STATUTUL

PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

- Bucureşti, 19 mai 2005 -

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 Denumirea, însemnul partidului şi semnul electoral
Articolul 1 Denumirea partidului este Partidul Social Democrat -prescurtat P.S.D.

Articolul 2 Semnul electoral al Partidului Social Democrat constă în trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului - P.S.D., iar însemnul partidului este mâna cu trandafir - însemnul Internaţionalei Socialiste.

Secţiunea a 2-a Definirea, scopurile şi obiectivele partidului Articolul 3 (1) Partidul Social Democrat este un partid modern, de centru stânga, un partid naţional, cu vocaţie europeană, care promovează idealurile Revoluţiei Române din 1989, continuatorul tradiţiei de peste 100 de ani a social – democraţiei, care militează pentru edificarea în România a unui stat de drept, social si democrat. (2) Partidul Social Democrat promovează doctrina social-democrată contemporană, fundamentată pe principiile de libertate, dreptate socială, egalitate de şanse şi solidaritate. (3) Partidul Social Democrat este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetăţenilor care consideră munca şi creativitatea elementul fundamental al existenţei şi al formării personalităţii. (4) Partidul Social Democrat acţionează pentru respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, a formei republicane de guvernământ, pentru apărarea suveranităţii naţionale, a independentei şi unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept.

2

(5) Partidul Social Democrat contribuie la libera exprimare a voinţei politice a cetăţenilor, promovează respectarea principiilor democraţiei, pluralismului politic şi separaţiei puterilor în stat, asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă şi stat. (6) Partidul Social Democrat stimulează competiţia internă pentru promovarea în structurile de partid, administrative sau în Parlament, a acelor membri care au demonstrat o pregătire profesională recunoscută şi o probitate morală necontestată. În acest scop se instituie alegerile preliminare pentru desemnarea candidaţilor partidului la funcţia de deputat sau senator.

Articolul 4 Partidul Social Democrat urmăreşte numai obiective politice în conformitate cu Statutul şi Programul Politic ale partidului, astfel: (1) promovează valorile şi interesele naţionale, principiile social-democraţiei moderne şi ale consolidării statului de drept; (2) susţine că proprietatea privată stă la baza economiei de piaţă, fiind expresia economică a liberei iniţiative a cetăţeanului; consideră că proprietatea privată este un factor esenţial al progresului economic general şi al bunăstării individuale; se pronunţă pentru dimensionarea raţională, pe criterii de eficienţă, a proprietăţii publice şi private a statului; (3) susţine restructurarea şi modernizarea economiei naţionale, procesul de privatizare, pentru realizarea economiei sociale de piaţă, precum şi continuarea reformei în administraţia publică centrală şi locală, subordonată slujirii intereselor cetăţenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie şi administraţia publică şi pentru concretizarea rolului statului ca forţă de echilibru în societate; (4) elaborează şi susţine programe care să asigure înfăptuirea reformei economice şi sociale, a echităţii sociale exprimate prin egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii ţării, promovarea şi afirmarea valorilor umane; (5) elaborează şi susţine programe concrete de protecţie socială a categoriilor defavorizate, aplicând imperativul justiţiei sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei, în vederea creşterii coeziunii sociale şi refacerii relaţiilor fireşti între cetăţean şi stat; (6) promovează dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii, a bisericii şi tradiţiilor sale condiţii esenţiale ale progresului general al ţării şi ale spiritualităţii româneşti şi universale; (7) recunoaşte şi susţine rolul femeii în familie şi în societate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează accesul la reprezentare proporţională a femeilor în toate funcţiile şi structurile politice. (8) promovează programe şi acţiuni de formare şi afirmare a tineretului; (9) militează pentru ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului ambiant;
3

(10) apără drepturile şi libertăţile omului; respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnica al cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale; combate extremismul de orice fel, manifestările de rasism, şovinism, separatism etnic sau teritorial; (11) susţine strategia de integrare a României în structurile europene şi euroatlantice; promovează politica externa a statului consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele, îndeosebi cu ţările vecine; (12) aderă la valorile şi principiile promovate de Internaţionala Socialistă şi militează pentru aplicarea acestora în viaţa social-politică românească; colaborează şi întreţine relaţii cu partide sau organizaţii social-democrate sau de altă orientare politică democratică.

C A P I T O L U L II MEMBRII PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI
Secţiunea 1 Calitatea de membru al partidului Articolul 5 (1) Poate deveni membru al Partidului Social Democrat, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean român fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, sex, avere sau origine socială şi care îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) recunoaşte Statutul şi Programul Politic ale Partidului Social Democrat; c) manifestă angajare şi spirit de dăruire pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor partidului; d) are o conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare intereselor ţării şi ale partidului; e) are recomandare din partea unui membru al Partidului Social Democrat . (2) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai P.S.D. şi pot constitui grupe de partid, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

Articolul 6 (1) Adeziunea, recomandarea, hotărârea de primire în partid, precum şi confirmarea acesteia compun fişa de primire în partid; fişa de primire în partid se depune la organizaţia locală în raza căreia solicitantul are domiciliul, reşedinţa sau zona unde îşi desfăşoară activitatea. În cazul persoanelor prevăzute la Articolul 5, alin. (2), fişa de primire în partid se depune la Consiliul Naţional, care ţine şi evidenţa acestora.

4

persoanele cărora. (3) Calitatea de membru al P.S. (3) persoanele condamnate pentru acţiuni contrare Revoluţiei Române din Decembrie 1989. (4) persoanele lipsite de drepturi electorale. dar care recunosc şi sunt de acord cu principiile şi programele partidului. care se pronunţă prin decizie definitivă. inclusiv prin acţiuni abuzive în slujba dictaturii şi totalitarismului. persoanele care fac parte din asociaţii sau organizaţii secrete din ţară sau de peste hotare. infracţiuni săvârşite cu violenţă şi alte fapte antisociale grave. în termen de 15 zile..S. confirmată în prezenţa solicitantului. persoanele care au dosare penale în curs de cercetare pentru diferite infracţiuni pot fi primite în partid numai după soluţionarea definitivă în justiţie a cazurilor respective. anarhismul.(2) Biroul organizaţiei locale va dezbate şi va aproba adeziunea care îndeplineşte condiţiile cerute de statut. în mod expres. 5 . la Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene sau al municipiului Bucureşti. se dobândeşte la data hotărârii Biroului organizaţiei locale.D.D. eliberat potrivit normelor stabilite de Comitetul Executiv Naţional al P. persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor ţării. pot activa ca simpatizanţi ai Partidului Social Democrat. şovinismul şi orice alte idei ori acţiuni extremiste sau contrare drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. prin lege. (8) persoanele care fac parte din organizaţii apolitice care promovează obiective sau programe contrare principiilor Partidului Social Democrat. în termen de cel mult o lună. în prezenţa solicitantului. Articolul 7 Nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat: (1) persoanele care fac parte din alte partide sau alianţe politice din ţară sau din străinătate. corupţie. de către Biroul organizaţiei de partid teritoriale. ideologia fascistă.D. (7) persoanele care promovează violenţa. le este interzisă asocierea politică. (2) persoanele compromise moral şi politic. (6) persoanele care au săvârşit grave abuzuri în funcţiile publice sau politice. rasismul. (5) persoanele care se află în situaţiile de interdicţie prevăzute de legea partidelor politice.S. (4) Hotărârea Biroului organizaţiei locale sau a Biroului organizaţiei teritoriale poate fi contestată de cei interesaţi. Articolul 8 (1) Cetăţenii români care nu au calitatea de membri ai P. (5) Atestarea apartenenţei la Partidul Social Democrat se face pe baza carnetului de membru al partidului.

(2) Evidenţa simpatizanţilor P. sociale sau organizatorice fundamentale. (4) să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale partidului în condiţiile legii. în cazul revenirii în partid. precum şi iniţiativă politică. (8) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor. (5) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor Partidului Social potrivit competenţelor stabilite în Statut. şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizaţiei din care fac parte. sau pentru alte cauze. (10) să se autosuspende din partid pentru îndeplinirea unor funcţii incompatibile cu calitatea de membru.S. cu efect imediat. se ţine de către organizaţiile de partid pe lângă care aceştia doresc să activeze. cu încunoştiinţarea organizaţiei din care fac parte. în cadru organizat. la expirarea perioadei de autosuspendare. de orice fel. acestora li se poate recunoaşte continuitatea vechimii în partid.D. (11) să demisioneze din partid în orice moment. să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală şi centrală. (9) să aibă iniţiativă legislativă în Parlamentul României sau în Consiliile locale şi judeţene în condiţiile legii. în problemele politice. Secţiunea a 2-a Drepturile membrilor Articolul 9 Membrii Partidului Social Democrat au următoarele drepturi: (1) să-şi exprime liber opinia. Democrat (6) să fie consultaţi periodic. cu privire la opţiunile politice ale partidului. iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor. (7) să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor sale de conducere faţă de atacurile şi presiunile politice injuste. economice. (2) să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului. 6 . (3) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri. (12) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau personal. precum şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice. la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice.

. (3) să acţioneze pentru înfăptuirea obiectivelor din Programul Politic. (6) să nu exprime în public. indivizibilitatea. (10) să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile acestuia.S. (2) să cunoască şi să respecte Statutul şi Programul Politic al P. prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului şi să asigure aplicarea lor. să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului. pentru ridicarea prestigiului României în lume. (11) să plătească cotizaţia de membru al partidului.D.Secţiunea a 3-a Îndatoririle membrilor Articolul 10 Membrii Partidului Social Democrat au următoarele îndatoriri: (1) să militeze pentru unitatea. corectitudine şi moralitate. (7) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid. păreri ce contravin orientărilor acestuia şi să nu participe la manifestări cu astfel de caracter. (5) să participe cu regularitate la adunările generale ale organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate. în numele partidului. 7 . (8) să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului. în cadrul organizat al partidului. în întreaga lor activitate. prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber. suveranitatea şi independenţa statului naţional român. (9) să dovedească. (4) să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic.

Proceduri de aplicare. cu votul majorităţii membrilor acestuia şi vor fi confirmate de organul ierarhic superior. (2) avertismentul ultimativ. pot fi excluşi din partid numai cu acordul formulat în scris de către organul de conducere din care fac parte. (2) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere pe care o îndeplineşte se face de către organul care l-a ales. (2). (1). (5) şi (6) se hotărăsc de organele de conducere ale organizaţiei din care face parte membrul de partid respectiv. după împlinirea unui termen de cel puţin şase luni. (6) Reprimirea în partid se poate face numai după împlinirea unui termen de cel puţin un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de excludere.Secţiunea a 4-a Sancţiuni disciplinare.S. Articolul 11 Membrilor Partidului Social Democrat care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică. 8 . Articolul 12 (1) Sancţiunile prevăzute la art. (4) Membrii de partid din organele alese ale P. (4) retragerea sprijinului politic pentru funcţia obţinută. 11 alin. una din următoarele sancţiuni: (1) discutarea şi avertizarea în Biroul organizaţiilor locale sau teritoriale în evidenţa căreia se află sau în organul de conducere din care fac parte. (5) Ridicarea sancţiunii este de competenţa organului de conducere care a hotărât aplicarea acesteia. (3) suspendarea din funcţie pe timp limitat ori revocarea din funcţia de conducere. în funcţie de gravitatea acestora.D. Procedura de sancţionare se declanşează din oficiu sau la cererea organelor ierarhic superioare. (3) Retragerea sprijinului politic se hotărăşte de către organul de conducere al partidului care l-a acordat sau de către organul ierarhic superior. (6) excluderea din Partidul Social Democrat. (5) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului.

9 . (2) Demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii.12 alin. ori cu organul care a aplicat sancţiunea. radiere sau excludere. ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză.S. în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii de sancţionare. (3) Radierea se face în cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetăţeniei române. în raport cu funcţia deţinută de cel în cauză la nivel teritorial sau central. la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală a Partidului Social Democrat. după caz. Se consideră de drept demisie înscrierea celui în cauză într-un alt partid politic.(1) din Statutul P. (2) Hotărârea de excludere din partid a unui membru al Consiliului National se poate ataca numai la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală a Partidului Social Democrat. Secţiunea a 5-a Încetarea sau pierderea calităţii de membru al partidului Articolul 14 (1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat încetează sau se pierde prin demisie. (4) Excluderea se hotărăşte conform prevederilor art.Articolul 13 (1) Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală sau a municipiului Bucureşti ori.D.

pe raza secţiilor de votare. Articolul 17 (1) Organele de conducere ale partidului la nivel teritorial. (2) Un membru al PSD poate ocupa. d) organizaţii judeţene. judeţean şi central sunt alese prin vot secret.S.D. reşedinţa sau locul de muncă în raza teritorială a organizaţiei locale sau. (2) Organizaţiile Partidului Social Democrat prevăzute la alin.C A P I T O L U L III STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE P. în unităţile administrativ-teritoriale respective. (1) au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice. respectiv de sector în cadrul municipiului Bucureşti. PROCEDURA DE ALEGERE ŞI COMPETENŢELE Secţiunea 1 Principii de organizare Articolul 15 (1) Partidul Social Democrat este organizat şi funcţionează. b) organizaţii locale. cel mult două funcţii în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri. (4) Organele de conducere ale partidului îşi desfăşoară activitatea statutar. orăşeneşti. 10 . respectiv a municipiului Bucureşti. municipale. de regulă. cuprinzând: a) grupe de membri de partid. pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul. potrivit legii. c) organizaţii teritoriale: comunale. precum şi în organizaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Partidului Social Democrat. după caz. concomitent. (3) Funcţiile de conducere în organizaţiile locale şi teritoriale. Membrii de partid care îndeplinesc funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti nu vor putea dobândi decât cel mult o funcţie în structurile naţionale şi nu pot îndeplini şi funcţia de preşedinte în structurile municipale. pe criteriul administrativ-teritorial. Articolul 16 În cadrul organizaţiilor teritoriale se pot organiza structuri ale partidului pentru soluţionarea problemelor specifice unei anumite categorii socio-profesionale. în prezenţa majorităţii membrilor acestora. orăşeneşti sau comunale.

(8) În organele de conducere ale partidului vor fi reprezentate organizaţiile componente în funcţie de numărul membrilor. indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid. b) pentru judeţe şi municipiul Bucureşti minimum 2 ani. (14) În organele de conducere se asigură reprezentarea unui număr de femei proporţional cu ponderea acestora în partid. în cazul unor comasări prin absorbţie cu alte partide sau în alte situaţii. Membrii de partid care se înscriu în competiţie pentru diversele funcţii de conducere trebuie să dovedească experienţă politică. 11 . precum şi de la nivel naţional. municipiului Bucureşti. (6) Hotărârile adoptate sunt obligatorii. municipiilor. (9) Membrii partidului îşi pot depune candidatura. cu aprobarea Consiliului Naţional al PSD. dacă Statutul nu prevede altfel. (12) De la această regulă se pot admite excepţii. b) pentru organele centrale 2 ani. se introduce următoarea vechime în partid: a) pentru oraşe şi municipii minimum 1 an. (10) Pentru a putea candida în organele de conducere de la nivelul oraşelor. (11) Pentru membrii organizaţiei de tineret limitele de vechime în partid sunt: a) pentru oraşe. precum şi promovarea unui număr de tineri şi femei. municipal. pentru orice funcţie de conducere. c) pentru organele centrale minimum 3 ani. pe cât posibil. naţional) sunt asimilaţi vicepreşedinţilor din organizaţia PSD corespunzătoare. cu respectarea criteriilor şi obligaţiilor prevăzute în Statutul PSD. vechime în partid în raport de funcţia pentru care candidează. dar nu mai puţin de 25 %. hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente. prestigiu şi autoritate morală în organizaţie şi societate. (13) Preşedinţii organizaţiilor de tineret şi de femei de la toate nivelurile (comunal. municipii. proporţional cu ponderea acestora în partid. profesionalism. al activităţii politice şi al rezultatelor obţinute în alegerile locale şi parlamentare. judeţe şi municipiul Bucureşti 1 an. (7) În organele de conducere se asigură. reprezentarea diverselor categorii sociale.(5) Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. judeţean. judeţelor.

secretar. casier şi 2-6 membri. având cel puţin 20 de membri. lunar. biroul format din: preşedinte.D. a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid. Articolul 20 (1) Biroul organizaţiei locale se întruneşte lunar şi de câte ori este nevoie.S..S. (3) Adunarea generală are următoarele atribuţii: a) adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale P. d) alege din doi în doi ani. se preocupă de atragerea de noi membri. precum şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de statut. ţine evidenţa membrilor şi a simpatizanţilor. 12 .D.Secţiunea a 2-a Organizaţia locală a P. (5) Biroul organizaţiei locale asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne de partid şi creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate. b) dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale. (3) Biroul organizaţiei locale urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi prezintă informări asupra activităţii sale. În funcţie de ordinea de zi la unele adunări generale pot participa şi simpatizanţii partidului. Articolul 18 Unitatea de bază a PSD este organizaţia locală care reuneşte membri de partid de pe raza uneia sau a mai multor secţii de votare. dar nu mai puţin decât o dată pe trimestru. dintre membrii săi. c) adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale pe raza secţiei de votare. (4) Biroul organizaţiei locale hotărăşte primirea membrilor în partid. (2) Biroul organizaţiei locale asigură coordonarea activităţii între adunările generale. răspunde de încasarea cotizaţiei. de către biroul acesteia sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior. (2) Adunarea generală a organizaţiilor locale se convoacă. de regulă. Articolul 19 (1) Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt adunarea generală a membrilor acesteia şi biroul organizaţiei.

mobilizarea membrilor de partid pentru aplicarea hotărârilor organelor locale şi participarea la acţiuni iniţiate de acestea. concretizate în Programul Politic al P.democraţiei.D. Articolul 23 (1) Organizaţiile teritoriale au obligaţia să facă cunoscute principiile. stradă sau grup de străzi.S.comunală. ale modernizării infrastructurii. respectiv consiliul. (2) Grupele de membri de partid îşi aleg câte un secretar şi un locţiitor pentru coordonarea activităţii lor şi pentru legătura operativă cu biroul organizaţiei locale. municipală sau de sector. respectiv conferinţa. (4) Grupele de membri de partid se întrunesc.S. oraş. sat etc.Articolul 21 (1) În cadrul organizaţiei locale se pot constitui grupe de membri de partid la nivel de bloc. ale celorlalte aspecte ale vieţii colectivităţilor respective. (3) Grupele de membri de partid asigură. pe plan judeţean şi naţional. trimestrial pentru a discuta aspecte concrete ale activităţii şi pentru a hotărî asupra participării la diferite acţiuni. (4) Organizaţiile teritoriale atrag noi membri. valorile şi obiectivele social . municipiu sau sector.D. de regulă. susţin acţiunile şi manifestările organizate de P. 13 . sociale şi culturale ale localităţilor respective. cartier. (2) Organizaţiile teritoriale elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice. (2) Conferinţa se constituie la organizaţiile teritoriale care au în componenţă două sau mai multe organizaţii locale. la nivelul lor. întâlniri politice cu cetăţenii. orăşenească. Secţiunea a 3-a Organizaţiile teritoriale Articolul 22 Organizaţiile locale cuprinse pe teritoriul unei unităţi administrativ . (3) Organizaţiile teritoriale organizează reuniuni educative sau de informare pentru membrii şi simpatizanţii lor. Articolul 24 (1) Forul de conducere al organizaţiilor teritoriale este adunarea generală. conduc competiţia electorală la nivel de comună. care aleg ca organe de conducere biroul. în cazul municipiului Bucureşti.teritoriale formează o organizaţie teritorială .

(4) Adunările generale sau conferinţele comunale. desemnează candidaţii pentru organele de conducere la nivelul imediat superior. secretar. ori la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei se pot convoca. 1-5 vicepreşedinţi. respectiv de consiliul municipal sau de sector al municipiului Bucureşti. pentru înfăptuirea Programului Politic al Partidului Social Democrat. (5) La cererea biroului organizaţiei sau. pe baza normei de reprezentare stabilite de consiliul organizaţiei judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti. la organizaţiile teritoriale pe baza normei de reprezentare stabilită de biroul comunal sau orăşenesc. (7) aduce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale P. 14 . după caz. orăşeneşti. în limita competenţelor sale. (5) aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia.S. după caz.D. respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Biroul organizaţiei orăşeneşti este alcătuit din: preşedinte. ori. adunări generale sau conferinţe. trezorier şi 7-25 membri. Articolul 26 (1) Biroul organizaţiei comunale sau orăşeneşti conduce activitatea organizaţiei respective în perioada dintre adunările generale sau conferinţe. (2) Biroul este ales pe bază de candidaturi individuale. trezorier şi 5-14 membri. iar pentru alegeri o dată la doi ani. (6) adoptă alte hotărâri. pentru o perioadă de doi ani. secretar. (4) propune revocarea din funcţiile de conducere a membrilor de partid pe care i-a recomandat pentru a fi aleşi. în adunările generale ale organizaţiilor locale şi. municipale sau de sector se întrunesc anual. (2) alege şi revocă preşedintele. a consiliului. Articolul 25 Adunarea generală sau conferinţa organizaţiei teritoriale are. prin vot secret. după caz. (3) alege prin vot secret delegaţii pentru Conferinţa judeţeană. preşedintele şi ceilalţi membri ai Consiliului organizaţiei municipale sau de sector a municipiului Bucureşti. secretarul şi ceilalţi membri ai Biroului organizaţiei comunale sau orăşeneşti. următoarele atribuţii principale: (1) analizează activitatea desfăşurată de organizaţie de la adunarea generală sau conferinţa precedentă şi aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare. prin vot deschis. trezorierul. în mod extraordinar. 1-4 vicepreşedinţi. (3) Biroul organizaţiei comunale este alcătuit din: preşedinte. vicepreşedinţii.(3) La conferinţe participă delegaţi aleşi.

viceprimar şi consilieri locali. prin fişa tehnică de evidenţă. (3) Organizează cercuri de studii şi dezbateri privind principalele domenii ale activităţii partidului. Preşedintele organizaţiei comunale sau orăşeneşti conduce activitatea Biroului. 15 . asigură legătura cu simpatizanţii partidului. organizează şi îndrumează întreaga activitate de partid în intervalul dintre adunările generale sau conferinţele organizaţiei comunale sau orăşeneşti. la convocarea preşedintelui sau din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. a biroului organizaţiei şi a hotărârii organelor superioare de partid şi reprezintă organizaţia pe plan local. asigură aplicarea hotărârilor organelor de partid ierarhic superioare. Articolul 27 Biroul organizaţiei comunale sau orăşeneşti are următoarele atribuţii: (1) conduce.(5) Preşedintele organizaţiei comunale sau orăşeneşti este şi preşedintele Biroului organizaţiei respective. (2) organizează lunar întâlniri de lucru cu preşedinţii organizaţiilor locale de pe teritoriul comunei sau oraşului respectiv. (6) administrează patrimoniul deţinut de organizaţia comunală sau orăşenească şi răspunde de acesta. (4) ţine evidenţa membrilor de partid ai organizaţiilor comunale şi orăşeneşti şi comunică organizaţiei judeţene datele necesare cu privire la evidenţa acestora. aprobă programul de activitate trimestrial. (6) Numărul membrilor birourilor organizaţiilor comunale şi orăşeneşti se stabileşte de către Biroul Permanent Consiliului organizaţiei judeţene în funcţie de mărimea organizaţiei şi de volumul activităţii acestora. fişele de primire în partid. membri ai PSD. (7) propune candidaţii partidului pentru funcţiile de primar. (9) confirmă primirea în partid. (5) verifică încasarea cotizaţiei şi se preocupă de obţinerea altor fonduri necesare activităţii partidului. transmite organizaţiei judeţene. coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei pe baza hotărârilor adunării generale sau conferinţei. consilierilor locali şi a celorlalţi reprezentanţi în conducerile serviciilor comunitare de la nivel de localitate. (8) coordonează politic şi analizează activitatea primarilor. pentru păstrare. Articolul 28 1) Biroul organizaţiei comunale sau orăşeneşti se întruneşte lunar şi de câte ori este nevoie. potrivit legii.

organul de conducere între două conferinţe este consiliul organizaţiei respective. primarul. organizează şi îndrumează activitatea partidului în municipiu sau în sector. fără drept de vot. din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare. membri ai partidului. aprobă programul de activitate trimestrial. şi pentru alegerile parlamentare. (3) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei municipale sau de sector şi ale organelor ierarhic superioare ale Partidului Social Democrat. (4) organizează cercuri de studii şi dezbateri privind principalele domenii ale activităţii . fără drept de vot. în intervalul dintre Conferinţe. consilieri municipali şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti.S. (6) propune Comitetului Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene sau al Consiliului organizaţiei municipiului Bucureşti. viceprimarii şi consilierii locali. viceprimar. viceprimarii şi consilierii locali. sondaje de opinie. 16 .(2) La şedinţele biroului participă. deputaţii. membri ai partidului în cazul în care nu fac parte din consiliu. organizează. iniţiază diferite forme de activităţi pentru popularizarea poziţiilor P. Articolul 29 (1)La nivelul municipiilor. persoane care să fie înscrise în listele de candidaţi pentru Consiliul Naţional al P.S. (2) La şedinţe pot participa. în probleme de interes general sau local. Articolul 31 (1) Consiliul organizaţiei municipale sau de sector al municipiului Bucureşti se întruneşte trimestrial şi de câte ori este nevoie. primarii. (5) propune candidaţii partidului pentru funcţiile de primar. Articolul 30 Consiliul organizaţiei municipale sau de sector al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale: (1) alege şi revocă vicepreşedinţii.D. (2) conduce. prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii. la convocarea Comitetului Executiv al organizaţiei respective sau la propunerea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.D. trezorierul şi ceilalţi membri ai Comitetului Executiv ai consiliului respectiv. Preşedintele Consiliului este ales prin vot secret de către Conferinţă. în cazul în care nu fac parte din acesta. senatorii. secretarul. (2) Consiliul este ales pe o perioadă de doi ani şi este alcătuit din 35-97 membri. respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Preşedintele organizaţiei municipale sau de sector din municipiul Bucureşti coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei. a sectorului. de regulă lunar. membri ai partidului. viceprimarii. (3) Vicepreşedinţii elaborează şi susţin programe politice în domeniile: economic. după caz.Articolul 32 (1) Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei municipale sau de sector este compus din: preşedinte. reprezintă organizaţia municipală sau de sector din municipiul Bucureşti. social. (4) organizează. consilierii municipali sau de sector. secretar. (6) organizează relaţiile cu publicul. a hotărârilor Consiliului municipal şi a Comitetului Executiv al acestuia. (5) asigură legătura permanentă cu Comitetul Executiv al Consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Partidului Social Democrat. (5) La şedinţa Comitetului Executiv al Consiliului organizaţiei municipale pot participa. respectiv municipiul Bucureşti. Secretarul coordonează activitatea organizatorică. a celor adoptate de Consiliul organizaţiei municipale sau de sector şi de către organele ierarhic superioare. tineret. 17 . primarul. 3-7 vicepreşedinţi. în cazul în care nu fac parte din acesta. trezorier şi 9-25 membri. deputaţii. pe plan local şi judeţean. femei şi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de Comitetul Executiv. acordă asistenţă pe diferite probleme cetăţeneşti. la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. (2) elaborează programe şi proiecte de hotărâri pe care le supune aprobării Consiliului. senatorii. Articolul 33 Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei municipale sau de sector are următoarele atribuţii: (1) coordonează activitatea curentă a organizaţiei municipale sau. între şedinţele Consiliului organizaţiei municipale sau de sector al municipiului Bucureşti. cultural. întâlniri de lucru cu preşedinţii şi secretarii organizaţiilor locale şi analizează modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate. (4) Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei municipale sau de sector se întruneşte lunar şi de câte ori este nevoie. fără drept de vot. Hotărârile se comunică şi se execută prin Birourile organizaţiilor locale. (2) Preşedintele organizaţiei municipale este şi preşedintele Consiliului municipal şi al Comitetului Executiv al acestuia. conduce Consiliul şi Comitetul Executiv al acestuia în temeiul hotărârilor Conferinţei organizaţiei municipale. (3) urmăreşte aducerea la îndeplinire a programelor şi hotărârilor proprii.

gestionează fondurile obţinute şi se preocupă de atragerea altor mijloace de susţinere financiară pentru activitatea partidului.D. Secţiunea a 4-a Organizaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti Articolul 34 (1) Organizaţiile P. (4) Organizaţiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti ale P. gestionează patrimoniul organizaţiei respective. (9) ţine evidenţa membrilor de partid ai organizaţiei municipale sau de sector şi transmite organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti datele necesare cu privire la evidenţa acestora. organizează şi coordonează activitatea de realizare. organizează şi conduc confruntările electorale şi activitatea de propagandă a partidului în judeţe şi. dezvoltă contacte şi raporturi de colaborare . pe plan judeţean. (10) administrează patrimoniul deţinut de organizaţia municipală sau de sector şi răspunde de acesta.S. în municipiul Bucureşti. (2) Organizaţiile sectoarelor municipiului Bucureşti constituie Organizaţia municipiului Bucureşti a P. a obiectivelor cuprinse în Programul Politic al partidului şi în hotărârile organelor de conducere naţionale ale P.S. iau poziţie.S. cuprinse pe teritoriul unui judeţ constituie organizaţia judeţeană . pe baza studiilor şi analizelor proprii. respectiv a municipiului Bucureşti. asupra problemelor ce formează obiectivul unor iniţiative şi decizii ale autorităţilor administraţiei publice judeţene sau a municipiului Bucureşti. 18 .D.D.S.reşedinţă de judeţ. prin fişa tehnică de evidenţă cât şi fişele de primire în partid pentru păstrare. (3) Organizaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti ale P. Articolul 35 (1) Organizaţiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti ale P. pe baza unor convergenţe de interese. (8) confirmă primirea în partid. cu sediul în municipiul . în conformitate cu prevederile legale.D.(7) centralizează cotizaţiile şi urmăreşte modul de încasare a lor la nivelul organizaţiilor locale.S.D. respectiv. cu organizaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti ale altor partide.D. (11) coordonează şi analizează periodic activitatea reprezentanţilor partidului în organele administraţiei publice locale.S. (2) Organizaţiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti ale P.D.S.

membrii Comisiei Judeţene de Control Financiar. (2) adoptă hotărâri pentru realizarea Programului Politic al P. (2) Conferinţa pentru alegeri a organizaţiei judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au loc din 2 în 2 ani. 19 .S. municipală sau de sector. membrii Comisiei Municipale de Control Financiar. (5) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene se constituie din membrii consiliului judeţean. membrii comitetelor executive ale sectoarelor. membrii Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală. viceprimarii şi consilierii judeţeni ai PSD. preşedinţii organizaţiilor teritoriale. (4) alege.Articolul 36 (1) Conferinţa organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti este organul de conducere al organizaţiei respective. alte cadre de partid ale organizaţiilor de tineret şi de femei. precum şi membrii consiliului respectiv. al municipiului Bucureşti. potrivit numărului stabilit de Comitetul Executiv Naţional al P. Norma de reprezentare se va stabili în funcţie de numărul membrilor de partid.. municipii iar cea a organizaţiei municipiului Bucureşti din delegaţi aleşi de conferinţele organizaţiilor sectoarelor acestuia. de activitatea politică şi de rezultatele obţinute în alegeri de către fiecare organizaţie de partid teritorială . (3) alege şi revocă preşedintele organizaţiei judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucureşti.S.. alte cadre de partid ale organizaţiilor de tineret şi femei.D.comunală. (4) Conferinţa organizaţiei judeţene se constituie din delegaţi aleşi. Articolul 37 Conferinţa organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale: (1) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti de la conferinţa precedentă şi aprobă programul pentru activitatea viitoare. după caz. oraşe. de organizaţiile teritoriale componente – comune. (3) Consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti poate convoca Conferinţa extraordinară a organizaţiei la propunerea Comitetului Executiv sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. pe baza normei de reprezentare stabilite de Consiliul organizaţiei judeţene sau. prin vot secret.D. primarii. orăşenească. Conferinţa extraordinară a Organizaţiei municipiului Bucureşti se constituie din membrii Consiliului Municipal. Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală şi Comisia de Control Financiar. membrii Comisiei Municipale de Arbitraj şi Integritate Morală. prin vot secret. (5) dezbate raportul Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală şi raportul Comisiei de Control Financiar.

reprezintă organizaţia judeţeană şi a municipiului Bucureşti în relaţiile cu alte formaţiuni politice sau organizaţiile neguvernamentale de la nivel judeţean. (3) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor stabilite de conferinţele judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de organele centrale ale partidului. Preşedintele organizaţiei judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei respective. (3) Consiliul organizaţiei judeţene şi al organizaţiei municipiului Bucureşti se întrunesc semestrial şi de câte ori este nevoie . organizează şi îndrumează activitatea de partid la nivelul judeţului. Articolul 38 (1) Consiliul organizaţiei judeţene şi consiliul organizaţiei municipiului Bucureşti sunt alese o dată la 2 ani şi sunt alcătuite din: . (7) desemnează candidaţii pentru organele centrale ale partidului. potrivit normelor de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv Naţional al PSD. corespunzător departamentelor din cadrul Consiliului Naţional.115-215 membri. sau după caz. 20 . la municipiul Bucureşti (2) Preşedintele organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti este ales pentru un mandat de 2 ani şi este şi preşedintele Consiliului şi al Comitetului Executiv al acestora. membri ai partidului şi simpatizanţi. secretarul executiv. preşedintele executiv. (2) conduce.85-181 membri. conduce Consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti şi Comitetul Executiv al acestora. coordonează direcţiile Consiliilor Judeţene şi asigură legătura cu Biroul de Coordonare al departamentelor. (4) În cadrul Consiliului organizaţiilor judeţene şi celui al municipiului Bucureşti se pot organiza direcţii pe domenii de activitate în care sunt cuprinşi membrii acestora. vicepreşedinţii.(6) alege. la convocarea Comitetului Executiv sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acestora. respectiv al municipiului Bucureşti în intervalul dintre conferinţe. Articolul 39 Consiliul organizaţiei judeţene şi Consiliul organizaţiei municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: (1) alege şi revocă prim-vicepreşedintele sau. preşedintele executiv ţine locul preşedintelui organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti. organizează şi monitorizează reacţia rapidă la acţiunile autorităţilor judeţene şi locale. după caz. la judeţe . în lipsa acestuia. prim-vicepreşedintele. prin vot secret. delegaţii la Congres. precum şi specialişti din domeniile respective. trezorierul şi ceilalţi membri ai Comitetului Executiv al Consiliului respectiv.

7-14 vicepreşedinţi. după caz. prim-vicepreşedinte sau. ascultă rapoarte prezentate de membri în Guvernul României.(4) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de adunările generale sau de conferinţele organizaţiilor teritoriale.S. consultând organizaţia din care aceştia fac parte. membri ai organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti. administraţia publică locală. preşedinţii organizaţiilor de sector.D. ONG şi societatea civilă. prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor competente să ia decizii ori care au solicitat efectuarea sondajului. secretar executiv. atunci când se organizează acestea. trezorier şi 17-42 membri. (6) propune Comitetului Executiv Naţional candidaturi pentru alegerile parlamentare pe baza rezultatelor alegerilor preliminare. la municipiul Bucureşti. economic. validează candidaţii pentru Consiliul Judeţean administrativ sau pentru Consiliul General al municipiului Bucureşti. după caz. pe baza candidaturilor propuse de Birourile organizaţiilor comunale. senatori şi deputaţi. din proprie iniţiativă sau la cererea Comitetului Executiv Naţional. relaţiile cu sindicatele. 21 . 5-12 vicepreşedinţi. Articolul 40 (1) Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene şi cel al municipiului Bucureşti sunt alcătuite din: a) preşedinte. preşedinte executiv. secretar executiv. îndeplinesc şi alte atribuţii date de Comitetul Executiv. b) preşedinte. municipale sau de sector ale municipiului Bucureşti. social.. (8) definitivează listele candidaţilor la alegerile locale. prim-vicepreşedinte sau. (5) organizează alegerile preliminare pentru desemnarea candidaţilor proprii la alegerile parlamentare potrivit hotărârii adoptate de Comitetul Executiv Naţional. cultural. precum şi de birourile acestora. la judeţe. (10) sprijină apariţia şi difuzarea presei locale şi centrale de partid. orăşeneşti. integrare europeană. preşedinte executiv. care încalcă prevederile Statutului P. (7) coordonează politic şi analizează activitatea reprezentanţilor Partidului Social Democrat în Consiliul Judeţean administrativ sau în Consiliul General al municipiului Bucureşti şi prefecturi. Secretarul executiv coordonează activitatea organizatorică. tineret şi femei. (2) Vicepreşedinţii elaborează şi susţin programe în domeniile: politic. trezorier şi 25-45 membri. (9) organizează sondaje de opinie. (11) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară.

(4) exercită controlul asupra modului în care organizaţiile comunale.(3) Comitetul Executiv al Consiliului Organizaţiei municipiului Bucureşti poate desemna 5-7 secretari. 22 . iar cele de la organizaţiile judeţene. coordonat de Secretarul executiv. secretarul executiv şi secretarii desemnaţi alcătuiesc Secretariatul executiv al Consiliului judeţean. respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. respectiv al Consiliului municipiului Bucureşti. (6) asigură legătura permanentă cu Comitetul Executiv Naţional. (9) asigură legătura cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice. (5) La şedinţele Comitetului Executiv pot participa. care coordonează activităţile din domeniile: analiză politică şi imagine. (4) Comitetul Executiv se întruneşte o dată pe trimestru şi de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. după caz. Articolul 41 Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene şi cel al municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale: (1) coordonează activitatea organizaţiei judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucureşti între şedinţele Consiliului. resurse umane. (3) stabileşte. relaţii internaţionale şi alte domenii. deputaţii şi senatorii. precum şi îndeplinirea hotărârilor stabilite de organele centrale ale partidului. municipale. membri ai partidului. orăşeneşti şi municipale. precum şi cu alte asociaţii. (7) administrează patrimoniul deţinut de organizaţie. aduc la îndeplinire hotărârile şi sarcinile ce le revin. relaţii cu mass-media. cu sindicatele şi patronatele. orăşeneşti. respectiv de sector din municipiul Bucureşti. al organizaţiilor teritoriale. numărul membrilor consiliilor organizaţiilor municipale sau de sector ale municipiului Bucureşti în funcţie de numărul membrilor de partid. fără drept de vot. (2) elaborează programe şi proiecte de hotărâri. preşedintele. logistică şi resurse materiale. după caz. care nu fac parte din Comitetul Executiv. pe care le supune aprobării Consiliului. 4-6 secretari. (5) asigură informarea operativă a organizaţiilor teritoriale-comunale. numărul membrilor birourilor organizaţiilor comunale sau orăşeneşti. vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sau ai municipiului Bucureşti. (8) aprobă statul de funcţii pentru personalul propriu salarizat şi. de activitatea politică şi de rezultatele obţinute în alegeri.

(3) Biroul Permanent. este alcătuit din: preşedinte. în baza de date electronică. subprefect. precum şi conflictele dintre organele de conducere şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Comitetul Executiv. nominal şi numeric. primvicepreşedinte sau. vicepreşedinţii Consiliului Judeţean administrativ – membri ai PSD. după caz. secretar executiv. respectiv. trezorier. 2) Biroul Permanent asigură coordonarea curentă a activităţii de partid între şedinţele Comitetului Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene şi al municipiului Bucureşti. Articolul 42 (1) La nivelul consiliilor organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti se instituie Biroul Permanent judeţean. organizaţiilor şi conducerii acestora. sau după caz. (12) transmite la Consiliul Naţional baza de date privind evidenţa membrilor. primarul municipiului reşedinţă de judeţ – membru al PSD. 23 . cercetează diferendele dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului. la nivelul municipiului Bucureşti. după caz. trezorier. (4) Biroul Permanent. care cercetează reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor organizaţiilor respective. vicepreşedinţi. a municipiului Bucureşti. prim-vicepreşedinte sau. liderul grupului PSD din Consiliul General al municipiului Bucureşti. pregăteşte documentele pentru întrunirile Comitetului Executiv şi aduce la îndeplinire hotărârile acestuia. (11) păstrează fişele de primire în partid şi ţine evidenţa membrilor organizaţiilor judeţene şi. Articolul 43 (1) Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală este organul de jurisdicţie ales de Conferinţele judeţene sau a municipiului Bucureşti. vicepreşedinţii. pe organizaţii locale şi teritoriale. (5) Biroul Permanent se întruneşte de două ori pe lună şi de câte ori este nevoie. la nivelul judeţelor. primarul general al Capitalei – membru al PSD. preşedinte executiv. precum şi contestaţiile de primire în partid. preşedintele organizaţiei municipale de tineret şi preşedintele organizaţiei municipale de femei.(10) propune Comitetului Executiv Naţional candidaturi pentru funcţiile de prefect. preşedintele. preşedintele organizaţiei judeţene de tineret şi preşedintele organizaţiei judeţene de femei. soluţionează contestaţiile formulate în legătură cu cererile de primire în partid. preşedinte sau vicepreşedinte ai Consiliului Judeţean administrativ sau ai municipiului Bucureşti. secretar executiv. preşedinte executiv. este alcătuit din: preşedinte. preşedinţii consiliilor organizaţiilor de sectoare.

Comisia îşi alege preşedintele. secretar şi 4-10 membri. (2) Comisia Judeţeană de Control Financiar sau a municipiului Bucureşti este compusă din: preşedinte. la Consiliul Naţional sau la Congresul PSD. după caz. (3) Comisia de Control Financiar funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Comitetul Executiv Naţional. alcătuit din 5-7 membri. respectiv municipiul Bucureşti verifică activitatea financiar-contabilă şi de gestionare a bunurilor efectuate de către Consiliul organizaţiei judeţene sau al municipiului Bucureşti şi. (2) Activitatea Comitetului Financiar se desfăşoară pe bază de regulament aprobat de Comitetul Executiv Naţional şi este coordonată de trezorier. (5) Persoanele alese în Comisia de Control Financiar nu pot face parte din Consiliul organizaţiei judeţene sau al municipiului Bucureşti şi nici din Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală. vicepreşedintele şi secretarul. 24 . (5) Persoanele alese în Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală nu pot face parte din Consiliul organizaţiei judeţene sau al municipiului Bucureşti şi nici din Comisia Judeţeană de Control Financiar şi respectiv. Hotărârile Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală Judeţeană sau a municipiului Bucureşti pot fi atacate la Conferinţele organizaţiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti ale PSD. la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală. vicepreşedinte. (4) Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală Judeţeană sau a municipiului Bucureşti prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti ale PSD.(2)Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală Judeţeană sau a municipiului Bucureşti este compusă din: preşedinte. desemnaţi de Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene sau al municipiului Bucureşti. se constituie la nivelul organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti Comitetul Financiar. (4) Comisia prezintă în Conferinţele judeţene sau a municipiului Bucureşti rapoarte de activitate şi informări organelor executive. din cea a municipiului Bucureşti. (3) Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală Judeţeană sau a municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament aprobat de Comitetul Executiv Naţional al PSD. Aceasta îşi alege preşedintele. aleşi pentru un mandat de 2 ani. vicepreşedintele şi secretarul. vicepreşedinte. secretar şi 4-10 membri aleşi pentru un mandat de 2 ani. Articolul 44 (1) Comisia de Control Financiar de la judeţe. a Birourilor organizaţiilor teritoriale. Articolul 45 (1) Pentru asigurarea surselor de finanţare necesare realizării activităţii partidului.

este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. (3) Congresul PSD este compus din delegaţi aleşi. municipală sau judeţeană. Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor de partid.D.S. prin vot secret. este compus din membrii Consiliului Naţional al P.D. la iniţiativa Consiliului Naţional. şi delegaţi aleşi de către conferinţele extraordinare ale organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti.. .D.S. pe baza normei de reprezentare stabilite de comitetul Executiv Naţional. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit. de către Conferinţele judeţene şi a municipiului Bucureşti.S. (2) Congresul PSD se convoacă o dată la 2 ani.S. se stabileşte o nouă dată. Articolul 47 Congresul extraordinar poate fi convocat de către Consiliul Naţional în una din următoarele situaţii: (1) în cazul alegerilor parlamentare ori prezidenţiale anticipate. (2) în situaţii deosebite. 25 . Congresul extraordinar al P. (4) Data şi locul desfăşurării Congresului se stabilesc de către Consiliul Naţional al P.D. de activitatea politică şi de rezultatele obţinute la alegeri de către fiecare organizaţie de partid. orăşenească. (5) Pentru desfăşurarea statutară a Congresului. a grupurilor parlamentare din cele două Camere sau a cel puţin 15 Consilii judeţene ale organizaţiilor P.comunală.D. Secţiunea 1 Congresul Partidului Social Democrat Articolul 46 (1) Forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat este Congresul.C A P I T O L U L IV STRUCTURA ORGANELOR NAŢIONALE DE CONDUCERE ALE P. la care Congresul se va desfăşura cu numărul de delegaţi prezenţi.S. potrivit normei de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv Naţional al PSD.

D. prin vot secret. artistice. personalităţi proeminente ale vieţii politice.S. Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală şi preşedintele acesteia şi Comisia Naţională de Control Financiar. Statutul P. (6) hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Naţional. (10) hotărăşte dizolvarea partidului. la funcţia de Preşedinte al României. pot participa. economice. (2) Lista invitaţilor este stabilită de Comitetul Executiv Naţional. (4) alege. preşedintele partidului.S. documentele aprobate se trimit spre dezbatere organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. Articolul 50 Congresul P. secretarul general. (3) stabileşte orientările.S. ca invitaţi.D. 26 .S.S. precum şi ai altor partide democratice din străinătate. dar nu votează.D. universitare. (2) Comisia elaborează documentele şi programul de desfăşurare a lucrărilor Congresului şi le supune aprobării Consiliului Naţional al P. juridice. cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi.D. asupra sancţiunii de excludere din partid. ştiinţifice. prin hotărâre. academice. sportive şi din alte domenii. pot fi invitaţi să participe reprezentanţi ai Internaţionalei Socialiste. la cererea celor interesaţi..Articolul 48 (1) Pentru organizarea Congresului P. Consiliul Naţional numeşte Comisia de pregătire. şi desfăşurarea lucrărilor lui. strategia şi tactica partidului pentru perioada dintre două congrese.D.S. (9) hotărăşte. pot lua cuvântul. (7) hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală şi de Comisia Naţională de Control Financiar.D. ai partidelor social democrate sau socialiste. are următoarele atribuţii: (1) adoptă sau modifică. ceilalţi membri ai Consiliului Naţional. Invitaţii audiază lucrările. de Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală şi de Comisia Naţională de Control Financiar. (5) desemnează candidatul P. Articolul 49 (1) La lucrările Congresului P. (2) adoptă sau modifică Programul Politic al partidului. vicepreşedinţii. preşedintele executiv. (8) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Naţional sau de Comitetul Executiv Naţional. culturale..

Secţiunea a 2-a Preşedintele partidului Articolul 51 (1) Preşedintele partidului coordonează activitatea generală a Partidului Social Democrat. în lipsa acestuia. Secţiunea a 3-a Preşedintele executiv Articolul 52 (1) Preşedintele executiv este ales prin vot secret de Congresul partidului şi este înlocuitorul preşedintelui. precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate. prin vot secret. cu autorităţile publice centrale sau locale. 27 . (4) Preşedintele partidului prezidează şedinţele Congresului şi conduce activitatea acestuia. de către Congresul Partidului Social Democrat. (3) Preşedintele partidului este şi preşedintele Comitetului Executiv Naţional şi al Biroului Permanent Naţional. (2) Preşedintele partidului este ales. conduce Comitetul Executiv Naţional şi Biroul Permanent Naţional. El este garantul respectării statului PSD. (5) Preşedintele reprezintă partidul în relaţiile cu organizaţiile şi organele de conducere ale acestora. (2) Preşedintele executiv este preşedintele Biroului Coordonator al Departamentelor partidului pe domenii de activitate economică şi socială.

prin vot secret. (3)Secretarul general este coordonatorul Secretariatului Executiv al PSD format din 7-9 secretari executivi.Secţiunea a 4-a Secretarul general Articolul 53 (1)Secretarul general este ales. (2) Vicepreşedinţii coordonează. este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două congrese. segmente ale activităţii interne şi internaţionale ale partidului. îndrumă şi coordonează activitatea organizaţiilor judeţene.D. la propunerea preşedintelui. (2)Secretarul general conduce serviciile funcţionale la nivel central şi coordonează activitatea curentă de partid la nivel central şi în relaţia cu organizaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti.S. Secţiunea a 6-a Consiliul Naţional Articolul 55 Consiliul Naţional al P. (3) Atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Naţional. (4) Vicepreşedinţii îndeplinesc şi alte atribuţii încredinţate de preşedinte. de Congres. 28 . (4)Secretarii executivi se numesc de Comitetul Executiv Naţional la propunerea secretarului general. prin vot secret. aprobată de Comitetul Executiv Naţional. Secţiunea a 5-a Vicepreşedinţii Articolul 54 (1) Vicepreşedinţii PSD sunt aleşi. de Congresul partidului.

aleşi dintre candidaţii desemnaţi de Conferinţele judeţene şi a municipiului Bucureşti. în situaţia în care acestea persistă. primari de oraşe şi comune. a organizaţiilor de femei şi tineret. prin vot secret. (7) analizează activitatea grupurilor parlamentare. 29 . a Ligii Naţionale a Primarilor şi Consilierilor P. alte cadre ale partidului. şi a Comitetului Executiv Naţional. 67 (alin. (9) soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliile organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucureşti. parlamentarii PSD. pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în judeţul respectiv.D are următoarele atribuţii: (1) alege şi revocă. a municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului.S. (2) urmăreşte realizarea hotărârilor Congresului..D. Articolul 57 Consiliul Naţional al P.2) şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) hotărăşte încheierea alianţelor politice. (4) hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a Consiliilor sau a Comitetelor Executive ale organizaţiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti. (8) validează hotărârile Comitetului Executiv Naţional privind programul de guvernare şi confirmă propunerile de membri ai Guvernului. (3) În Consiliul Naţional vor fi propuşi preşedinţii organizaţiilor judeţene. art. (10) soluţionează divergenţele ivite între Consiliile organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucureşti şi Comitetul Executiv Naţional în legătură cu desemnarea candidaţilor pentru alegeri legislative.S. preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor judeţene administrative membri ai PSD. (6) validează activitatea preşedintelui Consiliului Naţional al P. precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice. primarii municipiilor reşedinţă de judeţ. preşedintele Consiliului Naţional şi trezorierul. (5) răspunde de organizarea campaniilor electorale prezidenţiale.D. validează componenţa Comitetului Executiv Naţional şi a Biroului Permanent Naţional potrivit normelor prevăzute la art. ai sectoarelor municipiului Bucureşti.Articolul 56 (1) Consiliul Naţional al PSD se alege pentru o perioadă de 2 ani.S. (2) Consiliul Naţional al PSD este alcătuit din maximum 575 membri. sau propuşi de Congres. 63 (alin. parlamentare şi locale. 1).

alocaţii bugetare. atribuţii din partea Preşedintelui Partidului Social Democrat. (2) coordonează activitatea forumurilor. Articolul 59 (1) Preşedintele Consiliului Naţional P. prevăzute la Art. împreună cu Comitetul Executiv Naţional. (4) primeşte.S. organizează şi controlează activitatea financiară a partidului şi răspunde direct faţă de preşedintele partidului. acceptarea şi primirea donaţilor în conformitate cu Legea privind finanţarea partidelor politice. prin delegare.D. de pregătirea lucrărilor. asociaţiilor. conduce lucrările Consiliului Naţional şi se preocupă. inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi. precum şi a documentelor ce se vor adopta. dobânzi şi altele permise de lege. donaţii.(11) propune Congresului. precum şi la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi sau a cel puţin 10 Consilii ale organizaţiilor judeţene. la iniţiativa Comitetului Executiv Naţional. iar în şedinţe extraordinare de acesta. 62. 30 . (3) urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional. hotărăşte asupra execuţiei acestuia. ligilor. (4) Trezorierul prezintă periodic informări Biroului Permanent Naţional şi rapoarte Consiliului Naţional. (12) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului. Articolul 58 (1) Consiliul Naţional al P.S. candidaturi pentru organele de conducere. (2) Consiliul Naţional se convoacă în şedinţe ordinare de Comitetul Executiv Naţional. Articolul 60 (1) Trezorierul ales şi revocat de Consiliul Naţional. (2) Trezorierul propune Biroului Permanent Naţional norme privind încasarea cotizaţiei. (3) Trezorierul conduce şi controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii. se întruneşte semestrial şi de câte ori este nevoie. (13) îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din prezentul Statut.D.

ligi. se organizează conform prevederilor Regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii. (6) Activităţile prevăzute la aliniatele (1) – (5) sunt coordonate de preşedintele Consiliului Naţional al PSD. la propunerea preşedintelui executiv. (4) Coordonarea departamentelor de specialitate este exercitată de către un Birou Coordonator al Departamentelor. 31 . cluburi şi alte asemenea organisme pentru promovarea strategiilor din Programul Politic al PSD. (2) Activitatea forumurilor. se stabilesc. (4) În vederea elaborării de programe şi strategii ale PSD în domeniile vieţii de partid se pot constitui consilii consultative pe probleme de: analiză politică. precum şi Forumul Naţional al Automobiliştilor. imagine şi relaţii cu massmedia. care va fi aprobat de Comitetul Executiv Naţional. Articolul 62 (1) Consiliul Naţional poate hotărî. ligilor. respectiv ministeriale. şefii departamentelor de specialitate vor putea fi ajutaţi de 1-2 vicepreşedinţi şi 1 secretar.Articolul 61 (1) În cadrul PSD se organizează departamente structurate pe domenii de activitate. 2 atribuţii: a) elaborarea de studii. asociaţiilor. Forumul Naţional al Pensionarilor. organizare şi resurse umane. (3) Domeniile de activitate în care se organizează departamente. (5) Consiliul Consultativ pentru Problemele Minorităţilor Naţionale al PSD desfăşoară activităţi pentru identificarea problemelor specifice cu care se confruntă minorităţile naţionale din România şi elaborează soluţii şi propuneri adecvate pentru rezolvarea lor. (3) În cadrul PSD funcţionează: Forumul Naţional al Muncitorilor. format din preşedintele executiv al PSD. cultură şi artă. Forumul Naţional al Agricultorilor. (6) Activitatea departamentelor de specialitate se va desfăşura pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentelor. (2) Departamentele au în principal. Şefii departamentelor sunt asimilaţi din punct de vedere politic cu vicepreşedinţii partidului. în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naţional şi specialişti din domeniile respective. şefii departamentelor şi 1-2 secretari. Forumul Naţional al Oamenilor de ştiinţă. la propunerea Biroului Permanent Naţional. precum şi şefii acestora. de către Comitetul Executiv Naţional. aprobate de Comitetul Executiv Naţional. b) monitorizarea şi reacţia rapidă la acţiunile guvernamentale. asociaţii. (5) În activitatea lor. strategii şi programe ale PSD privind evoluţia domeniilor respective. Forumul Naţional al Ecologiştilor. organizarea de forumuri. cluburilor etc.

(5) asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la activitatea curentă a partidului. (5) Şedinţa Comitetului Executiv Naţional este statutară în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. format din: membrii Biroului Permanent Naţional. dezbate şi hotărăşte asupra problemelor fundamentale ale activităţii partidului privind: programul. alianţele politice şi electorale. 4 reprezentanţi ai primarilor de municipii. (2) elaborează norme de aplicare a hotărârilor Congresului ori ale Consiliului Naţional. preşedinţii organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. organizarea şi desfăşurarea alegerilor interne de partid. pregătire. (4) Şedinţele Comitetului Executiv Naţional sunt convocate de preşedintele partidului ori din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. (4) se pronunţă asupra propunerilor de dizolvare a Consiliilor sau a Biroului (Comitetului) organizaţiilor teritoriale (municipii. precum şi proiecte de hotărâri. 32 . 4 reprezentanţi ai primarilor de oraşe. Programul de guvernare. sectoarele municipiului Bucureşti. 2 preşedinţi ai organizaţiilor sectoarelor municipiului Bucureşti. înţelegerile de colaborare ale PSD cu patronatele şi confederaţiile sindicale. strategia de selecţie. miniştri de stat şi liderul grupului ministerial. formare şi promovare a resurselor umane ale partidului. strategia electorală. comasarea prin absorbţie sau fuziunea cu alte partide. (3) orientează activitatea grupurilor parlamentare. Programul legislativ al Guvernului. oraşe şi comune) pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în localitatea respectivă. (2) Comitetul Executiv Naţional al PSD se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie. 4 preşedinţi ai Consiliilor Judeţene administrative. Articolul 64 Comitetul Executiv Naţional are următoarele atribuţii: (1) coordonează întreaga activitate a partidului între şedinţele Consiliului Naţional. (3) Comitetul Executiv Naţional al PSD analizează. 4 reprezentanţi ai primarilor de comune.Secţiunea a 7-a Comitetul Executiv Naţional Articolul 63 (1) Comitetul Executiv Naţional al PSD este validat de Consiliul Naţional şi cuprinde un număr de maximum 95 membri. structura şi componenţa nominală a Guvernului.

33 .S.D. (19) confirmă conducerile grupurilor parlamentare. economice şi sociale. cu consultarea organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide politice sau formaţiuni politice ori alte forme de asociere.S. (11) organizează alegerile preliminare de partid pentru desemnarea candidaţilor proprii la alegerile parlamentare. pe plan intern şi internaţional cu alte partide şi organizaţii politice sau apolitice.S. Confirmă listele finale de candidaţi ai Partidului Social Democrat pentru cele două Camere ale Parlamentului pentru fiecare judeţ. precum şi în funcţiile de prefect şi subprefect.S. (8) administrează patrimoniul partidului. interne şi internaţionale. (10) înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză a situaţiei politice. (17) validează rezultatul alegerilor preliminare pentru desemnarea candidaţilor partidului la alegerile parlamentare. de primar general al municipiului Bucureşti. de primari ai municipiilor şi sectoarelor. (7) negociază alianţe politice. precum şi cu sindicatele şi patronatele. (18) confirmă propunerile de candidaţi pentru organele administraţiei publice locale în funcţiile de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Consiliilor judeţene administrative. program şi strategii electorale. (12) conduce operativ campaniile electorale ale P. parlamentare şi locale.D. (9) înfiinţează şi coordonează organe de lucru în problemele de doctrină. Lista de candidaţi stabilită la alegerile preliminare pentru cele două Camere ale Parlamentului poate fi completată de către Comitetul Executiv Naţional cu candidaţi propuşi la nivel central. precum şi participarea cetăţenilor la referendumuri.(6) informează Consiliul Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia. (16) înfiinţează şi coordonează publicaţiile centrale ale P. în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute de aceştia.D. (13) iniţiază şi realizează relaţiile P. (15) organizează periodic întâlniri cu preşedinţii Consiliilor organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti.. candidaţii P. pe baza Regulamentului aprobat de Consiliul Naţional. pentru alegerile prezidenţiale. (14) îndrumează şi controlează activitatea Consiliilor organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti.D. pentru Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Comisiilor Permanente ale acestora.

preşedintele Consiliului Naţional al PSD. (21) coordonează activitatea Organizaţiei de Tineret şi a Organizaţiei de Femei. după caz. secretarul general al partidului.ministru al Guvernului. reprezentantul preşedinţilor consiliilor judeţene administrative. imagine. la propunerea secretarului general. resurse umane. care vor reprezenta cele 8 regiuni de dezvoltare economică. preşedinţii de organizaţii judeţene. preşedintele Organizaţiei de femei. 34 .(20) coordonează activitatea tuturor organismelor înfiinţate prin hotărâri ale Congresului sau ale Consiliului Naţional. relaţiile cu mass-media. Articolul 66 Pentru organizarea activităţii curente. directorul Institutului Social Democrat. cu excepţia Comisiei Naţionale de Control Financiar şi a Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală. analiză politică. validează lucrările şi hotărârile acestora. (22) adoptă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor partidului. 7-9 secretari executivi care coordonează activităţile din domeniile: organizatoric. preşedinţii Camerelor Parlamentului care nu ocupă o funcţie din cele enunţate mai sus. aceasta se ocupă la prima şedinţă a Consiliului Naţional. Biroul Permanent Naţional are următoarea componenţă: preşedintele PSD. primul . (23) verifică respectarea prevederilor Statutului privind desfăşurarea Conferinţelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. logistică şi bunuri materiale. (24) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut. relaţii internaţionale şi.D. Comitetul Executiv Naţional al P. stabileşte norme privind numărul şi structura consiliilor şi birourilor organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. Articolul 65 În cazul în care una din funcţiile în cadrul Comitetului Executiv Naţional devine vacantă. membri ai PSD.S. desemnează. preşedintele Organizaţiei de tineret. reprezentantul primarilor de municipii. (3) Biroul Permanent Naţional se întruneşte bilunar şi ori de câte ori este nevoie. aleşi prin vot secret de Congresul partidului. liderii grupurilor parlamentare. 11 vicepreşedinţi. Secţiunea a 8-a Biroul Permanent Naţional Articolul 67 (1) Biroul Permanent Naţional este organismul operativ de analiză şi decizie a partidului. (2) Biroul Permanent Naţional cuprinde un număr de maximum 35 membri. altele. preşedintele executiv.

preşedinţi ai Consiliilor judeţene administrative. cu activitate permanentă. şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Comitetul Executiv Naţional al PSD. miniştri.de cercetare şi constatare a existenţei conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor. (8) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală este condusă de un birou format din preşedinte ales de Congres. constituit la nivel naţional. (13) Persoanele alese în Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală nu pot face parte din Consiliul Naţional al PSD sau din Comisia Naţională de Control Financiar. precum şi dintre acestea şi cele de la nivel naţional. aleşi prin vot secret de Comisie. (2) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală din cadrul partidului Social Democrat este organul de jurisdicţie internă. la Congresul partidului sau la Consiliul Naţional.1 secretar. (10) Hotărârile Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi contestate. (14) Preşedintele Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală participă. a Statutului şi a normelor morale de comportament de către membrii Consiliului Naţional. secretari de stat. prefecţi. cu drept de vot consultativ. aprobat de Comitetul Executiv Naţional al PSD. (3) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală are competenţa – la sesizare sau din oficiu . precum şi a cazurilor de încălcare a legilor. (12) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală prezintă Congresului PSD rapoarte de activitate. 1 prim-vicepreşedinte. (11) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare. (4) Cercetează conflictele intervenite între organele de conducere din judeţe diferite.Secţiunea a 9-a Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală Articolul 68 (1) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală veghează la aplicarea riguroasă a Statutului PSD şi sesizează forurile de partid în legătură cu hotărârile nestatutare. după caz. 8 vicepreşedinţi. (9) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală aplică măsurile sau sancţiunile prevăzute de Statutul PSD. care nu sunt membri ai Consiliului Naţional. (7) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală este compusă din 55 membri. (5) Soluţionează definitiv contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de Comisiile Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală. la şedinţele Consiliului Naţional al PSD şi ale Comitetului Executiv Naţional. (6) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală se alege de către Congresul PSD pentru un mandat de 2 ani. 35 .

din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite. (4) Comisia are dreptul de a controla. se constituie Comitetul Financiar format din 7-9 membri. precum şi pe cea a Comisiei municipiului Bucureşti.D. (7) Comisia verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii..S.S. anual.D. (3) Comisia funcţionează pe baza regulamentului propriu. 2 vicepreşedinţi. pe plan central.S. precum şi a celui la nivel naţional. modul de formare şi utilizare a bugetelor organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale P. întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a bilanţurilor contabile..S. respectiv. aleşi prin vot secret. (2) Comisia Naţională de Control Financiar este alcătuită din 27-51 membri.. Secţiunea a 11-a Comitetul Financiar Articolul 70 Pentru asigurarea surselor de finanţare şi a bazei materiale necesare realizării activităţii partidului. de aceasta. aprobat de Comitetul Executiv Naţional. asupra constituirii şi folosirii bazei financiare a partidului. desemnaţi de Comitetul Executiv Naţional al P. (5) Comisia controlează activitatea Comisiilor Judeţene de Control Financiar. şi un secretar. care numeşte şi preşedintele acestuia. (8) Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Comitetului Executiv Naţional şi în rapoarte înaintate Consiliului Naţional şi.Secţiunea a 10-a Comisia Naţională de Control Financiar Articolul 69 (1) Comisia Naţională de Control Financiar este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului şi este aleasă de Congresul PSD pe o perioadă de 2 ani. Comisia este condusă de un birou format din preşedinte.D. Articolul 71 (1) Comitetul Financiar prezintă. 36 . Congresului P. aleşi prin vot secret. (6) Comisia avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare. informări Comitetului Executiv Naţional al P.D. (2) Funcţia de membru în Comitetul Financiar este incompatibilă cu orice altă funcţie în Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală ori în Comisia Naţională de Control Financiar.

candidaţii pe funcţii. Articolul 73 (1) Pentru alegerea Consiliilor organizaţiilor municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Propunerile înscrise nominal pe buletinul de vot sunt supuse aprobării adunării generale sau conferinţei şi se adoptă. oraşelor. prin vot. care aleg dintre ei preşedintele comisiei. o comisie de propuneri alcătuită din 3 membri. 37 . de majoritatea membrilor prezenţi. conferinţei. care aleg dintre ei preşedintele comisiei. conform numărului de membri ai Biroului stabilit de Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene. în funcţie de mărimea organizaţiilor respective. (4) Propunerile comisiei se înscriu pe buletinele de vot. după caz. dintre membrii săi. Articolul 74 (1) Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene sau al municipiului Bucureşti stabileşte numărul membrilor Comitetelor consiliilor organizaţiilor municipale sau de sector ale municipiului Bucureşti. după aprobarea prealabilă de către Conferinţă.D. municipiilor şi sectoarelor din municipiul Bucureşti Articolul 72 (1) În vederea alegerii Biroului. şi se adoptă. în funcţie de mărimea organizaţiei respective. adunarea generală sau conferinţa organizaţiilor comunale şi orăşeneşti desemnează prin vot. dintre membrii săi. dintre membrii săi. (3) Comisia prezintă Conferinţei candidaturile nominale.CAPITOLUL V PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE P.S. (2) Conferinţa organizaţiei municipale şi a organizaţiilor sectoarelor municipiului Bucureşti desemnează. o comisie de propuneri alcătuită din 5-7 membri. prin vot secret. care aleg dintre ei preşedintele comisiei. de majoritatea membrilor prezenţi. (2) Consiliul organizaţiei municipale şi a sectoarelor municipiului Bucureşti desemnează prin vot. Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene sau al municipiului Bucureşti stabileşte numărul membrilor acestora în funcţie de mărimea organizaţiilor respective. o comisie de propuneri alcătuită din 3-5 membri. (2) Comisia va prezenta adunării generale sau. Secţiunea 1 La nivelul comunelor. prin votul secret.

(3) Comisia de propuneri prezintă Consiliului organizaţiilor respective candidaturile nominale pe funcţii. (2) Pentru alegerea Comitetului Executiv. ai Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală şi Comisiei de Control Financiar. respectiv al municipiului Bucureşti. pe funcţii.D. (3) Propunerile înscrise nominal pe buletine de vot sunt aprobate. care aleg dintre ei un preşedinte.S. (4) Candidaturile nominale se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. a preşedintelui acestor organizaţii. de către membrii prezenţi la adunările generale sau conferinţe. candidaturile nominale. considerându-se aleşi acei candidaţi care. cu majoritatea membrilor prezenţi. 38 . precum şi pe cei admişi să candideze direct în conferinţă. au întrunit cele mai multe voturi. (3) Comisia de propuneri prezintă Consiliului organizaţiei judeţene. (4) Candidaturile nominale se aprobă de Consiliu. Articolul 76 (1) Numărul membrilor Comitetului Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte de Comitetul Executiv Naţional al P. a Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală şi a Comisiei de Control Financiar. (2) Comisia va prezenta propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte. Consiliul organizaţiei judeţene. respectiv al municipiului Bucureşti. Conferinţa organizaţiei judeţene şi a municipiului Bucureşti stabileşte numărul membrilor acestora şi desemnează prin vot o comisie de propuneri. respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. formată din 5-7 membri. formată din 7-9 membri. care îşi alege dintre ei preşedintele. în limita locurilor stabilite. orăşeneşti şi municipale. prin vot secret. Secţiunea a 2-a La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti Articolul 75 (1) În vederea alegerii Consiliului organizaţiei judeţene şi a municipiului Bucureşti. alege o comisie de propuneri. pentru membrii Consiliului judeţean. al candidaţilor desemnaţi în adunările generale sau în conferinţele organizaţiilor comunale. din rândul membrilor care şi-au depus candidatura.

din rândul membrilor care şi-au depus candidatura. la Congresul P. secretar general. pentru membrii Consiliului Naţional. vicepreşedinţi. Consiliul Naţional cât şi pentru cele două Comisii prevăzute la alineatul 2 şi preşedintele Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală. după caz.S. pe funcţii.D. (3) Pentru funcţiile de preşedinte. preşedinte executiv. (3) Candidaturile nominale se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. dintre candidaţi se declară aleşi cei care întrunesc cel mai mare număr de voturi din totalul numărului de voturi valabil exprimate. pe baza propunerilor de candidaţi desemnaţi în conferinţele organizaţiilor judeţene. respectiv al Congresului. ai Comisiei Naţionale de Control Financiar şi alege din rândul delegaţilor o comisie de propuneri. (2) Comisia va prezenta propunerile de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte. alcătuite după cum urmează: a) la comune şi oraşe din 3-5 membri. al vicepreşedinţilor partidului. Articolul 78 (1) Consiliul Naţional stabileşte numărul membrilor Comitetului Executiv Naţional şi desemnează o comisie de propuneri. preşedinte executiv. 39 . d) la Congres din 9-15 membri. secretar general. care îşi desemnează un preşedinte. al Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală. (2) Comisia de propuneri prezintă candidaturile nominale pentru Preşedintele Consiliului Naţional.S. constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă Conferinţei sau Congresului procesul-verbal cu privire la acestea. Membrii comisiei îşi aleg dintre ei un preşedinte.Secţiunea a 3-a La nivel naţional Articolul 77 (1) Congresul stabileşte prin vot numărul membrilor Consiliului Naţional. vicepreşedinţi. în cea a municipiului Bucureşti. (2) Membrii Comisiei de validare sunt aleşi dintre delegaţii la Conferinţele respective sau. b) la municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti din 5-7 membri. c) la judeţe şi municipiul Bucureşti din 7-9 membri. (3) Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor. şi îşi aleg din rândul acestora un preşedinte.D. preşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală şi membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar. Secţiunea a 4-a Comisiile de validare Articolul 79 (1) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţilor la Conferinţele organizaţiilor judeţene sau la Congresul P. Trezorierul partidului şi membrii Comitetului Executiv Naţional. precum şi direct la Congres. se constituie comisii de validare la nivelul conferinţelor.

S.S. 40 .se constituie organizaţii de femei. (3) organizarea de acţiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice.comunale. socială şi culturală în cadrul P.S.S. Din Organizaţia de femei a Partidului Social Democrat pot face parte femeile care au calitatea de membru al P.D. social şi cultural.D.D.S. Articolul 82 (1) În cadrul organizaţiilor P.C A P I T O L U L VI ORGANIZAŢIA DE FEMEI ŞI ORGANIZAŢIA DE TINERET A P.D. Secţiunea 1 Organizaţia de femei a P.S. municipale. urmăreşte. judeţene şi a municipiului Bucureşti .D.D. poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale femeilor social-democrate şi poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului Executiv Naţional.D. economică. (4) Organizaţia de femei a P.. (2) realizarea de analize privind situaţia copiilor şi femeii în societate şi îmbunătăţirea statutului acestora. adresate femeilor în domeniul economic. (5) În cadrul Organizaţiei de femei se pot constitui asociaţii profesionale ale femeilor şi cluburi ale femeilor social-democrate.S.S. orăşeneşti.D. (2) Comitetele Executive ale consiliilor de la toate nivelurile partidului coordonează şi sprijină politic şi material activităţile organizaţiilor de femei respective.S. (2).D. următoarele obiective: (1) elaborarea ofertelor politice ale P.S.D. Articolul 81 Organizaţia de femei a P.S. îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Naţional al P. se constituie şi funcţionează Organizaţia de femei a P. sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 80 (1) Pentru asigurarea reprezentării şi participării active a femeilor la întreaga viaţă politică.D. (3) Organizaţia de femei din cadrul P. cu prioritate.

.S.D. politice. corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor.D.S.S. se constituie organizaţii de tineret. cu prioritate.S. Liga Elevilor şi alte cluburi şi ligi pe probleme specifice tineretului. – Tineretul Social Democrat Articolul 83 (1) Pentru stimularea participării tineretului la viaţa politică. distractive.S.S. în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului şi a asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia.S. în cadrul Partidului Social Democrat se constituie şi funcţionează Organizaţia de tineret a P.D. (3) Comitetele Executive ale consiliilor P.S. Articolul 84 Organizaţia de tineret a P. (2) Din organizaţia de tineret T. pot face parte tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani. se constituie Liga Studenţilor. Articolul 85 (1) În cadrul organizaţiei P. culturale.D.D. se poate afilia la organizaţiile internaţionale ale tineretului social democrat şi poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului Executiv Naţional.S. aprobat de Comitetul Executiv Naţional. urmăreşte. educative.S. elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor. (3) organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor membri ai P. sportive şi turistice.D. (5) Organizaţia de tineret a P. 41 .D. – Tineretul Social Democrat.Secţiunea a 2-a Organizaţia de tineret a P.D.D. municipale. de la toate nivelurile partidului coordonează activitatea organizaţiilor de tineret respective.. precum şi tineri care au împlinit vârsta de 16 ani.D.D. – comunale. (2) iniţierea şi organizarea unor programe sociale.. judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) În cadrul Organizaţiei de tineret a P. denumită prescurtat T.D. îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu. economice. următoarele obiective: (1) realizarea de analize privind starea tineretului român.S. orăşeneşti. sectoarelor municipiului Bucureşti. care au calitatea de membru al P.S. (4) Organizaţia de tineret a P. căreia îi revine principala responsabilitate a activităţii politice a partidului în domeniul tineretului..

D.S. potrivit dispoziţiilor Legii electorale şi Regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului.D..D. (3) Grupurile parlamentare îşi aleg conduceri proprii. din Camera Deputaţilor şi din Senat sunt alcătuite din toţi membrii partidului aleşi pe listele acestuia în cele două Camere. (5) Membrii grupurilor parlamentare excluşi sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunţa la mandatul de deputat sau de senator obţinut pe listele P. (4) Deputaţii şi senatorii care părăsesc grupurile parlamentare ale P. aprobat de Comitetul Executiv Naţional. Secţiunea a 2-a Liga Naţională a Primarilor şi Consilierilor P. membri ai P. (7) Grupul ministerial se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Naţional. astfel încât locurile lor să poată fi ocupate de cei care urmează imediat pe liste în circumscripţiile respective. (2) Grupurile parlamentare se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu.S.C A P I T O L U L VII GRUPURILE PARLAMENTARE ŞI MINISTERIAL. îşi pierd calitatea de membru al partidului.D.S.D.S. propun candidaţii lor pentru Birourile Permanente ale Camerelor şi pentru Birourile Comisiilor permanente ale acestora.S. precum şi consilieri locali de la oraşe şi comune . Articolul 87 (1) Liga Naţională a Primarilor şi Consilierilor cuprinde: preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene Administrative.membri ai P.S. consilierii judeţeni şi consilierii locali de la municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti. LIGA NAŢIONALĂ A PRIMARILOR ŞI CONSILIERILOR Secţiunea 1 Grupurile parlamentare şi ministerial Articolul 86 (1) Grupurile parlamentare ale P. oraşe şi comune. primarii şi viceprimarii din municipii.D. 42 . (6) Grupul ministerial este alcătuit din toţi miniştrii şi secretarii de stat.

urmăreşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. (5) Membrii grupurilor de consilieri locali şi judeţeni care sunt excluşi sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunţa şi la mandatul obţinut în consiliile locale şi judeţene respective. 43 . (4) La nivelul judeţelor se constituie Liga Judeţeană a Primarilor şi Consilierilor judeţeni şi Locali ai Partidului Social Democrat care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament aprobat de Comitetul Executiv al Consiliului judeţean.D.S. (3) Liga Naţională a Primarilor şi Consilierilor se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Naţional al P.(2) Liga Naţională a Primarilor şi Consilierilor acţionează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al P. a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării. acţionează pentru consolidarea autonomiei locale şi descentralizarea serviciilor publice.D.S. pentru modernizarea şi dezvoltarea localităţilor şi creşterea calităţii serviciilor către populaţie. şi din Programul partidului privind activitatea autorităţilor publice locale.

D.D.S. sprijină activităţile specifice sindicatelor în vederea realizării efective a măsurilor de protecţie socială.S. iniţiază programe de învăţământ adresate cu deosebire liderilor tineri din partid.D. (2) P.). combaterii şomajului. garantării dreptului la muncă.D.D.S. acţionează pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legislaţia muncii şi din contractele colective de muncă. Secţiunea a 2-a Relaţia P. cu Sindicatele Articolul 89 (1) P.S. (3) I. Institutul Social Democrat (I. modernizarea societăţii contemporane şi social-democraţia românească şi europeană. în condiţiile legii. elaborează programe politice şi lucrări doctrinare.S.D. activităţi editoriale.S. 44 . (2) I. promovării unei legislaţii care să asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplină a capacităţilor creatoare şi garantării drepturilor salariaţilor. iniţiază periodic consultări cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salariaţilor.S.D. cu Institutul Social Democrat Articolul 88 (1) Pe lângă Partidul Social Democrat funcţionează. organizează acţiuni destinate schimburilor de idei.D.C A P I T O L U L VIII RELAŢIA P.D.S. asigurării unui trai decent tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării. (3) P. efectuează cercetări ştiinţifice privind: Revoluţia Română. dezvoltării relaţiilor de colaborare cu structuri similare din ţară şi străinătate. CU SOCIETATEA CIVILĂ Secţiunea 1 Relaţia P.S. pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de muncă şi protecţia socială. structură de teorie politică.

mai ales în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. (3) P.D. în vederea identificării soluţiilor legale. în condiţiile legii. (2) P.S.D.D.S.D. iniţiază consultări periodice cu organizaţiile de revoluţionari pentru cunoaşterea problemelor concrete cu care se confruntă acestea.Secţiunea a 3-a Relaţia P. fidel idealurilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989.S. inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice. susţine activitatea patronatelor pentru iniţierea. cu organizaţiile de revoluţionari Articolul 91 (1) P. (2) P.S.D. iniţiază periodic consultări cu patronatele în probleme de interes comun. elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare.S. cu patronatele Articolul 90 (1) P.S. de restructurare. Secţiunea a 4-a Relaţia P. 45 . de privatizare şi de cooperare economică.S. a urmaşilor acestora.D.S. a luptătorilor şi participanţilor la acţiunile pentru victoria Revoluţiei. (3) P.D. acţionează pentru cinstirea eroilor martiri.. sprijină organizaţiile revoluţionarilor în demersurile acestora pentru aplicarea şi respectarea legilor privitoare la revoluţionari.D. a răniţilor. stimulează iniţiativa privată.

D. (2) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Partidului Socialiştilor Europeni (P. se constituie comisii electorale sau.S.S. cu comitetele de sprijin electoral şi comisiile electorale Articolul 92 La nivelul localităţilor.S. al judeţelor şi al municipiului Bucureşti.). 46 .D. comitete de sprijin electoral.S. respectiv de Comitetul Executiv Naţional al P. formate din personalităţi marcante – membri ai P.).S.E.) Articolul 93 (1) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Internaţionalei Socialiste (I.D.) şi Partidul Socialiştilor Europeni (P. (4) Partidul Social Democrat va aplica pe carnetul de membru şi pe toate simbolurile oficiale ale partidului emblema Partidului Socialiştilor Europeni. după caz.Secţiunea a 5-a Relaţia P.E. precum şi la nivel naţional. Secţiunea a 6-a Relaţia PSD cu Internaţionala Socialistă (I. şi simpatizanţi – desemnate de Comitetele Executive ale Consiliilor organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti.S.S. (3) Partidul Social Democrat poate invita organizaţiile partidelor afiliate PES să participe la unele manifestări politice în România.

cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.S. (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la unităţi bancare cu sediul în România. repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Naţional al P. în condiţiile legii. c) venituri provenite din activităţi proprii. pe perioada campaniilor electorale locale.D. (3) Comitetul Executiv Naţional al P. (3) Cuantumul cotizaţiei.D.S. potrivit legii. parlamentare şi prezidenţiale.C A P I T O L U L IX ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE Secţiunea 1 Administrarea patrimoniului Articolul 94 (1) Partidul Social Democrat deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sale specifice. b) donaţii şi legate. 47 .D. (2) Comitetul Executiv Naţional al P.S. elaborează norme privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare. numeşte câte un mandatar financiar. d) subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii. Secţiunea a 2-a Surse de finanţare Articolul 95 (1) Sursele de finanţare ale partidului sunt: a) cotizaţii ale membrilor de partid.

(2) Publicaţiile care sunt proprietatea P. adoptate de organele sale de conducere. ai parlamentului. primarii şi viceprimarii.S.D.CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE Articolul 96 (1) Activitatea în cadrul Partidului Social Democrat se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice şi ale prezentului Statut. subprefecţii. (4) Legăturile cu mass-media la nivel central se asigură prin Biroul de presă al P. sau apar ca organe de presă ale sale trebuie să exprime doctrina şi punctele de vedere politice ale partidului. consilierii judeţeni şi locali. demnitarii de stat. prefecţii.D.S. coordonarea activităţii de presă este exercitată de Comitetul Executiv al Consiliului organizaţiei judeţene.D. respectiv al municipiului Bucureşti. averea şi sursele de venituri atât la începutul. (2) Propunerile de candidaţi de la nivel central nu pot depăşi 1/3 din numărul total de mandate stabilit prin lege pentru fiecare circumscripţie electorală. Articolul 99 (1) Pe listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat pot fi propuse atât personalităţi din circumscripţiile electorale. (2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local. pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora. Articolul 98 Membrii organelor teritoriale ale partidului. în condiţiile legii. cât şi la sfârşitul mandatului. Articolul 97 (1) Libertatea cuvântului este asigurată în întregime de presa scrisă şi vorbită a P. (3) La nivelul judeţelor sau al municipiului Bucureşti.S. cât şi personalităţi de la nivel central.S. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene administrative şi ale municipiului Bucureşti. care sunt membri ai P. 48 .D. sunt obligaţi să-şi declare..

S. Şoseaua Kiseleff nr. (2) P. precum şi la Congresul partidului.Articolul 100 La Conferinţele organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. viceprimari şi consilieri locali. Articolul 102 (1) P.D.D.D. participă. (3) Organele executive ale partidului la nivel central sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor partidului. deputaţi. primari.S. sprijină activitatea asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale în demersurile acestora de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le reprezintă. b) dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale. ca invitaţi.D. senatori.S. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare Articolul 103 Partidul Social Democrat este persoană juridică de drept public şi are sediul central în municipiul Bucureşti. demnitari de stat. Articolul 104 Modelul drapelului şi imnul Partidului Social Democrat se stabilesc de Consiliul Naţional al P.S.D. 10. aparţine Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat sau unui număr de cel puţin 15 Consilii ale organizaţiilor judeţene ale P. care nu au fost aleşi ca delegaţi la aceste Conferinţe. Articolul 105 Iniţiativa modificării Statutului şi Programului Politic ale P. c) inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului Bucureşti. în condiţiile legii. sectorul 1. 49 . iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale în probleme specifice. Articolul 101 Partidul Social Democrat îşi poate înceta activitatea conform prevederilor legale prin : a) autodizolvare.S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful