e"efJten 6u I)o"'''ul, Jße J)olfUf

!Jmlu,gegthn IIOn PAUL MEmR. BBNNECKENSTEIN
J)rall6ml 6n 1I0000r",.lt rat J)ollllf
In für PoUtU _ fii(ImIbm. Politittrn urlb
Wlfftnfl\l.tftltrn grtHtltcnm E50nbnwrtrÄgt, ble ollt <l5cbIeU . M
III1tloMlro3141ijlifctltn ll'tll4nfl\llWUng unb Politi!, wIt 9tA<It8. unb
llultutp\lilofopble, l'ollmtunbt unb l'ollnll'fltgt. l\(1\I!8. uM etAAte.
kilte, Jmwnpolitif, lX)irtfl\lAfte., Sinon3' urlb eo314lpolitit, ll't{lr.
politit, unb <flcblcu M <l5cf4mtpolltit umfAllen,
wubm In _lItgcnOm E51\)riftcntri\)t fottl4ufmb wröffrntliI\IC
'Il>CrOm •
.,Ie SctItiften 'Il>CrOm bcm Q)lrftnfl\lAftkr, poIiCifl\lm SÜ\)I"u
Im murn I:)cUlj'I\II4rIb fowlt polltifl\l Jnrmlllcrtrn ble. ",il1m.
fl\lAftllctltD <flwrIblAgrn IICItionAlfo3Wijljfl\lm ll'tlWlfi\IAuung unb
Ne \')ctjl4rlbn\e für ble M l\(glenmg "itkre
wnnitttin.
I:)cr 'Il>Citcnn btutfl\lm l>oOre mit ll4liooAt.
fo3i4lijlifctltm <l5cbAnlrngut unb Im <l5c1jl l>olte.
gtmdnfi\IAft follm ble E5I\Iriftm fit Polidr blcnrn.
:In blc l\(\tI! 'Il>CrOm OUI\I Uonrigt cw'gmommrn, bIc cwr Im
eomltln 191.4 gtgrinktm M 1kbtmic fit l:)cutf4lce
on M für PoIItU S.1ttn 'Il>Cfbm.
tlcbm bm bIc unb <fltjt4It tretiOlNlo
fo3lA1lemue" S1If lIringaI, 1DIrb In einer a. 'DlriIuna "EIcf
orlJlllrifGtorlf. 'lvflMu _ lIrittm 'Il>CrOm.
/:11ft blern <fltuppc 1DIrb üIItt ble 'Il>Ch4nfi\IAulll\lCll unb poU1tf1\lm
1lufgollrn, blt tf3\t1ttn urIb bm b_1 'Iv'" Im M
al'Oßttl ()rgarif4t\onm M """' urIb _ etoaee Nrk\lIIm.
p,cI. j. 10 lII'I. brl 'lIbnobmt I>0Il 10 Silk! dnta on 71 ltpl •• DOll
'00 Stiicl an 70llpI ....... 10. Silk! MI Olltpl •• I>0Il , ••• 8Ilkt An 'ollpl.
Nn SO .. 8dUt An 11 lII'I. I>0Il 10.0 Silk! MI 10 lIpl. Ir f:,tlt
lltl l!OII 30 4uftinArlbttfolgrnbtn /:liften tlntr btiOm
UntcrAbtcilungrn l\(\tII 10.... enn.i8igung.
3unlu un6 UuJog I Bulin
ed)rffftn 6n !;od)fd)ult f(ir poliUf
I. "6tt un6 etftalt 6t8 nationalfo3ialiemue
1. 1> .. 8afel/le.,ue un6 fdnt prolHfd)m 16. eol6C1fmIu., un6'agm6ort11c1JtI.un.
ttgtl!nllTt Ilon 0.. !jtl.,ut eltllncl)t, S •• u,-
""gt", 6 .. )ug.n6fübmo 6 .. Deal-
2. I>lt In 6" 6out. l<IJ.n fü. Jug.n6.rtilcIJltgung
miR, !joppe 17. lIu. 6tun6ltgun. On
flatlon.tr°31.IIa.,UI
3. U"grllJtn Oon e'bolm •• t Pro,. 0.. !j ..... un
.. JI.,odl. un6 6", U.Uon.tr031.1I • .,UI e5c1).,.tJ
Oon Prororro. 0.. 8rlt6rlcIJ e5c1)60" 18. 1>" R.lTmgt6.orr I., nmtn er •
.,.un fcIJllI)"bfi6
5. lIriJle un6 Umb.u taro,.e O.n Pro,. 0.. m.11tt ero., t.ft", 6 ..
D.n lIdcIJolollor "Imt Roftab",g lImI .. 6", ne!)llp.
6. R.lTmpolillfd)' ftJlqan. 19. etun6rr.gm unftttt Uolle. an6
Don Pro,. 0.. tl)aJltt ero., (ollt. 0.. eta .... t/I.llung
lImI .. 0", neOl!P. Oon P,,'."o. Dr. t)tIa 1I0.lItmlltt
7. I>lm/i .n Orr N.lTt .Ie "u".b. 6rr iO. Uoll unO et •• t
et •• tepolltfl D.n Dr. Jllmt lII.m.,t, emblm-
D.n un6 lIbt.lIung.ldt ... n b .. fjocIJl<IJul.
8. m"m unO 6./1.11 0.. n.Uon." ,a. polltl!
'031.lIo .. ao 21. 1>1. o611mocIJtopollUfcIJt t.gt
Oon Dr. 'ofopbeo.bb.1e l>.utfcIJl.nOo
9. n.tfon.l,oal.llamao unO t161! ... tll)t Oon pro,.rr .. Dr. SeI' 8rrbrr, (oll",
D.n et •• t ... t p,o'. Dr. (arl ell).,11t 60r S"fdjung •• btollung 6 .. fj.clJl<IJult
10. t1611ttr'clJl unO 11011111 fü' poilU!
Don p .. ,.rr" 0.. t1lrtor 8ruu i!!. n.tfon.lpoUtlfll)t ttJlt,an. I.,
11. Die R'clJt .u, "rbtll .1. mlrt'II)."e- Drilltn IItIIl)
prlllJlp O.n lllInlJl .... I'at 0.. RaOel' 8tuat
Oon Brm,"rO Lolt.. 6.. 23. Utop/lllI)lung unO "u".h Irr Stau
«.mmlfßon fü' Wlrtfdj.'topoUU! bn I., n.Uon.troa/.lllltfcIJm et •• t
neollp. O.n .. u.nfübrrrln ett1ta6
12. n.Uon.I'03I.II/1lfe1/ .. un6,.fel/llltfd)" 6clJolIJ.ltUa!
elt.rr.clJt
Don p,.,.rr .. Dr. etorg 24. 1> .. Imt'lI)t 1I010nl."roblt.,
Oon m.,o, .. O. 11.nI ecIJnotcfrt,
13. mit /ln6 I., RtcI)lI I>mtfcl)l.nO. fj.uplJlrUrnlolltrlm 1I010nl.lpollUflf)m
11 • .." u., a0661r11f)- lImt btr neolI".
0 .. ..
Prof.rr •• 0.. Stlt6r1cIJ erflllm
14. I>rr ffn&tucIJ 6 .. 'aOonlu .. a In 61t 25. 1> .. n.ut 8t • .,lm •• ,,,
00., 26. 1. 1937
Oon pro'. Dr. !j.n. Jllmt etuuly Don mlnIß.dalbldg.nt !j.nn. errl
1 S. Dlt pOlitifll). Jlu".b. 0 .. Jlrbrlte-
Ol.n/l ••
Oon e,.tr.I.,bdt.fübrrr ProfelJ"
Dr. mlu I>tcfrr
26. Dlt ntu.n Jlufg.b.n Orr Orut'clJm
t1oflolDlrif 11)./1
Oon Dr.8tuno IIltftIDrIItt, eluOI.n·
Idlor .n 0 .. fjod)fcIJul. für poIlU!
'unhr un6 thrlag I Bulin
fJcf)rffttn 6u fJocf)fcf)ult fflr J)olffff
'aafu aa6 J::hrlag I Bulin

e"efJten 6u I)o"'''ul, Jße J)olfUf !Jmlu,gegthn IIOn PAUL MEmR. BBNNECKENSTEIN J)rall6ml 6n 1I0000r",.lt rat J)ollllf
für PoUtU _ fii(ImIbm . Politittrn urlb Wlfftnfl\l.tftltrn grtHtltcnm E50nbnwrtrÄgt, ble ollt <l5cbIeU . M III1tloMlro3141ijlifctltn ll'tll4nfl\llWUng unb Politi!, wIt 9tA<It8. unb llultutp\lilofopble, l'ollmtunbt unb l'ollnll'fltgt. l\(1\I!8. uM etAAte. kilte, Jmwnpolitif, lX)irtfl\lAfte., Sinon3' urlb eo314lpolitit, ll't{lr. politit, ~u8cnpolitU unb bcfo~rc <flcblcu M <l5cf4mtpolltit umfAllen, wubm In ~r _lItgcnOm E51\)riftcntri\)t fottl4ufmb wröffrntliI\IC 'Il>CrOm •
~

In

~r ~fl\luk

.,Ie SctItiften 'Il>CrOm bcm Q)lrftnfl\lAftkr, ~m poIiCifl\lm SÜ\)I"u Im murn I:)cUlj'I\II4rIb fowlt ft~ polltifl\l Jnrmlllcrtrn ble. ",il1m. fl\lAftllctltD <flwrIblAgrn ~r IICItionAlfo3Wijljfl\lm ll'tlWlfi\IAuung unb Ne \')ctjl4rlbn\e für ble tlk8~llIn M l\(glenmg ~If "itkre wnnitttin. I:)cr 'Il>Citcnn ~dngung fo3i4lijlifctltm <l5cbAnlrngut unb gtmdnfi\IAft follm ble E5I\Iriftm
~ btutfl\lm l>oOre mit ll4liooAt. ~r ~ Im <l5c1jl ~r l>olte. ~r ~l\IUk fit Polidr blcnrn.

:In blc l\(\tI! 'Il>CrOm OUI\I Uonrigt cw'gmommrn, bIc cwr ~ Im eomltln 191.4 gtgrinktm ~ M 1kbtmic fit l:)cutf4lce ~ on M ~l\Iulc für PoIItU S.1ttn 'Il>Cfbm.
orlJlllrifGtorlf. 'lvflMu _ lIrittm ~ ~ 'Il>CrOm. Jt~ /:11ft blern <fltuppc 1DIrb üIItt ble 'Il>Ch4nfi\IAulll\lCll unb poU1tf1\lm 1lufgollrn, blt tf3\t1ttn ~Igc urIb bm b_1 Im M al'Oßttl ()rgarif4t\onm M """' urIb _ etoaee Nrk\lIIm.
tlcbm bm ~ bIc ~ unb <fltjt4It ~ tretiOlNlo fo3lA1lemue" S1If ~Uung lIringaI, 1DIrb In einer a. 'DlriIuna "EIcf

'Iv'"

p,cI.

j. 10 lII'I. brl 'lIbnobmt I>0Il 10 Silk! dnta ~ on 71 ltpl•• DOll '00 Stiicl an 70llpI....... 10. Silk! MI Olltpl•• I>0Il , ••• 8Ilkt An 'ollpl. Nn SO .. 8dUt An 11 lII'I. I>0Il 10.0 Silk! MI 10 lIpl. Ir f:,tlt

lltl

~ l!OII

30 4uftinArlbttfolgrnbtn /:liften tlntr
~r

~r

btiOm

UntcrAbtcilungrn

l\(\tII 10....

enn.i8igung.

3unlu un6

J)tlnn~oupt

UuJog I Bulin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

clJl<IJult fü' poilU! i!!..dalbldg. 1. 60r S"fdjung ••btollung 6.b.Ie "u".mmlfßon fü' Wlrtfdj. Deal2.u.tr.ue un6 fdnt prolHfd)m 16..o'.g 6.un 5. Imt'lI)t 1I010nl. n b. Drilltn IItIIl) O.8tuno IIltftIDrIItt.n lllInlJl./&n1ll1)lrlt In 6" 6out..rtilcIJltgung ~~n ~r. 13. o611mocIJtopollUfcIJt t..lftll<lJm lImI.ldt.o. 0..fel/llltfd)" elt.. n.ft". 0. 0.... eol6C1fmIu.llung Oon P..." u.eall 8.nOo Oon pro.. Utop/lllI)lung unO "u". 11. (arl ell). etorg D. JI. )ug.... (oll". p~lIofop~lfd)tn 6tun6ltgun. Dr." '031....n et••t. Jlrbrlte..lllltfcIJm et••t O.n· Dr. 0. Jlu".. I. I>lm/i .. "rbtll . tl)aJltt (ollt. t1611ttr'clJl unO 11011111 Don p .I'03I.nfübrrrln ett1ta6 6clJolIJ.bb..'. n.. an6 t/I. fj.lTt . 12. ero. mlu I>tcfrr Idlor .gm unftttt Uolle. !joppe 3..clJt Don p..nO.an.lm••.oal. 6rr et••tepolltfl D.. Dr. ~...n ~etd)... 8rlt6rlcIJ e5c1)60" .. mt~dt a0661r11f)lImt btr neolI"... 0.. .ut 8t• .Oonlldd)emlnl~orDr·'ofrpl)eotllbtle ""gt".ut eltllncl)t. U"grllJtn . Dlt ntu.11 0. un6 6". etun6rr.rr. mit /ln6 I.uplJlrUrnlolltrlm 1I010nl.rr•• 0.n Dr.orr I. n... Uoll unO et••t D.. 'ofopbeo.tfon... un6'agm6ort11c1JtI. !j..n mlnl~. ao Oon ~oIdj.nt !j.rr. Jllmt etuuly Don mlnIß. 6.Uon..lTmpolillfd)' ftJlqan. O. t. U.. ne!)llp. für poIlU! ~:'~t':=~"""t ~~:=::!U"".."rO 116~lrr..n Orr N. 1937 Oon pro'.u taro.:I:thr.. 'aOonlu ..11t 10.'.. nmtn fcIJllI)"bfi6 O.lIung.. Stlt6r1cIJ erflllm 14..mlnmor Dr.ltUa! er• eta.ed)rffftn 6n !. m"m unO 6."eprlllJlp Oon Brm.. 1>.n. RtcI)lI I>mtfcl)l.lpoUtlfll)t ttJlt.I'at 0..rto.. l<IJ.tfon. Lolt.. Don Pro. a In 61t 25.n Jlufg... l1bllofop~lt 00. miR..n6.1I• . 1>.IIa..tJ 18.l.rr. (~dclJolollung). 1>1.n/l•• Oon e.. Dr. . Dr.lItmlltt iO..bdt.tll)t D.b.gt l>. !jtl.rI..lTmgt6..161r.~. "6tt un6 etftalt 6t8 nationalfo3ialiemue 1.. m. Dr. fjod)fcIJul. ttgtl!nllTt Ilon 0.II/1lfe1/. ."~u.odl.'topoUU! bn neollp."roblt.n ~. 24."o....un.I. 0.n lIdcIJolollor "Imt Roftab".rr" 17. lIu. I>rr ffn&tucIJ 6.llamao unO t161!.. n. Dlt pOlitifll). 8afel/le.lIo .lpollUflf)m 11• . t p.1e 9.UI Oon e'bolm••t Pro..troa/..11tt ero. t)tIa 1I0.....1. errl 1S.Idj.n 0. n. n.utfcIJl. Prof..UI Oon Prororro.tr°31..fübrrr ProfelJ" Oon Dr. emblmun6 lIbt.. 26. 7. lIriJle un6 Umb...Uon.tr031. 6... fj. RaOel' 8tuat 23../1.Uon.26.. Jug. 0".nI ecIJnotcfrt. t1lrtor 8ruu 11... 0. 19. On flatlon. 6". !j. Die R'clJt . 1>" R.. 1>.gtor ~dcIJ 'unhr un6 J)ünn~aupt thrlag I Bulin .nn. polltl! 21..rrmpolltlfcIJ. mlrt'II).od)fd)ult f(ir poliUf I.un e5c1).h Irr Stau I.n Orr Orut'clJm t1oflolDlrif11). I>lt sa~mp.m. fü.t./1 Ol. R... eluOI.n Pro.. S ••u. ~"onp.b. .. «. neOl!P.. Dr. Jllmt lII..u.e D. SeI' 8rrbrr.. un6. 6.a.n lImI..Uon. 0..n6fübmo 6. fjocIJl<IJul. Oon m.

fJcf)rffttn 6u fJocf)fcf)ult fflr J)olffff 'aafu aa6 J)l1nn~QUpt J::hrlag I Bulin .