng n l i ích c a bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không c n ph ng ch m d t th c hi n h p ng. Tr l i tài s n thuê khoán Khi ch m d t h p ng thuê khoán. còn bên m n ph i tr l i tài s n ó khi h t th i h n m n ho c m c ích m n ã t c.

n chi phí s a ch a. n u bên cho m n có nhu c bách c n s d ng tài s n cho m n thì c òi l i tài s m n ch a t c m c ích. nh ng ph i báo tr c m t th 2. 2. tr nh ng khuy t t t mà bên m n bi t ho c ph i bi t. Bên cho m Quy n c a bên cho m n tài s n n tài s n có các quy n sau ây: ích n u không có u t xu t và c p n ó m c dù bên i gian h p lý. §iÒu 517. c. §iÒu 519. it ng c a h p ng d ch v i t ng c a h p ng d ch v ph i là công vi c có th th c hi n không b pháp lu t c m. B i th ng thi t h i cho bên m n. không úng cách th c ã tho thu n ho c cho ng i khác m n l i mà không có s ng ý c a bên cho m n. Bên cho m Ngh a v c a bên cho m n tài s n n tài s n có các ngh a v sau ây: 1. §iÒu 520. tài li u và các ph ng ti n c n thi t th c hi n công vi c. chi phí làm t ng giá tr tài 3. Yêu c u b i th ng thi t h i H P i v i tài s n do ng M c7 NG D CH V im n gây ra. §iÒu 518. §iÒu 516. Ngh a v c a bên thuê d ch v Bên thuê d ch v có các ngh a v sau ây: 1. n u bi t tài s n có khuy t t t mà không báo cho bên m n bi t d n n gây thi t h i cho bên m n.110 m n. §iÒu 521. Thanh toán cho bên m s n. òi l i tài s n ngay sau khi bên m n t cm c tho thu n v th i h n m n. H p ng d ch v H p ng d ch v là s tho thu n gi a các bên. theo ó bên cung ng d ch v th c hi n công vi c cho bên thuê d ch v . Cung c p thông tin c n thi t v vi c s d ng tài s n và khuy t t t c a tài s n. n u có. 3. Cung c p cho bên cung ng d ch v thông tin. Tr ti n d ch v cho bên cung ng d ch v theo tho thu n. òi l i tài s n khi bên m n s d ng không úng m c ích. n u có tho thu n ho c vi c th c hi n công vi c òi h i. còn bên thuê d ch v ph i tr ti n d ch v cho bên cung ng d ch v . công d ng. 2. không trái o c xã h i. n u có tho thu n. 1. Quy n c a bên thuê d ch v Bên thuê d ch v có các quy n sau ây: .

nh ng ph i báo ngay cho bên thuê d ch v . tài li u và ph ng ti n. 3.111 l 1. 3. Th c hi n công vi c úng ch t l các tho thu n khác. mà không nh t thi t ph i ch ý ki n c a bên thuê d ch v . Ngh a v c a bên cung ng d ch v Bên cung ng d ch v có các ngh a v sau ây: 1. a i m và 2. Không c giao cho ng i khác th c hi n thay công vi c. B i th ng thi t h i cho bên thuê d ch v . ph 4. n u vi c ch ý ki n s gây thi t h i cho bên thuê d ch v . Tr ti n d ch v 1. ph ng ti n c giao ho c ti t l bí m t thông tin. 5. §iÒu 525. Yêu c u bên thuê d ch v tr ti n d ch v . Yêu c u bên cung ng d ch v th c hi n công vi c theo ng. tài li u không ng ti n không b o m ch t l ng hoàn thành công vi c. §iÒu 522. ph ng pháp xác nh giá d ch v và không có b t k ch d n nào khác v giá d ch v thì giá d ch v c xác nh c n c vào giá th tr ng c a d ch v cùng lo i t i th i i m và a i m giao k t h p ng. 3. 6. n u có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Trong tr ng h p d ch v c cung ng không t c nh tho thu n ho c công vi c không c hoàn thành úng th i h n thì bên thuê d ch v có quy n gi m ti n d ch v và yêu c u b i th ng thi t h i. §iÒu 524. c thay i i u ki n d ch v vì l i ích c a bên thuê d ch v . Báo ngay cho bên thuê d ch v v vi c thông tin. n u làm m t mát. n u không có s ng ý c a bên thuê d ch v . Yêu c u bên thuê d ch v cung c p thông tin. 2. h ng tài §iÒu 523. Gi bí m t thông tin mà mình bi t c trong th i gian th c hi n công vi c. ng. Bên thuê d ch v ph i tr ti n d ch v t i a i m th c hi n công vi c khi hoàn thành d ch v . s l ng. ng ti n y . 1. Trong tr n ph ng ch m d t th c hi n h p ng d ch v ng h p vi c ti p t c th c hi n công vi c không có l i cho bên . B o qu n và ph i giao l i cho bên thuê d ch v tài li u và ph c giao sau khi hoàn thành công vi c. th i h n. th i h n. 4. s l ng. Trong tr ng h p bên cung ng d ch v vi ph m nghiêm tr ng ngh a v thì bên thuê d ch v có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. h li u. 2. úng ch t 2. a i m và các tho thu n khác. n u không có tho thu n khác. Bên thuê d ch v ph i tr ti n d ch v theo tho thu n. Quy n c a bên cung ng d ch v Bên cung ng d ch v có các quy n sau ây: 1. Khi giao k t h p ng n u không có tho thu n v giá d ch v .

v n minh. Chuyên ch hành khách t a i m xu t phát n úng a i m. n úng gi . Trong tr ng h p bên thuê d ch v không th c hi n ngh a v c a mình ho c th c hi n không úng theo tho thu n thì bên cung ng d ch v có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. Ngh a v c a bên v n chuy n Bên v n chuy n có các ngh a v sau ây: 1. theo l trình. H p ng v n chuy n hành khách H p ng v n chuy n hành khách là s tho thu n gi a các bên. Trong ng h p pháp lu t có quy nh thì theo quy nh c a pháp lu t. i có quy n 4. Vé là b ng ch ng c a vi c giao k t h p gi a các bên. . B o m th i gian xu t phát ã i v i hành khách theo quy nh c a c thông báo ho c theo tho thu n. b o m ch cho khách và không chuyên ch v t quá tr ng t i. H p b ng l i nói. l trình. 2. Ti p t c h p ng d ch v Sau khi ã k t thúc th i h n d ch v mà công vi c ch a hoàn thành và bên cung ng d ch v v n ti p t c th c hi n công vi c. 1. M c8 H P I. còn hành khách ph i thanh toán c c phí v n chuy n. §iÒu 528. §iÒu 529. Mua b o hi m trách nhi m dân s pháp lu t. 3. l ch s và b ng ph ng ti n ã tho thu n m t cách an toàn.112 thuê d ch v thì bên thuê d ch v có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng. còn bên thuê d ch v bi t nh ng không ph n i thì h p ng d ch v ng nhiên c ti p t c th c hi n theo n i dung ã tho thu n cho n khi công vi c c hoàn thành. hành lý n a i m ã nh theo tho thu n. nh ng ph i báo cho bên cung ng d ch v bi t tr c m t th i gian h p lý. Chuyên ch hành lý và tr l i cho hành khách ho c ng nh n hành lý t i a i m tho thu n theo úng th i gian. Hoàn tr cho hành khách c c phí v n chuy n theo tho thu n. 2. bên thuê d ch v ph i tr ti n công theo ph n d ch v mà bên cung ng d ch v ã th c hi n và b i th ng thi t h i. §iÒu 526. theo ó bên v n chuy n chuyên ch hành khách. tr 5.H P NG V N CHUY N NG V N CHUY N HàNH KHáCH §iÒu 527. Hình th c h p ng v n chuy n hành khách ng v n chuy n hành khách có th c l p thành v n b n ho c ng v n chuy n hành khách 2.

T ch i chuyên ch hành khách trong các tr ng h p sau ây: c phí a) Hành khách không ch p hành quy nh c a bên v n chuy n ho c có hành vi làm m t tr t t công c ng. s c kho . Yêu c u thanh toán chi phí phát sinh ho c b i th ng thi t h i. 2. c mi n c c phí v n chuy n i v i hành lý ký g i và hành lý xách tay trong h n m c theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Nh n hành lý t i quy a i m ã tho thu n theo úng th i gian. c nh n l i toàn b ho c m t ph n c c phí v n chuy n trong tr ng h p quy nh t i i m b và i m c kho n 2 i u 530 c a B lu t này và nh ng tr ng h p khác do pháp lu t quy nh ho c theo tho thu n.113 §iÒu 530. c v n chuy n hành lý mang theo ng i v t quá m c quy nh. Tr c c phí v n chuy n hành khách. c c phí v n chuy n hành lý t quá m c quy nh và t b o qu n hành lý mang theo ng i. tài s n c a ng i khác ho c có nh ng hành vi khác không b o m an toàn trong hành trình. 3. l trình. hành khách không c tr l i c c phí v n chuy n và ph i ch u ph t vi ph m. ch p hành úng các quy nh khác v b o m an toàn giao thông. 5. Ngh a v c a hành khách §iÒu 531. 2. a i m ã tho thu n. 1. Yêu c u t m d ng hành trình trong th i h n và theo th t c do pháp lu t nh. 3. c n tr công vi c c a bên v n chuy n. §iÒu 533. Quy n c a bên v n chuy n Bên v n chuy n có các quy n sau ây: 1. b) Do tình tr ng s c kho c a hành khách mà bên v n chuy n th y rõ r ng vi c v n chuy n s gây nguy hi m cho chính hành khách ó ho c nh ng ng i khác trong hành trình. s c kho và hành lý c a hành khách b . Yêu c u hành khách tr c c phí v n chuy n hành khách. Tôn tr ng. Yêu c u c chuyên ch lo i vé v i l trình ã tho thu n. c) ng n ng a d ch b nh lây lan. Hành khách có các ngh a v sau ây: v 1. nh c a bên v n chuy n và các quy §iÒu 532. úng b ng ph ng ti n v n chuy n và giá tr 2. e d a n tính m ng. n u bên v n chuy n có l i trong vi c không chuyên ch úng th i h n. Có m t t i i m xu t phát úng th i gian ã tho thu n. Quy n c a hành khách Hành khách có các quy n sau ây: 1. Trong tr Trách nhi m b i th ng thi t h i ng h p tính m ng. trong tr ng h p này. n u i u l v n chuy n có quy nh. 4.

theo ó bên v n chuy n có ngh a v chuy n tài s n n a i m ã nh theo tho thu n và giao tài s n ó cho ng i có quy n nh n. a i m và óng gói theo úng quy cách ã tho thu n. §iÒu 537. II. Hình th c h p ng v n chuy n tài s n ng v n chuy n tài s n c giao k t b ng l i nói ho c b ng v n ng ng khác là b ng ch ng 2.114 thi t h i thì bên v n chuy n ph i b i th ng theo quy nh c a pháp lu t. H p ng v n chuy n tài s n H p ng v n chuy n tài s n là s tho thu n gi a các bên. Bên v n chuy n có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p trong các tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u 530 c a B lu t này. 2. n ph hành khách 1. V n n ho c ch ng t v n chuy n t c a vi c giao k t h p ng gi a các bên. tr tr ng h p có tho thu n khác. H p b n. Bên v n chuy n không ph i b i th ng thi t h i v tính m ng. tr ng 2. các quy chuy n ho c ng ng h p hành khách vi ph m i u ki n v n chuy n ã tho nh c a i u l v n chuy n mà gây thi t h i cho bên v n i th ba thì ph i b i th ng. M c c nh v m c c C c phí v n chuy n c phí v n chuy n do các bên tho thu n. Trong tr ng h p bên thuê v n chuy n giao tài s n không úng th i h n. . 1. §iÒu 536. d tài s n lên ph ng ti n v n chuy n. Trong tr thu n. n u pháp lu t có quy c phí v n chuy n thì áp d ng m c c c phí ó. §iÒu 538. ph i ch u chi phí x p.H P NG V N CHUY N TàI S N §iÒu 535. 2. n u bên v n chuy n ch m nh n tài s n t i a i m ã th a thu n thì ph i ch u chi phí phát sinh do vi c ch m ti p nh n. s c kho và hành lý c a hành khách n u thi t h i x y r a hoàn toàn do l i c a hành khách. còn bên thuê v n chuy n có ngh a v tr c c phí v n chuy n. Giao tài s n cho bên v n chuy n 1. a i m ã tho thu n thì ph i thanh toán chi phí ch i và ti n v n chuy n tài s n n a i m ã tho thu n trong h p ng cho bên v n chuy n ho c ph i n p ph t vi ph m theo tho thu n. 3. Hành khách có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng trong ng h p bên v n chuy n vi ph m ngh a v quy nh t i các kho n 1. ng ch m d t th c hi n h p ng v n chuy n §iÒu 534. 1. Bên thuê v n chuy n có ngh a v giao tài s n cho bên v n chuy n úng th i h n. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. 3 và 4 i u 529 c a B lu t này.

§iÒu 540. . Ngh a v c a bên thuê v n chuy n Bên thuê v n chuy n có các ngh a v sau ây: 1. 5. 4. Tr c ti p ho c ch chuy n. n vi c chuyên ch tài s n. Mua b o hi m trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t. nh ng i th tài s n n úng a i m. c h i. B o m v n chuy n tài s n úng th i h n. Ngh a v c a bên v n chuy n Bên v n chuy n có các ngh a v sau ây: 1. th i ã thuê v n ba nh n l i tài s n 3. 2. Yêu c u bên v n chuy n b i th ng thi t h i. B i th ng thi t h i cho bên thuê v n chuy n trong tr chuy n m t mát. tài s n có tính ch t nguy hi m. y . úng th i 2. an toàn n a i m ã nh. Trông coi tài s n trên ng v n chuy n. §iÒu 541. tr tr ng h p có tho thu n khác. ng h p bên v n ng h p có tho 5. n ho c ch ng t v n úng v i lo i tài s n ã tho thu n c c phí v n chuy n úng 3. Tr tài s n cho ng 3. Yêu c u bên v n chuy n chuyên ch i m ã tho thu n. Ki m tra s xác th c c a tài s n. Tr ti n c c phí v n chuy n cho bên v n chuy n theo h n. 2. Quy n c a bên thuê v n chuy n Bên thuê v n chuy n có các quy n sau ây: 1. h h ng thì không c b i th ng. tr tr thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Yêu c u bên thuê v n chuy n b i th ng thi t h i. tr tr ng h p có 4. theo i có quy n nh n. c a v n chuy n t ng ng khác. 2. n u bên v n chuy n bi t ho c ph i bi t. T ch i v n chuy n tài s n c m giao d ch. §iÒu 539. Ch u chi phí liên quan tho thu n khác. Bên thuê v n chuy n ph i thanh toán c c phí v n chuy n sau khi tài s n c chuy n lên ph ng ti n v n chuy n. Trong tr ng h p bên thuê v n chuy n trông coi tài s n mà tài s n b m t mát. §iÒu 542. h h ng tài s n do l i c a mình.115 2. Quy n c a bên v n chuy n Bên v n chuy n có các quy n sau ây: 1. ph ng th c ã tho thu n. T ch i v n chuy n tài s n không trong h p ng. Yêu c u bên thuê v n chuy n thanh toán th i h n. n u có tho thu n.

3. úng th i h n và i a i m cho 3. Ngh a v c a bên nh n tài s n Bên nh n tài s n có các ngh a v sau ây: t 1. §iÒu 545. Báo cho bên thuê v n chuy n v vi c nh n tài s n và các thông tin c n thi t khác theo yêu c u c a bên ó. Bên v n chuy n ph i tr tài s n y bên nh n theo ph ng th c ã tho thu n. ch t l ng tài s n n. n u không thông báo thì không có quy n yêu c u bên thuê v n chuy n b o v quy n. . c v n chuy n n. Bên thuê v n chuy n ho c bên nh n tài s n ph i ch u chi phí h p lý phát sinh t vi c g i gi tài s n. a i m ã tho thu n. 2. 3. Bên thuê v n chuy n ph i b i th ng thi t h i cho bên v n chuy n và ng i th ba v thi t h i do tài s n v n chuy n có tính ch t nguy hi m. Ch u chi phí x p. b o m an toàn trong quá trình v n chuy n. §iÒu 546. 4. c v n chuy n 3. Bên v n chuy n ph i b i th ng thi t h i cho bên thuê v n chuy n. Thanh toán chi phí h p lý phát sinh do vi c ch m ti p nh n tài s n. Tr c ti p yêu c u ho c báo bên thuê v n chuy n yêu c u bên v n chuy n b i th ng thi t h i do tài s n b m t mát. Trách nhi m b i th ng thi t h i 1. n u tài s n b m t mát ho c h h ng. Nh n tài s n ng. Yêu c u bên v n chuy n thanh toán chi phí h p lý phát sinh do ph i ch nh n tài s n. Ngh a v tr tài s n hoàn thành khi tài s n ã c g i gi áp ng các i u ki n ã tho thu n và bên thuê v n chuy n ho c bên nh n tài s n ã c thông báo v vi c g i gi . Bên nh n tài s n có th là bên thuê v n chuy n tài s n ho c là ng th ba c bên thuê v n chuy n ch nh nh n tài s n. Quy n c a bên nh n tài s n Bên nh n tài s n có các quy n sau ây: 1. ch i mà không có bi n pháp óng gói. Tr tài s n cho bên nh n tài s n 1. n u bên v n chuy n ch m giao. Xu t trình cho bên v n chuy n v n n ho c ch ng t v n chuy n ng ng khác và nh n tài s n úng th i h n. Trong tr ng h p tài s n ã c chuy n n a i m tr tài s n úng th i h n nh ng không có bên nh n thì bên v n chuy n có th g i s tài s n ó t i n i nh n g i gi và ph i báo ngay cho bên thuê v n chuy n ho c bên nh n tài s n. 4. Trong tr ng h p b t kh kháng d n n tài s n v n chuy n b m t mát. Ki m tra s l 2. l i ích liên quan n tài s n v n chuy n c a mình. tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u 541 c a B lu t này. . h h ng. 2. d tài s n v n chuy n.116 §iÒu 543. §iÒu 544. 2. n u không có tho thu n khác ho c pháp lu t không có quy nh khác.

còn bên t gia công nh n s n ph m và tr ti n công. Trong tr ng h p s n ph m không b o m ch t l ng mà bên t gia công ng ý nh n s n ph m và yêu c u s a ch a nh ng bên nh n gia công không th s a ch a c trong th i h n ã tho thu n thì bên t gia công có quy n hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. 3. Ngh a v c a bên nh n gia công Bên nh n gia công có các ngh a v sau ây: 1. §iÒu 550. Giao s n ph m cho bên t gia công úng s ph ng th c. ch t l ng. Cung c p nguyên v t li u theo úng s l ng. M c9 H P NG GIA CôNG §iÒu 547. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. 2. §iÒu 548. §iÒu 549. ch t l ng.117 h h ng ho c b hu ho i trong quá trình v n chuy n thì bên v n chuy n không ph i ch u trách nhi m b i th ng thi t h i. theo tiêu chu n mà các bên tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. tr tr ng h p có tho thu n khác. §iÒu 551. 3. th i h n và a i m cho bên nh n gia công. Ch d n cho bên nh n gia công th c hi n h p 3. tr ng h p không báo ho c không t ch i thì ph i ch u trách nhi m v s n ph m t o ra. ph ng th c. Báo cho bên t gia công bi t i nguyên v t li u khác. th i h n và a i m ã tho thu n. Nh n s n ph m gia công theo úng s l th i h n và a i m ã tho thu n. cung c p các gi y t c n thi t liên quan n vi c gia công. ng. ch t l ng. it ng c a h p ng gia công i t ng c a h p ng gia công là v t c xác nh tr c theo m u. B o qu n nguyên v t li u do bên t gia công cung c p. Bên Ngh a v c a bên t gia công t gia công có các ngh a v sau ây: 1. n u nguyên v t li u không b o m ch t l ng. H p ng gia công H p ng gia công là s tho thu n gi a các bên. Tr ti n công theo úng tho thu n. ng thi t 1. theo ó bên nh n gia công th c hi n công vi c t o ra s n ph m theo yêu c u c a bên t gia công. 2. l ng. Bên Quy n c a bên t gia công t gia công có các quy n sau ây: ng. n u vi c s d ng nguyên v t li u có th t o ra s n ph m nguy h i cho xã h i. 2. . n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th h i khi bên nh n gia công vi ph m nghiêm tr ng h p ng. t ch i th c hi n gia công.

Giao. n u h t th i h n ó mà bên nh n gia công v n ch a hoàn thành công vi c thì bên t gia công có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i. §iÒu 556. t gia công tr ti n công theo úng th i h n và ph ng §iÒu 553. §iÒu 554. t gia công sau khi hoàn thành §iÒu 552. Quy n c a bên nh n gia công Bên nh n gia công có các quy n sau ây: l 1. bên nào là ch s h u c a nguyên v t li u thì ph i ch u r i ro i v i nguyên v t li u ho c s n ph m c t o ra t nguyên v t li u ó. th i h n và a i m ã tho thu n. Yêu c u bên th c ã tho thu n. §iÒu 555. tr . 6. k c trong tr ng h p s n ph m c t o ra t nguyên v t li u c a bên nh n gia công. nh ng ph i báo ngay cho bên t gia công. nh n s n ph m gia công Bên nh n gia công ph i giao s n ph m và bên t gia công ph i nh n s n ph m theo úng th i h n và t i a i m ã tho thu n. Ch u trách nhi m v ch t l ng s n ph m. Hoàn tr nguyên v t li u còn l i cho bên h p ng. n u vi c ti p t c th c hi n h p ng không mang l i l i ích cho mình. Khi bên t gia công ch m nh n s n ph m thì ph i ch u r i ro trong th i gian ch m nh n. T ch i s ch d n không h p lý c a bên t gia công. 3. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ch m giao. ch m nh n s n ph m gia công 1. tr tr ng h p s n ph m không b o m ch t l ng do nguyên v t li u mà bên t gia công cung c p ho c do s ch d n không h p lý c a bên t gia công. s 2. Bên t gia công ph i ch u m i chi phí phát sinh t vi c g i gi . Trong tr ng h p bên t gia công ch m nh n s n ph m thì bên nh n gia công có th g i s n ph m ó t i n i nh n g i gi và ph i báo ngay cho bên t gia công. M i bên u có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng gia công. úng ch t l ng. 2. Ngh a v giao s n ph m hoàn thành khi áp ng c các i u ki n ã tho thu n và bên t gia công ã c thông báo.118 4. Gi bí m t các thông tin v quy trình gia công và s n ph m t o ra. 5. tr tr ng h p có tho thu n khác. n ph ng ch m d t th c hi n h p ng gia công 1. Yêu c u bên t gia công giao nguyên v t li u ng. Trách nhi m ch u r i ro Cho n khi giao s n ph m cho bên t gia công. Trong tr ng h p bên nh n gia công ch m giao s n ph m thì bên t gia công có th gia h n. Khi bên nh n gia công ch m giao s n ph m mà có r i ro i v i s n ph m gia công thì ph i b i th ng thi t h i x y ra cho bên t gia công. n u th y ch d n ó có th làm gi m ch t l ng s n ph m.

2. n u bên t gia công n ph ng ch m d t th c hi n h p ng thì ph i tr ti n công t ng ng v i công vi c ã làm. Quy n c a bên g i tài s n Bên g i tài s n có các quy n sau ây: 1. 2. Bên t gia công không có quy n gi m ti n công. n u gây thi t h i thì ph i b i th ng. Ngh a v c a bên g i tài s n §iÒu 560. Thanh lý nguyên v t li u Khi h p ng gia công ch m d t. h h ng tài s n . nh ng ph i báo tr c cho bên gi m t th i gian h p lý. ng mà gây thi t h i cho bên §iÒu 557. 2. còn bên g i ph i tr ti n công cho bên gi . bên nh n gia công ph i hoàn tr nguyên v t li u còn l i cho bên t gia công. Yêu c u b i th ng thi t h i. Yêu c u l y l i tài s n b t c lúc nào. H p nh n tài s h t th i h h p g i gi H p ng g i gi tài s n ng g i gi tài s n là s tho thu n gi a các bên.119 tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. theo ó bên gi n c a bên g i b o qu n và tr l i chính tài s n ó cho bên g i khi n h p ng. nh ng ph i báo cho bên kia bi t tr c m t th i gian h p lý. Ph i tr thu n. 3. n u bên gi làm m t mát. Tr ti n công 1. n u s n ph m không b o m ch t l ng do nguyên v t li u mà mình ã cung c p ho c do s ch d n không h p lý c a mình. n u h p ng g i gi không xác nh th i h n. úng th i h n và úng ph ng th c ã tho §iÒu 561. Khi giao tài s n ph i báo ngay cho bên gi bi t tình tr ng tài s n và bi n pháp b o qu n thích h p i v i tài s n g i gi . Trong tr ng h p không có tho thu n v m c ti n công thì áp d ng m c ti n công trung bình i v i vi c t o ra s n ph m cùng lo i t i a i m gia công và vào th i i m tr ti n. Bên g i tài s n có các ngh a v sau ây: 1. ti n công vào th i i m nh n s n ph m. 2. Bên n ph ng ch m d t th c hi n h p kia thì ph i b i th ng. tr tr ng h p có tho thu n khác. §iÒu 558. tr tr ng h p có tho thu n khác. n u không báo mà tài s n g i gi b tiêu hu ho c h h ng do không c b o qu n thích h p thì bên g i ph i t ch u. ti n công. tr tr ng không ph i tr ti n công. Bên t gia công ph i tr n u không có tho thu n khác. n u bên nh n gia công n ph ng ch m d t th c hi n h p ng thì không c tr ti n công. M c 10 H P NG G I GI TàI S N §iÒu 559.

Báo k p th i b ng v n b n cho bên g i bi t v nguy c h h ng. k t th i i m ch m giao và ph i ch u r i ro i v i tài s n trong th i gian ch m giao tài s n. tr tr ng h p b t kh kháng. n u bên g i yêu c u tr tài s n a i m khác thì ph i ch u chi phí v n chuy n n n i ó. Yêu c u bên g i tr chi phí h p lý g i không tr ti n công. n u có lý do chính áng. nh ng ph i báo tr c cho bên g i m t th i gian h p lý trong tr ng h p g i gi không xác nh th i h n. tr §iÒu 563. Ph i b i th ng thi t h i. Bên gi ph i tr l i tài s n úng th i h n và ch có quy n yêu c u bên g i l y l i tài s n tr c th i h n. Ch m giao. B o qu n tài s n nh ã tho thu n. tr tr ng h p có tho thu n khác. n u vi c thay i là c n thi t nh m b o qu n t t h n tài s n ó nh ng ph i báo ngay cho bên g i bi t v vi c thay i. tr Tr l i tài s n g i gi 1. Yêu c u bên g i tr ti n công theo tho thu n. Bên gi tài s n có các ngh a v sau ây: 1. sau khi tr chi phí h p lý bán tài s n. §iÒu 565. 2. b o qu n tài s n trong tr ng h p 3. Ch c thay i cách b o qu n tài s n. Bên gi ph i tr l i chính tài s n ng h p có tho thu n khác. Ngh a v c a bên gi tài s n §iÒu 562. n u h t th i h n ó mà bên g i không tr l i thì bên gi có quy n th c hi n các bi n pháp c n thi t b o qu n và yêu c u bên g i thanh toán chi phí. tiêu hu tài s n do tính ch t c a tài s n ó và yêu c u bên g i cho bi t cách gi i quy t trong m t th i h n. tr 4. báo vi c ó cho bên g i và tr cho bên g i kho n ti n thu c do bán tài s n.120 g i gi . tr a i m tr tài s n g i gi là n i g i. Yêu c u bên g i nh n l i tài s n b t c lúc nào. n u làm m t mát. tr l i tài s n cho bên g i theo úng tình tr ng nh khi nh n gi . 3. §iÒu 564. ch m nh n tài s n g i gi Trong tr ng h p bên gi ch m giao tài s n thì không c yêu c u bên g i tr ti n công và thanh toán các chi phí v b o qu n. h ng tài s n g i gi . 2. 4. ã nh n và c hoa l i n u có. Bán tài s n g i gi có nguy c b h h ng ho c tiêu hu nh m b o m l i ích cho bên g i. Quy n c a bên gi tài s n Bên gi tài s n có các quy n sau ây: 1. 2. Trong tr ng h p bên g i ch m nh n tài s n thì ph i thanh toán các chi phí v b o qu n và ti n công cho bên nh n gi tài s n trong th i gian ch m . h ng h p b t kh kháng.

Khi bên gi yêu c u bên g i l y l i tài s n tr c th i h n thì bên gi không c nh n ti n công và ph i b i th ng thi t h i cho bên g i. Th i h n óng phí b o hi m theo tho thu n ho c theo quy óng cho bên nh c a pháp . H p ng b o hi m H p ng b o hi m là s tho thu n gi a các bên. Các lo i h p ng b o hi m H p ng b o hi m bao g m h p ng b o hi m con ng b o hi m tài s n và h p ng b o hi m trách nhi m dân s . ti n công khi l y l i tài s n g i gi . Gi y yêu c u b o hi m có ch ký c a bên mua b o hi m là b ph n không tách r i c a h p ng b o hi m. tr tr ng h p có tho thu n khác. i. tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u 346 c a B lu t này. trách nhi m dân s i t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. §iÒu 568. theo ó bên mua b o hi m ph i óng phí b o hi m. Khi bên g i l y l i tài s n tr c th i h n thì v n ph i tr ti n công và thanh toán chi phí c n thi t phát sinh t vi c bên gi ph i tr l i tài s n tr c th i h n. Phí b o hi m 1. còn bên b o hi m ph i tr m t kho n ti n b o hi m cho bên c b o hi m khi x y ra s ki n b o hi m. 3. Gi y ch ng nh n b o hi m ho c n b o hi m là b ng ch ng c a vi c giao k t h p ng b o hi m. 4. n u không có 2. Trong tr ng h p các bên không tho thu n v m c ti n công thì áp d ng m c ti n công trung bình t i a i m và th i i m tr ti n công. §iÒu 566. tài s n. và §iÒu 570.121 nh n. S ki n b o hi m S ki n b o hi m là s ki n khách quan do các bên tho thu n ho c pháp lu t quy nh mà khi s ki n ó x y ra thì bên b o hi m ph i tr ti n b o hi m cho bên c b o hi m. tr tr ng h p có tho thu n khác. Phí b o hi m là kho n ti n mà bên mua b o hi m ph i b o hi m. Tr ti n công 1. §iÒu 572. M c 11 H P NG B O HI M §iÒu 567. Hình th c h p ng b o hi m H p ng b o hi m ph i c l p thành v n b n. §iÒu 571. các it ng b o hi m i t ng b o hi m bao g m con ng i. Bên g i ph i tr tho thu n khác. h p ng §iÒu 569.

n u h t th i h n ó mà bên mua b o hi m không óng phí b o hi m thì h p ng ch m d t. Khi giao k t h p ng b o hi m. n u do l i vô ý c a ng i c b o hi m thì bên b o hi m không ph i tr m t ph n ti n b o hi m t ng ng v i . Bên b o hi m ph i tr ti n b o hi m cho bên c b o hi m trong th i h n ã tho thu n. bên mua b o hi m ho c bên c b o hi m ph i báo ngay cho bên b o hi m và ph i th c hi n m i bi n pháp c n thi t mà kh n ng cho phép ng n ch n. tr thông tin mà bên b o hi m ã bi t ho c ph i bi t. Phí b o hi m có th óng m t l n ho c theo nh k . n u h t th i h n mà các bi n pháp phòng ng a v n không c th c hi n thì bên b o hi m có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng ho c không tr ti n b o hi m khi thi t h i x y ra do các bi n pháp phòng ng a ã không c th c hi n. 2. §iÒu 574. n u không có tho thu n v th i h n thì bên b o hi m ph i tr ti n b o hi m trong th i h n m i l m ngày. bên mua b o hi m ph i cung c p cho bên b o hi m y thông tin có liên quan n i t ng b o hi m. 2. k t ngày nh n c y h s h p l v yêu c u tr ti n b o hi m. Trong tr ng h p bên b o hi m ch m tr ti n b o hi m thì ph i tr c lãi i v i s ti n ch m tr theo lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c quy nh t i th i i m tr ti n b o hi m t ng ng v i th i gian ch m tr . §iÒu 573. i th §iÒu 576. Khi x y ra s ki n b o hi m. 2. §iÒu 575. các quy nh c a pháp lu t có liên quan và th c hi n các bi n pháp phòng ng a thi t h i. bên c b o hi m và c a bên b o hi m khi x y ra s ki n b o hi m 1. 3. Ngh a v c a bên mua b o hi m. Bên c b o hi m có ngh a v tuân th các i u ki n ghi trong h p ng. 2. Tr ti n b o hi m 1.122 lu t. Trong tr ng h p bên c b o hi m c ý x y ra thi t h i thì bên b o hi m không ph i tr ti n b o hi m. Ngh a v thông tin c a bên mua b o hi m 1. Bên b o hi m ph i thanh toán chi phí c n thi t và h p lý mà ng ba ã b ra ng n ch n. h n ch thi t h i. theo yêu c u c a bên b o hi m. h n ch thi t h i. Trong tr ng h p bên c b o hi m có l i không th c hi n các bi n pháp phòng ng a thi t h i ã ghi trong h p ng thì bên b o hi m có quy n n nh m t th i h n bên c b o hi m th c hi n các bi n pháp ó. Ngh a v phòng ng a thi t h i 1. Trong tr ng h p bên mua b o hi m c ý cung c p thông tin sai nh m giao k t h p ng h ng ti n b o hi m thì bên b o hi m có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng và thu phí b o hi m n th i i m ch t d t h p ng. 2. Trong tr ng h p bên mua b o hi m ch m óng phí b o hi m theo nh k thì bên b o hi m n nh m t th i h n bên mua b o hi m óng phí b o hi m.

c b o hi m 2. tr tr ng h p có tho thu n khác. Trong tr ng h p bên c b o hi m ã nh n s ti n b i th ng thi t h i do ng i th ba tr . Chuy n yêu c u hoàn tr §iÒu 577. Trong tr ng h p ng i th ba có l i mà gây thi t h i cho bên c b o hi m và bên b o hi m ã tr ti n b o hi m cho bên c b o hi m thì bên b o hi m có quy n yêu c u ng i th ba hoàn tr kho n ti n mà mình ã tr . Trong tr ng h p quy n s h u i v i tài s n b o hi m c chuy n cho ng i khác thì ch s h u m i ng nhiên thay th ch s h u c trong h p ng b o hi m. B o hi m tính m ng Trong tr ng h p b o hi m tính m ng thì khi x y ra s ki n b o hi m. Trong tr ng h p bên mua b o hi m ã b i th ng thi t h i cho ng i th ba thì có quy n yêu c u bên b o hi m ph i hoàn tr kho n ti n mà mình ã tr cho ng i th ba. tài li u. B o hi m tài s n 1. §iÒu 579. M c 12 .123 m c l i c a bên c b o hi m. n u bên c b o hi m ã nh n ti n b o hi m nh ng ít h n so v i thi t h i do ng i th ba gây ra thì bên c b o hi m v n có quy n yêu c u ng i th ba b i th ng ph n chênh l ch gi a s ti n b o hi m và ti n b i th ng thi t h i. b ng ch ng c n thi t mà mình bi t bên b o hi m th c hi n quy n yêu c u i v i ng i th ba. 2. Bên b o hi m ph i b i th ng thi t h i i v i tài s n theo các i u ki n ã tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. i th ba hoàn tr kho n ti n mà mình §iÒu 578. Bên c b o hi m có ngh a v ph i cung c p cho bên b o hi m m i tin t c. Trong tr ng h p b o hi m trách nhi m dân s i v i ng i th ba theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t thì bên b o hi m ph i tr ti n b o hi m cho bên mua b o hi m ho c cho ng i th ba theo yêu c u c a bên mua b o hi m i v i thi t h i mà bên mua b o hi m ã gây ra cho ng i th ba theo m c b o hi m ã tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. Ch s h u c là bên mua b o hi m ph i báo cho ch s h u m i bi t v v i c tài s n ã c b o hi m. nh ng không v t quá m c tr b o hi m mà các bên ã tho thu n ho c pháp lu t ã quy nh. §iÒu 580. báo k p th i cho bên b o hi m v vi c chuy n quy n s h u i v i tài s n. k t th i i m chuy n quy n s h u tài s n. n u bên c b o hi m ch t thì ti n b o hi m c tr cho ng i th a k c a bên c b o hi m. 2. bên b o hi m ph i tr ti n b o hi m cho bên c b o hi m ho c ng i i di n theo u quy n c a h . Bên b o hi m có quy n yêu c u ng ã tr cho bên c b o hi m. nh ng v n ít h n s ti n mà bên b o hi m ph i tr thì bên b o hi m ch ph i tr ph n ch nh l ch gi a s ti n b o hi m và s ti n mà ng i th ba ã tr . B o hi m trách nhi m dân s 1. 1.

§iÒu 583. nh t i các kho n 1. ph m vi u quy n và vi c s a i. Báo cho ng i th ba trong quan h th c hi n u quy n v th i h n. tài li u và ph thi t th c hi n công vi c u quy n. Giao l i cho bên u quy n tài s n ã nh n và nh ng l i ích thu c trong khi th c hi n vi c u quy n theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. §iÒu 585. 4. còn bên u quy n ch ph i tr thù lao. i th ba. 2. 2. Bên u quy n U quy n l i c u quy n ch c u quy n l i cho ng ng ý ho c pháp lu t có quy nh. Gi quy n. n u có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. H ng thù lao. k t ngày xác l p vi c u quy n.124 H P NG U QUY N §iÒu 581. B o qu n. 3. cv t quá ph m vi u quy n ban c u quy n Vi c u quy n l i không u. ng ti n c giao th c hi n vi c u bí m t thông tin mà mình bi t c trong khi th c hi n vi c u 5. c thanh toán chi phí h p lý mà mình th c hi n công vi c u quy n. b sung ph m vi u quy n. Th c hi n công vi c theo u quy n và báo cho bên u quy n v vi c th c hi n công vi c ó. Bên Ngh a v c a bên c u quy n có các ngh a v sau ây: 1. n u c bên Hình th c h p ng u quy n ban ng u quy n l i c ng ph i phù h p v i hình th c h p u. 2. Yêu c u bên u quy n cung c p thông tin. Ngh a v c a bên u quy n Bên u quy n có các ngh a v sau ây: . §iÒu 582. gi gìn tài li u và ph quy n. 3. H p ng u quy n H p ng u quy n là s tho thu n gi a các bên. §iÒu 586. theo ó bên cu quy n có ngh a v th c hi n công vi c nhân danh bên u quy n. n u không có tho thu n và pháp lu t không có quy nh thì h p ng u quy n có hi u l c m t n m. Th i h n u quy n Th i h n u quy n do các bên tho thu n ho c do pháp lu t quy nh. B i th ng thi t h i do vi ph m ngh a v quy 4 và 5 i u này. Bên Quy n c a bên c u quy n c u quy n có các quy n sau ây: ng ti n c n ã b ra 1. 6. §iÒu 584.

bên u quy n có quy n n t th c hi n h p ng b t c lúc nào. nh ng ph i tr thù lao quy n t ng ng v i công vi c mà bên c u quy n ã th ng thi t h i. n u u quy n không có thù lao thì bên u m d t th c hi n h p ng b t c lúc nào. n u bên nh t i i u 584 c a B lu t này. c b i th ng thi t h i. Bên u quy n. ng ch m d t th c hi n h p 4. m t tích ho c là ã ch t. Yêu c u bên c u quy n giao l i tài s n. c u quy n ã hoàn thành. nh ng ph i báo tr c cho bên u quy n bi t m t th i gian h p lý. §iÒu 589. Thanh toán chi phí h p lý mà bên c u quy n ã b ra th c hi n công vi c c u quy n và tr thù lao cho bên c u quy n. bên c u quy n có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng b t c lúc nào. c u quy n thông báo y v vi c th c hi n công c t vi c 2. 2. n u u quy n có thù lao thì bên c u quy n có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng b t c lúc nào và ph i b i th ng thi t h i cho bên u quy n. Bên u quy n ho c bên c u quy n ch t. Trong tr ng h p u quy n không có thù lao. Bên u quy n ph i báo b ng v n b n cho ng i th ba bi t v vi c bên u quy n ch m d t th c hi n h p ng. Yêu c u bên vi c u quy n. n u không có tho thu n khác. tr tr ng h p ng i th ba bi t ho c ph i bi t v vi c h p ng u quy n ã b ch m d t. tài li u và ph quy n th c hi n công vi c. n u không báo thì h p ng v i ng i th ba v n có hi u l c. 1. ng ti n c n thi t bên c u 2. Quy n c a bên u quy n Bên u quy n có các quy n sau ây: 1. Trong tr ph ng ch m d cho bên cu th c hi n và b i quy n có th ch tr c cho bên n ph ng ch m d t th c hi n h p ng h p u quy n có thù lao. b Toà án tuyên b m t n ng l c hành vi dân s . n u có tho thu n v vi c tr thù lao. l i ích thu th c hi n công vi c u quy n. §iÒu 587. Công vi c 3. c u quy n th c hi n trong 3. c u quy n vi ph m ngh a v ng u quy n §iÒu 588. H p 1. M c 13 . nh ng ph i báo c u quy n m t th i gian h p lý.125 1. bên c u quy n n ph ng theo quy nh t i i u 588 c a B lu t này. ng h p sau ây: 2. H p Ch m d t h p ng u quy n ng u quy n ch m d t trong các tr ng u quy n h t h n. quy 3. b h n ch n ng l c hành vi dân s . Ch u trách nhi m v cam k t do bên ph m vi u quy n. Cung c p thông tin.

hoàn toàn vì l i ích c a ng i có công vi c c th c hi n khi ng i này không bi t ho c bi t mà không ph n i. 2. Ng i t ch c các cu c thi v n hoá. Ch ng XIX TH C HI N CôNG VI C KHôNG Có U QUY N k b ã ng §iÒu 594. ngh thu t. khoa h c. t ng ng v i ph n óng góp c a mình. 3. Thi có gi i 1. thu t và các cu c thi khác không trái pháp lu t. o c xã h i ph i công i u ki n d thi. . Công vi c c h a th ng ph i c th . ng i th c hi n công vi c ó c nh n th ng. §iÒu 593. 2. H a th ng 1. Rút l i tuyên b h a th ng Khi ch a n h n b t u th c hi n công vi c thì ng i h a th ng có quy n rút l i tuyên b h a th ng c a mình. Tr th ng 1. không trái o c xã h i. Trong tr ng h p nhi u ng i cùng c ng tác th c hi n công vi c c h a th ng do ng i h a th ng yêu c u thì m i ng i c nh n m t ph n c a ph n th ng. có th th c hi n b pháp lu t c m. thang i m. §iÒu 591.126 H A TH NG Và THI Có GI I §iÒu 590. Vi c rút l i tuyên b h a th ng ph i c th c hi n theo cách th c và trên ph ng ti n mà vi c h a th ng ã c công b . Khi m t công vi c c h a th ng do nhi u ng i cùng th c hi n nh ng m i ng i th c hi n c l p v i nhau thì ng i hoàn thành u tiên c nh n th ng. Ng i o t gi i có quy n yêu c u ng i t ch c thi trao gi i th úng m c ã công b . th thao. 3. các gi i th ng và m c th ng c a m i gi i. §iÒu 592. Trong tr ng h p m t công vi c c h a th ng do m t ng i th c hi n thì khi công vi c hoàn thành. Vi c thay i i u ki n d thi ph i c th c hi n theo cách th c công b trong m t th i gian h p lý tr c khi di n ra cu c thi. không 2. Th c hi n công vi c không có u quy n Th c hi n công vi c không có u quy n là vi c m t ng i không có ngh a v th c hi n công vi c nh ng ã t nguy n th c hi n công vi c ó. ng cho ng i ã th c hi n c. 4. Trong tr ng h p nhi u ng i cùng hoàn thành công vi c c h a th ng vào cùng m t th i i m thì ph n th ng c chia u cho nh ng ng i ó. Ng i ã công khai h a th ng ph i tr th công vi c theo yêu c u c a ng i h a th ng.

127 §iÒu 595. Theo yêu c u c a ng i có công vi c c th c hi n. tr tr ng h p ng i th c hi n công vi c không có u quy n t ch i. hi n Ngh a v thanh toán c a ng i có công vi c c th c 1. ng i th a k ho c ng i i di n . Ngh a v th c hi n công vi c không có u quy n 1. 2. 2. 2. Trong tr ng h p có lý do chính áng mà ng i th c hi n công vi c không có u quy n không th ti p t c m nh n công vi c thì ph i báo cho ng i có công vi c c th c hi n. ng i ó có th c gi m m c b i th ng. k c trong tr ng h p công vi c không t c k t qu theo ý mu n c a mình. Ng i có công vi c c th c hi n ph i ti p nh n công vi c khi ng i th c hi n công vi c không có u quy n bàn giao công vi c và thanh toán các chi phí h p lý mà ng i th c hi n công vi c không có u quy n ã b ra th c hi n công vi c. 5. tr tr ng h p ng i có công vi c ã bi t ho c ng i th c hi n công vi c không có u quy n không bi t n i c trú c a ng i ó. Ng i có công vi c c th c hi n. Trong tr ng h p ng i có công vi c c th c hi n ch t thì ng i th c hi n công vi c không có u quy n ph i ti p t c th c hi n công vi c cho n khi ng i th a k ho c ng i i di n c a ng i có công vi c c th c hi n ã ti p nh n. 2. 3. n u bi t ho c oán bi t c ý nh c a ng i có công vi c thì ph i th c hi n công vi c phù h p v i ý nh ó. Ng i th c hi n công vi c không có u quy n ph i th c hi n công vi c nh công vi c c a chính mình. §iÒu 598. §iÒu 597. Ngh a v b i th ng thi t h i 1. N u ng i th c hi n công vi c không có u quy n do vô ý mà gây thi t h i trong khi th c hi n công vi c thì c n c vào hoàn c nh m nh n công vi c. Khi ng i th c hi n công vi c không có u quy n c ý gây thi t h i trong khi th c hi n công vi c thì ph i b i th ng thi t h i cho ng i có công vi c c th c hi n. i u ki n c a mình. Ch m d t th c hi n công vi c không có u quy n Vi c th c hi n công vi c không có u quy n ch m d t trong các tr ng h p sau ây: 1. Ng i có công vi c c th c hi n ph i tr cho ng i th c hi n công vi c không có u quy n m t kho n thù lao khi ng i này th c hi n công vi c chu áo. Ng i th c hi n công vi c không có u quy n có ngh a v th c hi n công vi c phù h p v i kh n ng. có l i cho mình. §iÒu 596. 4. k t qu th c hi n công vi c n u có yêu c u. ng i i di n ho c ng i thân thích c a ng i này ho c có th nh ng i khác thay mình m nh n vi c th c hi n công vi c. Ng i th c hi n công vi c không có u quy n ph i báo cho ng i có công vi c c th c hi n v quá trình.

tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này. Ngh a v hoàn tr hoa l i. 2. ng i s d ng tài s n mà không có c n c pháp lu t ph i hoàn tr toàn b tài s n ã thu c. Trong tr ng h p tài s n hoàn tr là v t c nh thì ph i hoàn tr úng v t ó. Ng i th c hi n công vi c không có u quy n không th ti p t c th c hi n công vi c theo quy nh t i kho n 5 i u 595 c a B lu t này. ng i c l i v tài s n mà không có c n c pháp lu t nh ng ngay tình thì ph i hoàn tr hoa l i. Trong tr ng h p tài s n hoàn tr là v t cùng lo i. Ng i chi m h u. s d ng tài s n. ng i chi m h u h p pháp tài s n ó. ng i c l i v tài s n mà không có c n c pháp lu t và không ngay tình thì ph i hoàn tr hoa l i. tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này. C L I V TàI S N KHôNG Có C N C PHáP LU T §iÒu 599. s d ng tài s n. ng i s d ng tài s n c a ng i khác mà không có c n c pháp lu t thì ph i hoàn tr cho ch s h u. ng i . ng i s d ng tài s n. nh ng b m t ho c h h ng thì ph i tr v t cùng lo i ho c n bù b ng ti n. l i t c 1. ng i chi m h u h p pháp tài s n ó thì ph i giao cho c quan nhà n c có th m quy n. Ng i chi m h u. §iÒu 600. c l i v tài s n không có c n c pháp lu t. l i t c thu c t th i i m chi m h u. §iÒu 602. c l i v tài s n không có c n c pháp lu t. Ng i c l i v tài s n mà không có c n c pháp lu t ph i hoàn tr cho ng i b thi t kho n l i v tài s n ó b ng hi n v t ho c b ng ti n. Quy n yêu c u ng i th ba hoàn tr Trong tr ng h p ng i chi m h u. Ng i chi m h u.128 c a ng i có công vi c c th c hi n ti p nh n công vi c. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ng i c l i v tài s n mà không có c n c pháp lu t làm cho ng i khác b thi t h i thì ph i hoàn tr kho n l i ó cho ng i b thi t h i. tr tr ng h p có tho thu n khác. n u v t c nh ó b m t ho c h h ng thì ph i n bù b ng ti n. Ng i chi m h u. 4. tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 247 c a B lu t này. 4. 2. ng i s d ng tài s n mà không có c n c pháp lu t ã giao tài s n cho ng i th ba thì khi b ch s h u. §iÒu 601. l i t c thu c t th i i m ng i ó bi t ho c ph i bi t vi c chi m h u. Ng i th c hi n công vi c không có u quy n ch t. ng i s d ng tài s n. Ngh a v hoàn tr 1. 3. S D NG TàI S N. 2. Tài s n hoàn tr 1. n u không tìm c ch s h u. 3. Ch ng XX NGH A V HOàN TR DO CHI M H U.

tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. Ng it m i tám tu i tr lên gây thi t h i thì ph i t b i th ng. §iÒu 606. ng i c l i v tài s n mà không có c n c pháp lu t nh ng ngay tình ã b ra b o qu n. n u không tài s n b i th ng thì . b ng hi n v t ho c th c hi n m t công vi c. Ng i gây thi t h i có th c gi m m c b i th ng. ng i b thi t h i c hoàn tr tài s n thì ph i thanh toán nh ng chi phí c n thi t mà ng i chi m h u. n u tài s n ó ã c tr b ng ti n ho c có n bù thì ng i th ba có quy n yêu c u ng i ã giao tài s n cho mình b i th ng thi t h i. 3. tr tr ng h p quy nh t i i u 621 c a B lu t này. quy n. ph ng th c b i th ng m t l n ho c nhi u l n. danh d . ng i chi m h u h p pháp. Ch TRáCH NHI M B I TH ng XXI NG NG THI T H I NGOàI H P M c1 NH NG QUY NH CHUNG §iÒu 604. m thì cha. hình th c b i th ng b ng ti n. n u do l i vô ý mà gây thi t h i quá l n so v i kh n ng kinh t tr c m t và lâu dài c a mình. Các bên có th tho thu n v m c b i th ng. ng i th ba có ngh a v hoàn tr tài s n ó. Trong tr ng h p pháp lu t quy nh ng i gây thi t h i ph i b i ng c trong tr ng h p không có l i thì áp d ng quy nh ó. C nc phát sinh trách nhi m b i th ng thi t h i 1. nhân N ng l c ch u trách nhi m b i th ng thi t h i c a cá 1. uy tín. l i ích h p pháp khác c a cá nhân. §iÒu 605. làm t ng giá tr c a tài s n. Ngh a v thanh toán Ch s h u. Ng i nào do l i c ý ho c l i vô ý xâm ph m tính m ng. th 2.129 chi m h u h p pháp tài s n yêu c u hoàn t r . xâm ph m danh d . 2. Nguyên t c b i th ng thi t h i 1. tr tr ng h p B lu t này có quy nh khác. ng i s d ng tài s n. Thi t h i ph i c b i th ng toàn b và k p th i. m không b i th ng mà con ch a thành niên gây thi t h i có tài s n riêng thì l y tài s n ó b i th ng ph n còn thi u. §iÒu 603. 2. s c kho . m ph i b i th ng toàn b thi t h i. uy tín. tài s n c a pháp nhân ho c ch th khác mà gây thi t h i thì ph i b i th ng. nhân ph m. Khi m c b i th ng không còn phù h p v i th c t thì ng i b thi t h i ho c ng i gây thi t h i có quy n yêu c u Toà án ho c c quan nhà n c có th m quy n khác thay i m c b i th ng. tài s n. n u tài s n c a cha. Ng i t m i l m tu i n ch a m i tám tu i gây thi t h i thì ph i b i th ng b ng tài s n c a mình. Ng i ch a thành niên d i m i l m tu i gây thi t h i mà còn cha.

Chi phí h p lý h ng. k t ngày quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân. b) Thu nh p th c t b m t ho c b gi m sút c a ng i b thi t h i. §iÒu 607. khai thác tài s n. n u ng i b thi t h i m t kh n ng lao ng và c n có ng i th ng xuyên ch m sóc thì thi t h i bao g m c chi phí h p lý cho vi c ch m sóc ng i b thi t h i. Thi t h i do s c kho b xâm ph m bao g m: a) Chi phí h p lý cho vi c c u ch a. b i d ng. Thi t h i do tính m ng b xâm ph m bao g m: a) Chi phí h p lý cho vi c c u ch a. h n ch và kh c ph c thi t h i. Trong tr g m: Thi t h i do tài s n b xâm ph m ng h p tài s n b xâm ph m thì thi t h i c b i th ng bao 1. Thi t h i do s c kho b xâm ph m 1. §iÒu 609. c) Chi phí h p lý và ph n thu nh p th c t b m t c a ng i ch m sóc ng i b thi t h i trong th i gian i u tr . pháp nhân. §iÒu 610. Ng i ch a thành niên. Tài s n b m t. 3. 2. Thi t h i do tính m ng b xâm ph m 1. ng n ch n. n u thu nh p th c t c a ng i b thi t h i không n nh và không th xác nh c thì áp d ng m c thu nh p trung bình c a lao ng cùng lo i. 2. Th i hi u kh i ki n yêu c u b i th ng thi t h i Th i hi u kh i ki n yêu c u b i th ng thi t h i là hai n m. M c b i th ng bù p t n th t v tinh th n do các bên tho thu n. n u không tho thu n c thì m c t i a không quá ba m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh. ph c h i s c kho và ch c n ng b m t. M c2 XáC NH THI T H I §iÒu 608. 3. ch m sóc ng i b thi t . n u ng i c giám h không có tài s n ho c không tài s n b i th ng thì ng i giám h ph i b i th ng b ng tài s n c a mình. b gi m sút c a ng i b thi t h i. Ng i xâm ph m s c kho c a ng i khác ph i b i th ng thi t h i theo quy nh t i kho n 1 i u này và m t kho n ti n khác bù p t n th t v tinh th n mà ng i ó gánh ch u. ch th khác b xâm ph m. ng i m t n ng l c hành vi dân s gây thi t h i mà có ng i giám h thì ng i giám h ó c dùng tài s n c a ng i c giám h b i th ng.130 cha. Tài s n b hu ho i ho c b h 4. n u ng i giám h ch ng minh c mình không có l i trong vi c giám h thì không ph i l y tài s n c a mình b i th ng. m ph i b i th ng ph n còn thi u b ng tài s n c a mình. ng. L i ích g n li n v i vi c s d ng. b i d h i tr c khi ch t.

Ng i xâm ph m danh d . Trong tr ng h p ng i b thi t h i ch t thì nh ng ng i mà ng i này có ngh a v c p d ng khi còn s ng c h ng ti n c p d ng trong th i h n sau ây: a) Ng i ch a thành niên ho c ng i ã thành thai là con c a ng i ch t và còn s ng sau khi sinh ra c h ng ti n c p d ng cho n khi m i tám tu i. Ng i xâm ph m tính m ng c a ng i khác ph i b i th ng thi t h i theo quy nh t i kho n 1 i u này và m t kho n ti n khác bù p t n th t v tinh th n cho nh ng ng i thân thích thu c hàng th a k th nh t c a ng i b thi t h i. ch th khác b xâm ph m bao g m: a) Chi phí h p lý h n ch . uy tín c a cá nhân b xâm ph m. M c3 B I TH NG THI T H I TRONG M T S TR NG H P C TH ng ch ng §iÒu 613. n u không tho thu n c thì m c t i a không quá m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh. b) Ng ti n c p d i ã thành niên nh ng không có kh n ng lao ng cho n khi ch t. b) Thu nh p th c t b m t ho c b gi m sút. uy tín c a pháp nhân. §iÒu 612. ng i ã tr c ti p nuôi d ng ng i b thi t h i c h ng kho n ti n này. n u không có nh ng ng i này thì ng i mà ng i b thi t h i ã tr c ti p nuôi d ng. M c b i th ng bù p t n th t v tinh th n do các bên tho thu n. n u không tho thu n c thì m c t i a không quá sáu m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh. ng h p phòng v chính áng không ph i . thi t h i do danh d . uy tín b xâm ph m 1. kh c ph c thi t h i. nhân ph m. B i th ng thi t h i trong tr h n phòng v chính áng ng h p v t quá gi i 1. tr tr ng h p ng i t m i l m tu i n ch a m i tám tu i ã tham gia lao ng và có thu nh p nuôi s ng b n thân. ng cho nh ng ng i mà ng i b thi t h i có ngh a v c p 2. M c b i th ng bù p t n th t v tinh th n do các bên tho thu n. 2. uy tín c a ng i khác ph i b i th ng thi t h i theo quy nh t i kho n 1 i u này và m t kho n ti n khác bù p t n th t v tinh th n mà ng i ó gánh ch u. ng thì 2. Th i h n h ng b i th kho b xâm ph m ng thi t h i do tính m ng. d c) Ti n c p d ng. s c ng 1. Thi t h i do danh d . nhân ph m. Ng i gây thi t h i trong tr b i th ng cho ng i b thi t h i. Trong tr ng h p ng i b thi t h i m t hoàn toàn kh n ng lao i b thi t h i c h ng b i th ng cho n khi ch t. §iÒu 611. Thi t h i do danh d . nhân ph m.131 b) Chi phí h p lý cho vi c mai táng.

n u thi t h i x y ra hoàn toàn do l i c a ng i b thi t h i thì ng i gây thi t h i không ph i b i th ng. §iÒu 617. ng cho 2. Ng i ã gây ra tình th c p thi t d n ng cho ng i b thi t h i.132 th 2. t quá gi i h n phòng v chính áng ph i b i ng h p v t quá yêu c u §iÒu 614. Ng i gây thi t h i trong tình th c p thi t không ph i b i th ng i b thi t h i. B i th ng thi t h i do ng i c a pháp nhân gây ra Pháp nhân ph i b i th ng thi t h i do ng i c a mình gây ra trong khi th c hi n nhi m v c pháp nhân giao. Ng i gây thi t h i do v ng cho ng i b thi t h i. gây thi t h i cho ng i khác thì ph i b i th ng. Ng i do u ng r u ho c do dùng ch t kích thích khác mà lâm vào tình tr ng m t kh n ng nh n th c và làm ch c hành vi c a mình. n thi t h i x y ra thì ph i b i i dùng ch t kích thích gây §iÒu 615. công ch c ph i b i th cán b . §iÒu 619. công ch c gây ra C quan. §iÒu 618. n u không xác nh c m c l i thì h ph i b i th ng thi t h i theo ph n b ng nhau. Khi m t ng i c ý dùng r u ho c ch t kích thích khác làm cho ng i khác lâm vào tình tr ng m t kh n ng nh n th c và làm ch c hành vi c a h mà gây thi t h i thì ph i b i th ng cho ng i b thi t h i. B i th ng thi t h i do cán b . th ra 3. Trong tr ng h p thi t h i x y ra do v t quá yêu c u c a tình th c p thi t thì ng i gây thi t h i ph i b i th ng ph n thi t h i x y ra do v t quá yêu c u c a tình th c p thi t cho ng i b thi t h i. công ch c c a mình gây ra trong khi thi hành công v . ng thi t h i do C quan. công ch c có trách nhi m yêu c u cán . n u pháp nhân ã b i th ng thi t h i thì có quy n yêu c u ng i có l i trong vi c gây thi t h i ph i hoàn tr m t kho n ti n theo quy nh c a pháp lu t. B i th ng thi t h i do ng 1. §iÒu 616. B i th ng thi t h i do nhi u ng i cùng gây ra Trong tr ng h p nhi u ng i cùng gây thi t h i thì nh ng ng i ó ph i liên i b i th ng cho ng i b thi t h i. B i th ng thi t h i trong tr c a tình th c p thi t 1. 2. t ch c qu n lý cán b . có l i B i th ng thi t h i trong tr ng h p ng i b thi t h i Khi ng i b thi t h i c ng có l i trong vi c gây thi t h i thì ng i gây thi t h i ch ph i b i th ng ph n thi t h i t ng ng v i m c l i c a mình. t ch c qu n lý cán b . Trách nhi m b i th ng c a t ng ng i cùng gây thi t h i c xác nh t ng ng v i m c l i c a m i ng i.

v n chuy n. Trong các tr ng h p quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. §iÒu 621. ngh gây ra B i th ng thi t h i do ng i làm công. s d ng ngu n nguy hi m cao theo úng các quy nh c a pháp lu t. §iÒu 622. công ch c có l i trong khi thi hành công v . ng i nguy hi m cao ph i b i th h p sau ây: c ch s h u giao chi m h u. ch t phóng x . t ch c khác tr c ti p qu n lý thì b nh vi n. h th ng t i i n. Ch s h u ngu n nguy hi m cao ph i b i th ng thi t h i do ngu n nguy hi m cao gây ra. ng i h c Cá nhân. công ch c ph i hoàn tr m t kho n ti n theo quy cán b . t ch c khác ph i b i th ng thi t h i x y ra. s d ng ngu n ng thi t h i c khi không có l i. v khí. ch t cháy. t ch c khác tr c ti p qu n lý 1. Ch s h u. m . b nh vi n. pháp nhân và các ch th khác ph i b i th ng thi t h i do ng i làm công. n u ch s h u ã giao cho ng i khác chi m h u. Ng i m t n ng l c hành vi dân s gây thi t h i cho ng i khác trong th i gian b nh vi n. §iÒu 623. 3. Ngu n nguy hi m cao bao g m ph ng ti n giao thông v n t i c gi i. B i th ng thi t h i do ng i d i m i l m tu i. ch t c. trông gi . tr tr ng h p có tho thu n khác. Ng i d i m i l m tu i trong th i gian h c t i tr thì tr ng h c ph i b i th ng thi t h i x y ra. C quan ti n hành t t ng có trách nhi m yêu c u ng i có th m quy n ã gây thi t h i ph i hoàn tr m t kho n ti n theo quy nh c a pháp lu t. B i th ng thi t h i do ng quan ti n hành t t ng gây ra i có th m quy n c a c C quan ti n hành t t ng ph i b i th ng thi t h i do ng i có th m quy n c a mình gây ra khi th c hi n nhi m v trong quá trình ti n hành t t ng. thú d và các ngu n nguy hi m cao khác do pháp lu t quy nh. t ch c khác ch ng minh c mình không có l i trong qu n lý thì cha. ng mà gây thi t h i 2. n u §iÒu 620. 2. ch t n . tr các tr ng . 3. ng i giám h c a ng i d i m i l m tu i. n u ng i có th m quy n có l i trong khi thi hành nhi m v . b nh vi n. B i th ng thi t h i do ngu n nguy hi m cao gây ra 1. ng i h c ngh có l i trong vi c gây thi t h i ph i hoàn tr m t kho n ti n theo quy nh c a pháp lu t. nh c a pháp lu t. s d ng thì nh ng ng i này ph i b i th ng. ng i m t n ng l c hình vi dân s ph i b i th ng. n u tr ng h c. Ch s h u ngu n nguy hi m cao ph i tuân th các quy nh b o qu n.133 b . ng i h c ngh gây ra trong khi th c hi n công vi c c giao và có quy n yêu c u ng i làm công. ng i m t n ng l c hành vi dân s gây ra trong th i gian tr ng h c. nhà máy công nghi p ang ho t ng.

§iÒu 624. s d ng nhà c a. ng i c ch s h u giao qu n lý. tr thi t h i x y ra hoàn toàn do l i c a ng i b thi t h i ho c do s kháng. pháp nhân và các ch th khác làm ô nhi m môi tr ng gây thi t h i thì ph i b i th ng theo quy nh c a pháp lu t. n u ng i th ba và ch s h u cùng có l i thì ph i liên i b i th ng thi t h i. §iÒu 626. s d ng trái pháp lu t gây thi t h i thì ng i chi m h u. Trong tr ng h p súc v t b chi m h u. 2. Trong tr ng h p súc v t th rông theo t p quán mà gây thi t h i thì ch s h u súc v t ó ph i b i th ng theo t p quán nh ng không c trái pháp lu t. Khi ch s h u. công trình xây d ng Ch s trình xây d d ng khác tr ng h p ki n b t kh h u. s d ng trái pháp lu t thì ph i liên i b i th ng thi t h i. Thi t h i do xâm ph m thi th g m chi phí h p lý ng h n ch . B i th ng thi t h i do làm ô nhi m môi tr ng Cá nhân. 3. h h ng. s d ng trái pháp lu t ph i b i th ng. Trong tr ng h p ngu n nguy hi m cao b chi m h u. Ch s h u súc v t ph i b i th ng thi t h i do súc v t gây ra cho ng i khác. tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. 4. s t l gây thi t h i cho ng i khác. Cá nhân. B i th ng thi t h i do cây c i gây ra Ch s h u ph i b i th ng thi t h i do cây c i . Trong tr ng h p ng i th ba hoàn toàn có l i làm cho súc v t gây thi t h i cho ng i khác thì ng i th ba ph i b i th ng thi t h i. s d ng ngu n nguy hi m cao c ng có l i trong vi c ngu n nguy hi m cao b chi m h u. s d ng trái pháp lu t thì ng i ang chi m h u. b) Thi t h i x y ra trong tr ng h p b t kh kháng ho c tình th c p thi t. ch th khác xâm ph m thi th ph i b i th thi t h i. kh c ph c . công ng khác ph i b i th ng thi t h i. §iÒu 625. g y gây ra. công trình xây ó b s p . 4. ng i c ch s h u giao chi m h u. tr tr ng h p thi t h i x y ra hoàn toàn do l i c a ng i b thi t h i ho c do s ki n b t kh kháng. s d ng ngu n nguy hi m cao trái pháp lu t ph i b i th ng thi t h i. 1. k c tr ng h p ng i gây ô nhi m môi tr ng không có l i. n u ng i b thi t h i hoàn toàn có l i trong vi c làm súc v t gây thi t h i cho mình thì ch s h u không ph i b i th ng. o c xã h i. khác gây ra B i th ng thi t h i do nhà c a. B i th ng thi t h i do súc v t gây ra 1. 2. pháp nhân.134 a) Thi t h i x y ra hoàn toàn do l i c ý c a ng i b thi t h i. §iÒu 627. B i th ng thi t h i do xâm ph m thi th §iÒu 628. n u nhà c a.

§iÒu 632. Quy n th a k c a cá nhân Cá nhân có quy n l p di chúc nh o t tài s n c a mình. n u không xác nh c n i c trú cu i cùng thì a i m m th a k là n i có toàn b ho c ph n l n di s n. ch th khác gây thi t h i n m m c a ng i khác ph i b i th ng thi t h i. PH N TH T TH A K Ch ng XXII NH CHUNG NH NG QUY §iÒu 631. i §iÒu 633. kh c ph c thi t h i. ch th khác s n xu t. §iÒu 629. tiêu dùng B i th ng thi t h i do vi ph m quy n l i c a ng i Cá nhân. Th i i m. pháp nhân. Ng i xâm ph m thi th ph i b i th ng m t kho n ti n theo quy nh t i kho n 2 i u này và m t kho n ti n khác bù p t n th t v tinh th n cho nh ng ng i thân thích thu c hàng th a k th nh t c a ng i ch t. 3. §iÒu 634. Di s n Di s n bao g m tài s n riêng c a ng i ch t. ph n tài s n c a ng i ch t . Trong tr ng h p Toà án tuyên b m t ng i là ã ch t thì th i i m m th a k là ngày c xác nh t i kho n 2 i u 81 c a B lu t này. §iÒu 630. 2. n u không có nh ng ng i này thì ng i tr c ti p nuôi d ng ng i ch t c h ng kho n ti n này. a i m m th a k là n i c trú cu i cùng c a ng i l i di s n. pháp nhân. n u không tho thu n c thì m c t i a không quá ba m i tháng l ng t i thi u do Nhà n c quy nh. Th i i m m th a k là th i i m ng i có tài s n ch t. kinh doanh không b o m ch t l ng hàng hoá mà gây thi t h i cho ng i tiêu dùng thì ph i b i th ng. B i th ng thi t h i do xâm ph m m m Cá nhân. Thi t h i do xâm ph m m m g m chi phí h p lý h n ch . M c b i th ng bù p t n th t v tinh th n do các bên tho thu n. a i mm th a k 1.135 thi t h i. h ng di s n theo di chúc ho c theo pháp lu t. Quy n bình ng v th a k c a cá nhân M i cá nhân u bình ng v quy n l i tài s n c a mình cho ng khác và quy n h ng di s n theo di chúc ho c theo pháp lu t. l i tài s n c a mình cho ng i th a k theo pháp lu t.

tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác. không c bán. t ch c h ng di s n theo di chúc thì c ng ph i th c hi n ngh a v tài s n do ng i ch t l i nh ng i th a k là cá nhân. 2. qu n lý di s n ti p t c qu n lý di s n ó cho n khi nh ng ng i th a k c c ng i qu n lý di s n. nh ng ng tài s n do ng i ch t l i. Trong tr ng h p Nhà n c. t ng cho. trao i. Trong tr ng h p ng i th a k là c quan. thu h i tài s n thu c di s n c a ng i ch t mà ng i khác ang chi m h u. s d ng. b) B o qu n di s n. Ngh a v c a ng i qu n lý di s n 1. Trong tr ng h p di s n ã c chia thì m i ng i th a k th c hi n ngh a v tài s n do ng i ch t l i t ng ng nh ng không v t quá ph n tài s n mà mình ã nh n. Trong tr ng h p di chúc không ch nh ng i qu n lý di s n và nh ng ng i th a k ch a c c ng i qu n lý di s n thì ng i ang chi m h u. t ch c t n t i vào th i k . Ng i th a k Ng i th a k là cá nhân ph i là ng i còn s ng vào th i k ho c sinh ra và còn s ng sau th i i m m th a k nh ng tr c khi ng i l i di s n ch t. c ch nh trong di chúc ho c do 2. Trong tr ng h p di s n ch a c chia thì ngh a v tài s n do ng i ch t l i c ng i qu n lý di s n th c hi n theo tho thu n c a nh ng ng i th a k . i u 638 c a B §iÒu 639. §iÒu 636. i m m th a ã thành thai theo di chúc i m m th a i th a §iÒu 635. c quan. i th a k có các quy n. Ng i qu n lý di s n là ng i nh ng ng i th a k tho thu n c ra. t ch c thì ph i là c quan.136 trong tài s n chung v i ng i khác. th ch p và nh o t tài s n b ng các hình th c khác. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ng i qu n lý di s n quy nh t i kho n 1 và kho n 3 lu t này có các ngh a v sau ây: a) L p danh m c di s n. Nh ng ng i h ng th a k có trách nhi m th c hi n ngh a v tài s n trong ph m vi di s n do ng i ch t l i. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ng i qu n lý di s n 1. c m c . . ngh a v i ch t l i §iÒu 637. k Th i i m phát sinh quy n và ngh a v c a ng K t th i i m m th a k . Trong tr ng h p ch a xác nh i qu n lý thì di s n do c quan nhà n c ng i th a k và di s n ch a có c có th m quy n qu n lý. 3. n u không c nh ng ng i th a k ng ý b ng v n b n. ng 3. Th c hi n ngh a v tài s n do ng 1. 4. §iÒu 638.

s d ng. c m c . T ch i nh n di s n 1. 2. ng v i ng i l i di s n ng thi t h i. th tr n n i có a i m m th a k v vi c t ch i nh n di s n. §iÒu 641. s d ng. b) Thông báo v di s n cho nh ng ng c) B i th i. §iÒu 642. tr tr nh m tr n tránh vi c th c hi n ngh a v tài s n c a mình ng h p vi c t ch i i v i ng i khác. nh t i kho n 2 ng v i ng i 2. qu n lý di s n quy i u 638 c a B lu t này có các ngh a v sau ây: và a) B o qu n di s n. n u vi ph m ngh a v c a mình mà gâ y thi t h i. §iÒu 640. tr tr ng h p th a k th v theo quy nh t i i u 677 c a B lu t này. Quy n c a ng i qu n lý di s n 1. d) Giao l i di s n theo tho thu n trong h p ho c theo yêu c u c a ng i th a k . qu n lý di s n quy i u 638 c a B lu t này có các quy n sau ây: a) c ti p t c s d ng di s n theo tho thu n trong h p l i di s n ho c cs ng ý c a nh ng ng i th a k . b) ch ng thù lao theo tho thu n v i nh ng ng i th a k . t ng cho. trao nh o t tài s n b ng các hình th c khác. Vi c t ch i nh n di s n ph i c l p thành v n b n. k t ngày m th a k . ng i t ch i ph i báo cho nh ng ng i th a k khác. n u vi ph m ngh a v c a mình mà gây thi t h i. i th a k . không c bán. Ng i ang chi m h u. ng i c giao nhi m v phân chia di s n. th ch p i th a k . Sau sáu tháng k t ngày m th a k n u không có t ch i nh n di s n thì c coi là ng ý nh n th a k . 3. 2. ph ng. . nh t i kho n 2 ng thi t h i. Vi c th a k c a nh ng ng i có quy n th a k di s n c a nhau mà ch t cùng th i i m Trong tr ng h p nh ng ng i có quy n th a k di s n c a nhau u ch t cùng th i i m ho c c coi là ch t cùng th i i m do không th xác nh c ng i nào ch t tr c (sau ây g i là ch t cùng th i i m) thì h không c th a k di s n c a nhau và di s n c a m i ng i do ng i th a k c a ng i ó h ng.137 c) Thông báo v di s n cho nh ng ng d) B i th ) Giao l i di s n theo yêu c u c a ng i th a k . Ng i qu n lý di s n quy lu t này có các quy n sau ây: a) i di n cho nh ng ng quan n di s n th a k . b) ch nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 638 c a B i th ba liên i th a k trong quan h v i ng ng thù lao theo tho thu n v i nh ng ng i th a k . Ng i th a k có quy n t ch i nh n di s n. Th i h n t ch i nh n di s n là sáu tháng. Ng i ang chi m h u. c quan công ch ng ho c U ban nhân dân xã.

d) Ng i có hành vi l a d i. n u ng i l i di s n ã bi t hành vi c a nh ng ng i ó. k t th i i m m th a k . §iÒu 644. hu di chúc nh m h ng m t ph n ho c toàn b di s n trái v i ý chí c a ng i l i di s n. Ch ng XXIII TH A K THEO DI CHúC §iÒu 646. Ng i ã thành niên có quy n l p di chúc. k t th i i m m th a k . Th i hi u kh i ki n yêu c u ng i th a k th c hi n ngh a v v tài s n c a ng i ch t l i là ba n m. s c kho ho c v hành vi ng c ãi nghiêm tr ng. 1. Ng chúc. b) Ng i vi ph m nghiêm tr ng ngh a v nuôi d ng ng i l i di s n. m ho c ng i giám h ng ý. 2. Ng i l p di chúc 1. c) Ng i b k t án v hành vi c ý xâm ph m tính m ng ng i th a k khác nh m h ng m t ph n ho c toàn b ph n di s n mà ng i th a k ó có quy n h ng. n u i t m i l m tu i n ch a m c cha. nh ng v n cho h h ng di s n theo di chúc. s a ch a di chúc. c ng ép ho c ng n c n ng i l i di s n trong vi c l p di chúc. nhân ph m c a ng i ó. Tài s n không có ng i nh n th a k thu c Nhà n c Trong tr ng h p không có ng i th a k theo di chúc. theo pháp lu t ho c có nh ng không c quy n h ng di s n. hành h ng i l i di s n.138 §iÒu 643. §iÒu 645. Th i hi u kh i ki n v th a k Th i hi u kh i ki n ng i th a k yêu c u chia di s n. Di chúc Di chúc là s th hi n ý chí c a cá nhân nh m chuy n tài s n c a mình cho ng i khác sau khi ch t. i tám tu i có th l p di . gi m o di chúc. §iÒu 647. xâm ph m nghiêm tr ng danh d . t ch i nh n di s n thì tài s n còn l i sau khi ã th c hi n ngh a v v tài s n mà không có ng i nh n th a k thu c Nhà n c. xác nh n quy n th a k c a mình ho c bác b quy n th a k c a ng i khác là m i n m. Nh ng ng i quy nh t i kho n 1 i u này v n c h ng di s n. tr tr ng h p ng i ó b b nh tâm th n ho c m c b nh khác mà không th nh n th c và làm ch c hành vi c a mình. Nh ng ng Ng i không c quy n h ng di s n i sau ây không c quy n h ng di s n: a) Ng i b k t án v hành vi c ý xâm ph m tính m ng. 2.

sáng su t trong khi l p di chúc. i làm ch ng. di t ng. k t th i i m di chúc mi ng mà ng i di chúc còn s ng. n u có các i u ki n c quy nh t i kho n 1 i u này. không trái quy nh c a pháp lu t. . Phân nh ng Quy n c a ng i l p di chúc i l p di chúc có các quy n sau ây: i th a k . nh ng i gi di chúc. 3. hình th c di chúc 2. §iÒu 652. không b l a d i. 2. Di chúc mi ng 1. Di chúc b ng v n b n có ch ng th c. c di chúc vi t ho c §iÒu 650. Sau ba tháng. Di chúc b ng v n b n có ng i làm ch ng. Di chúc c a ng i t m i l m tu i n ch a m i tám tu i ph i c l p thành v n b n và ph i c cha. ng §iÒu 649. nh ph n di s n cho t ng ng i th a k . i phân chia di i th a k . Ng i thu c dân t c thi u s có quy n l p di chúc b ng ch ti ng nói c a dân t c mình.139 §iÒu 648. Di chúc b ng v n b n có công ch ng. sáng su t thì di chúc mi ng m c nhiên b hu b . minh m n. b) N i dung di chúc không trái pháp lu t. §iÒu 651. 4. Di chúc b ng v n b n không có công ch ng. n u không th l p b ng v n b n thì có th di chúc mi ng. 4. Giao ngh a v cho ng 5. 1. th cúng. Dành m t ph n tài s n trong kh i di s n 4. ch ng th c ch c coi là h p pháp. Di chúc Di chúc h p pháp c coi là h p pháp ph i có các i u ki n sau ây: a) Ng i l p di chúc minh m n. e do ho c c ng ép. Ng 1. tru t quy n h ng di s n c a ng i th a k . Di chúc b ng v n b n Di chúc b ng v n b n bao g m: 1. o c xã h i. ng 3. Hình th c c a di chúc Di chúc ph i c l p thành v n b n. i qu n lý di s n. Ch 2. Trong tr ng h p tính m ng m t ng i b cái ch t e d a do b nh t t ho c các nguyên nhân khác mà không th l p di chúc b ng v n b n thì có th di chúc mi ng. 3. m ho c ng i giám h ng ý. Di chúc b ng v n b n không có ng 2. Ch s n. Di chúc c a ng i b h n ch v th ch t ho c c a ng i không bi t ch ph i c ng i làm ch ng l p thành v n b n và có công ch ng ho c ch ng th c.

tr nh ng ng i sau i th a k theo di chúc ho c theo pháp lu t c a ng i ch a m i tám tu i. Vi c l p di chúc ph i tuân theo quy lu t này. §iÒu 656. M i ng ây: 1. Ng i l p di chúc ph i ký ho c i m ch vào b n di chúc tr c m t nh ng ng i làm ch ng. Ng 3. tên và n i c trú c a ng i l p di chúc. ng i l p di chúc. c quan. Di chúc có công ch ng ho c ch ng th c i l p di chúc có th yêu c u công ch ng ho c ch ng th c b n di . c h ng di s n ho c xác c h ng di s n. i không có n ng l c hành vi dân s . n u ng i di chúc mi ng th hi n ý chí cu i cùng c a mình tr c m t ít nh t hai ng i làm ch ng và ngay sau ó nh ng ng i làm ch ng ghi chép l i. k t ngày ng i di chúc mi ng th hi n ý chí cu i cùng thì di chúc ph i c công ch ng ho c ch ng th c. N i dung c a di chúc b ng v n b n 1.140 5. t ch c các i u ki n cá nhân. cùng ký tên ho c i m ch . tháng. §iÒu 654. Ng Ng quy i Ng i làm ch ng cho vi c l p di chúc u có th làm ch ng cho vi c l p di chúc. Ng chúc. nh ng ph i có ít nh t là hai ng i làm ch ng. i có quy n. n u di chúc g m nhi u trang thì m i trang ph i c ánh s th t và có ch ký ho c i m ch c a ng i l p di chúc. Di chúc không c vi t t t ho c vi t b ng ký hi u. Trong th i h n n m ngày. tên ng i. t ch c d) Di s n ) Vi c ch l i và n i có di s n. 2. i m ch c a ng i l p di chúc và ký vào b n di chúc. Di chúc mi ng c coi là h p pháp. n m l p di chúc. nh t i i u 653 và i u 654 c a B §iÒu 657. ngh a v tài s n liên quan t i n i dung di chúc. c quan. §iÒu 653. b) H . nh rõ c) H . i l p di chúc ph i t tay vi t và ký vào b n di chúc. nh ng i th c hi n ngh a v và n i dung c a ngh a v . Di chúc ph i ghi rõ: a) Ngày. i làm ch ng Di chúc b ng v n b n không có ng §iÒu 655. i làm ch ng ph i tuân theo i làm ch ng Vi c l p di chúc b ng v n b n không có ng nh t i i u 653 c a B lu t này. Ng 2. nh ng ng i làm ch ng xác nh n ch ký. Di chúc b ng v n b n có ng Trong tr ng h p ng i l p di chúc không th t mình vi t b n di chúc thì có th nh ng i khác vi t.

n u quân nhân không th yêu c u công ch ng ho c ch ng th c. Ng i có cha. th tr n ký vào b n di chúc. Di chúc c a ng i ang b t m giam. th tr n ph Vi c l p di chúc t i c quan công ch ng ho c U ng. ph ng. Di chúc c a ng i ang làm công vi c kh o sát. c s ch a b nh. c s . Ng ng. ng i có th m quy n ch ng th c c a U ban nhân dân xã. 6.141 §iÒu 658. ang ch p hành hình ph t tù. ph ng. Di chúc b ng v n b n có giá tr nh di chúc th c bao g m: c công ch ng ho c ch ng 1. ph ng. c s ó. Công ch ng viên. nghiên c u vùng r ng núi. Ng i l p di chúc ký ho c i m ch vào b n di chúc sau khi xác nh n b n di chúc ã c ghi chép chính xác và th hi n úng ý chí c a mình. i di n ngo i giao Vi t Nam n c ó. 1. i th a k theo di chúc i có quy n. ph th tr n không c công ch ng. ph ng. 5. không ký ho c không i m ch c thì ph i nh ng i làm ch ng và ng i này ph i ký xác nh n tr c m t công ch ng viên ho c ng i có th m quy n ch ng th c c a U ban nhân dân xã. h i o có xác nh n c a ng i ph trách nv. d i trên tàu bi n. ch ng th c di chúc Công ch ng viên. th tr n ph i tuân theo th t c sau ây: ban nhân dân xã. th tr n. ng i có th m quy n c a U ban nhân dân xã . máy bay có xác nh n c a 3. n u h là: 1. m . Di chúc b ng v n b n có giá tr nh ch ng. Công ch ng viên ho c ng i có th m quy n ch ng th c c a U ban nhân dân xã. ph ng. Di chúc c a công dân Vi t Nam ang n c ngoài có ch ng nh n c a c quan lãnh s . ch ng th c di chúc c công §iÒu 660. 3. i u ng khác có xác nh n c a ng i ph trách b nh vi n. ngh a v v tài s n liên quan t i n i dung di chúc. ch ng th c i v i di chúc. 4. con là ng 2. th m dò. th tr n ch ng nh n b n di chúc tr c m t ng i l p di chúc và ng i làm ch ng. Di chúc c a ng i ang ng i ch huy ph ng ti n ó. 2. §iÒu 659. th tr n. Công ch ng viên ho c ng i có th m quy n ch ng th c ph i ghi chép l i n i dung mà ng i l p di chúc ã tuyên b . Th t c l p di chúc t i c quan công ch ng ho c U ban nhân dân xã. Ng i l p di chúc tuyên b n i dung c a di chúc tr c công ch ng viên ho c ng i có th m quy n ch ng th c c a U ban nhân dân xã. Ng i không c công ch ng. ng i ang ch p hành bi n pháp x lý hành chính t i c s giáo d c. Di chúc c a quân nhân t i ng có xác nh n c a th tr ng nv t c p i i tr lên. 2. Di chúc c a ng i ang i u tr t i b nh vi n. Ng i th a k theo di chúc ho c theo pháp lu t c a ng ho c ch ng. i l p di chúc. Trong tr ng h p ng i l p di chúc không c c ho c không nghe c b n di chúc. v ho c theo pháp lu t.

b sung. thay th . Ng i l p di chúc có th yêu c u c quan công ch ng l u gi ho c g i i khác gi b n di chúc. c a mình §iÒu 661. Khi v ho c ch ng mu n s a i. Th t c l p di chúc t i ch c quan công ch ng theo quy nh t i c ti n hành nh th t c l p di chúc t i i u 658 c a B lu t này. b nh o t tài s n chung. ch ng V . b) Gi gìn. i. Cá nhân gi b n di chúc có các ngh a v sau ây: a) Gi bí m t n i dung di chúc. thay th . b sung. h ph i báo ngay cho ng i l p di chúc. gi gìn theo quy nh c a pháp lu t v công ch ng. ch ng có th l p di chúc chung S a i. ng G i gi di chúc 1. Di chúc do công ch ng viên l p t i ch 1. thay th . Trong tr ng h p ng thì di chúc tr c b hu b . n u b n di chúc b th t l c. Vi c giao l i b n di chúc ph i cl p thành v n b n. §iÒu 665. ng i nh n và tr c s có m t c a hai ng i làm ch ng. hu b di chúc 1. b sung. có ch ký c a ng i giao. 3.142 ch a b nh có xác nh n c a ng i ph trách c s ó. V . di chúc chung c a sung. n u m t ng i ã ch t thì ng i kia ch có th s a i. S a i. hu b di chúc chung thì ph i cs ng ý c a ng i kia. thay th . §iÒu 664. ch ng có th s a c lúc nào. 2. v . Trong tr ng h p c quan công ch ng l u gi b n di chúc thì ph i b o qu n. n u m t ph n c a di chúc ã l p và ph n b sung mâu thu n nhau thì ch ph n b sung có hi u l c pháp lu t. Ng i l p di chúc có th s a b t c lúc nào. 2. hu b di chúc chung b t 2. . i l p di chúc thay th di chúc b ng di chúc m i §iÒu 663. h i thì c) Giao l i b n di chúc cho ng i th a k ho c ng i có th m quy n công b di chúc. 3. khi ng i l p di chúc ch t. b sung. Ng i l p di chúc có th yêu c u công ch ng viên t i ch l p di chúc. 2. ch ng Di chúc chung c a v . b sung di chúc liên quan n ph n tài s n c a mình. Trong tr ng h p ng i l p di chúc b sung di chúc thì di chúc ã l p và ph n b sung có hi u l c pháp lu t nh nhau. thay th . b o qu n b n di chúc. i. hu b di chúc vào §iÒu 662. hu b 1.

Di chúc không có hi u l c pháp lu t. Khi di chúc có ph n không h p pháp mà không nh h ng c a các ph n còn l i thì ch ph n ó không có hi u l c pháp lu t. Hi u l c pháp lu t c a di chúc 1. 2. ch ng có hi u l c t th i i m ng ho c t i th i i m v . 5. ch ng cùng ch t. . v . t ch c i m m th a k . 4. Di chúc b th t l c. n u di s n c chia theo pháp lu t. 3. b) C quan. K t th i i m m th a k . i sau cùng ch t §iÒu 669. tr 2. c quan. Con ã thành niên mà không có kh n ng lao ng. Di chúc không có hi u l c pháp lu t toàn b ho c m t ph n trong các ng h p sau ây: c ho c ch t cùng th i i mv i a) Ng i th a k theo di chúc ch t tr ng i l p di chúc. h h i 1. Khi m t ng i l i nhi u b n di chúc chúc sau cùng có hi u l c pháp lu t. c §iÒu 667. n u b n di chúc b th t l c ho c b h h i n m c không th hi n c y ý chí c a ng i l p di chúc và c ng không có b ng ch ng nào ch ng minh c ý nguy n ích th c c a ng i l p di chúc thì coi nh không có di chúc và áp d ng các quy nh v th a k theo pháp lu t. chúc Ng i th a k không ph thu c vào n i dung c a di Nh ng ng i sau ây v n c h ng ph n di s n b ng hai ph n ba su t c a m t ng i th a k theo pháp lu t. m . Di chúc có hi u l c pháp lu t t th i i m m th a k . Con ch a thành niên. n u di s n l i cho ng i th a k ch còn m t ph n thì ph n di chúc v ph n di s n còn l i v n có hi u l c. ch ng. cha.143 §iÒu 666. 2. ch ng Di chúc chung c a v . Trong tr ng h p di s n ch a chia mà tìm th y di chúc thì di s n chia theo di chúc. Hi u l c pháp lu t c a di chúc chung c a v . t ch không có hi u l c pháp lu t. n u di s n l i cho ng i th a k không còn vào th i i m m th a k . tr khi h là nh ng ng i t ch i nh n di s n theo quy nh t i i u 642 ho c h là nh ng ng i không có quy n h ng di s n theo quy nh t i kho n 1 i u 643 c a B lu t này: 1. mm c này Trong tr ng h p có nhi u ng i th a k theo di chúc mà có ng tr c ho c ch t cùng th i i m v i ng i l p di chúc. c ch nh là ng i th a k không còn vào th i i ch t quan. trong tr ng h p h không c ng i l p di chúc cho h ng di s n ho c ch cho h ng ph n di s n ít h n hai ph n ba su t ó. m t trong nhi u c t ch c c ch nh h ng th a k theo di chúc không còn vào th i i th a k thì ch ph n di chúc có liên quan n cá nhân. n hi u l c i v i m t tài s n thì ch b n di §iÒu 668.

Trong tr ng h p di chúc c l p b ng ti ng n c ngoài thì b n di chúc ó ph i c d ch ra ti ng Vi t và ph i có công ch ng. Ng i nh n g c c a di chúc. Di t ng 1. Trong tr ng h p toàn b di s n c a ng i ch t không thanh toán ngh a v tài s n c a ng i ó thì không c dành m t ph n di s n dùng vào vi c th cúng. Gi i thích n i dung di chúc Trong tr ng h p n i dung di chúc không rõ ràng d n n nhi u cách hi u khác nhau thì ng i công b di chúc và nh ng ng i th a k ph i cùng nhau gi i thích n i dung di chúc d a trên ý nguy n ích th c tr c ây c a ng i ch t. §iÒu 671. 4. 3.144 §iÒu 670. c b n sao di chúc có quy n yêu c u i chi u v i b n 5. có xem xét n m i quan h c a ng i ch t v i ng i th a k theo di chúc. n u ng i c ch nh không th c hi n úng di chúc ho c không theo tho thu n c a nh ng ng i th a k thì nh ng ng i th a k có quy n giao ph n di s n dùng vào vi c th cúng cho ng i khác qu n lý th cúng. Trong tr ng h p di chúc b ng v n b n c l u gi t i c quan công ch ng thì công ch ng viên là ng i công b di chúc. Di t ng là vi c ng i l p di chúc dành m t ph n di s n ng i khác. ng i công b di chúc ph i sao g i di chúc t i t t c nh ng ng i có liên quan n n i dung di chúc. n u ng i l i di chúc không ch nh ho c có ch nh nh ng ng i c ch nh t ch i công b di chúc thì nh ng ng i th a k còn l i tho thu n c ng i công b di chúc. Ng i c di t ng không ph i th c hi n ngh a v tài s n i v i ph n c di t ng. Di s n dùng vào vi c th cúng 1. Trong tr ng h p ng i l i di chúc ch nh ng i công b di chúc thì ng i này có ngh a v công b di chúc. Công b di chúc 1. Khi nh ng ng i này không nh t trí v cách hi u n i dung di chúc thì coi . Trong tr ng h p t t c nh ng ng i th a k theo di chúc u ã ch t thì ph n di s n dùng th cúng thu c v ng i ang qu n lý h p pháp di s n ó trong s nh ng ng i thu c di n th a k theo pháp lu t. 2. Trong tr ng h p ng i l i di s n không ch nh ng i qu n lý di s n th cúng thì nh ng ng i th a k c m t ng i qu n lý di s n th cúng. 2. §iÒu 673. tr tr ng h p toàn b di s n không thanh toán ngh a v tài s n c a ng i l p di chúc thì ph n di t ng c ng c dùng th c hi n ph n ngh a v còn l i c a ng i này. Trong tr ng h p ng i l p di chúc có l i m t ph n di s n dùng vào vi c th cúng thì ph n di s n ó không c chia th a k và c giao cho m t ng i ã c ch nh trong di chúc qu n lý th c hi n vi c th cúng. Sau th i i m m th a k . §iÒu 672. t ng cho 2. Vi c di t ng ph i c ghi rõ trong di chúc.

t ch i quy n nh n di s n. con nuôi c a ng i ch t. 1. t ch c c h ng th a k theo di chúc không còn vào th i i m m th a k . b) Hàng th a k th hai g m: ông n i. liên quan n c quan.145 nh không có di chúc và vi c chia di s n k theo pháp lu t. b) Di chúc không h p pháp. c quan. Th a k theo pháp lu t Th a k theo pháp lu t là th a k theo hàng th a k . m . c u ru t. c u ru t. t ch c c h ng di s n theo di chúc. ây: 2. d) Nh ng ng i c ch nh làm ng i th a k theo di chúc mà không có quy n h ng di s n ho c t ch i quy n nh n di s n. con . Ch ng XXIV TH A K THEO PHáP LU T §iÒu 674. ch t ru t c a ng i ch t mà ng i ch t là c n i. cô ru t. ông ngo i. cô ru t. chú ru t. c áp d ng theo quy nh v th a Trong tr ng h p có m t ph n n i dung di chúc không gi i thích c nh ng không nh h ng n các ph n còn l i c a di chúc thì ch ph n không gi i thích c không có hi u l c. Th a k theo pháp lu t a) Không có di chúc. cha nuôi. i u ki n và trình t th a k do pháp lu t quy nh. dì ru t c a ng i ch t. nh ng không còn vào th i i m m th a k . cháu ru t c a ng i ch t mà ng i ch t là bác ru t. m a) Hàng th a k th nh t g m: v . ch ru t. c c áp d ng i v i các ph n di s n sau nh o t trong di chúc. Th a k theo pháp lu t c ng a) Ph n di s n không lu t. Nh ng tr ng h p th a k theo pháp lu t 1. c ngo i. ch t tr c ho c ch t cùng th i i m v i ng i l p di chúc. ông ngo i. bác ru t. n ph n c a di chúc không có hi u l c pháp b) Ph n di s n có liên quan c) Ph n di s n có liên quan n ng i c th a k theo di chúc nh ng h không có quy n h ng di s n. §iÒu 676. dì ru t. bà n i. chú ru t. §iÒu 675. em ru t c a ng i ch t. c) Hàng th a k th ba g m: c n i. cha nuôi. bà ngo i. cháu ru t c a ng i ch t mà ng i ch t là ông n i. c áp d ng trong nh ng tr ng h p sau ây: c) Nh ng ng i th a k theo di chúc u ch t tr c ho c ch t cùng th i i m v i ng i l p di chúc. ch ng. bà n i. Nh ng ng Ng i th a k theo pháp lu t i th a k theo pháp lu t c quy nh theo th t sau ây: . bà ngo i. c ngo i c a ng i ch t. . anh ru t.

Ng Ng i phân chia di s n i phân chia di s n có th . Trong tr ng h p v . 3. §iÒu 677. Trong tr ng h p v . §iÒu 680. m k Con riêng và b d ng. 2. H p m t nh ng ng 1. Ng i ang là v ho c ch ng c a m t ng i t i th i i m ng thì dù sau ó ã k t hôn v i ng i khác v n c th a k di s n.146 2. n u m t ng i ch t thì ng i còn s ng v n c th a k di s n. Ch ng XXV i th a k THANH TOáN Và PHâN CHIA DI S N i ó ch t §iÒu 681. ang xin ly hôn. m nuôi c th a k di s n c a nhau và còn th a k di s n theo quy nh t i i u 676 và i u 677 c a B lu t này. 3. không có quy n h ng di s n. c §iÒu 679. ng v c a nh ng ng i này. xác nh quy n. ch ng ã chia tài s n chung khi hôn nhân còn t n t i mà sau ó m t ng i ch t thì ng i còn s ng v n c th a k di s n. m nuôi và cha . Vi c th a k trong tr ng h p v . §iÒu 682. 2. i qu n lý di s n c i phân chia di s n. Sau khi có thông báo v vi c m th a k ho c di chúc c công b . §iÒu 678. Quan h th a k gi a con riêng và b d ng. Quan h th a k gi a con nuôi và cha nuôi. Th a k th v Trong tr ng h p con c a ng i l i di s n ch t tr c ho c cùng m t th i i m v i ng i l i di s n thì cháu c h ng ph n di s n mà cha ho c m c a cháu c h ng n u còn s ng. M i tho thu n c a nh ng ng i th a k ph i ng th i là ng c l p thành v n b n. Nh ng ng i hàng th a k sau ch c h ng th a k . Nh ng ng i th a k cùng hàng ch ng ph n di s n b ng nhau. m k n u có quan h ch m sóc. nuôi d ng nhau nh cha con. nh ng ng i th a k có th h p m t tho thu n nh ng vi c sau ây: a) C ng i qu n lý di s n. n u cháu c ng ch t tr c ho c cùng m t th i i m v i ng i l i di s n thì ch t c h ng ph n di s n mà cha ho c m c a ch t c h ng n u còn s ng. ã k t hôn v i ng i khác 1. ch ng xin ly hôn mà ch a c ho c ã c Toà án cho ly hôn b ng b n án ho c quy t nh ch a có hi u l c pháp lu t. m Con nuôi và cha nuôi. n u không còn ai hàng th a k tr c do ã ch t. b tru t quy n h ng di s n ho c t ch i nh n di s n. n u ng i b) Cách th c phân chia di s n. m con thì c th a k di s n c a nhau và còn c th a k di s n theo quy nh t i i u 676 và i u 677 c a B lu t này. ngh a l i di s n không ch nh trong di chúc. 1. ch ng ã chia tài s n chung.

2. §iÒu 684. l i di s n cho §iÒu 683. §iÒu 685.147 ch nh trong di chúc ho c c nh ng ng i th a k tho thu n c ra. Ti n c p d 4. Các kho n n khác 10. ng còn thi u. n u không tho thu n c thì hi n v t c bán chia. Khi phân chia di s n n u có ng i th a k cùng hàng ã thành thai nh ng ch a sinh ra thì ph i dành l i m t ph n di s n b ng ph n mà ng i th a k khác c h ng. Trong tr ng h p di chúc xác nh phân chia di s n theo hi n v ng i th a k c nh n hi n v t kèm theo hoa l i. l i t c thu ct v t ó ho c ph i ch u ph n giá tr c a hi n v t b gi m sút tính n th i phân chia di s n. Ti n ph t. 8. n u di chúc không xác nh rõ ph n c a t ng ng i th a k thì di s n c chia u cho nh ng ng i c ch nh trong di chúc. Ti n tr c p cho ng n th a k c 6. n u ng i th a k ó còn s ng khi sinh ra. . Các chi phí khác. tr tr ng h p có tho thu n khác. 3. Chi phí cho vi c b o qu n di s n. c h ng. Trong tr ng h p di chúc ch xác nh phân chia di s n theo t l iv i t ng giá tr kh i di s n thì t l này c tính trên giá tr kh i di s n ang còn vào th i i m phân chia di s n. n u ng i phép trong di chúc ho c nh ng ng i th a k có tho thu n. ng. Thu và các kho n n khác i v i cá nhân. Ng i phân chia di s n c h ng thù lao. Phân chia di s n theo di chúc 1. 2. Vi c phân chia di s n c th c hi n theo ý chí c a ng i l i di chúc. Ng i phân chia di s n ph i chia di s n theo úng di chúc ho c úng tho thu n c a nh ng ng i th a k theo pháp lu t. Th t u tiên thanh toán Các ngh a v tài s n và các kho n chi phí liên quan thanh toán theo th t sau ây: 1. pháp nhân ho c ch th khác. 2. n u không th chia u b ng hi n v t thì nh ng ng i th a k có th tho thu n v vi c nh giá hi n v t và tho thu n v ng i nh n hi n v t. ng thi t h i. Nh ng ng i th a k có quy n yêu c u phân chia di s n b ng hi n v t. 9. n u ch t tr c khi sinh ra thì nh ng ng i th a k khác c h ng. i v i Nhà n c. Chi phí h p lý theo t p quán cho vi c mai táng. i s ng n ng nh . 3. Ti n công lao 5. Ti n b i th 7. Phân chia di s n theo pháp lu t 1. n u hi n v t b tiêu hu do l i c a ng i khác thì ng i k có quy n yêu c u b i th ng thi t h i. t thì hi n i m th a 3. 2.

Quy n s d ng t c a cá nhân. nh ng nh ng ng i th a k ã nh n di s n ph i thanh toán cho ng i th a k m i m t kho n ti n t ng ng v i ph n di s n c a ng i ó t i th i i m chia th a k theo t l t ng ng v i ph n di s n ã nh n. di s n ch c phân chia sau m t th i h n nh t nh thì ch khi ã h t th i h n ó di s n m i c em chia. Quy n s d ng t c a cá nhân. §iÒu 689. ch th khác c xác l p do Nhà n c giao t. Trong tr ng h p yêu c u chia di s n th a k mà vi c chia di s n nh h ng nghiêm tr ng n i s ng c a bên v ho c ch ng còn s ng và gia ình thì bên còn s ng có quy n yêu c u Toà án xác nh ph n di s n mà nh ng ng i th a k c h ng nh ng ch a cho chia di s n trong m t th i h n nh t nh. H n ch phân chia di s n Trong tr ng h p theo ý chí c a ng i l p di chúc ho c theo tho thu n c a t t c nh ng ng i th a k . tr tr ng h p có tho thu n khác. 1. tr tr ng h p có tho thu n khác. pháp nhân. qu n lý. cho thuê t ho c công nh n quy n s d ng t. c l p thành v n b n. h gia ình. §iÒu 687. Vi c chuy n quy n s d ng t c th c hi n thông qua h p ng h p quy nh t i kho n 3 i u này. Phân chia di s n trong tr ho c có ng ng h p có ng i th a k m i i th a k b bác b quy n th a k 1. ch th khác c ng c xác l p do c ng i khác chuy n quy n s d ng t phù h p v i quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. Trong tr ng h p ã phân chia di s n mà xu t hi n ng i th a k m i thì không th c hi n vi c phân chia l i di s n b ng hi n v t. k t th i i m m th a k . n u h t th i h n do Toà án xác nh ho c bên còn s ng ã k t hôn v i ng i khác thì nh ng ng i th a k khác có quy n yêu c u Toà án cho chia di s n th a k . H p ng chuy n quy n s d ng t ph i công ch ng. h gia ình. t C nc xác l p quy n s d ng t ai thu c hình th c s h u nhà n c. ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t. 3.148 §iÒu 686. nh ng không quá ba n m. có . ng. tr 2. pháp nhân. tr Hình th c chuy n quy n s d ng t 1. Trong tr ng h p ã phân chia di s n mà có ng i th a k b bác b quy n th a k thì ng i ó ph i tr l i di s n ho c thanh toán m t kho n ti n t ng ng v i giá tr di s n c h ng t i th i i m chia th a k cho nh ng ng i th a k . do Chính ph th ng nh t 2. QUY PH N TH N M NH V Chuy n QUY N S D NG T Ch ng XXVI NH CHUNG NH NG QUY §iÒu 688. 2.

4. Quy n. Th i h n s d ng c a bên c chuy n i. 2. Vi c th a k quy n s d ng t c th c hi n theo quy i ut i u 733 n i u 735 c a B lu t này. quy Giá chuy n quy n s d ng t Giá chuy n quy n s nh. §iÒu 692. ng. 2. Ch H P NG CHUY N ng ký quy n ng XXVII I QUY N S D NG T §iÒu 693. §iÒu 694. t còn l i t c a bên chuy n t. H p 1. Hi u l c c a vi c chuy n quy n s d ng t Vi c chuy n quy n s d ng t có hi u l c k t th i i m s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Khi chuy n quy n s d ng t. i. di n tích.149 3. n u có. H p ng chuy n i quy n s d ng t H p ng chuy n i quy n s d ng t là s tho thu n gi a các bên. k ho ch s d ng t a ph ng t i th i i m chuy n quy n s d ng t. i. Nguyên t c chuy n quy n s 1. Cá nhân. 3. t. s hi u. nh t i các §iÒu 690. ngh a v c a các bên. v trí. h ng t. theo ó các bên chuy n giao t và chuy n quy n s d ng t cho nhau theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. Trách nhi m c a các bên khi vi ph m h p . Chênh l ch v giá tr quy n s d ng i th ba iv i t chuy n 8. ch th khác s d ng t c pháp lu t cho phép chuy n quy n s d ng t m i có quy n chuy n quy n s d ng t. 7. pháp nhân. d ng t do các bên tho thu n ho c do pháp lu t d ng t §iÒu 691. ranh gi i và tình tr ng t. úng th i h n ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t và phù h p v i quy ho ch. Quy n c a ng 6. th i h n s d ng t. Tên. Lo i N i dung c a h p ng chuy n i quy n s d ng t ng chuy n i quy n s d ng t bao g m các n i dung sau ây: a ch c a các bên. Bên nh n chuy n quy n s d ng t ph i s d ng t úng m c ích. các bên có quy n tho thu n v n i dung c a h p ng chuy n quy n s d ng t nh ng ph i phù h p v i quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. Th i i m chuy n giao 5. 3. h gia ình.

theo ó bên chuy n nh ng quy n s d ng t chuy n giao t và quy n s d ng t cho bên nh n chuy n nh ng. §iÒu 698. 3. Ch u l phí v vi c chuy n i quy n s d ng t i v i di n tích mà mình c chuy n i và th c hi n các ngh a v c a ng i s d ng theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. n u giá tr quy n s d ng c a m t bên cao h n. H p ng chuy n nh ng quy n s d ng t H p ng chuy n nh ng quy n s d ng t là s tho thu n gi a các bên. t. úng h ng hi u và tình tr ng t nh ã tho thu n. Lo i ng chuy n nh ng quy n s d ng t bao g m các n i dung sau a ch c a các bên. úng th i h n. Ngh a v c a các bên chuy n i quy n s d ng t Các bên chuy n i quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: t. 2. 3. c s d ng c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t h p pháp v quy n s i v i t ã chuy n t theo úng m c ích. th i h n s t. Tên. ranh gi i và tình tr ng ng. s hi u. s 1. t 2. Chuy n giao t cho nhau di n tích. t chuy n t t t i §iÒu 696. v trí. t N i dung c a h p ng chuy n nh ng quy n s d ng H p ây: 1. Quy n. Quy n c a các bên chuy n i quy n s d ng Các bên chuy n i quy n s d ng t có các quy n sau ây: t. Yêu c u bên kia giao cho mình toàn b gi y t d ng t. Giá chuy n nh ng. v trí. Thanh toán ti n chênh l ch. Yêu c u bên kia giao t di n tích. lo i t. úng th i h n. d ng . ngh a v c a các bên. Th i h n s d ng t c a bên chuy n nh còn l i c a bên nh n chuy n nh ng. h ng t. 2. còn bên nh n chuy n nh ng tr ti n cho bên chuy n nh ng theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. lo i t. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ch H P NG CHUY N NH ng XXVIII NG QUY N S D NG T §iÒu 697. 4. 4. úng h ng hi u và tình tr ng t nh ã tho thu n.150 §iÒu 695. S d ng t úng m c ích. s 1. i. 5. di n tích. v trí. 4. 3.

151 6. t. 4. Giao gi y t có liên quan nh ng. Quy n c a ng ng. t Ngh a v c a bên nh n chuy n nh ng quy n s d ng Bên nh n chuy n nh 1. Ph ng th c. t theo quy i th ba m quy n c a ng iv i ng ký quy n s d ng t chuy n nh 4. ng. Ngh a v c a bên chuy n nh Bên chuy n nh ng quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: 1. Ch ng XXIX D NG T NG THUê. nh ng. 3. v trí. thuê l i QUY N S M c1 H p ng thuê quy n s d ng t . t có các quy n sau ây: d ng t giao cho mình gi y t 1. Chuy n giao t cho bên nh n chuy n nh ng di n tích. Trách nhi m c a các bên khi vi ph m h p §iÒu 699. §iÒu 701. 8. Yêu c u bên chuy n nh ng quy n s d ng t giao t di n tích. d ng ti n. v trí. Quy n c a bên chuy n nh ng quy n s Bên chuy n nh ng quy n s d ng t có quy n c nh n ti n chuy n nh ng quy n s d ng t. t ai. s hi u và tình tr ng t nh ã tho thu n. c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng c s d ng H P t iv i t c chuy n t theo úng m c ích. n quy n s d ng t cho bên nh n chuy n d ng t §iÒu 700. Th c hi n các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t v §iÒu 702. ng quy n s d ng t 7. Tr chuy n nh 2. th i h n thanh toán. úng h ng t. 2. úng h ng t. úng th i h n. Yêu c u bên chuy n nh có liên quan n quy n s d ng 2. lo i t. tr ng h p bên nh n chuy n nh ng ch m tr ti n thì áp d ng theo quy nh t i i u 305 c a B lu t này. Các thông tin khác liên quan n quy n s d ng 9. s hi u và tình tr ng t nh ã tho thu n. t Quy n c a bên nh n chuy n nh ng quy n s Bên nh n chuy n nh ng quy n s d ng ng quy n s t. lo i t. úng th i h n và úng ph ng quy n s d ng t. B o ng quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: ng th c ã tho thu n cho bên nh c a pháp lu t v t ai. 3. i th ba iv i t chuy n nh ng.

hu ho i t ho c làm gi m sút giá tr s d ng c a t. ranh gi i và tình tr ng t. §iÒu 704. i th ba iv i d ng 6. v trí. Ph ng th c. nh c nh m c ích. còn bên thuê ph i s d ng t úng m c ích. Quy n. Giá thuê. t §iÒu 706. tr tr t. Yêu c u bên thuê tr l i t khi th i h n cho thuê ã h t. di n tích. Cho thuê quy n s d ng 4. 3. N p thu s d ng t úng ng h p có tho thu n khác. 5. 3. 6. Th i h n thuê. h ng t bao g m các n i dung sau ây: 2. Ngh a v c a bên cho thuê quy n s Bên cho thuê quy n s d ng 2. t. gi t. theo ó bên cho thuê chuy n giao t cho bên thuê s d ng trong m t th i h n. úng v trí. Quy n c a ng 8. Chuy n giao lo i t và tình tr ng ng ký vi c cho thuê quy n s d ng t cho bên thuê di n tích. ngh a v c a các bên. t h t h n. t d ng 7. n u bên thuê không ch m d t ngay hành vi vi ph m thì bên cho thuê có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng. H p 1. 1. ng. Ngh a v c a bên thuê quy n s Bên thuê quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: . s hi u. s hi u.152 §iÒu 703. 3. Gi i quy t h u qu khi h p ng thuê quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: t. yêu c u bên thuê tr l i t ang thuê và b i th ng thi t h i. Lo i N i dung c a h p ng thuê quy n s d ng t ng thuê quy n s d ng a ch c a các bên. Trách nhi m c a các bên khi vi ph m h p 9. t và s c thuê. Ki m tra. Yêu c u bên thuê quy n s d ng t ch m d t ngay vi c s d ng t không úng m c ích. th i h n thanh toán. 4. §iÒu 705. h ng t nh ã tho thu n. i th ba iv i t thuê. t. Yêu c u bên thuê quy n s d ng 2. 1. Quy n c a bên cho thuê quy n s Bên cho thuê quy n s d ng t có các quy n sau ây: t tr ti n thuê. tr ti n thuê và tr l i t khi h t th i h n thuê theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. d ng bên thuê b o v . H p ng thuê quy n s d ng t H p ng thuê quy n s d ng t là s tho thu n gi a các bên. Báo cho bên thuê v quy n c a ng t thuê. Tên. d ng t §iÒu 707. t trong th i h n gìn c giao. 5.

2. S d ng t úng m c ích. nh t i i u 426 ã tho thu n. n u h t th i h n ó mà bên thuê không th c hi n ngh a v thì bên cho thuê có quy n n ph ng ch m d t th c hi n h p ng. Trong tr ng h p h p ng thuê quy n s d ng t ang có hi u l c nh ng do nhu c u v qu c phòng. Yêu c u bên cho thuê chuy n giao t di n tích. 3. n ph ng ch m d t th c hi n h p c a B lu t này. ng h p do b t kh t §iÒu 709. không t xung quanh. mi n ti n thuê trong tr kháng mà hoa l i. làm gi m sút giá tr s d ng c a t và ph i th c hi n các yêu c u khác nh ã tho thu n trong h p ng thuê quy n s d ng t. h ng t. B i th ng thi t h i do t b thu h i 1. Tr l i t úng tình tr ng nh ng h p có tho thu n khác. l i ích qu c gia. l i t c b m t ho c b gi m sút. . Không c hu ho i. yêu c u bên thuê tr l i t. Quy n c a bên thuê quy n s Bên thuê quy n s d ng t có các quy n sau ây: 1. 2. úng th i h n cho thuê. tr tr ng h p có tho thu n khác. an ninh. Tuân theo các quy nh v b o v môi tr n quy n. Yêu c u bên cho thuê gi m. Tr ti n thuê quy n s d ng t úng th i h n. ng hoa l i. lo i t và tình tr ng t nh ã tho thu n. 4. Trong tr ng h p bên thuê ã tr ti n tr c thì bên cho thuê ph i tr l i cho bên thuê kho n ti n còn l i t ng ng v i th i gian ch a s d ng t. c s d ng ch t thuê n nh theo th i h n nh t. Bên cho thuê có quy n yêu c u bên thuê tr ti n trong th i gian ã thuê k c lãi i v i kho n ti n ch m tr theo lãi su t c b n do Ngân hàng Nhà n c quy nh t ng ng v i th i gian ch m tr t i th i i m thanh toán. Ch m tr ti n thuê quy n s d ng Khi bên thuê ch m tr ti n thuê quy n s d ng t theo tho thu n thì bên cho thuê có th gia h n.153 1. úng a i m và theo ph ng th c ã tho thu n. 3. §iÒu 710. úng v trí. Khi bên cho thuê ho c bên thuê c ý vi ph m ngh a v c a ng i s d ng t d n n vi c Nhà n c thu h i t thì bên vi ph m ph i b i th ng thi t h i cho bên kia. tr d ng t §iÒu 708. n u vi c s d ng t không sinh l i thì bên thuê v n ph i tr ti n thuê. c làm t n h i khi nh n sau khi h t th i h n thuê. l i ích h p pháp c a ng i s d ng tr 5. l i t c t vi c s d ng 4. s hi u. 2. l i í ch công c ng và phát tri n kinh t mà Nhà n c thu h i t thì h p ng thuê quy n s d ng t ch m d t tr c th i h n. n u bên thuê ch a tr ti n thì ch ph i tr ti n t ng ng v i th i gian ã s d ng t. ng theo quy 5. ng. úng ranh gi i.

ng ho c hu ) Bên thuê quy n s d ng t là cá nhân ch t mà trong h gia ình c a ng i ó không còn thành viên nào khác ho c có nh ng không có nhu c u ti p t c thuê. ng h p sau a) H t th i h n thuê và không b) Theo tho thu n c a các bên. ng h p khác do pháp lu t quy nh. Tài s n g n li n v i t c gi i quy t theo tho thu n c a các bên. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. §iÒu 712. M c2 H p ng thuê l i quy n s d ng t §iÒu 714. Chuy n nh ng quy n s thuê quy n s d ng t d ng t trong th i h n cho Khi th i h n cho thuê quy n s d ng t ang còn. Trong tr bên thuê v n Quy n ti p t c thuê quy n s d ng t khi m t bên ch t ng h p bên cho thuê quy n s d ng c ti p t c thuê quy n s d ng t cho t là cá nhân ch t thì n h t th i h n thuê. Khi h p ng thuê quy n s d ng t ch m d t. d) M t trong các bên n ph ng ch m d t th c hi n h p b h p ng theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. H p ây: ng thuê quy n s ng thuê quy n s d ng t ch m d t trong các tr c gia h n thuê. §iÒu 711. e) Di n tích g) Các tr t thuê không còn do thiên tai. 2. Bên thuê v n t theo h p ng. H p ng thuê l i quy n s d ng t Trong tr ng h p pháp lu t không có quy nh khác thì quy nh t i các i ut i u 703 n i u 713 c a B lu t này c ng c áp d ng i v i h p . bên cho thuê v n có quy n chuy n nh ng quy n s d ng t cho ng i khác n u c c quan nhà n c có th m quy n cho phép. 2. 1. 1. còn bên thuê c Nhà n c b i th ng thi t h i v hoa l i có trên t. nh ng ph i báo cho bên thuê bi t bên thuê th c hi n ngh a v v i bên nh n chu y n nh ng quy n s d ng t. c) Nhà n c thu h i t. Trong tr ng h p bên thuê quy n s d ng t là cá nhân ch t thì thành viên trong h gia ình c a ng i ó c ti p t c thuê quy n s d ng t cho n h t th i h n thuê nh ng ph i báo v i c quan nhà n c có th m quy n.154 Bên cho thuê c Nhà n c b i th ng thi t h i do thu h i t theo quy nh c a pháp lu t. c ti p t c thuê cho Ch m d t h p n h t th i h n thuê quy n s d ng d ng t §iÒu 713. ng i thuê quy n s d ng t ph i khôi ph c tình tr ng t nh khi nh n t.

v n cây và các tài s n khác c a ng i th ch p g n li n v i t ch thu c tài s n th ch p. úng ph ng. cho thuê. h p t úng m c ích. H ó bên mình bên nh ch p. Nh n l i gi y ch ng nh n quy n s d ng ngh a v th ch p. §iÒu 718. Quy n c a bên th ch p quy n s Bên th ch p quy n s d ng c s d ng t có các quy n sau ây: d ng t theo ph ng th c t trong th i h n th ch p. . 3.155 ng thuê l i quy n s d ng H p t. 2. 3. r ng tr ng. tr tr ng h p hoa l i. Thanh toán ti n vay úng h n. Cùng v i bên th ch p t có các ngh a v sau ây: ng ký vi c th ch p. §iÒu 719. S d ng t ã th ch p. H ng hoa l i. l i t c thu thu c tài s n th ch p. c nh n ti n vay do th ch p quy n s ã tho thu n. công trình xây d ng khác. ng ký th ch p khi h p 1. §iÒu 717. Ngh a v c a bên nh n th ch p quy n s Bên nh n th ch p quy n s d ng 1. Tr ng h p ng i s d ng t th ch p quy n s d ng t thì nhà. không làm hu ho i. Ngh a v c a bên th ch p quy n s d ng t Bên th ch p quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: t cho bên nh n th ch p. Bên th ch p c ti p t c s d ng t trong th i h n th Ph m vi th ch p quy n s d ng t §iÒu 716. H p ng th ch p quy n s d ng t p ng th ch p quy n s d ng t là s tho thu n gi a các bên. l i t c c ng i. Quy n s d ng t có th c th ch p m t ph n ho c toàn b . Giao gi y ch ng nh n quy n s d ng 2. 1. xoá vi c ng th ch p ch m d t. Ch ng XXX d ng t ng th ch p quy n s §iÒu 715. làm gi m giá tr c a ng th c theo tho thu n trong d ng t 4. n u có tho thu n. chuy n nh ng. theo s d ng t (sau ây g i là bên th ch p) dùng quy n s d ng tc a b o m vi c th c hi n ngh a v dân s v i bên kia (sau ây g i là n th ch p). cho thuê l i quy n s d ng c bên nh n th ch p ng ý. 1. t sau khi ã th c hi n xong d ng t 5. 4. c chuy n t ã th ch p n u c. Làm th t c ng ký vi c th ch p. 2.

t khi bên th ch p ã th c d ng t §iÒu 720. ngh a v c a các bên. v trí. X lý quy n s d ng Khi ã n h n th c hi n ngh a v c b o m b ng th ch p quy n s d ng t mà bên th ch p không th c hi n ho c th c hi n không úng ngh a v thì quy n s d ng t ã th ch p c x lý theo tho thu n. t bao g m các n i dung sau ây: 2. Tr l i gi y ch ng nh n quy n s d ng hi n ngh a v c b o m b ng th ch p. n u không có th a thu n ho c không x lý c theo tho thu n thì bên nh n th ch p có quy n kh i ki n t i Toà án. iv i t c t ng cho. 5. còn bên c t ng cho ng ý nh n theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai. h ng t. H p 1. 2. theo ó bên t ng cho giao quy n s d ng t cho bên c t ng cho mà không yêu c u n bù. úng h ng t nh ã tho thu n. H p ng t ng cho quy n s d ng t H p ng t ng cho quy n s d ng t là s tho thu n gi a các bên. Trách nhi m c a các bên khi vi ph m h p §iÒu 724. ranh gi i và tình tr ng t còn l i c a bên t ng cho. Lo i t. d ng t t. Quy n c a bên nh n th ch p quy n s Bên nh n th ch p quy n s d ng t có các quy n sau ây: t b o v . Quy n c a ng i th ba 7. . §iÒu 723. Lý do t ng cho quy n s d ng 3. Giao t di n tích. Th i h n s d ng 6. Ngh a v c a bên t ng cho quy n s Bên t ng cho quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: t. t. Tên. s hi u. Ch H p ng XXXI d ng t ng T ng cho quy n s §iÒu 722. nh c nh bên th ch p quy n s d ng và s d ng t úng m c ích. 2. 4. lo i t. Giao gi y t có liên quan n quy n s d ng làm th t c ng ký quy n s d ng t. ng. Quy n. N i dung c a h p ng t ng cho quy n s d ng t ng t ng cho quy n s d ng a ch c a các bên. s hi u và tình tr ng t cho bên c t ng cho 1. v trí. c u tiên thanh toán n trong tr ã th ch p. gi gìn t t 1.156 2. Ki m tra. di n tích. ng h p x l?ý quy n s d ng t ã th ch p §iÒu 721.

t. Quy n c a ng i th ba 8. Bên Ngh a v c a bên c t ng cho quy n s d ng t c t ng cho quy n s d ng d ng t t i c t ai. Th i h n s d ng 5. Th c hi n các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t v §iÒu 726. Trách nhi m c a các bên khi vi ph m h p §iÒu 729. Giao t úng th i h n. d ng t ng XXXII d ng t ng Góp v n b ng giá tr quy n s §iÒu 727. d ng t. ng ký quy n s quy nh c a pháp lu t v 2. t. h ng d ng t bao g m các n i dung 2. úng h ng hi u và tình tr ng t nh ã tho thu n. di n tích. Quy n. úng h ng hi u và tình tr ng t nh ã tho thu n trong h p ng. 2. pháp nhân. t ai. . c s d ng c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng Ch h p t theo úng m c ích. s 1. d ng t N i dung c a h p ng góp v n b ng giá tr quy n s H p sau ây: 1. lo i t. B o m quy n c a ng 3. úng th i h n. t. i th ba t có các ngh a v sau ây: quan nhà n iv i t c có th m quy n theo c t ng cho. v trí. §iÒu 728. Bên Quy n c a bên c t ng cho quy n s c t ng cho quy n s d ng t có các quy n sau ây: t. Lo i ng góp v n b ng giá tr quy n s a ch c a các bên. s hi u. ng. 3. 6. Giá tr quy n s d ng 7. s 1. ch th khác theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v t ai.157 §iÒu 725. ngh a v c a các bên. h gia ình. Yêu c u bên t ng cho giao di n tích. t Ngh a v c a bên góp v n b ng giá tr quy n s Bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: t. t d ng 1. iv i t c góp v n. H p ng góp v n b ng giá tr quy n s H p ng góp v n b ng giá tr quy n s d ng t là s tho thu n gi a các bên. t góp v n. v trí. ranh gi i và tình tr ng t còn l i c a bên góp v n. 3. lo i t. di n tích. 4. kinh doanh v i cá nhân. v trí. Th i h n góp v n. theo ó ng i s d ng t (sau ây g i là bên góp v n) góp ph n v n c a mình b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t. Tên.

B o m quy n c a ng i th ba iv i t c góp v n. i t §iÒu 734. d ng t Ngh a v c a bên nh n góp v n b ng giá tr quy n s Bên nh n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t có các ngh a v sau ây: 1. d ng t Quy n c a bên nh n góp v n b ng giá tr quy n s Bên nh n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t có các quy n sau ây: t di n t nh ã 1. Ch ng XXXIII D NG T TH A K QUY N S ng h p bên ng h p tác §iÒu 733. quan nhà n c có th m quy n theo d ng t §iÒu 730. tr tr ng h p góp v n trong h p kinh doanh. 2. v trí. 1. lo i t. h ng t. nh n chuy n quy n s . s hi u và tình tr ng tho thu n trong h p ng. ng ký quy n s nh c a pháp lu t v d ng t t i c t ai. Cá nhân Cá nhân th a k quy n s d ng t c Nhà n c giao t. Hu b h p ng và yêu c u b i th ng thi t h i n u bên nh n góp v n không th c hi n vi c thanh toán ph n l i nhu n úng th i h n ho c thanh toán không y . ch Quy n c a bên góp v n b ng giá tr quy n s Bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t có các quy n sau ây: d ng ng l i nhu n theo t l góp v n b ng giá tr quy n s 2. cho thuê t. 3. §iÒu 731. 2. Yêu c u bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t giao tích. tr tr ng h p có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. c nh n l i quy n s th i h n góp v n ã h t. d ng t ã góp v n theo th a thu n ho c khi 4. Thanh toán ph n l i nhu n cho bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t úng th i h n. úng th i h n. th a k ph n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. c chuy n nh ng.158 quy 2. Th a k quy n s d ng t Th a k quy n s d ng t là vi c chuy n quy n s d ng t c a ng ch t sang cho ng i th a k theo quy nh c a B lu t này và pháp lu t v ai. Th c hi n các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t v §iÒu 732. 3. c s d ng t theo úng m c ích. úng th i h n. 3. t ai. c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong tr nh n góp v n là pháp nhân. úng ph ng th c ã tho thu n trong h p ng. t.

Quy n nhân thân thu c quy n tác gi bao g m: a) t tên cho tác ph m. ây g i i cùng sáng t o ra tác 2. i khác s a ch a. Ng i sáng t o tác ph m v n h c. s d ng. N i dung quy n tác gi 1. danh khi tác ph m c công b . chú gi i. xuyên t c tác ph m. khoa h c c th hi n d i b t k hình th c và b ng b t k ph ng ti n nào. Quy n s Ph n th sáu h u trí tu và chuy n giao công ngh Ch ng XXXIV M c1 Quy n tác gi và quy n liên quan Quy n tác gi §iÒu 736. khoa h c (sau chung là tác ph m) là tác gi c a tác ph m ó. ngh thu t. c i biên. c) Công b ho c cho phép ng d) B o v s toàn v n c a tác ph m. §iÒu 738. giá tr và không ph thu c vào b t k th t c nào. không phân bi t n i dung. h gia ình Th a k quy n s d ng c Nhà n H gia ình c Nhà n c giao t n u trong h có thành viên ch t thì quy n s d ng t c a thành viên ó c l i cho nh ng ng i th a k theo quy nh t i Ph n th t c a B lu t này và pháp lu t v t ai. bao g m tác ph m c d ch t ngôn ng này sang ngôn ng khác.159 d ng t có quy n th a k quy n s d ng c a B lu t này và pháp lu t v t ai. Quy n tác gi bao g m quy n nhân thân và quy n tài s n ph m. Tác gi 1. t theo quy t nh t i Ph n th t c giao cho §iÒu 735. i v i tác c nêu tên th t ho c bút i khác công b tác ph m. it ng quy n tác gi i t ng quy n tác gi bao g m m i s n ph m sáng t o trong các l nh v c v n h c. c t . tuy n ch n là tác gi c a tác ph m phái sinh ó. Trong tr ng h p có hai ng i ho c nhi u ng ph m thì nh ng ng i ó là các ng tác gi . §iÒu 737. chuy n th . ngh thu t. b) ng tên th t ho c bút danh trên tác ph m. tác ph m phóng tác. không cho ng xén. biên so n. 2. Ng i sáng t o ra tác ph m phái sinh t tác ph m c a ng i khác.

nhu n bút do ch s h u quy n tài s n chi tr theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu . Phân chia quy n c a ng tác gi Tr ng h p tác ph m c các ng tác gi sáng t o. 2. Quy n tài s n thu c quy n tác gi bao g m: a) Sao chép tác ph m. §iÒu 742. Quy n nhân thân thu c quy n tác gi t n t i vô th i h n. ng trình máy tính. Trong tr ng h p tác ph m c sáng t o trên c s th c hi n nhi m v ho c h p ng giao vi c thì quy n tài s n thu c v c quan. Trong tr ng h p quy n tài s n không thu c v tác gi thì tác gi có quy n nh n thù lao. Th i i m phát sinh và hi u l c quy n tác gi 1. 3. c sáng t o và c th ) Cho thuê b n g c ho c b n sao ch §iÒu 739. . d) Truy n t tác ph m n công chúng. b) Cho phép t o tác ph m phái sinh.160 3. n u các ng tác gi không có tho thu n khác. tr quy n công b ho c cho phép ng i khác công b tác ph m do pháp lu t v s h u trí tu quy nh. Trong tr ng h p tác ph m c sáng t o không ph i trên c s th c hi n nhi m v ho c h p ng giao vi c thì quy n tài s n thu c v tác gi . b và d kho n 2 B lu t này không c chuy n giao. §iÒu 740. trong ó m i ph n do t ng ng tác gi sáng t o có th tách r i s d ng c l p thì quy nh t i i u 740 c a B lu t này c áp d ng cho t ng ph n tác ph m cs d ng c l p ó. 2. Chuy n giao quy n tác gi 1. t ch c giao nhi m v ho c bên giao vi c theo h p ng. 3. nh p kh u b n g c và b n sao tác ph m. th h p i u 738 c a Quy n nhân thân quy nh t i i m c kho n 2 i u 738 c a B lu t này có c chuy n giao v i các i u ki n do pháp lu t v s h u trí tu quy nh. 2. §iÒu 741. Ch s h u quy n tác gi 1. Quy n tài s n thu c quy n tác gi t n t i trong th i h n do pháp lu t v s h u trí tu quy nh. tr tr ng h p có tho thu n khác. k th a. Quy n tài s n có th c chuy n giao toàn b ho c t ng ph n theo ng ho c th a k . Quy n nhân thân quy nh t i các i m a. Quy n nhân thân thu c v tác gi . c) Phân ph i. Quy n tác gi phát sinh k t ngày tác ph m hi n d i m t hình th c v t ch t nh t nh.

c) Phát sóng ho c truy n theo cách khác cu c bi u di n n công chúng. gi H p ng chuy n giao quy n tài s n thu c quy n tác Vi c chuy n giao m t ph n ho c toàn b quy n tài s n thu c quy n tác gi c th c hi n trên c s h p ng. ghi hình cu c bi u di n. H p ng chuy n giao quy n tác gi ph i c l p thành v n b n. b) Phân ph i. ghi hình bao g m quy n th c hi n và c m i khác th c hi n các hành vi sau ây: a) Sao chép toàn b ho c m t ph n b n ghi âm. Quy n i v i cu c bi u di n bao g m quy n nhân thân c a ng di n và quy n tài s n c a ng i u t th c hi n cu c bi u di n. Quy n i v i b n ghi âm. hình Ch s h u và n i dung quy n i v i b n ghi âm. ích th §iÒu 747.161 §iÒu 743. M c2 Quy n liên quan n quy n tác gi §iÒu 744. i bi u 2. Quy n nhân thân c a ng i bi u di n bao g m quy n c nêu tên khi bi u di n ho c khi phát hành các b n ghi âm. ghi hình thu c v ng ghi âm. nh p kh u b n g c ho c b n sao b n ghi âm. b n ghi âm. Quy n tài s n c a ng i ut th c hi n cu c bi u di n bao g m quy n th c hi n và c m ng i khác th c hi n các hành vi sau ây: a) Ghi âm. Quy n i v i cu c phát sóng bao g m quy n th c hi n ho c c m ng i khác th c hi n các hành vi sau ây: . ghi hình cu c bi u di n. ghi 1. ghi hình. cu c phát sóng c a các t ch c phát sóng và tín hi u v tinh mang ch ng trình c mã hoá. 3. ghi hình nh m m c ng m i. ghi hình. b) Sao chép. it ng quy n liên quan n quy n tác gi i t ng quy n liên quan n quy n tác gi (sau ây g i là quy n liên quan) bao g m cu c bi u di n c a ng i bi u di n. ghi hình cu c bi u di n và quy n c b o v s toàn v n hình t ng bi u di n. Ch s h u và n i dung quy n i v i cu c bi u di n 1. §iÒu 746. ng i ut t o ra b n 2. ghi hình. Quy n Ch s h u và n i dung quy n i v i cu c phát sóng i v i cu c phát sóng thu c v t ch c phát sóng. Quy n i v i b n ghi âm. 2. phân ph i b n g c ho c b n sao b n ghi âm. c) Cho thuê b n g c ho c b n sao b n ghi âm. 1. ghi hình ó. §iÒu 745.

tên th ng m i. i t ng quy n s gi ng cây tr ng h u công nghi p và quy n i v i 1. Quy n i v i tín hi u v tinh mang ch ng trình ng i u tiên phát tín hi u v tinh mang ch ng trình c mã hoá thu c v c mã hoá ó. Quy n s h u công nghi p i v i sáng ch . ki u dáng công nghi p. thi t k b trí m ch tích h p bán d n. b) Phân ph i b n ghi ho c b n sao b n ghi cu c phát sóng. thi t k b trí m ch tích h p bán d n. phát sóng. quy n i v i gi ng cây tr ng. ng quy n i v i gi ng cây tr ng là v t li u nhân gi ng và gi ng h u công nghi p và quy n i v i §iÒu 751. i t ng quy n s h u công nghi p bao g m sáng ch . thi t k b trí . 2. nhãn hi u. cho thuê thi t b ho c h th ng nh m m c ích gi i mã tín hi u v tinh c mã hoá. thi t k b trí m ch tích h p bán d n. cho phép ho c c m ng i khác th c hi n các hành vi sau: a) S n xu t. ki u dáng công nghi p. bi n i. 746. ki u dáng công nghi p. 747 và 748 c a B lu t này có th c chuy n giao. Quy n i v i tín hi u v tinh mang ch ng trình c mã hoá g m quy n th c hi n. thi t k b trí m ch tích h p bán d n. gi ng cây tr ng ó. bán. Vi c chuy n giao các quy n liên quan ng b ng v n b n. b) Quy n tài s n i v i sáng ch . bao g m quy n c ng tên tác gi trong v n b ng b o h do Nhà n c c p. ki u dáng công nghi p. ki u dáng công nghi p. bí m t kinh doanh. N i dung quy n s gi ng cây tr ng 1. c ng in m §iÒu 749. thi t k b trí m ch tích h p bán d n. nh p kh u. §iÒu 748. 2. Các quy n tài s n thu c quy n liên quan quy nh t i các i u 745. sao chép b n ghi. Ch s h u và n i dung quy n mang ch ng trình c mã hoá i v i tín hi u v tinh 1. phát l i m t ph n ho c toàn b cu c phát sóng. phân ph i l i tín hi u ã c gi i mã khi không gi quy n i v i tín hi u v tinh c mã hoá cho phép. Chuy n giao quy n liên quan 1. ki u dáng công nghi p. gi ng cây tr ng b ng lao ng sáng t o c a mình. gi i thi u v sáng ch . gi ng cây tr ng thu c v ng i ã tr c ti p t o ra sáng ch . bao g m quy n nhân thân và quy n tài s n c quy nh nh sau: a) Quy n nhân thân i v i sáng ch . b) Thu.162 a) Ghi. it cây tr ng. 2. ch d n a lý. trong các tài li u công b . l p ráp. Ch Quy n s c th c hi n trên c s h p ng XXXV i v i gi ng cây tr ng h u công nghi p và quy n §iÒu 750.

2. cá nhân áp ng các i u ki n do pháp lu t v s h u trí tu quy nh. Chuy n giao quy n s gi ng cây tr ng h u công nghi p và quy n 1. ho t 5. ti t l bí m t kinh ng m i thu c v 3. nhãn hi u. cá nhân ng kinh doanh trong i u ki n c nh tranh. s d ng. quy n i v i quan nhà n c có theo quy nh c a c xác l p trên c 3. ng m i dáng công nghi p. bao g m: a) S d ng nhãn hi u. tên th ng m i trong kinh doanh. nhãn hi u. gi ng cây tr ng ó. 2. Quy n ch ng c nh tranh không lành m nh ng c nh tranh trong kinh doanh. 4. a lý. bí m t kinh doanh. ngu n g c c a s n ph m thu c v t ch c. Quy n s h u công nghi p i v i sáng ch . ki u thi t k b trí m ch tích h p bán d n. c xác l p trên c s ho t i v i §iÒu 753. thi t k b trí m ch tích h p bán d n. ki u dáng công nghi p. b) Cho phép ho c c m ng i khác s d ng nhãn hi u trùng ho c t ng t n m c gây nh m l n v i nhãn hi u c a mình. bao g m: a) Khai thác. Quy n i v i tên th ng m i ch c phép chuy n giao cùng v i vi c . ki u dáng công nghi p. Quy n ch ng c nh tranh không lành m nh thu c v t ch c. §iÒu 752. bao g m quy n s d ng. gi ng cây tr ng thu c v ch s h u các i t ng ó. i khác ti p c n. tên th ng m i ó. 4. s d ng bí m t kinh doanh. b) Cho phép ho c c m ng doanh. c m ng i khác s d ng tên th ng m i gây nh m l n v i ho t ng kinh doanh c a mình.163 m ch tích h p bán d n. thi t k b trí m ch tích h p bán d n. Quy n s d ng ch d n a lý nh m ch d n xu t x . 2. cho phép ho c c m ng i khác s d ng sáng ch . Quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh thu c v t ch c. ch d n gi ng cây tr ng c xác l p trên c s quy t nh c a c th m quy n khi th c hi n vi c ng ký các i t ng ó pháp lu t v s h u trí tu . Quy n s h u công nghi p i v i sáng ch . quy n i v i gi ng cây tr ng có th c chuy n giao toàn b ho c m t ph n theo h p ng ho c th a k . Quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u. tên th ch s h u nhãn hi u. k th a. Quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh c xác l p trên c s có c thông tin t o thành bí m t kinh doanh m t cách h p pháp và s b o m t thông tin ó. Quy n s h u ch d n a lý thu c v Nhà n c. C n c xác l p quy n s v i gi ng cây tr ng h u công nghi p và quy n i 1. cá nhân có c thông tin t o thành bí m t kinh doanh m t cách h p pháp và th c hi n vi c b o m t thông tin ó. Quy n s h u công nghi p i v i tên th s s d ng h p pháp tên th ng m i ó.

2. §iÒu 756. b sung. H p ng chuy n giao công ngh ph i c ng ký t i c c có th m quy n trong tr ng h p pháp lu t có quy nh. i v i h p ng chuy n giao công ngh quy nh t i kho n 2 i u này. gi i pháp h p lý hoá s n xu t. ki n th c k thu t v công ngh d i d ng ph ng án công ngh . 3. i t ng chuy n giao công ngh bao g m bí quy t k thu t. cá nhân sau ây có quy n chuy n giao quy n s d ng. i m i công ngh . b n v . i v i h p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p phát sinh trên ng ký thì ch khi h p ng ó c ng ký m i có giá tr pháp lý i i th ba. vi c s a i. hu b h p ng chuy n giao công ngh ph i c l p thành h p ng b ng v n b n.164 chuy n giao toàn b th ng m i ó. Tr ng h p công ngh là i t ng c b o h quy n s h u trí tu thì vi c chuy n giao công ngh ph i c th c hi n cùng v i vi c chuy n giao quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu . 2. Nh ng tr ng h p khác do pháp lu t quy H p nh. c p phép c quy n kinh doanh và các i t ng khác do pháp lu t v chuy n giao công ngh quy nh. quy n s h u công ngh . ng chuy n giao công ngh 1. cá nhân c ch s h u công ngh cho phép chuy n giao quy n s d ng. thông tin d li u v công ngh chuy n giao. b sung. Vi c chuy n giao công ngh v n b n. hu b h p ng c ng ph i c ng ký t i c quan nhà n c có th m quy n. gia h n. v sinh lao ng. Ch s h u công ngh . Công ngh không áp ng các quy nh c a pháp lu t v an toàn lao ng. quy n s h u công ngh : 1. c s v i ng c s kinh doanh và ho t a lý không ng kinh doanh d i tên i v i ch d n c chuy n giao. các gi i pháp k thu t. PH N TH B Y QUAN H DâN S Có Y U T N C NGOàI . thông s k thu t. b o m s c kho con ng i. T ch c. Nh ng công ngh không c chuy n giao 1. 3. s h p ng b ng quan nhà §iÒu 757. Vi c s a i. Quy n 4. 2. ch ng trình máy tính. b o v môi tr ng. it ng chuy n giao công ngh 1. §iÒu 755. gia h n. Quy n chuy n giao công ngh T ch c. Ch ng XXXVI Chuy n giao công ngh §iÒu 754. n c th c hi n trên c 2. s k thu t. công th c.

2. Các quy nh c a pháp lu t dân s C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam c áp d ng i v i quan h dân s có y u t n c ngoài. 3. tr ng h p pháp lu t n c ó d n chi u tr l i pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam thì áp d ng pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. n u c áp d ng ho c h u qu c a vi c áp d ng không trái v i các nguyên t c c n c a pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. ng i Vi t Nam nh c n c ngoài ho c là các quan h dân s gi a các bên tham gia là công dân. các v n b n pháp lu t khác c a C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam ho c i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên d n chi u n vi c áp d ng pháp lu t n c ngoài thì pháp lu t c a n c ó c áp d ng. Pháp lu t n c ngoài c ng c áp d ng trong tr ng h p các bên có tho thu n trong h p ng. n u s tho thu n ó không trái v i quy nh c a B lu t này và các v n b n pháp lu t khác c a C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. n u vi c áp d ng ho c h u qu c a vi c áp d ng không trái v i các nguyên t c c b n c a pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. Trong tr ng h p i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a B lu t này thì áp d ng quy nh c a i u c qu c t ó. Trong tr ng h p B lu t này ho c các v n b n pháp lu t khác c a C ng hoà xã hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam d n chi u n vi c áp d ng pháp lu t c a n c mà ng i n c ngoài là công dân thì pháp lu t áp d ng iv i ng i không qu c t ch là pháp lu t c a n c n i ng i ó c trú.165 §iÒu 758. Trong tr ng h p quan h dân s có y u t n c ngoài không cB t này. Trong tr ng h p B lu t này. lu i h vi b 4. 2. ng i n c ngoài có hai hay nhi u qu c t ch n c ngoài 1. n u ng i ó không có n i c trú thì áp d ng pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. thay i. cá nhân n c ngoài. t ch c Vi t Nam nh ng c n c xác l p. C n c áp d ng pháp lu t i v i ng i không qu c t ch. ch m d t quan h ó theo pháp lu t n c ngoài. §iÒu 759. t ch c. Trong tr ng h p B lu t này ho c các v n b n pháp lu t khác c a . áp d ng pháp lu t dân s C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. các v n b n pháp lu t khác c a C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. phát sinh t i n c ngoài ho c tài s n liên quan n quan h ó n c ngoài. §iÒu 760. pháp lu t n c ngoài và t p quán qu c t 1. Quan h dân s có y u t n c ngoài Quan h dân s có y u t n c ngoài là quan h dân s có ít nh t m t trong các bên tham gia là c quan. tr tr ng h p B lu t này có quy nh khác. u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên ho c p ng dân s gi a các bên i u ch nh thì áp d ng t p quán qu c t . i u c qu c t .

§iÒu 765. Xác nh ng hành vi dân s i không có. ngoài N ng l c pháp lu t dân s c a cá nhân là ng i n c 1. Trong tr ng h p ng i n c ngoài c trú t i Vi t Nam thì vi c xác nh ng i ó không có. m t ho c b h n ch n ng l c hành vi dân s ph i tuân theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. th c hi n các giao d ch dân s t i Vi t Nam thì n ng l c hành vi dân s c a ng i n c ngoài c xác nh theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. Trong tr ng h p ng i n c ngoài xác l p. N ng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân n c ngoài theo pháp lu t c a n c n i pháp nhân ó c thành l p. tr tr ng h p pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam có quy nh khác. 2. Trong tr ng h p ng i n c ngoài c trú t i Vi t Nam thì vi c xác nh ng i ó m t tích ho c ch t ph i tuân theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. m t ho c b h n ch n ng l c 1. Xác nh ng i m t tích ho c ch t 1. Vi c xác nh m t ng i m t tích ho c ch t ph i tuân theo pháp lu t c a n c mà ng i ó có qu c t ch vào th i i m tr c khi có tin t c cu i cùng v vi c m t tích ho c ch t. §iÒu 764. §iÒu 762. 2. N ng l c hành vi dân s c a cá nhân là ng i n c ngoài c xác nh theo pháp lu t c a n c mà ng i ó là công dân. §iÒu 761. ngoài N ng l c hành vi dân s c a cá nhân là ng i n c 1.166 C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam d n chi u n vi c áp d ng pháp lu t c a n c mà ng i n c ngoài là công dân thì pháp lu t áp d ng i v i ng i n c ngoài có hai hay nhi u qu c t ch n c ngoài là pháp lu t c a n c mà ng i ó có qu c t ch và c trú vào th i i m phát sinh quan h dân s . §iÒu 763. tr tr nh t i kho n 2 i u này. N ng l c pháp lu t dân s c a cá nhân là ng i n nh theo pháp lu t c a n c mà ng i ó có qu c t ch. N ng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân n c ngoài 1. m t n ng l c hành vi dân s ho c b h n ch n ng l c hành vi dân s ph i tuân theo pháp lu t c a n c mà ng i ó có qu c t ch. 2. n u ng i ó không c trú t i m t trong các n c mà ng i ó có qu c t ch thì áp d ng pháp lu t c a n c mà ng i ó có qu c t ch và có quan h g n bó nh t v quy n và ngh a v công dân. Ng i n c ngoài có n ng l c pháp lu t dân s t i Vi t Nam nh công dân Vi t Nam. tr tr ng h p pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam có quy nh khác. c xác nh ng h p quy . Vi c xác nh ng i không có n ng l c hành vi dân s . c ngoài c xác 2.

Hình th c c a di chúc ph i tuân theo pháp lu t c a n c n i l p di chúc. Quy n th a k iv ib t n i có b t ng s n ó. c mà ng i c ng s n ph i tuân theo pháp lu t c a n ng s n thu c v Nhà n i th a k là b t cn i c mà 4. §iÒu 767. Th a k theo di chúc 1. §iÒu 769. ch m d t quy n s h u tài s n. Quy n s h u tài s n 1. Di s n không có ng i th a k là ng s n thu c v Nhà n ng i l i di s n th a k có qu c t ch tr c khi ch t. th c hi n các giao d ch dân s t i Vi t Nam thì n ng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân c xác nh theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. th c hi n. iv i c n i ng s n trên ng v n chuy n c xác nh ng s n c chuy n n. Vi c xác nh quy n s h u i v i tàu bay dân d ng và tàu bi n t i Vi t Nam ph i tuân theo pháp lu t v hàng không dân d ng và pháp lu t v hàng h i c a C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. §iÒu 768. Vi c phân bi t tài s n là ng s n ho c b t theo pháp lu t c a n c n i có tài s n. Th a k theo pháp lu t ph i tuân theo pháp lu t c a n l i di s n th a k có qu c t ch tr c khi ch t. N ng l c l p di chúc. §iÒu 766. n u không có tho ng s n c xác nh 3. n i dung quy n s h u i v i tài s n c xác nh theo pháp lu t c a n c n i có tài s n ó. 2. Quy n s h u theo pháp lu t c a n thu n khác. 3. H p ng dân s 1. 2. thay i. 2. thay i và hu b di chúc ph i tuân theo pháp lu t c a n c mà ng i l p di chúc là công dân. Vi t Nam ph i tuân theo pháp .167 2. Trong tr ng h p h p ng không ghi n i th c hi n thì vi c xác nh n i th c hi n h p ng ph i tuân theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. 4. H p ng c giao k t t i Vi t Nam và th c hi n hoàn toàn t i Vi t Nam thì ph i tuân theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. Th a k theo pháp lu t có y u t n c ngoài 1. Di s n không có ng có b t ng s n ó. Trong tr ng h p pháp nhân n c ngoài xác l p. Quy n và ngh a v c a các bên theo h p ng c xác nh theo pháp lu t c a n c n i th c hi n h p ng. n u không có tho thu n khác. Vi c xác l p. tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 và kho n 4 i u này. 2. H p ng liên quan n b t ng s n lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam.

3. B i th ng thi t h i ngoài h p ng 1. §iÒu 772. pháp nhân n c ngoài i v i tác ph m l n u tiên c công b . nhà c a và các b t ng s n khác trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. §iÒu 774. Vi c b i th ng thi t h i ngoài h p ng c xác nh theo pháp lu t c a n c n i x y ra hành vi gây thi t h i ho c n i phát sinh h u qu th c t c a hành vi gây thi t h i. §iÒu 771.168 §iÒu 770. Trong tr ng h p hành vi gây thi t h i x y ra ngoài lãnh th n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam mà ng i gây thi t h i và ng i b thi t h i u là công dân ho c pháp nhân Vi t Nam thì áp d ng pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. tàu bi n gây ra không ph n qu c t ho c bi n c c xác nh theo pháp lu t c a n c mà tàu bay. Th i i m giao k t h p ng v ng m t c xác nh theo pháp lu t c a n c c a bên ngh giao k t h p ng n u bên này nh n c tr l i ch p nh n c a bên c ngh giao k t h p ng. Trong tr ng h p h p ng c giao k t n c ngoài mà vi ph m quy nh v hình th c h p ng theo pháp lu t c a n c ó. Hình th c h p ng liên quan n vi c xây d ng ho c chuy n giao quy n s h u công trình. quy n và ngh a v c a bên t nguy n th c hi n quan h giao d ch n ph ng c xác nh theo pháp lu t c a n c n i c trú ho c n i có ho t ng chính c a bên ó. Vi c b i th ng thi t h i do tàu bay. 2. . tàu bi n mang qu c t ch. §iÒu 773. nh ng không trái v i quy nh v hình th c h p ng theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam thì hình th c h p ng c giao k t n c ngoài ó v n c công nh n t i Vi t Nam. tr tr ng h p pháp lu t v hàng không dân d ng và pháp lu t v hàng h i c a C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam có quy nh khác. ph bi n t i Vi t Nam ho c c sáng t o và th hi n d i hình th c nh t nh t i Vi t Nam c b o h theo quy nh c a pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam và i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. Hình th c c a h p ng ph i tuân theo pháp lu t c a n c n i giao k t h p ng. Hình th c c a h p ng dân s 1. 2. Giao d ch dân s n ph ng Trong quan h giao d ch n ph ng. Quy n tác gi có y u t n c ngoài Quy n tác gi c a ng i n c ngoài. Giao k t h p ng dân s v ng m t Trong tr ng h p giao k t h p ng v ng m t thì vi c xác nh n i giao k t h p ng ph i tuân theo pháp lu t c a n c n i c trú c a cá nhân ho c n i có tr s chính c a pháp nhân là bên ngh giao k t h p ng.

k h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 n m 2005.169 §iÒu 775. Th i hi u kh i ki n Th i hi u kh i ki n i v i quan h dân s có y u t n c ngoài nh theo pháp lu t c a n c mà pháp lu t n c ó c áp d ng ch nh quan h dân s có y u t n c ngoài t ng ng. pháp nhân Vi t Nam v i ng i n c ngoài. ph i tuân theo quy nh c a B lu t này. Quy n s h u công nghi p và quy n tr ng có y u t n c ngoài i v i gi ng cây Quy n s h u công nghi p. c xác i u B lu t này ã c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam khoá XI. §iÒu 776. pháp nhân n c ngoài i v i các i t ng c a quy n s h u công nghi p. vi c chuy n giao công ngh t n c ngoài vào Vi t Nam và t Vi t Nam ra n c ngoài. Chuy n giao công ngh có y u t n c ngoài Vi c chuy n giao công ngh gi a cá nhân. Ch t ch qu c h i Nguy n V n An . quy n i v i gi ng cây tr ng c a ng i n c ngoài. n u vi c áp d ng ho c h u qu c a vi c áp d ng ó không trái v i các nguyên t c c b n c a pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam. §iÒu 777. các v n b n pháp lu t khác c a Vi t Nam v chuy n giao công ngh và i u c qu c t mà Vi t Nam là thành viên ho c pháp lu t c a n c ngoài. pháp nhân n c ngoài. i t ng c a quy n i v i gi ng cây tr ng ã c Nhà n c Vi t Nam c p v n b ng b o h ho c công nh n c b o h theo quy nh c a pháp lu t C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam và i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->