You are on page 1of 12

at MacDonald

BAB 4 Penger X
KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH usi
KEMERDEKAAN
X ialah
1 Maklumat berikut merujuk
kepada jawatankuasa yang A Tun H.S. Lee
ditubuhkan oleh pihak British B K.L. Devaser
pada tahun 1949. (121) C E.E.C. Thuraisingam
D Dato’ Onn bin Ja’afar
Jawatankuasa Hubungan
antara Kaum. 4 Maklumat beikut berkaitan
dengan Jawatankuasa
Hubungan antara Kaum.
Apakah tugas penubuhan
jawatankuasa tersebut? Kompromi UMNO -
CLC
A Memupuk kerjasama Apakah antara perkara yang
antara kaum. dipersetujui dalam kompromi
B Mendapatkan tersebut?(122)
kemerdekaan Tanah I Bantuan ekonomi kepada
Melayu orang Melayu
C Membantu pertumbuhan II Pilihan raya diadakan pada
ekonomi Tanah Melayu masa yang sesuai.
D Memberi latihan III Kelonggaran syarat
pentadbiran kepada kerakyatan Persekutuan
penduduk tempatan. I Penggunaan bahasa
V Melayu sebagai bahasa
2 Dailog berikut mungkin berlaku penghantar
antara dua orang pegawai A I dan II
British di Tanah Melayu pada B I dan IV
tahun 1949. (121) C II dan III
Pegawai A: Kita telah tetapkan D III dan IV
syarat kerjasama kaum jika
Tanah Melayu ingin merdeka. 5 UMNO telah menghantar satu
Pegawai B: Perkara ini pasti memorandum kepada
menguntungkan kita Jawatankuasa antara Kaum
Apakah musihat British dalam (CLC) tetapi ditolak. Apakah
menetapkan syarat tersebut? kandungan memorandum
tersebut?(122)
A Melahirkan perpaduan A Memajukan ekonomi
kaum B Mendapatkan
B Menanamkan semangat kemerdekaan
kesetiaan C Menentang kemasukan
C Melindungi kepentingan imigran
ekonomi D Mempertahankan ketuanan
D Melambatkan Melayu
kemerdekaan negara
6 Apakah tujuan perhimpunan
3 Jadual berikut merujuk kepada tesebut diadakan? (123)
anggota Jawatankuasa
Hubungan antara Kaum (121) * Konferensi Nasional
Jawatan Tokoh * Konvensi Nasional
Penasih Sir Malcom
I Mengagihkan ekonomi 1949 perjuangan Dato’
II Menentukan kawasan Onn Ja’afar
petempatan tentang
III Merealisasikan perpaduan kerjasama kaum
kaum dalam sebuah
I Membincangkan parti.
V kepentingan pilihan raya * Menyokong
Tunku Abdul
A I dan II Rahman
B I dan IV menubuhkan Parti
C II dan III Perikatan.
D III dan IV
Parti politik yang mempunyai
7 Senarai berikut merupakan ciri tersebut ialah
parti politik. A MCA
* Parti Negara B MIC
* Independence of Malaya C PAS
Party (IMP). D IMP
Apakah matlamat parti politik
tersebut? 10 Maklumat berikut merujuk
(124) kepada pemimpin-pemimpin
Melayu dan tujuan parti
A Mengadakan pilihan raya masing-masing.(125)
B Memupuk perpaduan kaum
C Membasmi kegiatan Dato’ Kepentingan
komunis Onn kerjasama
D Melincinkan jentera bin pelbagai kaum
pentadbiran Ja’afar dalam sebuah
parti.
8 Pilih pernyataan yang Tunku
berkaitan dengan parti MIC. Abdul X
(124) Rahma
I Ditubuhkan pada tahun n
1946
II Tokoh utamanya ialah X ialah
E.E.C. Thuraisingam
III Pernah bergabung dengan A Mengasaskan Sistem Ahli
Parti Negara B Menubuhkan Jawatankuasa
I Memperjuangkan Hubungan antara Kaum
V kepentingan kaum India C Membuka keahlian parti
kepada semua orang Islam
A I dan II tanpa mengira kaum
B I dan IV D Mewujudkan kerjasama
C II dan III pelbagai kaum dalam
D III dan IV sebuah gabungan parti
politik.
9 Jadual dibawah menerangkan
ciri sebuah parti politik di 11 Pernyataan berikut merujuk
Tanah Melayu. (124) kepada sistem persekolahan
sebelum merdeka.
Tahun Perjuangan
penubuh Sebelum merdeka terdapat
an lima jenis sistem sekolah,
* Menyokong iaitu sekolah agama Islam,
sekolah vernakular Melayu,
Cina, Tamil dan aliran A I dan II
Inggeris. B I dan IV
C II dan III
Apakah kesan sistem D III dan IV
pendidikan tersebut kepada
penduduk di Tanah Melayu? 14 Senarai berikut berkaitan
(126) dengan penubuhan sekolah
Cina.
A Keperluan guru meningkat
B Kos pendidikan meningkat * Ditubuhkan oleh pihak
C Peluang pekerjaan persendirian dan parti-parti
bertambah politik
D Perpaduan kaum sukar * Mendapat sokongan penuh
dicapai. masyarakat Cina.
* Berkembang pesat di seluruh
12 Maklumat berikut merujuk Tanah Melayu.
kepada salah sebuah sekolah
Inggeris. Apakah tujuan penubuhan
sekolah Cina tersebut?
Sultan Abu Bakar, Muar, (128)
Johor
Apakah sebab sekolah tersebut A Mengekalkan identiti
dipandang tinggi oleh kecinaan.
masyarakat? B Membantu murid
(127) melanjutkan pelajaran ke
luar negara.
I Penggunaan bahasa C Memberi peluang untuk
Inggeris mendapat pekerjaan
II Peluang mendapat jawatan bergaji lumayan.
tinggi D Membekalkan keperluan
III Penguasaan oleh kaum tenaga pekerja rendah di
asing sahaja sektor swasta.
I Pengelolaan oleh golongan
V mubaligh 15 Apakah persamaan antara
sekolah vernakular tersebut?
A I dan II
B I dan IV * Sekolah Cina
C II dan III * Sekolah Tamil
D III dan IV (127&128)
A Merupakan institusi ilmu
13 Antara yang berikut, yang yang tinggi.
manakah ciri-ciri sekolah Tamil B Mendapat sokongan penuh
sebelum merdeka? masyarakat
(127) C Menggunakan tenaga
I Ditubuhkan oleh pihak pengajar dari negara asal.
estet D Menggunakan sukatan
II Kurang mendapat pelajaran bercorak
sambutan tempatan.
III Pengajian hanya di
peringkat sekolah rendah 16 Maklumat berikut
dan menegah menunjukkan antara cadangan
I Berpeluang mendapat laporan pelajaran X.
V pekerjaan bergaji lumayan. Laporan pelajaran X
* Mewajibkan pendidikan sekolah Cina.
sekolah rendah.
* Menggunakan bahasa 19 Maklumat berikut menunjukkan salah
Melayu dan Bahasa Inggeris satu cadangan Laporan Razak.
sebagai bahasa pengantar
di sekolah rendah Mengadakan sistem sekolah
* Menggunakan bahasa umum.
Inggeris sebagai bahasa
pengantar di sekolah Apakah bahasa pengantar yang
menengah. digunakan di sekolah tersebut?
(129)
Apakah laporan pelajaran X? A Bahasa Cina
(129) B Bahasa Tamil
C Bahasa Melayu
A Laporan Barnes. D Bahasa Inggeris
B Laporan Razak
C Laporan Fenn-Wu
D Ordinan Pelajaran 1952.

17 Apakah matlamat laporan 20 Dialog berikut menunjukkan tindakan


pelajaran berikut.(129) Tun Abdul Razak.
Pegawai Kerajaan: Apakah cadangan
Tahun Laporan pelajaran tuan?
1951 Laporan Barnes Tun Abdul Razak: Terpaksa kita
1952 Ordinan Pelajaran menerima Laporan Barnes dan
1952 membenarkan bahasa pengantar
vernakular digunakan selama 10 tahun
selepas merdeka.
A Melahirkan golongan
intelektual Mengapakah Tun Abdul Razak
B Membentuk semangat mengambil tindakan sedemikian?
perpaduan (130)
C Memenuhi keperluan
tenaga kerja A Melahirkan perpaduan kaum.
D Membawa negara ke arah B Menjaga keharmonian politik
kemajuan C Mendapat sokongan kaum Cina
D Memartabatkan bahasa
18 Maklumat berikut merujuk vernakular.
kepada sebuah laporan
pelajaran. 2 Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.
1
* Laporan Fenn-Wu 1951. Prasyarat bagi
Apakah tuntutan laporan Persekutuan Tanah
pelajaran tersebut?
X Melayu untuk
(129)
berkerajaan sendiri

A Pendidikan sekolah rendah


diwajibkan. Apakah X?
B Pembinaan sistem (130)
pendidikan kebangsaan
C Penggunaan bahasa Inggeris di A Kemajuan ekonomi
sekolah rendah. B Kerjasama kaum
D Pengggunaan bahasa Mandarin C Perkembangan pendidikan
sebangai bahasa pengantar di D Kestabilan politik
2 Soalan 22 berdasarkan maklumat di A Dewan Rakyat
2 bawah. B Konferensi Nasional
C Sistem Ahli
Ahli Hal Ehwal D Dewan Negara
Dato’ Onn Dalam Negeri
Jaafar (1951-1955) 2 Soalan 25 berdasarkan rajah di bawah.
5
Dato’ E.E.C. Ahli Pelajaran
Thuraisingam (1951 – 1955)
- Lima orang penduduk Tanah
Nyatakan persamaan tokoh-tokoh di Melayu
atas. (131)
- Empat orang Pegawai British
A Anggota Sistem Ahli Ciri-ciri Sistem Ahli ialah ahlinya terdiri
B Anggota rombongan merdeka daripada Sembilan orang anggota seperti
C Mencadangkan Ordinan Pelajaran maklumat di atas. Nyatakan agihan
1952 daripada lima orang penduduk Tanah
D Memenangi pilihan raya Majlis Melayu mengikut kaum. (131)
Bandaran
A Tiga orang Melayu,seorang Cina
2 Jadual di bawah menunjukkan jawatan dan seorang India
3 yang dipegang oleh anggota Sistem Ahli. B Tiga orang Cina, seorang Melayu
dan seorang India
Anggota Jawatan C Tiga orang India, seorang Cina dan
Dato’ Mahmud Ahli Tanah, seorang Melayu
Mat Perlombongan D Seorang India, dua orang Melayu
dan Perhubungan dan dua orang Cina
(1951-1954) 2 Pada tahun 1955, seorang wakil UMNO
Dr Lee Tiang Ahli Kesihatan 6 dan seorang wakil MCA telah dilantik
Keng (1951-1954) menganggotai Sistem Ahli bagi
Ahli Pertanian mencerminkan proses perpaduan kaum
X dan Perhutanan yang kukuh di Persekutuan Tanah
(1951-1955) Melayu.
Nyatakan wakil UMNO dan wakil MCA
Siapakah tokoh X dalam jadual tersebut? tersebut? (132)
(131)
A Tun Abdul Razak dan Tun H.S.
A Dato’ Haji Noah Lee
B Tun Tan Cheng Lock B Tun Dr Ismail Abdul Rahman dan
C Tun Dr Ismail Abdul Rahman Tun H.S. Lee
D Tunku Yaakob Almarhum Sultan C Tun Abdul Razak dan
abdul Hamid Halim Shah Dr. Lee Tiang Keng
D Tun Dr Ismail Abdul Rahman dan
2 Soalan 24 berdasarkan maklumat di Dr. Lee Tiang Keng
4 bawah.
2 Rajah menunjukkan langkah british di
Diperkenalkan pada tahun 1951 7 Tanah Melayu pada tahun 1951.
Melatih orang Melayu dan kaum lain
dalam pentadbiran
Melonggarkan syarat
Idea penubuhannya telah dicetuskan oleh kerakyatan kepada golongan
Dato’ Onn Jaafar imigran

Badan tersebut ialah


(131)
Apakah matlamat kerajaan mengambil IV Secara peperiksaan
langkah tersebut?
(132) A I dan II
B I dan IV
I Supaya mereka mencurahkan taat C II dan III
setia kepada Persekutuan D III dan IV
II Untuk mengelakkan golongan
imigran daripada terus terpengaruh 3 Soalan 30 berdasarkan maklumat di
dengan Parti Komunis Malaya 0 bawah.
III Untuk memperkuatkan pertahanan
Persekutuan
IV Untuk melicinkan pentadbiran Mencapai umur 21 tahun
Dilahirkan di negeri tersebut
A I dan II berkelakuan baik
B I dan IV X mengangkat sumpah setia
C II dan III kepada raja
D III dan IV Melepaskan kewarganegaraan
asal
2 Menjelang tahun 1952, bilangan orang
8 Cina dan India yang menjadi Syarat di atas merupakan syarat
warganegara telah meningkat secara kerakyatan negeri 1951. Syarat
mendadak. kerakyatan tersebut dilonggarkan secara
Apakah faktor yang menyebabkan X. Apakah X? (133)
keadaan ini? (132)
A Naturalisasi
B Permohonan
A Desakan kerajaan British C Kuat kuasa undang-undang
B Kestabilan politik D Penghargaan
C Syarat Kerakyatan dilonggarkan
D Kemajuan ekonomi 3 Soalan 31 berdasarkan maklumat di
1 bawah.
2 Soalan 29 berdasarkan maklumat di
9 bawah.
Seorang bayi telah dilahirkan
oleh ibu yang berbangsa Cina
pada 1953
Kelonggaran syarat kerakyatan
Persekutuan Apakah syarat yang membolehkan bayi
tersebut mendapat kerakyatan secara
kuat kuasa undang-undang mengikut
syarat kerakyatan negeri 1951. (133)
Secara kuat
kuasa undang- X Y
A Telah mencapai umur 21 tahun
undang B Berkelakuan baik
C Mengangkat sumpah taat setia
kepada Persekutuan
Di peringkat Persekutuan, syarat D Salah seorang daripada ibu bapanya
kerakyatan dilonggarkan dengan tiga dilahirkan di Persekutuan Tanah
cara. Nyatakan cara X dan cara Y? Melayu
(132)
3 Soalan 32 berdasarkan maklumat di
I Secara naturalisasi 2 bawah.
II Secara permohonan
III Secara temuduga
Persekutuan Tanah Melayu
Bertujuan membantu D Kelonggaran syarat kerakyatan
meningkatkan taraf bagi kaum imigran
sosioekonomi orang Melayu

3 1955 Pembentukan Parti


6 Perikatan
Satu cara memujuk orang 1954 X
X Melayu supaya bersetuju 1952 Pakatan UMNO - MCA
dengan kelonggaran
kerakyatan persekutuan dan Garis masa di atas menunjukkan
kerakyatan negeri 1951 peringkat penubuhan Parti Perikatan.
X dalam rajah di atas merujuk kepada
(135)
Apakah X dalam rajah di atas? (134)
A Koferensi Nasional
A Parti Perikatan B Kelonggaran Syarat Kerakyatan
B Lembaga Pembangunan Industri C Penubuhan Kabinet Bayangan
Desa D Perikatan UMNO – MCA dibentuk
C Sistem Pendidikan Kebangsaan
D Konsep Raja Berpelembagaan 3 Siapakah tokoh penting yang berunding
7 untuk mewujudkan persefahaman antara
3 Parti Perikatan telah ditubuhkan hasil kaum bagi parti UMNO – MCA? (135)
3 gabungan parti-parti berikut. (134)
I Tun H.S. Lee
• UMNO II Tun Tan Cheng Lock
III Tun Abdul Razak
• MCA IV Dato’ Yahya Razak

Apakah X? A I dan II
B I dan IV
A IMP C II dan III
B MIC D III dan IV
C MDU
D PAS 3 Mengapakah pakatan politik Parti
8 Perikatan penting ke arah kerjasama
3 Pembentukan Parti Perikatan akan dapat kaum ke arah berkerajaan sendiri? (135)
4 mewujudkan (134)
I Melahirkan perpaduan kaum
A Kerjasama politik II Mewujudkan persefahaman antara
B Merundingkan kemerdekaan kaum
C Mengeluarkan laporan pelajaran III Memudahkan proses pilihan raya
D Mengadakan pakatan dengan IV Meningkatkan pengaruh PKM
British
A I dan II
3 Pihak British meletakkan syarat B I dan IV
5 kerjasama dan perpaduan kaum bagi C II dan III
kemerdekaan Tanah Melayu untuk D III dan IV
menjaga kepentingannya iaitu (134)
3 Apakah persamaan Parti Politik berikut?
A Kepentingan politik British di 9 (135)
Tanah Melayu
B Pengekalan tentera British di Tanah • UMNO Kuala Lumpur
Melayu
C Kepentingan ekonomi di • MCA Selangor
besar besar sebelum merdeka ialah
A Menang pilihan raya Bandaran amalan (137)
Kuala Lumpur
B Menentang British secara radikal A Bekerjasama
C Memelihara kemerdekaan negara B Cara pemerintahan demokrasi
D Memperjuangkan kemerdekaan C Parti-parti politik tanahair
D Perpaduan kaum
4 Apakah tujuan utama pilihan raya Majlis
0 Bandaran diadakan pada 1951? (136) 4 Tokoh yang banyak berjasa dalam
5 gerakan kerjasama MCA - UMNO
A Melantik Dato’ Bandar ialah (137)
B Melatih penduduk menjaga
kebersihan Bandar A Tun H.S.Lee
C Mengurangkan pegawai British B Dato’ Onn Jaafar
dalam pentadbiran Bandar C Dato’ EEC Thuraisingam
D Menjalankan tanggung jawab ke D Tun Dr Ismail
arah berkerajaan sendiri
4 Berapakah kerusi yang dimenangi oleh
4 Parti Radikal yang dianggotai pelbagai 6 Perikatan UMNO –MCA dalam pilihan
1 kaum telah memenangi kerusi dalam raya negeri yang diadakan pada 1954
pilihan raya Majlis Bandaran sebanyak (137)
(136) A 226
B 284
A 5 daripada 9 kerusi yang C 266
dipertandingkan D 268
B 6 daripada 9 kerusi yang
dipertandingkan 4 Kemenangan perikatan UMNO-MCA
C 7 daripada 9 kerusi yang 7 dalam pilihan raya negeri 1954
dipertandingkan menunjukkan penerimaan orang ramai
D 8 daripada 9 kerusi yang terhadap (137)
dipertandingkan

4 Pilihan raya Majlis Bandaran Kali Ke-2 A pilihan raya negeri


2 telah diadakan pada 1952 di (136) B pemimpin
C kejersama antara kaum
A George Town D Parti politik
B Ipoh
C Kuala Lumpur
D Seremban 4 Pihak British telah menubuhkan
8 Jawatankuasa Pilihan Raya pada 1954
4 Tujuan pilihan raya Majlis Bandaran yang dianggotai oleh (138)
3 diadakan di bandar utama ialah (137)
I Pegawai Melayu
A Memilih Perdana Menteri Pertama II Pegawai Kanan British
Tanah melayu III Wakil Pasti Politik
B Memilih pemimpin dan kerajaan IV Wakil Kerajaan British
yang akan menguruskan Negara
selepas merdeka A I dan II
C Memilih anggota dalam B I dan IV
pelaksanaan Sistem Ahli C II dan III
D Menentukan kerajaan yang D III dan IV
memerintah
4 Jadual di bawah menunjukkan
4 Kesan penting Pilihan Raya Majlis 9 peruntukan jumlah keseluruhan anggota
4 Bandaran diadakan di bandar-bandar Majlis Perundangan Persekutuan (MPP).
(138)
5 Parti Perikatan telah mendesak kerajaan
3 British mengadakan pilihan raya umum
Dipilih pada tahun 1955. Mengapakah Parti
melalui 52 kerusi Perikatan terpaksa berbuat demikian?
pilihan raya (139)

X 48 orang ahli A Mahu menghalang pengaruh PKM


yang sedang berkembang
B Mahu menghapuskan pengaruh
Siapakah yang akan melantik 48 orang IMP
ahli Majlis Perundangan Persekutuan? C Mahu orang melayu menguasai
pentadbiran Tanah Melayu
A Majlis Raja-raja D Mencapai kemerdekaan dalam
B Ratu England tempoh empat tahun
C Pesuruhjaya Tinggi British
D Gabenor 5 Soalan 54 berdasarkan maklumat di
4 bawah.
5 Berapakah kerusi yang dituntut oleh
0 Parti Perikatan dalam Pilihan Raya
Majlis Perundangan Persekutuan? (138)
Hak mengundi dalam pilihan raya
A Satu per lima
B Dua per lima Majlis Perundangan Persekutuan
C Tiga per lima tahun 1955 terbuka kepada kaum
D Empat per lima lelaki dan wanita

5 Siapakah tokoh Parti Perikatan yang


1 menuntut kepada kerajaan British bagi Apakah syarat untuk mendapat hak di
mendapatkan kerusi pilihan raya yang atas? (139)
lebih dalam pilihan raya Majlis
Perundangan Persekutuan tetapi gagal? A Boleh membaca, menulis dan
(138) mengira
B Kaum bumiputera
A Dato’ Haji Noah C Kakitangan kerajaan
B Tun Tan Cheng Lock D Berumur 21 tahun
C Tunku Abdul Rahman
D Tun Abdul Razak
5 Dalam Pilihan raya Majlis Perundangan
5 Apakah yang terkandung dalam 5 Persekutuan pada tahun 1955, Parti
2 manifesto Parti Perikatan bagi Pilihan Perikatan telah memenangi sebanyak 51
Raya Majlis Perundangan Persekutuan kerusi daripada sejumlah 52 kerusi yang
1955? (139) dipertandingkan. Parti yang
memenangi satu lagi kerusi ialah
I Melindungi hak Raja-raja Melayu (140)
sebagai Raja Berperlembagaan
II Mewajibkan pendidikan rendah A Liga Melayu Perak
III Mewajibkan pendidikan menengah B Parti Islam Se-Malaya
IV Mencapai kemerdekaan dalam C People’s Progressive Party
tempoh lima tahun D Parti Negara

A I dan II 5 Kemenangan Parti Perikatan dalam


B I dan IV 6 Pilihan raya tahun 1955 disebabkan
C II dan III beberapa factor penting. Antaranya
D III dan IV ialah (140)
6 Apakah semangat yang perlu diamalkan
I Parti Perikatan berkempen dengan 0 oleh penduduk negara ini untuk
bersungguh-sungguh mengekalkan kedamaian di bumi
II Kesepakatan untuk menolak bertuah ini? (142)
pengaruh PKM
III Semangat untuk mencapai A Sanggup berkorban
kemerdekaan yang berkobar-kobar B Jati diri tinggi
IV Calon pemimpin yang sesuai C Semangat sukarela
D perpaduan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5 Apakah dasar yang diamalkan oleh Parti


7 Perikatan sehingga parti ini dapat
diterima oleh penduduk pelbagai kaum
dalam pilihan raya tahun 1955 dan
pilihan raya seterusnya?
(140)

I Berkeutamaan
II Sikap tolak ansur
III Kesepakatan
IV Politik mengikut kaum

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5 Kemenangan Parti Perikatan dalam


8 pilihan raya tahun 1955, menunjukkan
bahawa dasar yang diamalkan oleh parti
ini berjaya iaitu dasar(141)

I Hormat-menghormati
II Permuafakatan
III Jujur
IV Keyakinan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5 Apakah faktor kemenangan parti


9 perikatan dalam pilihan raya 1955
(142)

A Kerjasama antara kaum


B Peka masalah semasa
C Kerjasama dengan British
D Peka masalah golongan imigran
2 C 121 32 B 134

3 C 121 33 B 134

4 C 122 34 A 134

5 D 122 35 C 134

6 D 122 36 D 135

7 B 123 37 C 135

8 B 124 38 A 135

9 A 124 39 A 135

10 D 125 40 D 136

11 D 126 41 B 136

12 A 127 42 C 136

13 A 127 43 B 137

14 A 128 44 B 137

15 C 127- 45 A 137
128

16 A 129 46 A 137

17 B 129 47 C 137

18 D 129 48 C 138

19 C 129 49 C 138

20 B 130 50 C 138
JAWAPAN BAB 4 – TINGKATAN
TIGA 21 B 130 51 C 138

22 A 131 52 A 139

SOA JAWA MU SOA JAWA MU 23 D 131 53 D 139


LAN PAN KA LAN PAN KA 24 C 131 54 D 139
SU SUR
RA AT 25 A 131 55 B 140
T BU
26 A 131 56 C 140
BU KU
KU TEK 27 A 132 57 C 140
TE S
KS 28 C 132 58 A 141

29 A 132 59 A 142

30 B 133 60 D 142
1 A 121 31 D 133