www.glassrpske.

com

Utorak
20. jul 2010.

Broj 12.265 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Federacija BiH ne po{tuje konstitutivnost naroda
странa 4

DRU[TVO

Od daqeg {kolovawa u Srpskoj odustala 532 osnovca
странa 6

SPORT

Dodik: Dolazim na utakmicu i navija}u za Borac
странe 42 i 43

Poskupqewa u RS

REVIZORSKI IZVJE[TAJ O POSLOVAWU USTAVNOG SUDA BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

Mlinari i pekari ~ekaju formirawe cijene p{enice
странa 7

Tu`ila{tvo u Beogradu

Stigla prijava protiv Milke Forcan странa 10
Budva

Ustavni sud BiH

SUDIJE NEMILICE TRO[E NA DNEVNICE, NAKNADE, REGRESE
странa 3
Mada prosje~na plata u Ustavnom sudu dose`e 3.481 KM, na naknade zaposlenih iz buxeta pro{le godine Ustavni sud potro{io 688.964, a na putne tro{kove 92.763 KM. Za naknade za godi{wi iz buxeta ispla}eno 164.985 KM Revizori BiH konstatuju da je tokom pro{le godine Ustavni sud izvr{io tri preraspodjele buxetskih sredstava u korist naknada za tro{kove zaposlenih, putne tro{kove, izdatke telefonskih i po{tanskih usluga, izdatke za struju
FOTO: GLAS SRPSKE

Uhap{en Bawalu~anin sa kilogramom heroina
странa 13

Naknade za godi{wi odmor po zaposlenom u Ustavnom sudu BiH kretale se u rasponu od 1.400 do 4.600 maraka, pa je po tom osnovu iz buxeta ispla}eno 164.985 maraka, konstatovali revizori

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz Srpske

Krivi~na prijava protiv rukovodstva Eroneta i urednika FTV-a

Ne mo`e se tra`iti suverenitet i teritorijalni integritet vlastite zemqe, a osporavati to drugima. Ovakvom izjavom Kom{i} izaziva problem sa dr`avom, koja je jedna od potpisnica i garant Dejtonskog sporazuma, rekao Radmanovi}

BiH nikada ne}e priznati Kosovo
странa 2

Neboj{a Radmanovi}

Marketin{ka agencija SV-RSA dobijala popuste za emitovawe, a zauzvrat provizijom nagra|ivala Prli}a i Kuki}a, na ~ijem su platnom spisku novinari Juki}, Haxiomerovi} i Be}iragi}

SIPA analizira prijavu o pronevjeri 100 miliona KM
странa 5
Slavoqub Gvozdenovi}

2 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Radoji~i} - Donati

Na op{tim izborima u oktobru ne treba glasati za politi~are i stranke koji su rekli da je u Dobrovoqa~koj ulici bio zlo~in. Da nije bilo Dobrovoqa~ke, ne bi bilo ni Sarajeva, ni BiH. Ismet Spahi}, zamjenik poglavara Islamske zajednice u BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

Dobra saradwa OEBS-a i institucija Srpske
BAWALUKA - Saradwa OEBS-a i institucija Republike Srpske je veoma dobra, konstatovano je na ju~era{wem sastanku predsjednika Narodne skup{tine RS Igora Radoji~i}a i vi{eg predstavnika Misije OEBS-a u BiH Stefana Do na ti ja. Ra do ji ~i} je Do na ti ja upo znao sa ra dom parlamenta, a tokom razgovora bilo je rije~i i o trenutnim politi~kim i ekonomskim kretawima u RS i BiH, saop{teno je iz Narodne skup{tine RS. - U budu}em periodu OEBS }e imati konstruktivan pristup u saradwi putem realizacije odre|enih projekata, prije svega, u oblasti obrazovawa i razvoja lokalne samouprave istakao je Donati.

KOM[I]
uvrijedio Tadi}a

D’ Eriko - Kri{to

Podr`ati jednog hrvatskog kandidata
SARAJEVO - Na predstoje}im op{tim izborima u BiH va`na je podr{ka hrvatskog naroda jednom kandidatu za ~lana Predsjedni{tva BiH, izja vio je ju ~e apos tol ski nuncije u BiH Alesandro d’ Eriko. D’ Eriko je poslije sastanka sa predsjednikom FBiH Borjanom Kri{to istakao da je predstoje}i period od velike va`nosti za budu}nost BiH, a po go to vo hrvat skog naroda, koji je u te{kom i neravnopravnom polo`aju. - U BiH je potrebno donijeti novi ustav, jer trenutna si tu aci ja ne ga ran tu je is tin sku ra vno pra vnost sva tri konstitutivna naroda istakla je Kri{to.

Neboj{a Radmanovi}

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz Republike Srpske

Ne mo`e se tra`iti suverenitet i teritorijalni integritet vlastite zemqe, a osporavati to drugima. Ovakvom izjavom Kom{i} izaziva problem sa dr`avom, koja je jedna od potpisnica i garant Dejtonskog sporazuma, rekao Radmanovi}
PI[E: VEDRANA KULAGA vkulaga@glassrpske.com

BiH nikada ne}e priznati Kosovo
- Wegova izjava je protivna stavovima Predsjedni{tva BiH o dobrosusjedskim odnosima i direktno uti~e na dobrosusjedske odnose, {to mo`e da se negativno odrazi na BiH, jer se ne mo`e tra`iti suverenitet i teritorijal ni in te gri tet vlas ti te zemqe, a osporavati to drugima - rekao je Radmanovi}. tpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma - rekao je Radmanovi}. Upozorio je da onaj ko iz BiH govori o Srbiji bez Kosova, u stvari, govori direktno i protiv BiH. - Razlog tome je prost, a to je da BiH nije priznala Kosovo i da nikada ne}e priznati Kosovo - rekao je Radmanovi}, isti~u}i da funkcionisawe Predsjedni{tva BiH remete dnevno politi~ka pitawa ove vrste.

Borjana Kri{to i Alesandro d, Eriko

FOTO: GLAS SRPSKE

Bari{a ^olak

Poni{tio rje{ewe inspekcije u SK BiH
SARAJEVO - Ministar pravde BiH Bari{a ^olak ju~e je poni{tio prvostepeno rje{ewe upravnog inspektora po kome je ustanovqeno da su izbori u Spoqnotrgovinskoj komori (SK) BiH, koji su odr`ani u maju, nezakonito raspisa ni i spro ve de ni mi mo za kon ske pro ce du re, ka ko je nalagala regulativa Komore. ^olak tvrdi da inspekcija Ministarstva pravde nije nadle`na za inspekcijski nadzor nad SK BiH i da je dono{ewem rje{ewa upravne inspekcije Ministarstva pravde do{lo do povrede stvarne nadle`nosti. Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je zatra`ilo 22. juna inspekcijski nadzor u SK BiH, poslije ~ega je upravni inspektor donio rje{ewe kojim su izbori u SK BiH sprovedeni nezakonito. @. D.

BAWALU KA - ^lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radmanovi} rekao je ju ~e “Gla su Srpske“ da BiH nije i ne}e priznati Ko so vo, {to @eqko Ko m{i} dobro zna, jer je za tako ne{to potrebna odluka Pred sje dni{ tva BiH kon senzusom, koje ne mo`e biti, jer je on kao srpski ~lan tog or ga na pro tiv ta kve odluke. ^lan Pred sje dni{ tva @eqko Kom{i} rekao je ju~e da }e “BiH ostati jedinstvena bez obzira {ta mislili pred sje dni ci Srbi je i Hrvatske Boris Tadi} i Ivo Josipovi}“. On im je “zahvalio“ na izjavama da po{tuju suverenitet BiH i dodao da i on “podr`ava cjelovitost i su ve re ni tet Hrvat ske i Srbije bez Kosova“.

KOM[I] rekao da podr`ava suverenitet Srbije bez Kosova
Do dao je da je ova kvom izja vom Ko m{i} uvri je dio predsjednika Srbije Borisa Tadi}a koji pokazuje `equ za dobrosusjedskim odnosima, ne samo retori~ki, nego i su{tinski i potpuno. - Ova kvom izja vom Ko m{i} iza zi va pro blem sa dr`avom, koja je jedna od po-

Tadi} i Josipovi} su u nedjequ istakli da su Srbija i Hrvatska kao potpisnice Dejtonskog sporazuma, jednoglasne u stavu da BiH treba da ostane jedinstvena dr`ava u kojoj se tri naroda moraju dogovoriti o ustavnim na~elima na osnovu kojih }e sagraditi funkcionalnu dr`avu. Kom{i} im je odgovorio da bi “trebalo da se bave svojim zemqama i problemima kojih imaju i previ{e, a ne BiH“.

DODIK
Premijer Srpske Milorad Dodik rekao je da kod Tadi}a i Josipovi}a postoji `eqa da se na ovim prostorima o~uva stabilnost i da bi za to trebalo da imaju partnere i na nivou BiH. - Cini~an na~in na koji je Kom{i} reagovao govori o tome da ni predsjednik Srbije, ni Hrvatske nemaju adekvatne i dorasle zagovornike u Sarajevu i to je problem, a ne wihovo opredjeqewe - rekao je Dodik.

Xevad Osman~evi}, predsjedavaju}i Vije}a naroda Republike Srpske

Izmjene Poslovnika u septembru
BAWALUKA - Sjednica Kolegijuma Vije}a naroda Republike Srpske u vezi sa izmjenama Poslovnika o radu ovoga vije}a bi}e odr`ana u septembru, potvrdio je “Glasu Srpske“ predsjedavaju}i Vije}a naroda RS Yevad Osman~evi}. Klub de le ga ta srpskog naroda nedavno je uputio zahtjev za odr`avawe ove sjednice u julu. - Prije tog zahtjeva, predsjedni{tvo Vije}a naroda RS je zauzelo stav da se sjednica odr`i u septembru.

www.glassrpske.com
^ini se da je pravosu|e u BiH potpuno nezainteresovano o pitawu opasnosti od terorizma koja vreba u cijeloj BiH. Umjesto da istra`uju, izdaju naloge za hap{ewa i sudski gone teroriste, Tu`ila{tvo i Sud BiH tra`i za{titu od SIPA zbog mogu}ih napada terorista! Email: ninalukichGR@gmail.com Lijepo se radi u Ministarstvu za qudska prava i izbjeglice BiH - zaposleni u ovom ministarstvu tro{e ogromne koli~ine novca iz buxeta na avionske karte i pla}awe smje{taja daleko iznad zakonom predvi|enih tro{kova. Nema {ta. Email: kosta_rudi29@yahoo.com

STVARAWE efikasnijeg i funkcionalnijeg Vije}a
Na ini ci ja ti vu Klu ba Srba, sazvao sam Kolegijum Vije}a naroda RS na kojem je taj zahtjev razmatran, ali se Kolegijum nije usaglasio i ostalo je na tome da sjednica bu de odr`a na po sli je go -

di{wih odmora - istakao je Osman~evi}. On o~ekuje da }e tada biti usvojen novi, i kako ka`e, kvalitetan Poslovnik, na kojem se dosta radilo. Pred sje da va ju }i Klu ba Srba u Vi je }u na ro da RS Sta{a Ko{arac rekao je ranije da predstavnici ovoga kluba “`ele da urade izmjene i dopune Poslovnika s ciqem stvarawa funkcionalnijeg i efikasnijeg Vije}a naroda RS i onemogu}avawa bilo ka-

kvih zlih namjera“. - Imamo potrebu da preciznije defini{emo ulogu nacionalnih klubova u Vije}u naroda, kada jedan od klubova pokrene pitawe za{tite vitalnog nacionalnog interesa - naveo je Ko{arac. Prema tim izmjenama, dodaje, klubovi bi bili du`ni da, kada pokrenu to pitawe, u roku od sedam dana dostave i amandmane i obrazlo`ewe, a ne kao sada, u roku od deset, 15 ili 20 dana. V. [.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 3

@ivkovi}: Sve zemqe treba da su ravnopravne u UN
SARAJEVO - Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi} prenije}e na konferenciji predsjednika parlamenata zemaqa ~lanica Interparlamentarne unije u @enevi poruku da sve zemqe treba ravnopravno da u~estvuju u radu UN. - Moja poruka je da svaka zemqa, bez obzira na veli~inu i ekonomsku mo}, mora biti uva`avana i mora na jednakim principima da participira u radu UN - rekao je ju~e @ivkovi} Srni i dodao da se u~esnicima konferencije obratio generalni sekretar UN Ban Ki Mun.

Revizorski izvje{taj o poslovawu Ustavnog suda BiH

Sudije nemilice tro{e na dnevnice, naknade, regrese
Mada prosje~na plata u Ustavnom sudu dose`e 3.481 KM, na naknade zaposlenih iz buxeta pro{le godine Ustavni sud potro{io 688.964, a na putne tro{kove 92.763 KM. Za naknade za godi{wi iz buxeta bi}e ispla}eno 164.985 KM
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Revizijom po slo vawa Us ta vnog su da BiH revizori su uo~ili da cjelokupni sistem internih kontrola u ovoj instituciji nije u potpunosti razra|en, te da ta ~iwenica mo`e da ima uticaj na neracionalno tro{ewe buyetskih sredstava. Ustavni sud BiH je u pro{loj godini od 5.022.614 mara ka buyet skih sred sta va potro{io 4.964.347 maraka, od ~ega je na plate 90 zaposlenih potro{eno 3.759.980 maraka. Mada prosje~na plata u Ustavnom sudu dose`e 3.481 KM, na naknade zaposlenih iz buyeta pro{le godine potro{eno je 688.964, a na putne tro{kove 92.763 marke. Ugo vo re ne uslu ge su u pro {loj go di ni pla }e ne 72.528 KM, telefoni i po{tanske usluge iznosili su 87.742 marke, dok je za struju i ko mu na li je po tro {e no 80.577. Na nabavku materijala u pro{loj godini je potro{eno 27.866 maraka, na nabavku opreme 19.972, a na prevoz i gorivo 12.824. Teku}e odr`avawe je u pro {loj go di ni ko{talo 74.497 maraka. Revizori BiH konstatuju da je tokom pro{le godine Us ta vni sud iz vr{io tri pre ra spo dje le buyet skih sredstava u korist naknada

Ustavni sud BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

za tro{kove zaposlenih, putne tro{kove, izdatke telefon skih i po {tan skih usluga, izdatke za struju. Tako su tro{kovi za naknade zaposlenih uve}ani za 11.000 maraka, putni tro{kovi za 27.000, telefonske i po{tanske usluge za 34.000 maraka, struju i komunalije za 29.000 maraka, a teku}i izdaci pove}ani su za 50.000 maraka vi{e nego {to je planirano na po~etku godine. - Za ra zli ku od dru gih institucija, zaposleni u Us-

ta vnom su du BiH ni su smawivali plate. Naime, u vrijeme kada je osnovica za obra~un plata u drugim insti tu ci ja ma umawiva na sa 535 na 498 KM, u Ustavnom sudu je do{lo do pove}awa ko efi ci je na ta ta ko da sa smawewem osnovice nije do{lo do smawewa plata u ovoj instituciji kao u drugim, utvrdili su revizori. Navode da je regres u Ustavnom sudu ispla}ivan 70 od sto od pla te za po sle nog ili prosje~ne plate u Usta-

Nerije{ena 6.243 predmeta
Revizori su naveli da je Ustavni sud u pro{loj godini zaprimio 4.209 predmeta od ~ega se 18 odnosilo na ocjenu ustavnosti, a 4.191 na apelacije. Od toga je rije{io 3.294 predmeta od kojih su 14 bili ocjena ustavnosti, a 3.280 apelacioni predmeti. - Uo~ili smo ~iwenicu da su na kraju pro{le godine u Ustavnom sudu ostala nerije{ena 6.243 predmeta, {to je rezultat wihovog vi{egodi{weg gomilawa - konstatuju revizori.

vnom su du ko ja izno si oko 2.000 ma ra ka u za vi snos ti {ta je za za po sle nog po voqnije. - Tako su se naknade za godi{wi odmor po zaposlenom kre ta le u ra spo nu od 1.400 do 4.600 maraka, pa je po tom osnovu iz buyeta ispla}eno 164.985 maraka - konstatuju revizori. Revizori tako|e otkrivaju da se naknade zaposlenima u slu~aju smrti ili te`e bolesti u`eg ~lana porodice ispla}uju na osnovu internih akata, a osnov za te naknade je pro sje ~na pla ta u Us ta vnom sudu ili plata zaposlenog u za vi snos ti {ta je povoqnija opcija. - Za slu ~aj smrti u`eg ~la na po ro di ce na kna da iznosi tri prosje~ne plate zaposlenog ili tri prosje~ne plate u Ustavnom sudu, pa je u pro{loj godini za slu~ajeve

smrti i te`e bolesti u`ih ~lanova porodice ispla}eno 36.796 maraka - navode revizori.

ZA RAZLIKU od ostalih institucija, sudije nisu smawile plate
U decembru pro{le godine Ustavni sud je isplatio i stimulacije za zaposlene u ukupnom iznosu od 41.440 maraka, a odluka o tome donesena je naknadno, 6. januara ove godine. Stimulacije su se kretale od 225 do 1.620 maraka. - S obzirom na to da se Us ta vni sud fi nan si ra iz buyeta, uskla|ivawem internih akata u vezi sa naknadama zaposlenih, sa propisima koji reguli{u ovu problematiku u institucijama BiH, Ustavni sud bi se postavio u

realnije okvire o pitawu navedenih akata u skladu sa op{tom ekonomskom situacijom u dru{tvu - upozoravaju revizori. Predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simovi} rekao je “Glasu Srpske” da je revizorski izvje{taj za ovu instituciju dobar i da su uva`ene sve primjedbe koje su uputili revizori. - Nijedan sudija, pa ni ja kao predsjednik ne napla}ujem pravo na odvojeni `ivot, dnevnice niti iznajmqivawe stana iako to rade mnogi dr`avni slu`benici. Revizorski izvje{taj je dobio punu podr{ku nadle`nih u Ustavnom sudu BiH i usvojen je jednoglasno. Nastojimo da {tedimo koliko se mo`e i plate koje dobijamo su u skladu sa zakonskim propisima - istakao je Simovi}.

U Beogradu uhap{ena grupa provalnika iz BiH
BEOGRAD - Kriminalisti~ka policija iz Beograda uhapsila je {est lica zbog sumwe da su obili pet megamarketa “IDEA“ po Srbiji i pri~inili materijalnu {tetu od oko 115.000 evra, javila je Srna. Uhap{eni su Milo{ Vuki~evi} (27) iz Sarajeva, Bojan Topalovi} (26) i Miqan [inikovi} (31), obojica iz Vi{egrada, Vladan Jeremi} (37) i Bojan Spasi} (41), obojica iz Beograda, kao i Rajko Jovkovi} (43) iz Sopota. Osumwi~eni su tokom ove godine kasno uve~e dolazili do obje ka ta svo jim vo zi li ma “audi A 4”, “fi jat pun to“ i “BMW“. Klije{tima su otvarali magacinska vrata, a potom krali kase s novcem koji su tro{ili na vozila i potrebe.

Marku Bo{ki}u deset godina Zatra`ene zatvorske kazne zatvora zbog Srebrenice pqa~ka{ima iz helikoptera
SARAJEVO - Biv{i pripadnik Desetog diverzantskog odreda VRS Marko Bo{ki} osu|en je ju~e na deset godina za tvo ra zbog u~e{ }a u ubis tvu vi {e stotina srebreni~kih mu{karaca. Sud BiH je osudio Bo{ki}a zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti po~iwenih u julu 1995. godine nad Bo{wacima sa podru~ja Srebrenice. Bo{ki} je potpisao sporazum o priznawu krivice sa tu`iocem Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH. Sporazumom je Bo{ki} priznao da je u~estvovao u zlo~inima protiv ~ovje~nosti. STOKHOLM - Tu`ila{tvo u [vedskoj ju~e je zatra`ilo zatvorske kazne do deset godina za grupu od deset u~esnika spektakularne pqa~ke 39 miliona {vedskih kruna, koja je izvr{ena pro{le godine iz dr`avnog trezora u [vedskoj uz pomo} helikoptera, javio je Tanjug. Razbojnici su se 23. septembra pro{le godine u cik zore spustili iz ukradenog helikoptera i uz pomo} eksploziva i pomaga~a iznutra upali u trezor u kojem je bilo na desetine miliona evra. U grupi pqa~ka{a je bilo dvadesetak osoba sa prostora biv{e Jugoslavije. [vedsko tu`ila{tvo podnijelo je ju~e tu`be protiv devet [ve|ana i jednog Sirijca.

4 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Perica PE]ANAC

Kom{i}eve otrovne strijele
Hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i} po ko zna koji put je odapeo otrovnu strijelu netolerancije i wemu svojstvenog politi~kog bezobrazluka. Ovaj put na meti nisu bili predstavnici iz Republike Srpske, ve} predsjednici Srbije i Hrvatske, Boris Tadi} i Ivo Jo si po vi}, Sasvim je jasno da, tipuju}i na jo{ jedan dr`a vni ci ko ji su is ta kli da su mandat u foteqi Hrvatska i Srbija, ~lana Predsjedni{tva, kao potpisnice DejKom{i} pravi takav tonskog sporazuma, predizborni potez, jednoglasne u stavu da BiH treba da oso~ekuju}i jo{ vi{e bo{wa~kih glasova na ta ne je din stve na svojoj izbornoj adresi. dr`a va u ko joj se Me|utim, takve poruke tri na ro da mo ra ju dogovoriti o ustamo`e da daje svojim vnim na ~e li ma na pionima u Sarajevu, osnovu kojih }e saa nikako liderima gra di ti fun kci dr`ava, koje su garant onal nu dr`a vu, u ko joj }e bi ti obe Dejtona zbi je |e na je dna ka prava za svakog pojedinca. Kom{i} je na takvom stavu #zahvalio# rije~ima da }e #BiH ostati jedinstvena bez obzira {ta mislili oni#, a Tadi}u poru~io da podr`ava #cjelovitost i suverenitet Srbije bez Kosova#. To da Kom{i} podr`ava #cjelovitost i suverenitet Srbije bez Kosova#, za Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji ni{ta nije novo, ali je neprimjereno i nedopustivo da Kom{i} kao ~lan Predsjedni{tva BiH, institucije koja donosi odluke po principu konsenzusa, iznosi takva zvani~na mi{qewa. Sasvim je jasno da, tipuju}i na jo{ jedan mandat u foteqi ~lana Predsjedni{tva, Kom{i} pravi takav predizborni potez, o~ekuju}i jo{ vi{e bo{wa~kih glasova na svojoj izbornoj adresi. Me|utim, takve poruke mo`e da daje svojim pionima u Sarajevu, a nikako predsjednicima dr`ava koje su garant Dejtonskog sporazuma. Kom{i}ev potez, pored nepo{tovawa institucije koju predstavqa i dr`avnika susjednih zemaqa, otkriva jo{ jednu ~iwenicu, a to je da se ne}e libiti da iskoristi sva mogu}a sredstva kako bi ostao na vlasti. To mu ne}e biti problem, jer u Predsjedni{tvu BiH ima izvrsnog u~iteqa, bo{wa~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Harisa Silajxi}a, koji je pokazao svu svoju #politi~ku rasko{nost# u slu~ajevima poput Dobrovoqa~ke ulice i osu|enog ratnog zlo~inca Ilije Juri{i}a. Naj`alosnije po Kom{i}a u ~itavoj pri~i je to {to BiH nikada ne}e priznati Kosovo, ma kako on to `elio i prizivao!

U Vladi FBiH gotovo da nema Srba

SGV o broju zaposlenih Srba u institucijama Federacije

U FBiH se ne po{tuje konstitutivnost
U Ministarstvu poqoprivrede FBiH, me|u 95 zaposlenih, nema niti jednog Srbina. Srba nema ni me|u 41 zaposlenim u federalnom Ministarstvu saobra}aja i komunikacija, ni u stru~noj slu`bi Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

SARAJEVO - Kada se pogleda bilo koja administracija, od mjesnih zajednica, preko FBiH pa do dr`ave, mo`e se vidjeti da se ne po{tuju qudska prava i konstitutivnost naroda i da oni samo slu`e za politi~ku i nacionalnu borbu. Re kao je ovo za “Glas Srpske“ direktor Biroa za qud ska pra va De mo krat ske

inicijative sarajevskih Srba Du{an [ehovac. - Na kraju, rezultat je da stradaju oni koji su na odre|enom podru~ju mawina, {to je slu~aj sa Srbima u FBiH, a pravi primjer za to je analiza Srpskog gra|anskog vije}a prokomentarisao je [ehovac analizu SGV-a o sprovo|ewu odluke o izmjenama i dopunama Ustava BiH o primjeni principa konstitutivnosti naroda u BiH poslije 2008. godine.

Prema toj analizi u Minis tar stvu poqo pri vre de, vo do pri vre de i {u mar stva FBiH, me|u 95 zaposlenih, nema niti jednog Srbina. Srba nema ni me|u 41 zaposlenim u fe de ral nom Mi nis tar stvu saobra}aja i komunikacija, niti u stru~noj slu`bi Predstavni ~kog do ma Par la men ta FBiH.

MIRA QUBIJANKI]
Predsjednik Kluba Srba u Parlamentu FBiH Mira Qubijanki} navela je da je na sjednicama Doma naroda FBiH nekoliko puta postavqala pitawe u vezi sa nepo{tovawem Ustava. - Tra`ila sam izvje{taj koliko ima zaposlenih Srba u javnim ustanovama, institucijama i preduze}ima u FBiH. Me|utim, od nadle`nih institucija nisam nikada dobila odgovor - istakla je Qubijanki}eva.

ODREDBA o konstitutivnosti u ustave uvedena 2002. godine
Podaci govore i da u federalnom Ministarstvu za raseqena lica i izbjeglice i Ministarstvu okoline i turizma FBiH ra di po je dan Srbin. Predsjednik SGV-a Sretko Radi{i} je istakao da su novi podaci veoma sli~ni onima iz

Drago Qubi~i}, delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamenta BiH
Uporno insistirawe na ~lanu 48. nema vi{e nikakvog smisla i delegati SNSD-a sigurno ne}e podr`ati zakon o popisu stanovni{tva sa ovim ~lanom, a od ostalih delegata zavisi ostalo.

2008. godine i istakao da je najve}i problem to {to nema dinamike niti novih veli~ina u podacima. - Generalno govore}i proces sprovo|ewa konstitutivnos ti ide dos ta spo ro i te{ko, a ostvarewa su veoma simboli~na. Ako uzmemo u obzir da je odredba o konstitutivnosti u ustave uvedena 2002. godine, o~ekivali smo daleko ve}e domete. Me|utim, o~igledno je da smo daleko od toga naglasio je Radi{i}. Radi{i} je rekao da SGV dr`i do toga da princip konstitutivnosti treba da bude nepovrediv. - Smatramo da zagarantovana procentualna kvota za svaki konstitutivni narod treba da ostane nedirnuta, dok se ne ispu ne uslo vi i ispo {tu je princip konstitutivnosti naveo je Radi{i}.

Nezavisni odbor za imenovawe direktora Policije RS Narodne skup{tine RS

Vasi} zvani~no predlo`en za direktora
BAWALUKA - Nezavisni odbor Narodne skup{tine RS za imenovawe direktora Poli ci je RS je po sli je obavqenog raz go vo ra zva ni ~no predlo`io aktuelnog v. d. direktora te institucije Gojka Vasi}a za novog direktora, izjavio je ju~e “Glasu Srpske“ predsjednik ovog Odbora Zoran Male{evi}. On je istakao da je Odbor zatra`io mi{qewe ministra unutra{wih poslova RS Sta ni sla va ^a |e u ve zi sa prihvatawem Vasi}eve kandidature na mjesto direktora Policije RS.

Bo{wa~ki delegati u Domu naroda Parlamenta BiH
Bo{wa~ki delegati u Domu naroda Parlamenta BiH uporno ostaju pri spornom ~lanu 48, kojim je predvi|eno da se formira vlast na osnovu popisa iz 1991. godine.

STANISLAV ^A\O dao pozitivno mi{qewe
- Ministar je bio saglasan sa na{im stavom i dao je po zi ti vno mi{qewe u vezi sa Vasi}evom kandidaturom, ko ji je ta ko i zva ni ~no predlo`en Vladi RS od stra ne Ko mi si je za ime no -

vawe - naglasio je Male{evi}. Mjesto direktora Polici je RS upra`weno je od apri la na kon {to je Uro{ Pe na po dnio zah tjev Vla di RS za razrje{ewe sa te du `nosti, s obzirom na to da ga je Savjet ministara BiH imenovao za zamjenika direktora Di re kci je za ko or di na ci ju policijskih tijela BiH. Vasi} je bio jedan od dva kandidata za direktora Policije RS koji su na prvom

konkursu odustali od kandida tu re, dok je Ne za vi sni odbor po sli je ra zma trawa odlu ~io da tre }i kan di dat Nenad Dragi{i} ne ispuwava posebne uslove konkursa. Prema Zakonu o unutra{wim poslovima ure|en je postupak i na~in izbora i imenovawa direktora, koji se bira na mandat od ~etiri godine i mo`e se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat. V. K.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 5

SIPA analizira prijavu o pronevjeri 100 miliona KM
Marketin{ka agencija SV-RSA imala povla{}en status na FTV-u i dobijala popuste za emitovawe, a zauzvrat provizijom nagra|ivala Prli}a i Kuki}a, na ~ijem platnom spisku su novinari Juki}, Haxiomerovi} i Be}iragi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Krivi~na prijava protiv rukovodstva Eroneta i urednika FTV-a

SA RA JE VO, MOS TAR Portparol Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) @eqka Kujunyija ka`e da je prijava grupe dioni~ara Eroneta protiv 12 lica iz uprave Eroneta i novinara FTV-a zbog pro ne vje re 100 miliona KM stigla u tu agenciju i da se analizira. - Mi }emo prijavu da analiziramo i ako bude elemenata kri vi ~nog dje la iz nadle`nosti SIPA uze}emo je u postupawe. Ako bude elemena ta iz do me na ne ke dru ge policijske agencije, proslijedi}emo je tamo - ka`e Kujunyi}eva. Grupa dioni~ara Eroneta u pri ja vi ko ju je dos ta vi la SIPA, hrvatskom USKOK-u i wema~koj policiji protiv 12 osoba optu`uje ih za krivi~na djela me|unarodne i doma }e ko rup ci je i prawa novca, podmi}ivawa, reketa, zloupotrebe slu`benog polo`a ja i ovla{ }ewa, fi nan sij skih mal ver za ci ja, malverzacija sa dionicama,

udru`ivawe radi nagovora, utaje, prikrivawa izvr{ewa krivi~nog djela, zbog uticaja na svjedoke, ~iwewa {tetnih radwi, a sve s ciqem ostvari vawa pro tiv pra vne imo vin ske ko ris ti, skla pawe po slo va bez kon kur sa, zakqu~ivawe {tetnih ugovora, neovla{}eno i nezakonito pri slu {ki vawe i {pijuna`a u korist strane zemqe. U sa op {tewu ove gru pe dioni~ara HT Eroneta navodi se da je krivi~na prijava podnesena protiv generalnog direktora HT Eroneta Mostar Stipe Prli}a, direktora mobilne telefonije Zorana Bakule, predstavnika Doj~e telekoma u HT-u Mostar Jozefa Terigla, predstavnika TMo bi le Hrvat ska Da vo ra Darabo{a, te urednika i novinara Federalne televizije Bakira Hayiomerovi}a, Zvonimira Juki}a i Sawina Be}iragi}a. Me|u osobama protiv kojih su podnesene prijave su i biv{i predsjednik Nadzornog odbora HT Eronet i UO

RTV FBiH Sla vo Ku ki}, Ivica Mudrini} iz Zagreba, vlasnik marketin{ke kompanije SV-RSA Neven Kulenovi}, za gre ba ~ka kom pa ni ja “Digitel“, {ef finansija HT Eronet Miroslav Klepa~ i pred sta vnik T-Mo bi le Hrvatska Davor Darabo{.

POLITI^KE oponente prislu{kivali za potrebe “60 minuta“
Uz prijavu su prilo`eni i pre dlo `e ni kao do ka zni materijal revizorski i interni revizorski izvje{taji za 2006, 2007, 2008, 2009. godinu, te tekst objavqen u zadarskom “Hrvatskom listu“ 28. januara ove godine pod naslovom “Pqa~ka mostarskog HT-a”. Na vo di se da je pre ko odjeqewa za ogla {a vawe i marketing HT Mostar “oprano desetine miliona“ i da se cijela “operacija izvla~ewa novca, koju kontroli{e Kuki}, odvija preko dvije velike marketin{ke kompanije -

Novinarski reket
Juki}, Haxiomerovi} i Be}iragi} u prijavi se terete da su naru~enim TV prilozima u Dnevniku FTV-a i emisiji “60 minuta“, “prikrivali stvarni kriminal u HT Mostar koji je po~inio Prli}, a koordinisao Kuki}“, te da su ucjewivali i reketirali biznismene i politi~are u BiH da ukoliko `ele da se o wima ne objave kompromituju}i materijali u emisijama FTVa plate iznose od 5.000 do 20.000 evra.

“Di gi te la“ u Za gre bu i agencije SV-RSA iz Sarajeva, te jo{ nekoliko kompanija u BiH u vlasni{tvu ro |a ka i blis ke ro dbi ne direktora Eroneta Zorana Bakule i Stipe Prli}a“. Do da je se da su pre ko agencije SV-RSA iz Sarajeva, ~iji je vlasnik Kuleno vi}, obavqani svi marketin{ki poslovi HT Mostara i Eroneta, te da je ova agencija imala povla{}en status na FTV-u i dobijala popuste za emitovawe, a zauzvrat je Kulenovi} provizijom nagra|ivao Prli}a i Kuki}a, na ~ijem platnom spisku su novinari i urednici FTV-a Zvoni mir Ju ki}, Ba kir Hayiome ro vi} i Sawin Be}iragi}. - Naru~eni TV prilozi lansirani preko Dnevnika FTV-a i emisije “60 minuFaksimil prijave dostavqene SIPA, USKOK-u i wema~koj policiji ta“ imali su za ciq da sve one koji se protive krimina- {ki vawe i sni mawe bez mo vi }a u Tu zli Ero net je preko “Digitela“ platio nelu i korupciji u HT-u Mos- znawa osoba koje su snimane. Dodaje se da su informa- vje ro va tnih 80.000 evra. Za tar pri ka `u kao “kriminalce i lopove“, a u cije dobijene ovim putem ko- vezice za novinare kao i za stvari su navedeni novinari ri{}ene u svrhu politi~ke i pres konferenciju tim povoprikrivali stvarni krimi- dru{ tve ne kom pro mi ta ci je dom pre ko “Di gi te la“ je nal u posqedwe ~etiri godi- oponenata i konkurentskih oprano jo{ 10.000 evra - pine u HT Mos tar - pi {e u ku}a, a ~esto su se snimqeni {e u prijavi. [ef slu `be za in for razgovori mogli ~uti u poliprijavi. ti ~kom ma ga zi nu “60 mi nu - mi sawe HT Ero ne ta Vawa Na vo di se da je Prli} Gavran nije mogao da komenomogu}io tre}im NN osoba- ta“. - “Digitel“ se u HT Mos- tari{e prijavu. Rekao je da je ma da neovla{}eno prislu{ku ju po li ti ~ke opo nen te taru pita za sve. Tako je kon- van zemqe i da ne zna o ~emu slu`e}i se {pijunskim kom- cert Oli ve ra Dra go je vi }a, se radi. Bakula ju~e nije odgovapo nen ta ma in sta li sa nim u kojim je Eronet ~astio Sasis tem HT Ero net Mos tar, raj li je, ko {tao ne vje ro va - rao na na{e telefonske po~ime je po~iweno krivi~no tnih 113.000 evra, a za after zi ve, dok su u HT Ero ne tu dje lo neo vla{ }e no pri slu - par ti jo{ do da tnih 27.000 rekli da je Prli} tako|e van evra. Koncert @eqka Joksi- zemqe.

Centralna izborna komisija BiH saop{tila prve rezultate ovjere prijava

Karaxi} pozvao hrvatsku vladu

Ovjereno 569 kandidatskih lista
BAWALUKA - Centralna izborna komisija BiH (CIK) ovjerila je ju~e 569 kandidatskih lis ta od uku pno dos tavqenih 778 za u~e{ }e na pred sto je }im okto bar skim izborima u BiH. U saop{tewu iz CIK-a navodi se da je politi~kim strankama i koalicijama ~ije kan di dat ske lis te ni su sa ~iwene u skladu sa Izbornim zakonom BiH, u smislu zastupqenosti polova na listama ili ako se na listi nalazi lice koje ne ispuwava zakonom propisane uslove za ovjeru, ostavqen rok od pet dana od dana prijema obavje{tewa da otklone nedostatke.

Tra`i snimke sastanaka sa Tu|manom
HAG - Radovan Karayi} pozvao je ju~e hrvatsku vladu da mu, ako postoji, dozvoli pristup dokumentaciji i audio snimcima sastanaka sa biv{im predsjednikom Hrvatske Frawom Tu|manom, prenose agencije. U pismu upu}enom Vladi Hrvatske po nalogu Tribunala Karayi} je precizirao da su mu za odbranu potrebna i dokumen ta o sas tan ci ma biv {eg hrvat skog mi nis tra unu tra{wih poslova sa predstavnicima Irana.

ROK za kona~nu ovjeru lista 30. jul
Maksida Piri} FOTO: ARHIVA

- Rok za otklawawe nedostataka isti~e u subotu, a krajwi rok do kada CIK treba da okon~a ovjeru kandidatskih lista i kandidata je 30. jul, poslije ~ega }e pregled ovjerenih kan di da ta bi ti Javno `rijebawe za utvr|ivawe redostupan javnosti doslijeda politi~kih subjekata na - navedeno je u saglasa~kom listi}u na op{tim izboop{tewu CIK-a. rima 2010. godine bi}e odr`ano daPo r t p a r ol nas u 12 ~asova, saop{teno je iz CIK-a Maksida CIK-a BiH. Piri} kazala je ju-

@rijeb

~e “Glasu Srpske“ da je istekao rok za predaju zahtjeva i prijavu bira~a za glasawe iz inostran stva i do da la da }e do petka primati zahtjeve putem po{te. - Evidentirano je 27.500 prijava, uz napomenu da jo{ nismo uspjeli da evidentiramo prijave koje su stigle tokom posqedwa ~etiri dana putem info-mejla - rekla je Piri}eva i dodala da u Wema~koj pos-

toji znatan broj onih koji su izrazili `equ da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima i da je velika mogu}nost da se tamo organizuje glasawe u konzulatu u Frankfurtu, [tutgartu i Ambasadi BiH u Berlinu. CIK je primio kandidatske liste 39 stranaka i 11 koalicija za op{te izbore u BiH, sa ukupno 8.490 kandidata. V. K.

Mobilni telefoni sadr`e pet puta vi{e bakterija od dasaka na ve-ce {oqama, pokazali su rezultati istra`ivawa grupe nau~nika sa Univerziteta u Man~esteru, prenose agencije. Mobilni telefon koji se, kako su objasnili istra`iva~i, ne koristi uvijek ~istim rukama, sadr`i vi{e bakterija prikupqenih sa ko`e od bilo kog drugog predmeta zbog toplote koju emituje taj ure|aj. To savr{eno pogoduje razvoju bakterija koje se potom ~uvaju na toplom u torbama i yepovima. Te bakterije na mobilnim telefonima, me|utim, mogu da budu veoma opasne u bolni~kim sredinama, jer mogu biti prenosioci infekcija koje se dobijaju u bolnicama.

6 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Osve{tana obnovqena crkva u Zavo|u

Dru{tvo
Ministarstvo uprave

DRVAR - Wegovo preosve{tenstvo episkop biha}ko-petrova~ki Hrizostom osve{tao je u selu Zavo|e u drvarskoj mjesnoj zajednici [ipovqani obnovqenu pravoslavnu crkvu Pokrova presvete Bogorodice, javila je Srna. Ovom svetom ~inu prisustvovao je veliki broj vjernika. Vladika Hrizostom je ovom prilikom naglasio da je u

posqedwe vrijeme na podru~ju Biha}ko-petrova~ke eparhije obnovqen veliki broj pravoslavnih svetiwa, za {ta velike zasluge pripadaju ministru razvoja i preduzetni{tva Federacije BiH Velimiru Kuni}u. Sveti arhijerejski sinod SPC odlikovao je Kuni}a ordenom Svetog Save na prijedlog Episkopije Biha}ko-petrova~ke eparhije.
FOTO: ARHIVA

Rad mati~nih slu`bi do 20 ~asova
BAWALUKA - Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS izdalo je uputstvo mati~nim slu`bama da organizuju rad od osam do 20 ~asova, radi izdavawa izvoda iz mati~nih kwiga gra|anima hrvatske nacionalnosti. Uputstvo se odnosi i na dane vikenda za period do 30. jula kako bi se izdavawem izvoda hrvatskim povratnicima omogu}ila wihova registracija za sqede}e lokalne izbore, saop{teno je iz Ministarstva. Ministarstvo je instrukciju uputilo op{tinama Bawaluka, Bijeqina, Doboj, Trebiwe, Derventa, Modri~a, Brod, [amac i Kotor Varo{. S. T.

Gordana Duki}

Do 2012. za obrazovawe 80 miliona maraka
PRI JE DOR - U oblast obrazovawa, koja je uz energetiku strate{ki ciq razvoja Republike Srpske, do 2012. godine bi}e ulo`eno oko 80 mi li ona KM iz Ra zvoj nog programa RS, rekla je predsjednica Odbora za obrazovawe, na uku, kul tu ru i informisawe Narodne skup{tine RS Gordana Duki}. - Ovaj odbor inicirao je izmjene Razvojnog programa ko ji ma su pre dvi |e na ve }a ulagawa u obrazovawe - ista kla je Du ki }e va na ju ~e ra{woj kon fe ren ci ji za no vi na re u pros to ri ja ma Op{tinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Pri je do ru, ja vi la je Srna. Ona je podsjetila da je iz razvojnih sredstava u obrazovawe do sada ulo`eno oko 65 miliona KM.
U Gimnaziji u Bawaluci zbog velikog interesovawa formirana dva dodatna odjeqewa

U sredwim {kolama u Srpskoj nije ispuwen predvi|eni plan upisa

Plan upisa u sredwe {kole pravqen je na osnovu svr{enih osnovaca. Ne mo`emo sa sigurno{}u re}i da su pomenuti |aci ostali neupisani jer postoji mogu}nost da su se mo`da odselili, rekla Kupre{aninova
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Od daqeg {kolovawa odustala 532 osnovca
14.103 u~enika. - Plan upi sa u sredwe {kole pravqen je na osnovu broja svr{enih osnovaca. Ne mo`emo sa sigurno{}u re}i da su pomenuti |aci ostali neupisani jer postoji mogu}nost da su se mo`da odselili - rekla je Kupre{aninova. Ona je naglasila da plan upisa u Srpskoj nije ispunilo 55 sredwih {kola, me|u kojima su Sredwa {kola ^elinac, koja je planirala da upi{e 240 u~enika, a upisano je 142, kao i Tehni~ki {kolski centar Zvor nik, ko ji je pre ma planu upisa trebalo da upi{e 312 u~enika, a upisana su 244 svr{ena osnovca.

Gordana Duki}

Adam [ukalo

DSS pristupila napredwacima
BAWALUKA - Demokratska stranka Srpske (DSS) donijela je odluku da sa svim svojim ~lanstvom pre|e u Srpsku naprednu stranku (SNS) u Republici Srpskoj, u kojoj }e obavqati sav svoj daqi anga`man, izjavio je ju~e predsjednik napredwakaAdam [ukalo, javila je Srna. On je na konferenciji za novinare u Bawaluci rekao da su ovakvu odluku donijeli organi DSS-a kako bi u budu}em radu zajedni~ki nastupali i “pod barjakom“ SNS-a iza{li na predstoje}e op{te izbore. [ukalo je prvu konvenciju SNS-a najavio za 1. avgust u Bawaluci, te naglasio da }e na woj biti predstavqeni program i kandidati stranke za izbore, a da bi kao gosti trebalo da prisustvuju ~elnici SNS-a iz Srbije - Tomislav Nikoli} i Aleksandar Vu~i}.

BAWALU KA - Od uku pnog broja svr{enih osnovaca u Srpskoj, wih 14.004, u prvi razred sredwe {kole u 2010/2011. upisalo se 13.472 u~enika, dok 532 |aka nisu nastavila {kolovawe. Na ~el nik Odjeqewa za pred {kol sko va spi tawe i osnovno obrazovawe u Ministarstvu prosvjete i kulture RS Slavica Kupre{anin rekla je da je planom upisa u sredwe {ko le bio pre dvi |en upis

PLAN UPISA nije ispunilo 55 sredwih {kola
- Plan upisa nije ispunila ni Mje{ovita sredwa {kola “Nikola Tesla“ u Kozarskoj Dubici, te Sredwo{kolski centar “Vuk Karayi}“ u Loparama - kazala je Kupre{aninova. Prema wenim rije~ima, u~enici su tokom upisa najve}e interesovawe iskazali za zdravstvo, gimnaziju i ekonomiju, dok je slabiji interes bio za trogodi{we {kole. U Gimnaziji u Bawaluci kazali su da je upisano 336 u~enika te da su zbog velikog

Anketa
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kazali su da svake godine sprovode anketu u osnovnim {kolama na osnovu koje se u~enici opredjequju za odre|eno zanimawe. - Ove godine `equ da upi{e gimnaziju izrazilo je 1.703 u~enika, a zdravstvo 1.387 u~enika. Anketirano je vi{e od 10.000 djece - kazali su u Ministarstvu.

interesovawa |aka formirali dva dodatna odjeqewa. U Medicinskoj {koli u Bijeqini kazali su da je najve}e interesovawe bilo za op{ti smjer medicine te smjer farmaceuta i laboranta. - Uglavnom su u ove smjerove primqeni u~enici koji su u osnovnoj {koli imali odli~an uspjeh - kazali su u ovoj {koli. Sekretar Tehni~ke {kole u Zvorniku Goran Bogdanovi} kazao je da su u~enici najmawi interes u ovoj {koli iskazali za zanimawa u ma{inskoj i elektro struci. - Najvi{e interesovawa iskazano je za saobra}ajni smjer. U~e ni ci se ri jet ko odlu~uju da upi{u i izu~e neki zanat - kazao je Bogdanovi}.

U zajedni~koj akciji Ministarstva zdravqa i Farmaceutskog dru{tva RS

Tejtam - Halilovi}

Prikupqeno 160 kg starih lijekova
BAWALUKA - U dvomjese~noj akciji, koju je organi zo va lo Mi nis tar stvo zdravqa i socijalne za{tite RS i Farmaceutsko dru{tvo RS, u 40 apoteka na prostoru 30 op{tina RS prikupqeno je 160 ki lo gra ma sta rih i nepotrebnih lijekova iz ku}nih apoteka stanovnika. Potvrdila je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik Farmace ut skog dru{ tva RS Ra da Amiyi}. - Tra`ili smo da se lijekovi predaju u ambala`i da bismo mogli napraviti kla si fi ka ci je na osno vu bar ko do va - is ta kla je Amiyi}e va i do da la da je akcija pozitivno i uspje{no ocijewena te da je odziv stanovnika zadovoqavaju}i. i najvi{e apoteka, zatim u prijedorskoj, te u Bijeqini. - Najlo{iji odziv stanovnika na ovu akciju je bio u predjelu Hercegovine, posebno u Trebiwu i Fo~i - kazala je Amiyi}eva. S. T.

Zatvara se Odjeqewe za me|unarodni razvoj
SARAJEVO - Ambasador Velike Britanije u BiH Majkl Tejtam rekao je ju~e da od februara idu}e godine wegova zemqa vi{e ne}e mo}i finansijski da poma`e realizaciju Yen der akci onog pla na (GAP), jer }e Odjeqewe za me|unarodni razvoj (DFID) biti zatvoreno, prenose agencije. Tejtam je u razgovoru sa ministrom za qudska prava i izbjeglice BiH Safetom Halilovi}em i direktorom Agencije za ravnopravnost polova BiH Sa mrom Fi li po vi}Hayiabdi} najavio da }e Ambasa da Ve li ke Bri ta ni je u BiH nas ta vi ti sa radwu sa Agencijom za ravnopravnost polova, posebno u vezi sa podr{kom sprovo|ewu GAP-a, kao i sa institucijama Evropske komisije.

UNI[TAVAWE
Amixi}eva je rekla da }e od tro{kova dobojske firme “Genesis“, koja sa terena transportuje otpad, zavisiti i tro{kovi uni{tavawa otpada. - Procjewuje se da }e taj iznos biti oko 10.000 maraka, a on podrazumijeva skladi{tewe i prevoz otpada u Austriju, gdje }e se uni{tavati. Kada se u kalionicama uni{ti prikupqeni otpad, dobi}emo potvrdu da je taj medicinski otpad uni{ten u skladu sa ekolo{kim standardima EU - istakla je Amixi}eva.

NAJVI[E lijekova prikupqeno u bawalu~koj regiji
Ona je dodala da je najvi{e lijekova sa isteklim rokom trajawa prikupqeno u bawalu~koj regiji, koja ima

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 7

Federalni MUP izuzeo dokumentaciju u vezi sa koncesijama u Livawskom kantonu
LIVNO - Federalni MUP izuzeo je svu dokumentaciju koja se odnosi na izdate koncesije, odnosno potpisane ugovore sa koncesionarima o izgradwi parkova za vjetroelektrane i za eksploataciju mineralnih sirovina na podru~ju Livawskog kantona zbog sumwe da se radi o kriminalu i neprovo|ewu tenderske procedure, javila je Srna. Predsjednik Komisije za izdavawe koncesija u Vladi Livawskog kantona Mate [i{ko potvrdio je da je dokumentacija o koncesijama izuzeta po nalogu Tu`ila{tva BiH prije {est mjeseci, ali do sada nije stigla nikakva povratna informacija da li je bilo nezakonitosti i nepravilnosti u izdavawu koncesija.

Vijesti

Jo{ nije poznato da li }e do}i do poskupqewa bra{na i hqeba u Srpskoj

Statistika

Mlinari i pekari ~ekaju formirawe cijene p{enice
Jo{ uvijek niko ne mo`e da procijeni kolika }e cijena p{enice biti. Ono {to se zna jeste da je u odre|enim podru~jima p{enica mawe rodila i bila lo{ijeg kvaliteta, ali ne u tolikoj mjeri. Cijenu p{enice trenutno naru{ava cijena kukuruza koja je u ovom trenutku veoma visoka, kazao Kos
Uvozna p{enica nije kvalitetnija od doma}e PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com FOTO: ROJTERS

Mawe zaposlenih za 2,7 odsto
BAWALU KA - Uku pan broj zaposlenih lica u RS na kra ju mar ta bio je 200.525 i za 2,7 od sto je mawi u odno su na stawe krajem septembra pro {le godine, podaci su polugodi{weg izvje{taja Zavoda za statistiku RS, javila je Srna. Od uku pnog bro ja, najvi{e lica - 45.465 je zaposleno u prera|iva~koj industriji, 29.977 u trgovini, te 22.324 u dr`avnoj upravi.

Tr`i{na inspekcija

Izrekli kazne u vrijednosti 127.700 KM
BAWALUKA - Tr`i{na inspekcija RS izrekla je kazne u vrijednosti 127.700 KM privrednim subjektima koji nisu po{tovali propise. U periodu od 24. juna do 15. jula kontrolisano je 668 privrednih subjekata, saop{teno je ju~e Srni iz Re pu bli ~ke upra ve za in spekcijske poslove.

BAWALUKA - Iako je ovogodi{wa `etva pri kraju, otku pna cijena p{enice u Srpskoj, ali ni u zemqama iz kojih se ona uvozi u RS, nije formirana. Mlinari i pekari isti~u da }e poslije formirawa cijene p{enice biti poznato da li }e i u kojoj mjeri ona uticati na cijenu bra{na i hqeba. Mlinari za sada ne najavquju poskupqewe bra{na, ali ne `ele ni da ka`u da pove}awa cijena ne}e biti. - Jo{ uvijek niko ne mo`e

da procijeni kolika }e cijena p{enice biti. Ono {to se zna jeste da je u odre|enim podru~jima p{enica mawe rodila i bila lo{ijeg kvaliteta, ali ne u tolikoj mjeri. P{enice }e biti i ne vjerujem da }e cijene biti pretjerano visoke - kazao je predsjednik Udru`ewa mlinara RS Zoran Kos. On je rekao da cijenu p{enice trenutno naru{ava cijena kukuruza koja je u ovom trenutku veoma visoka. - Ona vi{e “vu~e“ cijenu p{enice nagore nego {to je to zbog same p{enice. Za desetak dana }e se to iskristalisati i

bi}e poznato kolika }e cijena biti - kazao je Kos. Dodao je da trenutna cijena bra{na “tip 500” po kilogramu iznosi 44 feninga plus PDV. Pred sje dnik Udru `ewa poqoprivrednih proizvo|a~a RS Vladimir Usorac ka`e da nema nijednog razloga za poskupqewe hqeba i bra{na.

Cijena
Vladimir Usorac je rekao da je svaka cijena za kilogram p{enice ispod 45 feninga mala. - Ako kukuruz ko{ta 45 feninga, onda bi i p{enica trebalo toliko da bude. Ipak, doma}i proizvo|a~i su se odlu~ili da ve}inu ovogodi{weg uroda p{enice prodaju po 35 feninga za kilogram, jer su novac za to dobili odmah - kazao je Usorac.
da Direkcija za robne rezerve ne treba da uvozi p{enicu za mlinare, kao {to su to ~inili lani. Mlinari su firma i treba da na tr`i{tu kupuju p{enicu, a ne da ~ekaju da im robne rezerve daju p{enicu upola cijene - kazao je Usorac. Govore}i o kvalitetu doma}e p{enice, koji mlinari osporavaju, Usorac je rekao da p{enica koja se uvozi nije ni malo kvalitetnija od doma}e. - Mlinari uzimaju uvoznu p{enicu iz zemaqa gdje su velike subvencije i to je jedini razlog zbog kojeg su na{u p{enicu proglasili lo{om - naglasio je Usorac. Predsjednik Udru`ewa pekara RS Sa{a Trivi} rekao je ranije da }e poslije formirawa nove cijene p{enice na berzama, vidjeti kakva }e situaci ja bi ti, te da }e ci je ne hqeba zavisiti od cijena bra{na. Srpski mediji prenose da mlinari u Srbiji ve} najavquju pove}awe cijene bra{na, a kad oni iza|u sa novim cjenovnicima slijedi}e ih, gotovo zasigur no, i pe ka ri sa poskupqewem hqeba. Oni na vo de da je pos kupqewe bra{na izvjesno, a da }e se preciznija ra~unica sa~initi krajem mjeseca i po~etkom avgusta kada se bude znala tr`i{na cijena p{enice.

[ekovi}i

Saglasnost za referendum
BAWALUKA - Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Centralna izbor na ko mi si ja (CIK) BiH dali su saglasnost i mi{qewe da mo `e bi ti odr`an referendum za opoziv na ~el ni ka [e ko vi }a Sne`ana Soki}a, izjavila je Srni ~lan Komisije za spro vo |ewe re fe ren du ma Zorica [ar~evi}. Ona je rekla da su dobili saglasnost i mi{qewe i Ministarstva i CIK-a, odnosno potvrdu, da postoje svi uslovi za odr`avawe referenduma za opoziv na~elnika op {ti ne, ko ji }e bi ti odr`an 8. avgusta.

USORAC: Nema razloga za poskupqewe hqeba i bra{na
- Nema nikakvog razloga za poskupqewe hqeba, jer je cijena hqeba formirana kada je p{enica bila 0,5 maraka po kilogramu - kazao je Usorac. On je rekao da je 70 odsto doma}e p{enice otkupqeno po 0,35 feninga po kilogramu. - P{enica koju su na{i mlinari ocijenili kao lo{u bi}e izvezena u Tursku, po cijeni od 35 feninga. Smatramo

Milorad Dodik
Komentari{u}i formirawe otkupne cijene p{enice, premijer RS Milorad Dodik rekao je da su predstavnici Vlade RS razgovarali sa poqoprivrednim proizvo|a~ima koji smatraju da bi tr`i{na cijena mogla da bude daleko vi{a od otkupne. - Smatrali smo da treba da zadr`imo iste kriterijume kao pro{le godine, a to zna~i 28 feninga plus sedam feninga stimulacije, {to ukupno iznosi 35 feninga po kilogramu - kazao je Dodik.

Sarajevo

Lo{i vremenski uslovi nepovoqno se odrazili na proizvodwu meda u RS

Prinosi meda do 20 odsto od planiranih
BAWALUKA - Prinosi meda u Republici Srpskoj ove godine bi}e svega deset do 20 odsto od planiranih jer su vremenski uslovi, odnosno ki{a i poplave, lo{e uticali na p~elarsku proizvodwu. Pred sje dnik Udru `ewa p~elara “Masla~ak” iz [amca Svetozar Ev|i} rekao je da su dugotrajne padavine lo{e uticale na cvjetove bagrema, lipe i ostalih biqaka koje p~ele koriste tokom prikupqawa meda, zbog ~ega }e imati veoma male prinose meda. {tini ^elinac, gdje p~elari tvrde da }e imati jedva deset odsto od planiranih prinosa meda. - Poplave su uni{tile sve

Protest prevarenih bh. radnika
SARAJEVO - Vi{e desetina bh. radnika koji su prevareni u Sloveniji protestovali su ju~e u Sarajevu, tra`e}i da im se omogu}i povratak u Sloveniju da bi naplatili velika potra`ivawa koja su im ostali du`ni wihovi slovena~ki poslodavci, prenose agencije. Protesti su po~eli ispred kancelarije specijalnog predstavnika EU u BiH, a protestanti su isticali da Slovenija nije usamqen primjer odnosa prema stranim radnicima u EU.

VE]INA p~elara meda ima samo za li~nu potro{wu
- Mnoge livade i pa{waci uni{teni su poplavama, tako da p~ele nisu mogle da skupe potrebni med. Prinosi meda u ovom dijelu Srpske bi}e pribli`no deset odsto od planiranih prinosa - kazao je Ev|i}. Sli~na situacija je i u op-

P^ELARI
^lanovi Saveza udru`ewa p~elara Republike Srpske imaju oko 8.500 p~elara sa oko 45.000 ko{nica, ali procjene govore da jo{ toliko p~eliwih dru{tava imaju p~elari koji nisu ~lanovi ove asocijacije. - P~elarstvo ima veliki zna~aj jer se radi o proizvodwi izuzetno zdrave hrane, a ono ima i svoju ekolo{ku dimenziju, jer su p~ele dragocjeni opra{iva~i ratarskih, povrtarskih i vo}arskih biqnih vrsta - isti~u u Savezu udru`ewa p~elara RS.

usje ve, pa ta ko i li va de i pa{wake, {to }e biti veoma lo {e za na {u proi zvodwu. O~ekujemo da }emo dobiti med samo za li~nu potro{wu, ali ne i za prodaju na tr`i{tu rekli su u Udru`ewu p~elara ^elinac. Ni prijedorski p~elari nisu zadovoqni ovogodi{wim prinosima. U Udru `ewu p~e la ra “Prva p~ela” ka`u da su mnogo o~ekivali od bagremove pa{e, koja je izostala. D. K.

8 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

U RiTE Ugqevik posao za 45 pripravnika

Kroz RS
Zvornik

UGQEVIK - Uprava preduze}a Rudnik i termoelektrana (RiTE) “Ugqevik“ potpisala je ju~e ugovore o radu sa 45 pripravnika, u okviru projekta “Prvi posao“ Vlade Republike Srpske, javila je Srna. Direktor ovog preduze}a Anto Gaji} rekao je da me|u pri-

pravnicima ima najvi{e ekonomista i pravnika. - Na`alost, malo je in`ewera koji su nam najpotrebniji. Na ovim mladim qudima je da budu vrijedni radnici i dostojni svog zvawa, a na nama je da im pru`imo neophodna prakti~na znawa za daqi profesionalni rad - naglasio je Gaji}.
FOTO: ARHIVA

“Na{i an|eli“ obiqe`ili krsnu slavu
ZVORNIK - Zvorni~ko Udru`ewe porodica sa ~etvoro i vi{e djece “Na{i an|eli“ proslavilo je poslije svete liturgije u crkvi Ogwene Marije u ^elopeku kod Zvornika svoju krsnu slavu Svetog Sisoja Velikog. - Ovo je na{a tre}a slava koju proslavqamo zajedno u okviru Udru`ewa. Udru`ewe broji 84 porodice koje zajedno imaju blizu 400 djece. Svake godine imamo sve vi{e ~lanova i sve vi{e djece i nadam se da ne}emo ostati na ovom broju nego }emo se broj~ano pove}avati iz godine u godinu, rekla je predsjednica ovog Udru`ewa Valentina Babi}. Poslije lomqewa slavskog kola~a koje je obavqeno sa djecom, lokalni sve{tenik krstio je Vladimira i Marinu, dvoje najmla|e djece ratnog vojnog invalida Andrije Tri{i}a koji ima petoro djece. S. S.

^etiri odbornika pod lupom Republi~ke komisije

Sukob interesa u Skup{tini op{tine Doboj

Doboj

Stambeno zbriwavawe 15 romskih porodica
DOBOJ - Op{tina Doboj i Klub nacionalnih mawina u ovoj op{tini ju~e su se usaglasili o projektu za stambeno zbriwavawe 15 romskih porodica, koje `ive u ovom gradu. Nezavisni odbornik iz reda na ci onal nih mawina u Skup{tini op{tine Doboj Dragan Markovi} izjavio je Srni da }e pro je kat bi ti upu }en Mi nis tar stvu za qud ska pra va i iz bje gli ce BiH. Markovi} ka`e da je projektom op{tina Doboj preuzela obavezu izgradwe puta i os ta le ko mu nal ne in fras trukture u romskom nasequ, a Ministarstvo }e obezbijediti sredstva za gra|evinski ma te ri jal za 15 ku }a romskim porodicama sa petoro i vi{e djece.

Za dva lica je utvr|eno da nema sukoba interesa. U slu~aju Murveta Barjaktarevi}a provjerama su utvr|ene nove ~iwenice i Komisija radi na tom predmetu. O kojim odbornicima se radi nisam u mogu}nosti da saop{tim, rekao Dejanovi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO krozrs@glassrpske.com

Postupak protiv ~etiri odbornika
nisam u mogu}nosti da saop{tim - rekao je Dejanovi}. Savjetnik u Skup{tini op{tine Doboj Yevad Hayikaduni} isti~e da prijave o sukobu interesa uglavnom dostavqaju anonimna lica, izuzimaju}i predsjednika Centra za humanu politiku Momira Dejanovi}a. {ti ne op {ti ne Do boj i predsjednik Kluba odbornika SDS-a u op{tinskom parlamentu Zdravko Petrovi} ka`e da u wegovom slu~aju prijava nije osnovana. - [to se to ga ti ~e, ja sam potpuno ~ist. Blagovremeno sam podnio ostavku u Upravnom odboru RK Sloga, koji se dijelom finansira iz buyeta, a nisam vi{e ni u banci. Nadle`noj komisiji sve sam to stavio na uvid isti~e Petrovi}. Predsjednik Skup{tine op{tine Enes Suqkanovi} je, tako|e, bio u sli~noj situaciji. - Nalazio sam se na ~elnim funkcijama u Rukometnom klubu Sloga, ali zimus sam podnio ostavke i smatram da u mom slu ~a ju ne pos to ji su kob in te re sa obja{wava Suqkanovi}.

Kamp u Gorwoj Lepenici kod Srpca

Na okupu volonteri iz {est zemaqa

DO BOJ - Re pu bli ~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa obavijestila me je da je protiv ~etiri odbornika Skup{tine op{tine Doboj, od ukupno sedam li ca za ko li ko sam podnio prijave, pokrenula postupak za utvr|ivawe sukoba interesa. Ovo je “Gla su Srpske“ izjavio predsjednik nevladi ne or ga ni za ci je Cen tar za humanu politiku Momir Dejanovi}. - Za dva lica je utvr|eno da nema sukoba interesa. U slu~aju Murveta Barjaktarevi}a provjerama su utvr|ene nove ~iwenice i Komisija radi na tom predmetu. O kojim odbor ni ci ma se ra di

HAXIKADUNI] tvrdi da nema sukoba interesa
- Pre ma na {im sa znawima, Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti do sada nije utvrdila nijedan osnovan sukob interesa za odbornike dobojske skup{tine rekao je Hayikaduni}. Pot pred sje dnik Skup -

Prijavqeni
Iz Stru~ne slu`be Skup{tine op{tine Doboj saop{teno je da su podnesene prijave protiv sedmoro odbornika lokalnog parlamenta zbog mogu}nosti sukoba interesa. To su: Slobodan Mitrovi}, Zdravko Petrovi} i Simuna @akula iz Srpske demokratske stranke, Vawa Kruq iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Enes Suqkanovi} iz SDP BiH i nezavisni odbornici Sreto \urkovi} i Murvet Barjaktarevi}.

Volonteri ure|uju okolinu

FOTO: D. JOVI^I]

Modernizacija infrastrukture u Mrkowi} Gradu

SRBAC - Na izleti{tu Durova u Gorwoj Lepenici kod Srpca proteklog vikenda je po~eo me|unarodni volonterski kamp “Mladi za `ivot“ koji je okupio 15 omladinaca iz Republike Srpske i pet volontera iz Wema~ke, Engleske, [vajcarske, ^e{ke i Srbije. Organizator kampa je nevladina organizacija “Milenijum“. - Kamp organizujemo ve} petu godinu zaredom s ciqem promocije zdrave `ivotne sredine ovog eko-sela koje nudi sve potrebne uslove za razvoj seoskog turizma. Ovdje ve} postoje kvalitetni uslovi za vikend boravak, izlete i dru`ewa, {to je velikim dijelom zasluga na{ih volontera koji su vrijedno radili na ure|ewu ovog izleti{ta svih ovih godina - rekla je direktor NVO “Milenijum“ Sanela Vidovi}. Do kraja sedmice mladi polaznici kampa }e izvr{iti podizawe potpornih zidova na mjestima gdje prijeti opasnost od klizi{ta, urediti okolinu... D. J.

Novi asfalt u ulici Srpskih boraca
MRKOWI] GRAD - Stanovnici Mrkowi} Grada dobili su na upotrebu modernizovanu saobra}ajnicu, ulicu Srpskih boraca koja centar grada povezuje sa tranzitnim putem prema Bawaluci, Jajcu i Kqu~u. Uz novu asfaltnu podlogu, ura|eni su trotoari i postavqena saobra}ajna signalizacija. [ef u “Mrkowi} putevima“ Rade Kruni}, ka`e da je ulica Srpskih boraca sada mo der na sao bra }aj ni ca sa {irinom kolovoza od 6,70 do osam metara, sa habaju}im slo jem asfal tne po dlo ge debqine pet centimetara. - Kolovozna podloga je nivelisana prema saobra}ajnim standardima i rije{eno je pitawe odvoda povr{inskih voda za vrijeme ki{nog vremena. Naime, izvr{ena je nivelacija popre~nih padova u odnosu na ranija rje{ewa, koja su bila dosta lo{e ura|ena i stvarala velike probleme voza~ima i pje{acima. Ura|ena je i pje{a~ka staza do autobuske stanice, {to je od velikog zna~aja za pje{ake - rekao je Kruni}. nih rupa {to je uticalo na bezbjednost saobra}aja - rekao je Vlado Kopuz. Sli ~no pri ~a i Da ne Mar~eta, koji ka`e da je u ovoj ulici veliki problem pred stavqalo to {to ni je bilo rije{eno pitawe odvo|ewa obo rin skih vo da sa asfaltne podloge. - Pje{aci su bili u velikim ne voqama kre }u }i se ovom ulicom, jer nisu bili izgra|eni trotoari i rije{eno pitawe odvo|ena oborinskih vo da. Ka da je pa da la ki{a na kolovozu su bila mala jezera, a vozila koja su prolazila po pravilu su “kupala“ pje{ake. Sada je taj problem rije{en - rekao je Mar~eta. S. D.

RIJE[EN problem oborinskih voda
Modernizacijom 350 metara ulice Srpskih boraca zadovoqni su i voza~i, ali i svi gra|ani, jer je ovo glavna sao bra }aj ni ca u Mrkowi} Gra du ko ja cen tar grada povezuje sa tranzitnim putem i jedna je od najfrekventnijih gradskih ulica. - Ko lo vo zna po dlo ga u ovoj ulici bila je dotrajala, sa mnogo o{te}ewa i udar-

Prijedor
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] Qekarsku pomo} zatra`ilo 115 pacijenata. PORODILI[TE Ro|eni jedan dje~ak i jedna djevoj~ica. POLICIJA Jedno krivi~no djelo, dva naru{avawa javnog reda i mira i tri saobra}ajne nesre}e.

Ulica Srpskih boraca u novom ruhu

FOTO: S. DAKI]

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 9

Po~ela modernizacija puta u mjesnoj zajednici [trbe
^ELINAC - U mjesnoj zajednici [trbe u ^elincu po~ela je modernizacija puta koji }e zaselak \ermanovi}i povezati sa centrom ^elinca. Iz op{tinske uprave ka`u da je investicija vrijedna 90.000 maraka, te da }e poslije zavr{etka prve faze biti asfaltirana dionica duga 800 metara. Sredstva su obezbijedili lokalna zajednica i mje{tani, a izvo|a~ radova je preduze}e “Niskogradwa“ iz Lakta{a, javila je Srna.

Ovom odlukom utvr|en je na~in rje{avawa imovinsko-pravnih odnosa na zemqi{tu, koje je op{tina Prijedor dodijelila bez naknade izbjeglim i raseqenim licima, porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Lak{a legalizacija izbjegli~kih objekata

SO Prijedor donijela odluku o rje{avawu prava nad dr`avnim zemqi{tem

U~esnici takmi~ewa na jezeru Drenova

FOTO: B. RADULOVI]

Takmi~ewe invalida ribolovaca u Prwavoru

Bawalu~anima {ampionski pehar

PRIJEDOR - Skup{tina op{tine Prijedor usvojila je ju ~e Odlu ku o utvr|ivawu na~ina rje{avawa imovinskih i drugih prava na zemqi{tu dodijeqenom po Projektu “Prijedor 2000 - Dom za sve qude“, kojom bi trebalo da bude obuhva}eno oko 4.000 stambenih obje ka ta iz gra |e nih na dr`avnom zemqi{tu. Ovom odlukom utvr|en je na ~in rje {a vawa imo vin sko-pra vnih odno sa na zemqi{tu, koje je op{tina Prijedor dodijelila bez naknade izbjeglim i raseqenim li ci ma, po ro di ca ma po gi nu lih bo ra ca, ra tnim voj nim in va li di ma i dru gim li ci ma po na ve de nom projektu, kao i na zemqi{tu dodijeqenom za kolektivnu stambenu izgradwu. Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi} rekao je da je odlu ka pri pre ma na dvije godine i da }e wome u sqede}em periodu biti legalizovan ve}i broj objekata uz odre|ene pogodnosti. - Procjene su da bi postupkom legalizacije trebalo bi ti obu hva }e no oko 4.000

PRWAVOR - Ekipa Sportsko-ribolovnog kluba invalida iz Bawaluke osvojila je prvo mjesto na ~etvrtom “Kupu Prwavora“, takmi~ewu u ribolovu za ratne vojne invalide. [ampionsku ekipu ~inili su Slavko Deli}, Goran Todorovi} i Rade Kele~evi}, koji je aktuelni svjetski prvak u ribolovu za invalide. Drugo mjesto osvojila je ekipa iz Prwavora, a tre}e lawski {ampioni ribolovci iz Gradi{ke. U “Kupu Prwavora“ u~estvovale su jo{ i ekipe iz Dervente, Kotor Varo{a, ^elinca, Tesli}a, Vi{egrada i Rogatice, te gosti iz Vrawa i Kragujevca. Takmi~ar iz Zvornika Nenad Duki} kazao je da }e svim ekipama dvodnevno dru`ewe na jezeru Drenova ostati u lijepom sje}awu, jer su se doma}ini, kako ka`e, veoma potrudili oko organizacije takmi~ewa. Predsjednik Udru`ewa ratnih vojnih invalida Srbije Radi{a Milivojevi} pozvao je u~esnike takmi~ewa na obalama je ze ra Dre no va da po sje te ri bo lo vna ta kmi ~ewa u Srbiji. B. R.

Zavr{ena sedma “Zvorni~ka regata“

Stotinu kilometara kroz qepote rijeke Drine
Sa zasjedawa prijedorskog parlamenta FOTO: S. TASI]

stambenih objekata izgra|enih na dr`avnom zemqi{tu za koje je SO ve} ranije donijela odluku o besplatnoj dodjeli. Smatram da je odluka veoma povoqna i odnosi se na li ca ko ja ima ju rje {ewa ministarsta va da su raseqena lica ili izbjeglice, ili uvjerewe bora~ke or-

ga ni za ci je da su u~e sni ci rata, invalidi ili porodice po gi nu lih bo ra ca - na glasio je Pavi}.

LEGALIZACIJOM }e biti obuhva}eno 4.000 objekata
On je rekao da }e sva ostala lica, koja su prije dese tak go di na is ko ris ti la Projekat i domogla se besplatnih placeva za izgradwu ku}a, kvadrat zemqe pla}ati po deset maraka u Aerodromskom nasequ, a po pet maraka na ostalim lokacijama. Pa vi} je is ta kao da su ovom odlukom obuhva}ene kategorije stanovni{tva ovim pro je ktom oslo bo |e ne da `bi na na obje kte do 100 kvadratnih metara, a za ve}u

NASEQA
Na dodijeqenom zemqi{tu nikla su velika gradska naseqa Aerodrom jedan, dva i tri, Orlova~a - Celpak, Orlova~a - Vrbice, Orlova~a - Topolik, Nova Orlova~a i Rasadnik. U prigradskom podru~ju besplatni placevi dodjeqivani su u naseqima Baltine bare - Gomjenica, Glavica jedan, dva i tri i Orlovci - Jawi}a pumpa, a na seoskom podru~ju u Gorwim Orlovcima, Dowim Garevcima i Rasavcima. U drugim dijelovima Prijedora legalizacija bespravne gradwe bi}e vr{ena po va`e}em zakonu.

kvadraturu pla}a}e rentu i naknadu, te }e im biti priznata sva ulagawa koja su izvr{ili li~nim sredstvima u izgradwu vodovoda, strujne mre`e ili kanalizacije. - Ne}e biti obavezno posjedovawe kompletne projektne do ku men ta ci je, ne go samo izvoda, a u op{tini }e biti formiran poseban tim ko ji }e ra di ti na pri pre mawu dokumentacije potrebne za legalizaciju - rekao je Pavi}. On smatra da je op{tina ovim mnogo u~inila da izbjegla i raseqena lica, te bora~ke kategorije po povoqnim uslo vi ma le ga li zu ju svo je ku }e, izra `a va ju }i o~ekivawa da }e iskoristiti predvi|eni rok do 1. januara 2012. godine.

Regata okupila vi{e od stotinu u~esnika

FOTO: S. SAVI]

FOTO: ARHIVA

Stanovnici ostali bez struje
TREBIWE - Olujno nevrijeme koje je proteklog vikenda zahvatilo trebiwsku op{tinu najvi{e {tete pri~inilo je poqoprivrednim usje vi ma, a stra da li su i stambeni objekti i elektrovodovi, zbog ~ega je dio potro{a~a ostao bez struje. Ne vre me nom je po se bno bilo pogo|eno podru~je Lastve gdje je jak vjetar ~upao drve}e, a grad veli~ine oraha na nio je ve li ku {te tu vo}waci ma i za sa di ma po vr}a. Olujno nevrijeme izazvalo je kvarove na elektrovodovima, pa je ve}i dio Trebiwa u nedjequ bio bez struje i vode od 17 do 21 ~as.

Olujno nevrijeme zahvatilo op{tinu Trebiwe

GRAD O[TETIO vo}wake i povrtwake
Zbog kvarova na elektromre`i ne rade ni semafori u ve}em dijelu grada. [teta na usjevima i zasa di ma po vr}a kao i vo}waci ma i vi no gra di ma

Ulice bile zatrpane grawem

pri~iwena je i u Petrovom poqu i trebiwskoj {umi. Stanovnici Lastve ostali su bez elektri~ne energije, a vatrogasci su predve~e ima li pu ne ru ke po sla na ra{ ~i{ }a vawu pu te va od izlomqenog drve}a. - Najvi{e problema bilo je na magistralnom putu Trebiwe - Nik{i}, gdje je zbog popadalog drve}a ovaj putni pravac bio zatvoren za saobra}aj od 17 do 18 ~asova - rekli su u las tvan skoj vatrogasnoj jedinici. R. Mi.

ZVORNIK - Pristajawem kod vikend naseqa na Zvorni~kom jezeru, u nedjequ uve~e za vr{e na je se dma, sto ti nu ki lo me ta ra du ga, “Zvorni~ka regata“. Ovogodi{wa regata, koja je vo`ena od Hidrocentrale “Bajina Ba{ta“, okupila je vi{e od stotinu u~esnika. Vo|a Rafting kluba “Eko Drina“ iz Zvornika Branislav Mirkovi} kazao je da je prvog dana 13 ~amaca krenulo od jezera Peru}ac do Bratun ca, dok je dru gog da na

vo`wa nastavqena do Zvorni~kog jezera. - Tokom regate svi u~esnici mo gli su da u`i va ju u qepotama rijeke Drine. Pored deset ~amaca u kojima su bi li ~la no vi na {eg raf ting kluba, tri ~amca vozili su gos ti iz raf ting klu bo va iz Beo gra da i Krawa - rekao je Mirkovi}. Zvorni~ki Rafting klub u av gus tu }e or ga ni zo va ti i regatu od Zvornika do [epka u okvi ru “Zvor ni ~kog kulturnog qeta“. S. S.

Zvornik
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo. Javni red i mir naru{en tri puta. Dogodile se dvije saobra}ajne nesre}e. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. STRUJA Nisu planirana iskqu~ewa elektri~ne energije. VODA Ote`ano snabdijevawe vodom zbog zamu}enih izvori{ta.

10 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Direktor kineske filijale “Folksvagena“ poginuo tokom probne vo`we

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

[ANGAJ - Generalni direktor jedne od filijala wema~kog “Folksvagena“ u Kini Liu \ian poginuo je sa jo{ tri lica u saobra}ajnoj nesre}i na sjeverozapadu Kine prilikom probne vo`we, saop{teno je ju~e iz kineske filijale ove kompanije.

Jedan od najve}ih evropskih proizvo|a~a automobila “Folksvagen“ u prvih {est mjeseci ove godine u Kini, je prodao vi{e od 950.000 vozila {to je 45,7 odsto vi{e u odnosu na isti period lani koja je bila rekordna godina za wema~kog proizvo|a~a, prenijele su agencije.
FOTO: AGENCIJE

15.48

2.45 11.129,83

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR

3.55 2.47 6.00

0.00 3.78 0.00

170.40 1,647.46 2,400.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR [IPAD KOMERC DD SARAJEVO ENERGOINVEST TDS DD SARAJEVO OGREVTRANS D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.47 76.91 8.00 37.30 4.55 24.00

-0.64 -4.69 -2.44 0.43 -9.00 0.00

39,207.66 23,765.75 1,488.00 1,305.50 6,106.35 227.50 2,904.00

Milka Forcan i Miroslav Mi{kovi}

Tu`ila{tvo u Beogradu primilo prijavu protiv biv{e potpredsjednice "Delte"

2.55 -15.09

Emil Tedeski

Obezbije|en novac za “Drogu Kolinsku“
BEOGRAD - Vlasnik hrvatske “Atlantik grupe“ Emil Tedeski rekao je da je obezbije|en novac za kupovinu slovena~ke prehrambene kompanije “Droga Kolinska“. Tedeski je kazao da }e kupovina ove kompanije biti finansirana iz sopstvenog profita, sredstava dioni~ara i kredita Unikredit i Rajfajzen grupe. - Dobili smo i zajam od Evropske banke za obnovu i razvoj, koja }e uskoro postati i jedan od na{ih dioni~ara rekao je Tedeski za beogradsku {tampu, prenijele su agencije. “Atlantik grupa” kupila je slovena~ku kompaniju za 382 miliona evra. Ocjewuju }i da }e se sa da “smo ki“ i “~o ko ba na ni ca“ boqe prodavati na svim tr`i{tima, Tedeski je naveo da “Atlantik grupa“ ima u planu dodatna ulagawa u “Soko [tark“, i to izme|u ~etiri i pet miliona evra.

"Delta Star" podnijela krivi~nu prijavu po slu`benoj du`nosti, kako bi za{titila ne samo svoja kompanijska prava i imovinu, ve} i interese malih akcionara , kao i dr`ave Srbije, saop{teno iz kompanije
BEOGRAD - Vi{e javno tu `i la{ tvo u Beo gra du primilo je krivi~nu prijavu koju je “Delta Star“ podnio protiv Milke Forcan, Smiqke Mileusni}-Ayi} i Zvezdana ]osi}a. Iz tu`ila{tva je ju~e saop{teno da }e svi navodi iz krivi~ne prijave biti provjereni, poslije ~ega }e javnost biti obavije{tena o odluci povodom ovog postupka , javqa B92. Krivi~nu prijavu protiv Milke Forcan podnijela je

Stigla prijava protiv Forcanove
je dna od fir mi ~la ni ca “Delta holdinga“, a ne Miro slav Mi {ko vi}, tvrde u toj kompaniji. Povodom tekstova u pojedinim medijima, iz “Delte“ je saop{teno da je kompanija “Delta Star“, firma ~lanica “Delta holdinga“ i ujedno ve}inski vlasnik “Jugohemije“, podnijela krivi~nu prijavu po slu`benoj du`nosti, kako bi za{titila ne samo svo ja kom pa nij ska pra va i imovinu, ve} i interese malih akcionara, kao i dr`ave Srbije, koja posjeduje odre|ene akcije “Jugohemije“ - Ovakav potez je obaveza sva kog pra vnog li ca i iza wega ne postoje nikakvi drugi interesi - navedeno je u saop{tewu “Delta holdinga“.

FORCAN najavquje kontratu`bu
Forcanova je donedavno bila najbli`a Mi{kovi}eva saradnica i potpredsjednica “Delta holdinga“. Mi {ko vi}, ka ko tvrde beogradski mediji, ho}e da pred belgijski gigant “Delez“ koji `eli da kupi “Delta Maksi“, iza|e sa cijelim vlasni~kim paketom, a sestre, Milka i Smiqka, navodno ni su voqne da pro da ju svoj udio. Prije privatizacije, podsje}aju mediji, na ~elu “Jugohe-

Centralna i isto~na Evropa

Rast potro{we tek sqede}e godine
BEO GRAD - Po tro{wa u zemqama centralne i isto~ne Evro pe tre ba lo bi da realno poraste za oko jedan do 2,5 od sto na me |u go di{wem nivou u toku idu}e go di ne, sa op {ti la je ju ~e “Erste grupa“, prenijele su agencije. Ana li ti ~a ri ove gru pe sma tra ju da bi eko nom ski oporavak, koji je trenutno u po tpu nos ti za sno van na izvozu, trebalo da se dodatno uravnote`i zahvaquju}i pove}anoj potro{wi. - Smawewe spoqne trgovine krajem 2008. i 2009. godine je po go di lo, ugla vnom, izvo zno ori jen ti sa ne eko no mi je ze maqa kao {to su Slo va ~ka, Ma |ar ska i ^e {ka - navodi se u izvje{taju. Postoje, dodaju se u izvje{taju, znatne razlike u regi onu, gdje je ^e {ka najbogatija zemqa, dok su Rumunija, Srbija i Ukrajina na drugom kraju te regionalne qestvice. - Po da ci o za po sle nos ti ve} ukazuju na stabilizaciju, ali }e u okviru pore|ewa na me|ugodi{wem nivou, zaposlenost opasti u 2010. godini u pro sje ku - na vo di “Erste“.

Mi{kovi} u poqoprivredi
Prema nepotvr|enim informacijama koje su procurile u javnosti, poslije prodaje “Delta Maksija“, Miroslav Mi{kovi} namjerava potpuno da iza|e iz trgovine. U javnosti se spekuli{e o tome da bi sav dobijeni novac, ali i kapacitete koje trenutno posjeduje, Mi{kovi} mogao da preusmjeri ka investicionom fondu i daqem razvijawu poslova u poqoprivredi.

mije“ bio je Jovan Mileusni}, otac Milke i Smiqke. Mediji ju~e prenose da je Forcanova s puta poru~ila da “advokati rade svoj posao“. Tu`ila{tvo ima rok od 30 dana da odgovori na krivi~nu prijavu. Novinarka NIN-a Ru`a ]irkovi} kazala je za B92 da vjeruje da Milka Forcan ima sna`niju politi~ku zale|inu i da se u pozadini wihovog sukoba nalazi poku{aj politi~kog disciplinovawa Mi{kovi}a. U pojedinim listovima pojavile su se izjave Forcanove, u kojima ocjewuje da tu`ba Miroslava Mi{kovi}a predstavqa zastra{ivawe we i wene porodice i najavquje kontratu`bu. Odlu ku o na pu {tawu “Delte“ Milka Forcan je saop{tila krajem maja.

"Agrokor" zinteresovan za "Karneks"
ZAGREB - Hrvatska kompanija “Agrokor“ zaintereso va na je za pre uzi mawe kompanije “Karneks“, jedne od najpoznatijih mesnih industrija u Srbiji. Hrvatski mediji navode da je najve}i hrvatski poslodavac ve} anga`ovao konsultantsku kompaniju KPMG, koja provjerava stawe u poslovnim kwigama “Karneksa“. U “Agro ko ru“ ka `u da kompanija Ivice Todori}a “samo istra`uje“ i dodaju da su imali kontakte s aktuelnim vlasnicima “Karneksa“. Potpredsjednica “Agrokora“ Qerka Puqi} kazala je da pokrajinska vlada Vojvodine “Agrokoru“ nudi da preuzme jo{ dvije posrnule kompanije. - Radi se o “Servo Mihaqu“ iz Zrewanina, koji je u biv {oj Ju go sla vi ji bio najve}i poqoprivredni kombinat, i mesnoj industriji “29. novembar“ iz Subotice - navela je Puqi}eva. Su bo ti ~ka kom pa ni ja u ste~aju je od 1999. godine, a kombinat iz Zrewanina od kraja 2002. Vla snik “Kar ne ksa“ je dru{ tvo za upravqawe in ves ti ci onim fon do vi ma “A{mor“ iz Londona, koje je “Karneks“ preuzeo 2006. godine od investicionog fonda “Midland Resourses“.

Kompanija Ivice Todori}a {iri se na tr`i{te Srbije

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING BP PLC ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC VODAFONE GROUP

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
60.35 391.65 44.61 290 145

Promjena
0.74 -15.5 0.9 5.35 0.65

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA INTEL CORP GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
13.63 21.37 14.64 25.22 22.94

Promjena
-0.35 0.35 0.09 0.32 0.19

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 11

Italijanski qekari u {trajku zbog mjera {tedwe
MILANO - Sindikat italijanskih qekara saop{tio je ju~e da je vi{e od 40.000 operacija i stotine hiqada specijalisti~kih pregleda odlo`eno zbog dana{weg {trajka protiv mjera {tedwe koje je nalo`ila vlada. Zdravstveni radnici protestuju ispred zgrade parlamenta u Rimu zbog o~ekivanog mawka zaposlenih u sistemu zdravstva, po{to vlada ne planira da obnovi mnoge privremene radne ugovore. Italijanska vlada namjerava da u{tedi 25 milijardi evra, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 28,05 1,26 0,11 0,34 Promjena Promet 35.354,55 20.185,53 7.645,68 3.190,00 2.695,00 1.939,80 1.604,90 326,20 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 3 27,09 -0,95 0,06 0,00 0,00 0,00

Poskupqewe goriva samo inicijativa
Apsurdno da drumski prevoznici u Srpskoj pla}aju tro{kove poslovawa svoje konkurencije, rekao Mihajlovi}

Nedeqko ^ubrilovi} o uvo|ewu takse na gorivo

Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 1 РиТЕ Гацко а.д. Гацко ХE на Требишњици а.д. Требиње Република Српска - измирење ратне штете 2 Електрокрајина а.д. Бањалука

29,00 -1,97

28,20 -0,65 0,31 -8,93

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,40 5,30 2,70 2,50 6,00 0,04 2,81 4,49 3,30 1,51 1,00 2,70 3,20 3,93 -5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,88

Nedeqko ^ubrilovi} PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

BAWALU KA - Pos kupqewe goriva za pet feninga u Republici Srpskoj i FBiH zasad je samo inicijativa i jedan od na~ina za rje {a vawe di je la pro ble ma ko je ima ju “@eqe zni ce RS“, kao i “@eqeznice FBiH“, rekao je “Gla su Srpske“ mi nis tar sao bra }a ja i ve za RS Nedeqko ^ubrilovi}. On je ju~e, komentari{u}i pro{losedmi~ni sastanak sa ministrom prometa FBiH Nailom [e}kanovi}em na kojem je dogovarana mogu}nost uvo|ewa nove takse od pet feninga za litar goriva, namijewenih sanaciji

Milorad Dodik

Zainteresovani za gradwu HE na Vrbasu
BAWALUKA - Vlada Republike Srpske zainteresovana je za gradwu hidroelektrana na Vrbasu, ali pri tome ne `elimo da se ugrozi ekologija i sam grad, rekao je ju~e premijer RS Milorad Dodik. On je komentari{u}i trenutnu situaciju u vezi sa gradwom HE na Vrbasu rekao da su ranije vlasti dale odre|ena prava koncesionaru, a nisu konsultovane gradske vlasti. - Vlada se ne mo`e oglu{iti o interes oko 80.000 gra|ana koji su potpisali peticiju protiv izgradwe HE na Vrbasu kazao je Dodik. V. K.

U BiH se ve} napla}uje deset feninga po litru goriva za autoputeve

FOTO: GLAS SRPSKE

tro {ko va fi nan si rawa `eqe zni ~kih kom pa ni ja u RS i FBiH, kazao da je Vlada FBiH pri hva ti la ovu inicijativu, dok u RS ona jo{ nije upu}ena na razmatrawe. - Jo{ razmi{qamo kako da pristupimo ovom problemu - istakao je ^ubrilovi} i do dao da je za “@eqeznice RS” neAutoputevi op ho dno obe zbi je di ti do da tna sredstva. Stanovnici RS i FBiH od 1. jula Is ta kao je pro{le godine, kada je na snagu studa }e sqede }ih pio Zakon o akcizama u BiH, pla}aju nekoliko sedmideset feninga po litru goriva. Ova ca bi ti po znat sredstva namijewena su za izgradwu konkretan na~in autoputeva u BiH. da se po mo gne

“@eqeznicama“.

OVAJ PRIJEDLOG bi}e upu}en Vladi Republike Srpske
- Pro {le go di ne gu bi tak ovog pre du ze }a bio je oko 25 mi li ona ma ra ka, a ukupan kumulativni gubitak 148 miliona, dok je u FBiH gubitak lani iznosio 40 miliona, a kumulativni gubitak vi {e od 400 mi li ona maraka. Iako su “@eqeznice RS” u gubicima, ipak nisu ni{ta lo{ije u odnosu na `eqeznice u okru`ewu, koje se su o~a va ju sa jo{ ve }im pro ble mi ma - re kao je ^u brilovi}.

Pred sje dnik Iz vr{nog odbo ra Uni je po slo da va ca drum skog sao bra }a ja RS i direktor bawalu~kog “Autoprevoza“ Dragoslav Mihajlo vi} re kao je da je apsurdno da drumski prevoznici u Srpskoj pla}aju tro{ko ve po slo vawa svo je konkurencije. - Povodom najava za uvo|ewe novih nameta na gorivo, za tra `io sam od Privredne komore RS hitan sastanak, ali jo{ nisam dobio povratnu informaciju kazao je Mihajlovi} i dodao da, iako su “@eqeznice RS“ u te {koj si tu aci ji, ni je prihvatqivo da im se poma`e na ovakav na~in.

Ministarstvo industrije RS

U toku izrada Zakona o zanatskoj djelatnosti
BAWALUKA - Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS pristupilo je izradi Nacrta zakona o zanatsko-preduzetni~koj djelatnosti, koji bi trebalo da doprinese ure|ewu ove oblasti u skladu sa potrebama predu ze tni ka i lo kal ne zajednice, kao i sa praksom u okru`ewu i EU. Pomo}nik ministra za mala i sredwa preduze}a i preduzetni{tvo Milan Cviji} kazao je da je tim povodom kreiran upitnik namijewen op{tinama i gradovima u RS kako bi svi nadle`ni i zainteresovani imali priliku da u~estvuju u pripremi ovog zakonskog rje{ewa. On je istakao da je anketa namijewena lokalnim zajednicama dostupna na veb stranici Ministarstva i da se o~ekuje da }e sve lokalne zajednice do 6. avgusta dostaviti potrebne informacije, kao i svoje prijedloge i sugestije. M. Mi.

Svjetske berze u i{~ekivawu objave korporativnih rezultata

Barel nafte pojeftinio na 75 dolara
WUJORK, LONDON - Sirovom naftom na berzi u Wujorku ju~e se trgovalo po cijeni od 75 dolara za barel, pri ~emu je pa`wa trgovaca bila usmjerena na globalne berzanske indekse uo~i objave novih korporativnih rezultata. Cijena ameri~ke “lake“ nafte za terminsku isporuku u avgustu je na Wujor{koj robnoj berzi pala za 13 centi na 75,88 dolara za barel, dok je istovremeno evropska “brent“ nafta na Me|unarodnoj berzi petroleja u Londonu neznatno pojeftinila na 75,34 dolara za barel, prenijele su agencije. Tokom pro{le sedmice cijena najva`nije energetske sirovine kretala se oko 75 dolara za barel, dok su investitori na osnovu podataka o poslovawu ameri~kih korporacija u drugom kvartalu poku{avali da procijene stawe globalne privrede. Ameri~ki indeks “Dau Yons indastrijal“ u petak je oslabio za 2,5 odsto nakon {to su tokom pro{le sedmice objavqeni razo~aravaju}i podaci o maloprodaji, sektoru nekretnina i prera|iva~koj aktivnosti u SAD.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 20.7.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.305588 1.427482 27.011983 0.076721 0.261769 0.674646 1.728944 0.565032 0.239614 0.204690 1.430308 0.978209 2.299824 1.505704 1.863941

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.308860 1.431060 27.079682 0.076913 0.262425 0.676337 1.733277 0.566448 0.240215 0.205203 1.433893 0.980661 2.305588 1.509478 1.868613

Prodajni za devize
1.955830 1.312132 1.434638 27.147381 0.077105 0.263081 0.678028 1.737610 0.567864 0.240816 0.205716 1.437478 0.983113 2.311352 1.513252 1.873285

ZIF Zepter fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Krajinaauto a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

3,93

0,00%

0,14 -17,65%

12 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Uhap{en poslije napada u mjestu Sijerci kod Sokoca

Hronika
Gradi{ka

SOKOLAC - Policijskoj stanici Sokolac u subotu je oko 20.20 ~asova prijavqeno da su u mjestu Sijerci kod Sokoca N. M. i N. M. fizi~ki napali P. M. i tom prilikom mu nanijeli povrede u predjelu glave.

U Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo ju~e je saop{teno da je policija uspjela uhapsiti jednog napada~a, dok je drugi uspio pobje}i. U KC u Kasindolu je utvr|eno da je P. M. zadobio lak{e tjelesne povrede. G. O.
FOTO: G. PERI]

Prona|en le{ u fazi raspadawa
GRADI[KA - Le{ nepoznate osobe u fazi raspadawa prona|en je u selu Ma~kovac u op{tini Gradi{ka, potvr|eno je ju~e u policiji. Le{ je prona{ao seqanin Zoran Krwaji}, koji je u nedjequ u 7.30 ~asova policijskoj stanici Gradi{ka prijavio da je oko 150 metara iznad ku}e uo~io le{ u fazi raspadawa. Pripadnici Policijske stanice Gradi{ka su o doga|aju obavijestili okru`nog tu`ioca Bawaluka, koji je nalo`io da se le{ prebaci na gradsko grobqe Bawaluka, gdje je ju~e obavqena obdukcija, poslije ~ega }e biti utvr|en uzrok smrti. G. O.

CJB Isto~no Sarajevo

Bojan [kobo nestao na planini Treskavici
ISTO^NO SARAJEVO - Bojan [kobo nestao je u {umi na planini Treskavici, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Mu{karac B. M. prijavio je policiji da je u subotu u periodu od 14 do 18 ~asova sa Bojanom boravio u planinarskom domu “Sustavac“ na planini Treskavici. - Oni su se oko 18 ~asova pje{ke upu ti li pre ma na sequ Trnovo, skrenuli sa puta i zalutali u {umi, u kojoj su cijelu no} hodali, da bi se u pet ~asova ujutro razdvojili i od tada izgubili svaki me|usobni kontakt - naveli su u policiji. O doga|aju je obavije{ten nadle`ni tu`ilac, kao i radnici Civilne za{tite. Po{to se radi o nepristupa~nom terenu koji je djelimi~no miniran, planira se pregled i pretres zajedno sa pripadnicima Civilne za{tite i Planinarskog dru{tva Trnovo. G. O.
O{te}ena vozila u nesre}i u Mili}ima

Tokom vikenda dogodilo se vi{e saobra}ajnih nesre}a na putevima RS

Poginula dva pje{aka, {estoro povrije|eno
Na podru~ju Novog Grada tokom vikenda poginuli pje{aci Stevan Bogun i Branko [trbac. U saobra}ajnoj nesre}i u Mili}ima povrije|eno pet lica
PI[U: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

Ostaci izgorjele ku}e

FOTO: S. MITROVI]

Selo Drobni}i kod Rogatice

Izgorjela ku}a Rate Bogdanovi}a
ROGATICA - Ku}a Rate Bogdanovi}a u selu Drobni}i kod Rogatice izgorjela je u nedjequ oko 20 ~asova i pored brze intervencije velikog broja Bogdanovi}evih kom{ija i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice iz Rogatice. Vatrena stihija zahvatila je potkrovqe ku}e u kojem su bile tri namje{tene sobe za spavawe i sve {to se u wima nalazilo potpuno je izgorjelo. Od ku}e, koja nije imala plo~u su ostali samo zidovi prizemqa i podruma iz kojih je spasen dio namje{taja, posteqine i druge imovine, me|u kojom je i lova~ko oru`je Bogdanovi}a koji je bio strastven lovac. Prema nezvani~nim informacijama, uzrok po`ara u kojem, na sre}u, nije niko povrije|en su neispravne elektroinstalacije. S. M.

NOVI GRAD, MILI]I - Dva pje{aka su poginula, a {est osoba je te`e i lak{e povrije|eno u saobra}ajnim nesre}ama koje su se tokom vikenda dogodile na putevima u Republici Srpskoj. U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e oko 2.30 ~aso va na ma gis tral nom pu tu Prijedor - Novi Grad u mjestu Svodna, u op{tini Novi Grad,

poginuo je pje{ak Stevan Bogun (70) iz Novog Grada. - U nesre}i su u~estvovali Amir Su{i} s automobilom “golf 5” i Stevan Bogun. Policija je uvi|ajem utvrdila da je Su{i} u mjestu Svodna lijevom stranom “golfa“ udario Boguna. On se kretao sredinom puta, a prilikom udara je odba~en u lijevu stranu pored puta kazali su u policiji. Poslije nesre}e policija nije mogla odmah utvrditi o ko me je ri je~ jer Bo gun kod se be ni je imao li ~na

dokumenta, a `ivio je sam. Druga nesre}a sa smrtnim posqedi ca ma do go di la se u subotu oko 21.20 ~asova na magistralnom putu Novi Grad Bosanska Krupa, u mjestu Blatna.

U TESLI]U te`e povrije|en voza~ “hjundaija“
- Do nesre}e je do{lo kada je Muharem Kahri} upravqaju}i kombijem “ford tranzit“ udario pje{aka Branka [trbca

Povrede
Povrije|enima u saobra}ajnoj nesre}i u Mili}ima je ukazana hitna medicinska pomo} u Domu zdravqa “Sveti Nikola“ Mili}i, a dva te`e povrije|ena lica zbrinuta su u Medicinskom centru u Zvorniku, gdje su zadr`ani na lije~ewu i nisu `ivotno ugro`eni.

iz Lakta{a, koji je od udara poginuo na licu mjesta. Uvi|ajem je utvr|eno da je Kahri} desnim dijelom kombija udario [trbca i odbacio ga pored puta - dodali su u policiji. U su da ru “audi ja 80” i “ford eskorta“, koji se dogodio u nedjequ uve~e u ulici Ca ra Du {a na u Mi li }i ma dvije osobe su te`e, a tri lak{e povrije|ene. Te{ko su povrije|eni voza~ “audi ja“ R. \. (27) i vo za~ “forda“ B. M. (46), dok su lak{e tjelesne povrede pretrpjeli saputnici u vozilima M. D. (26), B. M. (21) i B. R. (41), svi iz Mili}a. Iste ve~eri do{lo je do saobra}ajne nesre}e u ulici Svetog Save u Tesli}u, u kojoj su u~estvovali automobil “reno megan“, kojim je upravqao Z. V. iz Ugodnovi}a kod Tesli}a i “hjundai“, za ~ijim upravqa~em je bila D. M. iz Pribini}a. Ona je zadobila te{ke tjelesne povrede i zadr`ana je na lije~ewu u dobojskoj bolnici.

Za razbojni{tvo dvije godine zatvora
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWALU KA - Bran ko Guli} iz Bawaluke ju~e je u Okru`nom sudu u tom gradu osu|en na dvije godine zatvora zbog razbojni{tva i odmah je upu}en na izdr`avawe zatvorske kazne. Predsjednica Sudskog vije}a Olga Male{evi} rekla je da su optu`enom kao olak{a va ju }e okol nos ti uze te

~iwenice da je u vrijeme razbojni{tva bio mlad, kao i te{ka porodi~na situacija u kojoj se nalazio osu|eni, dok ote`avaju}ih okolnosti nije bilo.

GULI] UHAP[EN u Amsterdamu
Okru `no tu `i la{ tvo Bawaluka teretilo je Guli}a

da je 4. januara 2005. godine, za je dno sa jo{ uvi jek ne po zna tim li cem, na oru `an pi {toqem opqa ~kao Jo sipa Smil ~i }a u mjes tu Mi {in Han kod Bawaluke. Oni su, prema optu`nici, od Smil~i}a oteli novac, pet mobilnih telefona i satove, a {tetu je vlasnik procijenio na oko 1.500 maraka. Guli} je poslije razbojni{tva, 2006. godine oti{ao

u Avganistan i bio je u bjekstvu sve do ha p{ewa u Am sterdamu 17. septembra pro{le godine. Na pitawe Male{evi}eve da li je u Avganistan oti{ao da bi izbjegao krivi~nu odgovor nost, Gu li} je re kao da nije, nego da je i{ao da zaradi novac za sebe i majku. Vje{tak odbrane, psihijatar Bogdan Stojakovi}, rekao je ranije da je Guli} u vrije-

me izvr{ewa krivi~nog djela bio “zna tno do bi tno smawene“ sposobnosti da upravqa svojim djelima. Dodao je da je iz psihijatrijske ekspertize optu`enog utvrdio da je on imao lo{e i te {ko dje tiwstvo i odras tawe u razorenoj porodici. Gu li} je ra nije izjavio da se iskreno kaje, a on ranije nije osu|ivan i ranije je obe{tetio o{te}enog.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 13

Provalnici iz ku}e u Bari}u kod Tesli}a odnijeli nakit
TESLI] - Mje{tanin Bari}a kod Tesli}a Z. M. prijavio je u nedjequ policijskoj stanici Tesli} da je u prethodna dva dana provaqeno u wegovu ku}u iz koje su ukradeni zlatni prsten, narukvica i novac, saop{teno je ju~e u CJB Doboj. Uvi|ajem je utvr|eno da su lopovi u{li u ku}u tako {to su obili balkonska vrata podesnim predmetom i fizi~kom snagom. Vlasnik }e se naknadno izjasniti o visini pri~iwene materijalne {tete. G. O.

Policija

Uhap{en Bawalu~anin sa kilogramom heroina
Pretresom automobila “sitroen ksara“ kojim je upravqao Aleksandar Stijakovi}, ispod instrument table, prona|ena su i oduzeta dva pakovawa heroina ukupno te{ka kilogram. Stijakovi} uhap{en i predat istra`nom sudiji Vi{eg suda u Podgorici
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Crnogorska policija sprije~ila krijum~arewe droge i privela Aleksandra Stijakovi}a

Vijesti
Bawaluka

Priveden zbog ugro`avawa saobra}aja
BAWALUKA - Bawalu~ka kriminalisti~ka policija je u subotu oko 11.40 ~asova u uli ci Da vi da [trpca uhapsila sugra|anina M. K. na osnovu raspisane potjernice zbog po~iwenog krivi~nog djela ugro`avawa ja vnog sao bra }a ja. Is tog dana uhap{eni je predat radnicima Sudske policije, pot vr|e no je ju ~e u CJB Bawaluka. G. O.

BUDVA - Bawalu~anin Aleksandar Stijakovi} (39) uhap{en je u Budvi, a u wegovom vozilu je crnogorska policija prona{la dva pakovawa sa po pola kilograma heroina vrijednog vi{e od 20.000 maraka, potvr|eno je ju ~e “Gla su Srpske“ u MUP-u Crne Gore. Policija sumwa da je heroin u Crnu Goru dovezen iz Albanije i da je Stijakovi}ev zadatak najvjerovatnije bio da drogu preveze u BiH, pa onda u druge zemqe zapadne Evrope. Iz Uprave policije Crne Gore saop{teno je da su slu`be ni ci Od sje ka za bor bu protiv droge i krijum~arewa Uprave policije, zajedno sa Podru~nom jedinicom Bar i Podru~nom jedinicom Budva, izveli koordinisanu akciju kojom su osujetili krijum~arewe heroina iz Crne Gore za BiH. Policija je u subotu oko 11.30 ~asova, na Jadranskoj magistrali, na raskrsnici za skretawe prema Sajmu u Budvi, zaustavila automobil “sitroen ksara“, registarskih oznaka “412-J-014“, kojim je upravqao Stijakovi}, a koje se kretalo iz pravca Bara prema Budvi. Pretresom su, ispod instrument table, prona|ena i oduzeta dva pakovawa heroina ukupne te`ine oko kilo-

Vi{egrad

Izvje{taj za fizi~ki napad
VI[EGRAD - Policija iz Vi{egrada podnijela je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv H. N., koji je u mjestu Kao{ti ce u op {ti ni Vi {e grad fizi~ki napao H. N., saop{teno je ju~e iz CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Sokolac

Prijava zbog {amarawa djevojke
SOKOLAC - Policija iz Sokoca podnijela je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv M. P., koji je u alkoholisanom stawu fizi~ki napao i vi{e puta o{amario sedamnaestogodi{wu djevojku u ulici Marka E}imovi}a u Sokocu, potvr|eno je ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Heroin bio sakriven u instrument tabli vozila

FOTO: GLAS SRPSKE

gram, za koji se sumwa da je bio namijewen krijum~arewu i prodaji.

U [TITNIKU za sunce na|ena kesica sa tri grama heroina
Tako|e je, u {titniku za sunce ispred voza~evog sje-

Saslu{awe i pritvor
Do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ Vi{i sud u Podgorici nije zavr{io saslu{awe Aleksandra Stijakovi}a. Poslije saslu{awa Vi{i sud treba da odlu~i da li }e Stijakovi}u odrediti mjeru pritvora.

di {ta, pro na |en i odu zet jo{ jedan zamotuqak sa oko tri grama heroina. Droga je upu}ena u Forenzi~ki centar radi detaqnih analiza, a Stijakovi} je li{en slobode i zadr`an u prostorijama policije. Nad osumwi~e nim je sprovedena kriminalisti ~ka obra da i on je ju ~e uz kri vi ~nu pri ja vu, pre dat is tra `nom su di ji Vi {eg su da u Pod go ri ci, zbog osnovane sumwe da je po~inio kri vi ~no dje lo neo vla{ }e ne proi zvodwe, dr`awa i stavqawa u promet opojnih droga.

Prijedor

Lopov odvezao bicikl
PRIJEDOR - Nepoznato lice je u nedjequ ujutru ispred stam be ne zgra de u ulici Srpskih velikana u Prijedoru ukralo bicikl “olim pi ja“, ~i me je vla sniku pri~iwena {teta od 100 ma ra ka, pot vr|e no je ju~e u CJB Bawaluka. G. O.

Zaplijeweni heroin

Bo{ki} priznao krivicu Beogra|aninu iz ku}e ukrali kameru i fotoaparat za zlo~in u Srebrenici
MRKOWI] GRAD - Ilija Stupar (44) iz Beograda prijavio je u nedjequ policiji u Mrkowi} Gradu kra|u kamere “panasonik“ i digitalnog fotoaparata “samsung“. U prijavi je naveo da se kra|a dogodila u subotu, u vremenu izme|u 14 i 16 ~asova u ku}i wegovog oca Ostoje Stupara u selu Medna, koje je udaqeno tridesetak kilometara od Mrkowi} Grada. U tom periodu uku}ani nisu bili u ku}i {to je lopov ili vi{e wih iskoristio i iz ku}e ukrao kameru i digitalni aparat, ~ija se vrijednost procjewuje na oko hiqadu maraka. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici kriminalisti~ke policije Stanice javne bezbjednosti Mrkowi} Grad. S. D. SARAJEVO - Biv{i pripadnik 10. diverzantskog odreda VRS Marko Bo{ki} sporazumno je priznao krivicu za ratni zlo~in u Srebrenici, javili su ju~e sarajevski mediji. Bo{ki} se tereti da je u periodu od 10. jula do 1. novembra 1995. godine, za vrijeme oru`anog sukoba u RBiH, u okvi ru ko jeg su pri pa dni ci Vojske Republike Srpske i MUP-a RS preduzimali {iroko rasprostrawen i sistemati~an napad protiv bo{wa~kih civila iz za{ti}ene zone UN Srebrenica, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda u~estvovao u progonu civilnog bo{wa~kog stanovni{tva na politi~koj, nacionalnoj, etni~koj, kulturnoj i vjerskoj osnovi.

Grani~ni policajac iz provalije spasio povrije|ene
VI[EGRAD - Slu`benik Grani~ne policije BiH iz Vi{egrada Ismet Maslan u nedjequ je oko 5.50 ~asova, prilikom odlaska na posao, na magistralnom putu Ustipra~a Vi{egrad, spasio ~etiri dr`avqana Srbije koji su pali u liticu duboku 20 metara. Dr`avqani Srbije do`ivjeli su saobra}ajnu nesre}u prilikom povratka sa qetovawa iz Crne Gore, kada su automobilom “BMW“ skrenuli u jezero Hidroelektrane Vi{egrad. Maslan im je pomogao da iza|u uz liticu, a potom im pru`io pomo}, jer su bili u vidno rastresenom stawu i veoma upla{eni. Povrije|ene je odvezao u bolnicu Vi{egrad. G. O.

14 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Ja sam roker u du{i. Mene su uvek nervirali buxovani i danas najvi{e mrzim bahate qude, ne volim ni poltrone i ulizice.

Srbija
Fakultet za bezbjednost u Beogradu

Mla|an Dinki}, ministar ekonomije Srbije

Srbija o~ekuje povoqno mi{qewe MSP o legalnosti Kosova

Zukorli} podsti~e radikalni islamizam
BEOGRAD - Profesor Fakulteta za bezbjednost u Beogradu Darko Trifunovi} smatra da glavni muftija Islamske za je dni ce u Srbi ji Mu amer Zu kor li} za paqivim politi~kim izjavama i javnim prijetwama motivi{e radikalne islamiste, zbog ~ega rizikuje da bude optu`en kao podstreka~ na djela terorizma, prenijeli su ju~e portali. - Muftija treba da se vrati nazad s puta politi~ki motivisanog jezika mr`we kojim je krenuo u religijsku oblast. Posledwa {ansa mu je da to uradi jer wegove sra~unate izjave mogu da budu motiv teroristima i nasiqu, a treba da zna da ni Srbija, ali ni me|unarodna zajednica to ne}e dozvoliti - ka`e Trifunovi}.

Sne`ana Malovi}, ministar pravde Srbije

Albanci pripremaju "la`no veseqe"
U Pri{tini ve} pomo}u raznih marketin{kih agencija pripremaju slavqe da poku{aju na taj na~in da ubede svetsko javno mwewe da su pobedili, ali pobediti ne}e, jer su argumenti Srbije mnogo ja~i, rekao \eli}
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Bo`idar \eli} izjavio je da Beograd o~ekuje povoqno mi{qewe Me|unarodnog suda pravde (MSP) o le gal nos ti pro gla{ewa nezavisnosti Kosova, dok se u Pri{tini ve} priprema “la`no veseqe“. \e li} je is ta kao da u idu}im danima predstoji diplomatska bitka u kojoj }e i Albanci sa Kosova poku{ati da doka`u da je mi{qewe tog suda zapravo presuda u wihovu korist. - U Pri {ti ni ve} na javquju “la`no veseqe“ koje se priprema uz pomo} raznih marketin{kih agencija. Pripremaju slavqe da poku{aju na taj na~in da ubede svetsko javno mwewe da su pobedili, ali pobediti ne}e, jer su argumenti Srbije mnogo ja~i izjavio je \eli} za RTS. On je najavio da }e jedna srpska de le ga ci ja, u ~i jem sastavu }e biti i on, prekosu tra, na dan objavqivawa savjetodavnog mi{qewe Me|unarodnog suda pravde, prisustvovati samitu afri~kih dr`ava u Kampali (Uganda), gdje }e braniti stanovi{te Srbije.

Funkcioneri treba da prijave sve funkcije
BEO GRAD - Mi nis tar pravde Srbije Sne`ana Malovi} izjavila je ju~e da se izmjenama zakona uvodi obaveza funkcionera da obavijes te Agen ci ju za bor bu pro tiv ko rup ci je o svim funkcijama koje obavqaju od 1. januara 2010. Obrazla`u}i predlo`ene izmjene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u Skup{tini Srbije, Malovi}eva je precizirala da se to odnosi na funkcionere zate~ene na vi{e funkcija 1. janu ara 2010. ka da je po ~e la pri mje na za ko na, a ko ji se nisu opredijelili koju funkci ju }e nas ta vi ti da obavqaju. Prema wenim rije~ima, ako utvrdi postojawe sukoba interesa, Agencija }e donijeti odluku kojom }e odrediti rok u kojem je funkcioner du`an da prestane da obavqa javnu funkciju.

Bo`idar \eli}

FOTO: ARHIVA

U mjestu Preqina kod ^a~ka

Grom zapalio restoran
^A^AK - U restoran “Radovawe“ u Preqini, nedaleko od ^a~ka, u nedjequ uve~e je udario grom i izazvao po`ar, ali niko od 200 gostiju nije povrije|en, prenijele su ju~e agencije. Grom je udario za vrijeme kratkotrajne nepogode i izazvao je po`ar koji je zahvatio krov gra|evine i nekoliko prostorija u ovom objektu, u kojem se prire|uju svadbe, ro|endani i druge porodi~ne sve~anosti. ^a~anski vatrogasci su brzom intervencijom prvo lokalizovali, a potom i potpuno ugasili po`ar. Prema prvim procjenama, na objektu je pri~iwena velika materijalna {teta, a u ga{ewu po`ara pored vatrogasnih ekipa u~estvovalo je i oko 50 gostiju. Direktor restorana Milo{ Iri`anin je istakao da je prije nekoliko mjeseci na objekat postavqen gromobran.

VLADA SRBIJE ima spremne odgovore na svaku opciju
\e li} je re kao da }e pred sta vni ci ma afri ~kih dr`ava biti predo~eno mi{qewe MSP i da }e biti razgo va ra no o to me za {to bi zemqe ko je ni su pri zna le Ko so vo tre ba lo da ra de sa Srbijom, kako bi bila usvoje na vaqana re zo lu ci ja na Generalnoj skup{tini UN, i zbog ~ega bi dr`ave koje su priznale Kosovo trebalo da preispitaju svoju poziciju. Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Meto hi ju Oli ver Iva no vi} izjavio je da Vlada Srbije

ima spre mne od go vo re za sva ku ocje nu MSP u Ha gu povodom nelegalnog progla{ewa ne za vi snos ti ju `ne srpske pokrajine. Ivanovi} je istakao da je pri li ~no si gu ran da }e MSP donijeti ocjenu u korist Srbije, ali da treba sa~ekati ipak kona~nu odluku. - Vlada Srbije ima spremne odgovore za svaku opciju, s tim da su na{a o~ekivawa da }e odluka MSP biti u na{em interesu. Shodno tome inicira}emo izja{wavawe Generalne skup{tine Ujediwenih nacija (UN). Smatram da }e posle toga, pritisak

me|unarodne javnosti biti toliki da }e kosovski Albanci shvatiti da moramo da sednemo za pregovara~ki sto - kazao je Ivanovi}. On je istakao da sa kosovskim Albancima ne}e biti razgovora o tehni~kim pitawima prije rje{avawa statusa ili ako se tokom razgovora o tehni~kim pitawima ne bude rje{avao i status Kosova. Poslije skoro sedam mjeseci rasprave MSP u Hagu saop{ti}e prekosutra da li je jednostrano progla{ewe nezavisnosti Kosova protivno me |u na ro dnom pra vu ili ne.

ANALITI^ARI
Srpski i albanski analiti~ari sa Kosova podijeqenog su mi{qewa kada je u pitawu zna~aj odluke ovog suda. Politi~ki analiti~ar sa Kosova @ivojin Rako~evi} smatra da }e MSP donijeti mi{qewe koje }e obje strane tuma~iti kao svoju pobjedu, {to je kako je rekao, po prvi put prilika, da Srbi poslije svih poraza i gubitaka osjete da su ne{to dobili i {to }e biti veliki uspjeh za sve. Sa druge strane, wegov albanski kolega Nedzmedin Spahiju od odluke MSP, kako je rekao, ni kosovska Vlada, ni javnost, a ni on li~no ne o~ekuje ni{ta naro~ito.

Oliver Ivanovi} U restoranu bilo 200 gostiju FOTO: AGENCIJE

Josipovi} se sastao sa Cvetkovi}em i predstavnicima NVO

DOBRA VIJEST

^A^AK
Radnik iz ^a~ka poginuo je ju~e na trafo-stanici u Nevadama kod Gorweg Milanovaca, dok je otklawao kvar prouzrokovan udarom groma. Od no}as potro{a~i u 12 sela takovskog kraja i dio gradskog podru~ja nemaju struju. Istraga }e utvrditi pod kojim okolnostima se nastradali radnik na{ao u strujnom kolu.

Dr`ave za saradwu i dobre odnose
BEO GRAD - U pe ri odu koji slijedi Srbija i Hrvatska treba da aktivno rade na rje{avawu problema povratka izbjeglica, ostvarivawu wihovih prava i rje{avawu pi tawa nes ta lih li ca, te odr`e dobrosusjedske odnose i unaprijede ekonomsku saradwu. Zakqu~ak je to sa ju ~e ra{weg sastanka hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a sa srpskim pre mi je rom Mirkom Cvetkovi}em. Cvetkovi} je u razgovoru sa Jo si po vi }em na veo da Srbija pridaje veliki zna~aj dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradwi, prenijele su agencije. sveukupnih odnosa Srbije i Hrvatske. - Vlada Srbije }e kao i do sada nastaviti da daje pun doprinos unapre|ewu polo`a ja hrvat ske mawine u Srbiji, {to o~ekujemo i od Hrvatske kada je rije~ o na{oj mawini u Hrvatskoj - poru~io je premijer Cvetkovi} i istakao da se sa Josipovi}em usaglasio da je veoma va`no i daqe una pre |i va ti ekonomsku saradwu. Ivo Josipovi} susreo se ju~e u Beogradu sa predstavnicima nevladinog sektora, a potom je posjetio i Radioteleviziju Srbije (RTS), dok je za ve~erwe ~asove planirano da sa srpskim predsjedni kom Bo ri som Ta di }em pro{eta Beogradom. Josipovi} je istakao da je za do voqan svo jom prvom zvani~nom posjetom Srbiji, gostoprimstvom i razgovorima koji su protekli u punom razumijevawu i tokom kojih su na~ete konkretne teme.

BEOGRAD
Rije~na policija spasila je ju~e jednog davqenika kod splava “La sata“ u blizini Savskog nasipa, rekli su u beogradskoj Hitnoj pomo}i. Incident se desio u ranim jutarwim ~asovima, a poslije ukazane prve pomo}i, mladi}, koji nije bio `ivotno ugro`en, zbrinut je na Vojno-medicinskoj akademiji.

JOSIPOVI] zadovoqan prvom posjetom Srbiji
Josipovi} je rekao da se za la `e za rje {a vawe svih otvo re nih pi tawa izme |u dvije zemqe s ciqem razvoja

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 15

Region

Idemo tra`iti gradona~elnika Milana Bandi}a i wegovu ostavku. Tomislav Toma{evi}, predsjednik “Zelene akcije“

Poruka ministra turizma Hrvatske Damira Bajsa srpskim turistima

Crna Gora

Srbi mogu bez straha da do|u u Hrvatsku
Srbi ne treba da se boje ni na zadarskom i {ibenskom podru~ju. U svim slu~ajevima incidenata intervenisala policija, {to zna~i da je pravna dr`ava reagovala, rekao Bajs

Vatrogasci zaustavili {irewe po`ara
HERCEG NOVI - Vatrogasci su ju~e uspjeli da sprije~e {irewe po`ara koji je u nedjequ buknuo u blizini hercegnovskog naseqa @viwe, ali zbog nepristupa~nog terena jo{ nisu uspjeli da ga ugase. Po`ar se prote`e linijom dugom oko kilometar, dok su se u cjelono}nom ga{ewu vatre hercegnovskoj Vatrogasnoj jedinici pridru`ile kolege iz Tivta i Budve, prenijeli su crnogorski mediji. Vatra je zahvatila uglavnom nisko rastiwe, a ku}e i lokalno stanovni{tvo nisu ugro`eni. Komandir Vatrogasne jedinice Damjan Lon~ar rekao je da je cijela jedinica “na nogama“, te da je po`ar od ku}a veoma udaqen i da vatrogasci do ga{ewa vatre ne}e napustiti @viwe.

Jelko Kacin

Crna Gora prvi kandidat na Balkanu za EU
PODGORICA - Crna Gora bi mo gla bi ti sqede }a zemqa zapadnog Balkana koja }e zapo~eti pregovore sa EU, izja vio je pot pred sje dnik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoisto~nom Evropom Jelko Kacin. On je istakao da je, nakon {to Hrvat ska za tvo ri sva poglavqa pregovora sa EU, va`no zadr`ati pa`wu Brisela na zapadnom Balkanu,
Hrvatska }e i daqe nastojati da privu~e srpske turiste FOTO: ARHIVA FOTO: AGENCIJE

prenijele su agencije. - Ako ba rem je dna zemqa pregovara sa EU, onda je to podr{ka za sve ostale zemqe u re gi ji. Ako Ma ke do ni ja ne }e bi ti u stawu da se odlu ~i za kom pro mis oko imena koje bi omogu}ilo da ona u|e u NATO i po~ne pregovore za EU, onda je svakako Crna Go ra ta ko ja bi mo gla bi ti sqede }a zemqa kandidat koja bi krenula u pregovore - rekao je Kacin.

ZADAR - Incidenata sa srpskim gostima koji qetuju u Hrvatskoj nema vi{e od incidenata sa turistima iz drugih zemaqa i poru~ujemo im da bez ikakvog straha do|u u Hrvatsku. Re kao je to za me di je u Hrvatskoj tamo{wi ministar turizma Damir Bajs. On je poru~io Srbima da

se ne boje i da bez ikakvog straha do|u u Hrvatsku, i na zadarsko i {ibensko podru~je. Bajs je istakao da je u svim slu~ajevima incidenata intervenisala policija, “{to zna~i da je pravna dr`ava reagovala“. - Mi smo ulo`ili i jo{ }emo ulagati u animaciju srpskog tr`i{ta - izjavio je Bajs.

Uprkos tvrdwama ministra Bajsa, situacija posqedwe vrijeme nije sjajna. Napadi na srpske turiste, kao i posqedwih godina, nisu izostali ni ove sezone. Najvi{e neugodnosti i maltretirawa srpski turisti do`ivqavaju u Zadru, [ibeniku i Splitu, te mawim turis ti ~kim mjes ti ma u

Dalmaciji. Najnoviji incident desio se prije nekoliko dana, kada su turisti iz Beograda, napadnuti u Vodicama, {to je izazva lo bu ru re ago vawa u Srbiji, ali i u Hrvatskoj, koja je tvrdila da su Srbi sami tra`ili probleme.

Dolasci
On je, prilikom obilaska turisti~kog naseqa Zaton pored Zadra, rekao da je u tre}em vikendu jula u Hrvatskoj boravilo oko 350.000 turista vi{e nego u istom razdobqu pro{le godine. - Trend dolaska gostiju u posqedwa tri vikenda mogao bi do kraja sezone nadoknaditi minus iz predsezone - ocijenio je hrvatski ministar turizma.

SITUACIJA u posqedwe vrijeme nije sjajna
Nije zanemariv ni skora{wi transparent “Srbe na vrbe“ koji je osvanuo u Splitu, kada su tamo boravili srpski teniseri i poruke mr`we koje su neizbje`ne svake turisti~ke sezone. Lani je bilo napada na srpske turiste i u Dubrovniku, a hrvatski MUP je i tada tvrdio da su Srbi bezbjedni u svim hrvatskim qetovali{tima.

Jadranka Kosor

Jadranka Kosor, premijer Hrvatske

“Boris Tadi} je dobrodo{ao u Vukovar“
PORE^ - Premijer Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je ju~e da je predsjednik Srbije Boris Tadi} dobrodo{ao u Vukovar, naglasiv{i da Hrvatska o~ekuje i hap{ewe optu`enih za ratne zlo~ine Ratka Mladi}a i Gorana Hayi}a, prenijele su agencije. - Srpski predsjednik Boris Tadi} dobrodo{ao je u Vukovar i wegov dolazak svakako bi bio dobar potez, ali mi u Hrvatskoj o~ekujemo da Mladi} i Hayi} budu uhap{eni i dovedeni pred lice pravde - izjavila je Kosor novinarima u Pore~u, komentari{u}i Tadi}evu najavu mogu}eg dolaska u Vukovar. Ona je ocijenila da je to va`no sa aspekta `ivota i budu}nosti na ovim prostorima.

Damir Bajs

Uprkos protestima nevladinih aktivista i stanovnika Zagreba

Vlasti podr`avaju izgradwu gara`e
ZA GREB - In ves ti tor pro je kta Cvje tni trg, u okviru koga je u Var{avskoj ulici u Zagrebu po~ela izgradwa ulaza u podzemnu gara `u, To mo Hor va tin ~i} mo`e da ka`e da ovih dana ima po dr{ku vlas ti u Hrvatskoj, javili su hrvatski mediji. Iako su sta no vni ci i nevladini aktivisti masovno pro tes to va li zbog iz gradwe pod ze mne ga ra `e, Upravni sud odbio je sve tu`be ko je su po ku {a le da ospore gradwu, saop{tavaju}i da su grad ske odlu ke i odluke Ministarstva gra|evinarstva i prostornog ure|ewa do ni je te sho dno zakonskim propisima. Sa svoje strane Sindikat po li ci je Hrvat ske odbio je tvrdwe da je polici ja ma so vnim ha p{ewima protekle sedmice prekora~ila svoja ovla{}ewa, isti~u }i da su ~u va ri re da postupali krajwe profesionalno i zakonito i da prili kom pri vo |ewa nenasilnih demonstranata nisu koristili nepotrebnu silu. - Le gi ti mno je pra vo gra|anskih udru`ewa i gra|ana da izra`avaju nezadovoqstvo i pro test, ali u ovom slu ~a ju svo je ne za do voqstvo ne smiju da usmjere na pripadnike policije ve} iskqu~i vo na ono ga ko je tra`io policijsku asistenciju - isti~u u policijskom sindikatu. Horvatin~i} ima i podr{ku pojedinih urednika Hrvatske televizije koji mu, daju prostor u emisijama i, po mi{qewu aktivista, dezinformi{u gledaoce.

DOBRA VIJEST

BIJELO POQE
Aleksandar Sa{a Golubovi} (55) iz Bijelog Poqa poginuo je kada ga je pogodila metalna {ipka dok je sjedio u ba{ti svog restorana u nasequ Ribnik. Nesre}a se dogodila u nedjequ kada je kombi za prevoz novina probio metalnu ogradu zaobilaznice u izgradwi, a dio polomqene {ipke preletio ~ak 70 metara i pogodio Golubovi}a u glavu.

PODGORICA
Avion “embraer 195”, vrijedan 33 miliona evra, sa 116 sjedi{ta i doletom od pet ~asova od ju~e je dio flote crnogorske aviokompanije “Montenegro erlajns“. Avion je sletio iz Rima u Podgoricu i bi}e u funkciji na letovima ka Londonu, Kopenhagenu, Moskvi i Sankt Peterburgu, saop{tila je crnogorska nacionalna aviokompanija.

UPRAVNI SUD odbio sve tu`be za osporavawe gradwe
Rje {ewe je do ni je to 8. jula, a objavqeno je kad je poslato strankama u postupku.

LO[A VIJEST

16 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Svijet
Mahmud Ahmadinexad, iranski predsjednik

Britanska energetska kompanija “Briti{ petroleum“ je saop{tila da su tro{kovi poku{aja zaustavqawa isticawa nafte u Meksi~kom zalivu i isplate od{tete dostigli ~etiri mi-

TOP STORIES CNN

lijarde dolara. Kompanija je saop{tila da je dosad isplatila 207 miliona dolara od{tete na zahtjev vi{e od 67.500 pojedinaca du` ju`ne obale SAD.
FOTO: AGENCIJE

“Neprijateqi Irana su idioti“
TEHERAN - Iranski predsjednik Mahmud Ahmadineyad izjavio je ju~e da su neprijateqi Irana idioti. On je naglasio da sankcije UN ne}e primorati wegovu zemqu da odustane od nuklearnog programa, prenijele su agencije. Obra}aju}i se industrijalcima u sjevernom Iranu, predsjednik je rekao da }e sankcije samo pomo}i Iranu, jer }e ga nagnati da ostvari jo{ ve}u ekonomsku samodovoqnost. Amerika i weni saveznici optu`uju Iran da poku{ava da proizvede nuklearno oru`je. Iran demantuje tu optu`bu, tvrde}i da wegov nuklearni program slu`i mirnodopskim svrhama. UN su pro{log mjeseca ipak zavele ~etvrti paket sankcija protiv Irana zbog wegovog nuklearnog programa.

BESKU]NICI umiru od hipotermije

Nafta se izlila u more

Kina zatvorila naftnu luku
PEKING - Kina je zatvorila naftnu luku Dalijan Ksingang na sjeveroistoku zemqe poslije dvije eksplozije u postro jewu naf to vo da ko je su prou zro ko va le izli je vawe nafte u more, izjavio je jedan od direktora naftne kompanije. Stotine vatrogasaca vi{e od 15 ~asova gasile su po`ar koji

je izbio nakon {to je eksplodirala cijev prilikom transporta nafte iz broda u rezervoar, a poslije toga se dogodila eksplozija i u obli`wem postrojewu, prenijele su agencije. Vlasti za bezbjednost mora bore se sa naftnom mrqom velikom oko 50 kvadratnih kilome ta ra, ja vi li su dr`a vni mediji.

@rtve smrzavawa uglavnom besku}nici

Hladni talas odnosi `ivote u Ju`noj Americi

Poplave u kineskim provincijama

FOTO: ROJTERS

Kinezi se bore sa prirodnim nepogodama

Hladno}a sa Antarktika uzrokovala o{tar pad temperature {irom regiona u ju`nom dijelu Ju`ne Amerike. Smrtni slu~ajevi prijavqeni u Paragvaju, Urugvaju i Boliviji
BUENOS AJRES - Talas ve oma hla dnog vre me na i neuobi~ajeno niskih temperatura, koji su zahvatili ve}i dio Ju`ne Amerike, odnijeli su devet qudskih `ivota u Argentini, gdje su zbog hladno}e zatvorene i mnoge {kole, prenijele su ju~e agencije. Ve}ina `rtava su besku}nici u prestonici Buenos Ajre su ko ji su pre mi nu li od hipotermije. Hladan talas sa Antarktika uzrokovao je o{tar pad temperature {irom regiona u ju`nom dijelu Ju`ne Amerike. Smrtni slu ~a je vi pri javqeni su u Pa ra gva ju, Urugvaju i Boliviji. - Talas hladnog vazduha iz polarnog regiona i daqe uti~e na cjelokupnu teritoriju Argentine sa intenzivnim mrazevima - navodi se u izvje{taju meteorolo{ke slu`be Argentine. elektri~ne energije iz Brazila, dok su objavqene restrikcije na upotrebu prirodnog gasa u industriji kako bi bila za do voqena po ve }a na po tra`wa za energentima u doma}instvima. Hladan talas zahvatio je i Boliviju, gdje su lokalni mediji javili da su umrla najmawe dva lica u tropskom regionu Santa Kruz. Besku}nici i starije osobe, kojima je zdravqe naru{eno,

Qudi se smrzavaju, {kole zatvorene
nisu mogli da izdr`e velike hladno}e, a stanovnici su ih nalazili smrznute na ulicama. Ministarstvo obrazovawa Bolivije naredilo je da zbog hladno}e {kole ostanu zatvorene do 21. jula. Niske temperature pogodile su ^ile, jug Brazila i isto~ni Peru. Neuobi~ajeno hladna zima u Ju`noj Americi uslijedila je poslije rekordno niskih temperatura u mnogim dijelovima sjeverne hemisfere.

POVE]ANA potra`wa energenata za ogrev
Najni`e zabiqe`ene temperature su minus 14 stepeni Celzijusa u Patagoniji i centralnoj Argentini, dok je na sjeveru te zemqe bilo izme|u nule i tri stepena. Argentina je poja~ala uvoz

Evakuacija ugro`enih poplavama

PEKING - Najmawe 20 lica vodi se kao nestalo nakon {to je klizi{te, aktivirano jakim ki{nim padavinama, zatrpalo dijelove sela u predgra|u Ankanga u provinciji [anksi na sjeveru Kine, dok postoji opasnost da se brojne rijeke i jezera izliju iz svog korita, ukqu~uju}i i Jangce. U provincijama [anksi i Si~uan od pro{le sedmice usqed poplava, klizi{ta i drugih nesre}a povezanih sa ki{nim padavinama poginula su najmawe 123 lica, a vi{e od 700.000 qudi je evakuisano. Neprestane ki{ne padavine uzrokovale su rast nivoa jezera i rijeka, ukqu~uju}i i najve}u rijeku Jangce. Kineska novinska agencija Sinhua javila je da je klizi{te prekrilo devet ku}a i da se 20 lica vodi kao nestalo te da su najvjerovatnije zatrpani. Meteorolozi predvi|aju nove ki{ne padavine u gorwim tokovima Jangcea.

ARGENTINA
Izuzetno te{ka situacija je u Argentini koja je ve} danima zahva}ena hladnom maglom. - Hladni talas sa polarnih podru~ja pogodio je cijelu Argentinu. Snijeg i led zahvatili su ve}i dio dr`ave, {to je izazvalo brojne probleme - stoji u meteorolo{kom saop{tewu.

DOBRA VIJEST

BUGARSKA
Ministarstvo inostranih poslova Bugarske predlo`ilo je zatvarawe 30 diplomatskih predstavni{tava ove zemqe u inostranstvu, pi{e dnevnik “Trud“. Prijedlog je upu}en na usagla{avawe drugim ministarstvima, a na spisku se nalaze ambasade i konzulati u cijelom svijetu, ukqu~uju}i i dr`ave EU i NATO, kao i u regionima od strate{kog zna~aja.

Situacija najte`a u Argentini

TURSKA
Turske vlasti su prvi put, poslije devedeset godina, odobrile Jermenima odr`avawe vjerskih obreda u ~uvenoj crkvi koja se nalazi na malom ostrvu u jezeru Van, na krajwem jugoistoku Anadolije. Mi smo sre}ni da su turske vlasti bar djelimi~no promijenile stav o ovom pitawu, ka`u u Jermenskoj patrijar{iji, prenijele su agencije.

Klintonova obe}ala pomo} Pakistanu
ISLAMABAD - Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klintion, koja se nalazi u dvodnevnoj posjeti Pakistanu, objavila je ju~e novi paket pomo}i vrijedan vi{e od 500 miliona dolara za nekoliko projekata u toj zemqi i istakla da se Va{ington nada da }e i time pobijediti skepticizam u javnosti i dokazati se kao saveznik od vitalnog zna~aja. Hilari Klinton se nalazi u Islamabadu radi serije razgovora sa civilnim i vojnim predstavnicima u okviru strate{kog ameri~ko-pakistanskog dijaloga radi ja~awa odnosa i ratnog savezni{tva u borbi protiv teroristi~ke “Al-Kaide” i talibana. - SAD ne `ele samo dijalog me|u vladama, mi tako|e `elimo dijalog me|u narodima - rekla je Klintonova.

Dolijao jedan od najtra`enijih dilera
PORTORIKO - Jedan od najtra`enijih dilera drogom u karipskom regionu Hose Figueroa Agosto uhap{en je ju~e u Por to ri ku, ~i me je za vr{e na de se to go di{wa po tra ga za wim. Figueroa Agosta uhapsili su pripadnici ameri~kog Federalnog istra`nog biroa u San Huanu, javile su agencije. On je optu`en za pokretawe velikog krijum~arskog lanca putem kojeg je kolumbijski kokain ulazio u SAD, preko teritorija Portorika i Dominikanske Republike. Figueroa (45) je pobjegao 1999. godine iz zatvora u Portoriku, gdje je zbog ubistva slu`io kaznu. Pro{le godine uspio je da izbjegne hap{ewe u Dominikanskoj Republici.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 17

Autobus se survao u klisuru, poginulo 12 qudi
VLADIKAVKAZ - Bilans `rtava autobuske nesre}e koja se u nedjequ dogodila na Kavkazu porastao je na 12, dok je 13 qudi povrije|eno, saop{tio je sektor Ministarstva za vanredne situacije u ruskoj republici Sjevernoj Osetiji. Putnici su izginuli kada se autobus sa 25 qudi survao u klisuru. Me|u povrije|enim putnicima sedam je u te{kom stawu, a poginulo je i dvoje djece. Svi su imali ruske paso{e.

@eqezni~ka nesre}a u saveznoj dr`avi Zapadni Bengal u Indiji

Vijesti
Pakistan

Ekspresni voz pribli`avao se `eqezni~koj stanici i u punoj brzini udario u putni~ki, koji je stanicu upravo napu{tao. O silini udara govori i ~iwenica da je krov jednog vagona na kraju zavr{io na pje{a~kom mostu iznad {ina
KALKUTA - Najmawe 61 osoba je poginula, dok ih je oko 150 povrije|eno u mjestu Saintija u Indiji, kada je brzi voz u punoj brzini udario u putni~ki, potvrdio je ju~e portparol `eqeznice Samir Gosvami. Brzi voz “Utarbanga ekspres“ udario je u putni~ki voz “Vanan~al ekspres“, koji je napu{tao `eqezni~ku stanicu u Indiji, a strahuje se da broj `rtava nije kona~an. Doktori iz bolnica u Suriju i Saindiji, gdje su smje{teni povrije|eni, rekli su da se 35 lica nalazi u kriti~nom stawu. Policijski izvori su potvrdili da su me|u poginulima i dva voza~a brzog voza. - Jo{ se borimo da izvu~emo `ive qude - kazao je jedan po li cij ski zva ni ~nik Hu mayun Kabir. Do udesa je do{lo u saveznoj dr`avi Zapadni Bengal, u mjestu Saintija, na oko 200 kilometara sjeverno od Kalkute. Ekspresni voz pribli`avao se `eqezni~koj stanici i u punoj brzini udario u drugi, koji je stanicu upravo napu{tao. Uni{teni su putni~ki i teretni vagoni. O silini udara govori i ~iwenica da je krov jednog vagona na kraju zavr{io na pje {a ~kom mostu iznad {ina.

U sudaru putni~kog i brzog voza 61 mrtvo

Ubijena 22 ekstremista
KURAM - Najmawe 22 ekstremista ubijena su ju~e u napadu pakistanske avijacije u plemenskoj oblasti Kuram, na granici s Avganistanom, saop{tila je vojska. U akciji su razorena tri skloni{ta pobuwenika. Napad je uslijedio dva dana po{to su ekstremisti ubili 18 {iitskih muslimana u tom regionu.

Irak

Su|ewe Sadamovim saradnicima
BAGDAD - Su|ewe biv{em ministru spoqnih poslova Tariku Azizu i jo{ nekoliko bliskih saradnika re`ima Sadama Huseina po~elo je ju~e u Bagdadu, javile su agencije. Ameri~ke vlasti su krajem pro{le sedmi ce iz svo jih za tvo ra predale Ira~anima grupu od 50 bliskih saradnika biv{eg re`ima. Oni }e odgovarati za krivi~na dela koja su po~inili prije nego {to je 2003. godine oboren dotada{wi re`im.

Pre`ivjeli satima izvla~eni iz smrskanih vagona

FOTO: ROJTERS

Ne ko li ko sa ti po sli je udesa spasioci i mje{tani i daqe su poku{avali da izvuku nastradale i povrije|ene iz smrskane vozne konstrukcije, koriste}i te{ke ma{ine da bi se isjekao metal.

OKO 35 povrije|enih u kriti~nom stawu
Uzrok ne sre }e se jo{ ispi tu je, ma da

jedan indijski list navodi da je udes najvjerovatnije prouzrokovao ma{inovo|a ekspresnog voza koji nije po{tovao signalizaciju. Ministarka `eqeznica Indije Mamata Banerye navela je da zvani~nici sumwaju da bi uzrok nesre}e mogao da bude sabota`a, samo dva mjeseca po {to su maois ti ~ki po -

@eqezni~ka mre`a
Na `eqezni~koj mre`i u Indiji udesi su ~esti, a uzroci su naj~e{}e posqedica veoma lo{eg odr`avawa mre`e, zastarjele tehnologije i preoptere}enosti vozova. Osim toga, Indija ima jednu od najdu`ih `eqezni~kih mre`a na svijetu, koja se ne odr`ava kako treba.

buwenici sabotirali `eqezni~ku signalizaciju i tako izazvali sudar putni~kog i teretnog voza, u kojem je poginulo 149 qudi. Mamata Banerye je rekla da su ona i drugi visoki zvani~nici krenuli ka mjestu nesre}e da bi istra`ili uzroke po{to imaju sumwe u vezi s nesre}om. Zva ni ~ni ci na vo de da postoji mala mogu}nost da je uzrok nesre}e povezan s terorizmom, mada }e rezultati is-

Aviokompanije

Probni let “Boing 787“
trage pokazati za{to su se oba voza na{la na istoj pruzi. Ovo je bila druga nesre}a u posqedwa dva mjeseca u Zapadnom Bengalu. FARNBOROU - Mlazwak 787 aviokompanije “Boing“ poslije dugog odlagawa ju~e je imao prvi probni let na relaciji SAD - engleski Farnborou, gdje je sletio na me|unarodni aviomiting, prenijele su agencije. Taj putni~ki mlazwak, najve}im dijelom napravqen od lakih, kompozitnih i eko lo {kih ma te ri ja la, prvi je od pet mlazwaka 787, koji }e u probnom letu preletjeti Atlantik.

Avganistan
Ma{inama sjekli vagone

Veliki broj qudi se okupio na mjestu nesre}e

U predgra|u Atine ubijen Sokrates Giolias

Zaplijewen heroin
KABUL - Snage bezbjednosti NA TO-a Avganisi ta na za pli je ni le su u ju`noj avganistanskoj pokrajini Helmand dvije tone he ro ina i ve li ku koli~inu amonijum nitrata, ko ji ta li ban ski po buweni ci ko ris te za pravqewe eksplozivnih naprava, saop{tile su ju~e Me|unarodne snage za podr{ku bezbjednosti u Avganis ta nu. He ro in je prona|en tokom operacije hap{ewa lidera lokalnih talibana.

Gr~ki novinar izre{etan ispred stana
ATINA - Nepoznati napa da ~i izre {e ta li su ju ~e gr~kog novinara Sokratesa Gi oli asa is pred zgra de u kojoj je `ivio, u predgra|u Atine, javile su agencije. Prema prvim informacijama, na novinara su pucala najmawe tri napada~a. Ne po zna ti ~o vjek je za zvo nio na vra ta Gi oli aso vog stana u Iliupolisu, a kada mu je novinar otvorio, ~ovjek mu je rekao da neko pok u {a va da mu ukra de automobil parkiran ispred zgrade. Kada je Giolias iza{ao iz zgrade i krenuo ka vozilu, trojica qudi su otvorila vatru i ubila ga na licu mjes ta, a po tom po bje gla auto mo bi lom. Po li ci ja je na mjestu napada na{la 20 ~aura.

POLICIJA na licu mjesta prona{la 20 ~aura
Nekoliko ~asova kasnije, nedaleko od Gioliasove zgra de pro na |e no je za paqeno vozilo, za koje poli ci ja vje ru je da je po slu `i lo na pa da ~i ma za

Sokrates Giolias

FOTO: AGENCIJE

bjekstvo. Vozilo je bilo ukradeno dva dana ranije i kra|a je pri javqena po li cij skoj stanici. O~evici tvrde da su napa da ~i no si li uni for me koje su li~ile na uniforme ra dni ka obez bje |ewa ili lokalne policije. Gioliasova `ena i dijete bili su u stanu u vrijeme ubis tva. Mo tiv na pa da jo{ nije utvr|en, a istraga je u toku.

18 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

3

dje~aka

6

djevoj~ica

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Prilikom izgradwe kanalizacije asfalt je izrezan i na dijelovima gdje je prije postojao samo je nasut {qunak, koji je zbog obilnih padavina voda isprala i odnijela te su ostale mnoge rupe, rekao Popovi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com
FOTO: N. LUGI]

Uni{ten asfalt zbog kanalizacione mre`e
POPUCALE cijevi zbog o{te}enog asfalta

Problemi mje{tana Ponirske ulice u Debeqacima

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Poslije polagawa kanalizacionih cijevi u Ponirskoj ulici uni{ten je asfalt jer nije vra}en u prvobitno stawe. To je uzrokovalo napuknu }e no ve ka na li za ci one mre`e te se fekalije izlijevaju na put i pored wega. Tako pri~a vi{e stanovnika ove ulice u bawalu~kom nasequ Debeqaci. - Prilikom izgradwe kanalizacije asfalt je izrezan i na dijelovima gdje je prije pos to jao sa mo je na sut {qunak, koji je zbog obilnih padavina voda isprala i odnijela te su ostale mnoge rupe rekao je stanovnik Ponirske ulice Borislav Popovi}. On je dodao da su pojedine brazde i rupe duboke i preko 30 centimetara. - Na jednom dijelu asfalt je totalno propao i najvjerovatnije uni{tio kanalizacionu ci jev, jer se iz te rupe {iri nesnosan smrad. Problem je {to se ba{ na tom mjestu ukr{taju vodovodne sa kanalizacionim cijevima, te postoji i mogu}nost zaga|ewa pitke vode - istakao je Popo-

Kolovozne trake su`ene poslije izgradwe kanalizacije

vi}. Prema wegovim rije~ima, zbog ovog problema se obra}ao inspekciji, ali niko nije reagovao. - Ni do sa da ni ko ni je obra}ao pa`wu na na{u ulicu i na naseqe Debeqaci u cjeli-

ni, ali ovdje postoji prijetwa da se put uru{i. Kako onda da do|emo do svojih ku}a - naglasio je Popovi}. Svi stanovnici Ponirske ulice sla`u se da je ulica u katastrofalnom stawu i da je treba popraviti. - Ne znam koje preduze}e je izvodilo radove i ko je zadu`en da popravi o{te}eno. Samo znam da je gra |e vin ski otpad kamionima odvo`en na brdo iznad na{ih ku}a. Tako su kamioni o{tetili ulicu na jo{ nekoliko mjesta. Sve tako stoji od maja pro{le godine kazao je Igor Baji}.

Izvo|a~ radova
U toku ju~era{weg dana nismo bili u mogu}nosti da stupimo u kontakt sa predstavnicima preduze}a “Milo{ impeks“ koje je izvodilo radove u Ponirskoj ulici, te nismo mogli da saznamo wihovo mi{qewe.
ovim problemom. - Radovi u Ponirskoj ulici zavr{eni su pro{le godine u maju. Stanovnici su se `alili na{em centru i tra`ili pomo}. Mi smo im pomogli da napi{u `albu i uputili smo ih nadle`nim organima - rekao je Marjanovi}. Iz Odjeqewa za stambenokomunalne i poslove saobra}aja tvrde da je izvo|a~ radova uvijek du`an da vrati saobra}ajnicu u prvobitno stawe. - Radove na kanalizacionoj i vodovodnoj mre`i u Ponirskoj ulici i ulicama Ar~ibalda Rajsa i Te{ana Podru go vi }a izvo di lo je preduze}e “Milo{ impeks“. Ove godine nije planirana rekonstrukcija nijedne od pomenute tri ulice, prema tome, izvo|a~ radova je morao da popravi o{te}eno - izjavila je portparol Odjeqewa Danira Pipi}-Manojlovi}. Jo{ je dodala da, ukoliko gra|ani `ele da se `ale, mogu da se putem mjesne zajednice obrate nadle`nim inspekcijskim organima.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

RUPE DUBOKE po 30 centimetara
Dane Marjanovi} iz Centra za lokalni razvoj Debeqaka ka `e da je upo znat sa

Veliki broj rupa du` ulice

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ AVATAR - SF spektakl re`ija: Xejms Kameron uloge: Sem Vortington, Zoi Saldana, Sigurni Viver termin: 21.30 ~asova ALISA U ZEMQI ^UDA - avantura re`ija:Tim Barton uloge: Xoni Dep, Mia Vasikovska termin: 19.15 ~asova 22 METKA - akcija re`ija: Ri~ard Beri uloge: @an Reno, Gabrijela Rajt, Ked Merad termini: 20.30, 22.40 ~asova STRAVA U ULICI BRIJESTOVA horor re`ija: Samjuel Bajer uloge: Xeki Irl Heli, Kejti Kesidi, Runi Mara termini: 18, 20, 22 ~asa SUMRAK SAGA: POMRA^EWE - horor /fantazija re`ija: Dejvid Slejd uloge: Robert Patinson, Kristen Stjuart termin: 18 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA 3 - animirani/sinhronizovan re`ija: Li Unkrih glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi} termini: subotom i nedjeqom u 12 ~asova [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: 17.15, subotom i nedjeqom u 14.15 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawaluka - ambijentalni i gra|anski identitet“

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 19

Tr`nica
kupus crveni luk bijeli luk krompir 1,5 1,5 1 0,7 mrkva krastavac karfiol paradajz 1-2 0,8-1,2 3 1,6-2,5 paprike tikvice mahune pasuq 2 1 2,5-3,5 3,5-5 gqive orasi lubenica {qive 1,5-3,5 15 0,8-1 1,5-2 smokva breskva vi{wa nektarine 2,5 2 3,5 2,5-3

Rekonstrukcija O[ “Branko Radi~evi}“ ide po planu

GRADSKE VIJESTI

Nove u~ionice do po~etka nastave
Radovi su obimni i obuhvataju kompletno renovirawe unutra{weg enterijera i vawskog izgleda {kole, izjavila Bo`i}eva
PI[E: ANITA JANKOVI] anitaj@glassrpske.com Gra|evinski radovi u punom jeku FOTO: G. [URLAN

Otvoren prvi hostel u gradu
U Bawaluci je ju~e zvani~no otvoren prvi hostel, “City smile hostel“ i ve} za nekoliko dana primi}e prve goste. - Ve} se najavilo nekoliko gostiju, biciklista i posjetilaca “Demofesta“. Trenutno na{ hostel raspola`e sa 15 kreveta koji su raspore|eni u tri sobe - rekla je vlasnica “City smile“ hostela Jovana Lemez. Ona je dodala da }e ve} sqede}e sedmice biti zavr{ena jo{ jedna soba sa pet le`ajeva. - Hostel je ve} registrovan u Turisti~koj organizaciji Bawaluka, a na{i gosti su u mogu}nosti da koriste dva kupatila, ~ajnu kuhiwu sa svim ure|ajima, dvori{te, veliku terasu i internet - istakla je Lemezova. Prema wenim rije~ima, smje{taj po osobi ko{ta 11 evra, a ve}e grupe imaju mogu}nost popusta. N. L.

Utvr|en program “Ko~i}evog zbora“
Program 45. “Ko~i}evog zbo ra“, ko ji }e bi ti odr`an od 15. do 29. avgusta, obuhvata}e 24 kulturna sadr`aja, saop{tio je Organizacioni odbor ove manifestacije, a prenijela Srna. U okviru programa planirano je 11 kwi`evnih i dvije likovne manifestacije, te dva prijema i devet polagawa vijenaca. Kulturni doga|aji bi}e odr`a va ni u Ko ~i }e vom rodnom mjestu Stri~i}i, O{ troj Lu ci, Bawalu ci, Mrkowi} Gradu, manastiru Gomionica i Beogradu. “Ko ~i }ev zbor“ po ~e }e 15. avgusta likovnim saborovawem “Zmijawe 2010“ u manastiru Gomionica, dok je sve~ano otvarawe 22. avgusta u Kulturnom centru Banski dvor u Bawaluci.

Iz gradwa pet no vih u~ionica i obnova kompletne zgrade Osnovne {kole “Bran ko Ra di ~e vi}“ ide pre dvi |e nom di na mi kom, tako da o~ekujemo da }e na{i u~enici po~etkom nove {kol ske go di ne u sep tem -

Sredstva
U rekonstrukciju i novi izgled O[ “Branko Radi~evi}“ ulo`eno je vi{e od 1.330.000 konvertibilnih maraka, za {ta je novac izdvojilo Ministarstvo prosvjete i kulture. Izvo|a~ radova je gra|evinsko preduze}e “Graditeq“ Tesli}.

bru do bi ti po tpu no no vu {kolu. Izja vi la je ovo “Gla su Srpske“ direktor {kole Jadranka Bo`i}. - Radovi su obimni, obuhvataju, pored gra|evinskih radova na novim u~ionicama, kompletno renovirawe unutra{weg en te ri je ra i vawskog izgleda {kole. Vjerujem da }e na{a djeca od nove {kol ske go di ne ima ti mnogo boqe i uslovnije u~ionice - izjavila je Bo`i}eva.

MJE[TANI isti~u potrebu za novom {kolom
Prema wenim rije~ima, Mi nis tar stvo pros vje te i kulture, kao i uprava {kole, pokrenuli su ovaj projekat

kako bi se |acima Star~evice, Ade, Ve se log bri je ga... obe zbi je di li {to boqi uslovi za nastavu. - Poznato je da se zbog sku~enog prostora, ali i velikog broja u~enika, proteklih {kolskih godina odvijala nastava u tri smjene rekla je Bo`i}eva. Stanovnici Star~evice isti~u da je dobro to {to se pro {i ru je zgra da O[ “Branko Radi~evi}“. - Dobro je to zbog na{e djece koja }e imati daleko boqe uslove za nastavu. Me|utim, mislim da Star~evici kao je dnoj od naj ve }ih mjesnih zajednica nedostaje jo{ jedan {kolski objekat. O izgradwi nove {kole godi na ma se pri ~a. U me |u vremenu oko sada{we {ko-

le niklo je deset do 15 novih zgrada i priliv stanovni{ tva je ve li ki, a obrazovnih ustanova je malo. Tu mi slim na {ko le i vrti}e - rekla je Milanka Mi{kovi} iz ulice Stevana Prvovjen~anog.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Ivana Majstorovi}, k}i Stanka i Danijele; Vedran Josipovi}, sin Dejana i Darije; Milica Bo`i}, k}i Qubi{e i Mirele; Andrija Savanovi}, sin Mihajla i Sanele; Gojko ^uli}, sin Dra ge i Sawe; Anastasija Dobrijevi}, k}i Sr|ana i Branke; Aqo{a Mihajlovi}, sin ^edomira i Jele; Lena Pozderovi}, k}i Dra`ana i Diane; Marija Leti}, k}i Miodraga i Daliborke; Natali Gligi}, k}i Dragana i Miroslave; Na|a Teodorovi}, k}i Sa{e i Nata{e; Ema Quji}, k}i Borisa i Aleksandre; Helena Smiqani}, k}i Sandra i Leile; Petar Kukoq, sin Nedeqka i @eqke; Luka Popovi}, sin Radoslava i Daliborke. na i Adela Lazi~i}, frizer; Adnan [aqa, mehani~ar industrijskih ma{ina i Jasmina Paji}, socijalni radnik; Vladimir Srdi}, dipl. in`. poqoprivrede i Branislava Topalovi}, dipl. farmaceut; Aleksandar Kasalovi}, profesionalno vojno lice i Majana Stani}, trgovac; Mirko Batar, radnik i Dijana Drini}, farmaceutski tehni~ar; Zoran Mikerevi}, apsolvent medicine i Nata{a Vukovi}, apsolvent medicine; Goran Poli}, moler i Biqana Solomun, trgovac; Igor Bogovac, student i Radmila Topi}, komercijalista; Goran Jova{evi}, prof. fizi~kog vaspitawa i sporta i Sandra Antoni}, prof. fizi~kog vaspi tawa i spor ta; \or |e Gambiro`a, grafi~ar i Dragana Kokot, dipl. pravnik; Sa{a Poli}, metalostrugar i vo za~ mo tor nih vo zi la i Sawa Vujinovi}, kroja~; Dragi{a Maglov, autolimar i Gordana \uranovi}, PTT tehni~ar; Jan Ernst Bujs Martijn, aka de mik i Dra ga na [vraka, student na postdiplom skim stu di ja ma; Ale ksan dar Se fe ro vi}, gra|. te hni ~ar i Bran ka Sa vi}, dipl. menayer; Danijel Jaj~evi}, slu`benik i Andrea Ritan, eko nom ski te hni ~ar; Dejan Peji}, doktor medicine i Bo`ana Gali}, apsolvent stomatologije; Sr|an Todorovi}, geograf-turizmolog i Dragana Pavi}, dipl. ekonomista; Du{ko Opa~i}, policajac i Jelena Kecman, dipl. ekonomista; Qubi{a ]etojevi}, gra|evinski tehni~ar i Danijela Sikimi}, pra vni te hni ~ar; Ti bor Florjan, apsolvent i Jelena Mi lo je vi}, dipl. pra vnik unutra{wih poslova; Milan [urlan, elektromehani~ar i Nata{a Grbi}, ekonomski tehni~ar.

Vjen~ani:
Markan Kova~evi}, mehani~ar kancelarijskih ma{i-

20 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Britanski filmski institut

Goran Gerovac, RAZBIJENI

Trejsi [evalije, IZUZETNA STVOREWA
FOTO: AGENCIJE

Ve~e Gorana Paskaqevi}a

LONDON - Srpski rediteq Goran Paskaqevi} imao je autorsko ve~e i jednoipo~asovni razgovor sa direktorom te institucije Yefom Endrjuom i publikom u Britanskom filmskom institutu u Londonu, javio je B92. Tamo je organizovana retrospektiva filmova Gorana Paskaqevi}a. Ministar kulture Srbije Neboj{a Bradi} rekao je tom prilikom da je Paskaqevi} jedan od najboqih srpskih rediteqa u ~ijoj estetici se ogleda presti`na pra{ka {kola, kao i da wegovi filmovi pru`aju mogu}nost za boqe razumijevawe Srbije i Balkana. Dio razgovora u okviru Paskaqevi}eve autorske ve~eri u formi emisije emitova}e britanski Bi-Bi-Si. Predstavqena je monografija na engleskom jeziku “Filmsko stvarala{tvo Gorana Paskaqevi}a“.
Velika zainteresovanost publike za festival

Festival evropskog filma na Pali}u

"Nali~je" i "Baroni"
Goran Paskaqevi}

Izlo`ba u okviru “Demofesta“

U programu “Paralele i sudari“ u suboti~kom bioskopu “Jadran“ prikazani filmovi “Uli~ni dani“ Levana Kogua{vilija iz Gruzije i “Prasi}i“ Roberta Glunskog, snimqeni u wema~ko-poqskoj koprodukciji
PA LI] - Bel gij skofrancuski film “Baroni“ i poqski film “Nali~je“ pre mi jer no su pri ka za ni sino} u glavnom, takmi~arskom programu 17. festivala evrop skog fil ma na Pali}u, javqa Tanjug. Film “Ba ro ni“, re di teqa Na bi la Be na Ja di ra, ko ji je pri ka zan si no} na qetwoj pozornici na Pali}u, pri~a je o trojici prijateqa marokanskog porijekla ko ji `i ve u si ro ma {nom predgra|u Brisela. Sebe nazivaju “baronima“, a dane provode u prijatnoj apatiji, dangube}i, sve dok ih neprijatne okolnosti ne pri nu de da se su o~e sa stvarnim `ivotom. Radwa filma “Nali~je“, u re`iji Borisa Lanko{a, odvija se u Var{avi. Glavna ju na kiwa Sa bi na je ti ha, stidqiva `ena koja je upravo napunila 30 godina. je se ni{ta ne mo`e sakriti. Udvara~i dolaze jedan za drugim, ali Sabina nije zainteresovana ni za jednog od wih, sve dok se jednog dana ne pojavi {armantni i zgodni Bronislav. U programu “Paralele i sudari“ ju~e su u suboti~kom bioskopu “Jadran“ prikazani filmovi “Uli~ni dani“ Le va na Ko gua {vi li ja iz Gruzije i “Prasi}i“ Roberta Glunskog, snimqeni u wema~ko-poqskoj koprodukciji. Program “Novi belgij ski film“ pred stavqa os tva rewe “Ma li Isus od Flan dri je“ Gus ta van den Bergea, dok je u ciklusu “Novi ma|arski film“ prikazano os tva rewe “Pa pir ni avioni“ Simona Saba. Festival evropskog filma otvoren je 17. jula na Letwoj pozornici na Pali}u. Na Festivalu }e do 23. jula biti prikazano oko 60 igranih i pe tna es tak do ku men tar nih filmova u devet selekcija.

Grafike na zidovima
BAWALU KA - U Mu zi ~kom paviqonu parka “Petar Ko~i}“ ve~eras u 20 ~asova bi}e otvorena izlo`ba DEMOstracija, koja }e trajati za vrijeme “Demofesta“, do 24. jula. - Ispred paviqona staja}e tri zi da, od ko jih sva ki pred stavqa je dan “De mo fest“. Zidovi }e biti oslikani grafikama, karakterima i likovima koji su ozna~avali prvi, drugi i oni koji su trenutno aktuelni za ovogodi{wi festival - najavila je portparol festivala Brankica Stojanovi}. Prema wenim rije~ima, na strani jednog zida svi prolaznici mo}i }e napisati neku poruku i svojim slovima ostaviti trag na zidu festivala. Dodala je i da }e u okviru izlo`be biti postavqeno 20 razli~itih “Demofest“ likova od kartona u razli~itim veli~inama, a u paviqonu }e biti postavqena i izlo`ba majica prethodna dva festivala. Grafike su radili Dejan [ijuk, Mladen [kavi}, Dra{ko Vasi} i Nenad Powevi}. M. P.

DEVET selekcija festivala
Wena majka poku{ava na sve mogu}e na~ine da joj prona|e dobrog mu`a, a situaciju kontroli{e baka, ekscentri~na dama o{trog jezika od ko-

Gosti
Na Festivalu evropskog filma na Pali}u gosti na konferenciji za novinare bili su wema~ki rediteq Ditrih Brigeman i glumica Ana Brigeman, kao i finski rediteq Aleksi Salmentera.

"Nali~je"

Otvoren sef ~e{kog pisca

Rukopisi i crte`i Franca Kafke
CIRIH - U banci u Cirihu otvoren je sef u kojem se nalaze rukopisi i crte`i ~e{kog pisca Franca Kafke, javile su agencije. Sadr`aj sefa vidje}e samo stru~waci, poslije ~ega }e podnijeti izvje{taj sudiji u Izraelu koji je naredio otvarawe sefa u {vajcarskoj banci, prenosi Bi-Bi-Si. Rije~ je o posqedwoj epizodi u dugotrajnom pravnom okr{aju oko toga ko ima pravo raspolagawa rukopisima Franca Kafke. Dvije sestre iz Izraela tvrde da su naslijedile to pravo od svoje majke, koja ih je dobila od Kafkinog prijateqa Maksa Broda. Dr`ava Izrael, me|utim, tvrdi da joj pravo pripada po osnovu kulturnog nasqe|a. Kafka je navodno prije nego {to je umro 1924. naredio da se wegovi rukopisi spale, ali wegovu `equ Maks Brod, koji mu je ujedno bio i izdava~, nije ispo{tovao.

"Baroni"

Izlo`ba u Konaku knegiwe Qubice

Keramika iz Muzeja grada Beograda
BEO GRAD - Izlo `ba slikane keramike iz zbirki Mu ze ja gra da Beo gra da na kojoj }e biti prikazane posude luksuznog tipa, izra|iva ne te hni kom zgra fi ta, majolika i takozvana habanska keramika bi}e ve~eras u Konaku knegiwe Qubice, javio je Tanjug. Posude ra|ene zgrafito te hni kom, ko je }e bi ti pred stavqene na izlo `bi, kako je najavqeno iz MGBa, u naj ve }em bro ju po ti ~u sa Beo grad ske tvr|a ve iz perioda od 15. do 17. vijeka, naj broj ni je su sfe ri ~ne zdjele sa ravnim obodom i prste nas tom sto pom ukra {e ne ve ge ta bil nim or na mentom.

POSUDE nastale od 15. do 18. vijeka
Primjeri posuda od majolike iz Beograda su u najve }em bro ju for me bo ka la ukra{ene raznolikim floralnim i geometrijskim orna men tom i da to va ne su u period od 16. do 18. vijeka.

Grupa keramike najskromnije tehnike izrade i deko ri sawa pred stavqena je gle|osanim posudama raznolikih formi i namjene. Restauracija i rekonstrukcija ovih posuda predstavqala je veliki konzervatorski poduhvat, imaju}i u vidu da je ve}ina predmeta samo fragmentarno o~uvana.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 21

Ejmi Adams u novom filmu igra Xenis Xoplin
LOS AN\ELES - Ameri~ka glumica Ejmi Adams igra}e Xenis Xoplin u filmu o legendarnoj bluz pjeva~ici iz 1960-ih godina, javio je B92. Xenis Xoplin, koja je imala hitove kao {to su “Me and Bobby McGee“ i “Piece of My Heart“, umrla je od prekomjerne doze narkotika kada je imala samo 27 godina. Ejmi je igrala u filmovima “Xuli i Xulija“, “No} u muzeju: Bitka za Smitsonijan“ i “Sumwa“.

Vladimir Klepi}, nagra|eni grafi~ar iz Bawaluke

Vijesti
Beograd

Umjetnici mogu da uti~u na politiku
Perspektiva mladih umjetnika u Srpskoj poslije zavr{ene Akademije je individualna. Mora se ulo`iti mnogo truda i rada i energije, a to }e se sigurno pozitivno vratiti, rekao Vladimir Klepi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Mozaik “Opsena“
BEOGRAD - Samostalna izlo`ba Vojne Ba{tovanovi} pod nazivom “Opsena“, na kojoj }e prikazati seriju mozaika, bi}e otvore na ve ~e ras u Ga le ri ji “Feniks“, javio je Tanjug. - Realisti~ki ra|eni tota li i kru pni pla no vi bengalskih tigrova, kao motivi, ne ba{ prili~ni te hni ci mo za ika, zra ~e dvostrukim dejstvom: fasci nan tnom pri ro dnom ubedqivo{}u i metafori~nim zna~ewem - navodi u tekstu kataloga istori~ar umjetnosti \or|e Kadijevi}.

BAWALUKA - Doma}i umjetnici jo{ nisu svjesni koliko mogu da uti~u na dru{tveni `ivot i politi ku. Oni de fi ni ti vno mo gu da imaju veliki uticaj preko umjetnosti kojom se bave - rekao je za “Glas Srpske“ mladi bawalu~ki umjetnik Vladimir Klepi}. On je dobio dvije nagrade za svoj rad koji je izlagao na velikoj godi{woj izlo`bi studenata Akademije umjetnosti u Bawaluci u junu ove godine. Osim nagrade, koju mu je dodijelila Akademija umjetnosti, Klepi} je na gra du do bio i od Mu ze ja sa vre me ne umje tnos ti Re pu bli ke Srpske. Klepi} je apsolvent Akademije umjetnosti u klasi profesora Nenada Zeqi}a na likovnom odsjeku, smjer grafika. Svoje radove ranije je izlagao na kolektivnim izlo`bama na AU, kao i na izlo `bi Udru `ewa “Ta -

~ka“ iz Pri je do ra, na Ve ne ci jan skom bijenalu. - Perspektiva mladih umjetnika u Srpskoj poslije zavr{ene Akademije je individualna. Mora se ulo`iti mnogo truda i rada i energije, a to }e se sigurno pozitivno vratiti ka`e Klepi}. On je imao priliku da bude na otvarawu izlo`be bawalu~kog umjetnika Mladena Miqanovi}a u junu u Be~u.

^a~ak

KVALITET doma}eg stvarala{tva
- Ne mora zna~iti da je umjetnost koja nastaje u drugim zemqama kvalitetnija i boqa od na{e. Neki od mojih kolega ravnopravno su izlagali sa umje tni ci ma iz inos tran stva. Kvalitet na{ih radova ne zaostaje ni po ~emu - smatra Klepi}. On dodaje da je za mlade stvaraoce veoma va`no da budno prate {ta se de{ava na me|unarodnoj umjetni~koj sceni. - U in for ma ti ~kom vre me nu u kome `ivimo sve je dostupno svima i zato je mala razlika me|u stranim i doma}im umjetnicima. Jedino {to je kod nas te{ka ekonomska situacija u zemqi, pa i to uti~e na umjetnost isti~e Klepi}. Svoju prvu samostalnu izlo`bu Vladimir Klepi} najavquje za jesen u Bawaluci, mada jo{ nije odlu~io u kom prostoru }e ona biti otvorena.

Umjetnost i papir
^A^AK - ^a~ak je od ju~e do 27. jula doma}in me|unaro dnog sim po zi ju ma i izlo`be “Umetnost i papir“, na kojima }e u~estvovati likovni stvaraoci iz Rumunije, Italije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Srbije, javqa Tanjug. Organizatori su Dom kulture u ^a~ku i Centar za vizuelna istra`ivawa i razvoj vizuelne kulture “Krug“.

Izlo`be
- Izlo`be koje dolaze u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske su ne{to najkvalitetnije {to se mo`e izdvojiti iz savremene umjetnosti. Publika je imala priliku da u ovom muzeju vidi djela poznatih svjetskih umjetnika - ka`e Vladimir Klepi}.

Bioskop

Triler i komedija u “Palasu“
Vladimir Klepi} FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALUKA - Filmski noviteti bawalu~kog multipleksa “Palas“ od 22. jula bi}e SF triler “Po~etak“ i romanti~na komedija “Ubice“. Film “Ubice“ prati i in te re san tna “Fej sbuk“ akcija. Iz multipleksa podsje}aju da svi koji `ele, na profil multipleksa treba da postave najblesaviju fotografiju, a autore onih ko je se naj vi {e do pa dnu wihovim FB prijateqima nagra|uju sa po dvije ulaznice za premijeru ovog ostvarewa. M. P.

Sa dodjele nagrada ispred Akademije umjetnosti

London Umro glumac Xejms Gamon

Performans u Galeriji “Ozon“

Publika kao balerine
BEO GRAD - Per for mans “Sho ot me“ Marte Jovanovi} predstavqen je sino} u beogradskoj Galeriji “Ozon“, javqa Mondo. Mul ti me di jal ni pro je kat “Sho ot me“ pred stavqa umje tni ka sa fo to apa ra tom, koji slika improvizovanu generalnu probu u kojoj u~estvuju volonteri. Autorka je nudila improvizovanu binu i baletsku pa~ku, a volonteri su bili u ulozi balerina i igra~a pred izlazak na scenu, kako bi se osjetili strah, nervoza i konkurencija. Umjetnica je sve pozvala da ne brinu o o~ekivawima i o standardima izvrsnosti, nego da u`ivaju u ~inu - poziraju}i kao balerine u baletskoj sukwici. Kustos je Jovana Stoki}.

Odlazak Kraqa Lira
LOS AN \E LES - Ame ri ~ki glumac i producent Yejms Gamon umro je od raka u 71. godini, objavio je list “Varajeti“, javile su agencije. Gamon je u karijeri igrao u vi{e od 60 filmova, me|u kojima su “Silverado“, “Divqi Bil”, “Hla dna pla ni na“ i “Apa lu za.” Te le vi zij ska pu blika pamti}e ga kao oca Dona Yon so na u se ri ji “Ne{ Briyiz“. Gamon je bio jedan od osniva~a holivudskog MET teatra koji radi od 1970-ih godina i u ko jem je ~es to nas tu pao. Wegova posqedwa pozori{na uloga bila je u “Kraqu Liru“ 2003. Omiqeni glu mac dram skog pisca i glumca Sema [eparda, Gamon je igrao u mnogim wegovim komadima, ukqu~uju}i predstave “Pokojni Henri Mos” i “Simpatiko“.

Klasici Karlosa Santane
LON DON - Me ksi ~koameri~ki muzi~ar Karlos San ta na obja vi }e u sep tembru album obrada gitar skih kla si ka, pi {e magazin “Klasik rok”. Na al bu mu, ko ji }e bi ti u prodaji od 17. septembra, bi}e obrade numera “Whole Lotta Love“ grupe “Led Ce pe lin“ i “Sun shi ne Of Your Love“ grupe “Krim“.

22 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

TAJNA DRU[TVA VLADARI SVETA (Garduna)

(4)

Pustiwak `ivio obo`avaju}i Djevicu
NIK HARDING

Pri~a se da danas u [paniji postoje dva suparni~ka reda Gardune - jedan procrkveni, a drugi - qevi~arski, koji namjerava da uspostavi jednu novu svetu socijalisti~ku dr`avu Da je Garduna dobila nare|ewe iz vi{ih sfera da ubije svakog ko joj se suprotstavi, postalo je neosporno na~elo. Ako je ko kritikovao wenu mo}, taj se protivio rije~i Bo`ijoj. Garduna je bila mo}na sila u [paniji sve do 1822. kada su preduzeti veliki napori da se ona uni{ti

Pripadnici Gardune, ili Sveti ratnici [panije, tvrde da postoje ve} dugo, oko 1.200 godina, ali je verovatnije da je ta organizacija nastala oko 15. veka. Oni tako|e tvrde da su u~estvovali u slabqewu arapske mo}i u Evropi. A ~iwenica je da su bili oru|e {panske inkvizicije, napadaju}i Jevreje, muslima ne i je re ti ke, pa su ko ri{ }e ni kao “oru`je“ da se uklone svi tragovi antikatoli~kih ose}aja, verovawa i delovawa. Deo wihove mo}i le`i u izmi{qenom mitu o wihovom nastanku, jednoj isfabrikovanoj pseudoistoriji, ukratko, pri~i za ispirawe mozga. Ta pri~a glasi da je Garduna nastala nakon prve bitke protiv Arapa, kada je Sveta Devica iz Kordobe tra`ila svetili{te od hri{}ana. Bog je bio nezadovoqan hri{}anima i dopustio je da Mavari pregaze [paniju. Jedini qudi koji su pre`iveli, zahvaquju}i suzama Device, bili su oni kojima je bilo su|eno da ponovo osvoje tu zemqu. Wihova borba je trajala 700 godina. Oni su se krili u brdima i stvorili grupe za pru`awe otpora.

Vjerovawe u Bo`iju kaznu
Jedan pustiwak, Apolinario, `iveo je po sve }en `i vot obo `a va ju }i De vi cu u oblas ti [pa ni je zva noj Si je ra Mo re na. Ona ga je odabrala kao svog glasnika i javila mu se da bi mu rekla da su Mavari pobedili zahvaquju}i bo`ijoj kazni.

Re~eno mu je da je ona govorila svom sinu o ve}im kvalitetima [panaca i o tome da bi im trebalo pru`iti {ansu. Hrist se slo`io da Apolinario bude izabran da okupi sve prave [pance i povede ih u boj protiv neprijateqa. Wihova nagrada je trebalo da bude mavarski posedi. Devica je pomazala pustiwaka i poklonila mu jedno od dugmadi wenog sina, skinuto sa wegove ode}e. Smatralo se da ta relikvija poseduje tako ~udesne mo}i da }e ~ak i dugme koje je po obliku sli~no wemu za{tititi onoga koji ga nosi od smrti, Mavara i drugih jeretika. Pustiwak se onda bacio na posao i formirao Svetu Gardunu. Da je Garduna dobila nare|ewe iz vi{ih sfera da ubije svakog ko joj se suprotstavi, postalo je neosporno na~elo. Ako je ko kritikovao wenu mo}, taj se protivio re~i Bo`ijoj. To opravdawe su koristili mnogi kulto vi - da wiho ve akti vnos ti, ko je su po uobi~ajenim merilima nesumwivo destruktivne, odobrava “najvi{i autoritet“, a to daje dozvolu wihovim vo|ama da se slu`e ubistvima (bukvalno) ako to `ele. To je mo}na psiholo{ka igra. Ako, pak, neki ~lan kritikuje “vo|u“, onda se on ne pokorava re~i Bo`ijoj i mo`e mu se zapretiti ve~nim prokletstvom. Ferdinand V Katoli~ki je dobro iskoristio Gardunu i zloglasnu Inkviziciju. Wihova reputacija je postala legendarna. U svojoj `e|i za krvqu Mavara, oni su pqa~kali i palili sve bez razlike. Ali, ubrzo se na ratnike Gardune po~elo gledati sa podozrewem. U svojim krsta{kim pohodima

dru{tvo sa devet stupweva inicijacije. To je ukqu~ivalo novoinicirane koji su bili poznati kao chivatas ili koze i obavqali su sve ropske poslove. Postojale su i cobertas ili paravani, `ene niskog morala, koje su upotrebqavane na svakojake na~ine, ukqu~uju}i i namamqivawe mu{karaca u klopke.

Poslovi robova
Serenas ili sirene su bile prefiwenije `ene, a fuelles ili mehovi su sklapale prijateqstva sa potencijalnim `rtvama. Veliki majstor je bio poznat kao Hermano Major i wegove su zapovesti bile apsolutne. Wih je izdavao svojim capatazima, ili regionalnim {efovima, koji su onda koristili svoje Aoreadores, ili mi{i}e i ponteadores, ma~evaoce, da sprovedu svoju voqu. Osim {to su bili borci, pripadnici Gardune su se upu{tali i u svakakve vrste ilegalnih aktivnosti. To su bile otmice, ubis tva, fal si fi ko vawa do ku me na ta i wiho ve zlo upo tre be, kao i uta mni ~ewe qudi. Oni su, naravno, za sve to bili pla}eni, a novac koji bi skupili slu`io im je da kupuju usluge ili podmi}uju qude na vlasti, posebno pripadnike pravnih slu`bi kao {to su sudije, magistrati i upravnici zatvora. Garduna je bila mo}na sila u [paniji sve do 1822, kad su preduzeti veliki napori da se ona uni{ti. Po{to je Garduna vodila op{irne zapise o svojim aktivnostima, ti optu`uju}i dokazi, koji su ukqu~ivali i wihovu dugu i profitabilnu vezu sa Inkvizicijom, postali su dostupni javnosti i to je zape~atilo sudbinu tog tajnog dru{tva. Posledwi priznati Veliki majstor bio je obe{en 25. novembra na pija~nom trgu u Seviqi. Ali, to nije bio kraj. Sredinom 19. veka, Garduna je po~ela da cveta u Ju`noj Americi, pa je ~ak 1949. pomagala nacistima da pobegnu iz Evrope. Pri~a se da danas u [paniji postoje dva suparni~ka reda Gardune - jedan procrkveni, a drugi - levi~arski, koji namerava da uspostavi jednu novu svetu socijalisti~ku dr`avu. (Nastavi}e se)

Vjernost
Tajna dru{tva postojala su stotinama godina. Naziv tajna donekle je i pogre{an, po{to su ova udru`ewa ~esto potpuno javna. Ono {to uznemirava ve}inu qudi je pretpostavqeni uticaj na dru{tvo koji imaju te organizacije. Da li su takve strepwe opravdane. Autor poku{ava da odgovori na pitawe {ta je to {to nagoni qude od ugleda da u~estvuju u ~udnim ceremonijalima i zavjetuju se na vjernost.

POSLEDWI VELIKI MAJSTOR obje{en 25. novembra 1822. godine na pija~nom trgu u Seviqi
oni su nagomilali veliko blago i nisu bili voqni da ga dele ni sa kim, a ponajmawe sa kraqem. Oni su tako|e uklawali svakog koga su smatrali pretwom, ukqu~u ju }i i hri{ }an ske lo ja lis te. Protiv wih su preduzimane mere, ali je Garduna ostala pod za{titom Inkvizicije. U tom periodu je ona postala pravo

20. jul 1304. godine

20. jul 1402. godine

20. jul 1937. godine

Ro|en Fran~esko Petrarka
1304 - Ro|en italijanski pisac Fran~esko Petrarka, najzna~ajniji prete~a renesanse. U francuskom gradu Aviwon, gdje je dugo `ivio, sreo je lijepu Lauru kojoj je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao “Kanconijer“. U tom intimnom dnevniku pjesni~ki je oblikovao najtananija osje}awa, nemir i melanholiju. Sna`no je uticao na italijansku i svjetsku kwi`evnost, ukqu~uju}i pjesnike u Dubrovniku u 15. i 16. vijeku. Bavio se i istorijom i filozofijom.

Potu~en sultan Bajazit
1402 - Tamerlan, kan Samarkanda koji je vremenom uspio da stvori ogromno carstvo, je do nogu u bici kod Angore (sada{wa Ankara) potukao vojsku turskog sultana Bajazita I. Osmanski vladar koji je tada zato~en, umro je 1403. u mongolskom ropstvu, poludjev{i prethodno, po{to ga je Tamerlan dr`ao u kavezu kako bi ga pokazivao kao trofej. Kao vazal u okviru Bajazitovih trupa u~estvovao je i Stefan Lazarevi} (kasniji despot) sa srpskim odredom. Interesantno je da je Tamerlan posjekao zarobqenike, ali ne i Srbe po{to je bio zadivqen wihovim juna{tvom.

Umro Giqermo Markoni
1937 - Umro italijanski elektroin`ewer i pronalaza~ Giqermo Markoni, jedan od pionira be`i~ne telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s wema~kim nau~nikom Karlom Ferdinandom Braunom. Uspio je 1901. da prvi preda be`i~ni signal preko Atlantskog okeana i uspje{no je usavr{avao i primjewivao sopstvene i tu|e pronalaske. Podizao je radio-stanice i eksperimentisao u be`i~noj telegrafiji, ali poslije eksperimenata srpskog nau~nika Nikole Tesle i ruskog fizi~ara Aleksandra Stepanovi~a Popova.

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 23

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima “BORS INVEST“ a.d. Bawaluka objavquje Broj: 02-44/10 Datum: 31.5.2010. Na osnovu ~lana 37. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “BORS INVEST FOND“ a.d. Bawaluka, Skup{tina akcionara Fonda, na sjednici odr`anoj dana 31.5.2010. godine, donosi

Na osnovu Odluke Upravnog odbora AD UNIS - USHA Vi{egrad broj: 0002-1489/10. mijewa se Dnevni red XII Redovne Skup{tine akcionara AD za proizvodwu ~eli~nih u`adi UNIS-USHA Vi{egrad koja }e se odr`ati dana 26. jula 2010. godine, u prostoriji AD UNIS-USHA Vi{egrad, sa po~etkom rada u 13 ~asova, ~iji je saziv objavqen 24.6.2010. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” tako da se mijewaju ta~ke 5, 6 i 20 i glase 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o finansijskom poslovawu dru{tva za 2009. godinu sa mi{qewem Nadzornog odbora 20. Usvajawe Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. godinu Aleksandar Mandi}, dipl. ecc. Predsjednik Upravnog odbora

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSPEKTA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM “BORS INVEST FOND“ A.D. BAWALUKA ^lan 1. Skup{tina akcionara Fonda donosi odluku o izmjenama i dopunama Prospekta ZIF-a “BORS INVEST FOND“ a.d. B. Luka u dijelu koji se ti~e podataka o dru{tvu za upravqawe. ^lan 2. U Prospektu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “BORS INVEST FOND“ a.d. B. Luka, donesenog 20.4.2007. godine, u poglavqu “PODACI O DRU[TVU ZA UPRAVQAWE“, stav 2., bri{e se alineja 6. na strani 10. i, umjesto we, dodaje se sqede}a alineja: - “vr{ilac du`nosti direktora Dru{tva Anka Vu~en, ro|ena 21.2.1957. godine u Dowem Jelovcu, op{tina Kozarska Dubica. Diplomirala na ekonomskom fakultetu u Bawaluci. Polo`ila je ispit za investicionog menayera i posjeduje va`e}u licencu. Do sada je imala zaposlewa u: RO R@R “Qubija“ Prijedor, “Rudarsko-geolo{ki institut“ d.o.o. Prijedor i PIF-u “BORS INVEST FOND“ a.d. B. Luka. ^lan 3. Ova odluka, zajedno sa izmjenama i dopunama Prospekta, stupa na snagu po dobijawu saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti RS. Predsjednik Skup{tine Dra`an Perendija, dipl. pravnik

24 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Krhki ~ikica do{ao kod doktora i slaba{nim, drhtavim glasi}em mu se po`ali: - Doktore, mnogo sam oslabio u zadwe vrijeme, izgubio sam svu snagu. Pomozite da se oporavim i povratim snagu.

Kad ga je saslu{ao doktor mu ka`e: - Pa vi ste nedavno bili ovdje i propisao sam vam bo~icu vitamina. ^udi me da niste povratili snagu. - Nisam imao snage da otvorim bo~icu! – uzvrati ~ikica.

Zaqubila se u bankara
Manekenka i biv{a u~esnica rijaliti programa “Veliki brat“ Ivana [kori} zaqubqena je u ameri~kog bankara. Naime, kako saznaju i pi{u pojedini beogradski mediji, manekenka je sre}no zaqubqena u ~ovjeka koji je prije vi{e od 20 godina oti{ao u SAD, sada `ivi u Los An|elesu i radi u jednoj wihovoj banci. Novinari su poku{ali da saznaju ne{to vi{e o Ivaninoj novoj qubavi, pozvali su je i saznali da je na poslovnom putovawu, pa je samo kratko rekla: - Jesam zaqubqena! Na`alost, to je qubav na daqinu, pa ne znam kako }e funkcionisati. Ali polako, ja se ne `urim nigde. Pola`em velike nade u ovu qubav - rekla je Ivana i dodala da poslije ovog poslovnog putovawa ide sa svojom djecom u Gr~ku na zaslu`eni odmor. Podsje}awa radi, Ivana je bila vi{e godina u braku sa odbojka{em Edinom [kori}em, sa kojim ima dje~aka i djevoj~icu, a do razvoda braka do{lo je prije godinu, po zavr{etku manekenkinog boravka u ku}i “Velikog brata“. O~igledno da [kori}i vole izazov i rijaliti {ou jer je Edin jedan od u~esnika u novoj sezoni “Survivor“ ovog qeta na Filipinima. Malo kuvamo, malo pr`imo i na kraju u rerni pe~emo. A sve to zato da bi napravili ovo ukusno jelo, koje se priprema sli~no kao lazawe. Rije~ je o tjestenini, ta~nije {pagetima sa mqevenim june}im mesom i {ampiwonima. Za pripremu ovog jela, u ovom slu~aju za ~etiri osobe, potrebno je ne{to vi{e vremena, oko stotinu minuta.

Tjestenina s mesom i {ampiwonima

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: POSJED, KANTRI, ODMOR, VOLFRAM, SA, DESANT, KLE, T, N, VRTA^A, N, JEVSEVIJA, OD, ZAVRATAK, RUKA, MJERARINA, ON, BELINI, EP, DOROTEJ, VA, LIVADARI, VICO, J, \ON, JEDRENE, A, JA, IQA, TU, O, KOMARNIK.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 25

Poslije operacije grudi pita doktor pacijentkiwu: - I, jeste li zadovoqni sa veli~inom? - Da doktore, ali ja imam jo{ je-

dnu `equ, `elim da imam malo krupnije o~i. - Nema problema, sestro poka`i gospo|i ra~un.

U tajnim i mra~nim prostorijama Keopsove piramide arheolozi su prona{li nekoliko sarkofaga sa mumijama starih nekoliko hiqada godina.

Stru~wak za hijeroglife saop{tava da je preveo kratki natpis na sarkofagu: - Ovdje pi{e: Mejd in Kina.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g svje`e tjestenine ({pageti) mqevene junetine {ampiwona umaka be{amel punomasnog sira glavica crnog luka ka{ika koncentrata paradajza ka{i~ica su{ene maj~ine du{ice uqe so biber

Priprema
1. Prije svega o~i{}eni luk nasjeckajte, {ampiwone o~istite i prepolovite, a sir naribajte. 2. U tavu, na tri ka{ike ugrijanog uqa, dodajte luk i pr`ite ga dok malo ne omek{a. 3. Zatim dodajte mqevenu junetinu, usitnite je viqu{kom i stalno mije{aju}i pr`ite na sredwe jakoj vatri. 4. Poslije sedam-osam minuta pr`ewa, kada meso postane zrnasto, dodajte {ampiwone i pr`ite daqe dok ne ispari te~nost koju ispuste meso i {ampiwoni. 5. Poslije petnaestak minuta meso i gqive za~inite soqu, biberom i maj~inom du{icom, dodajte koncentrat paradajza, dobro promije{ajte i maknite s vatre. 6. Zatim u lonac s vrelom i posoqenom vodom dodajte tjesteninu i kuvajte je dvije minute. 7. Po dnu vatrostalne posude rasporedite dio umaka be{amel, preko wega stavite sloj ocije|ene kuvane tjestenine, zatim tjesteninu ravnomjerno prekrijte mje{avinom mesa i gqiva, na kraju stavite jo{ jedan sloj tjestenine, prelijte preostalim umakom be{amel i pospite naribanim sirom. 8. Potom sve zajedno stavite da se pe~e u rerni, zagrijanoj na 200 stepeni Celzijusa, oko 45 minuta. Gotovo jelo izvadite iz rerne, pri~ekajte da se malo ohladi i poslu`ite.

Cijene u KM
tjestenina meso {ampiwoni sir luk paradajz maj~ina du{ica uqe so, biber 1,5 6 1,2 1,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) Po{to ste puni snage, bavite se fizi~kim aktivnostima i sportom. Budite oprezni, jer je opasnost od povreda poja~ana. Sve ostalo je pod kontrolom. U prvom planu je zarada. Morate ulo`iti maksimum snage kako biste ostvarili dan{we obaveze.

Vaga
(23.9 - 22.10) Ukoliko `udite za neobi~nim stvarima, dobi}ete ih. Prija vam dru`ewe sa umjetnicima i boemska atmosfera. Situacija se iskristalisala. Znate na ~emu ste. Rje{avate problem sa partnerom, pa mo`ete da predahnete. U`ivajte u svakom trenutku.

500 g 200 g 1l 150 g 1 1

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11) Hvatate se u ko{tac sa velikim izazovima i poduhvatima. Uspje{no ih rje{avate, pa nema razloga za nervirawe. Zahvaquju}i preduzima~kom duhu, nadajte se najboqem. Po`eqno je biti racionalan po pitawu fizi~kog iznurivawa, jer su mogu}e sr~ane smetwe.

1

12,7

CIJENA RU^KA

Prikupite snagu za nov nalet emocija koji }e biti daleko intenzivniji od prethodnog. Mawe reagujte srcem, jer ono grije{i. Puno uzbu|ewa na temu qubavi. Neki Bikovi }e imati zdravstvenih problema hormonske prirode, koji uti~u na smawen prag tolerancije.

Blizanci
(21.5 - 20.6) Pravite povoqan preokret u profesiji. Zahvaquju}i ranijem iskustvu i poznanstvima, uspjeh je neizbje`an. Po{to se nalazite u stawu preosjetqivosti i pove}ane intuicije, iskoristite to na pravi na~in. Morate biti opu{teniji, jer je nervni sistem na udaru.

Strijelac
(23.11 - 20.12) Bi}ete u situaciji da nekome u~inite uslugu, {to }e vam se vi{estruko isplatiti. Iako ne polazite sa ra~unicom, dobro se dobrim vra}a. Intuicija je poja~ana, u`ivawe u muzici izra`eno. U dobrom ste raspolo`ewu, jer ste u skladu sa samim sobom.

Putovawe s bebom na odmor
Dobro je svako prevozno sredstvo koje je udobno, bezbjedno i u kojem beba mo`e nesmetano da zadovoqi svoje potrebe koje su u vezi sa hrawewem, higijenom, spavawem i zabavom u budnom stawu
Ako bi se ran gi ra la prevozna sredstva koja treba da se koriste za odlazak na odmor sa be bom, pre dnost bi imala ona kojima se najbr`e stii`e na odredii{te, odno sno u mjes to qetovawa. Me|utim, dobro je svako pre vo zno sred stvo ko je je udobno, bezbjedno i u kojem be ba moo`e ne sme ta no da zadovoqi svoje potrebe koje su u vezi sa hrawewem, higijenom, spavawem i zabavom u budnom stawu. Ako pu tu je te u inos transtvo, obavezno se osigurajte! Avion Za blu da je da be ba ma smeta let avionom. Naprotiv, wime se najbr`e stigne, a bebe ga dobro podnose, samo treba da obratite pa`wu na pritisak u u{ima pri li kom pewawa i spu{tawa aviona. Tada se bebi daje da sisa, da pije iz fla{i ce ili ko ris ti cuclu, zavisno od toga {ta ko ris ti u sva ko dne vnoj wezi i ishrani. U ru~nom prtљagu treba da ponesete i topliju garderobu, jer je prili~no hladno kada avion uzleti. Automobil U automobilu je va`no da se koristi bezbjednosna auto-sjedalica ili za{titni pojas za korpu u kojoj beba spava. Na prozor gdje se nalazi va{a beba, stavite za{titu od sunca, pelenu ili чar{av. ^esto provje-

Rak
(21.6 - 20.7) Sa partnerom ste u harmoniji, sa roditeqima i prijateqima tako|e. Emotivnost je izra`ena. Nagla{ena je privr`enost domu i porodici. Potreba da se o nekome brinete tako|e je izra`ena. Prema partneru se odnosite roditeqski, {to ga pomalo nervira.

Jarac
(21.12 - 19.1) Imali ste prili~no burne trenutke ili ste ih tako do`ivqavali. Sada ste u fazi kratkog predaha i regeneracije. Poku{ajte da normalizujete odnose ne samo sa partnerom ve} i sa bli`om okolinom. Razmislite o tome koliki je va{ udio u nesporazumu?

travajte automobil, ali tako da vazduh ne ide direktno u bebu.

NIKADA ne ostavqajte bebu u automobilu samu
Ako je automobil klimatizovan, ne bi trebalo da razlika bude ve}a od sedam do deset stepeni u odnosu na spoqa{wu temperaturu. Kada pravite pauze, prije ulaska u automobil treba da otvorite sve prozore i vrata, kako bi se izbjegao vreo vazduh. Ili, jednostavno, ukqu~ite klimu ne ko li ko mi nu ta pri je uno{ewa bebe u automobil. Ni ka da ne os tavqaj te bebu u automobilu samu, ni na trenutak! Vo zi te po la ko i za us tavqajte se na svakih 150 do

200 kilometara radi odmora. Nikada ne putujte sami sa malim djetetom! Po red vo za~a tre ba da pu tu je jo{ je dna odra sla osoba, koja }e sve vrijeme da pazi na dijete. Autobus Ako se odlu~ite za putovawe autobusom, najboqe je da putujete no}u, kako bi put pro{ao u spavawu. Torbu sa stvarima za bebu, koje ste spremili, dr`ite pored se be, da vam wen sa dr`aj bude pri ruci. Voz Voz je prili~no dobar izbor, na ro~i to ko la za spa vawe. Sa mo, mo ra te da mi sli te i na mo gu}nost du`eg zadr`avawa u na{im uslovima. Stoga uvijek dobro do|e malo vi{e hrane i vo de, sa vje tu ju stru~waci roditeqima.

Lav
(21.7 - 21.8) Zra~ite qubavqu, sre}om i harmonijom. Razlog za dobro raspolo`ewe nije samo qubav ve} i zapo~iwawe ne~eg ~ega ste se ranije pribojavali. Glavoboqa je posqedica naprezawa. Prokontroli{ite vid.Budite optimista i u`ivajte u trenucima qubavi.

Vodolija
(20.1 - 18.2) Qubav i prijatna uzbu|ewa ~ine zanimqivim sqede}e trenutke. Jedna osoba vas uzbu|uje. Niko ne sumwa u to da }ete prihvatiti wen izazov i krenuti u qubavno osvajawe. Jo{ ako se radi o Vagi ili Biku, prijatnih iznena|ewa }e biti na pretek.

Djevica
(22.8 - 22.9) Sve je u znaku posla i pravqewa planova vezanih za taj segment `ivota. Vjerovatno je to oblast `ivota koja je pod kontrolom. Kad se radi o ne~em drugom, mawe ste uspje{ni, a vi{e nesigurni. Iako ste sre}no prebrodili opasnost, morate i daqe biti oprezni.

Ribe
(19.2 - 20.3) Boqe je da vi ~inite uslugu i poma`ete drugima nego da bude obrnuto. Danas ste u takvoj situaciji. Neka vas ne iznenade poja~ana intuicija i interesovawe za okultne teme. O~ekujte sre}an obrt situacije. Profitira}ete na vi{e strana, posebno na finansijskoj.

26 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Wego{eva 28a, Bijeqina, tel: 055/211-660, faks: 211-661, faks: 202-936, e-mail: c.sluzba@fondpiors.org, www.fondpiors.org Broj: 1938-2/10 Datum, 12.7.2010. godine Na osnovu Odluke direktora Fonda broj 1938-1/10 od 9.7.2010. godine, Komisija za provo|ewe postupka dodjele u zakup poslovnih prostora raspisuje:

o izdavawu u zakup poslovnih prostora I Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske izdaje u zakup sqede}e poslovne prostore: 1. Poslovni prostor {alter, “Urije“, ulica Kozarska b.b u Prijedoru, povr{ine 12,47 m2; 2. Poslovni prostor “Autobuska stanica“, ulica V. Miskina b.b. u Prijedoru, povr{ine 26,05 m2; 3. Poslovni prostor “Lukavica“ ulica S. Kova~evi}a b.b. u Prijedoru, povr{ine 61,93 m2; 4. Poslovni prostor u Svetosavskoj ulici b.b. u Omarskoj, povr{ine 45,57 m2; 5. Poslovni prostor u Kozarskoj Dubici – “Kne`ica“ povr{ine 52,66 m2; 6. Poslovni prostor u sklopu Poslovnice [ekovi}i na Trgu Kraqa Petra I u [ekovi}ima, povr{ine 80,00 m2; 7. Poslovni prostor u Derventi, u ulica Stevana Nemawe b.b. (na spratu), povr{ine 14 m2; 8. Poslovni prostor u Trebiwu u ulici “Lo`iona“ b.b. povr{ine 66 m2; 9. Poslovni prostor u Sokocu u ulici Cara Lazara b.b. povr{ine 50,20 m2; 10. Poslovni prostor u sklopu Poslovnice Fo~a u ulici Petra Ko~i}a br. 2 povr{ine 25,77 m2 i 11. Poslovni prostor u sklopu Poslovnice Fo~a u ulici Petra Ko~i}a br. 2 povr{ine 9,82 m2. II Poslovni prostori daju se u zakup u vi|enom stawu na period od jedne godine ponu|a~ima koji u postupku prikupqawa zatvorenih pismenih ponuda ponude najve}i iznos mjese~ne zakupnine. III Pravo dostavqawa ponuda po oglasu i u~e{}a u postupku izdavawa u zakup poslovnih prostora imaju sva pravna i fizi~ka lica, osim lica koja su ranije zakqu~ivala ugovore o zakupu poslovnih prostora sa Fondom a obaveze iz istih nisu u potpunosti ili su neredovno izmirivala. IV Po~etna cijena zakupnine za pojedine poslovne prostore na mjese~nom nivou bez obra~unatog PDV-a iznosi: Poslovni prostor 1 2 3 4 5 6 7 Poslovni prostor “[alter“, Urije Poslovni prostor “Autobuska stanica“ Poslovni prostor “Lukavica“ Poslovni prostor u Svetosavskoj ulici Poslovni prostor u Kozarskoj Dubici Poslovni prostor u sklopu Poslovnice [ekovi}i Poslovni prostor u Derventi Adresa Kozarska ulica b.b u Prijedoru V. Miskina b.b. u Prijedoru Save Kova~evi}a b.b. u Prijedoru Svetosavska b.b Omarska Kne`ica Trg Kraqa Petra b.b. Ulica Stevana Nemawe b.b. Po~etni Povr{ina iznos mjese~ne zakupnine 12,47 m2 26,05 m2 61,90 m2 45,57 m2 52,66 m2 80,00 m2 14,00 m
2

OGLAS

8 Poslovni prostor u Trebiwu 9 Poslovni prostor u Sokocu 10 Poslovni prostor u sklopu Poslovnice Fo~a 11 Poslovni prostor u sklopu Poslovnice Fo~a

Lo`iona b.b. Trebiwe Cara Lazara 19 Petra Ko~i}a broj 2 Petra Ko~i}a broj 2

66,00 m2 50,20 m2 25,77m2 9,82m2

660,00 KM 251,00 KM 206.16 KM 78,56 KM

V Na koverti zatvorene ponude obavezno navesti broj poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi. Uz ponudu je potrebno prilo`iti kopiju li~ne karte (za fizi~ka lica ), odnosno kopiju rje{ewa o registraciji za pravna lica, kao i adresu i broj telefona na koju se mo`e kontaktirati ponu|a~. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. VI Koverte sa zatvorenim pismenim ponudama predaju se u Centralnu slu`bu Fonda PIO RS u ulici Wego{evoj br. 28-a u Bijeqini do 10.8.2010. godine u 10 ~asova uz naznaku da se ponuda dostavqa Komisiji za izdavawe poslovnih prostora u zakup i uz istaknutu napomenu: “NE OTVARATI“. VII Komisija za sprovo|ewe postupka izdavawa u zakup poslovnih prostora putem prikupqawa zatvorenih pismenih ponuda pristupi}e javnom otvarawu pismenih ponuda 10.8.2010. godine u 12 ~asova u prostorijama Fonda PIO RS u Bijeqini u kancelariji broj 57. Javnom otvarawu pristiglih ponuda mogu prisustvovati svi kvalifikovani ponu|a~i koji su dostavili svoje ponude do isteka roka iz prethodnog stava. Javnom otvarawu ponuda u ime jednog ponu|a~a mo`e prisustvovati najvi{e jedno lice. VIII Komisija za sprovo|ewe postupka prikupqawa zatvorenih pismenih ponuda obavijesti}e u~esnike u postupku izdavawa u zakup poslovnih prostora o rezultatima otvarawa pristiglih zatvorenih ponuda. Ugovor o zakup predmetnog poslovnog prostora zakqu~uje se u roku od tri dana od dana prijema obavje{tewa o rezultatima postupka za prikupqawe zatvorenih pismenih ponuda. Ukoliko izabrani ponu|a~ ne zakqu~i Ugovor u navedenom roku smatra}e se da je odustao od ponude, i u tom slu~aju }e Komisija ponuditi predmetni poslovni prostor ponuditi u zakup prvom sqede}em najpovoqnijem p onu|a~u. IX Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 055/211-660 - lokal 153 (osoba za kontakt Goran Matovi}). PREDSJEDNIK KOMISIJE Blagi{a Luki}, dipl. pravnik

74,81 KM 104,19 KM 495,15 KM 273,30 KM 105,31 KM 240,00 KM 56,00 KM

Na osnovu ~lana 86. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 118/08 i 11/09), a u vezi sa ~lanom 123, 124 i 125. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~koj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, objavquje

TP “NAPREDAK“ A.D. BIJEQINA Datum: 5.7.2010. godine Broj: 115/2010. Na osnovu ~lana 49. stav 6. Statuta TP “Napredak“ a.d. Bijeqina, Upravni odbor Dru{tva na sjednici odr`anoj dana 5.7.2010. godine, donio je

o sazivu III vanredne sjednice Skup{tine akcionara

ODLUKU

OGLAS
o djelimi~nom poni{tavawu konkursa za prijem pripravnika I Djelimi~no se poni{tava Konkurs za prijem pripravnika u Republi~koj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, i to: - U stavu IV: “ta~ka 3. VSS-diplomirani in`ewer informacionih tehnologija......................................................1 izvr{ilac“ poni{tava se. II Ostali navodi navedeni u stavovima I-VI Konkursa objavqenog dana 22.6.2010. godine, ostaju na snazi u cijelosti.

I III vanredna sjednica Skup{tine akcionara TP “Napredak“ a.d. Bijeqina, zakazuje se za dan 24.8.2010. godine (utorak) sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Dru{tva u ulici Svetog Save bb, u Bijeqini. Za III vanrednu sjednicu Skup{tine Dru{tva predla`e se sqede}i: DNEVNI RED: 1. Izbor radnih tijela - Verifikacione komisije - Zapisni~ara i - Ovjeriva~a zapisnika 2. Izbor predsjednika za III vanrednu sjednicu Skup{tine Dru{tva; 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja verifikacione komisije o ispuwenosti uslova za rad Skup{tine Dru{tva; 4. Usvajawe Zapisnika sa IX godi{we sjednice Skup{tine Dru{tva;

5. Dono{ewe odluke o prodaji nekretnina; 6. Teku}a pitawa. U slu~aju nemogu}nosti odr`avawa sjednice u zakazano vrijeme, ponovqena sjednica zakazuje se za 27.8.2010. godine na istom mjestu u 10 ~asova. Pravo glasa na sjednici Skup{tine imaju akcionari upisani u kwigu akcionara na dan 5.7.2010. godine. Materijale za ovu Skup{tinu Dru{tva, akcionari mogu dobiti u sjedi{tu Dru{tva, Svetog Save bb, po~ev od 21.7.2010. godine, u periodu od 9 do 15 ~asova. Materijali }e tako|e, biti dostupni i na sajtu Dru{tva: www.napredakad.com od 21.7.2010. godine. II Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. Predsjednik UO Mi}o Mili}

REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 27 Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS (“Sl. glasnik RS”, br. 41/03), a u vezi sa ~lanom 51. i 61. Statuta Akcionarskog dru{tva “GRAD” Bijeqina i Odluke Nadzornog odbora broj 1494/2010. od 14.7.2010. godine, Nadzorni odbor raspisuje,

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS (“Sl. glasnik RS”, br. 41/03), a u vezi sa ~lanom 51. Statuta Akcionarskog dru{tva “GRAD” Bijeqina i Odluke Nadzornog odbora broj 1496/2010. od 14.7.2010, Nadzorni odbor raspisuje,

JAVNI KONKURS
za izbor direktora AD “GRAD” Bijeqina I - OPIS POSLOVA DIREKTORA Direktor rukovodi Dru{tvom, predstavqa i zastupa Dru{tvo, odgovara za zakonitost rada i vr{i druga prava i du`nosti u skladu sa Statutom Dru{tva. II - MANDAT Mandat direktora Dru{tva je 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog izbora. III - STANDARDI I KRITERIJUMI a) OP[TI USLOVI ZA KANDIDATE: - da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine sa prebivali{tem u RS; - da su stariji od 18 godina; - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti BiH ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa Konkursa; - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovawu koji ih ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenom Dru{tvu; - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da se na wih ne odnosi ~lan 9. stav 1. Ustava BiH i b) POSEBNI USLOVI: - Najmawe VII stepen stru~ne spreme koji odgovara prete`noj djelatnosti Dru{tva - Najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima; - Da program rada i poslovawa prihvati Nadzorni odbor; - Posjedovawe moralnih, organizacionih i poslovnih sposobnosti; - Dokazni rezultati i uspjesi u obavqawu ranijih poslova. IV - SUKOB INTERESA Kandidati za direktora Dru{tva ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama: - Zakona o sukobu interesa; - Zakona o javnim preduze}ima; - Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i - ~lana 68. i 69. Statuta AD “GRAD” Bijeqina. V - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivali{ta i brojem telefona kandidati su du`ni dostaviti dokaze - ovjerene fotokopije o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o dr`avqanstvu; - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli; - ovjerenu kopiju li~ne karte; - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti; - dokaz o radnom sta`u; - biografiju o kretawu u slu`bi; - uvjerewe o neka`wavawu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka; - izjavu da nije u sukobu interesa; - izjavu da se na wega odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH; - program rada za mandatni period. VI - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa konkursa u “Slu`benom glasniku RS” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol AD “GRAD” Bijeqina ili putem po{te na adresu: Bijeqina, Ulica Milo{a Crwanskog br. 38 sa naznakom: “Komisija za izbor i imenovawe direktora A.D. “GRAD” Bijeqina - NE OTVARATI. Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Komisija za izbor direktora Dru{tva obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VII- OBJAVQIVAWE KONKURSA: Ovaj Konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Bijeqina Broj: 1497/2010. Datum, 14.7.2010. godine NADZORNI ODBOR A.D. “GRAD”

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR IZVR[NIH DIREKTORA AD “GRAD” BIJEQINA I - OPIS POSLOVA IZVR[NIH DIREKTORA Izvr{ni direktori a) ekonomsko-finansijskog sektora i b) pravnog i op{teg sektora, obavqaju poslove ure|ene Zakonom i Statutom preduze}a. II - MANDAT Mandat izvr{nih direktora Dru{tva je 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog izbora. III - STANDARDI I KRITERIJUMI a) OP[TI USLOVI ZA KANDIDATE: - da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine sa prebivali{tem u RS; - da su stariji od 18 godina; - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti BiH ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa Konkursa; - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovawu koji ih ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenom Dru{tvu; - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da se na wih ne odnosi ~lan 9. stav 1. Ustava BiH . b) POSEBNI USLOVI: - VSS a) ekonomski fakultet, posjedovawe licence ovla{tenog ra~unovo|e, b) pravni fakultet, polo`en pravosudni ispit - Najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima u struci; - Posjedovawe moralnih, organizacionih i poslovnih sposobnosti; - Dokazni rezultati i uspjesi u obavqawu ranijih poslova; IV - SUKOB INTERESA Kandidati za izvr{ne direktore Dru{tva ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama: - ^lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Sl. glasnik RS”, br. 34/02); - ^lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS”, 75/04); - Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 41/03) - i ~lana 68. i 69. Statuta AD “GRAD” Bijeqina. V - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivali{ta i brojem telefona kandidati su du`ni dostaviti dokaze - ovjerene fotokopije o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o dr`avqanstvu; - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu; - ovjerenu kopiju li~ne karte; - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti; - dokaz o radnom sta`u; - biografiju o kretawu u slu`bi; - uvjerewe o neka`wavawu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka; - izjavu da nije u sukobu interesa; - izjavu da se na wega odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH; VI - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa konkursa u “Slu`benom glasniku RS” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol AD “GRAD” Bijeqina ili putem po{te na adresu: Bijeqina, Ulica Milo{a Crwanskog br. 38 sa naznakom: “Komisija za izbor i imenovawe izvr{nih direktora A.D. “GRAD” Bijeqina - NE OTVARATI. Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Komisija za izbor izvr{nih direktora Dru{tva obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno oba vije {teni. VII - OBJAVQIVAWE KONKURSA: Ovaj Konkurs }e biti objavqen u “Slu `benom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Bijeqina Broj: 1495/2010. Datum, 14.7.2010. godine NADZORNI ODBOR A.D. “GRAD”

KP “PARK” AD PRWAVOR Na osnovu ~lana 28. Statuta KP “Park” Prwavor, Nadzorni odbor

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWALUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks:+387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

SAZIVA
I Vanrednu Skup{tinu akcionara KP “Park” AD Prwavor, koja }e se odr`ati dana 5.8.2010. godine u 10 ~asova u prostorijama Uprave Dru{tva u ulici @ivojina Preradovi}a bb u Prwavoru. Za Skup{tinu se predla`e sqede}i Dnevni red 1. Izbor radnih tijela Skup{tine a) Izbor Verifikacione komisije, b) Izbor zapisni~ara. 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa XI Skup{tine akcionara. 3. Dono{ewe Odluke o stavqawu van snage odluka donesenih na Skup{tini akcionara odr`anoj dana 5.7.2010. godine. 4. Izbor i imenovawe Odbora za reviziju KP “Park” AD Prwavor. 5. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o visini naknade za ~lanove Odbora za reviziju KP “Park” AD Prwavor. Pozivaju se akcionari, odnosno wihovi ovla{}eni predstavnici da prisustvuju Skup{tini akcionara. Akcionar ostvaruje pravo glasa li~no, glasawem li~nim putem ili putem punomo}nika. Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena kod nadle`nog dr`avnog organa. Pravo u~e{}a i pravo glasa na Skup{tini ostvaruje se na osnovu izvje{taja Centralnog registra hartija od vrijednosti, koji sadr`i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stawem na dan dono{ewa Odluke o sazivawu Skup{tine. Materijale vezane za Skup{tinu akcionari mogu pogledati i dobiti u Op{toj slu`bi preduze}a, ul. @ivojina Preradovi}a bb, Prwavor u vremenu od 11 do 14 ~asova. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati 12.8.2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Predsjednik Nadzornog odbora Petar Babi}

Na osnovu ~lana 35. i 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/07) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ako imaju ekolo{ku dozvolu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 7/06), Grad Bawaluka, Administrativna slu`ba, Odjeqewe za prostorno ure|ewe, obavje{tava zainteresovanu javnost

O PODNO[EWU ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE ZA
Poslovno-skladi{ni objekat lijekova i medicinskog materijala u nasequ Zalu`ani, u Bawaluci Podnosilac zahtjeva: “Co Medprom“ d.o.o. Bawaluka. Dana: 13.7.2010. godine podnosilac zahtjeva “Co Medprom“ d.o.o. Bawaluka, kao investitor, predao je Odjeqewu za prostorno ure|ewe zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostoriji broj 218, Administrativne slu`be Grada Bawaluka, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti Odjeqewu za prostorno ure|ewe mi{qewe o zahtjevu i pri lo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

28 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
“UNIONINVEST“ AD ISTO^NO SARAJEVO -Upravni odborDatum, 14.7.2010. Na osnovu ~lana 314. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lanova 108. i 110. Statuta AD “Unioninvest”, Upravni odbor AD “Unioninvest” na sjednici odr`anoj 13.7.2010. god. donio je odluku da se raspisuje: Za izbor i imenovawe direktora AD “UNIONINVEST” Za direktora Dru{tva mo`e biti imenovano lice koje ispuwava sqede}e uslove: 1. Da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu tehni~kog, ekonomskog ili pravnog smjera, 2. Da ima najmawe 3 godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima iz oblasti djelatnosti Dru{tva (izvo|ewe elektro, hidro i ma{inskih instalacija) 3. Da nije osu|ivan na kaznu zatvorom i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene fotokopije: 1. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih 2. Diplomu o stru~noj spremi 3. Potvrdu o radnom iskustvu u struci iz oblasti djelatnosti Dru{tva 4. Uvjerewe da nije osu|ivan i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak 5. Kratku biografiju o kretawu u struci. Rok za podno{ewe prijave je 10 dana od dana objavqivawa. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: “UNIONINVEST” AD Ravnogorska bb 71123 Isto~na Iliya UPRAVNI ODBOR

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 29

KONKURS

30 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA Prodajem ku}u na Paprikovcu, ul. Ranka [ipke, tel. 065/685-800. Prodajem novu ku}u, useqiva, Gavrila Principa, veliki dnevni boravak, ni{a, tri sobe, centralno, 600 m do pla`e, tel. 387 65/572-929. Prodajem ku}u na autoputu izme|u "Ideal" pumpe i "Termo klime". Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Urbanisti~ka saglasnost. Informacije na, tel. 387 65/531923. Prodajem povoqno novu ku}u u Velikom Bla{ku, sre|ena, ukwi`ena 1/1, tel. 387 65/513-928. Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935191. Prodajem imawe u Staroj Gradi{ci, blizu grani~nog prelaza, objekti trebaju renovirawe, cijena 27.000 E, tel. 066/891792. Na prodaju ku}a, potkrovqena, 10 h 9 m, sa 800 m2 placa, prikqu~ena sva infrastruktura, ul. Jove Cvijeti}a bb, ^elinac, tel. 065/616778. Prodajem ku}u u Krfskoj ulici br.12, pitati na broju 70, Obili}evo, tel. 0763560318. Prodajem ku}u u Kuqanima 11h10, sve uplaweno, struja, voda, asfalt, na 1.150 m2 placa, vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, Pofali}i na lijepom mjestu iznad “Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Trnu sa posl. prostorom, povoqno, tel. 065/585824. Prodajem plac 355 m2, nalazi se u ^esmi - Ma|iru, kod stadiona “Sin|eli}“, tel. 065/395-901; 051/312-360. Presa~e, prodajem u ul. Te{ana Podrugovi}a sa prate}im objektima ku}u, 10h9, na placu od 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem nedovr{enu ku}u u Rami}ima na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, mo`e i zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/935191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem na glavnom putu u Trnu novu ku}u P+1+M (11h10) u prizemqu, poslovni prostor, na placu od 750 m2, cijena 200.000 evra, tel. 065/516-927. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u na podru~ju Bawaluke, hitno, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`u u Varawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 051/307-514. Prodajem kod Zavoda distro fi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u u centru Kre{eva, cijena povoqna, tel. 065/795-091. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u Buyaku ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 cijena 160.000 KM, tel. 065/582223. Prodajem ku}u u ulici Kwaza Milo{a, lokacija je idealna za poslovni prostor, cijena po dogovoru, uz mogu}nost kompenzacije, tel. 065/601-789. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem devastiranu ku}u 84 m2 u selu Rogu{i}i, op{tina Pale, udaqenu 14 km od Sarajeva, papiri uredni, cijena povoqna, 12.000 KM, tel. 066/813-591. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m 2 , iza Incela, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u, 120 m 2 , u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2 , u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stariju ku}u sa 1.800 m2 zemqi{ta u Drago~aju, cijena 30.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u visoku prizemnicu u dupleksu sa dva dvosobna stana, dva podruma, 340 m2 ba{te, voda, struja, telefon ili mijewam za stan ili ku}u, sve po dogovoru, tel. 065/458-621. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u visoku prizemnicu, 12 h 11, sa poslovnim prostorom i oku}nicom, 600 m2, kod gorwe kapije "Kosmosa", ulica Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem preko puta mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m 2 , 10h9, prizemqe, sprat, potkovqe, nije izgra|eno na lijepom mjestu, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima (kod {kole) op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582340. Prodajem ku}u 10h10 m u Ba waluci, ul. 1300 kaplara br. 65, voda, struja, put, tel. 061/241-527. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”,povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}u visoku prizemnicu 10 h 9, tri eta`e plus gara`a, plus 350 m 2 placa, novosagra|ena, Paprikovac, tel. 065/567-725. Prodajem u Bawaluci ku}u na prelazu Trnu - Jablan sa placem oko 950 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u centru grada, neseqe Dolac, tel. 065/732-818. Prodajem ku}u u Dervi{ima, P+1 sa placem 3.702 m2 stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem staru ku}u 700 m od centra, prizemnica sa placem 370 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u 9,5 h 8, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice nedovr{ena, Srbac, tel. 051/280037; 065/677-138. Prodajem ku}u sa dva lokala po 50 m 2 na dobroj lokaciji, Bawaluka, ul. Zelengorska br 3, tel. 051/217-986. Prodajem useqivu ku}u v.p. kod “Kosmosa”, uredni papiri, tel. 065/528-247. Prodajem imawe, starija ku}a i oku}nica u jednoj cjelini, povr{ine 16 dunuma u Kuqanima (pola povr{ine po regulacionom planu sa devet placeva), tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u u dupleksu, dva ulaza, 250 m 2 , 40 m 2 poslovnog prostora, tel. 065/988-590; 051/302503. Mijewam ku}u spratnicu, lokal radi, prate}i objekti, zemqe u komadu, za okolinu Bawaluke, tel. 00385-44-880-298; 0911827-344. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamela u nizu, kod semafora, ul. Ranka [ipke, tel. 051/303-038, 065/180-753, 051/307-514. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, tel. 065/034-768. Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju 300 m od {kole, gra|evinska dozvola, cijena 45.000 evra, tel. 051/381-332; 066/382-343. Gradi{ka - Drageqi prodajem imawe ku}a sa prate}im objektima oku}nicom 22 dunuma, tel. 065/569-294. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta “Petog neplana” ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Bawaluka - Veri}i, 26 km od Bawaluke, ku}a 9h8 + dvije gara`e na placu 1.000 m2, voda, struja, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u devastiranu, sa 1.160 m2 zemqi{ta u Trnu kod jezera, ulica Omladinska, cijena 110.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u na sprat, na placu od 400 m2, Trive Amelice, Rosuqe, tel. 051/318-239. Prodajem ili mijewam ku}u sa dva stana (80 m2) u Vrbawi za stan sa centralnim grijawem u

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Bawaluci, tel. 051/423-138; 065/ 497-711; 065/649-225. Prodaje se ku}a s oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. U Bawaluci prodajem ku}u, {iri centar, P+1, sa placem 620 m2, tel. 065/698-012. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom na placu od 1.300 m2, voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, Ko~i}evo - Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem poslovno-stambenu ku}u na parceli 600 m2 u Bawaluci kod fabrike “^ajavec” ili mijewam za stan uz dogovor, tel. 065/413-509; 3252 G. Hitno prodajem u ^elincu kod benzinske pumpe “Nafta trans” mawu useqivu ku}u sa gara`om na placu od 300 m2, 1/1, cijena 36.000 KM, tel. 066/307-643,065/906356,051/214-368. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima (kod {kole), op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582340. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu 1.200 m2, ul.Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem povoqno useqivu ku}u 1/1 u Drakuli}u blizu {kole, tel. 066/953-807. Prodajem ku}u brvnaru na Paprikovcu, povoqno za etno-naseqe, 10 h 6, stara brvna, hitno, tel. 065/442-965. Prodajem ku}u 9h9 sa dvije eta`e, dva balkona, podrum za zimnicu, gara`u, uz gara`u jedna prostorija 3h3 u Prije~anima, tel. 051/385-370. ZAMJENA Mijewam ku}u 9h10, tri odvojene eta`e, pokrivena, uvedena struja, vl. 1/1 ul.Stevana Bulaji}a bb, za dvosoban ve}i stan, bli`e centru grada, zvati poslijepodne, tel. 051/216-931; 066/449-749. Mijewam komfornu ku}u u Kru{evcu za stan ili ku}u u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/663203. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}u i namje{tenu sobu, tel. 387 65/224551 i 354-543. Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 066/495-414. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem veoma povoqno na mje{tenu ku}u u Motikama, uz malu pomo} i doma}insko odr`avawe, tel. 065/644-500.

STANOVI
PRODAJA Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/809-391. Prodajem troiposoban stan 91 m2, centar grada i prodajem 2 puta po 2.000 m2 zemqe u Rami}ima uz asfalt i gradsku vodu, tel. 387 65/572-929. Prodajem dvosoban stan 68 m2, Nova varo{ Bawaluka, tel. 387 65/837-504. Prodajem dvosoban stan (baraka) u Lazarevu 3, tel. 387 65/328695.

Prodajem garsoweru 28 m2, drugi sprat, lift, novogradwa, useqiv, Bawaluka, Borik, Ul. @ivojina Mi{i}a 49A, tel. 387 65/518-567. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, Milo{a Obili}a 52, 50 2 m 95.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawaluci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem dvosoban stan, blizu centra, na mjese~ne rate po dogovoru, Bawaluka, tel. 065/609-893. Povoqno izdajem prazan dvosoban stan, Qubice Mrkowi} 8, Bawaluka, tel. 051/355-960. Prodajem nov stan na Star ~evici 38m2 vrlo povoqno, tel. 051/212-482; 436-087; 066/280-974. Prodajem nov, useqiv ~etvo rosoban stan, 100 m2, centar grada, drugi sprat, cijena 2.250 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165323. Prodajem dvosoban stan povr{ine 62 m 2 , tre}i sprat na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, predivan pogled na grad, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem nov dvosoban stan, 55 m2, useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a (kod fakulteta), cijena 2.150 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524505. Prodajem trosobne stanove od 63 m2 i 76 m2 u ul.Stepe Stepanovi}a, odmah useqiva, tel. 065/562-426. Prodajem stan u Boriku, prvi sprat, 56 m 2 , uredni papiri 1850,00 KM po m2, tel. 065/011-065. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, Bulevar cara Du{ana br. 2, 400 KM plus re`ije, ne studentima, tel. 066/251-153. Prodajem jednosoban stan 36 m2 kod ambulante u Mejdanu, tel. 065/562-426. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, grijawe (jednoj osobi) Isto~no Novo Sarajevo, kod stadiona, tel. 057/321-540. Prodajem stan dvoiposoban 58 m 2 , ~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel. 065/516-927. Prodajem kod Muzi~ke {kole dvosoban stan 61 m2, tre}i sprat, renovirana kuhiwa i kupatilo, tel. 065/371-611. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636545. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana “Ogwi{te” u nasequ Star~evica, cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904603. Bawaluka - Star~evica, prodajem garsoweru 35,5 m2, ~etvrti sprat, tel. 065/569-294. Prodajem ve}u garsoweru od 36 m2, cijena 55.000 KM, hitno, tel. 065/562-426.

OGLASI Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz dogovor, do 30 m2, Borik, tel. 065/419-294. Prodajem jednosoban stan, 41 m2, ul. Novice Cerovi}a , prizemqe Borik, tel. 065/163-209; 065/010-159. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i - Ravnogorska 10, tel. 065/624-186. Prodajem nov, useqiv trosoban stan, 79 m2, ul. Romanijska, tre}i sprat (lift - grijawe), cijena 1.850 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem stan 82 m 2 , ul. Cara Du{ana 4, u centru, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986453. Izdajem stan garsoweru sobu, namje{teno, ima grijawe i sve odvojeno i povoqno, tel. 065/636195: 051/212-691. Prodajem stan, 65 m2, drugi sprat, ulica Majke Jugovi}a 38, iznad "Centruma", kvalitetne plo~ice, keramika i sanitarije, tel. 065/540298; 065/933-981. Izdajem starijem ili mla|em bra~nom paru mawi dvosoban namje{ten stan, tel. 354-327; 065/532-395. Prodajem garsoweru 34 m2 prizemqe ima dvori{te, podrum, centralno grijawe, renovirana, u`i centar, ul. Skendera Kulenovi}a 55, tel. 065/764-628. Prodajem namje{ten stan 74 m2, povoqno, na trgu u centru Prwavora, tel. 065/636-733. Prodajem stan 61 m2 u centru renoviran, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/986-453. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvoiposoban komforan stan, novija gradwa, 71 m 2 , u blizini {kole i ambulante u Rosuqama, tel. 065/491-400 051/309814. Prodajem dvosoban stan, 66 m2, drugi sprat u kuli kod {kole u Novoj varo{i, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawaluka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, drugi sprat, 61 m2, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem hitno stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636545. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam za mawi troiposoban useqiv stan, 94 m2, Obili}evo, gradwa 1986, {esti sprat, 1.000 evra/m2, tel. 051/460840. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 37 i 49 m2, Petri}evac, `ute zgrade, cijena 1.750 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/524-505. Izdajem dvosoban namje{ten stan, centralno grijawe, klima, kablovska, tel. 065/434-055. Prodajem jednoiposoban stan ul. \ure \akovi}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem stan 84 m2, pogodan za poslovni prostor, cijena 140.000 KM , Star~evica, Bawaluka, tel. 065/937-860; 066/750-396; 065/378866. Prodajem stan 44m 2 ul. Kolubarska 4, Hiseta preko puta restorana "Orhideja", tel. 066/742581. Prodajem useqiv stan, 94 m2 ili mijewam za mawi, izgra|en 1986. godine, Obili}evo, blizina vrti}a, {kole i fakulteta!, tel. 066/729-675. Prodajem stan 69 m 2 kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/621-017, 051/303-378. Prodajem nov, useqiv dvosoban stan, 46 m2, prvi sprat, ul. Stepe Stepanovi}a (fasadna cigla), kod fakulteta, tel. 065/524-505. Prodajem ku}u na tri eta`e na [ibovima ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 065/562-426. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m 2 , tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan, u Boriku, Reqe Krilatice 15, useqiv od 1. avgusta, tel. 061/760-439. Prodajem dvosoban stan 53 m2, novogradwa kod parka “Mladen Stojanovi}“, povoqno, tel. 065/ 562-426. Prodajem dvosoban stan sa trpezarijom i ni{om 50 m2+3 na drugom spratu, terase+{upa, 15 minuta busom od centra u Beogradskom nasequ, renoviran, cijena 53.000 evra, Beograd, tel. 062/504127; 00381643016897. Prodajem jednosoban stan u Bawaluci u dowem dijelu Star~evice, 36 m2, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem trosoban stan na Star~evici, ulica Ogwena Price, tre}i sprat, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan na Lau{u, 57 m2, drugi sprat, novogradwa, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem stan, 68 m 2 , cijena 2.050 Km/m2, ul. Cara Du{ana 11, drugi sprat, tel. 065/429-854. Prodajem stan, novogradwa, 61m2, 1.300 KM/m2, tel. 051/456-130; 450281. Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, drugi sprat, novogradwa, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban stan 64 m2 kod restorana “Ogwi{te”, cijena 110.000 KM, hitno, tel. 065/562426. Bawaluka ul. Rajka Bosni}a Star~evica, prodajem novu garsoweru, 36 m2, tel. 065/569-294. Prodajem jednosoban stan povr{ine 45 m2, prizemqe kod mesnice “Sakib”, cijena 1.850 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem troiposoban stan 71 m2, tre}i sprat, ure|en, namje{ten, odmah useqiv, naseqe Obili}evo, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan, 80 m2, Novice Cerovi}a 13, Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/308-686. Prodajem dvosobne stanove od 49 i 51 m2 kod Olimpijskog bazena u Bawaluci, tel. 065/562-426. Prodajem na Lau{u stan 50m2 1500 po KM/m 2 prvi sprat kod Ko`are, tel. 065/820-586,065/402222. Prodajem jednosoban stan 40 m, u strogom centru grada, ul. Gajeva 14, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/217554. Prodajem stan, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem dvosoban stan 45 m2 u Novoj varo{i, novogradwa u izgradwi, cijena povoqna, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan u prizemqu 64 m 2 , ulica Rajka Bosni}a 1, prodaje se i spava}a soba, tel. 051/308-447; 065/566-898. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, cijena 2.000 KM/m2, naseqe Mejdan, tel. 065/511-121. Prodajem stan, ku}u, Star~evica, 125 m2, dvije eta`e, poseban ulaz, tvrda gradwa (Marlesova), 1.450 KM/m2, tel. 065/825-393. Izdajem prazan jednosoban stan, centar, parking, tel. 051/218-435; 065/220-925. Prodajem stan u Bawaluci, naseqe Lazarevo, kod O[ “Borisav Stankovi}“, nova gradwa, drugi sprat, povr{ine 45 m 2 , cijena 1.750 KM sa ukqu~enim PDV-om, tel. 387 65/896-422. Prodajem trosoban stan (93 m2), prvi sprat + podrum, gara`a u centru Bawaluke, cijena po dogovoru, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem stan u centru grada kod hotela “Bosna”, 43 m2, drugi sprat, cijena 3.000 KM/m2, tel. 066/264693. Prodajem stan visoko prizemqe, 59 m2, ul. Ogwena Price, Star~evica, cijena 47.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem mawi dvosoban stan 41 m2 drugi sprat u Obili}evu, Cara Lazara (preko puta Gale), cijena 80.000 KM, tel. 065/935-191. KUPOVINA Kupujem stan u Slatini ili u gradu, tel. 066/752-301. Kupujem dva trosobna stana u u`em centru grada, od 75 do 85 m2, na prvom, drugom i tre}em spratu, tel. 065/585-883. Kupujem garsoweru ili jednosoban stan u ^elincu, tel. 065/183-388. ZAMJENA Mijewam mawi stan u potkrovqu, ima lift, u podno`ju Star~evice, za ve}i do 50 m2, uz doplatu, dogovor, lokacija tako|e sli~na, zvati poslije 16 ~asova, tel. 465-603. Mijewam mawi stan, 21 m2, u Gracu, centar, za ve}i, tel. 065/011-433. Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889959. Mijewam stan u Sarajevu 64 m2 za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobriwi 1, Federacija BiH, tel. 065/355-540. Mijewam stan 84 m 2 , VP, za mawi jednosoban do 40 m2, ostalo po sporazumu, Star~evica, Bawaluka, tel. 065/378-866; 065/937-860, 066/750-396. Mijewam dvosoban stan 54 m2, drugi sprat, za mawi do 34 m2 uz doplatu Borik - Bawaluka, tel. 065/304-187. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem nov jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog centra), tel. 065/611-441. Izdajem prazan stan, dvori{na, tel. 352-707. Izdajem garsoweru u Mejdanu, 33 m2, u novogradwi. Cijena 350 KM plus re`ije, tel. 065/520-202. Izdajem sobe i garsoweru u Novoj varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel. 065/567-535 i 051/304-038. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvjema studentkiwama ili zaposlenim djevojkama jednosoban namje{ten stan, tel. 387 65/400-722. Iznajmqujem potpuno namje{ten stan, 40 m2, lamele, M. Jugovi}a, Bawaluka, tel. 387 65/079-083. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ku}i, poseban ulaz, iznad “^ajaveca”, ulica Igmanska, cijena 250 KM, tel. 387 65/614-698. Izdajem dvoiposoban stan na du`i period, prazan, novogradwa, drugi sprat, Borik, ul. @ivojina Mi{i}a 49 A, tel. 387 65/518-567. Gradi{ka, izdajem dvosoban polunamje{ten stan u zgradi na du`i period, tel. 387 65/470-403.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 31 Izdajem prazan stan 80 m2, visoko potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka br. 40, Lau{, tel. 051/280-028; 051/280-632. Izdajem namje{tenu garsoweru sa grijawem, Ranka [ipke 48, Bawaluka, tel. 065/931-333. Izdajem prazan dvosoban stan, Carice Milice 39, zvati od 14 do 17 ~asova, tel. 051/413-538. Stan u Boriku, prvi sprat, za dvije u~enice, bez prisustva vlasnika, tel. 065/337-843. Izdajem dvosoban stan, ul. Stojana Novakovi}a 16, Bawaluka, tel. 065/371-983. Izdajem jednosoban stan sa dva kreveta za studente, centralno grijawe, ul. Gavrila Principa 32, Obili}evo, tel. 065/900-474. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan kod osnovne {kole, tel. 065/489-288. Izdajem dvosoban stan, privatna ku}a, prazan, cijena povoqna, Starog Vujadina 51, Star~evica, tel. 051/460-534. Izdaje se jednosoban namje{ten stan, u zgradi, centar, tel. 051/302623. Izdajem trosoban stan, lijepo namje{ten u nasequ Petra Preradovi}a, kod “Medicinske elektronike”, tel. 354-327. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, novogradwa, kod O[ “Branko Radi~evi}“, tel. 065/489-288. Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom, tel. 051/216786. Izdajem djevojkama jednosoban stan sa grijawem, poseban ulaz, blizu centra, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem namje{ten komforan stan 40 m 2 , Bra}e Jugovi}a 70, Obili}evo, zvati od deset do 16 ~asova, tel. 062/181-603. Izdajem prazan dvosoban stan kod O[ "Branko Radi~evi}", tel. 065/947-854. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan, privatna ku}a u centru grada, tel. 065/450-428. Izdajem dvosoban namje{ten stan za zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181; 066/628-337. Izdajem namje{ten dnevni boravak, kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema ili jednoj osobi, tel. 051/436-619. Izdajem dvosoban namje{ten stan, ul. Poqski partizanski bataqon 10, Lazarevo, Bawaluka, tel. 051/352-751. Izdaje se mawi komforan stan za studente ili |ake, cijena povoqna, tel. 065/530-030. Izdajem dvosoban stan s gara`om, zvati od 13 do 17 ~asova, tel. 437-353. Bawaluka - Lau{, izdajem jednosoban stan, 40 m2, u stambenoj zgradi, novi, tel. 065/569-294. Izdajem nenamje{ten stan od 36 m 2 , ul. Majke Jugovi}a, nova gradwa, tel. 066/808-273. Izdajem u centru trosoban namje{ten stan, strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/733555. U Boriku u namje{tenom stanu potrebna cimerka, vlasnik stana nije prisutan, tel. 051/337-843. Izdajem stan u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdaje se namje{ten dvosoban stan na po~etku Star~evice, tel. 065/768-858. Izdajem namje{ten dvori{ni objekat blizu {tamparije “Glasa Srpske”, tel. 066/454-105. Garsowera za dva studenta, novogradwa, Cerska 55, drugi sprat, tel. 065/471-281. Izdaje se dvosoban stan blizu fakulteta, djevojkama (jedna je u stanu), tel. 066/369-864. Izdajem u centru grada dvosoban stan, renoviran u potpunosti, drugi sprat, tel. 066/264-693. Izdajem dvosoban stan pos lovnim djevojkama ili strancima, ul. Du{ka Ko{~ice (centar), tel. 065/547-711. Izdajem useqiv trobosan stan, poseban ulaz, na spratu, centralno grijawe, kablovska, dvori{te za parking u Zelengorskoj, tel. 218179. Izdajem garsoweru na du`i period, novogradwa, blizu fakulteta, tel. 051/436-125. Izdajem namje{ten stan u ku}i, vawski ulaz, 500 m od centra Lakta{a, cijena 200 KM, tel. 051/530-574. Izdajem stan, centar, 70 m2, kompletno namje{ten, gradsko grijawe, parking osiguran, kab lovska, tel. 065/636-397. Izdajem namje{tenu garsoweru u novoj zgradi, na du`i period, Bulevar S. Stepanovi}a, tel. 066/754280. Izdajem namje{tenu garsoweru u Rosuqama, obezbije|en parking, tel. 065/988-590. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan sa grijawem, privatna ku}a, centar grada, tel. 065/450-428. Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, na du`i period, naseqe Obili}evo, ul. Milo{a Obili}a, useqiv od 1.7.2010., tel. 065/491-112. Izdaje se stan u ku}i u ul. Srpskih ustanika br 70, Star~evica, tel. 051/467-104. Izdajem namje{tenu garsoweru za jednu osobu novogradwa, prvi sprat, centar grada kod Hirurgije, tel. 063/118-063; 065/672-458. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Petri}evcu, tel. 066/193677. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan kod crkve na Lau{u, cijena 180 KM, tel. 066/702-615. Izdajem dvosoban stan sa dnevnim boravkom, tel. 051/371263 ; 065/696-426. Izdajem garsoweru, 34 m2, praznu ili namje{tenu, namjena kancelarija ili za stanovawe, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532; 051/213-177. Izdajem namje{tenu garsoweru u privatnoj ku}i na Paprikovcu, ulica Jovana Ra{kovi}a 55, tel. 065/832-566. Izdajem namje{tenu garsoweru u centru Bawaluke - Nova varo{, tel. 065/620-595. Izdajem jednosoban prazan stan, prizemqe ku}e, tel. 051/281-948. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Lazarevu 1S. Tekalije 15, kod ambulante, sve odvojeno, 60 m2, tel. 051/372-040. Izdajem jednosoban namje{ten stan za dvije osobe, privatna ku}a poseban ulaz, Lau{, cijena 150 KM, tel. 051/281-218. Izdaje se polunamje{ten stan 50 m2 u Lazarevu 2, blizu {kole, ul. Milutina Boji}a 9, tel. 370-982. Izdajem trosoban namje{ten stan u u`em centru Bawaluke, tel. 065/452-409. POTRA@WA Bawaluka, mladi bra~ni par tra`i namje{ten stan u zgradi oko 40 m2 ili ve}u garsoweru, tel. 065/966-297; 065/363-109.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju i kancelariju ul. Jovana Ra{kovi}a br. 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Prodajem ili izdajem halu u Trnu, povoqno, tel. 065/631-613. Hitno prodajem - izdajem novi poslovni prostor, 255 m2, u centru

32 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE Bawaluke iza Transfuzije, u suterenu, povoqno, tel. 066/999-451. Izdajem poslovni prostor Obili}evo, Cara Lazara, tel. 051/464-158; 065/911-611. Prodajem poslovni prostor 17,5 m 2 - 18.000 evra, Nova varo{ Bawaluka, tel. 066/747-324. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2 u Kotor Varo{u, tel. 065/896-422. Prodajem poslovni prostor u strogom centru Bawaluke, cijena po dogovoru i vi|ewu, tel. 065/562-426. IZDAVAWE Nova varo{, izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, parking, na du`i period, tel. 387 65/621-248. Izdajem poslovni prostor, lokal 50 m2, na dobroj lokaciji, Bawaluka, ul. Zelengorska br 3, tel. 051/217-986. Izdajem lokal 100 m 2 u Novoj varo{i, upotrebna, telefon, klima, alarm, parking, ba{ta, tri mokra ~vora, tel. 387 65/673-376. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom, pogodan za trgovinu 20 m2, Maksima Gorkog 23, naseqe Sunca, tel. 387 65/629-999 i 051/217-659. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem poslovni prostor od 50 m 2 kod kafe-bara “Cirih”, @. Mi{i}a 1/3, cijena po dogovoru, tel. 065/519-670. Izdajem poslovni prostor 13 m2 u centru grada (kod Ferhadije), tel. 065/472-386. Iznajmqujem kancelarijski prostor, povr{ina 33 m2, u sklopu prodajnog centra “Centrum” Lakta{i, namje{teno, sa grijawem i hla|ewem, tel. 065/896422. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, na du`i period, povoqno, Majevi~ka ulica br. 20 E, Bawaluka Petri}evac, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor, 75 m2, pogodan za predstavni{tvo, ambulantu, parking, klima ure|aj, alarm, Zdrave Korde 6, kod Zdravstvenog fonda, tel. 065/985898. Izdajem lokal preko puta dvorane Borik, Aleja Svetog Save, tel. 065/567-011. Izdajem poslovni prostor od 40 m 2 sa dokumentacijom, prazan, ulica Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem nov poslovni prostor sa komom, 18,50 m2, pogodan za kancelariju ili predstvni{tvo, Lakta{i, tel. 065/488-077. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/588-889. Izdajem lokal, `uta zgrada, kod Mqekare, tel. 065/538-602. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527849. Izdajem poslovni prostor sa vi{e parking mjesta u blizini sajma, Frana Supila 7, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor 100 m2 + 100 m 2 (mo`e i odvojeno), vi{enamjenski, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor 27 m2 namijewem za kancelarije i trgovinu neprehrambene robe, parking, eta`no grijawe, obezbije|en, ulica Branka Popovi}a, Lazarevo, tel. 051/371-614. Iznajmqujem skladi{te u Lakta{ima 160 m 2 , upotrebna dozvola, obezbije|en ~uvar, povoqna cijena, tel. 065/294-606. Izdajem poslovni prostor, 22 m2, cijena 150 KM, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635449. Izdajem poslovni prostor, centar 1, 51 m 2 , nov parking, uz "Simano", za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem poslovni prostor namjena: apoteka, predstavni{tvo, kancelarije ili ambulante, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 213-177; 065/526532. Izdajem poslovni prostor 38 m2 sa toaletom - grijawe, klima, prvi sprat, Jevrejska, kod “Boske”, tel. 066/897-405; 051/427-123. Izdajem poslovni prostor u krugu “^ajaveca”, Jovana Du~i}a 23 a, tel. 051/217-259. Izdajem poslovni prostor kod Ekonomske {kole, 23 m2, pogodan za kancelariju, tel. 051/355-830; 065/754-152. Izdajem poslovni prostor 20 m2 u Tr`nom centru “Tom” Isto~no Sarajevo, tel. 065/952 - 967; 065/396 - 736 ; 066/789-504. POTRA@WA Iznajmio bih poslovni prostor od 20 do 30 m 2 za trgovinu prehrambenim artiklima, tel. 065/611-947. IZDAVAWE Izdajem gara`u u Bawaluci, ul. Ive Andri}a, 70 KM, tel. 065/471260. Izdajem gara`u od 1.8.2010. Gara`a je povr{ine 20 m2, ispod zgrade, tel. 354-327; 065/532-395. Izdajem gara`u u ulici Maksima Gorkog 17, naseqe Sunca, tel. 051/229-900; 065/588-999. Izdajem zidanu gara`u u ulici S. Kulenovi}a 69, tel. 466-455. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u Bawaluci, tel. 065/671-420. Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe pored puta Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Lakta{i, Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Bawaluka, Rami}i, prodajem placeve od 500 m2 i 1.000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem dva placa u [argovcu, jedan 560 m2, drugi 940 m2, dozvoqena gradwa, 1/1, tel. 066/252-990; 051/388-094. Bawaluka, Davida [trpca, prodajem plac 600 m2, tel. 065/569-294. Prodajem plac u Lakta{ima 1.000 m2, ima gra|evinska dozvola, tel. 051/470-088; 065/815-527. Prodajem zemqu i {umu u Han Kolima pored glavnog puta, voda, struja, tel. 065/613-113. Prodajem plac u Lakta{ima za vikendicu, tel. 065/719-875. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem u Rami}ima zemqu uz magistralni put za Prijedor, 16.000 m2 za gradwu poslovne hale, tel. 065/698-012. Prodajem placeve za individualnu izgradwu na vi{e lokacija, tel. 065/562-426. Prodajem plac 1.500 m2, Rami}i zaselak Dowaci, asfalt, 13 km od centra Bawaluke, tel. 065/014-409. Prodajem u Rebrovcu plac, 750 m2, tel. 065/733-555. Prodajem plac u Drago~aju, stara prijedorska cesta, 500 m2 uz asfalt, struja, voda i telefon, tel. 065/612-983. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462366. Prodajem plac povoqno 3.648 m2, asfalt, struja, voda i telefon u Kuqanima (kod raskrsnice za Rami}e), tel. 051/464-360; 066/408499. Prodajem gra|evinsku parcelu povr{ine 1.487 m2 sa UT uslovima, urbanisti~ka saglasnost za izgradwu poslovnog objekta, tel. 051/211-885. Prodajem plac 796 m2, 1/1 vlasni{tvo, dozvoqena gradwa kod “Pe{tana” - Glamo~ani, tel. 065/805.815. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u [u{warima, 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem dva dunuma zemqe, Prijakovci, uli~na rasvjeta, voda, struja, povoqno, tel. 051/385-951. Prodajem u Dervi{ima zemqu 6.100 m2, stara gradi{ka cesta, poslovna gradwa, hale, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci placeve Rebrovac, Dervi{i, [argovac, tel. 065/698-012. Prodajem plac u Karanovcu pored potoka. Ravan teren, povoqno, tel. 065/365-144. Prodajem placeve 867 m2, 930 m2 u Debeqacima, papiri ~isti, cijena deset KM/m 2 , tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac u Karanovcu, 623 m2 uz Vrbas, tel. 065/978-775. Prodajem plac na moru 227 m2 Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem devet dunuma zemqe uz asfaltni put Prwavor - ^elinac, pet km od Prwavora, tel. 065/636733. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, u blizini trofazna struja, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, tel. 051/437-862.

OGLASI Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Star~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem plac povr{ine 740 m2 u Kuqanima u nasequ Domi}i, cijena 15.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te, 1.200 m2 na asfaltu u ^esmi Gorwoj, tel. 051/437-934; 065/763-941. Hitno, Bawaluka - Prije~ani, plac 500 m2, struja, voda i asfalt na placu 1/1, 15.000 KM, tel. 065/970-068. Prodajem plac 1.700 m2, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, voda i struja, tel. 282-106; 065/635449. Prodajem plac 1.000 m2 sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, 500 m od bazena Lakta{i, tel. 051/308-686. Prodajem placeve u Alksandrovcu i Lakta{ima, put, preko puta ambulante 1/1, tel. 065/397088. Prodajem plac kraj Vrbasa 650 m2 i devastiran objekat, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih i poslovnih objekata u u`em i {irem podru~ju grada, tel. 065/511-121. Prodajem gra|evinske placeve u naseqima Trn i Zalu`ani, tel. 065/511-121. Prodajem plac u [u{warima i 1.605 m2 i sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, voda, struja, telefon i asfalt, tel. 051/539-006, 065/650289. Prodajem plac za ku}u, 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76, Star~evica, Bawaluka, tel. 051/424-876, 066/449920. Prodajem gra|evinske placeve od 700 do 1000 m2, asfalt, struja, voda, u nasequ Prije~ani, tel. 065/511-121. Prodajem plac 1200 m2 plus 600 m2 sa gara`om i 16 m2 stambenog prostora u [u{warima, tel. 066/752-301. Prodajem deset dunuma zemqe, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 065/310-057; 051/216-140. Prodajem plac u Trnu, vlas ni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem plac na Paprikovcu 450 m2 sa UT uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-544. Prodajem plac od 700 m 2 u Bawaluci, naseqe Tuwice, 40 m od prijedorske petqe sa projektom i prikqu~cima, tel. 065/288-628. Prodajem, mijewam sedam placeva u Kuqanima (770-950m2) struja, voda, telefon 1/1, tel. 065/ 632-874; 065/839-767. ZAMJENA Vla{i} (Babanovac - selo Mudrike) zemqi{te 3.000 m2 i 16.000 m2, zamjena za okolinu Bawaluke, mo`e i prodaja, tel. 051/437-934; 065/763-941. Mijewam 16 dunuma zemqe u Lakta{ima, uz rijeku Vrbas, za stan u Bawaluci ili Lakta{ima, tel. 066/839-737.

PLACEVI
PRODAJA Prodajem vi{e placeva u Sara~ici (^okorska poqa), tel. 065/ 200-279. Prodajem plac u nasequ Ada, V prigradski put od 700 m 2 , tel. 00381112336007 i 065/530-578. Prodajem devet dunuma zemqe i ~etiri dunuma {ume uz asfalt u Kolima (osam kilometara od Bawaluke). Telefon: 065/613-113. Prodajem plac u Glamo~anima, 586 m2, sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336869. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od deset do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem 20 dunuma zemqe i dva dunuma {ume u Bukovici kod Trna uz put, cijena 10.000 evra, tel. 387 65/981-536 i 00385919/794-522. Prodajem 1.650 m 2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516927. Prodajem dva placa u [argovcu (kod prodavnice "Jabuka", 1.300 m2 i 1.200 m2, tel. +38544/535-503. Prodajem ~etiri placa u Kuqanima iznad kasarne, struja, voda, asfalt, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Plac u Sumbulovcu, 905 m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, sun~ana strana, prodajem ili mijewam za KS, tel. 061/827-715. Prodajem kod “Roguqi}“ pumpe plac od 2.000 m2 sa gra|evinskom dozvolom za stambeno-poslovni objekat, tel. 065/785-526. Prodajem plac na Paprikovcu, 450 m2 sa UT uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-944. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem 3.000 m 2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem zemqu uz asfalt, Bawaluka - Jajce, prije Karanovca, parcela 361, 362, povoqno, tel. 051/427-130; 065/636-198. Prodajem dva dunuma zemqe u Lakta{ima, selo Milo{evci, Bawaluka, Zalu`ani br. 3, tel. 051/217-986. Prodajem zemqi{te u Kolima, deset km od Bawaluke, 20 m od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak, tel. 065/202-157; 065/473476. Prodajem 16 dunuma zemqe u Lakta{ima uz Vrbas, 1/1, tel. 066/839-737. Prodajem plac u Drakuli}u od spomenika 1000 m, sa gra|evinskom dozvolom i projektom, cijena 16.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem plac 450 m2 sa mawom neupotrebqivom ku}om u Desnoj Novoseliji, ul. Mileti}a 2, tel. 065/923-213.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor, 40-50 m 2 , po~etak ulice Novaka Pi va{evi}a, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem kancelarijski prostor od 49 m2 i 37 m2 u prostorijama gradske Pivnice u ulici Kraqa Alfonsa XIII br 2, tel. 065/226-805; 065/514170. Iznajmqujem 170 m 2 sre|enog kancelarijskog prostora (klima, grijawe, ~etiri parking mjesta, ogra|eno dvori{te) kod glavnog MUP-a, cijena 1.600 KM + re`ije, tel. 065/371-611. Izdajem - prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 27 m 2 , sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/525010. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije i kancelarije, ul. Jovana Ra{ kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367413. Izdajem vi{enamjenski lokal 35 m2 u centru Bawaluke, kod “Lovca”, tel. 065/624-169. Izdajem poslovni prostor za sve namjene, Obili}evo, Cara Lazara, tel. 051/464-159; 065/911-611. Izdajem poslovni prostor 50 m2, ulica 1.300 kaplara br. 6, tel. 051/462-535.

KIOSCI
PRODAJA Prodajem kiosk, {irina 2,10 du`ina 1,60 visina 2,40 ima izolaciju, lako prenosiv, cijena 1000 KM, tel. 066/302-372.

GARA@E
PRODAJA Prodajem gara`u, ul. Vilsonova 1/1 Bawa Luka, tel. 051/654-398. Prodajem gara`u, zidana, Star~evica, naseqe Marlesi, tel. 065/014-409.

SOBE
IZDAVAWE Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Soba namje{tena dvokrevetna i jednokrevetna, Obili}evo, tel. 066/636-693.

OGLASI Izdajem u Beogradu jednoiposoban namje{ten stan 44 m2 sa centralnim grijawem na Vra~aru, tel. 0038169353; 065/662-200. Od 1. jula slobodna jednokrevetna soba u Boriku kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem namje{tenu jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa kupatilom, Obili}evo, tel. 066/636-693. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz sa kupatilom, Obili}evo, tel. 065/513-795. Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu sa cen. grijawem blizu Pravnog i Ekonomskog fakulteta, tel. 065/821-399; 066/817-939. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, upotreba kuhiwe i fri`idera, tel. 051/464-458. Izdajem sobu sa kupatilom dvojici studenata nepu{a~a, naseqe Borik, tel. 065/878-614. Izdajem jednokrevetnu sobu |aku ili studentu (nepu{a~u) u centru grada, tel. 066/785-849. Izdajem mu{karcu sobu sa grijawem, poseban ulaz, centar, Obili}evo, tel. 051/462-986. Izdajem dvokrevetnu sobu za dvije djevojke, upotreba kuhiwe i kupatila - stambena zgrada naseqe Obili}evo, tel. 065/846-196. Izdajem dvjema djevojkama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi (cijena po osobi 135 KM) Obili}evo, tel. 065/846-186. Izdajem dvjema u~enicama namje{tenu sobu u stanu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe, tel. 065/773-403; 051/437-794. Izdajem lijepo namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861; 051/315-890. registrovan do 7/2011., tel. 387 66/426-527. Prodajem nov trka}i bicikl “rog” deset brzina, tel. 065/491112. Prodajem “opel tigru” 1.4 2005. crvena, dvosjed, kabriolet, kao nov, prvi vlasnik, ful operma klima, tel. 065/040404. Prodajem “fijat uno” 1986, 1.300 cm3, 48 KW, 500 KM, tel. 051/ 225.240; 065/537-290. Prodajem ili mijewam “mercedes 124” 250 D, godina 1987. u ekstra stawu, tel. 065/464-969. Prodajem mercedes 124, 250 D, 1987. godi{te u ekstra stawu, tel. 065/464-969. Prodajem "venot" - benzin g.p. 1994, tel. 065/515-384. Prodajem “pe`o 605”, dizel, 1994. g. p., registrovan do kraja godine, tel. 065/528-247. Prodajem “reno senik” 1.6, 16 V, g. p. 2000, klima, aluminijumske felge, cijena 7.700 KM, tel. 065/761-738. “Ford sijera” 1.8 ghia, 90, limuzina, bordo, reg. 10/10, {iber, podiza~i, spojler, benzinac, hitno, 1.800 KM, tel. 065/204-890. Prodajem “fijat tipo” 1,4 benzin, decembar 89, crvena boja, povoqno, tel. 065/904-929; 051/354542. Kawasaki GPZ'999-RK, 87, istekla registracija, niwa, crnocrveni, kompletan, hitno, 1.600 KM, tel. 066/328-956. “Ford orion” dizel 1.600, 87, o~uvan, i vrata, isti~e registracija, mi{, 1.450 KM, tel. 065/ 843-252. Kawasaki GPK-'750-R, 89 tek registrovan, remus 4-1, crveno-bijeli, 105 ks, 3.100KM, tel. 065/485-955. Prodajem traktor USURS 2 klipa 35 KS, tel. 051/480-446. Prodajem ili mijewam za jeftiniji automobil “mercedes A klase”, 1,7 dizel, 2001. god., tel. 065/528-247. Prodajem “kadet” 1600, g. pr. 88, registrovan, tel. 065/680-883; 051/368-372. Prodajem “hondu sivik”, g. pr. 1986. u voznom stawu, istekla registracija, tel. 065/168-658. Prodajem “opel vektru” 1,8 g. pr. 92. registrovana do 12.2010. ABS, centralna brava, alarm, {iber, al. feluge, gara`irana, drugi vlasnik, cijena 4.500 KM, tel. 065/660-500. Prodajem “ford fijestu” 1.8 D, g. p. 1992, pogodna kao dostavno ili servisno vozilo, tel. 065/034-768. DIJELOVI I OPREMA Prodajem “mercedes 190”, dizel i benzin u dijelovima, tel. 065/218600. Prodajem gume 255-55-R19, tel. 065/931-383. Prodajem van brodski motor "tomos - 18 duga OS", kompletan, 91. g.p., ispravan, Gradi{ka, cijena 600 evra, tel. 065/891-792. Prodajem “pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 215-65-R 16, osam komada, povoqno, tel. 065/931-383. Prodajem original kuku za “reno magan”, cijena 100 KM, tel. 065/519-217. Prodajem polovnu auto-prikolicu, tel. 065/538-048.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 33 Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel. 065/931-383. Prodajem ma{inu za spajawe slikarskih lajsni i ma{inu za isijecawe kartonskog paspartua, tel. 065/074-826. Prodajem cirkular za rezawe motor 3 KW, tel. 065/621-017. Prodajem osovinu sa le`ajevima za veliki cirkular, tel. 051/303378. Prodajem ma{inu za ma{insko malterisawe, tel. 065/034-768. Prodajem stubnu bu{ilicu za metal “Metalac” SB'26 profesional, ispravna, “MK-2”, kao nova, tel. 061/473-481. Prodajem prevrta~ za sijeno, tel. 065/931-383. Prodaje nov cjepa~ za drva, osam tona, trofazni, tel. 065/566-954. Prodajem namje{taj (dvokrilni ormar, regal i sto), zvati poslije 15 ~asova, tel. 051/301-132. Prodajem ugaonu garnituru za le`awe i sjedewe, fri`ider, {poret elektri~ni, tel. 051/354543. Prodajem dvije ekskluzivne stilske ko`ne garniture, bivoqa ko`a, tik drvo, ru~ni rad, tel. 065/896-422. Prodajem dvosjed od eko ko`e, nije na razvla~ewe, cijena po dogovoru, tel. 051/314-046; 066/285525. Prodajem ko`nu garnituru u odli~nom stawu, tel. 065/537-298. Prodajem dva {poreta na drva "smederevac", tel. 066/641-405. Prodajem ve{-ma{inu uvoz iz Wema~ke, tel. 065/931-383. Prodajem vise}e kuhiwske elemente (tri dupla i jedan ladi~ar), 250 KM, tel. 065/360-724; 052/233550.

Prodajem PEUGEOT 307 XS limuzina, 2.0, 2006. godina proizvodwe, 103 kW, sva oprema, 15000 KM. Telefon: 051/231-077 do 16 ~asova.
Prodajem “zastavu 128”, godi{te '90, u voznom stawu, bijela boja, tel. 051/306-834; 065/931333. Prodajem kompletan “reno 4 GTL”, motor sa mjewa~em, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 066/896-438. Prodajem “reno lagunu” 2004, 19 BCI, ful oprema, na stranim tablama, 11.000 KM - hitno, tel. 065/567-030. Prodajem “reno megan” 15, dci 2004. sivi metalik kao nov, klima registrovan godinu 11.300 KM, tel. 065/040-404. Prodajem “golf 1.83”, 1.100 kubika, benzin, povoqno, tel. 065/696-407. Opel omega 2002 g.p. ful registrovana, tel. 051/467-588. Prodajem nov skuter, tel. 065/ 491-112. Prodajem o~uvanog “juga” sa ugra|enim plinom, registrovan prije 30 dana, tel. 051/532-426. Prodajem “reno 9” dizel, u odli~nom stawu, registrovan do 25.5.2010. godine, tel. 066/752301. Prodajem “mercedes” 190E dizel, automatik u ispravnom stawu, registrovan, 86. godi{te, tel. 066/544-907. Skuter “jamaha 125”, 94. istekla registracija, 110 KS, o~uvan, 850 KM, tel. 065/696-380. Prodajem "mercedes -doue~ laravam", registrovan, povoqno, a mo`e i za ogrevno drvo. Zvati poslije 18 ~asova., tel. 051/424979; 065/683-440. Prodajem “reno” 18 (1983) registrovan 2009. registracija istekla, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551. Prodajem “ford fijestu”, novembar 93. malo havarisana, registrovana do novembra 2010. godine, cijena 2.000 KM, tel. 065/875-135. Prodajem "ford fiestu" g.p. 1991, crna 1.1. benzin, registrovana do 15.3.2011. godine, 3 vrata, tel. 066/469-299. Prodajem nov skuter, tel. 065/ 491-112. Prodajem ili mijewam za jeftinije “pe`o 307” hdi, dizel, 2002. godine, tel. 065/528-247. Prodajem (mijewam) “lan~u temu” 2.0, '88. g. p., metalik, cijena 1.950 KM, tel. 065/938-401. Prodajem “opel omegu” 2.2, 2002. g. pr. registrovana, ful oprema, mo`e i zamjena za gra|evinski materijal, tel. 065/513-795.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA Prodajem vi{e novih stvari ugostiteqski namje{taj, elektroagregat za struju, hidrofor za vodu, motornu prskalicu, sto sa dva brenera i drugi alat za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem profesionalni ugostiteqski {poret, "igo" Qubqana, kombinacija plin - struja, tel. 065/588-889. Profesionalni kafe aparat "Prodeks", 3-grupe, ispravan, hitno 600 KM, Bawaluka, tel. 066/532-379. Izdajem u centru vi{enamjenski lokal 40 m2 + 10 m2, terase, tel. 066/264-693.

USLUGE
OSTALO Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670639. Ozbiqna `ena zainteresovana za ~uvawe djece, tel. 065/677-483. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, kwige, {tampam, narezujem na CD, tel. 065/984-971. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizitkarti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119221. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852, 051/311-263. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852, 051/311-263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Dajem instrukcije iz matematike i elektrotehnike, tel. 387 65/632-890 i 051/218-568. Tapetar - presvla~im kau~e, ugaone garniture, kafi}e i sav tapacirani namje{taj, povoqno, tel. 065/817-021. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Ovla{}eni prevodilac stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od 8 h do 20 h, tel. 387 65/535-820 i 066/497-868. Dajem instrukcije iz matematike i engleskog osnovcima i sredwo{kolcima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/895-931. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Mawe ku}ne poprvke na inst. i aparatima, dolazim po pozivu, Gradi{ka, tel. 065/891-792.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem gradili{te 920 m2, u Vrbawi blizu Zelenog vira, tel. 464-458. Prodajem polovnu stolariju, dva prozora, 140h140 i dvoje balkonskih vrata, tel. 051/454-524.

VIKENDICE
PRODAJA Prodajem vikend ku}u, dva dunuma zemqe, vo}e, sve u ogradi, Aleksi}i (Bo{kovi}i), Lakta{i, tel. 051/314-535; 066/683-034. Prodajem nedovr{enu vikendicu sa 11.600 m 2 zemqi{ta (wiva i {uma) na glavnom putu kroz Kr~marice, tel. 051/437-934; 065/763941. Jeftino prodajem useqivu vikendicu kod Bronzanog Majdana, tel. 436-213. Prodajem vikend ku}u, u ^elincu, Tukovi bb, tel. 066/679-335; 216-806. Prodajem vikend ku}u, tri eta`e, asfalt, aut. stanica voda, struja, tel. 436-213. Prodajem imawe, ve}u vikendicu, vo}wak raznog vo}a, {est i po dunuma zemqe, od Kla{nica ~etiri km prema Prwavoru, tel. 368-450; 065/422-500. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja, dnevno 50 KM, tel. 065/811-058.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem “nokiju” 3330 s novom baterijom i maskom, cijena 30 KM, tel. 066/813-591. Mobilni telefoni, polovni, o~uvani, dijelovi, displeji, servis, garancija, baterije, maske, puwa~i, Bawaluka, tel. 066/138032. Nokija E66I, klizni skoro nov, i samsung emporio armani, ekskluzivac, povoqno, tel. 066/659817.

MUZIKA
PRODAJA Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA , “Golf 2” 83 godina, istekla registracija, u dobrom stawu 2000 KM, Prwavor, tel. 065/037-119. “Mercedes 220” CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428446. Prodajem “pe`o 607”, 3.0 benzinplin, 2003 g. pr., crni, ko`a, grija~i u sicevima, ksenoni, park senzori, telefon, CD, reg. 04/11., tel. 387 65/444-666. Prodajem “reno klio” 3, 2006. g pr. pre{ao 43.000 km, klima, 5 v,

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem magnet za plo~asto `eqezo, tel. 065/931-383. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532426. Punionica “koka-kole”, “fante”, “radenske”, “{vepsa”, 200 l/~, kompletna, original, recepti, 2.700 KM, Bawaluka, tel. 065/518850. Prodajem grafi~ku presu, {irina vaqka 70 cm, du`ina prese 100 cm, tel. 065/621-017.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem kuhiwski fri`ider, visok 85 cm, dubok 60 cm, {irok 50 cm u ispravnom stawu, Bawaluka, tel. 065/206-060. KUPOVINA Kupujem mawi zamrziva~ ili konbinovani fri`ider, tel. 065/442-965.

NAMJE[TAJ
PRODAJA Prodajem dva masivna kau~a, regal i stoli} sobni, tel. 051/463204.

34 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja svetog Save br. 16, tel. 051/318227. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Potrebna mla|a `enska osoba za spremawe stana, peglawe ve{a, sve ostalo po dogovoru, tel. 065/245-613; 3238 G. Dajem instrukcije iz matematike, informatike, engleskog jezika svim uzrastima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/895-931. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza kombi vozilom, tel. 065/034768. Prevoz selidbe kaminom u zemqi i inostranstvu sa radnicima ili po dogovoru, odgovorno i povoqno, tel. 065/317-840; 063/541-688. Profesor matematike daje ~asove sredwo{kolcima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit za fakultet, tel. 051/217-260; 065/837295. Vr{im usluge prevoza sa kombi vozilom (lica i stvari), tel. 066/469-299. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Dajem ~asove iz matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za popravne, prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465553,066/430-105. Potreban majstor metalo prera|iva~ radi izrade prese od niklovanog materijala za cije|ewe suncokretovog uqa, zapremine 6 kg, namjena ku}noj radioni~koj proizvodwi, tel. 053/224-819. [vajcarska kompanija treba predstavnike za svoje proizvode (tema zdravqe) podru~je Bawaluka, Gradi{ka, Lakta{i, Kozarska Dubica, tel. 065/642-094. Potrebna ozbiqna `ena, zainteresovana za ~uvawe starije gospo|e. Obezbije|eni stan i hrana. Naknada po dogovoru, zvati radnim danom od 14 do 16 ~asova, tel. 066/852161; 3303 G. Usluga prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno kompletan moleraj, tel. 051/482-249, 066/286-594. Pravim sve od `eqeza, ograde nadstre{nice, stala`e, gara`na vrata, za{titne re{etke, natkrivam balkone, tel. 065/600-993. Vodo i elektrousluge, radovi, popravke, interfoni, ot~epqavawe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511, 438-116. Hidrobiolog vr{i usluge u ribarstvu, ispitivawa kvaliteta vode i koli~ine prirodne hrane, tel. 065/597-029. Majstor minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” i “mercedes”, tel. 065/538048. Sobarica sa vi{egodi{wim iskustvom u radu tra`i bilo kakav posao u ugostiteqstvu, hitno, tel. 065/063-361.

OGLASI Zbog selidbe prodajem sav namje{taj, veoma jeftino, tel. 066/257-465. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinovu lozu, vo}e, paradajz i pulceve za gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem elektri~ne makaze trimer M1E7yo-310 za {i{awe `ivica, tel. 051/302-196. Prodajem dje~iji krevetac mo`e se pakovati za vo`wu u automobilu, tel. 066/679-335; 216-806. Prodajem licima sa dozvolom municiju 9 mm 1 kom/0,80 KM, tel. 066/690-114. Prodajem pi{toq {est italijanska "bereta", na dozvolu, tel. 065/009-593. Prodajem vitrinu (jasen), trpezarijski sto, metalni ram, dva goblena, tel. 065/973-429. Prodajem plasti~ni ~amac sa motorom od ~etiri "kowa", tel. 051/371-172. Prodajem pleksiglas, staklo, veli~ina 60h76, 5 mm debqina, providno, tel. 065/773-403; 051/437-794. Puwa~i za video-kamere, digitalne fotoaparate, mobitele sa problemom puwewa, 30 KM, Bawaluka, tel. 066/345-056. Prodajem prikolicu za motokultivator, povoqna cijena i nekori{}ena je, tel. 065/364-007; 050/213-587. Prodajem dva polovna prozora, ku}na vrata sa {tokom, dva kau~a, dvije foteqe, hrastovo bure za rakiju, 85 l, TA pe}, ormari} za kupatilo sa dva ogledala, nov drveni {ah, {oqu za kupatilo, umivaonik, tri nove ~esme, novo crijevo sa tu{ baterijom, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem strelice, pera i {piceve za pikado, tel. 066/469299. Televizor "Elit" ekran 70 cm, daqinski, i digitalni resiver, "Technikus", skoro nov, daqinski, tel. 065/023-467. Prodajem tri barske stolice od bambusa, tendu crvene boje 26 m, tel. 051/307-182. Prodajem dvoja ulazna hrastova vrata i poklopnice za crijep - 333 - Kikinda 78 kom - nove, tel. 051/424-977; 065/683-440. Prodajem lova~ku pu{ku nova, cijena 300 KM, tel. 051/424-797. Prodajem krovnu konstrukciju od ku}e hrastova gra|a sa stropom gredice za vikendicu ili ku}u 5h6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 300551. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu - Perduvovo grobqe, tel. 051/308-686. Prodjem nov putni~ki kofer “Pjer Karden” 20 evra, tel. 065/304-187. Prodajem punilicu za kreme i masti, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532; 051/213-177. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, pravoslavno grobqe Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024. Prodajem lova~ki karabin 7,9 mm, nov , licima sa dozvolom, cijena 350 KM, tel. 051/487-392. Prodajem komplet stru~ne literature "In`ewersko-tehni~ki priru~nik" (6 kwiga, izdawe "Rad" Beograd), 100 KM, tel. 065/819819; 052/233-550. Prodajem {ator za 130 osoba i {ator za 150 osoba, tel. 051/280912. Potreban konobar u kafe-baru u centru, tel. 051/212-410. Potreban konobar ili konobarica u kafe baru u centru Bawaluke, tel. 065/949-750. Kafe-baru "Odisej" potrebna konobarica, tel. 065/614-854.

GARDEROBA
PRODAJA Prodajem mu{ku i `ensku ko`nu jaknu, dobro o~uvane, cijena 30 KM po komadu, tel. 065/462-880; 051/433-222. Radi zatvarawa butika prodajem 60 odsto jeftinije `ensku novu garderobu poznate marke, pogodno za pijacu i butik, tel. 066/253-259.

TURIZAM
PONUDA Turisti~ka organizacija Hilandar rganizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog sa trodnevnim boravkom u Budvi 23.7.2010. godine, tel. 051/465-210; 065/644-500. IZDAVAWE Qetovawe: Vodice, sobe sa upotrebom kuhiwe, tel. 003852244 0383 Ana. Izdajem turistima, |acima, studentima, radnicima povoqno apartman i sobe u Igalu, mo`e i na du`i period, zvati ujutro i popodne, tel. 0038231335144. Izdajem pansione uz obalu mora srima II/43a 22211 Vodice, Hrvatska, tel. 00385 22/441-230. Izdajem sobe i apartman u Igalu, 50 m od mora, cijena sedam evra po le`aju, tel. 00382/6961 45231. Iznajmqujem apartman u Tivtu (5 le`ajeva) vrlo povoqno, tel. 003823268392; 003826299128. Izdajem apartman u Vodicama za ~etiri osobe 35 evra, 4+1 40 evra, dr Zdravko Bursa}, tel. 0038 5917834961; 0038522443739. Vodice sobe u centru, upotreba kuhiwe, qetovawe samo 280 KM, tel. 00385/22-440-282. Vodice (kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996-090. Vodice kod [ibenika, izdajem sobe sa upotrebom kuhiwe, blizu pla`a, centar grada, veliki parking, cijena 80 kuna ili 10 evra, tel. 00385/22-440-469. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela “Delfin”, voda non-stop, parking, klima i niz drugih pogodnosti, tel. +382/31683-379; +382/69-079-527. Povoqno izdajem apartmane i sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 00382-31-332-547; 067/421-805. Izdajem vikend ku}u Zelenika pet minuta do mora automobilom. Le`aj {est evra, sobe, kuhiwa i kupatilo, tel. 065/ 952 -967; 065/ 396-736; 066/789-504.

RAZNA ROBA
PRODAJA Prodajem aluminijumski radijator 20 ~lanaka, tel. 352-707. Prodajem gqivu za spremawe napitka kefir, ukus sli~an jogurtu, cijena 10 KM, tel. 066/813-591. Prodajem pe} za grijawe, tel. 352-707. Prodajem pe} za eta`no grijawe TAM-[TADLER 30.000 kal, tel. 065/971-583. Prodajem kremu protiv sijede kose i MMS kapi protiv tumora i hroni~nih bolesti, tel. 38765/624-726. Prodajem rakiju {qivovicu (prepe~enicu) staru tri godine. Cijena po dogovoru, tel. 387 66/264-113, 051/580-138. Prodajem kreaciju “Bog i Edenski vrt”, tel. 387 65/295-080 i 052/752-892. Prodajem kasa pultove za markete sa komplet instalacijom, pokretna traka, bijela boja, tel. 065/896-422. Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216067. Prodajem komplet svu opremu za p~ele sa sanducima i vrcalicom, tel. 065/955-431. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206060. Prodajem kamp prikolicu i {ator za ~etiri osobe, tel. 065/805-530. Prodajem vitrinu 120h160 cm, itison sivi 18 m2, 500 kompleta spu`vica za slu{awe vokmena, tel. 065/811-058. Prodajem radne stolove, pisa}e, tel. 065/413-511. Prodajem "Cepterov" bioptron svjetlosna terapija za brojna oboqewa, primjewiv u ku}i, koz meti~kom salonu, ordinaciji - 50 odsto jeftiniji, tel. 057/321-540. Prodaje se betonska grobnica za ~etiri sanduka na grobqu u Drakuli}u, tel. 051/380-798. Prodajem lova~ku pu{ku marke “{up” kal. 12h70 tip “haperles”, tel. 065/396-584. Prodajem dobro o~uvana dje~ija kolica, cijena 70 KM, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem nov trka}i bicikl “rog”, deset stepenskih brzina, tel. 065/491-112. Prodajem zastave Republike Srpske veli~ine 2h1 m, cijena 25 KM, tel. 066/813-591. Prodajem dva kolektora za solarno grijawe i solarni bojler 125 l sa komplet spremom i nosa~em za kolektore, povoqno ispravno, tel. 066/999-451. Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac, Bawaluka, tel. 065/566-996. Prodajem pelene za odrasle do 70 kg, pet paketa po 30 pelena = 150 komada, tel. 051/463-204. Prodajem aparat koki~ar (na plin) za pravqewe kukuruznih kokica sa pomo}nim tezgicama na aparatu za sjemenke i grickalice, tel. 065/673-010.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tenad wema~kog ov~ara od odli~nih roditeqa ili mijewam za {to mi treba, tel. 066/829-204. Poklawam psa rasnog mje{anca, star 1 godinu, sterilisan i o~i{}en od glista, blage naravi i umiqat. Ozbilni qubiteqi neka se jave, tel. 065/933-617. Prodajem mu{ku {tenad bijeli ameri~ki eskimo, jedinstven u RS, sli~ni samojedu, star dva mjeseca, tel. 065/535-737; 051/307-685.

ZAPO[QAVAWE
Kafe-poslasti~arnica “Kalvados” prima djevojke za rad za {ankom, tel. 38765/531-182. “Cepter” internacionalnoj kompaniji trebaju saradnici za direktnu prodaju, besplatna obuka, besplatni eksponati, zarada neograni~ena, pozovite, tel. 387 65/514-288, 065/747-508. “Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike koji su komunikativni, uporni, kreativni, samouvjereni za prodavace, tel. 065/656-907. Potrebna tri saradnika za marketing obezbije|ena je obuka, napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303-011. Potreban voza~ E kategorije ADR - ispit, CPC - licenca, tel. 065/518-813. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412112. Potrebni saradnici za anketirawe tr`i{ta, oblast osigurawe, tel. 065/932-539. Potreban maniker i frizer sa najmawe pet godina radnog iskustva, plata na procenat, tel. 066/277-987. Potrebne radnice za rad u kafi}u. Plata po dogovoru, tel. 065/976-375.

LI^NI KONTAKTI
Fin zgodan momak `elio bi upoznati damu radi povremenog dru`ewa, tel. 387 66/942-278. Tra`i se voza~ plave “{kode” koji je 5.7. oko 15 ~asova kod Poqoprivredne {kole vidio saobra}ajnu nesre}u radi pravednog svjedo~ewa, tel. 065/542-032.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka

Tekst:

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 35

36 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE
Sje}awe na na{e drage roditeqe Posqedwi pozdrav dragoj zaovi i tetki Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 18.7.2010. godine, u 60. godini `ivota, iznenada preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj

RAJKO

]ERANI]

MARICA SMIQI (ro|. Radovi}) MACANOVI]
Zauvijek ostaje{ u na{im srcima. Snaha Vesa, bratanci Mile i Aleksandar 3476 A-3 G Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

Ne postoji zaborav, samo beskrajna qubav i zahvalnost {to ste bili na{i. Po dobroti vas pamtimo, s qubavqu i po{tovawem spomiwemo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Va{a djeca 03381 A-7 IP S qubavqu i tugom ispra}amo

RADANI

RADANA (Milana) GRAHOVAC
Sahrana }e se obaviti 20.7.2010. godine u 15 ~asova na porodi~nom grobqu Grahovci u Radosavskoj. O`alo{}eni: suprug Borislav, sin Marinko, snaha Maja, bra}a Rade, Vlado, Ne|o i Mile sa porodicama, sestre Nada i Milena sa porodicama, djeverovi Zoran i Dragoqub sa porodicama, te ostala rodbina, kumovi, kom{ije i prijateqi 3497 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj priji od Zorana, Qiqe, Ogwena i Sandre. 3497 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj snahi

SMIQU MACANOVI]
1928 - 2010. Sahrana }e se obaviti u Beogradu, na Novom be`anijskom grobqu dana 20.7.2010. godine u 11.30 ~asova. O`alo{}eni: k}i Gorana sa porodicom i ostala rodbina 3476 A-6 G Tu`no sje}awe na voqenu

SMIQKI
od porodice Savatovi}.

RADANI
od djevera Dragoquba.

MANDU STOJKOVI]

3477 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj jetrvi

RADANI GRAHOVAC
Hvala ti na iskrenom prijateqstvu. Sa tugom i po{tovawem, porodice Predi} i Ferizovi} 3496 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj

3497 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj

Pro{le su dvije godine, sje}awe na tvoju qubav osta}e vje~no. Suprug Miodrag, sinovi Darko i Dragan sa porodicama 3494 A-6 G Dana 20.7.2010. godine navr{ava se godina dana od wene smrti

DARINKA STANI]
2009 - 2010.

RADANI RADANI
od Mire, Sini{e i Sa{e sa porodicom. 3497 A-3 G od Bogoquba, Ranka i Ru`ice sa porodicama.

Vje~no zahvalni Sinovi Mi}o i Slavko sa porodicama 3458 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom djeveru i stricu Posqedwi pozdrav dragoj

RADANI
od Jele, Cece i strine Branke. 3497 A-3 G

RADANI
od Raje, Mire, Radane i Nemawe. 3497 A-3 G

3497 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav dragoj teti

RADI MAKSIMOVI]U
Snaha Savka i sinovci Bato, Savo i Sa{a sa porodicama 013448 A3 ^N

ROZINI
od Marija, Vlade i Rice. 3459 A-3 G

MILICI MIKULANDRA

RADANI
od Mi}e Grahovca sa porodicom.

od Rade, Bo`ene, Olega i Nives Damjani}. 3498 A-6 G

3497 A-3 G

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 37 Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 18.7.2010. godine u 80. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminula na{a draga
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 18.7.2010. godine u 81. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom

QUBICA (ro|. Jolyi}) GALI]
1930-2010.

DU[ANU

DU[AN (Branka) UDOV^I]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 20.7.2010. godine u 14 ~asova na grobqu Kola. O`alo{}eni: k}erka Rada, unuk Nino, sestre Velinka i Jovanka, brat \ura| i zet Ekrem te ostala rodbina i prijateqi 3474 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

od sestre Velinke i zeta Drage 3474 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom

Sahrana }e se obaviti 20.7.2010. godine u 13 ~asova na Mjesnom grobqu u [u{warima. O`alo{}eni: sin Radivoje, k}erke Dragica, Vera i Zora, snaha Antonija, zetovi, sestre Danica, Nada i Gordana, unu~ad, praunu~ad te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 3473 B-3 G Dana 20. jula 2010. godine navr{ava se godinu dana od smrti na{e drage majke i bake
Posqedwi pozdrav dragom

DU[ANU DU[ANU
od k}erke Rade, unuka Nine i zeta Ekrema 3474 A-3 G od sinovca Zorana sa porodicom 3474 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

DU[ANU
od brata \ure i snahe Rade 3474 A-3 G

od sestri}a Zvonka sa porodicom 3474 A-3 G Posqedwi pozdrav stricu

DU[ANU

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 18.7.2010. godine, u 78. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

DU[ANU UDOV^I]U

DARINKE (ro|ene Boji}) STANI\
DU[ANU
od sestre Jovanke i sestri}a Bojana i Slavi{e A-1 3457 G Posqedwi pozdrav dragoj

od Spomenke Vujasinovi} sa porodicom 3482 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki

VINKA (Stanka) MOCOWA
1932-2010. Sahrana }e se obaviti 20.7.2010. godini u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erka Nada, zet Zdravko, unuci Milivoj i Vladimir, brat Milivoj, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi. 3481 A-8 G Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ dragi

S du`nim po{tovawem i tugom u srcu sje}amo se tvog dragog lika i ostajemo vje~no zahvalne, draga na{a majko i bako. Zauvijek }e te ~uvati u svom srcu tvoja k}erka Valentina i unuka Sigrid.

VINKI
od Miomira i Nade sa porodicom 3481 A-1 G Zbogom!

3478 B-1 G
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 16.7.2010. godine u 72. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi

VINKI
od Qube i Dobrile sa porodicom 3481 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

RADE (Sime) MAKSIMOVI]
1939-2010. Sahrana }e se obaviti 20.7.2010. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Qubica, k}erka Branislava, sin Aleksandar, zet Branko, snaha Nina, unu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 3495 A-8 G Tu`no sje}awe Dana 29.7.2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog djevera i strica

NENAD (Janka) ROGANOVI]
VINKI
od porodice ^eki} Tu`no sje}awe na dragog brata 3481 A-1 G preminuo u Norve{koj 17.07.2010. godine u svojoj 66. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u Norve{koj. O`alo{}ena porodica. 013622 A-8 E

VEQKO
veliki prijatequ i ~ovje~e. Svojim likom i djelom si pokazao kakav treba biti ~ovjek. \uro Kremenovi} 3479 A-4 G

Dana 20.7.2010. godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog

PERU BOJANI]A
1949-2004. Brat Tomislav sa porodicom

Posqedwi pozdrav velikom prijatequ

JELENA [UKALO
20.7.1991-20.7.2010. Duwa i Igor 3493 A-2 G

@IVKA RACANOVI]A
Snaha Biqana, sinovci Du{ko i Sini{a 3478 A-2 G

MIRKA RACANOVI]A
Tvoj plemenit i dobri lik `ivje}e vje~no sa nama. Supruga Biqana, sinovi Du{ko i Sini{a 3478 A-3 G

3481 A-6 G

VEQI
od [u}ur Ilije i wegove porodice A-1 3480 G

38 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Kolarova treba da odmah prodamo ili da ka`emo da ostaje. Trebao je oti}i prije mjesec, a on je jo{ tu. Niko ne zna gdje }e na kraju zavr{iti. Eduardo Reja, trener Lacija

FOTO: B. RADULOVI]

Rambo i daqe trese mre`e
Ekipa Flamenga je u devetom kolu brazilskog fudbalskog prvenstva u gostima pobijedila ekipu Atletiko Gojanen{ea, a ~ovjek odluke po ko zna koji put bio je srpski internacionalac Dejan Petkovi}, koji je u 37. minutu postigao jedini gol na me~u.

Drugi poraz Srpkiwa na SP
@enska juniorska rukometna reprezentacija Srbije pora`ena je od Norve{ke sa 25:27 u drugom kolu grupe A Svjetskog prvenstva u Ju`noj Koreji. To je bio drugi neuspjeh Srpkiwa, po{to su na premijeri smotre poklekle u okr{aju sa Wemicama (27:29).
Mlade nade Bonita

Beogradski Vukovi po drugi put uzastopno su postali prvaci regionalne Centralnoevropske lige u ameri~kom fudbalu, savladav{i u finalu odr`anom u Sloveniji ekipu Qubqana Silverhouksa sa 42:20. Vukovima je ovo tre}a regionalna titula, a prvu su osvojili 2007. godine. Dobar rezultat protiv Pjunika, kao i povoqan `rijeb za tre}e kolo kvalifikacija za Ligu {ampiona, “razdrmali“ su rukovodstvo Partizana. U fini{u prelaznog roka “crno-bijeli“ namjeravaju da dovedu i najatraktivnija poja~awa, a jedno od wih mogao bi biti i Ivica Iliev.

Pamti}u da nas je pratio i Novak \okovi}, koji nam je ~estitao i po`elio da budemo uporni i istrajni, ali da nikako ne zanemarujemo {kolske obaveze, rekao Milan Pezer
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

^estitao i \okovi}
{ana iz Prwavora nastupala je nedavno na turniru Open Beograd za mla|i uzrast.

Mladi prwavorski teniseri nastupali u Beogradu

Foto dana

PRWAVOR - Na terenima Sportskog centra “Borik” u Prwavoru i ovog qeta je izuzetno `ivo. ^lanovi Teniskog kluba Bonito vrijedno treniraju na dva otvorena i jednom dvoranskom terenu, svakodnevno postaju}i bogatiji za nova saznawa koja im prenosi trener Darko Mihajlovi}. - Na{ klub postoji dvije godine i okupqa veliki broj poletaraca, `eqnih da napreduju u ovom sportu. Uprava Boni ta je izu ze tno za do voqna na{im radom, {to nas samo obavezuje da nastavimo u dosada{wem stilu - rekao je trener Mihajlovi}. Grupa od dvadesetak mali-

TURNIR u Prwavoru novi ciq
- Za nas je to bio veliki doga|aj. Sa kolegom iz Br~kog osvojio sam prvo mjesto u dublu, poslije pet uzastopnih pobjeda. Pamti}u da nas je pratio i Novak \okovi}, koji nam je ~estitao i po`elio da budemo uporni i istrajni, ali da nikako ne zanemarujemo {kolske obaveze - istakao je poletarac Milan Pezer. Mali{ani Bonita imali su predstavqawa na jo{ nekoliko turnira u Bawaluci, Do-

boju, Srpcu. - Ovdje imamo dobre uslove za rad i napredovawe. Moj otac @eqko nastupao je prije deset godina na Olimpijskim igrama u Sidneju, u maratonu, stariji brat tako|e se opredijelio za atletiku, a moj izbor je tenis. Nisam se prevario, jer sam zavolio ovaj sport i nadam se da }u ostvariti svoje takmi~arske ambicije - rije~i su de-

vetogodi{weg Dra`ena Petrovi}a. Poletarci vrijedno treniraju, a do kraja {kolskog raspusta ima}e priliku da se predstave na jo{ nekoliko turnira. Velika `eqa im je da se i u ovom gradu organizuje bar jedan turnir za mla|i uzrast, kako bi pred sugra|anima i prakti~no pokazali koliko su do sada nau~ili.

NOVI TERENI
U zoni Sportskog centra “Borik”, gdje se nalaze tri teniska terena, postavqena je rasvjeta, pa se treninzi organizuju i u ve~erwim terminima. Sve ve}i broj rekreativaca tako|e slobodno vrijeme provodi na ovim poligonima. Uprava Bonita planira izgradwu jo{ dva teniska terena, pa }e za sve zainteresovane Prwavor~ane biti dovoqno mjesta da se poka`u u teniskim vje{tinama.

Kvalitet moramo sami stvarati
Danas se sve vrti oko finansija, tako je i u sportu, a samim tim i rukometu. Novac je najve}i problem ve}ine kolektiva, a treba ista}i da je situacija mnogo te`a kada je `enski rukomet u pitawu. Kada je, konkretno, o Bawaluci rije~, te{ko}e stvara i ~iwenica da u gradu na Vrbasu postoje samo dvije dvorane u kojima mo`e da se trenira ovaj sport. Tre}a se gradi, a dok ona ne bude zavr{ena, susreta}emo se sa jo{ mnogo problema oko termina. Dodatni problem je i nedovoqno stru~an kadar i zapu{ten rad sa mla|im kategorijama. Ve} godinu sam uz Borac dva i imao sam priliku da se {irom Republike Srpske uvjerim kako se radi sa mladima. Istina, treba razumjeti i klubove, jer u nesta{ici novca jedva da spajaju kraj s krajem za prvi tim, tako da malo para ostaje za omladinsku {kolu. Smatram da Rukometni savez treba dati odre|eni podsticaj za rad sa mla|im kategorijama, jer od wih moramo krenuti. Potrebno je napraviti ozbiqan projekat i klincima posvetiti vi{e pa`we. Ako pogledamo mu{ku Premijer ligu, ~iwenica je da svake godine ekipa koja je u{la iz Srpske odmah ispadne. Ti timovi nemaju para da kupe dobre igra~e sa strane i zato je neophodno da kvalitet stvorimo u sopstvenim redovima. To mo`da jeste du`i proces, ali je to ispravan put. Najboqi primjer da se vi{e rada sa mladima isplati je na{a mini-liga. Mi smo, samoinicijativno, igrali kadetsku ligu sa jo{ ~etiri kluba. Me~evi su bili na programu svake dvije nedjeqe, a rezultat svega je da je ta cijela ekipa mnogo vi{e napredovala u odnosu na stariju generaciju. Takve stvari su i te kako korisne, ali ih treba di}i na vi{i, savezni nivo.

Bojan Un~anin, trener @RK Borac dva
Smatram da Rukometni savez treba dati odre|eni podsticaj za rad sa mla|im kategorijama, jer od wih moramo krenuti

Srpski internacionalac Nikola @igi} proslavqa pogodak Birmingema na susretu sa selekcijom Hongkonga, na svom debiju za englesku ekipu koji je zaokru`io asistencijom za pobjedonosni gol.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 39

Stawe u Rukometnom klubu Sloga sve boqe

Bez dugova u novu sezonu
FOTO: ARHIVA

PI[E: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com

Za ovu priliku op{tina je obezbijedila sredstva, ali sa politi~kim strankama je dogovoreno da se u idu}em periodu poku{a da trasira daqi put kluba i na~in finansirawa, rekao Blagojevi}

Beqi}
Lijevi bek Aleksandar Beqi} proveo je ovdje jednu lijepu sezonu i drago mu je {to }e i daqe biti u Doboju. - Imao sam vi{e ponuda za nastavak karijere, ali ja sam odlu~io da ne skidam dres Sloge - obrazlo`io je Beqi}. u [vajcarsku i Makedoniju, ali mi slim da to ne }e mo mo}i da realizujemo. Vjerujem da i ovdje mo`emo da se dobro pripremimo i da }emo spremno do~ekati po~etak prvenstva. Jedino nas u tome malo onemogu}avaju rukometa{i, koji tek treba da nam budu na raspolagawu dodao je Doki}. Pi vo tmen Ve li bor Mawi} je pro du `io vjer nost s mati~nim klubom jer ga interesuje borba za visok plasman. - Borba za tre}u poziciju bi}e veoma interesantna. Nadam se da }e nam to rukovodstvo kluba omogu}iti jer vidim da se stvari kre}u naboqe. Ne pam tim ka da je Slo ga u{la u no vu se zo nu bez dugova prema svojim ruko me ta {i ma - pod sje tio je Mawi}. Pripreme Dobojlija trebalo bi da po~nu 26. jula.

DOBOJ - U Rukometnom klubu Sloga zadovoqni su {to su u ovom pre la znom ro ku ugla vnom sa ~u va li okosnicu tima iz pro{le sezone i {to su izmirili du go ve pre ma igra ~i ma s kojima je sklopqen ugovor o nastavku saradwe. To je na kon fe ren ci ji za novinare rekao v.d. predsjednika Sloge Zoran Blago je vi} i na po me nuo da se jo{ du gu je ne kim po vje ri ocima. - Za ovu priliku op{tina je obezbijedila sredstva, ali s politi~kim strankama je dogovoreno da se u idu}em periodu poku{a da trasira

Velibor Mawi}

daqi put ovog sportskog kolektiva i na~in finansirawa. Od toga }e zavisiti i kakve }e ambicije kluba biti, a one bi u skladu s wegovim vi so kim re no me om trebalo takve i da budu - na visokom nivou. Izazov je veli ki, po go to vo {to od sqede}e godine startuje Regionalna liga, u kojoj ima mjesta samo za tri prvopla-

sirana kluba iz BiH - rekao je Blagojevi}.

CJELOKUPNE pripreme u Doboju
Da bi se Slo ga na {la me|u wima, neophodno je da ima kvalitetan igra~ki kadar, a ovog qeta os ta la je oslabqena za Nikolu Doki-

}a, Alena Bjelobrkovi}a i Nenada Tasi}a. - Anga`ovali smo sredweg beka Bernarda Mandari}a, a nedostaju nam lijevi i de sni bek, kao i pi vo tmen. Na ra vno, uz Adna na [abanovi}a neophodan nam je jo{ je dan gol man. Na{ buyet nam ne da je ve li ki prostor da mo`emo da tra`imo one igra~e koji su nam

zaista potrebni. Zbog toga }e nam bi ti te {ko i da odredimo koji su to rukometa{i pod pretpostavkom da oni do|u pod uslovima kakve smo sada u prilici da ponudimo - istakao je trener Zoran Doki}. Sloga }e, po svemu sude}i, ovog qeta obaviti cjelokupne pripreme u Doboju. - Imamo ponudu da idemo

Predsjednik IHF-a na otvarawu
DOBOJ - Izvr{ni odbor Organizacionog odbora 42. me |u na ro dnog ru ko me tnog TV turnira {ampiona “Doboj 2010“ upu tio je po ziv premijeru Miloradu Dodiku da otvori turnir - re~eno je na konferenciji za novinare povodom odr`avawa ove manifestacije. Ovogodi{wi turnir, koji obiqe`ava 45. ro|endan, zna~ajan je i zbog toga {to je najja~i poslijeratni. Dolazak na turnir potvrdio je predsjednik Svjetske rukome tne fe de ra ci je Ha san Mustafa. - Ove go di ne ~ak de vet utakmica direktno }e prenositi Evrosport, {to tako|e go vo ri o izu ze tnoj vrijednosti turnira, koji je u zva ni ~nom ka len da ru Evropske rukometne federacije. Medijski pokroviteq bi}e kao i do sada RTRS, s kojom slijedi potpisivawe ugovora - rekao je predsjednik Izvr{nog odbora Enes Suqkanovi}. On je saop{tio da }e na ovom turniru prvi put biti izabrana najboqa sedmorka, a po tradiciji bi}e nagra|eni najboqi igra~, golman i strijelac. Povodom ~etiri i po decenije bi}e {tampana prigodna monografija turnira, ~iji je autor Jovo Po-

Pripreme za 42. rukometni TV turnir {ampiona “Doboj 2010“

Atletsko prvenstvo BiH

Brotwo najuspje{niji
SOKOLAC - Mladi juniori Brotwa dominirali su na Atletskom prvenstvu BiH koje je odr`ano u Sokocu, a koje je okupilo 150 mladih takmi~ara iz 20 klubova. ^lanovi Brotwa osvojili su 11 zlatnih medaqa, sedam u `enskoj i ~etiri u mu{koj konkurenciji. Pobjednici, 100 metara sa preponama: Ena Juri} (Brotwo), 110 metara sa preponama: Ivan Gagro (Brotwo), 100 m: Ana Ilija{evi} (Bawaluka), Luka [akota ([iroki), 200 m: Ana Ilija{evi} (Bawaluka), Marko Smiqani} (Bawaluka), 400 m: Ru`ica Stoji} (Brotwo), Marko Smiqani} (Bawaluka), 400 m sa preponama: Ru`ica Stoji} (Brotwo), Tomislav Su{ac (Brotwo), 800 m: Indira \ulovi} (Sloboda Tehnograd), 1.500 m: Osman Junuzovi} (Doboj Istok), 3.000 m: Jelena Gaji} (Prwavor), Milo{ Popovi} (Prwavor), 2.00 3.000 m stipl~ez: Desanka ]iro (Slavija), Milo{ Popovi} (Prwavor), brzo hodawe: Tawa Simeunovi} (Slavija), Bojan Samaryija (Pale), kopqe: Krsto Paji} (Glasinac), Lejla Yani} (Sloboda Tehnograd), kugla: Emina Kowi} (Doboj Istok), Mesud Pezer (Zenica), disk: Mesud Pezer (Zenica), kladivo: Mirza Boji} (Zenica), skok uvis: Marija Tomi} (Brotwo), Demir ^an~ar (Zenica), skok udaq: An|ela Kova~evi} (Brotwo), troskok: Ivan Gagro (Brotwo), skok s motkom: Marko Babi} (Zenica), {tafeta 4 h 100 m: Brotwo (`ene), Zenica (mu{karci), 4 h 400 m: Sloboda Tehnograd (`ene), Borac (mu{karci). B. G.

Detaq sa pres-konferencije

FOTO: S. PUHALO

povi}, jedan od trojice Doboj li ja ko ji su po kre nu li odr`avawe smotre.

MONOGRAFIJA turnira spremna za {tampu
- Monografija }e u najve}em dijelu biti informativnog, sportskog karaktera. Da }e pri kaz svih do sa da odigranih turnira, sa kratkim komentarom, rezultatima uta kmi ca, ta be la ma i kona~nim plasmanom, kao i na gra da ma naj boqim po je din ci ma. Na ra vno, bi }e i nekih interesantnih detaqa organizacije turnira, pa i napisa nekih na{ih vode}ih qudi iz biv{e Jugoslavije i

svijeta - istakao je Popovi}. Osta}e zapisano da je na turnir 1971. godine prvi put do{ao MAI iz Moskve, tim sovjetskog vazduhoplovstva. - Na taj na~in probijena je sovjetska blokada jer to je bio prvi put da jedan klub u bilo kojem sportu iz SSSR u~estvuje na nekom turniru. Monografija sadr`i i poda tak da je tur nir do bio Zlatnu plaketu, najve}e priznawe Rukometnog saveza onda{we Ju go sla vi je, da je 1979. godine prvi put igran kao TV turnir {ampiona, da je pred sje dnik Vla de Ju go slavije Yemal Bijedi} ~etiri go di ne bio ge ne ral ni po kro vi teq i mno ge dru ge detaqe - dodao je Popovi}.

Mo no gra fi ja }e bi ti obo ga }e na fo to gra fi ja ma svih dosada{wih pobjednika tur ni ra, naj ve }ih ru ko me tnih imena igra~a, trenera, ali i sudija. Sl. P.

[ahovski turnir “Tovladi} - 2010“

Djeca
U ceremonijalu otvarawa i zatvarawa turnira u~estvova}e djeca koja su pro{la {kolu mini-rukometa. - To }e biti nagrada za vi{e od 600 u~enika dobojskih osnovnih {kola koji su bili obuhva}eni ovim projektom - rekao je ~lan Organizacionog odbora Alen Petkovi}.

Stefan Miki} pobjednik
KOTOR VARO[ - U kampu “To vla di} 2010“ u sklo pu qe tne {ko le pod mlat ka Crve nog krsta, po red sti cawa znawa kroz kurseve i radionice, organizovana su i spor tska ta kmi ~ewa u atletici, odbojci i {ahu. Na {ahovskom turniru koji je izazvao veliko interesovawe u~estvovalo je deset takmi ~a ra ko ji su odi gra li ~etiri kola po {vajcarskom sis te mu, a po bje du je, u posqedwem kolu, odnio Stefan Mi ki}. Dru gi je bio Darko Danilovi} sa tri poena, koliko je imao i Bo{ko Trifunovi} na tre}em mjestu. Najuspje{nijim {ahistima do di jeqene su di plo me Op {tin ske or ga ni za ci je Crvenog krsta, a pobjedniku je ko torvaro{ki {a hovski klub obezbijedio i pehar. D. K.

40 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Qetwe prvenstvo Republike Srpske u plivawu
FOTO: GLAS SRPSKE

Pi{e: Darko PA[AGI]

Opet bez premca
Vaterpolisti Srbije jo{ jednom su potvrdili da su bez premca. Na zavr{nom turniru Svjetske lige odigranom na ni{kom bazenu #^air# izabranici Dejana Udovi~i}a u {est dana zabiqe`ili su isto toliko pobjeda i zaslu`eno su se na{li na pobjedni~kom postoqu. Istina, u finalnom susretu protiv Crne Gore slavili su tek poslije izvo|ewa penala. Prije toga redom su pred #delfinima# padali Ju`na Afrika, Hrvatska i Australija u grupi, Kina u ~etvrtfinalu, opet Hrvatska, ali ovoga puta u polufinalu. U sve i jedan me~ osim onoga sa Ju`nom Afrikom Srbi ja je ula zi la sa #mi nu som# kao da su `eqeli rivalima da daju #foru#, a onda je krenula lavina. Lavina, koja je sve pregazila i tako osvojila ponovo zlato, ba{ kao i pro{le godine na Svjetskom prvenstvu u Rimu. Pred izabranicima Dejana Udovi~i}a za ne{to vi{e od 30 dana je novi izazov. Evropski {ampionat u Zagrebu, na kojem Srbija brani drugo mjesto iz Ma la ge 2008. go di ne, ka da je u fi na lu pora`ena od Crne Gore. Me|utim, ciq nije osvajawe drugog mjesta, ve} i stepenica vi{e. Do wega }e biti vi{e nego te{ko do}i. Uz silno motivisanog doma}ina, Hrvatsku, tu }e biti evropski {ampioni Crnogorci, ali i uvijek mo}ni Ma|ari. Ali, ne treba sumwati da }e #delfini# biti i u Hrvatskoj oni pravi. I da }e se tada u Zagrebu ~uti himna #Bo`e pravde#, za nove evropske prvake, Srbiju.

LO U^ESTVOVA dam se klubova

Detaq sa takmi~ewa

Oborena 24 rekorda
Ovo prvenstvo Republike Srpske bilo je najbrojnije do sada i na wemu je iz sedam klubova nastupilo ukupno 210 pliva~a. Posebno nas raduje veliki broj rekorda koje su oborili takmi~ari, {to zna~i da plivawe kod nas napreduje svake godine, izjavio ^eko
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

KK Borac Nektar

Trojac na meti
BAWALUKA - Ko{arka{ki klub Borac Nektar po~eo je da radi na anga`ovawu igra~a za idu}u sezonu u Ligi BiH, a na meti “pivara“ nalaze se trojica igra~a, Zlatko Jovanovi}, Sran Blanu{a i Nemawa Vrawe{. Prema rije~ima novog direktora Miroslava Doj~inovi}a, u zavisnosti od buyeta za sqede}u godinu, tako }e biti dovo|eni i igra~i, dok je novi-stari trener Bawalu~ana Drago Karali} naglasio da }e se u predstoje}em periodu bazirati na dovo|ewe kvalitetnih igra~a na pozicije plejmejkera, {utera i centra. Jovanovi} je ve} nosio dres Borca te bio qubimac publike, a pro{lu sezonu igrao je u Bosni iz Sarajeva. Blanu{a je bio ~lan “pivara“ u mla|im kategorijama, dok je pro{le sezone igrao za Mladost iz Mrkowi} Grada. Vrawe{ je pro{le godine igrao za Hercegovac iz Bile}e. M. Z.

BAWALU KA - Na Qetwem prven stvu Re pu bli ke Srpske u pli vawu odr`anom u Bawaluci oborena su ukupno 24 rekorda BiH u svim starosnim kategorijama. - Ovo prven stvo Re pu bli ke Srpske bi lo je naj brojnije do sada i na wemu je iz sedam klubova nastupilo ukupno 210 pliva~a. Posebno nas raduje veliki broj rekorda koje su oborili takmi~ari, {to zna~i da plivawe kod nas na pre du je svake godine - izjavio je sekre tar Pli va ~kog sa ve za Srpske Mladen ^eko. ^lanica Leotara Ivana Ninkovi} oborila je na 50 metara prsno (34,90 sekun-

di) se ni or ski re kord za pliva~ice do 14 i 16 godina, a na 100 me ta ra prsno (1:18,05) za pliva~ice do 14 i 16 godina.

NAJBROJNIJE takmi~ewe do sada
Mi haj lo ^e prka lo iz bawalu~kog 22. aprila postavio je nove rekorde na 200 (2:23,94) i 400 me ta ra (5:07,45) slobodnim stilom u kategoriji do 12 godina. Ni na @ar ko vi} (Le otar) na 50 me ta ra slo bo dno (27,84) do 16 godina i seniorski, te na 100 metara slobodno (1:00,49) za pliva~ice do 16 go di na. Jo va na ^e prka lo (22. april) na 200 me ta ra slo bo dno (2:38,57),

800 me ta ra slo bo dno (11:43,20) i 200 metar mje{ovito (3:02,74) za takmi~ar ke do de set go di na. Branka Vrawe{ (22. april) je u konkurenciji pliva~ica do 14 godina postavila rekor de na 400 me ta ra slobodno (4:50,41) i 100 metara delfin (1:08,61), a An|ela ^u~kovi} iz Leotara je na 100 me ta ra del fin u kategoriji do de set godina (1:20,95). Rekorde su jo{ obo ri le `en ske {ta fe te Leotara (4 puta 100 me ta ra Nina @arkovi} slo bo dno, do

de set go di na i se ni or ski; 4 pu ta 50 me ta ra mje {o vi to, do deset godina, 4 puta 100 metara mje{ovito senior ski), 22. apri la (4 pu ta 200 metara, do 12, 14 i 16 godi na; 4 pu ta 100 m mje {o vi to, do 12 godina).

Tre}a trka Kupa BiH u biciklizmu

Ekipna dominacija BSK-a
BAWALU KA - Bi ci klisti BSK-a dominirali su u eki pnoj kon ku ren ci ji na tre}oj trci Kupa BiH koja je u du`ini od 91 kilometar vo `e na na re la ci ji San ski Most - La ni {te Sanski Most.
Zlatko Jovanovi} FOTO: GLAS SRPSKE

U konkurenciji seniora U23 tri jum fo vao je ne ka da{wi ~lan bawalu~kog kluba Sawin Dur mi {e vi} u vremenu 2.24:14 ~asa koji sada nastupa za wema~ki Bajer i vozio je van konkurencije. Drugo mjesto sa istim rezul-

tatom, kao i pobjednik, osvojio je Neboj{a Petrovi} iz BSK-a, dok je tre }i bio wegov klupski kolega Sr|an Babi} (2.26:54). Poslije tre}e trke Bawalu~ani su u ekipnom vo|stvu sa 36 bodova, ispred Sane i Sanskog Mosta koja ima 27 bodova mawe.

Problemi `enske reprezentacije BiH

Otkaz Crnogorki
NOVI GRAD - @enska ko{ar ka {ka re pre zen ta ci ja BiH, koja se u Novom Gradu priprema za kvalifikacione uta kmi ce Evrop skog prvenstva Divizije B, nije odi gra la pla ni ra ni kon trolni me~ protiv selekcije Crne Gore. Rival je u posqedwem trenutku otkazao susret. Selektor Vesna Bajku{a, poslije

STAZA duga 91 kilometar
U konkurenciji juniora bawalu ~ki bi ci klis ti se ni su pro sla vi li te je naj boqe pla si ra ni bio Ale ksandar Novakovi} na petom mjes tu (2.32:30), {es ti je bio Sr|an Risti} (2:40,04) dok je sedmi kroz ciq pro{ao Dejan Vu~i} sa istim vremenom kao i Risti}. Trijum fo vao je Hi da jet Su ba {i} (Zmaj od Bosne, Tuzla) u

po vre de koqena cen tra Qiqane Bo`i~kovi}, ne}e mo}i da ra~una ni na Teu \iki} koja je oti{la na operaciju {ake desne ruke, te }e pauzirati 30 dana. Ali tu nije kraj problemima, jer je van trena`nog procesa i Nata{a Miki}. Jednoj od najiskusnijih igra~ica pote{ko}e pravi kamen u bubregu, pa trenutno miruje u Bawaluci. N. \.

Biciklisti BSK-a na postoqu

FOTO: GLAS SRPSKE

vremenu 2.26:54 ~asa. Ve te ra ni su vo zi li na stazi dugoj 22 kilometra i u kategoriji iznad 50 godina naj boqi je bio Dar ko Ko {pi} (BSK, 36:30 minuta), a u kategoriji ispod 50 godina naj boqi je bio Dra gan Vu ~i} (BSK, 38:05) dok je wegov klupski kolega Dragan Savi} bio drugi (41:40). - Zbog ve li ke vru }i ne trka je bi la izu ze tno te {ka i obiqe`ena velikim brojem odustajawa. U senior skoj ka te go ri ji sa mo smo os tva ri li o~e ki va no i pove}ali smo prednost u eki pnom pla sma nu, dok smo se kod juniora okrenuli eki pnoj kon ku ren ci ji, tako da pojedina~ni rezultati nisu bili na nivou izja vio je tre ner BSK-a Ne|o Benkovi}. M. Z.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 41

Zavr{en finalni turnir Svjetske vaterpolo lige u Ni{u

Evropska liga za odbojka{ice

Srbiji trofej sa "peterca"
U finalnom susretu “delfini“ savladali Crnu Goru tek poslije boqeg izvo|ewa peteraca sa 14:12 (u regularnom toku bilo 10:10)
FOTO: AGENCIJE

Rival Izrael
LUKSEMBURG - @enska seniorska odbojka{ka selekcija Srbije igra}e u polufinalu zavr{nog turnira Evropske lige u Ankari protiv Izraela, odre|eno je `rijebom u sjedi{tu Evropske odbojka{ke federacije (CEV) u Luksemburgu. Izabranice selektora Zorana Terzi}a odmjeri}e snage sa dr`avnim timom Izraela 24. jula od 16 ~asova, dok }e se u drugom polufinalnom me~u tri ~asa kasnije sastati Turska i Bugarska. Finale i duel za tre}e mjesto na programu su dan kasnije. Sve utakmice “Fajnal-fora“, na kome Srbija brani trofej, bi}e odigrane u dvorani “Ba{kent“ u prestonici Turske. Srbija }e u Ankari braniti titulu osvojenu u pro{logodi{wem premijernom izdawu Evropske lige, kada je doma}in finalnog turnira bio Kajzeri. Treba dodati da je u posqedwem me~u grupe A Srbija u dvorani “Orlovec“ u Gabrovu pobijedila doma}ina Bugarsku sa 3:1.

Neo~ekivano odluka Stojanovi}a

Zbogom rukometu
BEOGRAD - Povremeni rukometni reprezentativac Srbije Vladica Stojanovi} odlu~io je da prekine profesionalnu karijeru. I to u 30. godini... - U jednom trenu, sve mi se zgadilo. I odlu~io sam da ka`em zbogom rukometu. Odluka je kona~na, mada znam da to svima ~udno zvu~i. Pri~ao sam sa mnogim prijateqima, tako|e su svi mislili da se {alim, niko nije verovao, ali, eto, do{lo mi jedan dan i… - istakao je Stojanovi}. Ovaj odli~ni rukometa{ je 14. juna ove godine napunio 29 godina, a ugovor sa rumunskom Konstancom trebalo je da va`i do 2013. godine. - Lako sam se dogovorio sa qudima u klubu. Mogao sam da ih la`em, da se pretvaram da me stalno ne{to boli, da sedim na klupi i uzimam lovu, a verujte nije mala svota. Ali, najva`nije je biti po{ten. Rekli su mi: “Svaka ~ast, korektan si“, pa smo se la ko dogovorili - opisao je Stojanovi} rastanak sa qudima iz Konstance.
FOTO: AGENCIJE

Slobodan Soro

NI[ - Golman vaterpolo reprezentacije Srbije Slobodan Soro donio je “delfinima“ jo{ jedan trofej. On je u finalnom susretu Svjetske lige odbranio dva peterca i na kraju je Srbija slavila protiv Crne Gore sa 14:12 (u regularnom toku susret je zavr{en nerije{eno 10:10). Soro je zaustavio dva udarca crnogorskim vaterpolistima (Da mja nu Da ni lo vi }u i Borisu Zlokovi}u), a svi izvo|a~i penala kod Srbije bili su izuzetno precizni i svi {utevi i{li su u lijevi dowi ugao gola Zdravka Radi}a. Di vov ska bor ba dvi je vrhunske vaterpolo ekipe, fenomenalno finale, kvalitetna borba, kao da je rije~ o borbi za olimpijsko zlato. Odlu~ivale su nijanse, kako to obi~no biva, ali iako je finale bilo `estoko sve je pro{lo sportski i fer u bazenu, ali ne i oko bazena, jer su se grupe srp-

skih i crnogorskih navija~a, koji su doputovali na finale, sukobili i razmjewivali uvrede i po koji tvrdi predmet. Ali, ono {to je va`nije jeste da je Ni{ bio odli~an doma}in i da je zaslu`io ovakvo superfinale. I da su momci u bazenu, koji su donedavno bili zajedno u istoj reprezentaciji, pokazali {ta je sportska borba i sportsko pona{awe.

HRVATSKA TRE]A poslije pobjede nad Australijom od 9:7
Koliko je me~ bio neizvjestan govori i podatak da su se ekipe smjewivale u vo|stvu, igralo se gol za gol i samo je Crna Gora u jednom trenutku imala prednost od dva gola. Ekipe su zbog velike borbe i o{trog kriterijuma su|ewa zavr{ile me~ bez nekolicine

igra~a (Srbija bez Slobodana Niki}a, Milana Aleksi}a i Nikole Ra|ena, a Crna Gora bez Mla|ana Janovi}a, Predraga Joki}a, Milana Ti~i}a i Aleksandra Ivovi}a). Obje reprezentacije su plasmanom u finale Svjetske lige ujedno obe zbi je di le i igrawe na Svjetskom prvenstvu u [angaju sqede}e godine. - Hvala, Ni{u, hvala, svima koji su nas podr`avali svih ovih dana! Nije lako dobiti Crnu Go ru u fi na lu po sle {est dana borbi i posle nekih te{kih utakmica. Tek smo na po~etku leta i sada tek predstoji ono najte`e. Te{ko je dr`ati nivo igre tokom celog leta, imamo sada Svetski kup u Oradei i najva`nije takmi~ewe ovog le ta - Evrop sko prvenstvo u Zagrebu. Najbitnije je da sada ne posustanemo, da ohladimo glave i ispravimo neke gre{ke i koncentri{emo se na ciq. Treba re}i da je na-

ma prioritet London, odnosno Olimpijske igre 2012. godine is ta kao je ka pi ten Srbi je Vawa Udovi~i}. U me ~u za tre }e mjes to Hrvatska je pobijedila Australiju sa 9:7.

SRBIJA CRNA GORA

14 (10) 12 (10)

(1:1, 3:4, 2:2, 4:3, 4:2) Bazen: “^air“ u Ni{u. Gledalaca: 3.500. Sudije: Gomez (Italija), Fernandez ([panija). Iskqu~ewa: Srbija 14 (7), Crna Gora 12 (6). Peterci: Srbija -, Crna Gora 1(1). SRBIJA: Soro, Avramovi}, Goci} 1, Udovi~i} 3, Vapenski, D. Pijetlovi} 2, Niki}, Aleksi}, Ra|en, Filipovi} 3, Prlainovi} 3, Mitrovi} 2, G. Pijetlovi}. Selektor: Dejan Udovi~i}. CRNA GORA: Radi}, Brguqan, Paskovi} 1, Danilovi} 2, Vuk~evi}, Ti~i} 2, M. Janovi}, N. Janovi} 1, Ivovi} 2, Zlokovi} 2, Gojkovi} 2, Joki}, [}epanovi}. Selektor: Petar Porobi}.

Vladica Stojanovi}

ATP lista

\okovi} i daqe drugi
MONTE KARLO - Srpski teniser Novak \okovi} zadr`ao je drugu poziciju na najnovijoj ATP listi. Zauzima drugo mjesto sa 6.905 bodova, a prvoplasirani [panac Rafael Nadal ima 10.745 bodova. Drugi najboqe rangirani srpski teniser Viktor Troicki popeo se sa 44. na 42. poziciju i sada ima 955 bodova, dok je Tipsarevi} popravio plasman za jedno mjesto i sada je 45. na rang-listi sa 930 bodova. Ilija Bozoqac napredovao je za ~etiri pozicije i sada se nalazi na 134. mjestu sa 391 bodom. Filip Krajinovi} je popravio plasman za jedno mjesto i trenutno je 188. igra~ svijeta sa 252 boda. Plasman: 1. Rafael Nadal ([panija) 10.745 bodova, 2. Novak \okovi} (Srbija) - 6.905, 3. Royer Federer ([vajcarska) 6.885, 4. Endi Marej (Velika Britanija) 5.155, 5. Robin Soderling ([vedska) 4.836, 6. Nikolaj Davidenko (Rusija) 4.740, 7. Huan Martin del Potro (Argentina) 4.270, 8. Tomas Berdih (^e{ka) 3.780, 9. Endi Rodik (SAD) - 3.490, 10. Fernando Verdasko ([panija) 3.475....

Selektor atletske reprezentacije Srbije Dragi{a Kuzmanovi} odredio putnike za EP

Na spisku dvanaest imena
BEO GRAD - Se le ktor atletske reprezentacije Srbije Dragi{a Kuzmanovi} objavio je spisak putnika na predstoje}e prvenstvo Evrope, koje }e se od 27. jula do 1. avgusta odr`ati u {panskoj Barseloni. U mu {koj kon ku ren ci ji Srbiju }e predstavqati: Goran Na va (800 i 1.500 me ta ra), Asmir Ko la {i nac (ku gla), Milan Jotanovi} (kugla), Predrag Filipovi} (hodawe, 50 km), Mihail Duda{ (desetoboj) i Igor [ar~evi} (desetoboj), a u `enskoj: Olivera Jevti} (maraton) i Ivana [panovi} (daq), Marina Mun}an (1.500 m), Dragana Toma{evi} (disk), Tatjana Jela~a (kopqe) i Jelena Jotanovi} (100 m prepone). kazala je zbog povrede, dok je kugla{ Luka Rujevi} “izbrisan“ poslije pozitivnog doping testa. Mila Andri}, koja je juniorska vice{ampionka Evrope na 400 metara prepone, sa~eka}e novu priliku, jer je procijeweno da trenutno nije spremna za nastup u najja~oj konkurenciji. Selektor najvi{e `ali zbog izostanka ~etvrte tros ko ka {i ce svi je ta Biqane Topi}, koja nije uspjela da na vrijeme sanira povredu. - Preveliki je rizik da ona nepotpuno izle~ena nastupi na EP i rizikuje jo{ te`u povredu i kraj karijere. Nadam se da }e povreda uskoro biti pro{lost i da }e Biqana maksimalno spremna do~ekati EP u dvorani slede}e godine dodao je Kuzmanovi}.

WTA lista

Napredak Ivanovi}eve
LONDON - Najboqe rangirana srpska teniserka Jelena Jankovi} zadr`ala je drugu poziciju na najnovijoj WTA listi, dok je Ana Ivanovi} sa 65. do{la do 63. mjesta. Jankovi}eva ima 5.900 bo do va, dok je prvoplasirana Amerikanka Se re na Vi li jams sa ku pi la 8.475 bodova. Druga najboqe rangirana srpska teniserka Ana Ivanovi} ima 1.037 bodova, dok je Bojana Jovanovski zadr`a la 93. mjes to sa 696 bodova. Ana Jovanovi} je popravila plasman za tri pozicije i sada sa 204 boda zauzima 249. mjesto. Za razliku od we, Aleksandra Kruni} je pala za sedam pozicija i sada se nalazi na 247. mjestu sa 197 bodova. Plasman: 1. Serena Vilijams (SAD) 8.475 bodova, 2. Jelena Jankovi} (Srbija) 5.900, 3. Venus Vilijams (SAD) 5.606, 4. Karolina Voznijacki (Danska) 5.555, 5. Samanta Stosur (Australija) 4.890, 6. Jelena Dementijeva (Rusija) 4.670, 7. Kim Klajsters (Belgija) 4.510, 8. Fran~eska Skjavone (Italija) 4.285, 9. Vera Zvonarjeva (Rusija) 3.965, 10. Li Na (Kina) 3.756...

SVAKO FINALE veliki uspjeh
- Veliki uspeh srpske atletike predstavqala bi tri do ~etiri finala, odnosno plasmana me|u 12 najboqih - rekao je Dra gi {a Ku zma no vi}. Srbiju }e predstavqati 12 takmi~ara u 11 disciplina, iako je normu za u~e{}e na Evropsko prvenstvo ispunilo wih 16. Sowa Stoli} (5.000 m) ot-

Asmir Kola{inac

FOTO: AGENCIJE

42 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

La`ni signali iz Sarajeva

Klubovi igraju u Evropi
TEK poslije 30. septembra Evropska i Svjetska fudbalska unija mogu da suspenduju FS BiH. UEFA i FI FAu ju~e u s prostorije saveza u Sarajevu poslale dopis u kojem jasno stoji da }e bh. Klubovi: Borac, [iroki Brijeg, Zriwski i ve} eliminisani @eqezni~ar mo}i da igraju revan{ susrete kvalifikacija za evrokupove. Pri~a o eventualnoj suspenziji “proizvedena“ je u sarajevskoj “kuhiwi“ kao ucjena, ali demanti je stigao u toku ju~era{weg dana u vidu dopisa UEFA i FI FA je }e suspenziju , ko FS BiH razmatrati tek na kongresu, koji je zakazan za oktobar. U saop{tewu FI FA `en je `al {to Fudbalski savez izra BiH nije usvojio izmjene Statuta, ali se isti~e da u ovom trenutku ova organizacija ne}e donijeti odluku o sankcijama. FI FA ju~e saop{tila da }e izvje{taj podnijeti svom i je Izvr{nom odboru UEFA , koji }e se sastati u oktobru, javio je AP. Reprezentacija i klubovi BiH mogu da se suo~e sa suspenzijom nakon {to FS BiH nije usvojio izmjene Statuta u vezi sa uvo|ewem institucije predsjednika saveza umjesto dosada{weg tro~lanog Predsjedni{tva.

Dodik, Radmanovi} i [piri}

Osvajawem Kupa BiH Borac nas je doveo u razmi{qawe i obavezu da u Republici Srpskoj izgradimo stadion na kojem }e se nesmetano igrati evropske utakmice. Sve ostalo bi bilo potcjewiva~ki za sport Srpske i na{e mogu}nosti jer da Borac igra u Sarajevu, to bi bilo pred inostranom publikom, rekao Dodik
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Velko Dedi}, sudija iz [vajcarske

Borac tehni~ki ja~i
FU DBAL SKI su di ja iz [vajcarske koji je ro|en u Bawaluci Velko Dedi} izuzetno dobro poznaje igru Lozane. - Bo rac je te hni ~ki ja ~a ekipa i ima boqe pojedince koji driblinzima i individualnim potezima mogu da rije{e susret. Ne}e biti lako, a po se bno tre ba obra ti ti pa`wu na prgavog Brazilca Silvija. Bawalu~ani moraju da vode brigu o tome da im

odbrana ne pukne kako dubinski pas ne bi pro{ao po sredini. Bi}u na tribinama i navija}u za Borac - rekao je Dedi}. On je hrabro prognozirao prolaz Bawalu~ana daqe. - Rezultat ne `elim da poga|am, ali sam siguran da }e Bo rac izbo ri ti pla sman daqe. Ma kako god da bude, neka bawalu~ki klub zaigra u sqede}oj rundi. Bi}u izuzetno sre}an - rekao je Dedi}.

BAWALUKA - Do}i }u da navijam za Borac u ~etvrtak i naj va `ni je je da pro|emo daqe. Bawaluka je evropski grad, Borac klub ko ji igra u Evro pi i po svemu pripadamo tu. Ovo je ju~e na Gradskom stadionu u Bawaluci rekao premijer Republike Srpske i kandidat za budu}eg pred-

Sr|an [uput
U ime FK Borac Dodiku, Radmanovi}u i [piri}u je zahvalio ~lan Upravnog odbora Sr|an [uput. - Imali smo malo vremena, ali smo uspjeli da radove na stadionu dovedemo u zavr{nu fazu. Gradski stadion }e u ~etvrtak biti popri{te evropske bitke poslije 22 godine u na{em gradu. To nije mala stvar, euforija je velika, ~ekamo istinski sportski spektakl - kazao je [uput.

sje dni ka Mi lo rad Do dik, koji je posjetio FK Borac i upo znao se sa di na mi kom ra do va na ovom spor tskom zdawu. - Osva jawem Ku pa BiH Bo rac nas je do veo u ra zmi{qawe i oba ve zu da u Re pu bli ci Srpskoj iz gra di mo sta di on na ko jem }e se nesmetano igrati evropske uta kmi ce. Sve os ta lo bi bi lo pot cjewiva ~ki za sport Srpske i na{e mogu}nosti jer da Borac igra u Sa ra je vu, to bi bi lo pred inostranom publikom - rekao je Dodik. Na pitawe kako komentari{e najave sankcija za FS BiH i izbacivawe klubova iz evrokupova, Dodik je jasno odgovorio:

U toku “fini“ radovi na stadionu

Evropsko lice za Lozanu

SUSPENZIJA saveza politi~ki pritisak
Radmilo [ipovac, Sr|an [uput, Milorad Dodik, Neboj{a

- To je politi~ki priti sak i ne in te re su je me. Najva`nije je da mi pobije di mo Lo za nu i pro |e mo daqe, otputujemo u Dansku i odi gra mo jo{ dvi je evrop ske uta kmi ce - ka te -

gori~an je Dodik. Po red Do di ka Grad ski stadion su posjetili i ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i predsjedava ju }i Sa vje ta mi nis ta ra

BiH Nikola [piri}. Radmanovi} je prije dvadesetak dana tako|e posjetio FK Borac i “nadgledao“ radove, te je priznao: - Iskren da budem, po-

Veliko interesovawe za utakmicu Borac - Lozana u ~etvrtak

Prodato ve} dvije hiqade ulaznica
Radovi u klupskim prostorijama FOTO: V. STOJAKOVI]

DVA DANA pred gostovawe Lozane u toku su zavr{ni, takozvani fini radovi na Gradskom stadionu. Borcu bi na ovom sportskom zdawu mogli da pozavide mnogi klubovi. - Zavr{ili smo projekat automatskog navodwavawa i jedini smo premijerliga{ koji to ima na terenu. U toku su i zavr{ni ra do vi na ure |ewu svla ~i oni ca, kao i klup skih prostorija pod zapadnom tribinom - rekao je direktor Gradskog stadiona Nenad Dragojevi}. Dan prije utakmice na Gradskom stadionu bi}e instaliran veliki semafor na mjestu ispred nekada{we ju`ne tribi ne ko ji je u ve }i ni pre mi jer li ga {kim me ~e va bio ukqu~en. Tako|e, Borac je na reflektorima obezbijedio i 1.300 luksa potrebnih za nesmetano igrawe u ve~erwem terminu po propisima UEFA .

VELIKO interesovawe vlada za revan{ susret drugog kola kvalifikacija za UEFA Evropsku ligu izme|u Borca i Lozane. Ispod zapadne tribine Gradskog stadiona uvi jek je pri su tan red onih koji `ele da kupe ulaznicu i budu akteri na tri-

binama evropske utakmice u Bawaluci poslije 22 godine. - Ve} je pro da to bli zu 2.000 ulaznica, a svakim danom, kako se utakmica pribli `a va, in te re so vawe je sve ve}e. Navija~i svakodnevno zovu u klupske kancelari je i `e le da re zer vi {u

ula zni ce. U ~et vrtak }e Grad ski sta di on da bu de pun, svih 7.500 stoli ca }e da bude rasprodato - istakao je direktor Borca Radmilo [ipovac. Prvi operativac “crveno-plavih“ je opet apostrofirao to da za me~ protiv

Lozane ne}e va`iti nikakve propusnice niti pretplatni~ke karte.

NAVIJA^I rezervi{u ulaznice
- Na stadion }e mo}i da u|u sa mo no vi na ri sa ure dnim akreditacijama koje }e dobiti na pres-konferenciji dan uo~i utakmice i oni gledaoci koji kupe ulaznicu. Nikakve druge karte ni propusnice ne}e va`iti jer je to po strogim kriterijumima Evropske fudbalske federacije - kazao je [ipovac. Na tribinama Gradskog stadiona bi}e i desetak navija~a gostuju}eg kluba. - U stalnim smo kontaktima sa qudima iz Lozane. Oni su najavili da }e do}i mawa grupa wihovih simpatizera i tu ne}e biti nikakvih pro ble ma u ve zi sa dodatnim obezbje|ewem - zavr{io je [ipovac. S. B.

Gosti sti`u u srijedu
EKSPEDICIJA Fudbalskog klu ba Lo za na, {vaj carskog drugoliga{a koji je nastup u Evropi obezbijedio igrawem u finalu naci onal nog ku pa, sti `e u srijedu, 21. jula, u Bawaluku. Wihova baza bi}e hotel “Bosna“ u centru Bawaluke.

Baza hotel “Bosna“
Pre ma pra vi li ma Evrop ske ku}e fudbala, [vajcarci }e mo}i da treniraju dan pri je uta kmi ce u ter mi nu me~a (20.45 ~asova) na Gradskom sta di onu. Dan pri je me~a u~estvova}e na zajedni~koj konferenciji za novinare u trofejnoj sali.

Isto~na tribina Gradskog stadiona

FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2009. 43

posjetili Fudbalski klub Borac

Prenos na RTRS

Sudi Dijaz iz Portugalije
RA DIO-te le vi zi ja Re pu bli ke Srpske }e di rek tno pre no si ti me~ Borac – Lozana, kao {to je to bio slu~aj i u prvoj uta kmi ci u [vaj car skoj od prije pet dana. Kamere na Gradskom stadionu bi}e ukqu~ene pet minuta prije po~etka, u 20.40 ~asova. Susret }e da sudi portu gal ski ar bi tar Ar tur Soare{ Dijaz, a ukoliko Borac pobijedi 1:0, igra}e se produ`eci. Ukoliko ni ta da ne bu de po bje dni ka, pris tu pi }e se izvo |ewu je da na es te raca. Pobjednik ove utakmice u tre}em kolu kvalfikacija za Evropsk u ligu igra}e protiv boqeg iz duela HIT Gorica (Slovenija) - Randers (Danska). U prvoj utakmici Danci su kao gosti pobijedili rezultatom 3:0.

Stadion Republike Srpske
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je na pitawe da li Gradski stadion u Bawaluci mo`e da ponese ime “Stadion Republike Srpske“ kao po uzoru na “Stadion Francuske” u Sen Deniju rekao: - Ovo je Gradski stadion, ali se nalazi u kompleksu na Trgu Republike Srpske. Zgrada Vlade je broj jedan, a stadion bi mogao da bude broj dva na pomenutom trgu. Najva`nije je da ubudu}e imamo stadion u Srpskoj na kojem na{i klubovi nesmetano mogu da igraju evropske utakmice.U proteklom periodu to nije bio slu~aj i svi smo izuzetno radosni {to smo dobili jedno moderno fudbalsko zdawe - rekao je Dodik.
Radmanovi} i Nikola [piri} FOTO: V. STOJAKOVI]

Kartoni

Trojici prijeti suspenzija
TRO JI CA fu dba le ra bawalu ~kog pre mi jer li ga {a su u prvoj utakmici na sta di onu “Olim pik de la Ponte“ zaradila `ute kartone. Javne opomene dobili su: Mi lan Stu par, Mi lan Muminovi} i Perica Stan~eski. Ukoliko pomenuti igra~i “po`ute“ i u revan{u u ~etvrtak, a Borac izbori plasman u sqede }u run du kva li fi ka ci ja UEFA Evrop ske li ge, ne }e mo }i da gostuju, po svemu sude}i, u Danskoj protiv Randersa.

sjetio sam Gradski stadion prije dvadesetak dana i bio sam skepti~an kada je u pitawu zavr{etak radova. Izuze tno sam sre }an zbog ~iwenice da }e Borac u ~et-

vrtak na svom stadionu igrati me |u na ro dnu uta kmi cu. Bawaluka je evropski grad, a Bo rac klub ko ji pri pa da Evro pi. Ovo je na {a za je dni~ka pri~a ka integraci-

jama u evropske tokove. [piri} je je istakao da je ovo put Republike Srpske u Evropu. - Srpska zna svoj put ka Evropi, a fudbalska pri~a

Borca i Bawaluke je jedan segment tog puta. @elimo u svim sferama dru{tva i `i vo ta da bu de mo je dna ko uspje{ni kao u fudbalu i vje ru jem da }e mo us pje ti.

Hva la gra du Bawalu ci i Vla di Re pu bli ke Srpske na do pri no su ko ji su pru `ili da Borac za nekoliko da na mo `e da igra Evropu kod ku}e - rekao je [piri}.

Optimizam ne napu{ta tabor Bawalu~ana
FUDBALERI Borca svakodnevno od 19.30 ~asova treniraju na Gradskom stadionu pripremaju}i se za izuzetno va`an duel sa Lozanom. U taboru “crveno-plavih“ provijava umjereni optimizam, svi vjeruju da }e {vajcarski predstavnik biti eliminisan. - Pred nama je izuzetno va`na uta kmi ca. Sve sni smo ~iweni ce {ta ona zna ~i qubi teqima fu dba la u Bawaluci, ali i nama igra~ima. Da}emo sve od sebe da pobedimo [vajcarce i izborimo se za dvome~, po svemu sude}i, sa danskim Randersom - istakao je vezista Bawalu~ana Perica Stan~eski.

Fudbaleri Borca treniraju svako ve~e od 19.30 ~asova

Novinari

Veliko interesovawe “sedme sile”
NA UTAKMICU Borac - Lozana dolazak je najavio i veliki broj novinara, ka ko iz Re pu bli ke Srpske i BiH ta ko i iz inostranstva. - Rok za podno{ewe zahtje va za akre di ta ci je je istekao u ponedjeqak u 12 ~a so va. Pri ja vio se re kordan broj novinara, kako iz do ma }ih ta ko i inostranih medija. Ovo je jedna od najzanimqivijih utakmica ove runde kvalifikacije za Evropsku ligu - is ta kao je di re ktor Borca Radmilo [ipovac. Ne ko li ko no vi nar skih ekipa iz [vajcarske najavilo je dolazak u Bawaluku bez obzira na to {to je no vi nar ska po sje ta u prvom me~u u Lozani bila skromna.

FOTO: ARHIVA

BAWALU^ANI o~ekuju dvoboj s Randersom
Golman Asmir Avduki} ima me|unarodnog iskustva dok je branio u mladoj repre zen ta ci ji BiH. On }e biti posqedwa prepreka za

Perica Stan~eski

na pa da ~e Lo za ne u ~et vrtak. - Atmosfera u ekipi je odli ~na. Ima mo voqu i snagu da elimini{emo Lozanu. Nadam se da }emo uspjeti u tome. Pred nama je

izuzetno te{kih 90 minuta na koje }emo mo}i da se ponosimo ako izbacimo [vajcarce. Vjerujem da mo`emo da re zul ta ta ko ji }e nas odvesti daqe - kazao je Avduki}.

Boris Raspudi} je po povrat ku iz Ira na odmah za uzeo mjes to u star tnoj postavi u Lozani. - Sre }an sam zbog po vratka u Borac. Kao i saigra ~i, da }u ma ksi mum u

~etvrtak da ostvarimo ciq i pro|emo daqe. Na{ adut je pun stadion i publika koja je uvi jek bi la i bi }e na{ 12. igra~. Optimista sam i vjerujem u prolaz - rekao je Raspudi}. S. B.

44 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Fudbalski klub Lakta{i

FOTO: N. LUGI]

Radna grupa na ~elu kluba
LAKTA[I - Radna grupa u kojoj se nalaze: Nikola Vujakovi}, Tomo Savi}, Anto Smiq~i}, Lazo Radanovi}, Slobo dan Ba bi}, Bran ko \ur |e vi} i Dan ko Vu ~i} vo di }e brigu o Fudbalskom klubu Lakta{i do izbora novog rukovodstva. Jo{ nije poznato }e se nalaziti u budu}em Upravnom odboru, ali ni ko }e biti predsjednik kluba. Jedan od pri ori te tnih za da ta ka bi }e ime no vawe {e fa stru ~nog {taba. Prozivku je sino} obavio Slobodan Star~evi}, koji je u minuloj sezoni trenirao kadete Lakta{a. D. P.

Jovica Stoji~evi}, nekada{wi fudbaler, trener i predsjednik FK Lakta{i

Prijateqska fudbalska utakmica

Podriwe boqe od premijerliga{a
JAWA - Fu dba le ri Po driwa na svom te re nu u sklo pu pri pre ma za ba ra` za po pu nu Prve li ge Re pu blike Srpske sa Romanijom sa Pala savladali su premijerliga{a Slobodu iz Tuzle sa 2:0. Oba pogotka postignuta su u drugom dijelu susre ta, a do ma }e eki pa je tokom svih 90 minuta pokazala zreliju igru stvoriv{i veliki broj prilika za postizawe pogodaka. Podriwe je do{lo u vo|stvo u 57. minutu kada je Sead Hayi} natr~ao na po vra tnu lop tu Ra{ida Avdi}a i preciznim udar cem za tre sao mre `u Slobode. Do drugog gola Podriwe je do{lo preko Muhame da Ju su fo vi }a u 78. minutu poslije asistencije Ace \oki}a. Sqede}u provjeru ekipa iz Jawe ima}e 24. jula, kada doPODRIWE (J) SLOBODA (TZ) 2 (0) 0 (0)
Strijelci: 1:0 Haxi} u 57, 2:0 Jusufovi} u 78. minutu. Stadion: Podriwa u Jawi. Gledalaca: 1.000. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeqina). PODRIWE (JAWA): Sini}, M. Arnautovi}, Meri}, D. Arnautovi}, Milki}, Jusufovi}, Be{i}, \oki}, Sofi}, Haxi}, Vu~i}. Jo{ su igrali: Mileti}, Sajtanovi}, Avdi}, Konculi}, Arsenovi}, Cami}, Sinanovi}, A. Arnautovi}, Adanali}, Trebiw~evi}. Trener: Bo{ko Tonkovi}. SLOBODA (TZ): Mujki}, Nikoli}, Kraji{nik, Zoleti}, Jogunxi}, Gavari}, Malki}, Borogovac, ^ehaji}, [aranovi}, Smajlovi}. Jo{ su igrali: Divkovi}, Zuki}, Drakul, Selimovi}, Jokanovi}, Efendi}, Panti}. Trener: Josip Glava{.

Doma}im snagama do oporavka
Izlaz iz krize u koju su zapali Lakta{i mo`e se posti}i jedino ako uz klub stanu qudi sa ove op{tine, istakao Stoji~evi}
Jovica Stoji~evi} PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

~e ku je eki pu no vog pre mi jerliga{a zvorni~ku Drinu. I. S.

BAWALU KA - Ne ka da{wi fudbaler, trener i pred sje dnik Fu dbal skog klu ba La kta {i Jo vi ca Stoji~evi} vjeruje da ovaj sportski kolektiv sa malo vi{e dobre voqe i razumijevawa odgovaraju}ih struktura mo`e uskoro ponovo stati na zdrave noge. - Krivci za ovo {to se de{ava Lakta{ima su qudi koji su se mi nu lih go di na nalazili na ~elnim pozicijama u klubu. Me|utim, ve}ina wih gre{ke nije pravila namjerno, ve} su `eqeli da po mo gnu, ali o~i to da to

nisu znali da urade na pravi na~in - istakao je Stoji~evi}. Po wegovim rije~ima, u Lakta{e su dovo|eni igra~i i treneri sa strane na koje su se tro {i la ve li ka fi nansijska sredstva. - Uz klub je bi lo ma lo qudi kojima je ovaj sportski kolektiv u srcu i to je sigurno jedan od velikih razloga za sada{wu situaciju. Lo{e se radilo sa mla|im kategorijama, jer nikako mi nije jasno da za 14 godina nijedan igra~ iz tih sele-

kcija nije zaigrao za prvi tim. Ali, za to jesu drugi, koji su za te svoje igre masno o{tetili klupsku kasu nastavio je Stoji~evi}.

SA MLA\IM kategorijama moraju raditi provjereni stru~waci
On se nada da }e veoma brzo biti odr`ana vanredna skup{tina Fudbalskog kluba Lakta{i poslije koje bi se trebao formirati novi

Nije katastrofa
Selidba u Prvu ligu po rije~ima Jovice Stoji~evi}a nije katastrofa. - Mnogo gore }e biti ako klub poslije ove sezone, a nadam se da ne}e, bude ponovo morao u ni`i rang. A, ono {to bi bila najgora varijanta jeste da se Lakta{i potpuno ugase. Nadam se da su toga svjesni svi kojima je klub u srcu i da }e veoma brzo do}i do velikih promjena, i to najboqe u Lakta{ima - naglasio je Stoji~evi}.

NAKON VI[E OD DVIJE DECENIJE VELIKI FUDBALSKI SPEKTAKL U BAWALUCI

upravni odbor. - To bi trebalo da bude prekretnica, jer vjerujem da }e se u no voj ru ko vo de }oj strukturi kluba na}i qudi kojima su Lakta{i u srcu, a ne oni koji `ele samo da se do ~e pa ju fo teqa. Jer, po meni, izlaz iz krize u koju su zapali Lakta{i mo`e se posti}i jedino ako uz klub stanu qudi sa ove op{tine. A, ta kvih qudi je mno go. Odmah potom trebalo bi poja~ati rad sa mla|im selekcijama, jer u ovom trenutku one okupqaju blizu 200 dje~aka. Sa wima moraju raditi pro vje re ni stru~waci, ko ji }e iz te ma so vnos ti izvu }i kva litet. Uz sve to na dam se da }e pu no vi {e pa`we ovom klubu posvetiti Op {tin ski fu dbal ski savez Lakta{i i Podru~ni fudbalski savez Gradi{ka, ko ji se do sa da, ru ku na srce, nisu proslavili - dodao je Stoji~evi}.

Novi prvoliga{, Sloboda iz Mrkowi} Grada dovodi poja~awa

Poslije [abi}a Bobar i Te{i}
MRKOWI] GRAD - Novi prvoliga{, Sloboda ja~a svoje redove kako bi sa {to kvalitetnijom ekipom do~ekala start u Prvoj ligi Republike Srpske. Nakon {to je u tim sa “Lu ka“ sti gao Se mir [a bi} iz @e p~a, Mrkowi}a ne su po ja ~a la jo{ dvojica provjerenih fudbalera. To su doskora{wi fudbaler drugoliga{a Gomionice iz Bronzanog Majdana i Marko Te{i}, koji je pro{le sezone nastupao za ekipu Crvene zemqe iz Nove Vesi.

^etvrtak, 22. jula

2010. godine u 20.45

Zbog ograni~enog broja ulaznica u slobodnoj prodaji FK Borac poziva navija~e i prijateqe kluba da putem telefona 051/301-793 (od 8 do 15 ~asova) izvr{e rezervaciju za utakmicu drugog pretkola UEFA Lige Evrope koja }e se igrati na Gradskom stadionu u Bawaluci u ~etvrtak 22. jula 2010. godine od 20 ~asova i 45 minuta. Cijena ulaznica za sve utakmice Borca u UEFA Ligi Evrope na Gradskom stadionu su:

· VIP ZONA (lijevo i desno od centralne lo`e) 20 KM · ZAPADNA TRIBINA 15 KM · ISTO^NA TRIBINA 10 KM
Rezervisane ulaznice mo}i }e se podi}i na dan odigravawa utakmice na prodajnim mjestima Gradskog stadiona od 8 ~asova.

NA REDU nastup na turniru u Gradi{ci
Sportski direktor Slobode Gojko \uri} ka`e da se igra ~ki ka dar za na re dnu sezonu polako sklapa i da se traga za jo{ jednim napada~em do 21 godine. - Zadovoqni smo jer smo uspjeli zadr`ati sav postoje}i igra~ki kadar iz pro{le se zo ne, a eki pu smo

Marko Te{i}

FOTO: ARHIVA

BU DI BO RAC!

zna tno po ja ~a li. Pro blem nam za sada predstavqa {to zbog po vre da iz pro {log {ampionata u punom trena`nom procesu nisu centarfo ri Da li bor Vi do vi} i Bojan \ekanovi}. Nadamo se da }e i oni do po~etka sezone biti spremni za liga{ke utakmice istakao je \uri}. Ina~e, fudbaleri Slobode poslije desetodnevnih priprema na stadionu “Luke“, gdje su radili dva puta

dnevno odigrali su kontrolni me~ sa ekipom Slobode iz Novog Grada na “Mlakvama“ i pobijedili rezultatom 3:1. Strijelci za tim Dragana Vuk{e bili su novajlije [abi} i Te{i}, te Mario ^avar. Na re dnog vi ken da fu dbaleri Slobode nastupi}e na turniru Kozare u Gradi{ci, a potom dolazi turnir prvaka koji organizuje Krajina u Bawaluci. S. D.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 45

Inijesta kao humanitarac
Kopa~ke u kojima je vezista Barselone postigao ~uveni pogodak na “Stemford Brixu“ u polufinalu Lige {ampiona zaradile su 100.000 evra, a taj novac je iskori{ten za lije~ewe jednog dje~aka od cerebralne paralize
BAR SE LO NA - Po red toga {to je sjajan fudbaler Andres Inijesta pokazao je da je i veliki ~ovjek, a wegove kopa~ke spasile su `ivot jednom dje~aku. Naime, kopa~ke u kojima je vezista Barselone postigao ~u ve ni po go dak na “Stem ford Briyu“ u po lu finalu Lige {ampiona zaradile su 100.000 evra, a taj novac je iskori{ten za lije~ewe jednog dje~aka od cerebralne paralize. Naime, tetka malog Havijera, koji je bolovao od cerebralne paralize poslala je poster sa pomenutim golom porodici fudbalera sa molbom da ga Andres potpi{e.

Fudbaler Barselone pomogao dje~aku oboqelom od cerebralne paralize

Holandija

Van Gal `eli na Mundijal
AM STER DAM - Tre ner Ba jer na Lu is van Gal je izja vio da bi po is te ku ugovora sa minhenskim klubom sqede }eg qeta vo lio da preuzme neku reprezenta ci ju ko ju bi odveo na Svjet sko prven stvo 2014. godine u Brazilu. - Zaista `elim da postanem selektor i ako bi mi se ukazala prilika mo`da bih odmah napustio Bajern. Ipak, re al no je da 2012. godine preuzmem neku reprezentaciju i u~estvujem na sqede }em Mun di ja lu izjavio je Holan|anin.

NA LUTRIJI prikupqeno 100.000 evra
Ona je `eqela da potpisani poster bude prva nagra-

FIFA

Odgo|ena odluka o tehnologiji
CIRIH - Portparol FIFA Nikolas Miwo saop{tio je ju~e da ~elni qudi te organizacije ne}e na sastanku u Kardifu ove sedmice razmatrati mogu}nost uvo|ewa te hno lo gi je. To kom Svjet skog prven stva u Ju `noj Africi FIFA je bila `estoko kritikovana zbog odbijawa da primjeni digital nu te hno lo gi ju pri li kom odlu~ivawa u spornim situacijama na gol-liniji. S obzirom na to da }e na sastanku u Kardifu domini ra ti ne ke dru ge te me, o~e ku je se da se pi tawe eventualnog uvo|ewa visoke tehnologije u fudbal na|e na dne vnom re du na sas tan ku ko ji }e bi ti odr`an u oktobru.

Andres Inijesta

FOTO: AGENCIJE

Gol
Andres Inijesta postigao je gol protiv ^elzija u 93. minutu polufinalnog me~a na “Stemford Brixu“ i tako izjedna~io rezultat na 1:1 ~ime je svojoj ekipi donio prolaz u finale Lige {ampiona koje su Katalonci kasnije i osvojili pobijediv{i Man~ester junajted.

da lu tri je na ko joj bi sav pri hod i{ao za li je ~ewe Havijera. Me|utim, ne samo da je Ini jes ta po slao po tpi san poster ve} su se u paketu nalazile i kopa~ke kojima je postigao gol protiv ^elzi-

ja, ~ime je pokazao da je veliki humanista. Zanimqivo je da se pobje dnik lu tri je ko jom je prikupqeno 100.000 evra nije pojavio da preuzme nagradu pa je zato porodica malog Havijera ponudila Inijesti

da mu vra ti par ko pa ~ki. Me|utim, fudbaler Barselone to nije `elio jer bi novcem do bi je nim od pro da je istih mogli da se plate tro{ko vi pu to vawa dje ~a ka u Filadelfiju, gdje }e biti sprovedeno lije~ewe.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no s ki{om
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

30 oC 20 oC

Prete`no sun~ano
U Republici Srpskoj ujutru }e po kotlinama i na visoravnima biti maglovito i svje`e, a ponegdje je mogu}a niska obla~nost. Tokom dana malo obla~no i prete`no sun~ano. Poslijepodne nestabilno, mogu}i pquskovi sa grmqavinom, naro~ito u isto~nim i brdskoplaninskim predjelima. Duva}e slab prete`no sjeverni i sjeveroisto~ni vjetar, a na jugu ujutru umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 na planinama, a u ostalim krajevima od 15 do 21, a najvi{a dnevna od 24 do 32, a na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e preovla|ivati umjereno do prete`no obla~no sa ki{om i mogu}no{}u lokalnih pquskova i grmqavina. Minimalne temperature kreta}e se od 12 do 16 na planinama, a u ni`im krajevima od 17 do 20 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 19 do 23 na planinama, odnosno od 29 do 31 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.
Nik{i}

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

32 oC 15 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 22 33 26 28 29 30 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 30 28 16 30 20 26 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 20 32 28 22 15 30 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 25 32 29 19 20 28

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 20. jul 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama Jednom lopov uvijek lopov, film 16.00 Vijesti 16.30 Nacionalna geografija 17.30 Stjuardese, serija 18.30 Vijesti 19.00 Dora istra`uje, crtani film 19.30 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Zbogom Grejs, film 23.00 Vijesti 23.30 Stjuardese, serija 0.30 Kuhiwa 2, film Info kanal

\ango protiv Sartane

2010
RTRS

Uloge: Toni Kendal, Xorx Ardison, Hoze Tores Re`ija: Paskvale Skvitijeri

Zbogom Grejs

21

00

B 92

Uloge: Xon Kjuzak, Emili ^er~il, Marisa Tomei Re`ija: Xejms C. Strus

\ango se vra}a u grad i otkriva da je wegov brat optu`en za pqa~ku banke i lin~ovan. \ango vjeruje da je pravi krivac Sartana i izaziva ga na dvoboj. Me|utim, na vrijeme otkriva da je pravi zlo~inac ~ovjek na polo`aju u gradu, pa \ango i Sartana ujediwuju snage da ga kazne.

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Opasne igre, serija 8.30 Srce na dlanu, serija 9.30 ^ari, serija 10.20 Seks i grad, serija 11.10 Seks partijski neprijateq broj jedan, film 13.10 Pakleni vjetar, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 1.00 1.05 4.00 5.00 Seks i grad Vijesti Ludi kamen Ninxa ratnici Hiqadu i jedna no}, serija Trka za novcem, film [oker, film Vijesti Opasne igre, serija Srce na dlanu, serija [oker, film

U centru pa`we je Stenli, obi ~an po ro di ~an ~o vjek, ~ija `ena Grejs slu`i kao ma ri nac u Ira ku. Vi jest o wenoj po gi bi ji ru {i ~itav wegov svijet, a najte`e mu je {to ne zna kako to da sa op {ti wiho vim dvjema k}erkama - Hajdi od 12 i Don od osam godina. Ne mogav{i da smisli bi lo {ta dru go, odlu~uje da sa wima ode na proputovawe kolima po Americi sve do velikog zabavnog parka na Floridi. Usput svra}aju i do wegove majke i brata. Starija k}erka Hajdi shvata da se sa tatom ne{to ~udno de{ava, ali Stenli i daqe izbjegava da im saop{ti istinu, dok usput puno razmi{qa o qubavi, smrti, ratu, djeci. Kona~no dolaze u zabavni park, gdje se divno provode, ali istina o majci ipak mora da se otkrije.

RTRS
6.00 Sestrice, serija 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Brojevi, serija 10.00 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija 10.50 Heroji i fenomeni 11.30 MTS magazin 12.00 Vijesti 12.10 Fantasti~na ~etvorka, crtani film 12.40 Gomboce 13.00 Bajke 13.20 Kiki {ou 13.50 Profajler, serija 14.40 ^ast i po{tovawe, serija 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.50 Pakov svijet, serija 19.20 Ro|eni divqi 19.30 Dnevnik 20.10 \ango protiv Sartane, film 21.40 Posjeta banci mati~nih }elija u Briselu 22.00 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.50 Info profil 23.20 Neko da me ~uva, serija 0.00 Su|ewa salemskim vje{ticama, serija 0.50 Profajler, serija 1.40 MTS magazin 2.10 Srpska danas 2.30 Dnevnik 3.00 Muzika 3.40 \ango protiv Sartane, film 5.10 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

ATV
6.40 Ple{i ple{i, serija 7.30 Vitafon 8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Timi, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Ninxa korwa~e, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Muzika 14.30 Vizita 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 17.40 Kulinarski qetopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.30 Potraga 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Potraga specijal 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.35 Nijemi svjedok, serija 0.30 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Ne{to izme|u, serija 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga 10.30 Razglednica 11.00 Vijesti 11.10 Povratak na novo, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.20 U zdravom tijelu 12.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 13.30 Snimi ovo, film 14.50 Vijesti 15.00 Vrijeme je za bebe 15.50 Vijesti 16.00 Sti`u dolari, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.30 Beogradska hronika 18.20 Razglednica 18.50 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Sti`u dolari, serija 21.10 Profesionalac, film 23.00 Vijesti 23.05 Odstrel, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Vremeplovac, serija 1.00 Enigma Kaspara Hauzera, film 2.00 Vrijeme je za bebe 2.50 Vijesti 3.40 Razglednica 4.40 Kvadratura kruga 6.50 7.20 7.50 8.00 8.40 8.45 9.10 9.15 9.50 10.10 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 14.20 14.25 14.50 15.10 15.30 15.50 16.30 17.20 17.40 18.20 18.50 19.10 19.40 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 22.50 23.20 23.50 0.20 0.50 1.50 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10 4.40 5.10

RTS 2
U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Kwi`evna {kolica Dosije Iks i Oks Enciklopedija Matemati~ke zagonetke Dok. program Trag Gra|anin Muzika Trezor Kwi`evna {kolica Dosije Iks i Oks Enciklopedija za radoznale Matemati~ke zagonetke [kolski program Tehnologija danas Ovo je Srbija Biciklizam Putokazi vjere Srpski tragovi Koktel klub Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film TV mre`a Drugi vijek Povratak na novo, serija Obrazovni program Istorija srpske arheologije Likovna kolonija RTS Biciklizam Muzika Tehnologija danas Trezor Putokazi Srpski tragovi Koktel klub Drugi vijek Obrazovni program Istorija srpske arheologije Trag Muzikom i slikom

Fox Life
7.00 [ta je sa Brajanom, serija 7.50 Vil i Grejs, serija 8.10 Slobodni strijelci, serija 8.40 @ivot po Ximu, serija 9.20 Mentalno, serija 10.10 Sudije za stil 10.40 [ta je sa Brajanom, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 O~ajne doma}ice, serija 16.40 Uvod u anatomiju, serija 17.30 Vil i Grejs, serija 18.00 @ivot po Ximu, serija 18.50 Reba, serija 19.30 Slobodni strijelci, serija 20.00 Darma i Greg, serija 20.20 O~ajne doma}ice, serija 21.10 Ru`na Beti, serija 22.00 Bratstva i sestrinstva, serija 22.50 Kugar Taun, serija 23.10 Uvod u anatomiju, serija 0.00 Prqavi seksi novac, serija 0.50 @enske pri~e, serija

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Mozaik Radija RS 18.00 Vijesti 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Ve~e uz radio 21.00 Vijesti 22.00 Hronika dana 22.10 Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE utorak, 20. jul 2010. 47

Zloslutni medvjedi}i

23

00

PINK BH

Uloge: Bili Bob Tornton, Greg Kiner Re`ija: Ri~ard Linklejter

Gigli

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.10 Ju-gi-oh gh, crtani film 7.30 Xeki ^en, crtani film 8.00 Bratz, crtani film 8.20 Pepa, crtani film 8.40 Dona Barbara, serija 10.30 U ime qubavi, serija 12.30 In magazin 13.10 Baywatch, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime qubavi, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Lud zbuwen normalan, serija 21.10 Gigli, film 23.10 Vijesti 23.40 Nestali, serija 0.40 Seks i grad, serija 1.10 Bra~ne vode, serija 1.40 Ezo TV 2.40 Post mortem, serija 3.30 Ja {pijun, film 5.00 Seks i grad, serija 5.30 Bra~ne vode, serija

21

10

NOVA

Uloge: Ben Aflek, Xenifer Lopez, Teri Kamileri, Leni Venito Re`ija: Martin Brest

Mo ris Ba ter mej ker, ne ka da{wi spor tis ta, o~ekuje da }e zaraditi laku lovu kao trener “Bersa“, tima iz male lige. Ono {to zati~e jeste grupa nesposobnih igra~a koji poqe snova pretvaraju u no}nu moru. Zbog podsmijeha rivalskog trenera, pod pritiskom novog zaposlenog i izazvan od sopstvene ekipe, Batermejker mora da poku{a da od svojih igra~a napravi ne{to o ~emu oni nikada nisu sawali, da formira tim.

Si tni ra zboj nik, Gi gli, ima za da tak da otme Bra ja na, mentalno zaostalog mla|eg brata uticajnog dr`avnog tu`ioca da bi spa sio svog {efa mafija{a od za tvo ra. Za tvoren u jednosobnom stan~i}u sa svo jom `rtvom, Gigli dolazi do sa znawa da taj rutinski zadatak i ne}e biti tako jednostavan. Riki, prelijepa mafija{ica dobija naredbu od {efa da pomogne Gigliju oko otmice jer misli da on nije dorastao zadatku. Giglijevi osje}aji prema nedostupnoj Riki postaju sve intenzivniji, a u isto vrijeme on postaje zabrinut za Brajana.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Op~iweni, serija SMS Party Vijesti Potez Dok. program Hrana i vino 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 Poznati Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo Heroj, film 0.30 Astrologija 2.00 Vijesti 3.00 Ni{tavilo, film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 Ru`i~asto jutro 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Alo alo, serija 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Slomqeno srce, serija 18.00 Info 18.20 Seks i selo, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Grand parada 22.30 Alo alo, serija 23.00 Zloslutni medvjedi}i, film 1.00 Sarajevo na liniji 1.10 Mejd in Bawaluka 1.20 Sportisimo 1.30 Grand parada 2.30 Film 4.30 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.35 Mini {kola 9.40 Mali kuvari, crtani film 9.50 Dje~iji festivali 9.55 Vijesti 10.00 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Zakoni zdravqa 12.40 Moda 13.10 Dimenzija vi{e 14.10 Vijesti 14.30 Na terapiji, serija 15.00 Mumijevi, crtani film 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Mini {kola 15.35 Aladinove pri~e, crtani film 15.50 Slagalica 16.10 Info 16.40 Ples `ivota, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Ekspedicija Zelengora 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Atentat na Ronalda Regana 20.00 Doktor @ivago, serija 20.50 Klon 22.00 Vijesti 22.10 Na terapiji, serija 22.40 Umjetnost prekida, film 0.00 Doktor @ivago, serija 0.50 Klon 1.40 U me|uvremenu

HRT 1
6.00 Moj grijeh, serija 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.10 Pet zvjezdica, serija 10.00 Vijesti 10.10 Faraoni koji su izgradili svijet 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.10 Qetna slagalica 14.10 Vijesti 14.20 Mekleodove k}erke, serija 15.00 Hrvatsko podmorje 15.30 A sad u Evropu 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Boje turizma 21.00 Duh i tama, film 22.50 Dnevnik 23.20 Hronike Pulskog festivala 23.30 Doktor Haus, serija 0.30 Transamerika, film 2.10 Bez traga, serija 2.50 Zvjezdane staze, serija 3.40 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 4.20 A sad u Evropu 5.00 Qetna slagalica

OBN
6.30 Jutarwi program 9.00 Fudge, serija 9.40 Na{a mala klinika, serija 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 ^uvari planete 13.30 RRRrrrr, film 14.50 Skrivena kamera 15.40 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Zakumi, crtani film 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Seka Aleksi} 21.00 Dejana {ou 22.00 Biseri 23.10 Seka Aleksi} 0.00 Mu}ke, serija 0.40 RRRrrrr, film 2.10 Plejbojeve djevojke 2.30 Seksist 2.30 Reporteri 3.40 Mu}ke, serija Ke~eri

HRT 2
8.00 TV vrti} 8.10 Na kraju ulice 8.20 101 dalmatinac, crtani film 8.50 Dje~ak i vjeverica, crtani film 9.10 Garfild, crtani film 9.40 Igrajmo se 9.50 Navrh jezika 10.00 Hajdi, serija 10.30 Boja mlijeka, film 12.00 Ru`na Beti, serija 12.40 Beverli Hils, serija 13.30 Simpsoni, serija 13.50 Crveni patuqak, serija 14.20 Zvjezdane staze, serija 15.10 Kod Ane 15.20 Bra}a i sestre, serija 15.50 Putovawe `ivota 17.00 Ispod planete majmuna, film 18.30 Mu}ke, serija 19.00 Mu}ke, serija 19.30 Natali Kol 20.10 Fudbal: Koper - Dinamo ili 22.00 Vijesti 22.10 Bez traga, serija 23.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 23.50 [apta~ica duhovima, serija 0.30 Zovem se Erl, serija 0.50 @ivot na Marsu, serija 1.40 Kineska pla`a, serija

RTL
7.40 Mifi, crtani film 7.50 Joho i prijateqi, crtani film 8.20 Ritam zona 10.40 Nestala, serija 11.40 K.T. 2, serija 12.00 Magazin 12.30 Punom parom 12.50 Bibin svijet, serija 13.20 Los Viktorinos, serija 14.10 Najqep{i urok, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Bibin svijet, serija 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 21.40 Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Teorija velikog praska, serija Policijska akademija 7: Moskovski zadatak, film Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija No} poslije sutra, film Astro {ou

23.00 23.20 0.00 1.50

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Slu~ajni partneri 10.00 Novosti 10.05 Emisija za mlade 10.30 Prije i poslije 11.00 ^etiri `ene, serija 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 12.40 Bulevar 14.00 Novosti 14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 16.00 Novosti 16.10 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 ^etiri `ene, serija 21.00 Film 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

Imala hiqadu qubavnika
Britanka Kristina Saunders odlu~ila je da objelodani svoju pri~u o tome kako je serija “Seks i grad“ inspirisala da postavi, a i ostvari ciq. Ona je pro{log mjeseca ostvarila ciq, spavala je sa hiqaditim mu{karcem. Djevojka ima 30 godina, a odluku da spava sa hiqadu mu{karaca donijela je kada je kao dvadesetogodi{wakiwa gledala seriju “Seks i grad“. - Oti{la sam predaleko. @elim da se skrasim - ka`e Kristina.

Najmla|a pjeva~ica
Ikona francuske kinematografije, 77-godi{wi glumac @an-Pol Belmondo, ostao je namagar~en jer ga je biv{a djevojka 34-godi{wa “Plejbojeva“ ze~ica Barbara Gandolfi, navodno, uplela u ilegalne poslove. Belmondo i Barbara upoznali su se prije dvije godine u jednom francuskom restoranu, a lukava Barbara od tada ga je pratila na svakom koraku. Belgijska policija je nedavno pokrenula istragu kojom poku{avaju da doka`u da je Gandolfijeva zajedno sa biv{im suprugom Frederikom Vanderviltom slavnog glumca uvalila u ilegalne poslove. Wih dvoje imaju razgranati posao po Belgiji i Dubaiju, u {ta se ubrajaju no}ni klubovi, prodavnice luksuznom odje}om i klub za razmjenu supruga. Policija sumwa da je par Belmonda nagovorio da novac ulo`i u wihove poslove, poslije ~ega su isti iskoristili u svrhu svojih kriminalnih radwi, iako jo{ nisu poznati detaqi. Porodica slavnog glumca javno je napala Barbaru, tvrde}i da Belmonda samo iskori{}ava, {to potkrepquju tvrdwama da je glumac svojoj, 42 godine mla|oj djevojci, kupio skupocjenu ku}u u kojoj stanuje wen biv{i suprug. Po{to je saznao za policijsku istragu, Belmondo je Barbari navodno zaprijetio sudskom tu`bom, ali ~ini se kao da je mlada qubavnica i ovog puta uspjela da ga “smek{a“, pa je odustao od tu`be. - Izme|u nas se ni{ta nije promijenilo. @an-Polu donosim snagu, drugu mladost, i nikada ne}u dopustiti da padne - rekla je Barbara za magazin “Paris Match“.

Trogodi{wa djevoj~ica Atithi iz Katmandua objavila je solo album po imenu “Atithi“. Album je u izdawu producentske ku}e wenog oca. Ona }e postati kandidat za Ginisovu kwigu rekorda kao najmla|a osoba na svijetu koja je izdala samostalni solo album. Mala Atithi jo{ ne zna da ~ita, ali zahvaquju}i velikom talentu uspjela je da otpjeva i snimi ~ak devet pjesama za album.

Svjetski kongres plavu{a u Sofiji
Svjetski kongres plavu{a, koji }e biti odr`an u Sofiji od 21. do 23. oktobra, okupi}e blizu 5.000 plavu{a iz cijelog svijeta. Predsjednik Me|unarodne asocijacije Olga Uskova ka`e da }e se skup u Sofiji boriti za ulazak u Ginisovu kwigu rekorda. Orga ni za to ri su ve} otvo ri li osam predstavni{tava u svijetu, a centrala se nalazi u Bugarskoj. Uskova je u izjavi za bugarske medije naglasila da je Savjet direktora asocijacije sastavqen od pametnih, ambicioznih biznis dama, koje su spremne da rade i poma`u svijetu “cijelim srcem plavu{a“.

Zabava blokirala put
Nijemci su organizovali veliku zabavu na jednom od puteva, popularnom A 40, izme|u Duizburga i Dortmunda, gdje je postavqeno vi{e od 20.000 stolova. ^ak tri miliona qudi pojavilo se na proslavi wema~ke regije Rur. Reporteri koji su doga|aj prenosili na{alili su se da je autoput A 40 zatvoren zbog “najdu`eg stola na svijetu“. Grad Rur, srce wema~ke industrije, od 2010. kulturna je prestonica Evrope.

NEKAD BILO...
Ameri~ki kosmonaut Nil Armstrong postao je prvi ~ovjek koji je stupio na Mjesec na dana{wi dan 1969. godine. Armstrong je na Mjesecu bio dva sata i 21 minut, poslije ~ega se vratio na svemirski brod “Apolo 11“. Bio je mornari~ki pilot (1949) i u Korejskom ratu (1950-1953) izvr{io je 78 borbenih letova. Zatim je zavr{io vazduhoplovnotehni~ku akademiju (1955), poslije ~ega je raspore|en u Centar za istra`ivawe “Libajs“ pri NASA i septembra 1962. postao je astronaut. Prilikom leta vasionskim brodom “Xemini 8” izvr{io je 16. marta 1966. prvo uspje{no pristajawe uz drugu vasionsku letjelicu u letu i spajawe sa wom.

POSQEDWA
Ronaldiwo na koncertu Fifti Senta
Dok u “Milanu“ jo{ razmi{qaju da li da ga zadr`e ili prodaju, Ronaldiwo se u potpunosti prepustio svim ~arima koje pru`a boravak u Rio de @aneiru. U toku dana brazilski as vrijeme provodi na ~uvenoj Kopakabani, uz djevojke, neizbje`nu muziku i loptawe na pla`i, a uve~e je redovan gost no}nih klubova. Istovremeno, u Riju je koncert odr`ao reper Fifti Sent, a pogodite ko se pojavio na bini u ulozi specijalnog gosta? Ameri~ki “baca~ rima“ zna koliko je Ronaldiwo popularan u Brazilu, a uvjerio se u to kada ga je pozvao da mu se pridru`i na sceni. Reakcija publike na pojavu slavnog fudbalera bila je, blago re~eno, burna.

Nil Armstrong na Mjesecu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful