yåuê§ýàÞmã

hày tÊàºþã wàØàâ¹þ§ýàÞyàºþã wàâÑvçvç qâÑvç ¡àâ½à ¥§ýtçw ¡àéÂàvà¢êÂà yàÃmàâѧý

yÞqàÀ§ý-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç

¡Þ§ý 16 wà

wxê 1 vç

wàØàâ¹þ§ýàÞjà ÂàkÊà½àà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã....wàØàâ¹þ§ýàÞjà ÂàkÊà½àà
Saptahik suryakanti...vaatratyikancha najarana

© yåuê§ýàÞm »þàçÓyç
¡Þ§ý 16 wà wxê 1 vç
tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010
yÞqàÀÂà ¡àâ½à vçhÂà-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç
¡Þ§ý yÞ§ýÌqÂàà-yàè.wèÎààvã yåuê§ýàÞm
¡Þ§ý tàÞ»þ½àã ¡àâ½à ykàw¹þ-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç
màÞâØà§ý yÑàÉu-tÑçÎà sàvç§ýÊ
Zà§ýàÎà§ý-yåuê§ýàÞmã-¢ê-Zà§ýàÎàÂà,qà¹þàçÀà âk.rã»þ
tähqæ™ þâjØà-yã ¡Ý»þ »þã yã,rÞªàvàçÊ.
yÞq§êý-9923847269,9970408925

Email-suryakant.dolase@gmail.com
blog-http://weeklysuryakanti.blogspot.com
wèoàâÂà§ý ¢ÎààÊà-uà ¡Þ§ýàm âvâÑÌuà ªàçvçÌuà wàØàâ¹þ§ýà §ýàÌqâÂà§ý ÂàyåÂà ¾uàÞjà
yÞrÞo kãwÞm ¡àâ½à tæm ÍuâQÞýÎàã Âàyvà mÊã màç ZàwæÙàãAÎàã ¡àÑç.myà màç
¡à¼þÓåÂà ¡àvà ÂààÑã mÊ màç âÂàÍwÓ uàçªààuàçªà ytkàwà.§äý½àà°uà §ýyÌuàÑã
sàwÂàà ÀähàwÌuà kà½ààÊ ÂààÑãm uàjã qäÊçqåÊ §ýàÓkã iç½uàm ¡àvçvã
¡àÑç.¥hàùà°uà sàwÂàà kàÐmj §ýàçtv ¡ymãv mÊ âwvàk ÂààÑã.
(uà ¡Þ§ýàm wàqʽuàm ¡àvçvã ywê ²þàuàâjØàç ªàäªàv°uà yàèkÂuàÂàç yàsàÊ
wàqʽuàm ¡àvçvã ¡àÑçm.)
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-2

¡Âàä§íýtâ½à§ýà
1) yÞqàÀ§ýLu............................................4
2) wàj§ýàÞ°uà âÂàw»þ§ý Zàâmâ§íýuà....................5
3) såât§ýà................................................6
4) Ñç ªà½àÊàuà............................................7
5) ªà½àÊàuàjã yåj§ýmà................................8
6) £¾ywàÞjç wàÐmw....................................9
7) ªà½àqmãjã ¡»þj½à...............................10
8) kàâÑÊ ÑÊày.......................................11
9) ªà½àqmã ràçvç £ÞÀÊàvà............................12
10) rç-jèÂà.............................................13
11) qÎjàÙààq..........................................14
12) âw»ÞþrÂà.............................................15
13) ’Àåo’häÓqç ½àà....................................16
14) ªà½àqmã ¡àâ½à Àçhàwç...........................17
15) kàâÑÊ ¡àwàÑÂà..................................18
16) kàâÑÊ yåjÂàà.....................................19

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-3

yÞqàÀ§ýLu....
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmãjà 16 wà ¡Þ§ý ¡àqÌuà Ñàmã ÀçmàÂàà tvà ¡àÂàÞÀ Ñàçmàç ¡àÑç.ywêØà
yäh§ý¾uàê..Àäï:hѾuàê ªà½àÊàuàjç ¡àªàtÂà làvçvç ¡àÑç.ywêØà kÌvàçxàvà ¡àâ½à ¡àÂàÞÀàvà
£oà½à ¡àvçvç ¡ymàÂààj yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmãjà Ñà‘ªà½àçÎààç¾yw âwxçÎààÞ§ý’ ¾uàm sÊ
iàv½ààÊà ºþÊàwà.uà ªà½àçÎààç¾yàwà°uà Zànt mäÈÑàÞ ywàëÂàà tÂà:qåwê§ý ÑàâÀê§ý Îàäsç°²þà !!.
Ñà ¡Þ§ý Èѽàkç u £¾ywà°uà âÂàâtÙààÂàç ¡Âàç§ý wxàêqàyåÂà âvâÑÌuà ªàçvçÌuà wàØàâ¹þ§ýàÞjç
yÞ§ývÂà ¡àÑç.£¾ywà§ý»çþ ri½uàjà Zàjâvm Y˜þã§ýàçÂà rÀvvà qàâÑkç.¡Âàç§ý ªà½àçÎààç¾yw
tÞ»þÓç uà yÞoãjç yàçÂàç §ýÛýÂà yàtàâk§ý §ýàuàêm âwoàu§ý ¡àâ½à ¡Âàtàçv ¡Îàã yçwà §ýÊãm
¡àÑçm.¾uàÞjç mÊ Zàntm: ¡âsÂàÞÀÂàj §çývç qàâÑkç.¾uà ywàëjã Zàçʽàà ¡àqÌuà ywàëÂàà âtÓàwã
¡Îàã ªà½àÊàuà§ý»çþ ZàànêÂàà.
tàØà uà ªà½àçÎààç¾ywà°uà ÂààwàwÊ jàvvçvà â§ýÓywà½àà Zà§ýàÊÑã nàÞràuvà Ñwà.uà
£¾ywàjà wàqÊ Ðwm:°uà Äýàuùàyàºþã §ýÛýÂà iç½ààÊàÞjà âo¨§ýàÊ ¡àâ½à rÞÀàçrÐm ÍÑàuvà
Ñwà.¡àk ¡àvçvç ârs¾y Ûýq rÀvvç ªàçvç qàâÑkç.¾uàm yàtàâk§ýmà wà¼þvã qàâÑkç.¾uàjç
Êàk§ýàʽà,otê§ýàÊ½à ¡àâ½à ¡Âàèâm§ý ¡nê§ýàʽà nàÞrvç qàâÑkç.Ñç yàÞªà½àç Èѽàkç §äý½àà°uà
oàâtê§ý sàwÂààÞÂàà âwÊàço §ýʽàç ÂàÍÑç.uàjã yäÛýwàm ¡àqÌuà Zà¾uç§ýàÞqàyåÂà làvã qàâÑkç.Ñçj
ZàâmqàÀÂà §ýʽààÊà ¡àâ½à uà £¾ywàmãv ÍuÞªà,âwyÞªàmã,ÀàÞâs§ýq½àà ÎààçoåÂà ¾uàwÊ sàÏu
§ýʽààÊà Ñà ¡Þ§ý ¡àqÌuàvà ¡àw»þvç ¡yç wà¹þmç.
uàwçÓç°uà ¡Þ§ýàm ¡Âàç§ý rÀv ¡àqÌuàvà âÀyåÂà uçmãv.¡nàêm Ñç ywê mät°uàj
yåjÂàà,¡âsZààu ¡àâ½à Zàâmâ§íýuàÞjç ÄýÓ ¡àÑç.¾uàmåÂàj tvà üà Zàçʽàà âtÓm ªàçÌuà..¡àâ½à
mät°uà uàçªu yåjÂààÞÂàà tåmê Ûýq Àç½uàjà Ñà Zàu¾Âà §ýyà wà¹þvà mç ÂਧýL §ýÓwà. §ýàÑã
màÞâØà§ý ¡»þj½àãtäÓç uàqåwJ°uà ¡Þ§ýàm ÊàâÑvçÌuà Øàä¹þã uàwçÓã ÀäÛýÐm §ýʽuàjà Zàu¾Âà §çývà
¡àÑç.Ñà yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmãjà ¡Þ§ý Èѽàkç ¡ªàÀã Âàçt¨uà ÎàÆÀàÞm yàÞªàujç Èѽàkç ¡ÕàÊÎà:
¥§ý ‘¥§ýqàØàã Zàuàçªà’¡àÑç.tà´uà§ý»çþ §ýyvãÑã ¹þãt ÂààÑã.qÊãqå½àê ¡yç yÞªà½à§ýLu ÖààÂà
ÂààÑã.¡àÑç màç §çýwÓ £¾yàÑ,mät°uà Zàçʽàà...Zàçt..yѧýàuê uàÞ°uà kàçÊàwÊ üà yàÃmàâѧýàjà
ªàà»þà yäÛý ¡àÑç.¡nàêm mäÈÑàÞ ywàëjà ¡Zà¾uÕà §ýà Ñàç¢êÂàà uàm wà¹þà ¡àÑç ¥w¼çþ tàØà hÊç.rià
wàjà..âwjàÊ §ýÊà...¡Þ§ý ¡àw»þvà mÊ âtØààÞÂàà qàºþwà....oÂuwàÀ !!
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-4

wàj§ýàÞ°uà âÂàw»þ§ý Zàâmâ§íýuà
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmãjà 15 wà ¡Þ§ý wàjvà.håq ²þàÂà wà¹þvà.ÎàèÕàâ½à§ý OÐnmã,yàçâÂàuà mç
ªààÞoã,rèvàÞjç tÂààçªàm,sàwâÂà§ý §ýàçtvmà uà wàØàâ¹þ§ýà håqj ¡àw»þÌuà.âwÂààçÀàrÊàçrÊj ¾uà
âwjàÊ §ýÊàuvà sàªà qà»þmàm.¡Þ§ý hÊàçhÊj håq håq ¡Zàâmt ¡àÑç-sàÊmã iàç»çþ§ýÊ.
¡àqvà ¡Þ§ wàjvà.¡Þ§ýà°uà Àkàêm vÕàâ½àu Zàªàmã Ñàçm ¡àÑç- ràkã ÀÊà»çþ,qä½ àç
¡àqvà yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã Èѽàkç yàtàâk§ý ÀÐmà¥çwkj ¡àÑç.¾uàmåÂàÑã §ýàç½àmãÑã ªààç˜þ
yä¹þm ÂààÑã.sâwÏuàm ¾uàjà yÞÀsêªàíÞn ÈѽàåÂà £quàçªà Ñàç¢êv uàjã tvà hàØàã ¡àÑç.¡àqÌuà uà
yàtàâk§ý §ýàuàêvà tà´uà tÂà:qåwê§ý Îàäsç°²þà- ¡àÊ.¥y.ÂààÊàu½à,âÀÌvã.
¡àqvà yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã jà ¡Þ§ý wàjåÂà ¡àÂàÞÀ làvà.15 wà ¡Þ§ý mÊ ytàk ¡àâ½à sàwã
âÎàÕà§ýàÞÂàà tàªàêÀÎàê§ý ºþʽààÊà ¡àÑç.-yäÑ ày kwÞk àÓ
yàçâÂàuà mç ªààÞoã..Ñã wàØàâ¹þ§ýà yäÞÀÊ âvâÑvãm.§ýàݪàíçy Ñç uäkÊ Âàçt mÊ ªààÞoã Ñà qàyw»êþ
¡àÑç!..¡Zàâmt.¥§ýà âÎàÕà§ýàjç Àä:h,¡àÀÎààëjç âjÞmÂà...oäty½ààÊç wàÐmw
âvâÑvçm.Ñé¹þ¹ìþã§ý...sàÊãj...Ñà...Ñà..Ñà...-¡é»þ.óãâÂàwày ªàwy,âyÞoÀä åªàê
¡àqvà ¡Þ§ý wàj½uàjç tvà ¡àmà ÍuyÂàj k»þvç ¡àÑç.yåuê§ýàÞmãjã tã ¡àmäÊmçÂàç wà¹þ rim
¡ymàç.¡àqÌuà ¡Þ§ýàtäÓç tÑàÊà˜ìþàmãv ywê âwÙàÞràmtã ytkmç.Zà¾uç§ýà°uà »þàçÔuàm ¡ÞkÂà
iàv½ààËuà wàØàâ¹þ§ýà mÊ otàvj ¡ymç.¡àqÌuà yàâѾuyçwçvà tà´uà tÂà:qåwê§ý Îàäsç°²þà.
-¡à¾tàÊàt ¥y.k§ýàmç,ªàäkÊàm.
§ýà§ýà ,tã ¡àqÌuà yåuê§ýàÞmã jà ‘qÞhà’ rÂàvàç ¡àÑç.¡àqvç ywê°uà ywê ¡Þ§ý tà´uà yÞªàíÑàm
tã yàºþwåÂà ºçþwmàç ¡àÑç-yàªàÊ wÀF,qä½ àç.
¡àqvà ¡Þ§ý wàjvà ¡àâ½à ¡àqÌuà ÀçÎààjç sâwÏu §ýàu? ¡yà âwjàÊ tÂààm uç¤ýÂà
ªàçvà.§äý½àã mÊã kàÀå¢ê q½àç Ñç rÀvàuvà Ñwçj.-yÞâ ªàmà yàçÂà.
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-5

såât§ýà
ªàçÌuà ¡Âàç§ý wxàëqàÞyåÂà wàØàâ¹þ§ýà âvâÑm ¡ymàÂàà wàj§ýàÞÂàã wçÓàçwçÓã ¾uàÞjç §ýàèmä§ý §çývç
Ñç ªà½àÊàuà....

sÊsÛýÂà ZàâmyàÀ âÀvà uàm wàÀj ÂààÑã.q½à ¡Âàç§ýàÞÂàã wàØàâ¹þ§çýràrmjã ¡àqvã qÊh»þ tmç
tàÞ»þvã.¾uàÞjã ¡àºþw½à âwyÊmà Âà uç½ààÊã ¡àÑç.
mäÈÑã yàm¾uàÂàç yʧýàÊ°uà âwÊàçoàm âvÒmà.mätjà Êàçh §çýwïÓ yʧýàÊ°uàj âwÊàçoàm
¡ymàç.ÀäyÊç âwxu mäÈÑàÞvà âtÓmj ÂààÑãm.Ñç ¡àÊàçq kÊã hÊç ¡yvç mÊã uàmvã hÊã ªàÞtm
¡Îàã §ýL,¡yç ¡àÊàçq kçÞÍÑà kçÞÍÑà §çývç ªàçvç mçÞÍÑà yÙàçwÊ wçªàwçªàwçªàÓã yʧýàÊÞ Ñàçmã.uàtÁuç
¡àÊàçq §ýʽààÊç wàj§ý wçªàwçªàwçªàÓç ¡yvç mÊã ¾uàÞjà Êàçh tàØà ¥§ýj Ñàçmà.màç Èѽàkç mäÈÑã
yʧýàÊ°uàj âwÊàçoàm âvâÑmà.
uà ¡àÊàçqàÂàÞmÊjà ÀäyÊà Zàtäh ¡àÊàçq ¡yà §ýL, Êàk§ýàÊ½à ¡àâ½à Êàk§ýàʽàã Ñçj mätjç
Zàtäh vÕu ¡ymç.ÂàçÑtã ¾uàÞ°uàj âwÊàçoàm màçÄý »þàªàäÂà ¾uàÞjã â¹Þþªàv-¹þwàÓã §ýÊmà.§çýwÓ
âwÊàçoàvà âwÊàço ÈѽàåÂà âvâÑmà.
uà ¡àÊàçqàmãv Zàtäh yåØà §ýàç½àmç ¡yçv mÊ mç ‘âwÊàço‘ Ñç ¡àÑç.hÊã ªàÞtm ¡Îàã
§ýL,wàØàâ¹þ§ýàj §ýàu q½à §ýàç½àmçÑã yàâѾu Ñç §äý½àà°uà âwÊàçoàm âvâÑvç kàwç..â§Þýwà âvâÑvç
kàmç, ¡yç tã tàÂàm ÂààÑã.¾uàtäÓç wàØàâ¹þ§ýà §ýoã §äý½àà°uà âwÊàçoàm ¡ymç.¡yç tàÂààuvà tã
muàÊ ÂààÑã.§äý½àà°uà âwÊàçoàm âvÑàuvà wàØàâ¹þ§çýjç §äý½ààÎàãj wèÊ ¡y½uàjç §ýàʽà
ÂààÑã.wàØàâ¹þ§ýà ¡ymç §äý½àà°uà mÊã ÂuàÉu ràkåjã,mã ràkå içmç ¡ÂuàuªàíÐmàÞjã, ÎààçâxmàÞjã,
y¾uàjã,Âuàuàjã,ytmçjã,ÐwàmÞØuàjã,ÎààÞmãjã,ytæ÷ãjã,âwoàu§ýmçj ã,y§ýàÊà¾t§ý
âwjàÊàÞjã.Ñã ràkå kÊ §äý½ààvà §äý½àà°uà âwÊàçoàm wà¹þm ¡yçv mÊ tïªà wàØàâ¹þ§çýjà Âààâwvàk
¡àÑç.§ýàʽà ÐwàÂm yähàu...Ñç vçhÂà ZàuàçkÂà wàØàâ¹þ§ýà tàÂàmj ÂààÑã.mã §ýoã §äý½àà°uà
âwÊàçoàm ¡àwàk £ºþâwm ÂààÑã.tàØà mã §äý½ààjà mÊã ¡àwàk rÂàmç.¡àâ½à Ñà ¡àwàk §äý½ààvà
¡àqÌuà â§Þýwà §äý½àà°uà âwÊàçoàm wà¹þm ¡yçv mÊ myç ytk½ààÊàÞjã â§ýw uçmç.
Îàçw¹þã ¥w¼çþj ....wàØàâ¹þ§ýà §äý½àà°uà âwÊàçoàm Âàymç....mã §äý½àà°uà mÊã ràkåjã ¡ymç !!

-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-6

wàØàâ¹þ§ýà
Ñç ªà½àÊàuà....
ªà½àÊàuà....må Èѽàç
§ýÊmà ¡àâ½à §ýÊâwmà.
rä÷ã°uà Âààu§ýà
må Èѽàç rä÷ãÀàmà.
tà´uà ¥§ýà ZàÎÂààjç
£ÙàÊ yàÞªà ràrà ¡àmà !
häjJwÊjç ªà½àqmã
rä÷ã tàªààuvà ¡àvç mçÞÍÑà
må §äýºçþ ªàçvà Ñàçmà ?
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)
yàÃmàâѧý
yåuyåê§uýàÞêm§ýàÞã mã
yàÃmàâѧý

¡Þ§ý¡Þ16§ý wà
16wà

tÞªàÓwàÊ
âÀ.14
yùçÞyùç
þrÊ 2010
tÞªàÓwàÊ
âÀ.14
ÞþrÊ 2010qàÂà-7

ªà½àÊàuàjã yåj§ýmà
ªà½àqmã°uà ÀçÑÊjÂàçm
hÊà yåj§ýq½àà âÀyåÂà uçmàç.
h»îþ»ÜàÞjà Øàày Âà§ýàç ÈѽàåÂà
ªà½àqmã £ÞÀÊàwÊ ryåÂà uçmàç.
sQýàÞwÊ Ààm §ýyç hàwçm?
ÈѽàåÂà màç ¥§ýÀÞm ¡ymàç.
¥§ýwãy quëmjç ¡Þ§ý tàçkåÂà
ªà½àqmã ràÃqà ÎààÞm ¡ymàç.
qàç¹þàqàyåÂà »þàçÔuàÞquëm
¥§ý ¥§ý ¡nê âÀyvà kàmàç !
yäqà¥w¼çþ §ýàÂà ¡yÌuàtäÓçj
»þàéÌrãjà ¡àwàk yàçyvà kàmàç !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

wàØàâ¹þ§ýà
tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-8

£¾ywàÞjç wàÐmw

wàØàâ¹þ§ýà

£¾ywàÞ°uà ÂààwàwÊ
£¾yàÑàvà sÊmã ¡ymç.
yÞoãjà ÄýàuÀà iç¤ýÂà
¡àqàqvã ¡àÊmã ¡ymç.
¡j§ý¹þ-âwj§ý¹þ ªàà½uàÞyàçrm
¼þàçv-màÎàç r»þwvç kàmàm.
oàâtê§ýmç°uà Âààwàhàvã
§ýàuÀç qàuÀÓã mä»þwvç kàmàm.
¡àqÌuà ÐwèÊàjàÊàvà
ÀäyËuàjã yàÕà âÀvã kàmç!
£¾yw §ýàç½àmàÑã ¡yàç
¾uàm oäÊw»þ yàkÊã §çývã kàmç !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-9

wàØàâ¹þ§ýà
ªà½àqmãjã ¡»þj½à
¡àq½à ytkmàç
ªà½àqmã wàkm ªààkm uçmàm.
wàÐmâw§ý qÑàmà
ªà½àqmã vàkm vàkm uçmàm.
ÀÑà-¡§ýÊà âÀwy
uçnç ÊÑàwç vàªà½ààÊ ¡ymç !
qàÑC Âàuç mç ¡yç yàÊç
¾uàÞÂàà qÑàwç vàªà½ààÊ ¡ymç !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-10

wàØàâ¹þ§ýà
kàâÑÊ ÑÊày
ªà½àqmã°uà qä¼çþ
sQýLjà ¡àw ¡ymàç.
ªà½àqmã°uà tàªàç
qÙuàÞjà »þàw ¡ymàç.
qä¼çþ £sà tÞªàçÎàà
tàªàç ¡Îàã ¡àÊày ¡ymç !
qÙuàÞ°uà »þàwàÞjã
kàâÑÊ ÑÊày ¡ymç !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)
(ÑÊày=âvvàw)
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-11

ªà½àqmã ràçvç £ÞÀÊàvà

wàØàâ¹þ§ýà

tàlã sQýL §ýÛýÂà
sQý mä´uàZàtà½àçj wàªàm ¡àÑçm.
âknç âknç hàujã yÞoã ¡àÑç,
âmnç âmnç £ÞÀãÊ vàªàm ¡àÑçm.
§ýàÔuàÞqçÕàà qàÞ¼þÊç £ÞÀãÊ
yÁuà kàÐmj Äýàétàêm ¡àÑçm !
uà ÄýÓàÞjã qàÓÞ-täÓÞ
tmÀàÊàÞ°uàj §ýtàêm ¡àÑçm !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-12

wàØàâ¹þ§ýà

rç-jèÂà
ªà½àqmã ¡àvç,
ªà½àqmã ªàçvç.
ªà½àqmãqçÕàà £ÞÀãÊj
kàÐm rç jèÂà làvç.
£ÞÀãÊ Âààjvç Ñàçmç,
£ÞÀãÊ ÃuàvçÑã Ñàçmç !
mç ÂàÎàçwÊ ¡àvç mçÞÍÑà
ªà½àqmã ªàçvçÑã Ñàçmç!!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà
(rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-13

wàØàâ¹þ§ýà

qÎjàÙààq
ªà½àqmã Èѽààvà â¹þÓ§ýàÞÂàà,
mätjã hÊàçhÊj oÂu ¡àÑç.
yÞÀsê rÀvvç mÊã
mätjã §ýÌqÂàà vàç§ýtàÂu ¡àÑç.

qÎjàmàq

mçÞÍÑà â¹þÓ§ý wèmàªàåÂà Èѽààvç,
mä´uà â§ýÓywà½uà ¡àʾuàÞjç
‘ªàãmà-ÊÑÐu’ tÂààvà jàwmç !
Ñç £¾yw yäÛý §ýÊmàÂàà
tàlçjç »þàç§çý âºþ§ýà½ààwÊ ÂàÍÑmç !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-14

wàØàâ¹þ§ýà
âw»ÞþrÂà
£ÞÀÊàÂàç oÊvà
áÊât¨yjà màv
ªà½àqmã°uà ¡àʾuàÞÂàà
£»þmã jàv.
áÊât¨y°uà màvàwÊ
£ÞÀãÊ lävmàçu !
mçÍѼÜàm ¡àwàk uçmàç,
‘‘ Ñévàçpp Ñévàçppp
tã ªà½àqmã ràçvmàçu !!’’
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-15

wàØàâ¹þ§ýà
‘Àå
o
’hä
Ó
ç
‘Àåo’häÓçq½àà
ªà½àqmã rä÷ãÀàmà ¡yÌuàjç
mçÞÍÑàj ràÊà wàkvç Ñàçmç.
kçÞÍÑà ¡àqÌuà ÀçÎààÂàç
ªà½àqmãvà Àåo qàkvç Ñàçmç.
uà tÂààçÑàÊã jt¾§ýàÊàvà
tä©utÞØuàÞjã yàÕà Ñàçmã !
yÀî-yÀîâwwç§ý rä÷ã
mçÞÍÑà ¡ÄýwàÞtÁuç sÕu Ñàçmã !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà 16

wàØàâ¹þ§ýà
ªà½àqmã ¡àâ½à Àçhàwç
ªà½àqmãqä¼çþ ¥§ý;
ªà½àqmãtàªàç ¥§ý Àçhàwç vàªàmàm.
Âààâwvàk ÈѽàåÂà ¡àÈÑàÞvàÑã
ÎàÆÀâjØàÞ Êçhà¹þàwç vàªàmàm.
sQýàÞjà Àä:hÑmàê ¡yà
käªààËuàÞjà yäh§ýmàê Ñàçmàç !
ªà½àçÎààç¾ywà°uà yÞ§ýÌqÂàçjà
r¹îþ¹ÜàràçÓÑã qäÊmà Ñàçmàç !!
-yåuê§ýàÞm »þàçÓyç,qà¹þàçÀà (rã»þ)

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-17

-kàâÑÊ ¡àwàÑÂà†ÖÓ²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô Æüß †Öªú¾Öß ´ÖããÓú¤ü¸üÖ•ÖÖÓ“Öß ú´ÖÔ³Öæ´Öß.×¾Ö¾ÖêúØÃÖ¬Öã ÆüÖ
´Ö¸üÖšüߟÖᯙ ú×¾ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ÖÏÓ£Ö µÖê£Öê“Ö ¸ü“Ö»ÖÖ.ŸµÖÖ­ÖÓŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšüß
ú×¾ÖŸÖê“ÖÖ †ÖÓ›ü ¯ÖϾÖÖÆü ÃÖã¹ý †ÖÆêü.Ö껵ÖÖ ÃÖÖ›êü†Öšü¿Öê ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´Ö¸üÖšüß ú×¾ÖŸÖê“Öê
¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ‹úÖ ´ÖÆüÖ­Ö¤üßŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.´ÖããÓú¤ü¸üÖÓ•ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšüß
ú×¾ÖŸÖÖÓ“Öê ÃÖӐÖÏÆüÖ»ÖµÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ ÃÖӍú»¯Ö †Ö´Æüß ×¤ü.27 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2010
¸üÖê•Öß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ×¤ü­ÖÖ“µÖÖ úÖµÖԍÎú´ÖÖŸÖ
êú»ÖÖ.µÖÖ úÖµÖԍÎú´ÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•Ö­Ö ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö †Ö×Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
¯Ö׸üÂÖ¤ü ¿Ö֏ÖÖ †ÖÓ²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖŸÖß­Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.µÖÖ
ˆ¯ÖÎú´ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÂÖá ´ÖããÓú¤ü¸üÖ•Ö µÖÖ¡ÖꓵÖÖ ¾Öêôûß ´ÆüÖ•Öê ×›üÃÖë²Ö¸ü
2010 ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸üᯙ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖӐÖÏÆüÖÓ“Öê ¯ÖϤü¿ÖÔ­Ö ³Ö¸ü¾Öæ­Ö ú¸üÖÖ¸ü
†ÖÆüÖêŸÖ.׍ú´ÖÖ­Ö 1000 ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖӐÖÏÆü µÖÖ ¯ÖϤü¿ÖÔ­ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü¾ÖêŸÖ †ÃÖÖ
†Ö´Ö“ÖÖ ¯Öϵ֟­Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ—µÖÖ Ã¾ÖŸÖ„ •Ö¾Öôûᯙ 130 ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖӐÖÏÆü †¯ÖԝÖ
ú¹ý­Ö µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê¯ÖÏ´Ö֝Öê ú×¾ÖŸÖÖ
ÃÖӐÖÏÆü †¯ÖÔÖ ú¹ý­Ö †Ö¯ÖÖÆüß µÖÖ ˆ¯ÖÎú´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³Ö֐Öß ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê †Ö¯ÖÖÖÓÃÖ
­Ö´ÖÏ †Ö¾ÖÖÆü­Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
yÞq§êý¡tÊ Ñrãr, tä.qàç.mà.¡àÞràkàçªàà¢ê (431517) tÑàÊà˜ìþ
tàçrà¢êv .9922931986
Mail-habib.amar@gmail.com
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-18

Âàtí âÂàwçÀÂà

¡

§ýàÑã ¢ê-rä§ý-Êã»þÊ wÊ Ñà ¡Þ§ý wàjmàÂàà §ýàÑã ¡ÕàÊç Âà
£t¹þ½uàjà yÞsw kà½àwmàç ¡àÑç.mÊã ¡àq½ààÞy Âàtí âwÂàÞmã
§ýL,¡yç làÌuày ¡nàêjà ¡Âànê §ýÛýÂà iç¤ý Âàuç.yÞÀâsêm
ÎàÆÀàÞwÛýÂà ¡àq½ààÞy ¾uàjà uàçªu ¡nê vàw½uày tÀm Ñàç¢êvj.
vw§ýÊj Ñã Øàä¹þã sÛýÂà §ýà¼þ½uàjà Zàu¾Âà Ñàç¢êv.
yѧýàuàêjã ¡qçÕàà mÊ ¡àÑçj.
§ýÓàwç,
¡àqvà,
yåuê§ýàÞm »þàçÓyç
yÞqàÀ§ý,
yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã.

yàÃmàâѧý yåuê§ýàÞmã

¡Þ§ý 16 wà

tÞªàÓwàÊ âÀ.14 yùçÞþrÊ 2010 qàÂà-19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful