MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR , Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional - Cãlãraºi

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE - judeþul CãlãraºiCALARAªI

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE
- JUDEÞUL CÃLÃRAªI -

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR DIRECÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU CULTURÃ, CULTE ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL CÃLÃRAªI

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE
- JUDEÞUL CÃLÃRAªI -

CÃLÃRAªI

Lucrare editatã de: DIRECÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU CULTURÃ, CULTE ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL CÃLÃRAªI Cãlãraºi 2007

Director: Prof. Sorin DANCIU Coordonator: Florin RÃDULESCU Coperta: - Florin Rãdulescu Fotografii realizate de: - Florin Rãdulescu - Done ªerbãnescu marcate cu DS - Valentin Parnic marcate cu VP

O A DOUA EDIÞIE … COMPLET NOUÃ !
Atunci când atribuþiunile activitãþilor pentru patrimoniul cultural au fost transferate cãtre Direcþiile pentru Culturã, a devenit evidentã preocuparea Ministerului Culturii ºi Cultelor pentru aceastã zonã de interes naþional, pânã atunci destul de puþin octrotitã. Iar pe mãsura trecerii timpului, aceasta a devenit ºi devine PRINCIPALA activitate a instituþiilor din teritoriu, cu atât mai mult cu cât integrarea europeanã presupune o atitudine net diferitã faþã de interesul numai declarat cum a fost atâþia ani în România… Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Cãlãraºi a materializat aceastã preocupare prin editarea primei ediþii a unui CATALOG DE PATRIMONIU AL JUDEÞULUI CÃLÃRAªI. Acþiune realizatã înaintea publicãrii listelor oficiale care au concretizat preocupãrile Ministerului Culturii ºi Cultelor. Situaþie pozitivã temporar pentru instituþia de interes judeþean, însã generatoare de probleme pe termen lung cât timp nu întotdeauna situaþia din catalogul teritorial nu mai corespundea tuturor datelor oficiale. Iatã de ce s-a impus o a doua ediþie pe care o materializãm acum când consemnãm ºi un pas înainte prin impunerea unei condiþii superioare a utilitãþii acestui instrument necesar tuturor instituþiilor oficiale din judeþul Cãlãraºi. Primãriile

tuturor oraºelor, comunelor… instituþiile juridice… direcþiile judeþene… instituþiile administrative, fiecare în parte ºi toate la un loc au avut ºi au nevoie de un document care sã aibã informaþiile necesare atunci când se elibereazã avize, autorizaþii, când se rezolvã litigii juridice ºi câte alte situaþii nu impun o consultare exactã a unor date complete despre patrimoniu. Sigur cã în intenþia realizatorilor acestui nou volum se aflã ºi evidenþierea valorilor inestimabile ale patrimoniului din judeþul Cãlãraºi. O zonã pentru care cu siguranþã ºi nu o singurã datã s-au pus întrebãri de genul: - „Ce patrimoniu sã existe la Cãlãraºi ?!” Pãi din aceste pagini vor putea descoperi cã în judeþul din „Câmpia Bãrãganului” existã celebra mânãstire numitã „Micul Vãcãreºti” de la Frunzãneºti, aici se aflã urmele uneia dintre cetãþile de scaun ale Tãrii Româneºti, la Negoieºti, ca sã nu mai vorbim de valorile inestimabile arheologice care atestã vechimea civilizaþiei de la Nord de Dunãre în vremuri pentru care bãtrâna Europã nu prea are amintiri… Catalogul Patrimoniului Cultural al Judeþului Cãlãraºi, se aflã, de acum în fiecare instituþie ºi peste tot acolo unde informaþiile acestui domeniu deosebit de sensibil ar fi necesare. Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Cãlãraºi ºi-a elaborat deja viitoarele proiecte în domeniul Patrimoniului… prof. Sorin DANCIU Director Executiv Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Cãlãraºi

cmyk CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

7

MUNICIPIUL CÃLÃRAªI MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 1, 2 ºi 3 În zona "Grãdiºtea Cãlãraºi”, la 2 km de oraº, Situl arheologic cuprinde o aºezare ºi o necropolã datate în sec. IV - I a. Chr., epoca Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14527 respectiv CL-I-m-B14527.01 ºi CL-I-m-B14527.02

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 112 Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Primãria Municipilui Cãlãraºi, construitã în anii 1886-1887, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14593

cmyk

8

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 113 Str. 1 Decembrie 1918, nr. 88, ªcoala Comercialã, construitã în anii 1928 1929, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14594, în prezent Colegiul Economic Cãlãraºi

Nr. crt. 114 Str. 13 Decembrie, nr. 6, Casã, construitã în anul 1928, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14595, în prezent sediul Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat

Nr. crt. 115 Str. 13 Decembrie nr. 9A, Casa Ana ºi Marinache Popescu, azi sediul Direcþiei Judeþene pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Cãlãraºi, construitã înainte de anul 1894, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14596

cmyk - 9 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

9

Nr. crt. 116 Str. 13 Decembrie, nr. 12, fost Liceu particular, construit la înc. sec. XX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14597, în prezent sediul Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Cãlãraºi

Nr. crt. 117 Str. 13 Decembrie, nr. 14, Casã, construitã în anul 1957, Cod LMI 2004CL-IIm-B-14598

Nr. crt. 118 Fosta Administraþia Financiarã Municipalã, Str. 13 Decembrie, nr. 16, construitã în anul 1914, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14599

cmyk - 10

10

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 119 Str. 13 Decembrie, nr. 20, Casã, construitã în anul 1895, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14600

Nr. crt. 120 Str. 13 Decembrie, nr. 26, Casã, construitã în anii '20, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14601, în procedurã de declasare

Nr. crt. 121 Str. Bãlcescu Nicolae, nr. 1, Casã, construitã în anul 1931, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14602

cmyk - 11 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

11

Nr. crt. 122 Str. Bãlcescu Nicolae, nr. 3, Casã, construitã în anul 1933 de Felix Þopescu, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14603

Nr. crt. 123 Str. Berzei, nr. 10, Casã, construitã în anul 1932, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14604, în procedurã de declasare

Nr. crt. 124 Str. Berzei nr. 11, Casã, construitã în anul 1929, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14605

cmyk - 12

12

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 125 Str. Bucureºti nr. 102, Casa Demetriad, azi Biblioteca Judeþeanã, construitã în anul 1888, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14606

Nr. crt. 126 Str. Bucureºti, nr. 141, Casã, construitã în anul 1899, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14607, fosta Bancã Mateescu, fost sediu al Intreprinderii de Gospodãrire Comunalã, fost sediu al Partidului Social Democrat

Nr. crt. 127 Str. Bucureºti, nr. 159, Liceul "ªtirbei Vodã”, Fosta ªcoala Nr. 1, în prezent Gimnaziul Carol I, imobil construit în anii 1881 1882, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14608

cmyk - 13 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

13

Nr. crt. 128 Str. Bucureºti nr. 161-163, Ansamblu de locuinþe cu prãvãlii, construit la înc. sec. XX, Cod LMI 2004 CL-II-aB-14609, dupã ultimele modificãri imobilul de la nr. 161, fosta Alimentarã Victoria, este localizat pe strada Sloboziei nr. 14

Nr. crt. 129 Str. Bucureºti, nr. 168, Casa Vasile D. Marinescu, construitã în anul 1932, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14610

Nr. crt. 130 Str. Bucureºti, nr. 72, Fosta ªcoalã primarã de fete, fosta ªcoala nr. 4, în prezent ªcoala Þopescu, construitã în anii 1896-1897, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14611

cmyk - 14

14

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 131 Casã, Str. Bucureºti, nr. 181, construitã în anul 1898, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14612

Nr. crt. 132 Str. Bucureºti, nr. 185, Casa Constantin Tican, construitã în anul 1908, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14613

Nr. crt. 133 Str. Bucureºti, nr. 193, Poºta veche, construitã înainte de 1894, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14614

cmyk - 15 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

15

Nr. crt. 134 Str. Bucureºti, nr. 213, Casã, construitã în anul 1902, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14615

Nr. crt. 135 Str. Bucureºti, nr. 219, Casa Deculescu, construitã în anul 1905, fost sediu al Miliþiei Municipale, fost sediu al Judecãtoriei Cãlãraºi, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14616

Nr. crt. 136 Str. Bucureºti, nr. 223, Casã, construitã în anul 1901, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14617

cmyk - 16

16

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 137 Str. Bucureºti, nr. 227, Casã, construitã la sf. sec. XIX, în prezent Grãdiniþa cu program prelungit nr. 5, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14618, în procedurã de declasare

Nr. crt. 138 Str. Bucureºti, nr. 315, Moarã, construitã în anul 1912, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14619

Nr. crt. 139 Str. Bucureºti, nr. 115, Biserica "Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena”Volna, construitã în anul 1856, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14620

cmyk - 17 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

17

Nr. crt. 140 Str. Eroilor, nr. 38, Casa Dumitru Bâzu, construitã în anul 1939, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14621

Nr. crt. 141 Bd. Gãrii, nr. 1, Casã, construitã în anul 1927, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14622

Nr. crt. 142 Bd. Gãrii, nr. 2, Casã, construitã în anul 1931, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14623

cmyk - 18

18

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 143 Bd. Gãrii, nr. 3, Casã, construitã în anul 1922, în aceastã casã a copilãrit actorul Constantin Dinulescu, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14624

Nr. crt. 144 Bd. Gãrii, nr. 4, Casã, construitã în anul 1931, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14625

Nr. crt. 145 Bd. Gãrii, nr. 6, Casã, construitã în anul 1933, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14626

cmyk - 19 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

19

Nr. crt. 146 Bd. Gãrii, nr. 7, Casã, construitã în anul 1927, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14627

Nr. crt. 147 Bd. Gãrii, nr. 8, Casã, construitã în anul 1970, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14628, (înscrisã in mod greºit în LMI)

Nr. crt. 148 Bd. Gãrii, nr. 9, Casã, construitã în anul 1928, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14629

cmyk - 20

20

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 149 Bd. Gãrii, nr. 11, Casã, construitã în anul 1930, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14630

Nr. crt. 150 Bd. Gãrii, nr. 12, Casã, construitã în anul 1927, a aparþinut conducãtorului Corului Freamãtul prof. Calistrat Popãrãscu, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14631

Nr. crt. 151 Bd. Gãrii, nr. 15, Casã, construitã în anul 1928, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14632

cmyk - 21 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

21

Nr. crt. 152 Bd. Gãrii, nr. 14, Casã, construitã în anul 1925, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14633

Nr. crt. 153 Bd. Gãrii, nr. 19, Casã, construitã în anul 1925, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14634

Nr. crt. 154 Bd. Gãrii, nr. 20, Casã, construitã în anul 1927, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14635

cmyk - 22

22

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 155 Bd. Gãrii, nr. 35, Casã, construitã în anul 1928, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14636

Nr. crt. 156 Str. Griviþa, nr. 52, Biserica Creºtinã dupã Evanghelie, construitã în anul 1916, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14637

Nr. crt. 157 Str. Griviþa, nr. 59, Casã, construitã în anul 1903, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14638

cmyk - 23 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

23

Nr. crt. 158 Str. Griviþa, nr. 86, Fosta Judecãtorie Cãlãraºi, construitã în anul 1905, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14639

Nr. crt. 159 Str. Griviþa, nr. 165, Casã, construitã în anul 1925, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14640

Nr. crt. 160 Str. Griviþa, nr. 179, Depozit, construit în anul 1921, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14641

cmyk - 24

24

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 161 Str. Griviþa, nr. 214, Casã, construitã în anul 1921, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14642

Nr. crt. 162 Str. Ion HeliadeRãdulescu, nr. 3, Casã, construitã la înc. sec. XX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14643

Nr. crt. 163 Str. Ion HeliadeRãdulescu, nr. 7, Casã, construitã în anul 1896, în prezent Serviciul Taxe ºi Impozite al Primãriei Municipiului Cãlãraºi, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14644

cmyk - 25 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

25

Nr. crt. 164 Str. Ion HeliadeRãdulescu, nr. 13, Casa Cruþescu, construitã în anul 1896, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14645

Nr. crt. 165 Str. Ion HeliadeRãdulescu, nr. 15, Casa Moia, azi Biserica Baptistã, construitã în anul 1915, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14646

Nr. crt. 166 Str. Ion HeliadeRãdulescu, nr. 29, Casã, construitã în anul 1920, în prezent Biserica Creºtina Penticostalã Betania,Cod LMI 2004 CL-II-m-B14647

cmyk - 26

26

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 167 Str. Independenþei, nr. 33, Casã, construitã în anul 1891, fost Dispensar Uman, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14649

Nr. crt. 168 Str. Independenþei, nr. 39, Casa G-ral Brãtulescu, construitã în anul 1894, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14650

Nr. crt. 169 Str. Independenþei, nr. 43, Casã, construitã la sf. sec. XIX, fost spital TBC, în prezent Secþia de Drumuri Naþionale Cãlãraºi, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14651

cmyk - 27 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

27

Nr. crt. 170 Str. Independenþei, nr. 55, Casã, construitã în anul 1890, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14652

Nr. crt. 171 Str. Independenþei, nr. 62, Casã, construitã în anul 1912, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14653

Nr. crt. 172 Str. Independenþei, nr. 121, Casã, construitã în anul 1902, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14654

cmyk - 28

28

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 173 Str. Independenþei, nr. 152, Casã, construitã în anul 1970, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14655

Nr. crt. 174 Str. Independenþei, nr. 156, Casã, construitã în anul 1902, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14656

Nr. crt. 175 Str. Pompierilor, nr. 1, fosta Cazarmã a Pompierilor, construitã în anul 1897, în prezent Arhivele Naþionale ale Romaniei, Direcþia Cãlãraºi, Cod LMI 2004 CL-II-m-A14657

cmyk - 29 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

29

Nr. crt. 176 Prelungirea Bucureºti, nr. 8, Grupul ªcolar Agricol, construit în anii 1929-1938, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14658

Nr. crt. 177 Str. Rahova, nr. 210, Casã, construitã în anul 1933, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14659

Nr. crt. 178 Str. Sf. Nicolae, nr. 37, Casa Eliza Palade, construitã în anul 1900, în prezent Centrul CREDIS Cãlãraºi, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14660

cmyk - 30

30

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 179 Str. Sf. Nicolae, nr. 44, Casã, construitã în anul 1921, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14661

Nr. crt. 180 Str. Sf. Nicolae, nr. 50, Casa Papatriandafil, construitã în anul 1905, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14662

Nr. crt. 181 Str. Sf. Nicolae nr. 53, Casa Anghelide, construitã în anul 1906, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14663

cmyk - 31 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

31

Nr. crt. 182 Str. Sf. Nicolae, nr. 63, Casã, construitã la sfârºitul sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14664

Nr. crt. 183 Str. Sloboziei nr. 1, Prefectura Judeþului Cãlãraºi, construitã în anii 1895-1898, Cod LMI 2004 CL-II-m-A14665

Nr. crt. 184 Str. Sloboziei, nr. 16, Casa Atanase Petrescu, construitã în anul 1888, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14666

cmyk - 32

32

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 185 Str. Sloboziei, nr. 27, Casa Vasile Viºan, construitã în anul 1925, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14667

Nr. crt. 186 Str. Viitor nr. 69, Casã construitã la începutul sec. XX, fost sediu al Comisariatului Militar Cãlãraºi, fost sediu de tipografie, fost sediu al Tribunalului Judeþean Cãlãraºi, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14668

cmyk - 33 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

33

MUNICIPIUL OLTENIÞA
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 57 "Gumelniþa”, la 3 km NE de municipiul OLTENIÞA, Aºezare mileniul IV a. Chr. Eneolitic, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-s-A-14563

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 222 Str. Argeº, nr. 4, Turn de apã, construit la începutul sec. XX, în prezent Muzeul de Artã Olteniþa, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14695

cmyk - 34

34

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 223 B-dul Tineretului, nr. 8, Moara "Dunãrea", construitã în anul 1913, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14696

Nr. crt. 224 Str. Argeº, nr. 44,46,48, Casã, are mai mute etape de edificare una fiind identificatã ca fiind din anul 1919, fost Liceu la începutul secolului XX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14697

cmyk - 35 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

35

Nr. crt. 225 Str. Argeº, nr. 60-62, Casã construitã în anul 1926, cunoscutã sub denumirea de Policlinicã, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14698

Nr. crt. 226 Str. Argeº, nr. 77-97, Hotel Victoria, construit în anul 1900, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14699

cmyk - 36

36

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 227 Str. Argeº, nr. 99, Casa Bãrbulescu, construitã la începutul sec. XX, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14700

Nr. crt. 228 Str. Argeº, nr. 101, Muzeul civilizaþiei Gulmeniþa, construit în anul 1925, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14701
Nr. crt. 229, 230, 231 Bd. Republicii nr. 53, Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae", Cod LMI 2004 CL-II-a-B-14702 cuprinde Biserica "Sf. Nicolae”, construitã în anul 1872, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14702.01 ºi Cruce de piatrã, datatã în anul 1856, în incinta bisericii Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14702.02

cmyk - 37 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

37

MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 276 Bd. Republicii, în scuarul din zona fostului cinematograf Flacara, între str. Mihai Bravu ºi b-dul Tineretului, Monumentul Eroilor din rãzboiul 1916-1918, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14743

Nr. crt. 277 Bd. Republicii, între str. Al. Iliescu ºi str. Argeºului, Monumentul soldaþilor ruºi cãzuþi la Olteniþa, 1853, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14744

cmyk - 38

38

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

ORAªUL BUDEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 187 Sat APROZI, "Biserica Adormirea Maicii Domnului”, construitã în anul 1841, reparatã în anii 1885 ºi 1896, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14669

COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 4 Sat ALEXANDRU ODOBESCU, "Ostrovul Barza” Aºezare din epoca Eneoliticã, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14528.

cmyk - 39 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

39

COMUNA BELCIUGATELE
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 50 Sat MATARAUA, punctul ,,Matara", în apropierea râului Mostiºtea, la N de sat, Aºezare fortificatã epoca Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14559

Nr. crt. 51 Sat MATARAUA, punctul ,,Matara", în apropierea râului Mostiºtea, la N de sat, Aºezare fortificatã epoca Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14560

cmyk - 40

40

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 204 Sat COJEªTI, Biserica "Naºterea Maicii Domnului” construitã în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14682

Nr. crt. 214 Sat MATARAUA, Biserica "Sf. Împãraþi” construitã în anul 1810, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14690

cmyk - 41 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

41

Nr. crt. 217 Sat MÃRIUÞA, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae ”, construitã în anul 1865, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14693

COMUNA BORCEA
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 236 Sat PIETROIU, Casa Nicu Apostol, construitã în anul 1865, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14707

cmyk - 42

42

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CÃSCIOARELE
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 6, 7, 8 ºi 9 În punctul "ªuviþa Hotarului" a fost descoperit un sit arheologic Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14530 ce cuprinde o aºezare datatã Epoca migraþiilor, sec. IX X, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14530.01, o aºezare datatã Epoca migraþiilor, sec. VI VII, Cod LMI 2004 CL-I-mB-14530.02 ºi o aºezare datatã Latène, sec. II - I a. Chr., Cod LMI 2004 CL-I-mB-14530.03.

Nr. crt. 10 În punctul "Ostrovel" la SV de ruinele Mãnãstirii Cãtãlui, insulã în mijlocul lacului Cãtãlui, sit arheologic datat Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14531.

Nr. crt. 11 La E de pescãria de pe malul lacului Greaca, în dreptul drumului spre Cãscioarele, sit arheologic datat Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14532

cmyk - 43 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

43

Nr. crt. 12 În punctul "D-aia parte" la 500 m N de mãnãstirea Cãtãlui, pe malul de E al lacului Cãtãlui, Aºezare fortificatã datatã sec. IV - III a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14533

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 192 Ruinele fostei mãnãstiri Catãlui, construitã în sec. XVI, refãcutã în sec. XVIIXVIII, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14674

Nr. crt. 194 Biserica "Sf. Nicolae”, construitã în anul 1938, sfinþitã în anul 1956, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14676

cmyk - 44

44

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CHIRNOGI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 17 În punctul "Rudari", Aºezare datatã sec. III - I a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14536

Nr. crt. 18 În partea de NE a aºezãrii geto- dacice, necropolã datatã sec. II - I a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14537

Nr. crt. 19 În punctul "ªuviþa lui Vulpe”, la cca. 200 m spre E, Aºezare datatã sec. IV - III a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14538

cmyk - 45 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

45

Nr. crt. 20 În punctul "Cariera de lut” la 500 m E de locul "Ciºmeaua Mare", în malurile carierei de lut, Aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14539

Nr. crt. 21 În punctul "ªuviþa Hotarului”, în via lui Codin Stanca Bãnãþeanu, Aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14540

MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 263 În cimitirul vechi, Cruce de piatrã datatã 1876, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14730

cmyk - 46

46

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CHISELET
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 22 Sat CHISELET, punct "Mãgura Fundeanca”, Complex arheologic de aºezãri datate în epoca neoliticã, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14541.

Nr. crt. 23, 24, 25 Sat CHISELET, punct "Sediul C.A.P.”, lângã terenul de fotbal, sit arheologic Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14542, cu descoperiri din Latène Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14542.01 ºi epoca neoliticã Cod LMI 2004 CL-I-m-B14542.02.
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 195 Sat CHISELET, nr. poºtal 384, Biserica "Adormirea Maicii Domnului”construitã în anul 1860, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14677.

cmyk - 47 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

47

COMUNA CIOCANEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 197 Sat CIOCÃNEªTI, cartier Sãrbi, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” construitã în 1862, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14679.
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 264 Sat CIOCÃNEªTI, Lângã stadion, Cruce de piatrã datatã 1830, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14731

Nr. crt. 265 Sat CIOCÃNEªTI, Cartier Mãrgineni, în faþa casei lui Ion Raiu, Cruce de piatrã datatã 1742, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14732

cmyk - 48

48

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CURCANI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 75 Sat SÃLCIOARA, Aºezare datatã sec. II I a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14575

Nr. crt. 76 Sat SÃLCIOARA, în punctul "Moara”, Aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-Is-B-14576

Nr. crt. 77 Sat SÃLCIOARA, Punctul "Potcoava”, pe malul lacului omonim, Aºezare datatã sec. IV - III a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14577

cmyk - 49 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

49

Nr. crt. 208 Sat CURCANI, Casa Filofteia Speriatu, construitã la înc. sec. XX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14686

COMUNA DICHISENI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 29, 30, 31, 32 Sat COSLOGENI, "Grãdiºtea Coslogeni” în balta Borcei, în dreptul km. 80, pe teritoriul fostei ferme nr. 7 a fostului I.A.S. Roseþi azi teren administrat de ADS, Situl arheologic de la Coslogeni Cod LMI 2004 CL-I-s-A-14546 ce cuprinde o Necropolã de incineraþie Cod LMI 2004 CL-I-m-A-14546.01 datatã sec. V - IV a. Chr., Latène timpuriu, o aºezare fortificatã Cod LMI 2004 CL-I-m-A14546.02 datatã sec. XII - XI a. Chr., Epoca bronzului târziu, cultura Coslogeni ºi o aºezare Cod LMI 2004 CL-I-m-A-14546.03 datatã neolitic.

cmyk - 50

50

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 205 Sat COSLOGENI, Biserica "Sf. Nicolae”, construitã în sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14683

Nr. crt. 209 Sat DICHISENI, Biserica "Sf. Nicolae”, construitã în anul 1805 din lemn, reconstruitã în 1886 din zid, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14687

MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 266 Sat COSLOGENI, Cruce de piatrã, sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14733

cmyk - 51 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

51

Nr. crt. 267 Sat COSLOGENI, ªos. Cãlãraºi Feteºti, Cruce de hotar, sec. XIX, cunoscutã drept ,,Crucea de leac de la Coslogeni”, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B14734

Nr. crt. 268 Sat COSLOGENI, în curtea lui Gh. Constantin Noana, Cruce de hotar, 1867, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14735

cmyk - 52

52

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA DOR MÃRUNT
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 235 Sat PELINU, Biserica "Sf. Împãraþi”, construitã în anul 1875, în prezent în stare de colaps, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14706

COMUNA DOROBANÞU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 Sat VÃRêTI, punct "Grindul Grãdiºtea Ulmilor", pe fostul lac Boian, la 3 km S de ºoseaua Cãlãraºi-Olteniþa, Sit arheologic Cod LMI 2004 CLI-s-B-14590 ce cuprinde o aºezare din epoca fierului Cod LMI 2004 CL-I-m-B14590.01, o necropolã din epoca fierului Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14590.02, o aºezare din eneolitic, cultura Gumelniþa Cod LMI 2004 CLI-m-B-14590.03, o necropolã din eneolitic, cultura Gumelniþa Cod LMI 2004 CLI-m-B-14590.04 o aºezare din neolitic cultura Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B14590.05 ºi o necropolã din neolitic cultura Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B14590.06.

cmyk - 53 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

53

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 190 Sat BOªNEAGU, Biserica "Sf. Nicolae”, "Adormirea Maicii Domnului” construitã în anul 1854, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14672

Nr. crt. 258 Sat VÃRêTI, Biserica "Sf. Treime”, construitã în anul 1838, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14725

cmyk - 54

54

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA FRÃSINET
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 255 Sat TÃRICENI, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”, construitã între anii 1832-1834, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14722

COMUNA FRUMUªANI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 233 Sat ORêTI, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”, construitã în anul 1817, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14704

Nr. crt. 234 Sat PÃDURIªU, fost Filastache, Biserica "Sf. Treime", "Adormirea Maicii Domnului” construitã în anul 1833, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14705

cmyk - 55 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

55

Nr. crt. 237 Sat PIÞIGAIA, Biserica "Sf. Nicolae” (ruine), construitã în anul 1796, reparatã în anul 1900, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14708

Nr. crt. 246 Sat POSTÃVARI, nr. poºtal 19, Biserica "Sf. Dumitru" ºi "Sf. Nicolae"construitã în anul 1841, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14713
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 270 Sat FRUMUªANI, pe drumul de pãmât spre Vãrãºti dupã intersecþia cu Dj 3A, Cruce de piatrã, sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14737

cmyk - 56

56

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 279 Sat PASÃREA, În curtea locuitorului Popa Gheorghe, pe locul fostului sector zootehnic a CAP-ului, lângã gardul spre Popasul Frumuºani, Cruce de piatrã, sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14746

COMUNA FUNDENI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 210, 211, 212 Sat FUNDENI, Cartier Frunzãneºti, Ansamblul curþii boierilor Dudescu, Cod LMI 2004 CL-II-a-A-14688 compus din Biserica "Sf. Apostol Andrei” construitã în anul 1732, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14688.01ºi Casele boierilor Dudescu construite în sec. XVIII-XIX, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14688.02

cmyk - 57 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

57

COMUNA GÃLBINAªI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 213 Cartier Lâmoteºti, Biserica "Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena”, construitã în anul 1846, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14689

COMUNA GRÃDIªTEA
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 35 Sat CUNEªTI, "Mãgura Cuneºtilor” la 100 m S de ºoseaua Cãlãraºi-Olteniþa, la limita de S a cimitirului, Aºezare din Eneolitic, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14549

cmyk - 58

58

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. crt. 37 Sat Bogata, "Movila Berzei”, pe terasa superioarã a lacului Gãlãþui, în Nordul satului înainte de podul spre Alexandru Odobescu, Aºezare mil. V a. Chr. Neolitic mijlociu, cultura Boian, Cod LMI 2004 CL-I-sB-14551, localizatã eronat din punct de vedere administrativ în Lista Monumentelor 1990-1991, în LMI 2004 precum ºi în literatura de specialitate

Nr. crt. 38, 39, 40, 41 Sat GRÃDIªTEA, punct "Grãdiºtea Ceacu" pe un grind în fostul iezer Cãlãraºi, la 5 km S de ºoseaua Cãlãraºi-Olteniþa, Sit arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-sB-14552 ( la nr. crt. 39 este acelaºi lucru ca la nr. crt. 38, se repetã) în care au fost identificate o aºezare sec. XIII - XI a. Chr. Epoca bronzului târziu cultura Coslogeni Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14552.01 ºi o aºezare Neoliticã, cultura Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14552.02.

cmyk - 59 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

59

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 188 Sat BOGATA, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”, construitã în anii 1872, refãcutã în anul 1878 dupã un incendiu din 1876, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14670

Nr. crt. 249 Sat RASA, Biserica "Sf. Nicolae”, construitã în anii 1833-1836, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14716

cmyk - 60

60

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 260 Sat BOGATA, În curtea bisericii "Sf. Nicolae", Obeliscul soldaþilor ruºi cãzuþi în rãzboiul 1877-1878, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14727

Nr. crt. 284 Sat RASA, În curtea bisericii "Sf. Nicolae", Cruce de piatrã, sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14751

cmyk - 61 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

61

COMUNA GURBÃNEªTI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 199, 200, 201, 202, 203 Sat CODRENI, Sub apele acumulãrii Mostiºtea, Schitul Codreni Cod LMI 2004 CL-II-a-B-14681compus din Biserica "Schimbarea la faþã" construitã în anul 1678 Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14681.01, Chilii construite în sec. XVII, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14681.02, Turn clopotniþã construit în sec. XVII, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14681.03 ºi Zid de incintã construit în sec. XVII, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14681.04

COMUNA ILEANA
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 259 Sat ARÞARI, la 1,2 km sud-vest de marginea de vest a satului, la 200 m vest de ºoseaua IleanaArþari, în apropierea unei staþii de irigaþii, Cruce de piatrã, sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14726

cmyk - 62

62

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA JEGÃLIA
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 271 Sat JEGÃLIA, în curtea locuitoarei Mihai Tinca (fostã a lui Mihai Petre), Cruce de piatrã, 1826, Cod LMI 2004 CL-IV-mB-14738

Nr. crt. 272 Sat JEGÃLIA, în curtea lui Gheorghe. T. Manea, Cruce de hotar, sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IV-mB-14739

cmyk - 63 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

63

COMUNA LEHLIU - SAT
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 43 Sat LEHLIU, “Cimitirul afurist” în partea de est a satului Lehliu, pe malul lacului Lehliu I, pe drumul spre Sãpunari, Aºezare datatã sec. XVIII XX, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14554
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 273 Sat LEHLIU, “Cimitirul afurist” în partea de est a satului Lehliu, pe malul lacului Lehliu I, pe drumul spre Sãpunari, Ansamblu de cruci de piatrã, Cod LMI 2004 CL-IV-a-B-14740

Nr. crt. 285 Sat SÃPUNARI, în curtea bisericii, Ansamblu de cruci de piatrã, sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IV-a-B14752

cmyk - 64

64

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA LUICA
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 44 Sat LUICA, punctul "Sârbi”, pe terasa râului Rasa, Aºezare sec. II - I a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14555

COMUNA LUPªANU
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 280 Sat PLEVNA, Cruce de hotar, 1894, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14747

cmyk - 65 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

65

COMUNA MÂNÃSTIREA
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 26 Sat COCONI, în zona "Piscul Coconi”, Necropolã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-sB-14543

Nr. crt. 27 Sat COCONI, "Vadul Vacilor", la V de sat pe malul lacului Mostiºtea, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14544

Nr. crt. 52 Sat MÃNÃSTIREA, "La Cãrãmidãrie”, la S de iezerul Mostiºtea, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14561

cmyk - 66

66

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 79 Sat SULTANA, zona "Valea Orbului”, într-o viroagã pe malul lacului Mostiºtea, Necropolã mileniul V a. Chr., Neolitic, cultura Boian, Cod LMI 2004 CL-I-s-A14579

Nr. crt. 80 Sat SULTANA, zona "Gheþãrie”, pe terasa Mostiºtei, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-A-14580

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 198 Sat COCONI, Casa Tudor St. Ioan construitã în anul 1938, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14680, în prezent în stare de colaps

cmyk - 67 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

67

Nr. crt. 215 Sat MÃNÃSTIREA, vizavi de Primãria comunei, Biserica "Sf. Dumitru ºi Sf. Nestor”, ctitoritã de Matei Basarab ºi soþia sa Elena în 1648, Cod LMI 2004 CLII-m-A-14691
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 275 Sat MÃNÃSTIREA, Mormântul scriitorului Alexandru Sahia situat în incinta spaþiului unde se organizeazã târgul sãptãmânal (în zilele de duminicã), pe partea stângã a ºoselei ce merge spre Coconi, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14742

cmyk - 68

68

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA MODELU
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 286 Sat TONEA, Cruce de hotar, sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14753

COMUNA PERIªORU
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. Crt. 289 Sat Tudor Vladimirescu, la cca 4 km V de sat, la N de sos. Bucuresti-Feteºti, lângã siloz, Conacul Pribegeanu, construit în anul 1902, Cod LMI 2004 CLII-m-B-20851

cmyk - 69 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

69

COMUNA PLÃTÃREªTI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 207 Sat CUCUIEÞI, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”, construitã în anii 1839-1840, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14685

Nr. crt. 238, 239, 240, 241, 242, 243 Sat PLÃTÃREªTI, Mãnãstirea Plãtãreºti, construitã în anul 1646 avându-l ctitor pe Matei Basarab, a fost reparatã în anii 1777 ºi 1850. Ansamblul mãnãstiresc Cod LMI 2004 CL-II-a-A-14710, este compus din Biserica "Sf. Mercurie" Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.01, Casã domneascã Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.02, Chilii Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.03, Construcþii anexe Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.04 ºi Zid de incintã Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.05

cmyk - 70

70

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 244 Sat PODU PITARULUI, Biserica "Sf. Vasile” construitã în anul 1818, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14711

COMUNA RADOVANU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 66, 67, 68 Sat RADOVANU, în zona "Valea Coadelor”, aflatã la poalele promontoriului "La Muscalu", pânã la Valea Neguleasa complex arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14570 ce cuprinde o aºezare din perioada medievalã, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14570.01 ºi o aºezare din sec. VIII-XI, ev mediu timpuriu, pânã la cultura Dridu, Cod LMI 2004 CLI-m-B-14570.02

Nr. crt. 69 Sat RADOVANU, în zona"La Muscalu”, aºezare cu descoperiri ce dateazã din mileniul IV a. Chr., Neolitic, cultura Boian, faza Spanþov ºi Eneolitic, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-sB-14571

cmyk - 71 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

71

Nr. crt. 70 Sat RADOVANU, Cartierul Coadele, în zona "Fraþii Dincã”, "La Grãdiºte”, Gorgana Întâia cu descoperiri datate sec. II - I a. Chr. Latène, Cod LMI 2004 CL-I-sB-14572

Nr. crt. 71, 72, 73 Sat RADOVANU, în zona"Coada Malului”, complex arheologic Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14573 ce cuprinde o aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14573.01 ºi o necropolã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14573.02

Nr. crt. 74 Sat RADOVANU, în dreapta locului ªiroaie, în zona "Jidovescu”, Aºezare fortificatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14574

cmyk - 72

72

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE Nr. crt. 92, 93, 94 Sat VALEA POPII, la ieºirea din sat spre Radovanu, în zona "Coada Malului", sit arheologic, CL-I-s-B14587, compus dintr-o aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14587.01 ºi o necropolã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14587.02

COMUNA ªOLDANU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 218, 219, 220, 221 Sat NEGOEªTI, Mãnãstirea Negoeºti construitã în anul 1649, ctitoritã de Matei Basarab ºi soþia sa Elina, reparatã în anii 1777 ºi 1850 Cod LMI 2004 CL-II-aA-14694. Ansamblul mãnãstiresc este format din Biserica "Sf. Mihail ºi Gavril" Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14694.01, Chilii (ruine) Cod LMI 2004 CL-II-m-A14694.02 ºi zidul de incintã Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14694.03

cmyk - 73 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

73

COMUNA SPANÞOV
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 13, 14, 15 Sat CETATEA VECHE, punctul "La Grãdiºte”, Sit arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14534 ce are în componenþa sa o aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-mB-14534.01 ºi o aºezare datând din mileniul IV a. Chr. Eneolitic, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14534.02

Nr. crt. 16 Sat CETATEA VECHE, în zona "Tatina", Aºezare datatã sec. III a. Chr. Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14535

MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 252 Sat SPANÞOV, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” construitã în anii 1867 1868, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14719

cmyk - 74

74

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA TÃMÃDÃU MARE
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 254 Sat TÃMÃDÃU MIC, Biserica "Sf. 40 de Mucenici”, construitã în anul 1810, reparatã în anul 1890, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14721

COMUNA ULMU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 36 Sat FÃUREI, în mijlocul lacului Mostiºtea, la 200 m de sat, pe insula "Grãdiºtea Micã”, a fost descoperitã o aºezare din perioada sec. IV - I a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14550

cmyk - 75 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

75

Nr. crt. 87, 88, 89 Sat ULMU, pe malul de E al lacului Mostiºtea, la 200 m de sat în zona "La Coroman”, complex arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14584, care cuprinde o aºezare datatã Neolitic, cultura Boian, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14584.01 ºi o aºezare datatã Epoca bronzului târziu, cultura Coslogeni, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14584.02

Nr. crt. 90 Sat ULMU, la SV de sat, aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14585

cmyk - 76

76

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 91 Sat ULMU, la S de sat, "Cota 14” aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14586

MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 288 Sat ULMU, pe locul vechii biserici a satului, Ansamblu de cruci de piatrã datatând din sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IV-a-B-14755

cmyk - 77 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

77

COMUNA UNIREA
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 232 Sat OLTINA, Casa Dumitru D. Oprea, nr. poºtal 184, construitã în anul 1932, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14703

Nr. crt. 256 Sat UNIREA , Casa Anghel Deacu, nr. poºtal 82, construitã în anul 1930, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14723

cmyk - 78

78

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA VASILAÞI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 53, 54, 55, 56 Sat Nuci, Situl arheologic Palanca, Cod LMI 2004 CL-I-s-B14562, cuprinde o aºezare datatã sec. II - I a. Chr. Latène Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14562.01, o aºezare datatã în mileniul II a. Chr. Epoca bronzului timpuriu, cultura Glina, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14562.02 ºi o aºezare datând din mileniile V IV a. Chr. Eneolitic, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-Im-B-14562.03

Nr. crt. 61 Sat POPEªTI, zona "Fostul CAP - sectorul zootehnic”, Necropolã datatã mileniul IV a. Chr. Neolitic, cultura Boian, faza Vidra, Cod LMI 2004 CL-I-s-A-14567

cmyk - 79 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

79

Nr. crt. 62 Sat POPEªTI, zona "Pãdurea Cioarinu” pe un bot de terasã pe malul drept al Dâmboviþei, Aºezare fortificatã datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-A-14568

Nr. crt. 95 Sat Vasilaþi, pe terasa înaltã de pe malul stâng al Dâmboviþei în zona "Moº Neagu" sau "Cimitirul vechi”a satului, Aºezare datatã epoca Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14588

cmyk - 80

80

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 96 Sat Vasilaþi, În partea de N a satului, Aºezare datatã epoca Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14589

MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 245 Sat POPEªTI, Cartier Morozoaia, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”, construitã în anii 1654 1660 refãcutã în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14712

k

- 81

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

81

MONUMENTE NEIDENTIFICATE
MUNICIPIUL OLTENIÞA MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 58 "Valea Mare”, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14564 ORAªUL BUDEªTI MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 5 Sit arheologic Aºezare epoca Latène, "Ciocârla”, pe un bot de terasã, pe malul drept al Dâmboviþei, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14529 COMUNA CRIVÃÞ MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 34 În punctul "Islaz”, la 1 km V de lacul Bondoc, Aºezare datatã sec. IV - III a. Chr. Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14548 COMUNA DICHISENI MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 28 Sat COSLOGENI, în balta Borcei, la 1,5 km E de "Grãdiºtea Coslogeni”, "Popina lui Ilie”, Aºezare datatã sec. XIII - XI a. Chr. Epoca bronzului târziu, cultura Coslogeni, Cod LMI 2004 Aºezare CL-I-s-B-14545 COMUNA GURBÃNEªTI MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 33 Sat COÞOFANCA, La N de sat, pe malul drept al Mostiºtei, pe o suprafaþã de 3,5 ha, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14547 Nr. crt. 42 Sat GURBÃNEªTI, la E de sat, pe terasa lacului Mostiºtea, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14553 Nr. crt. 63, 64, 65 Sat PREASNA, la N de sat, pe malul stâng al Mostiºtei, Sit arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14569, compus dintr-o aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14569.01 ºi o aºezare din Epoca bronzului târziu, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14569.02.

k

- 82

82

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA MODELU MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE Nr. crt. 283 Sat RADU NEGRU, Între sat ºi mãnãstire, paralel cu drumul naþional, Cruce de piatrã, sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14750, a fost pe lista din 1955, în prezent neidentificatã COMUNA SÃRULEªTI MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE Nr. crt. 281 Sat PREASNA, Cruce de hotar datatã sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IVm-B-14748 este de fapt sat Preasna comuna GURBÃNEªTI COMUNA SOHATU MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ Nr. crt. 251 Sat SOHATU, Biserica "Schimbarea la Faþã”, construitã în anul 1848, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14718 MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE Nr. crt. 282 Sat PROGRESU, în curtea bisericii, Cruce de piatrã datatã 1840, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14749 COMUNA TÃMÃDÃU MARE MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 81 Sat ªEINOIU, în zona "Movila din cimitir” a fost descoperitã ºi cercetatã o aºezare tip Tell datând din Eneolitic, cultura Gumelniþa Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14581 Nr. crt. 82 Sat TÃMÃDÃU MARE, la 2 km SE de comunã în zona "Valea Cãlugãreascã”, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14582 MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE Nr. crt. 269 Sat DÂRVARI, Lângã bisericã, Cruce de piatrã datatã 1728, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14736

k

- 83

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

83

COMUNA ULMENI MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 83, 84, 85, 86 Sat ULMENI, "Terasa Dunãrii”, în partea de SE a satului, între Tãuºanca ºi Valea lui Soare, Situl arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14583, are în componenþa sa o aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14583.01, o aºezare datatã Eneolitic, cultura Cernavodã I, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14583.02 ºi o aºezare datând din mil. IV a. Chr. Eneolitic, cultura Gumelniþa, faza A1 ºi A2, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14583.03 MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE Nr. crt. 287, Sat ULMENI, În stânga ºoselei Cãlãraºi Olteniþa, Cruce de hotar datatã 1891, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14754 , neidentificatã COMUNA VALEA ARGOVEI MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE Nr. crt. 45 Sat LUNCA , Aºezare neoliticã la 800 m NV de satul Lunca, pe terasa lacului Frãsinet (fost Obileºti), Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14556 Nr. crt. 46 Sat LUNCA, în punctul "Pe coastã”, la 500 m de sat pe pe malul drept al terasei înalte a râului Mostiºtea, Aºezare datatã în sec. IV - III a. Chr., Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14557 Nr. crt. 47, 48, 49 Sat LUNCA, în punctul "La "La grãdini”, pe malul de V al lacului Frãsinet (fost Obileºti), Sit arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14558, care cuprinde o necropolã de incineraþie, Cod LMI 2004 CL-I-m-B14558.01, datatã sec. IX a. Chr., Hallstatt timpuriu ºi o aºezare datatã mileniul V a. Chr., Neolitic, cultura Boian, faza Bolintineanu, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14558.02 Nr. crt. 78 Sat SILIªTEA, pe insula Dealul Beci se aflã Ruinele curþii brâncoveneºti de la Obileºti datate în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14578, neidentificate pânã în prezent Nr. crt. 104, 105, 106, 107 Sat VLÃDICEASCA, la SV de sat în zona "Gherghelãul Mic", ostrov inundat în mijlocul Lacului Frãsinet sit arheologic tip tell, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14591 care cuprinde o aºezaredin epoca Latène Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14591.01, o aºezare din perioada eneoliticã, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14591.02 ºi o aºezare din epoca neoliticã, cultura Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14591.03

k

- 84

84

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 108, 109, 110, 111 Sat VLÃDICEASCA, la SV de sat în zona "Gherghelãul Mare” ostrov inundat în mijlocul Lacului Frãsinet sit arheologic tip tell, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14592, care cuprinde o aºezaredin epoca Latène Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14592.01, o aºezare din perioada eneoliticã, cultura Gumelniþa Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14592.02 ºi o aºezare din epoca neolitic, cultura Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14592.03 MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ Nr. crt. 250 Sat SILIªTEA, Între satul Dãneºti ºi com. Lupºanu, pe valea pârâului Argova, Casã boiereascã construitã în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14717, neidentificatã pânã în prezent MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE Nr. crt. 274 Sat LUNCA, la V de sat, punctul "Malul Bãtãliei”, Locul luptei de la Obileºti din rãzboiul ruso - turc 1806 1812, Cod LMI 2004 CL-IV-s-B14741 Nr. crt. 278 Sat OSTROVU, Cruce de piatrã datatã 1651, Cod LMI 2004 CL-IV-mB-14745, neidentificatã pânã în prezent

MONUMENTE DISPÃRUTE
MUNICIPIUL OLTENIÞA MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 59 "Coada Lupului”, la 3 km de oraº, în stânga cãii ferate, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14565, monument disparut Nr. crt. 60 "Renie”, Aºezare, Eneolitic, cultura Cernvodã, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14566, monument disparut

ORAªUL BUDEªTI MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 191 Aproape de lunca Argeºului, Ruinele conacului Manu, construit în anul 1827, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14673, monument dispãrut

COMUNA BORCEA MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ Nr. crt. 189 Sat BORCEA, nr. poºtal 1236, Casa cu polatã, construitã la sf. sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14671

k

- 85

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

85

COMUNA CÃSCIOARELE MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURà Nr. crt. 193 Conacul Dumitru Alimãnãºteanu construit la începutul sec. XX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14675, monument dispãrut. COMUNA CHIRNOGI MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE Nr. crt. 261 În cimitirul vechi, Cruce de piatrã datatã 1897, Cod LMI 2004 CL-IV-mB-14728 Nr. crt. 262 În cimitirul vechi, Cruce de piatrã datatã 1804, Cod LMI 2004 CL-IV-mB-14729, neidentificatã COMUNA CRIVÃÞ MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURà Nr. crt. 206 Între Crivãþ ºi Budeºti, Pod de lemn construit la înc. sec. XX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14684 dispãrut încã din anul 1985 cu ocazia lucrãrilor de amenajare a cursului râului Argeº. COMUNA RADOVANU MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURà Nr. crt. 247 Sat RADOVANU, în zona de S a satului Ruinele palatului Ghica, datat în sec. XVlll, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14714, monument dispãrut Nr. crt. 248 Sat RADOVANU, În cimitirul satului, Biserica "Adormirea Maicii Domnului” (ruine), construitã în 1754, Cod LMI 2004 CL-II-m-B14715, monument dispãrut COMUNA SPANÞOV MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 253 Sat SPANÞOV, Casa Ion D.Stan construitã în anul 1934, Cod LMI 2004 CL-IIm-B-14720, distrusã în anul 2006 în timpul inundaþiilor.

COMUNA VASILAÞI MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 257 Sat VASILAÞI, nr. postal 1050, Casa lui Marin Preda, construitã la sf. sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14724, monument dispãrut

k

- 86

86

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

MONUMENTE ÎNREGISTRATE GREªIT
COMUNA CIOCANEªTI MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ Nr. crt. 196 Sat CIOCÃNEªTI, Conacul Cantacuzino construit în sec. XVlll XlX, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14678 se aflã de fapt în judeþul Dâmboviþa unde figureazã ºi în LMI la poziþia 745, cu cod LMI 2004 DB-II-a-B17420 sub denumirea Ansamblul conacelor Ghika Cantacuzino datate sec. XVII-XIX, sat Ciocãneºti, comuna Ciocãneºti. COMUNA PERIªANI MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ Nr. crt. 216 Sat MÃRCULEªTI, biserica ,, Sf. Nicolae”, construitã în anul 1844, LMI 2004 CL-II-m-B-14692 se aflã de fapt în judeþul Ialomiþa unde figureazã în LMI la poziþia 175, cu cod IL-II-m-B-14147 sub denumirea Biserica ,, Sf. Nicolae”, construitã în anul 1844, DS 299, sat Marculeºti, comuna Cosâmbeºti.

k

- 87

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

87

k

- 88

88

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE
SITUAÞIA MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETUL CÃLÃRAªI PE EPOCI, CATEGORII DE MONUMENTE ªI GRUPA VALORICÃ

STATISTICA DUPÃ HRAM ªI SECOLUL DE EDIFICARE A MONUMENTELOR ISTORICE - LÃCAªE DE CULT ORTODOX DIN JUDEÞUL CÃLÃRAªI

k

- 89

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

89

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZÃ REGIMUL DE PROTECÞIE PRIVIND PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL, EUROPEAN ªI MONDIAL
LEGE Nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Convenþia asupra mãsurilor ce urmeazã a fi luate pentru interzicerea ºi împiedicarea operaþiunilor ilicite de import, export ºi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptatã de Conferinþa generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã la Paris la 14 noiembrie 1970 LEGE Nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenþiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptatã la Roma la 24 iunie 1995 LEGE Nr. 150/1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992 LEGE Nr. 151/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985 LEGE nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenþiei europene a peisajului, adoptatã la Florenþa la 20 octombrie 2000 LEGE nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil ORDIN nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile HOTARÂRE nr. 1420 / 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerþul cu bunuri culturale mobile HOTARÂRE nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

k

- 90

90

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

LEGE nr. 311 / 8 iulie 2003 privind muzeele ºi colecþiile publice ORDONANÞA GUVERNULUI nr. 43/2000 republicata privind protecþia patrimoniului arheologic ºi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional ORDINUL nr. 251/409/2275/M 115/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deþinerea ºi comercializarea detectoarelor de metale ORDONANÞA GUVERNULUI nr. 47/2000 privind stabilirea unor mãsuri de protecþie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial HOTARÂRE nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial ºi a Metodologiei privind elaborarea ºi conþinutul cadru al planurilor de protecþie ºi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice HOTÃRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat HOTÃRÂRE nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaþiile în care Ministerul Culturii ºi Cultelor, respectiv autoritãþile administraþiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare ºi de intervenþie asupra monumentelor istorice, proporþia contribuþiei, procedurile, precum ºi condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraºul sau comuna ORDIN nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice din Romania ORDIN nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice LEGE 50/1991 Republicatã privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii LEGE nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional Secþiunea a III-a - zone protejate.

k

- 91

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

91

DOSARUL DE CLASARE/DECLASARE A UNUI MONUMENT ISTORIC CONÞINUT

1. documentaþia tehnicã: a) fiºa analiticã de evidenþã, întocmitã de direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã se aflã imobilul; b) hãrþi ºi planuri de situaþie; c) releveul actual al imobilului; d) fotografii interioare ºi exterioare ale imobilului, ale împrejurimilor ºi ale sitului, dupã caz; e) date referitoare la folosinþa imobilului; f) expertizã tehnicã; depunerea la dosarul de clasare a expertizei tehnice este facultativã; 2. documentaþia istoricã: studiu istorico-arhitectural întocmit de un specialist atestat în domeniul monumentelor istorice; 3. documentaþia privind situaþia juridicã: a) copii legalizate de pe actele care atestã dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului; b) copii legalizate de pe planul cadastral ºi de pe cartea funciarã; 4. acte administrative: a) cerere; b) referatul de specialitate al direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti;

k

- 92

92

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

c) avizul comisiei regionale a monumentelor istorice, cu precizarea propunerii de clasare în grupa A sau, dupã caz, grupa B a monumentelor istorice; d) referatul de specialitate al inspectorului de zonã din cadrul Direcþiei monumentelor istorice din Ministerul Culturii ºi Cultelor, cu susþinerea clasãrii în grupa A sau, dupã caz, grupa B a monumentelor istorice; e) avizul Secþiunii de evidenþã a Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice; f) referatul de expertizã al unui specialist atestat de Ministerul Culturii ºi Cultelor, în cazul în care este susþinutã clasarea imobilului în altã grupã decât cea susþinutã de cãtre inspectorul prevãzut la lit. d).

(extras din ORDINUL nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã a monumentelor istorice ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice)

k

- 93

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

93

OBLIGAÞIILE ªI DREPTURILE PROPRIETARILOR DE MONUMENTE ISTORICE
Extras din LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice Art. 36 (1)În scopul protejãrii monumentelor istorice proprietarii ºi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaþi: a)sã întreþinã, sã foloseascã ºi sã exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi ºi a Obligaþiei privind folosinþa monumentului istoric, conform art. 17; b)sã asigure paza, integritatea ºi protecþia monumentelor istorice, sã ia mãsuri pentru prevenirea ºi stingerea incendiilor, sã asigure efectuarea lucrãrilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaþii curente ºi de întreþinere a acestora în condiþiile legii; c)sã înºtiinþeze de urgenþã, în scris, direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, precum ºi primarul oraºului ori al comunei respective despre orice modificãri sau degradãri în starea fizicã a monumentelor istorice deþinute ºi aflate în teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale; d)sã înºtiinþeze de urgenþã, în scris, direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, precum ºi primarul oraºului sau al comunei respective despre descoperirea întâmplãtoare a oricãror construcþii, elemente de construcþii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând pãstrarea descoperirilor în condiþiile legii, pânã la sosirea delegatului instituþiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;

k

- 94

94

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

e)sã asigure, în condiþiile legii, accesul specialiºtilor desemnaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor sau de direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional, în vederea constatãrii stãrii de conservare sau pentru efectuarea de cercetãri, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice ºi pentru operaþiunile de evidenþã; f)în cazul în care solicitã descãrcarea imobilului de sarcinã arheologicã, sã finanþeze sãpãtura, cercetarea arheologicã, elaborarea documentaþiei aferente, conservarea ºi protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuãrii cercetãrii arheologice; g)sã obþinã avizele prevãzute de lege pentru toate intervenþiile prevãzute la art. 23; h)sã asigure efectuarea lucrãrilor de conservare, consolidare, restaurare, precum ºi a oricãror alte lucrãri, conform prevederilor legale, numai de cãtre persoane fizice sau juridice atestate în acest sens ºi sã prevadã în contracte condiþiile ºi termenele de execuþie cuprinse în avizul de specialitate; i)sã respecte toate condiþiile ºi termenele de execuþie cuprinse în avizul de specialitate atunci când executã ei înºiºi lucrãri de întreþinere curentã sau orice alte intervenþii, conform prevederilor prezentei legi; j)sã permitã, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenþiilor asupra monumentelor istorice deþinute, în cazul în care acestea sunt iniþiate ºi finanþate de persoane juridice abilitate în condiþiile prezentei legi; k)sã permitã montarea ºi sã întreþinã însemnul distinctiv care marcheazã calitatea de monument istoric a imobilului; l)sã obþinã avizul direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi sã asigure pe propria rãspundere condiþii corespunzãtoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere ºi de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public; m)sã comunice direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, dupã caz, asupra monumentelor istorice. (2)Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrãrile de construcþie ce fac obiectul autorizãrii, la monumentele istorice de categorie B, cu excepþia lucrãrilor la componentele artistice, pot fi

k

- 95

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

95

efectuate ºi de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiþia respectãrii avizelor de specialitate. (3)În cazul în care, în îndeplinirea obligaþiilor prevãzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constatã producerea unor pagube, aceºtia au dreptul la o justã despãgubire, achitatã în termen de 60 de zile de la constatare de cãtre instituþiile care au realizat cercetarea sau expertizarea. (4)Cu privire la înstrãinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au urmãtoarele obligaþii: a)sã înºtiinþeze în scris direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, despre intenþia de a înstrãina monumentul istoric, în vederea exercitãrii dreptului de preemþiune al statului sau, dupã caz, al unitãþii administrativ-teritoriale, în condiþiile prezentei legi; b)sã notifice viitorului proprietar, chiriaº sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deþine, precum ºi Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric; c)sã înºtiinþeze în scris direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, ºi sã transmitã acesteia o copie de pe acte. Art. 37 (1)Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privatã a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii ºi Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi autoritãþile administraþiei publice locale, dupã caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanþã de specialitate, în condiþiile legii. (2)În cazul în care statul sau autoritãþile publice locale acordã sprijin financiar, acesta constã în acoperirea parþialã sau totalã a costurilor studiilor ºi documentaþiilor tehnice, precum ºi, dupã caz, ale lucrãrilor de intervenþie asupra monumentelor istorice. Art. 38 (1)Contribuþia financiarã a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor cu destinaþia protejãrii

k

- 96

96

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

monumentelor istorice, indiferent de deþinãtor, poate sã acopere total sau parþial costul lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice. (2)Contribuþia financiarã a consiliilor judeþene, municipale, orãºeneºti ºi comunale, dupã caz, poate sã acopere integral sau parþial costul lucrãrilor de intervenþie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum ºi, individual sau prin cofinanþare, costul lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale respective. (3)Contribuþia financiarã a statului ºi a autoritãþilor administraþiei publice locale poate fi asiguratã prin cofinanþare, precum ºi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice. (4)Situaþiile în care statul, respectiv autoritãþile administraþiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor menþionate la alin. (1) - (3), proporþia contribuþiei statului, procedurile, precum ºi condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraºul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi a Ministerului Finanþelor Publice, în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. (5)În situaþiile ºi în condiþiile prevãzute la alin. (4), la data alocãrii sprijinului financiar în cuantumul contribuþiei statului sau a autoritãþilor administraþiei publice locale asupra imobilului monument istoric în cauzã se constituie o garanþie imobiliarã pentru o perioadã de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unitãþilor administrativ-teritoriale. (6)Garanþia imobiliarã prevãzutã la alin. (5) se recupereazã în totalitate de la beneficiarul contribuþiei statului sau, dupã caz, a autoritãþilor administraþiei publice locale, împreunã cu dobânzile aferente, în situaþia în care bunul în cauzã a fost înstrãinat de proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administraþiei publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanþiei imobiliare. (7)Constituirea garanþiei imobiliare în favoarea statului sau a unitãþilor administrativ-teritoriale este scutitã de taxã de timbru. (8)La data împlinirii termenului de 10 ani garanþia imobiliarã instituitã asupra imobilului se stinge de drept.

k

- 97

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

97

Art. 39 (1)Costul lucrãrilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare ºi punere în valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau situri istorice, aflate în proprietate publicã ori privatã, incluse în programe de importanþã naþionalã sau internaþionalã, stabilite prin hotãrâre a Guvernului iniþiatã la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori parþial de la bugetul de stat sau al unitãþilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participã la realizarea programelor. (2)Pentru acoperirea costului lucrãrilor prevãzute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garanþii de cãtre beneficiarii contribuþiei. (3)Lucrãrile prevãzute la alin. (1) sunt lucrãri de interes public naþional, pentru care nu se datoreazã taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism ºi autorizaþiei de construire. Art. 40 Pentru stimularea protejãrii monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizeazã pe cheltuialã proprie, integral sau parþial, lucrãri de întreþinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare, precum ºi programe ºi proiecte culturale beneficiazã, în condiþiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor ºi a taxelor aferente acestor lucrãri cuvenite bugetelor locale. Art. 41 (1)Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutiþi în totalitate de plata impozitului pe clãdiri, cu excepþia spaþiilor în care se desfãºoarã activitãþi economice sau comerciale. (2)Pentru suprafaþa ocupatã la sol de imobilele prevãzute la alin. (1) nu se plãteºte impozitul pe teren. (3)Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeþele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcþie de suprafaþa afectatã ºi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziþie publicului pentru vizitare, precum ºi instituþiilor specializate pentru cercetare. Art. 42 (1)Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau

k

- 98

98

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

juridice care dobândesc prin moºtenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuinþã sau pentru activitãþi necomerciale, ºi care se angajeazã în scris la direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional în al cãrei teritoriu de competenþã se aflã bunul imobil în cauzã sã execute, în termen de 12 luni, lucrãrile de restaurare ºi consolidare stabilite prin documentaþie tehnicã aprobatã ºi avizatã în condiþiile legii. (2)În situaþii justificate ºi cu avizul direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, termenul prevãzut la alin. (1) poate fi prelungit o singurã datã cu încã 12 luni. (3)În cazul neîndeplinirii în condiþiile ºi în termenele prevãzute la alin. (1) ºi (2) a obligaþiilor asumate de proprietar la dobândirea bunului, precum ºi în cazul înstrãinãrii bunului înaintea efectuãrii sau încheierii lucrãrilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recupereazã prin direcþia generalã a finanþelor publice, pe baza notei de constatare a direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti. (4)Prevederile alin. (1) -(3) se aplicã ºi celor care dobândesc prin donaþie un bun imobil clasat ca monument istoric. (5)Înstrãinarea cu titlu gratuit sau oneros cãtre stat sau cãtre unitãþile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutitã de plata taxelor de timbru. Art. 43 Proprietarii de monumente istorice sunt scutiþi de plata taxei de autorizare a intervenþiilor executate, în conformitate cu dispoziþiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice deþinute, în cazul în care utilizeazã bunul imobil numai pentru activitãþi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit. Art. 44 Proprietarii imobilelor din zona de protecþie a monumentelor istorice beneficiazã de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrãrile pe care le finanþeazã ºi care sunt necesare pentru pãstrarea integritãþii fizice ºi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentaþia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobatã pentru zona de protecþie respectivã, sau prin avizul direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.

k

- 99

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

99

INTERVENÞII ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE
Extras din LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice Art. 23 (1)Intervenþiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza ºi cu respectarea avizului emis de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor sau, dupã caz, de cãtre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor. (2)În sensul prezentei legi, intervenþiile ce se efectueazã asupra monumentelor istorice sunt: a)toate lucrãrile de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajãri peisagistice ºi de punere în valoare, care modificã substanþa sau aspectul monumentelor istorice; b)executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice; c)amplasarea definitivã sau temporarã de împrejmuiri, construcþii de protecþie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe ºi în monumente istorice; d)schimbãri ale funcþiunii sau destinaþiei monumentelor istorice, inclusiv schimbãrile temporare; e)strãmutarea monumentelor istorice; f)amenajãri de cãi de acces, pietonale ºi carosabile, utilitãþi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecþie a monumentelor istorice. (3)Autorizaþia de construire, autorizaþia de desfiinþare, precum ºi autorizaþiile referitoare la intervenþiile prevãzute la alin. (2) se elibereazã numai pe baza ºi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii ºi Cultelor sau, dupã caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi cu celelalte avize, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare. (4)Autorizaþiile prevãzute la alin. (3), emise fãrã avizul instituþiilor abilitate prin lege ºi fãrã respectarea condiþiilor acestora, sunt nule de drept.

k

-100

100

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

(5)Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric face parte integrantã din Cartea tehnicã a construcþiei. În situaþia în care aceasta nu existã, Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric þine locul documentaþiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiþiile legii. Art. 24 (1)Intervenþiile care se efectueazã asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se aflã în zone de protecþie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizeazã pe baza avizului Ministerului Culturii ºi Cultelor sau, dupã caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi a celorlalte avize, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare. (2)Toate intervenþiile care se efectueazã asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcþiunii sau a destinaþiei, de întreþinere sau de reparaþii curente, indiferent de sursa lor de finanþare ºi de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspecþia ºi controlul propriu ale Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor, cu personal atestat, în condiþiile legii. (3)În condiþiile legii, în cazul realizãrii de lucrãri neautorizate, fãrã avize sau care încalcã avizele de specialitate, personalul de inspecþie abilitat are dreptul sã întrerupã lucrãrile pânã la intrarea în legalitate, sã aplice sancþiuni ºi, dupã caz, sã dispunã revenirea la situaþia iniþialã ºi sã sesizeze organele de cercetare penalã. (4)Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnicã a proiectelor ºi dirigentarea lucrãrilor se efectueazã numai de experþi ºi/sau specialiºti atestaþi de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor, cu respectarea exigenþelor specifice domeniului monumentelor istorice ºi a cerinþelor privind calitatea lucrãrilor în construcþii. (5)Protejarea ºi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rãmase decopertate se fac, în condiþiile legii, de cãtre investitori, sub coordonarea responsabilului ºtiinþific al ºantierului ºi a instituþiei organizatoare.

k

-101

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

101

POSIBILITAÞI DE CREDITARE A LUCRÃRILOR DE PROTEJARE EFECTUATE LA MONUMENTELE ISTORICE
HOTÃRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 30 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. Articol unic Se aprobã Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Contrasemneazã: Ministrul culturii ºi cultelor, Rãzvan Theodorescu PRIM-MINISTRU Ministrul finanþelor publice, ADRIAN NÃSTASE Mihai Nicolae Tãnãsescu Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 402 din data de 10 iunie 2003 ANEXÃ:

NORME METODOLOGICE
din 29 mai 2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat CAPITOLUL I: Dispoziþii generale Art. 1 Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice

k

-102

102

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, denumite în continuare norme, reglementeazã cadrul organizatoric ºi metodologia unitarã în vederea asigurãrii accesului egal la creditare al oricãrei persoane fizice sau juridice de drept privat, în scopul realizãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute. Art. 2 Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice evalueazã documentaþiile prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat în vederea obþinerii de credite pentru efectuarea de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute, fundamenteazã necesarul de credite ºi propune prioritãþile. Art. 3 (1) În conformitate cu dispoziþiile prezentelor norme, Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice acordã urmãtoarele tipuri de credite: credite fãrã dobândã, cu dobândã redusã sau cu dobânda pieþei. (2) Durata de creditare se stabileºte în funcþie de anvergura lucrãrilor întreprinse, astfel: a) pentru credite integrale: 10 ani; b) pentru credite parþiale: 5 ani. CAPITOLUL II: Constituirea fondului de creditare ºi gestionarea acestuia Art. 4 Fondul de creditare necesar efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, denumit în continuare Fond de creditare, este constituit din: a)sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice ºi modalitãþile de percepere, încasare, virare, utilizare ºi evidenþiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia; b)alte surse obþinute în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 422/2001; c)sumele încasate din rambursãrile creditelor acordate în conformitate cu prevederile prezentelor norme ºi plata dobânzilor aferente acestor credite.

k

-103

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

103

Art. 5 (1)Fondul de creditare este gestionat de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor, prin intermediul Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice, în conformitate cu dispoziþiile art. 30 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001. (2)Operaþiunile de încasãri ºi plãþi privind constituirea ºi utilizarea Fondului de creditare se înregistreazã distinct în contabilitatea Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice ºi a persoanelor juridice de drept privat beneficiare. Art. 6 (1)Toate operaþiunile de încasãri ºi plãþi din Fondul de creditare se vor efectua prin contul 5009 "Disponibil al instituþiilor finanþate de la bugetul de stat", deschis pe seama Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice la Trezoreria Sectorului 4. (2)Disponibilitãþile Fondului de creditare rãmase neutilizate la data de 31 decembrie a fiecãrui an se reporteazã integral în anul urmãtor pentru a fi utilizate cu aceeaºi destinaþie. CAPITOLUL III: Condiþii ºi criterii de acordare a creditelor Art. 7 Solicitarea unui credit din Fondul de creditare se poate face în urmãtoarele condiþii: a)persoana fizicã sau juridicã de drept privat solicitantã deþine un imobil monument istoric, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001; b)starea fizicã a imobilului monument istoric prevãzut la lit. a) impune întreprinderea unei lucrãri de protejare, aºa cum aceasta este definitã în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 422/2001; c)existenþa unui proiect de specialitate privind protejarea imobilului monument istoric, la nivel de expertizã tehnicã, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare, dupã caz; d)existenþa, dupã caz, a unor surse de finanþare a lucrãrii, altele decât cele obþinute prin intermediul creditului;

k

-104

104

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

e) capacitatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat de a dispune de resurse proprii cu caracter de permanenþã; f) monumentul istoric sã nu constituie obiectul unui litigiu; g) monumentul istoric sã nu se afle sub sechestru; h) monumentul istoric sã nu fie ipotecat. Art. 8 Acordarea creditelor persoanelor fizice sau juridice de drept privat deþinãtoare de monumente istorice se efectueazã în baza criteriilor prevãzute în anexa nr. 1. Art. 9 (1) În funcþie de punctajul obþinut prin evaluarea criteriilor prevãzute în anexa nr. 1, persoanele fizice sau juridice de drept privat deþinãtoare de monumente istorice pot beneficia de credite astfel: a) credit fãrã dobândã: punctaj între 95-100 de puncte; b) credit cu dobândã redusã faþã de dobânda pieþei: - cu 75% pentru un punctaj cuprins între 71 -95 de puncte; - cu 50% pentru un punctaj cuprins între 50-70 de puncte; - cu 25% pentru un punctaj cuprins între 21 -45 de puncte; c) credit cu dobânda pieþei: punctaj minim 20 de puncte. (2) În funcþie de punctajul obþinut la criteriul 6 din anexa nr. 1, persoanele fizice sau juridice de drept privat deþinãtoare de monumente istorice pot beneficia de credite integrale sau parþiale, astfel: a) credite integrale: pentru lucrãrile care nu au nici o susþinere în programele naþionale, internaþionale sau sponsorizare; b) credite parþiale: - 75% pentru lucrãri cofinanþate din surse proprii (6- 10 puncte); - 50% pentru lucrãri cofinanþate din alte surse (11-15 puncte). (3)Valoarea maximã a creditului, ce poate fi acordatã unui singur beneficiar, persoanã fizicã sau juridicã de drept privat, pentru efectuarea lucrãrii de protejare la monumentul istoric deþinut, este de 10% din suma disponibilã pentru acordarea de credite. CAPITOLUL IV: Procedura acordãrii creditelor Art. 10 Analiza ºi evaluarea documentaþiilor prezentate de persoanele fizice ºi juridice de drept privat în vederea obþinerii de credite în condiþiile prezentelor norme, precum ºi stabilirea prioritãþilor de creditare se fac de

k

-105

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

105

cãtre Biroul evaluare documentaþii din cadrul Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice. Art. 11 (1) Solicitanþii de credite depun la sediul Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice, în luna ianuarie a fiecãrui an, un dosar conþinând urmãtoarele documente: a) cerere justificativã, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2; b) declaraþie pe propria rãspundere, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 3; c) acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului ºi ale familiei sale; d) declaraþie pe propria rãspundere a debitorului, cuprinzând veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare, precum ºi alte documente justificative din care sã rezulte cã solicitantul dispune de sumele necesare restituirii creditului; e) dovada existenþei ºi a altor surse de finanþare proprii sau oferite de terþi, dupã caz; f) declaraþie pe propria rãspundere, autentificatã, din care sã rezulte cã monumentul istoric: - nu face obiectul unui litigiu; - nu se aflã sub sechestru; - nu este ipotecat; g) extras din registrul de publicitate imobiliarã privind monumentul istoric ºi copie legalizatã de pe titlul de proprietate asupra imobilului monument istoric; h) copie legalizatã de pe actul juridic în temeiul cãruia persoana fizicã sau juridicã de drept privat, îndreptãþitã potrivit legii, deþine imobilul monument istoric; i) proiect de specialitate pentru lucrãri de consolidare-restaurare, la nivel de expertizã tehnicã, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare, dupã caz; j) documentaþii de specialitate pentru lucrãri de componente artistice, întocmite conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice; k) memoriu istoric însoþit de documentar fotografic al situaþiei actuale;

k

-106

106

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

l) deviz estimativ al lucrãrilor ce urmeazã a fi executate; m) situaþia lucrãrilor efectuate anterior solicitãrii - descriere ºi finanþare, dupã caz; n) memoriu de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea lucrãrilor în baza criteriilor prevãzute în anexa nr. 1; o) plan de finanþare întocmit în baza graficului de eºalonare a lucrãrilor, din care sã rezulte asigurarea integralã a lucrãrilor necesare, conform documentaþiei; p) alte acte în susþinerea cererii. (2) Data limitã de depunere a documentaþiei prevãzute la alin. (1) este ultima zi lucrãtoare a lunii ianuarie. Art. 12 (1) În termen de 15 zile de la expirarea datei prevãzute la art. 11 alin. (2), Biroul evaluare documentaþii verificã dosarele ºi solicitã depunãtorilor completarea acestora în situaþia în care acestea sunt incomplete în raport cu cerinþele prezentelor norme. (2) În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarelor, Biroul evaluare documentaþii verificã conþinutul acestora ºi, în funcþie de criteriile prevãzute la art. 8, selecþioneazã persoanele fizice ºi juridice de drept privat care îndeplinesc condiþiile de creditare, precum ºi categoriile de credit de care va beneficia fiecare, conform dispoziþiilor prezentelor norme. (3) Lista cu persoanele fizice ºi juridice selecþionate, însoþitã de un raport de verificare ºi evaluare, este transmisã Biroului creditare din cadrul Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice, care, în termen de 15 zile de la data primirii, întocmeºte Lista anualã de prioritãþi. (4) Lista anualã de prioritãþi este stabilitã în baza raportului de evaluare ºi verificare, precum ºi în funcþie de mãrimea Fondului de creditare. (5) La stabilirea prioritãþilor vor fi avute în vedere ºi dispoziþiile art. 53 lit. a) din Legea nr. 422/2001, conform cãrora creditele pentru efectuarea lucrãrilor de protejare se acordã cu prioritate proprietarilor sau administratorilor care pun la dispoziþia publicului monumentele istorice pentru vizitare ºi pentru realizarea unor proiecte ºi programe culturale. (6) Lista anualã de prioritãþi este aprobatã prin ordin al ministrului culturii ºi cultelor. Art. 13 În baza Listei anuale de prioritãþi, Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice, prin intermediul Biroului creditare, încheie contractele de

k

-107

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

107

creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale creditelor aprobate, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului ministrului culturii ºi cultelor. Art. 14 Contractul de creditare conþine clauze specifice privind: a)durata acordãrii creditului; b)tipul creditului, conform art. 3; c)drepturile ºi obligaþiile pãrþilor; d)modalitatea de acordare a creditului, în una sau mai multe tranºe, egale sau diferite; e)etapele de derulare a lucrãrii de protejare; f)constituirea ipotecii asupra imobilului în cauzã, care dureazã pânã la restituirea integralã a creditului; g) constituirea de garanþii suplimentare, constând în titluri de valoare, precum: poliþe, cambii, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.; h) modalitãþile de rambursare a creditului, în una sau mai multe tranºe, egale sau diferite; i) modificarea ºi încetarea contractului; j) neplata la scadenþã a creditului ºi a dobânzilor aferente; k) autentificarea contractului. CAPITOLUL V: Obligaþii ale beneficiarilor de credite Art. 15 Persoana fizicã sau juridicã de drept privat beneficiarã a creditului are urmãtoarele obligaþii: a) sã comunice Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice contul în care urmeazã a fi viratã suma aprobatã prin contractul de creditare, precum ºi unitatea bancarã la care acesta este deschis; b) sã foloseascã creditul aprobat exclusiv pentru lucrãrile cuprinse în documentaþia de proiectare/de specialitate avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice; c) sã respecte etapele realizãrii lucrãrilor cuprinse în documentaþia de proiectare/de specialitate, aºa cum sunt prevãzute în contractul de creditare; d) sã întocmeascã exact ºi corect toate documentele justificative privind utilizarea sumei alocate ºi sã le prezinte creditorului ori de câte ori îi sunt solicitate pe durata derulãrii contractului;

k

-108

108

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

e) sã accepte controlul ºi verificãrile în legãturã cu modul de utilizare a sumelor din creditul acordat; f) sã respecte actele normative în vigoare care reglementeazã domeniul monumentelor istorice; g) sã respecte actele normative în vigoare care reglementeazã execuþia, dirigentarea ºi recepþia lucrãrilor. CAPITOLUL VI: Dispoziþii finale Art. 16 (1) Pe durata acordãrii creditului, reprezentanþii Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice, precum ºi împuterniciþii Ministerului Culturii ºi Cultelor au obligaþia sã urmãreascã îndeplinirea condiþiilor prevãzute în contractul de credit, referitoare la destinaþia sumelor avansate, respectiv utilizarea acestora în conformitate cu planurile întocmite pentru realizarea lucrãrii de protecþie la monumentul istoric deþinut, respectarea planului de finanþare întocmit în baza graficului de eºalonare a lucrãrilor, rambursarea la scadenþã a ratelor de credit, plata dobânzilor aferente ºi bonitatea împrumutatului. (2) În cazul în care în urma controlului efectuat în condiþiile alin. (1) se constatã încãlcarea prevederilor prezentelor norme ºi/sau a clauzelor contractului de credit, Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice, în termen de 10 zile de la data constatãrii, trimite beneficiarului creditului o notificare prin scrisoare recomandatã, prin care i se aduce la cunoºtinþã cã nu ºi-a executat obligaþiile contractuale. (3) În situaþia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificãrii, se constatã cã beneficiarul creditului nu a îndeplinit sau a îndeplinit în mod necorespunzãtor obligaþiile contractuale, contractul de credit se considerã reziliat de plin drept ºi creditul devine scadent împreunã cu dobânzile aferente, conform contractului de credit. Art. 17 La terminarea lucrãrilor executate din sumele acordate din Fondul de creditare, beneficiarii prezintã Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice toate documentele justificative, tehnice ºi economice cu privire la cheltuirea acestor sume. Art. 18 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme.

k

-109

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

109

ANEXA nr. 1: CRITERII DE ACORDARE A CREDITELOR

k

-110

110

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

ANEXA nr. 2: CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE Nr. ............................ Data ..........................

Cãtre Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice
Subsemnatul*) ................................................................................. , domiciliat în .......................................................................................... , legitimat cu ...................... , în calitate de**) .......................................... , reprezentant al***) ................................... proprietar al monumentului istoric****) .......................................................................... solicit aprobarea unui credit în valoare de ...................................................lei, pentru executarea de lucrãri de *****) ..................................................... .................................................................................................................

Semnãturi: Numele ºi prenumele .................................

__________
*) Se completeazã cu datele persoanei fizice de drept privat deþinãtoare de monument istoric sau cu datele reprezentantului legal al persoanei juridice de drept privat deþinãtoare de monument istoric; pentru cazul deþinerii în comun a monumentului istoric se înscriu datele tuturor proprietarilor. **) Se completeazã cu calitatea persoanei fizice: proprietar privat, administrator, concedent, locatar al imobilului monument istoric sau reprezentant legal al persoanei juridice de drept privat proprietare a imobilului monument istoric, dupã caz. ***) Se completeazã cu datele persoanei juridice de drept privat deþinãtoare de monument istoric - denumirea, tipul, sediul, datele de identificare. ****) Se completeazã cu denumirea monumentului istoric, adresa ºi codul corespunzãtor din Lista monumentelor istorice. *****) Se completeazã cu tipul lucrãrilor necesare protejãrii monumentului istoric deþinut.

k

-111

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

111

ANEXA nr. 3: DECLARAÞIE Subsemnatul .................................................................. , în calitate de proprietar/administrator/ concedent/locatar/reprezentant legal al persoanei juridice de drept privat proprietare a monumentului istoric, declar pe proprie rãspundere cã nu mã aflu în nici una dintre urmãtoarele situaþii: a) insolvabilitate; b) cu plãþile/conturile bancare blocate în baza unui titlu executoriu, potrivit legii; c) cu restanþe la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, bugetele locale sau fondurile speciale; d) condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare, dare sau luare de mitã, mãrturie mincinoasã, fals, uz de fals, fals în declaraþii, deturnare de fonduri, evaziune fiscalã. Sub sancþiunea legii penale privind falsul în declaraþii, precizez cã am verificat toate datele din prezenta declaraþie ºi, în conformitate cu informaþiile furnizate, o declar completã ºi adevãratã. Semnãtura ........................ Data ................................. Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 402 din data de 10 iunie 2003

HOTÃRÂRE
nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaþiile în care Ministerul Culturii ºi Cultelor, respectiv autoritãþile administraþiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare ºi de intervenþie asupra monumentelor istorice, proporþia contribuþiei, procedurile, precum ºi condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraºul sau comuna - EXTRAS ... Art. 5 Ministerul Culturii ºi Cultelor, respectiv autoritãþile administraþiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare ºi de intervenþie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea

k

-112

112

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

persoanelor fizice sau juridice de drept privat, în urmãtoarele situaþii de interes public: a) punerea în siguranþã ºi scoaterea imediat din pericol a monumentului istoric; b) reabilitarea structuralã ºi funcþionalã a monumentului istoric; c) reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric; d) reabilitarea componentei urbane a monumentului istoric; e) punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice ºi arheologice ale monumentului istoric; f) reintegrarea în circuitul socio-economic ºi cultural-turistic a monumentului istoric. ... Art. 9 Consiliile judeþene, municipale, orãºeneºti ºi comunale, precum ºi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, dupã caz, pot sã acopere, conform prevederilor prezentelor norme metodologice: a) integral sau parþial, costurile lucrãrilor de intervenþie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B; b) individual sau prin cofinanþare, costurile lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale respective. ... CAPITOLUL III: Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã persoanele fizice sau juridice de drept privat pentru a primi contribuþie financiarã din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþilor administraþiei publice locale, pentru acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare ºi de intervenþie asupra monumentelor istorice deþinute în proprietate Art. 12 Acordarea contribuþiei financiare a Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþilor administraþiei publice locale, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, se poate face numai cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiþii: a)persoana fizicã sau juridicã de drept privat sã fie proprietarã a unui monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificãrile ulterioare;

k

-113

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

113

b) starea fizicã a monumentului istoric impune cu necesitate desfãºurarea unei activitãþi de protejare sau de intervenþie; c) existenþa unui proiect de specialitate privind protejarea sau intervenþia asupra monumentului istoric, la nivel de expertizã tehnicã, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare, dupã caz; d) declaraþia pe propria rãspundere a proprietarului monumentului istoric, referitoare la faptul cã acesta nu dispune de resursele financiare necesare desfãºurãrii activitãþii de protejare sau de intervenþie; e) identificarea ºi utilizarea altor resurse financiare, în situaþia unei cofinanþãri/finanþãri parþiale din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþilor administraþiei publice locale; f) aportul partenerilor, în situaþia desfãºurãrii activitãþii de protejare sau de intervenþie în parteneriat; g) monumentul istoric sã nu constituie obiectul unui litigiu; h) monumentul istoric sã nu se afle sub sechestru; i) monumentul istoric sã nu fie ipotecat. Art. 13 Proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice de drept privat, care solicitã finanþare îºi asumã prin declaraþie autentificatã urmãtoarele obligaþii: a)sã utilizeze monumentul istoric în scopul unor activitãþi socioculturale, de învãþãmânt, sãnãtate, de cult, de binefacere ori altor activitãþi asemãnãtoare sau de locuinþã (bloc ori unitate unifamilialã); b)sã permitã accesul specialiºtilor ºi, dupã caz, al publicului la monumentul istoric, în condiþiile stabilite prin contract cu finanþatorul; c)sã asigure, în toate cazurile, paza ºi securitatea obiectivului; d)sã obþinã actele necesare lucrãrilor de protejare sau de intervenþie, în conformitate cu legislaþia în vigoare. ... Art. 16 (1) Contribuþia financiarã a Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale, va fi acordatã numai pe baza cererii motivate a proprietarului monumentului istoric, însoþitã de documentele justificative. (2) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale,

k

-114

114

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã fizicã, trebuie sã cuprindã: a) datele de identificare a solicitantului, respectiv numele ºi prenumele acestuia, domiciliul, codul numeric personal, numele ºi calitatea celor care reprezintã solicitantul în relaþiile cu terþii, în situaþia în care existã, numãrul de telefon/fax al acestora, felul finanþãrii solicitate: finanþare totalã/finanþare parþialã/finanþare în parteneriat, suma totalã pentru care se solicitã finanþare; b) datele de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa ºi poziþia la care este înscris imobilul în Lista monumentelor istorice; c) precizarea urmãtoarelor elemente, dupã caz: valoarea monumentului istoric, starea fizicã a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric într-o zonã cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric în vecinãtatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonã construitã protejatã de interes naþional, includerea monumentului istoric în programe naþionale ºi/sau internaþionale; d) cauzele care au condus la necesitatea efectuãrii unor activitãþi de protejare sau de intervenþie asupra monumentului istoric; e) o succintã prezentare a mãsurilor cuprinse în proiectul de specialitate privind protejarea sau intervenþia asupra monumentului istoric; f) menþiuni referitoare la contribuþiile financiare ale autoritãþilor administraþiei publice centrale, respectiv ale autoritãþilor administraþiei publice locale, acordate anterior pentru acelaºi monument istoric (numãrul ºi data adresei de comunicare a contribuþiei financiare, sumele care au fost acordate, precum ºi modul cum au fost respectate acestea). (3) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale, depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã fizicã, trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele documente: a) acte prin care se dovedesc veniturile solicitantului ºi ale membrilor familiei sale; b) declaraþie privind copiii, soþul/soþia aflaþi în întreþinere ºi copie de pe certificatele de naºtere ºi de stare civilã, dupã caz; c) copie de pe documentele care atestã eventuala stare de incapacitate de muncã; d) declaraþie pe propria rãspundere a debitorului, cuprinzând ºi veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare;

k

-115

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

115

e) declaraþie pe propria rãspundere, autentificatã, din care sã rezulte cã: 1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu; 2. monumentul istoric nu se aflã sub sechestru; 3. monumentul istoric nu este ipotecat; f) declaraþia autentificatã prevãzutã la art. 13; g) extras de pe cartea funciarã privind monumentul istoric ºi copie legalizatã de pe titlul de proprietate; h) cazier judiciar; i) memoriu istoric, însoþit de documentar fotografic al situaþiei actuale (15 x 24 cm); j) devizul estimativ al lucrãrilor ce urmeazã a fi executate; k) proiect de specialitate la nivel de expertizã tehnicã, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare, dupã caz; l) documentaþii de specialitate, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de componente artistice; m) situaþia lucrãrilor efectuate anterior solicitãrii - descriere ºi finanþare, dupã caz; n) memoriu de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea lucrãrilor, în baza criteriilor prevãzute de prezentele norme metodologice; o) plan de finanþare, în baza graficului de eºalonare a lucrãrilor; p) plan de management, dupã caz; q) alte documente justificative, din care sã rezulte cã solicitantul dispune de diferenþa de fonduri necesarã lucrãrilor, faþã de sumele alocate, în situaþia unei finanþãri parþiale/cofinanþãri din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor sau a autoritãþilor administraþiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice. (4) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale, depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã juridicã de drept privat, trebuie sã cuprindã: a) date de identificare a solicitantului, respectiv forma societãþii comerciale, denumirea acesteia ºi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinþãrii, certificatul de înregistrare, numele ºi calitatea celor care

k

-116

116

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

reprezintã solicitantul în relaþiile cu terþii, numãrul de telefon/fax al acestora, felul finanþãrii solicitate: finanþare totalã/finanþare parþialã/finanþare în parteneriat, suma totalã pentru care se solicitã finanþare, numãrul contului/conturilor ºi unitatea/unitãþile bancarã/bancare la care este/sunt deschis/deschise; b) date de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa ºi poziþia la care este înscris imobilul în Lista monumentelor istorice; c) precizarea urmãtoarelor elemente, dupã caz: valoarea monumentului istoric, starea fizicã a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric într-o zonã cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric în vecinãtatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonã construitã protejatã de interes naþional, includerea monumentului istoric în programe naþionale ºi/sau internaþionale; d) cauzele care au condus la necesitatea efectuãrii unor activitãþi de protejare sau de intervenþie asupra monumentului istoric; e) o succintã prezentare a mãsurilor cuprinse în proiectul de specialitate privind protejarea sau intervenþia asupra monumentului istoric; f) menþiuni referitoare la contribuþiile financiare ale autoritãþilor administraþiei publice centrale, respectiv ale autoritãþilor administraþiei publice locale, acordate anterior pentru acelaºi monument istoric (numãrul ºi data adresei de comunicare a contribuþiei financiare, sumele care au fost acordate, precum ºi modul cum au fost respectate acestea). (5) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale, depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã juridicã de drept privat, trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele documente: a) actul constitutiv/statutul ºi actele adiþionale, dupã caz; b) dovada dobândirii personalitãþii juridice; c) ultima situaþie financiarã anualã; d) ultima balanþã de verificare; e) dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisã de banca la care are deschis contul; f) raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejãrii monumentului istoric; g) ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanþelor Publice;

k

-117

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

117

h) declaraþie pe propria rãspundere, autentificatã, din care sã rezulte cã: 1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu; 2. monumentul istoric nu se aflã sub sechestru; 3. monumentul istoric nu este ipotecat; i) declaraþia autentificatã prevãzutã la art. 13; j) extras de pe cartea funciarã privind monumentul istoric ºi copie legalizatã de pe titlul de proprietate; k) memoriu istoric, însoþit de documentar fotografic al situaþiei actuale (15 x 24 cm); l) devizul estimativ al lucrãrilor ce urmeazã a fi executate; m) proiect de specialitate la nivel de expertizã tehnicã, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare; n) documentaþii de specialitate, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de componente artistice; o) situaþia lucrãrilor efectuate anterior solicitãrii - descriere ºi finanþare; p) memoriu de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea lucrãrilor, în baza criteriilor prevãzute de prezentele norme metodologice; q) plan de finanþare, în baza graficului de eºalonare a lucrãrilor; r) plan de management, dupã caz; s) alte documente justificative din care sã rezulte cã solicitantul dispune de diferenþa de fonduri necesarã lucrãrilor, faþã de sumele alocate, în situaþia unei finanþãri parþiale/cofinanþãri din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor sau a autoritãþilor administraþiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice. Art. 17 (1) Documentaþia de solicitare a contribuþiei financiare a Ministerului Culturii ºi Cultelor se depune la direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã se aflã situat monumentul istoric, începând cu luna ianuarie a anului calendaristic. (2) Data limitã de depunere a documentaþiei prevãzute la alin. (1) este ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.

k

-118

118

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

ORDIN
nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin: Art. 1 Se aprobã Normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin. Art. 2 Se instituie însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat, prevãzut în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul ordin. Art. 3 Sigla monumentelor istorice este prevãzutã în anexa nr. 3 care face parte integrantã din prezentul ordin. Art. 4 Se instituie însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat, prevãzut în anexa nr. 4 care face parte integrantã din prezentul ordin. Art. 5 Modalitatea de inscripþionare a monumentelor istorice este prevãzutã în anexa nr. 5 care face parte integrantã din prezentul ordin. Art. 6 Direcþia monumente istorice ºi muzee, Direcþia patrimoniul public, investiþii, servicii deconcentrate, administrativ ºi direcþiile judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. -****Ministrul culturii ºi cultelor, Rãzvan Theodorescu

k

-119

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

119

ANEXA nr. 1:

NORME METODOLOGICE
din 27 aprilie 2004 de semnalizare a monumentelor istorice
(1) Marcarea monumentelor istorice 1. Însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat, este înscrisul în limba românã ºi în douã limbi de circulaþie internaþionalã al textului "monument istoric", prevãzut în anexa nr. 2 la ordin. 2. Sigla monumentelor istorice este simbolul grafic aprobat de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, protejat în condiþiile Legii nr. 84/1998 privind mãrcile ºi indicaþiile geografice, ºi prevãzut în anexa nr. 3 la ordin. 3. Însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat, este simbolul grafic aprobat de Convenþia Internaþionalã UNESCO în anul 1978, protejat conform legislaþiei internaþionale ºi asociat cu înscrisul în limba românã ºi în douã limbi de circulaþie internaþionalã, prevãzut în anexa nr. 4 la ordin. (2) Inscripþionarea monumentelor istorice 4. Inscripþionarea monumentelor istorice va cuprinde succint principalele date din evoluþia monumentului istoric, conform anexei nr. 5 la ordin. 5. Inscripþionarea monumentelor istorice având la bazã texte avizate de organisme sau instituþii ºtiinþifice de specialitate se avizeazã de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, prin comisiile regionale ale monumentelor istorice în a cãror razã teritorialã se aflã monumentele istorice respective. (3) Amplasare ºi execuþie 6. Însemnele distinctive, sigla ºi inscripþionarea se asociazã independent sau pe acelaºi suport ori panou de marcare a monumentului istoric, dupã caz, conform exemplelor din anexele nr. 6, 7 ºi 8 la ordin.

k

-120

120

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

7. În cazul monumentelor istorice situate în localitãþile rurale sau urbane, marcarea se realizeazã la loc vizibil, lângã numerele poºtale, pe suporturi modulate în funcþie de proporþiile numerelor poºtale. 8. În cazul monumentelor istorice situate în localitãþi sau în extravilan, în funcþie de amplasament, de existenþa unei incinte ori a unei suprafeþe de teren aferente, de contextul urbanistic sau de amplasarea într-un peisaj natural, inscripþionarea ºi marcarea monumentelor istorice se pot face pe împrejmuire, la limita proprietãþii, în incintã sau în zona de protecþie, în zona cãii de acces spre monumentul istoric, urmãrindu-se realizarea marcajului la o scarã favorabilã ºi amplasarea sa într-o zonã care sã nu obtureze culoarul de percepere a construcþiilor-monument istoric. 9. Însemnele distinctive, siglele ºi inscripþionarea se executã din tablã emailatã în culori alb 100% ºi maron pantone 491 C 100% sau, dupã caz, din alte materiale durabile, rezistente la intemperii: piatrã, marmurã, metal, prelucrat, plexiglas ºi altele asemenea. 10. Însemnele distinctive, siglele ºi inscripþionarea se amplaseazã cu avizul ºi cu asistenþa de specialitate a Serviciului de monumente istorice din cadrul direcþiei judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã se aflã monumentele istorice respective. (4) Atribuþii ºi control 11. Primarii asigurã prin aparatul propriu de specialitate ºi în colaborare cu direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, aplicarea însemnelor distinctive ºi a siglelor de monumente istorice ºi controleazã întreþinerea lor de cãtre proprietar. 12. Serviciul de monumente istorice din cadrul direcþiei judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, colaboreazã cu autoritãþile administraþiei publice locale ºi asigurã asistenþa de specialitate pentru marcarea ºi inscripþionarea monumentelor istorice. 13. Ministerul Culturii ºi Cultelor controleazã amplasarea însemnului distinctiv care atestã regimul de monument istoric, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat. 14. Proprietarii monumentelor istorice au obligaþia sã permitã montarea ºi sã întreþinã însemnul ºi sigla de monument istoric. Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 220 din data de 16 martie 2005

k

-121

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

121

k

-122

122

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 220 din data de 16 martie 2005

k

-123

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

123

CONÞINUT CADRU
al documentaþiilor de restaurare a monumentelor istorice
În afara prevederilor Ordinului comun al Ministerului Finanþelor Publice ºi al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001 privind aprobarea structurii, conþinutului ºi modului de utilizare a documentaþiei standard pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei pentru achiziþia publicã de servicii, sau a altor reglementãri legale în vigoare, conþinutul cadrul al documentaþiilor privind restaurarea monumentelor istorice, indiferent de grupa de clasare în Lista Monumentelor Istorice, este, dupã cum urmeazã: Cap. I. - FAZELE DE PROIECTARE 1. - Fazele de proiectare ale documentaþiilor de restaurare a monumentelor istorice, reparaþii capitale/consolidare, dupã caz, sunt cele prevãzute în Secþiunea III, din Ordinul Comun al Ministerului Finanþelor Publice ºi al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului nr. 1013/06.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001. Acestea sunt dupã cum urmeazã : a) - Studiul de Prefezabilitate care cuprinde ºi Tema de proiectare, cu sau fãrã raport/expertizã tehnicã preliminarã; b) - Studiul de Fezabilitate care curpinde ºi Tema de proiectare, cu sau fãrã Expertiza Tehnicã; c) - Proiectul Tehnic ºi Caietele de Sarcini pentru execuþia lucrãrilor; d) - Detaliile de Execuþie. 2.- Raportul/Expertiza Tehnicã Preliminarã, sau expertiza tehnicã, pot fi pãrþi componente ale Studiului de Prefezabilitate sau ale Studiului de Fezabilitate, sau pot fi constituite în faze de elaborare distincte, dupã caz.

k

-124

124

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Cap. II - CONÞINUTUL DOCUMENTAÞIEI 3. - Scrisoarea/adresa de înaintare: Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaþiei, semnatã de proprietarul/deþinãtorul, cu orice titlu al imobilului monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiþiile în care acesta este delegat de proprietarul/deþinãtorul monumentului istoric ºi poate face dovada delegãrii. 4. - Foaia de capãt: a) - denumirea obiectivului ºi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizatã ºi adresa; b) - numele proprietarului/beneficiarului/deþinãtorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia; c) - denumirea proiectului; d) - numãrul proiectului/contractului/anul; e) - faza de proiectare. 5. - Colectivul de elaborare: a) - numele ºi coordonatele, proiectantului general, al ºefului de proiect complex, al proiectanþilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calitãþii/responsabilitãþii pe care au avut-o la elaborarea documentaþiei; b) - nominalizarea specialiºtilor/experþilor atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor, elaboratori, consultanþi sau verificatori ai documentaþiei, cu semnãtura ºi ºtampila în original. 6. - Documente incluse în documentaþii: a) - certificatul de urbanism; b) - copie dupã documente care atestã dreptul de proprietate, dupã caz; c) - cadastrul, dupã caz; d) - copii dupã avize ale Ministerului Culturii ºi Cultelor sau ale serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru acelaºi monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaºi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii conexe; e) - alte documente necesare, dupã caz.

k

-125

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

125

7. - Conþinutul cadru pe faze de proiectare: a) - Conþinutul cadru general al documentaþiilor pe faze de proiectare este cel prevãzut în secþiunea III, din Ordinul comun al Ministerului Finanþelor Publice ºi al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001. 8. Conþinutul cadru al expertizelor tehnice: a) - Conþinutul cadru al expertizelor tehnice este cel prevãzut în Hotãrârea Guvernului nr.1364/27.12.2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr.100/05.02.2002, pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr.20/1994, privind reducerea riscului seismic al construcþiilor existente”; b) - Expertizele Tehnice, pentru imobilele monumente istorice, dupã caz, în funcþie de complexitatea gradului de avariere, vor fi precedate de studii ºi/sau cercetãri de specialitate efectuate pe baza unor “documentaþii tehnice pentru lucrãri de cercetare preliminarã pentru elaborarea expertizelor tehnice” avizate anterior. c) - În domeniul consolidãrii monumentelor istorice, colectivul de elaborare al Expertizelor Tehnice, este format din: - expert tehnic în domeniul ingineriei, atestat de Ministerul Transporturilor Construcþiilor ºi Turismului ºi de Ministerul Culturii ºi Cultelor; - expert în domeniul restaurãrii de arhitecturã pentru monumente clasate în grupa “A” sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor; - expert îndomeniul restaurãrii componentelor artistice, pentru monumente clasate în grupa “A” ºi/sau expert/specialist pentru monumente clasate în grupa “B”, atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor; d) - Concluziile Expertizelor Tehnice elaborate, vor dezvolta un concept unitar de intervenþie asupra monumentului istoric, vor cuprinde variante maximale ºi minimale de intervenþie ºi vor stabilii prioritãþile lucrãrilor.

k

-126

126

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Cap. III. PRECIZÃRI LA CONÞINUTUL CADRU În afara conþinutului cadru general specificat la punctele 7 ºi 8 în cadrul proiectelor de restaurare a monumentelor istorice, anumite componente vor cuprinde detalieri specifice dupã cum urmeazã: 9. - Piese scrise: a) - Tema de proiectare, aprobatã de beneficiarul de folosinþã, care va cuprinde date generale privind monumentul istoric, starea tehnicã ºi de conservare a acestuia, pentru componentele: arheologie, arhitecturã, structurã, componente artistice, caracteristici ale terenului precum ºi propuneri privind studiile, cercetãrile, investigaþiile ºi fazele de proiectare necesare; b) - Memoriul justificativ/general: va cuprinde referiri la tema de proiectare, detaliind pluridisciplinar, toate aspectele istorice, artistice, arhitecturale, inginereºti, ºtiinþifice ºi tehnice ale monumentului istoric; intervenþii anterioare conform cercetãrilor documentare ºi de arhivã sau a cãrþii monumentului istoric/cãrþii construcþiei, starea de conservare actualã, conceptul unitar ºi propunerile de intervenþie, în variante maximale ºi minimale, precum ºi stabilirea prioritãþilor de execuþie, dupã caz, în funcþie de faza proiectului; c) - Memoriile tehnice de specialitate; d) - Având în vedere faptul cã în domeniul protejãrii monumentelor istorice documentaþiile se elaboreazã de colective pluridisciplinare, proiectele/documentaþiile vor cuprinde: -Referatele de specialitate cu semnãtura ºi ºtampilele experþilor/experþilor tehnici atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi/sau de Ministerul Transporurilor, Construcþiilor ºi Turismului, dupã caz, în funcþie de domeniul proiectelor sau al studiilor ºi cercetãrilor; -Referatele de specialitate, semnãtura ºi ºtampila verificatorilo /verificatorilor de proiecte, atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi/sau de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, dupã caz, în funcþie de domeniul proiectului ºi faza de elaborare; -Referatele de specialitate ale unor specialiºti sau experþi atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor, în domenii conexe domeniului ce face obiectul proiectului, cum ar fi:domeniul arheologiei, arhitecturii, ingineriei sau al componentelor artistice, dupã caz. 10.- Piese desenate:

k

-127

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

127

a) - plan de încadrare în zonã la scara 1:25.000 sau 1:5000, dupã caz; b) - plan de situaþie la scara 1:200, 1:500 sau 1: 1.000, dupã caz; c) - relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu marcarea diferenþiatã a tuturor tipurilor de degradãri sau avarii, dupã caz; d)- planuri, secþiuni, faþade/planºe, la o scarã convenabilã, specificã domeniului/fazei de elaborare a proiectului, cu marcarea propunerilor, de intervenþie în conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus. 11.- Alte piese, în funcþie de domeniul proiectului: a) - studii istorice, de arhitecturã/arhitecturã comparatã/iconografice/arheologice, urbansim istoric ºi/sau altele, dupã caz; b) - documentar fotografic, explicativ/comentat; c) - studii de teren:topografice, geotehnice ºi/sau altele, dupã caz; d) - investigaþii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele, dupã caz. NOTÃ :
Rãmâne la aprecierea ºefului de proiect ºi a specialistului serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor sau din minister, verificator al conþinutului documentaþiei, sau al preºedintelui de ºedinþã, pe proprie rãspundere, dupã caz, ca în funcþie de amploarea intervenþiilor asupra monumentului istoric, de necesitatea intervenþiei imediate sau de urgenþã, asupra monumentului, sã decidã, justificat, asupra diminuãrii sau completãrii pieselor necesare prevãzute în prezentul conþinut cadru.

Anexa 1 la D I S P O Z I Þ I A Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii în domeniul avizãrii

k

-128

128

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

CONÞINUT CADRU
al documentaþiilor de urbanism ºi de amenajare a teritoriului, conform reglementãrilor Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, completate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. g) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

REGLEMENTÃRI M.T.C.T. Ordinul nr. 562/2003: Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Metodologie de elaborare ºi conþinutul cadru al documentaþiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z - Z.P); Ordinul nr.176/N/16. 08. 2000: Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare ºi conþinutul cadru al planului urbanistic zonal” (P.U.Z.) Indicativ GM 010 2000; Ordinul nr.37/N/08.06.2000: Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „ Ghid privind Metodologia de elaborare ºi conþinutul - cadru al planului urbanistic de detaliu” (P.U.D.) - Indicativ GH 009 2000; Ordinul nr.21/N/10.04.2000: Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind elaborarea ºi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” indicativ: G.M. 007 2000; Ordinul nr.13/N/10.03.1999: Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „ Ghid privind metodologia de elaborare ºi conþinutul cadru al Planului Urbanistic General”, (P.U.G.)indicativ GPO38/99; Ordinul nr.91/25.10.1991: Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare ºi a conþinutului documentaþiilor prevãzute de Legea nr.50/1991cu modificãrile ºi completãrile ulterioare publicat la „Monitorul Oficial” nr.228 din 14 noiembrie 1991;

k

-129

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

129

PREVEDERI ALE LEGII 422/2001 Legea 422/2001, art.35, alin. (1) lit.g) „Studiile de fundamentare istorico-ºtiinþificã pentru instituirea ºi delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit ºi a siturilor arheologice protejate prin lege, precum ºi reglementãrile generale de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale în vigoare” PREVEDERI SPECIALE Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru care se solicita avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate, se prezinta redactate pe hârtie si doua exemplare redactate pe suport electronic. În documentatie vor fi marcate monumentele si perimetrele siturilor arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice actualizata si siturile arheologice reperate, cu marcarea localizarii pe repere urbanistice sau geografice, dupa caz, precum si în coordonate geografice în proiectie ST. 70. Documentatia în format digital va fi realizata în fisiere “.dwg” sau “.shp”. În functie de competenta de avizare a documentatiei, aceasta se arhiveaza în original la serviciile publice deconcentrate sau la Directia Generala Patrimoniu Cultural National Directia Monumente Istorice si Arheologie din Ministerul Culturii si Cultelor, însotita de un exemplar redactat în sistem electronic si de avizul eliberat. Al doilea exemplar al documentatiei, redactate pe suport electronic, însotita de avizul eliberat, se transmite spre stiinta si arhivare serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor sau Directiei Generale Patrimoniu Cultural National, respectiv, Directiei Monumente Istorice si Arheologie din minister. La eliberarea avizelor ulterioare privind interventiile în teritoriul unitatii administrative sau în zonele construit protejate si în cazul actualizarii planurilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, institutiile avizatoare vor consulta documentatiile redactate pe suport electronic si avizele eliberate anterior, aflate în arhiva institutiei”. Anexa 1 la D I S P O Z I Þ I A Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii în domeniul avizãrii, completata de D I S P O Z I T I E Nr. 5596 - VN / 01.08.2007

k

-130

130

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

OMCC 2518/04.09.2007 - Metodologia de aplicare a descãrcãrii de sarcinã arheologicã:
Având în vedere Decretul Presedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea unui membru al Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 5, alin (2), (3) si (5), si ale art. 6, alin (5) si (6) din OG 432/2000 privind protecþia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional, republicatã, în baza OMCC nr. 2483 bis/12.12.2006 privind instituirea modelelor stampilelor, ale autorizaþiilor, certificatelor, avizelor si fiselor tehnice necesare cercetãrii arheologice, în temeiul prevederilor art. 13 alin (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si funcþionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare Ministrul Culturii si Cultelor emite prezentul

ORDIN
Art. 1. Se aprobã Metodologia de aplicare a procedurii de descãrcare de sarcinã arheologicã, cuprinsã în anexa, parte integrantã a prezentului ordin. Art. 2. Direcþiile pentru Culturã, Culte si Patrimoniu Cultural Naþional judeþene si a Municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Adrian IORGULESCU MINISTRUL CULTURII SI CULTELOR Anexa Metodologia de aplicare a procedurii de descãrcare de sarcinã arheologicã I. Definiþii Art. 1. Descãrcarea de sarcinã arheologicã este procedura prin care se confirmã cã un teren în care a fost evidenþiat patrimoniul arheologic poate fi redat activitãþilor umane curente.

k

-131

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

131

Art. 2. Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã reprezintã actul administrativ prin care se anuleazã regimul de protecþie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenþiat patrimoniul arheologic. II. Proceduri Art. 3. Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice sau Repertoriul Arheologic Naþional, cuprinse sau nu în documentaþiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, autoritãþile publice locale emit Certificatul de urbanism, cu specificarea necesitãþii obþinerii avizului din partea Ministerului Culturii si Cultelor, înainte de eliberarea autorizaþiei de construire. Art. 4. În cazul descoperirii de vestigii arheologice întâmplãtoare în timpul lucrãrilor de construire din afara zonelor protejate de lege, primarul localitãþii dispune: suspendarea autorizaþiei de construire si oprirea oricãror lucrãri de construire sau de desfiinþare de construcþii, anunþarea, în 72 de ore, a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor si organizarea pazei descoperirilor arheologice întâmplãtoare. Art. 5. Documentaþiile depuse de investitor la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea obþinerii avizului sau, dupã caz, a Certificatului de descãrcare arheologicã, cuprind obligatoriu proiectul tehnic al investiþiei si delimitarea acestuia în planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70. Art. 6. În vederea eliberãrii avizului favorabil pentru faza de execuþie sau, dupã caz, a Certificatului de descãrcare de sarcinã arheologicã, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor solicitã investitorului completarea documentaþiei cu Raportul de cercetare arheologicã preventivã. Art. 7. Raportul de cercetare arheologicã preventivã este analizat, în aceastã fazã, de cãtre Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau, dupã caz, de cãtre Comisia Naþionalã de Arheologie, conform competenþelor prevãzute de lege. Art. 8. În vederea realizãrii de cercetãri arheologice preventive sau de supravegheri arheologice, dupã caz, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor vor comunica beneficiarului lista completã a instituþiilor de specialitate abilitate de a realiza aceste activitãþi, precum si codul juridic al cercetãrii arheologice. III. Supravegherea arheologicã Art. 9. Supravegherea arheologicã se desfãsoarã acolo unde existã posibilitatea ca lucrãrile aflate în desfãsurare sã afecteze sau sã distrugã

k

-132

132

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

patrimoniul arheologic mobil sau structuri constructive arheologice, astfel: a) în zone în care este susceptibilã prezenþa vestigiilor arheologice desi nu este documentatã (vãile râurilor, platouri natural fortificate, etc.); b) în zonele de protecþie ale obiectivelor din lista monumentelor istorice, atunci când nu sunt menþionate situri arheologice, ci doar monumente de arhitecturã; c) situaþii excepþionale, când proiectul tehnic al investiþiei nu permite realizarea de cercetãri arheologice preventive si nu poate fi modificat din motive obiective. Art. 10. În cazurile în care se impune efectuarea supravegherii arheologice, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor elibereazã Avizul favorabil, cu urmãtoarele condiþii obligatorii: a) supravegherea arheologicã sã fie efectuatã de o instituþie de specialitate, prin arheologii înscrisi în Registrul Arheologilor; b) beneficiarul sã anunþe serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor data deschiderii santierului si recepþia lucrãrilor si sã asigure condiþii specialistilor acesteia pentru exercitarea atribuþiilor de control si inspecþie; c) raportul de supraveghere arheologicã sã fie depus ulterior la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor; d) în cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrãrilor, beneficiarul sã sisteze lucrãrile de construcþie, în vederea solicitãrii autorizaþiei si executãrii cercetãrilor arheologice preventive; e) alte condiþii specifice. IV. Cercetarea arheologicã preventivã Art. 11. Cercetarea arheologicã preventivã este prioritarã în cazul intervenþiilor în subsol, în zone cu patrimoniu arheologic. Art. 12. Cercetare arheologicã preventivã se realizeazã în cazul urmãtoarelor intervenþii / lucrãri: a) construire, modificare, extindere sau reparare privind cãi de comunicaþie, dotãri tehnico-edilitare, inclusiv subterane si subacvatice, excavãri, exploatãri de cariere, construcþia de reþele magistrale, amenajãri pentru îmbunãtãþiri funciare, reþele de telecomunicaþii, amplasarea de relee si antene de telecomunicaþii, lucrãri de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavãri - necesare în vederea efectuãrii studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor si a sondelor de gaze si petrol, precum si orice alte lucrãri care afecteazã suprafaþa solului si subsolul;

k

-133

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

133

b) în zonele cu patrimoniu arheologic reperat; c) indiferent dacã se executã în intravilanul sau extravilanul localitãþilor; d) indiferent de forma de proprietate a terenului; e) întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat; f) determinate de lucrãrile de restaurare parþialã sau totalã a monumentelor istorice. Art. 13. Cercetarea arheologicã preventivã se realizeazã de cãtre instituþiile publice de specialitate si se efectueazã numai pe baza autorizaþiei emise de Ministerul Culturii si Cultelor si în conformitate cu aceasta. Art. 14. Cercetãrile arheologice preventive sau supravegherile arheologice se realizeazã în baza încheierii unui contract tip între beneficiar si executant, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor. Art. 15. Toate etapele cercetãrii arheologice, constând în inventariere, diagnostic, sãpãturã, supraveghere si intervenþii asupra materialului arheologic, vor fi întreprinse folosindu-se toate acele metode, tehnici si practici specifice considerate necesare pentru a obþine maximum de informaþii referitoare la patrimoniul arheologic din zona cercetatã si se realizeazã numai pe baza unei autorizaþii. Art. 16. Executantul cercetãrii arheologice redacteazã Raportul de cercetare arheologicã preventivã, realizat conform Standardelor si Procedurilor arheologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor; rapoartele neconforme cu Standardele si Procedurilor arheologice nu vor fi acceptate de cãtre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor. Art. 17. Pânã la descãrcarea de sarcinã arheologicã terenul care face obiectul cercetãrii este protejat ca sit arheologic, conform legii. V. Emiterea Certificatului de descãrcare de sarcinã arheologicã Art. 19. Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã este emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu obligaþia acestora de înstiinþare a direcþiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor în termen de 10 zile. Art. 20. Certificatul tip de descãrcare de sarcinã arheologicã, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor, este emis doar în urma consultãrii unei comisii de specialitate. Art. 21. Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor iau act de soluþiile propuse de comisiile consultative de specialitate, consemnate în procesul verbal. Art. 22. În vederea emiterii Certificatului de descãrcare de sarcinã arheologicã pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar,

k

-134

134

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice si pentru toate investiþiile, cu excepþia locuinþelor particulare aflate în alte zone, rapoartele de cercetare se trimit de cãtre Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, spre aprobare, Comisiei Naþionale de Arheologie. Art. 23. În cazul obiectivelor aflate în zonele de protecþie ale monumentelor istorice, documentaþiile complete pot fi analizate de cãtre Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice. Art. 24. Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau, dupã caz, Comisia Naþionalã de Arheologie propun, în conformitate cu propunerile formulate în raport de responsabilul cercetãrii arheologice, acordarea urmãtoarelor acte administrative: - Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã; - avizul favorabil pentru faza de proiect tehnic, cu specificarea modificãrii proiectului tehnic al investiþiei în scopul protejãrii vestigiilor arheologice descoperite; - aviz negativ, pentru interzicerea oricãror activitãþi de construcþie si propunerea de clasare a sitului arheologic, dupã caz; - solicitarea pentru completarea documentaþiei, în cazul în care acest lucru este considerat necesar. Art. 25. În cazul investiþiilor declarate de interes naþional, procedura de descãrcare de sarcinã arheologicã va fi stabilitã printr-o normã specialã.

k

-135

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

135

Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate pentru lucrãrile de construire ce urmeazã sã se desfãºoare la un monument istoric Cãtre, DIRECÞIA PENTRU CULTURÃ, CULTE ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL A JUDEÞULUI CÃLÃRAªI Subsemnatul .................................................................... cu domiciliul (sediul) în.............................. cod poºtal..................., str. ……............., nr. .... , bl. ...., sc. ...., ap. ...., tel/fax..............., CUI ……....……......, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001,Titlul II, Cap. III, Art. 22, solicit avizul Dvs. pentru lucrarea: ................................................................................................................. la imobilul situat în ........................................ str. ................................., nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. .... Anexez documentele: - Certificat de urbanism; - Acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.; - Planuri de încadrare în zonã la scara 1/500 ºi 1/2000 - Planul de situaþie la scara 1/50 1/100; - Documentar fotografic situaþia existentã ºi situaþie propusã; - Proiectul cu nr. ………..din ….........………….. pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire solicitat prin certificatul de urbanism a fost elaborat de ………..................................……................ cu sediul în judeþul................................... localitatea................................... cod poºtal………….. str......................................., nr. ....., bl. .....,ap....., tel/fax ................................ documentaþia privind intervenþiile la monumentul istoric fiind întocmitã de .............................................. specialist/expert acreditat de Ministerul Culturii ºi Cultelor cu nr. …...din...................... Prin prezentul proiect se propun sã se realizeze urmãtoarele lucrãri: ................................................................................................................. ................................................................................................................. Data.............................. Semnãtura

k

-136

136

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate conform Art.22 din Legea 422/2001 - Republicatã-pentru lucrãrile de construire ce urmeazã sã se desfãºoare în zona de protecþie a unui monument istoric Cãtre, DIRECÞIA PENTRU CULTURÃ, CULTE ªI PATRIMONIUL CULTURALNAÞIONAL A JUDEÞULUI CÃLÃRAªI Subsemnatul ..................................................................................... cu domiciliul (sediul) în.................................... cod poºtal....................., str. ……........................, nr. ..... , bl. ....., sc. ....., ap. ....., tel/fax............................... ,CUI ………................……....., în conformitate cu prevederile Legii 422/2001,Titlul II, Cap. III, Art.22, solicit avizul Dvs. pentru lucrarea: ........................................ la imobilul situat în ......................... str. ....................., nr. …..., bl. ....., sc. ....., ap. ..... Anexez documentele: - Certificat de urbanism; - Planuri de încadrare în zonã la scara 1/500 ºi 1/2000 - Planul de situaþie la scara 1/50 1/100; - Acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.; - Planuri cadastrale ºi coordonatele topografice STEREO 70 ale amplasamentului supus avizãrii (în cazul zonei de protecþie a unui sit arheologic); - Documentar fotografic - desfasurare stradala (color) - situaþia existentã ºi situaþie propusã; - Proiectul cu nr. ……....…..din …..............………….. pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire solicitat prin certificatul de urbanism a fost elaborat de …………………................ cu sediul în judeþul............................... localitatea........................................ cod poºtal……….......….. str................................................., nr. ....., bl. .....,ap....., tel/fax .................................... Prin prezentul proiect se propun sã se realizeze urmãtoarele lucrãri: ................................................................................................................. ................................................................................................................. documentaþia privind intervenþiile la monumentul istoric fiind întocmitã de ................................. ..................................... specialist/expert acreditat de Ministerul Culturii ºi Cultelor cu nr. …........... Data..................................... Semnãtura (ºtampila).................................

k

-137

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

137

NUMELE ªI COORDONATELE - persoanei fizice __________________________________________ - persoanei juridice_________________________________________ Cãtre, DIRECÞIA PENTRU CULTURÃ, CULTE ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL A JUDEÞULUI CÃLÃRAªI Str. 13 Decembrie, nr. 9A ÎNªTIINÞARE privind intenþia de vânzare a imobilului 1 ______________________________________
Subsemnatul(a) 2 _______________________________________ proprietar, conform documentului anexat, al imobilului din 3_________ declar pe proprie rãspundere cã imobilul nu face obiectul unor litigii. Având în vedere cele declarate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. (a) din Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicatã, vã înºtiinþãm cu privire la intenþia de a vinde imobilul ºi vã solicitãm sã ne comunicaþi dacã Ministerul Culturii ºi Cultelor sau serviciul public deconcentrat al acestuia, dupã caz, îºi exercitã dreptul de preemþiune în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) sau art. 26 alin. (1) pct. 26 din Legea 422/2001. Precizãm cã imobilul are au o suprafaþã construitã de _________mp, un regim de înãlþime de ___________,valoarea de vânzare fiind de__________lei/ _______________euro. Anexat depunem : 1. copie legalizatã dupã actul de proprietate ; 2. cadastrul imobiliar ; 3. planuri ale imobilului monument istoric cu marcarea suprafeþelor care fac obiectul vânzãrii 4. documentar fotografic interior / exterior, în cazul clãdirilor. Vã rugãm sã ne comunicaþi decizia Dvs. în termenul prevãzut de lege. Calitatea________________________________________ Numele, prenumele, în clar_________________________ Semnãtura______________ ªtampila, dupã caz.
Codul ºi denumirea din Lista monumentelor istorice Numele, prenumele persoanei fizice, domiciliul. Antetul, denumirea persoanei juridice de drept privat (S.A., S.R.L., S.N.C., Fundaþie, Asociatie etc.) adresa. În cazul persoanelor juridice de drept privat se menþioneazã numele, calitatea ºi baza delegãrii de competenþã a persoanei semnatarã a înºtiinþãrii. 3 Adresa monumentului istoric
2 1

k

-138

138

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

M.C.C. D.J.C.C.P.C.N. Cãlãraºi Nr………………………………

Domnule Director

Subsemnatul(a)/Firma ……………..........…................................ cu domiciliul/sediul in localitate........................, str ……….....…………., nr………, bl……, scara……., etaj….., ap……, tel/fax………….……., persoana de contact …...........………………… …................……….…, tel/fax…..........….…., va rog sa-mi comunicati statutul imobilului de la adresa: ..................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................. Mentionez ca aceste date imi sunt utile pentru: ................................................................................................................. .................................... Anexez prezentei urmatoarele documente: - acte de proprietate - planuri de incadrare in zona scara 1/500 si 1/2000 - documentar fotografic

Data,

Semnatura,

Domnului Director al Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional a Judeþului Cãlãraºi

k

-139

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

139

Adrese utile

http://www.calarasi.djc.ro Direcþia Judeþeana pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Cãlãraºi http://www.cultura.ro , http://www.cultura-net.ro Ministerul Culturii ºi Cultelor din România http://www.culte.ro Secretariatul de Stat pentru Culte http://www.cimec.ro Institutul de Memorie Culturalã http://www.afcn.ro Administraþia Fondului Cultural Naþional http://www.monumente-istorice.ro - Institutul National al Monumentelor Istorice http://www.oficiul-monumentelor.ro , http://www.monumenteistorice.ro - Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice http://www.archaeology.ro - Asociatia Profesionala a Arheologilor din România APAR http://www.arheologie.ro - Asociaþie Românã de Arheologie http://www.municipiu.ro Primãria Municipiului Cãlãraºi http://www.calarasi.ro Consiliul Judeþean Cãlãraºi http://www.prefecturacalarasi.ro Instituþia Prefectului - Judeþul Cãlãraºi http://heritagelaw.org - Heritage Law The home of heritagelaw Europe http://www.icomos.org, http://www.international.icomos.org - The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) http://whc.unesco.org - The World Heritage Centre - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

k

-140

140

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Dicþionar
ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcþii urbane sau rurale care împreunã cu terenul aferent formeazã o unitate delimitatã topografic ce constituie o mãrturie cultural-istoricã semnificativã din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ºtiinþific sau tehnic drept de preemþiune dreptul de care se bucurã cineva prin lege de a fi preferat în calitate de cumpãrãtor al unui bun. Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiþiile exercitãrii dreptului de preemþiune ale statului român, prin Ministerul Culturii ºi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unitãþilor administrativteritoriale, dupã caz, potrivit prezentei legi, sub sancþiunea nulitãþii absolute a vânzãrii cercetare arheologicã - ansamblul de mãsuri cu caracter ºtiinþific ºi tehnic menite sã asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin sãpãturi arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea ºi valorificarea ºtiinþificã, a patrimoniului arheologic. Cercetãrile arheologice se efectueazã numai pe baza autorizaþiei emise de Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi în conformitate cu aceasta.Cercetarea arheologicã se realizeazã numai de cãtre personalul de specialitate atestat ºi înscris în Registrul arheologilor cercetãri arheologice sistematice - cercetãrile de întindere ºi duratã executate conform unui proiect de cercetare multianual cercetãri arheologice de salvare -ercetãrile arheologice întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut ºi cercetat, precum ºi cele care sunt determinate de lucrãrile de restaurare parþialã sau totalã a monumentelor istorice, desfãºurate potrivit legislaþiei în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice cercetãri arheologice preventive - cercetãrile arheologice care sunt determinate de lucrãrile de construire, modificare, extindere sau reparare privind cãi de comunicaþie, dotãri tehnico-edilitare, inclusiv subterane ºi subacvatice, excavãri, exploatãri de cariere, construcþia de reþele magistrale, amenajãri pentru îmbunãtãþiri funciare, reþele de telecomunicaþii, amplasarea de relee ºi antene de telecomunicaþii, lucrãri de cercetare ºi de prospectare a

k

-141

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

141

terenurilor foraje ºi excavãri , necesare în vederea efectuãrii studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor ºi a sondelor de gaze ºi petrol, precum ºi alte lucrãri care afecteazã suprafaþa solului în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacã se executã în intravilanul sau extravilanul localitãþilor ºi indiferent de forma de proprietate a terenului certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã - actul administrativ, emis în condiþiile prezentei legi, prin care se anuleazã regimul de protecþie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenþiat patrimoniul arheologic descãrcarea de sarcinã arheologicã este procedura prin care se confirmã cã un teren în care a fost evidenþiat patrimoniu arheologic poate fi redat activitãþilor umane curente. descoperire arheologicã - evidenþierea, prin intermediul sãpãturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor ºi urmelor manifestãrilor umane, care constituie mãrturii ale epocilor ºi civilizaþiilor dispãrute descoperire arheologicã întâmplãtoare - evidenþierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a acþiunii factorilor naturali sau a acþiunilor umane, altele decât cercetarea arheologicã atestatã. Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplãtoare vor fi predate de cãtre descoperitor, în termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor monument - construcþie sau parte de construcþie, împreunã cu instalaþiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioarã sau exterioarã care fac parte integrantã din acestea, precum ºi lucrãri artistice comemorative, funerare, de for public, împreunã cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mãrturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ºtiinþific sau ethnic patrimoniul arheologic - ansamblul bunurilor arheologice care este format din: siturile arheologice clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, construcþii, grupuri de clãdiri, precum ºi terenurile cu potenþial arheologic reperat, definite conform legii; bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestãrilor umane, împreunã cu terenul în care acestea au fost descoperite.

k

-142

142

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

protejarea bunurilor ºi terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite ca zonã cu patrimoniu arheologic reperat ºi zonã cu potenþial arheologic evidenþiat întâmplãtor - adoptarea mãsurilor ºtiinþifice, administrative ºi tehnice care urmãresc pãstrarea vestigiilor descoperite întâmplãtor sau ca urmare a cercetãri i arheologice pânã la clasarea bunurilor respective sau pânã la f inalizarea cercetãrii arheologice, prin instituirea de obligaþii în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conþin sau au conþinut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum ºi prin reglementarea sau interzicerea oricãror activitãþi umane, inclusiv a celor autorizate anterior regimul juridic general al descoperirilor ºi al cercetãrii arheologice Cuprinde ansamblul de mãsuri ºtiinþifice, juridice, administrative, financiarfiscale ºi tehnice menite sã asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, inventarierea, conservarea ºi restaurarea, asigurarea pazei, întreþinerea ºi punerea în valoare a bunurilor arheologice, precum ºi a terenurilor în care se gãsesc acestea, în vederea cercetãrii sau, dupã caz, clasãrii acestora ca bunuri culturale mobile sau ca monumente istorice; sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaþii umane în cadru natural care sunt mãrturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ºtiinþific, tehnic sau al peisajului cultural sit arheologic declarat zonã de interes naþional - zona de interes arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a cãror cercetare ºtiinþificã, protejare ºi punere în valoare este de importanþã excepþionalã pentru istoria ºi cultura naþionalã prin mãrturiile materiale, bunurile mobile sau imobile, care fac parte sau sunt propuse sã facã parte, din categoria “Tezaur al patrimoniului cultural naþional mobil” sau dupã caz în categoria monumentelor istorice aflate în Lista patrimoniului mondial supraveghere arheologicã - operaþiune planificatã, limitatã în timp, nedistructivã ºi/sau intruzivãce are drept scop observarea, înregistrarea datelor ºi cercetare ce se desfãºoarã în acelaºi timp cu alte lucrãride teren ce nu au caracter arheologic. Supravegherea arheologicã se desfãºoarã pe o arie limitatã acolo unde existã posibilitatea ca lucrãrile aflate în desfãºurare sã afecteze sau sã distrugã patrimoniul arheologic mobil sau structuri constructive arheologice Structura codului din Lista Monumentelor Istorice 2004 AA-B-c-D-eeeee.ff AA - indicativ judeþ (ex - Cãlãraºi - CL, Ialomiþa - IL, etc.)

k

-143

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE B categoria din care face parte monumentul I - Arheologie, II - Arhitecturã, III - Monumente de for public, IV - Monumente memoriale/funerare. c tipul monumentului: m - monument a - ansamblu s - sit

143

D - grupa valoricã în care a fost încadrat: A - monumentele istorice de valoare naþionalã ºi universala B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local eeeee.ff - numãrul unic de identitate al monumentului, ansamblului sau sitului în LMI 2004, unde ff reprezintã un monument component al unui sit sau ansamblu zonã de patrimoniu arheologic cunoscut ºi cercetat - terenul în care, ca urmare a cercetãrii arheologice, au fost descoperite bunuri din categoria celor prevãzute la definiþia Patrimoniului arheologic zonã cu potenþial arheologic evidenþiat întâmplãtor - se înþelege terenul, în care existenþa bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidenþiat în mod neprevãzut, ca urmare a: acþiunilor umane, altele decât cercetarea arheologicã atestatã, cum ar fi: lucrãri de construcþii, lucrãri de prospecþiuni geologice, inclusiv teledetecþie, lucrãri agricole, precum ºi alte tipuri de lucrãri ºi cercetãri efectuate subteran sau subacvatic; acþiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seism, alunecãri de teren, inundaþii, eroziunea solului ºi altele. zonã cu patrimoniu arheologic reperat - terenul delimitat conform legii, în care urmeazã sã se efectueze cercetãri arheologice pe baza informaþiilor sau a studiilor ºtiinþifice care atestã existenþa subteranã sau subacvaticã de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile sã facã parte din patrimoniul cultural naþional. Pânã la finalizarea cercetãrii arheologice ºi luarea mãsurilor corespunzãtoare de protecþie ºi punere în valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protecþie a siturilor arheologice sau istorice instituite conform legii, sunt totodatã ºi zone cu potenþial arheologic reperat;

k

-144

Cuprins
Cuvânt înainte ................................................................................................. 5 Lista Monumentelor Istorice .......................................................................... 7 Monumente neidentificate ............................................................................. 81 Monumente dispãrute .................................................................................... 84 Monumente înregistrate greºit ....................................................................... 85 Structura codului LMI 2004 ......................................................................... 86 Situaþia monumentelor istorice din judetul Cãlãraºi pe epoci, categorii de monumente ºi grupa valoricã ................................................... 87 Statistica dupã hram ºi secolul de edificare a lãcaºelor de cult ortodox din judeþul Cãlãraºi ............................................................. 87 Legislaþie ...................................................................................................... 88 Dosarul de clasare/declasare ........................................................................ 90 Obligaþiile proprietarilor .............................................................................. 82 Intervenþii asupra monumentelor ................................................................. 98 Posibilitãþi de creditare a lucrãrilor de protejare efectuate la monumentele istorice .............................................................................. 101 Semnalizarea monumentelor ...................................................................... 119 Conþinut cadru al documentaþiilor de restaurare a monumentelor istorice .............................................................................. 123 Conþinut cadru al documentaþiilor de urbanism ºi de amenajare a teritoriului ................................................................... 128 Metodologie eliberare de sarcina arheologicã ............................................ 130 Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate pentru lucrãrile de construire ce urmeazã sã se desfãºoare la un monument istoric .............135 Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate pentru lucrãrile de construire ce urmeazã sã se desfãºoare în zona de protecþie a unui monument istoric .............................................................................. 136 Înºtiintare privind intenþia de vânzare a unui monument istoric ............... 137 Cerere precizare statut imobil .................................................................... 138 Adrese utile ................................................................................................. 139 Dicþionar .................................................................................................... 140

k

-145

k

-146

k

-147

Design: Editura „STAR TIPP“ / Agenþia de Publicitate „ECOUL“ - Tel./ Fax: 0243 230 777. Str. Rovine, Bl. 10, parter, ap. 1, Slobozia - Ialomiþa; E-mail: office@tipografiasa.ro Tipar: S.C. TIPOGRAFIA S.A. - Tel./Fax: 0243 231 888. Str. Filaturii, Nr. 3, Slobozia - Ialomiþa; E-mail: tipografia@gmail.com