www.dialogueonwriting.blogspot.

com |1

ปัญหาเรื่อง Fragment และวิธีการแก้ไข
โดย เมื่อลมแรง...ใบไม้ก็ร่วง
(acm.writing@gmail.com)
ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในงานเขียนของคนไทยคือ fragment; fragment คือ ส่วนหนึง่ ของประโยคที่ผู้เขียน
คิดว่าเป็นประโยค การที่ประโยคหนึ่งจะเป็นประโยคได้นน
ั้ จะต้องประกอบด้วยประธานและกริยาและประโยค
นั้นจะต้องสามารถทาให้ผอ
ู้ ่านเข้าใจความหมายของผู้เขียนได้โดยไม่สบ
ั สน มาดูตวั อย่างคู่แรกกันก่อน

“เพราะว่าฝนตก” นี่คือตัวอย่างของ fragment แม้ว่ามันจะมีประธาน(ฝน)และกริยา(ตก) แต่มันทา
ให้คนอ่านสับสนและมีคาถามต่อไปว่า แล้วยังไง? เพราะว่าฝนตกแล้วยังไง?
“เพราะว่าฝนตก พวกเราจึงอยู่บ้าน” นี่คอ
ื ตัวอย่างของประโยค เพราะว่ามันประกอบด้วยประธาน
และกริยา และไม่ทาให้คนอ่านสับสน เนื่องจากความหมายครบสมบูรณ์

ต่อมามาดูตวั อย่างคูท
่ ี่ ๒

“การตรวจสอบงานที่จังหวัดชลบุร”ี นี่คือตัวอย่างของ fragment เนื่องจากมีประธาน(การ
ตรวจสอบงาน) แต่ขาดกริยา
“การตรวจสอบงานที่จังหวัดชลบุรีเป็นไปด้วยความยากลาบาก” นี่คือตัวอย่างของประโยค
เพราะว่ามันประกอบด้วยประธานและกริยา(เป็นไปด้วย) และไม่ทาให้คนอ่านสับสน เนื่องจาก
ความหมายครบสมบูรณ์

ต่อมามาดูตวั อย่างภาษาอังกฤษกัน

“After she talks to him.” นี่คือตัวอย่างของ fragment แม้ว่ามันจะมีประธาน(“she”)และกริยา
(“talks”) แต่มันทาให้คนอ่านสับสนและมีคาถามต่อไปว่า หลังจากเธอพูดกับเขาแล้วยังไง? เกิด
อะไรต่อ?
“After she talks to him, I will talk to her.” นี่คือตัวอย่างของประโยค เพราะว่ามัน
ประกอบด้วยประธานและกริยา และไม่ทาให้คนอ่านสับสน เนื่องจากความหมายครบสมบูรณ์

*ให้สังเกตว่าประโยคทีม
่ ี after s+v, before s+v, when, although, while, because และ if เป็นต้น ต้อง
เชือ
่ ม ๒ ประโยคเข้าด้วยกัน มิฉะนั้นแล้วจะเป็น fragment ทันที
ดูอีกตัวอย่างนะครับ

“Teaching two sections of English” นี่คือตัวอย่างของ fragment เนื่องจากมีประธาน
(“teaching”) แต่ขาดกริยา ตรงนี้ขอให้ระวังว่า teaching ไม่ใช่กริยา แต่เป็น verb+ing ที่เป็น
คานามซึ่งในที่นท
ี้ าหน้าที่เป็นประธาน เหมือนกับภาษาไทยคาว่า “การสอน” ซึ่งไม่ใช่คากริยา
“Teaching two sections of English is not easy.” คือตัวอย่างของประโยค เพราะว่ามัน
ประกอบด้วยประธาน (teaching) และกริยา(is) และไม่ทาให้คนอ่านสับสน เนื่องจากความหมาย
ครบสมบูรณ์

ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับ? แต่เวลาเขียน essay ยาวๆ ทาไมเรามักมองข้ามจุดนี้ไป? นัน
่ เป็นเพราะว่า
หลายๆ ครั้งเรามักจะเขียนประโยคยาวเกินไป และเรามักจะแยกประธานกับกริยาไว้ห่างกันจนเกินไป เมื่อเป็น
อย่างนี้แล้ววิธีแก้กค
็ ือ

เขียนประโยคให้สั้น และ
ควรจับประธานไว้ใกล้กับกริยาให้มากทีส
่ ุด

www.dialogueonwriting.blogspot.com |2

เขียนประโยคให้สั้น
สั้นในที่นห
ี้ มายถึงไม่ควรเกิน 20-25 คาต่อประโยค เมื่อเราเขียนประโยคให้สั้นลง ความคิดเราจะเป็นระบบ
มากขึ้น เราจะไม่สบ
ั สนว่าจริงๆ แล้วเราต้องการสื่ออะไร เมื่อเราไม่สบ
ั สนประธานกับกริยาจะปรากฎง่ายขึ้น
แต่จะเขียนประโยคให้สั้นนั้น ต้องฝึกคิดแบบฝรั่งก่อน คือพยายามนึกเป็นจังหวะของ full stop/period อย่า
นึกเป็นพรวดเดียวเหมือนภาษาไทยที่ไม่มเี ครื่องหมายหยุดประโยค

จับประธานให้ใกล้กับกริยา
บางครั้งเวลาเราเขียนเราจะเพลินจนประธานกับกริยาอยูก
่ ันคนละโยชน์ (ผมก็เป็น) เช่น เริ่มด้วยประธานแต่
กว่าจะเจอกริยาคนอ่านต้องอ่านไปอีก 10 คากว่าจะเจอกริยา ประโยคแบบนีท
้ าให้คนเขียนลืมกริยาได้ง่าย
อีกทั้งทาให้คนอ่านอาจจะสับสนได้ เวลาอ่านคนอ่านต้องการคนกระทา(ประธาน)และการกระทา(กริยา)ให้
อยู่ใกล้กัน เช่น
Original: One way to incorporate the idea of collaborative learning in the composition
classroom is through the use of networked computers which allow students (and
teachers) to participate and communicate online, in and outside of classroom.
จะสังเกตว่ากว่า one way (ประธาน) จะหากริยา is เจอต้องฝ่าฝันคาต้อง 11 คา การเขียนประโยคยาวๆ
แบบนี้ถ้าคนเขียนไม่มีสมาธิอาจจะลืมเติมกริยาไปเลยก็ได้ครับ และสาหรับคนอ่าน ถ้าเจอประโยคแบบนี้
มากๆ ก็คงเลิกอ่านไปก่อนเพราะว่าประธานไม่ยอมทา “action” (is) สักที เพื่อป้องกัน fragment เราอาจจะ
แก้ประโยคนี้เป็น
Revised: Students are given an opportunity to learn collaboratively when their
teachers incorporate networked computers in the classroom.
สังเกตว่าประโยคใหม่นี้ประธานอยูใ่ กล้กับกริยา และมีโอกาสยากมากทีค
่ นเขียนจะลืม verb นะครับ
แน่นอนอีกแล้วว่าการเขียนแบบนี้ไม่ได้ทาได้กันทันทีแม้แต่ฝรั่งก็ตาม (ฝรั่งเขียน fragment เยอะแยะมาก)
แต่ถ้ารู้วธ
ิ ีแก้แล้ว และฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะชินครับ แล้วเราก็จะเขียน fragment น้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลย