∆.Π.Θ.

- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 – Α´ ΕΤΟΣ / 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ηµέρα/ώρα

∆ευτέρα

8:15-9:15

9:15-10:15 10:15-11:15 11:15-12:15 12:15-13:15 13:15-14:15 14:15-15:15
Εικαστικά Ι

15:15-16:15

16:15-17:15

17:15-18:15

18:15-19:15 ∆ιδάσκοντες

Εικαστικά Ι

Ν. Θωµάς, επ.καθ.
Α. Μιχαηλίδης, επ.καθ.
Π. Κοζόκος, επ.καθ.
Αικ. Μπαλτζοπούλου, επ.καθ.

Στατική του Στερεού Σώµατος - ∆οµική Στατική Ι
Τρίτη

Ι. Κολοκοτρώνης, επ.καθ.
Ιστορία της Τέχνης Ι
Β. Τσιούκας, επ.καθ.
Σχεδίαση µε Η/Υ Ι

Τετάρτη
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία ∆οµικά Υλικά Ι

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι

Πέµπτη

Ν.Μπάρκας, επ.καθ.

Αλκ. Πρέπης, αν.καθ.
Ε. Αµερικάνου, αν.καθ.

Παρασκευή

Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής Ι

Βασικές Αρχές και Έννοιες της
Αρχιτεκτονικής Ι

καθ. Εργονοµία . Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ Τρίτη Εικαστικά ΙΙΙ Εικαστικά ΙΙΙ Ν. Αναστασίου. επ. επ.καθ. επ. Παρασκευή Αρχιτεκτονική Σύνθεση . Μ.καθ. Αναστασίου.καθ. επ. . Π. Πρέπης. επ. Μιχαηλίδης. Σχεδίαση µε Η/Υ Ι Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις ∆ευτέρα Γραφικές Απεικονίσεις και Αναπαραστάσεις του Τρισδιάστατου Χώρου (Ε) Ι. Κολοκοτρώνης. Τσιούκας.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ .Π. επ. Μ.καθ. Πέµπτη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ Οικοδοµική Ι Παν.∆. Κόκκορης.καθ.καθ. επ.καθ.Γενική Κτιριολογία Ι Αρχιτεκτονική Σύνθεση . Τεχνική Νοµοθεσία Οικονοµικά των Κατασκευών (Ε) Παραστατική Γεωµετρία και Γραµµικές Απεικονίσεις του Τρισδιάστατου Χώρου (Ε) Τετάρτη Μορφολογία-Ρυθµολογία Ι: Τεκµηρίωση Ανάλυση και Προστασία Κτιρίων και Μνηµείων Ν.καθ. αν.Γενική Κτιριολογία Ι . αν. αν.καθ.Θ. Θωµάς.ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 – Γ´ ΕΤΟΣ / 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ηµέρα/ώρα 8:15-9:15 9:15-10:15 10:15-11:15 11:15-12:15 12:15-13:15 13:15-14:15 14:15-15:15 15:15-16:15 16:15-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15 ∆ιδάσκοντες Β. Λιανός. Α. Κοζόκος.Ψυχολογία (Ε) Αλκ.

Π. επ.Γενική Κτιριολογία ΙΙΙ (Ε) Θ. επ. Αικ. Πολεοδοµία Ι ∆ευτέρα Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Β. Αρχιτεκτονική Σύνθεση . Τσιούκας. Αµερικάνου. Ξάνθη.καθ Σχεδιασµός Τοπίου και Αρχιτεκτονική ΙΙ (Ε) Εικαστικές και Πλαστικές Προσεγγίσεις του Χώρου Εφαρµογές Ι (Ε) Τετάρτη Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Αντισεισµικός Σχεδιασµός Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Αντισεισµικός Σχεδιασµός Ν.καθ. επ. λεκτ. Οικοδοµική ΙΙΙ Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι Τρίτη ∆.καθ. Μ. Μπάρκας. επ.καθ. Γ.επ.καθ. Θωµάς. επ. Πατρίκιος. Γ. Αρχιτεκτονική Οργάνωση χώρων και Μικροπεριβάλλοντος Ι Πέµπτη Παρασκευή Ν. Α.καθ. Μιχαηλίδης.καθ. Κοζόκος.καθ.Ενεργειακός Σχεδιασµός Ε. Αρχιτεκτονική Τεχνολογία . Πολυχρονόπουλος. λεκτ.καθ.καθ. επ. .Θ.καθ. Μπαλτζοπούλου. Αρχιτεκτονική Σύνθεση -Ειδική Κτιριολογία Ι Θ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ . επ. Π. επ. Παπαγιαννόπουλος.ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 – Γ´ ΕΤΟΣ / 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ηµέρα/ώρα 8:15-9:15 9:15-10:15 10:15-11:15 11:15-12:15 12:15-13:15 13:15-14:15 14:15-15:15 15:15-16:15 16:15-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15 ∆ιδάσκοντες Γ.∆.Παπαγιαννόπουλος. Ξάνθη.Ειδική Κτιριολογία Ι Αρχιτεκτονική Σύνθεση .καθ. επ. . επ. Αναστασίου. επ.

Μάντζου. Οικοδοµική V Τετάρτη Μορφολογία-Ρυθµολογία ΙΙΙ: Μορφολογική ∆ιερεύνηση και Ένταξη Σύγχρονου Κτίσµατος σε Ιστορικό Οικιστικό Σύνολο Ν. αν. Παν.Θ. Γ.καθ. ΙΙΙ Παν.καθ. Γ. Κόκκορης.Γενική Κτιριολογία V (Ε) Πέµπτη Αλκ. επ. Αρχιτεκτονική Σύνθεση . Εξαρχόπουλος. Παπαγιαννόπουλος λεκτ. .καθ. επ. Πρέπης. Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Ι (Ε) Παν.καθ. επ. Εξαρχόπουλος.∆. Πολυχρονόπουλος.καθ. Πατρίκιος. αν.Προγραµµατισµός και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι 15:15-16:15 16:15-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15 ∆ιδάσκοντες Αστικός Σχεδιασµός . Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος Ε. .καθ.Εΐδική Κτιριολογία ΙΙΙ Αρχιτεκτονική Σύνθεση .Εΐδική Κτιριολογία ΙΙΙ .ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ . Χωροταξία Τρίτη Π. επ.αν.Προγραµµατισµός και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι ∆. Παρασκευή Αρχιτεκτονική Σύνθεση .Π.καθ.καθ. Λιανός. Αµερικάνου.ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 – ∆´ ΕΤΟΣ / 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ηµέρα/ώρα ∆ευτέρα 8:15-9:15 9:15-10:15 10:15-11:15 11:15-12:15 12:15-13:15 13:15-14:15 14:15-15:15 Αστικός Σχεδιασµός . επ. αν.καθ.

. Πέµπτη Παρασκευή Αρχιτεκτονική Σύνθεση .Κατασκευή (Οµάδα Β) Παν. Πολυχρονόπουλος. επ. επ.Κτιριολογία . Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός: Τόπος Κατασκευή (Οµάδα Β) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός: Τόπος .καθ.Κατασκευή (Οµάδα Α) 15:15-16:15 16:15-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15 ∆ιδάσκοντες Π. Πατρίκιος. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός: Τόπος . Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός: Τόπος . αν. επ.Θ. Πολυχρονόπουλος.Κατασκευή (Οµάδα Α) Τρίτη Τετάρτη Γ. επ.καθ. Π.ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 – Ε´ ΕΤΟΣ / 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ηµέρα/ώρα ∆ευτέρα 8:15-9:15 9:15-10:15 10:15-11:15 11:15-12:15 12:15-13:15 13:15-14:15 14:15-15:15 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός: Τόπος .Οικοδοµική Αστικός Σχεδιασµός Αρχιτεκτονική Σύνθεση .ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ . .Κτιριολογία Οικοδοµική . Πατρίκιος. ∆. Μάντζου. Μάντζου.καθ.καθ.∆.Κατασκευή (Οµάδα Β) ∆.Αστικός Σχεδιασµός Παν. αν.καθ.Αστικός Σχεδιασµός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός: Τόπος .καθ. επ. Κόκκορης. Κόκκορης.Π.Κατασκευή (Οµάδα Α) Αρχιτεκτονική Σύνθεση .καθ.Κτιριολογία Οικοδοµική . επ.καθ. Γ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful