You are on page 1of 56

^etvrtak

www.glassrpske.com 15. jul 2010.


Broj 12.261
Godina LXVII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

BIZNIS Ruske DRU[TVO Stanovnike KROZ RS Vodu za pi}e


kompanije u Republike dobija tri
Bawaluci na Srpske hiqade
dogovoru o zahvatio stanovnika
koncesijama toplotni talas Petrova
странa 11 странa 7 странa 9

PREDSTAVNI^KI DOM I SAVJET MINISTARA Poslije usvajawa Nacrta


zakona o statusu dr`avne
O TERORISTI^KOM NAPADU U BUGOJNU imovine u Skup{tini RS
FOTO: GLAS SRPSKE

Xerard Selman istakao


da nijednom svojom
odredbom Nacrt zakona
ne naru{ava temeqe
Dejtonskog mirovnog
sporazuma, a Haris
Silajxi} da ovaj
nacrt predstavqa
direktan nasrtaj na
ustavno ure|ewe BiH
definisano Dejtonom
странa 5

Bawaluka
DANAS
Posqedice teroristi~kog
[teta od
napada u Bugojnu
poplava 5,8
miliona
maraka
странa 18

Pro{le godine se manipulisalo cifrom U BiH postoji opstrukcija borbe protiv


od 500 terorista, a ove od 3.000. Stawe terorizma i ne postoji politi~ka voqa da se Bawalu~ki fudbaleri ve~eras
ozbiqnije i treba ga sasje}i u korijenu. Ovaj sa wim obra~una. Sada je teret na FBiH kada je (19.30 RTRS) gosti Lozane
problem, ako adekvatno ne reagujemo, bi}e rije~ o teroristima i sa tim teretom treba da se
najve}i problem u budu}nosti kako BiH tako
i Evrope, istakao @ivkovi}
suo~i, a ne da ga opstrui{e, naglasio Kalabi} Borac pi{e
странa 3
novu stranicu
FOTO: ROJTERS

U Londonu zavr{en glavni pretres o zahtjevu


Srbije za izru~ewe Ejupa Gani}a istorije странe 44 i 45

Odluka o
izru~ewu
za najmawe Verujemo u ono {to smo radili i nadamo se da

{est mjeseci странa 2 Ejup Gani}


}emo u Lozani ostvariti dobar rezultat. Pred
nama je samo prvo poluvreme. Drugo je 22. jula
na na{em stadionu, rekao trener Zoran Mari}
2 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Ne smije se dozvoliti da qudi rovare po kontejnerima, {to je


mogu}e da se desi i parlamentarcima ako ne rije{e svoje pi-

Vijesti dana tawe.


Ilija Filipovi}, zamjenik
predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH

FOTO: ROJTERS
Zajedni~ka komisija NSRS i Vije}a naroda RS
Zakon o popisu u RS
pred Ustavnim sudom
BAWALUKA - Zajedni~ka komisija Narodne skup{tine i
Vije}a naroda RS nije ju~e postigla saglasnost u vezi sa Za-
konom o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011.
godini u RS, a o wegovoj sudbini odlu~i}e Ustavni sud RS, ja-
vila je Srna.
Predsjednik parlamenta RS Igor Radoji~i} kazao je da obra-
zlo`ewe amandmana koje su podnijeli delegati Kluba Bo{waka
izlazi iz okvira nadle`nosti Vije}a naroda RS.
- Predlo`io sam da se amandmani usaglase u dijelu u kojem je Emina i Ejup
to prihvatqivo, ali Klub Bo{waka nije prihvatio nikakvo Gani} u Londonu
usagla{avawe. Predsjedavaju}i Komisije Yevad Osman~evi} re-
kao je da je Klub Bo{waka u Vije}u naroda, koji je i pokrenuo Zavr{en glavni pretres o zahtjevu Srbije za izru~ewe Ejupa Gani}a
pitawe vitalnog nacionalnog interesa na ovaj zakon, podnio
pet amandmana, ali da nije bilo konsenzusa u vezi sa wima.

Slobodan Homen
Odluka o izru~ewu za
Ustav BiH ne dozvoqava
sporazum o izru~ewu
najmawe {est mjeseci
“Glasu Srpske“ u timu koji zastupa Srbiju re~eno da poslije glavnog pretresa
odluka o izru~ewu Gani}a ne}e biti donesena u sqede}ih {est mjeseci, a mogu}e
i godinu, jer zakon ne propisuje rok za weno dono{ewe
PI[E: GORAN MAUNAGA nadali da }e u prilog Gani}u slu ~a ju zah tje va Srbi je za Srpske i Tim za istra`ivawe
g.maunaga@glassrpske.com izru~ewe Gani}a pred lon-
i}i to {to je jedan od sudija ratnih zlo~ina postupaju u
LONDON, SARAJEVO - trebalo da bude penzionisan, donskim sudom ozna~eno kao skladu sa pozitivnim zakon-
Pred sudom u Londonu ju~e je ali on je ostao do okon~awa za{ti}eni svjedok, nudili po- skim propisima BiH.
zavr{en glavni pretres o slu~aja - re~eno je u Timu. sao u MUP-u ukoliko svjedo~i - Tim za istra`ivawe ra-
zahtjevu Srbije za izru~ewe Gani}ev advokat Edvard u korist Beograda. tnih zlo~ina MUP-a RS radi
ratnog ~lana Predsjedni{- Ficyerald rekao je ju~e u su- ARNAUT profesionalno u skladu sa
tva RBiH Ejupa Gani}a koji dnici da “Srbija ne posjeduje optu`io MUP RS po li cij skim stan dar di ma.
se tereti za ratni zlo~in su{tinski nove dokaze koji da djeluje kao agent
Postupamo po svim zahtjevima
Slobodan Homen FOTO: GLAS SRPSKE nad vojnicima JNA u Dobro- bi opravdali izru~ewe Gani- i nalozima Tu`ila{tva BiH,
strane dr`ave
voqa~koj ulici u Sarajevu }a“. okru`nih i kantonalnih tu-
BEOGRAD - Dr`avni sekre- pravde Srbije i Crne Gore da- 1992. godine. Ficyerald je una krsno On tvrdi da mu je ta osoba `ila{tava - ka`e Peji}.
tar Ministarstva pravde nas }e po~eti razgovore o “Glasu Srpske“ u timu ko- ispitivao Milana Petrovi}a, u mar tu re kla da su mu Tu - On je rekao da ne zna na
Srbije Slobodan Homen izja- zakqu~ewu sporazuma o izru- ji zastupa Srbiju u “slu~aju zamjenika srpskog tu`ioca za {evqak i Peji} u septembru ~iji iskaz i na kog svjedoka je
vio je ju~e u Beogradu da Ustav ~ewu svojih dr`avqana. Gani}“ re~eno je da poslije ratne zlo~ine, tokom posqed- pro{le godine nudili posao Arnaut mislio.
BiH ne dozvoqava da se potpi- - Eventualno sklapawe ta- gla vnog pre tre sa odlu ka o weg dana izno{ewa dokaza. u MUP-u RS ukoliko da izja- - Ne znam o kojem konkre-
{e sporazum o izru~ewu kvog sporazuma sa BiH nije ra- izru~ewu Gani}a ne}e biti I dok su u Britaniji tu- vu u korist zahtjeva Beograda. tno slu ~a ju se ra di. Tim u
dr`avqana osumwi~enih i zmatrano - naglasio je Homen i donesena u sqede}ih {est mje- `ila{tvo i odbrana iznosi- Arnaut je rekao da se u svim slu~ajevima kada ga svje-
osu|enih za organizovani kri- dodao da je predlo`eno Crnoj seci, a mogu}e i godinu, jer u li zavr{ne rije~i u “slu~aju dokumentaciji koju je Srbija doci obavijeste da su uznemi-
minal i korupciju, javile su Gori da se sporazum pro{iri zakonu nije propisano do kada Ga ni}“, u Pred sje dni{ tvu dos ta vi la su du u Lon do nu ravani od odbrane, o{te}enih
agencije. na sva djela za koja se mo`e se donosi odluka o ekstradi- BiH u dru{tvu predsjedavaju- nalazi i svjedo~ewe tog li- ili prijavqenih lica, o tome
Predstavnici ministarstava izre}i kazna du`a od godinu. ciji. }eg Harisa Silajyi}a wegov ca koje je ozna~eno kao za- odmah obavje{tava Tu`ila{-
- To ne ide u prilog Gani- pra vni savjetnik i ~lan Gani- {ti}eni svjedok “A”, a koje tvo. Takvih slu~ajeva smo pri-
Sarajevo }u i wegovoj odbrani. Oni su }eve odbrane Damir Arnaut je na ve lo da je Ar na ut od javili nekoliko - ka`e Peji}

NATO bitan za BiH u se ~ak optu`io je MUP RS da “dje- wega tra`io da odustane od i dodaje da o tome da li }e
luje kao agent strane dr`ave“, iskaza. neko biti za{ti}eni svjedok
da “radi na nelegalan na- Ra do van Pe ji} je re kao ne odlu~uje MUP RS, nego su-
borbi protiv terorizma ~in“, te da se “slu`i “Glasu Srpske“ da Arnautovi dovi na prijedlog nadle`nih
SARAJEVO - NATO je za BiH bitan zbog borbe protiv te- korumpiranim meto- navodi nisu ta~ni i da MUP tu`ila{tava.
rorizma, ocijeweno je ju~e na okruglom stolu o beneficija-
Odluka dama i pritiskom“.
ma pristupawa NATO-u odr`anom u Sarajevu. Arnaut je op- REIS
Poslije odluke londonskog suda o tu `io ~la no ve
Na okruglom stolu je istaknuto da izolacija ~ini BiH samo zahtjevu Srbije za izru~ewe Gani}a,
slabijom, jer nema individualnu mogu}nost odbrane od terori- Tima za istra`i- Reis-ul-ulema Islamske za- cije. Reis Ceri} boravi u
predmet }e biti proslije|en minis- vawe ratnih zlo-
zma, a ekstremizam je danas prisutan u svakoj zemqi svijeta. tru unutra{wih poslova Velike Bri- jednice u BiH Mustafa Ce- Londonu gdje je predsjedavao
Portparol NATO {taba u Sarajevu Derek ^epel ocijenio je ~ina MUP-a RS ri} trebalo je ju~e da se sastanku Izvr{nog odbora
tanije koji donosi odluku o Simu Tu{evqaka
da je najboqa odbrana od takvih prijetwi da BiH bude dio gru- ekstradiciji, a potvr|uje je parla- sastane u Londonu sa Ejupom me|unarodne organizacije
pe prijateqa koji raspola`u informacijama, obavje{tajnim i Radovana Peji}a Gani}em, prenijele su agen- “C1 - World Dialogue“.
ment. da su licu, koje je u
podacima, koji je mogu podr`ati i koji }e napad shvatiti kao
napad na sebe.
Dodao je da su ekstremizam, organizovani kriminal i tero- Srbija i Hrvatska omogu}ile uvid u spiskove optu`enih i osu|enih za ratne zlo~ine
rizam pojave koje prelaze granice, pa borba protiv wih mora
biti multinacionalna. Spiskovi i u hrvatskom konzulatu u RS
www.glassrpske.com BAWALUKA, BEOGRAD - dranka Deraji} rekla je da jo{ tra mogu}e ostvariti i u mi- nijeti gra|anima da br`e i
Hrvatski ambasador u BiH nisu dobili informaciju o nistarstvima pravde u Beogra- jednostavnije do|u do podata-
Vjerujem zamjeniku javnog tu`ioca Srbije za ratne Ton~i Stani~i} rekao je “Gla- tome kada bi u Konzulatu du i Zagrebu. ka i da utvrde da li su eventu-
zlo~ine Milanu Petrovi}u da bi Ejup Gani} imao po- su Srpske“ da }e stanovnici Srbije mogli da budu omogu}e- alno na spisku lica koja su
{teno su|ewe u Srbiji. Wega bi trebalo {to prije SVE OSOBE
Srpske u Konzulatu Hrvatske u ni uvidi u spiskove lica koja mo}i }e da provjere osu|ena, optu`ena ili protiv
izru~iti Srbiji, koja }e mu suditi za ubistvo mladih Bawaluci uskoro imati uvid u su optu`ena ili osu|ena za ra- kojih se vodi istraga za kri-
vojnika JNA. spiskove lica koja su u Hrvat- tne zlo~ine. da li je wihovo vi~na djela ratnih zlo~ina.
Email: mirkom.omk@gmail.com skoj optu`ena ili osu|ena za Ministar pravde Srbije ime na spisku Svi zainteresovani gra|a-
po~iweni ratni zlo~in. Sne`ana Malovi} saop{tila Prema wenim rije~ima, ni na veb stranici Ministar-
Stvarno nevjerovatno zvu~i podatak da u BiH ima vi{e Stani~i} je kazao da }e je da je uvid u spiskove lica mogu}nost da se uvid u spis- stva pravde Srbije mogu da se
od 3.000 terorista, a jo{ nevjerovatnije podatak da se sve osobe imati mogu}nost da koja su u Hrvatskoj i Srbiji kove obavi, na osnovu li~nog obavijeste o na~inu na koji
neki od wih nalazi u najvi{im institucijama vlasti. provjere da li se wihovo ime osu|ena, optu`ena ili su pre- pisanog zahtjeva, u ministar- mogu da ostvare uvid u spisko-
Email: draga.grab@yahoo.com nalazi na spisku. Generalni dmet istrage zbog sumwe da su stvi ma prav de Srbi je i ve, objasnila je Malovi}eva.
konzul Srbije u Bawaluci Ja- po~inila ratni zlo~in od su- Hrvatske umnogome }e dopri- D. K.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 3

Ukwi`iti perspektivnu vojnu nepokretnu imovinu na BiH


SARAJEVO - Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Ra- Rasmusen je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova
smusen pozvao je ju~e organe vlasti u BiH da u~ine dodatni BiH Svenom Alkalajem izrazio zadovoqstvo {to je sprove-
napor da bi {to prije bila ukwi`ena perspektivna vojna dena ve}ina planiranih aktivnosti u vezi sa Individual-
nepokretna imovina na BiH, javila je Srna. nim partnerskim akcionim planom.

Predstavni~ki dom i Savjet ministara o teroristi~kom napadu u Bugojnu

Vehabije i terorizam
sramota za BiH
Pro{le godine se manipulisalo cifrom od 500 takvih osoba, a ove godine od 3000. Svaki dan stawe ozbiqnije i treba ga sasje}i u
korijenu. Ovaj problem, ako adekvatno ne reagujemo, bi}e najve}i problem u budu}nosti kako BiH tako i Evrope, istakao @ivkovi}
PI[E: @EQKA DOMAZET su omogu}ile dolazak muyahe-
glasss@teol.net dina, pripadnika “Al-Kaide“
SARAJEVO - Vehabije i i drugih radikalnih islam-
terorizam su sramota BiH, skih organizacija. Trebalo je
koju Evropa zbog toga treti- da napuste BiH po potpisi-
ra kao stalnu prijetwu mi- vawu Dej ton skog spo ra zu ma,
ru, a svakog gra|anina BiH ali ta dejtonska stavka nikada
kao potencijalnog teroris- nije implementirana i oni su
tu. Za to }e mo tra `i ti za - jo{ ovdje - konstatovao je.
branu svih organizacija koje Komentari{u}i podatak
se na bilo koji na~in dovode da su sada u BiH za terorizam
u vezu sa terorizmom. spremni i qudi koji su odav-
Rekao je to ju~e zamjenik de, tj. bh. dr`avqani, Okoli}
predsjedavaju}eg Predstavni- je kazao da je rije~ o velikom
~kog do ma Par la men ta BiH problemu.
Mi lo rad @iv ko vi} to kom - Osobe afroazijskog po-
rasprave o teroristi~kom na- rijekla zavr{ile su svoj posao
padu u Bugojnu i akciji “Svje- na tom planu. Wihov posao je
tlost“ u Mao~i u Parlamentu upravo i bio da dovedu qude
BiH. afroazijskog porijekla koji se
- Moraju se ispuniti tri bave regrutacijom novih kadro-
preduslova da bi se razgovara- va u BiH jer se oni izgledom ne
lo o konkretnim mjerama: po- razlikuju od Evropqana - kon-
li ti ~ka voqa, za ko no da vni statovao je Okoli}, dodav{i
okvir i efikasniji instru- da je nedopustivo da policij-
menti za sprovo|ewe zakona. Vehabije izvele teroristi~ki napad na policijsku stanicu u Bugojnu FOTO: GLAS SRPSKE ske, bezbjednosne i pravosudne
Kako vidimo, politi~ke voqe u institucije javno govore kako
BiH nema da se to rije{i, za- kako BiH tako i Evrope - is- ~a ri sa mi di `u qes tvicu i kao je Kalabi}. ~ki akt nije iznena|uju}i. ta lica ne priznaju zakone i
konodavni okvir bi morao da takao je @ivkovi}. Dodao je postavqaju nove uslove“. Poslanik SDA Bakir Ize- - Taj broj je ve}i od onog nemaju dokumenta BiH, a ne ~i-
pro is te kne iz te po li ti ~ke da tre ba raz dvo ji ti pi tawe [ef klu ba po sla ni ka tbegovi} kazao je da je Haris koji smo dobijali od nadle- ne ni{ta da ih kazne.
voqe, a sve organizacije koje dobijawa bezviznog re`ima SNSD-a Drago Kalabi} rekao ^au{evi}, koji je izveo tero- `nih dr`avnih institucija - Savjet ministara BiH ju-
se bave borbom protiv ovog zla od pitawa bezbjednosti i pu- je da je rasprava o problemu ris ti ~ki na pad u Bu goj nu, kazao je Okoli}. ~e je ra zma trao zakqu ~ke
u BiH govore da nemaju ni ma- ta BiH ka EU. terorizma u BiH vo|ena bez “biv{i roker i ~ovjek koji se Dodao je da poslije Bugoj- Predstavni~kog doma povodom
terijalne ni qudske resurse da - Liberalizaciju viznog uva`avawa ~iwenica i da je nalazi u stresu“. Konstatovao na BiH mora biti svjesna da ras pra ve o in for ma ci ji o
mu se su prot sta ve - ka zao je re`ima su svi dobili, a mi wen rezultat “duplo golo“. je da je rije~ o “benignom slu- je terorizam ovdje prisutan i stawu bezbjednosti u BiH u
@ivkovi}. smo ispunili sve uslove i ni- - U BiH postoji opstru- ~aju i da od toga ne treba pra- da se sa tim problemom mora 2009. godini i za realizaciju
Dodao je da }e SNSD usko- smo - smatra @ivkovi}. kcija borbe protiv terorizma viti maligni problem“ i da mu pozabaviti. zakqu~a ka za du `io Mi nis -
ro u proceduru uputiti prije- i ne postoji politi~ka voqa “nije jasno kako se od jednog - Te ro ri zam su uve zli tarstvo bezbjednosti i Mi-
dlog iz mje na i do pu na IZETBEGOVI]: da se sa wim obra~una. Minis- slu~aja pravi 3.000 slu~ajeva“. bo{wa ~ki po li ti ~a ri, sa nistarstvo pravde BiH.
Krivi~nog zakona BiH kojim ^au{evi} biv{i tarstvo bezbjednosti nas je ne- - Da nisam pro~itao iz- Alijom Izetbegovi}em na ~e- Ko le gi jum Pred sta vni -
se zabrawuje djelovawe orga- roker pod stresom davno obavijestilo da u BiH vje{taj direktora OBA, slu- lu, tokom i neposredno poslije ~kog doma ranije je zatra`io
nizacija poveza nih na bilo ne postoji opasnost od terori- {a ju }i ras pra vu po je di nih rata. On se uvozio i preko su- od Savjeta ministara BiH de-
koji na~in sa terorizmom. Naglasio je da je pitawe zma, a sada dobijamo podatke da poslanika pomislio bih da je sjedne Hrvatske i odre|enih taqnu informaciju o napadu
@ivkovi} je kazao da ve- terorizma pitawe `ivota i u BiH postoji vi{e od 3.000 uzrok terorizmu u BiH i te- me|unarodnih institucija koje u Bugojnu.
oma brine to {to broj osoba su`ivota svih u BiH, koje je qudi koji su potencijalni te- roristi~kom napadu rokenrol
spre mnih za te ro ris ti ~ke te`ak bolesnik koji treba da roristi. To je jasan pokazateq - ka `e po sla nik SNSD-a
akcije u BiH rapidno raste. se suo~i sa problemom. da postoje opstrukcije - ista- @eqko Kuzmanovi}. Zakon o za{titi podataka
- Pro{le godine se mani- Obrazla`u}i zbog ~ega sr- kao je Kalabi}. Po sla nik SDS-a Mir ko Bo{wa~ki poslanici koji su u Predstavni~kom domu BiH u~es-
pulisalo cifrom od 500 ta- pski poslanici ne}e podr`ati Dodao je da je RS nosila Okoli}, koji je i predsjedava- tvovali u raspravi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama
kvih osoba, a ove godine od Zakon o za{titi tajnih poda- te{ki teret zbog ha{kih optu- ju}i Komisije za kontrolu nad Zakona o za{titi tajnih podataka zauzeli su se za wegovo dono-
3.000. Sva ki dan je stawe taka za koji su bo{wa~ki po- `enika i sa tim se suo~ila. radom Obavje{tajno-bezbjedno- {ewe, uz ocjenu da bi to pomoglo borbi protiv terorizma.
ozbiqnije i treba ga sasje}i liti~ari rekli da je uslov za - Sada je teret na FBiH sne agencije, kazao je da poda- Okoli} je negirao ove tvrdwe, navode}i da su to “pri~e za malu
u korijenu. Ovaj problem, ako EU i liberalizaciju viznog kada je rije~ o teroristima i tak da u BiH ima oko 3.000 djecu“. Ukazuju}i na potrebu dosqednog sprovo|ewa postoje}ih
adekvatno ne reagujemo, bi}e re`ima, @ivkovi} je kazao da sa tim teretom treba da se su- lica koja su u svakom trenutku zakona, on je istakao da ne mo`e neko biti bez dokumenata, kao
najve}i problem u budu}nosti “ni~im izazvani neki politi- o~i, a ne da ga opstrui{e - re- spremna da naprave teroristi- {to je to slu~aj sa vehabijama u BiH, a da ne bude uhap{en.

Jeremi}: Ocjena MSP nije “Peri{i} i Savovi} sudije [ukalo predsjednik


kraj borbe za Kosovo `ivota i smrti“ Dru{tva Matice srpske RS
BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jere- HAG - Osu|eni na do`ivotnu ka- BAWALUKA - Mladen [ukalo izabran je ju~e u Bawaluci
mi} izjavio je ju~e da izricawe savjetodavnog mi{qewa Me- znu zatvora Milan Luki} ju~e je za predsjednika Dru{tva Matice srpske u Republici Srp-
|unarodnog suda pravde (MSP) o legalnosti progla{ewa na konferenciji o stawu u `albe- skoj, javila je Srna.
nezavisnosti Kosova, najavqeno za 22. jul, nije posqedwa nom postupku u Ha{kom tribunalu Osni va ~ka skup {ti na Dru{ tva Ma ti ce srpske u RS
faza borbe za o~uvawe teritorijalnog integriteta i suve- izrazio nadu da }e se, umjesto wega iza bra la je na ju ~e ra{wem za sje dawu u Bawalu ci or ga -
reniteta Srbije, prenose agencije. i wegovog brata Sredoja, koji su, ne Dru{ tva i ~la no ve Upra vnog i Nad zor nog odbo ra.
- Srbiji predstoji jo{ `e{}a borba. Moramo biti svesni kako ka`e, “nevini osu|eni“, na Za zamjenika predsjednika izabran je Miqko [indi},
da }emo biti izlo`eni `estokoj i dobro pla}enoj albanskoj optu`eni~koj klupi na}i Risto Peri{i}, profesor sr- predsjednika Skup{tine Sne`ana Savi}, potpredsjednike
propagandi - rekao je Jeremi}. pskog jezika koji je tokom rata bio na~elnik policije u Vi- Dru{tva Ranko Risojevi} i Zoran Peja{inovi}, a za gene-
On je naveo da MSP savjetodavno mi{qewe prosqe|uje {egradu i Branimir Savovi}, lokalni lider SDS-a. ralnog sekretara Drago Brankovi}. Sjednici je prisustvo-
Generalnoj skup{tini UN, gdje Srbiju o~ekuje borba za Luki} je Peri{i}a i Savovi}a ju~e nazvao “sudijama `i- vao predsjednik RS i predsjednik Organizacionog odbora
osvajawe ve}ine koja }e biti daleko te`a nego do sada. vota i smrti“ u Vi{egradu, prenosi Sense. Rajko Kuzmanovi}.
4 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

FOTO: GLAS SRPSKE


Komentar dana VRANKI]
upozorio
parlament
prije glasawa
Pi{e:
Goran
MAUNAGA

Terorizam,
vlast i politika
Teroristi i vehabije u BiH infiltrirani su u insti-
tucije vlasti i u policiju, a za rje{avawe tog goru}eg
problema u BiH ne postoje politi~ka voqa i odluka.
^ak ni po sli je alar man tnog iz vje {ta ja di re kto ra
OBA Almira Xuve o 3.000 terorista koji su u svakom
momentu spremni za napad nije bilo o~ekivanih i neop-
hodnih reakcija predstavnika bo{wa~kih politi~kih
partija.
Iznio je Xuvo i saznawa koja je OBA prikupila o te-
roristi Harisu ^au{evi}u i wegovim namjerama, o ^a-
u { e v i } e v i m Dragan Vranki}
Otkud sad odjednom ro dbin skim ve za ma u
vehabije, teroristi policiji pomo}u kojih Dragan Vranki}, ministar finansija i trezora BiH
i terorizam? je adaktirano niz pri-
Naravno da nije java protiv wega. Na-
odjednom i naravno veo je on i da je OBA
da je to otud {to na vrijeme o svemu to-
me oba vi jes ti la na -
Zakon o slu`bi u OS
ih i danas {tite i dle `ne in sti tu ci je,
prikrivaju isti oni MUP FBiH, Tu `i -
koji su ih ovdje i la{tvo BiH, EUFOR.
dovodili za vrijeme Predsjednici Stran-
poguban za buxet BiH
Nema smisla usvajati zakon za koji u buxetu nisu predvi|ena sredstva. I da je
i poslije rata u BiH ke za BiH Haris Si-
lajxi} i SDA rije~ o jednoj marki, a ne o milionima maraka, takvo ne{to ne mo`e da se radi na
Sulejman Tihi} o svemu tome nisu rekli ni rije~i, {to polovini fiskalne godine, kazao Vranki}
se potpuno uklapa u raniju tvrdwu ministra bezbjednos-
ti Sadika Ahmetovi}a da u BiH uop{te nema terori- PI[E: @EQKA DOMAZET a, bilo pogubno za buyet i wego vo spro vo |ewe pred - Vranki} dodaje da pre-
zma. A taj i takav wegov izvje{taj o BiH bez terorista glasss@teol.net fi nan sij sku sta bil nost stavqalo opasnost po fis- dlo`eni zakon sadr`i ele-
prihvatila su oba doma Parlamenta BiH. SARAJEVO - Ministar BiH Vran ki} je naj di rek - kal nu odr`i vost buyeta men te so ci jal ne po li ti ke
Otkud sad odjednom vehabije, teroristi i terorizam? finansi ja i trezo ra BiH tni je upo zo rio par la ment institucija ~iji prihodi su koja je iskqu~ivo u nadle-
Naravno da nije odjednom i naravno da je to otud {to ih Dra gan Vran ki} re kao je prije glasawa. izuzetno ograni~eni. Ista- `nos ti en ti tet skih vla da
i danas {tite i prikrivaju isti oni koji su ih ovdje i “Glasu Srpske“ da je nelo- - Ne ma smi sla usva ja ti kao je da obrazlo`ewe ovog te je sto ga fi nan si rawe
dovodili za vrijeme i poslije rata u BiH. gi~no da Dom naroda Par- zakon za koji u buyetu nisu zakona koje se odnosi na fi- ovog zakona iz buyeta insti-
Ako ti wihovi pokroviteqi zaista vjeruju da }e zbog la men ta BiH usva ja pre dvi |e na sred stva. I da nansijska sredstva, a koje je tucija BiH sporno.
toga oni biti po{te|eni posqedica teroristi~kih na- Prijedlog zakona o dopuna- je rije~ o jednoj marki, a ne dalo Ministarstvo odbrane, Pred sje da va ju }a Do ma
pada koji, po svim predvi|awima, tek slijede u BiH, us- ma Zakona o slu`bi u Oru- o milionima maraka, takvo ni je ade kva tno sa aspe kta naroda BiH Du{anka Maj-
koro }e se uvjeriti da su grdno pogrije{ili. `a nim sna ga ma BiH na ne{to ne mo`e da se radi kvaliteta i vjerodostojnos- ki} ka`e da bi se, ukoliko
Na uda ru ve ha bi ja i te ro ris ta prvo }e da se na |u polovini fiskalne godine. na polovini fiskalne go- ti podataka. bi se usvo jio ovaj za kon,
Bo{waci, to su ve} pokazali slu~ajevi u #FIS Vitezu#, Da bi usva jawe Pri je - di ne - re kao je ju ~e Vran - vr{ilo penzionisawe mimo
Gorwoj Ma o~i i u Bu goj nu, i to zna sva ki ra zu man dloga zakona, koji je u uto- ki}. U BUXETU entitetskih zakona o penzij-
Bo{wak. rak usvojen u prvom ~itawu, U mi{qewu o ovom zako- za 2010. godinu nisu sko-invalidskom osigurawu
Zato je tom prosje~nom Bo{waku te{ko da shvati pos- zahvaquju}i glasu delegata nu, koje je potpisao 2. jula, planirana sredstva i da bi se na taj na~in nas-
tupke svog politi~kog rukovodstva, vlasti, te{ko, jer Demokratske partije Slobo- naveo je da predlo`eni za- za ove namjene tavilo sa daqim privilegi-
nije stimulisan ogromnim sumama islamskog novca i jer dana [arabe, a protiv koga kon nije prihvatqiv sa fi- jama pojedinim kategorijama
nije ideolo{ko-vjerski indoktriniran, kao oni. su glasali delegati SNSD- nansijskog aspekta i da bi - U buyetu institucija u FBiH koje su skoro dovele
Ali, i na tome se ubrzano radi. I to je potvrdio Xuvo, BiH za 2010. go di nu ni su do finansijskog sloma fe-
naglasiv{i da novac koji sti`e za teroriste nigdje nije Prevara pla ni ra na sred stva za ove deralnog buyeta.
evidentiran, a da se Bo{waci za radikalne islamske namjene u okviru buyeta MO Ona je podsjetila da je
ciqeve vrbu ju ta ko {to se tim nov cem fi nan si ra ju - Zakon o dopunama Zakona o slu`bi u OS BiH usvojen je u ni ti je mo gu }e pro na }i za hvaquju }i [a ra bi za kon
wihova djeca. prvom ~itawu, zahvaquju}i glasawu Slobodana [arabe. Taj sred stva za ove na mje ne pro{ao u prvom ~itawu.
Zato }emo se po svoj prilici uskoro uvjeriti da }e zakon su izmislili Bo{waci. Predstavni~ki dom je preva- even tu al nim res tru ktu ri - - SNSD ima tri delega-
nespre~avawe finansirawa terorista i nepostojawe ren jer je zamjenik ministra finansija Fuad Kasumovi} iz sawem buyeta Ministarstva ta u Do mu na ro da, a da bi
politi~ke odluke za obra~un s terorizmom, BiH i wene SDA prevario ~lanove Parlamenta, kada je rekao da za odbrane. Pored toga, za ove ne{to bilo odbijeno treba
stanovnike skupo da ko{ta. Osim ako ne{to ne uradimo. sprovo|ewe zakona treba 1,6 miliona. U pismu Ministar- na mje ne ni su ra spo lo `i va da ima ~etiri glasa. O~eku-
stva finansija Ministarstvu odbrane jasno stoji da predlo- ni sredstva u buyetskoj re- je mo da }e mo do bi ti je dan
`eni zakon nije prihvatqiv iz mnogo razloga, pa je dato zervi za 2010. godinu - deci- glas, nadamo se od Mladena
negativno mi{qewe. Radi se o nasrtaju na buxet i na enti- dno sto ji u mi{qewu Iva ni }a, da se taj za kon
Slobodan Homen, tetske zakone - kazala je Majki}eva. Ministarstva finansija. odbaci, dodala je.
dr`avni sekretar
Rok za prodaju vi{ka naoru`awa isti~e 31. decembra 2011. godine
Ministarstva
pravde Nisu raspisani tenderi za prodaju
Sve izjave koje idu u pravcu da u Srbiji ne postoje uslovi BAWALUKA - Tenderi i entiteta, treba da obave oru`awa isti~e 31. decembra cjenama, ne{to vi{e oru`ja
za fer i pravi~no su|ewe su ~ista politizacija “slu~aja Ga- za prodaju vi{ka naoru`awa sve procedure koje prethode 2011. godine. pripada RS - istakao je Mar-
ni}“ i onemogu}avawe da se ratni zlo~inci izvedu pred li- jo{ nisu raspisani, jer Ko- raspisivawu tendera. Marjanac je kazao da bi janac.
ce pravde. mi si ja ko ju je for mi ra lo 20 od sto od pro da je vi {ka Napomenuo je da ako ni
SRPSKA
Ministarstvo odbrane BiH naoru`awa dobilo Minis- za je dan od dva pla ni ra na
}e dobiti 80 odsto
Sowa Biserko, ni je oba vi la sve po tre bne
novca od prodaje
tarstvo odbrane BiH, dok bi tendera ne bude zaintereso-
procedure. ostalih 80 odsto pripalo en- vanih, oru`je }e biti uni-
predsjednik Helsin{kog Re kao je to “Gla su Sr - - Planirano je da se za titetima. RS i FBiH dobi}e {teno.
odbora za qudska pske“ za mje nik mi nis tra pro da ju vi {ka na oru `awa 80 odsto novca samo od onog - Kada je rije~ o donira-
prava u Srbiji od bra ne BiH @iv ko Ma r - raspi{u dva tendera - naveo naoru`awa koje su unijele u nom oru`ju i municiji, po-
janac. je Marjanac, ali nije preci- OS BiH. put onoga od NATO {taba,
Zahtev Srbije za izru~ewe Gani}a je politi~ki motivisan, Prema wegovim rije~ima, zirao kada }e oni biti ra- - U procesu prodaje na- ono ne}e i}i u prodaju, nego
jer Beograd `eli da doka`e da su Bo{waci, a ne JNA iza- ~lanovi Komisije, koju ~ine spisani. oru`awa nema diobe, jer se }e biti uni{teno - rekao je
zvali rat u BiH. predstavnici Ministarstva Rok za prodaju vi{ka na- zna {ta je ~ije. Prema pro- Marjanac. V. [.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 5

Poslije usvajawa Nacrta zakona o statusu dr`avne imovine u NSRS Tawa Fajon

Silajxi} nije pro~itao Ukidawe viza za


BiH do kraja godine

ni Ustav, ni Dejton
KELN, BEOGRAD - Specijalni izvjestilac Evropskog
parlamenta za viznu liberalizaciju za BiH i Albaniju
Tawa Fajon izjavila je da bi ukidawe viza za gra|ane tih
zemaqa moglo da se o~ekuje ove jeseni, a sigurno prije kraja
godine.
Xerard Selman istakao da nijednom svojom odredbom Nacrt zakona ne naru{ava - Ako se ispune uslovi, mislim da je realno da o~ekujemo
tu odluku. U BiH to bi trebalo da se dogodi poslije izbora
temeqe Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Haris Silajxi} da ovaj nacrt i te{ko da }e to biti prije novembra - smatra Fajon, pre-
predstavqa direktan nasrtaj na ustavno ure|ewe BiH definisano Dejtonom nosi wema~ki radio Doj~e vele.
Ona u svom posqedwem na crtu iz vje {ta ja pod sje }a sve
evropske institucije da su se prilikom odobravawa bezvi-
znog re`ima za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru obavezale
da }e se pitawem vizne liberalizacije za BiH i Albaniju
baviti pod oznakom “hitno“.

FOTO: GLAS SRPSKE


Tawa Fajon

Institut za nestale Nevesiwe


Xerard Selman, ministar pravde Republike Srpske FOTO: GLAS SRPSKE Jo{ uvijek se traga
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
RS Yerard Selman, komen- naru{ava temeqe Dejtona - - U Dej ton skom mi ro - za 108 nestalih Srba
ta ri {u }i sta vo ve ko je je rekao je Selman. vnom spo ra zu mu BiH je
NEVESIWE - Na podru~ju 323 osobe, a u spomen-kostur-
BAWALUKA - Predsje- Silajyi} iznio ju~e na van- Na ju ~e ra{woj kon fe - stvo re na ta ko da je ~i ne
Hercegovine jo{ uvijek se nici u Nevesiwu nalazi se
da va ju }i Pred sje dni{ tva rednoj pres-konferenciji. ren ci ji za no vi na re u Sa - dvije teritorijalne jedini-
traga za 108 lica srpske na- jo{ 60 posmrtnih ostataka
BiH Haris Silajyi} treba Silajyi} je rekao da Nacrt ra je vu Si lajyi} je izja vio ce, RS i FBiH i na osnovu
cionalnosti koji su nestali koji ~ekaju utvr|ivawe iden-
do bro da pro ~i ta Dej ton - zakona koji je u utorak uve- da je Na crt za ko na o sta - tu ma ~ewa Spo ra zu ma o su -
tokom proteklog rata u BiH, titeta.
ski mirovni sporazum, dej- ~e usvo ji la NSRS pred - tu su dr`a vne imo vi ne ko - kcesiji imovina koja se na-
potvr|eno je Srni u teren- Pred sje dnik Op {tin ske
tonski Ustav BiH i zakone stavqa direktan nasrtaj na ja se na la zi na te ri to ri ji la zi na te ri to ri ji RS i
skoj kancelariji Instituta organizacije zarobqenih i
ko je je na me tnuo vi so ki ustavno ure|ewe BiH koje je RS “di re ktan na srtaj na FBiH pripada tim terito-
za nestala lica BiH u Neve- poginulih boraca i nesta-
pred sta vnik i vi dje }e da definisano Dejtonom. us ta vno ure |ewe BiH ko je ri jal nim je di ni ca ma - re -
siwu. lih civila Predrag Kova~e-
RS apsolutno ima ustavni - Haris Silajyi}, bez ob- j e d e f i n i sa no De j t on - kao je Selman.
U posqedwem ratu u Herce- vi} ka`e da je ovih dana iz
i svaki drugi osnov da do- zira na to {to je bio u Dej- skim spo ra zu mom“ i po - OHR je saop{tio da se
govini je nestalo 431 lice laboratorije stiglo pet po-
nese zakon o statusu dr`a- tonu, ne poznaje Dejtonski zvao OHR da re agu je. Na crtom za ko na o sta tu su
srpske na ci onal nos ti, od zitivnih DNK nalaza koji
vne imovine koja se nalazi mirovni sporazum i Ustav. dr`avne imovine ne ukidaju
SPORAZUM ~ega su 142 vojnika i 289 ci- }e kra jem mje se ca bi ti
na wenoj teritoriji. Nijednom svojom odredbom odre dbe odlu ka vi so kog
o sukcesiji nije vila. Klasi~nom i DNK me- stavqeni u proces identi-
Kazao je ovo ju~e “Glasu Nacrt zakona koji je usvojen predstavnika o privremenoj
to dom iden ti fi ko va ne su fikacije.
Srpske” mi nis tar prav de u Narodnoj skup{tini RS ne osnov za pravo zabrani raspolagawa dr`av-
vlasni{tva nom imovinom.
ZAKON - Pre dlo `e ni za kon Sadik Ahmetovi}
Silajyi} tvrdi da ~lan predstavqa jednostran potez
NSRS usvojila je u utorak tra wegovim vlasni{tvom. 1. Ustava BiH ostavqa svu koji bi mogao da ugrozi pos- Policijske agencije
imo vi nu biv {e RBiH, tizawe odr`ivog rje{ewa -
uve~e Nacrt zakona o statu-
su dr`avne imovine koja se
Nacrt zakona omogu}ava da
Vlada RS, u sporazumu sa Sa- SRBiH i svih drugih pret- navode iz OHR-a. odli~no obavile posao
nalazi na teritoriji Srpske vjetom ministara BiH, imovi- ho dni ca BiH kao imo vi nu Ocjewuje se da bi dono- SARAJEVO - Zahvaquju}i napornom radu i veoma dobroj
i pod zabranom je raspola- nu Srpske da na kori{}ewe sada{we BiH. {ewe ovog zakona zna~ajno saradwi svih policijskih agencija u BiH, obiqe`avawe 15
gawa, ~ijim odredbama je bez naknade institucijama Selman, naprotiv, isti- zakomplikovalo sprovo|ewe godina stradawa u Srebrenici proteklo je u najboqem redu,
predvi|eno da se imovina BiH radi obavqawa poslova ~e da Sporazum o sukcesiji Pro gra ma “pet plus dva”, {to je omogu}ilo dostojanstven ukop za 775 `rtava u Poto-
na teritoriji entiteta sma- iz wihove nadle`nosti. nije osnov za sticawe prava {to bi prolongiralo pro- ~arima, javila je Srna.
vlasni{tva. ces tranzicije OHR-a. Izjavio je to ju~e u Sarajevu ministar bezbjednosti Sadik
Ahmetovi}, koji je pohvalio rad svih policijskih agencija u
Imenovawe sudije Ustavnog suda BiH iz Republike Srpske BiH zbog odli~no obavqenog posla u oblasti bezbjednosti.

Na konkurs stiglo 13 prijava


On je istakao da je bezbjednosna situacija 12. jula u Bra-
tuncu bila na visokom nivou i da nije zabiqe`en nijedan
incident.
BAWALUKA - Predsjednik prijava i da }e uskoro biti Nije precizirao ka da bi imenovan i da sve~anu izja-
Komisije za izbor jednog su- saop{tena imena kandidata konkursna procedura mogla vu, te da ne postoji pravna
dije Ustavnog suda BiH Ra- koji su podnijeli aplikacije da bude zavr{ena. pre pre ka da Sud funkcio-
do van Vu ko vi} izja vio je na raspisani poziv. - Prema Ustavu BiH i Pra- ni{e u slu~aju nedostatka je- Jedan Novozelan|anin se oporavqa od operacije nakon
“Glasu Srpske“ da je na javni vilima Ustavnog suda BiH dnog sudije iz Srpske. {to ga je wegov pas upucao u zadwicu, prenose agencije.
poziv za izbor jednog sudije SUD MO@E ne postoji ta~an rok za po~e- Prema utvr|enom protoko- Policija vjeruje da je pas slu~ajno nagazio na oroz pu{ke
Ustavnog suda BiH iz RS, ko- da funkcioni{e bez tak rada izabranog sudije, lu, Ustavni sud BiH se sasto- svog vlasnika i upucao ga u nezgodno mjesto.
ji je objavila Narodna skup- jednog sudije iz RS ali bi bilo po`eqno da se ji od devet ~lanova, od kojih Vlasnik psa se sa pu{kom u ruci spu{tao na zadwe sjedi-
{tina RS, do sada stiglo 13 izbor okon~a {to br`e da bi dva ~la na bi ra Na ro dna {te automobila kada je wegov qubimac usko~io pored
prijava. - Poslije toga ima}emo vi- sud radio u punom sastavu - skup{tina RS. Novi sudija wega i aktivirao oru`je.
On je istakao da se mo`e {e detaqa u vezi sa kandida- re kli su u Us ta vnom su du iz RS bira se jer je Ustavni Nastradali Novozelan|anin se zajedno sa jo{ trojicom
o~e ki va ti da, iako je kon - ti ma, kao i o ugo va rawu BiH. sud ra zri je {io du `nos ti prijateqa vra}ao iz lova kada se nesre}a dogodila. Oni
kurs zatvoren u petak, 9. jula, intervjua sa wima - rekao je Istakli su da sudija mo`e Krstana Simi}a. su izjavili policiji da ih je pucaw iznenadio, jer su vjero-
sqede }ih da na sti gne jo{ Vukovi}. po ~e ti sa ra dom ~im bu de V. K. vali da je pu{ka prazna.
6 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Raskid ugovora sa “[trabagom” ove sedmice


BAWALUKA - Premijer RS Milorad Dodik izjavio je da je ~kog akcionarskog dru{tva “Autoputevi RS“ uz nadoknadu od

Dru{tvo projekat mre`e autoputeva u RS vlasni{tvo Vlade koja tre-


nutno ima mandat, da ostaje primaran projekat i u budu-
}nosti iako }e ove sedmice biti potpisan ugovor s
austrijskom kompanijom “[trabag” o istupawu iz zajedni-
200.000 evra, prenose hrvatski portali.
- Dogovorili smo se da “[trabag” iza|e iz zajedni~kog
akcionarskog dru{tva u kojem je ve}inski vlasnik i da mu
podmirimo tro{kove koje je do sada imao - rekao je Dodik.

Saradwa RTRS-a i UNICEF-a

FOTO: V. STOJAKOVI]
Potpisan sporazum za
dobrobit djece
BAWALUKA - Generalni direktor Radio-televizije Re-
publike Srpske Dragan Davidovi} i predstavnica UNI-
CEF-a za BiH Florens Bauer potpisali su trogodi{wi
sporazum o saradwi pod nazivom “Partnerstvo za dobrobit
djece“, saop{teno je ju~e iz UNICEF-a.
Svrha ovog spo ra zu ma je ja ~awe sa radwe UNI CEF-a i
RTRS-a kako bi udru`ili i povezali svoje kapacitete i do-
prinosili promociji ispuwewa dje~ijih prava u BiH.
- Saradwom se `eli oja~ati svijest stanovni{tva o stan-
dardu i uslovima `ivota djece u BiH, te ohrabriti u~e{}e
djece i mladih u odlu~ivawu i tra`ewu wihovih prava - na-
vodi se u saop{tewu. D. K.

Mladen Ivani} i Ogwen Tadi}


Vjeruju u pobjedu na Avion }e letjeti ~etiri puta sedmi~no
predstoje}im izborima Sa aerodroma “Mahovqani“ odletio prvi avion za Sloveniju
BAWALUKA - Kandidati - U Sarajevu treba neko ko
Koalicije “Zajedno za Srp-
sku“ za ~lana Predsjedni{-
tva BiH Mladen Ivani} i
predsjednika RS Ogwen Ta-
}e raditi svoj posao, a ne u
Bawaluci samo “kukati“ da
ga niko u Sarajevu ne razumi-
je - rekao je Ivani}, prenose
Avionom od Bawaluke
di} izja vi li su ju ~e da je
wihov “ciq na oktobarskim
izborima u BiH pobjeda ko-
rupcije u RS i politi~kog
agencije.
Tadi} je rekao da je veoma
va`no da gra|ani u idu}em pe-
riodu daju podr{ku kreirawu
do Qubqane za 55 evra
Na ovaj na~in Srpska }e turistima, poslovnom svijetu i svima onima koji ovdje
ekstremizma u BiH”. novog imiya RS, tako da ona
Ivani} je na konferenciji bude prepoznata kao bogata, dolaze i odavde odlaze omogu}iti da lako putuju. Qubqanski aerodrom je
za novinare rekao da je Sara- slobodna i obrazovana, a ne frekventan i omogu}ava konekciju sa mnogim destinacijama u svijetu, rekao Dodik
jevu potreban aktivan ~lan da se “pretvara iz jednog ek- PI[E: MARIJANA MIQI]
Predsjedni{tva, a ne, kako je stremnog, politi~kog krimi- dwi aviokompanija “Skaj ogim destinacijama u svijetu - - Cijena leta je promo-
marijanam@glassrpske.com Srpske“ i “Adria ervejsa“ iz rekao je Dodik i dodao da }e tivna, a povratna karta ko{ta
naveo, spava~. nalnog oblika u drugi“.
Qubqane. Vlada RS podr`ati sve ak- 55 evra. Letje}e se avionom
BAWALUKA - Promo- Premijer Srpske Milorad tivnosti da bude odr`an pro- “kanader regional yet CRJ
Zavr{ena Biskupska konferencija BiH tivnim letom Bawaluka - Dodik izrazio je nadu da }e jekat i da }e zajedni~kim 200“ sa 48 sjedi{ta - kazao je
Qubqana sa bawalu~kog
Poziv Hrvatima da aerodroma “Mahovqani“ ju~e
projekat dvije aviokompanije
uspjeti.
naporima sa “Adria ervejsom“
uspostaviti trajnu i
Iwac i dodao da }e putnici
konekcije mo}i da ostvare
iza|u na izbore je uspostavqena redovna
avionska veza kojom }e put-
- Na ovaj na~in Srpska }e
turistima, poslovnom svijetu i
funkcionalnu aviovezu sa
Evropom i svijetom.
prema najmawe 20 kona~nih
destinacija, kao {to su
BAWALUKA - ^lanovi Biskupske konferencije BiH po- nici mo}i putovati ~etiri svima onima koji ovdje dolaze London, Pariz, Be~ i Ams-
puta sedmi~no, a povratna
LET
zvali su sve Hrvate da iza|u na izbore i glasaju po svojoj i odavde odlaze omogu}iti da terdam.
karta ko{ta 55 evra. lako putuju. Qubqanski aero-
Bawaluka - Qubqana
savjesti za one kandidate koji }e raditi za op{te dobro Iwac je naglasio da je ovo
Ova aviolinija uspo - drom je frekventan i traje 45 minuta tek prvi mali korak u razvoju
svih, a posebno obespravqenih i ugro`enih.
stavqena je zahvaquju}i sara- omogu}ava konekciju sa mn- doma}eg aviosaobra}aja u Srp-
Poslije dvodnevnog zasjedawa Biskupske konferencije u
Bawaluci od 12. do 14. jula upu}en je apel hrvatskim strana- Dodik je naglasio da ova skoj.
aviolinija ima veliki zna~aj Izvr{ni direktor “Ad-
~kim predstavnicima u BiH na jedinstvo, me|usobnu sa- DESTINACIJE i za slovena~ke privrednike ria ervejsa“ Tadi Tufek
radwu i prevladavawe strana~kih i li~nih interesa zbog
dobra i budu}nosti hrvatskog naroda i svih drugih sa koji- koji u Bawaluci imaju fab- izrazio je uvjerewe da }e se
Tadi Tufek je istakao da }e tom, Londonom, Minhenom, rike. linije uspje{no razvijati te
ma `ivi u BiH. D. K. kompanija “Adria ervejs“ Parizom, Stokholmom, Direktor “Skaj Srpske“ da }e ~etiri leta sedmi~no do-
putnicima preko Qubqane Var{avom, Cirihom i Zoran Iwac kazao je da su datno zbli`iti dva prijate-
omogu}iti ve} tradi- drugim gradovima, a u uspostavili strate{ko part- qska grada.
cionalno dobre veze sa saradwi sa ~lanovima nerstvo sa najve}om aviokom- - Let avionom traje 45
evropskim gradovima Ams- udru`ewa “Star alajens“ i panijom u okru`ewu, koja je minuta i proti~e uz komfor i
terdamom, Briselom, Be~om, sa vi{e od 1.100 desti- ujedno i stanica najve}e vaz- qubaznost zaposlenih u avionu
Kopenhagenom, Frankfur- nacija na svijetu. duhoplovne alijanse. - kazao je Iwac.

Dragan Kalini}, lider Saveza za demokratsku Srpsku


SDS uz pomo} stranaca sprema prevaru
BAWA LUKA - Srpska de- saglasnost sa drugim entite- kada je trebalo glasati. SDS SzDS je na sjednici Gla-
mo krat ska stran ka (SDS) tom i druga dva naroda, jedini ponovo baca pra{inu narodu u vnog odbora izabrao dekana
sprema veliku politi~ku pre- izlaz predstoji u izglasavawu o~i uz pre}utnu saglasnost ne- Pravnog fakulteta u Bawalu-
varu bira~ima, a to radi uz ne za vi snos ti, odno sno ot - kih faktora iz me|unarodne ci Vi to mi ra Po po vi }a za
pre}utno odobravawe nekih cjepqewa“. zajednice, a posqedice }e naj- predsjednika Politi~kog sa-
Konferencija u Bawaluci FOTO: SRNA faktora iz me|unarodne zaje- vjerovatnije biti tra`ewe no- vje ta SzDS-a. Pred sje dnik
dni ce, izja vio je ju ~e u USKORO vih ustupaka od RS u odnosu na Ekonomskog savjeta SzDS-a je
Davor ^orda{ Bawaluci lider Saveza za de- rehabilitacija ustavna rje{ewa i Dejtonski Goran Popovi}.
mo krat sku Srpsku (SzDS) [arovi}a i Bjelice sporazum - rekao je Kalini}. V. K.
Va`an odziv Hrvata Dragan Kalini}.
- Ogwen Tadi}, Mladen Tvrdi da }e zbog toga {to
BAWALUKA - ^lan Pred- poslije wih u fazi pregovo- Bosi} i drugi dresirani ~la- su pristali da ru{e Dodika, Alkalaj
sjedni{tva Hrvatske demo- ra o ustavnom ure|ewu BiH, novi SDS-a dobili su ovaj put me|unarodna zajednica uskoro
krat ske za je dni ce BiH saop{teno je iz ove stranke, Kalini} je istakao da je nevjerovatno da se nijedna politi~ka
od me|unarodne zajednice zada- da rehabilituje i tako nagradi
Davor ^orda{ rekao je da je javila je Srna. stranka u RS i BiH nije osvrnula na izjavu ministra inostra-
tak da obore vlast Milorada Mirka [arovi}a i Milovana
odziv Hrvata na predstoje- - Od go vor nost za bu du - nih poslova Svena Alkalaja koji je nedavno saop{tio prepo-
Dodika - naglasio je Kalini}. Cicka Bjelicu.
}im op{tim izborima pose- }nost hrvat skog na ro da u Dodao je da upravo zbog to- - Dogovor je postao jasan ruku Evropske unije da “ne predajemo aplikaciju za
bno va`an za kredibilitet BiH i ovaj put je disperzo- ga Tadi} ne}e biti sankci- poslije glasawa o imovini u punopravno ~lanstvo jer }e takva aplikacija biti odba~ena“.
i snagu hrvatske politike vana u svaki hrvatski glas - oni san za ve li ke i pra zne Narodnoj skup{tini RS, kada - Poslije izbora neophodno je odgovoriti na najva`nije pi-
ne samo na izborima, nego i ocijenio je ^orda{. rije~i da “RS, ukoliko ne na|e su poslanici SDS-a nestali tawe da li ova zemqa ima budu}nost u EU - rekao je Kalini}.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 7

Za obnovu stanovni{tva u Srpskoj nedostaje 30 odsto djece


BIJEQINA - U Republici Srpskoj je od 2002. godine evidentan pad na- javquju alternativni oblici socijalnog `ivqewa.
taliteta i za obnovu stanovni{tva nedostaje 30 odsto djece, rekla je - U odnosu na brak, danas u dru{tvu imamo celibate, u odnosu na ra-
Srni predsjednica Savjeta za djecu RS Jovanka Vukovi}. |awe imamo pojavu kasnog ra|awa, te pojavu homoseksualizma, zatim je-
Vukovi}eva je istakla da dru{tvena kriza uti~e na porodicu i dovodi dnoroditeqske porodice, a to sve zna~ajno ostavqa trag na funkciju
do izmjena u strukturi i funkciji klasi~ne porodice, zbog ~ega se po- klasi~ne porodice - rekla je Vukovi}eva.

Vijesti
@iva na termometru u pojedinim op{tinama RS dostigla 35 stepeni Celzijusa
Urbanisti~ki zavod
Dnevna temperatura
danas }e se
kretati od 34 do
Srpsku zahvatio Radnicima
zabrawen
ulazak
36 stepeni
Celzijusa, dok }e
na jugu temperatura
toplotni talas BAWALUKA - Direktor
Urbanisti~kog zavoda RS
Goran Vajki} ponovo je ju-
~e poku{ao da zabrani ra-
dosti}i i 38 dnicima koji {trajkuju da
u|u u zgradu Zavoda, ali su
stepeni. Jo{ ve}i ra dni ci po sli je in ter -
porast temperature vencije policije uspjeli
o~ekuje se sutra te da u|u. Predsjednik Sin-
dikalne organizacije Za-
za dane vikenda, voda Igor Kqaji} rekao
kada bi `iva u je da je direktor od radni-
ka tra`io identifikaci-
termometru mogla one kar ti ce, ka ko bi ih
dosti}i i 39 pustio da u|u. M.^.
stepeni
“Medicinska
PI[E: MARIJANA MIQI] elektronika“
marijanam@glassrpske.com
Ste~aj te~e
BAWALUKA - Republiku
Srpsku zahvatio je “toplotni od 12. jula
talas“, a `iva na termometru u BAWALUKA - Preduze}u
pojedinim op{tinama dosti- “Medicinska elektronika“
gla je 35 stepeni Celzijusa. iz Bawaluke od ponedjeqka,
Stanovnike idu}ih dana o~eku- 12. jula, te~e ste~ajni pos-
ju temperature i do 40 stepeni. tupak u skladu sa rje{ewem
U Republi~kom hidromete- Boravak na suncu treba izbjegavati od deset do 17 ~asova FOTO: ARHIVA Okru`nog privrednog suda,
orolo{kom zavodu RS kazali su potvrdio je ju~e ste~ajni
da }e se danas dnevna temperatu- stepeni - kazali su u Republi- Prema prognozama meteoro- riodu od deset do 17 ~asova. obavezno koriste odgovaraju}e upravnik Lazo Tomi}, javi-
ra kretati od 34 do 36 stepeni ~kom hidrometeorolo{kom zavo- loga, zahla|ewe bi moglo nastu- kreme za za{titu od sunca. la je Srna. Tomi} je ista-
Celzijusa, dok }e na jugu tempe- du RS. piti u nedjequ uve~e, odnosno u ZAHLA\EWE
kao da je sqede}i korak da
ratura dosti}i i 38 stepeni. U ovom zavodu dodali su da ponedjeqak, a temperatura }e se o~ekuje u povjerioci u roku od 30 da-
- Jo{ ve}i porast temperatu- se u ve~erwim ~asovima mo`e pasti za {est do osam stepeni nedjequ uve~e na prijave svoje potra`i-
re o~ekuje se sutra, te za dane vi- o~ekivati pojava pquskova pra- Celzijusa. UV zra~ewe vawa kod bawalu ~kog
kenda, kada bi `iva u }enih grmqavinom u planinskim Qekari savjetuju stanovni- - U vrijeme velikih tempe- privrednog suda, poslije
termometru mogla dosti}i i 39 predjelima. cima da ne izlaze na sunce u pe- ratura treba izbjegavati masnu, UV indeks ju~e je bio vi- ~ega }e biti ura|ena revi-
pr`enu i visokokalori~nu hra- sok i predstavqao je zija tih potra`ivawa radi
VREMENSKA PROGNOZA ZA RS nu. U dnevne obroke treba ubaci- opasnost od UV zra- utvr|ivawa validnosti.
ti {to ve}e koli~ine vo}a i ~ewa. U Hrvatskoj je UV
Sun~ano Vedro povr}a. Pored toga, stanovnici-
^ETVRTAK Vjetar: 5 km/h Vjetar: 5 km/h ma se savjetuje da piju oko dva li-
indeks ju~e bio osam, na
Op{tina Glamo~
jugu Jadrana devet, dok
15. Jul Vla`nost: 54% Vla`nost: 74% tra te~nosti, kako vode, tako i Zaposleni
je u Istri i Primorju
Vjerovat. padavina: 0% Vjerovat. padavina: 0% vo}nih sokova - ka`u qekari.
Qekari isti~u da visoke
ovaj indeks iznosio se-
dam. Za za{titu od sun-
primili
Sun~ano Vedro
PETAK Vjetar: 10 km/h Vjetar: 5 km/h
temperature najte`e podnose
starije osobe te hroni~ni bole-
ca preporu~uje se prvu platu
16. Jul Vla`nost: 53% Vla`nost: 69% no{ewe {e{ira sa {i- GLAMO^ - Zaposleni u
snici i radnici koji rade te{ke
Vjerovat. padavina: 0% Vjerovat. padavina: 0% fizi~ke poslove na otvorenom.
rokim obodom, sun~anih op{tinskoj administraci-
- Hroni~ni i sr~ani bole- nao~ara i odje}e dugih ji Glamo~a, ukqu~uju}i i
Sun~ano Uglavnom vedro rukava, te kori{}ewe ~elnike izvr{ne i zakono-
SUBOTA Vjetar: 10 km/h Vjetar: 5 km/h snici treba da redovno posje}uju
za{titnih krema. davne vlasti, primili su
svog porodi~nog qekara i da se
17. Jul Vla`nost: 54% Vla`nost: 69%
pridr`avaju propisane terapije, Od visokog UV zra~ewa prvu platu u 2010. godini -
Vjerovat. padavina: 0% Vjerovat. padavina: 20% djeca mogu dobiti opeko- za januar, potvrdio je na-
kao i da izbjegavaju boravak na
suncu - ka`u u domovima zdravqa tine za mawe od deset ~elnik ove op{tine Rado-
Pquskovi sa Pquskovi sa
NEDJEQA u Srpskoj. minuta, dok UV zra~ewe van Mar ko vi}, ja vi la je
grmqavinom grmqavinom
mo`e prodrijeti kroz
18. Jul Vjetar: 10 km/h Vjetar: 3 km/h Stanovnicima koji rashla- Srna.
|ewe tra`e na bazenima i kupa- odje}u od rijetkog tkawa
Vla`nost: 68% Vla`nost: 82%
li{tima qekari savjetuju da i na{tetiti ko`i.
Vjerovat. padavina: 40% Vjerovat. padavina: 30% Savez sindikata
Politi~ari
Poqoprivrednici u Srpskoj ove godine ima}e minimalni dohodak
marginalizuju
sindikate
Prihodi od sjetve mawi za 60 odsto
BAWALUKA - Poqopri- usjeve prvo uni{tile obilne On je naglasio da }e vru- - Najve}u {tetu }e pre- su i kod strnih kulture koje
BAWALUKA - Predsje-
dnik Saveza sindikata RS
vrednici u Srpskoj ove godi- padavine, a sada na wih ne- }ine nanijeti veliku {tetu trpjeti kukuruz, soja i gra- su pretrpjele poplave priho- Ran ka Mi {i} re kla je
ne od za si ja nih usje va gativno uti~u i vru}ine. svim poqoprivrednim usje- {ak, a ve} sada se primijeti di umaweni za 50 odsto. Srni da po li ti ~a ri na
o~ekivali su prihod od 600 vima osim strnim kulturama da su prinosi ovih kultura Poqoprivrednik iz Li- nivou BiH marginalizuju
miliona maraka, ali }e oni USJEVE koje se sada nalaze u fazi umaweni za vi{e od 60 odsto jev~a Dra{ko Bawac kazao je sindikate u procesu inte-
zbog nepovoqnih vremenskih prvo uni{tila sazrijevawa i `etve. - kazao je Usorac i dodao da da ratari u posqedwih 50 go- gracija BiH u EU.
uslova biti umaweni za naj- dina ne pamte da su vremen- - Na{a uloga se ne pre-
voda, pa su{a
mawe 60 odsto. ski uslovi ovako uni{tili poznaje u procesu integra-
Re kao je ovo “Gla su - Biqke koje su ostale u Otpisivawe duga urod. ci ja BiH u EU.
Srpske” predsjednik Udru- `ivotu poslije poplava, vru- - Na mom imawu uni{te- Intenzivno radimo na to-
`ewa poqoprivrednih proi- }i na }e sa da u po tpu nos ti Usorac je kazao da su poqoprivrednici u Srpskoj zahvalni no je oko pet dunuma krompi- me i spre mni smo da se
zvo |a ~a i sto ~a ra RS uni{titi jer }e do}i do hva- {to im je Vlada RS otpisala dug za mineralno |ubrivo, te ra, kukuruza i paprika. Su{a izbo ri mo za mjes to ko je
Vladimir Usorac. tawa po vr{in ske ko re, dodao da su insistirali i na otpisivawu duga za gorivo. koja je zahvatila uni{ti}e i nam pri pa da jer su ta ko
On je naglasio da }e ove zemqa }e se spe}i i ono malo - Pored otpisanog duga, poqoprivrednici }e opet ostati na pre os ta le usje ve - ka zao je uradile i na{e kolege iz
godine dosta ratara u Srp- biqaka }e bi ti ugu {e no - nuli i ne}e imati novca za sqede}u sjetvu - kazao je Usorac. Bawac. zemaqa biv{e Jugoslavije
skoj ostati bez prihoda jer su kazao je Usorac. M. Mi. - istakla je Mi{i}eva.
8 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Stola~ki orkestar limene muzike odu{evio Trebiwce


TREBIWE - ^etrdeseto~lani stola~ki orkestar Gradske li- nastupe na{eg orkestra u ovom prelijepom gradu - rekao je

Kroz RS mene muzike odr`ao je u Trebiwu koncert pod dirigentskom


palicom Zvonka Kne`evi}a.
- Na{im susjedima u Trebiwu odlu~ili smo podariti jedan
koncert kao znak sje}awa na pro{la vremena i mnogobrojne
predsjednik Gradske limene muzike Stolac Jusuf Elezovi}.
Na~elnik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk rekao je da bi ovaj
grad morao da ima kapaciteta da se vrati unazad dvadesetak i
vi{e godina i ponovo formira gradsku muziku. R. Mi.

Poqoprivreda u Berkovi}ima Stvarala{tvo akademskog grafi~ara Riste Antunovi}a iz Berkovi}a


Umawen rod `ita
za 40 odsto
BERKOVI]I - Ovogodi{wi prinosi `ita koje su ber-
kovi}ki ratari posijali umawen je za oko 40 odsto u odno-
su na pro{logodi{wi. Najvi{e je ra`i i je~ma, dok je
p{enica posijana u mawim koli~inama.
Prosje~ni prinosi ra`i kre}u se oko dvije tone po hekta-
ru, a uzrok ovako niskog roda poqoprivrednici obja{wava-
ju {tu ro{ }u zrna. Oni sma tra ju da je to posqedi ca
toplotnog udara koje je zadesilo Hercegovinu pro{log mje-
seca kada je sazrijevala biqka.
Mnogi ratari iz susjednog Nevesiwa, gdje se tek kasnije
zbog nadmorske visine sakupqa `ito, do{li su u berkovi-
}ki kraj sa svojim kombajnima. Cijena sakupqawa `ita po
jednom dunumu kre}e se od 20 do 30 maraka. Z. [.
FOTO: Z. [UKI]

Risto Antunovi}

Miris Mediterana na
grafikama ~arobwaka
U grafikama Riste Antunovi}a predstavqeni su kamen, hercegova~ka zemqa, miris
Mediterana, pa mnogi za ovog umjetnika ka`u da je ~arobwak iz Hercegovine
PI[E: ZORAN [UKI] fi ~a ra je ogra ni ~e na na sulundare {to spajaju zemqu - rekao je Risto, koji je za-
krozrs@glassrpske.com s nebom - rekao je Brati}. vr{io Likovnu akademiju u
zemqane boje.
BERKOVI]I - U gra- Na ne da vnoj izlo `bi On je dodao da su krug ili Sarajevu, a postdiplomski stu-
Nevesiwci kombajnima poma`u berkovi}kim ratarima fikama Riste Antunovi}a, Riste Antunovi}a u Galeriji to~ak princip samostalnosti, dij grafike na Akademiji li-
umjetnika iz Berkovi}a, uvi- “Stara kapetanija” u Zemunu, vje~nosti, bez po~etka i kraja. kovnih umjetnosti u Qubqani.
Kako Derven}ani provode qeto jek se pronalazi ne{to novo. kwi`evnik Radoslav Brati} - Krug je oli~ewe samog
Ipak, uglavnom su predstav- istakao je da umjetnik poti- Boga, s tim {to dowa povr{i-
Spas od vru}ina qeni kamen, hercegova~ka ~e iz malog mjesta Berkovi}i na predstavqa kov~eg i dowe
Priznawa
zemqa, miris Mediterana... iz Hercegovine. vode, a gorwa voda dugu. Ovo s
tra`e na bazenima Tra di ci onal ne mo ti ve vodom nije slu~ajno jer u Her-
Osim mnogih samostal-
ovaj umetnik prevodi u mode- PONOSAN cegovini nema vode. Ispucala
DERVENTA - Prave trop- jetki posjetioci odva`e da na korijene je zemqa kao i qudska usta - re- nih izlo`bi koje je
ran likovni jezik pa mnogi
ske temperature natjerale su nekoliko trenutaka provedu kao je Brati}. imao od Sarajeva, Tu-
za Antunovi}a ka`u da je ~a- odakle poti~e
veliki broj Derven}ana da u vodi. Sli~na je situacija Her ce go va ~ki umje tnik zle, Zenice, Mostara,
robwak iz Hercegovine.
spas od vru}ina potra`e u i na dru gim pla `a ma, Zavr{io je Likovnu aka- ka`e da je veoma zadovoqan Novog Sada, Kraqeva,
Okupiran sobom i svojim
hladovini i vodi. Ukrina, Prqa~i u Dowim Ceranima, demiju, pa ~ak i postdiplom- svojim radovima i posjetama Beograda, Risto je i
djetinstvom, u kojem su brazde
~i je pla `e su ne kad bi le kod Stevi}a mlina u Drije- ske studije. Wegove radove publike. dobitnik mnogih diplo-
te{kog `eqeznog rala, drvenog
glavno stjeci{te svih koji nu, Ra p}an skog mos ta i u odlikuje nekoliko simbola - - Kada sam imao izlo`bu u ma, nagrada i plaketa.
to~ka i pukotine zemqe orani-
su tra`ili osvje`ewe, izgu- Mi{kovcima. krug, krst, to~ak i plug. Kraqevu, ti qudi su me tako Svoju prvu diplomu za
ce bile duboko utisnute u sva-
bila je trku sa bazenima iz- Ako ve} ne mo`e na Ukri- - To su sve simboli po- primili kao da sam wihov naj- grafiku dobio je davne
kodnevno bivawe, Antunovi} je
gra |e nim u ne po sre dnoj ni, onda mora na bazenima, dnebqa iz kojeg poti~e autor. ro|eniji. Najvi{e sam bazi- 1980. godine u Puli,
to prenosio u svoje grafike
blizini wenih obala. onim mawim i plasti~nim Mo `da se tim sim bo li ma ran na slike iz Hercegovine. zatim nagradu za crte`
`ele}i da iznese qepotu tamo
Najpoznatija gradska pla- kod ku }e, ili na je di nom mogu jo{ jedino dodati Sun- U galeriji ULUS izlo`io Gradskog muzeja Karlo-
gdje je to bilo te{ko na}i.
`a Patkova~a jo{ uvijek je grad skom ba ze nu u par k u ce i kamen, ali u simbolici sam vi{e od 30 radova pod na- vac, plaketu za grafiku
Motivi petrolejki, plu-
upravo pored Ukrine. to~ka su petrolejke i stare zivom “Dabarpoqe” i ponosim sertifikate iz Turske
muqevi ta, vo da je mu tna i ga i to~ka ukazuju na ne{to
hercegova~ke pe}i koje imaju se korijenima odakle poti~em i mnoge druge.
hladna, tako da se samo ri- ^. V. arhai~no. Paleta ovog gra-
Realizacija Programa kapitalnih investicija u Rogatici

Za 12 projekata 650.000 maraka


ROGATICA - Programom u vezi sa rekonstrukcijom i koju je na ste~ajnoj licita- rena je sanacija prvih 500 me-
kapitalnih investicija u asfaltirawem puteva. ciji kupila Vlada Srpske i tara magistralnog cjevovoda
2010. predvi|eno je da se rea- - Rije~ je o dionici puta predala op{tini. od izvori{ta u Seqanima do
lizuje 12 projekata, za {ta }e Toplik - La|evine u du`ini Jovi~i} dodaje da je po~ela Gra~enice na ulazu u Rogaticu.
iz buyeta op{tine biti izd- od 300 metara pri samom iz- i realizacija projekta “Sana- Ciq je smawewe gubitka vode,
vojeno 650.000 maraka. lazu iz grada, asfaltirawu cija i rekonstrukcija vodovod- a iz buyeta op{tine za ovaj
Ovo je istakao na~elnik puta u nasequ Bora~ i sana- nog sistema“ u Rogatici. projekat bi}e izdvojeno 58.000
op{tine Rogatica Radomir ciji lokalnog puta u nasequ - S javnim preduze}em “Vo- maraka - rekao je Jovi~i}.
Jovi~i}. Pqe{evica. Projektna vri- dovod i kanalizacija“ ugovo- S. M.
- Zimski period i ne{to jednost ovih radova je
slabije puwewe buyeta bili 717.000, a iz buyeta }e biti VIDEO-NADZOR
su razlog {to je u prvih pet utro{eno 150.000 maraka -
mjeseci samo rije{eno pi- naglasio je Jovi~i}. Jovi~i} je rekao da je u je odabran i ovih dana
tawe grijawa u Sredwoj PUTEVI toku i realizacija pro- treba da po~nu radovi. On
Gradski bazen u Derventi FOTO: ^. VUJI^I] {koli u Rogatici, ali je jekta “Video-nadzor u`eg je dodao da je po~ela real-
}e biti obnovqeni
zato u junu nagovije{ten gradskog podru~ja“, vrije- izacija petog projekta.
Srebrenica zaokret u ovoj oblasti i i asfaltirani
donog 30.000 maraka. - Rije~ je o po~etku iz-
ostvarewe planiranog - Prema wegovim rije~ima, Izvo|a~ radova, koji gradwe gradskog kupatila
STRUJA HITNA POMO] rekao je Jovi~i}. po~ela je i realizacija pro- predvi|a ugradwu kamera na Rakitnici, za koje je iz
Snabdijevawe strujom uredno. U Slu`bi hitne pomo}i pre- On je istakao da pred- jekta druge faze izgradwe sa le`e}im sistemom na op{tinske kase predvi|eno
gledano je 12 pacijenata i stoje ranije ugovoreni po- sportske dvorane u biv{oj pet mjesta na kojima su ulagawe od 50.000 KM -
VODA
obavqene tri ku}ne posjete. slovi sa “Romanija-putevima“ proizvoidnoj hali “Roteksa“, postavqeni semafori, ve} istakao je Jovi~i}.
Snabdijevawe vodom uredno.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 9

Ku}e za bora~ke kategorije u Vlasenici Program “Panorama“ u Doboju


VLASENICA - Ministar za qudska prava i izbje -
glice BiH Safet Halilovi} uru~io je kqu~e ve od
okviru projekta “ZP08“, koji je sufinansiralo
Ministarstvo sa 350.000 KM. Uskoro obuka za
obnovqenih ku }a za deset povratni~kih porodica
u op{tini Vlasenica.
Halilovi} je istakao da }e uskoro kqu~eve dobiti
i preostalih devet porodica, ~ije stambeno zbri-
budu}e preduzetnike
Ku}e su obnovqene po sistemu “kqu~ u ru ke“ u wavawe je predvi|eno ovim projektom. G. P. DOBOJ - Na podru~ju op{tine Doboj registrovano je 430
preduzetnika, a uskoro bi moglo da ih bude i vi{e, ako se
zainteresovani za to blagovremeno obrazuju.
Po~iwe obnova izvori{ta Volujak i vodovodne mre`e Ovo je re~eno ju~e u Doboju na sastanku predsjednika Repu-
bli~ke agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a Slobo-
dana Markovi}a i predstavnika ove op{tine.

Vodu dobija 3.000 - Razgovarali smo o aktivnostima iz programa “Panorama“


za stvarawe novih radnih mjesta, koji obuhvata obuku za bu-
du}e preduzetnike i ~iji je zadatak da pomogne zaintereso-
vanima, prije svega mladim qudima, da savladaju osnovne

stanovnika Petrova preduzetni~ke vje{tine i znawa - rekao je Markovi}.


Pro{le godine, prema wegovim rije~ima, u Srpskoj je
odr`ano 15 seminara, koje je pro{lo oko 300 qudi.
Di re ktor Agen ci je za ma la i sredwa pre du ze }a Do boj
Posebno je va`no {to }emo ovim projektom obnoviti glavni vod u du`ini od oko @ivko Erceg je rekao da }e obuka biti organizovana kada
2,5 kilometra, ~ime }e biti zamijewene kancerogene azbestne cijevi koje su se javi 20 zainteresovanih qudi. Sl. P.
u upotrebi od 1969. godine, istakao Blagojevi} Potpisan memorandum o razumijevawu
PI[E: SLA\ANA LAZAREVI]
krozrs@glassrpske.com Za odr`iv povratak
PE TRO VO - Obno va
izvori{ta Volujak i vodo- 5,5 miliona maraka
vodne mre`e u mjesnim zaje- PRIJEDOR - Memorandum o novqenih ku}a da imaju i in-
dnicama Petrovo i Kakmu` razumijevawu za realizaciju frastrukturu, zdravstvenu za-
po~e}e sqede}ih dana, ~ime projekata odr`ivog povratka u {titu i obrazovawe - rekao je
}e za oko tri hiqade stano- 2010. godini ju~e su u op{tini Halilovi}.
vnika ovih naseqa kona~no Prijedor potpisali predsta- Memorandum su potpisali
biti rije{en problem snab- vnici 23 op{tina regional- predstavnici op{tina Gradi-
dijevawa vodom za pi}e. nog cen tra Bawa Lu ka i {ka, Jajce, Kozarska Dubica,
Ovo je istaknuto ju~e u ministar za qudska prava i Novi Grad, Prwavor, Prije-
Petrovu poslije potpisivawa izbjeglice BiH Safet Hali- dor, Sanski Most Biha}, Bo-
ugovora izme|u ove op{tine i lovi}. san ka Kru pa, Bo san ski
Projekta upravne odgovornos- On je potvrdio da je rije~ o Pe tro vac, Gra ho vo, Drvar,
ti (GAP), koji }e izdvojiti 67 projekata koji su vrijedni Glamo~ i Tesli}. Zamjenik na-
po 125.000 maraka. Tako }e bi- oko 5,5 miliona maraka. ~elnika op{tine Prijedor
ti omogu}ena sanacija dijela - Rije~ je u finansirawu Milenko \akovi} potvrdio je
vodovodne mre`e u ovoj nera- projekata obnove komunalne i da je samo za op{tinu Prije-
zvijenoj lokalnoj zajednici. socijalne infrastrukture i dor ovim memorandum predvi-
- Ovo su prva sredstva na- projekata zapo{qavawa koji |eno ulagawe oko 360.000 KM
mijewena za realizaciju pro- su u funkciji odr`ivosti po- iz Fonda za povratak, a bi}e
jekta vodosnabdijevawa koji Stanovnici Petrova imaju velikih problema sa vodosnabdijevawem FOTO: S. LAZAREVI]
vratka. ^iwenica je da qudi realizovana ~etiri od 14 kan-
ima izuzetni zna~aj za na{u su u upotrebi od 1969. godine vom izvo ri {ta ka pa ci tet op{tini Petrovo Dragica koji se vrate trebaju osim ob- didovanih projekata. S. T.
lokalnu zajednicu. Posebno je - istakao je na~elnik op{ti- biti pove}an sa {est na 11 Peji} naglasila ja da je pro-
va`no {to }emo ovim proje- Kotor Varo{
ne Petrovo Zoran Blagojevi}, litara u sekundi. jekat rekonstrukcije vodovo-
ktom obnoviti glavni vod u
du`ini od oko 2,5 kilometra,
poslije potpisivawa ugovora
o saradwi sa GAP-om.
Prema wegovim rije~i-
ma za rje {a vawe pro ble ma
da nastavak dobre saradwe
sa GAP-om.
Spomen-obiqe`je na
~ime }e biti zamijewene kan-
cerogene azbestne cijevi koje
On je dodao da }e obno- vodosnabdijevawa na teri-
toriji cijele op{tine neop-
- Zanimqivo je da je ovaj
projekat, u izradi programa
Vasiqevi}a visu
hodno je oko milion maraka. kapitalnih investicija, dobio
najvi{e bodova od svih ~lano-
ZA RJE[AVAWE va koordinacionog tima, koji
vodosnabdijevawa ~ine predstavnici stranaka,
potrebno milion mjesnih zajednica, nevladinih
maraka udru`ewa i mnogi drugi. To je
pokazalo da su prave vrije-
- Mi smo, sa jo{ 23 op- dnosti iznad politike ali i
{tine, u{li u projekat Uje- svih drugih razli~itosti - na-
diwenih na ci ja vri je dan glasila je Peji}eva.
12,5 mi li ona do la ra, i na GAP projekat finansi-
rje {a vawu pro ble ma vo do - ra ju Ame ri ~ka agen ci ja za
snabdijevawa cijele op{ti- me|unarodni razvoj USAID,
ne intenzivno }e se raditi [vedska agencija za me|una- Osve{tawe spomen-obiqe`ja FOTO: D. KEREZOVI]
naredne dvije godine - na- rodni razvoj i saradwu SI- KOTOR VARO[ - U prisustvu rodbine, sve{tenika SPC,
glasio je Blagojevi}. DA i Mi nis tar stvo za predstavnika lokalne zajednice i Bora~ke organizacije
Sa potpisivawa ugovora u Petrovu [ef odsjeka za razvoj u razvojnu saradwu Holandije. ju~e je na Vasiqevi}a visu mjestu gdje su prije 18 godina mu-
~ki ubijeni borci Radovan Berak, Jovan Vasiqevi}, Stani-
Stambeno zbriwavawe bora~kih kategorija u ^ajni~u slav @ari}, Sa{a Lazarevi} i Radomir Sakan, osve{tano

Kqu~eve dobilo 15 porodica spomen-obiqe`je.


Djeca poginulih boraca Tawa Vasiqevi} i Igor Berak ot-
krili su spomenik, a protonamjesnik Dragomir Maleti}
^AJ NI ^E - Pred sje - kcije regionalnog puta koji nezaposlenih smawen za 70. ~ajna za ^ajni~e i bora~ku slu`io parastos i osve{tao spomen-obiqe`je.
dnik Vla de Re pu bli ke vodi kroz ^ajni~e do grani- Ministar rada i bora- populaciju. Predsjednik op{tinske Bora~ke organizacije Gosto Tri-
Srpske Milorad Dodik uru- ~nog prelaza Metaqka. ~ko-invalidske za{tite RS vunovi} je rekao da je iz op{tine Kotor Varo{ poginulo
~io je ju~e u ^ajni~u kqu~e- VLADA RS Ra de Ris to vi} na gla sio je 305 boraca, a jo{ se traga za dva nestala borca.
ve sta no va za 14 po ro di ca
nastavqa da poma`e
da }e Vlada RS svojim akti- Pomo} Tawa Vasiqevi} je imala {est i po godina, a sestra Vawa
poginulih boraca i jednom vnostima nastojati da poma- ~etiri godine kada im je poginuo otac Jovan. Do{la je sa
ra tnom voj nom in va li du u bora~kim `e po ro di ca ma po gi nu lih Osim kqu~eva stana- majkom Radosavom da upali svije}e i polo`e cvije}e na spo-
no vo iz gra |e noj stam be noj porodicama boraca, ratnim vojnim inva- rima u novoizgra|enoj men-obiqe`je. D. K.
zgradi, javila je Srna. - Vlada RS }e podr`ati li di ma i de mo bi li sa nim zgradi, Ministarstvo
U izgradwu ovog stambe- i otva rawe Fa bri ke vo de, borcima. rada i bora~ko-inva- Prijedor
nog objekta Vlada Srpske je {to bi trebalo ubrzo da se - Vi to zaslu`ujete, jer lidske za{tite RS
ulo`ila 595.000 KM, a op- desi - najavio je Dodik. va{i najmiliji su ugradili obezbijedilo je i je- STRUJA javnog reda i mira i jedna
{tina ^ajni~e 101.000 KM. Premijer Srpske je na- `ivote u RS. Na{a obaveza dnokratnu nov~anu po- Uredno snabdijevawe strujom. saobra}ajna nesre}a.
Dodik je naglasio da }e Vla- glasio da je dobar znak da se je da damo sve od sebe da bis- mo} od po 500 KM za HITNA POMO]
PORODILI[TE
da u~initi sve da obezbijedi u vrijeme ekonomske krize u te imali {to boqi `ivot - lije~ewe osam pripa- U slu`bi hitne pomo}i pre-
Ro|en jedan dje~ak i dvije dje-
razvoj ove lokalne zajednice ma lim sre di na ma otva ra ju naglasio je Ristovi}. dnika bora~ke popula- gledana 32 pacijenta.
voj~ice.
u sqede}em periodu. nova radna mjesta i kao pri- Na ~el nik op {ti ne cije i deset socijalno
On je naglasio da je pri- mjer istakao da je na podru- Branko Roqi} rekao je da je ugro`enih demobili- POLICIJA VODA
oritet zavr{etak rekonstru- ~ju ove op{tine broj od 850 dodjela stanova veoma zna- sanih boraca. Zabiqe`ena dva naru{avawa Uredno snabdijevawe vodom.
10 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Rast industrijske proizvodwe evrozone u maju


BRISEL - Industrijska proizvodwa u evrozoni po- Iz Evrostata navode da je industrija bila glavni po-

Biznis ve}ana je u maju za 0,9 odsto u odnosu na mjesec ra-


nije, {to je mawe od o~ekivawa, objavila je ju~e
Agencija za statistiku EU (Evrostat), prenijele su
agencije.
kreta~ umjerenog oporavka ekonomije evrozone iz
recesije jer su izvoznici ~lanica monetarne unije
koristili pogodnost slabijeg evra, zbog ~ega je wiho-
va roba bila jeftinija na me|unarodnom tr`i{tu.

FOTO: GLAS SRPSKE


ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15.44 1.66 3.088,00

KOTACIJA FONDOVA
Zvani~ni Promjena
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa Vrijednost

ZIF BONUS DD SARAJEVO 2,50 0.33 3.060.25


ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR 5,00 0,00 2,500.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 21.45 -0.21 2,252.70


FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 81.83 -3.72 6,955.20
IK BANKA DD ZENICA 74.00 0.00 5,920.00 Sa sjednice
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 25.95 3.78 6,434.41 Narodne skup{tine RS
RMU BANOVI]I DD BANOVI]I 40.00 -0.05 2,600.00
SOLANA DD TUZLA 13.00 8.33 650.00 NSRS usvojila Izvje{taj o stawu u bankarskom sistemu RS u 2009.
VISPAK DD VISOKO 7.00 0.00 1,400.00
BAZNA HEMIJA D.D. VITKOVICI
BIHA]KA PIVOVARA D.D. BIHA]
1.49
10.05
BORAC PROIZVODWA OBU]E D.D. TRAVNIK 0.10
24.55
11.67
-44.44
1,189.44
18,090.00
1,622.30
Kreditne prevare
Milan Ku~an
,
“Prodaja ,Droge
Kolinske je gre{ka“
bi}e sankcionisane
Nemamo nikakve rezerve da se takvi slu~ajevi sankcioni{u i procesuiraju
QUBQANA - Pro da ja “Dro ge Ko lin ske“ hrvat skoj nadle`nim organima, ali osloba|awe jemaca od obaveze koje su preuzeli
“Atlantik grupi“ bila je gre{ka, jer se nacionalni inte- potpisivawem ugovora izazvalo bi dodatne probleme, rekao Xombi}
res pomije{ao sa tajkunizacijom, rekao je biv{i slovena-
~ki predsjednik Milan Ku~an, pi{e list “Finance“. PI[E: MARINA ^IGOJA u ban kar skom sis te mu RS u obrazla`u}i Izvje{taj rekla ganizacijama. Taj broj u ban-
marinacigoja@glassrpske.com pro{loj godini. je da je bankarski sektor RS kama bio je skoro 1.500.
Ku~an je, kritikuju}i prodaju slovena~ke kompanije, kazao
da poslije takvih prodaja Slovencima ne}e ostati ni{ta, BAWALU KA - Ni je dna Istakao je da je nedvosmi- lani bio stabilan i likvi- Poslanik DNS-a Spomen-
prenijele su agencije. finansijska institucija ne slen stav Vlade RS i Agenci- dan. ka Stevanovi} pitala je {ta
Hrvatska “Atlantik grupa“ kupila je nedavno, za 382 mili- mo`e biti oslobo|ena odgo- je za bankarstvo RS da se svi - Devet banaka pro{le go- Agencija za bankarstvo RS
ona evra, “Drogu Kolinska“, te postala vlasnik najve}e slo- vornosti, ako je bilo falsi- pojedina~ni slu~ajevi kazne, dine ostvarilo je ukupnu neto namjerava da uradi s ciqem
vena~ke prehrambene firme, u ~ijem vlasni{tvu se nalaze fikovawa dokumenata ili ako se utvrdi da je neko od `i- dobit od 21,7 miliona, jedna za{tite prevarenih `iranta
srpski “Soko [tark“, “Grand Prom“ i “Palana~ki kiseqak“. bilo kojih drugih prevara ranata ili du`nika bio pre- banka imala je gubitak od 4,3 uz u~e{}e slu`benika banaka
prilikom podizawa kredi- varen. miliona, a jo{ jedna banka je i mikrokreditnih organiza-
U vlasni{tvo “Atlantika“ tako su pre{li brendovi “Ko-
ta, te ne treba odustajati od iskazala gubitak poslije pla- cija.
kta“ i “Barkafe“, te “Smoki“ i “^okoladna bananica“. BANKARSKI
kategorije jemstva. }awa poreza od 0,3 miliona Predsjednik NSRS Igor
Vlasnik “Atlantik grupe“ Emil Tedeski rekao je da }e sektor lani maraka - rekla je Iwac i do- Radoji~i} prekinuo je 38. re-
ovom kupovinom hrvatska kompanija postati jedna od najve- Rekao je ovo ju~e ministar
finansija Republike Srpske bio likvidan dala da je oko 2.500 `iranata do vnu sje dni cu par la men ta
}ih prehrambenih grupa u jugoisto~noj Evropi, sa prihodi- vra}alo kredite umjesto du- RS, a wen nastavak zakazao za
Ale ksan dar Yom bi} na kon
ma od prodaje ve}im od 650 miliona evra. - Nemamo nikakve rezerve `nika u mikrokreditnim or- po~etak septembra.
{to je Naro dna skup{ti na
RS usvojila Izvje{taj o stawu da se takvi slu~ajevi sankci-
Ministarstvo finansija SAD oni{u i procesuiraju nadle-
RUDNIK “MIQEVINA“
`nim or ga ni ma, ali oslo-
Buxetski deficit Plata ba|awe jemaca od obaveze koje
su pre uze li po tpi si vawem NSRS usvojila je i informaci- Slavica Bogdanovi} rekla je da
dostigao bilion dolara Slavica Iwac je rekla da su ugovora izazvalo bi dodatne
probleme - kazao je Yombi} i
ju o privatizaciji dr`avnog ka-
pitala u Akcionarskom dru{tvu
je “Pavgord“ ponudio kupopro-
dajnu cijenu za akcije dr`avnog
VA[INGTON - Ameri~ki tom periodu godinu ranije - plate zaposlenih u Agenciji Novi rudnik mrkog ugqa kapitala od {est miliona, in-
za bankarstvo RS poslovna dodao da bi osloba|awem je-
buyet ski de fi cit u de vet na vo de iz Mi nis tar stva, maca wihovih obaveza banke “Miqevina“ Fo~a, ~iji je kupac vesticije u opremu i ostalu in-
mje se ci te ku }e fis kal ne prenijele su agencije. tajna i da zato nisu navede- fo~ansko Preduze}e za unu- frastrukturu tokom tri godine
ne u Izvje{taju o poslovawu u{le u gu bit ke i bi le bi
go di ne, ko ja je po ~e la 1. Ame ri ~ke vlas ti o~e ku ju primorane da prestanu da da- tra{wu i spoqnu trgovinu, poslije preuzimawa Rudnika od
oktobra 2009. godine, dosti- da }e buyet ski de fi cit Agencije. Kazala je da je transport, turizam, zanatstvo i deset miliona maraka, te pre-
ju kredite onim klijentima
gao je bilion dolara, saop- zemqe u teku}oj fiskalnoj plata direktora Agencije li~ne usluge “Pavgord“. Pomo- uzimawe postoje}ih i za-
koji to zaslu`uju.
{ti lo je Mi nis tar stvo godini dosti}i rekordnih pro{le godine bila “ne{to }nik ministra industrije, po{qavawe 100 novih radnika
Di re ktor Agen ci je za
finansija SAD. Iz Minis- 1,6 bi li ona do la ra, kao ispod 5.000 maraka“. bankarstvo RS Slavica Iwac energetike i rudarstva RS u periodu investirawa.
tarstva obja{wavaju da ovi posqedica vladinih ulagawa
po da ci po ka zu ju da u SAD u o`ivqavawe eko nom skog
Rade Pribi}evi}, direktor za korporativne poslove “Dewub fuds grupe“
jo{ uvijek dominira uticaj rasta i zapo{qavawa. , ,
duboke recesije.
- Deficit od bilion dola-
ra od po ~et ka fis kal ne
Mawak u buyetu je u prvih
devet mjeseci ove fiskalne
go di ne izno sio 9,2 od sto
"Ne prodajemo kompaniju Agrokoru "
BEO GRAD - In ves ti ci - pro da ji bi lo ko je svo je fuds grupe“ Rade Pribi}e- objavqena u jednom dnevnom
2010. go di ne do kra ja ju na bruto dru{tvenog proizvo-
oni fond “Sal ford“ ne kom pa ni je, re kao je di re - vi}. listu o eventualnoj zainte-
mawi je za 7,6 odsto od 1,09 da, dok je u is tom pe ri odu
pre go vo ra sa hrvat skom ktor za korporativne i re- Pribi}evi} je demantovao resovanosti “Agrokora“ za
biliona dolara mawka u is- lani bio 10,2 odsto BDP-a.
kom pa ni jom “Agro kor“ o gu la tor ne po slo ve “Dewub pre tpos tav ku ko ja je ju ~e srpske kompanije.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 62.51 -1.38 INTEL CORP 21.93 0.92
BP PLC 395.9 -14.45 BANK OF AMERICA 15.47 -0.2
ROYAL BK SCOTLAN 45.7 -0.7 MICROSOFT CORP 25.5 0.37
VODAFONE GROUP 145.4 -0.7 CISCO SYSTEMS 23.56 0.47
BARCLAYS PLC 309 -3.6 GENERAL ELECTRIC 15.22 0.01
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 11

Ruski “Surgutweftegaz“ tu`i ma|arski “MOL“


BUDIMPE[TA - Ruska kompanija “Surgutweftegaz“, koja u gutweftegaza“ poku{aj poni{tavawa odluke kojom se
naftnom divu “MOL“ ima 20 odsto akcija, podnijela je tu`bu odbija zahtjev za uvr{tewe te kompanije u kwigu akcija SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
protiv ma|arske firme, tra`e}i da bude uvr{}ena u “MOL“- “MOL“-a.
ovu kwigu akcija, javile su agencije. Ruski energetski div kupio je pro{le godine petinu “MOL“-a Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
Iz ma|arske kompanije saop{teno je da je tu`ba “Sur- od austrijskog “OMV“-a.
Република Српска - измирење ратне штете 4 27,10 0,00 33.171,29
Република Српска - измирење ратне штете 3 28,65 -0,05 11.747,35
Delegacije “Zarube`wefta“, “Gaspromwefta“ i NIS-a sutra u Bawaluci Телеком Српске а.д. Бањалука 1,29 1,57

Dogovori
9.381,00
Република Српска - измирење ратне штете 2 28,07 -0,02 7.809,05
ХE на Требишњици а.д. Требиње 0,34 6,58 3.830,78

o koncesijama
FONDOVI

Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet


cijena

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,60 0,00 0,00

za naftna
ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 5,30 0,00 0,00
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 2,70 0,00 0,00
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,50 0,00 107,50

nalazi{ta
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 6,12 0,00 0,00
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,04 0,00 6.000,00
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 2,80 -0,36 344,57
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 4,50 2,04 49.351,50
Dio aran`mana nije ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,60 0,00 0,00
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,51 0,00 0,00
samo davawe koncesije ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 0,00
1,00 0,00
za ispitivawe naftnih ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања лука 2,70 0,00 0,00
nalazi{ta u RS, nego ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,20 0,00 0,00
i stvarawe uslova ЗИФ Зептер фонд а.д. Бањалука 4,00 0,00 0,00

za izgradwu kraka
gasovoda “Ju`ni tok”, Izvje{taj MMF-a
ili bilo kog drugog
U avgustu finalizacija
Spoqni dug Srbije
projekta, rekao Dodik
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA
dogovora Vlade RS i “Gasproma“
bi}e 77 odsto BDP-a
uslova za izgradwu kraka ga- do sada nije ~uo da se od to- prstena za Hrvatsku i daqe - VA [ I N G TON - Me | u n a r o d n i mo ne t a r n i f on d
marinacigoja@glassrpske.com sovoda “Ju`ni tok”, ili bi- ga odustalo, iako je o~igle- naveo je Dodik. (MMF) oci je nio je da }e spoqni dug Srbi je ove go -
BAWALUKA - Predsta- lo kog dru gog pro je kta. dno da se di na mi ka ne On je ocijenio da RS ni- di ne dos ti }i 77,5 od sto bru to dru{ tve nog proi zvo da
vni ci kom pa ni ja “Za ru - Ve oma je va `no da Srpska ubrzava, imaju}i u vidu odre- je zna ~a jan ge opo li ti ~ki (BDP).
be`weft“, “Gaspromweft“ dobije kvalitetan gasovod iz |ene geostrate{ke i geopo- fa ktor i da ne mo `e da MMF u iz vje {ta ju o Srbi ji, objavqenom po sli je ~et -
i Naftne industrije Srbi- pravca Zvornika, preko Bi- li ti ~ke pro ble me ko je uslovqava bilo {ta, ve} da vrte re vi zi je kre di tnog aran `ma na, na vo di da }e ni vo
je (NIS) su tra do la ze u jeqine, do Bawaluke, Prije- projekat nosi. mo`e samo da skrene pa`wu spoqnog za du `ewa Srbi je po ~e ti da se smawuje od
Bawaluku, gdje }e sa pred- do ra i No vog Gra da, sa - Na{ primarni ciq od na sebe, na bazi razvoja do- 2011. go di ne, ako bu de nas tavqen pos te pe ni eko nom ski
stavnicima Vlade RS raz- krakovima {irom RS, kako po~etka bio je da dobijemo brih i prijateqskih odnosa. rast.
go va ra ti o za je dni ~kim bi bila oja~ana energetska odre|enu garantovanu koli- - RS u bilo kom drugom - Spoqni dug u 2015. godini smawi}e se na 66,3 odsto
pro je kti ma, pot vr|e no je stabilnost - naglasio je Do- ~inu gasa za vlastite potre- smislu, geopoliti~kom, fi- BDP-a ocijenio je MMF.
“Gla su Srpske“ u Mi nis - dik. be, koja mo`e biti dovoqna nansijskom, infrastuktur- Procjewuju da }e inflacija u Srbiji na kraju godine biti
tarstvu industrije, energe- PRIMARNI za stanovni{tvo i privredu. nom, ni je fa ktor ko ji bi oko {est odsto, prenijele su agencije.
tike i rudarstva RS. ciq da RS dobije Namjera nam je da bude iz- mogao da privu~e bilo kakav
Pre mi jer Re pu bli ke gra |en krak ga so vo da kroz glo bal ni pra vac i upra vo
Srpske Milorad Dodik re- garantovanu RS, koji bi primarno bio u zbog toga, kontaktima koje Svjetske berze
kao je agen ci ji Ona sa da koli~inu gasa funkciji zadovoqavawa na- ostvarujemo, mi osiguravamo
delegacije ruskih kompanija On je precizirao da se u {ih potreba, a koji bi mo- primarno snabdijevawe ga- Nafta pojeftinila
“Za ru be`weft“ i “Gas - avgustu o~ekuje finalizaci- gao da po slu `i i kao som ili tranzit - naglasio
promweft“ u RS sti `u sa ja pro to ko la izme |u Vla de tran zi tni krak ili dio je Dodik. na 76 dolara za barel
na mje rom da za je dni ~ki RS i ruskog “Gasproma“ za WUJORK, LONDON - Si- 38 centi, na 76,77 dolara za
apliciraju za koncesiju za izgradwu gasovoda kroz RS,
ispitivawe nalazi{ta si- bez obzira na to da li }e on
“JU@NI TOK” ro va naf ta na ber zi u ba rel, dok je evrop ska
Wujorku pojeftinila je ju~e “brent“ nafta na Me|una-
rove nafte u Srpskoj. Dodao biti dio mre`e “Ju`nog to- na 76 do la ra za ba rel, po - ro dnoj ber zi pe tro le ja u
Tokom posjete delegacije RS Moskvi po~etkom ove godine, sa
je da bi ovo trebalo da bude ka“ ili nekog drugog proje- slije informacije da su za- Londonu pojeftinila za 19
predstavnica “Gasproma“ dogovorena je izgradwa kraka ga-
finalizovano u sqede}ih kta. li he ener ge na ta u SAD cen ti, na 76,49 do la ra za
sovoda “Ju`ni tok”, koji }e iz Srbije i}i u Republiku Srp-
nekoliko dana, prenijeli su Dodik je podsjetio da je neo~ekivano porasle, javile barel.
sku, a zatim i u FBiH.
portali. izgradwa kraka “Ju`nog to- su agencije. Analiti~ari navode da bi
U razgovoru premijera RS Milorada Dodika i predsjednika
- Dio aran `ma na ni je ka“ kroz Srbi ju bi la dio Ci je na ame ri ~ke “la ke“ na cijene nafte u budu}em
“Gasproma“ Aleksandra Medvedeva dogovoreno je da najprije
sa mo da vawe kon ce si je za aran`mana u privatizaci- nafte za terminsku isporu- periodu trebalo i daqe naj-
bude izra|ena studija o izvodqivosti, a da potom budu pot-
ispitivawe naftnih nala- onom poslu NIS-a sa ruskom ku u av gus tu je na Wujor - vi {e da uti ~u eko nom ski
pisani odgovaraju}i sporazumi.
zi{ta u RS, nego i stvarawe dr`avnom kompanijom, te da {koj ro bnoj ber zi pa la za podaci.

Mladen Zirojevi}, ministar spoqne trgovine BiH


KURSNA
Gasni sektor mora biti ure|en Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 15.7.2010. godine. LISTA
SARAJEVO - Ministar spo- - Svako rje{ewe koje ne uva- pri je dlog “BH - Ga sa“ i u Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
qne trgovine i ekonomskih `ava ovu ~iwenicu i koje ne- FBiH ima karakter strate-
odnosa BiH Mladen Zirojevi} ma podr{ku iz cijele BiH {kog projekta, dok s druge Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
rekao je ju~e da gasni sektor u nije prihvatqivo i ne mo`e strane Vlada RS ima druga~i- i efekt. valutu za devize za devize za devize
BiH mo`e i treba biti orga- biti usvojeno kao kona~no - je stavove i druga~ije priori- EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
nizovan u skladu s me|unaro- rekao je Zirojevi}, prenijela tete - kazao je Zirojevi} i Australija AUD 1 1.354350 1.357744 1.361138
dnim obavezama i normama, je Srna. dodao da usagla{eni prijedlo- Kanada CAD 1 1.482816 1.486532 1.490248
koje ostavqaju dovoqno pros- Dodao je da u gasnom sektoru zi, koji se odnose na gasni se- Hrvatska HRK 100 27.043060 27.110837 27.178614
^e{ka R. CZK 1 0.076598 0.076790 0.076982
tora da se sve specifi~nosti u BiH ne postoje usagla{eni ktor, mo gu bi ti ko na ~no 0.261864 0.262520
Danska DKK 1 0.263176
us ta vnog ure |ewa i na dle - razvojni projekti. usvojeni i u Parlamentarnoj Ma|arska HUF 100 0.701726 0.703485 0.705244
`nosti u BiH uzmu u obzir. - Gasovod Brod - Zenica je skup{tini BiH. Japan JPY 100 1.734323 1.738670 1.743017
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.246144 0.246761 0.247378
[vedska SEK 1 0.207286 0.207806 0.208326
[vajcarska CHF 1 1.452890 1.456531 1.460172
Turska TRY 1 0.994769 0.997262 0.999755
ZIF Kristal invest Kozaraprevoz V. Britanija GBP 1 2.338416 2.344277 2.350138
fond a.d. Novi Grad USA USD 1 1.535811 1.539660 1.543509
Srbija RSD 100 1.872900 1.877594 1.882288
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
4,50 2,04% 0,12 -20,00% SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
12 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Otu|ili pa bacili pumpu koja vodom snabdijeva ambulantu


DOBOJ - Nepoznati lopovi su u Sjenini Rijeci, u op{tini Do- Utvr|eno je da su nepoznata lica nasilno otvorila ve} do-

Hronika boj, tokom no}i izme|u 12. i 13. jula ukrali vodenu pumpu po-
mo}u koje se vodom snabdijeva ambulanta u tom nasequ, kazali
su ju~e u policiji.
trajala drvena vrata pomo}nog objekta, odakle su iznijela vo-
denu pumpu. Pumpa je prona|ena nedaleko od objekta, a u toku
je rad na pronalasku po~inilaca ovog krivi~nog djela. Sl. P.

FOTO: GLAS SRPSKE


Gacko
Poginuo prilikom
prevrtawa traktora
GACKO - Radomir Markovi} (54) iz Gacka poginuo je
prilikom prevrtawa traktora kojim je upravqao,
potvr|eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Trebiwe. MEMAGI]
Nesre}a se dogodila u utorak oko 19 ~asova u mjestu
Nadani}i kod Gacka kada je nastradali poku{avao da trak-
i Stojakovi}
torom izvu~e sijeno iz wive na seoski put. U trenutku prevezeni u
nesre}e Markovi} je bio sam u traktoru. KC Bawaluka
Na podru~ju isto~ne Hercegovine od po~etka godine ovo je
prva nesre}a sa smrtno stradalim licima koja se desila na
traktoru. G. O.

Samoubistva kod Srpca i Gradi{ke


Teodor Jovi~i}
pucao sebi u glavu
BAWALU KA - [ez de se - pi{toq svog sina Novaka,
t{estogodi{wi Teodor Jo- pripadnika Policijske sta-
vi ~i} iz mjes ta Si tne {i ni ce u Srpcu, i ubio se u
kod Srpca ubio se hicem iz porodi~noj ku}i tako {to je Nijaz Memagi} nastradao
pi {toqa, dok je Si ni {a pucao sebi u glavu. na putu u Dowem Vodi~evu
O`egovi} (39) u mjestu Jaku- Pri pa dni ci po li ci je i
povci kod Gradi{ke oduzeo tu`ila{tva obavili su uvi- Dvije te{ke saobra}ajne nesre}e na podru~ju koje pokriva CJB Bawaluka
sebi `ivot vje{awem, pot- |a je u oba slu ~a ja i kon-
vr|eno je u policiji. statovali da nije bilo na-
Jovi~i} je uzeo slu`beni

Pelagi}evo
siqa. G. O.
Memagi} poginuo za
Izgorjela {tala
sa sviwama i sijenom upravqa~em "jamahe"
PELAGI]EVO - U po`aru koji je ju~e oko 9.15 ~asova Motociklista Nijaz Memagi} nastradao u sudaru sa automobilom “reno“. U mjestu
izbio na {tali vlasni{tvo Ranka \uki}a iz Pelagi}eva
izgorjelo je osam sviwa i 250 bala sijena.
Kola Grad sudarila se tri automobila, a ~etiri osobe su povrije|ene
Po`ar su primijetile kom{ije, jer vlasnik nije bio u PI[E: GORAN OBRADOVI] vrije|ene voza~e prevezla u va“, a Nedeqko Milosavi} policiji.
ku}i, prilikom izbijawa, a prve indicije govore da su gorano@glassrpske.com
Klini~ki centar Bawaluka. automobil “yeta“. Te{ke tje- U Kli ni ~kom cen tru
uzrok po`ara elektri~ne instalacije. [tala je u potpu- BAWALUKA - Jedno li- - Memagi} je zadobio te- lesne povrede zadobio je Zo- Bawalu ka su is ta kli da je
nosti izgorjela i za sada je te{ko govoriti o visini nas- ce je poginulo, a ~etiri su {ke povrede od kojih je ka- ran Ma li} (41), ko ji se Zoran Mali} zadobio otvo-
tale {tete. povrije|ena u saobra}ajnim sni je pre mi nuo u Kli ni ~- nalazio u “{kodi“, a sa la- reni prelom potkoqenice,
- Nisam bio kod ku}e kad se po`ar desio, a u ovom trenut- nesre}ama koje su se u uto- kom centru, dok je Stojako- k{im povredama pro{li su zbog ~ega }e biti operisan.
ku te{ko je govoriti o visini {tete. Ono {to za sada znam vi} pro{ao s lak{im tjele- Dra gi {a Mi {i} (32), te Tre nu tno je wego vo zdrav -
rak do go di le na po dru ~ju
jeste da je izgorjelo osam sviwa te`ine do 30 kilograma i snim povredama - dodali su wegov suvoza~ Miladin Mi- stveno stawe stabilno i na-
koje pokriva Centar javne
250 bala slame - ka`e Ranko \uki}, penzioner iz Pelagi- u policiji. {i} (76) i Nedeqko Milo- la zi se van `i vo tne
bezbjednosti Bawaluka.
}eva. V. S. sa vi} (31) - re kli su u opasnosti.
Na ma gis tral nom pu tu
No vi Grad - Kos taj ni ca u ZORAN
utorak oko 14.30 ~asova do- Mali} van `ivotne
{lo je do saobra}ajne nesre-
opasnosti
PRONA\EN AUTOMOBIL
}e u kojoj je poginuo Nijaz
Memagi} (46) iz Biha}a. Bawalu~ka policija u uto- |ena kada je u ponedjeqak
- Do nesre}e je do{lo u Istog dana, oko 20.10 ~a- rak je u nasequ Lazarevo uve~e udario automobil u
mjes tu Dowe Vo di ~e vo kod sova, do{lo je do jo{ jedne prona{la “fijat punto“ ulici Mladena Stojanovi-
Novog Grada, kada su se su- saobra}ajne nesre}e, u kojoj plave boje, koji je u ponedje- }a. Voza~ je pobjegao
da ri li nas tra da li Me ma - su tjelesne povrede zadobile qak uve~e udario Bawalu- sa mjesta saobra}ajne ne-
gi}, koji je vozio motocikl tri osobe. ~anku Irenu [. (31). sre}e.
“jamaha“, i Milan Stojako- Na re gi onal nom pu tu Na “tipu“ se nisu nalazile O~evici su rekli da su se u
vi}, koji je upravqao auto- Bawaluka - ^a|avica u mjes- registarske tablice, tako automobilu nalazila dva
mo bi lom “re no“ - re kao je tu Kola Grad sudarila su se da policija ju~e nije utvrdi- mladi}a, starosti izme|u
izvor blizak istrazi. tri automobila. la ko je vlasnik automobila 25 i 30 godina, koji se, ka-
Odmah po sli je ne sre }e - Dragi{a Mi{i} vozio mada postoji sumwa o kome da su udarili djevojku, nisu
na lice mjesta je do{la eki- je automobil “{koda“, Drago je rije~. zaustavili nego su dali glas
Mi {i} auto mo bil “zas ta - Irena [. te{ko je povrije- i pobjegli.
Vatrogasci gase zapaqenu {talu FOTO. V. SAJLOVI] pa Hitne pomo}i, koja je po-

Rad Centra javne bezbjednosti Bawaluka u prvih {est mjeseci ove godine

Pad krivi~nih djela za 20 odsto


BAWALUKA - Broj krivi- privrednog kriminaliteta, dje li ma je oko osam mi li - }a ima odre|ena saznawa, ali no 18,7 odsto mawe krivi~nih Makari}“, ]ulum je istakao da
~nih djela u prvom polugodi- {to je za oko 84 odsto vi{e ne- ona maraka, a pribavqena imo- ne `eli da ih iznosi u javnost djela, dok je stopa op{teg kri- se ~ekaju rezultati DNK-a ana-
{tu ove godine na podru~ju go u istom periodu pro{le go- vinska korist je 7,4 milio- - naglasio je ]ulum. minaliteta u padu za 21,8 od- lize, kojom }e biti utvr|eno da
Cen tra ja vne bez bje dnos ti dine. na KM. On je, predstavqaju}i {es- sto. li su nedavno prona|ene kosti
Bawaluka mawi je za oko 20 od- Na~elnik CJB Bawaluka tomjese~ni izvje{taj o radu Na~elnik Sektora grada dje~aka ostaci nestalog mali-
sto u odnosu na pro{lu godinu, ISTRAGA Darko ]ulum na ju~era{woj CJB, rekao da je bezbjednosno CJB Bawaluka Dra`en Arbu- {ana Ratka Makari}a. ]ulum
a policija je uspjela da razri- u slu~aju Ratka konferenciji za novinare je stawe na podru~ju ovog centra tina je rekao da policija Cen- je kazao da se istraga u ovom
je{i 60 odsto po~iwenih kri- Makari}a rekao da je od te`ih slu~ajeva dobro, te da se nadaju da }e se tra daje sve od sebe da smawi slu~aju nastavqa i da, prema
vi~nih djela. se nastavqa ostalo samo nerije{eno ubis- trend pada kriminaliteta nas- broj krivi~na djela, {to je dosada{wim rezultatima, na
Za prvih {est mjeseci na tvo Ru{ka Paji}a, ali i tu ima taviti. umawilo broj razbojni{tava za pro na |e nim os ta ci ma ne ma
podru~ju CJB Bawaluka otkri- Ukupna materijalna {teta pomaka u istrazi. U prvoj polovini ove godi- 21 odsto. tragova nasiqa.
veno je i 81 krivi~no djelo pri~iwena ovim krivi~nim - Policija o ubistvu Paji- ne prijavqeno je i evidentira- Kada je rije~ o “slu~aju N. T.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 13

Opqa~kana po{ta u Dowim Brezikama kod Br~kog


BR^KO - Nepoznati razbojnik ju~e je oko osam ~asova ujutro pare, kqu~eve od kase i wen mobilni telefon. Ovo je do sada Policija
opqa~kao po{tu u Dowim Brezikama kod Br~kog odakle su ukra- tre}i napad na objekat po{te u Dowim Brezikama, koja je u de-
li neznatnu koli~inu novca, saop{teno je iz “Po{ta Srpske“. cembru 2008. godine dva puta bila na meti pqa~ka{a.
Razbojnik je u{ao u prostorije po{te i prijete}i radnici oteo G. O.

U Okru`nom sudu Bawaluka po~elo su|ewe Sveti Jankovi}u za napad na Tatjanu Ni{i}

Negirao poku{aj ubistva


Vijesti
Bawaluka
Uhva}eni

poslanika Tatjane Ni{i}


u kra|i
sladoleda
BAWALUKA - Bawalu~ka
policija u utorak je oko 5.45
~asova zatekla {ezdesetdvogo-
Jankovi} optu`en da je 23. aprila u kafi}u “Toskana“ poku{ao da ubije Ni{i}evu, poslanika u NSRS i di{waka i pe tna es to go -
ekolo{kog inspektora, koja je u kafi} do{la po pozivu gra|ana da izmjeri buku. Natjerao je da u|e u di{wake A. P, S. R. i B. \. u
ulici Cara Lazara u Bawalu-
kafi} i tu je zadr`ao dok nije stigla policija koja ga je uhapsila ci kako kradu sladoled, pot-
vr|eno je ju~e u CJB Bawaluka.
Prilikom privo|ewa oduzeta
im je ve}a koli~ina otu|enog
sladoleda. G. O.

[amac
Obmana
pri dobijawu
kredita
[A MAC - Po li cij ska
sta ni ca [a mac u pe tak je
Okru `nom tu `i la{ tvu u
Doboju podnijela izvje{taj
pro tiv tri li ca, svi nas -
taweni na podru~ju [amca,
zbog osnovane sumwe da su
po ~i ni li kri vi ~no dje lo
obmana pri dobijawu kredi-
ta ili drugih po go dnosti,
sa op {te no je ju ~e iz CJB
Doboj. G. O.

Zvornik
Lopovi
odnijeli
most
ZVORNIK - U Zvorniku su u
toku no}i izme|u ponedjeqka
Napad se dogodio u kafi}u “Toskana“ FOTO: GLAS SRPSKE i utorka nepoznata lica is-
pred vikendice vlasni{tvo
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] poslanika u Narodnoj skup- izmjerene buke u kafi}u. nekome }u se osvetiti“. M. [. ukrala improvizovani
ntomasevic@glassrpske.com most vrijedan oko 1.500 mara-
{ti ni Re pu bli ke Srpske - On joj je tada rekao da Ras pra va se tu ni je za -
Tatjanu Ni{i}. je drska i nekorektna, da mu vr{i la i Jan ko vi} je iza ka, potvr|eno je ju~e u CJB Bi-
BAWALU KA - Sve to Jankovi} je, osim za po- otima hqeb iz ruku te da je po ja sa izva dio pi {toq te jeqina. G. O.
Jankovi} (26) iz Bawaluke ku{aj ubistva, optu`en i za vje{tica koja ga maltretira kre nuo pre ma Ni {i }e voj
negirao je ju~e pred Vije- protivpravno li{ewe slo- bez razloga, te bijesno zgra- govore}i: “Ubi}u te”. Komu- Bile}a
}em bawalu~kog Okru`nog
bo de, a op tu `ni ca pro tiv bio iz wenih ruku zapisnik nalni policajci Branko Sa-
suda da je poku{ao da ubije
wega potvr|ena je 17. juna i i istrgao ga - pi{e u optu- ri} i Va so Jan ko vi}
Prijavqen
eko lo {kog in spe kto ra i za kra|u
on se nalazi u pritvoru. `nici. poku{ali su da ga sprije~e,
Ni{i}eva je napadnuta
OPTU@NICA
ali je on ni{anio Ni{i}e- nov~anika
23. aprila u kafi}u “Toska- vu i opa lio. Jan ko vi} je
Rje{ewe na“ koji je zakupio optu`e- potvr|ena 17. juna uspio da skre ne ci jev pi - BILE]A - Policiji u Bi-
Tatjana Ni{i} le}i prijavqeno je da je na
ni Jankovi}, nakon {to je {toqa i metak je proma{io
Ni{i}eva je prije ovog obali Bile}kog jezera A. M.
sa komunalnim policajcima Daqe je na ve de no da je Ni{i}evu i pogodio pros- rav{i je da u|e u kafi}.
doga|aja zbog primje- ukrao nov ~a nik u ko me se
do{la da izmjeri buku u ka- Ni {i }e va uz po mo} ko mu - tor izme|u wenih nogu. Unutra je nastavio da joj
dbi gra|ana 28. febru-
prijeti, a kada je ugledao da nalazio novac i li~na doku-
ara donijela rje{ewe fi }u, po `al bi gra |a na. nal nih po li ca ja ca us pje la Ni {i }e va je ta da po - menta, mobilni telefon i
Prema optu`nici, Jankovi} da Jan ko vi }u otme za pi - tr~a la ka ula zu u ka fi} i je stigla policija, ostavio
kojim je zabranila rad na ru kvi cu vla sni{ tvo E.
je Ni {i }e vu na pao u tre - snik, a on joj je tada uputio pala, a optu`eni Jankovi} je oru`je na {ank, podigao A., navodi se u ju~era{wem
ugostiteqskom objektu
nutku kada je ona htjela da pri jetwe i re kao: “Za ovo joj je pri{ao sa oru`jem i ruke i u tom trenutku je uha- saop{tewu iz CJB Trebiwe.
“Toskana“.
od wega uzme izjavu povodom }e neko platiti, vidje}e{, uperio joj ga u glavu natje- p{en. G. O.

Voza~ i saputnik Prijedlog za pritvor Apelaciono vije}e o


nastradali u “pe`ou 205” Srpka Pustivuka “predmetu Matkovi} i drugi“
TUZLA - Voza~ Abid Voki} (37) i saputnik Denis Mura- SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH uputilo je Sudu BiH prije- SARAJEVO - U Sudu BiH danas }e biti odr`ana sjedni-
tovi} (26) iz @ivinica poginuli su u saobra}ajnoj nesre- dlog za odre|ivawe pritvora Srpku Pustivuku (47), os- ca Apelacionog vije}a Odjeqewa za organizovani krimi-
}i koja se dogodila preksino} na dijelu regionalnog puta umwi~enom za ratni zlo~in nad civilima 1992. godine u nal, pri vre dni kri mi nal i ko rup ci ju u “pre dme tu
Lukavac - [ekovi}i, u mjestu Ciquge, dok je saputnica Be- op{tini Ilija{, potvrdio je ju~e Srni portparol Tu`i- Matkovi} i drugi“, javila je Srna.
kira K. (43) iz @ivinica povrije|ena, javila je ju~e Srna. la{tva Boris Grube{i}. Sud je 26. februara izrekao prvostepenu presudu kojom
Iz policije je navedeno da je do saobra}ajne nesre}e do- Pripadnici SIPA u utorak su u Bijeqini uhapsili Pusti- su op tu `e ni Ale ksan dar Mat ko vi}, Du {ko Jo vi ~i} i
{lo kada je Voki}, upravqaju}i automobilom “pe`o 205”, vuka. On se tereti da je kao pripadnik Interventnog voda Vawa Matkovi} progla{eni krivim za krivi~no djelo
izgubio kontrolu i udario u betonsku ogradu. policije u Ilija{u tokom maja i juna 1992. godine u~estvo- falsifikovawe novca. Sud je Aleksandra osudio na kaznu
Bekira K. prevezena je u Univerzitetski klini~ki cen- vao u napadu na civile i u zarobqavawu Bo{waka. zatvora u trajawu ~etiri godine, Du{ka na dvije godine
tar Tuzla na lije~ewe. Uvi|aj su obavili kantonalni tu- Tu `i la{ tvo na vodi da je Pusti vuk pos tu pao su pro tno zatvora, dok je Vawa Matkovi} osu|en na jedinstvenu ka-
`ilac i policija iz @ivinica. odredbama @enevske konvencije. znu zatvora u trajawu od godinu i ~etiri mjeseca.
14 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Koristim priliku da se li~no izvinim za pojedine sopstvene nervo-


zne nastupe u javnosti. Razlog je {to sam ~ovek koji se istinski bori

Srbija da se popravi situacija u zdravstvu i u jednom trenutku mi se ~inilo


ne samo da to niko ne uva`ava, nego da ni ne `eli da razume.
Tomica Milosavqevi},
ministar zdravqa Srbije

Ivica Da~i} i Tomislav Nikoli} MSP odlu~uje o legalnosti jednostrano progla{ene nezavisnosti
Policija i daqe ~uva
lidera napredwaka
BEOGRAD - Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivi-
ca Da~i} upoznao je ju~e lidera napredwaka Tomislava Ni-
Odluka o Kosovu
ko li }a sa do sa da{wim sa znawima MUP-a i dru gih
dr`avnih organa o wegovoj ugro`enosti i istakao da poli-
cija ozbiqno shvata prijetwe koje su upu}ene lideru SNS-a.
U saop{tewu se isti~e da }e MUP nastaviti da obezbje-
sqede}e sedmice
BEO GRAD - Me |u na ro -
|uje Nikoli}a i dodaje da je sastanak sa predsjednikom
dni sud prav de (MPS) u Nikada do sada u nekom savetodavnom
SNS-a odr`an ju~e u zgradi MUP-a na Da~i}evu inicijati-
vu. U saop{tewu MUP-a se navodi da je zadatak policije da
Hagu objavi}e mi{qewe o postupku pred ovim sudom nije postojala
le gal nos ti je dnos tra no ovolika podeqenost dr`ava koje su
za{titi Nikoli}a i zajedno sa drugim dr`avnim organima
pro gla {e ne ne za vi snos ti
provjeri istinitost svih navoda, te preduzme mjere protiv u~estvovale u raspravi, rekao Obradovi}
Ko so va i Me to hi je u ~et -
svih koji u tome u~estvuju.
vrtak, 22. ju la, sa zna je
RTS.
Ha{ko tu`ila{tvo Ka ko Ra dio-te le vi zi ja
Srbije saznaje u diplomat-
Za \or|evi}a tra`e skim krugovima Me|unaro-
do`ivotnu kaznu dni sud prav de
Ha gu obja vi }e svo je
u

BEO GRAD, HAG - Ha {ko `ila{tva izvje{ta~ima je mi{qewe o je dnos tra no


tu`ila{tvo zatra`ilo je da ju~e, na redovnoj konferen- pro gla {e noj ne za vi snos ti
se pen zi oni sa ni ge ne ral ciji za {tampu u Hagu, pre- Kosova i Metohije sqede}e
MUP-a Srbi je Vlas ti mir ni je la pred sta vni ca sedmice.
\or|evi} osudi na 35 godi- Tribunala Nerma Jela~i}. Pitawe Kosova i Meto-
na zatvora ili na do`ivo- U zavr{noj rije~i na su- hi je do spe lo je pred sud u
tnu za tvor sku ka znu, |ewu, tu`ilac ^ester Stemp Ha gu na zah tjev Srbi je, a
prenijele su agencije. ju~e nije predlo`io primje- po sli je odlu ke Ge ne ral ne
\or|evi} je pred Ha{kim renu kaznu, ali je zatra`io skup{tine Ujediwenih na- pred ovim su dom ni je pos - tnam, Bolivija, Venecuela,
tribunalom optu`en za ra- od sudskog vije}a da \or|e- ci ja u okto bru 2008. go di - tojala ovolika podeqenost Azerbejyan i Belorusija.
tne zlo~ine nad Albancima vi }a pro gla si kri vim po ne. dr`ava koje su u~estvovale Suprotan stav, uz pred-
na Kosovu 1999. Zahtjev tu- svim ta~kama optu`nice. Rasprava pred Me|una- u raspravi. Mislim da smo sta vni ke Ko so va, ima le su
rodnim sudom pravde u Ha- u~inili sve {to smo mogli SAD, Ve li ka Bri ta ni ja,
Sne`ana Malovi}, ministar pravde Srbije gu po ~e la je 1. - re kao je pred sta vnik Fran cus ka, We ma ~ka, Ho -
de cem bra pro {le go di ne. Srbije Sa{a Obradovi}. lan di ja, Aus tri ja, Nor ve -
Mogu} uvid u spisak Tokom devet dana rasprave
PITAWE {ka, Dan ska, Fin ska,
svo je mi{qewe o le gal - Bu gar ska, Hrvat ska, Al ba -
optu`enih za zlo~ine nosti samoprogla{ene ne- Kosova u Hag dospjelo
na zahtjev Srbije
ni ja, Jor dan i Sa udij ska
FOTO: AGENCIJE

za vi snos ti Ko so va Arabija. Sa{a Obradovi}


iznijelo je 29 delegacija. Ocje nu da je pro gla -
Pra vni tim Srbi je sa - {ewe nezavisnosti Kosova
op {tio je ta da da je za do - u suprotnosti sa me|unaro-
DEBATA U UN
voqan ras pra vom pred dnim pravom, osim Srbije,
MSP-om. Profesor me|unarodnog sudu prili~no konkretno,
izni je le su Ki na, Ru si ja,
- Ni ka da do sa da u ne - prava i nekada{wi {ef pa je te{ko zamisliti da
[panija, Rumunija, Kipar,
kom savetodavnom postupku pravnog tima Srbije Tibor odgovor ne bude takav. I
Ar gen ti na, Bra zil, Vi je -
Varadi rekao je za beo- pored toga {to o~ekuje ja-
gradske medije da bi, ako san savjet Suda, Varadi
bi zakqu~ak bio da je neza- vrlo vjerovatnim smatra
visnost suprotna me|una- da neke sudije o kosovskom
Stanovnici mogu da provjere da li su optu`eni za ratni zlo~in rodnom pravu, to podstaklo pitawu daju izdvojena
BEOGRAD - Gra|ani Srbije i Hrvatske mo}i }e u minis- debatu u Generalnoj skup- mi{qewa. Ipak, nagla{a-
tarstvima pravde dvije zemqe da provjere da li se protiv {tini Ujediwenih nacija. U va on, savjet se donosi ve-
wih vodi postupak za ratne zlo~ine. tom slu~aju Srbija mo`e da }inom sudskih glasova i
Srbija i Hrvatska formirale su mje{ovitu komisiju za ra~una na znatnu podr{ku u tako sro~eno mi{qewe bi-
ratne zlo~ine, ~ime je omogu}en uvid u spiskove qudi koji svjetskom parlamentu. }e ono zvani~no. Neobave-
su optu`eni, osu|eni ili se protiv wih vodi istraga za Varadi ka`e da je pitawe zuju}e, ali s politi~kom
zlo~ine. postavqeno Me|unarodnom te`inom.
Sudije Me|unarodnog suda pravde FOTO: AGENCIJ
- Uvid u spiskove bi}e omogu}en ve} od danas u ministar-
stvima pravde u Beogradu i Zagrebu, na osnovu li~nog zahte-
va - potvrdila je Tanjugu ministar pravde Srbije Sne`ana Zvani~nik Evropske komisije za pro{irewe Pjer Mirel u Beogradu
Malovi}. Ona je dodala da je uvid u ove spiskove do sada bi-
lo mogu}e ostvariti iskqu~ivo u diplomatsko-konzularnim
predstavni{tvima.
Podr{ka napretku Srbije
BEO GRAD - Di re ktor vi na re po sli je sas tan ka
DOBRA TRGOVI[TE Direkcije za zapadni Bal- Unaprije|enog stalnog dija-
VIJEST kan u Generalnom direkto- lo ga EU-Srbi ja u pa la ti
^opor vukova zaklao je ju- ra tu za pro {i rewe EU Srbija, Mirel je pohvalio i
~e stado ovaca u doma}in- Pjer Mirel pozdravio je ju- dono{ewe Statuta Vojvodi-
ZREWANIN stvu Cvete i Radosava ~e u Beogradu napredak ko- ne, obrazovawe nacionalnih
Samo pribrano{}u i hra- Stanojkovi}a iz Kozjeg ji je Srbi ja os tva ri la u sa vje ta, akti vnos ti om bud -
bro{}u slu~ajnih prolazni- Dola kod Trgovi{ta, a sprovo|ewu reformi, bor- smana i povjerenika za in-
ka koji su {~epali Stevana {teta je procijewena na bi pro tiv or ga ni zo va nog formacije od javnog zna~aja.
S. (58) u momentu kad je vi{e od 160.000 dinara. kri mi na la i re gi onal noj
Vukovi su zaklali 15 ova- KONSTRUKTIVAN
htio da zapali pumpu u saradwi, prenijele su agen-
Zrewaninu, sprije~ena je ca, tri koze i tri jareta. cije.
pristup problemu
katastrofa neslu}enih raz- Uni{teno stado Stanojko- Vi so ki zva ni ~nik carina na Kosovu
vi}ima je bilo jedini Pjer Mirel i Bo`idar \eli}
mjera, prenijela je ju~e Evropske komisije za pro{i- Pot pred sje dnik Vla de
Srna. Prolaznici su uspje- izvor prihoda. rewe je me|utim od Beograda Srbije Bo`idar \eli} na- for me ra di po boq{awa EU i Srbije, prema \eli}e-
li da zadr`e Stevana S. do za tra `io kon stru kti van glasio je da postoje “otvore- `ivotnog standarda svojih vim rije~ima, bi}e ukqu~en
dolaska policijske patro- pristup problemu carina na na pitawa dubine i brzine gra|ana i evropske integra- u izvje{taj Evropske komi-
le. LO[A Kosovu. reformi“, ali da }e Srbija cije. Sadr`aj sastanka Una- sije koji }e biti podnesen
VIJEST Na konferenciji za no- nas ta vi ti da spro vo di re - prije|enog stalnog dijaloga 10. novembra.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 15

Slu~ajno sam se u Budvi sreo sa Ha{imom Ta~ijem, koji je svratio


na pi}e u isti restoran u kojem sam i ja bio sa prijateqima.
Region Milo \ukanovi},
predsjednik Vlade Crne Gore

@upanijski sud u Rijeci smawio kaznu zatvora Mirku Norcu Zagreba~ki mediji o “zemuncu“

Primjer bahatosti Kalini} nije priznao


krivi~na djela
hrvatskog pravosu|a
ZAGREB - Jedan od osu|enih za ubistvo premijera Srbije
Zorana \in|i}a, Sretko Kalini}, u iskazu hrvatskoj poli-
ciji nije priznao u~e{}e u krivi~nim djelima, ali je tra-
`io dogovor u zamjenu za informacije, pi{e zagreba~ki
dnevni list “Vjesnik“.
Norac ne samo da je isplanirao i naredio ubistva, ve} je i sam u~estvovao u Iako su se do sada u medijima pojavqivale razne verzije
likvidacijama i dobio je 12 godina, a Srbi su dobijali maksimalne kazne za wegovog navodnog iskaza policiji poslije rawavawa u Za-
grebu po~etkom juna, “Vjesnik” objavquje navode slu`bene
{amare hrvatskom vojniku ili civilu, istakao [trbac zabiqe{ke sa~iwene 8. juna, u kojoj Kalini} direktno ne
priznaje u~e{}e u ubistvima.
ZA GREB, BEO GRAD - - Ako bi mi bila obezbije|ena amnestija od krivi~nog
Direktor Dokumentaciono- progona i odgovaraju}a za{tita, mo`da bih ne{to i rekao -
in for ma ci onog cen tra rekao je Kalini}, koji u zatvorskoj bolnici u Zagrebu ~eka
“Veritas“ Savo [trbac re- izru~ewe Srbiji.
kao je da je smawewe kazne
za ratne zlo~ine hrvatskom Trilateralni sastanak u Trstu
ge ne ra lu Mir ku Nor cu za
tri go di ne pri mjer ba ha -
tosti hrvatskog pravosu|a.
Predsjednici iskazali
- Ni{ta novo na zapadu,
kod bra}e Hrvata kada je ri-
`equ za novim po~etkom
ZAGREB, TRST - Predsje- “istorija re}i da li je to
je~ o ratnim zlo~inima. I
dnici Hrvatske, Slovenije bio istorijski susret“, pre-
daqe su na snazi dvostruki
i Ita li je Ivo Jo si po vi}, nijele su agencije.
stan dar di - re kao je Srni
Danilo Tirk i \or|o Napo- - U svakom slu~aju, bio je
[trbac, ko men ta ri {u }i
litano odr`ali su u utorak od izuzetne va`nosti jer se
odluku Vanraspravnog vije}a
u Trstu trilateralni prija- upravo na ovakav na~in prvi
@upanijskog suda u Rijeci o
teqski su sret ko ji je za - put ozna ~i la i is ka za la
objediwavawu Nor~eve kazne
vr{en ve~erwim koncertom `eqa za je dnim no vim po -
za ratne zlo~ine u Gospi}u i
prijateqstva mladih muzi- ~etkom - rekao je hrvatski
Meda~kom yepu na 15 godina
Mirko Norac FOTO: AHIVA ~ara iz tri zemqe, uz diri- predsjednik, navode}i da se
zatvora.
genta Rikarda Mutija. na sastanku raspravqalo i o
[trbac je re kao da je je i sam u~estvovao u likvi- raju kazne kao u anglosakson- spi}u i Meda~kom yepu na 15 Josipovi} je poslije susre- is to ri ji i ut vrdi lo ono
prva pre su da Nor cu pred dacijama i dobio je 12 godi- skom pravu kad dolazi do ne- godina zatvora. Prijedlog za ta s novinarima rekao da }e {to je u woj bilo lo{e.
@upanijskim sudom u Rije- na, a Srbi su do bi ja li pravog ponavqawa postupka, objediwavawe kazni uputili
ci, kada je dobio 12 godina maksimalne kazne za {amare a to je kad postoje dvije ili su Nor~evi advokati, po{to
zatvora za zlo~ine u Gospi- hrvatskom vojniku ili civi- vi{e pravosna`nih presuda je u martu presuda za Meda~ki Filip Vujanovi}, predsjednik Crne Gore
}u, u me|unarodnoj zajednici lu - istakao je [trbac. koje se ujediwuju ili objedi- yep postala pravosna`na.
ocijewena kao ne{to veoma On je naglasio da se i u wuju u jednu i nikad to nije Hrvatski mediji su prije Krivokapi}eve
pozitivno za Hrvatsku.
- Na po dru ~ju Go spi }a
Meda~kom yepu zaista desio
zlo~in, jer su tri sela i de-
matemati~ki zbir - istakao
je [trbac.
odluke suda spekulisali da
bi objediwavawe kazni Nor- optu`be besmislene
1991. godine, prema hrvatskoj vet za se la ka uni {te na po [TRBAC: cu bilo temeq za wegov br`i POD GO RI CA -
presudi, likvidirano je vi- sistemu “spr`ena zemqa“, 88 izlazak iz zatvora, za pomi- Crno gor ski pred -
{e od 50 qudi, a prema na- qudi je ubijeno i tamo vi{e
U Hrvatskoj na snazi lovawe i zahtjev za prevre- sjednik Filip Vu-
{im podacima, vi{e od 120 niko ne `ivi. dvostruki standardi meno otpu{tawe nakon {to janovi} ocijenio je
civila je ubijeno. Norac je - Ta ~no je da se u ovom On je dodao da je, prema izdr`i ve}i dio kazne. Kru- kao besmislene op-
bio glavnokomanduju}i u Go- na{em kontinentalnom pra- wegovom mi{qewu, ova odlu- govi bliski Norcu nadaju se tu`be predsjednika
spi}u i ne samo da je ispla- vnom sistemu, gdje spadaju i ka suda u Rijeci “malo pre- da bi on mo gao da bu de na crnogorskog parla-
nirao i naredio ubistva, ve} Srbija i Hrvatska, ne sabi- vi {e u odno su na slobodi ve} za godinu-dvije. menta Ranka Krivo-
matemati~ki zbir i u odnosu ka pi }a da se taj no
na djela koja su po~iwena i u sastao sa Tadi}em i
GOSPI] I MEDA^KI XEP jednom i u drugom slu~aju“. zakqu~io da je to
- Za ovakva dva doga|aja, a uvredqivo za wega
Norac je 2003. godine za ~kom xepu po komandnoj odgo- oba su godinama bila pre - i za pred sje dni ka
ratne zlo~ine u Gospi}u, gdje vornosti Norcu se sudilo dmet istra`ivawa i optu`i- Srbije, javila je ju-
je ubijeno ~etrdesetak civi- zajedno sa Rahimom Ademi- vawa Ha{kog tribunala, na ~e Srna.
la, na sudu u Rijeci osu|en jem, ali je on oslobo|en, jer kra ju ispa da neo zbiqno i Vu ja no vi} je za
na 12 godina zatvora, a po- je utvr|eno da je na terenu o~ito da tu nema pravde za Kri vo ka pi }e ve op -
slije toga optu`en je i osu- bio jo{ jedan komandant, `rtve - poru~io je [trbac. tu `be da se taj no
|en za ratne zlo~ine u admiral Davorin Domazet Vanraspravno vije}e @upa- sreo sa Tadi}em re- Filip Vujanovi} FOTO: ARHIVA
Meda~kom xepu na jo{ {est Lo{o, koji je bio izaslanik nijskog suda u Rijeci objedi- kao da ni je du `an
godina, prvobitno na sedam. na~elnika Glavnog {taba ni lo je ju ~e Mir ku Nor cu da pola`e ra~une predsjedniku Skup{tine, kao {to ni on
Za ratne zlo~ine u Meda- Janka Bobetka. kazne za ratne zlo~ine u Go- nije du`an da pola`e ra~une wemu. On je naglasio da ni-
Savo [trbac kad nije pitao Krivokapi}a s kim se sastaje, za{to se sas-
taje, gdje se sastaje, jer je imao povjerewe u wega.
U Sloveniji podignuta optu`nica protiv oficira biv{e JNA

Optu`uju Trifunovi}a za zlo~in DOBRA


VIJEST
ZAGREB
Biv{i predsjednik Op{tin-
QUBQANA - Okru`no dom u Murskoj Soboti, 28. i podre|enom pukovniku Po- {to je Vrhovni sud Srbije u skog suda u Gvozdu Zvonimir
tu`ila{tvo u Murskoj Sobo- 29. oktobra ove godine, re~e- po vu, ko man dan tu ka sar ne ja nu aru ove go di ne uki nuo SPLIT Josipovi} ju~e je pred @upa-
ti podiglo je optu`nicu pro- no je u Okru`nom javnom tu- “Kalni~ki partizani” u Va- pre su du ko jom je Tri fu no - Predstavnici Vlade, sindika- nijskim sudom u Zagrebu ne-
tiv ofi ci ra biv {e JNA, `ila{tvu u Murskoj Soboti. ra`dinu, da zaposjedne gra- vi}, biv{i komandant Vara- ta i poslodavaca ju~e su dogo- pravosna`no u odsustvu
generala Vlada Trifunovi}a ni~ne prelaz sa Austrijom `din skog kor pu sa, zbog vorili za sqede}u sedmicu osu|en na {est godina zatvo-
GENERAL sastanak na kojem }e se razgo-
i pukovnika Berislava Popo- na te ri to ri ji Slo ve ni je. pre da je ka sar ne osu |en na ra zbog primawa mita, pre-
Trifunovi} optu`en i varati o obnovi rada Gospo- vare i zloupotrebe polo`aja
va za ratni zlo~in nad ci- General Vlado Trifunovi} vi{egodi{wu zatvorsku ka-
vil nim sta no vni{ tvom, u Srbiji i Hrvatskoj bio je optu`en i u Srbiji i znu. U Hrvat skoj je to kom darsko-socijalnog vije}a (GSV). i ovla{}ewa. Josipovi} je
prilikom intervencije JNA Trifunovi} i Popov su Hrvatskoj. devedesetih godina general Ako se postigne dogovor, GSV osu|en i na petogodi{wu za-
u Slo ve ni ji 1991. go di ne, optu`eni na osnovu koman- U Srbi ji je, odlu kom Tri fu no vi} pra vo sna `no mo`e po~eti da radi odmah, branu obavqawa sudijske du-
prenijele su ju~e agencije. dne od go vor nos ti, ka da je Vi {eg su da u Beo gra du od osu|en na 15 godina zatvora rekao je ministar saobra}aja `nosti.
Glavna rasprava protiv general Trifunovi} kao ko- 18. marta, obustavqen kri- zbog ratnih zlo~ina protiv i mora Bo`idar Kalmeta do-
Trifunovi}a i Popova bi}e mandant Vara`dinskog kor- vi~ni postupak protiv ge- ci vi la, odno sno ra za rawa dav{i da je Hrvatska “na korak LO[A
odr`ana pred okru`nim su- pu sa iz dao na re |ewe nerala Trifunovi}a, nakon Vara`dina. do ponovnog rada GSV-a”. VIJEST
16 ~etvrtal, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN


[est hitaca je ispaqeno na policiju tokom ju Molotovqeve koktele i bombe ku}ne izra-

Svijet tre}e no}i protesta, koji su izbili poslije


mar{a oran`ista u sjevernom dijelu Belfas-
ta.
de, a oko stotinu policajaca je odgovorilo
vodenim topovima. Demonstranti su postavi-
li ve}i broj zapaqivih barikada, ali u nere-
Katoli~ki nacionalisti bacali su na polici- dima niko nije povrije|en.

Francuska obiqe`ila nacionalni praznik Venecuelanske vlasti isporu~ile jednog od najtra`enijih krijum~ara kokaina
Vojna parada povodom
Dana pada Bastiqe
PARIZ - Vojnom paradom, koju su ove godine predvodili
vojnici afri~kih zemaqa koje su nekada bile francuske
"Posqedwi bos"
kolonije, Francuska je ju~e zapo~ela obiqe`avawe naci-
onalnog praznika, Dan pada Bastiqe, javile su agencije.
Ozlogla{eni zatvor zauzet je 14. jula 1789. i taj doga|aj
simboli~ki je ozna~io po~etak Francuske revolucije. Gra-
isporu~en SAD
|ani su se okupili da obiqe`e dan kada je 1789. godine pa- Renterija predat Amerikancima na glavnom venecuelanskom aerodromu blizu
riski narod sru{io Bastiqu i time utro put doga|ajima
koji }e promijeniti lice Evrope. Revolucija se smatra pre- Karakasa, gdje ga je ~ekao ameri~ki avion
kretnicom u istoriji zapadne Evrope.
KA RA KAS - Je dnog od
Francuski predsjednik Nikola Sarkozi na ceremoniji je
najtra`enijih krijum~ara
ugostio brojne afri~ke predsjednike budu}i da se ove godi-
ko ka ina Kar lo sa “Be toa“
ne navr{ava pola vijeka otkako je 14 nekada{wih francus-
Renteriju (65), koji je optu-
kih kolonija na Crnom kontinentu steklo nezavisnost.
`en za izvoz 500 tona koka-
ina u SAD, venecuelanska
Roza Otunbajeva, predsjednik Kirgizije vlada predala je ju~e ame-
ri~kim zvani~nicima, ja-
Formirana tehni~ka vio je RTS.
vlada u Bi{~eku Ren te ri ja je
posqedwi lider kolumbij -
bio

BI[^EK - Predsjednica ci }e formirati novi kabi- skog nar ko-kar te la Nor te


Kirgizije Roza Otunbajeva net mi nis ta ra, dok }e se del Va le, ko ji je ko ka in
formirala je ju~e u Bi{~e- Otunbajeva povu}i sa mjesta izvozio devedesetih godina u
ku te hni ~ku vla du, ko ja }e pri vre me nog pre mi je ra, a Ameriku.
obavqati du`nosti do par- nas ta vi }e do 31. de cem bra Renterija je uhap{en 5.
lamentarnih izbora u okto- 2011. godine da obavqa fun- jula u zajedni~koj operaciji
bru, javile su agencije. kciju {efa dr`ave. vojnika venecuelanske Na-
Novu vladu nazivaju tehni- Prema rije~ima Otunbaje- ci onal ne gar de i bri tan -
~kom, bu du }i da su do sa - ve, tehni~ka vlada ima}e za- skih age na ta za bor bu
da{wi vo de }i ~la no vi datak da osigura energetsku protiv trgovine narkotici-
vla de po dni je li os tav ku, i pre hram be nu sta bil nost ma, u okolini Karakasa.
`ele}i da se posvete izbo- zemqe i da rje{ava socijal- RENTERIJA
rima u svojim partijama. no-eko nom ske pro ble me do
izbora nove vlade.
izvozio kokain u
Poslije izbora, pobjedni-
SAD devedesetih
Industrijska zona u Mumbaju godina Hap{ewe Karlosa “Betoa” Renterije po~etkom mjeseca FOTO: AGENCIJE
SAD su ponudile nagra-
Zbog trovawa hlorom du od pet miliona dolara za
informaciju koja bi im po-
bio po sli je ha p{ewa ili
smrti svih svojih vo|a.
cijama koje se bave ilegal-
nim krijum~arewem narko-
Kri ju m~a ri nar ko ti ka
koriste susjede Kolumbije,
90 qudi u bolnici mogla u hvatawu Renterije, Ren te ri ja je pre dat
Amerikanci ma na gla vnom
tika - izjavio je ministar
unutra{wih poslova Vene-
posebno Venecuelu, kao te-
ritorije preko kojih kriju-
posqedweg li de ra ko lum -
bijskog narko-kartela Nor- ve ne cu elan skom aero dro mu cuele Tarek al Aisami, do- m~are narkotike.
te del Vale koji je bio na bli zu Ka ra ka sa, gdje ga je daju}i da se wegova zemqa Venecuela je saop{tila
slobodi. ~ekao ameri~ki avion, pre- na la zi po red naj ve }eg da je ove godine deportova-
Kartel je u Va{ingtonu nijela je agencija Rojters. svjetskog proizvo|a~a nar- la 12 osumwi~enih za kriju-
op tu `en da je izvo zio 500 - Kao ni ka da do sa da, kotika - Kolumbije i najve- m~arewe narkotika, a 49 od
tona kokaina u SAD devede- za da li smo uda rac ma fi ji }eg svjet skog po tro {a ~a 2006. go di ne, ugla vnom u
se tih go di na, ali je osla - i kri mi nal nim or ga ni za - droge u SAD. Kolumbiju i SAD.

OPTU@BE
Vatrogasci curewe hlora dr`e pod kontrolom FOTO: AGENCIJE
Ameri~ki i kolumbijski zva- {to je u wenoj mo}i da stane
MUMBAJ - Vi{e od 90 qudi je zavr{ilo u bolnici, od ~ega ni~nici stalno optu`uju vladu na put krijum~arima droge u
je osam u kriti~nom stawu, zbog trovawa hlorom koji je iscu- venecuelanskog predsjednika Venecueli.
rio iz cilindra u industrijskoj zoni indijskog Mumbaja. Uga ^avesa da ne ula`e do- U izvje{taju koji je pro{log
Ve}ina povrije|enih zadobila je povrede o~iju i disajnih voqno napora u borbi protiv mjeseca objavila kancelarija
organa, a wih 14 pu{teno je ku}ama poslije ukazane qekarske krijum~arewa droge, kao i da UN za drogu i kriminal, Ve-
pomo}i, prenijele su agencije. je dozvolila da Venecuela necuela je ocijewena kao
Hlor je iscurio iz skladi{ta u luci, a mnoge stambene zgra- postane “sigurna luka“ za ko- zemqa iz koje kre}e vi{e od
de u ~etvrti u kojoj se dogodio incident su evakuisane. Vatro- lumbijske narko-bosove. polovine ukupnih brodskih
gasci su odmah iza{li na teren i curewe hlora stavili pod ^aves je to opovrgao, navode- po{iqki kokaina namijew-
kontrolu. Venecuela tranzitni put za kokain }i da wegova vlada ~ini sve enih Evropi.

DOBRA
VIJEST
^ILE
Zemqotres ja~ine 6,5 stepeni
Rihterove skale pogodio je ju~e Rusi isporu~uju gorivo Dva napada “Al-Kaide“
MEKSIKO centralni dio obale ju`noame- Iranu uprkos sankcijama na slu`be u Jemenu
Stru~waci “Briti{ petrole- ri~ke dr`ave ^ile, saop{tila
je Ameri~ka geolo{ka observa- MOSKVA - Ruske kompanije spremne su da isporu~uju gori- SANA - Ekstremisti “Al-Kaide“ izvr{ili su ju~e dva
uma“ postavili su novi po- vo Iranu uprkos jednostranim sankcijama SAD i EU u naf- koordinirana napada na sjedi{te Generalne bezbjednosne
torija. Epicentar zemqotresa
klopac na bu{otinu na dnu tnim i gasnim sektorima, rekao je ju~e ruski ministar za agencije i kancelarije obavje{tajne slu`be u Zanyibaru
bio je 98 kilometara sjeverno-
Meksi~kog zaliva u nadi da energetiku Sergej [matko. na oba li In dij skog oke ana, a agen ci je javqaju da ima
sjeverozapadno od grada Temu-
}e u potpunosti uspjeti da - Ruske kompanije spremne su da dostave naftne proizvode mrtvih na ulicama.
ko, na obali Tihog okeana na
zaustave izlivawe nafte. To je drugi napad “Al-Kaide” u Jemenu za mawe od mje-
dubini od 28 kilometara. Za- Iranu. Mogu}nost isporuke naftnih proizvoda Iranu posto-
Radnici su po~eli testove sec, po{to je u junu u ju`nom regionalnom sjedi{tu poli-
sad nema informacija o pri- ji, ako bude i trgovinskog interesa - rekao je [matko.
koji }e pokazati da li poklo-
~iwenoj materijalnoj {teti. Rusija je ve} izrazila nezadovoqstvo zbog sankcija sa koji- cijsko-bezbjednosne agencije u Adenu ubijeno 11 qudi, u
pac mo`e da izdr`i pritisak
ma su se tokom proteklog mjeseca saglasili SAD i EU kako znak osvete za napad jemenskih vlasti. O~evici navode da
nafte i gasa, a obalska
LO[A bi se kaznio Iran zbog sporne namjene nuklearnog programa. ima pet ubijenih na ulici ispred sjedi{ta Agencije i
stra`a je uvjerena da }e po-
duhvat biti uspje{an. VIJEST [matko je poslije sastanka sa iranskim ministrom za naftu kancelarije obavje{tajne slu`be koja se bavi politi~kom
Masudom Mir Kazemijem rekao da “ih ne ometaju sankcije“. bezbjedno{}u u prestonici ju`noj provinciji Abyan.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 17

Najni`a ta~ka povjerewa Baraku Obami


VA[INGTON - Predsjednik Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava Prema anketi, ~ak 58 odsto Amerikanaca ne vjeruje da }e
Barak Obama u`iva najmawe povjerewe javnosti otkako je Obama donijeti prave odluke za zemqu. Na po~etku wegovog
prije godinu i po postao prvi ~ovjek Bijele ku}e, javile su ju~e mandata situacija je bila potpuno obrnuta, sa oko 60 odsto
agencije. onih koji su vjerovali Obami.

Vijesti
Francuska zabranila no{ewe vela
Egipat

FOTO: AGENCIJE
Sru{ila se
zgrada u
Kairu
KA IRO - Se dam li ca
poginulo je ju~e kada se u
starom dijelu Kaira sru-
{ila stambena zgrada, ja-
vi la je Srna. Ra dni ci
spasila~kih ekipa izvu-
kli su sedam tijela iz ru-
{evina zgrade u oblasti
@ena koja velom potpuno Darb el Amar. Jedno lice
skriva lice i tijelo bi}e je spaseno i zadobilo je
bla `e i te `e fra ktu re,
ka`wena sa 150 evra, a navodi agencija.
kazna od godinu zatvora i
30 hiqada evra predvi|ena za Teheran
onog ko `enu primorava da Nau~nik na
nosi takvu odje}u Muslimanke u Francuskoj tvrde
putu za Iran
da }e i daqe nositi veo TE HE RAN - Iran ski
nau~nik [ahram Amiri,
PARIZ - Zakon o zabra- no{ewe burke bilo je gotovo dnik Nikola Sarkozi, a o~e- koji je nestao prije godinu
ni no{ewa burke, vela koji nepoznato u Francuskoj, ali kuje se da Senat u septembru
pokriva lice i tijelo mu- je u posqedwe vrijeme uzelo ratifikuje zakon, poslije ~e-
Amnesti interne{enel i na tajanstven na~in se u
utorak pojavio u Va{in-
slimanskih `ena, dobio je maha. Integralni veo danas ga }e stupiti na snagu. gtonu, na putu je ka Iranu
Kao novi korak u potpu- Amnesti interne{enel osudio je odluku francuskog par-
zeleno svjetlo u Dowem domu no si oko 2.000 `e na u toj preko tre}e zemqe, izjavio
noj zabrani no{ewa burke u lamenta da zabrani no{ewe na javnom mjestu vela koji
fran cus kog par la men ta, zemqi. je ju~e portparol Minis-
Francuskoj, 336 od 557 posla- prekriva lice, uz ocjenu da to kr{i pravo na slobodu
{to je izazvalo o{tra re- - Ne}u promijeniti na~in tarstva inostranih poslo-
nika podr`alo je zakon o za- izra`avawa i vjerske slobode.
ago vawa mu sli ma na u toj `ivota. Nosi}u hiyab. Vlasti va Ira na Ra min
to ne moraju da prihvate. To brani muslimanskog vela, po Organizacija sa sjedi{tem u Londonu pisala je svim fran-
zemqi, pre ni je le su ju ~e Mehmanparast. Uz napore
nije protiv zakona. Ba{ da kojem }e `ena koja wime po- cuskim parlamentarcima i apelovala da odbiju prijedlog
agencije. Ira na i efi ka sne sa -
vidim da li }e me policija tpuno skriva lice i tijelo zakona, koji }e se u septembru na}i na raspravi u Senatu.
Mnogi su zabrinuti da radwe pakistanske amba-
kazniti - mi{qewa je Kenza biti ka`wena sa 150 evra. - Potpuna zabrana pokrivawa lica kr{i prava slobode
}e zakon ugroziti prava pet sade u Va{ingtonu, Amiri
Drider iz Aviwona. izra`avawa i vjerske slobode onih `ena koje nose burku
miliona muslimana u zemqi. je napustio ameri~ku teri-
Akt je podr`ao predsje- POSLANICI: ili nikab, ~ime izra`avaju svoje identitet ili vjerovawa
Do pri je ne ko li ko go di na toriju i vra}a se u Iran,
- izjavio je Xon Dalhuisen, Amnestijev stru~wak za dis-
Burka ugro`ava rekao je Mehmanparast.
kriminaciju u Evropi.
dostojanstvo `ene
Go di nu za tvo ra i 30
nose taj dio odje}e, koji nema zuje islam, nego osu|uje burku, Brazil
nikakve veze sa religijom - koja nije s religijom povezana Uni{teno
hiqada evra pre dvi |e no je
reka oje Olijer. odje}a, ve} simbol represije -
kao ka zna za onog ko `e nu
primorava da nosi takvu odje-
Stav desni~ara da burka ka`e Poletijeva. 500 miliona
}u, a suma se udvostru~uje ako
ugro`ava principe Pete re- Zakon je usvojen sa samo je-
dnim glasom protiv. Prije to-
stabala
publike ne dijele socijalis-
je rije~ o maloqetnici. ga, po sla ni ci opo zi ci one RIO DE @ANEIRO -
ti, ko ji ni su gla sa li za
Poslanici desnice, koji Socijalisti~ke partije su na- Prema rezultatima istra-
zakon, jer kako ka`u, kr{i
su podr`ali zakon, wegovo pustili zasjedawe u znak ne- `i vawa, sna `na olu ja
slobodu izra`avawa i vje-
izglasavawe u Dowem domu slagawa, ali ne zato {to se uni{tila je 2005. godine
roispovijesti.
smatraju pobjedom demokrati- protive zabrani, ve} se pro- oko pola milijarde staba-
Muslimanska zajednica u
je i francuskih vrijednosti. tive obimu zabrane - oni tra- la u Amazonu i utvr|eno
Francuskoj, ina~e najbrojni-
Pa trik Oli jer, pri pa - `e da se zabrana odnosi na je da su svjet ske {u me
ja u Evropi, duboko je podi-
dnik de sni ce, sma tra ja vne in sti tu ci je, {ko le, ugro`ene sve te`im vre-
jeqena.
da “burka ugro`ava dostojan- dr`avne objekte, bolnice. menskim nepogodama, ~iji
Po sla nik UMP-a u
stvo `ene. Belgija i [panija ve} su su uzrok kli mat ske pro -
Dowem do mu Na ci onal ne
- Gla sawem za za bra nu usvojile sli~ne zakone, a na- mjene, javila je Srna.
skup{tine Beren`er Poleti
burke, odnosno hiyaba, `eli- crt za ko na pri pre mi le su
smatra da se usvojenim zako-
mo da za {ti ti mo `e ne od [vedska, Italija i Holandi- Pomo} za Gazu
nom ne stigmatizuje islam.
onih koji ih primoravaju da - Ovaj zakon ne stigmati- ja.
Akt o ukidawu burki podr`ao Nikola Sarkozi Brodovi u
Sna`ni vjetrovi “oduvali“ Filipine me|unarodnim
vodama
Tajfun "Konson" odnio najmawe 20 `ivota JE RU SA LIM - Brod
“Amaltea“ sa humanitar-
MANILA - Najmawe 20 na skloni{ta. komunikacionim sistemima. nom pomo}i namijewenoj
lica je poginulo kada je taj- Fi li pin ske vlas ti sa - Dovod elektri~ne energije po ja su Ga ze, a ko ji je
fun “Konson“ zahvatio Fi- op{tile su da je potvr|eno pre ki nut je {i rom os trva iznajmila Libija, nalazi
li pi ne, pre ni je le su ju ~e da je nevrijeme odnijelo 20 Luzon, ukqu~uju}i i Mani- se u me|unarodnim vodama
agencije. qudskih `ivota, dok se 11 lu. po{to je izraelska mor-
Taj fun je ju `no azij ski ribara vodi kao nestalo. Elektrokompanija “Me- na ri ca obja vi la upo zo -
arhipelag zahvatio u utorak ral ko“ sa op {ti la je da je rewe da ne mijewa kurs,
uve ~e, dok su to kom ci je le VJETROVI vi{e od 90 odsto od 12 mi- izjavio je ju~e portparol
no }i na gus to na seqenom duvali i do 120 liona stanovnika Manile i izraelske vojske. Humani-
os trvu Lu zon du va li sna - daqe bez elektri~ne energi- tar na or ga ni za ci ja, na
kilometara na ~as ~ijem ~elu je sin libij-
`ni vje tro vi ma ksi mal ne je. Dr`avna elektroenerget-
ja ~i ne do 120 ki lo me ta ra ska kompanija upozorila je skog lidera Moamera el
na ~as. Vojska je saop{tila da da nor ma lan do tok stru je Gadafija, Saif al Islam
Vjetrovi su pojedine ku- se u ju `nom di je lu fi li - mo `da ne }e bi ti uspos - Gadafi, i koja je iznajmi-
Stanovnici ostali bez domova FOTO: ROJTERS la brod, saop{tila je da
}e u siroma{nim naseqima pinske prestonice Manile tavqen i u sqede}a ~etiri
du` obale podizali u vazduh 11 ribara vodi kao nestalo, dana. ener gi je, dok su za tvo re ne skom pojasu. Godi{we Fi- }e to var od 2.000 to na
i ba ca li, po sli je ~e ga su nakon {to je nabujala voda Grad ski `eqe zni ~ki osno vne i sredwe {ko le. lipine zahvati do 20 tajfu- hrane i medicine sti}i
prepla{eni stanovnici mo- odnijela wihove kolibe. Taj- saobra}aj tako|e je u preki- Filipini se nalaze u tako- na, pri ~e mu po gi ne vi {e na svoje odredi{te u po-
rali da prave improvizova- fun je uzrokovao i prekid u du zbog nestanka elektri~ne zvanom pacifi~kom tajfun- stotina lica. jas Gaze.
18 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 2 dje~aka 7 djevoj~ica

Sjednica Skup{tine grada Bawaluka


GRADSKI
VODI^ [teta od poplava
5,8 miliona maraka
Va`ni telefoni
Uze}emo kreditna
sredstva od
Informacije 1185
Hitna pomo} 124, 230- 620 banaka. Po
Vatrogasci 123 obezbje|ewu
CJB 122, 337-100
Ta~no vrijeme 1373 sredstava
Meteorolo{ka stanica prioritet }e biti
307-943
S.O.S. telefon 1264 sanacija
(Linija za pomo} `rtvama saobra}ajnica koje
nasiqa u porodici)
su potonule i
bolnice propale ili je na
Paprikovac 342-100 wima napravqen
Poliklinika 247-333
prekid. Daqa
ordinacije sanacija obavqa}e
Deamedika 309-221
se po prioritetu,
Euromedik 216-875 kada za to budu
Intermedik 216-661 obezbije|ena
Jelena 324-310
Firena 437-222 sredstva, istakao
Davidovi}
apoteke
Na Skup{tini se raspravqalo o izmjenama regulacionih planova i nazivima ulica FOTO: ARHIVA
"Nova" 218-264 PI[E: NIKOLA LUGI]
"Neven" 281-017 nikolal@glassrpske.com walu ke dra goqub Da vi do - Bawaluka sredwo{kolcima i te 130 ma ra ka za stu den te tarna zanimawa - naglasio
"Tempo" 310-044 vi}. studentima izazvao je veliku tre}e i ~etvrte godine. One je Davidovi}.
Na 24. redovnoj sjednici - Sred stva po tre bna za raspravu i na kraju je povu- imaju socijalnu dimenziju, Davidovi} je istakao da
Skup {ti ne gra da, ko ja je sanaciju {tete nisu plani- ~en sa dne vnog reda Skup - a koriste ih studenti koji taj proces mora da kontroli-
prevoz odr`ana ju~e, razmatrana je rana buyetom, planirana je {tine. su u stawu socijalne potre- {e dru{tvo.
Informacija o posqedica- buyet ska re zer va ko ja se be i koji imaju dobar pro- - Treba prikupiti bitne
Autobuska st. 090/513-000
ma prouzrokovanim elemen- odre|uje prema mogu}nosti- STIPENDIJE sje ke ocje na. Tre nu tno se podatke od na{eg biroa rada
@eqezni~ka stanica 301-229
tarnom nepogodom u periodu ma. Trenutno ta buyetska re- skinute sa dnevnog stipendira oko 1.600 stude- i drugih institucija, te us-
Aerodrom Bawa Luka 535-210 od 21. do 23. juna, u kojoj je
Biletarnica (centar) 315-867 zer va izno si oko mi li on reda nata i |aka - izjavio je Da- tanoviti koja su to defici-
ukupna {teta procijewena maraka, {to je apsolutno ne- vidovi}. tarna zanimawa i da za ta
taxi
na 5,8 miliona maraka. dovoqno i za druge potrebe, - Iako je odluka od usva- Prema wegovim rije~i- zanimawa stimuli{emo stu-
Izja vio je ovo “Gla su a kamoli za sanaciju {tete - jawa pro{la kroz skup{tin- ma, postoji i drugi pristup dente - rekao je Davidovi}.
"A" taksi 1500 Srpske“ gradona~elnik Ba- rekao je Davidovi}. ske ko mi si je i kroz svu dodjeli stipendija, a to je da U Klu bu odbor ni ka
Bawalu~ki taksi 1544 Do dao je da }e grad ska ostalu propisanu proceduru, se prave odre|ene rang-lis- PDP-a slo `i li su se da
Bel taksi 1550 upra va ko ris ti ti je dan od ipak su se na za sje dawu te. Odluku treba povu}i sa dne-
Euro taksi 1555
Privatni mogu}ih izvora za sanaciju Skup{tine pojavile neke di- - Ta kav pris tup mo `da vnog reda.
Maksi taksi 1551 fakulteti {tete. leme. Zato smo se dogovorili bi dao mogu}nost da stipen- - Stav na{eg kluba je da
Patrol taksi 1533 - Uze}emo kreditna sred- da se ta ta~ka povu~e - rekao di je bu du ne {to ve }e. U je ova odluka dosta nedore-
- Iz Odluke o dodjeli sti- stva od banaka. Po obezbje- je Davidovi}. odluci je bilo predlo`eno ~ena, konfuzna i nepreci-
Ideal taksi 1545
pendija mora se ukloniti i |ewu sredstava prioritet }e Prema wegovim rije~i- da se za neke fakultete, kao zna, te smo insistirali da
Mobil taksi 1566
~lan po kojem pravo na biti sanacija saobra}ajni- ma grad Bawaluka je dosad {to su Elek tro te hni ~ki, se detaqnije uredi - rekao
stipendije nemaju studenti ca koje su potonule i propa- zastupao stav da svi studen- Ma {in ski, Gra |e vin ski, je To mi slav Gra bo vi ca,
hoteli privatnih fakulteta. Zva- le ili je na wima ti i |a ci ko ji ispuwava ju zbog te`ine studija snizi predsjednik Kluba odborni-
"Bosna" 215-681 ni~no po zakonima nema napravqen prekid. Daqa sa- odre|ene uslove dobiju sti- prosjek ocjena potreban za ka PDP-a.
"Palas" 218-723 diskriminacije me|u fa- na ci ja }e se obavqati po pendiju. do bi jawe sti pen di je. Ne Na sje dni ci je jo{ ra -
"Ideja" 217-444 kultetima, svi su ravno- prioritetu, kada za to budu - Nije bilo selekcije ni treba se upu{tati u to koji zmatrano vi{e prijedloga o
"Vidovi}" 217-217; 245-800 pravni i mi ne mo`emo da obezbije|ena sredstva - is- rang-lis ta. Sti pen di je je fakultet te`i, jer svaki iz mje na ma re gu la ci onih
"Cezar" 326-400 pravimo selekciju - rekao takao je Davidovi}. iznose 70 maraka za sredwo- ima svoju te`inu, ve} u odre- planova, te prijedlozi o ut-
"Grand" 380-105 je Dragoqub Davidovi}. Pri je dlog odluke o do - {kolce, 100 maraka za stu- |ivawu stipendista treba da vr|i vawu na zi va ne ko li ko
"Meriot" 222-870; dje li sti pen di ja gra da dente prve i druge godine, se orijenti{emo na defici- ulica.
217-801
REPERTOAR
inspekcija
BIOSKOPI Merad animirani/sinhronizovan do 20 ~asova, ulaz slobodan
Sanitarna 244-475 termini: 20.30, 22.40 re`ija: Li Unkrih Izlo`ba plakata, svakim danom od
Tr`i{na 348-710 MULTIPLEKS “PALAS“ STRAVA U ULICI BRIJESTOVA - glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan deset do 20 ~asova, ulaz slobodan
Inspekcija rada 348-730 AVATAR - SF spektakl horor Ki~i}, Dubravko Jovanovi} MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
Prosvjetna 466-346 re`ija: Xejms Kameron re`ija: Samjuel Bajer termini: subotom i nedjeqom u 12 ~a- Stalna izlo`bena postavka - “Od
Komunalna 306-464 uloge: Sem Vortington, Zoi Saldana, uloge: Xeki Irl Heli, Kejti Kesidi, sova praistorije do savremenog doba“
Republi~ka uprava za Sigurni Viver Runi Mara [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animira- Multimedijalna izlo`ba - “Jaseno-
inspekcijske poslove 213-624 termini: 21.30 ~asova termini: 18, 20, 22 ~asova ni/sinhronizovan vac“
Republi~ki devizni ALISA U ZEMQI ^UDA - avantura SUMRAK SAGA: POMRA^EWE - re`ija: Majk Mi~el Izlo`ba “Ban i Bawaluka - ambijen-
inspektorat 300-434 re`ija: Tim Barton horor /fantazija glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, talni i gra|anski identitet“
uloge: Xoni Dep, Mia Vasikovska re`ija: Dejvid Slejd Goran Jevti}, Boris Milivojevi} BAWALU^KO STUDENTSKO
kvarovi termini: 19.15 uloge: Robert Patinson, Kristen termini: 17.15, subotom i nedjeqom u POZORI[TE
22 METKA - akcija Stjuart 14.15 “ROCKY HORROR SHOW“ rok mju-
Prijava kvarova 300-384 re`ija: Ri~ard Beri termini: 18 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS zikl, prva repriza, podrum scena Go-
Kvarovi na telefonima 1275 uloge: @an Reno, Gabrijela Rajt, Ked PRI^A O IGRA^KAMA 3 - Muzej lutaka, svakim danom od deset spodska ulica, ve~eras u 22 ~asa
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 19

Takmi~ewe gluvih i nagluvih u lovu ribe


Udru`ewe gluvih i nagluvih regije Bawaluka bi}e doma}in repu- - O~ekujemo goste, odnosno takmi~are iz deset gradova Republi-
bli~kog takmi~ewa u lovu ribe udicom na plovak, koje }e se ke Srpske. Ovo takmi~ewe je dio redovnih godi{wih aktivnosti
odr`ati 18. jula na gradskoj pla`i invalida u Vrbawi sa po~et- Saveza gluvih i nagluvih RS, izjavio je predsjednik gradskog
kom u deset ~asova. udru`ewa gluvih i nagluvih Vladimir [olaja.

Realizacija projekta “Snabdijevawe vodom i uklawawe otpadnih voda“ GRADSKE VIJESTI


Akcija “Sprije~imo
utapawe djece“
U okvi ru pro je kta “Bawalu ka si gur na za je dni ca“
bawalu ~ko Udru `ewe gra |a na “Sva dje ca svi je ta“
u sa radwi sa Mi nis tar stvom po ro di ce, omla di ne i
spor ta i Grad skom upra vom po kre nu lo je akci ju
“Spri je ~i mo uta pawe dje ce“, ko ja tre ba da upo zo ri
ro di teqe na sve opa snos ti ko ji ma su ma li {a ni
izlo `e ni u vodi i po red we.
Ovo je “Gla su Srpske“ izja vio pred sje dnik Udru -
`ewa “Sva dje ca svi je ta“ Zo ran Ra{qi}.
- To kom ove akci je ko ju smo za po ~e li ju ~e di je li }e -
mo pro mo ti vni ma te ri jal u ko jem }e ro di teqi, ali i
os ta li, mo }i da pro ~i ta ju ne ke pre po ru ke i sa vje te
ka ko bi svo ju dje cu za {ti ti li od ni za opa snos ti ko -
je vre ba ju u vo di - is ta kao je Ra{qi}.
S. J.

U planu detaqna
I daqe bez autobuske
rekonstrukcija vodovodne mre`e linije do grada
Ne dos ta tak re do vne Vi lu si ma, gdje u du `i -

za obnovu vodovoda
Projekat sanacije i izgradwe infrastrukture vodosnabdijevawa i odvo|ewa
auto bus ke li ni je naj ve }i
je problem mje{tana mje-
sne zajednice Pavi}i.
Izja vio je ovo za “Glas
ni od 20 ki lo me ta ra ne -
ma ni ka kvog pre vo za -
ka `e Aqeti}.
Do da je da je is ta si tu -
Srpske“ pred sje dnik Sa - acija i na prioritetnom
otpadnih voda u gradu Bawaluka implementira}e se u periodu od 2010. do 2013. vjeta gra|ana ove MZ Mi- pravcu od podru~ne {kole
godine, rekla Pipi}-Manojlovi} lorad Aqeti}. “Petar Ko~i}“ u Pavi}i-
PI[E: NIKOLA LUGI] [ar gov ca, te da }e po sli je - Ni {ta do dan-da nas ma, a koji vodi preko zase-
nikolal@glassrpske.com programa izgradwe uslijediti ni smo ri je {i li, iako oka [ip ke do dru ge
U sklopu trogodi{we re- rekonstrukcija. se go di na ma obra }a mo istoimene podru~ne {ko-
alizacije projekta “Snabdi- - Poslije izgradwe pristu- na dle `ni ma u grad skoj le u Stri~i}ima.
je vawe vo dom i uklawawe pi}e se zamjeni primarnog cje- upra vi. Na `a lost, sva - - Ovaj put u du `i ni od
otpadnih voda“ mnogi dijelo- vo vo da od No vo se li je do k i p u t do b i j e m o i s t i deset kilometara povezuje
vi grada dobi}e novu ili u Gradskog mosta u du`ini od 5,2 od go vor da uvo |ewe li - oko 60 doma}instava i ne-
potpunosti rekonstruisanu kilometra i izgradwi sekun- n i j e n i j e o p r a v d a no . ophodno ga je kategorisa-
vodovodnu mre`u dok bi rije- darnog cjevovoda na istoj loka- Vi {e ne zna mo ko me da ti kao lokalni, da bi na
ka Vrbas trebalo da bude za- ciji u du`ini od 4,3 kilometra se obra ti mo. Ovaj pro - taj na~in bio i odr`avan
{ti}ena od otpadnih voda. - dodala je Pipi}-Manojlovi}. ble m j e po s e b no i z r a - - istakao je Aqeti}.
Cijeli projekat }e ko{tati Prema wenim rije~ima, `e n u Pa v i } i m a i S. J.
oko 17 miliona evra. radi}e se i rekonstrukcija se-
Potvrdila je ovo “Glasu kundarne mre`e u nasequ Ko-
Srpske“ koordinator za anali- ~i}ev vijenac.
tiku i odno se s javno{ }u u
Sprije~iti ulivawe otpadnih voda u Vrbas FOTO: ARHIVA
- Druga komponenta sadr`i PA@WA
Administrativnoj slu`bi gra- misije dobili smo dva mili- dnih voda u gradu - naglasila je sanaciju i izgradwu sistema
da Danira Pipi}-Manojlovi}. ona evra, a od Vlade Wema~ke Pipi}-Manojlovi}. odvo|ewa otpadnih voda odno- Dijelovi naseqa bez struje
- Projekat sanacije i iz- ~etiri miliona evra. Grad je Jo{ je kazala da }e se u sno izgradwu kolektora od Ka- Zbog planiranih radova na Bistrica, Borkovi}i, Gorwa
gradwe infrastrukture vodo- izdvojio 600 hiqada evra, i sve sklopu prve komponente pro- ranovca prema gradu i to lijeva elektroenergetskim objek- Piskavica u periodu od
snab di je vawa i odvo |ewa zajedno iznosi 16,6 miliona {iriti vodovodni sistem “Tu- strana dionicu od Karanovca tima danas }e do}i do sedam do 17 ~asova.
otpadnih voda u gradu Bawalu- evra - istakla je Pipi}-Manoj- wice“. do spoja sa kanalizacijom u Ko- povremenih prekida u snab- Iz “Elektrokrajine”
ka implementira}e se u peri- lovi}. zarskoj ulici u du`ini od deset dijevawu elektri~nom en- obavje{tavaju da je u toku
odu od 2010. do 2013. godine - Prema wenim rije~i ma, PROJEKAT kilometara, te desna strana od ergijom u dijelovima naseqa sveobuhvatna akcija
rekla je Pipi}-Manojlovi}. projekat ~ine dvije komponen- vrijedan 17 Karanovca do mosta u Srpskim Pavlovac, Motike, iskqu~ewa struje
Ona je dodala da su sred- te. miliona evra toplicama u du`ini od devet Sara~ica, Jo{ikova voda, du`nicima. S. J.
stva obezbije|ena iz raznih - Prva komponenta je sana- kilometara – istakla je Pipi}-
fondova i donacija. cija i izgradwa sistema vodo- - Izgradi}e se rezervoar Manojlovi}.
- Putem kredita obezbije- snab di je vawa, a dru ga “Tuwice I“, dovodni cjevovod
|en je iznos od deset miliona podrazumijeva sanaciju i iz- du`ine dva kilometra, prepum-
evra. Donacijom Evropske ko- gradwu sistema odvo|ewa otpa- pna stanica, potisni cjevovod
du`ine 4,2 kilometra, rezervo-
ar “Tuwice II“ za drugu visin-
RADOVI sku zo nu, te se kun dar na
vodovodna mre`a ~ija }e uku-
- Do sada je izra|ena urba- vinsko-pravnih odnosa, a u pna du`ina iznositi 15 kilo-
nisti~ka dokumentacija, plan maju 2011. godine je plani- me ta ra - re kla je
parcelacije i projektna do- ran po~etak izvo|ewa rado- Pipi}-Manojlovi}.
kumentacija, odnosno glavni va, koji treba da se zavr{e u Pipi}-Manojlovi} je ista-
projekti za sve objekte. U septembru 2013. godine - kla da }e ovim biti rije{eno
postupku je rje{avawe imo- rekla je Pipi}-Manojlovi}. vo do snab di je vawe po dru ~ja

MATI^NI URED
Ro|eni: Zorana i Sawe; Luka Po- ^iki}, sin Bojana i Bran-
povi}, sin Sretana i Zo- ke; \or |e Ve le mir, sin
Eldina Ali}, k}i Eldi- rice; Tamara Trnini}, k}i Slavka i Vere; Pavle Be-
na i Arnele; Maksim Mar- Mladena i Marije; Kata- ni}, sin Zorana i Slavi-
ja no vi}, sin Sla vi {e i rina Lu`ija, k}i Miodra- ce; La na Pe le mi{, k}i
Sandre; Lana Majki}, k}i ga i Qubin ke; Mi lo{ Bo`idara i Gorice.
20 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 21

AD “GUBER” SREBRENICA Dru{tvo za ograni~enom odgovorno{}u


Na osnovu ~lana 268. stav 1. ta~ka a) i 272. stav 4. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni za transport, trgovinu, uvoz-izvoz
glasnik Republike Srpske” broj 127/08 i 58/09), ~lana 42. stav 1. alineja 1. i ~lana 76. stav 1. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-,
alineja 3. Statuta Akcionarskog dru{tva AD “Guber” Srebrenica broj: 221/2010 i OPU broj: (D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-,).
395/10 i Odluke Upravnog odbora AD “Guber” Srebrenica broj: III- 72/10 od 13.7.2010. godine, Up- Doboj: 12.7.2010. godine.
ravni odbor AD “Guber” Srebrenica objavquje
Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 8.7.2010. godine, D.O.O. “Ili}-Komerc”
POZIV Stanari - u ste~aju-, objavquje
ZA I VANREDNU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA AD “GUBER” SREBRENICA

SKUP[TINA ]E SE ODR@ATI DANA 30.7.2010. godine (PETAK) SA PO^ETKOM OGLAS


U 10 ~asova, U SREBRENICI, CRNI GUBER B.B. SREBRENICA,
UPRAVNA ZGRADA DRU[TVA D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, prodaje putem usmenog javnog nadmetawa
Za ovu sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i:
sqede}e nekretnine:
1. - Nedovr{en pomo}ni gra|evinski objekat - skladi{te veli~ine 22,00 h 8,00 m, izveden
DNEVNI RED do drugog horizontalnog zatvarawa na zemqi{tu ozna~enom kao k.~. broj 2561/1 dio - od-
1. Izbor radnih tijela za I vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva nosno na k.~. broj 2561/18, (koja parcela je nastala nakon cijepawa k.~. broj 2561/1) sa
“Guber” Srebrenica sqede}om raspolo`ivom dokumentacijom: Situacionim planom, Geodetskim snimkom, Za-
a) Komisije za glasawe, pisnikom o iskol~ewu objekta, Urbanisti~kom saglasno{}u, Rje{ewem o dodjeli grads-
b) Predsjednika Skup{tine, kog gra|evinskog zemqi{ta za izgradwu pomo}nog objekta - skladi{ta, Gra|evinskom
c) Zapisni~ara i ovjeriva~e zapisnika dozvolom i drugom raspolo`ivom dokumentacijom ukqu~uju}i i projektnu i drugu ras-
2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa VI redovne sjednice Skup{tine akcionara Akcionarskog polo`ivu prate}u dokumentaciju sa placem - zemqi{nom parcelom ozna~enom kao k.~.
dru{tva “Guber” Srebrenica
3. Dono{ewe Odluka o zakqu~ewu posla sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti za broj 2561/18, ^ivkovi}a brijeg - {uma 3. klase, povr{ine 668 m2, upisana u Pl. broj
a. kreditno zadu`ewe 590/1, K.O. Ostru`wa Dowa, posjednik - dr`alac “Ili}-Komerc” D.O.O. Stanari - u
b. za ukwi`bu zalo`nog prava na nekretninama Dru{tva ste~aju- sa 1/1.
Navedene nekretnine iz ta~ke 1. oglasa prodaju se sa posjedovnim stawem i bez regulisa-
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasawu. Izjava o glasawu treba da nog prilaznog puta, po po~etnoj cijeni od 428.516,00 KM.
sadr`i: Ime i prezime akcionara, JMBG ili mati~ni broj pravnog lica, pun naziv ta~ke dnevnog Usmeno javno nadmetawe za prodaju nekretnina iz ta~ke 1. u ovome oglasu odr`a}e se
reda i izjavu da li glasa “Za” ili “Protiv” prijedloga odluke, ili je “uzdr`an od glasawa” sa pot- dana 23.8.2010. godine u poslovnim prostorijama D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u
pisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika, ste~aju-, koje poslovne prostorije se nalaze u Doboju - Usora, ulica Nikole Tesle broj
Izjava o glasawu, kao i punomo} koju daje akcionar - fizi~ko lice, treba da su ovjereni kod
nadle`nog dr`avnog organa. Za akcionara - pravno lice Izjavu o glasawu i punomo} ovjerava 153, sa po~etkom u 12 sati.
nadle`ni dr`avni organ ili ovla{}eno lice sa pe~atom tog pravnog lica. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju
u iznosu od 10% od po~etne cijene na `iro ra~un D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u
Punomo} za zastupawe se mo`e dati sposobnom punoqetnom fizi~kom licu ili pravnom licu. ste~aju-, broj 552 016 0002553871 koji se vodi kod Hipy Alpe Adria bank i to dan prije
Punomo}nik akcionara zaposlenih u AD “Guber” Srebrenica ne mo`e biti direktor, ~lan Up- odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu.
ravnog odbora i ~lanovi Izvr{nog odbora. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.
Punomo} za zastupawe na skup{tini akcionara obavezno sadr`i sqede}e podatke: Podatke o vlas-
niku akcija i punomo}niku (puno ime i prezime, JMBG ili mati~ni broj pravnog lica i adresa Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog usmenog
stanovawa odnosno sjedi{te), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomo}, granice javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije.
ovla{}ewa i vrijeme trajawa punomo}i. Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu, pravnom i fakti~kom statusu i sa pravima koja
ste~ajni du`nik ima u momentu prodaje, a iste se mogu pogledati, kao i dobiti na uvid
Izjava o glasawu dostavqa se na adresu: Skup{tina akcionara “Guber” AD Srebrenica (za svu raspolo`ivu dokumentaciju iz oglasa, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, s tim da
komisiju za glasawe) Srebrenica ili direktno u Upravi dru{tva, najkasnije do po~etka sjednice. se jave u prostorije D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, koje poslovne prostorije
Materijal za I vanrednu sjednicu Skup{tine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim se nalaze u Doboju - Usora, ulica Nikole Tesle broj 153.
danom u periodu od 8 do 15 ~asova u sjedi{tu Dru{tva, kao i na internet stranici AD “Guber” Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva
Srebrenica: www.termeguber.com sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac.
Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina i pokretne imovine u ovom oglasu }e se
U slu~aju nemogu}nosti odr`avawa sjednice Skup{tine akcionara u zakazano vrijeme, ponovqena izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik.
sjednica Skup{tine akcionara Dru{tva odr`a}e se istog dana, na istom mjestu sa po~etkom u 11
~asova, sa istim dnevnim redom.
Ste~ajni upravnik
Broj: 249/2010
Dana, 13.7.2010. godine UPRAVNI ODBOR \ur|evi} Lazo, dipl. ecc
22 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Dejvid Havijer
Gibins, Sijera,
KRSTA[KO NAPOLEONOVA
ZLATO EGIPATSKA TAJNA

FOTO: D. JOVI^I]
Dom omladine Beograd
Film Dane Komqena
BEOGRAD - Kratkometra`ni film scenariste i redi-
teqa Dane Komqena “Ja ve} jesam sve ono {to `elim da
imam“, koji je osvojio tre}u nagradu na ovogodi{wem Kan-
skom filmskom festivalu, bi}e prikazan u Domu omladine
Beograd u subotu, poslije ~ega }e biti uprili~en razgovor
sa autorom, najavqeno je iz DOB-a, prenosi Tanjug.
Film je Komqenov ispitni rad na tre}oj godini filmske
re`ije na Fakultetu dramskih umetnosti, u klasi profeso-
ra Slobodana [ijana i asistenta Stefana Arsenijevi}a.
Pored nagrade u Kanu, u presti`nom programu “Cinefonda-
tion“, osvojio je i Specijalno priznawe za re`iju na novo-
sadskom “Cinema City“-ju u okviru programa “Up to 10 000
Bucks“, kao i Specijalno priznawe - “Sounds and Vision Maj-
danpek“.
Projekcija filma je zakazana za 20 ~asova, a ulaz je slobo-
dan.

Mihailo Gligori}

Mihailo Gligori} Gli{a, akademski slikar iz [apca

Barda~a presjek
Dane Komqen

Filmski festival u Puli


modernog slikarstva
“Besa“ premijerno
Bogatstvo flore i faune, a naro~ito plavetnilo barda~kih jezera, dalo mi je
nevidqivu snagu da uradim ~ak sedam crte`a, pet akvarela i tri akta
BEOGRAD - Film “Besa“ bodan Trnini}. PI[E: DEJAN JOVI^I] dem ski sli kar Mi ha ilo - Bo gat stvo flo re i ca va iz ma log pi {toqa i
Sr|ana Karanovi}a bi}e ve- Film “Besa“ je drama smje- krozrs@glassrpske.com Gligori} Gli{a iz [apca, fa une, a na ro ~i to pla ve - to sve na platnu izgleda ja-
~eras premijerno prikazan {tena na jug Srbije za vrije-
na 57. filmskom festivalu u me Prvog svjet skog ra ta. SRBAC – Likovno-eko- koji je proteklih deset dana tnilo barda~kih jezera, da- ko neobi~no, ali qudima se
Puli, prenio je B92. Mobilisani mu`, Srbin, za- lo{ka kolonija na Barda~i zajedno sa jo{ 11 slikara iz lo mi je ne vidqivu sna gu veoma svi|a - pri~a Miha-
Film }e biti prikazan van kliwe prijateqa Azema, Al- je je din stve na na ovim pet zemaqa u~estvovao u radu da ura dim ~ak se dam crte - ilo, koji je i ~lan Asocija-
ban ca, da mu ~u va su pru gu pros to ri ma, jer u svom 27. saziva slikarske koloni- `a, pet akva re la i tri ci je pro fe si onal nih um-
konkurencije, u okviru Me-
fun du su ima vi {e od 500 je u poznatom barskom rezer- akta. Jedan od aktova nosi jetnika Evrope.
|u na ro dnog pro gra ma tog Leu, Slovenku, dok se on ne
li ko vnih de la ko ja ~i ne vatu kod Srpca. naziv “Vila sa Barda~e“ i Po povratku sa Barda~e,
festivala. vrati iz rata.
svo je vrsnu kul tur no-ume - ra |en je po se bnom sli kar - u~estvova}e u radu slikarske
U filmu igraju Miki Ma- Dvoje qudi razli~itih kul-
tni ~ku ba {ti nu i pred - BARDA^A skom te hni kom “er bra{“, ko lo ni je u Prwavo ru kod
nojlovi}, Neboj{a Dugali}, tura i navika prolaze kroz
stavqaju pre sek mo der ne pru`a posebnu {to u pre vo du zna ~i “vaz - [apca od 3. do 10. avgusta,
Ra {a Bu kvi} i slo ve na ~ka ra zli ~i te fa ze odno sa, od du{na ~etka“. U pitawu je gdje je postavqen za umjetni-
netrpeqivosti, tolerancije, istorije slikarstva. inspiraciju
glu mi ca Iva na Kraj nc, a akrilna boja koja se ispu- ~kog direktora.
Ovako je barda~ku kolo-
hrvatski koproducent i di- neobi~nog prijateqstva i na U svojoj vi{edecenijskoj
ni ju do `i vio is to ri ~ar
rektor fotografije je Slo- kraju do qubavi. karijeri Mihailo Gligori}
umje tnos ti i po zna ti aka -
je u~estvovao na vi{e od 350

Pejza`i
gru pnih i pre ko 30 sa mos -
talnih izlo`bi u zemqi i
Gligori}eva u`a specijal- inostranstvu.
nost su pejza`i, a upravo Izla gao je u Aus tri ji,
jedan od wih uradio je na Italiji, Gr~koj, Wema~koj,
Barda~i za potrebe humani- Poqskoj, a wegova djela kra-
tarne akcije, kao pomo} pe- se zidove renomiranih kul-
tur nih us ta no va na go to vo
togodi{wem Aleksandru
svim kontinentima.
Goran~i}u iz Bijeqine, koji
Iako je obi{ao gotovo
pati od pervazivnih pore-
cijeli svijet, qubav prema
me}aja razvoja, {to za
Film “Besa“ posqedicu ima i gubitak
Bar da ~i i wenim pri ro -
dnim qepotama mu pru`a po-
mo}i govora. sebnu inspiraciju. Milovan ^iki} i Mihailo Gligori}
“Art simpozijum Jahorina 2010“
Umjetnici iz Otkri}e restauratora Spaske kule moskovskog Kremqa
devet zemaqa Freska sa likom Nikole ^udotvorca
JAHORINA - Osma me|unarodna likovna manifestaci- MOS KVA - Po sli je Ni ko la ^u do tvo rac je dr`a li grad u op sa di, a u kapijom Nikoqske kule mos-
ja “Art simpozijum Jahorina 2010“, na kojoj }e do 24. jula Spas ke ku le mos kov skog omiqen sve tac u Ru si ji i drugoj grad ~iji je bio za- kovskog Kremqa.
u~estvovati 20 slikara i vajara iz devet zemaqa, bi}e otvo- Kremqa, gdje restauratori ~e{}e od drugih svetaca je {titnik. Re li kvi ja je, pre nio je
rena u 20 ~asova u hotelu “Bistrica“. rade na obnovi nedavno ot- predstavqan na ikonama, a Glas Rusije, mnogo toga pre-
- Imena kao {to su Milan - Cile Marinkovi}, Milivoje kri ve ne fres ke Hris ta wemu su vi{e nego bilo ko- NIKOLA `i vje la. Ka da su se 1812.
Unkovi}, Zoran Jovanovi} Dobrotin, Branka Lu~i}, Stefan Spasiteqa - po~eli su rado- me dru gom po sve }i va li ^udotvorac omiqen Napoleonove trupe povla~i-
Hayinikolov, Velija ^au{eva uveli~a}e svojim prisustvom vi i na dru goj, Ni koqskoj crkve. svetac u Rusiji le iz Moskve, minirale su
ovogodi{wi simpozijum i stvarati svoje umjetni~ke radove ku li, gdje je pro na |e na U je dnoj od wih, u po - Nikoqsku kulu.
na taverni hotela “Bistrica“ - rekao je organizator mani- freska sa likom svetog Ni- dmoskovskom gradu Mo`ajsk, Ovako prikazan svetac je Pukotina se zaustavila
festacije i slikar Lazo Savi}. kole ^udotvorca, javqa Ta- na|ena je i skulptura: u je- nazvan - Nikola Mo`ajski i ba{ na nivou freske: u ~emu
On je naglasio da je na dosada{wim sazivima u~estvovalo njug. dnoj ruci svetac dr`i ma~, upravo takva slika sveca sa su vjernici vidjeli predska-
vi{e od 200 umjetnika iz 20 zemaqa i da je iza wih ostalo Freska datira s kraja spreman da se spusti na gla- ma~em u jednoj ruci i gradom zawe - da }e francuska ar-
oko 300 umjetni~kih djela. M. P. 15. ili po~etka 16. vijeka. ve Tatara i Mongola koji su u dru goj, pro na |e na je nad mija propasti u Rusiji.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 23

Kaliwingradski }ilibar na izlo`bi u Luvru


MOSKVA - U godini kulturne saradwe Rusije i Francuske Tanjug. U ovoj oblasti na obali Balti~kog mora koncentrisano
umjetnici Kaliwingradske oblasti za obradu }ilibara prika- je 90 odsto svjetskih rezervi sun~evog kamena, koji se jo{ na-
za}e svoja djela u Luvru, na Salonu nacionalnog kulturnog ziva i “suze mora“. U Kaliwingradu je 1979. godine otvoren
nasqe|a, koji se svake godine odr`ava u novembru, javio je Muzej }ilibara, najve}i ne samo u Rusiji, ve} i svijetu.

Stefan Milenkovi}, violinista, za “Glas Srpske“ Vijesti


Los An|eles

Svoj `ivot Grafiti na


Xeksonovom
mauzoleju

gledam LOS AN\ELES - Mauzo-


lej u Los An|elesu u kojem
po~iva Majkl Yekson osva-
nuo je i{aran grafitima

kao koje su napisali obo`ava-


oci “kraqa popa“, prenijele
agencije. Na sajtu koji se
bavi slavnima objavqeno je
nekoliko snimaka grafita,

film me|u kojima su “Nedostaje{


nam, mali an|ele“ i “Volim
te, Majkl, uvijek }u te nosi-
ti u srcu“.
Biti violinista
Dag Liman
je ne{to dosta
neobi~no i uzak Film o
je krug qudi koji amazonskom
se time bave, a plemenu
LOS AN\ELES - Ameri-
jo{ u`i onih koji ~ki re `i ser Dag Li man
se time bave dugo. sni mi }e film po kwizi
“The Last of the Tribe: The Epic
Bitno mi je da mi Quest to Save a Lone Man in
je zabavno dok the Amazon“ Montija Rila,
sviram objavio je list “Varajeti“.
Stefan Milenkovi} FOTO: S. ILI] Ril, dopisnik “Va{ington
posta“ iz Ju`ne Amerike,
RAZGOVARALA: violinista - rekao je u in- po ve `e i on da je ener gi ja GLAS: Gdje ste pro na - zabavno dok sviram. opisao je potragu za posqed-
ALEKSANDRA RAJKOVI] boqa. To je sa bawalu~kom GLAS: Kuda Vas vode pu- wim `ivim pripadnikom je-
tervjuu za “Glas Srpske“ vi- {li svoje mjesto kao jedno
aleksandrar@glassrpske.com dnog amazonskog plemena.
oli nis ta svjet skog gla sa publikom uvek bio slu~aj. od najve}ih imena iz svije- tevi muzike i da li se okre-
@i vot je pre kra tak da Stefan Milenkovi}. ta muzike? }ete novim pravcima?
bih ga provodio rade}i ne- On je do{ao u Bawaluku SVET MI LEN KO VI]: Bi ti MI LEN KO VI]: Vo - London
{to {to ne volim i u ~emu povodom koncerta za koji je violine violinista je ne{to dosta lim da istra`ujem u muzici.
ne u`ivam. U trenutku kada sve bi lo spre mno do zak- dosta sku~en neobi~no i uzak je krug qudi Klasi~na muzika i svet vi- Grafika
mi bavqewe muzikom i svi- qu~ewa ovog bro ja na {eg koji se time bave, a jo{ u`i oline su dosta sku~eni. On za milion
rawe violine prestane biti lista. Zajedno za Milenko- GLAS: Da li je optere- onih koji se time bave dugo. me kao takav, sam za sebe, ne i po evra
u`i vawe, ne }u vi {e bi ti vi }em, na ve li koj qetwoj }uju}e to {to prave pore- Iza toga stoji jedan ogro- in te re su je. In te re su je me
turneji je i gitarista Edin |ewa izme|u Vas kao “~uda man rad. Uvek se oslawam na svet uop{te i razna iskus- LONDON - Grafika nor-
Karamazov. od djeteta“ na po~etku ka- rad i rezultate koji dolaze tva. Kroz violinu i klasi- ve{kog umjetnika Edvarda
Prvi nastup GLAS: Ka ko do `iv- rijere i sada? posle. Nije to samo rezultat ~nu muziku se iskazujem, ali Munka prodata je na aukci-
Prve ~asove violine Ste- qavate Va{e susrete sa pu- MILENKOVI]: Ranije u smislu dobrog svirawa na svet je raznovrstan i nudi ji u Londonu za milion i
fanu Milenkovi}u je da- blikom na koncertima? me to mnogo vi{e doticalo, koncertu. Bitno je da mi je mnogo mogu}nosti. po evra, saop{tila je au-
vao otac jo{ kad je imao MILENKOVI]: Divno ali sada ne. U jednom prela- kcijska ku}a “Bonams“. Gra-
tri godine. Tri godine ka- je do}i u Bawaluku. Prvi put znom periodu sam o tome ra- fi ku “Mado na“, ra |e nu u
snije imao je prvi nastup sam ov de svi rao ka da sam zmi{qao, ali u su{tini sam tehnici litografije, ku-
kao solista sa orkestrom. bio klinac, a tog nastupa se to li ko dru ga ~iji od onoga pio je ameri~ki kolekci-
Godine 1984. otpo~ela je dobro ni ne se}am. Znam da {to sam bio pre u sva kom onar. Svjet ski re kord za
wegova intenzivna muzi~ka smo uvek imali mnogo prija- smislu, pa i u muzi~kom. Ka- neku Munkovu grafiku pos-
karijera. Svirao je za teqa ovde i da je Bawaluka da ~ujem te pri~e o meni kao tavio je rad “Vampyr II“ koji
ameri~kog predsjednika nu di la do bar pro vod. detetu, imam ose}aj da to ni- je 2007. u Oslu pro dat za
Ronalda Regana na bo`i- Bawalu~ka publika je topla, sam ja i kao da slu{am da go- 1,256 miliona funti.
}nom koncertu u Va{ingto- voli muziku i ceni to {to vore o nekom drugom. Pro-
nu 1987. i za sovjetskog ra dim. Dos ta je opu {te na, {lo je to li ko vre me na i Beograd
predsjednika Mihaila Gor- nije u{togqena. Edin Kara- mnogo sam stariji, pro`i-
ba~ova u Beogradu 1988. mazov i ja volimo da napra- veo sam mno go stva ri. Na Nastupaju
godine. Svoj hiqaditi nas- vi mo je dan kon takt sa svoj `ivot od ranije gledam “Beltango“
publikom, a da to ne bude sa- kao na ne ki film. Do -
tup imao je 1993. godine u
mo zavesa izme|u scene i gle- `ivqavam ga kao drugi `i-
i Buono
Montereju u Meksiku.
dalaca, nego da se upravo to vot. BEOGRAD - Na koncertu
Kalemegdanskih sutona
Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“ Nastavak kwige “Tajna“ Muzi~ke omladine Beo-
grada, ve~eras }e na platou
Ulaznice za “Avatar“ “Mo}“ Ronde Birn ispred Zavoda za za{titu
BAWALUKA - Multipleks “Palas“ i ktivnom svijetu u dalekom planetarnom ti mo} pozitivnog mi{qewa i spomenika kulture grada
SIDNEJ - Svi oni kojima je
“Glas Srpske“ poklawaju najbr`im ~ita- sistemu. Qudi se bave iskopavawem Pan- pokazati da je svako predodre- Beograda nastupiti kvintet
kwiga “Tajna“ uveliko pomogla
ocima tri puta po dvije ulaznice za 3D dorinih rezervi dragocjenog minerala, |en da ima izvanredan `ivot “Beltango“ i specijalni
da shvate univerzalne zakone,
spektakl “Avatar“ u terminu u dok se Na’vi – rasa uro|enih hu- na Zemqi. Na tr`i {tu }e se gost Karlos Buono, bando-
zakone privla~nosti i mo} po-
21.30 ~asova. manoida – opiru pro{irewu ko- pojaviti dva miliona kwiga. neonista iz Argentine, pre-
zitivnog mi{qewa, sigurno }e
Najbr`i filmoqupci treba da lonista, koji prijete opstanku Podsje}amo, Ronda Birn je Aus- nio je Tanjug. Jedini bal-
biti odu{evqeni informaci-
se jave u devet ~asova u redakciju Na’vi ja i eko sis te ma sli ~nog tralijanka koja je radila kao te- kanski tango orkestar koji u
jom da sqede}e sedmice autor
“Gla sa“ na broj te le fo na onom na Zemqi. Naslov filma le vi zij ski i fil mski pro - svom sastavu weguje i zvuk
Ronda Birn objavquje i nasta-
051/342-900, ka ko bi osvo ji li odnosi se na genetski modifi- bandoneona, na koncertu
vak kwige nazvan “Mo}“, pre- ducent. U kwizi “Tajna“, prema
ulaznice za film. kovanog ~ovjeka – Na’vi tijela, Kalemegdanskih sutona, kao
nijele su agencije. ko joj je sni man i is to ime ni
Rije~ je o epskoj pri~i koju je koja koriste qudski likovi kako gosta ima}e Buona, najpoz-
Ba{ kao i kwiga “Tajna“, nas- film, kao glavna teza provla~i
re`iser Yejms Kamerun smjestio bi kontaktirali i boravili sa natijeg argentinskog bando-
ta vak je vo di~ za os tva rewe se tvrdwa da zakon privla~nos-
u 2154. godinu na Pandori, fi- uro|enicima. M. P. neonistu.
`eqe, kwiga koja }e vam otkri- ti upravqa svemirom.
24 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

ONI MORAJU UMRETI


Feqton (Ubijawe na smjenu) (17)
FOTO: ARHIVA

@rtvovali `ive da bi
smirili du{e pokojnih
DANIJEL P. MANIKS va nacionalna privreda bila je tada ve} ~vrsto |u Plavih i Zelenih i poprimili tolike razme-
vezana za te velike spektakle. Prestati s igra- re da je u pitawe do{ao opstanak ru{evina
Ekonomske i vojni~ke prilike u carstvu ma zna~ilo bi izazvati vrlo ozbiqne krize. Rimskog carstva. Car Justinijan je ~ak morao
bile su i suvi{e zamr{ene da bi ih svetina Ipak, neizbe`an kraj se nije mogao odla- pozvati vojsku da uspostavi mir, a u borbama je
razumela; nije to ni poku{avala, ve} se okre- gati zauvek. Rim je bio preplavqen strancima. poginulo vi{e od trideset hiqada qudi.
tala jedinoj stvari koju je mogla razumeti - Hiqade Gala, Germana i Par}ana `ivelo je u
areni. Ime nekog velikog generala ili spo- gradovima u koje su dovedeni kako bi poduprli Tu~e i navija~ke strasti
sobnog dr`avnika, za wih nije predstavqalo carstvo koje je sve vi{e slabilo. Ovi “varva-
ni{ta vi{e nego {to nama danas predstavqa ri“ nisu imali interesa za igre, koje su ipak Jedini ostaci ovih velikih spektakala su
ime nekog velikog zaslu`nog nau~nika. Pro- iziskivale specifi~an ukus kako bi se u wima grube slikarije na zidovima gladijatorskih
se~ni Rimqanin mogao je u detaqe ispri~ati moglo u`ivati. Jedan par}anski princ oti{ao stanova, nekoliko napuklih nadgrobnih spome-
sve o posledwim odr`anim igrama, ba{ kao nika, neki odlomci iz kwi`evnosti toga vre-
je iz cirkusa i s ga|ewem primetio: - Ne ~ini
{to danas obi~ni qudi znaju sve pojedinosti mena i ru{evine amfiteatara {irom Evrope
mi ni najmawi u`itak da posmatram ubijawe
o `ivotu filmskih zvezda, dok vrlo malo wih i Male Azije. Gde god su rimski legionari bi-
bespomo}nih qudi. Svetina mu je ogor~eno do-
ima uop{te pojma {to je to npr. NATO. vikivala: - Glavowo! Za{to si uop{te dola-
li utaboreni sigurno je postojao i cirkus.
Iole ambiciozan ~ovek koji se `eleo pro- Rimski guverneri su gradili arene ubrzo
zio!... Idi nazad u Partiju, gdje ti je mesto. posle svog dolaska u novu provinciju, dubo-
biti u javnom `ivotu morao se zanimati za Ali i ti “varvari“ su s vremenom postali
igre i imati udela u wihovim pripremama. ko uvereni da su igre jedini mogu}i na~in
mo}ni. Carevi su zavisili od tih stranih po- za odr`avawe zadovoqstva stanovni{tva. U
- Mi `rtvujemo `ive da Car Vitelije je nekada bio kowu{ar kod Pla- mo}nika, a smirivawe rimske svetine postaja- mnogim pismima su Rimqani izra`avali
vih i za nagradu neki politi~ar-navija~ Pla- lo je sva kim da nom sve mawe va `no. Mo}
bismo nahranili mrtve vih imenovao ga je upravnikom Germanije. hri{}ana rasla je iz dana u dan i oni su ~ini-
svoje ~u|ewe kako su Grci, Gali ili Britan-
- tu`io se Karakala, Kada je Vitelije postao car, dao je da se pogu- ci bili daleko vi{e okupirani problemima
li sve mogu}e kako bi obustavili prikazivawe prehrane, nego igrama.
bi svako ko se usudio da kudi Plave. Car Ko- igara; 325. godine n.e. Konstantin je poku{ao
misle}i pri tome na mod je poha|ao gladijatorsku {kolu i borio
…Tako su {irom ~itavog Rimskog carstva
zauvek da obustavi igre, ali bez uspeha; 365. go- nicali veliki amfiteatri, ponekad ne zaosta-
~iwenicu da su se igre se u areni kako bi stekao {to ve}u popular- dine n. e. Valentinijan je zabranio `rtvovawe ju}i za veli~anstveno{}u onih u samom Rimu.
prire|ivale da bi nost. Car Hakrinije je i sam bio profesi- qudi pri borbama sa `ivotiwama. Wegov za- Bilo ih je u: Kapui, Pompejima, u Pocuoli i Ve-
onalni gladijator. Pronala`ewe dovoqnog kon se nekim ~udom uspeo odr`ati na snazi i
smirile du{e pokojnih roni u Italiji, u Arlu i Nimu u Francuskoj, u
broja `rtava koje su trebale umreti u areni, time je uveliko smawio u`itak koji su pru`a- Seviqi u [paniji, u Antiohu u Palestini, u
predstavqalo je za dr`avu sve ve}i teret. le igre; 399. godine n.e. gladijatorske {kole Aleksandriji u Egiptu, u Silsesteru u Brita-
su prestale s radom zbog pomawkawa u~enika. niji i u El Dienu u Tunisu. Ru{evine mnogih
Igrama nikad kraja Posle toga, 404. godine, monah Telemah od tih amfiteatara postoje jo{ i danas… Najve-
Neizbje`an kraj igara Mi `rtvujemo `ive kako bi nahranili sko~io je u arenu prekliwu}i qude da preki- }i postoje}i amfiteatar je, dakako, Koloseum.
nije se mogao odga|ati mrtve - tu`io se Karakala, misle}i pri tome na nu s igrama. Kao odgovor, pobesnela svetina Kako je Rim postojao vode}a oru`ana sila
~iwenicu da su se igre prire|ivale kako bi ga je na licu mesta kamenovala; to je u isti koja je pokoravala sve pred sobom, ludi su pos-
zauvijek. Rim je bio smirile du{e pokojnih. Igre su se i daqe ~as ozna ~i lo i ko na ~an kraj iga ra. Ca ra tojale krvave, bezobzirne i divqe, premda su
preplavqen strancima. odr`avale uprkos svim neprilikama. Bez wih Onorije je Telemahovo lin~ovawe toliko ra- jo{ uvek zadr`avale smisao za “fer plej“ i
bi svetinu bilo nemogu}e kontrolisati, a ~ita- zbesnelo da je zatvorio sve arene koje od ta- sportski duh. To je bilo doba kad je Avgust
Hiqade Gala, Germana da vi{e nikada nisu ponovo otvorene. Posle bio prisiqen da izda zakon kojim zabrawuje
i Par}ana `ivjelo pada Rima 549. godine n.e. patricijama skakawe u arenu, gde bi se i oni
borili s profesionalnim gladijatorima.
je u gradovima. Ovi [IROM RIMSKOG CARSTVA Kada je Rim zavr{io sa svojim borbenim po-
“varvari“ nisu imali nicali su veliki amfiteatri za hodima i postao iskqu~ivo despotska snaga,
Igre i glad igre su postale bezrazlo`no okrutne. [to se
interesa za igre, koje borbe, kao oni u samom Rimu vi{e bli`ila wihova propast, to su one vi{e
su ipak iziskivale Za vladavine imperatora Nerona raspadalo postajale egzibicija i razmetawe sadizma.
se Rimsko carstvo. Odr`avawe ogromne rimske Got Tolila priredio je posledwe trke Ubrzo posle toga perioda carstvo je propalo.
specifi~an ukus, da bi vojne sile mnogo je ko{talo narod koji je ve} kola. U~inio je to iz puke znati`eqe, hteo (Kraj)
se u wima moglo u`ivati gladovao. Nema vi{e na~ina da se zaustave po- je i sam da vidi kako je to nekada izgledalo.
bune. Tribun je povikao: Moramo da odvratimo Ali, duh igara uvukao se qudima “duboko (Od sutra novi feqton “Glasa Srpske“:
misli naroda od porazne stvarnosti… Za~as pod ko`u“, pa su oni i daqe “navijali“ za TAJNA DRU[TVA VLADARI SVETA auto-
sve je zaboravqeno. Veliki stadion koji je mo- svoje Plave, Crvene, Zelene ili Bele, prem- ra Nika Hardinga. On detaqno i bez mis-
gao da primi 385.000 posjetilaca bio je ve} da mnogi nisu imali ni pojma {ta one zna~e. ti fi ka ci je is tra `u je ova dru{ tva i
prepun. Igre su po~ele... Gozba... 532. godine n.e. izbili su neredi i tu~e izme- wihove nastrane obi~aje.)

15. jul 1606. godine 15. jul 1904. godine 15. jul 1974. godine

Ro|en Umro Anton Svrgnut


slikar Pavlovi~ arhiepiskop
Rembrant ^ehov Makarios
1606 - Ro|en holandski tomije doktora Tulpa“, 1904 - Umro ruski pisac Anton svjetsku literaturu, posebno 1974 - Na Kipru oficiri ti Kipar. Udar je izazvao
slikar Harmens van Rajn “Hristos kao ba{tovan“, Pavlovi~ ^ehov, ~iji se stil dramu. Djela: drame “Galeb“, iz Gr~ke i pripadnici ki- veliku me|unarodnu nape-
Rembrant, jedan od najve}ih “Dobri Samari}anin“, “Ho- odlikuje jednostavno{}u, izvan- “Tri sestre“, “Ujka Vawa“, parske Nacionalne garde, tost i zao{trio odnose
u istoriji slikarstva. Ura- do~asnici u Emausu“, “Su- rednim talentom zapa`awa i “Vi{wik“, novele i pripovijet- na podsticaj vojne hunte u Gr~ke i Turske, {to je Anka-
dio je oko 650 uqanih sli- knari“, “Vitsavej“, “Jakov specifi~nom atmosferom, ke “^ovjek u futroli“, “Arhije- Gr~koj, u dr`avnom udaru ra iskoristila da ve} 20.
ka, oko 300 gravira i blagosiqa unuke“, “Venera bliskom impresionisti~kom rej“, “Ku}a na sprat“, oborili predsjednika arhi- jula 1974 - pod izgovorom
skoro 2.000 crte`a, i Kupidon“, “Vjerenici“, postupku. Pozori{tu je otvorio “Du{ica“, “Tri godine“, episkopa Makariosa Tre- “za{tite“ turske zajednice
ukqu~uju}i remek-djela, kao “Flora“, “Danaja“, “Stari- nove puteve i sam stvorio novi “Ogrozd“, “Paviqon broj 6”, }eg, koji je uspio da iza|e na tom mediteranskom os-
{to su “No}na stra`a“, ca“, “Jevrejska nevjesta“, dramski oblik - lirsku dramu “Stepa“, “Seqaci“, “^inovni- iz opkoqene predsjedni~ke trvu - iskrca trupe koje su
“Izgubqeni sin”, “^as ana- “Porodi~ni portret“... i izvr{io ogroman uticaj na kova smrt“, “U uvali“... palate i privremeno napus- okupirale tre}inu Kipra.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 25

Na osnovu Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik Grada Bawaluka”, broj 16/07) i Odluke Gradona~elnika Grada Bawaluka o raspisivawu javnog oglasa broj 12-S-1406/10 od 6.7.2010. godine, Ko-
misija imenovana rje{ewem Gradona~elnika Grada Bawaluka broj 12-S-1433/10 od 9.7.2010. godine, objavquje

JAVNI OGLAS
o dodjeli privremenih lokacija za zauzimawe javne povr{ine na podru~ju grada Bawaluka
prema kriterijumu BODOVAWA
PREDMET DODJELE : - jedno lice se mo`e prijaviti na jednu ili vi{e lokacija po - RVI VRS III kategorije- 80 bodova,
osnovu samo jedne kategorije. - RVI VRS IV kategorije - 70 bodova,
LOKACIJE u ulicama kako slijedi: - jednom licu se mo`e dodijeliti samo jedna lokacija. - RVI VRS V kategorije - 60 bodova,
a) za porodice poginulih boraca VRS - lokacije koje eventualno ostanu slobodne (nedodijeqene) u - RVI VRS VI kategorije - 50 bodova,
1. Bana Milosavqevi}a – lokacije broj 1, 5, 9, 13, 35, 31, 27 i 23. prvom krugu, dodijeli}e se u drugom krugu na sqede}i na~in: - RVI VRS VII kategorije - 40 bodova,
2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 2. prioritet birawa }e imati lice iz kategorije porodica pogi- - RVI VRS VIII kategorije - 30 bodova,
3. Cara Lazara (Obili}evo) – lokacija broj 1. nulih boraca VRS (a) koje po ve} utvr|enoj listi ima najvi{e - RVI VRS IX kategorije - 20 bodova,
bodova od lica koja nisu dobila lokaciju, drugi po redu iz- - RVI VRS H kategorije- 10 bodova.
b) za ratne vojne invalide VRS bora je lice iz kategorije ratnih vojnih invalida VRS (b),
1. Bana Milosavqevi}a – lokacije broj 2, 6, 10, 14, 17, 34, 30 i 26. tre}i po redu izbora je lice iz kategorije boraca VRS (v), te 2. status korisnika dodatka za wegu i pomo} :
2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 1. lice iz kategorije ostali (g) po gore navedenom sistemu i - I stepen - 60 bodova,
3. Cara Lazara (Obili}evo) - lokacije broj 2, 5 i 9. tako u krug dok se ne dodjele sve lokacije. - II stepen - 50 bodova,
- lokacije se dodjequju na period od 1 (jedne) godine po~ev{i - III stepen - 40 bodova.
v) za borce VRS od avgusta 2010. godine.
1. Bana Milosavqevi}a – lokacije broj 3, 7, 11, 15, 18, 33, 29 i 25. - na~in pla}awa }e naknadno odrediti nadle`ni organ.
2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 3. 3. status korisnika ortopedskog dodatka :
3. Cara Lazara (Obili}evo) – lokacija broj 3, 6 i 10.
- lice koje dobije lokaciju u postupku javnog nadmetawa je - I stepen - 30 bodova,
du`no da u roku od 8 (osam) dana od dana objavqivawa zakqu- - II stepen - 25 bodova,
g) za ostale ~ka na oglasnoj tabli, podnese zahtjev nadle`nom organu radi - III stepen - 20 bodova,
1. Bana Milosavqevi}a – lokacije br. 4, 8, 12, 16, 19, 32, 28 i 24. izdavawa rje{ewa o zauzimawu javne povr{ine za predmetnu - IV stepen - 10 bodova,
2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 4. lokaciju.
3. Cara Lazara (Obili}evo) - lokacije broj 4, 7, 8, 11 i 12. - po preuzimawu rje{ewa lice je obavezno pribaviti odo- Dokaz o statusu pod 1, 2. i 3. je rje{ewe o invalidnosti.
brewe za rad.
NAMJENA LOKACIJA : II Status borca poslije 17.8.1990. godine - 0,1 bod za svaki
Grupa A : Prodaja kwiga, ~asopisa, razglednica, suvenira i Nosilac rje{ewa odobrenu lokaciju ne mo`e prodavati, po- dan u~e{}a u ratu (dokaz je rje{ewe o kategorizaciji borca).
nao~ala. klawati, a ni davati (ustupati) drugim licima na III Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS,
Grupa B : Prodaja kokica kori{tewe. BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa
Za sve lokacije se predvi|a prodaja robe iz grupe A ili grupe B. Za godi{wu prodaju su obezbije|eni jednoobrazni {tandovi. od posqedwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda
Lice koje u postupku javnog nadmetawa ostvari pravo na za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka).
VRSTA PRIVREMENOG OBJEKTA : lokaciju zadu`i}e {tand i biti u obavezi da ga ~uva i u
a: {tand, stalak. ispravnom stawu razdu`i. - BORCI VRS
b: aparat Nadle`ni organ }e naknadno odrediti postupak zadu`ewa 1. Status borca poslije 17.8.1990. godine - 0,1 bod za svaki dan
i razdu`ewa {tandova. u~e{}a u ratu (dokaz je rje{ewe o kategorizaciji borca).
VELI^INA LOKACIJA : 2. Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS,
- 1,20h0,80m (povr{ina: 0,96m2). NAPOMENA: U slu~aju potrebe i na tra`ewe nadle`nog BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa
organa nosioci rje{ewa se obavezuju da prestanu sa radom i od posledwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda za
CIJENA : uklone postavqene sadr`aje sa dodijeqenih lokacija i zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka).
- 1,00 KM/1m2 za 1 dan za lokacije u Ul. Cara Lazara, prije isteka nazna~enog roka.
- 1,50 KM/1m2 za 1 dan za sve ostale lokacije. - OSTALI
1. Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS,
PREUZIMAWE PRIJAVA I UVID U URBANISTI^KO-
NA^IN DODJELE: BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa
TEHNI^KE USLOVE LOKACIJA: od posledwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda za
- prema kriterijumu bodovawa. Obrazac za podno{ewe prijave se preuzima u Administrativ- zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka).
noj slu`bi Grada Bawaluka, kancelarija broj 226/II, u vremenu
PRAVO U^E[]A: od 8 do 10 ~asova i od 12 do 15 ~asova. Uvid u urbanisti~ko-
Nezaposlena fizi~ka lica sa mjestom prebivali{ta u Ba- PRIJAVA NA OGLAS I DATUM JAVNOG NADMETAWA:
tehni~ke uslove lokacija se mo`e izvr{iti u istoj kancela-
waluci sa statusom: riji i u istom terminu.
- porodica poginulih boraca VRS, Ponude se predaju u Administrativnu slu`bu Grada Bawaluka,
kancelarija broj 14, zakqu~no sa danom 26.7.2010. godine do 14
- ratnih vojnih invalida VRS, KRITERIJUM BODOVAWA ZA DODJELU PRIVREMENIH ~asova.
- boraca VRS, LOKACIJA:
- ostalih. Ponuda se sastavqa tako {to se u jednu kovertu za odre|enu ka-
od javnog nadmetawa }e biti iskqu~eni ponu|a~i koji - PORODICE POGINULIH BORACA VRS tegoriju (jedna koverta - jedna kategorija) za koju se kon-
zakqu~no sa 24.7.2010. godine ne izmire svoje obaveze po ovom 1. Status ~lana porodice poginulih boraca, sa dva ili vi{e kuri{e stavi jedna originalna dokumentacija (ili ovjerena
osnovu i dokaze ne predo~e u sobu 226/II. poginulih boraca - 600 bodova (dokaz je rje{ewe o tra`enom kopija) koja se boduje i pojedina~ne potpisane PRIJAVE za
statusu). lokacije na koje se konkuri{e.
PRAVILA NADMETAWA : 2. Status ~lana porodice poginulih boraca sa jednim poginu- Na koverti obavezno nazna~iti: PONUDA ZA GODI[WU
- u ponudi za javno nadmetawe u~esnik je obavezan uz PRI- lim borcem - 300 bodova (dokaz je rje{ewe o tra`enom sta- PRODAJU – NE OTVARAJ, /navesti KATEGORIJU: a, b, v
JAVU (PRIJAVE) prilo`iti kopiju li~ne karte, uvjerewe - tusu). ili g/ - (na jednoj strani), te IME i PREZIME (na drugoj
dokaz o nezaposlenosti (Zavod za zapo{qavawe RS, BIRO Ba- 3. Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS, strani).
waluka) ne starije od mjesec dana i dokaze o tra`enom sta- Neblagovremene, nepotpune i neta~no popuwene prijave se
BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa ne}e razmatrati i bi}e odba~ene.
tusu. U PRIJAVI je obavezno navesti konkretnu lokaciju od posqedwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda za
(ulica i broj lokacije) i namjenu lokacije (grupa), te lo- Rezultati javnog nadmetawa (bodovawa) }e se objaviti
zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka). zakqu~kom na oglasnoj tabli Administrativne slu`be u roku
kacije po prioritetu.
od 8 dana od dana zakqu~ewa oglasa.
- Svi prilozi u ponudi moraju biti ORIGINAL ili OVJE- RATNI VOJNI INVALIDI VRS
RENA KOPIJA. INFORMACIJE:
- na odobrenoj lokaciji se mo`e vr{iti prodaja najvi{e I 1. stepen invalidnosti :
dvije vrste roba iz grupe A (namjena lokacije), ili roba iz Sve ostale informacije vezane za postupak javnog nadmetawa
grupe B (namjena lokacije). - RVI VRS I kategorije - 120 bodova, mogu se dobiti li~no u kancelariji broj 226/II ili putem te-
- na istoj lokaciji ne mogu se prodavati robe iz obe grupe. - RVI VRS II kategorije - 100 bodova, lefona broj: 244-526.

Izdaje se
kancelarijski
i skladi{ni prostor
u centru grada,
uz fizi~ko obezbje|ewe,
video-nadzor.
Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.
26 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Raz go va ra ju dvi je ba be. Je dna ka `e onoj dru goj do kto ra, na pre gled on bi re kao da se ski nem
ka ko je u da na{we vri je me me di ci na zna tno go la. Kad sam ima la oko 40 do 50 go di na, do -
Razbibriga na pre do va la u odno su na ne ka da i
obja{wava:
- Ka da sam bi la mla da i kad bih oti {la kod
ktor bi mi re kao da se ski nem do po ja sa.
- A {ta ti ka `e sa da? - pi ta daqe dru ga ba ba.
- E, sad ka `e: Ne ula zi ba ba znam {ta ti je.

Od tra~a do istine
Bora otkazao svadbu
Bora \or|evi}, lider gru-
pe “Ribqa ~orba“ i wegova Recepata s tjeste-
28 godina mla|a supruga ninom postoji za-
Aleksandra \or|evi} otka- ista mnogo, jer se
zali su svadbeno veseqe pri pripremi uma-
planirano za 17. jul u ho- ka uvijek mo`e bi-
telu “Neda“ na Rudniku, ti kreativan i
prenijeli su pojedini medi- prilagoditi ga
ji u Srbiji. svom ukusu. Evo
Po{to su neki od gostiju recepta, koji }e
ve} bili obavije{teni, po- vam se zasigurno
~ela su naga|awa zbog ~ega svidjeti, a jelo je
je par koji, po mi{qewu pogodno za vegeta-
svih prijateqa, u`iva u rijance. Ako se
harmoni~nom braku donio odlu~ite za ovaj
ovakvu odluku. I dok su zli recept, za pripre-
jezici spekulisali, novinari su do{li do saznawa da je razlog mu ~etiri porcije
veoma obi~an - gra|evinski radovi. Naime, sre|ivawe ku}e ko- tjestenine na me-
ju Bora i Aleksandra grade na toj `ivopisnoj planini oteglo se diteranski na~in
kao gladna godina, pa je Aleksandra, koja nadgleda majstore, bi}e vam potrebno
odlu~ila da je boqe da odlo`e svadbu za maj sqede}e godine. U oko 30 minuta.
prilog toj odluci i{lo je i to {to je wen suprug ionako zauzet
koncertima koje ima zakazane do kraja avgusta, zbog ~ega su po-
mjerili i termin za godi{wi odmor, pa jo{ ne znaju da li }e i
kuda otputovati na qetovawe.
Tjestenina na
- Sve su nam majstori poremetili, mislili smo da }e biti sve
zavr{eno do kraja juna, ali eto, neplanirano se produ`ilo, pa
mediteranski na~in
sam odlu~ila da je boqe da pomerimo svadbu za maj, tad je lepo
prole}no vreme, nije previ{e toplo, a veseqe planiramo na
istom mestu - potvrdila je Aleksandra.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

MORAC, LOE, IRA, O, ISTINITOST, STARC, BEK, KORMILARKA, ELDA, POTEZ.


RJE[EWE: GSB, JUG, USPON, LARSEN, BTO, NA, ELOIZ, VAJT[IR, NO]NE MORE, TLA, DN, GRADI[KA, T, EI, LOJITI, ULA, J, TOLSTOLOBIK, LA, VATINAC, PRI-
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 27

Jednog dana pita supruga svog mu- ne primijetim koliko sam lijepa! Momak i djevojka sjede u baru sa- vojke, sjedne na momkovo mjesto,
`a: Ka`i mi je li to grijeh? mi, kad ulazi revolvera{ Xon. i upita:
- Dragi, ne mogu da pro|em pored - Ne draga moja, nije to grijeh, Izvu~e revolver i bez upozo- - [ta ovako zgodna dama ovdje
ogledala, a da sa zadovoqstvom ve} je to tvoja velika zabluda. rewa upuca momka, do|e do dje- radi sama?

Sastojci Priprema HOROSKOP


( za 4 osobe)
1. Svo povr}e o~istite, tikvice nare`ite na kolutove i
Cijene u KM Ovan Vaga
prepolovite ih, papriku i luk na kockice, a patlixan is- (21.3 - 20.4)
500 g doma}e tjestenina 1,5 (23.9 - 22.10)
to na kockice, te ga stavite u zdjelu s posoqenom vodom i
tjestenine umak 0,6 ^im ne{to mnogo Idealan dan za
limunovim sokom da ne potamni.
200 g umaka luk 0,3 `elite, do toga }ete qubav. Okru`eni ste
2. U tavu, na tri ka{ike ugrijanog maslinovog uqa, dodaj-
od paradajza tikvice 0,8 te{ko do}i. To se odnosi na osobama koje vas vole i koje
te papriku, luk, posolite ih i pr`ite na sredwe jakoj va-
2 glavice paprike 0,6 qubav i nastojawa da partner ~ine sqede}e trenutke jo{
tri, dok povr}e malo na omek{a.
crnog luka patlixan 0,6 padne pod va{u totalnu domi- qep{im. ^im se na|ete u
3. Poslije ~etiri minute povr}e izvadite na stranu, u ta-
2 tikvice za~ini 0,4 naciju. Po{to on nikako ne sli~noj atmosferi, postajete
vu ulijte jo{ maslinovog uqa, dodajte ocije|ene patlix-
1 crvena uqe 0,4 mo`e da se slo`i sa va{om popustqiviji, a samim tim se
ane, tikvice i pr`ite tri, ~etiri minute na sredwe jakoj
paprika burnom romanti~nom naravi, javqa mogu}nost da u tome
vatri, po potrebi podlijevaju}i maslinovim uqem.
1 zelena ili promijenite partnera, ili pretjerate, kao i sa konzumi-
4. Zatim, u tavu, vratite luk i papriku, dodajte mje{avinu
paprika narav, ili na~in opho|ewa. rawem cigareta na primjer.
mediteranskih za~ina, posolite i pobiberite, ulijte umak
1 patlixan
od paradajza, promije{ajte i kuvajte na laganoj vatri.
2 ka{i~ice [korpija
mediteranske
5. Za to vrijeme, u lonac s vrelom i posoqenom vodom, Bik
dodajte tjesteninu i kuvajte otprilike osam minuta. (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)
CIJENA
mje{avine
6. Gotovu tjesteninu ocijedite i umije{ajte u umak s po-
za~ina Posjedujete izuze- Skloni ste pre-
RU^KA
vr}em.
ekstra tne potencijale za tjeranoj osjetqivos-
djevi~ansko

5,2
izra`avawe u sferi qubavi, ti u dru`ewima, ali i
maslinovo Poslu`ivawe umjetnosti i dru{tvenog `i- razmi{qawu o tome kako su
uqe Na tawir stavite malo povr}a, preko wega tjesteninu i vota. Dodu{e, preosjetqivost se svi okomili na vas. Mnoga
so poslu`ite. i ~esta promjena raspolo- prijateqstva ste zanemarili,
biber `ewa ne}e vas dugo dr`ati. a svaqujete krivicu na drugu
Sa Strijelcima }ete ostva- stranu. Niste u stawu da pri-
riti sklad i od wih mo`ete mijetite svoj dio odgovornos-
o~ekivati plimu emocija. ti u me|uqudskim odnosima.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Planirate puto- Razmi{qate na
vawe. Mnogi Blizanci ispravan na~in, us-

Trudnica u qetnom periodu ovu ideju konkretizuju, dok }e


izvjestan broj pripadnika
znaka sve svesti na puka ma-
pje{no se bore}i sa trenu-
tnom situacijom. Zastoji su
po~eli da vas optere}uju, ali
Tropske temperature svima te{ko padaju, a trudnice kojima je i ina~e vru}e, {tawa. Ukazuje vam se idealna ste svjesni da za koji dan sve
prilika da istra`ujete pod- treba da krene. Zahvaquju}i
bez obzira ne vrijeme, nervoznije su, sporije se kre}u, oti~u im stopala svijest. Ima tu puno materija- preduzima~kom duhu, ostva-
i znoje se - za dvoje la za rad, pa je pravi momenat ri}ete nemogu}e. Bi}e vre-
Temperatura `ene koja U trudno}i treba izbje- da odmah krenete u akciju . mena i za li~ni napredak.
je u blagoslovenom stawu je gavati odlazak u solarijum
ne{to vi{a nego kod dru- i upotrebu sredstava za sa- Rak Jarac
gih qudi, prije svega zbog mo po tamwivawe, jer jo{ (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
djelovawa hormona proges- nema dovoqno saznawa kako
terona, a uticaja ima i po- oni uti~u na majku i nero- Prijateqi su u Nude se povoqne
ve}ana te`ina. |eno dijete. prvom planu. Dru`i- {anse. Na vama je
I po red to ga {to im Zbog izlagawa suncu i te se sa wima ne zbog wih, ho}ete li ih prepoznati
dru go stawe za is ta ~i ni djelovawa hormona, ~esto se ve} zbog sebe. Va`no je da se ili }ete se kolebati i ne-
`i vot zna tno dru ga ~i jim, na ko`i trudnice pojavquju dobro osje}ate i da ste za- }kati. Sa Strijelcima
ginekolog Slobodanka Pet- pi gmen ta cij ske pro mje ne, dovoqni. Planirate da svoje imate idealnu saradwu jer
kovi} iz ordinacije “Pas- naj ~e{ }e na ~e lu i no su. ideje sprovedete u djelo, jer, ste sli~ni. Smatrate da
te ro va“ ka `e da tru dno }a Mrqe se naj ~e{ }e iz gu be kao po obi~aju, niste neko ste boqi i tolerantniji,
nije bolest i da za budu}e poslije poro|aja, a de{ava ko sjedi skr{tenih ruku i vo- ali ste u stvari isti i u
di prazne razgovore. manama.
mame va`e sli~na pravila se i da se ne povuku. ka Petkovi} jasno odbacuje. {titnim faktorom.
kao i za sve ostale, prenio Plivawe se ~esto pre- “Beba je veoma dobro za{ti- Budu}e mame mogu sebi da
je portal “Mondo“. po ru ~u je tru dni ca ma kao Lav Vodolija
}ena u stomaku i na wu ne ola k{a ju qe tne da ne ta ko
- One mo ra ju bi ti ne - odli~na qetna rekreacija, mo`e uticati vru}ina kojoj {to }e koristiti komotnu (21.7 - 21.8) (20.1 - 18.2)
{to pa`qivije od ostalih jer pored prijeko potrebnog je majka izlo`ena, osim ako garderobu od prirodnih ma-
zdravih i aktivnih osoba i rashla|ivawa, rastere}uje Toplo vam je oko Bolesno stawe ti-
se ona ne onesvesti i padne, terijala “koji di{u“, a iz srca jer vas grije jela i duha normalna
da se pona{aju, recimo, kao kukove i zglobove. {to bi moglo da ostavi po- ormara izbaciti elasti~ne ono bez ~ega va{ `ivot nema je pojava koja se s vremena
sta ri ji qudi na vi so kim Stavove nekih qekara, da sledice na bebu. Sve drugo je majice i pantalone, jer one smisla - qubav. Sre}ni ste i na vrijeme javqa. Umjesto
temperaturama. Mogu da ra- vru}ina mo`e ostaviti ve- neta~no“, tvrdi doktorka. po pra vi lu ima ju li kru i zadovoqni u dru{tvu voqenih {to ga potiskujete, bilo bi
de sve {to im prija, pa ~ak oma lo{e posqedice na ra- druge vje{ta~ke tkanine. Na- bi}a, `ene, djece, unu~adi. po`eqno preispitati uzrok
i da se sun ~a ju i ku pa ju, zvoj bebe dok je jo{ u stomaku VA@NO ravno, preporu~uje se odje}a Postavqa se pitawe zbog ~e- i preduzeti ne{to konkre-
osim ako voda nije prqava i da mo`e uticati na neuro- je unositi mnogo svijetlih i pastelnih tonova. ga neuroti~no konzumirate tno. Bavqewe okultnim te-
– izjavila je doktorka. lo{ki razvoj ploda, doktor- Jedan od problema koji slatki{e, posebno sladoled, mama pomo}i }e vam da
te~nosti i minerala
redovno “ide“ uz trudno}u, kad je sve tako idealno? do|ete do unutra{weg mira.
Prekomjerno izlagawe posebno u vrijeme `ega, jes-
sun cu kod tru dni ca, kao te i oticawe nogu i ruku. Djevica Ribe
uostalom i kod svih osta- To mo `e da se ubla `i
(22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
lih, mo`e da dovede do sun- polu~asovnim le`awem sa
~anice i toplotnog udara. blago podignutim nogama. Kontaktirate sa Prelazite sa rije-
^es to se javqaju i to plo- Ukoliko je mogu}e, i tokom inostranstvom i to us- ~i na djela. Odlu~ili
tni gr~e vi. Za to je ve oma no}i bi bilo dobro pod no- pje{no. Ukoliko vam to ne po|e ste se za konkretnu akciju i ve-
va `no uno si ti mno go te - ga ma dr`a ti uro la ni pe - za rukom, bar }ete ma{tati. liko spremawe vlastitog `ivo-
~nosti i minerala, kako bi {kir. U vri je me vru }i na Po{to ste stvarala~ki nada- ta. Postavqa se pitawe dokle
se smawila mo gu }nost od budu}e mame bi trebalo da reni, ne dozvolite sebi taj lu- }e vas dr`ati ovo stawe? Po-
de hi dra ci je i po di zawa nose pola ili cijeli broj ksuz da budete pasivni, ve} {to je odgovor neizvjestan,
tjelesne temperature, ali je ve}u obu}u, a prstewe, uko- krenite u akciju. Ako ni{ta nastavite ovim tempom. U~ini-
neophodno i da ko`u ma`u liko im oti~u i ruke, treba- drugo, poka`ite svoje kreati- te maksimum, jer vas ve} sutra
kremama sa {to vi{im za- lo bi da skinu do poro|aja. vne talente voqenoj osobi. mo`e napustiti ideja.
28 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJEQINI
Broj: 80 0 P 007464 08 P
Bijeqina, 13.7.2010. godine
OGLAS
Broj: 04-02-2563-1/10
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeqini, pod poslovnim brojem 80 0 P 007464 08 P
U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i po tu`bi tu`ioca Raiffeisen bank d.d. BiH-Glavna filijala Tuzla, protiv tu`enih Terzi}
tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i Dragana sina Vase iz Br~kog, Maksimovi} Radana sina ^ede iz Bijeqine i Peji~i} Jovana
15/08 u daqem tekstu:“ Zakon o VSTS BiH“), odnosno sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i sina Radoslava iz Bijeqine, radi isplate duga u iznosu od 22.711,27 KM sa kamatom i
ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH” br. 72/05) i tro{kovima postupka po Ugovoru o dugoro~nom kreditu od 06.11.2006. g. i Ugovoru o jemstvu od
~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS (“Sl. glas- 06.11.2006. g. dostavqa se tu`enome TERZI] DRAGANU, sinu Vase iz Br~kog, ul. Dra`ena
nik RS“ br. 115/05 i 118/07), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqem tekstu “Savjet“) Petrovi}a br.5, a sada na sudu nepoznatoj adresi, tu`ba s prilozima na obavezan odgovor.
o b j a v q u j e: Tu`eni je du`an pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave,
uz upozorewe da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tawa kojom se usvaja
tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{ewe tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgo-
JAVNI KONKURS voru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, izni-
ZA UPRA@WENA MJESTA jeti razloge osporavawa tu`benog zahtjeva, iznijeti ~iwenice na kojima zasniva svoje navode
i predlo`iti dokaze kojima se te ~iwenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavqena je i na
U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom
roka od 15 dana od dana objavqivawa ovoga oglasa u dnevnim novinama.
Privredni sudovi: SUDIJA
1. Jedan (1) sudija Vi{eg privrednog suda u Bawaluci Gu`vi} Bo`ana
2. Jedan (1) sudija Okru`nog privrednog suda u Bawaluci
3. Jedan (1) sudija Okru`nog privrednog suda u Bijeqini
Rukovode}e pozicije: BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
1. Glavni tu`ilac Tu`ila{tva Republike Srpske OSNOVNI SUD U BIJEQINI
2. Predsjednik Kantonalnog suda Novi Travnik
3. Predsjednik Osnovnog suda Mrkowi} Grad Broj: 80 0 P 003974 08 P
Bijeqina, 13.7.2010. godine
Sudije/Tu`ioci:
OGLAS
1. Pet (5) sudija Suda BiH
2. Troje (3) sudija Vrhovnog suda FBiH U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeqini, pod poslovnim brojem 80 0 P 003974 08 P
3. Troje (3) sudija Vrhovnog suda Republike Srpske po tu`bi tu`ioca Nova banka a.d. Bawaluka, protiv tu`ene Popovi} Milke iz Ugqevika,
4. Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Gora`du Kraqa Petra I, a sada na sudu nepoznatoj adresi, radi isplate duga u iznosu od 9.711,21 KM sa
5. Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku ugovorenom i zateznom kamatom te tro{kovima postupka, po osnovu Ugovora o kratkoro~nom
6. Jedan (1) sudija Okru`nog suda u Bawaluci kreditu od 30.04.2004. g. dostavqa se tu`enoj Popovi} Milki, tu`ba s prilozima na obavezan
7. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Bosanskoj Krupi odgovor. Tu`eni je du`an pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana
8. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Cazinu dostave, uz upozorewe da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tawa kojom se usvaja
9. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Sanskom Mostu tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{ewe tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgo-
10. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Ora{ju voru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, izni-
11. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Visokom jeti razloge osporavawa tu`benog zahtjeva, iznijeti ~iwenice na kojima zasniva svoje navode
12. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Zavidovi}ima
13. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Zenici i predlo`iti dokaze kojima se te ~iwenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavqena je i na
14. Dvoje (2) sudija Op}inskog suda u Travniku oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom
15. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Kowicu roka od 15 dana od dana objavqivawa ovoga oglasa u dnevnim novinama.
16. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u [irokom Brijegu
17. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Sarajevu SUDIJA
18. [est (6) sudija Osnovnog suda u Bawaluci Gu`vi} Bo`ana
19. Dvoje (2) sudija Osnovnog suda u Bijeqini
20. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Zvorniku
21. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Trebiwu
22. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Sokocu
23. Jedan (1) sudija Osnovnog suda Br~ko Distrikta
24. Jedan (1) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Zenici
25. Dvoje (2) tu`ilaca Kantonalnog tu`ila{tva u Travniku
26. Jedan (1) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u [irokom Brijegu
27. ^etvoro (4) tu`ilaca Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu
28. Dvoje (2) tu`ilaca Okru`nog tu`ila{tva u Bawaluci
29. Jedan (1) tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Bijeqini
30. Dvoje (2) tu`ilaca Okru`nog tu`ila{tva u Doboju
31. Jedan (1) tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Isto~nom Sarajevu
32. Jedan (1) tu`ilac Specijalnog tu`ila{tva u Bawaluci
Dodatne sudije:
1. Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku
2. Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda u Sarajevu
3. Dvoje (2) dodatnih sudija Okru`nog suda u Bawaluci
4. Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda u Doboju
5. Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda u Trebiwu
6. Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda Br~ko Distrikta
Stru~ni saradnici:
1. Jedan (1) stru~ni saradnik Vi{eg privrednog suda u Bawaluci
2. ^etiri (4) stru~na saradnika Okru`nog privrednog suda u Bawaluci
3. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Bijeqini
4. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Doboju
5. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Isto~nom Sarajevu
6. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Trebiwu
7. Dva (2) stru~na saradnika Okru`nog suda u Bawaluci
8. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Bosanskoj Krupi
9. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Sanskom Mostu
10. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Ora{ju
11. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Te{wu
12. Dva (2) stru~na saradnika Op}inskog suda u Zenici
13. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Kiseqaku
14. Dva (2) stru~na saradnika Op}inskog suda u Travniku
15. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u ^apqini
16. ^etiri (4) stru~na saradnika Osnovnog suda u Bawaluci
17. Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda u Prijedoru
18. Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda u Bijeqini
19. Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda u Sokocu
Puni tekst konkursa bi}e objavqen u prvom narednom broju “Slu`benog glasnika BiH“.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku BiH“.
Puni tekst konkursa, kao i kompletan prijavni materijal nalaze se na web stranici Savjeta:
www.hjpc.ba; u prostorijama Savjeta u Ulici Kraqice Jelene br. 88 u Sarajevu; pri Mini-
starstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; vrhovnim sudovima entiteta i
Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kan-
tonalnim tu`ila{tvima.
Savjet zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od raspisanog, na osnovu
~lana 33. stav 4. Poslovnika Savjeta (“Sl. glasnik BiH“ br. 44/09)
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 29

“GRADSKA TOPLANA” a.d.


DOBOJ

Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”


broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Bijeqina, 14.7.2010. godine.
Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 41/03) i Odluke Skup{tine akcionara Broj: 02-SK-Van-02-VII/10
“Gradska toplana” a.d. Doboj sa {este redovne sjednice odr`ane dana 30.6.2010. godine,
raspisuje se Na osnovu ~lana 304. stav 1. ta~ka v. a u vezi sa ~lanom 268. i 272. Zakona o privrednim dru{tvima
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 127/08 i 58/09), ~lana 24. Statuta Profi Nove a.d. Bijeqina,
odluke Skup{tine akcionara Profi Nove a.d. Bijeqina sa IV sjednice, odr`ane dana 29.6.2010. godine o sa-
JAVNI KONKURS zivawu vanredne skup{tine akcionara, Upravni odbor Dru{tva, d o n o s i
za izbor ~lana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka
i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawaluka. OBAVJE[TEWE O SAZIVAWU
II VANREDNE SJEDNICE SKUP[TINE AKCIONARA PROFI NOVE AD BIJEQINA
1. Raspisuje se konkurs za izbor jednog ~lana Nadzornog odbora “Gradska toplana” a.d.
Doboj ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka i Fonda za restituciju Re- II vanredna sjednica Skup{tine akcionara Profi Nove a.d. Bijeqina (u daqem tekstu: Dru{tvo), odr`a}e
publike Srpske a.d. Bawaluka. se dana 31.7.2010. godine, sa po~etkom u 10 ~asova, u Bijeqini, u prostorijama Dru{tva u ulici Trg Kraqa
2. Izbor ~lana Nadzornog odbora se vr{i do isteka mandata teku}eg sastava, radi popune Petra I Kara|or|evi}a broj 1. Za II vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara, predla`e se sqede}i
~lanova Nadzornog odbora u skladu sa Statutom.
DNEVNI RED
3. Standardi i kriteriji: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva,
a) op{ti uslovi: 1.2. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara,
- da su stariji od 18 godina, 1.3. Verifikacija spiska prisutnih i/ili zastupanih akcionara u~esnika IV sjednice Skup{tine akcionara.
- da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, a) imenovawe Komisije za glasawe od tri ~lana, u skladu sa ~lanom 279. Zakona, za verifikaciju mandata i
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou utvr|ivawe kvoruma, kao i rezultata glasawa po ta~kama dnevnog reda,
vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri godine, prije dana objavqivawa konkursa, b) podno{ewe i usvajawe izvje{taja Komisije za glasawe o prisutnosti i ukupnom broju glasova akcionara,
- da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo 1.4. Imenovawe zapisni~ara i dva akcionara ovjeriva~a zapisnika,
koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru, 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne-IV redovne sjednice Skup{tine Dru{tva,
- da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1 Ustava BiH. 3. Razmatrawe i dono{ewe odluke o prihvatawu Izvje{taja o radu Upravnog odbora Dru{tva, za 2009. godinu,
4. Razmatrawe i usvajawe
b) posebni uslovi: 4.1. Odluka o razrje{ewu Upravnog odbora
- zavr{ena visoka stru~na sprema, Fakultet tehni~kog ili dru{tvenog smjera, 4.2. Odluka o izboru i imenovawu Upravnog odbora
- najmawe 5 godina radnog iskustva u struci, 5. Dono{ewa odluke o uskla|ivawu op{tih akta Dru{tva u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima Repu-
- poznavawe sadr`aja i na~ina rada Nadzornog odbora, blike Srpske
- da posjeduje op{te i posebno stru~no iskustvo vezano za rad preduze}a komunalne djelat- 6. Teku}a pitawa.
nosti naro~ito proizvodwe i isporuke toplotne energije. NAPOMENA:
4. Kandidati ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do 1. Pravo da u~estvuju u radu zasjedawa Skup{tine imaju svi akcionari li~no ili zastupani po punomo}niku
koji mora imati ovjerenu punomo} za zastupawe akcionara potpisanu od strane akcionara-fizi~kog lica
sukoba interesa, kako je to propisano odredbama Zakona o sukobu interesa, Zakona o javnim ili zastupnika akcionara- pravnog lica i ovjerenu od nadle`nog organa ili Dru{tva.
preduze}ima i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. 2. Akcionar mo`e da glasa i pismenom izjavom, ako se opredijelio da glasa pismenim putem, koja mora biti
5. Potrebna dokumenta: potpisana od strane akcionara i ovjerena od strane nadle`nog organa ili Dru{tva a wegov glas se uzima u
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih i poseb- obzir u odlu~ivawu ako putem preporu~ene po{iqke ili drugih tehni~kih sredstava komunicirawa stigne
nih uslova. do po~etka zasjedawa Skup{tine.
- kra}a biografija 3. Akcionari imaju mogu}nost uvida u materijale za sjednicu Skup{tine Dru{tva u radnom vremenu u pro-
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih, storijama sjedi{ta Dru{tva.
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, 4. Akcionar ili grupa akcionara s najmawe 10% ukupnog broja akcija s pravom glasa imaju pravo pismeno
predlo`iti dopunu dnevnog reda uz navo|ewa razloga, Upravnom Odboru Dru{tva, najkasnije sedam dana od
- uvjerewe o radnom iskustvu, dana objavqivawa obavje{tewa o sazivawu Skup{tine Dru{tva.
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak i da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo, 5. Ugovor o udru`ivawu glasova akcionara i zajedni~kom punomo}niku mora biti ovjeren.
- potvrdu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be radi disciplinske mjere ili izjavu da nije 6. Oglas o sazivawu Skup{tine objavi}e se na oglasnoj tabli Dru{tva i u dnevnom listu “Glas Srpske“
bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi, 7. U slu~aju da se II vanredna sjednica Skup{tine ne odr`i u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma po-
- izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji, novqena sjednica }e se odr`ati istog dana u 11 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
- izjavu o nepostojawu sukoba interesa. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
6. Objavqivawe konkursa.
Ovaj konkurs se objavquje u Slu`benom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu “Glas Profi Nova AD 76300 Bijeljina, Kralja Petra I Karađorđevića 1. lok 231/II, Tel/fax. 055/213-339; lice ovlašćeno za zastupanje: Aleksandar Čolić,
E-mail:aleksandar.colic@profinova.net, Web: www.profinova.net, Matični broj: 11001394, Šifra djelatnosti: 74.120, Broj sudskog rešenja: 080-0-Reg-09-000 414,
Srpske”. PDV:402201860003; JIB: 4402201860003, Osnovni kapital Društva: 333.000,00 KM, ŽR: 555-001-00555555-55 Nova Banka AD Banja Luka-Filijala Bijeljina
7. Rok za podno{ewe prijava:
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa.
Rok po~iwe da te~e od dana posqedweg objavqivawa.
Prijave se dostavqaju li~no ili preporu~eno putem po{te na adresu “Gradska toplana” a.d.
Doboj ul. \enerala Dra`e br. 25 sa naznakom “Konkursna komisija za izbor ~lana Nad-
zornog odbora”.

Broj: 1698/10.
Dana, 9.7.2010. god.
PREDSJEDNIK SKUP[TINE
AKCIONARA
Drago Risti}, dipl. pravnik
30 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 31

OKRU@NI PRIVREDNI SUD BAWALUKA


Broj: 57 0 Ps 014384 08 Ps
Bawaluka, 12.7.2010. godine

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi} u pravnoj


stvari tu`ioca CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. Bawaluka,
Ul. Bana Milosavqevi}a br. 6., protiv tu`enog “NISKOGRADWA” a.d. iz Doboja, Kolu-
barska 9, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku RS, objavquje
sqede}i

OGLAS
Dana 14.04.2008. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog “NISKOGRADWA” a.d.
iz Doboja, Kolubarska 9, radi duga u iznosu od 4.264,41 KM. U tu`bi je naveo da je sa
tu`enim zakqu~io ugovor o registraciji hartija od vrijednosti i vo|ewa ra~una emitenta,
kojim ugovorom je utvr|ena obaveza pla}awa naknade za usluge Centralnog registra, u
skladu sa odredbama Odluke o visini naknade koja se pla}a za usluge Centralnog registra.
Kako tu`eni nije u cjelosti izmirio svoje ugovorene obaveze tu`ilac je predlo`io da sud
nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog “NISKOGRADWA”
a.d. iz Doboja, da isplati tu`iocu CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNO-
STI A.D. Bawaluka, na ime duga iznos od 4.264,41 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev
od 14.04.2008. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka a sve u roku od 15 dana od
dana dono{ewa presude pod prijetwom izvr{ewa.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana,
od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se
isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u
roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih za-
konskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis
podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li
priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih
se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze ko-
jima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti pro-
tivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe pre-
sude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e doni-
jeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni
zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a RS).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka,
za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Nata{a Bo{kovi}
32 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Dana 17. jula 2010. godine navr{ava se godina otkako Sje}awe


u na{oj ku}i stanuje tuga
Toga kobnoga dana nepovratno je oti{ao na{ an|eo

MILO[ MILO[
MRDI] MRDI]
17.7.2009 - 17.7.2010.

Oti{ao, ali je ostavio svijetli trag zvijezde, ostalo je sje}awe na dobrotu i


na{u qepotu, ostao je `al za naprasno prekinutom mlado{}u, ostali su nedo-
sawani sni...
Na{a ga qubav nije mogla sa~uvati, ali ga ni mermerna plo~a od nas ne mo`e Nedostaje nam tvoja dobrota i qudskost, tvoja sportska vje{tina i plemeni-
odijeliti. U svakoj je na{oj misli, u svakoj na{oj minuti, u svakom je na{em tost, tvoja qubav i bezazlenost.
pokretu, u svakom na{em uzdahu. Toplina na{e qubavi neka mu grije hladnu Hvala ti, dragi Milo{e, {to si svojim kratkim `ivotom, jedinstvenim
kamenu postequ, a bo`anska svjetlost neka podari vje~ni mir. sportskim darom i neobi~nom dobrotom, u na{em klubu i svima nama, ostavio
Spavaj svoj sanak me|u an|elima, an|ele na{. neizbrisiv trag.
Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da }emo u subotu, 17. jula, u 10 ~a- Bi}e{ u na{im srcima i sje}awima sve dok imadnemo sposobnosti da od za-
sova na grobqu u Podgqivu otkriti bistu na{em Milo{u, polo`iti cvije}e borava spa{avamo ono {to ~ovjeka ~ini dostojnim wegovog lika na zemqi.
i wegovu vje~nu ku}u zaliti suzama. Po~ivaj u miru na nebu i na{im srcima.
Neutje{ni: otac Miodrag, majka Mira, bra}a Mitar, Blagota i Ugqe{a, ses- Yudo klub “Leotar“ Trebiwe
tra Miomira, snaha Jelena, brati} Stefan i brati~ne Anastasija i Marija

B-5 UP B-5 UP

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu
13.7.2010. godine u 63. godini `ivota preminula na{a draga 13.7.2010. godine u 70. godini `ivota preminuo na{ dragi

DOBROSLAVU DOBROSLAVU
RADANA (ro|. Savi}) DOBROSLAV - SI]O
ZRNI] DOWAK od k}erke Jadranke, zeta ^ede, od k}erke Vesne, unuka Maje i
unuka Sanele i Bojane Nata{e
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 15.7.2010. godine u 14 ~asova Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 15.7.2010. godine na mjesnom
na grobqu Zrni}i u Gorwoj Bistrici. Ispra}aj iz ku}e `alosti u grobqu Rami}i, povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 15 ~asova. 3244 A-3 G 3244 A-3 G
Omarskoj bi}e u 13 ~asova. O`alo{}eni: supruga Miqa, k}erke Jadranka i Vesna, sin Zlatko, zet
O`alo{}eni: suprug Milorad, sinovi Bojan i Zoran, snaha Milan- ^edo, snaha Mladenka, unu~ad i ostala mnogobrojna rodbina i prija- Tu`no sje}awe na jedinu Posqedwi pozdrav dragom ocu
ka, unuci Milo{ i Marko, te ostala rodbina i prijateqi 3246 A-8 G teqi 3243 A-8 G i nikad pre`aqenu k}erku

Dana 15.7.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana Dana 15.7.2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine
od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi od smrti na{e drage

MILODARKU DOBROSLAVU
Majka Rista
3211 A-1 G
od sina Zlatka, snahe Mladenke,
unu ~a di Adri ja ne, \o le ta i
Tu`no sje}awe na dragu sestru Lane
3243 A-2 G
MILODARKE
STOJAN [AVIJA
EV\I] Nedostaje{ nam u svakom trenutku na{eg `ivota. I sre}ni i tu`ni
Toga dana u 18 ~asova obavi}e se pomen na mjesnom grobqu u Kru{ko- trenuci, uspjesi i neuspjesi mnogo su te`i bez tebe. Znamo jedino to da
vom Poqu. nas ti iz boqeg i plemenitijeg nebeskog svijeta ~uva{ i voli{ kao i
O`alo{}ena porodica, rodbina i prijateqi mi tebe.
A-8 UP Tvoji: Nikola, Jovana i Mirjana 3211 A-8 G
MILODARKU
Brat Mile sa porodicom
3211 A-1 G
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 33

In memoriam In memoriam Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima
14.7.2010. godine u 87. godini `ivota preminula na{a draga da je dana 14.7.2010. godine, u 54. godini `ivota,
nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

GOJKO - BAJA GOJKO (Nikole)


RADANOVI] RADANOVI]
15.7.2003-15.7.2010.
Sestra Desanka i ne}akiwa Supruga Munevera
Qiqana Vu~eti} 3241 A-1 G 3229 A-1 G
MILICA RADA (Bogdana)
In memoriam In memoriam MIJI]
SOLDAT 1956 - 2010.
Sahrana }e se obaviti 15.7.2010. godine u 15 ~asova na mjesnom
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 16.7.2010. godine u 14 ~asova grobqu ^ifluk - [ipovo.
na mjesnom grobqu “Brdo“ Mrkowi} Grad. O`alo{}eni: k}erka Rajka, sin Davor, otac Bogdan, suprug Branko,
O`alo{}eni: sinovi Vitomir i Miroslav bra}a Dragan i Du{ko sa porodicama, te mnogobrojna rodbina i pri-
3250 A-8 G jateqi 3248 A-8 G

Posqedwi pozdrav voqenoj majci Draga na{a


GOJKO - BAJA GOJKO (Nikole)
RADANOVI] RADANOVI]
15.7.2003-15.7.2010.
Ne}ak Mirko, Gordana, Sawa i Melisa
Desanka Vu~eti} 3241 A-1 G 3229 A-1 G

In memoriam In memoriam

RADO
Ti si bila posebna svjetlost u na{im `ivotima, ali svjetlost koja
MILICI se tvojom smr}u ne}e ugasiti. Hvala Gospodu {to nam je ba{ tebe po-
GOJKO (Nikole) GOJKO (Nikole) dario za majku i suprugu. Jer ti si najplemenitija i najboqa osoba
RADANOVI] RADANOVI] koju smo upoznali u `ivotu. Najdra`a na{a, qubav i u ovom momentu,
15.7.2003-15.7.2010. 15.7.2003-15.7.2010. tugo na{a, najve}a hvala, hvala ti na svemu i oprosti za sve {to smo
od sina Vitomira, snahe Dragice, unuka Marka i Nenada i Tine. pogrije{ili prema tebi. Neka te Gospod ~uva i podari ti vje~ni
Bra}a Desimir i Ilija Hasan, Nada i Tijana mir.
3229 A-1 G 3229 A-1 G 3250 A-8 G Tvoji: Buba, Dado i Brane 3255 A-8 G

Dana 19.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana Posqedwi pozdrav voqenoj majci Dragoj sestri, tetki i zaovi posqedwi pozdrav
od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

RADA

Izgubili smo je samo prividno, ona }e zauvijek ostati s nama u


na{im srcima, mislima i du{ama. Takva dobrota, plemenitost,
odanost rijetko se ra|a, a jo{ te`e zaboravqa.
Brat Dragan, snaha Verica sa djecom Majom i Borisom
3253 A-6 G
JOVE (Nikole)
BARO[A MILICI Draga na{a
^etrdesetodnevni pomen obavi}emo u subotu 17.7.2010. godine na mjes-
nom grobqu u Crnom Lugu, op{tina Bosansko Grahovo, sa po~etkom u
11 ~asova. od sina Miroslava, snahe Irene, unuka Olega i Miroslava, Ivane i
Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Gordane, praunuka Teodore, Irine i Vasilise.
S tugom i po{tovawem RADICE
Wegovi najmiliji 3246 A-8 G 3250 A-8 G

Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Draga


djeveru i stricu jedinom stricu dragom stricu
Voqeli smo te i ta qubav }e zauvijek ostati u na{im srcima. Jer ti
si ih oplemenila i ispunila svojim postojawem, dobrotom i
qubavqu. Ponosni smo i zahvalni Gospodu {to nas je udostojio da
nam bude{ prijateq. Po~ivaj u miru, drugarice na{a.
Tvoji: Da~o, Boki, Swe`ana i Ceca 3254 A-6 G

Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav


Rajkinoj mami
SI]I SI]I RADO
SI]I
od snahe \uje, sinovca Ranka i od sinovca Dragana, An|elke, Hvala na svemu.
sinovke Bo`ane. od sinovca Radinka, Gordane i Vladimira i Anamarije. Vje~na slava
3250 A-1 G Milana. 3250 A-1 G 3250 A-1 G Gordana Risti} 3248 A-1 G

RADI RADI
od radnih kolega iz “Plive“.
Neka ti bog podari vje~ni mir 3249 A-1 G
i otvori dveri nebeske.
Rajka i Dado
S neizmjernim bolom i tugom
3248 A-2 G obavje{tavamo rodbinu i
prijateqe da je nakon du`e
Posqedwi pozdrav dragoj bolesti, 12.7.2010. godine,
preminuo na{ mu`, otac,
djed, pradjed i prijateq

RADI
NIKOLA - KONI
od Tawe Musi} sa porodicom. ANDRIJEVI]
3251 A-1 G O`alo{}eni: porodice Andri-
jevi}, Masnikovi}, Gani},
Yuni}… A-3 3247 G
34 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Dana 18.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana


od smrti na{eg dragog

RADOVANA
DRINI]A
U subotu, 17.7.2010. godine u Hramu Hrista Spasiteqa u 11 ~asova
odr`a}e se ~etrdesetodnevni parastos, a potom }emo posjetiti wegovu
vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija”, u 11.30 ~asova, polo`iti
cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije
da nam se pridru`e.
O`alo{}ena porodica 3247 A-8 G

Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe


na dragog supruga na dragog zeta i tetka

RADOVANA RADOVANA
Supruga Radenka Svastika Rajka sa porodicom
3248 A-1 G 3248 A-1 G

Tu`no sje}awe na dragog tatu Tu`no sje}awe


na dragog zeta i tetka

RADOVANA RADOVANA
[urjak Branko sa porodicom
K}erka Ivona
3248 A-1 G 3248 A-1 G

Tu`no sje}awe na dragog tatu Tu`no sje}awe na dragog zeta

RADOVANA RADOVANA
Sin Ogwen Punac Krstan
3248 A-1 G 3248 A-1 G

Tu`no sje}awe na dragog sina Tu`no sje}awe na dragog brata

RADOVANA RADOVANA
Otac \or|o Sestra Radojka sa porodicom
3248 A-1 G 3248 A-1 G

Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe na dragog brata


na dragog zeta i tetka

RADOVANA RADOVANA
[urjak Radojica sa porodicom Sestra Nedeqka sa porodicom
3248 A-1 G 3248 A-1 G
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 35

Oglase, reklame www.glassrpske.com

Oglasi
i ~ituqe DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

KU]E gara`om, po~etak ulice ogra|eno, sa placem od 3.500 poslovnim prostorom i Prodajem mawu ku}u i deset
Jovice Savinovi}a ili mije- m2, blizina petqe, asfalt do oku}nicom, 600 m2, kod gorwe dunuma zemqe na magistral-
PRODAJA
wam za mawi stan uz dogovor, ku}e, struja, voda, useqiva, kapije "Kosmosa", ulica Trla, nom putu Bawaluka - Prije-
Hitno i povoqno prodajem tel. 065/636-545; 065/939-969. ul. Blagoja Parovi}a, tel. tel. 051/437-934; 065/763-941. dor, preko puta ”Petog
ku}u, [ibovi, Bawa Luka, Prodajem na glavnom putu u 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u i zemqi{te, neplana” ili mijewam za
nova gradwa, povoqno, tel. Trnu novu ku}u P+1+M Prodajem ku}u na sprat sa oko 3.000 m 2 , u ^elincu mawi stan u Bawaluci, tel.
38765/256-838, 065/758-680. (11h10) u prizemqu, poslovni potkrovqem, tri trosobna dowem preko puta mosta, 066/626-734.
Prodajem novu, predivnu prostor, na placu od 750 m2, stana sa gara`om, oku}nicom hitno i povoqno, tel. Bawaluka - Veri}i, 26 km
ku}u u Velikom Bla{ku, plac cijena 200.000 evra, tel. 330 m 2 , vlastito centralno 065/636-545. od Bawaluke, ku}a 9h8 +
1.000 m2 ogra|en, ku}a sre|ena 065/516-927. grijawe, kod Zavoda dis- Prodajem ku}u na Pa- dvije gara`e na placu 1.000
i ukwi`ena 1/1, tel. 387 Prodajem u Prije~anima trofi~ara, ul. Dr Velimira prikovcu na 640 m 2 , 10h9, m2, voda, struja, tel. 065/569-
65/513-928. kod {kole useqivu ku}u ^ovi}a, papiri 1/1, odmah prizemqe, sprat, potkovqe, 294.
8,5h9,5 (P+1+M) na placu useqiva, tel. 065/636-545; nije izgra|eno na lijepom Prodajem ku}u devastiranu,
Prodajem novu ku}u, useqiva, 065/939-969.
ul. Gavrila Principa, veliki 500 m 2 , cijena 70.000 KM, mjestu, tel. 065/448-763. sa 1.160 m2 zemqi{ta u Trnu
dnevni boravak, ni{a, tri tel. 065/371-611. Prodajem hitno uz svaki do- Prodajem ku}u 9h8 na sprat kod jezera, ulica Omladin-
sobe, centralno, 600 m do Prodajem ku}u na podru~ju govor ku}u na sprat + sa oku}nicom na 4.650 m 2 ska, cijena 110.000 KM, tel.
pla`e, tel. 387 65/572-929. Bawaluke, hitno, tel. poslovni prostor - pekara sa 051/437-934; 065/763-941.
zemqe u Osje~anima (kod
065/671-420. dvori{nom zgradom, sa Prodajem ku}u na sprat, na
Prodajem ku}u u ulici Ranka {kole) op{tina Doboj, tel.
placem od 500 m 2 kod ”Al- placu od 400 m 2 , Trive
[ipke (Paprikovac), tel. Prodajem u centru Trna 051/464-478; 065/582-340.
ibabe”, ul. Koste Amelice, Rosuqe, tel.
065/685-800 spratnicu sa dvije gara`e, Prodajem ku}u 10h10 m u
Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 051/318-239.
Prodajem ku}u, povoqno, tel. centralno grijawe, Bawaluci, ul. 1300 kaplara
065/939-969.
065/631-613. dvori{ni objekat na placu br. 65, voda, struja, put, tel. Prodajem ili mijewam ku}u
500 m 2 , cijena 120.000 KM, Prodajem useqivu ku}u u sa dva stana (80 m2) u Vrbawi
Prodajem stariju ku}icu na Trnu kod Pe{tana na placu 061/241-527.
tel. 065/671-420. za stan sa centralnim gri-
1.400 m2 placa, Sara~ica 435 od 600 m 2 , tel. 065/560-386; Prodajem ku}u u Obili}evu jawem u Bawaluci, tel.
uz glavni put, cijena 50.000 Prodajem ku}u 9h10, ne- iznad ”Alibabe”, povoqno,
065/596-526. 051/423-138; 065/497-711;
evra, tel. 065/935-191. dovr{ena novogradwa, tel. 065/314-562.
prizemqe poslovni prostor, Prodajem dvije ku}e na 065/649-225.
Prodajem imawe u Staroj sprat i potkrovqe, stanovi, placu od 2.000 m 2 , iza In- Prodajem ku}u visoku Prodajem ili mijewam ku}u
Gradi{ci, blizu grani~nog tel. 051/317-719. cela, ul. Vladislava prizemnicu 10 h 9, tri eta`e u Karanovcu 9h8 P+S+P1
prelaza, objekti trebaju ren- [kari}a, zavr{en regula- plus gara`a, plus 350 m 2 na 500 m2 oku}nice za mawi
ovirawe, cijena 27.000 evra, Prodajem ku}u na po~etku
cioni plan, cijena 145.000 placa, novosagra|ena, Pa- stan u Bawaluci, tel.
tel. 066/891-792. Trna, povoqno, tel. 065/671-
KM, tel. 065/935-191. prikovac, tel. 065/567-725. 051/212-357.
964.
Na prodaju ku}a, Prodajem ku}u na sprat s Prodajem ku}u u centru Prodajem odmah useqivu
potkrovqena, 10 h 9 m, sa 800 Prodajem polovinu ne-
potkrovqem i oku}nicom oko grada, neseqe Dolac, tel. ku}u sa visokim potkrovqem
m2 placa, prikqu~ena sva in- dovr{enog dupleksa
900 m2, ogra|eno, pod vo}em, 065/732-818. i prate}im objektom na
frastruktura, ul. Jove Cvi- P+I+II+P, 220 m2 korisnog
vlastito grijawe, preko puta placu od 1.300 m 2 , voda,
jeti}a bb, ^elinac, tel. prostora, 212 m 2 placa, Super ku}a, dva kompletna
”Glasa”, Hiseta, tel. 065/636- stana sa velikim kuhiwama, struja, sa gra|evinskom
065/616-778. uredni papiri, tel. 065/011-
545; 065/939-969. dozvolom, Ko~i}evo -
065. dva kupatila centralno, pa-
Prodajem ku}e u Bawaluci Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. piri 1/1, Buyak, Dervi{i, Gradi{ka, tel. 065/417-581.
od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. Prodajem vilu sa {est soba,
Gavrila Principa, sa cijena samo 150.000 evra, tel. Hitno prodajem u ^elincu
dvije kuhiwe, dva kupatila,
065/549-687. oku}nicom od 500 m2, hitno, 051/388-189. kod benzinske pumpe ”Nafta
pet balkona i gara`u u
Prodajem ku}u u Krfskoj povoqno, uz put, tel. 065/636- trans” mawu useqivu ku}u sa
Varawici kod Trogira, 80 m Prodajem ku}u na sprat u
ulici br. 12, pitati na broju 545; 065/939-969. gara`om na placu od 300 m2,
do mora, tel. 051/303-038; Rosuqama sa dva posebna
70, Obili}evo, tel. 051/307-514. Prodajem ku}u na sprat sa 1/1, cijena 36.000 KM, tel.
ulaza, tel. 065/988-590.
0763560318. dva poslovna prostora, 066/307-643,065/906-
Prodajem kod Zavoda dis- Prodajem ku}u 9,5 h 8, po-
Prodajem ku}u u Kuqanima gara`om i oku}nicom, 500 356,051/214-368.
trofi~ara sre|enu ku}u drum, sprat, potkrovqe, 531
11h10, sve uplaweno, struja, m2, u Krfskoj ulici, papiri Prodajem ku}u 9h8 na sprat
P+1+M sa tri odvojena m 2 oku}nice nedovr{ena,
voda, asfalt, na 1.150 m 2 stana, gara`om, kotlovnicom
1/1, tel. 065/636-545; 065/939- sa oku}nicom na 4.650 m 2
placa, vlasnik 1/1, tel. 969. Srbac, tel. 051/280-037;
i ostavom na placu od 330 m2, zemqe u Osje~anima (kod
065/351-431. 065/677-138.
cijena 300.000 KM, tel. Prodajem stariju ku}u sa {kole), op{tina Doboj, tel.
1.800 m 2 zemqi{ta u Prodajem ku}u sa 4.900 m 2 051/464-478; 065/582-340.
Prodajem izgorjelu ku}u u 066/165-323.
Drago~aju, cijena 30.000 KM, zemqe, ogra|eno, pomo}ni
Sarajevu, Pofali}i na lije- Prodajem ku}u u centru Izdajem sprat ku}e 80 m2 u
tel. 051/437-934; 065/763-941. objekti, vo}wak, struja, voda,
pom mjestu iznad ”Fabrike du- Kre{eva, cijena povoqna, Trnu kod mlina ul. Vrbaska
oko 2 km od Lakta{a, tel.
vana”, tel. 065/206-060. tel. 065/795-091. Prodajem ku}u visoku bb - prizemqe
prizemnicu u dupleksu sa dva 065/437-574. polunamje{teno cijena 200
Prodajem ku}u u Trnu sa Prodajem ku}u, 50 m2 stam- Prodajem useqivu ku}u v.p.
posl. prostorom, povoqno, dvosobna stana, dva podruma, KM, tel. 065/620-577;
benog prostora, sanirana, sa
340 m 2 ba{te, voda, struja, kod ”Kosmosa”, uredni pa- 065/403-377.
tel. 065/585-824. dvori{tem 120 m 2 , ul. telefon ili mijewam za stan piri, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u sa podrumom
Prodajem plac 355 m2, nalazi Gavrila Principa, tel. ili ku}u, sve po dogovoru, Prodajem imawe, starija
065/636-545; 065/939-969. i useqivom dvori{nom
se u ^esmi - Ma|iru, kod sta- tel. 065/458-621. ku}a i oku}nica u jednoj zgradom na placu 1.200 m2, ul.
diona ”Sin|eli}”, tel. Prodajem ku}e u Lazarevu Prodajem ku}e u Bawaluci cjelini, povr{ine 16 dunuma Srpskih rudara 27, Lau{, ci-
065/395-901; 051/312-360. (Buyak) 150.000 KM do i okolini, tel. 065/355-359, u Kuqanima (pola povr{ine jena 120.000 KM, tel.
Presa~e, prodajem u ul. 850.000 KM, tel. 065/549-687. 065/939-969. po regulacionom planu sa 065/935-191.
Te{ana Podrugovi}a sa Prodajem u Buyaku ku}u 65 Prodajem ku}u na sprat, devet placeva), tel. 051/437- Prodajem povoqno useqivu
prate}im objektima ku}u, m2 + dvori{ni objekat 25 m2, po~etak Gorweg {ehera, kod 934; 065/763-941. ku}u 1/1 u Drakuli}u blizu
10h9, na placu od 2.700 m2, ci- plac 440 m 2 cijena 160.000 Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na parceli {kole, tel. 066/953-807.
jena 170.000 KM, tel. 065/935- KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u u Kqu~u, na kojoj je predvi|ena iz- Prodajem ku}u brvnaru na
191. Prodajem ku}u u ulici poslovni prostor, gara`a, gradwa lamela u nizu, kod se- Paprikovcu, povoqno za
Prodajem nedovr{enu ku}u u Kwaza Milo{a, lokacija je stambeni prostor ili zam- mafora, ul. Ranka [ipke, etno-naseqe, 10 h 6, stara
Rami}ima na devet dunuma idealna za poslovni prostor, jena za ku}u ili stan u tel. 051/303-038, 065/180-753, brvna, hitno, tel. 065/442-
zemqe, cijena 50.000 evra, cijena po dogovoru, uz Bawaluci, M. Gradu, Prije- 051/307-514. 965.
mo`e i zamjena za stan u mogu}nost kompenzacije, tel. doru, Gradi{ci, tel. 065/644- Gradi{ka - Drageqi proda- Prodajem ku}u 9h9 sa dvije
Bawaluci, tel. 065/935-191. 065/601-789. 785. jem imawe ku}a sa prate}im eta`e, dva balkona, podrum
Prodajem ku}u na sprat sa dva Prodajem dvije totalno Prodajem ku}u visoku objektima i oku}nicom 22 za zimnicu, gara`u, uz
stana po 80 m2, sa dvori{tem, sanirane ku}e, gara`a, prizemnicu, 12 h 11, sa dunuma, tel. 065/569-294. gara`u jedna prostorija 3h3
36 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

u Prije~anima, tel. 051/385- Prodajem u Bawaluci sprat, novogradwa, tel. Prodajem stan, 58 m2, u cen- Star~evice, 86 m 2 , tel.
370. dvoiposoban stan, ul. \ure 065/097-158. tru, ul. Jevrejska, povoqno, 065/355-359, 065/939-969.
ZAMJENA \akovi}a, peti sprat, pot- Prodajem ve}u garsoweru od tel. 066/148-420. Prodajem nov, useqiv
puno renoviran sa ili bez 36 m 2 , cijena 55.000 KM, Prodajem stan, 65 m 2 , u dvosoban stan, 46 m 2 , prvi
Mijewam ku}u 9h10, tri
gara`e, tel. 066/165-323. hitno, tel. 065/562-426. Boriku, u Titaniku, hitno, sprat, ul. Stepe Stepanovi}a
odvojene eta`e, pokrivena,
uvedena struja, vl. 1/1 ul. Ste- Prodajem dvosoban stan, Prodajem dvosoban kom- tel. 065/636-545. (fasadna cigla), kod fakul-
vana Bulaji}a bb, za dvosoban blizu centra, na mjese~ne foran stan, 57 m2, @ivojina Prodajem dvoiposoban kom- teta, tel. 065/524-505.
ve}i stan, bli`e centru rate po dogovoru, Bawaluka, Mi{i}a 43, ili mijewam za foran stan, novija gradwa, Prodajem ku}u na tri eta`e
grada, zvati poslijepodne, tel. tel. 065/609-893. mawi uz dogovor, do 30 m 2 , 71 m2, u blizini {kole i am- na [ibovima ili mijewam
051/216-931; 066/449-749. Prodajem nov, useqiv Borik, tel. 065/419-294. bulante u Rosuqama, tel. za stan uz doplatu, tel.
Mijewam komfornu ku}u u ~etvorosoban stan, 100 m 2 , Prodajem jednosoban stan, 065/491-400Č 051/309-814. 065/562-426.
Kru{evcu za stan ili ku}u u centar grada, drugi sprat, 41 m2, prizemqe, tel. 065/163- Prodajem dvosoban stan, 66 Prodajem dvoiposoban stan,
Bawaluci uz dogovor, tel. cijena 2.250 KM/m2 sa PDV- 209; 065/010-159. m 2 , drugi sprat u kuli kod 55 m 2 , prvi sprat, novo-
065/663-203. om, tel. 065/524-505. {kole u Novoj varo{i, tel. gradwa, lift, odmah useqiv,
Prodajem stan 69 m2 u cen-
IZDAVAWE Prodajem dvosoban stan u tru, prvi sprat, Nikole 051/303-038; 065/180-753; ul. Starine Novaka, cijena
Mejdanu, ul. B. Jugovi}a, 60 Pa{i}a, povoqno, tel. 051/307-514. 2.100 KM po m2, tel. 063/904-
Izdajem dvori{nu ku}u i
m 2 , tre}i sprat, ima lift, 065/549-687. Prodajem stan, 64 m2, dobar 603.
namje{tenu sobu, tel. 387
tel. 065/355-359, 065/939-969. raspored, ul. Kne`opoqska, Prodajem jednosoban stan, u
65/224-551 i 354-543. Prodajem nov, useqiv
Prodajem na Rebrovcu trosoban stan, 79 m2, ul. Ro- Borik, Bawaluka, tel. Boriku, Reqe Krilatice 15,
Izdajem sprat ku}e, poseban
dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti manijska, tre}i sprat (lift 066/952-302. useqiv od 1. avgusta, tel.
ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6,
sprat, dobro o~uvan, useqiv - grijawe), cijena 1.850 Prodajem dvosoban stan u 061/760-439.
zaposlenim licima, zvati od
odmah, tel. 066/165-323. KM/m 2 sa PDV-om, tel. Novoj varo{i, drugi sprat, Prodajem dvosoban stan 53
18 do 20 ~asova, tel. 066/495-
414. Prodajem dvosoban stan 065/524-505. 61 m2, u Krfskoj ulici, tel. m 2 , novogradwa kod parka
povr{ine 62 m2, tre}i sprat Prodajem stan 82 m 2 , ul. 065/636-545. ”Mladen Stojanovi}”, povo-
Izdajem luksuzno opremqenu
na Star~evici, ul. Sime Cara Du{ana 4, u centru, pa- Prodajem hitno stan u qno, tel. 065/562-426.
ku}u, povoqno, tel. 065/631-
Miqu{a, predivan pogled na piri uredni 1/1, cijena po nasequ Sunca, totalno Prodajem mawi dvosoban
613.
grad, tel. 051/437-934; dogovoru, mo`e zamjena za sre|en, tel. 065/636-545. novi stan, na Lau{u, drugi
Izdajem veoma povoqno 065/763-941. mawi do 40 m2, tel. 065/986- Prodajem komforan stan, sprat, 45 m 2 , povoqno, tel.
namje{tenu ku}u u Motikama,
Prodajem nov dvosoban 453. 105 m 2 , klimatizovan, 065/355-359, 065/939-969.
uz malu pomo} i doma}insko
stan, 55 m2, useqiv, ul. Stepe Prodajem stan 71 m 2 halogeno osvjetqewe, Prodajem dvosoban stan sa
odr`avawe, tel. 065/644-500.
Stepanovi}a (kod fakul- namje{ten i stan 46 m 2 , ameri~ki plakar 5 m, cijena trpezarijom i ni{om 50
Izdajem namje{ten sprat teta), cijena 2.150 KM/m2 sa Obili}evo, tel. 065/549-687. 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, m 2 +3 na drugom spratu,
ku}e u Prwavoru, tel. 065/491- PDV-om, tel. 065/524-505.
Prodajem stanove u 86 i 91 tel. 065/636-545. terase+{upa, 15 minuta
921.
Prodajem trosobne stanove m 2 , tre}i sprat na Prodajem u Jevrejskoj jed- busom od centra u Beograd-
STANOVI od 63 m2 i 76 m2 u ul. Stepe nosobne, dvosobne i gar- skom nasequ, renoviran, ci-
Star~evici i stan 94 m 2 ,
PRODAJA Stepanovi}a, odmah useqiva, sowere u izgradwi, useqewe jena 53.000 evra, Beograd,
~etvrti sprat u Pentagonu,
tel. 065/562-426. oktobar 2010., tel. 065/355- tel. 062/504-127;
tel. 065/549-687.
Prodajem stan, 68 m2, Nova Prodajem stan u Boriku, 359, 065/939-969. 00381643016897.
varo{, Bawaluka, tel. Prodajem stan 46 m2, drugi
prvi sprat, 56 m2, uredni pa- Prodajem mawi jednosoban Prodajem trosoban stan na
38765/837-504. sprat, Obili}evo - Mejdan,
piri 1850 KM po m 2 , tel. stan, drugi sprat, strogi Star~evici, ulica Ogwena
povoqno, tel. 065/549-687.
Prodajem dvosoban stan, 62 065/011-065. centar, kod ”Adrije”, 37 m2, Price, tre}i sprat, tel.
m 2 , drugi sprat, Obili}evo, Prodajem jednosoban stan Prodajem stan, 65 m2, drugi tel. 065/355-359, 065/939-969. 051/437-934; 065/763-941.
Krfska, tel. 38765/208-318. 36 m 2 kod ambulante u Mej- sprat, ulica Majke Jugovi}a Prodajem dvosoban stan u
38, iznad "Centruma", Prodajem ili mijewam za
Prodajem garsoweru, 28 m2, danu, tel. 065/562-426. mawi troiposoban useqiv strogom centru, preko puta
drugi sprat, lift, novo- kvalitetne plo~ice, Gimnazije, tel. 065/355-359,
Prodajem mawi stan, 36 m2, keramika i sanitarije, tel. stan, 94 m 2 , Obili}evo,
gradwa, useqiv, Bawaluka, podno`je Star~evice, drugi gradwa 1986, {esti sprat, 065/939-969.
Borik, ul. @ivojina Mi{i}a 065/540-298; 065/933-981.
sprat, tel. 065/355-359, 1.000 evra/m 2 , tel. 051/460- Prodajem dvosoban stan u
49A, tel. 38765/518-567. 065/939-969. Prodajem garsoweru 34 m 2 840. Mejdanu, ul. Carice Milice,
Prodajem stan u ulici Sk- prizemqe ima dvori{te, po- tre}i sprat, tel. 065/355-359,
Prodajem stan dvoiposoban Prodajem sre|en, trosoban
endera Kulenovi}a, 53 m 2 drum, centralno grijawe, 065/939-969.
58 m2, ~etvrti sprat kod CSB komforan stan, 79 m 2 , u
preko puta ”Glasa Srpske”, renovirana, u`i centar, ul.
Bawaluka, tel. 065/516-927. Novoj varo{i, sa gara`om, Prodajem stan, novogradwa,
renoviran, kuhiwa, ameri~ki Skendera Kulenovi}a 55, tel.
Prodajem kod Muzi~ke Masarikova ulica, prvi 61,00 m 2 , 1.300 KM/m 2 , tel.
ormar, klimatizovan, tel. 387 065/764-628.
{kole dvosoban stan 61 m2, sprat, tel. 065/636-545. 051/456-130; 450-281.
65/732-203. Prodajem baraku totalno
tre}i sprat, renovirana Prodajem trosoban stan u Prodajem dvosoban stan 63
Bawaluka - Borik, trosoban sre|ena u Buyaku sa central-
kuhiwa i kupatilo, tel. Boriku, dva lifta, hitno, m 2 , ul. Marka Kraqevi}a,
stan 76 m2, osmi sprat, Reqe 065/371-611. nim grijawem + gara`a i tel. 065/636-545. Mejdan, tel. 065/524-505.
Krilatice (blizu supermar- dodatni objekat, tel. 065/355-
Prodajem stan 56 m2 na Mej- 359, 065/939-969. Prodajem nov useqiv Prodajem trosoban stan 79
keta), dobar raspored, tel.
danu, tre}i sprat, sre|en, dvosoban stan 37 i 49 m 2 , m 2 u Novoj varo{i, blizu
38765/773-777. lift, ulica Milo{a Prodajem dvosoban stan u Petri}evac, `ute zgrade, ci- {kole, cijena po dogovoru,
Prodajem dvosoban stan Obili}a, tel. 065/636-545. Boriku, totalno sre|en, ul. jena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel. 066/424-390.
(baraka) u Lazarevu 3, tel. 387 Majke Kne`opoqke, tel. tel. 065/524-505.
Prodajem trosoban stan 89
065/355-359, 065/939-969. Prodajem dvije barake 52 m2
65/328-695. m 2 , ~etvrti sprat, saniran, Prodajem stan 84 m2, pogo- i 58 m2 u Buyaku, tel. 065/549-
Prodajem dvosoban stan na odmah useqiv, vojno naseqe Prodajem namje{ten stan 74 dan za poslovni prostor, ci- 687.
Star~evici, tel. 065/809-391. Pentagon, tel. 063/904-603. m2, povoqno, na trgu u centru jena 140.000 KM , Prodajem ~etvorosoban
Prwavora, tel. 065/636-733. Star~evica, Bawaluka, tel.
Prodajem stan u nasequ Gar- Prodajem jednosoban stan stan 116 m 2 , drugi sprat,
sije Lorke kod ”^ajaveca”, 44 m2 vp. saniran, useqiv kod Prodajem stan 61 m2 u cen- 065/937-860; 066/750-396. novogradwa, ekstra ure|en,
prvi sprat, tel. 065/636-545. restorana ”Ogwi{te” u tru renoviran, papiri Prodajem stan 44 m 2 ul. odmah useqiv, naseqe Re-
Prodajem dvosoban kom- nasequ Star~evica, cijena uredni, 1/1, cijena po dogov- Kolubarska 4, Hiseta preko brovac, tel. 065/511-121.
foran stan, 58 m 2 , Bulevar 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. oru, tel. 065/986-453. puta restorana "Orhideja", Prodajem dvosoban stan 64
cara Du{ana ili mijewam za Hitno prodajem namje{ten Prodajem dvoiposoban stan tel. 066/742-581. m2 kod restorana ”Ogwi{te”,
mawi uz dogovor, tel. 065/636- dvoiposoban stan, 78 m2, peti u nesequ Sunca i u podno`ju Prodajem useqiv stan, 94 m2 cijena 110.000 KM, hitno,
545. sprat, novogradwa, cijena Star~evice, tel. 065/355-359, ili mijewam za mawi, tel. 065/562-426.
Prodajem dvosoban stan u 1.500 KM/m2, tel. 065/097-158. 065/939-969. izgra|en 1986. godine, Bawaluka ul. Rajka Bosni}a
Bawaluci, Milo{a Obili}a Prodajem stan u centru 40 Prodajem jednosoban stan, Obili}evo, blizina vrti}a, - Star~evica, prodajem novu
52, 50 m 2 95.000 KM, tel. m2, novogradwa, tel. 065/514- tre}i sprat, ulica Save {kole i fakulteta!, tel. garsoweru, 36 m 2 , tel.
065/881-644. 541. Quboje, Star~evica, tel. 066/729-675. 065/569-294.
Prodajem na Paprikovcu Prodajem dvosoban stan 54 065/355-359, 065/939-969. Prodajem stan 69 m2 kod Re- Prodajem jednosoban stan
luksuzno namje{ten dvosoban m2, u Jevrejskoj ulici, centar, Prodajem jednosoban nov brova~ke crkve, tel. 065/621- povr{ine 45 m 2 , prizemqe
stan 56 m2, VP, renoviran sa tel. 062/148-081. stan 43 m 2 u Kozarskoj kod 017, 051/303-378. kod mesnice ”Sakib”, cijena
gara`om, cijena 110.000 KM, Hitno prodajem namje{ten ”Glasa Srpske”, prvi sprat, Prodajem trosoban stan, to- 1.850 KM/m2, tel. 051/437-934;
tel. 066/165-323. dvoiposoban stan, 78 m2, peti tel. 065/355-359, 065/939-969. talno sre|en, podno`je 065/763-941.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 37

Prodajem troiposoban stan podno`ju Star~evice, za ve}i stadiona, tel. 057/321-540. Izdajem namje{ten dnevni Izdajem namje{ten
71 m 2 , tre}i sprat, ure|en, do 50 m2, uz doplatu, dogovor, Izdajem prazan stan 80 m2, boravak, kuhiwu i kupatilo dvosoban stan, tre}i sprat,
namje{ten, odmah useqiv, lokacija tako|e sli~na, visoko potkrovqe, poseban zaposlenim dvjema ili jed- na du`i period, naseqe
naseqe Obili}evo, tel. zvati poslije 16 ~asova, tel. ulaz, ul. Podgrme~ka br. 40, noj osobi, tel. 051/436-619. Obili}evo, ul. Milo{a
065/511-121. 465-603. Lau{, tel. 051/280-028; Izdajem trosoban Obili}a, useqiv od 1.7.2010.,
Prodajem trosoban stan, 80 Mijewam dvosoban stan 47 051/280-632. namje{ten stan u centru, tel. tel. 065/491-112.
m 2 , Novice Cerovi}a 13, m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. Izdajem namje{tenu gar- 065/733-555. Izdaje se stan u ku}i u ul.
Borik, cijena po dogovoru, 065/889-959. soweru sa grijawem, Ranka Izdajem dvosoban Srpskih ustanika br 70,
tel. 051/308-686. Mijewam stan u Sarajevu 64 [ipke 48, Bawaluka, tel. namje{ten stan, ul. Poqski Star~evica, tel. 051/467-104.
Prodajem dvosobne stanove m2 za stan u Bawaluci, jed- 065/931-333. partizanski bataqon 10, Izdajem stan na Lau{u, tel.
od 49 i 51 m2 kod Olimpijskog nosoban po dogovoru, stan se Izdajem prazan dvosoban Lazarevo, Bawaluka, tel. 066/280-731.
bazena u Bawaluci, tel. nalazi na Dobriwi 1, Fed- stan, Carice Milice 39, 051/352-751. Izdajem dvosoban stan sa
065/562-426. eracija BiH, tel. 065/355- zvati od 14 do 17 ~asova, tel. Izdaje se mawi komforan dnevnim boravkom, tel.
Prodajem stan 61 m2 u centru, 540. 051/413-538. stan za studente ili |ake, 051/371-263 ; 065/696-426.
renoviran, papiri uredni, Mijewam stan u Sarajevu 64 Izdajem jednosoban cijena povoqna, tel. 065/530- Izdajem garsoweru, 34 m 2 ,
1/1, cijena po dogovoru, tel. m2, za stan u Bawaluci, jed- namje{ten stan 50 m2, struja, 030. praznu ili namje{tenu, nam-
065/986-453. nosoban po dogovoru, stan se odvojena kupatilo, zasebno, Izdajem dvosoban stan s jena kancelarija ili za
Prodajem na Lau{u stan nalazi na Dobriwi 1, Fed- Lazarevo 1, kod ambulante, gara`om, zvati od 13 do 17 stanovawe, Du{ka Ko{~ice
50m 2 1500 po KM/m 2 prvi eracija BiH, tel. 065/355- Save Tekelije 1,5, tel. ~asova, tel. 437-353. 22, tel. 065/526-532; 051/213-
sprat kod Ko`are, tel. 540. 051/372-040. 177.
Izdajem nenamje{ten stan
065/820-586,065/402-222. IZDAVAWE Stan u Boriku, prvi sprat, od 36 m2, ul. Majke Jugovi}a, Izdajem namje{tenu gar-
Prodajem jednosoban stan 40 Izdajem dvosoban namj{ten za dvije u~enice, bez pris- nova gradwa, tel. 066/808-273. soweru u privatnoj ku}i na
m, u strogom centru grada, ul. stan na Obili}evu, blizu ustva vlasnika, tel. 065/337- Paprikovcu, ulica Jovana
Izdajem namje{tenu gar-
Gajeva 14, vlasni{tvo 1/1, tel. fakulteta, fiksni telefon, 843. Ra{kovi}a 55, tel. 065/832-
soweru, prvi sprat, u stam-
051/217-554. kablovska TV i internet, 566.
Izdajem potpuno namje{ten benoj zgradi, Srpski
Prodajem stan, povoqno, tel. tel. 38765/171-522. stan 60 m 2 , vi{e~lanoj Milanovac, tel. 328-220. Izdajem jednosoban prazan
065/631-613. Izdajem namje{tenu gar- porodici, centar Borika, stan, prizemqe ku}e, tel.
Izdajem namje{ten
Prodajem dvosoban stan 45 soweru u ulici Stojana No- cijena vrlo povoqna, tel. dvosoban stan za dvije stu- 051/281-948.
m 2 u Novoj varo{i, novo- vakovi}a 12, tel. 051/319-370. dentkiwe Bulevar Stepe Izdajem jednosoban
gradwa u izgradwi, cijena 38765/534-684. Izdajem dvosoban stan, ul. Stepanovi}a, tel. 065/902- namje{ten stan za dvije
povoqna, tel. 065/562-426. Izdajem dvoiposoban stan Stojana Novakovi}a 16, 520. osobe, privatna ku}a poseban
Prodajem dvosoban stan u na du`i period, prazan, Bawaluka, tel. 065/371-983. Izdajem u centru trosoban ulaz, Lau{, cijena 150 KM,
prizemqu 64 m 2 , ulica Rajka novogradwa, drugi sprat, Izdajem stan povoqno za namje{ten stan, tel. 065/733- tel. 051/281-218.
Bosni}a 1, prodaje se i Borik, ul. @ivojina jednu `enu ili stari bra~ni 555. Izdajem trosoban
spava}a soba, tel. 051/308-447; Mi{i}a 49A, tel. 38765/518- par, tel. 051/312-588. namje{ten stan u u`em cen-
065/566-898. Izdajem stan u ku}i u
567. tru Bawaluke, tel. 065/457-
Izdajem namje{ten jed- Prwavoru, tel. 065/491-921.
Prodajem dvosoban stan 58 Iznajmqujem potpuno nosoban stan na du`i pe- 409.
m2, ~etvrti sprat, novogradwa, Izdaje se namje{ten
namje{ten stan 40 m 2 , riod, mladom bra~nom paru, POSLOVNI
dvosoban stan na po~etku
lift, odmah useqiv, cijena lamele, M.Jugovi}a, tel. 065/179-764. Star~evice, tel. 065/768-858. PROSTORI
2.000 KM/m2, naseqe Mejdan, Bawaluka, tel. 387 65/079- PRODAJA
tel. 065/511-121. 083. Izdajem jednosoban stan sa Izdajem namje{ten stan,
dva kreveta za studente, cen- tel. 051/305-892. Prodajem ili izdajem halu u
Prodajem stan, ku}u, Izdajem trosoban stan u ul. tralno grijawe, ul. Gavrila Trnu, povoqno, tel. 065/631-
Star~evica, 125 m 2 , dvije Maksima Gorkog 27, tel. Garsowera za dva studenta,
Principa 32, Obili}evo, novogradwa, Cerska 55, 613.
eta`e, poseban ulaz, tvrda 051/214-169.
gradwa (Marlesova), 1.450 tel. 065/900-474. drugi sprat, tel. 065/471-281. Hitno prodajem - izdajem
Izdajem garsoweru u Mej- novi poslovni prostor, 255
KM/m2, tel. 065/825-393. danu, 33 m 2 , u novogradwi.
Izdajem nenamje{ten Izdaje se dvosoban stan
dvosoban stan kod osnovne blizu fakulteta, djevojkama m 2 , u centru Bawaluke iza
Prodajem stan u Bawaluci, Cijena 350 KM plus re`ije,
{kole, tel. 065/489-288. (jedna je u stanu), tel. Transfuzije, u suterenu,
naseqe Lazarevo, kod O[ tel. 065/520-202.
Izdajem dvosoban stan, pri- 066/369-864. povoqno, tel. 066/999-451.
”Borisav Stankovi}”, nova Izdajem sobe i garsoweru u
gradwa, drugi sprat, vatna ku}a, prazan, cijena Izdajem u centru grada Prodajem kafi} u Rosuqama
Novoj varo{i, slobodne od u stambenoj zgradi, tel.
povr{ine 45 m2, cijena 1.750 15.7.2010, tel. 065/567-535 i
povoqna, Starog Vujadina dvosoban stan, renoviran u
KM sa ukqu~enim PDV-om, 51, Star~evica, tel. 051/460- 066/165-323.
051/304-038. potpunosti, drugi sprat, tel.
tel. 387 65/896-422. 534. 066/264-693. Kotor Varo{, poslovni ob-
Izdajem prazan stan, jekat 3.276 m2, sa zemqi{tem
Prodajem trosoban stan (93 dvori{na, tel. 352-707. Izdajem trosoban stan, li- Izdajem useqiv trobosan
m 2 ), prvi sprat + podrum, jepo namje{ten u nasequ 10.000 m2, tel. 065/896-422.
Izdajem nov jednosoban stan, poseban ulaz, na spratu,
gara`a u centru Bawaluke, Petra Preradovi}a, kod centralno grijawe, Izdajem poslovni prostor
cijena po dogovoru, tel. namje{ten stan sa central- ”Medicinske elektronike”, 13 m 2 u centru grada (kod
nim grijawem na Paprikovcu kablovska, dvori{te za park-
051/219-798; 065/979-805. tel. 354-327. ing u Zelengorskoj, tel. 218- Ferhadije), tel. 065/472-386.
(kablovska, satelitska, kom-
Prodajem stan u centru grada Izdajem dva stana 80 i 100 179. Prodajem-izdajem poslovni
pjuter), ul. Vojvode
kod hotela ”Bosna”, 43 m 2 , m 2 u centru Bawaluke, tel. Izdajem garsoweru na du`i stambeni objekat 700 m 2 u
Sin|eli}a (300 m od
drugi sprat, cijena 3.000 065/549-687. period, novogradwa, blizu Bawaluci - Dervi{i na
Klini~kog centra), tel.
KM/m2, tel. 066/264-693. Izdajem dvosoban ne- fakulteta, tel. 051/436-125. staroj gradi{koj cesti
065/611-441.
Prodajem stan visoko P+P+S, tel. 065/514-851.
Izdaje se namje{ten namje{ten stan, novogradwa, Izdajem stan, centar, 70 m2,
prizemqe, 59 m2, ul. Ogwena kod O[ ”Branko Radi~evi}”, kompletno namje{ten, grad- Prodajem - izdajem
dvosoban stan na po~etku
Price, Star~evica, cijena tel. 065/489-288. sko grijawe, parking osigu- poslovni prostor 300 m 2
Star~evice, tel. 065/768-858.
47.000 evra, tel. 065/935-191.
ran, kablovska, tel. P+S+P na placu 130 m 2 u
Izdajem starijem ili Izdajem namje{tenu gar-
Prodajem mawi dvosoban Bawaluci - Dervi{i, tel.
mla|em bra~nom paru mawi soweru sa posebnim ulazom, 065/636-397.
stan 41 m 2 drugi sprat u 065/404-644.
dvosoban namje{ten stan, tel. 051/216-786. Izdajem namje{tenu gar-
Obili}evu, Cara Lazara Prodajem poslovne pros-
tel. 354-327; 065/532-395. Izdajem djevojkama jed- soweru u novoj zgradi, na
(preko puta Gale), cijena tore 68 m 2 , 72 m 2 i 82 m 2 ,
Izdajem prazan jednosoban nosoban stan sa grijawem, du`i period, Bulevar S.
80.000 KM, tel. 065/935-191. povoqno, tel. 065/549-687.
stan, centar, parking, tel. poseban ulaz, blizu centra, Stepanovi}a, tel. 066/754-
KUPOVINA tel. 051/351-680; 065/450-544. 280. Prodajem poslovni prostor
051/218-435; 065/220-925.
Kupujem stan u Slatini ili u Bawaluci, 175 m2, kod po-
Izdajem dvosoban Izdajem namje{ten kom- Izdajem nenamje{ten
u gradu, tel. 066/752-301. liklinike, tel. 065/881-644.
namje{ten stan u centru, foran stan 40 m2, Bra}e Ju- dvosoban stan sa grijawem,
Kupujem dva trosobna stana u Bulevar cara Du{ana br. 2, govi}a 70, Obili}evo, zvati privatna ku}a, centar grada, Prodajem poslovni prostor
u`em centru grada, od 75 do 85 400 KM plus re`ije, ne stu- od deset do 16 ~asova, tel. tel. 065/450-428. u strogom centru Bawaluke,
m2, na prvom, drugom i tre}em dentima, tel. 066/251-153. 062/181-603. cijena po dogovoru i vi|ewu,
Izdajem namje{ten stan 42 tel. 065/562-426.
spratu, tel. 065/585-883.
Izdajem namje{ten jed- Izdajem dvosoban m2 u novoj zgradi iznad ”Cen-
ZAMJENA nosoban stan, poseban ulaz, namje{ten stan za zaposlene truma”, ul. Majke Jugovi}a, IZDAVAWE
Mijewam mawi stan u grijawe (jednoj osobi) `ene, Rosuqe, tel. 312-181; u blizini Univerziteta, tel. Izdajem povoqan prostor za
potkrovqu, ima lift, u Isto~no Novo Sarajevo, kod 066/628-337. 065/514-873. prodaju vozila u povr{ini
38 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

1.800 m2, sa kancelarijom, na Izdajem poslovni prostor 051/355-830; 065/754-152. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod Prodajem plac u
glavnom putu u Trnu, tel. 387 50 m2, ulica 1.300 kaplara br. Izdajem poslovni prostor {kole u Motikama, pored po- Lakta{ima 1.000 m 2 , ima
65/539-888. 6, tel. 051/462-535. 20 m2 u Tr`nom centru ”Tom” toka, cijena 30.000 KM, tel. gra|evinska dozvola, tel.
Izdajem poslovni prostor 15 Iznajmqujem kancelarijski Isto~no Sarajevo, tel. 065/516-927. 051/470-088; 065/815-527.
m2, centar ”Olimpus”, namjena prostor, povr{ina 33 m2, u 065/952 - 967; 065/396 - 736 ; Prodajem dva placa u [ar- Prodajem zemqu i {umu u
trgovina, tel. 38765/208-318. sklopu prodajnog centra 066/789-504. govcu (kod prodavnice Han Kolima pored glavnog
”Centrum” Lakta{i, "Jabuka", 1.300 m2 i 1.200 m2, puta, voda, struja, tel.
namje{teno, sa grijawem i GARA@E
tel. +38544/535-503. 065/613-113.
hla|ewem, tel. 065/896-422. PRODAJA
Izdajem Prodajem ~etiri placa u Prodajem plac u
Izdajem poslovni prostor Prodajem gara`u, ul. Vil- Kuqanima iznad kasarne, Lakta{ima 600 m2, 6.000 KM
kancelarijski na glavnoj ulici, Kraqa struja, voda, asfalt, na brdu, okru`en {umom, tel.
sonova, tel. 051/654-398.
Petra Prvog Kara|or|evi}a vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351- 065/719-875.
prostor u centru 33 (Hani{te), tel. 066/253- Prodajem gara`u, zidana, 431.
Star~evica, naseqe Marlesi, Prodajem plac 1.700 m 2 , u
grada, uz fizi~ko 490. Prodajem placeve u ul. Desnoj Novoseliji, kraj
tel. 065/014-409.
Izdajem nov vi{enamjenski Blagoja Parovi}a, povr{ine glavnog puta, 800 m od
obezbje|ewe, poslovni prostor sa upotreb- Prodajem gara`u kod CJB 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, ”Vodovoda”, tel. 065/605-445;
nom dozvolom i centralnim Bawaluka, tel. 065/549-687. tel. 065/279-619. 051/413-257.
video-nadzor, grijawem, na du`i period, Prodaje zidanu gara`u u Plac u Sumbulovcu, 905 m2, Prodajem placeve za indi-
povoqno, Majevi~ka ulica centru Bawaluke, Du{ka voda, urbanisti~ka saglas- vidualnu izgradwu na vi{e
higijeni~arsku slu`bu br. 20 E, Bawaluka - Ko{~ice, cijena 6.500 evra, nost, sun~ana strana, proda- lokacija, tel. 065/562-426.
Petri}evac, tel. 065/784-849. tel. 051/307-200. jem ili mijewam za KS, tel.
i kantinu. Prodajem plac u nasequ
Izdajem poslovni prostor IZDAVAWE 061/827-715. Ada, ul. Bra}e Kukrika, tel.
Telefon 051/231-077, mo`e za sve namjene ul. Cara Izdajem zidanu gara`u u Prodajem kod ”Roguqi}” 065/921-900.
Lazara, Oblili}evo, tel. ulici S. Kulenovi}a 69, tel. pumpe plac od 2.000 m 2 sa
zvati do 16 ~asova. Prodajem plac 1.500 m 2 ,
051/464-158; 065/911-611. 466-455. gra|evinskom dozvolom za Rami}i zaselak Dowaci, as-
Izdajem poslovni prostor Izdajem gara`u u B. Luci, stambeno-poslovni objekat, falt, 13 km od centra
Iznajmqujem 110 - 210 m 2 22 m 2 , cijena 150,00 KM, ul. Ive Andri}a, 70 KM, tel. tel. 065/785-526. Bawaluke, tel. 065/014-409.
kancelarijskog prostora, Kara|or|eva 445, Bawaluka, 065/471-260. Prodajem plac, 1.000 m2, u Prodajem u Rebrovcu plac,
Bawaluka, centar, {est tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem gara`u od 1.8.2010. Krminama, pod borovima i 750 m2, tel. 065/733-555.
parkinga, klima, alarm, cen- Izdajem lokal preko puta gara`a je povr{ine 20 m 2 , plac od 1.900 m2 u Velikom
tralno, upotrebna dozvola, Prodajem plac u Dablinu
dvorane Borik, Aleja Svetog ispod zgrade, tel. 354-327; Bla{ku, tel. 065/636-545;
tel. 387 65/666-435. gorwem 4000 m2 cijena 30.000
Save, tel. 065/567-011. 065/532-395. 065/939-969.
KM, tel. 065/711-058.
Izdajem poslovni prostor, Izdajem poslovni prostor Prodajem plac u
32 m 2 , ulica Stojana No- Prodajem plac u Drago~aju,
od 40 m2 sa dokumentacijom, Glamo~anima, put, struja,
vakovi}a 12, nova zgrada, prazan, ulica Petra Pecije PLACEVI mogu}nost kori{}ewa konte-
stara prijedorska cesta, 500
pogodno za prodavnicu PRODAJA m2 uz asfalt, struja, voda i
48, tel. 051/370-298. jnera, povoqno, tel. 066/159-
mje{ovite robe, tel. telefon, tel. 065/612-983.
Izdajem poslovni prostor 598.
38765/534-684. Prodajem osam dunuma Prodajem plac 470 m 2 kod
30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i zemqe u Novoj Topoli, 1/1, Prodajem 3.000 m2 placa na
Izdajem razra|eno sto- igrali{ta u Drago~aju, tel.
majke Marije, tel. 065/588- zvati od 10 do 20 ~asova, tel. Jeli}a brdu, Jakupovci,
vari{te gra|evinskog materi- 065/462-366.
889. 0038552/543-601. Lakta{i i plac od 1.000 m2
jala sa svom prate}om na Kr~maricama, blizina Prodajem plac 1.700 m 2 ,
Izdajem lokal, `uta zgrada, Prodajem plac u Kuqanima
opremom u Trnu na glavnom vode i struje, tel. 065/636- naseqe Pavlovac, za gradwu
kod Mqekare, tel. 065/538- 540 metara kvadratnih, 200
putu, tel. 387 65/539-888. 545; 065/939-969. ku}e, vikendice, voda, struja,
602. metara od po{te, kontakt,
Nova varo{, izdajem povoqno, tel. 051/282-106;
Izdajem poslovni prostor u tel. 38765/306-147. Prodajem dva placa u Kara-
vi{enamjenski poslovni 065/635-449.
Novoj varo{i, 140 m2, pogo- novcu od {est i sedam dunuma
prostor 46 m2, centralno gri- Prodajem plac u zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem plac povoqno
dan za razne djelatnosti, tel. Lakta{ima u blizini
jawe, klima, parking, na du`i 065/527-849. 3.648 m2, asfalt, struja, voda
bazena, dozvoqena gradwa, Prodajem plac, nalazi se u
period, tel. 387 65/621-248. ^esmi - Ma|iru kod stadiona i telefon u Kuqanima (kod
Izdajem poslovni prostor tel. 38765/493-216, 051/351- raskrsnice za Ram}e), tel.
Izdajem poslovni prostor od 100 m 2 + 100 m 2 (mo`e i ”Sin|eli}”, tel. 065/395-901;
50 m2 kod kafe-bara ”Cirih”, 478. 051/464-360; 066/408-4999.
odvojeno), vi{enamjenski, ul. 312-360.
@. Mi{i}a 1/3, cijena po do- Prodajem pet dunuma zemqe Prodajem plac u Rije~anima
Bra}e Podgornika 47, tel. u Bakincima, struja, voda, Prodajem zemqi{te u
govoru, tel. 065/519-670. 065/217-909. Kolima, deset km od (Lakta{i), voda, struja,
put. Pogodno za vikendicu i ogra|eno, prizemqe,
Izdajem poslovni prostor, Iznajmqujem skladi{te u Bawaluke, 20 m od glavnog
ribwak, tel. 387 66/264-113 i
40-50 m 2 , po~etak ulice No- Lakta{ima 160 m2, upotrebna puta, telefon, voda, struja, gra|evinska dozvola,
051/580-138. poto~i}, tel. 066/266-629.
vaka Piva{evi}a, na po~etku, dozvola, obezbije|en ~uvar, pogodno za ku}u, vikendicu,
uz ulicu, hitno i povoqno, Prodajem plac u vo}wak, tel. 065/202-157; Prodajem gra|evinsku
povoqna cijena, tel. 065/294- Glamo~anima, 586 m 2 , sa
tel. 065/636-545. 606. 065/473-476. parcelu povr{ine 1.487m2 sa
gra|evinskom dozvolom i
Iznajmqujem 170 m2 sre|enog Izdajem poslovni prostor, ura|enim temeqom i plo~om, Prodajem 16 dunuma zemqe u UT uslovima, urbanisti~ka
kancelarijskog prostora centar 1, 51 m2, nov parking, Lakta{ima uz Vrbas 1/1, tel. saglasnost za izgradwu
tel. 065/640-146.
(klima, grijawe, ~etiri park- uz "Simano", za sve namjene, 066/839-737. poslovnog objekta, tel.
ing mjesta, ogra|eno Prodajem 9 dunuma zemqe i 051/211-885.
tel. 065/418-777. 4 dunuma {ume uz asfalt u Prodajem plac u Drakuli}u
dvori{te) kod glavnog MUP- Izdajem namje{tenu mes- Kolima (8 kilometara od od spomenika 1000 m, sa Prodajem plac 796 m 2 , 1/1
a, cijena 1.600 KM + re`ije, nicu u Novoj varo{i, povo- gra|evinskom dozvolom i vlasni{tvo, dozvoqena
Bawaluke). Telefon: 065/613-
tel. 065/371-611. qno, tel. 066/935-000, projektom, cijena 16.500 KM, gradwa kod ”Pe{tana” -
113.
Izdajem - prodajem poslovni 051/303-212. tel. 065/588-889. Glamo~ani, tel. 065/805.815.
Prodajem plac u nasequ
prostor u Novoj varo{i, 27 Izdajem poslovni prostor Ada, V prigradski put od 700 Prodajem plac 450 m 2 sa Prodajem placeve za hale i
m 2 , sa upotrebnom dozvolom, namjena: apoteka, pred- m 2 , tel. 00381112336007 i mawom neupotrebqivom stambeno-poslovne objekte,
tel. 065/525-010. stavni{tvo, kancelarije ili 065/530-578. ku}om u Desnoj Novoseliji, tel. 065/549-687.
Izdajem poslovni prostor sa ambulante, Du{ka Ko{~ice ul. Mileti}a 2, tel. 065/923- Prodajem dva dunuma zemqe,
Prodajem zemqi{te u
upotrebnom dozvolom za ordi- 22, tel. 213-177; 065/526-532. 213. Prijakovci, uli~na rasvjeta,
Kolima, 10 km od Bawaluke,
nacije i kancelarije, ul. Jo- Izdajem poslovni prostor 20 metara od glavnog puta, Prodajem 20 dunuma zemqe voda, struja, povoqno, tel.
vana Ra{kovi}a 7, tel. 38 m2 sa toaletom - grijawe, telefon, voda, struja, pokraj magistralnog puta 051/385-951.
051/303-722; 065/367-413. klima, prvi sprat, Jevrejska, pogodno za ku}u, vikendicu, Prijedor - Bawaluka, Prodajem gra|evinski plac
Izdajem vi{enamjenski kod ”Boske”, tel. 066/897-405; vo}wak. Tel. 065/202-157, podesno za industrijski sa UT uslovima za stambeno-
lokal 35 m 2 u centru 051/427-123. 065/473-476. pogon, tel. 051/317-719. poslovnu zgradu kod novog
Bawaluke, kod ”Lovca”, tel. Izdajem poslovni prostor u Prodajem vi{e placeva u Prodajem plac u Bawaluci, Incelovog mosta, tel.
065/624-169. krugu ”^ajaveca”, Jovana Sara~ici (^okorska poqa), tel. 065/671-420. 065/528-555.
Izdajem povoqno poslovni Du~i}a 23 a, tel. 051/217-259. tel. 065/200-279. Prodajem dva placa u [ar- Prodajem placeve 867 m 2 ,
prostor 30 m 2 vi{e namjena Izdajem poslovni prostor Prodajem placeve u govcu, jedan 560 m2, drugi 940 930 m2 u Debeqacima, papiri
Branka Popovi}a 97, tel. kod Ekonomske {kole, 23 m2, Rami}ima od 500 m2 i 1000 m2, m 2 , dozvoqena gradwa, 1/1, ~isti, cijena 10 KM/m2, tel.
051/371-527; 065/566-527. pogodan za kancelariju, tel. tel. 065/569-294. tel. 066/252-990; 051/388-094. 051/437-934; 065/763-941.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 39

Prodajem plac u Karanovcu, telefon i asfalt, tel. Izdajem namje{tenu sobu, (Bo{kovi}i), Lakta{i, tel. na stranim tablama, 11.000
623 m2 uz Vrbas, tel. 065/978- 051/539-006, 065/650-289. poseban ulaz, tel. 051/355- 051/314-535; 066/683-034. KM - hitno, tel. 065/567-
775. Prodajem plac za ku}u, 500 288. 030.
Prodajem nedovr{enu
Prodajem plac na moru 227 m2, 1/1, sa papirima, kraj as- Od 1. jula slobodna jed- vikendicu sa 11.600 m 2 ”Fijesta 3” dizel, g. p. 86,
m2 Milna, Bra~, cijena povo- falta, Tuzlanska 76, nokrevetna soba u Boriku zemqi{ta (wiva i {uma) na cijena po dogovoru, zvati
qna, papiri uredni, put, voda, Star~evica, Bawaluka, tel. kod "Merkatora" za zapos- glavnom putu kroz svaki dan od 21 do 23 ~asa,
struja, tel. 051/482-249; 051/424-876, 066/449-920. lene mladi}e ili djevojke, Kr~marice, tel. 051/437-934; tel. 051/660-163; 066/540-
066/286-594. Prodajem plac pored puta tel. 051/350-753; 066/834- 065/763-941. 042.
Prodajem 9 dunuma zemqe uz 1/1, Ma|ir, tel. 051/312-588. 204. Jeftino prodajem useqivu Prodajem ”reno megan” 15,
asfaltni put Prwavor - Prodajem gra|evinske Izdajem namje{tenu jed- vikendicu kod Bronzanog dci 2004. sivi metalik kao
^elinac, 5 km od Prwavora, placeve od 700 do 1000 m 2 nokrevetnu i dvokrevetnu Majdana, tel. 436-213. nov, klima registrovan god-
tel. 065/636-733. asfalta, struja, voda, u sobu sa kupatilom, inu 11.300 KM, tel. 065/040-
Prodajem vikendicu,
Prodajem placeve uz autoput nasequ Prije~ani, tel. Obili}evo, tel. 066/636-693. ^elinac-[trbe, tel. 404.
kod Prijedorske petqe za hale 065/511-121. Izdajem namje{tenu sobu, 065/466-503. Prodajem ”golf 1.83”,
i stambene objekte, tel. Prodajem plac 1200 m2 plus poseban ulaz sa kupatilom, 1.100 kubika, benzin, povo-
Prodajem vikend ku}u, u
065/549-687. 600 m2 sa gara`om i 16 m2 Obili}evo, tel. 065/513-795. qno, tel. 065/696-407.
^elincu, Tukovi bb, tel.
Prodajem plac u [argovcu, stambenog prostora u Izdajem djevojkama 066/679-335; 216-806. Prodajem nov skuter, tel.
prije okretnice busa, [u{warima, tel. 066/752- dvokrevetnu sobu sa cen. 065/491-112.
Prodajem vikendicu na
predvi|en objekat za izgradwu 301. grijawem blizu Pravnog i glavnom putu Bawaluka- Prodajem o~uvanog ”juga”
povr{ine 500 m 2 , cijena Prodajem plac od 700 m 2 , Ekonomskog fakulteta, tel. Jajce, prije mosta u Kara- sa ugra|enim plinom, reg-
13.000 KM, tel. 065/530-064; naseqe Tuwice u Bawaluci, 065/821-399; 066/817-939. novcu, tel. 065/955-895. istrovan prije 30 dana, tel.
066/497-777. 40 m od Prijedorske ceste sa Izdajem dvokrevetnu sobu Prodajem vikendicu, dunum 051/532-426.
Prodajem povoqno plac projektom i prikqu~cima, studentkiwama, upotreba zemqe, struja, asfalt, voda, Prodajem ”reno 9” dizel, u
povr{ine 700 m 2 , asfalt, tel. 065/288-628. kuhiwe i fri`idera, tel. 8 km od grada Bawaluke, pa- odli~nom stawu, reg-
voda, kanalizacija, u blizini Prodajem plac u Trnu, 051/464-458. piri uredni, tel. 051/318- istrovan do 25.5.2010. go-
trofazna struja, ul. Franca vlasni{tvo 1/1, dozvoqena Izdajem namje{tene sobe 829. dine, tel. 066/752-301.
[uberta, naseqe Lau{, tel. gradwa, tel. 065/251-263. nova gradwa, centralno gri- Prodajem vikendicu na Skuter ”jamaha 125”, 94.
051/437-862. jawe, kablovska TV, tel.
Prodajem plac na Pa- glavnom putu Bawaluka - istekla registracija, 110
Prodajem dunum zemqe, a prikovcu 450 m 2 sa UT 051/214-120; 065/192-221. Jajce, prije mosta u Kara- KS, o~uvan, 850 KM, tel.
mo`e i vi{e na Star~evici, uslovima, papiri uredni, Izdajem sobu sa kupatilom novcu, tel. 051/303-038; 065/696-380.
ul. Starog Vujadina, 2,5 km od tel. 065/251-544. dvojici studenata nepu{a~a, 051/307-514. Prodajem ”reno” 18 (1983)
kafi}a "Voks", povoqno za
vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem 2 dunuma zemqe naseqe Borik, tel. 065/878- IZDAVAWE registrovan 2009. regis-
1/1 Lau{ (Ko`ara), mo`e 614. tracija istekla, zvati oko
Prodajem devet dunuma Izdajem vikendicu u
najmawe 1/2 dunuma, tel. Izdajem sobu sa kupatilom, Kne`evu 4+1, le`aj, cijena 20 ~asova, tel. 051/300-551.
zemqe u Tro{eqima od 066/897-469. poseban ulaz, Rosuqe, tel. 50 KM dnevno, tel. 065/811- Prodajem ”ford fijestu”,
Topole, 3 km, tel. 051/755-436;
Prodajem, mijewam sedam 051/351-062. 058. novembar 93. malo
066/360-888.
Prodajem plac povr{ine 740
placeva u Kuqanima (770- Izdajem sobu sa kupatilom, MOTORNA havarisana, registrovana do
m 2 u Kuqanima u nasequ
950m2) struja, voda, telefon poseban ulaz, centralno VOZILA novembra 2010. godine, ci-
Domi}i, cijena 15.000 KM, 1/1, tel. 065/632-874; grijawe, Nova varo{, tel. PRODAJA jena 2.000 KM, tel. 065/875-
065/839-767. 065/663-429; 051/303-073. 135.
tel. 051/437-934; 065/763-941. Hitno prodajem ”krajsler”
Prodajem plac, 1.000 m2, u Izdajem sobu na kra}e vri- limuzinu crne boje, au- Prodajem ”golf 2”, 1300
Prodajem zemqi{te, 1.200 m2
Kla{nicama, blizu novog jeme u Obili}evu, tel. tomatski mjewa~, ko`na kubika benzin + gas, reg-
na asfaltu u ^esmi Gorwoj,
autoputa, cijena povoqna, 051/453-017; 066/996-002. sjedi{ta, potpuno ispravan, istrovan, crvena boja u
tel. 051/437-934; 065/763-941.
tel. 065/803-315. Izdajem jednokrevetnu sobu registrovan, odli~no iz- odli~nom stawu, papiri
Prodajem plac 1.000 m 2 sa uredni, cijena 2.800 KM,
dva monta`na objekta, zelena ZAMJENA |aku ili studentu gleda, cijena 1.000 evra, tel.
tel. 065/620-577; 066/810-
(nepu{a~u) u centru grada, 387 66/397-497.
ograda, vo}e, 500 m od bazena Vla{i} (Babanovac - selo 487.
Lakta{i, tel. 051/308-686. Mudrike) zemqi{te 3.000 m2
tel. 066/785-849. Prodajem “golf 2” TD,
Izdajem mu{karcu sobu sa god. proizvodwe 1989, u do- Prodajem nov skuter, tel.
Prodajem mawe placeve na i 16.000 m 2 , zamjena za 065/491-112.
okolinu Bawaluke, mo`e i grijawem, poseban ulaz, cen- brom stawu, registrovan
po~etku Jakupovaca, blizu
tar, Obili}evo, tel. 23.3.2010, tel. 065/428-446. Prodajem ”ford fijestu”,
novog autoputa, cijena povo- prodaja, tel. 051/437-934;
qna, tel. 066/467-752. 065/763-941. 051/462-986. “Mercedes 220” CDI 2000. g. p. 1991, crna, troja vrata,
god., ful oprema, ekstra 1,1, benzin, u dobrom stawu,
Veoma povoqno prodajem Mijewam 16 dunuma zemqe Izdajem dvokrevetnu sobu
stawe, mo`e i pod garan- registrovana, Bawaluka,
mawe placeve u Jablanu, u Lakta{ima, uz rijeku za dvije djevojke, upotreba
ciju, tel. 065/510-186. tel. 066/469-299.
hitno, mo`e dogovor, tel. Vrbas, za stan u Bawaluci kuhiwe i kupatila - stam-
bena zgrada naseqe Prodajem autoprikolicu Prodajem ili mijewam za
065/613-849. ili Lakta{ima, tel.
Obili}evo, tel. 065/846-196. “sabatijer” sa poklopcem, jeftinije ”pe`o 307” hdi,
Prodajem 1,5 dunama zemqe 066/839-737. dizel, 2002. godine, tel.
Izdajem dvjema djevojkama tel. 065/971-583 i 065/410-
sa podumentom cijena 30,000 KIOSCI 065/528-247.
dvokrevetnu sobu u stam- 485.
KM nalazi se u Kla{nicama ,
PRODAJA benoj zgradi (cijena po “Golf 2” 83 godina, is- Prodajem (mijewam)
blizu novog autoputa, tel.
osobi 135 KM) Obili}evo, tekla registracija, u do- ”lan~u temu” 2.0, '88. g. p.,
00381 62/593-027.
Prodajem kiosk, {irina tel. 065/846-186. brom stawu 2000 km, metalik, cijena 1.950 KM,
Prodajem mawi plac u 2,10 du`ina 1,60 visina tel. 065/938-401.
Izdajem dvjema u~enicama Prwavor, tel. 065/037-119.
Lazarevu, blizu ”Intereksa”, 2,40 ima izolaciju, lako
cijena 60.000 KM, tel. namje{tenu sobu u stanu sa Prodajem nov trka}i bi- Prodajem ”opel omegu” 2.2,
prenosiv, cijena 1000 KM, cikl ”rog” deset brzina, 2002. g. pr. registrovana,
065/288-628. centralnim grijawem i
tel. 066/302-372. upotrebom kuhiwe, tel. tel. 065/491-112. ful oprema, mo`e i zamjena
Prodajem plac kraj Vrbasa Prodajem ili izdajem za gra|evinski materijal,
650 m2 i devastiran objekat, 065/773-403; 051/437-794. Prodajem ”opel tigru” 1.4
kiosk u tr`nom centru Izdajem lijepo namje{tenu 2005. crvena, dvosjed, kabri- tel. 065/513-795.
cijena 35.000 KM, tel.
”Kastel” u Boriku, tel. dvokrevetnu sobu sa olet, kao nov, prvi vlasnik, Prodajem ”fijat uno”
066/264-138.
065/989-126, 065/826-945. odli~nim grijawem u ful operma klima, tel. 1986, 1.300 cm3, 48 KW, tel.
Prodajem vi{e lokacija za
gradwu stambeno-poslovnih i SOBE nasequ Nova varo{, tel. 065/040404. 051/225.240; 065/537-290.
poslovnih objekata u u`em i IZDAVAWE 065/530-861; 051/315-890. Prodajem ”zastavu 128”, Prodajem ili mijewam
{irem podru~ju grada, tel. VIKENDICE godi{te '90, u voznom stawu, ”mercedes 124” 250 D, god-
065/511-121. Izdajem sobu jednoj ili dv- PRODAJA bijela boja, tel. 051/306-834; ina 1987. u ekstra stawu,
jema djevojkama, tel. 065/546- 065/931-333. tel. 065/464-969.
Prodajem gra|evinske
placeve u naseqima Trn i 658. Prodajem mawu vikendicu Prodajem kompletan ”reno Prodajem mercedes 124, 250
Zalu`ani, tel. 065/511-121. Izdajem mu{karcu sobu, i dunum zemqe, 1/1, Drago~aj 4 GTL”, motor sa mjewa~em, D, 1987. godi{te u ekstra
grijawe, poseban ulaz, ku- - Gradina, tel. 065/097-158. u odli~nom stawu, dajem stawu, tel. 065/464-969.
Prodajem plac u
garanciju, tel. 066/896-438.
[u{warima i 1.605 m 2 i patilo, centar Obili}evo, Prodajem vikend ku}u, dva Prodajem ”fijat” 126
sedam dunuma zemqe u B. Luka, tel. 051/462-986; dunuma zemqe, vo}e, sve u Prodajem ”reno lagunu” ”bis” reg. do 17.7.2010.
Jakupovcima, voda, struja, 066/617-682. ogradi, Aleksi}i 2004, 19 BCI, ful oprema, peglica, tel. 066/863-909.
40 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

Prodajem ”mercedes 190”, namje{taj, elektroagregat cijena po dogovoru, tel. vrste kurseva za rad na tima, vr{im pripreme za
dizel u dijelovima, tel. za struju, hidrofor za vodu, 051/314-046; 066/285-525. ra~unarima. Organizujemo i popravne, prijemne ispite i
065/218-600. motornu prskalicu, sto sa Prodajem ko`nu garnituru kurs za kwigovodstvo. takmi~ewa, tel. 051/465-
Prodajem gume 255-55-R19, dva brenera i drugi alat za u odli~nom stawu, tel. Ulica Save Mrkaqa 2, kod 553,066/430-105.
tel. 065/931-383. doma}instvo, tel. 051/532- 065/537-298. Biroa za zapo{qavawe. Potreban majstor metalo-
426. Zvati svaki dan, tel. prera|iva~ radi izrade
Prodajem van brodski Prodajem dva {poreta na
Prodajem profesionalni 051/213-088; 065/520-223. prese od niklovanog mater-
motor "tomos - 18 duga OS", drva "smederevac", tel.
kompletan, 91. g.p., ispravan, ugostiteqski {poret, "igo" 066/641-405. Dajem instrukcije iz ijala za cije|ewe suncokre-
Gradi{ka, cijena 600 evra, Qubqana, kombinacija matematike i engleskog os- tovog uqa, zapremine 6 kg,
Prodajem ve{-ma{inu uvoz
tel. 065/891-792. plin - struja, tel. 065/588- novcima i sredwo{kol- namjena ku}noj radioni~koj
iz Wema~ke, tel. 065/931-
889. cima, povoqno, tel. proizvodwi, tel. 053/224-
Prodajem ”pe`o 405” benz- 383.
Profesionalni kafe 051/437-407; 065/895-931. 819.
inac, stranac, u dijelovima, Prodajem vise}e kuhiwske
tel. 065/218-600. aparat "Prodeks", 3-grupe, Nastavnik engleskog [vajcarska kompanija
elemente (tri dupla i jedan
ispravan, hitno 600 KM, jezika daje ~asove djeci i treba predstavnike za svoje
Prodajem kuku za ”golf 2” , ladi~ar), 250 KM, tel.
Bawaluka, tel. 066/532-379. odraslima, tel. 066/129-558. proizvode (tema zdravqe)
obi~na, tel. 065/742-388. 065/360-724; 052/233-550.
Izdajem u centru vi{enam- Mawe ku}ne poprvke na podru~je Bawaluka,
Prodajem gume 215-65-R 16,
jenski lokal 40 m2 + 10 m2, USLUGE inst. i aparatima, dolazim Gradi{ka, Lakta{i,
osam komada, povoqno, tel.
terase, tel. 066/264-693. OSTALO po pozivu, Gradi{ka, tel. Kozarska Dubica, tel.
065/931-383. 065/642-094.
065/891-792.
MA[INE I GRA\EVINARSTVO
Vodoinstalater izvodi sve
ALATI PRODAJA Ovla{teni prevodilac - Profesor engleskog
sitne vodoinstalaterske
stalni sudski tuma~ za engleski jezika daje ~asove i in-
PRODAJA i ruski jezik. Prijem dokume- radove, tel. 065/875-684.
Prodajem armiranobe- nata od 8 do 20 ~asova, tel.
strukcije, prevod tekstova i
Prodajem magnet za 38765/535-820, 063/988-650. dokumenata, sudski tuma~ - Usluga prawa i su{ewa
tonske stubove raznih
plo~asto `eqezo, tel. prevodilac, tel. 065/938- svih vrsta tepiha, po
du`ina za mre`u i
065/931-383. 401. potrebi prevoz obezbije|en,
bodqikavu `icu, tel. Pronala`ewe podzemnih
Prodajem i servisiram nove 051/388-094; 066/252-990. Izvodim sve vrste masa`a tel. 051/371-700; 065/885-
voda, bu{ewe bunara, rad na 944.
privredne i poqoprivredne i kineziterapijskih proce-
Prodajem gradili{te 920 podru~ju BL, KD, Prijedora,
ma{ine za vo}e i povr}e, dura kod hroni~nih i degen- VKV moler brzo,
m2, u Vrbawi blizu Zelenog Gradi{ke, Prwavora, Der-
kombinovane stolarske erativnih stawa, tel. kvalitetno i povoqno kom-
vira, tel. 464-458. vente, dvadesetogodi{we
ma{ine i druge alate za 066/268-938. pletan moleraj, tel. 051/482-
Prodajem polovnu stolar- iskustvo u radu, tel.
doma}instvo, tel. 051/532- 249, 066/286-594.
iju, dva prozora, 140h140 i 38765/952-183. Popravqam okvire
426.
dvoje balkonskih vrata, tel. nao~ara, svih vrsta, brzo i Pravim sve od `eqeza,
Punionica ”koka-kole”, Intenzivni kursevi engleskog kvalitetno Aleja svetog ograde nadstre{nice,
051/454-524. i ruskog jezika, tel. 38765/535-
”fante”, ”radenske”, Save br. 16, tel. 051/318-227. stala`e, gara`na vrata,
”{vepsa”, 200 l/~, kompletna, MOBILNI 820, 066/497-868.
za{titne re{etke, natkri-
original, recepti, 2.700 KM, TELEFONI Elektri~ar vr{i zamjenu
dotrajale elektroopreme, vam balkone, tel. 065/600-
Bawaluka, tel. 065/518-850. PRODAJA Izvodimo molerske radove
993.
profesionalno, 25 godina popravqa stare i ugra|uje
Prodajem grafi~ku presu, Mobilni telefoni, iskustva, tel. 38765/773-852, nove elektroinstalacije, Vodo i elektrousluge,
{irina vaqka 70 cm, du`ina polovni, o~uvani, dijelovi, 051/311-263. tel. 065/418-878. radovi, popravke, inter-
prese 100 cm, tel. 065/621- displeji, servis, garancija, foni, od~epqavawe odvoda,
baterije, maske, puwa~i, Stolar na licu mjesta
017. Potrebna mla|a `enska osoba moleraj, tel. 065/882-511,
Bawaluka, tel. 066/138-032. radi popravke stolarije, za spremawe stana, peglawe
Prodajem trofazni el. namje{taja i roletni. Stak- ve{a, sve ostalo po dogovoru, 438-116.
motor sa prirubnicom 7,5 Nokija E66I, klizni lim stolariju, tel. 051/281- tel. 065/245-613; 3238 G. Hidrobiolog vr{i usluge
KW, 2.900 obrtaja, tel. skoro nov, i samsung empo- 470, 065/562-149. u ribarstvu, ispitivawa
065/931-383. rio armani, ekskluzivac, Dajem instrukcije iz kvaliteta vode i koli~ine
povoqno, tel. 066/659-817. Kucam maturske, semi-
Prodajem ma{inu za spa- narske, diplomske i magis- matematike, informatike, prirodne hrane, tel.
jawe slikarskih lajsni i MUZIKA tarske, kwige, {tampam, engleskog jezika svim uzras- 065/597-029.
ma{inu za isijecawe karton- PRODAJA narezujem na CD, tel. tima, povoqno, tel. 051/437-
GARDEROBA
skog paspartua, tel. 065/074- 065/984-971. 407; 065/895-931.
PRODAJA
826. Prodajem harmoniku 96 Kucawe seminarskih i Autoprevoznik vr{i us-
Prodajem cirkular za basova, osam registara i drugih stru~nih radova, luge prevoza kombi vozilom, Prodajem mu{ku i `ensku
rezawe - motor 3 KW, tel. harmoniku "veltmajster" 60, priprema za {tampu kwiga, tel. 065/034-768. ko`nu jaknu, dobro o~uvane,
065/621-017. 8 registara u ispravnom bro{ura, priru~nika, Popravak i nadogradwa cijena 30 KM po komadu,
Prodajem tokarski stroj
stawu, tel. 065/206-060. stru~nih ~asopisa i novina, gumenih PVC poliesterskih tel. 065/462-880; 051/433-
morando "potisje ada" i alat, APARATI ZA izrada kalendara, viz- ~amaca, kajaka, povr{in- 222.
DOMA]INSTVO itkarti i sl., tel. 065/930- skih bazena, jogija, rib-
tel. 065/646-013. Prodajem i izdajem
KUPOVINA 031 ili 066/119-221. arskih odijela, tel.
Prodajem osovinu sa 065/990-944. vjen~anice sa kompletnom
le`ajevima za veliki cirku- Kupujem mawi zamrziva~ Postavqawe kerami~kih opremom, tel. 065/491-942;
lar, tel. 051/303-378. ili konbinovani plo~ica i kompletna Prevoz selidbe kaminom u 065/642-920.
fri`ider, tel. 065/442-965. sanacija kupatila, povoqno zemqi i inostranstvu sa
Prodajem ma{inu za i brzo, tel. 066/338-840. radnicima ili po dogovoru, RAZNA ROBA
ma{insko malterisawe, tel. NAMJE[TAJ
Povoqno kucam diplomske, odgovorno i povoqno, tel. PRODAJA
065/034-768. PRODAJA
seminarske, magistarske i 065/317-840; 063/541-688.
Prodajem stubnu bu{ilicu maturske radove, tel. Profesor matematike daje Prodajem P4 sa LCD mon-
za metal ”Metalac” SB'26 Prodajem dva masivna itorom cijena 160KM. In-
kau~a, regal i stoli} sobni, 065/615-028. ~asove sredwo{kolcima i
profesional, ispravna, studentima ekonomije, staliran windows XP i
tel. 051/463-204. Dimwa~ar, ~istim
”MK-2”, kao nova, tel. priprema maturante za pri- prate}i programi. Garan-
Prodajem namje{taj dimwake i pe}i za cen-
061/473-481. jemni ispit za fakultet, cija tri mjeseca, tel.
(dvokrilni ormar, regal i tralna grijawa, povoqno,
Prodajem pumpu za cisternu tel. 051/483-144 i 065/670- tel. 051/217-260; 065/837- 38766/814-691.
sto), zvati poslije 15
preko kardana, tel. 065/931- ~asova, tel. 051/301-132. 639. 295. Prodajem OSB plo~e de-
383. Profesor engleskog Dajem ~asove na harmonici bqine 18 mm, tel. 387
Prodajem ugaonu garnituru 65/539-888.
Prodajem prevrta~ za si- za le`awe i sjedewe, jezika daje ~asove i prevodi i sintisajzeru, na programu
jeno, tel. 065/931-383. fri`ider, {poret elek- tekstove, tel. 065/229-553, su narodne pjesme i kola, Prodajem aluminijumski
Prodaje nov cjepa~ za drva, tri~ni, tel. 051/354-543. 051/467-148. Bawaluka, tel. 051/303-011. radijator 20 ~lanaka, tel.
osam tona, trofazni, tel. Tapetar - presvla~im Pravim sve od gvo`|a, cer- 352-707.
Prodajem dvije ek-
065/566-954. skluzivne stilske ko`ne kau~e, ugaone garniture, ade, tende, stela`e, natkri- Prodajem pe} za grijawe,
UGOSTITEQSTVO garniture, bivoqa ko`a, kafi}e i sav tapacirani vam balkone, gara`na vrata, tel. 352-707.
namje{taj, povoqno, tel. za{titne re{etke itd., tel.
PRODAJA tik drvo, ru~ni rad, tel. Prodajem kasa pultove za
065/896-422. 065/817-021. 065/600-993. markete sa komplet insta-
Prodajem vi{e novih Prodajem dvosjed od eko [kola ra~unara ”Giga Dajem ~asove iz matem- lacijom, pokretna traka,
stvari - ugostiteqski ko`e, nije na razvla~ewe, Computers” organizuje sve atike u~enicima i studen- bijela boja, tel. 065/896-422.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 41

Prodajem grobnicu sa {est 065/927-086. Prodajem slike Omer i `enske osobe radi ~uvawa po osobi, tel. 00385/22-440-
mjesta, "Sveti Pantelija", Prodajem plasti~ni ~amac Mersad Berber crte` ' 72, djece na du`i period u 282.
tel. 051/319-451; 065/514-227; sa motorom od ~etiri 84 god., tel. 066/897-469. Bawaluci, tel. 065/412-112. Pravi izbor, apartmani
051/216-067. "kowa", tel. 051/371-172. Prodajem komplet stru~ne Potrebni saradnici za an- "Bijela" sa 4 zvjezdice, 5 m
Radim metalne ograde, Prodajem baletanke, ”Jugo- literature "In`ewersko- ketirawe tr`i{ta, oblast od pla`e, vlastiti parking,
kapije, gara`na vrata, nad- plastika” - Split, crne i tehni~ki priru~nik" (6 osigurawe, tel. 065/932-539. TV satelit, klima, kom-
stre{nice, zatvaram balkone bijele, brojevi od 27 do 41, kwiga, izdawe "Rad" Potrebne radnice za pro- pletno opremqeni, tel.
i ostalo od metala, tel. veoma povoqno, tel. 065/794- Beograd), 100 KM, tel. daju kozmetike, tel. 065/564- +38268/257-743.
051/463-329; 066/257-534. 702. 065/819-819; 052/233-550. 003. Vodice ( kod [ibenika)
Prodajem auto-prikolicu, Prodajem staru gra|u Prodajem {ator za 130 Potreban maniker i povoqno izdajem apartman
ru~na izrada, tel. 065/411- du`ina do 9 m jelova, hras- osoba i {ator za 150 osoba, frizer sa najmawe pet god- za dvije do pet osoba u cen-
222. tova, ne{to rogova, 5 pro- tel. 051/280-912. ina radnog iskustva, plata tru Vodica, pet minuta do
Prodajem komplet svu zora, du`ina 180h125, krilo KU]NI na procenat, tel. 066/277- pla`e, povoqno, tel.
opremu za p~ele sa sanducima na krilo, cijena po dogov- QUBIMCI 987. 38751437880; 065/996-090.
i vrcalicom, tel. 065/955- oru, tel. 051/428-163; PRODAJA Potrebne radnice za rad u Vodice kod [ibenika, iz-
431. 065/468-312. kafi}u. Plata po dogovoru, dajem sobe sa upotrebom
Prodajem {tenad
Prodajem stolariju, crijep, Prodajem pleksigas, tel. 065/976-375. kuhiwe, blizu pla`a, cen-
wema~kog ov~ara od
oluke, gra|u, ogradu i ostali staklo, veli~ina 60h76, 5 tar grada, veliki parking,
odli~nih roditeqa ili mi- Potreban konobar u kafe-
materijal na ku}i 7,5h8,5 i mm debqina, providno, tel. cijena 80 kuna ili 10 evra,
jewam za {to mi treba, tel. baru u centru, tel. 051/212-
10h4 koju treba sru{iti, tel. 065/773-403; 051/437-794. tel. 00385/22-440-469.
066/829-204. 410.
065/534-727. Puwa~i za video-kamere, Izdajem sobe i apartmane
Prodajem mu{ku {tenad Potreban konobar ili
Prodajem strelice, pera i digitalne fotoaparate, mo- u Bijeloj iza hotela
bijeli ameri~ki eskimo, konobarica u kafe baru u
{piceve za pikado, veoma ”Delfin”, voda non-stop,
bitele sa problemom jedinstven u RS, sli~ni centru Bawaluke, tel.
kvalitetno, tel. 066/469-299. parking, klima i niz
puwewa, 30 KM, Bawaluka, samojedu, star dva mjeseca, 065/949-750. drugih pogodnosti, tel.
Prodajem alkatan cijevi, tel. 066/345-056. tel. 065/535-737; 051/307- Potrebna radnica pica- +382/31-683-379; +382/69-
dva cola, osam bari, za vodu, Prodajem prikolicu za mo- 685. majstor za rad u piceriji u 079-527.
za dovod ili odvod, po povo- tokultivator, povoqna ci- Prodajem {tence bernskog centru, sa iskustvom, tel. Izdajem apartmane u
qnoj cijeni, prodajem tro- jena i nekori{}ena je, tel. planiskog psa, Bawaluka, 065/540-309. Meqinama kod Herceg
fazni motor, jedan i po KW, 065/364-007; 050/213-587. tel. 065/902-087. PONUDA Novog, udaqeno od pla`e
2.800 obrtaja, tel. 065/206-
060.
Prodajem dva polovna pro- ZAPO[QAVAWE Tra`im hitno konobaricu 150 m sa cijenom od osam
zora, ku}na vrata sa
POTRA@WA u kafe-baru u Bawaluci, evra po osobi, tel.
Prodajem kamp prikolicu i {tokom, dva kau~a, dvije tel. 066/727-752. 0 0 3 8 2 3 1 3 4 8 1 2 5 ,
{ator za ~etiri osobe, tel. foteqe, hrastovo bure za Kompanija ”Cepter” 0038268678840.
065/805-530. rakiju, 85 l, TA pe}, or- TURIZAM
tra`i saradnike za kance- Povoqno izdajem apart-
Prodajem "Cepterov" biop- mari} za kupatilo sa dva IZDAVAWE
larijsku prodaju, profe- mane i sobe u Igalu,
tron - svjetlosna terapija za ogledala, nov drveni {ah, sionalna obuka besplatna, obezbije|en parking, tel.
brojna oboqewa, primjewiv u {oqu za kupatilo, umi- Qetovawe: Vodice, sobe sa
tel. 387 65/179-750. upotrebom kuhiwe, tel. 00382-31-332-547; 067/421-
ku}i, kozmeti~kom salonu, vaonik, tri nove ~esme, 805.
novo crijevo sa tu{ bateri- “Cepter” interna- 0038522440383 Ana.
ordinaciji - 50 odsto jef- cionalna kompanija tra`i Izdajem vikend ku}u Ze-
tiniji, tel. 057/321-540. jom, tel. 051/216-358; Izdajem turistima,
066/437-725. saradnike koji su komunika- |acima, studentima, rad- lenika pet minuta do mora
Prodaje se betonska grob- tivni, uporni, kreativni, automobilom.
Prodajem dva grobna nicima povoqno apartman i
nica za ~etiri sanduka na samouvjereni za prodavace, sobe u Igalu, mo`e i na Le`aj {est evra, sobe,
grobqu u Drakuli}u, tel. mjesta na grobqu Pavlovac, tel. 065/656-907.
Bawaluka, tel. 065/566-996. du`i period, zvati ujutro i kuhiwa i kupatilo, tel. 065/
051/380-798. Ozbiqna `ena zaintereso- popodne, tel. 0038231335144. 952 -967; 065/ 396-736;
Prodajem lova~ku pu{ku Prodaje se kamp ku}ica sa vana za ~uvawe djece, tel. 066/789-504.
tendom, {est metara, reg- Izdajem sobe i apartman u
marke ”{up” kal. 12h70 tip
istrovana, ful oprema, tel.
065/677-483. Igalu, 50 m od mora, cijena PONUDA
”haperles”, tel. 065/396-584. Tra`im ozbiqnu `enu za sedam evra po le`aju, tel.
065/513-795. Turisti~ka organizacija
Prodajem dobro o~uvana ~uvawe djece, Derventa, tel. 00382/696145231. Hilandar rganizuje pok-
dje~ija kolica, cijena 70 KM, Televizor "Elit" ekran 70 065/734-554.
cm, daqinski, i digitalni Iznajmqujem apartman u loni~ko putovawe u Ostrog
tel. 065/462-880; 051/433-222. Potrebna tri saradnika za Tivtu (5 le`ajeva) vrlo sa trodnevnim boravkom u
resiver, "Technikus", skoro
Prodajem nov trka}i bi- marketing obezbije|ena je povoqno, tel. 003823268392; Budvi 23.7.2010. godine, tel.
nov, daqinski, tel. 065/023-
cikl ”rog”, deset stepenskih obuka, napredak u karijeri, 003826299128. 051/465-210; 065/644-500.
467.
brzina, tel. 065/491-112. ekonomska i li~na nezavis- Izdajem apartman u LI^NI
Prodajem lova~ku pu{ku
Prodajem boksove za
nova, cijena 300 KM, tel.
nost, tel. 066/247-277. Vodicama za ~etiri osobe KONTAKTI
pra{ewe krma~a, tel.
051/424-797. Potrebne djevojke koje 35 evra, 4+1 40 evra, dr OSTALO
065/931-383. `ele pjevati narodne i Zdravko Bursa}, tel.
Prodajem kafe aparat i Tra`i se voza~ plave
Prodajem pelene za odrasle starogradske pjesme, pri- 00385917834961;
fiskalnu kasu, tel. 065/429- ”{kode” koji je 5.7. oko 15
do 70 kg, pet paketa po 30 pe- maju se i po~etnice, 0038522443739.
104. ~asova kod Poqoprivredne
lena = 150 komada, tel. Bawaluka, tel. 051/303-011. IZDAVAWE {kole vidio saobra}ajnu
051/463-204. Prodajem grobnicu sa
Organizaciji ”Dobri Vodice sobe u centru, nesre}u radi pravednog sv-
{est mjesta u Lazarevu -
Zbog selidbe prodajem sav medo” potrebne odgovorne upotreba kuhiwe, deset evra jedo~ewa, tel. 065/542-032.
Perduvovo grobqe, tel.
namje{taj, veoma jeftino, 051/308-686.
tel. 066/257-465.
Prodjem nov putni~ki
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Prodajem bagremovo koqe za kofer ”Pjer Karden” 20
ograde i vinovu lozu, vo}e, evra, tel. 065/304-187.
paradajz i pulceve za
gra|evinare, Bawaluka, tel. Prodajem punilicu za
kreme i masti, Du{ka Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
065/206-060.
Ko{~ice 22, tel. 065/526- putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Prodajem dje~iji krevetac 532; 051/213-177. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka
mo`e se pakovati za vo`wu u
Prodajem aluminijumske
automobilu, tel. 066/679-335; Tekst:
cijevi F 30 mm du`ina 3 m,
216-806.
tel. 066/216-765.
Prodajem su|e, stolove i
Prodajem ”vitafon”
{ator za izdavawe, tel.
kori{}en {est mjeseci, tel.
066/266-629.
051/355-288.
Prodajem pi{toq {est
Prodajem grobnicu beton-
italijanska "bereta", na
sku sa dva, tri i ~etiri
dozvolu, tel. 065/009-593.
mjesta, pravoslavno grobqe
Prodajem gliser sa Borik, Bawaluka, tel. Telefon:
prikolicom i motorom, tel. 066/494-024.
42 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Povreda me je omela da u proqe}nom dijelu sezone poka`em koliko


mogu, ali zato je sqede}a sezona moja.
Sport Nemawa Bilbija,
fudbaler Vojvodine

Debakl prvaka BiH u drugom kolu kvalifikacija za Ligu {ampiona

FOTO: AGENCIJE
“Orlovi“ napredovali dva mjesta
Na najnovijoj rang-listi FIFA reprezentacija
Srbije je napredovala dvije pozicije i sada se
nalazi na 13. mjestu sa 969 bodova, ~ime je izje-
dna~en najboqi dosada{wi plasman. Prva je
[panija sa 1.883 boda, druga je Holandija sa
1.659, a tre}i Brazil, koji je dosad bio na prvoj
poziciji. “Karioke“ imaju 1.536 bodova.

Radost fudbalera
Hapoela Tel Aviv
Srbija pora`ena od Bugarske
Reprezentacija Srbije u kriketu pora`ena je u dru-
gom kolu “Euro 20” turnira koji se igra u Skopqu od
Bugarske sa 110:123. Bugari su iskoristili prisus-
tvo devetorice Indijaca u svojoj ekipi da do|u do
pobjede. Srbija je u prvom kolu pora`ena od Velsa, Sarajevski @eqezni~ar u prvom me~u drugog kola kvalifikacija HAPOEL TEL AVIV 5 (5)
a sqede}i rival je Rusija.
pora`en u Tel Avivu od {ampiona Izraela sa 0:5 @EQEZNI^AR 0 (0)
TEL AVIV - Prvak BiH (Malta) - @ilina (Slova- Re no va (Ma ke do ni ja) 3:0 Strijelci: 1:0 Lala u 10, 2:0 [i-
@eqe zni ~ar pre trpio je ~ka) 1:0 (Vukanac 2), Meta- (Konstantinu 7. penal, 63, von u 12, Be{lija autogol u 28, 4:0
Lala u 31, 5:0 Lala u 38. minutu.
pravi debakl u prvoj uta- lurgs Lijepaja (Letonija) - Mo ra is 31), Ha po el Tel Stadion: Blumfild u Tel Avivu.
kmici drugog kola kvali- Spar ta Prag (^e {ka) 0:3 Aviv (Izrael) - @eqezni- Gledalaca: 12.000.
Fudbalski reprezentativac Srbije Ivica Sudija: Mark Klatenburg (Engleska)
fi ka ci ja za Li gu (Kadlec 37, Vilfrid 51, 58), ~ar (BiH) 5:0 (1:0 Lala 10, 7.
Dragutinovi} odlikovan je ordenom Svetog
{ampiona. Sarajlije su na Salcburg (Austrija) - Tor{a- 31, 38, [ivon 12, Be{lija @uti kartoni: Bogi~evi}, Gan~ev
Save drugog stepena. Wemu je to priznawe do- (@eqezni~ar).
stadionu “Blumfild“ u Tel un (Farska Ostrva) 5:0 (Za- autogol 28), Dinamo Zagreb
dijelio Sveti arhijerejski sinod Srpske pra- Igra~ utakmice: Maran Lala (Ha-
Avivu pora`ene od izrael- rate 21, Jan~er 43, Ulmer 46, (Hrvatska) - Koper (Slove- poel Tel Aviv) 8.
voslavne crkve, na prijedlog episkopa
skog {ampiona Hapoela sa Valner 63, Hirlender 80). nija) 5:1 (Manyuki} 31, 63,
mile{evskog Filareta. HAPOEL TEL AVIV: Ben [anan -,
0:5 i sa malim {ansama ~e- Slepi~ka 38, Samir 77, Eto Da Silva 7 (od 65. minuta Fransman
Brazilac Aleks Dionisio de Karvaqo nala- kaju revan{ koji }e se odi- SARAJLIJE 82’ - Bubawa 11), Bohemijans -), [ivon 7,5 (od 74. minuta Mare -),
deklasirane za 28 [ehter 7,5, Badir 6,5, Vermut 7, Ze-
zi se na probi u Crvenoj zvezdi. Kako sada grati 21. jula na stadionu Dablin (Republika Irska) - havi 7, Lala 8 (od 56. minuta Roki),
stvari stoje, on se na Pohorju ve} nametnuo “Ko{evo“. minuta TNS (Vels) 1:0 (Brenan 66), Ben Dajan 7, Kende 7, Xadin 7. Tre-
Osim ovog susreta odi- si no} su igra li: Akto be ner: Eli Gutman.
{efu stru~nog Crvene zvezde Ratku Dostani- @EQEZNI^AR: [ehi} 6, Radova-
}u i o~ekuje se da sqede}ih dana potpi{e grano je jo{ deset utakmica, Levadija Talin (Esto- (Kazahstan) - Olimpi Rusta- novi} 5, Bogi~evi} 5, Savi} 5, Zeba
ugovor. a najve}a iznena|ewe prire- nija) - Debrecin (Ma|arska) vi (Gruzija), BATE Borisov 5 (od 46. minuta Gan~ev 5), Stani} 5,
Vi{}a 5, ]ulum 5 (od 46. minuta
dila je Birkirkara sa Malte, 1:1 (Nemelo 58 - Reze{ 90), (Bjelorusija) - Hafnarfjor- [vraka 5), Be{lija 5, Mesi} 5, Po-
koja je pobijedila slova~ku AIK ([ved ska) - @e nes dur (Island), Ekranas (Li- povi} 5 (od 88. minuta Rov~anin -).
@ilinu sa 1:0. E{ (Lu ksem burg) 1:0 (En - tva ni ja) - HJK Hel sin ki Trener: Amar Osim.
Re zul ta ti i stri jel ci: gblom 57), Li teks Lov ~e (Finska), [erif Tiraspoq
Foto dana Inter Baku (Azerbejyan) - (Bugarska) - Rudar Pqevqa (Moldavija) - Dinamo Tira- (Jermenija), Linfild (Sje-
Leh Po znaw (Poqska) 0:1 (Crna Gora) 1:0 (Popov 8), na (Al ba ni ja), Par ti zan ver na Ir ska) - Ro zen borg
(Vi{warek 47), Birkirkara Omonija Nikozija (Kipar) - (Srbi ja) - Pju nik Je re van (Norve{ka).

[teta za Zvornik i Srpsku


U Komisiji za sport i kulturu sa `aqewem smo cija i klubova u Zvorniku. Treba znati da u na{oj
primili informaciju o odustajawu Fudbalskog op{tini egzistira ~etrdesetak klubova iz raznih
kluba Napredak iz Doweg [epka od u~estvovawa sportova. Imamo prvoliga{e u rukometu, ko{ar-
u Prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Sma- ci, odbojci, {ahu, kuglawu... U xudu, tekvondou,
tramo da je to velika {teta za fudbal ne samo u karateu, klubu sportova na vodi i atletskom klu-
zvorni~koj i okolnim op{tinama ve} i za Repu- bu imamo odli~ne takmi~are, kako ekipno tako i
bliku Srpsku u cjelini. S obzirom na to da Zvor- pojedina~no, a malo je sredstva da se svima pomo-
nik ove godine obiqe`ava zna~ajan jubilej - 600 gne.
godina postojawa, bilo je posebno va`no da uz [to se Napretka ti~e, {teta je da ovaj klub ne-
Milan \oki}, ekipu Drine, koja je prvi put osvojila titulu }e po tre}i put zaigrati u Prvoj ligi. U Dowem
prvaka Republike Srpske, i Napredak, kao drugi [epku postoji odli~an teren, me|u najboqima u
predsjednik klub po zna~aju i rezultatima u op{tini, zaigra u Republici Srpskoj, dosta fudbalskih entuzijas-
Komisije za sport Prvoj ligi. ta, zadovoqavaju}i infrastrukturni objekti.
i kulturu op{tine Komisija je prilikom raspodjele sredstava iz Organizacija kluba je na najvi{em nivou, ali je
op{tinskog buxeta dodijelila Napretku onoliko jedino limitiraju}i faktor onaj, finansijski.
Zvornik koliko je objektivno mogla, uva`avaju}i priliv i U Op{tinskoj komisiji i mi svi qubiteqi
dosada{we rezultate kluba i rang takmi~ewa. sporta i fudbala posebno se nadamo da }e do}i
O~igledno je da taj iznos nije bio dovoqan da eki- boqi dani za finansirawe sportskih klubova,
Op{tinski "kola~" od 500 pa iz Doweg [epka zapo~ne jo{ jednom takmi- pa i Napretka i da }e se ovaj renomirani klub
U glavnom gradu Urugvaja prire|en je veli~anstven do~ek za hiqada maraka ni izbliza ne
nacionalni tim, koji je na Svjetskom prvenstvu osvojio ~et- ~ewe u najve}em rangu Republike Srpske. ponovo boriti i izboriti za status prvoliga{a
vrto mjesto. Najve}e ovacije dobio je najboqi igra~ Mundija- zadovoqava zahtjeve spor- Op{tinski #kola~# od 500 hiqada maraka ni iz- Republike Srpske i dugo ostati u ovom rangu ta-
la Diego Forlan. tskih organizacija bliza ne zadovoqava zahtjeve sportskih organiza- kmi~ewa.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 43

Fudbaleri bawalu~kog BSK-a u punom trena`nom procesu

Dragi{i} radi sa 25 igra~a


U prelaznom roku napustila su nas {estorica igra~a, ali, s druge strane, u klub su stigle novajlije koje }e poku{ati da se
uklope u sistem rada i, ako zadovoqe, s wima }emo dogovoriti saradwu, rekao Zoran Dragi{i}
PI[E: MILAN ZUBOVI]
milanz@glassrpske.com
BAWALUKA - Fudbale-
ri BSK-a po~eli su s pri-
pre ma ma za pred sto je }u
sezonu koja po~iwe 14. av-
gusta, a {ef stru~nog {ta-
ba Zo ran Dra gi {i}
trenutno ima na raspola-
gawu 25 igra~a, od kojih bar
za petoricu ne}e biti mjes-
ta u timu.
- Zasad radimo bazi~ni
dio priprema. Prvenstveni
ciq je sticawe snage, a ono
{to je najva`nije je to da
nemamo povrije|enih igra~a
i svi su u punom trena`nom
procesu - izjavio je Dragi-
{i}.
“Romanti~are“ su u pre-
laznom roku napustila {es-
to ri ca igra ~a: Si ni {a
Mar~eti} (oti{ao u Borac),
Nenad Novakovi} (Rudar, Ve-
lewe), Nik{a Dimitrijevi}
(Suhopoqe), Danijel \uri}
(@u pa Mi lo sav ci), Sa vo
Milojevi} (Qubi}), dok je
Milenko Devu{i} zatra`io
ispisnicu iz kluba.

SR\AN
Karanovi}
trener golmana
- U prelaznom roku na-
pus ti la su nas {es to ri ca Milenko Devu{i} zatra`io ispisnicu FOTO: GLAS SRPSKE Kontrolne utakmice
igra~a, ali, s druge strane, u kojem u radu s golmanima po- Savki} i Male{evi} iz Mo- pripreme van Bawaluke, od U toku priprema za predstoje}u sezonu planirano je da fu-
klub su stigle novajlije koje ma`e nekada{wi ~uvar mre- dri~e te Balaban iz Qubi}a. toga zasad nema ni{ta te }e- dbaleri odigraju nekoliko kontrolnih utakmica, a potvr|e-
}e poku{ati da se uklope u `e BSK-a Sr|an Karanovi}. Trenutno nije planirano da mo sav posao odraditi u gra- no je i u~e{}e na turnirima u Gradi{ci i Bawaluci. Prvu
sistem rada i ako zadovoqe, U tim sa “^aira” stigli na pripreme odu izvan grada. du, gdje treniramo dva puta provjeru “romanti~ari“ bi trebalo da imaju sqede}e se-
s wima }emo dogovoriti sa- su Kremenovi}, Malinovi} i - Iako je postojala na- dnevno na na{em stadionu - dmice protiv gradskih rivala Naprijeda ili Vrbasa.
radwu - dodao je Dragi{i}, Gruji} iz bawalu~kog Borca, znaka da }emo otputovati na zakqu~io je Dragi{i}.

U prijateqskoj fudbalskoj utakmici Rudar Prijedor savladao novogradsku Slobodu sa 1:0 Nenad Kutla~i}
U potrazi za
Qeqak donio pobjedu anga`manom
NOVI GRAD - Prvoli- BIJEQINA - Biv{i fudbaler Modri~a Maksime Ne-
ga{ Republike Srpske Slo- nad Kutla~i} vratio se u rodnu Bijeqinu. Sada je slobo-
bo da u prvoj pro vje ri dan igra~, a karijeru }e najvjerovatnije nastaviti u nekom
do`ivjela je minimalan po- od klubova Premijer lige BiH.
raz (0:1) od premijerliga{a - Istekao mi je ugovor s Modri~anima. Nalazim se u zre-
Rudar Prijedora. Po spar- lim igra~kim godinama i mogu jo{ mnogo da pru`im, a na-
nom vremenu igralo se otvo- dam se da }u ka ri je ru nas ta vi ti u ne kom od klu bo va
reno i stvoreno je nekoliko Premijer lige BiH. Bilo je nekih razgovora, ali jo{ ni{ta
prilika na obje strane. “Ru- konkretno nisam dogovorio. Me|utim, do kraja prelaznog
dari“ sa Sane do{li su do roka ima jo{ dosta vremena i nadam se da }e biti prilike
pobjede u 88. minutu, kada je da ostvarim sada{we planove - rekao je Kutla~i}.
On je karijeru po~eo u Radniku, odakle je pre{ao u beo-
SLOBODA 0 (0) gradski Partizan. Kao pozajmqeni fudbaler igrao je Pre-
RUDAR PRIJEDOR 1 (0) mijer ligu BiH u ugqevi~kom Rudaru i Super ligu Srbije u
Strijelac: 0:1 Qeqak u 88. minutu. Banatu. Nekoliko sezona proveo je u rumunskom prvoliga{u
Stadion: “Mlakve“ u Novom Gradu. Panduriju i drugoliga{koj ekipi Vl~a, a zatim je branio
Gledalaca: 100. boje Modri~ana. I. S.
Sudija: Du{ko Buva~a (Novi
Grad).
Darjan Todorovi} tra`i novi klub
Pravac inostranstvo
SLOBODA: Drqa~a, Tica, Kera-
novi}, Luka~, Ilin~i}, [udi}, Je- Neboj{a [odi} (Rudar Prijedor) FOTO: ARHIVA
lisavac, Mustedanagi}, [adi}, poslije akcije koju je zapo~eo li {ansu nisu je iskoristi- tan da je pred wegovim igra-
Kolunxija, Zdjelar. Jo{ su igrali:
Arnes Brki} Anel Qeqak sa li, pri je sve ga na pla nu ~i ma jo{ mno go pa kle nih MODRI^A - Doju~era{wi ih i danas, ali `elim iza-
Majki}, Elijazovi}, Mar~eta, Po- fudbaler Modri~a Maksime brati najboqe rje{ewe. Tre-
povi}, Zec, Dizdarevi}, Umi}evi}, desetak metara iskosa s lije- odnosa prema igri - istakao treninga.
ve strane pogodio suprotan je {ef stru~nog {taba Slo- - U fazi smo rada u kojoj Darjan Todorovi} tra`i novi nutno sam u krugu porodice u
Antoni}, Babi}, Krivaja, Bundalo.
Trener Zlatko Jelisavac. ugao gola doma}ina. bode Zlatko Jelisavac. je ovaj susret pokazao da se anga`man. On je ranije nastu- Bijeqini i ovih dana o~eku-
RUDAR PRIJEDOR: Tripi}, [o- - Ova utakmica nam je do- na igra~ima jo{ osje}a umor. pao za @eleznik, Srem, Ra- jem da }u potpisati ugovor s
di}, Drqa~a, Staki}, Dragi}, Ko- {la rano, na po~etku pri- “RUDARI” Pru`ili smo priliku svim dni~ki iz Novog Beograda, jednom ekipom iz inostran-
va~evi}, Kiki}, @eri}, Ba{i},
pre ma, ali ni smo mo gli do trijumfa stigli kandidatima, a o~ekujem da podgori~ku Budu}nost, doboj- stva. Uslovi su primamqivi,
Kantar, Kecman. Jo{ su igrali: Ro- sku Slogu, a u redovima Mo- a razgovori su u zavr{noj fa-
di}, Podunavac, Pekija, Goli}, odbiti sportske prijateqe. u fini{u susreta }emo u narednom periodu, ka-
Za do voqan sam igrom u da se os vje `i mo, pru `a ti dri~ana je proveo pola godine. zi i zasad sve te~e po planu -
Muzgowa, Radivojac, Despotovi},
Pavi}, Stijepi}, Rokvi}, Marino- prvom po lu vre me nu, dok u Kormilar Rudar Prije- mnogo boqe igre - naglasio - Istekao mi je ugovor i sa- na gla sio je To do ro vi}, ne
vi}, Brki}, Qeqak. Trener Boris drugom igra~i koji su dobi- dora Boris Gavran je svjes- je Gavran. N. \. da razmi{qam kojim putem da `e le }i da ka `e o ko jem je
Gavran. krenem. Bilo je ponuda, ima klubu rije~. S. J.
44 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Bawalu~ki fudbaleri ve~eras (19.30, RTRS)

Pi{e:
Slavko
BASARA
Borac otvara novu
Borac je strast!
istorije
Kona~no smo do~ekali i taj dan! Fudbalski klub
Borac poslije vi{e od 18 godina ponovo }e zaigra- Pred nama je utakmica u kojoj mo`emo
ti na me|unarodnoj fudbalskoj sceni. mnogo da dobijemo. Protivnika ne
Duel Lozana - Borac ima prefiks istorijskog jer
}e prvi put poslije ratnih de{avawa bawalu~ki potcjewujemo, znamo svoj ciq. Imamo
fudbaleri zaigrati na najve}oj sceni. Potpuno za- `equ da zatresemo bar jednom gol
slu`no kao pobjednici Kupa BiH i tre}eplasirani
u Premijer ligi. Lozane kako bi posao u revan{u
Prema renomeu i ugledu koji je gradio vi{e od na na{em terenu bio olak{an,
osam decenija mukotrpno, Borcu je objektivno mjes-
to u Evropi. Pro{lo je mnogo vremena od kada grad rekao Trivunovi}
na Vrbasu nije bio na fudbalskoj mapi Starog kon- PI[E: SLAVKO BASARA
tinenta. cjewujemo, znamo svoj ciq.
basara@glassrpske.com
Qeto 2010. godine je posebno. Euforija se osje}a Imamo `equ da zatresemo
na svakom koraku, Borac je tema svih razgovora: u BAWALUKA - Poslije bar jednom gol Lozane kako
kafi}ima, parkovima, na ulici, u ku}ama, na spor- 18 godina pauze fudbaleri bi posao u revan{u na na{em
tskim borili{tima... To mo`e samo Borac! Borca }e danas (19.30 ~aso- terenu bio olak{an. @elimo
Bawalu~ka fudbalska strast je probu|ena. Borac va) u Lozani napisati novo da ispi{emo novu stranicu
ide uzlaznom linijom rehabilitacije, a Bawaluka poglavqe evropske pri~e. klup ske is to ri je. Svje sni
dobija novi sportski brend i imix. “Crveno-plavi“ }e igrati smo situacije jer je ovo pri-
U vremenu neima{tine i globalne svjetske krize, prvu utakmicu drugog kola lika za afirmaciju kako klu-
poreme}enih vrijednosti i qudske osionosti FK kvalifikacija protiv Lo- ba, Bawalu ke i Re pu bli ke
Borac je, zahvaquju}i grupi ozbiqnih i odgovornih zane. Bi}e to dvoboj osvaja~a Srpske, tako i nas fudbalera
qudi, uz pomo} grada Bawaluka i Vlade Republike Kupa BiH i finaliste naj- - istakao je defanzivac Vule
Srpske uspio da #isko~i# iz prosjeka i #zagolica# ma so vni jeg ta kmi ~ewa Trivunovi}.
fu dbal sku Evro pu. Evrop ska vi za je evo ci ra la [vajcarske. Poja~awe Borca iz Sara-
uspomene, pa mnogi sada pri~aju o klubu koji je ne- Pred polazak za [vajcar- jeva Milan Muminovi} je ta-
kada pobje|ivao Anderleht, Zvezdu, Partizan, Haj- sku ~arter letom Bawaluka - ko|e bio optimisti~an prije
duk, Dinamo... I najavquju novi uzlet. @eneva optimizam je vladao polijetawa za @enevu s aero-
Eh da ne bje{e rata... u taboru bawalu~kog premi- droma u Mahovqanima. Fudbaleri Borca ju~e ispred hotela u [vajcarskoj
Borac je klub evropskih manira i kao takav za- jerliga{a. Svi fudbaleri - Bez obzira na to {to je
Sadu na terenu pretvorimo u sve od sebe, cijela ekipa mo-
slu`uje da bude ~lan fudbalske porodice na{eg bili su raspolo`eni za pri- utakmica izuzetno va`na, ne
djelo. Nije tragedija ni izgu- ra da pru`i maksimum kako
kontinenta! ~u. smi je mo da stvo ri mo se bi
biti minimalno pod uslovom bi ostvarila povoqan rezul-
Naprijed Borac! - Pred nama je utakmica u breme optere}ewa. Poku{a-
da postignemo gol ili dva - tat jer }e u revan{u biti spe-
kojoj mo`emo mnogo da dobi- }emo da ono {to smo uvje`ba-
rekao Muminovi}. ktakl. Ipak, ne preska~emo
je mo. Pro ti vni ka ne pot - vali na pripremama u Novom
OTPUTOVALI obaveze i u [vajcarskoj }emo
nastojati da odigramo naj-
Malba{i}: Dobar i remi ~arter letom boqe {to znamo i umijemo.
Parovi drugog kola, Pomo}ni trener Borca i ~lan generacije koja je
Bawaluka - @eneva Vaqda }e i rezultat biti do-
prve utakmice posqedwi put nastupila u evrokupovima 1988. godine bar - istakao je ~uvar mre`e
kao pobjednik Kupa SFRJ (ako se izuzmu nastupi u Mi- Golman Asmir Avduki} Borca.
16.00: Vit Tbilisi (Gruzija) - Bawik Ostrava (^e{ka) tropa kupu) pred polazak u [vajcarsku je rekao: djelovao je smireno i stalo- Povratnik u Borac iz da-
16.00: Atiraj (Kazahstan) - \er (Ma|arska) - ^eka nas izuzetno te{ka utakmica u kojoj }e biti mnogo `eno prije puta za “zemqu si- lekog Irana Boris Raspudi}
17.00: Rabotni~ki (Makedonija) - Mika Jerevan (Jermenija) ra, ~okolade i satova“. ima mo`da najboqu formu
nadmudrivawa, nijanse }e da odlu~uju. Iskreno, bio bih
17.00: Tauras (Litvanija) - Apoel Nikozija (Kipar) - Moj zva ni ~ni de bi u jer je prije desetak dana za-
zadovoqan i nerije{enim rezultatom. Neka bude 0:0. Ali Borcu bi}e u Evropi. Rados- vr{io profesionalne obave-
17.00: Valeta (Malta) - Ruh Kor`ov (Poqska) to ne zna~i da }emo mi igrati na “iks”, naprotiv... Tra-
17.30: OFK Beograd (Srbija) - @odino (Bjelorusija) tan sam zbog toga, ali ujedno ze u Aziji.
`i}emo na{u {ansu - kazao je Malba{i}. to je i dodatna obaveza. Da}u - [vajcarci su za nas ne-
18.00: Ventspils (Letonija) - Teteks (Makedonija)
18.00: Baku (Azerbejxan) - Budu}nost (Crna Gora)
18,00: Zestafoni (Gruzija) - Dukla (^e{ka)
18.00: Honka (Finska) - Bangor (Vels)
18.00: Dinamo Minsk (Bjelorusija) - Silame (Estonija) Premijer Republike Srpske ispratio igra~e u [vajcarsku
18.00: Austrija Be~ (Austrija) - [iroki Brijeg (BiH)
18.00: Elfsborg ([vedska) - Iskra [tal (Moldavija)
18.00: Olimpija Balti (Moldavija) - Dinamo B. (Rumunija)
Dodik po`elio dobar rezultat
18.00: Mipa Milikoski (Finska) - Santa Hulija (Andora) PREDSJEDNIK Vlade Bawalu ke i Re pu bli ke sportske sre}e protiv Lo- spe di ci ji FK Bo rac na
18.00: Gorica (Slovenija) - Randers (Danska) Re pu bli ke Srpske Mi lo - Srpske i izra zio je na du za ne i da se vra ti te kao aero dro mu u Ma hovqani ma
19.00: Stabek (Norve{ka) - Dwepr Mogiqev (Bjelorusija) rad Dodik po`elio je sre- da }e Bawaluka biti doma- po bje dni ci. Pred va ma je nadomak Bawaluke.
19.00: Molde (Norve{ka) - Jelgava (Latvija) }an put i do bar re zul tat }in vi {e od je dne evrop - ve li ki ispit, ali ne BORAC
19.00: Gefle ([vedska) - Dinamo Tbilisi (Gruzija) fu dba le ri ma Bor ca u Lo - ske utakmice. sumwam da ga mo`ete pozi-
19.00: Anortozis (Kipar) - [ibenik (Hrvatska)
fudbalski ponos
za ni. On je is ta kao da je - @e lim vam sve naj - ti vno ri je {i ti. Na vi ja }u
19.30: Lozana ([vajcarska) - Borac (BiH) Srpske
Bo rac fu dbal ski po nos boqe, a po se bno mno go za vas - rekao je Dodik ek-
19.30: Kalmar ([vedska) - Da~ija Ki{iwev (Moldavija) U ime Fudbalskog klu-
19.30: Diferdan` (Luksemburg) - Spartak Zlatibor (Srbija) ba Bo rac pre mi je ru Do di -
19.45: Levski (Bugarska) - Dandalk (R. Irska) k u se za hva lio Sta no je
19.45: Serkl Bri` (Belgija) - TPS Turku (Finska) [trbac, koji je istakao da
20.00: Siauliai (Litvanija) - Visla Krakov (Poqska) }e svi u ek spe di ci ji da ti
20.00: Zriwski (BiH) - Tre Pene (San Marino) sve od se be ka ko bi se iz
20.00: Be{ikta{ (Turska) - Vikingur (Island) [vajcarske vratili sa do-
20.00: Makabi Tel Aviv (Izrael) - Mogren (Crna Gora) brim rezultatom.
20.00: Brondbi (Danska) - Vaduz (Lihten{tajn ) - Mnogo nam zna~i Va-
20.00: Utreht (Holandija) - Tirana (Albanija) {a po dr{ka, pred na ma je
20.15: Suduva (Litvanija) - Rapid Be~ (Albanija) ve li ki iza zov, ali i oba -
20.30: Videoton (Ma|arska) - Maribor (Slovenija) veza. Igramo za klub, grad
20.30: Besa (Albanija) - Olimpijakos (Gr~ka) i Re pu bli ku srpsku i `e -
20.45: Portdaun (Sjeverna Irska) - Karabag (Azerbejyan) limo {to du`e da ostane-
20.45:Kliftonvil (Sjeverna Irska) - Cibalija (Hrvatska) mo u Evro pi. Da }e mo
20.45: Madervel ([kotska) - Breidablik (Island) ma ksi mum da se iz [vaj -
20.45: Maritimo (Portugal) - Sporting Fingal (R. Irska) car ske vra ti mo uz di gnu te
21.00: [amrok Rovers (Irska) - Bnei Jehuda (Izrael) glave i ponosni - kazao je
21.15: KR Rejkjavik (Island) - Karpati (Ukrajina) [trbac. S. B.
Milorad Dodik sa ekspedicijom FK Borac FOTO: V. STOJAKOVI]
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 45

Sti`e signal iz Lozane


gostuju u Lozani u kvalifikacijama za Evropsku ligu Prenos na RTRS-u
stranicu klupske U posqedwi ~as je dogovoren televizijski prenos uta-
kmice iz Lozane, u kojoj se sastaje istoimeni {vajcarski
drugoliga{ i bawalu~ki Borac. Kamere sa stadiona “Olim-
pik de la Ponte“ bi}e ukqu~ene u 19.25 ~asova uz komentar
iz studija Dragana Novakovi}a.
- Na radost svih qubiteqa fudbala u Republici Srpskoj
Hotel, pa uspjeli smo da obezbijedimo TV prenos iz Lozane, tako da
trening }e i na{i qubiteqi fudbala mo}i da vide de{avawa sa
Poslije 90 minu- trave stadiona “Olimpik de la Ponte“ - kazao je urednik
ta leta od sportskog programa RTRS-a Dragan Novakovi}.
Bawaluke do @e- U Lozanu je otputovao i reporter Radija Republike Srpske
neve i pre|enih Dalibor Dafin~ev, koji }e prenositi utakmicu na talasi-
dvadesetak kilo- ma ovog radija.
metara autobu-
som u pravcu Milan Tegeltija, ~lan UO FK Borac
Lozane ekspedi-
cija Borca smjes- “Pobijedi}emo 1:0”
tila se u hotelu
“Centre de for- NA PUT u [vaj car sku i di{u za Borac. Fudbal se
mation DU Le- otputovala je ve}ina ~lano- vratio u Bawaluku. Qep{i
man“ u mjestu va Upravnog odbora Fudbal- osje}aj odavno nisam imao -
Leman, nedaleko skog klu ba Bo rac, a me |u kazao je Tegeltija.
od @eneve. Po- wima je i Milan Tegeltija. Na pitawe {ta o~ekuje da
slije smje{taja On je izrazio zadovoqstvo bude na utakmici u Lozani
Bawalu~ani su {to se fu dbal u gra du na kao iz pra}ke je odgovorio:
sino} odradili, Vrbasu probudio. - Ostvari}emo dobar rezul-
u vrijeme utakmi- - Ovo je odli~no. Svi `ive tat. Pobijedi}emo 1:0!
ce (19.30 ~aso-
va), trening na
stadionu “Olim-
pik de la Ponte“,
na kojem }e ve~e-
ras igrati pro-
tiv finaliste
Kupa [vajcar-
ske.

FOTO: A. ^AVI]
poznanica, ali bez obzira na Borca Zoran Mari} bio je nama je samo prvo poluvreme. LOZANA
to mi smo Borac i u skladu sa veseo pred polazak za [vaj- Drugo je 22. jula na na{em sta- BORAC
imenom nastupi}emo u Loza- carsku. Nije krio optimizam. dionu. Nadam se da }emo u tih Bawalu~ki navija~i otputovali u Lozanu FOTO: ARHIVA
ni. Kod svakog igra~a se vidi - Sve je lako dok utakmica 180 minuta na}i put za prola- Kvalifikacije za UEFA Evrop-
velika `eqa. Ova generacija ne po~ne. Kada krene 90 minu- zak daqe - rekao je Mari}. sku ligu, prvi me~, drugo kolo. O~ekuje se velika podr{ka s tribina
ima veliku {ansu da bude
upisana zlatnim slovima u
ta, bi}e to na{a velika avan-
tura, nadam se sa hepiendom.
Fudbaleri Borca iz @e-
neve, koja je 35 kilometara
Stadion: “Olimpik de la Ponte“
u Lozani. “Le{inari“ stigli
u Lozanu
Kapacitet: 15.850
klupsku istoriju - rekao je Verujemo u ono {to smo radili udaqena od Lozane, vrati}e Sudija: Vladimir Petaj (Rusija).
Raspudi}. i nadamo se da }emo u Lozani se ~arter letom u petak po- Po~etak: 19.30 ~asova (prenos
[ef stru ~nog {ta ba ostvariti dobar rezultat. Pred slijepodne. RTRS). GRUPA od oko 40 najvatrenijih i najvjernijih navija~a
Borca, potpomognuta s nekoliko ~lanova simpatizera Voj-
LOZANA: Favr, [tedelman, Se-
lestini, Kac, [tubl, Ru, Borhes, vodine, pod nazivom “Red firm“, u utorak ve~e autobusom je
Qubojevi}: Nikad ve}i optimista Avancini, Maraci, [ukaj, Silvio. krenula iz Bawaluke za [vajcarsku. Oni }e danas dati po-
Biv{i kapiten Borca, a danas ~ovjek zadu`en funkciji u klubu, “pucam“ od optimizma. Zais- Trener: Martin Rueda. dr{ku svojim qubimcima sa tribina stadiona “Olipik de
za takmi~arski aspekt na Gradskom stadionu, ta vjerujem da mo`emo mnogo da uradimo u Lo- BORAC: Avduki}, Stupar, Petri}, la Ponte“. Prespavali su u jednom hotelu u Bernu, odakle }e
Trivunovi}, Benovi}, Stan~eski, se danas zaputiti u Lozanu na me~.
bio je raspolo`en i optimisti~an. zani i pri`eqkujem da ostanemo nepora`eni. Raspudi}, Vukeqa, Muminovi}, Mi-
- Vjerujte, kada sam bio igra~, nikada nisam Ne}e biti lako, ali ne potcjewujemo svoj kva- Prema informacijama iz [vajcarske, Bawalu~ani }e ima-
ki}, Nikoli}. Trener: Zoran Ma-
imao ovoliko optimizma. Sada, kada sam na litet. Imamo dobar tim - kazao je Qubojevi}. ri}. ti veliku podr{ku u Lozani jer je interesovawe na{ih
iseqenika u ovoj zemqi za dana{wi me~ veliko. Kako pre-
tpostavke ka`u, Borac }e imati podr{ku oko 1.000 navija~a.

Za revan{ ne}e va`iti propusnice ni sezonske karte Martin Rueda, trener Lozane

I ~lanovi uprave kupuju ulaznice Pohvale Borcu


ODLU KOM Upra vnog {tam pa nih za re van{ uta - - I ~la no vi Upra vnog okriqem UEFA, i ne}e biti
odbo ra Fu dbal skog klu ba kmicu protiv Lozane i ure- odbora kluba }e kupiti kar- ni ka kvog “gle dawa kroz
Borac nikakve propusnice dno zatra`enih novinarskih te za utakmicu koja }e biti prste“ bilo kome. Za sve }e
niti ulaznice, osim karata akreditacija, ne}e va`iti. odigrana na Gradskom stadi- va`iti ista pravila jer su
onu u Bawaluci 22. jula. Tre- pra vi la vi {e ne go ja sna -
bo vawe ka ra ta mo `e da se kazao je [ipovac.
iz vr{i sva ki dan u klup -
skim prostorijama. Apeluje- POO[TRENE
mo na sve one ko ji su mjere bezbjednosti
za in te re so va ni da gle da ju u Bawaluci
utakmicu da na vrijeme obe-
zbijede ulaznice zbog ogra- On se na kraju osvrnuo i
ni ~e nog bro ja - re kao je na predstavnike “sedme si-
di re ktor Bor ca Ra dmi lo le“ pred me~ za koji vlada ve- Martin Rueda
[ipovac. li ko in te re so vawa u STRATEG Lozane Martin posjeduje kvalitet. Bawalu-
Uta kmi ca }e bi ti na najve}em gradu Srpske. Ru eda, ko ji ima {pan ske ~ani imaju tehni~ki potko-
programu od 20.45 ~asova, a - Novinari }e ta~no da krvi, pohvalio je na klup- va ne fu dba le re, a pre ma
prvi ope ra ti vac “crve no- dobiju uputstva gdje mogu da skom saj tu ri va la u prvom onome {to sam saznao, mno-
plavih“ isti~e da sezonske budu prisutni, a gdje ne. Po- me~u drugog kola kvalifi- go boqe igraju kod ku}e nego
ulaznice ne}e vrijediti. slije me~a bi}e organizova- ka ci ja za UEFA Evrop sku na stra ni. U me ~u ko ji se
- Tek poslije susreta sa na konferencija za {tampu u ligu. On nije `elio da pro- igra na na{em terenu mora-
Lozanom u prodaju }emo pus- trofejnoj sali na kojoj ne}e gnozira rezultat. mo da budemo agresivni ka-
ti ti se zon ske ula zni ce. mo }i ni ko da pri sus tvu je - O Bor cu sam ~uo dos ta ko bi smo obe zbi je di li
Obezbje|ewe na stadionu }e osim aktera i predstavnika li je pih stvari, a osvo ji ti rezultat koji nam garantuje
biti rigorozno, po propisi- “sedme sile“ - jasan je [ipo- Kup i biti tre}i u prven- miran revan{ - rekao je Ru-
ma o evropskim kupovima pod vac. S. B. stvu mo`e samo ekipa koja eda. S. B.
Radmilo [ipovac FOTO: ARHIVA
46 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Mihail Duda{ se sprema za EP


Iskusni sredwi bek odlazi u Francusku
Ciq “kota 8.200”
BEOGRAD - Desetobojac Mihail Duda{ bi}e jedna od na-
da srpskog tima na predstoje}em Evropskom prvenstvu u
Barseloni. Uz Ivanu [panovi}, Biqanu Topi}, Asmira Ko-
la{inca, Tatjanu Jela~u, Duda{ bi mogao da ostvari zavi-
Doki}
dan rezultat.
- Mislim da mogu da ostvarim rezultat iznad 8.200 bodova,
mo`da i 8.300 {to bi me ukqu~ilo u borbu za medaqu. Spre-
digao
man sa za tako ne{to, vremenski uslovi u Barseloni }e biti
idealni, tako da je sve otvoreno - izjavio je Duda{.
Mihail je dodao da vjeruje }e se umije{ati u borbu za naj-
vi{i plasman i zato {to konkurencija, vjerovatno, ne}e
biti na najvi{em nivou, s obzirom na to da u ovoj sezoni
sidro
nema Svjetskog prvenstva ili Olimpijskih igara.
Potpisao sam dvogodi{wi
Nikola Pili} poru~io
ugovor s mogu}no{}u da ga i
produ`im. Klub se zove
“Sre}an zbog Srbije“ Aurilak i pro{lu sezonu
MINHEN - Savjetnik se- ali je i Hrvatska moja re-
le kto ra Dej vis kup re pre - prezentacija. Emocije su mi
zavr{io je u sredini
zen ta ci je Srbi je Ni ko la pomije{ane. Nije to neo~e- tabele, poru~io Doki}
Pili}, kao ro|eni Spli}a- kivan uspjeh, iako je u ovom
nin iz razumqivih razloga takmi~ewu sve mogu}e - izja-
ni je bio ~lan “or lo va“ u vio je Pili}. PI[E: SLOBODAN PUHALO
“Spa la di ju mu“, ali je ~et - Pre ma wego vim re ~i ma, sl.puhalo@gmail.com
vrtfi nal ni dvo boj sa eki pa ko ja u svom sas ta vu DOBOJ - Prvi rukometa{
Hrvat skom po sma trao iz ima Novaka \okovi}a i Ne- koji je i zvani~no napustio
svog stana u Minhenu. nada Zimowi}a mo`e da po- Slogu je sredwi bek Nikola
Na kraju, Srbija je rezulta- bijedi bilo koga. Doki}. Poslije izuzetno uspje-
tom 4:1 eliminisala Hrvat- - Sada je Srbija doma}in {ne sezone u kojoj je bio jedan
sku, ko ja je upra vo sa ^e si ma i na la zi se u ja ko od najboqih pojedinaca, orga-
Pili}em na ~elu 2005. bila dobroj poziciji za finale - nizator Slogine igre karije-
{ampion. op ti mis ta je le gen dar ni ru nastavqa u Francuskoj.
- Drago mi je zbog Srbije, stru~wak. - Po tpi sao sam dvo go -
di{wi ugovor s mogu}no{}u
Soko~anke blistale na MOSI-u da ga i produ`im ako gazde bu-
du za do voqne. Klub se zo ve
Nikola Doki}
Tre}a titula zaredom Aurilak i pro{lu sezonu za-
vr{io je u sredini tabele naj- vra}eni, a time i prvoliga{ki Nikicu Maksi}a iz Srbije. U
FOTO: GLAS SRPSKE
zi iz Doboja, iz svog mati~nog
SOKOLAC - Odbojka{ice Sokoca bile su ubjedqivo ja~e francuske lige. Me|utim, status - rekao je Doki}. svakom slu~aju, klub je dobros- kluba, koji je u protekloj sezo-
naj boqa eki pa na 47. me |u op {tin skim omla din skim zbog nekih problema oduzeti su Osim wega, klub je u pre- toje}i i to je ono {to je najva- ni ostvario odli~ne rezultate.
sportskim igrama, koje su odr`ane u ^ajetini. im bodovi pa su se preselili u laznom roku anga`ovao pet no- `nije. Upravo zbog toga sam i - Prije samo godinu dana
- Ovo je na{a tre}a uzastopna titula. Ne znam da li je drugoliga{ko dru{tvo. Po{to vih igra~a od kojih su trojica oti{ao u Francusku, a ne u Sloga je u posqedwi ~as obe-
to do sada, na ovim igrama, po{lo za rukom ijednoj drugoj su se `alili na kaznu, postoji sa prostora biv{e Jugoslavije. zbijedila opstanak, a ove go-
ekipi u `enskoj odbojci. Najte`e je, naravno, bilo u fi- mogu}nost da im bodovi budu - Pouzdano znam jedino za SLOGA dine bila je tre}a. Pru`ali
nalnoj utakmici protiv Prijepoqa. Odbojka{ice iz tog stvorila dobru smo dobre partije, ~ak dva pu-
grada bile su nam glavni konkurent za prvo mjesto i na ekipu ta smo savladali {ampiona,
prethodnim igrama, koje su odr`ane u Mojkovcu - istakao Afirmacija sarajevsku Bosnu, jedanput i
je Marko Obrenovi}, trener sokola~ke ekipe koja nije iz- [paniju, gdje mi je bilo dobro na wihovom terenu, {to nije
gubila set. Najve}i razlog {to se Nikola odlu~io na ovaj korak je u to-
me {to `eli novu afirmaciju. po{to sam savladao jezik i po{lo za rukom nijednoj eki-
Me|u najboqim igra~icama pobjedni~kog sastava bila je upoznao dosta qudi. Ali, na pi iz BiH. Stvoren je dobar
Ana Renovica, a wena, kao i izdawa ostalih sokola~kih - Moram svoj li~ni interes da stavim iznad qubavi prema
Pirinejskom poluostrvu klu- tim i sa dva-tri poja~awa ove
odbojka{ica, dobra su najava za predstoje}u sezonu u Pre- klubu u kome sam ponikao. Odlazim u Francusku da napre-
bovi vi{e nisu stabilni kao godine mogli bismo da konku-
mijer ligi BiH. dujem, da kvalitet koji posjedujem nadogradim. Slogi `elim
{to su doskora bili – obja- ri{emo i za titulu. I pored
B. G. sve najboqe i bi}e mi drago da opet zaigram pred doboj-
snio je Doki}. toga, ipak, odlazim - zakqu~io
skom publikom - poru~io je Doki}.
@ao mu je, ka`e, {to odla- je Doki}.

I ove godine bogat nagradni fond u Svjetskoj ligi

Bitke za slavu i bogatstvo


LOZANA - U argentin-
skoj Kordobi 22. jula po~iwe
XXI finalni turnir Svjet-
ske lige za odbojka{e.
Srbi ja star tu je u no }i
izme|u petka i subote (2.00
~asa), a protivnik je Brazil.
Dan prije toga, u istoj grupi
“E“ sasta}e se doma}in Ar-
Odbojka{ice Sokoca FOTO: B. GAJEVI] gentina i Brazil, dok “orlo-
vi“ drugi duel igraju u subotu
Alpinisti Srpske “napadaju“ Alpe tako|e u dva ~asa poslije po-
Kruna rada Saveza no}i protiv doma}ih “gau~o-
sa“
BAWALU KA - Gru pa od dnik Pla ni nar skog sa ve za Prve dvije ekipe iz svake
56 pla ninara iz 38 plani- Srpske Qubi{a Aramanda. grupe, a u drugoj se nalaze
nar skih dru {ta va Re pu - Vo |a ek spe di ci je Du {ko Italija, Rusija i Kuba, pla-
bli ke Srpske kre nu }e Bla`i} smatra da je pohod sira}e se u polufinale “Faj-
Milo{ Terzi} (Srbija) FOTO: AGENCIJE
sqede }e se dmi ce u ek spe - “Al pe 2010“ kru na sve ga nal-si ksa“. Sve uta kmi ce
di ci ju na Gros glo kner {to je Pla ni nar ski sa vez bi }e odi gra ne u dvo ra ni FIVB je obezbijedio no- djequ od 22.30, a finale u po- puta je igrala na zavr{nim
(3.798 me ta ra), u aus trij - RS uradio. “Orfeo superdom“, koja ima vac i za najboqeg igra~a tur- nedjeqak od 2.00 po sredwee- smotrama, ~etiri puta osvoji-
skim Al pi ma, i na vrh - Ovakve masovnije pohode 10.000 mjesta, a pobjedniku ni ra (30.000 do la ra), vropskom vremenu. la srebro, a dva puta bronzu.
Mar mo la da (3.342 me ta ra) tre ba pod sti ca ti. Ima mo 21. izdawa pripa{}e nagrada najboqeg poentera (20.000), Posebno vrijedi izdvojiti
u Italiji. gru pu od tri de se tak qudi od milion dolara.
POBJEDNIKU
dok }e najboqi napada~, blo- finale 2003. u Madridu, kada
- O~ekujem da }e ve}i dio koji su spremni da se pewu Po ra `e nom fi na lis ti ker, server, tehni~ar i libe-
pripada milion su “plavi“ izgubili od Bra-
planinara uspjeti da osvoji na najvi{e vrhove. Krenuli ide 500.000, tre}e mjesto do- ro dobiti po 10.000 dolara. dolara zila 2:3 (16:25, 25:21, 25:19,
barem jedan od vrhova i da smo od ekspedicija sa Bal- no si 300.000, a ~et vrto Polufinalni dueli su u Srbija je, {to kao SR Ju- 23:25, 29:31), a FIVB je kasni-
uspon pro te kne bez bje dno, ka na ka Evro pi, a po sli je 200.000 dolara. Samo u~e{}e subotu 24. jula od 22.30, odno- goslavija, {to kao Srbija i je taj me~ proglasila za naj-
{to je ciq svake ekspedici- }emo i u svijet - naglasio je na “F6“ na gra |u je se sa sno u nedjequ, 25. jula u 2.00. Crna Go ra, u~es tvo va la 13 boqi u is to ri ji Svjet ske
je - rekao je za Srnu predsje- Bla`i}. 100.000 dolara. Me~ za tre}e mjesto je u ne- puta u Svjetskoj ligi, {est lige.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 47

Dobra vijest za KK Partizan


Burno u Ko{arka{kom klubu Igokea
"A" licenca sve bli`e
Trener enigma, BARSELONA - Prema novom sistemu bodovawa koji je
uvela Evroliga, KK Partizan je u prethodne tri sezone sa-

\urkovi} ostaje
kupio 107 bodova, a najbli`i pratioci u trci za “A“ licen-
cu su Valensija, Himki i Lijetuvos Ritas.
Ako Evroliga ostane dosqedna bar do qeta 2012. godine,
kada isti~u sada{wi petogodi{wi ugovori za “A“ licencu,
“crno-bijeli“ bi mogli da se nadaju da }e kona~no dobiti
status povla{}ene ekipe. Da bi to ostvarili, u sqede}e dvi-
je sezone moraju da ostvare plasman u drugu fazu takmi~ewa.
I dok se potraga Trenutno Partizan ima 15 bodova vi{e od jedanaestopla-
za nasqednikom sirane Valensije, 23 od Himkija, 27 od Lijetuvos Ritasa...
U ovom trenutku “A“ licencu ima 13 klubova: CSKA (134
trenera Drage boda), Barselona (129), Olimpijakos (120), Kaha Laboral
Karali}a (119), Montepaski (112), Makabi (110), Panatinaikos (110),
nastavqa, Real (108), Unikaha (90), Fenerbah~e (73), Efes (69), Loto-
matika (69) i @algiris (66).
u Aleksandrovcu
bi trebalo da Majami doveo iskusnog centra
ostane krilni Ilgauskas kod Xejmsa
centar Marko MA JA MI - U po tra zi za tovali 1996. godine, a on im
klasi~nom peticom Majami je bio vjeran vi{e od dece-
\urkovi} je prona{ao rje{ewe u ko- nije, za to vrijeme postav{i
{arka{u koji je 12 sezona rekorder kluba po broju odi-
PI[E: DEJAN MARI]
dejanm@glassrpske.com
proveo u Klivlendu. Na in- granih utakmica, blokada i
sistirawe Lebrona Yejmsa, skokova.
ALEKSANDROVAC - U koji je u ulozi neke vrste po- Dolazak u Majami bi}e mu
Ko{arka{kom klubu Igo- srednika prili~no aktivan svakako posqedwa prilika
kea ovih dana je burno. u ovom prelaznom roku, Hit- da ka ri je ru zao kru `i i
Dra go Ka ra li} odla zi si su an ga `o va li li tvan - {ampionskim prstenom.
sa klupe, jo{ uvijek se ~eka skog ve te ra na Zi dra una sa - Vo lim Kli vlend, ali
wegov nasqe dnik, @ar ko Ilgauskasa (35), koji je po- shva tio sam da je Ma ja mi
Rako~evi} i Branko Mitro- tpisao dvogodi{wi ugovor. naj boqe mjes to da osvo jim
vi} su parafirali saradwu, Ilgauskasa su Kavsi draf- titulu - rekao je Ilgauskas.
a o~ekuje se da wihovim sto-
pama krene i Marko \urko- Srpski as ostaje u Minesoti
vi}.
Rije~ je o krilnom cen- Mili~i} i zvani~no
tru (205 centimetara), koji
je pro {le se zone nastupao
za Ale ksandrov~a ne. Dvi je
strane su na~elno dogovori-
le saradwu, a kako nezvani-
~no sa zna je mo, no vi {ef
stru ~nog {ta ba tre bao bi
dati “zeleno svjetlo“.
U dok su u Aleksandrov-
cu predstavqena prva poja- Marko \urkovi} (desno) FOTO: GLAS SRPSKE
~awa, in ten zi vno se tra ga stavqalo problem da prego- je sve izvjesnije da do dogo- gim rje{ewima. O imenima
za nasqednikom Drage Kara- vora sa Igokeom. vora ne}e do}i. je rano govoriti, a sve }e,
li}a, koji je pre{ao u redo- - Trenutno su male {an- na da mo se, bi ti mno go ja -
ve “pivara“. RAKO^EVI] se da Ga{i} preuzme klupu. snije za nekoliko dana - re-
Je dna od op ci ja bio je i Mirkovi} On je pred nas pos ta vio kao je ~lan upra ve Igo kee
Ve li mir Ga {i}, me |u tim, stavili paraf uslove koji nam nisu bili Mirko Dobri}.
on je daleko od preuzimawa pri hvatqivi, ta ko da smo Ale ksan drov ~a ni }e u
kormila. Iskusni stru~wak No, Ga{i} je tra`io da daleko od dogovora sa wim. predstoje}oj sezoni prvi put
ima na~elan dogovor sa ~el- potpi{e ugovor na dvije se- Mada, ne mo`emo re}i da su nastupati u NLB ligi, a na
nicima Metalca iz Vaqeva, zone, {to Aleksandrov~ani pre go vo ri za vr{e ni, ali premijeri ih o~ekuje gosto-
{to, ipak, ni je pred - nisu mogli da prihvate, pa moramo da se okrenemo dru- vawe kod Olimpije.
Darko Mili~i} FOTO: AGENCIJE
Druga faza Evropskog prvenstva za mlade ko{arka{e

Porazom u ~etvrtfinale
MINEAPOLIS - Darko Mili~i} potpisao je ~etvoro-
godi{wi ugovor sa Minesotom vrijedan 20 miliona dola-
ra, od ~ega 16 miliona garantovanih.
ZADAR - Mlada ko{ar- na “minus osam“, {to nam se Posao dogovoren ranije ovog mjeseca nije mogao da bude
ka{ka reprezentacija Srbi- ina~e de{avalo zbog neregu- ozvani~en prije 8. jula. Drugi pik iz 2003. godine u febru-
je izgubila je od Ukrajine sa lisanih odnosa u odbrani. aru je sti gao u Mi ne apo lis i na 24 me ~a pro sje ~no
64:66, u dru gom ko lu dru ge Potpuno isto je bilo i na biqe`io 8,3 poena i 5,5 skokova.
faze na {ampionatu Evrope kraju. U pitawu su sve isti “Vukovi“ su peti tim u Mili~i}evoj sedmogodi{woj NBA
u Hrvatskoj. igra~i. Nemam racionalno karijeri. Po~eo je u Detroitu, sa kojim je osvojio prsten
U veoma neizvjesnoj za- obja{wewe za{to. Zavr{ni- 2004, a nastavio u Orlandu, Memfisu i Wujorku.
vr{nici pobjedu Ukrajini cu prvog i drugog poluvre- - Mislimo da bi Darko mogao biti startni centar i drago
donio je Ruslan Otver~enko, mena kao da su igrali neki nam je {to smo ga dobili. Otkako je do{ao u februaru, po-
koji je 40 sekundi prije kra- drugi momci za koje repre- kazao je veliku `equ - rekao je agent Mark Korn{tejn, koji
ja pogodio trojku za 65:64. zen ta ci ja Srbi je ne zna ~i je dodao da se crnogorski centar Nikola Pekovi} ozbiqno
Na dru goj stra ni Zvez din ni{ta. Osim mo`da {kole name}e za startnu postavu.
plej Nemawa Nedovi} je iz- ko{arke i geografskog poj-
gubio loptu, ali je Srbija ma - qutito je poru~io sele- Promjene u redovima CSKA
do bi la jo{ je dnu pri li ku ktor Bo {ko Do ki}, ko ji
jer ni Ukrajinci nisu real- nije `elio da imenuje igra- Dule renovira “armiju“
izovali na pad. Ipak, bek ~e koji su ga razo~arali. MOSKVA - Poslije dolas- tra). Reprezentativac Rusije
Partizana Aleksandar Mi- ka Sergeja Bikova i Bobana potpisao je novi ugovor na
tro vi} pro ma {io je dvi je “ORLI]I“ Mar ja no vi }a, na re du su i dvije plus jednu godinu.
sekunde prije kraja za tri, i poklekli protiv odlasci iz CSKA. - Nikita je kvalitetan ko-
to je bio kraj. Ukrajine U koncepciju novog trene- {arka{, {to je potvrdio vi-
Najefikasniji u srpskoj ra Du {ka Vu jo {e vi }a ne {e pu ta u pret ho dnim
se le kci ji bi li su upra vo U susretu koji je odlu~i- uklapaju se Anton Ponkra- sezonama. Zna svoju ulogu na
Mitro vi} sa 15 i Nemawa vao koju poziciju }e zauzeti {ov i Viktor Kejru. Sa dru- te re nu i va `an je igra~ u
Jaramaz sa 12 poena. pred ~etvrtfinale, Srbi su ge stra ne, u Mos kvi }e ro ta ci ji. Re kao bih da je
- Na kraju poluvremena se sino} sastali sa nepora- ostati krilo Nikita Kurba- kqu~ni igra~ ekipe - ista-
smo sa “plus osam“ oti{li `enom Gr~kom. Dejan Musli (Srbija) FOTO: AGENCIJE nov (23 godine, 202 centime- kao je Du{ko Vujo{evi}.
48 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Liga {ampiona rukometa{ica Po~eo zavr{ni turnir Svjetske lige u vaterpolu


Zaje~arke saznale
imena protivnika
"Delfini"
ubjedqivi
Rukometa{ice Zaje~ara FOTO: AGENCIJE
BE^ - Rukometa{ice Zaje~ara u kvalifikacijama za
Ligu {ampiona igra}e u grupi sa Korveksom iz Ma|arske,
Vejenom iz Danske i Lublinom iz Poqske.
Kvalifikacioni turnir bi}e odigran od 17. do 19. sep-
tembra, a pravo da ga organizuje dobio je Lublin.
Ukoliko poqski klub odustane, drugi kandidat je Korveks,
a ako ni Ma|ari ne budi bili zainteresovani, organizacija
}e biti ponu|ena Zaje~aru.
U elitu }e se plasirati samo pobjednik grupe. Ukoliko Slobodan Niki} FOTO: AGENCIJE
Zaje~ar uspije da trijumfuje, u grupnoj fazi presti`nog Va`no je da smo pobedili na po~etku turnira, protivnik nije bio te`ak, ali je
evropskog klupskog takmi~ewa igra}e protiv ekipa Hipo
iz Austrije, wema~kog Lajpciga i {panske Navare. svaki po~etak va`an. Nije lako igrati protiv ovakvog rivala, ali smo pokazali
respekt prema takmi~ewu i publici, izjavio Udovi~i}
38. Internacionalna regata NI[ - Va ter po lo re - je svaki po~etak va`an. Nije ekipa iz Ju`ne Afrike upu- Hrvatske, dok }e ve~eras od
Tijana Dap~evi} pre zen ta ci ja Srbi je ub-
jedqivo je pobijedila Ju`nu
lako igrati protiv ovakvog
rivala, ali smo pokazali re-
ti la je tri {u ta na gol
Srbi je, ali ni je dnom ni je
20 ~asova snage odmjeriti sa
Australijom. U prvom kolu u
uveli~ava smotru Afriku rezultatom 22:0 na
star tu za vr{nog tur ni ra
spekt prema takmi~ewu i pu-
bli ci. Okre }e mo se
ozbiqnije ugrozila Slobo-
dana Sora. “Delfini“ su po-
grupi A selekcija SAD po-
bi je di la je vi ce {am pi ona
NO VI GRAD - Tra di ci - odr`a}e se koktel za takmi- Svjetske lige u Ni{u. sqede}im me~evima, idemo ve li go lom Fi li pa svijeta [paniju sa 7:3 (2:0,
onalna, 38. Internacional- ~are, dok }e manifestaciju Se le ktor Srbi je De jan korak po korak - izjavio je Filipovi}a iz peterca, a za- 2:2, 0:0, 3:1), dok je branilac
na tu ris ti ~ka re ga ta ove uve li ~a ti kon cert Ti ja ne Udo vi ~i} re kao je po sli je Udovi~i}. tim su pre ci zni bi li Ni- titule u Svjetskoj ligi Crna
godine }e se odr`ati u subo- Dap~evi}, koji }e se odr`a- pobjede nad Ju`noafrikan- AUSTRALIJA ki}, Udo vi ~i}, Ale ksi} i Gora bila boqa od Kine sa
tu, 24. jula, u Novom Gradu. ti u 22 ~asa, na Trgu Mlade- cima da je wegov tim pokazao Prla ino vi}. Iza bra ni ci 16:4 (1:0, 3:3, 6:0, 6:1). U gru-
Do~ek i okupqawe u~esni- na Oqa~e. Me dij ski respekt prema takmi~ewu.
savladala
De ja na Udo vi ~i }a u dru goj pi B Australija je savladala
ka regate zakazano je za 17 pokroviteq regate je “Glas - Va`no je da smo pobedi- Hrvatsku
~et vrti ni nas ta vi li su sa Hrvatsku rezultatom 10:7.
~asova na gradskoj Adi. Dva Srpske“. li na po~etku turnira, pro- Reprezentativac Srbije atraktivnom igrom i poslije
sata kasnije na istom mjestu V. G. tivnik nije bio te`ak, ali SRBIJA 22
Boris Vapenski rekao je da lo {ih na pa da pro ti vni ka
je zadovoqan zbog ubjedqive ugla vnom iz kon tra na pa da J. AFRIKA 0
pobjede. postizali golove. Dva gola u (6:0, 6:0, 4:0, 6:0)
Bazen: “^air“ U Ni{u.
- Utakmica nije bila te- tom periodu postigli su Udo-
NAKON VI[E OD DVIJE DECENIJE {ka, protivnik nije bio na vi ~i} i Ra |en, a mre `u su
Gledalaca: 1.000.
Sudije: Fernandez ([panija), Vang Jagi
(Kina).
visokom nivou, ali smo igra- po go di li i Fi li po vi} i Iskqu~ewa: Srbija 4, Ju`na Afrika 2
VELIKI FUDBALSKI SPEKTAKL li ozbiqno - rekao je Vapen-
ski.
Prlainovi}. Selektor Srbi-
je je to kom me ~a ~es to mi -
Peterci: Srbija 1 (1).
SRBIJA: Soro, Avramovi}, Goci} 1,
Udovi~i} 4, Vapenski 2, D. Pijetlovi},
U BAWALUCI Svjet ski {am pi oni iz
Rima u Ju`noj Africi nisu
jewao pos ta vu, a u tre }oj
~etvrtini razigrao se Pije-
2 Niki} 3, Aleksi} 2, Ra|en 3, Filipo-
vi} 2, Prlainovi} 3, Mitrovi}, G. Pije-
imali ozbiqnog protivnika, tlovi}, koji je postigao dva tlovi}. Selektor: Dejan Udovi~i}.
pa je duel prvog kola poslu- gola. JU@NA AFRIKA: Belher, Kard, Sju-
art, Mekarti, Manson, Kit, Sejmuel,
`io vi{e kao solidan tre- Ekipa Dejana Udovi~i}a Bel, Daun, Nedo, Moline, Spenser,
ning. U prvoj ~et vrti ni si no} je igra la pro tiv Kemp. Selektor: Rou

Otvoreno balkansko prvenstvo u kajaku i kanuu na divqim vodama


Prvi zvani~ni trening
BAWALUKA - Na Otvo-
renom balkanskom prvenstvu
u kajaku i kanuu na divqim

FK BORAC - FC LAUSANNE-SPORT
vodama odr`an je prvi zva-
ni~ni trening, na kojem su
se osim doma}ih takmi~ara
^etvrtak, 22. jula 2010. godine u 20.45 po ja vi li re pre zen ta tiv ci
Srbije, Hrvatske i Makedo-
ni je, ko ji ni su kri li odu -
Zbog ograni~enog broja ulaznica u slobodnoj prodaji FK Borac poziva {evqewe sta zom za no }nu
navija~e i prijateqe kluba da putem telefona 051/301-793 (od 8 do 15 trku u kawonu Ti je sno na
~asova) izvr{e rezervaciju za utakmicu drugog pretkola UEFA Lige Evrope rijeci Vrbas.
koja }e se igrati na Gradskom stadionu u Bawaluci u ~etvrtak 22. jula Prva ime na ta kmi ~ewa
2010. godine od 20 ~asova i 45 minuta. bi}e Makedonac Atanas Ni-
kolovski i Hrvat Dinko Mu-
Cijena ulaznica za sve utakmice Borca u UEFA Ligi Evrope na Gradskom li}, koji su u~estvovali na O~ekuje se dolazak 200 takmi~ara FOTO: GLAS SRPSKE
stadionu su: posqedwim Olim pij skim blema sa vidqivo{}u - ista- 21 ~as u raf ting cen tru
· VIP ZONA (lijevo i desno od centralne lo`e) 20 KM igrama u Pekingu. kao je Nikolovski.
Na prvenstvu bi trebalo
Kawon u Ka ra nov cu, a ta -
kmi~ewe bi trebalo da otvo-
STAZA
· ZAPADNA TRIBINA 15 KM duga 350 da u~estvuje oko 200 takmi- ri mi nis tar za po ro di cu,
· ISTO^NA TRIBINA 10 KM ~ara u juniorskoj i senior- omladinu i sport Republike
metara skoj konkurenciji iz sedam Srpske Pro ko Dra go -
- Staza za no}nu trku je dr`ava, ali bugarska i tur- savqevi}.
Rezervisane ulaznice mo}i }e se podi}i na dan odigravawa utakmice odli~na, dobro pripremqena ska selekcija nisu ni pot- Staza je duga 350 metara
na prodajnim mjestima Gradskog stadiona od 8 ~asova. i, {to je jako va`no, dobro vrdi le ni ot ka za le svoj te ima 24 kapije. U subotu
osvijetqena. Imali smo pri- dolazak i svi takmi~ari to- tokom trajawa {ampionata
liku da se takmi~imo u Bra- kom dana treba da stignu u od osam do 24 ~asa saobra}aj

BU DI BO RAC! ti sla vi, ali ta sta za ni je


bila dovoqno osvijetqena,
tako da je bilo mawih pro-
grad na Vrbasu. Ceremonija
sve ~a nog otva rawa prven -
stva predvi|ena je za petak u
}e biti zatvoren kroz Novo-
seliju i Karanovac.
M. Z.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 49

Svjetsko prvenstvo u sjede}oj odbojci u SAD

"Orlovi" slavili
protiv Kazahstana
Poslije poraza od Irana u prvom kolu “orlovi“ savladali selekciju Kazahstana
rezultatom 3:0 (25:17, 25:22, 25:12) i izborili plasman u osminu finala takmi~ewa
Detaq sa otvarawa prvenstva FOTO: GLAS SRPSKE

Otkazi
Svoje u~e{}e na Svjetskom prvenstvu otkazale su selekcije
Iraka, Kenije i Poqske. Irak je imao problema sa vizama, jer
za SAD predstavqaju zemqu visokog rizika i podlije`u pose-
bnim procedurama, a nisu na vrijeme aplicirali za wih, tako
da ih nisu ni mogli dobiti na vrijeme. Kenija je otkazala zbog
finansijskih problema, dok je Poqska jo{ ranije odustala.

u prethodna dva zabiqe`ili zilom, a ako izgubimo bi}e-


poraze od Irana i Ukrajine - mo tre }i i igra }e mo sa
izjavio je kapiten Srbije Zo- Hrvat skom. Obje va ri jan te
ran Je{i}. nam daju objektivne {anse da
Pobjedom nad Kazahsta- pro|emo daqe - dodao je Je-
nom, a zahvaquju}i nedolasku {i}.
Iraka i Kenije, reprezenta-
tiv ci Srbi je izbo ri li su Vrijeme
plasman u osminu finala, a
sino} su igrali tre}i me~ u Kada je rije~ o vremenskim
grupi protiv Ukrajine. prilikama u Edmondu Je{i}
je naglasio da tamo vladaju
SINO] u`asne vru}ine.
igrali sa Ukrajinom - Vrijeme ovdje je izuzetno
toplo i sparno, a najve}i
- Prve tri ekipe iz svake problem su nam prevelike
od ~etiri grupe nastavqaju temperaturne razlike, jer
borbu za medaqe. Tih 12 eki- napoqu vlada pravi “pakao“,
pa ~ine diviziju A svjetskog a svi zatvoreni prostori su
Reprezentativci Srbije FOTO: GLAS SRPSKE klimatizovani do te mjere da
prvenstva, a mi smo ovom po-
PI[E: MILAN ZUBOVI] Poslije poraza od Irana ekipa za nas bila prili~na za nijansu se izdvojio jedan bjedom protiv Kazahstana us- je ponekad i neprijatno hla-
milanz@glassrpske.com nepoznanica, a u martu ove pjeli da se plasiramo u tu dno, pa su se neke ekipe ~ak i
u prvom kolu “orlovi“ su sa- od na{ih tehni~ara koji je
vladali selekciju Kazahsta- go di ne na Svjet skom ku pu igrao u ovoj utakmici Rado- grupu ekipa. To je ve} zaista `alile i tra`ile da se dvo-
BAWALUKA - Reprezen- rane ne rashla|uju u tolikoj
na re zul ta tom 3:0 (25:17, odr`anom u Egiptu osvojili mir Boji}. Kazahstanci su veliki rezultat, ali da}emo
ta ci ja Srbi je u sje de }oj mjeri. Me|utim, za wih je to
25:22, 25:12) i izborili pla- su izuzetno ~etvrto mjesto. pru`ili ja~i otpor samo u sve od sebe da izborimo {to
odbojci zabiqe`ila je prvu uobi~ajeno i mora}emo svi
sman u osmi nu fi na la ta - Ipak, kada je po~ela utakmi- drugom setu, ali to je bilo boqi plasman. Ako pobije-
pobjedu u drugom kolu grupe da se na to priviknemo - is-
kmi~ewa. ca ni je bi lo ra zlo ga za ne do voqno da ne {to vi {e dimo Ukrajinu bi}emo drugi
B, na Svjetskom prvenstvu u takao je kapiten reprezenta-
- Malo smo se pribojava- strah, jer su u na{oj ekipi u~ine u ovom susretu, koji je u gru pi i u bor bi za ~et -
SAD. cije Srbije.
li ovog su sre ta, jer je ova svi odigrali dosta dobro, a za wih bio odlu~uju}i, jer su vrtfinale igra}emo sa Bra-

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Sun~ano Beograd Boris


U Srbiji }e u ve}ini kra-
Subotica Maks. 35 oC DMITRA[INOVI]
direktor
jeva biti prete`no sun~a-
no, a tokom dana mogu}a je
Min. 24 oC
Mirjana KUSMUK
Bijeqina kra}a obla~nost. Mini- glavni i odgovorni urednik
Bawaluka Doboj malne temperature kreta- Novi Sad
Perica PE]ANAC (zamjenik
Tuzla }e se od 13 do 16 na glavnog i odgovornog urednika)
planinama, a u ni`im kra- Sandra MILETI]
Zvornik (novosti)
jevima od 17 do 24 stepe-
Dragana ]OSI]
Zenica ni Celzijusa. Najvi{e
Tropska dnevne temperature bi}e Beograd (dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Daliborka SEKULI]
no} u intervalu od 21 do 29 (biznis)
Vawa POPOVI]
Sarajevo na planinama, odnosno od (kroz Republiku Srpsku)
U Republici Srpskoj ju- 33 do 35 stepeni Celziju- Tawa MILAKOVI]
tro }e biti vedro, samo po- sa u ni`im krajevima. (Srbija, region)
negdje u planinama sa Milenko KINDL
Mostar Novi Pazar Ni{
(svijet)
umjerenom obla~no{}u, toplo, a Neda SIMI]-@ERAJI]
na jugu i na sjeveru ponegdje tropska (kultura)
no}. Tokom dana sun~ano i vru}e uz Darko GRABOVAC
(Bawaluka)
malu obla~nost. Poslijepodne samo Nik{i} Slavko BASARA
u brdsko-planinskim predjelima Bawaluka (sport)
mogu}i vrlo rijetki kratkotrajni Pri{tina Tihomir GA^I]
pquskovi, naro~ito na jugozapadu. Trebiwe Maks. 37 oC Podgorica (tehni~ka)
Duva}e slab, ponegdje umjeren, pre- Min. 19 oC Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao
te`no zapadni, poslijepodne sje- organ NOP-a za Bosansku Krajinu
u @upici kraj Drvara, 31. jula
verni vjetar. Minimalna 1943. godine. Od 15. septembra
temperatura vazduha od 12 na pla- Evropske metropole 1992. godine odlukom Narodne
ninama i u kotlinama na istoku, u Amsterdam 16 Budimpe{ta 35 London 15 Prag 30 skup{tine RS izlazi kao dnevni
list Republike Srpske.
ostalim krajevima od 16 do 23, a Atina 37 Bukure{t 28 Madrid 28 Rim 35 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi
najvi{a dnevna od 28 na planina- Berlin 26 Dablin 14 Minhen 25 Sofija 33 od 5. maja 2003. godine.
ma, u ve}ini krajeva od 30 do 37 Be~ 35 Istanbul 26 Moskva 34 Stokholm 23
stepeni Celzijusa. Bratislava 36 Kopenhagen 20 Oslo 15 Var{ava 28 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
Brisel 19 Lisabon 24 Pariz 21 @eneva 20 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
50 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Antena
Xindabajn [ta je najgore {to
Uloge: Gabrijel Birn, se mo`e desiti
2100 Laura Lini, 21 00
Uloge: Martin Lorens,
B 92 Kris Hejvud Deni de Vito, Xon Leguizamo
Re`ija: Rej Lorens PINK BH
Re`ija: Sem Vajsman
Stjuart i Kler su sredovje~ni australijski
KABLOVSKA bra~ni par, koji dr`e benzinsku pumpu i brinu se
o svom sinu Tomu. Jednog dana, Stjuart sa dvojicom
prijateqa odlazi na pecawe, ali u jezeru nailaze
na tijelo mlade Aboriyinke. Ne `ele}i da upro-
B 92 paste svoje dugo planirano pecawe, odlu~uju da
7.00 Jutarwi program 18.30 Vijesti le{ prijave tek sqede}eg jutra, kada se vrate u
10.00 Vijesti 19.00 Dora istra`uje, grad. Ali, tada ve} postaju osumwi~eni za ubistvo.
10.30 Sve }e biti dobro, serija crtani film
11.20 Top {op 19.30 Trnav~evi}i u divqini,
11.50 Indija, serija serija
13.00 Vijesti 20.00 Dolina sunca, serija
13.30 Sve o `ivotiwama 21.00 Xindabajn, film
14.00 Bibliotekar: 23.00 Najopasnije bande svijeta
O{trica sudbine, film 0.00 Vijesti
16.00 Vijesti 0.30 Indija, serija
16.30 Nacionalna geografija 1.30 Nacionalna geografija
17.30 Najopasnije bande svijeta - Info kanal

Foks
6.50 Ninxa 17.00 Seks i grad, U uvrnutoj komediji luksuzna vila na pla`i je
ratnici serija obijena i opqa~kana, milioner hvata provalnika
7.40 Opasne igre, 18.00 Vijesti i krade mu prsten amajliju. Kada provalnik poku-
serija 18.30 Ludi kamen {a da povrati prsten, de{ava se preokret i wih
8.40 Srce na dlanu, 19.00 Ninxa dvojica shvataju da imaju mnogo toga zajedni~kog.
serija ratnici
9.30 ^ari, serija 20.00 Hiqadu
10.20 Seks i grad, i jedna no},
serija serija RTRS ATV RTS 1 RTS 2
11.10 Prilike u Kvinsu, 21.00 Klopka
film za generala, 6.00 Sestrice, 7.00 Ple{i 6.00 Vijesti 5.50 Koncert za
13.00 Direktan pogodak, film serija ple{i, 6.05 Jutarwi dobro jutro
film 23.00 Vatrena Rouz 7.00 Jutarwi serija program 6.40 U zdravom tijelu
15.00 Vijesti 1.00 Opasne igre, program 8.00 Jutarwi 8.00 Dnevnik 7.00 Kuvati srcem
15.20 ^ari, serija serija 9.00 Vijesti program 8.10 Jutarwi program 7.30 Gomboce
16.10 Hiqadu i jedna no}, 4.00 Srce na dlanu, 9.10 Brojevi, serija 9.00 Bajkeri 9.00 Varqivo qeto, 7.50 Mali medvjed Mi{a,
serija serija 10.00 @ivot i vrijeme s Marsa, serija crtani film
Grizlija Adamsa, crtani film 10.00 Vijesti 8.10 Ozi Bu, crtani film
Fox Life serija
10.50 Heroji i fenomeni
9.30 Timi,
crtani film
10.05 Sasvim prirodno
10.30 Svijet ribolova
8.20 Kineski
obrazovni filmovi
7.00 [ta je sa Brajanom, 15.00 Uvod u anatomiju, serija 11.30 MTS magazin 9.35 Fifi, 11.00 Vijesti 8.50 Matemati~ke
serija 15.50 O~ajne doma}ice, 12.00 Vijesti crtani film 11.05 Povratak zagonetke
7.50 Vil i Grejs, serija serija 12.10 Fantasti~na 10.00 Aladin, na novo, 9.00 Stepeni{te
8.10 Slobodni strijelci, 16.40 Sofi Parker, serija ~etvorka, crtani film serija 10.00 Igraj fudbal
serija 17.30 Vil i Grejs, serija crtani film 10.20 Vinks, 12.00 Dnevnik budi sre}an
8.40 @ivot po Ximu, serija 18.00 @ivot po Ximu, serija 12.40 Gamboce crtani film 12.10 Sport plus 10.30 U svijetu
9.00 @ivot po Ximu, serija 18.50 Reba, serija 13.00 Bajke 10.50 Vinks, 12.20 U zdravom tijelu 11.00 Ekologija
9.20 Mentalno, serija 19.30 Slobodni strijelci, 13.20 Muzika za djecu crtani film 12.30 Mjesto zlo~ina: 11.30 Trag u prostoru
10.10 Sudija za Stil, serija serija 13.40 Pjesni~ko ve~e 11.10 Spektakularni Wujork, 12.00 Muzika
10.40 [ta je sa Brajanom, 20.00 Darma i Greg, serija u Kalinoviku Spajdermen, serija 12.50 Trezor
serija 20.20 O~ajne doma}ice, 14.00 Profajler, crtani film 13.20 Ninxa korwa~e 2, 13.50 Kineski
11.30 Reba, serija serija serija 12.00 Ple{i film obrazovni filmovi
12.20 Vil i Grejs, serija 21.10 Ko `iv ko mrtav, serija 14.50 Upori{te, ple{i, 15.00 Vijesti 14.30 Matemati~ke
12.40 O~ajne doma}ice, serija 22.00 Svita, serija serija serija 15.10 Vrijeme je za bebe zagonetke
13.30 Prqavi seksi novac, 22.50 Vil i Grejs, serija 16.30 Srpska danas 13.00 Najboqe 15.50 Vijesti 14.40 Stepeni{te
serija 23.20 Uvod u anatomiju, serija 17.00 Brojevi, serija godine, 16.00 Sti`u dolari, 15.20 Tehnologija
14.10 Slobodni strijelci, 0.00 Prqavi seksi novac, 17.40 Pakov svijet, serija serija danas
serija serija serija 14.00 Muzika 17.00 Dnevnik 15.50 Ovo je Srbija
14.40 Darma i Greg, serija 0.50 @enske pri~e, serija 19.00 Demo fest 14.30 Vizita RT Vojvodina 16.30 Biciklizam
19.10 Miniskule, 15.50 Vijesti 17.20 Evronet 17.30 Bardovi teatra
Radio RS crtani film
19.30 Dnevnik
16.10 Moje
drage
17.30 Beogradska
hronika
18.30 Spomenar
19.00 Gomboce
6.00 Jutarwi 20.05 Higijena 20.10 Tajne rata kom{ije, 18.20 Razglednica 19.30 @ivot
program `ivota 21.00 Pe~at serija 18.50 Slagalica i standardi
10.00 Vijesti 21.00 Vijesti 22.00 Grad svingera, 17.40 Kulinarski 19.30 Dnevnik 19.50 Vaterpolo
10.05 Zajedni~ki talas 21.05 Ve~e serija qetopisi 20.00 Sti`u dolari, 21.00 Povratak na novo,
11.00 Vijesti uz radio 22.50 Info profil 18.00 Luda ku}a, serija serija
12.00 Podnevne 22.00 Hronika dana 23.10 Sjednica serija 21.00 Tom Jum Gung, 21.50 Metropolis
novosti 22.10 Melodije Narodne 18.30 Potraga film 22.20 Obrazovni
12.10 Zapjevajmo zvu~nih boja skup{tine RS, 19.00 Vijesti 23.00 Vijesti program
pjesme stare 23.00 Oaza pregled 20.00 Najboqe 23.05 Mjesto zlo~ina: 22.50 Ad libitum
13.00 Vijesti 0.00 Pono}ne 23.20 Neko da me ~uva, godine, Wujork, 23.20 Biciklizam
13.05 U ritmu dana vijesti serija serija serija 23.40 Tehnologija
14.00 Vijesti 0.10 No}ni 0.10 Upori{te, 21.00 Ispuni mi 23.50 Dnevnik danas
14.05 Svilen konac program serija `equ 0.10 Vremeplovac, 0.10 Trezor
15.00 Vijesti 1.40 Profajler, 22.00 Moje serija 1.00 Vaterpolo
16.00 Dnevnik Frekvencije: serija drage 1.00 Predskazawe, 2.10 Spomenar
16.20 Muzi~ka kutija Bawaluka - 90,9; 2.30 MTS magazin kom{ije, film 2.40 Bardovi
17.00 Vijesti Bawaluka, 3.00 Srpska danas film 2.50 Vijesti teatra
17.05 Mozaik radija Prijedor, 3.30 Dnevnik 23.30 Nijemi 3.00 UNHCR - povratak: 3.30 Muzika
18.00 Vijesti Gradi{ka - 92,7;
4.00 Tajne rata svjedok, Kosovo 4.10 Trag
19.00 Ve~erwe Doboj - 90,7;
Petrovo - 93,5; 4.50 Muzika serija 3.30 @ivot i standardi 4.40 Metropolis
novosti Bijeqina - 89,9; 5.10 @ivot i vrijeme 0.30 Zauvijek 4.10 Razglednica 5.00 Obrazovni
19.10 Zaigrajmo, I. Sarajevo - 92,8; Grizlija Adamsa, susjedi, 4.30 Sasvim program
zapjevajmo Han Pijesak - 90,3; serija serija prirodno 5.30 Ad libitum
20.00 Vijesti Fo~a - 87,3.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 51

Urbane legende 3: Okupqawe Nova


Krvava Meri Uloge: Kristina Ri~i, 6.20 Na{i najboqi dani, 21.00 Navy CIS,
30
23 30 Uloge: Kejt Mara, 13 Xoan Grufud,
Stiven Dilejn, Keri Foks
serija
7.20 Xeki ^en, crtani film
serija
23.00 Vijesti
Robert Vito, Tina Liford
PINK BH Re`ija: Meri Lambert
OBN Re`ija: Brajan Gilbert 7.40 Bratz, crtani film 23.20 Nestali, serija
8.00 Pepa, crtani film 0.20 Seks i grad,
Marion 8.30 Dona Barbara, serija
Jedne no}i, tri {kolske drugarice dozva}e Kir kman je serija 0.50 Bra~ne vode,
zlog duha iz pro{losti, {to }e imati smrtonosne automobilom 10.30 U ime qubavi, serija
posqedice. Te iste no}i, djevojke otima banda hu- udarila bes- serija 1.20 Ezo TV
ligana. Nakon {to su spasene, wihovi mu~iteqi 12.30 In magazin 2.20 Post mortem,
ku}nicu Kej-
jedan po jedan po~iwu da umiru jezivom smr}u, a
si, dok je 13.00 Baywatch, serija serija
svaka od wih ima bizarni pe~at. Da li je u pi- 14.00 Dona Barbara, 3.20 Ubojita osveta,
pje{a~ila ka
tawu {ala koja se otela kontroli ili se Krvava serija film
gra du E{bi
Meri vratila iz groba kako bi se osvetila? 16.00 U ime qubavi, 4.50 Seks i grad,
Vejk. Budu}i
da Kejsi ne- serija serija
ma ni ko ga, 18.20 In magazin 5.20 Bra~ne vode,
Ma ri on je 19.10 Dnevnik serija
dovodi svojoj 20.00 Provjereno 5.40 In magazin
ku}i na opo-
ravak. Kejsi K3
se zbli`i sa 9.30 Vijesti 17.50Dok. program
sinom Mari- 9.40 Top form 18.40Novosti
oninog mu`a 10.00 Kad priroda podivqa 19.30Dnevnik RTS
iz prvog bra- 10.30 Hrana i vino 20.10Rebelde, serija
ka i provodi 11.00 Rebelde, serija 21.00Dobro ti ve~e
dosta vreme- 12.00 Vijesti 22.00Novosti
na sa wim istra`uju}i nedavno otkrivene ostatke 12.05 Dok. program 22.30Ludi za oru`jem,
mjesne crkve, zapaqene jo{ u prvom vijeku. Kejsi 13.10 SMS Party film
se tokom boravka u crkvi po~iwu privi|ati ra- 15.00 Vijesti 0.30 Astrologija
zli~ite stvari, te ona shvata da je obdarena nat- 15.05 Zemqa izvor `ivota 2.30 Vijesti
prirodnim mo}ima. 16.00 Dok. program 3.00 Most sudbine,
16.30 Hrana i vino film
16.40 Scena - RTS
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN HRT 2
6.20 Sarajevo 7.00 Dobro jutro 6.00 Moj grijeh, 6.30 Jutarwi 8.00 TV vrti} 16.00 Skrivena Azija
na liniji 9.00 Mumijevi, serija program 8.20 Na kraju ulice 17.00 Debeli Albert,
6.30 Mejd in crtani film 7.00 Dobro 8.10 Mu}ke, serija 8.30 101 dalmatinac, film
Bawaluka 9.30 Su|ewe jutro, 8.40 Udri mu{ki crtani film 18.40 Xivs i Vuster,
6.40 Sportisimo Radovanu Hrvatska 9.40 Na{a mala 9.00 [aolinski obra~un, serija
7.00 Anali, serija Karaxi}u 9.10 Dolina klinika, crtani film 19.30 Gara`a
8.00 Gre{ne 12.00 Vijesti sunca, serija 9.20 Garfild, crtani film 20.00 Tra~erica, serija
du{e, 12.10 Qubavna serija 10.40 Kulinarski 9.40 Igrajmo se 20.50 Vijesti
serija oluja, 10.00 Vijesti {ou 10.00 Sjednica 21.00 Bitange i princeze,
9.00 Ru`i~asto serija 10.10 Put oko svijeta 11.20 Sto za 4 Hrvatskog sabora serija
jutro 13.00 Moja mala kroz 80 vrtova 11.50 Info 13.20 Kod Ane 21.40 Nova policijska pri~a,
11.00 ^ini, kuhiwa 11.10 Opra {ou 12.30 ^uvari planete 13.40 Simpsoni, serija film
serija 13.10 U sjeni 12.00 Dnevnik 13.30 Okupqawe, 14.00 Crveni patuqak, 23.40 [apta~ica duhovima
12.00 Info dinosaurusa 12.30 Moj grijeh, film serija 0.30 Zovem se Erl, serija
12.10 Sve za 14.10 Vijesti serija 15.10 Na{a mala 14.40 Zvjezdane staze, 0.50 @ivot na Marsu,
qubav 14.30 Na terapiji, 13.20 Qetna klinika, serija serija
13.30 Sarajevo serija slagalica serija 15.30 Blaga svjetske 1.30 Kineska pla`a,
na liniji 15.00 Mumijevi, 14.10 Vijesti 16.00 Skrivena civilizacije serija
13.40 Mejd in crtani film 14.30 Mekleodove kamera
Bawaluka 15.20 Be Ha Te bebe k}erke, 16.50 Info RTL
13.50 Sportisimo 15.30 Mini {kola serija 17.00 Skrivena 7.20 Mifi, crtani film 17.50 Bibin svijet,
14.00 Info 15.35 Slagalica 15.10 Crvenokosa kamera 7.30 Joho i prijateqi, serija
14.10 Alo alo, 16.00 Redakcija D `ena, 17.30 Kulinarski crtani film 18.30 Vijesti
serija 16.10 Info film {ou 7.50 Ritam zona 18.50 Magazin
15.00 Anali, 16.40 Ples `ivota, 17.00 Vijesti 18.20 Sto za 4 10.10 Nestala, serija 19.00 Ne daj se Nina,
serija serija 17.10 Hrvatska 18.50 Info 11.20 K.T. 2, serija serija
15.50 Info 17.30 Moja mala u`ivo 19.10 Ekskluziv 11.50 Magazin 20.00 ^ak, serija
16.00 Gre{ne kuhiwa 18.10 Kod Ane 20.00 Seka 12.10 Punom parom 20.50 CSI, serija
du{e, 17.35 Muzika 18.30 Dolina Aleksi} 12.30 Bibin svijet, serija 22.30 Mjesto zlo~ina:
serija 17.40 U me|uvremenu sunca, 21.00 Mjesto zlo~ina: 13.10 Los Vistorinos, serija Wujork, serija
17.00 Slomqeno 18.10 Blaga serija Las Vegas, 14.00 Najqep{i urok, serija 23.30 Vijesti
srce, civilizacije 19.30 Dnevnik serija 15.40 Nestala, serija 23.50 L.A. Dragnet,
serija 18.50 Frenderi, 20.10 Dome slatki 22.00 Kraq 16.30 Pod istim krovom, serija
18.00 Info crtani film dome, Kvinsa, serija 0.30 Kosti, serija
18.20 Seks i grad, 18.55 Moj prvi serija serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 1.20 Astro {ou
serija izbor 20.50 Otvoreno 22.40 Seka 17.20 Rejmond, serija 2.20 Kosti, serija
19.00 ^ini, serija 19.00 Dnevnik 21.50 Kratki Aleksi}
20.00 Sva ta ravnica, 19.30 Policijska susreti 23.40 Mu}ke, BN
serija inspektorka 22.30 Dnevnik serija
21.00 [ta je najgore {to Irene Hus, 23.00 Doktor Haus, 0.10 Okupqawe, 6.30 Jutarwi 16.00 Novosti
se mo`e desiti, serija serija film program 16.10 Film
film 21.10 Najopasnija 0.00 Otkucaj koji 1.50 Plejbojeve 8.30 Slu~ajni 18.00 Danas
23.00 Alo alo, serija droga na svijetu je moje srce djevojke partneri u Srpskoj
23.30 Urbane legende 3: 22.00 Vijesti presko~ilo, 2.20 Seksist 10.00 Novosti 18.20 Monitoring
Krvava Meri, 22.20 Na terapiji, film 2.40 Mjesto zlo~ina: 10.05 Emisija 19.00 Sport fle{
film serija 2.00 Zvjezdane Las Vegas, za mlade 19.30 Monitor
1.30 Sarajevo 22.50 Backstage, staze, serija 10.30 Free Time 20.00 ^etiri `ene,
na liniji film serija 3.40 Kraq 11.00 ^etiri `ene, serija
1.40 Mejd in 0.40 Policijska 2.30 Reprizni Kvinsa, serija 21.00 Miroslavqevo
Bawaluka inspektorka program serija 12.00 Novosti jevan|eqe
1.50 Sportisimo Irene Hus, 4.40 Kratki 4.10 Mu}ke, 12.05 Dobre vibracije 22.00 Manastiri
2.00 Gold serija susreti serija 13.00 Slu~ajni partneri 22.30 Pregled dana
ekspres 1.10 U sjeni 5.00 Moj 4.30 ^uvari 13.40 Sport fle{ 23.00 Film
4.30 Film dinosaurusa grijeh, planete 14.00 Novosti 0.40 Astro~et
6.00 Xuboks 2.00 U me|uvremenu serija 5.30 Ke~eri 14.05 Su|ewe 3.00 Satelitski
Radovanu Karaxi}u program
Luda planeta
Vlasnik "Pinka" odbio
saradwu sa An|elinom
Koko{ka
starija
od jajeta
Otkrivena je stara miste-
rija: [ta je starije, koko-
{ka ili jaje? Koko{ka je
starija, po{to je, kako su
stru~waci saop{tili, za
formirawe quske jajeta ne-
ophodan protein koji se na-
lazi iskqu~ivo u jajnicima
koko{ke. Jaje mo`e da nas-
tane samo ukoliko se nala-
zilo u organizmu koko{ke.
- Dugo se vjerovalo da je ja-
je starije, ali sada imamo
nau~ni dokaz da je prvo
nastala koko{ka - rekao je
Kolin Friman sa Univer-
ziteta [efild.

Vlasnik kompanije “Pink Films Interna- pros to re biv {e Jugo sla vije i ne ka da
tional“ (PFI) @eqko Mitrovi} odbio je ratom zahva}ena podru~ja, i kako je srp-
da sara|uje u novom projektu holivudske ski narod stavqen u negativnu konota-
glumice An|eline Yoli, saop{tio je ju- ciju, Mitrovi} je odbio da na bilo koji
~e PFI. na~in u~estvuje u snimawu ovog fil-
- Imao sam ve li ke sim pa ti je pre ma mskog projekta, ka`e se u saop{tewu.
woj i veoma po{tovao weno delo i lik. Dodaje se da je Mitrovi} odlu~io da Tu~a
Na`alost, ona je prepuna predrasuda o ni na koji na~in ne u~estvuje “uprkos
Srbima. Znam da saradwa s wom otvara veli~ini projekta i {ansi da se ostva- Betmena i
vrata velikog filmskog biznisa, ali ne ri saradwa sa najpopularnijom i naj- Supermena
`elim da budem deo ne~ega {to ko zna tra`enijom glumicom na planeti“.
koji put predstavqa Srbe kao ve~ite lo- Kako su ranije objavili mediji, holi- Dva najpoznatija superheroja
{e momke, izjavio je Mitrovi}. vudska zvijezda je trebalo da doputuje u
A da glumi{ Osaminu qubavnicu? dana{wice, Betmen i Super-
PFI je saop{tio da se Mitrovi} u uto- Srbiju po~etkom avgusta kako bi sa Mi- Mitrovi} je, iznena|en scenarijom koji Srbe opisuje kao
men, odmjerili su snage u
rak sastao sa ~etvoricom producenata trovi}em dogovorila snimawe svog redi- me|usobnom dvoboju u Wu-
monstrume, zamolio wen tim da pozove glumicu.
iz tima slavne glumice kako bi razgova- teqskog prven ca, ~i ja je te ma rat u jorku, ali je wihovu tu~u ne-
Kada je uspostavqena veza, Mitrovi} je poru~io An|eli-
rali o u~e{}u wegove kompanije u stva- Bosni. U tom filmu ona je trebalo da milo prekinula policija kada
ni: “Gospo|o, imam novi predlog za vas - ulo`i}u 30 mili-
rawu filma koji treba da se snima u igra glavnu ulogu muslimanke iz BiH ko- ih je uhapsila. Wujor{ka
ona dolara u film o qubavnici Osame bin Ladena u kojem
Srbiji i dijelom u BiH. ju je silovao Srbin, u kojeg se kasnije za- policija uhapsila je dvojicu
biste vi imali glavnu ulogu!“
- Kako je radwa filma smje{tena na qubquje. dvadesetogodi{waka, koji su,
obu~eni u svoje superheroje,
izveli pravu tu~u u centru
Robert zavr{io romansu sa Kristen Wujorka. Maksim Katsnelson
(Supermen) i Frenk Frisoli
Glumac Robert Patinson je “kao novi“ od kada (Betmen) priredili su pro-
je prekinuo vezu sa koleginicom iz filma o vam- laznicima neobi~no
pirima “Sumrak saga“, prenosi ameri~ki “Nati- iznena|ewe, koje je zavr{ilo
onal Enquirer“. Ro bert je, na vo dno, sa svo jim dolaskom policije.
prijateqima podijelio vijest o prekidu i rekao
im da je zbog toga jako sre}an.
- Napokon je donio odluku da napravi rez, pra-
vi prekid. Sada se pona{a jako veselo i izgleda
kao da se rije{io velikog tereta. Nije mu bilo
la ko, ali je svjes tan da je ova ko boqe. On i
Kristen i daqe su prijateqi - otkrio je neime-
novani izvor.
Glumca je poslije prekida tje{ila koleginica Koncert
sa snimawa novog filma Riz Viterspun. Rekla pod vodom
mu je da je donio pravu odluku i da u`iva u mla-
Producent i podvodni sni-
dosti, popularnosti i u tome {to je samac.
mateq “Nacionalne geogra-
fije“ bez ikakve za{titne
opreme, samo sa gitarom,
NEKAD BILO... ronio je u okru`ewu neko-
Kanal Moskva - Volga pu{ten je u saobra-
}aj 1937. godine. Kanal je dug 128 kilome-
POSQEDWA liko morskih pasa. Ina~e
qubiteq morskih pasa, to-
tara, dubok 5,5 metara i {irok 85 liko je zabrinut za sudbinu
metara. Time je regulisana rijeka, a Mos-
Fabricio izbacio velikih bijelih psina da je
kva je postala luka povezana sa pet mora. Belen iz stana napisao pjesmu o tim veli-
Volga je najdu`a rijeka Evrope, duga~ka kim morskim grabe`qivci-
3.534 kilometara. Proti~e kroz Rusiju. Odmor na Ibici u dru{tvu biv{eg momka ma i odlu~io da je otpjeva
Stari Grci su je zvali Ra. Izvire u Valdaj- Marka Boriela ko{tao je lijepu Belen Rodrigez ba{ me|u wima, u blizini
skom gorju, a uliva se u Kaspijsko more. U krova nad glavom. Kako prenose italijanski mediji, Be- meksi~ke obale.
cijeloj svojoj du`ini Volga ima pad samo len je na Ibici, navodno, prevarila Fabricija Koronu sa Bori-
od 156 metara. U Volgu uti~e oko 200 rije- elom, a qutiti Korona je poslije povratka u Italiju izbacio iz
zajedni~kog stana.
Pu{ten ka, a ~itav sliv ima oko 151.000 rijeka, rje~ica,
potoka i drugih vodotokova. Ukupno slivno podru- Sve je zapo~elo pro{log vikenda, dok su se Belen i Fabricio nala-
zili na odmoru na Formenteri, najmawem od Balearskih ostrva. Li-
kanal ~je Volge obuhvata povr{inu od 1,36 miliona
kvadratnih kilometara. Volga kao vodeni put po- jepa Argentinka je do`ivjela jo{ jedan u nizu qubomornih ispada i
Moskva vezuje sjever i zapad Evrope sa Kaspijskim morem
i Sredwom Azijom. Sredwa godi{wa koli~ina
oti{la na oko {est kilometara udaqenu Ibicu, gdje je srela Bori-
ela, napada~a Milana, sa kojim je bila u vezi prije nego {to je pala
- Volga vode iznosi 258 milijardi kubnih metara. u Koronin zagrqaj. Belen i Borielo navodno su zajedno proveli no}.
dodatak za kladioni~are: kvote, tabele, statistike, prognoze...

Derbi nedjeqe: ruska Premijer liga, Spartak Moskva - Rubin, subota (14 ~asova)

Derbi kola
Spartak M. - Kazan

2.65 3.10 2.65


Veliton (Spartak Moskva) Aleksandar Bukarov (Rubin) FOTO: AGENCIJE

"Tatari" osvajaju prestonicu


Aktuelni {ampion Rusije `eli da novom pobjedom ostane u vrhu nacionalnog {ampionata, a i Moskovqanima potreban
trijumf za prodor u vrh

Lagano Realno Rizi~no Izazovno


Valerenga - Kongsvinger 1 (1,40) Grashopers - Ksamaks 1 (1,65) Santos - Fluminense 1 (1,85) Magna - Lask 1 (2,00)
Lokomotiva M. - Alanija 1 (1,40) Tomsk - An`i 1 (1,60) Terek - Amkar 1 (1,85) Nordsjeland - Silkeborg 1 (2,10)
Helsinki - KuPS 1 (1,45) Trnava - Senica 1 (1,65) Lucern - St. Galen 1 (1,80) Belincona - Sion 2 (2,20)
Sonderjiske - Kopenhagen 2 (1,50) Galvaj - [amrok 2 (1,70) Mjalbi - Bromapokajarna 1 (1,80) Krivbas - Karpati 2 (2,20)
Kruzeiro - Gojas 1 (1,55) Odenze - Esbjerg 1 (1,65) Horsens - Midtjiland 2 (1,90) Mipa - Honka 2 (2,25)

KVOTA KVOTA KVOTA KVOTA

6.60 12.21 21.06 45.73


2 ~etvrtak,15. jul 2010. GLAS SRPSKE TIKET

Ruska Premijer liga, 13. kolo

Poslije 13. kola takmi-


~ewa u ruskoj Premijer ligi
Tabela
prvo mjesto na tabeli zauzi- 1. Zenit 12 9 3 0 18:5 30
ma ekipa Zenita iz Sankt 2. CSKA 12 7 3 2 20:10 24
Peterburga sa 30 bodova, is- 3. Rubin 12 6 5 1 12:3 23
pred ekipe CSKA. 4. Spartak N. 12 6 4 2 16:10 22
U pro{lom kolu lider je 5. Rostov 12 6 1 5 12:16 19
slavio na gostovawu kod Ala- 6. Lokomotiv 12 5 3 4 15:12 18
nije u Vladikavkazu rezulta- 7. Tomsk 12 5 3 4 15:14 18
tom 3:1 i pokazao da je najve}i 8. Spartak M. 11 4 4 3 14:12 16
kandidat za osvajawe titule 9. Dinamo M. 12 3 6 3 12:11 15
{am pi ona Ru si je. Klub iz 10. Terek 12 3 5 4 12:12 14
Sankt Peterburga ima {est 11. Alanija 12 3 3 6 13:18 12
bodova prednosti u odnosu na 11. Amkar 12 3 3 6 9:14 12
prvog pra ti oca CSKA iz 13. An`i 12 2 4 6 11:15 10
Moskve, a u narednom kolu do- 14. Sibir 11 2 2 7 14:22 8
~ekuju ekipu Sibira. Vode}i 15. Krila S. 12 2 2 8 8:21 8
tim je apsolutni favorit u 16. Saturn 12 1 5 6 6:12 8
DERBI KOLA predstoje}em me~u po{to eki-
Spartak M. - Rubin pa iz Novosibirska zauzima
14. poziciju na tabeli i bori Pro{lo kolo
se za opstanak, ali bodove
spasa te{ko da mogu izvu}i na Spartak N. - Terek 2:1, Sibir - Dinamo M. 2:2, Rubin - Krila
ovako te{kom gostovawu. Sovjetov 3:0, Alanija - Zenit 1:3, Rostov - Spartak M. 1:0,
Prvi pra ti lac li de ra CSKA - Saturn 1:1, Amkar - Tomsk 2:1, Lokomotiv - An`i 2:1.
gostova}e kod pretposqedweg

2.60 3.10 2.60


tima na tabeli Krila Sovje- Datum satnica par na{ tip
tov i o~ekuje se da upi{u no-
vu po bje du sa ko jom bi 17. 7 14.00 Spartak M. - Rubin 1H
zadr`ali korak u borbi za 17. 7. 16.45 Zenit - Sibir 1, 3+
titulu, dok bi eventualnim 17. 7. 19.00 Dinamo M. - Rostov 1
porazom do kraja prvenstva to 18. 7. 12.15 Tomsk - An`i 1
prakti~no bila nemogu}a mi-
18. 7. 14.35 Lokomotiv - Alanija 1
sija. Klub za koji igraju srp-
ski reprezentativci Zoran 18. 7. 16.45 Terek - Amkar 1
To{i} i Milo{ Krasi} ne 19. 7. 12.00 Krila S. - CSKA 2
bi trebalo da ima ve}ih pro- 19. 7. 18.45 Saturn - Spartak N. 1H
blema iako gostuju ta ko da
wihov trijumf ne dolazi u
Ibson (Spartak M.) FOTO: AGENCIJE
pitawe. si im izuzetno te{ko gosto- prijeko potrebni i jednima i
Aktu el ni {am pi on Ru - vawe u Moskvi kod Spartaka. drugima. Prednost Spartaka
Vode}i tim je apsolutni favorit u predstoje}em me~u po{to bin ostvario je veoma va`nu Moskovqani, kao i tim iz svakako je doma}i teren, dok
ekipa iz Novosibirska zauzima 14. poziciju na tabeli i bori pobjedu u pro{lom kolu kada Ka zawa, ne pru `a ju do bre se gosti ne}e sigurno una-
je savladao Krila Sovjetov i partije ove sezone, ali je si- prijed predati, tako da je ne-
se za opstanak, ali bodove spasa te{ko da za dr`ao ko rak za vo de }im gurno da }e me~ biti veoma ri je {en re zul tat re al na
mogu izvu}i na ovako te{kom gostovawu dvojcem. Sqede}e kolo dono- neizvjestan po{to su bodovi opcija.

Rusija - Prva liga Ukrajinska Premijer liga, 2. kolo


1. Vorskla
2. [ahtjor
3. Arsenal
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
4:0
2:0
1:0
3
3
3
[ahtjor gostuje kod Metalurga
Utakmicama prvog kola po~elo je takmi~ewe
3. Dwipro 1 1 0 0 1:0 3
u ukrajinskoj Premijer ligi, a trenutno u naj-
3. Metalist 1 1 0 0 1:0 3 boqoj po zi ci ji na la zi se Vor skla, ko ja je u
6. Dinamo 1 0 1 0 2:2 1 prvom kolu deklasirala Volin s ubjedqivih 4:0.
6. Ili~ivec 1 0 1 0 1:1 1 Klub iz Poltave u sqede}em kolu odmjeri}e
6. Metalurg D. 1 0 1 0 1:1 1 snage sa Ili~ivecom, koji je u premijernom ko-
6. Obolon 1 0 1 0 2:2 1 lu izvu kao bod u su sre tu s Me ta lur gom iz
6. Sevastopoq 1 0 1 0 0:0 1 Dowecka. Vorskla je favorit u predstoje}em me-
~u, prvenstveno zbog ~iwenice da su doma}ini,
6. Zorja 1 0 1 0 0:0 1
ta ko da bi tre ba lo da upi {u no va tri bo da.
12. Karpati 1 0 0 1 0:1 0
Aktuelni {ampion Ukrajine, ekipa [ahtjora iz
12. Metalurg Z. 1 0 0 1 0:1 0 Dowecka, opravdala je ulogu favorita u prvom
12. Tavrija 1 0 0 1 0:1 0 kolu i lako iza{la na kraj sa Krivbasom, kojeg
15. Krivbas 1 0 0 1 0:2 0 je ispratila sa dva komada u mre`i. “Rudari“ }e
16. Volin 1 0 0 1 0:4 0 u sqede}em kolu na te{ko gostovawe Metalurgu
u Zaporo`je, koji va`i za ekipu koja mnogo boqe
igra na doma}em terenu nego u gostima, tako da
Pro{lo kolo }e ~eta Mir~ee Lu~eskua imati te`ak zadatak.
Zorja - Sevastopoq 0:0, Arsenal - Metalurg Z. 1:0, Ili~ivec Veliko poja~awe za [ahtjor svakako je povratak
- Metalurg D. 1:1, Obolon - Dinamo 2:2, Volin - Vorskla 0:4, u domovinu Dimitrija ^igrinskog, koji je pro-
Tavrija - Metalist 0:1, Dwipro - Karpati 1:0, [ahtjor - veo godinu u Barseloni, ali se nije uspio uklo-
Krivbas 2:0. piti u wihov sistem rada, i povratak u klub u
kojem je stekao punu afirmaciju bio je nemino-
van.
Datum satnica par na{ tip “Vje~iti“ rival [ahtjora, Dinamo Kijev,
16. 7. 18.00 Metalurg D. - Obolon 1 odmah na startu {ampionata napravio je kiks
17. 7. 15.00 Sevastopoq - Metalist 1H odi grav {i sa
17. 7. 17.00 Vorskla - Ili~ivec 1 Obo lo nom ne ri -
DERBI KOLA
17. 7. 19.00 Dinamo - Tavrija 1, 3+ je {e no 2:2. U
Metalurg Z. - [ahtjor dru gom ko lu na
18. 7. 15.00 Zorja - Arsenal 1 svom sta di onu
18. 7. 16.00 Dwipro - Volin 1 do~eka}e Tavriju,
18. 7. 17.00 Metalurg Z. - [ahtjor 2 ko ja je na do ma -
10.00 5.00 1.20 `e na
18. 7. 19.00 Krivbas - Karpati 1 }em terenu pora-
od Fernandiwo ([ahtjor) FOTO: AGENCIJE
TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 3

Norve{ki Tipeligen, 17. kolo

Nakon {to je u pro{loj rundi uspje{no pro{ao gostovawe kod


Lilestrema, aktuelni {ampion i lider ne bi trebalo da ima ve}ih Tipeligen
problema protiv Od Grenlanda, koji ne blista ove sezone 1. Rozenborg 16 10 6 0 29:8 36
2. Valerenga 16 9 4 3 33:17 31
3. Tromso 16 9 4 3 20:13 31
4. Alesunds 16 8 3 5 25:18 27
5. Viking 16 7 5 4 24:16 26
6. Lilestrem 16 5 8 3 27:19 23
7. Stabak 16 6 5 5 25:22 23
8. Stromsgodset 16 7 2 7 24:31 23
9. Start 16 6 4 6 29:29 22
10. Haugesund 16 5 6 5 24:22 21
11. Od Grenland 16 5 6 5 26:27 21
12. Bran 16 4 5 7 21:25 17
13. Molde 16 4 5 7 26:33 17
14. Honefos 16 3 4 9 10:28 13
15. Kongsvinger 16 3 2 11 12:31 11
16. Sandefjord 16 1 3 12 11:27 6

Parovi Na{ tip


17.7. 17.00 Valerenga - Kongsvinger 1
18.7. 18.00 Bran - Stabak H2
18.7. 18.00 Molde - Sandefjord 1, 3+
18.7. 18.00 Start - Alesunds 1H, 3+
18.7. 18.00 Stromsgodset - Haugesund 1
18.7. 18.00 Viking - Honefos 1
18.7. 20.00 Rozenborg - Od Grenland 1
19.7. 19.00 Tromso - Lilestrem 1H

Pro{lo kolo
Od Grenland - Valerenga 1:2, Kongsvinger - Stromsgodset 0:2,
Haugesund - Bran 1:1, Honefos - Tromso 2:2, Lilestrem - Ro-
zenborg 1:2, Sandefjord - Start 1:2, Stabak - Viking 2:3,
Alesunds - Molde 0:0.

rem zbog ~iwenice da igra sigurno na svom “buwi{tu“,


DERBI KOLA pred svojom publikom, bli- gdje je do`ivio samo jedan
`i bodovima. po raz, pa se o~e ku je da i
Va le ren ga je, uz Ro zen - ovog puta bar ne izgubi, a
Roar [trand (Rozenborg) FOTO: AGENCIJE borg, tre nu tno u naj boqoj nije iskqu~eno da “padnu“ i
formi, probila se na “kotu barem tri gola.
Aktuelni lider i nor- posqedwih devet me~eva, ra- de nosi okr{aj izme|u dva”, gdje bi tre ba lo i da Viking dr`i poziciju u
ve{ki {ampion Rozenborg ~u na ju }i sva ta kmi ~ewa, Tromsa i Lilestrema. ostane poslije ovog kola, u gorwem di je lu ta be le, a i
kru pnim ko ra ci ma gra bi upisala je devet pobjeda, pa Ni je dan tim ne ko jem do ~e ku je sla ba {ni poslije ove runde bi morao

2.10 3.35 3.30


ka odbrani titule, a sqede- se o~ekuje da ostvari i jubi- briqira u posqedwe Kongsvinger. da zadr`i korak sa vode}im,
}a pre pre ka na tom pu tu larno, deseto slavqe, pro- vrijeme, doma}in je ne Alesunds igra odli~no, jer mu na noge dolazi Hone-
bi}e mu Od Grenland. tiv ri va la ko ji ne blis ta tako davno dr`ao tron, ali }e u ovoj rundi biti na fos, koji je do sada na gos-
Ekipa sa “Lerkendala“ ove sezone. a sada je tek tre}i. Po- pro- ozbiqnom ispitu, jer gostuje to vawima sku pio sa mo
igra u sjaj noj for mi. U Epitet derbija ove run- bjednika je, zato, nezahvalno gnozirati, a Tromso je, ba- kod Star ta. Do ma }in igra ~etiri boda.

Adekoligen Norve{ki Adekoligen, 14. kolo


1. Sogndal
2. Ranhajm
12
13
8
8
2
1
2
4
25:11
21:18
26
22
Sogndal odmi~e konkurenciji
3. Sarpsborg 11 6 2 3 23:18 20
4. Brine 13 7 1 5 34:24 19
Fudbaleri Sogndala polako, ali sigur-
no, odmi~u konkurenciji u drugoliga{kom
5. Fredrik{tad 11 6 3 2 19:13 18
dru{tvu Norve{ke.
6. Nibergsund 13 5 4 4 21:26 18
Bez obzira na ishod sino}weg gostovawa
7. Bodo/Glimt 12 6 2 4 22:11 17
kod Fredrik{tada, ~eta Haralda Abreka }e
8. Stromen 13 4 5 4 22:18 16
u 14. rundi u~vrstiti lidersku poziciju, po-
9. Tromsdalen 12 4 2 6 20:24 14 {to joj na noge sti`e Folo, sastav koji za-
10. Mos 13 4 2 7 20:31 14 uzi ma pre tposqedwu po zi ci ju na ta be li
11. Lov-Ham 13 5 1 7 20:21 13 Adekoligena.
12. Mjondalen 13 3 4 6 18:24 13 S obzirom na sve navedeno, sve osim si-
13. Alta 13 4 3 6 16:24 12 gurnog “keca“ na “Foshaugane kampusu“ bilo
14. Sandnes 12 2 5 5 15:18 11 bi ravno senzaciji.
15. Folo 13 3 5 5 14:18 11 Sjajna serija Ranhajma neo~ekivano je za-
16. Lin 11 2 2 7 16:27 8 vr{ena u pro{lom kolu, doma}im porazom od
Lov-Hama. Ovog puta, slijedi gostovawe kod
Parovi Na{ tip ne ugo dnog Mo sa, pro tiv ko jeg je Ran hajm,
18. 7. 16.00 Fredrik{tad - Brine 1H ipak, favorit.
18.7. 18.00 Bodo/Glimt - Tromsdalen 1, 1H Sarpsborg je, tako|e, sino} igrao odgo-
18.7. 18.00 Lov-Ham - Alta 1 |eni me~, rival je bio Bodo/Glimt, a eventu-
al ni tri jumf “po gu rao“ bi ga na dru go
18.7. 18.00 Mos - Ranhajm H2
mjesto. U 14. kolu o~ekuje ga te`i ispit, gos-
18.7. 18.00 Nibergsund - Sandnes 1
tovawe kod Stromena, protiv koga je barem
18.7. 18.00 Sogndal - Folo 1 blagi favorit.
18.7. 18.00 Stromen - Sarpsborg H2 Uzbudqivo }e biti u okr{aju Fredrik-
{tada i Brinea, ekipa koje zauzimaju petu,
Pro{lo kolo odnosno ~etvrtu poziciju. O~ekuje se neiz-
Alta - Mos 3:1, Brine - Sogndal 2:5, Mjondalen - Stromen vjestan duel u kojem }e odlu~ivati nijanse i
0:0, Ranhajm - Lov-Ham 1:3, Sandnes - Bodo/Glimt 1:1, Trom- u kojem je doma}in, zbog svog terena, blagi
sdalen - Nibergsund 1:2, Folo - Fredrik{tad 1:2. favorit.
Terje Skjeldestad (Sogndal) FOTO: AGENCIJE
4 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE TIKET

Republika Irska, Premijer liga, 22. kolo Tabela

Lider na ispitu 1. [amrok Rovers


2. Sent Patriks
3. Sporting Fingal
4. Bohemians Dablin
21
20
20
19
10
11
8
9
8 3
4 5
9 3
6 4
25:15
31:13
27:17
26:16
38
37
33
33
U najzanimqivijoj utakmici ovog kola Galvej junajted }e u nedjequ od 21.05 ~asova 5. Dandalk FC 20 9 4 7 25:25 31
na stadionu “Terilend park“ u Galveju ugostiti vode}i [amrok Rovers 6. Sligo Rovers 21 7 9 5 32:19 30
7. UC Dablin 21 7 5 9 24:23 26
8. Galvej junajted 21 5 7 9 21:30 22
DERBI KOLA 9. Drogeda junajted 20 3 6 11 18:40 15
Galvej junajted 10. Brej Vonderers 19 1 4 14 12:43 7
- [amrok Rovers
Parovi Na{ tip

18. 7. 21.15 Bridablik - Stjarnen 1


16. 7. 20.45 Bohemians D. - Sligo R. 1H,1

4.50 3.30 1.70


16. 7. 20.45 UC Dublin - Brej V. 1
18. 7. 20.00 Dandalk - St. Patriks 1H
18. 7. 21.05 Galvej J. - [amrok R. H2, 2
19. 7. 20.45 S. Fingal - Drogeda j. 1

Pro{lo kolo
[amrok Rovers - Dandalk FC 4:0, Brej Vonderers - Sporting
Fingal 0:3, Sligo Rovers - Galvej junajted 3:0, Sent Patriks - UC
Dablin 2:1, Drogeda junajted - Bohemians Dablin 0:0 (prekid
poslije prvog poluvremena zbog nestanka elektri~ne energije).

Dandalk FC }e u nedjequ na stadionu “Morton“ u Da-


na svom sta di onu “Ori el blinu ugostiti Drogedu junaj-
park“ od 20 ~asova ugostiti ted, koja je trenutno na devetoj
dru go pla si ra ni Sent Pa - poziciji. Doma}in ne bi tre-
triks. Doma}in, koji se trenu- balo da ima te`ak zadatak, a u
tno nalazi na petom mjestu u pro{lom kolu je bio ubjedqiv
pro{lom kolu je visoko pora- na gostovawu kod Brej Vonder-
`en na gostovawu kod [a- resa, gdje je slavio sa 3:0. S
mrok Roversa sa 0:4, dok je dru ge stra ne me~ 21. ko la
Sent Patriks kod ku}e bio us- izme|u Drogede junajted i Bo-
Enda Stivens ([amrok Rovers) FOTO: AGENCIJE pje{niji od UC Dablina i hemiansa Dablin prekinut je
Najzanimqivija utakmi- va na sta di onu “Te ri lend na osmom mjestu i vode}i vawu kod Sligo Roversa sa 0:3, slavio je sa 2:1. Tre}eplasira- poslije prvog poluvremena
ca 22. kola Premijer lige park“ u Galveju. Snage }e od- [amrok Rovers. dok je [amrok Rovers na svom ni Spor ting Fin gal }e u zbog nes tan ka elek tri ~ne
Republike Irske bi}e odi- mjeriti doma}i Galvej junaj- U pro{lom kolu Galvej ju- terenu deklasirao Dandalk posqedwoj utakmici 22. kola energije na stadionu, a rezul-
grana u nedjequ od 21.05 ~aso- ted, koji se trenutno nalazi najted je pora`en na gosto- FC sa 4:0. u ponedjeqak od 20.45 ~asova tat u tom trenutku bio je 0:0.

Island, Landsbankadeild liga, 12. kolo

Keflavik testira Breidablik


Tabela DERBI KOLA
1. Breidablik 11 7 2 2 26:13 23 Keflavik - Breidablik
2. Vestmaneja IBV 11 7 2 2 18:9 23
3. Keflavik IBV 11 5 4 2 12:11 19
4. Hafnarfjordur 11 5 3 3 20:17 18
5. Valur 11 4 5 2 19:17 17
6. Fram Rejkjavik 11 4 5 2 18:16 17
7. Stjarnan Gardabe 11 3 4 4 20:19 13

2.35 3.00 2.65


8. KR Rejkjavik 10 3 3 4 14:15 12
9. Filkir 10 3 3 4 18:20 12
10. Selfos UMF 11 2 2 7 13:21 8
11. Grindavik 11 2 1 8 11:21 7
12. Haukar 11 0 6 5 12:22 6 idablik. Keflavik IBV je u
pro {lom ko lu po ra `en na
gos to vawu kod Ves tma ne je
Parovi Na{ tip IBV sa 1:2, dok je Breidablik
na svom terenu ubjedqivo po-
18. 7. 21.15 Bridablik - Stjarnen 1 bijedio Stjarnar Gardabe 4:0.
17. 7. 16.00 Vestmaneja IBV - Fram R. 1H,1 Drugoplasirana Vestma-
18. 7. 21.15 Filkir - Selfos UMF 1 ne ja IBV }e na sta di onu
18. 7. 21.15 Hafnarfjordur - Valur 1H, 1 “Hasteinvolur“ u Vestmaneji
18. 7. 21.15 Haukar - KR Rejkjavik 1H ugostiti Fram Rejkjavik. Bi-
18. 7. 22.00 Keflavik IBV - Breidablik1H }e ovo premijerni me~ 12. ko-
19. 7. 21.15 Grindavik - Stjarnan G. 1H la koji se igra u subotu od 16
~asova. Vestmaneja IBV je u
pro{lom kolu na svom terenu
Pro{lo kolo pobijedila Keflavik IBV sa
2:1, dok je Fram Rejkjavik po-
Hafnarfjordur - Fram Rejkjavik 4:1, Breidablik - Stjarnan
ra`en na gostovawu kod Ha-
Gardabe 4:0, Grindavik - Selfos UMF 1:1, Valur - Haukar
fnarfjordura sa 1:4.
2:2, Vestmaneja IBV - Keflavik IBV 2:1, Filkir - KR Rejkja-
^et vrto pla si ra ni Ha -
vik odgo|eno za 22. jul.
fnarfjordur }e u nedjequ od
21.15 ~a so va na sta di onu
Derbi 12. kola islandske “Kaplakriri“ ugostiti peto-
Landsbankadeild lige odi- plasirani Valur. Hafnar-
gra}e se u nedjequ od 22 ~asa fjordur je u pro{lom kolu
na stadionu “Keflavikurvo- kod ku }e pre sli {ao Fram
lur“ u Keflaviku, gdje }e is- Rejkvjavik sa 4:1, dok je Valur
to ime ni do ma }in, ko ji se na svom terenu igrao samo
trenutno nalazi na tre}em 2:2 sa “fewera{om“ Hauka-
mjestu ugostiti vode}i Bre- rom. Kristin Steindorson (Breidablik) FOTO: AGENCIJE