{ªÉÉ®äú nù®úºÉxÉ ‡nùVªÉÉä +ɪÉ

,
iÉÖ¨É ‡¤ÉxÉ ®úÁÉà xÉ VÉÉªÉ **
VÉ±É ‡¤ÉxÉ Eò¨É±É, SÉÆnù ‡¤ÉxÉ ®úVÉxÉÒ *
BàºÉä iÉÖ¨É näùJªÉÉÆ ‡¤ÉxÉ ºÉVÉxÉÒ **
+ÉEÖò±É ´ªÉÉEÖò±É ‡¡ò¯Æû ®úèxÉ ‡nùxÉ,
‡¤É®ú½þ Eò±ÉäVÉÉà JÉÉªÉ **
‡nù´ÉºÉ xÉ ¦ÉÚJÉ, xÉÓnù xÉ˽þ ®úèxÉÉ,
¨ÉÖJÉ ºÉÚÆ EòlÉiÉ xÉ +É´Éè ¤ÉèxÉÉ **
Eò½þÉ Eò½ÚÆþ EÖòUô Eò½þiÉ xÉ +É´Éè,
‡¨É±ÉEò®ú iÉ{ÉiÉ ¤ÉÖZÉÉªÉ **
CªÉÚÆ iÉ®úºÉÉ´ÉÉä +ÆiÉ®úVÉɨÉÒ,
+ÉªÉ ‡¨É±ÉÉä ‡Eò®ú{ÉÉEò®ú º´ÉɨÉÒ **
¨ÉÒ®úÉÆ nùɺÉÒ VÉxÉ¨É VÉxÉ¨É EòÒ,
{Éb÷Ò iÉÖ¨½þÉ®äú {ÉÉªÉ **

ºÉÆiÉ ¨ÉÒ®úɤÉÉ<Ç

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ
´É¹ÉÇ nÖùºÉ®äú -+ÆEò 23
16 +ÉìMɺ] 2010

: ºÉÆ{ÉɇnùEòÉ :

¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖƤÉ<Ç)
: +‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉɇnùùEòÉ :

+xÉÖVÉÉ (º´É{xÉVÉÉ) ¨ÉÖ³äý ({ÉÖhÉä)
: ºÉ½þ ºÉÆ{ÉÉnùEò :

ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä)
º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉɇ„ÉEò)
ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖƤÉ<Ç)

ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ..........
±É½þÉhÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉSÉ “‡iÉ”SÉÆ ´ªÉ‡Hò¨Éi´É ¨ÉxÉɱÉÉ ¦ÉÖ®ú³ý PÉɱÉɪÉSÉÆ +ɇhÉ ‡´ÉSÉÉ®ú½þÒ Eò®úɪɱÉÉ ±ÉÉ´ÉɪÉSÉÆ.... <iÉEÆò
‡xÉκºÉ¨É, ‡xɺ´ÉÉlÉÇ |Éä¨É EòvÉÒ EÖòhÉÒ EÖòhÉÉ´É®ú Eò¯û „ÉEòiÉÆ EòÉ? VɺÉVÉ„ÉÒ ¨ÉÉä`öÒ ½þÉäiÉ MÉä±Éä “‡iÉ”SªÉɤÉqù±ÉSÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ +ÉhÉJÉÒxÉSÉ
´ÉÉføiÉ MÉä±ÉÆ. VÉä´½þÉ EòvÉÒ |Éä¨ÉÉ´É®ú EòɽþÒ BàEòɪÉSÉä, ´ÉÉSÉɪÉSÉä, ¤ÉPÉɪÉSÉä ¨ÉxÉÉiÉ “‡iÉ”SÉÉSÉ ‡´ÉSÉÉ®ú ªÉɪÉSÉÉ. |Éä¨É Eò®úÉ´ÉÆ iÉ®ú
“‡iÉ”SªÉɺÉÉ®úJÉÆ... EòÞ¹hÉɱÉÉ xÉ {ÉɽþiÉÉ, xÉ º{É„ÉÇiÉÉ “‡iÉ” iªÉÉSÉÒ ZÉɱÉÒ.... ½äþ +ºÉÆ |Éä¨É +ºÉÚ „ÉEòiÉÆ EòÉ? ½þÉä... VÉä´½þÉ VÉä´½þÉ ¨ÉÒ
“‡iÉ”±ÉÉ {ÉɽþiÉä iÉä´½þÉ iÉä´½þÉ ¨ÉÉZÉÉ |Éä¨ÉÉ´É®úSÉÉ ‡´É…ÉÉºÉ +ÉhÉJÉÒ nùÞùfø ½þÉäiÉ VÉÉiÉÉà. xÉ EòºÉ±ÉÒ +{ÉäIÉÉ xÉ EòºÉ±Éä ¤ÉÆvÉ +ɇhÉ iɇ®ú½þÒ
BEò +iÉÖ]õ ºÉÖÆnù®ú xÉÉiÉ “‡iÉ”xÉä VÉÉàb÷±ÉÆ iªÉÉ ¤ÉɺÉ-ªÉÉ„ÉÒ..... ¨É½þÉ®úÉhÉÒ +ºÉÖxɽþÒ “‡iÉ”xÉä …ÉäiÉ ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ Eäò±ÉÒiÉ iªÉÉ
¨ÉÖEÖÆònùɺÉÉ`öÒ....iªÉÉSªÉÉ´É®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ |Éä¨ÉɺÉÉ`öÒ....½þÉiÉÉiÉ BEòiÉÉ®úÒ PÉä>ðxÉ iÉÒ MÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ¡òHò +ɇhÉ ¡òHò iªÉÉ ºÉɴɲªÉɱÉÉ....
¨ÉxÉɨÉxÉÉiÉ ½þ‡®ú VÉÉMɴɱÉÉ iªÉÉ ‡|ÉiÉ´Éäb÷¬É VÉÉä‡MÉhÉÒxÉä +ɇhÉ ‡´É¹ÉÉSÉÉ {ªÉɱÉÉ ½þÒ {ªÉɱÉÒ iªÉÉ „ªÉÉ¨É±É EòÞ¹hÉɺÉÉ`öÒSÉ......
ÁÉ “‡iÉ”SªÉÉ VÉMÉÉ´ÉäMɲªÉÉ +nÂù¦ÉÖiÉ xÉÉiªÉɱÉÉ, |Éä¨ÉɱÉÉ +ɇhÉ “‡iÉ”±ÉÉ +ÉVÉ Eò‡´ÉiÉÉÆuùÉ®äú ºÉ´ÉÇ ®ú‡ºÉEò ´ÉÉSÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ
+ÉhÉɴɺÉÆ ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÆ.... ½þÉ BEò UôÉä]õɺÉÉ |ɪÉixÉ +ɽäþ “‡iÉ”±ÉÉ lÉÉàb÷ºÉÆ +ÉhÉJÉÒ VÉÉhÉÖxÉ PÉähªÉÉSÉÉ, “‡iÉ”SªÉÉ <ÆSɦɮú Vɴɳý
VÉÉhªÉÉSÉÉ, “‡iÉ”SªÉÉ ‡|ÉiÉÒ±ÉÉ, iªÉÉ xÉÉiªÉɱÉÉ {ÉÖx½þÉ BEònùÉ Eò‡´ÉiÉÉÆiÉÚxÉ +xÉ֦ɴÉhªÉÉSÉÉ, VÉMÉhªÉÉSÉÉ.... “‡iÉ”SªÉÉ ¤Éqù±ÉSÉÆ ½äþ
+ÉEò¹ÉÇhÉ +ºÉSÉ EòÉªÉ¨É ®úɇ½þ±É... +ɇhÉ VÉä´½þÉ EòvÉÒ +ºÉÉ ‡xÉκºÉ¨É, ‡xÉ®úÉMɺÉ, ‡xɺ´ÉÉlÉÇ |Éä¨ÉÉSÉÉ +Éä±ÉÉ´ÉÉ ÁÉ ¨ÉxÉɱÉÉ º{É„ÉÖÇxÉ
VÉÉ<Ç±É iÉä´½þÉ iÉä´½þÉ iªÉÉ ‡|ÉiÉ´Éäb÷ªÉÉ VÉÉä‡MÉhÉÒSÉÒ +É`ö´ÉhÉ xÉÎCEòSÉ ªÉä<DZÉ.....

¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú
ºÉÆ{ÉɇnùEòÉ - ¨ÉÖƤÉ<Ç

+‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉɇnùEäòSÉÒ +Éà³ýJÉ.........
¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉ´É®úú EòɽþÒ ¨É‡½þxªÉÉÆ{ÉÖ´ÉÔ BEò xɇ´ÉxÉ xÉÉ´É ‡nùºÉ±ÉÆ, +xÉÖVÉÉ (º´É{xÉVÉÉ) ¨ÉÖ³ä. ¨ÉMÉ ¨ÉÒ ‡iÉSªÉÉ
Eò‡´ÉiÉÉ ´ÉÉSÉÖ ±ÉÉMɱÉä. „ɤnùºÉÆ{ÉkÉÒ, ´ÉäMÉ´ÉäMɳäý ‡´É¹ÉªÉ, ±ÉªÉ¤Érù Eò‡´ÉiÉÉ ÁÉxÉä ¡òÉ®úSÉ Eò¨ÉÒ ´Éä³ýÉiÉ ‡½þ {ÉÖhªÉÉSÉÒ ºÉÆMÉhÉEò +‡¦ÉªÉÆiÉÉ
¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉ´É®ú ±ÉÉäEò‡|ÉªÉ ZÉɱÉÒ. ¨ÉÖJªÉi´ÉäEò¯ûxÉ EòÞ¹hÉÉ´É®ú ‡iÉxÉä VÉÉà vÉÉMÉÉ ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉ´É®ú ºÉÖ¯û Eäò±Éä±ÉÉ
iªÉɱÉÉ =nÆùb÷ |ɇiɺÉÉnù ‡¨É³ýɱÉÉ, <iÉEòÉ EòÒ +xÉÖVÉÉSÉÆ ‡±ÉJÉÉhÉ ´ÉÉSÉÖxÉ iªÉɽÖþxÉ |Éä®úhÉÉ PÉä>ðxÉ ¤É®äúSÉ VÉhÉ iªÉÉ vÉÉMªÉÉ´É®ú ºÉÖÆnù®ú
EòÉ´ªÉ ‡±É½Öþ ±ÉÉMɱÉä. +„ÉÒ ½þÒ +xÉÖVÉÉ ¨ÉÖ³äý +ÉVÉ iªÉÉSÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉSÉÒ BEò ¨É½þi´ÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®ú ‡xɪÉÆjÉEò +ɽäþ.
+xÉÖVÉɱÉÉ Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÒ +É´Éb÷ +MÉnùÒ {ɇ½þ±ªÉÉ{ÉɺÉÖxÉSÉ ½þÉäiÉÒ, iÉÒ ¨½þhÉiÉä EòÒ +É<Ç PÉ®úÉiÉ ºÉiÉiÉ EòɽþÒ xÉÉ EòɽþÒ xÉÉ
ºÉÉ®úJÉÒ MÉÖhÉMÉÖhÉiÉ +ºÉɪÉSÉÒ iªÉɨÉÖ³äý ¤É-ªÉÉSÉ Eò‡´ÉiÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ iÉÉáb÷{ÉÉ`ö +ɽäþiÉ. ¨ÉÉà`öÒ ZÉɱÉä +ɇhÉ <Æ]õ®úxÉä]õºÉÉ®úJÉÆ VÉMÉ
b÷ÉಪÉɺɨÉÉà®ú +ɱÉÆ, ‡iÉlÉäSÉ ‡iÉSÉÒ +ɇhÉ ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉSÉÒ +Éà³ýJÉ ZÉɱÉÒ +ɇhÉ +´ÉPªÉÉ 8 ¨É‡½þxªÉÉiÉ iÉÒ VÉÉMÉÉ
+MÉnùÒ ‡VÉ´ÉɦÉÉ´ÉÉSÉÒ ZÉɱÉÒ. +xÉÖVÉÉ Eò‡´ÉiÉÉ Eò®úɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÒ iÉä ½þÒ ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉ´É®ú +ɱªÉÉ´É®úSÉ.
+xÉÖVÉÉSÉä iɺÉä +É´Éb÷iÉä Eò´ÉÒ JÉÖ{É +ɽäþiÉ {ÉhÉ ºÉÆiÉ YÉÉxÉä…É®úÉÆSÉÒ +ÉiÉÇiÉÉ ‡iɱÉÉ JÉÖ{É º{É„ÉÖÇxÉ VÉÉiÉä, iÉÖEòÉ®úɨÉÉÆSÉÉ +ɇhÉ
ºÉ¨ÉlÉÉÈSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò{ÉhÉÉ ½þÒ ‡iɱÉÉ ¦ÉÉ´ÉiÉÉà +ɇhÉ ¦É]õÉÆSªÉÉ iÉ®ú±ÉiÉäiɽþÒ ‡iɱÉÉ ´ÉɽÚþxÉ VÉɪɱÉÉ ½þÉäiÉÆ. EÖòºÉÖ¨ÉÉOÉVÉ +ɇhÉ Ë´ÉnùÉ ‡iÉSÉä
+É´Éb÷iÉä Eò´ÉÒ iÉ®ú ºÉƇnù{É JÉ®äú ‡iɱÉÉ VɴɳýSÉÉ ´ÉÉ]õiÉÉà. º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉä +MÉnùÒù ¨ÉÉäEò²ªÉÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ +xÉÖVÉɱÉÉ Eò‡´ÉiÉɽþÒ ´ÉÞkɤÉrù
‡±É‡½þiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ +ºÉÆ iÉÒ º´ÉiÉ& +MÉnùÒ |ÉÉÆVɳý{ÉhÉä ºÉÉÆMÉiÉäþ {ÉhÉ ªÉ¨ÉEòÉiÉ ‡±É‡½þhÉä ‡iɱÉÉ VÉɺiÉ +É´Éb÷iÉä. ¨ÉÖHò UÆônù½þÒ +É´Éb÷iÉÉà.
Eò‡´ÉiÉÉ VÉÒ EòɳýVÉɱÉÉ ½þÉiÉ PÉɱÉiÉä iÉÒ ¨É±ÉÉ ‡|ÉªÉ +ɽäþ... +„ÉÒ ºÉÉvÉÒ +ɇhÉ ºÉÖÆnù®ú ‡´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ ½þÒ +xÉÖVÉÉ ¨ÉÖ³ýä
+ÉVÉ +É{ɱªÉÉ ÁÉ xÉä]õÉIÉ®úÒSªÉÉ +ÆEòÉSÉÒ +‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉɇnùEòÉ +ɽäþ. xÉä]õÉIÉ®úÒSªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉý ºÉɇ¨É±É ZÉɱªÉɤÉqù±É ‡iÉSÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
‡]õ¨ÉEòbÖ÷xÉ ¨ÉxÉ&{ÉÖ´ÉÇEò +ɦÉÉ®ú +ɇhÉ {ÉÖfÂøSªÉÉ ªÉ„ɺ´ÉÒ ´ÉÉ]õSÉɱÉÒEò‡®úiÉÉ JÉÖ{É JÉÖ{É „ÉÖ¦ÉäSUôÉ ú!!!

‡]õ¨É xÉä]õÉIÉ®úÒ

BEò ¨ÉÒ®úÉ +‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉɇnùEäòSªÉÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÒ.......
“¨ÉÒ®úÉ” ½äþ nùÉäxÉ „ɤnù =SSÉÉ®ú±Éä iÉ®úÒ ¨Éxɦɮú ¦ÉHòÒSÉÆ ´ÉÉ®Æú =vÉÉhÉÖxÉ VÉÉiÉÆ. ¨ÉÒ®úÉ ¨½þhÉɱÉÒ
‡Eò +É`ö´ÉiÉä {ÉÉÆfø®äú „ÉÖ§É |ÉÉVÉHòÒ ´ÉºjÉ +ɇhÉ ‡´É®úÉMÉÒ BEòiÉÉ®úÒ, EòÉx½þÉ ¨½þhÉiÉ ‡´É±ÉMÉ ½þÉähÉÉ®äú +Éä`ö
+ɇhÉ EòÞ¹hÉ ¨½þhÉiÉSÉ ‡¨É]õhÉÉ®äú +Éä`ö. . .
¨ÉÒ®úÉ BEò ®úÉVÉEòxªÉÉ, ´Éè¦É´ÉÉSªÉÉ ®úÉ„ÉÒiÉ ±ÉÉä³ýhÉÉ®úÒ {ÉhÉ Eò¨É±Énù±ÉÉ|ɨÉÉhÉä ‡xɇ®úSU. . .
±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉSÉ <iÉEòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ„ÉÒ±É ‡Eò +É<Ç xÉä MɨÉiÉÒxÉä ¨½þhɱÉä±Éä “ªÉà EòÉx½þÉVÉÒ ½þè xÉÉ ªÉ½þÒ ½þè
iÉÖ¨½þÉ®úÉ nÖù±½þÉ” ½äþ „ɤnù ‡iÉxÉä +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®ú VÉ{ɱÉä, VÉÉhɱÉä +ɇhÉ VÉMɱÉä. . . iªÉÉIÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ‡iÉxÉä
“¨Éä®äú iÉÉä ‡MÉ®úvÉ®ú MÉÉä{ÉÉ±É nÖùºÉ®úÉä xÉ EòÉä<Ç.” +ºÉä ¨½þhÉiÉSÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉSÉÉ VÉÉä‡MɪÉÉ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ. . iÉÒ
½þºÉ±ÉÒ EÞ¹hÉɺÉÉ`öÒ, iÉÒ ºÉVɱÉÒ ¨ÉxɨÉÉä½þxÉɺÉÉ`öÒ, iÉÒ ®úb÷±ÉÒ iªÉÉ EòÉx½þɺÉÉ`öÒSÉ +ɇhÉ |ÉÉhɽþÒ ‡nù±ÉÉ
iªÉÉ VÉMMÉxÉÉlÉɺÉÉ`öÒSÉ. . . iÉÒ iÉɺÉxÉiÉÉºÉ +É{ɱªÉÉ EÞ¹hɺÉJªÉÉ„ÉÒ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉ, iªÉÉSªÉɺÉÉ`öÒ MÉÉhÉÒ
¨½þhÉiÉ, iªÉÉSªÉɺÉÉ`öÒ xÉÉSÉiɽþÒþ.
ªÉÉ +κiÉi´ÉÉSªÉÉ ¨ÉɪÉä¨ÉvªÉä ¨ÉÒ®úÉ ¨ÉÉjÉ ºÉ´ÉÇ{ÉÉ®ú ZÉɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. .‡iÉSÉÒ ¦ÉHòÒ ‡xÉMÉÖÇhÉ ½þÉäiÉÒ ‡iɱÉÉ EÞ¹hÉ +κiÉi´É ¨ÉÖiÉÔiÉ
xÉEòÉäSÉ ½þÉäiÉÆ. iÉä ‡iɱÉÉ º´ÉiÉ:¦ÉÉä´ÉiÉÒ VÉÉhÉ´ÉiÉ ½þÉäiÉÆ <iÉEòÒ iÉÒ EÞ¹hÉ¨ÉªÉ ZÉɱÉÒ ½þÉäiÉÒ ‡iÉSªÉÉSÉ BEòÉ ¦ÉVÉxÉÉiÉ iÉÒ ¨½þhÉiÉä “VÉxÉ¨É ºÉä
½þÒ <ÇºÉ ´ªÉÉEÖò±É ¨ÉxÉ ¨Éä, BEò {ªÉÉºÉ +VÉÒ¤É ºÉ¨ÉÉ<Ç ½è * ¨Éä ¦ÉÒ ¤ÉxÉÖ BEò ‡nùxÉ ‡{ɪÉÉ ‡Eò {ªÉÉ®úÒ ªÉ½þ iÉÖZɺÉä nÖù½þÉ<Ç ½þè *”þ iÉÒSÉ
VÉx¨É vªÉäªÉSÉ EòÞ¹hÉ¨ÉªÉ ½þÉähÉÆ +ɇhÉ EòÞ¹hɯû{ÉÉiÉ ‡´É®úPɳÖýxÉ VÉÉhÉÆ ½äþ ½þÉäiÉÆ.

EòÞ¹hÉÉSÉÒ ®úÉvÉÉ ½þÒ |ÉÉhɺÉJÉÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ¨ÉÒ®úÉ EòÞ¹hÉÉSÉSÉ ¦É‡HòxÉä ¨Égø±Éä±ÉÆ ¯û{É ½þÉäiÉÆ. ‡iÉxÉä +É{ɱªÉÉ |Éä¨ÉÉiÉÖxÉ JÉ-ªÉÉ
|Éä¨ÉÉSÉÒ EòºÉÉä]õÒ nùÉJɴɱÉÒ VÉä +xÉÆiÉ +ºÉiÉÆ, ‡xÉ®ú{ÉäIÉ +ºÉiÉÆ iÉä <iÉEÆò ‡´É„ÉÉ±É +ºÉiÉÆ ‡Eò ‡|ɪÉEò®úÉSÉÆ ¯û{É EòºÉÆ +ɽäþ ªÉÉSÉÒ½þÒ
iªÉɱÉÉ MÉ®úVÉ xɺÉiÉä. EòÉ®úhÉ ºÉMɳýÒEòbä÷ iÉÉäSÉ ¤ÉɽÖþ {ɺɯûxÉ EÖò„ÉÒiÉ PªÉɪɱÉÉ =¦ÉÉ +ºÉiÉÉä. |Éä¨ÉÉSÉÒ +iªÉÖSSÉ {ÉÉiɳýÒ ¨ÉÒ®äúxÉä
nùÉJÉ´ÉÖxÉ ‡nù±ÉÒ. . . .
“VÉ±É VÉÉ VÉ±É VÉÉ <„Eò ¨Éä VÉ±É VÉÉ VɱÉä EÖÆònùxÉ ½þÉäªÉ*
VɱÉiÉÒ +ÉMÉ ±ÉMÉɱÉä ¨ÉÉlÉä ±ÉÉMÉä iÉÉä SÉÆnùxÉ ½þÉäªÉ. **”
½äþ ¨ÉÒ®äúxÉä +É{ɱªÉÉ ´ÉiÉÇxÉÉxÉä ‡ºÉvnù Eäò±Éä, ‡iÉSÉÆ |Éä¨É ¤ÉÉ´ÉxÉEò„ÉÒ ºÉÉäxªÉÉ|ɨÉÉhÉä iÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÚ±ÉÉJÉÖxÉ ‡xÉPÉɱÉÆ ½þÉäiÉÆ +ɇhÉ
‡´É¹ÉÉSÉÉ {ªÉɱÉɽþÒ ‡iÉxÉä ½þɺÉiÉ ½þɺÉiÉ +Éä`öɱÉÉ ±ÉɴɱÉÉ VÉÉä ‡Eò ‡iÉSªÉÉ |Éä¨ÉɨÉÖ³äý ‡iÉSªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉäIÉÉSÉÆ +¨ÉÞiÉ PÉä=xÉ +ɱÉÉ. .
+„ÉÒ ½þÒ EòÞ¹hÉ¨ÉªÉ ¨ÉÒ®úÉ EòÞ¹hÉÉSÉÒ ¦ÉɺɺÉJÉÒ {ÉhÉ EòÞ¹hÉ +κiÉi´É º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ ‡VÉ´ÉÆiÉ Eò®úhÉÉ®úÒ VÉÉäMÉÒhÉ. . .. ¨ÉÒ®úÉ !!!

+xÉÖVÉÉ (º´É{xÉVÉÉ) ¨ÉÖ³äý
+‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉɇnùEòÉò
{ÉÖhÉä

¨ÉÒ®úÉ ‡xÉMÉÖÇhÉ ‡xÉMÉÖÇhÉ
EòÉx½þÉ ºÉÉVÉhÉ ºÉÉVÉhÉ
¨ÉÒ®úÉ +¤ÉÉä±É |Éä¨É
EòÉx½þÉ =iº¢Öò±É MÉÉhÉÆ

¨ÉÒ®úÉ „ÉÉÆiÉ ¨ÉxÉMÉɦÉÉ®úÉ
EòÉx½þÉ xÉÆnùÉnùÒ{É iÉä´ÉhÉÉ®úÉ
¨ÉÒ®úÉ |ÉEòÉ„É |ÉEòÉ„É
EòÉx½þÉ …ÉÉºÉ +Æiɇ®úSÉÉ

¨ÉÒ®úÉ xÉnùÒSÉÒ +ÉiÉÇiÉÉ
EòÉx½þÉ ºÉ¨ÉÖpù ‡iÉSÉÉ
¨ÉÒ®úÉ |É´ÉɽþÒ |É´ÉɽþÒ
EòÉx½þÉ SÉ{É±É VɱÉvÉÉ®úÉ

¨ÉÒ®úÉ ´ÉänùxÉÉ ´ÉänùxÉÉ
EòÉx½þÉ ¨ÉÖEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ
¨ÉÒ®úÉ ¨ÉJɨɱÉÒ nÖù:JÉ
EòÉx½þ ½þ³ý´ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ

¨ÉÒ®úÉ +¤ÉÉä±É EäònùÉ®ú
EòÉx½þÉ ‡¦ÉVɱÉÉ MÉÉÆvÉÉ®ú
¨ÉÒ®úÉ ‡´É®ú½þÒ ºÉiÉÉ®ú
EòÉx½þÉ ¨ÉÉ®ú´ÉÉ +±É´ÉÉ®ú

¨ÉÒ®úÉ ‡´É¹ÉÉSÉÉ {ªÉɱÉÉ
EòÉx½þÉ Vɽþ®ú Vɽþ®ú
¨ÉÒ®úÉ ‡xɳýºÉ®ú ºÉɴɳýÉ
+´ÉPÉÒ ¤ÉxɱÉÒ ‡Eò EòÉx½þÉ

¨ÉÒ®úÉ ‡®ú¨É‡ZÉ¨É vÉÉ®úÉ
EòÉx½þÉ {ÉÉ=ºÉ EòÉäºÉ³ýhÉÉ®úÉ
¨ÉÒ®úÉ „ÉÖ§É SÉÉÆnù´ÉÉ SÉÉÆnù´ÉÉ
EòÉx½þÉ xÉIÉjÉÉÆSÉÉ `äö´ÉÉ

+xÉÖVÉÉ (º´É{xÉVÉÉ) ¨ÉÖ³äý
+‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉɇnùEòÉ
{ÉÖhÉä

EòɳýVÉÉiɱªÉÉ BEòiÉÉ®úÒ±ÉÉ
ºÉÖSɱÉÉ BEòSÉ ºÉÚ®ú ..*
b÷É䲪ÉÉƨÉvɱªÉÉ ªÉ¨ÉÖxÉä±ÉɽþÒ
xÉEò³ýiÉ +ɱÉÉ {ÉÚ®ú..*
iÉÒ ½þÉEò ¨ÉÉ®úiÉä,
ºÉÉnù ¨ÉÉMÉiÉä,
+xÉ, ´ÉnùiÉä
EòÉx½þÉ-EòÉx½þÉ. . .
‡iɱÉÉ ‡iÉSÉÉ iÉÉä
“EòÞ¹hÉ ºÉɴɳýÉ”
EÖòhÉÒiÉ®úÒ +ÉhÉÖxÉÒ tÉ xÉÉ **
iªÉÉ „ªÉɨɇxɲªÉÉSªÉÉ
¤ÉɺɮúҦɴÉiÉÒ,
VɨɱÉä VÉ®úÒ MÉÉäEÖò³ý..*
{É®úÒ EÖòhÉÉ Eò³äýxÉÉ
iÉÉä ºÉVɇ´ÉiÉ +ɽä,þ
‡iÉSªÉÉ nùÉäÁÉSÉÒ +Éä³ý..*
‡iÉxÉä …ÉɺÉÉÆSÉÒ
‘VÉ{ɨÉɳý’ ºÉÉäbÖ÷xÉÒ
iªÉÉiɽþÒ +Éä´É±ÉÉ “EòÉx½þÉ”
‡iɱÉÉ ‡iÉSÉÉ iÉÉä,
“EòÞ¹hÉ ºÉɴɳýÉ”
EÖòhÉÒiÉ®úÒ +ÉhÉÖxÉÒ tÉ xÉÉ **

iÉÒxÉä Vɽþ®ú ±ÉɴɱÉä
iªÉÉSªÉɺÉÉ`öÒ,
+±ÉMÉnù ®ä,ú +Éä`öɺÉ..*
“iªÉÉ”SÉ IÉhÉɱÉÉ,
EòÞ¹hÉ ¨½þhÉɱÉÉ,
ªÉ¨ÉÖxÉäSªÉÉ EòÉ`öɺÉ. .
“ªÉÉ iÉÖZªÉÉ EÖò„ÉÒiÉÖxÉ
‡iÉSªÉÉSÉ ºÉÉ`öÒ
“EòÞ¹hÉ” ªÉä= näù {ÉÖx½þÉ. .!!”
+®äú!, ‡iɱÉÉ ‡iÉSÉÉ iÉÉä,
“EòÞ¹hÉ ºÉɴɳýÉ”
EÖòhÉÒiÉ®úÒ +ÉhÉÖxÉÒ tÉ xÉÉ **
iÉÒ ¨ÉÉMÉiÉ xÉɽþÒ
EòÞ¹hÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ,
´ÉÉ EòÞ¹hÉÉSÉÒ ¨ÉÖiÉÔ. . .*
iÉÒ ºÉÉÆMÉiÉ ®úɽþÒ
EòÞ¹hÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ,
+xÉ, EòÞ¹hÉÉSÉÒ ¦ÉHòÒ. . *
iÉÒ {ɇ´ÉjÉiÉÉ,
iÉä |Éä¨É ‡xɨÉdzý,
iÉÖ¨ÉSªÉɽþÒ ¼nùªÉÒ VÉÉhÉÉ
iªÉÉ ¨ÉÒ®äú±ÉÉ
Eäò´½þÉSÉ ‡¨É³ýɱÉÉ “‡iÉ”SÉÉ
“EòÞ¹hÉ-ºÉɴɳýÉ”, “EòÉx½þÉ”

ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbà÷
¨ÉÖƤÉ<Ç

¨ÉxÉ iÉÖ‡ZɪÉÉ ¯û{ÉÉiÉ x½þɱÉä
¨ÉxÉ MÉÉäË´Énù MÉÉäË´Énù ¤ÉÉä±Éä. . *
iÉÖ „ÉɨɺÉJÉÉ ¨ÉÒ EòÞ¹hɇ|ɪÉÉ
iÉ´É xÉɨÉÉSÉä ¨ÉÒ ®ÆúMÉ ±ªÉɱÉä. . *
EòÉähÉÒ SÉÉä®ú ¤ÉÉä±Éä EòÉähÉÒ uùÉb÷
xÉÉ NÉÉà{ÉÓxÉÉ Eò„ÉÉSÉÒ SÉÉb÷,
¨ÉÒ VÉ{ɱÉä ¨ÉxÉ-¨ÉƇnù®úÒ
‡iÉlÉä iÉÖZÉÉSÉ xÉÉnù SÉɱÉä. . *
iÉÖ ´É®ú±ªÉÉ EòèEò xÉÉ®úÒ
iÉÖVÉ ¦Éɳý±ÉÒ ®úÉvÉÉ ¤ÉÉ´É®úÒ,
¨ÉVÉ ½þÉiÉÒ iÉÖZÉÒ BEòiÉÉ®úÒ
ºÉÖ®ú iÉÖZÉäSÉ ‡iÉSªÉÉiÉ +ɱÉä. . *
iÉ´É vªÉÉxÉ +ºÉä ±ÉÉMÉiÉÉ
¨ÉVÉ ‡´ÉºÉ®ú {Ébä÷ VÉMÉÉSÉÉ,
¨ÉÒ®úÉ =®úiÉä xÉÉ =®úiÉä ½þÒ EòɪÉÉ
¨ÉÒ®úÉ EòÞ¹hɨɪÉÒ, EòÞ¹hÉ ¨ÉÒ®úɨɪÉÒ VÉɽþ±Éä. . *
¨ÉxÉ iÉÖ‡ZɪÉÉ ¯û{ÉÉiÉ x½þɱÉä. . . **
¨ÉxÉ MÉÉäË´Énù MÉÉäË´Énù ¤ÉÉä±Éä . . . **

‡nù{ÉEò ºÉɳÖÆýJÉä
{ÉÖhÉä

“‡MÉ®úvÉ®”ú ¨Éä®äú ¨ÉɪÉÉ ®úSÉäiÉÉ
MÉÉä{ÉÒªÉÉåºÉÆMÉ ®úÉºÉ ®úSÉɪÉä*
¨Éä®úÒ ¦É‡Hò ¨Éè ½þÒ VÉÉxÉÚ
¨ÉÒ®úÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ¨ÉÖºÉEòɪÉä. . . **
M´ÉÉ±É ¤ÉɱÉxÉ ºÉÆMÉ ±ÉèEäò
“½þ®úÒ” SɱÉä ´ÉÆÞnùÉ´ÉxÉ ¨Éä*
ºÉÉÆVÉ ºÉ´Éä®äú ½þ̹ÉiÉ ºÉÉ®äú
¨ÉÒ®úÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ¨ÉÖºÉEòɪÉä. . . **

“¤ÉxºÉÒvÉ®”ú ‡Eò ¨ÉvÉÖ®ú ºÉɇxÉEòÉ
¨ÉxÉ ±ÉÖ¦ÉɪÉä ¯û{É ºÉ±ÉÉäxÉÉ*
ºÉÉiÉ ºÉÖ®úÉå¨Éä ‡´É…É ºÉ¨ÉɪÉÉ
¨ÉÒ®úÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ¨ÉÖºÉEòɪÉä. . . **

®úÉvÉÉ ®ÆúMÉ ®ÆúMÉä “„ªÉɨɔ
¨ÉÖJÉ ºÉ±ÉÉäxÉÉ ®ÆúMÉ ºÉɴɱÉÉ*
EòÉà<Ç xÉÉ VÉÉxÉä ¤ÉÉiÉ EòèºÉÒ
¨ÉÒ®úÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ¨ÉÖºÉEòɪÉä. . . **

xÉ]õJÉ]õ “EòÉx½þÉ” ¨ÉÉä½äþ ºÉiÉɪÉä
SÉÉä®úÒ =ºÉEòÒ {ÉEòb÷Ò VÉɪÉä*
=ºÉEäò ®ÆúMÉ ¨Éä ®ÆúMÉÒ ¨Éè
¨ÉÒ®úÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ¨ÉÖºÉEòɪÉä. . . **

ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷
({ÉÖhÉä)

¨ÉÆnù iÉä´ÉiÉä ºÉ¨É<Ç
MÉɦÉÉ-ªÉÉiÉÒ±É <Ç…É®úÉ{ÉÉ„ÉÒ. . !!
¨ÉÒ®úÉ ´Éäb÷Ò EòÞ¹hÉÉ{ÉɪÉÒ
+´ÉPÉä ¨ÉxÉ vÉÉ´É PÉä<Ç. . !!
nÖù®ú MÉÖÆVÉiÉÉä ¨ÉÆVÉÖ³ý ºÉÖ®ú
EòÞ¹hÉÉ iÉÖZªÉÉ {ÉÉ´ªÉÉSÉÉ. . !!
+vÉÒ®ú ¨ÉÒ®úÉ ½þÉä<Ç
vªÉÉºÉ iÉÖ±ÉÉ BäEòhªÉÉSÉÉ. . !!
¨ÉxÉÉä¨ÉxÉÒ iÉÒ ‡xÉiªÉ ¦ÉVÉiÉä
iÉÖZÉÒSÉ ºÉɴɳýÒ ¨ÉÖiÉÔ ®äú. . !!
MÉÉä{É-MÉÉä‡{ÉEòÉ ½äþ]õɳýiÉÒ {É®úÒ
º´É{xÉÒ ‡iÉSªÉÉ iÉÖSÉ ®äú. . !!
„ªÉÉ¨É±É „ÉÉÆiÉ ¯û{É iÉÖZÉä
¨ÉÒ®äúSªÉÉ xɪÉxÉÒ ºÉɨÉɴɱÉä. . !!
‡xÉÎiºÉ¨É +Éäfø {ÉɽÖþxÉÒ ‡iÉSÉÒ
|ɦÉÖ iÉÖZÉä ±ÉÉäSÉxÉ ½þÒ {ÉÉhÉɴɱÉä. . !!

ºÉÖ‡|ɪÉÉ SÉÉ¡äòEò®ú
{ÉÖhÉä

¨½þhÉiÉÒ ‡Eò„ÉxÉ Eòxè½þªÉÉ
EòÉ ®äú U³ýiÉÉä +ºÉÉ
nùÉJɇ´ÉºÉÒ ®ÆúMÉ EòèºÉÉ?
¨ÉÒ iÉÖZÉÒSÉ xÉÉ ®äú ¨ÉÒ®úÉ . . . .!!
‡EòiÉÒ MɴɳýhÉÒ ªÉÉ
‡EòiÉÒ ªÉÉ MÉÉä‡{ÉEòÉ
¨ÉVÉ Mɴɺɇ„É±É EòÉ?
¨ÉÒ iÉÖZÉÒSÉ xÉÉ ®äú ¨ÉÒ®úÉ. . . .!!

®úÉvÉäSªÉÉ ®úÉvÉäªÉÉ
näù´É‡EòSªÉÉ xÉÆnùxÉÉ
ªÉ„ÉÉänäùSªÉÉ EòÉx½þÉ
¨ÉÒ iÉÖZÉÒSÉ xÉÉ ®äú ¨ÉÒ®úÉ . . . .!!

JÉä³ýºÉÒ JÉä³ý EòvÉÒ
nùÉJɇ´ÉºÉÒ +xÉäEò ±ÉÒ±ÉÉ
PÉb÷‡´ÉºÉÒ ¨É½þɦÉÉ®úiÉÉ
¨ÉÒ iÉÖZÉÒSÉ xÉÉ ®äú ¨ÉÒ®úÉ . . . .!!

½þ^õ {ÉÖ®ú´É BEònùÉ
¤ÉxÉ„ÉÒ±É EòÉ EòvÉÒ iÉÖ
¨ÉÖ®úÉ®úÒ ªÉÉ ¨ÉÒ®äúSÉÉ ?
ºÉÉÆMÉ xÉÉ. . .
¨ÉÒ iÉÖZÉÒSÉ xÉÉ ®äú ¨ÉÒ®úÉ . . . .!!

ºÉÉIÉÒ ºÉÖ´Éæ
¨ÉÖƤÉ<Ç

´ÉɳÖýiÉ +SÉÉxÉEò ‡nùºÉiÉä =`ö±Éä {ÉÉ=±É *
+xÉ iÉ„ÉÉiÉ ªÉäiÉä nÖù®ú iÉÖZÉÒ ®äú SÉɽÖþ±É**
¨ÉÒ +„ÉÒSÉ ´Éäb÷Ò lÉÉƤÉÖxÉÒ {ÉɽþiÉ ®úɽþÒ *
iÉÖ EÖò`äö ®äú ? EòÉ ‡nùºÉiÉ ¨É±ÉÉ iÉÖ xÉɽþÒ ?**
¨ÉÒ ‡¨É]õ±Éä b÷Éä³äý, ¨ÉxÉ ½þÒ +ÉiÉÉ ‡¨É]õ±Éä *
<ÇSUÉ ½þÒ ‡xɨÉɱªÉÉ, ¤ÉÆvÉxÉ +´ÉPÉä ºÉÖ]õ±Éä **
ºÉÆ{ɱÉÉ +JÉä®úÒ +ɪÉÖ¹ªÉÉSÉÉ „ÉÉ{É *
¦ÉÉäMɱÉä {ÉÖhªÉ, ¦ÉÉäMÉÖxÉ ºÉÆ{ɱÉä {ÉÉ{É **
½þÒ BEòSÉ +ÉiÉÉ +ÉºÉ =®äú ¼nùªÉÉ„ÉÒ *
iÉÖ =SɱÉÖxÉ PªÉÉ´Éä ¨ÉÉiÉäºÉ¨É =nù®úÉ„ÉÒ **
EÖòhÉÒ ¨½þhÉÉä ¤ÉɴɳýÒ, Eò®úÉäiÉ {ÉÖVÉÉ EòÉähÉÒ *
¨ÉÒ iÉÖZÉÒSÉ ®äú, ¨ÉÒ iÉÖZÉÒ ¨ÉÒ®úÉ ®úÉhÉÒ **

+¦ÉªÉ ¦ÉÉ´Éä

½þ³ý´ªÉÉ iÉÖZªÉÉ EòÞ{ÉäxÉä ¨ÉÒ EòÞ¹hÉ ZÉɱÉÉà ¨ÉÒ®äú
‡xɲªÉÉ ‡´É¹ÉÉiÉ ¨ÉÒ ½þÒ ºÉɴɳýɱÉÉä ¨ÉÒ®äú
nùÉäÁÉÆiÉ MÉÖÆ¡ò±Éä±ÉÉ ¨ÉÒ ºÉÚ®ú ZÉɱÉÉà ¨ÉÒ®äú
BEòiÉÉ®úÒ BàEòiÉÉxÉÉ xÉÖ{ÉÚ®ú ZÉɱÉÉà ¨ÉÒ®äú
®úɇvÉEäò„ÉÒ xÉÉ´É ¨ÉÉZÉä VÉÉäb÷±ÉäºÉ ¨ÉÒ®äú
‡|ÉiÉ iÉÖZÉÒ EòèºÉÒ ¤ÉÆvÉ iÉÉàb÷±ÉäºÉ ¨ÉÒ®äú
…ÉäiÉ …ÉäiÉ ´ÉºjÉÉÆiÉÖxÉ =¹hÉ ZÉɱÉÉà ¨ÉÒ®äú
½þ³ý´ªÉÉ iÉÖZªÉÉ EòÞ{ÉäxÉä ¨ÉÒ Eò¹hÉ ZÉɱÉÉà ¨ÉÒ®äú

¨ÉEò®Æúnù ºÉJÉÉ®úÉ¨É ºÉÉ´ÉÆiÉ
¨ÉÖƤÉ<Ç

‡EòºÉxÉÉSÉÉ {ÉÉ´ÉÉ. .
ºÉ{iɺÉÚ®ú Uäb÷Ò *
ºÉ{iÉ®ÆúwÉ º´É®úiÉÉiÉ. .
ºÉ{iÉVÉx¨É ´Éäb÷Ò *
“¨ÉÒ®úÉ” …ÉäiÉ {ÉÉÆPɯûhÉ
iÉα±ÉxÉ-iÉα±ÉxÉ
iÉÒSÉÒ BEòiÉÉ®úÒ
iÉÒ±ÉÉ ½þ´ÉÒ„ÉÒ BEò ¤Éäb÷Ò *
{ÉÉ´ªÉÉ iÉÖ±ÉÉ. . ºÉÚ®ú ºÉÉiÉ
ºÉÉiÉ ½þnùªÉÉSÉä iɳý *
¨ÉÉZÉÒ iÉÉ®ú BEò]õÒ„ÉÒ
VÉx¨ÉÉÆiÉ®úÒSÉä ¤É³ý *

|ÉÉVÉHò näù„ɨÉÖJÉ
xÉɇ„ÉEò

®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ xÉä½þ¨ÉÒ =kɨÉÉäkÉ¨É +ɇhÉ xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉÉSÉÉ <Ç-ºÉɇ½þiªÉ
|ÉEòÉ„ÉxÉÉSÉÉ vªÉÉºÉ ‘xÉä]õÉIÉ®úÒ’ VÉÉä¨ÉÉxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉ +ɽäþ. nù®ú +É`ö´Éb÷¬ÉiÉ
‡¨É³ýhÉÉ-ªÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ |ɇiɺÉÉnùÉÆxÉÒ +ɨÉSÉÉ =iºÉɽþ ‡uùMÉÖhÉÒiÉ ½þÉäiÉÉäªÉ, xÉä]õÉIÉ®úÒ ½þÉ
ºÉÉ{iÉɇ½þEò +ÆEò ºÉvªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú 50000 ½ÚþxÉ +‡vÉEò ¨É®úÉ`öÒ ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ
‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡´ÉiÉ®úÒiÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. iªÉÉ ´ªÉ‡iɇ®úHò ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]Âõ´É®ú δ½þ‡VÉ]õ Eò¯ûxÉ
´ÉÉSÉhÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ±ÉIÉhÉÒªÉ +ɽäþ. ½þÉ +ÆEò +É{ÉhÉ +É{ɱªÉÉ <ǹ]õ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉ
¡òÉì®ú´ÉbÇ÷ Eò®úhªÉÉºÉ +ɨÉSÉÒ EòɽþÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ {É®ÆúiÉÖ +ºÉä Eò®úiÉÉxÉÉ +ɨÉSªÉÉ
+ɪÉb÷ÒSÉÉ +ÆiɦÉÉÇ´É Eäò±ªÉÉºÉ +ɨ½þÒ +ɦÉÉ®úÒ ®úɽÚþ. ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉäSÉÒ ±ÉÉäEò‡|ɪÉiÉÉ
´ÉÉfø´ÉhªÉÉºÉ +É{ɱÉÉ ½þÉiɦÉÉ®ú ±ÉÉMÉÉ´ÉÉ ½þÒ <SUôÉ. +É{ɱªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ ®ú‡ºÉEòÉÆSªÉÉ
ºÉ½þɪªÉÉxÉä ½þÉ +ÆEò ±É´ÉEò®úSÉ BEò ±ÉIÉ ´ÉÉSÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ ‡xɪɇ¨ÉiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhªÉÉSÉÉ
+ɨÉSÉÉ ºÉÆEò±{É ‡ºÉvnùÒºÉ VÉÉ<Ç±É +ºÉÉ +ɨ½þɱÉÉ ‡´É…ÉÉºÉ +ɽäþ.
------------------------

<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉÒ <iÉ®ú ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ <Ç-ºÉÉ{iÉɇ½þEäò
<Ç-º]õÉ{É, º´É®úxÉä]õÉIÉ®úÒ +Éì‡b÷ªÉÉä +±¤É¨É, ¤ÉɱÉxÉä]õÉIÉ®úÒ
|ɇºÉrù ZÉɱÉä±ÉÒ <Ç-¤ÉÖCºÉ
]õ±±ÉÒSÉÒ „ÉɳýÉ, ¨ÉEò®ÆúnùSªÉÉ ‡jÉ´ÉähªÉÉ, OÉä´½þªÉÉbÇ÷ ‡±É]õ®äúSÉ®ú, SÉÉ®ú IÉhÉ, iÉÉà +ɇhÉ
iÉÒ, ‡|ɪÉäSÉä +¦ÉÆMÉ, näù„ÉÒ nùɯûSÉä nÖùEòÉxÉ-3D, <Ç-„ÉɳýÉ, iÉÉà, ¨ÉÒ +ɇhÉ ‡ºÉMÉ®äú]õ
-----------------------´É®úÒ±É <Ç-¤ÉÖCºÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ
ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úÉ
esahity@gmail.com
xÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ ½þÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ +ÆEò ‡xɪɇ¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ
ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úÉ
netaksharee@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful