You are on page 1of 48

Edin

[piri}: Islamski Karamazov,


svjetski
poznat

kapital u
str. 5
lautista
i gitarista

BiH podr`ava str. 18 i 19

terorizam Obo`avam da
sviram na ulici
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 4286 • PETAK 16. JULA 2010.

PREGOVORI
Kompanija
ds"
"Danube Foo }u
e
prodaje najv
mljekaru
u BiH str. 14 i 15

"Lactalis" naciljao
"Mlijekoprodukt"
SAVJET
MINISTARA BiH U `i`i izbor
I ADS PARAVAN
ZA STRANA^KE
KOMBINACIJE
direktora
IMENOVANJA
RUKOVODILACA
"Slu`benog
str. 2 i 3 lista BiH"
16.7.2010.
2 Doga|aji
Savjet ministara BiH i ADS paravan za strana~ke kombinacije ime

U `i`i izbor direk


"Slu`benog lista
Nasljednik: Nino Huseinovi},
biv{i v.d. direktora Pravilnik
"Slu`benog lista", sada je Tb!w kfu! nj!o jt!u b!s b
CjI! vtwp!kjp! kf! j! j{!.
u komisiji koja odlu~uje nkf!o f! qsb!w jm!o j!l b
o prijemu novog ili starog lp!kf! sf!hv!mj!|v! gps!nj!.
sb!o kf! lpo!l vs!t oji
direktora Dragana Prusine lp!nj!tj!kb!lb!lp!tf!of
cj! qp!obw!mkb!mj! tmv!•b!.
kf!wj!eb!v!lp!nj!tj!kj!{b
Nata{a KRSMAN zantnu zgradu u sarajevskom na- j{cps!ej!sf!lup!sb!of!lf
selju Otoka. jo!tuj!uv!dj!kf!tkf!ef!okf!.
SA RA JE VO - Stra na ~ke Ta ko je biv {i sa ziv Sa vje ta
kom bi na ci je sa ime no va njem ministara BiH 2004. godine prvi hp!w j! tmv!a cf!o j!d j! j
rukovode}ih dr`avnih slu`beni- put imenovao ~lana Nadzornog p•f!lj!wb!op! nv! eb!kv
ka nas tav lje ne su kroz izbor odbora "Slu`benog lista BiH" iz obk!cp!mkf!pdkf!of/
prvog ~ovjeka "Slu`benog lista reda Srba, pa je Simo Jankovi}, Qsj!kf! vtwb!kb!o kb
BiH", a Savjet ministara poslje- jedan od ~lanova s najkra}im sta- qsb!wjm!oj!lb!twjn!jo!tuj!.
dnjih mjeseci u~estalo imenuje `om, ali je ve} odavno i penzi- uv!dj!kb!nb!CjI!tuj!hbp
~elne ljude u bh. institucijama. oner. kf!ep!q jt!p!ob!• j!o v
Agencija za dr`avnu slu`bu Za kon ko ji bi tre ba lo gps!nj!sb!okb!lp!nj!tj!kb-
(ADS) BiH, nakon pismenog ispi- "Slu`beni list BiH" kona~no da lp!kj!kf!qp!uqj!tbp!ej!.
ta, ju~e je organizovala intervju za stavi pod kontrolu izvr{ne vlasti, sf!lups!BET.b!Of!wfo
kandidate za direktora "Slu`benog jo{ je u parlamentarnoj proceduri. Bl|b!nj!kb-!bmj!tf!ob!.
lista BiH", gdje najvi{e {anse ima Poslovanje "Slu`benog lista wp!ej!eb!kf!twf!ep!.
aktu el ni di re ktor Dra gan BiH" pamti}e se po revizor-
Prusina, ~iji je mandat iste- hp!w p!s f!o p! tb
skom iz vje {ta ju iz 2005.
kao prije dvadesetak dana. godine, gdje je utvr|eno Pecp!spn!esab!wof
Nejasno je za{to da su od uplata za objave tmv!acf!{b!abm!cf-!lp!kj
se `u ri sa ime no va njem u ovim novinama ispla}i- kf!esv!hpt!uf!qf!oj!ps!.
ovog direktora kada je upi- vani krediti zaposlenici- hbo!j!usf!cb!mp!cj!eb
tan le gi ti mi tet Nad zor nog ma, pa je njih dvadesetak cv!e f! ofv!u sb!mbo! j
odbo ra "Slu `be - zauvijek rije{ilo stambeno pi- pewp!kfo!pe!BET.b/!
nog lis ta BiH", tanje o tro{ku dr`a-
koji u istom sa- ve.
zi vu ra di od Ni no Hu se -
2004. godine, a ino vi}, ta da{ nji
ima ~la no va vr{i lac du `nos ti
ko ji su na toj di re kto ra "Slu - Stanovi vio radom "Slu`benog lista BiH". kandidat, a sada je na njemu da
po zi ci ji od `benog lista", ju- Institucija Gu`va sa kadrovskim kombi- izabere gdje }e da radi.
2006. godine. ~e je bio u nacijama najbolje je do{la do izra- Bez ob zi ra na nje go vu
Savjet minis- ko mi si ji ko ja je
poznata `a ja na pri mje ru ime no va nja odlu ku, je dan kon kurs }e
ta ra BiH ni je se odlu~ivala o pri- po tome {to rukovode}ih ljudi Agencije za rad morati da bude ponovo ra-
po se bno ba vio je mu no vog ili je vi{e njenih i zapo{ljavanje BiH, gdje je pro- spi san, {to zna ~i ~e ka nje
ovim pitanjem, sta rog di re kto ra. {log mjeseca Savjet ministara BiH procedure oko pola godine i
osim {to su se Ni ka da Tu `i la{ tvo zaposlenika za di re kto ra ime no vao Adna na nove tro{kove.
po bri nu li za BiH ni je pro ce su - rije{ilo Deli}a, a za zamjenika Dragana Na listi kandidata za
smje{taj naj- iralo navode revi- Podini}a, kojeg je samo 15 dana zamjenika direktora Agenci-
profitabilni- zorskog izvje{taja, stambeno nakon toga ADS imenovala pono- je za rad i zapo{ljavanje nema
je bh. a osim `u~ne ras- pitanje vo za direktora Ureda za zakono- nikog od Srba iz RS, pa je naj-
in sti tu ci je ko ja prave u bh. parla- dav stvo BiH. Po di ni} je vjerovatnije da }e ponovo biti
se nedavno pre- men tu, Sa vjet o tro{ku konkurisao na obje pozicije i na raspisan konkurs, jer je pozicija Aleksandar
selila u impo- Gordana
@ivkovi}
ministara nije se ba- dr`ave obje je bio najbolji, ali i jedini direktora Ureda za zakonodavstvo Obradovi}

Potrebna bolja ekonomska saradnja BiH


vanje usagla{enih i pripremu novih jati, zato smo razgovarali o otvara-
M. ^UBRO
me|udr`avnih sporazuma kako bi
Cilj nju ispostave Spoljnotrgovinske ko-
SARAJEVO - Bosna i Herce- bile uklonjene barijere za intenzivni- Nikola Gruevski more BiH u Makedoniji", rekao je
govina i Makedonija nemaju niti ju ekonomsku saradnju. podvukao da [piri}.
jedno otvoreno pitanje, ali odli~ne "U 2009. godini do{lo je do pa- Najavio je da }e 16. jula bizni-
politi~ke odnose ne prati odli~na da u ekonomskoj razmjeni izme|u BiH i Makedonija smeni dvije zemlje razmijeniti is-
ekonomska saradnja. BiH i Makedonije, koja je pretho- imaju iste kustva i analizirati stanje u privredi,
Zaklju~ili su to ju~er u Sarajevu dnih godina bila u stalnom porastu. a na vladama je da uklone sve bari-
predsjedavaju}i Vije}a ministara U pro{loj godini pokrivenost izvoza ciljeve, a to su jere.
BiH Nikola [piri} i predsjednik uvozom izme|u BiH i Makedonije ~lanstvo u EU i [piri} je naglasio i da BiH i
Vlade Makedonije Nikola Gruevski. iznosila je 47 odsto. Privredna sara- Makedonija treba {to prije da potpi-
Dogovorili su zato ubrzano zaklju~i- dnja dvije zemlje mo`e se jo{ razvi- NATO-u {u sporazume o dvojnom dr`avljan-
16.7.2010.
Doga|aji 3

enovanja rukovodilaca Studenti


protiv ve}ih Dodik: RS se
ktora
{kolarina
MOSTAR - Oko 200 studenata
Univerziteta "D`emal Bijedi}" u
Mostaru ju~er je mirno prosvjedo-
valo pred zgradom Rektorata
zbog mogu}ih pove}anja upisnina
zala`e za Dejton

FOTO M. RADULOVI]
za studente.
Kolegij Rektorata predlo`io je
da manjak sredstava od granta `u-

a BiH"
panije bude kompenziran pove}a-
njem upisnina, ~ime bi bilo
namireno nedostaju}ih 600.000
maraka, na {to su se ovi o{tro us-
protivili, nazvav{i to udarom na
studentski standard.
Naime, upisnina bi time za re-
dovne studente iznosila 400 mara-
ka, dok bi i vanredni umjesto
dosada{njih 1.200 pla}ali 1.400
maraka.
Sjedi{te "Slu`benog lista
BiH" - najprofitabilnija K.S.P
bh. institucija nedavno se
preselila u impozantnu
zgradu u sarajevskom
naselju Otoka
FOTO N. UGLJE[A
Smanjene
dnevnice
BANJALUKA - Vlada RS ju~e
je donijela uredbu kojom su u ja-
vnom sektoru smanjene dnevnice
za slu`bena putovanja u zemlji i
inostranstvu, tako da dnevnica za
putovanja u zemlji iznosi 20
umjesto dosada{njih 30 maraka.
Prema podacima Ministarstva publike Srpske i britanski amba- u skladu sa njihovim potrebama i
R. [EGRT
finansija RS, na ovaj na~in bi se sador razmijenili su mi{ljenja o ciljevima.
do kraja godine u bud`etu RS BA NJA LU KA - Mi lo rad aktuelnim politi~kim pitanjima u Dodik, koji je ju~e na Mrako-
moglo u{tedjeti i do 250.000 KM, Dodik, premijer RS, rekao je BiH i RS. vici prisustvovao {estoj izbornoj
a u toku 2011. godine i vi{e od ju~e u Banjaluci tokom razgo- Milorad Dodik ju~e je nakon sjednici Skup{tine BORS-a, izja-
milion KM. Dnevnice za radnike vora s Majklom Tejtamom, am- misnog slavlja u banjalu~koj ka- vio je da je Vlada RS proteklih
u javnom sektoru u Federaciji basadorom Velike Britanije, da tedrali svetog Bonaventure, povo- godina imala dobru saradnju sa
BiH i pored ekonomske krize nisu se RS zala`e za dosljednu pri- dom pra zni ka ka te dra le i Bora~kom organizacijom RS za-
mijenjane i trenutno iznose 48 mjenu i po{tovanje Dejtonskog za{titnika Banjalu~ke biskupije snovanu na partnerskom odnosu.
KM. sporazuma. sve tog Bo na ven tu re, re kao da Isti~u}i dr`avotvornu ulogu
U.V. Kako je saop{teno iz Vlade Vlada RS po{tuje rad Katoli~ke BORS-a, kao nevladine organiza-
RS, Dodik je izrazio uvjerenje da crkve i ima s njom dobru sara- cija s jasnom politi~kom ulogom i
dej ton ska stru ktu ra dr`a ve ni je dnju, o ~emu govore i obostrane ulogom o~uvanja prava bora~ke
U pripremi prepreka BiH na evropskom putu. aktivnosti koje dokazuju tu opre- populacije, Dodik je rekao da }e
djeljenost. BORS biti toliko vi{e uspje{na
poja~ano Dalje se navodi da je Dodik
istakao da se RS zala`e za evrop- On je dodao da se vjerske za- koliko bude izvan politi~kih uti-
prisustvo ske integracije, te da je spremna je dni ce ba ve pi ta nji ma za ko ja caja.
EU u BiH da primijeni odluku Suda iz Stra- misle da su va`na, te da u dome- Predstavnici Vatrogasnog sa-
zbura, ~ime bi se otklonile diskri- nu politike zasigurno imaju u~e{- veza RS uru~ili su ju~e u Banjalu-
BRISEL - Evropski komesar za minatorske odredbe Ustava BiH. }a i vjer ske za je dni ce, ko je ci predsjedniku Vlade RS povelju
pro{irenje [tefan File informisao Tokom sastanka premijer Re- najbolje procjenjuju koliko je ona - odlikovanje najvi{eg reda.
je ju~e ministra inostranih poslova
BiH Svena Alkalaja da se u kon-
tekstu primjene Lisabonskog spo-

mnogo va`nija i bolje pla}ena.


Nepoznato je za{to Sa-
vjet ministara odmah nije imeno-
vodila je komisija Ministarstva
spo ljne trgo vi ne i eko nom skih
odnosa BiH. Uskoro }e i Aleksan-
razuma priprema poja~ano
prisustvo EU u BiH.
File je ju~e u Briselu istakao
spremnost Evropske komisije
Sudski policajci
najavili {trajk
da se ubrza proces liberalizaci-
vao Podini}a kada su oba konkursa dar Obradovi}, [piri}ev savjetnik je vi znog re `i ma gra |a ni ma
bila okon~ana, nego se odlu~io da za informisanje, na pismeni ispit BiH. (Srna)
po slu`benoj du`nosti nakon 30 ADS-a za {efa Slu`be za saradnju s
dana regauje ADS. Ipak, bilo je novinarima i gra|anima. Poslje-
vremena da na posljednjoj sjednici dnjih nekoliko mjeseci raspisano je D. MUMINOVI] Is ta kao je da }e ra zmo tri ti ti kao policajci.
budu imenovani ~lanovi Konku- desetak konkursa za ~elne ljude u Po~elo zahtjeve policije i da do {trajka "Mi smo svi na ovaj posao
rencijskog savjeta BiH, gdje su nekoliko bh. institucija, jo{ je neiz- vo|enje SA RA JE VO - Pri pa dni ci najvjerovatnije ne}e do}i. do{li zbog plata. One su nam na
imenovali Stjepu Pranji}a, Gorda- vjesno ko }e biti generalni sekretar Sudske policije Suda BiH naja- "Nji hov sta tus i ni je to li ko prevaru smanjene. Sada ne pripa-
nu @iv ko vi} i Ma idu ^am pa ru. Savjeta ministara BiH, a zna se da mati~nih vili su stupanje u {trajk upozo- lo{. Imaju ve}i koeficijent od pri- damo nikome, a ne mo`emo se
@ivkovi}eva je {ef Kabineta Niko- bi trebalo da bude Bo{njak, jer bi knjiga re nja jer su ne za do vo ljni padnika SIPA. Uz platu oni dobi- pri ja vi ti za po sao u po li cij ske
le [piri}a, predsjedavaju}eg Savje- predsjedavaju}i Savjeta u novom svojim radnim statusom i visi- ja ju i to pli obrok, na kna du za agencije jer nas ne tretiraju kao
ta ministara BiH, a izbor kandidata mandatu trebalo da bude Hrvat. BANJALUKA - U svim mati-
nom primanja. prevoz i druge dodatke tako da policijske slu`benike", rekao je
~nim uredima u RS i distriktu
Po sla li su pi smo Mi nis tar - im je plata oko 1.200 KM", ocije- sagovornik "Nezavisnih" iz Sud-
Br~ko ju~e je po~elo vo|enje
stvu prav de, Su du i Tu `i la{ tvu nio je Halilagi}. ske policije BiH, koji tvrdi da je
mati~nih knjiga dr`avljana.
BiH te Viskom sudskom i t`ila- Iz Sindikata Sudske policije plata sudskih policajaca 870 KM.

i Makedonije
U mati~nu knjigu dr`avljana
~kom vije}u BiH u kojem tra`e BiH isti~u da ih kada obavljaju "Kod nas je svima ista plata
RS upisuju se dr`avljani BiH i
da im se defini{e status kao pri- poslove tretiraju kao policajce, jer ni su usvo je ni pra vil ni ci o
FBiH i njihova djeca, koji su
padnika policijskih slu`benika ili dok svoja prava ne mogu ostvari- Sudskoj policiji pa nema ~inova-
upisani u mati~ne knjige ro|enih
stvu, izbjegavanju dvostrukog opo- integriteta u skladu sa Dejtonskim da se pripoje Sudu BiH. Sudski nja i napredovanja. Najve}i pro-
u FBiH, a koji po osnovu prebi-
rezivanja te saradnji u oblasti cesto- sporazumom. Va`no je da se osigura vali{ta sti~u pravo na dr`avljan- policajci, njih 51, u pismu su se Sindikat blem je {to su se {irili kapaciteti
`a li li i na ma li ko efi ci jent za Suda i Tu`ila{tva BiH, a broj po-
vnog i `eljezni~kog prometa. prosperitet sva tri naroda i da se osi- stvo RS.
obra ~un pla ta te na ne pla }a nje
Pro{ireni su licajaca ostao je isti. Nekad radi-
Nikola Gruevski potcrtao je da gura napredak ka EU i NATO-u, za U skladu sa Zakonom o dr`av-
BiH i Makedonija imaju iste ciljeve, {to je nu`no provo|enje reformi. Ne ljanstvu RS, u mati~nu knjigu prekovremenog rada. kapaciteti Suda i mo i po 16 sati, a ne pla}aju nam
"U pi smu, ko je ima pe ~at prekovremeni rad. [trajk upozo-
a to su ~lanstvo u EU i NATO-u, a u smijemo dopustiti da BiH zaostane dr`avljana RS upisuju se i djeca
sindikata, stoji da bolji status od
Tu`ila{tva BiH, renja organizova}emo po zakon-
oba procesa Makedonija je daleko u procesu euroatlantskih integracija ro|ena u FBiH koja dr`avljan-
ispred BiH, kojoj je spremna ponu- u odnosu na zemlje regije", rekao je stvo sti~u po porijeklu roditelja, njih imaju cvje}ari i vrtlari u Su- a broj policajaca skoj pr oce du ri. Po tre bno je da
diti svu mogu}u pomo}. Gruevski, koji se tokom jednodne- du BiH", rekao je ju~e Jusuf Ha- ostao je isti. pro|e mjesec dana i vjerovatno
sa op {te no je iz Mi nis tar stva
"Pratimo situaciju u BiH i sma- vne zvani~ne posjete BiH susreo i sa li la gi}, se kre tar Mi nis tar stva }e biti nakon godi{njih odmora",
uprave i lokalne samouprave Nekad radimo
tramo da osnovna stvar treba da predsjedavaju}im Predsjedni{tva pravde BiH, u ~ijoj je nadle`nosti dodao je ovaj pripadnik Sudske
RS. (Srna)
bude o~uvanje njenog teritorijalnog BiH Harisom Silajd`i}em. i Sudska policija BiH. i po 16 sati policije.
16.7.2010.
4 Doga|aji
Istraga o propustima policije obuhvati}e ro|ake osumnji~enog

Utvrdi}e jesu li p
{titili Harisa ^au
Za{tita: Istra`ni tim provjeri}e
sve eventualne propuste pa
i navode o ro|a~kim vezama
osumnji~enog s policajcima
a koje se spominju u kontekstu
njegove za{tite od zakona,
rekao Vukoja
Mirza ^UBRO go {to su se ovi navodi pojavili u
medijima jer `elim da ra{~istim
SARAJEVO - Policijski ko- stvari u svojoj ku}i", rekao je ju~e
mesar Srednjobosanskog kan- Drago Vukoja, policijski komesar
to na na re dio je is tra gu o SBK.
odgovornosti policije u Bugojnu Istra`ni tim vodit }e visoki
za propuste koji su mogli do- policijski slu`benik u ~inu gla-
vesti do teroristi~kog napada na vnog inspektora. Vukoja ka`e da
policijsku stanicu u ovom gra- je ovaj tim s radom po~eo tek pri-
du. je dva dana jer je postojao pro-
U okviru istrage bi}e provje- blem sa imenovanjem ~lanova.
re no i da li je Ha ris ^a u{e vi}, "Nismo `eljeli da slu~ajno u
zvani Oks, jedan od osumnji~enih tim u|u ljudi kojima bi bilo ko
za ovaj napad izvr{en 27. juna, mogao imputirati bilo kakvu po-
u`ivao za{titu svojih ro|aka upo- vezanost sa ovim slu~ajem. U ti-
slenih u policiji. mu nije niko iz Policijske uprave
U MUP-u SBK rade Hu- Bugojno", istakao je Vukoja.
sein ^au{evi}, amid`a Harisa ^a- Islam ^au{evi}, na~el-
u{e vi }a, te nje gov blis ki ro |ak nik Krim-policije u Bugojnu, de-
Zaim @dralovi}, komandir Jedini- mantirao je navode da je ro|ak
ce za podr{ku MUP-a SBK. osumnji~enog Harisa ^au{evi}a
"Naredio sam formiranje is- te da ga je ranije {titio. Pojasnio
tra`nog tima koji }e provjeriti sve je da, iako su prezimanjaci, nema
eventualne propuste pa i navode o rodbinske veze sa osumnji~enim
ro|a~kim vezama osumnji~enog s kako je prije tri dana izjavio dire-
policajcima a koje se spominju u ktor Oba vje {taj no-si gur no sne
kontekstu njegove za{tite od za- agencije BiH Almir D`uvo. Dire- "Poznajem ga jer je to osoba ma, sudjelovao u odre|enim ha-
kona. Ne znam koliko su ti navo- ktor OSA ustvrdio da zbog za{tite poznata policiji. Li~no sam kole- kerskim napadima postavljaju}i
di osnovani, ali `elim da se sve to ro|aka nisu procesuirane ranije gama iz federalne policije dosta- na stranice zvani~nih institucija
istra`i. Naredbu o provo|enju is- krivi~ne prijave podnesene protiv vio podatke o tome da je Haris odre|ene poruke. Ne znam oda-
trage donio sam mnogo prije ne- osumnji~enog Harisa ^au{evi}a. ^au{evi}, prema mojim saznanji- Drago Vukoja "`eli da ra{~isti stvari u svojoj ku}i" kle direktoru OSA podaci da sam

IHH ide na listu teroristi~kih organizacija?


D. RADU[KI finansiranje teroristi~kih organizaci- Razmatranje
FOTO NN

ja i slanje mud`ahedina u ratne zone


VA [IN GTON - Ame ri ~ki Avganistana, BiH i ^e~enije", stoji Ameri~ka vlada
Stejt department razmatra da u pismu senatora [umera. razmatra da li
Fondaciju za ljudska prava, slo- Njema~ka vlada je u ponedje-
bode i humanitarnu pomo} (IHH) ljak zabranila organizaciju IHH, ko- ova nevladina
stavi na listu stranih teroristi~kih ja je u vi{e navrata optu`ena za organizacija
organizacija, kazao je jedan od prikupljanje donacija za projekte ve-
zvani~nika Stejt departmenta. zane za Hamas. Ranije je objavlje- mo`e biti
IHH je osnovana po~etkom de- no da je vi {e zva ni ~ni ka ove smatrana
vedesetih godina, s ciljem prikuplja- organizacije bilo aktivno u brigadi
nja pomo}i muslimanima u BiH. "El Mud`ahid", poput Hakana ^eli- teroristi~kom
Mark Toner, portparol Stejt de- ka, direktora Kancelarije IHH u grupom
partmenta, izjavio je da vjeruje da BiH. Hakan Bokoglu, zamjenik di- vodno, prevozio humanitarnu po-
ameri~ka vlada razmatra da li ova rektora IHH kancelarije u Sarajevu, mo} za Gazu 31. maja, izjavio je da
nevladina organizacija mo`e biti "bio pripadnik 7. muslimanske bri- su "svi na brodu 100 odsto humani-
smatrana teroristi~kom grupom. gade od 1. septembra 1992. do 1. ju- tarni aktivisti.
"Ipak, progla{enje jedne organi- la 1994". Jo{ jedan IHH zvani~nik Atalaj je prisustvovao sve~a-
zacije teroristi~kom je dug proces i aktivnom istragom ova turska nevla- ^arls E. [umer uputio pismo dr`a- poma`e teroristi~ke organizacije. Osman Atalaj upisan je kao ~lan nom otvaranju Istanbulskog centra
za sada nemamo nikakvih novina u dina organizacija kako bi bilo ut- vnoj sekretarki Hilari Klinton u ko- "Postoji razlog za zabrinutost. mud`ahedinske brigade. Atalaj, koji za kulturu i obrazovanje u Sarajevu,
vezi s tim pitanjem", izjavio je Toner. vr|eno da li }e biti stavljena na listu jem zahtijeva da Stejt department Prema izvje{taju danskog Instituta je da nas ~lan Upra vnog odbo ra mjesec dana prije incidenta, zajedno
Izvori bliski ameri~kom minis- stranih teroristi~kih organizacija. odmah sprovede istragu kako bi bilo za me|unarodne studije iz 2006. go- IHH, bio je prisutan i tokom neda- sa Eminom Erdoan, suprugom tur-
tarstvu finansija potvr|uju da je pod Nedavno je ameri~ki senator utvr|eno da li je IHH pomagala ili dine, IHH je slu`ila kao paravan za vnog napada na konvoj koji je, na- skog predsjednika Tajipa Erdoana.
16.7.2010.
Doga|aji 5

za teroristi~ki napad u Bugojnu [piri}: Islamski


kapital u BiH
policajci podr`ava terorizam

u{evi}a U teroristi~kom
Ro|aci
napadu u Bugojnu
jedan policajac ubijen, U MUP-u
a {estoro ranjeno
NN FOTO
SBK rade
Husein ^au{evi}
i Zaim
@dralovi},
amid`a i
bliski ro|ak
osumnji~enog
^au{evi}a
policijsku stanicu u kojoj je pogi- M. ^UBRO vjek koji se nalazi u stresu". On je skih zemalja slu`i razvoju. Ulazi-
nuo jedan a ranjeno {est policaja- konstatovao da je rije~ o "beni- mo u fazu stvaranja vjerske dr`ave,
ca. Komentar Huseina ^au{evi}a SARAJEVO - Predsjedava- gnom slu~aju i da od toga ne treba a to mo`e trajati nekoliko desetina
i @dralovi}a ju~er nismo uspjeli ju}i Vije}a ministara BiH Nikola praviti maligni problem" te da mu godina. Ako se to desi, onda ni
dobiti. [piri} izjavio je ju~e da kapital "nije jasno kako se od jednog slu- Bo{njacima, ni Srbima ni Hrvati-
Komisija za sigurnost Parla- iz islamskih banaka investiran u ~aja pravi 3.000 slu~ajeva". ma ne}e biti lijepo ovdje `ivjeti",
menta FBiH u srijedu je tako|er na{u zemlju ne slu`i razvoju ne- Nakon sastanka s premijerom poru~io je [piri} isti~u}i da je ne-
za tra `i la is tra gu o even tu al nim go poma`e razvoju radikalnog Makedonije Nikolom Gruevskim, davni teroristi~ki napad na Policij-
propustima u radu policije u Bu- islama, koji je povezan s terori- [piri} je kazao da terorizam nije sku stanicu u Bugojnu dokaz da u
goj nu te osi gu ra nju zgra de PU zmom. specifi~nost BiH kao niti bilo koje BiH postoje kapaciteti za terorizam
Bugojno. [piri} smatra i da u BiH ne druge dr`ave jednako kao {to nije koji mo`e postati regionalni pro-
"Nemogu}e je efikasno postoji politi~ka volja za borbu specifi~nost bilo kog naroda. blem.
se bo ri ti pro tiv te ro ri zma kad protiv terorizma. Poru~io je i da se informacije Navode}i da su u zabludi oni
imamo ovako iscjepkan sigurno- "Problem terorizma ne}emo o teroristi~kim aktivnostima i oso- koji misle da }e taj problem biti ri-
sni sistem. Moramo taj problem rije{iti ako ga guramo pod tepih. bama povezanim s terorizmom ne je{en dono{enjem novih zakonskih
rije{iti jednako kao {to moramo Rije{i}emo ga ako se ukine politi- smiju skrivati nego se BiH mora projekata, on je naglasio da je po-
provjeriti da li postoje propusti u ~ka podr{ka koja pogoduje razvoju uhvatiti u ko{tac s tim problemom. trebno tra`iti mehanizme zajedni-
policijskim strukturama koji su te pojave. Porediti teroriste s roke- "Moramo prekinuti kanale fi- ~ke odbrane od onoga {to se zove
mogli utjecati na to da se ovaj na- rima, govori da ovdje postoji poli- nansiranja takvih aktivnosti. Varaju terorizam kao veliko zlo i zarad
pad dogodi", rekao je Mehmed ti~ka podr{ka za to. Ne mogu ti se oni koji misle da kapital koji do- BiH i zarad regiona.
@ili}, zamjenik predsjednika ove ljudi u ratu biti bra}a, a sada nepri- lazi u BiH iz najradikalnijih islam- "U pravu je gospodin Derek
komisije. jatelji zemlje. Ovdje mora do}i no- ^epel kada ka`e da se internaci-
Osim Harisa ^au{evi}a, zbog va politi~ka generacija koja `eli Vjerska dr`ava onalno mora odgovoriti na te iza-
u~estvovanja u teroristi~kom na- su`ivot i zajedni~ki `ivot u BiH", zove. Ako mo}ne SAD pozivaju
ro|ak osumnji~enog i da sam ga i utvrdi njegova odgovornost. padu u Bugojnu, Sud BiH pritvo- kazao je [piri}. Ulazimo u cijeli svijet i nazivaju to globalnim
{titio jer je to apsolutna neistina", Ponovio je da u MUP- rio je i Na se ra Pa li sla mo vi }a. Poslanik SDA Bakir Izetbego- fazu stvaranja zlom i tra`e pomo} od svih, za{to
vi} rekao je ranije da je Haris ^a- BiH na takav na~in pristupa ta-
rekao je Islam ^au{evi} istakav{i u SBK ra de Hu se in ^a u{e vi} i Obojica su odranije poznati poli-
u{evi}, koji je izveo teroristi~ki
vjerske dr`ave, kvom ozbiljnom problemu", zapi-
da je odmah nakon D`uvine optu- Zaim @dralovi}, amid`a i bliski ciji po brojnim krivi~nim djelima
`be zatra`io da se provede istraga ro|ak osumnji~enog za napad na i prekr{ajima. napad u Bugojnu, "biv{i roker i ~o- poru~io [piri} tao je [piri}.

Ivani} tra`i da mu sud ne izrekne politi~ku presudu


D. MUMINOVI] ikakve naknade sije~e {umu u gaz- pravosna`no osu|en na ~etiri godine
Izricanje presude Mladenu
dinstvu "Ribnik" kao vansudsko po- Ivani}u po optu`nici za zatvora kao jedan od 13 optu`enih u
SARAJEVO - Mladen Ivani}, ravnanje za nepostoje}i dug prema nasavjestan rad u slu`bi slu~aju "[ume Srpske".
predsjednik PDP-a i biv{i premijer ovoj firmi. zakazano za danas Ivani}ev branilac Sini{a \or|e-
FOTOARHIVA
RS, kojeg optu`nica tereti za nesa- "Vlasnik firme 'Trgokomerc' je vi} ocijenio je da u normalnoj dr`avi
vjestan rad u slu`bi, ju~er je u za- osu|eni Miro Juri{i}, koji je tad bio ovakva optu`nice ne bi ni mogla do}i
vr{noj rije~i zamolio sudije Suda ~lan PDP-a. On je ranije dao 200.000 pred sud.
BiH da dana{nja presuda u njego- KM za kampanju PDP-a. Ve}ina op- "Ivani} nije mogao znati da li
vom predmetu bude pravni~ka, a {tinskih funkcionera u op{tini Ribnik postoji dug prema firmi 'Trgoko-
ne politi~ka. su bili ~lanovi PDP-a", istakao je merc'. Odluku je donio na zahtjev
"Dovoljno je bilo politike na ^avka i dodao da je Ivani} bio blago- op{tine Ribnik", kazao je \or|evi}.
ovom sudu. Ovo traje ve} pet godina. naklon prema strana~kom kolegi Ju- Apelaciono vije}e Suda BiH u
Znate da sam jedan od rijetkih koji ri{i}u, koji je ranije u Sudu BiH martu ove godine je poni{tilo prvos-
po{tuje sudstvo i da nisam komenta- tepenu presudu Suda BiH kojom je
risao ovaj sud i predmet", rekao je Zavr{na rije~ Ivani} bio osu|en na 18 mjeseci za-
Ivani}. tvora zbog nesavjesnog rada u slu`bi
Tu`ilac Oleg ^avka u zavr{noj Dovoljno je bilo koje se odnose na zloupotrebe u "[u-
rije~i je kazao da je izjavama svjedo- politike na ovom mama Srpske".
ka i materijalnim dokazima nedvoj- Sud BiH je juna 2008. godine i
beno utvr|eno da je Ivani} kao sudu. Ovo traje optu`ene Zorana \eri}a, Pericu Bun-
premijer RS na zasjedanju Vlade RS ve} pet godina, dala, Rodoljuba Trkulju, Stojka Bla-
u junu 2001. godine "pogurao" dono- gojevi}a, visoke du`nosnike PDP-a,
{enje odluke kojom je preduze}u kazao Ivani} oslobodio optu`bi za zlo~ina~ko
"Trgokomerc" data saglasnost da bez u Sudu BiH udru`ivanje.
16.7.2010.
6 Doga|aji
OBE]AVAJU]I PO^ETAK RADA KOMISIJE ZA
REVIZIJU ODLUKE O KVALITETU TE^NIH NAFTNIH GORIVA

Mogu} kompromis
o Rafineriji nafte Sjednica
Sljede}i
sastanak, koji
}e biti i prva
sjednica
Komisije,
idu}eg petka
Upitan da li }e sezona godi{-
njih odmora poremetiti rad ove ko-
misije {to bi moglo da rezultira
probijanjem roka od dva mjeseca
koji im je dao Savjet ministara, ]o-
si} je kazao da se rok mora ispo{to-
va ti, te da je upra vo zbog to ga
sljede}a sjednica zakazana ve} za
petak.
Uz ]osi}a, predsjednika Ko-
misije, ~lanovi u ime Savjeta mi-
Rafinerija nistara su jo{ Zijad \evi} i @arko
nafte u Brodu Petrovi}, u ime Vlade FBiH imeno-
vana je Amira Pintul, a Vlade RS
Dragana Kalabi}.
tvovali svi ~lanovi {to je, prema Kao kompromisno rje{enje formi- voreno da li }e se i}i na izradu po- Podsje}amo da je Ra-
Nova odluka: Jo{ nije njegovoj procjeni, dobar pokazatelj rana je komisija koja bi u roku od tpuno nove odluke ili na izmjene i finerija nafte u Brodu zatra`ila da
dogovoreno da li }e se i}i na da }e se do}i do `eljenog rje{enja.
On je rekao da je optimista u
dva mjeseca trebala da usaglasi
izmjene teksta postoje}e ili predlo`i
dopune postoje}e.
"Pored toga {to }e se
se produ`i va`e}a odluka o kvali-
tetu te~nih naftnih derivata da bi
izradu potpuno nove odluke vezi s postizanjem rje{enja s kojim novu odluku. i}i u pravcu ispunjavanja zahtjeva joj se omogu}ilo da do 2013. go-
}e svi biti zadovoljni, navode}i da On je rekao da su se ~lanovi na Rafinerije nafte Brod i}i }e se i pre- dine proizvodi i prodaje benzine
ili na izmjene i dopune postoje}e ga raduje i to {to su stigli i konstru- ju~era{njem sastanku saglasili da ma sre|ivanju drugih stvari koje se po EURO 3 stan dar du dok i u
ktivni prijedlozi sa svih strana. tokom naredne sedmice razmijene ti~u tr`i{ta naftnih derivata", otkri- tom segmentu proizvodnje ne po-
Rade [EGRT dnik Komisije koju je formirao Komisija je formirana na- materijale i eventualne primjedbe va ]osi}. digne kvalitet na EURO 5 stan-
Savjet ministara BiH s ciljem da kon {to u Savjetu ministara nije na tekst odluke za koji neko smatra Ne `ele}i da u ovoj fazi rada dard.
BANJALUKA - Kompromis do|e do revizije odluke o kvalite- postignuta saglasnost da se na za- da treba da se mijenja. govori o detaljima prijedloga koji Tome se usprotivio dio bo{-
oko dono{enja nove ili produ`e- tu te~nih naftnih goriva. htjev Rafinerije nafte u Brodu va- Prema njegovim rije~ima, zbog su stigli, ]osi} je ipak otkrio da nja~kih ministara koji su, prema
nja va`e}e odluke o kvalitetu te- Za ra zli ku od ne kih ra ni jih `e }a odlu ka o kva li te tu te ~nih toga }e sljede}i sastanak, koji je za- o~ekuje da }e gotovo pola postoje- nezvani~nim informacijama, glasa-
~nih naftnih derivata, uz izmjene, vremena kada se tra`ilo rje{enje za naftnih derivata produ`i do 2013. kazan za naredni petak, u stvari biti }e odluke biti izmijenjeno, {to mo- nje za tu odluku uslovili imenova-
je mogu} u naredna dva mjeseca, produ`enje ove odluke, ]osi} je godine, jer bo{nja~ki ministri nisu i prva radna sjednica Komisije. `e dovesti do toga da se napravi i nji ma di re kto ra u po je di nim
smatra Ljubi{a ]osi}, predsje- kazao da su prvom sastanku prisus- `eljeli da podr`e takav prijedlog. On je istakao da jo{ nije dogo- potpuno nova odluka. dr`avnim upravama i agencijama.

[ansa za Trebinje fondovi EU velikoj zajednici zemalja isti~u}i Srbi, Hrvati i Crnogorci, bez ob-
V. DUKA
da }e BiH pretpristupne fondove zira na protekli rat, Incko, koji je
Incko
TREBINJE - Op{tina Tre- naro~ito mo}i koristiti kada do- bio i na sas tan ku pred sta vni ka Sve zemlje
binje mo`e aplicirati za pret- bi je sta tus kan di dat ske ze mlje op {ti na Tre bi nje, Du bro vnik i imaju mnoge
pristupne fondove EU, koji se {to bi, prema njegovoj procjeni, Herceg Novi, naglasio je da se, i
naro~ito mogu koristiti u pre- moglo da se desi za dvije do tri po red sjen ki pro {los ti, di ja log prednosti jo{
ko gra ni ~noj sa ra dnju, jer se godine. ipak uspostavlja. dok su
mjes to na la zi na tro me |i tri Izra`avaju}i nadu da }e pre- "Crna Go ra se izvi ni la za
dr`ave, izjavio je ju~e Valentin kograni~nu saradnju uspostaviti pro te kla ra tna de {a va nja, a iz na putu ka EU
In cko, vi so ki pred sta vnik za Du bro vni ka se o~e ku je ta kav tskim integracijama na ovom je
BiH. gest i odav de", ka zao je In cko sastanku dao i ambasador Rumu-
Incko je u Trebinju u~estvu- do da ju }i da je ~uo da je bi lo i nije u BiH Daniel Banu.
ju }i u de ba ti "Put BiH je u je - Za promjenu zakona potreban konsenzus granatiranja Trebinja iz Dubro- "Na osnovu iskustava moje
dnom smjeru", kazao da se do tih Wb!mfo!ujo!Jo!dlp-!wj!tp!lj!qsfe!tub!wojl!{b!CjI-!j{kb!wjp!kf!kv!•f!eb!voj!mb!uf!sbm!of!j{!nkf!of![b!lp!ob!p!esab!. vnika, tako da je izvinjenje svih zemlje mogu da ka`em da su se
fondova mo`e do}i i kroz zaje- wopk!jnp!wj!oj!oj!tv!np!hv!~f!wf~!eb!kf!{b!okf!hp!wv!qsp!nkf!ov!qp!usf!cbo!lpo!tfo!{vt/ za svoja djela najbolje rje{enje u upravo ovakva okupljanja poka-
dni~ke projekte tri dr`ave ~ime Po!kf!qpe!tkf!ujp!eb!kf!ubk!{b!lpo!kf!ebo!pe!vtmp!wb!{b!eb!mkf!fwspq!tlf!jo!uf!hsb!dj!kf-!bmj!eb!kp|!oj!kf daljoj saradnji. za la naj bo ljim akti vnos ti ma za
bi se pomirile "doju~era{nje ne- On je najavio da }e se danas put ka EU", istakao je Banu.
vtwp!kfo!kfs!usf!cb!eb!jef!ob!Wj!kf!~f!ob!sp!eb/
trpeljivosti". sa s ta ti sa Ivom Jo si po vi }em, On je kazao da je va`no da
Obja{njavaju}i va`nost ~lan- Jo!dlp!kf!ob!hmb!tjp!eb!kf!qp!pwpn!qj!ub!okv!tubw!FV!kb!tbo!jt!uj!•v!~j!eb!kf!pemv!lb!okf!hp!wph!qsfu!ip!eoj!. hrvatskim predsjednikom, s ko- ljudi u BiH dobiju prilike da vi{e
stva u EU, Incko je objasnio da lb!j{!3116/!hp!ej!of!Qf!ej!kb!F|eb!vob!kp|!ob!tob!{j!j!of!np!af!tf!nj!kf!okb!uj/ jim }e razgovarati i o unapre|e- putuju i steknu pravu sliku o EU
sve ze mlje ima ju mno ge pre - #Okv!of!np!af!nj!kf!okb!uj!oj!lp!esv!hj!ep!wj!tp!lj!qsfe!tub!wojl#-!sf!lbp!kf!Jo!dlp/ nju me|udr`avnih odnosa. i saradnji unutar Unije, ali i naj-
dnosti jo{ dok su na putu ka ovoj Po dr{ku BiH u evroa tlan - bli`ih regija.
16.7.2010.
Doga|aji 7

OVE GODINE, OD PREDVIĐENIH SEDAM, ODR@ANE SAMO


^ETIRI SJEDNICE SKUP[TINE OP[TINE DOBOJ

Dobojski parlament
ne zasjeda redovno
Ne zna se kada: Enes
Suljkanovi}, predsjednik
Skup{tine op{tine Doboj,
navodi da je planirano
odr`avanje redovne sjednice,
ali se ne zna ta~no kada
Sanja ^AKAREVI] op{tine Doboj.
Suljkanovi} je naveo da jo{ u
DOBOJ - Zbog godi{njih od- op{tinu nije stigla saglasnost za kre-
mora, redovnog zasjedanja ditno zadu`enje, tako da nije poznat
Skup{tine op{tine Doboj vjerova- datum odr`avanja sjednice.
tno ne}e biti do jeseni, iako su ove Spomenko Vasili}, predsjednik
godine, od predvi|enih sedam, SNSD-ovog kluba odbornika, na-
odr`ane samo ~etiri sjednice par- vodi da godi{nji odmori ne treba da
lamenta. budu prepreka za sazivanje sjednice
Enes Suljkanovi}, predsjednik parlamenta.
Skup{tine op{tine Doboj, navodi da "[to se ti~e SNSD-a,
je planirano odr`avanje redovne ve}ina odbornika uvijek je tu, mo`e
sjednice, ali se ne zna ta~no kada. nedostajati jedan ~ovjek, eventualno
"Ve}ina odbornika je na dva, ali ako se zaka`e sjednica, ljudi S jedne od
godi{njem odmoru, ne znam ta~no su spremni godi{nje odmore da po- ranijih sjednica
kada bi mogla da bude sjednica, kada mjeraju, da se usklade sa SO, nije to
dobijemo 'zeleno svjetlo' od predsjed- razlog neodr`avanja sjednice", rekao To dugogodi{nje "pravilo" je ne- seci ove godine odr`ane su ~etiri re- ~etiri prethodne sjednice dnevni red
nika klubova, zavisi da li su im od- je Vasili}. On navodi da se lo{a pra- koliko puta prekr{eno, i to kada su Vasili} dovne sjednice, jedna vanredna i bio preobiman, te da bi broj ta~aka
bornici tu", kazao je Suljkanovi}. ksa neodr`avanja redovnih sjednica zbog neusvajanja Prijedloga bud`eta jedna tematska sjednica lokalnog trebalo da bude smanjen da bi ra-
Godi{nji odmori, ne}e promijeniti sve dok je na vlasti na kraju kalendarske godine odbor-
Godi{nji odmori parlamenta. sprave odbornika bile korisnije.
me|utim, ne}e biti prepreka za sazi- aktuelna skup{tinska ve}ina. nici u skup{tinske klupe morali sjesti ne treba da Redovno zasjedanje, "Njima se `uri, pa natr-
vanje vanredne sjednice, koja je u Iako op{tinski akti koji reguli{ti po~etkom januara. budu prepreka osim u januaru, nije odr`ano u maju paju dnevni red i smatraju da su u
pripremi, a prema nezvani~nim in- ovu oblast predvi|aju da se jednom I tokom ljetnih mjeseci i julu, ali je o stanju bezbjednosti u svom godi{njem rasporedu rada
formacijama, odbornici, bez obzira mjese~no odr`ava redovna sjednice podrazumijeva se pauza u zasjeda- za sazivanje Doboju raspravljano na vanrednoj ispunili plan. Mo`da su i ispunili, ali
koliko ih do|e, razmatra}e samo SO, godinama se u januaru, zbog ve- nju, a od toga se odstupa samo u sjednice sjednici 25. maja. bilo bi daleko efikasnije da je sma-
jednu ta~ku dnevnog reda, odluku o likog broja vjerskih i dr`avnih praz- slu~ajevima potrebe hitnog usvajanja Milenko Gligori}, odbornik njen broj ta~aka dnevnog reda", izja-
jo{ jednom kreditnom zadu`enju nika ne sazivaju sjednice. va`nih odluka. U prvih sedam mje- parlamenta Kluba "Za Doboj", smatra da je za vio je Gligori}.

Vlada ne zapostavlja Zaposleno Optu`nice protiv


deset Krsti}evih napada~a
nijednu op{tinu
PRIJEDOR, BIJELJINA -
in`enjera
BANJALUKA - Agencija za
{ume RS zaposlila je ju~e deset
LONDON - Britanske vlasti
podigle su optu`nicu protiv tri
osobe koje su u zatvoru "Vej-
kfild" napale Radislava Krsti-
Zatvorski ~uvari su ga prona-
{li na po du }e li je u lo kvi krvi,
isje~enog i izudaranog po glavi i
tijelu, te je hospitalizovan.
Lazarevi} i novih radnika, in`enjera {uamr-
SNSD je potpuno spreman za Markovi}eva
stva, od ~ega dva pripravnika, }a, biv{eg generala Vojske RS. Krsti} je nakon ovog inciden-
predstoje}e izbore, a Vlada RS ne ~ime je ispunjen godi{nji ka- Britanske vlasti su za napad ta preba~en u zatvor "Long Lar-
zapostavlja nijednu op{tinu u RS, drovski plan ove institucije. optu`ile tri osobe, starosti 23, 24 i tin", u ko jem se na la ze i
istaknuto je ju~e na dvije pres- Sr|an Ljubojevi}, direktor 29 godina. sljedbenici Osame bin Ladena.
konferencije kandidata i ~lanova te Agencije za {ume RS, je kazao Trojica napada~a, ina~e za- Ovaj za tvor jo{ na zi va ju i
stranke u Prijedoru i Bijeljini. da je ova agencija, koja radi ve} tvorenici zatvora "Vejkfild", poja- "teroristi~ki {tab", zbog broja te-
Oba odbora dala su podr{ku Mi- godinu dana, od ju~e prisutna i vi }e se na sa slu {a nju pu tem rorista koji tu slu`e kaznu.
loradu Dodiku, kandidatu za predsje- na podru~ju ~itave RS, kroz ~e- vi deo-lin ka slje de }eg po ne dje - Me|u ozlogla{enim teroristi-
dnika RS, i Neboj{i Radmanovi}u, tiri podru~ne jedinice. ljka. ma ovdje svoju kaznu slu`i i Abu
kandidatu za ~lana Predsjedni{tva "Pored sjedi{ta koje se nalazi Naime, napada~i su 7. maja Ka ta da, ko ji je po znat kao Bin
BiH. u Banjaluci, tri podru~ne jedini- ove godine upali u Krsti}evu }eli- Ladenova "desna ruka" u Evropi.
Zlatan Lazarevi}, potpredsje- ce su u Vlasenici, Fo~i i Mrko- ju, po~eli su da ga tuku, te su ga Pored njega, u zatvoru se na-
dnik OO SNSD-a Bijeljina, rekao je nji} Gradu i njihov zadatak je, posjekli `iletom po vratu. lazi jo{ najmanje pet teroristia ko-
da lokalna vlast SDS-a u Bijeljini sva kao i Agencije uop{te, terenski ji ka znu slu `e u spe ci jal noj
ulaganja u Semberiju od strane Vlade ura|eno s tim novcem kada je, kako dorskog odbora SNSD-a, rekao je u monitornig {uma, pra}enje rada jedinici zatvora.
RS koristi za svoju promociju. isti~e, ura|eno tek nekoliko projeka- Prijedoru da je koalicija koju sa~inja- korisnika {uma i saradnja s pri-
Zatvorenici Ha{ki sud je optu`io Krsti}a
"Od 2006. do 2010. godine Vla- ta. Milica Markovi}, predsjednik OO vaju SNSD, DNS i SP izuzetno vatnim vlasnicima", pojasnio je Trojica za genocid nad Bo{njacima u Sre-
da RS ulo`ila je u Semberiju vi{e od SNSD-a Bijeljina, rekla je da dolazak ~vrsta i stabilna te da je usmjerena na Ljubojevi}. brenici 1995. i osudio ga 2. av-
120 miliona KM, a s planiranim ula- na vlast opozicije ne bi bilo dobro realizaciju zajedni~kih projekata. Miroslav Despotovi}, jedan
napada~a su gusta 2001. na 46 godina zatvora.
ganjem u 2010. godini taj iznos }e bi- rje{enje za RS. "Prijedor je dobar primjer te sa- od in`enjera {umarstva je kazao zatvorenici @albeno vije}e Ha{kog suda
ti ve}i od 165 miliona KM. Tokom "Opozicija ima namjeru da nas- radnje, jer se, zahvaljuju}i sredstvima ukinulo je 2004. godine prvoste-
proteklih pet godina na~elnik bijeljin- tavi gdje je stala 2006. godine, kada iz Razvojnog programa, u Prijedoru
da je do sada radio u struci i da zatvora penu presudu i pravosna`no osu-
se nada da }e mu ovo radno
ske op{tine Mi}o Mi}i} imao je na je SNSD pobijedom sprije~io prenos rekonstru{u saobra}ajnice i gradske mjesto donijeti nova iskustva i "Vejkfild", di lo Krsti }a za po ma ga nje i
raspolaganju 200 miliona bud`etskih daljih nadle`nosti sa RS na BiH i raz- ulice, kao i podvo`njak. Svakako }e podr`avanje genocida, umanjiv{i
sredstava, a uprkos tome, napravio je vla{}ivanje RS", istakla je Marko- biti nastavljena realizacija i drugih
znanja, kako bi mogao napredo- u kojem mu kaznu sa 46 na 35 godina za-
vati.
i 50 miliona kreditnog zadu`enja", vi}eva. projekta", rekao je Tadi} . B.Vu. je do{lo tvora.
rekao je on i postavio pitanje {ta je Drago Tadi}, predsjednik prije- O.S., D.K. D.Ra.
do incidenta
16.7.2010.
8 Doga|aji
U Banjaluci startovala akcija uklanjanja opasnog alergena

Po~ela kosidba
ambrozije
Sredstva: Borik
Programom Ko{enje
zapo~eto u
zajedni~ke
naselju Borik
komunalne
vnim povr{inama, treba da obavi-
potro{nje za jeste Komunalnu policiju i Odje-
ljenje za inspekcijske poslove",
2010. godinu, rekao je [aji} i dodao je Progra-
za uni{tavanje mom zajedni~ke komunalne po-
tro{ nje za 2010. go di nu za
ambrozije uni{tavanje ambrozije predvi|eno
260.000 KM.
predvi|eno Pre ma nje go vim ri-
260.000 KM je ~i ma, Admi nis tra ti vna slu `ba
grada u saradnji sa Poljoprivre-
dnim institutom RS vr{i pra}enje
Nikola SALAPURA koncentracije svih vrsta polena na
podru~ju grada, o ~emu se gra|ani
BANJALUKA - Predstavni- mogu informisati na internet stra-
ci Administrativne slu`be grada nici grada i putem sredstava ja-
Banjaluka i radnici preduze}a vnog informisanja.
"Tamaris" ozvani~ili su ju~e na @eljko Obradovi}, pomo}nik
Bulevaru @ivojina Mi{i}a, u na- na~elnika Komunalne policije, is-
selju Borik, po~etak akcije ko{e- takao je da }e oni zajedno sa grad-
nja am bro zi je na grad skom skom Po ljo pri vre dnom
podru~ju. inspekcijom u narednom periodu
Mi len ko [a ji}, por tpa rol kontrolisati suzbijanje ambrozije
Administrativne slu`be grada, is- na gradskom podru~ju.
takao je da se ovo ko{enje vr{i "Tre ba na gla si ti da
prije cvjetanja, dok }e drugo ko{e- se bez op{te mobilizacije svih gra-
nje biti izvr{eno mjesec dana ka- |ana ne}emo uspje{no izboriti s
sni je, ka ko ne bi do {lo do ovim opasnim alergenom i zato
ponovnog cvjetanja ove {tetne bi- apelujemo na gra|ane da uklanja-
ljke. ju ambroziju s privatnih povr{i-
"Ukla nja }e mo am - na", rekao je Obradovi}.
bro zi ju s javnih povr{ina, {to Prema njegovim rije~ima, za
je u na{oj nadle`nosti, a gra|ani nepo{tovanje zakonskih odredbi i
mogu dati veliki doprinos borbi neuklanjanje ove biljke propisane
pro tiv am bro zi je ti me {to }e u Vlast i gra|ani su kazne. Kazne za preduzetnike
zajedno mogu da
svojim dvori{tima na vrijeme uni- se izbore sa su od 1.500 do 8.000 maraka, a za
{titi ovaj korov. Ukoliko gra|ani {tetnom biljkom fizi~ka lica od 200 do 1.200 mara-
primijete pojavu ambrozije na ja- FOTO M. RADULOVI] ka.

United Nations Development Programme

BIH- RFP-10-013
Request for Proposal
for provision of marketing services

The United Nations Development Programme (UNDP) with financial support from the Government of
the Netherlands, has launched a new project titled Value Chains for Employment (VCE) with the aim of
creating new value-added chains and strengthening those that are currently operating. Creation of new
value-added chains will enable small and medium-sized enterprises (SMEs) to increase their domestic
and export market shares, production, and employment. In order to improve market penetration, product
design and overall competitiveness it is necessary to provide marketing support for selected VCE beneficiaries.

Through this Request for Proposal, UNDP seeks to select a professional service provider that will provide
marketing support and services for selected VCE beneficiaries.

All companies that are interested in and registered for the provision of mentioned services are invited to
obtain RFP documents every working day from 08:30 to 17:00 hours, from 15th July, 2010 at UNDP Re-
ception or upon request through E-mail to: registry@undp.ba. Note: Request for BIH- RFP-10-013 documents.
16.7.2010.
Forum 9
Dragan MEKTI],
direktor Slu`be
Radim potpuno Biznis i {ire
za poslove sa slobodno i
strancima BiH koristim sva

"Oni" su
mogu}a
zakonska
sredstva da
gra|ane ove
zemlje za{titim
od opasnih
stranaca. Pi{e:
Ri~ard BRENSON
krivi za sve...
"NEZAVISNE NOVINE" EKSKLUZIVNO ZA TERITORIJU BOSNE I HERCEGOVINE OBJAVLJUJU

Press
KOLUMNU RI^ARDA BRENSONA PO UGOVORU SA "THE NEW YORK TIMES SYNDICATE"

J
edna od fraza koja me najvi{e nervira, a koja se toli- nau~io o novom proizvodu, a on vam ka`e "Iz novina" ili
ko koristi svakako je ona koja podrazumijeva za- "Od kom{ije", onda su to ljudi koji nemaju komunikaciju sa
mjenicu "oni". Ako pitate trgovca za neki proizvod svojim pretpostavljenima, ljudi koji su potpuno odsje~eni
INDEPENDENT koji nemaju, on vam odgovori: "@ao mi je, ali 'oni'
su odlu~ili da vi{e ne nabavljaju taj proizvod." Ili,
od kompanije, istinski autsajderi.
Pobolj{anje ovako lo{eg radnog okru`enja za mnoge
ako ~ekate let na aerodromu, koji pritom kasni, u obja{nje- predstavlja istinski kuluturolo{ki izazov, koji zahtijeva dale-

Oda{ilja~i nju }e stajati: "Upravo su objavili (opet "oni") da }e let ka-


sniti sat vremena."
Ta misteriozna, neimenovana grupa "oni" je odgovorna
ko ve}e u~e{}e radnika u svim procesima vezanim za kom-
paniju, kao i pobolj{anje interne komunikacije, na relaciji
radnici - rukovodstvo.

Radio Vatikana i kriva za sve probleme koji nemaju opravdanja. Lo{e vijesti
se uvijek saop{tavaju u tre}em licu mno`ine, a dobre uvijek,
ali uvijek, u prvom licu jedinine (volio bih da moj nastavnik Lo{e
Prema mom mi{ljenju, rukovodstvo koje se nalazi
izme|u radnika i vlasnika kompanije je zapravo najodgo-
vornije za pobolja{anje te situacije.

izazivaju rak engleskog pro~ita ovo, jer je uvijek mislio da ga ne slu{am


na ~asovima).
Dakle, ako zatra`ite neku namirnicu ili proizvod koji
vijesti se
uvijek
Primjera radi, kada u Virgin Atlanticu dizjaniramo no-
vu kabinu za posadu aviona, onda je u taj proces uklju~en
marketin{ki, dizajnerski i menad`mentski timovi i to od sa-
imaju, svaki trgovac }e vam radosno re}i: "Da, imam upra- mog po~etka. Naravno, uz njih je konstantno i jedan ~lan
vo to", ili ako avion dolazi na vrijeme, bi}ete obavije{teni:
"@elim da potvrdim da }e let 123 poletiti na vrijeme."
saop{tavaju posade, jer je posada ta koja }e koristiti taj prostor, a na kra-
ju krajeva, ona je odgovorna za uspjeh ili neuspjeh u tom
Mislim da su menad`eri i biznismeni upravo ti koji u tre}em poslovnom okru`enju. Sve to ~inimo iz razloga da se ne bi
moraju da obrate pa`nju na ovaj, po mom mi{ljenju, negati- desilo da vam posada u|e u novu kabinu, u koju ste ulo`ili
van trend. Naime, kompanija ~ije osoblje ~esto koristi "oni" licu milione, rije~ima: "Ok, sve ovo izgleda lijepo, ali gdje je
kao neku ispriku ili opravdanje bez sumnje je kompanija u
problemima. Ukoliko zaposleni u kompaniji rijetko koriste mno`ine, aparat za kafu?" To je ne{to {to nastojimo da izbjegnemo.
Uklju~ivanje svakog pojedina~nog radnika u razvojni
"mi", to je automatski znak da postoje ljudi koji su na vrhu i
dnu komandnog lanca, a koji pritom ne komuniciraju. Uko-
a dobre proces jedne kompanije ne samo da }e dovesti do boljeg
poslovanja, ve} pobolj{ati radnu atmosferu i svi }e biti po-
liko je nedostatak komunikacije zaista problem va{e kom- uvijek, nosni: "Vidite, do{li smo do uspjeha kao tim." Svi su na do-
panije, onda }e to rezultirati novim, sekundarnim bitku, uklju~uju}i i mu{terije, ali i dioni~are.
problemima, koji }e uticati na sva odjeljenja. ali uvijek, Ina~e, taj nedostatak "mi", timskog rada, je zapravo to-
Postoji "konstantna i zna~ajna" veza izme|u zra~enja ante- Uvijek govorim da su radnici najve}e bogatstvo jedne liko specifi~an za korporativni `ivot i na poslovnim liderima
na Radio Vatikana i pojave raka kod djece, stoji u istra`iva- kompanije, posebno kada je rije~ o kompanijama koje su u prvom je da tokom cijele karijere rade na tome. I ja se nekada sre-
nju koje su sproveli italijanski istra`iva~i.
Grupa nau~nika istra`ivala
orijentisane na uslu`ne djelatnosti. Kada nai|e neki pro-
blem, uvijek dolazi do podjele na "mi" i "oni", gdje su "mi",
licu }em s tim u svojoj kompaniji i imao sam prilike da mi moj
radnik do|e i ka`e: "Izvinite gospodine Brenson, ali ne do-
Ova tehnologija jemouzro ke velikog broja tu- uprava i rukovodstvo, a "oni" ljudi koji se nalaze na prvoj li- jednine zvoljavaju nam da radimo to." Moj odgovor je uvijek isti:
ra i leukemije kod djece niji, u direktnom kontaktu s mu{terijama. "Oni? Ko su oni?" Iako to nekada znaju biti te{ke lekcije,
je uveliko koja `ive u blizini oda{ilja~a Upravo to dove{}e do ve} poznatih komentara, kao ipak se nau~e.
Radio Vatikana, kojih je u "To je gomila idiota koja nas nikada ne pita za mi{ljenje ili Jedan od faktora koji uti~e na otu|enje svakako je na-
zastarjela gradovima i selima oko Ri- bilo {ta drugo", gdje pritom radnici misle na rukovodstvo, {a navika da se oslanjamo na nove vidove komunikacija i
ma oko 60. ili ih kritikuju da ne znaju kakvo je pravo stanje na tr`i{tu, tako izbjegavamo li~ni kontakt sa radnicima. Mislim da je
Predstavnici Svete stolice izjavili su da su za~u|eni rezultatima pa zato i prave gre{ke. u dana{nje vrijeme najve}i izazov natjerati ljude da komu-
i da su spremni da na sudu predstave druga~ije nalaze. Sa druge strane, menad`ment }e imati komentare po- niciraju jedni sa drugima, ali ne mejlovima, ve} li~no. Isti-
Italijanski sudovi preko deset godina istra`uju da li se uzrok ve- put: "Oni, jednostavno ne shvataju kako treba da se radi!" na, ne ka da zna bi ti efi ka sni je da po {a lje te mejl s
Sve dok menad`ment i radnici ne po~nu korisitit "mi", prezentacijom u pauer pointu na stotine adresa. Me|utim,
likog broja smrtnih slu~ajeva od raka u porodicama koje `ive bli- kao ne{to zajedni~ko, problemi }e biti prisutni.
zu vatikanskih oda{ilja~a mo`e pripisati elektromagnetnom li~ni sastanci, na kojima se rje{avaju brojni problemi su
Rje{enje ovih problema je, zapravo, vrlo jednostavno. ipak nezamjenljivi.
zra~enju. Ukoliko radnici imaju osje}aj da su potpuno odsje~eni od Pobolja{anje protoka informacija je samo jedan dio
Izvje{taj na 300 stranica, koji su podnijeli doktori i istra`iva~i kompanije, u toj mjeri, da svoje rukovodstvo oslovljavaju sa komunikacionog izazova; daleko te`e, ali i bitnije je natje-
najuglednije italijanske bolnice za karcinomske bolesti, naveo je "oni", {ta mislite koga onda treba kriviti? To je samo dokaz rati zaposlene da zaista slu{aju jedni druge.
na zaklju~ak da postoji ozbiljna veza izme|u zra~enja i pojave da menad`eri i rukovodstvo ne ~ine ni{ta da svoje osoblje
onkolo{kih oboljenja, naro~ito kod djece. u~inie insajderima, ljudima koji }e se osje}ati kao sastavni © 2010 Richard Branson
U proteklih 100 godina Vatikan je postavio 60 velikih ~eli~nih dio svega. Primjera radi, ako upitate radnika gdje je toliko (Distributed by The New York Times Syndicate)
antena na parcelama na podru~ju Rima, koje su u njegovom po-
sjedu. Preko njih, srednjim i kratkim talasima, emituje se program ^ITAOCI "NEZAVISNIH NOVINA" SER RI^ARD BRENSON JE
Radio Vatikana {irom svijeta. MOGU PITANJA POSTAVLJATI BRITANSKI PREDUZETNIK I
Ova tehnologija je uveliko zastarjela, budu}i da rimokatoli~ke GOSPODINU BRENSONU NA VLASNIK BRENDA VIRGIN KOJI
radio-stanice u mnogim zemljama preuzimaju programe Radio
RichardBranson@nytimes.com. SADR@I 350 KOMPANIJA, OD KOJIH
Vatikana preko Interneta. Ljudi koji `ive u blizini antena tvrde da
radio-talasi uti~u na prijem TV signala kao i na rad mnogih ku- NAVEDITE IME, E-MAIL ADRESU, SU NAJPOZNATIJE "VIRGIN
}nih elektroaparata. ZEMLJU I "NEZAVISNE NOVINE" ATLANTIC", "VIRGIN AMERICA",
ILI nezavisne.com "VIRGIN MOBILE" I "VIRGIN ACTIVE".

V
eliki broj izbjeglica smje{tenih u kolektivnim kolektivni centar gdje ve} deceniju i{~ekuju povratak. Ku}e
centrima u BiH oboljeli su zbog lo{ih uslova u obnavljaju onima iz inostranstva, pa i onim "doma}im" koji je
Stav kojima `ive. Najmanji problem im je {to jedna
porodica, ma koliko ~lanova brojala, `ivi u so- JEDAN REGRES
koriste kao vikendicu.
Za to vrijeme stanari kolektivnih centara nemaju pravo na
bi~ku. Oboljeli su zbog vlage i prljav{tine. Ne- SLU@BENIKA pobolj{anje barem higijenskih uslova, da ne `ive ispod nivoa
koliko porodica koristi jedno kupatilo veli~ine dostojanstva. Nadle`nost za to se prebacuje s nivoa na nivo,
Maja dovoljne da u njega samo u|u, vode negdje nema, a u nekim BIO BI mada svi priznaju da su uslovi `ivota tih izbjeglica lo{i.
RENER centrima koji je imaju, je lo{a. Nekima je struja misaona ime- DOVOLJAN Dr`ava i entiteti kao rade da za 7.000 izbjeglica iz kolekti-
nica, ba{ kao i prilaz, a o kre~enju radi dezinfekcije mogu sa- BAREM ZA vnih centara naprave ku}e, a to {to na povratak ~ekaju godina-
mo sanjati. ma i za to vrijeme i zdravi obole, nije ni~iji problem.
DEZINFEKCIJU
Oboljele
Dje~ak je umro prije tri godine jer je upao u zaga|enu rijeku Jedan regres slu`benika bio bi dovoljan barem za dezinfekci-
koja proti~e tik uz kolektivni centar. Mu{karac iz jednog od ko- KOLEKTIVNIH ju kolektivnih centara.
lektivnih centara je, ka`e, imao vi{e kilograma kada je iza{ao Kada bi se jo{ bud`eti odrekli pla}anja raznih komisija koje
CENTARA
izbjeglice iz logora.
Ti ljudi nisu izabrali da ostanu bez doma i budu smje{teni u
ne naprave posao, mo`da bi neki kolektivni centri dobili struju
ili ispravnu vodu.
16.7.2010.
10 Hronika
PORA@AVAJU]I PODACI O BROJU SAMOUBISTAVA U

Za pet dana dese


Osobe koje
[ijakovi}: Ljudi koji su skloni
suicidu razmi{ljaju o besmislu
odlu~e da sebi `ivota, da je sve crno
oduzmu `ivot
naj~e{}e
to urade
vje{anjem

Signali: Dru{tvo ne reaguje


na simptome i signale
koje suicidne osobe
{alju prije samoubistva
Uro{ VUKI], Draga LEKI] tri dana objesio za pre~ku gola na
stadionu itd.
SARAJEVO, BANJALUKA Stru~njaci upozoravaju da je
- U posljednjih pet dana deset krajnje vrijeme da nadle`ni preu-
ljudi u BiH odlu~ilo je da sebi zmu mjere koje bi dovele do sma-
odu zme `i vot, a za prvih {est nje nja bro ja sa mo ubis ta va jer
mjeseci ove godine u odnosu na posljednjih pet godina sve vi{e i vi-
isti period pro{le godine stopa sa- {e ljudi se odlu~i da sebi oduzme
moubistava porasla je za vi{e od `ivot.
deset odsto. U prvih {est mjese- holog dr Aleksandar Mili}. aguje na simptome i signale koje istom periodu pro{le godine, dok je
Rade [ekovi} (73) iz Mrkonji} ci ove godine u BiH oko 300 ljudi On isti~e da se i u narednom suicidne osobe {alju prije samo- Mili} od 2002 do 2009. godine 2.264 lica
Grada u srijedu se objesio u porodi- je izvr{ilo samoubistvo, {to je za periodu mo`e o~ekivati porast bro- ubistva", isti~e Mili} i dodaje da je u RS sebi oduzelo `ivot.
~noj ku}i u zaseoku [ekovi}i. Nje- oko deset odsto vi{e nego u istom ja suicida jer nedostatak posla, ma- neophoda strategija kako se boriti Samo mediji U MUP-u FBiH su kazali da
govo be`ivotno tijelo prona{ao je periodu pro{le godine. te ri jal na nei zvi je snost i osje }aj protiv uop{te sve izra`enijih men- shvataju taj za se prvih pet mjeseci ove godine
njegov sin. Samo dan prije toga Te- "Subjekti koji treba da vode bezperspektivnosti u BiH su uslovi talnih bolesti, a samim tim i protiv dogodilo 115 samoubistava, {to je
odor Jovi~i} iz Sitne{a, kod Srpca, ra~una o tome zanemaruju problem zbog kojih se ljudi odlu~uju na sa- suicida. problem i vi{e za oko osam odsto vi{e nego u is-
ubio se pi{toljem, a Sini{a O`ego- i minimiziraju ga, a krajnje je vrije- moubistvo. U MUP-u RS ka`u da se u od nadle`nih tom periodu pro{le godine.
vi} iz Jakupovaca, pored Gradi{ke, me da se ne{to uradi po tom pitanju "Samo mediji shvataju prvom polugodi{tu ove godine u Najvi{e samoubistava, i to
oduzao je sebi `ivot vje{anjem. Ne- jer ukupan ambijent BiH ne predvi- taj problem i vi{e od nadle`nih rade RS dogodilo 146 samoubistava, te
rade na oko osamdeset odsto, izvr{e mu-
poznati mu{karac iz Br~kog prije |a svijetlu budu}nost", rekao je psi- na prevenciji. Dru{tvo uop{te ne re- da je to za oko 12 odsto vi{e nego u prevenciji {karci, a prema na~inu izvr{enja

Skidao novac s bankomata {irom RS


BANJALUKA - Banjalu~ka znato kasnije. uzimali novac. Za sada ne znamo
policija intenzivno traga za Go- "Nezavisne" saznaju da je ba- o kojoj se sumi radi, ali u svakom
ranom Mihajlovi}em (32) zva- njalu~ka policija prije dva dana slu~aju to }e dalji tok istrage ut-
nim Pan ter iz [e {ko va ca kod uhapsila jedno lice koji se tako|e vrditi", ispri~ao je izvor "Nezavi-
Lakta{a, jer se sumnji~i da je sumnji~i da je u~estvovalo u neo- snih" iz banjalu~ke policije.
organizovao prevaru, tako {to je vla{tenom skidanju novca sa ban- Naime, princip prevare s kre-
s la`nim kreditnim karticama ke, ali da je po sli je ispi tiva nja ditinim karticama je da je grupa
skidao novac sa bankomata {i- pu{ten na slobodu. na ~ijem je ~elu Mihajlovi} izra|i-
rom RS, saznaju "Nezavisne". "Oni su s la`nim karticama i vala la`ne platne viza kartice sa
U CJB Banjaluka rekli su da ukra de nim ko do vi ma i {i fra ma dobro ura|enim magnetnim zapi-
zajedni~kom akcijom sa Specijal- pojedinih privatnih osoba najnor- sima i uz pomo} specijalne opre-
nim tu`ila{tvom RS rade na ras- malnije dolazili na bankomate i me krali kodove i {ifre klijenata
vjetljavanju ovog krivi~nog djela i pojedinih banaka {irom RS.
to falsifikovanja kreditnih kartica Ovo je drugi slu~aj elektron-
za bezgotovinsko pla}anje. Kodovi skog kriminala u RS, a pro{le go-
"Intenzivno tragamo za G.M. Uz pomo} dine uhap{ena je grupa rumunskih
iz okoline Lakta{a koji se sumnji- dr`avljana koji su na isti na~in
~i da je jedan od vo|a organizova- specijalne kao i Mi haj lo vi} sa ban ko ma ta
ne kri mi nal ne gru pe opreme krali Balkan Investmnet banke {irom
specijalizovane za karti~ne preva- RS za samo tri dana neovla{teno
re", kazali su u CJB Banjaluka i kodove i {ifre skinuli vi{e od 40.000 KM.
dodali da }e vi{e detalja biti po- klijenata U.V.
16.7.2010.
Hronika 11
BOSNI I HERCEGOVINI
Osumnji~eni za
et suicida ubistvo 15 Srba
U. VUKI]

BANJALUKA - Banjalu~ka
policija podnijela je izvje{taj Tu`i-
la{tvu BiH protiv sedam lica bo{-
Nepokretna
Grozda Trnini}
bila je
Stojan i Stana ubijeni u dvori{tu
porodi~ne ku}e i to Stojan iz vatre-
nog oru`ja, nakon ~ega je masakri-
ran dok je Stana zaklana, a nakon
toga zapaljeni su im ku}a i cijelo
nja~ke i hrvatske nacionalnosti nepokretna imanje.
zbog ratnih zlo~ina i ubistava naj- i ubijena je "Grozda Trnini} bila je nepo-
manje 15 Srba na podru~ju Jajca kretna, a osumnji~eni su je zatekli u
tokom 1992. godine. metalnom ku}i sa sinom Milutinom, kojeg su
Izvje{taj je podnesen protiv {ipkom zarobili, dok su nju ubili metalnom
Midhata Karad`i}a (71) iz Jajca, {ipkom, nakon ~ega su je zapalili",
Muhjudina Kadri}a (63), [imuna kazao je Janko Velimirovi}, direktor
Sarafa (43), Stjepana Bla`evi}a nili i pomagali napade na civilno Centra za istra`ivanje ratnih zlo~ina
(46), Marka Pa{ali}a, Umrislava Jo- stanovni{tvo kao i druge ne~ovje~ne RS.
zi}a (47) iz Jajca i Enesa Pe{tali}a, mjere prema civilnom stanovni{tvu. On ka`e da su, prema podaci-
za ko jeg ne ma ju po da ta ka. Osumnji~eni su za ubistva naj- ma ovog centra, Nedeljko Mijato-
Kadri}, Saraf, Bla`evi}, Pa{ali} i Pe- manje 15 lica srpske nacionalnosti i vi}, Dra gi nja Ro mac, Bra no
{tali} nemaju prijavljene adrese bo- to Stane i Stojana Trivunovi}a, Ne- Vu~kovi} i Dejan Stevo nakon mu-
ravka u BiH. deljka Mijatovi}a, Draginje Romac, ~enja ubijeni vatrenim oru`jem.
U CJB Banjaluka ka`u da je se- Grozde Trnini}, Zorana Medara, U Tu`ila{tvu BiH ju~e nismo
dmorka osumnji~ena da su kao pri- Brane Vu~kovi}a, Dejana Steve, uspjeli dobiti komentar na podno{e-
pa dni ci Ar mi je BiH, HVO-a i Bosiljke Smoljo, Ane i Boje Gavri} nje izvje{taja protiv ovih sedam lica,
HOS-a, na podru~ju op{tine Jajce od te drugih. ali procedura je takva da, ukoliko i
27. maja do 29. oktobra 1992. godi- U Centru za Istra`ivanje ratnih Tu`ila{tvo BiH podigne optu`nicu,
ne planirali, pokrenuli, naredili, u~i- zlo~ina RS ka`u da su supru`nici mora je potvrditi Sud BiH.

Uhap{eni
uzgajiva~i skanka
RIBNIK - Policija iz Mrko-
nji} Grada prona{la je u selu
Crkveno, nedaleko od Ribnika,
laboratoriju sa 186 saksija u ko-
jima je bila zasa|ena biljka za
proi zvo dnju opoj ne dro ge
skank.
Prona{li su i 15 reflektora koji
su slu`ili za grijanje i osvjetljenje
opojne biljke.
Biljke za proizvodnju opijata
dominantno je vje{anje, zatim ubis- izvr{i od jedne do pet osoba, te je "Razmi{ljaju o besmislu `ivo- su prona|ene u podrumu ku}e ^e-
tvo vatrenim oru`jem i utapanjem. najmanje samoubistava u zimskim ta, da je sve crno i da je ~itav svijet de Todorovi}a, koji je davno umro.
U BiH na samoubistvo se naj- mjesecima i to u decembru, januaru okrenut protiv njih, a veliki je pro- Podrum su koristili njegova k}erka
vi{e odlu~uju stariji ljudi koji stra- i februaru, a naju~estalija su u apri- blem {to dru{tvo na njihove sim- Zorka Todorovi} (44) i njen ne-
huju od samo}e i bolesti, zatim lu, maju, junu i septembru. ptome uop{te ne reaguje", ka`e vjen~ani suprug Ibrahim Kesero- }i Todorovi}a obavljaju nezakonite dati mrkonji}koj policiji.
nervno rastrojeni, te je u procentu Ivan [i ja ko vi}, soci- [ijakovi}. vi} (50) iz Trno va kod Ve li ke radnje. Kriminalisti~ka obrada }e ut-
samoubistava najmanje maloljetnih olog, ka`e da su suicidne osobe je- On nagla{ava da je dru{tvo za- Kladu{e. Iz Okru`nog tu`ila{tva su na- vrditi koliko dugo se ovaj bra~ni
osoba. dnostavno predodre|ene za to i da nemarilo porast broja suicida, a tre- Operativnim radom na terenu lo`ili pretres ku}e, nakon ~ega je i par bavi proizvodnjom skanka, a
Prema podacima Za- samo ~ekaju "dobar" razlog da to balo bi ih poku{ati sprije~iti kroz mrkonji}ka policija je u saradnji sa prona|ena laboratorija. Osumnji- sazna}e se da li je jo{ neko bio
voda za statistiku RS, na 10.000 u~ine, a to je ~esto njihov socijalni edukacije, ohrabruju}e poruke i Grani~nom policijom BiH do{la ~eni par je li{en slobode u Velikoj umije{an u ove nezakonite poslove.
stanovnika samoubistvo mjese~no polo`aj. uklju~enja u neke dru{tvene grupe. do saznanja da se u napu{tenoj ku- Kladu{i, a potom su u Biha}u pre- D.L.

Poginuo u direktnom sudaru J. [ARAC ne su i smje{tene u UKC Tuzla,


U sudaru
uni{tena ali se ljekari nisu izjasnili o ste-
oba auta SRE BRE NIK - El me din penu njihovih povreda. Ljekar-
Duranovi} (26) iz naselja Brda, sku pomo} u UKC Tuzla zatra`io
kod Srebrenika, poginuo je u je i voza~ BMW-a.
sao bra }aj noj ne sre }i ko ja se Uvi|aj ove saobra}ajne ne-
ju~er, dva sata iza pono}i, do- sre}e obavili su kantonalna tu`i-
go di la na ma gis tral noj ces ti te lji ca Gor da na Ta di} i
Tu zla - Ora {je, u mjes tu Be - slu `be ni ci PS Sre bre nik, ali
hrami, op}ina Srebrenik. uzrok nije saop{ten.
Duranovi} je, voze}i golf 3 Neslu`beno doznajemo da je
ljubljanskih registarskih oznaka, Duranovi} preticao hondu, te se
direktno se sudario sa BMW-om, zbog lo{e procjene stanja u sao-
za ~ijim upravlja~em je bio Da- bra}aju u suprotnoj traci direktno
mir D. (22) iz Srebrenika. U sao- sudario sa BMW-om.
bra}ajnoj nesre}i sudjelovalo je i "Izdata je i naredba za nalaz
vozilo honda, kojim je upravljao obdukcije, te krvi i urina poginu-
Ahmedin M. (24) iz Lukavca. le osobe, kao i nalaz krvi i urina
Sa pu tni ce u gol fu Me ri ma vo za ~a D.D.", re kao je Admir
A. (20) i F.A. (17) iz Donje Lo- Ar na uto vi}, gla sno go vor nik
hinje, kod Gra~anice, povrije|e- Kantonalnog tu`ila{tva Tuzla.
16.7.2010.
12 Region

StoP MASOVNA HAP[ENJA U CENTRU ZAGREBA ZBOG O

Deklaracija
o zapadnom
Balkanu
MKV!CMKB!OB!.!Qbs!mb!nfou
v!Mkv!cmkb!oj!vtwp!kjp!kf!Ef!lmb!.
sb!dj!kv!p!{b!qb!eopn!Cbm!lb!.
Policija
odnijela
ov-! lp!kb! pwbk! sf!h j!p o
ef!gj!oj!|f!lbp!qsj!psj!uf!ubo!{b
Tmp!wf!oj!kv!j!qpt!ubw!mkb!tnkfs!.
oj!df!{b!cv!ev!~f!ekf!mp!wb!okf-
v!dj!mkv!kb!•b!okb!tb!sb!eokf!ob
twjn!qp!mkj!nb!tb!{f!nmkb!nb
j{!sf!hj!pob/!)SUT*

vi{e od
Srbija ~eka
dokument o
Mihailovi}u
CFP!HSBE!.!Tscj!kb!~f!ep
tfq!ufn!csb!ep!cj!uj!lp!qj!kv!ep!.
lv!nfo!ub!j{!csj!ubo!tlph!bs!ij!.
wb! lp!kj! np!a f! tb!e sab!u j! j
jo!gps!nb!dj!kv!p!nkft!uv!tusjkf!.

100 ljudi
mkb!okb!Esb!hp!mkv!cb!Nj!ib!jmp!wj!.
~v/
Ob!ubk!ep!lv!nfou!kf!csj!ubo!.
tlp!Nj!ojt!ubs!tuwp!tqp!mkoji
qp!tmp!wb!tub!wj!mp!ev!qmv!{b!|uj!.
uv/!V!csj!ubo!tljn!bs!ij!wj!nb
ep!tb!eb!kf!qsp!ob!}f!op!qf!.
uob!ft!ubl!ep!lv!nf!ob!ub!p!lp!.
nbo!ebo!uv!Kv!hp!tmp!wfo!tlf
wpk!tlf!v!pub!eacj!oj/ Blokada: Aktivisti su uhap{eni prilikom
Nj!ib!jmp!wj~!kf!ptv!}fo!ob
tnsu! j! tusjkf!mkbo! 28/! kv!mb blokiranja ulaska mehanizacije u Var{avsku ulicu
2:57-!b!ep!eb!obt!oj!kf!qp!.
{ob!up!nkft!up!ob!lp!kfn!tv ZAGREB - Vi{e od stotinu |enja po~etka radova na rekonstru-
{b!lp!qb!oj!okf!hp!wj!qpt!nsuoj aktivista i gra|ana privedeno je ju- kciji dijela Var{avske ulice.
pt!ub!dj/!)Cf!ub* ~e zbog pasivnog otpora nastavku Tomislav Toma{evi}
gradnje podzemne gara`e u Var- istakao je da udru`enja nastavljaju s
{avskoj ulici u centru Zagreba. aktivnostima iako su radnici "Zri-
Sna`na buka radova, policija koja njevca" u toku dana uklonili drve}e
Prevrnuo blokira pristup i ljutiti aktivisti i iz Var{avske, koja je ostala blokira-
se poljski gra|ani u centru grada stvorili su
gotovo ratnu atmosferu.
na, a obezbje|ivalo ju je vi{e od sto
policajaca. Policajci su opkolili osta-
autobus Prema rije~ima portparola za- le demonstrante, koji su ostali da sje-
[B!HSFC!.!Bvup!cvt!qpmk!. greba~ke policije Jelene Biki}, do de na uli ci, a u cen tru Za gre ba
13.30 interventna policija privela je vladao je potpuni haos. Kao ispomo}
tlji!sf!hjt!ubs!tlji!p{ob!lb!sb!.
101 demonstranta koji su bili na pre- zagreba~kim policajcima do{le su i
op!kv!•f!tmf!ujp!kf!t!bvup!qv!ub kr{ajnim obradama u vi{e policijskih kolege intervente policije iz drugih
ob!pcj!mb!{oj!dj!plp![b!hsf!cb- stanica. Dodala je da se broj privede- policijskih uprava. Toma{evi} ka`e
qsj!•f!n v!tv!qp!w sjkf!} f!o f nih mijenja iz trenutka u trenutak. Do da su prije tri dana zatra`ili od zagre-
•f!uj!sj!ptp!cf/ 16 ~asova broj privedenih popeo se ba~ke Gradske skup{tine, koja kon-
V!bvup!cv!tv-!lp!kj!tf!lsf!ubp navodno do 140. tro li {e Skup {ti nu Za gre ba ~kog
lb!Kb!esbo!tlpn!np!sv-!ob!mb!. Privo|enja su po~ela ra- holdinga, da njihove firme poput
{j!mj!tv!tf!esabw!mkb!oj!Qpmk!tlf/ no ju~e, oko {est ~asova, kad je poli- "Zrinjevca" ne u~estvuju u radovima
Bvup!cvt!kf!{b!qfp!{b!{b!|uj!. cija privela petoricu aktivista koji su u Var{avskoj. "Danas se to dogodilo,
uov!phsb!e v!j{nf!} v!ewjkf prvi do{li na mjesto planirane gradnje 'Zrinjevac' je uklonio drve}e i za to
usb!lf!bvup!qv!ub-!b!ep!of{!hp!. podzemne gara`e u Var{avskoj ulici. Policija ~uva demonstrante je odgovorna gradska vlast", kazao
Tamo su radnici "Zrinjevca" oko pet je Toma{evi}. Osim gradske, Toma-
ef!kf!obk!wkf!sp!wb!uoj!kf!ep!|mp Me|u privedenima su i glumac Vili glumica prekr{ila Zakon o prekr{aji- kove do Ilice, a unutar blokade na{li
~asova po~eli sje~u drve}a na dijelu {evi} smatra da je politi~ki odgovor-
{cph!vnp!sb!wp!{b!•b/!)Cf!ub* Matula, knji`evnik Edo Popovi}, a ma protiv javnog reda i mira. Ju~e se su se demonstranti i gra|ani. Nasta- na i dr`avna vlast. Smatra da nije
ulice, gdje bi trebalo da bude gra|en
ulaz u gara`u. me|u prvima i predsjednik "Prava na naga|alo da }e svi privedeni dobiti vak radova po~eo je oko 4.30. Polici- mogu}e da jedan dio policije sprovo-
Nakon toga broj privedenih je grad" Teodor Celakoski i glumica zabranu prilaska Var{avskoj na se- ja je navela da je u skladu sa di kriminalisti~ku obradu zbog {te-
rastao iz sata u sat, a me|u onima ko- Ur{a Raukar. Njena advokatica Lina dmicu dana. zakonom pru`ala asistenciju Grad- tnog ugo vo ra u Var {av skoj po
Prva beba ji su odvedeni policijskim kombijima Budak objavila je da je glumica dobi- Policija je zaprije~ila ulaz skom uredu za prostorno ure|enje, nalogu Dr`avnog tu`ila{tva, a drugi
poslije bili su i poslanici SDP-a u Gradskoj la zabranu prilaska Var{avskoj od 15. u Var{avsku ulicu iz Gunduli}eve i izgradnju grada, graditeljstvo, komu- dio policije obezbje|uje po~etak ra-
do 23. jula. U mjeri opreza pi{e da je saobra}aj Gunduli}evom od Masari- nalne poslove i promet zbog obezbje- dova u Var{avskoj.
36 godina skup{tini Jurica Mei} i Dan [picer,
nezavisni poslanik Josip Kregar, Pero Izvo|a~ radova "Hoto Grupa"
QSP!LV!QMKF!.!V!tf!mv!Bs!. Kov~avi} iz HSP-a "Ante Star~evi}", Tomislava Horvatin~i}a pozdravila
Sanja Sarnavka iz Udru`enja je u saop{tenju nastavak radova u
cb!ob!|lb!ob!Sb!ebo!qmb!oj!oj
v!qsp!lv!qb!•lpk!pq!|uj!oj!qp!. "B.a.B.e.", advokat Slobodan Budak,
Centar izgleda kao da je IRA ili PLO u njemu Var{avskoj ulici, ocijeniv{i da to
tmjkf!47!hp!ej!ob!sp!}f!ob!kf koordinatorka Autonomne `enske Ep!hb!}b!okb!v!Wbs!|bw!tlpk!vmj!dj!qp!qvu!cpn!cf!pekf!lov!mb!tv!j!v!Tb!cp!sv/!IOT!kf!{b!usb!ajp!eb!tf!qsfe predstavlja potvrdu vladavine prava i
ku}e Neva Tolle i novinar "Novog qp!tmb!oj!dj!nb!qp!kb!wj!j!nj!ojt!ubs!vov!usb|!okji!qp!tmp!wb!Up!nj!tmbw!Lb!sb!nbs!lp-!bmj!qp!lv!|b!kf!pqp!{j!dj!kf!wmb!eb!. po{tovanja pravnog poretka Hrvat-
cf!c b!j!qp!o p!w p!tf!{b!• vp
lista" Branimir Zeki}. Priveden je i kv!~j!tv!pecj!mj/!IOT-!TEET!j!Lmvc!nb!okj!ob!v{b!mv!eop!tv!qp!lv!|b!wb!mj!joj!dj!sb!uj!sbt!qsb!wv!p!Wbs!|bw!tlpk/ ske.
wf~!{b!cp!sbw!mkf!oj!ekf!•kj!qmb•/ Policija je, na zahtjev komunal-
Tomislav Toma{evi} iz "Zelene akci- P!cj!mp!lb!lwpk!sbt!qsb!wj!oj!sj!kf!•j!oj!kf!iujp!eb!•v!kf!IE[.pw!Bo!esj!kb!If!csboh/!
Kp!wj!db!Nj!kb!up!wj~!)47*-!pubd ne slu`be, i sredinom februara ove
je", koji je izjavio da je za razliku od #Qp!mj!dj!kb!usf!cb!{ob!uj!|up!kpk!kf!qp!tbp/!Okfo!qp!tbp!kf!eb!qsp!wp!ej!{b!lpo-!bmj!dfo!ubs![b!hsf!cb!j{!hmf!eb
ufl!sp!}f!oph!Tup!kb!ob-!ep!sp!. drugih, koji su sjedili i pru`ali pasi- godine privela vi{e od 20 aktivista
lbp!eb!kf!JSB!jmj!QMP!v![b!hsf!cv/!Qp!{j!wbn!qsf!nj!kfs!lv!eb!qp!lb!af!twp!kv!qp!{ob!uv!pewb!aoptu!j!isb!.
}f!okb!ekf!uf!ub-!cjp!kf!obk!nmb!. van otpor, uhap{en dok je hodao dru`enja "Zelene akcije" i "Pravo na
}j! tub!o p!w ojl! pwph! tf!mb csptu!j!eb!{b!|uj!uj!iswbu!tlf!hsb!}b!of-!j!pof!lp!kj!qspt!wkf!ev!kv!v!Wbs!|bw!tlpk#-!j{sj!•ju!kf!cjp!qsfe!tkf!eojl grad" zbog spre~avanja izgradnje
Gunduli}evom ulicom. "Pretpostav- TEQ.b![p!sbo!Nj!mb!op!wj~/
usj!ef!tf!ubl!lj!mp!nf!ub!sb!veb!. ljam da su me priveli kao jednog od ulaza u podzemnu gara`u.
mkf!oph!pe!Qsp!lv!qmkb/!)Cf!ub* koordinatora akcije", kazao je on. Privo|enja je tada osudio
16.7.2010.
Region 13

OTPORA IZGRADNJI U VAR[AVSKOJ ULICI UKRATKO


.

Policija
gurala
i saborske
poslanike
Ob!sbt!ls|~f!Hvo!ev!mj!.
~f!wf!j!Nb!tb!sj!lp!wf!tkf!mj
tv!tb!ef!npo!tusbo!uj!nb
qsfe!t kf!e ojl!Hsbe!t lf ...
tlvq!|uj!of!Cp!sjt!\qsfn
j!|fg!{b!hsf!cb!•lph!TEQ. Srbija i Crna Gora
b!Eb!wps!Cfs!obs!ej~!uf
Np!sb!ob!Qb!mj!lp!wj~.Hsv!.
dogovaraju ekstradiciju
efo-!bmj!qp!mj!dj!kb!ji!oj!kf BEOGRAD, PODGORICA - Srbija i Crna Gora razgovarale su
vibq!t j!mb!kfs!\qsfn!j ju~e o izru~enju svojih dr`avljana koji su izvr{ili krivi~na djela.
Cfs!obs!ej~!jnb!kv!tb!cps!. Sastanak je bio tehni~ke prirode i nije bilo predvi|eno obra}anje ja-
tlj!jnv!oj!ufu/ vnosti.
_jn!tv!tuj!hmj!ob!sbt!. Dr`avni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen ranije
ls|~f!qp!lv!|b!mj!tv!tkft!uj je rekao da su od crnogorskih kolega dobili zvani~nu saglasnost da
sporazum o me|usobnoj ekstradiciji po~inilaca najte`ih krivi~nih djela
ob!qvu!j!pesab!uj!lpo!gf!.
bude zaklju~en.
sfo!dj!kv!{b!op!wj!ob!sf/!Up Crnoj Gori je predlo`eno da se lista po~injenih krivi~nih djela pro{iri
tf!qsf!uwp!sj!mp!v!puwp!sf!ov u odnosu na onu iz sporazuma koji je Srbija ve} sklopila s Hrvatskom.
sbt!qsb!wv!t!of!{b!ep!wp!. Srbija je s Hrvatskom prije dvije nedjelje potpisala sporazum o izru~e-
mkojn!hsb!}b!oj!nb!lp!kj!tv nju, a prva konkretna posljedica toga mogla bi da bude izru~enje Sretka
qp!wj!dj!nb!#op!tj!uf!TEQ#!j Kalini}a Srbiji.
#vibq!tj!uf!Cbo!ej!~b#!qp!. Kako se ju~e ~ulo u Zagrebu, Kalini} ne `eli da bude izru~en Srbiji.
lb!{b!mj!|ub!nj!tmf/ Ali, uprkos tome pokrenut je ekstradicijski postupak, s obzirom na to
Tv!p •f!o j!t!of!{ b!e p!. da je Kalini} u Srbiji, ~ije dr`avljanstvo ima uz hrvatsko, osu|en za
wpmk!tuwpn!j!phps!•f!okfn najte`a krivi~na djela. Srbija i Hrvatska od Crne Gore potra`uju osam
hsb!}b!ob-!\qsfn!j!Cfs!. dr`avljana koji se sumnji~e za krivi~na djela krijum~arenja narkotika -
obs!ej~!tv!vt!ub!mj!j!lsf!ov!mj Srbija sedam, a Hrvatska jednog, dok Crna Gora od Srbije potra`uje 13
qsf!nb!qp!mj!djk!tlpn!lps!. svojih dr`avljana. (B92)
ep!ov-!b!lb!lp!ji!qmbw!dj
oj!tv!iukf!mj!penbi!qvt!uj!.
uj-!ep!|mp!kf!ep!ob!hv!sb!.
...
wb!o kb! qp!mj!d j!kf! tb
tb!c ps!t ljn!qp!t mb!o j!d j!. \ur|a Adle{i}:
nb/ Izlazim iz HSLS-a

Privo|enje odluke Gradske skup{tine gradska ti- Akcije o~uvanja Var{avske po-
jela zapo~nu s provedbom odluke na dr`ava ve}ina gra|ana Zagreba. Do
Do 13.30 koju je Skup{tina stavila moratorij", srijede je svoje potpise protiv sje~e
interventna upozorava Josipovi}. dalo vi{e od sto poznatih li~nosti gra-
Nevladine organizacije "Zelena da i dr`ave.
policija privela akcija" i "Pravo na grad" mjesecima Organizatori su podni-
101 demonstranta se bune protiv gradnje ulaza u gara- jeli i krivi~ne prijave zbog nezakoni-
`u, jer bi se ulica koja je dio pje{a~ke tosti postupka dobijanja dozvola za
"Bez obzira na to ima li za- zone tako skratila. Tako }e u centru gradnju ulaza. I Dr`avno tu`ila{tvo je
konske osnove za policijskom inter- grada vladati jo{ ve}a saobra}ajna saop{tilo da u tome ima nezakonitos- ZAGREB - Definitivno izlazim iz HSLS-a i vra}am se u Sabor
vencijom mora se voditi ra~una o gu`va. ti. (Agencije) ~im me premijerka Jadranka Kosor razrije{i du`nosti potpredsje-
razmjernosti u postupanju prema gra- dnice Vlade Hrvatske, izjavila je ju~e \ur|a Adle{i}.
|anima. Stoga pozivam policiju da se Toj odluci je prethodio ultimatum koji joj je predsjednik HSLS-a Da-
Drve}e je
dr`i tog na~ela i da ne primjenjuje posje~eno rinko Kosor dao, a u kojem je tra`io da se do danas u 17 sati izjasni o
prisilu ako nema aktivnog otpora i svojim daljim potezima u vezi s izlaskom HSLS-a iz vladaju}e koalicije.
predsjednik dr`ave Ivo Josipovi}. On nasilja od strane prosvjednika", poru- Darinko Kosor rekao je da je vijest o izlasku Adle{i}eve iz stranke
je ju~e zatra`io od policije da u Var- ~io je Josipovi}. "dobra, ako je istinita". HSLS je tako i slu`beno ostao bez zastupnika u
{avskoj ne primjenjuje prisilu. Osim On je osim na policiju Hrvatskom saboru budu}i da }e Adle{i}eva nakon razrje{enja s mjesta
toga njegova }e kancelarija zatra`iti svoje je jasne kritike iznio i na rad vicepremijerke aktivirati svoj saborski mandat koji za sada dr`i bjelo-
izvje{taje svih nadle`nih u vezi sa gradskih ureda. varski gradona~elnik Antun Koru{ec. On je u srijedu potvrdio svoj
doga|anjima u Var{avskoj. "Zaprepa{}uju}e je da nakon izlazak iz stranke. (Agencije)

...
Karamarko:
Policija nije Ulica je Radanovi}: Nisam
pretjerala
potpuno
prekopana {vercer, ve} vlasnik slika
Qp!mj!dj!kb!oj!kf!qsf!ukf!sb!mb BEOGRAD - Advokatska kancelarija "Bo{kovi}" negirala je
t!vqp!usf!cpn!tj!mf!v!Wbs!. ju~e navode Uprave carina da je Sre}ko Radanovi} prije tri dana
poku{ao da pro{vercuje slike Petra Lubarde i Milana Konjovi}a iz
|bw!tlpk!vmj!dj-!sf!lbp!kf
Danske u Srbiju, isti~u}i da je rije~ o njegovom li~nom vlasni{tvu
nj!ojt!ubs!vov!usb|!okji!qp!. koje je `elio da donese iz Danske, u kojoj `ivi decenijama, u svoju
tmp!wb!Iswbu!tlf!Up!nj!tmbw zemlju.
Lb!sb!nbs!lp/!Pe!hp!wb!sb!. Vukman Bo{kovi}, koji je punomo}nik Radanovi}a, najavio je da }e
kv!~j!ob!qsj!nkf!ecv!eb!kf o povratu slika vlasniku poku{ati da se dogovore s Upravom carina, a
qsp!uftu!cjp!qsj!kbw!mkfo-!sf!. ako do toga ne do|e slu~aj }e se na}i na sudu. On je precizirao da je
lbp!kf!eb!up!of!nb!wf!{f- rije~ o sedam slika, od kojih je {est nedavno kupljeno na internet aukci-
kfs!kf!qp!mj!dj!kb!tb!np!btjt!. ji Aukcijske ku}e "Lauritz. com" lot. br. 1923215. Rije~ je o slikama
uj!sb!mb!ob!{bi!ukfw!hsb!eb Konjovi}a, Jefte Peri}a i Lize Kri`ani} (~etiri slike). Lubardina slika je
[b!hsf!cb/!Uwseokf!pqp!{j!. u posjedu Radanovi}a punih 25 godina, dodao je on, isti~u}i da je neta-
dj!kf!eb!kf!v!dfo!usv![b!. ~na tvrdnja carine da im je vlasnik rekao da ih je prije nekoliko godina
hsf!cb!wbo!sf!eop!tub!okf iznio iz Srbije. Uprkos tome {to je sve objasnio carinicima, Radanovi}
ob!{wbp!kf!of!qp!usf!cojn je, ka`e, nai{ao na osiono pona{anje carinika. ^ak su na njegov prije-
qsf!ukf!sj!wb!okfn/! dlog oti{li i na pretra`iva~ gugl i tamo na{li sve podatke o kupovini sli-
ka na aukciji, ali ni{ta nije pomoglo. (Agencije)
16.7.2010.
14 Ekonomija
SARAJEVSKA BERZA CB!OKB!MV!LB!.!Cb!okb!mv!•lb!cfs!.
{b!pckb!wj!mb!kf!lpo!lvst!{b!j{cps
okv!kf!pe!pwf!hp!ej!of-!qsf!ewj!}b
eb!tf!ob!okj!nb!pckbw!mkv!kv!jo!gps!.
lbp!j!eb!ob!jo!ufs!ofu!qps!ub!mj!nb
jnb!kv!twf!jo!gps!nb!dj!kf!of!pq!ip!.

BIFX
Banjalu~ka
SASX-10 SASX-30
obk!cp!mkfh!lps!qp!sb!uj!woph!qps!ub!mb
v!ST!v!dj!mkv!qsp!np!wj!tb!okb!ep!csji
nb!dj!kf!ob!nj!kf!okf!of!bldj!pob!sj!nb
j!jo!wft!uj!up!sj!nb/![b!ob!hsb!ev!lpo!.
eof!{b!vqp!{ob!wb!okf!tb!qp!tmp!.
wb!okfn!qsf!ev!{f!~b/

-1,35% +0,11% -0,52% berza bira qsb!ltj!v!ej!kf!mv!lp!kj!tf!peop!tj!ob


pckbw!mkj!wb!okf!jo!gps!nb!dj!kb!ob!nj!kf!.
lv!sj!|f!51!bldj!pobs!tlji!esv!|ub!wb
v!ST!•j!kf!tv!bldj!kf!vws|uf!of!ob
#Af!mj!np!eb!qpe!tub!lof!np!bldj!.
pobs!tlb!esv|!uwb!eb!ob!jo!ufs!ofu
najbolji okf!oji!jo!wft!uj!up!sj!nb!j!kb!wopt!uj/
V!Cb!okb!mv!•lpk!cfs!{j!ob!wp!ef!eb
tmv!acf!op!cfs!{bo!tlp!usaj!|uf/
Nj!mbo!Cp!aj~-!ej!sf!lups!Cb!okb!mv!.
qps!ub!mj!nb!pckbw!mkv!kv!jo!gps!nb!dj!kf
{b!jo!wft!uj!up!sf!lb!lp!cj!vob!qsj!kf!ej!mj

KOTACIJA KOMPANIJA
korporativni af!mf!qpe!tub!~j!vob!qsf!}f!okf!jo!ufs!.
ofu!qps!ub!mb!qsf!ev!{f!~b!t!pc!{j!spn
•lf!cfs!{f-!jt!uj!•f!eb!kf!ob!sb!{wj!kf!.
ojn! usaj!|uj!n b! qsb!ltb! eb
lps!qp!sb!uj!wop!vqsbw!mkb!okf!j!qsj!ep!.
cj!mj!okj!ip!wp!wf!~f!qp!wkf!sf!okf#-!lb!.

KOTACIJA FONDOVA
portal u RS ob!up!eb![b!lpo!p!qsj!wsf!eojn
esv|!uwj!nb!v!ST-!lp!kj!tf!qsj!nkf!.
bldj!pobs!tlb!esv|!uwb!jnb!kv!tf!.
lup!sf!{b!peop!tf!t!jo!wft!uj!up!sj!nb-
af!Cp!aj~/
Q/L/

KOTACIJA - OBVEZNICE Sa{a Popovi} KOMPANIJA "DANU


direktor

"Lactalis" na
IEFK banke
BANJALUKA - Sa{a Popovi}
izabran je za direktora IEFK
banke Banjaluka, koju je pro{le
sedmice kupilo banjalu~ko Mi-
PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE krokreditno dru{tvo "Mikrofin".
Osim Popovi}a, koji poslje-
lako mogle na}i zajedni~ki jezik",
dnjih 12 godina radi u finansij- Ponuda: "Danube Foods" ka`e na{ sagovornik.
skom se kto ru RS i va `i za
dobrog poznavaoca malog i sre- za "Mlijekoprodukt" tra`i "Salford" je u Srbiji vlasnik
"Bambi Banata" i "Knjaza Milo-
dnjeg preduzetni{tva, imenovan
je i Nadzorni odbor banke.
28 miliona KM na {ta "Lactalis" {a", te suboti~ke "Mlekare" i beo-
gradskog "Imleka" preko kojih su
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE - DIONICE
"Mikrofin" je pro{le sedmice jo{ nije pristao, ali bi direktni ve}inski vlasnici banjalu-
za 12,8 miliona KM kupio 99
odsto akcija IEFK banke - jedine dvije strane uskoro mogle ~ke "Mljekare" i "Mlijekoprodu-
kta". Pojedini srbijanski mediji
u bankarskom sektoru RS koja
je osnovana ruskim kapitalom. na}i zajedni~ki jezik proteklih dana su kao najizgledni-
jeg kupca "Imleka" naveli hrvat-
Plan "Mikrofina" je da do kraja Izvor blizak pregovara~kim
Predrag KLINCOV ski kon cern "Agro kor" Ivi ce
godine izvr{i dokapitalizaciju stranama isti~e da su razgovori To do ri }a, {to su de man to va li u
banke s ciljem da vrijednost nje- predstavnika "Danube Foodsa",
BANJALUKA - Kompanija obje kompanije.
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA nog kapitala pove}a na vi{e od prehrambene divizije britanske in-
"Da nu be Fo ods Gro up" vo di Kako saznajemo, "Salford" za
20 miliona KM. vesticione kompanije "Salford",
ozbi ljne pre go vo re o pro da ji sada "Lactalisu" ne planira prodati
#Fofs!hp!jo!wftu#!Tb!sb!kf!wp 3,81 4,38% "Akcenat u radu banke bi}e na sa Fran cu zi ma odma kli i da se
"Mlijekoprodukta" iz Kozarske i banjalu~ku "Mljekaru", koja tre-
kreditiranju malih i srednjih pre- "koplja lome" u vezi s cijenom.
Du bi ce fran cus kom mlje kar - nutno gasi fabriku u glavnom gra-
du ze }a, a svo jim kli jen ti ma "'Da nu be Fo ods' za
skom gigantu "Lactalisu", koji du RS i otva ra no vu i ve }u u
#Vojt!NJC!Fofs!hf!uj!lb#!Cv!hpk!op 7,85 -50,00% omogu}i}e pru`anje cjelovitijeg
na bh. tr`i{tu ve} dr`i mljekaru 'Mlijekoprodukt' tra`i 28 miliona in dus trij skoj zo ni kod La kta {a.
spektra finansijskih usluga", sa- KM na {ta 'Lactalis' jo{ nije pris-
"Inmer" iz Grada~ca, saznaju "Sal ford", me |u tim, ubrza no
... op{teno je iz IEFK banke.
Z.D. "Nezavisne". tao, ali bi dvije strane uskoro vrlo sprovodi vlasni~ko restrukturira-

Edukacijom
BANJALU^KA BERZA do pokretanja "Lactalis" me|u vode}ima u svijetu i regionu
BIRS FIRS ERS 10 vlastitog #Mbd!ub!mjt#!kf!usf!~b!qp!wf!mj!•j!oj!nmkf!lbs!tlb!hsv!. {f!nmkj! |j!spn! twj!kf!ub-! pe! lp!kji! kf! 82! qp!hpo! v
biznisa qb!dj!kb! v! twj!kf!uv! j! wp!ef!~j! gsbo!dvt!lj! qspj!{wp!}b• Gsbo!dvt!lpk/

-0,09% -0,56% -1,26% BIJELJINA - Agencija za ra-


zvoj malih i srednjih preduze}a
tj!sf!wb/!Hp!ej|!okf!pu!lv!qmkv!kf!wj!|f!pe!:-3!nj!mj!kbs!.
ef! mj!ub!sb! nmj!kf!lb! j! qsf!nb! lp!mj!•j!ob!nb! pu!lv!qmkf!.
Sp!cof!nbs!lf!qmb!tj!sb!v!wj!|f!pe!271!{f!nb!mkb
twj!kf!ub-!pe!lp!kji!tv!obk!qp!{ob!uj!kf!qsf!tj!efou-!hbm!.
oph!tj!sp!wph!nmj!kf!lb!{b!v{j!nb!esv!hv!qp!{j!dj!kv!v cb!oj-!mbd!ufm!j!mb!mb!juj!fsf/!Hmb!wob!gj!mj!kb!mb!#Mbd!ub!mj!tb#
RS }e u saradnji sa vlastima Bije- twj!kf!uv/ v! ob!|fn! sf!hj!pov! kf! iswbu!tlj! #Ev!lbu#-! lp!kj! jnb
ljine realizovati projekat edukaci-
Lpn!qb!oj!kb!kf!mb!oj!pt!uwb!sj!mb!qsj!ipe!pe!9-6!nj!mj!. 25! qspj!{wp!eoji! qp!hp!ob! vlmkv!•v!kv!~j! nmkf!lb!sv
je 24 mladih i nezaposlenih, koji
`ele da pokrenu sopstveni biznis. kbs!ej! fwsb-! pe! •f!hb! wj!|f! pe! qp!mp!wj!of! ob! jop. #Jo!nfs#! v! Hsb!eb!•dv/! #Mbd!ub!mjt#! kf! v{! #Tbm!gpse#
Na sas tan ku pred sta vni ka usaj!|uj!nb/! [b!qp|!mkb!wb! 47/611! sb!eoj!lb! j! jnb kf!eob!pe!wp!ef!~ji!lpn!qb!oj!kb!v!nmkf!lbs!tlpk!jo!.
Agencije i op{tine Bijeljina ista- ps!hb!oj!{p!wb!ov!qspj!{wp!eokv!v!236!qp!hp!ob!v!32 evt!usj!kj!v!plsv!af!okv/
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
knuto je da }e njihove ideje biti
podr`ane kroz pripremu aplikaci-
je i obezbje|enje kredita. Slobo-

EP BiH najve}a, "ASA Pr


dan Markovi}, direktor Agencije
za razvoj malih i srednjih predu-
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-ova ze}a RS, kazao je da je pro{le go-
dine u Bijeljini zavr{ena prva
kom Srpske" sa 102,6 miliona i
FOTO S. PINJAGI]

faza ovog projekta. B. SIMI]


"Imali smo {est biznis planova "Elektroprivreda BiH" sa 61,9 mili-
od kojih nijedan do sada nije re- SARAJEVO - "Elektropri- ona KM. U 2009. godini, prema ran-
alizovan. Pretpostavljamo da su vreda BiH" najve}e je preduze}e u giranju "Poslovnih novina", najvi{e
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA najve}i problem po~etna sredstva BiH po ostvarenom prihodu, vode- su investirali Raiffeisen banka sa
i nadamo se da }e uspostavlja- }i izvoznik je "ASA Prevent Gro- 262,1 milion KM, "Elektroprivreda
njem Garantnog fonda RS ova up" Sarajevo, dok je najve}i BiH" sa 177,5 miliona i "BH Tele-
prepreka biti otklonjena", rekao investitor Raiffeisen banka. com", koji je ulo`io 140 miliona KM.
je Markovi} pojasniv{i da su pro- To su rezultati tradicionalnog U kategoriji srednjih preduze}a
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - PAKET AKCIJA izbora "100 najve}ih" mjese~nika najuspje{niji je sarajevski "Bosnali-
{le godine imali 330 polaznika i
55 poslovnih planova od kojih je "Poslovne novine", koji je okrunjen jek", koji je sa 109,6 miliona KM pri-
18 izvodljivo i koji }e omogu}iti ju~e u Sarajevu ceremonijom uru~e- hoda osvojio prvo mjesto ostaviv{i
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - OBVEZNICE I HOV otvaranje 36 novih radnih mjesta. nja priznanja najuspje{nijim velikim, iza sebe "Sarajevski kiseljak", ~iji je
O.S. malim i srednjim preduze}ima u BiH prihod bio 69,2 miliona, i "Podravku"
za ostvarene rezultate u pro{loj godi- sa 66,3 miliona KM. "Bosnalijek" je i
ni. Rangiranje je obavljeno na osno- vode}i izvoznik me|u srednjim pre-
Izvještaj sa vu upitnika, koji su dobrovoljno duze}ima sa 39,7 miliona KM, dok
svjetskih berzi ($) popunile i ovjerile svaka od obuhva- su drugi i tre}i "Mann+Hummel BA"
}enih firmi. Te{anj i "Metalno" Zenica sa 35 mili-
Energent Cijena Promjena "Elektroprivreda BiH" je sa 944 izvoznog lidera "Aluminij" Mostar, ona, odnosno 18 miliona KM. Sara-
Obgub 87-57 .1-68 miliona KM prihoda ubjedljivo naj- koji je plasmanom na inostrana tr`i- jevska farmaceutska kompanija
ve}a bh. kompanija, ostaviv{i iza se- {ta vrijednim 259 miliona KM za- osvojila je i nagradu za najprofitabli-
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA Qsjspeoj!hbt 5-42 1-12 be "ASA Prevent Group" sa uzeo drugo mjesto. Iza njih je ostao nije srednje preduze}e sa dobiti od
prihodom od 610 miliona i "BH Tele- sarajevski "Energoinvest" sa izvo- devet miliona KM, a za petama su
#Lsb!kj!obbvup#!Cb!okb!mv!lb 0,17 70,00% Metali Cijena Promjena
com" sa 605 miliona KM. Najve}i zom vrijednim 198 miliona KM. mu "Sarajevski kiseljak" sa osam mi-
[mbup 231:-41 3-41 izvoznik je "ASA Prevent Group" sa Najprofitabilnija kompanija u BiH i liona i "Unitic" Sarajevo sa 3,9 mili-
Ij!esp!fmfl!usb!of!ob!Wscb!tv!
Nslp!okj~!Hsbe 0,54 -9,87% Tsfcsp 29-45 1-16
vrijedno{}u izvoza od 287 miliona dalje je "BH Telecom" sa dobiti od ona KM. Me|u srednjim
KM ~ime je pretekao dugogodi{njeg 144,2 miliona KM, a slijede "Tele- preduze}ima najvi{e su investirali
16.7.2010.
Ekonomija 15
EP!CPK!.!Sb!eoj!dj!ep!cpk!tlf!lpn!qb!oj!. tmf!oji-!bmj!gb!csj!lb!wf~!ef!wfu!nkf!tf!dj!sb!ej kf!sj!kf•!p!uft!uopk!gb!{j-!v!lp!kpk!af!mf!eb!tf
kf!#Fofs!hp!jo!wftu!UOOP#!qp!•f!mj!tv!kv!•f qv!ojn!lb!qb!dj!uf!uj!nb-!|up!kf!ob|!gsbo!dvt!. vwkf!sf!eb!#Fofs!hp!jo!wftu!UOOP#!j!eb!mkf
"Energoinvest qspj!{wp!eokv!611!lpo!ub!luf!sb!j!qsf!lj!eb!•b
ob!nj!kf!okf!oji!{b!lp!sfk!tlp!usaj!|uf/
lj!qbs!uofs!p•j!up!j!qsf!qp!{obp#-!ob!hmb!tjp
kf!Tmb!nojl/
jnb!ep!wp!mkop!lb!qb!dj!uf!ub!{b!qspj!{wp!eokv
{b!twkfu!tlp!usaj!|uf/
TNNO" Ej!sf!lups!ep!cpk!tlph!qsf!ev!{f!~b!Eaf!.
np!Tmb!nojl!j{kb!wjp!kf!eb!kf!pwb!ob!sv!.
Po!ep!eb!kf!eb!~f!sbe-!v{!qspj!{wp!eokv
ob!sv!•f!oph!lpo!ujo!hfo!ub!sp!cf-!cb!{j!sb!uj
#Nj!tb!sb!}v!kf!np!tb!(Fofs!hp!jo!wft!upn
UOOP(!kp|!pe!2:92/!hp!ej!of/!CjI!kf!kp|
proizvodi eacb! sf!{ vm!u bu! qsf!h p!w p!s b! t
qsfe!tub!woj!dj!nb!gsbo!dvt!lf!gjs!nf!#Oj!Fmfl#
ob!pcobw!mkb!okv!j!qp!cpmk!|b!okv!tub!sji
csfo!ep!wb-!uf!vtqpt!ubw!mkb!okv!j{!hv!cmkf!oji
v!qsp!df!tv!usbo!{j!dj!kf!j!up!tf!v!wf!mj!lpk!nkf!.
sj!sf!gmf!luv!kf!ob!qspj!{wp!eokv-!ub!lp!eb
za korejsko {b!lp!kv!lb!af!eb!kf!pe!tusb!uf!|lf!wb!aopt!.
uj!{b!#Fofs!hp!jo!wftu!UOOP#/
wf!{b!t!jopt!usb!ojn!qbs!uof!sj!nb-!lp!kf!kf
pwbk-!of!lb!eb!wp!ef!~j!qspj!{wp!}b•!ojt!lp!.
tnp!{b!kf!eop!t!sv!lp!wpe!tuwpn!gb!csj!lf!v
Ep!cp!kv!pemv!•j!mj!eb!qp!tbp!qp!•of!np!tb
tr`i{te #V!qsp!uf!lmpn!qf!sj!pev!jnb!mj!tnp!wf!mj!.
lji!qsp!cmf!nb-!qsb!~f!oji!|usbk!lpn!{b!qp!.
ob!qpo!tlf!pqsf!nf!jnbp!|j!spn!twj!kf!ub/
Wmb!tojl!#Oj!Fmf!lb#!Bmfo!Qp!sf{!sf!lbp!kf!eb
nb!okjn!ob!sv!eacb!nb#-!pckb!tojp!kf!Qp!.
sf{/!)Tsob*

BE FOODS" PRODAJE NAJVE]U MLJEKARU U BiH

aciljao "Mlijekoprodukt"
Tr`i{ni udio
mljekara u
BiH (%)
"Danube Foods" 17
"Meggle" Biha} 17
"Dukat" Grada~ac 15
"Tuzlanska mljekara" 9
"Inmer" Grada~ac 6
"Milkos" Sarajevo 5
Ostale mljekare 31

ko mljekare u Grada~cu i uvoznim


proizvodima iz njihove hrvatske
filijale - kompanije "Dukat".
"Nije dobro da bilo ko
na na{em tr`i{tu pravi monopol,
pa tako ni Francuzi. Ukoliko bi
kupili 'Mlijekoprodukt', a ne vje-
rujem da bi iz tog paketa bila izu-
ze ta i ba nja lu ~ka 'Mlje ka ra',
potpuno bi 'poklopili' tr`i{te RS i
BiH, jer im biha}ki 'Meggle' i 'Tu-
zlanska mljekara' sasvim sigurno
ne bi mogli parirati", smatra Vla-
nje unutar grupacije. U sklopu tog "Imle ka", objav lje nog na saj tu potvrdio je da "Salford" `eli pro- teresovane kompanije spremne za di mir Uso rac, pred sje dnik tog
procesa "Salford" }e "Mljekaru" Banjalu~ke berze, o namjeri isti-
Izuzetak dati fabrike u svom vlasni{tvu, ali nove akvizicije. Da li }e i kada do- udru`enja.
iz ruku suboti~ke "Mlekare" pre- ca nja po nu de za pre uzi ma nje "Salford" za nije mogao govoriti o imenima }i do dogovora nezahvalno je go- On isti~e da bi to sa sobom
dati beogradskom "Imleku", naj- akcija "Mljekare" na koju }e se, sada "Lactalisu" potencijalnih kupaca. voriti", kazao je Risti}. donijelo i neizvjesnost za farmere
vjerovatnije kako bi banjalu~ko sasvim je izvjesno, javiti suboti- "Poznato je da je 'Salford' pro- U Udru `e nju poljopri- isti~u}i da su zadovoljni dosada{-
preduze}e bilo izuzeto iz portfelja ~ka "Mle ka ra", ali i ne ki dru gi ne planira daju svojih firmi planirao jo{ prije vrednih proizvo|a~a i farmera RS njom sa ra dnjom sa du bi ~kom
suboti~ke firme za koju je zainte- akcionari tog preduze}a. prodati i dvije godine, ali je to prolongirano ocjenjuju da bi "Lactalis" preuzi- mljekarom, koja, kako navodi, za
resovan drugi francuski prehram- Ne boj {a Ris ti}, dire- zbog izbijanja svjetske ekonomske manjem najve}e doma}e mljekare razliku od ve}ine drugih u RS i
beni div - "Danone". ktor banjalu~ke "Mljekare" i pred- banjalu~ku krize. Sada se, sa jenjavanjem kri- postao izrazito dominantan na bh. BiH, na vrijeme ispla}uje otku-
To se vidi i iz obavje{tenja stavnik "Danube Foodsa" u BiH, "Mljekaru" ze, naravno, opet pojavljuju zain- tr`i{tu koje polako ve} osvaja pre- pljeno mlijeko.

revent" vode}i izvoznik Poreska uprava kriva {to


"BBI Real Estete" Sarajevo 34,5 mi-
liona KM, "Xella BH" Tuzla 15,7
miliona KM i "Hotel Tuzla" 15 mili-
Top 3 po profitu
(MILIONA KM)
renoj dobiti sa milion KM, a slijede
"Mrkuli} Company - Hotel Holly-
wood" Sarajevo sa 843.000 i vinarija
kasni fiskalizacija u FBiH govorio da nikada nije bio ~ovjek koji Bevandine optu`be Arifovi} je ista-
M. RENER
ona KM.
U kategoriji malih preduze}a
najve}i prihod imao je "TEM Man-
144,2
- "BH Telecom"
"Vukoje" Trebinje sa 213.000 KM.
Najve}i investitori me|u malim pre-
duze}ima su "Mrkuli} Company -
SARAJEVO - Proces fiskali-
}e smjenjivati nekoga. Istakao je i da
ne bi mogao to da uradi ~ak i kada bi
kao da je za implementaciju Zakona o
fiskalnim sistemima neophodno mili-
zacije u FBiH nije po~eo iz jedinog htio, jer izmjene zakona nisu objavlje- on KM, a da je u maju odobreno tek
deks" [iroki Brijeg (5,6 miliona Hotel Hollywood" sa 3,1 milion KM, razloga {to Porezna uprava FBiH ne u "Slu`benim novinama", iako su 650.000 KM.
KM), a slijede "Mrkuli} Company -
Hotel Hollywood" Sarajevo (4,3 mi- 102,6
- "Telekom Srpske"
"TEM Mandeks" sa 1,3 miliona KM
i "Makart Hoteli" ^apljina sa
nije spremna da zapo~ne sa svojim
dijelom posla, izjavio je ju~e minis-
usvojene prije dva mjeseca.
Osnovi cilj fiskalizacije je bolja
"Novac je odobren iz teku}e re-
zerve, iako su u bud`etu bila pre-
liona KM) i "Aquarius" Banjaluka i 853.000 KM. tar finansija FBiH Vjekoslav Be- naplata prihoda i spre~avanje PDV dvi|ena sredstva za ovu svrhu, ali
"Aquarius Media" Sarajevo (4,1 mi-
lion KM). Prve tri male firme po
izvozu su "TEM Mandeks" [iroki
61,9
- "Elektroprivreda BiH"
Specijalno priznanje "Srebrni
pe~at" za ukupne rezultate poslova-
nja, koji podrazumijevaju uspje{nu
vanda.
"Dali smo Poreznoj upravi sve
prevara, ali jo{ nije poznato kada }e
porezni obveznici u FBiH po~eti da
nisu odobrena", ka`e Arifovi}.
Dodao je da je Porezna uprava
{to su tra`ili, 370 novih uposlenih, upotrebljavaju fiskalne kase. Bevanda profesionalno i ozbiljno pristupila
Brijeg sa 2,4 miliona KM, "Adonis privatizaciju, doprinos razvoju bh. odobren im je 1,1 milijun KM za in- je napomenuo da je izabrano devet provo|enju kompleksnih aktivnosti
namje{taj" Mostar sa 699.000 i "Arti-
san" Te{anj sa 679.000 KM. "TEM
Top 3 po izvozu privrede i zapo{ljavanju, te uvo|enju
novih tehnologija, dodijeljen je pred-
formatizaciju, 150.000 za promid`bu,
a nisam vidio nijedan ~lanak od pro-
firmi koje }e mo}i da se bave prome- za primjenu zakona i to u uslovima u
(MILIONA KM) tom fiskalnih kasa, {to garantuje kon- kojima se susre}e sa brojnim proble-
Mandeks" je najuspje{niji i po ostva- uze}u "Xella BH" iz Tuzle. mid`be. Postupak nabavke servera ni- kurentnost koja dovodi do jeftinijih mima na provo|enju nekoliko pore-

Srednje firme 287


- "ASA Prevent Group"
Alena Ahmetspahi}-Fo~o, ure-
dnica "Poslovnih novina", kazala je
da su zahvaljuju}i listi "100 najve}ih"
je pokrenut. Tra`io sam od Vlade i
resornog ministarstva RS da nam us-
ure|aja.
"Vodimo pregovore sa sva tri te-
znih reformi.
"Da bi bili efikasno izvr{eni svi
tupe server radi testiranja u 'BH Tele- lekom operatora o mjese~noj cijeni za zahtjevi koji se postavljaju pred Pore-
U kategoriji velike bh. kompanije protekle godine comu' i HT Mostaru i ustupili su nam korisnike. Na{e je opredjeljenje da fa- znu upravu, moraju se provesti teme-
srednjih 259 svrstane na svjetski poznate rang-lis-
te. Pokrovitelj manifestacije, ministar
ga besplatno. To je mogla uraditi i Po-
rezna uprava", rekao je Bevanda.
voriziramo onoga gdje FBiH ima naj-
ve}i udio i {to najvi{e donosi
ljne pripreme koje se ogledaju u
nabavci odgovaraju}e opreme, sof-
preduze}a - "Aluminij" finansija i trezora BiH Dragan Vran- Na pitanje da li }e smijeniti dire- prora~unu, ali isto tako ne}emo do- tverskog rje{enja, obuke kadrova, {to
najuspje{niji
sarajevski 198
- "Energoinvest"
ki}, rekao je da po~etak ove godine
budi nadu da se bh. privreda oporav-
lja od ekonomske krize, jer je ve}ina
ktora Porezne uprave Midhata Arifo-
vi}a s obzirom na to da su usvojene
izmjene Zakona o Poreznoj upravi
zvoliti monopol nego }emo pod istim
uvjetima preferirati operatora koji bu-
iziskuje finansijska sredstva koja jo{
nisu ni u pribli`noj mjeri obez-
de najbolji. To }e biti 'BH Telecom'", bije|ena", isti~e Arifovi} i dodaje da
"Bosnalijek" ekonomskih pokazatelja pozitivna. koje to omogu}avaju, Bevanda je od- rekao je Bevanda. Odgovaraju}i na je u toku postupak nabavke softvera.
16.7.2010.
16 Ekonomija
"Lukoil" na pragu Ugro`eno Evropska naftna industrija s
rekordne kupovine 11 evropskih

Pred zatv
banaka
SIDNEJ - ^ak 11 banaka,
uklju~uju}i i nje ma~ku
Commerzbank i italijansku
Banco Popolare, ne}e pro}i
stres-test ko jeg spro vo di
Odbor evropskih bankarskih

petina ra
nadzornika (CEEB) u sara-
dnji s Evropskom central-
nom bankom (ECB).
Prema mi{ljenju direktora
australijske finansijske ku}e
"Macquarie Securities" Ale-
sandra Rokatija na testu iz-
dr`ljivosti tako|e ne}e pro}i
RIM - Italijanska kompanija dine realizuju opciju prodaje "Lu- nijedna gr~ka banka, te De-
"ERG Renew" najavila je da je koilu" 51 odsto italijanskog udje- utsche Postbank, Bankinter, BE^ - Recesija i povezani
spre mna da 51 od sto svo jih la. Ge ne ral ni di re ktor "ERG pad kupovne mo}i gra|ana {irom
akcija u sicilijanskoj rafineriji Renewa" Alesandro Garone izja-
BCP i Sabadell.
"Navedenih 11 banaka naj- Evrope rezultirali su osjetnim Trend: Centar
proda ruskom "Lukoilu", koji
ve} dr`i preostalih 49 odsto.
vio je da je njegova kompanija
po ~e la da ra zma tra mo gu }nost
vjerovatnije }e trebati doda- smanjenjem profitabilnosti rafi-
nerija nafte, pa neke kompanije
prerade i
tni kapital u slu~aju crnog
Nije isklju~ena ni mogu}nost da pro da je svog pa ke ta u za je dni - scenarija, odnosno pogor{a- razmi{ljaju o zatvaranju pogona potra`nje
}e najve}a ruska privatna naftna ~kom preduze}u na Siciliji. za preradu sirove nafte.
kompanija istovremeno otkupiti i Eksperti procjenjuju da }e kupo-
nja prilika u finansijskom se-
kto ru. Iako ni je ri je~ o Austrijska konsultantska kom- pomi~e se
lanac od 2.000 benzinskih stani-
ca, jer je, kako smatraju eksperti,
vina 51 odsto akcija u italijanskoj
rafineriji i 2.000 benzinskih pum-
velikom broju banaka, pad panija "JBC Energy" predvi|a da bi
oko 19 odsto evropskih rafinerija,
prema Dalekom
na stres-testu mogao bi da
besmisleno da "Lukoil" gradi no- pi na Siciliji "Lukoil" ko{tati oko ugrozi cjelokupni evropski koje dnevno prera|uju pribli`no 3,4 istoku i rafinerije
ve pumpe u Italiji, s obzirom na ~etiri milijarde dolara, tako da bi bankarski sektor", kazao je miliona barela nafte, moglo biti za-
to da je njihov broj u ovoj zemlji ova transakcija za rusku naftnu Rokati. (Agencije) tvoreno do 2020. godine. Rafinerij- u Evropi
dvostruko ve}i od evropskog pro-
sjeka.
kompaniju bila najve}a u istoriji
njenog postojanja.
ske mar`e, odnosno nov~ani iznos
koji kompanija zaradi na preradi je-
vjerovatno
"ERG Re new" je za je dno sa Dosada{nji rekord "Lukoil" je Biv{i {efovi dnog barela sirove nafte, u sjevernoj }e postati
"Lukoilom" prije dvije godine na
Siciliji osnovao zajedni~ko predu-
realizovao 2000. godine kada je u
SAD ku pio 1.300 ben zin skih
ostali bez Evropi je u drugom tromjese~ju
iznosio 3,55 dolara. drugorazredni
ze}e u ~ijem okviru je petrohemij- pum pi. Ku po vi nom na Si ci li ji bonusa Taj iznos je dodu{e ve}i u
ski kompleks ISAB. mre`a "Lukoilovih" benzinskih PRAG - ^e{ka avio-kom- odnosu na 2009. kada su rafinerije igra~i, ka`e
Tada je Italijanima pripao kon-
trolni paket od 51 odsto akcija za-
pumpi }e porasti za 30 odsto. Rus-
ka kompanija sada u vlasni{tvu
pa ni ja "^es ke aero li nie" na prera|enom barelu prosje~no za-
ra|ivale 3,26 dolara, ali je znatno
De Espada
(^SA) ne}e isplatiti milion-
jedni~kog preduze}a, a ruskom ima 6.620 benzinskih stanica, pri ske stimulacije biv{em ruko- manji u odnosu na rekordnu 2008.
partneru preostalih 49. Strane su ~emu je samo tre}ina na teritoriji vodstvu, koje je u zna~ajnoj kada je mar`a iznosila 6,72 dolara. Evro pi su, me |u tim, pri li ~no kompaniji "JBC Energy".
pritom dogovorile da do 2014. go- Rusije. (Il Sole 24 Ore) mjeri doprinijelo njenoj pro- "Zbog neprofitabilnosti veliki sna`ni, pa je zatvaranje rafinerija U evropskim naftnim kompa-
pasti i najve}em gubitku u broj evropskih rafinerija suo~ava se veoma te{ko sprovesti", rekao je nijama veoma su zabrinuti i zbog
istoriji od 147 miliona evra. s mogu}im zatvaranjem. Sindikati u David Veh, voditelj istra`ivanja u trendova u tom sektoru.
Otvorena prva Da su gubici ne{to manji
kompanija bi morala da is-
solarna elektrana plati bonuse u vrijednosti od
4,7 miliona evra. Bonuse je
Evropa preispituje eksploataciju nafte
koja koristi so moglo da dobije oko 40 lju-
di, odnosno mnogi visoki ru-
Fwspq!tlb!lp!nj!tj!kb!sb!{nb!usb!np!hv!~optu!{b!.
csb!of!usb!hb!okf!{b!obg!upn!j!hb!tpn!v!ev!cj!ob!nb
epl!Wf!mj!lb!Csj!ub!oj!kb-!lp!kb!jnb!obk!wj!|f!ub!lwji!cv!.
|p!uj!ob!v!FV-!{b!tb!eb!of!qp!nj!okf!np!hv!~optu
kovodioci ^SA. Tkf!wfs!oph-!Dsoph!j!Tsf!ep!{f!noph!np!sb-!epl {b!csb!of/
FOTO AFP

Avio-kompaniju je spasila of!cv!ef!qsp!dj!kf!okf!ob!cf!{ckf!eoptu!ub!lwji!qp!. Lp!nf!tbs!FV!{b!fofs!hf!uj!lv!Hjo!ufs!Fujo!hfs


pomo} u obliku kredita od ev!iwb!ub/ j{kb!wjp!kf!kv!•f!qp!tmjkf!tbt!ubo!lb!t!qsfe!tub!woj!dj!.
dr`avne firme "Osinek", a Sj!{j!•optu!ub!lwji!pqf!sb!dj!kb!qpu!ws}f!ob!kf!wj!|f!. nb!33!obg!uof!lpn!qb!oj!kf-!eb!cj!np!sb!up!sj!kvn!ob
Uprava na ~elu sa Radomi- nkf!tf!•ojn!j{mj!wb!okfn!obg!uf!j{!cv!|p!uj!of!#Csj!ujti op!wf!cv!|p!uj!of!cj!mb!ep!csb!jef!kb/!Ub!lwv!{b!csb!ov
rom La{kom smijenjena je Qf!usp!mf!vnb#!v!Nf!ltj!•lpn!{b!mj!wv/!TBE!tv!{cph np!hv!eb!vwf!ev!tb!np!wmb!ef!•mb!oj!db!FV!qp!kf!.
poslije neuspjele privatizaci- up!hb!ob!|ftu!nkf!tf!dj!{b!csb!oj!mf!puwb!sb!okf!op!wji ej!ob!•op-!b!Fujo!hfs!kf!sf!lbp!eb!~f!qp!{wb!uj!twb!.
je. Na La{kovo mjesto pos- cv!|p!uj!ob!v!np!sv/![b!csb!ov!kf!vwf!mb!j!Ops!wf!|lb- lv!pe!okji!eb!up!v•j!oj/
tavljen je direktor pra{kog
aerodroma Miroslav Dvor-
`ak. Novo rukovodstvo je
po~elo restrukturiranje koje

Usporen rast kin


se, pored ostalog, bazira na
SIRAKUZA - Italijanska ener- "Enel" predstavljen ove sedmice, smanjenju flote i zadr`a-
getska kompanija "Enel" otvori- nakon {to je u ponedjeljak u blizini vanje samo profitabilnih li-
la je ju~e u Sirakuzi na Siciliji Venecije otvorena prva elektrana na nija. (Agencije)
prvu elektranu na svijetu koja vodonik snage 16 megavata.
koristi rastvor soli kao medijum Time je "Enel" u svoj portfolio PEKING - Brzi kineski rast
za akumulaciju i prenos toplotne obnovljivih izvora dodao inovati- "Avon" usporava uporedo s okon~anjem
energije sunca. vne tehnologije, neposredno prije preuzeo programa ogromnih stimulati-
Kapacitet solarne elektrane, pri- nego {to }e u oktobru pustiti na vnih ulaganja i zauzdavanjem
kladno nazvane "Arhimed", je pet berzu 30 odsto akcija svoje k}erke "Silpada kreditnog buma.
megavata i ona }e omogu}iti godi{- firme "Enel Green Power" specija- Designs" Tre}a po veli~ini privreda svije-
nju u{tedu fosilnih goriva u koli~ini li zo va ne za ra zvoj ener gi je iz ta porasla je za 10,3 odsto u drugom
od 2.100 tona ekvivalenata nafte, obnovljivih izvora. NJUJORK - Kozmeti~ka
ku}a "Avon Products" obja- kvartalu ove u odnosu na isto razdo-
uz smanjenje emisije ugljen-dioksi- Kompanija od upisivanja akcija blje pro{le godine, {to je osjetno ma-
da za 3.250 tona godi{nje. Elektra- o~ekuje prihod od pribli`no ~etiri vila je preuzimanje kompa-
ni je "Sil pa da De sig ns", nje od eksplozivnog rasta od 11,9
na je ve} drugi pilot projekat firme milijarde evra. (Agencije) procenata u prvom tromjese~ju.
jednog od najve}ih direktnih
prodava~a vrhunskog sre- Usporavanje kineske ekonomi-
brnog nakita u SAD, Kanadi je, upozoravaju analiti~ari, mo`e da
"Volkswagen" gradi i Velikoj Britaniji za 650 mi-
liona dolara.
pogodi trgovinske partnere te zemlje
i zako~i svjetski ekonomski opora-

novu fabriku u Kini "Ameri~ki brend s ponu-


dom koja uklju~uje vi{e od
vak u slu~aju da Kina smanji potra`-
nju za gvoz de nom ru dom,
industrijskim dijelovima i drugom
VOL FSBURG - Nje ma ~ki "Volkswagena" da udvostru~i proi- 450 vrhun skih proi zvo da
"Volkswagen" saop{tio je ju~e zvodne kapacitete u Kini na tri mi- izra|enih od srebra, po vi{oj uvoznom robom.
da }e sa gra di ti no vu fa bri ku liona vozila do 2014. godine. cijeni od proizvoda iz dosa- "Brzina kineskog ekonomskog
automobila u kineskom gradu Najve}i evropski proizvo|a~ vozila da{nje 'Avonove' ponude na- rasta naglo opada, {to }e najte`e osje-
Jizengu, koja }e 2013. godine po- navodi da je u Kini, najve}em svjet- kita, posta}e dio 'Avonovog' titi zemlje koje Kinu snabdijevaju si-
~eti da proizvodi 300.000 vozila skom tr`i{tu, prodao 950.000 auto- globalnog portfelja modnih rovinama", saglasni su stru~njaci.
godi{nje. mobila u prvoj polovini ove godine - dodataka", saop{tila je ame- Kineska privreda se brzo opo-
Fabrika u Jizengu, koja }e zapo{- 45,7 odsto vi{e nego u istom pro{lo- ri~ka kompanija. (Agencije) ravila od svjetske krize, gurana
ljavati 4.000 radnika, dio je plana godi{njem razdoblju. (Agencije) dr`avnim stimulativnim paketom
16.7.2010.
Ekonomija 17

suo~ena s velikim izazovima

varanjem
afinerija Klju~ni
problemi i
perspektive
Kolaps potra`nje
Obk!wf!~j!qsp!cmfn!fwspq!tlji
sb!gj!of!sj!kb!obg!uf!qsfe!tubw!mkb!lp!.
mbqt!qp!usbaokf-!{cph!•f!hb!jn
qb!eb!qspj!{wp!eokb!j!qsp!gj!ub!cjm!.
optu/
Izglednija udru`ivanja
Vesvajwb!o kb! sb!g j!o f!s j!kb! v
Fwsp!qj!tv!j{!wkf!toj!kb!of!hp!qp!.
uqv!ob!hb!|f!okb!qspj!{wp!eokf-!kfs
~f!j!wmb!ef!uf!|lp!qsj!iwb!uj!uj!nb!.
tp!woj!kb!puqv!|ub!okb!sb!eoj!lb/

Oporavak potra`nje
Phsp!nov!cpm!qp!wf!{b!ov!tb
Profit na ivici evropskom tlu uspjeti da pre`ive sa- np!hv!~jn!{b!uwb!sb!okfn!fwspq!.
mo dobre rafinerije nafte. tlji!sb!gj!of!sj!kb!np!hbp!cj!eb
U posljednje U po slje dnje dvi je go di ne vcmb!aj!pqp!sb!wbl!qp!usbaokf!{b
dvije godine evropske rafinerije nafte, pod utica- obg!upn/
jem o{trog pada potra`nje i sve in-
evropske tenzivnije gradnje prera|iva~kih
rafinerije kapaciteta u Aziji i na Bliskom isto- porasti za dodatnih 630.000 barela na
nafte sve te`e ku, sve te`e odr`avaju profitabil- dan. To bi bio nastavak pro{logodi{-
nost. Osim toga, mu~i ih i slaba njeg trenda kada je proizvodnja nafte
odr`avaju potra`nja za naftom usljed globalne u tim regionima porasla za 1,6 mili-
profitabilnost ekonomske krize, koja je smanjila ona barela dnevno. Vi{ak proizvede-
aktivnosti u privredi, a time i po- nih derivata ve} je prisilio neke
"Centar prerade i potra`nje po- tro{nju energenata. naftne kompanije na zatvaranje po-
mi~e se prema Dalekom istoku. Ra- Pre ma po da ci ma gona za preradu sirove nafte.
fi ne ri je u Evro pi vje ro va tno }e Me|unarodne agencije za energetiku, Pro{le godine jedna od najve}ih
postati drugorazredni igra~i na tom do zadnjeg ovogodi{njeg tromjese~ja prera|iva~kih kompanija "Petroplus
tr`i{tu", smatra Inigo Diaz de Espa- u svijetu }e se na}i 3,4 miliona barela Holdings" zatvorila je rafineriju u Ve-
da, potpredsjednik {panske naftne derivata vi{ka. Eksperti Agencije likoj Britaniji, a francuski naftni div
kompanije "Cepsa". predvi|aju da }e do kraja godine u "Total" zaustavio je rad u rafineriji u
Zbog toga je uvjeren da }e na Aziji i na Bliskom istoku proizvodnja Dankerku. (Agencije)

neske privrede
vrijednim 586 milijardi dolara i po- "Usporavanje stope rasta bi}e
plavom bankarskih pozajmica. Ki-
Opasnost od koristi za privredu, jer }e je
neske vlasti su, me|utim, zabrinute Usporavanje sprije~iti da napreduje suvi{e brzo i
zbog naglog poskupljenja stanova i kineske postane pregrijana", rekao je [eng.
nekretnina i mogu}eg zastoja vra}a- Zbog to ga je dr`a va za ve la
nja kredita dr`avnim bankama. ekonomije ograni~enja na pozajmice i ulaganja
Predstavnik kineskog statisti- mo`e da - klju~ne poluge rasta i potra`nje za
~kog biroa, [eng Laijun, ka`e da je sirovinama.
uprkos usporavanju, privredni rast pogodi [eng ka`e da }e ni`i privredni
veoma visok i u okviru planiranog. trgovinske rast pomo}i naporima Vlade za po-
Vlada ove godine je projektovala ve}anje doma}e potro{nje i smanje-
privredni rast od osam procenata, za partnere nje za vi snos ti od in dus trij skih
koji analiti~ari ka`u da ga Kina mo- te zemlje ulaganja i izvoza kao poluga eko-
`e lako posti}i. nomske ekspanzije. (AP)

Splasnuo optimizam u SAD


Vqsb!wb!Gf!ef!sbm!oji!sf!{fs!wj!TBE!)Gfe*!vcmb!aj!mb p•f!lv!kf!qp!wf!~b!okf!{b!usj!ep!4-6!pe!tup/
kf!qsp!hop!{v!bnf!sj!•lph!qsj!wsf!eoph!sbt!ub!j!tb!. #Op!wb!bob!mj!{b!tub!okb!bnf!sj!•lf!qsj!wsf!ef!pesb!.
pq!|uj!mb!eb!kf!tqsf!nob!{b!op!wf!nkf!sf!{b!qpe!tuj!. ab!wb!vuj!dbk!ev!aoj!•lf!lsj!{f!v!Fwsp!qj-!wf!mj!lph!lp!.
db!okf!vtqp!sf!oji!qsj!wsf!eoji!bluj!wopt!uj/!Gfe!kf!v mf!c b!o kb! ob! Okv!kps!| lpk! cfs!{ j-! {bt!u p!kb! ob
bqsj!mv!qsp!hop!{j!sbp!eb!~f!qsj!wsf!eoj!sbtu!v!TBE bnf!sj!•lpn!usaj!|uv!of!lsf!uoj!ob!j!wj!tp!lf!tup!qf!of!.
pwf!hp!ej!of!cj!uj!j{nf!}v!4-3!j!4-8!pe!tup-!b!tb!eb {b!qp!tmf!opt!uj!v!TBE#-!ob!wp!ej!Gfe/
16.7.2010.
18
Edin
Karamazov,
svjetski
poznat
Bah mi
cijeli `ivot
lautista i
gitarista

zvoni u glavi
Na sceni i
sa Stingom

}uje se velikom broju ljudi pro- postao velika svjetska stvar. Proje-
Saradnja: Pored Stefana nalazi put do srca publike? Lauta kat sa Kaliopi ("Oblivion") je isto
Milenkovi}a, Karamazov KA RA MA ZOV: Da nas je
vrijeme takvo da sam sre}an da
U stari, tako nekomercijalan. Sviram muzi-
ku za mali broj ljudi, jer kad sam
je sara|ivao sa mnogim uvijek radim stvari za mali broj renesansni na pozornici, `elim dati svakome
muzi~arima, kao {to ljudi, jer su te male, nekomercijal- instrument ponaosob ne{to iz mog srca. Kada
ne stvari, divne. ^ak je i projekat su veliki koncerti i komercijalne
lautu Karamazov
su Kaliopi i Sting sa Stin gom ("Son gs from the stvari u pitanju, onda je tako ne{to
Labyrinth") ne{to najnekomercijal- se zaljubio nemogu}e izvesti, jer to postaje
Iako se pred banjalu- nije u mom `ivotu. Tu je poznato masa. Ja masu izbjegavam, u masi
Razgovarala: Maja ISOVI]

ut prema ljepoti
NN: ~kom publikom niste jedino Stingovo ime, pa je album na prvi pogled se osje}am veoma usamljeno, a ne

P
predstavili kao lautista, mo`ete li
i sa vr{en stvu nam re}i kako je do{lo do `elje Uspje{na
saradnja
mo`ete dosti}i da svirate na starom, renesan- sa Kaliopi
slu{aju}i muzi- snom instrumentu?
ku ko ju svi ra svjet ski KARAMAZOV: Po~eo sam
poznat gitarista i laustis- se baviti muzikom kao gitarista i
ta Edin Karamazov. O jo{ jesam gitarista, a u lautu sam se
`ivotu koji je ispunjen zaljubio gledaju}i je na starim sli-
muzikom govori nam nje- kama. U vrijeme renesansnog i ba-
gova posve}enost istra`i- rokonog slikarstva, lauta je bila
vanjima i vje~na potraga vrlo prezentna i sveprisutna, a isto
koja se ne zaustavlja na tako bila je zna~ajna kao instru-
komercijalnim prodajama ment. Lauta je tada bila najpopu-
albuma. Poslije vi{e od lar ni ji in stru ment pu nih 400
dvije decenije, ovaj veliki godina, a mene je najvi{e privukao
umjetnik ponovo je za- njen izgled. Kad sam je prvi put vi-
svirao u Banjaluci, na gitari koja je dio, odmah me o~arala, a osim to-
nedavno napravljena ba{ u ovom ga, i Bah je pisao za lautu, a on je
MEL GIBSON gradu. moj omiljeni kompozitor. Na neki
JE GLUPAN, Karamazov za "Nezavisne" na~in, htio sam oti}i malo dalje od
A NE RASISTA.
govori o muzici i Buenos Ajresu, gitare i tako je sve krenulo.
VUPI GOLDBERG,
stavu prema komercijalizmu i tur- Kako muzika koja nije
GLUMICA
bo folku... NN: komercijalna i ne upu-
16.7.2010.
Scena 19
Sre}an {to uvijek
radi stvari za mali broj
ljudi,jer su te male,
nekomercijalne
^arolija izme|u
stvari divne
FOTO S. ILI] muzi~ara i publike
Milenkovi}a su od
tre}e godine zvali
~udo od djeteta

Nevena VR@INA Violinista kojeg su zbog


njegovog talenta pokazanog
Da Banjaluka ima elitnu jo{ u tre}oj godini zvali ~u-
publiku za koncerte virtu- do od djeteta ka`e da su nji-
oza, do kaz je "kon takt" hovi interesi neobi~ni, te da
koji su izazvali violinista su se iz tih razloga odlu~ili
Stefan Milenkovi} i gita- da sviraju djela ovih kom-
rista i lautista Edin Kara- po zi to ra, kao i da nji ho va
mazov u srijedu nave~e u djela uklope u aran`man za
Koncertnoj dvorani Kul- violinu i gitaru.
tur nog ce ntra Ban ski "Mu zi ka se mi je nja, po -
dvor. prima nove mirise, nove bo-
Milenkovi} i Karamazov je i obli ke, kon cert u
odr`ali su koncert koji nije Banjaluci je bio predivan i
bio ono na {ta su svi navikli stvarno bih volio da ~e{}e
kada je umjetni~ka muzika svi ram ov dje. Pu bli ka je
u pitanju. Komuniciranje sa predivna pa ~ak i pored vru-
volim biti usamljen. ~ku muziku... Pogre{no Ajresu. To je jedini metropolis, publikom, pri~anje zanimlji- }ine trudili smo se da damo
Kad ste ve} spomenuli Kod Vas se mo`e pri- grad gdje se s ljudima razgovara i
NN: saradnju sa makedon-
skom pjeva~icom Kaliopi i album
NN: mijetiti zaljubljenost u
grad Buenos Ajres, volite argen-
Onaj koji gdje ljude interesuje tvoja `ivotna
pri~a i u kojem `ive ljudi koji zna-
vih pojedinosti o priprema-
ma za nastup, nasmijali su i
sve od sebe", rekao je Edin
Karamazov.

"Oblivion", mo`ete li nam re}i tinske kompozitore i tango. Ka-


tra`i kraj ju slu{ati. Buenos Ajres predstavlja
Gi ta ru na ko joj je Ka ra -
ma zov svi rao na pra vio je
ne{to o radu izme|u vas dvoje? kva je to inspiracija koju crpite puta, na grad jedne zaboravljene Evrope, Tvorac graditelj gitara iz Banjaluke
KARAMAZOV: Kaliopi i ja iz tog grada? pogre{nom koje vi{e nema u Evropi. Mnogo Gitaru na Zoran Kuva~, a ovaj umje-
smo se upoznali za vrijeme mog KARAMAZOV: Buenos Aj- volim taj grad... i kao muzi~ar, a tu tnik priznaje da je imao ma-
studija u Bazelu, jer smo i ona i ja res je grad, jedini grad koji ja po- je putu, je i tango. Tango je samo onaj iz kojoj je lu tremu s obzirom na to da
`ivjeli u tom gradu. Prvi put smo znajem. Bio sam na mnogo mjesta, ka`e Buenos Ajresa. Karamazov je u publici bio i ~ovjek koji
nas tu pi li na mom di plom skom na svim kontinentima, a osje}aj Gdje se zavr{ava put
koncertu laute. Kaliopi je bila u
publici i ja sam joj spontano pri{ao
grad do`ivio sam samo u Buenos muzi~ar NN: istra`ivanja kad je mu-
zika u pitanju?
svirao
napravio
je stvorio instrument na ko-
jem on svira.
Na pitanje Stefana Milen-
i izveo je na pozornicu, gdje smo Turbo folk je KARAMAZOV: Put istra`i- je graditelj kovi}a da li u publici ima
otpjevali jednu staru makedonsku otrovan za vanja nikad ne se zavr{ava, mislim
ljudsku svijest njihovih prijatelja s Facebo-
pjesmu. To je bilo prije petnaest da se nijedan put ne zavr{ava. Taj gitara iz oka, mo `da zbog ma log
godina i tad se rodila ideja o na{oj put i njegova forma je ne{to bez Banjaluke straha kod ostalih, samo su
saradnji. Sedam godina sam smi{- zavr{etka. Onaj koji tra`i kraj puta, dvije djevojke podigle ruku,
ljao pjesme za nju, a cijeli album na krivom je putu. To pogotovo va- Zoran Kuva~ a jedna od njih je rekla da
smo snimili za dva dana. Projekat `i za muzi~ara, jer muzika je bes- prati Milenkovi}ev rad ve}
"Oblivion" je ne{to posebno, Kali- ko na ~na. Lju di su na pla ne ti zabavili prisutne koji nisu du`i niz godina i da joj je
opi pjeva na sedam svjetskih jezika stvarno samo posjetioci, a muzika krili odu{evljenje ovim kon- ve oma dra go {to je ima la
i ja sam presre}an kad uvijek bude je dio ove planete, ona je bila tu certom. priliku da ga ~uje u`ivo. Je-
dovoljan broj slu{alaca koji to ra- prije nas i osta}e tu i kad mi ode- "I pre nego {to smo po~eli dino `ali {to "nije uspjela s
zumiju. Bez obzira na to da li razu- mo. Kao u Aladinovoj lampi, ona da sviramo u sali je bila di- njim da zaple{e tango".
miju neki jezik ili ne, u toj muzici }e ~ekati da je neko o`ivi. vna atmo sfe ra i to nam je Koncertu su prisustvovali
do bi ja se osje }aj za us tav lje nog Pored muzike, {ta Vas
vremena. Nas dvoje se veoma do-
bro poznajemo, trenutno smo na
NN: jo{ ispunjava?
KA RA MA ZOV: Ispu nja va
dalo jo{ vi{e podstreka. Pro-
fesionalci smo i uvek daje-
ministar prosvjete i kulture
RS Anton Kasipovi} i pred-
mo ma ksi mum, ali ipak sjednik Narodne skup{tine
tur ne ji i svi ra li smo na mno go me `ivot, `ivljenje i borba za op- kada se oseti da je publika RS Igor Ra do ji ~i}, kao i
mjesta. Uporedo sam na turnejama stanak, pogotovo danas, kad je sve jedno instant ogledalo ener- brojni predstavnici kultur-
sa Stefanom Milenkovi}em i Kali- te`e i te`e. Ljudi danas vi{e ne gle- gije, onda je to posebno i za nog i javnog `ivota.
opi. Nadam se da }u i s njom do}i daju svojim o~ima, ne slu{aju svo- nas", iznio je Mi len ko vi} Organizator ovog doga|a-
u Banjaluku. jim u{i ma i ne osje }a ju svo jim svoje utiske nakon koncerta. ja bilo je Udru`enje muzi-
Koju muziku Vi slu{a- osjetilima, jer sve im se nudi. Vo-
NN: te?
KARAMAZOV: Slu{am sve,
lim prirodu. Kako sam stalno na
putu i ve}inu vremena provodim u
Na repertaru ovih svjetski
po zna tih mu zi ~a ra bi la su
~kih umje tni ka RS, a
koncert je odr`an u okviru
djela Bartoka, Railija, [an- ljetne turneje ovih umjetni-
a to sve je vrlo, vrlo ograni~eno. avionu i gledam Zemlju s visine... kara i nezaobilaznog Pjaco- ka, koja }e trajati do 3. av-
Slu{am iskrenu muziku i iskrene na{a mala Zemlja ~ini me sre}nim. la. gusta.
muzi~are. Bah mi cijeli `ivot zvoni ^ovjek, {to je stariji, sve vi{e i vi{e
u glavi... A volim prave i original- vidi neke sitnice koje ga ispunjava-
ne narodne pjeva~e, na primjer, iz ju i ~ine sre}nim.
Vijetnama, slu{am tango, isto~nja- [ta mislite o turbo fol-
NN: ku, mu zi ci, a sa mim
tim i kulturi koja nam se name-
}e?
Sviranje na ulici KA RA MA ZOV: To je zlo!
Kao {to je zlo zaga|ivanje vazdu-
NN: Nop!hj!tmv!•bk!oj!qsp!mb!{oj!dj!np!hv!Wbt!tsft!uj!lbp!twj!sb!uf!ob!vmj!dj/!Lb!lbw!kf!up!tfo!{j!cj!mj!ufu!twj!.
sb!uj!cf{!qp!{ps!oj!df-!lb!sb!ub!j!WJQ!nkft!ub@
LB!SB!NB![PW; Lbp!nv!{j!•bs!twj!sbn!jo!tusv!nf!of!uf!lp!kj!ep!mb!{f!t!vmj!df!j!up!jnbn!v!tf!cj/!Of!np!hv
ha, tako je i turbo folk zlo. Kao {to
je planeta Zemlja uni{tena otro-
vnim gasovima, tako je i ta muzika
{b!nj!tmj!uj!eb!twj!sbn!nv!{j!lv!tb!np!v!{b!uwp!sf!ojn!qspt!up!sj!nb!j!nf!}v!{j!ep!wj!nb-!jblp!kf!j!up!jt!up!mj!kf!qp/ za ljude otrovna. Turbo folk je mu-
Up!kf!tns{ov!ub!nv!{j!lb!lp!kb!aj!wj!v!{j!ep!wj!nb/!lp!kb!qp!tmj!kf!paj!wj!twj!sb!kv!~j-!ob!qsj!nkfs-!v!|v!nj/!Pcp!ab!. zika koja je otrovna za ljudsku svi-
wbn!twj!sb!uj!ob!vmj!dj!j!wj!ekf!uj!sfb!ldj!kf!qsp!mb!{oj!lb/!Up!mj!lp!kf!ekf!df!ob!twj!kf!uv!lp!kb!qswj!qvu!wj!ef!j!•v!kv!ub!. jest, jer je rije~ o vrlo negativnoj
lp!of!|up!j!pt!ub!kv!pev!|fw!mkf!ob!pojn!wj!}f!ojn/!Vwj!kfl!tbn!twj!sbp!ob!vmj!dj!j!twj!sb!~v-!kfs!{b!up!ob!}fn I prije po~etka
pojavi. Kao {to postoje restrikcije i koncerta u dvorani
wsf!nf!ob/!V!tv!|uj!oj-!nj!tmjn!eb!kf!up!of!|up!obk!qp!|uf!oj!kf!{b!kf!eoph!nv!{j!•b!sb-!tub!uj!ob!vmj!dv!j!eb!wb!uj stavljaju se filteri na fabrike koje je bila prijatna
atmosfera
mkv!ej!nb!up!|up!{ob|/! zaga|uju, tako bi i ta muzika mo-
FOTO S. ILI]
rala da bude zabranjena.
16.7.2010.
20 Scena

Britanski
muzi~ar
Sil
odr`ao
Sil {armirao
koncert
u Zadru u "Jazinama"

FOTO NN
Lo{ po~etak
Qkf!wb!•fw!ujn!v![b!ebs
kf! tuj!hbp! sb!op! vkv!usp! v
vup!sbl-!bmj!kf!Tjm!qp!ep!.
mbt!lv!cs{p!tlj!ovp!tnj!.
kf!|bl!t!mj!db/!Ckfaf~j!pe
{b!e bs!t lji! op!w j!o b!s b! v
ip!ufm! #Cbt!uj!po#! ob! Nv!.
sb!kv-! v! tub!spk! hsbe!tlpk
kf{!hsj-! hekf! kf! op!~jp! v
qsfe!tkf!eoj!•lpn! bqbs!.
unb!o v-! v|bp! kf! lsp{
lv!ij!okv-! b! ob!qv!|ub!kv!~j
ip!ufm! vnb!mp! kf! qsf!hb!.
{jp!•mb!ob!pcf{!ckf!}f!okb
j!sb!{cjp!bvup!np!cjm/
Tb!ep!nb!~jn!ef!mj!dj!kb!.
nb! oj!kf! iujp! fl!t qf!s j!.
nfo!uj!tb!uj/
#Kf!mj!tv!uj!qj!•bo!bnf!sj!.
•lj!ep!sv!•bl/![ob!•j-!kb!kb
ob!sb!{of!ob!•j!of-!pnmf!.

5.000
uf!t!qp!ws~fn-!uf!nop!.
hp! dj!kf!}f!oji! qsj!sp!eoji
tp!lp!wb#-! sf!lbp! kf! hmb!.
karata pu{teno u prodaju woj!lv!wbs!ip!uf!mb/
[b!o j!n mkj!w p! kf! eb! tv
1.500 •bl! ob! upo!t lpk! qsp!c j
lp!kv!kf!Tjm!j{wfp!qp!qp!.
karata prodato eof!okf!hp!wj!•v!wb!sj!wf!mj!.
ljn! phmf!e b!mj!n b
2
sata trajao koncert
pnf!ub!mj!gp!up!sf!qps!uf!sf!v
pcbw!mkb!o kv! okj!i p!w ph
qp!tmb/

Odziv: Uprkos dugo najavljivanom koncertu Energi~an


nastup

i pjeva~u koji slovi za jednog od najboljih u


svojoj bran{i, "Jazine" su bile poluprazne
Sandra VUKI] rio koncert, izazvao je ovacije pu- Sil se pu bli ci i djevoj-
blike i glasne uzvike obo`avateljki. kama obra}ao na engleskom, ali i
ri tan ski mu zi ~ar Sil Na kon to ga, uslijedile

B
na hrvatskom, pokazav{i da je {ar-
odr`ao je u srijedu nave- su jo{ dvije obrade, "It's a Man's mer s pokri}em i pravi zavodnik.
~e koncert u zadarskim World" i "I Can't Stand The Rain". Pjeva~ punog imena Sil Henri
"Jazinama". ^etrdesetsedmogodi{nji Brita- Olusegun Olumida Adeola Semjuel
Uprkos dugo najavljivanom nac se pred zadarskom publikom ro|en je 19. febru-
koncertu i pjeva~u koji slovi kao pojavio u uskim trapericama sa ko- ara 1963.
jedan od najboljih u svojoj bran{i i jih je "vri{tao" srebrni remen na go di ne u
koji se ve} tre}i put obreo u Hrvat- {ljokice i kratkom prsluku ispod Lon do -
skoj, "Jazine" nisu bile popunjene kojeg je stalno virio njegov trbu{- nu. On
posjetiocima. ~i}. je bri -
Iako je u prodaju pu{teno oko Sil je, navodno, planirao i da tanski
5.000 karata, kupljeno ih je oko razgleda Zadar, ali to mu nije us-
1.500, ali to nije omelo slavnog pjelo. Naime, nesnosne vru}ine i
Britanca da odu{evi publiku i po- neumorni fotografi "ubili" su
kloni joj energi~an i odli~an nastup. njegovu `elju za razgledanjem.
Osvo jio ih je ve} na sa- pjeva~ i tekstopisac nigerijskog po- zna~i Bog je pobjednik.
mom po~etku sa "Dobra ve~er, Za- Publika rijekla, nagra|en sa dva "Gram- O`iljci na licu posljedica su
dar", a nakon {to se po`alio na myja". Nje go vo ime Olu se gun autoimune bolesti.
nesnosnu vru}inu, zapo~eo je sa Sil se publici Sil je ro |en u london-
dvosatnom svirkom ni`u}i svoje i djevojkama Stil skoj ~etvrti Pedington. Studirao je i
najve}e hitove sa izdatih {est albu- obra}ao na diplomirao arhitekturu, a prije mu-
ma, poput "Crazy" i "Fly Like An
Sil se pojavio zi~ke karijere radio je niz poslova
Eagle". engleskom, u uskim na podru~ju Londona.
Sil je u Zadar do{ao u sklopu ali i na trapericama Kao mu zi ~ar akti van je od
evropske turneje, tokom koje mu je 1989. godine, a do sada je snimio
koncert odr`an u srijedu bio tre}i, hrvatskom, s kojih je {est studijskih albuma. Njegovi al-
nakon Ma|arske i Poljske, ali i nje- te je pokazao "vri{tao" bumi bili su vrlo uspje{ni na lista-
gov tre}i u Hrvatskoj. ma u SAD i Ve li koj Bri ta ni ji.
Nje go va po ja va i hit "Pa pa da je {armer srebrni kai{ Njegova muzika ima elemente blu-
Was a Rollin Stone" kojim je otvo- s pokri}em na {ljokice za, fanka, soula, hausa i densa.
16.7.2010.
Scena 21

[ESTI INTERNACIONALNI MUZI^KI FESTIVAL "BOSNA"


"Zagreba~ki solisti"
}e izvesti neke od
pjesama "The Beatlesa"

Promocija
bh. kulturne ba{tine tmanu. pijanista Gutman usredsrediti na nazivom "BIMF vam predstav-
Kamp: Prate}i program Pored tradicionalnog reper- kombinaciju tradicionalnog Stra- lja" u Galeriji "International Pe-
festivala ~ine muzi~ki kamp to ara, BIMF iz dva ja pre mi je ru vin skog i bh. pre mi je re bri tan - ace Center" kao prate}i program
"Beatles Go Baroque" u izvo|e- skih kompozitora. festivala, koja predstavlja slike
za djecu i izlo`ba pod nazivom nju "Zagreba~kih solista", na ko- BIMF nudi dva potpu- svih internacionalnih umjetnika s
joj }e se ~uti melodije nekih od no nova programa festivala, mu- kojima je festival sara|ivao.
"BIMF vam predstavlja" pjesama "Beatlesa", ali na baro- zi~ki kamp za djecu, sastavljen In ter na ci onal ni mu -
kni na~in. iz triju segmenata, i izlo`bu pod zi~ki festival "Bosna" je jedin-
Nevena VR@INA koncerta, u sklopu kojih }e se sa- D`e nis Ve ber je stven kul tur ni do ga |aj u BiH.
ra jev skoj pu bli ci pred sta vi ti ~u ve na pi ja nis tki nja i Recital Ciljevi festivala su obnavljanje
[esti internacionalni muzi- umjetnici iz SAD, Velike Brita- autor nekoliko novela. D`enis Veber umjetni~ke saradnje u BiH, ra-
~ki fes ti val "Bo sna" (BIMF) nije i Hrvatske. Ona }e izves ti ra - zvi ja nje aka dem ske sa ra dnje,
po~inje danas i traja}e do 20. Rije~ je o "Zagreba- znovrstan klavirski }e izvesti promocija bh. kulturne ba{tine,
jula u Domu Oru`anih snaga ~kim solistima", te pijanis- recital, upotpunjen raznovrstan te izgradnja jedne nove dimenzi-
BiH u Sarajevu. tki nji D`e nis Ve ber i pre mi jer nim izvo - je grada Sarajeva u svijetu klasi-
Ovog pu ta BIMF nu di tri pi ja nis ti Ste fa nu Gu - D`enis Veber
|enjima, dok }e se klavirski recital ~ne muzike.
FOTO ARHIVA

Glumci pjevali i "British Council" uz


"Jelen Demofest"
plesali s mali{anima Kola`
FOTO S. ILI]

Igrana kola`
predstava
sastavljena od
vi{e igrokaza
neki na~in povezani.
Najmla|i stanovnici grada na
Vrbasu u`ivali su u ovom zani-
mlji vom igro ka zu, jer su ima li Organizacija Ujedinjenog Kra- zna~ajna za dalji razvoj festivala,
priliku da i sami u~estvuju tokom ljevstva "British Council" za jer pru`a dodatni podstrek za na-
izvo |e nja pred sta ve i da na u~e odnose u kulturi pru`ila je po- predovanje.
neke nove stvari. dr{ku ovogodi{njem "Jelen De- Drugo ve~e "Demofesta", 22.
Ipak, najzanimljivije im je bi- mofestu". jula, britanska DJ atrakcija Goldi-
lo da pjevaju i ple{u zajedno sa "British Council", u saradnji s roks }e prirediti nezaboravan af-
glumcima, te na taj na~in dopri- organizatorom, u Banjaluku prvi terparti. Radionice na teme
N. VR@INA Ko~i}" u Banjaluci, a u okviru povratnika, koja su tu tokom lje- nesu cjelokupnom ugo|aju. put dovodi eminentne stru~njake "Muzi~ka produkcija" i "Muzika
Se dmih su sre ta Ba nja lu ~a na tnjih mjeseci", rekla je Nevenka Pre ma ri je ~i ma Ro di }e va, iz domena svjetske produkcije, kao zanimanje - muzika kao dio
Igrokaz za djecu "Medo ~i- "Vezeni most 2010". Rodi}, rukovodilac Studija "Ro- najbitnije im je da djeci prilikom D`erarda Filipsa i Fila Ke~pola, kreativne industrije" D`erard Fi-
ta, pi{e i ra~una" u izvo|enju "Dje~ji studio 'Roda' odlu~io da". svake nove predstave pru`e mo- kao i londonsku DJ atrakciju DJ lips i Fil Ke~pol odr`a}e 22. jula u
Dje~jeg studija "Roda" odr`an je da svojim nastupom upotpuni Kako je objasnila, radi se o gu}nost da nau~e ne{to novo, da Goldiroks. multipleksu "Palas".
je u ~et vrtak na ve ~e u Mu zi - ovu zna ~aj nu ma ni fes ta ci ju. U kola` predstavi koja je sastavljena se do bro za ba ve i sklo pe no va Podr{ka "British Councila" je I.R.K.
~kom paviljonu parka "Petar predstavi su u~estvovala i djeca od vi{e igrokaza, ali koji su na prijateljstva.
22 Scena 16.7.2010.

Opasnost
iza re{etaka
za Lindzi
Lezbijke spremaju
Lohan

Mora}e da pazi
"dobrodo{licu" Zatvor
Lindzi u
brigama
FOTO ARHIVA

na obla~enje
Po~etkom
sljede}e
nedjelje
Lohanova
odlazi na
odslu`enje
zatvorske
kazne
slavni ako joj ne-
{to u~ine. Neka
bude spremna.
Bande je ~e-
kaju jer `ele
svoj dio za-
onik i WC {koljka, a bi}e pod bu- ba ve", tvrdi
Do~ek: Strani tabloidi do{li su do informacije dnim okom stra`ara puna 24 sata, Hejlijeva.
kako lezbijske bande u strogo ~uvanom zatvoru javlja "The Sun". Nedostatak luksu-
za posrnuloj Lindzi bi}e najmanji
Tamara joj
je ipak dala vrijedan sa-
s nestrpljenjem o~ekuju dolazak Lohanove problem, jer, kako tvrdi list, glumicu vjet na temu obla~enja u
o~ekuju lezbijske bande. zatvoru.
Sandra VUKI] Strani tabloidi do{li su do infor- ske kazne u trajanju od 90 dana, Tamara Hejli, biv{a zatvorenica "Lezbijke koje su slo-
macije kako lezbijske bande u zbog vo`nje u pijanom stanju. koja je u "Linvudu" slu`ila vi{ego- bodne i na raspolaganju no-
epopravljiva Lindzi Lo- se majicu naopako. Zato,

N
strogo ~uvanom zatvoru s nes- Kaznu }e izdr`avati u zatvoru di{nju kaznu zbog posjedovanja he-
han uskoro }e razuzda- trpljenjem o~ekuju njen dolazak. "Linvud" u predgra|u Los An|ele- roina i prostitucije, izjavila je kako Lindzi, budi pametna i pazi
ne za ba ve za mi je ni ti Po~etkom sljede}e nedjelje Lo- sa, gdje }e imati svoju }eliju. U njoj se Lohanovoj ne pi{e dobro. kako }e{ se obu}i", kazala
bo rav kom u za tvo ru. hanova odlazi na odslu`enje zatvor- se nalazi jedan krevet, deka, umiva- "Svi `ele dio Lindzi. Posta}e je ona.
16.7.2010.
Scena 23

IZABRANA MIS TUZLANSKOG KANTONA

Lenta Emini
Mis Tuzlanskog kantona s pratiljama FOTO NN

Zahirovi}
Ljepotice: Na izboru je pravo na kasting za mis Federacije,
osim Zahirovi}eve, izborilo je jo{ de-
"Pripreme za Izbor za mis Fede-
racije privode se kraju. Izbor }e naj-
u~estvovalo 25 djevojaka vet djevojaka. vjerovatnije biti odr`an 25. jula u
Djevojke koje }e predstavljati Fojnici, ali to jo{ nije potvr|eno. Dva-
Nikola KNE@EVI] pozori{tu u Tuzli. Tuzlanski kanton na Izboru za mis Fe- naest ljepotica sa ovog izbora }e se
Za prvu pratilju izabrana je Ar- deracije BiH: su Lama Taletovi}, Ar- pridru`iti ve} izbranim djevojkama sa
is Tuzlanskog kantona mina Be}irovi} iz Banovi}a, dok je

M
mina Be}irovi}, Sandra \akovi}, Izbora za mis RS na Izboru za mis
za 2010. godinu je Emi- druga pratilja Zerina [irbegovi} iz Jasmina Kula{evi}, Sabina Gloti}, BiH, koji }e biti odr`am u septem-
na Zahirovi}, to je epi- Srebrenika. Majda ^ejvanovi}, Emina Zahirovi}, bru", rekla je Tanja Vuji~i}, portparol
log Izbora za mis Na izboru je prisustvovalo 25 Mirela Turki}, Zerina Beganovi} i Ze- agencije "ABC models" iz Sarajeva,
odr`anog u srijedu u Narodnom kandidatkinja iz Tuzle i okoline, a rina [irbegovi}. organizatora Izbora za mis BiH.

Slavuj iz Mr~ajevaca O~i "ostaju" na


dekolteu Fani Horvat

nije zapjevao
@. DERAJI] je podr{ku organizatoru da istraje u
namjeri da napravi odli~an festival.
Dugo najavljivani spektakl "@ao mi je {to se tako odigralo.
godine Festival narodne muzike, Vidim da je to vredna grupa mladi}a
koji je trebalo da bude odr`an u koja je `elela da napravi spektakl i
srijedu nave~e u Derventi, otka- ne treba da odustaju. Ako festival
zan je zbog nedovoljnog odziva bude ponovo organizovan, sigurno
publike. }u se pojaviti", obe}ao je Ili}.
Na koncert se odazvalo jedva Kako nam je rekao Milenko -
100 ljudi, kojima je nakon otkaziva- Mile Leganovi}, jedan od u~esnika, Na sve~anom otvaranju 56. gao da odoli ni predsjednik Hrvat-
nja vra}en novac, a manifestacija je u pitanju je bila dobra zamisao da se "Splitskog ljeta" na Prokurativa- ske Ivo Josipovi}, kome je prilikom
otkazana. okupe mnogi pjeva~i na jednom ma, kojem su prisustvovale broj- rukovanja s Kerumovom djevoj-
Organizator Brane @ivkovi}, mjestu. ne zvanice, dekolte Fani Horvat, kom pogled nakratko zavr{io u nje-
direktor agencije "Euro stage", re- I Sa{a Jeli} je trebalo da u~es- djevojke kontroverznog grado- nom dekolteu.
tvuje, ali je zbog obaveza morao da na~elnika Splita @eljka Keruma, Osim Josipovi}a, u otvaranju
Novac otka`e. privukao je najvi{e pa`nje. "Splitskog ljeta" i u pogledu na Fa-
"Derventa je specifi~na sredina Horvatova je obukla kratku plavu nine grudi, u`ivali su jo{ i ministar
Na koncert se za organizovanje takvih manifesta- haljinu, u kojoj je pokazala da je na- kulture RH Bo`o Bi{kupi}, biv{i in-
odazvalo jedva cija i `ao mi je {to se sve tako odi- kon poroda uspjela u kratkom vre- tendant splitskog HNK Milan
kao je da je plan bio da se napravi ovako odigra. Koncert je prvo bio gralo", rekao je on. menu da skine suvi{ne trudni~ke [trlji} i njegova supruga Da{a, `u-
100 ljudi, kojima festival na kome }e se njegovati sta- planiran za 24. juni, da bi se ju~e sve Na koncertu je trebalo da nastu- kilograme, ali i da su joj, zahvalju- pan splitsko-dalmatinski Ante Sa-
je vra}en novac, ra narodna muzika kao temelj da- zavr{ilo neslavno", rekao je @ivko- pe jo{: Zora Ajki}, Dijana Prodano- ju}i dojenju, grudi dodatno nabuja- nader, nadbiskup Marin Bari{i} i
a manifestacija na{nje muzike. vi}. Zvijezda ve~eri trebalo je da bu- vi}, Lju p~e Ne di}, Ran ko le. vikar Splitsko-makarske nadbisku-
"Me|utim, poplave koje su uni- de Miroslav Ili}, poznat i kao Slavuj Gavrilovi}, Nata{a Popovi}, Zoran Pogledu na Fanine grudi nije mo- pije Drago [imund`a.
je otkazana {tile Derventu u~inile su da se sve iz Mr~ajevaca, koji je istakao da da- Subi}, Sveto Tuli} i drugi.
16.7.2010.
24 Scena
Mb!uj!opbnf!sj!•lb!hmv!. #[obn!eb!tbn!kf!ej!.
nj!db!Fwb!Nfo!eft!of op!kb!pe!h p!w ps!o b!{b
OVAJ "JUTUB" af!mj!eb!kf!kb!woptu!ep!. vuj!tbl!lp!kj!kf!kb!woptu
NE NAPLA]UJE,
ajw!mkb!wb!jt!lmkv!•j!wp!lbp tuwp!sj!mb!p!nf!oj/!Nf!}v!.
RAZUMIJE[,
NEGO JE TO tflt!cpn!cv/ ujn-!ub!lwb!qfs!dfq!dj!kb
D@ABE - "FREE",
A NISMO Eva Mendes: Jblp!kf!nop!hj!ob!{j!.
wb!kv!kf!eopn!pe!obk!tf!.
nf!qsj!mj!•op!gsvt!usj!sb/
Kf!eopt!ub!wop!of!af!mjn
NAPRAVILI NI[TA,
ALI JE MOGU]E DA
NAPRAVIMO
Seksepilna ltfqjm!o j!kji!
eb!ob|!okj!df-!hmv!nj!db
af!o b eb!np!kb!hmb!wob!pemj!lb
cv!e f!tf!l tf!q jm/!Wj!| f
KASNIJE - "LATER".
sam, ali i ub!lwjn!tub!uv!tpn!oj!kf
{b!ep!wp!mkob/!Pob!cj!sb!.
cji!wp!mkf!mb!eb!nf!ep!.
ajw!mkb!wb!kv!lbp!qb!nf!.

pametna
EKREM JEVRI], ej!kf!eb!kf!qsfe!tubw!mkb!kv uov!j!ev!ip!wj!uv!af!ov#-
PJEVA^ lbp!qb!nf!uov!af!ov/ j{kb!wj!mb!kf!Fwb/

Futuristi~ki
voz
predstavljen
u Velikoj
Britaniji

Konkurencija: Pristman
dizajnirao
n
i pendolino
Merkuri }e biti velika vozove

konkurencija postoje}im
brzim vozovima koji
uveliko voze u Francuskoj, ze u
Fran cus koj,
Japanu i Kini Ja pa nu i odne da -
vno u Kini.
Boris \URI] se pojavi na britanskim prugama Britanski ministar tran-
tokom narednih 15 godina. sporta Filip Hemond je potvrdio
amislite da postoji voz Sa unutra{njo{}u ko-

Z
pro {le se dmi ce da no va vla da
koji je daleko od vrelih ja vi{e li~i na luksuzne staklene ima ozbiljan plan da izgradi mre-
i neprijatnih vozova ko- module ispunjene kompjuterskim `u brzih pru ga po ko jim }e se Ku pei
jim se sva ko dne vno ekranima, skladi{nim prostorom kretati merkuri. }e uklju ~i va ti
prevoze milioni ljudi u britan- za preklapaju}e bicikle i strate{ki "@e lim da ka `em da pri va tne po di ju me
skim gradovima. Upravo ovih pos tav lje nim ba rom, sta kle nim na{a vlada `eli da napravi brze za po ro di ce i po slo vne
dana je u Velikoj Britaniji pri- pre gra da ma i de ko vi ma za po - pruge u Britaniji. One }e pred- sastanke i saobra}a}e izme|u
kazan futuristi~ki dizajniran i smatranje okoline napravljenim stavljati srce na{eg transporta u londonskog aerodroma "Hitrou"
aero di na mi ~ki pro fi li san voz u vidu dva sprata, novi voz nudi bliskoj budu}nosti", objasnio je i centra Londona.
koji predstavlja najnovije ~udo iskustvo koje je sasvim druga~ije He mond na kon fe ren ci ji `e lje - Autor no vog vo za je
te hni ke, ko jim }e se Bri tan ci od onog na koje su putnici navi- zni~ara u Liverpulu. vo de }i in `enjer tran spor ta Pol Pris-
mo}i voziti brzinom od 360 ki- kli. Da njegova pri~a nije obi~no Pristman, koji je uspio pretvoriti tman je ta ko |e
lometara na sat i tako znatno Mer ku ri pred stav lja svo je - za ma glji va nje bu du }ih bi ra ~a, su vo par ne te hni ~ke po dat ke u dizajnirao napredne
skratiti vrijeme putovanja. vrsni konkord na {inama i velika go vo re i prve sli ke mer ku ri ja, ne{to mnogo privla~nije, {to }e pendolino vozove koje se Merkuri
Ovaj inovativni voz nazvan je kon ku ren ci ja pos to je }im koji ne li~i ni na jedan do sada izazvati pozitivne emocije putni- ve} mogu vidjeti na ameri~koj u saobra}aju
merkuri (Mercury) trebalo bi da brzim vozovima koji uveliko vo- od 2025.
napravljenih brzih vozova. ka koji }e ga koristiti. Zapadnoj obali, kao i brze vozo- godine
16.7.2010.
Scena 25

12
Tbo!{j!bob!Cv!sv!kb!ob-!sv!nvo!tlb!nb!of!. #Twj!lp!kj!tf!|b!mf!ob!sb!•vo!hmv!qji!qmb!wv!.
lfo!lb-!qmb!oj!sb!eb!ptov!kf!tusbo!lv!mj!kf!qji |b!usf!cb!! eb!{b!ws|f!v!{b!uwp!sv#-!qsf!op!tj
mkv!ej!lb!lp!cj!vmkf!q|b!mb!tmj!lv!lp!kv!tusbo!dj csj!ubo!tlj!mjtu!#Njs!sps#!sj!kf!•j!34.hp!ej|!okf
jnb!kv!p!okf!opk!{f!nmkj/ nb!of!lfo!lf/
Pe!tb!nf!jef!kf!cj!{bs!oj!kf!tv!kf!ej!op Cv!svjbob!tf!{b!mb!af!j!{b!{b!lpo!qsf!nb
Manekenka nkf!sf!lp!kf!cj!Tbo!{j!bob!vwf!mb/!Cv!ev!~b
Tusbo!lb!mj!kf!qji!mkv!ej!{b!mb!hb!~f!tf!{b!qp!.
lp!kfn!cj!tb!np!nb!of!lfo!lf!v!lv!qb!~jn
lpt!uj!nj!nb!np!hmf!sb!ej!uj!lbp!uv!sjt!uj!•lj!wp!.
osniva sf{!ob!uf!aj!ov!lp!kj!cj!qmb!~b!mf!qsf!uj!mf!ptp!.
cf-!b!lp!kj!cj!j{op!tjp!21!fwsb!qp!twb!lpn
ej!•j-!b!qsf!nb!okf!opn!qp!mj!uj!•lpn!qmb!ov-
usf!cb!mp!cj!vwft!uj!j!opw!•b!ov!lb!{ov!pe

razli~itih simbola
stranku lj!mp!hsb!nv!wj!|lb/!Ptjn!up!hb-!nb!of!lfo!.
lb!af!mj!lb!{opn!{b!uwp!sb!tbo!ldj!poj!tb!uj
211!fwsb!{b!of!wkf!sv/
Twf!pwf!nkf!sf!~f-!tnb!usb!Tbo!{j!bob-
nalazi se na zastavi
Turkmenistana
lijepih ljudi twf!pof!lp!kj!tf!cf!tsb!nop!|b!mf!ob!sb!•vo
qmb!wv!|b/
qp!wf!~b!uj!qp!qv!mbs!optu!Sv!nv!oj!kf!lbp!uv!.
sjt!uj!•lf!eft!uj!ob!dj!kf/

Pun komfor
za putnike
Voz }e i}i
preko 350
kilometara
na sat

Pe~ena
jagnjetina
s ri`om
Pol
Pristman Qf!•f!ob!nmb!eb!kbh!okf!uj!ob!t wj!uf!eb!tup!kj!tb!u.ewb/!Ob!usmkbk!uf
sv!{nb!sj!opn!vwj!kfl!kf!qsb!wp hb!sv!{nb!sj!opn-!qp!cj!cf!sj!uf!j
jt!lv!|f!okf!{b!twb!lp!hvs!nbo!. {b!mjk!uf!vmkfn/!Tub!wj!uf!hb!v!sfs!ov
tlp!ofq!df/!Qsj!mph!pe!sj!af!t {b!hsj!kb!ov!ob!291!tuf!qf!oj!j!qf!.
istlb!wjn!qj!okp!mj!nb!tb!np!~f dj!uf!plp!tbu!j!qp!ep!ewb!tb!ub-
kpk!eb!uj!nf!ej!uf!sbo!tlj!|uji/ v{!qp!wsf!nf!op!plsf!ub!okf!j!qp!.
emj!wb!okf!wp!epn/!Sj!av!qsf!mjk!uf
TBT!UPK!DJ!)[B!5!PTP!CF* wsv!~pn!wp!epn!j!pt!ub!wj!uf!eb
[b!kb!hokf!uj!ov; tupkj!plp!tbu!wsf!nf!ob-!ob!lpo
3!lh!kb!hokf!uj!of •f!hb!kf!ep!csp!pdj!kf!ej!uf/!Wp!ev
3!hsbo!•j!df!sv!{nb!sj!ob tb!•v!wbk!uf/!Ob!{b!hsj!kb!oj!nb!.

Konkord
cj!cfs-!tp tmbd!tub!wj!uf!sj!av!j!nb!mp!kf!qp!.
91!nm!nb!tmj!op!wph!vmkb qf!dj!uf/!Ep!ebk!uf!wf!hf!uv-!tp-
cj!cfs!j!{b!mjk!uf!wp!epn!lp!kb!kf
[b!qsj!mph; pt!ub!mb!ob!lpo!dj!kf!}f!okb!sj!af/
311!h!sj!af Lv!wbk!uf!ob!mb!hb!opk!wb!usj!v!qp!.
411!nm!wp!ef lsj!w f!o pk! qp!t v!e j! epl! tf
41!h!nb!tmb!db uf•optu!of!vqj!kf!)plp!21!nj!.
2!lb!|j!•j!db!wf!hf!uf ov!ub*/!Wb!usv!vhb!tj!uf-!qb!pt!ub!.
tp-!cj!cfs-!61!h!qj!okp!mb wj!u f! sj!a v! eb! tup!kj! plp! 26
nj!ov!ub/![b!up!wsj!kf!nf!v!uf!gmpo

na {inama
QSJ!QSF!NB ub!wj!qsp!qf!dj!uf!qj!okp!mf!lp!kf!qp!.
Nf!tp!pqf!sj!uf-!qp!tp!mj!uf!j!pt!ub!. upn!vnj!kf!|bk!uf!v!sj!av/

ve u Kini. moderna i fleksibilna, {to se mo- Brzina Druga klasa je napravljena u


"Poku{ali smo kreirati novu `e vidjeti na sjedi{tima koja do- vidu privatnih podijuma. Predvi-
britansku ikonu, kao {to je to bio laze u nekoliko varijanti i koja su Voz }e skratiti |ena je za organizovanja priva-
konkord, spitfajer ili autobus ru- na prav lje na u skla du sa er go - vrijeme tnih za ba va, po ro di ~nog
tmaster. Jednostavno, pretvorili nomskim pravilima. Oko njih }e okupljanja, ali i za sastanke po-
smo san u virtuelnu realnost koja bi ti pos tav lje ni mno gi sis te mi
putovanja, tako slovnih ljudi. Ona }e biti zvu~no
la ko mo `e pos ta ti pra va re al - koji }e nuditi muzi~ke, filmske i da }e iz Londona izolovana od okoline i nudi}e in-
nost", obja{njava inovativni in- zabavne sadr`aje. Luksuzna prva timnost koju nema nijedan voz
`enjer. klasa ima foaje i bar i predstavlja
do Birmingena na svijetu. U njemu ~ak postoji
Voz dug 400 me ta ra na odli~an primjer koliko }e biti ra- stizati za samo dio za dje~ju igraonicu.
se bi }e ima ti zas ta vu bri tan ske zli~itih klasa u merkuriju. 49 minuta Merkuri }e predstavljati
unije i inspirisan je uskim klasi- svojevrsno oru`je u borbi da se
~nim malard vozom. Prednji dio ubi je de lju di da os ta ve svo je
merkurija }e biti izdu`en toli- automobile kod ku}e, smanje pu-
ko da }e to biti najekstre- tovanja avionom i da im `elje-
mnije izdu`enje od svih zni ca pos ta ne prvi izbor za
postoje}ih vozova. prevoz. Voz }e izuzetno skratiti
"To je od vital- vrijeme putovanja, tako da }e iz
nog zna ~a ja za Londona do Birmingena stizati
aerodinamiku vo- za samo 49 minuta, {to je zna~aj-
za, ko ji }e i}i no manje od jednog sata i 24 mi-
preko 350 kilo- nuta, koliko je danas potrebno za
me ta ra na sat", ovu razdaljinu.
obja{njava Pris- Projekat novog voza bi tre-
tman. balo da po ~ne 2017. go di ne, a
Unu tra{ njost prvi voz bi trebalo da krene sa
novog voza je perona 2025. godine. Kasnije te
Malard voz
veoma poslu`io kao godine bilo bi uvedeno dodatnih
inspiracija
13 vozova, ~ime bi ukupni broj
FOTO NN
sjedi{ta iznosio 1.100.
16.7.2010.
26 Scena

u Vladavina
Uskladite {mink tirkizne boje
sa bojom kose Ovog ljeta tirkizna boja je
u trendu. Trikiz se odli~no
ne preporu~ujemo.
Kombinovanje velikih ko-
kombinuje uz bijelu, crnu, mada tirkiznog, ne daj bo`e
sivu i sme|u boju, a ako ste plasti~nog nakita uz tirkiznu
hrabri i odva`no nosite jake kombinaciju od glave do
bo je, pre po ru ~u je mo pete je napadno i pre-
kombinaciju jarkoru`i- tjerano.
~aste i tirkizne. Ra di je ra zbij te
Prije nego {to po~ne- kombinaciju sa barem
mo nabrajati kombina- je dnom bo jom ili je
cije u kojima kombinujte sa zlatnom.
tirkiz izgleda Za pla`u obucite tirki-
ap so lu tno zni kupa}i ili na bijeli
sa vr{e no, kupa}i kostim stavite
na ve{ }e - komade tirkiznog na-
mo kom- kita, obje kombina-
binaciju ci je }e odli ~no
koju iz gle da ti na
preplanuloj
ko`i.

Make-up za
crvenokose
Uvijek birajte
prirodne tonove

Moderne `ene
biraju plutarice
Udobnost sa svim ostalim modnim
komadima. Odli~no se
Zaista su nose uz kratke kom-
Veoma je va`no da znate
koje nijanse je boja kose
udobne, pa binezone, lepr{ave
i prozra~ne ha-
je i to razlog lji ni ce, su -
je va{a crvena boja. Postoje tri gla-
Pjegice vi{e da se
vne nijanse - narand`astocrvena,
ljubi~astocrvena i crvenocrvena. Ako imate na|u u
Prirodno crvenokose `ene spa-
pjegice, koristite va{em
daju u ve}ini slu~ajeva u prvu kate-
go ri ju, gdje je crve na bo ja s ujedna~enu cipelaru
poja~anom narand`astom nijansom. Prije nekoliko sezona knje visokog
Ljubi~astocrvena boja je tamnija ni-
boju pudera nismo mogle ni sanjati da struka, popu-
jansa, dok se crvenocrvena karakte- za cijelo lice }e se plutarice vratiti u lar ni {i ro ki
ri {e kao pra va crve na bo ja. modu i da }emo ih nositi {orts i la-
Na`alost, ove zadnje dvije nijanse cijelo ljeto. nene
ne pojavljuju se u prirodnim nijan- Di zaj - ljetne
sama. neri su hla~ice.
Ako spadate u narand`astu ka- ih vra- Plutarice
tegoriju, pripazite da se boja va{e ti li u mogu izgle-
{minke i odje}e pretjerano ne stapa pu- dati elegan-
sa bojom kose. Ostale nijanse treba- nom tno i lako se
lo bi da bude oprezne s pink bojom. sja- mogu kombi-
Prirodni tonovi: Ako novati uz ve~er-
niste sigurni koja boja vam odgova- ju i nje i sve ~a ni je
ra, uvijek pribjegavajte prirodnim gotovo haljine, ali mogu biti i
tonovima. Preferirajte crnu maska- ti, koristite ujedna~enu boju pudera da ne ma otka~ene i le`erne pa se mo-
Pravilo: Crna maskara i zeleno ru. Zeleno sjenilo odli~no stoji crve- za cijelo lice. Ni slu~ajno nemojte mo dne ku }e
koja u svoje lje-
gu nositi i uz opu{teniju
garderobu.
no ko sim `ena ma. U va {oj prekriti pjegice tamnijom nijansom,
sjenilo pristaju crvenokosim kozmeti~koj torbici trebalo bi da se a ostatak lica svjetlijom. Razlika }e tne ko le kci je ni je Kako su veliki hit me|u
biti vidljiva. uvrstila neku verziju popular- obu}om "gladijatorke", tako
`enama na|u i sjenila ljubi~aste boje, kao i
sve nijanse jesenjih prirodnih boja. Krema za sun~anje: nih plutarica. Po{to im je |on su i one s petom od pluta jako
ilo da ste prirodno crve- ka }e samo dodatno naglasiti va{u izra|en od pluta, zaista su moderne. Ako vam se ova-

B
Za dramati~an "look" posegnite za Prirodno crvenokose `ene nigdje ne
nokose ili se redovno far- lijepu boju kose, pa se potrudite sivim tonovima. bi smjele i}i bez kreme za sun~anje. udobne, pa je i to razlog vi{e kav model ipak ne svi|a, pro-
bate, ova ko upa dlji va da nau~ite neke trikove. Pjegice: Prirodno crveno- Njihova ko`a je posebno osjetljiva da se na|u u va{em cipelaru. na |i te ne ki kla si ~ni ji i
boja kose zahtijeva i po- Odredite nijansu: Ve- kose `ene imaju u ve}ini slu~ajeva na {tetne sun~eve zrake, pa se pre- Njih mo`ete kombinovati `enstveniji.
seban make-up. Prikladna {min- oma je va`no da znate koje nijanse pjegice po licu. Ako ih `elite prekri- poru~uje oprez.
16.7.2010.
27
16.7.2010.
28 Vodi~

... ...
KNJIGA MUZIKA
"Hiljadu ~udesnih sunaca" "@ivota mi..."
IB!MFE!IP!TF!JOJ WB!TJM!IB!EAJ!NB!OPW!CFOE
Lokj!af!wof!lsj!uj!lf!pu!lsj!wb!kv!eb!kf!sj!kf•!p!lokj!{j!lp!kb!~f!•j!ub!pdf!tj!hvs!op _fu!wsuj!bm!cvn!cfo!eb!lp!kj!tqb!kb!gpml!sj!unp!wf!t!np!efs!ojn!{b!qb!eojn
ob!ukf!sb!uj!eb!kf!vqbn!uf-!b!vlp!mj!lp!tv!ptkf!umkj!wj!kj-!np!sb!~f!jnb!uj!mp!upt tuj!mp!wj!nb/!Wb!tjm!Ib!eaj!nb!opw!kf!twjn!bm!cv!nj!nb!{b!tmv!ajp!qba!okv!mkv!.
nb!sb!nj!df!lsbk!tf!cf/!#Ij!mkb!ev!•v!ef!toji!tv!ob!db#!kf!of!{b!cp!sb!wbo cj!uf!mkb!pwji!nv!{j!•lji!abo!sp!wb/!Ob!pwpn!j{!eb!okv!qsj!esv!aj!mj!tv!jn!tf
qps!usfu!kf!eof!sb!okf!of!{f!nmkf!j!jt!ujo!tlj!ejs!mkj!wb!qsj!•b!p!qp!sp!ej!dj!j!qsj!kb!. nop!hj!hpt!uj;!Cj!tf!sb!Wb!mfo!uj~-!Uf!pep!tj!Tqb!tpw-!Bmf!ltbo!ebs!Tf!embs-
ufmk!tuwv/!Jt!up!wsf!nf!op!qsf!mj!kf!qb!j!uf!|lb-!qsj!•b!p!kf!eopn!of!nj!mp!. #Hv!eb!•j!Twf!uph!]ps!}b#!j!nop!hj!esv!hj/!J{nf!}v!pt!ub!mji-!ob!bm!cv!nv
tseopn!wsf!nf!ov-!of!twb!lj!eb|!okfn!qsj!kb!ufmk!tuwv!j!of!voj!|uj!wpk!mkv!cb!wj/ tf!np!hv!qp!tmv!|b!uj!qkf!tnf!#Nbs!uj!ob!njt!uf!sj!kb#!j!#Hj!wf!nf!)uif*!:#/

DOGA\ANJA Premijera
IZLO@BE predstave
"The rocky
CSV!TB!CF![JT!UBO ob!tdf!oj!Ufb!usb!(Lb!cb!sf(!Uv!{mb#-
Blwb!sf!mj;!Tub!sp!Tb!sb!kf!wp bvup!sb!Ts}b!ob!Wv!lb!ej!op!wj!~b
SARAJEVO
"
horror show
LVS!\V!NMJ!NF!ESF!TB CLD!#Uv!{mb#
J{mp!acb!gp!up!hsb!gj!kb!#Kf!ebo J{mp!acb!gp!up!hsb!gj!kb!gp!up!sf!qps!uf!sb!

u Banjaluci
[F!NBMK!TLJ!NV![FK
#V!twj!kf!uv!jhsf# qp!hmfe!ob!ci/!vnkf!uoptu# #Bt!tp!dj!bufe!Qsft!tb#
#Op!wbd!pe!bo!uj!lf!ep! J{mp!acb!mfw!ij!lb!mj!hsb!gb Bnf!mb!Fnsj!~b!#Tsf!csf!oj!db
Njs!tb!eb!.!Njs!{f!Tnbk!mp!wj!~b 2::6!.!3121@#
tb!wsf!nf!oph!ep!cb#
#Bo!uj!•lf!gj!cv!mf#
IJT!UP!SJK!TLJ!NV![FK
BANJALUKA DOBOJ
#CjI!lsp{!tup!mkf!~b# CBO!TLJ!EWPS DFO!UBS![B!LVM!UV!SV!J!
#Bo!uj!•lf!gj!cv!mf#!j{![cjs!lf WF!MJ!LJ!J[MP!ACF!OJ!TB!MPO PCSB![P!WB!OKF
[f!nbmk!tlph!nv!{f!kb!CjI J{mp!acb!tmj!lb!j!tlvm!quv!sb! Vnkf!uoj!•lb!hb!mf!sj!kb
#Mp!hp!uj!qj!j!nf!np!sbo!ev!nj Nb!sj!ob!Nj!mv!uj!op!wj!~b #Ob!hsb!}f!oj!tnfi#-
lbp!bs!ijw!tlj!ep!lv!nfou# j{mp!acb!lb!sj!lb!uv!sb
Wp!kp!Ej!nj!usj!kf!wj~!.!#J{!ob!|f! NB!MJ!J[MP!ACF!OJ!TB!MPO
sj!{oj!df///#
J{mp!acb!qp!twf!~f!ob!Nb!sj!bo!
Sf!usp!tqf!luj!wob!j{mp!acb
#Dsuf!apn!j!tmj!lpn!lsp{!wsj!kf!nf#!
MOSTAR
Wfo!dfm bvup!sb!Bmj!kf!Tb!sb!•b PLD!BCSB!\F!WJ^
VNKF!UOJ!_LB!HB!MF!SJ!KB J{mp!acb!#Ob!umv!Cbm!lb!ob#-!ob!
#Sf!usp!tqf!luvn# NV![FK!ST usb!hv!bm!ufs!ob!uj!woph!uv!sj!{nb
J{mp!acb!qp!wp!epn #Pe!qsb!jt!up!sj!kf!ep!
211/!hp!ej|!okj!df!sp!}f!okb tb!wsf!nf!oph!ep!cb#-
tubm!ob!j{mp!acf!ob!qpt!ubw!lb PREDSTAVE
Wp!kf!Ej!nj!usj!kf!wj!~b
#Kb!tf!op!wbd#- j{mp!acb
HB!MF!SJ!KB!BLB!EF!NJ!KF! #Cbo!j!Cb!okb!mv!lb#- j{mp!acb BANJALUKA

guta
MJ!LP!WOJI!VNKF!UOPT!UJ!
V!TB!SB!KF!WV NV![FK!TB!WSF!NF!OF TDF!OB!CB!OKB!MV!_LPH!
J{mp!acb!#J{!sj!{oj!df!VOFT!DP.b# VNKF!UOPT!UJ!ST TUV!EFO!UTLPH!QP![P!SJ!\UB
J{mp!acb;!Fo!wfs!\ub!mkp #Spdlz!Ips!sps!Tipx#
NV![FK!LOKJ!AF!WOPT!UJ!J
QP![P!SJ!\OF!VNKF!UOPT!UJ )33!i*
OB!SP!EOP!QP![P!SJ!\UF!ST
J{mp!acb!#Ob!qv!uv!ep!uws}b!wf# J{mp!acb! gp!up!hsb!gj!kb! Tuv!efo!utlph
J{mp!a cb! qp!t wf!~ f!o b! Tlfo!e f!s v qp!{p!sj!|ub!Cb!okb!mv!lb
DOGA\AJI
Lv!mf!op!wj!~v!#Pe!Tp!of!ub!
ep!Qp!enps!oj!df# MUH!HB!MF!SJ!KB SARAJEVO DJ Krmak: Najavljeno je da }e Go ran Jo ki}, glumac i
J{mp!acb!tmj!lb!j!tlvm!quv!sb J{mp!acb!#[b!qj!tj!j{!\qb!oj!kf#- umjetni~ki direktor Studentskog
Nb!mj!lb!]v!sj!~b bvup!sb!Njs!kb!of!Mv!•j~ BU!NFK!EBO se u jednom izvo|enju pojaviti pozori{ta Banjaluka, istakao je da
su glumci izveli ba{ ono {to su
LP!MF!HJ!KVN!BS!UJT!UJ!LVN
LMVC!EFM!UB
Sb!ej!poj!db!{b!ekf!dv;!
#Ef!np!lsb!uj!kb!wj!|f!of!hp
Goran @i`ak, pravi DJ Krmak zamislili i zbog toga su veoma za-
Sf!usp!tqf!luj!wob!j{mp!acb Podrumska atmosfera pred-
sb!ep!wb!Of!tj!nb!Ub!ij!sp!wj!~b J{mp!acb!ekf!mb!j{!Gpo!eb!dj!kf |up!nj!tmj!uf# Maja ISOVI] dovoljni.
#Esb!hb|# )29/41!i* stavljala je savr{enu scenografiju "Zbog velikog broja publike
J{mp!acb!sb!ep!wb!Tf!jeb Premijera predstave "The za pri ~u ko ja nas kroz glu mu,
Ib!tb!of!gfo!ej!~b u malom prostoru atmosfera je bi-
OB!SP!EOB! J! VOJ!WFS![J!UFU!TLB EPN!PSV!AB!OJI!TOB!HB!CJI rocky horror show" odr`ana je ples i muziku vodi direktno u srce la veoma zagrijana, ali najva`nije
J{mp!acb!{b!iwbm!opt!uj-! u srijedu nave~e na sceni Stu- tame u kojoj se de{ava prava no-
CJ!CMJ!PUF!LB!ST Lpo!dfsu![b!hsf!cb!•lji!tp!mjt!ub je to da je sve pro{lo u najboljem
hsv!qb!uvs!tlji!bvup!sb dentskog pozori{ta Banjaluka }na mora prepuna crveno-crnih
#Gsbo!dvt!lb!cvs!ap!bt!lb! )31!i* redu", rekao je on.
HB!MF!SJ!KB!SP!NBO!QF!USP!WJ^ sf!wp!mv!dj!kb#!)ep!24/!bw!hvt!ub* pred stotinu posjetilaca. elemenata. Joki} se u ovoj predstavi poja-
Tb!npt!ubm!ob!j{mp!acb!ekf!mb
Bmf!ob!j!Mfk!mf!Qpe!hp!sj!df HB!MF!SJ!KB!VEBT
BANJALUKA Zbog publike
u neobi~nom
OB!DJ!POBM!OB!J J{mp!acb!hsb!gj!lf!Cp!kb!of!Qb!•b!wsf SFT!UP!SBO!#TMBQ# prostoru,
atmosfera je bila
VOJ!WFS![J!UFU!TLB [b!ws|ob!twf!•b!optu!Tf!enji! veoma zagrijana
CJ!CMJ!PUF!LB!CjI ZENICA tv!tsf!ub!Cb!okb!mv!•b!ob!
J{mp!acb!tub!sji!lokj!hb!j!sv!lp!qj!tb #Wf!{f!oj!nptu#
NV![FK!HSB!EB![F!OJ!DF )31!i*
UVS!TLJ!LVM!UVS!OJ!DFO!UBS Tubm!ob!fuop!mp!|lb!j{mp!acb
J{mp!acb!#Ptnbo!tlj!gfs!nb!oj!
ob!Cbm!lb!ov# MOSTAR
TUZLA
CP\!OKB!_LJ!JO!TUJ!UVU PLD!BCSB!\F!WJ^
J{mp!acb!sf!lmb!noji!phmb!tb UF!BUBS!LB!CB!SF Lpo!dfsu!UCG
j{!2:/!j!31/!wj!kf!lb J{mp!acb!#Nf!|b!Tf!mj!np!wj~! )32/41i*

MATI^NI URED (Banjaluka)


Ro|eni vi}, k}i ^ede i Marije; Jovan [kori}, sin Nenada i Sla-
|ane; An|ela Vukomanovi}, k}i Sini{e i Brankice; An-
Aleksa Popovi}, sin Velimira i Jelene; Nemanja Zeli}, drej Luji}, sin Du{ka i Milijane; Marko Stupar, sin
sin Svjetislava i Koviljke; Luka Gejak, sin Aleksandra i Gorana i Maje; Kristijan i An|ela Samac, sin i k}i Ne-
Ljiljane; Stefan Despot, sin Bo{ka i Biljane; Isidora De- deljka i Bojane.
16.7.2010.
Vodi~ 29

... ...
FILM PREDSTAVA
"Imaginarijum "Zapadni kolodvor"
doktora Parnasusa" Lp!nbe!Ltf!oj!kf![fd!v!j{wp!}f!okv!ufb!usb!#Fyju#!j{![b!hsf!cb!pu!lsj!wb
Qp!tmkf!eokj!gjmn!Uf!sj!kb!Hj!mj!kb!nb!plv!qjp!kf!wf!mj!lb!hmv!nb!•lb!jnf!ob/ peopt!j{nf!}v!vtb!nmkf!opt!uj!j!okf!of!tubm!of!qsb!uj!mkf!.!lsf!buj!wof!nb!|uf-
[cph!j{of!ob!eof!tnsuj!Ij!ub!Mf!eaf!sb!ob!qp!mp!wj!oj!toj!nb!okb-!Hj!mj!kbn!kf uf!v{of!nj!sv!kv!~ji!tub!okb!lp!kb!ubk!tbp!eopt!qspj!{wp!ef/!Ub!lwf!tj!uv!bdj!kf
ep!{wp!mjp!tf!cj!|up!tf!v!esv!hjn!jhsb!ojn!gjm!np!wj!nb!of!ep!hb!}b/!Hmb!woj puwb!sb!kv!qspt!ups!{b!tuwbs!of-!b!vt!uwb!sj!#j{nb!|ub!of#!tj!uv!bdj!kf!lp!kf!obn
hmvn!dj!tf!tnkf!okv!kv/!Mf!eaf!sb!kf!qswp!{b!nj!kf!ojp!Eap!oj!Efq-!{b!ujn qsv!ab!kv!np!hv!~optu-!bmj!tb!np!np!hv!~optu!{b!vmb!{bl!v!lp!nv!oj!lb!dj!kv
Eave!Mpw!j!ob!lsb!kv!Lp!mjo!Gb!sfm/!Lb!eb!kf!j{cps!gjm!np!wb!v!qj!ub!okv-!qsf!. j!peop!tf!tb!esv!hjn!mkv!ej!nb!lb!lwf!cj!tnp!nj!af!mkf!mj/
qp!sv!•v!kf!np!eb!qp!hmf!eb!uf!gjmn!v!lp!kfn!kf!twf!np!hv!~f/

Podrumska atmosfera

BIOSKOP
predstavljala je savr{enu
scenografiju za pri~u koja
nas vodi direktno u srce tame
FOTO S. ILI]

[ou
kojeg
Avatar Alisa u Pisma Juliji Strava u Ulici
zemlji ~uda brijestova

SARAJEVO )27!i* Ep!csb-!Hp!sbo!Kfw!uj~


)28/26!i*
\sfl!tsf!ubo!{b!vwj!kfl
Sf!aj!kb;!Nbkl!Nj!•fm
NF!FUJOH!QP!JOU [b!lpo!vmj!df
Ps!ej!obsz!Qfp!qmf )27/41!i*
Sf!aj!kb;!Bo!up!bo!Gv!lvb! Tusb!wb!v!Vmj!dj!csj!kft!up!wb
Sf!aj!kb;!Wmb!ej!njs!Qf!sj!|j~ Vmp!hf;!Sj!•bse!Hjs-!Jubo!Ip!vl Sf!aj!kb;!Tf!nkv!fm!Cb!kfs Tflt!j!hsbe!3

a mrak
Vmp!hf;!Sf!mkb!Qp!qp!wj~-!Cp!sjt )28/41!j!31/21-!33/61!i* Vmp!hf;!Eaf!lj!Fsm!Ifk!mj-!Sv!oj!Nb!. Sf!aj!kb;!Nbk!lm!Qb!usjl!Ljoh
Jtb!lp!wj~-!Nj!sp!tmbw!Tuf!wb!op!wj~ sb Vmp!hf;!Tb!sb!Eaf!tj!lb!
)32!i* Qj!tnb!Kv!mj!kj
)29-!31-!33!i* Qbs!lfs-!Ljn!Lb!usbm-!Lsjt!Opu
Sf!aj!kb;!Hf!sj!Wj!ojl
DJ!OF!NB!DJUZ )2:/41!i*
Vmp!hf;!Bnbo!eb!Tfk!gsje-! Tv!nsbl!tb!hb;!Qp!nsb!•f!okf
\sfl!tsf!ubo!{b!vwj!kfl Hb!fm!Hbs!tj!kb!Cfs!obm-!
Wb!of!tb!Sfe!hsfkw
Sf!aj!kb;!Efk!wje!Tmfke
Vmp!hf;!Sp!cfsu!Qb!ujo!tpo-!Lsjt!ufo
DOBOJ
tjo!isp!oj!{p!wb!op DFO!UBS![B!LVM!UV!SV!
)25/51!i* )26/51-!28/61!j!31-!33/21!i* Tukv!bsu J!PCSB![P!WB!OKF
)29!i* Qsjod!Qfs!tj!kf;!
Qsj!•b!p!jhsb!•lb!nb!4 \vn!tlb!esv!aj!ob
Sf!aj!kb;!Sp!eafs!Lbn!cm 33!nfu!lb Qj!kf!tbl!wsf!nf!ob
Izvo|enja vio u dva lika, glume}i preru{enog Sf!aj!kb;!Mj!Vo!sji
Vmp!hf;!Cfs!obse!Gsfk!{fs-! Sf!aj!kb;!Sj!•bse!Cf!sj Sf!aj!kb;!Nbkl!Ov!fm
do kto ra u li ku sve {te ni ka i DJ )23/21-!25/21-!27/21!i*
Predstava }e Krmka. Vcp!kj!df
Sj!lj!Hbs!tj!kb-!Csvl!\jm!et Vmp!hf;!Abo!Sf!op-! Vmp!hf;!Cfo!Ljo!htmj
)32!i*
poslije Mlada Glumica \ur|a Vuka- Sf!aj!kb;!Sp!cfsu!Mv!lf!uj~
)22/31-!24/26-!26/21!j!28/16!i* Lbe!Nf!sbe
)31/41-!33/51!i*
{inovi} rekla je da je zadovoljna
premijere reakcijama publike koja je bila na
Vmp!hf;!F|upo!Lv!•fs-!Lf!usjo!Ijhm BANJALUKA TREBINJE
do`ivjeti jo{ premijeri.
)29/21-!31/31-!33/41!i* QB!MBT ZENICA EPN!LVM!UV!SF
"Po sli je du gog ra da us pje li Tv!nsbl!tb!hb;!Qp!nsb!•j!ob Bwb!ubs )4E* NVM!UJ!QMFY!LJ!OP!FLSBO Sp!cjo!Ive
samo devet smo da se sklopimo, a pozitivna Sf!aj!kb;!Efk!wje!Tmfke Sf!aj!kb;!Eafk!nt!Lb!nf!spo Tv!nsbl!tb!hb;! Sf!aj!kb;!Sj!emj!Tlpu
izvo|enja i onda atmosfera je u~inila da sve pro|e Vmp!hf;!Sp!cfsu!Qb!ujo!tpo-!Lsjt!ufo
Tukv!bsu
Vmp!hf;!Tfn!Wps!ujo!hupo-
[pj!Tbm!eb!ob-!Tj!hvs!oj!Wj!wfs
Qp!nsb!•f!okf
Sf!aj!kb;!Efk!wje!Tmfke
Vmp!hf;!Sb!tfm!Lspv-!
Lfku!Cmbo!|fu
u najboljem redu", napomenula je
nestaje Vuka{inovi}eva. )24-!26/41-!29-!31/41!-!34!i* )32/41!i* Vmp!hf;! Sp!cfsu! Qb!ujo!tpo-! Lsjt!ujo )32!i*
U predstavi se pojavlju- Tukv!bsu-!Ufk!mps!Mpk!uofs
je 11 likova, a pored glumaca, pu-
Kb!dv{!{j!Fyqsftt
Sf!aj!kb;!Tujw!Qjol
Bmj!tb!v!{f!nmkj!•v!eb )4E*
Sf!aj!kb;!Ujn!Cbs!upo
)26/41-!29-!2:-!31/26-!32/41!i* SANSKI MOST
bli ka je mo gla da u`i va u LJ!OP!TB!OB
Vmp!hf;!Eapo!Lkv!{bl-!_f!wj!_fkt- Vmp!hf;!Eap!oj!Efq-!If!mf!ob! Lvoh.gv!lf!cbc
scenskim nastupima plesa~a i ne- Ob!qv!uv
Lsfh!Sp!cjo!tpo Cp!obn!Lbs!ufs Sf!aj!kb;!Bop!Tp!vm
obi ~nog bo di-bil de ra u zla tnim Sf!aj!kb;!Kb!tnj!mb!Acb!oj~
)2:-!32-!34/21!i* )2:/26!i* Vmp!hf;!Op!sb!\js!ofs
ga}icama. Vmp!hf;!Mf!po!Mv!•fw-!
\up!tb!tp!cpn!qsf!lp!eb!ob \sfl!tsf!~bo!{b!vwj!kfl )33!i* [sjo!lb!Dwj!uf!|j~-!Fs!njo!Csb!wp-!
Pored Joki}a i Vuka{inovi}e-
ve, ansambl ove predstave ~ine: ep!lv!nfo!ubs!oj!gjmn Sf!aj!kb;!Nbkl!Nj!•fm Qmbo!C Njs!kb!ob!Lb!sb!op!wj~
Du{ko Mazalica, Jovana \ori}, Sf!aj!kb;!Boj!ub!Kv!lb Hmb!t p!w j;! Esb!h bo! Wv!kj~-! Boj!d b )28/41!i* )31!i*
Marijana @ivanovi}, Milan Trni-
ni}, Dragan Pala~kovi}, i plesa~i
@eljka Grgi}, Una Rosi}, Jelena
Sto ja ko vi} i Ste fan Mi la no vi}.
Re`iser predstave je Aleksandar
VA@NIJI TELEFONI
Pejakovi}, koji je ovo djelo prila-
godio na{em vremenu u kojem se SARAJEVO BANJALUKA
ismijava ki~ i {und. POLICIJA...............................................................................................................122 POLICIJA..............................................................................................................122
Po red pre mi je re, HITNA POMO]....................................................................................................124 HITNA POMO]....................................................................................................124
predstava }e do`ivjeti jo{ devet VATROGASCI........................................................................................................123 VATROGASCI.......................................................................................................123
izvo|enja i poslije toga "proguta- "ELEKTRODISTRIBUCIJA" (KVAROVI)........................................0800201133 "ELEKTROKRAJINA".......................................................................051/215-888
BOLNICA "KO[EVO"................................................................................444-800 KLINI^KI CENTAR...........................................................................051/342-100
}e je mrak", a najavljeno je da }e
TELEFONSKE INFORMACIJE.......................................................................1182 CALL CENTAR...................................................................................................1185
se u jednom izvo|enju pojaviti "TOPLANE"........................................................................................033/650-979 "TOPLANA"..........................................................................................051/336-111
Go ran @i `ak, gla vom i bra dom "VODOVOD"...................................................................................... 033/641-462 "VODOVOD".......................................................................................051/212-428
pravi DJ Krmak. AUTOBUSKA STANICA....................................................................033/213-100 AUTOBUSKA STANICA..................................................................090/513-000
16.7.2010.
30 Scena
Nema podataka
o tome da
vampiri piju krv
FOTO NN

Besmrtna
bi}a koja piju
krv korijene
vuku s na{ih
podru~ja

Prvi
vampiri
iz bh.
kolijevke
u iskopavanju i spaljivanju le{eva
Rezultati: Nau~nik je tokom svojih istra`ivanja za koje se pretpostavljalo da imaju
Peter
Mario
otkrio da su narodna vjerovanja o vampirima ~arobne mo}i". Krojter
U istra`ivanju njema~kog nau-
puno druga~ija od ustaljenih ~nika stoji i da je po~etkom 18. vi-
jeka u selu Medve|a u dana{njoj
Srbiji pri padu sa zapre`nih kola
poginuo izvjesni Arnont Pavle, koji
Uni{tavanje je do{ao s Kosova, gdje ga je pro-
vampira gonio vampir. Pavle se, navodno,
premazao krvlju samog vampira da
Nf!up!ef!voj!|ub!wb!okb bi ga se oslobodio.
wbn!qj!sb!kf!eob!lp!tv!sb!. Slu~aj Arnonta Pavla prva je
{mj!•j!uf!lbp!j!qsj!•f!p!okj!. konkretna istorijska pri~a u kojoj se
nb/!Blp!kf!cj!mp!qp!{ob!up spominje fenomen vampira, a ona
p!lp!nf!tf!sb!ej-!po!eb!cj se dogodila oko 1720. godine.
tf!mkb!dj!puj!|mj!ob!hsp!cmkf!j Pet godina kasnije u jednom
jt!lp!qb!mj!mf|/! mjestu na sjeveru Bosne, a koje se
Vlp!mj!lp!kf!uj!kf!mp!cj!mp!v u izvorima naziva Gradi{k, spomi-
ep!csp!p•v!wb!opn!tub!. nje se kako se izvjesni Petar Plogo-
okv-!ub!eb!cj!nv!qp!of!. jevi} vratio iz mrtvih, a u izvje{taju
iz sela Medve|a govori se o jednoj vampirima borila njihova du{a.
lbe!pe!tkf!lmj!hmb!wv-!bmj
`eni, Milici, koja je navodno uzro- In te re san tno je da
Fenomen
wf!~j!opn!tv!mf|!tqb!mkj!wb!.
mj-!b!qf!qfp!sb!tj!qb!mj/! kovala smrt 50 ljudi. prvi pisani izvje{taji iz Rumunije, Slu~aj Arnonta
a kao kolijevka tih pri~a pomi- protno mi{ljenju mnogih, prvi po- Krojter ka`e da starih pri~a o za koju se vjerovalo da je "domovi- Pavla prva je
Nf!}v!ujn-!blp!oj!kf!cj!mp
njala se Transilvanija u Rumuni- daci o vampirima dolaze sa na{ih vampirima ima i u Hrvatskoj, i do- na" pri~a o vampirima, datiraju tek
qp!{ob!up!lp!kf!wbn!qjs-
ji, ali njema~ki istori~ar Petar podru~ja. daje pri~u o zanimljivom vjerova- nekoliko decenija nakon pri~a s na- konkretna
po!eb!tv!tf!mkv!ej!tb!nj
|uj!uj!mj!pe!ob!qb!eb/!V!uv Mario Krojter odlu~io je da ra- On je u svojim istra`ivanja do- nju u "kr{nike". Naime, za njih se u {ih prostora. Iz Rumunije je potekla istorijska pri~a
zbije taj mit i kolijevku ovih stvo- {ao do podataka da prvi pisani do- Dalmaciji vjerovalo kako su ljudi pri~a o Vladu Tepe{u, brutalnom
twsiv!tf-!ob!qsj!nkfs-!lp!.
renja smjesti i u BiH. kumenti o toj temi poti~u jo{ iz ro|eni u posebnim okolnostima, te vojskovo|i koji je u`ivao u mu~e- u kojoj se
sjt!ujp!cj!kf!mj!mvl-!lp!kjn!tv
Me|utim, Krojter je do{ao do vremena cara Stefana Du{ana, u ~i- kako imaju sposobnost borbe protiv nju protivnika, a kojeg je besmrt- spominje
qsf!nb!{j!wb!of!qv!lp!uj!of vampira. Protiv njih se ne bi borili nim u~i nio Bram Sto ker, autor
ob!qsp!{p!sj!nb!j!wsb!uj!nb!jmj podataka da su vampiri bh., srbijan- jem se ukazu iz 1342. godine "sve-
u ljudskom obliku, nego bi se s romana o grofu Drakuli. Krojter je fenomen
ska i hrvatska tvorevina. {tenicima zabranjuje u~estvovanje
tv!ob!lv!~v!j!wsb!ub!dsub!oj
"Prvi pisani izvori o tim stra- vampira
lstup!wj/!Up!tf!v!of!ljn {nim bi}ima ne dolaze iz Rumuni-
ej!kf!mp!w j!n b! Fwsp!q f je, nego iz pri~a iz BiH, Srbije i tokom svojih istra`ivanja otkrio da
vqsba!okb!wb!•bl!j!eb!obt/ Hrvatske", izjavio je njema~ki nau- Vjerovanja su narodna vjerovanja o vampirima
~nik, koji je doktorirao na temu puno druga~ija od ustaljenih. Tako,
Tmp!wf!oj!tv-!lbp!j!wf!~j!ob!tub!sji!ob!sp!eb-!tnb!usb!mj!eb!~f-!blp!tf!uj!kf!mp!nsuwph!•p!wkf!lb!of!tqb!mj-!okf!.
vjerovanja o vampirima. na primjer, nema podataka o tome
Krojter, koji je autor djela hp!wb!ev!|b!pt!ub!uj!{b!vwj!kfl!{b!sp!cmkf!ob!ob!pwpn!twj!kf!uv!j!oj!lbe!of!~f!ob!~j!nj!sb/![b!up!tv!twp!kf!nsuwf
Dragan SLADOJEVI] da vampiri piju krv. To je vjerova-
"Vjerovanje u vampire u jugoisto- qpe!wshb!wb!mj!#usf!unb!ov#!v!lp!nf!tv!ji!tqb!mkj!wb!mj!ob!wf!mj!lpk!mp!nb!•j!j!ub!lp!ji!jt!qsb!~b!mj!v!#wkf!•ob!mp!wj!|ub#/! nje nastalo u 18. vijeku pogre{nim
duvijek se vjerovalo da Nf!}v!ujn-!ef!|b!wb!mp!tf-!ob!sp!•j!up!{b!wsj!kf!nf!sb!up!wb!jmj!wf!mj!lji!cp!mft!uj-!eb!uj!kf!mp!vpq!|uf!of!cv!ef!qsp!.

O
~noj Evropi", ispri~ao je za "Deut- tuma~enjem. Ljudi su bili {okirani
vampiri, besmrtna bi}a sche Wel le" ka ko se odlu ~io ob!}f!op!j!of!cv!ef!jt!qsb!~f!op!lb!lp!ep!mj!lv!kf-!|up!kf-!ob!wp!eop-!ep!wp!ej!mp!ep!up!hb!eb!of!tsf!~ojl!vcs{p kad bi vidjeli le{eve sa krvi u usti-
koja piju krv, porijeklo istra`iti taj fenomen, a zahvaljuju}i qp!•j!okf!eb!vt!ub!kf!op!~v!j!vcj!kb!mkv!ef/! ma, ali, zapravo se radi o te~nosti
vuku iz isto~ne Evrope, mukotrpnom radu otkrio je da, su- koja nastaje prilikom raspadanja.
16.7.2010.
31
16.7.2010.
32 Svijet
Alarmantan broj
nastradalih usljed
utapanja u Rusiji

Smrtonosni
koktel
vru}ine
1.200
osoba se utopilo
tokom juna
i votke [tete daleko od ure|enih pla`a, naj~e{}e u
izolovanim jezerima, gdje mnogi to-
Su{a uni{tila kom vikenda odlaze s prijateljima i

200
ljudi se udavilo
`itarice na
podru~ju veli~ine
Portugala
porodicom.
U Rusiji ve} tri sedmice tra-
je vreli talas, a mnogi Rusi sa djecom
tra`e uto~i{te na jezerima u i oko rus-
pro{le nedjelje Samo se u utorak u Rusiji udavi-
ke prijestonice. Ovog vikenda o~eku-
je se rekordnih 37 stepeni Celzijusa, a
lo 49 ljudi, me|u kojima dvoje djece, prema prognozama meteorologa sli-

95
odsto `rtava bili
izjavio je na konferenciji za novinare
na~elnik u Ministarstvu za vanredne
situacije Vadim Serjogin, izra`avaju}i
zabrinutost Ministarstva zbog aktuel-
~no vrijeme nastavi}e se i naredne
sedmice.
Ruski predsjednik Dmitrij Me-
dvedev je izjavio u srijedu da visoke
pijani mu{karci
ne situacije, koja se dovodi u vezu s temperature predstavljaju veliki pro-
Ve} tri sedmice u vrelim talasom koji je pogodio tu ze- blem za usjeve, ponoviv{i zabrinutost
Rusiji traje vreli talas mlju. Problem je, navode mediji, {to Unije proizvo|a~a `itarica, koja je
FOTO BETA mnogi kupa~i konzumiraju velike saop{tila da zemlja prolazi kroz naj-
koli~ine votke, pa takvo rashla|iva- goru su{u u proteklih 130 godina.
MOSKVA - Pod dejstvom nje zavr{ava kobno - davljenjem. Vlada je uvela vanredno sta-
Djeca bez nadzora: Ve}ina alkohola mnogi Rusi idu na ku- "Ve}ina onih koji su se nje u 16 oblasti gdje je su{a uni{tila `i-
udavili bila je u alkoholisanom sta-
onih koji su se udavili bila je u panje i udave se - vi{e od 200
ljudi utopilo se samo pro{le ne- nju. Djeca su nastradala jer odrasli je-
tarice na podru~ju veli~ine Portugala.
Agencija Itar-Tass prenijela je
alkoholisanom stanju. Djeca djelje. dnostavno nisu pazili na njih", rekao
je ju~e Serjogin.
izjavu portparola ruskih kopnenih sna-
Rusko Ministarstvo za vanre- ga da su vojnici otkazali no}ne vje`be
su nastradala jer odrasli dne situacije saop{tilo je alarmantan Oko 95 odsto `rtava bili su pija- zbog velikog rizika od po`ara koje bi
ni mu{karci.
jednostavno nisu pazili na njih podatak da se u Rusiji tokom juna
utopilo vi{e od 1.200 osoba. Najvi{e incidenata doga|a se
mogli da izazovu zapaljivi projektili i
druga municija. (Agencije)

Medvedev priznao nemo}


MOSKVA - Ruski predsje- predsjedni~kog mandata, ~esto je zao da korupcija nije samo pita-
dnik Dmitrij Medvedev izjavio Medvedev: ponavljao da je korupcija jedan nje pra vo su |a, ve} i men tal ni
Korupcija i
je da dvije godine nakon {to je mentalni od naj ve }ih pro ble ma Ru si je. problem obi~nih gra|ana u Rusi-
pre uzeo du `nost {e fa dr`a ve problem Odmah na po~etku svog manda- ji, ko je je po zvao da po ku {a ju
obi~nih
gotovo da nije bilo napretka u gra|ana ta, 2008, on je isposlovao usvaja- prekinuti sa duboko ukorijenje-
borbi protiv korupcije. FOTO AFP nje antikorupcijskog zakona. nom tradicijom mita u zemlji, {to
"Niko nije zadovoljan na{im Medvedev je, me|utim, uka- poti~e jo{ iz carskih vremena.
akci ja ma pro tiv ko rup ci je. Ni - Ne vla di na or ga ni za ci ja
sam ~uo da je na prav ljen ne ki "Tran spa rency In ter na ti onal"
zna~ajan napredak u tom pravcu. Korupcija (TI), sa sje di {tem u Ber li nu, u
^esto se napori ograni~avaju na Tokom dvije svom indeksu o korupciji, koji je
energi~no potpisivanje papira", objavila u novembru 2009, stavi-
rekao je Medvedev na sastanku s
godine njegovog la je Rusiju na 146. mjesto me|u
poslanicima i drugim zvani~ni- mandata nema 180 obra|enih zemalja.
cima. napretka u borbi Po TI godi{nje se u Rusiji na
Medvedev, koji je trenutno mito daje oko 300 milijardi dola-
na po lo vini ~e tvo ro go di{ njeg protiv korupcije ra. (Agencije)
16.7.2010.
Svijet 33
3
Vlasti Japana naredile
evakuaciju oko 300.000 ljudi
CIA prebjeg FOTO AFP
platila pet
miliona $
VA [IN GTON - Ame ri ~ka
obavje{tajna agencija CIA plati-
la je pet miliona dolara iran-
skom nu kle ar nom nau ~ni ku
[ahramu Amiriju za informacije
o iranskom nuklearnom progra-
mu, pi{e u internet izdanju "Va-
{ington post".
Ameri~ki dnevnik je naveo da
je Amiri bio spreman na prebjeg,
ali se predomislio i zatra`io da se
vrati u Iran. Amiri je radio za
CIA vi{e od godinu dana i ispla-
}eno mu je pet miliona dolara iz
tajnog ameri~kog programa na-
mijenjenog za prebjeg nau~nici-
ma i drugima koji raspola`u
informacijama o iranskom nu-
klearnom programu. (Agencije)

Tajfuni i

Istok Azije
Bomba{ sa
Tajms skvera
priznao napad tropske
ili
DUBAI - Pakistanac Faisal [a- oluje zahvat
Filipine,
zad, optu`en za organizovanje
osuje}enog bomba{kog napada

Kinu, Tajvan
na njujor{kom Tajms skveru u

pod vodom
maju, priznao je to djelo.
To se vidi na ju~e objavljenom
prijete}em snimku, na~injenom
prije njegovog hap{enja, u kojem i Japan
priznaje planiranje tog napada. S
crnim turbanom i sa bradom, kao
avganistanski borci, [azad na
snimku koji traje 40 minuta ima i
automat kala{njikov. (Agencije)
{to oslabe kada dopru na kopno.
Najte`e poplave: Centralni dio Japanska novinska agencija
Poo{tren Kine priprema se za najte`e Kjodo javila je da su lokalne vlasti
zakon o preporu~ile da oko 300.000 ljudi na-
sve{teni~koj poplave od 1998. godine, kada pusti svoje domove, dok je Meteoro-
lo{ka slu`ba predvidjela dolazak
pedofiliji je vi{e hiljada ljudi poginulo sna`nih ki{nih padavina od drugog
VATIKAN - Vatikan je poo{- PEKING - Sna`ne ki{ne pa- vodi kao nestalo. vremenskog sistema sa zapada i isto-
trio zakon o sve{teni~koj pedofi- davine i vjetrovi zahvatili su isto- Taj fun je pre {ao u ka zemlje.
liji, saop{tio je ju~e vatikanski ~nu Aziju, zbog ~ega su vlasti tropsku oluju, ali filipinska Meteoro- Centralni dio Kine pri-
portparol Federiko Lombardi. morale da narede evakuaciju vi{e lo{ka slu`ba upozorava da }e ponovo prema se za najte`e poplave od 1998.
Radi se o uvo|enju ubrzane hiljada ljudi u Japanu, dok se Kina dobiti na intenzitetu dok se kre}e ka godine, kada je vi{e hiljada ljudi po-
procedure za rje{avanje najhi- suo~ava s najve}im poplavama u Ju`nom Kineskom moru i jugu Kine ginulo, a sada ki{a i dalje pada u gor-
tnijih slu~ajeva pedofilije, a do- toku posljednjih 12 godina. i Vijetnama. njem i srednjem toku rijeke Jangce.
pusti}e se i imenovanje laika na Na Filipinima vi{e miliona ku}a Tajfuni i tropske oluje u drugom "Mada }e rijeka Jangce tek dos-
crkvenim sudovima. Jedna od u Manili i njenoj okolini ponovo ima dijelu godine redovno zahvataju Fili- ti}i opasan nivo, sada je klju~ni mo-
va`nijih novina je i zastara zlo- elektri~nu energiju nakon {to je tajfun pine, Kinu, Tajvan i Japan, dobijaju}i menat. Ukoliko ki{a i dalje nastavi da
~ina koja je pove}ana za 10 go- "Konson" zahvatio prijestonicu ja~im na intenzitetu od toplih voda Pacifika pada u gonjem, srednjem i donjem
dina nakon 18. ro|endana `rtve intenzitetom nego {to je to predvidje- ili Ju`nog Kineskog mora prije nego toku rijeke Jangce - desi}e se poplave
i sada iznosi 20 godina. To zna~i la Meteorolo{ka slu`ba, pri ~emu su sli~ne onima 1998. godine", rekao je
poginule 23 osobe, a vi{e desetina se visoki kineski zvani~nik Vang \in-
da }e `rtva mo}i pokrenuti sud- Pusto{ gkvan.
ski postupak protiv sve{tenika
zlostavlja~a do svoje 38. godi- Tajfun "Konson" Prema njegovim rije-
ne. Novi zakon izjedna~ava zlo- opusto{io ~ima, nema mjesta optimizmu, jer }e
~in pedofilije sa seksualnim
Stotine `rtava tajfun "Konson" dodatno ote`ati ve}
iskori{tavanjem mentalno obo-
dijelove ozbiljnu situaciju.
Vtmkfe!lj!|oji!qb!eb!wj!ob-!pe!qp!•fu!lb!pwf!hp!ej!of-!ob!kv!hv!Lj!of!kf!qp!hj!ov!mp!plp!511!mkv!ej/!Pmv!kf!lp!kf!tv
ljelih. (Agencije) up!lpn!qsp!uf!lmf!hp!ej!of!{b!iwb!uj!mf!qsp!wjo!dj!kf!Kv!obo-!Tf!•v!bo!j!Iv!obo!peoj!kf!mf!tv!obk!nb!okf!52!mkve!tlj!aj!wpu filipinske Za vrijeme poplava 1998. godi-
ne u Kini je poginulo vi{e od 4.000
epl!tf!plp!51!wp!ej!lbp!oft!ub!mp/ prijestonice ljudi, dok je evakuisano oko 18 mili-
Manile ona. (Agencije)
Argentina
legalizovala
gej brakove
BUENOS AJRES - Argentina
je ju~e postala prva latinoameri-
Gradona~elnica ubila k}erku pa sebe
~ka dr`ava koja je legalizovala HJUS TON - Gra do na ~el - cije Stiv Tomas saop{tio je da su Vatreno oru`je
brakove istopolnih partnera po{to ni ca gra da Ko pel u okru gu ubistvo i samoubistvo po~injeni
je zakon usvojen u parlamentu. Da las, u sa ve znoj ame ri ~koj poluautomatskim pi{toljem, a da Policija u ku}i
Senat je u srijedu nave~e, poslije dr`a vi Te ksas, D`ejn Pi ters i na mjestu zlo~ina nisu otkriveni prona{la
15-~asovne rasprave, usvojio za- njena 19-godi{nja k}erka Ko- znaci borbe.
kon koji je u maju prihva}en u rin, prona|ene su mrtve. On je, ta ko |e, ka zao da je be`ivotna tijela,
donjem domu argentinskog parla- Po svemu sude}i, rije~ je o policija prona{la ~etiri poruke na sa smrtonosnim
menta. Tokom debate, ispred par- ubis tvu i sa mo ubis tvu ko je je mjes tu zlo ~i na - je dnu ko ja je
lamenta su demonstrirale po~inila gradona~elnica. zajedno sa klju~em ku}e bila u ranama na glavi
pristalice obje strane, izme|u ko- Po li ci ja je be `i vo tna ti je la ko ver ti za li je plje noj za ula zna
majke i k}erke, sa smrtonosnim vrata, i jo{ tri poruke u ku}i, ali nika Kopel Bob Mahalik izjavio
jih je bio kordon policajaca, preko
ranama na glavi zadobijenim va- da sadr`e samo uputstva za po- je da je znao da ne{to nije u redu
~ijih su glava letjela jaja i naran-
trenim oru`jem, prona{la u nji- rodi~ne poslove, kao {to je stara- kada se gradona~elnica, koja je
d`e. Novi zakon omogu}ava isto- obi~no dolazila na vrijeme, nije
polnim partnerima da usvoje ho voj ku }i u Ko pe lu, na Zlo~in se dogodio u
nje o psi ma, pi {e "Va {in gton
sjeverozapadu okruga Dalas. gradu Kopel, u Teksasu post". po ja vi la na sas tan ku grad skog
dijete. (Agencije) vije}a. (Agencije)
Zamjenik {efa gradske poli- FOTO NN Vr{ilac du`nosti gradona~el-
16.7.2010.
34
16.7.2010.
Zabava 35

16.7. Sre}an ro|endan


1941.

Uf!|lp!wbn!qp!mb!{j!{b!sv!lpn!eb!tf Qpe!vtmp!wpn!eb!ojt!uf!|wpsd-!ptkf!.
pcv{!eb!uf/!Tlmp!optu!lb!twb!}b!nb!j ~b!~f!uf!tf!gbo!ubt!uj!•op/!V!twf!nv
esb!nb!uj!•ojn!tj!uv!bdj!kb!nb!kf!fwj!. ~f!uf!wj!ekf!uj!mkf!q|v!tusb!ov-!cj!uj!tlmp!oj
efo!uob-!|up!pof!lp!kj!wbt!of!qp!. eb!vaj!wb!uf!v!tj!uoj!db!nb!j!eb!tf!nb!.
{ob!kv!np!af!eb!|p!lj!sb/!Qbs!uofs!kf!sb!wop!ev!|bo!kfs!tf!tb ltj!nbm!op!qp!twf!uj!uf!esv!hj!nb/!Blp!wbt!viwb!uj!cf!tqb!sj!.
upn!wb!|pn!ptp!cj!opn!tb!aj!wjp!j!of!tiwb!ub!wbt!p{cj!mkop/ db-!qp!•oj!uf!eb!sb!{nj|!mkb!uf!p!up!nf!eb!mj!qsf!ukf!sv!kf!uf!t
Qp!lv!|bk!uf!eb!tf!sf!mb!ltj!sb!uf!ob!tvo!dv!j!v!cmj!{j!oj!wp!ef/! sbt!ip!ej!nb/!

Mi{o Kova~ Of!lf!tuwb!sj!tv!lsjt!ubm!op!kb!tof/ Ofs!woj!tjt!ufn!kf!j{v!{f!uop!ob!qfu/


Mi{o Kova~, hrvatski pjeva~ zabavne dne jednog fazana". Pet puta je progla{a-
muzike, ro|en je 16. jula 1941. godine u van pjeva~em godine, a 1989. godine pro- Cp!mkf!tuf!tf!ptkf!~b!mj!lbe!ojt!uf Np!aeb!kf!up!kf!ebo!pe!sb!{mp!hb
Tribunju, kod [ibenika. gla {en je za oso bu go di ne u biv {oj {ob!mj!ob!•f!nv!tuf/!Np!hmj!tuf!nb!. {cph!lp!kfh!twf!sb!ej!uf!vavs!cb!op/
Hit kojim je trasirao sebi put kao jedan Jugoslaviji. lbs!eb!tf!ob!eb!uf!j!nb!|ub!uf/!Pwb!. Uj!nf!qp!lv!|b!wb!uf!eb!qp!uj!tof!uf
od najuspje{nijih pjeva~a zabavne muzike Nakon tragi~ne smrti sina Edija, Kova~ lp-!of!•f!hb!tf!usf!cb!pesf!~j-!of!lf!mkv!ef!usf!cb!tub!wj!uj!ob tub!okf!isp!oj!•oph!of!{b!ep!wpmk!tuwb/!Qp!lv!|bk!uf!eb!vwj!ej!uf
na prostorima biv{e Jugoslavije bila je "Vi- neko vrijeme nije nastupao, a ~ak je i po- qsb!wp!nkft!up/!Cpm!op!kf!twf!up!|up!eb!obt!qsf!ajw!mkb!wb!uf- twpk!ejp!pe!hp!wps!opt!uj-!{cph!•f!hb!wb!|b!fnp!uj!wob!wf!{b
{e se ne}e{ vratiti", pobjedni~ka pjesma sa ku{ao izvr{iti samoubistvo. bmj!j!lp!sj!top/!Qp!lv!|bk!uf!eb!j{!ep!hb!}b!kb!j{wv!•f!uf!mf!ldj!kv of!gvo!ldj!poj!|f/!
nekad popularnog sarajevskog festivala Nakon oporavka od pucnja u prsa, u {b!cv!ev!~optu/!
"Va{ {lager sezone" (1969), djelo tada mla- Splitu je odr`ao opro{tajni koncert pred
dog tekstopisca \or|a Novkovi}a. oko 50.000 ljudi. Uslijedila je serija opro-
Pjeva~ je sa daleko najvi{e prodatih plo- {tajnih koncerata. Ipak, to nije bio kraj Ko-
~a zabavne muzike u biv{oj SFRJ, a oku- va~eve karijere. Uslijedili su i novi albumi
{ao se i gluma~kim vodama glume}i sa "Budi ~ovjek dobre volje", "Ja sam kova~
Radetom [erbed`ijom u filmu "Poslijepo- svoje sre}e" i "Ne tra`im istinu".
Usf!ov!uop!{ob!uf!|ub!ip!~f!uf/!Jblp Pe!esv!hji!p•f!lv!kf!uf!of!np!hv!~f-
Na dana{nji dan tuf!qsf!wsumkj!wj!v!tub!wp!wj!nb-!up!of
np!sb!qp!qsb!wj!mv!eb!cv!ef!mp!|f/!Pe
qb!tv!sb!{p!•b!sf!okb!qsp!qsb!uob!nb!.
oj!gft!ub!dj!kb/!Tnb!usb!uf!eb!tuf!v!wf!.
Na dana{nji dan 1969. go- nom vremenu, Armstrong •ft!uf!qsp!nkf!of!nj|!mkf!okb!np!af!uf {j!jmj!qbs!uofs!tuwv!p|uf!~f!ob!tusb!ob-
dine, ameri~ki svemirski je postao prvi ~ovjek koji
brod "Apolo 11" lansiran je je zakora~io na Mjesec, a qsp!gj!uj!sb!uj-!cj!mp!eb!kf!qbs!uofs!tuwp- qb!qmb!oj!sb!uf!eb!tf!qp!wv!•f!uf!j{!jhsf/!Tubw!kf!qp!hsf!|bo/
iz Kejp Kanavarela u isto- ubrzo mu se pridru`io i csbl!jmj!qp!tbp!v!qj!ub!okv/!Tb!np!~b!wbn!j{v!{f!uop!qsj!kb/ Tb!wkf!uv!kf!tf!eb!j{!esaj!uf!ep!lsb!kb-!bmj!eb!esv!hpn!qsj!mj!.
rijsku misiju ka Mjesecu. Oldrin. Prva re~enica koju
Posadu svemirskog broda je Armstrong izgovorio na Np!hv!~b!kf!lp!aob!jo!gf!ldj!kb-!bmj!oj!|ub!oj!kf!bmbs!nbo!uop/! lpn!ep!csp!sb!{nj!tmj!uf!pe!lp!hb!|ub!usf!cb!p•f!lj!wb!uj/!
sa~injavali su Nil Ar- povr{ini Mjeseca glasila
mstrong, Edvin Oldrin i je: "Ovo je mali korak za
Majkl Kolins. Dana 21. jula ~ovjeka, ali veliki za ~o-
1969, u 2.56 po univerzal- vje~anstvo".

UJQ HSBN BSUJMKF.


EKFMBU. SJKTLP QPSB\UBK-
MVLTV[. HSBE!OB
OPTU WS\JUJ
OPH TKFWFSV [SOP WBMKFWP QSJSB\UBK
QSPEBKF QSJCBEB. )MBU/*
BVUPNP. JUBMJKF CSEP!LPE
MJKFLPWB OKF
CJMB CFPHSBEB

EJTLVTJKB-
Qsj!kb!uf!mkj-!b!j!pt!ub!mj-!wf~!tv!wbt J{sb!afo!kf!tnj!tbp!{b!mj!kf!qf!tuwb!sj-
QSFUSFT qsp!{sf!mj/!Tiwb!uj!mj!tv!eb!tuf!lp!sjt!. b!af!mkb!eb!v!okj!nb!vaj!wb!uf!kp|!kb!.
up!mkv!cj!wj!v!esv!af!okj!nb/!Oj!kf!ob •b/!Oj!| ub!tf!c j!of!vt!l sb!~ vk!u f/
PLSFQ. esv!hj!nb!eb!ep!op!tf!{b!lmkv!•lf!p Esv!af!okf!t!Mb!wp!wj!nb!j!Wb!hb!nb
MKFOKF wb!|fn!qp!ob!|b!okv/!Poj!usf!cb!eb!wbt!qsj!iwb!uf!jmj!of/!Up vuj!•f!v!qp!{j!uj!wopn!tnj!tmv!ob!wb!|f!sb!tqp!mp!af!okf/!Up!kf
|up!tuf!ub!lwj!.!wb|!kf!mj!•oj!qsp!cmfn/!Wkf!sp!wb!uop!tuf!ev!. cbs!mb!lp/!Qp!twf!uj!uf!jn!nb!ltj!nvn!qba!okf-!bmj!oj!Tusj!kfm!.
LPMJ_JOB
VMPWMKF. SVNVOJKB hp!cj!mj!obj!wob!asuwb!sb!{oji!pc!nb!ob-!qb!wbn!kf!ep!{mp!. df!of!{b!of!nb!svk!uf/!
OPH- DFM[JK hsej!mp/!
VMPW

KBLP!NBMP
TUBCMP

PQFSTLB SJNTLJ;
QKFWB_JDB 2111
UFCBMEJ 211!n3

2/!J!3/ Mb!wp!wj!gvo!ldj!poj!|v!qp!tjt!uf!nv Ojt!uf!v!upq!gps!nj/!Usf!cb!tf!j{!wkf!.


KBQBOTLJ WPLBM
TMJLBS- KF[FSP!OB upqmp.imb!eop/!Ob!np!nfo!uf!jn top!wsj!kf!nf!tusqkfuj!j!cj!uj!nb!okf
LFO[P OPWPN
[FMBOEV
twf!j{!hmf!eb!kf!eopt!ub!wop-!qsp!. of!v sp!u j!• bo/!Of!qsf!u kf!s vk!u f!tb
BNQFS
SJKFLB!V cmfn!hp!up!wp!eb!j!of!qpt!up!kj-!eb lpo!{v!nj!sb!okfn!isb!of-!qj!~b-!tf!.
GSBODVT/
KBHPEJOB EJP!UW )B/O* cj!ji!qp!upn!iwb!ub!mb!qb!oj!lb/!Lb!lp!qsf!wb!{j!~j!lsj!{ov!tj!uv!. ltb!j!pt!ub!mji!tuwb!sj-!kfs!oj!kf!qsb!wj
BQBSBUB EBOTLP
N/!JNF bdj!kv@!Tusf!qj!uf!j!qpt!ubw!mkb!uf!tf!cj!ij!qp!uf!uj!•lb!qj!ub!okb/ usf!ov!ubl/!Pcv{!ebk!uf!twp!kv!qsj!sp!.
UPOB Tb!wkf!uv!kf!tf!tnj!sf!optu-!kfs!ob!qp!lpo!pt!uwb!sv!kf!uf!of!|up ev/!Penb!sbk!uf!tf!v{!lokj!hv!jmj!gjmn/!
N/!JNF- PTLVEBO-
TSFUP OFEPWP.
p!•f!nv!tuf!ev!hp!nb!|ub!mj/!
MKBO

TNV_BS LBOUPO!V
OFOBWMB. \WBKDB.
AFO STLPK

SVNVOTLB
TUSBOJDB \BIJTUL/
)LSBU/* )OV/V*
MP[OJDB
Nop!hj!qsj!qb!eoj!dj!{ob!lb!jo!uf!sf!tv!. _ft!up!wbt!pcv!{j!nb!ptkf!~bk!jo!gf!.
NBOKJ VSP\FWBD kv!tf!{b!lokj!af!woptu!j!wf!~j!ov!tmp!. sj!ps!opt!uj-!qsb!~fo!of!tj!hvs!op|!~v-
NPSTLJ QSWJ
[BMKFW WPLBM cp!e oph!wsf!n f!o b!qsp!w p!e f!v{ qb!tf!qp!wmb!•j!uf!v!twpk!twj!kfu/![b!.
ep!csv!mj!uf!sb!uv!sv/!J{v!{f!uop!{esbw wmb!•j!uf!hmb!wv!v!qj!kf!tbl!qsf!qv!|ub!.
OPW_BOB jo!uf!mflu-!pcj!mkf!jef!kb!j!nop|!uwp kv!~j!tf!qb!tj!wop!aj!wp!uopk!tuj!ij!kj/!Qp!|up!tuf!Sj!cb-!qj!kf!tbl
OBLOBEB
)NO/* qmb!op!wb!eb!obt!wbn!tf!np!ub!qp!hmb!wj/!Qp!lv!|b!wb!uf!eb wbn!p•j!hmf!eop!of!qsj!kb/!Wj!|f!cj!wbn!pe!hp!wb!sb!mf!wp!ef!.
tf!pe!twf!hb!ejt!ubo!dj!sb!uf!j!eb!v!tb!np!~j!ob!}f!uf!pe!hp!. of!ev!cj!of-!jt!usb!aj!wb!okf!oft!wkf!toji!gf!op!nf!ob!j!qsp!nkf!.
RJE[ENJA IZ PRO[LOG BROJA, VODORAVNO: ZVIJEZDA, wps!ob!of!lb!qj!ub!okb/! ob!aj!wp!uoji!tub!wp!wb/!
ARGONAUT, KARLO, @R, UGAO, ENA, KOT, PAOK, ULITI, SC, OTETI,
ENISA, IJ, INSEKTI, OT, AIBA, SVEN, RTI, TOMAHAVK.
16.7.2010.
36 Oglasi
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je 14.7.2010. u 82. godini preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima i prijateljima da je 15.7.2010. nakon kra}e bolesti u 72. godini
preminula na{a draga

MITAR VESI] ZORA (ro|. Bara{in) VUKOTI]


1929 - 2010. dipl. ecc. u penziji

Sahrana }e se obaviti 16.7.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom groblju Tisovac, Javorani. Sahrana }e se obaviti 16.7.2010. godine u 15 ~asova na Gradskom groblju u Banjaluci.
O`alo{}eni: sinovi Milorad, Savo, Milenko, Momir i Nenad, k}erke Milosavka, Mira i Nada, sestra Cvijeta, snahe, O`alo{}eni: suprug Gojko, sin Milidrag, k}erka Irena, unu~ad Aleksandra, Nemanja i Lara te ostala rodbina
zetovi, unu~ad, praunu~ad i ostala rodbina i prijatelji. i prijatelji.
B^ B^

065/291-076. BK - Prodajem useljivu ku}u 7x9 m u prostor) u Biha}u, papiri 1/1, ili mije- - Prodajem u centru Trna spratnicu 4. sprat, centar, Ulica vojvode Mom~i-
Ku}e - Prodajem ku}u na 1.260 m2 ze- Mr~aevcima (Lakta{i), 2,5 dunuma ze- njam za ku}u ili stan u Banjaluci. Tele- sa dvije gara`e, centralno grijanje, na la. Telefon: 063/904-603. BK
mlje, predvi|ena zgrada 29x30 m, tri li- mlje. Telefon: 065/945-944. BK fon: 051/370-744, 065/581-980. BK placu 500 m2, 120.000 KM. Telefon: - Prodajem jednosobne stanove 49 i
PRODAJA ca. Telefon: 065/291-076. BK - Prodajem komplet imanje u Rije~a- - Prodajem ku}u 9x8 m u Banjaluci, 065/671-420. BK 48 m2, 1. sprat, novogradnja, lift, uselji-
- Prodajem ku}u u Sanskom Mostu, nima, uz novi autoput, 4,5 dunuma naselje Sitari, novogradnja i 800 m2 - Prodajem u Prije~anima useljivu vo, naselje @ute zgrade. Telefon:
- Prodajem dvije ku}e s poslo- uredna dokumentacija, blizu bolnice. zemlje, 1/1 (projekat i gra|evinska do- oku}nice (vo}njak). Telefon: ku}u 8,5x9,5 m (P+1+M) novogradnja, 065/511-121. BK
vnim prostorom 400 m2 na jednoj Telefon: 065/371-300, 051/303-903. BK zvola). Telefon: 065/837-722. BKM 0038598810158. BKM plac 500 m2 (voda, struja, septi~ka), - Prodajem ure|en useljiv dvosoban
parceli, licem okrenute prema gla- - Prodajem manju ku}u na po~etku - Prodajem ku}u i placeve, Pobrjelje, 70.000 KM. Telefon: 065/371-611. BK stan 61 m2, 3. sprat, lift, centar, naselje
- Prodajem novu ku}u 9,5x10 m, pr.
vnom putu, Put srpskih branilaca +pot., Petri}evac 2, na placu 550 m2, Pobr|a. Telefon: 065/837-722. BKM Sanski Most ili mijenjam za sli~no u - Prodajem ku}u (opremljen lokal, S. Matavulja. Telefon: 063/904-603. BK
95, Dervi{i, Banjaluka. Telefon: urbanisti~ka dozvola, 86.000 evra. Te- - Prodajem ku}u spratnicu i ~etiri du- Banjaluci. Telefon: 065/011-433. BK vo}njak i 100 dunuma zemlje) u Pet- - Prodajem dvosoban stan 49 m2,
065/467-412, 065/686-290. BK lefon: 065/182-675, 066/145-158. BK numa zemlje u Rami}ima. Telefon: - Prodajem ili izdajem namje{tenu kovcu kod Novog Grada. Telefon: prizemlje, naselje Obili}evo. Telefon:
065/837-722. BKM ku}u (poslovni prostor, dvije gara`e), 0049-(0)1621708-034. BK 063/904- 603. BK
- Prodajem ku}u u centru Banjaluke. - Prodajem polovinu nedovr{enog
dupleksa P+1+2+P, 220 m2 korisnog - Prodajem stariju prizemnicu u Ban- Bos. Petrovac. Telefon: 065/764-079. - Prodajem ku}u na podru~ju Banja- - Prodajem ure|en i useljiv trosoban
Telefon: 065/732-818. BK BK
prostora, 212 m2 placa, uredni papiri. jaluci, 700 m od centra. Telefon: luke. Telefon: 065/671-420. BK stan 89 m2, 4. sprat, lift, centar, naselje
- Prodajem namje{tenu ku}u sa ga- Telefon: 065/011-065. BK 065/698-012. BKM - Prodajem ku}u 11x9 m u Sanskom Pentagon. Telefon: 063/904-603. BK
ra`om u ^elincu, kod pumpe "Nafta- - Prodajem ku}u u Banjaluci. Tele-
- Prodajem ku}u povoljno. Telefon: Mostu (P+S+P) i 1.200 m2 zemlji{ta. fon: 065/516-927. BK
gas", ispred pilane, dokumenti 1/1, - Prodajem dvije ku}e (jedna nova - Prodajem trosoban stan 93 m2, 3.
065/631-613. BKM Telefon: 065/577-468. BK
36.000 KM. Telefon: 066/307-643. BK gradnja a druga za ru{enje) na placu - Prodajem pored glavnog puta u sprat, lift, centar, naselje Dolac. Tele-
1.100 m2. Telefon: 065/510-196. BK - Prodajem u Bud`aku ku}u 65 m2 + - Prodajem novu ku}u 210 m2, plac centru Trna novu ku}u 11x10 m, fon: 065/511-121. BK
- Prodajem ku}u P+1+Pk, sa oko 360 m2. Telefon: 065/520-623. BK
220 m2 stambenog prostora na 300 m2 - Prodajem ku}u i oku}nicu 800 m2 dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2, P+1+M. Poslovni prostor u prizemlju, - Prodajem ure|en i namje{ten ~e-
zemlji{ta, naselje Paprikovac. Telefon: u Du{anovu kod Nove Topole. Telefon: 160.000 KM. Telefon: 065/582-223. - Prodajem namje{tenu ku}u u Bu- centralno grijanje, plac 750 m 2, tvorosoban stan 71 m2, 3. sprat, naselje
065/585-908. BK BK. d`aku (tri sprata i restoran u prizemlju, 200.000 evra. Telefon: 065/516-927. BK Obili}evo. Telefon: 065/511-121. BK
063/904-603. BK
- Prodajem ku}u u Kuljanima sa dva dvije gara`e), 450.000 evra ili mije-
- Prodajem u Lakta{ima ure|enu na- - Prodajem ku}e u Bud`aku 150.000 njam za objekat u Beogradu. Telefon: - Prodajem ili mijenjam ku}u u - Prodajem useljiv trosoban stan 91
do 850.000 KM. Telefon: 065/549-687. lokala. Telefon 065/348-559 BK x 7 Biha}u 14x10 m, poslovni prostor, pa- m2, 1. sprat, novogradnja, naselje Kraji-
mje{tenu ku}u prizemnicu 12x10,5 m i 065/623-901, 051/380-571. BK
gara`u, na 650 m2 zemlji{ta, novogra- BK - Prodajem ku}u (dva stana, velike piri 1/1, za ku}u ili stan u Banjaluci. na. Telefon: 065/511-121. BK
kuhinje, centralno, gara`a, 1/1), 115.000 - Povoljno prodajem ku}u i vi{e pla- Telefon: 051/370-744, 065/581-980. BK
dnja, centralno grijanje, odmah uselji- - Prodajem ku}e u Bud`aku i Centru, ceva na atraktivnoj lokaciji u Glamo~a- - Prodajem stan 49 m2 u Novoj va-
va. Telefon: 065/511-121. BK 650.000 KM. Telefon: 065/549-687. BK evra. Telefon: 051/388-189. BK - Prodajem vikend ku}u oko 200 m2, ro{i, Banjaluka. Telefon: 065/510-918.
nima. Telefon: 065/541-558. BK
- Prodajem ku}u 11x15 m - Prodajem ku}u na sprat (dva stana - Prodajem novu ku}u 12x10 m s lo- uredni papiri, Vla{i}, Babanovac. Tele- BK
kalom, Erceg, Ribnik. Telefon: - Povoljno prodajem ku}u i vo}njak fon: 061/977-277. BKM
(Su+P+1+Pk), sa oko 500 m2 stambe- po 80 m2), dvori{te, gara`a, po~etak 12 km od Banjaluke (asfalt, struja, - Prodajem dvosoban stan 50 m2 u
nog prostora, novogradnja, nedovr{ena, Ulice Jovice Savinovi}a ili mijenjam za 065/775-762. BKM Novoj varo{i, Ravnogorska 25. Tele-
gradska voda, telefon), vlasni{tvo 1/1.
na 520 m2 zemlji{ta, kod {kole u [ar- manji stan. Telefon: 065/636-545. BK - Prodajem poslovno-stambenu ku- Telefon: 065/606-531. BK ZAMJENA fon: 065/510-918. BK
govcu. Telefon: 065/511-121. BK - Prodajem ku}u u Kuljanima (dva }u, plac 700 m2, kod petlje, prije OBI-ja.
- Prodajem ku}u u Ul. Novaka Piva- - Mijenjam ku}u u Kru{evcu za stan - Prodajem stan u Banjaluci. Tele-
- Prodajem ku}u 9x8 m i 540 m ze-
2 lokala). Telefon: 065/348-559. BK Telefon: 065/837-722. BKM ili ku}u u Banjaluci. Telefon: 065/663-
{evi}a i pet placeva po 500 m2. Telefon: fon: 062/988-504. BK
mlje u Kne`ici (struja, voda, telefon, - Prodajem dvije devastirane ku}e u - Prodajem ku}u na tri dunuma ze- 065/510-196, 051/429-608. BK 203. BK
1/1), ili mijenjam za odgovaraju}e u mlje u V. Bla{ku, uz put, kod diskoteke - Prodajem stan 78 m2 + podrum, 4.
Fo~i, Ulica Filipa Vi{nji}a. Telefon: - Prodajem ku}u spratnicu s pot- sprat, Ulica Milana Tepi}a. Telefon:
Hrvatskoj. Telefon: 051/307-088. BK 061/703- 280, 033/636-244. BK "Bambus". Telefon: 065/837-722. BKM
krovljem na placu 400 m2, kraj {kole u 065/894-672, 065/620-276. BK
- Prodajem sre|enu ku}u na sprat - Prodajem seosko imanje u Milo- - Prodajem seosko imanje, 33 dunu- Bud`aku, 300.000 KM. Telefon: Vikendice - Prodajem vi{e stanova u Zagrebu.
10x11 m s mansardom u Trnu, iza "Pe- {evcima - 30 dunuma oranice, pet ma zemlje, V. Bla{ko, na Visu, u vikend 065/682-591. BK
rutnine", na placu 500 m2. Telefon: zoni. Telefon: 065/837-722. BKM Telefon: 00385 915 831 351. BK
dunuma vo}njaka i 10 {ume, struja, vo- - Prodajem ku}u spratnicu s pot- - Prodajem vikendicu u Babi}ima,
065/779-394. BK da i put. Telefon: 065/837-722. BKM - Prodajem ku}u za ru{enje 9,5x11 krovljem, oko 220 m2 stambenog pros- ^elinac, hitno. Telefon: 065/907-788. - Prodajem u centru grada stan 39
- Prodajem ku}u na sprat u centru m Po+Pr+M (gra|evinska dozvola) na tora, na Paprikovcu, 250.000 KM. BK m2, 2. sprat, novogradnja, lift. Telefon:
- Prodajem saniranu ku}u 50 m 2
065/291-076. BK
grada. Telefon: 061/858-517. BK stambenog prostora, dvori{te 120 m2, placu 488 m2, 1/1, Ul. 1.300 kaplara br. Telefon: 065/682-591. BK - Prodajem vikendicu 100 m2 i ~etiri
42, 30.000 evra. Telefon: 065/837-722. dunuma vo}njaka u Drakuli}u. Telefon: - Prodajem stan 53 m2 u Sarajevu,
- Prodajem ku}u (dva odvojena sta- Ul. Gavrila Principa. Telefon: 065/636- - Prodajem ku}u 8x8 m i dva dunu-
BKM 065/837-722. BKM Grbavica. Telefon: 00381638161416.
na, dvori{na zgrada - ljetna kuhinja + 545. BK ma zemlje u Debeljacima. Telefon:
WC, dvori{te 1.000 m2 i gara`a. Tele- - Prodajem ku}u 14x10 m (poslovni 065/850-418. BK - Prodajem ure|enu vikendicu na BK
- Prodajem dvije sanirane ku}e, ga-
fon: 061/858-517. BK ra`a, ogra|eno, plac 3.500 m2, blizina Plivi, 800 m od izvora, poluotvoreni - Prodajem jednosoban stan 45 m2,
petlje, asfalt, struja, voda, useljiva, Ul. bazen, 18 apartmanskih le`aja, ro{tiljni- visoko prizemlje, u naselju Obili}evo.
- Prodajem ku}u (prizemlje i tri
Blagoja Parovi}a. Telefon: 065/636- ca, parking 120 m2, sre|eno, 1/1. Tele- Telefon: 051/437-934, 065/782-684. BK
sprata) na placu 400 m2, Lau{ , Kara-

PLA]ENE
545. BK fon: 065/837-722. BKM
|or|eva 399. Telefon: 0049747116927, - Prodajem trosoban stan u Zenici.
051/282-284. BK - Prodajem ku}e u Banjaluci od - Prodajem novu vikendicu 90 m2 u Telefon: 058/622-817, 065/757-436.
45.000 do 2.500.000 KM. Telefon: Brane{cima, ^elinac, na Gozni, placu BK
- Prodajem ku}u na sprat sa gara`a- male oglase i ~itulje mo`ete u Sarajevu predati:
065/549-687. BK 1.000 m2, ogra|eno kamenom ogra-
ma u centru grada, pogodna za kliniku, - Prodajem dvosoban stan 58 m2,
dom, 1/1. Telefon: 065/837-722. BKM
{kolu, vrti}... Telefon: 065/291-076. BK - Prodajem ku}e u Banjaluci i okoli- [UMARSKI stanica, Lukavica) Bulevar cara Du{ana ili mijenjam za
- Prodajem na Hisetama povoljno ni. Telefon: 065/355-359, 065/939-969. FAKULTET manji. Telefon: 065/636-545. BK
ku}u na sprat sa gra`om na placu 1.000 BK (Zagreba~ka 20/3) POGREBNO - Prodajem sre|en stan 56 m2 na
m . Telefon: 065/291-076. BK
2
- Prodajem ku}u, prate}e objekte i
DRU[TVO "SVETI Stanovi Mejdanu, 3. sprat, lift, Ulica Milo{a
INTERNACIONAL MARKO" Obili}a. Telefon: 065/636-545. BK
- Prodajem na Hisetama ku}u i 7.500 m2 zemlje (placevi) u Trnu ili mi-
jenjam za isto u okolini Zagreba. Tele-
PRESS (Ulica vojvode PRODAJA
2.000 m2 zemlje, po regulacionom pla- (autobuska Radomira Putnika) - Prodajem hitno sre|en stan, naselje
nu predvi|ena zgrada. Telefon: fon: 00385916009719. BKM - Prodajem jednosoban stan 40 m2, Sunca, Ul. Milo{a Obili}a. Telefon:

Po{aljite SMS
poruku na telefon: 065 758 000, 061 629 608 BESPLATNI MALI OGLASI
Va{ oglas }e se ~itati u cijeloj BiH
16.7.2010.
Oglasi 37
065/636-545. BK m2, podno`je Star~evice. Telefon: terasa, www.villaplava.com. Telefon:
065/355-359, 065/939-969. BK 036/885-555, 063/436-333. PK

NEZAVISNE SLU@BA
- Prodajem stan 65 m2 u Boriku,
"Titanik", hitno. Telefon: 065/636-545. - Prodajem dvoiposoban stan u ne-
BK selju Sunca i u podno`ju Star~evice.
Telefon: 065/355-359, 065/939-969. Gara`e

NOVINE
- Prodajem stan 105 m2, klimatizo-
BK

^ITULJA
van, halogeno osvjetljenje, ameri~ki
- Prodajem zidanu gara`u. Telefon:
plakar pet m, 1.900 KM/m2, Gunduli- - Prodajem jednosoban stan, 3.
065/291-076. BK
}eva ulica. Telefon: 065/636-545. BK sprat, Ulica Save Ljuboje, Star~evica.
Telefon: 065/355-359, 065/939-969. - Prodajem gara`u kod CJB Banja-
svojim
BESPLATNE
- Prodajem sre|en trosoban stan 79
BK luka Telefon: 065/549-687. BK
m2 u Novoj varo{i, gara`a, Masarikova ~itaocima
ulica, 1. sprat. Telefon: 065/636-545. - Prodajem nov jednosoban stan 43 ^itulje i male - Prodajem armirano-betonsku
BK m2 u Kozarskoj ulici, kod "Glasa daju ~vrstu gara`u iza apoteke "1. maj". Pa-
- Prodajem trosoban stan u Boriku,
dva lifta, hitno. Telefon: 065/636-545.
BK
Srpske", 1. sprat. Telefon: 065/355-
359, 065/939-969. BK
- Prodajem u Jevrejskoj jednosobne,
mogu}nost
objave ^ITULJE oglase mo`ete
predati svaki dan
od 8 do 18 ~asova
piri ~isti. Telefon: 065/837-722. BKM
- Izdajem gara`u na Grbavici, Za-
greba~ka ulica, kod [umarskog fakul-
dvosobne stanove i garsonjere i izgra- teta. Telefon: 061/867-579. BK
- Prodajem dvije barake 52 i 58 m2 u
dnji, useljenje u oktobru 2010. Telefon: u kojoj se objavljuje smrt Kralja Petra I
Bud`aku. Telefon: 065/549-687. BK
065/355-359, 065/939-969. BK najbli`ih dimenzije 120x85 mm) Kara|or|evi}a
- Prodajem dva namje{tena stana 71
i 46 m2, Obili}evo. Telefon: 065/549-
- Prodajem manji jednosoban stan (Zanatski centar Poslovni prostori
687. BK
37 m2, 2. sprat, naju`i centar, kod Sve druge objave i formati Hani{te)
"Adri je". Te le fon: 065/355-359, PRODAJA
- Prodajem stanove 86 i 91 m2, 3. 065/939-969. BK se napla}uju po cjenovniku. 051 223 210
sprat, na Star~evici i 94 m2, 4. sprat u - Prodajem poslovni prostor 68 m2,
- Prodajem nov manji dvosoban prizemlje, novogradnja, upotrebna do-
"Pentagonu". Telefon 065/549-687. BK stan 45 m2 na Lau{u, 2. sprat, povo-
55.000 KM. Hitno. Telefon: 065/562- KUPOVINA 065/629-100. BK zvola, useljivo, naselje Obili}evo. Tele-
- Prodajem stan 46 m2, 2. sprat, Mej- ljno. Telefon: 065/355-359, 065/939-
426. BKM fon: 063/904-603. BK
dan, povoljno. Telefon: 065/549-687. 969. BK - Kupujem stan u Banjaluci do - Izdajem namje{ten dvosoban stan
BK - Prodajem dvosobne stanove 49 i 65.000 KM. Telefon: 065/920-434. 60 m2 na 3. spratu, Jevrejska ulica 16, - Prodajem poslovni prostor 80 m2,
- Prodajem sre|en dvosoban stan u
51 m2, kod olimpijskog bazena, povo- kod Boske. Telefon: 065/837-722. BKM prizemlje, novogradnja, upotrebna do-
- Prodajem stan 45 m2 u Banjaluci, Boriku, Ul. majke Kne`opoljke. Tele- BK
ljno. Telefon: 065/562-426. BKM zvola, useljivo, naselje Centar. Telefon:
naselje Lazarevo, kod O[ "Borisav fon: 065/355-359, 065/939-969. BK - Kupujem stan oko 50 m2 u Ba- - Izdajem namje{ten trosoban stan 065/511-121. BK
Stankovi}", nova gradnja, 2. sprat, - Prodajem sre|enu baraku u Bu- - Prodajem ~etiri trosobna dvoeta- njaluci, prednost Star~evica. Zvati po- 80 m2, prizemlje, kod Gimnazije. Mo`e
1.750 KM, uklju~en PDV. Telefon: d`aku (centralno grijanje + gara`a) i `na stana po 100 m2, Ulica Stepe Ste- slije 16 ~asova. Telefon: 065/529-401, i studentima. Telefon: 065/837-722. - Prodajem poslovni prostor 150 m2,
+387 65 896 422. BK dodani objekat. Telefon 065/355-359, pa no vi }a, 1.650 KM/m 2 , hi tno. 065/495-251. BK BKM prizemlje, kancelarije, skladi{te, upo-
065/939-969. BK Telefon: 065/562-426. BKM trebna dozvola, useljivo, naselje Obili-
- Prodajem stanove 52, 58 i 64 m2 - Kupujem manji stan u Banjaluci, - Izdajem potpuno namje{ten stan }evo. Telefon: 065/511-121. BK
(baraka), Bud`ak. Telefon: 065/549- - Prodajem stan 56 m2 u Boriku, 1. - Prodajem petosoban stan 127 m2, bli`e centru. Telefon: 063/956-300. 40 m2, lamele, Ul. majke Jugovi}a,
687. BK sprat, uredni papiri. Telefon: 065/011- u Marlesovim zgradama, hitno. Tele- BK Banjaluka. Telefon: 065/079-083. BKM - Prodajem poslovni prostor, 30 m2,
065. BK fon: 065/562-426. BKM u naselju Lorka i drugi 80 m2 u Rosu-
- Prodajem stan 86 m2, 1. sprat, Ul. - Kupujem garsonjeru ili jednoso- - Izdajem prazan ili namje{ten stan ljama. Telefon: 065/371-611. BK
Nikole Pa{i}a, povoljno. Telefon: - Prodajem stan 21 m2 u centru ili - Prodajem dvosoban stan 50 m2 ban stan u ^elincu. Telefon: 065/183- od 30 i drugi 70 m2 u Jevrejskoj ulici,
065/549-687. BK mijenjam za ve}i u Banjaluci. Tele- kod "Krajinalijeka", novogradnja, po- 388. BK na }o{ku "Boske". Telefon: 065/837- - Prodajem kafi} u Rosuljama u
fon: 065/011-433. BK voljno. Telefon: 065/562-426. BKM 722. BKM stambenoj zgradi. Telefon: 066/165-
- Prodajem ve}i ~etvorosoban stan u
323. BK
centru Banjaluke, zvati od 12 do 17 ~a- - Prodajem troiposoban stan 91 m2, - Prodajem useljiv trosoban stan POTRA@NJA - Izdajem dvosoban stan na Lau{u.
sova. Telefon: 065/520-038. BK 2. sprat, dvori{te 110 m2, podrum 14 60 m2 na Lau{u, 1.550 KM/m2. Tele- Telefon: 051/280-032. BK - Prodajem dva kafi}a 60 i 164 m2 u
m2, {upa 15 m2 i gara`a, u`a zona, fon: 065/562-426. BKM - Porodici potreban namje{ten stan centru grada. Telefon: 065/513-631. BK
- Prodajem saniran dvosoban stan u Rosuljama do 250 KM + re`ije. Te- - Izdajem stan u ^esmi. Telefon:
61 m2, 2. sprat, Krfska ulica, hitno, kraj ho te la "Da mjan". Te le fon: - Prodajem trosoban stan 63 m2, 066/307-474. BK - Prodajem poslovni objekat biv{e
065/837-722. BKM lefon: 065/363-252. BKM
mogu} dogovor. Telefon: 065/636-545. novogradnja, u apartmanima, kod fabrike samoljepljivih traka "Fast" u
- Izdajem nov dvosoban namje{ten Kotor Varo{u. Povr{ina objekta 3.276
BK - Prodajem jednosoban stan 35 m2, restorana "Marko Polo", povoljno. stan, sa gara`nim mjestom, kod dvo-
Telefon: 065/562-426. BKM m2 i zemlji{ta 7.261 m2. Telefon:
- Prodajem dvosoban stan 66 m2, 4. sprat, Borik, Ul. majke Kne`opo- IZDAVANJE rane "Obili}evo". Ugra|en kalorimetar. 065/896-422. BK
2. sprat, kod {kole u Novoj varo{i. Te- ljke. Telefon: 065/837-722. BKM - Prodajem dvosoban stan 52 m2, Telefon: 065/492-516. BK
- Izdajem namje{ten jednosoban - Prodajem poslovne prostore 68, 72
lefon: 051/303-038, 051/307-514. BK - Prodajem jednoiposoban stan 45 novogradnja, kod Poreske uprave, stan u naselju ^esma, zvati u popo- - Izdajem namje{ten dvosoban stan i 82 m2. Telefon: 065/549-687. BK
- Prodajem useljiv troiposoban stan m2, 2. sprat, novogradnja, Ul. Milana povoljno. Telefon: 065/562-426. BKM dnevnim ~asovima. Telefon: 051/359- u Ulici kraji{kih brigada br. 73, na
94 m2, gra|en 1986. godine, 6. sprat, Radmana. Telefon: 065/837-722. BKM - Prodajem trosoban stan 82 m2 060. BK tranzitu. Telefon: 051/211-302. BK - Prodajem poslovni objekat 3.276
1.000 evra/m2, Obili}evo, ili mije- - Prodajem dva nova stana 30 i 70 kod Alternativne televizije, povoljno. m2 i 10.000 m2 zemlji{ta, Kotor Varo{.
- Izdajem namje{ten jednosoban Telefon: 065/896-422. BK
njam za manji. Telefon: 051/460-840. m2, mogu kao cjelina, naju`i centar, u Telefon: 065/562-426. BKM stan kod rebrova~ke crkve, centralno
BK nultoj zoni, uz "Bosku". Telefon: - Prodajem nov stan 52 m2 u man- grijanje. Telefon: 066/140-654. BK - Prodajem kafi} 60 m2 u Gospod-
- Prodajem dvosoban stan 60 m2 u 065/837-722. BKM sardi, Ulica Pete kozarske brigade.
Sobe skoj ulici, iza RK "Kastel", 1/1. Tele-
- Izdajem stan, garsonjere i sobe, fon: 065/837-722. BKM
Mejdanu, 3. sprat, lift, Ul. B. Jugovi- - Prodajem dvosoban stan i gara`u, Telefon: 065/876-743, 065/880-180. namje{teno i sve odvojeno, grijanje, - Izdajem djevojkama dvokrevetnu
}a. Telefon: 065/355-359, 065/939- Obili}evo. Telefon: 066/485-496. BK
jedno dajem `enskoj osobi za pomo} - Prodajem lokal 80 m2, prizemlje,
sobu (centralno grijanje) blizu Pravnog
969. BK BKM u ku }i. Te le fon: 065/636-195, predvi|ena prodavnica, Ul. \ede Ke-
- Prodajem useljiv trosoban stan fakulteta. Telefon: 065/821-399,
- Prodajem dvosoban stan u Mejda- - Prodajem opremljen trosoban 91 m2, 1. sprat, novogradnja, naselje 051/212-691. BK 066/817-939. BK cmanovi}a 1a, novogradnja, useljivo,
nu, Ul. carice Milice, 3. sprat. Telefon: stan 76 m2, novogradnja, dva kupatila, Krajina. Telefon: 065/511-121. BK 2.100 KM/m2 s PDV-om. Telefon:
- Izdajem dva stana 80 i 100 m2 u 065/837-722. BKM
065/355-359, 065/939-969. BK tri sobe plus kuhinja, odmah useljiv. centru Banjaluke. Telefon: 065/549-
- Prodajem dvosoban stan 71 m2 u
- Prodajem dvosoban stan u centru, Telefon: 065/562-426. BKM naselju Sunce. Telefon: 065/324-914. 687. BK - Prodajem lokal 26 m2, prizemlje,
kod Gimnazije. Telefon: 065/355-359, - Prodajem dvosoban stan 64 m2 BK
Apartmani Jevrejska ulica, u zgradi "Kaldera So-
- Izdajem dvosoban stan prilago|en ki}". Telefon: 065/837-722. BKM
065/939-969. BK kod restorana "Ognji{te", 110.000 za studente, Tre}i prigradski put, lamela
- Prodajem demonta`ni stambeni - NEUM, povoljno izdajem apar-
- Prodajem manji stan 36 m2, po- KM, hitno. Telefon: 065/562-426. kontejner 2,5x5,5 m u Banjaluci, III, kod Ekonomskog fakulteta, Banja- - Prodajem nov uknji`en lokal 42
tmane uz more. Telefon: 036/884-169,
BKM m2, prizemlje, kod Privrednog suda. Te-
dno`je Star~evice, 2. sprat. Telefon: 1.500 KM. Telefon: 065/978-541. BK luka. Telefon: 065/514-293. BK 063/327-098. BK
065/355-359, 065/939-969. BK - Prodajem useljiv jednosoban stan lefon: 065/837-722. BKM
- Prodajem stan 60 m2 (baraka) u - Izdajem komplet namje{ten stan u - NEUM, apartmani blizu pla`e
- Prodajem sre|en trosoban stan 86 35 m 2 , no vo gra dnja, Star ~e vi ca, Lazarevu. Telefon: 065/834-227. BKM blizini PMF-a, Nova varo{. Telefon: - Prodajem lokal 26 m2, prizemlje,
hotela "Zenit", TV, klima, gara`a,

NEZAVISNE NOVINE KUPON ZA MALE OGLASE


- MALI OGLASI BANJALUKA: Kupon za BANJALUKA: "Glasov" kiosk broj 39
- "Glasov" kiosk broj 39 besplatne kod hotela "Palas"
- LI^NE PORUKE kod hotela "Palas"
male Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
- Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
- IN MEMORIAM Petra I Kara|or|evi}a oglase
Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
- ^ITULJE (Zanatski centar Hani{te) po{aljite
po{tom ili
- MARKETIN[KE dostavite SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
PORUKE SARAJEVO:
- [umarski fakultet
li~no na
- KONKURSI (Zagreba~ka 20/3) adresu: TEKST OGLASA:
- Internacional press
I OGLASI (autobuska stanica, Lukavica)
DO 15
Tel: 051 331 864, 033 653 953 RIJE^I
16.7.2010.
38 Oglasi
Ul. svetog Save, iza Hypo banke. Tele- cija, grijanje, telefon, parking, povo- zvoljena gradnja poslovnog objekta, - Prodajem plac pet dunuma u Kla- "]ambele" 30.000 m2 zemlje, 100 g. p. '92, registrovan. Telefon: 065/941-
fon: 065/837-722. BKM ljno. Telefon: 065/805-371. BK naselje Lazarevo, kod "Petrolove" {nicama, blizu autoputa, gradska voda. evra/m2. Telefon: 065/371-611. BK 970. BK
- Izdajem poslovni prostor za sve benz. pumpe. Telefon: 065/511-121. BK Telefon: 065/471-036. BKM - Prodajem dva placa po 600 m2 po- - Prodajem reno lagunu 1.9 karavan,
ZAMJENA namjene, Ul. cara Lazara, Obili}evo. - Prodajem parcele od 700 do 1.000 - Prodajem tri placa 400, 1.000 i 850 red Vrbasa u Karanovcu. Telefon: g. p. 2003, bijela boja, neocarinjen,
Telefon: 051/464-158, 065/911-611. BK m2 za gradnju u naselju Prije~ani, uz m2, 1/1, kod kasarne u Zalu`anima. Te- 065/516-927. BK 6.500 evra. Telefon: 065/579-306. BK
- Mijenjam u Bugojnu dva novoiz- potok, Brusina. Telefon: 065/511-121. lefon: 065/543-499. BKM
- Izdajem poslovni prostor 100 + - Prodajem povoljno placeve u De- - Prodajem reno 11 benzin 1.7, g. p.
gra|ena poslovna prostora ukupne po- BK
100 m2 (mo`e i odvojeno), vi{enamjen- - Prodajem dva dunuma zemlje u beljacima. Telefon: 066/358-920. BK '87, 980 evra. Telefon: 066/449-784. BK
vr{ine 48 m2 za poslovni prostor ili stan
u Banjaluci. Telefon: 065/009-207. ski, Bra}e Podgornika 47. Telefon: - Prodajem plac, super lokacija, vo- Banjaluci, Rosulje, kod crvenih zgrada. - Prodajem u Motikama kod {kole - Prodajem kombi VW T5 furgon,
BKM
065/217-909. BK da + struja, 1/1, uredni papiri, ^esma. Telefon: 065/850-409. BK 1.650 m2 zemlje (dva placa), pored pu- 2003. godi{te, pre{ao 114.000 km, 63
- Izdajem nov vi{enamjenski poslo- Telefon: 065/317-840. BK - Prodajem 4.800 m zemlje u
2 ta, cijena 30.000 KM. Telefon: kW, nosivost 1.200 kg, oprema serijska,
vni prostor (upotrebna dozvola i cen- - Prodajem plac 623 m2 uz Vrbas, ^esmi, Ulica I kraji{kog proleterskog 065/671-420. BK 25.000 KM. Telefon: 065/896-422. BK
IZDAVANJE tralno grijanje), povoljno, na du`i Karanovac. Telefon: 065/978-775. BK bataljona. Telefon: 004541110982. BK - Prodajem dva placa po 600 m2 u - Prodajem opel kadet 1.3 benzin, g.
period, Petri}evac, Majevi~ka 20e, Ba- - Prodajem devet placeva (17 dunu- - Prodajem plac u Ul. bra}e Kukrika Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa. Tele- p. '87, registrovan do februara 2011. Te-
- Izdajem reprezentativni kan- njaluka. Telefon: 065/784-849. BK ma) i dvije ku}e (jedna za ru{enje na br. 23 i u Ul. Koste Jari}a br. 22, infras- fon: 065/516-927. BK lefon: 065/561-138. BK
celarijski prostor 600 m2 u centru - Povoljno izdajem poslovni prostor 1.100 m2 i jedna nova izgradnja na 680 truktura, dozvoljena gradnja ku}e 9x11
grada, fizi~ko obezbje|enje, vi- - Prodajem placeve u Banjaluci. Te- - Prodajem kombi mercedes teretni
47 m2, grijanje, parking, Ul. Mirka Ko- m2 zemlje), Ul. Novaka Piva{evi}a, m Po+P+S+M. Papiri uredni. Telefon: lefon: 066/165-323. BK dizel, 87'. g. p. Telefon: 066/614-873.
deo-nadzor, higijeni~arska slu`ba i va~evi}a 26. Telefon: 051/463-266, Banjaluka, 2,5 km od glavne po{te. Te- 065/837-722. BKM
kantina. Telefon: 051/231-077, 065/478-100. BK lefon: 065/510-196, 051/420-190. PK - Prodajem dva placa na Kr~marica- BK
zvati do 16 ~asova. PK - Prodajem u Dervi{ima zemlju za ma, Banjaluka. Telefon: 065/623-554. - Prodajem kombi reno master 2004.
- Izdajem vi{enamjenski poslovni - Prodajem placeve za hale i stam- poslovnu gradnju hala, uz stari gradi{ki BK god. proizvodnje, fabri~ki
- Izdajem poslovni prostor 55 m2, prostor 46 m2, centralno grijanje, klima, beno-poslovne objekte. Telefon: put. Telefon: 065/698-012. BKM termoking, hladnja~a, izolovan tovarni
065/549-687. BK - Prodajem 60 dunuma zemlje i {u-
blizu zgrade Vlade. Telefon: 065/951- parking, Nova varo{. Telefon: 065/621- - Prodajem plac 905 m2 u Sumbu- prostor, pre{ao 223.000
me u komadu na Kr~maricama, Banja-
008. BK 248. BKM - Povoljno prodajem placeve na po- lovcu, 200 m od skretanja za Hre{u, luka. Telefon: 065/623-554. BK km, zapremina motora 2.463 cm3, sna-
- Izdajem poslovni prostor 82 m2 (tri - Izdajem na du`i period kancelariju ~etku [argovca, struja, voda, 1/1. Tele- voda, urbanisti~ka saglasnost ili mije- ga motora 84 kW. Dopu{tena nosivost
- Prodajem tri dunuma zemlje iznad
prostorije, hodnik, kupatilo, dva 26 m2 u Aleji svetog Save, iza Hypo fon: 0049/73-17-23-614. BK njam za plac u KS. Telefon: 061/827- 1.551 kg. Telefon: 065/896-422. BK
Desne Novoselije u Ul. Stojke Vranje-
zatvorena balkona) u centru Banjaluke, banke, u prizemlju. Telefon: 065/837- - Prodajem plac 1.400 m2 u Kara- 715. BK - Prodajem golf 5 1.9 TDI 77 kW,
{a 3 (struja, telefon, asfalt, papiri u re-
1. sprat, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 722. BKM novcu, pored potoka, ravan teren, voda, - Prodajem 22 dunuma zemlje u Bo- du). Telefon: 051/427-393. BK 2004. godi{te, petora vrata, pre{ao
66. Telefon: 065/775-098. BK - Izdajem 110-210 m2 kancelarij- struja, asfalt, mo`e auto uz doplatu. Te- ~cu. Telefon: 065/475-457. BK 139.000 km, veliki servis ura|en, iz
- Izdajem dva lokala 100 i 24 m2 u skog poslovnog prostora, Banjaluka,uz lefon: 065/365-144. BK - Povoljno prodajem dunum zemlje Njema~ke, plava akvarel boja, kao nov.
u`em centru grada. Telefon: 065/390- glavnu ulicu, kod zgrade Vlade, ogra- - Prodajem placeve u Ul. Blagoja kod {kole u Glamo~anima, vlasni{tvo Telefon: 065/981-938. BKM
|en parking, klima, centralno grijanje,
Automobili
929. BK Parovi}a, dozvoljena gradnja, vlasni{- 1/1. Telefon: 065/606-531. BK - Prodajem uno 1.3, 48 kW, '86. g. p.
alarm, registrovan, upotrebna dozvola. tvo 1/1. Telefon: 065/279-619. BK Telefon: 051/225-240, 065/537-290. BK
- Izdajem poslovni prostor 100 m2 u Telefon: 065/666-435. BKM - Prodajem tri dunuma zemlje u La- PRODAJA
Ulici Skendera Kulenovi}a. Telefon: - Prodajem plac na moru Milna, kta{ima. Telefon: 065/842-942. BK - Prodajem reno 19 benzin 1.4, '91.
051/465-078. BK - Izdajem opremljen lokal 110 m2 za Bra~, cijena povoljna, papiri uredni, - Prodajem opel korsu 1.0, 2000. g. godi{te, bijela boja. Telefon: 065/514-
prodavnicu prehrambene robe uz regi- - Prodajem 50 hektara vi{enamjen- p., reg. do 15.5.2011. Telefon: 065/713-
- Izdajem kancelariju 20 m2, 1. sprat, put, voda, struja. 051/482-249, skog zemlji{ta u Slatini. Telefon: 528. BK
onalni put, vlastiti parking. Telefon: 066/286-594. BK 625. BK
u poslovnom centru Hani{te. Telefon: 065/481-600. BK - Prodajem mercedes S 500 long,
065/511-121. BK 065/837-722. BKM
- Prodajem placeve uz autoput, kod - Prodajem vi{e ve}ih i manjih pla- '99. godi{te, crna boja, sva oprema, pre-
- Izdajem u zakup poslovni prostor u prijedorske petlje, za hale i stambene - Prodajem pe`o 307 XS, limu- {ao 240.000 km, registrovan godinu,
- Izdajem ekstra ure|en, namje{ten ceva u Trnu, papiri uredni 1/1. Telefon: zina, 2.0, 2006. godina proizvo-
poslovni prostor (kancelarija, ordinaci- Ulici Jovana Ra{kovi}a 7 ("Tamariso- objekte. Telefon: 065/549-687. BK mogu}e zamjena za manji auto. Tele-
065/322-144. BK dnje, 103 kW, sva oprema, 15.000
ja...) 60 m2 u prizemlju, naju`i centar. va" zgrada). Prednost pravna lica (ban- - Prodajem gra|evinski plac sa UT fon: 065/981-938. BKM
ke, PTT). Telefon: 065/744-263, - Povoljno prodajem pet dunuma {u- KM. Telefon: 051/231-077, do 16
Telefon: 063/904-603. BK uslovima za stambeno-poslovnu zgra- ~asova. BK
Banjaluka. BK me u Jablanu. Telefon: 051/355-337,
- Izdajem ure|en prodajni poslovni du kod novog "Incelovog" mosta. Tele- 065/981-129. BK
prostor 100 m2, upotrebna dozvola, na- - Izdajem tri poslovna lokala u cen- fon: 065/528-555. BK Auto-dijelovi
- Prodajem 4.500 m2 zemlje i 4.665 - Prodajem VW kombi transporter
selje Centar. Telefon: 065/511-121. BK tru grada. Telefon: 065/390-929. BK - Prodajem tri dunuma zemlje u Pri- dizel, Banjaluka. Telefon: 051/318-487,
m2 {ume kod aerodroma u Mahovljani- - Prodajem mercedes 190 dizel u di-
- Izdajem poslovni prostor 100 m2, - Izdajem poslovni prostor 30 m2 u jakovcima, iza "Elektroprenosa", sve ma, 3.500 KM/dunum. Telefon: 065/485-805. BK
Jevreskoj i 40 m2 u Ul. Stepe Stepano- 1/1. Telefon: 051/303-978. BK jelovima. Telefon: 065/218-600. BK
200 m od centra ^elinca. Telefon: 051/282-644, 00381112272103. BK - Prodajem kombi transporter dizel.
065/750-002, +39329-352-34-73. BK vi}a. Telefon: 066/398-707. BK - Prodajem plac kod igrali{ta u Dra- Telefon: 065/621-966. BK - Prodajem pe`o 405, benzinac, stra-
- Prodajem plac 1.200 m2 (voda, nac, u dijelovima. Telefon: 065/218-
- Izdajem kancelarijski prostor 100 - Izdajem objekat za skladi{tenje i go~aju. Telefon: 065/462-366. BK struja, objekat 5x8 m, betonska plo~a - Prodajem opel astru karavan 1.4 600. BK
m2 u {irem centru Banjaluke. Telefon: gara`iranje u Lazarevu, povoljno. Tele- - Prodajem gra|evinski plac 2.804 10x20 m, pola placa iskopano, nasuto, benzin, g. p. '94, registrovan. Telefon:
065/696-149. BK fon: 051/370-751. BK m2 u Docu, predvi|en hotel po regula- uvaljano, 70 m od glavnog puta), Ko- 065/516-809. BK
- Izdajem poslovni prostor u centru cionom planu. Telefon: 065/837-722. batovci, Lakta{i. Telefon: 065/740-381.
- Prodajem ford eskort 1.3 benzin, Turizam
BKM BK
Banjaluke, vi{e parking mjesta. Tele- registrovan, g. p. '88. Telefon: 065/516-
fon: 065/514-410, 051/217-916, Placevi - Prodajem u Mahovljanima dvije - Prodajem 4.700 m2 zemlje i ku}u 809. BK - Turisti~ka agencija "Hilandar" or-
051/218-011. BK parcele osam i 12 dunuma, pogodno za 10,50x9,50 m (izlivena druga plo~a),
- Prodajem reno 19 benzin-plin 1.7, ganizuje pokloni~ko putovanje u Os-
- Izdajem povoljno poslovni prostor gradnju. Telefon: 037/687-347. BK povoljno, Maglajani. Telefon: 065/964-
PRODAJA 377. BK
MP3, nove gume, oprema, 3.850 KM. trog 23.7.2010. sa trodnevnim
18 m2 u tr`nom centru u Boriku, pored - Prodajem 14.000 m2 gra|evinskog Telefon: 085/842-923. BK boravkom u Budvi. Telefon: 051/465-
supermarketa. Telefon: 065/450-530. - Prodajem dva placa u ^esmi, kod zemlji{ta u Banjaluci, mo`e se parceli- - Prodajem dva dunuma zemlje u 210, 065/644-500. BKM
auto-praonice "Dado". Telefon: - Prodajem opel korsu 1.7 dizel, g. p.
BK sati. Telefon: 065/954-009. BK Lu`anima, Prnjavor. Telefon: 051/351-
065/931-125. BK 2000. Telefon: 065/430-796. BK
- Izdajem kancelarijski prostor 33 - Prodajem 1.986 m2 {ume na 684, 065/977-779. BK
m2, u sklopu prodajnog centra "Cen- - Prodajem pet dunuma zemlje u - Prodajem reno modus star tri godi-
Kr~maricama i 2.779 m2 u Gornjim - Prodajem ~etiri dunuma zemlje (u Li~ni kontakt
trum" Lakta{i. Kompletna mre`na in- ^esmi, uz Duboki potok. Telefon: ne. Telefon: 065/572-572. BK
Prije~anima, povoljno. Telefon: komadu ili placevima) u Peto{evcima,
frastruktura. Telefon: 065/896-422. BK 051/318-487, 065/485-805. BK 051/212-981, 065/333-966. BK kod Oroza. Telefon: 065/363-203, - Prodajem audi "jaje" 18E, 81 kW, - Prirodna plavu{a, nje`ne gra|e `e-
- Izdajem opremljen kozmeti~ki sa- - Prodajem vi{e placeva u ^esmi. 051/533-941. BK '90. g. p., ABS, servo, centralna, el. po- ljela bi da joj se javi duhovit, potentan
- Prodajem plac 650 m2 kraj Vrbasa
lon 35 m2, pogodan i za frizerski, centar Telefon: 066/184-131. BK diza~i. Telefon: 065/785-860. BK mu{karac za ugodne trenutke. Telefon:
i devastiran objekat, 35.000 KM. Tele- - Prodajem sedam dunuma vo}njaka
grada. Telefon: 065/668-366. BK - Povoljno prodajem placeve u De- fon: 066/264-138. BK u Ulici bra}e Mileti}a, iznad Desne - Prodajem dehatu {erada, '86. g. p. 065/450-038, 065/896-776. BK
- Izdajem kancelarijski prostor 64 beljacima. Telefon: 065/227-475. BK Novoselije. Telefon: 051/427-393. BK Telefon: 065/988-231. BK - Anabela, plavu{a s kojom }e{ u`i-
- Prodajem placeve kod {kole u
m2, prizemlje, u`i centar, odli~na loka- - Prodajem 4.300 m2 zemlji{ta, do- Trnu. Telefon: 00385916009719. BKM - Prodajem pored autoputa, kod - Prodajem sitroen BX benzinac 1.6, vati do vrhunca strasti. Telefon:
16.7.2010.
Oglasi 39
065/450-038, 065/896-776. BK 065/573-349. BKM hrast) s prevozom do va{eg dvori{ta, preklapanje na pola, 260 KM. Telefon: - Prodajem gliser s prikolicom i mo- lefon: 066/797-440. BKM
- Vodoinstalater nudi usluge, garan- mo`e i `iralna uplata. Telefon: 065/894- 065/794-455. BKM torom. Telefon: 065/927-086. BK - Prodajem zamrziva~ obodin 410
ciju. Telefon: 051/211-763, 065/546- 241, 065/969-530. BK - Prodajem {tenad pekinezera. Tele- - Prodajem sve pasmine zdravih pa- litara, veoma povoljno. Telefon:
Posao 390. BKM - Prodajem kasa pultove s komple- fon: 065/255-321. BKM sa od {tenaca pa nadalje. Telefon: 053/202-800, 065/270-736, 065/910-
- Servisiram i ~istim klima-ure|aje. tnom instalacijom i pokretnom trakom, - Prodajem novu vise}u kuhinju, 062/941-222, 065/935-194. BKM 151. BKM
- Tra`im `enu za pomo} u ku}i. Po du`ina 3,10 m, {irina 1,20 m. Kase mo-
potrebi obezbije|eni stan i hrana. Tele- Telefon: 066/324-473. BK 280 KM, hitno. Telefon: 065/794-455. - Prodajem sve vrste pasa iz renomi- - Bebi alarmi Philips Avent, novi, 85
`ete pogledati u prodajnom centru BKM ranih uzgajiva~nica po pristupa~nim ci- KM. Telefon: 065/292-753, 066/832-
fon: 065/790-484. BK - Sudski tuma~ za njema~ki jezik, "Centrum" Zalu`ani. Telefon: 065/896-
usmeni i pisani prevodi. Telefon: - Prodajem hladnja~u + re`im jenama. Telefon: 062/941-222, 302. BKM
- Kafe-baru u centru Banjaluke po- 422. BK 065/935-194. BKM
trebna konobarica. Odli~ni uslovi. Tele- 065/832-521. BK 230x140x200 cm, po potrebi mobilna. - Prodajem stabilnu industrijsku bru-
- Mijenjam kiosk za drva. Telefon: Telefon: 065/357-293. BKM - Prodajem skoro nova "Maxmari- silicu. Telefon: 051/318-487, 065/485-
fon: 065/237-113. BK - Izvodimo ma{inske glazure, povo- 065/757-021. BK
ljno i kvalitetno. Telefon: 065/337-932. - Prodajem opremljenu vitrinu s 11 na" gara`na vrata s motorom. Telefon: 805. BK
- Potrebni manikir i frizer sa iskus- - Plasti~ni mladenci za svadbene 065/009-207. BKM
tvom. Telefon: 066/278-987. BK BK akvarijuma i terarijem. Telefon: - Prodajem dizalicu sa rukom za
torte, dvije veli~ine. Telefon: 065/696- 065/255-321. BKM - Prodajem ekscentri~ni cjepa~ sa
- Instrukcije iz matematike |acima manji kamion. Telefon: 051/318-487,
- Potrebna slobodna `ena za ~uvanje 767. BK
srednje i osnovne {kole, profesor mate- - Prodajem polovan o~uvan salon - bansekom na to~kovima, 4.000 KM. 065/485-805. BK
starije gospo|e na selu, svaki drugi vi- - Prodajem dvije stilske ko`ne gar- Telefon: 066/399-620. BKM
kend slobodan. Telefon: 065/607-035. BK matike. Telefon: 051/313-705. BK trosjed, dvosjed i fotelju. Telefon: - Prodajem cirkular za rezanje oblo-
niture, bivolja ko`a, sivi tik, drvo-ru~ni
- Vr{im usluge premotavanja elek- 066/267-630. BKM - Estrih ma{ina, 50 m crijeva, hitno. vine i manji gra|evinski. Telefon:
rad. Telefon: 065/896-422. BK
tromotora za hidrofor, prekrupa~, mije- - Prodajem karabin 30-06 sa opti- Telefon: 066/399-620. BKM 051/318-487, 065/485-805. BK
- Prodajem bagremovo kolje za
{alice, ve{-ma{ine... Telefon: kom cajs, 1.200 KM, Banjaluka. Tele- - Prodajem komplet razglas - Prodajem planetare i osovine vitla
Usluge 065/513-413. BK
ograde, vinovu lozu i pulceve za gra|e-
fon: 065/528-966. BK YAMAHA {est kutija, ~etiri vufera, tra kto ra tim ber ~ek 225. Te le fon:
vinare, Banjaluka. Telefon: 065/206-
- VKV moler - brzo, kvalitetno i po- 060. BK - Prodajem bagremovo kolje za dva poja~ala, mixeta. Telefon: 066/950- 051/318-487, 065/485-805. BK
- Profesionalno snimanje u studiju, 950. BKM
aran`mani, muzika i tekstovi za pjeva- voljno kompletan moleraj. Telefon: - Pordajem ispravan kombinovani ograde i vinovu lozu, vo}njak, paradajz - Prodajem prirubni elektromotor
~e narodne muzike. Radimo singlove, 051/482-249, 066/286-594. BK fri`ider visina 121, {irina 53 cm, dubina i pulceve za gra|evinare, Banjaluka. - Prodajem tri kubika gredica za {a- 22 kilovata i generator za struju 45 ki-
maxi singlove i cijele albume, Muzi~ki - Pravim `eljezne ograde, tende, sta- 50 cm, Banjaluka. Telefon: 065/206- Telefon: 065/206-060. BK lovanje, 300 smr~evih i bukovih pulce- lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
studio AS. Telefon: 065/920-873. BK la`e, gara`na vrata, za{titne re{etke, 060. BK - Prodajem alkatan cijevi, dva cola, va, ~etiri kubika colarice za {alovanje, 065/485-805. BK
- Vr{im usluge prevoza (selidbe) sa natkrivam balkone. Telefon: 065/600- osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, sve kori{teno. Vrlo povoljno. Telefon: - Prodajem elektromotor od sedam
- Prodajem grobnicu ({est mjesta) na 065/961-634. BKM
radnicima u zemlji i inostranstvu, fur- 993. BK groblju "Sveti Pantelija". Telefon: po povoljnoj cijeni, trofazni motor 1,5 i 11 kilovata, 1.400 o/min. Telefon:
gon do 3,5 t sa rampom. Telefon: - Ma{insko cijepanje drva hidrauli- 065/514-227, 051/216-067. BK kW, 2.800 obrtaja. Telefon: 065/206- - Prodajem bagremov med na veli- 051/318-487, 065/485-805. BK
065/317-840, 051/313-116. BK ~nim cjepa~em, rad motornom pilom, 060. BK ko. Telefon: 065/019-508. BKM
- Prodajem ameri~ke plakare i ek- - Prodajem vigmeltov kalorifer 6
- Stolar na licu mjesta radi popravke ma{insko o{trenje lanaca motorne pile. skluzivne kuhinje od univera i medija- - Prodajem {tenad njema~kog ov~a- - Prodajem biber crijep. Mo`e kom- kW. Telefon: 051/318-487, 065/485-
stolarije, namje{taja, le`aja i roletni, Telefon: 065/346-604. BK pana, povoljno. Telefon: 065/794-455. ra od odli~nih roditelja ili mijenjam za penzacija za razno. Telefon: 065/583- 805. BK
stakli stolariju. Telefon: 051/281-470, - Izvodim sve vrste masa`a i kinezi- BKM razno. Telefon: 066/829-204. BK 683. BKM - Prodajem hidrauli~ne pumpe od
065/562-149. BK terapijskih procedura kod hroni~nih i - Prodajem le`aj (kada se rasklopi 100 do 300 bara. Telefon: 051/318-
- Prodajem novu vise}u kuhinju, - Prodajem ma{ine za proizvodnju
- Popravljam okvire nao~ara svih degenerativnih stanja. Telefon: 300 KM hitno. Telefon: 065/794-455. kao francuz). Telefon: 066/190-723. BK ambala`e (flexo, konfekcionirke, rolo 487, 065/485-805. BK
vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja svetog 066/268-938. BK BKM - Prodajem {tenad njema~kog ov~ara stance, hanbe, karusel). Telefon: - Prodajem ma{inu za bigovanje
Save br. 16. Telefon: 051/318-227. BK - Pronala`enje podzemnih voda i od odli~nih roditelja ili mijenjam za 065/435-050. BKM `eljeza za kovane ograde. Telefon:
- Prodajem nov sto za stoni tenis,
- Kucam maturske, seminarske, di- bu{enje bunara na podru~ju Banjaluke, preklapanje na pola, 260 KM. Telefon: razno. Telefon: 066/829-204. BK - Prodajem komplet stru~ne literatu- 051/318-487, 065/485-805. BK
plomske, magistarske, knjige..., {tam- K. Dubice, Prijedora, Gradi{ke, Prnja- 065/794-455. BKM - Prodajem betonsku grobnicu sa re "In`enjersko-tehni~ki priru~nik"
vora, Dervente, dvadesetogodi{nje is- - Prodajem automehani~arima hi-
pam, narezujem na CD. Telefon: dva, tri i ~etiri mjesta, pravoslavno gro- ({est knjiga, izdanje "Rad" Beograd), drauli~ne prese od sedam i 12 tona.
kustvo. Telefon: 065/952-183. BKM - Prodajem trpezarijski sto i ~etiri
065/984-971. BK blje u Boriku. Telefon: 066/494-024. BK 100 KM. Telefon: 065/819-819, Telefon: 051/318-487, 065/485-805.
stolice. Telefon: 061/311-999, 033/201-
- Radimo krovne konstrukcije, vile, - Dubinsko pranje i ~i{}enje od gri- 032. BK - Povoljno prodajem uvoznu ros- 052/233-550. BK BK
gara`e, nazide, trotoare, kamene ograde nja i pra{ine tapaciranog namje{taja, te- tfraj pr`ionicu kafe ili mijenjam za pu-
- Prodajem veliki i mali ro{tilj za pi- - Prodajem `eljezne cijevi 500 mm, - Prodajem strug za drvo. Telefon:
i staze. Telefon: 066/531-497. BK piha, itisona, podova, automobila, tni~ko vozilo. Telefon: 051/588-486. BK
li}e, plinski ro{tilj sa bocom za plin i du`ina 5 m, debljina stijenke 1 cm. Te- 051/318-487, 065/485-805. BK
stambeno-poslovnih prostora...Telefon:
- Radimo gipsane stropove, prezide i 065/343-745. BKM elektri~nu vagu do 15 kg. Telefon:
gips akustike. Telefon: 065/912-269. BK 065/883-605 i 062/140-798, Isto~no
- Instrukcije iz matematike i fizike Sarajevo. BK
- Popravak ve{-ma{ina, fri`idera i osnovcima, srednjo{kolcima i studenti-
rashladnih vitrina. Telefon: 065/568- ma. Telefon: 065/820-485. BK - Prodajem polovnu kuhinju bijele
830, 051/351-666. BK boje, vise}i elementi, tri dijela,
- Instrukcije iz hemije i pripreme za 130x60x30, radni sto iz jednog dijela sa
- Elektri~ar kvalitetno i povoljno prijemne i popravne ispite. Telefon:
postavlja nove i sanira stare instalacije. dvoja vrata i pet ladica 130x60x80 i
065/833-345. BKM dvije fotelje na to~ki}e. Telefon:
Telefon: 065/209-286. BK
- Izra|ujem kuhinje, ameri~ke pla- 065/999-984. BK
- ^istimo kancelarije, stanove, ku}e kare i ostali namje{taj po mjeri i vr{im
i poslovne prostore. Telefon: 065/339- - Prodajem lova~ki karabin 7,9 mm
popravke. Telefon: 065/794-455. BKM (snajper). Telefon: 065/587-843. BK
891. BK
- Izra|ujemo sve vrste sportskih i - Prodajem pi{tolj CZ 7,65 mm sa
- Profesor engleskog jezika - ~asovi za{titnih mre`a, ma{inska obrada. Tele-
i instrukcije, prevodi tekstova i doku- dozvolom i municiju. Telefon:
fon: 063/402-077. BKM 065/587-843. BK
menata, sudski tuma~-prevodilac. Tele-
fon: 065/938-401. BK - Prodajem spava}u sobu (drvo), le-
- Brusim i lakiram parket i brodski snina. Telefon: 065/786-511. BK
pod. Telefon: 065/178-743, 065/785- Razno - Prodajem ugaonu garnituru, za-
769. BK mrziva~, bicikl, ve{-ma{inu, kau~, fri`i-
- Prodajem oko {est m hrastove das- der, {poret... Telefon: 354-543. BK
- Popravke, presvla~enja i tapacira- ke debljine tri i pet cm. Telefon:
nja namje{taja, prevoz i garancija. Tele- 065/741-867. BK - Prodajem polovne i ispravne radi-
fon: 065/036-540, 065/526-824, Ne{o. jatore, Lipovica. Telefon: 065/583-683.
BK - Prodajem pokretni cirkular na gu- BKM
menim to~kovima (tri `age, trofazni
- Vr{imo sve vrste molersko-farbar- motor). Telefon: 051/304-157, - Kupujem njema~ke marke i aus-
skih radova, brzo i profesionalno. Tele- 066/986-377. BK trijske {ilinge. Telefon: 061/323-906.
fon: 065/525-551. BK BKM
- Prodajem dva {poreta na drvo,
- Pravim sve od `eljeza - ograde, smederevci (lijevi i desni). Telefon: - Prodajem nove PVC prozore
tende, stala`e, gara`na vrata, za{titne 065/606-373. BK 140x80, 58x37 i PVC sa aluminijum-
re{etke, natkrivam balkone... Telefon: skim {tokom 158x95. Telefon:
065/600-993. BK - Prodajem aparat za elektrovarenje, 065/342-713. BK
250 A. Telefon: 051/318-487, 065/485-
- Vodo i elektropopravke, od{topa- 805. BK - Prodajem nove drvene prozore
vanje odvoda. Telefon: 065/882-511. 173x58, 168x58, 160x58, 140x58. Te-
BK - Prodajem 12 novih drvenih prozo- lefon: 065/342-713. BK
ra 210x100 cm, vakuum stakla. Tele-
- Iskusni profeosr matematike pri- fon: 051/355-551. BK - Prodajem polovne drvene prozore
prema studente za ispite i srednjo{kolce 190x135, 158x77, 140x77, 167x200 sa
za prijemni. Telefon: 065/767-248. BK - Prodajem brusilicu za ravno bru{e- aluminijumskim roletnama. Telefon
nje, ~e{ka proizvodnja, pogodna za
- Adaptacija i sanacija stanova, pre- 065/342-713. BK
bru{enje glava motora, du`ina
zide, keramika, struja, glazure... Tele- 1000x320 mm. Telefon: 065/524-526. - Prodajem nove drvene prozore
fon: 065/209-286. BK BK 250x222 za izlog iz tri dijela, vrata, dva
- Elektri~ar zamjenjuje dotrajalu - Prodajem kamion mercedes kiper prozora 136x186 s tri krila. Telefon:
elektroopremu, popravlja stare i ugra- 16/19. Telefon: 051/318-487, 065/485- 065/342-713. BK
|uje nove elektroinstalacije. Telefon: 805. BK - Prodajem nove razne police, rafe i
065/418-878. BK pulteve za butike, trgovine, DVD klu-
- Prodajem hitno frezu za rezanje
- Masa`a - terapeutska i relaksaci- kamena, 6.500 KM. Telefon: 065/339- bove, apoteke i sl. Telefon: 065/794-
ona za efikasno uklanjanje bola, stresa i 891. BK 455. BKM
zamora. Telefon: 066/268-938. BK - Prodajem nov sudoper s koritom,
- Prodajem ugalj banovi}ki i |ur|e-
- Popravljam sve vrste analognih di- vi~ki kameni ugalj, bukov briket i ogre- 120 KM. Telefon: 065/794-455. BKM
gitalnih fotoaparata. Miki. Telefon: vno drvo za centralno grijanje (bukva i - Prodajem nov sto za stoni tenis,
16.7.2010.
40 TV mre`a
Preporu~ujemo
BHT 1 RT RS FTV PINK
BHT 1 20.05
18/11!!!EEp!csp!kv!usp 17/11!!!T Tft!usj!df-!tf!sj!kb 18/11!!!EEp!csp!kv!usp-! 17/36 Tb!sb!kf!wp
Nemilosrdni 1:/16!!!N
1:/41!!!C
Nv!nj!kf!wj
Cf!Ib!Uf!cf!cf
18/11!!!WWj!kft!uj
18/21!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn
kv!ubs!okj
qsp!hsbn 17/46!!!N
po!mbko!)s*
Nfke!jo!
ljudi, film 1:/46!!!N
1:/51!!!O
Nj!oj!Tdip!pm
Obk!mkf!q|f!qsj!•f!
1:/11!!!WWj!kft!uj
1:/21!!!C Csp!kf!wj-!tf!sj!kb
1:/11!!!WWj!kft!uj
17/56!!!T
Cb!okb!mv!lb!)s*
Tqps!uj!tj!np )s*
1:/16!!!TTmbu!lb!
Nbk!lb!pwj!toj!db-!tb!tj!opn!uj!. lmb!tj!•of!tub!sj!of 21/11!!!AAj!wpu!j!wsj!kf!nf! ubk!ob-! 18/11!!!BBob!mj-!
ofk!eaf!spn-!pemb!{j!ob!jnb!okf!ob 21/11!!!C
CIU!wj!kft!uj Hsj!{mj!kb! tf!sj!kb!)s* tf!sj!kb!)s*
lp!kfn!kf!obt!ub!okf!ob!fmj!ub!of!cj!mj 21/21!!!MMkv!cb!wob!pmv!kb-!tf!sj!kb Bebn!tb-! 21/11!!!UUp!kf 19/11!!!H
Hsf!|of!
22/11!!!N
Np!kb!nb!mb!lv!ij!okb )s* tf!sj!kb qsb!wb!Sb!wfo-! ev!|f-!tf!sj!kb!)s*
qp!qsb!wj!mb!hsf!|lf!j{!qsp!|mpt!uj-!bmj Qmft!aj!wp!ub- tf!sj!kb!)s*
22/16!!!Q 22/11!!!Q Qf!•bu-! tf!sj!kb 1:/11 Sv!aj!•bt!up!
up!~f!tf!qp!lb!{b!uj!lbp!uf!|lb!nj!. 23/11!!!C
CIU!wj!kft!uj qp!mj!uj!•lj! 22/11!!!DDfo!usbm!oj! kv!usp-!
tj!kb/ 23/26!!!O
Ob!kp!qb!toj!kb!esp!hb! nb!hb!{jo {b!uwps kv!ubs!okj!qsp!hsbn
ob!tj!wkf!uv- 23/11!!!WWj!kft!uj 22/41!!!IIb!|lj! _j!oj-!tf!sj!kb )s*
22/11!!!_
ep!lvn/!qsp!hsbn!)s* ......!!!!N
Nb!mb!UW eof!wojl 23/11!!!JJo!gp!upq
24/26!!!MMj!gftuzmf!sf!qps!ub!ab;! 23/26!!!GGbo!ubt!uj!•ob! 23/11!!!EEof!wojl!2 23/21!!!T
Twf!{b!
FTV 12.15 Nb!}bs!tlb •f!uwps!lb-! 23/26!!! GJMN mkv!cbw!)s*
25/26!!!CCIU!wj!kft!uj dsub!ob!tf!sj!kb Qp!tmkf!eokj 24/41!!!T
Tb!sb!kf!wp!
Posljednji 25/41!!!O
26/11!!!N
Ob!uf!sb!qj!kj-!tf!sj!kb!)s*
Nv!nj!kf!wj-
23/51!!!H Hpn!cp!df-
qsp!hsbn!{b!ekf!dv 25/11!!!H
qp!{jw!)SQ*
Hsj!{mj!Bebnt-! 24/51!!!N
po!mbko
Nfke!jo!
poziv, film boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb 24/16!!!C Cbk!lf!j{! tf!sj!kb Cb!okb!mv!lb
26/36!!!CCf!Ib!Uf!cf!cf dj!kf!mph!twj!kf!ub 26/11!!!WWj!kft!uj 24/61!!!T
Tqps!uj!tj!np
G/!Tlpu!Gju!{eaf!sbme!kf!aj!wpu 26/41!!!NNj!oj!Tdip!pm 24/31!!!L Lj!lj!|pv 26/31!!!TTmbu!lb!ubk!ob-! 25/11!!!JJo!gp!upq
qsp!wfp!cp!sf!~j!tf!tb!ef!np!oj!. 26/56!!!QQbu!lp!hsbe- 25/11!!!Q Qsp!gbk!mfs-!tf!sj!kb tf!sj!kb 25/21!!!BBmp-!bmp-!tf!sj!kb!)s*
nb-!bm!lp!ip!mpn!j!|j!{p!gsf!opn!tv!. boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb 25/61!!!V Vqp!sj!|uf-!tf!sj!kb 27/21!!!WWj!{b!{b 26/11!!!BBob!mj- tf!sj!kb
27/26!!!C
CI!jo!gp .......!!!!JJ{!wkf!|ubk!tb! cv!ev!~optu- 26/61!!!JJo!gp!upq
qsv!h pn-! b! jqbl! kf! vtqjp 27/56!!!Q
Qmft!aj!wp!ub-!tf!sj!kb Cb!okb!mv!•lf!cfs!{f tf!sj!kb 27/11!!!H
Hsf!|of!ev!|f-!
ob!qj!tb!uj!of!lb!pe!obk!{ob!•bk!oj!kji 28/41!!!N
Np!kb!nb!mb!lv!ij!okb 27/41!!!T Tsqtlb!eb!obt 27/56!!!NNj!mbo! tf!sj!kb!
ekf!mb!bnf!sj!•lf!lokj!af!wopt!uj/ 28/56!!!V
V!nf!}v!wsf!nf!ov-! 28/16!!!E Ep!mj!ob!Tvo!db- j!Fojt- 27/66!!!TTb!ws|f!op!
ci/!nb!hb!{jo tf!sj!kb tlf!•f!wj tlmb!eob!j!
29/26!!!JJn!qsf!tj!kf!j{! 28/61!!!Q Qb!lpw!twj!kfu-! 28/11!!!GGf!ef!sb!dj!kb! psj!hj!obm!ob!CjI
Bvt!usb!mj!kf tf!sj!kb eb!obt 28/11!!!T
Tmp!nmkf!op!tsdf-!
NOVA 20.05 29/56!!!CCj!{ojt!wj!kft!uj 2:/31!!!N Nj!ojt!lv!mf-! 28/36!!!EEp!mj!ob! tf!sj!kb
29/61!!!GGsfo!ef!sj dsub!ob!tf!sj!kb tvo!db-! 29/11!!!JJo!gp!upq
Holivudski 29/66 Npk!qswj!j{cps-
sf!qps!ub!ab
2:/36!!!GGj!obo!tjk!tlf!
op!wpt!uj 2:/21!!!V
tf!sj!kb
Vqj!uojl- lwj{
29/31!!!T
Tflt!j!tf!mp )s*
Tb!ws|f!op!tlmb!eob!j!
2:/11!!!T
murjaci, film 2:/11!!!EEof!wojl 2:/41!!!E Eof!wojl .!!GGj!obo!tjk!tlf!op!wpt!uj psj!hj!obm!ob!CjI
2:/46!!!HHp!ej!of!qsp!mb!{f-!tf!s/ 2:/41!!!EEof!wojl 3 2:/16!!!_
_j!oj-!tf!sj!kb
Jt!l v!t oj!ef!u f!l ujw!{b!vcjt!u wb
Eap!Hb!wj!mbo!kf!ob!{b!mbt!lv!twp!kf 23.30 21.45 22.40 23.30
lb!sj!kf!sf-!b!•j!oj!tf!j!lb!lp!nv!tf
qsj!wb!uoj!aj!wpu!sb!tqb!eb/!Ptjn!qp!.
mj!djk!tlph!qp!tmb!Hb!wj!mbo!tf!cb!wj!j
qsp!eb!kpn!of!lsf!uoj!ob-!v!•f!nv
cb|!j!oj!kf!vt!qkf!|bo/

Sa satelita ^ovjek za posao,


film
Klub boraca, film
Usj!ef!tf!up!hp!ej|!okbl!wf~
Pogre{na osoba, film Koen i Tejt, film
V!pwpk!qsj!•j!p!j{!eb!kj!Of!mj Lp!fo!j!Ufku!tv!qmb!~f!of
Bmbo!Lwjnq-!!qsp!gf!tps op!~j!nb!of!vtqj!kf!wb!eb!{b!.
HBO 00.05 fo!hmft!lph!kf!{j!lb-!jnb!wf!. tqf/!V!qp!usb!{j!{b!of!ljn!j{!.
Hj!wfo!~f!sj!{j!lp!wb!uj!twpk!aj!.
wpu!v!pqb!topk!nj!tj!kj!lb!lp!cj
vcj!df!lp!kf!lj!eob!qv!kv!ekf!.
•b!lb/!Ob!qv!uv!ep!•p!wkf!lb
pnb!{bi!ukf!wov!af!ov!Efk!. ev!wojn!wfo!uj!mpn!pemb!{j!ob qsp!ob!|mb!af!ov!lp!kb!kpk!kf lp!kj!kf!up!lj!eob!qp!wb!okf
Put do uni{tenja, film tj/!Eb!cj!j{!ckf!hbp!tubm!ob plv!qmkb!okb!sb!{oji!pwj!toj!lb- vlsb!mb!jefo!uj!ufu-!lp!kj!lp!sjt!uj ob!sv!•jp-!ekf!•bl!vt!qjkf!wb
jtnj!kb!wb!okb!okf!of!qp!sp!ej!. hekf!tf!tbt!ub!kv!mkv!ej!tb!tmj!. eb!cj!aj!wkf!mb!pe!qsf!wb!sf!ob eb!ji!qp!twb!}b/
Nbk!lm!Tb!mj!wbo!kf!ob!kb!nojl!|f!gb!js!tlf!nb!gj!. df-!Bmbo!hp!wp!sj!eb!kf!ubk!oj •ojn!qsp!cmf!nj!nb!j!qsf!qsj!.
kf!lp!kj!hb!wp!mj!lbp!tj!ob!j!v!okf!hb!jnb!wj!|f wj!tp!lpk!op!{j/
bhfou!DJB/ •b!wb!kv!wmbt!uj!ub!jt!lvt!uwb/
qp!wkf!sf!okb!of!hp!v!wmbt!uj!uph!tj!ob!Lp!op!sb/
Twf!tf!nj!kf!okb!lbe!Tb!mj!wb!opw!tjo!qpt!ub!kf 31/16!!! GJMN 31/21!!!P Pemp!af!ob! 31/21!!!UUW!Cjo!hp!|pv 31/11!!!T
Twb!ub!
twkf!epl!vcjt!uwb!lp!kf!kf!qp!•j!ojp!Lp!ops!v!qsj!. Of!nj!mp!tseoj!mkv!ej sfb!ldj!kb-! 32/31!!!WWsb!uj!~f! sb!woj!db-!
33/11!!!C
CIU!wj!kft!uj nj!oj.tf!sj!kb tf!sp!ef- tf!sj!kb
tv!uopt!uj!okf!hp!wph!pdb/ 33/21!!!C
Cj!{ojt!wj!kft!uj ......!!!!!GGjm!ntlj! tf!sj!kb 32/11!!!HHsboe!|pv
33/26!!!O
Ob!uf!sb!qj!kj-!tf!sj!kb nb!sb!upo 33/26!!!E
Eof!wojl!4 34/11!!!BBmp-!bmp-!
33/56!!!N
Nkft!up!{mp!•j!ob! 32/56!!! GJMN .!!GGj!obo!tjk!tlf tf!sj!kb
N. Geographic 11.00 .!Okv!kpsl- tf!sj!kb! Lmvc!cp!sb!db op!wpt!uj 34/41!!! GJMN
34/41!!! GJMN 11/11!!!C Cfs!mjo-! 33/51!!! GJMN Lp!fo!j!Ufku
Sao Paulo, dok. program _p!wkfl!{b!qp!tbp
11/11!!! GJMN
Bmf!ltbo!ebs!qmbd-!
tf!sj!kb
Qp!hsf!|ob!
ptp!cb!)SQ*
12/41 Tb!sb!kf!wp
po!mbko!)s*
Obk!wf!~f!pemb!hb!mj!|uf!v!Tbp!Qb!vmv- Of!nj!mp!tseoj!mkv!ej )s* 12/11!!! GJMN Ep!lb{!tsdb 11/26!!!H
Hb!mb!luj!lb- Nfke!jo!
12/51!!!N
pqsf!nmkf!op!kf!obk!ob!qsf!eoj!kpn!uf!iop!. 13/51!!!MMj!gftuzmf;! 13/41!!! GJMN Wb!|f! tf!sj!kb Cb!okb!mv!lb!)s*
mp!hj!kpn!ob!twj!kf!uv/!Qsb!uj!uf!qsj!•v!p!sb!. Nb!}bs!tlb-! wj!tp!•bo!tuwp 12/16!!!D
Dfo!usbm!oj! 12/61!!!T
Tqps!uj!tj!np!)s*
eoj!dj!nb!pemb!hb!mj!|ub!•j!kj!tf!qp!mp!abk sf!qps!ub!ab!)s* 15/31!!! GJMN Mkv!cbw! {b!uwps 13/11!!!GGbs!nb!uif!cftu )s*
14/46 V!nf!}v!wsf!nf!ov- v!usp!kf 12/61!!!Q
Qsf!hmfe! 14/11!!!H
Hsboe!|pv )s*
qsp!nj!kf!ojp!{b!iwb!mkv!kv!~j!op!wpn!qsp!. ci/!nb!hb!{jo!)s* ......!!!!Q
Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb! qsp!hsb!nb! 16/11!!! GJMN Lp!fo!j!Ufku )s*
hsb!nv!sf!dj!lmb!af!v!pwpn!wf!mf!hsb!ev/ 15/11!!!Q
Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb! {b!tv!cp!uv {b!tv!cp!uv 18/11 Qjol!eav!cplt
{b!tv!cp!uv

MRE@A PLUS 2:/41 CO! np!oj!ups-! 31/26 _f!uj!sj! af!of-! tf!sj!kb-


32/11 GJMN -! 33/26 Mp!up-! 33/41 Qsf!hmfe! eb!.
Bvup.t!qsjou-! 2:/16 Lp!bmf-! dsub!oj! gjmn-! 2:/31
Cf!lb!pn! |f!nb-! qsp!np! gjmn-!331/16 GJMN -
epl/!qsp!hsbn-!333/41 Wj!tp!lj!ob!qpo-!lwj{-!334/26
Nft!up!{mp!•j!ob;!Okv!kpsl-!tf!sj!kb-!111/11 Eof!wojl-
Ib!kb!upw!dj!ob!sb!tqvt!uv-!ekf!•kj!qsp!hsbn-!11:/11
Cbk!lf!sj!t!Nbs!tb-!dsub!oj!gjmn-!11:/36 Ujnnz-!dsub!oj
1:/11!Cbk!l f!s j! t! Nbs!t b-! dsub!o j! gjmn-! 1 :/36 ob-!334/11 CO!Nv!tjd!Tubst-!111/11!Twj!kfu!ob!emb!. 33/11 33!•b!tb-!333/41 Nb!mj!phmb!tj-!333/46 Mp!|f 11/26 Fwsp!ofu-! ep!lvn/! qsp!hsbn! )s*-!111/34 gjmn-!11:/46 Gjgz-!dsub!oj!gjmn-!221/11 Bmb!ejo-!dsub!oj
Ujnnz-!dsub!oj!gjmn-!11:/46 Gjgz-!dsub!oj!gjmn-!221/11 ov-!111/41 Bt!usp!•fu-!114/11!Tb!uf!mju!tlj!qsp!hsbn ekf!wpk!lf-! tf!sj!kb-! 34/41 Tf!ltj! tlsj!wf!ob! lb!nf!. Wsf!nf!qmp!wbd-!tf!sj!kb-!112/21 GJMN -!114/26 Wft!. gjmn-!221/36 Wjo!lt-!dsub!oj!gjmn-!221/61 Wjo!lt-!dsub!oj
Bmb!ejo-! dsub!oj! gjmn-! 21/36 Wjo!lt-! dsub!oj! gjmn- fsb-!334/46 Uf!iop!mp!hj!kb!eb!obt uj-!114/31 Efk!wjt!lvq-!)s*-!116/58 Wfs!tlj!lb!mfo!ebs gjmn-!222/26 Tqf!lb!lv!mbs!oj!Tqbk!efs!nfo-!dsub!oj
21/61 Wjo!lt-! dsub!oj! gjmn-! 22/26 Tqf!lb!lv!mbs!oj
Tqbk!efs!nfo-!dsub!oj!gjmn-!223/11 Qmf!|j-!qmf!|j-!tf!. BEL VIKOM
gjmn-!223/11 Qmf!|j-!qmf!|j-!tf!sj!kb-!224/11 Obk!cp!mkf
sj!kb-!224/11 Obk!cp!mkf!hp!ej!of-!tf!sj!kb--!27/21!Tqpsu18/11 Wj!ef!p.t!usb!oj!df! )wj!kft!uj-! {b!oj!nmkj!wpt!uj! , RTS 18/11 Ob!sp!eob!nv!{j!lb!v{!TNT!•bu-!118/41 Uf!.
hp!ej!of-!tf!sj!kb-!227/21 Tqpsu!dfo!ubs-!227/22!Np!kf
esb!hf!lp!n|j!kf-!tf!sj!kb-!228/51 Wj!kft!uj-!228/61 [wj!.
dfo!ubs-!227/22 Np!kf! esb!hf! lp!n|j!kf-! tf!sj!kb- nv!{j!•lj! tqp!up!wj*-!118/66 Dslwf!oj! lb!mfo!ebs- 17/16 Kv!ubs!okj qsp!hsbn-! 19/11 Kv!ubs!okj! eof!. kf{!eb!np!af|!cj!uj!uj!ob!{b!ebu!lv"-!229/26 Tqpsu
19/11 Kv!ubs!okj! qsp!hsbn-!11:/11 Nbs!lf!ujoh- wojl-! 19/26 Kv!ubs!okj! qsp!hsbn-! 1:/11 Tb!mb|! v mf!|pq-!119/11 Qj!tnp!hmb!wb-!qv!up!qjt-!221/41 Uf!.
33/11 Np!kf!esb!hf!lp!n|j!kf-!tf!sj!kb-!111/11 Oj!kf!. qmvt-!22:/11 Wj!kft!uj!v!8-!22:/51 Ip!sj!{po!uj-!331/11
1:/66 Nb!mj! phmb!tj-! 21/21 Uf!iop!mp!hj!kb! eb!obt- Nb!mpn!Sj!uv-!tf!sj!kb-!221/11 Wft!uj-!221/16 Sb{!hmf!. mf!|pq-! 22/11 [b!csb!okf!ob! mkv!cbw-! tf!sj!kb! )s*-
nj! twkf!epl-! tf!sj!kb-! 12/11! Tqpsu! dfo!ubs-!112/16 Obk!cp!mkf!hp!ej!of-!tf!sj!kb-!333/41 Np!kf!esb!hf!lp!.
21/41 Twj!kfu! ejw!mkj!of-! 22/16 V! ob!|fn! bub!sv- eoj!db;! Gsbo!dvt!lb-! epl/! qsp!hsbn-!221/46 Ob 23/11 Sb!ejp ob UW-!225/11 Isb!ob!j!wj!op-!225/41
[b!vwj!kfl!tv!tkf!ej-!tf!sj!kb n|j!kf-!tf!sj!kb-!111/11 Oj!kf!nj!twkf!epl-!tf!sj!kb-
22/66! Nbs!lf!ujoh-! 23/11 Wj!kft!uj-! 23/21 Nb!mj tlsj!wf!op! uf! wp!ejn! nft!up-! pq!|ufp!csb!{p!woj Uf!mf!| pq-! 2 6/11 [b!c sb!o kf!o b! mkv!c bw-! tf!s j!kb-
12/11!Tqpsu!dfo!ubs-!112/16 [b!vwj!kfl!tv!tkf!ej-!tf!.
BN phmb!tj-!223/26 GJMN -!223/51 Np!cj!mf-!fnj!tj!kb!p qsp!hsbn!)s*-!222/11 Wft!uj-!222/16 J{wp!}b!•j-!tf!sj!. 27/11 Uf!mf!| pq-! 2 7/56 Fnj!t j!kb! p! Wj!u b!g p!o v-
sj!kb-!113/11 Wj!kft!uj!v!8-!114/66 Tqpsu!qmvt-!tqps!utlj
29/41 Njt!uf!sj!kf! qpt!ub!okb-! obv!•oj! qsp!hsbn-
17/41 Kv!ubs!okj! qsp!hsbn-! 19/41 CO! lp!lufm! )s*- bvup!np!cj!mj!nb-!223/61 Qmbz!Opx-!fnj!tj!kb!p!jhsj!. kb-!223/11 Eof!wojl-!223/41 Nft!up!{mp!•j!ob;!Okv!.
2:/41 Eof!wojl SUT 3-!331/41 Ob!sp!eob!nv!{j!lb qsp!hsbn-!114/51 Of!qp!eop|!mkj!wb!mb!lp!~b!qpt!up!kb!.
21/11 Op!wpt!uj-!221/16 VNT-!fnj!tj!kb!{b!nmb!ef- nb-!224/16 UW!Mj!cfs!uj-!224/41 Bvup!np!cj!mj!{nv-
db! kpsl-! tf!s j!kb! )s*-! 2 4/26 Wsf!n f! kf! {b! cf!c f- okb-!115/31 Np!kb!{f!nmkb-!116/41 Nv!{j!•lj!qsp!.
v{!TNT!•bu-!333/11 Hptu!t!qp!wp!epn-!lpo!ublu
22/11 _f!uj!sj!af!of-!tf!sj!kb-!223/11 Op!wpt!uj-!223/16 25/36 Cp!o b!w fo!u v!s b-! ! 2 6/11 Wj!kft!u j-! 2 6/31 {b!cb!woj!qsp!hsbn!)s*-!225/11 Uf!ojt;!Efk!wjt!lvq-
fnj!tj!kb-! 11/11 Bt!usp!mp!hj!kb-! 12/11 Fspu!tlj! qsp!. hsbn<!Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb!{b!tv!cp!uv
Ep!csf! wj!csb!dj!kf-! 24/11 Cv!mf!wbs-!224/56 Tqpsu Dslwf!oj! lb!mfo!ebs-!226/51 Qmbz! Opx-! fnj!tj!kb! p qsf!opt-! 28/11 Eof!wojl-! 28/31 Fwsp!ofu-! ep!.
hsbn0nv!{j!•lj!qsp!hsbn
gmf|!)s*-!225/11 Op!wpt!uj-!226/41 Pckf!luj!wpn!lsp{ jhsj!db!nb-!226/61 Np!cj!mf-!fnj!tj!kb!p!bvup!np!cj!mj!. lvn/! qsp!hsbn-! 28/41 Cfp!hsbe!tlb! isp!oj!lb-
Tfn!cf!sj!kv-!227/11 Op!wpt!uj-!227/36!Tmv!•bk!oj!qbs!. nb-! 27/11 Ep!lv!nfo!ubs!oj! gjmn-! 28/11 Lp!sj!kf!oj 29/36 Tj!sj!kb-!{f!nmkb!kb!tnj!ob-!ep!lvn/!qsp!hsbn TV SARAJEVO
uof!s j-! 2 8/66 Nbs!l f!u joh-! 2 9/11 Eb!o bt! v )s*-!228/36 Uv!sj!{bn! qmvt-! 28/66 Nbs!lf!ujoh- )s*-!22:/11 Tmb!hb!mj!db-! lwj{-! 2:/41 Eof!wojl! 3-
31/16 GJMN -! 32/31 Wft!uj-! 32/36 Tsf!csf!oj!db-
TV HAJAT 18/11!Tb!sb!kfw!tlp!kv!usp-!221/11 Qsp!hsbn!{b!ekf!.
Tsqtlpk-!229/36 Np!oj!up!sjoh-! 2:/11 Tqpsu! gmf|- 29/11 Cfm! ebo-! jo!gps!nb!uj!wob! fnj!tj!kb-! 29/41 17/56 Ep!csp!kv!usp!CjI-!kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!119/31 dv-!222/11!Wj!kft!uj-!222/16 Ep!lup!sp!mp!hj!kb-!222/41
16.7.2010.
TV mre`a 41

ATV OBN NOVA HRT 1 HRT 2 RTL


18/11!!!BBUW!Nv!tjd 17/46!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn- 17/36!!!OOb!|j! 17/56!!!UUW!lb!mfo!ebs 18/16!!!\\b!pmjo!tlj! 18/46!!!NNjggz-!
18/41!!!WWj!ub!gpo lp!mb!aoj!qsp!hsbn obk!cp!mkj! 18/11!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb pcsb!•vo-! boj!nj!sb!ob
19/11!!!KKv!ubs!okj! 19/21!!!NNv!~lf!JJJ-!tf!sj!kb eb!oj-! 18/16!!!WWj!kft!uj dsub!ob!tf!sj!kb tf!sj!kb
qsp!hsbn 19/56!!!VVesj!nv!|lj-! tf!sj!kb 18/21!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb 18/36!!!2212!ebm!nb!uj!obd- 18/61!!!ZZppIpp!
19/66!!!WWj!kft!uj {b!cb!woj!qsp!hsbn 18/31!!!EEaf!lj!_fo- 18/46!!!WWj!kft!uj dsub!ob!tf!sj!kb j!qsj!kb!uf!mkj-!
1:/11!!!CCbk!lf!sj! 1:/56!!!OOb!|b!nb!mb! dsub!ob! 18/51!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb 18/61!!!OOb!lsb!kv!vmj!df boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb
t!Nbs!tb- lmj!oj!lb-!tf!sj!kb tf!sj!kb 19/46!!!WWj!kft!uj 19/16!!!UUW!wsuj~ 19/16!!!SSUM!sj!ubn!
dsub!oj!gjmn 21/51!!!PPesfe!{b!•jt!up!~v-! 18/56!!!CCsbu{- 19/51!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb 19/26!!!HHbs!gj!fme!j!qsj!kb!uf!mkj!2 {p!ob!.!Vs!cbo-!
1:/41!!!UUjnz- {b!cb!wob!fnj!tj!kb dsub!ob! 1:/21!!!EEp!mj!ob!tvo!db-!tf!sj!kb 19/51!!!TTf!sj!kb!{b!ekf!dv hmb!{cf!ob!fnj!tj!kb
dsub!oj!gjmn 22/31!!!Q
Qp!wsb!ubl!v! tf!sj!kb 21/11!!!WWj!kft!uj 1:/16!!!IIbk!ej-!tf!sj!kb 21/31!!!WWf!•f!sb!{b!6-!
1:/46!!!GGj!gj-! cv!ev!~optu-! 19/21!!!QQf!qb! 21/21!!!WWj!kft!uj!j{!lvm!uv!sf 1:/41!!![[b!cb!woj!qsp!hsbn mj!gftuzmf!fnj!tj!kb
dsub!oj!gjmn bojnjsbob!tfsjkb Qsb|!•j~- 21/26!!!QQvu!plp!twj!kf!ub!v!91! 21/11!!!SSv!aob!Cf!uj!3-!tf!sj!kb 22/16!!!LLsbmk!Lwjo!tb-!
Bmb!ejo-
21/11!!!B 22/66!!!P
PCO!jo!gp dsub!ob! wsup!wb;!Kv!hp!jt!up!•ob! 21/56!!! GJMN tf!sj!kb
dsub!oj!gjmn! 23/41!!!MMpo!dj!j!qp!lmpq!dj-! tf!sj!kb B{j!kb-!ep!lv!nfo!ubs!oj! Qsj!mj!lb!{b!cps!cv 22/46!!!SSfk!npoe- tf!sj!kb
21/36!!!WWjo!lt-!tf!sj!kb lv!mj!obs!tlj!|pv 19/41!!!EEp!ob! tf!sj!kb 23/46!!!DDswf!oj!qb!uv!mkbl!4- 23/16!!!F
Fl!tlmv!{jw-
21/61!!!WWjo!lt- tf!sj!kb 24/41 [pw!tkf!wf!sb-! Cbs!cb!sb-! 22/26!!!PPqsb!|pv tf!sj!kb nb!hb!{jo
Tqf!lub!lv!mbs!oj!
22/26!!!T ep!lvn/!gjmn tf!sj!kb 23/11 Eof!wojl 24/26!!!TTjn!qtp!oj!28-!tf!sj!kb 23/31!!!Q
Qv!opn!qb!spn-!
Tqbk!efs!nfo-! 25/66!!!TTlsj!wf!ob! 21/41!!!VV!jnf! 23/26!!!UUW!lb!mfo!ebs 24/46!!!OOb!wp!ef!op!nf!qv!uv! lv!mj!obs!tlj!j{b!{pw
dsub!oj!gjmn lb!nf!sb-! mkv!cb!wj- 23/41!!!N
Npk!hsj!kfi-!tf!sj!kb 4;!Ebo!tlp!np!sf!j! 23/61!!!LL/U/!3-!tf!sj!kb
22/66 Wj!kft!uj {bc/!fnj!tj!kb tf!sj!kb Nflmbvepwf!l~f!sj!9-!
24/31!!!N pup!dj!.!of!pep!mkj!wj 24/31!!!OObk!mkf!q|j!vspl-!
23/11!!!Q
Qmf!|j-!qmf!|j-! 26/61!!!OOb!|b!nb!mb 23/41!!!JJO!nb!hb!{jo tf!sj!kb mj!ojk!tlj!cspe tf!sj!kb
tf!sj!kb lmj!oj!lb- tf!sj!kb 24/21!!!C
Cbzxbu!di-! 25/21!!!WWj!kft!uj!t!qsj!kf!wp!epn! 25/31!!![[obo!tuwf!ob!qf!uj!db 25/66!!!MMpt!Wjd!up!sj!opt-!
24/11!!!OObk!cp!mkf! 27/66!!!PPCO!jo!gp tf!sj!kb {b!hmv!if 25/61!!!FFlp.{p!ob tf!sj!kb
hp!ej!of-! 28/11!!!TTlsj!wf!ob! Ep!ob!
25/21!!!E 25/31!!!UUW!lb!mfo!ebs 26/31!!!HHmbt!ep!np!wj!of 26/56!!!OOft!ub!mb- tf!sj!kb
tf!sj!kb lb!nf!sb-! Cbs!cb!sb-! 25/46!!!BB!tbe!v! 26/61!!!H
Hv!tkb!kf!usb-! 27/51!!!QQpe!jt!ujn!
25/41!!!WWj!{j!ub {bc/!fnj!tj!kb!)s* tf!sj!kb Fvsp!qv" jt!usb!aj!wb!okb! lsp!wpn- tf!sj!kb
26/66!!!WWj!kft!uj 28/46!!!PPesfe! 27/21!!!VV!jnf! 26/36!!!IIfs!dv!mf!Qp!jspu!22-! p!j{oj!nop!nf! 28/16!!!LLsbmk!Lwjo!tb-!
27/21!!!TTqpsu!dfo!ubs {b!•jt!up!~v- mkv!cb!wj-! tf!sj!kb qspj!{wp!ev-! tf!sj!kb
27/22!!!NNp!kf!esb!hf! {b!cb!wob! tf!sj!kb 28/21!!!WWj!kft!uj ep!lvn/!gjmn 28/41!!!SSfk!npoe-
lp!n|j!kf-!tf!sj!kb fnj!tj!kb 28/11 Wj!kft!uj 28/36!!!TTwmb!•j!poj!db 27/61!!![[wkf{!eb!of!tub!{f;! tf!sj!kb
29/11!!!MMv!eb!lv!~b- 29/21!!!QQp!wsb!ubl!v! 28/31!!!VV!jnf! 29/11!!!LLpe!Bof Fo!ufs!qsj!tf!4- tf!sj!kb 29/11!!!WWf!•f!sb!{b!6-
tf!sj!kb cv!ev!~optu-! mkv!cb!wj-! 29/26!!!IIswbu!tlb!vaj!wp 28/46!!!TTv!usb!kf!op!wj!ebo!2-! mj!gftuzmf!fnj!tj!kb
29/41!!!QQp!usb!hb bojnjsbob! tf!sj!kb 2:/31!!!IIQ!.!hekf!tuf!wj-!uv!kf! tf!sj!kb 29/41!!!WWj!kft!uj
2:/11!!!WWj!kft!uj! tfsjkb 29/36!!!JJO!nb!hb!{jo j!wb!|b!qp!|ub-!fnj!tj!kb! 29/36!!! GJMN 29/66!!!F
Fl!tlmv!{jw-!
2:/46!!!BBUW!tqpsu 29/66!!!P
PCO!jo!gp 2:/26!!!E
Eof!wojl qpe!qp!lsp!wj!ufmk!tuwpn Wbusfof!lp•jkf nb!hb!{jo
2:/56!!!BBUW!Nv!tjd 2:/31!!!F
Fl!tlmv!{jw 2:/41!!!EEof!wojl 2:/66!!!BBumf!uj!lb-!Qb!sj{;! 2:/21!!!OOf!ebk!tf-!
Ej!kb!nbo!uob!mj!hb Oj!ob-!esb!nb

22.30 18.10 22.10 20.10 18.25 13.20

Moje drage Povratak u budu}nost, Godzila, film Mostovi okruga Vatrene ko~ije, film Najljep{i urok, serija
kom{ije, serija animirana serija Lbp!qp!tmkf!ej!db!gsbo!dvt!lji Madison, film Tjm!w b!o b!lb!a f!Iv!b oj!eb
Mpo!epo-!2:89/!Ob!tb!isb!.
Oj!fwft!pemb!{j!j{!{hsb!ef/ Nbs!uj-!Epl!Csb!vo-!Eavmt!j ov!lmf!bs!oji!fl!tqf!sj!nf!ob!ub!v Gsbo!•ft!db!kf!cj!mb!veb!ob oj! pmjn!q jk!t lph! qswb!l b! v np!sb!kv!cj!uj!pq!uj!njt!uj!•of!kfs
Tubo!pemv!•v!kf!j{obk!nmkj!wb!uj- Wfs!of!qv!uv!kv!lsp{!wsj!kf!nf!v kv!aopn!Qb!dj!gj!lv!sb!ej!kb!dj!kpn {b!Sj!•bs!eb!j!t!okjn!kf!aj!wkf!mb us•b!okv!Ib!spm!eb!Bcsb!ibn!. kf!Nbs!•f!mp!nmbe!uf!eb!~f
b!Fnj!mjp!~f!hb!qp!lb!{j!wb!uj Epd!u p!s p!w pn!np!e j!g j!l p!w b!. kf!obt!ub!mp!wfmjlp!•v!ep!wj!|uf ob!gbs!nj!v!plsv!hv!Nb!ej!tpo/ tb!plv!qj!mj!tv!tf!okf!hp!wj!qsj!. tf!tj!hvs!op!pqp!sb!wj!uj/!Mp!mv
{b!jo!uf!sf!tp!wb!ojn!tub!ob!sj!. opn!bvup!np!cj!mv!j!qsft!lb!•v Hpe!{j!mb/!Pop!vtqj!kf!wb!ep!qmj!. Ob!l po!okf!o f!tnsuj!okf!o b kb!u f!mkj! j{! nmb!e pt!u j! j {b!csj!okb!wb!kv!Tjm!wb!ob!j!Qsj!tj!.
nb/!Mv!djb!pu!lb!{v!kf!wkfo!•b!. j{!fsf!v!fsv-!hekf!ji!twb!lph wb!uj!ep!Okv!kps!lb!uf!qp!•j!okf ekf!db!pu!lsj!kv!eb!kf!v!twpn nop!hp!cspk!oj!qp!|up!wb!uf!mkj///! mb/!Sj!lbs!ep!pcf!~b!Mp!mj!eb
okf-!b!okfo!pubd!np!mj!kf!eb qv!ub!p•f!lv!kv!!sb!{mj!•j!uf!ep!. voj!|ub!wb!uj!hsbe!pt!ubw!mkb!kv!~j eof!woj!lv!pqj!tb!mb!!tv!ecp!op!. ~f!tb!{ob!uj!|up!tf!ep!hp!ej!mp
tf!qsf!ep!nj!tmj/ hp!epw!|uj!of/ {b!tp!cpn!sv!|f!wj!of!j!qb!oj!lv/ tov!mkv!cbw!t!gp!up!hsb!gpn/// Nbs!•f!mv/
31/11!!!O
Obk!cp!mkf! 31/11!!!WWpy!qp!qv!mj 31/16!!! GJMN 31/21!!! GJMN 33/16!!!WWj!kft!uj! 31/11! GJMN
hp!ej!of-! 31/21!!!TTf!lb!Bmf!ltj~;!Np!kb! Ip!mj!wve!tlj! Npt!up!wj! Ovm!ub!up!•lb
ob!Esv!hpn
tf!sj!kb ef!tob!sv!lb-!sj!bmj!uj!|pv nvs!kb!dj plsv!hb!Nb!ej!tpo 33/26!!!335!)8*- 32/51!!! GJMN
32/11!!!MMkf!uof!jhsf! 32/16!!!TTbw!ubk!gpml;!Qb!sf 33/21!!! GJMN 33/36!!!EEof!wojl!4 Qp!mj!djk!tlb!blb!ef!nj!kb!
|v!|lb!kv-! tf!sj!kb
v{!Ebsl!Eph Hpe!{jm!mb 33/66!!!QQp!tmp!wof!wj!kft!uj 34/16!!!T
Tusv!ob!v! 6;![b!eb!ubl!
33/41!!!N
Np!kf!esb!hf! qb!sf!{wfd!lb!kv 11/41!!! GJMN 34/11!!!Q
Qsj!•b!eb!ob Nb!kb!nj!Cj•!)S*
33/11!!!SSfe!lbs!qfu-! lswj!7-!tf!sj!kb
lp!n|j!kf-! Mp!wbd! 34/31!!!E
Es!Ip!vtf!2-! 11/51!!!Q
Qp!tf!coj!ep!eb!dj- 34/31!!!WWj!kft!uj
tf!sj!kb |p!v.cj{!fnj!tj!kb ob!nps!tlf!qtf tf!sj!kb fnj!tj!kb!p!gjm!nv 34/46!!! GJMN
11/11!!!O
Oj!kf!nj!twkf!epl-! 34/21!!!TTf!lb!Bmf!ltj~; Np!kb! 13/21!!!F
F{p!UW-! 11/21!!! GJMN Qmb!wj!mfe
ef!tob!sv!lb-!sj!bmj!uj!|pv 12/41!!!\
\bq!ub!•j!db!
tf!sj!kb ub!spu!|pv Kjo!ebczjof ev!ip!wj!nb!4-! 12/31!!!BBt!usp!|pv-!
12/11!!!T
Tqpsu!dfo!ubs 11/61!!!TTbw!ubk!gpml;!Qb!sf! 14/51!!! GJMN 13/21!!![[wkf{!eb!of!tub!{f;! fnj!tj!kb
|v!|lb!kv-! tf!sj!kb
12/16!!![[b!vwj!kfl! J{of!ob!eb! Fo!uf!qsj!tf!4-!tf!sj!kb 13/26!!!Q
Qsf!hmfe!
tv!tkf!ej-! qb!sf!{wfd!lb!kv qsp!|mph!mkf!ub 13/66!!! GJMN
11/26!!![[pw!tkf!wf!sb-! qsp!hsb!nb!
tf!sj!kb 16/41 Qsf!hmfe! Op!wb! {b!tv!cp!uv
12/56!!!Q
Qsf!hmfe! ep!lvn/!gjmn qsp!hsb!nb! Gsbo!dvt!lb
qsp!hsb!nb 12/66!!!QQmbzcpz!Hjs!mt-! {b!tv!cp!uv 16/26!!!B
B!tbe!v!Fvsp!qv"
{b!cb!woj!qsp!hsbn 17/16!!!N
Npk!hsj!kfi-!tf!sj!kb
13/31!!!TTfyjftu-
{b!cb!woj!qsp!hsbn

Gsfk!afs-!222/66 Ep!csf!wj!csb!dj!kf!)s*-!223/41 Nv!. lbo!tlj!ub!mfo!uj-!ep!lvn/!qsp!hsbn-!221/11 Wj!. sp!ef-!ep!lvn/!qsp!hsbn-!222/36 Twj!wp!mf!Sfk!.


{j!•lj!qsp!hsbn-!224/11 Wj!kft!uj-!224/16 Tb!sb!kfw!ej!. kft!uj-! 21/26 UW! |lp!mb-! pcsb!{p!woj! qsp!hsbn- npo!eb!tf!sj!kb-!222/61 J{!eb!ob!v!ebo-!223/11 87,7 95,5
88,4 99,3
tb!okf-!ep!lvn/!qsp!hsbn-!224/46 Qvt!uj!nv!{j!lv- 22/11 Kb!•j-!ekf!•kj!qsp!hsbn!)s*-!223/11 Wj!kft!. Wj!kft!uj-!223/31!Qf!•bu!v!wsf!nf!ov-!ep!lv!nfo!. 89,7 106,4
nv{/!fnj!tj!kb-!225/21 Lsf!oj!v!qsj!sp!ev-!ep!lv!. uj-! 23/26 Qv!up!wb!okb;! Qj!wb-! Ub!sb-! Esj!ob-! ep!.
ubs!oj! qsp!hsbn-! 23/56 Ij!up!wj! Njt!ufs! Eajs!mb-
nfo!ubs!oj!qsp!hsbn-!226/16 Cjp!hsb!gj!kf-!ep!lvn/ lvn/! qsp!h sbn-! 2 4/26 Qp!u p!o v!mj! vab!t j 23/61 Qp!wsb!ubl-! jog/! qsp!hsbn-! 24/31 Hmbt
tf!sj!kbm-!226/66 Nv!{j!•lj!qsp!hsbn-!227/36 Gsfka!fs- Cbm!uj!lb-! epl/! qps!hsbn-! 25/51! Ij!nb!mbk!tlb Bnf!sj!lf!)s*-!225/11 Wj!kft!uj-!225/16 Cft!utfm!mfs
tf!sj!kb-!228/11 Wj!kft!uj-!228/16 Fwspq!tlj!sf!hj!po- bwbo!uv!sb!)s*-!226/26 UW!|lp!mb!)s*-!227/11 V!gp!. UW-! 25/26 Hp!wp!sj!np! puwp!sf!op-! jog/! qsp!.
jo!gps!nb!uj!wob!fnj!tj!kb-!228/46 [b!twb!lv!cp!mftu lv!tv!)s*-!228/26 Hps!eptu-!tf!sj!kb-!229/21 Ev!. hsbn-!226/26 Wkfs!tlj!qsp!hsbn-!226/56 Wj!kft!uj 09.00 Jutarnji uz 15.30 Music
07.00 Najava programa
usb!wb!sbt!uf-!228/66 Ub!job-!tf!sj!kb-!229/31 Ub!sji- ip!woj! twj!kfu- wkfs!tlj! qsp!hsbn! )s*-!22:/11 {b!hmv!if-!227/11 Eb!obt!qp!qp!eof-!jog/!qsp!. 07.40 Stanje na putevima Nes Castru info
29/36 Sbk!wp!tb-!sf!wj!kbm!oj!qsp!hsbn-!229/41 Eof!. Eof!wojl-! 2:/41 Nv!{j!•lj! qsp!hsbn-!331/16 hsbn-! 27/41 V! ep!cspn! esv|!uwv-! lvm!uvs!oj
wojl-!22:/11 Wj!ub!nj!ojy-!dsub!oj!gjmn-!22:/13 Hsj!. Mf!popw! aj!wpu-! tf!sj!kb-! 32/16 Tub!sj! hsb!ep!wj; qsp!hsbn-!228/26 Ub!job-!tf!sj!kb-!228/56 Uf!wf!uf!.
07.45 Servisne informacije 12.00 Deutche 16.00 Deutche
08.00 Pregled dnevne {tampe Welle Welle
np!wf!cbk!lf-!qsp!hsbn!{b!ekf!dv-!22:/36 Cbk!lf Qf!~j!hsbe-! 32/41 Eof!wojl! 3-! 33/11 Hps!. lb-! qsp!np!dj!kb! qsp!hsb!nb-! 29/26 Eafk!nj 09.00 Mali oglasi
j{!dj!kf!mph!twj!kf!ub-!qsp!hsbn!{b!ekf!dv-!22:/51 eptu-! tf!sj!kb-! 33/61 GJMN <! ....... Qsf!hmfe Pmj!wfs! v! lv!~j-! lv!mj!obs!tlj! |pv-! 2:/11 Eof!. 12.30 Album 16.30 Album
10.00 Dnevni horoskop nedjelje nedjelje
[pp!Mb!of-!dsub!oj!gjmn-!331/11 Ep!csf!wj!csb!dj!kf- qsp!hsb!nb {b tv!cp!uv wojl 3-!22:/51 Cbk!lf!j{!dj!kf!mph!twj!kf!ub-!ekf!•!kj 11.00 Selebriti info
32/11 Sf!cvt-!jog/!qsp!hsbn-!333/41 Of!|up!{b qsp!hsbn-!331/16 [b!csb!okf!ob! mkv!cbw-! tf!sj!kb- 15.00 Mali oglasi
13.00 Info 17.00 [ta ima
sb!kv-!{b!cb!woj!qsp!hsbn-!334/26 GJMN Tqb!tb!. brifing! 17.30 Vrijeme
wb!kv!~j!Hsfkt-!112/41 Eof!wojl!UWTB-!)s*-!113/11 TV TK TUZLA 32/11 Cjo!hp!|pv-!{b!cb!woj!qsp!hsbn-!333/26
Ob!lsb!kv!eb!ob-!333/41 GJMN -!111/11!Hsbe!.
16.00
17.00
Selebriti info
Ultrazvuk 13.30 [ta ima 18.00 90+
Qsf!hmfe qsp!hsb!nb {b qf!ubl 17/16!Lp!sb!op!sb!oj-!kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!11:/11 tlb! wsf!wb-! tf!sj!kb-!111/56!Hmbt! Bnf!sj!lf- 18.30 Dnevnik 14.00 90+ 18.30 [ta ima
[b!csb!okf!ob! mkv!cbw-! tf!sj!kb! )s*-! 21/11 Vmj!db 12/26 Pekb!wb!qsp!hsb!nb 21.40 Najava {tampe za subotu 14.30 Pregled 19.00 Info
[pp.wsub-!ekf!•kj!qsp!hsbn-!221/26 Cbk!lf!j{!dj!.
RTV USK BIHA] kf!mph! twj!kf!ub-! ekf!•kj! qsp!hsbn-! 21/41! Csb!~b UW!tub!oj!df!{b!esab!wb!kv!
23.00
00.00
Sportski pregled
Pregled dana
Top 10 i po
15.00 Pregled
brifing!
19.30 Odjava
19/11!UW!kv!usp-!kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!11:/41!Cbm!. Lp!bmf-!ekf!•kj!qsp!hsbn-!222/11 Ob!usb!hv!qsj!. qsb!wp!j{!nkf!of!qsp!hsb!nb" 00.05 No}ni muzi~ki program 25 na 97.6 -najava
16.7.2010.
42 Sport
Sa dva gola prednosti na

Partizan
revan{: Almani Moreira
FOTO BETA

savladao
Pjunik (3:1) u
2. kolu
kvalifikacija
za L[

Rajevac na
tribinama

Tv!tsfu!v!Cfp!hsb!ev!j{
twf!•b!of!mp!af!qsb!ujp!kf!j
tf!mf!lups!Hb!of!Nj!mp!wbo
Sb!kf!wbd!lp!kj!tf!qsp!tmb!.
wjp!tkbk!ojn!wp!}f!okfn
#dsoji!{wj!kf{!eb#!ob!of!.
eb!w op! {b!w s|f!o pn
Twkfu!tlpn!qswfo!tuwv/
Sb!kf!wbd!kf!Hb!ov!ep!wfp
ep!•fu!wsugj!ob!mb!ob!enb!.
|jw!|j!twb!p•f!lj!wb!okb/

Moglo i ubjedljivije "Dakle, zadovoljan sam igrom jermenskog tima Partizan ne mo`e
Trener zadovoljan: Mislim da u napadu i stvaranjem {ansi, ali ni- da se brani, ve} da igra agresivno.
Minasijan
smo ostvarili dobar rezultat, a sam igrom u odbrani i sredini tere- Mnogo nam je zna~ila podr{ka na- Partizan ima
na, gdje je rival lako prolazio." vija~a s tribina, posebno u trenuci- svoje slabosti i
stvorili smo i dosta {ansi, Trener Beogra|ana potom je ma kada smo bili nervozni, tada su
nastoja}emo da
saop{tio plan za revan{ u Jereva- nas oni podigli."
rekao Aleksandar Stanojevi} nu: Trener Pjunika Vardan Mina- ih iskoristimo
"U drugom me~u igra- sijan ne predaje se poslije poraza u
Fudbaleri Partizana pobije- bude dovoljno pred revan{ me~ }emo takti~ki druga~ije, na rezul- prvom me~u. kvalifikacija za Ligu {ampiona,
dili su na svom terenu jermenski koji je na programu 21. jula u Je- tat, ali ne}emo se ni braniti. Protiv "Iza nas je naporna uta- koje su odigrane u srijedu: Aktobe
Pjunik sa 3:1 u prvoj utakmici revanu. kmi ca. Na pra vi li smo ne ko li ko - Olimpi Rustavi 2:0 (Smakov 40
drugog kola kvalifikacija za Li- Trener Partizana Ale- gre{aka u odbrani, {to nas je ko- penal, 53), BATE Borisov - Ha-
gu {ampiona. ksandar Stanojevi} je zadovoljan
Taktika {talo primljenih golova. Napada~i fnarfjordur 5:1 (Nekai~nik 48', 85,
Go lo ve za "crno-bi je le" na pobjedom, ali smatra da ima pros- U drugom me~u Partizana su izuzetno sna`ni. Je- 87, Bre san 57, Ro di onov 90 -
otvaranju nove sezone postigli su tora za napredak u igri. igra}emo smo izgubili, ali o~ekuje nas jo{ Bjornson 88), Ekranas - Helsinki
Tomi}, Moreira i Kleo, dok je jedi- "Mislim da smo ostvarili do- jedan me~ u kojem }emo poku{ati 1:0 (Radavi~ius 3), [erif - Dinamo
ni strijelac za goste iz Jermenije bar rezultat, a stvorili smo i dosta takti~ki da poka`emo {ta jo{ mo`emo. Par- Tirana 3:1 (Volkov 9, Nikoli} 62,
bio Jedigarijan. Partizan je pred {ansi. Bilo je i problema, pogoto- druga~ije, tizan jeste jak, ali ima svoje sla- Nadson 70 - Malakarne 12), Parti-
ne {to vi {e od 10.000 gle da la ca vo u prvom poluvremenu, poku{a- bos ti i nas to ja }e mo da ih zan - Pjunik 3:1 (Tomi} 29, More-
mogao da slavi i ubjedljiviji tri- }emo sve da ispravimo za revan{", na rezultat, ka`e iskoristimo", izjavio je Minasijan. ira 45, Kleo 59 - Jedigarian 30),
Aleksandar
jumf, ali bi i ovih 3:1 trebalo da rekao je Stanojevi} i dodao: Stanojevi} Re zul ta ti uta kmi ca 2. ko la Stanojevi} Linfild - Rozenborg 0:0.

Del Boske: Mesi je genijalac


Iako se ni je pro sla vio na Svaka ~ast Forlanu, ali Mesi je `emo da uradimo. Lo{e se osje- Argentina je imala ve-
jugu Afrike, Lionel Mesi je do- genijalac, on je fenomen. U sva- }am iako je pro{lo dosta vremena like ambicije na Mundijalu, ali
bio po hva le ni ma nje ni vi {e koj utakmici je pripremio sam se- od utakmice sa Njema~kom", re- Di je go Ma ra do na ni je uspio u
nego od selektora novih svjet- bi i dru gi ma dva de se tak kao je Mesi, koji je u srijedu u svom naumu da igra~kom peharu
skih prvaka Visentea del Bos- stopostotnih {ansi. [teta {to Ar- Panami, sa jo{ nekoliko saigra~a najboljeg na svijetu (1986) doda
kea. gentina nije dogurala dalje, ali on iz reprezentacije, igrao egzibici- i trenerski. I pored toga, Fudbal-
Tro fej ni stru~ njak na klu pi je moj favorit. Svugdje i uvijek", onu utakmicu protiv tima koji je ski sa vez Ar gen ti ne us ko ro }e
[pa ni je izja vio je da je Di je go rekao je trofejni stru~njak. vodio nekada{nji njema~ki repre- ponuditi legendarnom "gau~osu"
Forlan sjajan igra~, ali da je Mesi As Barselone rekao je da se i zentativac Kevin Kuranji. novi ~etvorogodi{nji ugovor po
zaslu`io "Zlatnu loptu". dalje lo{e osje}a zbog poraza Ar- kojem bi vodio reprezentaciju do
"Naravno, volio bih gentine od Njema~ke (0:4) u ~et- Svjetskog prvenstva 2014. godi-
da je na gra da do {la u ru ke je - vrtfinalu Svjetskog prvenstva u Mesi ne u Brazilu. O~ekuje se reakcija
dnom od na{ih fudbalera, ali ka- Ju`noj Africi. I dalje se Maradone, a sve su prilike da }e
da ve} nije moj apsolutni favorit "O~ekivao sam da }emo oti}i slavni Argentinac prihvatiti po-
bio je Argentinac Lionel Mesi. daleko, ali sada vi{e ni{ta ne mo- osje}am lo{e nudu.
16.7.2010.
Sport 43
[ah za opu{tanje

Fudbaleri
Borca sino}
osjetili ~ari
evropske
utakmice
Sini{a Mar~eti}
FOTO A. ^AVI]

Lozana za
nezaborav
Opu{tanje: Svaki igra~ Borca ^lanovi Uprave
pratili trening

na{ao je na~in kako da se NAKON VI[E OD DVIJE DECENIJE


opusti i psihi~ki {to bolje
pripremi uo~i veoma
VELIKI FUDBALSKI SPEKTAKL
va`nog evropskog okr{aja U BANJALUCI
(Od specijalnog izvje{ta~a iz Lozane) reprezentacija tokom Evropskog
Vladimir GRBI] prvenstva 2008. godine u Austriji i
[vajcarskoj.
Fudbaleri Borca sino} su u "Ov dje je kao u raju",
Lozani prvi put nakon 18 godina ka`e Dra{ko @ari}, iskusni defanzi-
osje ti li ~a ri igra nja evrop ske vac Banjalu~na, i dodaje:
utakmice. Banjalu~ani su gosto- "Mirno je, priroda je savr{ena,
vali u [vajcarskoj u okviru 2. a na{i doma}ini u hotelu ljubazni.
kola kvalifikacija za Evropsku Ponije}emo, zaista, lijepe uspomene
ligu, a atmosfera uo~i ovog me- iz Lozane i ovog prelijepog mjesta."
|unarodnog ispita bila je neza- Svaki igra~ Borca na{ao je na- {ah na iscrtanim poljima ispred ho-
boravna. ~in kako da se opusti i psihi~ki {to tela...
Tokom cijelog puta do Lozane bolje pripremi uo~i veoma va`nog Zanimljivo je, svakako,
osmijesi nisu silazili s lica trenera
Zorana Mari}a i njegovih pulena, a
evropskog okr{aja. Jedni su {etali,
drugi le`ali u sobama, a neki igrali
ista}i da su [vajcarci napravili, za
njih nesvojstven, propust ili je mo-
FK BORAC - FC LAUSANNE-SPORT
sjajna atmosfera prenijeta je u preli- `da posrijedi ne{to drugo. Naime,
je pi ho tel "Du Le man", gdje je Propust iako se utakmica Lozana - Borac ^etvrtak, 22. jula 2010. godine u 20.45
smje{tena "crveno-plava" ekspedi- igra pod okriljem evropske ku}e fu-
cija. Ina~e, hotel se nalazi u mir- Na stadionu dbala, na stadionu "Olimpik de la
nom, brdovitom mjestu Vevej (22 nije bilo Ponte", gdje je sino} odigrana bitka,
Zbog ograni~enog broja ulaznica u slobodnoj prodaji FK Borac poziva
kilometra od Lozane), u kojem je nema nijednog plakata koji bi naja- navija~e i prijatelje kluba da putem telefona 051/301-793 (od 8 do 15 ~asova)
bila smje{tena francuska fudbalska
najave susreta vio me~. izvr{e rezervaciju za utakmicu drugog pretkola UEFA Lige Evrope koja
Hotel "Du Leman" }e se igrati na Gradskom stadionu u Banjaluci u ~etvrtak 22. jula 2010.
godine od 20 ~asova i 45 minuta.
Cijene ulaznica za sve utakmice Borca u UEFA Ligi Evrope na Gradskom
stadionu su:
· VIP ZONA (lijevo i desno od centralne lo`e) 20 KM
· ZAPADNA TRIBINA 15 KM
· ISTO^NA TRIBINA 10 KM

Rezervisane ulaznice mo}i }e se podi}i na dan odigravanja utakmice


na prodajnim mjestima Gradskog stadiona od 8 ~asova.

BUDI BORAC!
16.7.2010.
44 Sport
Zavr{ni turnir Svjetske vaterpolo lige u Ni{u

Srbija
bolja od
Hrvatske Druga radost doma}ina i druga tuga Hrvata
FOTO BETA

Te`ak me~: Kada se igra protiv Hrvatske, krema


svetskog vaterpola, uvek mora da se da vi{e od
svojih mogu}nosti, rekao Dejan Udovi~i}
Vaterpolo reprezentacija Srbi- goj ~etvrtini svjetski prvaci su zaigra- za "plus dva", Nik{a Dobud je sma-
je pobijedila je Hrvatsku sa 9:8 li mnogo bolje, bolje koristili pre- njio na 7:8, ali je 3:30 minuta prije
(1:3, 4:2, 2:1, 2:2) u drugom kolu dnost igra~a vi{e, odli~no je branio kraja Srbija preko Prlainovi}a pono-
Grupe B zavr{nog turnira Svjet- Slobodan Soro, pa je rezultat ubrzo vno oti{la na dva gola razlike.
ske lige u Ni{u. glasio 5:5. U nastavku je Srbija zbog Po dva go la za Srbiju
Hrvatski reprezentativci su pred tri isklju~enja ostala bez Filipa Fili- postigli su Vanja Udovi~i}, Du{ko Pi-
oko 2.500 navija~a odli~no otvorili povi}a, ali to nije mnogo omelo nje- jetlovi} i Andrija Prlainovi}, dok su
susret i golovima Petra Muslima i gov tim koji je sredinom tre}e se Boris Vapenski, Marko Avramo-
Andre Bu{lje poveli sa 3:0, Srbija je ~etvrtine golom Andrije Prlainovi}a vi} i Slobodan Niki} po jednom upi-
Zahvalio navija~ima: na kraju prve ~etvrtine smanjila na prvi put poveo (7:6). Udovi~i} je sali u listu strijelaca. Tri gola za
Vanja Udovi~i} 1:3 golom Vanje Udovi~i}a, a u dru- po~etkom ~etvrte ~etvrtine pogodio Hrvatsku postigao je Petar Muslim,

S PO R T S K A P L A N E T A
Bh. odbojka{i
u ~etvrtfinalu
Sf!qsf!{fo!ub!dj!kb!Cp!tof!j!Ifs!df!.
hp!wj!of!qmb!tj!sb!mb!tf!v!•fu!wsugj!ob!mf
Twkfu!tlph! qswfo!tuwb! v! tkf!ef!~pk
pecpk!dj-!lp!kf!tf!pesab!wb!v!Plmb.
ipnj/
J{b!c sb!o j!d j! tf!mf!l up!s b! Njs!{ f
Isvt!uf!np!wj!~b! v! vub!lnj!dj! •fu!.
wsuph!lp!mb!Hsv!qf!B!qp!cj!kf!ej!mj!tv
Lj!o v! sf!{ vm!u b!u pn! 4;1! )36;29-
36;32-! 36;24*/! Vub!lnj!df! •fu!wsugj!.
ob!mb!jhsb!kv!tf!eb!obt-!b!jnf!qsp!uj!.
woj!lb! ci/! pecpk!lb!|j! tb!{ob!mj! tv
tj!op~!ob!lpo!qp!tmkf!eokji!nf!•f!wb
v!Hsv!qj!C/
Optu`nica protiv Terzi}a
W/S/ Wj!|f!kb!wop!uv!aj!mb|!uwp!v!Cfp!hsb!ev Tqbs!ubl!)N*/!Ufs!{j!~fw!bewp!lbu!Wmb!.
qp!ej!hmp!kf!pq!uv!aoj!dv!qsp!ujw!cjw!|ji ebo!Cb!uj~!tb!pq!|ujp!kf!eb!~f!okf!.
•fm!oj!lb!PGL!Cfp!hsb!eb![wf{!eb!ob hpw!lmj!kfou!ep!~j!ob!tv!}f!okf!eb!cj
Ufs!{j!~b-!Nj!mp!wb!ob!Oj!lp!ej!op!wj!~b!j ep!lb!{bp!of!wj!optu!j!tb!twph!jnf!ob
Esb!af!ob!Qp!ev!obw!db-!uf!cjw!|fh tlj!ovp!mkb!hv!lp!kv!tv!nv!ob!oj!kf!mj
hf!of!sbm!oph!tf!lsf!ub!sb![b!kf!eoj!df #mkv!ej!mp!|ji!ob!nkf!sb!j{!cjw!|f!wmbt!uj#/
qswp!mj!hb!|b!Wmb!ej!nj!sb!Cv!mb!up!wj!~b/! Cb!uj~!kf!ob!wfp!eb!kf!Ufs!{j~!twf!wsj!.
Plsjw!mkf!ojn!tf!ob!uf!sfu!tubw!mkb!lsj!. kf!nf!#cjp!v!ej!mf!nj!p!•f!nv!tf!{b!.
wj!•op!ekf!mp!{mp!vqp!usf!cf!tmv!acf!oph qsb!wp!sb!ej#-!kfs!kf!qpt!uv!qbl!qsp!ujw

Dva pogotka Ibri~i}a


Bh. reprezentativac Senijad |u Hajduka i HSV-a, odigranoj Nova nada bh. fudbala Muha-
qp!mp!ab!kb!v!wf!{j!tb!usbo!tgf!sj!nb!gv!.
ecb!mf!sb!Wb!okf!Hsv!cb!•b!v!Ibn!.
cvsh-! Csb!o j!t mb!w b! Jwb!o p!w j!~ b! v
okf!hb!qp!wfp!cjw!|j!sfajn!lp!kj!kf
#{cph!wj!|f!sb!{mp!hb!afmfp!eb!hb
tub!wj!ob!tuvc!tsb!nb#/!Ep!ebp!kf!eb
Ibri~i} postigao je dva pogotka na "Poljudu". Susret je zavr{en med Be{i} startovao je u prvih Mp!lp!np!uj!wv!)N*-!Tuf!wb!ob!Tup!|j!~b Ufs!{j~!jnb!j!{esbw!tuwf!oji!qsp!cmf!.
u prijateljskoj utakmici izme- nerije{enim rezultatom 3:3. 11 u redovima bundesliga{a.
v! Nb!mb!h v! j! Ts}b!o b! Tub!o j!~ b! v nb/
16.7.2010.
Sport 45
3

GRUPA A GRUPA B
Esv!hp!lp!mp;!Dsob!Hp!sb!.!\qb!oj!kb Esv!hp!lp!mp;!Tscj!kb!.!Iswbu!tlb!:;9-
22;8-!TBE!.!Lj!ob!22;6! Bvt!usb!mj!kb!.!Kv!aob!Bgsj!lb!2:;5/
1. Crna Gora 2 2 0 27:11 6 1. Srbija 2 2 0 31:8 6
2. SAD 2 2 0 18:8 6 2. Australija 2 2 0 29:11 6
3. [panija 2 0 2 10:18 0 3. Hrvatska 2 0 2 15:19 0
4. Kina 2 0 2 9:27 0 4. J. Afrika 2 0 2 4:41 0

Usf!~f!lp!mp!)kv!•f*;!Lj!ob!.!\qb!oj!kb- Usf!~f!lp!mp!)kv!•f*;!Kv!aob!Bgsj!lb!.
Dsob!Hp!sb!.!TBE/ Iswbu!tlb-!Tscj!kb!.!Bvt!usb!mj!kb/

Boris Vapenski

po dva Andro Bu{lje i Nik{a Dobud, stvo u Zagrebu: dje da napravimo rezultat", izjavio je "Pomogli su nam kao i uvek do
Najefikasniji
a jedan Maro Jokovi}. kod Hrvata: "Nismo bili u pravom ritmu po- Rudi} i nastavio: sada i siguran sam da }e iz dana u
Selektor reprezentacije Srbije Petar Muslim sle Ju`ne Afrike, ali sada sve dolazi "Jo{ nismo dosegli punu fizi~ku dan dolaziti u sve ve}em broju. Malo
Dejan Udovi~i} rekao je poslije me~a na svoje mesto." spremu, na{ glavni cilj sezone je je ekipa koje mogu protiv tima kao
da je zadovoljan trijumfom nad On je zahvalio publici i pozvao Europsko prvenstvo u Zagrebu. {to je Hrvatska da stignu 0:3 i zbog
Hrvatskom jer selekcija nije jo{ sa- ih da reprezentaciju podr`e i na nare- Svjetska liga je dobro do{la da pro- toga sam zadovoljan. Idemo dalje,
svim spremna. dnim utakmicama. vjerimo mogu}nosti mla|ih igra~a." ima dosta vremena i rada za slede}e
"Moram da budem zadovoljan Se le ktor Hrvat ske Kapiten Srbije Vanja Udovi~i} utakmice i takmi~enja."
pobedom po{to smo dali i vi{e nego Ratko Rudi} ~estitao je Ni{u na orga- zahvalio je navija~ima na podr{ci: Reprezentacije SAD,
{to trenutno mo`emo. Kada se igra nizaciji, te Srbiji na trijumfu. Australije i Crne Gore zabilje`ile su
protiv Hrvatske, krema svetskog va- "Srbija je bila bolja i zaslu`eno lagane pobjede drugog dana zavr{nog
terpola, uvek mora da se da vi{e od pobijedila, ali zadovoljan sam igrom, Rudi} turnira u Ni{u. U okviru Grupe A Sje-
svojih mogu}nosti. Mi smo ne{to ra- jer jo{ nismo potpuno fizi~ki spre- Imali smo dobar dinjene Dr`ave bile su bolje od Kine
nije krenuli od Hrvatske u pripreme, mni. Utakmica je bila dobra. Imali sa 11:5, dok je Australija u Grupi B
ali smo tek nedavno bili kompletni", smo dobar start, ali je snaga i kon- start, ali je snaga savladala Ju`nu Afriku 19:4. Crna
rekao je Udovi~i} i dodao da ekipa centracija Srbije presudila. Kasno i koncentracija Gora je lak{e nego {to se o~ekivalo
tempira formu za Evropsko prven- smo po~eli pripreme, ali `elimo i ov- Srbije presudila iza{la na kraj sa [panijom - 11:7.

Rosi vozi na VN Njema~ke


Valentino Rosi Rosi
Radujem se {to
}u vidjeti sve i
{to }u ponovo
biti u padoku
{ikava je mijenjao Rosija na trci u
Kataloniji.
"Radujem se {to }u vidjeti sve
Fudbaleri pu{teni i {to }u po no vo bi ti u pa do ku.
Umorio sam se od sjedenja kod

iz zatvora ku}e. Vataru }e biti ponovo sa na-


ma i ako bude problema, on }e se
ponovo na}i na mom motoru", is-
Osmorica fudbalera Kroacija Dario [u{ak, Ivan Banovi}, Sa{a
Sesveta, pomo}ni trener i sportski Mus, Marko Guja, Antun Pokraj- takao je Rosi.
direktor kluba pu{teni su iz is- ~i}, Miljenko Bo{njak, pomo}ni Aktuelni {ampion kraljevske
tra`nog zatvora, objavili su hrvat- trener Goran Jerkovi} i sportski klase o~ekuje da bi mu dvije trke
ski mediji. Odluku o pu{tanju direktor Tomislav Zubak, sin vla- bile potrebne da se vrati u punu
donio je sudija zagreba~kog snika kluba Zvonka Zubaka. U is- formu. Nedjelju dana poslije trke u
@upanijskog suda Ratko [}eki} tra`nom zatvoru ostala su jo{ Njema~koj na programu je Velika
na prijedlog USKOK-a, jer vi{e osmorica osumnji~enih: biv{i re- nagrada Sjedinjenih Dr`ava, a po-
nema opasnosti od njihovog utica- prezentativac Miljenko Mumlek, tom slijedi tronedjeljna pauza prije
ja na svjedoke u istrazi o namje- Zoran Ivan~i} i Andrija Balaji} iz ~e{ke runde na stazi "Brno".
Devetostruki Moto GP {am- prvobitno mu je re~eno da }e biti testirao motor Jamahe za Svetski Valentino Rosi je sa do sada
{tanju utakmica. Naime, saslu{ani Varteksa, kapiten Zadra Jakov Su- pion Valentino Rosi dobio je doz- van staze bar tri mjeseca. "Doktor" superbajk {ampionat.
su svi svjedoci povezani sa dije- ra}, fudbaleri Me|imurja Neven osvojenih devet titula prvaka jedan
volu ljekara da nastupi je me|utim odlu~io da vozi na sta- Iskusni, 31-godi{nji, voza~ Ja- od najuspje{nijih voza~a moto-trka
lom istrage koja se odnosi na igra- Vuljanko, Danijel Ma|ari} i Ma- ovonedjeljnoj trci za Veliku na- zi "Zahsenring", a ju~e je za to mahe propustio je ve} ~etiri trke
~e i zvani~nike ovog kluba. rio Dermopil i njegov menad`er svih vremena. Bio je prvak u klasi
gradu Njema~ke, {est nedjelja dobio i dozvolu ljekara u Njema- {ampionata i pao na sedmo mjesto do 125 cc (1997), 250 cc (1999) i
Nakon vi{e od mjesec dana iz za- Mario Mareni}. Akciju "Ofsajd" poslije loma noge. ~koj. u generalnom plasmanu, dok se na
tvora u Remetincu na slobodi su policija je po~ela krajem pro{le 500 cc (2001) prije nego {to je pre-
Rosi je do`ivio dvostruki pre- "Uzbu|en sam jer moji dokto- ~elu nalazi njegov timski kolega {ao u Moto GP, gdje je osvojio {est
pu{tani igra~i Mario ^izmek, biv- godine na temelju podataka nje- lom potkoljenice na treningu pred ri ka`u da mogu da vozim ovog vi- Horhe Lorenco.
{i reprezentativac Jasmin Agi}, ma~ke policije. {ampionskih titula (2002, 2003,
italijansku rundu {ampionata, a ken da", re kao je Ro si, ko ji je Test voza~ Jamahe Vataru Jo- 2004, 2005, 2008, 2009).
16.7.2010.
46 Sport

^lanovi
Skup{tine
N/FS BiH dan
as
Predsjednik
odlu~uju o
budu}nosti
bh. fudbala
ili izolacija Sudbina u
rukama delegata
Dominkovi}
na ~elu
NS FBiH

dlo`ili FIFA i UEFA. Me|u brojnim ras nakon sastanaka delegacije FI-
dopunama i izmjenama, najva`nija FA i UEFA sa predstavnicima bh.
je ona vezana za ukidanje tro~lanog fudbalskih struktura iz oba bh. enti-
Predsjedni{tva, odnosno uvo|enje teta", rekao je ju~e u poslijepodne- Jmkp!Ep!njo!lp!wj~!op!wj
je dnog pred sje dni ka. Iz FI FA i vnim satima Jasmin Bakovi}, v.d.
kf!qsfe!t kf!e ojl!Vqsb!.
UEFA, vi{e puta do sada, a poslje- generalnog sekretara N/FS BiH.
dnji put u utorak, uputili su apel i Naime, u Sarajevo je woph!pecp!sb!Op!hp!nf!.
upozorenje delegatima da moraju ju~e oko 15 sati avionom iz Be~a uoph!tb!wf!{b!Gf!ef!sb!dj!kf
usvojiti izmjene ili }e u protivnom doputovala zajedni~ka delegacija CjI-! pemv!• f!o p! kf! ob
uslijediti sankcije. Ukoliko se to de- FIFA i UEFA. Sat vremena nakon j{cps!opk!tkf!eoj!dj!!Tlvq!.
si, bh. klubovi mogli bi se susresti dolaska bio je planiran sastanak sa |uj!of/![b!ep!qsfe!tkf!eoj!.
sa zabranom nastupa na me|unaro- ~lanovima Predsjedni{tva N/FS lb! kf! j{b!c sbo! Iv!t p
dnoj sceni, jednako kao i reprezen- BiH i entitetskih saveza. U 18 sati Hp!mb~/!Pcbw!mkfo!kf!j!asj!.
Bh. fudbal
pred sankcijama tativna selekcija BiH. uslijedili su razgovori sa delegati- kfc!Qswf!mj!hf!GCjI/!V!2/
Pro te klih da na u ja- ma Skup{tine N/FS BiH koji dola- lp!mv!jhsb!~f;!Lsb!kj!|ojl!.
vnosti su se o ovom pitanju mogla ze iz Federacije BiH, te potom i sa _b!qmkj!ob-!Hp!sb!aef!.!Cp!.

60 46 45
~uti opre~na mi{ljenja, pa ~ak i me- delegatima iz Republike Srpske. tob-!Sb!e ojl!.!Sv!e bs-
|usobne optu`be predstavnika sr- "Predsjedni{tvo mora biti uki- Jhnbo!.!Lsb!kj!ob-!Kf!ejo!.
pskog, hrvat skog i bo{ nja ~kog nuto. Svih 207 ~lanica FIFA i 53 tuwp!.!Psb!|kf-!Tmb!wfo!.
korpusa unutar bh. fudbalskih stru- ~lanice UEFA imaju uskla|ene sta- Pnmb!ej!obd-!TB\L!Ob!.
ktura. Ulje na vatru dodali su ~lano- tute. Zato je jasno da se to mora de- qsf!e bl! .! Hsb!e j!o b-
ef!mf!hb!ub!csp!kj!Tlvq!|uj!ob!Op!. jmj!usj!•fu!wsuj!of!kf!obk!nb!okj!cspk hmb!tp!wb!obk!nb!okf!kf!qp!usf!. vi Iz vr{nog odbo ra ko ji su na siti i u BiH. Neprihvatljivo je da se
hp!nf!uoph0Gv!ecbm!tlph!tb!. ef!mf!hb!ub!lp!kj!kf!of!pq!ip!ebo cop!{b!ep!op!|f!okf!pemv!lb!ob HP\L!.!Jt!lsb/!Tf!{p!ob
sjednici pro{le sedmice donijeli za- nastavi ko~iti razvoj ovog saveza. qp!•j!okf!25/!bw!hvt!ub/
wf!{b!CjI-!pe!•f!hb!kf!51!j{ {b!lwp!s vn!{b!pesab!w b!o kf tkfeojdj!Tlvq!|uj!of!O0GT!CjI/ klju~ak da prihvataju sve prijedloge Ranije se znalo de{avati da pojedini
Gf!ef!sb!dj!kf!CjI!j!31!j{!Sf!qv!. tkf!eoj!df!Tlvq!|uj!of!lsp!wof Pemv!lf!tf!ep!op!tf!usp!•fu!. Nacrta statuta, izuzev odredaba koje ~lanovi komisija ili bilo kojeg dru-
cmj!lf!Tsqtlf/!! lv!~f!ci/!gv!ecb!mb/ wsujo!tlpn!wf!~j!opn/ se odnose na funkciju predsjednika. gog tijela sprije~e dono{enje odluke
Stav Izvr{nog odbora je da treba za- jednostavnim nepojavljivanjem ili
Vedran RADENOVI] dr`ati tro~lano Predsjedni{tvo, a iz Vogo{}a napu{tanjem sjednice. Takva praksa
Jasna poruka: Predsjedni{tvo FIFA i UEFA su odmah reagovali i se mora zaustaviti i stoga imamo
Sudbina bh. fudbala je u ru- pozvali delegate da ne slu{aju IO. Sjednica novi prijedlog odlu~ivanja u tijeli-
mora biti ukinuto. Svih 207 kama 60 delegata Skup{tine No- "Do sada sam bio optimista. Skup{tine ma bh. saveza", poru~io je Marsel
~lanica FIFA i 53 ~lanice UEFA go me tnog/Fu dbal skog sa ve za
Bosne i Hercegovine, koji }e da-
Me|utim, nakon niza komentara i
izjava koje su se mogle ~uti i pro~i- po~inje
Benc, predstavnik UEFA, koji je u
Sarajevo doputovao u pratnji Alana
imaju uskla|ene statute. Zato nas na jednoj od najva`nijih sje- tati proteklih dana, zaista ne znam danas u devet Hansena, ~lana Izvr{nog komiteta
dni ca u is to ri ji mo }i iza bra ti kakvom ishodu na sjednici Skup{ti- UEFA, te Tanje Vogel i Eve Paskuer
je jasno da se to mora desiti izme|u sankcija ili uvo|enja in- ne se mo`emo nadati. No, ne treba sati u hotelu iz FIFA.
i u BiH, poru~io Marsel Benc stitucije jednog predsjednika. unaprijed donositi zaklju~ke. [ansa "Park" Sjednica Skup{tine po~inje da-
Pred delegatima Skup{tine ne}i uvijek postoji, a mo`da }e se puno nas u devet sati u hotelu "Park" u
}e se revidirani statut, koji su pre- toga mo}i naslutiti i znati ve} ve~e- u Vogo{}i Vogo{}i.
16.7.2010.
Sport 47

Ve~eras u Banjaluci po~inje OP Balkana u kajaku i kanuu


Nastupi}e

No}ne
takmi~ari
iz sedam
dr`ava Obustava
saobra}aja
[cph! PQ! Cbm!lb!ob
v! tv!c p!u v! ~f! pe
ptbn! ep! 35! •b!t b
cj!u j! {b!u wp!s fo! tbp!.
csb!~bk!{b!twb!wp!{j!mb

trke za
ob! qv!u opk! lp!n v!o j!.
lb!d j!kj! Lb!s b!o p!w bd! .
Lsv!q b! ob! Wscb!t v
)ej!p oj!d b! nb!h jt!u sbm!.
oph! qv!u b! N27! Cb!.
okb!mv!l b! .! Kbk!d f*/
Tbp!c sb!~ bk! ~f! cj!u j
qsf!vt!nkf!sfo! ob! qv!.
uov! lp!n v!o j!l b!d j!kv

istoriju
Cb!okb!mv!lb! .! _b!}b!wj!.
db! .! Nslp!okj~! Hsbe-
b! {b! qp!t kf!u j!p df! ~f
cj!uj!pnp!hv!~fo!qsj!mb{
wp!{j!mj!nb! ep! SD! Lb!.
okpo/

bavljati banjalu~ki bend "Grasho- su imali samo rije~i hvale", ka`e dolazak je od velikog zna~aja jer p{e nego {to su imali."
Struja: Imali smo odre|enih pers". Dejan Travar, predsjednik Organi- mo`e da odobri da 2011. budemo Nastupi}e takmi~ari iz Srbije,
problema sa osvjetljenjem, Banjalu~ani su uz dosta napo- zacionog odbora OP, i dodaje: doma}ini EP." Hrvatske, Slovenije, Makedonije,
ra organizovali OP, koje }e u}i u "Ima}emo mnogo toga da pru- Milan Mazalica, direktor ta- Crne Gore, ^e{ke i BiH, a pod
koji su doveli u pitanje istoriju balkanskih prvenstava kao `imo onima koji do|u da gledaju kmi ~e nja i pred sje dnik KKK znakom pitanja su Italijani, Austri-
prvo na kojem }e biti vo`ene trke no}nu trku, jedinstvenu mo`da i u Vrbas, zahvalio je "Elektroprivre- janci i Grci.
odr`avanje no}ne trke, pod reflektorima. Bi}e to u subotu ovom dijelu Evrope. Tako|e, dola- di" na pomo}i i dodao: "Kon ku ren ci ja je
rekao Travar od 21 ~as, kada su u kanjonu Tije-
sno na programu finalne trke (mu-
zi Albert Vuds, predsjednik Evrop-
ske kajak kanu federacije, a njegov
"Ovo je istorijski do-
ga|aj i bi}e veliko u`ivanje za po-
jaka. Od mene u klubu najvi{e
o~ekuju, pa }u se malo vi{e potru-
Maja PREDRAGOVI] Ceremonija otvaranja OP, ~iji {karci K1, C1 i C2 i `ene K1). sje ti oce. OP smo or ga ni zo va li diti. Cilj je da u|em u finale, ali bi-
je organizator Kajak kanu klub Istog dana od 10 ~asova su na ra- Mazalica malim snagama, malim sredstvi- }e izuzetno te{ko", rekao je Darko
Otvoreno prvenstvo Balka- Vrbas, bi}e u Rafting centru Ka- sporedu kvalifikacije. ma, a uradili smo puno. Te`i{te Savi}, uzdanica Vrbasa.
na u kajaku i kanuu na divljim njon u Karanovcu u 21 ~as, a ta- "Imali smo problema sa Ovo je istorijski smo stavili na bezbjednost takmi- Prijem kod Dragoljuba Davi-
vodama u disciplini slalom "Ba- kmi ~e nje }e otvo ri ti Pro ko osvjetljenjem, koji su doveli u pita- doga|aj i bi}e ~ara i o~ekujemo da }e sve prote}i dovi}a, gradona~elnika Banjaluke,
njaluka Vrbas 2010" ve~eras }e Dragosavljevi}, ministar za porodi- nje odr`avanje no}ne trke. Ali, u najboljem redu. Vjerujem da }e za predstavnike Evropske kajak
biti otvoreno uz padobrance i de- cu omladinu i sport u Vladi RS. dvije no}i smo probali stazu koja veliko u`ivanje Banjalu~ani ponijeti lijepe uspo- kanu federacije i u~esnike bi}e ve-
file u~esnika na vodi. Nakon otvaranja prisutne }e za- je perfektno osvijetljena i takmi~ari za sve posjetioce mene sa takmi~enja, a gosti jo{ lje- ~eras u 18 ~asova.

Prete`no
sun~ano
V! CjI! tf! p•f!l v!kf! qsf!.
ufaop! tvo!• b!o p! wsj!kf!n f/
Sb!{ wp!kfn! pcmb!• opt!u j! v Afmklp!LPQBOKB!
esv!hpk!qp!mp!wj!oj!eb!ob!v!Cp!. ejsflups!OJHE!#EOO#
toj!tv!np!hv!~j!sj!kfu!lj!mp!lbm!oj BIHA]
qmkvt!lp!wj! tb! hsnmkb!wj!opn/ Cpskbob!SBENBOPWJ^.QFUSPWJ^
Wkf!u bs! tmbc! ep! vnkf!s fo-
tkf!w fs!o ph! j! tkf!w f!s p!jt!u p!. BANJALUKA hmbwoj!j!pehpwpsoj!vsfeojl!

•oph! tnkf!s b/! Kv!u bs!o kb


ufn!qf!sb!uv!sb! wb{!ev!ib! lsf!.
ub!~f!tf!j{nf!}v!28!j!35-!ob
BIJELJINA Tb|b!_BWSBH!
){bnkfojl!hmbwoph!j!
Boesfb!LBSBOGJMPWJ^
)vsfeojl!ofekfmkoph!
kv!hv!pe!32!ep!37-!b!obk!wj!. pehpwpsoph!vsfeojlb*-! j{ebokb*-!
|b!eof!wob!j{nf!}v!41!j!47- Ojibeb!IBTJ^!! Ubukbob!SPHVMKB
ob!kv!hv!ep!49!°D/ ZENICA )qpnp~ojl!hmbwoph!j! )sfhjpo*-!
pehpwpsoph!vsfeojlb*-! Kfmfob!QSBMJDB
Hpsebob!NJMJOLPWJ^! )twjkfu*-
)vsfeojl!wjkftuj*-! Wftob!JMJLUBSFWJ^!
Subota Tboesb!HPKLPWJ^.BSCVUJOB )epqjtojdj*-!

LIVNO SARAJEVO )vovusb|okb!qpmjujlb*-


Ebslp!HBWSJMPWJ^
Nbkb!WVKJOJ^!
)bhfodjkf*-
Nby/ ,47pD )flpopnjkb*-! Hpsbo!LBSB^
Njo/ ,31pD Ejbob!UPNB\! )tqpsu*-
Sarajevo +32oC )pehpwpsoj!vsfeojl!{b Jwbob!QBTUJS
ofekfmkop!j{ebokf!j!tdfov*-! )ufioj•lb*-!
Nedjelja Banjaluka +35oC MOSTAR Obub|b!LSTNBO! Njmbo!SBEVMPWJ^
Bijeljina +34oC )pehpwpsoj!vsfeojl!v!sfebldjkj! )gpuphsbgjkb*-!
v!Tbsbkfwv*-! [psbo!MVLJ^
Nby/ ,3:pD Biha} +34oC Csbolp!UPNJ^! )joufsofu!j{ebokf*/
Njo/ ,31pD )vsfeojl!tdfof*-!
Livno +32oC
Mostar +37oC
Ponedjeljak Zenica +35oC TREBINJE J{ebwb•!OJHE!#EOO#-!Cbokbmvlb/!Mjtu!j{mb{j!twblph!ebob/
Sfebldjkb; Csb~f!Qj|ufmkj~b!2-!89111!Cbokbmvlb-!ufm/!)162*-
Nby/ ,3:pD Trebinje +34oC dfousbmb;!442.911-!gblt;!442.921-!f.nbjm;!oopwjof@ufmflmjl/ofu
Njo/ ,2:pD Nbslfujoh; Cbokbmvlb-!ufm/!442. 975-!f.nbjm;!nbslfujoh@of{bwjtof/dpn<!
Tbsbkfwp-!ufm/!1440764.:64/
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD FBiH Ejtusjcvdjkb; Ufm/!442.958-!f.nbjm;!oo`ejsfldjkb@ufmflmjl/ofu!
Epqjtoj|uwb; Tbsbkfwp!1440827.941-!764.:64<!Nptubs!1470661.798/!
)Svlpqjtj!j!gpuphsbgjkf!tf!of!wsb~bkv*!
Ajsp!sb•voj; Sb{wpkob!cbolb!b/e/!Cbokbmvlb!6731::11123894.83!)LN*-!
Biometeorolo{ke prilike }e biti relativno nepo- }emo pa`nju na za{titu od vru}ine i UV zra~enja. 65541.2996532!)efwj{oj*<
voljne, s obzirom da bi zbog izrazito visokih tem- Osjetljive osobe maksimalno treba da smanje Izqp!Bmqf.Besjb.Cbol!b/e/!Cbokbmvlb!663.111.11111:63.31<
peratura i sparine ve}ina hroni~nih bolesnika i aktivnosti, naro~ito u poslijepodnevnim ~aso- \ubnqb!OJHE!#EOO#-!{b!\ubnqbsjkv!Bmfltboebs!Lpqbokb/
meteoropata mogla imati poja~ane tegobe. Skre- vima.
Optu`nica protiv novinara FTV-a CB!OKB!MV!LB! .! Plsv!aop! uv!aj!. {b!mkve!tlb!qsb!wb/ esv|!uwv/! Tb!np! v! ob!|pk! {f!nmkj
mb|!u wp! v! Cb!o kb!mv!d j! qp!e j!h mp! kf Lb!lp!qsf!op!tj!GUW-!Qp!qp!wj~!kf np!hv!~f! kf! eb! ptp!cb! lp!kb! qsj!.
pq!uv!aoj!dv! qsp!ujw! Eb!nj!sb! Lb!mf!. ub!eb! op!wj!ob!sv! GUW.b! sf!lbp! eb kf!uj! op!wj!ob!sv! qsp!}f! of!lba!okf!.
up!wj!~b-!op!wj!ob!sb!GUW.pwph!nb!. #{b!tmv!av!kf!nf!ubl!v!•f!mp#/! op-! b! eb! tf! qsp!u jw! op!w j!o b!s b
hb!{ j!o b! #71! nj!o v!u b#-! {cph #Bubl!kf!up!ob!tmp!cp!eop!op!wj!. lp!kfn!tf!qsj!kf!uj!nfu!lpn!v!•f!mp
ofp!w mb!| uf!o ph! qsj!t mv!| lj!w b!o kb! j obs!tuwp!v!ob!|pk!{f!nmkj!j!ob!op!. j! lp!kj! sb!e j! v! jo!u f!s f!t v! kb!w opt!u j
upo!tlph!toj!nb!okb!Wj!up!nj!sb!Qp!. wj!ob!sf! lp!kj! qp!lv!|b!wb!kv! vlb!{b!uj qp!e j!a f! pq!u v!a oj!d b#-! ob!w f!mb! kf
qp!w j!~ b-! cjw!| fh! pn!c ve!t nb!o b ob! of!hb!uj!wof! qp!kb!wf! v! ob!|fn GUW/!)Bhfo!dj!kf*

Vlada FBiH prihvatila inicijativu za Medijima 2,3


uvo|enje akcize na naftu za `eljeznice miliona maraka
BANJALUKA - Vlada Republike Srpske odobrila je oko 2,3

Prevoznici
miliona maraka za medijske projekte koje su medijske ku}e dos-
tavile Vladi na javni poziv.
Prema toj odluci, "Nezavisne novine" i "Glas Srpske" dobili su po
400.000 maraka, RT RS je dobio milion, dok su "Fokus" i "Pres" do-
bili 360.000, odnosno 200.000 maraka.
"Vlada RS je, usvajaju}i zapisnik sa 181. sjednice usaglasila odlu-
ku o raspodjeli sredstava za prve pristigle projekte prema raspisanom

zaprijetili
javnom pozivu za medije", izjavila je Vera Saji}, {ef Biroa Vlade za
odnose s javno{}u. (Srna)

Opomenom pred
tu`bu izvu}i podatke
SARAJEVO - Istra`na komisija Parlamentarne skup{tine BiH

blokadama
za utvr|ivanje tro{enja donatorskih sredstava svim organizaci-
jama koje nisu dostavile podatke o dobijenim donacijama u ro-
ku uputi}e opomenu pred tu`bu.
Na ju~era{njoj sjednici Komisije odr`anoj u Sarajevu zaklju~eno je
da se Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (SIPA) dostavi spisak onih
koji u predvi|enom roku nisu odgovorili na pitanje o dobijenim do-
nacijama kako bi se provjerilo za{to to nisu uradili.
Prema podacima saop{tenim na sjednici, na 4.000 upu}enih pitanja
o dobijenim donacijama do isteka roka stiglo je 1.313 odgovora, od
kojih 390 odgovora da te institucije ili organizacije nisu primile do-
Poskupljenje: Prvo su uveli deset nacije. Prema rije~ima predsjedavaju}eg Komisije Sefera Halilovi}a,
feninga po litru goriva zbog puteva, postoji sumnja da oni koji nisu dostavili odgovor ne{to kriju.
Halilovi} je naveo da na pitanje nisu odgovorile humanitarne or-
a sada opet udaraju na prevoznike ganizacije, poput Merhamet i dodao da od svih vjerskih zajednica u
BiH jedino Rijaset Islamske zajednice nije dostavio tra`ene podat-
ke. (Srna)

Kosti u kutijama
od slatki{a
SARAJEVO - Kosti Srba, `rtava usta{kih zlo~ina iz Drugog
svjetskog rata na teritoriji Glamo~a, koje se ~uvaju u manastiru
Veselinje, nalaze se u podrumu zapakovane u kutije proizvo|a~a
Vlada FBiH podigla cijene
konditorskih proizvoda, utvrdila je delegacija Odbora Skup{tine
putarina na koridoru 5c Srbije za odnose sa Srbima izvan Srbije.
FOTO NN [ef delegacije Odbora Janko Veselinovi} rekao je prilikom posjete
povratni~kim op{tinama u FBiH da je o tome obavijestio Ministarstvo
"Prvo su uveli deset feninga po kazao je da nema potrebe za bloka- Vlada je ju~e u parlamentarnu vera Srbije i da je dobio obe}anje da }e u toku ove godine biti izdvo-
Maja RENER
litri goriva zbog cesta, a sada opet dama jer je ju~e usvojena samo ini- proceduru po hitnom postupku upu- jena sredstva za dostojno ure|enje mjesta gdje se kosti nalaze. (Srna)
SARAJEVO - Cestovni pre- udaraju na prevoznike i gra|ane. cijativa, te da o uvo|enju akcize tek tila i dopune Zakona o bud`etima,
voznici tereta iz BiH najavljuju
mogu}nost blokade zgrade Vlade
FBiH ili magistralnog puta M17
Do}i }e do poskupljenja nafte ako se
uvede ova akciza. Neka ministri do-
bro provjere gdje zavr{i taj novac
treba razgovarati. Tvrdi i da dr`ava
mora pomagati `eljeznice, te da to
poku{ava u~initi na najbezbolniji
kojima se omogu}ava davanje ga-
rancije FBiH "@eljeznicama FBiH"
za kreditno zadu`enje. Tako|e, ju~e-
Dogovor o
ukoliko bude uvedena akciza od
pet feninga po litri nafte za `elje-
koji se daje `eljeznicama", dodao je
Pehar.
na~in.
Vlada FBiH je ju~e verificirala
ra{njom odlukom Vlade za sve kate-
gorije vozila pove}ana je putarina na
proizvodnji
znice, {to je ju~e podr`ala federal- Nail [e}kanovi}, mi- zaklju~ak premijera FBiH o isplati SARAJEVO - Predstavnici Ministarstva energije, rudarstva i
dijelu autoputa na koridoru 5C i to industrije FBiH, "Krivaje" Zavidovi}i te nove "Krivaje 1884"
na vlada. nistar prometa i komunikacija FBiH, regresa za ovu godinu. Za tu namje- sa 1,5 KM na dvije KM, sa tri na 4,5
Potvrdio je ovo ju~e Ilija Damir nu bi}e utro{eno oko 2,9 miliona ju~e su poku{avali na}i rje{enje kako da novo preduze}e nastavi
KM, sa pet na sedam KM, te sa se- proizvodnju.
Pehar, predsjednik Grupacije me|u- Bud`et KM, a obuhva}eno je 7.348 bud`et- dam na devet KM.
narodnih cestovnih prevoznika tereta skih korisnika, uklju~uju}i ministre i Do zaklju~enja ovog broja "Nezavisnih" sastanak u zgradi Vlade
Vlada je ju~e zaklju~ila
pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Za isplatu poslanike, dobi}e po oko 400 KM i da u roku od 40 dana u bud`et
FBiH u Sarajevu nije bio okon~an.
Vlada FBiH ju~e je na sje- Sastanak je dogovoren tokom protesta oko 1.000 radnika "Krivaje
dnici prihvatila inicijativu resornih
regresa ove regresa. FBiH treba da budu upla}ene divi- 1884" odr`anog u srijedu kod zgrade Vlade FBiH od koje su tra`ili
"Regres iznosi 50 odsto od pro- dende kompanija "BH Telecom" u
ministarstava FBiH i RS da bude godine bi}e sje~ne plate u FBiH ispla}ene u za- iznosu od 99 miliona, "HT Mostar"
da omogu}i opstanak njihove firme, a osnovni uslov za to je njena
registracija. Iz Vlade je tada obe}ano da }e tra`iti rje{enje pravnog
uvedena ova akciza radi stvaranja utro{eno oko dnja tri mjeseca. To je oko 400 od tri miliona KM, te Me|unaro- statusa firme i poku{ati obezbijediti novac za sirovine.
odr`ivog sistema finansiranja `elje- KM", kazali su u Ministarstvu fi- dnog aerodroma Sarajevo u iznosu
zni~kog sektora. 2,9 miliona KM nansija. od milion KM. Vlada je ju~e ras- M.R.
pravljala o izmjenama nekoliko za-
kona kojima se direktorima uprava,
Plate policajaca oko 840 KM javnih institucija, pomo}nicima mi-
nistara uvodi mandat od ~etiri godi- Prijetnje
Ahmetovi}u i Tihi}u
Wmb!e b! GCjI! kv!• f! kf! qp! ij!u opn! qpt!u vq!l v sf!lbp! qsfe!tkf!eojl! Voj!kf! Ib!mje! Hb!oj!kb-! {b!lpo ne, a zaklju~eno je da potrebne
vqv!uj!mb! v! qbs!mb!nfo!ubs!ov! qsp!df!ev!sv! {b!lpo! p kf!vtb!hmb!|fo!tb!tjo!ej!lb!upn!j!qp!okf!nv!~f!obk!. izmjene zakona budu spremne za
qmb!ub!nb! qp!mj!djk!tlji! tmv!acf!oj!lb! GCjI! j! usb!aj!~f oj!ab!qmb!ub!qp!mj!db!kb!db!cj!uj!plp!951!LN-!b!obk!wf!. idu}u sjednicu Vlade. Osnovan je
eb! cv!ef! sb!{nb!usbo! {b!kf!eop! tb! {b!lp!opn! p ~v! qmb!uv! pe! plp! 3/611! LN! jnb!~f! ej!sf!lups SARAJEVO - Dr`avna agencija za istrage i za{titu BiH pove-
ju~era{njom odlukom i Fond za pro- }ala je mjere bezbjednosti u slu~aju ministra bezbjednosti BiH
qmb!ub!nb!v!gf!ef!sbm!ojn!ps!hb!oj!nb!wmbt!uj/!Uj!nf!kf Gf!ef!sbm!of!vqsb!wf!qp!mj!dj!kf/!Wmb!ef!lbo!up!ob!pcb!. fesionalnu rehabilitaciju i zapo{lja-
jtqv!okfo!{bi!ukfw!Voj!kf!tjo!ej!lb!ub!qp!mj!dj!kf!GCjI- wf!{v!kv!tf!eb!vt!lmb!ef!twp!kf!{b!lp!of!t!pwjn!lb!. Sadika Ahmetovi}a i predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, sa-
va nje in va li dnih oso ba ~i me su znaje FTV.
lp!kb! kf! ob!kb!wj!mb! qsp!uft!uf! qp!mj!db!kb!db! blp! pcb lp! cj! cj!mf! vkf!eob!•f!ob! qsj!nb!okb! qp!mj!db!kb!db! v stvoreni uslovi za primjenu Zakona Prema nezvani~nim informacijama, razlog su ozbiljne prijetnje ko-
{b!lp!ob!of!cv!ev!{b!kf!eop!v!qsp!df!ev!sj/!Lb!lp!kf dj!kf!mpk!GCjI/! o obaveznom zapo{ljavanju invalida je su Tihi} i Ahmetovi} dobili od vehabijskog pokreta u BiH.
u firmama i institucijama u FBiH.