<Ç - ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

´É¹ÉÇ nÖùºÉ®äú, +ÆEò 15, ‡nùxÉÉÆEò – 1 ¨Éä 2010

ºÉ´ÉÇ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ´ÉɺÉÒªÉÉÆxÉÉ xÉä]õÉIÉ®úÒSªÉÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ ]õÒ¨É iÉ¢æò
ºÉÖ´ÉhÉÇ ¨É½þÉäiºÉ´ÉÒ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ½þÉÌnùEò „ÉÖ¦ÉäSUôÉ !
ý

ºÉÆ{ÉÉnùEò
ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä)
º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉɇ„ÉEò)
¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖƤÉ<Ç)
ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖƤÉ<Ç)

©ªÉÉ +ÆEòÉSÉä ºÉ´ÉÇ ½þCEò EòË´ÉSªÉÉ º´ÉÉvÉÒxÉ

¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É +ÌlÉEò +ɇhÉ
ºÉÉƺEÞiÉÒEò Eåòpù ºlÉÉxÉ +ºÉhÉÉ®äú
+É{ɱÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ 1 ¨Éä 1960
®úÉäVÉÒ +κiÉi´ÉÉiÉ +ɱÉä. ¨É®úÉ`öÒ
¦Éɇ¹ÉEòÉÆSÉä +κiÉi´É +ºÉhÉÉ-ªÉÉ
|Énäù„ÉɱÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉƪÉÖHò ®úÉVªÉÉSÉÉ
nùVÉÉÇ ‡¨É³ýÉ´ÉÉ ªÉÉiÉ ºÉƪÉÖHò ¨É½þÉ®úɹ]Åõ
Sɳý´É³ýÒSÉä ¢òÉ®ú ¨ÉÉä`äö ªÉÉäMÉnùÉxÉ +ɽäþ.
105 ½ÖþiÉÉi¨ªÉÉÆSªÉÉ ¤É±ÉÒnùÉxÉÉxÉÆiÉ®ú
‡¨É³ýɱÉä±ÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ½þÒ º´ÉºiÉÉiÉ
‡¨É³ýɱÉä±ÉÒ näùhÉ xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ |ÉiªÉäEò
¨É½þÉ®úɹ]ÅõÒªÉ xÉÉMɇ®úEòɱÉÉ VÉÉhÉÒ´É
Eò°üxÉ näùhÉÉ®äú ½ÖþiÉÉi¨ÉÉ º¨ÉÉ®úEò +ÉVɽþÒ
¨ÉÖƤÉ<ÇSªÉÉ ~±ÉÉä®úÉ-¢òÉ=Æ]õxÉ =¢Çò ½ÖþiÉÉi¨ÉÉ
SÉÉèEòÉiÉ +‡¦É¨ÉÉxÉÉxÉä =¦Éä +ɽäþ, ºÉƪÉÖHò ¨É½þÉ®úɹ]ÅõɺÉÉ`öÒ ±Éfø±É䱪ÉÉ +ÉSÉɪÉÇ +jÉä,
|ɤÉÉävÉxÉEòÉ®ú `öÉEò®äú, ºÉäxÉÉ{ÉiÉÒ ¤ÉÉ{É]õ iɺÉäSÉ iªÉÉ 105 ½ÖþiÉÉi¨ªÉÉÆxÉÉ 'xÉä]õÉIÉ®úÒ' SÉÉ
¨ÉÉxÉÉSÉÉ ¨ÉÖVÉ®úÉ.
ªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ EòɨÉMÉÉ®ú ‡nùxÉÉ ‡xɨÉÒkÉ ªÉÉ VÉMÉÉSªÉÉ +ÉètÉä‡MÉEò
|ÉMÉiÉÒSÉÉ +ÉvÉÉ®ú +ºÉhÉÉ-ªÉÉ '¨ÉÖ³ý' ´ªÉHòÒ±ÉÉ ¨½þhÉVÉäSÉ ®úɤÉiªÉÉ ½þÉiÉɱÉÉ ºÉ±ÉɨÉ, ªÉÉ
+ÆEòÉiɱªÉÉ Eò‡´ÉiÉÉ ½þÒ +ɨ½þÒ ªÉÉ ‡´É¹ÉªÉÉÆ„ÉÒ ‡xÉMÉb÷ÒiÉSÉ ‡xÉ´Éb÷±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ, +ɨ½þÒ
+É„ÉÉ Eò®úiÉÉä xÉä½þ¨ÉÒ|ɨÉÉhÉä ½þÉ +ÆEò ºÉÖrùÉ +É{ɱªÉÉ {ɺÉÆiÉÒºÉ =iÉ®äú±É.
-ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ¨ÉÆb÷³ý

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

iÉä ‡MÉ®úhÉÒ EòɨÉMÉÉ®ú
EòɱÉSÉ BEò ¤ÉÉiɨÉÒ BàEò±ÉÒ
‡MÉ®úhÉÒ EòɨÉMÉÉ®úÉÆSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ‡¨É³ýhÉÉ®ú
75 ]õCEäò +É®úIÉhÉ
‡MÉ®úhÉÒSªÉÉ VÉÉMÉÒ =¦ªÉÉ ®ú½þÉhÉÉ-ªÉÉ |ÉiªÉäEò ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉiÉ
+xÉ ºÉÉ®Æú ‡MÉ®úhÉMÉÉÆ´ÉSÉ ºÉÖJÉɴɱÉÆ
lÉÉäbÆ÷ºÉÆ ¨ÉxÉ MÉä±ÉÆ ¦ÉÚiÉEòɳýÉiÉ
+É`ö´ÉÚ ±ÉÉMɱÉÆ ºÉÉ®Æú EòɽþÒ....
1982 SÉÉ ºÉÆ{É +ɇhÉ iªÉÉiÉ
xÉÉäEò®úÒ MÉä±É䱪ÉÉ ‡EòiªÉäEò VÉhÉÉÆSÉä
=PÉb÷¬É´É®ú {Éb÷±Éä±Éä ºÉƺÉÉ®ú ....
{ÉhÉ ½äþ {ɽþɪɱÉÉ iÉä´½þÉ ½äþ b÷Éä³äý +ɱÉä xÉ´½þiÉä ÁÉ VÉMÉÉiÉ ....
ÁÉ b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ {Éɇ½þ±ÉÆ iÉä
‡MÉ®úhÉÒSªÉÉ Vɇ¨ÉxÉÒ ‡´ÉEòiÉÉ ªÉÉ´ªÉÉiÉ ¨½þhÉÚxÉ
‡MÉ®úhªÉÉÆxÉÉ +ÉMÉ ±ÉÉ´ÉhÉÉ ªÉÉ
iªÉÉ ‡MÉ®úhÉÒ ¨ÉɱÉEòÉÆSÉä ‡xɹ`Úö®ú SÉä½þ®äú ....
+xÉ ÁÉ b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ +VÉÚxÉ BEò MÉÉä¹]õ {Éɇ½þ±ÉÒªÉ
iªÉÉ VɳýɱÉ䱪ÉÉ ‡MÉ®úhÉÒSÉÒ ®úÉJÉ
º´ÉiÉ&SÉÆ xÉ„ÉÒ¤É ¨ÉÉxÉÚxÉ b÷ÉäCªÉɱÉÉ ±ÉÉ´ÉhÉÉ®äú
iÉä ‡MÉ®úhÉÒ EòɨÉMÉÉ®ú ....

- SÉèiÉɱÉÒ ¨½þÉ{ɺÉäEò®ú

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

** ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ b÷Éä³ýÉ ¦É¯ûxÉ {ɽþÉ´ÉÉ **
±ÉÉ±É BºÉ.]õÒ. SªÉÉ ‡JÉb÷‡EòiÉÖxÉ {ɽþÉ´ÉÉ
vÉÖ®úEò]õ PÉɺɱÉä]õSªÉÉ ®úÒIÉÉiÉÖxÉ {ɽþÉ´ÉÉ
¦É®úMÉSSÉ +ÉMÉMÉÉb÷ÒSªÉÉ ¤ÉÉäMÉÒiÉÖxÉ {ɽþÉ´ÉÉ
½äþ±ÉEòÉ´ÉhÉÉ-ªÉÉ ‡„Éb÷ÉSªÉÉ ½þÉäb÷ÒiÉÖxÉ {ɽþÉ´ÉÉ

MÉÉÆ´Éfø³ý ¨ÉÉhÉÚºÉEòÒSªÉÉ ‡„É´ªÉÉiÉù {ɽþÉ´ÉÉ
näù½Öþ-+ɳÆýnùÒSªÉÉ ¦ÉHòÒ{É®ú +Éä´ªÉÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
EòÉäEòhɺlÉ ¥Éɨ½þhÉÉSªÉÉ Ë„ÉSªÉÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
JÉÉäb÷ºÉɳý {ÉÖhÉäEò®úÉÆSªÉÉ {ÉÉ]õ¬ÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ b÷Éä³ýÉ ¦É¯ûxÉ {ɽþÉ´ÉÉù

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ b÷Éä³ýÉ ¦É¯ûxÉ {ɽþÉ´ÉÉù

näù„ÉÉ´É®úSªÉÉ EòɲªÉÉ +É<ÇiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
EòÉäEòhÉSªÉÉ ±Éɱɺɮú JÉÉ<ÇiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
´ÉÉ-ªÉÉSªÉÉ b÷ÉåNÉ®¨ÉÉlÉÒ ºÉ³ý<ÇiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
ºÉÁÉpùÒSªÉÉ +iÉÒnÖùMÉÇ¨É Pɳý<ÇiÉ {ɽþÉ´ÉÉ

xÉɇ„ÉEòSªÉÉ pùÉIÉÉxÉä ¦É®ú±É䱪ÉÉ MɲªÉÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
{É΄SɨÉäSªÉÉ =ºÉÉxÉä ¤É½þ®ú±É䱪ÉÉ ¨É²ªÉÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
BEò‡„ÉIÉEòÒ |ÉÉlɇ¨ÉEò „ÉɳäýSªÉÉ ¢ò²ªÉÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
VÉJJÉb÷ ¨½þÉiÉÉ®úÒSªÉÉ ¨ÉÉä‡iÉˤÉnÖù b÷É䲪ÉÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ b÷Éä³ýÉ ¦É¯ûxÉ {ɽþÉ´ÉÉù

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ b÷Éä³ýÉ ¦É¯ûxÉ {ɽþÉ´ÉÉù

nùJJÉxÉSªÉÉ ¦É±ªÉɨÉÉäaªÉÉ {É`öÉ®úÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
+¢òVɱÉJÉÉxÉÉSªÉÉ ‡xɹ`Öö®ú VÉ`öÉ®úÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
„Éɇ½þºiÉäJÉÉxÉÉSªÉÉ iÉÖ]õ±É䱪ÉÉ ¤ÉÉä]õÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
ºÉÆiÉÉVÉÒ-vÉxÉÉVÉÒSªÉÉ „ÉjÉÖ{ÉIÉ MÉÉä]õÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ

ºÉ®úiÉä„Éä´É]õÒ

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ b÷Éä³ýÉ ¦É¯ûxÉ {ɽþÉ´ÉÉù

‡´Énù¦ÉÉÇSªÉÉ +Éi¨ÉPÉÉiÉÒ Eò¯ûhÉ „ÉäiÉEò-ªÉÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
±ÉÉiÉÖ®ú ‡Eò±±ÉÉ®úÒSªÉÉ ¦ÉÖEÆò{ÉOɺiÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
ºÉÖxÉɨÉÒSªÉÉ iÉb÷ÉJªÉÉiÉ ¤ÉSÉɴɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉɱÉEòÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ, ºÉÁÉpùÒSªÉÉ +¦Éät EòÉiɳýÉiÉ {ɽþÉ´ÉÉ

- ¦ÉÖ{Éä„É EÖÆò¦ÉÉ®ú

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

** ¨É½þÉ®úɹ]Åõ iÉÉäb÷hÉÉ-ªÉÉ nù±ÉɱÉÉÆxÉÉä **
¨É®úÉ`ö¬É iÉÖ ‡VÉ´ÉÆiÉ ¨ÉÉhÉÖºÉ
xÉɇ½þºÉ ¨ÉÖEäò VÉxÉÉ´É®ú ®äú
„ɽþÉhÉ{ÉhÉÉ ‡„ÉEò´ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ
´Éä³ýÒSÉ ¨É®úÉ`ö¬É ºÉÉ´É®ú ®äú
¤ÉJÉ®ú JÉÉä±ÉÖxÉ ¤ÉPÉ„ÉÒ±É EòÉ ?
<‡iɽþɺÉ{ÉÉxÉä SÉɳý„ÉÒ±É EòÉ?
ºÉÆiÉÉ{É iÉÖ±ÉÉ EòÉ ªÉä<ÇxÉÉ MÉb÷¬É
„ÉÆb÷ÉºÉ¨É iÉÖ VÉMÉiÉÉä EòÉ ?
+É`ö´É ®úÉVÉä ‡„É´ÉUjÉ{ÉiÉÓxÉÉ
¨É½þÉiÉäVÉ ºÉÖªÉÇ „ÉƦÉÖ®úÉVÉÉÆxÉÉ
±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç iÉä ¤ÉÉVÉÒ®úÉ´ÉÉÆxÉÉ
ºÉÉ´É®úEò®ú, ]õÒ³ýC¨É GòÉÆiÉÓ˺ɽþÉÆxÉÉ
vɨÉhªÉɨÉvÉÒ±É ®úHò iÉÖZªÉÉ
±ÉÉ´½þÉ ½þÉä>ðxÉÒ nùÉãbÖ÷ näù
®úÉJÉ Eò¯ûxÉÒ MÉÉb÷ MɇxɨÉÉÆxÉÉ
SÉÉè¢äò®ú ¨É®úÉ`öÉ =vɳÖý näù
näù BEò xÉÉ®úÉ, BEòSÉ <Ç„ÉÉ®úÉ
+JÉÆb÷ ®úɹ]Åõ, BEò ¨É®úÉ`öÉ
¨É½þÉ®úɹ]Åõ iÉÉäb÷hÉÉ-ªÉÉ nù±ÉɱÉÉÆxÉÉä
¨ÉÖEòÉ]õ +É{ÉÖ±Éä PÉ®ú MÉÉ`öÉ

- ¤ÉÉVÉÒ nù®úÉbä÷
<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

** ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉÉZÉÉ **
+É„ÉäSÉÉ ½þÉ näù„É ®úÉÆMÉb÷É
PÉɨÉÉxÉä ‡¦ÉVɱÉÒ ¨ÉÉiÉÒ
+ÆiÉ®úÉiÉ ªÉÉ ¡Öò±Éä =¨É±ÉiÉÒ
VÉ®úÒ +ɽäþ iÉMÉb÷Ò UÉiÉÒ
‡´ÉºiÉÞiÉ +ɽäþ ‡´É„ÉÉ±É +ɽäþ
{ÉÉäºÉ±ªÉÉiÉ ‡EòiªÉäEò VÉÉiÉÒ
vÉ֨ɺÉhÉÉ®úÒ ¨É„ÉÉ±É +ɽäþ
{Éɇ½þ±ªÉÉiÉ EòÉiÉ®ú ®úÉiÉÒ
YÉÉxÉÉSÉä ¦ÉÉÆb÷É®ú ªÉÉ®ú½þÉä
|ÉÉSÉÒxÉ Eò±Éä„ÉÒ xÉÉiÉÒ
ºÉÁÉpùÒSÉÉ =ÆSÉ EòbÉ÷ +xÉ
¡äòºÉɳýhÉÉ-ªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù±ÉÉ]õÉ
MÉÒiÉ iɪÉÉSÉä MÉÉiÉÒ
®úɹ]Åõ xÉ´½äþ ªÉÉ ‘¨É½þÉ’®úɹ]Åõ ¨½þhÉÉ´Éä
½þÒ BäºÉÒ ¤ÉÖ±ÉÆnù JªÉÉiÉÒ

- +ÉxÉÆnù ¨ÉÉxÉä
<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

** ¨É®úÉ`öÒ ®úHò **
ºÉÉiÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÉ{ÉÉ®ú MÉä±ÉÉä {ÉhÉ ¨ÉÉiÉÒSÉÉ ´ÉÉºÉ MÉä±ÉÉ xÉɽþÒ
<ÈOÉVÉÒ ´ÉÉSÉÖxÉ lÉEò±ÉÉä {ÉhÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÉ vªÉÉºÉ MÉä±ÉÉ xÉɽþÒ
„ÉäCºÉ‡{ɪɮú±ÉÉ EòÉä³ý±Éä {ÉhÉ iÉÖEòÉä¤ÉÉSÉÒ EòÉºÉ MÉä±ÉÒ xÉɽþÒ
lÉ䨺ɨÉvªÉä x½þɪɱÉÉä {ÉhÉ SÉÆpù¦ÉÉMÉäSÉÒ +ÉºÉ MÉä±ÉÒ xÉɽþÒ
+ɱ{ºÉSªÉÉ ‡„ÉJÉ®úÉiÉ ‡¢ò®ú±ÉÉä {ÉhÉ ¨ÉxÉ ‡„É´ÉxÉä®úÒ´É®úSÉ ®úɽþÒ±Éä
¨É½þɪÉÖvnùÉSªÉÉ ºÉ¨É®ú¦ÉÖ¨ÉÒ´É®ú½þÒ ¢Öò±É ¨ÉÉjÉ ‡„ɴɤÉɱÉÉSÉ ´Éɇ½þ±Éä
¤É±VÉSªÉÉ ËJÉb÷ÒiɽþÒ {É®úÉGò¨É ¤ÉÉVÉÒ|ɦÉÖÆSÉÉSÉÉSÉ +É`ö´É±ÉÉ
´ÉÉ]õ±ÉÖÇ {ÉɽÖþxÉ ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉxÉÉiÉ ¦ÉÉ=ÆSÉÉ {ÉɇxÉ{ÉiÉ ºÉÉ`ö´É±ÉÉ
ù

ºÉ´ÉÇvɨÉÇ ºÉ¨É¦ÉÉ´É ºÉÉÆMÉiÉÉxÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ´Éè¹hÉ´ÉÉÆSÉÒ ¦ÉHòÒ Eäò±ÉÒ
¤ÉÉªÉ¤É±É ´ÉÉSÉiÉÉxÉɽþÒ ¨ÉxÉÉiÉ ¢òHò YÉÉxÉä…É®úÒSÉÒ =HòÒ Eäò±ÉÒ

- ½þ®úÒ„É nùÉÆMÉ]õ

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ xÉä½þ¨ÉÒ =kɨÉÉäkÉ¨É +ɇhÉ xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉÉSÉÉ <Ç-ºÉɇ½þiªÉ
|ÉEòÉ„ÉxÉÉSÉÉ vªÉÉºÉ ‘xÉä]õÉIÉ®úÒ’ VÉÉä¨ÉÉxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉ +ɽäþ. nù®ú +É`ö´Éb÷¬ÉiÉ
‡¨É³ýhÉÉ-ªÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ |ɇiɺÉÉnùÉÆxÉÒ +ɨÉSÉÉ =iºÉɽþ ‡uùMÉÖhÉÒiÉ ½þÉäiÉÉäªÉ, xÉä]õÉIÉ®úÒ
½þÉ ºÉÉ{iÉɇ½þEò +ÆEò ºÉvªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú 50000 ¨É®úÉ`öÒ ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ
‡´ÉiÉ®úÒiÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. iªÉÉ ´ªÉ‡iɇ®úHò ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]Âõ´É®ú δ½þ‡VÉ]õ Eò¯ûxÉ ´ÉÉSÉhÉɪÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ±ÉIÉhÉÒªÉ +ɽäþ. ½þÉ +ÆEò +É{ÉhÉ +É{ɱªÉÉ <ǹ]õ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉ ¡òÉì®ú´ÉbÇ÷
Eò®úhªÉÉºÉ +ɨÉSÉÒ EòɽþÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ {É®ÆúiÉÖ +ºÉä Eò®úiÉÉxÉÉ +ɨÉSªÉÉ
+ɪÉb÷ÒSÉÉ +ÆiɦÉÉÇ´É Eäò±ªÉÉºÉ +ɨ½þÒ +ɦÉÉ®úÒ ®úɽÚþ. ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉäSÉÒ
±ÉÉäEò‡|ɪÉiÉÉ ´ÉÉfø´ÉhªÉÉºÉ +É{ɱÉÉ ½þÉiɦÉÉ®ú ±ÉÉMÉÉ´ÉÉ ½þÒ <SUôÉ. +É{ɱªÉÉ
ºÉÉ®úJªÉÉ ®ú‡ºÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ½þɪªÉÉxÉä ½þÉ +ÆEò ±É´ÉEò®úSÉ BEò ±ÉIÉ ´ÉÉSÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ
‡xɪɇ¨ÉiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhªÉÉSÉÉ +ɨÉSÉÉ ºÉÆEò±{É ‡ºÉvnùÒºÉ VÉÉ<Ç±É +ºÉÉ +ɨ½þɱÉÉ
‡´É…ÉÉºÉ +ɽäþ.
-----------------------<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉÒ <iÉ®ú ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ <Ç-ºÉÉ{iÉɇ½þEäò
º´É®úxÉä]õÉIÉ®úÒ +Éì‡b÷ªÉÉä +±¤É¨É, ½þɺªÉ xÉä]õÉIÉ®úÒ, ¤ÉɱÉxÉä]õÉIÉ®úÒ
´É |ɇºÉrù ZÉɱÉä±ÉÒ <Ç-¤ÉÖCºÉ
]õ±±ÉÒSÉÒ „ÉɳýÉ, ¨ÉEò®ÆúnùSªÉÉ ‡jÉ´ÉähªÉÉ, OÉä´½þªÉÉbÇ÷ ‡±É]õ®äúSÉ®ú, SÉÉ®ú IÉhÉ, iÉÉà
+ɇhÉ iÉÒ, ‡|ɪÉäSÉä +¦ÉÆMÉ, näù„ÉÒ nùɯûSÉä nÖùEòÉxÉ-3D
-----------------------½þÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ +ÆEò ‡xɪɇ¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ
ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ..
netaksharee@gmail.com

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful