PREFAŢĂ In ţara noastră, îndeosebi în ultimii ani, industria chi­ mică, cu ramura sa principală privind tehnologia şi chi­ mizarea

petrolului şi gazelor, a cunoscut o dezvoltare im­ petuoasă. Conform cu politica statului nostru de dezvoltare multilaterală a ţării, în etapa actuală şi viitoare, indus­ tria chimică va fi orientată mai hotărît spre valorificarea superioară a materiilor prime şi energiei; menţinîndu-se cantitatea de ţiţei supusă prelucrării la nivelul anului 1980, se va ridica substanţial gradul de chimizare a pe­ trolului. Aceasta implică o preocupare susţinută pentru înlocuirea tehnologiilor învechite, perfecţionarea agrega­ telor şi instalaţiilor, introducerea unor procedee tehno­ logice cît mai economice din punct de vedere energetic, astfel încît să se asigure diminuarea în continuare a consumurilor specifice. In cadrul instalaţiilor tehnologice din rafinării şi com­ binate petrochimice, utilajele de transfer de căldură (cup­ toare tubulare, schimbătoare de căldură etc.) au o pon­ dere deosebită. Cursul „Procese de transfer termic şi utilaje specifice" constituie o disciplină de bază în pregătirea studenţilor ca ingineri tehnologi pentru rafinării şi combinate petrochi­ mice, precum şi pentru institutele de proiectări şi cercetări de profil. Acest curs se ocupă cu studiul „Cuptoarelor tubulare" şi al „Schimbătoarelor de căldură", specifice instalaţiilor tehnologice, precedat de analiza „Proceselor de combustie" şi a „Proceselor de transfer de căldură" corespunzătoare acestor utilaje. Avîndu-se în vedere dezvoltarea deosebită, din anii noştri, a industriei de prelucrare şi chimizare a petrolu­ lui, precum şi cerinţele actuale privind modernizarea şi îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale in­ stalaţiilor tehnologice, cursul conţine elementele de bază

necesare dimensionării aparaturii termice cu performanţe ridicate, respectiv analizării tehnologice a aparaturii exis­ tente, în scopul îmbunătăţirii performanţelor acesteia, prin adoptarea unor măsuri constructiv-funcţionale. In afara tratării celor patru capitole de bază, lucrarea conţine şi anexe, cu date privind caracteristicile agenţilor termici şi exemple de dimensionare a unor utilaje termice caracteristice. Cursul este adresat studenţilor de la Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor, din cadrul Institutului de Petrol şi Gaze Ploieşti. Conţinînd elemente de dimensionare şi analiză a uti­ lajelor de transfer termic, specifice instalaţiilor tehnolo­ gice din combinatele petrochimice, cursul este util şi stu­ denţilor altor facultăţi cu profil chimic sau mecano-chimic. De asemenea, este folositor inginerilor chimişti sau mecanici de utilaj chimic care lucrează în diversele do­ menii specifice de proiectare, cercetare sau exploatare.

C U P R I N S

Prefaţă 1. Procese de combustie 1.1. Bilanţul material al proceselor de combustie 1.1.1. Compoziţia elementară a combustibililor 1.1.2. Consumul de oxigen pentru ardere 1.1.3. Consumul de aer şi coeficientul cantităţii de aer . . . . . 1.1.4. Limitele de inflamabilitate 1.1.5. Cantitatea gazelor rezultate la arderea completă 1.1.6. Bilanţul material al arderii incomplete 1.1.7. Analiza gazelor- de ardere 1.1.8. Stabilirea coeficientului cantităţii de aer pe baza datelor analizei gazelor arse uscate 1.1.9. Stabilirea compoziţiei gazelor arse umede şi a naturii com­ bustibilului, pe baza datelor analizei gazelor arse uscate . . 1.1.10. Diagrama Ostwald pentru controlul arderii 1.1.11. Diagrame generale pentru controlul arderii amestecurilor de hidrocarburi 1.2. Bilanţul energetic al proceselor de combustie 1.2.1. Aplicarea primului principiu al termodinamicii reacţiilor de ardere . 1.2.2. Arderea izobar-adiabatieă, arderea izobar-politropică şi omo­ genitatea fizică a relaţiilor de bilanţ termic 1.2.3. Puterile calorice, superioară şi inferioară a combustibililor 1.2.4. Pierderea de căldură cauzată de arderea incompletă . . . 1.2.5. Entalpia gazelor de ardere 1.2.6. Temperatura adiabatică a flăcării fără disocieri 1.2.7. Temperatura adiabatică a flăcării cu disocieri 1.2.8. Punctul de rouă, neacidă sau acidă, al gazelor de ardere . . 2. Procese de transfer de căldură 2.1. Moduri şi regimuri de transfer de căldură 2.2. Transferul de căldură prin conducţie în regim staţionar 2.2.1. Legea lui Fourier 2.2.2 Conductivitatea termică 2.2.3. Conducţia prin pereţi plani simpli 2.2.4. Analogia termoelectrică 2.2.5. Conducţia prin pereţi plani compuşi 2.2.6. Conducţia prin pereţi cilindrici . . .
;

9 9 12 13 15 17 19 21 23 25 26 27 30 32 32 35 37 41 42 47 49 55 60 60 62 62 63 73 74 75 76 5

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.2.9. Conducţia într-un perete cilindric cu sursă interioară de căldură 2.2.7. Conducţia prin pereţi sferici 2.2.8. Conducţia prin sol Ecuaţiile diferenţiale fundamentale ale convecţiei 2.3.1. 'Ecuaţia Navier-Stokes pentru curgerea forţată 2.3.2. Forţa ascensională şi ecuaţia Navier-Stokes pentru curgerea liberă 2.3.3. Noţiuni elementare privind stratul limită fluidodinamic . . 2.3.4. Legea lui Newton şi coeficientul de convecţie 2.3.5. Ecuaţia Newton-Fourier 2.3.6. Ecuaţia Fourier-Kirchoff Aplicarea teoriei similitudinii la studiul convecţiei 2.4.1. Similitudinea corpurilor geometrice 2.4.2. Similitudinea proceselor fizice 2.4.3. Stabilirea criteriilor de similitudine pe baza ecuaţiilor dife­ renţiale fundamentale 2.4.4. Relaţiile criteriale generale ale convecţiei fără schimbare de fază, în regim staţionar 2.4.5. Stabilirea criteriilor de similitudine prin metoda analizei dimensionale 2.4.6. Importanţa aplicării teoriei similitudinii la studiul convecţiei Date experimentale privind transferul de căldură prin convecţie în regim staţionar 2.5.1. Convecţia forţată fără schimbare de fază, în cazul secţiunilor de curgere constante 2.5.2. Convecţia forţată fără schimbare de fază, în cazul secţiunilor de curgere nelimitate 2.5.3. Convecţia liberă fără schimbare de fază 2.5.4. Convecţia la fierberea lichidelor 2 5.5. Convecţia la condensarea vaporilor : . 2.5.6. Transferul de căldură în straturile de particule Transferul d e căldură prin radiaţie î n regim staţionar . . . . 2.6.1. Noţiunile de bază ale radiaţiei 2.6.2. Legile radiaţiei termice 2.6.3. Schimbul de căldură prin radiaţie între două suprafeţe plane paralele 2.6.4. Pierderea de căldură prin radiaţie a unei suprafeţe convexe 2.6.5. Schimbul de căldură prin radiaţie între două corpuri oarecare 2.6.6. Absorbţia radiaţiilor solare 2.6.7. Radiaţia gazelor 2.6.8. Radiaţia flăcărilor deschise Schimbul global de căldură în regim staţionar 2.7.1. Coeficienţii globali de transfer de căldură 2.7.2. Izolarea termică a conductelor şi aparatelor

79 77 78 82 82 84 87 89 91 91 93 93 95 96 99 100 103 104 104 112 115 119 125 136 141 141 143 147 150 151 153 154 157 158 158 162 168 168 168 171 173 180 180 183 184 186 190 192 194 196 196 197 198

3. Schimbătoare de căldură 3.1. Clasificări, tipuri şi date constructive 3.1.1. Clasificări 3.1.2. Schimbătoare de căldură cu fascicul tubular în manta . 3.1.3. Date constructive 3.2. Diferenţa medie de temperatură 3.2.1. Schimbul de căldură în contracurent 3.2.2. Schimbul de căldură în echicurent 3.2.3. Variaţiile temperaturilor fluidelor în schimbător 3.2.4. Schimbul de căldură în curent mixt 3.2.5. Schimbul de căldură în curent încrucişat 3.2.6. Diferenţa de temperatură medie în timp 3.2.7. Diferenţa de temperatură medie în timp şi spaţiu . . 3.3. Temperaturile calorice şi rezistenţele termice ale depunerilor 3.3.1. Coeficienţii globali d e transfer d e căldură practici . . 3.3.2. Temperaturile calorice ale fluidelor 3.3.3. Rezistenţele termice specifice ale depunerilor . .

. . . . . .

0

3.4. Schimbătoare de căldură fără transformare de fază 201 3.4.1. Principiile calculului termic 201 3.4.2. Relaţii simple pentru calcularea coeficientului de convecţie exterior 204 3.4.3. Calculul fluidodinamie 207 3.0. Schimbătoare de căldură cu transformare de fază 209 3.5.1. Refierbătoare 209 3.5.2. Vaporizatoare 214 3.5.3. Condensatoare 218 3.5.4. Cristalizatoare 221 3.6. Schimbătoare cu tuburi cu suprafaţă extinsă 222 3.6.1. Răcitoare şi condensatoare cu aer 223 3.6.1.1. Aspecte constructiv-funcţionale 223 3.6.1.2. Calculul termic 228 3.6.1.3. Calculul aerodinamic 232 3.7. Schimbătoare de căldură prin contact direct 233 3.7.1. Turnuri de răcire a apei de recirculare 234 3.7.1.1. Proprietăţile aerului umed 234 3.7.1.2. Noţiunile d e bază ale transferului d e masă . . . . 238 3.7.1.3. Schimbul de căldură în turnurile de răcire 240 3.7.2. Alte tipuri de schimbătoare prin contact direct 243 4. Cuptoare tubulare 4.1. Tipuri constructive de cuptoare tubulare 4.2. Sisteme de preîncălzire a aerului la cuptoare 4.3. Sisteme recuperatoare de căldură din gazele de ardere 4.4. Recomandări privind dimensionarea cuptoarelor 4.4.1. Dimensiunile secţiei de radiaţie 4.4.2. Dimensiunile tuburilor 4.4.3. Tipuri de tuburi cu aripioare 4.4.4. Plasarea tuburilor faţă de perete 4.4.5. Tipuri de arzătoare şi injectoare 4.4.6. Plasarea arzătoarelor ş i injectoarelor faţă d e tuburi . . . . 4.4.7. Tipuri de ventilatoare 4 5. Bilanţul termic şi randamentul cuptoarelor 4.6. Dimensionarea secţiei de radiaţie 4.6.1. Stabilirea numărului de circuite în paralel 4.6.2. Alegerea tensiunii termice 4.6.3. Stabilirea dimensiunilor secţiei de radiaţie şi a amplasării tuburilor 4.7. Verificarea tensiunii termice din secţia de radiaţie 4.7.1. Relaţia de verificare a tensiunii termice 4.7.2. Coeficientul relativ de radiaţie 4.7.3. Temperatura medie din focar 4.7.4. Temperatura medie a ecranului 4.7.5. Coeficientul de emisie a gazelor 4.7.6. Grosimea medie a stratului de gaze 4.7.7. Gradul de ecranare 4.8. Stabilirea temperaturii maxime a ecranului 4.9. Dimensionarea secţiei de convecţie 4.9.1. Coeficientul d e transfer d e căldură prin convecţie . . . . 4.9.2. Coeficientul de transfer de căldură prin radiaţia gazelor . . 4.9.3. Coeficientul de transfer de căldură prin radiaţia pereţilor . . 4.9.4. Diferenţa medie de temperatură 4.9.5. Verificarea numărului de şiruri de tuburi 4.10. Dimensionarea preîncălzitoarelor de aer 4.11. Dimensionarea generatoarelor de abur 4.12. Căderile de presiune pe circuitul materiei prime 4.12.1. Căderea de presiune în zona de vaporizare 4.12.2. Căderea de presiune în zona de încălzire 4.12.3. Diferenţa de presiune dinamică 4.13. Căderile de presiune pentru gazele de ardere şi aer 246 246 250 253 255 255 255 256 256 257 258 258 260 263 263 264 265 266 266 269 270 270 271 272 273 274 277 278 280 283 283 284 285 288 290 290 295 295 297

7

4.14. Dimensionarea coşului . . . . . . . . -. . .-•. .'. . .. •/ : 4.15. Controlul şi reglarea automată a cuptoarelor .' . ţ . : '. " ; : 4.15.1. Aparatura de control . ' . . ./ . . / 4.15.2. Circuitul de combustibil . . . . . . . . • . . ; • , 4.15.3. Protecţia cuptorului . . . ..,'-, . . . . . . . . . . • 4.15.4. Reglarea automată a cuptorului . . . . - , . . . . . . > •.4.15.5. Decocsarea cuptorului ' . . . . . . :

. . . • . . .

302 306 307
3 0 8

308 310 311 314 314 328 337 349 356 362 367 373 376 391 409 414 418 147 357

Anexe. Metode de calcul specifice şi exemple de dimensionare tehnologică Anexa 1. Agenţi termici de încălzire sau răcire . . . . . . . .-•-. . Anexa i2. Eficienţa schimbului de căldură şi numărul de unităţi de transfer Anexa 3. Metoda Delaware pentru calculul termic şi fluidodinamic al schimbătoarelor Anexa 4. Dimensionarea tehnologică a unui refierbător. termosifon. vertical ,... . . . . Anexa 5. Metoda Kern pentru calculul condensatoarelor de amestecuri complexe . Anexa 6. Dimensionarea tehnologică a unui răcjtor cu aer . . . . Anexa 7. Calculul altor tipuri de schimbătoare cu suprafaţă extinsă Anexa 8. Analiza tehnologică a schimbătoarelor de căldură Anexa 9. Optimizarea schimbătoarelor de căldură . . . •. .. . . . Anexa 110. Dimensionarea unui cuptor de încălzire a. unui amestec gazos Anexa 11. Particularităţile cuptoarelor cu pereţi radianţi . . . . . . . . . ' Anexa 12. Calculul dispersiei S 0 2 din gazele de coş . . . .'". . . , ;. Anexa 13. Particularităţile dimensionării cuptoarelor de reacţie . . . . . Anexa 14. Dimensionarea unui cuptor de încălzire şi vaporizarea parţială a ţiţeiului . . . . '.,. Bibliografie . . . . . ! .

PROCESE DE COMBUSTIE
Industria de prelucrare a petrolului, petrochimică şi chimică este o foarte mare consumatoare de energie. Ea utilizează peste 25% din con­ sumul total de energie din industrie, ocupînd primul loc după industria siderurgică şi metalurgică. Global, aproximativ 4/5 din energia necesară se obţine prin arderea combustibililor. Marea majoritate a instalaţiilor tehnologice din rafinării şi combinate petrochimice conţin cuptoare, recuperatoare de căldură de reacţie, rege­ neratoare de catalizatori etc., în care au loc procese de combustie. De ase­ menea, se întîlnesc frecvent şi recuperatoare de căldură sensibilă din ga­ zele de ardere. Cunoaşterea problemelor specifice proceselor de ardere (bilanţul ma­ terial, controlul arderii, bilanţul termic etc.) este utilă pentru dimensio­ narea sau analiza tehnologică a aparatelor în care au loc astfel de procese şi pentru conducerea în condiţii cît mai bune a proceselor de ardere. în plus, cunoştinţele respective intervin în rezolvarea unor probleme de mare actualitate, privind economia generală de energie, reducerea consu­ murilor de combustibili şi înlocuirea, în rafinării şi combinate petrochi­ mice, a combustibililor gazoşi cu combustibili reziduali lichizi. Arderea (combustia) este reacţia chimică, puternic exotermică, de oxidare rapidă a substanţelor combustibile, care conţin ca elemente princi­ pale carbonul şi hidrogenul. Studiul arderii se poate face din punct de ve­ dere static şi dinamic, sau din punct de vedere termodinamic şi cinetic. Prezentarea care urmează, privind procesele de combustie, se referă la aspectele statice şi, respectiv, termodinamice ale arderii. Statica arderii se ocupă cu stabilirea stării finale a sistemului, în funcţie de starea sa iniţială, iar termodinamica arderii cu transformările energetice care în­ soţesc procesul de ardere. Pentru arderea în focare, nu sînt interesante practic aspectele dinamice sau cinetice ale proceselor de combustie (desfăşurarea în timp a procesului, mecanismele de reacţie, vitezele de reacţie etc). Cele ce urmează se referă la procesele de ardere cu aer, a combustibili­ lor caracteristici întîlniţi în rafinării şi combinate petrochimice. 1.1. BILANŢUL MATERIAL AL PROCESELOR DE COMBUSTIE In această primă parte a studiului proceselor de combustie, se vor dis­ cuta problemele caracteristice de bilanţ material, ca de exemplu: consumul de oxigen şi consumul de aer pentru arderea unui combustibil, caracteri-

1.

9

zat prin compoziţia sa elementară, limitele de inflamabilitate ale ames­ tecurilor combustibile, cantitatea şi compoziţia produselor rezultate prin ardere, completă sau incompletă, analizele gazelor de ardere şi controlul arderii prin intermediul datelor acestor analize.

1.1.1. COMPOZIŢIA ELEMENTARA A COMBUSTIBILILOR în rafinării şi combinate petrochimice se utilizează obişnuit combus­ tibili gazoşi (gaze naturale, gaze de rafinărie, gaze de schelă) şi combus­ tibili lichizi (păcură). în prezent se recomandă să se înlocuiască, în mă­ sura posibilităţilor, combustibilii gazoşi, care pot fi valorificaţi superior, cu combustibili lichizi reziduali. Regenerarea catalizatorilor de cracare constă în arderea cocsului depus pe particulele de catalizator, acest cocs fiind un combustibil solid caracteristic. Combustibilii pot conţine ca elemente chimice componente C, H, S, O şi N şi în plus umiditate şi substanţe minerale complexe (acestea prin ardere formează cenuşa, compusă în general din oxizi şi carbonaţi de Na, Ca, Mg, Si, V şi Fe). Pentru calculele de combustie, compoziţia unui combustibil se ex­ primă prin fracţiile masice ale carbonului (c), hidrogenului (h), sulfu­ lui (s), oxigenului (o), azotului (n), umidităţii (w) şi substanţelor mine­ rale (z)\conţinute, suma acestora fiind egală cu unitatea: (14) Determinarea compoziţiei elementare a unui combustibil se poate face pe cale experimentală, prin analize de laborator. Pentru hidrocarburi pure, elementele componente fiind numai C şi H, fracţiile masice ale elementelor pot fi calculate prin împărţirea masei carbonului, respectiv a hidrogenului, dintr-un kgmol, la masa întregului kgmol din hidrocarbura respectivă. Pentru hidrocarbura Cnîim corespund:

Dintre hidrocarburi, CH 4 are conţinutul maxim de hidrogen, 25% masă. Acetilena (C2H2) are un conţinut mic de hidrogen şi anume 7,69% masă. Compoziţia elementară a unei hidrocarburi poate fi exprimată indi­ rect şi prin raportul masic H/C. Pentru hidrocarbura CnHm corespunde: (1.3) CH 4 are pentru raportul masic H/C valoarea 0,3333, iar C 2 H 2 are H/C=0,0833. Pentru hidrocarburi, fracţia masică a carbonului se corelează cu ra­ portul masic H'C prin relaţia:

10

In calculele de combustie, pentru combustibilii petrolieri lichizi, se obişnuieşte deseori neglijarea elementelor O şi N, precum şi a umidităţii şi substanţelor minerale, în raport cu C şi H, deoarece ele sînt prezente in aceşti combustibili în cantităţi foarte mici. Conţinutul de S fiind în majoritatea cazurilor sub lo/ 0 masă, iar comportarea sa fiind asemănă­ toare cu cea a C, în privinţa consumului de 0 2 p e n t r u ardere şi a com­ portării în analiza chimică a gazelor de ardere, pentru simplificarea cal­ culelor se poate neglija şi conţinutul de S sau se poate însuma conţinutul de S la cel de C. In lipsa determinărilor experimentale, combustibilii petrolieri lichizi, de la benzină la păcură, pot fi consideraţi amestecuri de hidrocarburi, iar compoziţia lor elementară se poate calcula prin intermediul relaţiei empirice: (1.5) In această relaţie, d]jj reprezintă densitatea relativă a combustibilului petrolier lichid în raport cu apa, ambele la 15°C (mai exact 15,555°C). P e n t r u valori dj* cuprinse î n t r e 0,7 şi 1, corespund p e n t r u c valori cuprinse între 0,84 şi 0,89. Densitatea relativă d™ poate fi calculată în funcţie de densitatea r e ­ lativă df, standardizată în ţara noastră, prin relaţia: (1.6) P e n t r u combustibilii petrolieri lichizi, neglijîndu-se numai prezenţa O şi N, fracţia masică a carbonului se poate calcula cu relaţia: (1.7) Această relaţie a lui c se simplifică pentru hidrocarburi p u r e la forma întîlnită anterior.

Fig. 1.1

11

pe baza relaţiei anterioare: care nu ţine seamă de influenţa lui K. ci numai densitatea sa relativă în r a p o r t cu aerul în aceleaşi condiţii de tempera­ tură şi presiune (d). exprimată prin fracţiile masice g h şi compoziţiile elemen­ tare ale componenţilor. care se determină foarte uşor experimental.10) în acelaşi caz.1 este trasată cu linie î n t r e r u p t ă şi variaţia lui H/C în funcţie de d\l.8) Dacă pentru un gaz de schelă nu se cunoaşte compoziţia. în funcţie de djf şi de factorul de caracterizare K.76 şi 0.1. In figura 1. se obţine relaţia cea mai completă a lui c pentru fracţiunile petroliere lichide: (1. 12 . poate fi citit din figura 1.9 rezultă pentru c va­ lori cuprinse între 0. Corelîndu-se analitic datele din figura 1. gazul de schelă se asimilează cu un amestec de hidrocarburi parafinice CnH2n+2 şi compoziţia sa elementară poate fi calculată în funcţie de densitatea relativă.Raportul masic H/C.7).79. pentru combustibilii petrolieri lichizi. în moleculele diverşilor componenţi ai amestecului. Dacă pentru un amestec oarecare de gaze se cunosc compoziţia pe componenţi. dacă se prin fracţiile molare y%. Se constată că valoarea lui H/C scade odată cu creşterea densităţii rela­ tive şi odată cu scăderea lui K (la parafine H/C are valori mai mari decît la aromate). lui CnHmSpOTNt (din care elementară) prin reiaţi de cunoaşte compoziţia pe componenţi.6 şi 0. compoziţia elementară a amestecului de gaze se poate calcula prin relaţii de aditivitate de tipul: (1. a (1. în rela­ ţia (1.9) P e n t r u valori ale lui d cuprinse între 0. m L — n u m ă r u l de atomi de H e t c . exprimată se poate calcula formula brută a combustibilu­ în continuare se calculează uşor compoziţia aditivitate de tipul: în care n t reprezintă n u m ă r u l de atomi de C. H/C în funcţie de K şi d £ ° .1 şi înlocuindu-se. Se constată că această relaţie co­ respunde cu aproximaţie valorii K = 1 2 .

Pentru arderea carbonului: C + 0.0 j 2 - 1 kmol H 2 + — kmol O 2 =l[kmol H 2 0] bil Se reţine consumul de 0 2 pentru arderea hidrogenului din combustikmol O2 ' 13 . pe baza reacţiei stoechiometrice. stabilindu-se o relaţie pentru calcularea cantităţii minime de oxigen necesar.=H. CONSUMUL DE OXIGEN PENTRU ARDERE In cazul unei hidrocarburi pure date.i l kmol C 0 2 [ kg C -l kg combj c [" kmol 0.1. în funcţie de compoziţia elementară a combustibilului.=CO. H şi S.J c rkmol_COj1 12Lkg comb.2.J Se reţine consumul de 0 2 pentru arderea carbonului din combustibil: c r kmol 02 "1 12 l_kg comb. consumul de oxigen pentru ar­ derea completă (oxidarea carbonului la C 0 2 şi a hidrogenului la H 2 0) se poate exprima direct.0.1. elementele com­ bustibile fiind C. De exemplu. pentru arderea metanului consumul de oxigen se poate exprima astfel: în cele ce urmează se tratează cazul general al arderii complete. 1 kmol C + l kmol 0 2 = 1 kmol C 0 2 12 kg C + l kmol 0 2 . J Pentru arderea hidrogenului: H 2 + .1 12 |_kg comb.

se poate scrie relaţia consumului minim de 0 2 . Kgmol. observaţii refe­ ritoare la unele valori numerice şi la scrierea unor unităţi de măsură. gram-mol. româneşti etc). Se recomandă simbolizarea m^ . se recomandă scrierea expresiei mol îm­ preună cu unitatea de măsură de masă corespunzătoare cantităţii expri­ mate (Kgmol. „Mol"-ul introdus recent ca a şaptea unitate funda­ mentală a S. mol-ul (nu kmol-ul) este definit prin M kg (nu grame). c) în foarte multe lucrări anterioare introducerii unităţilor S. necesar arderii complete a combustibililor: (1. m 3 în condiţii normale se simboliza prin Nm 3 .I. sovietice. tonă-mol. corelîndu-se unitatea fundamentală mol cu unitatea fundamentală kg. gmol).Pentru arderea sulfului: Se reţine consumul de 0 2 pentru arderea sulfului din combustibil: Oxigenul existent în combustibil: reduce necesarul de 0 2 consumat din exterior. Masa molară (de la mol) este o valoare absolută şi are 14 . expresia „mol" era însoţită de o unitate de măsură de masă (lbmol. d) Masa moleculară (de la moleculă) este o valoare relativă şi nu are unităţi de măsură.12) Consumul minim de 0 2 poate fi exprimat şi în alte unităţi de măsură.I. Pentru a se evita confuziile. (ame­ ricane. N poate fi con­ fundat cu newtonul. exprimare întîlnită în mai multe lucrări. dă naştere la confuzii. prin „atom" sau multiplii acestuia. ca de exemplu: Prin condiţii normale (indice N) se înţeleg: t=0°C şi presiunea nor­ mală atmosferică egală cu 1. b) Este incorectă exprimarea cantităţii molare. pentru a nu apare confuzii. de unităţi de măsură. In cele ce urmează se prezintă cîteva observaţii critice.01325 bar. „Atomul" nu a fost şi nu este o unitate de măsură. a) în lucrările mai vechi.I. în prezent. la substanţele cu mo­ lecule monoatomice.). valabile atît pentru paragraful anterior cît şi pentru cele următoare. utilizîndu-se S. Pe baza celor anterioare. într-o lucrare englezească despre uni­ tăţi de măsură.

C etc. aşa cum rezultă din următoarea analiză de aer uscat: în calculele tehnice ale proceselor de combustie. depinzînd de zonă (po­ luată. s-au luat valorile rotunjite ale volumului molar normal şi presiunii normale atmosferice. e) P e n t r u simplificare.3o/0 masă O a 7 9 % voi (mol) N 2 sau 76. temperatura este mai redusă şi se protejează catalizatorul).0 Cunoscîndu-se consumul minim de 0 2 pentru ardere şi concentra­ ţia 0 2 în aerul tehnic. în gazele arse va fi prezent în primul rînd CO (produs de oxidare incom­ pletă) şi uneori chiar H 2 .1. necesar arderii complete a combustibililor: (1. Valorile exacte ale aces­ tor mărimi se găsesc în standardul românesc corespunzător. se poate scrie următoarea relaţie p e n t r u consumul minim de aer. conţinutul de vapori de apă al aerului este variabil.016.13) Dacă arderea decurge cu mai puţin aer decît cel minim necesar. CONSUMUL DE AER Şl COEFICIENTUL CANTITĂŢII DE AER Compoziţia aerului atmosferic este variabilă. aerul se consideră uscat şi avînd următoarea compoziţie: 2 1 % voi (mol) 0 2 sau 23. pentru CH 4 masa molară este egală cu 16 kg/kmol. Valorile exacte sînt. în paragraful anterior s-au utilizat pentru ma­ sele atomice şi masele moleculare ale substanţelor numerele întregi cu­ noscute. pentru S 32. 1. f) Tot pentru simplificare. în 15 .7o/0 masă N 2 100 100. aerul conţine şi alte substanţe. de exemplu: pentru C 12.01.3. de altitudine (conţinutul de 0 2 scade cu creşterea alti­ tudinii) etc. la motoarele cu ardere internă cu piston cu aprindere prin scînteie (de exemplu. De asemenea. Pe lîngă N 2 şi 0 2 . De exemplu.06 etc.unităţi de măsură. nepoluată). Arderea incompletă este întîlnită practic la regenerarea catalizatorilor de cracare (căldura degajată este mai mică. p e n t r u H 2 2.

p e n t r u aceeaşi t e m p e r a t u r ă la coş. In general. Acest lucru este necesar p e n t r u evitarea ar­ derii incomplete (pierderii de căldură. deci la un transfer de căldură mai redus. cu cit realizează o ardere completă la un consum de aer cît mai apropiat P e n t r u că practic arderea se face fie cu o cantitate de aer mai m a r e decît Lmln. a = l . Practica a arătat că arderea în focare este optimă la valori a de ordi­ n u l : a = l . în plus. poluării atmosferei). 2 p e n t r u combustibili gazoşi. Dozajul se exprimă obişnuit în kg comb. prin intermediul lui a. ca de exemplu: (29 reprezintă masa molară medie rotunjită a aerului). prin relaţia: (1. în practică ar fi foarte greu să se dozeze cantitatea de aer exact la valoarea Lmin. de construcţia focarului etc. Cu cît a este mai mare. de tipul ar­ zătoarelor sau injectoarelor./kg aer şi variază invers proporţional cu a: Gradul de omogenizare a amestecului combustibil-aer este determinat de n a t u r a combustibilului (mai m a r e la combustibilii gazoşi). Se defineşte coeficientul cantităţii de aer (a) prin r a p o r t u l dintre consumul practic (real) de aer (L) şi cantitatea minimă de aer corespun­ zătoare: Cie LimXn* Acest coeficient are valori supraunitare la arderea cu un exces de aer şi valori subunitare la arderea cu lipsă de aer.15) Consumul practic de aer poate fi exprimat şi în alte unităţi de mă­ sură. este necesară introduce­ rea u n u i coeficient al cantităţii de aer. în focarele cuptoarelor de rafinărie. Creşterea lui a conduce în plus şi la scăderea temperaturii flăcării. 2 — 1 . se lucrează cu o cantitate de aer mai m a r e decît cea minimă necesară arderii complete.HHH regimul de p u t e r e maximă) şi la cuptoarele metalurgice (unde este nece­ sară o atmosferă reducătoare). cu atît arderea este m a i incompletă şi căldura degajată este mai mică. caracteristic. pier­ derile de căldură cu gazele arse evacuate în atmosferă sînt mai mari. fie cu o cantitate mai mică decît Lmln. Un injector sau arzător de combustibil este cu atît mai bun. 0 5 — 1 . 4 p e n t r u com­ bustibili lichizi. deoarece ar­ derea incompletă poate fi cauzată şi de neomogenitatea amestecului aer-combustibil (lipsă de 0 2 în raport cu combustibilul în unele zone ale focarului). 16 . Se înţelege prin dozaj raportul dintre cantitatea de combustibil şi can­ titatea de aer corespunzătoare. Cu cît a este mai mic. cu atît cantitatea de gaze de ardere este mai m a r e şi. generatoarelor de abur etc. Consumul practic de aer pentru arderea combustibililor se poate ex­ prima.

poate fi calculată cu relaţia: Această relaţie conduce la valori apropiate de cele din tabel (CH4 5. a are valori în jurul lui 0.1. Pentru hidrocarburi parafinice CnH2n+2 cu n = l . combustibil în amestec) în aer.8 şi 1. atunci cînd se cunoaşte numai densitatea relativă: Procese de transfer termic 17 m . LIMITELE DE INFLAMABILITATE Declanşarea arderii unui amestec omogen de aer şi combustibil gazos (sau în fază vapori) nu este posibilă decît între anumite limite ale con­ centraţiei combustibilului în acest amestec. No­ ţiunea de coeficient al cantităţii de aer este mai potrivită pentru <x şi ea este întîlnită si în alte lucrări româneşti.4. 1.1 se prezintă pentru cîteva substanţe combustibile limi­ tele de inflamabilitate (inferioară şi superioară. exprimate în % voi. în condiţiile ambiante. de exemplu.9. 10.53). în condiţiile ambiante. Aceste limite sînt obţinute pe cale experimentală şi diferă puţin de la un autor la altul. . . după metoda de determinare. La arderea benzinei în motoare cu carburaţie. a este numit coeficient „de exces" de aer. In tabelul 1. Această denumire corespunde cazului în care <x>l.23. dar este improprie cazului în care arderea decurge cu lipsă de aer (în acest caz „excesul" ar trebui să fie o valoare negativă). Ea poate fi utilizată. în regimul de pu­ tere maximă. C 5 H 1 2 1. şi pentru un gaz de schelă. In unele lucrări în limba română sau în limba engleză. limita infe­ rioară de inflamabilitate în aer.La regenerarea catalizatorilor de cracare a are valori cuprinse între 0.

up la 300°C este de 1. Cu creşterea presiunii.. limita superioară de inflamabilitate creşte. C 4 HJQ în aer 8. la care poate avea loc arderea unui amestec combustibil. iar linf rămîne constantă. limitele de inflamabilitate depind de tem­ peratură. Cu creşterea temperaturii amestecului combustibil-aer se lărgeşte domeniul de inflamabilitate (scade limita inferioară şi creşte limita superioară). iar Z. iar în O. aflat în domeniul de in­ flamabilitate. gazele reziduale de la fabricarea negrului de fum din materii prime lichide. iar în 0 2 40% voi. Limitei inferioare de inflamabilitate îi corespunde valoarea maximă a coeficientului cantităţii de aer. concentraţia gazelor combustibile trebuind să se afle sub limita inferioară de inflamabilitate. Cîteva exemple pentru ZTOp în condiţiile ambiante: CH 4 în aer 15% voi.41% voi. iar în 0 2 60% voi. asigurîndu-se local o temperatură cel puţin egală cu tem­ peratura minimă de aprindere.13 ori mai mare decît lmp la 100°C. pentru a se cunoaşte dacă arderea unui amestec este sau nu posibilă (de exemplu: gazele de la regenerarea cata­ lizatorilor de cracare. se realizează prin intermediul unei flăcări sau al unei scîntei electrice. dar limita superioară de inflamabilitate în oxigen este întot­ deauna mai mare decît în aer. care conţin CO. Cîteva valori ale temperaturii minime de aprindere. în aer. în amestec cu aer. Limita inferioară de inflamabilitate în oxigen este practic aceeaşi ca şi în aer. Cunoaşterea limitei inferioare de inflamabilitate în aer este intere­ santă din punct de vedere practic. prezenţa altor substanţe şi geometria sistemului (la volume mici). CO 610°C. iar limitei superioare de inflamabilitate îi cores­ punde valoarea minimă a lui a. CH 4 580°C. C 2 H 2 305°C. ambele limite de inflamabilitate pot fi calculate cu aiutorul relaţiei: în care yt reprezintă fracţia molară a unui component în combustibil şi li limita de inflamabilitate a componentului. 93% voi. Iniţierea arderii unui amestec combustibil. care conţin H 2 şi CO. llnf la 300°C repre­ zintă numai 0. Corelarea limitelor de inflamabilitate cu valorile limită ale coeficien­ tului cantităţii de aer se face prin următoarele relaţii: în care M este masa molară a combustibilului.86 din linf la 100°C. De exemplu. C 2 H 2 în aer 80% voi.Pentru un amestec de compoziţie cunoscută. C 4 H 1 0 420°C. presiune. Pentru un combustibil dat. la presiunea atmosferică: H2 570°C. exprimată în % voi. Pentru dimensionarea arzătoarelor de combustibili gazoşi este intere­ santă variaţia vitezei de propagare a arderii în interiorul tuburilor care 18 . Temperatura minimă de aprindere în 0 2 are valori ceva mai mici. sau pentru evitarea exploziilor în încăperile în care există scăpări de gaze combustibile (vapori). pentru CH 4 în aer. în amestec cu aer).

din aburul utilizat pentru pulverizarea combusti­ bilului. H 2 0 — vapori de apă proveniţi din arderea hidrogenului conţinut de combustibil. Pulverizarea combustibililor lichizi (păcură) în focare se face obişnuit cu abur de 3 . în kg/kg comb. 1. 0 . CO 43% voi. Viteza de propagare a arderii are valori minime la linj şi îWp şi valori maxime la o concentraţie intermediară a combustibilului în amestecul cu aerul. Pulverizarea se mai poate face cu aer comprimat sau mecanic.5. viteza de propagare a arderii este de ordinul 1 . în kg/kg comb. l . H 2 6 şi S 0 2 rezultate la arderea unui kg de combustibil. aflate în domeniul de inflamabilitate.1. gazele rezultate din ardere pot conţine următorii componenţi: C 0 2 — provenit din arderea carbonului conţinut de combustibil. în cazul exploziilor. cu creşterea presiunii şi cu creşterea dia­ metrului tubului. CANTITATEA GAZELOR REZULTATE LA ARDEREA COMPLETA La arderea completă ( a > l ) a unui combustibil. . scriindu-se reacţiile de ardere ale C..1. N2 — provenit din aerul utilizat pentru ardere şi din azotul conţi­ nut de combustibil.5 kg abur/kg comb. H2 şi S. In paragraful 1. 3 km/s.2. trecîndu-se combustibil cu presiune ridicată prin orificii foarte mici. Cantitatea de C 0 2 rezultat la arderea combustibilului: Cantitatea de H 2 0 rezultat la arderea combustibilului: în care: w reprezintă umiditatea combustibilului. Ea creşte odată cu creş­ terea temperaturii amestecului. 0. Această viteză are valori sub. sau peste 1 m/s. 02 — provenit din excesul de aer utilizat pentru ardere. .5% voi. . din umiditatea iniţială a combustibilului şi. CH 4 10. .. Cîteva exemple de concentraţii corespunzătoare vi­ tezelor maxime de propagare a arderii: H2 42o/0 voi. s-au obţinut şi cantităţile molare de C0 2 . dacă este cazul.conţin amestecuri combustibile. la amestecuri statice aflate în spaţii mari. iar a —• cantitatea de abur de pulverizare. utilizîndu-se a = . S 0 2 — provenit din arderea sulfului conţinut de combustibil.. în calculele tehnice ale arderii se neglijează umiditatea aerului atmo- 19 . 10 bar. C 2 H 4 7% voi. .

Cantitatea de 0 2 prezent în produsele de ardere: Cantitatea de oxigen din produsele de ardere reprezintă 2 1 % voi. exprimată prin fracţii sau procente molare (volumice) sau masice. Masa molară medie a produselor rezultate prin ardere: Volumul gazelor arse rezultate. I Cantitatea totală de gaze arse (umede): Dacă nu se însumează şi cantitatea de vapori. se obţine canti­ tatea de gaze arse uscate. Consumul de oxigen pentru oxidarea substanţelor minerale se neglijează. sau mol din aerul în exces.Cantitatea de S 0 2 rezultat la arderea combustibilului: Cantitatea de N 2 prezent în produsele de ardere: Primul termen reprezintă azotul din aerul utilizat pentru ardere (79o/0 voi. Avînd cantităţile componenţilor gazelor de ardere.de apă. poate fi calculată compoziţia acestor gaze. iar n — conţinutul de azot al combustibilului în kg/kg comb. De oxigenul prezent în combustibil s-a ţinut seamă în calculul consumului de aer pentru ardere. în condiţii normale: Cantitatea totală de gaze de ardere umede se poate exprima şi prin bilanţul material global al procesului de ardere. sau mol). pentru un kg combus • tibil: 20 .

30 . ca de exemplu la regenerarea catalizatorilor de cracare. se pot întîlni gaze arse. . se va analiza cazul arderii parţial incomplete numai pentru hidrocarburi (combustibili de tipul.12. N 2 şi O.88 .. pentru simplificare. de disocierea C 0 2 la t e m p e r a t u r i ridicate (în CO şi 0 2 ) şi de răcirea intensă a zonei de ardere. H 2 0 . BILANJUL MATERIAL AL ARDERII INCOMPLETE Se analizează cazul întîlnit în practică. . P e n ­ tru ca rezultatul să fie perfect. Cantităţile molare ale componenţilor gazelor arse. 0. 21 . gazele arse pot conţine următorii componenţi: C 0 2 . deci c=0. . iar conţinutul de 0 2 în gazele arse este cuprins între 0 şi 2o/0 voi. şi 0 2 .Această relaţie se utilizează obişnuit pentru verificarea lui m. . cunoscîndu-se compoziţia elementară a combusti­ bilului şi compoziţia volumică (molară) a gazelor arse umede sau uscate. la arderea parţial incompletă a hidrocarburilor. dar ea poate fi cauzată şi de imperfecta omogenizare a amestecului com­ bustibilului (a 5şl). In practică. Se notează cu x fracţia masică a carbonului din combustibil care arde incomplet: In cazuri practice. .55. CO.c + / i = l ) . care conţin pe lîngă CO şi o canti­ tate mică de 0 2 .6. benzinele utilizate la motoare etc. N . corespunzătoare compoziţiei admise: 1. 0.. In cazul arderii parţial incomplete a combustibililor. 0. H 2 0 . trebuie să se ia p e n t r u aer masa molară exactă. în continuare. în majoritatea cazurilor. în această categorie de combustibili intră practic majoritatea calităţilor de cocs depus pe catalizatori. CO apare în gazele arse împreună cu CO. pentru x/c valori de ordi­ nul 0. se calculează cu relaţiile prezentate în con­ tinuare. se poate calcula valoarea lui x din relaţiile: (atît în kmol CO cît şi un kmol C 0 2 conţin cîte 12 kg C). La regenerarea catalizatorilor de cracare se întîlnesc p e n t r u h valori de ordinul 0.07 . în care în gazele arse apare ca produs de ardere incompletă numai CO. CO.1. In cazul arderii incomplete a hidrocarburilor. Apariţia CO este cauzată în primul rînd de lipsa oxigenului (oc<l).93. S 0 2 . gazele arse pot conţine C 0 2 . . la temperaturi relativ scăzute.

în gazele arse este nul. (a—l)-O m ! n are valori negative. iar conţinu­ tul de O. iar n O 2 = 0 .Pentru aflarea cantităţii de 0 2 din gazele arse se efectuează un bilanţ al oxigenului. valoarea lui x se poate calcula cu relaţia: .). între 1 şi a r . Stabilirea relaţiei lui ocr: în cazul în care. Se defineşte prin coeficient al cantităţii de aer critic (a. pentru un combustibil dat. se impune valoarea lui oc. valoarea Iui a pentru care tot carbonul din combustibil trece în CO. pentru oc<l.

electrice. Cunoscîndu-se debitul de combustibil şi compoziţia acestuia. uscate şi răcite în prealabil. 23 . magnetice şi cromatografice. se trece iniţial cu o pompă vi­ bratoare un debit constant de aer prin celula 4. Ceea ce rămîne final este N 2 . din cauza prezenţei C 0 2 . conţinutul de C 0 2 în % voi. fi calculat n u m a i debitul de aer minim necesar.7. In condiţiile ambiante. în care se află o rezistenţă caldă de platină. şi indicatorul milivoltmetrului indică pe o scală etalonată. Analiza gazelor arse se poate face cu analizoare: chimice.: _ . in gazele arse uscate. 0 2 şi CO. C 0 2 . 0 2 sau CO). spre deosebire de determinarea debitului de . C 0 2 are o conductivitate termică sensibil mai mică decît ceilalţi componenţi (biatomici) ai gazelor arse uscate (N 2 . t i b i l . r r r u de realizat practic. la presiunea şi t e m p e r a t u r a ambiante. Conductivitatea termică a gazelor ar­ se fiind mai mică decît cea a aerului. cu care se determină conţinuturile procentuale volumice (molare) de C 0 2 . răcirea re­ zistenţei este mai redusă şi deci cresc temperatura şi rezistenţa electrică a firului de platină. Unele tipuri de analizoare pot indica. Debitul real de aer care alimentează un focar poate fi stabilit numai după cunoaşterea valorii reale a coeficientului cantităţii de aer cu care decurge arderea. şi se echilibrează puntea prin intermediul reostatului 3. Analizorul chimic utilizat frecvent este analizorul Orsat.2. compusă d i n : 1 — sursă de curent. printr-o soluţie de pirogalat de potasiu care reţine 0 2 şi printr-o soluţie amotiacala de cupru care reţine CO. . 0 2 şi CO). în aparatul Orsat se introduc 100 cm 3 gaze de ardere uscate. 3 — rezistenţă reglabilă şi 4 — celulă de măsurare. P u n t e a se dezechi­ librează. este prezentată schema de principiu a unei punţi electrice. continuu concentraţia unui component din gazele arse (de exemplu. ANALIZA GAZELOR DE ARDERE I T e r m i n a r e a directă a debitului de aer care alimentează un focar -. Se trece apoi prin celulă un debit egal şi la aceeaşi temperatură de ga­ ze arse. proporţional cu concentraţia C 0 2 . necesar conducerii corecte a unui proces de ardere. Controlul arderii.1.1. în figura 1. care sînt barbotate în or­ dine printr-o soluţie de KOH care reţine C 0 2 (împreună cu S 0 2 ) . Analizoarele electrice conţin punţi electrice şi se bazează pe feno­ menele termoconductometrice. direct. constă în cunoaşterea valorii practice a coeficientului cantităţii de aer şi a eventualei prezenţe în gazele arse a unor componenţi rezultaţi prin ardere incompletă (obişnuit CO) şi se realizează prin analizarea gazelor arse. — milivoltmetru. sau chiar înregistra. aşa cum rezultă din următoarele valori relative: Pentru măsurarea concentraţiei C 0 2 .

4 şi 5 — rezistenţe de platină pen­ tru încălzire. se bazează pe comportarea magnetică caracteristică a 02 şi servesc la determinarea concentraţiei volumice a 02 în gazele arse uscate.Pentru măsurarea concentraţiei CO se utilizează 6 schemă asemănă­ toare. sau chiar umede. Influenţa prezenţei CO. fac ca oxi­ genul să-şi reducă sensibil susceptibilitatea magnetică şi astfel apare în acest tub o circulaţie de la stînga spre dreapta. la un tablou de comandă. 2 — ţeava transver­ sală de sticlă. 10o/0 voi 0 2 . Firul de platină are o temperatură de aproximativ 500°C şi catalizează oxidarea CO la G0 2 . proporţional cu concentraţia 0 2 în gazele arse. în % voi. în care temperatura este redusă. Analizoarele cromatografice de gaze arse sînt şi ele de mai multe tipuri. este mică în acest caz. în dreptul căreia fluxul este mai cald. . Rezis­ tenţele care încălzesc tubul de sticlă. Se dezvoltă căldură. Analizoarele magnetice. şi puntea electrică se dezechilibrează.2 . Cu analizoarele electrice se determină deci conţinutul procentual volumic (molar) de C 0 2 şi (sau) CO în gazele arse uscate. Indicatorul milivoltmetrului indică direct conţinutul de O. într-o anumită proporţie. cresc tem­ peratura şi rezistenţa electrică a firului de platină şi puntea se dezechili­ brează.. Fluxul care circulă re­ duce temperatura rezistenţei 4 mai mult decît pe cea a rezistenţei 5. marea lor majori­ tate servind la determinarea . Gazele arse de analizat.. Reostatul serveşte la echilibrarea iniţială a punţii electrice. Cîmpul magnetic atrage oxigenul din braţul sting al camerei inelare. proporţional cu concentraţia CO.3. trec cu un debit constant prin camera 1. şi pot fi adaptate pentru înregistrarea acestei compoziţii sau pentru reglarea automată a procesului de ardere. în dreapta magnetului. în funcţie de compo­ ziţia gazelor arse. Oxigenul este o substanţă paramagnetică (este atras de un cîmp mag­ netic). Pe scala milivoltmetrului se citeşte direct conţinutul de CO în % voi. Susceptibilita­ tea magnetică a oxigenului este de 5 ori mai mare decît cea a aerului şi de 150 ori mai mare decît cea a C 0 2 şi scade sensibil odată cu creşterea temperaturii. 6 — sursă de curent. răcite în prealabil şi eventual uscate. Analizoarele electrice şi cele magnetice pot indica continuu compoziţia gazelor arse. In figura 1. este prezentată schema de principiu a unui analizor magnetic. de mai multe tipuri constructive. compus din: 1 — cameră inelară metalică. spre deosebire de C 0 2 şi N 2 care sînt diamagnetice. 7 — rezistenţă reglabilă şi 8 — milivoltmetru. Prin celulă se circulă un amestec de gaze arse uscate şi aer. 3 — magnet permanent. în domeniul 0. Se constată şi în această schemă prezenţa unei punţi electrice.

dintr-o singură probă de gaze. putîndu-se stabili concentraţii şi de ordinul a 0. în ultimii ani s-au pus la punct şi metode cromatografice pentru determinarea compoziţiei gazelor arse umede. CH 4 .8. Conţinutul de N 2 se află prin diferenţă: Luîndu-se ca bază 100 kgmol gaze arse uscate. acestea conţinînd C 0 2 . nu reprezintă oxigenul în exces.5 Yco [kmol 0 2 ] . Un alt avantaj al analizei cromatografice constă în faptul că pot fi depis­ taţi individual diverşi componenţi combustibili aflaţi în cantităţi mici în gazele arse (în afara CO) ca de. va fi: Coeficientul cantităţii de aer fiind raportul între aerul practic consu­ mat şi aerul minim necesar arderii complete. exemplu: H 2 . 0 2 şi N 2 .01% voi.. 0.compoziţiei gazelor arse uscate. deoarece arderea nu este completă. cu analizoare cromatografice sau cu anali­ zoare electrice ( C 0 2 şi CO) plus magnetice (0 2 ). P e n t r u arderea completă. şi CO. în gazele arse uscate. di­ rect. oxigenul real consu­ mat va fi: . rezultaţi prin descompunerea termică a unui combustibil lichid. sau raportul între oxigenul practic consumat şi oxigenul minim necesar arderii complete (acesta este egal cu diferenţa dintre oxigenul practic consumat şi oxigenul în exces faţă de oxigenul minim). Oxigenul în exces.5 kmol 0 2 iar. STABILIREA COEFICIENTULUI CANTITĂŢII DE AER. C 3 H 4 şi C2H(. în funcţie de concentraţiile com­ ponenţilor gazelor arse uscate. Se notează cu Y"co2» Yo 2 Şi YCo % voi (mol) p e n t r u componenţii res­ pectivi. Aceste concentraţii se stabilesc cu analizoare chimice (direct C 0 2 . p e n t r u : b a z a admisă. Analiza cromatografică prezintă o m a r e precizie. faţă de oxigenul teoretic (minim) necesar arderii complete. ca arderea să fie completă. CO. P e n t r u cazul considerat Yo. se poate exprima prin relaţia: 25 . Y C o kmol CO ar necesita. PE BAZA DATELOR ANALIZEI GAZELOR ARSE USCATE în cele ce urmează se urmăreşte stabilirea valorii coeficientului can­ tităţii din aer cu care are loc arderea. 1 kmol CO ar nece­ sita 0. iar prin diferenţă la o sută N 2 ). O.1. 1..

Dacă se înlocuieşte Y N2 în funcţie de YCo2. 1. ştiind că pentru 1 kmol O. masa carbonului ars este egală cu: 26 . aceste relaţii pot fi simplificate corespun­ zător (Yco=0). din oxi­ genul total introdus: pentru obţinerea a Fco 2 [kmol C0 2 ] s-au consumat: iar pentru obţinerea a Fco kmol CO s-au consumat: Avîndu-se în vedere că în gazele arse se găsesc: prin bilanţul oxigenului rezultă cantitatea de 0 2 consumată pentru ar­ derea hidrogenului: şi corespunzător cantitatea de vapori de apă: Avînd cantitatea de vapori de apă corespunzătoare celor 100 kmol gaze arse uscate. corespund la ar­ dere 4 kg hidrogen. In această situaţie se neglijează umiditatea iniţială a com­ bustibilului şi se consideră că nu se face pulverizare cu abur (vaporii de apă provin numai din arderea hidrogenului conţinut de combustibil).1. Y 0 2 şi ^co. . STABILIREA COMPOZIŢIEI GAZELOR ARSE UMEDE SI A NATURII COMBUSTIBILULUI. se poate calcula compoziţia molară (volumică) a gazelor arse umede. se poate ob­ ţine următoarea formă a relaţiei: In cazul arderii complete.9. PE BAZA DATELOR ANALIZEI GAZELOR ARSE USCATE Pentru baza admisă anterior de 100 kgmol gaze arse uscate. Tot pentru baza admisă. masa hidrogenului ars se poate exprima prin re­ laţia : Pentru obţinerea a Yco 2 kmol C0 2 .

cele stabilite prin analiză chi­ mică. scăderea concentraţiei soluţiilor etc. în acest caz fiind suficiente numai valorile a două concentraţii (de exemplu.1.: r j combustibilul ars: Dacă combustibilul este o hidrocarbură sau un amestec de hidrocar­ buri (c+7i=l). Aceasta conţine. variaţia temperaturii gazelor în timpul analizei. ^ o 2 Şi ^co trebuind să se intersecteze în acelaşi punct. în coordonate Y C o 2 —Y D 2 . în figura 1. este prezentată în principiu diagrama Ostwald. poate servi indirect la o verificare a corectitudinii datelor analizei gazelor arse. Această diagramă este utilă pentru verificarea corectitudinii datelor de analiză a gazelor arse uscate. pentru că de multe ori apar erori cauzate de: solubilitatea C 0 2 în apă. se poate scrie şi expresia fracţiei masice a carbonului con­ ţinut de combustibil: Această relaţie. de exemplu. rezultă expresia raportului masic H/C » . este suficientă cunoaşterea concentraţiei unui singur compo­ nent (Yco2 sau Y 0 2 ) în gazele arse uscate. Y C o 2 Şi ^ o 2 stabilite cu analizor chimic. Din diagramă se poate citi direct valoa­ rea lui a. sau Y c c . 2 Şi ^co stabilite cu analizor electric).4.10. se poate aduce la forma: Relaţia lui c. Yo 2 Şi ^co (% ° l în gazele arse uscate). Yco2. masa carbonului ars va fi: Pe baza valorilor anterioare.iar pentru obţinerea a YCo kmol CO: In total. o familie de drepte pentru valori con- 27 . Dacă se admite că arderea este completă (Y C o=0). prin înlocuirea lui YJV2 . în cazul în care valoarea acestuia este cunoscută. neetanşeitatea perfectă a aparatului. Este bine să se facă verificarea datelor analizei chimice a gazelor arse uscate. dreptele corespunzătoare valorilor Y C o 2 . 1. DIAGRAMA OSTWALD PENTRU CONTROLUL ARDERII Diagrama Ostwald se poate construi pentru oricare combustibil dat şi v corelează parametrii a.

2 Parametrii caracteristici din diagrama Ostwald Diagrama Ostwald se poate construi pentru oricare tip de combusti­ bil. Y" c o =0 şi YQo = 0 . Pentru simplificare. Se obţine valoarea maximă pe care o poate avea Ycqj 28 . în care parametrii au valorile din tabelul 1. Diagrama are trei puncte caracteristice. în cele ce urmează se prezintă modul de con­ struire a diagramei pentru combustibilii de tipul c+h=l.stanţe ale lui YCo şi o familie de drepte pentru valori constante ale lui oc ( a ^ l ) . este redată diagrama Ostwald pentru CH 4 .2. •Se porneşte de la cele două relaţii de bază stabilite anterior: Intersecţia dreptei Y c o = 0 cu ordonata se află făcînd în relaţia lui c. TABELUL 1. In figura 1.5.

obţinîndu-se: Ca verificare. Se obţine: Se constată că pentru Y c o =. care au fost de­ finite. Se obţine: Ca verificare. se trasează prin cîte două puncte. cîteva observaţii suplimentare privind diagrama Ostwald. se obţine o re­ laţie a lui <nc pentru combustibilii de tipul c+h=l: . se poate constata că pentru a = l se obţine YCo maxDreptele de <x=ct. sînt paralele între ele şi egal distanţate. cu abscisa: Dreptele a = c t . Dreapta Yx>=0 se trasează prin două puncte. Dacă în relaţia anterioară a lui Yco2 se face Y C o 2 ==0.max.0 rezultă Y 0 „ = 2 1 . Relaţia anterioară se utilizează pentru a > l . se constată că pentru a = l se obţine Yco. Dreptele Y C o=ct.Intersecţiile dreptelor Y C o=ct. se pot stabili punctele de intersecţie cu ordonata. indiferent de natura combustibilului. aceasta fiind valoarea maximă a lui Y 0 a . nu sînt paralele între ele şi trebuiesc trasate prin cîte două puncte. în cazul a < l . iar celelalte drepte necesită pentru a fi trasate numai cîte un singur punct. cu abscisa se află făcînd în relaţia lui c. Se elimină YCo între relaţiile lui c şi a şi apoi se face Y o 2 = 0 . Y c o a = 0 . în continuare. Relaţia anterioară a lui Y0 scrisă sub forma: conduce la concluzia că pentru a=00 corespunde Yo 2 =21.. se găsesc intersecţiile dreptelor a = c t . Dacă se elimină YCp între relaţiile lui c şi a şi apoi se face Y C o 2 = 0 . Pentru a se găsi valorile lui Y C o 2 în punctele de intersecţie ale acestor drepte cu dreapta Y c o = 0 ) > se elimină Yo 2 între relaţiile lui c şi a şi se face Y C o='0.. Pentru dreptele de <x=ct.

11. cu analizoare electrice. care trebuie construită pentru fiecare combustibil în parte. valori stabilite. In figura 1. pentru toţi combustibilii de tipul c+h=l. se pot construi şi diagrame generale. în cazul în care arderea poate fi şi incom­ pletă.6. stabilind numai intersecţiile drep­ telor de <x=ct.2 =0 se obţine valoarea ma­ ximă a lui Yco­ şi se constată că YComax este mai mare decît Ycos maxDreptele neparalele de a = c t .7 este prezentată o nomogramă generală pentru controlul arderii combustibililor de tipul c + h = l . citirea acesteia din diagramă se face numai pentru o verificare a corec­ titudinii datelor analizei gazelor arse. Valorile lui Yco2 de pe abscisă repre­ zintă Yco2 max în funcţie de fracţia masică a carbonului con­ ţinut de combustibil.Dacă în relaţia lui c se fac Yco2 =0 şi Y0. se poate simplifica construirea diagramei. Dacă din relaţiile lui a şi c se elimină YCo. dar mai puţin interesante). Dacă valoarea lui c este cunoscută. cu­ noscîndu-se natura combustibi­ lului (valoarea lui c). cu abscisa. In figura 1. în funcţie de Yco2 Şi ^02» reprezentînd % voi. de exem­ plu. DIAGRAME GENERALE PENTRU CONTROLUL ARDERII AMESTECURILOR DE HIDROCARBURI Spre deosebire de diagrama Ostwald (în literatură există şi alte tipuri de diagrame. Acest pol fiind foarte îndepărtat de domeniul practic al diagramei. oc poate fi stabilit în func­ ţie numai de o singură concen­ traţie (Yco2 s a u Y 0 2 ). pentru controlul ar­ derii combustibililor de tipul c+h=l. în gazele arse uscate. 1. în cazul în care arderea este com­ pletă (Yco=0). indiferent de valorile lui a şi c (polul este comun pentru toţi combustibilii). în funcţie de Yco2 Şi YCo. Cunoscîndu-se valoarea lui c. pe baza relaţiilor stabilite pentru a şi c. în figură 30 . trasînd dreapta a = l şi ducînd apoi celelalte drepte paralele cu aceasta. au un pol comun. pot fi citite valorile a şi c.1. este prezentată o diagramă generală. se con­ stată în continuare că pentru Yo2 —100 rezultă Y C o 2 =—200. cu coordonatele YCo2 — =—200 şi Yo2=100. se poate citi valoarea lui oc.

se merge pe verticală pînă la valoarea lui c. se obţine: Această relaţie se poate scrie sub o formă în care variabilele sînt se­ parate cîte două: . pentru stabilirea lui a este suficient să se determine experimental numai Yco2.Nomograma permite şi citirea valorii maxime a lui YCo2 '• pornind de la valoarea oc=l. Eliminîndu-se Yco2 între relaţiile lui a şi c. Dacă se admite că arderea este completă (Y C o=0) şi se cunoaşte valoarea lui c.31 . se prezintă principiul construirii acestei nomograme.este redat şi modul de utilizare a nomogramei. apoi pe orizontală pînă la curba Yco=0 şi se citeşte pe verticală valoarea lui Y C o 2 mmIn continuare.

Ecuaţia generală a primului principiu al termodinamicii. entalpia gazelor rezultate din ardere. schimbarea structurilor moleculare este însoţită şi de un efect termic.1. are următoarele forme. ar putea fi modificate. Căldura de reacţie corespunzătoare reacţiei de oxidare a unei sub­ stanţe combustibile se numeşte şi căldură de ardere. de. izocor-izotermice (căl­ dura ele reacţie izocoră). nu prin c. Căldura de reacţie reprezintă căldura schimbată cu mediul exterior. şi 1. ca de exemplu: apli­ carea primului principiu al termodinamicii reacţiilor de ardere. în sistem static). BILANŢUL ENERGETIC AL PROCESELOR DE COMBUSTIE In această a doua parte a studiului proceselor de combustie. în coordonate A—YCo2Figurile 1. astfel încît natura combusti­ bilului să se exprime.2. se constată că nomograma reprezintă două diagrame suprapuse: o familie de drepte c=ct.6. puterile calorice ale combustibililor. sau într-un cilindru cu piston mobil (sistem static).Notîndu-se cu A valoarea comună a celor doi membri ai egalităţii. se vor discuta problemele caracteristice de bilanţ energetic. cu condiţia ca reacţia să se desfăşoare complet şi precizîndu-se stările de agregare ale substanţelor care intră sau re­ zultă din reacţie. iar reacţiile izocore se realizează obişnuit în bombe calorimetrice (sistem static). indiferent de variaţia temperaturii între starea iniţială şi cea fi­ nală. principiul conservării şi transformării energiei. ci prin raportul masic H/C. reacţie izobară) sau. în cursul reacţiei unităţii' de cantitate de reactant principal. 1. în cele ce urmează se utilizează convenţia de semne din termodina­ mica chimică: căldură cedată-pozitivă (reacţie exotermică) şi căldură pri­ mi tă-negativă (reacţie endotermică). Se înţelege prin reacţie izotermică o reacţie în care pro­ dusele reacţiei se readuc la temperatura pe care au avut-o iniţial reactanţii. APLICAREA PRIMULUI PRINCIPIU AL TERMODINAMICII REACŢIILOR DE ARDERE In cursul unei reacţii chimice. în sistem static) şi lucrul mecanic consumat-pozitiv (scădere de volum. lucrul mecanic efectuat-negativ (creştere de volum. în coordonate A—a şi o familie de curbe Y c o = c t . tempe­ ratura flăcării fără şi cu disocieri şi temperatura minimă admisibilă a ga­ zelor de ardere (punctul de rouă). în condiţii izobar-izotermice (căldura. Reacţiile izobare se realizează obişnuit în flux continuu (sistem dina­ mic). 1.2. pentru un proces în flux continuu (sistem dinamic).7. respectiv pentru un proces în sistem static: 32 .

Se trece apoi prin celulă un debit egal şi la aceeaşi temperatură de ga­ ze arse. compusă d i n : 1 — sursă de curent. care sînt barbotate în or­ dine printr-o soluţie de KOH care reţine C 0 2 (împreună cu S 0 2 ) . continuu concentraţia unui component din gazele arse (de exemplu. Unele tipuri de analizoare pot indica. 23 . se trece iniţial cu o pompă vi­ bratoare un debit constant de aer prin celula 4. 0 2 şi CO). ANALIZA GAZELOR DE ARDERE I T e r m i n a r e a directă a debitului de aer care alimentează un focar -. electrice. şi indicatorul milivoltmetrului indică pe o scală etalonată. P u n t e a se dezechi­ librează. în figura 1. Analizoarele electrice conţin punţi electrice şi se bazează pe feno­ menele termoconductometrice. necesar conducerii corecte a unui proces de ardere. 0 2 sau CO). proporţional cu concentraţia C 0 2 . din cauza prezenţei C 0 2 . C 0 2 . Conductivitatea termică a gazelor ar­ se fiind mai mică decît cea a aerului. uscate şi răcite în prealabil.1.: _ . direct. Analiza gazelor arse se poate face cu analizoare: chimice. t i b i l . Controlul arderii. fi calculat n u m a i debitul de aer minim necesar. este prezentată schema de principiu a unei punţi electrice. Ceea ce rămîne final este N 2 .7. C 0 2 are o conductivitate termică sensibil mai mică decît ceilalţi componenţi (biatomici) ai gazelor arse uscate (N 2 .2. la presiunea şi t e m p e r a t u r a ambiante. printr-o soluţie de pirogalat de potasiu care reţine 0 2 şi printr-o soluţie amotiacala de cupru care reţine CO. cu care se determină conţinuturile procentuale volumice (molare) de C 0 2 . spre deosebire de determinarea debitului de . . magnetice şi cromatografice. Cunoscîndu-se debitul de combustibil şi compoziţia acestuia. constă în cunoaşterea valorii practice a coeficientului cantităţii de aer şi a eventualei prezenţe în gazele arse a unor componenţi rezultaţi prin ardere incompletă (obişnuit CO) şi se realizează prin analizarea gazelor arse. Debitul real de aer care alimentează un focar poate fi stabilit numai după cunoaşterea valorii reale a coeficientului cantităţii de aer cu care decurge arderea. în care se află o rezistenţă caldă de platină. Analizorul chimic utilizat frecvent este analizorul Orsat. în aparatul Orsat se introduc 100 cm 3 gaze de ardere uscate. — milivoltmetru. sau chiar înregistra. 0 2 şi CO. r r r u de realizat practic. răcirea re­ zistenţei este mai redusă şi deci cresc temperatura şi rezistenţa electrică a firului de platină.1. şi se echilibrează puntea prin intermediul reostatului 3. 3 — rezistenţă reglabilă şi 4 — celulă de măsurare. conţinutul de C 0 2 în % voi. In condiţiile ambiante. aşa cum rezultă din următoarele valori relative: Pentru măsurarea concentraţiei C 0 2 . in gazele arse uscate.

fac ca oxi­ genul să-şi reducă sensibil susceptibilitatea magnetică şi astfel apare în acest tub o circulaţie de la stînga spre dreapta. sau chiar umede. Susceptibilita­ tea magnetică a oxigenului este de 5 ori mai mare decît cea a aerului şi de 150 ori mai mare decît cea a C 0 2 şi scade sensibil odată cu creşterea temperaturii. în care temperatura este redusă. într-o anumită proporţie. Reostatul serveşte la echilibrarea iniţială a punţii electrice. 6 — sursă de curent. Firul de platină are o temperatură de aproximativ 500°C şi catalizează oxidarea CO la G0 2 . răcite în prealabil şi eventual uscate. Oxigenul este o substanţă paramagnetică (este atras de un cîmp mag­ netic). Prin celulă se circulă un amestec de gaze arse uscate şi aer. în domeniul 0. şi puntea electrică se dezechilibrează. este prezentată schema de principiu a unui analizor magnetic. Analizoarele magnetice. proporţional cu concentraţia 0 2 în gazele arse. Influenţa prezenţei CO. Analizoarele cromatografice de gaze arse sînt şi ele de mai multe tipuri. în % voi. Analizoarele electrice şi cele magnetice pot indica continuu compoziţia gazelor arse. In figura 1.. 2 — ţeava transver­ sală de sticlă. Rezis­ tenţele care încălzesc tubul de sticlă. în funcţie de compo­ ziţia gazelor arse. proporţional cu concentraţia CO. compus din: 1 — cameră inelară metalică.3. şi pot fi adaptate pentru înregistrarea acestei compoziţii sau pentru reglarea automată a procesului de ardere. se bazează pe comportarea magnetică caracteristică a 02 şi servesc la determinarea concentraţiei volumice a 02 în gazele arse uscate. Se constată şi în această schemă prezenţa unei punţi electrice. 3 — magnet permanent.Pentru măsurarea concentraţiei CO se utilizează 6 schemă asemănă­ toare. Indicatorul milivoltmetrului indică direct conţinutul de O. 10o/0 voi 0 2 . 7 — rezistenţă reglabilă şi 8 — milivoltmetru. la un tablou de comandă.. spre deosebire de C 0 2 şi N 2 care sînt diamagnetice. 4 şi 5 — rezistenţe de platină pen­ tru încălzire. de mai multe tipuri constructive. Gazele arse de analizat. Se dezvoltă căldură. Fluxul care circulă re­ duce temperatura rezistenţei 4 mai mult decît pe cea a rezistenţei 5. în dreapta magnetului. trec cu un debit constant prin camera 1. Cîmpul magnetic atrage oxigenul din braţul sting al camerei inelare. Cu analizoarele electrice se determină deci conţinutul procentual volumic (molar) de C 0 2 şi (sau) CO în gazele arse uscate. Pe scala milivoltmetrului se citeşte direct conţinutul de CO în % voi. în dreptul căreia fluxul este mai cald. marea lor majori­ tate servind la determinarea 24 . este mică în acest caz.2 . . cresc tem­ peratura şi rezistenţa electrică a firului de platină şi puntea se dezechili­ brează.

1. rezultaţi prin descompunerea termică a unui combustibil lichid. Analiza cromatografică prezintă o m a r e precizie. CH 4 . oxigenul real consu­ mat va fi: P e n t r u cazul considerat Yo.compoziţiei gazelor arse uscate. Un alt avantaj al analizei cromatografice constă în faptul că pot fi depis­ taţi individual diverşi componenţi combustibili aflaţi în cantităţi mici în gazele arse (în afara CO) ca de. Aceste concentraţii se stabilesc cu analizoare chimice (direct C 0 2 . O. în gazele arse uscate. 1 kmol CO ar nece­ sita 0.5 Yco [kmol 0 2 ] . Y C o kmol CO ar necesita. faţă de oxigenul teoretic (minim) necesar arderii complete. 0 2 şi N 2 . va fi: Coeficientul cantităţii de aer fiind raportul între aerul practic consu­ mat şi aerul minim necesar arderii complete. sau raportul între oxigenul practic consumat şi oxigenul minim necesar arderii complete (acesta este egal cu diferenţa dintre oxigenul practic consumat şi oxigenul în exces faţă de oxigenul minim). P e n t r u arderea completă.. di­ rect. STABILIREA COEFICIENTULUI CANTITĂŢII DE AER.8. iar prin diferenţă la o sută N 2 ). C 3 H 4 şi C2H(.5 kmol 0 2 iar. ca arderea să fie completă. în ultimii ani s-au pus la punct şi metode cromatografice pentru determinarea compoziţiei gazelor arse umede. în funcţie de concentraţiile com­ ponenţilor gazelor arse uscate. putîndu-se stabili concentraţii şi de ordinul a 0. cu analizoare cromatografice sau cu anali­ zoare electrice ( C 0 2 şi CO) plus magnetice (0 2 ). 1. PE BAZA DATELOR ANALIZEI GAZELOR ARSE USCATE în cele ce urmează se urmăreşte stabilirea valorii coeficientului can­ tităţii din aer cu care are loc arderea.. Se notează cu Y"co2» Yo 2 Şi YCo % voi (mol) p e n t r u componenţii res­ pectivi.01% voi. nu reprezintă oxigenul în exces. CO. 0. Conţinutul de N 2 se află prin diferenţă: Luîndu-se ca bază 100 kgmol gaze arse uscate. şi CO. se poate exprima prin relaţia: 25 . exemplu: H 2 . Oxigenul în exces. p e n t r u : b a z a admisă. deoarece arderea nu este completă. dintr-o singură probă de gaze. acestea conţinînd C 0 2 .

masa hidrogenului ars se poate exprima prin re­ laţia : Pentru obţinerea a Yco 2 kmol C0 2 . aceste relaţii pot fi simplificate corespun­ zător (Yco=0). din oxi­ genul total introdus: pentru obţinerea a YCo2 [kmol C0 2 ] s-au consumat: iar pentru obţinerea a YCo kmol CO s-au consumat: Avîndu-se în vedere că în gazele arse se găsesc: prin bilanţul oxigenului rezultă cantitatea de 0 2 consumată pentru ar­ derea hidrogenului: şi corespunzător cantitatea de vapori de apă: Avînd cantitatea de vapori de apă corespunzătoare celor 100 kmol gaze arse uscate. Y 0 2 şi ^co. PE BAZA DATELOR ANALIZEI GAZELOR ARSE USCATE Pentru baza admisă anterior de 100 kgmol gaze arse uscate. 1.1. ştiind că pentru 1 kmol O. se poate calcula compoziţia molară (volumică) a gazelor arse umede.9. Tot pentru baza admisă. masa carbonului ars este egală cu: 12 Yco2 kg C 26 . . corespund la ar­ dere 4 kg hidrogen. se poate ob­ ţine următoarea formă a relaţiei: In cazul arderii complete. In această situaţie se neglijează umiditatea iniţială a com­ bustibilului şi se consideră că nu se face pulverizare cu abur (vaporii de apă provin numai din arderea hidrogenului conţinut de combustibil).Dacă se înlocuieşte Y N2 în funcţie de Y C o 2 . STABILIREA COMPOZIŢIEI GAZELOR ARSE UMEDE SI A NATURII COMBUSTIBILULUI.

scăderea concentraţiei soluţiilor etc. sau Y c c . Yo 2 Şi YCo (% ° l în gazele arse uscate). Această diagramă este utilă pentru verificarea corectitudinii datelor de analiză a gazelor arse uscate. Este bine să se facă verificarea datelor analizei chimice a gazelor arse uscate. de exemplu. se poate scrie şi expresia fracţiei masice a carbonului con­ ţinut de combustibil: Această relaţie. 1. este prezentată în principiu diagrama Ostwald. pentru că de multe ori apar erori cauzate de: solubilitatea C 0 2 în apă. în acest caz fiind suficiente numai valorile a două concentraţii (de exemplu. Dacă se admite că arderea este completă ( Y c o = 0 ) . în figura 1. Aceasta conţine. în coordonate Y C o 2 —Y D 2 . Y C o 2 Şi Y 0 2 stabilite cu analizor chimic..4. neetanşeitatea perfectă a aparatului. se poate aduce la forma: Relaţia lui c. masa carbonului ars va fi: mc=12(Y C o 2 +Yco) [kg C] (1. poate servi indirect la o verificare a corectitudinii datelor analizei gazelor arse. variaţia temperaturii gazelor în timpul analizei. In total. DIAGRAMA OSTWALD PENTRU CONTROLUL ARDERII Diagrama Ostwald se poate construi pentru oricare combustibil dat şi v corelează parametrii a. prin înlocuirea lui YJV2 . Din diagramă se poate citi direct valoa­ rea lui a. o familie de drepte pentru valori con- 27 . combustibilul ars: Dacă combustibilul este o hidrocarbură sau un amestec de hidrocar­ buri (c+7i=l). în cazul în care valoarea acestuia este cunoscută. este suficientă cunoaşterea concentraţiei unui singur compo­ nent (Yco2 sau Y 0 2 ) în gazele arse uscate.10. Yco2. rezultă expresia raportului masic H/C :--:r. 2 şi YCo stabilite cu analizor electric). cele stabilite prin analiză chi­ mică. Y 0 a şi Y c o trebuind să se intersecteze în acelaşi punct.51) Pe baza valorilor anterioare.1. dreptele corespunzătoare valorilor Y C o 2 .iar pentru obţinerea a YCo kmol CO: 12 Yco kg C.

•Se porneşte de la cele două relaţii de bază stabilite anterior: Intersecţia dreptei Y c o = 0 cu ordonata se află făcînd în relaţia lui c. în care parametrii au valorile din tabelul 1.stanţe ale lui YCo şi o familie de drepte pentru valori constante ale lui oc ( a ^ l ) . Se obţine valoarea maximă pe care o poate avea Ycqj 28 . Diagrama Ostwald se poate construi pentru oricare tip de combusti­ bil. în cele ce urmează se prezintă modul de con­ struire a diagramei pentru combustibilii de tipul c+h=l. Diagrama are trei puncte caracteristice. Y" c o =0 şi YQo = 0 . In figura 1.2.5. Pentru simplificare. este redată diagrama Ostwald pentru CH 4 .

se constată că pentru a = l se obţine Yco. obţinîndu-se: Ca verificare. Dacă în relaţia anterioară a lui Yco2 se face Y C o 2 ==0. Se obţine: Ca verificare. Pentru a se găsi valorile lui Y C o 2 în punctele de intersecţie ale acestor drepte cu dreapta Y c o = 0 ) > se elimină Yo 2 între relaţiile lui c şi a şi se face Y C o='0. în continuare. sînt paralele între ele şi egal distanţate. cu abscisa: Dreptele a = c t . Dreptele Y C o=ct. se trasează prin cîte două puncte.Intersecţiile dreptelor Y C o=ct. se obţine o re­ laţie a lui <nc pentru combustibilii de tipul c+h=l: . cu abscisa se află făcînd în relaţia lui c. aceasta fiind valoarea maximă a lui Y 0 a . Relaţia anterioară se utilizează pentru a > l . în cazul a < l . indiferent de natura combustibilului. se găsesc intersecţiile dreptelor a = c t . se poate constata că pentru a = l se obţine YCo maxDreptele de <x=ct. Pentru dreptele de <x=ct.max. care au fost de­ finite. nu sînt paralele între ele şi trebuiesc trasate prin cîte două puncte. Y c o a = 0 .. Dacă se elimină YCp între relaţiile lui c şi a şi apoi se face Y C o 2 = 0 . se pot stabili punctele de intersecţie cu ordonata. Se elimină YCo între relaţiile lui c şi a şi apoi se face Y o 2 = 0 . cîteva observaţii suplimentare privind diagrama Ostwald. iar celelalte drepte necesită pentru a fi trasate numai cîte un singur punct.. Se obţine: Se constată că pentru Y c o =. Dreapta Yx>=0 se trasează prin două puncte.0 rezultă Y 0 „ = 2 1 . Relaţia anterioară a lui Y0 scrisă sub forma: conduce la concluzia că pentru a=00 corespunde Yo 2 =21.

citirea acesteia din diagramă se face numai pentru o verificare a corec­ titudinii datelor analizei gazelor arse.7 este prezentată o nomogramă generală pentru controlul arderii combustibililor de tipul c + h = l . pentru toţi combustibilii de tipul c+h=l. stabilind numai intersecţiile drep­ telor de <x=ct. 1. oc poate fi stabilit în func­ ţie numai de o singură concen­ traţie (Yco2 s a u Y 0 2 ). de exem­ plu.Dacă în relaţia lui c se fac Yco2 =0 şi Yo2 =0 se obţine valoarea ma­ ximă a lui Yco­ şi se constată că YComax este mai mare decît Yco2 maxDreptele neparalele de a = c t . în funcţie de Yco2 Şi Yco» valori stabilite. Valorile lui Yco2 de pe abscisă repre­ zintă Yco2 max în funcţie de fracţia masică a carbonului con­ ţinut de combustibil. se pot construi şi diagrame generale. Dacă valoarea lui c este cunoscută. DIAGRAME GENERALE PENTRU CONTROLUL ARDERII AMESTECURILOR DE HIDROCARBURI Spre deosebire de diagrama Ostwald (în literatură există şi alte tipuri de diagrame. pe baza relaţiilor stabilite pentru a şi c. cu abscisa. în cazul în care arderea este com­ pletă (Yco=0). în funcţie de Yco2 Şi ^02» reprezentînd % voi. Acest pol fiind foarte îndepărtat de domeniul practic al diagramei. trasînd dreapta a = l şi ducînd apoi celelalte drepte paralele cu aceasta. care trebuie construită pentru fiecare combustibil în parte.11. cu analizoare electrice. cu coordonatele YCo2 — =—200 şi Yo2=100.6. pentru controlul ar­ derii combustibililor de tipul c+h=l. Dacă din relaţiile lui a şi c se elimină YCo. In figura 1. indiferent de valorile lui a şi c (polul este comun pentru toţi combustibilii). cu­ noscîndu-se natura combustibi­ lului (valoarea lui c). In figura 1.1. au un pol comun. în cazul în care arderea poate fi şi incom­ pletă. pot fi citite valorile a şi c. în gazele arse uscate. dar mai puţin interesante). Cunoscîndu-se valoarea lui c. în figură 30 . este prezentată o diagramă generală. se poate simplifica construirea diagramei. se con­ stată în continuare că pentru Yo2 —100 rezultă Y C o 2 =—200. se poate citi valoarea lui oc.

se obţine: Această relaţie se poate scrie sub o formă în care variabilele sînt se­ parate cîte două: . se merge pe verticală pînă la valoarea lui c. Dacă se admite că arderea este completă (Y C o=0) şi se cunoaşte valoarea lui c. pentru stabilirea lui a este suficient să se determine experimental numai Yco2.este redat şi modul de utilizare a nomogramei. Eliminîndu-se Yco2 între relaţiile lui a şi c.Nomograma permite şi citirea valorii maxime a lui YCo2 '• pornind de la valoarea oc=l.31 . se prezintă principiul construirii acestei nomograme. apoi pe orizontală pînă la curba Yco=0 şi se citeşte pe verticală valoarea lui Y C o 2 mmIn continuare.

principiul conservării şi transformării energiei. sau într-un cilindru cu piston mobil (sistem static). se vor discuta problemele caracteristice de bilanţ energetic.2. entalpia gazelor rezultate din ardere. Ecuaţia generală a primului principiu al termodinamicii. ci prin raportul masic H/C. puterile calorice ale combustibililor. Căldura de reacţie reprezintă căldura schimbată cu mediul exterior. în cursul reacţiei unităţii' de cantitate de reactant principal. are următoarele forme.1. Reacţiile izobare se realizează obişnuit în flux continuu (sistem dina­ mic). 1. în cele ce urmează se utilizează convenţia de semne din termodina­ mica chimică: căldură cedată-pozitivă (reacţie exotermică) şi căldură pri­ mi tă-negativă (reacţie endotermică). ca de exemplu: apli­ carea primului principiu al termodinamicii reacţiilor de ardere. tempe­ ratura flăcării fără şi cu disocieri şi temperatura minimă admisibilă a ga­ zelor de ardere (punctul de rouă). Căldura de reacţie corespunzătoare reacţiei de oxidare a unei sub­ stanţe combustibile se numeşte şi căldură de ardere. şi 1.Notîndu-se cu A valoarea comună a celor doi membri ai egalităţii. în coordonate A—YCo2Figurile 1. indiferent de variaţia temperaturii între starea iniţială şi cea fi­ nală. se constată că nomograma reprezintă două diagrame suprapuse: o familie de drepte c=ct. cu condiţia ca reacţia să se desfăşoare complet şi precizîndu-se stările de agregare ale substanţelor care intră sau re­ zultă din reacţie. în sistem static) şi lucrul mecanic consumat-pozitiv (scădere de volum. APLICAREA PRIMULUI PRINCIPIU AL TERMODINAMICII REACŢIILOR DE ARDERE In cursul unei reacţii chimice. schimbarea structurilor moleculare este însoţită şi de un efect termic. pentru un proces în flux continuu (sistem dinamic).7. în sistem static). lucrul mecanic efectuat-negativ (creştere de volum.6. BILANŢUL ENERGETIC AL PROCESELOR DE COMBUSTIE In această a doua parte a studiului proceselor de combustie. respectiv pentru un proces în sistem static: 32 . astfel încît natura combusti­ bilului să se exprime. 1. nu prin c. izocor-izotermice (căl­ dura ele reacţie izocoră). Se înţelege prin reacţie izotermică o reacţie în care pro­ dusele reacţiei se readuc la temperatura pe care au avut-o iniţial reactanţii. de. iar reacţiile izocore se realizează obişnuit în bombe calorimetrice (sistem static).2. în condiţii izobar-izotermice (căldura. reacţie izobară) sau. ar putea fi modificate. în coordonate A—a şi o familie de curbe Y c o = c t .

L tl2 =iO. h. AEW — variaţia energiei cinetice (macroscopice) a sistemului în cursul transformării. în cursul trecerii din starea iniţială 1 în starea finală 2. în cursul trans­ formării 1—2. ecuaţia de bilanţ energetic se reduce la forma (L 1 2 =0): 3 — Procese de transfer termic 33 . AI — variaţia entalpiei (sensibile) a sistemului în cursul transformării. AE„ — variaţia energiei potenţiale (macroscopice) a sistemului în cursul transformării. în sistem dinamic (ardere într-un focar). stare de agre­ gare. temperatură şi presiune. T — entalpia produselor de reacţie la temperatura T.Starea unui sistem se defineşte prin: natură chimică. entalpiile absolute 1X şi I2 sînt nule şi rezultă concluzia: Pentru o reacţie de ardere izocor-izotermică (sistem static). AU — variaţia energiei interne (sensibile) a sistemului în cursul transformării. Pentru o reacţie de ardere izobar-izotermică. termenii au următoarele semnificaţii: Lj12 — lucrul mecanic tehnic schimbat de sistem cu mediul exterior. în cursul trecerii din starea 1 în starea 2. în studiul proceselor de ardere AEP şi AEW pot fi neglijate. L 12 — lucrul mecanic al variaţiei de volum schimbat de sistem cu me­ diul exterior. Dacă reacţia ar decurge la T=0[K]. In aceste relaţii. Ql2 — căldura schimbată de sistem cu mediul exterior. AEch — variaţia energiei (interne) chimice a sistemului în cursul transfor­ mării. întotdeauna A reprezintă diferenţa între valoarra parametrului în starea finală şi valoarea parametrului în starea iniţială. Intr-un proces obişnuit de ardere izobară. ecuaţia de bilanţ energe­ tic se reduce la forma: care se poate scrie şi astfel: QPt T este căldura de reacţie izobară la temperatura T. Iit T — entalpia reactanţilor la temperatura T.

în cazul în care nu există schimbare de fază. la presiune constantă. la OK.care se poate scrie şi astfel: QV. Exemplificări pentru cîteva reacţii de ardere: Căldurile de reacţie sînt în general variabile cu temperatura. egal. izobară. QP poate fi mai mare. AI se poate exprima prin relaţia: In consecinţă. în cele ce urmează se exemplifică acest lucru pentru căldura de ardere izobară. care este frecvent utilizată practic. iar C& căl­ dura specifică molară. se poate scrie astfel: Se constată că diferenţa celor două călduri de reacţie depinde de va­ riaţia numărului de moli în cursul reacţiei. a unui component. energiile interne absolute U t şi U2 sînt nule şi rezultă concluzia: Se constată deci că. La T > 0 [ K ] . sau mai mic decît Qy. pentru substanţele în fază gazoasă. medie între tx şi t2. Qp=Qy. 34 . relaţia anterioară se poate scrie sub forma: I în care: nt reprezintă numărul de kgmol al unui component. Diferenţa dintre cele două călduri de reacţie.T este căldura de reacţie izocoră la temperatura T. Dacă reacţia ar decurge la T = 0 [ K ] . la o temperatură oare­ care dată. Căldura de reacţie izobară la o temperatură IV Căldura de reacţie izobară la o temperatură T2>T1: Diferenţa acestor călduri de reacţie: După cum se ştie.

3* 35 . în care apar numai Qli} Al sau A17 şi AE(i„ se numesc şi relaţii de bilanţ termic.2. 1. căldura de reacţie creşte cu creşterea temperaturii. Variaţia căldurii de reacţie izobare cu presiunea nu este interesantă din punct de vedere practic. izolat termic perfect (sistem adiabatic). ca de exemplu: efectul termic al unei reacţii globale poate fi obţinut prin însumarea al­ gebrică a efectelor termice ale reacţiilor parţiale care compun reacţia globală. se poate scrie: Această egalitate a permis calcularea căldurii de ardere a C la CO care. Această constatare nu repre­ zintă altceva decît cunoscuta lege a lui Hess. nu se poate determina experimen­ tal. spre deosebire de celelalte două. de exemplu izobare: se poate constata că partea dreaptă a egalităţii depinde numai de starea şi de starea finală a sistemului. Legea lui Hess poate fi enunţată în mai multe feluri.2. S-ar putea constata. Exemplificare a aplicării legii lui Hess. Din expresia căldurii de reacţie. că la arderea H2 căldura de reacţie izobară creşte odată cu creşterea temperaturii şi că la arderea CH 4 căl­ dura de reacţie izobară scade pe măsură ce creşte temperatura (pînă la aproximativ 600°C). în care să decurgă în flux continuu o ardere izobară şi la care secţiunea de intrare a amestecului combustibil şi secţiunea de ieşire a gazelor de ardere să fie astfel alese încît viteza la intrare să fie egală cu viteza la ieşire.Dacă paranteza mare are o valoare pozitivă. Se poate imagina un focar orizontal. Toate cele trei călduri de reacţie trebuiesc luate la aceeaşi temperatură şi la aceeaşi pre­ siune. Aplicarea principiului doi al termodinamicii reacţiilor de ardere este de asemenea neinteresantă practic. ARDEREA IZOBAR-POUTROPICA Şl OMOGENITATEA FIZICA A RELAŢIILOR DE BILANŢ TERMIC Formele simplificate ale relaţiilor de bilanţ energetic. pentru arderea C la C 0 2 : Observîndu-se că relaţia finală (globală) provine din însumarea pri­ melor două relaţii. pentru arderea în focare. de exemplu. fiind indiferentă calea pe care se ajunge de la starea iniţială la cea finală. reacţia respectivă neputîndu-se realiza individual. ARDEREA IZOBAR-ADiABATICÂ.

Relaţia bilanţului energetic: se simplifică în acest caz la forma: h. 36 . Relaţia anterioară se scrie obişnuit sub forma simplă: Ea arată că: entalpia gazelor de ardere la temperatura flăcării este egală cu suma dintre căldura de ardere izobară şi entalpia amestecului combustibil la temperatura sa iniţială. Relaţia generală a bilanţului energetic pentru sisteme dinamice: se simplifică în acest caz la forma (AEP şi AEW sînt neglijabile): în care: Q12 este căldura cedată de gazele de ardere. re­ zultă : i t Parantezele din această relaţie reprezintă corespunzător. către mediul ambiant. Această ardere este politropică. iar Iu T» este entalpia absolută a reactanţilor la temperatura iniţială (temperatura de intrare în focar). entalpiile ga­ zelor propriu-zise se exprimă în raport cu faza gazoasă la 0°C). stabilită în paragraful anterior. ambele exprimate în raport cu temperatura de origine 0°C. prin pereţi. deci temperatura flăcării). stabilite relativ. în focarul (secţia de radiaţie) al unui cuptor de exemplu. In calculele tehnice se lucrează obişnuit cu entalpii experimentale. în calcule intervin obişnuit diferenţe de entalpii. Entalpiile se exprimă relativ faţă de aceeaşi temperatură pentru care se ia Qp (obişnuit 0°C). pentru că produsele de ardere cedează căldură către materia primă care circulă prin tuburi şi nedorit. entalpia re­ lativă a produselor de reacţie la temperatura finală şi entalpia relativă a reactanţilor la temperatura iniţială. Originea unor entalpii este starea pentru care se admite entalpia egală cu zero. Tf este entalpia absolută a produselor de reacţie la temperatura fi­ nală (temperatura de evacuare este temperatura maximă atinsă în timpul arderii. se poate scrie astfel pentru temperatura de 0°C: Eliminîndu-se AEch între ultimele două relaţii (prin însumare). iar valorile acestor diferenţe nu depind de originea admisă. în raport cu o origine admisă arbitrar (entalpiile frac­ ţiunilor petroliere se exprimă în raport cu faza lichidă la 0°C. Expresia căldurii de reacţie izobare. Se mai remarcă şi că Qp corespunde tempe­ raturii de 0°C. arderea de­ curge practic izobar. După cum se ştie. entalpiile apei şi aburului se exprimă în raport cu faza lichidă la 0°C. iar Te temperatura de evacuare din focar (Te>Tt).

In cele anterioare au fost stabilite două relaţii (formele simple) de bi­ lanţ termic. 37 . Ix şi I2 trebuie să se exprime faţă de aceeaşi temperatură (obişnuit 0°C). relaţii utilizate frecvent. PUTERILE CALORICE. parantezele reprezintă entalpiile relative. Puterea calorică este deci căldura de reacţie izobară. trebuie să se exprime faţă de aceleaşi stări de agregare la origine. aceasta fiind obişnuit presiunea atmosferică (pentru diferenţe mici de presiune. care intră în Ir şi respectiv I2. a entalpiei reactanţilor şi a entalpiei produ­ selor de reacţie în raport cu aceeaşi stare de referinţă. SUPERIOARĂ Şl INFERIOARĂ ALE COMBUSTIBILILOR Se înţelege prin putere calorică (în literatura mai veche —• calorifică) a unui combustibil. co­ respunzătoare reacţiei de ardere a unui combustibil. Această relaţie se scrie obişnuit sub forma simplă: Căldura cedată de gazele de ardere în focar este egală cu căldura de ardere izobară. poate fi neglijată influ­ enţa presiunii asupra lui Qp. arderea decurgînd în condiţii izobar-izotermice.Dacă la arderea unui combustibil lichid. Prin omogenitate fizică a unei relaţii de bilanţ termic se înţelege ex­ primarea căldurii de reacţie. pentru procesele de combustie izobar-adiabatice şi respectiv izobar-politropice. dar în plus aplicarea lor trebuie să se facă şi în condiţii de omogenitate fizică. S-a constatat anterior că Qp.2. atunci şi entalpiile acestor componenţi. mai rar mţj pentru combustibili gazoşi sau kgmol). căldura degajată în cursul arderii complete a unităţii de cantitate de combustibil (în majoritatea cazurilor kg. aceste mărimi trebuie să se exprime faţă de aceeaşi presiune. 1. Starea de refe­ rinţă se exprimă prin stările de agregare ale tuturor componenţilor. exprimate faţă de originea 0°C. prin temperatură şi prin presiune. Aceste relaţii trebuie să se aplice categoric în condiţii de omogenitate dimensională. plus entalpia amestecului combustibil la temperatura sa iniţială şi minus entalpia gazelor de ardere la temperatura de evacuare din focar. entalpia vaporilor de apă se va exprima fată de origintea vapori la 0°C şi nu li­ chid la 0°C.3. It şi J2). De asemenea. de exemplu Qv corespunde combustibilului în fază lichidă şi apei rezultate din ardere în fază vapori (la temperatura de referinţă). Entalpiile se exprimă relativ faţă de aceeaşi temperatură pentru care se ia Qp (obişnuit 0°C).Eliminîndu-se &Ech între această relaţie şi expresia căldurii de reac­ ţie izobare la 0°C: rezultă următoarea relaţie de bilanţ termic: Şi în acest caz. Concret.

în funcţie de compoziţia elementară a combustibilului. Se numeşte putere calorică superioară. prin re­ laţia: . Căldura cedată prin răcirea produselor de reacţie depinde şi de cantitatea de vapori de apă care con­ densează. că în gazele arse rămîne final o cantitate de vapori de apă aproxi­ mativ egală cu cantitatea de vapori de apă conţinuţi iniţial de aerul uti­ lizat pentru ardere. gazele arse rămînînd final saturate cu vapori de apă la temperatura corespunzătoare. Obişnuit se determină experimental puterea calorică superioară. care pot proveni: din arderea hidrogenului conţinut de combusti­ bil. ţinîndu-se seamă de faptul că diferenţa dintre puterile calorice este egală cu căldura cedată prin con­ densarea vaporilor de apă.] cantitatea de vapori de apă care condensează şi cu r [kJ/kg vapori apă] căldura latentă de condensare. Notîndu-se cu Hs [kJ/kg comb. Puterea calorică inferioară corespunde cazului în care vaporii de apă conţinuţi de gazele arse nu ar condensa în timpul aducerii gazelor arse la temperatura de origine. . la determinarea experimentală a puterii calo­ rice. cu Ht [kJ/kg comb. iar puterea calorică inferioară se calculează. cu TOH2O [kg vapori apă/kg comb. puterea calorică corespunză­ toare cazului în care condensează total vaporii de apă proveniţi din ar­ derea hidrogenului conţinut de combustibil şi din umiditatea iniţială a combustibilului. din umiditatea iniţială a combustibilului.] puterea calorică inferioară. Se întîlnesc uneori şi puteri calorice cores­ punzătoare temperaturilor de 15. au numai o singură putere calorică. 18. vaporii de apă conţinuţi vor condensa parţial. Combustibilii pentru care h=0 şi w—0. Conden­ sarea vaporilor de apă începe la punctul de rouă al gazelor arse (tempe­ ratura de saturaţie corespunzătoare presiunii parţiale a vaporilor de apă) şi continuă pe măsura scăderii temperaturii.] puterea calorică superioară. Gazele rezultate prin arderea unui combustibil conţin şi vapori de apă.013 bar şi £=0°C). 20 sau 25°C. . Cum la determinarea puterii calorice a combustibili­ lor (lichizi) nu se face pulverizare cu abur.Obişnuit se utilizează puterile calorice corespunzătoare condiţiilor nor­ male (p=l. influenţa temperaturii asupra căldurii de reacţie izobare este neglijabilă. 25°C. din aburul de pulverizare şi din umiditatea iniţială a aerului utilizat pentru ardere. rezultă că vaporii de apă pro­ veniţi din arderea hidrogenului conţinut de combustibil şi din umidita­ tea iniţială a combustibilului condensează integral. S-a arătat anterior că o căldură de reacţie se de­ fineşte şi prin precizarea stărilor de agregare ale reactanţilor şi ale pro­ duselor reacţiei. se poate scrie următoarea relaţie în­ tre puterile calorice: Cantitatea de condens muto se stabileşte experimental sau se calcu­ lează. La diferenţe de tempe­ ratură de 15 . S-a constatat practic. Prin aducerea gazelor arse la temperatura de origine a puterii calo­ rice.

se utilizează calori­ m e t r e cu flux continuu de apă. La calorimetrele J u n k e r s se măsoară debitul de combustibil ars (arderea este completă). 39 . din motive care vor fi prezentate ulterior. .Condensarea vaporilor de apă are loc pe un interval de temperatură. în aparat se introduc o cantitate cunoscută de combustibil şi 0 2 sub presiune. P e n t r u combustibilii solizi sau lichizi nevolatili. . debitul de apă de răcire şi debi­ tul de condens acumulat din gazele de ardere. Măsurîndu-se şi diferenţa de t e m p e r a t u r ă cu care se încălzeşte apa. presiunea este aproximativ egală cu presiunea atmosferică). în cadrul aceleiaşi clase de hidrocarburi. de tip J u n k e r s . P e n t r u hidrocarburi gazoase şi fracţiuni petroliere lichide. D — debitul de apă. In ambele cazuri puterile calorice pot fi aduse la originea de 0°C. t e m p e r a t u r a maximă fiind situată în majoritatea cazurilor în jurul a 40 . p e n t r u care se măsoară creşterea de temperatură. P e n t r u combustibilii gazoşi sau lichizi volatili. iar t e m p e r a t u r a minimă fiind t e m p e r a t u r a de origine (obiş­ n u i t 0°C). . 60°C. acest r reprezintă. Cunoscîndu-se debitul de condens. iar arderea se declanşează cu o scînteie electrică. se utilizează bombe calorimetrice. ţinîndu-se seama de faptul că în bomba calorimetrică arderea decurge izocor-izotermic. m a n u a l e (există şi calori­ m e t r e automate care înregistrează continuu puterea calorică a unui flux de combustibil gazos). condensarea vaporilor şi răci­ rea lichidului rezultat şi căldura cedată n u m a i prin răcirea vaporilor pe acelaşi interval de t e m p e r a t u r ă (căldura specifică a lichidului este mai m a r e decîf căldura specifică a vaporilor). pentru intervalul trouă . Căl­ dura dezvoltată prin ardere este preluată de apa din calorimetru (canti­ tate cunoscută). aceasta fiind foarte redusă. diferenţa intre căldura cedată prin răcirea vaporilor. C — căldura specifică a apei şi At — diferenţa de t e m p e r a t u r ă cu care se încălzeşte apa. 0°C. odată cu scăderea conţinutului de hidrogen al combustibilului. Se calculează apoi puterea calorică a combustibilului (căldura de reacţie izobar-izotermică). se calculează în continuare Ht. Convenţional se consideră căldura latentă de condensare (acea­ sta creşte odată cu scăderea temperaturii) aproximativ egală cu valoarea corespunzătoare la 0°C (se admite că vaporii se răcesc pînă la 0CC şi apoi condensează integral la această t e m p e r a t u r ă ) : Mai exact. Suprafaţa de schimb de căldură a calorimetrului asigură o foarte bună răcire a gazelor arse. . Hi variază cu aproximaţie între limitele: P u t e r e a calorică scade. Determinările experimentale ale puterilor calorice ale combustibililor se fac cu calorimetre specifice. In calculele tehnice se utilizează numai puterea calorică inferioară. se calculează iniţial H s din bilanţul termic: în care: B este debitul de combustibil. ast­ fel încît t e m p e r a t u r a lor finală este practic egală cu t e m p e r a t u r a ameste­ cului combustibil (condiţii izotermice.

.6 . 40 810 [kJ/kg comb. valorile experimentale (acestea diferă puţin de la un autor la altul) ale puterii calorice inferioare.. .în tabelul 1. 47 690 [kJ/kg comb.1. 0. 40 . cu ajutorul unor re­ laţii empirice. . 1 rezultă Ht=44 340 .. . Pentru fracţiuni petroliere lichide numai în funcţie de densitatea re­ lativă: i Pentru d\* =0.9 rezultă H*=49 530 . .] (Ht scade odată cu creşterea densităţii relative). Se reaminteşte că: în continuare. cu compoziţie elementară cu­ noscută: Pentru un amestec de hidrocarburi parafinice gazoase în funcţie de densitatea relativă: Pentru d=0. în condiţii normale.. Pentru un combustibil de orice natură. In lipsa datelor experimentale.3 sînt prezentate pentru mai multe substanţe combustibile. puterea calorică inferioară a unui com­ bustibil poate fi calculată cu suficientă exactitate.] (Ht scade odată cu creşterea densităţii relative). majoritatea hidrocarburi. se prezintă relaţii mai exacte pentru puterea calorică inferioară a fracţiunilor petroliere lichide.

de factorul de caracterizare şi parţial de compoziţia elementară: [ 5 675 27 273 3 275/v "1 — 7 + — .4. Această valoare se poate calcula cu una din relaţiile prezentate şi anterior: 41 . în cazul oxidării parţial incom­ plete a carbonului. sau din punct de vedere chimic. 1. pentru un amestec de combusti­ bili puterea calorică medie este egală cu media masică a puterilor calo­ rice ale componenţilor (în cazul în care puterile calorice se exprimă pe kg): |_ kg comb.J ——1 J (1-s-w-z) + (1.83) /15623 \ Pentru fracţiuni petroliere lichide distilate (de la benzină pînă la mo­ torină). Diferenţa acestor călduri de reacţie este egală cu căl­ dura de ardere a CO (la COâ)..84) Hfmşywitn 1 d.2. căldura de reacţie este mai mică decît la trecerea în CO. nu se dezvoltă prin ardere întreaga putere calorică a combustibilului (aceasta corespunde arderii complete). în funcţie de densitatea relativă. trebuie să se cunoască fracţia masică a carbonului care trece în CO (x kg C—> CO/kg comb.] (1. deci există pierderi de căldură cauzate de arderea incompletă a combustibilului.. [kJ/kg comb..). In cazul oxidării incomplete a carbonului. din punct de vedere chimic.— + 5 013K-10 465 <dis) d is d + 9 420s—2 449w [ n Puterile calorice fiind mărimi aditive.85) {gi sînt fracţiile masice ale componenţilor din amestec). deci 10 170 [kJ/kg CO] sau: Pentru a se afla pierderea de căldură. în funcţie de densitatea relativă şi parţial de compoziţia elementară: Ht= » • — +24 300 j (1—s—w—z) + + 9 420s—2 449u.Pentru fracţiuni petroliere lichide reziduale (păcură). PIERDEREA DE CĂLDURA CAUZATA DE ARDEREA INCOMPLETA Arderea poate fi incompletă din punct de vedere mecanic (obişnuit numai în cazul combustibililor solizi). La trecerea carbonului în CO.

medie între 0 şi t°C şi exprimată. se poate ajunge la următoarea expresie a lui AH: Această relaţie permite calcularea lui AH numai pe baza datelor ana­ lizei gazelor arse uscate. la o temperatură oarecare t. iar C P j i căldura speci­ fică molară. entalpia fiind o mărime aditivă. cum c din expresia lui x se poate exprima în funcţie de datele analizei chimice a gazelor arse uscate.5. a componentului respectiv. izobară. sau: yco cînd prin analiza gazelor de ardere se cunoaşte caracterul real al arderii (în acest caz a poate fi eventual şi supraunitar). Entalpia gazelor arse umede.cînd apariţia CO este datorată numai lipsei de oxigen (în acest caz a este numai subunitar). pentru toţi componenţii gazelor de ardere şi în plus pentru aer şi H 2 (utile şi 42 .2. Efectul termic al reacţiei de ardere incompletă a unui combustibil (cu apariţie de CO) este egal cu diferenţa dintre puterea calorică a combusti­ bilului şi pierderea de căldură cauzată de arderea incompletă: 1. în tabelul 1. pierderea de căldură cauzată de oxidarea incompletă a carbonului se exprimă prin relaţia: In cazul combustibililor de tipul c + 7 i = l .4 sînt prezentate aceste călduri specifice medii. în kJ/kmol °C. se exprimă prin relaţia: în care: n4 reprezintă numărul de kgmoli al unui component al gazelor arse rezultate la arderea unui kg de combustibil. In concluzie. ENTALPIA GAZELOR DE ARDERE Entalpia gazelor de ardere se exprimă obişnuit ca valoare relativă faţă de originea fază gazoasă (inclusiv vaporii de apă) la 0°C şi presiunea normală atmosferică. fără a fi necesar să se cunoască valoarea lui c.

Diagrama i—t se construieşte astfel: se calculează produsele arderii fcentru a = l şi apoi entalpia lor la cîteva temperaturi. asupra căldurilor spe:e este însă neglijabilă. este bine să se construiască pentru combusti­ bilul dat diagrama entalpie — temperatură a gazelor arse. la una sau i multe valori ale lui a.acestea pentru calculele de combustie). La dimensionarea cuptoarelor sau a recuperatoarelor de căldură din gazele arse. Aspectul unei astfel de diagrame se redă în figura 1. Diagramele i—t se construiesc obişnuit pentru :-rea completă a combustibilului. Corect. Ele corespund presiunii atmosfepentru fiecare component. sau mai simplu se calculează cantitatea de aer -ia exces şi entalpia respectivă. deci pentru valori a > l . aceasta adăugîndu-se la valorile cores43 . Pentru valori a > 1 se poate proceda în acelaşi mod. se constată că la 0°C entalpia gazelor arse este nulă şi că această entalpie creşte odată cu creşterea temperaturii. I :enţa presiunii. Din expresia anterioară a entalpiei gazelor arse.8 pentru CH 4 . In acest scop. este necesar să se cunoască entalpia gazelor arse la diverse temperaturi. ar trebui ca CPi t să se utilizeze la presiunea parţială a compo­ nentului respectiv. presiunea totală fiind egală cu presiunea atmosferică. reprezentîndu-se fcurba respectivă pentru arderea teoretică. în domeniul presiunilor joase.

95). a şi t.]).10 se prezintă un sistem de nomograme. calculate pentru a = l . pen­ tru combustibili de tipul c + h = l (c==0. pentru <x=l) şi se citeşte din figura 1.75 .8 . curbele de a = c t . . 0. în funcţie de c. . De la valoarea lui c se coboară pe verti- 44 . arderea fiind com­ pletă sau incompletă (a =0. . pentru că Cp creşte cu creş­ terea temperaturii. Entalpfa gazelor arse se obţine prin însumarea a trei valori citite în nomograme: Valoarea it reprezintă entalpia gazelor arse corespunzătoare arderii teoretice {ardere completă. 2 000°C). . .punzătoare la aceeaşi temperatură.9 în funcţie de t şi c. 1.6 [kg/kg comb. . iar combustibilul fiind sau nu pulve­ rizat cu abur (a=0 .10.9 şi 1. Valoarea ie reprezintă entalpia excesului de aer (ac>l) şi se citeşte din figura 1.8). In coordonate i—t. 0. . au concavitatea în jos. . în figurile 1. cu ajutorul cărora se poate stabili entalpia gazelor arse umede (t=0 .

în funcţie de t şi a. se merge pe orizontală la stingă pînă la va­ loarea lui t şi se coboară pe verticală pînă la scara entalpiei. Valoarea lui Ai este însă practic neglijabilă. se 45 .]. din alte cauze în afara lipsei de 0 2 . i e are expresia: Valoarea ia reprezintă entalpia aburului de pulveriza­ re din gazele de ardere şi se citeşte din figura 1. în bilanţuri­ le termice ale proceselor de combustie. la calculul entalpiei ar mai trebui adăugat un termen de corecţie: în care y [kg C/kg comb. întotdeauna. In cazul arderii cu lipsă de aer ( a < l ) . din cauza neomogenităţii amestecului combustibil etc. re­ prezintă fracţia masică a car­ bonului oxidat incomplet. aşa cum se vede şi în relaţiile anterioare. stabilite anterior pentru ar­ derea izobar-adiabatică şi respectiv izobar-politropică.cală pînă la valoarea lui a. se scriu obişnuit sub urmă­ toarele forme: termenii avînd semnificaţiile cunoscute şi fiind exprimaţi în kJ/kg comb.9. Dacă în gazele de ardere apare CO în prezenţă de 0 2 . Relaţiile de bilanţ termic.

.

nu de faptul că în majoritatea cazurilor practice gazele arse sînt evacuate în atmosferă la £>100°C. care de asemenea este mult întîlnită şi care înlocuieşte noţiunea de căldură specifică( masică._> reprezintă entalpia gazelor de ardere la temperatura maximă atinsă. nu este corectă. în care s-au întîlnit şi căldurile specifice ale diverşilor componenţi.6. este obligatoriu ca puterea calorică să se ex­ prime faţă de aceeaşi origine (puterea calorică inferioară la 0°C). s-a ajuns anterior la relaţia: în care: i. în kJ/kg comb. omogenitatea fizică reprezintă exprimarea tuturor termenilor relaţiei în raport cu aceeaşi origine. care reduc temperatura). Ambele noţiuni sînt de natură flogistică şi se menţin de două secole. Căldura. Noţiunea de „capacitate calorică specifică". după concepţia actuală. temperatura fiind ridicată. sînt necesare cîteva observaţii privind terminologia. după cum nu poate să conţină lucru mecanic. volumică). Noţiunea de „conţinut de căldură". Aşa cum s-a mai arătat şi anterior. în diversele corpuri. care este întîlnită în multe cărţi şi care obişnuit înlocuieşte noţiunea de entalpie. Căldura a fost considerată iniţial ca fiind un fluid invizibil (flogistic) care se putea „acumula" (de unde „conţinut" şi „capacitate"). în kJ/kg corn. Temperatura corespunzătoare lui i2 este temperatura adiabatică a flă­ cării fără disocieri (în flacără. în majoritate reacţii de disociere termică. nu este corectă.utilizează puterea calorică inferioară a combustibilului. Omogenitatea fizică se referă şi la starea de agregare a com­ bustibilului la temperatura de origine. în kJ/kg comb. cum se justifică în unele cărţi.2. FARA DISOCIERI Prin aplicarea primului principiu al termodinamicii proceselor de ar­ dere izobar-adiabatice. Acest lucru este impus. ambele fiind forme de tranziţie a energiei. Căldura primită de un corp duce la creşterea energiilor cinetică şi potenţială ale particulelor care îl compun. este o formă de tranziţie a energiei (se schimbă între două corpuri atunci cînd între ele există o diferenţă de temperatură) şi nu o energie proprie unui corp într-o stare dată. Hj — puterea calorică inferioară a combustibilului. Un corp nu poate să con­ ţină căldură. în măsură mai mică sau mai mare. Pentru că entalpia vaporilor de apă din gazele de ardere se exprimă faţă de originea fază vapori la 0°C. iar en­ talpia aburului de pulverizare să se exprime tot în raport cu faza va­ pori la 0°C. şi ix — entalpia iniţială a amestecului combustibil. ci de necesitatea de a se respecta omogenitatea fizică a relaţiilor de bilanţ ter­ mic. 47 . deci „acu­ mularea" se face sub formă de energie internă. 1. In încheierea acestui paragraf referitor la entalpia gazelor de ardere. molară. TEMPERATURA ADIABATICA A FLĂCĂRII. au loc reacţii secundare endotermice..

Mai puţin exact. se poate calcula cu relaţia: în care K este factorul de caracterizare. Entalpia gazelor rezultate din ardere are expresia: 48 . In cele ce urmează se prezintă modul de aplicare a acestei relaţii. în kJ/kmol °C. Paranteza din relaţie r e p r e ­ zintă entalpia aburului exprimată faţă de originea vapori la 0CC. comb. iar t se referă la combustibil. în condiţii de omogenitate fizică. iabur s-ar putea calcula cu relaţia: în care Cp.. se poate utiliza relaţia simplă: P e n t r u o mai uşoară pompare şi pulverizare. exprimată în raport cu originea lichid la 0°C. iar taer — t e m p e r a t u r a aerului la intrarea în focar (aerul poate fi nepreîncălzit sau preîncălzit). comb este căldura specifică medie a combustibilului în kJ/kg°C. aşa după cum s-a discutat anterior. păcura ajunge la injector cu o t e m p e r a t u r ă de preîncălzire apropiată de 100°C. în kmol/kg comb. In lipsa factorului de caracterizare. icomb se calculează cu relaţia: în care C P . Entalpia aburului de pulverizare rezultă din relaţia: în care a reprezintă consumul de abur de pulverizare. în kJ/kmol °C. sau abur supraîncălzit cu presiune şi t e m p e r a t u r ă date) citită din tabele sau diagrame în raport cu originea fază lichidă la 0°C. P e n t r u combustibilii gazoşi sau solizi. iar r 0 — căldura latentă de vaporizare a apei la 0CC.HOv este căldura specifică medie a vaporilor de apă. CPiaeT — căldura specifică medie a aerului.Relaţia anterioară serveşte la calcularea temperaturii flăcării şi trebuie aplicată. i — entalpia aburului în condiţiile de intrare (abur saturat cu presiune şi titlu date.. Entalpia amestecului combustibil se compune din trei t e r m e n i : Entalpia unui kg de combustibil petrolier lichid. Entalpia aerului de ardere rezultă din expresia: în care L este consumul real de aer. în kg abur/kg.

temperatura flăcării este sen­ sibil mai mare decît la arderea cu aer. tempe­ ratura teoretică a flăcării are valori de ordinul 1 500 . — tf scade. Relaţia anterioară se referă la cazul în care arderea este completă şi se dezvoltă prin ardere întreaga putere calorică a combustibilului. dacă tf presupus nu diferă de tf calculat cu mai mult de 50CC). — tf creşte. cu atît mai mult cu cît arderea este mai incompletă. odată cu creşterea consumului de abur de pulverizare (creşte în mai mare măsură nn 2 o decît iabur).Pe baza relaţiilor anterioare. Această temperatură teoretică. . pentru combustibilul dat. în procesele de ardere cu aer. pentru că numărul de kgmoli de gaze de ardere este mult mai redus (lipseşte N 2 ). odată cu creşterea temperaturii de preîncălzire a aerului (creşte i^). — tf scade. Dacă arderea este incompletă. Hj trebuie înlocuit cu efectul termic real al reacţiei de ardere. CU DISOCIERI în paragraful anterior. Se obţine: Cîteva concluzii bazate pe această formă generală a relaţiei tempera­ turii adiabatice a flăcării.7. * trebuie luate ca medii între 0 şi tf [°C] (ne­ cunoscută). odată cu creşterea puterii calorice a combustibilului. se citesc căldurile specifice ale componenţilor gazelor arse umede şi se calculează tf (se poate admite drept corectă valoarea tf calculată. în funcţie de u şi a. odată cu creşterea lui ot. TEMPERATURA ADIABATICÂ A FLĂCĂRII. In cazul în care.2. La arderea unui combustibil cu oxigen. fie temperatură adiabatică fără disocieri. conform reacţiilor stoechiometrice. — tf scade. fără disocieri: — tt creşte. 2 000°C. se numeşte fie temperatură adiabatică stoechiometrică. această relaţie se aplică prin încercări succesive: se presupune tf. se poate scrie expresia temperaturii flă­ cării: Pentru că valorile C p . pentru că creşte cantitatea de gaze de ardere (tf este maxim la arderea completă cu oc=l). s-a arătat cum se calculează temperatura flă­ cării la o ardere adiabatică. 4 — Procese de transfer termic 4g . există construită diagrama i—t gazelor de ardere completă. . tf poate fi citit direct din diagramă. întîlnite frecvent în practică. 1.

nu există pierderi de căldură suplimentare prin ardere incompletă. modificîndu-se incandescenţa acestuia.Temperatura reală a flăcării nu poate fi calculată. Aceste reacţii fiind reversibile (pe măsura scăderii temperaturii gazelor arse. care este alimentat de un acumu­ lator. Scala milivoltmetrului este gradată direct în °C (obişnuit pînă la 3 000°C). înnegrită pe partea care primeşte radiaţiile flăcării. prin intermediul unui reostat. Tem­ peratura reală a flăcării. Pirometrul de radiaţie constă într-o ba­ terie de termocupluri legate în serie. dar aceştia nu provin din disocierile discutate. ci numai o re­ ducere a temperaturii flăcării. 50 . O flacără nu are temperatură uniformă. care se află spre vîrful flăcării. iar principalele disocieri se referă la C 0 2 şi H 2 0. cauzată de faptul că aceste reacţii sînt endotermice. şi apare o forţă electromotoare. Această temperatură se numeşte. ci numai determi­ nată experimental cu ajutorul pirometrelor (pirometre optice şi pirometre de radiaţie). Pirometrul optic constă într-o lunetă prin care se pri­ veşte flacăra. pot apare în gazele arse evacuate în atmosferă şi H 2 ) CH 4 . ci din lipsa globală sau locală de 0 2 . Se reglează intensitatea curentului prin filament. C 2 H 4 . Reacţiile de disociere conduc la o scădere a temperaturii flăcării. fie temperatură adiabatică cu disocieri a flăcării (marea majoritate a reacţiilor secundare sînt reacţii de disociere). indicator sau înregistrator (acesta poate rea­ liza şi o reglare automată). sudurile se încălzesc. Marea ma­ joritate a reacţiilor secundare din flacără sînt cunoscute şi studiate şi este posibil să se calculeze temperatura teoretică a flăcării pentru o ar­ dere adiabatică. la temperaturi peste 1 500°C. . determinată experimental. provenite din descompunerea termică a combustibilului. printr-un filtru de lumină roşie. pentru că ele sînt cu atît mai intense cu cît temperatura este mai ridicată. cu atît mai mare cu cît temperatura flăcării este mai mare. Radiaţiile flăcării ajung la sudurile termocuplurilor printr-un tub prevăzut cu lentilă. dar obişnuit se măsoară tem­ peratura zonei mai calde a flăcării. 300°C mai mică decît temperatura adiabatică stoechiometrică. fie temperatură adiabatică termodina­ mică. La arderea în focarele obişnuite nu se pun astfel de probleme. este aproximativ cu 100 . ţinîndu-se seamă de termodinamica reacţiilor secundare. sînt în majoritate reacţii de disociere termică. De exemplu. în special la arderea unui combustibil lichid. cu disocieri. C 2 H 6 etc. pro­ porţional cu intensitatea radiaţiilor deci cu temperatura flăcării. Bateria de termocupluri este închisă într-un bec de sticlă umplut cu gaz inert şi este legată la un milivoltmetru. sudurile acestora fiind acoperite cu platină. In gazele arse reci pot fi întîlniţi componenţi oxidaţi parţial sau neoxidaţi. în special prin radiaţie) şi de faptul că în flacără au loc diverse reacţii secundare reversibile endotermice care reduc temperatura. Această diferenţă este cauzată de faptul că arderea într-un focar este politropică şi nu adiabatică (flacăra cedează căldură. în interiorul lunetei există un bec special cu filament de wolfram. Milivoltmetrul din circuitul electric este gradat direct în °C. răcirea bruscă a flăcării (îngheţarea reacţiilor) etc. In cele ce urmează se prezintă principalele reacţii secundare din fla­ cără şi modul de calcul al temperaturii adiabatice a flăcării. pînă cînd în cîmpul vizual al lunetei dispare imaginea filamentului (incandescenţa filamentului devine identică cu incandescenţa flăcării). . Reacţiile secundare care au loc în flacără. produsele de disociere se reasociază).

Aceste compoziţii sînt stabilite pe calculator. — singura reacţie care nu este o disociere este reacţia de formare a monoxidului de azot. Echilibrul stabilit între diverşii componenţi rezultaţi din reacţiile se­ cundare şi componenţii de bază ai gazelor de ardere depinde de tempera­ tură. căldurile de reacţie izobare corespund condiţiilor ambiante şi pentru H 2 0 în fază vapori). 51 . presiune.0 prezintă două posibilităţi de disociere termică.5 sînt prezentate compoziţiile de echilibru pentru arderea jzobar-adiabatică a CH 4 . Sînt trecute în tabel şi valorile temperaturii de echilibru (temperatura adiabatică a flăcării. la presiunea ambiantă şi cu amestecul combus­ tibil aflat iniţial la temperatura ambiantă. şi conţin numai principalii compo­ nenţi. natura combustibilului şi coeficientul cantităţii de aer. sînt reacţii de disociere a moleculelor în atomi. N (atomic). cu apariţie de: N0 2 . — H. care au loc la temperaturi relativ mari.In ordinea importanţei lor. NH 3 . pentru patru valori ale coeficientului cantităţii de aer (ot «s 1). mai există si alte reacţii secundare. CHO etc. — ultimele două reacţii. în tabelul 1. cu disocieri). cu un program specific. în afara reacţiilor anterioare. principalele reacţii reversibile din flacără sînt următoarele: Din aceste reacţii termochimice se constată următoarele: — toate reacţiile sînt endotermice (în sensul de la stînga spre dreapta. NH.

sînt relativ mari. Valorile din tabel sînt obţinute la calculator. între t'f la oc=l şi t'f la a=0. pentru hidrocarburile parafinice Ct . Datele pe baza cărora s-a construit graficul sînt obţinute pe calculator.Pe baza datelor din acest tabel. în tabelul 1.11 este prezenta­ tă. Pentru aceeaşi valoare a. în pri­ mul rînd din cauza lipsei de oxigen.909 există o diferenţă de numai 2°C. etan şi propan (ames­ tecul combustibil în condiţiile ambiante). — la vapori a mari. Se constată că Ai poate de­ păşi şi valoarea 200°C şi că At creşte sensibil odată cu creşte­ rea lui tf şi. disociaţia vaporilor de apă se face mai mult în OH (hidroxil) şi H 2 . . . C4. decît în H2 şi 02(.6. ci şi de con­ centraţia 0 2 (a). tf poate fi majorat prin mărirea temperaturii ini­ ţiale a aerului (prin preîncălzire). după un program care ţine seamă practic de toate reacţiile secun­ dare care au loc în flacără. în funcţie de a ( a ^ l ) . cu disocieri. pentru metan. se remarcă următoarele: — la valori <x<l. în figura 1. sînt redate variaţiile temperaturii adiabatice a flăcării. Se constată că t'f prezintă valori maxime pentru a—1 şi că pentru C 3 H 8 . în mai mică măsu52 . în funcţie de temperatura adiabatică a flăcării. t'f creşte de la CH 4 la C 3 H 8 . concentraţiile de CO şi H. cau­ zată de reacţiile secundare. şi de valoarea lui a ( a > l ) . — prezenţa O atomic depinde nu numai de temperatură. variaţia scăderii de temperatură a flăcării. fără disocieri. Pen­ tru un combustibil dat şi o va­ loare a dată.

este suficient să se ţină seamă numai de primele două reacţii secundare. care iau în consideraţie toate cele 6 reacţii secun­ dare principale. Cu aproximaţie. în cele ce urmează. odată cu scăderea lui a. sau metode exacte. Se constată că valorile lui Kp sînt mai mari pentru C0 2 decît pen­ tru H 2 0 şi că există o creştere rapidă a lui Kp cu t. Această metodă este utilă pentru înţelegerea problemei reducerii temperaturii flăcării.ră. iar p presiunea totală a amestecului. Calculul temperaturii adiabatice termodinamice a flăcării. se prezintă metoda exactă de calcul a temperaturii adiabatice a flăcării. la o reacţie reversibilă de tipul: se defineşte constanta de echilibru prin relaţia: în care p 4 reprezintă presiunile parţiale ale componenţilor. 53 . Pentru procesele de ardere din cuptoarele de ra­ finărie. Constantele de echilibru s-au determinat pentru fiecare reacţie în parte. Această expre­ sie a constantei de echilibru se obţine pentru condiţii izobar—izotermice şi comportare de gaz perfect a componenţilor. rezultă: In cazul particular al reacţiilor de disociere a C0 2 şi H 2 0. După cum se ştie. este foarte dificil. sînt redate constantele de echilibru ale reacţiilor de di­ sociere a C 0 2 şi a H 2 0 (în H 2 şi 0 2 ). recalculate pentru temperatura expri­ C mată în C şi presiunea exprimată în bar.7. In tabelul 1. At este prac­ tic nul. constantele de echilibru au expresiile: Indicele „prim" se referă la situaţia stabilită după disocieri. la t cuprins între 1 500 şi C 2 450 C. punîndu-se condiţia de constanţă a potenţialului izobar-izotermic. la t / = l 500°C. la care temperatura flăcării nu este foarte mare. cu disocieri. Există metode simplificate de calcul. şi corespund unei anumite unităţi de măsură a presiunii. cauzate de disocieri. efectuat exact şi fără programare pe calculator. la diverse temperaturi. luîndu-se în consideraţie numai reac­ ţiile de disociere a C0 2 şi a H 2 0 (în H 2 şi 0 2 ). care însă se referă numai la cîteva din reacţiile secundare. înlocuindu-se în expresia lui K p presiunile parţiale. Presiunea parţială a unui component din amestec are expresia: în care n este numărul total de kmoli.

de CO. respectiv ILO. precum şi temperatura flăcării fără disocieri (valorile nCo. Notîndu-se cu x şi y numărul de kmoli/kg comb.Pentru a se stabili temperatura flăcării cu disocieri este necesar să se calculeze anterior numărul de kmoli din fiecare din componenţii gazelor de ardere. disociaţi. «cfe şi tf). nH. rezultaţi la arderea unui kg de combustibil.. 71N2..2o. în urma disocierilor simultane gazele de ardere se vor compune din: 54 .

2 Şi K P . Pentru stabilirea temperaturii punctului de rouă al gazelor de ardere. ca­ racteristic gazelor provenite din arderea combustibililor care conţin sulf.. prin cedare utilă de căldură. pentru stabilirea temperaturii minime admisibile a gazelor de ardere. în care entalpia gazelor de ardere după disociere (la t'j) trebuie să fie egală cu diferenţa dintre entalpia gazelor de ardere înainte de disociere (la tt) ldura consumată de reacţiile de disociere a C 0 2 şi H 2 0. şi p — presiunea totală a gazelor de ardere (în majoritatea cazurilor presiunea atmosferică). n — kmolgaze de ardere iimede/kg comb. şi calculul se repetă. spre a-1 deosebi de punctul de rouă al acidului sulfuric (punct de rouă acidă). 55 . în scopul evitării coroziunilor. se obţine un .H 2 O.^:em de două ecuaţii.8. Introducîndu-se în expresiile constantelor de echilibru toate valorile numerice cunoscute. se presupune o altă valoare a temperaturii t'. (<tf) şi se citesc pentru aceasta valorile Kp> co. 1. pentru că în acest caz are loc o condensare parţială a vaporilor de apă. Temperatura gazelor de ardere (se discută iniţial situaţia în care nu există S în combustibil) nu trebuie să coboare sub temperatura punctului de rouă al gazelor de ardere. urmată de corodarea tuburilor. pînă la o temperatură apro­ piată de temperatura tuburilor prin care circulă fluidul care primeşte căl­ dură. cu necunoscutele x şi y. AL GAZELOR DE ARDERE în cuptoare şi cazane recuperatoare (cu gaze de ardere). Bilanţul termic se exprimă prin relaţia: i Dacă bilanţul termic nu se verifică.2.Se presupune apoi temperatura flăcării cu disocieri t'j. care se rezolvă. se calculează iniţial presiunea parţială a vaporilor de apă din gazele de ardere: în care: n H a o reprezintă kmol H 2 0/kg comb. PUNCTUL DE ROUĂ. gazele de ardere se răcesc. coroziunea fiind determinată de prezenţa C0 2 şi 0 2 în gazele de ardere. NEACIDA SAU ACIDA. Cunoaşterea punctului de rouă al gazelor de ardere este necesară. Temperatura t'f presupună se verifică apoi prin bilanţul termic. Acest punct de rouă al gazelor de ardere reprezintă temperatura la care începe condensarea vaporilor de apă conţinuţi în gazele de ardere şi se numeşte punct de rouă al apei sau punct de rouă neacidă.

8). cu creşterea umidităţii iniţiale a combustibilului şi cu creşterea cantităţii de abur de pulverizare. creşte Pn2o Şi deci creşte temperatura punctului de rouă. In calculele anterioare de bilanţ material al arderii. pentru valoarea lui pn„o. odată cu creş­ terea coeficientului cantităţii de aer cu care are loc arderea. deci vor creşte atît PH 2 O c ît Şi temperatura punctului de rouă. aerul de ardere s-a considerat uscat. în stabilirea punctu­ lui de rouă este bine să se ia în consideraţie şi umiditatea aerului atmo­ sferic. scade tem­ peratura punctului de rouă (cresc concentraţiile NQ şi O? şi scade concen­ traţia H 2 0).. .în continuare se citeşte din tabelul presiunii de vapori a apei (tabe­ lul 1. odată cu creşterea conţinutului de H al combustibilului. se recomandă să 56 . care reprezintă temperatura punctului de rouă. 60°C. umiditatea relativă a aerului este în medie de ordinul 50 . Cum în realitate aerul atmosferic este umed. în ga­ zele de ardere se vor găsi şi vaporii de apă introduşi cu aerul. . Pentru o concentraţie a vaporilor de apă dată. în calculul temperaturii punctului de rouă. în ţara noastră. . temperatura punctului de rouă este de ordinul 40 . Temperatura punctului de rouă creşte. 60%. In majoritatea cazurilor practice. odată cu creşterea pre­ siunii totale. temperatura de saturaţie corespunză­ toare. Pentru un combustibil dat şi o presiune totală dată.

pe lingă S 0 2 şi prezenţa S0 3 . pentru evitarea condensării este necesar ca tuburile să aibă o temperatură mai mare decît temperatura punctului de rouă al gazelor de ardere. Aceasta se înmulţeşte cu fracţia umidităţii relative. ca de exemplu. presiunea de vapori a apei. cu o umiditate relativă a aerului de 80"/0 şi cu o temperatură ridicată a aerului atmosferic. In cele ce urmează se discută problema combustibililor care conţin sulf. Se trage concluzia că temperatura minimă admisibilă a gazelor de ardere (temperatura gazelor de coş) trebuie să fie mai mare decît tempera­ tura minimă a peretelui tuburilor (pentru a fi posibil transferul de căl­ dură). pentru siguranţă. indiferent de temperatura medie a acestor gaze (condensarea are loc în pelicula de gaze din jurul tuburilor). de ordinul 30°C (cazuri defavorabile). iar aceasta trebuie să fie mai mare decît temperatura punctului de rouă al gazelor de ardere (pentru a se evita condensarea şi deci coroziunea tuburilor): Avîndu-se în vedere cerinţele actuale de economisire a energiei. Pentru a se calcula surplusul de vapori de apă aduşi de aer se citeşte iniţial.se lucreze. Temperatura punctului de rouă creşte odată cu creşterea temperaturii aerului atmosferic şi cu creşterea umidităţii relative a aeru­ lui (în raport cu limita de saturaţie). La arderea combustibililor care conţin sulf. Prezenţa picăturilor de apă lichidă în aer (ceaţă) duce şi ea la creşterea temperaturii punctului de rouă al ga­ zelor de ardere. Conţinutul de vapori de apă al aerului rezultă din expresia: iar surplusul de vapori de apă în gazele de ardere se calculează cu relaţia: Deoarece condensarea vaporilor de apă are loc iniţial pe tuburile reci care primesc căldură de la gazele de ardere („aburirea" cunoscută a cor­ purilor reci într-o atmosferă mai caldă). în gazele de ardere se constată. pentru temperatura aerului atmosferic. în funcţie de natura combustibilului). Există mai multe metode de deter­ minare a acestor oxizi. obţinîndu-se presiu­ nea parţială a vaporilor de apă din aer (presiunea totală este egală cu presiunea atmosferică). absorbţia S 0 3 în alcool izopropilic. se re­ comandă în prezent ca temperatura gazelor de ardere evacuate în atmo­ sferă să nu depăşească cu mai mult de 30CC temperatura punctului de rouă (neacidă sau acidă. Prezenţa S 0 3 în gazele de ardere este datorată reacţiei de oxidare a S02 cu oxigenul atomic format prin disocierea 02 la temperaturi ridicate 57 . urmată de absorbţia S 0 2 în acid sulfuric. respectiv problema punctului de rouă acidă.

Depunerile de pe tuburi. acest lucru dovedind că excesul de oxigen este determinant în formarea S0 3 . din care se poate citi temperatura punctului de rouă acidă. (molecular). La o ardere cu <x=l. construită pe baza datelor experimentale. sînt în primul rînd cele care conţin vanadiu şi metale alcaline (Na. Formarea S 0 3 la temperaturi joase este influenţată de temperatură (formarea S 0 3 este maximă la 700°C). la temperaturi relativ joase (sub 1 000°C). Presiunea de vapori a H 2 S0 4 este mult mai mică decît presiunea de vapori a apei şi deci temperatura punctului de rouă acidă este mult mai mare decît temperatura punc­ tului de rouă al apei. Temperatura punctului de rouă acidă al gazelor de ardere este funcţie de concentraţia S 0 3 şi de presiunea parţială a vaporilor de apă. Meta­ lele cu acţiune catalitică provin din substanţele minerale conţinute de combustibil (de exemplu în păcură) şi ajung pe suprafaţa tuburilor prin intermediul cenuşii antrenante de gazele de ardere. care au acţiune catalitică asupra oxidării S 0 2 cu O. condensarea de acid sulfuric (diluat).0 în gazele de arde­ re (diagrama se referă la pre­ siunea totală egală cu presiu­ nea normală atmosferică). Creşterea temperaturii flăcării favori­ zează formarea S0 3 .(în flacără) şi reacţiei de oxidare a S02 cu oxigenul molecular prezent în gazele de ardere. pentru că disocierea oxigenului molecular este mai intensă la temperaturi mai mari. în funcţie de concentraţia S 0 3 ex­ primată în ppm molare în ga­ zele de ardere uscate şi de % mol H. formarea S 0 3 este influenţată de excesul de 0 2 . tem­ peratură şi conţinutul de S al combustibilului. de viteza gazelor de ardere (timpul de contact) şi de concentraţia 0 2 în gazele de ardere.12 este prezenta­ tă o diagramă. K). Condensarea acidului sulfu­ ric pe suprafaţa tuburilor este urmată de coroziuni puternice. obişnuit la temperaturi sub 200°C. odată 58 . indiferent de con­ ţinutul de S al combustibilului. în zona flăcării. această oxidare fiind catalizată de depunerile de pe suprafeţele de schimb de căldură (tuburi). concentraţia SO s în gazele de ardere este practic nulă. Se constată că temperatura punc­ tului de rouă acidă creşte. Prezenţa în gazele de ardere a S 0 3 alături de vaporii de apă face posi­ bilă. în figura 1. prin formare de sulfaţi acizi.

în gazele de ardere (cu creşterea presiunii parţiale a vaporilor de apă). cu temperaturi de topire relativ joase şi cu acţiuni corosive pronunţate. . 0 >o Dificultăţile produse de sulf justifică necesitatea eliminării lui din di­ verşii combustibili. In practică. Se pare că SO s este adsorbit parţial de depunerile de pe suprafaţa tuburilor. se constată coroziuni şi în zone cu temperaturi peste 300°C. Pentru calcularea punctului de rouă acidă se poate admite că 5 . acolo unde nu au loc condensări de acid sulfu­ ric. decît în cazul com­ bustibililor fără S). luîndu-se cu aproxima ţie temperatura punctului de rouă acidă egală cu 150°C. . temperatura ga­ zelor de ardere evacuate în atmosferă trebuie să fie de ordinul 180°C (pierderile de căldură cu gazele de coş sînt mai mari. prin hidrofinare. formîndu-se substanţe complexe. la arderea combustibililor cu S. Aceste coroziuni nu sînt în prezent satisfăcător explicate. pre­ siunea de vapori este direct proporţională cu % mol H 2 0). La arderea combustibililor cu S.. 1 < / din S 0 2 trec în SO s . şi confirmă calitatea superioară a titeiurilor nesulfuroase.cu creşterea concentraţiei S 0 3 şi cu creşterea concentraţiei vaporilor de apă. Curba pentru 0 ppm S 0 3 corespunde punctului de rouă al apei şi nu este altceva decît curba presiunii de vapori a apei (p fiind fixat.

dorite sau nedorite. transferul de căldură avînd loc transversal pe direcţia curentului. Procesele de transfer de căldură sînt fenomene complexe.1. cît şi pentru proiectarea diverselor aparate sau instalaţii în care au loc asemenea procese. ele fiind prezente fie în serie. atît pentru operarea în condiţii optime a instalaţiilor în care au loc procese de transfer de căldură. 60 . prin intermediul mişcărilor vibratorii ale ionilor din reţeaua structurală a corpului. fie într-o combinaţie mixtă. dim­ potrivă se urmăreşte întotdeauna o reducere cît mai mare a transferului de căldură dintre sistem şi mediul ambiant. iar în alte cazuri. conducţia se realizează prin intermediul ciocnirilor dintre molecule. conducţia se produce prin intermediul ciocnirilor dintre electroni. transferîndu-se întotdeauna căldură de la corpul cald către corpul rece. Conducţia este un mod de transfer de căldură specific interiorului cor­ purilor solide. în cazul gazelor în special. în majoritatea cazurilor practice de transfer de căl­ dură se întîlnesc toate aceste trei moduri de transfer. fie în paralel. convecţia şi radiaţia. cu­ noaşterea legilor transferului de căldură sînt utile. PROCESE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ 2. Cunoaşterea fenomenologică a proceselor de transfer de căldură. schimbătoare de căldură etc. în cazul necesităţii de a menţine într-o incintă o temperatură mai mare sau o temperatură mai mică decît temperatura atmosferică etc. în cuptoare. sau în interiorul unui corp între două zone cu temperaturi diferite. în cazul transportului agenţilor de încălzire sau al agenţilor frigorifici prin conducte. se urmăreşte întotdeauna realizarea unui transfer de căldură cit mai intens între cele două fluide de lucru cu temperaturi diferite. în unele cazuri. Conducţia se întîlneşte şi la fluide. în instalaţiile industriale se întîlneşte o mare diversitate de procese de transfer de căldură. din zona cu temperatură mai mare către zona cu tem­ peratură mai mică.2. Rolul principal în acest transfer de energie revine unor particule constitutive ale substanţei. are loc un proces de transfer de căldură de la sine. MODURI Şl REGIMURI DE TRANSFER DE CĂLDURA între două corpuri cu temperaturi diferite. care se caracterizează prin transferul de energie de la o particulă la alta. atunci cînd acestea nu pre­ zintă mişcări macroscopice sau atunci cînd acestea se află într-o peliculă subţire care curge laminar. în care însă se pot deosebi trei moduri de transfer de căldură caracteristice: conducţia.

pe lingă suprafaţa solidului cu care schimbă căldură. al focarului unui cuptor. Spre deosebire de convecţie şi radiaţie. iar dacă ele variază în timp. fluidul se poate încălzi. au un caracter cuantic. bidirecţional sau tridirecţional (transfer de căldură uni. Datorită acestui fapt. temperatura unui punct oarecare trebuie definită prin poziţia punctului şi prin timp: Ansamblul valorilor temperaturii prin care se caracterizează un corp se numeşte cîmp de temperatură iar funcţia anterioară este expresia cea mai generală a cîmpului de temperatură. se constată un transfer efectiv de căldură. o variaţie de temperatură (încălzire sau răcire). în tot timpul funcţionării cuptorului. se propagă şi prin vid. au tem­ peraturi diferite. temperaturile inte­ rioară şi exterioară ale unui perete. două sau toate cele trei coordonate ale spaţiului. conducţia în regim nestaţionar este în prezent satisfăcător rezolvată pentru necesităţile practice. transferul de căldură se realizează în regim nestaţionar (cîmp de temperatură ne­ staţionar). într-un corp cu temperatură neuniformă care prezintă. iar radiaţiile termice. transferul de căldură se realizează în regim staţionar (cîmp de temperatură staţionar). 61 . Radiaţia este un mod de transfer de căldură care constă în transferul de energie de la un corp care emite radiaţii către un corp care absoarbe radiaţii. De exemplu. Cum temperatura într-un corp poate varia după una. şi transformarea inversă. care emit şi absorb reciproc radiaţii. marea majoritate a cercetărilor teoretice şi experimentale privind transferul de căldură se referă la regimul staţionar.Convecţia este un mod de transfer specific schimbului de căldură dintre un solid şi un fluid. Dacă valorile temperaturii nu variază în timp. Prin schimb de căldură. de la corpul cu temperatură mai mare către corpul cu temperatură mai mică. la corpul emiţător. sînt practic constante în timp. la care regimul nestaţionar a fost foarte puţin studiat. prin variaţia energiei cinetice si potenţiale a moleculelor sale. ca şi celelalte unde electromagnetice. bi sau tridirecţional). la corpul receptor. în ansamblu. a energiei electromagnetice de radia­ ţie în energie termică. radiaţia se manifestă la orice distanţă între corpurile care schimbă căldură. care se caracterizează prin mişcarea macroscopică a fluidului. cîmpul de temperatură poate fi unidi­ recţional. condensare). corpuscular. Miş­ carea fluidului care schimbă căldură cu un solid poate fi liberă (cazul în care mişcarea se datorează diferenţelor de densitate din masa fluidului. Spre deosebire de conducţie şi convecţie. prin intermediul unor unde electromagnetice caracteristice. cauzate de diferenţele de temperatură) sau forţată (cazul în care mişcarea fluidului se realizează prin intermediul unor acţiuni mecanice din ex­ terior). Primirea sau cedarea energiei termice de către fluid. se poate răci sau îşi poate schimba starea de agregare (vaporizare. Cînd două corpuri. are însă un caracter microscopic. în instalaţiile tehnologice. marea majoritate a proceselor de transfer de căldură decurg în regim staţionar. Trans­ formarea energiei termice în energie electromagnetică de radiaţie.

2. Dintre aceste probleme specifice fac parte: convecţia în cazul secţiunilor de curgere variabile (în mantaua schimbătoarelor de căldură prevăzute cu şicane transversale. într-un punct oarecare O. radia­ ţia gazelor de ardere şi a flăcărilor (în cuptoare). 2. Se notează cu An distanţa între aceste două suprafeţe. evident. Se înţelege prin suprafaţă izotermică. transferul de căldură prin contact direct (în turnuri de răcire etc). pe baza ob­ servaţiilor experimentale.2. vor fi analizate în capitolele respective. diferenţa medie de tempera­ tură între două fluide care schimbă căldură (în schimbătoare de căl­ dură) etc. legea care îi poartă numele şi pe baza căreia se dez­ voltă tot studiul conducţiei. convecţia în cazul suprafeţelor de schimb de căldură nervurate (în răcitoare şi condensatoare cu aer etc). J.1) în care apar profilurile a două suprafeţe izotermice: t şi t + A t . care depind de construcţia schimbătoarelor de căldură sau a cuptoarelor tubulare. prin conducţie.1. procese care decurg în regim staţionar (conducţia în regim nestaţionar nu prezintă un interes deosebit pentru astfel de instalaţii). locul geometric al punctelor care au aceeaşi temperatură şi. Fie o secţiune printr-un asemenea corp (fig. transferul de căldură în vaporizatoare şi condensatoare.în cele ce urmează se analizează principalele aspecte ale proceselor de transfer de căldură întîlnite în instalaţiile tehnologice din rafinării şi combinate petrochimice. luată pe normala la suprafaţa t. Fourier a formulat. 2. trans­ ferul de căldură nu se poate face decît pe direcţii care intersectează astfel de suprafeţe. adică gradientul de tem­ peratură luat cu semnul minus. LEGEA LUI FOURIER Intr-un corp solid cu temperatură neuniformă are loc un proces de transfer de căldură. Se defineşte prin gradient de temperatură limita raportului Ai/An cînd An tinde către zero: Se înţelege prin cădere de tempera­ tură — dt/dn. TRANSFERUL DE CĂLDURA PRIN CONDUCTIE ÎN REGIM STAŢIONAR 2. în secţia de convecţie a cuptoarelor). din zona cu temperatură mai mare către zona cu temperatură mai mică. lege care 62 . Unele probleme specifice de transfer de căldură prin convecţie şi ra­ diaţie.

actual: Conductivitatea termică este o proprietate fizică. cu n a t u r a şi concentraţia impurităţilor conţinute de corp etc.2. între două suprafeţe izotermice distanţate cu unitatea de lungime şi avînd o diferenţă de tempera­ tură egală cu unitatea de temperatură. 63 . cu umiditatea corpului (X creşte. cu t e m p e r a t u r a şi presiunea. în medie.2) In această relaţie. Fluxul termic corespunzător unităţii de secţiune (Q/A) se numeşte ilux termic specific sau tensiune termică. Solidele au. rezultă pentru X. P e n t r u metale X variază aproximativ între 10 şi 420 W/m c C iar pentru nemetale (mate­ riale termoizolante. CONDUCTIVITATEA TERMICĂ Din legea lui Fourier rezultă expresia şi semnificaţia fizică a conduc­ tivităţii termice: Conductivitatea termică reprezintă căldura care se transmite prin conducţie. în unitatea de timp.exprimă proporţionalitatea căldurii transmise în unitatea de timp (flux termic) cu aria secţiunii normale de transfer de căldură şi cu căderea de temperatură (căldura se transmite în sensul scăderii temperaturii): Q=XA(-£) ' (2. coeficientul de proporţionalitate X poartă numele de conductivitate termică. în dimen­ siunile lui X diferenţa de temperatură poate fi simbolizată şi prin °C.) în­ tre 0.1.01 si 3 W/m c C. Din condiţia de omogenitate dimensională a relaţiei anterioare. printr-o secţiune normală pe direcţia trans­ ferului de căldură egală cu unitatea de arie. materiale refractare. 2. cu creşte­ rea umidităţii). materiale de construcţie etc. cu porozitatea (X este mai mic la corpurile poroase decît la cele neporoase). cu starea sa de agregare.2. care poate fi deter­ minată experimental sau care poate fi calculată empiric. în Sistemul Internaţional de unităţi de măsură. X variază cu n a t u r a corpului. în funcţie de alte proprietăţi fizice. următoarele di­ mensiuni: Cum scara de temperatură Celsius este tolerată nelimitat. conductivităţi termice mari. In continuare se redau relaţiile de echivalenţă dintre dimensiunile lui X în principalele vechi sisteme de unităţi de măsură şi dimensiunile lui X în 3.

Pentru majoritatea corpurilor solide X variază aproximativ liniar cu t e m n p r ^ f r i r a - 64 .1. 2. aluminiu). Se constată că valorile maxime ale conductivităţii termice aparţin acelor metale care au şi conductivitate electrică maximă (cupru. aliaje metalice şi nemetale). \ este o conductivitate termică echivalentă.2 şi 2.3 sînt redate valorile conductivităţii termice pen­ tru unele materiale solide (metale.In tabelele 2. La materiale neomogene.

Fluidele (lichidele. Pentru a se ilustra aceste 5 — Procese de transfer termic .4 se redau relaţiile de variaţie a lui Ji cu t pentru cîteva materiale solide. iar pen­ tru majoritatea solidelor nemetalice b > 0 . în tabelul 2. Pentru majoritatea metale­ lor b este negativ şi deci K scade odată cu creşterea temperaturii.(a şi b sînt constante specifice fiecărui corp). vaporii şi gazele) au variaţii caracteristice ale con­ ductivităţii termice cu temperatura şi presiunea.

ci şi altor pro­ prietăţi fizice ale fluidelor (căldură specifică. pentru un fluid pur. printre care şi izo­ bara critică pc. curba de variaţie a conductivităţii ter­ mice a lichidelor cu temperatura prezintă un maximum. zona vaporilor supraîncălziţi 5 şi zona gazelor propriu-zise 6. X creşte odată cu creşterea temperaturii la temperaturi mai mici şi scade cu creşterea temperaturii la temperaturi mai mari. prezintă puncte de minimum. între 0.variaţii. Lichidele au conductivităţi termice cuprinse aproximativ între 0. influen­ ţele temperaturii şi presiunii asupra conductivităţii termice sînt foarte mari. Acestea determină în diagramă patru zone caracteristice: zona lichi­ dului 3. 5 — neexistînd date experimentale asupra amestecurilor de lichid şi vapori.08 şi 0.4 şi 0. conductivitatea termică creşte odată cu creşterea presiunii. curbele X=f (t). Cu linii pline sînt trasate mai multe izo­ bare. pentru majoritatea lichidelor obişnuite. Din analiza acestei diagrame de principiu rezultă următoarele con­ cluzii. X creşte odată cu creşterea temperaturii gazului.5 sînt redate 66 . 1 — atît la lichide. X variază aproximativ între 0.2 s-a reprezentat variaţia de principiu a conductivităţii termice cu temperatura. în această zonă. cît şi la gaze. în tabelul 2. 4 — într-o zonă relativ mare.5 W/m-°C iar pentru c metale în stare lichidă. la diverse valori constan­ te ale presiunii. zona amestecului de lichid şi vapori 4. trasate la p = c t . plasată în jurul punctului critic. influenţa presiunii asupra conductivităţii termice este relativ mică la temperaturi depărtate de temperatura critică: 2 — la presiuni relativ mari. In această diagramă apar: curba de saturaţie. şi izoterma critică t„ tangentă la curba de saturaţie în punctul cri­ tic C. compusă din curba de sa­ turaţie a lichidului 1 şi curba de saturaţie a vapo­ rilor 2.C. în special la vaporii supraîncălziţi şi la gaze. 3 — la temperaturi mult mai mari decît temperatura critică. decît calitativ: la amestecurile de lichid şi vapori K scade odată cu creşterea titlului de vapori (presiunea şi temperatura fiind constante). Influenţele deosebite ale temperaturii şi presiunii în zona punctului cri­ tic nu sînt caracteristice numai conductivităţii termice. în figura 2. între 8 şi 80 W/m. nu se poate exprima influenţa titlului de vapori asupra conductivi­ tăţii termice a vaporilor saturaţi umezi. viscozitate etc).7 W/m-°C. Pentru apă.08 şi 80 W/m-°C.

6 — pentru apă la pre. în tabelul 2.7 — pentru apă la diverse temperaturi şi presiuni.valorile lui X pentru diverse lichide.unea atmosferică (împreună cu alte proprietăţi fizice).8 — pentru diverse metale lichide (împreună cu alte proprietăţi). iar în tabelul 2. :• 67 . în tabelul 2.

pentru majoritatea lichi­ delor. Literatura prezintă numeroase relaţii empirice pentru calcularea con­ ductivităţii termice a lichidelor în funcţie de alte proprietăţi fizice sau pentru exprimarea variaţiei lui X cu temperatura. 68 .In domeniul temperaturilor utilizate practic. Apa este principalul lichid care face excepţie de la această regulă (la apă X creşte odată cu creşterea temperaturii). X scade odată cu creşterea temperaturii.

de parametrii critici T c şi p c şi de valoarea conduc­ tivităţii termice a lichidului l x la t e m p e r a t u r a T şi presiunea atmosfe­ rică p x : Factorii de conductivitate &.9 şi 2. P e n t r u un amestec de mai multe lichide. S. sau al relaţiei: în care Xj sînt fracţiile mo­ lare. în tabelele 2. pentru calcularea conductivităţii termice a fracţiunilor petro­ liere lichide. Se recomandă să se lucre­ ze cu valoarea mai mică a conductivităţii termice medii. în funcţie de tempera­ tură T şi presiune p 2 .Astfel. X creşte cu creşterea presiunii. Lenoir a stabilit o metodă de calculare a conductivităţii termice a lichidelor la presiuni superioare presiunii atmosferice (X2). creşterea fiind sensibilă la presiuni mari. Se constată că X scade liniar cu creşterea tempe­ raturii şi că 1 este invers proporţional cu densitatea relativă a produ­ sului. La t e m p e r a t u r ă constantă. ambele la 15°C. pen­ tru a fi aplicabilă în Sistemul Internaţional de unităţi de m ă s u r ă ) : in care djf reprezintă densitatea relativă a produsului petrolier în raport cu apa. Gazele (sau vaporii) au conductivităţi termice cuprin­ se aproximativ între 0. J.10 se redau valorile lui X p e n t r u diverse gaze şi vapori. Cragoe a stabilit u r m ă t o a r e a relaţie (transformată. C. M.°C.6 W/m.005 şi 0. conductivitatea termică medie poate fi cal­ culată cu ajutorul relaţiei empirice: în care gi reprezintă fracţii­ le masice ale componenţilor. la diverse temperaturi şi la o presiune egală sau mai mi­ că decît presiunea atmosfe- 69 . şi s 2 s e citesc din figura 2. Pe baza unor date experimentale.3 în funcţie de t e m p e r a t u r a redusă şi de presiunile reduse corespunzătoare.

respectiv. în general. Se constată că •X creşte odată cu creşterea presiunii şi că. la presiuni şi temperaturi relativ depărtate 70 . <X creşte odată cu creşterea temperaturii. la presiunea atmosferică şi diverse temperaturi.11 sînt redate valorile lui X (împreună cu alte proprietăţi fizice) pentru aer. în ta­ belele 2. pentru hidrogen şi.rică.13 se redau variaţiile lui X cu presiunea şi temperatura.12 şi 2. în tabelul 2. Se constată că. pentru abur.

71 .

de punctul critic. sau p e n t r u exprimarea varia­ ţiei lui X cu temperatura. C.4 este redată o diagramă cu care poate fi stabilită. în figura 2. 72 . s-au stabilit numeroase relaţii empirice pentru cal­ cularea lui X în funcţie de alte proprietăţi fizice. indiferent de temperatură. Max­ well: este interesantă prin fap­ tul că ea conduce la con­ cluzia că raportul adimensional. cpvp/X este dependent numai de expo­ nentul adiabatic al gazului k. Trebuie remarcat şi faptul că hidrogenul are o conductivitate termică mult mai mare decît cele­ lalte gaze sau vapori. ca şi la lichi­ de. p e n t r u gaze. La gaze. Relaţia lui J. în majoritatea cazurilor.737 pentru gaze perfecte biatomice. sau cu relaţia: în care Mj sînt masele molare ale componenţilor. \ creşte odată cu creşterea tempe­ raturii. Acest raport se numeşte criteriul P r a n d t l . Acest raport are valoarea 0. P e n t r u gaze reale. conductivitatea termică medie poate fi calculată cu relaţia: în care y* sînt fracţiile molare. valoarea conductivităţii termice la o presiune diferită de presiunea atmosferică Xp. în funcţie de valoarea conductivităţii termice la presiunea atmosferică şi aceeaşi t e m p e r a t u r ă \ t şi de valorile parametrilor reduşi P T P e n t r u un amestec de gaze cu compoziţie cunoscută. şi valoarea 0.767 p e n t r u gaze perfecte poliatomice. va­ lorile raportului cpvp/X nu diferă cu mai mult de 1 0 % faţă de valorile corespunzătoare gazelor perfecte.

printr-un perete plan omogen de suprafaţă relativ mare în ra­ port cu grosimea. Admiţîndu-se pentru \ o variaţie liniară cu temperatura. în regim sta­ ţionar. în unitatea de timp. Dacă la o distanţă oarecare x de faţa peretelui cu temperatura t x corespunde temperatura t. prin conduţie. admiţînd că X este constant şi integrînd. în cazul variaţiei liniare cu tempe­ ratura. este valoarea corespunzătoare temperaturii medii aritmetice a peretelui. conside­ rată constantă.Pentru un amestec gazos de hidrogen şi hidrocarburi. 2. 2. relaţiile an­ terioare capătă următoarele forme: Se constată că valoarea medie a lui X. poate fi ex­ primată prin relaţia lui Fourier: Separînd variabilele.2.5). se recomandă următoarea relaţie pentru calcularea conductivităţii termice medii: în care y este fracţia molară a hidrocarburilor. 8 reprezintă grosimea peretelui (con­ stantă) rx şi t2 temperaturile pe cele două feţe ale peretelui (uniforme — transmisie unidirecţională) şi A — aria secţiunii de transfer de căldură constantă şi egală cu aria suprafeţei peretelui). se poate 73 . re­ zultă: i In această relaţie (v. după direcţia x perpendiculară pe perete. fig.3. CONDUCTIA PRIN PEREŢI PLANI SIMPLI Căldura transmisă.

scrie (în regim staţionar fluxul termic este constant. I -. printr-un procedeu asemănător se poate stabili variaţia tempe­ raturii în perete. aceasta fiind reprezentată printr-o curbă cu concavitatea în sus (6>0) sau în jos (b<0). scrisă sub forma anterioară.lungimea con­ ductorului şi S — aria secţiunii normale a conductorului. că intensităţii curentului electric îi corespunde fluxul ter­ mic. 2.2. 74 . are expresia: în cazul rezistenţelor termice prezente în serie sau în paralel. Legea lui Ohm. se obţine următoarea expresie a intensităţii curentului electric: în această relaţie o este conductivitatea electrică. ci variabil liniar cu tem­ peratura. că conductivităţii electrice îi corespunde conductivitatea termică etc. a conducţiei printr-un perete plan simplu: Se constată că diferenţei de potenţial electric îi corespunde diferenţa de temperatură. în transferul de căldură se poate introduce noţiunea de rezistenţă termică care. ANALOGIA TERMOELECTRICA Explicitînd în legea lui Ohm (I—U/R) rezistenţa electrică. în cazul peretelui plan simplu. este analogă cu legea lui Fourier. şi: în cazul rezistenţelor termice plasate în paralel.4. in caz contrar tem­ peratura peretelui ar fi variabilă în timp): Din această egalitate rezultă variaţia lui t cu x (variaţie liniară): în cazul în care X nu este considerat constant. Pe baza analogiei legilor Fourier şi Ohm. rezis­ tenţa termică echivalentă se calculează în acelaşi mod ca şi în cazul re­ zistenţelor electrice: în cazul rezistenţelor termice plasate în serie.

Fluxul termic transferat printr-un perete plan compus. De exemplu. la care re­ zistenţele termice sînt plasate în serie. La aceeaşi relaţie se poate ajunge şi prin metoda explicitării şi însu­ mării diferenţelor parţiale de temperatură. temperaturile ex­ treme. variaţia temperaturii în perete arată ca în figura 2. pereţii unui cuptor pot fi compuşi din trei straturi: că­ rămidă refractară la interior. CONDUCTIA PRIN PEREŢI PLANI COMPUŞI în practică se întîlnesc numeroase cazuri de transfer de căldură prin conducţie.6.2. în care sînt trecuţi parametrii caracteristici transferului de căldură. Pentru valori X constante. segmentul de dreaptă cel mai vertical corespunzînd stratului cu valoare minimă a lui X. grosimile celorlalte straturi şi flu­ xul termic. corespunzînd unei secţiuni de 1 m2 este o rezistenţă termică spe­ cifică. aplicată fiecărui strat în parte. în care transferul se face unidirecţional (perpendicular pe pe­ rete). prin pereţi plani compuşi din mai multe straturi. Cunoscîndu-se temperaturile extreme ale peretelui. poate fi exprimat prin relaţia: Se constată că în această relaţie apar numai temperaturile extreme ale peretelui. în figura 2. 2. în regim staţionar. fiind impuse temperaturile extreme şi grosimile straturilor şi.Uneori rezistenţa termică a peretelui plan simplu se exprimă prin re­ laţia: care. un strat din material izolant la mijloc şi cărămidă obişnuită la exterior.6 este redată o secţiune printr-un perete plan compus. se poate calcula Q cu ajutorul relaţiei anterioare şi apoi se pot stabili temperaturile dintre straturi. cu ajutorul relaţiei pentru pere­ tele plan simplu.5. 75 . respectiv. Relaţia stabilită poate fi utilizată pen­ tru calcularea pierderilor de căldură prin diverşi pereţi plani compuşi sau pentru calcularea grosimii stratului izolator.

care în cazul peretelui cilindric.2. ca şi în cazul peretelui plan: valoarea medie a lui X (considerată constantă) este valoarea luată la temperatura medie aritmetică a peretelui.23) Relaţia obţinută permite calcularea căldurii transmise în unitatea de timp.(tl-li) (2.24) . CONDUCŢIA PRIN PEREŢI CILINDRICI în figura 2. Prin pere­ te se transmite căldură prin conducţie. variaţia temperaturii este identică pe oricare dintre raze). prin conducţie. în regim staţionar şi unidirecţional (da­ torită simetriei. o variaţie liniară cu temperatura.7 este redată secţiunea transversală printr-un perete cilindric omogen.2. printr-un perete cilindric simplu. deoarece A. Considerînd o porţiune a peretelui cilindric. se poate ajunge la aceeaşi concluzie. la care temperatura de pe su­ prafaţa interioară ty (constantă) este mai mare decît temperatura de pe suprafa­ ţa exterioară t2 (constantă).22) se obţine: t-dl Fig. are urmă­ toarea formă logaritmică (>>. se poate stabili relaţia de variaţie a lui t cu r. nu are valoare constantă. scrisă sub forma: Q=—\2xrL-> dr Separînd variabilele şi integrînd această ecuaţie diferenţială. Acest pere­ te are conductivitatea termică X con­ stantă şi o lungime finită L.7 Relaţia lui Fourier.22) nu poate fi aplicată direct. 2. i Q= 2nL/. în cazul peretelui cilindric. de rază r şi de grosime infinită mică dr (la care variaţia lui A este neglijabilă) şi aplicînd acesteia relaţia (2.=ct.): t=tr 76 lnln (2. (2. Prin acelaşi procedeu.6. Admiţîndu-se pentru X. ca şi în cazul peretelui plan. rezultă: Qf£ r = _X2-LCdt.

valoarea sa medie.22).2. pereţi formaţi din mai multe straturi cilindrice concentrice (de exemplu. Aplicînd unui asemenea perete. relaţia (2. prin conducţie. CONDUCŢIA PRIN PEREŢI SFERICI La un perete sferic omogen. se obţine: Separînd variabilele şi integrînd. în cazul peretelui sferic. utilizată în calcul este valoarea luată la temperatura medie aritmetică a peretelui. Pentru X constant. rezultă următoarea expresie a rezistenţei termice pentru un perete cilindric: In practică se întîlnesc frecvent cazuri de transmitere a căldurii. Căldura transmisă în unitatea de timp prin asemenea pereţi.7). se ex­ primă prin următoarea relaţie de formă hiperbolică (dedusă prin metoda prezentată anterior): Conform analogiei termoelectrice. compuşi. ţinîndu-se seamă de cele discutate la analogia ter­ moelectrică. la care rezistenţele termice sînt plasate în serie. variaţia temperaturii este identică pe oricare rază. poate fi exprimată prin următoarea relaţie: La aceeaşi relaţie se poate ajunge şi prin metoda explicitării şi însu­ mării diferenţelor parţiale de temperatură. 2. 2. variaţia lui t cu r. prin pereţi cilindrici. de grosime infinit mică (fig.Din relaţia (2. rezistenţa termică a unui perete sferic are expresia: 77 .23). rezultă: Dacă X variază liniar cu temperatura.7. conducte" izolate).

s variază aproximativ între 0. în sol. L — lungi­ mea conductei. Se constată că transmiterea căldurii se face prin sol. are următorul aspect: în această relaţie tp reprezintă temperatura peretelui conductei. obişnuit. în jurul unei conducte în­ gropate. pentru argilă 1. de umiditatea solului. relaţia stabilită de London.4 şi pentru nisip 1. în forma generală. schimbătoarelor de căldură tubulare etc.3 W/m°C. pentru calcularea pierderilor de căldură ale unei conducte îngropate. de la suprafaţa conductei către su­ prafaţa solului. Această problemă a fost rezolvată de către A.8.31) poa­ te fi simplificată la forma: 78 . prin pereţii rezervoarelor sferice sau prin capacele coloanelor. CONDUCTIA PRIN SOL Schimbul de căldură între suprafaţa exterioară a unei conducte îngro­ pate şi solul înconjurător este o problemă de conducţie relativ dificilă.3 şi 2. se ex­ primă prin următoarea relaţie: Relaţiile stabilite sînt utile în calculul transmiterii căldurii prin conducţie. ca­ lote sferice şi Q rezultat din relaţie trebuie înmulţit cu raportul dintre aria suprafeţei calotei şi aria suprafeţei sferei corespunzătoare).2. r — raza exterioară a conductei. relaţia (2. London.7 W/m°C). ts — temperatura solului la o distanţă relativ mare de conductă. In figura 2. admiţîndu-se că temperatura nu variază în lungul conductei şi că transmiterea căldurii se face în regim staţionar. pentru o conductă de lungime mare în raport cu diametrul său. h — distanţa de la axul conductei la suprafaţa solului şi Xs — conductivitatea termică a solului (X. la umidităţi medii Xs are pentru humus valoarea 0. (aceste capace sînt. 2. în funcţie.8 este redată imaginea izotermelor 1 şi a liniilor de flux termic constant 2. L.Căldura transmisă în unitatea de timp printr-un perete sferic compus din mai multe straturi (rezistenţele termice sînt plasate în serie). într-un plan perpendicular pe axul conductei.9. în primul rînd. după direcţii normale la suprafeţele izotermice. în cazul 7i/r>4.

pentru realizarea unor reacţii endotermice la temperaturi ridicate. iar d diametrul sferei de arie egală cu aria cavernei. prin pereţi cilindrici omogeni. 2. în care este înglobată rezistenţa electrică de încălzire. CONDUCŢIA INTR-UN PERETE CILINDRIC CU SURSA INTERIOARA DE CĂLDURA în laboratoare se utilizează frecvent reactoare. la exteriorul peretelui me­ talic 1 al reactorului se află un strat de şamotă 2. Bazinele excavate în sol sînt frecvent utilizate pentru depozitări de hidrocarburi uşoare în fază lichidă. Stratul de şamotă. prin conducţie în regim staţionar (fluxuri termice constante). se poate calcula cu relaţia: Relaţiile anterioare se utilizează şi în cazul în care se transportă sau se depozitează lichide reci (tp<ts).Pierderea de căldură prin sol. în scop util. absorbţia de căldură din sol se calculează cu relaţia: în care h este adîncimea la care este plasată caverna. pentru depozitarea la temperatură joasă a unui gaz lichefiat. în peretele metalic al reactorului şi în stratul izolator termic.2. de la fundul unui rezervor cu tempera­ tura t„ şi diametrul d. Fluxul termic dezvoltat de stratul de şamotă se transferă parţial. în studiul analitic al acestei probleme se admite că stratul respectiv este omogen şi că dez­ voltarea de căldură în strat este uniform reparti­ zată. prevăzute cu încălzire elec­ trică exterioară. diametrul d) se exprimă prin relaţia: în cazul unei caverne subterane. către interiorul reactorului şi parţial către mediul ambiant. Absorbţia de căldură din sol. care micşorează pierderile de căldură către mediul ambiant şi care asigură la exterior o temperatură redusă. în asemenea cazuri (fig. la temperaturi sub 0°C. Pentru 79 . prin peretele lateral al unui bazin cilindric (adîncimea h. 2. constituie peretele cilindric cu sursă interioară de căldură. absorbindu-se căldură din sol. în care se dezvoltă căldură.9.9). există transferuri de căldură obişnuite. iar la exteriorul acestuia este plasat stra­ tul izolator termic 3.

la care temperatura variază numai cu raza. In cazul peretelui cilindric. printr-un perete plan omogen cu sursă interioară de căldură. caz mai puţin interesant practic.stratul de şamotă. relaţia anterioară poate fi transpusă în coordonate cilindrice: Această relaţie poate fi scrisă şi sub următoarele forme: Prin integrarea ultimei forme (X este considerat constant) se obţine: Printr-o nouă integrare se obţine funcţia t=f(r): 80 . cu sursă interioară de căldură. sau consumată. cu transfer de căldură unidirecţional şi cu dez­ voltare de căldură. In regim staţionar. care vor fi analizate în cele ce urmează. în cazul în care se aplică la un corp solid (fără sursă interioară de căldură): în cazul în care în interiorul corpului se dezvoltă (semnul +) sau se consumă (semnul —) căldură. relaţia se scrie sub forma: în care q reprezintă căldura dezvoltată. relaţia se simplifică în continuare la formele: Această ultimă relaţie permite studierea conducţiei în regim staţio­ nar. există probleme speci­ fice. Ecuaţia diferenţială Fourier-Kirchhoff se simplifică la următoarea formă. în unitatea de timp şi pe unitatea de volum [W/m3].

în care indicele 1 se referă la suprafaţa in­ terioară. Cum la r = r t corespunde t=tu iar la r—r2 corespunde t=t2. iar indicele 2 la suprafaţa exterioară. In figura 2. această ultimă relaţie se poate aduce la forma: Fluxul termic în stratul de şamotă este variabil eu r şi are următoarea expresie: Pentru d x rezultă Qlt iar pentru d 2 rezultă Q2.10 este redată o sec­ ţiune prin peretele de şamotă. se poate scrie sistemul: care permite stabilirea valorilor con­ stantelor de integrare: Curba de variaţie t=î(r) prezintă un punct de maximum (fig.10 este redată în pring — Procese de transfer termic oi . fluxul termic corespunzător este nul (Qmax=0).10).în figura 2. 2. Pentru r = r m o x . pentru care se pot afla tmax şi raza corespunzătoare rmox: Prin înlocuirea lui C".

în studiul convecţiei este necesară în primul rînd ecuaţia Navier-Stokes. într-un sistem de coordonate x. Greutatea elementului de volum este egală cu: în care p este masa specifică a fluidului şi g acceleraţia gravitaţională. y. luîndu-se pentru Q valori absolute (în partea stingă valorile lui Q sînt negative). Dintre numeroasele ecuaţii fluidodinamice existente. de exemplu. cu privire la conducţia în regim staţionar printr-un perete cilindric omogen. are diverse apli­ caţii practice. în figura 2.11 este reprezentat. Dacă în relaţia anterioară a lui Q se înlocuieşte C şi se ia q = 0 (conducţie prin perete cilindric fără sursă interioară de căldură) se obţine re­ laţia clasică cunoscută. ECUAŢIILE DIFERENŢIALE FUNDAMENTALE ALE CONVECŢIEI Convecţia fiind un mod de schimb de căldură între un fluid şi un solid. de natură termodinamică. dy. 82 . In cazul în care. Proiecţiile acestor forţe. pe de o parte de na­ tură jluidodinamică. sînt redate în cele ce urmează. forţa de pre­ siune şi forţa de frecare. iar pe de altă parte. ecuaţiile fundamentale ale convecţiei sînt. dz. Teoria prezentată. incompresibile. 2.cipiu şi variaţia lui Q cu r. a fluidelor vîscoase. pe axa y. dintr-un fluid care se depla­ sează de sus în jos. z. în care fluidul se găseşte în mişcare (forţată sau liberă) în raport cu solidul.1. Asupra acestui volum elementar de fluid acţionează trei forţe: greutatea. cît şi în varianta corespunzătoare curgerii libere.3. este impusă valoarea lui Q2. cu sursă interioară de căldură. 2. valoarea temperaturii t2 se calculează cu relaţia: di Această relaţie este dedusă prin combinarea relaţiilor anterioare.3. ECUAJIA NAVIER-STOKES PENTRU CURGEREA FORŢATĂ Această ecuaţie este caracteristică proceselor de curgere forţată în re­ gim nestaţionar. un element de volum cu laturile da:. scrisă atît în varianta co­ respunzătoare curgerii forţate.

apar forţe de frecare numai pe suprafeţele 2 şi 2 ale elementului de volum. 2. sau oricare dintre pro­ iecţiile ei. viteza fluidului. Dacă se admite cazul general. în care viteza fluidului variază după toate cele trei direcţii. Admiţînd că viteza creşte de la stînga spre dreapta (fig. în cazul regimului nestaţionar. se poate scrie că pe suprafaţa 1 se exercită forţa de frecare — fdydz (forţa de frecare se opune deplasării elementului de volum) şi că pe suprafaţa 2 se exercită forţa de frecare: Rezultanta acestor două forţe de frecare va fi: Cunoscînd că. iar wu este proiecţia vitezei fluidului pe axa y. iar pe suprafaţa 4 presiunea: forţa de presiune rezultantă va fi: în cazul în care viteza fluidului variază numai după direcţia x. forţa de pre­ siune şi forţa de frecare): poate fi egalată cu produsul dintre masa şi acceleraţia elementului.Admiţînd că pe suprafaţa 3 se exercită presiunea p. variază în timp şi spaţiu: 6 * 83 . forţa specifică de frecare are expresia: rezultanta celor două forţe de frecare poate fi scrisă şi sub forma: în aceste relaţii u este viscozitatea dinamică a fluidului. forţa de frecare rezultantă va fi: Suma proiecţiilor pe axa y a celor trei forţe (greutatea.11). potrivit legii lui Newton.

care dislocuieşte un volum egal de fluid rece (cu temperatura tf). iar presiunea constantă.Diferenţiala lui wy va fi: iar acceleraţia elementului este: (2. 2. în care difereau numai indicii (în fond ecuaţia Navier-Stokes este constituită din ansamblul relaţiilor co­ respunzătoare celor trei proiecţii).15 şi 2.45) Egalitatea forţei rezultante cu produsul dintre masă şi acceleraţie con­ stituie ecuaţia Navier-Stokes (dV se simplifică): (2. se căpătau relaţii asemănătoare.3. FORJA ASCENSIONALA Şl ECUAŢIA NAVIER-STOKES PENTRU CURGEREA LIBERA Forţa ascensională a unui volum de fluid cald (cu temperatura tp).2. 2. fluidul fiind acelaşi. în expresia anterioară a lui F.14.46) Dacă se pleca de la proiecţiile forţelor caracteristice pe axa x sau pe axa z. sub presiune constantă. poate fi exprimată prin relaţia: Din relaţia clasică a variaţiei volumului specific cu temperatura. re­ zultă: Se constată că produsul ^At reprezintă forţa ascensională specifică (corespunzătoare unităţii de greutate) a curenţilor de convecţie liberă. în funcţie de coeficientul de dilatare volumică izobară £: Făcînd înlocuirea corespunzătoare. în tabelele 2. pentru n-octan lichid la diverse temperaturi şi pre­ siuni (§ creşte cu creşterea temperaturii şi scade cu creşterea presiunii) 84 . se poate deduce expresia diferenţei celor două den­ sităţi. la temperatura ambiantă şi presiunea atmosferică.16 sînt redate valorile coeficientului de di­ latare volumică izobară pentru cîteva lichide.

85 .

1 reprezintă curba de saturaţie a vaporilor şi 2 curba de saturaţie a lichidului. p are expresia: Pentru gaze reale. iar curbele cu linie şi punct la lichid. pentru t=0. 86 . rezultă următoarea re­ laţie pentru calcularea lui p.950. într-un interval relativ mic de temperatură. este redată în fig. p poate fi cal­ culat cu relaţia: După cum se ştie.5-10 -4 [1/°C]. Variaţia lui p cu temperatura şi presiunea. pentru un fluid în stare gazoasă sau lichidă.700 . 0.4 şi 15. în această figură. . La lichide. din ecuaţia Van der Waals.12. scade cu creşterea densităţii relative şi are valori cuprinse între 6-IO . p poate fi calculat cu ajutorul relaţiei: P creşte cu creşterea temperaturii.şi pentru apă şi abur în funcţie de temperatură şi presiune (la abur P creşte cu creşterea presiunii şi scade cu creşterea temperaturii). la presiunea atmosferică şi t=0 . Curbele cu linie plină se referă la gaze sau va­ pori supraîncălziţi. 2.5(t1 + t2). . 150°C. Pentru fracţiuni petroliere lichide cu d*°=0. cunoscîndu-se variaţia densităţii cu temperatura.- în care a şi 6 sînt constantele caracteristice Van der Waals. Valorile coeficientului de dilatare volumică izobară a fluidelor sînt ne­ cesare pentru calcularea forţelor ascensionale ale curenţilor de convecţie liberă. . . pentru gaze perfecte.

care are iniţial o viteză uniformă w. în acest strat. se obţine ecua­ ţia Navier-Stokes pentru curgerea liberă: (semnul minus al forţei ascensionale arată că aceasta este de sensV con­ trar greutăţii). Studiile referitoare la stratul limită au fost iniţiate de L. NOŢIUNI ELEMENTARE PRIVIND STRATUL LIMITA FLUIDODINAMIC Imersînd un corp solid într-un fluid aflat în mişcare cu o viteză uni­ formă.3. zonă în care se manifestă forţele de fre­ care dintre solid şi fluid. Se defineşte prin strat limită. vine în contact cu o placă. în care mişcarea fluidului este influenţată de prezenţa solidului şi în care apar variaţii mari ale vitezei de curgere a fluidului.Dacă în ecuaţia (2. Distanţa faţă de bordul de atac x. în care viteza variază între valoarea 0 (la suprafaţa plăcii) şi valoarea w (la extremitatea stratului). în cazul în care fluidul şi solidul au aceeaşi temperatură. pentru curgerea unui fluid paralelă cu o placă şi pentru curgerea unui fluid prin interiorul unui tub de secţiune circulară.46) se face — =0 (la curgerea liberă a fluidelor forţa de presiune este nulă) şi se înlocuieşte greutatea specifică cu forţa ascensională specifică (corespunzătoare unităţii de volum). Dacă un fluid. la suprafaţa plăcii există totuşi un substrat laminar c. curgînd paralel cu aceasta. 2. în cele ce urmează se vor discuta pe scurt principalele probleme ale stratului limită. zona de fluid din apropierea corpului solid pe lingă care curge fluidul. Prandtl şi continuate apoi de către numeroşi cercetători. curgerea fluidului poate fi la­ minară sau turbulentă. Ea se poate menţine laminară pe toată placa sau poate deveni la un moment dat turbulentă b. 2. deoarece forţele de frecare care se manifestă la interfaţa solid-fluid modifică repartiţia vitezei de curgere în masa fluidului din apropierea solidului. la care curgerea devine turbulentă. depinde de viteza iniţială a fluidului w şi de viscozitatea acestuia v. Pe 87 . la suprafaţa plăcii apare stratul limită.3. se constată că la suprafaţa solidului apar neuniformităţi în circu­ laţia fluidului.13). în apropierea bordului de atac curgerea este în­ totdeauna laminară a. de grosime relativ mică (fig. în cazul stratului turbulent.

După H. In figura 2. lungimea de stabilizare. curgerea unui fluid printr-o conductă de secţiune circulară este laminară la valori: unde iv este viteza medie de curgere a fluidului. M. se poate utiliza relaţia empirică propusă de T. dintre care mai des utilizată este următoarea: Variaţia vitezei (după direcţia x) în stratul limită laminar poate fi ex­ primată prin relaţia stabilită de K. von Karman: După cum se ştie. Se admite că fluidul intră în con­ ductă cu o viteză uniformă w.baza unor date experimentale. viteza fluidului scade la peretele conductei şi creşte pe axul conductei. Pentru exprimarea profilului vitezei wx. Profilul vitezei este în continuă schimbare pînă la o anu­ mită distanţă Ls de la capătul tubului. datorită frecărilor de la in­ terfaţa solid-fluid. cînd curgerea se stabilizează. Pohlhausen: în care y reprezintă distanţa de la suprafaţa plăcii. în cazul stratului limită tur­ bulent. în cazul curgerii lami­ nare.14 este redată imaginea stratului limită la curgerea lami­ nară a unui fluid printr-o conductă. la o distanţă x de bordul de atac. Hansen a ajuns la concluzia că natura curgerii fluidului se schimbă aproximativ la o valoare: Grosimea stratului limită laminar. L. poate fi calculată cu relaţia: stabilită pe cale analitică şi verificată experimental. se poate calcula cu formula: 88 . Grosimea stratului limită turbulent se poate calcula cu ajutorul mai multor relaţii empirice. Langhaar. Se constată că.

s-a stabilit analitic următoarea rela­ ţie care redă profilul vitezei la curgerea laminară. stabilizată şi izotermică: în care y este distanţa de la axul conductei. Newton a ajuns la următoarea concluzie: căl­ dura schimbată în unitatea de timp. deci că viteza maximă este egală cu dublul vitezei medii. 2. spre deosebire de curgerea laminară la care acest ra­ port are valoarea 0. Profilul vitezei în secţiunea conductei se poate exprima printr-o rela­ ţie empirică de forma: în care n variază între 1/7 (pentru valori Re mici) şi 1/10 (pentru valori Re mari).Pe baza ecuaţiei Navier-Stokes. şi că profilul vitezei este în continuă schimbare.3. Se constată că pe axul conductei wnwx—2w.89 (pentru i?e=5-10 6 ). I.4. Se constată că. iniţial. Şi în acest caz se ad­ mite că fluidul intră în conductă cu o viteză uniformă w.15 este redată imaginea stratului limită la curgerea tur­ bulentă (7îe>2 300) a unui fluid printr-o conductă. în figura 2. care apoi se transformă într-un strat tur­ bulent. apare un strat laminar. LEGEA LUI NEWTON Şl COEFICIENTUL DE CONVECŢIE Pe baza observaţiilor experimentale. Alte probleme ale stratului limită fluidodinamic sau ale stratului li­ mită termodinamic se vor discuta atunci cînd va fi necesar.5. referitoare la schimbul de căldură între un fluid şi un solid. între un fluid şi un solid. este di89 .76 (pentru fie—5-103) şi 0. profilul vitezei nu mai este parabolic. ca în cazul curgerii laminare. stabilizată şi izotermică. pînă la o distantă de ca­ pătul tubului: Grosimea substratului laminar poate fi calculată cu următoarea for­ mulă empirică: în curgerea turbulentă. că la peretele conductei rămîne permanent un substrat laminar. Raportul dintre viteza medie şi viteza maximă are valori cuprinse între 0.

.163 W/m2 °C. Din aceste date se constată că a are valori maxime la convecţia cu schimbare de fază. 1000 [W/m2 °C] convecţie forţată — lichide ot=50 . 1 Btu/it 2 hr°F=5. natura curgerii şi viteza de curgere a fluidului. Spre deosebire de conductivitatea termică. în unitatea de timp. fi etc). . . Coeficientul de convecţie: reprezintă căldura schimbată. IO5 [W/m2 °C]. . dimensiunile lui a sînt următoarele: Trecerea lui a din principalele vechi sisteme de unităţi de măsură în Sistemul International se face prin echivalentele: 1 kcal/m 2 h°C=l. 100 [W/m °C] convecţie forţată — gaze oc=10 . valori medii la convecţia forţată şi valori minime la convecţia liberă şi că la convecţia în lichide coeficientul de convecţie este. iar diferenţa de temperatură dintre fluid şi solid fiind egală cu unitatea de temperatură. Legea lui Newton poate fi scrisă şi sub forma: dacă se referă la o suprafaţă elementară de schimb de căldură. se redau în continuare limitele aproximative de variaţie a lui a. coeficientul de proporţionalitate oc poartă numele de coeficient de con­ vecţie. între un fluid şi un solid. . prin convecţie. pe baza date­ lor experimentale.68 W/m2 °C. diverse proprietăţi fizice ale fluidului (cp. coeficientul de convecţie depinde de foarte mulţi parametri. Pentru orientare. relaţiile pentru calcularea lui a nu se pot stabili pe cale analitică. . Principala dificultate în calculul schimbului de căldură prin convecţie este stabilirea unor relaţii care să redea dependenţa dintre a şi parametrii de care depinde acesta. 90 . IO5 [W/m2 °C] fierberea lichidelor a = 1 0 3 . relaţiile generale deduse prin teoria similitudinii. 20 [W/m °C] 2 convecţie liberă — lichide a = 2 0 . diferenţa de temperatură dintre solid şi fluid etc. ca de exemplu: forma şi dimensiunile solidului care schimbă căldură cu fluidul.. acceleraţia gravitaţională. p. . pentru diverse cazuri de schimb de căldură prin convecţie: 2 convecţie liberă — gaze a= 1 . solidul avînd o suprafaţă egală cu unitatea de suprafaţă. 5 000 [W/m2 °C] condensarea vaporilor a = 1 0 3 . Coeficientul de convecţie are limite foarte largi de variaţie. ci pe o cale mixtă. completînd. care poartă numele lui Newton şi care se utilizează în primul rînd pentru calcularea schimbului de căldură prin convecţie. în general. In Sistemul Internaţional de unităţi de măsură. . .rect proporţională cu aria suprafeţei solidului şi cu diferenţa de tempe­ ratură dintre fluid şi solid: în această relaţie. mai mare decît la convecţia în gaze. . X. ţi. . în general.

cu cît viteza medie de curgere a fluidului este mai mare. că la un moment dat pe 91 . se exprimă prin relaţia: 2. fix în spa­ ţiu. fluidele au o conducti­ vitate termică mică şi deci căderea de temperatură corespunzătoare este foarte mare. cit şi la curgerea liberă. Deoarece în regim staţionar Q este constant. în afara acestei pelicule. cît şi mişcării fluidului. prin con­ vecţie. ECUAŢIA NEWTON-FOURIER In figura 2. Fie un element de volum cu laturile dx. datorată atît conducţiei. necesară în studiul convecţiei. 2. Acest profil are aproximativ aceeaşi formă în toate cazurile. valoarea lui Q exprimată prin legea lui Newton (căldura schimbată în unitatea de timp. Grosimea peliculei este foarte greu de determinat. Căderea mare de temperatură din peliculă (pelicula nu trebuie confundată cu stratul limită şi nici chiar cu substratul laminar) se explică în urmă­ torul mod: viteza fluidului în această peliculă este neglijabilă. în funcţie de valoarea crite­ riului Re şi de valoarea diferenţei de temperatură. există o cădere foarte mare de temperatură. Se admite că proprietăţile fizice ale fluidului sînt constante. prin peliculă): Prin simplificarea lui A rezultă ecuaţia Newton-Fourier. prin con­ ducţie. care se uti­ lizează în studiul convecţiei: 2. în apropierea solidului. într-un fluid.16 este redată variaţia temperaturii unui fluid.5. atît la curgerea forţată. variaţia temperaturii fluidului este relativ mică. într-o pe­ liculă foarte subţire de fluid. Ea exprimă variaţia temperaturii în timp şi spaţiu. ECUAJIA FOURIER-KIRCHHOFF Ecuaţia Fourier-Kirchhoff este principala ecuaţie diferenţială. existînd numai mici variaţii. la o curgere neizotermică printr-o conductă. dy şi ăz (fig. Caracteristic în variaţia temperaturii fluidului. dar se poate aprecia că ea este cu atît mai mică.3. transmi­ terea căldurii în peliculă se face prin conducţie.6. prin care circulă un fluid cu temperatură neuniformă. la schimbul de căldură prin convecţie.3.11). de na­ tură termodinamică.Rezistenţa termică. este faptul că. între fluid şi solid) se poate egala cu valoarea lui Q exprimată prin legea lui Fourier (căldura transmisă în unitatea de timp.

suprafaţa 1. şi dQl'.suprafaţa 1 a elementului temperatura este t şi că pe suprafaţa 2 tem­ peratura este: Căldura care intră în elementul de volum. 92 . corespunzătoare celor­ lalte direcţii. în unitatea de timp. va fi: Asemănător se obţin şi expresiile dQ'J. prin suprafaţa 1. datorită deplasării fluic după toate cele trei direcţii. corespunzătoare deplasării fluic după direcţia x. corespunzătoare conducţiei după direcţia x. căldura acumulată în element. va fi: Căldura care intra în elementul de volum. corespun­ zătoare celorlalte două direcţii. se exprimă prin: . va fi: Căldura acumulată în elementul de volum. prin conducţie. se exprimă pi entalpia debitului de fluid şi deci: iar căldura care iese din element prin suprafaţa 2 este: Căldura „acumulată" în element. Global. va fi: In mod asemănător se pot obţine şi expresiile AQ'y şi dQ^. Căldura acumulată global în element. . datorită atît condu: şi deplasării fluidului. în unitatea de timp. căldură corespunzătoare deplasării fluidului. corespunzătoare conducţiei după toate cele trei direcţii. va fi (conform legii lui Fourier): iar căldura care iese din element prin suprafaţa 2 va fi: Căldura „acumulată" în element.

se exprimă în m2/s şi se nu­ meşte difuzivitate termică. drept) poate fi definit simplu prin lungimea şi diametrul său. Difuzivitatea termică dă o indicaţie asupra inerţiei termice a corpurilor. cu toate că nu este integrabilă în forma generală. similare (asemenea) sau cantitativ identice. cu cît a este mai mare. în studiul conducţiei bidirecţionale în regim staţio­ nar etc. APLICAREA TEORIEI SIMILITUDINII LA STUDIUL CONVECŢIEI Teoria similitudinii are un cîmp larg de aplicaţii. ca. un con. cu atît corpul se încălzeşte sau se răceşte mai rapid. în studiul transferului de masă.1. Fie patru cilindri cu următoarele dimensiuni caracteristice: Aceşti cilindri sînt calitativ identici.Valoarea lui dQ poate fi exprimată şi prin variaţia entalpiei cantităţii de fluid din elementul de volum. adică fac parte din aceeaşi clasă de corpuri geometrice (un cilindru. 93 . pentru comparaţie. este totuşi utilă în studiul convecţiei. rezultă ecuaţia diferenţială Fourier-Kirchhof f: Această ecuaţie se simplifică. In studiul dinamicii fluidelor. 2. în studiul conducţiei în regim nestaţionar. Pentru a se înţelege mai uşor noţiunile şi teoremele de bază ale simi­ litudinii proceselor fizice. 2. în cazul conducţiei tridimensionale în regim nestaţionar printr-un corp solid (wx. nu s-ar fi putut efectua cu succes fără ajutorul teoriei similitudinii. Ecuaţia Fourier-Kirchhoff. SIMILITUDINEA CORPURILOR GEOMETRICE Un cilindru (circular. în unitatea de timp: l Din egalarea celor două expresii ale lui dQ. sau — mai exact — stabilirea relaţiilor pentru calcularea coeficienţilor de convecţie. Două corpuri geometrice calitativ identice pot fi: nesimilare. la forma: Raportul \fpcp se notează obişnuit cu a.4.4. şi anume. se va discuta iniţial. de exemplu. un cub şi o sferă. de exemplu. în studiul proceselor de sedimentare şi fluidizare etc. simili­ tudinea corpurilor geometrice. nu sînt corpuri geometrice calitativ identice). Studiul convecţiei. wy şi wz sînt nule).

Corpurile sînt similare numai atunci cînd ele admit o constantă de si­ militudine a lungimilor sau. nu se admite o constantă de similitudine a lungimilor). se pot scrie diverse rapoarte adimensionale. iar s — aria suprafeţei bazei. deci. Comparînd cilindrul 4 cu cilindrul 1. Comparînd cilindrul 3 cu cilindrul 1. se-constată că: şi. Cilindrii similari 2 şi 1 admit şi o constantă de similitudine a supra­ feţelor: în care S reprezintă aria suprafeţei laterale. altfel spus. Comparînd cilindrul 2 cu cilindrul 1 (de referinţă). respectiv. că aceşti doi cilindri sînt nesimilari (dimensiunile liniare cores­ punzătoare nu sînt proporţionale. admisă). pe baza relaţiilor care exprimă suprafeţele în funcţie de lungimile caracteristice: Din egalitatea de mai sus: rezultă. Se defineşte prin criteriu de similitudine geometrică un raport adimensional. că aceşti doi cilindri sînt similari (Q este constanta de similitu­ dine a lungimilor. formate cu ajutorul mărimilor ca­ racteristice şi că aceste rapoarte sînt. prin altele: şi se constată că. egale. Relaţia dintre Cs şi CL se poate stabili uşor. dacă ele admit o constantă de similitudine a lungimi­ lor egală cu unitatea (identitatea cantitativă este un caz particular al simi­ litudinii). numai atunci cînd dimensiunile lor liniare corespunzătoare sînt proporţionale. deci. pentru cele două corpuri geometrice similare. se constată că: şi se poate preciza că două corpuri geometrice calitativ identice sînt şi cantitativ identice. se constată că: şi. format cu ajutorul mărimilor caracteristice unui corp geome­ tric şi se reţine că două corpuri geometrice calitativ identice admit ace94 .

nu este suficientă. Două sfere (sau două cuburi) fiind definite printr-o singură lungime caracteristică (diametrul. b şi c laturile unui paralelipiped. în caz particular. două dimensiuni liniare). nu pot fi niciodată similare (asemenea). Două paralelipipede. poate exista o analogie (asemănare parţială). dacă criteriul de similitu­ dine (simplexul) L/d are pentru aceşti cilindri aceeaşi valoare. ci numai similare. de exemplu. în continuare. la analiza similitudinii proceselor fizice. cele două procese calitativ identice sînt şi cantitativ identice. în multe cazuri însă. Relaţiile dintre diversele constante de similitudine admise de două procese similare se pot stabili pe baza relaţiilor dintre diversele mărimi 95 . Simplexul este forma cea mai simplă a unui criteriu de similitudine şi este reprezentat de raportul a două mărimi de acelaşi fel (de exemplu. Sînt similare acele procese fizice cali­ tativ identice care admit constante de similitudine (fizice şi geometrice) pentru toate mărimile caracteristice. Simplexul se deosebeşte de constanta de simi­ litudine prin faptul că el conţine două mărimi ale aceluiaşi corp şi nu mărimile corespunzătoare a două corpuri diferite. se poate constata uşor că două paralelipipede sînt similare dacă. Două procese calitativ identice pot fi similare (în caz particular şi cantitativ identice) sau nesimilare. Notînd cu a. sînt extinse şi completate. ca. dacă corpurile sînt similare. între două procese diferite ca­ litativ.4. 2. respectiv latura) nu pot fi nesimilare. definite prin două lun­ gimi caracteristice este necesară pentru similitudine egalitatea unui singur criteriu de similitudine. necesită pentru a fi similare egalitatea reciprocă a două criterii de similitudine. SIMILITUDINEA PROCESELOR FIZICE Două procese fizice. drepţi) sînt similari. cantitativ identice. fiind definite prin trei lungimi caracteristice (cele trei laturi). între un proces de fluidizare şi un proces de sedimentare. pentru ca aceste paralelipipede să fie similare. Doi cilindri (circulari. între conduqţia ter­ mică şi conducţia electrică etc. respectiv. egale. Dacă cele două procese comparate nu admit constante de similitudine pentru toate mărimile caracteristice. că la corpurile geometrice calitativ identice.leaşi criterii de similitudine şi că aceste criterii sînt. de exemplu. egalitatea: Noţiunile prezentate în acest paragraf. referitoare la similitudinea cor­ purilor geometrice. care nu sînt calitativ identice.2. Rezultă deci. între un proces de transfer de căldură şi un proces de transfer de masă. ele nu sînt similare. Dacă toate constantele de similitu­ dine admise sînt egale cu unitatea. sau. de exemplu: şi că.

în general. care se pot forma cu numărul de mărimi caracteristice prin care se defineşte un proces fizic. respectiv. Cele anterioare sînt concentrate în teorema lui Newton referitoare la similitudine: două procese fizice sînt similare. egale. STABILIREA CRITERIILOR DE SIMILITUDINE PE BAZA ECUAŢIILOR DIFERENŢIALE FUNDAMENTALE Scriind ecuaţia Newton-Fourier pentru două procese de convecţie si­ milare sub formele: 96 . procese care se definesc prin aceleaşi mărimi caracteristice. egale. La analiza similitudinii corpurilor geometrice s-a constatat că numărul minim de criterii de similitudine care trebuie să fie. respectiv. este egal cu diferenţa dintre numărul de mă­ rimi caracteristice prin care se defineşte procesul şi numărul minim de unităţi de măsură fundamentale cu care se pot exprima dimeiisiunile mărimilor caracteristice. egale. respectiv. teorema iz. este egal cu numărul de mărimi (lungimi) caracteristice prin care se defineşte cor­ pul. Buckingham şi care poate fi tratată şi exprimată analitic. pen­ tru ca două corpuri geometrice calitativ identice să fie similare. cele două procese nu sînt similare. minus unu. care este atribuită lui E. într-o formă generală. 2. respectiv. constatarea anterioară se exprimă prin teo­ rema iz a similitudinii: numărul minim de criterii de similitudine inde­ pendente. chiar dacă aceste relaţii sînt scrise sub formă diferenţială. Criteriile de similitudine caracteristice proceselor de convecţie pot fi stabilite pe baza ecuaţiilor diferenţiale fundamentale sau pe baza para­ metrilor care definesc procesul. cele două pro­ cese sînt similare. m — numărul de unităţi de măsură fundamentale. se pot scrie aceleaşi criterii de simili­ tudine (prin criteriu de similitudine fizică se înţelege. mai conţine şi următoarea completare: relaţia care exprimă cantitativ un proces fizic şi care se scrie obişnuit ca o funcţie a parametrilor ce definesc procesul: poate fi scrisă şi ca o funcţie a criteriilor de similitudine caracteristice procesului. iar n—m numărul de criterii de similitudine in­ dependente.caracteristice proceselor. criterii formate cu ajutorul parametrilor corespunzători: i în care n reprezintă numărul de parametri. un ra­ port adimensional.4. egale. format cu ajutorul unora dintre mărimile care carac­ terizează procesul fizic). iar dacă criteriile de similitudine nu sînt. prin metoda analizei dimensionale. Dacă criteriile de similitudine corespunzătoare celor două procese calitativ identice sînt. în plus.3. Pentru două procese fizice calitativ identice. dacă ele admit aceleaşi cri­ terii de similitudine şi dacă acestea sînt.

şi utilizînd constantele de similitudine corespunzătoare:

m care: Ci este constanta de similitudine a coeficientului de convecţie; Cx — constanta de similitudine a conductivităţii termice; C; — constanta de si­ militudine a lungimilor; Ct — constanta de similitudine a diferenţelor de temperatură, se constată că relaţia (2.75) poate fi scrisă sub o nouă formă:

Raportînd, membru cu membru, relaţia (2.76) la relaţia (2.74), rezultă următoarea relaţie între constantele de similitudine:

înlocuind constantele de similitudine cu rapoartele corespunzătoare, se obţine:

în care l este o lungime caracteristică a solidului care schimbă căldură cu fluidul, iar \ — conductivitatea termică a fluidului. Criteriul de similitudine stabilit poartă numele lui W. Nusselt şi se notează astfel:

Prin relaţia (2.78) se constată că două fenomene de convecţie similare au criteriul Nusselt numeric egal. Ecuaţia diferenţială Fourier-Kirchhoţf (2.70), simplificată pentru regim staţionar (dt/di=0), are forma:

Prin acelaşi procedeu ca şi în cazul anterior, pentru un proces de con­ vecţie similar se poate ajunge la relaţia:
l

şi, în continuare, la următoarea relaţie între constantele de similitudine:

înlocuind constantele de similitudine cu rapoartele corespunzătoare, pentru fenomenele de convecţie similare, se obţine următoarea egalitate:

7 — Procese de transfer termic

Acest criteriu de similitudine poartă numele lui E. Peclet şi se no­ tează cu:

Dacă se pornea de la forma iniţială a ecuaţiei Fourier-Kirchhoff, ne­ simplificată pentru regim staţionar, s-ar fi obţinut în plus încă două cri­ terii de similitudine, dintre care interesant este criteriul lui Fourier:

caracteristic schimbului de căldură în regim nestaţionar. Ecuaţia Navier-Stokes pentru curgerea forţată (2.46), simplificată pen­ tru regim staţionar (dwy/dz=0), dacă se neglijează variaţia presiunii (dp/dy=0) şi influenţa greutăţii asupra curgerii (pp=0), capătă forma:

Pentru un proces de convecţie similar se poate scrie:

în continuare se poate ajunge la următoarele egalităţi:

Criteriul obţinut este criteriul lui O. Reynolds:

în care l este o lungime caracteristică, iar w — o viteză caracteristică. Dacă ecuaţia Navier-Stokes nu s-ar fi simplificat, s-ar fi obţinut în plus încă nouă criterii de similitudine, printre care şi criteriul Euler:

utilizat foarte mult în dinamica fluidelor. Ecuaţia Navier-Stokes pentru curgerea liberă (2.52), simplificată pen­ tru regim staţionar (dwv/di:=0), dacă se neglijează acceleraţia (al doilea membru al ecuaţiei (2.52), care reprezintă produsul dintre masă şi acce­ leraţie, este nul), capătă forma:

Pentru un proces de convecţie similar, se poate scrie:

98

în continuare se pot obţine următoarele egalităţi:

Criteriul de similitudine obţinut, neavînd un nume special, se va nota
V .

2.4.4. RELAŢIILE CRITERIALE GENERALE ALE CONVECTIEI, FARA SCHIMBARE DE FAZA IN REGIM STAŢIONAR Din ecuaţiile diferenţiale fundamentale ale convecţiei, prin efectua­ rea unor simplificări, s-au obţimit criteriile de similitudine termodina­ mică Nu şi Pe şi criteriile de similitudine fluidodinamică Re (pentru curgerea forţată) şi X (pentru curgerea liberă). Conform teoremei 7c a similitudinii, pentru procesele de convecţie forţată, fără schimbare de fază şi în regim staţionar, se poate scrie o re­ laţie criterială sub forma generală: în general se obişnuieşte (nu numai la schimbul de căldură prin con­ vecţie) ca relaţiile criteriale ale diverselor procese fizice să se scrie sub următoarea formă: criteriul de similitudine care conţine necunoscuta pro­ cesului (la convecţie necunoscută este a) este egal cu o constantă, înmul­ ţită cu produsul celorlalte criterii de similitudine, ridicate la anumite puteri. în consecinţă, pentru convecţia forţată, fără schimbare de fază şi în regim staţionar, se poate scrie: sau:

Raportul criteriilor Pe şi Re este un nou criteriu de similitudine, care poartă numele lui L. Prandtl:

Prin utilizarea criteriului Pr relaţia (2.97) poate fi scrisă şi sub forma: care prezintă avantajul că îl conţine pe w (viteza medie de curgere a flui­ dului) într-un singur criteriu şi avantajul că Pr conţine numai proprietăţi fizice ale fluidului (s-a constatat anterior, pe baza relaţiei lui Maxwell, că acest criteriu are valori constante pentru gaze perfecte).

Pentru procesele de convecţie liberă, fără schimbare de fază şi în regim staţionar, se poate scrie relaţia criterială sub forma generală: Ca şi în cazul anterior, această funcţie poate fi exprimată prin relaţia: Deoarece viteza intervine în criteriul Pe la puterea+ 1, iar în criteriul X la puterea — 1 , şi pentru că în curgerea liberă nu poate fi definită o viteză medie de curgere a fluidului şi deci ea trebuie eliminată din relaţie, exponenţii a şi b trebuie să fie egali: Preferîndu-se utilizarea criteriului Pr, în locul criteriului Pe, relaţia (2.101) poate fi scrisă astfel:

Produsul dintre criteriile X şi Re este un nou criteriu de similitudine, care poartă numele lui F. Grashof:

Prin utilizarea criteriilor Pr şi Gr relaţia (2.101) poate fi scrisă sub forma: formă cunoscută în literatură sub numele de relaţia lui L. Lorenz. Eliminînd din expresia criteriului Gr produsul pAt, care este adimensional, se obţine un nou criteriu de similitudine, care poartă numele lui Galilei:

înlocuind în Gr produsul j-SAt prin Ap/p (egalitatea respectivă a fost întîlnită la stabilirea forţei ascensionale a curenţilor de convecţie liberă), se obţine criteriul lui Arhimede:

în majoritatea cazurilor în care se utilizează criteriul lui Arhimede, Ap nu reprezintă variaţia densităţii fluidului, ci diferenţa densităţilor a două faze diferite.

2.4.5. STABILIREA CRITERIILOR DE SIMILITUDINE PRIN METODA ANALIZEI DIMENSIONALE Analiza dimensională permite stabilirea criteriilor de similitudine ca­ racteristice unui proces, pornind de la parametrii care definesc procesul. Aceşti parametri pot fi cunoscuţi din observaţiile experimentale sau pot fi luaţi din ecuaţiile diferenţiale ale procesului. 100

Se cunosc două variante principale de utilizare a analizei dimensio­ nale: varianta stabilită de Buekingham şi varianta stabilită de Rayleigh. Aceste variante se exemplifică, în continuare, p e n t r u procesele de schimb de căldură prin convecţie forţată, fără schimbare de fază şi în regim staţionar. Varianta lui Buekingham. Procesul ales p e n t r u exemplificare poate şi exprimat printr-o relaţie de forma generală: Prin varianta metodei analizei dimensionale stabilită de Buekingham se urmăreşte stabilirea funcţiei criteriale generale, care poate înlocui funcţia generală a parametrilor ce caracterizează procesul. Conform teoremei iz a similitudinii, n u m ă r u l de criterii independente este egal cu diferenţa dintre n u m ă r u l parametrilor (7) şi n u m ă r u l unită­ ţilor de măsură fundamentale corespunzătoare (4; m, kg, s, K). Se admite ca primul criteriu să conţină ca p a r a m e t r u caracteristic pe a (necunoscuta procesului), al doilea criteriu, pe tu şi al treilea criteriu, pe cp. Cele trei criterii care trebuiesc stabilite se scriu, sub forma generală, astfel:

Valorile exponenţilor existenţi în aceste relaţii se stabilesc din condi­ ţia omogenităţii relaţiilor. Expresia dimensională a primei relaţii este:

P e n t r u fiecare unitate de măsură fundamentală în parte, suma expo­ nenţilor trebuie să fie n u l ă :

Rezolvarea acestui sistem de ecuaţii este foarte simplă şi se obţin u r ­ mătoarele valori: b1=—1; c1=0, d1=0 şi at=l. P r i m u l criteriu de similitudine va fi deci:

Stabilirea celorlalte găsesc: deci:

două

criterii

se

face în

mod

asemănător.

Se

101

şi, respectiv: pentru care:

în concluzie, funcţia criterială generală căutată este: Varianta Iui Rayleigh. Varianta metodei analizei dimensionale sta­ bilite de Rayleigh presupune că relaţia criterială căutată este de forma: criteriul care conţine necunoscuta este egal cu o constantă înmulţită cu celelalte criterii, ridicate la anumite puteri. O asemenea relaţie criterială, prin explicitarea criteriilor, devine o relaţie de forma: necunoscuta proce­ sului (a) este egală cu o constantă înmulţită cu ceilalţi parametri ai pro­ cesului, ridicaţi la anumite puteri. Pentru procesul de convecţie, care s-a ales pentru exemplificare, se poate scrie: Expresia dimensională a acestei relaţii este:

Pentru fiecare unitate de măsură fundamentală în parte, suma expo­ nenţilor trebuie să fie nulă (condiţia omogenităţii relaţiei):

Acest sistem de patru ecuaţii conţine şase necunoscute şi se pot exprima patru dintre necunoscute, în funcţie de celelalte două alese arbi­ trar. In acest scop se aleg m şi n (exponenţii lui w şi cv), pentru a s: bili un criteriu caracteristic pentru w şi un criteriu caracteristic pen­ tru cp (în afara criteriului care conţine necunoscuta procesului a). Rezolvarea sistemului de ecuaţii conduce la:

Relaţia iniţială poate fi scrisă deci sub forma:

Grupînd parametrii care au acelaşi exponent se obţine: sau: Trebuie reţinut că în criteriile stabilite (numărul lor este fixat prin teorema iz) sînt cuprinşi toţi parametrii admişi iniţial. 102

Dacă în locul lui m şi n s-ar fi ales alţi exponenţi de referinţă, s-ar fi ajuns, în final, la o altă formă a aceleiaşi relaţii (o relaţie cu criterii rezul­ tate din combinarea criteriilor stabilite anterior).

2.4.6. IMPORTANTA APLICĂRII TEORIEI SIMILITUDINII LA STUDIUL CONVECTIEI Teoria similitudinii a permis stabilirea unor relaţii criteriale generale, relativ simple, pentru exprimarea proceselor de convecţie, fără schimbare de fază, în regim staţionar, pornind fie de la ecuaţiile diferenţiale funda­ mentale ale convecţiei, fie de la parametrii care caracterizează un aseme­ nea proces. Chiar dacă relaţiile criteriale stabilite nu sînt aplicabile numeric direct, ele conţinînd cîteva necunoscute (constanta şi exponenţii), totuşi aceste relaţii sînt de mare importanţă, pentru că ele pot fi aduse uşor la forme concrete, pe baza unor date experimentale. Ecuaţiile diferenţiale funda­ mentale, neputînd fi integrate, nu permiteau stabilirea directă a unor re­ laţii aplicabile numeric pentru calcularea coeficientului de convecţie. Comparînd relaţiile (2.108) şi (2.99) întîlnite în paragraful anterior, se constată că relaţia (2.99) conţine numai trei necunoscute, spre deosebire de relaţia (2.108), care conţine şapte necunoscute. Este evident că numărul de experienţe care trebuiesc efectuate pentru a aduce la forme concrete aceste relaţii este mult mai mic în cazul relaţiei (2.99), decît în cazul re­ laţiei (2.108). Se poate conchide, că teoria similitudinii îndrumă şi uşu­ rează foarte mult cercetarea experimentală, care urmăreşte stabilirea unor relaţii pentru calcularea coeficientului de convecţie. Cercetările experimentale efectuate în ultimele decenii de către nume­ roşi cercetători au condus la stabilirea relaţiilor concrete de calcul pentru majoritatea proceselor de convecţie întîlnite în practică. Relaţiile stabilite sînt, în general, de forma celor obţinute prin aplicarea teoriei similitudinii, în tmele cazuri, pe lîngă criteriile de bază, în aceste relaţii se întîlnesc şi unele simplexuri caracteristice. Presupunînd că pentru un proces de convecţie se cunoaşte forma ge­ nerală a ecuaţiei criteriale, dar că nu se cunosc valorile constantei şi ex­ ponenţilor din relaţie, se poate constata uşor, pe baza teoriei similitudinii, că pentru a stabili valoarea coeficientului de convecţie pentru un proces industrial este suficientă o singură determinare experimentală pe un model de laborator, în condiţii de similitudine. Admiţînd, pentru exemplificare, un proces de convecţie forţată, fără schimbare de fază şi în regim staţionar, la curgerea unui fluid printr-o conductă, pentru cazul industrial şi cel de laborator, se pot scrie urmă­ toarele relaţii:

Pentru ca procesul realizat în laborator să fie similar cu cel industrial este necesar ca: în aceste condiţii, implicit şi criteriile Nu vor avea aceeaşi valoare.

103

Pentru determinarea experimentală de laborator se vor alege: fluidul de lucru, temperaturile caracteristice, viteza medie a fluidului şi diametrul conductei, în aşa fel încît să se respecte condiţiile de similitudine. Cu aju­ torul legii Iui Newton, pe baza datelor experimentale, se calculează va­ loarea coeficientului de convecţie şi apoi valoarea criteriului Nusselt. Cum NUi=Nuu urmează în continuare să se calculeze valoarea coefi­ cientului de convecţie, corespunzător instalaţiei industriale. Din cele discutate se constată că teoria modelării proceselor fizice,nu este decît o parte componentă a teoriei similitudinii şi că modelarea în laborator a proceselor fizice poate da indicaţii utile asupra aspectelor industriale ale acestor procese.

2.5. DATE EXPERIMENTALE PRIVIND TRANSFERUL DE CĂLDURA PRIN CONVECŢIE ÎN REGIM STAŢIONAR Se vor discuta în ordine, transferul de căldură prin convecţie forţată fără schimbare de fază a fluidelor, transferul de căldură prin convecţie liberă fără schimbare de fază, convecţia la fierberea lichidelor, convecţia la condensarea vaporilor şi în final transferul de căldură în straturile de particule. La convecţia forţată şi cea liberă, fără schimbare de fază a fluidelor, se vor întîlni forme concrete, stabilite pe baza datelor experimentale, ale relaţiilor generale obţinute prin aplicarea teoriei similitudinii proceselor de convecţie. In cazul convecţiei forţate, fără schimbare de fază a fluidelor, se întâl­ nesc trei clase de relaţii, după tipul secţiunii de curgere a fluidului: con­ stantă, nelimitată şi variabilă. Secţiunea de curgere variabilă este întîlnită în special la curgerea flui­ delor transversal pe fascicule de tuburi: curgerea gazelor de ardere în secţia de convecţie a cuptoarelor, curgerea fluidelor în mantaua schim­ bătoarelor de căldură prevăzute cu şicane transversale şi curgerea aerului peste fascicule de tuburi cu aripioare în răcitoarele cu aer. Problemele de convecţie referitoare la secţiunile de curgere variabile, fiind în mare măsură dependente de construcţia aparatelor în care au loc astfel de pro­ cese de convecţie, se vor discuta la studierea aparatelor respective.

2.5.1. CONVECŢIA FORŢATĂ FÂRÂ SCHIMBARE DE FAZA, IN CAZUL SECŢIUNILOR DE CURGERE CONSTANTE După cum se ştie, în dinamica fluidelor se deosebesc două regimuri de curgere: regimul laminar, pentru R e < 2 300, şi regimul turbulent, pentru Re > 2 300. între aceste două regimuri există o zonă intermediară, plasată aproximativ între R e = 2 300 şi fte=3 000, care practic se neglijează. La schimbul de căldură prin convecţie, zona intermediară se întinde de la Re=2 300, pînă la 7?e=10 000 şi nu poate fi neglijată. în consecinţă, la convecţia forţată, în cazul secţiunilor constante de curgere, se deose­ besc trei regimuri caracteristice: regimul laminar pentru .Re<2 300, re­ gimul intermediar pentru Re=2 300 . . . 10 000 şi regimul turbulent pentru 104

Re > 10 000. Relaţiile sau metodele de calcul al coeficientului de convecţie diferă de la un regim la altul. Regimul turbulent. Dintre numeroasele relaţii stabilite pe cale expe­ rimentală pentru calcularea coeficientului de convecţie (au fost efectuate şi încercări de a stabili asemenea relaţii pe cale analitică), cea mai utili­ zată este relaţia lui W. H. McAdams: Această relaţie se aplică la încălzirea sau răcirea lichidelor sau gazelor, pentru valori Re>10i, Pr>0,6 şi L/d>50. Proprietăţile fizice care inter­ vin în această relaţie aparţin fluidului şi se iau la temperatura sa medie, indicată de un termometru plasat în curentul de fluid. Viteza care inter­ vine în criteriul Re este viteza medie de curgere a fluidului. Lungimea caracteristică utilizată în criteriile Re şi Nu este, în cazul curgerii printr-o conductă circulară, diametrul interior al conductei. Explicitîndu-se criteriile de similitudine, relaţia (2.109) poate fi scrisă sub forma:

din care rezultă că parametrul care influenţează cel mai mult valoarea lui a este w (influenţa cea mai mică o are d). Factorul lui w°'8/d0'2 poate fi calculat pentru diverse fluide şi exprimat în funcţie de temperatură şi de presiune. Dacă secţiunea de curgere a fluidului nu este circulară, ca lungime caracteristică se utilizează un diametru echivalent. Diametrul echivalent hidraulic se defineşte prin relaţia:

iar diametrul echivalent termic — prin relaţia:

în care 5 este aria secţiunii de curgere, Pi, — perimetrul udat de fluid şi Pt — perimetrul prin care se transmite căldura. Aplicînd aceste relaţii la curgerea printr-un canal de secţiune dreptunghiulară, se găsesc (a şi b sînt laturile):

iar la curgerea printr-o secţiune inelară (D şi d sînt diametrele) se obţin:

la transmiterea căldurii spre interior şi:

la transmiterea căldurii spre exterior. 105

coeficientul de convecţie calculat trebuie corectat cu un factor supraunitar. s-a ajuns la concluzia că. din cauza turbu­ lenţei suplimentare.25 (2. este în fond un factor de corecţie. care ţine seamă de variaţia viscozităţii în secţiunea conductei şi care are valori cu atît mai depărtate de unitate. în figura 2. Pentru calculul coeficientului de convecţie forţată în regim turbulent. iar y — distanţa de la axa conductei). Tate: Această relaţie se aplică în aceleaşi condiţii ca şi relaţia (2. pînă la stabilizarea curgerii şi apoi rămîne practic constantă). redat în tabelul 2. profilul variaţiei temperaturii este identic cu profilul variaţiei vitezei şi că acest profil este influenţat de valorile crite­ riilor Re şi Pr.109). această va­ loare scade treptat.17 este redat un asemenea exemplu (tp este tem­ peratura fluidului la perete. iar alţii utilizarea diametrului echivalent termic (se întîlneşte şi utilizarea lui dh în criteriul Re şi a lui dt în criteriul Nu). M. Sim­ plexul care apare în relaţie (raportul dintre viscozitatea fluidului la tem­ peratura de pe ax şi viscozitatea fluidului la temperatura peretelui). în secţiunea unei conducte. Sieder şi G. E.113) "n care. se ţine seamă de influenţa asupra 106 . alături de criteriile caracteristice convecţiei forţate. A. tf — temperatura fluidului pe axa conductei. prin intermediul criteriului J r./— I s 0 43 / pr\ 0. cu cît fluidul prezintă o va­ riaţie mai mare a viscozităţii cu tem­ peratura. N. are o valoare maximă la intrarea în tub. Dacă L/d are o valoare mai mică decît 50.17 în funcţie de L/d şi Re (coeficientul local de convecţie.Unii autori recomandă utilizarea diametrului echivalent hidraulic.021 Re°> Pr . poate fi utilizată şi relaţia stabilită de E. Pe baza unor determinări experimentale. Miheev recomandă pentru regimul turbulent o relaţie şi mai com­ plexă: ATu=0.

în condiţii medii. 2. în fig. a. X) în secţiunea conductei. Pentru conducte de lungimi mari în raport cu diametrul. se poate utiliza relaţia: Variaţia vitezei în secţiunea conductei se modifică. Regimul laminar.coeficientului de convecţie a variaţiilor mai multor proprietăţi fizice (Cp. în raport cu curgerea izotermică. Relaţia nu dă rezultate corecte la rapoarte L/d foarte mari (cînd L tinde către infinit. care constituie un nou factor de corecţie.19 sînt redate cîteva curbe carac- 107 .18 şi 2.112). atunci cînd curgerea este însoţită de schimb de căl­ dură între perete şi fluid. cea mai des utilizată este relaţia stabilită de Sieder şi Tate: în comparaţie cu relaţia anterioară (2. Dintre relaţiile existente pentru calcularea lui a la convecţia forţată în regim laminar. a tinde incorect către zero). se pot utiliza şi relaţiile: pentru încălzire lichide sau răcire gaze: pentru răcire lichide sau încălzire gaze. această relaţie mai conţine în plus şi simplexul d/L (L este lungimea conductei).

ci în apropierea peretelui.21. I. mişcarea liberă este opusă mişcării forţate. şi se încălzeşte. w este viteza medie).116) în raport cu relaţia (2.15 atunci cînd flui­ dul curge de jos în sus. acolo unde curentul de convecţie liberă care apare are acelaşi sens cu mişcarea globală a flui­ dului (fluidul se răceşte în apropierea peretelui şi masa sa specifică creşte). sau cu 1. iar în al doilea caz. care caracte­ rizează stabilizarea curentului de fluid.5 (tp+tf). mişcarea liberă are acelaşi sens cu mişcarea forţată. luîndu-se proprietăţile fizice ale fluidului la t=0. La curgerea laminară prin tuburi verti­ cale este foarte mult modificat profilul vite­ zei fluidului de către influenţa convecţiei li­ bere. Aladiev a stabilit o relaţie pentru calcularea lui a în regim lami­ nar. răcindu-se. Relaţia (2. şi se răceşte. caracteristic convecţiei libere: Această relaţie se aplică pentru RePr> 1800. pentru curgerea laminară stabilizată. după date experimentale. Influenţa curenţilor de convecţie liberă. şi se încălzeşte. T. 108 . In figura 2. Viteza nu mai este maximă pe ax. sau de sus în jos. care apar la curgerea forţată în regim laminar a fluidelor este pusă în evidenţă şi prin figura 2.85 atunci cînd fluidul curge de jos In sus.114) conţine.teristice de variaţie a vitezei locale în func­ ţie de rază. şi criteriul Gr caracteristic convecţiei libere. şi se răceşte.20 este reprezentată varia­ ţia vitezei la un fluid care curge de sus în jos. calculat cu ajutorul relaţiei. In primul caz. lichidele au pe ax wx>2w (viscozitatea scade cu creşterea temperaturii). în care a introdus şi criteriul Gr. a. sau de sus in jos. în tuburi ori­ zontale. Factorul de corecţie f. Se constată că atunci cînd fluidul are temperatură mai mare pe ax decît la perete. este funcţie de raportul L/d: La curgerea fluidului printr-un tub vertical. se înmulţeşte cu 0. realizindu-se o turbulenţă în curentul de fluid. pe lîngă criteriul Re caracteristic convecţiei forţate. iar gazele wx<2w (viscozitatea creşte cu creşterea tem­ peraturii.

coeficientul de convecţie nu este influenţat de viteza medie a fluidului prin conductă. propuse de Sieder şi Tate. Diagrama redată în figura 2. prin conducte orizontale de diametru mare. . şi că viteza maximă de curgere se află deasupra axului conductei. pentru regimul intermediar. . Relaţia a fost stabilită pentru domeniul Gr-Pr=l. la curgerea ţiţeiului sau păcurii prin conducte magistrale de transport. Se calculează a cu ajutorul unei relaţii caracteristice regimu­ lui turbulent. conform relaţiei (2. Regimul intermediar. E. ci de intensitatea curenţilor de convecţie liberă care apar în cadrul curgerii forţate. 2. în acest caz. construit cu ajutorul relaţiilor Sieder-Tate.22 conţine. iar valoarea obţinută se corectează cu următorul factor: O altă metodă pentru calcularea lui oc în regim intermediar se bazează pe un grafic (fig. P. Se constată că în secţiunea conductei apar curenţi de convecţie liberă. In regim luminar (i?e<2 300). . curbele de racordare. Pentru curgerea în regim intermediar ( R e = 2 300 . următoarea relaţie: în care produsul Gr-Pr are expresia: Toate proprietăţile fizice se iau la tf. faptul că criteriul Re este înlocuit total cu criteriul Gr şi deci că. 6-IO8. O metodă simplă de aflare a lui a în regim intermediar a fost propusă de Ramm. Această diagramă se utilizează astfel: în funcţie de valorile Re şi L/d se citeşte valoarea ordo109 .25. ascendenţi în partea centrală şi descendenţi în părţile laterale. pentru diverse valori constante ale simplexului L/d. s-a reprezentat — — | —) în funcţie de Re.112) Pr1'3 \ [x / şi în grafic apare o dreaptă caracteristică. lichidele cedînd căldură mediului exterior.care se referă la curgerea unor lichide vîscoase în regim laminar. Bazîndu-se pe date experimentale. 10 000) nu s-au putut stabili direct relaţii specifice pentru cal­ cularea coeficientului de convecţie. In regim turbulent (.Re>104). a dreptelor din regimul laminar la dreapta unică din regimul turbulent. în această relaţie pentru convecţie forţată.22). Este de remarcat. în coordonate logaritmice.I O 4 . Ford recomandă pentru cal­ cularea coeficientului de convecţie în regim laminar. conform relaţiei (2. cu excepţia viscozităţii vp care se ia la tp. grafic Nu I a \°-l4 în care. .114): şi în grafic apare o familie de drepte.

Pentru valori L/d mari. Hausen: care dă rezultate corecte şi în regimul turbulent (această relaţie se aplică în domeniul Re=2 300 . . sînt agenţi termici intermediari foarte mult utilizaţi în ultimii ani. . In regim intermediar. Metalele lichide. 500 şi L/di>l). Cazul metalelor lichide. .6. la care P r > 0.065. avînd valori Pr<0. Relaţiile prezentate anterior se referă la fluidele obişnuite (gaze şi lichide). IO5. Cînd L tinde către infinit. în stare pură sau sub formă de aliaje. pentru transporta­ rea căldurii de la un mediu cald la un mediu rece (de exemplu. Ele prezintă marele avantaj de a putea fi utilizate la temperaturi mari. utilizîndu-se con­ stanta 0. diagrama Sieder-Tate poate fi înlocuită cu re­ laţia stabilită de H. constituie o clasă deosebită de fluide.6 . sub presiuni apropiate de presiunea atmosferică şi conduc la coeficienţi de convecţie relativ ridicaţi de ordi110 . Pr=0. pentru care s-au stabilit relaţii speciale. din aceasta se calculează valoarea criteriului Nu şi apoi coeficien­ tul de convecţie. se poate renunţa la paranteza mare. valoarea parantezei mari tinde corect către unu.natei. Metalele în stare lichi­ dă. de la un reactor atomic la un cazan cu abur).1245..

B. totuşi nu s-au putut stabili relaţii suficient de generale şi exacte pentru calcularea coeficientului de convecţie. densitatea medie şi căldura specifică medie ale suspensiei se calculează cu relaţiile clasice de aditivitate. Cu toate că s-a studiat destul de mult convecţia în cazul metalelor lichide. Cazul fluidelor nenewtoniene. . Majoritatea relaţiilor exis­ tente în prezent pentru calcularea lui a sînt de forma: Pe baza unor date experimentale existente în literatură. spre deosebire de viscozităţile din simplexul de corecţie care se referă la faza lichidă. la curgerea prin conducte circulare cu L/d > 60. Tot pentru convecţia la metale în stare lichidă.3. se recomandă aplicarea relaţiei SiederTate corespunzătoare: cu observaţia că proprietăţile fizice care apar în cele trei criterii de simili­ tudine se referă la suspensie. N. care sînt fluide newtoniene. Pentru aplicarea acestei relaţii. Pentru acest caz de convecţie. Lyon a propus următoarele relaţii: pentru curgerea prin conducte circulare cu fle=4-103. Circulaţia metalelor lichide se realizează cu pompe speciale electromagnetice. Relaţiile prezentate anterior pentru convecţia forţată se referă la fluidele obişnuite. Pentru calcularea conductivităţii termice medii şi a viscozităţii dina­ mice medii a suspensiei.nul miilor).2-IO6. J. Problema convecţiei la fluidele nenewtoniene nu este satisfăcător rezolvată. proprietăţile fizice luîndu-se la temperatura de pe ax. cu comportări deosebite. în primul rînd din cauza multitudinii de tipuri de astfel de fluide. se recomandă următoarele relaţii empirice: 111 . In cele ce urmează se discută numai un caz particular şi anume con­ vecţia în regim turbulent la o suspensie de particule solide într-un lichid. pentru curgerea prin spaţii inelare. R. Kaufman au propus relaţia: aplicabilă pentru Pe > 100. utilizîndu-se ca lungime caracteristică diametrul echivalent hidraulic. . Lubarsky şi S.

R. cu o viteză iniţială uniformă. iar rP este fracţia volumică a particulelor din suspensie (rPmax corespunde stratului fix de particule). schimbările de stare de agregare trebuie să fie negli­ jabile. G se referă la gaz. coeficientul de convecţie loca] poate fi calculat cu relaţia: 112 . cu viteză uniformă. gazul fiind în fază dispersă. Şi în acest caz. Conductivitatea termică medie a amestecului poate fi calculată ca la lichidele miscibile. G. lichidul fiind în fază dispersă. CONVECTIA FORJATĂ FÂRÂ SCHIMBARE DE FAZA. în urma transferului de căldură. \=S(riXi) etc.5. pot fi utilizate relaţiile clasice. 2. toate proprietăţile fizice calculîndu-se aditiv ca medii volumice: u ^ E f a u O . IN CAZUL SECŢIUNILOR DE CURGERE NELIMITATE Curgerea unui fluid paralelă cu o placă. în cazul curgerii laminare (iîe<3-10 5 ). iar L la lichid). schimbările de stare de agregare trebuie să fie negli­ jabile. pa­ ralel cu o placă (aceeaşi situaţie o prezintă şi deplasarea unei plăci. paralel cu o placă. Prezenţa bulelor de gaz în masa de lichid duce la majorarea coefi­ cientului de convecţie. indicele S se referă la suspensie. lucrîndu-se cu proprietăţile fizice medii ale amestecului. In acest caz. a fost studiat atît teoretic (E. Dacă temperatura plăcii tp este diferită de temperatura iniţială a flui­ dului tf.L se calculează cu relaţiile clasice. Cazul amestecurilor de fluide nemiscibile. Anterior s-a discutat aspec­ tul fluidodinamic al curgerii unui fluid. se reco­ mandă utilizarea relaţiilor clasice. a) Pentru amestecurile de două lichide nemiscibile. iar c la faza continuă). Viscozitatea medie a unui amestec de două lichide nemiscibile se cal­ culează cu relaţia empirică: (r reprezintă fracţia volumică. între placă şi fluid are loc un schimb de căldură prin convecţie. Pohlhausen). admiţîndu-se că este prezentă nu­ mai faza lichidă (inclusiv la calcularea vitezei). c) Pentru amestecurile lichid-gaz. printr-un fluid staţionar). a. Eckert). se poate utiliza relaţia: (gr reprezintă fracţia masică. Aspectul termodinamic al curgerii laminare a unui fluid. L la lichid şi P la particule. cît şi experimental (E. Prezenţa picăturilor de lichid în masa de gaz duce la majorarea coeficientului de convecţie. d se referă la faza dispersă.2. b) La un amestec gaz-lichid.în aceste relaţii.

superioară în unele locuri vitezei iniţiale w. se calculează cu re­ laţia: în care lungimea caracteristică este dimensiunea plăcii corespunzătoare direcţiei de curgere a fluidului L. plasată pe spatele tubului (după sensul curgerii).129) şi (2. în jurul tubului apar nişte zone caracteristice. conduc la concluzia că OLX scade. pe întreaga placă. odată cu creşterea lui x (creşte grosimea stratului limită). Cele două zone a. Curgerea unui fluid transversală pe o conductă. pentru curgerea laminară. Coeficientul de convecţie mediu. în general. în care există variaţii mari ale vi­ tezei de curgere a fluidului. în zona b. extinzîndu-se şi dispărînd treptat în curentul de fluid. diferită de cea a stratului limită fluidodinamic 8.5(tp+tf). ca şi zonele a. se extinde şi dispare treptat în curentul de fluid.6. redate în figura 2. Grosimea stratului limită termodinamic A este. ce se formează iniţial la supra­ faţa tubului şi care apoi se desprind de tub. valoarea medie a coefi­ cientului de convecţie se poate calcula cu relaţia: Relaţiile (2. aplicabile pentru Pr>0. In aceste zone.132) se utilizează. viteza fluidului variază între zero şi o valoare maximă. datorită frecărilor dintre fluid şi solid. P r < l şi A>8). Zona 6. se constată că. 8 — Procese de transfer termic 113 . corelarea lui A cu § se face.în care lungimea caracteristică este distanţa de la bordul de atac x şi în care proprietăţile fizice ale fluidului se pot lua la t=^0. transversal pe direcţia curgerii. în primul rînd. în figură este reprezen­ tată şi variaţia vitezei locale. prin relaţia: (la gaze. După Eckert. în cazul stratului limită turbulent (i?e>3-10 5 ). Variaţia temperaturii în stratul limită se exprimă printr-o relaţie ase­ mănătoare cu cea a variaţiei vitezei: în care y este distanţa de la suprafaţa plăcii. Relaţiile de mai sus. Dacă într-un curent de fluid cu viteză uniformă w se plasează un tub. apar vîrtejuri şi există deci o reversare a curgerii fluidului (pentru Re>0. la calcularea schimbului de căldură între un perete plan şi un curent paralel de aer sau apă. în două planuri perpendiculare pe suprafaţa tubu­ lui.23 sînt stratu­ rile limită.5).

Pentru calcularea coeficientului de convecţie mediu se poate utiliza relaţia : în care proprietăţile fizice se iau la temperatura t—0. ae creşte odată cu creşterea lui Re: între 9 = 0 şi 0 = 9^. Se pot constata urmă­ toarele: curbele de variaţie a lui Nue (sau ae) cu 6 prezintă puncte de minimum. în funcţie de 0 şi Re. Aspectul curgerii fluidului la periferia tubului nefiind uniform. Relaţiile prezentate 114 . . 130°. Qd. odată cu creşterea lui Re).Unghiul 8rf. oti8o» este mai mare decît a 0o ./v (Qd creşte. pentru valori Re mici minimele se plasează la 120 . iar pentru valori Re mari la 80 . poate avea valori mai mici sau mai mari de 90°. <o scade pentru că creşte grosimea stratului limită.. x la valori Re mari.24 şi 2.25 este reprezentată variaţia valorilor locale ale criteriului Nusselt.5(tp + tf). 2. pentru că turbulenţa de pe spatele tubului este foarte puternică. 90°. . . . în funcţie de valoarea cri­ teriului /îe=du. corespunzător punctului de desprindere a stratului limită. nici valoarea coeficientului local de convecţie nu este constantă. coeficientul local de convecţie poate fi calculat cu ajutorul relaţiei empirice: (proprietăţile fizice se iau la temperatura fluidului). Pentru 9 = 0 .18. după date experimentale. în fig. Valorile constantei şi exponentului sînt redate în tabelul 2..

134) se aplică. conductelor şi pereţilor cuptoarelor către aerul înconjurător. în cazul în care tp>tf (curenţii se inversează în cazul în care tp<tf). trece de la un aspect laminar la un aspect turbulent şi că. In primele două cazuri se constată că mişcarea fluidului. fie sub forma unui strat subţire. Pentru gaze Pr^0. Cazul spaţiului nelimitat. Lorenz.5. coloanelor. la o suprafaţă plană orizontală. în cazul trecerii de la o mişcare laminară la o mişcare tur­ bulentă. în primul rînd.3. fără schimbare de fază a fluidului. Pentru aer Miheev recomandă relaţiile mai simple: (2. la calcularea schimbului de căldură între o conductă şi un curent transversal de aer m sau apă. numai în cazul în care nu există turbulenţă în curentul iniţial de fluid. stabilită prin teoria similitudinii: 8* 115 . Relaţia (2. are o valoare mai mare în zona turbulentă şi în partea inferioară a zonei laminare.135) 2. CONVECTIA LIBERĂ FÂRÂ SCHIMBARE DE FAZA în practică se întîlnesc numeroase cazuri de transmitere a căldurii prin convecţie liberă. In figura 2. transmi­ terea căldurii de la serpentina de încălzire către produsul dintr-un rezer­ vor. Fluidul în masa căruia se transmite căldură prin convecţie liberă se poate afla fie într-un spaţiu mare (practic nelimitat). deplasarea fluidului este greoaie atunci cînd schimbul de căldură are loc pe faţa inferioară (tp>tf). în care stratul limită are o grosime mai mică. schimbătoare­ lor. Coeficientul local de convecţie. sau de la produs către peretele rezervorului. ca de exemplu: trans­ miterea căldurii de la suprafaţa rezervoarelor. pe lîngă suprafaţa solidului. într-un spaţiu limitat.73 şi valoarea lui Pr poate fi înglobată în valoarea constantei C.26 sînt redate schematic for­ mele curenţilor de convecţie liberă pentru cîteva suprafeţe caracteristice. transmiterea căldurii printr-un strat izolator de aer etc.dau valori corecte. Relaţia lui L.

n = 0 şi Nu=0. sau se reduce cu 30% cînd schimbul de căldură are loc pe faţa inferioară şi fluidul se încălzeşte (sau cînd fluidul se răceşte pe faţa superioară a peretelui).3 . 116 .5 (constant) şi că. Dintre nu­ meroasele valori experimen­ tale existente pentru constan­ tă şi pentru exponent. în cazul pereţilor plani orizontali. a nu depinde de forma şi dimensiunile corpului (în Nu lungimea caracteristică are exponentul 1. diametrul — pentru o conductă orizontală şi latura mai mică — pentru un perete plan orizontal. pe baza a nume­ roase date experimentale. s-au obţinut patru perechi de valori C-n.5 (t p +t/). Lungimea caracteristică existentă în criteriile Nu şi Gr este acea mărime geometrică care determină forma curenţilor de convecţie: înălţimea — pentru un perete plan vertical. Valorile constantei C şi exponentului n. Pe baza datelor din tabelul 2. res­ pectiv foarte grea a fluidului. deci. sînt de preferat valorile stabilite de către M. lungimea — pentru o conductă verticală. pentru GrPr< IO . iar în Gr are exponentul 3). pe lîngă suprafaţa solidului cu care schim­ bă căldură. Curba obţinută a fost împărţită în patru seg­ mente. Aceste majorări sau reduceri ale lui oc sînt determinate de o circulaţie foarte uşoară. s-au scris ecuaţiile acestor drepte şi. pentru GrPr>2.IO7. pe baza prelucrării datelor obţi­ nute de către mai mulţi cer­ cetători.20 sînt redate valorile C şi n din relaţia (2. Miheev a reprezen­ tat într-o diagramă dublulogaritmică variaţia lui Nu în funcţie de produsul GrPr. pentru cele patru domenii. a rezultat din relaţie se majorează cu 30o/0 cînd schimbul de căldură are loc pe faţa superioară şi fluidul se încălzeşte (sau cînd fluidul se răceşte pe faţa inferioară a peretelui). stabilite de către Miheev.19 se constată că. A. recoman­ date de Rohsenow pentru convectia liberă la gaze. definite prin valoarea produsului GrPr. Proprietăţile fizice care intervin în relaţia (2. n = l / 3 şi. Miheev.137).este principala relaţie cu aju­ torul căreia se poate calcula valoarea medie a coeficien­ tului de convecţie. segmentele respective au fost asimilate cu nişte drepte.137) aparţin fluidului şi se iau la temperatura t=0. în final.19. în tabelul 2. sînt redate în tabelul 2.

dar tempera­ tura este mai mare pe supra­ faţa inferioară decît pe su­ prafaţa superioară. există o du­ blă convecţie). Dacă suprafeţele sînt verticale. res­ pectiv verticale. între care se află închis un strat subţire de fluid.La convecţia liberă în aer se recomandă şi următoarele relaţii simple. şi 117 . pentru că stra­ tul de fluid este subţire. La fundul rezervorului <x este foarte mic.5 (tp+tf). în figura 2 27 sînt reprezentate două suprafeţe plane paralele orizontale. sau dacă ele sînt orizontale. la neretple lateral al rezervorului la fundul rezervorului v este viscozitatea cinematică în m2/s la t—0. iar d diametrul exterior al conductei ex­ primat în m. iar căldura se transn de fluid. pentru că practic nu apar curenţi de convecţie. Schimbul de căldură între cele două suprafeţe are loc prin intermediul fluidului. în masa fluidului nu pot apărea curenţi de convecţie. Dacă cele două suprafeţe sînt orizontale şi suprafaţa superioară are o temperatură mai mare decît suprafaţa inferioară. practic numai prin conducţie. cu temperaturi diferite. pentru păcură sau ţiţei cald din rezervoare. Alte relaţii simple de convecţie liberă. Cazul spaţiului limitat de două suprafeţe cu temperaturi diferite. dar mai puţin exacte: — pentru pereţi verticali — pentru pereţi orizontali calzi-sus — pentru conducte orizontale In aceste relaţii At=tp—tf. Aceşti curenţi se pot însă frîna reci­ proc (curenţii ascendenţi cu cei descendenţi. în masa fluidului pot apărea curenţi de convecţie liberă.

s-a stabilit următoarea rela­ ţie de formă clasică. a poate fi calculat şi cu relaţia mai simplă: care se aplică în unităţile fundamentale SI. fracţiuni grele de ţiţei etc). respectiv intervale mici de temperatură pentru răcirea lichidului. corespunzătoare con­ diţiilor medii. stratul respectiv joacă rolul unui strat izolator. cu diverse diametre de tuburi şi la temperaturi sub 100°C. Coeficientul de convecţie determinat a variat între 15 şi 160 W/m-"C.7 . lungimea caracteristică este diametrul interior al conductei.e='A. In cazul în care produsul GrPr< IO3. Valorile constantei şi exponentului din această relaţie sînt redate în tabelul 2. proprietăţile fizice ale fluidului se iau la tempera­ tura medie t=0. iar în criteriul Gr diferenţa de temperatură este At=tf—tp. are valori mici. iar proprietăţile fizice ale fluidului se iau la temperatura t=0. prin faptul că fluidul este în contact cu o sin­ gură suprafaţă izotermică. iar cele mai mici u şi d. pentru perete plan. .5 (£/+tp). Relaţia a fost stabilită pentru domeniile P r = 2 . 3. Considerîndu-se intervale mici de timp. cu diverse lichide (apă. iar cele minime fracţiunilor grele de ţiţei. . Pentru fracţiunile petroliere grele şi ţiţei. X. Se constată că a este deter­ minat de difuzivitatea termică a fluidului şi de forţa ascensională speci­ fică a curenţilor de convecţie liberă (central ascendenţi şi lateral descen­ denţi). limitate de două suprafeţe plane para­ lele. p şi c. în cazul straturilor subţiri de fluid. Cum pentru fluide A. valorile maxime corespund apei.3. Studiindu-se experimental acest proces specific de convecţie liberă. 9 620 si Gr= 0. Influenţele cele mai mari asupra lui a le au X. . Un astfel de proces de convecţie liberă în spaţiu limitat se deosebeşte de cazul analizat anterior. pentru calcularea coeficientului de convecţie: în această relaţie. 118 .IO7. în care se utilizează o conductivitate termică echivalentă calculată cu ajutorul rela­ ţiei: In această relaţie. căldura transmisă în unitatea de timp se calculează cu ajutorul relaţiei lui Fourier. Cazul lichidelor staţionate în conducte orizontale.21. regimul nestaţionar poate fi în­ locuit cu o succesiune de regimuri pseudostaţionare. şi deci prin stratul de fluid căldura se transmite prin conducţie pură.5(tx+t2). Dacă pe o conductă orizontală de transport al unui lichid cald se opreşte accidental circulaţia. lichidul rămas în conductă se răceşte prin convecţie liberă în regim nesta­ ţionar. ca lungime caracteristică se utilizează grosimea § a stratului. benzen. .atunci principalul mod de transmitere a căldurii este conducţia.

la un moment dat.5. Bulele de vapori se formează pe suprafaţa de încălzire. unde supraîn­ călzirea (At=. cel mai interesant practic. este domeniul fierberii globulare (nucleate). Desprinderea se face uşor în cazul lichidelor care udă suprafaţa (de exemplu.4. sînt necesare în calculele de stabilire a variaţiei tempera­ turii lichidului în timp. Centre de vaporizare pot fi asperităţile peretelui. Bulele de vapori se măresc treptat şi. a crescînd uşor cu creşterea lui At. la fierberea lichidelor pure sub presiune constantă.28 este redată în principiu diagrama (în coordonate logaritmice) de variaţie a coeficientului de convecţie. particulele de piatră de calcar depuse pe suprafaţa de încălzire etc. în 119 . Dimensiunile lor în timpul desprin­ derii depind. lichidul se încălzeşte prin convecţie liberă. a creşte rapid cu creşterea lui At. iar mişcarea lor creează t u r ­ bulenţă în masa lichidului (se îmbunătăţeşte schimbul de căldură). bulele de vapori formate străbat întreaga masă de lichid. Bu­ lele de vapori se măresc şi după desprindere. se creează o turbulenţă accentuată şi are loc eliminarea de vapori din masa lichidu­ lui. în domeniul mişcării libere. în spaţii relativ mari. în domeniul BC. în vase relativ mari. 2. în acest domeniu nu toată masa lichidului a ajuns la ts. Lichidul studiat cel mai mult a fost apa. în această diagramă se constată patru domenii caracteristice. printre altele. sub presiune constantă. apa) şi greu în cazul lichidelor care nu udă suprafaţa (de exemplu. Acest domeniu. S-a studiat în special fierberea lichidelor pure. Domeniul AB corespunde unor valori At şi a mici. S-a constatat că t e m p e r a t u r a lichidului este mai m a r e în toată masa sa decît t e m p e r a t u r a de saturaţie corespunzătoare presiunii. de tensiunea superficială a lichidului (forţa sub acţiunea căreia suprafaţa liberă a lichidului tinde să se reducă) şi de faptul că lichidul udă sau nu suprafaţa solidului. iar vaporii formaţi pe suprafaţa de încălzire (tp>ts) recondensează în masa de lichid. S-a constatat că n u m ă r u l centrelor de vaporizare creşte odată cu creşterea lui At (se pot forma bule de vapori şi pe asperităţile cu rază de curbură mai mică şi se intensifică fierberea).Valorile coeficientului de convecţie. în legătură cu evitarea congelării sale în conductă. mercurul). în literatură se întîlnesc diverse studii referitoare la aspectele fizice ale formării şi mişcării bulelor de vapori. în acest domeniu.t p —-t s ) este maximă şi n u m a i în anumite puncte (centre de vaporizare). în funcţie de diferenţa de t e m p e r a t u r ă At=tp—ts. ele se des­ prind şi se ridică prin masa lichidului. corespunzător unor valori mai mari At. în figura 2. CONVECŢIA LA FIERBEREA LICHIDELOR Procesul de fierbere. la un lichid staţionat într-o con­ ductă orizontală. care vine în contact cu suprafaţa de încălzire. Diferenţa de t e m p e r a t u r ă este de ordinul zeci­ milor de grad p e n t r u cea mai m a r e parte a lichidului şi de cîteva grade pentru un strat subţire de lichid.

odată cu creşterea presiunii. Punctele de pe curba limită indică o scădere a lui At. iar pentru 120 . este asemănătoare cu curba de variaţie a lui a. în domeniul DE fierberea este total peliculară şi reîncepe creşterea lui oc cu creşterea lui At. în figura 2. în funcţie de diferenţa de temperatură şi de presiune. pentru o valoare At dată. pentru o valoare At dată.29 este redată în principiu diagrama (în coordonate logaritmice) de variaţie a coeficientului de convecţie. Punctele de pe curba limită indică o creştere a lui a„ respectiv o scădere a lui At 0 odată cu creşterea presiunii. Curba de variaţie a fluxului termic spe­ cific q—Q/A (tensiunea termică). la valori At relativ mari. dar ea se reface imediat. în funcţie de At. La o circulaţie forţată a lichidului pe lîngă suprafaţa de încălzire (obiş­ nuit la circulaţia prin interiorul tuburilor). q creşte odată cu creşterea presiunii (prin creşterea lui a). numărul centrelor de vaporizare fiind mai mare. peliculă rezultată prin unirea bulelor de vapori în formare. Pentru fierberea apei la presiunea normală atmosferică (ts=100°C). formîndu-se bule mari care se ridică la suprafaţa liberă a lichidului. fără a fi necesară o supraîncălzire prea mare a suprafeţei de încălzire. Curba limită din partea superioară este locul geometric al punctelor C. la fierberea glo­ bulară a lichidelor pure în spaţii relativ mari. apar zone cu peliculă continuă de vapori pe suprafaţa de încălzire. Pe­ licula de vapori (conductivitate termică mică) opune o rezistenţă termică mare şi schimbul de căldură se reduce (a scade cu creşterea lui At). în funcţie de diferenţa de tempera­ tură tp—ts şi de presiune. Asemănător. obţinîndu-se valori mari ale coeficientului de convecţie. Se constată că. la fierberea globulară a lichidelor pure în spaţii relativ mari.30 este redată în principiu diagrama (în coor­ donate logaritmice) de variaţie a fluxului termic specific..domeniul CD. în spaţiu relativ mare. s-au stabilit următoarele valori pentru limitele domeniului fierberii globulare: în figura 2. i c creşte odată cu creşterea o presiunii. Peli­ cula de vapori se rupe periodic. în practică se recomandă ca procesele de fierbere să se realizeze nu­ mai în domeniul BC al fierberii globulare. la aceeaşi valoare At se ob­ ţine o valoare mai mare a lui a. Se constată că. Curba limită din partea superioară este locul geometric al punctelor C (punctele de maximum pentru fierberea globu­ lară).

pot fi utilizate şi următoarele relaţii mai simple: — relaţia McNelly (relaţia este omogenă dimensional. N. Această relaţie foarte complexă se aplică practic la fierberea în exte­ riorul unui tub orizontal singular. pc este presiunea critică în bar. în care nu apar proprie­ tăţile fizice ale fluidului. Pentru fierberea în domeniul globular. — relaţia Starczewski (a rezultă în W/m2 °C. Cu toate că relaţiile anterioare au fost selectate. în spaţii relativ mari (în mişcare liberă). Pentru alte metale. se constată că ele duc în cazuri con­ crete la valori destul de diferite.22). după rezultatele date. a lichidelor pure care udă suprafaţa solidului. p este presiunea la care are loc fier­ berea). calculate cu diversele relaţii. dintre numeroasele relaţii existente. iar pr presiu­ nea redusă). se iau la temperatura de saturaţie şi aparţin lichi­ dului. Se remarcă forma deosebită a ultimei relaţii. pentru că în punctul critic vaporizarea se produce fără consum de căldură. Se prezintă în continuare comparativ cîteva valori a. Relaţiile anterioare se aplică pentru tuburi de oţel sau cupru (şi aliajele sale). odată cu creş­ terea lui d. G. Pentru acelaşi caz.qc iniţial o creştere şi apoi o scădere. la diverse presiuni. cu excepţia lui p„ care aparţine vaporilor (Ap=p—p„. g este acceleraţia gravitaţională). pentru At=10°C. — relaţia Forster-Zuber (se aplică în unităţile fundamentale S. trebuie introdus un coeficient de co­ recţie. pentru apă această presiune este de apro­ ximativ 98 bar). Krujilin a stabilit următoarea relaţie care permite calcularea coeficientului de convecţie: Toate proprietăţile fizice. 121 ..I. Relaţii de calcul pentru a. Cercetările recente indică o scădere uşoară a lui a. Acest lucru este întîlnit numai în cazul convecţiei la fierberea lichidelor. 2. care justi­ fică afirmaţia anterioară (tab. Există o presiune la care qc are o valoare maximă (de exemplu. iar la presiunea critică (termodinamică) qc=0. inclusiv tensiunea superficială 0 şi căldura latentă de vaporizare r. Se constată că nici una dintre aceste relaţii nu conţine diametrul tu­ bului. At=t p —t s \ Ts se ia în K. Natura metalului din care este confecţionat tubul are şi ea o influenţă asupra lui a. Ap este diferenţa presiunilor de vapori la tp şi t s ).

rezultă a = l l 724 W/m2 °C). — pentru fierberea amoniacului «=(4.151) 122 .Este bine ca. să se calculeze a cu mai multe relaţii şi să se aleagă o valoare mijlocie. In literatură se întîlnesc şi relaţii individuale foarte simple pentru cal-. la dimensionarea aparaturii în care au loc procese de fierbere.0294 *J 3 ' 333 At 2 ' 333 [W/m 2 °C] (pentru ts=—30°C şi At=10 c C. (2. ca de exemplu: — pentru fierberea apei între 0.2 + 0.2 si 98 bar (p se introduce în bar. pentru p—10 bar sau i s =180 c C si At=10 c C. re­ zultă oc=21580 W/m2°C). cularea lui a.

Relaţia pentru calcularea lui G: Pasul tuburilor de pe un şir orizontal p„ şi pasul tuburilor de pe un şir vertical p v au următoarele valori (fig. cu circulaţie ascendentă a lichidului. existînd posibili­ tatea ca pe aceste tuburi să se formeze peliculă parţială de vapori. cu un factor de corecţie. In relaţia (2. Se constată că ea conţine mai m u l t e proprietăţi fizice ale fazei vapori. care reduce transferul de căldură. Toate relaţiile anterioare se referă la fierberea în m a n t a u a schimbă­ toarelor de căldură cu fascicul tubular în manta. tuburile pot fi plasate în triunghi echilateral. vaporizarea fiind totală 123 . Acest lucru se explică prin faptul că. exprimat pe unitatea de arie liberă din­ tre două tuburi alăturate. redat prin următoarea relaţie empirică: în care G este debitul specific de vapori p e n t r u tuburile singulare (din partea inferioară a fasciculului). în domeniul fier­ berii globulare. Valoarea medie a lui a. —• aşezarea în p ă t r a t normal p0=pc=s. — aşezarea în p ă t r a t rotit p 0 = p v = \2 s. p r i n t r e care conductivitatea termică.31). a poate fi calculat cu relaţia lui M u t h o o : Relaţia este omogenă dimensional. chiar dacă lichidul este introdus în manta au ajutorul unei pompe Cse admite că spaţiul în care are loc fierberea este relativ mare. fierberea este mai apropiată de domeniul circulaţiei forţate. chiar dacă cir­ culaţia se face numai prin termosifonare. se află înmul­ ţind valoarea calculată prin u n a dintre relaţiile anterioare. în mişcarea lor ascensio­ nală. P e n t r u o astfel de fierbere. Trebuie evitată la fierbere aşezarea în pătrat normal. după cum se va discuta a m ă n u n ţ i t în capitolul respectiv. La fier­ berea unui lichid în exteriorul unui fascicul tubular orizontal se constată o valoare medie a lui ot mai mică decît valoarea corespunzătoare u n u i t u b singular. 2. In interiorul unui t u b vertical. p e n t r u un fascicul tubular. 2. şi că a creşte odată cu creşterea lui Ac. P e n t r u fierberea lichidelor p u r e care udă suprafaţa. Fierberea peliculară.31): — aşezarea în triunghi p0=s. a fost foarte puţin studiată. pv=\3 s. mişcarea fluidului fiind practic liberă). în interiorul tuburilor verticale. bulele de vapori se lovesc de tuburile superioare. p e n t r u care A r este mai m a r e şi deci F mai mic.152) N=DJpv şi reprezintă n u m ă r u l de tuburi pe un şir vertical central (Dj este diametrul interior al mantalei schimbătorului). în p ă t r a t sau în pătrat rotit cu 45° (fig.La schimbătoarele de căldură cu fascicul tubular în manta. care nu este interesantă din punct de vedere prac­ tic.

este bine să se cunoască valoarea maximă admisibilă a fluxului termic specific. coeficientul de convecţie se calculează cu relaţia lui Hughmark: Relaţia se aplică în unităţile fundamentale S. 2. în punctul critic p r = l si rezultă 124 ..I.23). dintre care cea mai complexă este relaţia lui Krujilin: (notaţiile sînt cele întîlnite anterior. corespunzător acestui do­ meniu de fierbere. Valoarea fluxului termic specific în punctul C. pentru că r = 0 . ea se utilizează în unităţi fundamentale S.I. Viteza utilizată în relaţie este media logaritmică a vitezei la intrarea şi respectiv la ieşirea din tub: Relaţii de calcul pentru qc. aşa cum rezultă din următoarele date calculate (tab. se recunosc în relaţie criteriile Nu. O relaţie mai deosebită pentru calcularea lui qc este cea stabilită de Mostinski: (presiunea critică se introduce în bar. Re şi Pr. L reprezintă lungimea tubului.sau parţială. Aceste relaţii dau valori apropiate. la calculul lui a). se remarcă lipsa căl­ durii latente de vaporizare. punctul de maximum al fierberii globulare. Dintre relaţiile mai simple pentru calcularea lui qc au fost selectate următoarele: — relaţia Kutateladze (această relaţie nu este omogenă dimensional. poate fi calculată cu diverse relaţii. Pentru că în practică trebuie să se lu­ creze în domeniul fierberii globulare.) Se constată că în punctul critic qc=0. proprietăţile fizice se iau la temperatura de saturaţie. numită deseori şi valoare critică.

5. prin neglijarea sau aproximarea rezistenţei termice corespunzătoare. freoni. ca de exemplu: generatoare de abur (prin recuperare de căldură) în care are loc fierberea apei. exemplu. Pentru fierberea unor amestecuri cu do­ meniul de fierbere relativ îngust. Cum la fierbere a are în majoritatea cazurilor valori foarte mari. 15°C). nu există relaţii pentru calcularea coeficientului de convecţie. se recomandă în cazurile prac­ tice să se lucreze cu tensiuni termice de ordinul q=10 000 . respectiv cu o căldură latentă de vaporizare aparentă. ca de exemplu fierberea ţiţe­ iului în tuburile unui cuptor DA. sau în picături. Condensarea în picături este întîlnită la lichidele care nu udă suprafaţa solidului cu care vin în contact şi în cazul în care suprafaţa solidului este murdară de un lichid cu care condensul nu este miscibil (de. . atunci cînd condensul formează o peliculă pe suprafaţa soli­ dului.Pentru a se asigura o fierbere globulară. . tem­ peratura şi presiunea variind foarte mult în timpul vaporizării. de vaporizare a lichidului şi de încălzire a vaporilor şi trebuie să se lucreze cu valori medii. atunci cînd condensul formează picături pe supra­ faţa solidului. In astfel de cazuri au loc simultan procese de încălzire a lichidului. . bioxid de sulf) şi refierbătoare în care are loc fierberea produsului de la baza coloanelor de fracţionare (în majoritatea cazurilor acest produs poate fi asimilat cu o substanţă pură). .5. CONVECŢIA LA CONDENSAREA VAPORILOR Teoria condensării peliculare. la care corespund valori mici ale lui Ai (de ordinul 5 . răcitoare sau condensatoare cu agenţi frigorifici în care are loc fierberea acestor agenţi (amoniac. 50 000 W/m?. la care amestecul este foarte larg. avînd loc un schimb de căldură prin convecţie între vapori şi solid. pot fi adaptate şi utilizate relaţiile pre­ zentate anterior. Pentru procesele complexe de fierbere. Dacă vaporii saturaţi vin în contact cu un solid rece. ei condensează pe suprafaţa solidului. iar curge­ rea fiind categoric forţată. nu se in­ troduce o eroare însemnată în calculele de dimensionare a aparaturii de transfer de căldură. condensarea vaporilor de apă pe o suprafaţă murdară de ulei). hidrocarburi uşoare. Condensarea poate fi peliculară. care se referă la fierberea lichidelor pure. în instalaţiile tehnologice din industria petrochimică se întîlnesc di­ verse aparate de schimb de căldură. în care au loc procese de fierbere. 2. .

în figura 2. Asupra acestui element acţionează forţa de greutate şi forţele de frecare.32 este redată ima­ ginea peliculei de condens pe su­ prafaţa unui perete plan vertical. ăy şi L. cu înălţimea H şi lungimea L. rezultanta lor fiind: rpznltantă p s t p n n l ă : Considerînd că acceleraţia elementului este nula. în care pelicula de con­ dens se scurge laminar pe supra­ faţa solidului. în continuare: Valorile constantelor de integrare din ecuaţia variaţiei vitezei în peli­ culă (după direcţia x) se obţin din condiţiile la limită: pentru x = 0 . Schim­ bul de căldură în acest caz a fost analizat de către Nusselt şi în cele ce urmează se redă această teorie a condensării peliculare. iar viteza de circu­ laţie a vaporilor pe lîngă suprafaţa solidului este neglijabilă. rezulta ca şi torţa Forţa specifică de frecare se exprimă prin relaţia lui Newton: Rezultă. corespund w—O şi C 2 = 0 . în această pe­ liculă. Se admite. deci: Ecuaţia variaţiei vitezei în peliculă va fi: 126 . un element de volum cu dimensiunile dx.în majoritatea cazurilor prac­ tice se întîlneşte condensarea peliculară. corespund w=wmax (viteza maximă). Gro­ simea peliculei este variabilă: ega­ lă cu zero la partea superioară a peretelui şi maximă la baza pe­ retelui. pentru a:=S.

Viteza medie a peliculei de condens este: Din egalarea expresiilor Fourier şi Newton pentru schimbul de căl­ dură prin pelicula de condens. rezultă: Valoarea locală a coeficientului de convecţie. la distanţa h de la par­ tea superioară a peretelui. se poate exprima prin relaţia: 127 .

p.Valoarea medie a coeficientului de convecţie. u) se iau la temperatura t=0. pentru tuburi orizontale C=0. pentru pereţi plani verticali sau pentru tuburi verticale (con­ densare în exterior). constanta C are valoarea 0.163) poate fi scrisă şi sub următoarea formă criterială: Pentru curgerea turbulentă a peliculei de condens. caz mai rar întâl­ nit în practică. Relaţia (2. şi în care. respectiv lungimea tubului. coeficientul de convecţie va fi: Relaţiile obţinute pot fi scrise sub următoarea formă generală: în care. iar r se ia la temperatura ts.943.5(tp+ts). iar lungimea carac­ teristică l este înălţimea peretelui. w creşte şi 8 scade.725. pelicula poate fi desprinsă de pe supra­ faţa peretelui. La mişcarea forţată a vaporilor. în stabilirea relaţiei lui a va intra proiecţia for­ ţei de greutate pe planul peretelui: şi se va ajunge la concluzia că: La condensarea vaporilor pe suprafaţa exterioară a unui tub orizontal. în care caz rezistenţa termică scade). va fi: La condensarea vaporilor pe un perete plan înclinat. coeficientul de convecţie are valori mai mari decît în cazul mişcării libere a vaporilor (pelicula de condens poate fi antrenată de vapori. Proprietăţile fizice ale condensului (X. cu un unghi cp faţă de planul orizontal. pe lîngă suprafaţa solidului pe care are loc condensarea. 128 . pentru întreaga supra­ faţă a peretelui. există relaţii deosebite pentru calcularea coeficientului de convecţie. iar lungimea caracteristică este diame­ trul exterior al tubului. sau.

agentul de încălzire fiind aburul saturat. ca de exemplu în m a n t a u a refierbătoarelor termosifon verticale. P r i n teoria condensării peliculare a lui Nusselt. Prezenţa acestor aripioare duce la o majorare a lui a. Şi a o r t z > a „ e r t pentru L/de>2. Mai frecvent întîlnită în literatura sovietică este valoarea constan­ tei 1.Relaţia (2. în cazul b tubul este prevăzut cu aripioare circulare transversale.163) poate fi utilizată şi în cazul în care vaporii nu sînt saturaţi. ci uşor supraîncălziţi. cînd în m a n t a există şicane transversale (aces­ tea nu etanşează pe tuburi) gro9 — Procese de transfer termic 129 . Condensarea la exte­ riorul tuburilor verticale este întîlnită în mai m u l t e cazuri practice. s-a stabilit p e n t r u o astfel de condensare relaţia: In literatură se întîlnesc mai m u l t e propuneri de modificare a con­ stantei acestei relaţii. în acest caz lungimea caracteristică (care de­ t e r m i n ă grosimea medie a peli­ culei de condens) este distanţa dintre două aripioare alăturate. în cazul c. In cele ce urmează se prezintă unele date suplimentare privind convecţia la condensarea vaporilor. valoarea lui a scade. în funcţie de poziţia tubului (orizontal sau ver­ tical). La condensarea vaporilor în exteriorul u n u i tub. De sub fiecare aripioară grosimea peli­ culei începe practic de la zero. Se constată că prin creşterea lungimii tubului. care cedează căldură prin condensare. La valorile practice ale raportului L/de coeficientul de convecţie este m u l t mai m a r e în cazul aşezării ori­ zontale decît în cazul aşezării verticale (condensatoarele tubulare se pla­ sează obişnuit în poziţie orizontală). care au rolul de a îndepărta de pe t u b pelicula de condens.8622. P e n t r u încălziri este de preferat aburul sa­ turat. care cedează căldură prin ră­ cire. Condensarea la exteriorul tuburilor verticale. înlocuindu-se căldura latentă cu: (At rămîne însă egal cu ts—tp).33 sînt redate schematic peliculele de condens la conden­ sarea în exteriorul tuburilor verticale. coeficientul de convecţie avînd valori mari şi nu aburul supraîncălzit. coeficientul de convecţie are valori diferite. coeficientul de convecţie avînd valori mici şi deci fiind necesară o suprafaţă de schimb de căldură m a r e . propuneri bazate pe unele determinări experimen­ tale.15. în figura 2. crescînd grosimea medie a peliculei de condens.

avîndu-se în vedere faptul că At are o valoare redusă şi deci proprietăţile fizice citite la t„ sînt apropiate de cele corespunzătoare temperaturii medii. W. toate proprie­ tăţile fizice se iau la ts). Pentru aplicarea practică a relaţiei (2. iar pc c sitatea vaporilor la ts). relaţia (2. M.728).. necesară în At şi pentru citirea proprietăţilor fizice ale conden­ sului la temperatura medie. în acest caz lungimea caracteristică este: x fiind distanţa dintre două şicane alăturate. Pentru cazul c din figura 2. următoarea relaţie: (se mai întîlnesc pentru constantă şi valorile 0. 130 .165) la forma: (c este căldura specifică a condensului la temperatura medie. obţinîndu-se: (proprietăţile fizice se iau la £.165) poate fi modificată corespunzător. In această relaţie se ţine seamă de căldura cedată prin răcirea par­ ţială a condensului şi de diferenţa densităţilor fazelor.720 şi 0. Pentru a se evita acest calcul prin încercări succesive. care influenţează curgerea peliculei de condens. Se înlocuieşte în relaţie r. Condensarea în exteriorul tuburilor orizontale. a fost eliminat At). s-a stabilit pentru condensarea în exteriorul unui tub orizontal singular. Pentru a se evita presupunerea lui tt„ această relaţie poate fi adusă la forma: (debitul masic de condens m corespunde lungimii de tub L. iar final aceasta trebuie verificată. cu expresia: în care m este debitul masic de condens corespunzător lungimii de tub L (cazurile a şi o din figura 2.34). Prin teoria conden­ sării peliculare a lui Nusselt.165) trebuie presupusă tempe­ ratura tp.34 corespunde relaţia: în care m corespunde lungimii de tub x.simea peliculei de condens nu începe de la zero. Rohsenow a corectat relaţia (2.

8° P e n t r u un n u m ă r relativ m a r e de genţială a condensului. grosimea peliculei şi rezistenţa termică cresc.6° — pentru aşezarea în pătrat rotit la s = l . astfel încît scurgerea condensu­ lui să se facă tangenţial de la un t u b la altul.31. pot fi stabilite valorile unghiului cp de rotire a fasciculului: — pentru aşezarea în triunghi la s=l. Dacă fasciculul de tuburi se roteşte.în practică se întîlnesc frecvent condensări în m a n t a u a schimbătoare­ lor de căldură.8 — p e n t r u aşezarea în pătrat normal la s = l . iar coeficientul de convecţie scade (de sus în jos). In figura 2. b — aşezarea tubu­ rilor în pătrat şi c — aşezarea tuburilor în pătrat rotit cu 45°). precum şi mărimile geometrice caracteristice.31 sînt redate tipurile de fascicule de t u b u r i utilizate frec­ vent (a — aşezarea tuburilor în triunghi echilateral. în cazul în care fasciculul nu este tangenţială a condensului.88. p e n t r u că ei îi corespunde grosimea medie a peliculei de condens cea mai m a r e . aşezarea în pătrat normal este cea mai dezavantajoasă. La un şir vertical de tuburi. factorul de cu următoarele relaţii: — indiferent de aşezare şiruri de tuburi. a calculat cu tează cu factorul f=0. La acelaşi n u m ă r dat de şiruri orizontale de tuburi. condensări în exteriorul unor fascicule de tuburi orizon­ tale. 3 de corespunde cp = 15. la scurgerea t a n ­ relaţiile tubului singular se corec­ rotit pentru a se obţine scurgerea corecţie p e n t r u a poate fi calculat — p e n t r u aşezarea în triunghi sau pătrat rotit — p e n t r u aşezarea în p ă t r a t normal 131 . Conform figurii 2.3 de corespunde cp = 12. d. cu referire la triunghiul ABC. condensul se scurge de pe un t u b pe al­ tul. pelicula de condens se m ă ­ reşte numai pe o zonă a tubului şi scăderea coeficientului de convecţie este minimă. 3 d e corespunde cp=22.

470. cu de—2o mm şi s=32 mm. se recomandă înlocuirea constantei 0. 0. cu d e = 2 5 mm şi s = 3 2 mm.467.575 cu o constantă C=0. Dt — dia­ metrul interior al mantalei şi pv — pasul tuburilor pe un şir vertical ( p c = y 3 s la aşezarea în triunghi. aşezate în triunghi. pentru condensarea în exteriorul unui fascicul de tuburi orizontale.5 /=0. Frecvent se recomandă următoarea relaţie de tip clasic: Cum practic se constată că a scade odată cu creşterea lungimii tubului. M.174) şi /=0.553 şi 0. pv=s la aşezarea în pătrat.659 (relaţia 2. rezultă: JV0=12. următoarea relaţie: Condensarea în interiorul tuburilor orizontale.9 m şi n=518 tuburi. Astfel de precese de condensare se întîlnesc frecvent în practică. M. în care C'=j(L): 132 .2 (relaţiile 2.9 m şi n=598 tuburi. din cauza acumulării condensului.Nv este numărul mediu de tuburi pe şirurile verticale şi acesta poate fi stabilit cu următoarele relaţii: — indiferent de aşezare — pentru aşezarea în triunghi sau pătrat rotit — pentru aşezarea în pătrat normal în aceste relaţii n este numărul total de tuburi în fascicul.178) f=0.535 (relaţia 2. la condensatoarele cu aer. ca de exemplu la refierbătoarele orizontale (termosifon sau cu spaţiu de vapori) cu încălzire cu abur.177 şi 2. în serpentinele de încălzire cu abur a produselor grele (ţiţei sau păcură) din rezervoare. Chen propune. la condensatoarele tip cadă cu apă etc.725 C.1 si 20.175) Pentru un schimbător cu Dj=0. aşezate în pătrat normal. rezultă: WB=21.556. Pentru un schimbător cu Dj=0. 0. p c = \ / 2 s la aşezarea în pătrat rotit).

să se respecte condiţia: Valoarea acestui raport se calculează cu relaţia empirică: Vj este debitul volumic de condens la ieşirea din tub. se poate utiliza şi relaţia simplă.34 este redată imaginea peliculei de condens şi a stratului de condens acumulat. acolo unde înălţimea stratului de condens h este maximă. Dacă diametrul tubu­ rilor este relativ mare. Condensarea în interiorul tuburilor verticale.Conform acestor date. Dacă h/dt este mai mare decît 0. Chato recomandă pentru condensarea în interiorul tuburilor ori­ zontale. De­ plasarea stratului de condens se face cu o viteză sensibil mai mică decît viteza vaporilor. se pot utiliza relaţiile corespunzătoare condensării în exteriorul tuburilor verticale (formarea şi deplasarea peliculei de con­ dens este asemănătoare). neomogenă: (w este viteza aburului la intrare. Este de preferat însă următoarea relaţie specifică. Pentru a se evita presupunerea lui tp. C. J. In figura 2. în m3/s. relaţia (2. în cazul în care la intrarea în tub vaporii au iîe 0 <35 000.575 cores­ punde tuburilor cu L = 4 m. se recomandă ca la ieşirea din tub.3. în interiorul unui tub orizontal.181) poate fi adusă la forma: (debitul masic de condens m corespunde lungimii de tub L. Pentru a nu se reduce prea mult valoarea lui a. în m/s. toate proprietăţile fizice se iau la t s ). aplicabilă în cazul în care vaporii circulă de sus în jos: 133 . constanta 0. Se constată că a creşte odată cu creşterea lui w şi cu scăderea lui L. trebuie redus debitul de vapori care condensează în tub (se utilizează mai multe tuburi în paralel). urmă­ toarea relaţie: Numai pentru condensarea aburului. L — lungimea tubului în m). la condensarea în interiorul unui tub orizontal.

Relaţia este omogenă dimensional şi conţine. este relaţia bazată pe analogia dintre transferul de căldură şi transferul de masă: In această relaţie omogenă dimensional. cp este căldura specifică izobară medie a ameste­ cului de vapori şi gaze la tf. scade presiunea parţială a vaporilor şi deci temperatura de condensare. Proprietăţile fizice apar­ ţin condensului şi se pot lua fie la temperatura medie a peliculei de con­ dens. Condensarea vaporilor de fracţiuni petroliere. în absenţa gazelor necondensabile şi a aburului. 10)10-° Relaţiile se aplică în unităţile fundamentale S. . pe măsura condensării. la condensarea vaporilor în prezenţă de gaze necondensabile. care îngreunează procesul de condensare. x reprezintă conţinutul de vapori în gaze. La condensarea vaporilor de fracţiuni petroliere.I. Condensarea vaporilor în prezenţă de gaze necondensabile. dar pot fi utilizate şi la condensarea în interiorul tuburilor orizontale. — Pentru v=(0. exprimat în kg vapori/kg gaz şi se stabileşte cu relaţia: 134 . . au loc simultan procesele de răcire a vaporilor. iar At=tf—tp.15 . Coeficientul de convecţie este mai mic în caz decît la condensarea vaporilor puri. Procesul de condensare este însoţit şi de procese de răcire a vaporilor. a. relaţia poate fi adusă la urmă­ toarea formă: Debitul masic de condens corespunde unui tub de lungime L. gazelor şi condensului. Cele prezentate se ba­ zează pe date experimentale şi se referă la condensarea vaporilor de fracţiuni petroliere. este coeficientul de con­ vecţie pentru răcirea amestecului de vapori şi gaze în condiţii medii. pe lîngă densitatea va­ porilor. temperatura este în continuă scădere. fie la temperatura medie de condensare a vaporilor. Pentru a se evita presupunerea lui tv. şi viteza medie a vaporilor wv (la condensare totală. la exteriorul fasciculelor de tuburi orizontale (nu a unui tub individual). în astfel de cazuri. Pentru a rezultă obişnuit valori de ordinul sutelor de W/m2 °C. conden­ sare a vaporilor şi răcire a lichidului şi valoarea lui a este sensibil mai mică decît la condensarea vaporilor unei substanţe pure. Apare in plus şi un proces de difuzie a vaporilor prin stratul de gaze. wB este apro­ ximativ jumătate din viteza vaporilor la intrare). . calculat cu relaţiile clasice prin utilizarea proprietăţilor fizice medii ale amestecului la tf. . O primă relaţie pentru calcularea lui a. r este căldura latentă de condensare la temperatura medie a peretelui tp. l)10 _6 [m 2 /sl I — Pentru v = ( l .

In caz contrar. Qc reprezintă fluxul termic cedat prin condensare. se referă la con­ densarea vaporilor de fracţiuni petroliere. iar Qr fluxul termic cedat prin răcire. care este funcţie de temperatură. Pentru amestecul abur-aer în curgere turbulentă. amestecurile de hidro­ carburi condensabile şi hidrogen etc. valoarea medie a lui a se poate stabili şi cu următoarea relaţie: în care Y reprezintă % volum aer în amestecul iniţial. pentru că final gazul rămîne saturat cu vapori. calcu­ lat cu relaţiile clasice aplicate în condiţiile medii. care cauzează trans­ ferul de masă. are loc iniţial numai un proces de răcire a amestecului. la temperatura medie între intrare şi ie­ şire tf. O a doua relaţie pentru calcularea lui a. Ele pot fi adaptate şi utilizate şi la condensarea parţială a amestecurilor de hidrocarburi. la temperatura corespunzătoare. ctc este coeficientul de convecţie pentru condensarea vaporilor. în amestec cu abur şi în pre­ zenţă de hidrocarburi gazoase necondensabile (condensatoarele instala135 . Cîteva valori calculate ale factorului lui de. şi reprezintă diferenţa de concentraţie a vaporilor. în absenţa aerului. p presiunea totală constantă şi pv pre­ siunea parţială a vaporilor. Con­ densarea vaporilor nu este totală. Relaţiile prezentate se referă la gazele saturate iniţial cu vapori. cea mai complexă practic. Relaţiile pot fi aplicate şi pe mai multe zone în serie. Coeficientul ac pentru condensare se calculează cu relaţiile corespun­ zătoare.in care M sint masele molare. Problema de condensare. lucrîndu-se cu condiţiile medii din zonele respec­ tive. la condensarea vaporilor în prezenţă de gaze necondensabile. Relaţiile se utilizează la amestecurile abur-aer (condensatoarele de suprafaţă din sistemul de vid al instalaţiilor DV). calculat pentru întreg debitul iniţia'l de vapori şi gaze (pentru a se compensa şi răcirea condensului). este relaţia bazată pe o medie a coefi­ cienţilor de condensare şi răcire: Coeficientul de convecţie la răcirea gazelor şi vaporilor ar se cal­ culează ca în cazul anterior.: Se constată că prezenţa gazelor necondensabile în vaporii care con­ densează reduce sensibil valoarea lui a corespunzător condensării pure (se întâlnesc uneori şi valori mai mici ale factorului lui a r ). calculat cu r luat la tf.

pentru preîncălzirea aerului cu gazele de ardere. în care interesează transferul de căldură dintre fluid şi particule. Q. Rezolvarea acestor probleme se face prin metoda lui D.ţiilor DA. CC etc). TRANSFERUL DE CĂLDURĂ IN STRATURILE DE PARTICULE In cele ce urmează se prezintă problemele transferului de căldură în regim staţionar. petrochimică şi chimică. pentru realizarea unor procese catalitice. Cîteva exemple de utilizare a straturilor de particule: — reacţii de cracare catalitică. — procese de uscare a unor substanţe sub formă de particule. — preîncălzirea aerului. — reacţii de ardere a cocsului depus pe catalizator. cu catalizatorul în strat fluidizat. — procese de absorbţie a unui gaz într-un lichid. fluidizarea fără circulaţie a solidului se numeşte fluidizare staţionară. c — reprezintă un fascicul de tuburi orizontale. se întîlnesc uneori şi serpentine în elice. fascicul plasat într-o coloană cu strat de particule flui­ dizate.35 sînt prezentate citeva aparate cu straturi de particule. în straturile de particule fluidizate. Se tratează transferul de căldură fluid-perete tub (la fluidizare staţionară şi strat fix) şi transferul de căldură fluid-particule (la fluidizare nesta­ ţionară şi strat mobil). mobile sau fixe. în strat flui­ dizat. pro­ cese de ardere.6. metodă care va fi prezentată la studiul condensatoarelor. O altă problemă de condensare care va fi discutată ulterior este pro­ blema condensării pe tuburile cu suprafaţă extinsă. Straturile de particule prezintă suprafeţe specifice de contact mari şi realizează o bună omogenizare a fluidului (temperatură şi conce ţii) şi coeficienţii de transfer de căldură ridicaţi (între fluid şi perete tub). procese de transfer de masă şi procese de transfer de căldură. astfel de sisteme se utilizează. prin utilizarea unui strat de particule. în strat de parti­ cule fluidizate sau fixe. aşezate în triunghi sau în pătrat (d). se utilizează frec­ vent straturi de particule. — reacţii de ardere a nămolului de la tratarea bacteriologică a apelor reziduale. Kern. 136 . 2. în care au loc procese de transfer de căldură: a — reprezintă un schimbător de căldură cu fascicul tubular în manta. prin intermediul straturilor de particule mo­ bile sau fluidizate etc. iar în altă coloană nisipul preîncâlzeşte aerul). care conţine în tuburi un strat de particule fluidizate sau fixe. prin intermediul unor particule de nisip (într-o co­ loană gazele arse încălzesc nisipul. de exemplu.5. în strat de particule fluidizate. bazată pe valori experimentale ale lui a. In tehnologia petrolului. b — reprezintă un schimbător de căldură cu stratul de particule in exteriorul tuburilor (verticale). In figura 2. e — este un sistem de fluidizare nestaţionară (cu circulaţie a soli­ dului). — îmbunătăţirea transferului de căldură.

dacă aerul circulă descendent. stabilite pe baza analogiei dintre fluidizare şi sedimentare: Criteriile de similitudine Reynolds şi Arhimede au următoarele ex­ presii: în care: dp este diametrul mediu echivalent al particulelor. ps — densitatea solidului (reală a particulelor). Problemele fluidodinamice ale straturilor de particule sînt cunoscute de la cursul de specialitate. p — densi­ tatea fluidului. 137 . spre deosebire de cel în contracurent. între un fluid şi un strat mobil de particule. în cele ce urmează. g — acceleraţia gravitaţională. w — viteza fluidului în secţiunea totală de curgere. vi­ teza maximă de fluidizare nu­ mită şi terminală sau de antre­ nare şi vitezele intermediare de fluidizare) pot fi calculate cu ajutorul relaţiei criteriale gene­ rale. plasat în po­ ziţie orizontală). se prezintă numai cîteva relaţii de bază. Principalele aspecte fluidodinamice. utile la rezolvarea pro­ blemelor de transfer "de căldu­ ră în straturi de particule. temperatura de evacuare a me­ diului rece este mai mică decît temperatura de evacuare a me­ diului cald. la transferul de căl­ dură cu încrucişare simplă. Vitezele caracteristice de fluidizare a particulelor (vi­ teza minimă de fluidizare. viteza lui nu este limitată. astfel de sisteme se utilizează pentru preîncălzirea aerului cu gazele de ardere (asemănătoare cu tambu­ rul rotativ metalic. sau cu zgura evacuată din focarele în care ard cărbuni. s — porozitatea stratului (fracţia volumică a fluidului din strat).f — este un sistem de trans­ fer de căldură cu curenţi încru­ cişaţi. n — viscozitatea dinamică a fluidului.

în cazul pre­ zenţei unui strat de particule. la care a are o valoare maximă.24. 138 . Se constată că in stratul fluidizat există o viteză optimă (indice 0). în tabelul 2. în figura 2. pentru cele trei regimuri caracteristice de fluidizare. prin relaţia: Relaţii pentru calculul coeficienţilor de transfer de căldură fluidperete tub. La valori w>wQ. Se constată că. în funcţie de viteza fluidului (exprimată in sec­ ţiunea totală de curgere). Transferul de căldură în straturi de particule a fost destul de mult studiat dar. Viteza minimă de fluidizare poate fi calculată şi cu ajutorul relaţiei: iar viteza terminală. corespunzătoare stratului fix). iar pentru calcularea vitezei terminale de fluidizare se ia e = l . Pentru calcularea vitezei minime de fluidizare se ia e = e m (porozitatea minimă. cu ajutorul relaţiei: Înălţimea stratului fluidizat H se exprimă în funcţie de înălţimea stratului fix Hm. viteza fluidului în stratul fix nu este limitată de wm. ac creşte cu creşterea vitezei fluidului. nu s-au putut stabili relaţii de calcul general valabile. în funcţie de valoarea produsu­ lui Are4'9. în stratul fix şi par­ ţial şi în stratul fluidizat. din cauza complexităţii procesului. a scade cu ff/n creşterea vitezei fluidului.36 este redată în principiu variaţia coeficientului de coovecţie fluid-perete tub. Indicele m se referă la viteza mini­ mă de fluidizare (trecerea de la strat fix la strat fluidizat).Valorile constantei C şi exponenţilor n şi m sînt redate. Dacă este blocată expandarea stra­ tului de particule (sită şi în partea su­ perioară sau circulaţie descendentă a fluidului).

care ţin seamă de geometria fasciculului: — la fascicule de tuburi verticale de este diametrul exterior al tuburilor. şi la fluidizarea cu gaze. w0. clar dă rezultate satisfă­ cătoare şi pentru gaze. Pentru calcularea coeficientului de convecţie între fluid şi peretele tubului. echivalentă cu o puternică tur­ bulenţă a fluidului. la fluidizarea cu lichide în interiorul tuburilor. Expresiile criteriilor Re şi Ar sînt cele prezentate anterior. cu rezultate satisfăcătoare. pentru transferul de căldură fluid-perete tub în strat fluidizat. în cazul w= —wm . .6 . ea poate fi extinsă. Valorile lui a în strat fluidizat sînt mult mai mari decît valorile ob­ ţinute în absenţa particulelor. în exteriorul fasciculelor de tuburi. fluidizare în exteriorul tuburilor verticale. dar numai pentru punctul de optimum (w=tu 0 ). sau chiar la stra­ turile fixe de particule.Viteza optimă. viteza fluidului menţinîndu-se constantă (aceste ultime valori se calculează cu relaţiile clasice cunoscute). In cazul fluidizării cu gaze. coeficientul de convecţie fluid-perete tub poate fi calculat cu relaţia: Pentru fluidizarea cu gaze. se poate calcula cu ajutorul relaţiilor: A doua relaţie a fost stabilită pentru lichide.. Valoarea maximă a lui a corespunde unor porozităţi de ordinul 0. 0. sub acţiunea particulelor. In lipsa altor relaţii. la creş­ terea vitezei fluidului. fluidizare în exteriorul tubu­ rilor orizontale) nu are o influenţă însemnată asupra lui wQ şi nu intervine în relaţiile lui Ren. cînd w=£wm. Majorarea coeficientului de convecţie prin fluidizare se explică prin influenţa agitaţiei particulelor din strat. se poate utiliza relaţia: în care: Această relaţie poate fi utilizată şi la fluidizarea în exteriorul tubu­ rilor verticale sau orizontale. a două efecte contradictorii: tendinţa de creştere a lui oc datorată creşterii intensităţii agitaţiei particulelor şi tendinţa de scădere a lui a datorată distanţării particulelor (creşterea porozităţii). Variaţia lui a cu iu după o curbă cu punct de maximum este explicată prin existenţa. iar s pasul tuburilor (aşezatg în triunghi sau pătrat).7. Geometria peretelui (fluidizare în interiorul tuburilor verticale. indiferent de geometria tuburilor. 139 .. . şi prin reducerea grosimii filmului staţionar de fluid de la peretele tubului. dar tot numai în cazul w=w0) rezultate mai precise dau următoarele relaţii.

— la fascicule de tuburi orizontale. şi are valori mici. Numai la contracurent este posibil ca temperatura de ieşire a mediului rece sâ fie mai mare decît temperatura de ieşire a mediului cald. Este util practic coeficientul de transfer de căldură fluid-particule. aşezate în pătrat l se recomandă s/d e >2. regimul de transfer de căldură fluid-particule este nestaţionar şi nu prezintă interes practic. Coeficientul de convecţie fluid-particule. Dacă solidul nu este în circulaţie continuă. 200 W/m2 XI.. în zona iniţială de contact. între particule şi fluid (gaz). încrucişare simplă sau eventual echicurent. dar nu prezintă interes. incluzînd atît convecţia fluid-particule cit şi conducţia în particule. Fluxul termic schimbat are expresia: în care: At este diferenţa medie de temperatură dintre cele două medii. Aria de transfer de căldură este aria tuturor particulelor aflate în strat şi să află prin înmulţirea masei solidului din strat cu aria specifică a particulelor (considerate sferice): (S este aria secţiunii totale de curgere a fluidului). aşezate în triunghi echilateral sau pătrat rotit cu 45°. are valori mari. ia curgerea gazelor prin straturi fixe de parti­ cule. se prezintă două relaţii pentru calcularea coeficientu­ lui global de transfer de căldură mediu. Se constată lipsa unor relaţii pentru calcularea coeficientului de convecţie fluid-perete tub. La strat mobil de particule se poate opera cu w ^ wm. cu cît înălţimea stratului este mai mare şi cu cît diferenţa medie de temperatură fluid-particule este mai mică. se reco­ mandă s/d e >2. mediu pentru întregul strat. pentru contracurent. în 140 . El este cu atît mai mic. Relaţii pentru calculul coeficienţilor de transfer de căldură fluidparticule. poate fi calculat cu diverse relaţii. s'=s-^3J2). care se stabileşte experimental prin bilanţ termic global al sistemului. local. de ordinul unităţilor sau zecimilor de W/m2 °C (fluxul termic schimbat este mare. în aceste situaţii existînd global un regim staţionar. s' este pasul şirurilor (la triunghi echilateral. de ordinul 100 . Transferul de căldură fluid-particule este interesant practic la fluidizarea cu circulaţie continuă a solidului şi la straturile mobile de particule. în continuare. Acesta este în fond un coeficient global de transfer de căldură k. pentru că aria de transfer este foarte mare).— la fascicule de tuburi orizontale.

2. fără a exista influenţe reciproce im­ portante. 2 — raze X. 1 000. 2. pot fi reflectate sau pot traversa corpul. dacă se aplică la limita începerii fluidizării. 3 — radiaţii ultraviolete.8 şi 100 (maximum 400) micrometri. cu Qa energia absorbită de corp. 5 — ra­ diaţii infraroşii sau termice. .6.37. w=wm şi s = « m . în strat fluidizat sau în strat mobil. care pot fi extra­ polate şi la strat mobil: stabilită pentru Re=2 . Radiaţiile termice corespund unor lungimi de undă cuprinse aproximativ între 0.6. . Se constată lipsa unor relaţii pentru calcularea coeficientului de trans­ fer de căldură între lichide şi particule. 6 — unde scurte radio şi radar. Re are expresia din relaţiile anterioare. TRANSFERUL DE CĂLDURA PRIN RADIAŢIE IN REGIM STAŢIONAR 2. prin intermediul cărora se realizează transferul de căldură prin radiaţie între două corpuri cu temperaturi diferite. 7 — unde medii radio şi S — unde lungi radio). NOŢIUNILE DE BAZA ALE RADIAŢIEI Radiaţiile termice (infraroşii). cu Qr energia reflectată de corp şi cu Qt energia care traversează corpul. . Notînd cu Q energia radiantă incidenţă.strat fluidizat (fluidizare nestaţionară) pentru w<*w0. Radiaţiile termice care cad asupra unui corp pot fi absorbite. în care domeniul 1 conţine radiaţii cosmice şi gama. se deosebesc calitativ de celelalte tipuri de unde electromagnetice şi se caracterizează printr-un domeniu specific de lungimi de undă (fig.1. se poate scrie egalitatea: 141 . 4 — raze luminoase sau vizibile.

care conduc la o absorbţie globală mai mare in raport cu absorbţia de pe suprafaţa perfect şlefuită. Aceşti coeficienţi pot avea valori numerice cuprinse între 0 şi 1.39. Se defineşte drept coj-p negru acel corp care absoarbe în întregime radiaţiile termice incidente. la un moment dat. Coeficientul de absorbţie al unui corp depinde de n a t u r a corpului. căruia îi corespunde energia Q 0 . prin orificiu. dar se pot realiza sisteme de la­ borator care să se comporte ca un asemenea corp ideal. Corpurile solide reale sînt practic opace la radiaţiile termice ( i = 0 ) şi au deci a + r = l (aceste corpuri absorb o parte din radiaţiile incidente şi reflectă cealaltă parte). de exem­ plu. peretele sferei are as=0. r—O şi t=0. energia incidenţă fiind parţial absorbită. Acest lucru este pus în evidenţă prin figurile 2. r — coeficient de re­ flecţie şi t — coeficient de transparenţă. în figura 2. Un asemenea corp nu există în natură. nu se încălzeşte prin absorbţia radiaţiilor solare). Dacă. au loc absorbţii şi r e ­ flecţii repetate. de starea de agregare.38 şi 2. o suprafaţă rugoasă are un coeficient de absorbţie mai mare decît o suprafaţă per­ fect şlefuită. Gazele mono şi biatomice sînt practic total transparente la radiaţiile termice. fiind compus din gaze biato­ mice. Energia reflectată în punctul 1 (reflecţia termică respectă legile reflecţiei optice) cade din nou asupra peretelui sferei in punctul 2 şi este parţial absorbită şi par­ ţial reflectată. deci a u t = l . energia reflectată iese. parţial reflectată. pre­ văzute cu un orificiu prin care în incintă pătrunde un fascicul de radiaţii termice. P e n t r u un acelaşi material şi la aceeaşi temperatură. a = 0 ş i r = 0 (aerul. de rugozitatea suprafeţei corpului etc.Împărţind toţi termenii acestei egalităţi cu Q.40 este reprezentată imaginea unei incinte sferice. de temperatură.2 şi dacă în incintă au loc şase reflecţii con142 . din care se constată că. din incintă. deci acel corp care are a=l.8 şi ?^=0. se obţine relaţia: în care a poartă numele de coeficient de absorbţie. Aceste absorbţii şi reflecţii se pot repeta de mai multe ori (procesul are loc în spaţiu şi nu în plan) pînă cînd. în concavităţile suprafeţei rugoase. Acest fascicul cade asupra pere­ telui sferei în punctul 1.

718 (baza logaritmilor naturali).41). în funcţie de lungi­ mea de undă "k şi de temperatura T: în această relaţie e=2. pe cale teoretică. în uni­ tatea de timp.2. LEGILE RADIAŢIEI TERMICE Se defineşte prin putere de emisie E energia radiantă emisă. iar constan­ tele dimensionale C\ şi C„ au valorile: Reprezentînd grafic relaţia lui Planck (fig. pentru care produsul dintre lungimea de undă hmax Şi temperatură are o valoare constantă (legea lui Wien): X m a . lungimile de undă la care puterea de emisie este maximă sînt de ordinul micrometrilor. relaţia care exprimă variaţia puterii de emisie a corpu­ lui negru.898 IO. 2. Punctele de maxim ale izoterme­ lor se înşiră pe o curbă.6.\.210) La temperaturi întîlnite obişnuit în practică. (2.x—X izotermele sînt nişte curbe care prezintă maxi­ me. practic. 143 .secutive.3 [m-K].T=2. 2. raportul dintre energia care iese prin orificiu şi energia care pătrunde prin orificiu va fi: în spatele orificiului (în incintă) se absoarbe fracţia din energia inci­ denţă egală cu: şi rezultă că orificiul incintei se comportă ca un corp negru (coeficientul de absorbţie este. Planck a stabilit. la o variaţie elementară a lungimii de undă (E„. M. egal cu 1). se constată că în­ tr-o diagramă En. de unitatea de suprafaţă a unui corp. că la oricare lungime de undă puterea de emisie creşte cu creşterea temperaturii şi că pentru X=0 sau X=oo puterea de emisie este nulă. putere de emisie monocromatică sau intensitate de radiaţie). Cu asemenea sisteme s-au putut studia experimental diverse aspecte ale radiaţiei termice.

corpurile reale pot fi considerate corpuri cenuşii şi pute­ rea lor de emisie poate fi exprimată prin relaţia: Energia (căldura) radiată de un corp real. 400 |um. Boltzmann.<0. Ştefan — L. se exprimă prin noua formă a legii Stefan-Boltzmann: Coeficientul de emisie poate avea valori cuprinse între 0 şi 1 (valoa­ rea 1 corespunde corpului negru). această integrală ar trebui efectuată între limitele corespunzătoare radiaţiilor termice X=0. următoarea: înlocuind valoarea constantei universale a radiaţiei în relaţia (2. izotermele din dia­ grama lui Planck sînt foarte apropiate de abscisă. însă.211). între aceste limite. In această relaţie cunoscută sub numele de legea J.Puterea de emisie a corpului negru.. în medie. deoarece. teoretic de către Boltzmann şi experi­ mental de către Ştefan) şi este. . se obţine: La aceeaşi temperatură. la aceeaşi temperatură. Valoarea lui o a fost stabilită pe diverse căi teoretice şi experimentale (iniţial. se notează cu e şi poartă numele de coeficient de emisie: Se numesc corpuri cenuşii acele corpuri pentru care.8 . oo este posibilă şi nu conduce la diferenţe sensibile faţă de cazul normal. care se determină pe cale experimen144 . constanta o este o con­ stantă universală a radiaţiei. poate fi calculată prin integrala: în mod normal. în unitatea de timp. pe toată gama lungimilor de undă. Puterea de emisie a corpului negru se poate exprima printr-o relaţie simplă de forma: care arată că puterea de emisie este direct proporţională cu puterea a patra a temperaturii absolute a corpului. avînd aria suprafeţei A. Raportul dintre puterea de emisie a unui corp oarecare şi puterea de emisie a corpului negru. la valori X. puterea de emisie a corpului negru este mai mare decît puterea de emisie a oricărui alt corp..8 |mm şi X>400 |nm. integrala nu poate fi rezolvată analitic. la o temperatură constantă se respectă condiţia: In general. Rezolvarea între limitele \=0 . . la o anumită temperatura.

radiaţiile care 10 — Procese de transfer termic 145 . .25 sînt redate valorile experimentale ale co­ eficientului de emisie pentru diverse ma­ teriale. suprafeţele fiind foarte mari în raport cu distanţa dintre ele (fig. că vopselele de aluminiu au valori ale lui e mai mici decît cele ale vopselelor obişnuite de ulei etc. Corpul ce­ nuşiu emite. . Se constată că. de starea lui de agregare. Această energie radiantă cade asu­ pra corpului negru (suprafeţele fiind foar­ te mari şi foarte apropiate. 0. In tabelul 2. coeficientul de emisie este funcţie de natura corpului. prin oxidare. ener­ gia Q. In majoritatea cazurilor practice (oţel oxidat. materiale refractare.42). Fie două corpuri cu suprafeţe plane pa­ ralele. 2.9. co­ eficientul de emisie al metalelor creşte. Ca şi coeficientul de absorbţie. în unitatea de timp. materiale izolante etc. de temperatură. de rugozi­ tatea suprafeţei corpului etc.tală.8 . un corp negru şi un corp cenuşiu.) coeficientul de emisie are valori de ordinul 0.

care absoarbe aQn şi reflectă (1—a)Qn (energia reflectată cade asupra corpului negru şi este integral absorbită). la rîndul său. energia Qn.ies în afara sistemului sînt neglijabile) şi este integral absorbită. Dacă cele două corpuri au aceeaşi temperatură. Intensitatea radiaţiei este maximă după direcţia normală la suprafaţa corpului (la fel şi absorbţia de ra­ diaţii). Kirchhoff. este direct proporţională cu energia radiată după normala la dAu cu cosi­ nusul unghiului cuprins între normală şi direcţia pe care este plasat dA2 şi cu valoarea unghiului solid sub care este văzut elementul dA2 de pe elementul d ^ : (după direcţia normală la dAu <x=0. care este cunoscută sub numele de legea lui H. în figura 2. cos <x=0 şi energia radiată este nulă). către elementul dA2. din oricare punct al unei suprafeţe. se face după toate direcţiile.213). în care o supra­ faţă elementară dAt emite radiaţii către o altă suprafaţă elementară cL42. se poate scrie şi valoarea unghiului solid corespunzător: 146 . H. în unitatea de timp. dar în mod inegal. Corpul negru emite. rezultă: deci o egalitate între coeficientul de emisie şi coeficientul de absorbţie. laturii a îi corespunde unghiul la centru (plan): Prin analogie.rr îi corespund 2~ radiani. după direcţia paralelă cu dAu a=90°. cos a = l şi energia radiată este maximă. care exprimă energia radiată după toate direcţiile. Deoarece lungimii cercului 2. Lambert. Emiterea de radiaţii.43 este redată configuraţia unui sistem. există un echilibru dinamic şi energia emisă de corpul cenuşiu trebuie să fie egală cu energia absorbită de acesta: Avînd în vedere această egalitate şi relaţia (2. exprimă energia emisă după o anumită direcţie (pe toată gama lungimilor de undă). Spre deosebire de legea Stefan-Boltzmann. Aceasta cade asupra corpului cenuşiu. care se stabileşte în continuare. legea lui J. Se admite că energia emisă de elementul d ^ .

în final. de coeficienţii de emisie respectivi etc. căldura schimbată prin radiaţie între două corpuri oarecare poate fi exprimată prin relaţia: în care aria Aj aparţine corpului ce pierde căldură şi în care C12 este un coeficient de radiaţie reciprocă. scrisă sub forma: 10* 147 . Se preferă uneori să se calculeze căldura schimbată prin radiaţie cu ajutorul legii lui Newton. Rezultă.6. între cele două corpuri. şi nu poate fi determinat pe cale analitică decît în cîteva cazuri particulare (în exemplul tratat 0 ^ = 1 ) . de distanţa dintre corpuri.3. 2. următoarea expresie a energiei emise ele elemen­ tul dAj.14 ori mai mică decît energia radiată în toate direcţiile). în unitatea de timp. ambele constituind corpuri negre. SCHIMBUL DE CÂLDURÂ PRIN RADIAŢIE INTRE DOUA SUPRAFEŢE PLANE PARALELE Cazul corpurilor negre. după direcţia oc. C 1 2 depinde de forma şi dimensiunile corpurilor. Se admite că temperaturile celor două suprafeţe sînt Tt şi T2. Primul corp emite. prin radiaţie. foarte mari în raport cu distanţa dintre ele. de poziţia reciprocă a corpurilor.Energia radiată de suprafaţa dAx în toate direcţiile se poate scrie astfel: (energia radiată după normală este de 3. energia: şi absoarbe în totalitate energia emisă de-al doilea corp: Energia schimbată efectiv. sub un unghi solid dQ: Această lege a lui Lambert este verificată de datele experimentale la valori a<60°. Tl fiind mai mare decît T2 (are loc un schimb de căldură prin radiaţie de la corpul cu temperatura Tu către corpul cu temperatura T2). va fi: Intr-o formă generală. Fie două suprafeţe plane paralele.

absorbţiile şi reflec­ ţiile repetate la infinit. în unitatea de timp şi pe unitatea de suprafaţă. la corpul 2.44 sînt reprezentate. va fi egală cu diferenţa dintre emisia proprie a corpului 1 şi suma tuturor radiaţiilor absorbite de acest corp: 148 . ci cenuşii. este coeficientul de schimb de căldură prin radiaţie şi are ex­ presia: Cazul corpurilor cenuşii. pornind de la emisiile proprii de radiaţii ale celor două corpuri.în care a. Energia care trece efectiv de la corpul 1. In figura 2. cu deosebirea că corpurile nu sînt negre. dar poate fi totuşi rezolvată analitic. pentru acest caz. In aceleaşi condiţii ca şi la punctul anterior. situaţia este mult mai complicată.

pentru e. în continuare: 149 . Expresia lui E12 se simplifică la următoarea formă: împărţind toţi termenii cu produsul ata2 şi ţinînd seama de faptul că a=e. rezultă: şi.—e e =e. rezultă valoarea lui C12 pentru acest caz: Din această egalitate. conform relaţiei (2.222) cu relaţia (2.Se constată că parantezele sînt nişte progresii geometrice de forma ( 1 + P + P 2 + • • •). se obţine: Deoarece. cu raţia p=(l—cti)(l—a2)..214): se poate scrie: Comparînd relaţia (2. cu un număr infinit de ter­ meni şi cu suma egală cu 1/(1—p).219).

Cu Q2 se notează energia care părăseşte suprafaţa corpului exte­ rior (ambele corpuri sînt cenuşii). pentru ipoteza fă­ cută (egalitaea coeficienţilor de emi­ sie). o nouă expresie a lui Q2: astfel: Aducînd la acelaşi numitor şi reducînd termenii asemenea. în unitatea de timp.. In practică se utili­ zează deseori sisteme de ecrane. se re­ duce de două ori. 2. în continuare. această energie provenind şi din emisia proprie şi din reflecţii. rezultă: 150 . Q. 2.45). suprafaţa corpului interior. cade par­ ţial asupra corpului interior (cpQ2) şi parţial asupra corpului exterior în­ suşi [(1—cp)Q2]. căldura schimbată prin radiaţie. PIERDEREA DE CĂLDURA PRIN RADIAJIE A UNEI SUPRAFEŢE CONVEXE Fie un corp convex (indice I). rezultă: Căldura schimbată efectiv între corpul 1 şi corpul 2 se poate scrie şi. pen­ tru reducerea schimbului de căldură prin radiaţie. temperatura cor­ pului interior fiind mai mare decît temperatura corpului exterior. Se no­ tează cu Qj energia radiantă care părăseşte. Spre deosebire de Qu care cade în între­ gime asupra corpului exterior (corpul interior este convex).Se constată că.6.4. plasat în interiorul unei incinte (in­ dice 2) (fig. prin introducerea unui ecran. ^_ Valorile Qt şi Q2 se pot exprima prin următoarele relaţii: înlocuind pe Q t în expresia lui Q2.

SCHIMBUL DE CĂLDURA PRIN RADIAŢIE INTRE DOUA CORPURI OARECARE în figura 2. schimbătoa­ relor. rezervoarelor. către mediul înconjurător. în care două suprafeţe elementare dA t şi ăA2 schimbă căldură prin radiaţie.împărţind toţi termenii cu podusul c^a» şi înlocuind coeficienţii de absorbţie prin coeficienţii de emisie corespunzători.227) sînt utilizate practic pentru calcularea pier­ derilor de căldură prin radiaţie. 2. valoarea coeficientului de schimb de căldură prin radia­ ţie va fi: Relaţiile (2. şi nu aerul. ale cuptoarelor. 151 . coloanelor.6. Prin mediu înconjurător se înţeleg solul. se consideră Tt=T2. construcţiile alăturate etc.46 este repi'ezentată configuraţia unui sistem. valoarea lui C 1 2 este: Pentru A 2 > » A l f rezultă C12c^ely iar "relaţia (2. Temperatura mediului înconjurător se con­ sideră egală cu temperatura atmosferică. conductelor etc. în acest caz Q = 0 sau: Forma finală a expresiei lui Q va fi deci: şi. corespunzător.5. care este lipsit de proprietăţi radiante (gazele biatomice nu absorb şi nu emit radiaţii termice). se obţine: Pentru a se determina valoarea fracţiei cp.224) capătă forma: în acest caz.226) şi (2.

căldura schimbată efectiv între cele două suprafeţe elementare va fi: Integrînd pentru suprafeţe finite. se obţine: (această relaţie corespunde cazurilor în care distanţa dintre cele două suprafeţe este relativ mare în raport cu dimensiunile suprafeţelor. se obţine: Suprafaţa ăA2 absoarbe. 152 . din energia emisă de supra­ faţa dA2: Neglijînd reflecţiile şi absorbţiile repetate.228) poate fi rezolvată în cîteva cazuri particulare. Integrala dublă din relaţia (2. suprafaţa dAt absoarbe. este dată de relaţia: în care valoarea unghiului solid se poate exprima prin: înlocuind pe ăQlf în relaţia lui d2Qi. pen­ tru că s-au neglijat reflecţiile şi absorbţiile repetate). din această energie incidenţă Asemănător. ener­ gia radiată de suprafaţa dAu către suprafaţa ăA2.Conform legii lui Lambert.

la drumurile asfaltate etc.230). cuprins între verticala locului şP direcţia radiaţiilor solare (a şi {5 pot fi în acelaşi plan sau în plane diferite). 4 — planul care absoarbe radiaţii 5i 5-normala la planul care absoarbe radiaţii. în unitatea de timp. proiectată pe un plan normal pe direcţia radiaţiilor. Există însă posibilitatea de a calcula. ca. cu aproximaţie. în majoritatea cazurilor practice Qr este neglijabil. ABSORBŢIA RADIAŢIILOR SOLARE încălzirile rezultate prin absorbţia radiaţiilor solare este bine să fie cunoscute în unele cazuri practice. căldura absorbită din radiaţiile solare. Căldura absorbită efectiv de un corp. pentru diverse materiale. Datele din aceste tabele sînt necesare în aplicarea relaţiei (2. în tabelul 2. Rezolvarea exactă a problemei încălzirii produse prin absorbţia radiaţiilor solare este complicată. Problemele puse anterior reprezintă dificul­ tăţi produse de absorbţia radiaţiilor solare (creşterea presiunii în rezervoarele de depozi153 . după datele experimentale obţinute de către P. Moon. Qe — căldura radiantă emisă de corp. pentru latitudinea nordică de 45° (corespunzătoare ţării noastre).27 sînt redate valorile experi­ mentale ale coeficientului de absorbţie la ra­ diaţii solare.6. corespunzătoare la diverse ore din zilele senine de vară. va­ lorile (3. 2 — verticala locu­ lui.6. pentru calcularea căl­ durii absorbite direct din radiaţiile solare şi din reflecţiile difuze din spaţiu. Q.47 sînt reprezentate unghiul a şi un alt unghi caracteris­ tic £. corespunzătoare unităţii de timp şi unităţii de suprafaţă normală pe direcţia radiaţiilor. as — coeficientul de absorbţie la radiaţii solare (diferit de coeficientul de emisie). — căldura absorbită din reflecţiile solului sau ale construcţiilor înconjurătoare.26 sînt prezentate. de către diverse corpuri. Produsul A cos a reprezintă aria suprafeţei corpului. ce — unghiul dintre normala la suprafaţa corpului şi direcţia radiaţiilor. In figura 2. se poate exprima prin relaţia: i în care: Qs este căldura absorbită direct din radiaţiile solare şi din reflec­ ţiile difuze din spaţiu. 1 reprezintă panul orizontal. qs şi /. qs — radiaţia solară directă. 3 — direcţia radiaţiilor solare.2. în tabelul 2. Energia radiată de corp se exprimă prin legea Stefan-Boltzmann: Qs poate fi calculat cu ajutorul următoarei relaţii: în care: f este un coeficient experimental care ţine seama de reflecţiile difuze din spaţiu. In această figură. de exemplu: la rezervoarele pen­ tru depozitarea produselor volatile.

80 um: şi 12. în raport cu pro­ prietăţile radiante ale corpurilor solide. . . 4. pentru H. 3. . 16.5 um şi 12 . în cuptoare etc. RADIAŢIA GAZELOR Proprietăţile radiante (de absorbţie şi emisie) ale gazelor mono şi biatomice sînt practic neglijabile. Principalele benzi carac­ teristice.5 . 2. .02 fim.tare la temperatura atmosferică a hidrocarburilor uşoare în fază lichidă. . 4. 4.7. sînt următoarele: pentru CO» — 2. care emit şi absorb radiaţii pe toată gama lungimilor de undă (spectru continuu).24 . bioxidul de carbon şi vaporii de apă.. Proprietăţile radiante ale C0 2 şi H a O au fost sufi­ cient de mult studiate şi s-au constatat unele deosebiri. Dintre celelalte gaze care au proprie­ tăţi radiante importante. corespunzătoare bioxidului de carbon şi vaporilor de apă. . Acestea sînt prezente în gazele arse şi schimbă căldură şi prin radiaţie cu corpurile solide cu care vin în con­ tact. . . gazele emit şi absorb radiaţii numai pe anumite benzi de lungimi de undă.0 — 2. sînt interesante.8 . în studiul radiaţiei. . înmuierea asfaltului etc). 8.27 um. De mare actualitate este în prezent utilizarea în scopuri utile a energiei absorbite din radiaţiile solare.5 um. Spre deosebire de solide. . 25 um.36 . 3. 154 . .6.01 .

Factorul de corecţie fi se citeşte din figura 2.în cazul corpurilor solide. emisia şi absorbţia de radiaţii. Tv — temperatura peretelui. la tp. redate în figurile 2. printre altele. în funcţie de PH O Şi PH. în funcţie de raportul PH2a/(Pii2o+Pco2). proprietăţile radiante se manifestă la supra­ faţă. în cazul gazelor arse.jax indicele secund. C. Hottel.48 şi 2. Relaţia anterioară se poate simplifica la forma: Coeficientul de emisie al gazelor se calculează cu relaţia: iar coeficientul de absorbţie al gazelor. 155 . iar A — aria suprafeţei solidului cu care se schimbă căldură. de produsul pi (p este presiunea totală a gazelor) şi de temperatură. Din această cauză. T g — tem­ peratura gazelor. în întregul lor volum. Cea mai cunoscută relaţie pen­ tru calcularea coeficientului de schimb de căldură prin radiaţie. dar în cazurile obişnuite acest termen este neglijabil. se poate citi din nişte grafice. ag — coeficientul de absorbţie al gaze­ lor la temperatura tv. asupra lui e H2 o. care ţine seamă de suprapunerea parţială a benzilor de lungimi de undă ale radiaţiilor C0 2 şi H 2 0.49. Coeficienţii de emisie ai C 0 2 şi H 2 0 se citesc din diagramele lui H. Cea mai generală relaţie pentru calcularea grosimii echivalente a stra­ tului de gaze este următoarea: 2 2 în care V este volumul ocupat de gaze. cu relaţia: In aceste relaţii indicele prim se referă la tg.l Şi exprimă influenţa mai mare a Iui PHO> hi raport cu l. eg — coeficientul de emi­ sie al gazelor la temperatura tg. între gaze arse şi corpuri solide. de concentraţiile C0 2 şi H 2 0 în amestecul respectiv (exprimate indirect prin presiunile lor parţiale) şi de grosimea medie a stratului de gaze. este următoarea: în care: e p este deficientul de emisie al peretelui (solidului).50. se calculează obişnuit cu relaţia lui Newton. Căldura schimbată prin radiaţie. Termenul de corecţie Aeg. depind. O. în funcţie de temperatură şi de produsul dintre presiunea parţială a componentului respectiv şi gro­ simea echivalentă a stratului de gaze (l). iar în cazul gazelor.

.

Prin încălzirea utilajelor se reduce rezistenţa meca­ nică a acestora şi este posibilă prăbuşirea lor. pînă la atingerea unei temperaturi de regim. producînd încălzirea acestora. 2. RADIAŢIA FLĂCĂRILOR DESCHISE Flăcările deschise (libere) în atmosferă. există şi alte metode de calcul. Oamenii supuşi unor radiaţii termice puternice pot căpăta arsuri grave ale pielii. radiază puternic asupra obiectelor înconjurătoare. care vor fi prezentate în capitolul res­ pectiv.28 se prezintă cîteva date experimentale privind încălzirea în timp a utilajelor. In funcţie de fluxul termic specific primit. specifice cuptoarelor tubulare.8. la schimbul de căldură între gaze arse şi corpuri solide. 157 . pot apărea autoaprinderi ale unor materiale şi cedări ale unor vase aflate sub pre­ siune. cînd căldura primită de utilaj este egală cu căldura cedată de aqesta aerului atmosferic. De asemenea. tempe­ ratura iniţială fiind temperatura atmosferică. ca de exemplu în cazurile faclelor şi incendiilor.în afară de metoda expusă pentru calcularea lui <xf.6. în funcţie de fluxul termic specific primit. în tabelul 2. utilajele din apropierea flăcării se încălzesc în timp.

e=0. privind radiaţia flăcărilor deschise. e=0. de exemplu convecţie şi radiaţie.33 pentru arderea propanului. se obţine de exemplu pentru un obiect plasat la 50 m de o flacără rezultată prin arderea a 20 kg/s metan.4 pentru arderea hidrocaburilor grele. în paralel. se poate scrie: 158 . de la suprafaţa exterioară a pere­ telui coşului către mediul ambiant.7. Pentru două moduri de transfer de căldură în paralel. SCHIMBUL GLOBAL DE CĂLDURĂ IN REGIM STAŢIONAR 2. Fluxul termic specific primit de un obiect de la o flacără deschisă este invers proporţional cu pătratul distanţei şi se poate calcula cu re­ laţia: în care: e este coeficientul de emisie a flăcării. COEFICIENŢII GLOBALI DE TRANSFER DE CĂLDURA Anterior au fost analizate separat cele trei moduri caracteristice de transfer de căldură: conducţia. de la gazele arse la suprafaţa interioară a peretelui coşului căldura se transmite. Q — căldura dezvoltată prin ardere în unitatea de timp [W]. Prin aplicarea relaţiei anterioare. In marea majori­ tate a proceselor practice de schimb de căldură sînt prezente. căldura se transmite.Pentru oameni. Anterior. Aspectele elementare prezentate. de exemplu la un flux termic specific q = 6 308 W/m2. s-a ajuns la concluzia că: în care R este rezistenţa termică. necesitatea răcirii prin stropire cu apă a utilajelor din apropierea unor flăcări de incendiu şi necesitatea evitării de către oameni a radiaţiilor termice puternice.7. în continuare. Iată un exemplu: gazele arse care circulă printr-un coş pierd căl­ dură către mediul ambiant. justifică necesitatea amplasării judicioase a faclelor. căldura se transmite prin peretele coşului prin conducţie. 2. prin convecţie liberă şi prin radiaţia peretelui. Pentru coeficientul de emisie a flăcării se recomandă următoarele valori : e=0.1. în paralel. prin convecţie forţată şi prin radiaţia gazelor. două sau chiar toate cele trei moduri de transfer de căl­ dură. în serie. arsurile încep după un timp de expunere T = 2 0 secunde. r — distanţa de la centrul flăcării la utilajul radiat [m].2 pentru arderea metanului. în serie sau în paralel. un flux termic specific de 6 374 W/m2. convecţia şi radiaţia. pe baza analogiei termoelectrice.

k are deci expresia: Această expresie se putea obţine şi prin metoda explicitării şi însu­ mării diferenţelor parţiale de temperatură. aşa cum s-a discutat.237) se pot constata următoarele: (coeficientul global de schimb de căldură este mai mic decît ambii c De­ ficienţi parţiali de schimb de căldură). rezistenţele termice fiind prezente în serie. se Doate scrie: %-Vi Relaţia lui Newton se utilizează şi pentru un schimb global de căl­ dură (prin mai multe moduri de transfer în serie). Cazul fluidelor separate de un perete plan. între cele două fluide. şi unor mo­ duri de transfer în paralel. Coeficienţii parţiali de schimb de cădură at şi oc2 pot corespunde. Pentru două fluide separate de un perete plan simplu. în fi­ gura 2. evitîndu-se temperaturile de pe cele două feţe ale peretelui. în cele ce urmează se ur­ măreşte exprimarea lui Q în funcţie de temperatu­ rile celor două fluide. care sînt greu de măsurat. 159 . O majorare însemnată a lui 7c nu se poate obţine decît prin majora­ rea coeficientului parţial cu valoare mică (de exemplu.51 sînt redaţi parametrii caracteristici schim­ bului de căldură între două fluide separate de un perete plan simplu. scriindu-se sub forma: în care k se numeşte coeficient global de schimb de căldură (are aceleaşi dimensiuni ca şi a). Pe baza relaţiei (2. prin nervurarea peretelui pe faţa corespunzătoare lui oc mic).în acest caz. a poartă numele de coeficient par­ ţial de schimb de căldură şi reprezintă suma coefi­ cienţilor de schimb de căldură prin cele două mo­ duri de transfer prezente în paralel.

căldura schimbată în unitatea de timp între două fluide separate de un perete cilindric se poate exprima prin relaţia (parametrii caracteristici sînt redaţi în figura 2. se preferă utilizarea coeficientului global de schimb de căldură. este următoarea: în mod asemănător se poate stabili şi o expresie a coeficientului glo­ bal de schimb de căldură corespunzător suprafeţei interioare a peretelui cilindric.241): 160 .52): Scriind ecuaţia Iui Newton sub forma: se constată că expresia coeficientului global de schimb de căldură. prin egalarea relaţiilor (2.în cazul fluidelor separate de un perete plan. compus din mai multe straturi. care apare în legea lui Newton scrisă sub forma: Expresia lui kr rezultă simplu.239) şi (2. k are expresia: Cazul fluidelor separate de un pe­ rete cilindric. Cunoscînd expresia re­ zistenţei termice la un perete cilin­ dric simplu. co­ respunzător suprafeţei exterioare a peretelui cilindric. In numeroase cazuri. exprimat pe unitatea de lungime a conductei kL (W/m °C).

că valoarea coeficientului global de schimb de căldură. la fluidele sepa­ rate de un perete sferic simplu. în cazul conductelor îngropate. ca şi în cazul peretelui cilindric. este dată de relaţia: (se poate stabili valoarea lui ke şi în cazul în care peretele este format din mai multe straturi). Prin acelaşi procedeu. /c^ are expresia: Cazul fluidelor separate de un perete sferic. exprimat pe unitatea de suprafaţă exterioară. în figura 2.In cazul fluidelor separate de un perete cilindric compus din mai multe straturi. Cazul fluidelor care circulă prin conducte îngropate. se poate scrie: S-a constatat deci. Cunoscînd expresia rezistenţei termice a solului. se poate scrie următoarea rela­ ţie pentru Q: iOl^ A rezultat aşadar expresia lui ke: 11 — Procese de transfer termic 161 . pen­ tru 7i/de>2.53 sînt redaţi parametrii caracteristici acestui caz de schimb global de căl­ dură. cunoscînd rezistenţa termică a perete­ lui sferic simplu.

. 300 kg/m3.058 .7. se foloseşte sub formă de saltele cu grosimi de 15 . schim­ bătoare de căldură etc. Diatomitul este un pămînt natural izolant. Căldura schimbată. 0. . are X=0. . mică. 0. printr-un perete plan izolat.081 W/m°C şi p = =M150 . . > Principalele materiale izolante utilizate sînt: vata de sticlă. — să fie ieftine şi să se monteze uşor. .. se poate exprima prin relaţia: în care: tlnt este temperatura fluidului din interiorul aparatului şi tatm — temperatura atmosferică. încălzirea sau vaporizarea. are X=0. vata de zgură şi diatomitul. . .. Calculul termic al izolaţiei se face. se utilizează pînă la o temperatură de 900°C. indicele m se referă la metal. — a se evita degradarea fluidelor din interiorul conductelor şi apa­ ratelor (scăderea titlului de vapori la aburul saturat. . obişnuit. a zgurei topite de la cuptoarele siderurgice. cu aer sau abur. Vata de sticlă are X<=0. oce ţine seamă de convecţia liberă. cu apa formează o pastă care se aplică uşor pe suprafeţele care se izo­ lează.2. se protejează la exterior cu carton asfaltat.093 W/m c C şi p = 4 0 .058 . agenţilor frigorifici etc).2. — să nu fie corosive faţă de metalele care se izolează. Vata de zgură se obţine prin pulverizarea. se pot utiliza pentru izolare şi cărămizi de diatomit fasonate special.21 W/m°C! şi p=500 . se pot utiliza şi diverşi lianţi. —' să fie rezistente la temperatura de lucru. de radiaţie şi de influenţa vîntului. 60 mm. cu ajutorul relaţiilor întîlnite la stabilirea coeficienţilor globali de schimb de căldură. fulgi de azbest. tuf vulcanic etc. . IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR Şl APARATELOR Izolarea termică a conductelor şi diverselor aparate (coloane. la umiditatea atmosferică. la acţiuni mecanice. 8 0 kg/m3. iar indi­ cele iz. în unitatea de timp. — la izolaţie. — a se asigura securitatea muncii (se recomandă ca temperatura pe suprafaţa exterioară să nu depăşească 50CC).23 W/m °C). . 700 kg/m3. de exemplu./se utilizează pînă la o temperatură de ZOO^. — să aibă densitatea mică.) este necesară pentru: — a se reduce schimbuT de căldură cu mediul ambiant şi a se mări economicitatea instalaţiilor. 162 . . .12 . se utilizează pînă la o temperatură de 600CC. tablă galvanizată sau un strat de gips (la conducte şi aparate interioare). tre­ buie şi ea protejată Ia exterior. se protejează la exterior. Materialele izolante trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: — să aibă conductivitate termică mică (sub 0. . pentru a nu încărca prea mult conductele şi aparatele izolate (sînt preferate materialele poroase care au şi X şi p mici). ca. . 0.

apoi Q.251). se fac noi presupuneri şi calcu­ lul se repetă). iz. se presupune texf iz. —• Dacă este impusă valoarea lui S«. se calculează. — Dacă este impusă valoarea lui Q. se presu­ p u n e t. din punct de vedere economic.250) şi (2. rezultă grosimea necesară a izolaţiei. se calculează iniţial cce.247) şi (2. — Dacă este impusă valoarea lui 8. şi apoi Q cu ajutorul relaţiilor (2. cît şi t„xt a şi se calculează a e . pentru diverse grosimi ale izolaţiei. Aceste trei valori trebuie să verifice simultan relaţiile (2. La conductele izolate. I Relaţiile de calcul corespunzătoare peretelui plan pot fi utilizate şi în cazul vaselor cilindrice de diametru mare.-. căldura schimbată în unitatea de timp se poate calcula cu relaţia: y care.247). se calcu­ lează OLS şi apoi se verifică Q cu ajutorul relaţiei (2.^.247). pentru că O j » <xe. sub forma simplificată: poate fi utilizată în moduri diferite. Cele două valori ale lui Q trebuie să fie practic egale. din relaţia (2. cu ajutorul relaţiei: şi al relaţiei (2. Dacă cele două valori obţinute pentru Q nu sînt egale.248). căldura pierdută în ii* 163 . — Dacă este impusă grosimea izolaţiei (se cunoaşte dext iz).P e n t r u că $ „ . — Dacă este impusă t e m p e r a t u r a pe suprafaţa exterioară a izolaţiei.250) şi (2.jgibi se calculează a(. cu ajutorul relaţiei: şi în final. < £ « şi X m » Kz. se presupune rOTj iz. t e r m e n u l om/\m se neglijează în raport cu termenul Sjj/i.250).248) (încercări succe­ sive. se calcuează <xe şi apoi Q. se presupun atît dextiz. presupunînd un alt dext«. Relaţia anterioară. se calcu­ lează u a şi apoi se stabileşte Q cu relaţiile (2.251) (în caz contrar. Dacă valorile iui Q sînt egale. termenul l/a t se neglijează în raport cu t e r m e n u l l/<xe. calculul se repetă. se presupune d„. capătă forma: — Dacă este impusă temperatura pe suprafaţa exterioară a izolaţiei. simplificată. în cazul în care nu se impun nici text <* Şi nici Q. în funcţie de datele impuse iniţial. Asemănător. ci se recomandă de­ terminarea grosimii optime a izolaţiei. In final se calculează S i z cu relaţia (2. t e m p e r a t u r a presupusă este corectă.

Coeficientul parţial de schimb de căldură exterior se poate calcula cu re­ laţiile exacte prezentate anterior (convecţia forţată în cazul secţiunilor de curgere practic nelimitate.54. . în această diagramă.. în funcţie de t. în amor­ tizarea anuală a izolaţiei 2 sînt incluse costul materialelor utilizate. perlit (granule).032 W/m °C. pe lîngă vată de zgură. 100°C) este foarte mult utilizată în ultimul 164 . 130 kg/m3. în funcţie de temperatura medie t=0. coeficientul de schimb de căldură prin convecţie liberă se poate citi din nomograma redată în figura 2. . care se aplică în Sistemul Internaţional de unităţi de măsură (fundamentale). primul termen se referă la convecţia liberă. .56 este redată o nomograma pentru citirea coeficientului de schimb de căldură prin radiaţie. în privinţa temperaturii atmosferice şi a vitezei medii a vîntului (obişnuit se ia w=5 m/s pentru conductele şi aparatele plasate în aer liber şi w=Q în cazul plasării lor în interiorul diverselor construcţii). cu ajutorul unor relaţii simplificate. te—tatm. iar ultimul la influenţa vîntului (w este viteza medie a vîntului). aplicabilă la conducte orizontale. Grosimea optimă a izolaţiei este cea care cores­ punde punctului de minim al curbei cos­ tului total 3. . costul ma­ noperei şi costul întreţinerii.5(text.3 m. plută. Coeficientul parţial de schimb de căldură exterior se obţine cu for­ mula: în dimensionarea izolaţiei termice se admit condiţii relativ aspre. 0. Pentru suprafeţe de schimb de căldură cu lungimi caracteristice mai mari de 0.55. tz-\-tatm) şi de diferenţa de temperatură At=text. pierderea de căldură prin radia­ ţie a unei suprafeţe convexe către mediul înconjurător) sau. Cele prezentate anterior se referă în special la izolarea conductelor şi aparatelor cu temperatură interioară superioară temperaturii atmo­ sferice. de exemplu. . construită după rela­ ţia exactă (pentru suprafeţele plane orizontale a se vedea observaţiile de la convecţia liberă). azbest (şi un strat subţire de aer poate fi izolator termic) şi materiale specifice ca. spumă solidă de poliuretan. . Spuma solidă de poliuretan (X=0. t = — 2 0 0 . . At şi e^. polistiren expandat. In figura 2.016 . .unitatea de timp 1 şi se construieşte o diagramă de tipul celei redate în figu­ ra 2. dar mai puţin exact. p=30 . convecţia li­ beră. O asemenea relaţie. Pentru izolarea sistemelor cu temperatură inferioară temperaturii am­ biante se utilizează. vată de sticlă. mai rapid. este următoarea: In această relaţie.

Izolarea termică asigurată de poliuretan este mult superioară izolării realizate de sol. pentru transportul lichidelor calde. pentru izolări în sistemele frigorifice şi la conductele magistrale în­ gropate în sol. benzen). măresc fluxul termic ab­ sorbit. 2°C. la un rezervor pentru depozitarea etilenei la —104^. De exemplu. trebuie să se realizeze o izo­ lare termică foarte bună (dimensionată pentru temperatura atmosferică defavorabilă +30°C) care să asigure la exterior o diferenţă de tempera­ tură de numai 1 . . Pe conductele şi aparatele cu temperatură exterioară mai mică decît 0°C. temperatura pe suprafaţa exterioară a sistemului este de +29°C. pentru temperatura atmosferică de 30°C.. în unele cazuri. uşor congelabile (ţiţei. poliuretanul se protejează mecanic la exterior. păcură. de exemplu cu poliesteri armaţi. se formează staturi de gheaţă (din umiditatea atmosferică) care îngreunează sistemul şi care.timp. Pentru a se evita depunerea de gheaţă. In acest ultim caz. 165 .

în continuare, se prezintă două probleme interesante în legătură cu izolarea termică a conductelor. In unele cazuri, la conducte calde de exemplu, în special la diametre mici şi materiale izolante cu ~K relativ mare, se constată că prin izolare, pierderea de căldură creşte, cu toate că temperatura pe suprafaţa exte­ rioară se reduce. Prin intermediul relaţiei lui Newton, scrisă pentru transferul de căldură la exterior: comparîndu-se cazurile fără şi cu izolaţie termică, se constată că prin izo­ lare scad Ai e şi ae şi creşte Ae. Dacă creşterea lui Ae este mai însemnată decît scăderile lui Ate şi ote, fluxul termic creşte prin izolarea conductei. Un studiu mai amănunţit al problemei duce la concluzia că este posibil uneori ca variaţia lui Q cu grosimea izolaţiei să se facă după o curbă cu punct de maximum. Deci, pînă la o anumită valoare a diametrului exte­ rior al izolaţiei, este posibil ca Q să crească, cu creşterea grosimii izola166

ţiei. In cele ce urmează, se stabileşte o relaţie pentru calcularea aproxi­ mativă a acestei valori critice a diametrului exterior al izolaţiei. Pe baza relaţiei simplificate:

se constată că Q este maxim, pentru valoarea minimă a numitorului (Ar). Se admite pentru ae o valoare medie constantă.

Prin anularea derivatei numitorului, rezultă valoarea critică a lui

" Â' 'doUa problemă interesantă se referă la cazul izolării' uriei conducte cu două straturi'dirt materiale diferite. Suma rezistenţelor termice ale celor două straturi izolatoare are ex­ presiile:

in cazul în care materialul cu Xt se plasează la interior ( d 1 < d a < d 3 ) ;
, • • : • ' • • . • • : •
:
• .

în cazul în care materialul cu k2 se plasează la interior. Se introduc notaţiile:
li i IO ,

noate Krrie:

Fluxurile termice fiind invers proporţionale cu rezistenţele termice, se

Punîndu-se condiţia Q<Q', rezultă:

Fluxul termic mai mic Q corespunde rezistenţei termice R, deci cazu­ lui în care materialul cu Xl este plasat la interior. Rezultă concluzia că, în cazul izolării unei conducte cu două straturi concentrice din, materiale diferite, stratul cu X mai mic trebuie plasat la interior, pentru ca fluxul termic schimbat să fie mai mic. 167

3.
SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ
3.1. CLASIFICĂRI, TIPURI Şl DATE CONSTRUCTIVE Schimbătoarele de căldură sînt aparate (utilaje) în care se realizează procese (operaţii) de transfer de căldură între două fluide.

3.1.1. CLASIFICĂRI Clasificarea schimbătoarelor de căldură se poate face din mai multe puncte de vedere, dintre care trei sînt mai importante: — clasificarea după procesul principal de transfer de căldură; — clasificarea după modul de contactare a fluidelor; — clasificarea după tipul constructiv al aparatului. După procesul principal de transfer de căldură, se deosebesc nume­ roase clase de aparate, ca de exemplu: preîncălzitoare, răcitoare, conden­ satoare, răcitoare-condensatoare, refierbătoare, vaporizatoare, cristalizatoare, recuperatoare, regeneratoare (schimbătoare de căldură propriu-zise) etc. Intr-o instalaţie DA de exemplu, schimbătorul de căldură motorină-ţiţei nu se numeşte nici preîncălzitor de ţiţei nici răcitor de motorină, ci schimbător de căldură propriu-zis sau regenerator, pentru că ambele procese de transfer de căldură sînt importante. Prin preîncălzirea ţiţeiu­ lui se urmăreşte reducerea consumului de combustibil la cuptor, iar prin răcirea motorinei se urmăreşte reducerea ulterioară a consumului de agent de răcire, pentru realizarea temperaturii de depozitare. Un răcitor de motorină cu aer, de exemplu, nu este un încălzitor de aer, pentru că scopul transferului de căldură corespunzător nu este încălzirea aerului atmosferic. Schimbătorul motorină-ţiţei este un regenerator de căldură, pentru că el realizează, pe circuitul ţiţei-produse, o recirculare de căldură din avalul în amontele sursei calde (gazele de ardere din cuptor), cu avantajele precizate anterior. După modul de contactare a fluidelor, se deosebesc trei clase de apa­ rate: schimbătoare de căldură de suprafaţă, schimbătoare de căldură prin contact direct (de amestec) şi schimbătoare de căldură cu fluid interme­ diar staţionar. Schimbătoarele de căldură de suprafaţă se caracterizează prin faptul că cele două fluide care schimbă căldură între ele sînt separate prin pereţi
168

,

metalici, în majoritatea cazurilor cilindrici (tuburi). Aceste schimbătoare sînt cele mai frecvent utilizate. Schimbătoarele de căldură prin contact direct nu conţin pereţi des­ părţitori între fluide şi cum fluidele vin în contact nemijlocit, transferul de căldură este însoţit şi de un proces de transfer de masă. Schimbătoarele de căldură cu fluid intermediar staţionar sînt de con­ cepţie mai recentă, se utilizează în cazuri practice caracteristice şi p r e ­ zintă unele avantaje specifice. Ele se caracterizează prin faptul că trans­ ferul de căldură de la fluidul cald către fluidul rece, care sînt în curgere continuă prin schimbător, este mijlocit de un fluid intermediar staţionat aparat. ) P e n t r u că aceste tipuri de schimbătoare des căldură sînt mai puţin cunoscute, se dau în continuare cîteva exemple. Etilena se depozitează în fază lichidă, practic la presiunea atmosferică, deci la aproximativ —104 q C. Ea trebuie livrată către consumatori în fază gazoasă, sub presiune. In acest scop, ea este iniţial comprimată în fază lichidă şi apoi vaporizată şi încălzită, agentul termic de încălzire fiind obişnuit aburul. Schimbătorul de căldură utilizat nu este de tip clasic (există pericolul îngheţării condensului pe suprafaţa tuburilor), ci un schimbător cu fluid intermediar staţionar. La acest aparat cu fascicul tubular în manta, aburul condensează în tuburile din partea inferioară, iar etilena se vaporizează şi se încălzeşte în tuburile din partea supe­ rioară a mantalei. In m a n t a se află fluidul intermediar (butan) în dublă fază, stratul de lichid înecînd tuburile în care condensează aburul. Buta­ nul se vaporizează prin aport de căldură de la abur, iar vaporii conden­ sează pe tuburile prin care circulă etilena. In cazul în care gazul n a t u r a l are o presiune de zăcămînt mai mare decît cea necesară transportului, el este destins într-o turbină de expan­ siune, producîndu-se lucru mecanic. Cum printr-o astfel de destindere scade t e m p e r a t u r a gazului, pentru evitarea formării criohidraţilor, gazul trebuie încălzit înainte de destindere. încălzirea se face cu gaze obţinute prin ardere, utilizîndu-se un schimbător cu fluid intermediar staţionar (apa). înainte de a fi livrat consumatorilor, gazul n a t u r a l lichefiat trebuie comprimat, vaporizat şi încălzit. P e n t r u vaporizare şi încălzire se utili­ zează uneori schimbătoare de căldură cu fluid intermediar, în care apa este încălzită prin contact direct cu gaze de ardere (agitare puternică prin barbotare), ea cedînd căldură gazului natural, care circulă printr-un fascicul de tuburi scufundate ^n stratul de apă. După tipul constructiv al aparatului se deosebesc nu­ meroase clase de schimbă­ toare, principalele tipuri fiind prezentate în cele ce urmea­ ză, cu excepţia schimbătoa­ relor de căldură cu fascicul tubular în manta care, fiind cele mai utilizate, se tratează pe larg într-un paragraf spe­ cial. Schimbătoarele „tub în tub" (fig. 3.1) constau în două 169

tuburi concentrice, un fluid circulînd prin tubul interior, iar celălalt fluid prin spaţiul inelar (intertubular)l Obiş­ nuit se realizează baterii din astfel de elemente, plasate în serie, în paralel sau în combinaţie mixtă. Aceste schimbă­ toare prezintă avantajul de a lucra în contracurent, dar sînt voluminoase şi grele, în raport cu aria de transfer. Răcitoarele şi condensatoarele cu serpentină scufundată (fig. 3.2) con­ stau într-o cadă prevăzută cu deversor, prin care circulă apa de răcire şi în care se află scufundată serpentina prin care curge fluidul cald. Răcitoarele şi condensatoarele cu serpentină stropită cu apă constau în cîteva serpentine plasate vertical, peste care curge apa de răcire dis­ persată în picături. Schimbătoarele de căldură cu plăci lucrează cu presiuni relativ mici pentru ambele fluide şi au început să fie utilizate şi în industria petro­ chimică, ele fiind uşoare şi cu gabarit mic în raport cu aria de transfer. Constau în plăci profilate, din metal, suprapuse şi presate pentru etanşare. La extremităţile plăcilor sînt delimitate canalele de legătură pentru fluide, acestea circulînd prin spaţiile libere dintre plăci (fig. 3.3). Răcitoarele şi condensatoarele cu aer (fac obiectul unui paragraf se­ parat) constau într-un fascicul de tuburi prevăzute la exterior cu ari­ pioare transversale circulare, peste care circulă împins de ventilatoare aerul atmosferic. Răcitoarele şi condensatoarele prin contact direct (fac obiectul unui paragraf separat) constau în coloane de contactare în contracurent, cu sau fără umplutură, pentru două fluide practic nemiscibile (gaz-lichid sau lichid-lichid). în afara tipurilor constructive de schimbătoare de căldură amintite, mai există şi alte tipuri, dar fără importanţă pentru industria petrochi­ mică (de exemplu, schimbătoare de căldură spirale, schimbătoare de căl­ dură compacte etc). De asemenea, există sisteme de încălzire sau răcire anexate unor aparate în care au loc unele procese fizice sau chimice (de exemplu, autoclave cu agitare, cu sau fără reacţii chimice, prevăzute cu serpentină sau manta de încălzire sau răcire).

170

3.1.2. SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ CU FASCICUL TUBULAR ÎN MANTA £ Schimbătoarele de căldură cu fascicul tubular în mania sînt cele mai utilizate tipuri de schimbătoare. Ele prezintă o arie specifică de transfer de căldură relativ mare (18—40 m 2 /m 3 , în raport cu 4—15 m 2 /m 3 la schimbă­ toarele t u b în tub) şi un consum specific de metal relativ redus (35—80 kg/m 2 , în raport cu aproximativ 175 kg/m 2 la schimbătoarele t u b în tub), în figura 3.4 este redată schema celui mai simplu schimbător de căl­ dură cu fascicul tubular în manta. El se compune dintr-o manta cilindrică prevăzută la extremităţi cu flanşe, două capace prevăzute cu flanşe spre interior, două plăci tubulare care se fixează (cu garnituri de etanşare) între flanşele mantalei şi capacelor şi fasciculul de tuburi, mandrinate în plăcile tubulare.JAcest schimbător este rigid (plăci tubulare fixe în raport cu mantaua), pentru că nu permite o dilatare sau contractare independentă a tuburilor (este solicitată mandrinarea). Racordurile (stu­ furile) p e n t r u fluidul care circulă prin tuburi se află la capace şi acest fluid trece în paralel prin toate tuburile, într-un singur sens. Mantaua conţine tot două racorduri, fluidul corespunzător circulînd longitudinal prin spaţiul intertubular (secţiune de curgere constantă), în contracurent cu fluidul din tuburi. In partea superioară a schimbătorului, atît la manta cît şi la capace, există dopuri cu filet pentru evacuarea iniţială a aerului. La o condensare de vapori, vaporii intră în partea superioară, iar condensul este evacuat la partea inferioară (la vaporizare circulaţia se face de jos în sus). P e n t r u fluidele fără transformare de fază, intrarea poate fi jos sau sus, iar ieşirea, fie pe partea opusă, fie uneori chiar pe aceeaşi parte. Xjdegerea trecerii fluidelor prin tuburi sau manta se face după u r m ă ­ toarele criterii, care nu pot fi întotdeauna respectate: — fluidul cu temperatură mai mare se trece prin tuburi, pentru a se reduce pierderea de căldură către mediul ambiant; — fluidul cu debit volumic mai mare se trece prin manta; — fluidul cu presiune mai m a r e se trece prin tuburi, acestea rezistînd la presiune mai uşor decît mantaua; — fluidul pentru care se doreşte o cădere de presiune mai mică se trece prin manta; — fluidul care depune mai multă murdărie pe suprafaţa tuburilor se trece prin tuburi, pentru că acestea se curăţă mai uşor în interior, prin demontarea capacelor; — fluidul mai coroziv se trece prin tuburi, pentru că acestea pot fi înlocuite sau izolate mai uşor. Creşterea coeficientului de convecţie în interiorul tuburilor se poate obţine prin creşterea vitezei fluidului (acest avantaj este însoţit de dez­ avantajul creşterii căderii de presiune). P e n t r u creşterea vitezei în tuburi, se introduc în camerele de distribuţie (sub capace) şicane, astfel încît se obţin două sau mai multe păsuri (treceri) prin tuburi. 171

Schimbătoarele din figurile 3.5 şi 3.6 funcţionează cu două păsuri în tuburi (iniţial curgere de la stingă spre dreapta şi apoi de la dreapta spre stingă; în raport cu cazul unui singur pas, secţiunea de curgere s-a redus la jumătate, iar viteza s-a dublat), iar cel din figura 3.7 cu patru păsuri în tuburi."J Pentru majorarea vitezei fluidului din manta, pot fi utilizate şicane longitudinale. în figura 3.7, prin prezenţa unei astfel de şicane, se reali­ zează două păsuri în manta. Se constată la acest schimbător, cu 2 păsuri în manta şi 4 păsuri în tuburi, că global fluidele circulă în sens invers (unul de jos în sus şi celălalt de sus în jos). {în majoritatea cazurilor practice, în manta se utilizează şicane transversale segment de cerc (fig. 3.5 şi 3.6), care duc în general la o curgere transversală pe tuburi (secţiunea de curgere este variabilă; apar turbulenţe ce îmbunătăţesc transferul de căldură; prin fixarea distanţei dintre şica­ ne, se realizează viteza medie dorită pentru fluidul din manta)^ în figura 3.8 sînt schiţate şi alte tipuri de şica­ ne transversale, foarte rar utilizate (şicane „inel şi disc" şi şicane „benzi laterale — bandă centrală"). Obişnuit şicanele seg­ ment de cerc lasă libere fe­ restre orizontale, alterna­ tiv sus şi jos. La condensa­ toare şi la schimbătoarele cu două păsuri în manta se uti­ lizează ferestre verticale. [Şicanele transversale sînt solidarizate cu o placă tubulară, prin intermediul unor tije şi distanţiere (fig. 3.5). La intrarea fluidului în manta este prevăzută o placă deflectoare (fig. 3.5), care re­ duce-şocurile asupra tuburilor.j 172

Ulterior se vor discuta şi alte aspecte referitoare la şicanele transver­ sale segment de cerc, precum şi necesitatea unor şicane (benzi) orizon­ tale de etanşare. In unele cazuri se utilizează în manta o curgere scindată (fig. 3.9, a, în special la vaporizatoare) sau o curgere divizată (fig. 3.9, £»); printre două şicane alăturate circulă jumătate din debitul de fluid). Pentru a nu se solicita mandrinarea şi pentru a se evita apariţia neetanşeităţilor, trebuie să se asigure o dilatare (contractare) liberă a tu­ burilor în raport cu mantaua schimbătorului. Această problemă este re­ zolvată în special prin utilizarea schimbătoarelor cu cap flotant (mobil) sau a schimbătoarelor cu tuburi U. în figura 3.5 este prezentat un schimbător de căldură cu cap flotant. Placa tubulară mică are un diametru mai redus decît diametrul interior al mantalei şi, după demontarea capacului mic (acesta este fixat prin in­ termediul unui inel), fasciculul poate fi extras cu ambele plăci tubulare. în unele cazuri, pentru o alunecare mai uşoară, şicanele inferioare se spri­ jină ,pe nişte role. Obişnuit, schimbătoarele cu cap mobil au un număr par de păsuri în tuburi. Dacă este necesar să se lucreze cu un singur pas în tuburi, capacul mic este prevăzut cu un racord axial, care iese prin capacul mare, printr-o presetupă. JTn figura 3.6 este prezentat un schimbător de căldură cu tuburi U. Aceste schimbătoare pot avea în tuburi numai un număr par de păsuri.' Mai puţin utilizate, pentru preluarea dilatărilor inegale, sînt schim­ bătoarele cu compensator de dilataţie la manta, cele cu o placă tubulară flotantă, care asigură etanşarea pe un sistem de garnituri şi cele cu ţevi duble concentrice (fluidul circulă într-un sens prin tuburile de diametru mic, care nu constituie o suprafaţă de transfer de căldură, şi în sens in­ vers prin spaţiul intertubular, tuburile de diametru mare fiind închise la capătul liber; camerele de distribuţie se află de aceeaşi parte). Alte tipuri de schimbătoare de căldură cu fascicul tubular în manta, ca de exemplu cele cu spaţiu de vapori, vor fi discutate ulterior.

£3.1.3. DATE CONSTRUCTIVE Datele constructive prez?ntate în continuare se referă numai la schim­ bătoarele de căldură cu fascicul tubular în manta. Tuburile utilizate frecvent la schimbătoare au diametrul exterior de=25 sau 20 mm, grosimea peretelui fiind obişnuit 2,5 sau 2 mm. Lun­ gimea tuburilor este în majoritatea cazurilor 6 m, dar in funcţie de nece­ sităţi se utilizează şi următoarele lungimi: 1,5; 2; 3; 4 şi 9 m. 173

Tuburile sînt plasate în fascicul cu axele în triunghi echilateral sau în pătrat, cu pasul s=32 mm pentru de—25 mm şi s=26 mm pentru de=20 mm (pasul relativ s/de are corespunzător valorile 1,28 şi 1,30). Se ştie că fasciculele pot fi rotite cu un unghi oarecare, ca de exemplu, rotirea cu 45° a fasciculelor cu aşezare în pătrat (în special atunci cînd în manta au loc transformări de fază). Avîndu-se în vedere avantajele tipizării în construcţia de utilaj teh­ nologic, pentru schimbătoarele de căldură există numai anumite diametre de manta şi corespunzător anumite valori ale numărului de tuburi în fascicul, în funcţie în primul rînd de diametrul exterior al tuburilor, de modul de aşezare (triunghi sau pătrat) şi de numărul de păsuri în tuburi (cu creşterea numărului de păsuri, din cauza prezenţei şicanelor din camerele de distribuţie se reduce numărul de tuburi din fascicul)-* în tabelul 3.1 sînt redate, pentru schimbătoare de căldură cu cap mo­ bil, valori standardizate ale diametrului mantalei şi ale numărului cores­ punzător de-tuburi în fascicul, în funcţie de modul de aşezare, de dia­ metrul şi pasul tuburilor şi de numărul de treceri prin tuburi (2, 4 sau 6). Asemănător, în tabelul 3.2 sînt redate valorile standardizate ale numă­ rului de tuburi în fascicul, pentru schimbătoarele de căldură cu tuburi U, avînd două treceri prin tuburi (un tub U conţine atît ducerea cît şi în­ toarcerea). Din aceste două tabele se constată că, la acelaşi diametru de manta, în cazul aşezării în triunghi corespund mai multe tuburi decît la aşeza­ rea în pătrat, deci că aria specifică de transfer (m2/m3) este mai mare la aşezarea în triunghi. In cadrul aceleiaşi aşezări, aria specifică este mai mare la tuburile de diametru mai mic. In tabelul 3.3 sînt prezentate valorile standardizate ale înălţimii re­ lative a şicanei (raportul dintre înălţimea şicanei şi diametrul interior al mantalei), pentru şicanele transversale segment de cerc utilizate la schim­ bătoarele de căldură cu cap mobil. în cazul ferestrelor orizontale, h/Dt variază între 0,68 şi 0,71, iar în cazul ferestrelor verticale (utilizate în special la condensatoare) între

174

odată cu creşterea înălţimii şicanei se îmbunătăţeşte transferul de căl­ dură (scade costul schimbătorului).4 sînt prezentate valorile necesare calcu­ lării rapide a ariilor segmentelor de cerc. . 1. Efectuîndu-se un studiu de optimizare referitor la distanţa 175 . raportul h/Di este optim din punct de vedere economic la valori de ordinul 0. aria secţiunii corespunzătoare spa­ ţiului de vapori). în care s-a ţinut seamă de faptul că. In literatură. . . La dimensionarea schimbătoarelor de căldură sînt necesare deseori ariile unor segmente de cerc. . .80.56 şi 0. se reco­ mandă /i/D^O.2 .68. s-a ajuns la concluzia că.75 . dar creşte costul energiei consumate pentru compensarea căderilor de presiune. .80. cu înălţimea mai mică decît raza cercului corespunzător (aria ferestrei şicanei. pentru preţurile actuale. Efectuîndu-se un studiu de optimizare referitor la înălţimea relativă a şicanelor cu ferestre orizontale.0. 0. pentru şicane cu ferestre orizontale. In tabelul 3. 0. Pentru distanţa relativă dintre şicane se recomandă valori x/Di= =0.75 .

în care s-a ţinut seamă de faptul că. în tabelul 3.7.5 . în funcţie de diametrul man- 176 . . pentru uosturile actuale. raportul x/Dt este optim din punct de vedere economic la valori de ordinul 0. s-a ajuns la concluzia că. odată cu re­ ducerea acestei distanţe se îmbunătăţeşte transferul de căldură. pentru intrarea şi ieşirea fluidelor. dar creşte consumul de energie pentru pompare. .5 sînt redate valorile standardizate ale diametrului maxim admisibil al racordurilor utilizate la schimbătoarele de căldură cu cap mobil.relativă dintre şicane. 0.

astfel încît vitezele fluidelor să aibă valori rezonabile. valorile n u m ă r u l u i de ţevi în fascicul.7 sînt redate valori orientative ale vitezei admisibile în conducte.0. utilizate în primul rînd ca refierbătoare termosifon verticale. In ultimul tabel (3.1 mm. natura fluidului şi numărul de păsuri în tuburi (pentru racordurile de la capac).6.9 sînt prezentate.3 şi 219. după normele ICITPR. 101. La fiecare caz. Se constată că în acest caz sînt prezentate şi date referitoare la schimbătoarele de căldură cu un singur pas în tuburi. care corespund în or­ dine următoarelor valori ale diametrului exterior al racordului de intrare în m a n t a : 73. pentru diverse ca­ zuri practice. în funcţie de diametrul mantalei. In tabelul 3. 12 — Procese de transfer termic 177 . 141.talei. în tabelele 3. în tabele există cîte 4 coloane pentru n u m ă r u l de ţevi. pentru aşezarea în triunghi şi respectiv în pătrat.6 sînt pre­ zentate diametre standardizate pentru ţevi de conductă). Dimensionarea tehnologică a racordurilor schimbătoarelor de căldură constă în alegerea diametrelor ţevilor necesare (în tabelul 3.8 şi 3. de diametrul şi pasul tubu­ rilor şi de n u m ă r u l de treceri prin tuburi (2 sau 4).10) sînt redate tipuri de fascicule tubulare după normele UOP. Datele din acest tabel pot servi pentru o comparaţie cu datele din tabelele anterioare.

Dt — diametrul interior al mantalei. în anexa 1 sînt prezentate date pentru agenţii termici utilizaţi la schimbătoarele de căldură. L — lungimea tuburilor.Masa unui schimbător de căldură poate fi cunoscută numai după efectuarea proiectului de execuţie. masa unui schimbător de căldură cu fascicul tubular în manta poate fi apreciată prin următoarea relaţie empirică: în care: m este masa schimbătorului. Coeficientul iniţial se ia spre valoarea minimă la aparatele rigide şi spre valoarea maximă la aparatele cu cap flotant. în bar. Ae — aria de transfer de căldură. 178 . în m. în kg. în m 2 . p — presiunea de proiec­ tare a mantalei. Orientativ. în m.

1—« .

DIFERENŢA MEDIE DE TEMPERATURA Fluxul termic schimbat într-un aparat de schimb de căldură. deci şi diferenţa lor este variabilă. SCHIMBUL DE CĂLDURA ÎN CONTRACURENT în figura 3. At trebuie să fie o diferenţă medie de temperatură. circulînd de 180 .2.10 este repre­ zentat schematic un schimbător de căldură „tub în tub". cum în general temperaturile celor două fluide sînt va­ riabile în lungul schimbătorului.3. în diversele cazuri specifice întîlnite practic. cu cir­ culaţie a fluidelor în contracurent. Fluidul cald. se exprimă prin legea lui Newton scrisă cu coeficientul global de transfer de căldură dintre cele două fluide: At din această relaţie reprezintă diferenţa de temepratură dintre cele două fluide şi.1. 3. în cele ce urmează se tratea­ ză modul de calcul al acestei diferenţe medii de temperatură. între cele două fluide de lucru.2.

iar fluidul rece. diferenţa medie de tempe­ ratură este media logaritmică a diferenţelor extreme de temperatură. Se con­ stată că diferenţa de temperatură dintre cele două fluide este variabilă în lungul schimbătorului. care este totuna cu media aritmetică a diferenţelor extreme de temperatură: Aşa cum se va demonstra în continuare. rezultă în continuare: 181 . circulînd de la stînga spre dreapta. 1 — intrare şi 2 — ieşire.la dreapta spre stînga. se răceşte. Sub schimbător este redată în principiu diagrama de variaţie a temperaturilor celor două fluide în lungul schimbătorului (în realitate variaţiile nu sînt liniare).1) rezultă: iar din relaţia (3. Simplist. fluxul termic schimbat poate fi exprimat prin legea lui Newton şi prin relaţia calorimetrică aplicată celor două fluide: Pentru o arie elementară de transfer de căldură se poate scrie: în care ke. r — fluid rece.2): A rezultat deci egalitatea: Inlocuindu-se valoarea lui dQ. At M poate fi întîlnit uneori la capă­ tul rece. ea fiind maximă (AtM) la un capăt al schimbătoru­ lui şi minimă (Atm) la celălalt capăt. aceasta fiind întotdeauna mai mică decît media aritmetică. Cpc şi C^ sînt valori medii constante. se încălzeşte. Din relaţia (3. s-ar putea considera că diferenţa medie de temperatură este egală cu diferenţa dintre temperatura medie a fluidului cald şi tempe­ ratura medie a fluidului rece. Se utilizează următorii indici: c — fluid cald. Neglijîndu-se pierderile de căldură ale fluidelor către mediul ambiant şi notîndu-se cu „m" debitele masice şi cu „c„" căldurile specifice izo­ bare ale fluidelor.

At este egal cu valoarea acestor diferenţe (acest lucru este logic şi nu rezultă direct din relaţia (3. Dacă diferenţele de temperatură de la capetele schimbătorului sînt egale. astfel ca la capete diferenţele de temperatură să fie acceptabile. Trebuie să se stabilească. Diferenţa medie logaritmică de temperatură poate fi calculată. de exemplu cu propilenă.707°C.705°C. medie de temperatură dintre fluide este me­ dia logaritmică a diferenţelor de temperatură de la capetele schimbăto­ rului de căldură (în cazul schimbului de căldură în contracurent): Diferenţa dintre media logaritmică şi media aritmetică este cu atît mai mare.3) care duce la o nedeterminare). pentru At M =100°C şi At m =20°C. Nu este suficient să se fixeze temperaturile de intrare şi de ieşire ale fluidelor. şi cu ajutorul următoarei relaţii empirice. In astfel de cazuri.4) At=49. zona de răcire a vaporilor de propilenă). cu cît raportul AtM/Atm are valori mai mari. cu relaţia exactă (3. iar cu relaţia (3. respectiv. la generarea de abur supraîncălzit din apă (a). Astfel de variaţii discontinue se întîlnesc frecvent în practică. vaporii supraîncălziţi de propilenă se răcesc iniţial pînă la tem­ peratura de condensare corespunzătoare presiunii.Se constată că diferenţa. care obligatoriu trebuie să fie pozitivă.3) se obţine At=49. care evită utilizarea logaritmului (pentru minicalculatoare fără logaritmi): Spre exemplu. iniţial apa se încălzeşte pînă la temperatura de fierbere corespunzătoare presiunii. De exem­ plu. iar celălalt fluid o variaţie discontinuă. în figura 3. prin aport de căldură. 182 . cu erori neglijabile.11 sînt reprezentate schematic două schimburi de căldură în contracurent în care un fluid are o variaţie continuă (crescătoare sau descrescătoare) a temperaturii. se vaporizează apoi izotermic şi final vaporii obţinuţi se supra­ încălzesc (la generarea de abur saturat lipseşte supraîncălzirea vaporilor)-' In răcitor-condensatorul unui circuit frigorific (£>). diferenţa minimă de temperatură dintre fluide nu se află obişnuit la un capăt al schimbătorului de căldură. prin bilanţuri termice parţiale (zona de încălzire a apei. diferenţa minimă locală de temperatură. condensează apoi izo­ termic şi în final condensul rezultat se răceşte (eventual răcirea conden­ sului poate lipsi).

indiferent de sensu­ rile de curgere a fluidelor.2. în care Atm poate coborî pînă la 5°C şi a schimbătoarelor de căldură prin contact direct între flu­ ide. iar Atm capătului de ieşire. obişnuit nu se utilizează At mediu logaritmic global pe aparat. în figura 3. fluidul cald răcindu-se iar fluidul rece încălzindu-se. Analiza diferenţei medii de temperatură dintre fluide. fluidele intră în aparat la ace­ laşi capăt şi circulă în acelaşi sens.6°C.11.2.12 este reprezentat schematic un schimb de căldură în echicurent a şi un schimb de căldură în contracurent b. diferenţa medie de temperatură este aceeaşi. nu apar astfel de probleme de discontinuitate în variaţia de temperatură. At=246.La aceste schimburi de căldură în contracurent specifice. se face asemănător ca la contracurent şi se ajunge la aceeaşi concluzie: diferenţa medie de temperatură este egală cu media logaritmică a diferenţelor de temperatură de la capetele schimbătorului. La schimburile de căldură din figura 3. — echicurent At M /At m =4. se poate admite global 3. Pentru valorile numerice din figură. Dacă unul dintre fluide are în schimbător o temperatură constantă (schimb de căldură izotermic.5. întotdeauna AtM corespunde capătului de intrare a fluidelor. La echicurent. At=216. indiferent dacă schimbul de căldură se realizează în contracurent sau echicurent (acest lucru este general valabil. pentru aceleaşi temperaturi (°C) de intrare şi de ieşire a fluidelor. este obişnuit >15°C. Diferenţa minimă de temperatură dintre fluide. ci separat pentru cele trei zone caracteristice. 183 . în care Atm poate coborî pînă la 1°C. pentru că raportul AtM/Atm are valori mai mici la contra­ curent. La schimbările de stare de agregare ale ames­ tecurilor de hidrocarburi. AtM Şi Atm avînd corespunzător aceleaşi valori. la schimbul de căldură în echicurent. Pentru aceleaşi temperaturi.4°C. cu excepţia aparatelor de schimb de căldură din instalaţiile frigorifice. întotdeauna diferenţa medie de tempe­ ratură pentru contracurent este mai mare decît cea corespunzătoare echicurentului. se poate extinde şi la curent mixt sau curent încrucişat şi se ţine seamă de el în practică). SCHIMBUL DE CĂLDURĂ IN ECHICURENT La schimbul de căldură în echicurent. prin vaporizarea unui lichid pur sau prin condensarea unor vapori puri). rezultă: — contracurent AtM/Atm=l.

Dacă în r p l n t i n - 184 . pentru un flux termic dat. 3. Pentru exemplificare. pe măsura posibilităţilor.10 se poate constata că temperatura de ieşire a fluidului rece t. constituie primul şi principalul avantaj al contracurentului. în sensul că t. Temperatura peretelui tubului (tp) are deci valoarea maximă pentru echicurent 300°C. Din legea lui Newton a schimbului global de căldură.Faptul că diferenţa medie de temperatură este mai mare la schimbul de căldură în contracurent. poate fi şi mai mare decît tc (avantaj). decît la schimbul de căldură în echicurent. <tc2 (aceste temperaturi pot fi teo­ retic egale. variaţiile temperaturilor fluidelor în lungul schimbătorului nu sînt liniare. VARIAŢIILE TEMPERATURILOR FLUIDELOR ÎN SCHIMBĂTOR La schimbul de căldură în contracurent sau în echicurent. nu este limitată de temperatura de ieşire a fluidului cald te . iar pentru contracurent 350°C. întotdeauna t. în raport cu cel în echicurent. fără schim­ bare de fază a fluidelor. numai dacă suprafaţa de schimb de căldură este infinită). Cpc şi Cpr constante). cu ipotezele de sim­ plificare admise anterior (ke. căderile de presiune fiind mai reduse): în practică se urmăreşte. fie ila cel de ieşire. La schimbul de căldură în echicurent. se pot constata următoarele: — echicurent — contracurent stînga t p =300°C dreapta £P=250°C stînga t p =200 c C dreapta r p =350°C. Schimbul de căldură în contracurent. pe baza temperaturilor din figura 3. schimbul de căldură în echicurent este întîlnit uneori în practică şi anume atunci cînd se urmă­ reşte o temperatură maximă a tuburilor mai redusă (rezistenţă mecanică mai mare şi dilatare mai mică) sau eventual o temperatură minimă mai ridicată. să se realizeze schimburi de căldură în contracurent. Cu toate că prezintă dezavantajele amintite.2. se poate observa că.12. admiţîndu-se pentru simplificare rezistenţele termice pentru cele două fluide egale (temperatura locală a peretelui tubului este egală cu media aritmetică a temperaturilor fluidelor). în cele ce urmează se stabilesc relaţii pentru exprimarea acestor variaţii de temperatură. dacă At este mai mare suprafaţa de schimb de căl­ dură necesară este mai mică (consum mai mic de metal pentru realizarea schimbătorului şi consum mai mic de energie pentru pomparea fluidelor. prezintă şi un al doilea avantaj interesant din punct de vedere practic.3. Temperatura maximă a tubului poate fi întîlnită la echicurent fie la capătul de intrare a flui­ delor. Din figura 3.

6). rezultă: în care B are expresia (se anterior keAe=kLL): face înlocuirea cunoscută dintr-un capitol Relaţia stabilită (3. se poate scrie: şi făcîndu-se înlocuirea în relaţia anterioară. în care t f> s-a înlocuit în general cu tc. cu L. ): . la schimbul de căldură în con­ tracurent. dar mai simplu.se face înlocuirea întîlnită în deducerea lui At: se obţin următoarele relaţii pentru contracurent: Pe baza bilanţului termic al schimbătorului. în acest caz. repre­ zintă variaţia exponenţială a lui tc cu L. Dacă mcCpc=^mrCpr. direct din relaţia (At=AtM=Atm): rezultă foentru contracurent): Se poate stabili şi expresia variaţiei lui t. B nu se poate determina. după calcularea lui t. fiind date temperaturile iniţiale ale fluidelor. tr se poate calcula după aflarea lui t„ cu relaţia de bilanţ (t r j corespunde lui L total si se află din bilanţul global.

In situaţia inversă. SCHIMBUL DE-CĂLDURA ÎN CURENT MIXT Marea majoritate a schimbătoarelor de căldură utilizate în industrie sînt aparate cu un singur pas în manta (majorarea transferului de căl­ dură în manta se realizează prin introducerea de şicane transversale) şi cu două sau patru păsuri (treceri) în tuburi. din relaţia (3. \ Relaţia (3.6) poate căpăta o formă mai simplă.=tc. O astfel de problemă poate fi. la un schim­ bător în contracurent. ţinîndu-se seamă şi de variaţiile lui kL şi Cpc.5). Cpr=oo) sau.Asemănător. tansportat pe o conductă magistrală..4. prin simplificările corespunzătoare. concavitâţile curbelor de variaţie a temperaturilor au aspectul din figura 3. La vaporizafea izotermică a unui lichid (tr=ct. : IJ : Se constată din relaţie că pentru L=oo se obţine r<=i r .oo).10) scrisă sub forma: este utilă. la schimbul de căldură în echicurent. în funcţie de L. de exemplu. prin simplificarea relaţiei (3. tc şi tr . se stabilesc valorile Cpc şi kL şi se calculează lungimile tronsoanelor cores­ punzătoare. Relaţia (3. care apoi se însumează. Pentru intervale mici Atc impuse. mfipT. cu relaţia dată. Pentru L—oo corespunde t. Relaţia (3.2. . ke. 3. ' întotdeauna.6) poate servi pentru calcularea lui tc .6) se obţine expre­ sia variaţiei lui tc în funcţie de L (saU Ae): . Q şi t. în acest caz 186 . de exemplu la încălzirea unui fluid cu ajutorul aburului saturat (tc=ct. mr=. Ae. cînd sînt date mcCpc. pentru calcularea variaţiei temperaturii unui ţi­ ţei cald. Foarte rar pot fi întîlnite aparate cu două păsuri în manta şi patru păsuri în tuburi. în două cazuri parti­ culare întîlnite în practică.12 şi anume: pentru fluidul cald concayitatea este în jos. iar pentru fluidul rece concavitatea este în jos la contrăcureht şi respectiv în sus la echicurent.\ Cpc=oo)t variaţia temperaturii fluidului rece este dată de relaţia: Această relaţie se stabileşte. şi prin intermediul numărului de unităţi de transfer de căldură. se pot stabili relaţii şi pentru calcularea variaţiilor tem­ peraturilor fluidelor în lungul schimbătorului. tot fără încercări succesive. la răci­ rea unui 'fluid care circulă printr-o conductă îngropată în sol sau plasată în aer (tr=ct. rezolvată.

2—2. de exemplu. iar celă­ lalt de jos în sus). în funcţie de următorii parametri: în care: P are valori cuprinse între 0 şi 1.13 sînt prezentate cîteva scheme de schimb de căldură în curent mixt.realizîndu-se global contracurent (un fluid circulă de sus în jos. în figura 3. la schimbul de căldură în curent mixt. 187 . iarF<l. diagramă corespunzătoare schimbătoarelor 1—2 (4).14 este redată principala diagramă a factorului de Corec­ ţie pentru diferenţa medie de temperatură. constă în calcularea diferenţei medii de temperatură corespunzătoare contracurentului şi corectarea acesteia cu un factor de corecţie specific: Factorul de corecţie se citeşte din diagrama corespunzătoare tipului de curent mixt. în figura 3. Metoda recomandată în literatură. Dacă numărul de păsuri în manta este egal cu numă­ rul de păsuri în tuburi. atunci se realizează contra­ curent pur. pentru stabilirea diferenţei medii de temperatură dintre fluide. R valori sub şi supraunitare.

în funcţie de P şi R. trebuie să se schimbe schema de circulaţie a fluidelor. Pentru exemplificare. care permit calcularea directă a lui A t (corectat). Pentru un schimbător cu „n" treceri prin manta şi „2 n" treceri prin tuburi (global contracurent).7.Se recomandă să se lucreze cu valori F>0. Valorile lui F sînt stabilite cu ajutorul unor relaţii analitice (nu ex­ perimentale). pentru schimbătoarele mai puţin utilizate.11 sînt redate valorile lui F. în zona din stînga-jos a tabelului nu trebuie sau chiar nu se poate lucra. relativ complicate. se prezintă relaţia lui F. pentru schimbătoarele 1—2 (4): Există însă relaţii mai simple. relaţia lui At este următoarea: 188 . In tabelul 3. în funcţie de P şi R. cu două păsuri în manta şi patru sau mai multe păsuri în tuburi (obişnuit un număr par). Dacă F are o valoare mai mică. Valorile din tabel sînt aceleaşi cu cele citite din diagrama corespun­ zătoare.

Se trage concluzia că acest schimb de căldură nu este po­ sibil. Cu relaţiile (3. 189 . Cu relaţiile (3. P=0.1818.7°C.15). relaţia (3.8 şi At=57. dar relaţiile actuale ale lui At nu sînt perfecte pentru că nu ţin seamă de sensul curgerii fluidului din manta şi nici de faptul că prin tuburi circulă fluidul rece sau fluidul cald (relaţiile se aplică neţinîndu-se seamă de aceste lucruri). Dacă fluidul din manta ar circula în sens invers. pentru că ar trebui ca în zona de ieşire a fluidelor. =240°C şi se cere valoarea lui At (se observă că tr >tc ). Relaţiile prezentate pentru calcularea lui At sînt uşor de aplicat nume­ ric şi sînt de preferat faţă de diagrame. Din figura 3.14).14) şi (3. se calculează: Atcontr— =49. Pentru înţelegerea mai uşoară a imposibilităţii realizării uneori a unui schimb de căldură în curent mixt. pentru că apare în calcul logaritmul unui număr negativ.143. pentru că dreapta lui P nu se intersectează cu curba lui R.19) se obţin: At f =70.=61. At r =20. în cazul realizării unui program de 'calcul.52 c C (valoare identică cu cea anterioară). R=3. tr =170 şi t. Relaţiile (3.5 şi F=0. schema în curent mixt 1—2 este imposibilă.9329 (corespunde diagramei din figura 3.17) şi (3. fluidul cald să devină mai rece (190°C) decît fluidul rece (240°C). lucrînd cu: tCj =180.15) se obţin: P=0. t f j =70 şi tt> =90°C.4118 şi fl=2. 3. poate că schimbul de căldură ar fi posibil. tc =190. Ai m =40 şi At«mtr. Figurîndu-se schema în contracurent (fig. Factorul F nu poate fi citit din figura 3.19) nu duc la un rezultat.16) capătă forma simplă: O exemplificare numerică pentru calculul lui At la un schimbător 1—2.in care: (AtM şi Atm corespund contracurentului pur). M=72. spre deosebire de contracurent. Pentru schimbătoarele obişnuite 1—2 (4).66°C. Pentru un schimbător 1—2 se dau: tc =340.15) şi (3. Pentru contracurent: Ar M =90. se recurge în continuare la o exempli­ ficare numerică. tCi =110.15 se constată că.14.

Importante sînt cele trei şiruri de tuburi. iar celălalt fluid circulă prin interiorul tuburilor. se poate considera că schimbul de căldură se realizează în contracurent încrucişat. numărul de încrucişări fiind egal cu numărul de şicane plus unu. numărul de încrucişări este egal cu numărul de şiruri de tuburi. Schema c reprezintă tot un schimb de căldură în contracurent încru­ cişat. Un fluid circulă de la stînga spre dreapta. fluidul interior circulînd în paralel prin tuburile de pe două şiruri. se realizează global 3 încrucişări. transversal pe fasciculul de tuburi şi pe două pă­ suri. care reprezintă încru­ cişări la niveluri de temperatură diferite ale fluidului exterior. preîncălzitoare de aer etc. prevăzut în manta cu şicane transversale. un răcitor cu aer este prevăzut cu 6 şiruri de tu­ buri. Un fluid circulă ascendent prin interiorul tuburilor.2. descendent de la un şir la altul. 3. răcitoare cu aer. întotdeauna. fluidul care circulă transversal pe un fascicul dâ tuburi suferă o amestecare. Un fluid circulă ascendent peste trei şiruri orizontale de tuburi.16). în paralel prin toate tuburile unui fascicul.3. Circulaţia fluidului din tuburi în plan orizontal (într-un şir de tu­ buri) în ambele sensuri nu are influenţă asupra diferenţei medii de tem­ peratură. La un schimbător de căldură în contracurent (cu un pas în manta şi un pas în tuburi). spre exemplu. Schema 6 reprezintă un schimb de căldură în contracurent încrucişat. în astfel de cazuri. iar celălalt fluid cir­ culă global descendent. 190 . neglijîndu-se curgerile orizontale în raport cu cele transversale. iar celălalt fluid circulă ascendent printre tuburile fascicu­ lului. cauzată de turbulenţa ce se produce.5. Schema a reprezintă un schimb de căldură în curent încrucişat simplu. Dacă. SCHIMBUL DE CĂLDURA ÎN CURENT ÎNCRUCIŞAT în unele aparate sau sisteme de transfer de căldură practice (secţia de convecţie a unui cuptor.) se întîlnesc schimburi de căldură în curent încrucişat simplu sau în contracurent încrucişat (fig.

.94). ca de exemplu: pentru încruci­ şare simplă. conform relaţiei anterioare. tT} =100 şi t. Pentru un număr mai mare de încrucişări.957. diferenţa medie de tem­ peratură. pentru un schimb de căldură în contracurent încrucişat cu 12 încrucişări. curentul mixt: în care F este funcţie de parametrii P şi R definiţi anterior. Rezultă P=0. Pentru exemplul anterior. în caz contrar schimbul de căldură nefiind posibil (local flui­ dul rece ar fi mai cald decît fluidul cald). Explicaţia acestui lucru constă în faptul că la o încrucişare simplă este obligatoriu ca t. deci mult mai mică decît valoarea citită din diagramă (0. pentru că dreapta lui P nu se in­ tersectează cu curba lui R şi deci Fjy Şi At nu pot fi stabilite.2 =330°C. dintre fluide se poate calcula cu relaţia întâlnită la. iar Ar reprezintă numărul de încrucişări (F creşte. NU există precizări în legătură cu faptul că încrucişările pot fi realizate de fluidul din tuburi sau de fluidul exterior.. cu creşterea lui N). tCi =180. aşa cum rezultă din exemplele următoare. se referă la un caz concret din practică. cu un fluid amestecat şi unul neamestecat şi pentru contracurent încrucişat. în literatură există diagrame ale lui F.. Pentru P=0.4 şi R—2 se citeşte din diagrama încrucişării sim­ ple F 1 =0. ci numai cu >4 încrucişări. F 2 =0. la care: ^ = 4 0 0 . Această relaţie nu este satisfăcătoare. Al doilea exemplu. <tc .7.La schimbul de căldură în curent încrucişat. Valoarea calculată a lui F2. este: .5 <180. Se constată că schimbul de căldură în cauză nu poate fi realizat cu <3 încrucişări (330 > 327). se recomandă relaţia: în care Ft se referă la curent încrucişat simplu. pentru că în acest caz la fiecare încrucişare corespunde tr2 <te't (157. cu două păsuri realizate de fluidul care circulă prin tuburi. 215<235 etc). 191 . cu două încruci­ şări.767'şi #=0. în figura 3.94. iar din diagrama contracurentului încrucişat. dar Fi nu poate fi citit din diagramă. considerîndu-se că fluidul rece realizează încrucişările şi admiţîndu-se pentru simplificare variaţii de temperatură egale pe fiecare încrucişare.17 s-au trecut temperaturile ca­ racteristice pentru 3 şi 4 încrucişări.

Concluzii generale referitoare la diferenţa medie de temperatură: — pentru cele patru temperaturi caracteristice date. aceste dife­ renţe de temperatură fiind medii în spaţiu. rezultă. DIFERENŢA DE TEMPERATURA MEDIE ÎN TIMP Cele discutate pînă acum s-au referit la diferenţa medie de tempera­ tură dintre fluide. care ţine seamă de aspectele discu­ tate: în care: At^ reprezintă diferenţa de temperatură pentru fluidul din inte­ riorul tuburilor. pentru ca schimbul de căldură să fie posibil. AtCT — diferenţa de temperatură la capătul rece al schim­ bătorului. Pentru încrucişare simplă (t. Dacă în calcule apare logaritmul unui număr negativ. între un capăt şi celălalt ca­ păt al schimbătorului. pentru încrucişare simplă cu un fluid amestecat.6.2. existentă în lite­ ratură. relaţia (3. At mediu este maxim la contracurent. schimbul de căl­ dură corespunzător nu este posibil. <tc ) poate fi utilizată şi relaţia: care dă rezultate apropiate de cele obţinute prin intermediul diagramei lui F. 192 .20) nefiind satisfăcătoare. 3. Semnul plus sau minus se ia astfel încît At să fie pozitiv. pentru curent mixt 1-2 (4) şi local pentru fie­ care încrucişare simplă la contracurent încrucişat.în consecinţă. la schimburi de căldură în regim staţionar. Atext — diferenţa de temperatură pentru fluidul din exte­ riorul tuburilor. AtCc — diferenţa de temperatură la capătul cald al schimbă­ torului. minim la echicurent şi intermediar la curent mixt sau încrucişat. se recomandă pentru calcularea lui At următoarea relaţie. Aplicîndu-se relaţia la exemplul anterior (N=12). — pentru echicurent. este obligatoriu ca tr <tc.

25) rezultă: 13 — Procese de transfer termic 193 . pentru a se cu­ noaşte în cît timp trebuie reluată pomparea sau golită conducta. şi diferenţe de temperatură medii în timp. fluxul termic mediu cedat are expresia: Temperatura mediului rece (aer.In cazul schimbului de căldură în regim nestaţionar. în timpul x. răcirea lichidului cald făcîndu-se de la tc pînă la tc . scăderea în timp a temperaturii lichidului. cu consecinţe grave. sau medii si­ multan atît în timp cît şi în spaţiu. lichidul respectiv se răceşte în timp.23) şi (3. existînd pericolul congelării sale în conductă. sol) fiind constantă. utilizîndu-se coeficientul global pentru unitatea de lungime de conductă: Din egalarea expresiilor (3. în cazuri practice. se întîlnesc. Pentru un tronson de conductă cu diametrul interior dt şi lungimea L. apă) se opreşte accidental pomparea. pentru diverse zone mai periclitate ale conductei. Dacă pe o conductă de transport de lichid cald (ţiţei. diferenţa de tem­ peratură medie (în timp) logaritmică se scrie astfel: Fluxul termic poate fi exprimat şi prin legea lui Newton. se prezintă un caz concret de schimb de căldură în regim nestaţionar. benzen. în care apare diferenţa de temperatură logaritmică medie în timp. Este in­ teresant în acest caz să se calculeze. In cele ce urmează.

3. temperatură de intrare tci=ct. se calculează kL şi x. transferul de căldură în regim nestaţionar se tratează ca o succesiune de transferuri de căldură pseudostaţionare.Relaţia (3. Această ultimă temperatură creşte în timp. timpii obţinuţi însumîndu-se final. calculată ca medie în intervalul maxim Atc. Se admit pentru ke şi cpc valori medii constante. de exemplu apă caldă sub presiune (debit mc=ct. DIFERENŢA DE TEMPERATURA MEDIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU Se analizează problema practică (fig. Relaţia (3. pe măsură ce diferenţa de temperatură dintre cele două fluide scade. în scopul utilizării ei drept com­ bustibil (pompare şi pulverizare mai uşoare).). medie în timp (pentru că ţine seamă de variaţiile în timp ale temperaturilor) şi în spaţiu (pentru că ţine seamă de variaţia lui tc în lungul serpentinei). dintr-un rezervor. iar relaţia (3. pentru că. utile în practică. printr-o serpentină de arie Ae plasată la partea inferioară a rezervorului (pentru a se produce curenţi de convecţie liberă în masa păcurii). Necunoscuta finală a problemei va fi timpul în care poate fi realizată încălzirea păcurii. fluxul termic schim­ bat poate fi exprimat astfel: Din această egalitate rezultă: în continuare se va calcula valoarea medie Atc (scăderea de temperatură a fluidului cald) şi va rezulta valoarea medie At (diferenţa me­ die de temperatură dintre fluide): 194 .18) a încălzirii în regim nesta­ ţionar a unei mase m'T de păcură. se bazează după cum s-a observat pe diferenţa logaritmică de temperatură medie în timp. în cele ce urmează se urmăreşte stabilirea diferenţei de temperatură dintre fluide. de la temperatura iniţială tri pînă la temperatura finală trf.2.27) se aplică astfel: pentru diverse intervale mici Atc im­ puse succesiv. în felul acesta.26) redă variaţia exponenţială a temperaturii lichidului în timp. fluxul termic schimbat se reduce.27) permite calcularea timpului în care lichidul se ră­ ceşte pînă la o temperatură tC2 impusă (se constată că pentru tro=tr co­ respunde T=OO). 3. Relaţiile stabilite.7. Sînt variabile în timp. atît temperatura păcurii t„ cît şi temperatura finală a fluidului de încălzire tC2.. Pentru un moment dat. într-un mod mai puţin exact se poate lucra cu o singură valoare kL. încălzirea se face prin circularea unui fluid cald.

Deducerea valorii medii a lui Atc: La începutul încălzirii va corespunde: iar la sfîrşitul încălzirii: Valoarea medie Atc se consideră media logaritmică a valorilor ex­ treme: Rezultă valoaera At medie: Relaţiile (3. se rezolvă astfel: se dau mr. tff. se presupune ke 13* 195 . tr. mc.29) şi (3. în regim nestaţio­ nar..30) permit calcularea valorilor: tC2i şi tCz/ Valoarea medie a fluxului termic schimbat este: Timpul necesar încălzirii rezultă din raportul dintre căldura necesară încălzirii păcurii şi fluxul termic mediu schimbat: Problema încălzirii unui lichid dintr-un rezervor. tCl Şi Ae.

coeficienţii globali de transfer de căldură. Este bine să se ţină seamă şi de pierderile de căldură exteri­ oare ale rezervorului. In cadrul acestui paragraf. cu care lucrează practic schimbătoarele.3. \ Faptul că valorile ked practice sînt mai mici este cauzat de prezenţa în exploatare a unor rezistenţe termice suplimentare. Ţinîndu-se seamă de aceste depuneri. în m2 °C/W (în cap. este coeficientul parţial de transfer de căldură pentru fluidul din interiorul tuburilor. TEMPERATURI CALORICE Şl REZISTENTELE TERMICE ALE DEPUNERILOR 3. dacă x şi tc nu sînt satisfăcătoare practic se pot schimba mc şi Ae. coeficientul global de transfer de căldură se exprimă prin următoarea relaţie: în care Rd sînt rezistenţele termice specifice ale depunerilor. COEFICIENŢII GLOBALI DE TRANSFER DE CĂLDURA PRACTICI La schimbătoarele de căldură aflate în exploatare.3. pentru un caz practic. necesară la dimensionarea serpentinelor de încălzire din rezervoare. 196 .1. prin intermediul cărora se poate evita utilizarea diferenţei medii de temperatură. Aceste rezistenţe ter­ mice sînt datorate straturilor de depuneri formate pe cele două feţe ale tuburilor (la interior şi exterior). At şi T. tc2{ Şi tC2f (necesare pentru stabilirea lui tc mediu la care se iau proprietăţile fizice ale fluidului cald).e pentru fluidul din exteriorul tuburilor (din manta). 3. iar \ conductivitatea termică a peretelui tubului. 2 au fost definite rezistenţa termică şi rezistenţa termică spe­ cifică). (convecţie forţată) şi txe (convecţie liberă) şi se veri­ fică ke presupus. exprimat pe unitatea de arie exterioară): în care: a. în final se calculează a.şi se calculează în ordine x. a. s-a stabilit. dife­ renţa de temperatură medie în timp şi spaţiu dintre fluide. pot fi stabiliţi cu ajutorul legii lui Newton: Valorile ked practice sînt mai mici decît valorile stabilite cu relaţia dedusă în capitolul Procese de transfer de căldură (coeficientul global de transfer de căldură între două fluide separate de un perete cilindric. In anexa 2 se discută noţiunile de eficienţă a schimbului de căldură şi număr de unităţi de transfer.

In tabelul 3. unică. în cazul cîtorva procese de transfer de căldură întîlnite frecvent. sînt mai mari decît valorile reale. calculate cu proprietăţile fizice ale fluidelor luate la temperaturile medii aritmetice corespunzătoare. TEMPERATURILE CALORICE ALE FLUIDELOR Cele ce urmează se referă numai la schimbătoarele de căldură fără transformare de fază a fluidelor. 197 .3. nu poate fi stabilită variaţia lui ked în lungul aparatului. pro­ prietăţile fizice ale fluidelor şi deci valorile coeficienţilor parţiali de transfer de căldură. Variaţia coeficientului global de transfer în lungul schimbătorului poate fi stabilită numai la schimbătoarele de căldură tub în tub. dar ea nu prezintă interes practic. pentru alegerea iniţială a geometriei schimbătorului şi se re­ feră la schimbătoarele cu fascicul tubular în manta. din cauza curgerii transversale pe tuburi. în lungul unui schimbător de căldură.12 sînt redate valori orientative pentru coeficienţii glo­ bali de transfer de căldură practici. pentru Rd se utilizează valori sta­ bilite experimental. Astfel de valori orientative sînt necesare în proiectare.2. La schimbătoarele de căldură cu fascicul tubular în manta. La dimensionarea schimbătoarelor de căldură este necesară o valoare medie. 3. valorile Rd nu se calculează. Studiile experimentale au arătat că valorile ked. care lu­ crează obişnuit cu mai multe păsuri în tuburi şi cu şicane transversale în manta. în contracurent sau echicurent.Pentru că este greu să se aprecieze grosimile şi conductivităţile ter­ mice ale straturilor de depuneri. de exemplu. pentru că variază temperaturile fluidelor. Pentru un schimbător cu 4 păsuri în tuburi şi cu şicane transversale în manta. la un capăt al schimbătorului există trei temperaturi carac­ teristice pentru fluidul din tuburi şi o variaţie a temperaturii fluidului din manta. în dimen­ sionarea schimbătoarelor de căldură. valoarea coeficientului global de transfer este variabilă. a coeficientului global de transfer.

iar 2 pentru ieşirea din schimbător. Temperaturile calorice ale fluidelor sînt mai mici decît temperaturile medii aritmetice corespunzătoare şi se stabilesc cu următoarele relaţii: I în care: indicele c se referă la fluidul calci. pentru sim­ plitatea ei şi pentru faptul că poate servi la realizarea unui eventual program de calcul. 198 . iar variaţia lui ked se admite liniară. există nomograme care permit stabi­ lirea lui Fc. deci şi la schimbul de căl­ dură în curent mixt.3 şi 0. Fc se numeşte factor caloric şi are obişnuit valori cuprinse între 0. REZISTENŢELE TERMICE SPECIFICE x ALE DEPUNERILOR 1 Straturile de depuneri. care se formează pe suprafeţele tuburilor din schimbătoarele de căldură. iar r la fluidul rece.3. depunerile avînd în general conductivităţi termice mici. care este de preferat.Temperaturile calorice ale fluidelor care schimbă căldură într-un schimbător sînt acele temperaturi caracteristice la care trebuiesc luate proprietăţile fizice ale fluidelor. şi deci creşte căderea de presiune. astfel încît valoarea medie obţinută pen­ tru ked să corespundă realităţii. în majoritatea cazu­ rilor crescînd şi deci majorîndu-se coeficientul de frecare (căderea de presiune). în cazul particular al fracţiunilor petroliere lichide. Valorile Fc stabilite cu aceste nomograme sînt foarte apropiate de cele obţinute cu relaţia generală anterioară. Temperaturile calorice se utilizează în special la schimbul de căldura lichid-lichid în curent mixt sau contracurent. se admite un schimb de căldură în contracurent şi se stabilesc valorile necesare pentru calcularea lui Fc: diferenţa medie logaritmică de temperatură &tmi. care schimbă căl­ dură (se răcesc) în contracurent. deci scade fluxul termic schimbat. — creşte viteza fluidului. 3.8). produc următoarele efecte nedorite: — scade coeficientul global de transfer de căldură. din cauza reducerii secţiunii.5. — se modifică rugozitatea la suprafaţa tuburilor. diferenţa dintre temperaturile fluidelor la capătul cald al schimbătorului AtCc şi diferenţa de temperatură la capă­ tul rece AtCr. dar ele pot fi folosite şi pen­ tru contracurent încrucişat sau la schimbul de căldură lichid—gaz. circulînd prin spaţiul intertubular. El se calculează cu următoarea relaţie empirică generală: Indiferent de tipul schimbului de căldură. bazate pe variaţiile caracteristice ale viscozităţii şi densităţii fracţiunilor petroliere cu temperatura şi densitatea relativă (K=11. indicele 1 pentru intrare.3.

Prezenţa depunerilor de pe suprafeţele tuburilor trebuie corelată cu unele aspecte economice. teflon (politetrafluoretilenă) sau grafit. precipitarea unor săruri. cocsarea pe suprafeţele foarte calde). — existenţa în fluide a u n o r substanţe care polimeri zează. — corodarea tuburilor de către unele fluide. deci creşte costul schim­ bătorului . dedurizarea sau demineralizarea apei). •— utilizarea unor inhibitori care reduc efectele corozive. la scăderea temperaturii sau la vaporizare.Depunerile de pe tuburile schimbătoarelor sînt datorate u r m ă t o a r e ­ lor cauze: — existenţa în fluide a unor suspensii de particule solide (praf de catalizator. — utilizarea unor tuburi din materiale speciale. cu apariţia unor straturi complexe cu rezistenţă termică m a r e . — materialul din care sînt confecţionate tuburile şi rugozitatea su­ prafeţei acestora (depunerile se formează mai uşor pe suprafeţele rugoasej. care distrug micro­ organismele. — dezvoltarea în schimbătoare a unor straturi biologice. Evitarea sau reducerea depunerilor de pe suprafaţa tuburilor pot fi realizate prin următoarele: — îndepărtarea anterioară din fluide a suspensiilor de particule so­ lide (decantare. care curăţă suprafaţa tubului. — adăugarea în fluid a unor substanţe germicide. creşte suprafaţa de transfer necesară. la creş­ terea temperaturii. avantajoase în unele condiţii de lucru caracteristice. — utilizarea unor tuburi fără asperităţi. depunerea de parafină prin răcire. — existenţa in fluide a unor substanţe dizolvate care. — viteza de circulaţie a fluidului (la viteze mici depunerile sînt mai mari). Factorii care influenţează formarea depunerilor şi deci rezistenţa ter­ mică a acestora sînt: — n a t u r a fluidului şi compoziţia depunerii formate. la scăderea temperaturii sau la vaporizare. — prevenirea polimerizării prin adăugare de compuşi de stabilizare. mîl sau nisip în apă sau ţiţei insuficient decantate). — d u r a t a de funcţionare a schimbătorului de la ultima sa curăţare (mecanică sau chimică). produse de coroziune. — răzuirea continuă a suprafeţei tubului. — separarea anterioară a substanţelor dizolvate care pot forma de­ puneri (de exemplu. ca de exem­ plu. coagulare şi filtrare). atunci cînd există condiţii de formare a straturilor de depuneri. duc la depuneri (trecerea bicarbonaţilor de Ca şi Mg din apă în săruri insolubile. ca de exemplu: — admiţîndu-se în proiectare rezistenţe termice specifice mari pentru depuneri. — adăugarea în fluid a unor bile de elastomer. ca de exemplu răzuirea su­ prafeţei interioare a tubului în cazul cristalizatoarelor. formate de microorganisme. la creşterea temperaturii. depunerile cresc cu creşterea temperaturii). — t e m p e r a t u r a fluidului şi t e m p e r a t u r a peretelui tubului (la încăl­ zirea apei sau ţiţeiului. 199 . particule de cocs. în cazul produselor de cracare. ca de exemplu.

— operaţiile utilizate pentru evitarea sau reducerea depunerilor nece­ sită cheltuieli importante. s-au propus diverse relaţii caracteristice. — la o durată mică de funcţionare a schimbătorului.13 sînt prezentate valori orientative ale rezistenţelor ter­ mice specifice. tinzînd către va­ loarea maximă Rd. pentru depunerile datorate diverselor fluide. în timp. cînd depunerea este egală cu erodarea stratului. ca de exem­ plu: RdS=Rd. stratul de depunere poate creşte continuu (caz mai rar întîlnit) sau poate tinde asimptotic către o grosime limită. T este timpul.— la o durată mare de funcţionare a schimbătorului* între două cu­ răţări succesive. care se referă la straturi cu grosime limită. creşte costul specific al energiei consumate pentru pom­ parea fluidelor. există pierderi de producţie cauzate de oprirea instalaţiei şi cheltuieli mai mari cu opera­ ţiile de curăţare a tuburilor. iar „a" o constantă specifică fluidului şi condiţiilor de lucru (pen­ tru T==0 corespunde Ra—O. 200 . Studiindu-se experimental variaţia rezistenţei termice specifice a de­ punerilor în timp. necesare la dimensionarea schimbătoarelor de căldură. cu creşterea lui T creşte Rd. mm)în tabelul 3.max{l-~} (3-37) In această relaţie.

pe intervale relativ mici de temperatură. La gaze trebuie să se ţină seama de influenţă presiunii. variaţia căldurii specifice cu temperatura este practic li­ niară. Se stabilesc temperaturile calorice ale celor două fluide. prin meto­ dele prezentate anterior. Corelarea mărimilor amintite se face prin relaţia de bilanţ termic cu­ noscută. aceste proprietăţi trebuiesc cunoscute direct sau indirect. 201 . între intrare şi ieşire. La lichide se neglijează obiş­ nuit variaţia proprietăţilor fizice cu presiunea. debitul de ţiţei la un schimbător de căldură petrol-ţiţei dintr-o instalaţie DA). p. PRINCIPIILE CALCULULUI TERMIC Principalele date iniţiale necesare pentru dimensionarea tehnologică a unui schimbător de căldură. Se fixează care dintre fluide circulă prin tuburi şi care prin manta şi se presupune. Dacă se fixează temperatura finală (de exemplu. proprietăţile fizice se stabilesc prin metodele empirice existente. iar pentru fracţiunile petroliere. pentru amestecuri simple de mai mulţi com­ ponenţi. de cele mai multe ori. u sau v). fie entalpiile specifice ale fluidelor: Pentru că în calcule sînt necesare diverse proprietăţi fizice ale flui­ delor utilizate (c. iar la presiuni relativ mari asupra tuturor proprietăţilor fizice. compusă :":ntr-un calcul termic şi un calcul fluidodinamic. Aspectele constructive ale acestor schimbătoare au fost tratate anterior. Dacă se dă debitul celui de al doilea fluid (de exemplu. schimbătoare cu fascicul tubular la manta. neglijîndu-se obişnuit pierderile de căldură către mediul ambiant (schimbătoarele de căldură se izolează termic) şi utilizîndu-se. şi se iau proprietăţile fizice la aceste tempera­ turi. fie debitul masic. pe baza recomandărilor practice.4. SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURA FARA TRANSFORMARE DE FAZA în cele ce urmează se tratează dimensionarea tehnologică. fie temperatura de evacuare. Aceste date sînt necesare pentru stabilirea sarcinii ter­ mice a schimbătorului (fluxul termic schimbat) şi a mărimii necunoscute pentru al doilea fluid. corespunzător ariei exterioare a tubu­ rilor keii. la cîteva temperaturi. i 3. avîndu-se în vedere că. trebuie să se calculeze temperatura de evacuare. iar pentru al doilea fluid temperatura de intrare şi. Pentru fluide pure proprietăţile fizice se găsesc în literatură. X. temperatura de evacuare a apei dintr-un răcitor de produs petrolier cu apă) trebuie să se calculeze debitul celui de al doilea fluid. dîndu-se cel puţin densitatea relativă şi factorul de caracterizare. sînt următoarele: debitul masic al unui fluid şi temperaturile acestuia la intrarea şi ieşirea din aparat. coeficientul global de transfer de căldură cu depuneri. cu compoziţie cunoscută. la presiuni mici în special asupra lui p şi v. a schimbătoarelor de căldură fără transformare de fază a fluidelor. se pot calcula cu relaţiile cunoscute proprietăţile fizice medii.1. In relaţia de bilanţ termic este mai bine să se lucreze cu călduri specifice la temperatura medie aritmetică.3.4. fie căldu­ rile specifice medii.

Dacă aria de t r a n s ­ fer de căldură necesară este foarte mare. Se calculează n u m ă r u l total de tuburi necesare: (pentru simpli care. cu L şi D t mai mari decît în cazurile obişnuite. se fixează înălţimea relativă a şicanei şi distanţa dintre şicane (numărul şicanelor). Invers. 4 etc. 202 . care să lucreze în contra­ curent. N u m ă r u l de păsuri în tuburi N p (2. dife­ renţa maximă şi diferenţa minimă de t e m p e r a t u r ă dintre fluide. Se calculează viteza fluidului în tuburi. se sta­ bilesc diametrele celor două tuburi (se iau valori standardizate) şi p e n t r u A e necesar se calculează L. sau chiar la t e m p e r a t u r a calorică. se propun două sau mai m u l t e aparate în paralel sau eventual o construcţie specială. cores­ punzătoare contracurentului: Rezultă în continuare aria de transfer de căldură necesară: Se aleg dimensiunile tuburilor (de. se recalculează A e şi ked. în funcţie de: diferenţa de t e m p e r a t u r ă cu care se răceşte fluidul cald. Din tabelele de tipizare a fasciculelor tubulare. d. avîndu-se în vedere faptul că tuburile primesc căldură şi prin contactul cu plăcile tubulare). dacă aria de transfer este foarte mică se propune un schimbător tub în tub. Se admit în m a n t a obişnuit şicane transversale segment de cerc şi. se citesc: n u m ă r u l de tuburi cel mai apropiat într-un fascicul tipizat şi diametrul interior al mantalei corespunzătoare (Di). cu ajutorul relaţiei: Densitatea fluidului se ia la t e m p e r a t u r a medie aritmetică. pe baza recomandărilor practice.Admiţîndu-se obişnuit că schimbătorul de căldură are un pas în mant a şi două sau mai multe păsuri în tuburi (foarte r a r este posibil să se rea­ lizeze contracurent) se calculează diferenţa medie de temperatură dintre fluide. La schimbătoarele tub în tub. diferenţa de t e m p e r a t u r ă cu care se încălzeşte fluidul rece. între in­ trare şi ieşire.) se alege astfel încît viteza rezultată să fie de ordinul 1 m/s pentru lichide) şi 10—20 m/s p e n t r u gaze. admiţîndu-se vitezele fluidelor. format din unul sau mai multe tronsoane. şi L) şi modul de aşezare a tu­ burilor în fascicul (aşezarea în triunghi echilateral sau în p ă t r a t şi pasul tuburilor). lungimea efectivă a tubului poate fi luată egală cu lungimea totală. dacă între aceste tem­ peraturi diferenţa este mică. Cu noua valoare a lui nt.

ale depunerilor de pe suprafeţele inte­ rioară şi exterioară ale tuburilor.Prin cele anterioare. în majoritatea cazurilor. Pentru aflarea coeficienţilor «i şi a e . coeficientul de convecţie oce se calcu­ lează cu relaţii specifice. pe baza princi­ piului că în regim staţionar fluxul termic este constant. tp=tr-\. V Coeficientul global de transfer de căldură are expresia cunoscută: Rezistenţele termice specifice.j/u=l). Pentru fluidul care circulă prin tuburi se calculează valoarea crite­ riului Re: şi în funcţie de aceasta se alege relaţia pentru calculul coeficientului de convecţie interior (relaţiile corespunzătoare au fost prezentate în capito Iul Procese de transfer de căldură).Ate dacă fluidul rece este în manta. şi a e conţin factorul de corecţie care ţine seamă de valoarea viscozităţii fluidului la temperatura peretelui tubului. s-a fixat geometria schimbătorului de căldură şi. rezultă temperatura peretelui: tp=tc—Ate dacă fluidul cald este în manta. urmează să se verifice coeficientul global de transfer de căldură presupus. se iau după recomandările practice prezentate anterior. 203 . iar la finele calculului termic să se verifice aceste temperaturi. relaţiile pentru calcularea lui a. Pentru a se evita aceste presupuneri şi verificări se calculează din relaţii valorile: Dacă se neglijează căderea de temperatură în peretele tubului {tpl—tpe—tp) şi corecţiile cu raportul viscozităţilor (u. în continuare. coeficientul global de transfer de căldură pentru schimbătorul curat (fără depuneri) are expresia: Exprimîndu-se fluxul termic în două moduri (schimbat între fluide şi schimbat între peretele tubului şi fluidul din manta). ar trebui să se presupună temperatura peretelui la interior şi exterior. care vor fi prezentate în paragrafele următoare. Pentru fluidele care circulă prin mantaua schimbătoarelor de căldură prevăzute cu şicane transversale.

se citeşte valoarea lui \ pentru materialul din cart sînt confecţionate tuburile şi cu relaţia (3. Dacă în mantaua schimbătorului există şicane transversale (cazul frecvent întîlnit). iar At=£tc—tr etc). în caz contrar se pre­ supune din nou kea şi se repetă calculul.70—0. apar turbulenţe suplimentare. iar secţiunea de curgere este variabilă. Relaţia se aplică pentru şicane segment de cerc cu înălţimea relativă obişnuită 0. pe de o parte de forma cilindrică a mantalei (la marginea ferestrei secţiunea de curgere este mai mică decît cea de pe diametrul mantalei schimbătorului) iar pe de altă parte de prezenţa tuburilor (secţiunea de curgere este mai mare între şirurile de tuburi şi mai mică în dreptul axelor tuburilor).4. secţiunea de curgere este constantă. Pentru acest caz. pentru fluidul care circulă prin spaţiul intertubular. uşor de aplicat numeric şi care duc la rezultate satisfăcătoare şi suficient de apropiate între ele.43) se calculează ked. existînd secţiune de curgere variabilă şi turbulenţă accentuată. relaţii simple. La fel se procedează şi la schimbătoarele tub în tub. s-au stabilit relaţii specifice pentru calcularea coeficientului de convecţie. în contact cu fluidele corespunză­ toare. ar trebui ca valorile tpi şi tpe să se calculez* pe suprafeţele straturilor de depuneri. prin relaţia: 3. curge­ rea fluidului se face longitudinal.2. La temperatura tp stabilită se iau valorilor up ale celor două fluide se calculează qcj şi <xe. RELAJII SIMPLE PENTRU CALCULAREA COEFICIENTULUI DE CONVECŢIE EXTERIOR Dacă în mantaua schimbătorului nu există şicane transversale. recalculată după fixarea lui nt). Mai corect. Cu valoarea ked calculată se stabileşte Ae necesar şi se exprimă procen­ tual supradimensionarea aparatului.80 din diametrul mantaleh. Erorile posibile introduse sînt mici şi nu este necesar să se verific* valoarea lui tp. dar şi în acest caz sînt necesare ipoteze simplificatoare (ked co­ respunde lui Afc. în cele ce urmează se prezintă trei relaţii pentru calcularea coeficien­ tului de convecţie. curgerea fluidului se face în special transversal pe fasciculul tubular. iar coeficientul de convecţie se calculează cu relaţiile clasice pentru sec­ ţiune constantă. Prin pla­ sarea mai apropiată a şicanelor. viteza medie şi turbulenţa fluidului cresc şi deci coeficientul de convecţie creşte. Variaţia secţiunii de curgere este cauzată.Temperaturile fluidelor tc şi tr pot fi temperaturile calorice sau tem peraturile medii aritmetice. al fluidelor care circulă prin mantaua schimbătoa­ relor de căldură prevăzute cu şicane transversale. AcesU trebuie să fie egal sau mai mare cu cel mult 10%. 204 . faţă de valoarea pre­ supusă (mai exact. utilizîndu-se diametrul echivalent al secţiunii respective.

5 se calculează corespunzător). Viteza de curgere a fluidului.2 . Densitatea fluidului. aceste mărimi sînt redate în figura 3. x este de ordinul 0. calorică sau medie.Proprietăţile . Această secţiune este secţiunea liberă dintre două şicane. .fizice ale fluidului se iau la tempera­ tura acestuia. nu se pot plasa tuburi în planul axial). se poate ţine seama eventual şi de grosimea şicanei. l)Dj. necesară stabilirii debitului volumic. Raportul Djs reprezintă cu aproximaţie numărul de tuburi din planul axial (dacă acest număr de tuburi se cunoaşte exact. în dreptul axelor unui şir de tuburi. 1 m sau (0. se calculează pentru sec­ ţiunea: în care: x este distanţa dintre şicane. 3. Valorile constantei C şi exponentului n se iau în funcţie de valoarea criteriu­ lui Re (tab. în planul central al schimbătorului sau în ime­ diata apropiere a acestuia (dacă există două sau mai multe păsuri în tu­ buri.. în majoritatea cazurilor. La stabilirea distanţei dintre şicane. . Dt —• diametrul interior al mantalei.19. . 205 . necesară în Re. s — pasul tuburilor pe şirurile transversale pe direcţia curgerii.14). din cauza şicanei de sub capac. se ia la tem­ peratura medie aritmetică sau eventual la temperatura calorică.15 . cu excepţia lui u p care se ia la temperatura medie a peretelui.

Pentru calcularea constantei C se poate utiliza relaţia: 206 . această relaţie se deosebeşte de cea anterioară numai prin faptul că lungimea caracteristică utilizată este de (diametrul exterior al tuburilor). Lungimea caracteristică utilizată este de (diametrul exterior al tuburilor). Constanta C se ia în funcţie de unghiul de atac 0 (fig. 3.19) din tabe­ lul 3. pentru un fascicul cu un număr foarte mare de tuburi.16250. Se constată din figura 3.19 că tg Q=h/x.20): — Pentru aşezarea tuburilor în triunghi echi­ lateral — Pentru aşezarea tuburilor în pătrat Fig. Din punctul de vedere al aplicării. Viteza fluidului şi proprietăţile fizice se iau ca în relaţiile anterioare. aceste diametre ar fi diametrele echivalente co­ respunzătoare curgerii longitudinale.20625.In criteriile Re şi Nu se utilizează ca lungime caracteristică diametrul echivalent.20 După deducerea lor. 3. Constanta C are următoarele valori: — pentru aşezarea în triunghi — pentru aşezarea în pătrat C=0. definit prin relaţiile (fig.15. Această relaţie se aplică în special la aşezarea tuburilor în triunghi. C=0. 3.

pentru fluidul care cir­ culă prin tuburi şi pentru fluidul care circulă prin manta. Pentru curgerea prin tuburi se utilizează relaţia clasică. obţinîndu-se Ap. Pentru fluidul din tuburi. Dintre numeroasele relaţii existente în literatură pentru calcularea coeficientului de frecare.53) poate fi uşor adaptată şi pentru calculul lui oce. în cazul în care se utilizează alte tipuri de şicane transversale. la curgerea prin schimbătorul de căldură. corectată corespunzător curgerii neizotermice (neadiabatice). (relaţia este omogenă dimensional. se recomandă următoarele (pentru tuburi cu rugozitate medie aflate în exploatare): 207 .3. 3.Relaţia (3. intrarea de sub capac în tuburi. diferite de cele segment de cerc.4. aceasta fiind prevăzută cu şicane transversale (pentru fluidul din manta se prezintă numai relaţiile simple). a) Există o cădere de presiune la curgerea prin tuburi (Apj) şi o sumă de căderi de presiune locale (Ap2). Toate acestea se referă la cazul în care fluidele nu îşi schimbă stările de agregare. obişnuit se aplică cu unităţile funda­ mentale S.I. în N/m2). trecerea de la un pas la altul etc). cauzate de schimbările de direcţie şi schimbările de secţiune de curgere din cir­ cuitul fluidului (intrarea din ştuţ sub capac. CALCULUL FLUIDODINAMIC In acest paragraf se prezintă metodele de calculare a căderii de pre­ siune.

. u p este viscozitatea dinamică a fluidului luată la temperatura peretelui. . In majoritatea cazurilor practice.TABELUL Valorile lui /* calculate cu diverse relaţii Relaţia i?e=103 Re=2 300 i?e=106 3. Prin creşterea vitezei fluidului. In aceste relaţii Re—dtw p/fi. deci la răcirea lichidelor şi respectiv încălzirea gazelor. căderea de presiune a fluidului din tuburi se poate calcula şi cu relaţia: Pentru fluidul din manta. Pentru F există şi relaţii mai complexe.16 0.0256 3. F=l^-Ţ25 i?e>2 300.56 0. Raportul L/x este egal cu numărul de şicane plus unu (numărul de treceri transversale pe tuburi). iar notaţiile sînt cele utili­ zate la calculul coeficientului de convecţie. Căderea de presiune este mai mare decît în cazul curgerii izotermice. atunci cînd viscozitatea fluidului la peretele tubului este mai mare. . iar în regim laminar chiar şi criteriul Gr. Coeficientul de frecare se calculează cu relaţia: în Re utilizîndu-se diametrul echivalent discutat anterior (există relaţii ale lui f şi pentru .16.1 . în care apare criteriul Pr la cele două temperaturi.59 3.0221 0. Factorul de corecţie F se poate calcula cu următoarele relaţii: Re<2 300. creşte coeficientul de convecţie.3) IO5 N/m2.0641 0. .61) în aceste relaţii. In Re şi Ap se utilizează p şi w pen­ tru temperatura medie aritmetică a fluidului sau eventual pentru tem­ peratura calorică.58 3.0640 3. b) Pentru regim turbulent de curgere. Viteza din relaţie este cea întîlnită la 208 . 3.0256 Cîteva valori ale lui f calculate cu aceste relaţii sînt redate în tab.57 0. deci trebuie micşorat numărul de păsuri în tuburi.0591 0. Ap este de ordinul (0.0785 0. tre­ buie redusă viteza. .60) (3. a) Această relaţie este omogenă dimensional. care duce la un consum mai mare de energie pentru pomparea fluidului. 0. dar creşte şi căderea de presiune. Pentru a se reduce Ap.Re < 300). F = / .^ ) ° ' 1 4 (3.

Coeficientul de frecare se calculează cu relaţia: în care s este pasul tuburilor de pe un şir (transversal pe direcţia curgerii). 3.5. în relaţia (3. Căderea de presiune locale. Proprietăţile fizice şi viteza fluidului se iau ca la calculul termic. în cazul prezen­ ţei şicanelor transversale segment de cerc obişnuite este următoarea: in care s' este pasul şirurilor de tuburi (fig. Coeficientul de frecare are valori sensibil mai mari decit cele întîlnite la fluidul din tuburi. Raportul h/s' reprezintă numărul de şiruri de tuburi corespunzător Înălţimii şicanei. sînt ne­ glijabile. Pentru fluidul din mantaua unui schimbător de căldură cu fascicul tubular. Aportul de căldură duce la vaporizarea parţială a lichidului de 14 — Procese de transfer termic 209 . REFIERBĂTOARE Refierbătoarele sînt aparate de schimb de căldură cu fascicul tubular. în Re se utilizează diametrul exterior al tuburilor (de). Ap se calculează cu relaţia clasică.63) se poate utiliza şi coeficientul de frecare: lucrîndu-se tot cu diametrul echivalent.19). 3. fără şicane şi cu curgere longitudinală. secţiunea de curgere fiind constantă. prin care se realizează aportul de căldură la baza unor coloane de frac­ ţionare. Această relaţie a lui Ap dă rezultate apropiate de cele obţinute cu relaţia anterioară. la intrarea şi ieşirea din manta. b) O altă relaţie pentru calcularea lui Ap în manta. cît şi pentru fluidul din spaţiul intertubular al unui schimbător tub în tub.5. condensatoare şi cristalizatoare şi se redau cîteva date suplimentare privind dimensionarea acestora. vaporizatoare.calculul termic. 3. Căderea de presiune a fluidului din manta este de acelaşi ordin de mărime ca şi la fluidul din tuburi. SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURA CU TRANSFORMARE DE FAZĂ în cele ce urmează se prezintă principalele aspecte constructiv-funcţionale referitoare la refierbătoare.1. utilizîndu-se diame­ trul echivalent hidraulic. în anexa 3 este prezentată metoda Delaware pentru calculul schimbă­ toarelor de căldură.

Refierbătoarele tip schimbător de căldură sînt de multe tipuri contructive şi funcţionale. rigid şi cu un singur pas în tuburi. Refierbătorul este un schimbător de căldură cu fascicul tubular în manta. care asigură închiderea hidraulică). cu legăturile sale la baza coloanei de fracţionare. In figura 3. In cazul unor sarcini termice foarte mari sau al unor temperaturi de vaporizare mari. aportul de căldură la baza coloanei se realizează printr-un cuptorrefierbător.la baza coloanei. In baza coloanei se men­ ţine un nivel constant de lichid. printr-un deversor care asigură şi închiderea hidraulică. tipurile principale fiind cele prezentate în con­ tinuare. evacuarea condensului se face printr-o oală de condens. Căldura necesară se obţine prin conden­ sare de abur. dar cum acest lichid este obişnuit un amestec. Prin spaţiul intertubular al refierbătorului circulă agentul de încălzire (de exemplu. şi la o uşoară creştere a temperaturii. la care se consumă combustibil. capătul superior al tuburilor se află la nivelul lichidului din coloană). plasat vertical şi funcţionînd înecat (refierbătorul şi baza coloanei sînt vase comunicante. Lichi­ dul de pe ultimul taler al coloanei se scurge în baza coloanei. prin răcirea unei fracţiuni petroliere calde etc. abur saturat care con­ densează. printr-un regulator de nivel care acţio­ nează asupra evacuării produsului de bază al coloanei. care asigură o temperatură constantă 210 .21 este redată schema unui refierbător termosifon vertical cu recirculare. Debitul de agent de încălzire este reglat de un regulator de temperatură.

Di­ mensionarea refierbătoarelor se face pentru valori ale coeficientului de recirculare cuprinse între 4 şi 10 (fracţia masică a vaporilor în amestecul final 0. constă în apariţia unei diferenţe de presiune activă. din cauza prezenţei unei suprapresiuni hidrostatice în partea inferioară a tuburilor. iar în partea dreaptă a vaselor comuni­ cante (în tuburi) un amestec de lichid şi vapori cu densitate medie mai mică. pentru amestecuri relativ înguste.pentru lichidul din baza coloanei. ex­ primată prin relaţia: în care ?i=L este lungimea tuburilor.25). Refierbătorul prezentat este cu recircularef. deficientul de recirculare reprezintă raportul dintre debitul masic de lichid care intră în refierbător şi debitul masic de vapori rezultaţi. ia care are loc separarea fazelor. are loc J vaporizare parţială şi amestecul de lichid şi vapori reintră în coloană.1—0. La dimensionarea refierbătoarelor. pentru că o parte din lichidul reintrat în coloană poate ajunge din nou în tuburile refierbătorului. Refierbătoarele se dimensionează pentru tensiuni termice de 10 000— 50 000 W/m2. care este prezentată în capitolul „Cuptoare tubulare". încălzirea şi vaporizarea parţială a lichidului de pe un braţ al vase­ lor comunicante. Definiţia utilizată pentru coeficientul de recirculare este preluată de la vaporizatoarele totale. refier­ bătorul poate echivala cu un taler teoretic şi se îmbunătăţeşte fracţio­ narea. Debitul de lichid care se vaporizează este determinat de fluxul termic schimbat. Căderile de presiune la curgerea bifazică lichid-vapori se calculează obişnuit cu metoda Lockhart-Martinelli. se lucrează cu valori medii constante ale temperaturii şi presiunii. circulaţia naturală cauzată de reducerea densităţii . neglijîndu-se încălzirea lichidului în partea inferioară a tuburilor (chiar la lichide pure există o uşoară încălzire. 14* 211 . In funcţionarea refierbătoarelor. Pe o înălţime egală cu lungimea tuburilor. căderile de presiune locale cauzate de schimbarea direcţiei de curgere şi a secţiunii de curgere. prin tuburile refierbătorului. vaporizarea care ur­ mează este cauzată nu numai de aport de căldură ci şi de destindere). Dacă se lucrează cu un coeficient de recirculare relativ mare. diferenţa de presiune cauzată de accelerare). iar debitul de lichid care intră în refierbător (circulaţia lichi­ dului şi amestecului lichid-vapori prin refierbător şi conductele de legă­ tură) de condiţia: Diferenţa de presiune rezistentă este suma tuturor căderilor de pre­ siune din circuit (cauzate de frecare la curgerea prin conductele de legă­ tură şi tuburi. O parte din lichidul din baza coloanei circulă natural (prin termosifonare). Termosifonarea. în partea stîngă a sistemu­ lui se află o coloană de lichid. coeficientul de recirculare se' auto­ reglează astfel încît să se îndeplinească condiţia anterioară. Mai logică ar fi definirea coeficientului de recirculare prin raportul dintre debitul care alimentează refierbătorul şi debitul care se scurge prin deversor.

fie dintr-un compartiment realizat la baza coloanei şi alimentat de deversor. . care obişnuit este mai mare decît la refier­ bătoarele cu recirculare. Dacă se lucrează fără re­ circulare (refierbătoarele termosifon verticale sau orizontale pot fi reali­ zate cu sau fără recirculare). de prezenţa acesteia se ţine seama numai la calculul căderii de presiune. evitîndu-se astfel o eventuală inundare a talerului. In manta. acest lichid trecînd o singură dată prin refierbător.4 m deasupra ni­ velului de lichid şi la 0. în funcţie de Re. care îmbu­ nătăţeşte contactul vapori-lichid) : Coeficientul de frecare se calculează cu relaţiile cunoscute. Ca sigu­ ranţă. . nivelul de lichid din compartimen­ tul de deversare se ia corespunzător nivelului de intrare a amestecului în coloană. 0. astfel încît diferenţa de presiune rezistentă să fie egală cu diferenţa de presiune activă. calculat cu viscozitatea lichidului.3 .Plasîndu-se cît mai jos racor­ dul pentru evacuarea condensului din manta.9 m sub taler. .. Nivelul de lichid în baza co­ loanei este de ordinul 0. . Refierbătorul orizontal poate fi rigid. Se constată că lichidul din amestecul evacuat nu mai poate reveni în refierbător. vaporizarea lichidului. fie direct din deversor. . în raport cu debitul de produs de bază al coloanei. .6 .22 este redată sche­ ma unui refierbător termosifon orizontal fără recirculare. 212 . tot par­ ţială. se realizează în mantaua refierbătorului.5) Ap rezistentă (prin coborîrea refierbătorului creşte sensibil Ap activă). Căderea de presiune a amestecului de lichid şi vapori din manta se poate calcula simplu astfel (cînd există o şicană de scindare. Nivelul de lichid din compartimentul de deversare se autoreglează. Dacă în mantaua refierbătorului se utilizează o şicană de scindare. cu cap flotant sau cu tuburi U şi cu două sau patru păsuri în tuburi. Intrarea amestecului în coloană se face la 0. ci numai fracţia masică a vaporizatului din amestec. La aceste refierbătoare nu se utilizează noţiunea de coeficient de recirculare. 2. In figura 3. se poate lucra cu flux scindat sau dublu scindat şi cu una sau două intrări şi ieşiri. iar h se măsoară de la partea inferioară a mantalei. se neglijează prezenţa stratului de condens din partea in­ ferioară a mantalei. în acest caz. pentru tuburi de lun­ gime mare.5 . Debitul de lichid care alimentează refierbătorul este constant şi egal cu debitul deversat de pe taler. refierbătorul se plasează cu partea laterală spre coloană. Pentru dimensionare. refierbătorul este alimentat. 0.5 . Pentru a se reduce lungimea conductelor de legătură. 1 m. Refierbătoarele termosifon fără recirculare nu sînt recomandabile pentru debite foarte mari de vaporizat.. se poate admite Ap activă egală cu (1.

prin intermediul unui regulator de nivel. 30 cm deasupra părţii inferioare a coloanei. Placa deversoare. Mantaua refierbătorului conţine în partea inferioară un fascicul de tuburi.Diametrul echivalent hidraulic are expresia: în care: „n" este numărul total de tuburi Viteza de masă a amestecului: Densitatea p se calculează ca medie aritmetică. 15 cm. . Circulaţia prin refierbător se realizează prin termosifonare şi numai în caz excepţional. la lichide foarte vîscoase se introduce o pompă care împinge lichidul din baza coloanei în refierbător. Refierbătoarele cu spaţiu de vapori sînt constructiv mai complicate şi nu lucrează cu presiuni prea ridicate. delimitează camera lichidului care se evacuează din refierbător (produsul de bază al coloanei). . care etanşează pe manta şi care are o înălţime ce depăşeşte cu /~5 cm înălţimea fasciculului. Diferenţa între cele două nivele de lichid din refierbător se fixează la aproximativ 10 . . In figura 3. care ocupă o înălţime mai mică decît diametrul mantalei. Tuburile sînt susţinute obiş­ nuit prin plăci suport în formă de sfert de cerc. astfel încît să se asigure echilibrul diferentelor de presiune: 213 . Nivelul de lichid din coloană se autoreglează. . între densitatea lichi­ dului la intrare şi densitatea amestecului de lichid şi vapori la ieşire.23 este redată schema unui refierbător cu spaţiu de vapori. Nivelul de lichid fixat de deversor trebuie să se afle cu 20 . Acesta lucrează fără recirculare şi se caracterizează prin faptul că sepa­ rarea fazelor se face în refierbător şi nu în coloană.

cu depuneri. de care depinde poziţia conductei de vapori.(I — lichid. pentru refierbătoare şi vaporizatoare. v — vapori. scade sarcina condensatorului de la vîrful coloanei). al cărui nivel se menţine constant. Metodica de dimensionare a spaţiului de vapori este prezentată în capitolul „Cuptoare tubulare". In figura 3. Acesta constă într-un fascicul tubular plasat în stratul de lichid din baza coloanei. Ap pe conducta de vapori şi Ap pentru accelerare (Ap în refierbător este neglijabilă). In tabelul 3. la care s-a renunţat la striparea directă cu abur (se reduce consumul de abur. Din relaţie se află h". Ele se utilizează în prezent şi la stripere de fracţiuni petrolie­ re. Refierbătoarele inte­ rioare se utilizează în cazul sarcinilor termice mici şi al coloanelor de dia­ metru mare. Aportul de căldură se realizează prin intermediul unei fracţiuni petroliere mai calde.24 este redată schema unui refierbător interior orizontal.17 se prezintă valori practice ale coeficienţilor globali de transfer de căldură. Diferenţa de presiune rezistentă con­ ţine: Ap pe conducta de alimentare cu lichid.18 valori practice pentru rezistenţele termice specifice 214 . a — amestec în condiţii medii). iar în tabelul 3.

215 .

216 .2. 3. Dimensionarea vaporizatorului se face pen­ tru un coeficient de recirculare de ordinul 4—10 (la o trecere. cu vaporizare în manta şi sepa­ rator exterior. Din separator se evacuează vapori saturaţi.25 este redată schema unui vaporizator vertical termosifon. Vaporizatoarele cu fascicul tubular în manta sînt de multe tipuri con­ structive şi funcţionale. pentru că prin evaporare se înţelege vaporizarea unui lichid în prezenţa unui gaz.26 este redată schema unui vaporizator orizontal termonfon. cu vaporizare în manta şi separator exterior. La circulaţia prin termosifonare. obişnuit prin intermediul unui demister care reţine picăturile antrenate. In figura 3. în manta poate fi uti­ lizată o şicană de scindare. In anexa 4 este dat un exemplu de dimensionare a unui refierbător. tipurile principale fiind cele prezentate în con­ tinuare. Astfel de vaporizatoare se întîlnesc.1—0. în cazul refierbătoarelor şi vaporizatoarelor. amestecul lichid-vapori revenind în separator. Fluidul de încălzire cir­ culă prin interiorul tuburilor vapo­ rizatorului. propan. fie răcitoare sau condensatoare cu agenţi frigorifici (etilena. în figura 3. Majoritatea vaporizatoarelor utilizate în instalaţiile tehnologice din combinatele petrochimice sînt. în instalaţii de piroliză.25). Vaporizatorul este cu vaporizare totală. în majoritatea cazurilor pur.ale depunerilor. în care agentul frigorific se vaporizează izotermic. Nu este corect ca aceste aparate să se numească evaporatoare.5. Aceste va­ lori sînt utile la dimensionarea unor astfel de aparate. în care prin aport de căldură se realizează vaporizarea unui lichid. pentru că întregul debit de lichid introdus este vaporizat. care au numeroase as­ pecte comune cu refierbătoarele. care se vaporizează parţial. vaporizarea avînd loc numai la interfaţa lichid-gaz şi la o temperatură mai mică decît temperatura de fierbere corespunzătoarea presiunii totale. printr-un regulator de nivel. Prin spaţiul intertubular al vaporizatorului circulă prin termosifonare lichidul din separator. Există şi vaporizatoare cu pom­ pă de recirculare a lichidului prin vaporizator. Alimentarea cu lichid se face în vasul separator. de exemplu. amoniac etc). De multe ori. fracţia masică a vaporizatului este 0. VAPORIZATOARE Vaporizatoarele discutate în cele ce urmează. fie generatoare de abur cu rol de recupe­ ratoare de căldură. separatorul se plasează mai sus decît vaporizatorul. evacuarea vaporilor se face printr-un regulator de presiune. pentru generare de abur cu căldură recuperată. prin răcirea ga­ zelor de piroliză evacuate din cuptor. sînt aparate de schimb de căldură. cu fascicul tubular în manta.

Vaporizatoarele cu spaţiu de vapori se utilizează şi ca generatoare de abur prin recuperare de căldură.28 este redată schema unui vaporizator orizontal cu spaţiu de vapori. în figura 3. Dacă la răcirea unui fluid. atît la sisteme frigorifice. agent frigorific). ca de exemplu pentru răcire de solă cu agent frigorific NH 3 . In unele sisteme frigorifice se întîlnesc şi vaporizatoare cu spaţiu de vapori duble. Ele pot fi utilizate şi ca generatoare de abur. Pentru a se uşura cir­ culaţia prin termosifonare. difilul răceşte gazele de piroliză şi apoi generează abur) şi în instalaţiile de anhidridă ftalică şi anhidridă maleică (în acest ultim caz se utilizează ca agent săruri topite. In unele cazuri. ca de exemplu în instalaţiile de anhidridă maleică şi anhidridă ftalică.27 este redată schema unui valorizator înclinat termosijon. prin recuperare de căldură din efluenţi.Astfel de vaporizatoare se întîlnesc frecvent la răciri sau condensări cu agent frigorific. cît şi la generări de abur. acesta vaporizîndu-se parţial (la o trecere) în man­ taua vaporizatorului. Astfel în vaporizatoare se întîlnesc în foarte multe sisteme frigorifice. prin care circulă fluide diferite care se răcesc. Acesta se caracterizează prin faptul că separarea vaporilor se face chiar în mantaua vaporizatorului. vaporizatorul este înclinat cu v~15° faţă de orizontală. acest nivel fiind varia­ bil. mai multe vaporizatoare pot fi deservite de un singur separator. ca de exemplu în instalaţii de piroliză (în circuit închis. iar intrarea fluidului cald se face în partea superioară a tubu­ rilor (vaporizare locală mai intensă). în instalaţia de oxid de etilena şi glicoli. în zona de lichid are loc un trans­ fer de căldură intens (prin fierbere). care circulă prin tuburile unui schimbă­ tor de căldură. In figura 3. răcirea fiind realizată cu un lichid care se vaporizează în manta (apă. 217 . cu valorizare în tuburi şi separator exterior. se poate lucra cu nivel de lichid în manta (cu separa­ rea fazelor). se doreşte menţinerea unei temperaturi constante la ieşire. care transportă căldură din reactor). în sensul că în aceeaşi manta sînt plasate cap la cap două fascicule de tuburi.

Impulsul de temperatură de la evacuarea fluidului răcit comandă nivelul necesar al lichidului din manta. ca de exemplu concen­ tratoarele de soluţii din industria chimică. care se evacuează printr-un regu­ lator de nivel. care evacuează cele trei faze rezultate într-un separator. iar parţial este evacuată din instalaţie. 3. cu impuls de la interfaţa apă-benzină. In general. CONDENSATOARE în cele ce urmează se prezintă cîteva scheme de principiu caracteris­ tice. modificîndu-se astfel fluxul termic schimbat. iar aceasta la rîndul său este determinată de temperatură. Condensul trece într-un vas de reflux în care se menţine nivel constant şi din care este evacuat cu o pompă. inclusiv reglările mai impor­ tante din sistem.29 este redată schema unui condensator clasic de amestec complex. referitoare la condensatoarele care deservesc coloanele de fracţio­ nare. este redată schema unui condensator total de fază unică. Temperatura con­ densului poate fi reglată prin variaţia debitului de agent de răcire de la 218 . iar acesta debitul de lichid care intră în manta. printr-un regulator de temperatură. printr-un regulator care menţine constant nivelul de benzină din separator.3.30. Toate vaporizatoarele prezentate anterior sînt cu vaporizare totală. atît vapori cit şi lichid).iar în zona de vapori transferul de căldură este redus (uşoara supraîn­ călzire a vaporilor). Benzina separată este evacuată cu o pompă şi parţial este împinsă ca reflux la vîrful coloanei. La partea inferioară a acestuia separă apa. In figura 3. în figura 3. dimensionarea tehnologică a vaporizatoarelor nu pune probleme deosebite faţă de dimensionarea refierbătoarelor. La partea superioară a separatorului sînt evacuate gazele. Presiunea pe sistem este determinată de presiunea de vapori a lichidului din vasul de reflux. Se întîlnesc însă şi vaporizatoare cu vaporizare parţială (din separator se evacuează în exterior.5. cu amplasarea şi legăturile acestora. obişnuit printr-un regulator de presiune.

— la condensare parţială. evitarea necesităţii unui vas de reflux). In acest caz poate fi obţinută uşor şi o subrăcire a condensu­ lui. Pe conducta de reflux se află o închidere hidraulică. Cînd regulatorul de presiune permite trecerea parţială a vaporilor di­ rect spre vasul de reflux. Condensatorul fiind plasat mai sus decît vîrful co­ loanei. în figura 3. subrăcire a con­ densului. care menţine un nivel constant de condens în partea inferioară a mantalei (închide­ re hidraulică. se­ pararea fazelor se face într-un separator exterior. ne­ cesare la golirea instalaţiei (du­ pă oprire). regulatorul de presiune acţionează asupra debitului de agent de răcire.condensator. unele fiind ilustrate în schemele an­ terioare: —• condensatoarele pot luc­ ra cu condensare parţială sau totală. caracterizat prin faptul că evacuarea condensului se face printr-un sistem deversor (pre­ aplin).32 este redată schema unui condensator ori­ zontal. In figura 3. Sistemul deversor are legătură de dren a r e pentru lichid şi legătură de ventilare p e n t r u vapori. iar presiunea de vapori din vasul de reflux este mai mică decît presiunea din condensa­ tor (în bilanţul presiunilor in­ tervine şi presiunea hidrostati­ că a coloanei de lichid). caracterizat p r i n faptul că el funcţionează înecat (este plasat sub nivelul lichidului din vasul de reflux). circulaţia refluxului şi a produsului de vîrf al coloanei sînt asigurate prin cădere libe­ ră. Cîteva aspecte generale asupra condensatoarelor. In final. cu condensare în m a n ­ ta.31 este redată tot schema unui condensator total de fază unică. iar uneori 219 . pen­ tru vaporii de la vîrful coloa­ nei. aceş­ tia condensează la suprafaţa li­ chidului subrăcit.

In figura 3. este condensată numai partea care constituie refluxul). scade temperatura şi are loc o uşoară vaporizare). Partea de condens utilizată ca reflux este laminată înainte de intrarea în coloană (scade presiunea. Acest trans­ fer de căldură nu poate fi realizat direct. etilenă-etan etc). la sistemul cu pompă de căldură. Este posibil să se utilizeze un singur aparat de schimb de căl­ dură. în fază mixtă (lichid + vapori) sau total în fază vapori (în acest caz. Studiile din ul­ timii ani au dus la concluzia că sistemele de pompă de căldură utilizate la coloanele de fracţionare sînt economice. — condensatoarele pot fi plasate deasupra sau dedesubtul vasului de reflux. în care se evacuează căldură.33 este prezentată o schemă de principiu. sau într-un dom anexat la partea inferioară a mantalei). Există diverse scheme de pompe de căldură utilizate la coloanele de fracţio­ nare şi diverse posibilităţi de compensare 220 . Comparativ cu schema clasică. — se poate lucra cu sau fără vas de reflux (în acest ultim caz. în care se primeşte căldură. — condensarea se poate face în manta sau în tuburi (de exemplu. este necesar un compresor care consumă energie pentru antrenare. Sistemul. comprimarea nece­ sară făcîndu-se cu un raport de compre­ sie mic şi deci cu consum mic de ener­ gie. numit „pompă de căldură" se caracterizează prin faptul că vaporii de la vîrful coloanei sînt comprimaţi înainte de intrarea în schimbătorul de căldură (creşte presiunea. — produsul de vîrf al coloanei poate fi obţinut total în fază lichidă. consumîndu-se un agent de încălzire. iar necondensabilele sînt trase de ejector pe la partea superioară a mantalei). tre­ buie menţinut un nivel de lichid în partea inferioară a mantalei. creşte temperatura de condensare şi transferul de căl­ dură este posibil).chiar în mantaua condensatorului (la un condensator de surafaţă dintr-un sistem de vid. — evacuarea condensului se poate face cu o pompă (pompă de reflux) sau prin cădere liberă. cu un astfel de aparat de schimb de căldură condensator-refierbător. este necesar la acest sistem un singur aparat de schimb de căldură. condensatorul fiind plasat orizontal sau ver­ tical. agent frigorific etc. numai la separarea unor componenţi cu tempera­ turi de fierbere apropiate (propilenă-propan. nu se consumă agent de răcire şi nu se consumă agent de încălzire. în schimb. în care prin condensarea vaporilor de vîrf să se transfere căldura necesară vaporizării parţiale a lichidului de la baza coloanei.) şi un refierbător la bază. condensul este evacuat din partea inferioară a mantalei prin intermediul unui picior barometric. O coloană de fracţionare clasică este prevăzută cu două aparate de schimb de căldură: un condensator la vîrf. consumîndu-se un agent de răcire (apă. la condensatoarele cu aer). pentru că temperatura de con­ densare a vaporilor de vîrf este mai mică decît temperatura de fierbere a lichidului din bază.

In alte cazuri. în ane­ xa 5 este prezentată metoda de dimensionare a condensatoarelor de amestecuri complexe. dax — diame­ trul axului. Stratul de cristale care se for­ mează pe suprafaţa de răcire trebuie continuu răzuit şi evacuat cu solu­ ţia. coloranţi organici. dt — diametrul interior al tubului. Deci cristalizatoarele sînt schimbătoare de căldură cu răzuire continuă a suprafeţei interioare a tuburilor. pe partea soluţiei supuse răcirii cu cristalizare.4.a inegalităţii sarcinilor termice de la condensator şi refierbător. care se pare că este cea mai corectă: în care: p. Transferul de căldură este îmbunătăţit şi prin turbulenţa realizată de lamelele în mişcare. la fluide foarte vîscoase. CRISTALIZATOARE Separarea prin cristalizare a unor componenţi din diverse amestecuri lichide este un proces întîlnit în numeroase instalaţii tehnologice (sepa­ rarea paraxilenului. pe ax este plasată o lamelă elicoidală (melc) care are tot o mişcare de rotaţie.34 este prezentată schema unui cristalizator prevăzut pe ax cu un singur şir de lamele (racleţi) drepte (pot fi utilizate şi două şiruri de lamele opuse). din care se face sepa­ rarea unui component prin cirstalizare.5. sau eventual o mişcare longitudinală dus-întors. prevăzut cu lamele de răzuire. acizi graşi. iar prin tubul interior soluţia supusă răcirii. spre filtrele de separare. 3. nitrotolueni etc). pe o distanţă egală cu pasul elicei (se acoperă întreaga suprafaţă a tubului). paradiciorbenzen. se recomandă următoarea relaţie. obţinerea de uree. In figura 3. Prin spaţiul intertubular circulă agentul de răcire (agent frigo­ rific). răzuirea suprafeţei prezintă avantaj (se distruge filmul de fluid de la perete şi se îmbunătăţeşte transferul de căldură). Pentru calcularea coeficientului de convecţie. Astfel de aparate sînt utilizate şi la răcirea unor gaze care conţin particule ce tind să se depună pe suprafaţa de transfer (gaze de reacţie cu particule de negru de fum). care conţin în tubul interior un ax în mişcare. Chiar în cazul în care nu există depuneri. Cristalizatoarele obişnuite sînt schimbătoare de căldură tub în tub. c şi X sînt proprietăţile fizice medii ale soluţiei. caprolactamă. N — turaţia axului (frec- 221 . deparafinarea uleiurilor.

35 rot/s. SCHIMBĂTOARE CU TUBURI CU SUPRAFAŢA EXTINSA După cum se ştie. corespunzător suprafeţei extinse şi exprimat pe unitatea de arie exterioară totală. In acest ultim caz. Cristalizatoarele tub în tub au diametre exterioare de 150—210 mm şi lungimi de 10—15 m. oceS coeficientul parţial de transfer la exteriorul tubului.. Se consumă o putere de aproximativ 0. n=l în cazul rotaţiei şi n = 2 în cazul depla­ sării longitudinale. Pentru lamele drepte. După o astfel de majorare a suprafeţei. dar exprimat pe unitatea 222 . coeficientul global de transfer de căldură este mai mic decît ambii coeficienţi parţiali de transfer de căldură (exprimaţi pe aceeaşi unitate de arie). sau a puterii consumate pentru antre­ narea rotorului cu lamele. 3. oce coeficientul parţial exterior corespunzător tot suprafeţei extinse. . se poate scrie relaţia: în care Ae reprezintă aria exterioară a tubului normal (iniţial). Dacă. Coeficientul de convecţie în cazuri 2 practice este de ordinul a cîtorva sute de W/m °C. în raport cu cazul în care lipsesc lamelele şi se neglijează depunerea de cristale.6. funcţionînd cu coeficienţi globali de transfer de ordinul 50—180 W/m 2 °C. 180 000. < j poate fi calculat. Cristalizatoarele sînt amplasate în baterii de cîte 10—16 elemente. w — viteza medie a soluţiei. n — numărul de răzuiri la o rotaţie a axului. Este de remarcat fap­ tul că în relaţie nu apare viscozitatea soluţiei. Nu se cunosc relaţii satisfăcătoare pentru calcularea căderii de pre­ siune a soluţiei prin cristalizator. Aet aria exterioară totală a tubului după extinderea suprafeţei.venţa deplasărilor longitudinale dus-întors). cu antrenare comună la elementele unei baterii (cu lanţ sau cu şurub fără sfîrşit.15—0.=dj—d ax ). Relaţia este omogenă dimensional. coeficientul parţial exterior are valoare mică. cuplate la pinioanele exterioare ale axelor rotoare). transferul de căl­ dură poate fi îmbunătăţit prin majorarea (extinderea) suprafeţei exte­ rioare a tuburilor. cu relaţia X (curgere prin spaţiu inelar. de exemplu. iar pentru lamelă elicoidală.. cu transfer de căldură spre exterior): (pentru Re=7 . pe două şiruri verticale. Pentru a se majora sensibil coeficientul global. trebuie să se majoreze coeficientul parţial cu valoare mică. Răzuirea suprafeţei de transfer şi turbulenţa realizată prin mişcarea lamelelor măresc de cîteva ori coeficientul de convecţie. Viteza de răcire a soluţiei are o mare influenţă asupra formării cristalelor. pentru comparaţie. Se lucrează cu N<= =0. în Nu şi Re se utilizează d.2 kW la fiecare rotor. n este egal cu numărul de şiruri de lamele.

dife­ renţa medie de temperatură dintre perete şi fluid se micşorează după extinderea suprafeţei).6.6. Ea poate fi realizată prin caneluri longitudinale sau elicoidale şi prin rugozitate artificială.1.t» Ae. se obţine ote>o^ .de arie a tubului normal. 223 . 3. deci transferul de căldură se majorează prin extinderea suprafeţei exterioare a tubului. în cele ce urmează se va insista asupra lor). RĂCITOARE Şl CONDENSATOARE CU AER 3. Principalele tipuri de schimbătoare de căldură la care se utilizează tuburi cu suprafaţa exterioară extinsă sînt. înalte sau joase. cu tuburi cu aripioare circulare transversale joase. chiar dacă a.et<<x'e . în ordinea importanţei lor. cu tuburi cu aripioare circulare transversale înalte (fiind cele mai importante.1. — rugozitate artificială pronunţată etc. tubul interior fiind prevăzut la exterior cu nervuri longitudinale înalte. — cum obişnuit A<. — schimbătoare de căldură tub în tub. — ţepi cilindrice sau conice.35 sînt redate secţiunile de principiu printr-un astfel de tub şi sînt trecute şi simbolurile mărimilor geometrice caracteristice. Extinderea suprafeţei exterioare a tuburilor se poate realiza prin: — aripioare circulare transversale. în figura 3.1. — nervuri longitudinale. următoarele: — răcitoare şi condensatoare cu ear. — schimbătoare de căldură cu fascicul tubular în manta. transversale. Extinderea de suprafaţă la interiorul tuburilor este foarte puţin uti­ lizată. înalte. Pentru extinderea de suprafaţă se pot face următoarele observaţii: — <xet este ceva mai mic decît <xc' corespunzător situaţiei fără majo­ rare de suprafaţă (modalităţile practice de extindere a suprafeţei duc la o creştere a grosimii medii a filmului de fluid staţionat la perete. ASPECTE CONSTRUCTIV-FUNCŢIONALE La răcitoarele şi condensatoarele cu aer se utilizează tuburi din oţel prevăzute cu aripioare circulare. înalte sau joase.

h—(D—de)/2=17 mm. ca de exemplu: banda de Al este încreţită la bază. grosimea medie a aripioarelor S= =0. n=400 aripioare/m. înfăşurată elicoidal pe tubul normal şi final solidarizată prin zincare.7.22. iar final acest tub este tras la cald peste un tub din oţel (pentru rezistenţă). face ca temperatura medie de pe suprafaţa aripioarelor să fie mai apropiată de temperatura peretelui tubului (avantaj). iar apoi se presează în spaţiul dintre aripioare. se stanţează individual aripioare cu distanţiere. în aceste schiţe sînt trecute şi simbolurile mărimilor geometrice caracteristice. iar în figura 3. D=59 mm. tuburile cu aripioare înalte din aluminiu se fabrică astfel: pe peretele tubului se execută un canal elicoidal. printr-un tip obişnuit de răcitor cu aer. pentru a fi transpor­ tate şi montate mai uşor. Răcitorul conţine obişnuit două fascicule de tuburi (uneori mai multe) plasate alăturat. pentru a se asigura buna contac­ tare dintre aripioare şi tub.Obişnuit (pînă la 250°C) aripioarele sînt din aluminiu care. Există şi alte metode de fabricare a tuburilor cu aripioare înalte. în prezent.37 o secţiune trans­ versală. Se utilizează un număr de tuburi pe şir la o secţie (fascicul) iVt=18. avînd o conductivitate termică mare. în unele cazuri fasciculele nu sînt identice şi servesc la răcirea a două fluxuri de fluide diferite.36 este redată o secţiune longitudinală de principiu. d e = 2 5 mm. în figura 3.5 mm. un tub din Al cu perete gros este supus extrudării pentru a se obţine un tub cu aripioare. dj= = 2 0 mm. Aet/Ae=23. 224 . Cele mai utilizate tuburi cu aripioare au: L—9 m. 26. acestea avînd lăţimi relativ reduse. prin care se înfăşoară sub tensiune banda de aluminiu (aceasta se subţiază la exterior).35 mm.30 sau 34. care se fixează pe tub prin presare la cald sau prin zincare. pasul aripioarelor b = l 000/400=2.

aşezarea fiind în majoritatea cazurilor în triunghi isoscel (pentru tubu­ rile prezentate anterior s=64 mm şi s'=62 mm). la un răcitor cu două fascicule. tuburile sînt la capete lipsite de aripioare (lungimea liberă Zj=50 mm). Lăţimea totală a aparatului: (rif este numărul de fascicule). schimbul de căldură într-un răcitor cu aer se realizează în contracurent încrucişat. Pentru curăţarea interioară a tuburilor. Sistemul de colectare la evacuarea produsului se construieşte asemănător. se face prin intermediul unor suporturi secţionate în dreptul axelor tuburilor de pe fiecare şir. pentru a putea fi montate. Obişnuit. Pentru o bună distribuţie a fluidului supus răcirii.~1 Tuburile sînt plasate intercalat pe 4—8 şiruri (obişnuit 4. fie cu dopuri filetate în dreptul fiecărui tub. In majoritatea cazurilor se utili­ zează un număr de suporturi ns=5. fiecare avînd lăţimea Zs=50 mm. In cutiile colectoare există şicane pentru realizarea mai multor păsuri în tuburi. iar apoi fie­ care ramificaţie reîmpărţită din nou în două. obţinîndu-se o distribuţie simetrică la patru racorduri de intrare. Pentru uşurarea mandrinării. un şir de tuburi constituie un pas. a unei secţii (fascicul): (distanţa de la aripioare la perete lp—i mm). Lăţimea interioară. care sînt foarte lungi. iar aerul ascendent. de exemplu. fie cu capace demontabile (greu de etanşat). cu lăţimea lc=250 mm. Tuburile au capetele mandrinate în cutii colectoare de formă "paraleli­ pipedică. înălţimea ocupată efectiv de fascicul: (Ns este numărul de şiruri de tuburi). înălţimea totală a fasciculului: 15 — Procese de transfer termic . fără rame. fluxul de fluid este împărţit iniţial în două.6 sau 8). Susţinerea tuburilor. în locaşurile suporturilor sînt eliminate ari­ pioarele. colectoarele sînt prevăzute la exterior. Cum global fluidul din tuburi circulă descendent. Cu­ tiile colectoare şi suporturile se solidarizează cu plăcile laterale ale fie­ cărui fascicul prin intermediul unor rame cu lăţimea Zr=80 mm.

tur­ nuri de răcire a apei).19. pentru a se ad­ mite 2 sau 3 ventilatoare. ca în cazul răcirii cu apă de recirculare {instalaţie de tratare a apei de adaos.79) Este bine ca raportul Ltjlt să fie aproximativ 2 sau 3. fabricate în ţara noastră sînt redate în tab. Operarea cu tiraj aspirat (plasarea ventilatoarelor deasu­ pra fasciculelor) ar prezenta numai avantajul unei circulaţii mai uni­ forme a aerului în toată secţiunea răcitorului. deci operarea cu tiraj refulat. sau aparate cu fascicule verticale aşezate în poligon. astfel încît să se obţină o distribuţie mai uni­ formă a aerului. în raport cu cele cu apă de recirculare. aerul este circu­ lat forţat peste fasciculele de tuburi. prezintă mai importante avantaje decît dezavantaje. Aria plană ocupată de aparat este Lt • lt. ventilatoarele fiind orizontale şi plasate în partea inferioară. Lungimea totală a aparatului: Lt=L + 2lc (3. cu ajutorul ventilatoarelor. Ven­ tilatoarele sînt prevăzute cu 3—8 palete şi funcţionează cu turaţii de ordinul sutelor de rotaţii/minut. Obişnuit răcitoarele cu aer au fasciculele de tuburi plasate orizontal. — la răcirea eu aer nu sînt necesare instalaţii auxiliare. sub formă de V întors. Acest ultim tip de aparat poate fi condensator parţial pen­ tru reflux şi se plasează chiar pe vîrful coloanei de fracţionare (nu sînt necesare pompă de reflux şi separator). în prezent se preferă plasarea ventilatoarelor sub fasciculele de tu­ buri. Pentru a se obţine un transfer de căldură mai bun. pentru că temperatura aerului fiind mai mică consumul de putere la ventilatoare este mai redus şi pentru că aerul pătrunde în fascicul cu o turbulenţă mai mare (transfer de căl­ dură mai bun). obişnuit prin intermediul unor demultiplicatoare (transmisii cu curele trapezoidale). astfel încît în prezent ele sînt de preferat. Răcitoarele şi condensatoarele cu aer. Ele sînt antrenate cu motoare electrice. 226 . In cazuri speciale de condensare sînt utilizate şi aparate cu fascicule în­ clinate. 3. Principalele avantaje sînt următoarele: — aerul există pretutindeni şi în cantităţi nelimitate. ventilatorul fiind plasat central în partea superioară (partea inferioară este închisă). Tipurile de ventilatoare pentru răcitoare cu aer.(înălţimea liberă dedesubtul şi deasupra aripioarelor hi>=*50 mm).

ben­ zen 5. la parafinele sau olefinele Cy—C4 saturate cu vapori de apă. recirculare la care se admit răciri pînă la 40°C (la benzină de exemplu. — în condiţiile dezavantajoase în care se dimensionează răcitoarele.— în cazul aerului depunerile de pe suprafaţa tuburilor sînt minore. prin închiderea parţială a jaluzelelor plasate deasupra fasciculelor de tuburi (prezintă dezavantajul că nu se reduce consumul de energie). — răcitoarele şi condensatoarele cu aer lucrează cu coeficienţi globali de transfer mari (la condensare de benzină k e d =350—500 W/m2°C. aceşti coeficienţi se referă la unitatea de arie exterioară a tuburilor normale). — reducerea debitului de aer. deasupra şi dedesubtul lor. — creşterea însemnată a viscozităţii lichidului şi deci creşterea că­ derii de presiune. — funcţionarea ventilatoarelor este zgomotoasă (poluare sonică).3°C. Există diverse posibilităţi de reglare a temperaturii finale a produsu­ lui răcit. — cum temperatura aerului atmosferic variază în limite foarte largi. răcirea cu aer trebuie urmată de o răcire cu apă). — răcirea unor gaze umede sub punctul de rouă şi apariţia coroziu­ nilor în tuburi. 15* 227 .pînă la 50°C. -— formare de hidraţi. — pentru acelaşi flux termic schimbat. iar la răcire de petrol sau motorină ked=200—400 W/m2 °C. la intrarea în fascicule. în care caz circulaţia aerului este liberă. — reducerea debitului de aer. prin reducerea turaţiei ventilatorului. temperatura atmosferică fiind scăzută.3°C. — eventualele scurgeri de produse prezintă un pericol mai mare la răcitoarele cu aer decît la cele cu apă. răcitoarele cu aer sînt mai voluminoase şi mai scumpe (de 2—4 ori) decît răcitoarele cu apă (fără a fi luate în consideraţie şi instalaţiile auxiliare). dacă se iau în consideraţie şi instalaţiile auxiliare necesare pentru apa de recirculare.6°C. — sistemele de răcire cu aer ocupă un spaţiu mai mic. la răcitoarele cu aer se admit răciri . răcitoarele cu aer necesită spaţii libere relativ mari. Pe timp de iarnă. MEA 10. manual sau automat (aceste prime două metode sînt cele mai frecvent utilizate). ca de exemplu: — reducerea debitului de aer. — la răcitoarele cu aer nu este necesară demontarea fasciculelor tubulare. prin modificarea unghiului de încli­ nare a paletelor ventilatorului. astfel încît să se obţină o temperatură medie acceptabilă a aerului. — recircularea parţială externă a aerului cald evacuat. spre deosebire de răci­ toarele cu apă de. ciclohexan 6. reglarea temperaturii finale a produsului la răcitoarele cu aer este mai dificilă. răcirea pro­ dusului este avansată şi pot apărea următoarele dificultăţi: — solidificarea (congelarea) produsului în tuburi (cîteva temperaturi de solidificare: p-xilen 13. Principalele dezavantaje ale răcirii cu aer. — oprirea ventilatoarelor. pentru curăţarea tuburilor la exterior. sînt următoarele: — se consumă energie electrică pentru antrenarea ventilatoarelor (mai multă decît la pompele de recirculare a apei). în raport cu răcirea cu apă de recirculare. — în instalaţii.6°C). — depunerea de parafină pe suprafaţa interioară a tuburilor.

5% din numărul total de ore anual (pentru 30°C cores­ pund 1. 3. Se constată că temperatura de 32°C este depăşită numai în aproximativ 0. 228 . Temperatura de eva­ cuare a aerului din răcitor se admite aproxi­ mativ egală cu temperatura de evacuare a pro­ dusului plus 0-i-20°C. încălzirea se utilizea­ ză obişnuit pentru decon­ gelare).5%). se evaporă apă în aer (prin stropire). . . din cauza varia­ ţiei temperaturii produsului în lungul tuburilor şi din cauza nerepartizării uniforme a aerului în secţiunea răcitorului. interioare sau exterioare (primele două scheme sînt cu recirculare internă. prin schimbarea sensului de rotaţie a unui ventilator. iar ultima cu re­ circulare externă).6. Temperatura de evacuare a produsului ră­ cit trebuie luată >50°C. 32°C.— recircularea parţia­ lă internă a aerului. depăşită în anumite pro­ cente din numărul total de ore anual (media pe 5 ani). Răcirea este cu atît mai avansată.2.38 sînt pre­ zentate schemele a trei sisteme de reglare. — prevederea sub fascicule a unei serpen­ tine de încălzire cu abur a aerului (la produsele care prezintă pericol de conge­ lare.39 este redată variaţia temperaturii atmosferice. CALCULUL TERMIC Dimensionarea răcitoarelor cu aer se face pentru condiţii defavora­ bile (temperatura aerului atmosferic ridicată). cu recirculare de aer. In ţara noastră se reco­ mandă în proiectare temperatura atmosferică 30 . In practică se constată că temperatura aeru­ lui evacuat nu este uniformă.1. aerul răcindu-se cel mult pînă la temperatura corespun­ zătoare a termometrului umed. In zilele foarte căldu­ roase de vară. în figura 3. cînd răci­ rea nu este satisfăcătoare. cu cît aerul atmosferic este mai uscat. în care apar diverse registre de închidere. pentru oraşul Ploieşti. In figura 3.

astfel ca viteza produsului să fie în limitele practice (pentru lichide 0 . La condensatoare. Pentru aer i?de=0.0004 m2 °C/W (corespunde unităţii de arie de tub normal). . se calculează debitul masic de aer nece­ sar. . 1 m/s). Dacă un şir constituie un pas. Cu această densitate se calculează debitul volumic mediu de aer V.0003—0. în majoritatea cazu­ rilor un pas fiind constituit de un şir de tuburi (mai rar 1. . In continuare. după stabi­ lirea fluxului termic schimbat. pentru ca transferul de căldură şi căderea de presiune a aerului să fie acceptabile. se stabileşte densitatea aerului. . 7 m/s). 229 . se calculează diferenţa medie de tempe­ ratură pentru contracurent încrucişat şi aria de transfer de căldură co­ respunzătoare exteriorului tuburilor normale (fără aripioare): (se neglijează capetele lise ale tuburilor). Viteza aerului. se presupune numărul de şiruri de tuburi necesare. la temperatura sa medie din aparat şi la presiunea atmosferică corespunzătoare altitudinii de amplasare a răcitorului (faţă de nivelul mării). numărul de încru­ cişări şi geometria aparatului.5 sau 2 şiruri de tuburi). Viteza aerului în secţiunea minimă trebuie să fie cuprinsă între 4 şi 9 m/s (obişnuit 5 . necesară în calcule. numărul de încrucişări este egal cu nu­ mărul de şiruri de tuburi. Urmează să se verifice valoarea lui ked. se stabileşte pentru secţiunea mi­ nimă de curgere: în care U este lungimea tubului liber (se exclude lungimea ocupată de suporturi): iar L„ lungimea nervurată a tubului (acoperită de aripioare): Se admit nf şi Nt. se află Smin şi apoi w=VJSmin. 5 . iar ultimul pas dintr-un singur şir de tuburi. Se stabileşte numărul de tuburi pe pas. se presupune un alt număr de şiruri de tuburi). Rezultă în continuare valoarea admisă indirect pentru coeficientul global de transfer de căldură: (dacă ked nu se află în limitele practice.Prin bilanţul termic al răcitorului sau condensatorului. primele păsuri pot fi alcă­ tuite din cîte două şiruri de tuburi. în continuare. cu ajutorul relaţiei cunoscute: (k se referă la tubul din oţel). Cunoscîndu-se cele 4 temperaturi caracteristice.

această arie este mai mică decît aria exterioară totală.Coeficientul de convecţie interior se calculează cu relaţiile cunoscute. care ţine seamă de scăderea temperaturii în aripioare.5.§/Xa=Bi este criteriul lui Biot. dacă suprafaţa aripioarelor ar avea o tem­ peratură uniformă egală cu temperatura tubului liber dintre aripioare. cu relaţia: e creşte cu creşterea lui Xa (avantaj pentru aripioarele din aluminiu) şi cu scăderea lui h {pentru h mic este însă mică aria de transfer). aria vîrf ului aripioarelor se neglijează). 230 . Aria feţelor laterale ale aripioarelor: Aria tubului liber dintre aripioare: Aria exterioară a tubului normal: în care e este un coeficient de eficacitate (eficienţă) a aripioarelor. avînd valori cuprinse între 0 şi 1. Pentru domeniul practic D/de=l. . 3 şi X2=0 . luîndu-se proprietăţile fizice ale fluidului la temperatura medie aritme­ tică sau la temperatura calorică. care se deosebeşte de Nu prin faptul că X apar­ ţine solidului şi nu fluidului. Raportul u. Pentru a se ţine seamă de imperfecţiunea contactului dintre aripioare şi tub. cum temperatura în aripioare scade de la bază către vîrf. . exprimat pe unitatea de arie echivalentă exterioară a tu­ burilor. de Ia bază către vîrf. . se stabileşte cu relaţia: eS1+S2 reprezintă aria echivalentă exterioară a tuburilor (aria care ar schimba acelaşi flux termic. e poate fi calculat.5 . Coeficientul de convecţie exterior (pentru aer). a existent în relaţiile anterioare este coeficientul de convecţie exterior (pentru aer). cu rezultate foarte bune. . 1. El a fost stabilit analitic (relaţia fiind complicată şi necesitînd pentru aplicare tabele auxiliare) şi obişnuit se ia dintr-un grafic specific care exprimă corelaţia: în care Xa este conductivitatea termică a aripioarelor. se poate corecta s cu un factor de ordinul 0. exprimat pe unitatea de arie exterioară a tuburilor normale.95—1.

Relaţia Jameson: Singura deosebire în aplicarea acestei relaţii. Viteza utilizată în Re corespunde secţiunii minime de curgere. dintre care cele mai importante vor fi prezentate în conare. Relaţia Cook: Relaţia Kuzneţov: Relaţiile Cook şi Kuzneţov se aplică asemănător cu relaţia RobinsonBriggs. Proprietăţile fizice aparţin aeru­ lui şi se iau la temperatura sa medie (eventual la temperatura calorică). Dacă se neglijează rezistenţa termică a peretelui tubului normal. pentru fasciculele de tuburi orizontale. At reprezintă diferenţa dintre temperatura medie pe suprafaţa exte­ rioară a tubului normal (ipj şi temperatura medie a aerului (t„). transferul de căldură are loc prin convecţie liberă şi <x se calculează. re­ zultă: 231 . Relaţia Robinson-Briggs: Relaţia este de tip clasic pentru convecţia forţată şi conţine suplimen­ tar două simplexuri de natură geometrică. constă în faptul că în Re şi Nu lungimea caracteristică utilizată este diametrul echivalent termic: In cazul în care se opresc ventilatoarele. în Re şi Nu lungimea caracteristică este de.Pentru calculul lui a există mai multe relaţii criteriale stabilite ex­ perimental. cu următoarea relaţie: în care Diametrul mediu al aripioarelor are valoarea: Proprietăţile fizice ale aerului se pot lua la temperatura sa medie. în raport cu relaţiile an­ terioare.

3.1. In cazul convecţiei forţate a este de ordinul zecilor şi ae de ordinul sutelor. dintre care cele mai importante sînt cele ce urmează. trecerea de la a la <xe se face în acelaşi mod ca şi la convecţia forţată. iar w viteza aerului în secţiunea carcasei ventilatorului 7rDv2/4 (se ţine seamă de faptul că există mai multe ventilatoare).6. lungimea caracteristică utilizată în Re este diametrul echivalent hidraulic: du'232 . iar la convecţia liberă a este de ordinul unităţilor şi <xe de ordi­ nul zecilor de W/m2 CC. Relaţia Briggs—Young: Relaţia Antufiev — Beleţki: In aceste două relaţii. iar lungimea caracteristică în Re este de. în care p este densitatea aerului la presiunea şi temperatura atmosferică. 3.în care tp este temperatura medie a produsului din tuburi. viteza corespunde secţiunii minime de curgere. Căderea de presiune cauzată de frecare în fascicul poate fi calculată cu diverse relaţii experimentale. deci: La convecţia liberă. Principalele căderi de presiune ale aerului sînt: diferenţa de pre­ siune dinamică realizată de ventilator Ap' şi căderea de presiune cauzată de frecare la trecerea aerului prin fascicul Ap. CALCULUL AERODINAMIC Căderea de presiune pentru fluidul din tuburi se calculează la fel ca la schimbătoarele de căldură cu fascicul tubular în manta. Relaţia Gunter—Shaw: Relaţia Mirkovic: în aceste ultime două relaţii.

prevăzîndu-se şi o rezervă de putere (motoarele utilizate au obişnuit puteri de ordinul 10 . 1. iar în anexa 7 metodici de calcul pentru alte schimbătoare cu suprafaţă extinsă. . Coloanele sînt prevăzute cu umplutură şi. . . în picături. Solidificarea bitumului sub formă de granule se poate obţine prin scurgerea bitumului cald din instalaţie.85 . 30 kW). 2 . 6 5 . Se stabileşte puterea necesară a motorului electric pentru un singur ventilator. Se mai cunosc şi alte procese de transfer de căldură prin contact di­ rect între două lichide nemiscibile. 3. în aceste aparate. Un procedeu de obţinere a apei industriale din apă de mare con­ stă în introducerea într-un ulei fierbinte a picăturilor de apă. La unele instalaţii se utilizează pentru răcirea unor efluenţi gazoşi coloane de răcire cu apă (eventual cu un alt lichid). în instalaţiile tehnologice şi în centralele de termoficare anexate com­ binatelor se întîlnesc frecvent turnuri de răcire a apei de recirculare. care se vaporizează. în serpentina de încălzire. Astfel de procese se întîlnesc obişnuit la sisteme sub vid.95. fracţiunea petrolieră fiind dispersată în picături.Diferenţa de presiune totală compensată de ventilator este: Factorul C = l . în contracurent. dintre care cele mai importante sînt enumerate în cele ce urmează. 0.3 ţine seamă şi de celelalte căderi de presiune existente (în difuzor. . apa caldă provenită de la răcitoare şi condensatoare este răcită prin contact direct cu aerul atmosferic. . pot realiza eventual şi absorbţia sau condensarea unor componenţi. în anexa 6 este prezentat un exemplu de dimensionare a unui răcitor cu aer. SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURA PRIN CONTACT DIRECT In industria petrochimică şi în unele domenii colaterale se întîlnesc diverse procese şi aparate de transfer de căldură prin contact direct între două fluide. în jaluzele etc). apa circulînd în contra­ curent cu o viteză foarte mică. în care caz au loc şi transformări de fază. Condensarea vaporilor de apă dintr-un amestec abur-gaze necondensabile (aer) se poate face prin contact direct cu apa. care se deplasează ascensional printr-o coloană cu apă. . . . 2 AP( este de ordinul de mărime 150 . 233 . 250 N/m . aparatele corespunzătoare fiind condensatoare barometrice de amestec. . într-o coloană cu apă. Răcirea unor fracţiuni petroliere lichide se poate face prin contact direct cu apa. 0. Puterea consumată de ventilatoare (relaţie omogenă): în care: m/p este debitul volumic de aer în condiţiile din ventilator (at­ mosferice).75.7. . sărurile depunîndu-se în stratul de ulei. Randamentul ventilatorului ^ = 0 . prin contact direct în contracurent (scrubere). pe lingă răcirea gazelor. iar randamentul transmisiei *)t=0.

1. iar vaporii rămaşi asigură o presiune parţială egală cu presiunea de vapori a apei la noua tempe­ ratură. este necesar să se prezinte pe scurt proprietăţile aerului umed şi noţiunile de bază ale transferului de masă. sînt înzestrate cu turnuri de răcire a apei proprii (cracarea catalitică etc.In toate aparatele de transfer de căldură prin contact direct apar şi procese de transfer de masă. înainte de a se analiza schimbul de căldură din turnurile de răcire. In turnurile de răcire apa vine în contact direct cu aerul atmosferic şi transferul de căldură este însoţit şi de un proces de transfer de masă (evaporarea parţială a apei în curentul de aer). Ca urmare. aerul este saturat cu vapori de apă (starea aceasta se numeşte şi punct de rouă. instalaţii de uscare. 3. Cînd temperatura aerului saturat cu vapori de apă scade. Conţinutul de vapori de apă al aerului se exprimă fie prin umiditatea absolută. In prezenţa aerului. 3. Aerul umed este întîlnit în diverse tipuri de instalaţii: turnuri pentru răcirea apei. se va discuta mai pe larg problema răcirii apei de recirculare în turnuri de răcire şi foarte pe scurt alte procese şi aparate de transfer de căldură prin contact direct între două fluide. pre­ siunea parţială a vaporilor este mai mică decît presiunea corespunzătoare fierberii la temperatura atmosferică (aerul nu este saturat cu vapori de apă). Cînd presiunea parţială a vaporilor de apă este egală cu presiunea de vapori a apei la temperatura respectivă. în continuare. pentru că o scădere oricît de mică a temperaturii este însoţită de o condensare parţială a vaporilor). In atmosfera clară.) Chiar dacă tehnologul de petrol nu proiectează turnuri de răcire a apei de recirculare. Spre deosebire de fierbere. TURNURI DE RĂCIRE A APEI DE RECIRCULARE Multe instalaţii tehnologice din rafinării şi combinate petrochimice. răcitoare şi condensatoare de suprafaţă cu aer. acest feno­ men (evaporarea) este de natură superficială. PROPRIETĂŢILE AERULUI UMED Aerul atmosferic conţine întotdeauna (deci şi la temperaturi sub 0°C) o cantitate însemnată de vapori de apă şi în unele cazuri chiar şi apă în stare lichidă (ceaţă). Prin umiditate absolută se înţelege raportul dintre masa vaporilor de apă şi masa aerului uscat corespunzător: în care n reprezintă numărul de kmol. transformarea apei în vapori este posibilă la temperaturi mai mici decît temperatura de fierbere cores­ punzătoare presiunii atmosferice. o parte din vapori condensează formînd ceaţă.7. 234 . este bine ca el să cunoască aspectele constructiv-funcţionale ale acestora.1. instalaţii de condiţionare a aerului etc. mari consumatoare de apă de recirculare.1. fie prin umiditatea relativă. transformarea de fază avînd loc numai la interfaţa apă-aer.7. în mod obişnuit. de mai mică sau de mai mare importanţă.

Entalpia unui kg de aer umed se exprimă prin relaţia (entalpia aerului uscat se exprimă în raport cu faza gazoasă. se poate scrie şi: în care p„ este presiunea parţială a vaporilor de apă. iar p presiunea to­ tală a aerului umed. iar entalpia valorilor de apă în raport cu faza lichidă. ambele la 0°C) : Dacă se admite că temperatura de saturaţie i s =0°C.Conform legii lui Dalton (presiunile parţiale sînt proporţionale cu cantităţile molare). în condiţiile de temperatură şi presiune totală existente: Observîndu-se că pv=<ţPv. s. masa specifică a aerului umed va fi: în care p se introduce în bar. această relaţie se simplifică la forma: In domeniul temperaturilor practice se pot admite: 235 . între umiditatea absolută şi cea relativă se poate scrie următoarea relaţie: Pornindu-se de la relaţiile: în care y reprezintă fracţia molară. Prin umiditate relativă se înţelege raportul dintre cantitatea de va­ pori conţinuţi de aerul umed şi cantitatea maximă (la saturaţie) de vapori care pot fi conţinuţi. se stabileşte uşor expresia masei mo­ lare medii a aerului umed: Conform legii gazelor perfecte.

In consecinţă. în funcţie de t şi x. p şi t (prin intermediul lui pVr s) se face prin relaţia: 236 .40 este redată o diagramă. din care se poate citi. relaţia pentru calcularea entalpiei aerului umed este următoarea: în figura 3. raportată însă la un kg de aer uscat: în această diagramă este trasată şi o familie de curbe <p—ct (admiţîndu-se că presiunea totală este egală cu presiunea normală atmosfe­ rică). entalpia aerului umed. Corelarea lui qp cu x.

6 — ventila­ tor. construite pentru diverse valori ale lui p şi conţinînd eventual şi curbe de p=ct. Pe lîngă rezervoarele celor două termome­ tre. unul dintre cele mai precise şi mai utilizate higrometre. Determinarea experimentală a umidităţii aeru­ lui se efectuează cu ajutorul higrometrelor (indi­ catoare) sau a higrografelor (înregistratoare). După pornirea ventilatorului. este un higrometru cu evaporare şi aspiraţie. adică temperatura aerului care părăseşte tifonul ud este egală cu tu şi că acest aer este saturat cu vapori de apă.cheie pentru resort). Acest lucru se poate exprima prin relaţia: din care rezultă expresia umidităţii absolute: 237 . prin schimbul de căldură existent între aerul atmosferic şi tifonul ud care îmbracă rezervorul termometrului umed. aerul atmosferic. 4 — tifon. se ajunge la egalizarea temperaturilor. 9 . unul avînd rezervorul înfăşurat cu tifon (sau vată).40. El se compune din două termometre cu mercur (fig. bazate pe proprietatea firului de păr de a se alungi odată cu creşterea umidităţii. Umiditatea aerului poate fi calculată în funcţie de cele două tempera­ turi caracteristice (temperatura indicată de termometrul uscat t şi tem­ peratura indicată de termometrul umed tu) şi de presiunea atmosferică. 1 — termometru umed.107]. higrometre cu evaporare (cu aspiraţie sau electrice) etc. cu adsorbţie. se aspiră cu o anumită viteză.. care se udă înaintea fiecărei determinări. cu ajutorul unui ventilator.41. 8 — carcasă cu fante de refulare. [con­ form relaţiei 3. cu condensaţie. 5 — tub central. 3 — tuburi de as­ piraţie. căldură cedată prin răcirea sa de către aerul umed iniţial este egală cu căldura consumată pentru vaporizarea parţială a apei din tifon.Mai multe diagrame de tipul celei redate în fi­ gura 3. se constată că temperatura in­ dicată de termometrul umed scade rapid şi apoi se menţine constanta. îligrometrele sînt de foarte multe tipuri: cu fir de păr (simple sau electrice). aparate optice (care utilizează banda de absorbţie în infraroşu a vaporilor de apă). Se poate admite că. Psihrometrul. 7 — resort. 2 — termometru uscat. 3. sînt suficiente pentru rezol­ varea problemelor de aer umed (citirea proprietă­ ţilor aerului umed şi reprezentarea proceselor aerului umed). In starea de echilibru (temperatura indicată de termometrul umed se menţine constantă). aparate cu care se determină temperatura punctului de rouă. aparate electrolitice (care măsoară rezistenţa electrică a unei pelicule de electrolit higroscopic).

căreia îi corespund presiunea parţială a vaporilor pc şi concentraţia vaporilor Cv [kg/m3]. tu şi xs> t se calculează cu rela­ ţia (3. Vaporii de apă din zona în care concentraţia lor este maximă sînt obli­ gaţi să difuzeze prin aer.114) cVa şi c P c se înlocuiesc cu va­ lorile prezentate anterior. prin stratul de umplutură. aerul (fluidul rece) cir­ culă de jos în sus. în acelaşi scop. Temperatura apei (fluidul cald) este notată cu tc> iar temperatura aerului cu tr. pe care sînt trecuţi şi principalii parametri ai sistemului. 3. Coeficientul de proporţionalitate D[m2/s] poartă numele de coeficient de difuzie şi valoarea 238 . Debitul de vapori care difuzează prin aer.109) (sau se ia din tabele cu date experimentale). Datorită tirajului existent.42 este schiţată o asemenea imagine a circulaţiei fluide­ lor. din care să se citească. aerul are umi­ ditatea absolută x. umiditatea relativă a aerului poate fi exprimată prin următoarea relaţie: In aplicarea relaţiilor (3. se pot utiliza şi diagramele de tipul celei redate în figura 3. cu izoterma t (înainte şi după rezervorul înfăşurat cu tifon ud al termometrului umed. La distanţa S de suprafaţa peliculei de apă.7. Si . spre zona în care concen­ traţia lor este minimă. NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE TRANSFERULUI DE MASA In turnurile de răcire apa caldă se scurge de sus în jos. pe suprafaţa unei umpluturi care este plasată în partea in­ ferioară a turnului.c şi CVţ s> tc .In continuare.104) aplicată în condiţii de saturaţie (valorile p„ s se iau din ta­ bele). Se pot alcătui tabele sau diagrame.1. de exemplu. cp în funcţie de t şi t„. iar xs. se poate exprima prin relaţia lui Fick.113) şi (3. entalpia aerului are practic aceeaşi valoare). între două zone în care concentraţia lor este diferită. pe lîngă suprafaţa peliculei de apă. sub formă de peliculă. căreia îi corespund p c . pentru anumite valori ale pre­ siunii atmosferice. analogă rela­ ţiei lui Fourier a transmiterii căldurii prin conductie: în această relaţie A este aria suprafeţei peliculei de apă.40: cp se citeşte în punctul de intersecţie al izentalpicei care trece prin punctul determinat de izoterma tu şi curba cp=l. umiditatea absolută este practic egală cu xs> tc (umiditatea de saturaţie la temperatura tc). într-un strat infinit subţire de aer din vecinătatea peliculei de apă. rtu se calculează cu relaţia 3. în figura 3.2.

119). 239 . Pr) au expresiile în care l este o lungime caracteristică (D este corespunzător lui X). kCv. kx corespunde variaţiei umidităţii absolute a aerului şi are dimensiunile kg/m2-s). kpv corespunde variaţiei presiunii parţiale a vaporilor şi are dimensiunile s/m. Coeficientul de transfer de masă kCu se poate calcula cu ajutorul unor relaţii criteriale. aceste relaţii sînt. Transferul de masă poate fi exprimat şi prin relaţii analoge relaţiei lui Newton.sa se determină experimental (ea depinde de natura componenţilor. mai des utilizată este relaţia (3. kVv şi kx se pot stabili diverse relaţii specifice.120) criteriul Sh are expresia: Coeficientul de transfer de masă kx poate fi corelat cu coeficientul de convecţie ce printr-o relaţie simplă. în această situaţie. Dintre cele trei relaţii ale transferului de masă. de temperatură şi de presiune).117). de forma generală: în care criteriile Sherwood şi Schmidt (corespunzătoare criteriilor Nu şi. stabilită de W. K. analoge cu relaţiile pentru calcularea coeficientului de convecţie. între coeficienţii D. în mod obişnuit. Cri­ teriul Reynolds are expresia cunoscută: în cazul turnurilor de răcire se preferă calcularea transferului de masă cu ajutorul relaţiei (3. Lewis. analoge relaţiei lui Newton. respectiv. în relaţia (3. Coeficientul de difuzie a vaporilor de apă prin aer se poate exprima prin relaţia experimentală: în care pN şi TN sînt presiunea. respectiv temperatura normală atmo­ sferică. In cazul circula­ ţiei forţate. a transmiterii căldurii prin convecţie: Coeficienţii de proporţionalitate din aceste relaţii se numesc coefi­ cienţi de transfer de masă (kCv corespunde variaţiei concentraţiei vapo­ rilor şi are dimensiunile m/s.

Pentru un sistem dat. se pot scrie următoarele relaţii: în care C. Aerul atmosferic pătrunde în stratul de umplutură prin partea in240 . se poate utiliza relaţia corespunzătoare a transferului de căldură prin convecţie.43 este reprezentată schema de principiu a unui turn de răcire. care realizează tirajul natural (la turnurile de răcire cu tiraj forţat. de unde în continuare este pompată la utiliza­ tori. la curgerea aerului în lungul unei pelicule plane de apă. 3. Pentru calcularea lui kx.1. Dacă Pr=Sc. în care există şi transfer de căldură şi transfer de masă. Ea nu este riguros verificată de datele experimentale. In partea inferioară a turnului se găseşte stratul de umplutură (grătare din şipci de lemn suprapuse.) pe care se scurge.7. în care Nu se înlocuieşte cu Sh. piese de ceramică sau azbociment faso­ nate special etc. Din stra­ tul de umplutură. iar Pr cu Se.3. avîndu-se în vedere analogia dintre aceste două procese. SCHIMBUL DE CĂLDURA IN TURNURILE DE RĂCIRE în figura 3. acţionat cu motor electric). m şi n au corespunzător aceleaşi valori. apa se scurge în­ tr-un bazin plasat sub turn. rezultă legea lui Lewis: Această lege poate fi stabilită şi jprin analiza proceselor de transfer de căldură şi de transfer de masă. Apa caldă este iniţial dispersată în picături deasupra umpluturii. coşul este mult mai mic şi conţine un ventilator. implicit şi Nu=Sh (Re are aceeaşi valoare în cele două relaţii) şi rezultă în plus şi următoarele egalităţi: Inlocuindu-se D în expresia lui kx. Partea superioa­ ră a turnului este în fond coşul. sub formă de peliculă. apa care tre­ buie răcită (suprafaţa umpluturii constituie suprafaţa de transfer). care au loc la un termometru umed.

ferioară a turnului şi circulă prin acesta forţat (datorită tirajului) în contracurent cu apa. în imitatea de timp. într-o diagramă i'—tc (fig. 3. prin vaporizarea sa parţială. stabilită de către F. prin calcul. diferenţa entalpiilor nu depinde de originea aces­ tora) şi în consecinţă se poate scrie: în care ma este debitul de aer. căldura sensibilă a vaporilor este neglijabilă în raport cu căldura latentă de vaporizare. expresia lui dQ se poate modi­ fica astfel: Paranteza acestei relaţii este practic egală cu (iStt—i't) (cp se referă la aer. Notînd cu -S aria secţiunii transversale a turnului în zona umpluturii şi cu s su­ prafaţa specifică a umpluturii [m2/m3]. poate fi rezolvată printr-o metodă grafică aproximativă. în unitatea de timp. iar ăi't specifice a aerului. Merkel. sau: creşterea elementară a entalpiei Integrala entalpiilor din această relaţie.44) se trasează iniţial curba i'st în funcţie de tc. de la suprafaţa peliculei de apă către curentul de aer. va fi: Cantitatea de vapori de apă care difuzează. 16 — Procese de transfer termic 241 . căldura schimbată prin convecţie între apă şi aer. pentru o înălţime elementară a stratului de umplutură dh. Umiditatea aerului cald care pă­ răseşte turnul este mai mare decît cea a aerului care pătrunde în turn. se poate exprima ase­ mănător prin relaţia: Cantitatea de apă care se vaporizează este egală cu cantitatea de va­ pori de apă care difuzează în curentul de aer şi deci căldura cedată de apă. se poate scrie: Căldura totală schimbată între apă şi aer va fi: Ţinîndu-se seamă de legea lui Lewis.

Se calculează P. în final trebuie să se stabilească înălţimea necesară a stratului de umplutură (calculul termic este urmat de calculul aerodinamic). sînt urmă­ toarele: tri. Coeficientul de convecţie are valori cuprinse între 10 şi 50 W/m2.045 kg/m2-s. .. calculîndu-se i't şi ţinîndu-se seamă de faptul că intrarea aerului cores­ punde ieşirii apei (entalpiile necesare se pot lua şi din diagrama i'—t corespunzătoare presiunii atmosferice respective). valori apropiate de 1. Datele iniţiale. în turnurile de răcire se calculează cu relaţia: c f iar căldura schimbată numai prin convecţie. între tc2 şi tn. conform legii lui Lewis.5 şi 1. iar viteza aerului în secţiunea liberă a umpluturii este de ordinul 1 . Valoarea medie a diferenţei ('s. citite la intervale egale Atc. şi rezultatul se îm­ parte la numărul citirilor făcute).1.123) poate fi scrisă sub forma r care permite calcularea înălţimii necesare a stratului de umplutură ce asigură schimbul de căldură urmărit. Căldura schimbată global. se poate scrie: in care mapă este debitul de apa şi Capă căldura specitica a apei. cu legea lui Newton: 242 . în cele mai multe cazuri. se cunosc suprafaţa specifică s (de ordinul zecilor de m2/m3) şi raportul între secţiunea liberă a umpluturii şi secţiunea totală a turnului (egală cu 0. însă practic acest raport are. Teoretic. în unitatea de timp. 4 m/s (valori mici la turnurile cu tiraj natural).010 şi 0.Se figurează apoi punctul 1. corespunzător aerului atmosferic (xu trl). rezultă pentru P o valoare constantă şi deci i\ variază liniar cu tc (debitele şi căldura specifică sînt admise constante). Citindu-se din diagramă valoarea i't şi admiţîndu-se că aerul este saturat cu vapori de apă la ieşirea din turn. Prin calculul termic. u/kxcp—l. fcj Şi tc2 (limita teoretică a lui tc2 este temperatura termometrului umed corespunzătoare aerului atmosferic). xu p. şi se trasează dreapta 1—2. Neglijîndu-se cantitatea de apă vaporizată (obişnuit ea este de ordi­ nul a 1—3o/0). mapă. necesare dimensionării unui turn de răcire. rezultă şi valoarea lui tr2Relaţia (3.5 kg aer/kg apă. 0. între 0. admiţîndu-se valoarea lui ma. Cantitatea specifică de aer este cuprinsă practic între 0.°C (valori mici la turnurile cu tiraj natural). Alegîndu-se tipul de umplutură. Căldura cedată de apă fiind egală cu căldura preluată de aer. iar coeficientul de transfer de masă.5 . t — h ) se obţine din diagrama trasată (se însumează valorile acestei diferenţe. .9 m2/va2). .

în care apa de recirculare este răcită cu apă netra­ tată în circuit deschis (apă de mare.45 este redată schema de principiu a unui tip de conden­ sator barometric de amestec. Debitul apei de răcire se stabileşte prin bilanţ termic. între pelicula de apă şi curentul de aer. de lac etc). Fluxul termic schimbat prin vaporizarea apei este de cîteva ori mai mare decît fluxul termic schimbat prin convecţie. Prin încălzirea în partea superioară a turnului a aerului evacuat. în proiectarea turnurilor de răcire. Cele expuse cu privire la schimbul de căldură în turnurile de răcire au avut ca scop principal analiza procesului. Amestecul abur-gaze circulă ascendent. se mai prezintă cîteva noutăţi în temă. iar gazele evacuate spre ejector sînt saturate cu vapori de apă. apa circulînd printr-un fascicul de tuburi cu aripioare. se poate obţine situaţia ca dispersia vaporilor de apă să fie mai rapidă decît condensarea lor. dar numai cu consum de energie. vine în contact cu pînza de apă de răcire şi are loc condensarea aburului. în cascadă. sub vid. Pentru că pierderile de apă prin evaporare în turnurile de răcire sînt importante şi deci trebuie permanent adăugată apă tratată în circuit. Evacuarea apei din coloana de contactare trebuie să se facă prin intermediul unei coloane (picior) barometrice. stabilite pe cale experimentală. ajungîndu-se la concluzia că acest lucru este posibil. S-a studiat evitarea formării cetii deasupra turnurilor de răcire (po­ luare).7. Diametrul co­ loanei de contactare se fixează pentru sarcina maximă de vapori.în care At este diferenţa medie logaritmică de temperatură dintre apă şi aer. în prezent. cu schimb de căldură de suprafaţă. ALTE TIPURI DE SCHIMBĂTOARE PRIN CONTACT DIRECT în figura 3. 3. s-au construit şi turnuri de răcire. Cercetări şi mai recente au dus la concluzia că cel mai economic sis­ tem de răcire a apei de recirculare constă în utilizarea unor schimbătoare de căldură cu plăci. Aburul iniţial are şi un con­ ţinut mic de gaze necondensabile (aer). se utilizează foarte multe date şi relaţii specifice. admi16* 243 . Aceste răcitoare sînt simple constructiv şi lucrează cu coeficienţi de transfer ridicaţi şi dife­ renţe medii de temperatură foarte mici (sub 10°C). care realizează condensarea abu­ rului cu ajutorul apei recirculare.2. înainte de a se încheia acest paragraf despre turnurile de răcire a apei de recirculare. Coloana de contactare este prevăzută cu şicane segment de cerc. Debitul de apă evaporată în curentul de aer se exprimă prin relaţia: în care Ax este diferenţa medie de umiditate absolută a aerului. în schemă sînt trecute pentru exemplifi­ care şi temperaturile corespunzătoare unui caz concret. cu tiraj natural sau forţat. apa de răcire căzînd în cascadă de pe o şicană pe alta. prin intermediul mai multor flăcări mici sau al unei ser­ pentine cu abur (tuburi nervurate).

s — porozitatea stratului de 2 3 umplutură. 0. în astfel de cazuri. De asemenea. coeficientul de transfer de căldură poate fi calcu­ lat. prin stra­ tul de apă (faza continuă) care coboară cu o viteză foarte mică. Transferul de căldură gaz-lichid prin contact direct.46 este prezentată schema de principiu a unui răcitor de fracţiune petrolieră cu apă. prin contact direct în contracurent. există relaţie şi pentru stabilirea înălţimii coloanei barometrice.5 . s — suprafaţa specifică a umpluturii. se face în majoritatea cazurilor în coloane cu umplutură (de exemplu. Frac­ ţiunea petrolieră caldă este dispersată.6 m. dec=z4: E/S reprezintă diametrul echivalent.60. wg şi w i — vi­ tezele celor două fluide. cu următoarea relaţie eriterială: în care criteriile de similitudine au expresiile 4U>. în figura 3. cu inele Raschig). . de exemplu. în contracurent. în picături relativ mari. Există relaţii empirice prin care se stabilesc viteza de cădere şi grosimea medie a pînzei de apă şi în final numărul de şicane necesare contactării. distanţate la 0. m /m . Fracţiu­ nea petrolieră rece se acumulează în partea superioară a coloanei. din cauza diferenţei dintre densităţile fazelor. calculate pentru întreaga secţiune a coloanei. inter244 . Se utilizează şicane cu înălţimea relativă h/Di=0.ţîndu-se o viteză în secţiunea totală de 15—30 m/s. la care trebuie să şe evite înecarea sau fluidizarea umpluturii. . în partea inferioară a coloanei de contactare (fără umplutură). 2 Valorile rezultate pentru a sînt de ordinul zecilor de W/m °C. Picăturile au o miş­ care ascendentă.55—0.

economie de metal. Se lucrează obişnuit cu apă recirculată. în anexa 8 este prezentată metodica analizării tehnologice a schimbă­ toarelor. între două lichide practic nemiscibile (calculul dispersiei în picături individuale. iar picăturile urcă cu 100—150 mm/s). dar creşte puţin conţinutul de apă di­ zolvată în fracţiunea petrolieră (în rezervorul de depozitare se stabileşte insă un echilibru cu umiditatea aerului atmosferic). calculul înălţimii de contactare necesare etc).6 mm şi cu valori Re=400—1 200. calculul vitezei relative a grupului de picături. lipsa necesităţii curăţirii periodice şi posibilitatea de a se obţine pentru diferenţa de temperatură de la capătul rece al aparatului o "valoare de 1 . Atd reprezintă diferenţa de temperatură cu care se răceşte fracţiunea petrolieră. s-a obţinut urmă­ toarea relaţie pentru calcularea coeficientului de transfer de căldură: în care criteriile de similitudine au expresiile (indice c pentru faza con­ tinuă şi indice d pentru faza dispersă): w reprezintă viteza relativă a picăturilor în raport cu apa (apa coboară cu 0. . iar At diferenţa medie logaritmică de temperatură dintre fluide (contracurent). nu au loc emulsionări. cu diametre de picături d=A—9. . . Pentru că sînt prezente în serie două moduri de transfer de căldură prin convecţie (în exteriorul şi în interiorul picăturilor). coeficientul de transfer este global şi s-a notat cu k. iar în anexa 9 sînt redate exemple de optimizare a schimbă­ toarelor de căldură. Lucrîndu-se cu fracţiuni de natura petrolului şi motorinei. S-a stabilit metodica de dimensionare a unor astfel de răcitoare prin contact direct. Un astfel de răcitor prezintă: simplitate constructivă. Proprietăţile fizice se iau la temperaturile medii ale fluidelor.5 mm/s.faţa apă-fracţiune menţinîndu-se la un nivel constant prin reglarea de­ bitului de apă caldă evacuată.2°C. El are valori de ordinul 300— 1 200 W/m2 °C (sensibil mai mari ca la răcitoarele de suprafaţă).2—1. coeficient global de transfer ridicat. su­ prafaţă specifică de contact mare.

CUPTOARE TUBULARE 4. se obţin gaze de ardere cu temperatură ridicată. în secţia de radiaţie tuburile se plasează la perete pe un singur şir (la unele cuptoare vechi se întîlnesc şi două şiruri de tuburi decalate). Cuptoarele au fundaţie. c — secţia de convecţie. în unele cazuri aceste procese sînt simultane şi necesită temperaturi ridicate.1. sau eventual pe cei doi pereţi laterali. în care gazele de ardere circulă transversal pe un fascicul de tuburi. Dintre tipurile mai vechi. 4. în care: a este secţia de radiaţie. sînt cele din radiaţie de deasupra pragului. la interior. fiind mai înde­ părtate de flacără. din punct de vedere termic. cu o secţie de radiaţie şi o secţie de con­ vecţie sau cu două secţii de radiaţie şi o secţie de convecţie comună (cu tavan orizontal. modul principal de transfer de căldură fiind convecţia. un strat izolator termic şi un strat de cărămidă obişnuită la exterior. Pereţii cuptorului se compun obişnuit dintr-un strat de cără­ midă refractară. La cuptoarele paralelipipedice orizontale. cu arzătoare orizontale. care este focarul ecranat cu tuburi al cuptorului şi în care modul principal de transfer de căldură este radiaţia. Cele mai solicitate tuburi. rezistentă la temperaturi ridicate. în care. şi o secţie de convecţie. d — canalul de fum şi e — coşul. la încălzire plus vaporizare sau la realizarea unor reacţii endotermice. Prezenţa canalului de fum şi circulaţia descendentă a gazelor de ardere în secţia de convecţie măresc căderea de presiune pe circuitul gazelor de ardere (dezavantaj). tuburile de pe plafon au o solicitare termică mai uniformă. pentru că tuburile de deasupra pragului. b — pragul.4. TIPURI CONSTRUCTIVE DE CUPTOARE TUBULARE Cuptoarele tubulare sînt aparate (utilaje) existente în instalaţiile teh­ nologice din rafinării şi combinate petrochimice. injectoarele (arzătoarele) pot fi plasate pe peretele frontal.1. La cuptoarele cu tavan înclinat. primesc mai puţină căldură prin radiaţie. cuptoarele conţin o secţie de radiaţie. unde viteza gazelor de ardere este relativ mare. sau înclinat cu 30°) şi cu canal de fum pentru legătura cu baza coşului (fig. Există numeroase tipuri constructive de cuptoare tubulare. In general. prin ardere de combustibil. sînt de remarcat cuptoarele paralelipipedice orizon­ tale. schelet metalic şi suporturi pentru susţinerea tuburilor. 246 . care trans­ mit căldură materiei prime care circulă prin tuburi. Căldura absorbită de materia primă poate servi la încălzire.

prin turbinare. Tipul „a" este un cuptor paralelipipedic vertical. cu spire dreptunghiulare în 247 . iar decocsarea tuburilor se face prin circulaţie de abur şi aer. pe cît posibil. în prezent se utilizează coturi sudate. legătura dintre tuburi se realiza prin coturi demontabile. în prezent. numai cu circulaţie ascendentă a gazelor de ardere. Majoritatea tipurilor de cuptoare tubulare utilizate în prezent sînt cuptoare paralelipipedice verticale sau cilindrice verticale. cu arzătoare verticale plasate în podea (flacără ascendentă) şi. cu o secţie de radia­ ţie şi o secţie de convecţie. în majoritatea cazurilor tuburile sînt plasate orizontal. se ecranează toţi cei 4 pereţi laterali ai secţiei de radiaţie. De multe ori. printr-o serpentină continuă. Umerii de legă­ tură dintre secţia de radiaţie şi secţia de convecţie au obişnuit o încli­ naţie de 45°.La cuptoarele mai vechi. în figura 4. pe un singur şir.2 sînt prezentate schemele tipurilor de cuptoare tubulare utilizate obişnuit. pentru a se putea îndepărta stratul de cocs depus în tuburi pe cale mecanică. pe pereţii laterali ai focarului.

plan orizontal. Tipul „b" este un cuptor paralelipipedic vertical. lungimea tuburilor din secţia de convecţie fiind mai mică decît diametrul secţiei de radiaţie. iar păcura prin a doua secţie de radiaţie).3 este schiţat un cuptor paralelipipedic vertical ca­ racterizat prin faptul că are secţia de radiaţie compusă din mai multe 248 . In figura 4. plasate vertical în podea. la o instalaţie DAV. Spre deosebire de cuptoarele paralelipipedice. cu tuburi orizontale sau verticale. tuburile fiind plasate central. Astfel de cuptoare. fie la sarcini termice mari. Utilizarea serpentinelor continue trebuie asociată şi cu ten­ dinţa de renunţare la utilizarea coturilor demontabile. caracterizat prin faptul că este prevăzut cu pereţi laterali radianţi (arzătoare cu ardere fără flacără). obişnuit pe două şiruri deca­ late. fie în cazul în care cuptorul încălzeşte două fluxuri de materii prime diferite (de exemplu. Aceste cuptoare au sec­ ţia de convecţie redusă. distanţa dintre axele tuburilor fiind >2d e . cu tuburi plasate vertical pe perete. ele torcretîndu-se cu tencuială refractară şi izolantă. Tipul „c" este un cuptor paralelipipedic vertical. Sînt întîlnite uneori şi cuptoare cilindrice cu serpentină con­ tinuă în elice (spire circulare în plan orizontal). cuptoarele cilin­ drice sînt transportabile şi nu nece­ sită zidărie. lucrează cu tensiuni termice mari în sec­ ţia de radiaţie şi sînt întîlnite în special în instalaţiile de piroliză. plasată deasupra. Tipul „d" este un cuptor cilindric vertical. Pot fi utilizate şi arzătoare clasice (cu flacără). cu două secţii de radiaţie şi o secţie de convecţie comună. ţiţeiul circulă prin secţia de convecţie şi printr-o secţie de radiaţie. în apropierea pereţilor laterali. Cuptoarele cu două secţii de radiaţie se utilizează.

din cauza diverselor complicaţii aferente: transportul şi de­ pozitarea cărbunelui. amestecul apăabur circulînd liber spro tamburul separator.4 este prezentată schiţa unui cazan recuperator dintr-o instalaţie de cracare catalitică în strat fluidizat. Secţia de convecţie conţine deci. avîndu-se în vedere criza de petrol. de distilare în vid şi de cocsare şi au capacităţi (sar­ cini) termice brute (căldura dezvoltată prin arderea combustibilului în unitatea de timp) de ordinul (70 . de hidrofinare şi de hidrocracare şi au obişnuit capacităţi termice brute pînă la 60-IO6 [kJ/h]. ca şi tuburile de pe pereţi). în aceste tuburi (vaporizatorul 4). în secţia de radiaţie se absorb 60—85% (din care 75—90% prin radiaţie şi 10—25% prin con­ vecţie). în ultimii ani. în primul rînd. . Acest distribuitor distribuie apa în numeroase tuburi verticale care ecra­ nează pereţii focarului (sec­ ţiei de radiaţie). Din căldura total absorbită într-un cuptor. la care să se utilizeze drept combustibil cărbunele. prin exte­ riorul focarului. iar pe şirurile centrale ele nu sînt decalate (primesc radiaţii pe o singură parte. exis­ tente în unele instalaţii tehnologice (cracare catalitică. la distribui­ torul 3. în contracurent cu gazele de ardere. Tuburile din secţia de radiaţie sînt plasate vertical. Acestea nu sînt însă cuptoare tubulare în care să se cedeze căldură unei materii prime. 300)-IO6 [kJ/h]. Secţia de convecţie este plasată ală­ turi de secţia de radiaţie. deci cu o zidărie relativ redusă. Se pare că aceste tipuri de cuptoare nu vor avea succes. în care se generează abur prin recuperare de căldură de reacţie (arderea CO) şi de căldură sensi­ bilă. prezenţa cenuşii. Cuptoarele paralelipipedice se întîlnesc în special în instalaţiile de distilare atmosferică. . prin absorbţie de căldură. In combinatele petrochimice noţiunea de „cuptor" este utilizată şi pentru reactoarele de fabricare a negrului de fum din materii prime lichide. au început să fie studiate şi cuptoare tubulare specifice rafinăriilor. Cuptoarele cilindrice se întîlnesc în special în instalaţiile de refor­ mare catalitică. îndepăr­ tarea zgurii etc. care este legat. alimentarea focarului. Apa preîncălzită trece în tamburul separator 2. iar în secţia de convecţie 15—40o/0 (din care 50—60<y0 prin con­ vecţie. fără pereţi despărţitori. preîncălzitorul de apă sau economizorul 2. In figura 4. din gazele evacuate din regeneratorul de catalizator. ea preîncălzindu-se pînă în apropierea temperaturii de fierbere corespunzătoare presiunii. pentru incineratoarele de nămol de la tratarea bacteriologică a apelor reziduale etc. Prin secţia de convenţie a cazanului circulă apa de alimentare. negru de fum etc). apa se vaporizează. Asemănătoare constructiv-fncţional cu cuptoarele tubulare sînt însă cazanele recuperatoare (generatoare de abur) prevăzute cu focar. Aburul saturat trece în continuare din separator în serpentina '249 . (în centralele termo-electrice cu cărbune aceste probleme au rezolvări). 30—40% prin radiaţia gazelor şi 5—15% prin radiaţia pereţilor).celule de secţiune pătratică.

250 .de supraîncălzire (supraîncălzitorul 5). De exemplu. Pentru majorarea randamentului termic al cuptorului. preîncălzitorul de aer cu plăci plane. Ultimul tip. Prezenţa regenerării de căldură duce la temperaturi ridicate ale ma­ teriei prime care intră în cuptor. Din această cauză. iar circuitul apă-abur este exterior circuitului de materie primă prelu­ crată în instalaţie. după schimbul de căldură cu materia primă. Recuperarea de căldură reprezintă un transfer util de căldură de la produsele finale evacuate din instalaţie către un flux secundar de fluid. Prin regenerare. Această recuperare este un transfer util de căldură. Dintre tipurile mai puţin utilizate sînt de remarcat următoarele: preîncălzitorul de aer cu tambur rotativ. obţinîndu-se reducerea consumului de combustibil la cuptor. în care ţiţeiul este preîncălzit cu ajutorul fracţiunilor obţi­ nute. creşterea temperaturii flăcării şi deci creşterea transferului de căldură în secţia de radiaţie. combustibil gazos suplimentar (necesar pentru asigurarea limitei de inflamabilitate şi a temperaturii minime de ardere a CO) şi aer. SISTEME DE PREINCĂLZIRE A AERULUI LA CUPTOARE Problemele de utilizare raţională a căldurii şi de economisire a com­ bustibilului în instalaţiile tehnologice sînt rezolvate prin regenerări şi prin recuperări de căldură. prin răcirea reziduului cald evacuat dintr-o instalaţie. în majoritatea cazurilor exterior instalaţiei. In această situaţie. Regenerarea de căldură la cuptoare (pe circuitul amestec combustibil-gaze de ardere) se realizează prin preîncălzirea aerului de combustie cu ajutorul gazelor de ardere. prin circuitul de materie primă. sînt regeneratoare de căldură. In focar se introduc gazele de la regenerarea catalizatorului. Regenerarea de căldură reprezintă obişnuit un transfer de căldură de la produsele finale evacuate din instalaţie către materia primă care alimentează instalaţia. într-o instalaţie DA. particulele încălzindu-se în prima coloană cu ajutorul gazelor de ar­ dere şi răcindu-se în a doua coloană cu ajutorul aerului.2. este o recu­ perare de căldură. De exemplu. Acest lucru poate fi realizat prin recuperare de căldură (în majoritatea cazurilor prin generare de abur) sau prin regenerare de căldură. se transportă căldură din avalul în amontele focarului. temperaturi mari. 4. generarea de abur. Preîncălzitoarele de aer la cuptoare sînt de mai multe tipuri con­ structive. se transportă căl­ dură din avalul în amontele sursei principale de căldură (gazele de ardere din cuptor). mai puţin cunoscut. plasată în partea inferioară a sec­ ţiei de convecţie sau eventual în partea superioară a secţiei de radiaţie. schimbătoarele de căldură. constă în două coloane de fluidizare cu recirculare continuă a particule­ lor. gazele de ardere au. trebuie redusă tempera­ tura gazelor de ardere evacuate la coş. preîncălzitorul de aer cu strat mobil de particule şi preîncălzitorul de aer cu strat fluidizat de particule. asigurîndu-se o omoge­ nizare foarte bună a acestui amestec.

circulă transversal pe fasciculul de tuburi.In figura 4. tirajul realizîndu-se natural. care acoperă căderile de presiunefpînă la intrarea în focar.5 sînt prezentate schemele de principiu al preîncălzitoarelor de aer frecvent utilizate în prezent. El conţine un fascicul de tuburi. 251 . prin care cir­ culă ascendent gazele de ardere. plasat deasupra secţiei de convecţie a cuptorului. pe două sau mai multe păsuri. Aerul. Tipul a este preîncălzitorul de aer clasic. împins de un ventilator.

El prezintă. temperatura aerului preîncălzit este obişnuit mai mică decît la celelalte tipuri. lucrează cu coeficienţi 2 globali de transfer de căldură foarte mici (10 . 252 . plasat însă la sol. gazele de ardere circulînd prin interiorul ţevilor iar aerul prin spaţiul intertubular. prin deschiderea intrării directe a aerului în focar şi a gazelor de ardere în coş. la dimensionarea cuptoarelor tubulare. dowtherm A. Tipul c este un preîncălzitor de aer modern. în scheme sînt trecute şi temperaturile aproximative ale fluidelor care schimbă căldură. . . o temperatură de maximum 400°C pentru gazele de ardere la intrarea în preîncălzitorul de aer şi o temperatură maximă de aproximativ 250°C pentru aerul preîncălzit.1). Tipul d este cel mai modern sistem de preîncălzire a aerului şi se pare că şi cel mai economic. fiind obişnuit necesară utilizarea unui exhaustor. avantajul de a putea fi montat mai uşor. iar consumul de putere la pompa suplimentară este redus. Agentul termic este recirculat con­ tinuu prin interiorul ţevilor celor două fascicule. avan­ tajul de a putea fi scos din circuit. Preîncălzitoarele de aer cu tuburi normale. Preîncălzitorul conţine două fascicule tubulare de ţevi cu aripioare din oţel. 18 W/m °C). realizîndu-se indirect transferul de căldură de la gazele de ardere la aer. 4. materia primă fiind ţiţeiul. 200 W/m2 °C) şi deci suprafaţa de transfer necesară redusă. . se recomandă tem­ peraturi pînă la 200°C pentru gazele de ardere evacuate în atmosferă.Tipul b este un preîncălzitor de aer tot cu fascicul de ţevi normale. unul plasat pe circuitul de gaze de ardere. deci nece­ sită suprafeţe de transfer foarte mari (consumul de oţel este mare. Pentru un caz concret de preîncălzire a aerului la un cuptor DA. . ulei cu rezistenţă ter­ mică mare sau amestec eutectic de difenil oxid şi difenil (numiri comer­ ciale: difil. în prezent. Coeficienţii globali de transfer de căldură sînt mari (100 . s-au obţinut urmă­ toarele valori relative ale principalelor mărimi tehnico-economice carac­ teristice (tab. c şi d. La preîncălzitoarele de aer prin intermediul materiei prime. El realizează transferul de căldură de la gazele de ardere la aer prin intermediul unei părţi mici (sub 10%) din debitul de materie primă lichidă care alimentează cuptorul. dar acest lucru nu influenţează randamentul cuptorului. în raport cu primul tip. iar celălalt pe circuitul de aer. sînt grele şi costisitoare). ca de exemplu.pe circuitul gazelor de ardere. In schemă sînt tre­ cute şi temperaturile caracteristice aproximative pentru un cuptor DA. dimensionîndu-se tipurile de preîncălzitoare a. realizînd un schimb de căldură între două gaze la presiunea atmosferică. thermex). avantajul de a da o cădere de presiune mai mică pe circuitul de aer şi dezavantajul de a duce la o cădere de presiune mai mare . funcţionînd cu un agent termic intermediar în fază lichidă. Tubulatura de legătură pentru materia primă este simplă.

nu repre­ zintă o recuperare de căldură. Recuperatoarele de căldură din gazele de ardere realizează transferul de căldură către un fluid secundar. 253 . In schemă sînt trecute şi cîteva temperaturi orien­ tative. Dacă. indiferent de sensul în care circulă gazele de ardere (vaporizarea fiind practic izotermică. pentru că nu are rolul de a reduce tem­ peratura gazelor de coş. fie în afara secţiei de con­ vecţie. fie recuperarea de căldură. fie. în mod excepţional. la unele cuptoare DA. de sisteme re­ cuperatoare de căldură din gazele de ardere de la cuptoare. care are o temperatură iniţială redusă. Suprafeţele de transfer de căldură ale recuperatorului pot fi plasate fie în secţia de convecţie a cuptorului. ca de exemplu.3. după sensul circulaţiei naturale. cuptorul funcţionînd cu tiraj natural. ambele procese. pentru că provine din instalaţia de demineralizare şi degazare. trebuie să se ţină seamă şi de faptul că difilul este scump şi că el trebuie înlocuit periodic. o pompă de recirculare împinge apa aflată la temperatura de saturaţie prin serpentina de vaporizare (vaporizator). în ansamblul unui combinat ar exista un exces de abur. inclusiv de majorarea secţiei de convecţie în cazul d. La preîncălzitorul cu difil.S-a ţinut seamă de toate aspectele. Apa preîncălzită trece din economizor într-un tambur separator plasat orizontal. 10 (debitul pompei de recirculare este de 5 . se utilizează. prin recuperare de căldură din gazele de ar­ dere se generează abur. SISTEME RECUPERATOARE DE CĂLDURA DIN GAZELE DE ARDERE Pentru reducerea temperaturii gazelor de ardere evacuate la coş. Prin vaporizator circulaţia se face întotdeauna de jos în sus. . în instalaţiile tehno­ logice. în mod excepţional. se lucrează practic cu un coeficient de recirculare de ordinul 5 . 4. rezultă că preîncălzitorul de aer cu materia primă este cel mai avantajos. In majoritatea cazurilor. ea este trecută numai prin secţia de radiaţie). ocupînd-o parţial sau eventual total (cînd materia primă care alimentează cuptorul are o temperatură ridicată. se generează în continuare energie electrică. din toate punctele de vedere. Din comparaţia anterioară. Pre­ zenţa unei serpentine pentru supraîncălzirea aburului în secţia de con­ vecţie a unui cuptor. încălzindu-se pînă la temperatura de saturaţie (vaporizare) corespunzătoare presiunii. Apa de alimentare are temperatura iniţială în jurul a 100°C. Apa de alimentare trece iniţial prin serpentina de preîncălzire (economizor) în contracurent cu gazele de ardere. Recupe­ rarea de căldură din gazele de ardere poate fi realizată şi cu scopul de a se efectua unele încălziri la temperaturi joase. Pentru a nu exista variaţii mari de viteză în serpentina de vaporizare. în figura 4. deci pentru mărirea randamentului cuptorului. Din separator. diferenţa medie de temperatură nu depinde de sensurile flu­ xurilor). fie regene­ rarea de căldură (preîncălzirea aerului de combustie cu gazele de ardere).6 sînt prezentate trei scheme de principiu. . Sistemul a este un generator de abur saturat. cu suprafeţele de trans­ fer de căldură (cu tuburi normale sau cu tuburi cu aripioare) plasate în partea superioară a secţiei de convecţie a unui cuptor. . care are foarte multe utilizări în instalaţiile teh­ nologice. 10 ori mai mare decît debitul de abur produs). .

de preferat cu ari­ pioare. dar desi­ gur fără recuperare de căldură. Sistemul c este un exemplu de recuperator de căldură din gazele de ardere de la un cuptor. printre care şi gazele de ardere evacuate din cup­ toare. în i partea superioară a secţiei de con0 j-H ico'c " " * 1 vecţie a cuptorului este plasat un / \ fascicul de ţevi. Acest agent este recirculat în continuare prin refierbătorul în care cedează căldură. In ultimii ani au fost realizate instalaţii frigorifice cu absorbţie de amoniac în apă. La evacuarea aburului din separator. este necesar un exhaustor. în acest caz cuptorul lucrînd cu tiraj natural. O astfel de instalaţie frigorifică cu absorbţie lucrează de exem­ plu cu o capacitate frigorifică de 20. Căde­ rea de presiune pe circuitul gazelor de ardere fiind relativ mare. ca­ racterizate prin faptul că principala energie consumată este căldura r e ­ cuperată din diverse fluxuri din in­ stalaţiile tehnologice.2-IO 6 kJ/h. trei serpentine caracteristice: economizorul. plasat în zona de t e m p e r a t u r ă minimă. amoniacul vaporizîndu-se la —33°C şi condensînd la + 42°C. în eontracurent cu gazele de ardere. plasat alături de cuptor. care realizează temperaturi în jurul a —30°C. fabri­ carea amoniacului e t c ) . printr-un regulator care acţionează asupra debitului apei de alimentare. pentru aport de căldură. La desorberul de amoniac se utilizează cădură recuperată din 254 . la o t e m p e r a t u r ă relativ joasă. Re­ cuperatorul conţine. Sistemul 6 este un generator de abur supraîncălzit. se poate plasa un demister. în care se menţine un nivel constant de apă. vaporizatorul şi supraîncălzitorul. cu rolul de a reduce umiditatea aburului produs.Amestecul apă-abur trece din vaporizator în separator. fabricarea cauciucului sintetic. Acesta prezintă avantajul de a putea fi scos independent din cir­ cuit (provizoriu). în care se încălzeşte un agent termic intermediar în fază lichidă (ulei). la un refierbător. Frigul artificial realizat este util în diverse instalaţii tehnologice (separarea hidrocarburilor uşoare. care trage gazele de ardere prin recuperator şi le reintroduce în coş.

pot exista şi alte modali­ tăţi de recuperare de căldură din gazele de ardere evacuate. la o distanţă de maximum 1 m. in scopul majorării randamentului cuptoarelor. RECOMANDĂRI PRIVIND DIMENSIONAREA CUPTOARELOR în cele ce urmează se prezintă principalele date constructive recoman­ date pentru dimensionarea cuptoarelor tubulare. 4. faţă de podea.4. 15 m şi poate ajunge la 25 m în cazul unor sarcini termice foarte mari. 4. . pentru materia primă. . 6 m şi înăl­ ţime maximă 18 m.5 şi 3.1. Primul tub de jos în secţia de radiaţie se poate plasa. iar peste 20-IO6 kJ/h spre limita superioară. .2.4.2. în instalaţie se consumă pentru acţionarea pompelor de recirculare a lichidelor şi la ventilatoarele răcitoarelor cu aer numai 185_kW (0. 4. . trans­ portul de căldură făcîndu-se direct sau prin intermediul unui agent ter­ mic în fază lichidă. Lungimea secţiei de radiaţie. sînt date în tabelul 4. atît în secţia de radiaţie cît şi în secţia de convecţie.5 şi 3 şi anume: pentru "sarcini termice brute sub 10'IO 6 kJ/h spre limita inferioară. . La cuptoarele paralelipipedice verticale se recomandă lăţimi de 4 . în afara sistemelor recuperatoare amintite.67-IO6 kJ/h) putere electrică. DIMENSIUNILE TUBURILOR Tipurile de tuburi şi coturi (păsuri) utilizate frecvent la cuptoare. Raportul înălţime/lă­ ţime se ia între 1. egală obişnuit cu lungimea tubu­ rilor. .4. 6 m. 255 . care sînt răcite pînă la 175°C. este în majoritatea cazurilor de ordinul 10 .gazele de ardere de la un cuptor. DIMENSIUNILE SECŢIEI DE RADIAŢIE La cuptoarele cilindrice se recomandă diametre de 4 . Raportul H/D este bine să aibă valori cuprinse între 1.

. 177.05. 118. 101.2 0 Ni 815 1040 1095 4. înălţimea aripioare­ lor h.3).3. Se fabrică coturi de 180° sau de 90° La preîncălzitoarele de aer.2.3 mm.524. 216 şi 236 aripioare/m. cu schimb de căldură gaze de ardere aer. 4. grosimea aripioarelor S şi numărul de aripioare pe un metru lun­ gime de tub n): d e =50. In funcţie de condiţiile de lucru.27. . In cazul combustibililor lichizi se utilizează S mare. 98. Pasul folosit obişnuit este s = l . cu ţepi cilindrice sau cu aripioare circulare crestate. 141.4. 19.2 mm.5.905 şi 2. în funcţie de temperatura de lucru (tab. aşezarea tuburilor făcîndu-se în triunghi echilateral. 196. 88. 137. 1. 63.3.3 [°C] . 114.709 mm.9. 1. 50 mm şi cu grosimea peretelui pînă la 5 mm (două exemple: d e =42. n = 7 8 . se utilizează tuburi cu supra­ faţa exterioară extinsă.3 şi 168.8 Ni 25 C r . h =12. 25. TIPURI DE TUBURI CU ARIPIOARE La preîncălzitoarele de aer cu agent intermediar sau cu materia primă şi uneori la generatoare de abur prin recuperare de căldură din gazele de ardere sau la încălzirea materiei prime în zona de temperatură joasă a gazelor de ardere din secţia de convecţie. 157. 4.Aceste tuburi au obişnuit grosimea peretelui de 6. cu pasul mai mare cu 3 .7.3 mm. In cele ce urmează se prezintă date geometrice pentru tuburi cu ari­ pioare circulare (diametrul exterior al tubului de.l mm şi de=48. dar cele de diametru mare pot fi construite şi cu grosime mai mare a pere­ telui (12 şi 15 mm). . h mic şi n mic. S =1.4 şi 31.9 mm).1 2 Ni 25 C r . 5 mm decît diametrul exterior al aripioarelor.8 sau 10 mm. 5 de. Aripioarele se exe­ cută din oţel carbon sau aliat.75 mm. . Se folosesc tuburi cu aripioare circulare (pline). TABELUL Tempe râturi maxime admisibi e pentru aripioare din <>ţel Aripioare (ţepi) din otel C 5Cr 12 Cr [°C] 430-510 595 650 Aripioare (ţepi) din oţel 18 C r . dj=40. ele se execută din oţel carbon sau din oţeluri aliate.6. . di==35. 76. se utilizează tuburi cu diametrul exterior de ordinul 4 0 .8. Tuburile se plasează în triunghi echilateral.

In general. cu care se realizează la cuptoare pereţi radianţi. Unele arzătoare fără flacără. divergente sau convergent-divergente. Arzătoarele şi injectoarele sînt de diverse tipuri constructive. Se constată că distanţa de la faţa tuburilor la perete este de ordinul 110—150 mm. neapărînd în exterior flacăra obişnuită. care funcţionează cu aer rece (aspirat) sau cu aer preîncălzit (insuflat). TIPURI DE ARZĂTOARE Şl INJECTOARE Se redau debitele de combustibil ale unor injectoare şi arzătoare cu flacără./h 3 400 m N gaz/h + 360 kg lic.4. pentru această distanţă. In regim. Panourile radiante prezintă două 17 — Procese de transfer termic 257 . se caracterizează prin faptul că amestecul combustibil gazos-aer trece în partea finală prin numeroase canale conice. Combustibil lichid: Cu aer rece: 200 kg/h Cu aer preîncălzit: 180 kg/h şi 360 kg/h Combustibil gazos: Cu aer rece: 210 m 3 N /h şi 290 m 3 N /h Cu aer preîncălzit: 50./h Cu aer preîncălzit: 200 m3Ngaz/h + 180 kg lic.Recomandări din două surse. arzătoarele şi injectoarele sînt prevăzute cu ajutaje convergente.4. sînt date în tabelul 4. în figura 4. acest material devine incandes­ cent şi reacţiile de ardere au loc în interiorul canalelor (se pare catalitic). 4. 200. un arzător de combustibil gazos cu aer primar aspirat b şi un arzător de combustibil gazos cu ardere fără flacără c.5. 250 şi 400 m 3 N /h Combustibil mixt: Cu aer rece: 210 m 3 N gaz/h+200 kg lic.7 sînt redate schemele de principiu pentru: un injector de păcură cu pulverizare cu abur a./h. realizate într-un material refractar (ceramic). cu cît realizează arderea completă la un exces de aer cît mai mic. ele fiind cu atît mai bune.

6. se prezintă pentru cîteva tipuri de ventilatoare de aer rece: debitul. 4.6. la diversele zone ale ecranului de tuburi. 4. TIPURI DE VENTILATOARE în tabelul 4. 258 .4. PLASAREA ARZĂTOARELOR Şl INJECTOARELOR FAjA DE TUBURI Pentru ca flacăra să nu atingă tuburile. 4. în funcţie de debitul de combustibil (tab.4.7. se recomandă distanţe mi­ nime admisibile de la axul arzătorului (injectorului) pînă la faţa tubu­ rilor.avantaje: radiaţie mai uniformă decît în cazul unei flăcări şi posibilităţi mai mari de reglare a tensiunii termice. diferenţa de presiune realizată şi puterea motorului elec­ tric de antrenare.5).

17* 259 .

în majoritatea cazurilor însă. se ia o putere mai mare a motorului de antrenare. iar ventilatoarele de pe circuitul gazelor de ardere se numesc şi „exhaustoare" (ele au refularea la presiunea atmosferică). Pentru ca puterea consumată de ventilator să fie mai mică. P este proporţional cu Ap. deci tot cu p. dar în acest caz. pînă la 400°C. Ele pot fi însă utilizate şi pentru vehiculare de gaze de ardere calde. prin relaţiile: (la debit volumic constant. raportul densi­ tăţilor la P ^ c t .7. La aplicarea acestei relaţii materiei prime care circulă prin cuptor. corespund va­ lori mai mici ale diferenţei de presiune realizate şi ale puterii motorului de antrenare necesar. AEP — va­ riaţia energiei potenţiale. ventilatorul se plasează în zona cu temperatură mai joasă (pentru aerul din sistemul de preîncălzire înainte de preîncălzitor. în practică. viteza este constantă. de vaporizarea sa şi de reacţiile chimice care au loc. B1LANJUL TERMIC Şl RANDAMENTUL CUPTOARELOR Bilanţul energetic pentru un proces cu flux continuu de fluid se ex­ primă prin relaţia (cu convenţia de semne din termodinamica tehnicăcăldura primită şi lucrul mecanic produs sînt pozitive): Q1-2 — căldura schimbată în cursul procesului.5. care poate ţine seamă de încălzirea materiei prime. pentru debitul dat. AI — va­ riaţia entalpiei fluidului. Astfel rezultă: Această relaţie. decît cea necesară.Tipurile de ventilatoare prezentate corespund vehiculării de aer rece. ventilatoarele utilizate pentru aerul din sistemul de pre­ încălzire se numesc şi „suflante" (ele au tragerea la presiunea atmosfe­ rică). Randamentul global al ventilatoarelor prezentate ajunge aproximativ la valoarea 0. L (1 _ 2 —0. la 20°C. şi M=*ct. fără a se face o eroare însem­ nată. Aceste valori se calculează în funcţie de valorile corespunzătoare ae­ rului rece şi de temperatura gazelor de ardere. 4. Ap este proporţional cu pw2. iar AEP şi AEW pot fi neglijate. iar pentru gazele de ardere după preîncălzitorul de aer sau după recuperatorul de căldură). cum aceasta este proporţională cu debitul volumic vehiculat. Ln-2 — lucrul mecanic tehnic schimbat. este egal cu inversul raportului temperaturilor absolute corespunzătoare). AEch — variaţia energiei chimice. se scrie obişnuit sub forma: 260 . de ia starea iniţială 1 pînă la starea finală 2. AEW — variaţia energiei cinetice. deci cu p.

iar l la lichid). în astfel de cazuri.pe unitatea de masă de materie primă. în aceste cazuri se scrie: în afara materiilor prime. B — debitul masic de combustibil. tre­ buie respectată şi omogenitatea fizică. Uneori prin cuptor există două circuite de materii prime diferite 'exemplu DAV). entalpia aburului 261 . pe lingă omogenitatea dimensională. Şi în această ecuaţie de bilanţ termic trebuie respectată omogenitatea fizică. în relaţiile de bilanţ termic. generare de abur. fără reacţii chimice. recupe­ rare de căldură printr-un fluid intermediar). în unitatea de timp. p e n t r u unitatea de masă de combustibil. m^p — debitul masic al materiei prime. Hi — puterea calorică inferioară. chiar dacă există preîncălzire de aer. P u t e r e a calorică a combustibilului. Relaţia generală de bilanţ energetic.Qmp — căldura absorbită de materia primă în unitatea de timp. se simplifică tot la forma: care mai explicit se scrie astfel: Q p — căldura pierdută prin pereţi către mediul ambiant. căldura de reacţie specifică se dă iniţial pe unitatea de masă de component principal rezultat şi ea trebuie recalculată . i 2 — idem la ieşire. igc — entalpia gazelor de coş. Qmp se exprimă şi prin relaţia: (e reprezintă fracţia masică a vaporizatului. i t — entalpia specifică masică a materiei prime la intrare. prin cuptor pot circula şi fluxuri de fluide secundare (exterioare circuitului principal al instalaţiei) care absorb căl­ dură în scopuri utile (supraîncălzire de abur. Semnul minus se referă la căldură cedată şi respectiv la reacţie exotermică. iac — entalpia amestecului com­ bustibil. prin intermediul căldurii absorbite de fluxurile secundare. Dacă materia primă se încălzeşte şi se vaporizează parţial. căldura utilă (global utilizată) este: Căldura preluată de aer în preîncălzitorul de aer este o căldură re­ generată şi nu recuperată şi ea nu intră în căldura utilă. indicele v se referă la va­ pori. q r — căldura de reacţie consumată pe unitatea de masă de materie primă. masică. deci toţi termenii trebuiesc expri­ maţi faţă de aceeaşi origine. a combustibilului. Entalpia amestecului combustibil se compune din: Entalpia aerului se ia la temperatura atmosferică. în multe cazuri. aplicată circuitului amestec com­ bustibil — gaze de ardere. pentru unitatea de masă de combustibil.

temperatură mai mare decît temperatura punctului de rouă acidă al gazelor de ardere. în funcţie de conţinutul de sulf al combustibilului: 262 . care arde complet cu a = 1 . P e n t r u păcură. In capitolul „Procese de combustie" s-a indicat modul de calcul al temperaturii punctului de rouă acidă. se poate calcula debitul de combustibil necesar la cuptor: In figura 4. Cu cît temperatura gazelor de coş este mai mică. Acest lucru este exemplificat prin următoarele date ale unui caz con­ cret: In prezent se recomandă pentru gazele de coş o temperatură maximă de 200°C. corespunzătoare combustibililor cu un conţinut mediu de sulf. H 2 0 în fază vapori. Din relaţia de bilanţ termic pentru circuitul amestec combustibil-gaze de ardere rezultă: Randamentul termic torului are expresia: al cup­ Din această relaţie de definiţie a randamentului.de pulverizare. pot fi utilizate şi următoarele date orientative ale acestei temperaturi.8 sînt redate fluxu­ rile materiale şi termice la un cup­ tor şi conturul corespunzător bi­ lanţului termic global al cuptoru­ lui (totalul fluxurilor termice intrate este egal cu totalul fluxurilor ter­ mice evacuate). entalpia gazelor de ardere etc. se exprimă faţă de originea: t e m p e r a t u r ă 0°C. 2 5 . cu atît r a n d a m e n t u l cuptorului este mai mare.

pentru diversele fascicule de tuburi plasate în secţia de convecţie a cup­ torului. iar tirajul realizîndu-se forţat. Aceste limite sînt impuse de un transfer de căldură bun. secţia de convenţie. la temperatura de ieşire din sec­ ţia de radiaţie (temperatura la prag). de o cădere de presiune redusă şi de evitarea (reducerea) cocsării tuburilor (tab. 4. DIMENSIONAREA SECŢIEI DE RADIAŢIE 4. ca de exemplu la cuptoare DAV.85. randamen­ tele cuptoarelor tubulare actuale au valori peste 0. în afara bilanţului termic global al cup­ torului.7). să nu fie mai mici decît 70°C. igp — entalpia gazelor de ardere. pentru secţia de radiaţie.05.9 sînt redate fluxurile materiale şi termice pentru secţia de radiaţie a unui cuptor şi conturul corespunzător bilanţului termic. sau 263 .01 .In cazuri excepţionale. dintre acestea revenind aproximativ 2/3 secţiei de radiaţie. . Se recomandă ca diferenţele locale de temperatură dintre fluide. în limitele recomandate. prezentat anterior. se admit pentru ga­ zele de coş temperaturi în jurul a 100°C. iar la cuptoarele cilindrice se folosesc două sau patru circuite. In figura 4. i'ac — entalpia amestecului combustibil (pentru un kg de com­ bustibil). STABILIREA NUMĂRULUI DE CIRCUITE IN PARALEL In majoritatea cazurilor. Pentru condiţiile prezentate.1.6. Pierderile de căldură relative prin pe­ reţii cuptorului Qp/B(Hi+iac) sînt la cuptoa­ rele actuale de ordinul 0. Din acest bilanţ termic se calculează obişnuit fluxul termic absorbit de materia primă în secţia de radiaţie: Qpr — căldura pierdută prin pereţii secţiei de radiaţie în unitatea de timp. cînd se utilizează combustibili fără sulf. corespunzătoare unui kg de com­ bustibil. unii proiectanţi admiţînd şi viteze ceva mai mari. în secţia de radiaţie a cuptoarelor paraleli­ pipedice se utilizează două circuite în paralel. în care intervine aerul preîncălzit. 0. Diametrul tuburilor şi numărul de circuite se aleg astfel încît să se obţină pentru materia primă viteza de masă (debitul specific) sau viteza liniară. răcirea acestora făcîndu-se prin preîncălzirea aerului sau prin recuperare de căldură cu un freon. pot fi efectuate şi bilanţuri termice parţiale. 4. Valorile din tabel sînt orientative şi nu rigide. recuperato­ rul de căldură şi preîncălzitorul de aer..6.

stabilite De baza observaţiilor Dractice. 4.01 m/s. Pentru încălzirea amestecurilor gazoase se recomandă viteze liniare.8^.uneori şi viteze mai mici. ALEGEREA TENSIUNII TERMICE Tensiunea termică (fluxul termic specific) din secţia de radiaţie a cup­ toarelor este un parametru foarte important şi alegerea sa pentru di­ mensionarea secţiei de radiaţie trebuie să se facă în limitele recomandate rtab. de ordinul 15—20 m/s.2.6. în condiţiile medii de lucru. de exemplu pentru 35 bar şi 350°C. ca de exemplu la generatoare de abur şi cup­ toare de cocsare. La supraîncălzire de abur. Vitezele liniare din tabel sînt exprimate pentru densităţi aproxima­ tive ale materiei prime lichide reci. 2(î4 .03 kg/m3 şi corespunde t u = l l . 13—28. 4. p=13.

3. în cazul tensiunilor termice mici şi în cazul temperaturilor medii ale materiei prime mici. prin bilanţul termic al secţiei de radiaţie.Se constată că tensiunile termice recomandate au obişnuit valori mai mici la cuptoarele pentru fracţiuni petroliere grele. după stabilirea căldurii utile şi a randamentului). Valoarea tensiunii termice determină lungimea serpentinei şi deci timpul de şedere a materiei prime in secţia de radiaţie a cuptorului. STABILIREA DIMENSIUNILOR SECŢIEI DE RADIAŢIE Şl A AMPLASĂRII TUBURILOR Se aleg în ordine următoarele: tipul constructiv de cuptor (paraleli­ pipedic. după fixarea temperaturii gazelor de ardere la prag. Cu creşterea tensiunii termice. că valoarea tensiunii termice din secţia de radiaţie are numeroase implicaţii asupra proceselor de încălzire.6. se recomandă tensiuni termice de ordinul 120 000 W/m2 pentru vaporizator şi de ordinul 35 000 W/m2 pentru supraîncălzitor.) şi valoarea tensiunii termice în secţia de radiaţie (conform recomandărilor). Pentru comparaţie. cuprinsă între 700 şi 1 100°C. în majoritatea cazurilor. vaporizare şi reacţie ale materiei prime. Aria de transfer de căldură necesară în secţia de radiaţie se calcu­ lează cu relaţia: La cuptoarele cilindrice se alege. respectiv căderea de presiune a ma­ teriei prime. amplasarea verticală a tuburilor. Valoarea maximă a tensiunii termice este intîlnită la cuptoarele de piroliză. numărul de tuburi ver­ ticale (multiplu al numărului de circuite) şi se calculează-diametrul cer265 . în secţia de radiaţie a cazanelor recuperatoare prevăzute cu focar. Rezultă. debitul de combustibil se calculează anterior. atunci cînd ma­ teria primă trebuie încălzită la o temperatură mai ridicată. Fluxul termic schimbat în secţia de radiaţie poate fi impus (cazul în care materia primă circulă numai prin secţia de radiaţie) sau poate fi calculat. se poate calcula debitul de combustibil necesar (la celelalte cuptoare. Alegerea ei se face in funcţie de tensiunea termică şi de temperatura medie a materiei prime în secţia de radiaţie. de exemplu. la cuptoarele paralelipipedice. Această temperatură este. 4. cele din instalaţiile de cracare cata­ litică. Tensiunea termică trebuie să fie mai mare. La cuptoarele cu circulaţie a materiei prime numai prin secţia de ra­ diaţie. din cele anterioare. ca de exemplu. la cup­ toarele cilindrice etc. la care formarea cocsului este mai frecventă. creşte în general temperatura peretelui tuburilor. modul de amplasare a tuburilor în secţia de radia­ ţie (numai pe pereţii laterali sau în serpentină continuă pe cei 4 pereţi. In ambele cazuri trebuie admisă temperatura gazelor de ardere la trecerea din secţia de radiaţie în secţia de convecţie (la prag). cilindric). Temperatura la prag a gazelor de ardere se ia mai mică.

sensul circulaţiei forţate este acelaşi cu sensul circulaţiei libere. La cuptoarele paralelipipedice se aleg lungimea şi lăţimea. de la componenţii triatomici ai gazelor de ardere şi de la pereţi) şi prin convecţie (de la gazele 266 . Cunoscîndu-se.7. în conformitate cu recomandările făcute în paragraful corespunzător. Trebuie să se stabilească la dimensionarea secţiei de radiaţie şi di­ mensiunile (lungime şi lăţime) secţiei de convecţie. circulaţia mate­ riei prime se poate face global descendent sau ascendent. La circu­ laţia ascendentă. acest sens depinzînd printre altele şi de legătura de transfer a cuptorului. In continuare. 4.1. care trebuie să aibă o valoare rezonabilă. Dacă diametrul camerei de radiaţie sau raportul înălţime/diametru nu au valori în limitele recomandate. rezultînd în continuare înălţimea necesară a camerei de radiaţie. în unitatea de timp (entalpia aerului se ia la temperatura de preîncălzire). se stabileşte lungimea unui tub: şi înălţimea camerei de radiaţie. La circulaţia descendentă există contracurent în raport cu gazele de ardere.12) La cuptoarele tubulare de rafinării. Alegerea sensului global de circulaţie a materiei prime în secţia de radiaţie depinde deci de mai mulţi factori.7. O tensiune volumetrică mare este asociată cu o tensiune termică mare. Tensiunea volumetrică a focarului (secţiei de radiaţie) reprezintă ra­ portul dintre căldura totală introdusă şi dezvoltată în focar. Tuburile superioare sînt mai solicitate termic decît cele inferioare şi ele sînt răcite mai bine de materia primă. . după dimensionarea secţiei de radiaţie. 80 000 W/m3 (pentru comparaţie. conform recomandărilor practice.cului corespunzător axelor tuburilor şi diametrul interior al camerei de radiaţie. dar acest lucru nu intervine în calculul fluxului termic schim­ bat. Cunoscîndu-se geometria secţiei de radiaţie şi avînd fixat numărul de arzătoare (injectoare). se alege un alt număr de tuburi. . geometria sec­ ţiei şi condiţiile de lucru. La secţiile de radiaţie actuale cu tuburi orizontale. şi se calculează numărul de tuburi (sau numă­ rul de spire). urmează să se verifice dacă este asigurată ten­ siunea termică admisă. şi vo­ lumul camerei de radiaţie: ^JŞSgSS (4. VERIFICAREA TENSIUNII TERMICE DIN SECŢIA DE RADIAŢIE 4. la cazane de abur Tv este de ordinul 350 000 W/m3). RELAŢIA DE VERIFICARE A TENSIUNII TERMICE In secţia de radiaţie a cuptoarelor. dacă aceasta circulă descen­ dent. suprafaţa exterioară a tuburilor primeşte căldură prin radiaţie (de la flacără. se stabileşte amplasarea acestora. T„ are valori de ordinul 45 0 0 0 .

C\_ 2 este coeficientul de radiaţie reciprocă între cele două corpuri. A x se înlocuieşte cu aria echivalentă a ecra­ nului Aee (corpul rece). 267 . din fluxul termic primit prin radiaţie Q r şi fluxul termic primit prin convecţie Q'^. în a ariei echivalente a cor­ cu relaţia: în care: n reprezintă n u m ă r u l total de t u b u r i din secţia de radiaţie: s — pasul tuburilor.'relaţia anterioară se scrie sub forma: în care: Tmf este t e m p e r a t u r a medie din focar peratura medie a ecranului. L — lungimea tuburilor. Constanta universală a radia­ ţiei este exprimată în unităţile fundamentale S. neavînd sens o arie a cor­ pului cald (mediu complex). Aria ecranului de tuburi reprezintă aria exteri­ oară a tuburilor existente în secţia de radiaţie (Ar). Raportul Aee/Ap se notează cu Kr. In capitolul „Procese de transfer de căldură". Cînd tuburile sînt plasate pe pereţi. se numeşte coeficient relativ de ra­ diaţie şi poate fi calculat în funcţie de modul de realizare şi amplasare a ecranului şi de pasul relativ al tuburilor.de ardere). expresie a lui Q'r . T e — tem­ de radiaţie reciprocă. între două corpuri solide. n s — n u m ă r u l şirurilor de tuburi în ecran (1 sau 2). Aria echivalentă a ecranului poate fi exprimată m funcţie de A„ astfel: Rezultă în continuare următoarea. Fluxul termic primit de tuburi în secţia de radiaţie Q r se va compune deci. Aria plană ocupată de ecran Ap se calculează (corpul cald). A p este aria pereţilor pe care sînt plasate tuburile. în secţia de radiaţie a cup­ toarelor. în cazul secţiei de radiaţie a cuptoarelor. în regim staţionar.I. F — coeficientul acest caz cu mediu cald complex şi cu utilizare pului rece. pe care se realizează efec­ tiv transferul de căldură. fluxul termic schimbat prin radiaţie. în condiţiile date. s-a exprimat prin relaţia generală: în care indicele 1 se referă la corpul cald. Aria echivalentă a ecranului este aria plană continuă (fictivă) care. P e n t r u schimbul de căldură prin radiaţie. ar absorbi acelaşi flux termic ca şi ecranul de tuburi.

se ex­ primă prin legea lui Newton: în care occ este coeficientul de convecţie [W/m2 C].6667. eg — coefi­ cientul de emisie a gazelor din focar. relaţia utilizată în prezent pentru verificarea tensiunii termice din secţia de radiaţie se scrie astfel: Această relaţie.6667 să se calculeze F cu relaţia: F creşte. iar la valori 4> <0. ar trebui ca această relaţie a lui F să se utilizeze pentru 4)> 0.67-10-8W/m2K4). omogenă dimensional. cu creşterea lui eg şi cu scăderea lui i^Belokoni recomandă pentru calcularea lui QLC următoarea relaţie: Pe baza teoriei lui Belokoni. re­ un al doilea termen. pînă acum. utilizîndu-se relaţia de bază cu diversele variante pentru F şi <x0 se obţin rezultate apropiate. s-a stabilit pentru F următoarea expre­ sie simplă: In cazuri practice. nu s-au concretizat.Fluxul termic schimbat prin convecţie. Cercetările mai recente. o — radiaţiei (5. Conform definiţiei. conţine feritor la transferul de căldură prin radiaţie şi referitor la transferul de căldură prin convecţie. constanta universală a de convecţie valoarea iar pentru coeficientul de radiaţie reciprocă relaţia de calcul: în care: § reprezintă gradul de ecranare a secţiei de radiaţie. prin relaţii aplicabile practic. Tt reprezintă tensiunea termică în W/m2. 268 . Lobo şi Evans recomandă pentru coeficientul medie constantă: oc. în secţia de radiaţie.=ll.37 W/m2 °C un prim termen. Mai corect. tensiunea termică din secţia de radiaţie este: Sub o formă generală. re­ feritoare la transferul de căldură din secţia de radiaţie a cuptoarelor.

4. K. de poziţia ecranului şi de valoarea relativă a pasului tuburilor şi se calculează cu următoarele re­ laţii. COEFICIENTUL RELATIV DE RADIAŢIE Kr reprezintă raportul dintre aria echivalentă a ecranului Aee şi aria plană ocupată de ecran Ap. deduse analitic prin aplicarea legii lui Lambert: — pentru un singur şir de tuburi plasat la perete: — pentru două şiruri de tuburi decalate plasate la perete: K.7. depinde de numărul şirurilor de tuburi.2. — 4x—6x 2 +4x 3 —x 4 — pentru un singur şir de tuburi plasat central: Kr=2x — pentru două şiruri de tuburi decalate plasate central: 269 .

cu sau fără reacţii) se poate aprecia temperatura medie a ecranului. precum şi variaţia Iui x. 4.In toate aceste relaţii x are expresia (arc tg se exprimă în radiani): în figura 4. şi de distanţa la care sînt tuburile faţă de perete (Kr creşte. este bine să se calculeze coe­ ficientul de convecţie interior şi să se stabilească corect această tempe­ ratură. In cazul încălzirii gazelor sau vaporilor. In celelalte cazuri (încălzire lichid. Este practic imposibil să se stabi­ lească corect temperatura medie din focar. în cazul tuburilor plasate la perete pe un singur depinde. prin re­ laţia: 270 . Mai corect.10 sînt reprezentate grafic variaţiile celor 4 valori Kr. TEMPERATURA MEDIE A ECRANULUI Aceasta reprezintă temperatura medie pe suprafaţa exterioară a tu­ burilor. în focar. se poate admite: în care tp este temperatura gazelor de ardere la prag. Pînă la stabilirea unor date mai precise în această privinţă. necesară în calculul transfe­ rului de căldură. ca de exemplu: temperatura maximă a flăcării. în funcţie de raportul s/de. uneori chiar cu peste 100°C. în exteriorul tuburi­ lor. încălzire şi vaporizare. Kr plasate acestei 4.4. In secţia de radiaţie.3. de la componenţii triatomici ai gazelor de ar­ dere şi de la pereţii focarului. temperatura amestecului combustibil care pătrunde. In cazul utilizării de aer preîncălzit. temperatura gazelor de ardere Ia ieşirea din secţia de radiaţie.7. aceasta fiind considerată drept me­ die aproximativă între temperatura flăcării. într-o măsură nu prea mare. cu creşterea distanţe). Pînă nu de mult. este bine să se ia diferenţa de temperatură spre limita superioară. de la flacără. temperatura flăcării fiind mai mare. există o diversitate de temperaturi. temperatura medie a pereţilor focarului. TEMPERATURA MEDIE DIN FOCAR Tuburile din secţia de radiaţie primesc căldură prin radiaţie. direct sau indirect.7. ale lui şir. temperatura filmului de gaze de ardere de la suprafaţa tuburilor etc. temperatura medie din focar se lua egală cu tem­ peratura gazelor de ardere la prag. pînă la o limită. temperatura amestecului combustibil şi temperatura pereţilor. In prezent se ştie că temperatura medie din focar este mai mare decît temperatura gazelor de ardere la prag.

Coeficientul x are obişnuit valori de ordinul 15 .7. în K.) Z=0. poate fi calculat. 1. în secţia de radiaţie a cuptoarelor. 1 600°C şi (PCO„+PH 2 O. COEFICIENTUL DE EMISIE A GAZELOR Coeficientul de emisie a gazelor de ardere. 4. . Această relaţie se aplică în domeniile: i m / = 6 0 0 .5. presiunile parţiale ale C 0 2 şi H s O în bar.4 . . şi PH„O în bar şi l. cu ajutorul relaţiei: în care tmf. . din care se poate citi e g în funcţie de tmf şi de (PCO 2 +PH 2 O)L Presiunile parţiale ale COa şi HUO se calculează în funcţie de fracţiile molare corespunzătoare şi de valoarea presiunii atmosferice. atunci cînd în interiorul tuburilor se depune un strat de cocs. 25. In figura 4. O a doua relaţie stabilită pentru calcularea lui e„ este următoarea: în care Tmf. ţinîndu-se 271 .11 este redată o diagramă transpusă după Wimpress.Temperatura tmv este temperatura medie a materiei prime în secţia de radiaţie. în m. . în °C. p co2. . în primul rînd. iar grosimea medie a stratului de gaze în m. . Tem­ peratura ecranului creşte sensibil.8 bar-m.

9). şi umiditatea iniţială a aerului atmosferic (tempe­ ratura atmosferică şi umiditatea relativă -~50%). 4. 4. care fiind generală este mai puţin exactă: în care: V reprezintă volumul camerei de radiaţie. Se poate eventual lua în consideraţie. înăl­ ţimea 8 m şi lungimea 24 m (dimensiunile secţiei de radiaţie). GROSIMEA MEDIE A STRATULUI DE GAZE Această lungime poate fi calculată cu relaţia lui Hausen.5 m.seamă şi de altitudine. iar At aria totală a pereţilor secţiei de radiaţie. Exemplificare pentru un cuptor paralelipipedic cu lăţimea 4. Obişnuit se utilizează următoarele recomandări privind valoarea lui l. la calculul presiunilor parţiale. Raportul relativ al dimensiunilor: 272 .7. pentru secţia de radiaţie a cuptoarelor (tab.6.

Grosimea medie a stratului de gaze: După Hausen. în raport cu tuburile normale ale secţiei de radiaţie. iar Aee — aria echivalentă a ecranului. — este greu de precizat modul în care se calculează ij). temperatura gazelor de ardere la prag şi bilanţul termic al secţiei de radiaţie se modifică. există unele particularităţi în dimensionarea secţiei de radiaţie. de exemplu. încercările existente în literatură. — este greu de precizat valoarea lui K. din mai multe motive: — se pot lua în consideraţie primele două şiruri de tuburi sau numai primul şir. Toate aceste complicaţii.\ — dacă şirul (şirurile) de tuburi în cauză se consideră ca făcînd parte din secţia de radiaţie. La cuptoarele cu tuburi plasate central. considerînd secţia de radiaţie perfect paralelipipedică şi cu jumătate din plafon liber: (cele două valori obţinute sînt destul de apropiate). .85. gradul de ecranare este defi­ nit prin relaţia: La majoritatea cuptoarelor actuale. duc la concluzia că. nu sînt satisfăcătoare. la dimensio18 — Procese de transfer termic 273 . gradul de ecranare are valori de ordinul 0. transferul de căldură prin convecţie este mult diferit şi relaţia de verificare a tensiunii termice din radiaţie nu mai este corespunzătoare. La majoritatea cuptoarelor actuale.25 . — la tuburile în cauză. . în privinţa rezolvării acestei probleme. în cazul cuptoarelor cu tuburi plasate central şi cu pereţi radianţi. precum şi faptul că primele tuburi din secţia de convecţie sînt puţine la număr.7. şi în unele cazuri mai scurte. 4. — tuburile din convecţie pot avea alt diametru şi alt pas.7. în raport cu tuburile din secţia de radiaţie. definită anterior prin intermediul lui Kr. — dacă în secţia de convecţie există. numai generare de abur. primele două şiruri de tuburi din secţia de convecţie sînt văzute de flacără şi deci primesc căldură prin radiaţie şi direct din focar. temperatura ecranului pentru primele tuburi din convecţie este diferită. decît cele din radiaţie. 0. gradul de ecranare este definit prin relaţia: în care: At este aria totală a pereţilor secţiei de radiaţie. GRADUL DE ECRANARE La cuptoarele obişnuite cu tuburile plasate pe pereţi.

4. Tensiunea termică pentru care se dimensionează secţia de radiaţie a cuptorului este o tensiune termică medie. pentru alegerea materialului din care sînt confec­ ţionate tuburile. Dacă tensiunea termică rezultată din calcul este diferită de cea admisă la dimensionarea secţiei de radiaţie (cu mai mult de 3—4%). pe circumferinţa şi pe lungi­ mea tuburilor. Temperatura peretelui tuburilor este mai mare la tuburile finale. In cadrul acestui paragraf a fost prezentată metodica de verificare a tensiunii termice din secţia de radiaţie. modificîndu-se în pri­ mul rînd temperatura gazelor de ardere la prag. în care temperatura materiei prime este mai mare. poate fi neglijată prezenţa tuburilor din secţia de convecţie văzute de flacără.narea secţiei de radiaţie. STABILIREA TEMPERATURII MAXIME A ECRANULUI Cunoaşterea temperaturii maxime a peretelui tuburilor din secţia de radiaţie este necesară. şi în porţiunea 274 .8. calculul trebuie repetat.

P e n t r u flacără verticală şi t u b u r i orizontale. în funcţie de unghiul la centru în raport cu direcţia şi sensul flăcării.837 (sensibil mai mare ca în cazul anterior).tuburilor în care tensiunea termică este maximă. C\ ţine seamă de variaţia tensiunii termice pe cir­ cumferinţa tuburilor. valoarea medie a tensiunii termice relative este 0. Valoarea lui C t se citeşte din diagrama din figura 4. valoarea medie a tensiunii termice relative este 0. La camerele de radiaţie cu pereţi radianţi. Tensiunea termică este maximă pe partea văzută de flacără a tuburilor şi în porţiunea mai apro­ piată de zona cu t e m p e r a t u r ă maximă a flăcării.12 şi are desigur valori supraunitare. p e n t r u pasul relativ s/de=2 si pentru ecranele cu un singur şir de tuburi. tensiunea termică este mai neuniformă în cazul camerelor de radiaţie de înălţime mare (tuburile superioare sînt mai îndepărtate de flacără şi au tensiuni termice mai mici). Valoarea lui C x este mai mică.562 şi se constată din datele prezentate că pe spatele tubului se simte in­ fluenţa radiaţiei peretelui. sînt redate în ta­ belul 4.10. p e n t r u valori mai mari ale pasului relativ al tuburilor. P e n t r u plasarea tuburilor la perete (acestea sînt văzute de flacără pe o singură parte). de n u m ă r u l şirurilor de t u b u r i care formează ecranul (un singur şir sau două şiruri decalate) şi de modul de plasare a ecranului (la perete. Tensiunea termică este mai uniformă la tuburile plasate central pe un singur şir (C t are valori minime) şi mai neuni­ formă în cazul a două şiruri plasate la perete. Coeficientul C 2 este dependent de distanţa medie faţă de flacără a diverselor zone ale tuburilor. cu tuburile văzute de flacără pe ambele părţi). Valorile relative ale tensiunii termice locale. P e n t r u plasarea centrală a tuburilor (acestea sînt văzute de flacără simetric pe ambele părţi). pentru toate tuburile şi pe întreaga lor lungime (C 2 are valori minime). P e n t r u flacără verticală şi tuburi verticale. tensiunea termică este mai uniformă în cazul tuburilor scurte (C 2 are valori mai mici). sau central. 18* 275 . Tensiunea termică maximă se află prin înmulţirea tensiunii termice medii cu trei coeficienţi de corecţie: Coeficientul C t este dependent de pasul relativ al tuburilor (s/de). cu tuburile văzute de flacără pe o singură parte. valorile medii ale tensiunii termice relative sînt mai mici. La valori s/de mai mici. tensiunea termică este aproape uniformă.

9.0.8 . La cuptoarele cu pereţi radianţi in­ fluenţa transferului de căldură prin convecţie. în raport cu transferul de căldură prin radiaţie. ..1. Pentru C 3 se pot lua următoa­ rele valori: — Cuptoare cu flacără cu H/D sau H/l mare. asupra tensiunii termice. — Cuptoare cu pereţi radianţi. . în ra­ port cu transferul de căldură prin radiaţie. Temperatura maximă a ecra­ nului se calculează cu relaţia: Coeficientul global de transfer de căldură între materia primă şi 276 .Pentru C2 se pot lua următoarele valori: — Cuptoare cilindrice — Cuptoare paralelipipedice verticale (l — lăţimea) — Cuptoare cu pereţi radianţi Coeficientul C3 ţine seamă de influenţa relativă a transferului de căldură prin convecţie. La cuptoarele cu valori mari ale raportului H/D sau H/l. 0.0. C 3 =0. 1.l... subunitare). .9 . porţiunea superioară a tuburilor verticale sau tuburile orizontale din zona superioară primesc mai multă căl­ dură prin convecţie (în raport cu zona inferioară) şi tensiunea ter­ mică se mai uniformizează (C3 are valori mai mici. asupra uniformităţii tensiunii termice este redusă şi în sens negativ (C3 are valori mai mari). C3=l. — Cuptoare cu flacără cu H/D sau H/l mic. C 3 =0.

In figura 4. Necunoscuta problemei. trebuie să se ţină seamă şi de rezistenţa termică a acestuia (temperatura ecranului creşte).9. are expresia: 277 . turbulenţa gazelor de ardere este mai accentuată şi deci coeficientul de convecţie mai mare). la temperatura peretelui). DIMENSIONAREA SECŢIEI DE CONVECŢIE în cele ce urmează. 4. Din bilanţul termic al secţiei. se cunosc fluxul termic schimbat şi temperaturile de intrare şi ieşire ale materiei prime şi gazelor de ardere.13 sînt redate variaţiile lui 1 0 cu temperatura. se stabi­ leşte final din relaţia lui Newton: în care coeficientul global de transfer de căldură.11 se prezintă temperaturile maxime admisibile ale ecra­ nului. pentru tuburi confecţionate din cîteva tipuri de oteluri. aria de transfer de căldură necesară.suprafaţa exterioară a tuburilor (convecţie în interiorul tubului şi conducţie în peretele tubului) are expresia: (X0 este conductivitatea termică a oţelului din care sînt confecţionate tuburile. aşezarea obişnuită a tuburilor fiind cea în triunghi echilateral (în raport cu aşezarea în pătrat. pentru di­ versele tipuri de oţeluri. se prezintă metodica şi relaţiile de bază pentru dimensionarea unui fascicul de tuburi normale. în cazul în care în interiorul tuburilor se depune un strat de cocs. plasat în secţia de con­ vecţie a cuptorului. în anexa 11 sînt discutate particularităţile secţiei de radiaţie pentru cuptoarele cu pereţi radianţi. In tabelul 4. exprimat pe unitatea de arie exterioară a tuburilor.

Antufiev-Beleţki şi Miheev).33 pentru aşezarea tuburilor în triunghi) este: care pentru gaze de ardere poate fi simplificată la forma: Pentru aşezarea în triunghi echilateral a tuburilor. din cauza existenţei tirajului) de la gazele de ardere. Relaţia generală a lui Colburn (C'=0.1.In marea majoritate a cazurilor. constanta C are va­ loarea 0. COEFICIENTUL DE TRANSFER DE CĂLDURA PRIN CONVECŢIE Au fost analizate comparativ relaţiile existente pentru calcularea lui ctc (Colburn. peretelui tubului şi depunerilor de pe suprafeţele tu­ bului pot fi neglijate în raport cu rezistenţa termică specifică a fluidului exterior (gazele de ardere) şi în consecinţă: Coeficientul parţial de transfer de căldură exterior însumează trans­ ferul de căldură prin convecţie (forţată. Monrad. Litvinov.292. Explicitîndu-se clin relaţie ocf.9. rezistenţele termice specifice ale fluidului interior. 278 . se obţine: Proprietăţile fizice aparţin gazelor de ardere şi se iau Ia temperatura medie a acestora. ajungîndu-se la concluzia că cele mai bune sînt relaţiile Colburn şi Litvinov. transferul de căldură prin radiaţia gazelor de ardere (C0 2 şi H 2 0) şi transferul de căldură prin radiaţia pereţilor late­ rali ai secţiei de convecţie: 4.

fiind necunoscut se presupune iniţial şi se veri­ fică final. Viteza gazelor de ardere se calculează pentru secţiunea minimă de curgere (secţiunea de curgere este variabilă). Valoarea vitezei de masă a gazelor de ardere (piu) nu dă indicaţii satisfăcătoare pentru dimensionarea secţiei de convecţie. în majoritatea cazurilor.Dacă se renunţă la calcularea valorilor mai exacte ale proprietăţilor fizice ale gazelor de ardere (în funcţie de compoziţie şi de proprietăţile fizice ale componenţilor). se pot utiliza valorile date în tabelul 4. cores­ punzătoare unor gaze de ardere cu o compoziţie medie. pentru a se obţine valori rezonabile pentru <xc şi Ap. se explică prin creşterea turbulenţei de la un şir la altul. . Coeficientul (J din relaţia lui Colburn este dependent de numărul şirurilor de tuburi. Relaţia lui Litvinov. 5 m/s. pentru aşezarea tubu­ rilor în triunghi: Proprietăţile fizice şi viteza se iau ca în relaţia anterioară. Valorile lui e pentru aşezarea tuburilor în triunghi: Relaţia anterioară provine din forma mai generală: Creşterea valorilor (3 şi e. Viteza gazelor de ardere în secţiunea minimă de curgere trebuie să fie de ordinul 2 . 279 . Fixîndu-se anterior lungimea secţiei de convecţie. Valorile lui fi pentru aşezarea tuburilor în triunghi: . se iau în convecţie aceleaşi tuburi şi coturi şi acelaşi număr de circuite în paralel ca şi în secţia de radiaţie. iar st pasul tuburilor. pentru materia primă. într-o formă modificată. care. se alege numărul de tuburi pe şir (multiplu al numărului de circuite în paralel) şi rezultă lăţimea secţiei de convecţie: (nt este numărul de tuburi pe şir. egal cu latura triunghiului).12. cu creşterea numărului de şiruri de tuburi. .

lucrîndu-se cu presiunile parţiale expri­ mate în bar şi cu grosimea medie a stratului de gaze exprimată în m. şi apoi se interpolează liniar (de la valoarea lui tg se merge pe verticală pînă la valoarea lui p H 2 o l şi apoi pe orizontală pînă la scara lui OCH2O). la aşezarea tuburilor în triunghi echilateral.2.14 este prezentată o nomogramă construită pe baza rela­ ţiei: «COJ iar în figura 4. de la valoarea lui tg se merge pe verti­ cală pînă la valoarea lui te. se poate calcula cu una dintre relaţiile: Temperatura medie a ecranului se poate aprecia prin relaţia: în care tm este temperatura medie a fluidului din tuburi. la valorile apropiate ale lui te. Hottel.9. 280 . Adelson. Grosimea medie a stratului de gaze. COEFICIENTUL DE TRANSFER DE CĂLDURĂ PRIN RADIAŢIA GAZELOR Au fost analizate comparativ metodele existente pentru stabilirea lui ocrg (Schack.9. Coeficientul de emisie a ecranului ee—0. Te (sau te) este temperatura medie a ecranului.4. pe orizontală pînă la valoarea lui pco 2 1 Şi apoi pe verticală pînă la scara lui a C o 2 In nomogramă pentru a H z o se fac două citiri.15 o nomogramă corespunzătoare relaţiei: In nomogramă pentru aco2. ajungîndu-se la concluzia că cea mai bună metodă este cea bazată pe relaţiile lui Schack. Wimpress şi Nelson). In figura 4. In continuare se prezintă relaţiile adaptate ale iui Schack: Şi a H s o rezultă în W/m2 °C. Tg în K (sau tg în DC) este temperatura medie a gazelor de ardere.

281 .

in ni c .

Te — temperatura absolută a ecra­ nului.95). L — lungimea convecţiei. 30 (spre limita inferioară pentru păcură şi spre limita superioară la fracţiuni petroliere uşoare şi apă).9. 4. oirp reprezintă cu aproximaţie 5—15o/0 din suma ( a f + a r g ) . la schimbul de căldură în contracurent încrucişat. relaţia cea mai generală este următoarea: 283 . ep — coefi­ cientul de emisie a pereţilor (0.Valoarea lui r este de ordinul 20 . în convecţie. Ae — aria ecranului.3. schimbul de căldură se face în general în contracurent încrucişat. în cele ce urmează. Pentru calculul diferenţei medii de temperatură dintre fluide. 4. se precizează pe scurt modul de calcul al lui At în secţia de convecţie a cuptoarelor. . preîncălzirea aerului şi recuperarea de căldură. COEFICIENTUL DE TRANSFER DE CĂLDURĂ PRIN RADIAŢIA PEREŢILOR Se recomandă relaţia: Api reprezintă aria pereţilor laterali.9. . înălţimea ocupată de fascicul: ns — numărul şirurilor Pasul şirurilor: nt — numărul de tuburi pe şir.4. DIFERENŢA MEDIE DE TEMPERATURA Acest subiect a fost tratat pe larg în capitolul „Schimbătoare de căl­ dură". pentru materia primă.

Se trage concluzia în acest caz că schimbul de căldură nu este posibil şi că trebuie majorat N. Dacă t. pentru o valoare mică a lui N este posibil ca At să nu poată fi calculat (apare în relaţie logaritmul unui număr negativ).în care: Atint reprezintă diferenţa de temperatură pentru fluidul din in­ teriorul tuburilor. transversale pe direcţia de curgere a fluidului exterior. Dacă temperatura de ieşire a fluidului rece este mai mică decît tem­ peratura de ieşire a fluidului cald.5. N — numărul de încrucişări. 4. At rr — diferenţa de temperatură (dintre fluide) la ca­ pătul rece al sistemului de transfer de căldură. Aria de transfer de căldură necesară în secţia de convenţie se calcu­ lează cu relaţia: Rezultă numărul necesar de şiruri de tuburi: Pentru ns se ia un număr întreg (şiruri complete). Cu valoarea lui Ae calculată pentru numărul întreg de şiruri de tuburi. odată cu creşterea lui N.9. calculul se repetă cu o nouă presupunere pentru ns. şi At. Atcc— diferenţa de tem­ peratură (dintre fluide) la capătul cald al sistemului de transfer de căl­ dură. la nivele diferite de temperatură. N este în general egal cu numărul de şiruri (ns). a^. iar Atintrărt diferenţa dintre temperaturile de intrare ale celor două fluide.2>tC!t este posibil uneori ca At să nu poată fi calculat. Atext — diferenţa de temperatură pentru fluidul din ex­ teriorul tuburilor. în cazul în care temperatura de ieşire a fluidului rece este mai mare decît temperatura de ieşire a fluidului cald. care s-a utilizat în calculele lui a f . se obţine tensiunea termică din secţia de convecţie: 284 . Semnul plus sau minus din relaţie se alege astfel încît At să fie pozitiv. Cînd fluidul din tuburi realizează încrucişările. Dacă acesta nu coincide cu cel presupus ini­ ţial. VERIFICAREA NUMĂRULUI DE ŞIRURI DE TUBURI Anterior a fost necesar să se presupună numărul de şiruri de tu­ buri (ns). în majoritatea ca­ zurilor cel imediat superior. At pentru curent încrucişat poate fi calculat şi cu relaţia: în care Atc este diferenţa de temperatură pentru contracurent pur. At creşte.

Luîndu-se pasul tuburilor s 1 = l . Din bilanţul termic al preîncălzitorului. ţinîndu-se seamă de dimensiunile secţiei de convecţie. de tip clasic.10.în secţia de convecţie a cuptoarelor. gazele de ardere circulînd ascen­ dent prin interiorul tuburilor. plasate în triunghi echilateral. 5 d e . se obţin pentru <xe—<yLc+a.rg+txrp valori de ordinul 30— 2 40 W/m °C. pentru materii prime lichide şi tuburi normale. iar pentru tensiunea termică valori de aproximativ 10 000— 2 15 000 W/m .00172 m °C/W. pentru a fi comparat cu cel presupus.000344 m °C/W. în relaţie. iar transversal pe tuburi. circulînd aerul. pentru aer Rde =0. Coeficientul parţial de transfer de căldură interior ţine seamă de convecţia şi de radiaţia gazelor de ardere: 285 . se calculează coeficientul global de transfer de căldură. pe două sau mai multe păsuri (global contracurent). se prezintă metodica de dimensionare a preîncălzitoarelor de aer. Expresia coeficientului global de transfer de căldură este: Rezistenţele termice ale depunerilor au în medie valorile: pentru gaze 2 2 de ardere Rdi =0. Acestea conţin un fascicul de tuburi ver­ ticale. X0 este conductivitatea termică a oţelului din care sînt con­ fecţionate tuburile. iar apoi lungimea necesară a tuburilor: („n" este numărul total de tuburi). deasupra căreia se plasează preîncălzitorul de aer. Se presupune valoarea coeficientului global de transfer de căldură (obişnuit între 10 şi 18 W/m2 °C) şi se calculează aria de transfer necesară. în continuare. 4. se fixează numărul de tuburi pe şir şi numărul de şiruri de tuburi. Numărul de tuburi se fixează astfel încît viteza medie a gazelor de ardere să fie de ordinul 6—8 m/s. se cunosc fluxul termic şi cele patru temperaturi caracteristice. DIMENSIONAREA PREÎNCÂLZSTOARELOR DE AER în cele ce urmează. Se admite numărul de păsuri pentru circulaţia aerului şi se calcu­ lează diferenţa medie de temperatură pentru contracurent încrucişat.

Grosimea medie a stratului de gaze: Temperatura medie a ecranului (suprafeţei interioare a tuburilor) se poate admite astfel: (ta — este temperatura medie a aerului). Se poate ad­ mite pentru ked calculat o valoare cu 1 . mai mică decît lungimea secţiei de convecţie. să nu apară neuniformităţi accentuate în circulaţia gazelor de ardere prin secţia de convecţie. prin racordarea secţiei de convecţie la preîncălzitorul de aer.Coeficientul de convecţie otf. întot­ deauna la cuptoarele paralelipipedice. . se prevăd 2—3 preîncălzitoare de aer identice. prezentate anterior. 6 m/s. în cazul secţiilor de convecţie de lun­ gime mare. . In general lăţimea preîncăzitorului de aer se ia egală cu lăţimea sec­ ţiei de convecţie a cuptorului. prin fixarea corespunzătoare a numărului de păsuri. Pentru ca. Coeficientul de transfer de căldură prin radiaţia gazelor de ardere: se calculează cu ajutorul relaţiilor lui Schack. pentru gazele de ardere. Calculul coeficientului de convecţie exterior <xe. . Se calculează kea şi se compară cu valoarea presupusă. în relaţia anterioară. se face cu relaţia lui Colburn. proprietăţile fizice aparţin aerului şi se iau la tem­ peratura lui medie şi presiunea atmosferică. se calculează obişnuit cu relaţia (pentru R e > 2 300): Proprietăţile fizice aparţin gazelor de ardere şi se iau la temperatura lor medie. Lungimea preîncălzitorului este. 3°C între valoarea calculată şi cea presupusă). Această viteză se stabileşte pentru circulaţia aerului transversală obişnuit pe lungimea preîncălzitorului (pasul Sj al tuburilor corespunde şirurilor transversale pe direcţia curgerii aerului). . . De exemplu. 2 unităţi mai mare decît va­ loarea lui ked presupus (supradimensionare). pentru o lungime totală a 286 . plasate co­ respunzător deasupra convecţiei. pentru curgerea aeru­ lui transversală pe tuburi. Verificarea temperaturii ecranului se face cu relaţia: (se poate admite o diferenţă de 2 . . prezentată in paragraful cu dimensionarea secţiei de convecţie: Viteza aerului se calculează pentru secţiunea minimă de curgere şi este bine ca ea să fie de ordinul 3 .

In general deci a e = a f + a r g . a căderii totale de presiune pe circuit şi a puterii consumate de ventilatorul de aer. pe lingă dimen­ sionarea preîncălzitorului. Coeficientul de convecţie interior.secţiei de convecţie de 24 m şi o lungime totală a preîncălzitorului de aer de 9 m. Se poate deci admite în continuare <xe ^ a f . Calculul circuitului de preîncălzire a aerului conţine. n — n u m ă r u l aripioarelor pe m lungime de t u b . iar 0trg='aco2+0tH2O. în special la uti­ lizarea tirajului natural. aria de transfer de căl­ dură necesară şi n u m ă r u l de şiruri de t u b u r i se stabilesc după metodele cunoscute. diferenţa de t e m p e r a t u r ă medie. la tuburile prevăzute cu aripioare circulare transversale. In majoritatea cazurilor se folosesc t u b u r i cu aripioare circulare din oţel. coeficientul global de trans­ fer de căldură. se cunosc mai multe relaţii (jprezentate în paragraful despre răcitoare cu aer). dispuse simetric deasupra a 3 sectoare de cîte 8 m lungime ale secţiei de convecţie. cu obţin valori ale coeficientu­ lui global de transfer de căldură de ordinul 150—200 W/m 2 °C (mult mai mari decît la preîncălzitoarele de aer clasice). valoarea lui <xrg este mică. Valorile lui l sînt în general mai mici decît distanţa dintre două ari­ pioare alăturate. La exteriorul tuburilor nervurate circulă fie gazele de ardere.P e n t r u calculul coe­ ficienţilor de transfer de căldură prin radiaţia C 0 2 şi H 2 0 se utilizează relaţiile lui Schack. P e n t r u a nu se obţine căderi de presiune prea mari. în raport cu a„ şi poate fi neglijată. fie aerul în care caz transferul de căldură se realizează numai prin convecţie. în care caz transferul de căldură se realizează prin convecţie forţată (din cauza existenţei tirajului) şi prin radiaţia CO a şi H 2 0 . în special în domeniul temperaturilor joase ale gazelor de ardere. în domeniul temperaturii mai joase a gazelor de ardere. p e n t r u care se propune următoarea relaţie: în care: s^ este pasul tuburilor. S — grosimea aripioarelor. d e — diametrul ex­ terior al tubului. P e n t r u că valorile produselor p^î sînt foarte mici. 287 . La fasciculele de tuburi cu aripioare. D — diametrul exterior al aripioarelor. P e n t r u calculul coeficientului de convecţie. dintre care mai uşor de aplicat este relaţia Robinson-Briggs. pe şirurile tranversale pe direcţia curgerii gazelor. Fasciculele de t u b u r i cu suprafaţă extinsă se utilizează întotdeauna în sistemele de preîncălzire a aerului cu lichid intermediar sau cu materia primă lichidă şi uneori în sistemele de recuperare a căldurii din gazele de ardere sau chiar în secţia de convecţie pentru materia primă. pentru care în literatură se întîlnesc suficiente date necesare în proiectare. prezentate anterior. Cazul fasciculelor de t u b u r i cu aripioare. pot fi prevăzute 3 preîncălzitoare de aer de cîte 3 m lungime. P e n t r u aplicarea acestora este însă necesară grosimea medie a stratului de gaze. se recomandă pentru viteza gazelor în secţiunea minimă valori de ordinul 3—5 m/s. şi stabilirea dimensiunilor tubulaturii de le­ gătură.

288 . Nu se lucrează cu vaporizare totală. plasate în secţia de convecţie a cuptoarelor. în vaporizator circulaţia apei se face global de jos în sus.4. în unele cazuri. indiferent de sensul de curgere a gazelor de ardere. prin recuperare de căldură din gazele de ardere. Prin bilanţul termic pe una dintre secţii (vaporizator sau economizor). Fracţia masică vaporizată este egală cu 1/Cr. pot fi plasate uneori fascicule de tuburi pentru generare de abur. entalpia aburului saturat uscat i2 [kJ/kg]. . mate­ ria primă circulă numai prin secţia de radiaţie. Debitul de abur produs rezultă din relaţia: in care Q este căldura disponibilă. Fiind impuse presiunea aburului produs şi temperatura apei de ali­ mentare. în general de presiune medie (în ultimul caz generatorul este prevăzut şi cu supraîncălzitor). entalpia apei la temperatura de fier­ bere i' [kJ/kg]. factorul de corecţie a diferenţei de temperatură este întotdeauna egal cu unitatea). pentru a nu avea variaţii foarte mari de viteză în serpentina de vaporizare. obişnuit nu se mai utilizează şi preîneălzitor de aer. Căldura schimbată în economizor: i Căldura schimbată în vaporizor: Debitul recirculat prin vaporizator este: Pentru coeficientul de recirculare C. în kJ/h. care au secţia de convecţie redusă. Poate fi generat fie abur saturat. se iau valori de ordinul 5 . fie abur supraîncălzit. Căldura disponibilă pentru generarea de abur este cunoscută din cal­ culul anterior al căldurii utile.11. se citesc: entalpia apei de alimentare it [kJ/kg]. în economizor şi în vaporizator. DIMENSIONAREA GENERATOARELOR DE ABUR In secţia de convecţie a cuptoarelor. . în primul rînd. se fixează după indicaţiile date în paragrafele anterioare. în economizor schimbul de căldură se face în contracurent încrucişat. Dacă generatorul este prevăzut şi cu preîneălzitor de apă (economizor). Diferenţa medie de temperatură la vaporizator este egală cu diferenţa medie logaritmică pentru contra­ curent (temperatura de vaporizare a apei fiind practic constantă. se stabileşte temperatura intermediară a gazelor de ardere. In cele ce urmează se prezintă pe scurt problemele specifice ale dimensionării generatoare­ lor de abur. pentru un generator de abur saturat de exemplu. în special la cuptoarele cilindrice. Numărul de circuite în paralel. 10. iar secţia de convecţie este utilizată în întregime pentru generare de abur. la care se utilizează tuburi normale. sau eventual cu tuburi cu aripioare din oţel. In majoritatea cazurilor se întîlnesc generatoare de abur saturat. Calculul termic al economizorului şi vaporizatorului este identic cu cel a secţiei de convecţie pentru materia primă. Fasciculele generatorului pot fi cu tuburi normale.

. utilă pentru calcularea ariei unui segment de cerc. Spre deosebire de economizor şi vaporizator. Căderea de presiune în vaporizator se calculează cu metodele curgerii bifazice. în m. . pen­ tru supraîncălzirea aburului necesar stripării (ele nu sînt recuperatoare 19 — Procese de transfer termic 289 . în continuare. Separatoarele apă-abur sînt vase cilindrice plasate orizontal. şi p„ sînt densităţile celor două faze în echilibru. se calculează cu relaţia: Relaţia se aplică în unităţile fundamentale S. Mai pot fi calculate conductele de legătură şi puterea consumată de pompa de recirculare. iar p. la care coeficientul de convecţie interior are valori foarte mari (deci rezistenţa termică cores­ punzătoare este neglijabilă). se ia în funcţie de raportul HZIDX.I. la supraîncălzitor a4 are o valoare relativ mică şi el trebuie calculat. mv=. o este tensiunea superficială a apei la temperatura de saturaţie. L reprezintă (lungimea separatorului. Se poate admite o uşoară supradimensionare a separatorului. în kg/m2-s. Diametrul interior al separatorului se alege. Aria secţiunii verticale a spaţiului de vapori. Prin admiterea lui Dit se calculează L din relaţia anterioară. 3. Pentru raportul dintre înălţimea spaţiului de vapori şi diametrul se­ paratorului se recomandă valoarea: Valoarea mărimii C. admisibil pe unitatea de volum de spaţiu de vapori. raportul L/Dt este de ordinul 2 . Debitul specific de vapori. în zona vaporizatorului. necesară: ) Debitul masic de vapori care părăsesc separatorul. In ma­ joritatea cazurilor practice. Coeficientul de convecţie pentru supraîncălzirea aburului se poate cal­ cula cu relaţiile criteriale clasice ale convecţiei forţate. La evacuarea aburului din separator este bine să se plaseze un demister. Separatorul se pla­ sează suspendat.Căderea de presiune a apei în economizor se calculează cu relaţia olasică (nu există schimbare de fază). d4 — diametrul interior al tubului. sau cu relaţia specifică simplificată (pentru regim turbulent): în care: pw este viteza de masă.7n^ în kg/s. utilizată şi la refierbătoarele cu spaţiu de vapori. La unele cuptoare pot fi întîlnite supraîncălzitoare individuale. iar coeficientul global de transfer de căldură se stabileşte cu relaţia generală cunoscută. se prezintă metoda de dimensionare a separatorului de apă-abur.

pre­ siunile de poziţie şi căderile de presiune cauzate de frecare (în zona de încălzire şi în zona de vaporizare a materiei prime). căderea de presiune prin frecare în zona de încălzire şi di­ ferenţa de presiune dinamică (necesară accelerării). problema calculării căderii de presiune este simplă. Viteza va­ porilor la ieşirea din cuptor trebuie să fie subsonică. problema se rezolvă prin calcularea lui Ap pe tronsoane. se poate scrie: 290 . 4. se calculează mai greu. In cazul în care există numai încălzire.de căldură). şi în care apar presiunile statice. în majoritatea cazurilor de descompunere termică. Aceste noi metode prezintă avantajul că sînt generale. In cele ce urmează se redau. fără vaporizare. 4. CĂDERILE DE PRESIUNE PE CIRCUITUL MATERIEI PRIME Se discută cazul în care materia primă se încălzeşte şi se vaporizează parţial. Dacă în serpentină au loc şi reacţii. iar acest lucru trebuie verificat. In prezent. căderea de presiune a ma­ teriei prime în zona de vaporizare a unui cuptor se calculează cu metoda Baklanov. Ap se calculează pentru un singur circuit.12. se poate scrie va­ loarea presiunii statice necesare la intrarea în cuptor (obişnuit presiu­ nea statică la ieşire este impusă): In general. pentru condiţiile medii co­ respunzătoare. iar indicele 2 la ieşirea din cuptor.1. Admiţîndu-se că lungimea echivalentă a serpentinei este proporţio­ nală cu variaţia entalpiei. diferenţa de presiune de poziţie se neglijează şi urmează să se calculeze numai căderea de presiune cauzată de frecare în zona de vaporizare. Lockhart-Martinelli şi cea clasică a curgerii bifazice. şi la un cuptor refierbător de benzină şi la serpentina de vaporizare a apei dintr-un sistem recuperator de căldură. adaptate. fiind aplica­ bile. Conform relaţiei lui Bernoulli: în care indicele 1 se referă la intrarea în cuptor. presiunile dinamice. CĂDEREA DE PRESIUNE ÎN ZONA DE VAPORIZARE Metodele Ludwig şi Baklanov. în funcţie de temperaturile li­ mită ale aburului ce se supraîncălzeşte.12. acestea fiind plasate obişnuit între două fascicule ale convecţiei pentru încălzirea materiei prime. şi metodele Ludwig. Presiunea dinamică a amestecului de lichid şi vapori la ieşirea din cuptor. spre deosebire de cea a lichidului la intrarea în cuptor. de exemplu. prezentată de Adelson. In cazul în care în cuptor există mai multe circuite în paralel.

Ap se calculează uşor cu metodele curgerii bifazice. sau poate fi calculat ca la metoda clasică a curgerii bifazice. pen­ tru condiţii medii. 0. 50 p e n t r u coturi de 180°. . pi — densitatea materiei prime lichide la ti*. . serpentina de vaporizare a apei). C = 3 0 . Relaţia lui Ludwig pentru verificarea presiunii presupuse: în care: p/ — reprezintă presiunea finală la ieşirea din cuptor. vaporizarea începe în secţia de radiaţie. — en­ talpia materiei prime la intrarea în secţia de radiaţie (în majoritatea cazu­ rilor. . vaporizarea începe în secţia de radiaţie. 19* din 291 . if — entalpia amestecului final (la ieşirea din cuptor). f — coeficientul de frecare. C = 1 5 . n c — n u m ă r u l de coturi. Se presupune presiunea la începutul zonei de vaporizare p 4 şi. pw — vi­ teza de masă a materiei prime. . sau n u m ă r u l de spire (pentru serpentină continuă). . Valorile entalpiilor if şi iir sînt cunoscute din bilanţurile termice. Uv — entalpia materiei prime lichide la intrarea în zona de vaporizare. Densitatea vaporilor se calculează pentru condiţiile de ieşire cuptor. Ler — lungimea echivalentă a serpentinei din secţia de radiaţie.018 . di — diametrul interior al tubului. intrarea în cuptor coincide cu intrarea în zona de vaporizare.020 . 25 p e n t r u coturi de 90°. f=0. . se citeşte t e m p e r a t u r a materiei prime la începutul zonei de vaporizare tiv. U. Densitatea amestecului la ieşirea din cuptor: (e este fracţia masică a vaporizatului la ieşirea din cuptor). se lucrează cu mărimile corespunzătoare intrării în cuptor). Relaţia este omogenă dimensional. pentru spire dreptunghiulare. LeT se calculează cu relaţia: în care: n t reprezintă n u m ă r u l de tuburi din secţia de radiaţie (pentru un circuit). . L t — lun­ gimea geometrică a unui tub (a unei spire).020 p e n t r u vaporizare păcură.în care: Lev reprezintă lungimea echivalentă a serpentinei în care are loc vaporizarea. Dacă la intrarea în cuptor materia primă este par­ ţial vaporizată. nc=nt (sau nc=nt—1) coturi de 180°. în cazul în care zona de încălzire este neglijabilă (cuptor refierbător. din curba de variaţie a temperaturii iniţiale de vaporizare a materiei prime pe CVE în funcţie de presiune.. p/ — densitatea amestecului de lichid şi vapori la ieşirea din cuptor. dacă vaporizarea începe în secţia de convecţie. Dacă Lev<Ler. 0. iar presiunile sînt valori absolute. ne=int coturi de 90°. Coeficientul de frecare poate fi admis astfel: 1=0.024 p e n t r u vaporizare ţiţei. şi se calculează hm. Se stabileşte apoi entalpia materiei p r i m e lichide la această t e m p e r a t u r ă iu. .

Se presupune pt şi se stabilesc £• . Se calculează parametrul Loekhart-Martinelli cu ajutorul relaţiei: şi se citeşte în funcţie de X. în lipsa unor date experimentale.„ Pentru fracţia masică medie a vaporizatului: şi pentru temperatura medie şi presiunea medie din zona de vaporizare. m reprezintă debitul masic de materie primă (pe un circuit). în condiţiile medii). Căderea de presiune în zona de vaporizare este: Relaţia lui Baklanov pentru verificarea presiunii presupuse: (relaţia este omogenă dimensional) x—34 335 pentru vaporizare ţiţei. Metodele curgerii bifazice. factorul de corelare pentru lichid Zi (acesta corespunde curgerii dublu turbulente care este întîlnită în cuptoare).16 şi 4. . Valoarea criteriului Reynolds pentru faza lichidă: (mi este debitul masic al fazei lichide. ca în cazurile anterioare. p — densitatea materiei prime total în fază dichidă. Pentru omogenitate dimensională. pentru calcularea căderii de presiune a materiei prime în zona de vaporizare a cuptorului.r=19 620 pentru vaporizare păcură. e — fracţia masică a vaporizatului la ieşirea din cuptor. Coeficientul de frecare corespunzător: Viteza fazei lichide se calculează cu relaţia: 292 . din figurile 4.. se face o nouă presupunere şi calculul se repetă.Dacă Pi calculat nu este aproximativ egal cu valoarea presupusă. 4> Şi Lev. se stabilesc pi. .17. x trebuie să aibă dimensiunile m-/s2. se pot folosi diagra­ mele existente. U. la temperatura medie din zona de vaporizare. Pentru cunoaşterea viscozităţilor dinamice ale ceilor două faze. Se prezintă iniţial adaptarea metodei Lockhart — Martinelli a curgerii bifazice. şi u t . pj.

.

care se pare că este cea mai ri­ guroasă.Presiunea presupusă se verifică cu relaţia: In aplicarea acestei metode la cuptoarele refierbătoare şi la vaporizatoarele generatoarelor de abur. Presiunea presupusă se verifică cu relaţia: Calculîndu-se. se prezintă metoda clasică a curgerii bifazice. în diverse cazuri. Se presupune Pi şi se stabilesc Pentru fracţia masică medie a vaporizatului şi pentru temperatura medie şi presiunea medie din zona de vaporizare. 294 . în cazul în care căderea de presiune este mică în raport cu valoarea presiunii. care este mai puţin exactă. In continuare. căderea de presiune în zona de va­ porizare. p„ Şi M z Densitatea medie a amestecului: Cu această densitate se calculează viteza medie a amestecului wa şi apoi Rea şi fa (cu relaţiile anterioare). prin cele 4 metode. s-au constatat următoarele: — obişnuit. Obişnuit. Metoda clasică este mai puţin exactă decît metoda Lockhart-Martinelli. metoda Ludwig dă rezultate foarte apropiate de cele ob­ ţinute prin metoda Lockhart-Martinelli. fără a se mai presupune pL. vaporii au o viteză mai mare decît lichidul) şi prin faptul că Rea pentru amestec se calculează cu viscozitatea lichidului. — metodele Ludwig şi Lockhart-Martinelli dau pentru Apvat) valori puţin mai mari decît celelalte două metode. adaptată pentru calcularea căderii de presiune a materiei prime în zona de vaporizare a cuptorului. se pot utiliza ca proprietăţi fizice medii proprietăţile fizice de la ieşire şi se calculează direct Apottp=Pi—pf. se stabilesc p/. — metoda Baklanov dă rezultate foarte apropiate de cele obţinute prin metoda clasică a curgerii bifazice. singura deosebire constă în faptul că Lev este cunoscut (Pi se poate presupune numai pentru a se stabili pre­ siunea medie). prin faptul că vitezele celor două faze se consideră egale (în rea­ litate.

în cazul în care tubu­ rile din secţia de convecţie diferă de cele din secţia de radiaţie. . 295 .7 pentru coturi de 180°. F se calcu­ lează cu relaţiile: Hp este viscozitatea fluidului la temperatura peretelui. dar acestea par mai corecte). C'=0. se poate calcula şi astfel: în care: L reprezintă lungimea totală a tuburilor (numărul de tuburi în­ mulţit cu lungimea unui tub). Urmează să se stabilească lungimea echivalentă a serpentinei de încălzire.35 pentru coturi de 90°. iar la încălzirea gazelor F > 1 . DIFERENŢA DE PRESIUNE DINAMICA Se prezintă metoda Lockhart-Martinelli. Fără factorul F. se consideră F«*l. La încălzirea lichidelor F < 1 . 4. Indicele 1 se referă la intrarea în cuptor.4. relaţiile se referă la curgerea izotermică. Prin calcularea lui Apvap s-a stabilit Lev şi deci se poate cunoaşte numărul de tuburi în care are loc vaporizarea. CĂDEREA DE PRESIUNE IN ZONA DE ÎNCĂLZIRE Se calculează cu relaţia clasică: Proprietăţile fizice se iau la temperatura medie din zonă. IO5 şi pentru Re > IO5). nc — numărul total de coturi. în majo­ ritatea cazurilor practice. Coeficientul de frecare se calculează cu relaţiile prezentate anterior (pentru Re=103 .3.12. iar indicele 2 la ieşirea din cuptor. .2. se cal­ culează Apî„f separat pentru convecţie şi radiaţie. într-o serpentină compusă din tuburi drepte şi coturi cu rază de curbură. aceasta fiind cea mai corectă. C'=:0.12. Lungimea echivalentă a unei serpentine se calculează după metodica prezentată anterior (prin intermediul coeficientului Q. Căderea de presiune. (există multe relaţii pentru calcularea lui f.

în condiţiile de ieşire din cuptor Yi se citeşte din figura 4. ea avînd 3 . . respectiv ieşirea din cuptor. de exemplu. utilizîndu-se densitatea medie a amestecului la ieşire. de ordinul unităţilor de bar. în multe cazuri practice. iar fracţia vaporizată creşte). Căderea de presiune a materiei prime în cuptoare este. Temperatura poate fi maximă în tu­ bul 2 sau 3 de la ieşire. Calculul ei nu se poate face riguros. Viteza vaporilor la ieşirea din cuptor trebuie să fie subsonică.). cu tempe­ ratura. In multe cazuri. cu vitezele fazelor egale. . în condiţiile de ieşire din cuptor: Fracţia volumică reală a lichidului. T2 — temperatura [în K] la ieşirea din cuptor.. după fixarea geometriei conduc­ tei de transfer. pentru că densitatea materiei prime variază în lungul serpentinei. pot fi calculate Ap şi Ai. Densităţile din relaţie sînt valorile medii pentru coloanele corespunzătoare de fluid. în majoritatea cazurilor. serpentina cuptorului este ilegată la aparatul din aval. de exemplu. uneori depăşind însă şi 10 bar.18. printr-o conductă de transfer de diametru mai mare (viteză mică şi deci cădere de presiune mică). In ultimele tuburi de la ieşirea din cuptor. 4°C peste temperatura finală. are loc o vaporizare intensă a materiei prime. o coloană de fracţionare. Diferenţa de presiune de poziţie este obişnuit negativă şi neglijabilă. Viteza sunetului pentru vaporii care ies din cuptor se poate calcula cu relaţia simplă: (se poate introduce sub radical şi factorul de compresibilitate). avîndu-se în vedere procesul de vaporizare adiabatică (presiunea şi temperatura scad. înălţimile h^ şi h2 se referă la distanţele dintre intrarea în cuptor.». cu variaţia fracţiei vaporizate. In cazul unui amestec de lichid şi vapori. în funcţie de X. şi limita inferioară a serpentinei. Este posibil ca absorbţia de căldură din exterior să nu fie suficientă pentru vaporizare şi atunci are loc o răcire a materiei prime. Ap. se poate calcula şi clasic. M„ — reprezintă masa molară a vaporilor.Se calculează parametrul Lockhart-Martinelli. cu creştere mare de viteză şi deci cu cădere mare de presiune. la un cuptor DA. Cu ajutorul lui Yi poate fi calculată şi valoarea reală a densităţii amestecului la ieşirea din cuptor (mai mare decît cea clasică): în care: wv2 este mult mai mare decît wi2. 296 . Diferenţa de presiune dinamică are valori destul de mari. cu presiunea şi cu vitezele fazelor (ecuaţia Bernoulli se referă obişnuit la lichide cu p=ct.

CĂDERILE DE PRESIUNE PENTRU GAZELE DE ARDERE Şl AER Pe circuitul gazelor de ardere şi pe circuitul de preîncălzire a aerului există diverse căderi de presiune.13.4. căderi de presiune locale şi variaţii de presiune statică (datorate diferenţei de densitate din­ tre gazele de ardere şi fluidul dislocuit-aerul). 297 . cauzate de frecare.

— căderea de presiune în cutia de distribuţie a aerului. — căderea de presiune la întoarcerea de 180° din preîncălzitor. — căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere. — căderea de presiune prin frecare în secţia de convecţie. — căderea de presiune la intrarea în camera de aer de sub arzătoare (injectoare). Pe circuitul de preîncălzire a aerului se întîlnesc următoarele căderi de presiune: — căderea de presiune prin frecare pe conducta de aer rece. la intrarea în preîncălzitor. ia trecerea din secţia de convecţie în ţevile preîncălzitorului de aer. Căderile de presiune aferente coşului se calculează odată cu dimen­ sionarea acestuia. — căderea de presiune în cutia colectoare de aer cald. atunci cînd este cazul. de la baza coşului. la ieşirea din preîncălzitor. pentru siguranţă şi pentru acoperirea căderilor de presiune în registrul de aer de la refularea ven­ tilatorului şi în zona arzătoarelor (injectoarelor). la trecerea aerului peste fasci­ culul de tuburi (se ţine seamă de numărul de păsuri). — diferenţele de presiune statice (negative) din secţia de radiaţie. şi pentru dimen­ sionarea ventilatorului de aer şi a exhaustorului de gaze de ardere. Pe conductele de aer rece sau cald se admit viteze de ordinul 10— 15 m/s. la ieşirea din ţevile preîncălzitorului. — căderea de presiune în cutia de distribuţie a aerului la camera de aer. secţia de convecţie şi preîncălzitor. — căderea de presiune prin frecare. La un cuptor paralelipipedic vertical. — căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere la intrarea în coş. — căderea de presiune cauzată de registrul de gaze de ardere. — căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere. — căderea de presiune prin frecare pe conducta de aer cald (se ţine seamă şi de prezenţa coturilor). — căderea de presiune cauzată de mărirea secţiunii de curgere. Pentru calculul puterii consumate de ventilator se majorează suma căderilor de presiune anterioare cu 30—50%. — căderea de presiune prin frecare în ţevile preîncălzitorului. — căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere. spre exemplu. la trecerea din secţia de radiaţie în secţia de convecţie. se întîlnesc urmă­ toarele căderi de presiune pe circuitul gazelor de ardere: — căderea de presiune prin frecare în secţia de radiaţie (sub 20 N/m2). 298 . Diferenţa de presiune pe care trebuie să o realizeze ventilatorul 2 are o valoare în jurul a 1 000 N/m . secţie de convecţie şi preîncălzitor de aer clasic.Cunoaşterea acestor căderi de presiune este necesară pentru dimensio­ narea coşului. care trebuie să asigure tirajul necesar. — căderea de presiune cauzată de mărirea secţiunii de curgere. dintre ventilator şi preîncălzitor (se ţine seamă şi de prezenţa coturilor). la intrarea în preîncălzitor. cu secţie de radiaţie.

90— 0. rft — randamentul intern al venti­ latorului (0. la care căderea de presiune totală pe circuitul gazelor de ardere este sensibil mai redusă. pe circuitul gazelor de ardere şi pe circuitul de preîncălzire a aerului. în care: A este aria secţiunii de curgere. pen­ tru că în prezent se realizează obişnuit numai cuptoare cu circulaţie ascendentă a gazelor de ardere. pe circuitul gazelor de ardere sau pe circuitul aerului. V — debitul volumic de aer. transversală pe fascicule de tuburi cu aripioare circulare. Pentru cal­ culul căderii de presiune la curgerea gazelor de ardere sau a aerului. Pentru canalele de fum există unele relaţii specifice de calcul al că­ derii de presiune a gazelor de ardere. Curgerea transversală pe fascicule de tuburi cu aripioare.95). dintre care mai uşor de aplicat este relaţia Briggs-Young.885: Pentru aşezarea în triunghi echilateral. în condiţiile atmosferice. Nu se prezintă aceste relaţii. — Pentru aşe­ zarea în triunghi echilateral şi s1/de< 1. — Pentru aşezarea în triunghi echilateral şi Sj/de> 1.Puterea consumată de ventilator (puterea motorului de antrenare) se calculează cu relaţia: Apc — reprezintă diferenţa de presiune realizată. 299 . n.75).885: w se ia în secţiunea minimă. se cunosc mai multe relaţii (prezentate în paragraful despre răcitoare cu aer). Se prezintă în continuare principalele relaţii pentru calcularea căde­ rilor de presiune. sau la cele care necesită exhaustor pe circuitul gazelor de ardere. indice 1 pentru intrare şi 2 pentru ieşire. nu există probleme deosebite în pri­ vinţa calculului căderilor de presiune.65—0. Curgerea transversală pe fascicule de tuburi normale. La preîncălzitoarele de aer moderne. reprezintă numărul de şiruri de tuburi. indiferent de valoarea lui sjde: Re şi w ca în cazurile anterioare. t\m — randamentul mecanic al sistemului (0.

0. . Curaerea prin coturi 300 . 30°. w se ia în secţiunea totală (fig. 4. x reprezintă fracţia secţiunii libere din secţiunea totală. 45°. Reducerea secţiunii de curgere realizată prin registru Se aplică pentru x = 0 . Creşterea bruscă a secţiunii de curgere într-o formă mai generală (fig.5. 0. relaţia anterioară poate fi scrisă astfel (fig. reducerea secţiunii nefăcîndu-se brusc.707. 0. sin cp=0.19): cp este semiunghiul de convergentă.21). 0. relaţia se scrie astfel: Ap ={l~TjTsmCf> <p este semiunghiul de divergenţă. 3 . 1. se admite x=0. . Pentru cp=0°. pentru flexibilitate.9. La calculul tirajului.Fig. . 4. 4. . 90°.6.5 . 4.20 Intr-o formă mai generală.20).

22). 2. . 4. valorile mici pentru coturi cu rază de curbură mare. indice 2 pentru grupul de conducte paralele (fig. Se utilizează relaţia clasică: Cutii de distribuţie sau de colectare Indice 1 pentru conducta unică.35 . în figura 4. pg — densitatea gazelor de ardere la temperatura medie (în secţia de radiaţie tmf) şi presiunea atmosferică. g=9.7 . între ventilator şi intrarea în arzătoare. 1.Pentru coturi de 90°. Semnul minus corespunde deplasării ascensionale a gazelor de ardere. acceleraţia gravitaţională. Se constată că la ieşirea din arzătoare presiunea aerului este inferi­ oară presiunii atmosferice. C=0.5 (tUj + i^). pentru coturi de 180°. Diferenţa de presiune statică i Pa reprezintă densitatea aerului atmosferic. La arzătoarele (şi injectoarele) cu aer aspirat. 2—3 creşterea de presiune realizată de ventilator. căderea de presiune în zona arzătoarelor (debitul de aer aspirat 301 . In încheierea acestui paragraf se redau cîteva detalii asupra căderilor de presiune ale aerului. la funcţionarea arzătoarelor (injectoarelor) cu aer insuflat. în cazul vehiculării acestuia cu ventilator. . Căderea de presiune în arzătoare este aco­ perită obişnuit de către ventilator. presiunea în aval nu poate fi decît tot inferioară presiunii atmo­ sferice. 3—4 căderile de presiune pe circuitul de aer. Ap se poate afla şi prin intermediul lungimii echivalente a cotului.23 este prezentată în principiu variaţia presiunii aerului. . C=0. iar 4—5 căderea de pre­ siune în arzătoare. H — înălţimea sec­ ţiei la care se aplică relaţia. . w=0. 1—2 reprezintă că­ derea de presiune a aerului în aspiraţia ventilatorului. Curgerea prin tuburi. valorile mari pentru coturi fără rază de curbură.81 m/s2.

raportată la unitatea de arie trans­ versală a coloanei de fluid. care se exprimă prin relaţia clasică: în care: pK reprezintă densitatea medie a gazelor de ardere în coş. iar suma acestora trebuie să compenseze suma tutu­ ror căderilor de presiune rezistente. de exemplu. dar în schimb poate fi aspirat aer fals prin neetanşeităţile cuptorului. deasupra registrului de gaze de ardere. Forţa motrice care cauzează curgerea constă în existenţa diferenţelor de presiune statice. sistemul constituie un vas comunicant. pînă la presiunea atmosferică) există o depresiune.diametrul interior (mediu) şi o cădere de presiune locală la vîrful coşului. Diferenţa de presiune statică realizată de coş are expresia: La un cuptor. Densitatea medie a gazelor de ardere fiind mai mică decît densitatea aerului atmosferic. care se exprimă prin relaţia (pierderea de presiune dinamică): (p„ şi wv corespund gazelor de ardere la temperatura de la vîrful coşului). aerul este aspirat de la presiunea atmosferică. H — înălţimea coşului şi Dt —. w — viteza medie. de la intrarea aerului şi pînă la ie­ şirea gazelor de ardere în atmosferă. Diferenţa de presiune statică reprezintă chiar forţa ascensională a gazelor de ardere. Pe tot acest circuit de curgere (de la presiunea atmosferică. în raport cu presiunea atmosferică. existente în cuptor. atît la partea inferioară cît şi la partea superioară. Gazele de ardere nu pot ieşi din circuit. iar gazele de ardere sînt evacuate prin coş tot la presiunea atmosferică. Acest bilanţ al diferenţelor de presiune poate fi exprimat prin ega­ litatea: (indicele r se referă la diferenţele de presiune rezistente). La un cuptor cu tiraj natural şi aer aspirat. fără ventilator de aer şi fără exhaustor de gaze de ardere. apare o forţă ascensională (principiul lui Arhimede). cu atmosfera. 302 . cauzată de tre­ cerea gazelor de ardere de la o secţiune finită la o secţiune practic infi­ nită. In coş există o cădere de presiune cauzată de frecare.se reglează şi prin registru) fiind acoperită de tiraj. gazele de ardere ridicîndu-se şi existînd tendinţa ca ele să fie înlocuite de aerul atmo­ sferic (fluidul dislocuit).14. DIMENSIONAREA COŞULUI în paragraful anterior au fost discutate căderile de presiune pe cir­ cuitul gazelor de ardere şi diferenţele de presiune statice. Este bine ca în zona 2 de ardere să existe o depresiune de ordinul 20—30 N/m . pînă la baza coşului. 4.

care este egală cu suma algebrică a diferenţei de presiune statică realizată de coş şi căderile de presiune din coş şi de la vîrful coşului. Se constată că tirajul realizat de coş creşte odată cu creşterea înăl­ ţimii coşului. iar tirajul net (efectiv) este Ap. Exemplificarea influenţei temperaturii atmosferice asupra înălţimii relative a coşului: Exemplificarea influenţei altitudinii (indirect a presiunii atmosferice) asupra înălţimii relative a coşului: 303 . se poate scrie: Tirajul brut realizat de coş este Hg(pa—ps). sau/şi o parte din căderea de pre­ siune a gazelor de ardere este compensată de exhaustor. ci de existenţa diferenţei de presiune statice. Se exprimă uneori tirajul global al cuptorului. de la intrarea aerului şi pînă la baza coşului (inclusiv registrul de gaze de ardere). căderea de presiune a aerului în arzătoare este acoperită de ventilatorul de aer (aer insuflat). dar constituie un dezavantaj pentru tiraj. Tirajul întîlnit la cuptoare poate fi natural sau mixt (parţial forţat). respectiv cu creşterea presiunii atmosferice) şi cu scăderea lui p„. această curgere nefiind cauzată de existenţa variaţiei de densitate din masa gazelor de ardere. diferenţa de presiune statică este de natură rezistentă. după registrul de gaze de ardere. în zonele în care gazele de ardere au o circulaţie descendentă (opusă tendinţei naturale). suma algebrică a tuturor diferenţelor de presiune rezistente şi statice. Prin tiraj se înţelege în general diferenţa de presiune statică cores­ punzătoare unei coloane de gaze de ardere. Scă­ derea temperaturii gazelor de coş prezintă avantajul creşterii randamen­ tului cuptorului. cu creşterea lui pa (cu scăderea temperaturii atmosferice. Deseori se exprimă şi depresiunea existentă la baza coşului (numită tot tiraj) deasupra registrului de gaze de ardere. Notîndu-se cu Ap. această depresiune fiind egală şi cu suma algebrică a tuturor diferenţelor de presiune rezistente şi statice. dar mai frecvent numai tirajul realizat de coş. în cadrul tirajului natural. în ultimul caz. curgerea gazelor de ardere este forţată. (acesta este de ordinul zecilor de N/m2).La cuptoarele de tip vechi. conform bilanţului global al diferenţelor de presiune. de la intrarea aerului şi pînă la baza coşului.

se prevăd mai multe coşuri. se calculează cu relaţia: Această relaţie provine din bilanţul global al diferenţelor de presiune. pentru simplificare. din motive de protecţie. temperatura medie a gazelor de ardere. Tem­ peratura la vîrf trebuie iniţial presupusă şi final verificată. . In aceste cazuri pot fi deser­ vite de un singur coş mai multe cuptoare apropiate. pentru a se evita spaţiile lipsite de o circulaţie satisfăcătoare a gazelor de ardere. p„. Se calculează în ordine: pt (densităţile gazelor de ardere şi aerului pot fi calculate pentru presiunea atmosferică.13. Coşul unui cuptor are. Cînd coşurile trebuie să aibă înălţime şi diametru mari. la o înălţime satisfăcătoare. în foarte multe cazuri. atît rolul de a realiza tirajul. 304 . Deasupra cuptoarelor se plasează obişnuit coşuri metalice de înăl­ ţime relativ mică. cît şi rolul de a evacua gazele de ardere în atmosferă. ele se plasează pe sol şi sînt zidite. IL\~. Temperatura gazelor de ardere la baza coşului este cunoscută. In calcule. . înălţimea coşului este cunoscută şi din relaţia anterioară se cal­ culează tirajul realizat de coş Apt. Cîteva date obţinute cu aju­ torul acestei relaţii sînt redate în tabelul 4. Diametrul interior al coşului se stabileşte astfel încît viteza gazelor de ardere să fie de ordinul 7 .Variaţia presiunii atmosferice cu altitudinea se poate exprima prin relaţia: în care altitudinea h se introduce în metri. Înălţimea coşului necesară pentru realizarea tirajului efectiv stabilit. în cele ce urmează se prezintă pe scurt metodica de dimensionare a coşurilor cuptoarelor. . căderea de temperatură a gazelor de ardere în coş este de ordinul 1 0 . cota vîrfului coşului faţă de sol este impusă. Dacă. cu legea de stare a gazelor perfecte). coşul se admite cilindric. 15°C (în general. dispuse pe lungimea cuptorului. At g /H<l°C/m). 9 m/s. care se compară cu tirajul necesar. La cuptoarele paralelipipedice verticale de lungime mare. . la coşurile metalice. w şi pa.

în aceste cazuri.2.2 b a r . se calculează aj^o luîndu-se PH. în funcţie de acesta.o-l"" 0.în continuare.O-1— =0. La coşurile de diametru mare. Din relaţia anterioară (omogenă) rezultă înălţimea necesară a coşului. Calculul coeficientului de convecţie liberă pentru aer se poate face cu relaţia generală: 20 — Procese de transfer termic 305 e . se calculează Re în condiţii medii şi.m . Aria exterioară a coşului: Coeficientul global de transfer de căldură. Coeficienţii parţiali de transfer de căldură au expresiile: Coeficientul de convecţie forţată pentru gazele de ardere se calcu­ lează cu relaţia: Proprietăţile fizice aparţin gazelor de ardere şi se iau la temperatura lor medie. Căldura pierdută prin peretele coşului: At se poate lua egală cu diferenţa dintre t e m p e r a t u r a medie a gazelor de ardere şi t e m p e r a t u r a atmosferică. este posibil ca valoarea PHSO-1 să fie mai mare decît 0. Verificarea temperaturii de la vîrful coşului. Coeficientul de transfer de căldură prin radiaţia gazelor de ardere: se calculează cu relaţiile lui Schack.2. prezentate anterior. Grosimea medie a stratului de gaze: Temperatura ecranului admite astfel: (suprafeţei interioare a peretelui) se poate Relaţia lui Schack pentru calcularea lui ot Hî o s t e aplicabilă pînă la Pu. f. exprimat pe unitatea de arie exterioară: în care \ p este conductivitatea termică a peretelui.

itc este cunoscut de la bilanţul termic al cuptoru­ lui. 5 este debitul de combustibil. .sau. principalele reglări automate ale cuptorului. Dacă există mai multe coşuri. B trebuie să corespundă unui singur coş. 3°C între temperaturile rezultate şi cele presupuse.8 . se prezintă pe scurt aparatura de control cu care trebuie să fie echipat un cuptor şi necesitatea acestei aparaturi. în kg/h.. rezultă în continuare entalpia gazelor de ardere la vîrful coşului: în această relaţie..15. 0.9. mai comod. . CONTROLUL Şl REGLAREA AUTOMATA A CUPTOARELOR In cadrul acestui paragraf. 4. 3°C între temperatura rezultată şi cea presupusă. circuitul de alimentare cu combustibil a cuptorului. Calculul coeficientului de transfer de căldură prin radiaţia peretelui se face cu relaţia: Coeficientul de emisie a peretelui ep ** 0. iar Q în kJ/h. simplificată în care tp««te este temperatura peretelui la exteriorul coşului. care evită exploziile în focar. După calcularea lui ke se face verificarea temperaturilor te şi tp cu ajutorul relaţiilor: Se pot admite diferenţe de 2 . sistemul de protecţie a cuptorului. Temperatura gazelor de ardere la vîrful coşului: Căldurile specifice ale componenţilor gazelor de ardere se iau la tv. . care au rolul de a menţine regimul de funcţionare stabilit şi sistemul de 306 . Calculîndu-se Q. Se poate admite şi în acest caz o diferenţă de 2 . . cu exemplificare referitoare la combustibilul lichid. In anexa 12 este prezentată metodica de calcul privind dispersia S 0 2 din gazele de coş. cu relaţia particulară. iar în anexa 10 este redat un exemplu de dimensionare a unui cuptor pentru încălzire de gaze.

de exemplu. se poate constata dacă există pătrunderi de aer fals în cuptor (de nedorit. înainte şi după preîncălzitorul de aer. Pe circuitul de aer este bine să se măsoare t e m p e r a t u r a şi presiunea. a temperaturii (la prag.24 este prezentată schema de principiu a u n u i cuptor paralelipipedic vertical prevăzut cu preîncălzitor de aer. pulverizată cu abur.15. a presiunii (pe cir­ cuitul gazelor de ardere există depresiuni în r a p o r t cu presiunea atmo­ sferică) şi a compoziţiei gazelor de ardere. Pe circuitul de gaze de ardere este necesară cunoaşterea. iar combustibilul utilizat fiind păcură. D — debit). precum şi proprie­ tăţile fizico-ehimice ale acesteia. controlul trebuie efectuat pe fiecare circuit în parte. materia primă circulând prin secţia de convecţie şi prin secţia de radia­ ţie. între secţii şi la ieşire. Pe baza datelor 20* 307 . presiunea şi debitul şi este necesar să se cunoască proprietăţile fizicochimice ale combustibilului. Analizîndu-se gazele de ardere în mai multe puncte de pe circuit şi calculîndu-se valorile corespunză­ toare ale coeficientului cantităţii de aer. pentru că acestea influenţează negativ r a n d a m e n t u l cuptorului). Dacă în cuptor materia primă suferă şi reacţii chimice. simetria geome­ trică a circuitelor nefiind o garanţie pentru simetria funcţională. este necesar să se anali­ zeze produsele de reacţie la ieşirea din cuptor. P e n t r u circuitele de combustibil şi abur de pulverizare este bine să se măsoare temperatura (se utilizează obişnuit abur uşor supraîncălzit). Debitul de aer se măsoară mai greu direct. precum ş_i flu­ xurile p e n t r u care trebuie să se efectueze analize (A) chimice sau fizice. P — pre­ siune. Cunoaşterea parametrilor stabiliţi prin aparatura de control este utilă pentru stabilirea unor concluzii privind funcţionarea cuptorului şi luarea unor măsuri care să ducă la îmbunătăţirea funcţionării. APARATURA DE CONTROL In figura 4.de cocsare a tuburilor cuptorului. dar el poate fi calculat în funcţie de n a t u r a şi debitul de combustibil şi de coeficientul cantităţii de aer cu care are loc arderea. 4.1. Pe această schemă sînt indicaţi prin­ cipalii parametri care trebuiesc stabiliţi prin a p a r a t u r a de con­ trol (T — temperatură. temperatura gazelor de ardere se măsoară în mai multe puncte). Pe circuitul de materie primă trebuiesc cunoscute debitul. insistîndu-se asupra aparaturii de control şi reglare automată ne­ cesare. în locurile caracteristice indicate. tempera­ t u r a şi presiunea la intrare. Dacă există mai multe circuite în para­ lel.

pot fi utilizate şi diverse indica­ toare (presiunea la refularea pompei. — în afara regulatoarelor figurate. prin intermediul unui regulator de presiune (RP)'. — pe circuitul de păcură există cel puţin un filtru.15.3. în care este preîncălzită pînă la Q 80 . . 4. 100 C (circulaţie şi pulverizare mai uşoară). reţinînd impurităţile mecanice. constatarea ştrangulărilor sau a rezervelor de capacitate şi chiar a corectitudinii metodelor de proiectare utilizate. — debitul de păcură care alimentează injectoarele este variat prin intermediul regulatorului de temperatură (RT). care trebuie să asigure o temperatură constantă pentru materia primă evacuată din cuptor. se poate efectua analiza tehnologică a cuptorului. care au rolul de a preveni exploziile în focar. presiunea aburului de preîncălzire. Astfel de accidente ar putea avea loc atunci cînd. 4. plasat după preîncălzitor. care se compară apoi cu cele din proiect sau cu cele ale altor cuptoare similare.15. evită înfundarea injectoarelor. au loc scăpări de com303 . Prin analiza tehnologică se pot trage concluzii privind posibilita­ tea majorării randamentului cup­ torului. S-a preferat circuitul de combustibil lichid pentru că este mai complex decît circuitul de combus­ tibil gazos şi pentru că există tendinţa de a se înlocui combustibilii gazoşi. PROTECŢIA CUPTORULUI Este bine ca cuptoarele (la fel şi cazanele recuperatoare cu focar exis­ tente în instalaţiile tehnologice) să fie prevăzute cu sisteme de protecţie.2. CIRCUITUL DE COMBUSTIBIL în figura 4. — păcura trasă din rezervor (uşor preîncălzită) este împinsă prin preîncălzitorul cu abur saturat. în care se menţine presiune constantă. In această schemă se constată următoarele aspecte mai interesante: — există un circuit închis de păcură.25 este prezentată schema circuitului de alimentare cu combustibil lichid (păcură) a unui cuptor. tensiuni termice. temperatura iniţială a păcurii etc). care. căderi de presiune etc). — pompa de păcură trebuie să aibă un debit mai mare decît debitul maxim care poate fi utilizat la cuptor.amintite. temperatura de preîncălzire menţinîndu-se constantă (RT) prin modificarea debitului de abur. . înainte de aprindere. stabilindu-se performanţele acestuia (ran­ dament.

de în­ treruperea funcţionării ventilatorului de aer sau a pompei de păcură.bustibil în focar. sisteme fotoelectrice etc.27 este redată schema unui sistem automat de aprindere a flăcării şi de între­ rupere a alimentării cu combus­ tibil la stingerea flăcării.26 este redată schema unui sistem automat de aprindere a flăcării şi de întrerupere a alimentării cu combustibil la stingerea flă­ cării. La întreruperea ali­ mentării cu combustibil. 309 . bazat pe utilizarea unei celule fotoelectrice care vizează flacăra. ba­ zat pe utilizarea unui termocuplu care preia temperatura din zona de ardere. In cele ce urmează se prezintă schemele a două sisteme automate de protecţie a cuptoarelor. ca de exemplu: — montarea de ventile duble pe conductele de alimentare cu com­ bustibil. de întreruperea alimentării cu abur de pulverizare. în figura 4. sau la întreruperea funcţionării ventila­ torului de alimentare cu aer. flacăra pilot se întrerupe. ca de exemplu: sisteme pneumatice. — prevederea unor sisteme care să închidă automat alimentarea cu combustibil. După ventilarea cuptorului. sisteme cu termometre bimetalice sau cu termocupluri. în special pentru combustibilii gazoşi. sisteme electrice sau electronice bazate pe ionizarea gazelor (conductivitatea electrică a flăcării). în figura 4. După declanşarea flăcării principale. — ventilarea cuptorului înainte de aprinderea sau reaprinderea focu­ rilor. de scăderea presiunii în conducta de combustibil gazos sau de creşterea peste limită a excesului de aer. comandă deschiderea ventilului 6 care alimentează arzăto­ rul principal. Prin butonul 2. ce­ lula fotoelectrică comandă închi­ derea automată a ventilului 6. de la blocul de comandă BC. Se iau diverse măsuri de siguranţă. pentru un timp scurt. sau cînd se întrerupe accidental arderea. — montarea de clapete de siguranţă (de explozie) pentru preluarea suprapresiunilor din focar. întreruperea arderii poate fi provocată de prezenţa unui dop de apă în conducta de păcură sau a unui dop de aer în conducta de gaze. se co­ mandă intrarea în funcţiune a bujiei 3 de aprindere a flăcării pilot şi ventilul 4 de alimentare cu combustibil a acesteia. se deschide ventilul manual 1 de alimen­ tare cu combustibil. sisteme electropneumatice de închidere a alimentării cu combustibil sau de avertizare sonoră la stingerea flăcării. formîndu-se în focar un amestec exploziv. deci pentru reducerea efectului unei even­ tuale explozii. care vizează fla­ căra. Există numeroase sisteme automate de protecţie a cuptoarelor. Tubul cu celulafotoelectrică 5. la stingerea flăcării. deci la stingerea flăcării principale.

în cazul exis­ tenţei a două circuite în paralel. Cele două sisteme automate de protecţie a cuptoarelor prezentate se referă la utilizarea combustibililor gazoşi. Crescînd temperatura în zona de ardere. Debitul de materie primă este menţinut constant. la care pericolul de explozie este mai mare. care trebuie să le asigure regimuri staţionare de funcţionare. Se utilizează obişnuit un grup de termocupluri în serie. care comandă deschiderea ventilului 7 ce alimentează arzătorul principal. După declanşarea flăcării principale.4. care poate fi plasat la intrarea în cuptor sau la refularea pompei de alimentare. 4. 310 .28 este redată schema unui cuptor. este bine să se regleze debitul. pe baza presiunii realizate se comandă dispozitivul 2. REGLAREA AUTOMATĂ A CUPTORULUI Cuptoarele actuale sînt echipate cu diverse dispozitive de reglare au­ tomată.15. termo­ cuplul comandă închiderea automată a ventilului 7. intră în funcţiune termocuplul 6. dar există adaptări ale acestora şi pentru combustibilii lichizi. prin intermediul unui regulator de debit. separat pe fiecare circuit. la care forţele motoarelor electrice se în­ sumează. în care apar principalele dispozitive de reglare automată. Prin butonul 3 se comandă intrarea în funcţiune a bujiei 4 de aprindere a flăcării pilot şi ventilul 5 de alimentare cu combustibil a acesteia. se deschide ventilul manual 1 de alimen­ tare cu combustibil.După ventilarea cuptorului. scăzînd temperatura. care închide circuitul electric al termocuplului. dacă se întrerupe funcţionarea ventilatorului de aer. în figura 4. Funcţionînd ventilatorul de aer. De asemenea. se deschide circuitul elec­ tric al termocuplului şi ventilul 7 se închide. La stingerea flăcării principale. flacăra pilot se întrerupe.

Prezenţa acestor depuneri se constată prin creşterea tem311 . prin intermediul unui regulator de concentraţie se modifică debitul de aer care alimentează cuptorul.5. această reglare se face manual. 4. în multe cazuri. Sistemele de reglare automată a cuptoarelor prezintă inerţii relativ mari. rezultă ne­ cesitatea ca acest parametru să se menţină constant. Acest lucru se realizează prin intermediul unui regulator de temperatură. sau even­ tual de săruri. măsurată continuu de un analizor elec­ tric. pe baza datelor analizei chimice a gazelor de ardere. fie concentraţia 0 2 în gazele de ardere. care se efectuează periodic. care acţionează asupra debitului de combus­ tibil injectat în focar. asupra funcţionării cuptorului. dar regulatorul de pre­ siune se plasează obişnuit la sistemul de separare din avalul cuptorului. Debitul de aer poate fi modificat şi odată cu debitul de combustibil. menţinîndu-se la o va­ loare constantă raportul ce­ lor două debite. sau în cazul cuptoarelor cu două secţii de radiaţie şi cu două circuite de materii prime diferite). Avîndu-se în vedere in­ fluenţa deosebită a valorii coeficientului cantităţii de aer cu care are loc arderea. DECOCSAREA CUPTORULUI în tuburile cele mai solicitate termic ale cuptoarelor (obişnuit tubu­ rile finale din secţia de radiaţie) pot apărea depuneri de cocs. în cazul reglării automate a coeficientului cantită­ ţii de aer. Presiunea materiei prime la ieşirea din cuptor este practic constan­ tă. prin registrele de aer şi (sau) de gaze de ardere. în funcţie de caracteristicile constructiv-funcţionale ale cuptorului (de exemplu. în ca­ zul unei pacuri pulverizate cu abur. Schema reglării automate a unui cuptor poate prezenta unele particu­ larităţi specifice. măsurată continuu de un analizor magnetic. constatîndu-se de exemplu o modificare întîrziată a temperaturii materiei prime la ieşirea din cuptor. faţă de variaţia debitului de com­ bustibil. printr-un sistem de reglare în cascadă. menţinîndu-se con­ stant raportul acestor debite.15.Al doilea parametru care trebuie menţinut constant este temperatura materiei prime la ieşirea din cuptor. Se menţine constantă fie con­ centraţia C 0 2 în gazele de ardere. trebuie modificat corespunzător şi debitul de abur. în cazul în care materia primă circulă numai prin secţia de radiaţie.

4— 2 7 m/s (pw?=&6 kg/s m ). prin termocupluri m o n t a t e special. aşa cum se redă în figură. debitul specific de abur este 2 aproximativ pw=90 kg/s m . După un timp. iar gazele arse la prag la G50 . . prin creş­ terea presiunii de refulare la pompa de alimentare sau prin creşterea temperaturii gazelor de ardere la prag. . mărindu-se treptat debitul de abur şi debitul de combusti­ bil. se inversează sensul de circulaţie a aburului prin tuburi. Este bine să se mă­ soare.29 este prezentată schema de principiu a sistemului de decocsare. . se m e n ţ i n cîteva focuri mici. . După oprirea şi golirea cuptorului. în care apar şi parametrii care trebuiesc con­ trolaţi. . Depunerile de săruri solubile se e'imină prin circulaţie de apă caldă. şi t e m p e r a t u r a peretelui tuburilor fi­ nale din secţia de radiaţie. în această situaţie. î n t r e cocs şi abur are loc parţial şi reacţia C + H 2 0 = C O + H 2 şi se elimină prin intermediul aburului apro­ ximativ 9 0 — 9 5 % din cocs. 600CC (valoarea mică pentru tuburi din oţel carbon). In prezent decocsarea tuburilor cuptorului se face obişnuit prin circu­ laţie de abur şi aer. iar viteza de circulaţie a aburului w^20 m/s. pînă cînd aburul la ieşire ajunge la 500 . în figura 4. 700CC. . începe introducerea de abur prin tuburi. Se utilizează abur şi aer cu o presiune de circa 8 bar. are loc desprinderea cocsului şi antrenarea sa. în continuare se introduce şi aer.peraturii peretelui tuburilor (creşte incandescenţa tuburilor). T e m p e r a t u r a peretelui tuburilor nu trebuie să depăşească 540°C p e n t r u tuburi din oţel carbon şi respectiv 815CC p e n t r u t u b u r i din oţel 18 Cr-8 Ni. 312 . cu u?«=. după oprirea cuptorului. din cauza dilatărilor inegale. dacă cuptorul este prevăzut cu coturi demontabile. Depune­ rile de cocs mai puţin dure pot fi îndepărtate prin turbinare (cu turbine acţionate cu aer comprimat). pentru arderea cocsului final. 850°C. Aburul avînd un efect de răcire. p e n t r u un cuptor cu două circuite în paralel. ast­ fel ca t e m p e r a t u r a gazelor arse la p r a g să fie de ordinul 400 .

pentru răcirea gazelor evacuate şi pentru reţinerea mai uşoară a particulelor de cocs. .Din conducta de evacuare se iau periodic probe. pentru analize fizico-chimice (se constată prezenţa particulelor de cocs. stabilindu-se efectul decocsării şi terminarea operaţiei. Problemele discutate în cadrul acestui paragraf se referă în special la principalele aspecte ale controlului şi reglării automate a cuptoarelor şi constituie o introducere care se adresează tehnologului de petrol. Amestecul evacuat din serpentina cuptorului trece final printr-un c . clon (intrarea este tangenţială). a CO. In tubul central al ciclonului se introduce apă. ga­ zele fiind în continuare evacuate la coş. în care se separă particulele de cocs. H2 şi C0 2 ).

se utilizează ca agent termic gazele obţinute prin ardere de combustibil. Aburul utilizat ca agent de încălzire este întotdeauna abur saturat. spre deosebire de aburul utilizat ca agent energetic (prin destindere într-o turbină se produce lucru mecanic). se vor discuta pe scurt principiile obţinerii temperaturilor joase şi se vor reda cîteva date mai deosebite privind proprietăţile fizice ale fluidelor. încălzi­ rile cu apă caldă se fac pînă la temperaturi de maximum 100°C. preîncălzirea materiei prime lichide în instalaţiile de negru de fum). iar sarcinile termice relativ reduse. coeficientul de transfer de căldură fiind ridicat iar aria de transfer necesară redusă. A. Pentru încălziri la temperaturi ridicate şi în general la sarcini ter­ mice mari. AGENŢI TERMICI DE ÎNCĂLZIRE SAU RĂCIRE In cadrul acestui paragraf. la o presiune puţin superioară presiunii atmosferice şi o temperatură ceva mai mare decît 100°C. se vor prezenta cîteva generalităţi privind agenţii termici de încălzire sau răcire şi agenţii termici intermediari. încălzirea electrică fiind neeconomică este foarte puţin întîlnită în industria petrochimică şi obişnuit la sarcini termice mici (exem­ ple: topirea iniţială a sărurilor utilizate ca agent termic intermediar în unele instalaţii petrochimice.1. pentru că acesta prin cedare de căldură conden­ sează practic izotermic. Apa caldă este obişnuit condensul obţinut din abur. evitarea îngheţării solului sub rezervoarele de de­ pozitare criogenică a hidrocarburilor uşoare). în scopul evitării congelării şi reducerii viscozităţii (de exemplu. aburul şi gazele de ardere. evitarea congelării unor substanţe trans­ portate pe conducte. 1. este bine să se realizeze un 314 . la o presiune joasă sau medie. care este abur supraîncălzit de presiune medie sau ridicată. încălzirile cu abur se întîlnesc frec­ vent la refierbătoarele coloanelor de fracţionare.METODE DE CALCUL SPECIFICE Şl EXEMPLE DE DIMENSIONARE TEHNOLOGICA Anexa 1. temperaturile realizate C fiind în general sub 200 C. GENERALITĂŢI ASUPRA AGENŢILOR TERMICI Agenţii termici de încălzire clasici sînt apa caldă. Se preferă pentru încălziri abur saturat. Cum eficienţa economică a unei instalaţii tehnologice creşte odată cu creşterea gradului de regenerare a căldurii. şi este utilizată în general pentru încălziri de produse grele.

freon 12. în cazul în care într-o instalaţie tehnologică se utilizează un agent. ulei). Prezintă dezavantajul că temperatura sa este variabilă şi dezavanta­ jul că la răcitoare şi condensatoare este costisitoare circularea sa forţată cu ajutorul ventilatoarelor. este mai costisitoare şi nu pot fi asigurate debite mari. efluenţii sînt agenţi termici de încălzire în raport cu materia primă. care prin absorbţie de căldură se vaporizează izotermic. extrasă din pînze freatice mai bogate şi de adîncime re­ lativ mare. pentru generare de abur etc. aerul şi agenţii frigorifici. Apa de recirculare prezintă dezavantajul că are o temperatură variabilă. necesare în multe cazuri. prefe­ rabil dedurizată sau demineralizată. heliul. Asemănător este şi cazul în care din efluenţi se recuperează căldură. admiţîndu-se răciri în răcitoarele şi condensa­ toarele de suprafaţă pînă la aproximativ 50 . de ordinul 14 . Răcitoarele şi condensatoarele cu apă de recirculare se dimensionează pentru cazul defavorabil. iar aceasta de temperatura agentului de răcire utilizat la condensator (cu apă de recirculare se poate asigura în condensator o temperatură de aproximativ 40°C. iar cu apă de puţ o temperatură de 30°C). Ca o curiozitate. 60°C. Apa de puţ. propilenă. Apa utilizată ca agent de răcire este în majoritatea cazurilor apă de recirculare (apa caldă este răcită în turnuri de răcire prin contact direct cu aerul atmosferic şi repompată la răcitoare şi condensatoare). cu tuburi cu aripioare. . independentă de temperatura atmosferică. poate fi amintit ca agent termic de încălzire. depen­ dentă de temperatura atmosferică. numai în cazul în care se asigură: o temperatură a peretelui tubului sub 70°C. In astfel de cazuri. răcirea reactorului se face cu heliu.. termic intermediar (de exemplu. Agenţii frigorifici propriu-zişi sînt substanţe individuale (amo­ niac. luîndu-se tem­ peratura iniţială a apei 28 . pentru ca pierderile de apă prin evaporare în turnul de răcire să nu fie prea mari şi pentru ca depunerile să fie mai reduse. Apa de mare nu formează straturi de depuneri însemnate.) în faza lichidă. Aerul este utilizat ca agent de răcire în special la răcitoarele şi con­ densatoarele cu aer. Mai rar se întîlnesc şi răciri directe cu apă de rîu sau apă de mare. cu numai cîteva grade şi viteză mare de circulaţie a apei. adăugîndu-se în circuit apă. în circuit închis. Într-un combinat petrochimic din Japonia. deci la o temperatură apropriată de 315 . In proiectare se ia pentru aer o temperatură defavorabilă (30 . care transportă căldură de la un flux cald la un flux rece. 30°C. la o presiune apropiată de presiunea atmosferică. se asigură cu agenţi frigorifici. Căldura obţinută din energia atomică este transportată de heliu şi utilizată în combinat pentru termoficare (generare de abur tehnologic şi energie electrică) şi pentru realizarea unor încălziri la temperatură ri­ dicată (încălzire la reactorul de gaz de sinteză). care se încălzeşte pînă la 1 000°C. Răcirile mai avansate. . Se admite o încălzire a apei cu numai 10 . etilena. Presiunea la care lucrează o coloană de fracţionare este dependentă de temperatura asigurată în condensatorul de vîrf. şi la turnurile de răcire a apei. freon 22 etc. . Agenţii termici de răcire clasici sînt apa. . agentul termic intermediar este parţial şi agent termic de încălzire. înlocuindu-se arderea de combustibil. Ea prezintă avantajul că are o temperatură practic constantă.schimb de căldură cît mai intens între efluenţi şi materia primă care alimentează instalaţia. 18°C. . deservit de o centrală nu­ cleară.. 32°C). 15°C. Se com­ pensează permanent aceste pierderi. încălzire.. . propan. .

Agenţii termici intermediari se utilizează în circuit închis. sau în sisteme de recuperare a căl­ durii (generare de abur cu gazele de piroliză evacuate din cuptor). Două exemple mai deosebite de agenţi termici de răcire: aburul este utilizat ca agent de răcire în unele instalaţii de piroliză. Difilul conţine 73. A. pentru transportarea căldurii de reacţie din reactor (termostatare reactor la 385°C) la un generator de abur. consumînd energie din exterior. iar cu etilena de —95°C). se utilizează ca agent de încălzire aburul şi ca agent intermediar butanul (acesta cedează căldură la o temperatură relativ joasă). Este întîlnit ca agent intermediar. Se întîlnesc mai frecvent ca agenţi termici intermediari. La încălzirea şi vaporizarea etilenei lichide cu temperatură foarte joasă. 3Î6 . amestecul de dibenzilbenzeni (utilizabil între —15 şi +350°C). pentru îngheţarea reacţiilor. Amestecul eutectic de săruri topite utilizat frecvent se compune din KN0 3 53o/0.5% masă difenil oxid şi 26. temperaturile joase se obţin prin intermediul unor insta­ laţii frigorifice specifice care. în unele sisteme frigorifice. amestecul de săruri topite şi. de exemplu. . metanolul (răcit cu etilena şi utilizat la separarea paraxilenului prin cris­ talizare). Instalaţiile frigorifice sînt de mai multe tipuri (cu comprimare mecanică de vapori. fiind injectată şi vaporizîndu-se în produsele de reacţie cu o temperatură de peste 1 000°C. are temperatura de solidificare 12°C şi temperatura normală de fierbere 257°C şi se utilizează în special în fază lichidă pînă la 350°C.5o/0 masă difenil. care serveşte apoi pentru diverse răciri sau condensări la temperaturi joase. în instalaţia de anhidridă maleică. prin vaporizarea agentului frigorific propriu-zis se răceşte un agent termic intermediar. NaN0 2 40o/o şi NaN0 3 7o/0 masă şi are temperatura de to­ pire 142°C.2. petrolul. PRINCIPIILE OBŢINERII AGENŢILOR FRIGORIFICI In industrie. fie în domeniul temperaturilor ridicate. Agenţii termici intermediari se utilizează în circuit închis. mai re­ cent.temperatura normală de fierbere (cu propan poate fi realizată o tempe­ ratură de aproximativ —35CC. şi materiile prime constituie agenţi de răcire în raport cu efluenţii calzi cu care schimbă căldură. sola de clorură de sodiu. apa este utilizată ca agent de răcire în instalaţiile de negru de fum. thermex). utilizat în fază lichidă. soluţia de dietilenglicol etc. Dintre agenţii termici intermediari mai frecvent utilizaţi (agenţi ce prezintă stabilitate termică la temperaturi de lucru ridicate) sînt de amin­ tit următorii: amestecul eutectic de difenil oxid şi difenil (numiri comer­ ciale: difil. sola de clorură de calciu (răcită cu amoniac şi utilizată în mai multe instalaţii petrochimice şi la fabricarea parafinei).. sau apa din care se generează abur prin recuperare de căldură. realizează un transport de căldură de la o sursă rece la o sursă caldă. Agenţii termici intermediari sînt uneori şi agenţi termici de răcire. De aseme­ nea. injectîndu-se în produsele de reacţie cu temperatura de 800 . Este întîlnit ca agent intermediar în sisteme de regenerare a căldurii (preîncălzirea aeru­ lui la cuptoare cu gazele de ardere).1. transportînd căldură de la un flux mai cald la un flux mai rece şi lucrînd în do­ meniul cald sau în domeniul frigorific. frigorifici. dowthermA. 850°C evacuate din cuptor. fie în domeniul temperaturilor joase.

. care utilizează la răcitorul-condensator apă sau aer. —40°C. cu ejecţie şi cu gaze). este redată schema unei instalaţii simple. Condensarea amoniacului are loc la 40°C şi 15. Amestecul rece rezultat trece apoi prin vaporizatorul V în care. Rapoartele de comprimare şi laminare utilizate sînt practic egale. Instalaţia se caracterizează prin prezenţa a două trepte de comprimare şi a două trepte de laminare. care lucrează cu amoniac în două trepte (pot fi utilizate şi mai multe trepte). .18 bar. la diverse răcitoare şi condensatoare. Cum instalaţiile frigorifice constituie obiectul altui curs. Pentru obţinerea unor tempera­ turi şi mai joase.67 bar pînă la 11. un rezervor de condens înainte de ventilul de la­ minare şi un separator din care se alimentează vaporizatorul numai cu lichid. are loc vaporizarea totală. prin absorbţie de căldură la —30CC.2 este prezentată schema de principiu a unei instalaţii in trepte. răcindu-se un flux de gaze bogate care condensează parţial. în care ei se răcesc şi condensează la 34°C (eventual condensul se răceşte puţin sub temperatura de condensare). pot fi obţinute în vapo­ rizator temperaturi de ordinul —20 . 317 . în cele ce urmează se prezintă pe scurt numai instalaţiile cu comprimare mecanică de vapori. cu care se obţin agenţii termici de răcire la temperaturi joase. în figura A. iar vaporizarea la —30°C şi 1. se utilizează instalaţii frigorifice în cascadă. cu două sau mai multe circuite.cu absorbţie.42 bar.7 bar. în vaporizator. Condensul este în continuare laminat cu ventilul de laminare VL (presiunea şi temperatura scad. de agenţi frigorifici diferiţi (cu temperaturi norma­ le de fierbere din ce în ce mai mici). prin absorbţie de căldură. în vasul separator VS parametrii medii sînt 1°C şi 4. dar în marea majoritate a cazurilor se folosesc instalaţiile frigorifice cu comprimare mecanică de vapori. In circuitul de propan mai pot fi prezente: un separator de ulei plasat după compresor. Vaporii de propan sînt comprimaţi de la 1.76 bar. ca agent frigorific intermediar. Debitele masice la cele două trepte de com­ primare sînt diferite. La instalaţiile cu un singur agent frigorific (simple sau în trepte).l. are loc şi o vaporizare parţială a condensului). este răcită o solă care se recirculă. In figura A. Vaporii supraîncălziţi rezultaţi trec prin răcitorul-condensator RC cu apă. cuplate în serie. de către compresorul C antrenat de un motor electric. care lucrează cu propan.

condensarea are loc la 40°C şi 13. Reprezentarea ciclurilor de funcţionare şi rezolvarea problemelor de instalaţii frigorifice cu comprimare mecanică de vapori se fac obişnuit cu ajutorul diagramelor presiune-entalpie pentru agenţii frigorifici utili­ zaţi.37 bar. şi corecţiile cu factorul de caracteri­ Variaţia densităţii fracţiunilor petroliere lichide cu temperatura t[°C\: 318 .85 bar. Fracţiuni petroliere. adaptate în S. diagrame şi tabele referi­ toare la proprietăţile fizice ale unor fluide.45 bar.I. A. care sînt întîlnite mai frec­ vent în schimbătoarele de căldură. Toate aceste date sînt utile la dimensionarea unor schimbătoare de căldură. iar vaporizarea la —83^C şi 2. 1.In figura A. în circuitul de propan. iar vaporizarea la —35°C şi 1. care constituie un agent frigorific intermediar de temperatură foarte joasă. Relaţii pentru calcularea entapiei specifice a fracţiunilor petroliere. conden­ sarea are loc la —30QC şi 19.3 este redată schema unei instalaţii în cascadă. sînt prezentate date mai puţin cu­ noscute şi mai recente. pen­ tru că instalaţiile necesare necesită investiţii şi pentru că ele consumă energie pentru antrenarea compresoarelor. PROPRIETĂŢI FIZICE ALE AGENŢILOR TERMICI în cele ce urmează se redau cîteva relaţii. se constată că frigul artificial este costisitor. prin absorbţie de căldură. în vaporizatorul de etilena V2.3. de unităţi de măsură. este răcit un flux de meta­ nol. cu un circuit de propan şi un circuit de etilena. Pe fiecare din aceste circuite pot fi utilizate două sau mai multe trepte.15 bar. în fază lichidă sau vapori (originea lichid la 0°C): Se constată că relaţiile conţin zare K. în circuitul de etilena. Cuplarea celor două circuite constă în realizarea răcirii şi con­ densării etilenei prin vaporizarea propanului (schimbătorul de căldură 5 ţine lo­ cul lui Vt şi al lui RC2). Din cele discutate.

Variaţia căldurii specifice a fracţiunilor petroliere lichide cu tem­ peratura: .

6 şi A. care exprimă următoarea corelare: 320 .7.Variaţia conductivităţii termice a fracţiunilor temperatura: petroliere lichide cu în lipsa unor date experimentale. A.5. A.4. viscozitatea fracţiunilor petroliere lichide poate fi apreciată cu ajutorul diagramelor din figurile A.

în continuare. 21 — Procese de transfer termic 321 . 15 în lipsa unor date experimentale.74. în încheiere. iar M este funcţie de dîs Şi K. iar T în K). Constantele a şi b se obţin prin rezolvarea sistemului: Relaţiile prezentate. aplicabilă în cazul K-dis< 10. pentru care sînt cunoscute concentraţiile şi proprietăţile componenţilor. iar T în K). (v în m2/s. o completare cu o relaţie recentă pentru viscozitatea fracţiunilor petroliere lichide. variaţia viscozităţii cu tempera­ tură poate fi exprimată prin următoarele relaţii: (\ în m2/s. viscozitatea dinamică a fracţiunilor petroliere în fază vapori poate fi apreciată cu ajutorul diagramei din fi­ gura A. diverse relaţii empirice pentru calcularea proprietăţilor fizice medii ale amestecurilor de lichide sau gaze (vapori). Pentru amestecuri de lichide: x este fracţia molară. pentru exprimarea variaţiei viscozităţii fracţiuni­ lor petroliere lichide cu temperatura.8. în funcţie de temperatură şi de masa moleculară medie.Dacă pentru fracţiunile petroliere lichide se stabilesc experimental valorile viscozităţii la două temperaturi. Amestecuri de lichide sau gaze. iar T în K). iar g fracţia masică. dau rezultate suficient de apro­ piate. (u în kg/m s. pe baza mai multor surse. se prezintă.

Tensiunea superficială: Peste parachorul.I. 322 . indicii lichid şi vapori se referă la fazele în echilr bru. relaţia se aplică în unităţile fundamentale ale S.

Tabelul A.l conţine proprietăţile fizice ale apei şi aburului pe curba de saturaţie. Pentru lichide p=^(Pi r »)» în care r este fracţia volumică. în special pentru gaze. In cele ce urmează se prezintă cîteva tabele cu pro­ prietăţile fizice ale unor fluide utilizate ca agenţi termici. datele culese fiind transpuse în S. Tc este temperatura critică absolută. Mai comod eate să se calculeze proprietăţile fizice medii ale amestecului la presiunea atmo­ sferică şi apoi să se facă corecţia în funcţie de parametrii pseudocritici (prin presiunea redusă şi temperatura redusă). p — coeficientul de dilatare volumică izo­ bară). r — căl­ dura latentă de vaporizare. Fluide diverse. 21* 323 1 n . La amestecuri de gaze. de unităţi de măsură (tt — temperatura punctului triplu.I. este bine ca toate proprietăţile fizice să fie corectate cu presiunea. Căldurile specifice medii şi densităţile medii se calculează cu relaţii de aditivitate simplă. p se calculează cu relaţia de stare a gazelor (perfecte sau reale). In cazul presiunilor ridicate. tc — temperatura punctului critic. Acest tabel este alcătuit pe baza mai multor surse de lite­ ratura. iar M masa moleculară.Pentru amestecurile de gaze (vapori): y este fracţia molară.

324 .

325 .

3 conţine proprietăţile fizice ale componenţilor gazelor de ardere.2 conţine proprietăţile fizice ale amestecului eutectic de difenil oxid şi difenil (difil). Tabelul A.I. în funcţie de temperatură. Pr — criteriul Prandtl). Aceste date sînt re­ cente şi aparţin unei firme producătoare. în fază lichidă. în funcţie de temperatură (p este presiunea de vapori. Tabelul A. (H 2 0 în fază vapori. culese din mai multe surse şi transpuse în S. 326 .Tabelul A.4 conţine proprietăţile fizice ale amestecului eutectic de săruri topite. valorile c„ sînt reale). Ele sînt necesare pentru calcularea proprie­ tăţilor fizice medii ale gazelor de ardere.

327 .

Din relaţia: se constată că. pentru fluidul care are capacitatea calorică mai mică.Anexa 2. R fiind parametrul întîlnit la stabilirea facto­ rului de corecţie pentru diferenţa medie de temperatură. co­ respunde o diferenţă de temperatură mai mare şi invers. DEFINIŢII Capacitatea calorică a unui fluid care circulă printr-un schimbător de căldură. Eficienţa schimbului de căldură (y)) reprezintă raportul dintre flu­ xul termic schimbat în aparat şi fluxul termic maxim care ar putea fi schimbat. se află prin împărţirea capacităţii calorice mai mici la capacitatea calo­ rică mai mare şi deci el are valori numerice cuprinse între 0 şi 1 : Dacă. sînt corelate cu parametrii întîlniţi la diferenţa medie de temperatură şi servesc la re­ zolvarea unor probleme de schimbătoare de căldură. EFICIENTA SCHIMBULUI DE CĂLDURA SI NUMĂRUL DE UNITĂŢI DE TRANSFER' Aceste noţiuni au fost introduse de F. deci dimensional ea se exprimă în: Capacităţile calorice ale celor două fluide care circulă prin schimbă­ torul de căldură. raportul capacităţilor calorice va fi: în caz contrar. sînt în general diferite. Raportul capacităţilor calorice ale fluidelor.1. 328 . Bosnjakovic. acesta corespunzînd unei arii infinite de schimb de căldură: Numeric T) are valori cuprinse între 0 şi 1.2. A. fără să existe schimbări de stare de agregare. spre exemplu. capacitatea calorică mică corespunde fluidului rece. reprezintă produsul dintre debitul masic al fluidului şi căldura sa specifică (masică). utilizat în cele ce urmează. fără a se utiliza Ai. X=l/R.

evitîndu-se metoda clasică cu At: Scriindu-se această relaţie pentru schimbul de căldură în contracurent şi pentru schimbul de căldură într-un curent oarecare. iar în al doilea caz (mCp) m i c ă = m r C p r . Xumărul de unităţi de transfer de căldură (N) se defineşte prin r a ­ portul dintre variaţia temperaturii fluidului cu (mCp) mică în schimbă­ tor şi diferenţa medie de t e m p e r a t u r ă dintre fluide. rezultă: Această relaţie permite calcularea ariei de transfer necesare. conform expresiilor fluxului termic. se poate scrie într-o formă generală: Se obţin în continuare următoarele expresii ale eficienţei: In cazul în care capacitatea calorică mică corespunde fluidului rece.9 sînt schematizate două schimburi de căldură în contracurent. At m se reduce la zero (/C2—^ri şi respectiv t r 2 = ^ i ) în cazul a fluxul termic maxim va fi: iar în cazul b: în aceste relaţii s-a u r m ă r i t utilizarea numai a temperaturilor iniţiale ale fluidelor. înlocuindu-se ra­ portul acestor diferenţe de temperatură. rezultă: In caz contrar. La o arie infinită de schimb de căldură. rezultă: 329 . Cum în primul caz (mCp) mică=m c Cp c . în care At m se află la capătul rece şi respectiv la capătul cald al schimbătorului. în func­ ţie de N. r\=PR. P fiind p a r a m e t r u l întîlnit la stabilirea facto­ rului de corecţie pentru diferenţa medie de t e m p e r a t u r ă .în figura A.

CORELĂRI în cele ce urmează se corelează parametrii N. rezultă: 330 . a) Contracurent. Din relaţia de definiţie a lui ») (A. în special pentru schimbul de căldură în curent în­ crucişat sau contracurent încrucişat.3) se constată că: Cu această relaţie.Deci factorul de corecţie pentru diferenţa medie de temperatură re­ prezintă raportul dintre numărul de unităţi de transfer corespunzător schimbului de căldură în contracurent şi cel corespunzător schimbului de căldură în curentul respectiv. se poate afla N.6) rezultă: Dacă mLCvc are valoarea mai mică (dacă se consideră că m/l^ are va­ loare mai mică. Pentru contracurent ( F = l ) această relaţie capătă forma: Parametrii YJ şi N pot servi ca indici comparativi pentru exprimarea performanţelor diverselor schimbătoare de căldură.2. r. se ajunge final la aceeaşi relaţie). A.2. şi X. pentru diverse scheme de schimb de căldură.2) rezultă: Ţinîndu-se seamă şi de relaţia (A. calculîndu-se iniţial F. Din relaţia (A.

»)=0 pentru orice valoare X iV=oo. b) Curent mixt 1—2 (4). Pe baza relaţiilor (A. rezultă: 331 . v ) = l pentru orice valoare X. în figura A. rezultă: Valori particulare: N=0.15).5) şi (3.10 este reprezentată grafic relaţia (A.Pe baza celor obţinute.8).

Admiţîndu-se că fluidul rece are capacitatea calorică mai mică (dacă se presupune invers, se ajunge final la acelaşi rezultat), deci P=r] şi R=X, se obţin:

Valori particulare:

JV=0; v)=0 pentru orice valoare X.

(curbele de X = c t . tind asimptotic către aceste valori). în figura A. 11 este reprezentată grafic relaţia (A. 13). La schimbul de căldură în curent mixt trebuie ca t r 2 < t r , . Pentru această condiţie, rezultă valoarea critică ce nu trebuie depăşită:

Pentru X = 0 ; r K T = l şi JVr,.=oo. Pentru X—l; t)cr=0,5 şi N„=1,246. ! . :'U"-ira A.11 este trasată punctat curba ir/fr=f(ATcr)c) Contact direct în contracurent. într-o coloană prevăzută cu talere [ewentual cu umplutură) poate fi răcit un gaz (vapori) în contracurent cu •n lichid care se încălzeşte. Existînd o analogie între transferul de căl­ dură şi transferul de masă, s-a admis că, pentru un schimb de căldură impus, numărul de unităţi de transfer de căldură rezultat din calcul echi­ valează cu numărul de talere teoretice necesare. Cum eficacitatea taleru­ lui practic, pentru transferul de căldură, este de ordinul 0,40 .. . 0,65, se poate stabili numărul de talere practice necesare, pentru realizarea trans­ ferului de căldură impus. Pentru un transfer de căldură între un gaz şi un lichid, prin contact : în contracurent, într-o coloană prevăzută cu talere, s-au stabilit următoarele relaţii:

In aceste relaţii X reprezintă raportul dintre variaţiile temperaturilor celor două fluide, luat întotdeauna ca valoare subunitară:

In tabelul A.5 sînt redate cîteva valori ale lui T , în funcţie de X şi N. Q

A. 2.3. UTILIZĂRI

în cele ce urmează, se prezintă utilitatea şi modul de aplicare a rela­ ţiilor expuse anterior, prin intermediul cîtorva aplicaţii numerice simple. Utilizările referitoare la optimizarea schimbătoarelor de căldură se vor prezenta în paragraful respectiv. 333

a) Pentru un schimb de căldură în contracurent încrucişat, cu 12 în­ crucişări, se cunosc: t a = 4 0 0 ; t C 2 = 1 8 0 ; t r i = 1 0 0 ; t r 2 =330°C şi F=0,989. Se cere numărul de unităţi de transfer de căldură corespunzător.

(Ncontr. poate fi citit direct din figura A. 10).

b) Pentru un schimbător de căldură în curent mixt 1—2 se cunosc: i f l = 3 3 0 ; t, a =190; t r i = 1 0 0 ; t r 2 =170°C; k,=200 Wym20C şi (mCp)mică= C =mcCpc=3Q 000 \V/ C. Se cere aria de transfer de căldură necesară.

(N poate fi citit direct din figura A.ll).

c) Într-o zonă a unei coloane DA, vaporii se răcesc de la 260 pînă la 227°C, în contracurent cu lichidul (refluxul) care se încălzeşte de la 163 pînă la 246°C. Se cere numărul de talere practice (eficienţă 0,6) necesare.

La limită, lichidul se poate încălzi pînă la 260CC.

334

d) Un schimbător de căldură este proiectat să lucreze cu: t f l = 1 8 3 ; • =135; £ r i = 1 0 9 şi £r2 =124°C. Accidental temperatura de intrare a flui­ dului cald creşte cu 30°C. Se cer: temperaturile de ieşire a fluidelor în -: ua situaţie si creşterea procentuală a fluxului termic.

Fluxul termic creşte deci cu 40,6%. e) Pentru un schimbător de căldură în contracurent, se cunosc: .-L=200 m 2 ; 7^=200 W/m2 °C; mcCpc=20 000 W/°C; mrCpr=40 000 W/°C; :.. =250°C si t, =80 C C. Se cer: t,, tr si Q.
1 1 2 2

r, se poate citi direct din figura A. 10)

335

f) Un schimbător de căldură în curent mixt 1—2 este proiectat să lu­ creze cu: t c =330; ^ = 1 9 0 ; t r =100; t r 2 = 170°C şi 7ce=120 W/m2 °C. Prin necurăţarea la timp a schimbătorului, din cauza depunerilor, coeficientul global de transfer se reduce la ke =100 W/m2 °C. Se cer temperaturile finale ale fluidelor în această situaţie şi scăderea procentuală a fluxului termic. în situaţia iniţială:

N=î(X, r,) = l,315 (clin figura A.ll; se poate calcula cu relaţia A. 12) In situaţia finală:

Fluxul termic scade deci cu 7,l"/og) Un sistem de două schimbătoare identice în serie, lucrînd în contracurent şi global şi pe aparate (fig. A.12), funcţionează cu acelaşi ke şi cu următoarele temperaturi extreme: t c =330; t c =190; t r =100 şi t r =170°C. Se cer temperaturile intermediare ale fluidelor şi raportul fluxurilor ter­ mice Qi/Qo. Global pe sistem:

N=i(X, v))=|l,15 (din fi­ gura A.10, sau relaţia A.9). 336

Individual pe a p a r a t e :

(.V este o m ă r i m e aditivă numai pentru aparatele în contracurent) r ; i = r i 2 = f ( X 1 , Nx)=0,4 (din figura A.10 sau relaţia A.8)

In aparatul 1 se schimbă cu 3 3 % rnai multă căldură decît în apara­ tul 2.

Anexa H Anexa 3

METODA DELAWARE PENTRU CALCULUL TERMIC Şl FLUIDODINAMIC AL SCHIMBĂTOARELOR Şicanele transversale (obişnuit segment de cerc) utilizate în m a n t a u a schimbătoarelor de căldură nu etanşează, nici faţă de manta şi nici faţă • ; iri, astfel că, diametrul şicanei Dş<Dh iar diametrul orificiilor «fin şicană d0>de (fig. 3.19). Toleranţele respective sînt de n a t u r ă constructivă. Diametrul şicanei D, este mai mic decît diametrul interior al mantalei D % cu aproximativ I . . . 6 mm. Mai exact, această toleranţă variază în funcţie de Ă, aşa cum '.'.?. din următoarele date ale unei uzine constructoare:

- . ;;:ese de transfer termic

337

Diametrul orificiilor din şicană este mai mare decît diametrul exterior al tuburilor cu aproximativ 0,5 . . . 1 mm. Mai exact, se recomandă urmă­ toarele valori în funcţie de distanţa dintre şicane:

Din cauza existenţei toleranţelor anterioare, apar curgeri secundare longitudinale ale fluidului din manta, prin spaţiile libere dintre şicane şi manta şi dintre orificiile din şicane şi tuburi. Aceste curgeri longitudinale secundare au ca efecte, în raport cu şicanele care ar etanşa perfect, redu­ cerea coeficientului de convecţie şi reducerea căderii de presiune din manta, pentru că numai o parte din debitul de fluid circulă transversal pe tuburi realizînd o turbulenţă accentuată. Tot din motive de natură constructivă, diametrul efectiv al fasciculu­ lui de tuburi Df<Df<Di (fig. 3.19). Diametrul fasciculului poate fi apre­ ciat cu ajutorul unor date practice (tab. A.6).
TABELUL Date pentru stabilirea diametrului fasciculului Di — DJ, [mm] D„ [m] aparate rigide 8 10 12 cu cap flotant 20---30 30---40 40---50 A.S

<0,25 0,25 •••0,60 >0,60

Existenţa spaţiului liber dintre fasciculul de tuburi şi manta duce la apariţia unor curgeri secundare transversale, care ocolesc lateral fascicu­ lul tubular, conform principiului rezistenţei minime. Şi aceste curgeri se­ cundare duc la reducerea coeficientului de convecţie şi la reducerea că­ derii de presiune pentru fluidul din manta. Pentru a se micşora debitul de fluid care tinde să ocolească lateral fasciculul, se plasează cîteva şicane longitudinale înguste de etanşare (v. fig. 3.19), fixate de tuburi între şicanele transversale, în spaţiul liber dintre fascicul şi manta. Metodele de calcul pentru coeficientul de convecţie şi pentru căderea de presiune, la fluidele care circulă prin mantaua schimbătoarelor de căl­ dură prevăzute cu şicane transversale segment de cerc, metode în care so ţine seamă de toate curgerile secundare, au fost stabilite de un colectiv al Universităţii Delaware şi se întîlnesc în literatură în diverse variante. Din combinarea acestor variante, s-a obţinut metodica mai uşor aplicabilă numeric, care se prezintă in cele ce urmează. 338

A.3.1. CALCULUL COEFICIENTULUI DE CONVECŢIE

Coeficientul de convecţie se calculează cu următoarele relaţii: — pentru aşezarea tuburilor în triunghi echilateral sau în pătrat ro­ tit cu 45°

— pentru aşezarea tuburilor în pătrat normal

Aceste relaţii se aplică în domeniul f?e=200 .. . IO , pentru fascicule obişnuite cu d e = 2 0 mm şi latura triunghiului sau pătratului 26 mm, res­ pectiv cu d e = 2 5 mm şi l a t u r a triunghiului sau p ă t r a t u l u i 32 mm. Proprietăţile fizice se iau la t e m p e r a t u r a fluidului (calorică sau even­ tual medie aritmetică), cu excepţia lui u p care se ia la t e m p e r a t u r a medie a peretelui. Lungimea caracteristică utilizată în Re şi Nu este diametrul exterior al tuburilor. Viteza fluidului se calculează pentru secţiunea centrală liberă dintre două şicane a l ă t u r a t e :

5

(această secţiune este cea definită la relaţiile simple, dar se calculează mai exact prin intermediul lui Df). Pasul tuburilor de pe un şir (transversal pe direcţia curgerii) poate fi latura triunghiului, latura pătratului (la pătrat normal) sau diagonala pătratului (la p ă t r a t rotit). La distanţa dintre şicane se poate ţine seamă şi de grosimea şicanei (4 . . . 6 mm). Relaţiile pentru calculul lui a conţin trei factori de corecţie. Factorul C t ţine seamă de înălţimea relativă a şicanei. Cu cît 7i/D4 e<:e mai mare, curgerea transversală pe tuburi este mai eficace şi Ci are i valoare mai mare. Raportul h/Dt este obişnuit de ordinul 0,65 . . . 0,80. C x are frecvent valori de ordinul 1—1,15 şi se calculează cu relaţia:

S este secţiunea de curgere definită anterior. Parametrul z se apreciază după următoarele date, în funcţie de Di şi h/n (tab. A.7).
TABELUL A.7 Valorile parametrului z

D.

[m]

/i/D,=0,80

/i//) ( =0,75

/!//)(=0,70

;i/£>,=0,65

0,78 0,7D

0,66 0,64

0,54 0,52

0,41 0,39

339

Aif este aria liberă a ferestrei şicanei şi se calculează cu relaţia:

în care Af reprezintă aria totală a ferestrei, iar nţ numărul de tuburi din fereastră. Af este un segment de cerc şi are următoarele valori pentru cazurile întîlnite frecvent:

Numărul de tuburi din fereastră se calculează, în funcţie de numă­ rul total de tuburi al fasciculului, prin relaţia:

Dacă există desenul constructiv al schimbătorului, nt, iif şi deci z (fracţia numărului de tuburi care trec prin toate şicanele) se pot cunoaşte exact. Factorul C2 ţine seamă de curgerile longitudinale secundare, printre şi­ cană şi manta şi printre tuburi şi orificiile din şicană. Cu cit toleranţele corespunzătoare sînt mai mari, C2 este mai mic.

în care: a^m este aria de curgere dintre şicană şi manta; at0 — aria de curgere dintre tuburi şi orificii. Valoarea lui C2 se citeşte din tabelul A.8.

Cum numărul de orificii din şicană are valoarea (l+z)-n,/2, rezultă: a (o =0,3927(d o 2 -rf e 2 )(l+z)7i t Unghiul la centru al coardei şicanei (fig. 3.19) rezultă din relaţia: q>—2 arc cos 12 340 11

N.70 <p—133° şi pentru 7i/A—0. 1.2. fluide care nu îşi schimbă starea de agregare. \*aloarea lui C3 este de ordinul 0. A. 0.65 cp=145°.3. La aşezarea în triunghi echilateral s'= — s.6 . iar la . C 3 se calculează cu relaţia: \ a reprezintă numărul perechilor de şicane longitudinale de etansare ig. \*aloarea lui a f m se calculează în continuare cu relaţia: Factorul C3 ţine seamă de curgerile transversale laterale.. printre fasdcul şi manta. Valorile lui a obţinute prin metoda Delaware sînt apropiate de cele cbţinute prin relaţiile simple prezentate anterior. la aşezarea în pătrat normal s'=s.19. Valoarea feti C 3 se poate mări. 4 sau Nsi^(0 . se calculează cu relaţia: în această relaţie N f reprezintă numărul de şicane transversale. Cu cit A — A e s * e m a i m a r e > Q este mai mic.Dacă q> se citeşte în radiani.uzarea în pătrat rotit s ' = — s (semidiagonala pătratului). 3.i=*2).75 qp=120°. . iar numărul de şiruri de tuburi dintr-o fereastră. pentru Ti/A=0. CALCULUL CĂDERII DE PRESIUNE V2 Căderea de presiune a fluidelor care circulă prin mantaua schimbănarelor de căldură prevăzute cu şicane transversale segment de cerc. . prin plasarea de şicane (benzi) longitudinale de -are. pentru 7i/A=0.2)Nîf Xif reprezintă numărul şirurilor de tuburi plasate între marginile rrelor (care trec prin toate şicanele). . trecerea lui în grade se face cu relaţia: Pentru 7i/A=0. . 341 . pentru că aceste relaţii î-mple au fost stabilite experimental pe schimbătoare la care au existat rile secundare discutate. In această relaţie s' este pasul şirurilor de tuburi. Practic Nşi=0 .80 corespunde q>=106°. .

la curgerea transversală peste fascicul. la curgerea longitudinală. între două şicane. pentru diverse tipuri de fascicule.9. căderea de presiune necorectată.Ap'. 342 . Ap". are expresia: Viteza w este cea utilizată în calculul termic. în funcţie de Re (cel din calculul termic). 10. şi se citeşte clin tabelul A. are expresia: Viteza w este cea utilizată în calculele anterioare. căderea de presiune necorectată. printr-o fereastră de şicană. Q este un factor de corecţie care ţine seamă de curgerile longitudi­ nale secundare. Coeficientul de frecare f se citeşte din tabelul A.

001154dJf)t2](0. K = l l . U =205. în cele ce urmează acestea se aplică într-un exemplu practic şi anume: dimensionarea tehnologică a unui schimbător de căldură.3. m r =5-10 5 kg/h.02• 10« kJ/h=4. Entalpia ţiţeiului le ieşire: Temperatura ţiţeiului la ieşire: ^a doua valoare fiind negativă nu este corectă). 8 5 kJ/kg. Entalpia ţiţeiului şi a fracţiunilor petroliere lichide se calculează cu relaţia: i=[(2.27 kJ/kg.27—310.868.868. Bilanţul termic. K = l l .964—l. t e =180°C. prin răcirea refluxului de petrol (treapta 1). r. Se dau următoarele: — pentru petrol. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICA A UNUI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURA Pentru a se înţelege mai bine principiile şi relaţiile prezentate ante­ rior. Fluxul termic schimbat: Q=m4Lic—ict)=*lfi3• 105(415. m.786. — pentru ţiţei.3544) Pentru petrol (dj5=0. =140°C. d^'=0.786. dj5 =0. A.Ct este un factor de corecţie care ţine seamă de curgerile transversale laterale si se calculează cu relaţia: Ct are valori cuprinse aproximativ între 0.003074—0.728• IO6 W. La t f '=140°C. =415. decît cele corespunzătoare calculate cu relaţiile sim­ ple prezentate anterior.3. 8 . pentru preîncălzirea ţiţeiului. 8 ) se obţine: [—1 La t r i =103°C.0538K+0.3 şi 1.94 kJ/kg. ^ = 3 1 0 . Căderile de presiune calculate cu metoda Delaware sînt în majoritatea cazurilor mai mici. i.=l. K = 1 2 .332djf)t +(0. de la o coloană de distilare atmosferică. K=12) rezultă: La t s = 1 8 0 ° C . 343 . t f j =103°C.85)=17.63-10 5 kg/h. Pentru ţiţei (dji?=0.

1270 W/m°C. u = 1 8 .602 kJ/kg c C.Temperaturile calorice şi proprietăţile fizice ale fluidelor Proprietăţile fizice: — pentru petrol la i f = 1 5 8 ° C . c=2. prin relaţia u="vp. cu un pas în m a n t a şi două păsuri în tuburi. d e = 2 5 mm şi d i = 2 0 mm. d\l). \= =0. 344 .1364 W/m°C. Căldurile specifice au fost calculate cu relaţia: Conductivităţile termice au fost calculate cu relaţia: Din diagramele v=î(K. Densităţile au fost citite din diagrama p=f(£.4 kg/m s. p=. fluidul care cir­ culă prin tuburi fiind ţiţeiul. t) s-au citit viscozităţile cinematice şi apoi. c=2. p = 8 2 0 kg/m 3 .1 0 . s-au obţinut viscozităţile dinamice.1 0 . djf. dar ele pot fi şi calculate. Aria de transfer de căldură necesară: Se aleg tuburi cu L = 6 m. aşezate în triunghi echilateral cu latura s = 3 2 m m . Diferenţa medie de t e m p e r a t u r ă dintre fluide: Se presupune coeficientul global de transfer de căldură cu depuneri k e d = 2 5 0 W/m 2 °C. X= =0.660 kg/m 3 . Se admite un schimbător cu cap mobil. — pentru titei la t r =110°C. Stabilirea geometriei schimbătorului.4 kg/m s.239 kJ/kg°C. u = 3 .

04=1. Viteza ţiţeiului în tuburi: Se aplică relaţia: Coeficientul de convecţie exterior.=40 mm. Se admite distanţa între şicane £=0.4 m (şicane transversale segment 345 .l—0. Df=l.06 m.Numărul total de tuburi: Din tabelele de tipizare a schimbătoarelor de căldură. Pentru aşezarea în triunghi echi­ lateral: Secţiunea de curgere pentru care se calculează viteza: rip cprrV Se admite Dt—D. se alege schim­ bătorul cu: Recalcularea ariei şi coeficientului global: Coeficientul de convecţie interior.

d 0 =0.2 Aria de curgere dintre tuburi şi orificii: Se admite d0—de—1 mm.8.75. Numărul de tuburi din fereastră: Aria liberă a ferestrei: .8.Se admite înălţimea relativă a şicanelor 7i/D.026 m. Se citeşte din tabel z = f ( A .0. = 5 mm. h/Dt)=0. Ds=l. Al doilea factor de corecţie se citeşte din tabel. Primul factor de corecţie: Aria totală a ferestrei (pentru h/Di=U. prin interpolare: Al treilea factor de corecţie: Se admite numărul perechilor de şicane longitudinale de etansare Numărul şirurilor de tuburi plasate între marginile ferestrelor: 346 . Pentru h/Di=0. corespunde unghiul la centru al coardei şicanei 9=106°. Aria de curgere dintre şicană şi manta: Se admite A — D .095 m.=.

703-0.1 4 =l: Diferenţa de temperatură la exteriorul tuburilor: Temperatura peretelui: La această temperatură: — pentru ţiţei u p = l l . Coeficientul global de transfer pentru schimbătorul fără depuneri. 0 5 .75-10~ 4 kg/m-s. — pentru petrol u p =3.025 W/m2 °C. Supradimensionarea schimbătorului: 347 .919-35409 0 ' 629 -5.285-l ) 089-0. Valorile coeficienţilor de convecţie: Coeficientul global de transfer de căldură (cu depuneri): Se admit următoarele rezistenţe termice specifice ale depunerilor: Conductivitatea termică a peretelui (tuburi din otel carbon) la 142CC: >-:=40 W/m°C.5ii ^-0. Aria de transfer de căldură necesară: (valoarea admisă 424 m 2 ). Verificarea coeficientului global de transfer.Coeficientul de convecţie exterior: • /=iV' 14 .4 kg/m-s. admitîndu-se t p i = t p e = l t p si .1 0 .723 1 ' 3 =l 422 \ i / 0.)°.

se citeşte din tabel f=0. Din tabel se citeşte: Căderea de presiune totală: 348 .6. la Re=35 409.Căderea de presiune în tuburi Căderea de jgresiune în manta. Se utilizează relaţia Numărul de şicane transversale: Numărul de şiruri de tuburi dintr-o fereastră: Pentru fasciculul de tuburi admis.

la : rea în refierbător: Amestecul de vapori apă-furfurol. Anexa 4 DIMENSIONAREA TEHNOLOGICA A UNUI REFIERBATOR TERMOSIFON VERTICAL In exemplul practic care urmează.32o/0 masă furfurol. Pentru încălzire utilizează abur saturat uscat de 135°C (3.0 mm şi dj=255.3% masă furfurol. se prezintă dimensionarea tehno-lîică a unui refierbător termosifon vertical. jzîndu-se debitele volumice medii. Vaporii din amestecul evacuat :onţin 62. . care funcţionează cu o sarsi termică de 612 600 W şi cu un coeficient de recirculare > 5 . iar presiunea absolută medie 1.6 mm şi dj=333. încît vitezele lichidelor să fie de ordinul 1 . Proprietăţile fizice ale fluidelor. în refierbător temperatura rsedie este 110°C. Pentru titei: Se aleg d e =355. fiind r. se aleg diametre standardizate.5 mm. . 2 m/s.8% masă apă şi 37.13 bar presiune absolută). Ja ieşirea din refierbător: 349 .3 mm Pentru petrol: e aleg d e =273. Pentru fiecare fluid (fluidele fiind lichide ra au o variaţie însemnată a volumului specific). zare cedează căldură numai prin condensare.2% masă furfurol. Amestecul lichid apă-furfurol. iar lichidul evacuat 3% masă apă şi 32.7»/0 masă apă şi 33.47 bar. ştuţul de ieşire se ia identic cu cel de intrare.entat din baza coloanei de fracţionare cu un amestec compus din <56.Diametrele racordurilor.

Debitul de vapori eva­ cuaţi: Debitul de lichid intrat: Debitul de lichid evacuat: Debitul aburului de încălzire: Stabilirea geometriei refierbătorului.pă-furfurol. Diferenţa medie de temperatură dintre fluide: Se admite coeficientul global de transfer de căldură.Amestecul lichid a. se alege schimbătorul rigid cu: Suprafaţa de schimb de căldură corectată: Coeficientul global de transfer corectat: 350 . cu depuneri: Suprafaţa de schimb de căldură corespunzătoare: Se admit tuburi din oţel cu: Numărul de tuburi corespunzător: Pentru o aşezare a tuburilor în triunghi. cu pasul s=32 mm şi cu o singură trecere prin tuburi. la ieşirea din refierbător: Aburul de încălzire şi condensul corespunzător: Bilanţul material şi termic al refierbătorului.

"::eza lichidului la intrarea în tuburi: Densitatea amestecului la ieşirea din tuburi: Viteza amestecului la ieşirea din tuburi: Coeficientul de convecţie exterior Proprietăţile fizice aparţin condensului. Debitul de condens (m) com p m l e unui tub de lungime egală cu distanţa dintre şicane (x). 351 .uxul termic specific: în continuare. Proprietăţile fizice :iri ir. se va verifica aparatul ales.I. Coeficientul de convecţie interior Relaţia se aplică cu unităţile fundamentale S.F.dici se referă la faza lichidă.

Refierbătorul se prevede în manta cu 3 şicane segment de cerc (x— =0.5 m). Lungimea geometrică a conductei: Se admite o conductă cu Viteza lichidului în conductă: Lungimea echivalentă a conductei (cu un cot de 90c): Pentru i?e>10 5 : 352 . se calculează căderile de presiune pe circuitul apă-furfurol.21 este redată schema de amplasare a refierbătorului. în figura 3. Căderea de presiune pe conducta de intrare a lichidului. în raport cu baza coloanei de fracţionare. Suprafaţa de schimb de căldură nece­ sară: Supradimensionarea aparatului : In cele ce urmează. Coeficientul global de transfer de căldură Pentru oţel în condiţii medii ^ = 3 7 W/m QC. Se admit rezistenţele termice specifice ale depunerilor: Supradimensionarea aparatului.

-:. fazelor fiind variabil. Se lucrează cu fracţia masică medie a va­ lorizatului: Se utilizează metoda Lockhart-Martinelli. — -r::ese de transfer termic 353 . La trecerea din baza hamei in conductă: La trecerea din conductă în refierbător: - T. Căderea de presiune pentru amestecul de lichid şi vapori se află prin înmulţirea căderii de presiune .. r :7Â întoarcerea de 9()c). cu factorul z\ . în tuburi are loc o curgere bifazică.Căderea de presiune în conductă: Căderile de presiune locale pe circuitul de lichid. -=: -: '.": numai p e n t r u faza lichidă. La intrarea în tuburile refierbătorului: Căderea de presiune în tuburi.

.5 mm. IO5: Parametrul Lockhart-Martinelli: Pentru curgerea dublu turbulentă (Re . Fracţia volumică reală a lichidului: 354 .Pentru i?e=10 3 . viteza vaporilor este sensibil mai mare decît viteza lichidului. Aceste viteze pot fi calculate cu metoda Lockhart-Martinelli. Viteza amestecului în conductă: Căderile de presiune locale pe circuitul de amestec.3 mm şi df/=125.pentru vapori este sensibil mai mare decît Re pentru lichid). Densitatea medie a amestecului pa=5. factorul de corelare curgere amestec-curgere lichid are valoarea: Căderea de presiune în tuburi: Căderea de presiune pe conducta de evacuare a amestecului.. în acest caz raportul fazelor este constant.9256 kg/m3. Se admite o conductă cu d e =141. La o curgere bifazică.

) » ^ . plus diferenţa d e presiune cauzată d e accelerarea din .are a vaporizării. rrr. clin circuitul amestec apă-furfurol.-.. . •Hexenţa de presiune rezistentă.::.•.îHeza lichidului şi viteza vaporilor la ieşirea din t u b u r i : S d e r e a de presiune la ieşirea din tuburi: Căderea de presiune jează întoarcerea de 90°): Za intrarea în conducta de amestec (se negli­ chidului şi viteza vaporilor în conducta de amestec: S d e r e a de presiune la intrarea în coloană: d e corespund conductei). Anterior au fost calculate toate că:-. IXferema de presiune cauzată de accelerare: 355 r . :ie presiune rezistentă reprezintă suma t u t u r o r căderilor de • n e anterioare.-' "ie cauzate tic frecare. . A .

sub presiunea absolută medie de 1. Pe vîrful unei coloane de fracţionare se evacuează: 6 046 kg/h vapori de benzină (dJl =0.36 bar. se prezintă o aplicaţie numerică sumară. Se calculează pentru coloanele de lichid şi amestec corespunzătoare lungimii tuburilor.780). în condensatorul cu apă (apa circulă prin tuburi) acest amestec trece de la 152°C la 40°C. la care se referă metoda Kern. 168 kg/h abur şi 41 kg/h gaze necondensabile (M=50). Apa de răcire se în­ călzeşte de la 14°C pînă la 32°C. Pentru a se înţelege mai uşor această metodă. Anexa 5 METODA KERN PENTRU CALCULUL CONDENSATOARELOR DE AMESTECURI COMPLEXE Amestecurile complexe.Diferenţa de presiune rezistentă: Diferenţa de presiune activă. sistemul se va autoregla. abur şi gaze necondensabile. parametrul LockhartMartinelli se calculează cu fracţia masică medie a vaporizatorului: Fracţia volumică medie a lichidului: Densitatea medie a amestecului: Pentru că diferenţa de presiune activă este ceva mai mare decît dife­ renţa de presiune rezistentă. 356 . astfel încît să lu­ creze cu un coeficient de recirculare puţin mai mare decît cel admis. Pentru densitatea medie a coloanei de amestec. sînt amestecu­ rile evacuate la vîrful diverselor coloane de fracţionare şi care se com­ pun din: vapori de benzină. va­ porii de benzină şi aburul condensînd practic total.

în prima zonă are loc numai condensare de vapori de iar în a doua zonă condensează simultan vapori de benzină şi moar. Pentru a se stabili limita dintre cele două zone (temperatura de rouă .-. . Masa molară medie se stabileşte în funcţie şi de t e m p e r a t u r a medie de fierbere pentru fracţiunea vaporiL.:rarea în condensator. e de aceste date iniţiale.3. «are deosebire de abur. împreună cu variaţia masei .11. t o c m i i se consideră p e r m a n e n t necondensat) 357 .Pentru benzină se cunosc iniţial curba de distilare STAS (t — % voi. pentru că ei provin din contactul cu lichidul de clerul de vîrf al coloanei (pe acest taler nu se află şi apă). Procesele de condensare sînt însoţite şi de procese de răcire (gaze. în funcţie de o/o °l. vaporii de benzină se găsesc la saturaţie. -: condens). se alcătuieşte tabelul A.:' r : : . 13 • .--—_ : ndensarea iniţială a aburului). presiunea normală atmosferică şi variaţia densităţii relative tJ*| v v j r i ~ J vaporizat.: '.—-:-dii a vaporizatului. .a P '. se calculează prin metodica cunos:_r~a de vaporizare în echilibra (CVE) la presiunea normală atmo: : se reprezintă în funcţie de % masă vaporizat. In condensator.:~ :A această variaţie practic liniară. Exemplificare pentru 60»/o masă benzină în fază vapori: din figura A J 3 se citesc M = 1 0 3 si t =rll4°C. :• -. In figura A.

pentru 79°C şi 0. Stabilirea % masă benzină în fază vapori la 79°C: Din diagrama presiunilor de vapori. în figura A.056 bar. se citeşte £=116°C.l. în afara ce­ lor din tabel. iar la p= 1..013 bar. 358 . curbele de variaţie pentru pabur şi p^. Presiunea de saturaţie se poate citi şi la alte temperaturi.865 bar. 14 sînt reprezentate. presiunea de vapori a apei este î%at=. se stabileşte hidrocarbura.747 bar. La 116°C. pentru £=114°C şi p=l. La această temperatură corespund pe CVE 26% masă vaporizat. se stabileşte hidrocarbura echivalentă şi pentru aceasta.Presiunile parţiale: Din diagrama presiunilor de vapori pentru hidrocarburi. La intersecţia acestor curbe se citeşte temperatura de rouă 79°C. la p=l. în funcţie de temperatura corespun­ zătoare la Pbenz.013 bar se citeşte £=83°C.

P e n t r u curent mixt. pentru că t. 7 6 kJ/kg°C.căldură în curent mixt este posibil.du-se pentru apă temperatura medie constantă (2.TC). prima zonă a condensatorului: 359 . V. T e m p e r a t u r a unui fluid fiind constantă. jiC « a e acelaşi la curent mixt şi la contracurent. Sarcina termică a primei zone a condensatorului: Sarcina termică pentru a doua zonă a condensatorului: -:.. se cunosc: — căldura specifică medie a gazelor C p = l . ---> luir.Pentru stabilirea sarcinilor termice ale celor două zone ale condenaaaaroiii. diiBBBţeJe medii de temperatură corespunzătoare celor două zone pot fi . ..'. — entalpiile specifice caracteristice ale benzinei şi apei (în tabelul JE2: pentru abur supraîncălzit entalpia se citeşte în funcţie de tempexacssâ si de presiunea parţială). J = 3 2 ° C » rad mic decît t c =40°C. :• rmică globală: Udatul apei de răcire: Haaperatura apei de răcire la limita dintre cele două zone are sens aaaaai Ia schimbul de căldură în contracurent.

d . = 2 0 m m .P e n t r u a doua zonă a condensatorului: Diferenţa medie de temperatură pentru întregul condensator: (pentru comparaţie. viteza apei de răcire este: In m a n t a se prevăd 7 şicane transversale. aceeaşi diferenţă este 55.6 m. 360 . N u m ă r u l total de t u b u r i : Se alege schimbătorul cu ?i=212 tuburi (4 păsuri) şi Dj=0. Se calculează coeficientul de convecţie interior şi se obţine în figura A. aşezare în triunghi cu s = 3 2 mm.3°C).15 sînt r e d a t e curbele de variaţie ale lui a pentru condensare de amestecuri complexe (după date practice). în funcţie de % moli necondensabil e : o curbă pentru zona în care condensează numai vapori de benzină ( a = 1 7 0 5 — 8 5 W/m 2 °C) şi o curbă p e n t r u zona în care condensează simultan abur şi va­ pori d e benzină ( a = 2 100— 2C 85 W/m C). Se presupune ked=330 W/m 2 °C de temperatură calculată direct Se aleg tuburi cu L = 4 m. R e ­ calcularea ariei si a coeficientului global: P e n t r u 4 păsuri în tuburi. d e = 2 5 m m .

. admite global pentru depuneri a de transfer necesară pentru prima zonă: La intrarea în a doua zonă (nu se iau în consideraţie vaporii de benateste pe curba de abur a e = l 760 W/m2 °C. La ieşirea din prima zonă: Se citeşte pe curba de benzină a E =780 W/m2°C.=l 150 W/m2 °C. Media loearitmică a lui 7c„ în zonă .-îrarea in prima zona: citeşte pe curba de benzină a 4 . Coeficientul global de transfer local: neglrează rezistenţa termică a peretelui).

motorina are următoarele proprietăţi fizice: Bilanţul termic. Căderea de presiune în cazul condensării se poate calcula cu ajuto­ rul relaţiilor obişnuite. Valoarea medie a coeficientului global de transfer de căldură: (s-a admis ked=299 W/m2 °C).04=58. utilizîndu-se condiţiile iniţiale de intrare în con­ densator şi împărţindu-se valoarea obţinută cu doi. răcitorul fiind amplasat la o altitudine de 200 m. adaptate curgerii prin manta.6 m 2 ).La ieşirea din a doua zonă: % moli necond.=100. Pot fi însă utilizate şi metodele curgerii bifazice (metoda clasică şi metoda Lockhart-Martinelli). cu d|° =0.13 + 42.17 m2 (s-au admis 66. 8 . a e = 8 5 W/m2 °C. Anexa 6 DIMENSIONAREA TEHNOLOGICA A UNUI RACITOR CU AER în cele ce urmează. se prezintă dimensionarea tehnologică a unui răcitor cu aer. pentru răcirea de la 140 pînă la 60°C a 60 000 kg/h moto­ rină.840 şi X = l l . în condiţiile medii. Media logaritmică a lui ke în zonă: Aria totală necesară: Ae=16. Fluxul termic schimbat: 362 .

fi* ile medii.028 W/m °C şi .iimit pentru aer: temperatura iniţială 32°C şi temperatura finală .Langimea tubului liber: Langimea nervurată a tubului: _aiea interioară a unei secţii (fascicul): minimă de curgere: Ifama aerului: 3G3 .u = 19.6974). X=0.43-10-6 -^~ (Pr=0. Se admit următoarele date constructive: ftesiur.ea atmosferică la altitudinea 7/=200 m: .îitatea aerului la această presiune şi la temperatura medie de 1 volumic de aer: t admit două fascicule ( 7 Î J = 2 ) şi un număr de tuburi pe şir şi fasci= . Debitul de aer necesar: m•s Cumetria răcitorului. aerul are următoarele proprietăţi fizice: S kJ kg c C.

Numărul de încrucişări iV=6/l.5 şiruri de tuburi pe pas. Viteza motorinei: Se admite numărul de şiruri de tuburi iV s =6.Lăţimea totală a aparatului: Lungimea totală a aparatului: Aria plană ocupată de aparat: Se admit pentru motorină 1. Înălţimea ocupată efectiv de fascicul: înălţimea totală a fasciculului: Aria de transfer de căldură: Diferenţa medie de temperatură: Coeficientul global de transfer corespunzător geometriei admise: 364 .5=4.

în cazul răcirii unui lichid: i Coeficientul de convecţie exterior.95. Relaţia Robinson-Briggs: sitru aripioare din aluminiu X a =200 W/m °C. Coeficientul global de transfer 365 . Pentru contact imperfect se corectează >e cu factorul 0.Coeficientul de convecţie interior Pentru Re>10 .

0003+ 921.4 -20 20 2 • 40 20 951.9806 • IO 294 • 49.Ra Se admit: X = 4 0 W/m °C 2 C =0.0005 m °C/W şi 2 2 . 0. cu Dt=l.o m .0005 • 25 . 2 Supradimensionarea aparatului : 212 2 206. Aria de transfer necesară: Ae— — .5 ° — -100=2. 3 m m şi dj=101. cu d e = 1 1 4 . 2. Kd= 25 (pentru - oţel).025 25 1 -{ 1 In—+0.660/0 (acceptabilă) Căderea de presiune în tuburi Debitul volumic de motorină: Se admit pentru fiecare fascicul cîte două racorduri. 0.9 •— = 2 9 4 W/m °C. Rd_ =0.9806 • IO66 2.1 =206.6 m m .8 m şi Căderea de presiune totală a aerului: 366 . Viteza în racorduri: Puterea consumată de ventilatoare Debitul volumic de aer în condiţii normale: Se admit 3 ventilatoare de cîte 108 000 m^T /h. „„„ .0003 m C/W.

D d â t a t e a aerului la intrarea în ventilatoare: 3erea consumată global de ventilatoare: pat admite motoare de cîte 15 kW..-. Diametrul in. se realizează prin extrudare un .:..7.13 s e p r e : . --..-:-" :-ta pierdere de material şi suprafeţele ar avea asperităţi).:•:nează în plăcile tabulare). SCHIMBĂTOARE CU FASCICUL TUBULAR CU ARIPIOARE JOASE e cu aripioare joase utilizate la schimbătoare cu fascicul t u b u din tuburi normale prin extrudare şi au aspectul unor ţevi ecaîe la exterior (dacă tuburile s-ar fileta prin metoda clasică de aş.e joase.-.în tabelul A.•-. r D rămîne egal cu dc O&aemil la baza aripioarelor BSH d^*). Anexa 7 CALCULUL ALTOR TIPURI DE SCHIMBĂTOARE CU SUPRAFAŢA EXTINSA A. : oului se reduce la -„ -ir diametrul exterior al ari: .: : .. .r.-• geometrice ale cîporî de tuburi cu ari367 . _-. -ridai. Pe tubul nori^iţial cu diametrele d e şi d 4 (capetele tubului se păstrează normale . caro delimitează . :'. în 3 este redat aspectul unui tub cu aripioare joase.1.

9DBÎ 93 IUOÎDSBÎ nî -îolhndul B 9 I B S 9 ? A 'iiiliitlm IUOISHGI U9 iiniiolom 9b ioti9ăi n u uitn9q 9/i)r.n 820.'iB(irao9 9lnQ [0 o 2 m\W] [•IGCl] >» [O oS m\W] .5£= 3 b u'iJn9q mm cY.(mm 885.ioh9Jni Iu7J9m6ib 9bBD3 .2 »»*» [mm] «b [mm] H >> * [mm] .o 06881.(M.81 8K 8K 080 080 8K 8tV 083 080 1S8.I£=^ uo Blnsm nî BO lidBbnBmooei 9l83 .0 14)51.dul 9b 9mignnl m 9q (8£Y—089) 9i6oiqiiB »09îi9q 9l89 duJ-9iBoiqhB InloBlncO .1 885.9lBmion 9 l h n d u l BI ia BO .52 t 5 0 V 8 iJlum 9i'iB0î no 9tusBV9iq ^nîa 9lhudu.(93ub9i h9nuq9b) 91E*IUO i s m lîo 9biulî 9s9siliiu 93 ăa -moo 9a 9360[ 9iBoiqii6 uo h u d u j UD iol9'ifioJădmiriD3 glgţnBmioîigq -OD 9lBrmon 9 l n u d u l UD iol9'iBolădmiriD3 9l9jnBm-ioîi9q uo linnşido ăiBq 9lş9io .M *.ei esa. r 886.0 Vt5 5 011 t 08t0.> * [mm] .i9X9liv ih9băo3 ESUBD n i b .2 150.ioh9lX9 9ilo9vnoo 9b Inln9ioil9cQ .S1 5V8.S= -*^.1) soim 91-IBOÎ 9miţlânî •USBD solBlhocBrn nî ..1 8 v 5.52 0{.51 522.2 160. a qA 9bB03 iş .81 000.0 B80S t O !\ [nun] s [mm] 153.S—8S.ioIhudul B9iBiuvi9n n n * ! .5£=z uo .01 t 2 8 60.*. h u d u l nib iulubiulî EX9liv nu u i l m ^ . t 885.0 083 l VO O M-6^. G I = 3 b m l n 9 q mm 0£.81 820..A .9iBoissnnq39i nib . ( 9 1 B m Gg.o leesJt.22 522.e r 0^.1 801.mm 0£.0 7228r.o T228r.01: 60.£2.1 885.oi a'inoiqi'iB D9 inul») 9b i-imjiT A„k •a\ s in] 8Ucr.sqA ia j» oaa-io 109b .21 e5a..22 622.22 svs.M 1-81.02 181.2 160.DI9O s b In9mg93 9lB3'i9vanB'iî 9nBoia băv .TA [m\qhB] £3302.22 522.0 2121.o attei.913910 sx> Binsm nî .l BD MBlanoo 9a l9dBl 13906 niCI > UB 9iBoiqi'iB 9Î390B BD 'isb .M I-22.teilBq UBS lBi9JBlirlo9 irignunl -9iq 93 inluiolădmirioB suBlnsm nî .ii 8V5.81 000.t 825^.0 otniirriaa slfimion 89S .0 5350.12 K6.1 801.£1 5V8.01 50.*i 1-S8.(EIBIO! BlB0Îl9lX9 BÎ'IB 9l39 l a K) ia mm e 0 . iuxaajkT ogr. t 885.62 0t.«1 [a\m] •AA [•IBCl] [OoEm\W] [ 2 \m] huduT 383 est 0£V0.51 5T8.9l39 91BÎUV19n n h q 9160091X9 I9h6 B9'l9lŞ9'lO .SJO iul IIJIJJOIBD -onuî nî BSBSIUOIBD 93 . 3 » Jfiilini Ismion iuludul B BiBoi'i9lx9 9 h s 9b E91BJ nî .nud i s m ăiublso e b ^ l a n s i l n u 9nildo sa B u i î n s l bimi9J 9tBliviloubnoD) m q u o 9b 9[BilB nib n u d u l fiss9sililn 98 loli-i '.o 885.dfil) ilBqionhq -inu 9q ifimhqx9 .1 801.1 801.i9hB ihăio'[sm BSUBO i'ilgmBiBq i n o l ă m i u vilBiBqmoo lunildo UBB ă q s uo ă n h o l o m 9b IOIXDBT .62 Q>.0 80V6.12 K5.1 885.1 886.02 60.

entul de convecţie exterior. la acelaşi volum de metal) şi se stabileşte cu relaţia: Pe suprafaţa exterioară a tubului cu aripioare temperatura este variaTemperatura medie a peretelui tp. cu ajutorul relaţiei: :. : elaţiile anterioare.. 369 . 15). poate fi stabQită din expresia fluxului termic: care tf este temperatura medie a fluidului (relaţia este scrisă pentru _. d m este diametrul mediu exterior pentru tubul . necesară pentru \xp. 'MjTTT*^'""^) * : .— Procese de transfer termic y.a aripioarelor este funcţie de valoarea lui oc şi de n a t u r a :' burilor ftab. iar x distanţa dintre şicane)."-'" .::entul de convecţie oc se calculează cu relaţiile clasice pentru ? din m a n t a u a schimbătoarelor prevăzute cu şicane transversale •ent de cerc.. exprimat pe unitatea de arie a. ca de exemplu (la fluidele care nu îşi schimbă starea de : eza fluidului se calculează în secţiunea: | este diametrul interior al mantalei. A. eu diametrul intec dta..:oare (diametrul exterior al unui tub normal.

7. iar în tabelul A. . cu tuburile aşezate în triunghi. 17 sînt redate notaţiile mărimilor geometrice caracteristi­ ce.Coeficientul global de transfer. coeficientul de frecare poate fi stabilit astfel: Re. în relaţie intervin debitul masic de con­ dens m şi numărul total de tuburi în fascicul nt.2. 16 sînt indi­ cate datele constructive. pentru două tipuri practice de schimbă­ toare tub în tub cu nervuri longi­ tudinale.32 la tipul 2. Pasul nervurilor are valoa­ rea b=izde/n. de grosime relativ mare. Calculul lui Ape.14 la tipul 1 şi 4. w şi def. A. Factorul de creştere a ariei prin nervurare este 7. a exprimat pe unitatea de arie echivalentă poate fi calculat cu relaţia: Această relaţie omogenă se referă la fascicule orizontale. căde­ rea de presiune în manta se poate calcula cu relaţia cunoscută: Pentru . Se constată că se utilizează ner­ vuri înalte. exprimat pe unitatea de arie de tub normal iniţial. SCHIMBĂTOARE TUB fN TUB CU NERVURI LONGITUDINALE La schimbătoarele de căldură tub în tub. IO6. obişnuit din oţel. p şi u) se pot lua la temperatura de saturaţie. se realizează pe suprafaţa exterioară a tubului mic nervuri longitudinale de grosime constantă. . 370 . Pentru condensare. Proprietăţile fizice ale condensului (k.Re=300 .rf0 au aceleaşi valori ca la calculul lui a„. în figura A. are expresia: Tuburile cu aripioare joase pot fi utilizate şi la condensatoare cu apă (de multe ori <xe pentru condensare este mai mic decît oq pentru încăl­ zire apă). în cazul în care nu există schimbare de fază. pentru majorarea lui cte (la fluidul din spaţiul inelar).

Pentru un răcitor de motorină cu apă, motorina circulînd prin spaţiul ir.tertubular, s-au obţinut comparativ următorii parametri principali (tipul 1) (tab. A.17).

Se constată că prin nervurare creşte a e , dar şi Ape. In figura A. 18 este prezentată schema unui schimbător de căldură tub in tub, multiplu, în contracurent. Un fascicul de ţevi duble (tub în tub), mandrinate în trei plăci tubulare, este deservit de mai multe camere de ouţie.. Schimbătorul nu este prevăzut cu manta. Tuburile de dia— etru mic au nervuri longitudinale numai pe lungimea L. In partea dreaptă, înserierea a cîte două tuburi de diametru mic se face prin coturi. Există astfel de schimbătoare care conţin 14 ţevi duble, aşezate pe 4 şitari orizontale (3—4—4—3 ţevi) decalate. Calculul lui a c . Coeficientul de convecţie exprimat pe unitatea de arie exterioară a tubului normal se calculează, în funcţie de coeficientul de convecţie exprimat pe unitatea de arie echivalentă, cu relaţia:

-

371

Ariile specifice care intervin în această relaţie sînt următoarele;

I
Eficacitatea aripioarelor se calculează cu relaţia analitică (Xn conduc­ tivitatea termică a nervurilor):

Coeficientul de convecţie a se calculează cu următoarea relaţie:

în care C şi n au valorile (tab. A.18).
TABELUL Valorile Iui C şi n din relaţia peiilru calculul iui a Re C n A.ÎS

< 2 000 2 0 0 0 - 4 000 4 000-104 >104

0,3161 2,317-IO - 5 1,006 - K r 3 0,01407

0,345 1,596 1,141 0,855

In Re şi Nu se utilizează diametrul echivalent termic:

în care: S este secţiunea de curgere, pentru care se calculează şi viteza:

Temperatura medie a peretelui tp poate fi stabilită din expresia flu­ xului termic (pentru tf>tp): Coeficientul global de transfer, exprimat pe unitatea de arie de tub normal, are expresia:

(pentru siguranţă, se poate renunţa la corectarea lui Rde). 372

In lipsa nervurilor, ae se poate calcula cu relaţia (pentru i?e>10 4 ):

re în Re şi Nu se utilizează diametrul echivalent hidraulic: Calculul lui^Apg. Ap e se calculează cu următoarea relaţie, în cazul în :are nu există schimbare de fază:

i = 0 , 1 4 pentru Re>2 100 şi x=0,25 pentru Re<2 100. In Re se utilizează diametrul echivalent hidraulic:

Coeficientul de frecare se calculează cu relaţiile:

In lipsa nervurilor, Ape se calculează cu relaţia anterioară, în care: care coeficientul de frecare se poate calcula cu relaţiile:

"r. Re se utilizează dh cu expresia anterioară).

Anexa 8

ANALIZA TEHNOLOGICA A SCHIMBĂTOARELOR DE CĂLDURA In general, o instalaţie tehnologică aflată în exploatare, fie ea mai e sau mai nouă, nu are o funcţionare identică cu cea din proiectul logic al instalaţiei. Funcţionarea reală a instalaţiei se stabileşte prin 373

analize tehnologice periodice, în care, în primul rînd, se efectuează bilan­ ţul material pe ansamblul instalaţiei şi se constată capacitatea prelucrată, randamentele caracteristice, consumurile specifice de utilităţi etc. Aceste date se compară cu cele din proiect şi se iau, pe cît posibil, măsuri care să ducă la o apropiere cît mai mare a performanţelor reale ale instala­ ţiei faţă de cele prevăzute prin proiect, sau chiar măsuri care să ducă la o îmbunătăţire a acestor performanţe (mărirea capacităţii de prelucrare, mărirea randamentelor, reducerea consumurilor specifice etc). O analiză tehnologică completă a unei instalaţii trebuie să conţină şi verificările funcţionale ale tuturor aparatelor componente ale instalaţiei, inclusiv ale schimbătoarelor de căldură. Analiza tehnologică a unui schimbător de căldură se face în scopul cunoaşterii parametrilor şi performanţei reale de funcţionare, în raport cu datele prevăzute în proiect, al cunoaşterii variaţiilor acestora în timp, cauzate de exemplu de creşterea grosimii straturilor de depuneri de pe cele două suprafeţe ale tuburilor, şi al constatării sub sau supradimen­ sionării aparatului, în raport cu sarcina termică prevăzută. Pentru a se putea efectua analiza tehnologică a unui schimbător de căldură, este necesar să se cunoască următoarele: natura celor două fluide de lucru (analizele necesare pentru stabilirea proprietăţilor fizice), debi­ tele acestora, temperaturile de intrare şi de ieşire ale fluidelor, presiu­ nile iniţiale şi finale, precum şi toate datele geometrice ale aparatului. O analiză tehnologică se efectuează la o funcţionare în regim normal a instalaţiei, după o verificare şi completare a tuturor aparatelor de mă­ sură necesare. Prima operaţie efectuată este încheierea bilanţului termic al schimbă­ torului, prin aplicarea ecuaţiei calorimetrice celor două fluide de lucru. Dacă între fluxul termic cedat de fluidul cald şi cel primit de fluidul rece există o diferenţă apreciabilă, care nu poate fi explicată prin pier­ derile de căldură către mediul ambiant, se, poate trage concluzia că da­ tele utilizate nu sînt perfecte şi că acestea trebuiesc revăzute. Se compară apoi debitele reale, temperaturile caracteristice, fluxul termic schimbat şi căderile de presiune ale fluidelor la trecerea prin apa­ rat, cu datele corespunzătoare din proiect. De asemenea, se calculează diferenţa medie de temperatură şi vitezele caracteristice ale fluidelor prin aparat, comparîndu-se cu datele din proiect şi cu date din litera­ tură (pentru viteze şi diferenţa minimă de temperatură). Cu ajutorul relaţiei lui Newton, după calcularea pe baza datelor geo­ metrice a ariei de transfer, se stabileşte valoarea reală a coeficientului global de transfer de căldură cu care lucrează aparatul:

Această valoare se compară cu valoarea clin proiect şi cu datele de literatură, stabilindu-se concluziile corespunzătoare. în continuare, trebuie să se stabilească rezistenţa termică specifică globală a depunerilor existente pe cele două suprafaţe ale tuburilor. Pen­ tru aceasta, se calculează în prealabil valorile celor doi coeficienţi de 374

:rl€ interior şi exterior), cu relaţiile cunoscute ca fiind cele mai • c d e , utilizîndu-se geometria aparatului, debitele şi temperaturile măz~= h.e celor două fluide. i __-.: -:i":lu-se şi valoarea anterioară a coeficientului global de t r a n s Tilstenţa termică globală se calculează cu relaţia (provenită din :-r: eficientului global):

-:ea lui R d se compară cu datele din proiect şi cu cele din literaari- O valoare prea mare a lui Rd real, în raport cu datele din litera: nte duce la concluzia că fluidele ele lucru au o tendinţă de a : - anormal de mare (fluide cu impurităţi mecanice, apă de răcire --: tratată etc.) sau că schimbătorul de căldură nu a fost curăţat ir:e mult timp. Este bine să se calculeze cu datele reale şi căderile de presiune ale -.-.. ~ la trecerea prin aparat şi .să se compare acestea cu cele măsu•_ Dacă valorile măsurate sînt sensibil mai mari decît cele calculate, ite fi tot existenţa unor depuneri anormale. pe baza debitelor şi temperaturilor reale de funcţionare, se :-;:ectează schimbătorul de căldură, comparîndu-se acesta cu schimbă.-_! existent, se poate aprecia supradimensionarea aparatului existent, : : : : cu cel necesar pentru sarcina termică realizată. Prin analiza tehnologică a unei schimbător de .căldură, s-ar putea .•mutual constata şi o situaţie inversă, în care, aparatul lucrînd satisfărţr-T. din cauza unei arii de transfer prea mici (subdimensionare), nu - _ zează sarcina termică dorită. ;'.izîndu-se funcţionarea tehnologică a schimbătoarelor de căldură -- ; :er.te într-o instalaţie în exploatare, pot fi stabilite performanţele --. i în raport cu cele prevăzute în proiect sau recomandate în literar_-i, pot fi uneori constatate neetanşeităţi în aparate (prin analizarea — ielor la intrare şi ieşire; de exemplu scăparea unui produs în apa de -az-.T*}, pot fi propuse unele măsuri simple pentru îmbunătăţirea perfor­ mantelor (curăţarea aparatelor la intervale mai scurte de timp, modifi-Hrea numărului de şicane, modificarea debitului de agent de răcire sau Izire etc). De asemenea, pot fi stabilite unele ştrangulări sau rezerve : de transfer, în cazul în care s-ar pune problema posibilităţilor de ;:rare a capacităţii de prelucrare sau de îmbunătăţire a performanslcr ansamblului instalaţiei tehnologice. La un grup de aparate de schimb ! căldură (baterie, tren de schimbătoare), analiza tehnologică trebuie refere atît la aparatele luate individual, cît şi la ansamblul lor, cu :r-.iinţa de a se optimiza sistemul. într-un caz concret de instalaţie DAV, .- -. :emplu, s-a putut constata că poate fi eliminat clin circuit un schim:or de căldură (dat disponibil), fără a se modifica performanţele grupu!_: ie schimbătoare. 375

Anexa 9 OPTIMIZAREA SCHIMBĂTOARELOR DE CĂLDURA
A.9.1. ASPECTE GENERALE

Problemele de. optimizare a instalaţiilor tehnologice în ansamblu şi individual a tuturor aparatelor componente, inclusiv a schimbătoarelor de căldură, sînt probleme de mare actualitate, studiate din ce în ce mai mult. Optimizarea constructiv-funcţională a aparatelor de transfer de căldură are drept scop reducerea consumului de energie pentru vehicu­ larea fluidelor prin schimbător, reducerea consumului de metal pentru realizarea schimbătorului, reducerea consumului de agent de răcire sau de încălzire, reducerea costului bateriilor de schimbătoare de căldură şi în final mărirea eficienţei economice a instalaţiei tehnologice în an­ samblu. Cu toate că în literatură există numeroase lucrări referitoare la opti­ mizarea schimbătoarelor de căldură, nu se întîlneşte în prezent, şi proba­ bil că nici nu se va putea stabili, o metodă generală de dimensionare constructiv-funcţională optimă a aparatelor de transfer de căldură, ţinîndu-se seamă de toate aspectele unei astfel de probleme. Acest lucru este cauzat de multitudinea şi complexitatea aspectelor existente, precum şi de interdependenţa lor şi de corelaţiile cu conexiunile exterioare apara­ tului. Multe .lucrări existente pun accentul pe aspectul matematic al rezol­ vării problemei sau pe aspectul utilizării calculatorului la rezolvarea problemei, pierzîndu-se de multe ori legătura directă cu realitatea prac­ tică, în rezolvarea diverselor aspecte ale optimizării, sînt necesare obiş­ nuit şi unele ipoteze de simplificare, care uneori sînt mult depărtate de realitate, astfel încît rezultatele obţinute nu au utilitate practică. In cele ce urmează, se prezintă câteva aspecte ale optimizării constructiv-funcţionale a schimbătoarelor de căldură, individuale sau în serie. In majoritate, schimbătoarele de căldură obişnuite, cu fascicul tubular în manta, sînt prevăzute în manta cu şicane transversale segment de cerc. Pe măsură ce înălţimea şicanei se măreşte, se constată o majorare a coeficientului de transfer de căldură, deci o reducere a suprafeţei de schimb de căldură necesare (avantaj), dar şi o majorare a căderii de pre­ siune a fluidului, deci o creştere a consumului de energie pentru pompare (dezavantaj). Trebuie să existe, pentru un caz concret dat, o valoare op­ timă a înălţimii şicanei, la care cheltuielile anuale (amortizare schimbă­ tor plus cost consum de energie) prezintă un minimum. într-un caz concret, utilizîndu-se una din relaţiile de calcul existente, ^-a calculat variaţia coeficientului de convecţie în funcţie de înălţimea relativă a şicanei, pentru o cădere de presiune constantă, menţinută prin variaţia distanţei dintre şicane, obţinîndu-se următoarele rezultate:

376

constatat deci, în acest caz concret, că înălţimea relativă optimă eEZLei este de ordinul 0,8 (într-un alt caz studiat s-a obţinut h/Di= putut imagina şi o metodă de stabilire a distanţei optime dintre -- : :ir-indu-se într-un caz concret x/D;=0,5—0,7. Jentru fluidul care circulă prin tuburi, odată cu creşterea vitezei, •-- -ferul de căldură, deci scad suprafaţa şi costul schimbătorului, : reseind căderea de presiune a fluidului, creşte costul energiei con« — g ţ p pentru pompare. in acest caz o viteză de circulaţie a fluidului din tuburi, optimă ict :.e vedere economic. un răcitor cu apă, odată cu creşterea temperaturii apei la evacuare, :-r:enţa medie de t e m p e r a t u r ă şi deci creşte suprafaţa de schimb rUdură (dezavantaj), dar simultan scade debitul şi deci costul apei de • e^are (avantaj). Poate fi stabilită t e m p e r a t u r a optimă de eva^pei, pentru care cheltuielile anuale prezintă un minimum. un încălzitor cu abur saturat, în care se cedează numai căldura Meată de condensare, odată cu creşterea temperaturii (presiunii) aburu;reşte diferenţa medie de temperatură şi scade aria de transfer nece: ostul schimbătorului). Dar, cum căldura latentă de condensare - ::- măsură ce creşte temperatura, odată cu creşterea temperaturii .:, creşte costul aburului consumat, prin creşterea debitului şi prin .ea preţului unui kg de abur (preţul creşte aproximativ liniar cu ea presiunii). Poate fi stabilită t e m p e r a t u r a optimă a aburului .: utilizat, la care cheltuielile anuale sînt minime. .-:fel de probleme apar atunci cînd se utilizează agenţi termici de e (apă, agent frigorific) sau de încălzire (abur, gaze obţinute prin ardere de combustibil). La schimbul de căldură î n t r e materia primă şi •rdusele obţinute într-o instalaţie tehnologică, nu apar astfel de proluene, p e n t r u că se schimbă căldură regenerativ şi nu se primeşte sau x elimină căldură, p r i n fluide exterioare fluxului de bază al insta­ la răcitoarele cu aer, aerul este circulat forţat cu ventilatoare consur i " : a r e de energie. La aceste aparate, principalele probleme de optimi­ le se referă la: viteza optimă a aerului la trecerea printre tuburile cu r.z.oare, n u m ă r u l optim de şiruri de t u b u r i şi t e m p e r a t u r a optimă de ;, .:are a aerului. La un sistem de schimb de căldură între două fluide, în care se utilirTizâ mai multe aparate în serie (global contracurent), principalele p r o T ne de optimizare care se p u n sînt următoarele: — stabilirea temperaturilor intermediare (optime), la care suprafaţa gl:balâ de transfer de căldură este minimă, în cazul în care n u m ă r u l operatelor este dat; — stabilirea n u m ă r u l u i de aparate în serie, obişnuit identice, la care cestul global al aparatelor este minim; — stabilirea temperaturilor intermediare, în cazul în care n u m ă r u l telor este dat, pentru care costul global al aparatelor este minim (în late, costul aparatelor nu este direct proporţional cu aria de transfer, ieci costul minim nu corespunde ariei globale minime, în cazul mai m u l | : aparate în serie). Probleme asemănătoare, cu privire la stabilirea temperaturilor inter­ mediare ale materiei prime, se pun şi în cazul unui tren de schimbătoare
'T—O.80).

377

de căldură în serie, în care materia primă este preîncălzită cu diversele fluxuri disponibile din instalaţie (arie minimă sau cost minim). în acest caz este interesantă, dar mai greu de stabilit, temperatura finală optimă de preîncălzire a materiei prime. Desigur că, pe lîngă principalele probleme ale optimizării schimbă­ toarelor de căldură enumerate anterior, există şi alte aspecte ale opti­ mizării. în rezolvarea problemelor de optimizare se fac obişnuit ipoteze de simplificare, ca de exemplu: admiterea unor coeficienţi globali de trans­ fer constanţi (independenţi de temperaturi), în special la aparatele pla­ sate în serie; admiterea uneori a costului unui schimbător direct propor­ ţional cu aria de transfer etc. Costul unui schimbător de căldură creşte cu creşterea ariei de traiţsfer, dar nu direct proporţional (costul specific lei/m2 scade, odată cu creş­ terea ariei de transfer a aparatului). Pe baza unor date reale, s-a stabilit următoarea relaţie a costului relativ al schimbătoarelor de căldură de tip 1—2, cu arii cuprinse între 50 şi 450 m2 (costul este exprimat în raport cu cel al aparatului cu Ae=5Q m 2 ):

In tab. A.19 se prezintă cîteva date numerice obţinute cu această rela­ ţie, în care apare şi costul specific relativ.

Utilizîndu-se tipul de relaţie întîlnit în literatură, pentru exprimarea costului schimbătoarelor în funcţie de arie, relaţia (A.21) poate fi scrisă şi sub forma:

în care n are o valoare de ordinul 0,7. 378

Dacă, pentru aceeaşi arie de transfer, se compară costurile schimbăImre-or prevăzute cu t u b u r i din diverse materiale, se obţin următoarele castori relative:

în cazul mediilor de lucru corosive, utilizîndu-se, de exemplu, tuburi el inoxidabil, costul schimbătorului este mai ridicat, dar şi d u r a t a de utilizare este mai mare, în raport cu situaţia în care se folosesc . iin oţel carbon. Din punctul de vedere matematic, majoritatea problemelor de optimi-tau in stabilirea funcţiei dintre variabila dependentă (cheltuieli -\_aie. arie) şi variabila independentă (viteză, temperatură), derivarea esteia şi anularea derivatei, verificarea faptului că funcţia prezintă un punct de minimum şi stabilirea valorii variabilei independente în acest Dacă derivarea funcţiei este dificilă, se poate reprezenta grafic func. din acest grafic se stabileşte poziţia punctului de minimum. Dacă ecuaţia obţinută prin anularea derivatei nu poate fi rezolvată ".... ea se rezolvă prin încercări succesive. In cazul tratării simultane a mai multor aspecte ale optimizării, rezol:-. y: jlcmei este desigur mult mai complicată. Problemele de optimizare se rezolvă pe baza relaţiilor de transfer de Il-iură clasice, dar uneori rezolvarea este mai comodă prin intermediul •amarului de unităţi de transfer de căldură. In cazul problemelor de optimizare mai complexe şi în special atunci sad calculul trebuie repetat pentru mai multe schimbătoare, este bine realizeze programul de rezolvare pe calculator a problemei res­ pective. S-a amintit anterior, de exemplu, despre viteza de curgere a fluidujsd prin tuburile schimbătorului, optimă din punctul de vedere economic. Această viteză nu este o constantă, valorile ei fiind diferite de la un 3âz concret la altul. Dacă se studiază mai multe cazuri concrete şi cît liferite, se poate stabili domeniul valorilor optime ale vitezei fluidin tuburi, care are o importanţă practică deosebită. Analiza divere".:r aspecte ale optimizării schimbătoarelor de căldură face posibilă staa numeroase recomandări practice, utile în dimensionarea apăra­ tei :r de schimb de căldură. Oricare dimensionare constructiv-funcţională optimizată, din punctul ie vedere economic, a unui schimbător individual sau a unei baterii de e m m b ă t o a r e de căldură, poate fi contestată, dacă se face apel la ipotezele :e simplificare admise (costul schimbătorului direct proporţional cu aria • transfer, coeficientul global de transfer de căldură independent de temperaturile medii ale fluidelor e t c ) , sau dacă se ţine seamă de unele te ale ansamblului instalaţiei tehnologice. Se cunoaşte, de exemplu, necesitatea tipizării aparatelor şi a utilizării a cît mai puţine tipuri de .-..--imbătoare, într-o instalaţie tehnologică. Dacă s-ar respecta rezultatele :i zării, fiecare schimbător ar fi unic din punct de vedere constructiv. . dintr-un calcul de optimizare a unui răcitor cu apă de recirculare, -zulta de exemplu temperatura optimă a apei evacuate 70 .. . 80°C, 379

Acest timp. In ţara noastră. 5 . . 0.3 . 0. 1. ci şi numeric. Amortizarea se calculează cu relaţia: în care Vi este valoarea instalată a schimbătorului în lei. . timp de lucru normat în care tre­ buie să se recupereze valoarea instalată a schimbătorului. .7). variabile) cores­ punzătoare unui schimbător de căldură. în funcţie de na­ tura corosivă a mediilor utilizate. . .2. . A. RA rata anuală de amortizare în ari . de la t 1 =140°C pînă la f 2 =60°C (c=2. este necesar să se facă unele precizări referitoare la cheltuielile anuale (totale. care sînt diferite de la un an la altul şi de la o ţară la alta. care necesită o analiză specifică. 0. înainte de a se trece la aplicaţiile numerice. conducte de legătură 0 . . cit şi în ansamblul instalaţiei tehnologice corespunzătoare.13. estacade 0. utilizîndu-se pe cît posibil date cît mai apropiate de realitatea practică. . Cele cîteva exemple de optimizare tratate în continuare ar trebui să convingă că optimizarea reprezintă.16 kg/m3).1 . izolare termică 0. .apar probleme deosebite la turnul de răcire a apei (pierderi mari de apă prin evaporare în curentul de aer).25. Aceste cheltuieli se exprimă prin relaţia : în care A este amortizarea în lei/an. . fracţiile costurilor adiţionale.1 . fundaţii 0.9. iar C costul schim­ bătorului la furnizor în lei. a) Admiţîndu-se pentru aer temperatura iniţială £—30°C şi tempera­ tura finală x=75°C (Cp> aer=l. /. R A este inversul numărului de ani.005 kJ/kg °C şi p a C T =l. .15. pentru răcirea a m = 9 7 500 kg/h fracţiune pe­ trolieră. .2. în primul rînd. s-au obţinut: 380 . Valorile fracţiilor principalelor costuri adiţionale sînt următoarele: manoperă montaj 0. Rezolvarea problemelor concrete de optimizare este dependentă de costurile schimbătoarelor şi de preţurile utilităţilor. .1 .07 . 0. în cele ce urmează nu se tra­ tează numai analitic astfel de rezolvări. r cota corespunzătoare întreţinerii şi reparaţiilor (r are valori de ordinul 0. costuri energii de pompare a fluidelor). 0. el se impune între 7 şi 16 ani. . Ideal ar fi ca optimizarea schimbătoarelor de căldură să se facă atît individual. de ordinul 3 . aparate de mă­ sură 0. APLICAŢII CONCRETE Pentru a se înţelege mai uşor modul de rezolvare a unor probleme de optimizare a schimbătoarelor de căldură.05. sesizarea şi analizarea diverselor aspecte tehnico-economice ale dimensionării şi operării apara­ telor de schimb de căldură şi nu aplicarea unor matematici superioare sau programarea şi utilizarea calculatoarelor.03 . 20 ani este dependent de uzura fizică şi morală a schimbă­ torului. la proiec­ tarea unui răcitor cu aer.282 kJ/kg °C). iar Cu costul utilităţi­ lor variabile în lei/an (cost agent de răcire sau încălzire.

rlile anuale cu amortizarea (inclusiv întreţinere şi reparaţii) şi :. Acestea se compun din .are T = 8 000 h/an.766.r al energiei electrice C E = 0 ." .. cota p e n t r u întreţi-1 =i reparaţii r = 0 . Mezolvare: Sistemul optim din punct de vedere economic este cel pen:. 4 . . n u m ă r u l de ••rişâri realizate de fracţiunea petrolieră iV=4 şi căderea de presiune 2 ^hrw?.8-10 lei (pentru Aer=100 m ).s o e i t u l global de transfer de căldură 7c«j=370 W/m °C.63. mic. n u m ă r u l anual de ore de irr. -tabilească t e m p e r a t u r a finală a aerului optimă din punct de --.â a aerului A p = 2 2 0 N/m . costul :. rata anuală de amortizare / ? A = 1 / 1 6 a n . exponentul caracterisTariaţiei costurilor răcitoarelor cu aer n=0.re cheltuielile anuale totale sînt minime. 5 lei/kWh.=0.. îsăndu-se următoarele date: valoarea instalată a răci torului cu aer 6 2 prferinţă Vj r =l. r a n d a m e n t u l global al ventilatoarelor (inclusiv «ansmisia) r.e anuale cu utilităţile (exploatarea): 2 r exprimă prin relaţia: ie transfer de căldură necesară: :ul termic schimbat: Diferenţa medie de temperatură pentru contracurent încrucişat: C u se referă la consumul de energie electrică pentru antrenarea venrelor şi se exprimă prin relaţia: CU=CE T P Puterea consumată de ventilatoare: Debitul masic de aer: 381 . pentru a se compara cu valoarea utilizată în proiectare.

39. Cheltuielile anuale totale C t prezintă un minimum pentru x=77°C. temperatură foarte apropiată de cea utilizată la proiectarea răcitorului cu aer.5 kJ/kg°C. Vaporizarea apei are loc în manta la £=192°C. deci cresc Ae şi Ca şi respectiv scade mMti deci scad P şi Cu. t^210°C. se cunosc pentru acest fluid: m=300 000 kg/h.1067 W/m°C. Tubu­ rile utilizate au de=20 mm şi ^=(15 mm. prin creşterea temperaturii finale a aerului. pentru diverse valori date lui x. Rezistenţa termică specifică însumată.=0.IO" 8 m2/s şi A. r 1 =250°C. dintr-un sistem de vaporizare termosifon orizontal cu separator exterior. p=887 kg/m3. scade At. transmisă priritr-o recirculare de difil. b) Pentru schimbătorul de căldură cu două păsuri în tuburi (fig.Pe baza relaţiilor anterioare. di Se constată că. A.20). pentru apa la fierbere. c=2. A. se stabileşte următorul model matematic: Valoarea x0»nm rezultă din —' = 0 . ^=0. depunerile din interior şi exterior şi 382 . şi prezentarea tabelară a rezultatelor obţinute (tab. în care are loc generare de abur prin recuperare de căldură. Rezolvarea matematică fiind greoaie şi nesugestivă.19). utilizîndu-se valorile numerice date. se preferă apli­ carea numerică a relaţiilor de bază.

:lui. Rezolvare: Odată cu creşterea vitezei difilului. iar circulaţia se face prin termosifonare.-r.-rcţie este practic constant. iar costul energiei electrice consumate pentru antrenare este C E = 0 . în manta coeficientul de con. Pompa de recircuire a difilului funcţionează cu un randament ^=0.I. factorul de corecţie este egal cu unitatea): Aria de transfer de căldură necesară: 383 . la care cheltuielile totale sînt minime. Schimbătorul este în funcţiune un mp x = 8 000 h/an. Coeficientul global de transfer de căldură: Fluxul termic schimbat: Diferenţa medie de temperatură (pentru că un fluid are temperatură :•:-stanţă.001266 m2 °C/W. împreună cu cheltuielile de întreţinere. este în dome­ niul de lucru C A e = 1 6 0 lei/m 2 -an. însă. au o valoare minimă. creşte căderea de presiune a difilului prin aparat şi e:i consumul de energie pentru pompare. _i care cheltuielile totale. creşte coeficientul de :-. coeficientul de convecţie interior se calcuează cu relaţia: Se lucrează cu unităţile fundamentale S. Să se calculeze viteza optimă a difilului prin tuburi.r. Costul schimtorului instalat.vecţie interior şi scade suprafaţa de schimb de căldură necesară. Admiţîndu-se i?e>10 4 .z-eretele tubului.erea şi costul energiei electrice consumate. i creşterea vitezei. are valoarea Re=0. compuse din costul schimbătorului plus între". Există o viteză optimă a difi.8. 5 lei/kWh.

rezultă lungimea. Admiţîndu-se . în expresia lui Ap. factorul de frecare se calculează cu relaţia: Din expresia vitezei fluidului în t u b u r i : rezultă n u m ă r u l total de tuburi: Acesta poate fi exprimat şi în funcţie de aria de transfer: Din aceste expresii. Numărul de păsuri în tuburi A 7 „=2. p e n t r u acoperirea pierderii de presiune: Energia electrică consumată anual de pompă: 384 . se obţine: P u t e r e a consumată de pompă. plus cheltuielile de întreţinfi'f Căderea de presiune în t u b u r i se exprimă prin relaţia: Se neglijează corecţia cu variaţia viscozităţii fluidului în secţiunea tubului.Valoarea anuală a costului schimbătorului instalat.tuburilor: înlocuindu-se valorile obţinute.Re>2 300.

cu mai m u l t e •i:e identice ă/s tip 1—2 plasate în serie (global contracurent). / r ] =100°C si .-l a 1 m/s.stată că toate aceste valori sînt rezonabile. '. Să se stabii n u m ă r u l optim de apaîn serie. A.. In practică se recomandă viteze în tuburi pentru lichide _.=170°C. ~) m/s.de valorii apreciate).teza optimă rezultată. rezultă: neltuielile totale anuale sînt: ^:i~:lirea lui w optim se face prin încercări succesive: rezultat viteza optimă. itru un sistem de schimb de căldură (fig. --e pentru costul rervlatia A. transfer termic 385 . .21. . se •:•>:: (mCp)c=20 000 W/°C. W/m 2 °C. se obţin: .Iestul energiei electrice consumate: Prin înlocuirea lui Ap.20). {mCp)r= 100 W °C. corespunzător minim al aparatelor. r C . t f . corespunzătoare punctului de minimum. :.

386 . aria globală de transfer de căldură se reduce. O în realitate costul aparatelor nu este direct proporţional cu aria de trai fer. schimbul de căldură impus nu poat fi realizat cu un singur aparat 1—2. Pentru că t r 2 =180 o C>^ 2 =170 o C.Rezolvare: Aşa cum se va constata. în cazul utilizării unui singur aparat în contracurent: Numai la aparatele în contracurent. din cauza variaţiei diferenţelor medii de temperaţi şi a fluxurilor termice. Stabilirea temperaturii tr/. plasate în serie. şi de faptul că există curent mixt sau contracurent. prin intermediul numărul de unităţi de transfer de căldură. în cazul în care se utilizează două aparate în serie. numărul de unităţi de transfer este aditiv pentru aparatele plasate în serie (se poate demonstra). odată cu creşterea numărului aparate în serie. Eficienţa schimbului de căldură vj nu se poate calcula direct pentri fiecare aparat. Pentru unul din două aparate identice în contracurent. In cazul utilizării unui singur aparat (în contracurent) YJ are valoarea: Numărul de unităţi de transfer. se va ajunge la concluzia că situaţia optimă corespunde cazului care se utilizează numărul minim de aparate în serie. Calculul pentru două aparate în serie Raportul capacităţilor calorice: X este independent de faptul că există un singur aparat sau mai mulţi aparate în serie. Rezolvarea acestei probleme se face uşor. pen­ tru că nu se cunosc temperaturile intermediare. care pot reali schimbul de căldură impus. plasate în serie : Eficienţa unui astfel de aparat va fi: Această eficienţă corespunde şi unuia din cele două aparate identice în curent mixt 1—2. TJ este independent de faptul că există curent mixt sau contracurent.

: .:! de corecţie este acelaşi la ambele aparate) W 387 .ienţa critică: Pentru că f]'<t]„. Pentru fiecare aparat. temperatura de ieşire a fluidului rece ras mai mică decît temperatura de ieşire a fluidului cald. Se notează temperaturile intermediare cu tc şi tT. iar pentru aparate se utilizează -i:c:i I (aparatul care lucrează la temperaturi mai mari) si II. schimbul de căldură cu două aparate 1—2 în serie e posibil. -mărul de unităţi de transfer pentru unul din cele două aparate 1—2: Aria de transfer de căldură pentru un singur aparat: Global pentru ambele aparate: Costul relativ al acestor două aparate: In continuare se efectuează cîteva calcule suplimentare.

la care aria globală de transfer de căldură este minimă. Pentru acest sistem se cunosc (indicii t—ţiţei. dar costul acestora este mai mare. Se va constata că există o temperatură intermediară a ţiţeiului optimă. dintr-o instalaţie DAV.Calculul pentru trei aparate în serie Se urmează metodica anterioară. d) O parte a unui tren de schimbătoare pentru preîncălzirea ţiţeiului. Situaţia optimă corespunde deci utilizării a două aparate în serie. 6-benzină. diferenţele medii logaritmice de temperatură.21). p-petrol). în cazul a trei aparate în serie. decît în cazul a două aparate în serie. A. 388 . Problema este rezolvabilă şi pentru aparate în curent mixt. Rezolvarea se poate face cu ajutorul relaţiilor clasice sau. cu ajutorul numărului de unităţi de transfer de căldură. Se constată că. variază temperaturile de evacuare ale benzinei şi petrolului. fluxurile termice şi deci ariile de transfer de căldură ale aparatelor. Se cere temperatura intermediară optimă a ţiţeiului (x). Rezolvare: Dacă variază temperatura intermediară a ţiţeiului. mai comod. unul cu reflux de benzină şi altul cu reflux de petrol. la care aria globală de transfer este minimă. aria de transfer se reduce. conţine în serie două aparate în contracurent (fig.

Temperaturile de evacuare ale benzinei şi petrolului: Stabilirea ariei de transfer a preîncălzitorului cu benzină ilirea ariei de transfer a preîncălzitorului cu petrol: Aria totală de transfer de căldură: .

pentru că nu este cuprinsă între tn şi tt2).6°C.21). Aria Aeb pentru x=100°'C(Aep=0): Costul relativ al acestui aparat: 390 . decît aria globală clin cazul anterior. Temperaturile de evacuare ale benzinei şi petrolului: Se constată că în schimbătorul cu petrol. Cu toate că aria de transfer este mai mare în acest caz. In continuare.4°C: Costul relativ al acestor aparate: (s-a acceptat utilizarea relaţiei A. se prezintă cîteva calcule suplimentare. situaţia este mai economică.6=362. pentru că costul unui schimbător nu este în realitate direct proporţional cu aria de transfer.Valoarea ontimă a lui x rezultă din ecuaţia: Ecuaţia anterioară se aduce la forma: din care rezultă: (valoarea x=230 +132.6°C nu este posibilă. Se poate renunţa la acest aparat şi se poate dimensiona schimbă­ torul cu benzină astfel încît el să realizeze încălzirea ţiţeiului pînă la 100°C. ţiţeiul se încălzeşte cu numai 2. Aria Aet pentru x=97.

C 2 H 6 1. Debitul alimentării: 34 030 kg/h. Presiunea absolută de intrare a materiei prime: 63.9. /.5 şi difenit 0. 54.9.S-a constatat că criteriul ariei minime nu este un criteriu de optimi•--=: satisfăcător.peratura de ieşire a materiei prime: 620°C. avînd puterea calorică in­ ferioară 46 890 kJ/kg. nC 7 0. Pasul tuburilor în radiaţie: 252 mm. maximum admisibilă: Tensiunea termică în radiaţie: 23 260 W/m2.7. Aet are valoarea minimă. Combustibilul are: presiunea 4 bar şi temperatura 10°C. Temperatura de intrare a materiei prime: 425qC. Diametrele tuburilor utilizate în radiaţie: d e =140.8.zze în fază gazoasă. C 3 H 8 0.7o/0 masă. -~r.2. -. Căderea de presiune a materiei prime în cuptor. Compoziţia alimentării: H2 7. ia Aet pentru x=90°C(<97. în cazul mai multor aparate plasate în serie. CH 4 32. Destinaţia cuptorului: încălzirea materiei zx-.4°C): rile obţinute pentru Aet în funcţie de x: Se verifică faptul că. Aîiexa 10. benzen 1.4 q C. . pentru x=97. 391 Z " l '-••.5 bar. Combustibilul utilizat: CH 4 (impur) fără S. la o instalaţie de dezalchilare a toluenului (DETipul cuptorului: cilindric vertical. dj=116 mm. DIMENSIONAREA UNUI CUPTOR DE ÎNCĂLZIRE A UNUI AMESTEC GAZOS Datele iniţiale de proiectare. Materia primă se încălzeşte numai în secţia de radiaţie.3.

Temperatura gazelor arse la coş: maximum 200°C. Temperatura apei de alimentare: 100°C. la t e m p e r a t u r a medie şi presiunea a t m o ­ sferică (tab. prin economizor şi vaporizator.22. abur saturat cu presiunea absolută 15 bar. Apa de alimentare este demineralizată şi degazată.5°C. 392 . viscozitatea dina­ mică şi conductivitatea termică.21). P e n t r u toţi componenţii materiei prime s-au citit din literatură: t e m ­ peratura şi presiunea critică. A.In secţia de convecţie se generează. Diametrele tuburilor utilizate în convecţie: de=89. Compoziţia molară a materiei prime (gi fracţii masice şi y t fracţii molare) este calculată în tab. Raţia de recirculare prin vaporizator: 6. A. căldura specifică izobară. Temperatura medie a materiei prime: ^±^2 =522. d f = 8 1 mm. Proprietăţile fizice medii ale materiei prime. Pasul tuburilor în convecţie: 133.5 mm.

Presiunea pseudocritică a materiei prime: Presiunea redusă a materiei prime (presiunea medie a materiei p r i m e €3 bar): Căldura specifică medie a materiei prime. presiunea atmosferică: Conductivitatea termică medie a materiei prime. factorul de corecţie în funcţie de T r şi p.5 K). la temperatura medie şi presiu­ nea medie: factorul de compresibilitate z=f(Tr şi p r ) = l . :1 egal cu 1.Masa molară medie a materiei prime: Temperatura pseudocritică a materiei prime: Temperatura redusă a materiei prime (temperatura medie a materiei prime 795. este aceeaşi. la temperatura mei presiunea medie. este aceeaşi. factorul de corecţie în funcţie de 7. Conductivitatea termică medie a materiei prime. la temperatura medie şi presiunea atmosferică: Căldura specifică medie a materiei prime. la temperatura medie ş presiunea atmosferică: Yiscozitatea dinamică medie a materiei prime. şi pr fiind egal cu 1.): Yiscozitatea dinamică medie a materiei prime. la temperatura medie şi presiunea medie. la temperatura medie s. 0 3 393 . la t e m p e r a t u r a medie şi presiunea medie (cu corecţia în funcţie de T r şi p. Densitatea medie a materiei prime.

Consumul de aer: Cantitatea molară de gaze de ardere: Cantitatea masică de gaze de ardere: Masa molară medie a gazelor de ardere: Dimensionarea secţiei de radiaţie. rezultă suprafaţa de schimb de căldură necesară: S-au admis patru circuite în paralel (pentru o mai bună distribuţie a materiei prime. Compoziţia elementara a combusti­ bilului (CH 4 ): Se admite coeficientul cantităţii de aer a = l .Calculul procesului de combustie. 394 . numărul de circuite trebuie să fie 2.4 sau 8) şi un număr total de tuburi 64 (16 pe circuit). Căldura absorbită de materia primă (în secţia de radiaţie): Pentru tensiunea termică dată (23 260 W/m2). 1 5 .

"-: : axelor tuburilor.rimea necesară a unui tub (porţiunea dreaptă plus un cot.-. se utiBaează coturi interioare sudate): : . Se admite o distanţă de la axele tuburilor la p e r e t e : Rezultă diametrul interior al secţiei de radiaţie: Lungimea unui cot (pasul tuburilor s=0. dat pasul tuburilor (0. respectiv plafon.252 m). Lungimea echivalentă a serpentinei (un circuit): Valoarea criteriului Reynolds: 395 . se admite un alt n u m ă r de tuburi).15 m. te bine ca raportul L/D^ să fie cu aproximaţie 2 (în caz contrar.l-. Viteza medie a m a ­ teriei prime în t u b u r i : Se admite lungimea echivalentă a unui cot egală cu 50 • d*. rezultă diametrul cercului cores:.252 m ) : Lungimea porţiunii drepte a tuburilor: înălţimea ocupată de un cot: înălţimea ocupată de serpentină: Se admite un spaţiu liber între serpentină şi podea. înălţimea interioară a secţiei de radiaţie: Căderea de presiune a materiei prime în cuptor. de 0.

în condiţii medii. se mărea n u m ă r u l de circuite în paralel). Alegîndu-se un n u m ă r par de tuburi pe circuit. Bilanţul termic al secţiei de radiaţie: Entalpia amestecului combustibil (aerul şi combustibilul au 10°C): 396 . pentru întregul debit: Bilanţul termic al cuptorului. în caz contrar. distribuitorul şi colectorul de materie primă se pla­ sează în partea superioară a secţiei de radiaţie (exterior). plus distribuitorul şi colectorul de mate­ rie primă (este bine ca acestea să se realizeze dintr-un singur tip de ţeava). ^ — 1 9 4 mm. egală cu 1 bar.22 se prezintă schematic cuptorul. In figura A. Se alege ţeava cu diametrele: d e = 2 1 9 .Coeficientul de frecare se calculează cu relaţia (pentru Re>105): Căderea de presiune (mai mică decît valoarea maximă ad­ misibilă impusă. Viteza materiei prime în aceas­ tă ţeava.

5. Entahpia ^zelcr de ardere la această temperatură: admit pierderile de căldură ale cuptorului: în secţia de radiaţie 2. wrizator 0. Debitul de combustibil: 397 .=170°C (sub 200°C). Pierderile de căldură în radiaţie qpr=0.:ată în focar (pierderi totale 3%).3% din căldura totală introdusă şi dez-.5e admite temperatura gazelor de ardere la prag t p =820°C.022 (Hi+iac)=l 036 kJ/kg comb.2. în economizor 0.. Debitul de combustibil al cuptorului: admite temperatura gazelor de ardere la coş tc. ralpia gazelor de ardere la această temperatură: Randamentul cuptorului: Ht + iac Hi + iac 46 890 + 221 Căldura absorbită în secţia de convecţie pentru generare de abur: Căldura introdusă şi dezvoltată în focar: Căldura utilă în cuptor: Debitul gazelor de ardere: Tensiunea volumetrică în focar: Ir. cele ce urmează se stabilesc numărul şi amplasarea arzătoarelor.

sub această formă se aplică în unităţile fundamen­ tale ale S i .1 m (pentru arzătoarele de această capacitate).Se aleg arzătoare (combustibil gazos. P e n t r u o distanţă de 1.37 W / m 2 0 C . are valoarea: <x.6344—0. Jăsîndu-se loc p e n t r u sistemul de ancorare a ţevilor din secţia de radiaţie. Gradul de ecranare are expresia: 398 . după Lobo şi Evans. N u m ă r u l şirurilor d e t u b u r i n s = l .2 m rezultă diametrul cercului: Distanţa dintre axele a două arzătoare a l ă t u r a t e : Verificarea tensiunii termice din secţia de radiaţie. ) . Coeficientul de convecţie din secţia de radiaţie. se calculează cu relaţia: (arc tg se exprimă în radiani) Coeficientul de radiaţie reciprocă rezultă din expresia: Coeficientul de emisie a gazelor se calculează cu relaţia: e g =0.85 şi 2 m. pentru un singur şir de tuburi plasat la perete. Relaţia Lobo-Evans: (relaţia este omogenă. luîndu-se ca t e m p e r a t u r ă medie în focar tmf=tp+ 30 q C=850°C. Arzătoarele se plasează pe un cerc (în colţurile u n u i hexagon). aer rece) cu capacitatea de 290 m 3 N /h.1886 In [(PH 2 O+PCO 2 )•*] (presiunile parţiale ale H 2 0 şi C 0 2 se introduc în bar). Se utilizează m e ­ toda Lobo-Evans. Se admit pentru secţia de convecţie dimensiunile interioare 3. rezultînd ca necesare 5 bucăţi şi luîndu-se în total 6 bucăţi. p e n t r u siguranţă. Coeficientul relativ de radiaţie.00017.tmf + 0. astfel încît distanţa de la axele arzătoarelor pînă la faţa tuburilor să fie de m i ­ n i m u m 1.=11.

399 .Aria totală a pereţilor secţiei de radiaţie: (L: şi lc — lungimea şi lăţimea secţiei de convecţie) Aria echivalentă a ecranului (se neglijează prezenţa tuburilor din secţia de convecţie): Presiunile parţiale ale H 2 0 şi C 0 2 se calculează pentru presiunea to­ tală egală cu presiunea normală atmosferică. se calculează iniţial coeficientul de convecţie interior (materie primă în fază gazoasă).582 m. Pentru cuptoarele cilindrice cu H/D*=»2 se ia Z=D=5. Pentru a se afla temperatura medie a ecranului.

8.. Temperatura maximă a ecranului: 400 .5°C Tensiunea termică impusă Tt=23 260 W/m2 Temperatura medie a ecranului: Conductivitatea termică a metalului X m =20 W/m°C Tensiunea termică din secţia de radiaţie: (această valoare este numai cu 2. Temperatura maximă a ecranului.Temperatura peretelui la interior: Temperatura medie a materiei prime £„. corespunzător la Coeficientul pentru influenta relativă a convectiei. Tensiunea termică maximă: Coeficientul dependent de pasul şi plasarea tuburilor (s/de—1.=522. corespunzător la H/D^2: Coeficientul global de transfer de căldură între materia primă şi su­ prafaţa exterioară a tuburilor: (s-a utilizat a..15% mai mare decît valoarea impusă şi verificarea este acceptată). un şir la perete): Coeficientul H/D ^2: pentru distanta medie de flacără. pentru condiţiile medii).

:or în economizor. utilizat căldurile specifice pentru 300°C).6 kJ/kg. Dimensionarea economizorului. Căldura absorbită în economizor: Pierderea de căldură în economizor: Entalpia gazelor de ardere la intrarea în economizor: Temperatura gazelor de ardere la intrarea în economizor •-.V. se face bilanţul termic al economizorului. apă la t e m p e r a t u r a de fierbere (198°C) i'=844.. S-a calculat anterior căldura pentru producerea aburului (căldura absorbită în secţia de con:ie): Se citesc următoarele entalpii la presiunea absolută de 15 bar: apă la temperatura de alimentare (100°C) i 1 =419. Debitul de abur produs: Debitul recirculat prin vaporizator: Căldura schimbată în economizor: Căldura schimbată în vaporizator: Pentru stabilirea temperaturii gazelor de ardere la trecerea din vapo. abur saturat uscat (produs de generator) i . P e n t r u secţia de convecţie s-au impus tuburi cu d „ = 8 9 mm. = 2 792 kJ/kg. Entalpia gazelor de ardere la ieşirea din economizor. • Bilanţul termic al secţiei de convecţie. 5 m m . = 8 1 mm şi pasul s x = 1 3 3 . d .6 kJ/kg.Pentru această t e m p e r a t u r ă se recomandă otel aliat cu 1 8 % Cr si =» o Ni. 3î — Procese de transfer termic AQ\ .

pentru lăţimea de 2 m admisă (acelaşi nu­ măr de tuburi pe toate şirurile. Presiunile parţiale ale C 0 2 şi H 2 0 : Temperatura medie a gazelor de ardere în economizor: Temperatura medie a apei în economizor: Temperatura medie a ecranului: Grosimea medie a stratului de gaze: 402 . Avîndu-se în vedere problemele referitoare la susţinerea tuburilor.S-au admis dimensiunile interioare ale secţiei de convenţie: lungimea 3. Numărul de tuburi pe şir. serpentina va avea coturile (sudate) plasate în pereţi. lungimea dreaptă a tuburilor fiind de 4.2 m.9.85 m şi lăţimea 2 m. aşezarea tuburilor în triunghi echila­ teral) : Calculul coeficientului de transfer de căldură prin radiaţia gazelor de ardere: Coeficientul de emisie a ecranului e e =0.

401=18.488 m2 C o p ' f ' f .r HP r ă l d i r r ă 1= Calculul diferenţei medii de temperatură: 103 . Aecran=21 • 14 • 7t • 0.5 c C gazele de ardere au: Calculul coeficientului de transfer de căldură prin radiaţia pereţilor: Coeficientul de emisie a pereţilor e p =0.85=316.48 m 2 . i < a ' r | t n l cflnhnl r< > t r a n c f p . Secţiunea minimă de curgere: Viteza de masă (debitul masic specific) a gazelor de ardere în secţiu­ nea minimă: La t g =233.95.089 • 3. înălţimea ocupată de fascicul: Apereft iateroh=2 • 3.85 • 2. Se admite numărul şirurilor de tuburi 21.Calculul coeficientului de convecţie pentru gazele de ardere se face BD relaţia: Pentru mai mult de 10 şiruri de tuburi p = l .

tuburilor: tuburilor: Aria de transfer de căldură necesară: Numărul de şiruri de tuburi: (s-a verificat presupunerea făcută) Tensiunea termică în economizor: Dimensionarea vaporizatorului. In vaporizator se utilizează aceleaşi tuburi şi acelaşi mod de aşezare a acestora. ca şi în economizor.Diferenţa de temperatura la capătul rece al sistemului Diferenţa de temperatură la capătul cald al sistemului: Diferenţa de temperatură pentru fluidul din interiorul Atint=198—100=98°C. Calculul vaporizatorului este asemănător cu cel al economizorului. Numărul de încrucişări: 7V=n s =21. Temperatura medie a gazelor de ardere în vaporizator: în vaporizator are loc vaporizarea apei la temperatura constantă de 198qC. Temperatura medie a ecranului: 404 . Diferenţa de temperatură pentru fluidul din exteriorul Atext=297—170=127°C.

La temperatura medie de 149°C apa are: . :a de transfer de căldură necesară: nărui de şiruri de t u b u r i : [ rificat presupunerea făcută).5°C gazele de ardere au: Se admite n u m ă r u l şirurilor de tuburi 20.286 m •-7tTttilaterali=l7fi m2 . Tensiunea termică în vaporizator: Căderile de presiune pe circuitul apă-abur. =558.e a apei în economizor.r .itul volumic de apă: 405 . 2 =301. /i==2. Calculul căderii de preE zr.4 m . :eficientul global de transfer de căldură: ilul diferenţei medii de t e m p e r a t u r ă : i că un fluid are temperatură constantă).

Lungimea echivalentă a unui circuit 406 .48-10.6 f — î pentru abur #„=0. distribuitorul de apă fiind de construcţie simplă.1317 m3/kg Debitul recirculat prin vaporizator: 41 478 kg/h Debitul de vapori în condiţii medii: Debitul de lichid în condiţii medii: Numărul de tuburi pe şir fiind egal cu 14. utilizîndu-se p şi w pentru amestec în condiţii medii şi |ii pentru lichid. Se citesc la 15 bar (198°C): pentru apă ^=0. dar nu se poate majora pentru că dia­ metrul tubului este impus). Lungimea echivalentă a serpentinei: Calculul căderii de presiune a amestecului apă-abur în vaporizator se face prin metoda clasică. se admit 7 circuite în para­ lel.0011539 nT/kg.Viteza apei în tuburi (un singur circuit): (această viteză este relativ mică. u/=136.

'. care provine de la staţia de demineralizare şi degazare Legătura de la economizor la separator se poate face printr-o conductă : • acelaşi diametru utilizat şi la tuburile economizorului (un singur cir. 0 3 7 9 6 N/m (tensiunea super- ia secţiunii verticale a spaţiului de vapori. 3 mm şi di=123. 407 .).~ia se aplică în unităţile fundamentale S. .în economizor). Pentru presiunea de 15 bar.593 kg/m . necesară: )itul masic de vapori care părăsesc separatorul: Se admite diametrul interior al separatorului: Dj='0. p^=7. ' G = 0 .8 mm.. Se alege conducta cu d 8 = 1 4 1 . deci d j = 8 1 mm. Diametrul conductei de abur evacuat din separator se stabileşte penviteză de /-~20 m/s. rezultă lungimea necesară a separatorului: Separatorul se plasează suspendat. Debitul specific de vapori. Debitul volumic de abur: pei. la saturaţie: 3 3 : =366.8 m. ia raportul dintre înălţimea spaţiului de vapori şi diametru: Aria segmentului de cerc. corespunzător spaţiului de vapori: relaţia anterioară. Dimensionarea pompei de alimentare este dependentă de circuitul apei le alimentare. pe unitatea de volum de spaţiu de vapori: .63 kg/m .I.Dfanensionarea separatorului de apă-abur. în zona secţiei de convecţie a cup­ torului.

Pompa de recirculare se plasează îa sol. Se admite o cădere de presiune totală. Debitul volumic al pompei de recirculare: Puterea consumată de pompa de recirculare: 408Se admite randamentul global al pompei: . înecată. Viteza corespunzătoare a amestecului: Distribuitorul şi colectorul vaporizatorului se pot realiza din aceleaşi ţevi ca şi conductele de legătură corespunzătoare. Pentru o distribuţie mai uniformă a apei recirculate. reducţii care dau căderi de presiune importante. care face legătura între va porizator şi separator. 1.3 mm. .3 mm şi dj=123. . de ordinul 1 . Ea este o pompă caldă. Căderea de fpresiune totală pe circuitul de recirculare prin vaporiza­ tor s-ar putea calcula numai după stabilirea amplasării exacte a legături­ lor corespunzătoare.8 mm. pe circuitul de recirculare prin vaporizator. se stabileşte pentru o viteză de ordinul 15 m/s. acoperitoare. Viteza corespunzătoare a apei recirculate: Diametrul conductei de amestec apă-abur. se obişnuieşte să se introducă reducţii la intrarea în fiecare circuit.Viteza corespunzătoare a aburului: Diametrul conductei de apă recirculată se stabileşte pentru o vite.5 m/s. la circuitele în paralel ale vaporizatorului.3 mm şi ^=149. Debitul volumic de apă recirculată: Se alege conducta cu d e =141. Densitatea amestecului la ieşirea din vaporizator: Debitul volumic de amestec: Se alege conducta cu <ie=168. de 5 bar. care lucrează la 198°C.

pentru care re.8 m (înainte i vaporizator.'. Se poate admite diametrul interior al coşului 1.' 1. între vaporizator şi economizor şi după economizor).5 m. PARTICULARITĂŢILE CUPTOARELOR CU PEREŢI RADIANŢI Cuptoarele cu pereţi radianţi şi cu două şiruri de tuburi plasate cen­ tral se utilizează atunci cînd se urmăresc tensiuni termice mari în secţia ie radiaţie. Anexa 11.679 m)._:ezultă puterea consumată de pompă: itru ca dimensionarea tehnologică a cuptorului să fie completă. Secţia de con­ vecţie este deplasată faţă de secţia de radiaţie. propan. Căderea de presiune a aerului la arzătoare (în registrele de aer) poate 2 a::rnisă 30—50 N/m . pe două şiruri decalate. Se redau totuşi cîteva date nece^re ia efectuarea acestor calcule. Coşul se racordează la secţia de convecţie printr-un trunchi de con. se prezintă cîteva date constructiv-funcţionale pentru -::el de cuptoare: — pasul tuburilor are valoarea aproximativă s = 3 d e . In «ecţia de convecţie se lasă libere 3 spaţii cu înălţimi de cîte 0.087 m. deci în special în instalaţiile de piroliză (de etan.viteza gazelor în coş de ordinul 8 m/s. — distanţa de la pereţii laterali radianţi la tuburi este de aproximă­ ri-. Aceste calcule nu sînt prezentate. In continuare. Considerîndu-se registrul de gaze arse numai 50% deschis. nă etc). reJ înălţimea secţiei de convecţie 7. tre:-ie să se mai calculeze căderile de presiune pe circuitul gazelor de ar-i să se dimensioneze coşul. 409 . viteza gazelor în secţiunea ia fiind 5 şi respectiv 3 m/s. Căderile de presiune pentru gazele de ardere în iporizator şi economizor rezultă acceptabile. Distanţa de la podeaua secţiei de radiaţie la sol poate fi 2.'. Actualele cuptoare de piroliză a gazelor sau benzinei au tuburile din -r_*ia de radiaţie plasate vertical.4 m. astfel încît plafonul sec­ ţiei de radiaţie să permită amplasarea sistemului de susţinere a tuburilor adiaţie."ergenţă 30° (înălţimea acestui trunchi de con 1. penrj că ele nu comportă aspecte deosebite. si diametrul mare egal cu lăţimea secţiei de convecţie şi cu unghiul de :•-". rezultă un iraj necesar la baza coşului de aproximativ 40 N/m2 şi o înălţime a coşue 15 m.:.1 m.

— tensiunea volumetrică are valori asemănătoare cu cele întîlnite 1 cuptoarele cu pereţi ecranaţi.7. — temperatura gazelor de ardere la prag este de ordinul !l 000— 1 100°C. se pot obţine variaţii ale tensiunii termice. în jurul difu­ zoarelor. In literatura sovietică sînt prezentate cuptoare de piroliză cu arză­ toare fără flacăra. — tensiunea termică din secţia de radiaţie este de ordinul 50 000— 70 000 W/m2.— gradul de ecranare are valori foarte mici. pe diver­ sele zone ale serpentinei. se recomandă ca F să se calculeze cu relaţia (4. — viteza liniară medie a amestecului este de 100—200 m/s. — viteza de masă a amestecului din tuburi este cuprinsă între 110 ţ 140 kg/m2s. Pentru că la cuptoarele cu pereţi radianţi gradul de ecranare are valori foarte mici. de ordinul ty=0. In tabelul A.c. iar acesta devine incan­ descent. 410 . Arderea decurge pe suprafaţa peretelui. — se lucrează în majoritatea cazurilor cu patru circuite în parale] obţinindu-se timpi de şedere în secţia de radiaţie sub 1 s. radiind puternic. 1 5 0 ^ mai mare decît temperatura medie a materiei prime din secţia de radiaţie. Pereţii radianţi sînt alcătuiţi din numeroase panouri radiante. cît şi de grosimea medie a stratului de cocs depus în interiorul tuburilor.23 sînt prezentate cîteva tipuri de astfel de panouri radiante. iar ce. Aceste arzătoare funcţionează cu combustibil gazos şi îşi aspiră întregul debit de aer necesar. în faţa difuzoarelor arzătoarelor există nişte discuri care proiectează amestecul combustibil lateral. de tipul celui redat în fig. In prezent se utilizează frecvent pereţi radianţi pe care sînt distri­ buite uniform multe arzătoare de capacităţi mici.25. 4. . Prin reglarea corespunzătoare a şirurilor ver­ ticale de arzătoare. ea depinzînd de valoarea coeficientului de convecţie interior. finală de 200—300 m/s (inferioară vitezei sunetului).20). — temperatura medie a ecranului este cu 100 . fiecare panou corespunzînd unui arzător. plasate perpendicular pe perete. Verificarea tensiunii termice din secţia de radiaţie a cuptoarelor de piroliză se face după metodica prezentată anterior. .

aproximativ s=2de. — fluxul termic absorbit în secţia de radiaţie 9. Se obţin astfel. de tipul celor amintite.4.îste cuptoare sînt prevăzute cu tuburi orizontale. 150°C mai mare decît temperatura gazelor de ardere la prag. se calculează produsele :'? ardere şi apoi entalpia acestora la £ p =l 050°C. cunoscîndu-se următoarele date: — debitul materiei prime 10 800 kg/h.rc în jurul a 1 m. — debitul de abur adăugat materiei prime 5 600 kg/h. Distanţa dintre pereţii radianţi şi tuburi are o ' :-. :oda lui Bahşiian pentru dimensionarea secţiei de radiaţie a cup: erelor cu pereţi radianţi. pasul tuburilor '._-. Admiţîndu-se că arderea decurge cu a = l . iar amestecul comibil are 0°C. 2 bar.5-IO6 W.e foarte laborioasă şi necesită pentru aplicare diverse tabele şi grafice specifice.:". Se admite viteza de masă pw—130 kg/m2-s. l . Exemplu de dimensionare a secţiei de radiaţie a unui cuptor cu pereţi radianţi. conţine o serie de aproximaţii şi ipoteze simplificatoare. 4.5 bar. Admiţîndu-se că prin pereţii secţiei de radiaţie se pierd 3o/0 din căl. dezvoltată prin ardere. . — combustibilul utilizat este asimilat cu metanul. — temperatura gazelor de ardere la prag 1 050°C. Dimensionarea secţiei de radiaţie a cuptorului de piroliză a unui amestec de etan şi propan. cu următoarea obser­ vaţie: tensiunea volumetrică fiind mult mai mare decît în cazurile obiş. un grad de ecranare de ordinul 4>= 5 şi o tensiune volumetrică foarte mare (în jurul a 150 000 W/m3). astfel de cazuri. aşezarea tuburi­ lor făcîndu-se în triunghi. metodă întîlnită în litesovietică. Numărul de circuite în paralel: Debitul volumic la intrare: 411 . pentru verificarea tensiunii termice din secţia de radiaţie se poate utiliza metodica expusă anterior. pentru temperatura medie din focar trebuie luată o valoare cu O . — — condiţiile de ieşire din secţia de radiaţie 840°C. Se iau tuburi cu d e =123 mm. — masa moleculară medie a amestecului evacuat 23. ^ = 1 0 5 mm şi s—3de. ~s~. . — masa moleculară medie a materiei prime 35. Se obţine iP= =25 919 kJ/kg comb. se calculează debitul de combustibil: Fluxul termic dezvoltat prin ardere: Datele constructive şi cele funcţionale ale cuptorului corespund unui :az real.8. — condiţiile de intrare în secţia de radiaţie 600QC.

această deschidere avînd înălţimea de 1 m. Volumul camerei de radiaţie: Tensiunea volumetrică : 412 . Lungimea unui cot de 180°: Numărul necesar de tuburi (coturile sînt interioare) : Înălţimea ocupată de tuburi: Se ia înălţimea secţiei de radiaţie 8 m.23). Pe un perete lateral. Aria de transfer de căldură necesară: Se ia porţiunea dreaptă a tuburilor 6.65 m. se lasă deschiderea pentru evacuarea gazelor de ardere către secţia de convecţie.2 m (fig.2 m şi lăţimea secţiei de radia­ ţie 3.Debitul volumic la ieşire: Debitul volumic mediu: Viteza liniară medie: Viteza liniară la ieşire: Se admite tensiunea termică T ( =60 000 W/m2. Lungimea ocupată de tuburi: Se iau lungimea secţiei de radiaţie 12. A.

= =11. (arc tg se exprima in radiani. s/de=3) Coeficientul de emisie a gazelor: Din calculul procesului de ardere (presiunea totală se ia egală cu pre­ siunea normală atmosferică) rezultă: 413 .37 W/m2 °C.Verificarea tensiunii termice admise se face cu relaţia: Pentru coeficientul de convectie se ia valoarea medie constantă a . Se admite temperatura medie a ecranului mai mare cu 130°C decît temperatura medie a materiei prime: Se admite temperatura medie din focar mai mare cu 40°C decît tem­ peratura gazelor de ardere la prag: nlasate central: Coeficientul relativ de radiaţie pentru două şiruri de tuburi decalate.

Anexa 12. care constituie noxa prin­ cipală a gazelor de coş. 414 .Grosimea medie a stratului de gaze depinde de raportul relativ al di­ mensiunilor secţiei de radiaţie: Gradul de ecranare: Aria totală a pereţilor secţiei de radiaţie: Aria echivalentă a ecranului: Aria plană ocupată de ecran: Coeficientul de radiaţie reciprocă: Tensiunea termică admisă (60 000 W/m2) s-a verificat. deci ea este corectă. în gazele de ardere este prezent SOo. In cazul utilizării unor combustibili care conţin S. CALCULUL DISPERSIEI SQ2 DIN GAZELE DE COŞ Arderea combustibililor în cuptoare este obişnuit completă şi deci în gazele de ardere nu apare CO.

iar apoi sînt preluate de vînt. puţind crea o atmosferă nocivă. — cota vîrf ului coşului faţă de sol. avînd insă loc şi dispersii. Altitudinea la care începe dispersia are valoarea: Debitul de S 0 2 evacuat prin gazele de coş se calculează cu relaţia (omogenă): în care B este debitul masie de combustibil şi s fracţia masică a sulfului existent în combustibil.Datorită inerţiei. 3 m/s (viteza mai mare este favorabilă dispersiei).I. w — viteza gazelor arse la vîrful coşului.25 care corespunde stării stabile a atmosferei. aşa cum este scrisă se aplică în uni­ tăţile fundamentale S. k. valorile lui se iau din tabelul A. 415 . . Inversiunea se referă la o creştere a temperaturii cu altitudinea. pe direcţia sa. care favo­ rizează dispersia. Se recomandă să se utilizeze în calcule w10=2 . Astfel. D este diametrul interior al coşului (la vîrf). Se recomandă să se utilizeze în calcule n=0. S 0 2 este kttilnit şi la sol. . atît pe orizontală cit şi pe verticală. deci la curenţi ascendenţi puternici. Indicele de turbulenţă depinde de starea atmosferică. o mişcare ascensională. n — indicele de turbulenţă a aerului. la evacuarea din coş. Starea instabilă se referă la o scădere accentuată a temperaturii cu altitudinea (>1°C/100 m). deci la lipsa unor curenţi ascendenţi (răcirea solului în nop­ ţile senine). ivi0 — viteza vîntului la altitudinea de 10 m (faţă de sol).24. gazele de ardere au iniţial. Ascensiunea gazelor de ardere deasupra coşului se calculează cu re­ laţia: Această relaţie nu este omogenă.

— turbulenţă puternică p„=0. Concentraţia maximă de SO» la sol este întîlnită pe direcţia vîntului.05. =0. în planul solului. 416 .25 mg/m3 aer. Rezultatele obţinute cu aceste două serii de relaţii sînt destul de di­ ferite. Concentraţia maximă de SG\> în aer. p 0 =0. iar în zonele protejate de 0. Imaginîndu-se un sistem de axe de coordonate. în multe cazuri.10. concentraţia maximă admisibilă în zonele de lucru este de 10 mg/m3 aer. din motive de secu­ ritate a coloanelor alăturate şi din motive de protecţie a mediului (con­ centraţia de S 0 2 ia sol scade cu creşterea înălţimii coşului). un punct oarecare de pe sol poate fi definit prin coordonatele sale x şi y. au următoarele valori: — turbulenţă slabă p i .). iar axa y perpendiculară pe această direcţie. într-un punct oarecare de coordonate x şi y (x numai pozitiv). cu originea în axul coşului. pe verticală şi pe orizontală.04. are valoarea: (relaţia este omogenă.24. — turbulenţă medie p„=0. la sol. Relaţiile Bosanquet-Pearson: Coeficienţii de difuziune turbionară. Pentru S0 2 . p 0 =0. în funcţie de starea at­ mosferică (obişnuit stabilă) şi de altitudinea la care începe dispersia.Relaţiile lui Sutton.I. Concentraţia de S 0 2 la sol. (obişnuit se utilizează valorile pentru turbulenţă medie). la o distanţă de coş egală cu: (hd şi xmax se exprimă în m). Cv şi C0 sînt coeficienţii de difuziune turbionară. se află cu relaţia: (relaţia nu este omogenă. (această relaţie este omogenă). p 0 =0.02. axa x fiind luată pe direcţia vîntului.08. pe verticală şi pe orizontală). aşa cum este scrisă se aplică în unităţile fun­ damentale S. se iau din tabelul A. Valorile lui Cv şi C0. cota vîrfului coşului este impusă.16.

la care concenţia de SOL. pe direc­ ţia vîntului.01.25. concentraţiile globale de S 0 2 în aer. pe direcţia vîntului.cazul în care într-o zonă există mai multe coşuri. Ascensiunea gazelor de ardere deasupra coşului: Se admit: viteza vîntului la altitudinea de 10 m faţă de sol w10= = 2.604 m/s.5 m/s şi indicele de turbulentă p e n t r u starea stabilă a atmosferei n=0. — cota vîrfului coşului faţă de sol hc=45 m. «=* 50 m) P e n t r u comparaţie. aplicate pentru fiecare coş în Exemplu numeric de calcul al dispersiei S02. la sol şi al distanţei. Calculul concentraţiei -. — viteza gazelor de ardere la vîrful coşului w=8. aceleaşi calcule efectuate cu relaţiile BosanquetPearson: Procese de transfer termic 417 ..-xime de S 0 2 la sol şi al distanţei. cu ajutorul relaţiilor lui S u t t o n : Coeficienţii de difuziune pe orizontală şi verticală: (ru stare stabilă a atmosferei si h. pot fi calculate. Altitudinea la care începe dispersia: Debitul de SO. corespunzător "iilor frecvente ale vîntului. — diametrul interior al coşului (la vîrf) D = l . cunoscîndu-se următoarele date iniţiale: — debitul de combustibil 5 = 2 304 kg/h. — fracţia masică a sulfului conţinut de combustibil s—0. la sol este maximă. obţinute cu relaţiile lui C. corespunzătoare acesteia. 5 m. prin însumarea concentrai i l e parţiale. pentru diverse puncte :e pe sol.> evacuat: Calculul concentraţiei maxime de SOL.

P e n t r u ieşirea din cuptor se fixează presiunea (în funcţie de necesi­ tăţile proceselor din avalul cuptorului) şi. caracteristicile fizico-chimice ale celor două fracţiuni lichide. se precizează temperatura finală. în cele ce urmează se face o introducere în calculul termic şi fluidodinamic al serpentinei de reacţie. In acest scop. motorină uşoară şi motorină grea) şi caracteristicile fizico-chimice ale acestor fracţiuni. o fracţiune grea reeireulaită (recielu) în fază lichidă şi abur. au loc şi procese de reacţie a materiei prime. In cazul concret al unei instalaţii de cocsare întîrziată. Cinetica şi termodinamica acestor reacţii. în serpentina din secţia de radiaţie a cuptorului. 418 . la scară pilot sau chiar dintr-o instalaţie industrială existentă).Coeficienţii de difuziune pe orizontală şi verticală. din secţia de radiaţie a unui cuptor. P e n t r u o înţelegere mai uşoară a celor expuse este necesar să se facă şi unele referiri concrete la un proces de reacţie. pentru a se stabili. legătura dintre dimensionarea tehnologică a cuptoru­ lui şi calculul cinetic şi termodinamic al reacţiilor materiei prime. se discută pe larg în cadrul unui curs de specialitate. Se cunosc: debitele celor trei componenţi ai amestecului. benzină. precum şi t e m p e r a t u r a amestecului. reacţiile fiind în general de o m a r e complexitate. care decurg la temperaturi ridicate şi care sînt obişnuit endotermice. pentru turbulenţă medie: (se constată diferenţe relativ mari î n t r e valorile obţinute prin cele două metode de calcul). din m u l ­ tele procese utilizate practic. secţia de r a ­ diaţie a cuptorului este alimentată cu un amestec de reziduu de vid în fază lichidă. procen­ tele masă ale fracţiunilor caracteristice rezultate prin descompunerea ter­ mică a materiei prime (gaze. PARTICULARITĂŢILE DIMENSIONĂRII CUPTOARELOR DE REACŢIE In multe instalaţii tehnologice. s-a ales un proces (întîlnit frecvent) de des­ compunere termică a unei fracţiuni reziduale de petrol. Anexa 13. pe baza unor determinări e x p e ­ rimentale anterioare (la scară de laborator.

Cunoscîndu-se entalpiile caracteristice şi căldura de reacţie. care se calculează. P e n t r u stabilirea entalpiei iniţiale a aburului este necesară presupu­ nerea presiunii la intrarea în serpentina de reacţie (deci presupunerea căderii de presiune în serpentină). în ordine. Se împarte serpentina de reacţie în trei (eventual mai multe) zone sau sectoare.. Entalpia gazelor se exprimă în raport cu faza gazoasă la 0°C şi se calculează obişnuit prin intermediul valorii medii a căldurii specifice izobare. în continuare. Calculele cinetice sînt laborioase. trebuie să fie s u b 200 secunde. verificarea conversiei impuse şi calculul timpului de şedere a materiei prime în serpentină. care urmează apoi să fie verificate. Calculul cinetic al serpentinei de reacţie. materia primă n e reacţională se află în fază lichidă. prin bilanţul termic al secţiei de radiaţie. cunoscîndu-se şi sarcina secţiei de convecţie. această valoare poate fi aproximată cu ajuto­ rul următoarei relaţii empirice: (f/J. se stabi­ leşte fluxul termic absorbit în secţia de radiaţie. Calculul cinetic al serpentinei de reacţie se face pentru un singur circuit şi el include: stabilirea căderii de presiune. La intrarea în prima zonă (intrarea în secţia de radiaţie) sînt cunos­ cute temperatura şi presiunea (admisă anterior). Timpul total de şe­ dere a materiei prime în serpentina de reacţie. p e n t r u că nece­ sită încercări succesive. pentru reacţiile de descompunere termică. rezultînd n u m ă r u l de tuburi. se calculează tem­ peratura gazelor de ardere Ja ieşirea din secţia de radiaţie. se stabileşte geo­ metria secţiei de radiaţie şi se verifică tensiunea termică admisă. se calculează. rezultă debitul de combus­ tibil şi apoi. Se calculează presiunea parţială a aburului la ieşirea din cuptor şi se stabilesc entalpiile finale ale tuturor componenţilor. fiecare zonă a serpen­ tinei. admiţîndu-se şi temperatura de preîncălzire a aerului. se admit tensiunea termică şi lungimea tuburilor. în serpentina de reacţie. Se presupun pentru această zonă conversia şi căderea de presiune. verificarea conversiei impuse şi calculul timpului de şedere.P e n t r u acest caz concret se cer obişnuit: dimensionarea secţiei de r a ­ diaţie a cuptorului. iar fracţiunile rezultate în fază vapori (temperaturi ridicate şi presiuni parţiale reduse). stabilirea căderii de presiune pe circuitul materiei prime. se referă la materia primă). pînă la verificarea valorilor presupuse. In lipsa valorii experimentale a căldurii de reacţie. Trebuie ca final să rezulte valori suficient de apropiate de cele admise în bilanţul termic al cuptorului (secţiei de radiaţie). pentru diferenţe de temperatură din ce în ce mai mici (între ieşirea şi intrarea în zonă). din bilanţul termic al secţiei de radiaţie rezultă debitul de combustibil necesar. Dacă se stabileşte iniţial t e m p e r a t u r a gazelor de ardere la ieşirea din secţia de radiaţie. n u m e r o t a t e de la intrare spre ieşire. pentru conversie. Se admite că permanent. 27* 419 . Dimensionarea secţiei de radiaţie se face d u p ă metodica prezentată anterior: se stabilesc diametrul tuburilor şi n u m ă r u l de circuite în paralel (în funcţie de viteza de masă recomandată). Dacă se efectuează iniţial bilanţul termic global al cuptorului. pînă la ieşirea din cuptor. temperatură şi presiune.

parametrii critici (pseudocritici) se citesc din figurile A. Se calculează entalpiile specifice ale componenţilor şi entalpia glo­ bală a fluxului. la tensiunea termică medie utilizată şi la aria exterioară efectivă a unui tub. în condiţiile medii din zonă (temperatură şi presiune medii aritmetice). se calculează debitul volumic al fazei lichide (cu d e n ­ sitatea materiei prime lichide la t e m p e r a t u r a medie) şi debitul volumic al amestecului în condiţii medii. privind variaţia constantei vitezei de reacţie la descompunerea termică a fracţiunilor petroliere grele. în kg/s. < i — fracţiile masice ale componenţilor din faza vapori. Se întocmeşte bilanţul termic al zonei. P e n t r u fracţiunile petroliere. M t — masele mo­ 7 lare ale componenţilor. în funcţie de parametrii reduşi (în presiunea redusă se utili­ zează presiunea totală şi nu presiunile parţiale). în condiţiile de ieşire din zonă.Pe baza conversiilor iniţială şi finală. pentru intrare aceste valori fiind cunoscute de la zona anterioară.25. Raportîndu-se fluxul termic absorbit în zonă. în continuare. Se calculează lungimea geometrică a serpentinei în zonă (cu lungimea totală a tuburilor şi coturilor) L g şi lungimea echivalentă corespunzătoare L e (pentru stabilirea căderii de presiune). rezultă n u m ă r u l de tuburi necesare în zona respectivă. R — constanta universală a gazelor (8314 J/kmol-K). s-au sta­ bilit următoarele relaţii pentru calcularea acestei m ă r i m i : 420 . Prin raportarea debitului volumic al amestecului. Debitul volumic de vapori. p — presiunea totală medie. Valorile factorilor de compresibilitate (zi) se citesc din diagrama gene­ rală clasică. menţinîndu-se constant rapor­ tul produselor de reacţie. Timpul de staţionare în zonă va fi: Pe baza diagramei lui Nelson. şi de căldura de reacţie consumată în zonă: (mb este debitul de benzină în kg/h). se stabilesc debitele medii şi se calculează fracţiile masice medi ale componenţilor în fază vapori. rezultă viteza medie de curgere (w). se efectuează bilanţul material al zonei.24 şi A. pe com­ ponenţi. în N/m-. ţinîndu-se seamă. pe lîngă entalpii. la secţiunea i n t e ­ rioară a tubului. în care: m este debitul masic de vapori. în funcţie de densitatea relativă şi de factorul de caracterizare. se calculează cu relaţia: rezultată prin aplicarea legii lui Amagat amestecurile de gaze reale.

în K). ele sînt mai mari pentru reziduul de vid decît pentru reeicru. se repetă calculul cu o nouă presupunere pentru Xf. Densitatea medie a amestecului se află simplu. Dacă această valoare nu este practic egală cu valoarea presupusă. 421 . prin relaţia: (conversiile sînt exprimate.Valorile lui 7c rezultă în s _ 1 şi. la ieşirea din zonă. Valoarea medie a lui k se calculează în funcţie de fracţiile masice (fracţiile molare nu pot fi stabilite) ale reziduului de vid şi reciclului. conversia fiind impusă.02. se calculează în funcţie de con­ versia iniţială. P e n t r u ultima zonă. prin raportarea debi­ tului masic total. se presupune o nouă temperatură. la debitul volumic total (valori cunoscute). Căderea de presiune în zonă se calculează cu relaţia clasică: P e n t r u coeficientul de frecare se recomandă valoarea /«=<0. din materia primă care alimentează secţia de radiaţie: Conversia finală. la intrarea în zonă. la aceeaşi temperatură (temperatura medie din zonă. în o/0 masă benzină).

d\l =0. Anterior. s repetă calculul cu o nouă presupunere. se obţine Q f =90. Secţia de radiaţie a unui cuptor de cocsare este alimentată cu 120 000 kg/h reziduu de vid (dj* =1. fără a se precizia însă ce repre­ zintă această temperatură medie. p f = 4 4 . După cum se ştie. Calculîndu-se fluxul termic schim­ bat în secţia de radiaţie. — motorină grea 0. s-a a r ă t a t că valoarea constantei vitezei de reacţie trebuie calculată la temperatura medie din zonă.018/ K = l l .Presiunea la ieşirea din zonă va fi: Dacă valoarea lui p/ nu este practic egală cu valoarea presupusă. valoarea lui k luată la temperatura medie aritmetică a zonei (între t e m p e r a t u r a iniţială şi t e m p e r a t u r a finală a zonei) nu este satisfăcătoare. căderea de presiune în în treaga serpentină (se verifică astfel presupunerea iniţială) şi timpul tota de staţionare. coeficientul de temperatură al vitezei de reacţie. T r = 2 5 8 K. Se presupune căderea de presiune în serpentina secţiei de radiaţie 8 bar. Coeficientul de temperatură al vitezei de reacţie trebuie calculat la temperatura echivalentă vitezei medii politropice. 3 bar). Corect. pornindu-se cu valoarea lui t e re­ zultată din calcul. 8 5 ) . care se stabileşte cu relaţia: în c a r e : ti — reprezintă temperatura iniţială a zonei. cu eît diferenţa de temperatură în zonă este mai mare).92o/0 masă ( M = 2 8 0 . 5 ) şi 3 120 kg/h abur. corespunzătoare zonei respective. P r i n însumările corespunzătoare.7. — motorină uşoară 7. în special atunci cînd creşterea temperaturii în zonă este relativ mare.850. pentru calcularea constantei vitezei de reacţie. — benzină 4. p *=» 10 bar şi următoarele conversii în raport cu alimentarea: — gaze 3. rezultă: n u m ă r u l de t u b u r i necesar în secţia de radiaţie. calculul se repetă. variază cu temperatura). K = l l . La ieşirea din secţia de radiaţie se admit temperatura «** 500°C. dacă t e presupus diferă cu mai mult decît 1°C faţă de t e calculat. sarcina termică a secţiei de radiaţie (acestea trebuii să fie apropiate de cele din calculul termic). Exemplu numeric de calcul cinetic. tf —.920.750. reprezintă raportul din­ tre valoarea constantei vitezei de reacţie la £ + 5°C şi valoarea constantei vitezei de reacţie la t—5°C (intervalul de temperatură este de 10CC). trebuie utilizată temperatura echivalentă vitezei medii politropice. 36 000 kg/h reciclu (d\l = 0 . deci presiunea la intrare 18 ba-r. acest amestec avînd t e m p e r a t u r a 349°C.4% masă (M=26. d^ =0.9% masă ( M = 2 2 0 . se calculează t e cu relaţia corespunzătoare. K = l l . se calculează valoarea lui k t p e n t r u această temperatură. K = l l . dj° =0. 9 7 5 . la o temperatură t dată (/c. k t — coeficientul de temperatură al vitezei de reacţie. K = l l .078-10° kJ/h. 3 ) .temperatura finală a zonei. 5 ) .35% masă ( M = 1 1 0 . 422 . Problema stabilirii temperaturii t e se rezolvă prin încercări succe­ sive: se presupune t e în zonă (cu atît mai m a r e decît temperatura medie aritmetică. 7 ) . P r i n definiţie.

10. Numărul de tuburi necesare: Dimensionarea secţiei de radiaţie şi verificarea tensiunii termice ad­ mise se fac după metodele cunoscute. 60000 78C00 exp [30.5°C. 0 4 2 — — — 5 2 8 043 A T / .0147-10~ . Calculul constantei vitezei de reacţie: i k={E(giki)= */ i. — lungimea geometrică (lungime totală + lungime cot de 180°.r '. . în continuare se prezintă calculul primei zone a serpentinei de reacţie (pentru un singur circuit). Temperatura medie aritmetică 0. Serpentina secţiei de radiaţie se împarte în trei zone: — zona 1 între t e m p e r a t u r a de intrare şi t = 4 5 0 ° C .5(349+ 450)=399. P e n t r u 419°C=692 K rezultă k=6. Se admite tensiunea termică T ( = 2 9 930 W/m 2 transfer necesară: şi rezultă aria de Se admit următoarele lungimi ale tuburilor: — lungimea efectivă (pentru transferul de căldură) 24 m. 0 27389\ T P e n t r u 419 + 5 = 4 2 4 C = 6 9 7 K rezultă k=9. — lungime echivalentă (pentru căderea de presiune 31. Coeficientul de temperatură al vitezei de reacţie: Temperatura echivalentă vitezei medii politropice: / H 18000 78 000 trurmn \ exp ( 3 0 .P e n t r u două circuite în paralel şi tuburi cu d e = 1 6 8 mm. Se presupune temperatura echivalentă vitezei medii politropice r e =419°C.0813.08 m.78'21 • I O " 5 [s" 1 ]. — zona 3 între t = 4 8 5 c C şi t e m p e r a t u r a de ieşire. P e n t r u 4 1 9 — 5 = 4 1 4 ° C = 6 8 7 K rezultă 7c=5. L [s-1] J ri (presupunerea lui t e s-a făcut corect).008): pentru (cele două viteze sînt acceptabile). dj=152 mm şi s = 3 0 5 mm corespunde viteza de masă a materiei prime în t u b u r i : Viteza liniară a materiei prime lichide reci în tuburi (d|* amestecul reziduu de vid — reciclu este 1. — zona 2 între temperaturile 450 şi 485°C. 423 .143 V C / o n . pentru timpul de staţionare) 25 m.

1)=16. Presiunea medie în zonă 0.26). Entalpia specifică a gazelor se calculează cu următoarea relaţie: i g = l . Se întocmeşte următorul bilanţ termic al zonei (tab. Se presupune conversia finală a zonei x / = 0 . Se cunosc următoarele debite masice relative: Debitul masic de benzină la ieşirea din zonă (pentru un singur cir­ cuit) : Se întocmeşte următorul bilanţ material al zonei (tab. P e n t r u abur se stabilesc fracţia molară la ieşire (0.821) şi presiunea parţială la ieşire (12. La intrare presiunea parţială a aburului este egală cu presiunea totală.0019885 t 2 [kJ/kg].5(18 +15. A.Conversia iniţială (la intrarea în zonă) x . 424 .55 bar. 6 9 5 9 t+0. 5 1 % masă benzină şi căderea de presiune în zonă 2.1 bar). A.25). = 0 .4 bar).9=15.9 bar (presiunea finală 18—2.

Debitid volumic de lichid (densitatea la temperatura medie 830 kg/m 3 ): Viteza medie a amestecului: 425 . A.). în p r utilizîndu-se presiunea totală medie (tab.Căldura specifică de reacţie: Căldura de reacţie absorbită în zonă: Fluxul termic absorbit în zonă: Numărul de tuburi corespunzător zonei: Lungimea geometrică a zonei: Lungimea echivalentă a zonei: Debitul volumic de vapori în condiţii medii: z—j(pr.27).. T.

x f l % nwsă benzină] Rezultat 0. La ieşirea din ultima zonă (ieşirea din secţia de radiaţie a cuptorului) trebuie să se obţină valori apropiate de cele admise iniţial. A. In continuare.508 6.37 I O " 6 • Q.9 bar).28).133 45. se calculează şi celelalte două zone ale serpentinei de reacţie.76 4. pentru serpentina de reacţie (tab.85 426 .51 2.99 22.66 9.463 13.51 2.90 4. [S] Total 2 3 1 25. se prezintă tabelele rezumative ale parametrilor carac­ teristici.80 4.49 33.72 102.104 18.35 Număr tuburi T.05 74. Prin metodica de calcul prezentată.Timpul de staţionare în zonă: Căderea de presiune în zonă: (s-a presupus Ap=2. fiind permisă şi o modificare redusă a temperaturii. [kJ/h] Zona Presupus 0.14 5.

7845.S56. 7 . Caracteristicile ţiţeiului: d]î=0. Debitul de ţiţei: 187 500 kg/h. K = l l . K = l l . cu secţie de radiaţie. Temperatura iniţială de vaporizare a ţiţeiului. Presiunea absolută la ieşirea din cuptor: 1. pentru x f şi Ap. Anexa 14.Valoarea 45.104-IO 6 kJ/h reprezintă căldura absorbită în secţia de radiaţie. Se remarcă. Temperatura ţiţeiului la ieşirea din cuptor: 336°C. în funcţie de presiune: Combustibilul utilizat: păcură cu dJ5=O.814. Temperatura ţiţeiului la intrarea în cuptor: 220°C. iar 33. apropierea dintre valorile rezultate şi cele presupuse.05 este n u m ă r u l necesar de tuburi din această secţie (am­ bele pentru un singur circuit) şi coincid practic cu valorile stabilite iniţial. secţie de convecţie şi preîncălzitor de aer. Tipul cuptorului: paralelipipedic vertical. Destinaţia cuptorului: încălzirea şi vaporizarea parţială a ţiţeiului. pentru cele trei zone. Timpul total de staţionare a materiei prime în serpentina de reacţie are o valoare satisfăcătoare. Din motive de securitate. Compoziţia elementară a combus­ tibilului: 427 . în raport cu recomandările.960. într-o instalaţie DA de capacitate mică. se impune cota vîrfului coşului faţă de sol: 45 m. DIMENSIONAREA UNUI CUPTOR DE ÎNCĂLZIRE Şl VAPORIZARE PARŢIALA A ŢIŢEIULUI Datele iniţiale de proiectare. Calculul procesului de combustie. 7 . Densitatea relativă a vaporizatorului. Caracteristicile vaporizatului: dj* =0.=0. Procente masă vaporizat la ieşire: 50.6 bar. pe curba de vaporizare în echilibru. pentru procentul masic mediu de vaporizat (25o/0): dji.

Se admite coeficientul cantităţii de aer <x=l.5 (fracţia masică a vaporizatului) Relaţii pentru calculul entalpiilor specifice ale fracţiunilor petroliere: 428 . Consumul de aer: Se admite consumul de abur de pulverizare: Cantitatea molară de gaze de ardere: Cantitatea masică de gaze de ardere: Puterea calorică inferioară a combustibilului: Masa molară medie a gazelor de ardere: Bilanţul termic global al cuptorului.2o. Căldura preluată de materia pri­ mă în cuptor: e=>0.

Se admite p e n t r u pulverizare abur saturat uscat cu presiunea absolută 5 bar. Latenta de vaporizare a apei la 0°C: r 0 = 2 501 [kJ/kg]. fără fac­ torul de corecţie în funcţie de K (necunoscut). P e n t r u abur saturat uscat de 5 bar: t = 2 749 [kJ/kgJ. în preîncălzitorul de aer 1. cu aerul în condiţii atmosferice: Se admite t(-Om&=80°C.. Entalpia combustibilului se află cu relaţia anterioară a lui ii.Entalpia ţiţeiului la intrarea în cuptor (total lichid): Entalpia vaporizatului la ieşirea din cuptor: Densitatea lichidului rezidual: Se admite şi pentru lichidul rezidual K = l l . Se admit pierderile de căldură ale cuptorului: în secţia de radiaţie 3. Entalpia lichidului rezidual la ieşirea din cuptor: Entalpia amestecului combustibil. 7 . Se admite temperatura gazelor de ardere la coş t. în secţia de convecţie 1. -. 429 . % din căldura intro­ dusă şi dezvoltată în cuptor (total 5%).=180 c C. Se admite r a e r = 1 0 c C .

Se admite temperatura gaze­ lor de ardere la intrarea in preîncălzitorul de aer: ij=(400 o C. Se admite temperatura gazelor de ardere la trecerea din secţia de ra­ diaţie în secţia de convecţie (la prag): f„=900 o C.Entalpia gazelor de ardere la această t e m p e r a t u r ă : R a n d a m e n t u l cuptorului: Debitul de combustibil: Debitul de aer utilizat: Debitul gazelor de ardere: Debitul de abur de pulverizare: Bilanţul termic al cuptorului pe secţii. Entalpia gazelor de ardere la această t e m p e r a t u r ă : 430 . Entalpia gazelor de ardere la această t e m p e r a t u r ă : Pierderile de căldură în preîncălzitorul de aer: Căldura preluată de aer în preîncălzitor: Entalpia aerului preîncălzit: Temperatura aerului preîncălzit: (CP aer s-a luat la 250°C).

d j = 1 4 8 mm şi s = 3 0 5 mm.2 m şi lungi­ mea totală 14. Tuburile vor avea lungimea efectivă 14.Pierderile de căldură în secţia de convectie: •Căldura preluată de materia primă în secţia de convectie: Căldura preluată de materia primă în secţia de radiaţie: Entalpia ţiţeiului la intrarea în radiaţie: T e m p e r a t u r a ţiţeiului la intrarea în radiaţie (se consideră total lichid}: Entalpia amestecului combustibil corespunzătoare aerului preîncălzit: Căldura totală introdusă şi dezvoltată în focarul cuptorului: Dimensionarea secţiei de radiaţie. pentru două circuite: Secţia de radiaţie se dimensionează pentru o tensiune termică de 42 000 'fW/m2l. atît pentru secţia de radiaţie cît şi p e n t r u secţia de convectie.8 m (coturi exterioare). Numărul de tuburi: 431 . Debitul volumic de ţiţei rece (p—856 kg/m 3 ): Viteza ţiţeiului rece în tuburi. Se aleg tuburi cu d e = 1 6 8 m m . în radiaţie tuburile se plasează n u ­ m a i pe pereţii laterali.

de pe linii diferite: Tuburile se plasează cu axul la 1.6 m. Distanţa între două injectoare alăturate.4 -de de perete. cu capacitatea de 200 kg comb/h: Injectoarele se plasează intercalat. Distanta de la injectoare la fata tuburilor: 432 . care ocuoă lăţimea: P e n t r u o înclinare a umerilor secţiei de radiaţie de 45°. lungimea unui umăr este egală cu: Numărul de tuburi pe un u m ă r : JNumărul de tuburi pe un perete lateral: înălţimea peretelui lateral: înălţimea secţiei de radiaţie: Volumul secţiei de radiaţie: Tensiunea volumetrică: N u m ă r u l de injectoare. de pe aceeaşi linie: Distanţa între două injectoare alăturate. Se admit în secţia de convectie 6 tuburi ve sir. pe două linii distanţate cu 0.Recalcularea lui Ar şi Tt: Se admite lăţimea secţiei de radiaţie 4 m.

Gradul de ecranare are expresia: Aria totală a pereţilor secţiei de radiaţie: Aria echivalentă a ecranului (se neglijează prezenţa tuburilor din sec­ ţia de convecţie): (aria pereţilor acoperiţi de tuburi).f i ^ * In rmr£»f£» (arc tg se exprimă în radiani). 28 — Procese de transfer termic 433 . sub această formă se aplică în unităţile fundamen­ tale ale S I ) . Coeficientul de convecţie din secţia ele radiaţie. are valoarea: N u m ă r u l şirurilor de tuburi ns=l.Verificarea tensiunii termice din secţia de radiaţie. Se ia tempera­ t u r a medie în focar t m ^ = t p + 40=940°C. iar grosimea m e ­ die a stratului de gaze se introduce în m). pentru un singur şir de tuburi plasat cp r>alr>i l l p i a ^ ă n i l r ^ l a . după Lobo şi Evans. Coeficientul de radiaţie reciprocă rezultă din expresia: Coeficientul de emisie a gazelor se calculează cu relaţia (presiunile parţiale ale H 2 0 şi C 0 2 se introduc în bar. (relaţia este omogenă. Coeficientul relativ de radiaţie.

Ele decît cea admisă). Secţia de nile interioare: lungimea 14.8 m. Se plasează cîte 6 tuburi pe şir şi se utilizează două circuite în paralel. Tuburile utilizate au sînt aşezate în triunghi echilateral şi deci s 2 = — •s 1 =264 mm.Presiunile parţiale ale H 2 0 şi C 0 2 se calculează pentru presiunea to­ tală egală cu presiunea normală atmosferică. Calculul coeficientului de transfer de căldură prin radiaţia gazelor de a r d e r e : 434 .2 m şi lăţimea 2 d e = 1 6 8 m m . d . P e n t r u dimensiunile relative ale secţiei de radiaţie: se ia: Temperatura medie a materiei prime în secţia de radiaţie: în serpentina din radiaţie are loc vaporizare şi se poate admite tem­ peratura ecranului: Tensiunea termică în secţia de radiaţie: (această valoare este cu numai 0. Tuburile au lungimea totală dreaptă 14.11% mai m a r e Dimensionarea secţiei de convecţic. coturile fiind exterioare. = 1 4 8 mm şi s J = =305 mm. convecţie are dimensiu­ m.

Coeficientul de emisie a ecranului e e = 0 . Temperatura medie a gazelor de ardere în secţia de convecţie: Temperatura medie a materiei prime în secţia de convecţie: Temperatura medie a ecranului: Grosimea medie a stratului de gaze: Calculul coeficientului de convecţie pentru gazele de ardere se face cu relaţia: P e n t r u mai m u l t de 10 şiruri de tuburi f i = l . Secţiunea minimă de curgere: Viteza de masă a gazelor de ardere în secţiunea minimă: La £ g =50°C gazele de ardere au: Calculul coeficientului de transfer de căldură prin radiaţia pereţilor: 28* 435 . 9 .

Tensiunea termică în convectie: 436 . Se presupune n u m ă r u l şirurilor de t u b u r i 13. Numărul de încrucişări: N=ns=13. 9 5 . Diferenţa de temperatură la capătul rece al sistemului: At„=180°C. înălţimea ocupată de fascicul: Coeficientul global de transfer de căldură: Calculul diferenţei medii de t e m p e r a t u r ă : Diferenţa de t e m p e r a t u r ă p e n t r u fluidul din interiorul tuburilor: At.nl=270—220=50°C. Diferenţa de t e m p e r a t u r ă la capătul cald al sistemului: At„=630°C. Diferenţa de t e m p e r a t u r ă pentru fluidul din exteriorul tuburilor: Aten=900—400=500°C. Aria de transfer de căldura necesara: N u m ă r u l de şiruri de t u b u r i : (s-a verificat presupunerea făcută).Coeficientul de emisie a pereţilor e p = 0 .

P e n t r u a se stabili presiunea necesară a ţiţeiului la intrarea în cuptor. Se admite coefi­ Densitatea amestecului la ieşirea din cuptor: 437 . 6 . Relaţia de verificare a presiunii presupuse: * Presiunea la ieşirea din cientul de frecare: Viteza de masă a ţiţeiului: cuptor p / = l . t e m p e r a t u r a iniţială de vaporizare pe CVE este: tit=32rc. trebuiesc ca/cutate: căderea de presiune a ţiţeiului în zona de vaporizare.Căderile de presiune pe circuitul materiei prime. pentru un circuit: Se presupune presiunea la începutul zonei de vaporizare: P J = 1 2 bar. Calculul căderii de presiune a ţiţeiului în zona de vaporizare se face cu ajutorul relaţiei lui Ludwig.1 0 3 N/m 2 . La această presiune. Entalpia ţiţeiului total lichid la începtul zonei de vaporizare: P e n t r u că Lev<Ler vaporizarea începe în secţia de radiaţie. Lungimea echivalentă a serpentinei în care are loc vaporizarea: Entalpia amestecului final: Entalpia ţiţeiului la intrarea în radiaţie: Lungimea echivalentă a serpentinei din secţia de radiaţie. căderea de presiune a ţiţeiului în zona de încălzire şi diferenţa de presiune dinamică a ţi­ ţeiului.

1 n 0.0 710 . Se presupune p .119 n . n u m a i pentru comparaţie.165 [kg/m 3 ]. se calculează Apv. Căderea de presiune în zona de vaporizare: In continuare. 8 bar. = l l .5 5.Masa molară a vaporizatului: P/= 0. Densitatea ţiţeiului total lichid la intrarea în zona de vaporizare: (această valoare este cu numai 0.14% mai m a r e decît valoarea presu­ pusă). -10. p e n t r u care corespund: T e m p e r a t u r a medie în zona de vaporizare: Fracţia masică medie a vaporizatului: Densitatea relativă a vaporizatului: Densitatea lichidului rezidual la rezidual: t u r a medie: relativă a lichidului t e m p e r a Masa molară a vaporizatului: 438 . cu me­ toda Lockhart-Martinelli a curgerii bifazice.

48% mai mică decît valoarea presupusă).Presiunea medie în zona de vaporizare: Densitatea vaporilor în condiţiile medii: I Viscozitatea lichidului: Viscozitatea vaporilor: P a r a m e t r u l Lockhart-Martinelli: Factorul de corelare pentru lichid: Viteza lichidului: (această valoare este cu numai 0. Căderea de presiune în zona de vaporizare. calculată cu metoda Lock­ hart-Martinelli: (valoare foarte apropiată de cea obţinută prin metoda Ludwig). Căderea de presiune a ţiţeiului In zona de încălzire: Lungimea echivalentă a serpentinei din secţia de radiaţie în care are loc încălzirea: 439 .

pentru un circuit: Lungimea echivalentă a serpentinei în care are loc încălzirea: Temperatura medie a ţiţeiului în zona de încălzire: Densitatea ţiţeiului la această t e m p e r a t u r ă : Viteza medie a ţiţeiului: Dijerenţa de presiune dinamică a ţiţeiului în cuptor se calculează cu metoda Lockhart-Martinelli : P a r a m e t r u l Lockhart-Martinelli: P e n t r u ţiţei la intrarea în cuptor: Densitatea lichidului la ieşirea din cuptor: 440 .Lungimea echivalentă a serpentinei din secţia de convecţie.

Diîerenţa de presiune de poziţie se neglijează. 2 mm şi d. Sarcina termică a preîncălzitorului: Preîncălzitorul se realizează cu două păsuri pentru aer şi cu circulaţia aerului transversală pe lungimea preîncălzitorului. 441 .Densitatea vaporilor la ieşirea din cuptor: Viscozitatea lichidului la ieşirea din cuptor: Viscozitatea vaporilor la ieşirea din cuptor: Fracţia volumică a lichidului la ieşire: ) Viteza lichidului la ieşirea din cuptor: Viteza vaporilor la ieşirea din cuptor: Această viteză trebuie să fie mai mică decît viteza sunetului în con­ diţiile corespunzătoare. lăţimea preîncălzitorului 2 m (egală cu lăţimea secţiei de convecţie). Se admit: lungimea preîncălzitorului 6 m. 5 de. Presiunea necesară a ţiţeiului la intrarea în cuptor: Dimensionarea preîncălzitorului de aer.—32. (se constată că wV2 <ws).5 mm aşezate în triunghi echilateral cu latura s 1 = l . tuburi cu d e = 4 2 .

Tensiunea termică Tt=kcdAt=l 558 W/m 2 . Se presupune ked=12 [W/m 2 °C]. pentru a se verifica ked presupus. Aria de transfer de căldură necesară: N u m ă r u l de t u b u r i pe un şir transversal pe direcţia curgerii (pe lun­ gimea de 6 m ) : N u m ă r u l de şiruri de tuburi (pe lăţimea de 2 m): N u m ă r u l total de t u b u r i : Lungimea tuburilor: In cele ce urmează.Calculul diferenţei medii de t e m p e r a t u r ă : (această valoare este mai defavorabilă decît cea obţinută cu relaţia ge­ nerală). 442 . se vor calcula oc. şi ate.

pentru gazele de ardere care circulă prin interiorul tu­ burilor: Debitul volumic de gaze de ardere.Calculul lui otj. la t e m p e r a t u r a medie: Secţiunea de curgere: Viteza medie a gazelor de ardere: Proprietăţile fizice medii pentru gazele de ardere la 290°C: 443 .

( i = l (în acest caz sînt 2-36 = 72 şiruri).216 m/s.0217 I 12. Proprietăţile fizice ale aerului la 130°C şi presiunea atmosferică: Coeficientul global de transfer de căldură: 444 . Secţiunea minimă de curgere: Debitul volumic de aer la temperatura medie şi presiunea normală atmosferică: Viteza aerului: w= V Smta —~-i— =3. pentru aerul care circulă prin spaţiul intertubular. Nu=C-&Re°'6 1 3 Pentru aşezare în triunghi C=0.33. Pentru un număr de şiruri mai mare decît 10.933 .Se admite temperatura medie a ecranului: Calculul lui <xe. 4. Pr ' .

Se admite căderea de presiune a gazelor de ardere.00172 P e n t r u aer ft d e =0. pînă la baza coşului.000344 [m 2 C°/W].885): (w se ia în secţiunea minimă de curgere). 445 . Căderile de presiune pe circuitul gazelor de ardere.P e n t r u gaze de ardere /? d l =0. Tirajul necesar la baza coşului se obţine prin însumarea t u t u r o r căderilor de presiune de pe circuitul gazelor de ardere. [m 2 °C/W]. P e n t r u oţel carbon la t e = 1 8 3 [°C]: 7. sl/de< 1. Verificarea temperaturii ecranului: (s-a presupus t c =183°C). 0 =42[W/m °C]. Densitatea gazelor de ardere la £ P =900"C: Viteza gazelor de ardere în secţiunea finală: Căderea de presiune cauzată de frecare. prin frecare. cu neglijarea unghiului de convergenţă). în secţia de convectie (aşezare în triunghi. la tre­ cerea din secţia de radiaţie în secţia de convectie: (se calculează acoperitor. în secţia de radiaţie: Căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere.

2 = 1 2 m 2 . = 6 .Densitatea gazelor de ardere. la tre­ cerea din secţia de convecţie în ţevile preîncălzitorului: Densitatea gazelor de ardere la 400°C: Căderea de presiune prin frecare în ţevile preîncălzitorului: Căderea de presiune cauzată de mărirea secţiunii de curgere la ieşirea din ţevile preîncălzitorului: A1=2.807 m 2 . Densitatea gazelor de ardere la 180°C: 446 . în secţia de convecţie: Căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere. A .

6'm.Viteza gazelor de ardere în tuburile preîncălzitorului. înainte de a se calcula diferenţele de presiune statică. — distanţa de la fasciculul convecţiei pînă la spaţiul de racordare convecţie-preîncălzitor 0. Viteza gazelor de ardere în coş (la intrare): Căderea de presiune cauzată de registrul de gaze de ardere: (w — viteza gazelor de ardere în coş). se stabilesc co­ tele spaţiilor libere caracteristice: — distanţa de la sol pînă la podeaua secţiei de radiaţie 2.8 m. 6 (fracţia secţiunii libere). la ieşire: Căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere. Debitul volumic de gaze de ardere la 180°C: Se admite diametrul interior al coşului A = l . — distanţa de la partea superioară a radiaţiei pînă la fasciculul de tuburi din convecţie 0. —• înălţimea spaţiului de racordare convecţie-preîncălzitor.4 m. 447 . Se admite x = 0 . la intrarea în cos: (se calculează acoperitor.4 m. 5 m. cu neglijarea unghiului de convergenţă). pentru un unghi de 30°: — distanţa de la tuburile preîncălzitorului pînă la spaţiul de racor­ dare preîncălzitor-coş 0.

26 este prezentată schiţa cuptorului dimensionat.—• înălţimea spaţiului de racordare preîncălzitor-cos. p e n t r u un unghi de 30°: în figura A. Densitatea gazelor de ardere la această t e m p e r a t u r ă : Diferenţa de presiune statică în secţia de convecţie se calculează ase­ mănător. Diferenţa de presiune statică în secţia de radiaţie: Densitatea aerului atmosferic la 10°C: înălţimea secţiei de radiaţie: T e m p e r a t u r a medie în focar tli=940°C. 448 .

lăsîndu-se deschis registrul de gaze. Cota bazei coşului are valoarea: înălţimea necesară a coşului: Tirajul realizat de cos: Se presupune o cădere de temperatură a gazelor de ardere în coş de 14°C. s-a impus ca evacuarea gazelor de ardere în atmosferă să se facă la cota 45 m faţă de sol. se poate constata că. nu este necesar coşul p e n t r u a se asigura circulaţia gazelor de ardere. deci t e m p e r a t u r a la vîrful coşului ^ = 1 8 0 — 1 4 = 1 6 6 ° C . Densitatea gazelor de ardere la vîrful coşului: Viteza gazelor de ardere la vîrful coşului: Temperatura medie a gazelor de ardere în coş: Densitatea gazelor de ardere la această t e m p e r a t u r ă : Viteza medie a gazelor de ardere în cos: 29 — Procese de transfer termic 44Q . inclusiv cele două spaţii de racordare: Tirajul necesar la baza coşului: Verificarea coşului.Diferenţa de presiune statică în preîncălzitor. Din motive de securitate. Din calculele anterioare.

Viscozitatea gazelor de ardere la 173°C: Acest tiraj realizat de coş fiind mai mare decît tirajul necesar. pre­ supusă. Aria exterioară a coşului: Coeficientul global de transfer de căldură: Pentru oţel carbon se ia X.. Calculul deschiderii necesare a registrului de gaze de ardere: Căderea de presiune pe care trebuie să o realizeze registrul: In cele ce urmează se verifică temperatura de la vîrful coşului.=43 W/m°C. 450 . se poate reduce deschiderea registrului de gaze de ardere pentru a se ma­ jora tirajul necesar. Căldura pierdută prin peretele coşului: Coşul este construit din tablă de oţel cu grosimea de 12 mm.

29* 451 . Gazele de ardere au la 173°C: Calculul coeficientului de transfer de căldură prin radiaţia gazelor de ardere. T e =381 K.— (£«—t0)=l73— — (173-10) = 108oC. Se presupune t « = f s .Coeficienţii parţiali de transfer de căldură au expresiile: Calculul coeficientului de convecţie forţată pentru gazele de ardere. cu relaţia sim­ plificată: Temperatura peretelui la exterior: t p *m i e =108°C. B 5 Calculul coeficientului de convecţie liberă pentru aer.

pre­ siunea este practic egală cu presiunea atmosferică): 452 .27 + 0. Debitul volumic de aer rece (se neglijează încălzirea în ventilator. Căderea de presiune pe conducta de aer rece dintre ventilator şi p r e încălzitor.48277 • 29. Se stabilesc diametrele şi lungimile t u b u ­ laturii de aer şi se calculează căderile de presiune pe circuitul de aer şi puterea consumată de ventilator.87 + 0.72 + 0.077444 • 33.4°C (faţă de 166 C).025666 • 29.Calculul coeficientului de transfer de căldură prin radiaţia peretelui. Lungimea totală a conductei 18. Calculul circuitului de aer. Lungimea tronsonului vertical al conductei: C Lungimea tronsonului orizontal al conductei 3 m.07 m.8 = 167.073667 • 39. .07 + 3=21. 0. Verificarea temperaturilor t e şi tp: Căldura pierdută de gazele de ardere în coş: Entalpia gazelor de ardere la vîrful coşului: Temperatura gazelor de ardere la vîrful coşului: (se iau căldurile specifice la £ t =166°C).

fiecare alimentînd o secţiune de 2-1. p e n t r u o mai bună repartizare a 2 aerului.978 m. Cutia de distribuţie este alimentată de conducta unică de aer rece şi distribuie aerul pe trei conducte. Căderea de presiune cauzată de mărirea secţiunii de curgere la i n t r a ­ rea în preîncălzitor: Căderea de presiune la trecerea dublă peste fasciculul de tuburi. A 2 — secţiunea totală a conductelor de ieşire). aceste conducte vor avea diametrul interior: Ele pot fi cuplate la preîncălzitor prin trunchiuri de con. P e n t r u aşezarea în triunghi echilateral şi Si/de< 1. Secţiunea preîncălzitorului alimentată cu aer are lungimea 6 m şi înălţimea 3. Se admit. A l — secţiunea conductei unice de intrare. Căderea de presiune în cutia de distribuţie (intrare frontală): (w este viteza medie între intrare şi ieşire. Diametrul interior al conductei: Lungimea echivalentă a conductei (un cot de 90°): P e n t r u aer la 10°C: \i=14. P e n t r u ca viteza de ieşire să fie egală cu viteza de intrare.Se admite w=12 m/s.978 m .956/2 = 1.242 [kg/m 3 ]. trei intrări.885: 453 .16-lCr 6 [m 2 /s]. p = l.

216 m/s (în secţiunea minimă). Se admite viteza în conducta de aer cald 12 m/s. La temperatura medie a aerului (130°C): w=3. 2 =12 m/s: Căderea de presiune cauzată de reducerea secţiunii de curgere la ieşi­ rea din preîncălzitor: Secţiunea preîncălzitorului (pentru un pas): 454 . Căderea de presiune la întoarcerea de 180° din preîncălzitor Debitul volumic de aer 12. care se cu­ plează printr-o cutie colectoare la conducta unică de aer cald. Densitatea aerului la această temperatură: Debitul volumic de aer preîncălzit: Diametrul interior al conductei de aer cald: Ieşirea aerului din preîncălzitor se face pe trei conducte. Se ia lăţimea cutiei de întoarcere 0.4 m.36=72.Numărul total de şiruri de tuburi ns=2. Temperatura aerului preîncălzit 250°C. Diametrul interior al celor trei conducte de evacuare se stabileşte tot pentru u.933 m3/s.

pentru w=12 m/s. Diametrul aces­ tor conducte de ieşire. este: Căderea de presiune în cutia de distribuţie: 455 .Secţiunea interioară a celor trei conducte: Căderea de presiune în cutia colectoare de aer cald: Căderea de presiune pe conducta de aer cald. 6 M C r 6 [m 2 /s]. Legătura între conducta unică de aer cald şi cutia de aer de sub arză­ toare se face printr-o cutie de distribuţie cu patru ieşiri. Lungimea tronsonului vertical al conductei: Lungimea tronsoanelor orizontale ale conductei: Lungimea totală a conductei: Lungimea echivalentă a conductei (două ooturi de 90°): P e n t r u aer la 250°C: v = 4 0 .

pentru siguranţă. pentru acoperirea căderii de presiune în registrele de aer etc).Căderea de presiune la intrarea în cutia de aer de sub arzătoare: Căderea de presiune totală pe circuitul de aer: Pentru calculul puterii consumate de ventilator se ia Ap0= — 1000 [N/m2] (majorare cu aproximativ 30%. . Puterea consumată de ventilatorul de aer: (V — debitul volumic de aer la temperatura atmosferică).

I C I T P R . N e w York. 1974.: Calculul tehnologic ni cuptoarelor din rafinăriile de petrol. 2. Paris.: Heat exchanger design. Plant design and economics for Houston — Gulf P u b l i s h i n g C o m p a n y . de: Stude des fours petroliers et petrochimiques. 21. V. 10. K a k a c. 15. : chemical engineers. D . 1965. I n s t i t u t u l de P e t r o l şi Gaze. J. M o n n o t . gulf P u b l i s h i n g C o m p a n y . M. 1983. P. 1981. P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s . L e n i n g r a d .BIBLIOGRAFIE 1. D . D o b r i n e s c u . V.: (Calcule de procese şi aparate din industria de prelucrare a ţiţeiului). D. N e w York. V. şi M u 11 e r.: Heat transfer. A. 1974. 8. R e e d . voi. R. P e a c e P u b l i s h e r s . A d e I s o n. S. 17.: Applied process design for chemical and petrochemical plants. Oxford. 1965. M i r P u b l i s h e r s . G r a y . E v a n s . Moscova.: Procese calorice. H o u s t o n — T e x a s . 4. 1954. N e w York. A. voi. 5. 1977. 1978.: Heat transfer. şi col. D. şi col.: Applications de la combustion aux fours et aux chaudieres. H i m i i a . D. N e w York.: Calculul tehnologic al rsfierbătoarelor şi vaporizatoarelor. 1977. 1973. 1965. şi Şomoghi. 12. 1980. G r e g o r i g. 2.: Engineering calculations in radiative heat transfer.H i l l . 1974. L i b r a i r i e P o l y t e c h n i q u e B e r a n g e r . Ploieşti. 14. Gulf P u b l i s h i n g C o m p a n y . A.Handbook of heat transfer. 20. F. voi. A. Ho H a n d. 1933. Ploieşti. V. P e t e r s . 1980. J r.: Heat exchangers. M. A. 11. R oh s e n o w. M c G r a w . K e r n . L u d w i g . 1974. K u z n e ţ o v . 2.: Equipment design handbook for refineries ană chemical plants. Gulf P u b l i s h i n g C o m p a n y . Tvih nip. Moscova. D. 1956. N. J. I C I T P R . R. 1. G. L o n ­ dra. 7. şi H a r t n e 11. voi. 13. S. 16. M c ­ 457 . : Fundamentals of heat transfer. D o b r i n e s c u . G r a w . Q. P l o ­ ieşti. M . D.: Calculul tehnologic al cuptoarelor tubulare. E. B.: Echangeurs de chaleur. Texas.H i l l . voi. Ploieşti. D o b r i n e s c u . şi col. N o g u e s.: Termoenergetica combinatelor petrochimice. 3. 2. F r a a s. Technip. M c G r a w . D o b r i n e s c u . : Procese calorice.H i l l . I s a c h e n k o . 18. Institutul de Petro 1 ! şi G a z e . R. W.H i l l . 1976. şi T i m m e r h a u s . 1950. P a r i s . : Furnwce operations. K. : . 9. L e w i s. 3. L. M. N e w plants. 1977.: Combustion processes. M i ' h e e v . P . P e r g a m o n Press. I n s t i t u t u l d e P r o i e c t ă r i p e n t r u Rafinării. 23. D . H o u s t o n — T e x a s . 22. I n s t i t u t u l de P e t r o l şi Gaze. 1870. P l o ­ ieşti. H o u s t o n — Texas. M c G r a w . J o h n Wiley. şi col. S. şi O z i s i k. 6. H e i n e m a n n E d u c a ţ i o n a l Books. Ploieşti. York. 1974. şi col. ed. E. 2. P.: Process heat transfer. D o b r i n e s c u . 19. P a r i s . F.

Bucureşti. . Bucureşti.: Ingineria prelucrării hidrocarburilor.: Procese calorice şi mecanice de separare. V. S u c i u. S. EDP. G. 1978. Ploieşti. Editura Tehnică. . International Textbook Company. Ed. P. voi 1. 1973. şi c o l : Calculul termic şi hidraulic al schimbătoarelor de căldură ICITPR.: Le petrole-Raffinage et genie chimique. 29. şi W o i n a r o s c h y . voi. S u c i u. Paris. 1977 27.: Optimizarea proceselor în in­ dustria chimică. Tehnică. R. W u i t h i e r . G şi Ţ u n e s c u. 1962. 28. 1 şi 2 Technip.24. S m i g e 1 s c h i. 1967. Scranton — Pennsylvania.: Similitude-theory and applications. Bucureşti. O.1. A. S o a r e . 26. 25. 1972. S k o g 1 u n d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful