            

PROIECTARE EXPERTIZARE EVALUARE CONSTRUCTII
IASI, str. ION CREANGĂ nr.51, J22 - 3153 - 93; CF 5070716;

Tel: 0722.383.338; 0232-266661, fax: 0232-279417

1. MEMORIU GENERAL
1. Denumire lucrare:

Proiect pentru Organizarea Execuţiei Lucrărilor pentru CĂMIN CULTURAL, GRĂDINIŢĂ ŞI DISPENSAR ÎN SATUL CÂRNICENI, COM. ŢIGĂNAŞI, JUD. IAŞI Cârniceni, judeţul Iaşi 111/2003 Primăria comunei Ţigănaşi
C.U.I. 11806826 /2002

2. Amplasament: 3. Nr. Proiect: 4. Beneficiar:

5. Proiectant general: SC AQUAPROIECT SRL, Iaşi; 6. Data întocmirii: noiembrie, 2003
2. Necesitatea şi oportunitatea temei:

Prezentul proiect s-a întocmit la comanda Primăriei comunei Ţigănaşi (conform solicitării Certificatului de Urbanism nr. 439/24.07.2003 eliberat de Primăria Comunei Ţigănaşi în vederea obţinerii autorizaţiei lucrărilor de execuţie a clădirii Căminului Cultural, grădiniţei şi dispensarului din satul Cârniceni, com. Ţigănaşi, jud. IAŞI. Crearea unui spaţiu propice desfăşurării activităţilor pe care un cămin cultural le presupune va face posibilă evoluţia din punct de vedere cultural-educativ a zonei, dând şanse unei dezvoltări durabile în viitor. Astfel, prin noua sală de festivităţi – ce va putea adăposti spectacole şi manifestări culturale, se creează cadrul necesar ridicării nivelului de educaţie in rândul populaţiei adulte, în vreme ce în noua grădiniţă se are in vedere începutul acestei educaţii în mod organizat de la cele mai fragede vârste. Punctul sanitar va putea constitui un spaţiu pentru acordarea de îngrijiri medicale de prima necesitate în cadrul localităţii – nemaifiind necesară sau pregătind deplasarea bolnavilor – uneori periculoasă - pe distanţe mari. 3. Baza legală şi tehnică pentru realizarea construcţiei: Principalele acte normative care au stat la baza întocmirii proiectului sunt: − certificatul de Urbanism 439/24.07.2003 eliberat de Primăria Comunei IAŞI, − Ordinul 1013 din 2001 privind conţinutul cadru al proiectelor O.E., − Legea 10/1995 – Legea calităţii în construcţii,

din beton simplu şi centură din beton armat sub ziduri. Planşeul este din lemn peste grădiniţă şi dispensar şi pe grinzi cu zăbrele metalice peste sala de festivităţi. Peste toti pereţii sunt centuri din b.a. Fundaţiile sunt tip tălpi continue.a. MEMORIU LUCRĂRI SPECIFICE Proiectul 0111/2003 are ca obiect construirea clădirii Căminului Cultural ce va adăposti şi grădiniţa şi dispensarul medical uman. clasa C8/10. frontul fiind ocupat de cele două clădiri menţionate mai sus. Accesul pe amplasament se face din cele două drumuri săteşti. Terenul propus (de forma unui patrulater uşor neregulat) este situat central în satul Cârniceni. Terenul se află în administrarea Primăriei comunei Ţigănaşi şi are următoarele vecinătăţi : la N se afla o proprietate particulară . .Normativ privind paza şi prevenirea incendiilor. rezultă: construcţia existentă are o structură de rezistenţă cu pereţi portanţi din zidărie înrămată cu elemente de b. Căminul cultural nu va avea acces direct la acest drum. În conformitate cu prevederile proiectelor de specialitate. la S drum sătesc . Suprafaţa construită şi cea desfăşurată sunt de 451mp. . judeţul Iaşi. Terenul este plat şi are dimensiunile de aprox 45×29m. − Normele republicane de Protecţia Muncii. Astfel. la E drum sătesc . comuna Ţigănaşi. 2. Golurile uşilor au buiandrugi structurali din b.− P118-99 . clădirea fiind astfel amplasată încât să se permită extinderea drumului existent pentru realizarea unei străzi cu trotuar şi spaţiu verde.din drumul sătesc de la sud – accesul la sala de festivităţi . cu o suprafaţă totală de 1355mp. clădirea se va amplasa în spatele acestora. Parcela face parte dintr-una mai mare. La V se află un magazin sătesc şi unul particular. fiind situată pe marginea drumului naţional Iaşi-Ştefaneşti. după cum urmează : .a.din drumul sătesc de V – accesele la grădiniţă şi la dispensar . Accesul auto de şantier se va putea realiza tot din aceste drumuri săteşti. ce cuprinde şi un magazin sătesc şi unul particular.

În etapa a treia se va executa sala de festivităţi. întâi se va elibera terenul de către organele în drept şi apoi va fi posibilă organizarea lucrărilor. Betoanele şi mortarele se vor prepara la obiect sau se vor aduce de la staţii centralizate. în straturi elementare de 15-20cm grosime.60cm. până la nivelul cotei zero cu prevederea mustăţilor stâlpilor şi sâmburilor. 0.50m. Încălzirea se va realiza prin sobe pe combustibil solid. terenul făcând parte din categoria terenuri foarte tari. argile prăfoase. fie cu automacara. În acest scop. 5. Imediat ce nivelul construcţiei a atins cota terenului natural. În etapa a doua. între axele 4-9. Întrucât clădirea are front de cca 40. executantul va utiliza dispozitive de ridicare a materialelor la cotă: fie cu bob elevator.0m la drumul sătesc balastat se poate amenaja în bune condiţiuni un traseu pentru accesul utilajului în poziţia favorabilă manipulării materialelor şi aducerii la cotă. finisajele şi instalaţiile. pe toată adâncimea de fundare şi pe lăţimea de min. de depozitare. datorită fondurilor restrânse se va executa numai structura grădiniţei şi dispensarului medical. Alimentarea cu apă potabilă se realizează de la captarea sătească. astfel: înainte de începerea săpăturilor pentru fundaţii se va curăţa şi nivela obligatoriu suprafaţa terenului. Eşalonarea lucrărilor este prevăzută în graficul de eşalonare. se realizează structura etajului.- Se stabileşte durata totală de execuţie de 8 luni. cu pante de scurgere spre exterior pentru ca apele din precipitaţii să nu ajungă la excavaţiile fundaţiilor toate lucrările ciclului zero se vor efectua în timp cât mai scurt şi pe tronsoane pentru a se evita variaţiile importante de umiditatea pământului activ în timpul execuţiei cu pereţi verticali nesprijiniţi până la adâncimi de 0.  METODE DE EXECUŢIE Dat fiind faptul că terenul este ocupat parţial cu clădiri provizorii. În prima etapă se execută integral structura fundaţiilor clădirii. şarpanta. Săpăturile se vor realiza mecanizat şi/sau manual conform indicaţiilor studiului geotehnic. umpluturi. . în jurul fundaţiilor se vor executa umpluturi compactate de pământ galben sau din pământ stabilizat conform pct. În etapa a doua.6 din codul NE0001-96.90…1.

Cazarea şi hrana personalului nu sunt prevăzute întrucât angajaţii vor face naveta până în municipiul Iaşi sau în comunele limitrofe unde pot ajunge după terminarea programului. cap.Se interzice lucrul la înălţime fără utilizarea centurilor de siguranţă şi a celorlalte componente a echipamentului de protecţia muncii. fier beton etc). avându-se în vedere condiţiile de execuţie de care dispune constructorul în zonă. magazie materiale. Organizarea teritoriului şantierului este prezentată schematic în planşa OE-1. tip garaj pentru birou. XVIII – Utilaje şi dispozitive de construcţii. capitolele : cap III – Instructajul de Protecţia Muncii. IX – Măsuri privind lucrul pe timp friguros. S-au prevăzut amenajările aferente organizării de şantier.VI – Organizarea şantierului. macarale. XIII – Electrosecuritate cu menţiuni asupra prevederii punerii la pământ a utilajelor acţionate electric. cap. iar accesul oamenilor în această zonă în timpul ridicării va fi interzis. vestiar. Constructorul asigură transportul dinspre Municipiu şi înapoi. 1 WC şantier cu 2 cabine amplasat peste fosa septică din b. Forţele de muncă necesare pentru realizarea lucrărilor proiectate s-au determinat conform graficului de eşalonare a lucrărilor. spaţii deschise pentru depozit de materiale (cărămidă. cap. . sunt indicate: căile de acces la obiect a automacaralei. cap. traseul reţelei electrice care constă din racord aerian de la SIE aflat lângă gardul incintei. traseul reţelei de alimentare cu apă potabilă de la reţeaua învecinată. XVI – Utilaje şi mecanisme de ridicat. Zona în care se ridică materialele va fi îngrădită. Astfel. 2 barăci metalice. drumul provizoriu de acces în şantier. X – Încărcări-descărcări materiale. XI – Executarea transporturilor. cap. cap. cap. care va fi primul obiectiv atacat. cap. XXI – Lucrări de terasamente.a.  MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII Se vor respecta Normele Republicane de Protecţia Muncii.

Ing. Dr. Dintre acestea se menţionează : respectarea distanţei de siguranţă între construcţiile provizorii şi cele existente. Dispozitivele de prindere. cablurile. vor corespunde STASurilor în vigoare. lanţurile. CAPATU . C. menţinerea liberă a căilor de acces a autospecialelor. XXVIII – Lucrări de beton armat. Desfacerea utilajului mecanismului de ridicat se poate efectua numai după ce s-a verificat stabilitatea elementelor şi acestea au fost fixate bine pe reazeme astefl încât pericolul unei deplasări de pe reazeme să fie definitiv înlăturat  MĂSURI DE PROTECŢIA CONTRA INCENDIILOR În execuţie şi organizare vor fi respectate măsurile PSI prevăzute în P118/99. instruirea şi formarea unei echipe dintre cei care vor lucra la obiectiv cu privire la măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor.- cap. asigurarea unui spaţiu special pentru fumat. Întocmit.

găleată etc. târnăcop. LISTA DE DOTĂRI PSI PENTRU ŞANTIER a. 3 bucăţi dispuse astfel: unul lângă barăcile de la intrarea în incintă. Punct PSI de exterior cu toate dotările: lada cu nisip. Stingătoare cu pulbere portative tip P3 de 2kg presurizate permanent.3. unul lângă obiectiv. . b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful