P. 1
Financiarul-Investitia in Aur

Financiarul-Investitia in Aur

|Views: 43|Likes:
articol din ziarul Financiarul depre investitia in metale pretioase in Romania
articol din ziarul Financiarul depre investitia in metale pretioase in Romania

More info:

Published by: CRISTINA CARMEN DASCALU on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2010

pdf

text

original

04

Vineri, 22 ianuarie 2010

FINAN}E/B~NCI

|n condi]iile unor pie]e afectate de criza financiar`,

Investi]ia \n aur, modalitate sigur` de protejare \mpotriva infla]iei
re]ul aurului a dep`[it din nou 100 lei/gram \n ianuarie, oferind celor care au ales s` investeasc` \n materialul pre]ios o rat` a profitului net superioar` altor instrumente investi]ionale, \n condi]iile unui risc minim. Criza financiar` [i devalorizarea monedei na]ionale, dar [i a valutelor, face din investi]ia \n aur o solu]ie sigur`, pe termen lung, care nu implic` riscurile pie]ei de capital, dar ofer` randamente foarte bune.
Alecsandru ION

P

INFLA}IE
Infla]ia erodeaz` puterea de cump`rare, precum [i valoarea investi]iilor personale pe termen lung
Evolu]ia pre]urilor bunurilor de consum

1 litru lapte 1,00 lei 2000 2,00 lei 2005 3,50 lei 2009 1 kg p^ine 0,90 lei 2000 1,40 lei 2005 3,00 lei 2009

Criza economic` [i financiar`, precum [i deprecierea drastic` a \ncrederii \n masa monetar` au scos \n eviden]` necesitatea unui instrument investi]ional care s` poat` aduce randamente ridicate, dar \n acela[i timp lipsite de risc. C`derea burselor de anul trecut a ar`tat c` investi]ia \n ac]iuni, de[i poate aduce randamente de peste 100%, poate fi extrem de riscant`, \n timp ce siguran]a unei investi]ii \n titluri de stat vine cu un randament ce cu greu poate dep`[i 10%. Un investitor poate eluda \ns` riscurile ce apar \n urma unei investi]ii \n pia]a de capital, dar [i randamentele reduse oferite de pia]a financiar`, inclusiv de dob^nzile la depozite [i de profitul adus de titlurile de stat, prin cump`rarea de aur, care se dovede[te a fi o solu]ie pe termen lung. Mai mult dec^t at^t, investi]ia \n aur se prezint` a

imobiliar. Iar criza economic` a f`cut ca pre]ul aurului s` creasc` \n ultimele luni cu p^n` la 25%. |n plus, cei mai mul]i dintre exper]ii \n economie apreciaz` c` infla]ia [i devalorizarea monedei na]ionale, dar [i a dolarului american, coroborate cu capacitatea metalului pre]ios de a-[i p`stra valoarea pe o perioad` lung` de timp, fac din investi]ia \n aur o alegere foarte bun`. Lucru dovedit [i de cre[terea cererii de aur din partea investitorilor priva]i, care a \nregistrat \n primul trimestru din 2009 un avans anual de 1094% \n Austria, 437% \n Elve]ia, 400% \n Germania, respectiv, 216% \n Statele Unite ale Americii (SUA). Plusurile investi]iei \n aur sunt stabilitatea,

fi o alegere excelent` pe timp de criz`, av^nd \n vedere c`, prin tendin]a sa de a se scumpi atunci c^nd nivelul de trai scade, aurul ofer` o foarte bun` protec]ie \mpotriva infla]iei. Aurul este v`zut de speciali[ti ca o investi]ie sigur`, de viitor, mai ales c`, \n perioadele tulburi pe care le traverseaz` at^t economia na]ional`, c^t [i cea global`, metalul pre]ios are tendin]a s` se scumpeasc`. Aurul este o investi]ie care protejeaz` capitalul, cererea de aur \nregistr^nd o cre[tere impor tant` \n Rom^nia anul trecut, inclusiv \n urma evolu]iilor descendente din domeniul

siguran]a [i corelarea redus` cu pie]ele de ac]iuni.

Apreciere continu` a pre]ului aurului
|n Rom^nia nu exist` o pia]` a aurului, pre]ul fiind mult influen]at de tranzac]iile de pe pia]a interna]ional`. Astfel, pre]ul de referin]` pentru gramul de aur, stabilit de Banca Na]ional`

a Rom^niei, dep`[e[te \n prezent valoarea de 105 lei, dup` ce, pe 2 decembrie 2009, a atins maximul istoric de 109,5898 lei. Pentru compara]ie, un gram de aur costa \n medie 55 de lei la nivelul anului 2007, ceea ce \nseamn` c` pre]ul aurului practic s-a dublat \n doi ani. Deprecierea rapid` a valorii diverselor modene interna]ionale, pe fondul crizei financiare, precum [i dorin]a unor state cu influen]` major` asupra economiei globale de a renun]a la ]inerea rezervelor na]ionale \n dolari, fac din aur o modalitate sigur` de p`strare a averilor, f`r` riscul de depreciere. Mai ales c` tendin]a la nivel interna]ional a fost [i r`m^ne de apreciere a pre]ului aurului, inclusiv pe fondul m`surilor de plafonare a produc]iei. |n urma acestor evolu]ii, pre]ul aurului pe plan interna]ional a crescut de patru ori din 1999 p^n` \n prezent, majoritatea exper]ilor anticip^nd o evolu]ie similar` [i \n urm`torul interval de timp. Mai ales c` pre]ul aurului a crescut cu peste 300% \n ultimii [apte ani. Astfel, pre]ul mediu al aurului a fost de 871,96 dolari/uncie \n 2008, comparativ cu 288,70 dolari/uncie \n 1998. O cre[tere de peste trei ori ce echivaleaz` cu un avans similar al

valorii investi]iei, \n condi]iile \n care riscurile de]inerii de aur sunt foarte mici. Iar la finele anului trecut aurul a \nregistrat pe plan mondial cota]iirecord \n istoria sa, ce au adus de]in`torilor profituri pe m`sur`.

Oportunit`]i pentru investi]iile \n aur
Accesul limitat la cump`rarea de aur este privit ca punctul slab al materialului pre]ios ca [i instrument investi]ional \n Rom^nia. Exist` dou` variante de tranzac]ionare. Prima este virtual`, prin care clientul nu prime[te metalul propriuzis, ci un certificat care atest` posesia [i care poate fi transformat \n lichidit`]i. A[a se cumpar` de la un gram p^n` la 500 de grame. A doua variant` este cea \n care investitorul prime[te aurul propriu-zis. |n acest caz, apar costuri de depozitare, gestionare [i transport, dar relativ nesemnificative \n raport cu valoarea metalului. Pe pia]a aurului din Rom^nia, doi juc`tori ofer` doritorilor posibilitatea de a investi \n metalul pre]ios: Pyraeus Bank [i Aurom Service&Investment, dar ultimul men]ionat este singurul care se adreseaz` inclusiv investitorilor care nu dispun de sume foarte mari, fiind un partener puternic [i de \ncredere al`turi de care rom^nii \[i

pot nu doar proteja capitalul de devalorizare, ci pot ob]ine chiar profituri, indiferent de conjunctura economic`. Formula pe care o ofer` Aurom Service&Investment investitorilor interesa]i de plasamente \n aur este urm`toarea: suma minim` ce poate fi investit` este de 3000 de euro, \n cazul pl`]ii unice exist^nd \ns` [i posibilitatea achit`rii \n rate. |n cazul pl`]ii \n rate, rata minim` este de 10 euro. Aceast` op]iune implic` un agio de 5% din valoarea final` (variant` uzual` \n orice tip de investi]ie de tipul fondurilor sau a produselor similare), acesta urm^nd s` fie returnat integral clien]ilor care \[i respect` obliga]iile de plat`. Investitorul poate opta pentru livrarea sau pentru depozitarea aurului, dar pentru depozitare pl`te[te un comision de 0,1% pe lun`, plus TVA impus de lege. |n plus, investitorul are acces on-line 24 de ore pe zi la contul s`u de depozit, care este protejat cu o parol`. Firma Aurom Service&Investment se afl` \n plin` expansiune pe pia]a rom^neasc`, ca partener exclusiv al companiei germane Auvesta Edelmetalle AG [i este autorizat` ca intermediar/v^nz`tor de metale pre]ioase de c`tre Asocia]ia Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorului - Depar ta-

Deprecierea rapid` a valorii diverselor modene interna]ionale, pe fondul crizei financiare, precum [i dorin]a unor state cu influen]` major` asupra economiei globale de a renun]a la ]inerea rezervelor na]ionale \n dolari, fac din aur o modalitate sigur` de p`strare a averilor, f`r` riscul de depreciere.
mentul Metale Pre]ioase, potrivit reglement`rilor legale \n vigoare. Beneficiind de expertiza partenerului german, Aurom Service&Investment ofer` celor interesa]i oportunitatea alegerii unor plasamente avantajoase, precum [i posibilitatea particip`rii la seminarii [i prezent`ri ale produselor Auvesta Edelmetalle AG, destinate persoanelor fizice rom^ne care doresc s` \[i asigure stabilitatea financiar` pe termen lung. Compania Auvesta Edelmetalle AG este prezent` \n Germania, Austria, Elve]ia, Cehia, Slovacia, Ungaria [i Rom^nia, fiind specializat` \n domeniul comer]ului cu metale pre]ioase. Aceasta ofer` clien]ilor s`i posibilitatea achizi]ion`rii de metale pre]ioase, la pre]uri avantajoase [i depozitarea acestora.

SITUA}IA PIE}EI
Cre[terea cererii de aur fizic
Cre[terea cererii \n trimestrul I 2009 din partea investitorilor priva]i

Cre[terea cererii de aur

Tone - 2008

Tone - 2009

Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4

1094% 437% 400% 216%

1,9 7,3 11,8 8,7

22,7 39,2 59,0 27,4

PROTEC}IA LA INFLA}IE
Aurul \[i p`streaz` valoarea [i dup` 100 de ani Plata \n aur 1906 - o uncie 2008 - o uncie
1 uncie = 31,1 gr. aur

Plata \n bani 1906 - 20 dolari 2008 - 720 dolari

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->