Genesis 1

¶ÂrA'AhÃw 2 :¶ÂrA'h
A tE'wà £«ym
a H
KA h
a tE' £yihl
» '
È 'flrb
–A tyiH'„rb
–¸ 1
y≈n¸Kp-lav tepexfir¸m £yihl
» '
È x
fi ˚rÃw £Ùh¸t y≈np
K¸ -lav ™eHx
O wà ˚hObw√ ˚hOt hAtyà h
A
-te' £yihl
» È' 'ËryC¬ w¬ 4 :rÙ'-yihyà w¬ rÙ' yihyà £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 3 :£«ym
GA h
a
'flrŸq«Cy¬w 5 :™eHOxah §yEb˚ rÙ'Ah §yEb
– £yihl
» '
È l„d
– b
¸ yC¬ w¬ bÙX-yik
– rÙ'Ah
£Ùy r’qOb-yihÃy¬w bÂrv
e -yihyà w¬ hAlyà l
A 'flrq
“ ™eHx
O l
a wà £Ùy rÙ'Al £yihl
» '
È
lyÊ–d¸bam yihy«w £«yAGmh
a ™Ùt¸b
– v
fi y÷qr
fl yihyà £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 6 > :dAx'
e
reH·' £«yaGmah §yE–b l„d
– b
¸ yC¬ w¬ v
fi y÷qr
fl h
A -te' £yihl
» '
È WavyC¬ w¬ 7 :£«ym
A l
A £«ym
a §yEb

'flrŸq«Cy¬w 8 :§Ek-yihyà w¬ v
fi y÷qr
fl l
A lavm
E reH'
· £«ym
Ga h
a §yEb˚ v
fi y÷qr
fl l
A taxt
Ga m
i
> :y«nEH £Ùy r’qOb-yihyà w¬ bÂrv
e -yihyà w¬ £«ym
A H
A v
fi y÷qr
fl l
A £yihl
» '
È
he'flrEtÃw dAxe' £ÙqAm-le' £«ym
a H
KA h
a taxt
Ga m
i £«ym
Ga h
a ˚w“q
– y« £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 9
£«yaGmah h≈wŸqim¸l˚ ¶Âr'
e hAHb
–A yC¬ l
a £yihl
» '
È 'flrq
Ÿ yC« w¬ 10 :§Ek-yihyà w¬ hAHb
–A yC¬ h
a
¶ÂrA'Ah 'EHËdaGt £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 11 :bÙX-yik
– £yihl
» '
È 'ËryC¬ w¬ £yim
G y¬ 'flrq

Ùb-ÙvËr¬z reH·' Ùnyiml
¸ yÊrp
K¸ heWv
O yÊrp
K¸ ¶Ev vfirz∆ v
fi yÊrzà m
a beWv
E 'eHd
–Â
˚h≈nyim¸l vfir∆z fivyÊrzà m
a beWv
E 'eHd
– ¶Âr'
A h
A 'EcÙGtw¬ 12 :§Ek-yihyà w¬ ¶Âr'
A h
A -lav
-yihÃy¬w 13 :bÙX-yik
– £yihl
» '
È 'ËryC¬ w¬ ˚h≈nyiml
¸ Ùb-ÙvËrz¬ reH'
· ]3 yÊrp
K¸ -heWv
O ¶EvwÃ
tOrO'¸m yihÃy £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 14 > :yiHyilH
¸ £Ùy r’qb
O -yihyà w¬ bÂrv
e
£yÊd·vÙm¸l˚ tOtO'l
¸ ˚yAhwà hAlyà l
GA h
a §yEb˚ £ÙCyh
a §yEb
– lyÊd
– b
¸ h
a l
¸ £«ym
a H
KA h
a v
fi y÷qr
Ë b
–i
¶ÂrA'Ah-lav ryi'Ahl
¸ £«ym
a H
KA h
a v
fi y÷qr
Ë b
–i tOrÙ'¸ml
i ˚yAhwà 15 :£y«nH
A wà £yimy√ l
¸ ˚
rÙ'AGmah-te' £yild
O gFÃ h
a tOr'
O m
G¸ h
a y≈nH
¸ -te' £yihl
» '
È WavyC¬ w¬ 16 :§Ek-yihyà w¬
tE'Ãw hAlÃyaGlah telH
e m
¸ m
e l
¸ §OXq
–“ h
a rÙ'Am
G h
a -te'wà £ÙCyh
a telH
e m
¸ m
e l
¸ lOdgF√ h
a
:¶ÂrA'Ah-lav ryi'h
A l
¸ £«ym
A H
KA h
a v
fi y÷qr
Ë b
–i £yihl
» '
È £At'
O §Et
G yC« w¬ 17 :£yibk
A Ù–kh
a
£yihl
» È' 'Ër¬Cy¬w ™eHx
O h
a §yEb˚ rÙ'Ah §yEb
– lyÊd
– b
¸ h
a l
· ˚ hAlyà l
Ga b
a ˚ £ÙCyb
–a lOHm
¸ l
i wà 18
rem'◊Cy¬w 20 > :yivyibr
Ë £Ùy r’qb
O -yihyà w¬ bÂrv
e -yihyà w¬ 19 :bÙX-yik

y≈n¸Kp-lav ¶ÂrA'Ah-lav •EpÙvÃy •ÙvÃw h√yC x
a Hepn∆ ¶ÂrH
e £«ym
Ga h
a ˚cËrH
¸ y« £yihl
» '
È
Hep∆n-lA–k tE'Ãw £yild
O gFÃ h
a £«ny«nF t
Ga h
a -te' £yihl
» '
È 'flrb
¸ yC« w¬ 21 :£«ym
A H
KA h
a v
fi y÷qr
Ë
˚h≈nyim¸l •√nA–k •Ùv-lAk
– tE'wà £ehn≈ yiml
¸ £«ym
Ga h
a ˚cËrH
A reH'
· teWm
e r
O h
A h√yC x
a h
a
˚bËr˚ ˚r¸Kp rOm'El £yihl
» '
È £At'
O ™Ârb
A yà w¬ 22 :bÙX-yik
– £yihl
» '
È 'ËryC¬ w¬
r’qOb-yihÃy¬w bÂrev-yihyà w¬ 23 :¶Âr'
A b
–A bÂry« •ÙvAhwà £yim
G yC¬ b
–a £«ym
Ga h
a -te' ˚'¸lm
i ˚
–h√nyim¸l h√Cyax Hepn∆ ¶Âr'
A h
A 'EcÙGt £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 24 > :yiHyimx
· £Ùy
t¬Cyax-te' £yihl
» È' WavyC¬ w¬ 25 :§Ek-yihyà w¬ h
– n√ yiml
¸ ¶Âr'
e -ÙtÃyx
a wà Wemr
 w√ hAmh
E b
–¸
˚h≈nyim¸l hAmfld·'Ah Wemr
 -lAk
– tE'wà h
– n√ yiml
¸ hAmh
E b
–¸ h
a -te'wà h
– n√ yiml
¸ ¶Âr'
A h
A
˚nEm¸lac¸–b £fldA' heWv
· n¬ £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 26 :bÙX-yik
– £yihl
» '
È 'ËryC¬ w¬
¶ÂrA'Ah-lAk¸b˚ hAmh
E b
–¸ b
a ˚ £«ym
a H
KA h
a •Ùv¸b˚ £√yC h
a t¬gd
Ë b
i ˚–dr
Ë y« wà ˚nEt˚mËdk
–i
£fldA'Ah-te' £yihl
» '
È 'flrb
¸ yC« w¬ 27 :¶Âr'
A h
A -lav WEmr
O h
A Wemr
 h
A -lAkb
¸ ˚
™ÂrAbÃy¬w 28 :£AtO' 'flrb
–A hAbq
‘ nà ˚ rAkz√ ÙtO' 'flrAb
– £yihl
» '
È £elc
e b
–¸ Ùm¸lc
a b
–¸
AhuH¸bikÃw ¶ÂrA'Ah-te' ˚'¸lm
i ˚ ˚bËr˚ ˚r¸p
K £yihl
» '
È £ehl
A rem'◊yC w¬ £yihl
» '
È £At'
O
:¶ÂrA'Ah-lav teWm
e r
O h
A h√yC x
a -lAkb
¸ ˚ £«ym
a H
KA h
a •Ùv¸b˚ £√yC h
a t¬gd
Ë b
–i ˚dËr˚
-lav reH·' vfir∆z v
fi r
„ zO beWv
E -lAk
– -te' £ekl
A yit
G t
a n√ h≈nF h
i £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 29
h∆y¸h«y £ekAl vfir√z v
fi r
„ zO ¶Ev-yÊrp
¸ Ù–b-reH'
· ¶Evh
A -lAk
– -te'wà ¶Âr'
A h
A -lAk y≈np

WEmÙr lOk¸l˚ £«ym
a H
KA h
a •Ùv-lAkl
¸ ˚ ¶Âr'
A h
A t¬yC x
a -lAkl
¸ ˚ 30 :hAlk
¸ '
A l
¸
:§Ek-yihÃy¬w hAl¸kA'l
¸ beWv
E qÂry∆ -lAk
– -te' h√yC x
a Hepn∆ Ù–b-reH'
· ¶Âr'
A h
A -lav
-yihÃy¬w bÂrev-yihÃy¬w dO'm
¸ bÙX-h≈nF h
i wà hAWv
A reH'
· -lAk
– -te' £yihl
» '
È 'ËryC¬ w¬ 31
> :yiKHiKHah £Ùy r’qb
O
Genesis 2
:£A'Ab¸c-lAkÃw ¶Âr'
A h
A wà £«ym
a H
KA h
a ˚Glk
u yà w¬ 1
£ÙCya–b tO–b¸H«Cy¬w hAWv
A reH'
· ÙGtk
¸ 'alm
¸ yivyibK¸Hh
a £ÙCyb
–a £yihl
» '
È lakyà w¬ 2
£Ùy-te' £yihl
» È' ™Ârb
A yà w¬ 3 :hAWv
A reH'
· ÙGtk
¸ 'alm
¸ -lAk
– m
i yivyibH
K¸ h
a

£yihl
» È' 'flrA–b-reH'
· ÙGtk
¸ 'alm
¸ -lAk
– m
i tabH
A Ùb yik
– ÙtO' H„d
– q
— yà w¬ yivyibH
K¸ h
a
£A'ËrA–bih¸–b ¶ÂrA'Ahwà £«ym
a H
KA h
a tÙd¸lÙt hel
G '
E 4 > :tÙW·vl
a
hÂdAKWah fixyiW lOkwà 5 :£«ym
A H
A wà ¶Âr'
e £yihl
» '
È h√whÃy tÙW·v £Ùy¸b

h√whÃy ryiX¸mih '◊l yik
– xAmc
¸ y« £ÂrX
e hÂdW
KA h
a beWv
E -lAkwà ¶Âr'
A b
A h∆yh
¸ y« £ÂrX
e
-§im hel·v¬y dE'Ãw 6 :hAmd
fl '
· h
A -te' dObv
· l
a §«y'
a £fld'
A wà ¶Âr'
A h
A -lav £yihl
» '
È
-te' £yihl
» È' h√whÃy recy«yC w¬ 7 :hAmd
fl '
· h
A -y≈np
K¸ -lAk
– -te' h“qH
¸ h
i wà ¶Âr'
A h
A
Hep∆n¸l £fldA'Ah yihyà w¬ £y«yC x
a tamH
¸ n« wyAp
K '
a b
–¸ xap
K yC« w¬ hAmd
fl '
· h
A -§im rApv
A £fld'
A h
A
reH·' £fldA'Ah-te' £AH £eWyC√ w¬ £Âdq
–’ m
i §Âdv
E b
–¸ -§¬gF £yihl
» '
È h√whÃy vaX
L yC« w¬ 8 :h√yC x
a
bÙXÃw he'Ëram¸l dAmx
¸ n∆ ¶Ev-lAk
– hAmd
fl '
· h
A -§im £yihl
» '
È h√whÃy xamc
¸ yC¬ w¬ 9 :rAcy√
'EcOy rAh√nÃw 10 :vflrw√ bÙX tavd
–fi h
a ¶Evwà §√gF h
a ™Ùt¸b
– £y«yC x
a h
a ¶Evwà lAk'
· m
a l
¸
£EH 11 :£yiH'flr hAvb
–A r
Ë '
a l
¸ h√yh
A wà d„rp
KA y« £AH
K m
i ˚ §√gF h
a -te' tÙq¸Hh
a l
¸ §Âdv
E m
E
:bAh√∑zah £AH-reH'
· hAly«wx
· h
a ¶Âr'
e -lAk
– tE' bEbs
–O h
a '˚h §ÙHyip
K dAx'
e h
A
rAh√Fnah-£EHÃw 13 :£ahH
KO h
a §eb'
e wà xald
O b
–¸ h
a £AH bÙX 'wihh
a ¶Âr'
A h
A bahzœ ˚ 12
yiHyil¸KHah rAh√Fnah £EHwà 14 :H˚–k ¶Âr'
e -lAk
– tE' bEbÙ–sh
a '˚h §Ùxy«gF y«nH
KE h
a
:tflr¸p '˚h yivyibr
Ë h
A rAhnF√ h
a wà r˚KH'
a tamd
Ë q
÷ ™Elh
O h
a '˚h l’qd
–Â x
i
:–hflr¸mAH¸l˚ –hfld¸bv
A l
¸ §Âdv
E -§¬gb
¸ ˚hExnF« yC¬ w¬ £fld'
A h
A -te' £yihl
» '
È h√whÃy x—q
– yC« w¬ 15
:lEk'◊Gt lOkA' §√Fgah-¶Ev lOk
– m
i rOm'El £fld'
A h
A -lav £yihl
» '
È h√whÃy wacyà w¬ 16
tÙm ˚FneGmim ߸lAk'
· £Ùy¸b
– yik
– ˚Fnm
Ge m
i lak'◊t '◊l vflrw√ bÙX tavd
–fi h
a ¶Evm
E ˚ 17
-–heWÈve' Ù–dab¸l £fld'
A h
A tÙyÈh bÙX-'◊l £yihl
» '
È h√whÃy rem'◊yC w¬ 18 :t˚mAt
G
hÂdAKWah t¬Cyax-lA–k hAmd
fl '
· h
A -§im £yihl
» '
È h√whÃy recyC« w¬ 19 :Ù–dgà n∆ k
–¸ r∆zv
E ]1 ÙGl
lOkÃw Ùl-'flrŸq«Cy-ham tÙ'Ërl
i £fld'
A h
A -le' 'EbyC√ w¬ £«ym
a H
KA h
a •Ùv-lAk
– tE'wÃ
tÙmEH £fldA'Ah 'flrq
Ÿ yC« w¬ 20 :Ùm¸H '˚h h√yC x
a Hepn∆ £fld'
A h
A Ùl-'flrq
Ÿ y« reH'
·
'AcAm-'◊l £fldA'¸l˚ hÂdW
KA h
a t¬yC x
a lOkl
¸ ˚ £«ym
a H
KA h
a •Ùv¸l˚ hAmh
E b
–¸ h
a -lAkl
¸
x—–q«Cy¬w §AHy«Cy¬w £fldA'h
A -lav hAmd
–„ r
Ë t
Ga £yihl
» '
È h√whÃy lEp
K yC¬ w¬ 21 :Ù–dgà n∆ k
–¸ r∆zv
E
vAlEFcah-te' £yihl
» '
È h√whÃy §ebyC« w¬ 22 :h√nF t
Ge x
¸ t
Ga rAWb
–A rOgF s
¸ yC« w¬ wyAtv
O l
¸ c
Fa m
i tax'
a
£fldA'Ah rem'◊Cy¬w 23 :£fld'
A h
A -le' h
A '
e b
i yà w¬ hAH
K '
i l
¸ £fld'
A h
A -§im x—ql
A -reH'
·
yÊrAW¸–bim rAWAb˚ yamc
A v
· m
E £ecv
e £avp
Ka h
a t'◊z
:t'◊∑z-hAx›qul Hyi'm
E yik
– hAH
K '
i '„rq
–“ y« t'◊zl
¸
rAWAb¸l ˚yAhÃw ÙGt¸H'
i b
–¸ qabd
fl wà ÙGm'
i -te'wà wyib'
A -te' Hyi'-b√zv
· y¬ §Ek
– -lav 24
:˚HAHO–b¸t«y '◊lÃw ÙGtH
¸ '
i wà £fld'
A h
A £yim
G ˚r·v £ehy≈nH
¸ ˚y¸hyC« w¬ 25 :dAx'
e
Genesis 3
£yihl
» È' h√whÃy hAWv
A reH'
· hÂdW
KA h
a t¬yC x
a lOk
– m
i £˚rAv h√yh
A HAxnF√ h
a wà 1
:§√Fgah ¶Ev lO–kim ˚l¸k'◊t '◊l £yihl
» '
È ram'
A -yik
– •a' hAH
K '
i h
A -le' rem'◊yC w¬
¶EvAh yÊr¸Kpim˚ 3 :lEk'◊n §√gF h
a -¶Ev yÊrp
K¸ m
i HAxnF√ h
a -le' hAH
K '
i h
A rem'◊t
G w¬ 2
-§eKp Ù–b ˚vÃFgit '◊lwà ˚Fnm
Ge m
i ˚l¸k'◊t '◊l £yihl
» '
È ram'
A §√gF h
a -™Ùt¸b
– reH'
·
fiv„dOy yi–k 5 :§˚tumt
G¸ tÙm-'◊l hAH
K '
i h
A -le' HAxnF√ h
a rem'◊yC w¬ 4 :§˚tumt

yEvËdOy £yihl
» 'E–k £ety«yh
¸ w« £eky≈nyEv ˚xŸqp
¸ n« wà ˚Fnm
Ge m
i £ekl
¸ k
A '
· £Ùy¸b
– yik
– £yihl
» '
È
'˚h-h√w·'at yikÃw lAk'
· m
a l
¸ ¶Evh
A bÙX yik
– hAH
K '
i h
A 'Ârt
GE w¬ 6 :vflrw√ bÙX
–hAHyi'¸l-£¬Fg §EGtiGtw¬ lak'◊t
G w¬ ÙyËrp
Ki m
i x—q
– t
Gi w¬ lyik
– W
¸ h
a l
¸ ¶Evh
A dAmx
¸ n∆ wà £«yn¬ yEvl
A
˚r¸Kp¸t«Cy¬w £Eh £iGmr
Á yEv yik
– ˚vËdyC≈ w¬ £ehy≈nH
¸ y≈nyEv h√nx
¸ q
— p
KA t
Gi w¬ 7 :lak'◊yC w¬ h
– m
GA v
i
£yihl
» È' h√whÃy lÙq-te' ˚v¸mH
¸ yC« w¬ 8 :tOrgO x
· £ehl
A ˚W·vyC¬ w¬ h√n'
E t
¸ hElv
·
£yihl
» È' h√whÃy y≈np
K¸ m
i ÙGtH
¸ '
i wà £fld'
A h
A 'Eb
– x
a t
¸ yC« w¬ £ÙCyh
a x
fi ˚r¸l §√gF b
–a ™El
G h
a t
¸ m
i
:hA–k∆Cya' Ùl rem'◊Cyw¬ £fld'
A h
A -le' £yihl
» '
È h√whÃy 'flrq
Ÿ yC« w¬ 9 :§√gF h
a ¶Ev ™Ùt¸b

:'EbAxE'√w yikOnA' £OryEv-yik
– 'flryi'w√ §√gF b
–a yiGtv
¸ m
a H
A ߸lq
O -te' rem'◊yC w¬ 10
yiGt¸lib¸l ßyity«Fwic reH'
· ¶Evh
A -§imh
· hAt
G '
A £OryEv yik
– ߸l dy«gF h
i yim rem'◊yC w¬ 11
'wih yÊdAGmiv hAGtatn√ reH'
· hAH
K '
i h
A £fld'
A h
A rem'◊yC w¬ 12 :At
G l
¸ k
A '
A ˚Fnm
Ge m
i -lAk'
·
t'◊∑z-ham hAKHi'Al £yihl
» '
È h√whÃy rem'◊yC w¬ 13 :lEk'
O w√ ¶Evh
A -§im yil
G -h√nt
¸ n√
£yihl
» È' hAÙhÃy rem'◊yC w¬ 14 :lEk'
O w√ y«n'
a yiH
K h
i HAxnF√ h
a hAH
K '
i h
A rem'◊t
G w¬ tyiWv
A
HAx√Fnah-le'

hÂdAKWah t¬Cyax lO–km
i ˚ hAmh
E b
–¸ h
a -lAk
– m
i hAt
G '
a r˚rA' t'◊z∑ t
A yiWv
A yik

:ßy∆Cyax yEmÃy-lA–k lak'◊t
G rApv
A wà ™Elt
E ßÃnx
O gFÃ -lav
–hAvËr¬z §yEb˚ ß·vËrz¬ §yEb˚ hAH
K '
i h
A §yEb˚ ßÃnyEb
– tyiH'
A hAbyE'wà 15
< :b‘qAv ˚Fnep˚H¸Gt hAt
G '
a wà H'◊r ߸p˚HÃy '˚h
ramA' hAKHi'Ah-le' 16
£y«nAb yÊd¸lEGt becevb
–¸ ™≈nr
O h
E wà ™≈nÙb¸c
F v
i heb
– r
Ë '
a hAb
– r
Ë h
a
< :™A–b-lAH¸m«y '˚hÃw ™Etq
“ ˚H¸t
G ™EHyi'-le'wÃ
reH·' ¶EvAh-§im lak'◊t
G w¬ ßet
G H
¸ '
i lÙq¸l ]3 t
GA v
¸ m
a H
A -yik
– ram'
A £fld'
A l
¸ ˚ 17
˚FneGmim lak'◊t '◊l rOm'El ßyity«wF c
i
ßÂr˚b·va–b hAmfld·'h
A hflr˚r·'
:ßy∆Cyax yEmÃy lO–k h√nF l
e k
· '◊t
G §ÙbAc
F v
i b
–¸
:hÂdAKWah beWEv-te' t
GA l
¸ k
a '
A wà ™Al x
fi yimc
¸ t
Ga rfid
– r
Ë d
fi wà ¶ÙqÃw 18
£exel lak'◊Gt ßyeKp'
a tavz≈ b
–¸ 19
AGt¸x“–qul h√FneGmim yi–k hAmd
fl '
· h
A -le' ߸b˚H dav
:b˚HAGt rApAv-le'wà hAt
G '
a rApv
A -yik

Wav¬Cy¬w 21 :yAx-lAk
– £E' hAtyà h
A 'wih yik
– h√wF x
a ÙGtH
¸ '
i £EH £fld'
A h
A 'flrq
Ÿ yC« w¬ 20
> :£EHi–b¸l¬Cy¬w rÙv tÙn¸tk
–A ÙGtH
¸ '
i l
¸ ˚ £fld'
A l
¸ £yihl
» '
È h√whÃy
rem'◊Cy¬w 22
-§eKp hAGtavÃw vflr√w bÙX tavd
fi l
A ˚Fnm
Ge m
i dax'
a k
–¸ h√yh
A £fld'
A h
A §Eh £yihl
» '
È h√whÃy
h√whÃy ˚hEx¸GlaHÃy¬w 23 :£Alv
O l
¸ yaxw√ lak'
A wà £y«yC x
a h
a ¶Evm
E £¬gF x—ql
A wà Ùd√y xalH
¸ y«
-te' HÂr√gÃy¬w 24 :£AH
K m
i x—q
– l
u reH'
· hAmd
fl '
· h
A -te' dObv
· l
a §Âdv
E -§¬gF m
i £yihl
» '
È
bÂrexah Xahal tE'wà £yibr
Á k
–¸ h
a -te' §Âdv
E -§¬gl
¸ £Âdq
–’ im §Ek
– H
¸ yC¬ w¬ £fld'
A h
A
< :£y«Cyaxah ¶Ev ™Ârd
–Â -te' rOmH
¸ l
i tekp
Ke h
a t
¸ m
Gi h
a
Genesis 4
rem'◊Gt¬w §«y—q-te' delt
GE w¬ raht
Ga w¬ ÙGtH
¸ '
i h√wF x
a -te' vfidy√ £fld'
A h
A wà 1
lebeh-yihÃy¬w lebAh-te' wyix'
A -te' tÂdl
e l
A •est
GO w¬ 2 :h√whÃy-te' Hyi' yity«nq

yÊr¸Kpim §«y—q 'Eb√Cy¬w £yimy√ ¶‘q
– m
i yihyà w¬ 3 :hAmd
fl '
· dEbv
O h√yh
A §«yq
— wà §'◊c hEvr
O
Ùn'◊c tÙrOk¸–bim '˚h-£¬g 'yibh
E lebh
e wà 4 :h√whyal hAxnà m
i hAmd
fl '
· h
A
ÙtAxÃnim-le'Ãw §«y—q-le'wà 5 :ÙtAxnà m
i -le'wà lebh
e -le' h√whÃy vaHyC« w¬ §ehb
E l
¸ x
e m
E ˚
hAGmAl §«y“q-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 6 :wy√np
KA ˚l¸p
K yC« w¬ dO'm
¸ §«yq
— l
¸ raxyC« w¬ hAvH
A '◊l
'◊l £i'Ãw tE'¸W byiXyEt
G -£i' 'Ùl·h 7 :ßy∆np
A ˚l¸pn√ hAm
G l
A wà ™Al hflrx
A
:Ù–b-lAH¸miGt hAGta'wà Ùt“q˚H¸t
G ßyel'
E wà ¶Ebr
O t'AX
L x
a xatp
Ke l
a byiXyEt
lebeh-le' §«y—q £“qyC√ w¬ hÂdW
KA b
–a £AtÙy¸hb
–i yihyà w¬ wyix'
A lebh
e -le' §«yq
— rem'◊yC w¬ 8
'◊l rem'◊Cy¬w ßyixA' lebh
e yE' §«yq
— -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 9 :˚h≈gr
Ë h
a yC¬ w¬ wyix'
A
£y÷q·vOc ßyixA' yEmd
–Ë lÙq t
A yiWv
A hem rem'◊yC w¬ 10 :yiknO '
A yix'
A rEmH
O h
· yit
G v
¸ d
fi y√
-te' hAt¸cAKp reH'
· hAmd
fl '
· h
A -§im hAt
G '
A r˚rA' hAt
G v
a wà 11 :hAmd
fl '
· h
A -§im yal'
E
-'◊l hAmfld·'Ah-te' dObv
· t
a yik
– 12 :ßÂdyC√ m
i ßyix'
A yEmd
–Ë -te' taxq
— l
A h
A yip
K
h√whÃy-le' §«y—q rem'◊yC w¬ 13 :¶Âr'
A b
A h∆yh
¸ t
Gi d√nw√ v√n ™Al h
– x
A k
–O -tEt
G •Est
O
ßy∆nAKpim˚ hAmfld·'Ah y≈np
K¸ lavm
E £ÙCyh
a yit'
O t
GA H
¸ r
fi gF≈ §Eh 14 :'OWnFÃ m
i y«nwO v
· lÙd√gF
Ùl rem'◊Cy¬w 15 :y«ng≈ r
Ë h
a y¬ yi'c
¸ m
O -lAk h√yh
A wà ¶Âr'
A b
–A d√nw√ v√n yity«yh
A wà rEts
–A '
e
yiGt¸lib¸l tÙ' §«y—ql
¸ h√whÃy £eWyC√ w¬ £“q
– y… £«yt
a v
A b
¸ H
i §«yq
— g„rh
O -lAk
– §Ekl
A h√whÃy
dÙn-¶Âre'¸–b beH≈Cyw¬ h√whÃy y≈np
¸ l
Gi m
i §«yq
— 'EcyC≈ w¬ 16 :Ù'¸cm
O -lAk
– ÙtO'-tÙ–kh
a
ryiv h∆nO–b yihÃy¬w ™Ùn·x-te' delt
GE w¬ raht
Ga w¬ ÙGtH
¸ '
i -te' §«yq
— vfidyC≈ w¬ 17 :§Âdv
E -tamd
Ë q
÷
dflryivÃw dflryiv-te' ™Ùn·xl
a dElwF√ yC« w¬ 18 :™Ùn·x Ùn¸b
– £EHk
–¸ ryivh
A £EH 'flrq
Ÿ yC« w¬
-te' dal√y lE'AH˚t¸m˚ lE'H
A ˚t¸m-te' daly√ lE'y√ yC x
i m
¸ ˚ lE'y√ ˚x¸m-te' daly√
:hAGlic ty«nEKHah £EHwà hfldv
A tax'
a h
A £EH £yiHn√ yEt
G H
¸ ™eml
e Ùl-x—q
– yC« w¬ 19 :™eml
A
£EHÃw 21 :h∆nŸqim˚ leh'
O bEHyO yib'
· h√yh
A '˚h lAby√ -te' hfldv
A delt
GE w¬ 20
'wih-£¬g hAGlicÃw 22 :b√g˚vÃw rÙFnk
–i WEpt
GO -lAk
– yib'
· h√yh
A '˚h lAb˚y wyix'
A
-lab˚Gt tÙx·'¬w l∆zr
Ë b
a ˚ teHx
O nà H„rx
O -lAk
– HEXl
» §«yq
— lab˚Gt-te' hfldl
¸ y√

wyAH√n¸l ™emel rem'◊yC w¬ 23 :hAmv
· n¬ §«yq

yitflr¸mi' h√Fn≈z¸'ah ™eml
e yEHnà yilÙq §avm
a H
¸ hAl
G c
i wà hfldv
A
:hAv¸biHÃw £yiv¸biH ™eml
e wà §«yq
“ -£—q
– y… £«yt
a v
A b
¸ H
i yik
– 24 :yitr
fl b
–u x
a l
¸ dely∆ wà yivc
¸ p
i l
¸ yit
G gà r
fi h
A Hyi' yik

-tAH yi–k tEH Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ §Eb
– delt
GE w¬ ÙGtH
¸ '
i -te' dÙv £fld'
A vfidyC≈ w¬ 25
-daGl…y '˚h-£¬Fg tEHl
¸ ˚ 26 :§«yq
“ Ùgflrh
· yik
– lebh
e taxt
Ga rEx'
a vfirz∆ £yihl
» '
È yil
> :h√whÃy £EH¸–b '◊rq
Ÿ l
i lax˚h zA' HÙnÈ' Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ §Eb

Genesis 5
£yihl
» È' t˚mËdi–b £fld'
A £yihl
» '
È '◊rb
–¸ £Ùy¸b
– £fld'
A tOdl
¸ ÙGt reps
E h∆z 1
£fldA' £Am¸H-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ £At'
O ™Ârb
A yà w¬ £A'r
fl b
–¸ hAbq
‘ nà ˚ rAkz√ 2 :ÙtO' hAWv
A
delÙCy¬w h√nAH ta'¸m˚ £yiHl
» H
¸ £fld'
A yixyà w¬ 3 < :£A'r
Ë b
–A h
i £Ùy¸b

y„r·xa' £fldA'-yEmÃy ˚y¸hyC« w¬ 4 :tEH Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ Ùm¸lc
a k
–¸ Ùt˚mËdb
–i
yEmÃy-lA–k ˚y¸h«Cy¬w 5 :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A tO'm
E h∆nm
O H
¸ tEH-te' ÙdyilÙh
-yixÃy¬w 6 < :tOm√Cyw¬ h√nH
A £yiHl
» H
¸ ˚ h√nH
A tÙ'Em vaHt
G¸ yax-reH'
· £fld'
A
ÙdyilÙh y„r·xa' tEH-yixyà w¬ 7 :HÙnÈ'-te' delÙCyw¬ h√nH
A ta'm
¸ ˚ £y«nH
A HEmx
A tEH
˚y¸h«Cy¬w 8 :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em h∆nm
O H
¸ ˚ £y«nH
A vabH
e HÙnÈ'-te'
yixÃy¬w 9 < :tOm√Cy¬w h√nH
A tÙ'Em vaHt
¸ ˚ h√nH
A h„rW
¸ v
e £yEt
G H
¸ tEH-yEmyà -lAk

-te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a HÙnÈ' yixyà w¬ 10 :§√ny‘q-te' delÙCyw¬ h√nH
A £yivH
¸ t
Gi HÙnÈ'
˚y¸h«Cy¬w 11 :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em h∆nm
O H
¸ ˚ h√nH
A h„rW
¸ v
e HEmx
· §√ny‘q
yixÃy¬w 12 < :tOmyC√ w¬ h√nH
A tÙ'Em vaHt
¸ ˚ £y«nH
A HEmx
A HÙnÈ' yEmyà -lAk

ÙdyilÙh y„r·xa' §√ny‘q yixyà w¬ 13 :lE'l
¸ l
a h
· m
a -te' delÙCyw¬ h√nH
A £yivb
¸ H
i §√ny‘q
:tÙnAb˚ £y«nA–b delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em h∆nm
O H
¸ ˚ h√nH
A £yivb
–A r
Ë '
a lE'l
¸ l
a h
· m
a -te'
< :tOm√Cy¬w h√nAH tÙ'Em vaHt
¸ ˚ £y«nH
A reWv
e §√ny‘q yEmyà -lAk
– ˚y¸hyC« w¬ 14
yixÃy¬w 16 :dÂr√y-te' delÙCyw¬ h√nH
A £yiH
K H
i wà £y«nH
A HEmx
A lE'l
¸ l
a h
· m
a yixyà w¬ 15
h√nAH tÙ'Em h∆nOmH
¸ ˚ h√nH
A £yiHl
» H
¸ dÂry∆ -te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a lE'l
¸ l
a h
· m
a
h√nAH £yiv¸HitÃw HEmx
A lE'l
¸ l
a h
· m
a yEmyà -lAk
– ˚y¸hyC« w¬ 17 :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬
h√nAH £yiKHiHÃw £«yaGtH
¸ dÂry∆ -yixyà w¬ 18 < :tOmyC√ w¬ h√nH
A tÙ'Em h∆nm
O H
¸ ˚
™Ùn·x-te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a dÂry∆ -yixyà w¬ 19 :™Ùn·x-te' delÙCyw¬ h√nH
A ta'm
¸ ˚
£«yaGt¸H dÂr∆y-yEmÃy-lAk
– ˚y¸hyC« w¬ 20 :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em h∆nm
O H
¸
£yiKHiHÃw HEmAx ™Ùn·x yixyà w¬ 21 > :tOmyC√ w¬ h√nH
A tÙ'Em vaHt
¸ ˚ h√nH
A £yiH
K H
i wÃ
y„r·xa' £yihl
» È'Ah-te' ™Ùn·x ™El
G h
a t
¸ yC« w¬ 22 :xalH
A ˚t¸m-te' delÙCyw¬ h√nH
A
yihÃy¬w 23 :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em H»lH
¸ xalH
e ˚t¸m-te' ÙdyilÙh
™Ùn·x ™EGlah¸t«Cy¬w 24 :h√nH
A tÙ'Em H»lH
¸ ˚ h√nH
A £yiH
K H
i wà HEmx
A ™Ùn·x yEmyà -lAk

xaleH˚t¸m yixÃy¬w 25 > :£yihl
» '
È ÙtO' x—ql
A -yik
– ˚Fnn∆ yE'wà £yihl
» '
È h
A -te'
xaleH˚t¸m yixÃy¬w 26 :™eml
A -te' delÙCyw¬ h√nH
A ta'm
¸ ˚ h√nH
A £y«nm
O H
¸ ˚ vabH
e
delÙCy¬w h√nAH tÙ'Em vabH
¸ ˚ h√nH
A £y«nÙm¸H˚ £«yt
Ga H
¸ ™eml
e -te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a
vaH¸t˚ h√nAH £yiKHH
i wà vaHt
GE xalH
e ˚t¸m yEmyà -lAk
– ˚y¸hyC« w¬ 27 :tÙnAb˚ £y«nb
–A
ta'¸m˚ h√nAH £y«nOmH
¸ ˚ £«yt
Ga H
¸ ™eml
e -yixyà w¬ 28 > :tOmyC√ w¬ h√nH
A tÙ'Em
˚nEW·vaGmim ˚nEm·x¬nÃy ]3 h∆z rOm'El x
fi nO Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ 29 :§Eb
– delÙCyw¬ h√nH
A
y„r·xa' ™emel-yixÃyw¬ 30 :h√whÃy h
– r
fl r
Ë '
E reH'
· hAmd
fl '
· h
A -§im ˚ny„dy√ §Ùb¸c
F v
i m
E ˚
£y«nA–b delÙCy¬w h√nAH tO'm
E HEmx
· w¬ h√nH
A £yivH
¸ t
i wà HEmx
A x
fi nO -te' ÙdyilÙh
h√nAH tÙ'Em vab¸H˚ h√nH
A £yivb
¸ H
i wà vabH
e ™eml
e -yEmyà -lAk
– yihyà w¬ 31 :tÙnAb˚
-te' £EH-te' fixOn delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em HEmx
· -§eb
– x
fi nO -yihyà w¬ 32 < :tOmyC√ w¬
:tep√y-te'Ãw £Ax
Genesis 6
:£ehAl ˚d¸Gl…y tÙnAb˚ hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ -lav bOrl
A £fld'
A h
A lExh
E -yik
– yihyà w¬ 1
£yiH√n £ehAl ˚xŸqyC« w¬ h√nF h
E tObX
O yik
– £fld'
A h
A tÙn¸b
– -te' £yihl
» '
È h
A -y≈nb
¸ ˚'ËryC« w¬ 2
£¬FgaH¸–b £AlOv¸l £fld'
A b
A yix˚r §Ùd√y-'◊l h√whÃy rem'◊yC w¬ 3 :˚rAxb
–A reH'
· lOk
– m
i
£yim√Cya–b ¶ÂrA'Ab ˚yAh £yilp
i nFÃ h
a 4 :h√nH
A £yÊrW
¸ v
e wà hA'm
E wyAmy√ ˚yAhwà rAWb
A '˚h
˚d¸l√yÃw £fldA'Ah tÙn¸b
– -le' £yihl
» '
È h
A y≈nb
–¸ ˚'Oby√ reH'
· §Ek-y„rx
· '
a £¬gwà £Ehh
A

> :£EKHah yEHÃna' £AlÙvEm reH'
· £yÊrb
–O gF« h
a hAm
G h
E £ehl
A
Ù–bil tOb¸H¸xam recy≈ -lAkwà ¶Âr'
A b
–A £fld'
A h
A tavr
fl hAb
– r
fi yik
– h√whÃy 'ËryC¬ w¬ 5
bEFcav¸t«Cy¬w ¶ÂrA'A–b £fld'
A h
A -te' hAWv
A -yik
– h√whÃy £exnF√ yC« w¬ 6 :£ÙCyh
a -lAk
– vfir qfir
y≈n¸Kp lavEm yit'flrA–b-reH'
· £fld'
A h
A -te' hexm
¸ '
e h√whÃy rem'◊yC w¬ 7 :Ù–bl
i -le'
yi–k yiGt¸max«n yi–k £«ym
A H
KA h
a •Ùv-davwà Wemr
 -dav hAmh
E b
–¸ -dav £fld'
A m
E hAmd
fl '
· h
A
fixOn tOd¸lÙGt heGlE' 9 > :h√whÃy y≈nyEvb
–¸ §Ex 'Acm
A x
fi nO wà 8 :£ityiWv
·
delÙCy¬w 10 :fixOn-™el
G h
a t
¸ h
i £yihl
» '
È h
A -te' wyAtr
O d
O b
–¸ h√yh
A £yimt
GA qyÊd
– c
a Hyi' x
fi nO
y≈n¸pil ¶ÂrA'Ah tExH
KA t
Gi w¬ 11 :tepy√ -te'wà £Ax-te' £EH-te' £y«nb
A hAHl
» H
¸ x
fi nO
h≈FnihÃw ¶ÂrA'Ah-te' £yihl
» '
È 'ËryC¬ w¬ 12 :sAmx
A ¶Âr'
A h
A 'Elm
GA t
Gi w¬ £yihl
» '
È h
A
< :¶ÂrA'Ah-lav Ù–kr
Ë d
–fi -te' rAWb
–A -lAk
– tyixH
¸ h
i -yik
– hAtx
A H
¸ n«
sAmAx ¶ÂrA'Ah hA'l
¸ m
A -yik
– y¬np
A l
¸ 'Ab
– rAWb
–A -lAk
– ¶‘q x
fi nO l
¸ £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 13
repOg-yEc·v tabEGt ߸l hEWv
· 14 :¶Âr'
A h
A -te' £AtyixH
¸ m
a y«nnà h
i wà £ehy≈np
K¸ m
i
h∆zÃw 15 :repO–ka–b ¶˚xim˚ t«yb
–a m
i h
– t
A '
O t
GA r
Ë p
a k
A wà hAbt
GE h
a -te' heWv
· t
Ga £y«nF q
÷
–hA–b¸xflr hAGma' £yiKHm
i x
· hAbt
GE h
a ™Âr'
O hAm
G '
a tÙ'Em H»lH
¸ h
– t
A '
O heWv
· t
Ga reH'
·
h√Fnelak¸Gt hAGma'-le'wà hAbt
GE l
a ]3 heWv
· t
Ga rahc
O 16 :–ht
A m
A Ùq hAm
G '
a £yiHl
» H
¸ ˚
:AheW·vaGt £yiHil¸H˚ £«yC n« H
¸ £«yC t
Gi x
¸ t
Ga £yiWt
GA h
– d
–fl c
i b
–¸ hAbt
GE h
a xatp
e ˚ hAlv
¸ m
a l
¸ m
i ]1
rAWA–b-lA–k tExaH¸l ¶Âr'
A h
A -lav £«ym
a l˚–bm
Ga h
a -te' 'yibm
E y«nnà h
i y«n'
· w¬ 17
yitOm÷q·h¬w 18 :v√wgà y« ¶Âr'
A b
–A -reH'
· lOk
– £«ym
A H
KA h
a taxt
Ga m
i £y«yC x
a x
fi ˚r Ù–b-reH'
·
ßy∆nAb-yEHÃn˚ ߸Gt¸H'
i wà ßy∆nb
A ˚ hAt
G '
a hAbt
GE h
a -le' t
A 'Ab˚ ™At
G '
i yityÊrb
–¸ -te'
hAbEGtah-le' 'yibAGt lOk
– m
i £«yn¬ H
¸ rAWb
–A -lAk
– m
i yaxh
A -lAk
– m
i ˚ 19 :™At
G '
i
hAmEh¸–bah-§im˚ ˚h≈nyiml
¸ •ÙvAhm
E 20 :˚y¸hy« hAbq
‘ nà ˚ rAkz√ ™At
G '
i tOyx
· h
a l
¸
:tÙy·xah¸l ßyelE' ˚'Oby√ lOk
– m
i £«yn¬ H
¸ ˚h≈nyiml
¸ hAmd
fl '
· h
A Wemr
 lOk
– m
i h
– n√ yiml
¸
߸l h√yAhÃw ßyelE' t
GA p
¸ s
a '
A wà lEk'
A y≈ reH'
· lAk'
· m
a -lAk
– m
i ߸l-x—q hAt
G '
a wà 21
< :hAWAv §E–k ]3 myihl
» '
È ÙtO' h√wF c
i reH'
· lOkk
–¸ x
fi nO WavyC¬ w¬ 22 :hAlk
¸ '
A l
¸ £ehl
A wÃ
Genesis 7
߸tO'-yi–k hAbEGtah-le' ߸tyEb
– -lAkwà hAt
G '
a -'◊b
– x
fi nO l
¸ h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
߸l-x—–qiGt hflrÙh¸X
L h
a hAmh
E b
–¸ h
a lOk
– m
i 2 :h∆z∑ h
a rÙ–db
–a y¬np
A l
¸ qyÊd
– c
a yityi'r
fl
£«y¬n¸H 'wih hflrOhX
¸ '◊l reH'
· hAmh
E b
–¸ h
a -§im˚ ÙGtH
¸ '
i wà Hyi' hAvb
¸ H
i hAvb
¸ H
i
tÙCyax¸l hAb‘qÃn˚ rAkz√ hAvb
¸ H
i hAvb
¸ H
i £«ym
a H
KA h
a •ÙvEm £¬gF 3 :ÙGtH
¸ '
i wà Hyi'
-lav ryiX¸mam yiknO '
A hAvb
¸ H
i dÙv £yimy√ l
¸ yik
– 4 :¶Âr'
A h
A -lAk y≈np
K¸ -lav vfirz∆
reH·' £˚qÃyah-lA–k-te' yityixm
A ˚ hAlyà l
A £yivb
–A r
Ë '
a wà £Ùy £yivb
–A r
Ë '
a ¶Âr'
A h
A
:h√whÃy ˚h√Fwic-reH'
· lOkk
–¸ x
fi nO WavyC¬ w¬ 5 :hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ lavm
E yityiWv
A
fixOn '◊b√Cy¬w 7 :¶ÂrA'h
A -lav £«ym
a h√yh
A l˚–bm
Ga h
a wà h√nH
A tÙ'Em HEH-§eb
– x
fi nO wà 6
-§im 8 :l˚–baGmah yEm y≈np
K¸ m
i hAbt
GE h
a -le' ÙGt'
i wy√nb
A -yEHnà ˚ ÙGtH
¸ '
i wà wy√nb
A ˚
lOkÃw •ÙvAh-§im˚ hflrh
O X
¸ h√nF n∆ yE' reH'
· hAmh
E b
–¸ h
a -§im˚ hflrÙh¸X
L h
a hAmh
E b
–¸ h
a
rAk√z hAbEGtah-le' x
fi nO -le' ˚'Ab
– £«yn¬ H
¸ £«yn¬ H
¸ 9 :hAmd
fl '
· h
A -lav WEmr
O -reH'
·
yEm˚ £yim√Cyah tav¸bH
i l
¸ yihyà w¬ 10 :fixnO -te' £yihl
» '
È h√wF c
i reH'
· k
–a hAbq
‘ nà ˚
HÂdOxa–b fixOn-y≈Cyax¸l h√nH
A tÙ'Em-HEH t¬nH
¸ b
–i 11 :¶Âr'
A h
A -lav ˚yAh l˚–bm
Ga h
a
£Ùh¸Gt tOnÃy¸vam-lAk
– ˚vŸqb
¸ n« h∆z∑ h
a £ÙCyb
–a HÂdx
O l
a £Ùy rAWv
A -hAvb
¸ H
i b
–¸ y«nH
KE h
a
£Ùy £yivA–bËra' ¶Âr'
A h
A -lav £eHgF∆ h
a yihyà w¬ 12 :˚xAt
G p
¸ n« £«ym
a H
KA h
a tOb
– r
Á '
· w¬ hAb
– r
fi
fixOn-y≈n¸–b tep∆y√w £Axwà -£EHwà x
fi nO 'Ab
– h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸ 13 :hAlyà l
A £yivb
–A r
Ë '
a wÃ
h√Cyaxah-lAkÃw hAGmEh 14 :hAbt
GE h
a -le' £At
G '
i wy√nb
A -yEHnà teHl
» H
¸ ˚x
fi nO teH'
E wÃ
˚h≈nyim¸l ¶ÂrA'Ah-lav WEmr
O h
A Wemr
 h
A -lAkwà h
– n√ yiml
¸ hAmh
E b
–¸ h
a -lAkwà h
– n√ yiml
¸
-le' fixOn-le' ˚'ObyC√ w¬ 15 :•√nk
–A -lAk
– rÙKpc
i lOk
– ˚h≈nyiml
¸ •ÙvAh-lAkwÃ
rAk√z £yi'A–bahÃw 16 :£y«yC x
a x
fi ˚r Ù–b-reH'
· rAWb
–A h
a -lAk
– m
i £«yn¬ H
¸ £«yn¬ H
¸ hAbt
GE h
a
:Ùd·va–b h√whÃy rOFgs
¸ yC« w¬ £yihl
» '
È ÙtO' h√wF c
i reH'
· k
–a ˚'Ab
– rAWb
–A -lAk
– m
i hAbq
‘ nà ˚
-te' ˚'¸W«Cy¬w £«yaGmh
a ˚–br
Ë yC« w¬ ¶Âr'
A h
A -lav £Ùy £yivb
–A r
Ë '
a l˚–bm
Ga h
a yihyà w¬ 17
¶ÂrA'Ah-lav dO'¸m ˚–br
Ë yC« w¬ £«ym
Ga h
a ˚r¸b
– gà yC« w¬ 18 :¶Âr'
A h
A lavm
E £flrt
GA w¬ hAbt
GE h
a
¶ÂrA'Ah-lav dO'¸m dO'm
¸ ]3 wF r¸bgF√ £«ym
Ga h
a wà 19 :£«ym
GA h
a y≈np
K¸ -lav hAbt
GE h
a ™elt
GE w¬

h„r¸Wev HEm·x 20 :£«ym
A H
KA h
a -lAk
– taxt
Ga -reH'
· £yihb
O gFÃ h
a £yÊrh
A h
e -lAk
– ˚–sk
u yà w¬
WEmOrAh rAWA–b-lA–k v¬wgà yC« w¬ 21 :£yÊrh
A h
e ˚–sk
u yà w¬ £«ym
GA h
a ˚r¸bgF√ hAlv
¸ m
a l
¸ m
i hAm
G '
a
¶ÂrA'Ah-lav ¶„rOKHh
a ¶ÂrH
Ke h
a -lAkb
¸ ˚ h√yC x
a b
a ˚ hAmh
E b
–¸ b
a ˚ •ÙvAb
– ¶Âr'
A h
A -lav
hAbflrAxe–b reH·' lOk
– m
i wyAp
K '
a b
–¸ £y«yC x
a x
fi ˚r-tamH
¸ n« reH'
· lOk
– 22 :£fld'
A h
A lOkwÃ
-dav £fldA'Em hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ -lav reH'
· £˚qÃyh
a -lAk
– -te' xamyC« w¬ 23 :˚tEm
fixOn-™a' ]1 re'AKHy« w¬ ¶Âr'
A h
A -§im ˚xAm
G yC« w¬ £«ym
a H
KA h
a •Ùv-davwà Wemr
 -dav hAmh
E b
–¸
:£Ùy ta'¸m˚ £yiKHm
i x
· ¶Âr'
A h
A -lav £«ym
Ga h
a ˚r¸b
– gà yC« w¬ 24 :hAbt
GE b
–a ÙGt'
i reH'
· w¬
Genesis 8
reH·' hAmEh¸–bah-lAk
– -te'wà h√yC x
a h
a -lAk
– tE'wà x
fi nO -te' £yihl
» '
È rOk
– zà yC« w¬ 1
˚r¸kA–s«Cy¬w 2 :£«yAGmah ˚–kH
O yC√ w¬ ¶Âr'
A h
A -lav x
fi ˚r £yihl
» '
È rEbv
· yC¬ w¬ hAbt
GE b
–a ÙGt'
i
˚buH√Cy¬w 3 :£«yAmAKHh
a -§im £eHgF∆ h
a 'Elk
–A yC« w¬ £«ym
A H
KA h
a tOb
– r
Á '
· w¬ £Ùh¸t
G tOnyà v
¸ m
a
ta'¸m˚ £yiKHim·x hEcq
Ÿ m
i £«ym
Ga h
a ˚r¸sx
¸ yC¬ w¬ bÙH√w ™ÙlAh ¶Âr'
A h
A lavm
E £«ym
Ga h
a
lav HÂdOxal £Ùy rAWv
A -hAvb
¸ H
i b
–¸ yivyibH
K¸ h
a HÂdx
O b
–a hAbt
GE h
a x¬nt
GA w¬ 4 :£Ùy
yÊryiW·vA–b yÊryiW·vAh HÂdx
O h
a dav rÙsAxwà ™ÙlAh ˚yAh £«ym
Ga h
a wà 5 :Xflrr
fl '
· y„rh
A
xaGt¸p«Cy¬w £Ùy £yivA–br
Ë '
a ¶‘q
– m
i yihyà w¬ 6 :£yÊrh
A h
e yEH'flr ˚'Ërn« HÂdx
O l
a dAx'
e b
–¸
'Ùc√y 'Ec≈Cy¬w b„rOvh
A -te' xal
G H
a yà w¬ 7 :hAWv
A reH'
· hAbt
GE h
a §ÙGlx
a -te' x
fi nO
ÙGti'Em h√nÙCyah-te' xal
G H
a yà w¬ 8 :¶Âr'
A h
A lavm
E £«ym
Ga h
a teHb
O yà -dav bÙH√w
fixÙnAm h√nÙCyah hA'c
¸ m
A -'◊lwà 9 :hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ lavm
E £«ym
Ga h
a ˚Glq
— h
· tÙ'Ërl
i
¶ÂrA'Ah-lAk y≈n¸Kp-lav £«ym
a -yik
– hAbt
GE h
a -le' wyAl'
E bAHt
GA w¬ h
– l
A gà r
fi -•akl
¸
tav¸biH dÙv lex√Cyw¬ 10 :hAbt
GE h
a -le' wyAl'
E h
– t
A '
O 'EbyC√ w¬ h
A x
e q
–“ yC« w¬ Ùd√y xalH
¸ yC« w¬
h√nÙCyah wyAlE' '◊bAGtw¬ 11 :hAbt
GE h
a -§im h√nÙCyh
a -te' xal
G H
a •esyCO w¬ £yÊrx
E '
· £yimy√
lavEm £«yaGmah ˚Gl—q-yik
– x
fi nO vfidyC≈ w¬ h
A yipb
–¸ •flrX
A t«yz¬ -hElv
· h≈nF h
i wà bÂrv
e tEvl
¸
-'◊lÃw h√nÙCyah-te' xal
G H
a yà w¬ £yÊrx
E '
· £yimy√ tavb
¸ H
i dÙv lexyC√ yC« w¬ 12 :¶Âr'
A h
A
§ÙH'ÊrA–b h√nAH tÙ'Em-HEHwà tax'
a b
–¸ yihyà w¬ 13 :dÙv wyAl'
E -b˚H hAps
¸ y√
hAbEGtah hEs¸kim-te' x
fi nO rasyC√ w¬ ¶Âr'
A h
A lavm
E £«ym
Ga h
a ˚bËrx
A HÂdx
O l
a dAx'
e b
–¸
£Ùy £yÊr¸WevÃw hAvb
¸ H
i b
–¸ y«nH
KE h
a HÂdx
O b
a ˚ 14 :hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ ˚bËrx
A h≈nF h
i wà 'ËryC¬ w¬
'Ec 16 :rOm'El x
fi nO -le' £yihl
» '
È rEb
– d
fi yà w¬ 15 < :¶Âr'
A h
A hAHb
¸ y√ HÂdx
O l
a
-reH·' h√Cyaxah-lAk
– 17 :™At
G '
i ßy∆nb
A -yEHnà ˚ ßy∆nb
A ˚ ߸t
G H
¸ '
i wà hAt
G '
a hAbt
GE h
a -§im
¶ÂrA'Ah-lav WEmOrh
A Wemr
 h
A -lAkb
¸ ˚ hAmh
E b
–¸ b
a ˚ •ÙvAb
– rAWb
–A -lAk
– m
i ߸t
G '
i
wy√nAb˚ fixOn-'Ec≈Cy¬w 18 :¶Âr'
A h
A -lav ˚bflrwà ˚rAp˚ ¶Âr'
A b
A ˚cËrH
A wà ™At
G '
i 'Ecyà h
a ** 'EcÙh*
lO–k •ÙvAh-lAkÃw Wemr
 h
A -lAk
– h√yC x
a h
a -lAk
– 19 :ÙGt'
i wy√nb
A -yEHnà ˚ ÙGtH
¸ '
i wÃ
fixOn §eb«Cy¬w 20 :hAbt
GE h
a -§im ˚'¸cy√ £ehyEtx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ ¶Âr'
A h
A -lav WEmÙr
lav¬Cy¬w rOhALXah •ÙvAh lOk
– m
i ˚ hflrÙh¸X
L h
a hAmh
E b
–¸ h
a lOk
– m
i x—q
– yC« w¬ h√whyal x
fi b
–E zà m
i
Ù–bil-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ x
fi x
O y«nF h
a x
fi y„r-te' h√whÃy xfiryC√ w¬ 21 :fixb
–E zà m
Gi b
–a t»lv
O
£fldA'Ah bEl rec≈y yik
– £fld'
A h
A r˚b·vb
–a hAmd
fl '
· h
A -te' dÙv lEl
G q
— l
¸ •is'
O -'◊l
:yityiWAv reH·'a–k yax-lAk
– -te' tÙ–kh
a l
¸ dÙv •is'
O -'◊lwà wyflrv
u nFÃ m
i vfir
£Ox√w rOqÃw ryic“qÃw vfirz∆ ¶Âr'
A h
A yEmyà -lAk
– dOv 22
:˚tO–b¸H«y '◊l hAlyà l
a w√ £ÙyÃw •Ârx
O w√ ¶«yq
— wÃ
Genesis 9
˚'¸lim˚ ˚bËr˚ ˚r¸Kp £ehl
A rem'◊yC w¬ wy√nb
–A -te'wà x
fi nO -te' £yihl
» '
È ™Ârb
A yà w¬ 1
-lA–k lavÃw ¶ÂrA'Ah t¬yC x
a -lAk
– lav h∆yh
¸ y« £ekt
G¸ x
i wà £ek'
· r
fi Ùm˚ 2 :¶Âr'
A h
A -te'
:˚nAGt«n £ekËd∆y¸–b £√yC h
a y≈gd
–Ë -lAkb
¸ ˚ hAmd
fl '
· h
A WOmr
Ë t
Gi reH'
· lOkb
–¸ £«ym
A H
KA h
a •Ùv
£ekAl yiGtat√n beWEv qÂry∆ k
–¸ hAlk
¸ '
A l
¸ h∆yh
¸ y« £ekl
A yax-'˚h reH'
· Wemr
 -lAk
– 3
£ek¸mÊ–d-te' ™a'Ãw 5 :˚lEk'◊t '◊l Ùmfld ÙH¸pn¬ b
–¸ rAWb
–A -™a' 4 :lOk
– -te'
Hyi' d¬Cyim £fldA'Ah d¬yC m
i ˚ ˚FnH
e r
Ë d
Ë '
e h√yC x
a -lAk
– d¬yC m
i HOrd
Ë '
e £ekyEtH
O p
¸ n¬ l
¸
™EpAKH«y Ùmfl–d £fldA'b
–A £fld'
A h
A £fid
– ™EpH
O 6 :£fld'
A h
A Hepn∆ -te' HOrd
Ë '
e wyix'
A
:–hAb-˚bËr˚ ¶ÂrA'b
A ˚cËrH
i ˚bËr˚ ˚r¸p
K £et
G '
a wà 7 :£fld'
A h
A -te' hAWv
A £yihl
» '
È £elc
e b
–¸ yik

£y÷qEm y«nÃnih y«n·'¬w 9 :rOm'El ÙGt'
i wy√nb
–A -le'wà x
fi nO -le' £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 8 <
h√Cyaxah Hep∆n-lA–k tE'wà 10 :£eky„rx
· '
a £ekv
· r
Ë z¬ -te'wà £ekt
G¸ '
i yityÊrb
–¸ -te'

yE'¸cOy lO–kim £ek¸Gt'
i ¶Âr'
A h
A t¬yC x
a -lAkb
¸ ˚ hAmh
E b
–¸ b
–a •ÙvAb
– £ekt
G¸ '
i reH'
·
t„rA–k«y-'◊lÃw £ek¸Gt'
i yityÊrb
–¸ -te' yitm
O q
÷ h
· w¬ 11 :¶Âr'
A h
A t¬yC x
a lOkl
¸ hAbt
GE h
a
:¶ÂrA'Ah tExaH¸l l˚–bm
a dÙv h∆yh
¸ y« -'◊lwà l˚–bm
Ga h
a yEm
G m
i dÙv rAWb
–A -lAk

§yEb˚ £eky≈nyEb˚ y«nyEb
– §EtnO y«n'
· -reH'
· tyÊrb
–¸ ah-tÙ' t'◊z £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 12
§√nAve–b yiGtat√n yiGt¸Hq
— -te' 13 :£AlÙv tOrd
O l
¸ £ekt
G¸ '
i reH'
· h√yC x
a Hepn∆ -lAk

¶ÂrA'Ah-lav §√nAv y«nnà v
a b
–¸ h√yh
A wà 14 :¶Âr'
A h
A §yEb˚ y«nyEb
– tyÊrb
–¸ tÙ'¸l hAtyà h
A wÃ
§yEb˚ £eky≈nyEb˚ y«nyEb
– reH'
· yityÊrb
–¸ -te' yit
G r
Ë k
a z√ wà 15 :§√nv
A b
–e teHq
–’ h
a hAt'
· r
Ë n« wÃ
-lA–k tExaH¸l l˚–bm
a l
¸ £«ym
Ga h
a dÙv h∆yh
¸ y« -'◊lwà rAWb
–A -lAkb
–¸ h√yC x
a Hepn∆ -lAk

§yE–b £AlÙv tyÊr¸–b rOk
– zà l
i h
A yityi'r
Ë ˚ §√nv
A b
–e teHq
–’ h
a hAtyà h
A wà 16 :rAWb
–A
rem'◊Cy¬w 17 :¶ÂrA'h
A -lav reH'
· rAWb
–A -lAkb
–¸ h√yC x
a Hepn∆ -lAk
– §yEb˚ £yihl
» '
È
rAWA–b-lA–k §yEb˚ y«nyEb
– yitm
O q
÷ h
· reH'
· tyÊrb
–¸ h
a -tÙ' t'◊z x
fi nO -le' £yihl
» '
È
:§av√n¸k yib·' '˚h £Axwà tepy√ w√ £Axwà £EH hAbt
GE h
a -§im £yi'c
¸ yCO h
a x
fi nO -y≈nb
¸ ˚y¸hyC« w¬ 18 > :¶Âr'
A h
A -lav reH'
·
fixOn lex√Cy¬w 20 :¶Âr'
A h
A -lAk hAcp
¸ n√ hel
G '
E m
E ˚x
fi nO -y≈nb
–¸ hel
G '
E hAHl
» H
¸ 19
™Ùt¸–b l¬Fg¸t«Cy¬w rA–kH
¸ yC« w¬ §«yyC¬ h
a -§im t
G¸ H
¸ yC≈ w¬ 21 :£Ârk
–A vaX
L yC« w¬ hAmd
fl '
· h
A Hyi'
wyAxe'-y≈n¸Hil d≈Fg¬Cy¬w wyib'
A t¬wr
Ë v
e tE' §avn¬ k
¸ yib'
· £Ax 'ËryC¬ w¬ 22 ]q :h»lh
Û '
A
˚k¸l≈Cy¬w £ehy≈n¸H £ekH
¸ -lav ]3 wF myiWyC√ w¬ hAlm
¸ W
Ki h
a -te' tepy∆ w√ £EH x—q
– yC« w¬ 23 :¶˚xab

'◊l £ehyib·' t¬wËrv
e wà ty«nF r
fi x
O '
· £ehy≈np
¸ ˚ £ehyib'
· t¬wr
Ë v
e tE' ˚–sk
a yà w¬ ty«nF r
fi x
O '
·
rem'◊Cy¬w 25 :§AX“–qh
a Ùn¸b
– Ùl-hAWv
A -reH'
· tE' vfidyC≈ w¬ Ùny≈yC m
i x
fi nO ¶’qy«yC w¬ 24 :˚'flr
rem'◊Cy¬w 26 :wyAxe'l
¸ h∆yh
¸ y« £yÊdb
A v
· debv
e §avn√ k
–¸ r˚rA'
:ÙmAl debev §av¬n¸k yihy«w £EH yEhl
» '
È hAÙhÃy ™˚rAb

:ÙmAl debev §av¬n¸k yihy«w £EH-yElh
Û '
A b
–¸ §Ok
– H
¸ y« wà tepy∆ l
¸ £yihl
» '
È t
G¸ p
¸ y¬ 27
-lA–k ˚y¸h«Cy¬w 29 :h√nH
A £yiH
K m
i x
· w¬ h√nH
A tÙ'Em H»lH
¸ l˚–bm
Ga h
a rax'
a x
fi nO -yixyà w¬ 28
> :tOm√Cy¬w h√nAH £yiH
K m
i x
· w¬ h√nH
A tÙ'Em vaHt
G¸ x
fi nO -yEmyÃ
Genesis 10
raxa' £y«nA–b £ehAl ˚d¸lwF√ yC« w¬ tepy√ w√ £Ax £EH x
fi nO -y≈nb
–¸ tOdl
¸ ÙGt hel
G '
E wà 1
:sflryitÃw ™eHem˚ lAbt
u wà §√wy√ wà yfidm
A ˚ gÙgAm˚ remgFO tepy∆ y≈nb
–¸ 2 :l˚–bm
Ga h
a
HyiHËratÃw hAHyilÈ' §√wy√ y≈nb
¸ ˚ 4 :hAmr
Ë g¬ t
O wà tapyÊrwà z¬nk
–· H
¸ '
a remgFO y≈nb
¸ ˚3
ÙnOH¸lil Hyi' £Atc
O r
Ë '
a b
–¸ £«yÙFgh
a y≈yC '
i ˚dËrp
¸ n« hel
G '
E m
E 5 :£y«nd
fl d
O wà £yit
G k
–i
:§av√n¸k˚ X˚p˚ £«yr
fi c
¸ m
i ˚ H˚–k £Ax y≈nb
¸ ˚ 6 :£ehy≈ Ùg¸b
– £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸
'Ab¸H hAm¸vfir y≈n¸b˚ 'Akt
G¸ b
¸ s
a wà hAmv
¸ r
fi wà hAt
G b
¸ s
a wà hAly«wx
· w¬ 'Abs
¸ H˚k y≈nb
¸ ˚7
-'˚h 9 :¶ÂrA'A–b rOb
– gF« tÙy¸hl
i lExh
E '˚h dOrm
¸ n« -te' daly√ H˚kÃw 8 :§fldd
Ë ˚
:h√whÃy y≈n¸pil d«yac rÙ–bgF« dOrm
¸ n« k
–¸ ram'
A y≈ §Ek
– -lav h√whÃy y≈np
¸ l
i d«yc
a -rOb
– g« h√yh
A
:rAvÃniH ¶Âre'¸–b h≈nl
¸ k
a wà dak
– '
a wà ™Âr'
e wà lebb
–A ÙGtk
¸ l
a m
¸ m
a tyiH'„r yiht
G¸ w¬ 10
-te'Ãw ryiv tObOxr
Ë -te'wà h≈wnà y«n-te' §ebyC« w¬ r˚KH'
a 'Acy√ 'wihh
a ¶Âr'
A h
A -§im 11
£«yfir¸cim˚ 13 :hAld
O gFÃ h
a ryivh
A 'wih xalk
–A §yEb˚ h≈wnà y«n §yEb
– §esr
 -te'wà 12 :xalk
–A
-te'Ãw 14 :£yixuGtp
¸ n¬ -te'wà £yibh
A l
¸ -te'wà £yimn√ ·v-te'wà £yÊd˚l-te' daly√
:£yÊrOGt¸pa–k-te'Ãw £yit
G H
¸ l
i p
K¸ £AH
K m
i ˚'¸cy√ reH·' £yixl
u s
¸ k
–a -te'wà £yisr
Á t
¸ p
Ka
yis˚bÃyah-te'Ãw 16 :tEx-te'wà ÙrOkb
–¸ §Odyic-te' daly√ §avn¬ k
¸ ˚ 15 <
:y«nyi–sah-te'Ãw y÷qËrv
a h
a -te'wà y«wF x
i h
a -te'wà 17 :yiHgF√ r
Ë gF« h
a tE'wà yÊrm
O '
È h
A -te'wÃ
tÙx¸Kp¸Him ˚cOp√n rax'
a wà yitm
A x
· h
a -te'wà yÊrm
A c
F¸ h
a -te'wà yÊdw√ r
Ë '
a h
A -te'wà 18
hAk·'O–b h√∑zav-dav hflrr
fl gà hAk'
· b
–O §Odyic
F m
i y«nv
· n¬ k
–¸ h
a l˚bÃgF yihyà w¬ 19 :y«nv
· n¬ k
–¸ h
a
£Ax-y≈n¸b heGlE' 20 :vaHl
A -dav £«yb
O c
¸ ˚ hAmd
Ë '
a wà hflrm
O v
· w¬ hAmd
O s
¸
-£¬Fg daGl…y £EH¸l˚ 21 < :£ehy≈ Ùg¸b
– £Atc
O r
Ë '
a b
–¸ £AtnO H
O l
¸ l
i £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸
r˚KHa'Ãw £AlyEv £EH y≈nb
–¸ 22 :lÙd√gF h
a tepy∆ yix'
· rebv
E -y≈nb
–¸ -lAk
– yib'
· '˚h
:Ham√w ret∆gÃw l˚xÃw ¶˚v £flr'
· y≈nb
¸ ˚ 23 :£flr'
· w¬ d˚lÃw daHk
¸ p
Ka r
Ë '
a wÃ
daGl…y rebEv¸l˚ 25 :rebv
E -te' daly√ xalH
e wà xalH
A -te' daly√ daHk
¸ p
Ka r
Ë '
a wà 24
:§AXŸq√y wyixA' £EHwà ¶Âr'
A h
A h√gl
¸ p
¸ n« wyAmy√ b
¸ yik
– gelp
Ke dAx'
e h
A £EH £y«nb
A y≈nH
¸
:xfir√y-te'Ãw t∆wAmËrc
a x
· -te'wà •elH
A -te'wà dfldÙm¸l'
a -te' daly√ §AXq
Ÿ y√ wà 26
-te'Ãw lAbÙv-te'wà 28 :hAlq
Ÿ d
–Ê -te'wà l√z˚'-te'wà £flrÙd·h-te'wà 27

heGlE'-lA–k bAbÙy-te'wà hAly«wx
· -te'wà ripÙ'-te'wà 29 :'AbH
¸ -te'wà lE'm
A yib'
·
:£Âd’–qah rah hflrp
A s
¸ hAk'
· b
–O 'AHm
GE m
i £AbH
A Ùm yihyà w¬ 30 :§AXq
Ÿ y√ y≈nb
–¸
heGlE' 32 :£eh≈yÙg¸l £Atc
O r
Ë '
a b
–¸ £AtnO H
O l
¸ l
i £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £EH-y≈nb
¸ hel
G '
E 31
¶ÂrA'A–b £«yÙFgah ˚dËrp
¸ n« hel
G '
E m
E ˚ £ehy≈ Ùg¸b
– £Atd
O l
¸ Ùt¸l x
fi nO -y≈nb
–¸ tOxp
K¸ H
¸ m
i
> :l˚–baGmah raxa'
Genesis 11
£Av¸s√n¸–b yihÃy¬w 2 :£yÊdx
A '
· £yÊrb
A d
Ë ˚ tAx'
e hApW
A ¶Âr'
A h
A -lAk yihyà w¬ 1
-le' Hyi' ˚r¸m'◊yC w¬ 3 :£AH ˚b¸HyC≈ w¬ rAvnà H
i ¶Âr'
e b
–¸ hAvq
Ÿ b
i ˚'¸cm
¸ yC« w¬ £Âdq
–’ m
i
§ebA'¸l h√nEb¸Glah £ehl
A yiht
G¸ w¬ hApr
„ W
¸ l
i hApr
Ë W
¸ n« wà £y«nb
E l
¸ h√nb
–¸ l
¸ n« hAbh
A ˚hEvr

lfl–dÃgim˚ ryiv ˚nAGl-h∆nb
¸ n« hAbh
A ˚r¸m'◊yC w¬ 4 :remx
O l
a £ehl
A h√yh
A rAmx
E h
a wÃ
dÂr≈Cy¬w 5 :¶ÂrA'Ah-lAk y≈np
K¸ -lav ¶˚p√n-§ep
K £EH ˚nAl
G -heWv
· n¬ wà £«ym
a H
KA b
a ÙH'◊rwÃ
rem'◊Cy¬w 6 :£fldA'Ah y≈nb
–¸ ˚nAb
– reH'
· lfld
– gà m
Gi h
a -te'wà ryivh
A -te' tO'r
Ë l
i h√whÃy
-'◊l hAGtavÃw tÙW·vl
a £Al
G x
i h
a h∆zwà £Al
G k
u l
¸ tax'
a hApW
A wà dAx'
e £av §Eh h√whÃy
£AtAp¸W £AH hAl¸bn√ wà hfldr
Ë n≈ hAbh
A 7 :tÙW·vl
a ˚mÃzy√ reH'
· lOk
– £ehm
E rEcb
–A y«
y≈n¸Kp-lav £AKHim £At'
O h√whÃy ¶epyC√ w¬ 8 :˚hEvr
„ tapW
¸ Hyi' ˚v¸mH
¸ y« '◊l reH'
·
-yi–k lebA–b –hAm¸H 'flrq
“ §Ek
– -lav 9 :ryivh
A tOnb
¸ l
i ˚lËd
– x
¸ yC¬ w¬ ¶Âr'
A h
A -lAk
-lA–k y≈n¸Kp-lav h√whÃy £Acyiph
È £AH
K m
i ˚ ¶Âr'
A h
A -lAk
– tapW
¸ h√whÃy lalb
–A £AH
£«yat√n¸H dAH¸kaKpËr'
a -te' delÙCyw¬ h√nH
A ta'm
¸ -§e–b £EH £EH tOdl
¸ ÙGt hel
G '
E 10 > :¶Âr'
A h
A
tÙ'Em HEm·x dAHk
¸ p
Ka r
Ë '
a -te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a £EH-yixyà w¬ 11 :l˚–bm
Ga h
a rax'
a
£yiHl
» ¸H˚ HEmAx yax daHk
¸ p
Ka r
Ë '
a wà 12 < :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A
xaleH-te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a daHk
¸ p
Ka r
Ë '
a yixyà w¬ 13 :xalH
A -te' delÙCyw¬ h√nH
A
xaleHÃw 14 < :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà £y«nH
A H»lH
A
-te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a xalH
e -yixyà w¬ 15 :rebv
E -te' delÙCyw¬ h√nH
A £yiHl
» H
¸ yax
< :tÙnAb˚ £y«nA–b delÙCyw¬ h√nH
A tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà £y«nH
A H»lH
A rebv
E
rebEv-yixÃy¬w 17 :gelp
KA -te' delÙCyw¬ h√nH
A £yiHl
» H
¸ ˚ vab
– r
Ë '
a rebv
E -yixyà w¬ 16
delÙCy¬w h√nAH tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà h√nH
A £yiHl
» H
¸ gelp
Ke -te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a
:˚vËr-te' delÙCy¬w h√nH
A £yiHl
» H
¸ gelp
e -yixyà w¬ 18 < :tÙnAb˚ £y«nb
–A
delÙCy¬w h√nAH £«yat'Am˚ £y«nH
A vaHt
GE ˚vËr-te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a gelp
e -yixyà w¬ 19
-te' delÙCy¬w h√nAH £yiHl
» H
¸ ˚ £«yt
Ga H
¸ ˚vËr yixyà w¬ 20 < :tÙnAb˚ £y«nb
–A
h√nAH £«yat'Am˚ £y«nH
A vabH
e g˚r¸W-te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a ˚vËr yixyà w¬ 21 :g˚r¸W
-te' delÙCy¬w h√nAH £yiHl
» H
¸ g˚r¸W yixyà w¬ 22 < :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬
delÙCy¬w h√nAH £«yat'Am rÙx√n-te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a g˚r¸W yixyà w¬ 23 :rÙx√n
-te' delÙCy¬w h√nAH £yÊrW
¸ v
e wà vaHt
GE rÙx√n yixyà w¬ 24 < :tÙnAb˚ £y«nb
–A
ta'¸m˚ h√nAH h„r¸Wv
e -vaHt
G¸ xfirt
Ge -te' ÙdyilÙh y„rx
· '
a rÙx√n yixyà w¬ 25 :xfirt
GA
delÙCy¬w h√nAH £yivb
¸ H
i xfirt
e -yixyà w¬ 26 < :tÙnAb˚ £y«nb
–A delÙCyw¬ h√nH
A
-te'Ãw rÙx√n-te' £flrb
¸ '
a -te' dyilÙh xfirt
Ge xfirt
Ge tOdl
¸ ÙGt hel
G '
E wà 27 :§flrh
A -te'wà rÙx√n-te' £flrb
¸ '
a -te'
¶Âre'¸–b wyibA' xfirt
Ge y≈np
K¸ -lav §flrh
A tAmyC√ w¬ 28 :XÙl-te' dyilÙh §flrh
A wà §flrh
A
-teHE' £EH £yiH√n £ehl
A rÙx√nwà £flrb
¸ '
a x—q
– yC« w¬ 29 :£yÊd
– W
¸ k
–a r˚'¸b
– ÙGtd
Ë l
a Ùm
:hA–k¸s«y yib·'¬w hA–kl
¸ m
i -yib'
· §flrh
A -tab
– hAk
– l
¸ m
i rÙx√n-teH'
E £EHwà yflrW
A £flrb
¸ '
a
Ùn¸–b £flr¸ba'-te' xfirt
Ge x—q
– yC« w¬ 31 :dAlw√ h
– l
A §yE' hflrq
“ v
· yfirW
A yiht
G¸ w¬ 30
˚'¸c≈Cy¬w Ùn¸–b £flr¸ba' teH'
E ÙtAl
G k
–a yfirW
A tE'wà Ùn¸b
– -§eb
– §flrh
A -§eb
– XÙl-te'wÃ
:£AH ˚b¸H≈Cy¬w §flrAx-dav ˚'ObyC√ w¬ §avn¬ k
–¸ hAcr
Ë '
a tekl
e l
A £yÊd
– W
¸ k
–a r˚'Em £At
G '
i
< :§flrAx¸–b xfireGt tAmyC√ w¬ h√nH
A £«yt
a 'Am˚ £y«nH
A HEmx
A xfirt
e -yEmyà ˚y¸hyC« w¬ 32
Genesis 12
tyE–bim˚ ߸GtËdalÙGmm
i ˚ ߸cr
Ë '
a m
E ߸l-™el £flrb
¸ '
a -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
߸kÂrAb·'¬w lÙd√Fg yÙg¸l ߸Wv
e '
e wà 2 :≠e'r
Ë '
a reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' ßyib'
A
rO'A' ߸leGl—q¸m˚ ßyekr
Ë b
A m
¸ hAkr
[ b
A '
· w¬ 3 :hAkr
fl b
–¸ h≈yh
¸ w∆ ßemH
¸ hAld
–Ë g¬ '
· w¬
wyAlE' re–bÊ–d reH·'k
–a £flrb
¸ '
a ™elyC≈ w¬ 4 :hAmd
fl '
· h
A tOxp
K¸ H
¸ m
i lOk
– ߸b ˚kËrb
¸ n« wÃ
Ùt'Ec¸–b h√nAH £yivb
¸ H
i wà £y«nH
A HEmx
A -§eb
– £flrb
¸ '
a wà XÙl ÙGt'
i ™elyC≈ w¬ h√whÃy

-lA–k-te'Ãw wyixA'-§eb
– XÙl-te'wà ÙGtH
¸ '
i yfirW
A -te' £flrb
¸ '
a x—q
– yC« w¬ 5 :§flrx
A m
E
hAcËra' tekelAl ˚'¸cyC≈ w¬ §flrx
A b
¸ ˚WAv-reH'
· HepnF∆ h
a -te'wà ˚HAkr
fl reH'
· £AH˚kËr
dav £ek¸H £Ùq¸m dav ¶Âr'
A b
–A £flrb
¸ '
a rObv
· yC¬ w¬ 6 :§avn√ k
–¸ hAcr
Ë '
a ˚'ObyC√ w¬ §avn¬ k
–¸
rem'◊Cy¬w £flr¸ba'-le' h√whÃy 'flryC≈ w¬ 7 :¶Âr'
A b
–A zA' y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà hÂrÙm §ÙlE'
:wyAlE' he'Ër«Fnah h√whyal x
fi b
–E zà m
i £AH §ebyC« w¬ t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A h
A -te' §Et
G '
e ß·vr
Ë z¬ l
¸
yavAhÃw £√Cyim lE'-tyEb
– ]q h»lh
Û '
A X≈yC w¬ lE'-tyEbl
¸ £Âdq
–’ m
i hflrh
A h
A £AH
K m
i qEt
G v
¸ yC¬ w¬ 8
£flr¸ba' va–s«Cy¬w 9 :h√whÃy £EHb
–¸ 'flrq
Ÿ yC« w¬ h√whyal x
fi b
–E zà m
i £AH-§ebyC« w¬ £Âdq
–’ m
i
> :hA–bÃg∆Fnah fivÙs√nwà ™ÙlAh
dEbAk-yi–k £AH r˚gAl hAmyà r
fi c
¸ m
i £flrb
¸ '
a dÂryC≈ w¬ ¶Âr'
A b
–A bAvr
fl yihyà w¬ 10
-le' rem'◊Cy¬w hAmyà r
fl c
¸ m
i 'ÙbAl byÊrq
Ÿ h
i reH'
· k
–a yihyà w¬ 11 :¶Âr'
A b
–A bAvr
fl h
A
-yi–k h√yAhÃw 12 :¸Gt'
A he'r
Ë m
a -tapyà hAH
K '
i yik
– yit
G v
¸ d
fi y√ '√n-h≈nF h
i ÙGtH
¸ '
i yfirW
A
:˚CyaxÃy ™AtO'Ãw yitO' ˚gËrh
A wà t'◊z ÙGtH
¸ '
i ˚r¸m'
A wà £yÊrc
¸ m
Gi h
a ™At'
O ˚'Ëry«
:™ElAlÃgi–b yiH¸p¬n hAtyà x
A wà ™„r˚b·vb
a yil-baXy«y §avm
a l
¸ t
G¸ '
A yitx
O '
· '√n-yÊrm
¸ '
i 13
hAp√y-yi–k hAKHi'Ah-te' £yÊrc
¸ m
Gi h
a ˚'ËryC« w¬ hAmyà r
fl c
¸ m
i £flrb
¸ '
a 'Ùb¸k
– yihyà w¬ 14
x—–quGt¬w hOvËraKp-le' h
– t
A '
O ˚l¸lh
a yà w¬ hOvr
Ë p
a y„rW
A h
– t
A '
O ˚'ËryC« w¬ 15 :dO'm
¸ 'wih
r“qAb˚-§'◊c Ùl-yihyà w¬ h
– r
fl ˚b·vb
–a byiXyEh £flrb
¸ '
a l
¸ ˚ 16 :hOvr
Ë p
Ka tyEb
– hAH
K '
i h
A
hOvËraKp-te' h√whÃy v¬gF n¬ yà w¬ 17 :£yil
G m
a gà ˚ tOnt
O '
· w¬ tOxp
A H
¸ ˚ £yÊdb
A v
· w¬ £yÊrm
O x
· w¬
'flrŸq«Cy¬w 18 :£flr¸b'
a teH'
E yfirW
A rabd
–Ë -lav ÙtyEb
– -te'wà £yild
O gFÃ £yivg√ nÃ
yi–k yiGl AGtËd¬Fgih-'◊l hAm
G l
A yil
G t
A yiWv
A t'◊z∑ -ham rem'◊yC w¬ £flrb
¸ '
a l
¸ hOvr
Ë p
a
hAGtavÃw hAKHi'¸l yil h
– t
A '
O x—q
– '
e w√ 'wih yitx
O '
· t
GA r
Ë m
a '
A hAml
A 19 :'wih ߸t
G H
¸ '
i
-te'Ãw ÙtO' ˚x¸GlaHyà w¬ £yiHn√ '
· hOvr
Ë p
Ka wyAlv
A wacyà w¬ 20 :™Elw√ x—q ߸t
G H
¸ '
i h≈nF h
i
:Ùl-reH·'-lA–k-te'wà ÙGtH
¸ '
i
Genesis 13
ÙGmiv XÙlÃw Ùl-reH'
· -lAkwà ÙGtH
¸ '
i wà '˚h £«yr
fi c
¸ m
Gi m
i £flrb
¸ '
a lavyC¬ w¬ 1
wyAvA–sam¸l ™el≈Cy¬w 3 :bAhz∑√ b
a ˚ •esk
–e b
–a h∆nq
Ÿ m
Gi b
–a dO'm
¸ dEbk
–A £flrb
¸ '
a wà 2 :hAb
– gà nF∆ h
a
§yE–b hAGlix¸Gta–b ÙlÛh'
A ** h»lh
Û '
A * £AH h√yh
A -reH'
· £ÙqAm
G h
a -dav lE'-tyEb
– -davwà b∆gnF∆ m
i
h√nOH'ÊrA–b £AH hAWv
A -reH'
· x
fi b
–E zà m
Gi h
a £Ùq¸m-le' 4 :yAvh
A §yEb˚ lE'-tyEb

h√yAh £flr¸ba'-te' ™Elh
O h
a XÙl¸l-£¬gwà 5 :h√whÃy £EHb
–¸ £flrb
¸ '
a £AH 'flrq
Ÿ yC« w¬
h√yAh-yi–k wfl–d¸x¬y tebH
e l
A ¶Âr'
A h
A £At'
O 'AWn√ -'◊lwà 6 :£yilh
A '
O wà r“qb
A ˚-§'◊c
-h≈nŸqim yEvOr §yE–b byÊr-yihyà w¬ 7 :wfld
– x
¸ y¬ tebH
e l
A ˚l¸ky√ '◊lwà bflr £AH˚kËr
:¶ÂrA'A–b bEHOy zA' y«z∑ r
Ê p
K¸ h
a wà y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà XÙl-h≈nq
Ÿ m
i yEvr
O §yEb˚ £flrb
¸ '
a
yavOr §yEb˚ ßy∆nyEb˚ y«nyEb
– hAbyÊrm
¸ yiht
¸ '√n-la' XÙl-le' £flrb
¸ '
a rem'◊yC w¬ 8
dÂrAKpih ßy∆nAp¸l ¶Âr'
A h
A -lAk '◊lh
· 9 :˚n¸xn√ '
· £yix'
a £yiHn√ '
· -yik
– ßyevr
O §yEb˚
XÙl-'AKW«Cy¬w 10 :hAlyi'm
¸ W
¸ '
a wà §yimyC√ h
a -£i'wà h√nm
i yE'wà l'◊mW
K¸ h
a -£i' yAlv
A m
E '√n
tExaH y≈n¸pil h’q¸Hm
a h
– l
GA k
u yik
– §„d
– r
Ë yC¬ h
a rak
– k
–i -lAk
– -te' 'ËryC¬ w¬ wy√nyEv-te'
:ravOc hAk·'O–b £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e k
–¸ h√whÃy-§¬gk
–¸ hflrm
O v
· -te'wà £Ods
¸ -te' h√whÃy
Hyi' ˚dËrAKp«Cy¬w £Âdq
–’ m
i XÙl vas
– yC« w¬ §„d
– r
Ë yC¬ h
a rak
– k
–i -lAk
– tE' XÙl Ùl-raxb
¸ yC« w¬ 11
rA–ki–kah y„rAv¸–b baHy√ XÙlÃw §avn√ k
–¸ -¶Âr'
e b
–¸ baHy√ £flrb
¸ '
a 12 :wyix'
A lavm
E
:dO'¸m h√whyal £yi'X
LA x
a wà £yivr
fl £Ods
¸ yEHnà '
a wà 13 :£Ods
¸ -dav lah'
È yC∆ w¬
ßy∆nyEv '√n 'AW ÙGmv
i m
E XÙl-dÂrp
KA h
i y„rx
· '
a £flrb
¸ '
a -le' ram'
A h√why¬w 14
yi–k 15 :hAGm√y√w hAmd
Ë q
‘ w√ hAb
– gà n∆ w√ h√np
O c
A £AH hAt
G '
a -reH'
· £ÙqAm
G h
a -§im hE'r
Ë ˚
:£AlÙv-dav ß·vËrz¬ l
¸ ˚ h√nF n∆ t
G¸ '
e ߸l he'r
O hAt
G '
a -reH'
· ¶Âr'
A h
A -lAk
– -te'
-te' tÙn¸mil Hyi' lak˚y-£i' reH'
· ¶Âr'
A h
A rapv
· k
–a ß·vr
Ë z¬ -te' yit
G m
¸ W
a wà 16
–hA–kËrA'¸l ¶ÂrA'A–b ™El
G h
a t
¸ h
i £˚q 17 :h∆nm
GA y« ß·vr
Ë z¬ -£¬gF ¶Âr'
A h
A rapv
·
'„r¸mam y≈nl
» E'¸–b beHyC≈ w¬ '◊byC√ w¬ £flrb
¸ '
a lah'
È ∆yC w¬ 18 :h√nF n∆ t
G¸ '
e ߸l yik
– h
– b
–A x
¸ r
fl l
¸ ˚
> :h√whyal fixE–bÃzim £AH-§ebyC« w¬ §Ùr¸bx
e b
–¸ reH'
·
Genesis 14
rAsAGle' ™elem ™ÙyËr'
a rAvnà H
i -™elm
e lepr
fl m
¸ '
a yEmyib
– yihyà w¬ 1
-te' hAmAx¸lim ˚WAv 2 :£«yÙFg ™elm
e lAvd
Ë t
i wà £AlyEv ™elm
e remv
O l
A r
Ë d
fl k
–¸

hAmËda' ™elem bA'nà H
i hflrm
O v
· ™elm
e vaHr
Ë b
–i -te'wà £Ods
¸ ™elm
e vfirb
–e
˚r¸bAx heGlE'-lA–k 3 :ravc
O -'yih valb
–e ™elm
e ˚ ]3 my«yÙb¸c** £y«yb
O c
¸ * ™elm
e reb'
E m
¸ H
e wÃ
qemEv-le'
-te' ˚d¸bAv h√nAH h„rW
¸ v
e £yEt
G H
¸ 4 :xalm
Ge h
a £√y '˚h £yÊd
– W
Ki h
a
'A–b h√nAH h„r¸Wev vab
– r
Ë '
a b
¸ ˚ 5 :˚dflrm
A h√nH
A h„rW
¸ v
e -H»lH
¸ ˚ remv
O l
A r
Ë d
fl k
–¸
£«y¬nËr—q tOr¸Gt¸Hav¸–b £yi'p
A r
Ë -te' ˚–kyC¬ w¬ ÙGt'
i reH'
· £yikl
A m
G¸ h
a wà remv
O l
A r
Ë d
fl k
¸
yÊrOxah-te'Ãw 6 :£«yt
A y√ r
Ë q
÷ h≈wH
A b
–¸ £yimyE'h
A tE'wà £Ahb
–¸ £y«z˚∑zh
a -te'wÃ
˚'Ob√Cy¬w ˚buH√Cy¬w 7 :rAb
– d
Ë m
Gi h
a -lav reH'
· §flr'Ap
K lyE' dav ryivW
E £flrr
Ë h
a b
–¸
-te' £¬gÃw y÷qElAm·vh
A h„dW
¸ -lAk
– -te' ˚–kyC¬ w¬ H„dq
“ 'wih XAp
K H
¸ m
i §yEv-le'
™elem˚ hflrOm·v ™elm
e ˚ £Ods
¸ -™elm
e 'EcyC≈ w¬ 8 :rAmt
GA §Occ
¸ x
a b
–¸ bEHyCO h
a yÊrm
O '
È h
A
hAmAx¸lim £AGti' ˚kËrv
a yC¬ w¬ ravc
O -'wih valb
–e ™elm
e ˚ £«yÙb¸c** £y«yb
O c
¸ * ™elm
e ˚ hAmd
Ë '
a
£«yÙFg ™elem lAvËdt
i wà £AlyEv ™elm
e remv
O l
A r
Ë d
fl k
–¸ tE' 9 :£yÊd
– W
Ki h
a qemv
E b
–¸
-te' £yikAl¸m hAvb
–A r
Ë '
a rAsl
GA '
e ™elm
e ™ÙyËr'
a wà rAvnà H
i ™elm
e lepr
fl m
¸ '
a wÃ
£Od¸s-™elem ˚s…n√Cyw¬ rAmx
E tOr'
È b
–e tOr'
È b
–e ]1 myÊd
– W
i h
a qemv
E wà 10 :hAH
K m
i x
· h
a
HukËr-lA–k-te' ˚xŸqyC« w¬ 11 :˚s√nF hflrh
e £yÊr'
A H
¸ nF« h
a wà hAm
G H
A -˚l¸p
K yC« w¬ hflrm
O v
· w¬
ÙHukËr-te'Ãw XÙl-te' ˚xŸqyC« w¬ 12 :˚kElyC≈ w¬ £Alk
¸ '
A -lAk
– -te'wà hflrm
O v
· w¬ £Ods
¸
XyilAKpah '◊b√Cy¬w 13 :£Ods
¸ b
–i bEHyO '˚hÃw ˚kElyC≈ w¬ £flrb
¸ '
a yix'
· -§eb

lO–k¸He' yix·' yÊrOm'
È h
A '„rm
¸ m
a y≈nl
» '
E b
–¸ §EkH
O '˚hÃw yÊrb
¸ v
i h
A £flrb
¸ '
a l
¸ d≈gF yC¬ w¬
wyixA' hA–b¸H«n yi–k £flrb
¸ '
a vamH
¸ yC« w¬ 14 :£flrb
¸ '
a -tyÊrb
¸ yElv
· b
–a £Ehwà r≈nv
A yix'
· w¬
-dav •O–dËr«Cy¬w tÙ'Em H»lH
¸ ˚ rAWv
A h√nm
O H
¸ ÙtyEb y„dyilyà wyAky«nx
· -te' qÂryC√ w¬
hAbÙx-dav £EpË–dr
Ë yC« w¬ £Ek
– yC¬ w¬ wyfldb
A v
· w¬ '˚h hAlyà l
a £ehyElv
· qElx
A yC≈ w¬ 15 :§fld

wyixA' XÙl-te' £¬gwà Hukr
Ë h
A -lAk
– tE' beHyC√ w¬ 16 :qeWm
GA d
fi l
¸ l'◊mW
K¸ m
i reH'
·
£Od¸s-™elem 'Ec≈Cyw¬ 17 :£Avh
A -te'wà £yiHnF√ h
a -te' £¬gwà byiHh
E ÙHukr
Ë ˚
reH·' £yikAl¸Gmah-te'wà ]1 remv
O l
A -rfldk
–¸ -te' tÙ–kh
a m
E Ùb˚H y„rx
· '
a Ùt'flrq
Ÿ l
i
£ElAH ™elem qÂdec-yik
– l
¸ m
a ˚ 18 :™elm
Ge h
a qemv
E '˚h h≈wH
A qemv
E -le' ÙGt'
i
ram'◊Cy¬w ˚hEkËrAbÃy¬w 19 :§Ùy¸lv
e lE'l
¸ §Ehk
O '˚hÃw §«yy√ w√ £exl
e 'yicÙh
ßÂd√y¸–b ßyÂrAc §≈Fgim-reH'
· §Ùy¸lv
e lE' ™˚rAb˚ 20 :¶Âr'
A w√ £«ym
a H
A h≈nq
O §Ùy¸lv
e lE'l
¸ £flrb
¸ '
a ™˚rAb

Hep∆Fnah yil-§eGt £flrb
¸ '
a -le' £Ods
¸ -™elm
e rem'◊yC w¬ 21 :lOk
– m
i rEWv
· m
a Ùl-§et
G yC« w¬
-le' yÊd√y yitOmyÊrh
· £Ods
¸ ™elm
e -le' £flrb
¸ '
a rem'◊yC w¬ 22 :™Al-x—q Hukr
Ë h
A wÃ
lav¬n-™Ùr¸W davÃw X˚xim-£i' 23 :¶Âr'
A w√ £«ym
a H
A h≈nq
O §Ùy¸lv
e lE' h√whÃy
:£flr¸ba'-te' yiGtËrH
a v
È h
e y«n'
· ram'◊t '◊lwà ™Al-reH'
· -lAk
– m
i x—q
– '
e -£i'wÃ
yiGti' ˚k¸lAh reH·' £yiHn√ '
· h
A qelx
E wà £yÊrv
A nFÃ h
a ˚l¸k'
A reH'
· qfir yfidv
A l
¸ b
–i 24
< :£“q¸lex ˚xŸq«y £Eh '„rm
¸ m
a ˚ lOk
– H
¸ '
e r≈nv
A
Genesis 15
h∆z·xaGma–b £flr¸ba'-le' h√whÃy-rabd
Ë h√yh
A hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a rax'
a 1
rem'◊Cy¬w 2 :dO'¸m hEb
– r
Ë h
a ßËrk
A W
¸ ™Al §≈gm
A yiknO '
A £flrb
¸ '
a 'flryit
G -la' rOm'El
yityE–b qeHem-§eb˚ yÊryÊrv
· ™ElÙh yiknO '
A wà yil-§et
G t
Gi -ham h«whŒy y√nd
O '
· £flrb
¸ '
a
h≈FnihÃw vfir√z hAGtatn√ '◊l yil §Eh £flrb
¸ '
a rem'◊yC w¬ 3 :r∆zv
e yil'
È qeWm
Ge d
–fi '˚h
h∆z ߸Hflry«y '◊l rOm'El wyAl'
E h√whÃy-rabd
Ë h≈nF h
i wà 4 :yit'
O H„rÙy yityEb
– -§eb
rem'◊Cy¬w hAc˚xah ÙtO' 'EcÙCyw¬ 5 :ßeHr
fl y«y '˚h ßyevm
GE m
i 'Ecy≈ reH'
· £i'-yik

Ùl rem'◊Cy¬w £AtO' rOp
K s
¸ l
i lak˚Gt-£i' £yibk
A Ù–kh
a rOps
¸ ˚ hAmyà m
a H
KA h
a '√n-Xeb
– h
a
wyAlE' rem'◊Cy¬w 7 :h“qd
fl c
¸ ÙGl h
A b
e H
¸ x
¸ yC¬ w¬ h√whyab
– §im'
È h
e wà 6 :ßevr
Ë z¬ h∆yh
¸ y« hOk

t'◊∑zah ¶ÂrA'Ah-te' ߸l tetl
A £yÊd
– W
¸ k
–a r˚'Em ßyit'EcÙh reH'
· h√whÃy y«n'
·
rem'◊Cy¬w 9 :h√FneHflryi' yik
– vfid'
E hAm
G b
–a h«whŒy y√nd
O '
· ram'◊yC w¬ 8 :–ht
GA H
¸ r
Ê l
¸
:l√zÙgÃw rOtÃw HAGluHm
¸ l«y'
a wà teHl
Ge H
u m
¸ zEvwà teHl
Ge H
u m
¸ hAlgà v
e yil hAxq
Ÿ wyAl'
E
t'firŸqil Ùr¸ti–b-Hyi' §Et
G yC« w¬ ™∆wt
GA b
–a £At'
O rEGtb
a yà w¬ hel
G '
E -lAk
– -te' Ùl-x—q
– yC« w¬ 10
bEKH¬Cy¬w £yÊr√g¸Kpah-lav X«yv
a h
A dÂryC≈ w¬ 11 :rAtb
A '◊l ]1 rOp
K c
i h
a -te'wà ˚hEvr

h≈FnihÃw £flr¸ba'-lav hAlp
¸ n√ hAmd
–„ r
Ë t
a wà 'ÙbAl HemH
Ke h
a yihyà w¬ 12 :£flrb
¸ '
a £At'
O
-yi–k vfidEGt fivOd√y £flrb
¸ '
a l
¸ rem'◊yC w¬ 13 :wyAlv
A telp
e nO hAld
O gà hAkH
E x
· hAmyE'

tÙ'Em va–bËra' £At'
O ˚Fnv
i wà £˚dAbv
· w¬ £ehl
A '◊l ¶Âr'
e b
–¸ ß·vr
Ë z¬ h∆yh
¸ y« r≈g
HukËri–b ˚'¸c≈y §Ek-y„rx
· '
a wà yiknO '
A §fld
– ˚dObv
· y¬ reH'
· yÙFgh
a -te' £¬gwà 14 :h√nH
A
:hAbÙX hAbyEW¸–b rEbq
–“ t
Gi £ÙlAHb
–¸ ßyetb
O '
· -le' 'ÙbAt
G hAt
G '
a wà 15 :lÙd√gF
yihÃy¬w 17 :h√FnEh-dav yÊrm
O '
È h
A §Owv
· £ElH
A -'◊l yik
– h√nF h
E ˚b˚H√y yivyibr
Ë rÙdÃw 16
§yE–b rabAv reH·' HE' dyip
K l
a wà §AHv
A r˚Fnt
a h≈nF h
i wà h√yh
A hAXl
A v
· w¬ hA'b
–A HemH
Ke h
a
rOm'El tyÊr¸–b £flrb
¸ '
a -te' h√whÃy tfirk
–A '˚hah £ÙCyb
–a 18 :hel
G '
E h
A £yÊrz√ gFÃ h
a
lOd√Fgah rAh√Fnah-dav £«yr
fi c
¸ m
i rahnFÃ m
i t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A h
A -te' yit
G t
a n√ ß·vr
Ë z¬ l
¸
yiGtixah-te'Ãw 20 :y«nm
O d
Ë q
–— h
a tE'wà y«z∑ n« q
–Ÿ h
a -te'wà y«ny‘q
– h
a -te' 19 :tflrp
K¸ -rahnÃ
-te'Ãw y«n·v¬n¸–kah-te'wà yÊrm
O '
È h
A -te'wà 21 :£yi'Apr
Ë h
A -te'wà y«z∑ r
Ê p
K¸ h
a -te'wÃ
< :yis˚bÃyah-te'Ãw yiHgF√ r
Ë gF« h
a
Genesis 16
–hAm¸H˚ tyÊr¸cim hAxp
¸ H
i h
– l
A wà Ùl hfldl
¸ y√ '◊l £flrb
¸ '
a teH'
E yfirW
A wà 1
'√n-'◊–b tÂdeGlim h√whÃy y«nr
fi c
A v
· '√n-h≈nF h
i £flrb
¸ '
a -le' yfirW
A rem'◊t
G w¬ 2 :r√gh
A
x—–qiGt¬w 3 :yflrAW lÙq¸l £flrb
¸ '
a vamH
¸ yC« w¬ ]1 h√nF m
GE m
i h∆nb
–A '
i yal˚' yitx
A p
¸ H
i -le'
£y«nAH reWev ¶‘–qim h
– t
A x
A p
¸ H
i tyÊrc
¸ m
Gi h
a r√gh
A -te' £flrb
¸ '
a -teH'
E yfirW
A
:hAKHi'¸l Ùl –hAHyi' £flrb
¸ '
a l
¸ h
– t
A '
O §Et
G t
Gi w¬ §avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ £flrb
¸ '
a tebH
e l
¸
:Ahy∆nyEv¸–b –hAGtËribÃFg l—qt
GE w¬ hAtr
fl h
A yik
– 'Ârt
GE w¬ raht
Ga w¬ r√gh
A -le' '◊byC√ w¬ 4
ß’qyEx¸–b yitAx¸piH yit
G t
a n√ yiknO '
A ßyelv
A yism
A x
· £flrb
¸ '
a -le' yfirW
A rem'◊t
G w¬ 5
rem'◊Cy¬w 6 ]4 :ßy∆nyEb˚ y«nyEb
– h√whÃy XOp
K H
¸ y« h
A y∆nyEvb
–¸ l—q'
E w√ hAtr
fl h
A yik
– 'Ârt
GE w¬
Ah∆Fnav¸Gt¬w ™«y√nyEv¸–b bÙLXh
a h
– l
A -yiWv
· ™„dy√ b
–¸ ™Etx
A p
¸ H
i h≈nF h
i yfirW
A -le' £flrb
¸ '
a
rA–bËdiGma–b £«yaGmah §yEv-lav h√whÃy ™a'l
¸ m
a h
– '
A c
A m
¸ yC« w¬ 7 :Ahy∆np
KA m
i xfirb
¸ t
Gi w¬ yfirW
A
h√nA'Ãw t'Ab h∆∑zim-yE' yfirW
A taxp
¸ H
i r√gh
A ram'◊yC w¬ 8 :r˚H ™Ârd
 b
–¸ §«yv
a h
A -lav
™a'¸lam –hAl rem'◊yC w¬ 9 :taxr
fi b
–O yiknO '
A yit
G r
Ë b
i gFÃ yfirW
A y≈np
K¸ m
i rem'◊t
G w¬ yikl
E t
E
™a'¸lam –hAl rem'◊yC w¬ 10 :AhyÂdy√ taxt
Ga y«nF v
a t
¸ h
i wà ™Et
G r
Ë b
i gFÃ -le' yib˚H h√whÃy
–hAl rem'◊Cy¬w 11 :bOrm
E rEps
–A y« '◊lwà ™Evr
Ë z¬ -te' heb
– r
Ë '
a hAb
– r
Ë h
a h√whÃy
h√whÃy ™a'¸lam
l'EvAm¸H«y Ùm¸H t'flrq
“ wà §Eb
– t
G¸ d
Ë l
a yO wà hflrh
A ™√nF h
i
Ù–b lO–k d¬yÃw lO–kab Ùd√y £fld'
A 'Ârp
Ke h∆yh
¸ y« '˚hÃw 12 :™≈ynà v
A -le' h√whÃy vamH
A -yik

£¬g·h hflr¸mA' yi–k yi'r
Ò lE' hAt
G '
a h
A yel'
E rEbd
–O h
a h√whÃy-£EH 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ 13 :§Ok
– H
¸ y« wyAx'
e -lAk y≈np
K¸ -lavwÃ
yi'Or yaxal rE'¸–b rE'b
–¸ l
a 'flrq
“ §Ek
– -lav 14 :yi'r
O y„rx
· '
a yityi'r
fl £»lh
·
£flr¸ba' 'flrŸq«Cy¬w §E–b £flrb
¸ '
a l
¸ r√gh
A delt
GE w¬ 15 :dÂrb
–A §yEb˚ H„dq
“ -§yEb h≈nF h
i
HEHÃw h√nAH £y«nOm¸H-§eb
– £flrb
¸ '
a wà 16 :l'Evm
A H
¸ y« r√gh
A hfldl
¸ y√ -reH'
· Ùn¸b
– -£eH
< :£flr¸ba'¸l l'Evm
A H
¸ y« -te' r√gh
A -tÂdl
e b
–¸ £y«nH
A
Genesis 17
-le' h√whÃy 'flr≈Cy¬w £y«nH
A vaHt
E wà h√nH
A £yivH
¸ t
Gi -§eb
– £flrb
¸ '
a yihyà w¬ 1
h√n¸Gte'Ãw 2 :£yimAt h≈yh
¸ w∆ y¬np
A l
¸ ™El
G h
a t
¸ h
i yfid
– H
a lE'-y«n'
· wyAl'
E rem'◊yC w¬ £flrb
¸ '
a
-lav £flr¸ba' lOKp«Cyw¬ 3 :dO'm
¸ dO'm
¸ b
–i ߸tÙ' heb
– r
Ë '
a wà ß∆nyEb˚ y«nyEb
– yityÊrb
¸
ba'¸l Aty«yAhÃw ™AGti' yityÊrb
¸ h≈nF h
i y«n'
· 4 :rOm'El £yihl
» '
È ÙGt'
i rEb
– d
fi yà w¬ wy√np
KA
£Ahflr¸ba' ߸miH h√yh
A wà £flrb
¸ '
a ߸mH
i -te' dÙv '„rq
–“ y« -'◊lwà 5 :£«yÙFg §Ùm·h
£«yÙg¸l ßyiGtatÃn˚ dO'm
¸ dO'm
¸ b
–i ߸t'
O yitr
„ p
¸ h
i wà 6 :ßyit
G t
a nà £«yÙFg §Ùm·h-ba' yik

ß·vËr¬z §yEb˚ ß∆nyEb˚ y«nyEb
– yityÊrb
–¸ -te' yitm
O q
÷ h
· w¬ 7 :˚'Ecy≈ ߸m
G m
i £yikl
A m
¸ ˚
:ßyÂr·xa' ß·vËr¬z¸l˚ £yihl
» 'El ߸l tÙy¸hl
i £AlÙv tyÊrb
¸ l
i £Atr
O d
O l
¸ ßyÂrx
· '
a
§av¬n¸–k ¶Âre'-lA–k tE' ßyÂrg… m
¸ ¶Âr'
e tE' ßyÂrx
· '
a ]3 k
A v
· r
Ë z¬ l
¸ ˚ ߸l yit
G t
a n√ wà 8
£Ahflr¸ba'-le' £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 9 :£yihl
» 'El £ehl
A yity«yh
A wà £AlÙv t¬z∑ x
u '
· l
a
t'◊z 10 :£AtOrOdl
¸ ßyÂrx
· '
a ß·vr
Ë z¬ wà hAt
G '
a rOmH
¸ t
i yityÊrb
–¸ -te' hAt
G '
a wÃ
£ekAl lÙGmih ßyÂrx
· '
a ß·vr
Ë z¬ §yEb˚ £eky≈nyEb˚ y«nyEb
– ˚r¸mH
¸ t
Gi reH'
· yityÊrb
–¸
y«nyE–b tyÊr¸–b tÙ'¸l h√yh
A wà £ekt
¸ l
a r
Ë v
A raWb
–¸ tE' £et
G l
¸ m
a nà ˚ 11 :rAkz√ -lAk

dyilÃy £ekyEtOrOd¸l rAkz√ -lAk
– £ekl
A lÙGmy« £yimy√ t¬nm
O H
¸ -§eb˚ 12 :£eky≈nyEb˚
lÙGmih 13 :'˚h ß·vr
Ë z∑¬ m
i '◊l reH'
· rAkn≈ -§eb
– lOk
– m
i •esk
–e -t¬nq
Ÿ m
i ˚ t«yb
–A

tyÊr¸bil £ekËraW¸bb
–i yityÊrb
¸ hAtyà h
A wà ßep
K s
¸ k
–a t¬nq
Ÿ m
i ˚ ߸tyEb
– dyilyà lÙGmy«
hAtËr¸k«nÃw ÙtAlËrAv raWb
–¸ -te' lÙGmy« -'◊l reH'
· rAkz√ l„rv
A wà 14 :£AlÙv
< :rapEh yityÊr¸–b-te' h
A yem
G v
a m
E 'wihh
a HepnF∆ h
a
£yihl
» È' rem'◊Cy¬w 15
:–hAm¸H hflrAW yi–k yflrW
A h
– m
A H
¸ -te' 'flrq
Ÿ t
i -'◊l ߸t
G H
¸ '
i yfirW
A £Ahr
fl b
¸ '
a -le'
£«yÙg¸l hAtÃyAhÃw Ahyit
G k
¸ r
fi b
E ˚ §Eb
– ߸l h√nF m
Ge m
i yit
G t
a n√ £¬gwà h
– t
A '
O yit
G k
¸ r
fi b
E ˚ 16
rem'◊Cy¬w qAx¸c«Cy¬w wy√np
KA -lav £Ahr
fl b
¸ '
a lOp
K yC« w¬ 17 :˚y¸hy« h√nF m
Ge m
i £yim
G v
a yEkl
¸ m
a
:dElEGt h√nAH £yivH
¸ t
Gi -tabh
· hflrW
A -£i'wà dElwF√ y« h√nH
A -hA'm
E §ebl
G¸ h
a Ù–bl
i b
–¸
:ßy∆nAp¸l h∆y¸x«y l'Evm
A H
¸ y« ˚l £yihl
» '
È h
A -le' £Ahr
fl b
¸ '
a rem'◊yC w¬ 18
Ùm¸H-te' At'flr“qwà §Eb
– ߸l tÂdl
e yO ߸t
G H
¸ '
i hflrW
A lAb'
· £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 19
:wyflr·xa' ÙvËr¬z¸l £AlÙv tyÊrb
¸ l
i ÙGt'
i yityÊrb
–¸ -te' yitm
O q
÷ h
· w¬ qAxc
¸ y«
yityE–bËrihÃw ÙtO' yity„rp
¸ h
i wà ÙtO' yit
G k
¸ r
fi b
–E h≈nF h
i ßyit
G v
¸ m
a H
¸ ]3 l'Evm
A H
¸ y« l
¸ ˚ 20
-te'Ãw 21 :lÙd√Fg yÙg¸l wyit
G t
a nà ˚ dyilÙy £i'yiWnà rAWAv-£y≈nH
¸ dO'm
¸ dO'm
¸ b
–i ÙtO'
h√nAKHa–b h∆∑zah dEvÙGml
a hflrW
A ߸l dElt
GE reH'
· qAxc
¸ y« -te' £y÷q'
A yityÊrb
–¸
:£Ahflr¸ba' lavEm £yihl
» '
È lavyC¬ w¬ ÙGt'
i rEb
– d
fi l
¸ lakyà w¬ 22 :tÂrx
e '
a h
A
-lA–k tE'Ãw ÙtyEb y„dyilyà -lAk
– tE'wà Ùn¸b
– l'Evm
A H
¸ y« -te' £Ahr
fl b
¸ '
a x—q
– yC« w¬ 23
£AtAlËrAv raW¸–b-te' lAmyC√ w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a tyEb
– yEHnà '
a b
–¸ rAkz√ -lAk
– ÙKps
¸ k
–a t¬nq
Ÿ m
i
£yiv¸HiGt-§e–b £Ahflrb
¸ '
a wà 24 :£yihl
» '
È ÙGt'
i reb
– Êd
– reH'
· k
–a h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸
h„r¸Wev H»l¸H-§e–b Ùn¸b
– l'Evm
A H
¸ y« wà 25 :ÙtAlr
Ë v
A raWb
–¸ ÙlOm
G h
i b
–¸ h√nH
A vaHt
E w√
£Ahflr¸ba' lÙGm«n h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸ 26 :ÙtAlr
Ë v
A raWb
–¸ tE' ÙlOm
G h
i b
–¸ h√nH
A
-§e–b tE'Em •ese–k-t¬nq
Ÿ m
i ˚ t«yb
–A dyilyà ÙtyEb yEHnà '
a -lAkwà 27 :Ùn¸b
– l'Evm
A H
¸ y« wÃ
> :ÙGti' ˚lOGm«n rAkn≈
Genesis 18
lehO'Ah-xateKp bEHyO '˚hÃw '„rm
¸ m
a y≈nl
» '
E b
–¸ h√whÃy wyAl'
E 'flryC≈ w¬ 1
'Ër¬Cy¬w wyAlAv £yibAFcn« £yiHn√ '
· hAHl
» H
¸ h≈nF h
i wà 'ËryC¬ w¬ wy√nyEv 'AW
K yC« w¬ 2 :£ÙCyh
a £Oxk
–¸
'√n-£i' y√nOd·' ram'◊yC w¬ 3 :hAcr
Ë '
A ˚xat
G H
¸ yC« w¬ leh'
O h
A xatp
Ke m
i £At'flrq
Ÿ l
i ¶flryC√ w¬
-Xav¸m '√n-x—–q…y 4 :ßÂd
– b
¸ v
a lavm
E rObv
· t
a '√n-la' ßy∆nyEvb
–¸ §Ex yit'Acm
A
˚d·vasÃw £exel-tap hAxq
Ÿ '
e wà 5 :¶Evh
A taxt
Ga ˚n·vH
KA h
i wà £ekyElgà r
fi ˚c·xr
fi wà £«ym
a
§E–k ˚r¸m'◊Cy¬w £ekË–db
¸ v
a -lav £et
G r
Ë b
a v
· §Ek
– -lav-yik
– ˚rObv
· t
Ga rax'
a £ekb
–¸ l
i
rem'◊Cy¬w hflrAW-le' hAlh
È '
O h
A £Ahr
fl b
¸ '
a rEhm
a yà w¬ 6 :At
G r
Ë b
–a d
–Ê reH'
· k
–a heWv
· t
Ga
¶flr r“qA–bah-le'Ãw 7 :tÙguv yiWv
· w¬ yiH˚l tels
O xamq
’ £yi's
¸ H»lH
¸ yÊrh
· m
a
:ÙtO' tÙW·val rEhm
a yà w¬ ravnF¬ h
a -le' §Et
G yC« w¬ bÙX√w ™fir r“qb
–A -§eb
– x—q
– yC« w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a
dEmOv-'˚hÃw £ehy≈np
¸ l
i §Et
G yC« w¬ hAWv
A reH'
· r“qb
–A h
a -§eb˚ bAlx
A wà hA'm
¸ x
e x—q
– yC« w¬ 8
rem'◊Cy¬w ßeGt¸Hi' hflrW
A h≈yC '
a ]4 wyAl'
E ˚r¸m'◊yC w¬ 9 :˚lEk'◊yC w¬ ¶Evh
A taxt
Ga £ehyElv
·
hflrAW¸l §Eb-h≈FnihÃw h√yC x
a tEvk
–A ßyel'
E b˚HA' bÙH rem'◊yC w¬ 10 :leh'
O b
A h≈nF h
i
hflrAWÃw £Ahflr¸ba'Ãw 11 :wyflrx
· '
a '˚hÃw leh'
O h
A xatp
Ke tavm
a H
O hflrW
A wà ßet
G H
¸ '
i
qax¸ciGt¬w 12 :£yiHnF√ k
–a xfir'
O hflrW
A l
¸ tÙy¸hl
i lfidx
A £yimyC√ b
–a £yi'b
–A £y«nq
‘ zÃ
:§‘q√z y«nOd'¬w h√nËdv
e yil
G -hAtyà h
A yitl
» b
¸ y„rx
· '
a rOm'El h
– b
–A r
Ë q
÷ b
–¸ hflrW
A
£√n¸mu' •a'ah rOm'El hflrW
A h“qx
· c
A h∆z∑ hAm
G l
A £Ahr
fl b
¸ '
a -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 13
tEvA–k ßyelE' b˚HA' dEvÙGml
a rAbd
–fl h√whÃym
E 'Elp
KA y« h
· 14 :yit
G nà q
— z√ y«n'
· w¬ dEl'
E
rem'◊Cy¬w hA'„r√y yi–k yit
G q
Ÿ x
a c
A '◊l rOm'El hflrW
A HExk
a t
G¸ w¬ 15 :§Eb hflrW
A l
¸ ˚ h√yC x
a
£Od¸s y≈n¸Kp-lav ˚p÷qH
¸ yC¬ w¬ £yiHn√ '
· h
A £AH
K m
i ˚mÿqyC√ w¬ 16 :¸t
G q
Ÿ x
A c
A yik
– '◊l
£Ahflr¸ba'Em y«n·' hes
– k
a m
¸ h
a rAm'
A hAÙhy¬w 17 :£Axl
G¸ H
a l
¸ £Am
G v
i ™Elh
O £Ahr
fl b
¸ '
a wÃ
Ùb ˚kËr¸b«nÃw £˚cAvwà lÙd√gF yÙg¸l h∆yh
¸ y« ÙyAh £Ahr
fl b
¸ '
a wà 18 :heWv
O y«n'
· reH'
·
ÙtyE–b-te'Ãw wy√nA–b-te' h∆wF c
a yà reH'
· §avm
a l
¸ wyit
G v
¸ d
fi yà yik
– 19 :¶Âr'
A h
A y≈yÙFg lOk

h√whÃy 'yibAh §avaml
¸ XAp
K H
¸ m
i ˚ h“qd
fl c
¸ tÙW·vl
a h√whÃy ™Ârd
–Â ˚r¸mH
A wà wyflrx
· '
a
£Od¸s t—q·v¬z h√whÃy rem'◊yC w¬ 20 :wyAlv
A reb
– d
–Ê -reH'
· tE' £Ahr
fl b
¸ '
a -lav
he'Ëre'Ãw '√Fn-hfld[r'
E 21 :dO'm
¸ hfldb
¸ k
A yik
– £At'AX
L x
a wà hAb
– r
fl -yik
– hflrm
O v
· w¬
£AKHim ˚n¸p«Cy¬w 22 :hAvd
fl '
E '◊l-£i'wà hAlk
–A ˚WAv yal'
E hA'b
–A h
a h
– t
A q
“ v
· c
a k
–¸ h
a

H¬Fg«Cy¬w 23 :h√whÃy y≈np
¸ l
i dEmv
O ˚Fnd
 Ùv £Ahr
fl b
¸ '
a wà hAmd
O s
¸ ˚k¸lyC≈ w¬ £yiHn√ '
· h
A
£yiKHim·x H≈y yal˚' 24 :vAHr
fl -£iv qyÊd
– c
a hep
K s
¸ t
Gi •a'h
a ram'◊yC w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a
£yiKHim·x §avam¸l £ÙqAm
G l
a 'AW
K t
i -'◊lwà hep
K s
¸ t
Gi •a'h
a ryivh
A ™Ùt¸b
– £÷qyÊd
– c
a
tyimAh¸l h∆∑zah rAbd
–fl k
–a tOWv
· m
E ߸l
G hAll
i x
A 25 :–hb
–A r
Ë q
÷ b
–¸ reH'
· £÷qyÊd
– c
Fa h
a
¶ÂrA'Ah-lA–k XEpOHh
· ™Al
G hAll
i x
A vAHr
fl k
–A qyÊd
– c
Fa k
a h√yh
A wà vAHr
fl -£iv qyÊd
– c
a
£÷qyÊ–dac £yiKHim·x £Ods
¸ b
i 'Acm
¸ '
e -£i' h√whÃy rem'◊yC w¬ 26 :XAp
K H
¸ m
i heWv
· y¬ '◊l
ram'◊Cy¬w £Ahflr¸ba' §avyC¬ w¬ 27 :£flr˚b·vb
–a £ÙqAm
G h
a -lAkl
¸ yit'AWn√ wà ryivh
A ™Ùt¸b

yal˚' 28 :repE'√w rApv
A yiknO '
A wà y√nd
O '
· -le' rEb
– d
fi l
¸ yiGtl
¸ '
a Ùh '√n-h≈nF h
i
ryivAh-lA–k-te' hAH
K m
i x
· b
–a tyixH
¸ t
a h
· hAH
K m
i x
· £÷qyÊd
– c
Fa h
a £yiH
K m
i x
· §˚r¸sx
¸ y¬
dÙv •esOCy¬w 29 :hAH
K m
i x
· w¬ £yivb
–A r
Ë '
a £AH 'Acm
¸ '
e -£i' tyixH
¸ '
a '◊l rem'◊yC w¬
heWÈve' '◊l rem'◊yC w¬ £yivb
–A r
Ë '
a £AH §˚'¸cm
GA y« yal˚' ram'◊yC w¬ wyAl'
E rEb
– d
fi l
¸
yal˚' hflrE–bfid·'¬w y√nd
O 'al raxy« '√n-la' rem'◊yC w¬ 30 :£yivb
–A r
Ë '
a h
A r˚b·vb
–a
:£yiHl
» ¸H £AH 'Acm
¸ '
e -£i' heWv
È '
e '◊l rem'◊yC w¬ £yiHl
» H
¸ £AH §˚'¸cm
GA y«
£yÊr¸Wev £AH §˚'¸cm
GA y« yal˚' y√nd
O '
· -le' rEb
– d
fi l
¸ yit
G l
¸ '
a Ùh '√n-h≈nF h
i rem'◊yC w¬ 31
y√nOd'al rax«y '√n-la' rem'◊yC w¬ 32 :£yÊrW
¸ v
e h
A r˚b·vb
–a tyixH
¸ '
a '◊l rem'◊yC w¬
tyix¸Ha' '◊l rem'◊yC w¬ hflrW
A v
· £AH §˚'¸cm
GA y« yal˚' £avp
Ka h
a -™a' hflrb
–¸ d
fi '
· w¬
£Ahflr¸ba'-le' rE–bd
fi l
¸ hAl
G k
–i reH'
· k
–a h√whÃy ™elyC≈ w¬ 33 :hflrW
A v
· h
A r˚b·vb
–a
:ÙmOq¸mil bAH £Ahr
fl b
¸ '
a wÃ
Genesis 19
-ravaH¸–b bEHOy XÙlÃw bÂrv
e b
–A hAmd
O s
¸ £yik'
A l
¸ m
Ga h
a y≈n¸H ˚'ObyC√ w¬ 1
h∆Fnih rem'◊Cy¬w 2 :hAcr
Ë '
A £«yp
Ka '
a ˚xat
G H
¸ yC« w¬ £At'flrq
Ÿ l
i £“qyC√ w¬ XÙl-'ËryC¬ w¬ £Ods
¸
£eGt¸ma–k¸HihÃw £ekyElgà r
fi ˚c·xr
fi wà ˚nyilwà £ekd
–Ë b
¸ v
a tyEb
– -le' '√n ˚r˚s y¬nd
O '
· -'√nF
dO'¸m £A–b-rac¸p«Cyw¬ 3 :§yiln√ bÙxËrb
A yik
– '◊l
G ˚r¸m'◊yC w¬ £ekk
–¸ r
Ë d
fi l
¸ ]2 met
G k
¸ l
a h
· w¬
:˚lEk'◊Cy¬w hApA' tÙFcm
a ˚ het
G H
¸ m
i £ehl
A WavyC¬ w¬ ÙtyEb
– -le' ˚'ObyC√ w¬ wyAl'
E ˚rusyC√ w¬
-davÃw rav¬Fnim t«ya–bh
a -lav ˚–bs
a n√ £Ods
¸ yEHnà '
a ryivh
A yEHnà '
a wà ˚bAk
– H
¸ y« £ÂrX
e 4
£yiH√n·'Ah h≈Cya' Ùl ˚r¸m'◊yC w¬ XÙl-le' ˚'Ërq
Ÿ yC« w¬ 5 :hecq
–“ m
i £Avh
A -lAk
– §‘qz√
£ehEl·' 'Ec≈Cy¬w 6 :£At'
O hAvd
Ë n≈ wà ˚nyEl'
E £E'yicÙh hAlyà l
GA h
a ßyel'
E ˚'Ab
– -reH'
· ]3
:˚v„rAGt yaxa' '√n-la' ram'◊yC w¬ 7 :wyflrx
· '
a r¬gs
A teld
–Â h
a wà hAxt
¸ p
Ke h
a XÙl
£ekyEl·' §eh¸te' '√nF -hA'yicÙ' Hyi' ˚vËdy√ -'◊l reH·' tÙnAb yEt
G H
¸ yil '√n-h≈nF h
i 8
-lav-yi–k rAbfld ˚W·vt
Ga -la' lE'h
A £yiHn√ '
· l
A qfir £eky≈nyEvb
–¸ bÙLXk
–a §ehl
A ˚W·vw¬
r˚gAl-'A–b dAxe'Ah ˚r¸m'◊yC w¬ hA'l
¸ h
A -H∆gF ˚r¸m'◊yC w¬ 9 :yitr
fl q
O lEcb
–¸ ˚'Ab
– §Ek

˚HÃFg«Cy¬w dO'¸m XÙl¸b
– Hyi'b
A ˚r¸cp
¸ yC« w¬ £ehm
E ߸l vfirn√ hAt
G v
a XÙpAH XOp
K H
¸ yC« w¬
£ehyEl·' XÙl-te' ˚'yibyC√ w¬ £fldy√ -te' £yiHn√ '
· h
A ˚x¸lH
¸ yC« w¬ 10 :teld
–fl h
a rOb
– H
¸ l
i
˚–kih t«ya–bah xateKp-reH'
· £yiHn√ '
· h
A -te'wà 11 :˚r√gs
A teld
–Â h
a -te'wà hAtyà b
–A h
a
£yiH√n·'Ah ]3 Fwr¸m'◊yC w¬ 12 :xatp
KA h
a '◊cm
¸ l
i ˚'¸lyC« w¬ lÙd√gF -davwà §OXq
–“ m
i £yÊrw≈ nà s
–a b
–a
ryivA–b ߸l-reH·' lOkwà ßyetnO b
¸ ˚ ßy∆nb
A ˚ §Atx
A hOp ߸l-yim dOv XÙl-le'
-yi–k h∆∑zah £ÙqAGmah-te' ˚n¸xn¬ '
· £yitx
i H
¸ m
a -yik
– 13 :£ÙqAm
G h
a -§im 'EcÙh
XÙl 'Ec≈Cy¬w 14 :–ht
A x
· H
a l
¸ h√whÃy ˚nExl
G¸ H
a yà w¬ h√whÃy y≈np
K¸ -te' £Atq
“ v
· c
a hAld
Ë g√
-yi–k h∆∑zah £ÙqAGmah-§im ˚'¸c
F ˚m˚q rem'◊yC w¬ wyAtnO b
¸ yExq
Ÿ l
» wy√nt
A x
· -le' rEb
– d
fi yà w¬
Ùm¸k˚ 15 :wy√nAt·x y≈nyEvb
–¸ qExc
a m
¸ k
i yihyà w¬ ryivh
A -te' h√whÃy tyixH
¸ m
a
߸Gt¸Hi'-te' x—q £˚q rOm'El XÙl¸b
– £yik'
A l
¸ m
Ga h
a ˚cyi'yC√ w¬ hAlv
A raxH
Ka h
a
–hAm¸ham¸t«Cy¬w 16 :ryivh
A §Owv
· b
–a heps
–A t
Gi -§ep
K tO'c
A m
¸ nF« h
a ßyetnO b
¸ yEt
G H
¸ -te'wÃ
wyAlAv h√whÃy tal¸mx
e b
–¸ wyAtnO b
¸ yEt
G H
¸ d¬yb
¸ ˚ ÙGtH
¸ '
i -d¬yb
¸ ˚ Ùd√yb
–¸ £yiHn√ '
· h
A ]3 wF q«zx
· yC¬ w¬
rem'◊Cy¬w hAc˚xah £At'
O £A'yicÙh¸k yihyà w¬ 17 :ryivl
A ¶˚xim ˚huxnF« yC¬ w¬ ˚hu'c
i yCO w¬
hflrAhAh rA–ki–kah-lAkb
–¸ dOmv
· t
Ga -la'wà ßyÂrx
· '
a Xyib
– t
Ga -la' ßeHp
¸ n¬ -lav XElm
GA h
i
'√n-h≈Fnih 19 :y√nOd'
· '√n-la' £ehl
E '
· XÙl rem'◊yC w¬ 18 :heps
–A t
Gi -§ep
K XElm
GA h
i
tÙy·xah¸l yÊdAGmiv AtyiWv
A reH'
· ßËd
– s
¸ x
a l„d
– gà t
Ga w¬ ßy∆nyEvb
–¸ §Ex ßËd
– b
¸ v
a 'Acm
A
:yiGtam√w hAvflrAh y«nq
— b
–A d
Ë t
Gi -§ep
K hflrh
A h
A XElm
GA h
i l
¸ lak˚' '◊l yiknO '
A wà yiHp
¸ n¬ -te'
'√Fn hAX¸lAGmi' rAv¸cm
i 'yihwà hAm
G H
A s˚nAl hAbr
O q
Ÿ t'◊z∑ h
a ryivh
A '√n-h≈nF h
i 20

ßy∆nAp yit'AW√n h≈Fnh
i wyAl'
E rem'◊yC w¬ 21 :yiHp
¸ n¬ yixt
¸ ˚ 'wih rAvc
¸ m
i '◊lh
· hAm
G H
A
XElAGmih rEham 22 :At
G r
Ë b
–a d
–Ê reH'
· ryivh
A -te' yik
– p
¸ h
A yit
G l
¸ b
i l
¸ h∆z∑ h
a rAbd
–fl l
a £¬gF
-£EH 'flr“q §E–k-lav hAm
G H
A ß·'b
–O -dav rAbd
–fl tÙW·vl
a lak˚' '◊l yik
– hAm
G H
A
h√why¬w 24 :hflr·vc
O 'Ab
– XÙlÃw ¶Âr'
A h
A -lav 'Acy√ HemH
Ke h
a 23 :ravÙc ryivh
A
:£«yAmAKHah-§im h√whÃy tE'm
E HE'w√ tyÊrp
¸ gF√ hflrm
O v
· -lavwà £Ods
¸ -lav ryiXm
¸ h
i
£yÊrAveh yEb¸HOy-lAk
– tE'wà rAk
– k
–i h
a -lAk
– tE'wà lE'h
A £yÊrv
A h
e -te' ™Oph
· yC¬ w¬ 25
£E–k¸H¬Cy¬w 27 :xalem byicnà yiht
G¸ w¬ wyflrx
· '
a m
E ÙGtH
¸ '
i XEb
– t
Ga w¬ 26 :hAmd
fl '
· h
A xamc
e wÃ
•‘q¸H¬Cy¬w 28 :h√whÃy y≈np
K¸ -te' £AH damv
A -reH'
· £ÙqAm
G h
a -le' r’qb
–O b
–a £Ahr
fl b
¸ '
a
hAlAv h≈FnihÃw 'Ër¬Cy¬w rAk
– k
–i h
a ¶Âr'
e y≈np
K¸ -lAk
– -lavwà hflrm
O v
· w¬ £Ods
¸ y≈np
K¸ -lav
-te' £yihl
» È' rO–kzà yC« w¬ rAk
– k
–i h
a y„rv
A -te' £yihl
» '
È tExH
a b
–¸ yihyà w¬ 29 :§AHb
¸ k
–i h
a rOXy÷qk
–¸ ¶Âr'
A h
A rOXy÷q
-reH·' £yÊrAveh-te' ™Oph
· b
–a hAkp
E h
· h
a ™ÙGtm
i XÙl-te' xal
G H
a yà w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a
yi–k ÙGmiv wyAtOn¸b yEGtH
¸ ˚ rAhb
–A beHyC≈ w¬ ravÙFcm
i XÙl lavyC¬ w¬ 30 :XÙl §Ehb
–A baHy√
rem'◊Gt¬w 31 :wyAtnO b
¸ yEt
G H
¸ ˚ '˚h hflrv
A m
G¸ b
–a beH≈yC w¬ ravÙc¸b
– tebH
e l
A '„ry√
™ÂrÂd¸–k ˚nyElAv 'ÙbAl ¶Âr'
A b
–A §yE' Hyi'wà §‘qz√ ˚nyib'
A hflryivc
F¸ h
a -le' hflryikb
–¸ h
a
h∆CyaxÃn˚ ÙGmiv hAb¸–kH
¸ n« wà §«yy¬ ˚nyib'
A -te' h’qH
¸ n¬ hAkl
¸ 32 :¶Âr'
A h
A -lAk

hflryik¸–bah '◊bAGt¬w '˚h hAlyà l
Ga b
–a §«yy¬ §ehyib'
· -te' ®y’qH
¸ t
Ga w¬ 33 :vfirz√ ˚nyib'
A m
E
tflrÛxAGmim yihÃy¬w 34 ]4 :–hm
A ˚q¸b˚ h
– b
A k
¸ H
i b
–¸ vfidy√ -'◊lwà h
A yib'
A -te' bak
– H
¸ t
Gi w¬
§«y¬y ˚Fn’q¸H¬n yibA'-te' Hem'
e yit
G b
¸ k
a H
A -§Eh hflryivc
F¸ h
a -le' hflryikb
–¸ h
a rem'◊t
G w¬
£¬Fg ®y’q¸HaGt¬w 35 :vfirz√ ˚nyib'
A m
E h∆yC x
a nà ˚ ÙGmv
i yibk
¸ H
i yi'b
O ˚ hAlyà l
Ga h
a -£¬gF
vfid√y-'◊lÃw ÙGmiv bak
– H
¸ t
Gi w¬ hflryivc
F¸ h
a £“qt
GA w¬ §«yy√ §ehyib'
· -te' '˚hah hAlyà l
Ga b
–a
delEGt¬w 37 :§ehyib'
· m
E XÙl-tÙn¸b yEt
G H
¸ ®yÂrh
· t
Ga w¬ 36 :–hm
A q
ÿ b
¸ ˚h
– b
A k
¸ H
i b
–¸
:£ÙCyah-dav bA'Ùm-yib'
· '˚h bA'Ùm Ùm¸H 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ §Eb
– hflryikb
–¸ h
a
-y≈n¸b yib·' '˚h yiGmv
a -§eb
– Ùm¸H 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ §Eb
– hfldl
¸ y√ 'wih-£¬g hflryivc
F¸ h
a wà 38
< :£ÙCyah-dav §ÙGmv
a
Genesis 20
r˚H §yEb˚ H„d“q-§yEb
– beHyC≈ w¬ b∆gnF∆ h
a hAcr
Ë '
a £Ahr
fl b
¸ '
a £AH
K m
i vas
– yC« w¬ 1
xal¸H«Cy¬w 'wih yitOx'
· ÙGtH
¸ '
i hflrW
A -le' £Ahr
fl b
¸ '
a rem'◊yC w¬ 2 :rflrgà b
–i r√gyC√ w¬
™elemyib·'-le' £yihl
» '
È '◊byC√ w¬ 3 :hflrW
A -te' x—q
– yC« w¬ rflrgFÃ ™elm
e ™elm
e yib'
·
'wihÃw AGt¸x—qAl-reH'
· hAH
K '
i h
A -lav tEm ßÃnF h
i Ùl rem'◊yC w¬ hAlyà l
GA h
a £Ùl·xb
–a
-£¬Fg yÙg·h y√nOd·' ram'◊yC w¬ h
A yel'
E bfirq
“ '◊l ™elm
e yib'
· w¬ 4 :lavb
–A talv
u b
–¸
'wih-£¬g-'yihÃw 'wih yitx
O '
· yil-ram'
A '˚h '◊lh
· 5 :gOrh
· t
Ga qyÊd
– c
a
wyAlE' rem'◊Cy¬w 6 :t'◊z yityiWv
A yap
K k
–a §Oyq
Ÿ n« b
¸ ˚ yibb
A l
¸ -£Atb
–¸ '˚h yix'
A hflrm
¸ '
A
™OW¸xe'√w t'◊∑z AtyiWv
A ߸bb
A l
¸ -£Atb
¸ yik
– yit
G v
¸ d
fi y√ yiknO '
A £¬gF £»lx
· b
–a £yihl
» '
È h
A
hAGtavÃw 7 :AhyelE' v
fi gFO nà l
i ßyit
G t
a nà -'◊l §Ek
– -lav yil-ÙX·xm
E ߸tÙ' yiknO '
A -£¬gF
ßÃnyE'-£i'Ãw h≈y¸x∆w ßËdv
a b
–a lEl
G p
Ka t
¸ y« wà '˚h 'yibn√ -yik
– Hyi'h
A -teH'
E bEHh
A
™elemyib·' £E–k¸H¬Cy¬w 8 :™Al-reH'
· -lAkwà hAt
G '
a t˚mAt
G tÙm-yik
– vfid
– byiHm
E
£ehy≈nÃzA'¸–b heGlE'Ah £yÊrb
A d
–Ë h
a -lAk
– -te' rEb
– d
fi yà w¬ wyfldb
A v
· -lAkl
¸ 'flrq
Ÿ yC« w¬ r’qb
–O b
–a
-hem Ùl rem'◊Cy¬w £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ ™elm
e yib'
· 'flrq
Ÿ yC« w¬ 9 :dO'm
¸ £yiHn√ '
· h
A ˚'Ëry«yC w¬
hA'AX·x yiGt¸kal¸mam-lavwà yalv
A t
A 'Ebh
E -yik
– ™Al yit'AXx
A -hem˚ ˚nAl
G t
A yiWv
A
-le' ™elemyib·' rem'◊yC w¬ 10 :yÊdm
GA v
i t
A yiWv
A ˚WAvy≈ -'◊l reH'
· £yiWv
· m
a hAld
O gÃ
£Ahflr¸ba' rem'◊Cy¬w 11 :h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a -te' t
A yiWv
A yik
– t
A yi'r
fl hAm £Ahr
fl b
¸ '
a
rabË–d-lav y«n˚gflr·hw¬ h∆z∑ h
a £ÙqAm
G b
–a £yihl
» '
È ta'r
Ë y« -§yE' qfir yit
G r
Ë m
a '
A yik

yil-yih¸Gt¬w yiGmi'-tab '◊l ™a' 'wih yib'
A -tab yitx
O '
· h√nm
¸ '
A -£¬gwà 12 :yit
G H
¸ '
i
h∆z –hAl ramO'√w yib'
A tyEb
– m
i £yihl
» '
È yit'
O ˚v¸th
i reH'
· k
–a yihyà w¬ 13 :hAH
K '
i l
¸
yil-yÊr¸mi' hAGmAH 'Ùb√n reH'
· £ÙqAm
G h
a -lAk
– le' yÊdm
GA v
i yiWv
· t
Ga reH'
· ™„d
– s
¸ x
a
§EGt«Cy¬w tOxAp¸H˚ £yÊdb
A v
· w¬ r“qb
A ˚ §'◊c ™elm
e yib'
· x—q
– yC« w¬ 14 :'˚h yix'
A
yicËra' h≈Fnih ™elemyib'
· rem'◊yC w¬ 15 :ÙGtH
¸ '
i hflrW
A tE' Ùl beHyC√ w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸
•ese–k •ele' yiGtat√n h≈nF h
i ram'
A hflrW
A l
¸ ˚ 16 :bEH ßy∆nyEvb
–¸ bÙLXb
–a ßy∆np
A l
¸
:taxAkOnÃw lO–k tE'wà ™At
G '
i reH'
· lOkl
¸ £«yn¬ yEv t˚s¸k
– ™Al-'˚h h≈nF h
i ™yix'
A l
¸

-te'Ãw ™elemyib·'-te' £yihl
» '
È 'Ap
K r
Ë yC« w¬ £yihl
» '
È h
A -le' £Ahr
fl b
¸ '
a lEl
G p
Ka t
¸ yC« w¬ 17
tyEb¸l £exÂr-lA–k davb
–¸ h√whÃy racv
A rOcv
A -yik
– 18 :˚dElyC≈ w¬ wyAth
O m
¸ '
a wà ÙGtH
¸ '
i
< :£Ahflr¸ba' teH'
E hflrW
A rabd
–Ë -lav ™elm
e yib'
·
Genesis 21
reH·'a–k hflrAW¸l h√whÃy WavyC¬ w¬ rAm'
A reH'
· k
–a hflrW
A -te' d—qp
KA h√why¬w 1
re–bÊ–d-reH·' dEvÙGml
a wy√nq
ÿ zà l
i §Eb
– £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ hflrW
A delt
GE w¬ raht
Ga w¬ 2 :rEb
– d
–Ê
-hfld¸l√y-reH·' Ùl-dalÙFnh
a Ùn¸b
– -£eH-te' £Ahr
fl b
¸ '
a 'flrq
Ÿ yC« w¬ 3 :£yihl
» '
È ÙtO'
£yim√y t¬nOm¸H-§e–b Ùn¸b
– qAxc
¸ y« -te' £Ahr
fl b
¸ '
a lAmyC√ w¬ 4 :qAxc
¸ y« hflrW
A ÙGl
tE' Ùl del√Fwih¸–b h√nH
A ta'm
¸ -§eb
– £Ahr
fl b
¸ '
a wà 5 :£yihl
» '
È ÙtO' h√wF c
i reH'
· k
–a
-qax¸c«y fivEmOKHah-lAk
– £yihl
» '
È yil hAWv
A qOxc
¸ hflrW
A rem'◊t
G w¬ 6 :Ùn¸b
– qAxc
¸ y«
§Eb yiGtËdal√y-yi–k hflrW
A £y«nb
A h“qy«nyEh £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ lEl
G m
i yim rem'◊t
G w¬ 7 :yil
£Ùy¸–b lÙd√g heGt¸Hm
i £Ahr
fl b
¸ '
a WavyC¬ w¬ lamgF√ yC« w¬ delyC∆ h
a lfid
– gà yC« w¬ 8 :wy√nq
ÿ zà l
i
hfld¸l√y-reH·' tyÊrc
¸ m
Gi h
a r√gh
A -§eb
– -te' hflrW
A 'Ârt
GE w¬ 9 :qAxc
¸ y« -te' lEmgF√ h
i
-te'Ãw t'◊∑zah hAm'
A h
A H„rgF√ £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ rem'◊t
G w¬ 10 :qExc
a m
¸ £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸
vfir≈Cy¬w 11 :qAx¸c«y-£iv y«nb
–¸ -£iv t'◊z∑ h
a hAm'
A h
A -§eb
– Hfiry«y '◊l yik
– h
– n√ b
–¸
-le' £yihl
» È' rem'◊yC w¬ 12 :Ùn¸b
– tOdÙ' lav £Ahr
fl b
¸ '
a y≈nyEvb
–¸ dO'm
¸ rAbd
–fl h
a
ram'◊Gt reH·' lO–k ßetm
A '
· -lavwà ravnF¬ h
a -lav ßy∆nyEvb
–¸ vfiry≈ -la' £Ahr
fl b
¸ '
a
-§e–b-te' £¬gÃw 13 :vfirz√ ߸l '„rq
–“ y« qAxc
¸ y« b
¸ yik
– h
– l
A q
O b
–¸ vamH
¸ hflrW
A ßyel'
E
-x—–q«Cy¬w r’qO–ba–b £Ahr
fl b
¸ '
a £Ek
– H
¸ yC¬ w¬ 14 :'˚h ß·vr
Ë z¬ yik
– ˚Fnm
e yiW'
· yÙg¸l hAm'
A h
A
Ahex¸GlaHÃy¬w del∆Cyah-te'wà h
– m
A k
¸ H
i -lav £AW r√gh
A -le' §Et
G yC« w¬ £«ym
a tamx
E wà £exl
e
™El¸HaGt¬w temExah-§im £«ym
Ga h
a ˚l¸kyC« w¬ 15 :vabH
A rE'b
–¸ rab
– d
Ë m
i b
–¸ vatt
GE w¬ ™elt
GE w¬
qExËrah d∆g∆Fnim –hAl beHt
GE w¬ ™elt
GE w¬ 16 :£ixyiW
K h
a dax'
a taxt
Ga delyC∆ h
a -te'
'AKWiGt¬w d∆g∆Fnim beHt
GE w¬ delyC√ h
a tÙm¸b
– he'r
Ë '
e -la' hflrm
¸ '
A yik
– teHq
’ y≈wx
· X
a m
¸ k
–i
™a'¸lam 'flrŸq«Cy¬w ravnF¬ h
a lÙq-te' £yihl
» '
È vamH
¸ yC« w¬ 17 :¸k
– b
¸ t
GE w¬ h
– l
A q
O -te'
-yi–k yi'ËryiGt-la' r√gh
A ™Al
G -ham h
– l
A rem'◊yC w¬ £«ym
a H
KA h
a -§im r√gh
A -le' £yihl
» '
È
-te' yi'¸W yim˚q 18 :£AH-'˚h reH'
· b
–a ravnF¬ h
a lÙq-le' £yihl
» '
È vamH
A
£yihl
» È' x—q¸p«Cy¬w 19 :˚Fnm
e yiW'
· lÙd√gF yÙg¸l-yik
– Ù–b ™„dy√ -te' y÷qy«zx
· h
a wà ravnF¬ h
a
-te' Ÿq¸HaGt¬w £«yam temx
E h
a -te' 'El
G m
a t
G¸ w¬ ™elt
GE w¬ £«ym
A rE'b
–¸ 'Ârt
GE w¬ h
A y∆nyEv-te'
hebOr yihÃy¬w rA–bËdiGmb
–a beHyC≈ w¬ lfld
– gà yC« w¬ ravnF¬ h
a -te' £yihl
» '
È yihyà w¬ 20 :ravnF√ h
a
:£«yflr¸cim ¶Âre'Em hAH
K '
i ÙGm'
i Ùl-x—q
– t
Gi w¬ §flr'Ap
K rab
– d
Ë m
i b
–¸ beHyC≈ w¬ 21 :tAH
K q

Ù'Ab¸c-raW lOkyip˚ ™elm
e yib'
· rem'◊yC w¬ 'wihh
a tEvb
–A yihyà w¬ 22 >
hAGtavÃw 23 :heWOv hAt
G '
a -reH'
· lOkb
–¸ ߸m
G v
i £yihl
» '
È rOm'El £Ahr
fl b
¸ '
a -le'
-reH·' desexa–k yÊ–dk
¸ n∆ l
¸ ˚ y«ny«nl
¸ ˚ yil rOqH
¸ t
Gi -£i' h√nF h
E £yihl
» 'Eb yil
G hAvb
¸ H
KA h
i
rem'◊Cy¬w 24 :–hA–b hAt
G r
Ë gF¬ -reH'
· ¶Âr'
A h
A -£ivwà yÊdm
GA v
i heWv
· t
Ga ߸m
G v
i yityiWv
A
tÙdO'-lav ™elemyib'
· -te' £Ahr
fl b
¸ '
a x
fi k
i ÙhÃw 25 :fivb
E H
KA '
i yiknO '
A £Ahr
fl b
¸ '
a
yiGt¸vfid√y '◊l ™elemyib'
· rem'◊yC w¬ 26 :™elm
e yib'
· y„db
¸ v
a ˚lÃzgF√ reH'
· £«ym
Ga h
a rE'b
–¸
'◊l yikOnA' £¬gÃw yiGl t
GA d
Ë gF¬ h
i -'◊l hAt
G '
a -£¬gwà h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a -te' hAWv
A yim
™elemyib·'al §EGt«Cy¬w r“qb
A ˚ §'◊c £Ahr
fl b
¸ '
a x—q
– yC« w¬ 27 :£ÙCyh
a yit
G l
¸ b
–i yit
G v
¸ m
a H
A
§'◊Fcah tOW¸bi–k vabH
e -te' £Ahr
fl b
¸ '
a bEc
F yC¬ w¬ 28 :tyÊrb
–¸ £ehy≈nH
¸ ˚tËrk
¸ yC« w¬
tOWAb¸–k vabeH h√FnEh hAm £Ahr
fl b
¸ '
a -le' ™elm
e yib'
· rem'◊yC w¬ 29 :§ehd
–Ë b
a l
¸
x—–qiGt tOWAb¸–k vabH
e -te' yik
– rem'◊yC w¬ 30 :h√n–fldb
a l
¸ t
GA b
¸ c
Fa h
i reH'
· hel
G '
E h
A
-lav 31 :t'׷zah rE'b
–¸ h
a -te' yit
G r
Ë p
a x
A yik
– hfldv
E l
¸ yil
G -h∆yh
¸ t
Gi r˚b·vb
–a yÊdyC√ m
i
˚tËr¸k«Cy¬w 32 :£ehy≈nH
¸ ˚v¸b
– H
¸ n« £AH yik
– vabH
A rE'b
–¸ '˚hah £ÙqAm
G l
a 'flrq
“ §Ek

¶Âre'-le' ˚buH√Cy¬w Ù'Abc
¸ -raW lOkyip˚ ™elm
e yib'
· £“qyC√ w¬ vabH
A rE'b
¸ b
–i tyÊrb
¸
lE' h√whÃy £EH¸–b £AH-'flrq
Ÿ yC« w¬ vabH
A rE'b
¸ b
–i leH'
e vaX
L yC« w¬ 33 :£yit
G H
¸ l
i p

> :£yi–bfir £yim√y £yit
G H
¸ l
i p
K¸ ¶Âr'
e b
–¸ £Ahr
fl b
¸ '
a r√gyC√ w¬ 34 :£AlÙv
Genesis 22
£Ahflr¸ba'-te' hA–sn« £yihl
» '
È h
A wà hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a rax'
a yihyà w¬ 1
-te' ßÃni–b-te' '√n-x—q rem'◊yC w¬ 2 :y«nnF≈ h
i rem'◊yC w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a wyAl'
E rem'◊yC w¬

˚hEl·vahÃw h√CyÊrOGmah ¶Âr'
e -le' ߸l-™elwà qAxc
¸ y« -te' t
GA b
¸ h
a '
A -reH'
· ßËdyixyÃ
£Ahflr¸ba' £E–k¸H¬Cy¬w 3 :ßyel'
E ram'
O reH'
· £yÊrh
A h
e dax'
a lav hAlv
O l
¸ £AH
Ùn¸–b qAx¸c«y tE'Ãw ÙGt'
i wyflrv
A nà y≈nH
¸ -te' x—q
– yC« w¬ ÙrOmx
· -te' HObx
· yC¬ w¬ r’qb
–O b
–a
:£yihl
» È'Ah Ùl-ram'
A -reH'
· £ÙqAm
G h
a -le' ™elyC≈ w¬ £“qyC√ w¬ hAlv
O yEcv
· v—q
– b
a yà w¬
:qOxflrEm £ÙqAGmah-te' 'ËryC¬ w¬ wy√nyEv-te' £Ahr
fl b
¸ '
a 'AW
K yC« w¬ yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
–a 4
rav¬FnahÃw y«n·'¬w rÙm·xh
a -£iv hOp
K £ekl
A -˚b¸H wyflrv
A nà -le' £Ahr
fl b
¸ '
a rem'◊yC w¬ 5
yEc·v-te' £Ahflr¸ba' x—q
– yC« w¬ 6 :£ekyEl'
· hAb˚H√nwà h∆wx
· t
Ga H
¸ n« wà hOk
– -dav hAkl
¸ n≈
telek·'aGmah-te'Ãw HE'h
A -te' Ùd√yb
–¸ x—q
– yC« w¬ Ùn¸b
– qAxc
¸ y« -lav £eWyC√ w¬ hAlv
O h
A
yibA' rem'◊Cy¬w wyibA' £Ahr
fl b
¸ '
a -le' qAxc
¸ y« rem'◊yC w¬ 7 :wfld
– x
¸ y¬ £ehy≈nH
¸ ˚k¸lyC≈ w¬
rem'◊Cy¬w 8 :hAlOv¸l heW
K h
a h≈yC '
a wà £yicv
E h
A wà HE'h
A h≈nF h
i rem'◊yC w¬ y«nb
¸ y«nF nF∆ h
i rem'◊yC w¬
:wfl–d¸x¬y £ehy≈n¸H ˚k¸lyC≈ w¬ y«nb
–¸ hAlv
O l
¸ heW
K h
a ÙGl-he'r
Ë y« £yihl
» '
È £Ahr
fl b
¸ '
a
-te' £Ahflr¸ba' £AH §ebyC« w¬ £yihl
» '
È h
A Ùl-ram'
A reH'
· £ÙqAm
G h
a -le' ˚'ObyC√ w¬ 9
-lav ÙtO' £eW√Cy¬w Ùn¸b
– qAxc
¸ y« -te' dOqv
· yC¬ w¬ £yicv
E h
A -te' ™Orv
· yC¬ w¬ x
fi b
–E zà m
Gi h
a
-te' x—–q«Cy¬w Ùd√y-te' £Ahr
fl b
¸ '
a xalH
¸ yC« w¬ 10 :£yicv
E l
A lavm
Ga m
i x
fi b
–E zà m
Gi h
a
£«yamAKHah-§im h√whÃy ™a'l
¸ m
a wyAl'
E 'flrq
Ÿ yC« w¬ 11 :Ùn¸b
– -te' XOxH
¸ l
i telk
e '
· m
Ga h
a
ßËd√y xal¸HiGt-la' rem'◊yC w¬ 12 :y«nnF≈ h
i rem'◊yC w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a £Ahr
fl b
¸ '
a rem'◊yC w¬
£yihl
» È' '„rÃy-yi–k yit
G v
¸ d
fi y√ hAt
G v
a yik
– ]1 hAm
G ˚'¸m Ùl Wavt
Ga -la'wà ravnF¬ h
a -le'
-te' £Ahflr¸ba' 'AKWyC« w¬ 13 :y«nF m
Ge m
i ßËdyixyà -te' ßÃnb
–i -te' t
GA k
¸ W
a x
A '◊lwà hAt
G '
a
x—–q«Cy¬w £Ahflr¸ba' ™elyC≈ w¬ wy√nr
Ë q
— b
–¸ ™abs
–¸ b
–a zax'
È n∆ rax'
a l«y'
a -h≈nF h
i wà 'ËryC¬ w¬ wy√nyEv
£ÙqAGmah-£EH £Ahr
fl b
¸ '
a 'flrq
Ÿ yC« w¬ 14 :Ùn¸b
– taxt
Ga hAlv
O l
¸ ˚hElv
· yC¬ w¬ l«y'
a h
A -te'
:he'flr≈y h√whÃy rahb
–¸ £ÙCyh
a rEm'
A y≈ reH'
· he'r
Ë y« h√whÃy '˚hah
yi–b rem'◊Cy¬w 16 :£«ym
A H
KA h
a -§im ty«nH
E £Ahr
fl b
¸ '
a -le' h√whÃy ™a'l
¸ m
a 'flrq
Ÿ yC« w¬ 15
AGt¸kaWAx '◊lÃw h∆∑zah rAbd
–fl h
a -te' t
A yiWv
A reH'
· §avy¬ yik
– h√whÃy-£u'nà yit
G v
¸ b
–a H
¸ n«
ß·vËr¬z-te' he–bËr'
a hAb
– r
Ë h
a wà ߸kr
 b
A '
· ™„rb
A -yik
– 17 :ßÂdyixyà -te' ßÃnb
–i -te'
ravaH tE' ß·vËr¬z Hfiry« wà £√yC h
a tapW
¸ -lav reH'
· lÙxakwà £«ym
a H
KA h
a yEbk
¸ Ùk¸k

:yilOq¸–b AGt¸vamAH reH'
· b’qv
E ¶Âr'
A h
A y≈yÙFg lOk
– ß·vr
Ë z¬ b
¸ ˚k[rb
–A t
¸ h
i wà 18 :wyAbyà '
O
beH≈Cy¬w vabAH rE'¸–b-le' wfld
– x
¸ y¬ ˚k¸lyC≈ w¬ ˚mÿqyC√ w¬ wyflrv
A nà -le' £Ahr
fl b
¸ '
a bAHyC√ w¬ 19
> :vabAH rE'¸bi–b £Ahr
fl b
¸ '
a
hfld¸l√y h≈Fnih rOm'El £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ d¬gF yC… w¬ hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a y„rx
· '
a yihyà w¬ 20
wyixA' z˚–b-te'Ãw ÙrOkb
–¸ ¶˚v-te' 21 :ßyix'
A rÙx√nl
¸ £y«nb
–A 'wih-£¬g hAk
– l
¸ m
i
-te'Ãw Hfl–d¸liKp-te'wà Ùz·x-te'wà deWk
–e -te'wà 22 :£flr'
· yib'
· lE'˚mŸq-te'wÃ
hfld¸l√y heGlE' h√nOmH
¸ h“qb
¸ r
Ê -te' daly√ lE'˚t¸b˚ 23 :lE'˚t¸b
– tE'wà •Ald
Ë y«
-£¬Fg delEGt¬w hAm˚'Ër h
– m
A H
¸ ˚ ÙHÃgl
a yip˚ 24 :£Ahr
fl b
¸ a' yix'
· rÙx√nl
¸ hAk
– l
¸ m
i
< :hAk·vam-te'Ãw Haxt
Ga -te'wà £axgF¬ -te'wà xabX
e -te' 'wih
Genesis 23
y≈n¸H £y«nAH vabeHÃw h√nH
A £yÊrW
¸ v
e wà h√nH
A hA'm
E hflrW
A y≈yC x
a ˚y¸hyC« w¬ 1
§av√n¸–k ¶Âre'¸–b §Ùr¸bx
e 'wih vab
– r
Ë '
a t¬yr
Ë q
÷ b
–¸ hflrW
A tAmt
GA w¬ 2 :hflrW
A y≈yC x
a
y≈n¸Kp lavEm £Ahflr¸b'
a £“qyC√ w¬ 3 :–ht
A k
–O b
¸ l
i wà hflrW
A l
¸ dOp
K s
¸ l
i £Ahr
fl b
¸ '
a '◊byC√ w¬
yil ˚n¸Gt £ekAGmiv yiknO '
A bAHÙtÃw-r≈gF 4 :rOm'El tEx-y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
fi yà w¬ ÙtEm
-te' tEx-y≈n¸b ˚n·vyC¬ w¬ 5 :y√np
A l
G¸ m
i yitm
E hflrb
–¸ q
Ÿ '
e wà £ekm
GA v
i rebq
’ -t¬z∑ x
u '
·
˚nEkÙt¸–b hAGta' £yihl
» '
È 'yiWnà y«nd
O '
· ˚nEvm
A H
¸ 6 :Ùl rOm'El £Ahr
fl b
¸ '
a
߸Gmim hel¸k«y-'◊l Ùr¸bq
÷ -te' ˚Fnm
Ge m
i Hyi' ßetm
E -te' rObq
Ÿ ˚ny„rb
A q
Ÿ raxb
¸ m
i b
–¸
:tEx-y≈n¸bil ¶ÂrA'h
A -£avl
¸ ˚xat
G H
¸ yC« w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a £“qyC√ w¬ 7 :ßetm
E rObq
–Ÿ m
i
y¬nAp¸Glim yitEm-te' rOb
– q
Ÿ l
i £ekH
¸ p
¸ n¬ -te' H≈y-£i' rOm'El £At
G '
i rEb
– d
fi yà w¬ 8
hAlEKp¸kaGmah tfirAv¸m-te' yil-§et
G y« wà 9 :raxc
O -§eb
– §Ùr¸pv
e b
–¸ yil-˚vÃgp
i ˚ y«n˚vAmH
¸
-t¬∑zux·'al £ek¸kÙt¸b
– yil h√nF n∆ t
G¸ y« 'Elm
A •esk
e ¸b
– ˚h„dW
A hEcq
Ÿ b
–i reH'
· Ùl-reH'
·
£Ahflr¸ba'-te' yiGtx
i h
a §Ùr¸pv
e §avyC¬ w¬ tEx-y≈nb
–¸ ™Ùt¸b
– bEHyO §Ùr¸pv
e wà 10 :rebq

y«nEvAm¸H y«nOd·'-'◊l 11 :rOm'El Ùryiv-ravH
a yE'b
–A lOkl
¸ tEx-y≈nb
¸ y≈nzà '
A b
–¸
AhyiGtatÃn yiGmav-y≈n¸b y≈nyEvl
¸ h
A yit
G t
a nà ߸l ٖb-reH'
· hflrv
A m
G¸ h
a wà ™Al yit
G t
a n√ hÂdW
KA h
a

-le' rE–bfidÃy¬w 13 :¶Âr'
A h
A £av y≈np
¸ l
i £Ahr
fl b
¸ '
a ˚xat
G H
¸ yC« w¬ 12 :ßetm
E rObq
Ÿ ™Al
G
•ese–k yiGtat√n y«nEvAmH
¸ ˚l hAt
G '
a -£i' ™a' rOm'El ¶Âr'
A h
A -£av y≈nzà '
A b
–¸ §Ùr¸pv
e
-te' §Ùr¸pev §av¬Cy¬w 14 :hAm
G H
A yitm
E -te' hflrb
–¸ q
Ÿ '
e wà y«nF m
Ge m
i x—q hÂdW
KA h
a
•ese–k-l’qeH tO'Em vab
– r
Ë '
a ¶Âr'
e y«nv
E m
A H
¸ y«nd
O '
· 15 :Ùl rOm'El £Ahr
fl b
¸ '
a
§Ùr¸pev-le' £Ahflrb
¸ '
a vamH
¸ yC« w¬ 16 :rObq
Ÿ ߸tm
E -te'wà 'wih-ham ßÃnyEb˚ y«nyEb

va–bËra' tEx-y≈n¸b y≈nzà '
A b
–¸ reb
– d
–Ê reH'
· •esk
–e ah-te' §Orp
¸ v
e l
¸ £Ahr
fl b
¸ '
a lOqH
¸ yC« w¬
reH·' §Ùr¸pev h„dW
¸ £“qyC√ w¬ 17 :rExs
–O l
a rEbv
O •esk
–e l’qH
e tÙ'Em
¶EvAh-lAkÃw Ù–b-reH'
· hflrv
A m
G¸ h
a wà hÂdW
KA h
a '„rm
¸ m
a y≈np
¸ l
i reH'
· hAlp
KE k
¸ m
Ga b
–a
y≈nyEv¸l h√nŸqim¸l £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ 18 :byibs
A ÙlubgFÃ -lAkb
–¸ reH'
· hÂdW
KA b
–a reH'
·
-te' £Ahflr¸ba' rabq
“ §Ek-y„rx
· '
a wà 19 :Ùryiv-ravH
a yE'b
–A lOkb
–¸ tEx-y≈nb
¸
§Ùr¸bex 'wih '„r¸mm
a y≈np
K¸ -lav hAlp
KE k
¸ m
Ga h
a h„dW
¸ tfirv
A m
¸ -le' ÙGtH
¸ '
i hflrW
A
-t¬∑zux·'al £Ahflr¸b'
a l
¸ Ù–b-reH'
· hflrv
A m
G¸ h
a wà hÂdW
KA h
a £“qyC√ w¬ 20 :§avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸
< :tEx-y≈n¸–b tE'Em rebq

Genesis 24
:lO–ka–b £Ahflr¸ba'-te' ™firb
–E h√why¬w £yimyC√ b
–a 'Ab
– §‘qz√ £Ahr
fl b
¸ '
a wà 1
'√n-£yiW Ùl-reH'
· -lAkb
–¸ lEHm
GO h
a ÙtyEb
– §—qzà ٖdb
¸ v
a -le' £Ahr
fl b
¸ '
a rem'◊yC w¬ 2
¶ÂrA'Ah yEhl
» '≈w £«ym
a H
KA h
a yEhl
» '
È h√whyab
– ß·vyib
– H
¸ '
a wà 3 :yikr
„ yà taxt
Ga ßËdy√
:Ù–bËr÷q¸–b bEHÙy yiknO '
A reH'
· y«nv
· n¬ k
–¸ h
a tÙn¸b
– m
i y«nb
¸ l
i hAH
K '
i x—q
– t
i -'◊l reH'
·
:qAx¸c«y¸l y«n¸bil hAH
K '
i t
GA x
¸ q
— l
A wà ™Elt
GE yit
G d
Ë l
a Ùm-le'wà yicr
Ë '
a -le' yik
– 4
-le' yfir·xa' tekell
A hAH
K '
i h
A heb'◊t-'◊l yal˚' debv
e h
A wyAl'
E rem'◊yC w¬ 5
:£AKHim At'Ac√y-reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' ßÃnb
–i -te' byiH'
A bEHh
A h
e t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A h
A
h√whÃy 7 :hAGmAH y«nb
–¸ -te' byiHt
GA -§ep
K ߸l remH
KA h
i £Ahr
fl b
¸ '
a wyAl'
E rem'◊yC w¬ 6
reH·'¬w yiGtËdalÙm ¶Âr'
e m
E ˚ yib'
A tyEb
– m
i y«nx
a q
“ l
¸ reH'
· £«ym
a H
KA h
a yEhl
» '
È
'˚h t'◊∑zah ¶ÂrA'h
A -te' §Et
G '
e ß·vr
Ë z¬ l
¸ rOm'El yil-vab
– H
¸ n« reH'
· w¬ yil-reb
– d
–Ê
heb'◊t '◊l-£i'Ãw 8 :£AH
K m
i y«nb
¸ l
i hAH
K '
i t
GA x
¸ q
— l
A wà ßy∆np
A l
¸ ÙkA'l
¸ m
a xalH
¸ y«
bEHAt '◊l y«n¸–b-te' qfir t'◊z yitv
A b
u H
K¸ m
i t
A y÷q
– n« wà ßyÂrx
· '
a tekl
e l
A hAH
K '
i h
A
Ùl vabAKH«Cy¬w wy√nOd·' £Ahr
fl b
¸ '
a ™Âry∆ taxt
Ga Ùd√y-te' debv
e h
A £eWyC√ w¬ 9 :hAm
G H
A
wy√nOd·' yEGlamÃFgim £yil
G m
a gà hflrW
A v
· debv
e h
A x—q
– yC« w¬ 10 :h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a -lav
ryiv-le' £«yfir·h¬n £fir'
· -le' ™elyC≈ w¬ £“qyC√ w¬ Ùd√yb
–¸ wy√nd
O '
· b˚X-lAkwà ™elyC≈ w¬
bÂrev tEv¸l £«yAGmah rE'b
–¸ -le' ryivl
A ¶˚xim £yil
G m
a gFÃ h
a ™„rb
¸ yC¬ w¬ 11 :rÙx√n
'√n-h„rŸqah £Ahflrb
¸ '
a y«nd
O '
· yEhl
» '
È h√whÃy ram'◊yC w¬ 12 :tOb'
· H
KO h
a t'Ec tEvl
¸
§yEv-lav bAFc«n yikOn'
A h≈nF h
i 13 :£Ahr
fl b
¸ '
a y«nd
O '
· £iv desx
e -hEWv
· w¬ £ÙCyh
a y¬np
A l
¸
ramO' reH·' flr·v¬Fnah h√yh
A wà 14 :£«ym
A bO'H
¸ l
i tO'c
¸ yO ryivh
A yEHnà '
a tÙn¸b˚ £«ym
GA h
a
–hAtO' h’q¸Ha' ßyeGlm
a gFà -£¬gwà hEtH
¸ hflrm
¸ '
A wà het
G H
¸ '
e wà ™„d
– k
a '√n-yiX
L h
a h
A yel'
E
-yihÃy¬w 15 :y«nOd·'-£iv desx
e t
A yiWv
A -yik
– vfid'
E h
– b
A ˚ qAxc
¸ y« l
¸ ßËd
– b
¸ v
a l
¸ t
GA x
¸ k
a h
O
-§e–b lE'˚t¸bil hfldl
G¸ y… reH'
· t'EcyO h“qb
¸ r
Ê h≈nF h
i wà rEb
– d
fi l
¸ hAl
G k
–i £ÂrX
e '˚h
tabOX flr·v¬FnahÃw 16 :–hm
A k
¸ H
i -lav h
– d
–fl k
a wà £Ahr
fl b
¸ '
a yix'
· rÙx√n teH'
E hAk
– l
¸ m
i
–hfl–dak 'EGlam¸Gt¬w h√nyà v
a h
A dÂrt
GE w¬ h
– v
A d
fl yà '◊l Hyi'wà hAl˚t¸b
– dO'm
¸ he'r
Ë m
a
£«yam-Xav¸m '√n y«nyi'yimgà h
a rem'◊yC w¬ h
– t
A 'flrq
Ÿ l
i debv
e h
A ¶flryC√ w¬ 17 :lavt
GA w¬
:˚h‘q¸HaGt¬w –hfld√y-lav h
– d
–fl k
–a dÂrt
GO w¬ rEhm
a t
G¸ w¬ y«nd
O '
· hEtH
¸ rem'◊t
G w¬ 18 :™„d
– k
–a m
i
:tOGt¸Hil ˚Gli–k-£i' dav bA'H
¸ '
e ßyel
G m
a gà l
i £¬gF rem'◊t
G w¬ ÙtOqH
¸ h
a l
¸ lakt
G¸ w¬ 19
bO'¸Hil rE'¸–bah-le' dÙv ¶flrt
GA w¬ t’qH
KO h
a -le' h
– d
–fl k
–a ravt
G¸ w¬ rEhm
a t
G¸ w¬ 20
ba'¸HiGt¬w
fixyil¸cihah tavfidAl HyÊrx
· m
a h
– l
A hE't
GA H
¸ m
i Hyi'h
A wà 21 :wyAl
G m
a gFÃ -lAkl
¸
x—–q«Cy¬w tÙGt¸Hil £yil
G m
a gFÃ h
a ˚Glk
–i reH'
· k
–a yihyà w¬ 22 :'»l-£i' Ù–kr
Ë d
–fi h√whÃy
bAh√z hflrAW·v AhyÂdy√ -lav £yÊdyimc
¸ y≈nH
¸ ˚ Ùl“qH
¸ m
i v—qb
–e bAhz√ £∆zn∆ Hyi'h
A
£ÙqAm ™yibA'-tyEb
– H≈yh
· yil '√n yÊdy«gF h
a t
G¸ '
a yim-tab
– rem'◊yC w¬ 23 :£Alq
“ H
¸ m
i
hfld¸l√y reH·' hA–kl
¸ m
i -§eb
– yiknO '
A lE'˚t¸b
– -tab
– wyAl'
E rem'◊t
G w¬ 24 :§yill
A ˚nAl
£ÙqAm-£¬Fg ˚nAGmiv bfir 'ÙKps
¸ m
i -£¬gF §ebt
Ge -£¬gF wyAl'
E rem'◊t
G w¬ 25 :rÙx√nl
¸

yEhl
» È' h√whÃy ™˚rAb
– rem'◊yC w¬ 27 :h√whyal ˚xat
G H
¸ yC« w¬ Hyi'h
A dOq
– yC« w¬ 26 :§˚lAl
™Âr–da–b yikOnA' y«nOd'
· £ivm
E ÙGtm
i '
· w¬ Ù–ds
¸ x
a b¬zv
A -'◊l reH'
· £Ahr
fl b
¸ '
a y«nd
O '
·
–hAGmi' tyEb¸l d≈FgaGtw¬ r
fl v
· nF¬ h
a ¶flrt
GA w¬ 28 :y«nd
O '
· yEx'
· tyEb
– h√whÃy y«nx
a n√
Hyi'Ah-le' §AbAl ¶flryC√ w¬ §Abl
A Ùm¸H˚ xA' h“qb
¸ r
Ê l
¸ ˚ 29 :hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë k
–a
-lav £yÊdim¸Fcah-te'wà £∆znF∆ h
a -te' tO'r
Ë k
–i yihyà w¬ 30 :§«yv
A h
A -le' hAc˚xah
yalE' re–bÊd-hO–k rOm'El ÙtOx'
· h“qb
¸ r
Ê y„rb
¸ d
–Ê -te' Ùv¸mH
A k
¸ ˚ ÙtOx'
· y„dyÃ
rem'◊Cy¬w 31 :§«yAvAh-lav £yil
G m
a gFÃ h
a -lav dEmv
O h≈nF h
i wà Hyi'h
A -le' '◊byC√ w¬ Hyi'h
A
:£yiGlamÃFgal £ÙqAm˚ t«yb
–a h
a yity«nF p
Ki yiknO '
A wà ¶˚xab
– dOmv
· t
a hAm
G l
A h√whÃy ™˚r¸b
– 'Ù–b
£yiGlamÃFgal 'ÙKp¸sim˚ §ebt
Ge §Et
G yC« w¬ £yil
G m
a gFÃ h
a xat
G p
a yà w¬ hAtyà b
–a h
a Hyi'h
A '◊byC√ w¬ 32
lOkÈ'el wy√nAp¸l £aW˚Cyw¬ ** £eWy«yC w¬ * 33 :ÙGt'
i reH'
· £yiHn√ '
· h
A yElgà r
fi wà wyAlgà r
fi ¶Oxr
Ë l
i £«ym
a ˚
debev ram'◊Cy¬w 34 :rEb
– d
–fi rem'◊yC w¬ yflrb
A d
–Ë yit
G r
Ë b
–a d
–Ê -£i' dav lak'
O '◊l rem'◊yC w¬
§'◊c Ùl-§eGt«Cy¬w lfl–dgà yC« w¬ dO'm
¸ y«nd
O '
· -te' ™firb
–E h√why¬w 35 :yiknO '
A £Ahr
fl b
¸ '
a
hflrAW delEGt¬w 36 :£yÊrm
O x
· w¬ £yil
G m
a gà ˚ tOxp
A H
¸ ˚ £Êdb
A v
· w¬ bAhz√ wà •esk
e wà r“qb
A ˚
:Ùl-reH·'-lA–k-te' ]1 ÙGl-§et
G yC« w¬ h
– t
A n√ q
Ÿ z« y„rx
· '
a y«nd
O 'al §Eb y«nd
O '
· teH'
E
reH·' y«n·v¬n¸–kah tÙn¸b
– m
i y«nb
¸ l
i hAH
K '
i x—q
– t
Gi -'◊l rOm'El y«nd
O '
· y«nv
E b
–i H
¸ yC¬ w¬ 37
yiGt¸xaKp¸Him-le'Ãw ™Elt
GE yib'
A -tyEb
– -le' '◊l-£i' 38 :ÙcËr'
a b
–¸ bEHyO yiknO '
A
:yflr·xa' hAKHi'Ah ™Elt
E -'◊l yal'
u y«nd
O '
· -le' ram'
O w√ 39 :y«nb
¸ l
i hAH
K '
i t
GA x
¸ q
— l
A wÃ
™AGti' ÙkA'¸lam xalH
¸ y« wy√np
A l
¸ yit
G k
¸ l
Ga h
a t
¸ h
i -reH'
· h√whÃy yAl'
E rem'◊yC w¬ 40
zA' 41 :yibA' tyE–bm
i ˚ yit
G x
¸ p
Ka H
¸ m
Gi m
i y«nb
¸ l
i hAKH'
i t
GA x
¸ q
— l
A wà ßek
– r
Ë d
–fi x
fi yilc
¸ h
i wÃ
y÷q√n Aty«yAhÃw ™Al ˚n¸t
G y« '◊l-£i'wà yit
G x
¸ p
Ka H
¸ m
i -le' 'ÙbAt yik
– yitl
A '
A m
E h’qnF√ t
Gi
£Ahflr¸ba' y«nOd·' yEhl
» '
È h√whÃy ram'
O w√ §«yv
A h
A -le' £ÙCyh
a '◊b'
A w√ 42 :yitl
A '
A m
E
bAFc«n yikOnA' h≈Fnih 43 :Ahyelv
A ™Elh
O yiknO '
A reH'
· yik
– r
Ë d
–fi x
fi yilc
¸ m
a '√nF -߸Hy∆ -£i'
-y«ny÷q¸Hah AhyelE' yit
G r
Ë m
a '
A wà bO'H
¸ l
i t'EcyCO h
a hAml
¸ v
a Ah h√yh
A wà £«ym
GA h
a §yEv-lav
ßyeGlamÃgil £¬gÃw hEtH
¸ hAt
G '
a -£¬gF yal'
E hflrm
¸ '
A wà 44 :™„d
– k
–a m
i £«ym
a -Xavm
¸ '√n
heGlak·' £ÂreX y«n·' 45 :y«nd
O '
· -§ebl
¸ h√whÃy x
fi yikh
O -reH'
· hAH
K '
i h
A 'wih bA'H
¸ '
e
h√nÃyavAh dÂrEGt¬w –hm
A k
¸ H
i -lav h
– d
–fl k
a wà t'EcyO h“qb
¸ r
Ê h≈nF h
i wà yib
– l
i -le' rEb
– d
fi l
¸
AhyelAvEm –hfl–da–k dÂrÙGtw¬ rEhm
a t
G¸ w¬ 46 :'√n y«ny÷qH
¸ h
a h
A yel'
E ram'
O w√ bA'H
¸ t
Gi w¬
:hAt“q¸Hih £yiGlamgFÃ h
a £¬gwà t
G¸ H
¸ '
E w√ h’qH
¸ '
a ßyel
G m
a gFà -£¬gwà hEtH
¸ rem'◊t
G w¬
reH·' rÙx√n-§e–b lE'˚t¸b
– -tab
– rem'◊t
G w¬ t
G¸ '
a yim-tab
– ram'
O w√ h
– t
A '
O la'H
¸ '
e w√ 47
dO–qe'√w 48 :AhyÂd√y-lav £yÊdyimc
F¸ h
a wà h
– p
KA '
a -lav £∆znF∆ h
a £iW'
A w√ hAk
– l
¸ m
i ÙGl-hfldl
¸ y√
y«naxÃnih reH·' £Ahr
fl b
¸ '
a y«nd
O '
· yEhl
» '
È h√whÃy-te' ™„rb
A '
· w√ h√whyal h∆wx
· t
Ga H
¸ '
e w√
£ek¸H∆y-£i' hAGtavwà 49 :Ùn¸bl
i y«nd
O '
· yix'
· -tab
– -te' taxq
— l
A tem'
È ™Ârd
 b
–¸
-lav h∆n¸pe'Ãw yil ˚dy«gF h
a '◊l-£i'wà yil ˚dy«gF h
a y«nd
O '
· -te' tem'
È w∆ desx
e £yiWv
O
'Ac√y h√whÃyEm ˚r¸m'◊yC w¬ lE'˚t¸b˚ §Abl
A §avyC¬ w¬ 50 :l'◊mW
¸ -lav Ù' §yimy√
x—q ßy∆nAp¸l h“q¸br
Ê -h≈nF h
i 51 :bÙX-Ù' vfir ßyel'
E rEb
– d
–fi lak˚n '◊l rAbd
–fl h
a
vamAH reH·'a–k yihÃyw¬ 52 :h√whÃy reb
– d
–Ê reH'
· k
–a ßy∆nd
O '
· -§ebl
¸ hAH
K '
i yiht
¸ ˚ ™Elw√
debevAh 'EcÙCy¬w 53 :h√whyal hAcr
Ë '
a ˚xat
G H
¸ yC« w¬ £ehy„rb
¸ d
–Ê -te' £Ahr
fl b
¸ '
a debv
e
AhyixA'¸l §at√n tOnfl–dgà m
i ˚ h“qb
¸ r
Ê l
¸ §Et
G yC« w¬ £yÊdg√ b
¸ ˚ bAhz√ yElk
¸ ˚ •esk
e -yElk
–¸
˚m˚q√Cy¬w ˚nyil√Cy¬w ÙGmv
i -reH'
· £yiHn√ '
· h
A wà '˚h ˚GtH
¸ yC« w¬ ˚l¸k'◊yC w¬ 54 :–hm
GA '
i l
¸ ˚
flr·v¬Fnah bEHEGt –hAGm'
i wà h
A yix'
A rem'◊yC w¬ 55 :y«nd
O 'al y«nx
u l
G¸ H
a rem'◊yC w¬ r’qb
–O b
a
yitO' ˚r·xa'¸Gt-la' £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 56 :™Elt
GE rax'
a rÙWAv Ù' £yimy√ ˚nAt
G '
i
flr·v¬Fnal 'flrŸq«n ˚r¸m'◊yC w¬ 57 :y«nd
O 'al hAkl
¸ '
E wà y«n˚x¸l
G H
a yik
– r
Ë d
–fi x
fi yilc
¸ h
i h√why¬w
-£iv yik¸lEt·h Ahyel'
E ˚r¸m'◊yC w¬ h“qb
¸ r
Ê l
¸ ˚'Ërq
Ÿ yC« w¬ 58 :Ahyip
K -te' hAl'
· H
¸ n« wÃ
–hAGtŸq«nEm-te'Ãw £Atx
O '
· h“qb
¸ r
Ê -te' ˚x¸l
G H
a yà w¬ 59 :™El'
E rem'◊t
G w¬ h∆z∑ h
a Hyi'h
A
–hAl ˚r¸m'◊Cy¬w h“q¸br
Ê -te' ˚k[rb
A yà w¬ 60 :wyAHn√ '
· -te'wà £Ahr
fl b
¸ '
a debv
e -te'wÃ
hAbAbËr yEp¸la'¸l y«yh
· t
G¸ '
a ˚nEtx
O '
·
:wyA'ÃnOW ravaH tE' ™Evr
Ë z¬ Hfiry«ywÃ
y„r·xa' h√n¸kalEGt¬w £yil
G m
a gFÃ h
a -lav h√nb
¸ k
–a r
Ë t
Gi w¬ h
A yetr
O v
· n¬ wà h“qb
¸ r
Ê £“qt
GA w¬ 61
yaxal rE'¸–b 'Ù–bim 'Ab
– qAxc
¸ y« wà 62 :™alyC≈ w¬ h“qb
¸ r
Ê -te' debv
e h
A x—q
– yC« w¬ Hyi'h
A
tÙn¸pil hÂdAKWa–b fix˚WAl qAxc
¸ y« 'EcyC≈ w¬ 63 :b∆gnF∆ h
a ¶Âr'
e b
–¸ bEHÙy '˚hÃw yi'r
O

Ahy∆nyEv-te' h“q¸bÊr 'AW
K t
Gi w¬ 64 :£yi'b
–A £yil
G m
a Ãg h≈nF h
i wà 'ËryC¬ w¬ wy√nyEv 'AW
K yC« w¬ bÂrv
A
-yim debevAh-le' rem'◊t
G w¬ 65 :lAmgF√ h
a lavm
E lOp
K t
Gi w¬ qAxc
¸ y« -te' 'Ârt
GE w¬
x—–qiGt¬w y«nOd·' '˚h debv
e h
A rem'◊yC w¬ ˚nEt'flrq
Ÿ l
i hÂdW
KA b
–a ™Elh
O h
a h∆zl
GA h
a Hyi'h
A
reH·' £yÊrAbË–dah-lAk
– tE' qAxc
¸ y« l
¸ debv
e h
A rEp
K s
a yà w¬ 66 :sAk
– t
¸ t
Gi w¬ •yivc
FA h
a
-yih¸Gt¬w h“q¸bÊr-te' x—q
– yC« w¬ ÙGm'
i hflrW
A hAlh
È '
O h
A qAxc
¸ y« h
A '
e b
i yà w¬ 67 :hAWv
A
> :ÙGmi' y„r·xa' qAxc
¸ y« £ExnF√ yC« w¬ h
A b
e h
A '
È yC∆ w¬ hAH
K '
i l
¸ Ùl
Genesis 25
-te' Ùl delEGt¬w 2 :hflr˚XŸq h
– m
A H
¸ ˚ hAH
K '
i x—q
– yC« w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a •esyCO w¬ 1
§AHŸq√yÃw 3 :fix˚H-te'wà qAb
– H
¸ y« -te'wà §√yd
Ë m
i -te'Ãw §fldm
¸ -te'wà §AHq
Ÿ y√ -te'wà §flrm
¸ z«
:£yiGmu'¸l˚ £yiH˚X¸l˚ £Êr˚KH'
a ˚yAh §fldd
Ë y≈nb
¸ ˚ §fldd
–Ë -te'wà 'AbH
¸ -te' daly√
y≈n¸–b heGlE'-lA–k hAvd
–fl l
¸ '
e wà vfldyib'
· w¬ ™Onx
· w¬ repv
E w√ hApyEv §√yd
Ë m
i y≈nb
¸ ˚4
y≈n¸bilÃw 6 :qAx¸c«y¸l Ùl-reH'
· -lAk
– -te' £Ahr
fl b
¸ '
a §Et
G yC« w¬ 5 :hflr˚XŸq
qAx¸c«y lavEm £Ex¸GlH
a yà w¬ tOnt
GA m
a £Ahr
fl b
¸ '
a §atn√ £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ reH'
· £yiHgà l
a yip
K h
a
£Ahflr¸ba' y≈Cyax-y≈n¸H yEmyà hel
G '
E wà 7 :£Âdq
’ ¶Âr'
e -le' hAmd
Ë q
‘ yax ˚Fnd
 Ùv¸b
– Ùn¸b

£Ahflr¸ba' tAm√Cy¬w v¬wgà yC« w¬ 8 :£y«nH
A HEmx
A wà h√nH
A £yivb
¸ H
i wà h√nH
A ta'm
¸ yAx-reH'
·
qAx¸c«y ÙtO' ˚r¸–bŸqyC« w¬ 9 :wyAm
G v
a -le' •es'
A yC≈ w¬ v
fi b
E W
A wà §‘qz√ hAbÙX hAbyEWb
–¸
yiGtixah raxOc-§e–b §Orp
¸ v
e h„dW
¸ -le' hAlp
KE k
¸ m
Ga h
a tfirv
A m
¸ -le' wy√nb
–A l'Evm
A H
¸ y« wÃ
tEx-y≈n¸–b tE'Em £Ahr
fl b
¸ '
a h√nq
“ -reH'
· hÂdW
KA h
a 10 :'„rm
¸ m
a y≈np
K¸ -lav reH'
·
™ÂrAbÃy¬w £Ahflr¸ba' tÙm y„rx
· '
a yihyà w¬ 11 :ÙGtH
¸ '
i hflrW
A wà £Ahr
fl b
¸ '
a rab
– q
ÿ hAm
G H
A
< :yi'Or yaxal rE'b
–¸ -£iv qAxc
¸ y« beHyC≈ w¬ Ùn¸b
– qAxc
¸ y« -te' £yihl
» '
È
tyÊr¸ciGmah r√gAh hfldl
¸ y√ reH'
· £Ahr
fl b
¸ '
a -§eb
– l'Evm
A H
¸ y« tOdl
¸ t
GO hel
G '
E wà 12
£AtOm¸Hi–b l'EvAm¸Hy« y≈nb
–¸ tÙm¸H hel
G '
E wà 13 :£Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ hflrW
A taxp
¸ H
i
vAm¸Him˚ 14 :£AWb
¸ m
i ˚ lE'b
–¸ d
Ë '
a wà rfldq
‘ wà tOyb
A nà l'Evm
A H
¸ y« rOkb
–¸ £Atd
O l
¸ Ùt¸l
y≈n¸–b £Eh heGlE' 16 :hAmd
Ë q
‘ w√ Hyipn√ r˚XÃy 'AmyEtwà dfidx
· 15 :'AW
K m
a ˚ hAm˚dÃw
£i'yiWÃn rAWAv-£y≈nH
¸ £Atr
O yiXb
¸ ˚ £ehy„rc
¸ x
a b
–¸ £Atm
O H
¸ hel
G '
E wà l'Evm
A H
¸ y«
vabeHÃw h√nAH £yiHl
» H
¸ ˚ h√nH
A ta'm
¸ l'Evm
A H
¸ y« y≈yC x
a y≈nH
¸ hel
G '
E wà 17 :£Atm
GO '
u l
¸
reH·' r˚H-dav hAly«wx
· m
E ˚n¸k
– H
¸ yC« w¬ 18 :wyAm
G v
a -le' •es'
A yC≈ w¬ tAmyC√ w¬ v¬wgà yC« w¬ £y«nH
A
> :lAp√n wyAxe'-lAk y≈np
K¸ -lav hflr˚KH'
a hAk'
· b
–O £«yr
fi ¸cm
i y≈np
K¸ -lav
:qAx¸c«y-te' dyilÙh £Ahr
fl b
¸ '
a £Ahr
fl b
¸ '
a -§eb
– qAxc
¸ y« tOdl
¸ ÙGt hel
G '
E wà 19
lE'˚t¸–b-ta–b h“qb
¸ r
Ê -te' ÙGtx
¸ q
— b
–¸ h√nH
A £yivb
–A Ër'
a -§eb
– qAxc
¸ y« yihyà w¬ 20
qAx¸c«y raGt¸v∆Cy¬w 21 :hAH
K '
i l
¸ Ùl yim
G r
fi '
· h
A §Abl
A tÙx·' £flr'
· §fid
– p
Ka m
i yim
G r
fi '
· h
A
h“q¸bÊr rahaGt¬w h√whÃy Ùl retv
A yC≈ w¬ 'wih hflrq
“ v
· yik
– ÙGtH
¸ '
i xaknO l
¸ h√whyal
yikOnA' h∆∑z hAGmAl §Ek
– -£i' rem'◊t
G w¬ h
– b
–A r
Ë q
÷ b
–¸ £y«nb
–A h
a ˚c·cr
O t
¸ yC« w¬ 22 :ÙGtH
¸ '
i
–hAl h√whÃy rem'◊Cyw¬ 23 :h√whÃy-te' HOrd
Ë l
i ™elt
GE w¬
˚d„rAKp«y ™«yavEGmim £yim
G '
u l
¸ y≈nH
¸ ˚ ™≈nX
¸ b
i b
–¸ £«yÙg** £y«ygO * y≈nH
¸
:ryivAc dOb·v¬y bfirwà ¶Am'
È y∆ £O'l
¸ m
i £O'l
¸ ˚
§ÙH'ÊrAh 'Ec≈Cy¬w 25 :–hn√ X
¸ b
i b
–¸ £imÙt h≈nF h
i wà tÂdl
e l
A h
A yemy√ ˚'¸lm
¸ yC« w¬ 24
'Ac√y §Ek-y„r·xa'Ãw 26 :wAWv
E Ùm¸H ˚'Ërq
Ÿ yC« w¬ rAvW
E tÂrd
–Â '
a k
–¸ ÙGlk
–u y«nÙmËd'
a
h√nAH £yiKHiH-§e–b qAxc
¸ y« wà bOqv
· y¬ Ùm¸H 'flrq
Ÿ yC« w¬ wAWv
E b‘qv
· b
–a t∆zx
e '
O Ùd√ywà wyix'
A
d«yac fiv„dOy Hyi' wAWv
E yihyà w¬ £yÊrv
A nFÃ h
a ˚lËd
– gà yC« w¬ 27 :£At'
O tÂdl
e b
–¸
Hyi'
d«yac-yi–k wAWEv-te' qAxc
¸ y« bah'
È yC∆ w¬ 28 :£yilh
A '
O bEHyO £At
G Hyi' bOqv
· y¬ wà hÂdW
A
-§im wAWEv '◊b√Cy¬w dy«zn√ bOqv
· y¬ d∆zyC√ w¬ 29 :bOqv
· y¬ -te' tebh
e '
O h“qb
¸ r
Ê wà wyipb
–¸
£OdA'Ah-§im '√n y«nX
E yivl
¸ h
a bOqv
· y¬ -le' wAWv
E rem'◊yC w¬ 30 :•≈yv
A '˚hÃw hÂdW
KA h
a
bOq·v¬y rem'◊Cy¬w 31 :£ÙdÈ' Ùm¸H-'flrq
“ §Ek
– -lav yiknO '
A •≈yv
A yik
– h∆z∑ h
a £Od'
A h
A
t˚mAl ™ElÙh yiknO '
A h≈nF h
i wAWv
E rem'◊yC w¬ 32 :yil ߸tr
fl k
O b
–¸ -te' £ÙCyk
a hflrk
¸ m
i
Ùl vabAKH«Cy¬w ]3 mÙCyk
–a yil
G hAvb
¸ H
KA h
i bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 33 :hflrk
O b
–¸ yil h∆z∑ -hAm
G l
A wÃ
£yiHfld·v dy«zÃn˚ £exl
e wAWv
E l
¸ §atn√ bOqv
· y¬ wà 34 :bOqv
· y¬ l
¸ Ùtflrk
O b
–¸ -te' rOk
– m
¸ yC« w¬
< :hflrOk¸–bah-te' wAWv
E zebyC« w¬ ™alyC≈ w¬ £“qyC√ w¬ t
G¸ H
¸ yC≈ w¬ lak'◊yC w¬

Genesis 26
yEmyi–b h√yAh reH·' §ÙH'Êrh
A bAvr
fl h
A dabl
G¸ m
i ¶Âr'
A b
–A bAvr
fl yihyà w¬ 1
'flr≈Cy¬w 2 :hflrflrÃFg £yit
G H
¸ l
i p
K¸ -™elm
e ]1 k
¸ l
e m
Ge yib'
· -le' qAxc
¸ y« ™elyC≈ w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a
:ßyelE' ramO' reH'
· ¶Âr'
A b
–A §OkH
¸ hAmyà r
fl c
¸ m
i d„rt
GE -la' rem'◊yC w¬ h√whÃy wyAl'
E
-te' §EGte' ß·vËr¬zl
¸ ˚ ߸l-yik
– ≠ekr
Ë b
A '
· w¬ ߸m
G v
i h∆yh
¸ '
e wà t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A b
–A ]3 r˚Fg 3
£Ahflr¸ba'¸l yiGt¸va–bH
¸ n« reH'
· hAvb
u H
K¸ h
a -te' yitOmq
÷ h
· w¬ lE'h
A tOcr
fl '
· h
A -lAk

-lA–k tE' ß·vËr¬z¸l yit
G t
a n√ wà £«ym
a H
KA h
a yEbk
¸ Ùk¸k
– ß·vr
Ë z¬ -te' yityEb
– r
Ë h
i wà 4 :ßyib'
A
vamAH-reH·' b’qEv 5 :¶Âr'
A h
A y≈yÙFg lOk
– ß·vr
Ë z¬ b
¸ ˚k[rb
–A t
¸ h
i wà lE'h
A tOcr
fl '
· h
A
qAx¸c«y beH≈Cy¬w 6 :yAtr
O ÙtÃw yatÙ–qx
u yatwO c
¸ m
i yit
G r
Ë m
a H
¸ m
i rOmH
¸ yC« w¬ yilq
O b
–¸ £Ahr
fl b
¸ '
a
'„r√y yi–k 'wih yitOx'
· rem'◊yC w¬ ÙGtH
¸ '
i l
¸ £ÙqAm
G h
a yEHnà '
a ˚l·'H
¸ yC« w¬ 7 :rflrgà b
–i
he'Ëram tabÙX-yi–k h“qb
¸ r
Ê -lav £ÙqAm
G h
a yEHnà '
a y«ng… r
Ë h
a y¬ -§ep
K yit
G H
¸ '
i rOm'El
£yiGt¸Hil¸Kp ™elem ™elm
e yib'
· •‘qH
¸ yC¬ w¬ £yimyC√ h
a £AH Ùl-˚kËr'
A yik
– yihyà w¬ 8 :'yih
'flrŸq«Cy¬w 9 :ÙGt¸Hi' h“qb
¸ r
Ê tE' qExc
a m
¸ qAxc
¸ y« h≈nF h
i wà 'ËryC¬ w¬ §ÙGlx
a h
a davb
–¸
'wih yitOx·' AGtËram'
A ™yE'wà 'wih ߸t
G H
¸ '
i h≈nF h
i ™a' rem'◊yC w¬ qAxc
¸ y« l
¸ ™elm
e yib'
·
™elemyib·' rem'◊Cy¬w 10 :Ahyelv
A t˚mA'-§ep
K yit
G r
Ë m
a '
A yik
– qAxc
¸ y« wyAl'
E rem'◊yC w¬
˚nyElAv At'EbEhÃw ßet
G H
¸ '
i -te' £Avh
A dax'
a bakH
A Xavm
¸ k
–i ˚nAl
G t
A yiWv
A t'◊z∑ -ham
h∆∑zah Hyi'A–b fiv≈gOFnah rOm'El £Avh
A -lAk
– -te' ™elm
e yib'
· wacyà w¬ 11 :£AH'
A
'Ac¸m«Cy¬w 'wihah ¶Âr'
A b
–A qAxc
¸ y« vfirzà yC« w¬ 12 :tAm˚y tÙm ÙGtH
¸ '
i b
¸ ˚
™ÙlAh ™el≈Cy¬w Hyi'h
A lfid
– gà yC« w¬ 13 :h√whÃy ˚hEkr
[ b
A yà w¬ £yÊrv
A H
¸ hA'm
E 'wihh
a h√nH
KA b
–a
hfl–dub·v¬w r“qAb h≈nq
Ÿ m
i ˚ §'◊c-h≈nq
Ÿ m
i Ùl-yihyà w¬ 14 :dO'm
¸ lfidg√ -yik
– dav l„dg√ wÃ
wyibA' y„d¸bav ˚r¸px
A reH'
· tOr'
E b
–¸ h
a -lAkwà 15 :£yit
G H
¸ l
i p
K¸ ÙtO' ˚'Ãnq
— yà w¬ hAb
– r
fi
rem'◊Cy¬w 16 :rApAv £˚'¸lm
a yà w¬ £yit
G H
¸ l
i p
K¸ £˚m¸t
G s
i wyib'
A £Ahr
fl b
¸ '
a yEmyib

£AKHim ™el≈Cy¬w 17 :dO'm
¸ ]3 wF nF m
Ge m
i -At
G m
¸ c
a v
A -yik
– ˚nAm
G v
i m
E ™El qAxc
¸ y« -le' ™elm
e yib'
·
tOrE'¸–b-te' rOKp¸xyC¬ w¬ qAxc
¸ y« bAHyC√ w¬ 18 :£AH beHyC≈ w¬ rflrgFÃ -laxn¬ b
–¸ §axyC« w¬ qAxc
¸ y«
tÙm y„r·xa' £yiGt¸Hl
i p
K¸ £˚m¸t
G s
a yà w¬ wyib'
A £Ahr
fl b
¸ '
a yEmyib
– ˚r¸px
A reH'
· £«ym
Ga h
a
˚r¸Kp¸x¬Cy¬w 19 :wyib'
A §ehl
A 'flrq
“ -reH'
· tOmH
KE k
–a tÙmEH §ehl
A 'flrq
Ÿ yC« w¬ £Ahr
fl b
¸ '
a
rflrÃg yEvOr ˚byÊr√Cy¬w 20 :£y«yC x
a £«ym
a rE'b
–¸ £AH-˚'¸cm
¸ yC« w¬ laxnF√ b
–a qAxc
¸ y« -y„db
¸ v
a
˚q¸KWav¸tih yi–k qeWv
E rE'b
–¸ h
a -£EH 'flrq
Ÿ yC« w¬ £«ym
GA h
a ˚nAl rOm'El qAxc
¸ y« yEvr
O -£iv
:h√n¸XiW –hAm¸H 'flrq
Ÿ yC« w¬ h
A yelv
A -£¬gF ˚byÊryC√ w¬ tÂrx
e '
a rE'b
–¸ ˚r¸p
K x
¸ yC¬ w¬ 21 :ÙGmv
i
–hAm¸H 'flrŸq«Cy¬w Ahyelv
A ˚bflr '◊lwà tÂrx
e '
a rE'b
–¸ rOp
K x
¸ yC¬ w¬ £AH
K m
i qEt
G v
¸ yC¬ w¬ 22
lav¬Cy¬w 23 :¶ÂrA'Ab ˚nyÊrp
A ˚ ˚nAl h√whÃy byixr
Ë h
i hAt
G v
a -yik
– rem'◊yC w¬ tÙbOxr
Ë
yikOnA' rem'◊Cy¬w '˚hah hAlyà l
Ga b
–a h√whÃy wyAl'
E 'flryC≈ w¬ 24 :vabH
A rE'b
–¸ £AH
K m
i
yityE–bËrihÃw ßyiGt¸kfirb
E ˚ yiknO '
A ߸t
G '
i -yik
– 'flryit
G -la' ßyib'
A £Ahr
fl b
¸ '
a yEhl
» '
È
£EH¸–b 'flrŸq«Cy¬w fixE–bzà m
i £AH §ebyC« w¬ 25 :yÊd
– b
¸ v
a £Ahr
fl b
¸ '
a r˚b·vb
–a ß·vr
Ë z¬ -te'
™elemyib·'¬w 26 :rE'b
–¸ qAxc
¸ y« -y„db
¸ v
a £AH-˚r¸kyC« w¬ ÙlÛh'
A £AH-X∆yC w¬ h√whÃy
:Ù'Ab¸c-raW lOkyip˚ ˚hEvr
„ m
E t¬z∑ x
u '
· w¬ rflrgFÃ m
i wyAl'
E ™alh
A
£ehEl·' rem'◊Cy¬w 27
:£ek¸Gti'Em y«n˚x¸GlH
a t
G¸ w¬ yit'
O £et'≈nW
¸ £et
G '
a wà yAl'
E £et'Ab
– v
fi ˚–dm
a qAxc
¸ y«
˚nyEtÙnyE–b hAlA' '√n yiht
G¸ rem'◊nF w¬ ™Am
G v
i h√whÃy h√yh
A -yik
– ˚nyi'r
fl Ù'flr ˚r¸m'◊yC w¬ 28
reH·'a–k hAvflr ˚nAGmv
i ]1 hEWv
· t
Ga -£i' 29 :™Am
G v
i tyÊrb
¸ hAtr
Ë k
¸ n« wà ß∆nyEb˚ ˚ny≈nyEb

hAGtav hAGta' £ÙlAHb
–¸ ß·xl
GE H
a nFà w¬ bÙX-qfir ߸m
G v
i ˚nyiWv
A reH'
· k
a wà ß˚n·vg¬ nà '◊l
r’qO–bab ˚myi–k¸H¬Cy¬w 31 :˚GtH
¸ yC« w¬ ˚l¸k'◊yC w¬ het
G H
¸ m
i £ehl
A WavyC¬ w¬ 30 :h√whÃy ™˚r¸b

yihÃy¬w 32 :£ÙlAH¸–b ÙGt'
i m
E ˚k¸lyC≈ w¬ qAxc
¸ y« £Exl
G¸ H
a yà w¬ wyix'
A l
¸ Hyi' ˚v¸bH
KA yC« w¬
˚rApAx reH·' rE'¸–bh
a tÙdO'-lav Ùl ˚d«gF yC¬ w¬ qAxc
¸ y« y„db
¸ v
a ˚'ObyC√ w¬ '˚hah £ÙCyb
–a
ryivAh-£EH §E–k-lav hAvb
¸ H
i h
– t
A '
O 'flrq
Ÿ yC« w¬ 33 :£«ym
A ˚n'Acm
A Ùl ˚r¸m'◊yC w¬
x—–q«Cy¬w h√nAH £yivA–br
Ë '
a -§eb
– wAWv
E yihyà w¬ 34 < :h∆z∑ h
a £ÙCyh
a dav vabH
e rE'b
–¸
:yiGtixah §»lyE'-ta–b tamW
¸ b
–A -te'wà yit
G x
i h
a yÊr'
E b
–¸ -tab
– tyÊd˚hÃy-te' hAH
K '
i
< :h“q¸bÊr¸l˚ qAxc
¸ y« l
¸ x
fi ˚r tfirm
O ®y∆yh
¸ t
Gi w¬ 35
Genesis 27

wAWEv-te' 'flrŸq«Cy¬w tO'r
Ë m
E wy√nyEv ®yehk
¸ t
Gi w¬ qAxc
¸ y« §‘qz√ -yik
– yihyà w¬ 1
'√n-h≈Fnih rem'◊Cy¬w 2 :y«nnF≈ h
i wyAl'
E rem'◊yC w¬ y«nb
–¸ wyAl'
E rem'◊yC w¬ lOdgF√ h
a Ùn¸b

ßeGt¸H—qÃw ßÃy¸leGt ßyelk
E '√n-'AW hAt
G v
a wà 3 :yitÙm £Ùy yit
G v
¸ d
fi y√ '◊l yit
G nà q
— z√
yiGt¸bahA' reH·'a–k £yim
G v
a X
¸ m
a yil-hEWv
· w¬ 4 :d«yc
A ** hfldyEc* yil
G hfld˚cÃw hÂdW
KA h
a 'EcwÃ
h“q¸bÊrÃw 5 :t˚mA' £ÂrX
e b
–¸ yiHp
¸ n¬ ߸kr
 b
A t
G¸ r˚b·vb
–a hAlk
E '
O wà yil
G hA'yibh
A wÃ
:'yibAh¸l d«yac d˚cAl hÂdW
KA h
a wAWv
E ™elyC≈ w¬ Ùn¸b
– wAWv
E -le' qAxc
¸ y« rEb
– d
fi b
–¸ tavm
a H
O
rE–bfid¸m ßyibA'-te' yit
G v
¸ m
a H
A h≈nF h
i rOm'El h
– n√ b
–¸ bOq·vy¬ -le' hflrm
¸ '
A h“qb
¸ r
Ê wà 6
hAlEkO'Ãw £yiGmav¸Xam yil-hEWv
· w¬ d«yc
a yil
G hA'yibh
A 7 :rOm'El ßyix'
A wAWv
E -le'
y«n·' reH·'al yilOq¸–b vamH
¸ y«nb
¸ hAt
G v
a wà 8 :yitÙm y≈np
¸ l
i h√whÃy y≈np
¸ l
i hAkk
¸ r
 b
A '
· w¬
£yibOX £y«∑ziv y≈yfldÃFg y≈nH
¸ £AH
K m
i yil-x—qwà §'◊c
F h
a -le' '√n-™el 9 :™At'
O h√wF c
a m
¸
ßyibA'¸l At'EbEhÃw 10 :bEh'
A reH'
· k
–a ßyib'
A l
¸ £yiGmv
a X
¸ m
a £At'
O heWv
È '
e wÃ
h“q¸bÊr-le' bOq·vy¬ rem'◊yC w¬ 11 :ÙtÙm y≈np
¸ l
i ߸kr
 b
A yà reH'
· rubv
· b
–a lAk'
A wÃ
yibA' y«nEKHumÃy yal˚' 12 :qAlx
A Hyi' yiknO '
A wà rivW
A Hyi' yix'
A wAWv
E §Eh ÙGm'
i
rem'◊Gt¬w 13 :hAkr
fl b
¸ '◊lwà hAll
A q
Ÿ yalv
A yit'Ebh
E wà v
fi t
GE v
¸ t
a m
¸ k
–i wy√nyEvb
¸ yity«yh
A wÃ
x—–q«Cy¬w ™el≈Cy¬w 14 :yil-x—q ™Elwà yilq
O b
–¸ vamH
¸ ™a' y«nb
–¸ ߸tl
A l
¸ q
÷ yalv
A ÙGm'
i Ùl
h“q¸bÊr x—–qiGt¬w 15 :wyib'
A bEh'
A reH'
· k
–a £yim
G v
a X
¸ m
a ÙGm'
i Wavt
Ga w¬ ÙGm'
i l
¸ 'EbyC√ w¬
-te' HE–b¸laGt¬w t«yb
–A b
–a h
– t
GA '
i reH'
· tOdm
u x
· h
a lOdgF√ h
a h
– n√ b
–¸ wAWv
E y„dgà b
–i -te'
lavÃw wyfld√y-lav hAHyib
– l
¸ h
i £y«z∑ v
i h
A y≈yd
fl gFÃ tOrv
O tE'wà 16 :§AXq
–“ h
a h
– n√ b
–¸ bOqv
· y¬
hAtAWAv reH·' £exl
Ge h
a -te'wà £yim
G v
a X
¸ m
Ga h
a -te' §Et
G t
Gi w¬ 17 :wyflr'√wF c
a t—ql
¸ x
e
yim y«Fn∆Fnih rem'◊Cy¬w yib'
A ]3 rem'◊yC w¬ wyib'
A -le' '◊byC√ w¬ 18 :–hn√ b
–¸ bOqv
· y¬ d¬yb
–¸
reH·'a–k yityiWAv ßÂrk
O b
–¸ wAWv
E yiknO '
A wyib'
A -le' bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 19 :y«nb
–¸ hAt
G '
a
:ßeH¸p¬n y«Fnak[rAb¸Gt r˚b·vb
–a yÊdyEc
F m
i hAlk
¸ '
A wà hAbH
¸ '√n-£˚q yAl'
E t
GA r
Ë b
–a d
–Ê
hflrŸqih yi–k rem'◊Cyw¬ y«nb
–¸ '◊cm
¸ l
i t
GA r
Ë h
a m
i h∆z∑ -ham Ùn¸b
– -le' qAxc
¸ y« rem'◊yC w¬ 20
y«n¸–b ߸Hum·'¬w '√Fn-hAHgFà bOqv
· y¬ -le' qAxc
¸ y« rem'◊yC w¬ 21 :y√np
A l
¸ ßyehl
» '
È h√whÃy
˚hEKHumÃy¬w wyibA' qAxc
¸ y« -le' bOqv
· y¬ H¬gF yC« w¬ 22 :'»l-£i' wAWv
E y«nb
–¸ h∆z hAt
G '
a h
a
wyfld√y ˚yAh-yi–k Ùryik
– h
i '◊lwà 23 :wAWv
E y„dyà £«yd
fi yC√ h
a wà bOqv
· y¬ lÙq lOq
– h
a rem'◊yC w¬
rem'◊Cy¬w wAWEv y«n¸–b h∆z hAt
G '
a rem'◊yC w¬ 24 :˚hEkr
Ë b
A yà w¬ tOrv
i W
¸ wyix'
A wAWv
E y„dyik

-H∆Fg¬Cy¬w yiH¸p¬n ߸kÂrb
A t
G¸ §avm
a l
¸ y«nb
–¸ dyEc
F m
i hAlk
¸ '
O wà yil
G hAHgF« h
a rem'◊yC w¬ 25 :y«n'
A
'√Fn-hAHÃFg wyibA' qAxc
¸ y« wyAl'
E rem'◊yC w¬ 26 :¸t
G H
¸ yC≈ w¬ §«yy¬ Ùl 'EbyC√ w¬ lak'◊yC w¬ Ùl
rem'◊Cy¬w ˚hEk[rAbÃy¬w wyfldg√ b
–¸ x
fi y„r-te' xfiryC√ w¬ Ùl-qaH
K yC« w¬ H¬gF yC« w¬ 27 :y«nb
–¸ yil
G -h“qH
¸ ˚
:h√whÃy Ùk[rE–b reH'
· hÂdW
A x
fi y„rk
–¸ y«nb
–¸ x
fi y„r hE'r
Ë
¶ÂrA'Ah y≈Fnam¸Him˚ £«ym
a H
KA h
a laX
L m
i £yihl
» '
È h
A ߸l-§et
G y« wà 28
:HOryitÃw §√gfl–d bOrwÃ
£yiGmu'¸l ߸l ˚w·xt
Ga H
¸ y« wà ** w… x
· t
Ga H
¸ y« wà * £yim
G v
a ß˚d¸bv
a y¬ 29
ßeGmi' y≈n¸–b ߸l ]1 wF ˚·xt
Ga H
¸ y« wà ßyex'
a l
¸ ryibgà h≈wh
È
:™˚rA–b ßyek[rAb¸m˚ r˚rA' ßyÂrr
Ë '
O
bOq·v¬y 'Ac√y '◊c√y ™a' yihyà w¬ bOqv
· y¬ -te' ™„rb
A l
¸ qAxc
¸ y« hAl
G k
–i reH'
· k
–a yihyà w¬ 30
£yiGmav¸Xam '˚h-£¬gF WavyC¬ w¬ 31 :ÙdyEc
F m
i 'Ab
– wyix'
A wAWv
E wà wyib'
A qAxc
¸ y« y≈np
K¸ tE'm
E
r˚b·va–b Ùn¸–b dyEFcm
i lak'◊ywà yib'
A £ÿqy√ wyib'
A l
¸ rem'◊yC w¬ wyib'
A l
¸ 'EbyC√ w¬
ßÃni–b y«n·' rem'◊Cy¬w hAt
G '
A -yim wyib'
A qAxc
¸ y« Ùl rem'◊yC w¬ 32 :ßeHp
¸ n¬ y«nF k
a r
[ b
A t

'ÙpE'-yim rem'◊Cy¬w dO'm
¸ -dav hAld
O gFÃ hfldr
fl x
· qAxc
¸ y« dfirx
È yC∆ w¬ 33 :wAWv
E ßËrk
O b
¸
-£¬Fg ˚hEk[rAb·'√w 'ÙbAt
G £ÂrX
e b
–¸ lOk
– m
i lak'
O w√ yil 'EbyC√ w¬ d«yc
a -dAc
F h
a '˚h
hAlOdÃFg h“qAv¸c qavc
¸ yC« w¬ wyib'
A y„rb
¸ d
–Ê -te' wAWv
E v
fi m
O H
¸ k
–i 34 :h∆yh
¸ y« ™˚rAb

'A–b rem'◊Cy¬w 35 :yib'
A y«n'
A -£¬g y«nk
E r
[ b
–A wyibA'l
¸ rem'◊yC w¬ dO'm
¸ -dav hflrm
A ˚
bOq·v¬y Ùm¸H 'flr“q yikh
· rem'◊yC w¬ 36 :ßetk
A r
Ë b
–i x—q
– yC« w¬ hAmr
Ë m
i b
–¸ ßyix'
A
ram'◊Cy¬w yitAkËri–b x—ql
A hAt
G v
a h≈nF h
i wà x“ql
A yitr
fl k
O b
–¸ -te' £«ym
a v
· p
a h∆z y«nb
E q
Ÿ v
¸ yC¬ w¬
wyiGt¸maW ryibÃFg §Eh wAWv
E l
¸ rem'◊yC w¬ qAxc
¸ y« §avyC¬ w¬ 37 :hAkr
fl b
–¸ yil
G t
GA l
¸ c
a '
A -'◊lh
·
hAk¸l˚ wyiGt¸kam¸s HOryitwà §√gd
fl wà £yÊdb
A v
· l
a Ùl yit
G t
a n√ wyAx'
e -lAk
– -te'wà ™Al
-'wih taxa' hAkflrb
¸ h
a wyib'
A -le' wAWv
E rem'◊yC w¬ 38 :y«nb
–¸ heWv
È '
e hAm 'ÙpE'
qAx¸c«y §av¬Cy¬w 39 :¸k
– b
¸ yC≈ w¬ ÙlOq wAWv
E 'AW
K yC« w¬ yib'
A y«n'
A -£¬g y«nk
E r
[ b
–A yib'
A ߸l

wyAlE' rem'◊Cy¬w wyib'
A
:lAvEm £«yamAKHah laX
L m
i ˚ ßebH
A Ùm h∆yh
¸ y« ¶Âr'
A h
A y≈nF m
a H
¸ m
i h≈nF h
i
dOb·vaGt ßyixA'-te'wà h∆yx
¸ t
i ߸b
– r
Ë x
a -lavwà 40
:ßÂr'√Fwac lavEm ÙGlv
u t
GA q
Ÿ r
fi p
A ˚ dyÊrt
GA reH'
· k
–a h√yh
A wÃ
wAWEv rem'◊Cy¬w wyibA' Ùk[rb
–E reH'
· hAkr
fl b
–¸ h
a -lav bOqv
· y¬ -te' wAWv
E £OXW
¸ yC« w¬ 41
h“q¸bÊr¸l d¬Fg…Cy¬w 42 :yix'
A bOqv
· y¬ -te' h√gr
Ë h
a '
a wà yib'
A leb'
E yEmyà ˚bËrq
Ÿ y« Ù–bl
i b
–¸
rem'◊Gt¬w §AX“–qah –hn√ b
–¸ bOqv
· y¬ l
¸ 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ xalH
¸ t
Gi w¬ lOdgF√ h
a h
– n√ b
–¸ wAWv
E y„rb
¸ d
–Ê -te'
yilOq¸–b vam¸H y«n¸b hAt
G v
a wà 43 :ß∆gr
Ë h
A l
¸ ߸l £Exn¬ t
¸ m
i ßyix'
A wAWv
E h≈nF h
i wyAl'
E
dav £yÊdAx·' £yimy√ ÙGmv
i t
GA b
¸ H
a y√ wà 44 :h√nr
fl x
A yix'
A §Abl
A -le' ߸l-xfirb
–¸ £˚qÃw
-reH·' tE' xakAHwà ߸m
G m
i ßyix'
A -•a' b˚H-dav 45 :ßyix'
A tamx
· b˚HAt
G -reH'
·
:dAxe' £Ùy £eky≈nH
¸ -£¬gF lak
– H
¸ '
e hAml
A £AH
K m
i ßyit
G x
¸ q
— l
¸ ˚ yit
G x
¸ l
a H
A wà ÙGl t
A yiWv
A
-£i' tEx tÙn¸–b y≈np
K¸ m
i y¬yC x
a b
¸ yit
G c
¸ q
— qAxc
¸ y« -le' h“qb
¸ r
Ê rem'◊t
G w¬ 46
:£y«Cyax yiGl hAGmAl ¶Âr'
A h
A tÙn¸b
– m
i hel
G '
E k
–A tEx-tÙn¸b
– m
i hAH
K '
i bOqv
· y¬ x
fi q
‘ l
»
Genesis 28
x—–qit-'◊l Ùl rem'◊yC w¬ ˚h≈wF c
a yà w¬ ÙtO' ™Ârb
A yà w¬ bOqv
· y¬ -le' qAxc
¸ y« 'flrq
Ÿ yC« w¬ 1
ßeGmi' yib·' lE'˚t¸b hAtyEb
– £flr'
· h√nd
–Â p
Ka ™El £˚q 2 :§avn√ k
–¸ tÙn¸b
– m
i hAH
K '
i
߸tO' ™„rAbÃy yfi–daH lE'wà 3 :ßem
G '
i yix'
· §Abl
A tÙn¸b
– m
i hAH
K '
i £AH
K m
i ߸l-x—qwÃ
£Ahflr¸ba' ta–kËri–b-te' ߸l-§et
G y« wà 4 :£yim
G v
a lahq
Ÿ l
i t
A y«yh
A wà ßeb
– r
Ë y¬ wà ßËrp
¸ y¬ wÃ
£yihl
» È' §at√n-reH'
· ßyÂrg… m
¸ ¶Âr'
e -te' ߸t
G H
¸ r
Ê l
¸ ™At
G '
i ß·vr
Ë z¬ l
¸ ˚ ߸l
§AbAl-le' £flr·' h√nd
–Â p
Ka ™elyC≈ w¬ bOqv
· y¬ -te' qAxc
¸ y« xalH
¸ yC« w¬ 5 :£Ahr
fl b
¸ '
a l
¸
-yi–k wAWEv 'Ër¬Cy¬w 6 :wAWv
E wà bOqv
· y¬ £E' h“qb
¸ r
Ê yix'
· yim
G r
fi '
· h
A lE'˚t¸b
– -§eb

hAKHi' £AKHim Ùl-taxq
— l
A £flr'
· h√nd
–Â p
Ka ÙtO' xal
G H
i wà bOqv
· y¬ -te' qAxc
¸ y« ™firb
E
vam¸H«Cy¬w 7 :§av√n¸–k tÙn¸b
– m
i hAH
K '
i x—q
– t
i -'◊l rOm'El wyAlv
A wacyà w¬ ÙtO' Ùk[rb
A b
–¸
tÙvflr yi–k wAWEv 'ËryC¬ w¬ 8 :£flr'
· h√nd
–Â p
Ka ™elyC≈ w¬ ÙGm'
i -le'wà wyib'
A -le' bOqv
· y¬
x—–q«Cy¬w l'EvAm¸H«y-le' wAWv
E ™elyC≈ w¬ 9 :wyib'
A qAxc
¸ y« y≈nyEvb
–¸ §avn√ k
–¸ tÙn¸b

Ùl wyAH√n-lav tÙyAbnà tÙx·' £Ahr
fl b
¸ '
a -§eb
– l'Evm
A H
¸ y« -tab
– talx
· m
A -te'
:h√nflrAx ™el≈Cy¬w vabH
A rE'b
–¸ m
i bOqv
· y¬ 'EcyC≈ w¬ 10 < :hAH
K '
i l
¸
£eW√Cy¬w £ÙqAGmah y≈nb
¸ '
a m
E x—q
– yC« w¬ HemH
Ke h
a 'Ab-yik
– £AH §elyC√ w¬ £ÙqAm
G b
–a v¬gF p
¸ yC« w¬ 11
hAcËra' bAFcum £AGls
u h≈nF h
i wà £»lx
· yC¬ w¬ 12 :'˚hah £ÙqAm
G b
–a bak
– H
¸ yC« w¬ wyAtH
O '
· r
fi m
¸
:Ù–b £yÊdËrOyÃw £yilv
O £yihl
» '
È yEk'
· l
¸ m
a h≈nF h
i wà hAmyà m
A H
KA h
a v
fi y«gF m
a ÙH'◊rwÃ
yEhl
» '≈w ßyibA' £Ahr
fl b
¸ '
a yEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· ram'◊yC w¬ wyAlv
A bAc
F n« h√whÃy h≈nF h
i wà 13
h√yAhÃw 14 :ßevËr¬zl
¸ ˚ h√nF n∆ t
G¸ '
e ߸l h
A yelv
A bEkH
O hAt
G '
a reH'
· ¶Âr'
A h
A qAxc
¸ y«
߸b ˚k[r¸b«nÃw hA–bÃgn∆ w√ h√np
O c
A wà hAmd
Ë q
‘ w√ hAm
G y√ t
GA c
¸ r
fi p
A ˚ ¶Âr'
A h
A rapv
· k
–a ß·vr
Ë z¬
lOk¸–b ßyiGtËram¸H˚ ™Am
G v
i yiknO '
A h≈nF h
i wà 15 :ßevr
Ë z¬ b
¸ ˚ hAmd
fl '
· h
A tOxp
K¸ H
¸ m
i -lAk

reH·' dav ߸b√zÈve' '◊l yik
– t'◊z∑ h
a hAmd
fl '
· h
A -le' ßyitb
O H
i h
· w¬ ™Elt
GE -reH'
·
§EkA' ]3 rem'◊Cy¬w Ùt√nH
K¸ m
i bOqv
· y¬ ¶—qy«yC w¬ 16 :™Al yit
G r
Ë b
–a d
–Ê -reH'
· tE' yityiWv
A -£i'
'flrÙFn-ham ram'◊Cyw¬ 'flry«yC w¬ 17 :yit
G v
¸ d
fl y√ '◊l yiknO '
A wà h∆z∑ h
a £ÙqAm
G b
–a h√whÃy H≈y
£E–k¸H¬Cy¬w 18 :£«yAmH
KA h
a ravH
a h∆zwà £yihl
» '
È tyEb
– -£i' yik
– h∆z §yE' h∆z∑ h
a £ÙqAm
G h
a
hAbEFcam –hAtO' £eWyC√ w¬ wyAtH
O '
· r
fi m
¸ £AW-reH'
· §eb'
e h
A -te' x—q
– yC« w¬ r’qb
–O b
–a bOqv
· y¬
lE'-tyE–b '˚hah £ÙqAm
G h
a -£EH-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ 19 :–hH
A '◊r-lav §emH
e qOcyC« w¬
-£i' rOm'El rÂdn∆ bOqv
· y¬ rfid
– yC« w¬ 20 :h√nH
O 'Êrl
A ryivh
A -£EH z˚l £Al˚'Ãw
yil-§at√nÃw ™ElÙh yiknO '
A reH'
· h∆z∑ h
a ™Ârd
–Â b
–a y«nr
fi m
A H
¸ ˚ yÊdm
GA v
i £yihl
» '
È h∆yh
¸ y«
h√whÃy h√yAhÃw yibA' tyEb
– -le' £ÙlAHb
¸ yit
G b
¸ H
a wà 21 :HOb
– l
¸ l
i d∆gb
e ˚ lOk'
È l
e £exl
e
£yihl
» È' tyE–b h∆y¸hy« hAbc
FE m
a yit
G m
¸ W
a -reH'
· t'◊z∑ h
a §eb'
e h
A wà 22 :£yihl
» 'El yil
:™Al ˚FnÂr¸KWav·' rEW
K v
a yil-§et
G t
Gi reH'
· lOkwÃ
Genesis 29
h≈FnihÃw 'Ër¬Cy¬w 2 :£Âdq
’ -y≈nb
¸ hAcr
Ë '
a ™elyC≈ w¬ wyAlgà r
fi bOqv
· y¬ 'AW
K yC« w¬ 1
rE'¸–bah-§im yi–k Ahyelv
A £yicb
¸ r
O §'◊c-y„rd
Ë v
e hAHl
» H
¸ £AH-h≈nF h
i wà hÂdW
KA b
–a rE'b
¸
hAGmAH-˚p¸se'∆nÃw 3 :rE'b
–¸ h
a yip
K -lav hAld
O gFÃ §eb'
e h
A wà £yÊrd
fl v
· h
A ˚q¸Hy¬ 'wihh
a

§'◊Fcah-te' ˚q¸Hihwà rE'b
–¸ h
a yip
K lavm
E §eb'
e h
A -te' ˚l·lg√ wà £yÊrd
fl v
· h
A -lAk
yaxa' bOq·v¬y £ehAl rem'◊yC w¬ 4 :–hm
A q
O m
¸ l
i rE'b
–¸ h
a yip
K -lav §eb'
e h
A -te' ˚byiHh
E wÃ
§AbAl-te' £eGt¸vfidyà h
a £ehl
A rem'◊yC w¬ 5 :˚n¸xn√ '
· §flrx
A m
E ˚r¸m'◊yC w¬ £et
G '
a §«y'
a m
E
h≈FnihÃw £ÙlAH ˚r¸m'◊yC w¬ Ùl £ÙlAHh
· £ehl
A rem'◊yC w¬ 6 :˚n¸vd
fl y√ ˚r¸m'◊yC w¬ rÙx√n-§eb

•EsA'Eh tEv-'◊l lÙd√gF £ÙCyh
a dÙv §Eh rem'◊yC w¬ 7 :§'◊c
F h
a -£iv hA'b
–A ÙGtb
–i lExr
fl
˚p¸sA'≈y reH·' dav lak˚n '◊l ˚r¸m'◊yC w¬ 8 :˚vËr ˚k¸l˚ §'◊c
F h
a ˚q¸Hh
a h∆nq
Ÿ m
Gi h
a
:§'◊Fcah ˚ny÷q¸HihÃw rE'b
–¸ h
a yip
K lavm
E §eb'
e h
A -te' ˚l·lg√ wà £yÊrd
fl v
· h
A -lAk

hAvOr yi–k AhyibA'¸l reH'
· §'◊c
F h
a -£iv hA'b
–A lExr
fl wà £Am
G v
i rEb
– d
fi m
¸ ˚Fnd
 Ùv 9
-te'Ãw ÙGmi' yix·' §Abl
A -tab
– lExr
fl -te' bOqv
· y¬ hA'r
fl reH'
· k
–a yihyà w¬ 10 :'wih
Ÿq¸H¬Cy¬w rE'¸–bah yiKp lavm
E §eb'
e h
A -te' l∆gyC√ w¬ bOqv
· y¬ H¬gF yC« w¬ ÙGm'
i yix'
· §Abl
A §'◊c
:¸–k¸b≈Cy¬w ÙlOq-te' 'AW
K yC« w¬ lExr
fl l
¸ bOqv
· y¬ qaH
K yC« w¬ 11 :ÙGm'
i yix'
· §Abl
A §'◊c-te'
d≈FgaGt¬w ¶flrAGt¬w '˚h h“qb
¸ r
Ê -§eb yikwà '˚h h
A yib'
A yix'
· yik
– lExr
fl l
¸ bOqv
· y¬ d≈gF yC¬ w¬ 12
Ùt'flrŸqil ¶flr√Cy¬w ÙtOx'
· -§eb
– bOqv
· y¬ vamH
E -te' §Abl
A v
fi m
O H
¸ k
i yihyà w¬ 13 :Ahyib'
A l
¸
-lA–k tE' §AbAl¸l rEp
K s
a yà w¬ ÙtyEb
– -le' ˚hE'yibyà w¬ Ùl-qeH
K n¬ yà w¬ Ùl-qeb
– x
a yà w¬
beH≈Cy¬w hAGtA' yÊrAWb
¸ ˚ yimc
¸ v
a ™a' §Abl
A Ùl rem'◊yC w¬ 14 :hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a
£√Fnix y«naGtËdab·v¬w hAt
G '
a yix'
A -yikh
· bOqv
· y¬ l
¸ §Abl
A rem'◊yC w¬ 15 :£yimy√ HÂdx
O ÙGmv
i
£EHÃw hA'El hAlOdgFÃ h
a £EH tÙnAb yEt
G H
¸ §Abl
A l
¸ ˚ 16 :ßet
G r
Ë k
–u W
¸ m
Ga -ham yil
G hfldy«gF h
a
tapy«w ra'OGt-tapÃy hAtyà h
A lExr
fl wà tٖkr
fi hA'l
E y≈nyEvwà 17 :lExr
fl h√nF X
a q
–Ÿ h
a
lExflr¸–b £y«nAH vabH
e ßËdb
A v
È '
e rem'◊yC w¬ lExr
fl -te' bOqv
· y¬ bah'
È yC∆ w¬ 18 :he'r
Ë m
a
Hyi'¸l –hAtO' yiGtiGtm
i ™Al h
– t
A '
O yit
G t
Gi ]3 bÙX §Abl
A rem'◊yC w¬ 19 :h√nF X
a q
–Ÿ h
a ߸t
G b
–i
wy√nyEv¸b ˚y¸h«Cy¬w £y«nH
A vabH
e lExr
fl b
–¸ bOqv
· y¬ dObv
· yC¬ w¬ 20 :yÊdm
GA v
i hAbH
¸ rEx'
a
-te' hAbAh §AbAl-le' bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 21 :–ht
A '
O ÙtAbh
· '
a b
–¸ £yÊdx
A '
· £yimy√ k
–¸
yEHÃna'-lA–k-te' §Abl
A •Os'
È yC∆ w¬ 22 :Ahyel'
E hA'ÙbA'wà yAmy√ ˚'¸lm
A yik
– yit
G H
¸ '
i
–hAtO' 'Eb√Cy¬w ÙGtib hA'l
E -te' x—q
– yC« w¬ bÂrv
e b
A yihyà w¬ 23 :het
G H
¸ m
i WavyC¬ w¬ £ÙqAm
G h
a
ÙGtib hA'El¸l ÙtAxp
¸ H
i hAp
K l
¸ z« -te' h
– l
A §Abl
A §Et
G yC« w¬ 24 :Ahyel'
E '◊byC√ w¬ wyAl'
E
t'◊∑z-ham §AbAl-le' rem'◊yC w¬ hA'l
E 'wih-h≈nF h
i wà r’qb
–O b
a yihyà w¬ 25 :hAxp
¸ H
i
-'◊l §AbAl rem'◊Cyw¬ 26 :y«nt
A yim
G r
Ê hAm
G l
A wà ™Am
G v
i yit
G d
Ë b
a v
A lExr
fl b
¸ '◊lh
· yil
G t
A yiWv
A
t'◊z fivub¸H 'EGlam 27 :hflryikb
–¸ h
a y≈np
¸ l
i hflryivc
F¸ h
a tEtl
A ˚nEmÙq¸mb
–i §Ek heWv
A y≈
£y«nAH-vabeH dÙv yÊdm
GA v
i dObv
· t
Ga reH'
· hfldb
O v
· b
–a t'◊z-te'-£¬gF ߸l h√nt
G¸ n« wÃ
ÙGti–b lExflr-te' Ùl-§et
G yC« w¬ t'◊z v
fi b
u H
¸ 'El
G m
a yà w¬ §Ek
– bOqv
· y¬ WavyC¬ w¬ 28 :tÙrEx'
·
:hAx¸piH¸l –hAl ÙtAxp
¸ H
i hAhl
¸ b
–i -te' ÙGtb
–i lExr
fl l
¸ §Abl
A §Et
G yC« w¬ 29 :hAH
K '
i l
¸ Ùl
dÙv ÙGmiv dOb·v¬Cy¬w hA'l
GE m
i lExr
fl -te'-£¬gF bah'
È yC∆ w¬ lExr
fl -le' £¬gF '◊byC√ w¬ 30
-te' xaGt¸p«Cy¬w hA'l
E hA'˚n¸W-yik
– h√whÃy 'ËryC¬ w¬ 31 :tÙrEx'
· £y«nH
A -vabH
e
yi–k §Eb˚'Ër Ùm¸H 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ §Eb
– delt
GE w¬ hA'l
E raht
Ga w¬ 32 :hflrq
“ v
· lExr
fl wà h
– m
A x
¸ r
fi
dÙv rahaGt¬w 33 :yiHyi' y«nb
a h
A '
È y∆ hAt
G v
a yik
– y«ynà v
A b
–¸ h√whÃy hA'r
fl -yik
– hflrm
¸ '
A
h∆z-te'-£¬Fg yil-§et
G yC« w¬ yiknO '
A hA'˚n¸W-yik
– h√whÃy vamH
A -yik
– rem'◊t
G w¬ §Eb
– delt
GE w¬
h∆wAGl«y £avaKpah hAGtv
a rem'◊t
G w¬ §Eb
– delt
GE w¬ dÙv raht
Ga w¬ 34 :§Ùv¸mH
i Ùm¸H 'flrq
Ÿ t
Gi w¬
:y«wEl Ùm¸H-'flr“q §Ek
– -lav £y«nb
A hAHl
» H
¸ Ùl yit
G d
Ë l
a y√ -yik
– yal'
E yiHyi'
hA'Ër“q §E–k-lav h√whÃy-te' hÂdÙ' £avp
Ka h
a rem'◊t
G w¬ §Eb
– delt
GE w¬ dÙv raht
Ga w¬ 35
:tÂdeGlim dOm·vaGt¬w hfld˚hÃy Ùm¸H
Genesis 30
bOq·v¬y¸l hfld¸l√y '◊l yik
– lExr
fl 'Ârt
GE w¬ 1
hAtEm §«ya'-£i'Ãw £y«nb
A yil
G -hAbh
A bOqv
· y¬ -le' rem'◊t
G w¬ h
– t
A x
O '
· b
–a lExr
fl '≈nF q
— t
G¸ w¬
-reH·' yikOnA' £yihl
» '
È taxt
a h
· rem'◊yC w¬ lExr
fl b
–¸ bOqv
· y¬ •a'-raxyC« w¬ 2 :yiknO '
A
dElEtÃw AhyelE' '◊–b hAhl
¸ b
i yitm
A '
· h≈nF h
i rem'◊t
G w¬ 3 :§eXb
A -yÊrp
K¸ ™Em
G m
i v¬nm
A
–hAtAx¸piH hAh¸li–b-te' Ùl-§et
G t
Gi w¬ 4 :h√nF m
Ge m
i yiknO '
A -£¬g h∆nb
–A '
i wà yak
– r
Ë b
–i -lav
rem'◊Gt¬w 6 :§E–b bOqv
· y¬ l
¸ delt
GE w¬ hAhl
¸ b
–i raht
Ga w¬ 5 :bOqv
· y¬ h
A yel'
E '◊byC√ w¬ hAH
K '
i l
¸
:§fl–d Ùm¸H hA'Ër“q §Ek
– -lav §Eb
– yil-§et
G yC« w¬ yilq
O b
–¸ vamH
A £¬gwà £yihl
» '
È y«nF n¬ d
–fl lExr
fl
rem'◊Gt¬w 8 :bOq·vy¬ l
¸ y«nH
E §Eb
– lExr
fl taxp
¸ H
i hAhl
¸ b
–i delt
GE w¬ dÙv raht
Ga w¬ 7

Ùm¸H 'flrŸqiGt¬w yiGt¸lk
O y√ -£¬gF yitx
O '
· -£iv yit
G l
¸ t
Ga p
¸ n« £yihl
» '
È yEl˚Gtp
¸ n¬ lExr
fl
–hAtAx¸piH hAKp¸l«z-te' x—q
– t
Gi w¬ tÂdl
Ge m
i hfldm
¸ v
A yik
– hA'l
E 'Ârt
GE w¬ 9 :yilt
GA p
¸ n¬
:§E–b bOq·v¬y¸l hA'El taxp
¸ H
i hAp
K l
¸ z« delt
GE w¬ 10 :hAH
K '
i l
¸ bOqv
· y¬ l
¸ h
– t
A '
O §Et
G t
Gi w¬
tax¸piH hAKp¸l«z delt
GE w¬ 12 :d√gF Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ d√g** 'Ab
– ** d√gb
–¸ * hA'l
E rem'◊t
G w¬ 11
tÙnA–b y«n˚r¸KHi' yi–k yÊrH
¸ '
A b
–¸ hA'l
E rem'◊t
G w¬ 13 :bOqv
· y¬ l
¸ y«nH
E §Eb
– hA'l
E
'Ac¸m«Cy¬w £yiLXix-ryicq
Ÿ yEmyib
– §Eb˚'Ër ™elyC≈ w¬ 14 :rEH'
A Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ t
Gi w¬
hA'El-le' lExflr rem'◊t
G w¬ ÙGm'
i hA'l
E -le' £At'
O 'EbyC√ w¬ hÂdW
KA b
–a £yi'd
fl ˚d
yiHyi'-te' ™EGt¸x—q Xavm
¸ h
a h
– l
A rem'◊t
G w¬ 15 :™≈nb
–¸ yE'd
fl ˚–dm
i yil '√n-y«nt

taxaGt hAlÃyaGlah ™Am
G v
i bak
– H
¸ y« §Ekl
A lExr
fl rem'◊t
G w¬ y«nb
–¸ yE'd
fl ˚–d-te' £¬gF taxq
— l
A wÃ
Ùt'flrŸqil hA'El 'Ect
GE w¬ bÂrv
e b
–A hÂdW
KA h
a -§im ]3 bOqv
· y¬ '◊byC√ w¬ 16 :™≈nb
¸ yE'd
fl ˚–d
hAlÃyaGla–b –hAGmiv ba–kH
¸ yC« w¬ y«nb
–¸ yE'd
fl ˚d¸b
– ßyit
G r
Ë k
a W
¸ rOkW
A yik
– 'ÙbAt
G yal'
E rem'◊t
G w¬
:yiHyim·x §E–b bOq·vy¬ l
¸ delt
GE w¬ raht
Ga w¬ hA'l
E -le' £yihl
» '
È vamH
¸ yC« w¬ 17 :'˚h
'flrŸqiGt¬w yiHyi'¸l yitx
A p
¸ H
i yit
G t
a n√ -reH'
· yÊrk
A ¸W £yihl
» '
È §atn√ hA'l
E rem'◊t
G w¬ 18
rem'◊Gt¬w 20 ]1 :bOqv
· y¬ l
G¸ yiH
K H
i -§Eb
– delt
GE w¬ hA'l
E dÙv raht
Ga w¬ 19 :rAkSAW
K y« Ùm¸H
Ùl yiGtËdal√y-yi–k yiHyi' y«nl
E b
–¸ zà y« £avp
Ka h
a bÙX debz≈ yit'
O £yihl
» '
È y«nd
fi b
A zà hA'l
E
-te' 'flrŸqiGt¬w ta–b hfldl
¸ y√ rax'
a wà 21 :§˚lubzà Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ £y«nb
A hAH
K H
i
xaGt¸p«Cy¬w £yihl
» È' Ahyel'
E vamH
¸ yC« w¬ lExr
fl -te' £yihl
» '
È rOk
– zà yC« w¬ 22 :h√nyÊd
– h
– m
A H
¸
:yitAKpËrex-te' £yihl
» '
È •as'
A rem'◊t
G w¬ §Eb
– delt
GE w¬ raht
Ga w¬ 23 :–hm
A x
¸ r
fi -te'
yihÃy¬w 25 :rExa' §Eb
– yil h√whÃy •EsyO rOm'El •EsÙy Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ 24
hAk¸lE'Ãw y«nEx¸GlaH §Abl
A -le' bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ •EsÙy-te' lExr
fl hfldl
¸ y√ reH'
· k
–a
߸tO' yiGtËdabAv reH'
· yfidl
A yà -te'wà yaHn√ -te' h√nt
G¸ 26 :yicr
Ë '
a l
¸ ˚ yimÙq¸m-le'
rem'◊Cy¬w 27 :ßyiGtd
Ë b
a v
· reH'
· yitd
fl b
O v
· -te' t
GA v
¸ d
fi y√ hAt
G '
a yik
– hAkl
E '
E wà §Ehb
–A
:ßelAlÃgi–b h√whÃy y«nk
E r
[ b
A yà w¬ yit
G H
¸ x
a n« ßy∆nyEvb
–¸ §Ex yit'Acm
A '√n-£i' §Abl
A wyAl'
E
tE' AGt¸vfid√y hAGta' wyAl'
E rem'◊yC w¬ 29 :h√nt
GE '
e wà yalv
A ßËrk
A W
¸ hAbq
Ÿ n√ ram'◊yC w¬ 28
߸l h√yAh-reH·' Xavm
¸ yik
– 30 :yit
G '
i ßÃnq
Ÿ m
i h√yh
A -reH'
· tE'wà ßyit
G d
Ë b
a v
· reH'
·
-£¬g heWÈve' yatAm hAt
G v
a wà yilgà r
fi l
¸ ߸t'
O h√whÃy ™Ârb
A yà w¬ bOrl
A ¶Orp
¸ yC« w¬ y¬np
A l
¸
yil-§eGtit-'◊l bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ ™Al-§et
G '
e hAm rem'◊yC w¬ 31 :yityEbl
¸ yiknO '
A
:rOm¸He' ßÃn'◊c hevr
Ë '
e hAb˚HA' h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a yil
G -heWv
· t
Ga -£i' hAm˚'¸m ]3
-heW-lAkÃw '˚lAXwà dOqn√ heW-lAk
– £AH
K m
i rEsh
A £ÙCyh
a ßÃn'◊c-lAkb
–¸ rObv
È '
e 32
yit“qËdic yi–b-hAtÃnv
A wà 33 :yÊrk
A W
¸ h√yh
A wà £y«z∑ v
i b
–A dOqn√ wà '˚lAXwà £yibW
A k
–¸ b
–a £˚x
'˚lAXÃw dOq√n ˚Fn∆nyE'-reH'
· lOk
– ßy∆np
A l
¸ yÊrk
A W
¸ -lav 'ÙbAt-yik
– rAxm
A £Ùy¸b

yihÃy ˚l §Eh §AbAl rem'◊yC w¬ 34 :yit
G '
i '˚h b˚n√gF £yibW
A k
–¸ b
–a £˚xÃw £y«z∑ v
i b
–A
tE'Ãw £yi'ul¸LXahÃw £yÊd
– q
ÿ v
· h
A £yiHy√ t
G¸ h
a -te' '˚hah £ÙCyb
–a rasyC√ w¬ 35 :ßÂrb
A d
Ë k
i
£yibAW¸–ka–b £˚x-lAkwà ٖb §Abl
A -reH'
· ]3 lOk
– tO'l
u X
L¸ h
a wà tٖdq
ÿ nFÃ h
a £y«z∑ v
i h
A -lAk

bOq·v¬yÃw bOq·v¬y §yEb˚ ÙnyEb
– £yimy√ teHl
» H
¸ ™Ârd
–Â £eWyC√ w¬ 36 :wy√nb
–A -d¬yb
–¸ §Et
G yC« w¬
z˚lÃw xal h∆n¸bil l—q
– m
a bOqv
· y¬ Ùl-x—q
– yC« w¬ 37 :tOrt
A ÙFnh
a §Abl
A §'◊c-te' hevr
O
:tÙlŸqaGmah-lav reH'
· §Abl
GA h
a •OWx
¸ m
a tÙnAbl
¸ tÙlAcp
K¸ §Ehb
–A lEc
F p
a yà w¬ ]1 nÙmËrv
e wÃ
®'◊bAGt reH·' £«yAGmh
a tÙt‹qH
i b
–¸ £yiXh
A r
Ò b
–A lEc
F ip
K reH'
· tÙlŸqm
Ga h
a -te' gEc
F yC¬ w¬ 38
§'◊Fcah ˚mÈx∆Cy¬w 39 :tÙGtH
¸ l
i §A'b
O b
–¸ h√nm
¸ x
a yC≈ ¬w §'◊c
F h
a xaknO l
¸ tÙGtH
¸ l
i §'◊c
F h
a
£yibAW¸–kahÃw 40 :£yi'l
u X
¸ ˚ £yÊd
– q
ÿ nà £yÊd
– q
ÿ v
· §'◊c
F h
a ®Ëdl
a t
GE w¬ tÙlŸqm
Ga h
a -le'
-teH√Cy¬w §AbAl §'◊cb
–¸ £˚x-lAkwà dOqv
A -le' §'◊c
F h
a y≈np
K¸ §Et
G yC« w¬ bOqv
· y¬ dyÊrp
¸ h
i
§'◊Fcah £Ex¬y-lAk¸–b h√yh
A wà 41 :§Abl
A §'◊c-lav £AtH
A '◊lwà ٖdb
a l
¸ £yÊrd
fl v
· Ùl
h√FnEm¸x¬y¸l £yiXAhÒrb
–A §'◊c
F h
a y≈nyEvl
¸ tÙlŸqm
Ga h
a -te' bOqv
· y¬ £AWwà tÙrAH
K q
ÿ m
¸ h
a
§AbAl¸l £yipuX·vAh h√yh
A wà £yiWy√ '◊l §'◊c
F h
a •yiXv
· h
a b
¸ ˚ 42 :tÙlŸqm
Ga b
–a
tÙ–bfir §'◊c Ùl-yihyà w¬ dO'm
¸ dO'm
¸ Hyi'h
A ¶Orp
¸ yC« w¬ 43 :bOqv
· y¬ l
¸ £yÊrH
u q
–Ÿ h
a wÃ
:£yÊrOm·x¬w £yiGlamgà ˚ £yÊdb
A v
· w¬ tÙxApH
¸ ˚
Genesis 31
-lA–k tE' bOq·v¬y x—ql
A rOm'El §Abl
A -y≈nb
¸ y„rb
¸ d
–Ê -te' vamH
¸ yC« w¬ 1
'Ër¬Cy¬w 2 :h∆∑zah dObk
–A h
a -lAk
– tE' hAWv
A ˚nyib'
A l
¸ reH'
· m
E ˚ ˚nyib'
A l
¸ reH'
·

h√whÃy rem'◊Cy¬w 3 :£ÙH¸lH
i lÙm¸tk
–i ÙGmv
i ˚Fnn∆ yE' h≈nF h
i wà §Abl
A y≈np
K¸ -te' bOqv
· y¬
xal¸H«Cy¬w 4 :™AGmiv h∆yh
¸ '
e wà ßet
G d
Ë l
a Ùm¸l˚ ßyetÙb·' ¶Âr'
e -le' b˚H bOqv
· y¬ -le'
he'Or §ehAl rem'◊Cyw¬ 5 :Ùn'◊c-le' hÂdW
KA h
a hA'l
E l
¸ ˚ lExr
fl l
¸ 'flrq
Ÿ yC« w¬ bOqv
· y¬
h√yAh yibA' yEhl
» '≈w £OHl
¸ H
i lOmt
¸ k
–i yal'
E ˚Fnn∆ yE'-yik
– §ekyib'
· y≈np
K¸ -te' yiknO '
A
§ekyib·'¬w 7 :§ekyib'
· -te' yit
G d
Ë b
a v
A yixk
–O -lAkb
–¸ yik
– §et
G v
¸ d
fi yà h√nt
GE '
a wà 6 :yÊdm
GA v
i
vfirAh¸l £yihl
» È' ÙnAtnà -'◊lwà £y«nm
O tÂrW
e v
· yit
G r
Ë k
–u W
¸ m
a -te' ]3 pilx
È h
e wà yib
– leth
E
£yÊ–dÿqÃn §'◊Fcah-lAk ˚d¸ly√ wà ßÂrk
A W
¸ h∆yh
¸ y« £yÊd
– q
ÿ nà ram'◊y hOk
– -£i' 8 :yÊdm
GA v
i
lEFc¬Cy¬w 9 :£yÊ–dÿq·v §'◊c
F h
a -lAk ˚d¸ly√ wà ßÂrk
A W
¸ h∆yh
¸ y« £yÊd
– q
ÿ v
· ram'◊y hOk
– -£i'wÃ
'AKWe'√w §'◊Fcah £Exy¬ tEvb
–¸ yihyà w¬ 10 :yil-§et
G «yC w¬ £ekyib'
· h≈nq
Ÿ m
i -te' £yihl
» '
È
£yÊ–dÿqÃn £yÊ–dÿq·v §'◊c
F h
a -lav £yilv
O h
A £yÊdt
Gu v
a h
A h≈nF ihwà £Ùl·xb
–a 'Âr'
E w√ y¬nyEv
:y«n≈Fnih ramO'√w bOqv
· y¬ £Ùl·xb
–a £yihl
» '
È h
A ™a'l
¸ m
a yal'
E rem'◊yC w¬ 11 :£yÊd
– r
Á b
¸ ˚
§'◊Fcah-lav £yilOvh
A £yÊdt
Gu v
a h
A -lAk
– hE'r
Ë ˚ ßy∆nyEv '√n-'AW rem'◊yC w¬ 12
:™AGl heWOv §AbAl reH'
· -lAk
– tE' yityi'r
fl yik
– £yÊd
– r
Á b
¸ ˚ £yÊd
– q
ÿ nà £yÊd
– q
ÿ v
·
£AH yiGl AGtËrfid√n reH'
· hAbc
FE m
a £AH
K t
GA x
¸ H
a m
A reH'
· lE'-tyEb
– lE'h
A yiknO '
A 13
§avaGt¬w 14 :ßeGtËdalÙm ¶Âr'
e -le' b˚HÃw t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A h
A -§im 'Ec £˚q hAt
G v
a rÂdn∆
'Ùl·h 15 :˚nyibA' tyEbb
–¸ hAlx
· n¬ wà qelx
E ˚nAl dÙvah Ùl h√nr
Ë m
a '◊t
G w¬ hA'l
E wà lExr
fl
-lAk yi–k 16 :˚nEKps
¸ k
–a -te' lÙkA'-£¬gF lak'◊yC w¬ ˚nflrk
A m
¸ yik
– Ùl ˚n¸bH
a x
¸ n∆ tÙCyr
Ê k
¸ n√
reH·' lO–k hAGtavÃw ˚ny≈nb
A l
¸ ˚ '˚h ˚nAl ˚nyib'
A m
E £yihl
» '
È lyic
F h
i reH'
· reHv
O h
A
wyAH√n-te'Ãw wy√nA–b-te' 'AW
K yC« w¬ bOqv
· y¬ £“qyC√ w¬ 17 :hEWv
· ßyel'
E £yihl
» '
È ram'
A
HAkflr reH·' ÙHukr
Ë -lAk
– -te'wà ˚h≈nq
Ÿ m
i -lAk
– -te' gahnà yC« w¬ 18 :£yil
G m
a gFÃ h
a -lav
hAcËra' wyibA' qAxc
¸ y« -le' 'ÙbAl £flr'
· §fid
– p
a b
–¸ Hakr
fl reH'
· Ùn√ynà q
÷ h≈nq
Ÿ m
i
reH·' £yipflr¸Gtah-te' lExr
fl bOngà t
Gi w¬ Ùn'◊c-te' zOzgà l
i ™alh
A §Abl
A wà 19 :§avn√ k
–¸
yi–k Ùl dy«Fgih yil¸–b-lav yim
G r
fi '
· h
A §Abl
A bEl-te' bOqv
· y¬ bOngà yC« w¬ 20 :Ahyib'
A l
¸
£eW√Cy¬w rAh√Fnah-te' rObv
· yC¬ w¬ £“qyC√ w¬ Ùl-reH'
· -lAkwà '˚h xfirb
¸ yC« w¬ 21 :'˚h x
fi r
„ b
O
:bOq·v¬y xfirAb yi–k yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
–a §Abl
A l
¸ d¬gF yC… w¬ 22 :dAvl
¸ gF« h
a rah wy√np
KA -te'
ÙtO' qE–bËd¬Cy¬w £yimy√ tavb
¸ H
i ™Ârd
–Â wyflrx
· '
a •Od
– r
Ë yC« w¬ ÙGmv
i wyAx'
e -te' x—q
– yC« w¬ 23
rem'◊Cy¬w hAlÃyAGlah £»lx
· b
–a yim
G r
fi '
· h
A §Abl
A -le' £yihl
» '
È '◊byC√ w¬ 24 :dAvl
¸ gF« h
a rahb
–¸
§AbAl gEKW¬Cy¬w 25 :vflr-dav bÙLXm
i bOqv
· y¬ -£iv rEb
– d
fi t
G¸ -§ep
K ߸l remH
KA h
i Ùl
rah¸–b wyAxe'-te' v—qt
GA §Abl
A wà rAhb
–A ÙlÛh'
A -te' v—qt
GA bOqv
· y¬ wà bOqv
· y¬ -te'
gEh¬n¸Gt¬w yibAb¸l-te' bOngà t
Gi w¬ t
A yiWv
A hem bOqv
· y¬ l
¸ §Abl
A rem'◊yC w¬ 26 :dAvl
¸ gF« h
a
-'◊lÃw yitO' bOnÃgiGtw¬ x
fi r
O b
¸ l
i t
A 'Eb
– x
¸ n¬ hAm
G l
A 27 :bÂrAx tÙyubH
¸ k
–i yatnO b
–¸ -te'
y«naGt¸HaXÃn '◊lÃw 28 :rÙFnk
i b
¸ ˚ •Otb
–¸ £yÊrH
i b
¸ ˚ hAxm
¸ W
i b
–¸ ß·xl
GE H
a '
· w√ yil
G t
GA d
Ë gF¬ h
i
tÙW·val yÊd√y lE'¸l-H∆y 29 :ÙW·v t
GA l
¸ k
–a s
¸ h
i hAt
G v
a yAtnO b
¸ l
i wà y¬nb
A l
¸ qEH
K n¬ l
¸
rE–bfi–dim ߸l remAKHh
i rOm'El yal'
E ram'
A Hem'
e £ekyib'
· yEhl
» '≈w vflr £ekm
GA v
i
hAGt¸pas¸k«n •Os¸k«n-yik
– t
GA k
¸ l
a h
A ™»lh
A hAt
G v
a wà 30 :vflr-dav bÙLXm
i bOqv
· y¬ -£iv
yi–k §AbAl¸l rem'◊Cy¬w bOqv
· y¬ §avyC¬ w¬ 31 :yAhl
» '
È -te' t
GA b
¸ ¬ng√ hAm
G l
A ßyib'
A tyEbl
¸
'Ac¸miGt reH·' £iv 32 :yim
G v
i m
E ßyetÙn¸b
– -te' lOzgà t
Gi -§ep
K yit
G r
Ë m
a '
A yik
– yit'„ry√
-'◊lÃw ™Al-x—qÃw yÊdm
GA v
i hAm ߸l-rek
– h
a ˚nyEx'
a d∆gn∆ h∆yx
¸ y« '◊l ßyehl
» '
È -te'
hA'El lehO'¸b˚ bOqv
· y¬ leh'
O b
–¸ §Abl
A '◊byC√ w¬ 33 :£atb
A n√ gFÃ lExr
fl yik
– bOqv
· y¬ vfidy√
:lExflr lehO'¸–b '◊byC√ w¬ hA'l
E leh'
O m
E 'EcyC≈ w¬ 'Acm
A '◊lwà tOhm
A '
· h
A yEt
G H
¸ leh'
O b
¸ ˚
£ehyEl·v beHEGt¬w lAmgF√ h
a rakb
–¸ £EmW
i t
G¸ w¬ £yipr
fl t
G¸ h
a -te' hAxq
Ÿ l
A lExr
fl wà 34
-la' AhyibA'-le' rem'◊t
G w¬ 35 :'Acm
A '◊lwà leh'
O h
A -lAk
– -te' §Abl
A HEH
K m
a yà w¬
WEKpaxÃy¬w yil £yiH√n ™Ârd
 -yik
– ßy∆np
KA m
i £˚qAl lak˚' 'Ùl yik
– y«nd
O '
· y≈nyEvb
–¸ raxy«
bOq·v¬y §av¬Cy¬w §AbAl¸–b bÂryC√ w¬ bOqv
· y¬ l
¸ raxyC« w¬ 36 :£yipr
fl t
G¸ h
a -te' 'Acm
A '◊lwÃ
AGt¸HaKHim-yi–k 37 :yflrx
· '
a t
GA q
Ÿ l
a d
fl yik
– yit'AX
L ax ham yivH
¸ p
Ki -ham §Abl
A l
¸ rem'◊yC w¬
ßyexa'Ãw yaxa' d∆g∆n hOk
– £yiW ßetyEb-yElk
–¸ lOk
– m
i t
A 'Acm
GA -ham yalk
–E -lAk
– -te'
'◊l ßy∆∑zivÃw ßyelExr
Ë ™Am
G v
i yiknO '
A h√nH
A £yÊrW
¸ v
e h∆z 38 :˚ny≈nH
¸ §yEb
– ˚xyikÙyÃw
yikOnA' ßyelE' yit'Ebh
E -'◊l hApr
„ X
¸ 39 :yit
G l
¸ k
A '
A '◊l ]3 k
A nà '◊c yElyE'wà ˚lEk
– H
i
y«nalAk·' £ÙCyab yity«yh
A 40 :hAlyà l
A yitb
¸ n… gà ˚ £Ùy yitb
¸ n… gFÃ h√nF H
e q
Ÿ b
a t
G¸ yÊdyC√ m
i h√nF X
Le x
a '
·
ßetyEb¸–b h√nAH £yÊrW
¸ v
e yil
G -h∆z 41 :y√nyEvm
E yitn√ H
¸ dfid
– t
Gi w¬ hAlyà l
GA b
–a xfirq
’ wà bÂrx
O

•El·xaGt¬w ß∆n'◊c¸–b £y«nH
A HEHwà ßyetnO b
¸ yEt
G H
¸ –ib h√nH
A h„rW
¸ v
e -vab
– r
Ë '
a ßyit
G d
Ë b
a v
·
daxap˚ £Ahflr¸ba' yEhl
» '
È yib'
A yEhl
» '
È yEl˚l 42 :£y«nm
O tÂrW
e v
· yit
G r
Ë k
–u W
¸ m
a -te'
hA'flr yaKpa–k ]3 avy«gyà -te'wà y«ynà v
A -te' y«nt
GA x
¸ l
Ga H
i £“qy„r hAt
G v
a yik
– yil h√yh
A qAxc
¸ y«
yatOn¸–b tÙnA–bah bOqv
· y¬ -le' rem'◊yC w¬ §Abl
A §avyC¬ w¬ 43 :Hem'
A xakÙCyw¬ £yihl
» '
È
-hAm yatOn¸bilÃw '˚h-yil he'r
O hAt
G '
a -reH'
· lOkwà y«n'◊c §'◊c
F h
a wà y¬nb
–A £y«nb
–A h
a wÃ
hAtËr¸k«n hAk¸l hAt
G v
a wà 44 :˚dAly√ reH'
· §ehy≈nb
¸ l
i Ù' £ÙCyh
a hel
G '
E l
A heWv
È '
e
AhemyÊrÃy¬w §ebA' bOqv
· y¬ x—q
– yC« w¬ 45 :ß∆nyEb˚ y«nyEb
– dEvl
¸ h√yh
A wà hAt
G '
A w√ y«n'
· tyÊrb
¸
l√g-˚W·v¬Cy¬w £y«nAb·' ˚xŸqyC« w¬ £y«nb
A '
· ˚XŸql
i wyAx'
e l
¸ bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 46 :hAbc
FE m
a
'flr“q bOq·v¬yÃw 'At˚d·hW
A r¬gyà §Abl
A Ùl-'flrq
Ÿ yC« w¬ 47 :l√gF h
a -lav £AH ˚l¸k'◊yC w¬
-'flr“q §E–k-lav £ÙCyh
a ßÃnyEb˚ y«nyEb
– dEv h∆z∑ h
a l¬gF h
a §Abl
A rem'◊yC w¬ 48 :dEvl
¸ gF¬ Ùl
rEtA–s«n yi–k ß∆nyEb˚ y«nyEb
– h√whÃy •ecy« ram'
A reH'
· hAp
K c
¸ m
Gi h
a wà 49 :dEvl
¸ gF¬ Ùm¸H
§yE' yatOn¸–b-lav £yiHn√ x—q
– t
Gi -£i'wà yatnO b
–¸ -te' h∆nF v
a t
G¸ -£i' 50 :˚hEvr
„ m
E Hyi'
h≈Fnih bOq·v¬y¸l §AbAl rem'◊yC w¬ 51 :ß∆nyEb˚ y«nyEb
– dEv £yihl
» '
È hE'r
Ë ˚nAm
G v
i Hyi'
:ß∆nyEb˚ y«nyE–b yityÊry√ reH'
· ]1 hAbc
FE m
a h
a h≈nF h
i wà h∆z∑ h
a l¬gF h
a
hAGta'-£i'Ãw h∆∑zah l¬gF h
a -te' ßyel'
E ]1 rObv
È '
e -'◊l y«n'
A -£i' hAbc
FE m
Ga h
a hfldv
E wà h∆z∑ h
a l¬gF h
a dEv 52
yEhl
» È' 53 :hAvflrl
¸ t'◊z∑ h
a hAbc
FE m
Ga h
a -te'wà h∆z∑ h
a l¬gF h
a -te' yal'
E rObv
· t
a -'◊l
bOq·v¬y vabAKH«Cy¬w £ehyib'
· yEhl
» '
È ˚ny≈nyEb ˚X¸p
K H
¸ y« rÙx√n yEhl
» '≈w £Ahr
fl b
¸ '
a
-lAkÈ'el wyAxe'¸l 'flrq
Ÿ yC« w¬ rAhb
–A xabz∆ bOqv
· y¬ xab
– zà yC« w¬ 54 :qAxc
¸ y« wyib'
A daxp
a b
–¸
:rAhA–b ˚nyil√Cy¬w £exl
e ˚l¸k'◊yC w¬ £exl
A
Genesis 32
qEKH¬nÃy¬w r’qO–ba–b §Abl
A £Ek
– H
¸ yC¬ w¬ 1
bOq·v¬yÃw 2 :ÙmOq¸ml
i §Abl
A bAHyC√ w¬ ™elyC≈ w¬ £eht
¸ '
e ™Ârb
A yà w¬ wyAtÙn¸bl
i wà wy√nb
A l
¸
£A'flr reH·'a–k bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 3 :£yihl
» '
È yEk'
· l
¸ m
a Ùb-˚vÃgF p
¸ yC« w¬ Ù–kr
Ë d
fi l
¸ ™alh
A
> :£«y√n·xam '˚hah £ÙqAm
G h
a -£EH 'flrq
Ÿ yC« w¬ h∆z £yihl
» '
È h≈nx
· m
a
ryivEW hAcËra' wyix'
A wAWv
E -le' wy√np
A l
¸ £yik'
A l
¸ m
a bOqv
· y¬ xalH
¸ yC« w¬ 4
ramA' hO–k wAWEv¸l y«nd
O 'al §˚r¸m'◊t hOk
– rOm'El £At'
O wacyà w¬ 5 :£ÙdÈ' h„dW
¸
rÙm·x¬w rÙH yil-yihyà w¬ 6 :hAt
G v
A -dav rax'
E w√ yit
G r
Ë gF¬ §Abl
A -£iv bOqv
· y¬ ]3 k
A d
–Ë b
¸ v
a
:ßy∆nyEv¸–b §Ex-'◊cm
¸ l
i y«nd
O 'al dy«gF h
a l
¸ hAxl
¸ H
¸ '
e w√ hAxp
¸ H
i wà debv
e wà §'◊c
£¬gÃw wAWEv-le' ßyix'
A -le' ˚n'Ab
– rOm'El bOqv
· y¬ -le' £yik'
A l
¸ m
Ga h
a ˚buHyC√ w¬ 7
rec≈Cy¬w dO'¸m bOq·vy¬ 'flry«yC w¬ 8 :ÙGmv
i Hyi' tÙ'Em-vab
– Ër'
a wà ߸t'flrq
Ÿ l
i ™Elh
O
£yiGlamÃFgahÃw r“qA–bah-te'wà §'◊c
F h
a -te'wà ÙGt'
i -reH'
· £Avh
A -te' ¶axyC¬ w¬ Ùl
˚hA–kihÃw taxa'Ah h∆nx
· m
Ga h
a -le' wAWv
E 'Ùb√y-£i' rem'◊yC w¬ 9 :tÙn·xm
a y≈nH
¸ l
i
£Ahflr¸ba' yibA' yEhl
» '
È bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 10 :hAXyElp
¸ l
i rA'H
¸ nF« h
a h∆nx
· m
Ga h
a h√yh
A wÃ
hAbyiXyE'Ãw ߸GtËdalÙm¸l˚ ߸cr
Ë '
a l
¸ b˚H yal'
E rEm'
O h
A h√whÃy qAxc
¸ y« yib'
A yEhl
» '≈w
ß–d¸bav-te' AtyiWv
A reH'
· tem'
È h
A -lAk
– m
i ˚ £yÊds
A x
· h
a lOk
– m
i yit
G nà X
O q
“ 11 :™Am
G v
i
:tÙn·xam y≈n¸Hil yity«yh
A hAt
G v
a wà h∆z∑ h
a §„d
– r
Ë yC¬ h
a -te' yit
G r
Ë b
a v
A yilq
Ÿ m
a b
¸ yik

£E' y«na–kihÃw 'Ùb√y-§ep
K ÙtO' yiknO '
A '„ry√ -yik
– wAWv
E d¬yC m
i yix'
A d¬yC m
i '√n y«nl
E yic
F h
a 12
lÙx¸–k ß·vËr¬z-te' yit
G m
¸ W
a wà ™Am
G v
i byiXyE' bEXyEh t
GA r
Ë m
a '
A hAt
G '
a wà 13 :£y«nb
–A -lav
'A–bah-§im x—–q«Cy¬w '˚hah hAlyà l
Ga b
–a £AH §elyC√ w¬ 14 :bOrm
E rEps
–A y« -'◊l reH'
· £√yC h
a
£yilExËr £yÊr¸Wev £yiHy√ t
¸ ˚ £«yt
a 'Am £y«z∑ v
i 15 :wyix'
A wAWv
E l
¸ hAxnà m
i Ùd√yb
¸
tÙrAKp £yiHl
» ¸H £ehy≈nb
¸ ˚ tÙqy«nyEm £yil
G m
a gFÃ 16 :£yÊrW
¸ v
e £yilyE'wà £«yt
a 'Am
-d¬y¸–b §EGt«Cy¬w 17 :hflrW
A v
· ]1 mÊry√ v
¸ w¬ £yÊrW
¸ v
e tOnt
O '
· hflrW
A v
· £yÊrp
A ˚ £yivb
–A r
Ë '
a
˚myiWAGt x¬wÂrÃw y¬nApl
¸ ˚r¸bv
i wyfldb
A v
· -le' rem'◊yC w¬ Ù–db
a l
¸ rÂdv
E rÂdv
E wyfldb
A v
·
yixA' wAWEv ]1 Ak¸HgF√ p
¸ y« yik
– rOm'El §ÙH'Êrh
A -te' wacyà w¬ 18 :rÂdv
E §yEb˚ rÂdv
E §yEb

AGtËramA'Ãw 19 :ßy∆np
A l
¸ hel
G '
E yiml
¸ ˚ ™Elt
E h√n'
A wà hAt
G '
a -yiml
¸ rOm'El ]1 k
A l
¸ '
E H
¸ w«
'˚h-£¬g h≈FnihÃw wAWv
E l
¸ y«nd
O 'al hAx˚l¸H 'wih hAxnà m
i bOqv
· y¬ l
¸ ßËd
– b
¸ v
a l
¸
£yik¸lOhah-lA–k-te' £¬gF yiHyilH
K¸ h
a -te' £¬gF y«nH
KE h
a -te' £¬gF wacyà w¬ 20 :˚ny„rx
· '
a
:ÙtO' £ek·'acOm¸–b wAWv
E -le' §˚r¸b
– d
fi t
G¸ h∆z∑ h
a rAbd
–fl k
–a rOm'El £yÊrd
fl v
· h
A y„rx
· '
a
wy√nAp hflr¸Kpak·' ram'
A -yik
– ˚ny„rx
· '
a bOqv
· y¬ ßËd
– b
¸ v
a h≈nF h
i £¬gF £et
G r
Ë m
a '
· w¬ 21

rOb·vaGt¬w 22 :y√nAp 'AW
K y« yal˚' wy√np
A he'r
Ë '
e §Ek-y„rx
· '
a wà y√np
A l
¸ tekl
e h
O h
a hAxnà m
Gi b
–a
:h∆n·xaGma–b '˚hah-hAlyà l
Ga b
–a §Al '˚hÃw wy√np
KA -lav hAxnà m
Gi h
a
wyAtOx¸piH yEGt¸H-te'wà wyAHn√ yEt
G H
¸ -te' x—q
– yC« w¬ '˚h hAlyà l
Ga b
–a £“qyC√ w¬ 23
£„rib·v¬Cy¬w £Ex“–q«Cy¬w 24 :qOb
– y¬ rabv
· m
a tE' rObv
· yC¬ w¬ wyfldl
A yà rAWv
A dax'
a -te'wÃ
Hyi' qEbA'≈Cy¬w Ù–dabl
¸ bOqv
· y¬ rEtwF√ yC« w¬ 25 ]1 :Ùl-reH'
· -te' rEbv
· yC¬ w¬ laxnF√ h
a -te'
v—qEGt¬w Ùk„rÃy-•ak¸–b v¬gF yC« w¬ Ùl lOky√ '◊l yik
– 'ËryC¬ w¬ 26 :raxH
KA h
a tÙl·v dav ÙGmv
i
raxAKHah hAlAv yi–k y«nx
E l
G¸ H
a rem'◊yC w¬ 27 :ÙGmv
i Ùq¸b'
A h
E b
–¸ bOqv
· y¬ ™Âry∆ -•ak

ßem¸KH-ham wyAlE' rem'◊yC w¬ 28 :y«nt
GA k
¸ r
fi b
–E -£i' yik
– ß·xl
GE H
a '
· '◊l rem'◊yC w¬
lE'flr¸W«y-£i' yi–k ߸mH
i dÙv rEm'
A y≈ bOqv
· y¬ '◊l rem'◊yC w¬ 29 :bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬
rem'◊Cy¬w bOq·v¬y la'H
¸ yC« w¬ 30 :lAk˚Gtw¬ £yiHn√ '
· -£ivwà £yihl
» '
È -£iv t
A yÊrW
A -yik

:£AH ÙtO' ™ÂrAbÃyw¬ yimH
¸ l
i la'H
¸ t
Gi h∆z∑ hAm
G l
A rem'◊yC w¬ ßemH
¸ '√nF -hfldy«gF h
a
-le' £y«nAKp £yihl
» '
È yityi'r
fl -yik
– lE'y«np
K¸ £ÙqAm
G h
a £EH bOqv
· y¬ 'flrq
Ÿ yC« w¬ 31
lE'˚n¸Kp-te' rabAv reH'
· k
–a HemH
Ke h
a Ùl-xfirzà yC« w¬ 32 :yiHp
¸ n¬ lEcnF√ t
Gi w¬ £y«np
KA
dy«Fg-te' lE'flr¸W«y-y≈nb
¸ ˚l¸k'◊y-'◊l §Ek
– -lav 33 :Ùk„ryà -lav v
fi l
E c
O '˚hÃw
bOq·v¬y ™Âr∆y-•ak¸–b v¬gn√ yik
– h∆z∑ h
a £ÙCyh
a dav ™„ryC√ h
a •ak
– -lav reH'
· heHnF√ h
a
:heH√Fnah dy«g¸–b
Genesis 33
tÙ'Em va–bËra' ÙGmv
i wà 'Ab
– wAWv
E h≈nF h
i wà 'ËryC¬ w¬ wy√nyEv bOqv
· y¬ 'AW
K yC« w¬ 1
:tÙxAp¸KHah yEGt¸H lavwà lExr
fl -lavwà hA'l
E -lav £yÊdl
A yà h
a -te' ¶axyC¬ w¬ Hyi'
£y«nOr·xa' AhyÂdAly«w hA'l
E -te'wà h√nH
O 'Êr §ehy„dl
¸ y¬ -te'wà tÙxApH
K¸ h
a -te' £eWyC√ w¬ 2
hAcËra' ˚xaGt¸H«Cy¬w £ehy≈np
¸ l
i rabv
A '˚hÃw 3 :£y«nr
O x
· '
a •EsÙy-te'wà lExr
fl -te'wÃ
˚h‘q¸–baxÃy¬w Ùt'flrŸql
i wAWv
E ¶flryC√ w¬ 4 :wyix'
A -dav ÙGtH
¸ gF« -dav £yimv
A p
K¸ vabH
e
£yiH√Fnah-te' 'Ër¬Cyw¬ wy√nyEv-te' 'AW
K yC« w¬ 5 :˚–kb
¸ yC« w¬ ]4 wF h‘qH
KA yC« w¬ ]q wflr'√wF c
a -lav lOp
K yC« w¬
£yihl
» È' §¬nAx-reH'
· £yÊdl
A yà h
a ram'◊yC w¬ ™Al
G hel
G '
E -yim rem'◊yC w¬ £yÊdl
A yà h
a -te'wÃ
-£¬Fg H¬FgiGt¬w 7 :®y∆wx
· t
Ga H
¸ t
Gi w¬ §ehy„dl
¸ y¬ wà h√nF h
E tÙxApH
K¸ h
a ®¸HgF¬ t
Gi w¬ 6 :ßÂd
– b
¸ v
a -te'
yim rem'◊Cy¬w 8 :˚w·xt
Ga H
¸ yC« w¬ lExr
fl wà •EsÙy H¬gF n« rax'
a wà ˚w·xt
Ga H
¸ yC« w¬ h
A yÂdl
A y«w hA'l
E
:y«nOd·' y≈nyEv¸–b §Ex-'◊cm
¸ l
i rem'◊yC w¬ yit
G H
¸ g√ p
KA reH'
· h∆z∑ h
a h∆nx
· m
Ga h
a -lAk
– ߸l
-la' bOq·v¬y rem'◊yC w¬ 10 :™Al-reH'
· ߸l yihyà yix'
A bflr yil-H∆y wAWv
E rem'◊yC w¬ 9
yityi'flr §E–k-lav yi–k yÊdyC√ m
i yitx
A nà m
i t
GA x
¸ q
— l
A wà ßy∆nyEvb
–¸ §Ex yit'Acm
A '√n-£i' '√n
t'Abuh reH·' yitAkr
Ë b
–i -te' '√n-x—q 11 :y«nc
E r
Ë t
Gi ¬w £yihl
» '
È y≈np
K¸ tO'r
Ë k
–i ßy∆np
A
hAv¸s«n rem'◊Cy¬w 12 :x“q
– yC« w¬ Ù–b-racp
¸ yC« w¬ lOk-yil-H∆y yikwà £yihl
» '
È y«nnF¬ x
a -yik
– ™Al
£yi–kfir £yÊdAlÃyah-yik
– v
fi d
„ yO y«nd
O '
· wyAl'
E rem'◊yC w¬ 13 :ßÂd
– gà n∆ l
¸ hAkl
¸ '
E wà hAkl
E n≈ wÃ
:§'◊Fcah-lA–k ˚tEmw√ dAx'
e £Ùy £˚qApd
Ë ˚ yAlv
A tÙlAv r“qb
–A h
a wà §'◊c
F h
a wÃ
hAk'Al¸Gmah l∆gÂr¸l yiX
L '
i l
¸ ]3 hAlh
· n√ t
¸ '
e y«n'
· w¬ Ù–db
¸ v
a y≈np
¸ l
i y«nd
O '
· '√n-rAbv
· y¬ 14
:hflryivEW y«nOd·'-le' '◊b'
A -reH'
· dav £yÊdl
A yà h
a l∆gr
 l
¸ ˚ y¬np
A l
¸ -reH'
·
h∆∑z hAGmAl rem'◊Cy¬w yit
G '
i reH'
· £Avh
A -§im ߸m
G v
i '√nF -h√gyic
F '
a wAWv
E rem'◊yC w¬ 15
:hflryivEW Ù–kËrfid¸l wAWv
E '˚hah £ÙCyb
–a bAHyC√ w¬ 16 :y«nOd'
· y≈nyEvb
–¸ §Ex-'Acm
¸ '
e
'flr“q §E–k-lav tO–ks
u hAWv
A ˚h≈nq
Ÿ m
i l
¸ ˚ t«yb
–A Ùl §ebyC« w¬ hAtk
–O s
u vasn√ bOqv
· y¬ wà 17
reH·' £ek¸H ryiv £ElH
A bOqv
· y¬ '◊byC√ w¬ 18 < :tÙ–ks
u £ÙqAm
G h
a -£EH
-te' §’q«Cy¬w 19 :ryivh
A y≈np
K¸ -te' §axyC« w¬ £flr'
· §fid
– p
Ka m
i Ù'Obb
–¸ §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸
hA'Em¸–b £ek¸H yib·' rÙm·x-y≈nb
–¸ d¬yC m
i ÙlÛh'
A £AH-hAXn√ reH'
· hÂdW
KA h
a t—ql
¸ x
e
< :lE'flr¸W«y yEhl
» '
È lE' Ùl-'flrq
Ÿ yC« w¬ x
fi b
–E zà m
i £AH-bec
F yC¬ w¬ 20 :hAXyiWq
Ÿ
Genesis 34
tÙn¸bi–b tÙ'Ëril bOqv
· y¬ l
¸ hfldl
¸ y√ reH'
· hA'l
E -tab
– h√nyÊd 'Ect
GE w¬ 1
–hAtO' x—–q«Cy¬w ¶ÂrA'h
A 'yiWnà y«wF x
i h
a rÙm·x-§eb
– £ekH
¸ h
– t
A '
O 'ËryC¬ w¬ 2 :¶Âr'
A h
A
-te' bahÈ'∆Cy¬w bOq·vy¬ -tab
– h√nyÊdb
–¸ ÙH¸pn¬ qab
– Ëdt
Gi w¬ 3 :AhnF∆ v
a yà w¬ h
– t
A '
O bak
– H
¸ yC« w¬
rOm'El wyibA' rÙm·x-le' £ekH
¸ rem'◊yC w¬ 4 :flrv
· nF¬ h
a bEl-lav rEb
– d
fi yà w¬ r
fl v
· nF¬ h
a
h√nyÊ–d-te' 'EGmiX yik
– vamH
A bOqv
· y¬ wà 5 :hAH
K '
i l
¸ t'◊z∑ h
a hfld
– l
¸ yC¬ h
a -te' yil-x—q
'Ec≈Cy¬w 6 :£A'O–b-dav bOqv
· y¬ HÊrx
È h
e wà hÂdW
KA b
–a ˚h≈nq
Ÿ m
i -te' ˚yAh wy√nb
A ˚ ÙGtb
i

hÂdAKWah-§im ˚'A–b bOqv
· y¬ y≈nb
¸ ˚ 7 :ÙGt'
i rEb
– d
fi l
¸ bOqv
· y¬ -le' £ekH
¸ -yib'
· rÙm·x
lE'flr¸W«y¸b hAWAv hAlb
A nà -yik
– dO'm
¸ £ehl
A raxyC« w¬ £yiHn√ '
· h
A ˚b¸c
F v
a t
¸ yC« w¬ £Avm
¸ H
A k
–¸
rOm'El £AGti' rÙm·x rEb
– d
fi yà w¬ 8 :heWv
A y≈ '◊l §Ekwà bOqv
· y¬ -tab
– -te' bak
– H
¸ l
i
˚n¸Gtax¸tihÃw 9 :hAKH'
i l
¸ Ùl h
– t
A '
O '√n ˚n¸t
G £ekt
G¸ b
i b
–¸ ÙH¸pn¬ h“qH
¸ x
A y«nb
–¸ £ekH
¸
˚bEHEGt ˚nAGti'Ãw 10 :£ekl
A ˚xŸqt
Gi ˚nyEtnO b
–¸ -te'Ãw ˚nAl-˚n¸t
G t
Gi £ekyEtnO b
–¸ ˚nAt'
O
£ek¸H rem'◊Cy¬w 11 :–hb
–A ˚z·x'
A h
E wà h
A ˚rAxs
¸ ˚ ˚b¸H £eky≈np
¸ l
i h∆yh
¸ t
Gi ¶Âr'
A h
A wÃ
:§EGte' yalE' ˚r¸m'◊t
G reH'
· w¬ £eky≈nyEvb
–¸ §Ex-'Acm
¸ '
e h
A yex'
a -le'wà ]2 h
A yib'
A -le'
yil-˚n¸t˚ yAlE' ˚r¸m'◊t
G reH'
· k
–a h√nt
G¸ '
e wà §At
G m
a ˚ rahm
O dO'm
¸ yalv
A ˚–br
Ë h
a 12
wyibA' rÙm·x-te'wà £ekH
¸ -te' bOqv
· y¬ -y≈nb
¸ ˚n·vyC¬ ¬w 13 :hAH
K '
i l
¸ r
fl v
· nF¬ h
a -te'
'◊l £ehyEl·' ˚r¸m'◊yC w¬ 14 :£Atx
O '
· h√nyÊd
– tE' 'Em
G X
i reH'
· ˚rEb
– d
fi yà w¬ hAmr
Ë m
i b
–¸
-yi–k hAlËrAv Ùl-reH'
· Hyi'l
¸ ˚nEtx
O '
· -te' tEtl
A h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a tÙW·vl
a lak˚n
£ekAl lOGmih¸l ˚nOmk
A ˚y¸ht
Gi £i' £ekl
A tÙ'≈n t'◊zb
–¸ -™a' 15 :˚nAl 'wih hAp
K r
Ë x
e
˚n¸baH√yÃw ˚nAl-x—–q«n £ekyEtnO b
–¸ -te'wà £ekl
A ˚nyEtnO b
–¸ -te' ˚Fnt
a n√ wà 16 :rAkz√ -lAk

˚n¸x—qAlÃw lÙGmih¸l ˚nyEl'
E ˚v¸mH
¸ t
i '◊l-£i'wà 17 :dAx'
e £avl
¸ ˚ny«yh
A wà £ekt
G¸ '
i
£ek¸H y≈nyEv¸b˚ rÙm·x y≈nyEvb
–¸ £ehy„rb
¸ d
Ê ˚b¸Xy«yC w¬ 18 :˚n¸kl
A h
A wà ˚nEt
G b
–i -te'
bOq·v¬y-tab¸–b ¶EpAx yik
– rAbd
–fl h
a tÙW·vl
a ravnF¬ h
a rax'
E -'◊lwà 19 :rÙm·x-§eb

-le' Ùn¸–b £ek¸H˚ rÙm·x '◊byC√ w¬ 20 :wyib'
A tyEb
– lOk
– m
i dAb
– k
¸ n« '˚hÃw
heGlE'Ah £yiH√n·'Ah 21 :rOm'El £flryiv yEHnà '
a -le' ˚r¸b
– d
fi yà w¬ £flryiv ravH
a
-tab·xfir h≈Fnih ¶Âr'
A h
A wà h
– t
A '
O ˚r·xs
¸ y« wà ¶Âr'
A b
A ˚b¸Hy≈ wà ˚nAt
G '
i £Eh £yiml
E H
¸
:£ehAl §EGt«n ˚nyEtOnb
–¸ -te'wà £yiHn√ l
¸ ˚nAl-x—q
– n« £AtnO b
–¸ -te' £ehy≈np
¸ l
i £«yd
fi y√
lÙGmih¸–b dAxe' £avl
¸ tÙy¸hl
i ˚nAt
G '
i tebH
e l
A £yiHn√ '
· h
A ˚nAl ˚tO'y≈ t'◊zb
–¸ -™a' 22
£AGt¸meh¸–b-lAkÃw £√ny√ nà q
÷ wà £ehn≈ q
Ÿ m
i 23 :£yilm
GO n« £Eh reH'
· k
–a rAkz√ -lAk
– ˚nAl
rÙm·x-le' ˚v¸m¸HyC« w¬ 24 :˚nAt
G '
i ˚b¸Hy≈ wà £ehl
A hAtÙ'≈n ™a' £Eh ˚nAl 'Ùl·h
ravaH yE'¸cOy-lA–k rAkz√ -lAk
– ˚lOm
G yC« w¬ Ùryiv ravH
a yE'c
¸ yO -lAk
– Ùn¸b
– £ekH
¸ -le'wÃ
bOq·v¬y-y≈n¸b-y≈n¸H ˚xŸqyC« w¬ £yib'
· k
–O £AtÙy¸hb
–i yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
a yihyà w¬ 25 :Ùryiv
-lA–k ˚gËrah¬Cy¬w xaXb
–e ryivh
A -lav ˚'ObyC√ w¬ Ù–br
Ë x
a Hyi' h√nyÊd yEx'
· y«wl
E wà §Ùv¸mH
i
h√nyÊ–d-te' ˚xŸq«Cy¬w bÂrx
A -yipl
¸ ˚gËrh
A Ùn¸b
– £ekH
¸ -te'wà rÙm·x-te'wà 26 :rAkz√
ryivAh ˚∑zOb√Cy¬w £yill
A x
· h
a -lav ˚'Ab
– bOqv
· y¬ y≈nb
–¸ 27 :˚'EcyC≈ w¬ £ekH
¸ tyEb
– m
i
tE'Ãw ]1 me–hy„rOm·x-te'wà £flrq
“ b
–¸ -te'wà £√n'◊c-te' 28 :£AtÙx·' ˚'¸m
G X
i reH'
·
-lA–k-te'Ãw £AlyEx-lAk
– -te'wà 29 :˚x“ql
A hÂdW
KA b
–a reH'
· -te'wà ryivb
–A -reH'
·
bOq·v¬y rem'◊Cy¬w 30 :t«yb
–A b
–a reH'
· -lAk
– tE'wà ˚∑zb
O yC√ w¬ ˚bAH £ehyEHnà -te'wà £Ap
K X
a
y«n·v¬n¸–ka–b ¶ÂrA'Ah bEHyO b
–¸ y«nH
E yi'b
¸ h
a l
¸ yit'
O £et
G r
Ë k
a v
· y«wl
E -le'wà §Ùv¸mH
i -le'
:yityEb˚ y«n·' yiGtËdm
a H
¸ n« wà y«n˚–kh
i wà yalv
A ˚p¸s'
e n∆ wà rAp
K s
¸ m
i yEtm
¸ y«n'
· w¬ y«z∑ r
Ê p
K¸ b
a ˚
> :˚nEtÙx·'-te' heWv
· y¬ h√nÙz¸kh
a ˚r¸m'◊yC w¬ 31
Genesis 35
£AH-beHÃw lE'-tyEb hElv
· £˚q bOqv
· y¬ -le' £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 1
:ßyixA' wAWEv y≈n¸Kpm
i ]1 k
A x
· r
Ë b
A b
–¸ ßyel'
E he'r
Ë nF« h
a lE'l
A x
fi b
–E zà m
i £AH-hEWv
· w¬
rAk≈Fnah yEhl
» È'-te' ˚rish
A ÙGmv
i reH'
· -lAk
– le'wà ÙtyEb
– -le' bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 2
-tyE–b hel·v¬nÃw hAm˚q√nwà 3 :£ekyEtl
» m
¸ W
i ˚pyilx
· h
a wà ˚r·hX
La h
i wà £ekk
¸ t
O b
–¸ reH'
·
™Âr–da–b yÊdAGmiv yihyà w¬ yitr
fl c
A £Ùy¸b
– yit'
O h∆nv
O h
A lE'l
A x
fi b
–E zà m
i £AH
K -heWv
È '
e wà lE'
£fld√y¸–b reH·' rAk≈Fnh
a yEhl
» '
È -lAk
– tE' bOqv
· y¬ -le' ]3 wF n¸t
G yC« w¬ 4 :yit
G k
¸ l
A h
A reH'
·
-£iv reH·' hAlE'h
A taxt
Ga bOqv
· y¬ £At'
O §OmX
¸ yC« w¬ £ehy≈nzà '
A b
–¸ reH'
· £yimz√ nFÃ h
a -te'wÃ
'◊lÃw £ehyEtObyib¸s reH'
· £yÊrv
A h
e -lav £yihl
» '
È tat
G x
i yihyà w¬ ˚vAs
– yC« w¬ 5 :£ekH
¸
'wih §av¬n¸–k ¶Âre'¸–b reH'
· h√z˚l bOqv
· y¬ '◊byC√ w¬ 6 :bOqv
· y¬ y≈nb
–¸ y„rx
· '
a ˚pËdr
fl
£ÙqAGmal 'flrŸq«Cy¬w fixb
–E zà m
i £AH §ebyC« w¬ 7 :ÙGmv
i -reH'
· £Avh
A -lAkwà '˚h lE'-tyEb

tAmAGt¬w 8 :wyixA' y≈np
K¸ m
i ÙxËrb
A b
–¸ £yihl
» '
È h
A wyAl'
E ˚lÃgn« £AH yik
– lE'-tyEb
– lE'
'flrŸq«Cy¬w §ÙGla'Ah taxt
Ga lE'-tyEbl
¸ taxt
Ga m
i rEbq
–“ t
Gi w¬ h“qb
¸ r
Ê t’qn∆ yEm hflrb
O d
–Ë
§fi–daKpim Ù'Ob¸–b dÙv bOqv
· y¬ -le' £yihl
» '
È 'flryC≈ w¬ 9 > :t˚kAb
– §ÙGl'
a Ùm¸H
߸miH '„r“–q«y-'◊l bOqv
· y¬ ߸mH
i £yihl
» '
È Ùl-rem'◊yC w¬ 10 :ÙtO' ™Ârb
A yà w¬ £flr'
·

:lE'flr¸W«y Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ ßemH
¸ h∆yh
¸ y« lE'r
fl W
¸ y« -£i' yik
– bOqv
· y¬ dÙv ]3
h∆y¸h«y £«yÙFg lahŸq˚ yÙFg hEbr
Ë ˚ h„rp
K¸ yfid
– H
a lE' y«n'
· £yihl
» '
È Ùl rem'◊yC w¬ 11
£Ahflr¸ba'¸l yiGtat√n reH'
· ¶Âr'
A h
A -te'wà 12 :˚'Ecy≈ ßyecl
A x
· m
E £yikl
A m
¸ ˚ ≠em
G m
i
lav¬Cy¬w 13 :¶ÂrA'Ah-te' §Et
G '
e ßyÂrx
· '
a ß·vr
Ë z¬ l
¸ ˚ h√nF n∆ t
G¸ '
e ߸l qAxc
¸ y« l
¸ ˚
hAbEFcam bOq·v¬y bEFcyC¬ w¬ 14 :ÙGt'
i reb
– d
–Ê -reH'
· £ÙqAm
G b
–a £yihl
» '
È wyAlv
A m
E
AhyelAv qOc«Cy¬w ™es∆n h
A yelv
A ™Es
– yC¬ w¬ §eb'
A tebc
Fe m
a ÙGt'
i reb
– d
–Ê -reH'
· £ÙqAm
G b
–a
£yihl
» È' £AH ÙGti' reb
– d
–Ê reH'
· £ÙqAm
G h
a £EH-te' bOqv
· y¬ 'flrq
Ÿ yC« w¬ 15 :§emH
A
'ÙbAl ¶ÂrA'Ah-tfirb
¸ k
–i dÙv-yihyà w¬ lE' tyEb
– m
i ˚v¸syC« w¬ 16 :lE'-tyEb

–hAGtËdil¸–b –hAtOHŸqh
a b
¸ yihyà w¬ 17 :–ht
GA d
Ë l
i b
–¸ H—qt
G¸ w¬ lExr
fl delt
GE w¬ hAtr
fl p
¸ '
e
t'Ec¸–b yihÃy¬w 18 :§Eb
– ™Al h∆z-£¬g-yik
– yi'r
Ë yit
G -la' tÂdl
Ge y¬ m
¸ h
a h
– l
A rem'◊t
G w¬
tAmAGt¬w 19 :§yim√yÃnb
i Ùl-'flrq
“ wyib'
A wà y«nÙ'-§eb
– Ùm¸H 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ hAtm
E yik
– h
– H
A p
¸ n¬
hAbEFcam bOq·v¬y bEFcyC¬ w¬ 20 :£exl
A tyEb
– 'wih ]3 hAtr
fl p
¸ '
e ™Ârd
 b
–¸ rEbq
–“ t
Gi w¬ lExr
fl
lE'flr¸W«y va–s«Cy¬w 21 :£ÙCyh
a -dav ]3 lExr
fl -tfirb
u q
Ÿ tebc
Fe m
a 'wih h
– t
A r
fl b
u q
Ÿ -lav
'wihah ¶ÂrA'A–b lE'r
fl W
¸ y« §Ok
– H
¸ b
–i yihyà w¬ 22 :rÂdv
E -lfid
– gà m
i l
¸ hA'l
¸ h
A m
E ]q h»lh
Û '
A X≈yC w¬
> lE'flr¸W«y vam¸HyC« w¬ wyib'
A H∆gl
e yip
K hAhl
¸ b
–i -te' bak
– H
¸ yC« w¬ §Eb˚'Ër ™elyC≈ w¬
§Ùv¸miHÃw §Eb˚'Ër bOqv
· y¬ rÙk¸b
– hA'l
E y≈nb
–¸ 23 :rAWv
A £y≈nH
¸ bOqv
· y¬ -y≈nb
¸ ˚y¸hyC« w¬
y≈n¸b˚ 25 :§im√yÃnib˚ •EsÙy lExr
fl y≈nb
–¸ 24 :§ul˚bÃz˚ rAkSAW
K y« wà hfld˚hy«w y«wl
E wÃ
rEHA'Ãw d√Fg hA'El taxp
¸ H
i hAp
K l
¸ z« y≈nb
¸ ˚ 26 :yilt
GA p
¸ n¬ wà §fld
– lExr
fl taxp
¸ H
i hAhl
¸ b
i
qAx¸c«y-le' bOq·v¬y '◊byC√ w¬ 27 :£flr'
· §fid
– p
a b
–¸ Ùl-dal
G y… reH'
· bOqv
· y¬ y≈nb
–¸ hel
G '
E
£Ahflr¸ba' £AH-r√Fg-reH'
· ]3 nÙr¸bx
e 'wih vab
– r
Ë '
a h
A t¬yr
Ë q
÷ '„rm
¸ m
a wyib'
A
qAx¸c«y v¬wÃg«Cy¬w 29 :h√nH
A £y«nm
O H
¸ ˚ h√nH
A ta'm
¸ qAxc
¸ y« yEmyà ˚y¸hyC« w¬ 28 :qAxc
¸ y« wÃ
bOq·v¬yÃw wAWEv ÙtO' ˚r¸b
– q
Ÿ yC« w¬ £yimy√ vabW
¸ ˚ §‘qz√ wyAm
G v
a -le' •es'
A yC≈ w¬ tAmyC√ w¬
> :wy√nA–b
Genesis 36
wyAH√n-te' x—qAl wAWv
E 2 :£ÙdÈ' '˚h wAWv
E tÙd¸lt
GO hel
G '
E wà 1
h√n·v-ta–b hAmAbyilh
Û '
A -te'wà yit
G x
i h
a §ÙlyE'-tab
– hfldv
A -te' §avn√ k
–¸ tÙn¸b
– m
i
:tÙyAbÃn tÙx·' l'Evm
A H
¸ y« -tab
– tamW
¸ b
–A -te'wà 3 :y«wF x
i h
a §Ùv¸bc
i -tab

:lE'˚vËr-te' hfldl
¸ y√ tamW
¸ b
A ˚ zApyil'
È -te' wAWv
E l
¸ hfldv
A delt
GE w¬ 4
wAWEv y≈n¸–b heGlE' xfirq
O -te'wà £Alv
¸ y¬ -te'wà H˚vÃy** Hyvy*-te' hfldl
¸ y√ hAmb
A yilh
Û '
A wà 5
-te'Ãw wy√nA–b-te'Ãw wyAHn√ -te' wAWv
E x—q
– yC« w¬ 6 :§avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ Ùl-˚d¸l
G y… reH'
·
-lA–k tE'Ãw ÙGt¸mehb
–¸ -lAk
– -te'wà ˚h≈nq
Ÿ m
i -te'wà ÙtyEb
– tÙH¸pn¬ -lAk
– -te'wà wyAtnO b
–¸
:wyixA' bOq·v¬y y≈n¸Kpm
i ¶Âr'
e -le' ™elyC≈ w¬ §avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ Hakr
fl reH'
· Ùn√ynà q
÷
£ehy„r˚g¸m ¶Âre' hAlk
¸ y√ '◊lwà wfld
– x
¸ y¬ tebH
Ke m
i bflr £AH˚kËr h√yh
A -yik
– 7
'˚h wAWEv ryivEW rahb
–¸ wAWv
E beHyC≈ w¬ 8 :£ehy≈nq
Ÿ m
i y≈np
K¸ m
i £At'
O t'EWl
A
heGlE' 10 :ryivEW rahb
–¸ £ÙdÈ' yib'
· wAWv
E tÙd¸lt
GO hel
G '
E wà 9 :£ÙdÈ'
teHE' tam¸WA–b-§e–b lE'˚vËr wAWv
E teH'
E hfldv
A -§eb
– zapyil'
È wAWv
E -y≈nb
–¸ tÙm¸H
v¬n¸mitÃw 12 :z¬nŸq˚ £At
G v
¸ g¬ wà Ùp¸c rAmÙ' §AmyEt
G zApyil'
È y≈nb
–¸ ˚y¸hyC« w¬ 11 :wAWv
E
y≈n¸–b heGlE' qElAm·v-te' zapyil'
È l
e delt
GE w¬ wAWv
E -§eb
– zapyil'
È l
e H∆gl
e yip hAtyà h
A
˚yAh ]1 heGlE' h√∑zim˚ hAm
G H
a xfirz∆ w√ taxn¬ lE'˚vËr y≈nb
–¸ hel
G '
E wà 13 :wAWv
E teH'
E hfldv
A
-ta–b h√n·v-tab hAmb
A yilh
Û '
A y≈nb
–¸ ˚yAh hel
G '
E wà 14 :wAWv
E teH'
E tamW
¸ b
A y≈nb
–¸
:xfirOq-te'Ãw £Al¸vy¬ -te'wà H˚vÃy** Hyvy*-te' wAWv
E l
¸ delt
GE w¬ wAWv
E teH'
E §Ùv¸bc
i
•˚Gla' §AmyEGt •˚Gl'
a wAWv
E rÙk¸b
– zapyil'
È y≈nb
–¸ wAWv
E -y≈nb
¸ yEp˚Gl'
a hel
G '
E 15
•˚Gla' £AGt¸v¬Fg •˚Gl'
a ]3 xfirq
O -•˚Gl'
a 16 :z¬nq
Ÿ •˚Gl'
a Ùp¸c •˚Gl'
a rAmÙ'
y≈n¸–b heGlE'Ãw 17 :hfldv
A y≈nb
–¸ hel
G '
E £ÙdÈ' ¶Âr'
e b
–¸ zapyil'
È yEp˚Gl'
a hel
G '
E qElm
A v
·
heGlE' h√∑zim •˚Gla' hAm
G H
a •˚Gl'
a xfirz∆ •˚Gl'
a taxn¬ •˚Gl'
a wAWv
E -§eb
– lE'˚vËr
heGlE'Ãw 18 :wAWEv teH'
E tamW
¸ b
A y≈nb
–¸ hel
G '
E £ÙdÈ' ¶Âr'
e b
–¸ lE'˚vËr yEp˚Gl'
a
heGlE' xfirOq •˚Gla' £Alv
¸ y¬ •˚Gl'
a H˚vÃy •˚Gl'
a wAWv
E teH'
E hAmb
A yilh
Û '
A y≈nb
–¸
heGlE'Ãw wAWEv-y≈n¸b hel
G '
E 19 :wAWv
E teH'
E h√nv
· -tab
– hAmb
A yilh
Û '
A yEp˚Gl'
a
¶ÂrA'Ah yEb¸HOy ]3 yÊrx
O h
a ryivW
E -y≈nb
¸ hel
G '
E 20 < :£ÙdÈ' '˚h £ehyEp˚Gl'
a

yÊrOxah yEp˚Gla' heGl'
E §AHyÊdwà rec'
E wà §ÙHÊdwà 21 :h√nv
· w¬ §Ùv¸bc
i wà lAbÙHÃw §AXÙl
§AXÙl tÙx·'¬w £AmyEhwà yÊrx
O §AXÙl-y≈nb
¸ ˚y¸hyC« w¬ 22 :£ÙdÈ' ¶Âr'
e b
–¸ ryivW
E y≈nb
–¸
heGlE'Ãw 24 :£√nÙ'Ãw Ùp¸H lAbyEvwà taxn¬ m
A ˚ §√wl
¸ v
a lAbÙH y≈nb
–¸ hel
G '
E wà 23 :v√nm
¸ t
Gi
rA–bËdiGma–b £im≈Cyah-te' 'Acm
A reH'
· h√nv
· '˚h h√nv
· w¬ ]3 h√yC '
a wà §Ùv¸bc
i -y≈nb
¸
§OHÊ–d h√n·v-y≈n¸b hel
G '
E wà 25 :wyib'
A §Ùv¸bc
i l
¸ £yÊrm
O x
· h
a -te' ÙtOvr
Ë b
–i
:§flr¸k˚ §flr¸t«yÃw §A–bH
¸ '
e wà §fld
– m
¸ x
e §AHyÊd y≈nb
–¸ hel
G '
E wà 26 :h√nv
· -tab
– hAmb
A yilh
Û '
A wÃ
:§flr·'¬w ¶˚v §AHyÊd-y≈nb
¸ hel
G '
E 28 :§“qv
· w¬ §√wv
· z¬ wà §Ahl
¸ b
–i rec'
E -y≈nb
–¸ hel
G '
E 27
•˚Gla' §Ùv¸bic •˚Gl'
a lAbÙH •˚Gl'
a §AXÙl •˚Gl'
a yÊrx
O h
a yEp˚Gl'
a hel
G '
E 29
yÊrOxah yEp˚Gla' heGl'
E §AHyÊd
– •˚Gl'
a rec'
E •˚Gl'
a §OHd
–Ê •˚Gl'
a 30 :h√nv
·
˚k¸lAm reH·' £yikl
A m
G¸ h
a hel
G '
E wà 31 > :ryivW
E ¶Âr'
e b
–¸ £ehyEpl
Gu '
a l
¸
£ÙdÈ'e–b ™»l¸m«Cy¬w 32 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i ™elm
e -™Alm
¸ y≈np
¸ l
i £ÙdÈ' ¶Âr'
e b
–¸
bAbÙy wyAGt¸xaGt ™»lm
¸ yC« w¬ valb
–A tAmyC√ w¬ 33 :hAbh
A nà d
–Ê Ùryiv £EHwà rÙv¸b
– -§eb
– valb
–e
:y«nAmyEGtah ¶Âre'Em £AHx
u wyAt
G x
¸ t
Ga ™»lm
¸ yC« w¬ bAbÙy tAmyC√ w¬ 34 :hflrc
¸ b
–A m
i xfirz∆ -§eb

h„d¸Wi–b §√yËdim-te' hek
– m
Ga h
a dfidb
–¸ -§eb
– dfidh
· wyAt
G x
¸ t
Ga ™»lm
¸ yC« w¬ £AHx
u tAmyC√ w¬ 35
:h“q„r¸WaGmim hAl¸mW
a wyAt
G x
¸ t
Ga ™»lm
¸ yC« w¬ dfldh
· tAmyC√ w¬ 36 :ty«wv
· Ùryiv £EHwà bA'Ùm
l˚'AH tAm√Cy¬w 38 :rAhnF√ h
a tÙbOxr
Ë m
E l˚'AH wyAt
G x
¸ t
Ga ™»lm
¸ yC« w¬ hAlm
¸ W
a tAmyC√ w¬ 37
rÙ–b¸kav-§e–b §√nAx lavb
–a tAmyC√ w¬ 39 :rÙ–bk
¸ v
a -§eb
– §√nx
A lavb
–a wyAt
G x
¸ t
Ga ™»lm
¸ yC« w¬
d„r¸Xam-ta–b lE'¸bX
a yEhm
¸ ÙGtH
¸ '
i £EHwà ˚vAp
K Ùryiv £EHwà rfidh
· wyAt
G x
¸ t
Ga ™»lm
¸ yC« w¬
:bAh√z yEm ta–b
£AtOx¸Kp¸Him¸l wAWEv yEp˚Gl'
a tÙm¸H hel
G '
E wà 40
•˚Gla' 41 :tEtÃy •˚Gl'
a h√wl
¸ v
a •˚Gl'
a v√nm
¸ t
Gi •˚Gl'
a £Atm
O H
¸ b
–i £Atm
O q
O m
¸ l
i
•˚Gla' §AmyEGt •˚Gl'
a z¬nq
Ÿ •˚Gl'
a 42 :§Onyip
K •˚Gl'
a hAl'
E •˚Gl'
a hAmb
A yilh
Û '
A
£AtOb¸HOm¸l £ÙdÈ' yEp˚Gl'
a hel
G '
E £flryiv •˚Gl'
a lE'yÊd
– gà m
a •˚Gl'
a 43 :rAcb
¸ m
i
> :£ÙdÈ' yib·' wAWv
E '˚h £Atz∑√ x
u '
· ¶Âr'
e b
–¸
Genesis 37
heGlE' 2 :§av√n¸–k ¶Âr'
e b
–¸ wyib'
A y„r˚g¸m ¶Âr'
e b
–¸ bOqv
· y¬ beHyC≈ w¬ 1
§'◊Fca–b wyAxe'-te' hevr
O h√yh
A h√nH
A h„rW
¸ v
e -vabH
¸ -§eb
– •EsÙy bOqv
· y¬ tÙd¸lt
GO
-te' •EsÙy 'Eb√Cy¬w wyib'
A yEHnà hAp
K l
¸ z« y≈nb
–¸ -te'wà hAhl
¸ b
i y≈nb
–¸ -te' ravn¬ '˚hÃw
-yi–k wy√nA–b-lA–kim •EsÙy-te' bah'
A lE'r
fl W
¸ y« wà 3 :£ehyib'
· -le' hAvr
fl £Atb
–A d
–Ê
bahA' ÙtO'-yi–k wyAx'
e ˚'ËryC« w¬ 4 :£yis
– p
Ka t∆nt
O ¸k
– Ùl hAWv
A wà Ùl '˚h £y«nq
ÿ zà -§eb
£»l·x¬Cy¬w 5 :£»lAHl
¸ Ùr¸b
– d
–fi ˚l¸ky√ '◊lwà ÙtO' ˚'ÃnW
¸ yC« w¬ wyAx'
e -lAk
– m
i £ehyib'
·
£ehyEl·' rem'◊Cy¬w 6 :ÙtO' '◊nW
¸ dÙv ˚pisÙCyw¬ wyAx'
e l
¸ d≈gF yC¬ w¬ £Ùl·x •EsÙy
£yiGmul·' £yim¸Gla'¸m ˚n¸xn¬ '
· h≈nF h
i wà 7 :yit
G m
¸ l
A x
A reH'
· h∆z∑ h
a £Ùl·xh
a '√n-˚v¸mH
i
£ekyEtOGmul·' h√nye–bs
u t
¸ h≈nF h
i wà hAbc
FA n« -£¬gwà yitm
GA l
u '
· hAmq
“ h≈nF h
i wà hÂdW
KA h
a ™Ùt¸b

-£i' ˚nyElAv ™»l¸mt
Gi ™»lm
A h
· wyAx'
e Ùl ˚r¸m'◊yC w¬ 8 :yitm
GA l
u '
· l
a ®y∆wx
· t
Ga H
¸ t
Gi w¬
:wyflrAbË–d-lavÃw wyAtm
O l
» x
· -lav ÙtO' '◊nW
¸ dÙv ˚pisÙCyw¬ ˚nAb
– lOHm
¸ t
Gi lÙHAm
yiGt¸malAx h≈Fnih rem'◊yC w¬ wyAx'
e l
¸ ÙtO' rEp
K s
a yà w¬ rEx'
a £Ùl·x dÙv £»lx
· yC¬ w¬ 9
:yil £y«w·xaGt¸Him £yibk
A Ù–k rAWv
A dax'
a wà x
fi r
„ yC√ h
a wà HemH
Ke h
a h≈nF h
i wà dÙv £Ùl·x
£Ùl·xah hAm Ùl rem'◊yC w¬ wyib'
A Ù–b-ravgà yC« w¬ wyAx'
e -le'wà wyib'
A -le' rEp
K s
a yà w¬ 10
:hAcËrA' ߸l tOw·xt
Ga H
¸ h
i l
¸ ßyex'
a wà ߸m
G '
i wà y«n'
· 'Ùb√n 'Ùb·h t
GA m
¸ l
A x
A reH'
· h∆z∑ h
a
wyAxe' ˚k¸l≈Cy¬w 12 :rAbd
–fl h
a -te' ramH
A wyib'
A wà wyAx'
e Ùb-˚'Ãnq
— yà w¬ 11
'Ùl·h •EsÙy-le' lE'r
fl W
¸ y« rem'◊yC w¬ 13 :£ekH
¸ b
–i £ehyib'
· ]4 n'◊c-te' tÙvËrl
i
rem'◊Cy¬w 14 :y«n≈Fnih Ùl rem'◊yC w¬ £ehyEl'
· ß·xl
A H
¸ '
e wà hAkl
¸ £ekH
¸ b
–i £yivr
O ßyex'
a
rAbfl–d y«nEbiH·h¬w §'◊c
F h
a £Ùl¸H-te'wà ßyex'
a £Ùl¸H-te' hE'r
Ë '√n-™el Ùl
hevOt h≈FnihÃw Hyi' ˚hE'c
A m
¸ yC« w¬ 15 :hAmk
e H
¸ '◊byC√ w¬ §Ùr¸bx
e qemv
E m
E ˚hExl
A H
¸ yC« w¬
yikOnA' yaxa'-te' rem'◊yC w¬ 16 :H‘q
– b
a t
G¸ -ham rOm'El Hyi'h
A ˚hEl'
A H
¸ yC« w¬ hÂdW
KA b
–a
yi–k h∆∑zim ˚v¸s√n Hyi'h
A rem'◊yC w¬ 17 :£yivr
O £Eh hOpyE' yil '√nF -hfldy«gF h
a H‘q
– b
a m
¸
:§AtOd¸–b £E'Ac¸m«Cy¬w wyAx'
e rax'
a •EsÙy ™elyC≈ w¬ h√nyà t
A d
–O hAkl
¸ n≈ £yÊrm
¸ '
O yit
G v
¸ m
a H
A
:Ùtyim·hal ÙtO' ˚l¸k
– n¬ t
¸ yC« w¬ £ehyEl'
· bfirq
Ÿ y« £ÂrX
e b
¸ ˚ qOxr
fl m
E ÙtO' ˚'ËryC« w¬ 18

hAGtavÃw 20 :'A–b h∆zl
GA h
a tÙm»lx
· h
a lavb
–a h≈nF h
i wyix'
A -le' Hyi' ˚r¸m'◊yC w¬ 19
˚h¸tAlAk·' hAvflr h√yC x
a ˚nËrm
a '
A wà tÙrOb
– h
a dax'
a b
–¸ ˚hEkl
i H
¸ n¬ wà ˚h≈gr
Ë h
a n¬ wà ˚k¸l
rem'◊Cy¬w £fld√Cyim ˚hElc
Fi yC¬ w¬ §Eb˚'Ër vamH
¸ yC« w¬ 21 :wyAtm
O l
» x
· ˚y¸hyC« -ham he'r
Ë n« wÃ
˚kyil¸Hah £fld-˚k¸p
K H
¸ t
Gi -la' §Eb˚'Ër £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 22 :Hepn√ ˚Fnk
–e n¬ '◊l
lyiFcah §avam¸l Ùb-˚x¸lH
¸ t
Gi -la' d√ywà rAb
– d
Ë m
Gi b
–a reH'
· h∆z∑ h
a rÙ–bh
a -le' ÙtO'
wyAxe'-le' •EsÙy 'Ab
– -reH'
· k
–a yihyà w¬ 23 :wyib'
A -le' ÙbyiHh
· l
a £fldyC√ m
i ÙtO'
:wyAlAv reH·' £yi–sp
Ka h
a t∆nt
O k
–¸ -te' ÙGtnà t
GA k
–u -te' •EsÙy-te' ˚XyiHp
¸ yC¬ w¬
˚b¸H≈Cy¬w 25 :£«yAm Ù–b §yE' q„r rÙ–bh
a wà hflrb
–O h
a ÙtO' ˚kilH
¸ yC¬ w¬ ˚huxq
–“ yC« w¬ 24
hA'A–b £yil'Ev¸m¸Hy« taxr
Ë '
O h≈nF h
i wà ˚'ËryC« w¬ £ehy≈nyEv ˚'¸WyC« w¬ £exl
e -lAk'
È l
e
:hAmÃyflr¸cim dyÊrÙh¸l £yikl
¸ Ùh X»lw√ yÊrc
¸ ˚ t'◊knà £yi'W
¸ nO £ehyEl
G m
a gà ˚ dAvl
¸ gF« m
i
-te' ˚nyi–sikÃw ˚nyix'
A -te' gOrh
· n¬ yik
– vacb
–e -ham wyAx'
e -le' hfld˚hÃy rem'◊yC w¬ 26
˚nyixA'-yi–k Ùb-yiht
G¸ -la' ˚n„dy√ wà £yil'Evm
¸ H
¸ yC« l
a ˚Fnr
 k
–¸ m
¸ n« wà ˚k¸l 27 :Ùmfld

˚k¸H¸m«Cy¬w £yÊr·xOs £y«ny√ d
Ë m
i £yiHn√ '
· ˚r¸bv
a yC¬ w¬ 28 :wyAx'
e ˚v¸mH
¸ yC« w¬ '˚h ˚n„rW
A b
¸
£yÊr¸Wev¸–b £yil'Evm
¸ H
¸ yC« l
a •EsÙy-te' ˚r¸k
– m
¸ yC« w¬ rÙ–bh
a -§im •EsÙy-te' ˚l·vyC¬ w¬
h≈FnihÃw rÙ–bah-le' §Eb˚'Ër bAHyC√ w¬ 29 :hAmyà r
fl c
¸ m
i •EsÙy-te' ˚'yibyC√ w¬ •esk
–A
del∆Cyah ram'◊Cy¬w wyAx'
e -le' bAHyC√ w¬ 30 :wyfldg√ b
–¸ -te' vfirq
Ÿ yC« w¬ rÙ–bb
–a •EsÙy-§yE'
£y«∑ziv ryiv¸W ˚X·xH
¸ yC« w¬ •EsÙy t∆nt
O k
–¸ -te' ˚xŸqyC« w¬ 31 :'Ab-y«n'
· h√n'
A y«n'
· w¬ ˚Fnn∆ yE'
-le' ˚'yib√Cy¬w £yi–sp
Ka h
a t∆nt
O k
–¸ -te' ˚x¸l
G H
a yà w¬ 32 :£fld
– b
–a t∆nt
GO k
–u h
a -te' ˚l¸b
– X
¸ yC« w¬
:'»l-£i' 'wih ßÃnb
–i t∆nt
O k
–¸ h
a '√n-rek
– h
a ˚n'Acm
A t'◊z ˚r¸m'◊yC w¬ £ehyib'
·
:•EsÙy •firOX •OrAX ˚h¸tl
A k
A '
· hAvr
fl h√yC x
a y«nb
–¸ t∆nt
O k
–¸ rem'◊yC w¬ h
– r
fl yik
– yC¬ w¬ 33
£yim√y Ùn¸–b-lav lEb
– '
a t
¸ yC« w¬ wy√nt
¸ m
A b
–¸ qaW £eWyC√ w¬ wyAtl
» m
¸ W
i bOqv
· y¬ vfirq
Ÿ yC« w¬ 34
rem'◊Cy¬w £Ex¬n¸tih¸l §E'm
A yà w¬ Ùm·xn¬ l
¸ wyAtnO b
–¸ -lAkwà wy√nb
–A -lAk ˚mÿqyC√ w¬ 35 :£yib
– r
fi
˚r¸kAm £y«nfld¸GmahÃw 36 :wyib'
A ÙtO' k
–¸ b
¸ yC≈ w¬ hAl'
O H
¸ lEb'
A y«nb
–¸ -le' d„r'
E -yik

> :£yixA–baLXah raW hOvr
Ë p
Ka syÊrs
¸ rapyiXÙp¸l £«yr
fl c
¸ m
i -le' ÙtO'
Genesis 38
Hyi'-dav X≈Cy¬w wyAx'
e tE'm
E hfld˚hÃy dÂryC≈ w¬ 'wihh
a tEvb
–A yihyà w¬ 1
fiv˚H Ùm¸H˚ y«n·v¬n¸–k Hyi'-tab
– hfld˚hÃy £AH-'ËryC¬ w¬ 2 :hflryix Ùm¸H˚ yiml
GA d
Á v
·
rahaGt¬w 4 :rEv Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ §Eb
– delt
GE w¬ raht
Ga w¬ 3 :Ahyel'
E '◊byC√ w¬ h
A x
e q
–“ yC« w¬
'flrŸqiGt¬w §E–b delEGtw¬ dÙv •est
GO w¬ 5 :§√nÙ' Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ §Eb
– delt
GE w¬ dÙv
rEv¸l hAKHi' hfld˚hÃy x—q
– yC« w¬ 6 :ÙtO' h
– t
GA d
Ë l
i b
–¸ by«zk
¸ b
i h√yh
A wà hAlH
E Ùm¸H-te'
˚hEtimÃy¬w h√whÃy y≈nyEvb
–¸ vfir hfld˚hÃy rÙk¸b
– rEv yihyà w¬ 7 :rAmt
GA h
– m
A H
¸ ˚ ÙrÙk¸b

£‘qAhÃw –hAtO' £E–b¬ywà ßyix'
A teH'
E -le' '◊b
– §√nÙ'¸l hfld˚hÃy rem'◊yC w¬ 8 :h√whÃy
-le' 'A–b-£i' h√yh
A wà vfirz∑√ h
a h∆yh
¸ y« Ùl ]1 '»l
G yik
– §√nÙ' vfidyC≈ w¬ 9 :ßyix'
A l
¸ vfirz∆
y≈nyEv¸–b vfir≈Cy¬w 10 :wyix'
A l
¸ vfirz∆ -§Atnà yit
G l
¸ b
i l
¸ hAcr
Ë '
a tExH
i wà wyix'
A teH'
E
yib¸H ÙtAGla–k rAmAtl
¸ hfld˚hÃy rem'◊yC w¬ 11 :ÙtO'-£¬gF temyC√ w¬ hAWv
A reH'
· h√whÃy
'˚h-£¬Fg t˚m√y-§ep
K ram'
A yik
– y«nb
¸ hAlH
E lfid
– gà y« -dav ™yib'
A -tyEb h√nm
A l
¸ '
a
tAmAGt¬w £yim√Cyah ˚–br
Ë yC« w¬ 12 :Ahyib'
A tyEb
– beHt
GE w¬ rAmt
GA ™elt
GE w¬ wyAx'
e k
–¸
hflryixÃw '˚h Ùn'◊c y≈zzœ gFO -lav lavyC¬ w¬ hfld˚hÃy £exnF√ yC« w¬ hfld˚hÃy-teH'
E v
fi ˚H-tab

helOv ™yimAx h≈Fnih rOm'El rAmt
A l
¸ d¬gF yC… w¬ 13 :hAtn√ m
¸ t
Gi yiml
GA d
Á v
· h
A ˚hEvr

•yivAFca–b sak¸Gt¬w Ahyelv
A m
E h
– t
A ˚n¸ml
¸ '
a y„dgà b
–i rast
GA w¬ 14 :Ùn'◊c zOgl
A hAtn√ m
¸ t
i
-yi–k hAt·'flr yi–k hAtn√ m
¸ t
Gi ™Ârd
–Â -lav reH'
· £«yn¬ yEv xatp
e b
–¸ beHt
GE w¬ •Al
G v
a t
¸ t
Gi w¬
h√nÙz¸l Aheb¸H¸x¬Cy¬w hfld˚hÃy h
A '
e r
Ë yC« w¬ 15 :hAH
K '
i l
¸ Ùl h√nt
G¸ n« -'◊l 'wihwà hAlH
E lfidg√
™«yalE' 'ÙbA' '√Fn-hAbh
A rem'◊yC w¬ ™Ârd
–Â h
a -le' h
A yel'
E X≈yC w¬ 16 :Ahy∆np
KA hAts
–¸ k
i yik

:yAlE' 'ÙbAt yi–k ]1 yil
G -§et
G t
Gi -ham rem'◊t
G w¬ 'wih ÙtAl
G k
a yik
– vfidy√ '◊l yik

§ÙbflrEv §EGtiGt-£i' rem'◊t
G w¬ §'◊c
F h
a -§im £y«z∑ v
i -yÊdgFÃ xal
G H
a '
· yiknO '
A rem'◊yC w¬ 17
߸mAtOx rem'◊Gt¬w ™Al
G -§et
G '
e reH'
· §Ùbflrv
E h
A hAm rem'◊yC w¬ 18 :ßexl
¸ H
A dav
£“qAGt¬w 19 :Ùl raht
Ga w¬ h
A yel'
E '◊byC√ w¬ h
– l
GA -§et
G yC« w¬ ßÂdy√ b
–¸ reH'
· ߸X
L m
a ˚ ßelyitp
¸ ˚
xal¸H«Cy¬w 20 :–hAt˚n¸ml
¸ '
a y„dgà b
–i Hab
– l
¸ t
Gi w¬ h
A yelv
A m
E h
– p
A yivc
¸ rast
GA w¬ ™elt
GE w¬
hAKHi'Ah d¬Cyim §Ùbflrv
E h
A taxq
— l
A yiml
GA d
Á v
· h
A ˚hEvr
„ d¬yb
–¸ £y«z∑ v
i h
A yÊdgFÃ -te' hfld˚hÃy

'wih hAH„dŸ–qah h≈yC '
a rOm'El h
– m
A q
O m
¸ yEHnà '
a -te' la'H
¸ yC« w¬ 21 :–h'
A c
A m
¸ '◊lwÃ
-le' bAH√Cy¬w 22 :hAHd
„ q
Ÿ h∆zb
A hAtyà h
A -'◊l ˚r¸m'◊yC w¬ ™Ârd
–fl h
a -lav £«yn¬ yEvb
A
h∆zAb hAtÃyAh-'◊l ˚r¸m'
A £ÙqAm
G h
a yEHnà '
a £¬gwà h
A yit'Acm
¸ '◊l rem'◊yC w¬ hfld˚hÃy
yÊdÃFgah yiGt¸xalAH h≈nF h
i z˚bAl h∆yh
¸ n« §ep
K h
– l
A -x—q
– t
Gi hfld˚hÃy rem'◊yC w¬ 23 :hAHd
„ q
Ÿ
hfld˚hyil d¬Fg…Cy¬w £yiHd
fl x
Û H»lH
¸ m
i k
–¸ yihyà w¬ 24 :–ht
A 'Acm
¸ '◊l hAt
G '
a wà h∆z∑ h
a
Ah˚'yicÙh hfld˚hÃy rem'◊yC w¬ £y«n˚nÃzl
i hflrh
A h≈nF h
i £¬gwà ßetl
GA k
–a rAmt
GA hAtnà z√ rOm'El
-reH·' Hyi'¸l rOm'El h
A yimx
A -le' hAxl
¸ H
A 'yihwà t'Ec˚m 'wih 25 :•„rW
KA t
i wÃ
£yilyit¸KpahÃw temetx
O h
a yiml
¸ '√n-rek
– h
a rem'◊t
G w¬ hflrh
A yiknO '
A ÙGl hel
G '
E
-'◊l §E–k-lav-yi–k y«nF m
Ge m
i h“qd
Ë c
A rem'◊yC w¬ hfld˚hÃy rEk
– yC¬ w¬ 26 :hel
G '
E h
A heX
L m
Ga h
a wÃ
h≈FnihÃw –hAGtËdil tEvb
–¸ yihyà w¬ 27 ]2 :–ht
GA v
¸ d
fi l
¸ dÙv •asy√ -'◊lwà y«nb
¸ hAlH
E l
¸ h
A yit
G t
a nÃ
rOHŸqiGt¬w tÂdeGl¬y¸mh
a x—q
– t
Gi w¬ d√y-§et
G yC« w¬ h
– t
GA d
Ë l
i b
¸ yihyà w¬ 28 :–hn√ X
¸ b
i b
–¸ £yimÙ'¸t
'Ac√y h≈FnihÃw Ùd√y byiHm
E k
–¸ yihyà w¬ 29 :h√nH
O 'Êr 'Acy√ h∆z rOm'El y«nH
A Ùd√y-lav
raxa'Ãw 30 :¶ÂrAKp Ùm¸H 'flrq
Ÿ yC« w¬ ¶Ârp
KA ßyelv
A t
GA c
¸ r
fi p
KA -ham rem'◊t
G w¬ wyix'
A
< :xfir√z Ùm¸H 'flrq
Ÿ yC« w¬ y«nH
KA h
a Ùd√y-lav reH'
· wyix'
A 'Acy√
Genesis 39
£yixA–baLXah raW hOvr
Ë p
Ka syÊrs
¸ rapyiXÙKp ˚h≈nq
Ÿ yC« w¬ hAmyà r
fl c
¸ m
i dfir˚h •EsÙyÃw 1
h√whÃy yihÃy¬w 2 :hAm
G H
A ˚hÁdr
Ê Ùh reH'
· £yil'Evm
¸ H
¸ yC« h
a d¬yC m
i yÊrc
¸ m
i Hyi'
wy√nOd·' 'Ër¬Cy¬w 3 :yÊrc
¸ m
Gi h
a wy√nd
O '
· tyEbb
–¸ yihyà w¬ x
fi yilc
¸ m
a Hyi' yihyà w¬ •EsÙy-te'
•EsÙy 'Ac¸m«Cy¬w 4 :Ùd√yb
–¸ x
fi yilc
¸ m
a h√whÃy heWv
O '˚h-reH'
· lOkwà ÙGt'
i h√whÃy yik

:Ùd√y¸–b §at√n Ùl-H∆y-lAkwà ÙtyEb
– -lav ˚h„dq
÷ p
¸ yC¬ w¬ ÙtO' tÂrH
A yà w¬ wy√nyEvb
–¸ §Ex
-te' h√whÃy ™ÂrAbyà w¬ Ùl-H∆y reH'
· -lAk
– lavwà ÙtyEbb
–¸ ÙtO' dy÷qp
¸ h
i zA'm
E yihyà w¬ 5
t«ya–ba–b Ùl-H∆y reH'
· -lAkb
–¸ h√whÃy tak
– r
Ë b
–i yihyà w¬ •EsÙy lalgà b
–i yÊrc
¸ m
Gi h
a tyEb

yi–k hAm˚'¸m ÙGti' vfidy√ -'◊lwà •EsÙy-d¬yb
–¸ Ùl-reH'
· -lAk
– bOzv
· yC¬ w¬ 6 :hÂdW
KA b
a ˚
hEpy«w ra'Ot-hEpÃy •EsÙy yihyà w¬ lEkÙ' '˚h-reH'
· £exl
Ge h
a -£i'
Ahy∆nyEv-te' wy√nOd·'-teH'
E 'AW
K t
Gi w¬ hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a rax'
a yihyà w¬ 7 :he'r
Ë m
a
§Eh wy√nOd·' teHE'-le' rem'◊yC w¬ §E'm
A yà w¬ 8 :yim
G v
i hAbk
¸ H
i rem'◊t
G w¬ •EsÙy-le'
˚Fn∆nyE' 9 :yÊd√y¸–b §atn√ Ùl-H∆y-reH'
· lOkwà t«yb
–A b
–a -ham yit
G '
i vfidy√ -'◊l y«nd
O '
·
reH·'a–b ™AtÙ'-£i' yik
– hAm˚'¸m y«nF m
Ge m
i ™aWx
A -'◊lwà y«nF m
Ge m
i h∆z∑ h
a t«yb
–a b
–a lÙd√g
:£yihl
» 'El yit'AXx
A wà t'◊z∑ h
a hAld
O gFÃ h
a hAvr
fl h
A heWv
È '
e ™yE'wà ÙGtH
¸ '
i -¸t
G '
a
–hAl¸ce' ba–k¸Hil Ahyel'
E vamH
A -'◊lwà £Ùy £Ùy •EsÙy-le' h
– r
fl b
–¸ d
fi k
–¸ yihyà w¬ 10
ÙGt¸k'al¸m tÙW·val hAtyà b
–a h
a '◊byC√ w¬ h∆z∑ h
a £ÙCyh
a k
–¸ yihÃyw¬ 11 :–hm
GA v
i tÙy¸hl
i
hAb¸kiH rOm'El ÙdÃgb
i b
–¸ ˚hEWp
K¸ t
¸ t
Gi w¬ 12 :t«yb
–A ab
– £AH t«yb
–a h
a yEHnà '
a m
E Hyi' §yE'wÃ
b¬zAv-yi–k –hAtÙ'Ëri–k yihyà w¬ 13 :hAc˚xah 'EcyC≈ w¬ s√nyC√ w¬ h
– d
fl y√ b
–¸ ÙdÃgb
–i bOzv
· yC¬ w¬ yim
G v
i
£ehAl rem'◊Gt¬w –ht
A yEb yEHnà '
a l
¸ 'flrq
Ÿ t
Gi w¬ 14 :hAc˚xah s√nyC√ w¬ h
– d
fl y√ b
–¸ ÙdÃgb
–i
yiGmiv ba–k¸Hil yalE' 'Ab
– ˚nAb
– qexc
a l
¸ yÊrb
¸ v
i Hyi' ˚nAl 'yibh
E ˚'Ër rOm'El
bOz·v¬Cy¬w 'flrŸqe'√w yilÙq yitm
O yÊrh
· -yik
– Ùv¸mH
A k
¸ yihyà w¬ 15 :lÙd√gF lÙq¸b
– 'flrq
Ÿ '
e w√
wy√nOd·' 'Ù–b-dav –hl
A c
¸ '
e ÙdÃgb
–i x¬nF t
Ga w¬ 16 :hAc˚xah 'EcyC≈ w¬ s√nyC√ w¬ yilc
¸ '
e ÙdÃgb
–i
debevAh yalE'-'A–b rOm'El hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë k
–a wyAl'
E rEb
– d
fi t
G¸ w¬ 17 :ÙtyEb
– -le'
'flrŸqe'√w yilÙq yimyÊrh
· k
–a yihyà w¬ 18 :yib
– qexc
a l
¸ ˚nAl
G t
A 'Ebh
E -reH'
· yÊrb
¸ v
i h
A
y„r¸bÊ–d-te' wy√nOd·' v
fi m
O H
¸ k
i yihyà w¬ 19 :hAc˚xah s√nyC√ w¬ yilc
¸ '
e ÙdÃgb
–i bOzv
· yC¬ w¬
ß–d¸bav yil ]1 –hAWv
A hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë k
–a rOm'El wyAl'
E hflrb
–¸ d
–Ê reH'
· ÙGtH
¸ '
i
£Ùq¸m rahO–sah tyEb
– -le' ˚h≈nt
G¸ yC« w¬ ÙtO' •EsÙy y≈nd
O '
· x—q
– yC« w¬ 20 :ÙKp'
a raxyC« w¬
h√whÃy yihÃy¬w 21 :rahs
–O h
a tyEbb
–¸ £AH-yihyà w¬ £yÊr˚s·' ™elm
Ge h
a y„ryis'
· ** y„r˚s·'*-reH'
·
raW §EGt«Cy¬w 22 :rahs
–O h
a -tyEb
– raW y≈nyEvb
–¸ ÙFnx
i §Et
G yC« w¬ desx
A wyAl'
E X≈yC w¬ •EsÙy-te'
tE'Ãw rahO–sah tyEbb
–¸ reH'
· £Êryis'
· h
A -lAk
– tE' •EsÙy-d¬yb
–¸ rahs
–O h
a -tyEb

he'Or rahO–sah-tyEb
– raW §yE' 23 :heWv
O h√yh
A '˚h £AH £yiWv
O reH'
· -lAk

h√whÃy heWOv '˚h-reH'
· w¬ ÙGt'
i h√whÃy reH'
· b
–a Ùd√yb
–¸ hAm˚'¸m-lAk
– -te'
< :fixyil¸cam
Genesis 40

£«yfir¸cim-™elem h‘qH
¸ m
a ]3 wF '¸Xx
A hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a rax'
a yihyà w¬ 1
wyAsyÊrAs y≈n¸H lav hOvr
Ë p
Ka •Ocq
Ÿ yC« w¬ 2 :£«yr
fl c
¸ m
i ™elm
e l
¸ £ehy≈nd
O '
· l
a hep'
O h
A wÃ
raW tyE–b ram¸Himb
–¸ £At'
O §Et
G yC« w¬ 3 :£yipÙ'Ah raW lavwà £y÷qH
¸ m
Ga h
a raW lav
raW dOq¸p«Cy¬w 4 :£AH r˚sA' •EsÙy reH'
· £Ùq¸m rahs
–O h
a tyEb
– -le' ]1 myixb
–A X
a h
a
˚m¸lax¬Cy¬w 5 :rAm¸Hm
i b
–¸ £yimy√ ˚y¸hyC« w¬ £At'
O tÂrH
A yà w¬ £At
G '
i •EsÙy-te' £yixb
–A X
La h
a
h’q¸HaGmah Ùm»l·x §Ùr¸tp
i k
–¸ Hyi' dAx'
e hAlyà l
a b
–¸ Ùm»lx
· Hyi' £ehy≈nH
¸ £Ùl·x
'◊b√Cy¬w 6 :rahO–sah tyEbb
–¸ £yÊr˚s·' reH'
· £«yr
fi c
¸ m
i ™elm
e l
¸ reH'
· hep'
O h
A wÃ
yEsyÊr¸s-te' la'¸HyC« w¬ 7 :£yipv
· zO £√nF h
i wà £At'
O 'ËryC¬ w¬ r’qb
–O b
–a •EsÙy £ehyEl'
·
£yivflr £eky≈n¸Kp fiv˚–dm
a rOm'El wy√nd
O '
· tyEb
– ramH
¸ m
i b
¸ ÙGt'
i reH'
· hOvr
Ë p
a
£ehEl·' rem'◊Cy¬w ÙtO' §yE' rEtp
O ˚ ˚n¸ml
a x
A £Ùl·x wyAl'
E ˚r¸m'◊yC w¬ 8 :£ÙCyh
a
£y÷q¸HaGmah-raW rEp
K s
a yà w¬ 9 :yil '√n-˚r¸p
K s
a £y«nr
O t
¸ p
Ki £yihl
» 'El 'Ùl·h •EsÙy
hAHl
» ¸H §ep∆Fgab˚ 10 :y√np
A l
¸ §epg∆ -h≈nF h
i wà yimÙl·xb
–a Ùl rem'◊yC w¬ •EsÙy¸l Ùm»lx
· -te'
:£yib√n·v Ahyetl
» ¸–k¸H'
a ˚lyiHb
¸ h
i h
– c
FA n« hAtl
¸ v
A taxr
fi p
O k
¸ 'yihwà £«gyÊrW
A
hOvËraKp sÙ–k-le' £At'
O XaxW
¸ '
e w√ £yibn√ v
· h
A -te' x—q
– '
e w√ yÊdy√ b
–¸ hOvr
Ë p
Ka sÙkÃw 11
teHl
» ¸H ÙnOr¸tiKp h∆z •EsÙy Ùl rem'◊yC w¬ 12 :hOvr
Ë p
Ka •ak
– -lav sÙ–kh
a -te' §Et
G '
e w√
-te' hOvËrap 'AKW«y £yimy√ teHl
» H
¸ dÙv¸b
– 13 :£Eh £yimy√ teHl
» H
¸ £y«gr
Ê W
KA h
a
§ÙH'ÊrAh XAKp¸HiGmk
–a Ùd√yb
–¸ hOvr
Ë p
Ka -sÙk t
GA t
a n√ Ãw ß∆nF k
–a -lav ߸byiHh
· w¬ ßeH'◊r
-AtyiWAvÃw ™Al baXy«y reH'
· k
–a ߸t
G '
i y«nt
Ga r
Ë k
a zà -£i' yik
– 14 :˚h‘qH
¸ m
a t
A y«yh
A reH'
·
-yi–k 15 :h∆∑zah t«yb
–a h
a -§im y«nt
a 'EcÙhÃw hOvr
Ë p
Ka -le' y«nt
Ga r
Ë k
–a zà h
i wà desx
A yÊdm
GA v
i '√nF
yitO' ˚mAW-yi–k hAm˚'¸m yityiWv
A -'◊l hOp
K -£¬gwà £yÊrb
¸ v
i h
A ¶Âr'
e m
E yit
G b
¸ nF¬ gF… bOnF g…
•EsÙy-le' rem'◊Cy¬w rAtp
KA bÙX yik
– £yip'
O h
A -raW 'ËryC¬ w¬ 16 :rÙ–bb
–a
§Ùy¸levAh la–sab˚ 17 :yiH'◊r-lav yÊrx
O yEl
G s
a hAHl
» H
¸ h≈nF h
i wà yimÙl·xb
–a y«n'
· -•a'
lavEm la–sah-§im £At'
O lEk'
O •ÙvAhwà hep'
O hEWv
· m
a hOvr
Ë p
Ka lak'
· m
a lOk
– m
i
£yim√y teHl
» ¸H £yil
G s
–a h
a teHl
» H
¸ ÙnOrt
¸ p
Ki h∆z rem'◊yC w¬ •EsÙy §avyC¬ w¬ 18 :yiH'◊r
hAlAtÃw ßyelAvEm ߸H'◊r-te' hOvr
Ë p
a 'AW
K y« £yimy√ teHl
» H
¸ dÙv¸b
– 19 :£Eh
£ÙCya–b yihÃy¬w 20 :ßyelv
A m
E ßËrW
A b
–¸ -te' •ÙvAh lak'
A wà ¶Ev-lav ߸tÙ'
-te' 'AKW«Cy¬w wyfldAbv
· -lAkl
¸ het
G H
¸ m
i WavyC¬ w¬ hOvr
Ë p
Ka -te' tÂdl
Ge h
u ]3 mÙy yiHyilH
K¸ h
a
beH√Cy¬w 21 :wyfldAb·v ™Ùt¸b
– £yip'
O h
A raW H'◊r-te'Ãw £y÷qH
¸ m
Ga h
a raW H'◊r
tE'Ãw 22 :hOvËraKp •ak
– -lav sÙ–kh
a §Et
G yC« w¬ ˚h‘qH
¸ m
a -lav £y÷qH
¸ m
Ga h
a raW-te'
£y÷q¸HaGmah-raW rakz√ -'◊lwà 23 :•EsÙy £ehl
A ratp
KA reH'
· k
–a hAlt
GA £yip'
O h
A raW
> :˚hExA–k¸H«Cy¬w •EsÙy-te'
Genesis 41
-lav dEmOv h≈FnihÃw £Elx
O hOvr
Ë p
a ˚ £yimy√ £«yt
a n√ H
¸ ¶‘q
– m
i yihyà w¬ 1
rAWA–b tO'yÊr¸b˚ he'r
Ë m
a tÙpÃy tÙrAp
K vabH
e t»lv
O rO'yà h
a -§im h≈nF h
i wà 2 :rO'yà h
a
-§im §ehy„r·xa' tÙlOv tÙrEx'
· tÙrAp
K vabH
e h≈nF h
i wà 3 :˚xA'b
–A h√nyevr
Ë t
Gi w¬
tap¸W-lav tÙrAKph
a lec'
E h√nd
Ë m
O v
· t
Ga w¬ rAWb
–A tÙ–qd
fi wà he'r
Ë m
a tÙvflr rO'yà h
a
vabeH tE' rAWA–bah tOq
– d
fi wà he'r
Ë m
Ga h
a tÙvflr tÙrAp
K h
a h√nl
¸ k
a '◊t
G w¬ 4 :rO'yà h
a
ty«nEH £»l·x¬Cy¬w §AHy«yC w¬ 5 :hOvr
Ë p
Ka ¶—qy«yC w¬ tO'yÊrb
–¸ h
a wà he'r
Ë m
Ga h
a tOpyà tÙrAp
K h
a
vabeH h≈FnihÃw 6 :tÙbOXwà tÙ'yÊrb
–¸ dAx'
e h∆nq
“ b
–¸ tÙlOv £yilb
–Û H
i vabH
e h≈nF h
i wÃ
£yilÛ–biKHah h√n¸val¸bt
Gi w¬ 7 :§ehy„rx
· '
a tÙx¸mc
O £yÊdq
“ tOp˚d¸H˚ tÙ–qd
–fi £yilb
–Û H
i
h≈FnihÃw hOvËraKp ¶—qy«yC w¬ tÙ'Elm
G¸ h
a wà tÙ'yÊrb
–¸ h
a £yilb
–Û H
Ki h
a vabH
e tE' tÙ–qd
–fi h
a
yEGmuXËrax-lA–k-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ xalH
¸ yC« w¬ Ùx˚r £evp
KA t
Gi w¬ r’qb
–O b
a yihyà w¬ 8 :£Ùl·x
rEtÙKp-§yE'Ãw Ùm»lx
· -te' £ehl
A hOvr
Ë p
Ka rEp
K s
a yà w¬ h
A yemk
A x
· -lAk
– -te'wà £«yr
fi c
¸ m
i
-te' rOm'El hOvËrp
Ka -te' £y÷qH
¸ m
Ga h
a raW rEb
– d
fi yà w¬ 9 :hOvr
Ë p
a l
¸ £AtÙ'
ram¸Him¸–b yitO' §EGtyC« w¬ wyfldb
A v
· -lav •acq
“ hOvr
Ë p
Ka 10 :£ÙCyh
a ryik
– zà m
a y«n'
· ya'X
A x
·
hAlÃyal¸–b £Ùl·x hAml
¸ x
a nF¬ w¬ 11 :£yip'
O h
A raW tE'wà yit'
O £yixb
–A X
La h
a raW tyEb

yÊr¸biv rav¬n ˚nAGti' £AHwà 12 :˚n¸ml
A x
A Ùm»lx
· §Ùr¸tp
i k
–¸ Hyi' '˚h√w y«n'
· dAx'
e
Ùm»l·xa–k Hyi' ˚nyEtm
O l
» x
· -te' ˚nAl-rAt
G p
¸ yC« w¬ Ùl-rep
K s
a nFÃ w¬ £yixb
–A X
La h
a raWl
¸ debv
e
ÙtO'Ãw y«Fna–k-lav byiHh
E yit'
O h√yh
A §Ek
– ˚nAl-ratp
KA reH'
· k
–a yihyà w¬ 13 :rAtp
KA

xaGl¬gÃy¬w rÙ–bah-§im ˚hucyÊryà w¬ •EsÙy-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ hOvr
Ë p
Ka xalH
¸ yC« w¬ 14 :hAlt
A
£Ùl·x •EsÙy-le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 15 :hOvr
Ë p
Ka -le' '◊byC√ w¬ wyAtl
» m
¸ W
i •El
G x
a yà w¬
rOGt¸pil £Ùl·x vamH
¸ t
Gi rOm'El ßyelv
A yit
G v
¸ m
a H
A y«n'
· w¬ ÙtO' §yE' rEtp
O ˚ yit
G m
¸ l
a x
A
-te' h∆n·v¬y £yihl
» '
È yfldv
A l
¸ b
–i rOm'El hOvr
Ë p
Ka -te' •EsÙy §avyC¬ w¬ 16 :ÙtO'
-lav dEmOv y«nÃnih yiml
» x
· b
–a •EsÙy-le' hOvr
Ë p
Ka rEb
– d
fi yà w¬ 17 :hOvr
Ë p
Ka £Ùl¸H
tOpy«w rAWA–b tÙ'yÊrb
–¸ tÙrAp
K vabH
e t»lv
O rO'yà h
a -§im h≈nF h
i wà 18 :rO'yà h
a tapW
¸
§ehy„r·xa' tÙlOv tÙrEx'
· tÙrAp
K -vabH
e h≈nF h
i wà 19 :˚xA'b
–A h√nyevr
Ë t
Gi w¬ ra't
GO
¶Âre'-lAk¸–b h√FnEhk
A yityi'r
fl -'◊l rAWb
–A tÙ–qr
fi wà dO'm
¸ ra't
GO tÙvflrwà tÙGld
–fi
vabeH tE' tÙvflrAhwà tÙ–qr
fi h
A tÙrAp
K h
a h√nl
¸ k
a '◊t
G w¬ 20 :fivr
O l
A £«yr
fi c
¸ m
i
-yi–k vfidÙn '◊lÃw h√nb
–e r
Ë q
÷ -le' h√n'◊bt
GA w¬ 21 :tO'yÊrb
–¸ h
a tÙnOH'Êrh
A tÙrAp
K h
a
'ÂrE'√w 22 :¶“qyi'w√ hAl
G x
i t
G¸ b
–a reH'
· k
–a vfir §ehyE'r
Ë m
a ˚ h√nb
–e r
Ë q
÷ -le' ˚'Ab
h≈FnihÃw 23 :tÙbOXwà tO'l
E m
¸ dAx'
e h∆nq
“ b
–¸ t»lv
O £yilb
–Û H
i vabH
e h≈nF h
i wà yiml
» x
· b
–a
:£ehy„r·xa' tÙx¸mc
O £yÊdq
“ tÙpÁdH
¸ tÙ–qd
–fi tÙm…nc
¸ £yilb
–Û H
i vabH
e
-le' ramO'√w tÙbOX
L h
a £yilb
–Û H
i h
a vabH
e tE' tOq
– d
–fi h
a ]1 myilb
–Û H
i h
A ®¸vl
a b
¸ t
Gi w¬ 24
hOvËraKp £Ùl·x hOvr
Ë p
Ka -le' •EsÙy rem'◊yC w¬ 25 :yil dy«gF m
a §yE'wà £yim
G X
u r
Ë x
a h
a
tOrAKp vabeH 26 :hOvr
Ë p
a l
¸ dy«gF h
i heWv
O £yihl
» '
È h
A reH'
· tE' '˚h dAx'
e
£Ùl·x h√FnEh £y«nAH vabH
e tObX
LO h
a ]3 myilb
–Û H
Ki h
a vabH
e wà h√nF h
E £y«nH
A vabH
e tObX
LO h
a
vabeH §ehy„r·xa' t»lv
O h
A tOvr
fl h
A wà tٖqr
fi h
A tÙrAp
K h
a vabH
e wà 27 :'˚h dAx'
e
y≈n¸H vabeH ˚y¸h«y £yÊdq
–“ h
a tÙpÁdH
¸ tÙq„rh
A £yilb
–Û H
i h
a vabH
e wà h√nF h
E £y«nH
A
heWOv £yihl
» È'Ah reH'
· hOvr
Ë p
Ka -le' yit
G r
Ë b
–a d
–Ê reH'
· rAbd
–fl h
a '˚h 28 :bAvr
fl
¶Âre'-lAk¸–b lÙd√Fg vAbW
A tÙ'Ab
– £y«nH
A vabH
e h≈nF h
i 29 :hOvr
Ë p
Ka -te' hA'r
Ë h
e
¶Âre'¸–b vAbAKWah-lAk
– xak
– H
¸ n« wà §ehy„rx
· '
a bAvr
fl y≈nH
¸ vabH
e ˚m“qwà 30 :£«yr
fl c
¸ m
i
y≈n¸Kpim ¶ÂrA'A–b vAbW
KA h
a vfidwF√ y« -'◊lwà 31 :¶Âr'
A h
A -te' bAvr
fl h
A hAl
G k
i wà £«yr
fl c
¸ m
i
£Ùl·xah tÙnAKHih lavwà 32 :dO'm
¸ '˚h dEbk
A -yik
– §Ek-y„rx
· '
a '˚hah bAvr
fl h
A
£yihl
» È'Ah rEham¸m˚ £yihl
» '
È h
A £ivm
E rAbd
–fl h
a §Ùk√n-yik
– £«ym
A v
· p
Ka hOvr
Ë p
Ka -le'
¶Âre'-lav ˚hEtyiHy«w £Akx
A wà §Ùb√n Hyi' hOvr
Ë p
a 'Âry≈ hAt
G v
a wà 33 :ÙtOWv
· l
a
-te' HEGmixÃw ¶ÂrA'h
A -lav £yÊdq
÷ p
K¸ d‘qp
¸ y¬ wà hOvr
Ë p
a heWv
· y¬ 34 :£«yr
fl c
¸ m
i
£y«nAKHah lekO'-lA–k-te' ˚c¸b
– q
Ÿ y« wà 35 :vAbW
KA h
a y≈nH
¸ vabH
e b
–¸ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e
£yÊrAve–b lekO' hOvr
Ë p
Ka -d¬y taxt
Ga rAb-˚r¸b
– c
¸ y« wà hel
G '
E h
A tO'b
–A h
a tObX
LO h
a
®y∆y¸hiGt reH·' bAvflrh
A y≈nH
¸ vabH
e l
¸ ¶Âr'
A l
A §Ùd“q
– p
i l
¸ lek'
O h
A h√yh
A wà 36 :˚rAmH
A wÃ
rAbfl–dah baXy«Cy¬w 37 :bAvr
fl b
–A ¶Âr'
A h
A t„rk
–A t
i -'◊lwà £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸
'Ac¸m«n·h wyfldAb·v-le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 38 :wyfldb
A v
· -lAk
– y≈nyEvb
¸ ˚ hOvr
Ë p
a y≈nyEvb
–¸
y„r·xa' •EsÙy-le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 39 :Ù–b £yihl
» '
È x
fi ˚r reH'
· Hyi' h∆zk
A
hAGta' 40 :ßÙmA–k £Akx
A wà §Ùb√n-§yE' t'◊z-lAk
– -te' ߸tÙ' £yihl
» '
È v
fi yÊdÙh
:≠eGmim lfi–dÃge' 'E–sk
–i h
a qfir yim
G v
a -lAk
– qaH
K y« ßyip
K -lavwà yityEb
– -lav h∆yh
¸ t
Gi
:£«yflr¸cim ¶Âre'-lAk
– lav ߸t'
O yit
G t
a n√ hE'r
Ë •EsÙy-le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 41
HE–b¸l¬Cy¬w •EsÙy d¬y-lav h
– t
A '
O §Et
G yC« w¬ Ùd√y lavm
E ÙGtv
¸ b
–a X
a -te' hOvr
Ë p
Ka rasyC√ w¬ 42
ÙtO' bE–kËr¬Cy¬w 43 :Ùr'√wF c
a -lav bAhz∑√ h
a dibr
Ë £eWyC√ w¬ HEH-y„dgà b
–i ÙtO'
-lA–k lav ÙtO' §Ùt√nwà ™„rb
¸ '
a wy√np
A l
¸ ˚'Ërq
Ÿ yC« w¬ Ùl-reH'
· h∆nH
¸ m
Gi h
a tebk
–e r
Ë m
i b
–¸
-'◊l ßyÂdAv¸lib˚ hOvr
Ë p
a y«n'
· •EsÙy-le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 44 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e
hOvËrap 'flrŸq«Cy¬w 45 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ ÙlÃgr
fi -te'wà Ùd√y-te' Hyi' £yÊry√
§O' §EhO–k vfirep yiXÙKp-tab
– t¬ns
¸ '
A -te' Ùl-§et
G yC« w¬ x
fi n≈ v
¸ p
Ka t¬np
¸ c
A •EsÙy-£EH
h√nAH £yiHl
» ¸H-§e–b •EsÙyÃw 46 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lav •EsÙy 'EcyC≈ w¬ hAH
K '
i l
¸
rOb·v¬Cy¬w hOvËrap y≈np
¸ l
Gi m
i •EsÙy 'EcyC≈ w¬ £«yr
fl c
¸ m
i -™elm
e hOvr
Ë p
Ka y≈np
¸ l
i Ùd¸mv
A b
–¸
:£yicAmŸqil vAbAKWah y≈nH
¸ vabH
e b
–¸ ¶Âr'
A h
A Wavt
Ga w¬ 47 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ ]2
-§eGt«Cy¬w £«yfir¸cim ¶Âr'
e b
–¸ ˚yAh reH'
· £y«nH
A vabH
e lek'
O -lAk
– -te' ¶Ob
– q
Ÿ yC« w¬ 48
rO–b¸c«Cy¬w 49 :–hAkÙt¸b
– §atn√ h
A yetb
O yibs
¸ reH'
· ryivh
A -h„dW
¸ lek'
O £yÊrv
A b
–e lek'
O
:rAKp¸sim §yE'-yi–k rOp
K s
¸ l
i lfidx
A -yik
– dav dO'm
¸ hEb
– r
Ë h
a £√yC h
a lÙx¸k
– rAb
– •EsÙy
ÙGl-hfld¸l√y reH·' bAvr
fl h
A t¬nH
¸ 'ÙbAt
G £ÂrX
e b
–¸ £y«nb
A y≈nH
¸ dal
G y… •EsÙy¸l˚ 50
rÙk¸–bah £EH-te' •EsÙy 'flrq
Ÿ yC« w¬ 51 :§Ù' §Ehk
–O vfirp
e yiXÙKp-tab
– t¬ns
¸ '
A

tE'Ãw 52 :yibA' tyEb
– -lAk
– tE'wà yilm
A v
· -lAk
– -te' £yihl
» '
È y«nH
Ka n¬ -yik
– heH
K n¬ m
¸
h√nyel¸kiGt¬w 53 :y«ynà v
A ¶Âr'
e b
–¸ £yihl
» '
È y«nr
fi p
¸ h
i -yik
– £«yr
fl p
¸ '
e 'flrq
“ y«nH
KE h
a £EH
y≈n¸H vabeH h√nyeGlixt
G¸ w¬ 54 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ h√yh
A reH'
· vAbW
KA h
a y≈nH
¸ vabH
e
¶Âre'-lAk¸b˚ tÙcflr'
· h
A -lAkb
–¸ bAvr
fl yihyà w¬ •EsÙy ram'
A reH'
· k
–a 'ÙbAl bAvr
fl h
A
-le' £AvAh qav¸c«Cyw¬ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAk
– bavr
Ë t
Gi w¬ 55 :£exl
A h√yh
A £«yr
fi c
¸ m
i
ram'◊y-reH·' •EsÙy-le' ˚k¸l £«yr
fi c
¸ m
i -lAkl
¸ hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ £exl
GA l
a hOvr
Ë p
Ka
-lA–k-te' •EsÙy xat
G p
¸ yC« w¬ ¶Âr'
A h
A y≈np
K¸ -lAk
– lav h√yh
A bAvr
fl h
A wà 56 :˚W·vt
Ga £ekl
A
-lAkÃw 57 :£«yflr¸cm
i ¶Âr'
e b
–¸ bAvr
fl h
A q¬zx
È yC∆ w¬ £«yr
fi c
¸ m
i l
¸ rOb
– H
¸ yC« w¬ £ehb
–A reH'
·
:¶ÂrA'Ah-lAk¸–b bAvr
fl h
A q¬zx
A -yik
– •EsÙy-le' rOb
– H
¸ l
i hAmyà r
fi c
¸ m
i ˚'Ab
– ¶Âr'
A h
A
Genesis 42
hAGmAl wy√nAb¸l bOq·vy¬ rem'◊yC w¬ £«yr
fl c
¸ m
i b
–¸ rebH
e -H∆y yik
– bOqv
· y¬ 'ËryC¬ w¬ 1
hAGmAH-˚dËr £«yflr¸cm
i b
–¸ rebH
e -H∆y yik
– yit
G v
¸ m
a H
A h≈nF h
i rem'◊yC w¬ 2 :˚'flrt
¸ t
Gi
rO–b¸Hil hflrAW·v •EsÙy-yEx'
· ˚dËryC≈ w¬ 3 :t˚m√n '◊lwà h∆yx
¸ n« wà £AH
K m
i ˚nAl-˚r¸bH
i wÃ
wyAxe'-te' bOq·v¬y xalH
A -'◊l •EsÙy yix'
· §yimy√ nà b
–i -te'wà 4 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i rAb

£yi'A–bah ™Ùt¸–b rOb
– H
¸ l
i lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚'ObyC√ ¬w 5 :§ÙsA' ˚Fn'
e r
fl q
Ÿ y« -§ep
K ram'
A yik

'˚h ¶ÂrA'Ah-lav Xyil
G H
Ka h
a ]3 '˚h •EsÙyÃw 6 :§avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ bAvr
fl h
A h√yh
A -yik

:hAcËrA' £«yaKpa' Ùl-˚w·xt
Ga H
¸ yC« w¬ •EsÙy yEx'
· ˚'ObyC√ w¬ ¶Âr'
A h
A £av-lAkl
¸ ryib
– H
¸ m
Ga h
a
tÙH“q £AGti' rE–bfidyà w¬ £ehyEl'
· rEk
– n¬ t
¸ yC« w¬ £„rik
– yC¬ w¬ wyAx'
e -te' •EsÙy 'ËryC¬ w¬ 7
rE–k¬Cy¬w 8 :lekO'-rAb
– H
¸ l
i §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e m
E ˚r¸m'◊yC w¬ £et'Ab
– §«y'
a m
E £ehl
E '
· rem'◊yC w¬
reH·' tÙm»l·xah tE' •EsÙy rOk
– zà yC« w¬ 9 :˚hÁrk
–i h
i '◊l £Ehwà wyAx'
e -te' •EsÙy
¶ÂrA'Ah t¬wËrev-te' tÙ'Ërl
i £et
G '
a £yilgFÃ r
fi m
¸ £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ £ehl
A £alx
A
:lekO'-rA–b¸Hil ˚'Ab
– ßyÂdb
A v
· w¬ y«nd
O '
· '◊l wyAl'
E ˚r¸m'◊yC w¬ 10 :£et'Ab

:£yilÃFgfir¸m ßyÂdAbv
· ˚yAh-'◊l ˚n¸xn¬ '
· £y«nk
–E ˚n¸xn√ dAx'
e -Hyi' y≈nb
–¸ ˚nAl
G k
–u 11
˚r¸m'◊Cy¬w 13 :tÙ'Ërl
i £et'Ab
– ¶Âr'
A h
A t¬wr
Ë v
e -yik
– '◊l £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 12
h≈FnihÃw §av√n¸–k ¶Âre'b
–¸ dAx'
e -Hyi' y≈nb
–¸ ˚n¸xn¬ '
· £yix'
a ßyÂdb
A v
· rAWv
A £y≈nH
¸
'˚h •EsÙy £ehEl·' rem'◊yC w¬ 14 :˚Fnn∆ yE' dAx'
e h
A wà £ÙCyh
a ˚nyib'
A -te' §OXq
–“ h
a
hOvËrap yEx ˚nExA–biGt t'◊zb
–¸ 15 :£et
G '
a £yilgFÃ r
fi m
¸ rOm'El £ekl
E '
· yit
G r
Ë b
–a d
–Ê reH'
·
dAxe' £e–kim ˚x¸lH
i 16 :h√nF h
E §OXq
–“ h
a £ekyix'
· 'Ùb¸b
– -£i' yik
– h∆z∑ m
i ˚'¸ct
GE -£i'
-£i'Ãw £ek¸Gti' tem'
È h
a £eky„rb
¸ d
–Ê ˚n·xb
–A y« wà ˚r¸s'
A h
E £et
G '
a wà £ekyix'
· -te' x—q
– y« wÃ
teHl
» ¸H rAm¸Him-le' £At'
O •Os'
È yC∆ w¬ 17 :£et
G '
a £yilgFÃ r
fi m
¸ yik
– hOvr
Ë p
a yEx '◊l
-te' ˚y¸x«w ˚W·v t'◊z yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
–a •EsÙy £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 18 :£yimy√
tyEb¸–b rEsA'≈y dAx'
e £ekyix'
· £et
G '
a £y«nk
–E -£i' 19 :'„ry√ y«n'
· £yihl
» '
È h
A
£ekyix·'-te'Ãw 20 :£ekyEt
G b
–A §Ùb·vr
fi rebH
e ˚'yibh
A ˚k¸l £et
G '
a wà £ekr
Ë m
a H
¸ m
i
˚r¸m'◊Cy¬w 21 :§Ek-˚W·vyC¬ w¬ ˚t˚mAt '◊lwà £eky„rb
¸ d
Ê ˚n¸m'
A y≈ wà yal'
E ˚'yibt
GA §OXq
–“ h
a
ÙH¸p¬n tfirAc ˚nyi'r
fl reH'
· ˚nyix'
A -lav ˚n¸xn¬ '
· £yimH
E '
· lAb'
· wyix'
A -le' Hyi'
§av¬Cy¬w 22 :t'◊∑zah hflrc
FA h
a ˚nyEl'
E hA'b
–A §Ek
– -lav ˚n¸vm
A H
A '◊lwà ˚nyEl'
E ÙnÃnx
a t
¸ h
i b
–¸
del∆Cyab ˚'¸XexeGt-la' rOm'El £ekyEl'
· yit
G r
Ë m
a '
A 'Ùl·h rOm'El £At'
O §Eb˚'Ër
yi–k •EsÙy fivEmOH yi–k ˚vËdy√ '◊l £Ehwà 23 :Hflrd
Ë n« h≈nF h
i Ùmfld
– -£¬gwà £et
G v
¸ m
a H
¸ '◊lwÃ
£ehEl·' rE–bfidÃy¬w £ehl
E '
· bAHyC√ w¬ k
–¸ b
¸ yC≈ w¬ £ehyElv
· m
E bOs
– yC« w¬ 24 :£AtnO yEb
– ¶yilm
GE h
a
˚'¸lamÃy¬w •EsÙy wacyà w¬ 25 :£ehy≈nyEvl
¸ ÙtO' rOs'
È yC∆ w¬ §Ùv¸mH
i -te' £At
G '
i m
E x—q
– yC« w¬
hfldEc £ehAl tEtAlwà ٖqW
a -le' Hyi' £ehyEp
K s
¸ k
–a byiHh
A l
¸ ˚ rAb
– £ehyElk
–¸ -te'
˚k¸l≈Cy¬w £ehy„rOm·x-lav £flrb
¸ H
i -te' ˚'¸WyC« w¬ 26 :§Ek
– £ehl
A WavyC¬ w¬ ™Ârd
–fl l
a
'Ër¬Cy¬w §ÙlAGma–b ÙrOmx
· l
a 'ÙKps
¸ m
i tEtl
A Ù–qW
a -te' dAx'
e h
A xat
G p
¸ yC« w¬ 27 :£AH
K m
i
baH˚h wyAxe'-le' rem'◊yC w¬ 28 :ÙGtx
¸ t
Ga m
¸ '
a yipb
–¸ '˚h-h≈nF h
i wà ÙKps
¸ k
–a -te'
rOm'El wyixA'-le' Hyi' ˚dËrx
e yC∆ w¬ £Ab
– l
i 'EcyC≈ w¬ yit
G x
¸ t
Ga m
¸ '
a b
¸ h≈nF h
i £¬gwà yip
K s
¸ k
–a
hAcËra' £ehyib·' bOqv
· y¬ -le' ˚'ObyC√ w¬ 29 :˚nAl £yihl
» '
È hAWv
A t'◊z∑ -ham
y≈nOd·' Hyi'Ah re–bÊ–d 30 :rOm'El £At'
O tOrq
–O h
a -lAk
– tE' Ùl ˚dy«gF yC¬ w¬ §avn√ k
–¸
wyAlE' rem'◊Fn¬w 31 :¶Âr'
A h
A -te' £yilgFÃ r
fi m
¸ k
–i ˚nAt'
O §Et
G yC« w¬ tÙH“q ˚nAt
G '
i ¶Âr'
A h
A
˚nyibA' y≈n¸–b £yixa' ˚n¸xn¬ '
· rAWv
A -£y≈nH
¸ 32 :£yilgFÃ r
fi m
¸ ˚ny«yh
A '◊l ˚n¸xn√ '
· £y«nk
–E

˚nyElE' rem'◊Cy¬w 33 :§avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ ˚nyib'
A -te' £ÙCyh
a §OXq
–“ h
a wà ˚Fnn∆ yE' dAx'
e h
A
˚xy«Fnah dAxe'Ah £ekyix'
· £et
G '
a £y«nk
E yik
– vfid'
E t'◊zb
–¸ ¶Âr'
A h
A y≈nd
O '
· Hyi'h
A
§OX“–qah £ekyix·'-te' ˚'yibh
A wà 34 :˚kElw√ ˚xŸq £ekyEt
G b
–A §Ùb·vr
fi -te'wà yit
G '
i
§EGte' £ekyix·'-te' £et
G '
a £y«nk
E yik
– £et
G '
a £yilÃgF r
fi m
¸ '◊l yik
– hAvd
Ë '
E wà yal'
E
Hyi'-h≈FnihÃw £ehy‘–qW
a £y÷qyÊrm
¸ £Eh yihyà w¬ 35 :˚rAxs
¸ t
Gi ¶Âr'
A h
A -te'wà £ekl
A
:˚'flry«Cy¬w £ehyib·'¬w hAm
G h
E £ehyEp
K s
¸ k
–a tÙrOrc
¸ -te' ˚'ËryC« w¬ Ù–qW
a b
–¸ ÙKps
¸ k
–a -rÙr¸c
˚Fn∆nyE' §Ùv¸miHÃw ˚Fnn∆ yE' •EsÙy £et
G l
¸ k
–a H
i yit'
O £ehyib'
· bOqv
· y¬ £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 36
rOm'El wyibA'-le' §Eb˚'Ër rem'◊yC w¬ 37 :h√nl
GA k
u ˚yAh yalv
A ˚x“q
– t
Gi §imy√ nà b
–i -te'wÃ
y«n·'¬w yÊd√y-lav ÙtO' h√nt
G¸ ßyel'
E ˚Fn'
e yib'
· '◊l-£i' tyimt
GA y¬nb
A y≈nH
¸ -te'
'˚hÃw tEm wyixA'-yik
– £ekm
GA v
i y«nb
–¸ d„ry≈ -'◊l rem'◊yC w¬ 38 :ßyel'
E ˚Fnb
e yiH'
·
-te' £eGtËdfirÙhÃw h
– b
A -˚k¸lt
GE reH'
· ™Ârd
–Â b
–a §ÙsA' ˚hA'r
fl q
Ÿ ˚ rA'H
¸ n« Ù–db
a l
¸
:hAlÙ'¸H §Ùg√y¸–b yitb
A yEW
Genesis 43
yihÃy¬w 2 :¶ÂrA'A–b dEbk
–A bAvr
fl h
A wà 1
£ehyEl·' rem'◊Cy¬w £«yr
fl c
¸ m
Gi m
i ˚'yibh
E reH'
· rebH
Ke h
a -te' lOk'
È l
e ˚Glk
–i reH'
· k
–a
rOm'El hfld˚hÃy wyAl'
E rem'◊yC w¬ 3 :lek'
O -Xavm
¸ ˚nAl-˚r¸bH
i ˚buH £ehyib'
·
:£ek¸Gti' £ekyix·' yit
G l
¸ b
–i y¬np
A ˚'Ërt
i -'◊l rOm'El Hyi'h
A ˚nAb
– divh
E dEvh
A
-£i'Ãw 5 :lekO' ߸l hflrb
–¸ H
¸ n« wà hfldr
Ë n≈ ˚nAt
G '
i ˚nyix'
A -te' x
fi l
GE H
a m
¸ ߸Hy∆ -£i' 4
yiGt¸li–b y¬nAp ˚'Ërit-'◊l ˚nyEl'
E ram'
A Hyi'h
A -yik
– d„rn≈ '◊l x
fi l
GE H
a m
¸ ßÃnyE'
Hyi'Al dy«Fgah¸l yil £etv
O r
„ h
· hAml
A lE'r
fl W
¸ y« rem'◊yC w¬ 6 :£ekt
G¸ '
i £ekyix'
·
rOm'El ˚nEGtËdalÙm¸l˚ ˚nAl Hyi'h
A -la'H
A lÙ'AH ˚r¸m'◊yC w¬ 7 :xA' £ekl
A dÙvah
heGlE'Ah £yÊrAbË–dah yip
K -lav ]1 Ùl-d∆gF n¬ w¬ xA' £ekl
A H≈yh
· yax £ekyib'
· dÙvah
-le' hfld˚hÃy rem'◊yC w¬ 8 :£ekyix'
· -te' ˚dyÊrÙh ram'◊y yik
– vfidn≈ v
fi Ùd√yh
·
-£¬Fg t˚m√n '◊lÃw h∆yx
¸ n« wà hAkl
E n≈ wà hAm˚q√nwà yit
G '
i ravnF¬ h
a hAxl
¸ H
i wyib'
A lE'r
fl W
¸ y«
'◊l-£i' ˚FneHŸqab¸Gt yÊdyC√ m
i ˚Fnb
e r
Ë v
e '
e yiknO '
A 9 :˚nEp
K X
a -£¬gF hAt
G '
a -£¬g ˚n¸xn¬ '
·
yi–k 10 :£yim√Cyah-lAk
– ߸l yit'AXx
A wà ßy∆np
A l
¸ wyit
G gà c
Fa h
i wà ßyel'
E wyit'
O yibh
·
£ehEl·' rem'◊Cy¬w 11 :£«ym
A v
· p
a h∆z ˚n¸bH
a hAt
G v
a -yik
– ˚n¸hm
A h
¸ m
a t
¸ h
i 'El˚l
£ekyEl¸ki–b ¶ÂrA'Ah tfirm
¸ z∑« m
i ˚xŸq ˚W·v t'◊z 'ÙpE' §Ek
– -£i' £ehyib'
· lE'r
fl W
¸ y«
:£yÊd‘q¸H˚ £y«n¸XA–b X»lw√ t'◊knà Habd
–Ë Xavm
¸ ˚ yÊrc
Û Xavm
¸ hAxnà m
i Hyi'l
A ˚dyÊrÙhÃw
£ekyEtOx¸Gt¸ma' yip¸–b bAH˚Gmh
a •esk
–e h
a -te'wà £ekËdy∆ b
¸ ˚xŸq h∆nH
¸ m
i •esk
e wà 12
˚b˚H ˚m˚qÃw ˚x“q £ekyix'
· -te'wà 13 :'˚h h∆gF H
¸ m
i yal˚' £ekd
Ë y∆ b
¸ ˚byiHt
GA
£ekAl xaGliHÃw Hyi'h
A y≈np
¸ l
i £yimx
· r
fi £ekl
A §Et
G y« yfid
– H
a lE'wà 14 :Hyi'h
A -le'
:yiGt¸lAkAH yiGt¸lOkAH reH'
· k
–a y«n'
· w¬ §yimy√ nà b
–i -te'wà rEx'
a £ekyix'
· -te'
-te'Ãw £fld√y¸b ˚xŸql
A •esk
–e -h∆nH
¸ m
i ˚ t'◊z∑ h
a hAxnà m
Gi h
a -te' £yiHn√ '
· h
A ˚xŸqyC« w¬ 15
£AGti' •EsÙy 'Ër¬Cy¬w 16 :•EsÙy y≈np
¸ l
i ˚d¸mv
a yC¬ w¬ £«yr
fi c
¸ im ˚dËryC≈ w¬ ˚mÿqyC√ w¬ §imy√ nà b
–i
fixOb¸X˚ hAtÃyA–bah £yiHn√ '
· h
A -te' 'Ebh
A ÙtyEb
– -lav reH'
· l
a rem'◊yC w¬ §yimy√ nà b
–i -te'
reH·'a–k Hyi'Ah WavyC¬ w¬ 17 :£«yr
fl h
Û c
FA b
–a £yiHn√ '
· h
A ˚l¸k'◊y yit
G '
i yik
– §Ekh
A wà xabX
e
£yiH√n·'Ah ˚'Ëry«Cy¬w 18 :•EsÙy hAtyEb
– £yiHn√ '
· h
A -te' Hyi'h
A 'EbyC√ w¬ •EsÙy ram'
A
˚nyEtOx¸Gt¸ma'¸–b bAKHh
a •esk
–e h
a rabd
–Ë -lav ˚r¸m'◊yC w¬ •EsÙy tyEb
– ˚'¸b˚h yik

tax—qAlÃw ˚nyElAv lEp
K n¬ t
¸ h
i l
¸ ˚ ˚nyElv
A lElgFO t
¸ h
i l
¸ £yi'b
A ˚m ˚n¸xn¬ '
· hAl
G x
i t
G¸ b
–a
•EsÙy tyE–b-lav reH'
· Hyi'h
A -le' ˚HÃgF yC« w¬ 19 :˚ny„rm
O x
· -te'wà £yÊdb
A v
· l
a ˚nAt'
O
hAGlix¸Gta–b ˚nËdfir√y dOry√ y«nd
O '
· yib
– ˚r¸m'◊yC w¬ 20 :t«yb
–A h
a xatp
Ke wyAl'
E ˚r¸b
– d
fi yà w¬
˚nyEtOx¸Gt¸ma'-te' hAxt
G¸ p
¸ nF« w¬ §ÙlAm
G h
a -le' ˚n'Ab-yik
– yihyà w¬ 21 :lek'
O -rAb
– H
¸ l
i
:˚n„d√y¸–b ÙtO' beHnF√ w¬ Ùl“qH
¸ m
i b
–¸ ˚nEp
K s
¸ k
–a ÙGtx
¸ t
Ga m
¸ '
a yipb
–¸ Hyi'-•esk
e h≈nF h
i wÃ
˚nEKp¸sa–k £AW-yim ˚n¸vd
fi y√ '◊l lek'
O -rAb
– H
¸ l
i ˚n„dy√ b
¸ ˚nËdr
fi Ùh rEx'
a •esk
e wà 22
yEhl
» '≈w £ekyEhl
» È' ˚'flryit
G -la' £ekl
A £ÙlAH rem'◊yC w¬ 23 :˚nyEtx
O t
G¸ m
¸ '
a b
–¸
'EcÙCy¬w yAlE' 'A–b £ekp
K¸ s
¸ k
–a £ekyEtx
O t
G¸ m
¸ '
a b
–¸ §Ùm¸Xm
a £ekl
A §atn√ £ekyib'
·
-§eGt«Cy¬w •EsÙy hAtyEb
– £yiHn√ '
· h
A -te' Hyi'h
A 'Eb√yC w¬ 24 :§Ùv¸mH
i -te' £ehl
E '
·
hAxÃniGmah-te' ˚nyikyC√ w¬ 25 :£ehy„rm
O x
· l
a 'ÙKps
¸ m
i §Et
G yC« w¬ £ehyElgà r
fi ˚c·xr
Ë yC« w¬ £«ym
a

'◊b√Cy¬w 26 :£exAl ˚l¸k'◊y £AH-yik
– ˚v¸mH
A yik
– £«yr
fl h
Û c
FA b
–a •EsÙy 'Ù–b-dav
-˚w·xaGt¸H«Cy¬w hAtÃyA–bh
a £fldy√ b
–¸ -reH'
· hAxnà m
Gi h
a -te' Ùl ˚I'yibyC√ w¬ hAtyà b
–a h
a •EsÙy
reH·' §‘q√∑zah £ekyib'
· £ÙlAHh
· rem'◊yC w¬ £ÙlAHl
¸ £ehl
A la'H
¸ yC« w¬ 27 :hAcr
Ë '
A Ùl
yAx ˚FnÂdÙv ˚nyibA'¸l ßËd
– b
¸ v
a l
¸ £ÙlAH ˚r¸m'◊yC w¬ 28 :yAx ˚Fnd
 Ùvah £et
G r
Ë m
a '
·
rem'◊Cy¬w ÙGmi'-§e–b wyix'
A §yimy√ nà b
–i -te' 'ËryC¬ ¬w wy√nyEv 'AW
K yC« w¬ 29 ]1 :Fw˚·xt
Ga H
¸ yC« w¬ ** wF… x
· t
Ga H
¸ yC« w¬ * ˚dŸq
– yC« w¬
:y«n¸–b ßÃn¸x√y £yihl
» '
È ram'◊yC w¬ yAl'
E £et
G r
Ë m
a '
· reH'
· §OXq
–“ h
a £ekyix'
· h∆zh
·
'◊b√Cy¬w tÙ–k¸bil H‘–qb
a yà w¬ wyix'
A -le' wyAmx
· r
fi ˚r¸mk
¸ n« -yik
– •EsÙy rEhm
a yà w¬ 30
:£exAl ˚myiW rem'◊yC w¬ qap
K '
a t
¸ yC« w¬ 'EcyC≈ w¬ wy√np
KA ¶axr
Ë yC« w¬ 31 :hAm
G H
A k
–¸ b
¸ yC≈ w¬ hflrd
Ë x
a h
a
yi–k £fl–dab¸l ÙGti' £yilk
¸ '
O h
A £yÊrc
¸ m
Gi l
a wà £fld
– b
a l
¸ £ehl
A wà ٖdb
a l
¸ Ùl ˚myiWyC√ w¬ 32
'wih hAbEvÙt-yi–k £exl
e £yÊrb
¸ v
i h
A -te' lOk'
È l
e £yÊrc
¸ m
Gi h
a §˚l¸k˚y '◊l
˚h¸m¸t«Cy¬w Ùtflriv¸ci–k ryivc
FA h
a wà Ùtflrk
O b
¸ k
–i rOkb
–¸ h
a wy√np
A l
¸ ˚b¸HyC≈ w¬ 33 :£«yr
fl c
¸ m
i l
¸
bÂrEGt¬w £ehEl·' wy√np
KA tE'm
E tO'W
¸ m
a 'AW
K yC« w¬ 34 :˚hEvr
„ -le' Hyi' £yiHn√ '
· h
A
:ÙGmiv ˚r¸–k¸H«Cy¬w ˚GtH
¸ yC« w¬ tÙd√y HEmx
A £Al
G k
–u tO'W
¸ m
Ga m
i §imy√ nà b
–i ta'W
¸ m
a
Genesis 44
lekO' £yiH√n·'Ah tOxt
G¸ m
¸ '
a -te' 'El
G m
a rOm'El ÙtyEb
– -lav reH'
· -te' wacyà w¬ 1
yivyibÃFg-te'Ãw 2 :ÙGtx
¸ t
Ga m
¸ '
a yipb
–¸ Hyi'-•esk
–e £yiWwà tE'W
¸ §˚l¸k˚y reH'
· k
–a
rabËdi–k Wav¬Cy¬w Ùr¸bH
i •esk
–e tE'wà §OXq
–“ h
a taxat
G m
¸ '
a yipb
–¸ £yiWt
GA •esk
–e h
a v
fi yibgFÃ
:£ehy„rOm·x¬w hAGmEh ˚x¸l
G H
u £yiHn√ '
· h
A wà rÙ' r’qb
–O h
a 3 :rEb
– d
–Ê reH'
· •EsÙy
£˚q ÙtyE–b-lav reH'
· l
a ram'
A •EsÙyÃw ˚qyixr
Ë h
i '◊l ryivh
A -te' ˚'¸cy√ £Eh 4
taxaGt hAvflr £eGt¸ml
Ga H
i hAm
G l
A £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wà £At
G gà W
Ka h
i wà £yiHn√ '
· h
A y„rx
· '
a •Odr
Ë
£etOv„r·h Ù–b HExn¬ yà HExn¬ '˚hÃw Ù–b y«nd
O '
· het
G H
¸ y« reH'
· h∆z 'Ùl·h 5 :hAbÙX
˚r¸m'◊Cy¬w 7 :heGlE'h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a -te' £ehl
E '
· rEb
– d
fi yà w¬ £≈gW
Ki yC¬ w¬ 6 :£etyiWv
· reH'
·
tÙW·vEm ßyÂdAb·val hAlyilx
A hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë k
–a y«nd
O '
· rEb
– d
fi yà hAm
G l
A wyAl'
E
ßyelE' ˚nObyiHÈh ˚nyEtx
O t
G¸ m
¸ '
a yipb
–¸ ˚n'Acm
A reH·' •esk
–e §Eh 8 :h∆z∑ h
a rAbd
–fl k
–a
ÙGti' 'EcAGm«y reH·' 9 :bAhz√ Ù' •esk
–e ßy∆nd
O '
· tyEb
– m
i bOngà n« ™yE'wà §avn√ k
–¸ ¶Âr'
e m
E
hAGtav-£¬Fg rem'◊Cy¬w 10 :£yÊdb
A v
· l
a y«nd
O 'al h∆yh
¸ n« ˚n¸xn¬ '
· -£¬gwà tEmw√ ßyÂdb
A v
· m
E
:£«Cy÷qÃn ˚y¸hiGt £eGt'
a wà debv
A yil
G -h∆yh
¸ y« ÙGt'
i 'Ecm
GA y« reH'
· '˚h-§ek
– £eky„rb
¸ d
Ê k
¸
:ÙGt¸xaGt¸ma' Hyi' ˚x¸t
G p
¸ yC« w¬ hAcr
Ë '
A ÙGtx
¸ t
Ga m
¸ '
a -te' Hyi' ˚dÊrÙCyw¬ ˚r·hm
a yà w¬ 11
:§im√yÃni–b taxaGt¸ma'b
–¸ v
fi yibgF√ h
a 'Ecm
GA yC« w¬ hAl
G k
–i §OXq
–“ b
a ˚ lExh
E lÙd√gF b
–a WEp
K x
a yà w¬ 12
'◊b√Cy¬w 14 :hflryivh
A ˚buHyC√ w¬ ÙrOmx
· -lav Hyi' sOmv
· yC¬ w¬ £Atl
» m
¸ W
i ˚vËrq
Ÿ yC« w¬ 13
:hAcËrA' wy√nAp¸l ˚l¸p
K yC« w¬ £AH ˚Fnd
 Ùv '˚hÃw •EsÙy hAtyEb
– wyAx'
e wà hfld˚hÃy
£eGt¸vfidÃy 'Ùl·h £etyiWv
· reH'
· h∆z∑ h
a heWv
· m
Ga h
a -hAm •EsÙy £ehl
A rem'◊yC w¬ 15
y«nOd'al ram'◊Fn-ham hfld˚hÃy rem'◊yC w¬ 16 :y«nm
O k
–A reH'
· Hyi' HExn¬ yà HExn¬ -yik

£yÊdAb·v ˚Fn∆Fnih ßyÂdb
A v
· §Owv
· -te' 'Acm
A £yihl
» '
È h
A qfld
– X
a c
¸ nF« -ham˚ rEb
– d
fi nFÃ -ham
yiGl hAlyilAx rem'◊yC w¬ 17 :Ùd√yb
–¸ v
fi yibgF√ h
a 'Acm
¸ n« -reH'
· £¬gF ˚n¸xn¬ '
· -£¬gF y«nd
O 'al
£eGta'Ãw debAv yiGl-h∆yh
¸ y« '˚h Ùd√yb
–¸ v
fi yibgF√ h
a 'Acm
¸ n« reH'
· Hyi'h
A t'◊z tÙW·vm
E
rem'◊Cy¬w hfld˚hÃy wyAl'
E H¬gF yC« w¬ 18 > :£ekyib'
· -le' £ÙlAHl
¸ ˚l·v
ß–d¸bav¸–b ߸Kpa' raxy« -la'wà y«nd
O '
· y≈nzà '
A b
–¸ rAbd
fl ßËd
– b
¸ v
a '√n-reb
– d
fi yà y«nd
O '
· yib

bA' £ekAl-H≈y·h rOm'El wyfldb
A v
· -te' la'H
A y«nd
O '
· 19 :hOvr
Ë p
a k
–¸ ßÙmAk yik

wyixA'Ãw §AX“q £y«nÿqzà dely∆ wà §‘qz√ bA' ˚nAl-H∆y y«nd
O '
· -le' rem'◊nF w¬ 20 :xA'-Ù'
ßyÂdAb·v-le' rem'◊t
G w¬ 21 :ÙbEh'
· wyib'
A wà ÙGm'
i l
¸ Ù–db
a l
¸ '˚h rEtwF√ yC« w¬ tEm
rav¬Fnah lak˚y-'◊l y«nd
O '
· -le' rem'◊nF w¬ 22 :wyAlv
A y«nyEv hAmyiW'
A wà yAl'
E ˚hÁdr
Ê Ùh
'◊l-£i' ßyÂdAb·v-le' rem'◊t
G w¬ 23 :tEmw√ wyib'
A -te' b¬zv
A wà wyib'
A -te' bOzv
· l
a
˚nyilAv yi–k yihÃy¬w 24 :y√np
KA tÙ'Ërl
i §˚pist
O '◊l £ekt
G¸ '
i §OXq
–“ h
a £ekyix'
· d„ry≈
-˚r¸biH ˚buH ˚nyib'
A rem'◊yC w¬ 25 :y«nd
O '
· y„rb
¸ d
–Ê tE' Ùl-d∆gF nF¬ w¬ yib'
A ßËd
– b
¸ v
a -le'
˚nAGti' §OX“–qah ˚nyix'
A H≈y-£i' tÂdr
 l
A lak˚n '◊l rem'◊nF w¬ 26 :lek'
O -Xavm
¸ ˚nAl
:˚nAGti' ˚Fn∆nyE' §OX“–qh
a ˚nyix'
A wà Hyi'h
A y≈np
K¸ tÙ'Ërl
i lak˚n '◊l-yik
– ˚nËdr
fi y√ wÃ
:yiGt¸Hi' yiGl-hfld¸ly√ £«yn¬ H
¸ yik
– £et
G v
¸ d
fi yà £et
G '
a ˚nyEl'
E yib'
A ßËd
– b
¸ v
a rem'◊yC w¬ 27
:h√FnEh-dav wyityi'r
Ë '◊lwà •flrX
O •OrX
A ™a' ram'
O w√ yit
G '
i m
E dAx'
e h
A 'EcyC≈ w¬ 28

yitAbyEW-te' £eGtËdr
fi ÙhÃw §ÙsA' ˚hflrq
“ wà y¬np
KA £ivm
E h∆z-te'-£¬gF £et
G x
¸ q
— l
¸ ˚ 29
˚nAGti' ˚Fn∆nyE' rav¬Fnahwà yib'
A ßËd
– b
¸ v
a -le' yi'b
O k
–¸ hAt
G v
a wà 30 :hAl'
O H
¸ hAvr
fl b
–¸
˚dyÊrÙhÃw tEm√w ravnF¬ h
a §yE'-yik
– ÙtÙ'Ërk
–i h√yh
A wà 31 :ÙH¸pn¬ b
¸ hflr˚HŸq ÙH¸pn¬ wÃ
-te' bfirAv ßË–d¸bav yik
– 32 :hAl'
O H
¸ §Ùg√yb
–¸ ˚nyib'
A ßËd
– b
¸ v
a tabyEW-te' ßyÂdb
A v
·
-lA–k yibA'¸l yit'AXx
A wà ßyel'
E ˚Fn'
e yib'
· '◊l-£i' rOm'El yib'
A £ivm
E ravnF¬ h
a
lav¬y rav¬FnahÃw y«nOd'al debv
e ravnF¬ h
a taxt
Ga ßËd
– b
¸ v
a '√n-beHy≈ hAt
G v
a wà 33 :£yimyC√ h
a
he'Ëre' §eKp yiGti' ˚Fnn∆ yE' ravnF¬ h
a wà yib'
A -le' helv
È '
e ™yE'-yik
– 34 :wyAx'
e -£iv
:yibA'-te' 'Ac¸m«y reH'
· vflrb
A
Genesis 45
qEKpa'¸tih¸l •EsÙy lOky√ -'◊lwà 1
Hyi' damAv-'◊lÃw yAlv
A m
E Hyi'-lAk ˚'yicÙh 'flrq
Ÿ yC« w¬ wyAlv
A £yibc
FA nF« h
a lOkl
¸
£«yfir¸cim ˚v¸m¸H«Cy¬w yikb
¸ b
–i ÙlOq-te' §Et
G yC« w¬ 2 :wyAx'
e -le' •EsÙy vfid
– w¬ t
¸ h
i b
–¸ ÙGt'
i
yibA' dÙvah •EsÙy y«n'
· wyAx'
e -le' •EsÙy rem'◊yC w¬ 3 :hOvr
Ë p
Ka tyEb
– vamH
¸ yC« w¬
-le' •EsÙy rem'◊Cyw¬ 4 :wy√np
KA m
i ˚l·hb
¸ n« yik
– ÙtO' tÙn·vl
a wyAx'
e ˚l¸ky√ -'◊lwà yAx
yitO' £eGtËrak¸m-reH'
· £ekyix'
· •EsÙy y«n'
· rem'◊yC w¬ ˚H√gF yC« w¬ yal'
E '√n-˚HÃgF wyAx'
e
yitO' £eGtËrak¸m-yi–k £eky≈nyEvb
–¸ raxy« -la'wà ˚b¸cv
A t
GE -la' hAt
G v
a wà 5 :hAmyà r
fl c
¸ m
i
bAvflrAh £«yat√n¸H h∆z-yik
– 6 :£eky≈np
¸ l
i £yihl
» '
È y«nx
a l
A H
¸ h√yx
¸ m
i l
¸ yik
– h√nF h
E
y«nExAl¸H«Cy¬w 7 ]1 :ryic
F q
“ wà HyÊrx
A -§yE' reH'
· £y«nH
A HEmx
A dÙvÃw ¶Âr'
A h
A bÂrq
’ b
–¸
hAXyEl¸pil £ekAl tÙy·xh
a l
¸ ˚ ¶Âr'
A b
–A tyÊr'
E H
¸ £ekl
A £˚WAl £eky≈np
¸ l
i £yihl
» '
È
y«nEmyiWÃy¬w £yihl
» È'h
A yik
– h√nF h
E yit'
O £et
G x
¸ l
a H
¸ £et
G '
a -'◊l hAt
G v
a wà 8 :hAld
O gFÃ
˚r·ham 9 :£«yflr¸cm
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ lEHm
O ˚ ÙtyEb
– -lAkl
¸ §ÙdA'l
¸ ˚ hOvr
Ë p
a l
¸ bA'l
¸
§ÙdA'¸l £yihl
» È' y«nm
a W
A •EsÙy ßÃnb
–i ram'
A hOk
– wyAl'
E £et
G r
Ë m
a '
· w¬ yib'
A -le' ˚l·vw¬
Aty«yAhÃw §eHOFg-¶Âre'b
¸ t
GA b
¸ H
a y√ wà 10 :dOmv
· t
Ga -la' yal'
E hfldr
Ë £«yr
fl c
¸ m
i -lAkl
¸
:™Al-reH·'-lAkÃw ßËrq
“ b
¸ ˚ ßÃn'◊cwà ßy∆nb
A y≈nb
¸ ˚ ßy∆nb
A ˚ hAt
G '
a yal'
E bÙr“q
hAGta' H„r√FwiGt-§eKp bAvr
fl £y«nH
A HEmx
A dÙv-yik
– £AH ߸t'
O yit
G l
¸ k
–a l
¸ k
i wà 11
-yi–k §yim√yÃnib yixA' y≈nyEvwà tÙ'Or £eky≈nyEv h≈nF h
i wà 12 :™Al-reH'
· -lAkwà ߸tyEb˚
tE'Ãw £«yfir¸cim¸–b yÊdÙb¸k
– -lAk
– -te' yib'
A l
¸ £et
G d
Ë gF¬ h
i wà 13 :£ekyEl'
· rEb
– d
fi m
¸ h
a yip
-lav lOKp«Cy¬w 14 :h√nF h
E yib'
A -te' £et
G d
Ë r
fi ÙhÃw £et
G r
Ë h
a m
i ˚ £etyi'r
Ë reH'
· -lAk

-lAk¸l qEKH¬nÃy¬w 15 :wyflr'√wF c
a -lav hAkb
–A §imy√ nà b
i ˚k
–¸ b
¸ yC≈ w¬ wyix'
A -§imy√ nà b
i y„r'ÃwF c
a
vam¸H«n lO–qahÃw 16 :ÙGt'
i wyAx'
e ˚r¸b
– d
–Ê §Ek y„rx
· '
a wà £ehyElv
· k
–¸ b
¸ yC≈ w¬ wyAx'
e
:wyfldAb·v y≈nyEv¸b˚ hOvr
Ë p
a y≈nyEvb
–¸ baXy«yC w¬ •EsÙy yEx'
· ˚'Ab
– rOm'El hOvr
Ë p
Ka tyEb

-te' ˚n·vaX ˚W·v t'◊z ßyex'
a -le' rOm'
È •EsÙy-le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 17
£ekyEGtA–b-te'Ãw £ekyib'
· -te' ˚xŸq˚ 18 :§avn√ k
–¸ hAcr
Ë '
a ˚'Ob-˚k¸l˚ £ekr
Ë yivb
–¸
:¶ÂrA'Ah belEx-te' ˚l¸k'
i wà £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b˚X-te' £ekl
A h√nt
G¸ '
e wà yAl'
E ˚'Ob˚
£ek¸KpaX¸l tÙl√g·v £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £ekl
A -˚xŸq ˚W·v t'◊z hAty≈wF c
u hAt
G '
a wà 19
-lav sOxAGt-la' £eknà yEvwà 20 :£et'Ab˚ £ekyib'
· -te' £et'AWnà ˚ £ekyEHnà l
i wÃ
lE'flr¸W«y y≈n¸–b §Ek-˚W·vyC¬ w¬ 21 :'˚h £ekl
A £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAk
– b˚X-yik
– £ekyElk
–¸
£AGluk¸l 22 :™Ârfl–dl
a hfldc
E £ehl
A §Et
G yC« w¬ hOvr
Ë p
a yip
K -lav tÙl√gv
· •EsÙy £ehl
A §Et
G yC« w¬
tOpil·x HEmAxÃw •esk
–e tÙ'Em H»lH
¸ §atn√ §imy√ nà b
i ¸l˚ t»lm
A W
¸ tÙpilx
· Hyi'l
A §atn√
£«yflr¸cim b˚LXim £yi'W
¸ nO £yÊrm
O x
· hflrW
A v
· t'◊zk
–¸ xalH
A wyib'
A l
¸ ˚ 23 :t»lm
A W
¸
-te' xaGlaHÃy¬w 24 :™Ârd
–fl l
a wyib'
A l
¸ §ÙzAm˚ £exl
e w√ rAb
– tO'W
¸ nO tOnt
O '
· reWv
e wÃ
£«yflr¸ciGmim ˚l·v¬Cy¬w 25 :™Ârd
–fl b
–a ˚zÃgF r
Ë t
Gi -la' £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ ˚kElyC≈ w¬ wyAx'
e
•EsÙy ]3 dÙv rOm'El Ùl ˚d«gF yC¬ w¬ 26 :£ehyib'
· bOqv
· y¬ -le' §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e ˚'ObyC√ w¬
:£ehAl §yimÈ'eh-'◊l yik
– Ù–bl
i gApyC√ w¬ £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ lEHm
O '˚h-yikwà yax
-te' 'Ër¬Cy¬w £ehEl'
· reb
– d
–Ê reH'
· •EsÙy y„rb
¸ d
–Ê -lAk
– tE' wyAl'
E ˚r¸b
– d
fi yà w¬ 27
:£ehyib·' bOq·v¬y fix˚r yixt
G¸ w¬ ÙtO' t'EWl
A •EsÙy xalH
A -reH'
· tÙl√gv
· h
A
:t˚mA' £ÂreX¸–b ˚Fn'
e r
Ë '
e wà hAkl
¸ '
E yAx y«nb
–¸ •EsÙy-dÙv bfir lE'r
fl W
¸ y« rem'◊yC w¬ 28
Genesis 46
xa–bÃz«Cy¬w vabAKH hflrE'b
–¸ '◊byC√ w¬ Ùl-reH'
· -lAkwà lE'r
fl W
¸ y« vas
– yC« w¬ 1

tO'Ëram¸–b lE'flr¸W«yl
¸ £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 2 :qAxc
¸ y« wyib'
A yEhl
» 'El £yixb
A zÃ
yEhl
» È' lE'Ah yikOnA' rem'◊yC w¬ 3 :y«nnF≈ h
i rem'◊yC w¬ bOqv
· y¬ bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ hAlyà l
Ga h
a
yikOnA' 4 :£AH ߸myiW'
· lÙd√gF yÙg¸l-yik
– hAmyà r
fi c
¸ m
i hfldr
Ë m
E 'flryit
G -la' ßyib'
A
-lav Ùd√y tyiH√y •EsÙyÃw h»lv
A -£¬g ߸lv
a '
a yiknO '
A wà hAmyà r
fi c
¸ m
i ߸m
G v
i d„r'
E
bOq·v¬y-te' lE'flr¸Wy« -y≈nb
¸ ˚'¸WyC« w¬ vabH
A rE'b
–¸ im bOqv
· y¬ £“qyC√ w¬ 5 :ßy∆nyEv
t'EWAl hOvËraKp xalH
A -reH'
· tÙl√gv
· b
–A £ehyEHnà -te'wà £Ap
K X
a -te'wà £ehyib'
·
§av¬n¸–k ¶Âre'¸–b ˚H¸kr
fl reH'
· £AH˚kËr-te'wà £ehy≈nq
Ÿ m
i -te' ˚xŸqyC« w¬ 6 :ÙtO'
wyAtOn¸–b ÙGti' wy√nAb y≈nb
¸ ˚ wy√nb
–A 7 :ÙGt'
i ÙvËrz¬ -lAkwà bOqv
· y¬ hAmyà r
fl c
¸ m
i ˚'ObyC√ w¬
tÙm¸H heGlE'Ãw 8 < :hAmyà r
fl c
¸ m
i ÙGt'
i 'yibh
E ÙvËrz¬ -lAkwà wy√nb
–A tÙn¸b˚
y≈n¸b˚ 9 :§Eb˚'Ër bOqv
· y¬ rOkb
–¸ wy√nb
A ˚ bOqv
· y¬ hAmyà r
fi c
¸ m
i £yi'b
–A h
a lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸
§yim√yÃw lE'˚mÃy §Ùv¸mH
i y≈nb
¸ ˚ 10 :yimr
Ë k
a wà §Ùr¸cx
e wà '˚Glp
a ˚ ™Ùn·x §Eb˚'Ër
tAhŸq §ÙHËr≈Fg y«wEl y≈nb
¸ ˚ 11 :ty«nv
· n¬ k
–¸ h
a -§eb
– l˚'AHwà raxc
O wà §yiky√ wà dah'
O wÃ
§√nÙ'Ãw rEv tAm√Cy¬w xfirz√ w√ ¶Ârp
e w√ hAlH
E wà §√nÙ'Ãw rEv hfld˚hÃy y≈nb
¸ ˚ 12 :yÊrr
fl m
¸ ˚
vAlÙGt rAkSAW«y y≈nb
¸ ˚ 13 :l˚mAxwà §Ùr¸cx
e ¶Ârp
e -y≈nb
¸ ˚y¸hyC« w¬ §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸
heGlE' 15 :lE'¸l¸xy¬ wà §ÙlE'wà dÂrs
e §ul˚bÃz y≈nb
¸ ˚ 14 :§Ùr¸mH
i wà bÙyÃw h√wF p
u ˚
Hep∆n-lA–k ÙGtib h√nyÊd
– tE'wà £flr'
· §fid
– p
a b
–¸ bOq·vy¬ l
¸ hfldl
¸ y√ reH'
· hA'l
E y≈nb
–¸
yÊrEv §O–b¸ce'Ãw y«n˚H y«gF x
a wà §Ùy¸pc
i d√g y≈nb
¸ ˚ 16 :H»lH
A wà £yiHl
» H
¸ wyAtÙn¸b˚ wy√nb
–A
xfireWÃw hAvyÊr¸b˚ y«wH
¸ y« wà h√wH
¸ y« wà h√nm
¸ y« rEH'
A y≈nb
¸ ˚ 17 :yil'
E r
Ë '
a wà yÊdÙr·'w¬
§at√n-reH·' hAKp¸l«z y≈nb
–¸ hel
G '
E 18 :lE'yik
– l
¸ m
a ˚ rebx
e hAvyÊrb
¸ y≈nb
¸ ˚ £Atx
O '
·
y≈n¸–b 19 :Hep√n h„rW
¸ v
e HEH bOqv
· y¬ l
¸ hel
G '
E -te' delt
GE w¬ ÙGtb
i hA'l
E l
¸ §Abl
A
reH·' £«yfir¸cim ¶Âr'
e b
–¸ •EsÙy¸l dElwF√ yC« w¬ 20 :§imy√ nà b
i ˚ •EsÙy ]3 bOqv
· y¬ teH'
E lExr
fl
:£«yflr¸pe'-te'Ãw heH
K n¬ m
¸ -te' §O' §Ehk
–O vfirp
e yiXÙKp-tab
– t¬ns
¸ '
A ÙGl-hfldl
¸ y√
£yiKpum H'◊r√w yixE' §Amv
· n¬ wà 'flrgF≈ lEb
– H
¸ '
a wà rekb
e w√ valb
–e §imy√ nà b
i y≈nb
¸ ˚ 21
Hep∆n-lA–k bOq·v¬y¸l dal
G y… reH'
· lExr
fl y≈nb
–¸ hel
G '
E 22 :Ëd
– r
Ë '
A w√ £yip
K x
u wÃ
rec≈yÃw y«n˚gÃw lE'¸c¸xy¬ yilt
GA p
¸ n¬ y≈nb
¸ ˚ 24 :£yiHx
u §fld-y≈nb
¸ ˚ 23 :rAWv
A hAvb
–A r
Ë '
a
-te' delEGt¬w ÙGti–b lExr
fl l
¸ §Abl
A §atn√ -reH'
· hAhl
¸ b
i y≈nb
–¸ hel
G '
E 25 :£El
G H
i wÃ
hAmÃyfir¸cim bOq·v¬y¸l hA'b
–A h
a HepnF∆ h
a -lAk
– 26 :hAvb
¸ H
i Hepn∆ -lAk
– bOqv
· y¬ l
¸ hel
G '
E
•EsÙy y≈n¸b˚ 27 :HEHw√ £yiH
K H
i Hepn∆ -lAk
– bOqv
· y¬ -y≈nb
¸ yEHnà dabl
G¸ m
i Ùk„ryà yE'c
¸ yO
hA'A–bah bOq·v¬y-tyEbl
¸ HepnF∆ h
a -lAk
– £«yn√ H
¸ Hepn∆ £«yr
fi c
¸ m
i b
¸ Ùl-dal
G y… -reH'
·
•EsÙy-le' wy√nAp¸l xalH
A hfld˚hÃy-te'wà 28 > :£yivb
¸ H
i hAmyà r
fi c
¸ m
i
ÙGt¸ba–kËrem •EsÙy rOs'
¸ yC∆ w¬ 29 :§eHgFO hAcr
Ë '
a ˚'ObyC√ w¬ h√nH
¸ gFO wy√np
A l
¸ tOrÙh¸l
¸–k¸b≈Cy¬w wyflr'√Fwac-lav lOp
K yC« w¬ wyAl'
E 'flryC≈ w¬ h√nH
¸ gFO wyib'
A lE'r
fl W
¸ y« -t'firq
Ÿ l
i lavyC¬ w¬
y„r·xa' £avAKpah hAt˚mA' •EsÙy-le' lE'r
fl W
¸ y« rem'◊yC w¬ 30 :dÙv wyflr'√wF c
a -lav
tyE–b-le'Ãw wyAxe'-le' •EsÙy rem'◊yC w¬ 31 :yAx ßËdÙv yik
– ßy∆np
KA -te' yitÙ'Ër
reH·' yibA'-tyEb˚ yax'
a wyAl'
E hflrm
¸ '
O wà hOvr
Ë p
a l
¸ hfldy«gF '
a wà helv
È '
e wyib'
A
˚yAh h∆nŸqim yEHÃna'-yik
– §'◊c yEvr
O £yiHn√ '
· h
A wà 32 :yAl'
E ˚'Ab
– §avn¬ k
–¸ -¶Âr'
e b
–¸
£ekAl 'flrŸq«y-yi–k h√yh
A wà 33 :˚'yibh
E £ehl
A reH'
· -lAkwà £flrq
“ b
¸ ˚ £√n'◊cwÃ
ßyÂdAb·v ˚yAh h∆nŸqm
i yEHnà '
a £et
G r
Ë m
a '
· w¬ 34 :£ekyEWv
· m
Ga -ham ram'
A wà hOvr
Ë p
Ka
§eHOFg ¶Âre'¸–b ˚b¸HEGt r˚b·vb
–a ˚nyEtb
O '
· -£¬gF ˚n¸xn¬ '
· -£¬gF hAt
G v
a -davwà ˚ny„r˚vÃnF m
i
:§'◊c hEvOr-lA–k £«yr
fi c
¸ m
i tabv
· Ùt-yik

Genesis 47
d≈Fg¬Cy¬w •EsÙy '◊b√Cy¬w 1
¶Âre'Em ˚'A–b £ehAl reH'
· -lAkwà £flrq
“ b
¸ ˚ £√n'◊cwà yax'
a wà yib'
A rem'◊yC w¬ hOvr
Ë p
a l
¸
£≈giFc¬Cy¬w £yiH√n·' hAH
K m
i x
· x—ql
A wyAx'
e hEcq
Ÿ m
i ˚ 2 :§eHgFO ¶Âr'
e b
–¸ £√nF h
i wà §avn√ k
–¸
-le' ˚r¸m'◊Cy¬w £ekyEWv
· m
Ga -ham wyAx'
e -le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 3 :hOvr
Ë p
a y≈np
¸ l
i
-le' ˚r¸m'◊Cy¬w 4 :˚nyEtÙb·'-£¬gF ˚n¸xn¬ '
· -£¬gF ßyÂdb
A v
· §'◊c hEvr
O hOvr
Ë p
Ka
-yi–k ßyÂdAb·val reH'
· §'◊c
F l
a hevr
Ë m
i §yE'-yik
– ˚n'Ab
– ¶Âr'
A b
–A r˚gAl hOvr
Ë p
Ka
rem'◊Cy¬w 5 :§eHOFg ¶Âr'
e b
–¸ ßyÂdb
A v
· '√n-˚b¸Hy≈ hAt
G v
a wà §avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ bAvr
fl h
A dEbk
A
£«yfir¸cim ¶Âre' 6 :ßyel'
E ˚'Ab
– ßyex'
a wà ßyib'
A rOm'El •EsÙy-le' hOvr
Ë p
Ka

¶Âre'¸–b ˚b¸H≈y ßyex'
a -te'wà ßyib'
A -te' bEHÙh ¶Âr'
A h
A baXyEmb
–¸ 'wih ßy∆np
A l
¸
:yil-reH·'-lav h∆nq
Ÿ m
i y„rW
A £At
G m
¸ W
a wà l«yx
a -yEHnà '
a £Ab
– -H∆ywà t
GA v
¸ d
fi y√ -£i'wà §eHgFO
-te' bOq·v¬y ™ÂrAbyà w¬ hOvr
Ë p
a y≈np
¸ l
i ˚h„dm
i v
· yC¬ w¬ wyib'
A bOqv
· y¬ -te' •EsÙy 'EbyC√ w¬ 7
rem'◊Cy¬w 9 :ßy∆Cyax y≈nH
¸ yEmyà hAm
G k
–a bOqv
· y¬ -le' hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 8 :hOvr
Ë p
Ka
˚yAh £yivflrÃw Xav¸m h√nH
A ta'm
¸ ˚ £yiHl
» H
¸ yfir˚g¸m y≈nH
¸ yEmyà hOvr
Ë p
Ka -le' bOqv
· y¬
™ÂrAbÃy¬w 10 :£ehy„r˚g¸m yEmyib
– yatb
O '
· y≈yC x
a y≈nH
¸ yEmyà -te' ˚gyiW
K h
i '◊lwà y¬yC x
a y≈nH
¸ yEmyÃ
-te'Ãw wyibA'-te' •EsÙy bEHÙCyw¬ 11 :hOvr
Ë p
a y≈np
¸ il
G m
i 'EcyC≈ w¬ hOvr
Ë p
Ka -te' bOqv
· y¬
sEs¸m¸vfir ¶Âre'¸–b ¶Âr'
A h
A baXyEmb
–¸ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ h√z∑ x
u '
· £ehl
A §Et
G yC« w¬ wyAx'
e
-lA–k tE'Ãw wyAxe'-te'wà wyib'
A -te' •EsÙy lEk
– l
¸ k
a yà w¬ 12 :hOvr
Ë p
a h√wF c
i reH'
· k
–a
:•ALXah yip¸l £exel wyib'
A tyEb

¶Âre' –halEGt¬w dO'¸m bAvr
fl h
A dEbk
A -yik
– ¶Âr'
A h
A -lAkb
–¸ §yE' £exl
e wà 13
•ese–kah-lA–k-te' •EsÙy X‘q
– l
a yà w¬ 14 :bAvr
fl h
A y≈np
K¸ m
i §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e wà £«yr
fi c
¸ m
i
'Eb√Cy¬w £yÊr¸bOH £Eh-reH'
· rebH
Ke b
–a §avn¬ k
–¸ ¶Âre'b
¸ ˚ £«yr
fi c
¸ m
i -¶Âr'
e b
¸ 'Acm
¸ nF« h
a
£«yfir¸cim ¶Âre'Em •esk
–e h
a £Ot
G yC« w¬ 15 :hOvr
Ë p
a hAtyEb
– •esk
–e h
a -te' •EsÙy
£exel ˚nAGl-hAbAh rOm'El •EsÙy-le' £«yr
fi c
¸ m
i -lAk ˚'ObyC√ w¬ §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e m
E ˚
h√n¸Gte'Ãw £eky≈nŸqim ˚bAh •EsÙy rem'◊yC w¬ 16 :•esAk
– sEp'
A yik
– ßÂd
– gà n∆ t˚m√n hAm
G l
A wÃ
•EsÙy-le' £ehy≈nŸqm
i -te' ˚'yibyC√ w¬ 17 :•esk
–A sEpA'-£i' £eky≈nq
Ÿ m
i b
–¸ £ekl
A
£yÊrOm·xab˚ r“qA–bah h≈nq
Ÿ m
i b
¸ ˚ §'◊c
F h
a h≈nq
Ÿ m
i b
¸ ˚ £yis˚–sb
–a £exl
e •EsÙy £ehl
A §Et
G yC« w¬
'wihah h√nAKHah £OGtt
Gi w¬ 18 :'wihh
a h√nH
KA b
–a £ehn≈ q
Ÿ m
i -lAkb
–¸ £exl
Ge b
–a £Elh
· n¬ yà w¬
£aGt-£i' yi–k y«nOd·'m
E dExk
a nà -'◊l Ùl ˚r¸m'◊yC w¬ ty«nH
KE h
a h√nH
KA b
–a wyAl'
E ˚'ObyC√ w¬
-£i' yiGt¸li–b y«nOd·' y≈np
¸ l
i ra'H
¸ n« '◊l y«nd
O '
· -le' hAmh
E b
–¸ h
a h≈nq
Ÿ m
i ˚ •esk
–e h
a
-h≈nŸq ˚nEtAmËda' £¬gF ˚n¸xn¬ '
· -£¬gF ßy∆nyEvl
¸ t˚m√n hAm
G l
A 19 :˚nEtm
A d
Ë '
a wà ˚nEtyC√ w« gFÃ
hOvËrap¸l £yÊdAb·v ˚nEtm
A d
Ë '
a wà ˚n¸xn¬ '
· ]3 h∆yh
¸ n« wà £exl
GA b
–a ˚nEtm
A d
Ë '
a -te'wà ˚nAt'
O
-lA–k-te' •EsÙy §’qyC« w¬ 20 :£AHt
E '◊l hAmd
fl '
· h
A wà t˚m√n '◊lwà ]3 h∆yx
¸ n« wà vfirz∆ -§etwÃ
£ehEl·v q¬zAx-yi–k ˚h„dW
A Hyi' £«yr
fi c
¸ m
i ˚r¸km
A -yik
– hOvr
Ë p
a l
¸ £«yr
fi c
¸ m
i tamd
Ë '
a
£yÊrAvel ÙtO' ryibv
È h
e £Avh
A -te'wà 21 :hOvr
Ë p
a l
¸ ¶Âr'
A h
A yiht
G¸ w¬ bAvr
fl h
A
yi–k h√n“q '◊l £y«n·hk
–O h
a tamd
Ë '
a qfir 22 :˚hEcq
“ -davwà £«yr
fi c
¸ m
i -l˚bÃg hEcq
Ÿ m
i
-lav hOvËraKp £ehl
A §atn√ reH'
· £“q
– x
u -te' ˚l¸k'
A wà hOvr
Ë p
Ka tE'm
E £y«nh
· k
–O l
a qOx
£ek¸te' yity«n“q §Eh £Avh
A -le' •EsÙy rem'◊yC w¬ 23 :£Atm
A d
Ë '
a -te' ˚r¸km
A '◊l §Ek

:hAmfld·'Ah-te' £et
G v
¸ r
fi zà ˚ vfirz∆ £ekl
A -'Eh hOvr
Ë p
a l
¸ £ekt
¸ m
a d
Ë '
a -te'wà £ÙCyh
a
h∆y¸h«y tOd√Cyah va–bËr'
a wà hOvr
Ë p
a l
¸ tyiHyimx
· £et
G t
a nà ˚ tO'˚b¸t
G b
–a h√yh
A wà 24
:£ek¸KpaX¸l lOkÈ'elwà £ekyEt
G b
A b
–¸ reH'
· l
a wà £ekl
¸ ¸k'
A l
¸ ˚ hÂdW
KA h
a vfirz∆ l
¸ £ekl
A
:hOvËrap¸l £yÊdAb·v ˚ny«yh
A wà y«nd
O '
· y≈nyEvb
–¸ §Ex-'Acm
¸ n« ˚nAty« x
È h
e ˚r¸m'◊yC w¬ 25
hOvËrap¸l £«yfir¸cim tamd
Ë '
a -lav h∆z∑ h
a £ÙCyh
a -dav qOxl
¸ •EsÙy h
– t
A '
O £eWyC√ w¬ 26
beH≈Cy¬w 27 :hOvËrapl
¸ hAtyà h
A '◊l £fld
– b
a l
¸ £y«nh
· k
–O h
a tamd
Ë '
a qfir Hemx
O l
a
:dO'¸m ˚–bËr«Cy¬w ˚r¸pyC« w¬ h
– b
A ˚z·x'
A yC≈ w¬ §eHgFO ¶Âr'
e b
–¸ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ lE'r
fl W
¸ y«
bOq·v¬y-yEmÃy yihÃy¬w h√nH
A h„rW
¸ v
e vabH
¸ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ bOqv
· y¬ yixyà w¬ 28
lE'flr¸W«y-yEmÃy ˚bËrq
Ÿ yC« w¬ 29 :h√nH
A ta'm
¸ ˚ £yivb
–A r
Ë '
a wà £y«nH
A vabH
e wy√yC x
a y≈nH
¸
ßy∆nyEv¸–b §Ex yit'Acm
A '√n-£i' Ùl rem'◊yC w¬ •EsÙy¸l Ùn¸bl
i 'flrq
Ÿ yC« w¬ t˚mAl ]3
y«n„r¸–bŸqit '√n-la' tem'
È w∆ desx
e yÊdm
GA v
i t
A yiWv
A wà yikr
„ yà taxt
Ga ßËdy√ '√n-£yiW
£AtflrubŸqi–b y«naGtËrabq
Ÿ ˚ £«yr
fi c
¸ m
Gi m
i y«nt
a 'AWnà ˚ yatb
O '
· -£iv yit
G b
¸ k
a H
A wà 30 :£«yr
fl c
¸ m
i b
–¸
Ùl vabAKH«Cy¬w yil hAvb
¸ H
KA h
i rem'◊yC w¬ 31 :ßÂrb
A d
Ë k
i heWv
È '
e yiknO '
A ram'◊yC w¬
:hALXiGmah H'◊r-lav lE'r
fl W
¸ y« ˚xat
G H
¸ yC« w¬
>
Genesis 48
ßyibA' h≈Fnih •EsÙy¸l rem'◊yC w¬ hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a y„rx
· '
a yihyà w¬ 1
d≈Fg¬Cy¬w 2 :£«yflr¸pe'-te'wà heH
K n¬ m
¸ -te' ÙGmv
i wy√nb
A y≈nH
¸ -te' x—q
– yC« w¬ helx
O
-lav beH≈Cy¬w lE'flrW
¸ y« q≈z∑ x
a t
¸ yC« w¬ ßyel'
E 'Ab
– •EsÙy ßÃnb
–i h≈nF h
i rem'◊yC w¬ bOqv
· y¬ l
¸
¶Âre'¸–b z˚l¸–b yalE'-hA'r
Ë n« yfid
– H
a lE' •EsÙy-le' bOqv
· y¬ rem'◊yC w¬ 3 :hAX
L m
Gi h
a

lahŸqil ßyiGtatÃn˚ ßityib
– r
Ë h
i wà ßËrp
¸ m
a y«nnà h
i yal'
E rem'◊yC w¬ 4 :yit'
O ™Ârb
A yà w¬ §avn√ k
–¸
hAGtavÃw 5 :£AlÙv t¬z∑ x
u '
· ßyÂrx
· '
a ß·vr
Ë z¬ l
¸ t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A h
A -te' yit
G t
a n√ wà £yim
G v
a
-yil hAmÃyfir¸cim ßyel'
E yi'b
–O -dav £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ ߸l £yÊdl
A ÙFnh
a ßy∆nb
A -y≈nH
¸
-reH·' ߸GtËdalÙm˚ 6 :yil-˚y¸hy« §Ùv¸mH
i wà §Eb˚'Ërk
–i heH
K n¬ m
¸ ˚ £«yr
fi p
¸ '
e £Eh
y«n·'¬w 7 :£AtAl·x¬nb
–¸ ˚'Ërq
–“ y« £ehyEx'
· £EH lav ˚y¸hy« ߸l £ehy„rx
· '
a t
GA d
Ë l
a Ùh
¶Âre'-tfir¸bi–k dÙv¸b
– ™Ârd
–Â b
–a §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ lExr
fl yalv
A hAtm
E §fld
– p
Ka m
i yi'b
O b
–¸
'Ër¬Cy¬w 8 :£exAl tyEb
– 'wih tflrp
¸ '
e ™Ârd
 b
–¸ £AH
K h
A r
 b
–¸ q
Ÿ '
e w√ hAtr
fl p
¸ '
e '◊bl
A
y¬nA–b wyibA'-le' •EsÙy rem'◊yC w¬ 9 :hel
G '
E -yim rem'◊yC w¬ •EsÙy y≈nb
–¸ -te' lE'r
fl W
¸ y«
y≈nyEvÃw 10 :£Ek[rAb'
· w¬ yal'
E '√n-£exq
“ ram'◊yC w¬ h∆zb
–A £yihl
» '
È yil-§atn√ -reH'
· £Eh
£ehAl qaKH«Cy¬w wyAlE' £At'
O H≈gF yC¬ w¬ tÙ'Ërl
i lak˚y '◊l §’qz∑O m
i ˚d¸bk
–A lE'r
fl W
¸ y«
yiGt¸lAGlip '◊l ßy∆nAp hO'r
Ë •EsÙy-le' lE'r
fl W
¸ y« rem'◊yC w¬ 11 :£ehl
A qEb
– x
a yà w¬
£ivEm £AtO' •EsÙy 'EcÙCyw¬ 12 :ßevr
Ë z¬ -te' £¬gF £yihl
» '
È yit'
O hA'r
Ë h
e h≈nF h
i wÃ
£«yfir¸pe'-te' ]3 mehy≈nH
¸ -te' •EsÙy x—q
– yC« w¬ 13 :hAcr
Ë '
A wyAp
K '
a l
¸ ˚xat
G H
¸ yC« w¬ wyAk
– r
Ë b
–i
H≈Fg¬Cy¬w lE'flr¸W«y §yimyim Ùl'◊mW
¸ b
i heH
K n¬ m
¸ -te'wà lE'r
fl W
¸ y« l'◊mW
K¸ m
i Ùnyimyib

'˚hÃw £«yfir¸pe' H'◊r-lav teHyC√ w¬ Ùnyimyà -te' lE'r
fl W
¸ y« xalH
¸ yC« w¬ 14 :wyAl'
E
heKH¬n¸m yi–k wyfld√y-te' lEk
– W
i heH
K n¬ m
¸ H'◊r-lav Ùl'◊mW
¸ -te'wà ryivc
FA h
a
ram'◊Cy¬w •EsÙy-te' ™Ârb
A yà w¬ 15 :rÙk¸b
– h
a
qAx¸c«yÃw £Ahflr¸ba' wy√np
A l
¸ yatb
O '
· ˚k¸l
G h
a t
¸ h
i reH'
· £yihl
» '
È h
A
:h∆∑zah £ÙCyah-dav yÊdÙvEm yit'
O hevr
O h
A £yihl
» '
È h
A
£yÊrAvÃFnah-te' ™„rb
A yà vflr-lAk
– m
i yit'
O lE'gFO h
a ™A'l
¸ m
Ga h
a 16
qAx¸c«yÃw £Ahflr¸ba' yatb
O '
· £EHwà yimH
¸ £ehb
A '„r–“qy« wÃ
:¶ÂrA'Ah bÂr’q¸–b bOrl
A ˚Fgd
Ë y« wÃ
wy√nyEv¸–b vfir≈Cy¬w £«yfirp
¸ '
e H'◊r-lav Ùnyimyà -d¬y wyib'
A tyiHy√ -yik
– •EsÙy 'ËryC¬ w¬ 17
:heKH¬n¸m H'◊r-lav £«yr
fi p
¸ '
e -H'◊r lavm
E h
– t
A '
O ryish
A l
¸ wyib'
A -d¬y ™Omt
¸ yC« w¬
-lav ßÃnyimÃy £yiW rOkb
–¸ h
a h∆z-yik
– yib'
A §Ek-'◊l wyib'
A -le' •EsÙy rem'◊yC w¬ 18
£Av¸Gl-h∆y¸h«y '˚h-£¬gF yit
G v
¸ d
fi y√ y«nb
¸ yit
G v
¸ d
fi y√ rem'◊yC w¬ wyib'
A §E'm
A yà w¬ 19 :ÙH'◊r
-'◊l¸m h∆y¸h«y ÙvËrz¬ wà ˚Fnm
Ge m
i lfid
– gà y« §OXq
–“ h
a wyix'
A £Al˚'Ãw lfld
– gà y« '˚h-£¬gwà ]1
rÙm'El '˚hah £ÙCyb
–a £Ekr
[ b
A yà w¬ 20 :£«yÙFgh
a
rOm'El lE'flr¸W«y ™„rb
A yà ߸b

heKH¬n¸mikÃw £«yfir¸pe'k
–¸ £yihl
» '
È ß¸mW
i yÃ
•EsÙy-le' lE'flr¸Wy« rem'◊yC w¬ 21 :heH
K n¬ m
¸ y≈np
¸ l
i £«yr
fi p
¸ '
e -te' £eWyC√ w¬
:£ekyEtOb·' ¶Âre'-le' £ekt
¸ '
e byiHh
E wà £ekm
GA v
i £yihl
» '
È h√yh
A wà tEm yiknO '
A h≈nF h
i
yÊrOmÈ'Ah d¬Cyim yiGt¸xq
— l
A reH'
· ßyex'
a -lav dax'
a £ekH
¸ ߸l yit
G t
a n√ y«n'
· w¬ 22
> :yiGt¸H—q¸b˚ yi–bËrx
a b
–¸
Genesis 49
rem'◊Cy¬w wy√nA–b-le' bOqv
· y¬ 'flrq
Ÿ yC« w¬ 1
:£yim√Cyah tyÊr·xa'b
–¸ £ekt
¸ '
e 'flrq
Ÿ y« -reH'
· tE' £ekl
A hfldy«gF '
a wà ˚p¸s'
A h
E
:£ekyib·' lE'flr¸W«y-le' ˚v¸mH
i wà bOqv
· y¬ y≈nb
–¸ ˚v¸mH
i wà ˚c¸bq
–“ h
i 2
y«nÙ' tyiH'„rÃw yixk
–O hAt
G '
a yÊrk
O b
–¸ §Eb˚'Ër 3
:zAv ret∆yÃw tE'¸W rety∆
ßyibA' yEb¸–k¸Him Atyilv
A yik
– ratÙGt-la' £«ym
Ga k
–a zaxp
Ka 4
> :hAlAv yiv˚cÃy t
GA l
¸ l
Ga x
i zA'
:£ehyEtOrEk¸m sAmx
A yElk
–¸ £yix'
a y«wl
E wà §Ùv¸mH
i 5
yÊdOb¸–k daxEGt-la' £Alh
A q
Ÿ b
–i yiHp
¸ n¬ '◊bt
GA -la' £flds
O b
–¸ 6
:rÙH-˚rŸ–qiv £√nOcr
Ë b
i ˚ Hyi' ˚gËrh
A £Ap
K '
a b
¸ yik

hAtAH“q yi–k £Atflrb
¸ v
e wà zAv yik
– £Ap
K '
a r˚rA' 7
< :lE'flr¸W«y¸–b £Ecyip'
· w¬ bOqv
· y¬ b
–¸ £‘ql
G¸ x
a '
·
ßyebÃyO' •ÂrOv¸–b ßËdy√ ßyex'
a ß˚dÙy hAt
G '
a hfld˚hÃy 8
:ßyibA' y≈n¸–b ߸l ]1 wF ˚·xt
Ga H
¸ y«

AtyilAv y«n¸–b •ÂreLXim hfld˚hÃy h≈yr
Ë '
a r˚Fg 9
:˚Fnemy÷qÃy yim 'yibAlk
¸ ˚ h≈yr
Ë '
a k
–¸ ¶abr
fl vfirk
–A
wyAlÃgfir §yE–bim q‘qOxm
¸ ˚ hfld˚hyim XebH
E r˚s√y-'◊l 10
:£yiGmav tahŸ–q«y ÙlÃw ÙlyiH** h»lyiH* '◊by√ -yik
– dav
ÙnOt·' y«n¸–b h“q„rOKWl
a wà Ùryiv** hOryiv* §epgF∆ l
a yÊrs
¸ '
O 11
:Ùt˚s** hOt˚s* £yibn√ v
· -£fidb
¸ ˚ ÙHubl
¸ §«yyC¬ b
–a sEb
– k
–i
> :bAlAxEm £«y¬FniH-§ebl
¸ ˚ §«yyC√ m
i £«yn¬ yEv yilyilk
¸ x
a 12
tÙCy«nÛ' •Ùx¸l '˚hÃw §Ok
– H
¸ y« £yim
G y¬ •Ùx¸l §ul˚bÃz 13
< :§Odyic-lav ÙtAkr
Ë y¬ wÃ
:£«yAt¸Kp¸HiGmah §yE–b ¶Ebr
O £ÂrgF√ rOmx
· rAkSAW
K y« 14
hAmEv√n yi–k ¶ÂrA'Ah-te'wà bÙX yik
– hAxn… m
¸ 'ËryC¬ w¬ 15
< :dEbOv-sam¸l yihyà w¬ lOb
– s
¸ l
i Ùm¸kH
i X≈yC w¬
:lE'flr¸W«y yEX¸biH dax'
a k
–¸ ÙGmv
a §yÊdy√ §fld
– 16
xfirO'-yEl·v §Opyip¸H ™Ârd
 -yElv
· HAxn√ §fld-yihyà 17
:rÙxA' Ùb¸kOr lOKpyC« w¬ s˚s-yEbq
–Ÿ v
i ™EHnFO h
a
:h√whÃy yity«Fw÷q ߸tv
A ˚Hyil 18
< :b‘qAv d…g√y '˚hÃw ˚Fnd
 ˚gÃy d˚dÃgF d√gF 19
< :™elem-y≈Fnfid·vam §Et
G y« '˚hÃw Ùm¸xl
a h√nm
E H
¸ rEH'
A m
E 20
< :repAH-y„r¸mi' §EtnFO h
a hAxl
u H
¸ hAlyC√ '
a yilt
GA p
¸ n¬ 21
§«yAv-yEl·v tflrOKp §Eb
– •EsÙy tflrp
KO §Eb
– 22
:r˚H-yEl·v hfld·vc
A tÙnAb

:£yiFcix yEl·va–b ˚humX
¸ W
¸ yC« w¬ ˚–br
O w√ ˚hÁrr
[ m
A yà w¬ 23
wyfld√y yEvOrÃz ˚∑zOp√Cy¬w ÙGtH
¸ q
— §AtyE'b
–¸ beHt
GE ¬w 24
:lE'flr¸W«y §ebe' hevr
O £AH
K m
i bOqv
· y¬ ryib'
· y„dyim
≠ekËrAby«w yfi–daH tE'wà ≠Ârzà v
¸ y¬ wà ßyib'
A lE'm
E 25
taxAGt tecebOr £Ùh¸t
G tOkr
Ë b
–i lAvm
E £«ym
a H
A tOkr
Ë ib

:£axflr√w £«yfidAH tOkr
Ë b
–i
-dav yfirÙh tOkËrb
–i -lav ˚r¸bgF√ ßyib'
A tOkr
Ë b
–i 26
£AlÙv tOv¸b«Fg t¬w·'t
Ga
> :wyAxe' ry«zÃn dOqd
Ë q
“ l
¸ ˚ •EsÙy H'◊rl
¸ ]2 n√ y∆yh
¸ t
Gi
:lAlAH qEGlaxÃy bÂrv
e l
A wà dav lak'◊y r’qb
–O b
–a •flrX
¸ y« bE'zà §yimy√ nà b
–i 27
£ehyib·' £ehAl re–bd
–Ê -reH'
· t'◊zwà rAWv
A £y≈nH
¸ lE'r
fl W
¸ y« yEXb
¸ H
i hel
G '
E -lAk
– 28
rem'◊Cy¬w £AtÙ' wacyà w¬ 29 :£At'
O ™firb
–E ÙtAkr
Ë b
i –¸k reH'
· Hyi' £AtÙ' ™Ârb
A yà w¬
reH·' hflrAv¸Gmah-le' yAtb
O '
· -le' yit'
O ˚r¸bq
÷ yim
G v
a -le' •As'
È n∆ y«n'
· £ehl
E '
·
-lav reH·' hAlEKpk
¸ m
Ga h
a h„dW
¸ b
–i reH'
· hflrv
A m
G¸ b
–a 30 :yit
G x
i h
a §Ùr¸pv
e h„dW
¸ b
–i
§Or¸pev tE'Em hÂdAKWh
a -te' £Ahr
fl b
¸ '
a h√nq
“ reH'
· §avn√ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ '„rm
¸ m
a -y≈np

ÙGt¸Hi' hflrAW tE'wà £Ahr
fl b
¸ '
a -te' ˚r¸bq
“ hAm
G H
A 31 :rebq
“ -t¬z∑ x
u '
· l
a yit
G x
i h
a
:hA'El-te' yiGtËrabq
“ hAm
G H
A wà ÙGtH
¸ '
i h“qb
¸ r
Ê tE'wà qAxc
¸ y« -te' ˚r¸bq
“ hAm
G H
A
tOFwac¸l bOq·v¬y lakyà w¬ 33 :tEx-y≈nb
–¸ tE'm
E Ù–b-reH'
· hflrv
A m
G¸ h
a wà hÂdW
KA h
a h≈nq
Ÿ m
i 32
:wyAGmav-le' •esA'≈Cyw¬ v¬wgà yC« w¬ hAX
L m
Gi h
a -le' wyAlgà r
fi •Os'
È yC∆ w¬ wy√nb
–A -te'
Genesis 50
•EsÙy wacÃy¬w 2 :Ùl-qaH
K yC« w¬ wyAlv
A k
–¸ b
¸ yC≈ w¬ wyib'
A y≈np
K¸ -lav •EsÙy lOp
K yC« w¬ 1
-te' £yi'¸pOrAh ˚XÃnx
a yC¬ w¬ wyib'
A -te' XOnx
· l
a £yi'p
¸ r
O h
A -te' wyfldb
A v
· -te'
˚–k¸b«Cy¬w £yiX…n·xah yEmyà ˚'¸lm
¸ y« §Ek
– yik
– £Ùy £yivb
–A r
Ë '
a Ùl-˚'¸lm
¸ yC« w¬ 3 :lE'r
fl W
¸ y«
tyE–b-le' •EsÙy rEb
– d
fi yà w¬ Ùtyikb
¸ yEmyà ˚r¸bv
a yC¬ w¬ 4 :£Ùy £yivb
¸ H
i £«yr
fi c
¸ m
i ÙtO'
hOvËrap y≈nÃzA'¸–b '√n-˚r¸b
– d
–fi £eky≈nyEvb
–¸ §Ex yit'Acm
A '√n-£i' rOm'El hOvr
Ë p
Ka
yityÊrA–k reH·' yÊr¸bq
÷ b
–¸ tEm yiknO '
A h≈nF h
i rOm'El y«nv
a yib
– H
¸ h
i yib'
A 5 :rOm'El
yibA'-te' hflr¸–bŸqe'wà '√nF -helv
È '
e hAt
G v
a wà y«nr
„ b
–¸ q
Ÿ t
Gi hAm
G H
A §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e b
–¸ yil
:ßevyi–b¸Hih reH·'k
–a ßyib'
A -te' rObq
Ÿ ˚ hElv
· hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 6 :hAb˚HA'wÃ

ÙtyEb y≈nŸq«z hOvËrap y„db
¸ v
a -lAk
– ÙGt'
i ˚l·vyC¬ w¬ wyib'
A -te' rOb
– q
Ÿ l
i •EsÙy lavyC¬ w¬ 7
£AKpaX qfir wyibA' tyEb˚ wyAx'
e wà •EsÙy tyEb
– lOkwà 8 :£«yr
fl c
¸ m
i -¶Âr'
e y≈nq
Ÿ z« lOkwÃ
yihÃy¬w £yiHflrAKp-£¬Fg bekr
 -£¬gF ÙGmv
i lavyC¬ w¬ 9 :§eHgFO ¶Âr'
e b
–¸ ˚bÃzv
A £flrq
“ b
¸ ˚ £√n'◊cwÃ
§„–dËr¬Cyah rebEv¸–b reH'
· dAX'
A h
A §ÂrgFO -dav ˚'ObyC√ w¬ 10 :dO'm
¸ dEbk
–A h∆nx
· m
Ga h
a
:£yim√y tav¸biH leb'
E wyib'
A l
¸ WavyC¬ w¬ dO'm
¸ dEbk
A wà lÙd√gF dEp
K s
¸ m
i £AH-˚d¸p
K s
¸ yC« w¬
-lebE' ˚r¸m'◊Cy¬w dAX'
A h
A §ÂrgO b
–¸ leb'
E h
A -te' y«nv
· n¬ k
–¸ h
a ¶Âr'
A h
A bEHÙy 'ËryC¬ w¬ 11
rebEv¸–b reH·' £«yfirc
¸ m
i lEb'
A h
– m
A H
¸ 'flrq
“ §Ek
– -lav £«yr
fl c
¸ m
i l
¸ h∆z dEbk
–A
hAcËra' wy√nAb ÙtO' ˚'¸WyC« w¬ 13 :£√wF c
i reH'
· k
–a §Ek
– Ùl wy√nb
A ˚W·vyC¬ w¬ 12 :§„d
– r
Ë yC¬ h
a
-te' £Ahflr¸ba' h√nq
“ reH'
· hAlp
KE k
¸ m
Ga h
a h„dW
¸ tfirv
A m
¸ b
–i ÙtO' ˚r¸b
– q
Ÿ yC« w¬ §avn¬ k
–¸
bAH√Cy¬w 14 :'„r¸mam y≈np
K¸ -lav yit
G x
i h
a §Orp
¸ v
e tE'm
E rebq
’ -t¬z∑ x
u '
· l
a hÂdW
KA h
a
y„r·xa' wyibA'-te' rOb
– q
Ÿ l
i ÙGt'
i £yilv
O h
A -lAkwà wyAx'
e wà '˚h hAmyà r
fi c
¸ m
i •EsÙy
˚r¸m'◊Cy¬w £ehyib·' tEm-yik
– •EsÙy-yEx'
· ˚'ËryC« w¬ 15 :wyib'
A -te' Ùr¸bq

:ÙtO' ˚n¸lam√Fg reH'
· hAvr
fl h
A -lAk
– tE' ˚nAl byiHy√ bEHh
A wà •EsÙy ˚nEmX
¸ W
¸ y« ˚l
-hO–k 17 :rOm'El ÙtÙm y≈np
¸ l
i h√wF c
i ßyib'
A rOm'El •EsÙy-le' ˚˚acyà w¬ 16
ß˚lAmÃg hAvflr-yi–k £At'AX
L x
a wà ßyex'
a vaHp
Ke '√n 'AW '√nF '
A •EsÙy¸l ˚r¸m'◊t
:wyAlE' £flr¸–bfid¸–b •EsÙy k
–¸ b
¸ yC≈ w¬ ßyib'
A yEhl
» '
È y„db
¸ v
a vaHp
e l
¸ '√n 'AW hAt
G v
a wÃ
rem'◊Cy¬w 19 :£yÊdb
A v
· l
a ߸l ˚FnnF∆ h
i ˚r¸m'◊yC w¬ wy√np
A l
¸ ˚l¸p
K yC« w¬ wyAx'
e -£¬gF ˚k¸lyC≈ w¬ 18
yalAv £eGt¸baH·x £eGt'
a wà 20 :y«n'
A £yihl
» '
È taxt
a ·h yik
– ˚'flryit
G -la' •EsÙy £ehl
E '
·
:bflr-£av tOy·xah¸l h∆z∑ h
a £ÙCyk
–a hOWv
· §avm
a l
¸ hAbX
O l
¸ h
– b
A H
A x
· £yihl
» '
È hAvr
fl
£AtÙ' £Ex¬nÃy¬w £ekp
K¸ X
a -te'wà £ekt
¸ '
e lEk
– l
¸ k
a '
· yiknO '
A ˚'flryit
G -la' hAt
G v
a wà 21
yixÃy¬w wyibA' tyEb˚ '˚h £«yr
fi c
¸ m
i b
–¸ •EsÙy beHyC≈ ¬w 22 :£Ab
– l
i -lav rEb
– d
fi yà w¬
y≈n¸–b £¬Fg £yiHEGliH y≈nb
–¸ £«yr
fi p
¸ '
e l
¸ •EsÙy 'Ër¬yC w¬ 23 :£y«nH
A reWv
e w√ hA'm
E •EsÙy
wyAxe'-le' •EsÙy rem'◊yC w¬ 24 :•EsÙy yEk
– r
Ë b
–i -lav ˚d¸l
G y… heH
K n¬ m
¸ -§eb
– ryikm
A
t'◊∑zah ¶ÂrA'Ah-§im £ekt
¸ '
e hAlv
È h
e wà £ekt
¸ '
e dOqp
¸ y« dOqp
KA £yihl
» '≈w tEm yiknO '
A
•EsÙy va–b¸H¬Cy¬w 25 :bOqv
· y¬ l
¸ ˚ qAxc
¸ y« l
¸ £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ vab
– H
¸ n« reH'
· ¶Âr'
A h
A -le'
-te' £etil·vahÃw £ekt
¸ '
e £yihl
» '
È dOqp
¸ y« dOqp
KA rOm'El lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te'
£eWy«Cy¬w ÙtO' ˚XÃnaxyC¬ w¬ £y«nH
A reWv
e w√ hA'm
E -§eb
– •EsÙy tAmyC√ w¬ 26 :h∆z∑ m
i yatm
O c
¸ v
a
:£«yflr¸cim¸–b §ÙrA'b
–A
Exodus 1
Hyi' bOq·v¬y tE' hAmyà r
fl c
¸ m
i £yi'b
–A h
a lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tÙm¸H hel
G '
E wà 1
§ul˚bÃz rAkSAKW«y 3 :hfld˚hy«w y«wl
E §Ùv¸mH
i §Eb˚'Ër 2 :˚'Ab
– ÙtyEb˚
-™Âr∆y yE'¸cOy Hep∆n-lAk
– yihyà w¬ 5 :rEH'
A wà d√gF yilt
GA p
¸ n¬ wà §fld
– 4 :§imy√ nà b
i ˚
-lAkÃw •EsÙy tAm√Cyw¬ 6 :£«yr
fl c
¸ m
i b
¸ h√yh
A •EsÙyÃw Hepn√ £yivb
¸ H
i bOqv
· y¬
˚m¸cav¬Cy¬w ˚–bËr«Cy¬w ˚cËrH
¸ yC« w¬ ˚rAp
K lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ ˚ 7 :'˚hah rÙ–dh
a lOkwà wyAx'
e
> :£AtO' ¶ÂrA'Ah 'Elm
GA t
Gi w¬ dO'm
¸ dO'm
¸ b
–i
:•EsÙy-te' vfid√y-'◊l reH'
· £«yr
fl c
¸ m
i -lav Hfldx
A -™elm
e £“qyC√ w¬ 8
hAbAh 10 :˚FneGmim £˚cAvwà bfir lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ £av h≈nF h
i ÙGmv
a -le' rem'◊yC w¬ 9
'˚h-£¬Fg •asÙnÃw hAmx
A l
¸ m
i h√n'Ârq
Ÿ t
i -yik
– h√yh
A wà heb
– r
Ë y« -§ep
K Ùl hAmk
–¸ x
a t
¸ n«
y„rAW wyAlAv ˚myiWyC√ w¬ 11 :¶Âr'
A h
A -§im hAlv
A wà ˚nAb
– -£axl
¸ n« wà ˚nyE'nà W
O -lav
£OtiKp-te' hOvËrapl
¸ tÙn¸k
– s
¸ m
i y„rv
A §ebyC« w¬ £Atl
» b
¸ s
i b
–¸ ÙtOnF v
a §avm
a l
¸ £yis
– m
i
˚cÿq√Cy¬w ¶Or¸p«y §EkÃw heb
– r
Ë y« §Ek
– ÙtO' ˚Fnv
a yà reH'
· k
a wà 12 :sEsm
¸ v
a r
fi -te'wÃ
:™ÂrAp¸–b lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ -te' £«yr
fi c
¸ m
i ˚dibv
· yC¬ w¬ 13 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ y≈np
K¸ m
i
hfldOb·v-lAk¸b˚ £y«nb
E l
¸ b
i ˚ remx
O b
–¸ hAHq
“ hfldb
O v
· b
–a £ehy≈yC x
a -te' ˚rËrm
A yà w¬ 14
rem'◊Cy¬w 15 :™ÂrApb
–¸ £ehb
A ˚d¸bv
A -reH'
· £Atd
fl b
O v
· -lAk
– tE' hÂdW
KA b
–a
ty«nEKHah £EHÃw hflrp
¸ H
i tax'
a h
A £EH reH'
· tOyC r
Ê b
¸ ivh
A tOdl
G¸ y¬ m
¸ l
a £«yr
fi c
¸ m
i ™elm
e
-£i' £«y√n¸bA'Ah-lav §etyi'r
Ë ˚ tÙCyr
Ê b
¸ v
i h
A -te' §ekd
Ë l
Ge y¬ b
–¸ rem'◊yC w¬ 16 :hAv˚Kp
-te' tOd¸Gl¬y¸mah ®'Âryit
G w¬ 17 :h√yx
A w√ 'yih tab
– -£i'wà ÙtO' §et
G m
i h
· w¬ '˚h §Eb

-te' ®y∆Cyax¸Gt¬w £«yflrc
¸ m
i ™elm
e §ehyEl'
· reb
– d
–Ê reH'
· k
–a ˚WAv '◊lwà £yihl
» '
È h
A
fiv˚–dam §ehAl rem'◊yC w¬ tOdl
G¸ y¬ m
¸ l
a £«yr
fi c
¸ m
i -™elm
e 'flrq
Ÿ yC« w¬ 18 :£yÊdl
A yà h
a

-le' tOd¸Gl¬y¸mah ®Ërm
a '◊t
G w¬ 19 :£yÊdl
A yà h
a -te' ®y∆yC x
a t
G¸ w¬ h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a §etyiWv
·
'ÙbAGt £ÂreX¸–b h√Fnh
E tÙyAx-yik
– tOyC r
Ê b
¸ v
i h
A tOyC r
Ê c
¸ m
Gi h
a £yiHnF√ k
a '◊l yik
– hOvr
Ë p
Ka
£AvAh bÂr«Cy¬w tOd¸Gly¬ m
¸ l
a £yihl
» '
È beXy≈yC w¬ 20 :˚dAly√ wà tÂdl
Ge y¬ m
¸ h
a §ehl
E '
·
£ehAl Wav¬Cy¬w £yihl
» '
È h
A -te' tOdl
G¸ y¬ m
¸ h
a ˚'Ëry√ -yik
– yihyà w¬ 21 :dO'm
¸ ˚m¸cv
a yC¬ w¬
hflrO'Ãyah dÙGl«Cyah §Eb
– h
a -lAk
– rOm'El ÙGmv
a -lAkl
¸ hOvr
Ë p
Ka wacyà w¬ 22 :£yit
G b
–A
< :§˚Cyax¸Gt ta–bah-lAkwà ˚hukyilH
¸ t
Ga
Exodus 2
hAKHi'Ah rahaGt¬w 2 :y«wl
E -tab
– -te' x—q
– yC« w¬ y«wl
E tyEb
– m
i Hyi' ™elyC≈ w¬ 1
-'◊lÃw 3 :£yixflrÃy hAHl
» H
¸ ˚h≈np
K¸ c
¸ t
Gi w¬ '˚h bÙX-yik
– ÙtO' 'Ârt
GE w¬ §Eb
– delt
GE w¬
tep√∑zab˚ rAmExab hflrm
¸ x
¸ t
Ga w¬ 'emgFO tabt
GE Ùl-x—q
– t
Gi w¬ Ùnyipc
F¸ h
a dÙv hAlk
¸ y√
ÙtOx·' baFcatEGt¬w 4 :rO'yà h
a tapW
¸ -lav •˚–sb
–a £eWt
GA w¬ delyC∆ h
a -te' h
– b
–A £eWt
GA w¬
rO'Ãyah-lav ¶OxËril hOvr
Ë p
Ka -tab
– dÂrt
GE w¬ 5 :Ùl heWv
A yC≈ -ham hAvd
„ l
¸ qOxr
fl m
E
xal¸HiGt¬w •˚–sah ™Ùt¸b
– hAbt
GE h
a -te' 'Ârt
GE w¬ rO'yà h
a d¬y-lav tOkl
¸ h
O h
A yetr
O v
· n¬ wÃ
hekO–b rav¬n-h≈FnihÃw delyC∆ h
a -te' ˚hE'r
Ë t
Gi w¬ xat
G p
¸ t
Gi w¬ 6 ]2 :Ahx
e q
–“ t
Gi w¬ h
– t
A m
A '
· -te'
-ta–b-le' ÙtOx·' rem'◊t
G w¬ 7 :h∆z £yÊrb
¸ v
i h
A y„dl
¸ yC¬ m
i rem'◊t
G w¬ wyAlv
A lOmx
¸ t
Ga w¬
-te' ™Al q«nyEtÃw tOyC r
Ê b
¸ v
i h
A §im t’qn∆ yEm hAH
K '
i ™Al yit'flrq
“ wà ™El'
E h
a hOvr
Ë p
Ka
-te' 'flrŸqiGt¬w hAml
¸ v
a h
A ™elt
GE w¬ yikl
E hOvr
Ë p
Ka -tab
– h
– l
A -rem'◊t
G w¬ 8 :delyC√ h
a
h∆∑zah del∆Cyah-te' yikyilyEh hOvr
Ë p
Ka -tab
– h
– l
A rem'◊t
G w¬ 9 :delyC√ h
a £E'
:˚h‘qy«n¸Gt¬w del∆Cyah hAH
K '
i h
A x—q
– t
Gi w¬ ™„rk
A W
¸ -te' §Et
G '
e y«n'
· w¬ yil ˚h÷qn« yEhwÃ
Ùm¸H 'flrŸqiGt¬w §Eb¸l h
– l
A -yihyà w¬ hOvr
Ë p
Ka -tabl
¸ ˚hE'b
i t
G¸ w¬ delyC∆ h
a ]1 lfid
– gà y« w¬ 10
£EhAh £yim√Cya–b yihyà w¬ 11 :˚hityiHm
¸ £«ym
Ga h
a -§im yik
– rem'◊t
G w¬ heHm
O
he–kam yÊr¸cim Hyi' 'ËryC¬ w¬ £Atl
» b
¸ s
i b
–¸ 'ËryC¬ w¬ wyAx'
e -le' 'EcyC≈ w¬ heHm
O lfid
– gà yC« w¬
-te' ™¬Cy¬w Hyi' §yE' yik
– 'ËryC¬ w¬ hOkw√ hOk
– §epyC« w¬ 12 :wyAx'
e m
E yÊrb
¸ v
i -Hyi'
£yÊr¸biv £yiH√n·'-y≈nH
¸ h≈nF h
i wà y«nH
KE h
a £ÙCyb
–a 'EcyC≈ w¬ 13 :lÙxab
– ˚h≈nm
¸ X
¸ yC« w¬ yÊrc
¸ m
Gi h
a
raW Hyi'¸l ߸mAW yim rem'◊yC w¬ 14 :ßevr
„ hek
– t
a hAm
G l
A vAHr
fl l
A rem'◊yC w¬ £yic
F n«
'flry«Cy¬w yÊr¸ciGmah-te' t
GA gà r
fi h
A reH'
· k
–a rEm'
O hAt
G '
a y«ng≈ r
Ë h
A l
¸ h
a ˚nyElv
A XEpH
O wÃ
h∆∑zah rAbfl–dah-te' hOvr
Ë p
Ka vamH
¸ yC« w¬ 15 :rAbd
–fl h
a vfidÙn §Ek'
A ram'◊yC w¬ heHm
O
-¶Âre'¸–b beH≈Cy¬w hOvr
Ë p
a y≈np
K¸ m
i heHm
O xfirb
¸ yC« w¬ heHm
O -te' gOrh
· l
a H‘q
– b
a yà w¬
h√nelËdiGt¬w h√n'◊bAGtw¬ tÙnAb
– vabH
e §√yd
Ë m
i §Ehk
O l
¸ ˚ 16 :rE'b
–¸ h
a -lav beHyC≈ w¬ §√yd
Ë m
i
£yivOrAh ˚'Ob√Cy¬w 17 :§ehyib'
· §'◊c tÙq¸Hh
a l
¸ £yiXh
A r
Ë h
A -te' h√n'el
G m
a t
G¸ w¬
lE'˚vËr-le' h√n'◊bt
GA w¬ 18 :£√n'◊c-te' q
Ÿ H
¸ yC¬ w¬ §AvH
i ÙCyw¬ heHm
O £“qyC√ w¬ £˚HËrg√ yà w¬
yÊr¸cim Hyi' ®Ëram'◊t
G w¬ 19 :£ÙCyh
a '◊b
– §et
G r
Ë h
a m
i v
fi ˚–dm
a rem'◊yC w¬ §ehyib'
·
rem'◊Cy¬w 20 :§'◊Fch
a -te' q
Ÿ H
¸ yC¬ w¬ ˚nAl hAld
fl h»ld
–fl -£¬gwà ]3 myivr
O h
A d¬yC m
i ˚nAlyic
F h
i
:£exAl lak'◊yÃw Ùl §e'r
Ë q
÷ Hyi'h
A -te' §et
G b
¸ z¬ v
· h∆z∑ hAm
G l
A ÙCy'
a wà wyAtnO b
–¸ -le'
:heHOm¸l ÙGtib hflrp
KO c
i -te' §Et
G yC« w¬ Hyi'h
A -te' tebH
e l
A heHm
O le'ÙCyw¬ 21
¶Âre'¸–b yity«yAh r≈Fg ram'
A yik
– £OHr
Ë gF≈ Ùm¸H-te' 'flrq
Ÿ yC« w¬ §Eb
– delt
GE w¬ 22
£«yfir¸cim ™elem tAmyC√ w¬ £Ehh
A £yib
– r
fi h
A £yimyC√ b
a yihyà w¬ 23 > :h√yC r
Ê k
¸ n√
£yihl
» È'Ah-le' £Atv
A wà H
a lavt
Ga w¬ ˚qAvzà yC« w¬ hfldb
O v
· h
A -§im lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚xÃn'
A yC≈ w¬
-te' £yihl
» È' rO–kzà yC« w¬ £Atq
“ '
· n¬ -te' £yihl
» '
È vamH
¸ yC« w¬ 24 :hfldb
O v
· h
A -§im
-te' £yihl
» È' 'ËryC¬ w¬ 25 :bOqv
· y¬ -te'wà qAxc
¸ y« -te' £Ahr
fl b
¸ '
a -te' ÙtyÊrb
–¸
< :£yihl
» È' vfid≈Cyw¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
Exodus 3
-te' gahÃn«Cy¬w §√yËdim §Ehk
–O Ùn¸tx
O Ùr¸ty« §'◊c-te' hevr
O h√yh
A heHm
O ˚1
™a'¸lam 'flr≈Cy¬w 2 :hAbr
„ x
O £yihl
» '
È h
A rah-le' '◊byC√ w¬ rAb
– d
Ë m
Gi h
a rax'
a §'◊c
F h
a
HE'A–b rEvO–b h∆n¸–sah h≈nF h
i wà 'ËryC¬ w¬ h∆ns
–¸ h
a ™ÙGtm
i HE'-tab
– l
a b
–¸ wyAl'
E hAÙhÃy
he'ËraGmah-te' he'r
Ë '
e wà '√nF -hflrs
u '
A heHm
O rem'◊yC w¬ 3 :lAk
– '
u ˚Fnn∆ yE' h∆ns
–¸ h
a wÃ
tÙ'Ëril rAs yi–k h√whÃy 'ËryC¬ w¬ 4 :h∆ns
–¸ h
a ravb
¸ y« -'◊l v
fi ˚–dm
a h∆z∑ h
a lOdgF√ h
a
:y«n≈Fnih rem'◊Cy¬w heHm
O heHm
O rem'◊yC w¬ h∆ns
–¸ h
a ™ÙGtm
i £yihl
» '
È wyAl'
E 'flrq
Ÿ yC« w¬
reH·' £ÙqAGmah yi–k ßyelgà r
fi lavm
E ßyelv
A nà -laH £»lh
· bfirq
Ÿ t
Gi -la' rem'◊yC w¬ 5

ßyibA' yEhl
» È' yikOn'
A rem'◊yC w¬ 6 :'˚h HÂdq
O -tamd
Ë '
a wyAlv
A dEmÙv hAt
G '
a
'„r√y yi–k wy√nAKp heHm
O rEt
G s
¸ yC¬ w¬ bOqv
· y¬ yEhl
» '≈w qAxc
¸ y« yEhl
» '
È £Ahr
fl b
¸ '
a yEhl
» '
È
reH·' yiGmav y«nÛv-te' yityi'r
fl hO'r
fl h√whÃy rem'◊yC w¬ 7 :£yihl
» '
È h
A -le' Xyib
– h
a m
E
:wyAbO'¸kam-te' yiGtv
¸ d
fi y√ yik
– wyAWgà nO y≈np
K¸ m
i yit
G v
¸ m
a H
A £Atq
“ v
· c
a -te'wà £«yr
fl c
¸ m
i b
–¸
¶Âre'-le' 'wihah ¶Âr'
A h
A -§im Ùt»lv
· h
a l
¸ ˚ £«yr
fi c
¸ m
i d¬yC m
i Ùlyic
F h
a l
¸ d„r'
E w√ 8
yiGtixahÃw y«n·v¬n¸–kah £Ùq¸m-le' HAbd
Ë ˚ bAlx
A tabz√ ¶Âr'
e -le' hAbx
A r
Ë ˚ hAbÙX
lE'flr¸W«y-y≈n¸–b t—qv
· c
a h≈nF h
i hAt
G v
a wà 9 :yis˚bÃyh
a wà y«wF x
i h
a wà y«z∑ r
Ê p
K¸ h
a wà yÊrm
O '
È h
A wÃ
:£AtO' £yic·xl
» £«yr
fi c
¸ m
i reH'
· ¶axl
Ga h
a -te' yityi'r
fl -£¬gwà yAl'
E hA'b
–A
lE'flr¸W«y-y≈n¸b yiGmav-te' 'EcÙhÃw hOvr
Ë p
Ka -le' ß·xl
A H
¸ '
e wà hAkl
¸ hAt
G v
a wà 10
hOvËraKp-le' ™ElE' yik
– yiknO '
A yim £yihl
» '
È h
A -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 11 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i
™AGmiv h∆y¸he'-yi–k rem'◊yC w¬ 12 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te' 'yicÙ' yikwÃ
£«yfir¸ciGmim £AvAh-te' ß·'yicÙh¸b
– ßyit
G x
¸ l
a H
¸ yiknO '
A yik
– tÙ'Ah ߸l
G -h∆zwÃ
-le' heHOm rem'◊yC w¬ 13 :h∆z∑ h
a rAhh
A lav £yihl
» '
È h
A -te' §˚d¸bv
a t
Ga
yEhl
» È' £ehAl yiGtËrm
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' 'Ab yiknO '
A h≈nF h
i £yihl
» '
È h
A
:£ehEl·' ramO' hAm Ùm¸H
K -ham yil-˚r¸m'
A wà £ekyEl'
· y«nx
a l
A H
¸ £ekyEtÙb·'
ram'◊t hO–k rem'◊yC w¬ h∆yh
¸ '
e reH'
· h∆yh
¸ '
e heHm
O -le' £yihl
» '
È rem'◊yC w¬ 14
£yihl
» È' dÙv rem'◊yC w¬ 15 :£ekyEl'
· y«nx
a l
A H
¸ h∆yh
¸ '
e lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i
yEhl
» È' £ekyEtOb·' yEhl
» '
È h√whÃy lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' ram'◊t-hOk
– heHm
O -le'
£AlOv¸l yim¸KH-h∆z £ekyEl'
· y«nx
a l
A H
¸ bOqv
· y¬ yEhl
» '≈w qAxc
¸ y« yEhl
» '
È £Ahr
fl b
¸ '
a
£ehEl·' AGtËramA'Ãw lE'r
fl W
¸ y« y≈nq
Ÿ z« -te' t
GA p
¸ s
a '
A wà ™El 16 :rOd
– rOdl
¸ yÊrk
¸ z« h∆zwÃ
rOm'El bOq·v¬yÃw qAxc
¸ y« £Ahr
fl b
¸ '
a yEhl
» '
È yal'
E hA'r
Ë n« £ekyEtb
O '
· yEhl
» '
È h√whÃy
hel·va' ramO'√w 17 :£«yr
fl c
¸ m
i b
–¸ £ekl
A y˚WAvh
e -te'wà £ekt
¸ '
e yit
G d
Ë q
— p
KA dOqp
KA
y«∑zÊr¸KpahÃw yÊrOmÈ'AhÃw yit
G x
i h
a wà y«nv
· n¬ k
–¸ h
a ¶Âr'
e -le' £«yr
fi c
¸ m
i y«nv
Û m
E £ekt
¸ '
e
At'Ab˚ ßelOq¸l ˚v¸mH
A wà 18 :HAbd
Ë ˚ bAlx
A tabz√ ¶Âr'
e -le' yis˚bÃyh
a wà y«wF x
i h
a wÃ
yEhl
» È' h√whÃy wyAl'
E £et
G r
Ë m
a '
· w¬ £«yr
fi c
¸ m
i ™elm
e -le' lE'r
fl W
¸ y« y≈nq
Ÿ z« wà hAt
G '
a
rA–bËdiGma–b £yim√y teHl
» H
¸ ™Ârd
–Â '√nF -hAkl
· n≈ hAt
G v
a wà ˚nyElv
A hflrq
Ÿ n« £y«yC r
Ê b
¸ v
i h
A
™elem £ek¸te' §EGty« -'◊l yik
– yit
G v
¸ d
fi y√ y«n'
· w¬ 19 :˚nyEhl
» '
È h√whyal hAxb
–¸ zà n« wÃ
-te' yityE–kihÃw yÊdy√ -te' yit
G x
¸ l
a H
A wà 20 :h“qz√ x
· d√yb
–¸ '◊lwà ™»lh
· l
a £«yr
fi c
¸ m
i
:£ek¸te' xaGlaHÃy §Ek-y„rx
· '
a wà ٖbr
Ë q
÷ b
–¸ heWv
È '
e reH'
· yat'
O l
¸ p
¸ n« lOkb
–¸ £«yr
fi c
¸ m
i
˚k¸lEt '◊l §˚kElEt yik
– h√yh
A wà £«yr
fl c
¸ m
i y≈nyEvb
–¸ h∆z∑ h
a -£Avh
A §Ex-te' yit
G t
a n√ wà 21
bAh√z yEl¸k˚ •esek-yElk
–¸ h
– t
A yEb
– tfirgF√ m
i ˚h
– t
GA nà k
e H
K¸ m
i hAH
K '
i hAl'
· H
A wà 22 :£“qy„r
:£«yflr¸cim-te' £eGtl
¸ c
Fa n« wà £ekyEtnO b
–¸ -lavwà £eky≈nb
–¸ -lav £et
G m
¸ W
a wà t»lm
A W
¸ ˚
Exodus 4
˚r¸m'◊y yi–k yilOq¸–b ˚v¸mH
¸ y« '◊lwà yil ˚nyim'
· y¬ -'◊l §Ehwà rem'◊yC w¬ heHm
O §avyC¬ w¬ 1
rem'◊Cy¬w ßÂd√y¸b ]a h∆z∑ -** ham** h∆z∑ m
a * h√whÃy wyAl'
E rem'◊yC w¬ 2 :h√whÃy ßyel'
E hA'r
Ë n« -'◊l
s√n√Cy¬w HAx√n¸l yihÃy¬w hAcr
Ë '
a ˚hEkyilH
¸ yC¬ w¬ hAcr
Ë '
a ˚hEkyilH
¸ h
a rem'◊yC w¬ 3 :heX
L m
a
xal¸H«Cy¬w Ùb√nÃzi–b zOx'
È w∆ ßËdy√ xalH
¸ heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 4 :wy√np
KA m
i heHm
O
ßyelE' hA'Ër«n-yi–k ˚nyim'
· y¬ §avm
a l
¸ 5 :ÙKpk
a b
–¸ heX
L m
a l
¸ yihyà w¬ Ù–b q∆zx
· yC¬ w¬ Ùd√y
:bOq·v¬y yEhl
» '≈w qAxc
¸ y« yEhl
» '
È £Ahr
fl b
¸ '
a yEhl
» '
È £Atb
O '
· yEhl
» '
È h√whÃy
ÙqyEx¸–b Ùd√y 'Eb√Cy¬w ß’qyExb
–¸ ßËdy√ '√n-'Ebh
A dÙv Ùl h√whÃy rem'◊yC w¬ 6
ß’qyEx-le' ßËd√y bEHh
A rem'◊yC w¬ 7 :gelH
KA k
–a tavr
fi c
O m
¸ Ùd√y h≈nF h
i wà h
– '
A c
i ÙCyw¬
h√yAhÃw 8 :ÙrAW¸bi–k hAbH
A -h≈nF h
i wà ÙqyExm
E h
– '
A c
i ÙCyw¬ ÙqyEx-le' Ùd√y beHyC√ w¬
lOq¸l ˚nyimÈ'ehÃw §ÙH'Êrh
A tO'h
A lOql
¸ ˚v¸mH
¸ y« '◊lwà ™Al ˚nyim'
· y¬ '◊l-£i'
'◊lÃw heGlE'Ah tÙtO'h
A y≈nH
¸ l
i £¬gF ˚nyim'
· y¬ '◊l-£i' h√yh
A wà 9 :§Ùr·x'
a h
A tO'h
A
£«yaGmah ˚yAhÃw hAHA–byC¬ h
a t
GA k
¸ p
a H
A wà rO'yà h
a yEmyEm
G m
i t
GA x
¸ q
— l
A wà ßelq
O l
¸ §˚v¸mH
¸ y«
h√whÃy-le' heHOm rem'◊yC w¬ 10 :teHb
–A yC¬ b
–a £fldl
¸ ˚yAhwà rO'yà h
a -§im x—q
– t
Gi reH'
·
ßËre–bfi–d zA'Em £¬Fg £OHl
¸ H
Ki m
i £¬gF lÙm¸t
G m
i £¬gF yiknO '
A £yÊrb
A d
–Ë Hyi' '◊l y√nd
O '
· yib

yim wyAlE' h√whÃy rem'◊yC w¬ 11 :yiknO '
A §ÙHAl dabk
¸ ˚ hep
K -dabk
¸ yik
– ßÂd
– b
¸ v
a -le' ]1
'◊l·h r≈Fwiv Ù' fix‘–qp
i Ù' H„rx
E Ù' £El
G '
i £˚W√y-yim Ù' £fld'
A l
A hep
K £AW

reH·' ßyity„rÙhÃw ßyip
K -£iv h∆yh
¸ '
e yiknO '
A wà ™El hAt
G v
a wà 12 :h√whÃy yiknO '
A
-rax«Cy¬w 14 :xAl¸Ht
Gi -d¬yb
–¸ '√n-xalH
¸ y√nd
O '
· yib
– rem'◊yC w¬ 13 :rEb
– d
fi t

rE–bfid-yi–k yiGt¸vfid√y y«wl
GE h
a ßyix'
A §Orh
· '
a '◊lh
· rem'◊yC w¬ heHm
O b
–¸ h√whÃy •a'
:Ù–bil¸–b xamAWÃw ß·'r
fl wà ßet'flrq
Ÿ l
i 'EcyO '˚h-h≈nF h
i £¬gwà '˚h rEb
– d
fi yÃ
ßyiKp-£iv h∆y¸he' yiknO '
A wà wyipb
–¸ £yÊrb
A d
–Ë h
a -te' t
GA m
¸ W
a wà wyAl'
E t
GA r
Ë b
–a d
Ê wà 15
-le' ߸l '˚h-reb
– d
Ê wà 16 :§˚W·vt
Ga reH'
· tE' £ekt
¸ '
e yity„rÙhÃw ˚hyip
K -£ivwÃ
-te'Ãw 17 :£yihl
» 'El ÙGl-h∆yh
¸ t
Gi hAt
G '
a wà hepl
¸ ߸l
G -h∆yh
¸ y« '˚h h√yh
A wà £Avh
A
> :tOtO'Ah-te' Ù–b-heWv
· t
Ga reH'
· ßÂdy√ b
–¸ x—q
– t
Gi h∆z∑ h
a heX
L m
Ga h
a
hAb˚HA'Ãw '√Fn ]1 hAkl
¸ '
E Ùl rem'◊yC w¬ Ùn¸tx
O rety∆ -le' bAHyC√ w¬ heHm
O ™elyC≈ w¬ 18
heHOm¸l Ùr¸t«y rem'◊yC w¬ £y«yC x
a £fldÙvah he'r
Ë '
e wà £«yr
fi c
¸ m
i b
–¸ -reH'
· yax'
a -le'
-yi–k £«yflr¸cim buH ™El §√yd
Ë m
i b
–¸ heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 19 :£ÙlAHl
¸ ™El
ÙGt¸Hi'-te' heHOm x—q
– yC« w¬ 20 :ßeHp
¸ n¬ -te' £yiHq
Ÿ abm
¸ h
a £yiHn√ '
· h
A -lAk
– ˚tEm
-te' heHOm x—–q«Cy¬w £«yr
fl c
¸ m
i hAcr
Ë '
a bAHyC√ w¬ rOmx
· h
a -lav £Ebk
–i r
Ë yC¬ w¬ wy√nb
–A -te'wÃ
b˚HAl ߸Gt¸kel¸–b heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 21 :Ùd√yb
–¸ £yihl
» '
È h
A hEX
L m
a
hOvËrap y≈n¸pil £AtyiWv
· w¬ ßÂdy√ b
¸ yit
G m
¸ W
a -reH'
· £yitp
¸ m
GO h
a -lAk
– hE'r
Ë hAmyà r
fi c
¸ m
i
hO–k hOvËraKp-le' AGtr
Ë m
a '
A wà 22 :£Avh
A -te' xal
G H
a yà '◊lwà ٖbl
i -te' q≈z∑ x
a '
· y«n'
· w¬
y«n„d¸bav¬yÃw y«n¸–b-te' xal
G H
a ßyel'
E ram'
O w√ 23 :lE'r
fl W
¸ y« yÊrk
O b
¸ y«nb
–¸ h√whÃy ram'
A
:ßÂrOk¸–b ßÃni–b-te' g„rh
O yiknO '
A h≈nF h
i Ùx¸l
G H
a l
¸ §E'm
A t
G¸ w¬
hflrOKpic x—–qiGt¬w 25 :Ùtyimh
· H‘q
– b
a yà w¬ h√whÃy ˚hEHgFà p
¸ yC« w¬ §ÙlAm
G b
–a ™Ârd
–Â b
a yihyà w¬ 24
£yimfl–d-§at·x yi–k rem'◊t
G w¬ wyAlgà r
fi l
¸ v¬gF t
Ga w¬ h
– n√ b
–¸ talr
Ë v
A -te' tOrk
¸ t
Gi w¬ rOc
> :t»l˚Gmal £yimd
–fl §atx
· hflrm
¸ '
A zA' ˚Fnm
Ge m
i •ÂryC« w¬ 26 :yil hAt
G '
a
™el≈Cy¬w hflrA–bËdiGmah heHm
O t'firq
Ÿ l
i ™El §Orh
· '
a -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 27
-lA–k tE' §Or·ha'¸l heHm
O d≈gF yC¬ w¬ 28 :Ùl-qaH
K yC« w¬ £yihl
» '
È h
A rahb
–¸ ˚hEHgFÃ p
¸ yC« w¬
heHOm ™el≈Cy¬w 29 :˚h√wF c
i reH'
· tOt'
O h
A -lAk
– tE'wà ÙxAlH
¸ reH'
· h√whÃy y„rb
¸ d
–Ê
-lA–k tE' §Or·ha' rEb
– d
fi yà w¬ 30 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ y≈nq
Ÿ z« -lAk
– -te' ˚p¸s'
a yC¬ w¬ §Orh
· '
a wÃ
:£AvAh y≈nyEv¸l tOt'
O h
A WavyC¬ w¬ heHm
O -le' h√whÃy reb
– d
–Ê -reH'
· £yÊrb
A d
–Ë h
a
hA'flr yikÃw lE'flr¸Wy« y≈nb
–¸ -te' h√whÃy d—qp
A -yik
– ˚v¸mH
¸ yC« w¬ £Avh
A §Em'
· yC¬ w¬ 31
:˚˚·xaGt¸H«Cy¬w ˚dŸ–q«Cy¬w £√ynà v
A -te'
]1
Exodus 5
h√whÃy ramA'-hO–k hOvr
Ë p
Ka -le' ˚r¸m'◊yC w¬ §Orh
· '
a wà heHm
O ˚'Ab
– rax'
a wà 1
yim hOvËraKp rem'◊Cyw¬ 2 :rAb
– d
Ë m
Gi b
–a yil ˚Fgx
O y√ wà yim
G v
a -te' xal
G H
a lE'r
fl W
¸ y« yEhl
» '
È
h√whÃy-te' yiGt¸vfidy√ '◊l lE'r
fl W
¸ y« -te' xal
G H
a l
¸ ÙlOqb
–¸ vamH
¸ '
e reH'
· h√whÃy
˚nyElAv 'flrŸq«n £yÊrb
¸ v
i h
A yEhl
» '
È ˚r¸m'◊yC w¬ 3 :fixl
GE H
a '
· '◊l lE'r
fl W
¸ y« -te' £¬gwÃ
-§eKp ˚nyEhl
» È' h√whyal hAxb
–¸ zà n« wà rAb
– d
Ë m
Gi b
–a £yimy√ teHl
» H
¸ ™Ârd
–Â '√nF hAkl
· n≈
heHOm hAGmAl £«yfirc
¸ m
i ™elm
e £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 4 :bÂrx
A b
e Ù' rebd
–Â b
–a ˚nEvgF√ p
¸ y«
rem'◊Cy¬w 5 :£ekyEtl
» b
¸ s
i l
¸ ˚k¸l wyAWv
· m
Ga m
i £Avh
A -te' ˚vyÊrp
¸ t
Ga §Orh
· '
a wÃ
wacÃy¬w 6 :£Atl
» ¸bi–sm
i £At'
O £et
G b
–a H
¸ h
i wà ¶Âr'
A h
A £av hAt
G v
a £yib
– r
fi -§Eh hOvr
Ë p
Ka
'◊l 7 :rOm'El wyflrX
¸ H
O -te'wà £Avb
–A £yiWgà nFO h
a -te' '˚hah £ÙCyb
–a hOvr
Ë p
Ka
˚k¸l≈y £Eh £OH¸liH lÙm¸tk
–i £y«nb
E l
G¸ h
a §Ob
– l
¸ l
i £Avl
A §ebt
Ge tEtl
A §˚pis'◊t
lÙm¸Gt £yiWOv £Eh reH'
· £y«nb
E l
G¸ h
a t∆nk
–O t
¸ m
a -te'Ãw 8 :§ebt
Ge £ehl
A ˚H¸Hq
O wÃ
£Eh §E–k-lav £Eh £yip
K r
Ë n« -yik
– ˚Fnm
Ge m
i ˚vËrgà t
i '◊l £ehyElv
· ˚myiWt
GA £OHl
¸ H
i
-lav hfldOb·vAh dab
– k
¸ t
Gi 9 :˚nyEhl
» 'El hAxb
–¸ zà n« hAkl
¸ n≈ rOm'El £y÷qv
· c
O
£AvAh ]3 yEWÃgOn ˚'¸cyC≈ w¬ 10 :r’qH
A -y„rb
¸ d
Ê b
–¸ ˚v¸Hy« -la'wà h
– b
A -˚W·vy¬ wà £yiHn√ '
· h
A
£ekAl §EtOn y«Fn∆nyE' hOvr
Ë p
Ka ram'
A hOk
– rOm'El £Avh
A -le' ˚r¸m'◊yC w¬ wyflrX
¸ H
O wÃ
vflrÃg«n §yE' yi–k ˚'Acm
¸ t
Gi reH'
· m
E §ebt
Ge £ekl
A ˚xŸq ˚k¸l £et
G '
a 11 :§ebt
Ge
H—q HEHOq¸l £«yflrc
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ £Avh
A ¶epyC√ w¬ 12 :rAbd
–fl £ekt
¸ d
fi b
O v
· m
E
ÙmÙy¸–b £Ùy-rabË–d £ekyEWv
· m
a ˚Glk
–a rOm'El £yic'
A £yiWgà nFO h
a wà 13 :§ebt
Ge l
a
£ehEl·v ˚mAW-reH'
· lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ y„rX
¸ H
O ˚–kyC… w¬ 14 :§ebt
Ge h
a tÙy¸hb
–i reH'
· k
–a

£OH¸liH lÙm¸ti–k §Ob
– l
¸ l
i £ekq
Ÿ x
A £etyil
G k
i '◊l v
fi ˚–dm
a rOm'El hOvr
Ë p
a yEWgà nO
hOvËraKp-le' ˚q·v¸cyC« w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ y„rX
¸ H
O ˚'ObyC√ w¬ 15 :£ÙCyh
a -£¬gF lÙm¸t
G -£¬gF
£y«nEb¸l˚ ßyÂdAb·val §At
G n« §yE' §ebt
Ge 16 :ßyÂdb
A ·vl
a hOk heWv
· t
a hAm
G l
A rOm'El
rem'◊Cy¬w 17 :ßeGmav t'AXx
A wà £yik
– m
u ßyÂdb
A v
· h≈nF h
i wà ˚W·v ˚nAl £yÊrm
¸ '
O
:h√whyal hAx¸–bÃz«n hAkl
¸ n≈ £yÊrm
¸ '
O £et
G '
a §Ek
– -lav £yip
K r
Ë n« £et
G '
a £yip
K r
Ë n«
:˚FnEGtiGt £y«nEb¸l §ekt
O wà £ekl
A §EtnF√ y« -'◊l §ebetwà ˚d¸bv
i ˚k¸l hAt
G v
a wà 18
£eky≈n¸biGlim ˚vËrÃgit-'◊l rOm'El vflrb
–¸ £At'
O lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ y„rX
¸ H
O ˚'ËryC« w¬ 19
£At'flrŸqil £yibAFcn« §Orh
· '
a -te'wà heHm
O -te' ˚vÃgF ¸pyC« w¬ 20 :ÙmÙy¸b
– £Ùy-rabd
–Ë
XOKp¸H«yÃw £ekyEl·v h√whÃy 'Âry≈ £ehl
E '
· ˚r¸m'◊yC w¬ 21 :hOvr
Ë p
Ka tE'm
E £At'Ecb
–¸
bÂrex-tetAl wyfldAbv
· y≈nyEvb
¸ ˚ hOvr
Ë p
a y≈nyEvb
–¸ ˚nExy„r-te' £et
G H
¸ '
a b
¸ h
i reH'
·
hAtOv„r·h hAmAl y√nd
O '
· ram'◊yC w¬ h√whÃy-le' heHm
O bAHyC√ w¬ 22 :˚n≈gr
Ë h
A l
¸ £fldy√ b
–¸
rE–bfid¸l hOvËraKp-le' yit'Ab
– zA'm
E ˚ 23 :y«nt
GA x
¸ l
a H
¸ h∆z∑ hAm
G l
A h∆z∑ h
a £Avl
A
:ßeGmav-te' AGt¸laFch
i -'◊l lEc
F h
a wà h∆z∑ h
a £Avl
A vfirh
E ßemH
¸ b
–i
Exodus 6
rem'◊Cy¬w 1
h“q√z·x d√y¸b yi–k hOvr
Ë p
a l
¸ heWv
È '
e reH'
· he'r
Ë t
i hAt
G v
a heHm
O -le' h√whÃy
< :ÙcËra'Em £EHËrg√ yà h“qz√ x
· d√yb
¸ ˚ £Exl
G¸ H
a yÃ
-le' 'flrE'√w 3 :h√whÃy y«n'
· wyAl'
E rem'◊yC w¬ heHm
O -le' £yihl
» '
È rEb
– d
fi yà w¬ 2
yiGt¸vfidÙn '◊l h√whÃy yimH
¸ ˚ yfld
– H
a lE'b
–¸ bOqv
· y¬ -le'wà qAxc
¸ y« -le' £Ahr
fl b
¸ '
a
tE' §av√n¸–k ¶Âre'-te' £ehl
A tEtl
A £At
G '
i yityÊrb
–¸ -te' yitm
O q
÷ h
· £¬gwà 4 :£ehl
A
y≈n¸–b t—q·'¬n-te' yit
G v
¸ m
a H
A y«n'
· £¬gwà 5 :–hb
A ˚r√gF -reH'
· £ehy„rg… m
¸ ¶Âr'
e
§EkAl 6 :yityÊr¸–b-te' rOk
– zà '
e w√ £At'
O £yÊdb
i v
· m
a £«yr
fi c
¸ m
i reH'
· lE'r
fl W
¸ y«
£«yfir¸cim t»l¸bis taxt
Ga m
i £ekt
¸ '
e yit'EcÙhÃw h√whÃy y«n'
· ]2 lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ l
i rOm'
È
£yiXAp¸Hib˚ h√y˚XÃn v
fi ÙrÃzb
–i £ekt
¸ '
e yit
G l
¸ '
a g√ wà £Atd
fl b
O v
· m
E £ekt
¸ '
e yit
G l
¸ c
Fa h
i wÃ
£eGt¸vfidy«w £yihl
» 'El £ekl
A yity«yh
A wà £Avl
¸ yil £ekt
¸ '
e yit
G x
¸ q
— l
A wà 7 :£yild
O gFÃ
:£«yflr¸cim tÙl¸bis taxt
Ga m
i £ekt
¸ '
e 'yicÙGmh
a £ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· yik

–hAtO' tEtAl yÊd√y-te' yit'AWn√ reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' £ekt
¸ '
e yit'Ebh
E wà 8
:h√whÃy y«n·' hAHflrÙm £ekl
A h
– t
A '
O yit
G t
a n√ wà bOqv
· y¬ l
¸ ˚ qAxc
¸ y« l
¸ £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸
fix˚r recO–qim heHm
O -le' ˚v¸mH
A '◊lwà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' §Ek
– heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 9
'◊–b 11 :rOm'EGl heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 10 > :hAHq
“ hfldb
O v
· m
E ˚
:ÙcËra'Em lE'flr¸W«y-y≈nb
–¸ -te' xal
G H
a y«w £«yr
fl c
¸ m
i ™elm
e hOvr
Ë p
Ka -le' rEb
– d
fi
yalE' ˚v¸mAH-'◊l lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ §Eh rOm'El h√whÃy y≈np
¸ l
i heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 12
h√whÃy rE–bfidÃy¬w 13 > :£«yt
A p
A W
¸ lfirv
· y«n'
· w¬ hOvr
Ë p
a y«nv
E m
A H
¸ y« ™yE'wÃ
™elem hOvËraKp-le'wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' £≈wF c
a yà w¬ §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le'
< :£«yflr¸cim ¶Âre'm
E lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ -te' 'yicÙh¸l £«yr
fl c
¸ m
i
'˚Glap˚ ™Ùn·x lE'r
fl W
¸ y« rOkb
–¸ §Eb˚'Ër y≈nb
–¸ £Atb
O '
· -tyEb yEH'flr hel
G '
E 14
§yim√yÃw lE'˚mÃy §Ùv¸mH
i y≈nb
¸ ˚ 15 :§Eb˚'Ër tOxp
K¸ H
¸ m
i hel
G '
E yimr
Ë k
a wà §Ùr¸cx
e
:§Ùv¸miH tOx¸Kp¸Him hel
G '
E ty«nv
· n¬ k
–¸ h
a -§eb
– l˚'AHwà raxc
O wà §yiky√ wà dah'
O wÃ
y«wEl y≈Cyax y≈n¸H˚ yÊrr
fl m
¸ ˚ tAhq
Ÿ ˚ §ÙHËrgF≈ £Atd
O l
¸ t
O l
¸ y«wl
E -y≈nb
–¸ tÙm¸H hel
G '
E wà 16
:£AtOx¸Kp¸Him¸l yivm
¸ H
i wà y«nb
¸ l
i §ÙHËrg≈ y≈nb
–¸ 17 :h√nH
A ta'm
¸ ˚ £yiHl
» H
¸ ˚ vabH
e
H»lAH tAhŸq y≈Cyax y≈nH
¸ ˚ lE'y«z∑ v
u wà §Ùr¸bx
e wà rAhc
¸ y« wà £flrm
¸ v
a tAhq
Ÿ y≈nb
¸ ˚ 18
y«wEGlah tOx¸Kp¸Him hel
G '
E yiH˚m˚ yilx
¸ m
a yÊrr
fl m
¸ y≈nb
¸ ˚ 19 :h√nH
A ta'm
¸ ˚ £yiHl
» H
¸ ˚
Ùl delEGt¬w hAKHi'¸l Ùl Ùtfldd
–O debk
e Ùy-te' £flrm
¸ v
a x—q
– yC« w¬ 20 :£Atd
O l
¸ t
O l
¸
:h√nAH ta'¸m˚ £yiHl
» H
¸ ˚ vabH
e £flrm
¸ v
a y≈yC x
a y≈nH
¸ ˚ heHm
O -te'wà §Orh
· '
a -te'
§ApAc¸le'Ãw lE'AHyim lE'y«z∑ v
u y≈nb
¸ ˚ 22 :yÊrk
¸ z« wà gepn∆ w√ xfirq
O rAhc
¸ y« y≈nb
¸ ˚ 21
Ùl §ÙH¸x¬n tÙx·' bfldn√ yim
G v
a -tab
– vabH
e yil'
È -te' §Orh
· '
a ]3 x—q
– yC« w¬ 23 :yÊrt
¸ s
i wÃ
:rAmAtyi'-te'Ãw r√zv
A l
¸ '
e -te' '˚hyib'
· -te'wà bfldn√ -te' Ùl delt
GE w¬ hAH
K '
i l
¸
:yixËr“–qah tOx¸Kp¸Hm
i hel
G '
E •As'
A yib'
· w¬ h√nq
“ l
¸ '
e wà ryis
– '
a xfirq
O y≈nb
¸ ˚ 24
Ùl delEGt¬w hAKHi'¸l Ùl lE'yiX˚Kp tÙn¸b
– m
i Ùl-x—ql
A §Orh
· '
a -§eb
– r√zv
A l
¸ '
e wà 25

§Or·ha' '˚h 26 :£Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £«yC w« l
¸ h
a tÙb·' yEH'flr hel
G '
E sAxnà yip
K -te'
£«yfir¸cim ¶Âre'Em lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te' ˚'yicÙh £ehl
A h√whÃy ram'
A reH'
· heHm
O ˚
'yicÙh¸l £«yfir¸cim-™elm
e hOvr
Ë p
Ka -le' £yÊrb
–¸ d
fi m
¸ h
a £Eh 27 :£At'
O b
¸ c
i -lav
:§Or·ha'Ãw heHOm '˚h £«yr
fl c
¸ m
Gi m
i lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ -te'
rE–bfidÃy¬w 29 > :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ heHm
O -le' h√whÃy reb
– d
–Ê £Ùy¸b
– yihyà w¬ 28
tE' £«yfir¸cim ™elem hOvr
Ë p
Ka -le' rEb
– d
–fi h√whÃy y«n'
· rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy
lfir·v y«n·' §Eh h√whÃy y≈np
¸ l
i heHm
O rem'◊yC w¬ 30 :ßyel'
E rEbd
–O y«n'
· reH'
· -lAk

> :hOvËraKp yalE' vamH
¸ y« ™yE'wà £«yt
a p
A W
¸
Exodus 7
heHOm-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
hAGta' 2 :ße'yibÃn h∆yh
¸ y« ßyix'
A §Orh
· '
a wà hOvr
Ë p
a l
¸ £yihl
» '
È ßyit
G t
a nà hE'r
Ë
xaGliHÃw hOvËraKp-le' rEb
– d
fi yà ßyix'
A §Orh
· '
a wà ≠∆wF c
a '
· reH'
· -lAk
– tE' rEb
– d
fi t
¸
yityE–bËrihÃw hOvËraKp bEl-te' heHq
Ÿ '
a y«n'
· w¬ 3 :ÙcËr'
a m
E lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ -te'
hOvËraKp £ekEl·' vamH
¸ y« -'◊lwà 4 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ yatp
¸ Ùm-te'wà yatt
O '
O -te'
lE'flr¸W«y-y≈n¸b yiGmav-te' yat'
O b
¸ c
i -te' yit'EcÙhÃw £«yr
fl c
¸ m
i b
–¸ yÊdy√ -te' yit
G t
a n√ wÃ
h√whÃy y«n·'-yi–k £«yr
fi c
¸ m
i ˚vËdy√ wà 5 :£yild
O gFÃ £yiXp
A H
¸ b
–i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E
:£AkÙGtim lE'flr¸Wy« -y≈nb
–¸ -te' yit'EcÙhÃw £«yr
fl c
¸ m
i -lav yÊdy√ -te' yitX
O nà b
–i
-§e–b heHOm˚ 7 :˚WAv §Ek
– £At'
O h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a §Orh
· '
a wà heHm
O WavyC¬ w¬ 6
> :hOvËraKp-le' £flrb
–¸ d
fi b
–¸ h√nH
A £y«nm
O H
¸ ˚ H»lH
A -§eb
– §Orh
· '
a wà h√nH
A £y«nm
O H
¸
£ekEl·' rE–bfidÃy yi–k 9 :rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 8
߸LXam-te' x—q §Orh
· '
a -le' t
GA r
Ë m
a '
A wà tEpÙm £ekl
A ˚n¸t
G rOm'El hOvr
Ë p
Ka
hOvËraKp-le' §Or·h'
a wà heHm
O '◊byC√ w¬ 10 :§y«nF t
a l
¸ yihyà hOvr
Ë p
a -y≈np
¸ l
i ™ElH
¸ h
a wÃ
hOvËrap y≈n¸pil ˚hELXm
a -te' §Orh
· '
a ™ElH
¸ yC¬ w¬ h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a §Ek ]1 wF WavyC¬ w¬
£yip¸KHak¸malÃw £yimk
A x
· l
a hOvr
Ë p
Ka -£¬gF 'flrq
Ÿ yC« w¬ 11 :§y«nF t
a l
¸ yihyà w¬ wyfldb
A v
· y≈np
¸ l
i wÃ
˚hELXam Hyi' ˚kyilH
¸ yC¬ w¬ 12 :§Ek
– £ehyEXh
· l
a b
–¸ £«yr
fi c
¸ m
i yEm
G X
u r
Ë x
a £Eh-£¬g ˚W·vyC¬ w¬
hOvËraKp bEl q¬zÈx∆Cyw¬ 13 :£AtX
LO m
a -te' §Orh
· '
a -hEX
L m
a valb
¸ yC« w¬ £«ny«nF t
a l
¸ ˚y¸hyC« w¬
> :h√whÃy re–bÊ–d reH'
· k
–a £ehl
E '
· vamH
A '◊lwÃ
:£AvAh xaGlaH¸l §E'm
E hOvr
Ë p
Ka bEl dEbk
–A heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 14
-lav Ùt'flrŸqil AGtb
¸ c
Fa n« wà hAmyà m
Ga h
a 'EcyO h≈nF h
i r’qb
–O b
–a hOvr
Ë p
Ka -le' ™El 15
wyAlE' AGtËramA'Ãw 16 :ßÂdy√ b
–¸ x—q
– t
Gi HAxn√ l
¸ ™ap
K h
¸ n∆ -reH'
· heX
L m
Ga h
a wà rO'yà h
a tapW
¸
y«nÁd¸bav¬yÃw yiGmav-te' xal
G H
a rOm'El ßyel'
E y«nx
a l
A H
¸ £yÊrb
¸ v
i h
A yEhl
» '
È h√whÃy
yi–k vfidEGt t'◊z¸–b h√whÃy ram'
A hOk
– 17 :hOk
– -dav t
GA v
¸ m
a H
A -'◊l h≈nF h
i wà rAb
– d
Ë m
Gi b
–a
rO'Ãya–b reH·' £«yaGmh
a -lav yÊdy√ b
–¸ -reH'
· heX
L m
Ga b
–a hek
– m
a yiknO '
A h≈nF h
i h√whÃy y«n'
·
˚'¸l«nÃw rO'Ãyah Ha'b
A ˚ t˚mAt
G rO'yà b
–a -reH'
· h√gd
–fl h
a wà 18 :£fldl
¸ ˚k¸ph
e n∆ wÃ
heHOm-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 19 < :rO'yà h
a -§im £«ym
a tÙGtH
¸ l
i £«yr
fi c
¸ m
i
£AtOr·h¬n-lav £«yfirc
¸ m
i yEmyEm-lav ßËdy√ -hEXnà ˚ ߸X
L m
a x—q §Orh
· '
a -le' rOm'
È
h√yAhÃw £fld-˚y¸h«yÃw £ehyEmyEm h≈wq
Ÿ m
i -lAk
– lavwà £ehyEmgà '
a -lavwà £ehy„r'
O yà -lav
§Or·ha'Ãw heHOm §Ek-˚W·vyC¬ w¬ 20 :£y«nb
A '
· b
A ˚ £yicEvb
A ˚ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ £fld
y≈nyEv¸l rO'Ãya–b reH'
· £«ym
Ga h
a -te' ™¬yC w¬ heX
L m
Ga b
–a £ÂryC√ w¬ h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a
h√gfl–dahÃw 21 :£fldl
¸ rO'yà b
–a -reH'
· £«ym
Ga h
a -lAk
– ˚k¸ph
A yC≈ w¬ wyfldb
A v
· y≈nyEvl
¸ ˚ hOvr
Ë p
a
-§im £«yam tÙGt¸Hil £«yr
fi c
¸ m
i ˚l¸ky√ -'◊lwà rO'yà h
a Ha'b
¸ yC« w¬ hAtm
E rO'yà b
–a -reH'
·
£«yfir¸cim yEGmuXËrax §Ek-˚W·vyC¬ w¬ 22 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ £fld
– h
a yihyà w¬ rO'yà h
a
:h√whÃy re–bÊ–d reH'
· k
–a £ehl
E '
· vamH
A -'◊lwà hOvr
Ë p
Ka -bEl q¬zx
È yC∆ w¬ £ehyEXl
A b
–¸
˚r¸Kp¸x¬Cy¬w 24 :t'◊zl
A -£¬gF Ù–bl
i tAH-'◊lwà ÙtyEb
– -le' '◊byC√ w¬ hOvr
Ë p
Ka §epyC« w¬ 23
yEmyEGmim tOGt¸Hil ˚l¸ky√ '◊l yik
– tÙGtH
¸ l
i £«ym
a rO'yà h
a tObyibs
¸ £«yr
fi c
¸ m
i -lAk
> :rO'Ãyah-te' h√whÃy-tÙ–kh
a y„rx
· '
a £yimy√ tavb
¸ H
i 'Elm
GA yC« w¬ 25 :rO'yà h
a
ramA' hO–k wyAlE' AGtr
Ë m
a '
A wà hOvr
Ë p
Ka -le' '◊b
– heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 26
yikOnA' h≈Fnih fixEGlaHl
¸ hAt
G '
a §E'm
A -£i'wà 27 :y«nd
Á b
¸ v
a y¬ wà yim
G v
a -te' xal
G H
a h√whÃy
˚lAvÃw £yivË–dËrap¸c rO'yà h
a ¶firH
A wà 28 :£yivd
–Ë r
Ë p
a c
¸ b
–a ߸l˚bÃgF -lAk
– -te' •≈gnO

ßyÂdAb·v tyEb¸b˚ ßetX
LA m
i -lavwà ߸bk
–A H
¸ m
i rfidx
· b
a ˚ ßetyEbb
–¸ ˚'Ab˚
ßyÂdAb·v-lAk¸b˚ ߸m
G v
a b
¸ ˚ hAkb
¸ ˚ 29 :ßyetÙr·'H
¸ m
i b
¸ ˚ ßyÂr˚Fnt
a b
¸ ˚ ßem
G v
a b
¸ ˚
:£yivË–dËrap¸cah ˚l·vy¬
Exodus 8
hEXÃn §Or·ha'-le' rOm'
È heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
-te' lavahÃw £yiGmg¬ '
· h
A -lavwà £yÊr'
O yà h
a -lav tOrh
A nFÃ h
a -lav ßeX
L m
a b
–¸ ßËdy√ -te'
£«yflr¸cim yEmyEm lav Ùd√y-te' §Orh
· '
a X≈yC w¬ 2 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lav £yivd
–Ë r
Ë p
a c
¸ h
a
£yiGmuXËr·xah §Ek-˚W·vyC¬ w¬ 3 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -te' sakt
G¸ w¬ v
fi d
–„ r
Ë p
a c
F¸ h
a lavt
Ga w¬
hOvËrap 'flrŸq«Cy¬w 4 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lav £yivd
–Ë r
Ë p
a c
¸ h
a -te' ˚l·vyC¬ w¬ £ehyEXl
A b
–¸
y«FneGmim £yivË–dËrap¸ch
a rEsy√ wà h√whÃy-le' ˚ryit
G v
¸ h
a rem'◊yC w¬ §Orh
· '
a l
¸ ˚ heHm
O l
¸
hOvËrap¸l heHOm rem'◊yC w¬ 5 :h√whyal ˚x¸b
– zà y« wà £Avh
A -te' hAxl
G¸ H
a '
· w¬ yim
G v
a m
E ˚
tyÊr¸kah¸l ߸Gmav¸l˚ ßyÂdb
A v
· l
a wà ߸l ryit
G v
¸ '
a yatm
A l
¸ yalv
A rE'p
KA t
¸ h
i
rAxAm¸l rem'◊Cy¬w 6 :h√nr
Ë '
a H
KA t
Gi rO'yà b
–a qfir ßyet
G b
–A m
i ˚ ߸m
G m
i £yivd
–Ë r
Ë p
a c
· h
a
˚rAsÃw 7 :˚nyEhl
» È' h√whyak
– §yE'-yik
– vfidt
GE §avm
a l
¸ ßËrb
A d
Ë k
–i rem'◊yC w¬
:h√nËra'AKHiGt rO'Ãya–b qfir ßem
G v
a m
E ˚ ßyÂdb
A v
· m
E ˚ ßyet
G b
–A m
i ˚ ߸m
G m
i £yivd
–Ë r
Ë p
a c
¸ h
a
rabË–d-lav h√whÃy-le' heHm
O qavc
¸ yC« w¬ hOvr
Ë p
Ka £ivm
E §Orh
· '
a wà heHm
O 'EcyC≈ w¬ 8
˚tum√Cy¬w heHOm rabd
Ë k
–i h√whÃy WavyC¬ w¬ 9 :hOvr
Ë p
a l
¸ £AW-reH'
· £yivd
–Ë r
Ë p
a c
¸ h
a
£AtO' ˚r¸–b¸c«Cy¬w 10 :tOdW
KA h
a -§im˚ tOrc
E x
· h
a -§im £yit
G b
–A h
a -§im £yivd
–Ë r
Ë p
a c
¸ h
a
hAx√wËrAh hAtÃyAh yik
– hOvr
Ë p
Ka 'ËryC¬ w¬ 11 :¶Âr'
A h
A Ha'b
¸ t
Gi w¬ £Êrm
A x
Û £Êrm
A x
Û
< :h√whÃy re–bÊ–d reH'
· k
–a £ehl
E '
· vamH
A '◊lwà ٖbl
i -te' dEb
– k
¸ h
a wÃ
™ahÃw ߸LXam-te' hEXnà §Orh
· '
a -le' rOm'
È heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 12
§Ek-˚W·v¬Cy¬w 13 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ £«nF k
i l
¸ h√yh
A wà ¶Âr'
A h
A rapv
· -te'
£fldA'A–b £√Fni–kah yiht
G¸ w¬ ¶Âr'
A h
A rapv
· -te' ™¬yC w¬ ˚hEX
L m
a b
¸ Ùd√y-te' §Orh
· '
a X≈yC w¬
-˚W·v¬Cy¬w 14 :£«yflrc
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ £y«nF k
i h√yh
A ¶Âr'
A h
A rapv
· -lAk
– hAmh
E b
–¸ b
a ˚
£√Fni–kah yih¸Gt¬w ˚lOky√ '◊lwà £y«nF k
–i h
a -te' 'yicÙh¸l £ehyEXl
A b
–¸ £yim
G X
u r
Ë x
a h
a §Ek
£yihl
» È' va–b¸ce' hOvr
Ë p
Ka -le' £yim
G X
u r
Ë x
a h
a ˚r¸m'◊yC w¬ 15 :hAmh
E b
–¸ b
a ˚ £fld'
A b
–A
< :h√whÃy re–bÊ–d reH'
· k
–a £ehl
E '
· vamH
A -'◊lwà hOvr
Ë p
Ka -bEl q¬zx
È yC∆ w¬ 'wih
hOvËrap y≈n¸pil bEFcy¬ t
¸ h
i wà r’qb
–O b
–a £Ek
– H
¸ h
a heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 16
:y«nÁd¸bav¬yÃw yiGmav xal
G H
a h√whÃy ram'
A hOk
– wyAl'
E t
GA r
Ë m
a '
A wà hAmyà m
GA h
a 'EcÙy h≈nF h
i
߸Gmav¸b˚ ßyÂdAb·vab˚ ߸b
– x
fi yilH
¸ m
a y«nnà h
i yim
G v
a -te' x
fi l
GE H
a m
¸ ßÃnyE'-£i' yik
– 17
hAmfld·'Ah £¬gÃw bOrv
A h
e -te' £«yr
fi c
¸ m
i yEt
G b
–A ˚'¸lm
A ˚ bOrv
A h
e -te' ßyet
G b
A b
¸ ˚
yiGmav reH·' §eHOFg ¶Âr'
e -te' '˚hah £ÙCyb
a yityElp
¸ h
i wà 18 :Ahyelv
A £Eh-reH'
·
bÂr’q¸–b h√whÃy y«n·' yik
– vfidt
GE §avm
a l
¸ bOrv
A £AH-tÙyÈh yit
G l
¸ b
i l
¸ h
A yelv
A dEmv
O
:h∆∑zah tO'Ah ]3 h∆yh
¸ y« rAxm
A l
¸ ßem
G v
a §yEb˚ yim
G v
a §yEb
– tÁdp
¸ yit
G m
¸ W
a wà 19 :¶Âr'
A h
A
wyfldAb·v tyEb˚ hOvr
Ë p
a hAtyEb
– dEbk
–A bOrv
A '◊byC√ w¬ §Ek
– h√whÃy WavyC¬ w¬ 20
hOvËrap 'flrŸq«Cy¬w 21 :bOrv
A h
e y≈np
K¸ m
i ¶Âr'
A h
A tExH
KA t
Gi £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
¸ ˚
rem'◊Cy¬w 22 :¶ÂrA'b
–A £ekyEhl
» 'El ˚x¸bz« ˚k¸l rem'◊yC w¬ §Orh
· '
a l
¸ ˚ heHm
O -le'
§Eh ˚nyEhl
» È' h√whyal xab
– zà n« £«yr
fi c
¸ m
i tabv
· ÙGt yik
– §Ek
– tÙW·vl
a §Ùk√n '◊l heHm
O
teHl
» ¸H ™Âr–d 23 :˚nulq
Ÿ s
¸ y« '◊lwà £ehy≈nyEvl
¸ £«yr
fi c
¸ m
i tabv
· ÙGt-te' xab
– zà n«
:˚nyElE' ram'◊y reH'
· k
–a ˚nyEhl
» '
È h√whyal ˚n¸xb
a z√ wà rAb
– d
Ë m
Gi b
–a ™Eln≈ £yimy√
£ekyEhl
» È' h√whyal £et
G x
¸ b
a zà ˚ £ekt
¸ '
e xal
G H
a '
· yiknO '
A hOvr
Ë p
Ka rem'◊yC w¬ 24
rem'◊Cy¬w 25 :yÊd·vb
–a ˚ryit
G v
¸ h
a tekl
e l
A ˚qyixr
Ë t
a -'◊l qExr
Ë h
a qfir rAb
– d
Ë m
Gi b
–a
bOrAveh rAsÃw h√whÃy-le' yit
G r
Ë t
Ga v
¸ h
a wà ™Am
G v
i m
E 'EcÙy yiknO '
A h≈nF h
i heHm
O
yiGt¸lib¸l lEtAh hOvr
Ë p
Ka •EsyO -la' qfir rAxm
A ÙGmv
a m
E ˚ wyfldb
A v
· m
E hOvr
Ë p
Ka m
i
raGt¸v∆Cy¬w hOvËraKp £ivm
E heHm
O 'EcyC≈ w¬ 26 :h√whyal x
fi b
–O zà l
i £Avh
A -te' xal
G H
a
wyfldAb·vEm hOvËraKpim bOrv
A h
e rasyC√ w¬ heHm
O rabd
Ë k
–i h√whÃy WavyC¬ w¬ 27 :h√whÃy-le'
t'◊∑zah £avaKpa–b £¬Fg Ù–bl
i -te' hOvr
Ë p
Ka dEb
– k
¸ yC¬ w¬ 28 :dAx'
e ra'H
¸ n« '◊l ÙGmv
a m
E ˚
> :£AvAh-te' xaGlH
i '◊lwÃ
Exodus 9

-hO–k wyAlE' AGtËra–bd
Ê wà hOvr
Ë p
Ka -le' '◊b
– heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
§E'Am-£i' yi–k 2 :y«nd
Á b
¸ v
a y¬ wà yim
G v
a -te' xal
G H
a £yÊrb
¸ v
i h
A yEhl
» '
È h√whÃy ram'
A
reH·' ßÃnŸqim¸–b h√yÙh h√whÃy-d¬y h≈nF h
i 3 :£Ab
– qy«zx
· m
a ßËdÙvÃw x
fi l
GE H
a l
¸ hAt
G '
a
:dO'¸m dEbA–k reb–d §'◊c
F b
a ˚ r“qb
–A b
–a £yil
G m
a gFÃ b
–a £yÊrm
O x
· b
–a £yis˚–sb
–a hÂdW
KA b
–a
t˚m√y '◊lÃw £«yflr¸cm
i h≈nq
Ÿ m
i §yEb˚ lE'r
fl W
¸ y« h≈nq
Ÿ m
i §yEb
– h√whÃy hAlp
¸ h
i wà 4
heW·v¬y rAxAm rOm'El dEvÙm h√whÃy £eWyC√ w¬ 5 :rAbd
–fl lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i -lAk
– m
i
tflrÛxAGmim h∆∑zah rAbd
–fl h
a -te' h√whÃy WavyC¬ w¬ 6 :¶Âr'
A b
–A h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a h√whÃy
xal¸H«Cy¬w 7 :dAxe' tEm-'◊l lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ h≈nq
Ÿ m
Gi m
i ˚ £«yr
fl c
¸ m
i h≈nq
Ÿ m
i lOk
– tAmyC√ w¬
hOvËraKp bEl da–b¸kyC« w¬ dAx'
e -dav lE'r
fl W
¸ y« h≈nq
Ÿ m
Gi m
i tEm-'◊l h≈nF h
i wà hOvr
Ë p
Ka
> :£AvAh-te' xaGlH
i '◊lwÃ
£eky≈n¸pAx '◊l¸m £ekl
A ˚xŸq §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 8
lav qAbA'¸l h√yAhÃw 9 :hOvr
Ë p
a y≈nyEvl
¸ hAmyà m
a H
KA h
a heHm
O Ùqflrzà ˚ §AHb
¸ k
–i x
fi yip
K
fix„rOKp §yix¸Hil hAmh
E b
–¸ h
a -lavwà £fld'
A h
A -lav h√yh
A wà £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAk

˚d¸mav¬Cy¬w §AH¸bi–kah x
fi yip
K -te' ˚xŸqyC« w¬ 10 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ tOvb
–u v
¸ b
a '
·
fix„rOKp tOvu–b¸vab·' §yixH
¸ yihyà w¬ hAmyà m
A H
KA h
a heHm
O ÙtO' qOrzà yC« w¬ hOvr
Ë p
a y≈np
¸ l
i
y≈n¸Kpim heHOm y≈n¸pil dOmv
· l
a £yim
G X
u r
Ë x
a h
a ˚l¸ky√ -'◊lwà 11 :hAmh
E b
–¸ b
a ˚ £fld'
A b
–A
h√whÃy q≈∑zaxÃy¬w 12 :£«yr
fl c
¸ m
i -lAkb
¸ ˚ £im
G X
u r
Ë x
· b
–a §yixH
K¸ h
a h√yh
A -yik
– §yixH
K¸ h
a
< :heHOm-le' h√whÃy reb
– d
–Ê reH'
· k
–a £ehl
E '
· vamH
A '◊lwà hOvr
Ë p
Ka bEl-te'
hOvËrap y≈n¸pil bEFcy¬ t
¸ h
i wà r’qb
–O b
–a £Ek
– H
¸ h
a heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 13
:y«nÁd¸bav¬yÃw yiGmav-te' xal
G H
a £yÊrb
¸ v
i h
A yEhl
» '
È h√whÃy ram'
A -hOk
– wyAl'
E t
GA r
Ë m
a '
A wÃ
ßyÂdAb·vab˚ ߸–bil-le' yatp
O gF≈ m
a -lAk
– -te' x
fi l
E H
O y«n'
· t'◊z∑ h
a £avp
Ka b
–a yik
– 14
yiGt¸xalAH hAGtav yi–k 15 :¶Âr'
A h
A -lAkb
–¸ y«nm
O k
–A §yE' yik
– vfidt
GE r˚b·vb
–a ßem
G v
a b
¸ ˚
£Al˚'Ãw 16 :¶ÂrA'h
A -§im dExk
–A t
Gi w¬ rebd
–fl b
–a ߸m
G v
a -te'wà ߸tÙ' ™a'w√ yÊdy√ -te'
yim¸H rEKpas §avam¸l˚ yixk
–O -te' ߸t'
O r
Ë h
a r˚b·vb
–a ßyit
G d
Ë m
a v
È h
e t'◊z r˚b·vb
–a
y«nÃnih 18 :£Ax¸GlaH yit
G l
¸ b
i l
¸ yim
G v
a b
–¸ lElÙGts
¸ m
i ßËdÙv 17 :¶Âr'
A h
A -lAkb
–¸
£«yfir¸cim¸–b ˚hOmAk h√yh
A -'◊l reH'
· dO'm
¸ dEbk
–A dflrb
–A rAxm
A tEvk
–A ryiXm
¸ m
a
tE'Ãw ßÃnŸqim-te' zEvh
A xalH
¸ hAt
G v
a wà 19 :hAt
G v
A -davwà hflds
¸ wF√ h
i £ÙCyh
a -§iml
¸
'◊lÃw hÂdAKWab 'EcAGmy« -reH'
· hAmh
E b
–¸ h
a wà £fld'
A h
A -lAk
– hÂdW
KA b
–a ߸l reH'
· -lAk

h√whÃy rabË–d-te' '„ryC√ h
a 20 :˚tEmw√ dflrb
–A h
a £ehl
E v
· dfiry√ wà hAtyà b
–a h
a •Es'
A y≈
reH·'¬w 21 :£yiGtA–bh
a -le' ˚h≈nq
Ÿ m
i -te'wà wyfldb
A v
· -te' sy«nh
E hOvr
Ë p
Ka y„db
¸ v
a m
E
:hÂdAKWa–b ˚h≈nŸqim-te'wà wyfldb
A v
· -te' bOzv
· yC¬ w¬ h√whÃy rabd
–Ë -le' Ù–bl
i £AW-'◊l
yihy«w £«yamAKHah-lav ßËdy√ -te' hEXnà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 22 >
beWEv-lA–k lavÃw hAmh
E b
–¸ h
a -lavwà £fld'
A h
A -lav £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ dflrb
A
h√why¬w £«yamAKHah-lav ˚hEX
L m
a -te' heHm
O X≈yC w¬ 23 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ hÂdW
KA h
a
¶Âre'-lav dflrA–b h√whÃy rEXm
¸ yC¬ w¬ hAcr
Ë '
A HE' ™alh
· t
Gi w¬ dflrb
A ˚ t»lq
O §atn√
dO'¸m dEbA–k dflrA–bh
a ™Ùt¸b
– taxq
–— l
a t
¸ m
i HE'wà dflrb
A yihyà w¬ 24 :£«yr
fl c
¸ m
i
™¬Cy¬w 25 :yÙg¸l hAtyà h
A zA'm
E £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ ˚hOmk
A h√yh
A -'◊l reH'
·
hAmEh¸–b-davÃw £fld'
A m
E hÂdW
KA b
–a reH'
· -lAk
– tE' £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ dflrb
–A h
a
qfir 26 :rE–biH hÂdW
KA h
a ¶Ev-lAk
– -te'wà dflrb
–A h
a hAk
– h
i hÂdW
KA h
a beWv
E -lAk
– tE'wÃ
hOvËraKp xal¸H«Cy¬w 27 :dflrb
–A h√yh
A '◊l lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ £AH-reH'
· §eHgFO ¶Âr'
e b
–¸
qyÊ–daFcah h√whÃy £avp
KA h
a yit'AXx
A £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ §Orh
· '
a l
¸ ˚ heHm
O l
¸ 'flrq
Ÿ yC« w¬
£yihl
» È' t»lOq tOyh
¸ m
i bfirwà h√whÃy-le' ˚ryit
G v
¸ h
a 28 :£yivH
A r
Ë h
A yim
G v
a wà y«n'
· w¬
heHOm wyAlE' rem'◊yC w¬ 29 :dOmv
· l
a §˚pist
O '◊lwà £ekt
¸ '
e hAxl
G¸ H
a '
· w¬ dflrb
A ˚
§˚lfl–d¸x∆y tÙlO–qah h√whÃy-le' yap
K k
–a -te' WOrp
¸ '
e ryivh
A -te' yit'Eck
–¸
hAGta'Ãw 30 :¶ÂrA'h
A h√whyal yik
– vfidt
GE §avm
a l
¸ dÙv-h∆yh
¸ y« '◊l dflrb
–A h
a wÃ
hAGt¸HiKpahÃw 31 :£yihl
» '
È h√whÃy y≈np
K¸ m
i §˚'Ëryit
G £ÂrX
e yik
– yit
G v
¸ d
fi y√ ßyÂdb
A v
· w¬
hALXixahÃw 32 :lOvb
¸ gF« hAt
G H
¸ p
Ki h
a wà byib'
A hflrv
O W
K¸ h
a yik
– hAtk
–A n… hflrv
O W
K¸ h
a wÃ
-te' hOvËraKp £ivEm heHm
O 'EcyC≈ w¬ 33 :h√nF h
E t»lyip'
· yik
– ˚–kn… '◊l tems
–e k
–u h
a wÃ
™aGt«n-'◊l rAXAm˚ dflrb
–A h
a wà tÙlOq
– h
a ˚lËd
– x
¸ yC¬ w¬ h√whÃy-le' wyAp
K k
–a WOrp
¸ yC« w¬ ryivh
A
•esOCy¬w t»lO–qahÃw dflrb
–A h
a wà rAXm
GA h
a lfidx
A -yik
– hOvr
Ë p
Ka 'ËryC¬ w¬ 34 :hAcr
Ë '
A

xaGliH '◊lÃw hOvËraKp bEl q¬zx
È yC∆ w¬ 35 :wyfldb
A v
· w¬ '˚h Ù–bl
i dEb
– k
¸ yC¬ w¬ '◊Xx
· l
a
> :heHOm-d¬y¸–b h√whÃy reb
– d
–Ê reH'
· k
–a lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te'
Exodus 10
yiGtËda–b¸kih y«n·'-yi–k hOvr
Ë p
Ka -le' '◊b
– heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
§avam¸l˚ 2 :Ù–bËr÷qb
–¸ hel
G '
E yatt
O '
O yitH
i §avm
a l
¸ wyfldb
A v
· bEl-te'wà ٖbl
i -te'
-te'Ãw £«yfir¸cim¸–b yit
G l
¸ l
Ga v
a t
¸ h
i reH'
· tE' ßÃnb
–i -§eb˚ ßÃnb
i y≈nzà '
A b
–¸ rEp
K s
a t

§Or·ha'Ãw heHOm '◊byC√ w¬ 3 :h√whÃy y«n'
· -yik
– £et
G v
¸ d
fi y«w £Ab yit
G m
¸ W
a -reH'
· yatt
O '
O
yatAm-dav £yÊr¸bivh
A yEhl
» '
È h√whÃy ram'
A -hOk
– wyAl'
E ˚r¸m'◊yC w¬ hOvr
Ë p
Ka -le'
fixEGlaH¸l hAGta' §E'm
A -£i' yik
– 4 :y«nd
Á b
¸ v
a y¬ wà yim
G v
a xal
G H
a y√np
KA m
i tOnv
A l
E t
GA nà '
a m
E
¶ÂrA'Ah §yEv-te' hAs
– k
i wà 5 :ßelb
u gà b
–i heb
– r
Ë '
a rAxm
A 'yibm
E y«nnà h
i yim
G v
a -te'
£ekAl tÂre'¸H«Fnah hAXl
E p
K¸ h
a rety∆ -te' lak'
A wà ¶Âr'
A h
A -te' tO'r
Ë l
i lak˚y '◊lwÃ
˚'¸lAm˚ 6 :hÂdAKWh
a -§im £ekl
A x
fi m
E c
FO h
a ¶Evh
A -lAk
– -te' lak'
A wà dflrb
–A h
a -§im
ßyetOb·' ˚'flr-'◊l reH'
· £«yr
fi c
¸ m
i -lAk yEt
G b
A ˚ ßyÂdb
A v
· -lAk yEt
G b
A ˚ ßyet
G b
A
'Ec≈Cy¬w §ep«Cy¬w h∆∑zah £ÙCyh
a dav hAmd
fl '
· h
A -lav £AtÙyÈh £ÙCym
i ßyetb
O '
· tÙb·'w¬
˚nAl h∆z h∆y¸h«y yatm
A -dav wyAl'
E hOvr
Ë p
a y„db
¸ v
a ˚r¸m'◊yC w¬ 7 :hOvr
Ë p
Ka £ivm
E
vfidEGt £ÂreX·h £ehyEhl
» '
È h√whÃy-te' ˚d¸bv
a y¬ wà £yiHn√ '
· h
A -te' xal
G H
a H‘qÙm¸l
rem'◊Cy¬w hOvËraKp-le' §Orh
· '
a -te'wà heHm
O -te' baH˚Cyw¬ 8 :£«yr
fl c
¸ m
i hfldb
¸ '
A yik

rem'◊Cy¬w 9 :£yik¸lh
O h
a yimw√ yim £ekyEhl
» '
È h√whÃy-te' ˚d¸bv
i ˚k¸l £ehl
E '
·
™El≈n ˚n„r“q¸bib˚ ˚n≈n'◊cb
–¸ ˚nEtÙn¸bb
i ˚ ˚ny≈nb
A b
–¸ ™Eln≈ ˚ny≈nq
‘ zà b
i ˚ ˚ny„rv
A nà b
–i heHm
O
xaGlaH·' reH·'a–k £ekm
GA v
i h√whÃy §Ek yihyà £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 10 :˚nAl h√whÃy-gax yik

'√n-˚k¸l §Ek '◊l 11 :£eky≈np
K¸ d∆gn∆ hAvr
fl yik
– ˚'Ër £ekp
K¸ X
a -te'wà £ekt
¸ '
e
tE'Em £AtO' HÂr√gyà w¬ £yiHq
Ÿ b
a m
¸ £et
G '
a h
– t
A '
O yik
– h√whÃy-te' ˚d¸bv
i wà £yÊrb
A gFÃ h
a
¶Âre'-lav ßËd√y hEXnà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 12 > :hOvr
Ë p
a y≈np

¶ÂrA'Ah beWEv-lA–k-te' lak'◊ywà £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e -lav lavy¬ wà heb
– r
Ë '
a b
–A £«yr
fi c
¸ m
i
¶Âre'-lav ˚hELXam-te' heHm
O X≈yC w¬ 13 :dflrb
–A h
a ryi'H
¸ h
i reH'
· -lAk
– tE'
hAlÃyAGlah-lAkÃw '˚hah £ÙCyh
a -lAk
– ¶Âr'
A b
–A £yÊdq
“ x
fi ˚r gahn« h√why¬w £«yr
fi c
¸ m
i
lav he–bËra'Ah lavyC¬ w¬ 14 :heb
– r
Ë '
a h
A -te' 'AWn√ £yÊdq
–“ h
a x
fi ˚rÃw h√yh
A r’qb
–O h
a
h√yAh-'◊l wy√nAp¸l dO'm
¸ dEbk
–A £«yr
fl c
¸ m
i l˚bÃgF lOkb
–¸ x¬nyC√ w¬ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAk

¶ÂrA'Ah-lA–k §yEv-te' sakyà w¬ 15 :§Ek
– -h∆yh
¸ y« '◊l wyflrx
· '
a wà ˚hOmk
–A heb
– r
Ë '
a §Ek
reH·' ¶EvAh yÊr¸Kp-lAk
– tE'wà ¶Âr'
A h
A beWv
E -lAk
– -te' lak'◊yC w¬ ¶Âr'
A h
A ™aHx
¸ t
Ge w¬
¶Âre'-lAk¸–b hÂdAKWh
a beWv
E b
¸ ˚ ¶Evb
–A qÂry∆ -lAk
– ratÙn-'◊lwà dflrb
–A h
a ryitÙh
yit'AXAx rem'◊Cy¬w §Orh
· '
a l
¸ ˚ heHm
O l
¸ '◊rq
Ÿ l
i hOvr
Ë p
Ka rEhm
a yà w¬ 16 :£«yr
fl c
¸ m
i
£avaKpah ™a' yit'ALXx
a '√n 'AW hAt
G v
a wà 17 :£ekl
A wà £ekyEhl
» '
È h√whyal
'Ec≈Cy¬w 18 :h∆∑zah t∆wm
GA h
a -te' qfir yalv
A m
E rEsy√ wà £ekyEhl
» '
È h√whyal ˚ryit
G v
¸ h
a wÃ
dO'¸m q√zAx £√y-fix˚r h√whÃy ™Oph
· yC¬ w¬ 19 :h√whÃy-le' rat
G v
¸ yC∆ w¬ hOvr
Ë p
Ka £ivm
E
lOk¸–b dAxe' he–bËr'
a ra'H
¸ n« '◊l •˚–s hAm
G y√ ˚hEvq
“ t
¸ yC« w¬ heb
– r
Ë '
a h
A -te' 'AW
K yC« w¬
y≈n¸–b-te' xaGliH '◊lwà hOvr
Ë p
Ka bEl-te' h√whÃy q≈z∑ x
a yà w¬ 20 :£«yr
fl c
¸ m
i l˚bÃgF
> :lE'flr¸W«y
-lav ™eHOx yihy«w £«ym
a H
KA h
a -lav ßËdy√ hEXnà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 21
yihÃy¬w £«yAmAKHah-lav Ùd√y-te' heHm
O X≈yC w¬ 22 :™eHx
O HEmy√ wà £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e
Hyi' ˚'flr-'◊l 23 :£yimy√ teHl
» H
¸ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e -lAkb
–¸ hAlp
E '
· -™eHx
O
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-lAkl
¸ ˚ £yimy√ teHl
» H
¸ wyAt
G x
¸ t
Ga m
i Hyi' ˚m“q-'◊lwà wyix'
A -te'
˚d¸biv ˚k¸l rem'◊yC w¬ heHm
O -le' hOvr
Ë p
a 'flrq
Ÿ yC« w¬ 24 :£Atb
O H
¸ Ùm¸b
– rÙ' h√yh
A
rem'◊Cy¬w 25 :£ekAGmv
i ™Ely≈ £ekp
K¸ X
a -£¬gF gAc
F y… £ekr
Ë q
— b
¸ ˚ £eknà '◊c qfir h√whÃy-te'
:˚nyEhl
» È' h√whyal ˚nyiWv
A wà tÙlOvwà £yixb
A zà ˚n„dy√ b
–¸ §Et
G t
Gi hAt
G '
a -£¬gF heHm
O
-te' dOb·val x—–q«n ˚Fnm
Ge m
i yik
– hAsr
Ë p
Ka rE'H
KA t
i '◊l ˚nAm
G v
i ™Ely≈ ˚n≈nq
Ÿ m
i -£¬gwà 26
:hAGmAH ˚nE'O–b-dav h√whÃy-te' dObv
· nF¬ -ham vfidn≈ -'◊l ˚n¸xn¬ '
· w¬ ˚nyEhl
» '
È h√whÃy
Ùl-rem'◊Cy¬w 28 :£Axl
G¸ H
a l
¸ hAb'
A '◊lwà hOvr
Ë p
Ka bEl-te' h√whÃy q≈z∑ x
a yà w¬ 27
y¬nAp ߸tO'Ër £Ùy¸–b yik
– y¬np
KA tÙ'Ër •est
GO -le' ߸l remH
KA h
i yAlv
A m
E ™El hOvr
Ë p
a

> :ßy∆nAKp tÙ'Ër dÙv •is'
O -'◊l t
GA r
Ë b
–a d
–Ê §Ek
– heHm
O rem'◊yC w¬ 29 :t˚mAt
G
Exodus 11
hOvËraKp-lav 'yibA' dAx'
e v¬gn∆ dÙv heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
H„r√gÃy H„r√Fg hAlA–k Ùx¸l
G H
a k
–¸ h∆z∑ m
i £ekt
¸ '
e xal
G H
a yà §Ek-y„rx
· '
a £«yr
fi c
¸ m
i -lavwÃ
hAKHi'Ãw ˚hEv„r tE'm
E Hyi' ˚l·'H
¸ y« wà £Avh
A y≈nzà '
A b
–¸ '√n-reb
– d
–fi 2 :h∆z∑ m
i £ekt
¸ '
e
£AvAh §Ex-te' h√whÃy §Et
G yC« w¬ 3 :bAhz√ yElk
¸ ˚ •esk
e -yElk
–¸ h
– t
A ˚vËr tE'm
E
y≈nyEv¸–b £«yfir¸cim ¶Âr'
e b
–¸ dO'm
¸ lÙd√gF heHm
O Hyi'h
A £¬gF £«yr
fl c
¸ m
i y≈nyEvb
–¸
h√whÃy ramA' hO–k heHm
O rem'◊yC w¬ 4 < :£Avh
A y≈nyEvb
¸ ˚ hOvr
Ë p
a -y„db
¸ v
a
¶Âre'¸–b rÙk¸–b-lA–k tEm˚ 5 :£«yr
fl c
¸ m
i ™Ùt¸b
– 'EcÙy y«n'
· hAlyà l
Ga h
a tOcx
· k
–a
reH·' hAx¸piKHah rÙk¸b
– dav Ù'¸sk
–i -lav bEHyCO h
a hOvr
Ë p
Ka rÙk¸b
– m
i £«yr
fi c
¸ m
i
-lAk¸–b hAlOdÃg h“qv
A c
¸ hAtyà h
A wà 6 :hAmh
E b
–¸ rÙk¸b
– lOkwà £«yx
A r
„ h
A rax'
a
lOk¸l˚ 7 :•isOt '◊l ˚hOmk
A wà hAty√ h
¸ n« '◊l ˚hOmk
–A reH'
· £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e
§˚vËdEGt §avam¸l hAmh
E b
–¸ -davwà Hyi'm
E l
¸ ÙnOHl
¸ belk
–e -¶firx
È y∆ '◊l lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
ßyÂdAb·v-lAk ˚dËry√ wà 8 :lE'r
fl W
¸ y« §yEb˚ £«yr
fi c
¸ m
i §yEb
– h√whÃy help
¸ y¬ reH'
·
ßyelÃgfir¸–b-reH·' £Avh
A -lAkwà hAt
G '
a 'Ec rOm'El yil-˚˚·xt
Ga H
¸ h
i wà yal'
E hel
G '
E
h√whÃy rem'◊Cy¬w 9 < :•A'-yÊrx
Û b
–A hOvr
Ë p
Ka -£ivm
E 'EcyC≈ w¬ 'Ec'
E §Ek-y„rx
· '
a wÃ
¶Âre'¸–b yat¸pÙm tÙbËr §avm
a l
¸ hOvr
Ë p
Ka £ekyEl'
· vamH
¸ y« -'◊l heHm
O -le'
hOvËrap y≈n¸pil heGl'
E h
A £yitp
¸ m
GO h
a -lAk
– -te' ˚WAv §Orh
· '
a wà heHm
O ˚ 10 :£«yr
fl c
¸ m
i
> :ÙcËra'Em lE'flrW
¸ y« -y≈nb
–¸ -te' xal
G H
i -'◊lwà hOvr
Ë p
Ka bEl-te' h√whÃy q≈z∑ x
a yà w¬
Exodus 12
:rOm'El £«yfir¸cim ¶Âr'
e b
–¸ §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
:h√nAKHah yEHËdAx¸l £ekl
A '˚h §ÙH'Êr £yiHd
fl x
Û H'◊r £ekl
A h∆z∑ h
a HÂdx
O h
a 2
£ehAl ˚xŸq«yÃw h∆∑zah HÂdx
O l
a rOWv
A b
–e rOm'El lE'r
fl W
¸ y« tfidv
· -lAk
– -le' ˚r¸b
– d
–fi 3
heKWim tOy¸him t«ya–bh
a Xavm
¸ y« -£i'wà 4 :t«yb
–A l
a heW tOb'
A -tyEbl
¸ heW Hyi'
Ùl¸kA' yip¸l Hyi' tOHp
A nà task
¸ m
i b
–¸ ÙtyEb
– -le' bOrq
–“ h
a ÙnEkH
¸ ˚ '˚h x—ql
A wÃ
£yiWAb¸–kah-§im £ekl
A h∆yh
¸ y« h√nH
A -§eb
– rAkz√ £yimt
A heW 5 :heW
K h
a -lav ˚–sk
O t
GA
£Ùy rAWAv hAvA–bËr'
a dav tÂrm
e H
¸ m
i l
¸ £ekl
A h√yh
A wà 6 :˚x“q
– t
Gi £y«z∑ v
i h
A -§im˚
:£«yA–bËravAh §yE–b lE'r
fl W
¸ y« -tfidv
· lahq
Ÿ lOk
– ÙtO' ˚X·xH
A wà h∆z∑ h
a HÂdx
O l
a
£yiGtA–bah lav •Ùq¸Hm
Ga h
a -lavwà tOz˚z¸m
G h
a yEt
G H
¸ -lav ˚n¸tn√ wà £fld
– h
a -§im ˚xŸql
A wà 7
HE'-yil¸c h∆∑zah hAlyà l
Ga b
–a rAWb
–A h
a -te' ˚l¸k'
A wà 8 :£ehb
–A ÙtO' ˚l¸k'◊y-reH'
·
lAKHub¸m lEHAb˚ '√n ˚Fnm
Ge m
i ˚l¸k'◊t
G -la' 9 :˚hulk
¸ '◊y £yÊrr
O m
¸ -lav tÙFcm
a ˚
˚ryitÙt-'◊lÃw 10 :Ù–br
Ë q
÷ -lavwà wyAvr
fl k
–¸ -lav ÙH'◊r HE'-yilc
¸ -£i' yik
– £«ym
GA b
–a
hAkAkÃw 11 :˚pOr¸Wt
Gi HE'b
–A r’qb
–O -dav ˚Fnm
Ge m
i rAtnFO h
a wà r’qb
–O -dav ˚Fnm
Ge m
i
£ekËd∆y¸–b £ek¸l’–qam˚ £ekyElgà r
fi b
–¸ £ekyElv
· n¬ £yÊrg… x
· £eky≈nt
¸ m
A ÙtO' ˚l¸k'◊t
G
£«yfir¸cim-¶Âre'¸b yit
G r
Ë b
a v
A wà 12 :h√whyal '˚h xasp
Ke §ÙzAp
K x
i b
–¸ ÙtO' £et
G l
¸ k
a '
· w¬
hAmEh¸–b-davÃw £fld'
A m
E £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ rÙk¸b
– -lAk yityEk
– h
i wà h∆z∑ h
a hAlyà l
Ga b
–a
£ekAl £fl–dah h√yAhwà 13 :h√whÃy y«n'
· £yiXp
A H
¸ heWv
È '
e £«yr
fi c
¸ m
i yEhl
» '
È -lAkb
¸ ˚
£ekEl·v yiGt¸xasAp˚ £fld
– h
a -te' yityi'r
fl wà £AH £et
G a' reH'
· £yit
G b
–A h
a lav tO'l
¸
£ÙCyah h√yAhÃw 14 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ yitk
–O h
a b
–¸ tyixH
¸ m
a l
¸ •∆gn∆ £ekb
A h∆yh
¸ y« -'◊lwÃ
£AlÙv t—–qux £ekyEtr
O d
O l
¸ h√whyal gax ÙtO' £etgFO x
a wà §ÙrAk
– z« l
¸ £ekl
A h∆z∑ h
a
˚tyi–b¸HaGt §ÙH'Êrh
A £ÙCyb
–a ™a' ˚lEk'◊t
G tÙFcm
a £yimy√ tavb
¸ H
i 15 :˚h…gF x
A t

lE'flr¸W«Cyim 'wihah HepnF∆ h
a hAtr
Ë k
¸ n« wà ¶Emx
A lEk'
O -lAk
– yik
– £ekyEt
G b
–A m
i rO'W

£ÙCyab˚ HÂdOq-'flrq
Ÿ m
i §ÙH'Êrh
A £ÙCyb
a ˚ 16 :yivb
i H
K¸ h
a £Ùy-dav §OH'Êrh
A £ÙCym
i
™a' £ehAb heWAv≈y-'◊l hAk'Alm
¸ -lAk
– £ekl
A h∆yh
¸ y« HÂdq
O -'flrq
Ÿ m
i yivyibH
K¸ h
a
-te' £eGtËram¸H˚ 17 :£ekl
A heWv
A y≈ Ù–db
a l
¸ '˚h Hepn∆ -lAkl
¸ lEk'
A y≈ reH'
·
£«yflr¸cim ¶Âre'Em £ekyEtÙ'¸bc
i -te' yit'EcÙh h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸ yik
– tÙFcm
Ga h
a
hAvA–bËra'¸–b §OH'Êrb
–A 18 :£AlÙv t—q
– x
u £ekyEtr
O d
O l
¸ h∆z∑ h
a £ÙCyh
a -te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚
HÂdOxal £yÊr¸WevÃw dAx'
e h
A £Ùy dav tOc
F m
a ˚l¸k'◊t
G bÂrv
e b
–A HÂdx
O l
a £Ùy rAWv
A
lEkO'-lA–k yi–k £ekyEt
G b
A b
–¸ 'Ecm
GA y« '◊l rO'W
¸ £yimy√ tavb
¸ H
i 19 :bÂrv
A b
–A

:¶ÂrA'Ah xfirÃze'¸b˚ r≈gF b
–a lE'r
fl W
¸ y« tfidv
· m
E 'wihh
a HepnF∆ h
a hAtr
Ë k
¸ n« wà tecm
e x
¸ m
a
> :tÙFcam ˚l¸k'◊t
G £ekyEtb
O H
¸ Ùm lOkb
–¸ ˚lEk'◊t '◊l tecm
e x
¸ m
a -lAk
– 20
˚xŸq˚ ˚k¸Him £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nq
Ÿ z« -lAkl
¸ heHm
O 'flrq
Ÿ yC« w¬ 21
bÙzE' tfi–d…g·' £eGt¸xq
— l
¸ ˚ 22 :xasp
KA h
a ˚X·xH
a wà £ekyEtx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ §'◊c £ekl
A
tOz˚z¸Gmah yEGt¸H-le'wà •Ùq¸Hm
Ga h
a -le' £et
G v
¸ gF¬ h
i wà •as
– b
–a -reH'
· £fld
– b
–a £et
G l
¸ b
a X
¸ ˚
:r’qO–b-dav ÙtyE–b-xatp
Ke m
i Hyi' ˚'¸ct
E '◊l £et
G '
a Ãw •As
– b
–a reH'
· £fld
– h
a -§im
lavÃw •Ùq¸HaGmah-lav £fld
– h
a -te' hA'r
fl wà £«yr
fi c
¸ m
i -te' •OgF nà l
i h√whÃy rabv
A wà 23
-le' '◊bAl tyix¸Hm
Ga h
a §Et
G y« '◊lwà xatp
Ke h
a -lav h√whÃy xasp
A ˚ tOz˚z¸m
G h
a yEt
G H
¸
-dav ßy∆nAb¸l˚ ߸l-qAxl
¸ h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a -te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ 24 :•OgF nà l
i £ekyEt
G b
–A
reH·'a–k £ekAl h√whÃy §Et
G y« reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' ˚'Obt
A -yik
– h√yh
A wà 25 :£AlÙv
£ekyEl·' ˚r¸m'◊y-yik
– h√yh
A wà 26 :t'◊z∑ h
a hfldb
O v
· h
A -te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ rEb
– d
–Ê
h√whyal '˚h xasp
Ke -xabz∆ £et
G r
Ë m
a '
· w¬ 27 :£ekl
A t'◊z∑ h
a hfldb
O v
· h
A hAm £eky≈nb
–¸
-te'Ãw £«yfir¸cim-te' ÙKpgà n√ b
–¸ £«yr
fi c
¸ m
i b
–¸ lE'r
fl ¸Wy« -y≈nb
¸ yEt
G b
–A -lav xasp
KA reH'
·
reH·'a–k lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ ˚W·vyC¬ w¬ ˚k¸lyC≈ w¬ 28 :˚˚·xt
Ga H
¸ yC« w¬ £Avh
A dOq
– yC« w¬ lyic
F h
i ˚nyEt
G b
–A
hAlÃyaGlah yic·xa–b yihyà w¬ 29 < :˚WAv §Ek
– §Orh
· '
a wà heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i
-lav bEHOCyah hOvËrp
Ka rOkb
–¸ m
i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ rÙk¸b
– -lAk hAk
– h
i h√why¬w
:hAmEh¸–b rÙk¸–b lOkwà rÙ–bh
a tyEbb
–¸ reH'
· yibH
K¸ h
a rÙk¸b
– dav Ù'¸sk
–i
h“qAv¸c yih¸Gt¬w £«yfirc
¸ m
i -lAkwà wyfldb
A v
· -lAkwà '˚h hAlyà l
a hOvr
Ë p
Ka £“qyC√ w¬ 30
heHOm¸l 'flrŸq«Cy¬w 31 :tEm £AH-§yE' reH'
· t«yb
–a §yE'-yik
– £«yr
fl c
¸ m
i b
–¸ hAld
O gÃ
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-£¬Fg £et
G '
a -£¬gF yim
G v
a ™ÙGtm
i ˚'¸c
F ˚m˚q rem'◊yC w¬ hAlyà l
a §Orh
· '
a l
¸ ˚
˚xŸq £ekËr—q¸–b-£¬gF £eknà '◊c-£¬gF 32 :£ekr
Ë b
–e d
fi –¸k h√whÃy-te' ˚d¸bv
i ˚k¸l˚
-lav £«yfir¸cim q¬zx
È t
Ge w¬ 33 :yit'
O -£¬gF £et
G k
¸ r
fi b
E ˚ ˚kElw√ £et
G r
Ë b
–a d
–Ê reH'
· k
–a
'AKW«Cy¬w 34 :£yitEm ˚nAl
G k
–u ˚r¸m'
A yik
– ¶Âr'
A h
A -§im £Ax¸GlH
a l
¸ rEhm
a l
¸ £Avh
A
-lav £Atl
» ¸miW¸–b tOrr
Á c
¸ £Atr
O '
· H
¸ m
i ¶Amx
¸ y∆ £ÂrX
e ÙqEcb
–¸ -te' £Avh
A
-yEl¸–k £«yfir¸ciGmim ˚l·'H
¸ yC« w¬ heHm
O rabd
Ë k
–i ˚WAv lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚ 35 :£Amk
¸ H
i
£«yfir¸cim y≈nyEv¸–b £Avh
A §Ex-te' §atn√ h√why¬w 36 :t»lm
A W
¸ ˚ bAhz√ yElk
¸ ˚ •esk
e
sEs¸m¸vfirEm lE'flr¸Wy« -y≈nb
¸ ˚v¸syC« w¬ 37 > :£«yr
fl c
¸ m
i -te' ˚l¸c
F n¬ yà w¬ £˚li'H
¸ yC¬ w¬
bÂrEv-£¬gÃw 38 :•AX
L m
i dabl
¸ £yÊrb
A gFÃ h
a yilgà r
fi •el'
e tÙ'Em-HEHk
–¸ hAtk
–O s
u
qEcA–bah-te' ˚p'◊Cyw¬ 39 :dO'm
¸ dEbk
–A h∆nq
Ÿ m
i r“qb
A ˚ §'◊cwà £At
G '
i hAlv
A bfir
£«yfir¸ciGmim ˚HËrOg-yik
– ¶Emx
A '◊l yik
– tÙFcm
a tOgv
u £«yr
fi c
¸ m
Gi m
i ˚'yicÙh reH'
·
y≈n¸–b baHÙm˚ 40 :£ehl
A ˚WAv-'◊l hfldc
E -£¬gwà h
–fi m
E h
¸ m
a t
¸ h
i l
¸ ˚l¸ky√ '◊lwÃ
:h√nAH tÙ'Em va–br
Ë '
a wà h√nH
A £yiHl
» H
¸ £«yr
fl c
¸ m
i b
–¸ ˚b¸Hy√ reH'
· lE'r
fl W
¸ y«
h∆∑zah £ÙCyah £ecevb
–¸ yihyà w¬ h√nH
A tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà h√nH
A £yiHl
» H
¸ ¶‘q
– m
i yihyà w¬ 41
h√whyal '˚h £yÊrm
Gu H
i lyEl 42 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E h√whÃy tÙ'¸bc
i -lAk
– ˚'¸cy√
-lAk¸l £yÊruGmiH h√whyal h∆z∑ h
a hAlyà l
Ga h
a -'˚h £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £A'yicÙh¸l
> :£AtOrOd¸l lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
-§e–b-lA–k xasAKpah t—q
– x
u t'◊z §Orh
· '
a wà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 43
zA' ÙtO' hAGt¸lam˚ •esk
–A -t¬nq
Ÿ m
i Hyi' debv
e -lAkwà 44 :Ù–b lak'◊y-'◊l rAkn≈
lEkA'≈y dAxe' t«yabb
–¸ 46 :Ù–b-lak'◊y-'◊l ryikW
A wà bAHÙGt 45 :Ù–b lak'◊y
:Ùb-˚r¸–b¸Hit '◊l £ecv
e wà hAc˚x rAWb
–A h
a -§im t«yb
–a h
a -§im 'yicÙt-'◊l
xasep hAWAvÃw r≈Fg ߸t
G '
i r˚g√y-yikwà 48 :ÙtO' ˚W·vy¬ lE'r
fl W
¸ y« tfidv
· -lAk
– 47
¶ÂrA'Ah xfirÃze'¸–k h√yh
A wà ÙtOWv
· l
a bfirq
Ÿ y« zA'wà rAkz√ -lAk Ùl lÙGmh
i h√whyal
r√Fgah r≈FgalÃw xflrÃze'l
A h∆yh
¸ y« tax'
a hflrÙGt 49 :Ù–b lak'◊y-'◊l l„rv
A -lAkwÃ
heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk
– ˚W·vyC¬ w¬ 50 :£ekk
¸ Ùt¸b

h√whÃy 'yicÙh h∆∑zh
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸ yihyà w¬ 51 < :˚WAv §Ek
– §Orh
· '
a -te'wÃ
> :£AtO'¸bic-lav £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te'
Exodus 13
reXeKp rÙk¸–b-lAk yil-HÂd
– q
— 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
:'˚h yil hAmEh¸–bb
a ˚ £fld'
A b
–A lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ b
–i £exr
 -lAk

£et'AcÃy reH·' h∆∑zh
a £ÙCyh
a -te' rÙk√z £Avh
A -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 3
'◊lÃw h∆∑zim £ek¸te' hAÙhÃy 'yicÙh d√y q∆zx
O b
–¸ yik
– £yÊdb
A v
· tyEb
– m
i £«yr
fi c
¸ m
Gi m
i
ß·'yibÃy-yik h√yAhÃw 5 :byib'
A h
A HÂdx
O b
–¸ £yi'c
¸ yO £et
G '
a £ÙCyh
a 4 :¶Emx
A lEk'
A y≈
reH·' yis˚bÃyahÃw y«Fwx
i h
a wà yÊrm
O '
È h
A wà yit
G x
i h
a wà y«nv
· n¬ k
–¸ h
a ¶Âr'
e -le' h√whÃy
hfldOb·vAh-te' AGtËdb
a v
A wà HAbd
Ë ˚ bAlx
A tabz√ ¶Âr'
e ™Al tetl
A ßyetb
O '
· l
a vab
– H
¸ n«
gax yivyib¸KHah £ÙCyb
a ˚ tOc
F m
a lak'◊t
G £yimy√ tavb
¸ H
i 6 :h∆z∑ h
a HÂdx
O b
–a t'◊z∑ h
a
¶EmAx ߸l he'flr≈y-'◊lwà £yimyC√ h
a tavb
¸ H
i tE' lEk'
A y≈ tÙFcm
a 7 :h√whyal
'˚hah £ÙCya–b ßÃnibl
¸ t
GA d
Ë gF¬ h
i wà 8 :ßelb
u gFÃ -lAkb
–¸ rO'W
¸ ߸l he'r
fl y≈ -'◊lwÃ
߸l h√yAhÃw 9 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i yit'Ecb
–¸ yil h√whÃy hAWv
A h∆z r˚b·vb
–a rOm'El
ßyip¸–b h√whÃy tfirÙGt h∆yh
¸ t
Gi §avm
a l
¸ ßy∆nyEv §yEb
– §ÙrAk
– z« l
¸ ˚ ßËdy√ -lav tÙ'¸l
t'◊∑zah h“–quxah-te' t
GA r
Ë m
a H
A wà 10 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i hAÙhÃy ß·'c
i Ùh h“qz√ x
· d√yb
–¸ yik

¶Âre'-le' h√whÃy ß·'b
i yà -yik
– h√yh
A wà 11 < :hAmyimy√ £yimyC√ m
i h
– d
fl v
· Ùm¸l
-lAk AGtËrab·vahÃw 12 :™Al h
– n√ t
A nà ˚ ßyetb
O '
· l
a wà ߸l vab
– H
¸ n« reH'
· k
–a y«nv
· n¬ k
–¸ h
a
£yÊrAkÃ∑zah ߸l h∆yh
¸ y« reH'
· hAmh
E b
–¸ r∆gH
e reXp
Ke -lAkwà hAÙhyal £exr
 -reXp
Ke
ÙGt¸pfir·v¬w h–d¸pit '◊l-£i'wà heWb
¸ hÂd
– p
¸ t
Gi rOmx
· reXp
Ke -lAkwà 13 :h√whyal
rAxAm ßÃnib ߸lA'H
¸ y« -yik
– h√yh
A wà 14 :hÂd
– p
¸ t
Gi ßy∆nb
A b
–¸ £fld'
A rÙk¸b
– lOkwÃ
£«yfir¸ciGmim h√whÃy ˚nA'yicÙh d√y q∆zx
O b
–¸ wyAl'
E t
GA r
Ë m
a '
A wà t'◊z∑ -ham rOm'El
-lA–k hAÙhÃy gOr·h¬Cyw¬ ˚nExl
G¸ H
a l
¸ hOvr
Ë p
a hAHq
Ÿ h
i -yik
– yihyà w¬ 15 :£yÊdb
A v
· tyEb
– m
i
y«n·' §E–k-lav hAmEhb
–¸ rÙk¸b
– -davwà £fld'
A rOkb
–¸ m
i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ rÙk¸b

h√yAhÃw 16 :h–d¸pe' y¬nb
–A rÙk¸b
– -lAkwà £yÊrk
A z∑à h
a £exr
 reXp
Ke -lAk
– h√whyal x
fi b
E zO
h√whÃy ˚nA'yicÙh d√y q∆zx
O b
–¸ yik
– ßy∆nyEv §yEb
– tOpX
A ÙX¸l˚ hAkd
Ë y√ -lav tÙ'¸l
< :£«yflr¸ciGmim
¶Âre' ™Âr–d £yihl
» '
È £Axn√ -'◊lwà £Avh
A -te' hOvr
Ë p
Ka xal
G H
a b
–¸ yihyà w¬ 17
£AtO'Ëri–b £AvAh £ExnF√ y« -§ep
K £yihl
» '
È ram'
A yik
– '˚h bÙr“q yik
– £yit
G H
¸ l
i p

rA–bËdiGmah ™Âr–d £Avh
A -te' £yihl
» '
È bEs
– yC¬ w¬ 18 :hAmÃyr
fl c
¸ m
i ˚bAHwà hAmx
A l
¸ m
i
heHOm x—–q«Cy¬w 19 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚lAv £yiHm
u x
· w¬ •˚s-£¬y
rOm'El lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ -te' v
fi yib
– H
¸ h
i v
fi b
–E H
¸ h
a yik
– ÙGmv
i •EsÙy tÙm¸cv
a -te'
:£ek¸Gti' h∆∑zim yatm
O c
¸ v
a -te' £etyilv
· h
a wà £ekt
¸ '
e £yihl
» '
È dOqp
¸ y« dOqp
KA
™ElOh h√why¬w 21 :rAb
– d
Ë m
Gi h
a hEcq
Ÿ b
–i £At'
E b
¸ ˚n·xyC¬ w¬ tOk
– s
–u m
i ˚v¸syC« w¬ 20
ryi'Ah¸l HE' d˚Gmv
a b
–¸ hAlyà l
a wà ™Ârd
–Â h
a £Atx
O nà l
a §√nv
A d˚Gmv
a b
–¸ £AmÙy £ehy≈np
¸ l
i
d˚GmavÃw £AmÙy §√nAvh
e d˚Gmv
a Hyimy√ -'◊l 22 :hAlyà l
A w√ £AmÙy tekl
e l
A £ehl
A
> :£AvAh y≈n¸pil hAlyà l
A HE'h
A
Exodus 14
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' hAÙhÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
§Op¸c lava–b y≈n¸pil £√yC h
a §yEb˚ lOd
– gà m
i §yEb
– tOryixh
a yip
K y≈np
¸ l
i ˚n·xy¬ wà ˚buHy√ wÃ
¶ÂrA'A–b £Eh £yikubnà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i hOvr
Ë p
Ka ram'
A wà 3 :£√yC h
a -lav ˚n·xt
a Ùx¸kn«
£ehy„r·xa' •fidflrÃw hOvr
Ë p
Ka -bEl-te' yit
G q
Ÿ z∑¬ x
i wà 4 :rAb
– d
Ë m
Gi h
a £ehyElv
· r¬gs
A
-˚W·v¬Cy¬w h√whÃy y«n·'-yik
– £«yr
fi c
¸ m
i ˚vËdy√ wà ÙlyEx-lAkb
¸ ˚ hOvr
Ë p
a b
–¸ hfldb
¸ k
–A '
i wÃ
wyfldAb·v¬w hOvËraKp babl
¸ ™Eph
A yC≈ w¬ £Avh
A xfirb
A yik
– £«yr
fi c
¸ m
i ™elm
e l
¸ d¬gF yC… w¬ 5 :§Ek
:˚n„d¸bAvEm lE'flr¸Wy« -te' ˚n¸xl
Ga H
i -yik
– ˚nyiWv
A t'◊z∑ -ham ] 9 wF r¸m'◊yC w¬ £Avh
A -le'
bekÂr tÙ'Em-HEH x—q
– yC« w¬ 7 :ÙGmv
i x—ql
A ÙGmv
a -te'wà ٖbk
¸ r
Ê -te' rOs'
¸ yC∆ w¬ 6
bEl-te' hAÙhÃy q≈z∑ x
a yà w¬ 8 :ÙGlk
–u -lav £iHl
i H
A wà £«yr
fl c
¸ m
i bekr
 lOkwà r˚xAb

£yi'¸cOy lE'flr¸W«y y≈nb
¸ ˚ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ y„rx
· '
a •Od
– r
Ë yC« w¬ £«yr
fi c
¸ m
i ™elm
e hOvr
Ë p
Ka
£√Cyah-lav £y«nOx £AtÙ' ˚gyiW
K yC¬ w¬ £ehy„rx
· '
a £«yr
fi c
¸ m
i ˚pËd
– r
Ë yC« w¬ 9 :hAmr
fl d√yb
–¸
lava–b y≈n¸pil tOryixh
a yip
K -lav ÙlyExwà wyAHr
fl p
A ˚ hOvr
Ë aKp bekr
 s˚s-lAk

h≈FnihÃw £ehy≈nyEv-te' lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚'¸WyC« w¬ byÊrq
Ÿ h
i hOvr
Ë p
a ˚ 10 :§Opc
¸
:h√whÃy-le' lE'flrW
¸ y« -y≈nb
¸ ˚q·vc
¸ yC« w¬ dO'm
¸ ˚'Ëry«yC w¬ £ehy„rx
· '
a v
fi s
E nO £«yr
fi c
¸ m
i
t˚mAl ˚nAGt¸x—q¸l £«yr
fi c
¸ m
i b
–¸ £yÊrb
A q
Ÿ -§yE' yilb
–¸ m
i h
a heHm
O -le' ˚r¸m'◊yC w¬ 11
rAbfl–dah h∆z-'◊l·h 12 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i ˚nA'yicÙh¸l ˚nAl
G t
A yiWv
A t'◊z∑ -ham rAb
– d
Ë m
Gi b
–a

£«yflr¸cim-te' hfldb
¸ v
a n¬ wà ˚Fnm
Ge m
i lfidx
· rOm'El £«yr
fi c
¸ m
i b
¸ ßyel'
E ˚nËrb
–a d
–Ê reH'
·
-le' heHOm rem'◊yC w¬ 13 :rAb
– d
Ë m
Gi b
–a ˚nEtm
Gu m
i £«yr
fi c
¸ m
i -te' dObv
· ˚nAl bÙX yik

£ekAl heW·v¬y-reH'
· h√whÃy tav˚HÃy-te' ˚'Ër˚ ˚b¸cy¬ t
¸ h
i ˚'flryit
G -la' £Avh
A
dÙv £AtO'Ëril ˚pyist
O '◊l £ÙCyh
a £«yr
fi c
¸ m
i -te' £etyi'r
Ë reH'
· yik
– £ÙCyh
a
> :§˚HyÊr·xaGt £et
G '
a wà £ekl
A £Exl
GA y« h√whÃy 14 :£AlÙv-dav
lE'flr¸W«y-y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi yAl'
E qavc
¸ t
Gi -ham heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 15
˚hEv“q¸b˚ £√Cyah-lav ßËdy√ -te' hEXnà ˚ ߸X
L m
a -te' £„rh
A hAt
G '
a wà 16 :˚vAs
– y« wÃ
bEl-te' q≈∑zax¸m y«nnà h
i y«n'
· w¬ 17 :hAHb
–A yC¬ b
–a £√yC h
a ™Ùt¸b
– lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚'Oby√ wÃ
Ù–b¸kÊr¸–b ÙlyEx-lAkb
¸ ˚ hOvr
Ë p
a b
–¸ hfldb
¸ k
–A '
i wà £ehy„rx
· '
a ˚'Oby√ wà £«yr
fi c
¸ m
i
Ù–b¸kÊr¸–b hOvËrap¸–b yÊdb
¸ k
–A h
i b
–¸ h√whÃy y«n'
· -yik
– £«yr
fi c
¸ m
i ˚vËdy√ wà 18 :wyAHr
fl p
A b
¸ ˚
lE'flr¸W«y h≈n·xam y≈np
¸ l
i ™Elh
O h
a £yihl
» '
È h
A ™a'l
¸ m
a vas
– yC« w¬ 19 :wyAHr
fl p
A b
¸ ˚
:£ehy„r·xa'Em dOmv
· yC¬ w¬ £ehy≈np
K¸ m
i §√nv
A h
e d˚Gmv
a vas
– yC« w¬ £ehy„rx
· '
a m
E ™elyC≈ w¬
™eHOxahÃw §√nAveh yihyà w¬ lE'r
fl W
¸ y« h≈nx
· m
a §yEb˚ £«yr
fi c
¸ m
i h≈nx
· m
a §yEb
– '◊byC√ w¬ 20
heHOm X≈Cy¬w 21 :hAlyà l
GA h
a -lAk
– h∆z-le' h∆z bfirq
“ -'◊lwà hAlyà l
GA h
a -te' re'yC√ w¬
hAlÃyaGlah-lA–k h√∑zav £yÊdq
“ x
fi ˚r¸b
– £√yC h
a -te' h√whÃy ™elÙCyw¬ £√yC h
a -lav Ùd√y-te'
™Ùt¸–b lE'flr¸W«y-y≈nb
¸ ˚'ObyC√ w¬ 22 :£«ym
GA h
a ˚vŸqb
–A yC« w¬ hAbr
fl x
A l
e £√yC h
a -te' £eWyC√ w¬
˚pË–dËr«Cy¬w 23 :£Al'◊mW
K¸ m
i ˚ £√nyimyim hAmx
O £ehl
A £«ym
Ga h
a wà hAHb
–A yC¬ b
–a £√yC h
a
:£√Cyah ™ÙGt-le' wyAHr
fl p
A ˚ Ù–bk
¸ r
Ê hOvr
Ë p
Ka s˚s lOk
– £ehy„rx
· '
a ˚'ObyC√ w¬ £«yr
fi c
¸ m
i
HE' d˚Gmav¸–b £«yfirc
¸ m
i h≈nx
· m
a -le' h√whÃy •‘qH
¸ yC¬ w¬ r’qb
–O h
a tÂrm
O H
¸ '
a b
–¸ yihyà w¬ 24
˚h≈g·h¬nÃy¬w wyAtOb¸–kËrm
a §ap'
O tE' rasyC√ w¬ 25 :£«yr
fl c
¸ m
i h≈nx
· m
a tE' £AhyC√ w¬ §√nv
A wÃ
£ehAl £Ax¸l«n h√whÃy yik
– lE'r
fl W
¸ y« y≈np
K¸ m
i hAs˚nA' £«yr
fi c
¸ m
i rem'◊yC w¬ tÁdb
E k
¸ b
–i
£√Cyah-lav ßËd√y-te' hEXnà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 26 > ]2 :£«yr
fl c
¸ m
i b
–¸
-te' heHOm X≈Cy¬w 27 :wyAHr
fl p
KA -lavwà ٖbk
¸ r
Ê -lav £«yr
fi c
¸ m
i -lav £«ym
Ga h
a ˚buHy√ wÃ
Ùt'flrŸqil £yis√n £«yr
fi c
¸ m
i ˚ ÙnAtyE'l
¸ r’qb
–O tÙn¸pl
i £√yC h
a bAHyC√ w¬ £√yC h
a -lav Ùd√y
-te' ˚–sakÃy¬w £«yaGmh
a ˚buHyC√ w¬ 28 :£√yC h
a ™Ùt¸b
– £«yr
fi c
¸ m
i -te' h√whÃy rEvn¬ yà w¬
-'◊l £√Cya–b £ehy„rx
· '
a £yi'b
–A h
a hOvr
Ë p
Ka lyEx lOkl
¸ £yiHr
fl p
KA h
a -te'wà bekr
 h
A
£√Cyah ™Ùt¸–b hAHA–byC¬ b
a ˚k¸lh
A lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ ˚ 29 :dAx'
e -dav £ehb
–A ra'H
¸ n«
'˚hah £ÙCya–b h√whÃy vaHÙCyw¬ 30 ]2 :£Al'◊mW
K¸ m
i ˚ £√nyimyim hAmx
O £ehl
A £«ym
Ga h
a wÃ
tap¸W-lav tEm £«yr
fi c
¸ m
i -te' lE'r
fl W
¸ y« 'ËryC¬ w¬ £«yr
fl c
¸ m
i d¬yC m
i lE'r
fl W
¸ y« -te'
£«yfir¸cim¸–b h√whÃy hAWv
A reH'
· hAld
O gFÃ h
a d√yC h
a -te' lE'r
fl W
¸ y« 'ËryC¬ w¬ 31 :£√yC h
a
> :Ù–d¸bav heHOm¸b˚ h√whyab
– ˚nyim'
· yC¬ w¬ h√whÃy-te' £Avh
A ˚'Ëry«yC w¬
Exodus 15
h√whyal t'◊∑zah hflryiH
K h
a -te' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ ˚ heHm
O -ryiHy√ zA' 1
rOm'El ˚r¸m'◊Cy¬w
:£√Cyab hAmflr Ùb¸kr
O wà s˚s hA'gF√ hO'g√ -yik
– h√whyal hflryiH'
A
hAv˚Hyil yil-yihÃyw¬ h
– y√ tflrm
¸ z« wà y«z∑ v
A 2
:˚hÃnem¸mOr·'¬w yibA' yEhl
» '
È ˚h≈wnà '
a wà yil'
E h∆z
:Ùm¸H h√whÃy hAmAxl
¸ m
i Hyi' h√whÃy 3
˚v¸–buX wyAHilAH raxb
¸ m
i ˚ £√yC b
a hflry√ ÙlyExwà hOvr
Ë p
Ka tObk
–¸ r
Ë m
a 4
:•˚s-£¬y¸b
:§ebA'-Ùm¸–k t»lÙc¸mb
i ˚dËry√ ˚m…ys
¸ k
a yà tOmh
O t
G¸ 5
:b≈yÙ' ¶avËriGt h√whÃy ßÃnyimyà x
fi k
–O b
–a yÊrd
–fl '
¸ n∆ h√whÃy ßÃnyimyà 6
:H—–qa–k ÙmEl¸k'◊y ßÃnr
O x
· xal
G H
a t
G¸ ßyemq
“ sOrh
· t
Ga ßÃnÙ'ÃgF bOrb
¸ ˚7
£yilÃzOn d≈n-Ùm¸k ˚b¸c
F n« £«ym
a ˚mËrv
e n∆ ßyep
K '
a x
fi ˚r¸b˚ 8
:£√y-bel¸–b tOmOh¸t ˚'¸pq

yiH¸p¬n ÙmE'Al¸miGt lAlH
A qEl
G x
a '
· gyiW
K '
a •Od
– r
Ë '
e b≈yÙ' ram'
A 9
:yÊd√y ÙmEHyÊrÙGt yib
– r
Ë x
a qyÊr'
A
:£yÊryÊ–da' £«yam¸–b tÂrp
e Ùvak
– ˚l·lc
A £√y ÙmAs
– k
–i ß·x˚r¸b t
GA p
¸ H
a n√ 10
HÂdO–qa–b rfl–d¸'∆n hAkm
O k
–A yim h√whÃy £il'
E b
–A hAkm
O k
A -yim 11

:¶ÂrA' ÙmEvAl¸biGt ßÃnyimyà t
A yiXn√ 12 :'elp
e hEWv
O t»l
G h
i t
¸ 'flrÙn
:ßeHËd“q h≈wÃn-le' ßÃz∑ v
A b
¸ t
GA l
¸ h
a n≈ t
GA l
¸ '
A gF√ ˚z-£av ßËd
– s
¸ x
a b
¸ t
A yixn√ 13
:teHAl¸Kp yEb¸HOy zax'
A lyix §˚z√gF r
Ë y« £yim
G v
a ˚v¸mH
A 14
davflr Ùm≈z·x'◊y bA'Ùm yElyE' £ÙdÈ' yEp˚Gl'
a ˚l·hb
¸ n« zA' 15
:§av√n¸k yEb¸HOy lO–k ˚gOmn√
§ebA'A–k ˚mË–d«y ß·vÙrÃz lOdgà b
–i daxp
a w√ hAtm
A yE' £ehyElv
· lOp
K t
Gi 16
:Aty«n“q ˚z-£av rObv
· y¬ -dav h√whÃy ߸m
G v
a rObv
· y¬ -dav
h√whÃy AGt¸lavAKp ߸Gtb
¸ H
i l
¸ §ÙkAm ߸tl
A x
· n¬ rahb
–¸ ÙmEvX
LA t
i wà ÙmE'b
i t
G¸ 17
:dev√w £AlOv¸l ™»lm
¸ y« h√whÃy 18 :ßyÂdy√ ˚nÃnÙ–k y√nd
O '
· Hfldq
–Ÿ m
i
-te' £ehEl·v h√whÃy beHyC√ w¬ £√yC b
–a wyAHr
fl p
A b
¸ ˚ Ù–bk
¸ r
Ê b
–¸ hOvr
Ë p
Ka s˚s 'Ab yik
– 19
> :£√Cyah ™Ùt¸–b hAHb
–A yC¬ b
a ˚k¸lh
A lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ ˚ £√yC h
a yEm
®'ecEGt¬w –hfld√y¸–b •OGth
a -te' §Orh
· '
a tÙx·' hA'yibnFÃ h
a £√yr
Ë m
i x—q
– t
Gi w¬ 20
£√yËrim £ehAl §avaGtw¬ 21 :t»lx
O m
¸ b
i ˚ £yip
K t
u b
–¸ h
A yÂrx
· '
a £yiHnF√ h
a -lAk
< :£√Cyab hAmflr Ùb¸kr
O wà s˚s hA'gF√ hO'g√ -yik
– h√whyal ˚ryiH
r˚H-ra–bËdim-le' ˚'¸cyC≈ w¬ •˚s-£¬yC m
i lE'r
fl W
¸ y« -te' heHm
O vas
– yC¬ w¬ 22
'◊lÃw hAtflrAm ˚'ObyC√ w¬ 23 :£«ym
A ˚'¸cm
A -'◊lwà rAb
– d
Ë m
Gi b
–a £yimy√ -teHl
» H
¸ ˚k¸lyC≈ w¬
:hflrAm –hAm¸H-'flrq
“ §Ek
– -lav £Eh £yÊrm
A yik
– hflrm
GA m
i £«ym
a tOt
G H
¸ l
i ˚l¸ky√
h√whÃy-le' qav¸c«Cy¬w 25 :het
G H
¸ nF« -ham rOm'El
G heHm
O -lav £Avh
A ˚n»l
G yC« w¬ 24
£AW £AH £«yAGmah ˚q¸t
G m
¸ yC« w¬ £«ym
Ga h
a -le' ™ElH
¸ yC¬ w¬ ¶Ev h√whÃy ˚h„rÙCyw¬
h√whÃy lÙq¸l vam¸Ht
Gi v
fi ÙmAH-£i' rem'◊yC w¬ 26 :˚hAs
– n« £AHwà XAp
K H
¸ m
i ˚ qOx Ùl
wy“–qux-lA–k AGtËramAHwà wyAtwO c
¸ m
i l
¸ t
GA nà z¬ '
· h
a wà heWv
· t
Ga wy√nyEvb
–¸ rAHyC√ h
a wà ßyehl
» '
È
h√whÃy y«n·' yi–k ßyelv
A £yiW'
A -'◊l £«yr
fi c
¸ m
i b
¸ yit
G m
¸ W
a -reH'
· hAlx
· m
Ga h
a -lAk

£«yam tOnyEv h„r¸Wv
e £yEt
G H
¸ £AHwà hAml
i yE' ˚'ObyC√ w¬ 27 < :ße'p
¸ r
O
:£«yAGmah-lav £AH-˚n·xyC¬ w¬ £yÊrm
A t
G¸ £yivb
¸ H
i wÃ
Exodus 16
§yis-ra–bËdim-le' lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– ˚'ObyC√ w¬ £ilyE'm
E ˚v¸syC« w¬ 1
£At'Ec¸l y«nEKHah HÂdx
O l
a £Ùy rAWv
A hAH
K m
i x
· b
–a y√nyis §yEb˚ £ilyE'-§yEb
– reH'
·
-lavÃw heHOm-lav lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– ˚nÙGlyC« w¬ ** ˚nyil
G yC« w¬ * 2 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E
-d¬y¸b ˚nEt˚m §EGt«y-yim lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ £ehl
E '
· ˚r¸m'◊yC w¬ 3 :rAb
– d
Ë m
Gi b
–a §Orh
· '
a
vabOWAl £exel ˚nElk
¸ '
A b
–¸ rAWb
–A h
a ryis-lav ˚nEt
G b
¸ H
i b
–¸ £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ h√whÃy
h∆∑zah lAh“–qah-lA–k-te' tyimh
A l
¸ h∆z∑ h
a rAb
– d
Ë m
Gi h
a -le' ˚nAt'
O £et'EcÙh-yik

£exel £ekAl ryiXm
¸ m
a y«nnà h
i heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 4 < :bAvr
fl b
–A
™El≈y·h ˚Fne–s¬n·' §avaml
¸ ÙmÙy¸b
– £Ùy-rabd
–Ë ˚XŸql
A wà £Avh
A 'Acy√ wà £«ym
A H
KA h
a -§im
h√yAhÃw ˚'yib√y-reH'
· tE' ˚nyikh
E wà yiH
K H
Ki h
a £ÙCyb
–a h√yh
A wà 5 :'»l-£i' yitr
fl Ùt¸b

-le' §Or·ha'Ãw heHm
O rem'◊yC w¬ 6 < :£Ùy £Ùy ˚XŸql
¸ y« -reH'
· lav h∆nH
¸ m
i
¶Âre'Em £ek¸te' 'yicÙh h√whÃy yik
– £et
G v
¸ d
fi y«w bÂrv
e lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk

£ekyEtOFnul¸Gt-te' Ùv¸mH
A b
–¸ h√whÃy dÙb¸k
– -te' £etyi'r
Ë ˚ r’qb
O ˚ 7 :£«yr
fl c
¸ m
i
h√whÃy tEt¸–b heHOm rem'◊yC w¬ 8 :˚nyElv
A ˚nyil
G t
a ** ˚nÙGlt
a * yik
– hAm ˚n¸xn¬ wà h√whÃy-lav
-te' h√whÃy fivOm¸Hb
–i v
fi b
–O W
¸ l
i r’qb
–O b
–a £exl
e wà lOk'
È l
e rAWb
–A bÂrv
e b
–A £ekl
A
£ekyEtOFnul¸t ˚nyElAv-'◊l hAm ˚n¸xn¬ wà wyAlv
A £«nyil
G m
a £et
G '
a -reH'
· £ekyEtnFO l
u t

y≈n¸–b tfid·v-lA–k-le' rOm'
È §Orh
· '
a -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 9 :h√whÃy-lav yik

rE–bfid¸–k yihÃy¬w 10 :£ekyEtnFO l
u t
G¸ tE' vamH
A yik
– h√whÃy y≈np
¸ l
i ˚bËrq
÷ lE'r
fl W
¸ y«
h√whÃy dÙb¸–k h≈Fnihwà rAb
– d
Ë m
Gi h
a -le' ˚n¸pyC« w¬ lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– -le' §Orh
· '
a
yiGt¸vamAH 12 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 11 > :§√nv
A b
–e hA'r
Ë n«
˚l¸k'◊Gt £«ya–bËravAh §yEb
– rOm'El £ehl
E '
· rEb
– d
–fi lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tOnF ˚l¸t
G -te'
yihÃy¬w 13 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· yik
– £et
G v
¸ d
fi y«w £exl
A -˚v¸b
– W
¸ t
Gi r’qb
–O b
a ˚ rAWb
A
laLXah tab¸kiH hAtyà h
A r’qb
–O b
a ˚ h∆nx
· m
Ga h
a -te' sakt
G¸ w¬ wAlW
K¸ h
a lavt
Ga w¬ bÂrv
e b
A
qfi–d rA–bËdiGmah y≈n¸Kp-lav h≈nF h
i wà lAX
L h
a tabk
¸ H
i lavt
Ga w¬ 14 :h∆nx
· m
Ga l
a byibs
A
Hyi' ˚r¸m'◊Cy¬w lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚'ËryC« w¬ 15 :¶Âr'
A h
A -lav rOpk
–¸ k
–a qfid
– sAp
K s
¸ x
u m
¸

'˚h £ehEl·' heHm
O rem'◊yC w¬ '˚h-ham ˚vËdy√ '◊l yik
– '˚h §Am wyix'
A -le'
h√whÃy h√Fwic reH·' rAbd
–fl h
a h∆z 16 :hAlk
¸ '
A l
¸ £ekl
A h√whÃy §atn√ reH'
· £exl
Ge h
a
Hyi' £ekyEtOH¸p¬n rap
K s
¸ m
i telgFO l
¸ gF… l
a remv
O Ùl¸k'
A yipl
¸ Hyi' ˚Fnm
Ge m
i ˚XŸql
i
he–bËraGmah ˚XŸq¸l«Cy¬w lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ §Ek-˚W·vyC¬ w¬ 17 :˚x“q
– t
Gi ÙlÛh'
A b
–¸ reH'
· l
a
'◊l Xyiv¸maGmahÃw heb
– r
Ë m
Ga h
a •yÊd
– v
¸ h
e '◊lwà remv
O b
A ˚–dm
O yC√ w¬ 18 :Xyivm
¸ m
Ga h
a wÃ
-la' Hyi' £ehEl·' heHm
O rem'◊yC w¬ 19 :˚X“ql
A Ùl¸k'
A -yipl
¸ Hyi' ryisx
¸ h
e
˚FneGmim £yiH√n·' ˚ritÙCyw¬ heHm
O -le' ˚v¸mH
A -'◊lwà 20 :r’qb
–O -dav ˚Fnm
Ge m
i rEtÙy
˚XŸq¸l«Cy¬w 21 :heHm
O £ehl
E v
· •Ocq
Ÿ yC« w¬ Ha'b
¸ yC« w¬ £yivl
A ÙGt £ÁryC√ w¬ r’qb
–O -dav
yihÃy¬w 22 :sAm√nÃw HemH
Ke h
a £axwà Ùl¸k'
A yipk
–¸ Hyi' r’qb
–O b
–a r’qb
–O b
–a ÙtO'
yE'yiWÃn-lA–k ˚'Ob√Cy¬w dAx'
e l
A remv
O h
A y≈nH
¸ h∆nH
¸ m
i £exl
e ˚XŸql
A yiH
K H
Ki h
a £ÙCyb
–a
h√whÃy re–bÊ–d reH·' '˚h £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 23 :heHm
O l
¸ ˚dy«gF yC¬ w¬ hfldv
E h
A
-reH·' tE'Ãw ˚pE' ˚p'◊t
G -reH'
· tE' rAxm
A h√whyal HÂdq
O -tab
– H
a §ÙtAb
– H
a
:r’qO–bah-dav tÂrm
e H
¸ m
i l
¸ £ekl
A ˚xy«nF h
a •„dv
O h
A -lAk
– tE'wà ˚lEH
K b
–a ˚l¸H
K b
a t

hAGmÊrÃw Hyi'¸bih '◊lwà heHm
O h√wF c
i reH'
· k
–a r’qb
–O h
a -dav ÙtO' ˚xy«nF yC¬ w¬ 24
h√whyal £ÙCyah tA–bH
a -yik
– £ÙCyh
a ˚hulk
¸ '
i heHm
O rem'◊yC w¬ 25 :Ù–b hAtyà h
A -'◊l
yivyib¸KHah £ÙCyab˚ ˚huXq
Ÿ l
¸ t
Gi £yimy√ teHH
E 26 :hÂdW
KA b
–a ˚hu'c
A m
¸ t
i '◊l £ÙCyh
a
'◊lÃw XOq¸lil £AvAh-§im ˚'¸cy√ yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a yihyà w¬ 27 :Ù–b-h∆yh
¸ y« '◊l tAb
– H
a
rOm¸Hil £eGtÃna'Em h√n'
A -dav heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 28 < :˚'Acm
A
§EtOn '˚h §E–k-lav tAb
– H
Ka h
a £ekl
A §atn√ h√whÃy-yik
– ˚'Ër 29 :yAtr
O ÙtÃw yatwO c
¸ m
i
ÙmOq¸Gmim Hyi' 'Ecy≈ -la' wyAt
G x
¸ t
Ga Hyi' ˚b¸H £«ym
A Ùy £exl
e yiH
K H
Ki h
a £ÙCyb
–a £ekl
A
-tyEb ˚'ËrŸq«Cy¬w 31 :yivb
i H
K¸ h
a £ÙCyb
–a £Avh
A ˚t¸b
– H
¸ yC« w¬ 30 :yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a
:HAbËdi–b tixyiKpack
–¸ Ùm¸vX
a wà §Abl
A d¬gF vfirz∆ k
–¸ '˚hÃw §Am Ùm¸H-te' lE'r
fl W
¸ y«
˚FneGmim remOvAh '◊lm
¸ h√whÃy h√wF c
i reH'
· rAbd
–fl h
a h∆z heHm
O rem'◊yC w¬ 32
£ek¸te' yiGt¸lakÈ'eh reH'
· £exl
Ge h
a -te' ˚'Ëry« §avaml
¸ £ekyEtr
O d
O l
¸ tÂrm
e H
¸ m
i l
¸
-le' heHOm rem'◊yC w¬ 33 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £ekt
¸ '
e yi'yicÙh¸b
– rAb
– d
Ë m
Gi b
–a
y≈n¸pil ÙtO' x¬FnahÃw §Am remv
O h
A -'◊lm
¸ hAm
G H
A -§etwà tax'
a t∆nc
e nà c
i x—q §Orh
· '
a
˚hExy«Fn¬Cy¬w heHOm-le' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a 34 :£ekyEtr
O d
O l
¸ tÂrm
e H
¸ m
i l
¸ h√whÃy
§AGmah-te' ˚l¸kA' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ ˚ 35 :tÂrm
A H
¸ m
i l
¸ tÁdv
E h
A y≈np
¸ l
i §Orh
· '
a
£A'O–b-dav ˚l¸kA' §Am
G h
a -te' tebH
A Ùn ¶Âr'
e -le' £A'Ob
– -dav h√nH
A £yivb
–A r
Ë '
a
> :'˚h hApyE'Ah tyÊrW
i v
· remv
O h
A wà 36 :§avn√ k
–¸ ¶Âr'
e hEcq
Ÿ -le'
Exodus 17
-lav £ehyEv¸sam¸l §yis-rab
– d
Ë m
Gi m
i lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– ˚v¸syC« w¬ 1
-£iv £AvAh bÂr√Cy¬w 2 :£Avh
A tOt
G H
¸ l
i £«ym
a §yE'wà £yÊdyipr
Ë b
–i ˚n·xyC¬ w¬ h√whÃy yip
K
§˚byÊr¸Gt-ham heHm
O £ehl
A rem'◊yC w¬ het
G H
¸ n« wà £«ym
a ˚nAl-˚n¸t
G ˚r¸m'◊yC w¬ heHm
O
-lav £AvAh §el√Cy¬w £«ym
Ga l
a £Avh
A £AH 'Amc
¸ yC« w¬ 3 :h√whÃy-te' §˚–sn¬ t
G¸ -ham yÊdm
GA v
i
y¬nA–b-te'Ãw yitO' tyimh
A l
¸ £«yr
fi c
¸ m
Gi m
i ˚nAtyilv
È h
e h∆z∑ hAm
G l
A rem'◊yC w¬ heHm
O
£AvAl heWÈve' hAm rOm'El h√whÃy-le' heHm
O qavc
¸ yC« w¬ 4 :'Amc
FA b
–a y¬nq
Ÿ m
i -te'wÃ
£AvAh y≈n¸pil rOb·v heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 5 :y«nl
u q
“ s
¸ ˚ Xavm
¸ dÙv h∆z∑ h
a
ßËd√y¸–b x—q rO'Ãyah-te' Ù–b t
A yik
– h
i reH'
· ߸X
L m
a ˚ lE'r
fl W
¸ y« y≈nq
Ÿ z∑« m
i ߸t
G '
i x—qwÃ
r˚Fcab Atyi–kihÃw b„rx
O b
–¸ r˚Fch
a -lav £AH
K ßy∆np
A l
¸ dEmv
O y«nnà h
i 6 :At
G k
¸ l
A h
A wÃ
:lE'flr¸W«y y≈nŸq«z y≈nyEvl
¸ heHm
O §Ek
– WavyC¬ w¬ £Avh
A hAtH
A wà £«ym
a ˚Fnm
Ge m
i ˚'¸cy√ wÃ
£AtO–s¬n lavÃw lE'flrW
¸ y« y≈nb
–¸ byÊr-lav hAbyÊrm
¸ ˚ hAs
– m
a £ÙqAm
G h
a £EH 'flrq
Ÿ yC« w¬ 7
> :§«yA'-£i' ˚nE–bËrq
÷ b
–¸ h√whÃy H≈yh
· rOm'El h√whÃy-te'
heHOm rem'◊Cy¬w 9 :£Êdyipr
Ë b
–i lE'r
fl W
¸ y« -£iv £exl
GA yC« w¬ qElm
A v
· '◊byC√ w¬ 8
bAFc«n yikOnA' rAxAm qElm
A v
· b
–a £Exl
GA h
i 'Ecwà £yiHn√ '
· ˚nAl-raxb
–¸ v
fi H
u ÙhÃy-le'
reH·'a–k fivuHÙhÃy WavyC¬ w¬ 10 :yÊdy√ b
–¸ £yihl
» '
È h
A hEX
L m
a ˚ hAvb
¸ gF« h
a H'◊r-lav
H'◊r ˚lAv r˚xÃw §Orh
· '
a heHm
O ˚ qElm
A v
· b
–a £Exl
GA h
i l
¸ heHm
O Ùl-ram'
A
fixy«n√y reH·'akÃw lE'r
fl W
¸ y« rabg√ wà Ùd√y heHm
O £yÊry√ reH'
· k
–a h√yh
A wà 11 :hAvb
¸ gF« h
a
wyAGt¸xat ˚myiW√Cy¬w §eb'
e -˚xŸqyC« w¬ £yÊdb
E k
–¸ heHm
O y„dy«w 12 :qElm
A v
· rabg√ wà Ùd√y

yihÃy¬w dAxe' h∆∑zim˚ dAx'
e h∆z∑ m
i wyfldy√ b
¸ ˚k¸mt
GA r˚xÃw §Orh
· '
a wà h
A yelv
A beHyC≈ w¬
ÙGmav-te'Ãw qElAm·v-te' v
fi H
u ÙhÃy H»lx
· yC¬ w¬ 13 :HemH
KA h
a '◊b
– -dav h√n˚mÈ' wyfldy√
> :bÂrAx-yip¸l
y≈nÃzA'¸–b £yiWÃw repE–sb
–a §ÙrAk
– z« t'◊z bOtk
–¸ heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 14
§eb«Cy¬w 15 :£«yAmAKHah taxt
Ga m
i qElm
A v
· rekz≈ -te' hexm
¸ '
e hOxm
A -yik
– v
fi H
u ÙhÃy
rem'◊Cy¬w 16 :yi–s«n h√whÃy Ùm¸H 'flrq
Ÿ yC« w¬ x
fi b
–E zà m
i heHm
O
> :rO–d rO–dim qElm
A v
· b
–a h√whyal hAmx
A l
¸ m
i h
– y√ sEk
– -lav d√y-yik

Exodus 18
hAWAv reH·'-lA–k tE' heHm
O §Etx
O §√yd
Ë m
i §Ehk
O Ùr¸ty« vamH
¸ yC« w¬ 1
:£«yflr¸ciGmim lE'flr¸Wy« -te' h√whÃy 'yicÙh-yik
– ÙGmv
a lE'r
fl W
¸ y« l
¸ ˚ heHm
O l
¸ £yihl
» '
È
tE'Ãw 3 :Ahyex˚GliH rax'
a heHm
O teH'
E hflrp
KO c
i -te' heHm
O §Etx
O Ùr¸ty« x—q
– yC« w¬ 2
:h√CyÊr¸k√n ¶Âre'¸–b yity«yh
A r≈gF ram'
A yik
– £OHr
Ë gF≈ dAx'
e h
A £EH reH'
· h
A y∆nb
A y≈nH
¸
:hOvËraKp bÂrexEm y«nl
E c
Fi yC¬ w¬ yÊrzà v
e b
–¸ yib'
A yEhl
» '
È -yik
– r∆zv
e yil'
È dAx'
e h
A £EHwà 4
-reH·' rA–bËdiGmah-le' heHm
O -le' ÙGtH
¸ '
i wà wy√nb
A ˚ heHm
O §Etx
O Ùr¸ty« '◊byC√ w¬ 5
'A–b Ùr¸t«y ßÃnetOx y«n'
· heHm
O -le' rem'◊yC w¬ 6 :£yihl
» '
È h
A rah £AH h∆nx
O '˚h
˚xaGt¸H«Cy¬w Ùn¸tOx t'firq
Ÿ l
i heHm
O 'EcyC≈ w¬ 7 :–hm
GA v
i h
A y∆nb
A y≈nH
¸ ˚ ߸t
G H
¸ '
i wà ßyel'
E
rEKpasÃy¬w 8 :hAlÈhO'h
A ˚'ObyC√ w¬ £ÙlAHl
¸ ˚hEvr
„ l
¸ -Hyi' ˚l·'H
¸ yC« w¬ Ùl-qaH
K yC« w¬
tOdÙ' lav £«yfir¸cm
i l
¸ ˚ hOvr
Ë p
a l
¸ h√whÃy hAWv
A reH'
· -lAk
– tE' Ùn¸tx
O l
¸ heHm
O
Ë–dax«Cy¬w 9 :h√whÃy £Elc
Fi yC¬ w¬ ™Ârd
–Â b
–a £at'
A c
A m
¸ reH'
· hA'l
A t
G¸ h
a -lAk
– tE' lE'r
fl W
¸ y«
d¬Cyim ÙlyiFcih reH'
· lE'r
fl W
¸ y« l
¸ h√whÃy hAWv
A -reH'
· hAbÙLXh
a -lAk
– lav Ùr¸ty«
£«yfir¸cim d¬Cyim £ekt
¸ '
e lyic
F h
i reH'
· h√whÃy ™˚rAb
– Ùr¸ty« rem'◊yC w¬ 10 :£«yr
fl c
¸ m
i
hAGtav 11 :£«yflr¸cm
i -d¬y taxt
Ga m
i £Avh
A -te' lyic
F h
i reH'
· hOvr
Ë p
Ka d¬yC m
i ˚
:£ehyEl·v ˚d√z reH'
· rAbd
–fl b
a yik
– £yihl
» '
È h
A -lAk
– m
i h√whÃy lÙd√g-yik
– yit
G v
¸ d
fi y√
lOkÃw §Or·ha' '◊b√Cy¬w £yihl
» 'El £yixb
A zà ˚ hAlv
O heHm
O §Etx
O Ùr¸ty« x—q
– yC« w¬ 12
:£yihl
» È'Ah y≈n¸pil heHm
O §Etx
O -£iv £exl
e -lAk'
È l
e lE'r
fl W
¸ y« y≈nq
Ÿ z«
heHOm-lav £AvAh dOmv
· yC¬ w¬ £Avh
A -te' XOp
K H
¸ l
i heHm
O beHyC≈ w¬ tflrx
Û m
GA m
i yihyà w¬ 13
heWOv '˚h-reH·'-lAk
– tE' heHm
O §Etx
O 'ËryC¬ w¬ 14 :bÂrv
A h
A -dav r’qb
–O h
a -§im
hAGta' fiv˚–dam £AvAl heWv
O hAt
G '
a reH'
· h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a -hAm rem'◊yC w¬ £Avl
A
rem'◊Cy¬w 15 :bÂrAv-dav r’qb
–O -§im ßyelv
A bAc
F n« £Avh
A -lAkwà ßÂd
– b
a l
¸ bEHÙy
£ehAl h∆y¸h«y-yi–k 16 :£yihl
» '
È HOrd
Ë l
i £Avh
A yal'
E '◊by√ -yik
– Ùn¸tx
O l
¸ heHm
O
y‘–qux-te' yiGt¸vfidÙhÃw ˚hEvr
„ §yEb˚ Hyi' §yEb
– yit
G X
¸ p
a H
A wà yal'
E 'Ab
– rAbd
–fl
rAbfl–dah bÙX-'◊l wyAl'
E heHm
O §Etx
O rem'◊yC w¬ 17 :wyAtr
O ÙGt-te'wà £yihl
» '
È h
A
™AGmiv reH·' h∆∑zah £Avh
A -£¬gF hAt
G '
a -£¬gF lOb
– t
Gi lObn√ 18 :heWv
O hAt
G '
a reH'
·
yilOq¸–b vam¸H hAGtav 19 :ßÂd
– b
a l
¸ ˚hOWv
· lak˚t-'◊l rAbd
–fl h
a ߸m
G m
i dEbk
A -yik

At'EbEhÃw £yihl
» È'Ah l˚m £Avl
A hAt
G '
a h≈yh
È ™Am
G v
i £yihl
» '
È yihy«w ߸cv
A yi'
£y÷–quxah-te' £eht
¸ '
e hAt
G r
Ë h
a zà h
i wà 20 :£yihl
» '
È h
A -le' £yÊrb
A d
–Ë h
a -te' hAt
G '
a
heW·vaGmah-te'Ãw –hb
A ˚k¸ly≈ ™Ârd
–Â h
a -te' £ehl
A t
GA v
¸ d
fi ÙhÃw tOrÙGth
a -te'wÃ
£yihl
» È' yE'Ër«y l«yx
a -yEHnà '
a £Avh
A -lAk
– m
i h∆zx
È t
e hAt
G '
a wà 21 :§˚W·vy¬ reH'
·
y„rAW tÙ'Em y„rAW £yipl
A '
· y„rW
A £ehl
E v
· t
GA m
¸ W
a wà vacAb yE'nà W
O tem'
È yEHnà '
a
rAbfl–dah-lA–k h√yAhwà tEv-lAkb
–¸ £Avh
A -te' ˚X¸pH
A wà 22 :tOrW
A v
· y„rW
A wà £yiH
K m
i x
·
ßyelAvEm l‘qAhÃw £Eh-˚X¸p
K H
¸ y« §OXq
–“ h
a rAbd
–fl h
a -lAkwà ßyel'
E ˚'yiby√ lOdgF√ h
a
AGt¸lAk√yÃw £yihl
» È' ßÃwF c
i wà heWv
· t
Ga h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a -te' £i' 23 :™At
G '
i ˚'¸Wn√ wÃ
heHOm vam¸H«Cy¬w 24 :£ÙlAHb
¸ '◊by√ ÙmOqm
¸ -lav h∆z∑ h
a £Avh
A -lAk
– £¬gwà dOmv
·
-lA–kim l«yax-yEHÃna' heHm
O raxb
¸ yC« w¬ 25 :rAm'
A reH'
· lOk
– WavyC¬ w¬ Ùn¸tx
O lÙq¸l
y„rAW tÙ'Em y„rAW £yipl
A '
· y„rW
A £Avh
A -lav £yiH'flr £At'
O §Et
G yC« w¬ lE'r
fl W
¸ y«
rAbfl–dah-te' tEv-lAkb
–¸ £Avh
A -te' ˚X¸pH
A wà 26 :tOrAWv
· y„rW
A wà £yiH
K m
i x
·
xaGlaHÃy¬w 27 :£Eh ˚X˚KpH
¸ y« §OXq
–“ h
a rAbd
–fl h
a -lAkwà heHm
O -le' §˚'yibyà heHq
–“ h
a
> :ÙcËra'-le' Ùl ™elyC≈ w¬ Ùn¸tx
O -te' heHm
O
Exodus 19

£ÙCya–b £«yflr¸cim ¶Âr'
e m
E lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ t'Ecl
¸ yiHyilH
K¸ h
a HÂdx
O b
–a 1
˚n·x¬Cy¬w y¬nyis ra–bËdm
i ˚'ObyC√ w¬ £yÊdyipr
Ë m
E ˚v¸syC« w¬ 2 :y√nyis rab
– d
Ë m
i ˚'Ab
– h∆z∑ h
a
£yihl
» È'Ah-le' hAlv
A heHm
O ˚ 3 :rAhh
A d∆gn∆ lE'r
fl W
¸ y« £AH-§axyC« w¬ rAb
– d
Ë m
Gi b
–a
dy≈FgatÃw bOq·v¬y tyEbl
¸ ram'◊t hOk
– rOm'El rAhh
A -§im h√whÃy wyAl'
E 'flrq
Ÿ yC« w¬
£ek¸te' 'AKWe'√w £«yr
fl c
¸ m
i l
¸ yityiWv
A reH'
· £etyi'Ër £et
G '
a 4 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i
˚v¸m¸HiGt fivÙmAH-£i' hAt
G v
a wà 5 :yAl'
E £ekt
¸ '
e 'ibA'w√ £yÊrH
A nà yEpnà k
–a -lav
yil-yi–k £yiGmavAh-lAk
– m
i hAl
G g… s
¸ yil £ety«yh
¸ w« yityÊrb
–¸ -te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ yilq
O b
–¸
heGlE' HÙd“q yÙgÃw £y«nh
· k
–O tekl
e m
¸ m
a yil-˚y¸ht
Gi £et
G '
a wà 6 :¶Âr'
A h
A -lAk

y≈nŸq«z¸l 'flrŸq«Cy¬w heHm
O '◊byC√ w¬ 7 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
fi t
G¸ reH'
· £yÊrb
A d
–Ë h
a
:h√whÃy ˚h√Fwic reH'
· hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a -lAk
– tE' £ehy≈np
¸ l
i £eWyC√ w¬ £Avh
A
beH√Cy¬w heW·v¬n h√whÃy reb
– d
–Ê -reH'
· lOk
– ˚r¸m'◊yC w¬ wfld
– x
¸ y¬ £Avh
A -lAk ˚n·vyC¬ w¬ 8
h≈Fnih heHOm-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 9 :h√whÃy-le' £Avh
A y„rb
¸ d
–Ê -te' heHm
O
-£¬gÃw ™AGmiv yÊr¸–bfidb
–¸ £Avh
A vamH
¸ y« r˚b·vb
–a §√nv
A h
e bavb
–¸ ßyel'
E 'Ab
– yiknO '
A
rem'◊Cy¬w 10 :h√whÃy-le' £Avh
A y„rb
¸ d
–Ê -te' heHm
O d≈gF yC¬ w¬ £AlÙv¸l ˚nyim'
· y¬ ߸b

:£Atl
» ¸miW ˚s¸–bikwà rAxm
A ˚ £ÙCyh
a £At
G H
¸ d
–fi q
÷ wà £Avh
A -le' ™El heHm
O -le' h√whÃy
-lAk y≈nyEv¸l h√whÃy d„ry≈ yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
–a yik
– yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyl
a £y«nk
O nà ˚yAhwà 11
˚r¸mAKHih rOm'El byibs
A £Avh
A -te' t
GA l
¸ b
–a gà h
i wà 12 :y√nyis rah-lav £Avh
A
-'◊l 13 :tAm˚y tÙm rAhb
–A v
fi g≈ nFO h
a -lAk
– ˚hEcq
“ b
–¸ v
fi gO nà ˚ rAhb
–A tÙl·v £ekl
A
'◊l Hyi'-£i' hAmh
E b
–¸ -£i' hÂryC√ y« hOry√ -Ù' l‘qs
–A y« lÙqAs-yik
– d√y Ù–b v¬gF t
i
-le' rAhAh-§im heHm
O dÂryC≈ w¬ 14 :rAhb
A ˚l·vy¬ hAm
G h
E lEbyCO h
a ™OHm
¸ b
–i h∆yx
¸ y«
˚yÈh £AvAh-le' rem'◊yC w¬ 15 :£Atl
» m
¸ W
i ˚s¸b
– k
a yà w¬ £Avh
A -te' H„d
– q
— yà w¬ £Avh
A
yiHyil¸KHah £ÙCyab yihyà w¬ 16 :hAH
K '
i -le' ˚HÃgF t
Gi -la' £yimy√ teHl
» H
¸ l
i £y«nk
O nÃ
q√zAx rApOH lOqÃw rAhh
A -lav dEbk
–A §√nv
A wà £y÷qr
fl b
¸ ˚ t»lq
O yihyà w¬ r’qb
–O h
a tOyh
¸ b
–i
£AvAh-te' heHOm 'EcÙCyw¬ 17 :h∆nx
· m
Ga b
–a reH'
· £Avh
A -lAk
– dfirx
È yC∆ w¬ dO'm
¸
y¬nyis rahÃw 18 :rAhh
A tyit
G x
¸ t
a b
–¸ ˚b¸c
F y¬ t
¸ yC« w¬ h∆nx
· m
Ga h
a -§im £yihl
» '
È h
A t'firq
Ÿ l
i
§AH¸bi–kah §eHev¸–k ÙnAHv
· lavyC¬ w¬ HE'b
–A h√whÃy wyAlv
A dfiry√ reH'
· y≈np
K¸ m
i ÙGlk
–u §aHv
A
heHOm dO'¸m q≈zAxwà ™ElÙh rApÙKHh
a lÙq ]3 yihyà w¬ 19 :dO'm
¸ rAhh
A -lAk
– dfirx
È yC∆ w¬
H'◊r-le' y¬nyis rah-lav h√whÃy dÂryC≈ w¬ 20 :lÙq¸b ˚Fnn∆ v
· y¬ £yihl
» '
È h
A wà rEb
– d
fi yÃ
rem'◊Cy¬w 21 :heHOm lavyC¬ w¬ rAhh
A H'◊r-le' heHm
O l
¸ h√whÃy 'flrq
Ÿ yC« w¬ rAhh
A
lap√nÃw tÙ'Ëril h√whÃy-le' ˚sËrh
e y∆ -§ep
K £Avb
–A dEvh
A d„r heHm
O -le' h√whÃy
¶Or¸p«y-§eKp ˚Hfl–d—qt
¸ y« h√whÃy-le' £yiHgF√ nF« h
a £y«nh
· k
–O h
a £¬gwà 22 :bflr ˚Fnm
Ge m
i
-le' t»l·val £AvAh lak˚y-'◊l h√whÃy-le' heHm
O rem'◊yC w¬ 23 :h√whÃy £ehb
–A
:ÙGt¸Hfi–d÷qÃw rAhAh-te' lEb
– gà h
a rOm'El ˚nAb
– hAtd
O v
E h
a hAt
G '
a -yik
– y√nyis rah
£y«n·hO–kahÃw ™AGmiv §Orh
· '
a wà hAt
G '
a t
A yilv
A wà d„r-™el h√whÃy wyAl'
E rem'◊yC w¬ 24
heHOm dÂr≈Cy¬w 25 :£Ab
– -¶flrp
¸ y« -§ep
K h√whÃy-le' t»lv
· l
a ˚sËrh
e y∆ -la' £Avh
A wÃ
< :£ehEl·' rem'◊yC w¬ £Avh
A -le'
Exodus 20
< :rOm'El heGlE'h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a -lAk
– tE' £yihl
» '
È rEb
– d
fi yà w¬ 1
:£yÊdAb·v tyE–bim £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E ßyit'EcÙh reH'
· ßyehl
» '
È h√whÃy yiknO '
A 2
lesep ߸l-heW·vat '◊l 4 ]2 :¬yn√ p
KA -lav £yÊrx
E '
· £yihl
» '
È ]1 k
A l
¸ -h∆yh
¸ y« '◊l 3
£«yaGma–b reH·'¬w ]2 taxt
GA m
i ¶Âr'
A b
–A reH'
· w¬ lavm
Ga m
i £«ym
a H
KA b
–a reH'
· h√n˚m¸t
G -lAkwà ] 9
h√whÃy yikOnA' yi–k £„db
¸ v
A t
A '◊lwà £ehl
A ]1 h∆wx
¸ t
Ga H
¸ t
i -'◊l 5 ]2 :¶Âr'
A l
A taxt
Ga m
i
£yivE–bÊr-lavÃw £yiHl
GE H
i -lav £y«nb
–A -lav tOb'
A §Owv
· d‘qp
KO '√nF q
— lE' ßyehl
» '
È
'◊l 7 < :yAtOw¸cim y„rm
¸ H
O l
¸ ˚ yabh
· '
O l
¸ £yipl
A '
· l
a desx
e heWv
O wà 6 :yA'nà W
O l
¸
'AKW«y-reH·' tE' h√whÃy h’q
– n¬ yà '◊l yik
– 'ÃwH
KA l
a ßyehl
» '
È h√whÃy-£EH-te' 'AW
K t
i
teHEH 9 ]2 :ÙHË–dq
— l
¸ tAb
– H
Ka h
a £Ùy-te' rÙk√z 8 > :'ÃwH
KA l
a Ùm¸H-te'
h√whyal tA–baH yivyibH
K¸ h
a £ÙyÃw 10 :ßet
G k
¸ 'alm
¸ -lAk
– t
A yiWv
A wà dObv
· t
Ga £yimy√
߸tAm·'¬w ]3 AkË–d¸bv
a ßet
G b
i ˚-ßÃnb
i ˚ hAt
G '
a hAk'Alm
¸ -lAk heWv
· t
a -'◊l ßyehl
» '
È
-te' h√whÃy hAWAv £yimy√ -teHH
E yik
– 11 ]2 :ßyÂrv
A H
¸ b
–i reH'
· ßËrg≈ wà ßet
G m
¸ h
e b
¸ ˚ ]3

yivyib¸KHah £ÙCya–b x¬nyC√ w¬ £Ab
– -reH'
· -lAk
– -te'wà £√yC h
a -te' ¶Âr'
A h
A -te'wà £«ym
a H
KA h
a
-te' dE–ba–k 12 < :˚hEHd
–Ë q
— yà w¬ tAb
– H
Ka h
a £Ùy-te' h√whÃy ™firb
–E §Ek
– -lav
h√whÃy-reH·' hAmfld'
· h
A lav ßyemy√ §˚kÊr'
· y¬ §avm
a l
¸ ßem
G '
i -te'wà ßyib'
A
< :•A'Ãn&iGt '◊l 14 < :xAcr
Ë t
Gi& '◊l 13 < :™Al §EtnO ßyehl
» '
È
'◊l 17 < :r’qAH dEv ß·vr
„ b
¸ h∆nv
· t
a -'◊l 16 < :bOngà t
G&i '◊l 15
ÙrÙHÃw ÙtAm·'¬w Ù–db
¸ v
a wà ßevr
„ teH'
E dOmx
¸ t
a -'◊l ßevr
„ tyEb
– dOmx
¸ t
a
> :ßev„r¸l reH·' lOkwà ÙrOmx
· w¬
lÙq tE'Ãw £ÊdyiKpaGlh
a -te'wà t»lÙ–qh
a -te' £yi'r
O £Avh
A -lAkwà 18
˚r¸m'◊Cy¬w 19 :qOxr
fl m
E ˚d¸mv
a yC¬ w¬ ˚v…nyC√ w¬ £Avh
A 'ËryC¬ w¬ §EHv
A rAhh
A -te'wà rApH
KO h
a
-§eKp £yihl
» È' ˚nAGmv
i rEb
– d
fi yà -la'wà hAvm
A H
¸ n« wà ˚nAm
G v
i hAt
G '
a -rEb
– d
–fi heHm
O -le'
tÙ–s¬n r˚b·vab¸l yik
– ˚'flryit
G -la' £Avh
A -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 20 :t˚m√n
yiGt¸lib¸l £eky≈n¸Kp-lav ÙtA'r
Ë y« h∆yh
¸ t
Gi r˚b·vb
a ˚ £yihl
» '
È h
A 'Ab
– £ekt
¸ '
e
£AH-reH·' lepflr·vh
A -le' H¬gF n« heHm
O ˚ qOxr
fl m
E £Avh
A dOmv
· yC¬ w¬ 21 :˚'AXx
È t
e
y≈n¸–b-le' ram'◊t hOk
– heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 22 > :£yihl
» '
È h
A
§˚W·vat '◊l 23 :£ekm
GA v
i yit
G r
Ë b
–a d
–Ê £«ym
a H
KA h
a -§im yik
– £etyi'r
Ë £et
G '
a lE'r
fl W
¸ y«
hAmfld·' xa–bÃzim 24 :£ekl
A ˚W·vt
a '◊l bAhz√ yEhl
» '≈w •esk
e yEhl
» '
È yit
G '
i
-te'Ãw ßÃn'◊c-te' ßyeml
A H
¸ -te'wà ßyetl
» v
O -te' wyAlv
A t
GA x
¸ b
a z√ wà yil
G -heWv
· t
Ga
ßyelE' 'ÙbA' yim¸H-te' ryik
– zà '
a reH'
· £ÙqAm
G h
a -lAkb
–¸ ßÂrq
“ b
–¸
ty«z√Fg §eh¸te' h∆n¸bt
i -'◊l yil
G -heWv
· t
Ga £y«nb
A '
· xab
– zà m
i -£i'wà 25 :ßyit
G k
¸ r
fi b
E ˚
-lav t»l·vam¸b helv
· t
a -'◊lwà 26 :Ahl
e l
¸ x
a t
G¸ w¬ h
A yelv
A t
GA p
¸ n¬ h
E ߸b
– r
Ë x
a yik

> :wyAlAv ߸t√wËrev helgF√ t
i -'◊l reH'
· yixb
–¸ zà m
i
Exodus 21
debev h∆nŸqit yi–k 2 :£ehy≈np
¸ l
i £yiWt
GA reH'
· £yiXp
KA H
¸ m
Gi h
a hel
G '
E wà 1
ÙKp¬g¸–b-£i' 3 :£√Fnx
i yiHp
¸ x
A l
a 'Ecy≈ tivb
i H
K¸ b
a ˚ dObv
· y¬ £y«nH
A HEH yÊrb
¸ v
i
-£i' 4 :ÙGmiv ÙGtH
¸ '
i hA'c
¸ y√ wà '˚h hAH
K '
i lavb
–a -£i' 'Ecy≈ ÙKpg¬ b
–¸ '◊by√
h∆y¸hiGt AhyÂdAly«w hAH
K '
i h
A tÙnAb Ù' £y«nb
A Ùl-hfldl
¸ y√ wà hAH
K '
i Ùl-§et
G y« wy√nd
O '
·
yiGt¸bahA' debevAh ram'◊y rOm'
A -£i'wà 5 :ÙKpg¬ b
¸ 'Ecy≈ '˚hÃw h
A y∆nd
O 'al
wy√nOd·' ÙHy«FgihÃw 6 :yiHp
¸ x
A 'Ec'
E '◊l y√nb
–A -te'wà yit
G H
¸ '
i -te' y«nd
O '
· -te'
-te' wy√nOd·' vacflrwà h√z˚z¸m
G h
a -le' Ù' teld
–Â h
a -le' ÙHy«gF h
i wà £yihl
» '
È h
A -le'
ÙGti–b-te' Hyi' rOk
– m
¸ y« -yikwà 7 < :£Alv
O l
¸ ÙdAbv
· w¬ v
fi c
E r
Ë m
Ga b
–a ÙnÃz'
A
-reH·' Ahy∆nOd·' y≈nyEvb
–¸ hAvr
fl -£i' 8 :£yÊdb
A v
· h
A t'Eck
–¸ 'Ect
E '◊l hAm'
A l
¸
:–hAb-ÙdÃgib¸–b –hflrk
¸ m
A l
¸ lOHm
¸ y« -'◊l yÊrk
¸ n√ £avl
¸ h
– d
–fl p
¸ h
e wà h
– d
fl v
A yà Ùl** '◊l*
tÂrexa'-£i' 10 :–hl
GA -heWv
· y¬ tÙnAb
– h
a Xap
K H
¸ m
i k
–¸ h√nF d
 v
A y«y Ùn¸bl
i -£i'wà 9
'◊l heGlE'-HAl¸H-£i'wà 11 :vflrgà y« '◊l h
– t
A n√ v
O wà h
– t
A ˚s¸k
– h
– r
fl '
E H
¸ Ùl-x—q
– y«
tÙm tEm√w Hyi' hEk
– m
a 12 < :•esk
–A §yE' £√nF x
i hA'c
¸ y√ wà h
– l
A heWv
· y¬
£ÙqAm ߸l yiGt¸maWwà Ùd√yl
¸ h√nF '
i £yihl
» '
È h
A wà hfldc
A '◊l reH'
· w¬ 13 :tAm˚y
hAmËrAv¸b ÙgËrAh¸l ˚hEvr
„ -lav Hyi' ]3 d«zy√ -yikwà 14 < :hAm
G H
A s˚n√y reH'
·
:tAm˚y tÙm ÙGmi'wà wyib'
A hEk
– m
a ˚ 15 < :t˚mAl ˚Fnx
e q
–“ t
Gi yixb
–¸ zà m
i £ivm
E
wyibA' lEGl—q¸m˚ 17 < :tAm˚y tÙm Ùd√yb
¸ 'Acm
¸ n« wà ÙrAkm
¸ ˚ Hyi' b≈ngO wà 16
˚hEv„r-te' Hyi'-hAk
– h
i wà £yiHn√ '
· §ubyÊryà -yikwà 18 < :tAm˚y tÙm ÙGm'
i wÃ
™EGlah¸tihÃw £˚q√y-£i' 19 :bAk
– H
¸ m
i l
¸ lapn√ wà t˚m√y '◊lwà •Orgà '
e b
¸ Ù' §eb'
e b
–¸
< :'EKpfirÃy '◊KpfirÃw §Et
G y« ÙGtb
¸ H
i qfir hek
– m
Ga h
a h“q
– n« wà ÙGtnà v
a H
¸ m
i -lav ¶˚xab

£Oq√n Ùd√y taxaGt tEm˚ XebH
KE b
–a ÙtAm'
· -te' Ù' Ù–db
¸ v
a -te' Hyi' hek
– y¬ -yikwà 20
< :'˚h ÙKp¸sak yik
– £—q
– y… '◊l dOmv
· y¬ £«ym
a Ùy Ù' £Ùy-£i' ™a' 21 :£‘qnF√ y«
§ÙsA' h∆y¸h«y '◊lÃw h
A yÂdl
A yà ˚'¸cy√ wà hflrh
A hAH
K '
i ˚pÃgn√ wà £yiHn√ '
· ˚c√nF y« -yikwà 22
-£i'Ãw 23 :£yililp
¸ b
–i §atn√ wà hAH
K '
i h
A lavb
–a wyAlv
A tyiHy√ reH'
· k
–a H≈nv
A y≈ HÙnAv
d√y §EH taxaGt §EH §«yv
a taxt
Ga §«yv
a 24 :Hepn√ taxt
Ga Hepn∆ hAt
G t
a n√ wà h∆yh
¸ y« §ÙsA'
vacAKp taxaGt vaceKp h√yC w« k
–¸ taxt
Ga h√yC w« k
–¸ 25 :l∆gr
fl taxt
Ga l∆gr
 d√y taxt
Ga
-Ù' Ù–d¸bav §yEv-te' Hyi' hek
– y¬ -yikwà 26 < :hflr˚–bx
a taxt
Ga hflr˚–bx
a

-£i'Ãw 27 < :ÙnyEv taxt
Ga ˚Fnx
e l
G¸ H
a yà yiHp
¸ x
A l
a h
– t
A x
· H
i wà ÙtAm'
· §yEv-te'
> :ÙFniH taxaGt ˚Fnx
e l
G¸ H
a yà yiHp
¸ x
A l
a lyip
K y¬ ÙtAm'
· §EH-Ù' Ù–db
¸ v
a §EH
rÙKHah l‘qA–s«y lÙqAs tEmw√ hAH
K '
i -te' Ù' Hyi'-te' rÙH x¬gF y« -yikwà 28
lOm¸Gtim '˚h x√Fg¬n rÙH £i'wà 29 :y÷qn√ rÙKHh
a lavb
a ˚ ÙrAWb
–¸ -te' lEk'
A y≈ '◊lwÃ
rÙKHah hAKHi' Ù' Hyi' tyimh
E wà ˚Fnr
 m
¸ H
¸ y« '◊lwà wyAlv
A b
¸ b
–i dav˚hÃw £OHl
¸ H
i
ÙH¸p¬n §OyËdiKp §at√nÃw wyAlv
A taH˚y repk
–O -£i' 30 :tAm˚y wyAlv
A b
–¸ -£¬gwà l‘qs
–A y«
h∆∑zah XAKp¸HiGma–k x√gF y« tab-Ù' x√gF y« §Eb-Ù' 31 :wyAlv
A taH˚y-reH'
· lOkk
–¸
£yil“q¸H £yiHl
» ¸H •esk
–e hAm'
A Ù' rÙKHh
a x¬gF y« debv
e -£i' 32 :ÙGl heWv
A y≈
hÂr¸k«y-yi–k Ù' rÙ–b Hyi' xat
G p
¸ y« -yikwà 33 < :l‘qs
–A y« rÙKHh
a wà wy√nd
O 'al §Et
G y«
£EGlaHÃy rÙ–bah lavb
–a 34 :rÙm·x Ù' rÙKH hAm
G H
A -lapn√ wà ˚Fns
–e k
a yà '◊lwà rOb
– Hyi'
Hyi'-rÙH •OFg«y-yikwà 35 < :ÙGl-h∆yh
¸ y« tEm
G h
a wà wyAlv
A b
¸ l
i byiHy√ •esk
–e
£¬gÃw ÙKp¸sa–k-te' ˚cAxwà yaxh
a rÙKHh
a -te' ˚r¸km
A ˚ tEmw√ ˚hEvr
„ rÙH-te'
'◊lÃw £OH¸liH lÙm¸t
G m
i '˚h x√gF n¬ rÙH yik
– vfidÙn Ù' 36 :§˚cÈxy∆ tEm
G h
a -te'
< :ÙGl-h∆y¸h«y tEGmh
a wà rÙKHh
a taxt
Ga rÙH £El
G H
a yà £El
G H
a wyAlv
A b
–¸ ˚Fnr
 m
¸ H
¸ y«
£EGlaHÃy r“qAb hAKHm
i x
· ÙrAkm
¸ Ù' ÙxAbX
¸ ˚ heW-Ù' rÙH Hyi'-bOngà y« yik
– 37
:heKWah taxaGt §'◊c-vab
– r
Ë '
a wà rÙKHh
a taxt
Ga
Exodus 22
'EcAGm«y tÂreGt¸xaGma–b-£i' 1
£yimfl–d wyAlAv HemeKHh
a hAxr
Ë z√ -£i' 2 :£yimd
–fl Ùl §yE' tEmw√ hAk
– h
u wà b√nF gF¬ h
a
'EcAGmit 'EcAGmih-£i' 3 :ÙtAbn≈ gà b
–i rak
– m
¸ n« wà Ùl §yE'-£i' £El
G H
a yà £El
G H
a Ùl
< :£EGlaHÃy £«y¬n¸H £y«yC x
a heW-dav rÙm·x-dav rÙKHm
i hAbn≈ gFÃ h
a Ùd√yb
¸
h„d¸Wi–b rEvib˚ Ùryivb
–¸ ** hflryivb
–¸ *-te' xal
G H
i wà £Ârk
e -Ù' hÂdW
A Hyi'-revb
¸ y¬ yik
– 4
HE' 'EcEt-yi–k 5 < :£El
G H
a yà ÙmËrk
–a baXyEm˚ ˚h„dW
A baXyEm rEx'
a
riv¸baGmah £EGlaHÃy £El
G H
a hÂdW
KA h
a Ù' hAmq
–“ h
a Ù' HyÊdgF√ lak'
È n∆ wà £yicq
O hA'c
¸ m
A ˚
£yilEk-Ù' •ese–k ˚hEvr
„ -le' Hyi' §Et
G y« -yik
– 6 < :hflrv
E b
–¸ h
a -te'
'◊l-£i' 7 :£«y√n¸H £El
G H
a yà b√nF gF¬ h
a 'Ecm
GA y« -£i' Hyi'h
A tyEb
– m
i b¬nF g… wà rOmH
¸ l
i
Ùd√y xalAH '◊l-£i' £yihl
» '
È h
A -le' t«yb
–a h
a -lavb
–a bfirq
Ÿ n« wà b√nF gF¬ h
a 'Ecm
GA y«
heW-lav rÙm·x-lav rÙH-lav vaHp
Ke -rabd
–Ë -lAk
– -lav 8 :˚hEvr
„ tek'elm
¸ b
–i
£yihl
» È'Ah dav h∆z '˚h-yik
– ram'◊y reH'
· hfldb
E '
· -lAk
– -lav hAml
¸ W
a -lav
< :˚hEv„r¸l £«y¬n¸H £El
G H
a yà £yihl
» '
È §uvyiHr
Ë y¬ reH'
· £ehy≈nH
¸ -rabd
–Ë '◊by√
rOm¸Hil hAmEh¸–b-lAkwà heW-Ù' rÙH-Ù' rÙm·x ˚hEvr
„ -le' Hyi' §Et
G y« -yik
– 9
£ehy≈n¸H §yE–b h∆y¸ht
Gi h√whÃy tavb
u H
¸ 10 :he'r
O §yE' hAb
– H
¸ n« -Ù' rab
– H
¸ n« -Ù' tEm˚
-£i'Ãw 11 :£EGlaHyà '◊lwà wyAlv
A b
–¸ x—ql
A wà ˚hEvr
„ tek'elm
¸ b
–i Ùd√y xalH
A '◊l-£i'
dEv ˚hE'ibÃy •„rALXy« •OrX
A -£i' 12 :wyAlv
A b
¸ l
i £El
G H
a yà ÙGmv
i m
E b≈ngF√ y« bOngF√
ra–b¸H«nÃw ˚hEv„r £ivm
E Hyi' la'H
¸ y« -yikwà 13 > :£El
G H
a yà '◊l hApr
„ X
L¸ h
a
£EGlaHÃy '◊l ÙGmiv wyAlv
A b
–¸ -£i' 14 :£El
G H
a yà £El
G H
a ÙGmv
i -§yE' wyAlv
A b
–¸ tEm-Ù'
reH·' hAl˚t¸–b Hyi' het
G p
a yà -yikwà 15 < :ÙrAkW
¸ b
–i 'Ab
– '˚h ryikW
A -£i'
§E'AmÃy §E'Am-£i' 16 :hAH
K '
i l
¸ ÙGl h√nF r
 h
A m
¸ y« rOhm
A h
– m
GA v
i bakH
A wà hAWr
fl '
O -'◊l
hApEKHak¸m 17 < :t»l˚t¸b
– h
a rahm
O k
–¸ lOqH
¸ y« •esk
–e Ùl h
– t
GA t
i l
¸ h
A yib'
A
fixEbOz 19 < :tAm˚y tÙm hAmh
E b
–¸ -£iv bEkH
O -lAk
– 18 < :h∆yC x
a t
¸ '◊l
:Ù–dab¸l h√whyal yit
G l
¸ b
–i £flrx
Û y√ £yihl
» '
È l
A
:£«yflr¸cim ¶Âre'¸–b £ety«yh
È £yÊrg≈ -yik
– ˚Fnc
e x
A l
¸ t
i '◊lwà h∆nÙt-'◊l r≈gwà 20
-£i' yi–k ÙtO' h∆Fnv
a t
¸ h≈nF v
a -£i' 22 :§˚Fnv
a t
¸ '◊l £Ùt√ywà h√nm
A l
¸ '
a -lAk
– 21
£ek¸te' yiGtÃgfirAhÃw yip
K '
a hflrx
A wà 23 :Ùt“qv
· c
a vamH
¸ '
e v
fi m
O H
A yal'
E qavc
¸ y« qOvc
A
•ese–k-£i' 24 > :£yimt
O yà £eky≈nb
¸ ˚ tÙnAml
¸ '
a £ekyEHnà ˚yAhwà bÂrx
A b
–e
§˚myiW¸t-'◊l heHnO k
–¸ Ùl h∆yh
¸ t
i -'◊l ™Am
G v
i y«nv
A h
e -te' yim
G v
a -te' h∆wl
¸ t
Ga
˚FnebyiH¸Gt HemeKHah '◊b
– -dav ßevr
„ taml
¸ W
a lOb
– x
¸ t
Ga lObx
A -£i' 25 :™eHn∆ wyAlv
A
h√yAhÃw bA–k¸H«y heGmb
–a ÙrOvl
¸ ÙtAlm
¸ W
i 'wih h
– d
–fl b
a l
¸ Ùt˚s¸k** hAt˚s¸k* 'wih yik
– 26 :Ùl
lEGl—q¸t '◊l £yihl
» '
È 27 < :y«n'
A §˚Fnx
a -yik
– yit
G v
¸ m
a H
A wà yal'
E qavc
¸ y« -yik

ßy∆nA–b rÙk¸–b rExa't
¸ '◊l ß·vm
¸ d
Ê wà ߸t'
A l
E m
¸ 28 :rO't
A '◊l ߸m
G v
a b
¸ 'yiWn√ wÃ
ÙGmi'-£iv h∆y¸h«y £yimy√ tavb
¸ H
i ß∆n'◊cl
¸ ßËrH
O l
¸ heWv
· t
Ga -§Ek
– 29 ]3 :yil
G -§et
G t
Gi
hÂdAKWa–b rAWAb˚ yil §˚y¸ht
Gi HÂdq
O -yEHnà '
a wà 30 :yil-Ùn¸t
G t
Gi y«nyimH
K¸ h
a £ÙCyb
–a
< :ÙtO' §˚kil¸HaGt belk
–e l
a ˚lEk'◊t '◊l hApr
„ X
¸
Exodus 23
dEv tOy¸hil vAHflr-£iv ßËdy√ teHt
GA -la' 'ÃwH
A vamH
E 'AW
K t
i '◊l 1
bÊr-lav h∆n·vat-'◊lwà tOvr
fl l
¸ £yib
– r
fi -y„rx
· '
a h∆yh
¸ t
i -'◊l 2 < :sAmx
A
< :ÙbyÊr¸–b rfi–d¸ht
e '◊l lfldwà 3 :tOX
L h
a l
¸ £yib
– r
fi y„rx
· '
a tOXnà l
i
-yi–k 5 < :Ùl ˚FnebyiHt
G¸ bEHh
A hevt
GO ÙrOmx
· Ù' ߸by« '
O rÙH v¬gF p
¸ t
i yik
– 4
bOz·vaGt bOzAv Ùl bOzv
· m
E t
GA l
¸ d
fi x
A wà Ù'AW
K m
a taxt
Ga ¶Ebr
O ß·'n¬ W
O rÙm·x he'r
Ë t
i
qAxËriGt r’qeH-rabd
–Ë m
i 7 :ÙbyÊrb
–¸ ßÃnyO b
¸ '
e Xap
K H
¸ m
i heX
L t
a '◊l 6 < :ÙGmv
i
x“–qit '◊l daxOHÃw 8 :vAHr
fl qyÊd
– c
¸ '
a -'◊l yik
– gOrh
· t
Ga -la' qyÊd
– c
a wà y÷qn√ wÃ
¶Ax¸lit '◊l r≈gÃw 9 :£y÷qyÊd
– c
a y„rb
¸ d
–Ê •El
G s
a y«w £yixq
Ÿ p
Ki r≈wF v
a yà daxH
KO h
a yik

:£«yflr¸cim ¶Âre'¸–b £ety«yh
È £yÊrg≈ -yik
– r≈gF h
a Hepn∆ -te' £et
G v
¸ d
fi yà £et
G '
a wÃ
tivyib¸KHahÃw 11 :–ht
A '
A ˚b¸t
G -te' t
GA p
¸ s
a '
A wà ßecr
Ë '
a -te' vfirzà t
Gi £y«nH
A HEHwà 10
hÂdAKWah t¬Cyax lak'◊t
G £flrt
¸ y« wà ßem
G v
a y≈nyO b
¸ '
e ˚l¸k'
A wà h
– t
GA H
¸ X
a nà ˚ h√nF X
e m
¸ H
¸ t
Gi
£ÙCyab˚ ßyeW·vam heWv
· t
Ga £yimy√ teHH
E 12 :ßety≈zl
¸ ߸mr
Ë k
a l
¸ heWv
· t
Ga -§Ek

:r≈FgahÃw ߸tAm·'-§e–b HEpnF√ y« wà ßÂrm
O x
· w¬ ßËrÙH x
fi ˚n√y §avm
a l
¸ tOb
– H
¸ t
Gi yivyibH
K¸ h
a
'◊l £yÊrEx·' £yihl
» '
È £EHwà ˚rEmH
KA t
Gi £ekyEl'
· yit
G r
Ë m
a '
A -reH'
· lOkb
¸ ˚ 13
:ßyiKp-lav vamAKH«y '◊l ˚ryik
– zà t
a
tav¸biH rOm¸HiGt tÙFcm
Ga h
a gax-te' 15 :h√nH
KA b
–a yil gOxt
GA £yilg√ r
Ë H»lH
A 14
At'Ac√y Ùb-yi–k byib'
A h
A HÂdx
O dEvÙm¸l ßity«wF c
i reH'
· k
–a tÙFcm
a lak'◊t
G £yimy√
reH·' ßyeW·vam y„r˚–kb
–i ryicq
–“ h
a gaxwà 16 :£“qy„r y¬np
A ˚'flry≈ -'◊lwà £«yr
fl c
¸ m
Gi m
i
-§im ßyeW·vam-te' ߸p
K s
¸ '
A b
–¸ h√nH
KA h
a t'Ecb
–¸ •isA'h
A gaxwà hÂdW
KA b
–a vfirzà t
Gi
§OdA'Ah y≈n¸Kp-le' ßËr˚kÃz-lAk
– he'r
fl y≈ h√nH
KA b
–a £yimv
A p
K¸ H»lH
A 17 :hÂdW
KA h
a
-dav y«Fgax-belEx §yily√ -'◊lwà yixb
¸ z« -£fid
– ¶Emx
A -lav xab
– zà t
i -'◊l 18 :h√whÃy
lEKHab¸t-'◊l ßyehl
» '
È h√whÃy tyEb
– 'yibt
GA ߸tm
A d
Ë '
a y„r˚–kb
–i tyiH'„r 19 :r’qb
–O
< :ÙGmi' bEl·xa–b yÊdgFÃ
-le' ß·'yib·halÃw ™Ârd
–fl b
–a ßËrm
A H
¸ l
i ßy∆np
A l
¸ ™A'l
¸ m
a x
fi l
E H
O yiknO '
A h≈nF h
i 20
Ù–b rEGmaGt-la' ÙlOqb
–¸ vamH
¸ ˚ wy√np
KA m
i remH
KA h
i 21 :yitnO k
i h
· reH'
· £ÙqAm
G h
a
vam¸HiGt fivOmAH-£i' yik
– 22 :Ù–br
Ë q
÷ b
–¸ yimH
¸ yik
– £ekv
· H
¸ p
i l
¸ 'AW
K y« '◊l yik

-te' yiGtËracÃw ßyebyà '
O -te' yit
G b
¸ y¬ '
A wà rEb
– d
fi '
· reH'
· lO–k t
A yiWv
A wà ÙlOqb
–¸
yiGtixahÃw yÊrOmÈ'Ah-le' ß·'yibh
È w∆ ßy∆np
A l
¸ yik'
A l
¸ m
a ™Ely≈ -yik
– 23 :ßyÂrr
Ë c
O
h∆w·xaGt¸Hit-'◊l 24 :wyit
G d
Ë x
a k
¸ h
i wà yis˚bÃyh
a wà y«wF x
i h
a y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà y«z∑ r
Ê p
K¸ h
a wÃ
£EsËrAh¸Gt s„rAh yik
– £ehyEWv
· m
a k
–¸ heWv
· t
a '◊lwà £„db
¸ v
A t
A '◊lwà £ehyEhl
» 'El
™firEb˚ £ekyEhl
» È' h√whÃy tE' £et
G d
Ë b
a v
· w¬ 25 :£ehyEtb
O c
FE m
a rEb
– H
a t
G¸ rEb
– H
a wÃ
h∆y¸hit '◊l 26 :ßeb
– r
Ë q
–÷ m
i hAlx
· m
a yitr
O s
i h
· w¬ ßyemyEm-te'wà ߸mx
¸ l
a -te'
:'EGlam·' ßyem√y raKps
¸ m
i -te' ßecr
Ë '
a b
–¸ hflrq
“ v
· w¬ hAlk
–E H
a m
¸
'◊bAGt reH·' £AvAh-lAk
– -te' yitm
GO h
a wà ßy∆np
A l
¸ xal
G H
a '
· yitm
A yE'-te' 27
hAvËriFcah-te' yiGtx
¸ l
a H
A wà 28 :•Ârv
O ßyel'
E ßyebyà '
O -lAk
– -te' yit
G t
a n√ wà £ehb
–A
'◊l 29 :ßy∆nAp¸Glim yit
G x
i h
a -te'wà y«nv
· n¬ k
–¸ h
a -te' y«wF x
i h
a -te' hAHr
Ë g≈ wà ßy∆np
A l
¸
t¬Cyax ßyelAv hA–bfirwà hAmm
A H
¸ ¶Âr'
A h
A h∆yh
¸ t
Gi -§ep
K tAx'
e h√nH
A b
–¸ ßy∆np
KA m
i ˚FnH
e r
Ë g√ '
·
-te' AGt¸lax√nÃw hÂrp
¸ t
Gi reH'
· dav ßy∆np
KA m
i ˚FnH
e r
Ë g√ '
· Xavm
¸ Xavm
¸ 30 :hÂdW
KA h
a
-dav rA–bËdiGmim˚ £yit
G H
¸ l
i p
K¸ £√y-davwà •˚s-£¬yC m
i ߸lb
u gFÃ -te' yit
G H
a wà 31 :¶Âr'
A h
A
-'◊l 32 :ßy∆nAKpim ÙmAt
G H
¸ r
fi g≈ wà ¶Âr'
A h
A yEbH
¸ yO tE' £ekd
Ë y∆ b
–¸ §Et
G '
e yik
– rAhnF√ h
a
˚'yiX·x¬y-§eKp ߸cËr'
a b
–¸ ˚b¸Hy≈ '◊l 33 :tyÊrb
–¸ £ehyEhl
» 'Elwà £ehl
A ]3 tOrk
¸ t
i
> :H‘qÙm¸l ߸l h∆yh
¸ y« -yik
– £ehyEhl
» '
È -te' dObv
· t
a yik
– yil ߸t'
O
Exodus 24
'˚hyib·'¬w bfld√n §Orh
· '
a wà hAt
G '
a h√whÃy-le' hElv
· ram'
A heHm
O -le'wà 1

Ù–dab¸l heHOm H¬Fg«nwà 2 :qOxr
fl m
E £ety«wx
· t
Ga H
¸ h
i wà lE'r
fl ¸Wy« y≈nq
Ÿ z∑« m
i £yivb
¸ H
i wÃ
rEKpasÃy¬w heHOm '◊byC√ w¬ 3 :ÙGmv
i ˚l·vy¬ '◊l £Avh
A wà ˚H√gF y« '◊l £Ehwà h√whÃy-le'
lÙq £AvAh-lA–k §avyC¬ w¬ £yiXp
KA H
¸ m
Gi h
a -lAk
– tE'wà h√whÃy y„rb
¸ d
–Ê -lAk
– tE' £Avl
A
heHOm bOGt¸k«Cy¬w 4 :heWv
· n¬ h√whÃy reb
– d
–Ê -reH'
· £yÊrb
A d
–Ë h
a -lAk
– ˚r¸m'◊yC w¬ dAx'
e
£yEGt¸H˚ rAhAh taxt
Ga x
fi b
–E zà m
i §ebyC« w¬ r’qb
–O b
–a £Ek
– H
¸ yC¬ w¬ h√whÃy y„rb
¸ d
–Ê -lAk
– tE'
y≈n¸–b y„r·v¬n-te' xalH
¸ yC« w¬ 5 :lE'r
fl W
¸ y« yEXb
¸ H
i rAWv
A £y≈nH
¸ l
i hAbc
FE m
a h„rW
¸ v
e
x—–q«Cy¬w 6 :£yÊrAKp h√whyal £yiml
A H
¸ £yixb
A zà ˚x¸b
– zà yC« w¬ t»lv
O ˚l·vyC¬ w¬ lE'r
fl W
¸ y«
x—–q«Cy¬w 7 :fixE–bÃziGmah-lav qfirz√ £fld
– h
a yicx
· w¬ tOngF√ '
a b
–A £eWyC√ w¬ £fld
– h
a yicx
· heHm
O
heW·v¬n h√whÃy re–bd
–Ê -reH'
· lOk
– ˚r¸m'◊yC w¬ £Avh
A y≈nzà '
A b
–¸ 'flrq
Ÿ yC« w¬ tyÊrb
–¸ h
a reps
E
-£fid h≈Fnih rem'◊Cyw¬ £Avh
A -lav qOrzà yC« w¬ £fld
– h
a -te' heHm
O x—q
– yC« w¬ 8 :vAmH
¸ n« wÃ
:heGlE'Ah £yÊrAbË–dh
a -lAk
– lav £ekm
GA v
i h√whÃy tfirk
–A reH'
· tyÊrb
–¸ h
a
˚'Ër«Cy¬w 10 :lE'flrW
¸ y« y≈nq
Ÿ z∑« m
i £yivb
¸ H
i wà '˚hyib'
· w¬ bfldn√ §Orh
· '
a wà heHm
O lavyC¬ w¬ 9
£ecev¸k˚ ryiKpa–sah t¬nb
¸ l
i hEWv
· m
a k
–¸ wyAlgà r
fi taxt
a wà lE'r
fl W
¸ y« yEhl
» '
È tE'
-te' ˚zÈx∆Cy¬w Ùd√y xalH
A '◊l lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ yElyic'
· -le'wà 11 :rahX
O l
A £«ym
a H
KA h
a
yalE' hEl·v heHOm-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 12 < :˚GtH
¸ yC« w¬ ˚l¸k'◊yC w¬ £yihl
» '
È h
A
reH·' h√w¸ciGmahÃw hflrÙGth
a wà §eb'
e h
A tOxl
u -te' ߸l h√nt
G¸ '
e wà £AH-h≈yh
¸ w∆ hflrh
A h
A
-le' heHOm lav¬Cy¬w ÙtËrH
A m
¸ v
fi H
u Ùhy«w heHm
O £“qyC√ w¬ 13 :£Atr
O Ùh¸l yit
G b
¸ t
a k
–A
b˚H√n-reH·' dav h∆zb
A ˚nAl-˚b¸H ram'
A £y«nq
‘ z∑à h
a -le'wà 14 :£yihl
» '
È h
A rah
:£ehEl·' H¬Fg«y £yÊrb
A d
–Ë lavb
a -yim £ekm
GA v
i r˚xÃw §Orh
· '
a h≈nF h
i wà £ekyEl'
·
h√whÃy-dÙb¸–k §O–k¸HyC« w¬ 16 :rAhh
A -te' §√nv
A h
e sakyà w¬ rAhh
A -le' heHm
O lavyC¬ w¬ 15
£ÙCya–b heHOm-le' 'flrq
Ÿ yC« w¬ £yimy√ teHH
E §√nv
A h
e ˚hEs
– k
a yà w¬ y¬nyis rah-lav
H'◊r¸–b telekO' HE'k
–¸ h√whÃy dÙb¸k
– hE'r
Ë m
a ˚ 17 :§√nv
A h
e ™ÙGtm
i yivyibH
K¸ h
a
rAhAh-le' lav¬Cy¬w §√nv
A h
e ™Ùt¸b
– heHm
O '◊byC√ w¬ 18 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ y≈nyEvl
¸ rAhh
A
> :hAlÃyAl £yivA–br
Ë '
a wà £Ùy £yivb
–A r
Ë '
a rAhb
–A heHm
O yihyà w¬
Exodus 25
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
:yitAm˚r¸Gt-te' ˚xŸqt
Gi Ù–bl
i ˚Fnb
e d
–Ë y« reH'
· Hyi'-lAk
– tE'm
E hAm˚r¸t
G yil-˚xŸqy« wÃ
telEk¸t˚ 4 :teHOxnà ˚ •esk
e w√ bAhz√ £At
G '
i m
E ˚xŸqt
Gi reH'
· hAm˚r¸t
G h
a t'◊zwà 3
tOrOvÃw £yimfl–dA'¸m £ilyE' tOrv
O wà 5 :£y«z∑ v
i wà HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wÃ
tÂrOXŸqilÃw hAx¸HiGmh
a §emH
e l
¸ £yimW
A b
–¸ rO'm
GA l
a §emH
e 6 :£yiX
L H
i yEcv
· w¬ £yiHx
A t

yil ˚WAvÃw 8 :§eHOxl
a wà dOp'
E l
A £yi'l
Gu m
i y≈nb
¸ '
a wà £ahH
O -y≈nb
¸ '
a 7 :£yim
G s
–a h
a
tE' ߸tÙ' he'Ëram y«n'
· reH'
· lOkk
–¸ 9 :£AkÙt¸b
– yit
G nà k
a H
A wà Hfld
– q
Ÿ m
i
< :˚W·vaGt §EkÃw wyAlk
–E -lAk
– ty«nb
¸ t
Ga tE'wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a ty«nb
¸ t
Ga
Ù–b¸xflr yicEx√w hAGm'
a wà ٖkr
Ë '
A yicx
E w√ £«yt
a m
GA '
a £yiX
L H
i yEcv
· §Ùr·' ˚WAvwà 10
˚FneKpac¸Gt ¶˚xim˚ t«yb
–a m
i rÙhAX bAhz√ ÙtO' t
A yip
K c
i wà 11 :ÙtAmq
O yicx
E w√ hAm
G '
a wÃ
hAGtat√nÃw bAh√z tOvb
–¸ X
a vab
– r
Ë '
a ÙGl t
GA q
Ÿ c
a y√ wà 12 :byibs
A bAhz√ r≈z wyAlv
A t
A yiWv
A wÃ
-lav tOvA–baX yEGt¸H˚ tAx'
e h
A Ùv¸lc
a -lav tOvb
–A X
a yEt
G H
¸ ˚ wyAtm
O v
· p
Ka vab
– r
Ë '
a lav
At'EbEhÃw 14 :bAhz√ £At'
O t
A yip
K c
i wà £yiX
L H
i yEcv
· y„d
– b
a t
A yiWv
A wà 13 :ty«nH
KE h
a Ùv¸lc
a
:£ehA–b §OrA'Ah-te' t'EWl
A §Or'
A h
A tOvl
¸ c
a lav tOvb
–A X
La b
–a £yÊd
– b
–a h
a -te' ]3
§OrA'Ah-le' AGtat√nÃw 16 :˚Fnm
Ge m
i ˚rusy√ '◊l £yÊd
– b
–a h
a ˚y¸hy« §Or'
A h
A tOvb
–¸ X
a b
–¸ 15
£«yatAGma' rÙhAX bAhz√ tÂrp
KO k
a t
A yiWv
A wà 17 :ßyel'
E §Et
G '
e reH'
· tÁdv
E h
A tE'
hAHŸqim bAh√z £yibr
Á k
–¸ £«yn¬ H
¸ t
A yiWv
A wà 18 :–hb
–A x
¸ r
fl yicx
E w√ hAm
G '
a wà h
– k
–A r
Ë '
A yicx
E w√
hAc“–qim dAxe' b˚r¸k
– hEWv
· w¬ 19 :tÂrp
KO k
–a h
a tÙcŸq y≈nH
K¸ m
i £At'
O heWv
· t
Ga
-lav £yibÁr¸–kah-te' ˚W·vt
Ga tÂrp
KO k
–a h
a -§im h∆z∑ m
i hAcq
–“ m
i dAx'
e -b˚r¸k˚ h∆z∑ m
i
£yik¸kOs hAl¸vam¸l £«yp
a n√ k
¸ yEWr
Ë p
KO £yibr
Á k
–¸ h
a ˚yAhwà 20 :wyAtÙcŸq y≈nH
¸
y≈n¸Kp ˚y¸h«y tÂrOKpa–kah-le' wyix'
A -le' Hyi' £ehy≈np
¸ ˚ tÂrp
KO k
–a h
a -lav £ehyEpnà k
a b
–¸
§OrA'Ah-le'Ãw hAl¸vm
A l
¸ m
i §Or'
A h
A -lav tÂrp
KO k
–a h
a -te' t
GA t
a n√ wà 21 :£yibr
Á k
–¸ h
a
yiGtËra–bÊdÃw £AH ߸l yit
G d
Ë v
a ÙnÃw 22 :ßyel'
E §Et
G '
e reH'
· tÁdv
E h
A -te' §Et
G t
Gi
tE' tÁdEvAh §Or·'-lav reH'
· £yibr
Á k
–¸ h
a y≈nH
¸ §yEb
– m
i tÂrp
KO k
–a h
a lavm
E ߸t
G '
i

> :lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' ߸tÙ' h∆wF c
a '
· reH'
· -lAk

hAGma'Ãw Ù–b¸xflr hAGm'
a wà ٖkr
Ë '
A £«yt
a m
GA '
a £yiX
L H
i yEcv
· §Axl
¸ H
u t
A yiWv
A wà 23
:byibAs bAh√z r≈z ÙGl t
A yiWv
A wà rÙhAX bAhz√ ÙtO' t
A yip
K c
i wà 24 :ÙtAmq
O yicx
E w√
:byibAs ÙGtËr¬Fg¸sim¸l bAhz√ -r≈z t
A yiWv
A wà byibs
A xapX
O tÂrgF∆ s
¸ m
i ÙGl t
A yiWv
A wà 25
tO'EKpah va–bËra' lav tOvb
–A X
La h
a -te' t
GA t
a n√ wà bAhz√ tOvb
–¸ X
a vab
– r
Ë '
a ÙGl t
A yiWv
A wà 26
£yiGtAb¸l tOvA–baLXah ®y∆yh
¸ t
Gi tÂrgF∆ s
¸ m
Gi h
a tam
G v
u l
¸ 27 :wyAlgà r
fi vab
– r
Ë '
a l
¸ reH'
·
AtyiKpicÃw £yiLXiH yEcv
· £yÊd
– b
–a h
a -te' t
A yiWv
A wà 28 :§Axl
¸ H
Ku h
a -te' t'EWl
A £yÊd
– b
a l
¸
wyAtÙWŸq˚ wyAtOKpakÃw wyAtr
O v
A q
–Ÿ t
A yiWv
A wà 29 :§Axl
¸ H
Ku h
a -te' £Ab-'AW
K n« wà bAhz√ £At'
O
-lav AGtat√nÃw 30 :£At'
O heWv
· t
Ga rÙhAX bAhz√ §Ehb
–A ™as
– y… reH'
· wyAtyCO q
–÷ n¬ m
¸ ˚
> :dyimAGt y¬nAp¸l £y«np
KA £exl
e §Axl
¸ H
Ku h
a
–h√n“qÃw –hAk„rÃy hflrÙn¸m
G h
a heWv
A t
GE hAHq
Ÿ m
i rÙhAX bAhz√ tfirnO m
¸ t
A yiWv
A wà 31
Ahy–diFcim £yi'¸cOy £y«nq
“ hAH
K H
i wà 32 :˚y¸hy« h√nF m
Ge m
i h
A yexr
fl p
¸ ˚h
A yÂrt
GO p
¸ k
–a h
A yevyibgFÃ
:y«nEKHah –hfl–diFcim hflrnO m
¸ y≈nq
Ÿ hAHl
» H
¸ ˚ dAx'
e h
A h
– d
–fl c
Fi m
i hflrnO m
¸ y≈nq
Ÿ hAHl
» H
¸
£yivibÃg hAHl
» ¸H˚ xfirp
e w√ rOt
G p
¸ k
–a dAx'
e h
A h∆nq
–“ b
–a £yÊdq
–“ H
u m
¸ £yivb
i gà hAHl
» H
¸ 33
£yi'¸cOCyah £y«n“–qah teHH
E l
¸ §Ek
– xfirp
A w√ rOt
G p
¸ –ak dAx'
e h
A h∆nq
–“ b
–a £yÊdq
–“ H
u m
¸
:Ahyexflr¸p˚ AhyÂrOGtp
¸ k
–a £yÊdq
–“ H
u m
¸ £yivb
i gà hAvb
–A r
Ë '
a hflrnO m
G¸ b
a ˚ 34 :hflrnO m
G¸ h
a -§im
h√FneGmim £y«n“–qah y≈nH
¸ taxt
Ga rOt
G p
¸ k
a wà h√nF m
Ge m
i £y«nq
–“ h
a y≈nH
¸ taxt
Ga rOt
G p
¸ k
a wà 35
:hflrOn¸Gmah-§im £yi'c
¸ yCO h
a £y«nq
–“ h
a teHH
E l
¸ h√nF m
Ge m
i £y«nq
–“ h
a y≈nH
¸ -taxt
Ga rOt
G p
¸ k
a wÃ
:rÙhAX bAh√z tax'
a hAHq
Ÿ m
i h
– l
GA k
–u ˚y¸hy« h√nF m
Ge m
i £AtnO q
Ÿ ˚ £ehy„rt
GO p
¸ k
–a 36
rebEv-lav ryi'EhÃw h
A yetr
O n≈ -te' hAlv
È h
e wà hAvb
¸ H
i h
A yetr
O n≈ -te' t
A yiWv
A wà 37
rÙhAX bAh√z rA–ki–k 39 :rÙhAX bAhz√ h
A yett
GO x
¸ m
a ˚h
A yexq
“ l
¸ m
a ˚ 38 :Ahy∆np
KA
£Aty«n¸bat¸–b hEW·v¬w hE'r
Ë ˚ 40 :hel
G '
E h
A £yilk
–E h
a -lAk
– tE' h
– t
A '
O heWv
· y¬
< :rAhA–b he'ËrAm hAt
G '
a -reH'
·
Exodus 26
§Am√FgËra'Ãw telEk¸t˚ r√zH
¸ m
A HEH tOvyÊryà reWv
e heWv
· t
Ga §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te'wà 1
hAvyÊrÃyah ™ÂrO' 2 :£At'
O heWv
· t
Ga bEHx
O hEWv
· m
a £yibr
Á k
–¸ y«nH
A tavl
a t
O wÃ
tAxe'Ah hAvyÊrÃyah hAm
G '
a b
–A vab
– r
Ë '
a baxr
O wà hAm
G '
a b
–A £yÊrW
¸ v
e wà h∆nm
O H
¸ tax'
a h
A
hAKHi' tOr¸bOx ®y∆yh
¸ t
Gi tOvyÊryà h
a HEmx
· 3 :tOvyÊryà h
a -lAkl
¸ tax'
a hfld
– m
i
tO'¸lul AtyiWAvÃw 4 :–ht
A x
O '
· -le' hAH
K '
i tOrb
¸ x
O tOvyÊryà HEmx
A wà h
– t
A x
O '
· -le'
tap¸Wi–b heW·vaGt §Ekwà tÂrb
A x
O b
–a hAcq
–“ m
i tAx'
e h
A hAvyÊryà h
a tapW
¸ lav telk
E t

hAvyÊrÃya–b heW·vaGt tO'l
A l
u £yiH
K m
i x
· 5 :ty«nH
KE h
a tÂrb
–e x
¸ m
Ga b
–a h√nÙcy÷q
– h
a hAvyÊryà h
a
tÂre–b¸xaGma–b reH·' hAvyÊryà h
a hEcq
Ÿ b
–i heWv
· t
Ga tO'l
A l
u £yiH
K m
i x
· w¬ tAx'
e h
A
yEsËr—q £yiKHim·x AtyiWv
A wà 6 :–ht
A x
O '
· -le' hAH
K '
i tO'l
A l
Gu h
a t»lyib
– q
Ÿ m
a ty«nH
KE h
a
§A–k¸HiGmah h√yAhÃw £yisr
fl q
–Ÿ b
–a h
– t
A x
O '
· -le' hAH
K '
i tOvyÊryà h
a -te' t
GA r
Ë b
–a x
i wà bAhz√
-yEGt¸Hav §A–k¸HiGmah-lav leh'
O l
¸ £y«z∑ v
i tOvyÊryà t
A yiWv
A wà 7 > :dAx'
e
hAGma'A–b £yiHl
» ¸H tax'
a h
A hAvyÊryà h
a ™Âr'
O 8 :£At'
O heWv
· t
Ga tOvyÊryà h„rW
¸ v
e
h„r¸Wev yEGt¸Hav¸l tax'
a hfld
– m
i tAx'
e h
A hAvyÊryà h
a hAm
G '
a b
–A vab
– r
Ë '
a baxr
O wÃ
dAb¸l tOvyÊrÃyah HEH-te'wà dAbl
¸ tOvyÊryà h
a HEmx
· -te' t
GA r
Ë b
–a x
i wà 9 :tOvyÊryÃ
£yiKHim·x AtyiWAvÃw 10 :leh'
O h
A y≈np
K¸ l˚m-le' tyiH
K H
Ki h
a hAvyÊryà h
a -te' t
GA l
¸ p
a k
A wÃ
tO'Alul £yiKHim·x¬w tÂrb
A x
O b
–a h√nc
O y÷q
– h
a tAx'
e h
A hAvyÊryà h
a tapW
¸ lav tO'l
A l
u
£yiKHim·x teHOxÃn yEsr
Ë q
— t
A yiWv
A wà 11 :ty«nH
KE h
a tÂrb
e x
O h
a hAvyÊryà h
a tapW
¸ lav
:dAxe' h√yAhÃw leh'
O h
A -te' t
GA r
Ë b
–a x
i wà tO'l
A l
Gu b
–a £yisr
fl q
–Ÿ h
a -te' t
A 'Ebh
E wÃ
lav xfir¸siGt tepÂdv
O h
A hAvyÊryà h
a yicx
· leh'
O h
A tOvyÊryib
– •„dv
O h
A xfirs
e wà 12
tOvyÊrÃy ™ÂrO'¸–b •„dv
O b
–A h∆z∑ m
i hAm
G '
a h
A wà h∆z∑ m
i hAm
G '
a h
A wà 13 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a y„rx
O '
·
AtyiWAvÃw 14 :ÙtO–sk
a l
¸ h∆z∑ m
i ˚ h∆z∑ m
i §Ak
– H
¸ m
Gi h
a y„d
– c
i -lav x
fi ˚rAs h∆yh
¸ y« leh'
O h
A
:hAl¸vAm¸lim £yiHx
A t
G¸ tOrv
O hEsk
¸ m
i ˚ £yimd
–fl '
A m
¸ £ilyE' tOrv
O leh'
O l
A hesk
¸ m
i
reWev 16 :£yÊd¸mv
O £yiX
L H
i yEcv
· §Ak
– H
¸ m
Gi l
a £yiHr
fl q
–Ÿ h
a -te' t
A yiWv
A wà 15 >
yEGt¸H 17 :dAxe'Ah HÂrq
–’ h
a baxr
O hAm
G '
a h
A yicx
· w¬ hAm
G '
a wà HÂrq
–“ h
a ™Âr'
O tÙGm'
a
yEHËr—q lOk¸l heWv
· t
Ga §Ek
– h
– t
A x
O '
· -le' hAH
K '
i tObl
GA H
u m
¸ dAx'
e h
A HÂrq
–’ l
a tÙd√y

hA–bÃg∆n ta'¸pil HÂrq
’ £yÊrW
¸ v
e §Ak
– H
¸ m
Gi l
a £yiHr
fl Ÿq
– h
a -te' t
A yiWv
A wà 18 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a
y≈n¸H HÂr“–qah £yÊrW
¸ v
e taxt
Ga heWv
· t
Ga •esk
e -y≈nd
Ë '
a £yivb
–A r
Ë '
a wà 19 :h√nm
A yEt
HÂr’–qah-taxaGt £y«nd
fl '
· y≈nH
¸ ˚ wyAtd
O yà yEt
G H
¸ l
i dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a -taxt
Ga £y«nd
fl '
·
£yÊr¸Wev §ÙpAc ta'p
¸ l
i ty«nH
KE h
a §Ak
– H
¸ m
Gi h
a valc
e ¸l˚ 20 :wyAtd
O yà yEt
G H
¸ l
i dAx'
e h
A
dAxe'Ah HÂr’–qah taxt
Ga £y«nd
fl '
· y≈nH
¸ •esk
–A £ehy≈nd
Ë '
a £yivb
–A r
Ë '
a wà 21 :HÂrq

heW·vaGt hAGm√y §A–k¸Hm
Gi h
a yEtk
–¸ r
Ë y¬ l
¸ ˚ 22 :dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a taxt
Ga £y«nd
fl '
· y≈nH
¸ ˚
:£«yAtAkËr¬Cya–b §A–k¸Hm
Gi h
a tOvc
¸ q
ÿ m
¸ l
i heWv
· t
Ga £yiHr
fl q
Ÿ y≈nH
¸ ˚ 23 :£yiHr
fl q
Ÿ hAH
K H
i
tava–baLXah-le' ÙH'◊r-lav £yim
G t
a ]3 wF y¸hy« wfld
– x
¸ y¬ wà hAX
L m
a l
G¸ m
i £yim'
· t
O ˚y¸hy« wà 24
£yiHflrŸq h√nOm¸H ˚yAhwà 25 :˚y¸hy« tOvc
O q
Ÿ m
Gi h
a y≈nH
¸ l
i £ehy≈nH
¸ l
i h∆yh
¸ y« §Ek
– tAx'
e h
A
dAxe'Ah HÂr’–qah taxt
Ga £y«nd
fl '
· y≈nH
¸ £y«nd
fl '
· rAWv
A hAH
K H
i •esk
–e £ehy≈nd
Ë '
a wÃ
yEc·v £ixyÊr¸b AtyiWv
A wà 26 :dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a taxt
Ga £y«nd
fl '
· y≈nH
¸ ˚
£ixyÊr¸b hAKHim·x¬w 27 :dAx'
e h
A §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -valc
e yEHr
Ë q
— l
¸ hAH
K m
i x
· £yiX
L H
i
§A–k¸HiGmah valec yEHr
Ë q
— l
¸ £ixyÊrb
¸ hAH
K m
i x
· w¬ ty«nH
KE h
a §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -valc
e yEHr
Ë q
— l
¸
hec“–qah-§im fixÊr¸bm
a £yiHr
fl q
–Ÿ h
a ™Ùt¸b
– §Okyit
G h
a x
fi yÊr¸–bh
a wà 28 :hAm
G y√ £«yt
a k
A r
Ë yC¬ l
a
heW·vaGt £ehyEtOv¸–bX
a -te'wà bAhz√ hep
K c
a t
G¸ £yiHr
fl q
–Ÿ h
a -te'wà 29 :hecq
–“ h
a -le'
-te' AtOm‘q·h¬w 30 :bAhz√ £ixyÊrb
–¸ h
a -te' t
A yip
K c
i Ãw £ixyÊrb
–¸ l
a £yit
G b
–A bAhz√
telEk¸Gt tekOrAp AtyiWv
A wà 31 < :rAhb
–A t
A yE'r
Ë h
A reH'
· ÙXAp
K H
¸ m
i k
–¸ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a
:£yibÁr¸–k –hAtO' heWv
· y¬ bEHx
O hEWv
· m
a r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wÃ
bAh√z £ehy≈w√w bAh√z £yip
K c
u m
¸ £yiX
L H
i y„d˚Gmv
a hAvb
–A r
Ë '
a -lav h
– t
A '
O hAt
G t
a n√ wà 32
£yisflrŸ–qah taxaGt tekr
O p
KA h
a -te' hAt
G t
a n√ wà 33 :•esk
A -y≈nd
Ë '
a hAvb
–A r
Ë '
a -lav
tekOrAKpah hAlyÊ–d¸bh
i wà t˚dEvh
A §Ùr·' tE' tekr
O p
KA l
a tyEb
– m
i hAm
G H
A t
A 'Ebh
E wÃ
lav tÂrOKpa–kah-te' t
GA t
a n√ wà 34 :£yiHd
fl q
–› h
a HÂdq
O §yEb˚ HÂdq
–O h
a §yEb
– £ekl
A
tekOrAKpal ¶˚xim §Axl
¸ H
Ku h
a -te' t
GA m
¸ W
a wà 35 :£yiHd
fl q
–› h
a HÂdq
O b
–¸ tÁdv
E h
A §Ùr·'
§EGtiGt §Ax¸luKHahÃw h√nm
A yEt
G §Ak
– H
¸ m
Gi h
a valc
e lav §Axl
¸ H
Ku h
a xaknO hflrnO m
G¸ h
a -te'wÃ
§Am√FgËra'Ãw telEk¸Gt leh'
O h
A xatp
e l
¸ ™Asm
A t
A yiWv
A wà 36 :§ÙpAc valc
e -lav
hAKHim·x ™AsAGmal AtyiWv
A wà 37 :£‘qr
O hEWv
· m
a r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw
hAKHim·x £ehAl AGtŸqc
a y√ wà bAhz√ £ehy≈ww√ bAhz√ £At'
O t
A yip
K c
i wà £yiX
L H
i y„d˚Gmv
a
< :teHOxÃn y≈nËda'
Exodus 27
HEmAxÃw ™ÂrO' tÙGm'
a HEmx
A £yiX
L H
i yEcv
· x
fi b
–E zà m
Gi h
a -te' t
A yiWv
A wà 1
wyAtOnËr—q AtyiWAvÃw 2 :ÙtAmq
O tÙGm'
a H»lH
A wà x
fi b
–E zà m
Gi h
a h∆yh
¸ y« v
fi ˚bflr baxr
O tÙGm'
a
AtyiWAvÃw 3 :teHOxnà ÙtO' t
A yip
K c
i wà wyAtnO r
Ë q
— ®y∆yh
¸ t
Gi ˚Fnm
Ge m
i wyAtnFO p
Ki vab
– r
Ë '
a lav
wyAlE–k-lAk¸l wyAtOGtx
¸ m
a ˚ wyAtgO l
¸ zà m
i ˚ wyAtq
O r
Ë zà m
i ˚ wyAvy√ wà Ùn¸H
K d
fi l
¸ wyAtr
O yis

-lav AtyiWAvÃw teHx
O nà teHr
 hEWv
· m
a rAb
– k
¸ m
i ÙGl t
A yiWv
A wà 4 :teHx
O nà heWv
· t
Ga
taxaGt –hAtO' hAGtatn√ wà 5 :wyAtÙcŸq vab
– r
Ë '
a lav teHx
O nà tOvb
–¸ X
a vab
– r
Ë '
a teHr
 h
A
AtyiWAvÃw 6 :fixE–bÃziGmh
a yicx
· dav teHr
 h
A hAtyà h
A wà hAX
L m
A l
G¸ m
i x
fi b
–E zà m
Gi h
a bOk
– r
Ë k
–a
-te' 'Ab˚hÃw 7 :teHx
O nà £At'
O t
A yip
K c
i wà £yiX
L H
i yEcv
· y„d
– b
–a x
fi b
–E zà m
Gi l
a £yÊd
– b
a
:ÙtO' tE'¸Wi–b fixE–bzà m
Gi h
a tOvl
¸ c
a yEt
G H
¸ -lav £yÊ–db
–a h
a ˚yAhwà tOvb
–A X
La b
–a wyfld
– b
–a
< :˚W·v¬y §E–k rAhb
–A ߸t'
O hA'r
Ë h
e reH'
· k
–a ÙtO' heWv
· t
Ga tOxl
u b˚bÃn 8
HEH rEcAxel £yivl
A q
Ÿ h√nm
A yEt
G -b∆gn∆ ta'p
¸ l
i §Ak
– H
¸ m
Gi h
a racx
· tE' t
A yiWv
A wà 9
£ehy≈nËda'Ãw £yÊr¸Wv
e wyfldm
Gu v
a wà 10 :tAx'
e h
A hA'p
KE l
a ™Âr'
O hAm
G '
a b
A hA'm
E r√zH
¸ m
A
§ÙpAc ta'¸pil §EkÃw 11 :•esk
–A £ehy‘qH
u x
· w¬ £yÊdm
Gu v
a h
A y≈ww√ teHx
O nà £yÊrW
¸ v
e
teHOxÃn £yÊr¸Wev £ehy≈nd
Ë '
a wà £yÊrW
¸ v
e wyfld˚Gmv
a wà ** ˚–dm
¸ v
a wà * ™Âr'
O hA'm
E £yivl
A q
Ÿ ™Âr'
O b
–A
£yivAlŸq £√y-ta'¸pl
i rEcx
A h
e baxr
O wà 12 :•esk
–A £ehy‘qH
u x
· w¬ £yÊdm
Gu v
a h
A y≈ww√
rEcAxeh baxOrÃw 13 :hflrW
A v
· £ehy≈nd
Ë '
a wà hflrW
A v
· £ehy„dm
Gu v
a hAm
G '
a £yiH
K m
i x
·
£yivAlŸq hAGma' h„rW
¸ v
e HEmx
· w¬ 14 :hAm
G '
a £yiH
K m
i x
· hAxr
fl zà m
i hAmd
Ë q
‘ ta'p
¸ l
i
HEm·x ty«nEKHah •Etk
–A l
a wà 15 :hAHl
» H
¸ £ehy≈nd
Ë '
a wà hAHl
» H
¸ £ehy„dm
Gu v
a •Etk
–A l
a
rEcAxeh ravaH¸l˚ 16 :hAHl
» H
¸ £ehy≈nd
Ë '
a wà hAHl
» H
¸ £ehy„dm
Gu v
a £yivl
A q
Ÿ h„rW
¸ v
e ]2
hEW·vam r√z¸HAm HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
G¸ hAm
G '
a £yÊrW
¸ v
e ™Asm
A

rEcAxeh y„d˚Gmav-lAk
– 17 :hAvb
–A r
Ë '
a £ehy≈nd
Ë '
a wà hAvb
–A r
Ë '
a £ehy„dm
Gu v
a £‘qr
O
rEcAxeh ™ÂrO' 18 :teHx
O nà £ehy≈nd
Ë '
a wà •esk
–A £ehy≈ww√ •esk
–e £y÷qH
KA x
u m
¸ byibs
A
r√z¸HAm HEH tÙGma' HEmx
A hAmq
O wà £yiH
K m
i x
· b
–a £yiH
K m
i x
· baxr
O wà hAm
G '
a b
A hA'm
E
wyAtOdEtÃy-lAkÃw Ùtfldb
O v
· lOkb
–¸ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a yElk
–¸ lOkl
¸ 19 :teHx
O nà £ehy≈nd
Ë '
a wÃ
y≈n¸–b-te' h∆Fwac¸Gt hAt
G '
a wà 20 < :teHx
O nà rEcx
A h
e tOdt
¸ y« -lAkwÃ
:dyimAGt r≈n t»l·vh
a l
¸ rÙ'Am
G l
a tyitk
–A ™√z t«yz¬ §emH
e ßyel'
E ˚xŸqy« wà lE'r
fl W
¸ y«
§Or·ha' ÙtO' ™Or·vy¬ tÁdv
E h
A -lav reH'
· tekr
O p
KA l
a ¶˚xim dEvÙm leh'
O b
–¸ 21
y≈n¸–b tE'Em £AtOrOdl
¸ £AlÙv t—q
– x
u h√whÃy y≈np
¸ l
i r’qb
–O -dav bÂrv
e m
E wy√nb
A ˚
< :lE'flr¸W«y
Exodus 28
™ÙGtim ÙGti' wy√nA–b-te'wà ßyix'
A §Orh
· '
a -te' ßyel'
E b„rq
Ÿ h
a hAt
G '
a wà 1
y≈n¸–b rAmAtyi'Ãw r√zAvl
¸ '
e '˚hyib'
· w¬ bfldn√ §Orh
· '
a yil-Ùn·hk
a l
¸ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
:tÂrA'¸pit¸l˚ dÙbAkl
¸ ßyix'
A §Orh
· '
a l
¸ HÂdq
O -y„dgà b
i t
A yiWv
A wà 2 :§Orh
· '
a
˚WAvÃw hAm¸kAx fix˚r wyit'El
G m
i reH'
· bEl-yEmk
¸ x
a -lAk
– -le' rEb
– d
fi t
G¸ hAt
G '
a wà 3
˚W·v¬y reH·' £yÊd√gb
–¸ h
a hel
G '
E wà 4 :yil-Ùn·hk
a l
¸ ÙHËd
– q
— l
¸ §Orh
· '
a y„dgà b
–i -te'
HÂdOq-y„dÃgib ˚WAvwà X≈nb
¸ '
a wà tepn∆ c
¸ m
i ¶Eb
– H
¸ t
Ga t∆nt
O k
¸ ˚ lyivm
¸ ˚ dÙpE'wà §eHx
O
-te'Ãw bAh√∑zah-te' ˚xŸqy« £Ehwà 5 :yil-Ùn·hk
a l
¸ wy√nb
A l
¸ ˚ ßyix'
A §Orh
· '
a l
¸
˚WAvÃw 6 > :HEKHah-te'wà y«nH
KA h
a tavl
a ÙGt-te'wà §AmgF√ r
Ë '
a h
A -te'wà telk
E t
G¸ h
a
:bEHOx hEW·vam r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A tavl
a ÙGt §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
G¸ bAhz√ dOp'
E h
A -te'
beHExÃw 8 :rA–buxÃw wyAtÙcŸq y≈nH
¸ -le' ÙGl-h∆yh
¸ y« tOrb
¸ x
O tOpt
E k
¸ ]3 yEt
G H
¸ 7
tavalÙtÃw §Am√FgËra'Ãw telk
E t
G¸ bAhz√ h∆yh
¸ y« ˚Fnm
Ge m
i ˚hEWv
· m
a k
–¸ wyAlv
A reH'
· Ùtfld
– p
u '
·
£ehyEl·v AGt¸xaGtip˚ £ahH
O -y≈nb
¸ '
a yEt
G H
¸ -te' t
GA x
¸ q
— l
A wà 9 :r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A
tÙm¸H-te'Ãw tAxe'h
A §eb'
e h
A lav £Atm
O H
K¸ m
i hAH
K H
i 10 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tÙm¸H
§ebe' HfirAx hEW·vm
a 11 :£Atd
O l
¸ Ùt¸k
– ty«nH
KE h
a §ebe'h
A -lav £yÊrt
A ÙFnh
a hAH
K H
Ki h
a
tO–basum lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ tOmH
¸ -lav £y«nb
A '
· h
A yEt
G H
¸ -te' xat
G p
a t
G¸ £Atx
O yEx˚Gtp
Ki
tOp¸ti–k lav £y«nAb'
· h
A yEt
G H
¸ -te' t
GA m
¸ W
a wà 12 :£At'
O heWv
· t
Ga bAhz√ tÙc¸b
– H
¸ m
i
h√whÃy y≈n¸pil £AtÙm¸H-te' §Orh
· '
a 'AWn√ wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i §Ork
–A z« y≈nb
¸ '
a dOp'
E h
A
yEGt¸H˚ 14 :bAh√z tOcb
–¸ H
¸ m
i t
A yiWv
A wà 13 < :§Or–Akz« l
¸ wyApt
E k
¸ yEt
G H
¸ -lav
-te' hAGtat√nÃw tObv
· hEWv
· m
a £At'
O heWv
· t
Ga t»lb
–A gà m
i rÙhAX bAhz√ tOrH
¸ r
Ë H
a
XAKp¸Him §eHOx AtyiWv
A wà 15 < :tOcb
–¸ H
¸ m
Gi h
a -lav tOtb
O v
· h
A tOrH
¸ r
Ë H
a
y«nAH tavalÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
G¸ bAhz√ ˚FnW
e v
· t
Ga dOp'
E hEWv
· m
a k
–¸ bEHx
O hEWv
· m
a
tÂr∆zÃw Ù–kËrA' tÂr∆z l˚pAk
– h∆yh
¸ y« v
fi ˚bflr 16 :ÙtO' heWv
· t
Ga r√zH
¸ m
A HEHwÃ
£ÂdO' r˚X §ebA' £yÊr˚X hAvb
–A r
Ë '
a §eb'
e ta'l
Gu m
i Ùb t
A 'El
G m
i ˚ 17 :Ù–bx
¸ r
fl
:£»l·h√yÃw ryiKpas ™epnO y«nH
KE h
a r˚LXh
a wà 18 :dAx'
e h
A r˚LXh
a t’qr
 b
A ˚ hfldX
¸ p
Ki
HyiHËraGt yivyibËrAh r˚LXh
a wà 20 :hAml
A x
¸ '
a wà Ùb¸H £eHl
e yiHyilH
K¸ h
a r˚LXh
a wà 19
®y∆y¸hiGt £y«nAb·'AhÃw 21 :£At'
O ˚Glm
i b
–¸ ˚y¸hy« bAhz√ £yicb
–A H
u m
¸ hEpH
¸ y√ wà £ahH
O wÃ
Hyi' £AtÙx yEx˚Gtp
Ki £Atm
O H
¸ -lav h„rW
¸ v
e £yEt
G H
¸ lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tOmH
¸ -lav
tul¸b¬Fg tOHËraH §eHx
O h
a -lav t
A yiWv
A wà 22 :XebH
A rAWAv y≈nH
¸ l
i ®y∆yh
¸ t
Gi Ùm¸H-lav
bAh√z tÙv¸–baX yEGt¸H §eHx
O h
a -lav t
A yiWv
A wà 23 :rÙhAX bAhz√ tObv
· hEWv
· m
a
yEGt¸H-te' hAGtat√nÃw 24 :§eHx
O h
a tÙcŸq y≈nH
¸ -lav tÙvAb
– X
La h
a yEt
G H
¸ -te' t
GA t
a n√ wÃ
tÙcŸq yEGt¸H tE'Ãw 25 :§eHx
O h
a tÙcŸq-le' tOvb
–A X
La ah yEt
G H
¸ -lav bAhz∑√ h
a tOtb
O v
·
dOpE'Ah tÙp¸ti–k-lav hAt
G t
a n√ wà tÙc¸b
– H
¸ m
Gi h
a yEt
G ¸H-lav §Et
G t
Gi tOtb
O v
· h
A yEt
G H
¸
y≈n¸H-lav £AtO' AGtm
¸ W
a wà bAhz√ tÙv¸b
– X
a yEt
G H
¸ t
A yiWv
A wà 26 :wy√np
KA l˚m-le'
AtyiWAvÃw 27 :hAtÃyb
–A ]3 dOp'
E h
A rebv
E -le' reH'
· ÙtApW
¸ -lav §eHx
O h
a tÙcŸq
hALXam¸Glim dÙpE'Ah tÙp¸tk
i yEt
G H
¸ -lav £At'
O hAt
G t
a n√ wà bAhz√ tÙv¸b
– X
a yEt
G H
¸
-te' ˚s¸–kËr«yÃw 28 :dÙpE'h
A beHx
E l
¸ lavm
Ga m
i ÙGtr
Ë b
–a x
¸ m
e tam
G v
u l
¸ wy√np
KA l˚Gmm
i
beHEx-lav tÙy¸hil telk
E t
G¸ lyitp
¸ b
–i dOp'
E h
A tOvb
–¸ X
a -le' wyAtv
O b
–¸ X
La m
i ** ÙtOvb
–¸ X
La m
i * §eHx
O h
a
-y≈n¸–b tÙm¸H-te' §Orh
· '
a 'AWn√ wà 29 :dÙpE'h
A lavm
E §eHx
O h
a x¬z∑ y« -'◊lwà dÙpE'h
A
h√whÃy-y≈n¸pil §OrA–kz« l
¸ HÂdq
–O h
a -le' Ù'Obb
–¸ Ù–bl
i -lav XAp
K H
¸ m
Gi h
a §eHx
O b
–¸ lE'r
fl W
¸ y«

˚yAhÃw £yiGmuGtah-te'wà £yÊr˚'Ah-te' XAp
K H
¸ m
Gi h
a §eHx
O -le' t
GA t
a n√ wà 30 :dyimt
GA
lE'flr¸W«y-y≈n¸–b XaKpH
¸ m
i -te' §Orh
· '
a 'AWn√ wà h√whÃy y≈np
¸ l
i Ù'Obb
–¸ §Orh
· '
a bEl-lav
dÙpE'Ah lyiv¸m-te' t
A yiWv
A wà 31 < :dyimt
GA h√whÃy y≈np
¸ l
i Ù–bl
i -lav
byibAs wyip¸l h∆y¸hy« hApW
A ÙkÙt¸b
– ÙH'◊r-yip h√yh
A wà 32 :telk
E t
G¸ lyilk
–¸
wyAl˚H-lav AtyiWAvwà 33 :fivr
„ q
–“ y« '◊l ÙGl-h∆yh
¸ y« 'flrx
¸ t
a yipk
–¸ g„r'
O hEWv
· m
a
bAh√z y≈nOm·vap˚ byibs
A wyAl˚H-lav y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
G¸ y≈nm
GO r
Ê
yEl˚H-lav §ÙGmÊrÃw bAhz√ §Omv
· p
Ka §ÙGmr
Ê wà bAhz√ §Omv
· p
Ka 34 :byibs
A £AkÙt¸b

-le' Ù'Ob¸–b ÙlÙq vamH
¸ n« wà t„rH
A l
¸ §Orh
· '
a -lav h√yh
A wà 35 :byibs
A lyivm
G¸ h
a
bAh√z ¶yiFc AtyiWAvÃw 36 < :t˚m√y '◊lwà Ùt'Ecb
¸ ˚ h√whÃy y≈np
¸ l
i HÂdq
–O h
a
-lav ÙtO' AGt¸maWÃw 37 :h√whyal HÂdq
O £Atx
O yEx˚Gtp
Ki wyAlv
A t
GA x
¸ t
Ga p
i ˚ rÙhAX
:h∆y¸h«y tep∆n¸ciGmah-y≈np
K¸ l˚m-le' tepn√ c
¸ m
Gi h
a -lav h√yh
A wà telk
E t
G¸ lyitp

˚HyÊ–dŸq¬y reH·' £yiHd
fl q
–› h
a §Owv
· -te' §Orh
· '
a 'AWn√ wà §Orh
· '
a xacm
E -lav h√yh
A wà 38
§Ùcflr¸l dyimAGt Ùx¸cm
i -lav h√yh
A wà £ehyEHd
Ë q
“ tOnt
G¸ m
a -lAkl
¸ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
HEH tep∆n¸cim AtyiWv
A wà HEH t∆nt
O k
–¸ h
a t
GA c
¸ b
–a H
i wà 39 :h√whÃy y≈np
¸ l
i £ehl
A
AtyiWAvÃw tOnÛGtuk heWv
· t
Ga §Orh
· '
a y≈nb
¸ l
i wà 40 :£‘qr
O hEWv
· m
a heWv
· t
Ga X≈nb
¸ '
a wÃ
AGt¸Ha–b¸lihÃw 41 :tÂr'
A p
¸ t
i l
¸ ˚ dÙbAkl
¸ £ehl
A heWv
· t
Ga tÙvAb
– gà m
i ˚ £yiXn≈ b
¸ '
a £ehl
A
-te' At'EGlim˚ £At'
O t
GA x
¸ H
a m
A ˚ ÙGt'
i wy√nb
–A -te'wà ßyix'
A §Orh
· '
a -te' £At'
O
raW¸–b tÙ–sak¸l dAb-yEsnà k
¸ m
i £ehl
A hEWv
· w¬ 42 :yil ˚n·hk
i wà £At'
O t
GA H
¸ d
–fi q
÷ wà £fldy√
£A'Ob¸–b wy√nA–b-lavÃw §Orh
· '
a -lav ˚yAhwà 43 :˚y¸hy« £«yk
a r
„ yà -davwà £«yn¬ t
¸ m
GA m
i h√wr
Ë v
e
˚'¸W«y-'◊lÃw HÂdO–qb
–a t„rH
A l
¸ x
fi b
–E zà m
Gi h
a -le' £At
G H
¸ g« b
¸ Ù' dEvÙm leh'
O -le'
< :wyflr·xa' ÙvËr¬zl
¸ ˚ Ùl £AlÙv t—q
– x
u ˚tEmw√ §Owv
A
Exodus 29
x—q¸l yil §Ehak¸l £At'
O H„d
– q
— l
¸ £ehl
A heWv
· t
Ga -reH'
· rAbd
–fl h
a ]3 h∆zwà 1
tOFcam t»GlaxÃw tÙFcm
a £exl
e wà 2 :£imyimt
G¸ £«yn¬ H
¸ £ilyE'wà r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K
heW·vaGt £yiLXix tels
O §emH
KA b
–a £yixH
u m
¸ tÙFcm
a y‘qy÷qr
Ë ˚ §emH
Ke b
–a t»l˚l¸b

rAKpah-te'Ãw lA–sa–b £At'
O t
GA b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà dAx'
e las-lav £AtÙ' t
GA t
a n√ wà 3 :£At'
O
lehO' xateKp-le' byÊrq
Ÿ t
Ga wy√nb
–A -te'wà §Orh
· '
a -te'wà 4 :£ilyE'h
A y≈nH
¸ tE'wÃ
-te' AGt¸Ha–b¸lihÃw £yÊdg√ b
–¸ h
a -te' t
GA x
¸ q
— l
A wà 5 :£«ym
GA b
–a £At'
O t
GA c
¸ x
a r
fl wà dEvÙm
§eHOxah-te'Ãw dOpE'h
A -te'wà dOp'
E h
A lyivm
¸ tE'wà t∆nt
GO k
–u h
a -te' §Orh
· '
a
-te' AGtat√nÃw ÙH'◊r-lav tepn∆ c
¸ m
Gi h
a t
GA m
¸ W
a wà 6 :dOp'
E h
A beHx
E b
–¸ Ùl t
GA d
Ë p
a '
A wÃ
-lav AGtŸqac√yÃw hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e -te' t
GA x
¸ q
— l
A wà 7 :tepn√ c
¸ m
Gi h
a -lav HÂdq
–O h
a r∆zn≈
AGtËr¬gAxÃw 9 :tOnÛGtu–k £At
G H
¸ b
–a l
¸ h
i wà byÊrq
Ÿ t
Ga wy√nb
–A -te'wà 8 :ÙtO' t
GA x
¸ H
a m
A ˚ ÙH'◊r
h√Fnuh¸–k £ehAl hAtyà h
A wà tOvb
–A gà m
i £ehl
A t
GA H
¸ b
a x
A wà wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a X≈nb
¸ '
a £At'
O
rAKpah-te' AGt¸bfirŸqh
i wà 10 :wy√nb
–A -d¬ywà §Orh
· '
a -d¬y t
A 'El
G m
i ˚ £AlÙv t—q
– x
u l
¸
:rAKpah H'◊r-lav £ehy„dyà -te' wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a ™ams
A wà dEvÙm leh'
O y≈np
¸ l
i
£fi–dim AGt¸x—qAlÃw 12 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke h√whÃy y≈np
¸ l
i rAp
K h
a -te' t
GA X
¸ x
a H
A wà 11
-le' ™OKp¸HiGt £fl–dh
a -lAk
– -te'wà ßevb
–A c
¸ '
e b
–¸ x
fi b
–E zà m
Gi h
a tOnr
Ë q
— -lav hAt
G t
a n√ wà rAp
K h
a
tE'Ãw bÂr’–qah-te' hes
– k
a m
¸ h
a belx
E h
a -lAk
– -te' t
GA x
¸ q
— l
A wà 13 :fixb
–E zà m
Gi h
a dÙsÃy
§ehyEl·v reH·' belx
E h
a -te'wà tOyl
A k
–¸ h
a yEt
G H
¸ tE'wà dEbk
–A h
a -lav tÂrt
e yCO h
a
•Or¸WiGt ÙHËriKp-te'wà ÙrOv-te'wà rAp
K h
a raWb
–¸ -te'wà 14 :hAxb
–E zà m
Gi h
a t
GA r
Ë X
a q
Ÿ h
i wÃ
˚k¸mAsÃw x“–qiGt dAx'
e h
A l«y'
a h
A -te'wà 15 :'˚h t'AX
L x
a h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim HE'b
–A
l«yA'Ah-te' AGt¸XaxH
A wà 16 :l«y'
A h
A H'◊r-lav £ehy„dyà -te' wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a
fixEGt¬n¸Gt l«ya'Ah-te'wà 17 :byibs
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav t
GA q
Ÿ r
fi z√ wà Ùmfld
– -te' t
GA x
¸ q
— l
A wÃ
:ÙH'◊r-lavÃw wyAxt
A nà -lav t
GA t
a n√ wà wyAvr
fl k
¸ ˚ Ù–br
Ë q
÷ t
GA c
¸ x
a r
fl wà wyAxt
A nà l
i
fixÙxy«n fixy„r h√whyal '˚h hAlv
O hAxb
–E zà m
Gi h
a l«y'
a h
A -lAk
– -te' t
GA r
Ë X
a q
Ÿ h
i wà 18
-te' wy√nAb˚ §Or·ha' ™ams
A wà y«nH
KE h
a l«y'
a h
A tE' t
GA x
¸ q
— l
A wà 19 :'˚h h√whyal heH
K '
i
hAGtat√nÃw Ùmfl–dim AGtx
¸ q
— l
A wà l«y'
a h
A -te' t
GA X
¸ x
a H
A wà 20 :l«y'
A h
A H'◊r-lav £ehy„dyÃ
£fld√y §ehO–b-lavÃw ty«nm
A yà h
a wy√nb
–A §∆z'
O ™˚n¸t
G -lavwà §Orh
· '
a §∆z'
O ™˚n¸t
G -lav
:byibAs fixE–bÃziGmah-lav £fld
– h
a -te' t
GA q
Ÿ r
fi z√ wà ty«nm
A yà h
a £Algà r
fi §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a

-lav Aty≈∑zihÃw hAx¸Hm
Gi h
a §emH
Ke m
i ˚x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav reH'
· £fld
– h
a -§im t
GA x
¸ q
— l
A wà 21
wyfld√g¸b˚ '˚h Hfidq
“ wà ÙGt'
i wy√nb
A y„dgà b
–i -lavwà wy√nb
–A -lavwà wyfldg√ b
–¸ -lavwà §Orh
· '
a
-te'Ãw h√y¸la'AhÃw belx
E h
a l«y'
a h
A -§im t
GA x
¸ q
— l
A wà 22 :ÙGt'
i wy√nb
A y„dgà b
i ˚ wy√nb
A ˚
tOyAl¸–kah yEGt¸H tE'wà dEbk
–A h
a tÂrt
e yO tE'wà bÂr’q
– h
a -te' hes
– k
a m
¸ h
a belx
E h
a
:'˚h £yi'uGlim lyE' yik
– §yimyC√ h
a qÙH tE'wà §ehl
E v
· reH'
· belx
E h
a -te'wÃ
tÙFcaGmah ]3 la–sim dAx'
e qy÷qr
fl wà tax'
a §emH
e £exl
e tal
G x
a w¬ tax'
a £exl
e rak
– k
i wà 23
AGt¸p¬nEhÃw wy√nAb yEKpa–k lavwà §Orh
· '
a yEp
K k
–a lav lOk
– h
a t
GA m
¸ W
a wà 24 :h√whÃy y≈np
¸ l
i reH'
·
hAxE–bÃziGmah AGtËraXŸqh
i wà £fldyC√ m
i £At'
O t
GA x
¸ q
— l
A wà 25 :h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G £At'
O
AGt¸x—qAlÃw 26 :h√whyal '˚h heH
K '
i h√whÃy y≈np
¸ l
i x
fi Ùxy«n x
fi y„rl
¸ hAlv
O h
A -lav
y≈n¸pil hAp˚n¸Gt ÙtO' t
GA p
¸ n¬ h
E wà §Orh
· '
a l
¸ reH'
· £yi'l
Gu m
Gi h
a lyE'm
E h∆zx
A h
e -te'
qÙH tE'Ãw hAp˚n¸Gth
a h≈zx
· tE' t
GA H
¸ d
–fi q
÷ wà 27 :h√nm
A l
¸ ߸l h√yh
A wà h√whÃy
§Or·ha'¸l reH·'Em £yi'l
Gu m
Gi h
a lyE'm
E £flr˚h reH'
· w¬ •¬n˚h reH'
· hAm˚r¸t
G h
a
lE'flr¸W«y y≈n¸–b tE'Em £AlÙv-qAxl
¸ wy√nb
A l
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ h√yh
A wà 28 :wy√nb
A l
¸ reH'
· m
E ˚
£ehyEm¸laH yEx¸b«∑zim lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tE'm
E h∆yh
¸ y« hAm˚r¸t˚ '˚h hAm˚r¸t yik

wy√nAb¸l ˚y¸h«y §Or·h'
a l
¸ reH'
· HÂdq
–O h
a y„dgà b
i ˚ 29 :h√whyal £Atm
A ˚r¸t
G
£AHA–b¸l«y £yim√y tavb
¸ H
i 30 :£fldy√ -te' £Ab-'El
G m
a ¸l˚ £ehb
A hAxH
¸ m
A l
¸ wyflrx
· '
a
tE'Ãw 31 :HÂdO–qa–b t„rH
A l
¸ dEvÙm leh'
O -le' '◊by√ reH'
· wy√nb
–A m
i wyAt
G x
¸ t
Ga §Ehk
–O h
a
§Or·ha' lakA'Ãw 32 :HOdq
“ £Oqm
A b
–¸ ÙrAWb
–¸ -te' t
GA ¸lH
Ka b
i ˚ x“q
– t
Gi £yi'l
Gu m
Gi h
a lyE'
:dEvÙm lehO' xatp
Ke lAs
– b
–a reH'
· £exl
Ge h
a -te'wà l«y'
a h
A raWb
–¸ -te' wy√nb
A ˚
r√zÃw £AtO' H„–d—q¸l £fldy√ -te' 'El
G m
a l
¸ £ehb
–A rap
K k
–u reH'
· £At'
O ˚l¸k'
A wà 33
£exeGlah-§im˚ £yi'l
Gu m
Gi h
a raWb
–¸ m
i rEtwF√ y« -£i'wà 34 :£Eh HÂdq
O -yik
– lak'◊y-'◊l
:'˚h HÂdOq-yi–k lEk'
A y≈ '◊l HE'b
–A rAtÙFnh
a -te' t
GA p
¸ r
fi W
A wà r’qb
–O h
a -dav
tav¸biH hAkAtO' yity«wF c
i -reH'
· lOkk
–¸ hAkk
–A wy√nAbl
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ t
A yiWv
A wà 35
At'ELXixÃw £yÊruKpi–kah-lav £ÙCyl
a heWv
· t
Ga t'AX
L x
a rap˚ 36 :£fldy√ 'El
G m
a t
G¸ £yimy√
£yim√y tav¸biH 37 :ÙHËd
– q
— l
¸ ÙtO' t
GA x
¸ H
a m
A ˚ wyAlv
A ßËrp
Ke k
a b
–¸ x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav
-lA–k £yiHfld“q HÂdq
O x
fi b
–E zà m
Gi h
a h√yh
A wà ÙtO' t
GA H
¸ d
–fi q
÷ wà x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav rEp
K k
a t

< :Hfl–dŸq«y fixE–bÃziGmb
–a v
fi g≈ nFO h
a
£ÙCyal £«y¬n¸H h√nAH-y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav heWv
· t
Ga reH'
· h∆zwà 38
heW·vaGt y«nEKHah Webk
–e h
a tE'wà r’qb
–O b
a heWv
· t
Ga dAx'
e h
A Webk
–e h
a -te' 39 :dyimt
GA
™es≈nÃw §yihah vabÂr tyitk
–A §emH
e b
–¸ l˚lAb
– tels
O §OrW
KA v
i wà 40 :£«yb
–A r
Ë v
a h
A §yEb

§yE–b heW·vaGt y«nEKHah Webk
–e h
a tE'wà 41 :dAx'
e h
A Webk
–e l
a §«yy√ §yihh
a tyivb
i r
Ë
heKHi' fixOxy«n fixy„rl
¸ h
– l
GA -heWv
· t
Ga h
– k
–A s
¸ n« k
¸ ˚ r’qb
–O h
a taxnà m
i k
–¸ £«yb
–A r
Ë v
a h
A
reH·' h√whÃy y≈n¸pil dEvÙm-leh'
O xatp
Ke £ekyEtr
O d
O l
¸ dyimt
GA talv
O 42 :h√whyal
lE'flr¸W«y y≈n¸bil hAGmH
A yit
G d
Ë v
a nO wà 43 :£AH ßyel'
E rEb
– d
fi l
¸ hAm
G H
A £ekl
A dEvwF√ '
i
§Or·ha'-te'Ãw fixE–bÃzm
Gi h
a -te'wà dEvÙm leh'
O -te' yit
G H
¸ d
–fi q
÷ wà 44 :yÊdb
O k
¸ b
–i Hfid
– q
Ÿ n« wÃ
£ehAl yity«yAhÃw lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ™Ùt¸b
– yit
G nà k
a H
A wà 45 :yil §Ehk
a l
¸ H„d
– q
— '
· wy√nb
–A -te'wÃ
¶Âre'Em £AtO' yit'EcÙh reH'
· £ehyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· yik
– ˚vËdy√ wà 46 :£yihl
» 'El
> :£ehyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· £AkÙt¸b y«nk
¸ H
A l
¸ £«yr
fi c
¸ m
i
Exodus 30
:ÙtO' heW·vaGt £yiX
L H
i yEcv
· tÂrX
O q
Ÿ raXq
Ÿ m
i x
fi b
–E zà m
i t
A yiWv
A wà 1
:wyAtOnËr—q ˚FneGmim ÙtAmq
O £«yt
a m
GA '
a wà h∆yh
¸ y« v
fi ˚bflr Ù–bx
¸ r
fl hAm
G '
a wà ٖkr
Ë '
A hAm
G '
a 2
wyAtOnËr—q-te'Ãw byibs
A wyAtr
O y÷q-te'wà ÙFggF¬ -te' rÙhAX bAhz√ ÙtO' t
A yip
K c
i wà 3
taxaGtim ÙGl-heW·vt
Ga bAhz√ tOvb
–¸ X
a yEt
G H
¸ ˚ 4 :byibs
A bAhz√ r≈z ÙGl t
A yiWv
A wÃ
£yÊ–dab¸l £yiGtAb¸l h√yh
A wà wyfld
– c
i y≈nH
¸ -lav heWv
· t
Ga wyAtv
O l
¸ c
a yEt
G H
¸ lav Ùr≈zl
¸
£AtO' AtyiKpicÃw £yiLXH
i yEcv
· £yÊd
– b
–a h
a -te' t
A yiWv
A wà 5 :hAm
G h
E b
–A ÙtO' t'EWl
A
y≈n¸pil tÁdEvAh §Or·'-lav reH'
· tekr
O p
KA h
a y≈np
¸ l
i ÙtO' hAt
G t
a n√ wà 6 :bAhz√
wyAlAv ryiXŸqihÃw 7 :hAm
G H
A ߸l dEvwF√ '
i reH'
· tÁdv
E h
A -lav reH'
· tÂrp
KO k
–a h
a
:h√FnÂryiXŸq¬y tOr≈Fnah-te' ÙbyiXyEhb
–¸ r’qb
–O b
–a r’qb
–O b
–a £yim
G s
a tÂrX
O q
Ÿ §Orh
· '
a
dyimAGt tÂrOXŸq h√nF r
 yiXq
Ÿ y¬ £«yb
–a r
Ë v
· h
A §yEb
– tOrnF≈ h
a -te' §Orh
· '
a t»lv
· h
a b
¸ ˚8

hAxÃnim˚ hAlOvÃw hflrz√ tÂrX
O q
Ÿ wyAlv
A ˚l·vt
a -'◊l 9 :£ekyEtr
O d
O l
¸ h√whÃy y≈np
¸ l
i
h√nAKHa–b taxa' wyAtnO r
Ë q
— -lav §Orh
· '
a rep
K k
i wà 10 :wyAlv
A ˚k¸s
– t
i '◊l ™esn≈ wÃ
-HÂdOq £ekyEtOrOdl
¸ wyAlv
A rEp
K k
a yà h√nH
KA b
–a tax'
a £yÊrp
Ku k
–i h
a t'aX
L x
a £fid
– m
i
> :h√whyal '˚h £yiHd
fl q

-y≈n¸–b H'◊r-te' 'AW
K t
i yik
– 12 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 11
-'◊lÃw £AtO' dOq¸pb
–i h√whyal ÙH¸pn¬ repk
–O Hyi' ˚n¸tn√ wà £ehy„dq
ÿ p
¸ l
i ]2 lE'r
fl W
¸ y«
£yÊdÿq¸Kpah-lav rEbv
O h
A -lAk
– ˚n¸t
G y« h∆z 13 :£At'
O dOqp
¸ b
–i •∆gn∆ £ehb
A h∆yh
¸ y«
l’qeKHah tyic·xam l’qH
Ke h
a hflrgF≈ £yÊrW
¸ v
e HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
Ke h
a tyicx
· m
a
hAl¸vAm√w h√nAH £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a -lav rEbv
O h
A lOk
– 14 :h√whyal hAm˚r¸t
G
tyic·xaGmim Xyiv¸m¬y '◊l lfid
– h
a wà heb
– r
Ë y¬ -'◊l ryiHv
A h
e 15 :h√whÃy tam˚r¸t
G §Et
G y«
-te' AGt¸x—qAlÃw 16 :£ekyEtH
O p
¸ n¬ -lav rEp
K k
a l
¸ h√whÃy tam˚r¸t
G -te' tEtl
A l’qH
KA h
a
dEvÙm lehO' tfidObv
· -lav ÙtO' t
GA t
a n√ wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tE'm
E £yÊrp
Ku k
–i h
a •esk
–e
> :£ekyEtOH¸p¬n-lav rEp
K k
a l
¸ h√whÃy y≈np
¸ l
i §ÙrAk
– z« l
¸ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i h√yh
A wÃ
ÙFnakÃw teHOxÃn rÙCyi–k t
A yiWv
A wà 18 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 17
hAGmAH AGtat√nÃw fixE–bÃzm
Gi h
a §yEb˚ dEvÙm leh'
O -§yEb
– ÙtO' t
GA t
a n√ wà hAcx
¸ r
fl l
¸ teHx
O nÃ
:£ehyElÃgfir-te'Ãw £ehy„dyà -te' ˚Fnm
Ge m
i wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a ˚c·xr
fl wà 19 :£«ym
A
-le' £AGt¸H«g¸b Ù' ˚tumy√ '◊lwà £«ym
a -˚c·xr
Ë y« dEvÙm leh'
O -le' £A'b
O b
–¸ 20
£ehyElÃgfirÃw £ehy„dyà ˚c·xr
fl wà 21 :h√whyal heH
K '
i ryiXq
Ÿ h
a l
¸ t„rH
A l
¸ x
fi b
–E zà m
Gi h
a
> :£AtOrOd¸l ÙvËrz¬ l
¸ ˚ Ùl £AlÙv-qAx £ehl
A hAtyà h
A wà ˚tumy√ '◊lwÃ
£yimAW¸–b ߸l-x—q hAt
G '
a wà 23 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 22
£«yAt'Am˚ £yiKHim·x Ùtyicx
· m
a £eWb
–e -§AmnFÃ q
÷ wà tÙ'Em HEmx
· rÙrËd
– -rAm H'◊r
HÂdO–qah l’qeH¸–b tÙ'Em HEmx
· hfld
– q
÷ wà 24 :£«yt
A 'Am˚ £yiH
K m
i x
· £eWb
O -h≈nq
Ÿ ˚
hEW·vam tax—qËrim x—qr
O HÂdq
O -taxH
¸ m
i §emH
e ÙtO' t
A yiWv
A wà 25 :§yih t«yz¬ §emH
e wÃ
tE'Ãw dEvÙm lehO'-te' Ùb t
GA x
¸ H
a m
A ˚ 26 :h∆yh
¸ y« HÂdq
O -taxH
¸ m
i §emH
e x
fi q
‘ r
O
-te'Ãw hflrOn¸Gmah-te'wà wyAlk
–E -lAk
– -te'wà §Axl
¸ H
Ku h
a -te'wà 27 :tÁdv
E h
A §Ùr·'
wyAlE–k-lA–k-te'Ãw hAlv
O h
A xab
– zà m
i -te'wà 28 :tÂrX
O q
–Ÿ h
a xab
– zà m
i tE'wà h
A yelk
–E
fiv≈gOFnah-lA–k £yiHfldq
“ HÂdq
O ˚yAhwà £At'
O t
GA H
¸ d
–fi q
÷ wà 29 :ÙFnk
–a -te'wà rOyC k
–i h
a -te'wÃ
:yil §Ehak¸l £AtO' t
GA H
¸ d
–fi q
÷ wà xAHm
¸ t
Gi wy√nb
–A -te'wà §Orh
· '
a -te'wà 30 :Hfld
– q
Ÿ y« £ehb
–A
yil h∆z h∆y¸h«y HÂdq
O -taxH
¸ m
i §emH
e rOm'El rEb
– d
fi t
G¸ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le'wà 31
˚hOmA–k ˚W·vat '◊l ÙGtnà k
–u t
¸ m
a b
¸ ˚ ™Asy«y '◊l £fld'
A raWb
–¸ -lav 32 :£ekyEtr
O d
O l
¸
§EGt«y reH·'¬w ˚hOmA–k x—qr
Ë y« reH'
· Hyi' 33 :£ekl
A h∆yh
¸ y« HÂdq
O '˚h HÂdq
O
-x—q heHOm-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 34 < :wyAm
G v
a m
E tfirk
¸ n« wà r√z-lav ˚Fnm
Ge m
i
:h∆y¸h«y dab¸–b da–b hAk
– z¬ h√nb
O l
¸ ˚ £yim
G s
a h√nb
–¸ l
¸ x
e wà telx
E H
¸ ˚ •AXn√ £yim
G s
a ߸l
:HÂdOq rÙhAX xAGlm
u m
¸ x
fi q
‘ Ùr hEWv
· m
a x—qr
O tÂrX
O q
Ÿ h
– t
A '
O t
A yiWv
A wà 35
reH·' dEvÙm lehO'b
–¸ tÁdv
E h
A y≈np
¸ l
i h√nF m
Ge m
i hAt
G t
a n√ wà q„dh
A h√nF m
Ge m
i t
GA q
Ÿ x
a H
A wà 36
heW·vaGt reH·' tÂrX
O q
–Ÿ h
a wà 37 :£ekl
A h∆yh
¸ t
Gi £yiHd
fl q
“ HÂdq
O hAm
G H
A ߸l dEvwF√ '
i
-reH·' Hyi' 38 :h√whyal ߸l h∆yh
¸ t
Gi HÂdq
O £ekl
A ˚W·vt
a '◊l h
– t
GA nà k
–u t
¸ m
a b
–¸
< :wyAGmavEm tfir¸kn« wà h
– b
–A x
fi yÊrh
A l
¸ h
A ÙmAk heWv
· y¬
Exodus 31
£EH¸b ]3 yit'flr“q hE'r
Ë 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
£yihl
» È' fix˚r ÙtO' 'El
G m
a '
· w√ 3 :hfld˚hÃy hEX
L m
a l
¸ r˚x-§eb yÊr˚'-§eb
– lE'l
¸ c
a b
–¸
tObAH·xam bOH¸xal 4 :hAk'Alm
¸ -lAkb
¸ ˚ tavd
fi b
¸ ˚ h√n˚b¸tb
i ˚ hAmk
¸ x
A b
–¸
teHOr·xab˚ t'◊Glaml
¸ §eb'
e teHr
O x
· b
a ˚ 5 :teHx
O nFÃ b
a ˚ •esk
–e b
a ˚ bAhz∑√ b
–a tÙW·vl
a
bA'yilÛhA' tE' ÙGt'
i yit
G t
a n√ h≈nF h
i y«n'
· w¬ 6 :hAk'Alm
¸ -lAkb
–¸ tÙW·vl
a ¶Ev
tE' ˚WAvÃw hAm¸kAx yit
G t
a n√ bEl-£akx
· -lAk
– bElb
¸ ˚ §fld-hEX
L m
a l
¸ ™Ams
A yix'
· -§eb

tÂrOKpa–kah-te'Ãw tÁdv
E l
A §Or'
A h
A -te'wà dEvÙm leh'
O tE' 7 :ßity«wF c
i reH'
· -lAk

-te'Ãw wyAlE–k-te'Ãw §Axl
¸ H
Ku h
a -te'wà 8 :leh'
O h
A yElk
–¸ -lAk
– tE'wà wyAlv
A reH'
·
xa–bÃzim-te'Ãw 9 :tÂrX
O q
–Ÿ h
a xab
– zà m
i tE'wà h
A yelk
–E -lAk
– -te'wà hflrh
O X
L¸ h
a hflrnO m
G¸ h
a
dflr¸KWah y„dÃgi–b tE'wà 10 :ÙFnk
–a -te'wà rÙCyk
–i h
a -te'wà wyAlk
–E -lAk
– -te'wà hAlv
O h
A ]3

§emeH tE'Ãw 11 :§Ehk
a l
¸ wy√nb
A y„dgà b
–i -te'wà §Eh–Okh
a §Orh
· '
a l
¸ HÂdq
–O h
a y„dgà b
–i -te'wÃ
> :˚W·v¬y ßity«Fwic-reH'
· lOkk
–¸ HÂdq
–O l
a £yim
G s
–a h
a tÂrX
O q
Ÿ -te'wà hAxH
¸ m
Gi h
a
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi hAt
G '
a wà 13 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 12
£ekyEtOrOd¸l £eky≈nyEb˚ y«nyEb
– 'wih tÙ' yik
– ˚rOmH
¸ t
Gi yatt
O b
–¸ H
a -te' ™a' rOm'El
HÂdOq yi–k tA–baKHah-te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ 14 :£ekH
¸ d
–Ê q
— m
¸ h√whÃy y«n'
· yik
– tavd
fi l
A
hAtËr¸k«nÃw hAk'Al¸m h
– b
A heWv
O h
A -lAk
– yik
– tAm˚y tÙm h
A yell
¸ x
a m
¸ £ekl
A 'wih
£ÙCyab˚ hAk'Al¸m heWv
A y≈ £yimy√ teHH
E 15 :Ahyem
G v
a bÂrq
–’ m
i 'wihh
a HepnF∆ h
a
tA–baKHah £Ùy¸–b hAk'Alm
¸ heWv
O h
A -lAk
– h√whyal HÂdq
O §ÙtAb
– H
a tab
– H
a yivyibH
K¸ h
a
tA–baKHah-te' tÙW·vl
a tAb
– H
Ka h
a -te' lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚r¸mH
A wà 16 :tAm˚y tÙm
-yi–k £AlOv¸l 'wih tÙ' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ §yEb˚ y«nyEb
– 17 :£AlÙv tyÊrb
–¸ £Atr
O d
O l
¸
yivyib¸KHah £ÙCyab˚ ¶Âr'
A h
A -te'wà £«ym
a H
KA h
a -te' h√whÃy hAWv
A £yimy√ teHH
E
< :Hap√Fn«Cy¬w tabAH
tÁdEvAh tOxul y≈n¸H y¬nyis rahb
–¸ ÙGt'
i rEb
– d
fi l
¸ Ùt»l
G k
a k
–¸ heHm
O -le' §Et
G yC« w¬ 18
:£yihl
» È' va–b¸ce'¸–b £yibt
u k
–¸ §eb'
e tOxl
u
Exodus 32
£AvAh lEh“–q«Cy¬w rAhh
A -§im tÂdr
 l
A heHm
O HEHb
O -yik
– £Avh
A 'ËryC¬ w¬ 1
˚ny≈nAp¸l ˚k¸l≈y reH'
· £yihl
» '
È ˚nAl-hEWv
· £˚q wyAl'
E ˚r¸m'◊yC w¬ §Orh
· '
a -lav
h√yAh-hem ˚n¸vfid√y '◊l £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E ˚nAlv
È h
e reH'
· Hyi'h
A heHm
O h∆z-yik

£ekyEHÃn y≈nÃzA'¸–b reH'
· bAhz∑√ h
a yEmzà n« ˚qËrp
KA §Orh
· '
a £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ 2 :Ùl
bAh√∑zah yEmÃz«n-te' £Avh
A -lAk
– ˚qËrp
KA t
¸ yC« w¬ 3 :yAl'
E ˚'yibh
A wà £ekyEtnO b
¸ ˚ £eky≈nb
–¸
XÂrexa–b ÙtO' rac√Cyw¬ £fldyC√ m
i x—q
– yC« w¬ 4 :§Orh
· '
a -le' ˚'yibyC√ w¬ £ehy≈nzà '
A b
–¸ reH'
·
ß˚lÈveh reH·' lE'r
fl W
¸ y« ßyehl
» '
È hel
G '
E ˚r¸m'◊yC w¬ hAks
–E m
a l∆gv
E ˚hEWv
· yC¬ w¬
§Or·ha' 'flrŸq«Cy¬w wy√np
A l
¸ x
fi b
–E zà m
i §ebyC« w¬ §Orh
· '
a 'ËryC¬ w¬ 5 :£«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E
˚H«Fg¬Cy¬w t»lOv ˚l·v¬Cyw¬ tflrx
Û m
GA m
i ˚myik
– H
¸ yC¬ w¬ 6 :rAxm
A h√whyal gax ram'◊yC w¬
rE–bfidÃy¬w 7 > :qExc
a l
¸ ˚mÿqyC√ w¬ ÙtAHwà lOk'
È l
e £Avh
A beHyC≈ w¬ £yiml
A H
¸
:£«yflr¸cim ¶Âre'Em t
A yElv
È h
e reH'
· ߸m
G v
a tExH
i yik
– d„r-™el heHm
O -le' h√whÃy
-˚w·xaGt¸H«Cy¬w hAkE–sam l∆gv
E £ehl
A ˚WAv £ity«wF c
i reH'
· ™Ârd
–Â h
a -§im rEhm
a ˚rAs 8
¶Âre'Em ß˚lÈveh reH'
· lE'r
fl W
¸ y« ßyehl
» '
È hel
G '
E ˚r¸m'◊yC w¬ Ùl-˚x¸b
– zà yC« w¬ Ùl
-£av h≈FnihÃw h∆∑zah £Avh
A -te' yityi'r
fl heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 9 :£«yr
fl c
¸ m
i
£EGlak·'¬w £ehAb yiKp'
a -raxy« wà yil
G hAxy«nF h
a hAt
G v
a wà 10 :'˚h •Ârv
O -hEHq
Ÿ
rem'◊Cy¬w wyAhl
» È' h√whÃy y≈np
K¸ -te' heHm
O laxyà w¬ 11 :lÙd√gF yÙg¸l ߸tÙ' heWv
È '
e wÃ
fixOk¸–b £«yfir¸cim ¶Âr'
e m
E t
A 'EcÙh reH'
· ßem
G v
a b
–¸ ߸p
K '
a hÂrx
È y∆ h√whÃy hAml
A
£A'yicÙh hAvflr¸–b rOm'El £«yr
fi c
¸ m
i ˚r¸m'◊y hAm
G l
A 12 :h“qz√ x
· d√yb
¸ ˚ lÙd√gF
ßeKpa' §Ùr·xEm b˚H hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ lavm
E £Atl
G» k
a l
¸ ˚ £yÊrh
A b
–e £At'
O gOrh
· l
a
lE'flr¸W«y¸l˚ qAx¸c«yl
¸ £Ahr
fl b
¸ '
a l
¸ rOkzà 13 :ßem
G v
a l
¸ hAvr
fl h
A -lav £ExnF√ h
i wÃ
£ek·vËr¬z-te' he–bËr'
a £ehl
E '
· rEb
– d
fi t
G¸ w¬ ™Ab
– £ehl
A t
GA v
¸ b
–a H
¸ n« reH'
· ßyÂdb
A v
·
£ek·vËr¬z¸l §EGte' yiGtr
Ë m
a '
A reH'
· t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A h
A -lAkwà £«ym
A H
KA h
a yEbk
¸ Ùk¸k

> :ÙGmav¸l tÙW·vl
a reb
– d
–Ê reH'
· hAvr
fl h
A -lav h√whÃy £exnF√ yC« w¬ 14 :£Alv
O l
¸ ˚l·xn√ wÃ
£yibut¸–k tOxul Ùd√yb
–¸ tÁdv
E h
A tOxl
u y≈nH
¸ ˚ rAhh
A -§im heHm
O dÂryC≈ w¬ §epyC« w¬ 15
£yihl
» È' hEW·vam tOxl
Gu h
a wà 16 :£yibt
u k
–¸ £Eh h∆z∑ m
i ˚ h∆z∑ m
i £ehy„rb
¸ v
e y≈nH
K¸ m
i
vam¸H«Cy¬w 17 :tOxuGlh
a -lav t˚rAx '˚h £yihl
» '
È bat
G k
¸ m
i bAt
G k
¸ m
Gi h
a wà hAm
G h
E
:h∆n·xaGma–b hAmAx¸lm
i lÙq heHm
O -le' rem'◊yC w¬ ]q hOvr
„ b
–¸ £Avh
A lÙq-te' v
fi H
u ÙhÃy
hflr˚bÃFg tÙn·v lÙq §yE' rem'◊yC w¬ 18 ]2
hAH˚l·x tÙn·v lÙq §yE'wÃ
:fivEmOH yikOnA' tÙFnv
a lÙq
-rax«Cy¬w t»lOx¸m˚ l∆gv
E h
A -te' 'ËryC¬ w¬ h∆nx
· m
Ga h
a -le' bfirq
“ reH'
· k
–a yihyà w¬ 19
x—–q«Cy¬w 20 :rAhAh taxt
Ga £At'
O rEb
– H
a yà w¬ tOxl
Gu h
a -te' wyfldyC√ m
i ** Ùd√yC m
i * ™ElH
¸ yC¬ w¬ heHm
O •a'
y≈n¸Kp-lav r∆z«Cy¬w qfl–d-reH'
· dav §axX
¸ yC« w¬ HE'b
–A •OrW
¸ yC« w¬ ˚WAv reH'
· l∆gv
E h
A -te'
hAWAv-hem §Or·ha'-le' heHm
O rem'◊yC w¬ 21 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te' q
Ÿ H
¸ yC¬ w¬ £«ym
Ga h
a

-la' §Or·ha' rem'◊yC w¬ 22 :hAld
O gà hA'X
A x
· wyAlv
A t
A 'Ebh
E -yik
– h∆z∑ h
a £Avh
A ߸l
yil ˚r¸m'◊Cy¬w 23 :'˚h vflrb
¸ yik
– £Avh
A -te' t
GA v
¸ d
fi y√ hAt
G '
a y«nd
O '
· •a' raxy«
˚nAlÈveh reH·' Hyi'h
A heHm
O h∆z-yik
– ˚ny≈np
A l
¸ ˚k¸ly≈ reH'
· £yihl
» '
È ˚nAl-hEWv
·
bAh√z yim¸l £ehAl ram'
O w√ 24 :Ùl h√yh
A -hem ˚n¸vd
fi y√ '◊l £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E
heHOm 'Ër¬Cy¬w 25 :h∆z∑ h
a l∆gv
E h
A 'EcyC≈ w¬ HE'b
A ˚hEkl
i H
¸ '
a w√ yil-˚n¸t
G yC« w¬ ˚qflrp
KA t
¸ h
i
dOm·v¬Cy¬w 26 :£ehyEmq
“ b
–¸ hAcm
¸ H
i l
¸ §Orh
· '
a hOvr
fl p
¸ -yik
– '˚h v
fi r
Á p
A yik
– £Avh
A -te'
y≈n¸–b-lA–k wyAlE' ˚p¸s'
A yC≈ w¬ yAl'
E h√whyal yim rem'◊yC w¬ h∆nx
· m
Ga h
a ravH
a b
–¸ heHm
O
Ù–bËrax-Hyi' ˚myiW lE'r
fl W
¸ y« yEhl
» '
È h√whÃy ram'
A -hOk
– £ehl
A rem'◊yC w¬ 27 :y«wl
E
wyixA'-te'-Hyi' ˚gËrh
i wà h∆nx
· m
Ga b
–a ravH
a l
A ravH
Ka m
i ˚b˚H√w ˚r¸bv
i Ùk„ryà -lav
heHOm rabËdi–k y«wEl-y≈nb
¸ ˚W·vyC¬ w¬ 28 :ÙbOrq
Ÿ -te' Hyi'wà ˚hEvr
„ -te' Hyi'wÃ
heHOm rem'◊Cy¬w 29 :Hyi' yEpl
¸ '
a teHl
» H
¸ k
–i '˚hah £ÙCyb
–a £Avh
A -§im lOp
K yC« w¬
£ekyEl·v tEtAlÃw wyix'
A b
¸ ˚ Ùn¸bb
–i Hyi' yik
– h√whyal £ÙCyh
a £ekd
Ë y∆ ˚'¸lm
i
£eGta' £AvAh-le' heHm
O rem'◊yC w¬ tflrx
Û m
GA m
i yihyà w¬ 30 :hAkr
fl b
–¸ £ÙCyh
a
dav¸–b hflr¸Kpak·' yal˚' h√whÃy-le' helv
È '
e hAt
G v
a wà hAld
O gà hA'X
A x
· £et'AXx
·
h∆∑zah £AvAh 'AXAx '√nF '
A ram'◊yC w¬ h√whÃy-le' heHm
O bAHyC√ w¬ 31 :£ekt
¸ 'aX
L x
a
£At'ALXax 'AKWiGt-£i' hAt
G v
a wà 32 :bAhz√ yEhl
» '
È £ehl
A ˚W·vyC¬ w¬ hAld
O gà hA'X
A x
·
heHOm-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 33 :At
G b
¸ t
A k
–A reH'
· ßËrp
¸ s
–i m
i '√n y«nx
E m
¸ §«y'
a -£i'wÃ
le' £AvAh-te' hExnà ™El hAt
G v
a wà 34 :yÊrp
¸ s
–i m
i ˚Fnx
e m
¸ '
e yil-'AXx
A reH'
· yim
yiGtËd—qAp˚ yÊdŸqAKp £Ùy¸b˚ ßy∆np
A l
¸ ™Ely≈ yik'
A l
¸ m
a h≈nF h
i ™Al yit
G r
Ë b
–a d
–Ê -reH'
·
l∆gEvAh-te' ˚WAv reH'
· lav £Avh
A -te' h√whÃy •OgF yC« w¬ 35 :£At'AX
L x
a £ehyElv
·
< :§Or·ha' hAWAv reH'
·
Exodus 33
reH·' £AvAhÃw hAGta' h∆z∑ m
i hElv
· ™El heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
qAx¸c«y¸l £Ahflr¸ba'l
¸ yit
G v
¸ b
–a H
¸ n« reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E t
A yilv
È h
e
yiGt¸Hfir≈gÃw ™A'¸lam ßy∆np
A l
¸ yit
G x
¸ l
a H
A wà 2 :h√nF n∆ t
G¸ '
e ß·vr
Ë z¬ l
¸ rOm'El bOqv
· y¬ l
¸ ˚
¶Âre'-le' 3 :yis˚bÃyh
a wà y«wF x
i h
a y«z∑ r
Ê p
K¸ h
a wà yit
G x
i h
a wà yÊrm
O '
È h
A y«nv
· n¬ k
–¸ h
a -te'
-§eKp hAGta' •ÂrOv-hEHq
Ÿ -£av yik
– ߸b
– r
Ë q
÷ b
–¸ helv
È '
e '◊l yik
– HAbd
Ë ˚ bAlx
A tabz√
-'◊lÃw ˚lA–ba'¸t«Cy¬w h∆z∑ h
a vflrh
A rAbd
–fl h
a -te' £Avh
A vamH
¸ yC« w¬ 4 :™Ârd
–fl b
–a ߸lk
e '
·
lE'flr¸W«y-y≈n¸–b-le' rOm'
È heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 5 :wyAlv
A ÙyËdv
e Hyi' ˚tAH
hAGtavÃw ßyityiGlikÃw ߸b
– r
Ë q
÷ b
¸ helv
È '
e dAx'
e v¬gr
 •Ârv
O -hEHq
Ÿ -£av £et
G '
a
lE'flr¸W«y-y≈n¸b ˚l¸Fcn¬ t
¸ yC« w¬ 6 :™Al
G -heWv
È '
e hAm hAvd
Ë '
E wà ßyelv
A m
E ßÃyd
Ë v
e d„rÙh
:b„rÙx rahEm £√yd
Ë v
e -te'
-§im qExËrah h∆n·xm
Ga l
a ¶˚xim Ùl-hAXn√ wà leh'
O h
A -te' x—q
– y« heHm
O ˚7
lehO'-le' 'Ec≈y h√whÃy H‘q
– b
a m
¸ -lAk
– h√yh
A wà dEvÙm leh'
O Ùl 'flrq
“ wà h∆nx
· m
Ga h
a
˚m˚q√y lehO'Ah-le' heHm
O t'Eck
–¸ h√yh
A wà 8 :h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim reH'
· dEvÙm
Ù'O–b-dav heHOm y„rx
· '
a ˚Xyib
– h
i wà ÙlÛh'
A xatp
Ke Hyi' ˚b¸c
F n« wà £Avh
A -lAk

xateKp damAvÃw §√nAveh d˚Gmv
a d„ry≈ hAlh
È '
O h
A heHm
O '◊bk
–¸ h√yh
A wà 9 :hAlh
È '
O h
A
dEmOv §√nAveh d˚Gmav-te' £Avh
A -lAk hA'r
fl wà 10 :heHm
O -£iv reb
– d
Ê wà leh'
O h
A
h√whÃy re–bÊdÃw 11 :ÙlÛh'
A xatp
Ke Hyi' ]1 wF ˚·xt
Ga H
¸ h
i wà £Avh
A -lAk
– £“qwà leh'
O h
A xatp
Ke
-le' bAHÃw ˚hEv„r-le' Hyi' rEb
– d
fi yà reH'
· k
–a £y«np
KA -le' £y«np
KA heHm
O -le'
< :lehO'Ah ™ÙGtim Hyimy√ '◊l ravn¬ §˚n-§ib
– v
fi H
u ÙhÃy ÙtËrH
A m
¸ ˚ h∆nx
· m
Ga h
a
£AvAh-te' lavah yal'
E rEm'
O hAt
G '
a hE'r
Ë h√whÃy-le' heHm
O rem'◊yC w¬ 12
ßyiGt¸vfidÃy AGtËramA' hAt
G '
a wà yim
G v
i xalH
¸ t
Gi -reH'
· tE' y«nt
Ga v
¸ d
fi Ùh '◊l hAt
G '
a wà h∆z∑ h
a
ßy∆nyEv¸–b §Ex yit'Acm
A '√n-£i' hAt
G v
a wà 13 :y√nyEvb
–¸ §Ex t
A 'Acm
A -£¬gwà £EHb
¸
yi–k hE'Ër˚ ßy∆nyEv¸–b §Ex-'Acm
¸ '
e §avm
a l
¸ ß·vd
fl '
E wà ßekr
fl d
–Ë -te' '√n y«nv
E d
Ê Ùh
wyAlE' rem'◊Cy¬w 15 :™Al yitx
O n« h
· w¬ ˚kEly≈ y¬np
KA ram'◊yC w¬ 14 :h∆z∑ h
a yÙFgh
a ߸m
G v
a
-yi–k 'ÙpE' vfid√Fw«y hem
G b
a ˚ 16 :h∆z∑ m
i ˚nElv
· t
Ga -la' £yikl
¸ h
O ßy∆np
KA §yE'-£i'
߸GmavÃw y«n·' ]1 FwnyElp
¸ n« wà ˚nAm
G v
i ߸t
G k
¸ l
e b
–¸ 'Ùl·h ßem
G v
a wà y«n'
· ßy∆nyEvb
–¸ §Ex yit'Acm
A
-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 17 > :hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ -lav reH'
· £Avh
A -lAk
– m
i

y¬nyEv¸–b §Ex At'AcAm-yik
– heWv
È '
e t
GA r
Ë b
–a d
–Ê reH·' h∆z∑ h
a rAbd
–fl h
a -te' £¬gF heHm
O
y«n·' rem'◊Cy¬w 19 :ßÂdb
O k
–¸ -te' '√n y«n'
E r
Ë h
a ram'◊yC w¬ 18 :£EHb
–¸ ß·vd
fl '
E w√
-te' yitOFnaxÃw ßy∆nApl
¸ h√whÃy £EHb
¸ yit'flrq
“ wà ßy∆np
KA -lav yib˚X-lAk
– ryibv
· '
a
tO'Ëril lak˚t '◊l rem'◊yC w¬ 20 :£Exr
fi '
· reH'
· -te' yit
G m
¸ x
a r
Ê wà §Ox'
A reH'
·
yiGti' £ÙqAm h≈Fnih h√whÃy rem'◊yC w¬ 21 :yAxw√ £fld'
A h
A y«n'
a r
Ë y« -'◊l yik
– y√np
KA -te'
r˚Fcah tfirŸq«n¸–b ßyit
G m
¸ W
a wà yÊdb
O k
–¸ rObv
· b
–a h√yh
A wà 22 :r˚Fch
a -lav t
GA b
¸ c
Fa n« wÃ
yflrOx·'-te' Atyi'flrwà yip
K k
–a -te' yitr
O s
i h
· w¬ 23 :yÊrb
¸ v
A -dav ßyelv
A yip
K k
a yitk
–O W
a wÃ
< :˚'flr≈y '◊l y¬nAp˚
Exodus 34
£y«nAb·' tOxul-y≈n¸H ߸l-lAsp
K¸ heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
tOxuGlah-lav ˚yAh reH'
· £yÊrb
A d
–Ë h
a -te' tOxl
Gu h
a -lav yit
G b
¸ t
a k
A wà £y«nH
O 'Êrk
–A
rah-le' r’qO–bab t
A yilv
A wà r’qb
–O l
a §Ùk√n h≈yh
¸ w∆ 2 :At
G r
Ë b
–a H
i reH'
· £y«nH
O 'Êrh
A
Hyi'-£¬gÃw ™AGmiv helv
· y¬ -'◊l Hyi'wà 3 :rAhh
A H'◊r-lav £AH yil t
GA b
¸ c
Fa n« wà y¬nyis
rAhAh l˚m-le' ˚vËry« -la' r“qb
–A h
a wà §'◊c
F h
a -£¬gF rAhh
A -lAkb
–¸ 'flry≈ -la'
r’qO–bab heHOm £E–kH
¸ yC¬ w¬ £y«nH
O 'Êrk
–A £y«nb
A '
· tOxl
u -y≈nH
¸ lOsp
¸ yC« w¬ 4 :'˚hah
tOxul y≈n¸H Ùd√y¸–b x—q
– yC« w¬ ÙtO' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a y¬nyis rah-le' lavyC¬ w¬
:h√whÃy £EH¸b 'flrq
Ÿ yC« w¬ £AH ÙGmv
i bEc
F y¬ t
¸ yC« w¬ §√nv
A b
–e h√whÃy dÂryC≈ w¬ 5 :£y«nb
A '
·
™Âre' §˚FnaxÃw £˚xfir lE' h√whÃy h√whÃy 'flrq
Ÿ yC« w¬ wy√np
KA -lav h√whÃy rObv
· yC¬ w¬ 6
hA'ALXaxÃw vaHep√w §Owv
A 'EWnO £yipl
A '
· l
A desx
e rEcnO 7 :tem'
È w∆ desx
e -bfirwà £«yp
Ka '
a
£yiHEGliH-lav £y«nb
A y≈nb
–¸ -lavwà £y«nb
–A -lav tÙbA' §Owv
· d‘qp
KO h’q
– n¬ yà '◊l h‘q
– n¬ wÃ
-£i' rem'◊Cy¬w 9 :˚xAt
G H
¸ yC« w¬ hAcr
Ë '
a dOq
– yC« w¬ heHm
O rEhm
a yà w¬ 8 :£yivb
–E r
Ê -lavwÃ
-hEHŸq-£av yi–k ˚nEb
– r
Ë q
÷ b
–¸ y√nd
O '
· '√n-™ely≈ y√nd
O '
· ßy∆nyEvb
–¸ §Ex yit'Acm
A '√n
yikOnA' h≈Fnih rem'◊Cyw¬ 10 :˚nAt
G l
¸ x
a nà ˚ ˚nEt'AX
L x
a l
¸ ˚ ˚n≈nwO v
· l
a t
GA x
¸ l
a s
A wà '˚h •Ârv
O
-lAk¸b ˚'Ër¸b«n-'◊l reH'
· tO'l
A p
¸ n« heWv
È '
e ߸m
G v
a -lAk
– d∆gn∆ tyÊrb
–¸ t„rk
–O
hEW·vam-te' Ù–bËrq
÷ b
¸ hAt
G '
a -reH'
· £Avh
A -lAk hA'r
fl wà £«yÙFgh
a -lAkb
¸ ˚ ¶Âr'
A h
A
yikOnA' reH·' tE' ߸l-rAmH
¸ 11 :™Am
G v
i heWv
O y«n'
· reH'
· '˚h 'flrÙn-yik
– h√whÃy
y«∑zÊr¸KpahÃw yiGtixahÃw y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà yÊrm
O '
È h
A -te' ßy∆np
KA m
i H„rgO y«nnà h
i £ÙCyh
a ßÃwF c
a m
¸
reH·' ¶ÂrA'Ah bEHÙy¸l tyÊrb
–¸ tOrk
¸ t
Gi -§ep
K ߸l remH
KA h
i 12 :yis˚bÃyh
a wà y«wF x
i h
a wÃ
£AtOx¸–bÃzim-te' yi–k 13 :ßeb
– r
Ë q
÷ b
–¸ H‘qÙm¸l h∆yh
¸ y« -§ep
K h
A yelv
A 'Ab
– hAt
G '
a
'◊l yi–k 14 :§˚tOrk
¸ t
Gi wyflrH
E '
· -te'wà §˚rEb
– H
a t
G¸ £Atb
O c
FE m
a -te'wà §˚cOt
G t
Gi
-§eKp 15 :'˚h '√Fnq
— lE' Ùm¸H '√nF q
— h√whÃy yik
– rEx'
a lE'l
¸ h∆wx
· t
Ga H
¸ t
i
£ehyEhl
» 'El ˚x¸b√zwà £ehyEhl
» '
È y„rx
· '
a ˚n√zwà ¶Âr'
A h
A bEHÙy¸l tyÊrb
–¸ tOrk
¸ t
Gi
wyAtOn¸b ˚n√zÃw ßy∆nAbl
¸ wyAtnO b
–¸ m
i t
GA x
¸ q
— l
A wà 16 :Ùx¸bz∑« m
i t
GA l
¸ k
a '
A wà ߸l 'flrq
“ wÃ
hAkE–sam yEhl
» È' 17 :§ehyEhl
» '
È y„rx
· '
a ßy∆nb
–A -te' ˚nÃzihwà §ehyEhl
» '
È y„rx
· '
a
tÙFcam lak'◊Gt £yimy√ tavb
¸ H
i rOmH
¸ t
Gi tÙFcm
Ga h
a gax-te' 18 :™Al
G -heWv
· t
a '◊l
At'Ac√y byibA'Ah HÂdx
O b
–¸ yik
– byib'
A h
A HÂdx
O dEvÙm¸l ßity«wF c
i reH'
·
rÙH reXeKp rAk√∑ziGt ßÃnq
Ÿ m
i -lAkwà yil £exr
 reXp
Ke -lAk
– 19 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i
lO–k ÙGt¸pfir·v¬w h–dp
¸ t
i '◊l-£i'wà heWb
¸ hÂd
– p
¸ t
Gi rÙm·x reXp
e ˚ 20 :heWw√
£ÙCyab˚ dOb·vaGt £yimy√ teHH
E 21 :£“qy„r y¬np
A ˚'flry≈ -'◊lwà hÂd
– p
¸ t
Gi ßy∆nb
–A rÙk¸b

߸l heW·vaGt tOvubH
A gaxwà 22 :tOb
– H
¸ t
Gi ryicq
–“ b
a ˚ HyÊrx
A b
–e tOb
– H
¸ t
Gi yivyibH
K¸ h
a
£yimAv¸Kp H»lAH 23 :h√nH
KA h
a tap˚q¸t
G •yis'
A h
A gaxwà £yiX
L x
i ryicq
Ÿ y„r˚–kb
–i
-yi–k 24 :lE'flr¸W«y yEhl
» '
È h√whÃy §Od'
A h
A y≈np
K¸ -te' ßËr˚kÃz-lAk
– he'r
fl y≈ h√nH
KA b
–a
-te' Hyi' dOm¸x¬y-'◊lwà ßel˚bÃgF -te' yit
G b
¸ x
a r
Ë h
i wà ßy∆np
KA m
i £«yÙFg HyÊrÙ'
:h√nAKHa–b £yimAv¸Kp H»lH
A ßyehl
» '
È h√whÃy y≈np
K¸ -te' tÙ'flrl
E ߸tl
» v
· b
–a ߸cr
Ë '
a
:xasAKpah gax xab∆z r’qb
–O l
a §yily√ -'◊lwà yixb
¸ z« -£fid
– ¶Emx
A -lav XaxH
¸ t
i -'◊l 25
yÊdÃFg lEKHab¸t-'◊l ßyehl
» '
È h√whÃy tyEb
– 'yibt
GA ߸tm
A d
Ë '
a y„r˚–kb
–i tyiH'„r 26
> :ÙGmi' bEl·xa–b
-lav yi–k heGlE'Ah £yÊrb
A d
–Ë h
a -te' ߸l-bAtk
–¸ heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 27
£AH-yihÃy¬w 28 :lE'r
fl W
¸ y« -te'wà tyÊrb
–¸ ߸t
G '
i yit
G r
fi k
–A hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a yip
K

'◊l £«yam˚ lakA' '◊l £exl
e hAlyà l
a £yivb
–A r
Ë '
a wà £Ùy £yivb
–A r
Ë '
a h√whÃy-£iv
yihÃy¬w 29 :£yÊrAbË–dh
a tÂrW
e v
· tyÊrb
–¸ h
a y„rb
¸ d
–Ê tE' tOxl
Gu h
a -lav bOt
G k
¸ yC« w¬ hAtH
A
-§im ÙGtËdÊr¸–b heHm
O -d¬yb
–¸ tÁdv
E h
A tOxl
u y≈nH
¸ ˚ y¬nyis rahm
E heHm
O tÂdr
 b
–¸
§Or·ha' 'Ër¬Cy¬w 30 :ÙGt'
i Ùr¸b
– d
fi b
–¸ wy√np
KA rÙv §firq
“ yik
– vfidy√ -'◊l heHm
O ˚ rAhh
A
:wyAlE' teH∆Fgim ˚'Ëry«yC w¬ wy√np
KA rÙv §firq
“ h≈nF h
i wà heHm
O -te' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAkwÃ
rE–bfidÃy¬w hfldEvA–b £yi'W
i nFÃ h
a -lAkwà §Orh
· '
a wyAl'
E ˚buHyC√ w¬ heHm
O £ehl
E '
· 'flrq
Ÿ yC« w¬ 31
reH·'-lA–k tE' £≈wF c
a yà w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk
– ˚HÃgF n« §Ek-y„rx
· '
a wà 32 :£ehl
E '
· heHm
O
wy√nAKp-lav §EGt«Cy¬w £At
G '
i rEb
– d
–fi m
i heHm
O lakyà w¬ 33 :y√nyis rahb
–¸ ÙGt'
i h√whÃy reb
– d
–Ê
-dav h∆w¸saGmah-te' ryisy√ ÙGt'
i rEb
– d
fi l
¸ h√whÃy y≈np
¸ l
i heHm
O '◊bb
¸ ˚ 34 :h∆ws
¸ m
a
-y≈n¸b ˚'flrÃw 35 :h∆wF c
u yà reH'
· tE' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' reb
– d
Ê wà 'Acy√ wà Ùt'Ec
-te' heHOm byiHEhwà heHm
O y≈np
K¸ rÙv §firq
“ yik
– heHm
O y≈np
K¸ -te' lE'r
fl W
¸ y«
< :ÙGti' rE–bfid¸l Ù'Ob
– -dav wy√np
KA -lav h∆ws
¸ m
Ga h
a
Exodus 35
£ehEl·' rem'◊Cy¬w lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– -te' heHm
O lEhq
Ÿ yC¬ w¬ 1
heWAvEGt £yim√y teHH
E 2 :£At'
O tOWv
· l
a h√whÃy h√wF c
i -reH'
· £yÊrb
A d
–Ë h
a hel
G '
E
-lA–k h√whyal §ÙtAb
– H
a tab
– H
a HÂdq
O £ekl
A h∆yh
¸ y« yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
a ˚ hAk'Alm
¸
£Ùy¸–b £ekyEtOb¸HOm lOkb
–¸ HE' ˚r·vb
a t
¸ -'◊l 3 :tAm˚y hAk'Alm
¸ Ùb heWv
O h
A
> :tA–baKHah
rAbfl–dah h∆z rOm'El lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 4
byÊdÃn lO–k h√whyal hAm˚r¸t
G £ekt
G¸ '
i m
E ˚xŸq 5 :rOm'El h√whÃy h√wF c
i -reH'
·
§Am√FgËra'Ãw telEk¸t˚ 6 :teHx
O nà ˚ •esk
e w√ bAhz√ h√whÃy tam˚r¸t
G tE' h
A '
e yibyà ٖbl
i
yEc·v¬w £yiHAx¸Gt tOrv
O wà £yimd
–fl '
A m
¸ £ilyE' tOrv
O wà 7 :£y«z∑ v
i wà HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw
:£yiGma–sah tÂrOXŸql
i wà hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e l
¸ £yimW
A b
¸ ˚ rÙ'Am
G l
a §emH
e wà 8 ]2 :£yiX
L H
i
£ekA–b bEl-£ak·x-lAkwà 10 :§eHx
O l
a wà dÙpE'l
A £yi'l
Gu m
i y≈nb
¸ '
a wà £ahH
O -y≈nb
¸ '
a wà 9
ÙlÛhA'-te' §A–k¸HiGmh
a -te' 11 :h√whÃy h√wF c
i reH'
· -lAk
– tE' ˚W·vy¬ wà ˚'Oby√
-te'Ãw wyflduGmav-te' ]q wAxyÊrb
–¸ -te' wyAHr
fl q
Ÿ -te'wà wyAsr
fl q
Ÿ -te' ˚hEsk
¸ m
i -te'wÃ
:™AsAGmah tekOrAKp tE'wà tÂrp
KO k
–a h
a -te' wyfld
– b
–a -te'wà §Or'
A h
A -te' 12 :wy√nd
fl '
·
-te'Ãw 14 :£y«nAKpah £exl
e tE'wà wyAlk
–E -lAk
– -te'wà wyfld
– b
–a -te'wà §Axl
¸ H
Ku h
a -te' 13
-te'Ãw 15 :rÙ'AGmh
a §emH
e tE'wà h
A yetr
O n≈ -te'wà h
A yelk
–E -te'wà rÙ'Am
G h
a tfirnO m
¸
£yiGma–sah tÂrOXŸq tE'wà hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e tE'wà wyfld
– b
–a -te'wà tÂrX
O q
–Ÿ h
a xab
– zà m
i
ra–b¸kim-te'Ãw hAlv
O h
A xab
– zà m
i tE' 16 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a xatp
e l
¸ xatp
Ke h
a ™asm
A -te'wÃ
:ÙFna–k-te'Ãw rOCyi–kah-te' wyAlk
–E -lAk
– -te'wà wyfld
– b
–a -te' Ùl-reH'
· teHx
O nFÃ h
a
:rEcAxeh ravaH ™asm
A tE'wà h
A y∆nd
fl '
· -te'wà wyfldm
Gu v
a -te' rEcx
A h
e yEvl
¸ q
— tE' 17
y„dÃgi–b-te' 19 :£ehy„rt
¸ yEm-te'wà rEcx
A h
e tOdt
¸ y« -te'wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a tOdt
¸ y« -te' 18
wy√nAb y„dÃgi–b-te'Ãw §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a l
¸ HÂdq
–O h
a y„dgà b
–i -te' HÂdq
–O b
–a t„rH
A l
¸ dflrW
K¸ h
a
-lA–k ˚'Ob√Cy¬w 21 :heHm
O y≈np
¸ l
Gi m
i lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– ]3 wF '¸cyC≈ w¬ 20 :§Ehk
a l
¸
tam˚r¸Gt-te' ˚'yibh
E ÙtO' Ùx˚r hAbd
Ë n√ reH'
· lOkwà ٖbl
i Ù'AWnà -reH'
· Hyi'
˚'Ob√Cy¬w 22 :HÂdO–qh
a y„dgà b
i l
¸ ˚ Ùtfldb
O v
· -lAkl
¸ ˚ dEvÙm leh'
O tek'elm
¸ l
i h√whÃy
zAm˚kÃw tava–baXÃw £∆zn∆ w√ xAx ˚'yibh
E bEl byÊdnà lOk
– £yiHnF√ h
a -lav £yiHn√ '
· h
A
-lAkÃw 23 :h√whyal bAhz√ tap˚n¸t
G •y«nh
E reH'
· Hyi'-lAkwà bAhz√ yilk
–¸ -lAk

tOrOvÃw £y«∑zivÃw HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
G¸ ÙGt'
i 'Acm
¸ n« -reH'
· Hyi'
•ese–k tam˚r¸Gt £yÊrm
E -lAk
– 24 :˚'yibh
E £yiHx
A t
G¸ tOrv
O wà £yimd
–fl '
A m
¸ £ilyE'
£yiLXiH yEc·v ÙGti' 'Acm
¸ n« reH'
· lOkwà h√whÃy tam˚r¸t
G tE' ˚'yibh
E teHx
O nà ˚
AhyÂd√y¸–b bEl-tam¸kx
a hAH
K '
i -lAkwà 25 :˚'yibh
E hfldb
O v
· h
A tek'elm
¸ -lAkl
¸
y«nAKHah tavalÙGt-te' §AmgF√ r
Ë '
a h
A -te'wà telk
E t
G¸ h
a -te' h∆wX
¸ m
a ˚'yibyC√ w¬ ˚wAX
-te' ˚wAX hAm¸kAxb
–¸ h√nt
A '
O §Ab
– l
i 'AWn√ reH'
· £yiHnF√ h
a -lAkwà 26 :HEH
K h
a -te'wÃ
£yi'uGliGmah y≈n¸ba' tE'wà £ahH
KO h
a y≈nb
¸ '
a tE' ˚'yibh
E £i'W
i nFÃ h
a wà 27 :£y«z∑ v
i h
A
hAx¸HiGmah §emeH¸l˚ rÙ'Aml
¸ §emH
KA h
a -te'wà £eWb
–O h
a -te'wà 28 :§eHx
O l
a wà dÙpE'l
A
'yibAh¸l £AtO' £A–bl
i bfidn√ reH'
· hAH
K '
i wà Hyi'-lA–k 29 :£yim
G s
–a h
a tÂrX
O q
Ÿ l
i wÃ

-y≈n¸b ˚'yibEh heHm
O -d¬yb
–¸ tÙW·vl
a h√whÃy h√wF c
i reH'
· hAk'Alm
G¸ h
a -lAkl
¸
> :h√whyal hAbfldnà lE'r
fl W
¸ y«
lE'¸lac¸–b £EH¸–b h√whÃy 'flrq
“ ˚'Ër lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 30
hAm¸kAx¸–b £yihl
» È' x
fi ˚r ÙtO' 'El
G m
a yà w¬ 31 :hfld˚hÃy hEX
L m
a l
¸ r˚x-§eb yÊr˚'-§eb

bAh√∑za–b tOW·val tObH
A x
a m
a bOHx
¸ l
a wà 32 :hAk'Alm
¸ -lAkb
¸ ˚ tavd
fi b
¸ ˚ h√n˚b¸tb
–i
tÙW·val ¶Ev teHOrx
· b
a ˚ t'◊l
G m
a l
¸ §eb'
e teHr
O x
· b
a ˚ 33 :teHx
O nFÃ b
a ˚ •esk
–e b
a ˚
-§e–b bA'yilÛhA'Ãw '˚h Ù–bl
i b
–¸ §atn√ tOrÙh¸l˚ 34 :tebH
A x
· m
a tek'elm
¸ -lAkb
–¸
tek'el¸m-lA–k tÙW·vl
a bEl-tamk
¸ x
A £At'
O 'El
G m
i 35 :§fld-hEX
L m
a l
¸ ™Ams
A yix'
·
g„rO'Ãw HEKHab˚ y«nAKHh
a tavl
a Ùt¸b
– §AmgF√ r
Ë '
a b
A ˚ telk
E t
G¸ b
–a £‘qr
O wà bEHx
O wà Hflrx
A
:tObAH·xam yEb¸HOxwà hAk'Alm
¸ -lAk
– yEWv
O
Exodus 36
bA'yilÛhA'Ãw lE'¸lacb
¸ hAWv
A wà 1
tavfidAl hAGmEhA–b h√n˚b¸t˚ hAmk
¸ x
A h√whÃy §atn√ reH'
· bEl-£akx
· Hyi' lOkwÃ
:h√whÃy h√Fwic-reH'
· lOkl
¸ HÂdq
–O h
a tfidb
O v
· tek'elm
¸ -lAk
– -te' tOWv
· l
a
-£ak·x Hyi'-lA–k le'wà bA'yilh
Û '
A -le'wà ]2 lE'l
¸ c
a b
–¸ -le' heHm
O 'flrq
Ÿ yC« w¬ 2
-le' hAbËr“q¸l Ù–bl
i Ù'AWnà reH'
· lOk
– Ù–bl
i b
–¸ hAmk
¸ x
A h√whÃy §atn√ reH'
· bEl
reH·' hAm˚r¸Gtah-lAk
– tE' heHm
O y≈np
¸ l
Gi m
i ˚xŸqyC« w¬ 3 :–ht
A '
O tOWv
· l
a hAk'Alm
G¸ h
a
˚'yibEh £EhÃw –hAt'
O tOWv
· l
a HÂdq
–O h
a tfidb
O v
· tek'elm
¸ l
i lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚'yibh
E
tE' £yiWOvAh £yimk
A x
· h
a -lAk
– ˚'ObyC√ w¬ 4 :r’qb
–O b
–a r’qb
–O b
–a hAbd
fl nà dÙv wyAl'
E
:£yiWOv hAGmEh-reH'
· ÙGtk
¸ 'alm
G¸ m
i Hyi'-Hyi' HÂdq
–O h
a tek'elm
¸ -lAk

hfldOb·vAh y„–dim 'yibh
A l
¸ £Avh
A £yib
– r
Ë m
a rOm'El
G heHm
O -le' ˚r¸m'◊yC w¬ 5
lÙq ˚ryib·v¬Cy¬w heHm
O wacyà w¬ 6 :–ht
A '
O tOWv
· l
a h√whÃy h√wF c
i -reH'
· hAk'Alm
G¸ l
a
HÂdO–qah tam˚r¸til hAk'Alm
¸ dÙv-˚W·vy¬ -la' hAH
K '
i wà Hyi' rOm'El h∆nx
· m
Ga b
–a
hAk'Al¸Gmah-lAk¸l £√yC d
fi hAtyà h
A hAk'Alm
G¸ h
a wà 7 :'yibh
A m
E £Avh
A 'Elk
–A yC« w¬
< :rEtÙhÃw –hAtO' tÙW·vl
a
reWev §A–k¸HiGmah-te' hAk'Alm
G¸ h
a yEWv
O b
–¸ bEl-£ak·x-lAk ˚W·vyC¬ w¬ 8
bEHOx hEW·vam £yibr
Á k
–¸ y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
¸ ˚ r√zH
¸ m
A HEH tOvyÊryÃ
baxOrÃw hAGma'A–b £yÊrW
¸ v
e wà h∆nm
O H
¸ tax'
a h
A hAvyÊryà h
a ™Âr'
O 9 :£At'
O hAWv
A
rE–baxÃy¬w 10 :tOvyÊryà h
a -lAkl
¸ tax'
a hfld
– m
i tAx'
e h
A hAvyÊryà h
a hAm
G '
a b
–A vab
– r
Ë '
a
-le' taxa' ra–bix tOvyÊryà HEmx
A wà tAx'
e -le' tax'
a tOvyÊryà h
a HEmx
· -te'
hAc“–qim tAxe'Ah hAvyÊryà h
a tapW
¸ lav telk
E t
G¸ tO'l
¸ l
u WavyC¬ w¬ 11 :tAx'
e
:ty«nEKHah tÂre–b¸xaGmb
–a h√nÙcy÷q
– h
a hAvyÊryà h
a tapW
¸ b
–i hAWv
A §Ek
– tÂrb
–A x
¸ m
Ga b
–a
hEcŸqi–b hAWAv tO'l
A l
u £yiH
K m
i x
· w¬ tAx'
e h
A hAvyÊryà b
–a hAWv
A tO'l
A l
u £yiH
K m
i x
· 12
:tAxe'-le' taxa' tO'l
A l
Gu h
a t»lyib
– q
Ÿ m
a ty«nH
KE h
a tÂrb
–e x
¸ m
Ga b
–a reH'
· hAvyÊryà h
a
taxa'-le' taxa' tOvr
Ê yà h
a -te' rEb
– x
a yà w¬ bAhz√ yEsr
Ë q
— £yiH
K m
i x
· WavyC¬ w¬ 13
lehO'¸l £y«∑ziv tOvyÊryà WavyC¬ w¬ 14 < :dAx'
e §Ak
– H
¸ m
Gi h
a yihyà w¬ £yisr
fl q
–Ÿ b
–a
hAvyÊrÃyah ™ÂrO' 15 :£At'
O hAWv
A tOvyÊryà h„rW
¸ v
e -yEt
G H
¸ v
a §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -lav
hfl–dim tAxe'Ah hAvyÊryà h
a baxr
O tÙGm'
a vab
– r
Ë '
a wà hAm
G '
a b
–A £yiHl
» H
¸ tax'
a h
A
dAb¸l tOvyÊrÃyah HEmx
· -te' rEb
– x
a yà w¬ 16 :tOvyÊryà h„rW
¸ v
e yEt
G H
¸ v
a l
¸ tax'
a
hAvyÊrÃyah tap¸W lav £yiH
K m
i x
· tO'l
A l
u WavyC¬ w¬ 17 :dAbl
¸ tOvyÊryà h
a HEH-te'wÃ
tÂrebOxah hAvyÊrÃyah tapW
¸ -lav hAWv
A tO'l
A l
u £yiH
K m
i x
· w¬ tÂrb
–A x
¸ m
Ga b
–a h√nc
O y÷q
– h
a
:dAxe' ]3 tOy¸hil leh'
O h
A -te' rEb
– x
a l
¸ £yiH
K m
i x
· teHx
O nà yEsr
Ë q
— WavyC¬ w¬ 18 :ty«nH
KE h
a
£yiHAx¸Gt tOrOv hEsk
¸ m
i ˚ £yimd
–fl '
A m
¸ £yil'
E tOrv
O leh'
O l
A hesk
¸ m
i WavyC¬ w¬ 19
:£yÊd¸mOv £yiLXiH yEcv
· §Ak
– H
¸ m
Gi l
a £yiHr
fl q
–Ÿ h
a -te' WavyC¬ w¬ 20 < :hAlv
¸ m
A l
¸ m
i
:dAxe'Ah HÂr’–qah baxr
O hAm
G '
a h
A yicx
· w¬ hAm
G '
a wà HÂrq
–“ h
a ™Âr'
O tOm
G '
a reWv
e 21
lOk¸l hAWAv §E–k tAx'
e -le' tax'
a tObl
GA H
u m
¸ dAx'
e h
A HÂrq
–’ l
a tOdy√ yEt
G H
¸ 22
£yiHflrŸq £yÊr¸Wev §Ak
– H
¸ m
Gi l
a £yiHr
fl q
–Ÿ h
a -te' WavC¬yw¬ 23 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a yEHr
Ë q

£yÊr¸Wev taxaGt hAWv
A •esk
e -y≈nd
Ë '
a £yivb
–A r
Ë '
a wà 24 :h√nm
A yEt
G b∆gn∆ ta'p
¸ l
i
£y«nfld·' y≈n¸H˚ wyAtd
O yà yEt
G H
¸ l
i dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a -taxt
Ga £y«nd
fl '
· y≈nH
¸ £yiHr
fl q
–Ÿ h
a

ta'¸pil ty«nEKHah §Ak
– H
¸ m
Gi h
a valc
e l
¸ ˚ 25 :wyAtd
O yà yEt
G H
¸ l
i dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a -taxt
Ga
£y«nfld·' y≈n¸H •esA–k £ehy≈nd
Ë '
a £yivb
–A r
Ë '
a wà 26 :£yiHr
fl q
Ÿ £yÊrW
¸ v
e hAWv
A §ÙpAc
yEt¸–kËr¬y¸l˚ 27 :dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a taxt
Ga £y«nd
fl '
· y≈nH
¸ ˚ dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a taxt
Ga
tOv¸cÿq¸mil hAWAv £yiHr
fl q
Ÿ y≈nH
¸ ˚ 28 :£yiHr
fl q
Ÿ hAH
K H
i hAWv
A hAm
G y√ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a
-le' £yiGmat ˚y¸h«y wfld
– x
¸ y¬ wà hAX
L m
a l
G¸ m
i £im'
· Ùt ˚yAhwà 29 :£«yt
A k
A r
Ë yC¬ b
–a §Ak
– H
¸ m
Gi h
a
˚yAhÃw 30 :tOvOcŸqm
Gi h
a y≈nH
¸ l
i £ehy≈nH
¸ l
i hAWv
A §Ek
– tAx'
e h
A tavb
–a X
La h
a -le' ÙH'◊r
y≈n¸H £y«nfld·' y≈n¸H £y«nd
fl '
· rAWv
A hAH
K H
i •esk
–e £ehy≈nd
Ë '
a wà £yiHr
fl q
Ÿ h√nm
O H
¸
hAKHim·x £yiLXiH yEcv
· yExyÊrb
–¸ WavyC¬ w¬ 31 :dAx'
e h
A HÂrq
–’ h
a taxt
Ga £y«nd
fl '
·
-valec yEHËr—q¸l £ixyÊrb
¸ hAH
K m
i x
· w¬ 32 :tAx'
e h
A §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -valc
e yEHr
Ë q
— l
¸
:hAGm√y £«yatAkËr¬Cyal §Ak
– H
¸ m
Gi h
a yEHr
Ë q
— l
¸ £ixyÊrb
¸ hAH
K m
i x
· w¬ ty«nH
KE h
a §Ak
– H
¸ m
Gi h
a
-le' hec“–qah-§im £yiHr
fl q
–Ÿ h
a ™Ùt¸b
– x
fi r
O b
¸ l
i §Okyit
G h
a x
fi yÊrb
–¸ h
a -te' WavyC¬ w¬ 33
£yiGtA–b bAh√z hAWAv £Atv
O b
–¸ X
a -te'wà bAhz√ hAp
K c
i £yiHr
fl q
–Ÿ h
a -te'wà 34 :hecq
–“ h
a
tekOrAKpah-te' WavyC¬ w¬ 35 :bAhz√ £ixyÊrb
–¸ h
a -te' •acyà w¬ £ixyÊrb
–¸ l
a
–hAtO' hAWAv bEHOx hEWv
· m
a r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t

bAh√z £ehy≈w√w bAh√z £Ep
K c
a yà w¬ £yiX
L H
i y„d˚Gmv
a hAvb
–A r
Ë '
a h
– l
A WavyC¬ w¬ 36 :£yibr
Á k
–¸
telEk¸Gt lehO'Ah xatp
e l
¸ ™Asm
A WavyC¬ w¬ 37 :•esk
A -y≈nd
Ë '
a hAvb
–A r
Ë '
a £ehl
A qOcyC« w¬
wyfld˚Gmav-te'Ãw 38 :£‘qr
O hEWv
· m
a r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wÃ
hAKHim·x £ehy≈nËda'wà bAhz√ £ehy‘qH
u x
· w¬ £ehyEH'flr hAp
K c
i wà £ehy≈ww√ -te'wà hAH
K m
i x
·
> :teHOxÃn
Exodus 37
Ù–kËrA' yicEx√w £«yatm
GA '
a £yiX
L H
i yEcv
· §Or'
A h
A -te' lE'l
¸ c
a b
–¸ WavyC¬ w¬ 1
t«ya–bim rÙhAX bAhz√ ˚hEp
K c
a yà w¬ 2 :ÙtAmq
O yicx
E w√ hAm
G '
a wà ٖbx
¸ r
fl yicx
E w√ hAm
G '
a wÃ
lav bAh√z tOv¸–baX vab
– r
Ë '
a Ùl qOcyC« w¬ 3 :byibs
A bAhz√ r≈z Ùl WavyC¬ w¬ ¶˚xim˚
-lav tÙvA–baX yEGt¸H˚ tAx'
e h
A Ùv¸lc
a -lav tOvb
–A X
a yEt
G ¸H˚ wyAtm
O v
· p
Ka vab
– r
Ë '
a
-te' 'Eb√Cy¬w 5 :bAhz√ £At'
O •acyà w¬ £yiX
L H
i yEcv
· y„d
– b
–a WavyC¬ w¬ 4 :ty«nH
KE h
a Ùv¸lc
a
Wav¬Cy¬w 6 :§OrA'Ah-te' t'EWl
A §Or'
A h
A tOvl
¸ c
a lav tOvb
–A X
La b
–a £yÊd
– b
–a h
a
Wav¬Cy¬w 7 :–hA–b¸xflr yicx
E w√ hAm
G '
a wà h
– k
–A r
Ë '
A yicx
E w√ £«yt
a m
GA '
a rÙhAX bAhz√ tÂrp
KO k
–a
-b˚r¸–k 8 :tÂrOKpk
–a h
a tÙcŸq y≈nH
K¸ m
i £At'
O hAWv
A hAHq
Ÿ m
i bAhz√ £yibr
Á k
¸ y≈nH
¸
-te' hAWAv tÂrOKpk
–a h
a -§im h∆z∑ m
i hAcq
–“ m
i dAx'
e -b˚r¸k˚ h∆z∑ m
i hAcq
–“ m
i dAx'
e
hAl¸vam¸l £«yap√n¸k yEWr
Ë p
KO £yibr
Á k
–¸ h
a ˚y¸hyC« w¬ 9 :wyAtÙcŸq** ÙtÙw¸cq
÷ * y≈nH
K¸ m
i £yibr
Á k
–¸ h
a
tÂrOKpa–kah-le' wyix'
A -le' Hyi' £ehy≈np
¸ ˚ tÂrp
KO k
–a h
a -lav £ehyEpnà k
a b
–¸ £yikk
¸ s
O
£«yatAGma' £yiLXiH yEcv
· §Axl
¸ H
Ku h
a -te' WavyC¬ w¬ 10 > :£yibr
Á k
–¸ h
a y≈np
K¸ ˚yAh
Wav¬Cy¬w rÙhAX bAhz√ ÙtO' •acyà w¬ 11 :ÙtAmq
O yicx
E w√ hAm
G '
a wà ٖbx
¸ r
fl hAm
G '
a wà ٖkr
Ë '
A
bAh√z-r≈z Wav¬Cy¬w byibs
A xapX
O tÂrgF∆ s
¸ m
i Ùl WavyC¬ w¬ 12 :byibs
A bAhz√ r≈z Ùl
tOvA–baLXah-te' §EGtyC« w¬ bAhz√ tOvb
–¸ X
a vab
– r
Ë '
a Ùl qOcyC« w¬ 13 :byibs
A ÙGtr
Ë gF¬ s
¸ m
i l
¸
˚yAh tÂr∆Fg¸siGmah tam
G v
u l
¸ 14 :wyAlgà r
fi vab
– r
Ë '
a l
¸ reH'
· tO'p
KE h
a vab
– r
Ë '
a lav
£yÊ–da–bah-te' WavyC¬ w¬ 15 :§Axl
¸ H
Ku h
a -te' t'EWl
A £yÊd
– b
–a l
a £yit
G b
–A tOvb
–A X
La h
a
-te' Wav¬Cy¬w 16 :§Axl
¸ H
Ku h
a -te' t'EWl
A bAhz√ £At'
O •acyà w¬ £yiX
L H
i yEcv
·
wyAtOCy÷–q¬n¸m tE'Ãw wyAtp
KO k
–a -te'wà wyAtr
O v
A q
Ÿ -te' §Axl
¸ H
Ku h
a -lav reH'
· £yilk
–E h
a
-te' Wav¬Cy¬w 17 > :rÙhAX bAhz√ §Ehb
–A ™as
– y… reH'
· tOwW
A q
–Ÿ h
a -te'wÃ
AhyevyibÃFg –h√n“qÃw –hAkr
„ yà hflrnO m
G¸ h
a -te' hAWv
A hAHq
Ÿ m
i rÙhAX bAhz√ hflrnO m
G¸ h
a
hAHl
» ¸H Ahy–diFcim £yi'c
¸ yO £y«nq
“ hAH
K H
i wà 18 :˚yAh h√nF m
Ge m
i h
A yexr
fl p
¸ ˚h
A yÂrt
GO p
¸ k
–a
hAHl
» ¸H 19 :y«nEKHh
a h
– d
–fl c
Fi m
i hflrnO m
¸ y≈nq
Ÿ hAHl
» H
¸ ˚ dAx'
e h
A h
– d
–fl c
Fi m
i hflrnO m
¸ y≈nq
Ÿ
£yÊd“–quH¸m £yivibÃg hAHl
» H
¸ ˚ xfirp
e w√ rOt
G p
¸ k
–a dAx'
e h
A h∆nq
–“ b
–a £yÊdq
–“ H
u m
¸ £yivb
i gÃ
:hflrOn¸Gmah-§im £yi'c
¸ yCO h
a £y«nq
–“ h
a teHH
E l
¸ §Ek
– xfirp
A w√ rOt
G p
¸ k
–a dAx'
e h∆nq
“ b
–¸
rOGt¸pakÃw 21 :Ahyexr
fl p
¸ ˚h
A yÂrt
GO p
¸ k
–a £yÊdq
–“ H
u m
¸ £yivb
i gà hAvb
–A r
Ë '
a hflrnO m
G¸ b
a ˚ 20
-taxaGt rOGt¸pakÃw h√nF m
Ge m
i £y«nq
–“ h
a y≈nH
¸ taxt
Ga rOt
G p
¸ k
a wà h√nF m
Ge m
i £y«nq
–“ h
a y≈nH
¸ taxt
Ga
£ehy„rOGt¸pa–k 22 :h√nF m
Ge m
i £yi'c
¸ yCO h
a £y«nq
–“ h
a teHH
E l
¸ h√nF m
Ge m
i £y«nq
–“ h
a y≈nH
¸
AhyetOr≈n-te' Wav¬Cyw¬ 23 :rÙhAX bAhz√ tax'
a hAHq
Ÿ m
i h
– l
GA k
–u ˚yAh h√nF m
Ge m
i £AtnO q
Ÿ ˚

hAWAv rÙhAX bAhz√ rAk
– k
–i 24 :rÙhAX bAhz√ h
A yett
GO x
¸ m
a ˚h
A yexq
“ l
¸ m
a ˚ hAvb
¸ H
i
£yiLXiH yEc·v tÂrOXq
–Ÿ h
a xab
– zà m
i -te' WavyC¬ w¬ 25 > :Ahyelk
–E -lAk
– tE'wà h
– t
A '
O
:wyAtOnËr—q ˚yAh ˚FneGmm
i ÙtAmq
O £«yt
a m
GA '
a wà v
fi ˚bflr Ù–bx
¸ r
fl hAm
G '
a wà ٖkr
Ë '
A hAm
G '
a
wyAtOnËr—q-te'Ãw byibs
A wyAtr
O y÷q-te'wà ÙFggF¬ -te' rÙhAX bAhz√ ÙtO' •acyà w¬ 26
Ùr≈z¸l taxaGtim Ùl-hAWv
A bAhz√ tOvb
–¸ X
a yEt
G H
¸ ˚ 27 :byibs
A bAhz√ r≈z Ùl WavyC¬ w¬
:£ehA–b ÙtO' t'EWl
A £yÊd
– b
a l
¸ £yit
G b
A l
¸ wyfld
– c
i y≈nH
¸ lav wyAtv
O l
¸ c
a yEt
G H
¸ lav
§emeH-te' Wav¬Cy¬w 29 :bAhz√ £At'
O •acyà w¬ £yiX
L H
i yEcv
· £yÊd
– b
–a h
a -te' WavyC¬ w¬ 28
> :fix‘qOr hEW·vam rÙhAX £yim
G s
–a h
a tÂrX
O q
Ÿ -te'wà HÂdq
O hAxH
¸ m
Gi h
a
Exodus 38
Ù–kËrA' tÙGma' HEmx
A £yiX
L H
i yEcv
· hAlv
O h
A xab
– zà m
i -te' WavyC¬ w¬ 1
lav wyAtOnËr—q Wav¬Cyw¬ 2 :ÙtAmq
O tÙGm'
a H»lH
A wà v
fi ˚bflr Ù–bx
¸ r
fl tÙGm'
a -HEmx
A wÃ
-lA–k-te' Wav¬Cy¬w 3 :teHx
O nà ÙtO' •acyà w¬ wyAtnO r
Ë q
— ˚yAh ˚Fnm
Ge m
i wyAtnFO p
Ki vab
– r
Ë '
a
tOgAlÃziGmah-te' tOqr
fl zà m
Gi h
a -te'wà £yivyC√ h
a -te'wà tOryis
– h
a -te' x
fi b
–E zà m
Gi h
a yElk
–¸
hEW·vam rA–b¸kim fixb
–E zà m
Gi l
a WavyC¬ w¬ 4 :teHx
O nà hAWv
A wyAlk
–E -lAk
– tOt
G x
¸ m
Ga h
a -te'wÃ
tOvA–baX va–bËra' qOcyC« w¬ 5 :Ùy¸cx
e -dav hAX
L m
a l
G¸ m
i Ù–bk
–u r
Ë k
–a taxt
Ga teHx
O nà teHr
Â
£yÊ–da–bah-te' WavyC¬ w¬ 6 :£yÊd
– b
–a l
a £yit
G b
–A teHOxnFÃ h
a rab
– k
¸ m
i l
¸ tOwc
A q
–Ÿ h
a vab
– r
Ë '
a b
–¸
lav tOvA–baLXa–b £yÊ–db
–a h
a -te' 'EbyC√ w¬ 7 :teHx
O nà £At'
O •acyà w¬ £yiX
L H
i yEcv
·
< :ÙtO' hAWAv tOxl
u b˚bÃn £ehb
–A ÙtO' t'EWl
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a tOvl
¸ c
a
˚'¸bAc reH·' tO'¸bc
FO h
a tO'r
Ë m
a b
–¸ teHx
O nà ÙFnk
–a tE'wà teHx
O nà rÙCyk
–i h
a tE' WavyC¬ w¬ 8
h√nAmyEGt b∆g∆n ta'¸pl
i rEcx
A h
e -te' WavyC¬ w¬ 9 < :dEvÙm leh'
O xatp
Ke
£ehy≈nËda'Ãw £yÊr¸Wv
e £ehy„d˚Gmv
a 10 :hAm
G '
a b
–A hA'm
E r√zH
¸ m
A HEH rEcx
A h
e yEvl
¸ q

hA'Em §ÙpAc ta'¸pl
i wà 11 :•esk
–A £ehy‘qH
u x
· w¬ £yÊdum
G v
a h
A y≈ww√ teHx
O nà £yÊrW
¸ v
e
£yÊd˚GmavAh y≈w√w teHx
O nà £yÊrW
¸ v
e £ehy≈nd
Ë '
a wà £yÊrW
¸ v
e £ehy„d˚Gmv
a hAm
G '
a b
A
£ehy„d˚Gmav hAGma'A–b £yiH
K m
i x
· £yivl
A q
Ÿ £√y-ta'p
¸ l
i wà 12 :•esk
–A £ehy‘qH
u x
· w¬
ta'¸pilÃw 13 :•esk
–A £ehy‘q˚H·xw¬ £yÊdm
Gu v
a h
A y≈ww√ hflrW
A v
· £ehy≈nd
Ë '
a wà hflrW
A v
·
-le' hAGma' h„r¸Wv
e -HEmx
· £yivl
A q
Ÿ 14 :hAm
G '
a £yiH
K m
i x
· hAxr
fl zà m
i hAmd
Ë q

h∆∑zim ty«nEKHah •Etk
–A l
a wà 15 :hAHl
» H
¸ £ehy≈nd
Ë '
a Ãw hAHl
» H
¸ £ehy„d˚Gmv
a •Etk
–A h
a
hAHl
» ¸H £ehy„duGmav hAm
G '
a h„rW
¸ v
e HEmx
· £yivl
A q
Ÿ rEcx
A h
e ravH
a l
¸ h∆z∑ m
i ˚
£y«nfld·'AhÃw 17 :r√zH
¸ m
A HEH byibs
A rEcx
A h
e yEvl
¸ q
— -lAk
– 16 :hAHl
» H
¸ £ehy≈nd
Ë '
a wÃ
£ehyEH'flr y˚KpicÃw •esk
–e £ehy‘q˚H·xw¬ £yÊd˚Gmv
a h
A y≈ww√ teHx
O nà £yÊdm
Gu v
a l
A
rEcAxeh ravaH ™asm
A ˚ 18 :rEcx
A h
e y„dm
Gu v
a lOk
– •esk
–e £y÷qH
KA x
u m
¸ £Ehwà •esk
–A
£yÊr¸WevÃw r√z¸HAm HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
G¸ £‘qr
O hEWv
· m
a
:rEcAxeh yEv¸l—q tam
G v
u l
¸ tÙGm'
a HEmx
A baxr
O b
¸ hAmÙqÃw ™Âr'
O hAm
G '
a
y˚KpicÃw •ese–k £ehy≈ww√ teHx
O nà hAvb
–A r
Ë '
a £ehy≈nd
Ë '
a wà hAvb
–A r
Ë '
a £ehy„dm
Gu v
a wà 19
byibAs rEcAxelÃw §A–kH
¸ m
Gi l
a tOdt
E yà h
a -lAkwà 20 :•esk
–A £ehy‘qH
u x
· w¬ £ehyEH'flr
< :teHOxÃn
heHOm yiKp-lav d—–qp
Ku reH'
· tÁdv
E h
A §ak
– H
¸ m
i §Ak
– H
¸ m
Gi h
a y„d˚q¸p hel
G '
E 21
yÊr˚'-§e–b lE'¸lacb
¸ ˚ 22 :§Ehk
–O h
a §Orh
· '
a -§eb
– rAmt
A yi' d¬yb
–¸ £«yC w« l
¸ h
a tfidb
O v
·
:heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i -reH'
· -lAk
– tE' hAWv
A hfld˚hÃy hEX
L m
a l
¸ r˚x-§eb
telEk¸Gta–b £‘qOrÃw bEHx
O wà Hflrx
A §fld-hEX
L m
a l
¸ ™Ams
A yix'
· -§eb
– bA'yilh
Û '
A ÙGt'
i wà 23
y˚WAveh bAh√∑zah-lAk
– 24 < :HEH
K b
a ˚ y«nH
KA h
a tavl
a Ùt¸b˚ §AmgF√ r
Ë '
a b
A ˚
£yÊr¸WevÃw vaHEGt hAp˚n¸t
G h
a bahzà yihyà w¬ HÂdq
–O h
a tek'elm
¸ lOkb
–¸ hAk'Alm
G¸ l
a
y„d˚q¸Kp •esekÃw 25 :HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yiHl
» H
¸ ˚ tÙ'Em vabH
¸ ˚ rAk
– k
–i
l’qeH¸–b l’qeH £yivb
¸ H
i wà hAH
K m
i x
· w¬ tÙ'Em vabH
¸ ˚ •el'
e wà rAk
– k
–i ta'm
¸ hfldv
E h
A
rEbOvAh lOk¸l HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
Ke h
a tyicx
· m
a telgFO l
¸ gF… l
a v—qb
–e 26 :HÂdq
–O h
a
teHl
» ¸H˚ •ele' tÙ'Em-HEHl
¸ hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a -lav
t’qecAl •ese–kah rak
– k
–i ta'm
¸ yihyà w¬ 27 :£yiH
K m
i ·xw¬ tÙ'Em HEmx
· w¬ £yipl
A '
·
rA–ki–kah ta'¸mil £y«nd
fl '
· ta'm
¸ tekr
O p
KA h
a y≈nd
Ë '
a tE'wà HÂdq
–O h
a y≈nd
Ë '
a tE'
hAWAv £yiv¸biHÃw hAH
K m
i x
· w¬ tÙ'Em
G h
a vabH
¸ ˚ •el'
e h
A -te'wà 28 :§Âd'
A l
A rAk
– k
–i

hAp˚n¸Gtah teHOxÃn˚ 29 :£At'
O qaH
K x
i wà £ehyEH'flr hAp
K c
i wà £yÊd˚Gmv
a l
A £y«ww√
y≈nËda'-te' –hA–b WavyC¬ w¬ 30 :l’qH
A tÙ'Em-vab
– r
Ë '
a wà £«yp
Ka l
¸ '
a wà rAk
– k
–i £yivb
¸ H
i
Ùl-reH·' teHOxÃFnah rab
– k
¸ m
i -te'wà teHx
O nFÃ h
a xab
– zà m
i tE'wà dEvÙm leh'
O xatp
Ke
ravaH y≈nËda'-te'Ãw byibs
A rEcx
A h
e y≈nd
Ë '
a -te'wà 31 :fixb
–E zà m
Gi h
a yElk
–¸ -lAk
– tE'wÃ
:byibAs rEcAxeh tOdt
¸ y« -lAk
– -te'wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a tOdt
¸ y« -lAk
– tE'wà rEcx
A h
e
Exodus 39
dflr¸W-y„dÃgib ˚WAv y«nH
KA h
a tavl
a ÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a h
A wà telk
E t
G¸ h
a -§im˚ 1
h√Fwic reH·'a–k §Or·h'
a l
¸ reH'
· HÂdq
–O h
a y„dgà b
–i -te' ˚W·vyC¬ w¬ HÂdq
–O b
–a t„rH
A l
¸
§Am√FgËra'Ãw telEk¸Gt bAhz√ dOp'
E h
A -te' WavyC¬ w¬ 2 > :heHm
O -te' h√whÃy
£ilyit¸Kp ¶EFc÷qÃw bAhz∑√ h
a yExp
Ka -te' ˚vŸq
– r
fi yà w¬ 3 :r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw
™Ùt¸b˚ y«nAKHah tavl
a ÙGt ™Ùt¸b˚ §AmgF√ r
Ë '
a h
A ™Ùt¸b˚ telk
E t
G¸ h
a ™Ùt¸b
– tÙW·vl
a
:rA–bux wyAtÙcŸq** ÙtÙw¸cq
÷ * y≈nH
¸ -lav tOrb
¸ x
O Ùl-˚WAv tOpt
E k
–¸ 4 :bEHx
O hEWv
· m
a HEH
K h
a
§Am√FgËra'Ãw telEk¸Gt bAhz√ ˚hEWv
· m
a k
–¸ '˚h ˚Fnm
Ge m
i wyAlv
A reH'
· Ùtfld
– p
u '
· beHx
E wà 5
˚W·v¬Cy¬w 6 :heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a r√zH
¸ m
A HEHwà y«nH
A tavl
a ÙtÃw
-lav £AtÙx yEx˚Gtp
Ki tOxt
GA p
u m
¸ bAhz√ tOcb
–¸ H
¸ m
i tOb
– s
a m
u £ahH
KO h
a y≈nb
¸ '
a -te'
§ÙrA–k«z y≈n¸ba' dOpE'h
A tOpt
¸ k
–i lav £At'
O £eWyC√ ¬w 7 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tÙm¸H
-te' Wav¬Cy¬w 8 > :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i
y«nAH tavalÙtÃw §AmgF√ r
Ë '
a wà telk
E t
G¸ bAhz√ dOp'
E hEWv
· m
a k
–¸ bEHx
O hEWv
· m
a §eHx
O h
a
tÂr∆zÃw Ù–kËrA' tÂr∆z §eHx
O h
a -te' ˚WAv l˚pAk
– h√yh
A v
fi ˚bflr 9 :r√zH
¸ m
A HEHwÃ
hfld¸XiKp £ÂdO' r˚X §eb'
A y„r˚X hAvb
–A r
Ë '
a Ùb-˚'¸lm
a yà w¬ 10 :l˚pAk
– Ù–bx
¸ r
fl
r˚LXahÃw 12 :£»l·hy√ wà ryip
K s
a ™epnO y«nH
KE h
a r˚LXh
a wà 11 :dAx'
e h
A r˚LXh
a t’qr
 b
A ˚
£ahOH HyiHËraGt yivyibr
Ë h
A r˚LXh
a wà 13 :hAml
A x
¸ '
a wà Ùb¸H £eHl
e yiHyilH
K¸ h
a
-y≈n¸–b tOm¸H-lav £y«nb
A '
· h
A wà 14 :£At'
O l
Gu m
i b
–¸ bAhz√ tÙc¸b
– H
¸ m
i tOb
– s
a ˚m hEpH
¸ y√ wÃ
Ùm¸H-lav Hyi' £Atx
O yEx˚Gtp
Ki £Atm
O H
¸ -lav h„rW
¸ v
e £yEt
G H
¸ h√nF h
E lE'r
fl W
¸ y«
tOb·v hEW·vam tulb
¸ gF¬ tOrH
¸ r
Ë H
a §eHx
O h
a -lav ˚W·vyC¬ w¬ 15 :XebH
A rAWv
A £y≈nH
¸ l
i
-te' ˚n¸Gt«Cy¬w bAh√z tOvb
–¸ X
a yEt
G H
¸ ˚ bAhz√ tOcb
–¸ H
¸ m
i yEt
G H
¸ ˚W·vyC¬ w¬ 16 :rÙhAX bAhz√
bAh√∑zah tOtOb·vAh yEt
G H
¸ ˚n¸t
G yC« w¬ 17 :§eHx
O h
a tÙcŸq y≈nH
¸ -lav tOvb
–A X
La h
a yEt
G H
¸
tOtOb·vAh yEGt¸H tÙcŸq yEt
G H
¸ tE'wà 18 :§eHx
O h
a tÙcŸq-lav tOvb
–A X
La h
a yEt
G H
¸ -lav
:wy√nAKp l˚m-le' dOp'
E h
A tOpt
¸ k
–i -lav £…nt
G¸ yC« w¬ tOcb
–¸ H
¸ m
Gi h
a yEt
G H
¸ -lav ˚n¸tn√
ÙtAp¸W-lav §eHOxah tÙcŸq y≈nH
¸ -lav ˚myiWyC√ w¬ bAhz√ tOvb
–¸ X
a yEt
G H
¸ ˚W·vyC¬ w¬ 19
-lav £…n¸Gt«Cy¬w bAh√z tOvb
–¸ X
a yEt
G H
¸ ˚W·vyC¬ w¬ 20 :hAtyà b
–A dOp'
E h
A rebv
E -le' reH'
·
lavaGmim ÙGtËra–b¸xem tam
G v
u l
¸ wy√np
KA l˚Gmm
i hAX
L m
a l
¸ m
i dOp'
E h
A tOpt
¸ k
i yEt
G H
¸
dOpE'Ah tOv¸–baX-le' wyAtv
O b
–¸ X
La m
i §eHx
O h
a -te' ˚s¸k
– r
Ë yC« w¬ 21 :dOp'
E h
A beHx
E l
¸
dOpE'Ah lavEm §eHOxh
a x¬z∑ y« -'◊lwà dOp'
E h
A beHx
E -lav tOyh
¸ l
i telk
E t
G¸ lyitp
¸ b
–i
hEW·vam dOpE'Ah lyivm
¸ -te' WavyC¬ w¬ 22 :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a
wyip¸l hApAW 'flr¸xt
a yipk
–¸ ÙkÙt¸b
– lyivm
G¸ h
a -yip˚ 23 :telk
E t
G¸ lyilk
–¸ g„r'
O
§Am√FgËra'Ãw telEk¸Gt y≈nÙGmr
Ê lyivm
G¸ h
a yEl˚H-lav ˚W·vyC¬ w¬ 24 :fivr
„ q
–“ y« '◊l byibs
A
£y«nOm·vaKpah-te' ˚n¸t
G yC« w¬ rÙhAX bAhz√ y≈nm
O v
· p
a ˚W·vyC¬ w¬ 25 :r√zH
¸ m
A y«nH
A tavl
a ÙtÃw
§Om·vaKp 26 :£y«nOGmr
Ê h
A ™Ùt¸b
– byibs
A lyivm
G¸ h
a yEl˚H-lav £y«nm
GO r
Ê h
A ™Ùt¸b

h√whÃy h√Fwic reH·'k
–a t„rH
A l
¸ byibs
A lyivm
G¸ h
a yEl˚H-lav §Om
G r
Ê wà §Omv
· p
Ka §Om
G r
Ê wÃ
§Or·ha'¸l g„rO' hEWv
· m
a HEH tOnt
¸ k
–A h
a -te' ˚W·vyC¬ w¬ 27 < :heHm
O -te'
yEsÃn¸kim-te'Ãw HEH tOvb
–A gà m
Gi h
a y„r'
· p
Ka -te'wà HEH tepn∆ c
¸ m
Gi h
a tE'wà 28 :wy√nb
A l
¸ ˚
tavalÙtÃw §Am√FgËra'Ãw telk
E t
¸ ˚ r√zH
¸ m
A HEH X≈nb
¸ '
a h
A -te'wà 29 :r√zH
¸ m
A HEH dAb
– h
a
-te' ˚W·v¬Cy¬w 30 < :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a £‘qr
O hEWv
· m
a y«nH
A
HÂdOq £AtÙx yEx˚Gtp
Ki bat
G k
¸ m
i wyAlv
A ˚b¸t
G k
¸ yC« w¬ rÙhAX bAhz√ HÂdq
–O h
a -r∆zn≈ ¶yic
hAl¸vAm¸lim tep∆n¸cm
Gi h
a -lav tEtl
A telk
E t
G¸ lyitp
K¸ wyAlv
A ˚n¸t
G yC« w¬ 31 :h√whyal
< :heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a
lOk¸–k lE'flr¸W«y y≈n¸–b ˚W·vyC¬ w¬ dEvÙm leh'
O §ak
– H
¸ m
i tfidb
O v
· -lAk
– lekt
GE w¬ 32
§A–k¸HiGmah-te' ˚'yibyC√ w¬ 33 > :˚WAv §Ek
– heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
·

wyflduGmavÃw wyAxyÊr¸–b** ÙxyÊrb
–¸ * wyAHr
fl q
Ÿ wyAsr
fl q
Ÿ wyAlk
–E -lAk
– -te'wà leh'
O h
A -te' heHm
O -le'
tOrOv hEs¸kim-te'wà £yimd
–fl '
A m
¸ h
a £ilyE'h
A tOrÙv hEsk
¸ m
i -te'wà 34 :wy√nd
fl '
· w¬
tE'Ãw wyfl–da–b-te'Ãw tÁdv
E h
A §Or'
· -te' 35 :™Asm
GA h
a tekr
O p
KA tE'wà £yiHx
A t
G¸ h
a
-te' 37 :£y«nAKpah £exl
e tE'wà wyAlk
–E -lAk
– -te' §Axl
¸ H
Ku h
a -te' 36 :tÂrp
KO k
–a h
a
tE'Ãw AhyelE–k-lA–k-te'wà hAkr
fl v
· m
Ga h
a tOrn≈ h
A yetr
O n≈ -te' hflrh
O X
L¸ h
a hflrnO m
G¸ h
a
tÂrOXŸq tE'Ãw hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e tE'wà bAhz∑√ h
a xab
– zà m
i tE'wà 38 :rÙ'Am
G h
a §emH
e
ra–b¸kim-te'Ãw teHx
O nFÃ h
a xab
– zà m
i tE' 39 :leh'
O h
A xatp
Ke ™asm
A tE'wà £yim
G s
–a h
a
:ÙFna–k-te'Ãw rOCyi–kah-te' wyAlk
–E -lAk
– -te'wà wyfld
– b
–a -te' Ùl-reH'
· teHx
O nFÃ h
a
ravaH¸l ™AsAGmah-te'wà h
A y∆nd
fl '
· -te'wà h
A yÂdm
Gu v
a -te' rEcx
A h
e yEvl
¸ q
— tE' 40
lehO'¸l §A–k¸HiGmah tfidb
O v
· yElk
–¸ -lAk
– tE'wà h
A yetd
O t
E y«w wyflrt
A yEm-te' rEcx
A h
e
HÂdO–qah y„dÃgi–b-te' HÂdq
–O b
–a t„rH
A l
¸ dflrW
K¸ h
a y„dgà b
–i -te' 41 :dEvÙm
-te' h√whÃy h√Fwic-reH'
· lOkk
–¸ 42 :§Ehk
a l
¸ wy√nb
A y„dgà b
–i -te'wà §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a l
¸
-te' heHOm 'Ër¬Cy¬w 43 :hfldb
O v
· h
A -lAk
– tE' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚WAv §Ek
– heHm
O
™ÂrAbÃy¬w ˚WAv §E–k h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a h
– t
A '
O ˚WAv h≈nF h
i wà hAk'Alm
G¸ h
a -lAk

> :heHOm £AtO'
Exodus 40
§ÙH'ÊrAh HÂdOxah-£Ùy¸b
– 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
§Ùr·' tE' £AH AGtm
¸ W
a wà 3 :dEvÙm leh'
O §ak
– H
¸ m
i -te' £y÷qt
GA HÂdx
O l
a dAx'
e b
–¸
§Ax¸luKHah-te' At'Ebh
E wà 4 :tekr
O p
KA h
a -te' §Or'
A h
A -lav t
A k
–O s
a wà t˚dEvh
A
hAGtat√nÃw 5 :AhyetOrn≈ -te' t
A yElv
· h
a wà hflrnO m
G¸ h
a -te' t
A 'Ebh
E wà ٖkr
Ë v
e -te' t
GA k
¸ r
fi v
A wÃ
xateKpah ™asAm-te' t
GA m
¸ W
a wà tÁdv
E h
A §Ùr·' y≈np
¸ l
i tÂrX
O q
Ÿ l
i bAhz∑√ h
a xab
– zà m
i -te'
:dEvÙm-lehO' §a–kH
¸ m
i xatp
Ke y≈np
¸ l
i hAlv
O h
A xab
– zà m
i tE' hAt
G t
a n√ wà 6 :§Ak
– H
¸ m
Gi l
a
:£«yAm £AH AGtat√nÃw x
fi b
–E zà m
Gi h
a §yEb˚ dEvÙm leh'
O -§yEb
– rOyC k
–i h
a -te' t
GA t
a n√ wà 7
AGt¸x—qAlÃw 9 :rEcAxh
e ravH
a ™asm
A -te' t
GA t
a n√ wà byibs
A rEcx
A h
e -te' t
GA m
¸ W
a wà 8
AGt¸Hfi–d÷qÃw Ù–b-reH·'-lAk
– -te'wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te' At
G x
¸ H
a m
A ˚ hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e -te'
-te'Ãw hAlOvAh xa–bzà m
i -te' t
GA x
¸ H
a m
A ˚ 10 :HÂdq
O h√yh
A wà wyAlk
–E -lAk
– -te'wà ÙtO'
AGt¸xaHAm˚ 11 :£yiHd
fl q
“ HÂdq
O x
fi b
–E zà m
Gi h
a h√yh
A wà x
fi b
–E zà m
Gi h
a -te' t
GA H
¸ d
–fi q
÷ wà wyAlk
–E -lAk

wy√nA–b-te'Ãw §Or·ha'-te' t
GA b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà 12 :ÙtO' GAtH
¸ d
–fi q
÷ wà ÙFnk
–a -te'wà rOyC k
–i h
a -te'
§Or·ha'-te' AGt¸Ha–bl
¸ h
i wà 13 :£«ym
GA b
–a £At'
O t
GA ¸cx
a r
fl wà dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le'
wy√nA–b-te'Ãw 14 :yil §Ehk
i wà ÙtO' t
GA H
¸ d
–fi q
÷ wà ÙtO' t
GA x
¸ H
a m
A ˚ HÂdq
–O h
a y„dgà b
–i tE'
-te' AGt¸xaHAm reH'
· k
–a £At'
O t
GA x
¸ H
a m
A ˚ 15 :tOnt
GÛ k
–u £At'
O t
GA H
¸ b
–a l
¸ h
i wà byÊrq
Ÿ t
Ga
:£AtOrOd¸l £AlÙv t¬nF h
u k
¸ l
i £Atx
A H
¸ m
A £ehl
A tOyh
¸ l
i hAtyà h
A wà yil ˚n·hk
i wà £ehyib'
·
yihÃy¬w 17 < :hAWv
A §Ek
– ÙtO' h√whÃy h√wF c
i reH'
· lOkk
–¸ heHm
O WavyC¬ w¬ 16 ]3
£’q√Cy¬w 18 :§A–k¸HiGmh
a £—q˚h HÂdx
O l
a dAx'
e b
–¸ ty«nH
KE h
a h√nH
KA b
–a §ÙH'Êrh
A HÂdx
O b
–a
wyAxyÊr¸–b-te' §EGt«Cyw¬ wyAHr
fl q
Ÿ -te' £eWyC√ w¬ wy√nd
fl '
· -te' §Et
G yC« w¬ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te' heHm
O
-te' £eW√Cy¬w §A–k¸HiGmh
a -lav leh'
O h
A -te' WOrp
¸ yC« w¬ 19 :wyfld˚Gmv
a -te' £’qyC√ w¬
< :heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a hAlv
¸ m
A l
¸ m
i wyAlv
A leh'
O h
A hEsk
¸ m
i
§OrA'Ah-lav £yÊ–da–bh
a -te' £eWyC√ w¬ §Or'
A h
A -le' tÁdv
E h
A -te' §Et
G yC« w¬ x—q
– yC« w¬ 20
-le' §OrA'Ah-te' 'EbyC√ w¬ 21 :hAlv
¸ m
A l
¸ m
i §Or'
A h
A -lav tÂrp
KO k
–a h
a -te' §Et
G yC« w¬
h√Fwic reH·'a–k t˚dEvh
A §Ùr·' lav ™esyC√ w¬ ™Asm
GA h
a tekr
O p
KA tE' £eWyC√ w¬ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a
™Âr∆y lav dEvÙm leh'
O b
–¸ §Axl
¸ H
Ku h
a -te' §Et
G yC« w¬ 22 < :heHm
O -te' h√whÃy
h√whÃy y≈n¸pil £exel ™Ârv
E wyAlv
A ™Orv
· yC¬ w¬ 23 :tekr
O p
KA l
a ¶˚xim h√np
O c
A §Ak
– H
¸ m
Gi h
a
lehO'¸–b hflrOn¸Gmah-te' £eWyC√ w¬ 24 < :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a
y≈n¸pil tOr≈Fnah lav¬Cyw¬ 25 :hAb
– gà n∆ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a ™Âry∆ lav §Axl
¸ H
Ku h
a xaknO dEvÙm
bAh√∑zah xa–bÃzim-te' £eWyC√ w¬ 26 < :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a h√whÃy
reH·'a–k £yiGmas tÂrX
O q
Ÿ wyAlv
A rEXq
Ÿ yC¬ w¬ 27 :tekr
O p
KA h
a y≈np
¸ l
i dEvÙm leh'
O b
–¸
:§A–k¸HiGmal xateKpah ™asm
A -te' £eWyC√ w¬ 28 > :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i
-te' wyAlAv lav¬Cy¬w dEvÙm-leh'
O §ak
– H
¸ m
i xatp
Ke £AW hAlv
O h
A xab
– zà m
i tE'wà 29
£eW√Cy¬w 30 < :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a hAxnà m
Gi h
a -te'wà hAlv
O h
A

:hAc¸xflr¸l £«yam hAm
G H
A §Et
G yC« w¬ x
fi b
–E zà m
Gi h
a §yEb˚ dEvÙm leh'
O -§yEb
– rOyC k
–i h
a -te'
:£ehyElÃgfir-te'Ãw £ehy„dyà -te' wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a wà heHm
O ˚Fnm
Ge m
i ˚c·xr
fl wà 31
h√Fwic reH·'a–k ˚cAxr
Ë y« x
fi b
–E zà m
Gi h
a -le' £Atb
A r
Ë q
“ b
¸ ˚ dEvÙm leh'
O -le' £A'b
O b
–¸ 32
fixE–bÃziGmalÃw §A–k¸HiGmal byibs
A rEcx
A h
e -te' £’qyC√ w¬ 33 < :heHm
O -te' h√whÃy
rEcAxeh ravaH ™asm
A -te' §Et
G yC« w¬
lehO'-te' §√nAveh sakyà w¬ 34 > :hAk'Alm
G¸ h
a -te' heHm
O lakyà w¬
'ÙbAl heHOm lOk√y-'◊lwà 35 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te' 'Elm
A h√whÃy dÙb¸k˚ dEvÙm
:§A–k¸HiGmah-te' 'Elm
A h√whÃy dÙb¸k˚ §√nv
A h
e wyAlv
A §akH
A -yik
– dEvÙm leh'
O -le'
:£ehyEv¸sam lOk¸–b lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚v¸sy« §Ak
– H
¸ m
Gi h
a lavm
E §√nv
A h
e tÙlAvh
E b
¸ ˚ 36
h√whÃy §¬n·v yi–k 38 :Ùt»lv
A h
E £Ùy-dav ˚v¸sy« '◊lwà §√nv
A h
e helv
A y≈ '◊l-£i'wà 37
lE'flr¸W«y-tyE–b-lAk y≈nyEvl
¸ Ù–b hAlyà l
a h∆yh
¸ t
Gi HE'wà £AmÙy §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -lav
:£ehyEv¸sam-lAk¸–b
Leviticus 1
:rOm'El dEvÙm leh'
O m
E wyAl'
E h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ heHm
O -le' 'flrq
Ÿ yC« w¬ 1
§A–bËr“q £e–kim byÊrq
Ÿ y¬ -yik
– £fld'
A £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
–fi 2
:£ekÃna–bËr“q-te' ˚byÊrq
Ÿ t
Ga §'◊c
F h
a -§im˚ r“qb
–A h
a -§im hAmh
E b
–¸ h
a -§im h√whyal
lehO' ]2 xateKp-le' ˚Fnb
e yÊrq
Ÿ y¬ £yimt
GA rAkz√ r“qb
–A h
a -§im ÙnAb
– r
Ë q
“ hAlv
O -£i' 3
hAlOvAh H'◊r lav Ùd√y ™ams
A wà 4 :h√whÃy y≈np
¸ l
i ÙnOcr
Ë l
i ÙtO' byÊrq
Ÿ y¬ dEvÙm
˚byÊrŸqihÃw h√whÃy y≈np
¸ l
i r“qb
–A h
a §eb
– -te' XaxH
A wà 5 :wyAlv
A rEp
K k
a l
¸ Ùl hAcr
Ë n« wÃ
byibAs fixE–bÃziGmah-lav £fld
– h
a -te' ˚qËrz√ wà £fld
– h
a -te' £y«nh
· k
–O h
a §Orh
· '
a y≈nb
–¸
:AhyexAtÃnil –hAtO' xat
G n« wà hAlv
O h
A -te' XyiHp
¸ h
i wà 6 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke -reH'
·
:HE'Ah-lav £yicEv ˚kËrv
A wà x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav HE' §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚n¸tn√ wà 7
rÂdAKpah-te'Ãw H'◊rh
A -te' £yixt
A nFÃ h
a tE' £y«nh
· k
–O h
a §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚kËrv
A wà 8
wyAvflr¸k˚ Ù–bËr÷qÃw 9 :fixb
–E zà m
Gi h
a -lav reH'
· HE'h
A -lav reH'
· £yicv
E h
A -lav
-fixy„r hEKHi' hAlOv hAxb
–E zà m
Gi h
a lOk
– h
a -te' §Ehk
–O h
a ryiXq
Ÿ h
i wà £«ym
GA b
–a ¶axr
Ë y«
Ù' £yibAW¸–kah-§im ÙnAb
– r
Ë q
“ §'◊c
F h
a -§im-£i'wà 10 < :h√whyal x
fi Ùxy«n
™Âr∆y lav ÙtO' XaxH
A wà 11 :˚Fnb
e yÊrq
Ÿ y¬ £yimt
GA rAkz√ hAlv
O l
¸ £y«z∑ v
i h
A -§im
-lav Ùmfl–d-te' £y«nh
· k
–O h
a §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚qËrz√ wà h√whÃy y≈np
¸ l
i h√np
O c
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a
™firAvÃw ÙrËdiKp-te'wà ÙH'◊r-te'wà wyAxt
A nà l
i ÙtO' xat
G n« wà 12 :byibs
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a
bÂr’–qahÃw 13 :fixE–bzà m
Gi h
a -lav reH'
· HE'h
A -lav reH'
· £yicv
E h
A -lav £At'
O §Ehk
–O h
a
hAxE–bÃziGmah ryiXŸqh
i wà lOk
– h
a -te' §Ehk
–O h
a byÊrq
Ÿ h
i wà £«ym
GA b
–a ¶axr
Ë y« £«yv
a r
fl k
–¸ h
a wÃ
hAlOv •ÙvAh-§im £i'wà 14 > :h√whyal x
fi x
O y«n x
fi y„r hEH
K '
i '˚h hAlv
O
:ÙnA–bËr“q-te' h√nÙCyh
a y≈nb
–¸ -§im Ù' £yÊrt
GO h
a -§im byÊrq
Ÿ h
i wà h√whyal ÙnAb
– r
Ë q

hAxE–bÃziGmah ryiXŸqh
i wà ÙH'◊r-te' qalm
A ˚x
fi b
–E zà m
Gi h
a -le' §Ehk
–O h
a ÙbyÊrq
Ÿ h
i wà 15
–hAtAcOn¸–b ÙtA'Ërum-te' ryish
E wà 16 :fixb
–E zà m
Gi h
a ry÷q lav Ùmfld hAcm
¸ n« wÃ
va–siHÃw 17 :§eHfl–dah £Ùq¸m-le' hAmd
Ë q
‘ x
fi b
–E zà m
Gi h
a lec'
E h
– t
A '
O ™yilH
¸ h
i wÃ
£yicEvAh-lav hAxb
–E zà m
Gi h
a §Ehk
–O h
a ÙtO' ryiXq
Ÿ h
i wà lyÊd
– b
¸ y¬ '◊l wyApn√ k
¸ b
i ÙtO'
< :h√whyal fixOxy«n x
fi y„r hEH
K '
i '˚h hAlv
O HE'h
A -lav reH'
·
Leviticus 2
qac√yÃw ÙnA–bËr“q h∆y¸hy« tels
O h√whyal hAxnà m
i §ab
– r
Ë q
“ byÊrq
Ÿ t
a -yik
– Hepn∆ wà 1
£y«n·hO–kah §Or·ha' y≈nb
–¸ -le' h
– '
A yibh
È w∆ 2 :h√nb
O l
¸ h
A yelv
A §atn√ wà §emH
e h
A yelv
A
ryiXŸqihÃw –hAt√nOb¸l-lAk
– lav h
– n√ m
¸ H
Ka m
i ˚h
– t
GA l
¸ s
–A m
i Ùc¸mq
ÿ '◊lm
¸ £AH
K m
i ¶amq
“ wÃ
tÂretÙFnahÃw 3 :h√whyal x
fi x
O y«n x
fi y„r hEH
K '
i hAxb
–E zà m
Gi h
a h
– t
A r
fl k
–A zà '
a -te' §Ehk
–O h
a
yikÃw 4 < :h√whÃy yEH
K '
i m
E £yiHd
fl q
“ HÂdq
O wy√nb
A l
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ hAxnà m
Gi h
a -§im
§emeKHa–b t»l˚l¸–b tOc
F m
a tÙGlx
a tels
O r˚Fnt
a hEp'
· m
a hAxnà m
i §ab
– r
Ë q
“ bÊrq
Ÿ t
a
tab·xaGmah-lav hAxnà m
i -£i'wà 5 < :§emH
KA b
–a £yixH
u m
¸ tÙFcm
a y‘qy÷qr
Ë ˚
AGtŸqac√yÃw £yiGtiKp –hAt'
O tÙtAp
K 6 :h∆yh
¸ t
i hAc
F am §emH
Ke b
a hAl˚l¸b
– tels
O ß∆nb
–A r
Ë q

telOs ß∆nA–bËr“q teHx
e r
Ë m
a taxnà m
i -£i'wà 7 < :'wih hAxnà m
i §emH
A h
A yelv
A
h√whyal heGlE'Em heWv
A y≈ reH'
· hAxnà m
Gi h
a -te' t
A 'Ebh
E wà 8 :heWv
A t
GE §emH
Ke b
–a

-§im §EhO–kah £yÊrEhwà 9 :fixb
–E zà m
Gi h
a -le' h
– H
A y«gF h
i wà §Ehk
–O h
a -le' h
– b
A yÊrq
Ÿ h
i wÃ
:h√whyal fixOxy«n fixy„r hEH
K '
i hAxb
–E zà m
Gi h
a ryiXq
Ÿ h
i wà h
– t
A r
fl k
–A zà '
a -te' hAxnà m
Gi h
a
:h√whÃy yEKHi'Em £yiHd
fl q
“ HÂdq
O wy√nb
A l
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ hAxnà m
Gi h
a -§im tÂrt
e ÙFnh
a wà 10
rO'¸W-lAk yi–k ¶Emx
A heWv
A t
E '◊l h√whyal ˚byÊrq
Ÿ t
Ga reH'
· hAxnà m
Gi h
a -lAk
– 11
tyiH'„r §a–bËr“q 12 :h√whyal heH
K '
i ˚Fnm
Ge m
i ˚ryiXq
Ÿ t
a -'◊l Habd
–Ë -lAkwÃ
-lAkÃw 13 :fixOxy«n x
fi y„rl
¸ ˚l·vy¬ -'◊l x
fi b
–E zà m
Gi h
a -le'wà h√whyal £At'
O ˚byÊrq
Ÿ t
Ga
ßyehl
» È' tyÊr¸–b xalm
e tyib
– H
¸ t
a '◊lwà xAlm
¸ t
Gi xalm
Ge b
–a ߸tx
A nà m
i §ab
– r
Ë q

-£i'Ãw 14 < :xalm
e byÊrq
Ÿ t
Ga ßÃnb
–A r
Ë q
“ -lAk
– lav ßetx
A nà m
i lavm
E
byÊrŸqaGt lemËra–k WÂrgF∆ HE'b
–A y˚l“q byib'
A h√whyal £yÊr˚–kb
–i taxnà m
i byÊrq
Ÿ t
Ga
hAxÃnim h√nOb¸l Ahyelv
A t
GA m
¸ W
a wà §emH
e h
A yelv
A t
GA t
a n√ wà 15 :ßyÂr˚–kb
–i taxnà m
i tE'
-lA–k lav –h√n¸maKHim˚ h
– W
A r
Ë gF« m
i h
– t
A r
fl k
–A zà '
a -te' §Ehk
–O h
a ryiXq
Ÿ h
i wà 16 :'wih
> :h√whyal heKHi' h
– t
A n√ b
O l
¸
Leviticus 3
-£i' byÊrŸqam '˚h r“qb
–A h
a -§im £i' ÙnAb
– r
Ë q
“ £yiml
A H
¸ xabz∆ -£i'wà 1
H'◊r-lav Ùd√y ™ams
A wà 2 :h√whÃy y≈np
¸ l
i ˚Fnb
e yÊrq
Ÿ y¬ £yimt
GA hAbq
‘ nà -£i' rAkz√
£fl–dah-te' £y«n·hO–kh
a §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚qËrz√ wà dEvÙm leh'
O xatp
Ke ÙXAxH
¸ ˚ ÙnAb
– r
Ë q

-te' h√whyal heKH'
i £yiml
A H
K¸ h
a xabz∑∆ m
i byÊrq
Ÿ h
i wà 3 :byibs
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav
tE'Ãw 4 :bÂr’–qah-lav reH'
· belx
E h
a -lAk
– tE'wà bÂrq
–’ h
a -te' hes
– k
a m
¸ h
a belx
E h
a
-te'Ãw £yilAs¸–kah-lav reH'
· §ehl
E v
· reH'
· belx
E h
a -te'wà tOyl
A k
–¸ h
a yEt
G H
¸
-y≈n¸b ÙtO' ˚ryiXŸqh
i wà 5 :h√nF r
 yisyà tÙyAlk
–¸ h
a -lav dEbk
–A h
a -lav tÂrt
e yCO h
a
hEKHi' HE'Ah-lav reH'
· £yicv
E h
A -lav reH'
· hAlv
O h
A -lav hAxb
–E zà m
Gi h
a §Orh
· '
a
£yimAl¸H xab∆z¸l ÙnAb
– r
Ë q
“ §'◊c
F h
a -§im-£i'wà 6 > :h√whyal x
fi x
O y«n x
fi y„r
byÊrŸqam-'˚h beWk
–e -£i' 7 :˚Fnb
e yÊrq
Ÿ y¬ £yimt
GA hAbq
‘ nà Ù' rAkz√ h√whyal
H'◊r-lav Ùd√y-te' ™ams
A wà 8 :h√whÃy y≈np
¸ l
i ÙtO' byÊrq
Ÿ h
i wà ÙnAb
– r
Ë q
“ -te'
-lav Ùmfl–d-te' §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚qËrz√ wà dEvÙm leh'
O y≈np
¸ l
i ÙtO' XaxH
A wà ÙnAb
– r
Ë q

Ù–b¸lex h√whyal heH
K '
i £yiml
A H
K¸ h
a xabz∑∆ m
i byÊrq
Ÿ h
i wà 9 :byibs
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a
-te' he–sak¸mah belx
E h
a -te'wà h√nF r
 yisyà hecv
A h
e tam
G v
u l
¸ hAmyimt
¸ h√yl
¸ '
a h
A
-te'Ãw tOyAl¸–kah yEGtH
¸ tE'wà 10 :bÂrq
–’ h
a -lav reH'
· belx
E h
a -lAk
– tE'wà bÂrq
–’ h
a
-lav dEbA–kah-lav tÂrt
e yCO h
a -te'wà £yils
A k
–¸ h
a -lav reH'
· §ehl
E v
· reH'
· belx
E h
a
> :h√whyal heKHi' £exl
e hAxb
–E zà m
Gi h
a §Ehk
–O h
a ÙryiXq
Ÿ h
i wà 11 :h√nF r
 yisyà tOyl
A k
–¸ h
a
ÙH'◊r-lav Ùd√y-te' ™ams
A wà 13 :h√whÃy y≈np
¸ l
i ÙbyÊrq
Ÿ h
i wà ÙnAb
– r
Ë q
“ zEv ]3 mi'wà 12
fixE–bÃziGmah-lav Ùmfl–d-te' §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚qËrz√ wà dEvÙm leh'
O y≈np
¸ l
i ÙtO' XaxH
A wÃ
he–sak¸mah belExah-te' h√whyal heH
K '
i ÙnAb
– r
Ë q
“ ˚Fnm
Ge m
i byÊrq
Ÿ h
i wà 14 :byibs
A
tOyAl¸–kah yEGt¸H tE'wà 15 :bÂrq
–’ h
a -lav reH'
· belx
E h
a -lAk
– tE'wà bÂrq
–’ h
a -te'
dEbA–kah-lav tÂretyCO h
a -te'wà £yils
A k
–¸ h
a -lav reH'
· §ehl
E v
· reH'
· belx
E h
a -te'wÃ
fixy„r¸l heKHi' £exl
e hAxb
–E zà m
Gi h
a §Ehk
–O h
a £flryiXq
Ÿ h
i wà 16 :h√nF r
 yisyà tOyl
A k
–¸ h
a -lav
£ekyEtOb¸HÙm lOk¸–b £ekyEtr
O d
O l
¸ £AlÙv t—q
– x
u 17 :h√whyal belx
E -lAk
– x
fi x
O y«n
> :˚lEk'◊t '◊l £fld
– -lAkwà belx
E -lAk

Leviticus 4
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
h√nyeWAvEt '◊l reH'
· h√whÃy tOwc
¸ m
i lOk
– m
i h√gg√ H
¸ b
i 'AXx
È t
e -yik
– Hepn∆ rOm'El ]2
£AvAh tam¸Ha'¸l 'AXx
È y∆ x
fi yiHm
GA h
a §Ehk
–O h
a £i' 3 :h√nF h
E m
E tax'
a m
E hAWv
A wÃ
:t'ALXax¸l h√whyal £yimt
GA r“qb
–A -§eb
– rap
K 'AXx
A reH'
· Ùt'AX
L x
a lav byÊrq
Ÿ h
i wÃ
Ùd√y-te' ™amAsÃw h√whÃy y≈np
¸ l
i dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le' rAp
K h
a -te' 'yibh
E wà 4
fixyiHAGmah §EhO–kah x—ql
A wà 5 :h√whÃy y≈np
¸ l
i rAp
K h
a -te' XaxH
A wà rAp
K h
a H'◊r-lav
ÙvA–b¸ce'-te' §EhO–kh
a labX
A wà 6 :dEvÙm leh'
O -le' ÙtO' 'yibh
E wà rAp
K h
a £fid
– m
i
:HÂdO–qah tekOrAKp y≈np
K¸ -te' h√whÃy y≈np
¸ l
i £yimv
A p
K¸ vabH
e £fld
– h
a -§im h√z∑ h
i wà £fld
– b
–a
h√whÃy y≈n¸pil £yiGms
–a h
a tÂrX
O q
Ÿ xab
– zà m
i tÙnËrq
— -lav £fld
– h
a -§im §Ehk
–O h
a §atn√ wà 7
hAlOvAh xa–bÃzim dÙsÃy-le' ™Op
K H
¸ y« rAp
K h
a £fid
– -lAk
– tE'wà dEvÙm leh'
O b
–¸ reH'
·

˚FneGmim £yÊr√y t'ALXx
a h
a rap
K belx
E -lAk
– -te'wà 8 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke -reH'
·
:bÂr’–qah-lav reH'
· belx
E h
a -lAk
– tE'wà bÂrq
–’ h
a -lav hes
– k
a m
¸ h
a belx
E h
a -te'
£yilAs¸–kah-lav reH'
· §ehyElv
· reH'
· belx
E h
a -te'wà tOyl
A k
–¸ h
a yEt
G H
¸ tE'wà 9
£fir˚y reH·'a–k 10 :h√nF r
 yisyà tÙyAlk
–¸ h
a -lav dEbk
–A h
a -lav tÂrt
e yCO h
a -te'wÃ
-te'Ãw 11 :hAlOvAh xab
– zà m
i lav §Ehk
–O h
a £flryiXq
Ÿ h
i wà £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ rÙKHm
i
:ÙHËrip˚ Ù–bËr÷qÃw wyAvr
fl k
–¸ -lavwà ÙH'◊r-lav ÙrAWb
–¸ -lAk
– -te'wà rAp
K h
a rÙv
-le' rÙhAX £ÙqAm-le' h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim-le' rAp
K h
a -lAk
– -te' 'yicÙhÃw 12
> :•„rAKW«y §eH–dah ™epH
e -lav HE'b
–A £yicv
E -lav ÙtO' •firW
A wà §eHd
–Â h
a ™epH
e
taxa' ˚WAvÃw lAh“–qh
a y≈nyEvm
E rAbd
–fl £alv
¸ n∆ wà ˚FgH
¸ y« lE'r
fl W
¸ y« tfidv
· -lAk
– £i'wà 13
t'ALXaxah hAvËdÙnÃw 14 :˚mEH'
A wà h√nyeWv
A t
E -'◊l reH'
· h√whÃy tOwc
¸ m
i -lAk
– m
i
˚'yibEhÃw t'ALXax¸l r“qb
–A -§eb
– rap
K lAhq
–“ h
a ˚byÊrq
Ÿ h
i wà h
A yelv
A ˚'¸Xx
A reH'
·
H'◊r-lav £ehy„dyà -te' hfldv
E h
A y≈nq
Ÿ z« ˚k¸ms
A wà 15 :dEvÙm leh'
O y≈np
¸ l
i ÙtO'
§EhO–kah 'yibEhÃw 16 :h√whÃy y≈np
¸ l
i rAp
K h
a -te' XaxH
A wà h√whÃy y≈np
¸ l
i rAp
K h
a
-§im ÙvA–b¸ce' §EhO–kh
a labX
A wà 17 :dEvÙm leh'
O -le' rAp
K h
a £fid
– m
i x
fi yiHm
GA h
a
£fl–dah-§im˚ 18 :tekr
O p
KA h
a y≈np
K¸ tE' h√whÃy y≈np
¸ l
i £yimv
A p
K¸ vabH
e h√z∑ h
i wà £fld
– h
a
tE'Ãw dEvÙm lehO'b
–¸ reH'
· h√whÃy y≈np
¸ l
i reH'
· x
fi b
–E zà m
Gi h
a tOnr
Ë q
— -lav §Et
G y«
:dEvÙm lehO' xatp
Ke -reH'
· hAlv
O h
A xab
– zà m
i dÙsÃy-le' ™Op
K H
¸ y« £fld
– h
a -lAk

rAKpal hAWAvÃw 20 :hAxb
–E zà m
Gi h
a ryiXq
Ÿ h
i wà ˚Fnm
Ge m
i £yÊry√ Ù–bl
¸ x
e -lAk
– tE'wà 19
xal¸s«nÃw §EhO–kah £ehl
E v
· rep
K k
i wà ÙGl-heWv
· y¬ §Ek
– t'AX
L x
a h
a rapl
¸ hAWv
A reH'
· k
–a
reH·'a–k ÙtO' •firAWwà h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim-le' rAp
K h
a -te' 'yicÙhÃw 21 :£ehl
A
> :'˚h lAh“–qah t'aX
L x
a §ÙH'Êrh
A rAp
K h
a tE' •firW
A
reH·' wyAhl
» È' h√whÃy tOwc
¸ m
i -lAk
– m
i tax'
a hAWv
A wà 'AXx
È y∆ 'yiWn√ reH'
· 22
'AXAx reH·' Ùt'ALXx
a wyAl'
E vfidÙh-Ù' 23 :£EH'
A wà h√gg√ H
¸ b
–i h√nyeWv
A t
E -'◊l
-lav Ùd√y ™amAsÃw 24 :£yimt
GA rAkz√ £y«z∑ v
i ryivW
¸ ÙnAb
– r
Ë q
“ -te' 'yibh
E wà h
– b
–A
h√whÃy y≈n¸pil hAlOvh
A -te' XaxH
¸ y« -reH'
· £Ùq¸mb
–i ÙtO' XaxH
A wà ryivW
KA h
a H'◊r
tOnËr—q-lav §at√nÃw ÙvAb
– c
¸ '
e b
–¸ t'AX
L x
a h
a £fid
– m
i §Ehk
–O h
a x—ql
A wà 25 :'˚h t'AX
L x
a
-te'Ãw 26 :hAlOvAh xab
– zà m
i dÙsÃy-le' ™Op
K H
¸ y« Ùmfld
– -te'wà hAlv
O h
A xab
– zà m
i
§EhO–kah wyAlAv reKpikwà £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ belx
E k
–¸ hAxb
–E zà m
Gi h
a ryiXq
Ÿ y¬ Ù–bl
¸ x
e -lAk

£avEm h√g√g¸Hib 'AXx
È t
Ge tax'
a Hepn∆ -£i'wà 27 > :Ùl xals
¸ n« wà Ùt'AX
L x
a m
E
Ù' 28 :£EHA'Ãw h√nyeWv
A t
E -'◊l reH'
· h√whÃy tOwc
¸ m
Gi m
i tax'
a h
– t
A W
O v
· b
–a ¶Âr'
A h
A
hAmyim¸Gt £y«∑ziv tfiryivW
¸ ÙnAb
– r
Ë q
“ 'yibh
E wà 'AXx
A reH'
· Ùt'AX
L x
a wyAl'
E vfidÙh
t'ALXaxah H'◊r lav Ùd√y-te' ™ams
A wà 29 :'AXx
A reH'
· Ùt'AX
L x
a -lav hAbq
‘ nÃ
–hAmfl–dim §EhO–kah x—ql
A wà 30 :hAlv
O h
A £Ùq¸mb
–i t'AX
L x
a h
a -te' XaxH
A wÃ
-le' ™OKp¸H«y –hAmfl–d-lAk
– -te'wà hAlv
O h
A xab
– zà m
i tOnr
Ë q
— -lav §atn√ wà ÙvAb
– c
¸ '
e b
–¸
lavEm belEx ras˚h reH'
· k
–a ryisy√ h
– b
–A l
¸ x
e -lAk
– -te'wà 31 :fixb
–E zà m
Gi h
a dÙsÃy
reKpikÃw h√whyal fixx
O y«n x
fi y„rl
¸ hAxb
–E zà m
Gi h
a §Ehk
–O h
a ryiXq
Ÿ h
i wà £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆
t'ALXax¸l ÙnA–bËr“q 'yiby√ Webk
–e -£i'wà 32 > :Ùl xals
¸ n« wà §Ehk
–O h
a wyAlv
A
XaxAHÃw t'ALXaxah H'◊r lav Ùd√y-te' ™ams
A wà 33 :h√nF '
e yibyà hAmyimt
¸ hAbq
‘ nÃ
£fi–dim §EhO–kah x—ql
A wà 34 :hAlv
O h
A -te' XaxH
¸ y« reH'
· £Ùq¸mb
–i t'AX
L x
a l
¸ h
– t
A '
O
™OKp¸H«y –hAmfl–d-lA–k-te'wà hAlv
O h
A xab
– zà m
i tOnr
Ë q
— -lav §atn√ wà ÙvAb
– c
¸ '
e b
–¸ t'AX
L x
a h
a
-belEx ras˚y reH'
· k
–a ryisy√ hAb
– l
¸ x
e -lAk
– -te'wà 35 :fixb
–E zà m
Gi h
a dÙsÃy-le'
h√whÃy yEKHi' lav hAxb
–E zà m
Gi h
a £At'
O §Ehk
–O h
a ryiXq
Ÿ h
i wà £yiml
A H
K¸ h
a xabz∑∆ m
i beWk
–e h
a
> :Ùl xal¸s«nÃw 'AXx
A -reH'
· Ùt'AX
L x
a -lav §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wÃ
Leviticus 5
vfld√y Ù' hA'flr Ù' dEv '˚hÃw hAl'
A lÙq hAvm
¸ H
A wà 'AXx
È t
e -yik
– Hepn∆ wà 1
Ù' 'EmAX rAbfl–d-lAkb
–¸ v¬gF t
Gi reH'
· Hepn∆ Ù' 2 :ÙnOwv
· 'AWn√ wà dy«gF y¬ 'Ùl-£i'
'EmAX ¶ÂreH tal¸bn« b
–¸ Ù' hA'm
E X
¸ hAmh
E b
–¸ talb
¸ n« b
–¸ ]3 Ù' hA'm
E X
¸ h√yC x
a talb
¸ n« b
¸
lOk¸l £fldA' ta'¸mX
u b
–¸ v¬gF y« yik Ù' 3 :£EH'
A wà 'EmX
A '˚hÃw ˚Fnm
Ge m
i £alv
¸ n∆ wÃ
yi–k Hep∆n Ù' 4 :£EH'
A wà vfidy√ '˚hÃw ˚Fnm
Ge m
i £alv
¸ n∆ wà h
– b
–A 'AmX
¸ y« reH'
· ÙtA'm
¸ X
u

£fldA'Ah 'ELXabÃy reH'
· lOkl
¸ byiXyEhl
¸ Ù' vfirh
A l
¸ £«yt
a p
A W
¸ b
i 'EX
L b
a l
¸ vabH
KA t
i
-yik h√yAhÃw 5 :heGl'
E m
E tax'
a l
¸ £EH'
A wà vfidy√ -'˚hÃw ˚Fnm
Ge m
i £alv
¸ n∆ wà hAvb
u H
¸ b
–i
-te' 'yibEhÃw 6 :Ahyelv
A 'AXx
A reH'
· hfld
– w¬ t
¸ h
i wà hel
G '
E m
E tax'
a l
¸ £aH'
¸ y∆
-Ù' hA–b¸Wi–k §'◊Fch
a -§im hAbq
‘ nà 'AXx
A reH'
· Ùt'ALXx
a lav h√whyal ÙmAH'
·
'◊l-£i'Ãw 7 :Ùt'AX
L x
a m
E §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wà t'AX
L x
a l
¸ £y«z∑ v
i tfiryivW
¸
y≈n¸H-Ù' £yÊrOt yEGtH
¸ 'AXx
A reH'
· ÙmAH'
· -te' 'yibEhwà heW y„d
– Ùd√y ]2 v¬ygF« t
a
-le' £AtO' 'yibEhwà 8 :hAlv
O l
¸ dAx'
e wà t'AX
L x
a l
¸ dAx'
e h√whyal h√nÙy-y≈nb
¸
l˚Gmim ÙH'◊r-te' qalm
A ˚ h√nÙH'Êr t'AX
L x
a l
a reH'
· -te' byÊrq
Ÿ h
i wà §Ehk
–O h
a
rA'¸H«FnahÃw fixE–bÃziGmah ry÷q-lav t'AX
L x
a h
a £fid
– m
i h√z∑ h
i wà 9 :lyÊd
– b
¸ y¬ '◊lwà ÙKpr
Ë v
A
hAlOv heW·v¬y y«nEKHah-te'wà 10 :'˚h t'AX
L x
a x
fi b
–E zà m
Gi h
a dÙsÃy-le' hEcm
GA y« £fld
– b
–a
< :Ùl xal¸s«nÃw 'AXx
A -reH'
· Ùt'AX
L x
a m
E §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wà XAp
K H
¸ m
Gi k
–a
-te' 'yibEhÃw h√nÙy-y≈nb
¸ y≈nH
¸ l
i Ù' £yÊrt
O yEt
G H
¸ il Ùd√y gyiW
K t
a '◊l-£i'wà 11
§emeH AhyelAv £yiWy√ -'◊l t'AX
L x
a l
¸ tels
O hAp'
E h
A tÊryiWv
· 'AXx
A reH'
· ÙnAb
– r
Ë q

¶am“qÃw §EhO–kah-le' h
– '
A yibh
È w∆ 12 :'yih t'AX
L x
a yik
– h√nb
O l
¸ h
A yelv
A §Et
G y« -'◊lwÃ
yEKHi' lav hAxE–bÃziGmh
a ryiXq
Ÿ h
i wà hAtr
fl k
–A zà '
a -te' Ùc¸mq
ÿ 'Ùl¸m h√nF m
Ge m
i §Ehk
–O h
a
'AXAx-reH·' Ùt'AX
L x
a -lav §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wà 13 :'wih t'AX
L x
a h√whÃy
< :hAxÃniGma–k §EhO–kl
a hAtyà h
A wà Ùl xals
¸ n« wà hel
G '
E m
E tax'
a m
E
hA'¸XAxÃw lavam lOvm
¸ t
i -yik
– Hepn∆ 15 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 14
§'◊Fcah-§im £yimAGt l«y'
a h√whyal ÙmAH'
· -te' 'yibh
E wà h√whÃy yEHd
Ë q
–“ m
i h√gg√ H
¸ b
–i
-§im 'AXAx reH·' tE'wà 16 :£AH'
A l
¸ HÂdq
–O h
a -l’qH
e b
–¸ £yilq
“ H
¸ -•esk
–e ߸k
– r
Ë v
e b
–¸
rEKpakÃy §EhO–kahÃw §Ehk
–O l
a ÙtO' §atn√ wà wyAlv
A •EsÙy ÙtiHyimx
· -te'wà £El
G H
a yà HÂdq
–O h
a
'AXÈxet yi–k Hep∆n-£i'wà 17 > :Ùl xals
¸ n« wà £AH'
A Ah lyE'b
–¸ wyAlv
A
£EHA'Ãw vfid√y-'◊lÃw h√nyeWv
A t
E '◊l reH'
· h√whÃy tOwc
¸ m
i -lAk
– m
i tax'
a hAtW
¸ v
A wÃ
§EhO–kah-le' £AHA'l
¸ ߸k
– r
Ë v
e b
–¸ §'◊c
F h
a -§im £yimt
GA l«y'
a 'yibh
E wà 18 :ÙnOwv
· 'AWn√ wÃ
:Ùl xal¸s«nÃw vfid√y-'◊l '˚hÃw g√gH
A -reH'
· Ùt√ggà H
i lav §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wÃ
heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 20 > :h√whyal £aH'
A £OH'
A '˚h £AH'
A 19
Ùtyim·va–b HExikÃw h√whyab
– lavm
a hAlv
· m
A ˚ 'AXx
È t
e yik
– Hepn∆ 21 :rOm'El
G
'AcAm-Ù' 22 :Ùtyimv
· -te' qaHv
A Ù' l≈zg√ b
¸ Ù' d√y tem˚W¸tb
i -Ù' §Ùd“q
– p
i b
–¸
£fldA'Ah heW·v¬y-reH'
· lOk
– m
i tax'
a -lav r’qH
A -lav vab
– H
¸ n« wà h
– b
–A Hexk
i wà hfldb
E '
·
l√z√Fg reH·' hAl≈zÃFgah-te' byiHh
E wà £EH'
A wà 'AXx
È y∆ -yik
– h√yh
A wà 23 :h√nF h
E b
A '◊Xx
· l
a
-te' Ù' ÙGti' d—qp
¸ h
A reH'
· §Ùd“q
– p
Ki h
a -te' Ù' qAHv
A reH'
· qeHv
O h
A -te' Ù'
£aGliHÃw r’qeKHal wyAlv
A vabH
KA y« -reH'
· lOk
– m
i Ù' 24 :'Acm
A reH'
· hfldb
E '
· h
A
:ÙtAm¸Ha' £Ùy¸–b ˚Fnn∆ t
G¸ y« Ùl '˚h reH'
· l
a wyAlv
A •EsyO wyAtH
i m
i x
· w¬ ÙH'◊rb
–¸ ÙtO'
£AHA'¸l ߸–kËrev¸–b §'◊c
F h
a -§im £yimt
GA l«y'
a h√whyal 'yiby√ ÙmAH'
· -te'wà 25
taxa'-lav Ùl xals
¸ n« wà h√whÃy y≈np
¸ l
i §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wà 26 :§Ehk
–O h
a -le'
> :–hAb hAm¸Ha'¸l heWv
· y¬ -reH'
· lOk
– m
i
Leviticus 6
wy√nA–b-te'Ãw §Or·ha'-te' wac 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
-lA–k fixE–bÃziGmah-lav hfldq
Ÿ Ùm lav hAlv
O h
A 'wih hAlv
O h
A tfirÙGt t'◊z rOm'El
dab Ù–dim §EhO–kah Habl
A wà 3 :Ù–b d—q˚Gt x
fi b
–E zà m
Gi h
a HE'wà r’qb
–O h
a -dav hAlyà l
Ga h
a
HE'Ah lak'◊Gt reH'
· §eHd
–Â h
a -te' £yÊrh
E wà ÙrAWb
–¸ -lav Hab
– l
¸ y« dab-yEsnà k
¸ m
i ˚
wyfld√g¸–b-te' XaHAp˚ 4 :fixb
–E zà m
Gi h
a lec'
E ÙmAWwà x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav hAlv
O h
A -te'
-le' h∆n·xaGmal ¶˚xim-le' §eHd
–Â h
a -te' 'yicÙhÃw £yÊrx
E '
· £yÊdg√ b
–¸ Habl
A wÃ
AhyelAv rEvib˚ he–bk
¸ t
i '◊l Ù–b-d—q˚Gt x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav HE'h
A wà 5 :rÙhAX £ÙqAm
yEb¸lex AhyelAv ryiXq
Ÿ h
i wà hAlv
O h
A h
A yelv
A ™firv
A wà r’qb
–O b
–a r’qb
–O b
–a £yicv
E §Ehk
–O h
a
< ]1 :heb¸kit '◊l x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav d—q˚Gt dyimt
GA HE' 6 :£yiml
A H
K¸ h
a
y≈n¸Kp-le' h√whÃy y≈np
¸ l
i §Orh
· '
a -y≈nb
–¸ h
– t
A '
O b„rq
Ÿ h
a hAxnà m
Gi h
a tfirÙGt t'◊zwà 7
-lA–k tE'Ãw –h√n¸maKHm
i ˚ hAxnà m
Gi h
a tels
–O m
i Ùc¸mq
ÿ b
–¸ ˚Fnm
Ge m
i £yÊrh
E wà 8 :fixb
–E zà m
Gi h
a
–hAtflrA–kÃza' fixOxy«n x
fi y„r x
fi b
–E zà m
Gi h
a ryiXq
Ÿ h
i wà hAxnà m
Gi h
a -lav reH'
· h√nb
O l
G¸ h
a

£ÙqAm¸–b lEkA'EGt tÙFcm
a wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a ˚l¸k'◊y h√nF m
Ge m
i tÂrt
e ÙFnh
a wà 9 :h√whyal
yiGtat√n £“q¸lex ¶Emx
A hep'
A t
E '◊l 10 :Ah˚l¸k'◊y dEvÙm-leh'
O racx
· b
–a HOdq

y≈n¸bi–b rAk√z-lA–k 11 :£AH'
A k
A wà t'AX
L x
a k
–a 'wih £yiHd
fl q
“ HÂdq
O yAH
K '
i m
E h
– t
A '
O
£ehA–b v¬Fg«y-reH·' lOk
– h√whÃy yEH
K '
i m
E £ekyEtr
O d
O l
¸ £AlÙv-qAx ]3 h√nF l
e k
· '◊y §Orh
· '
a
§Or·ha' §a–bËr“q h∆z 13 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 12 > :Hfld
– q
Ÿ y«
telOs hApE'Ah tÊryiWv
· ÙtO' xaHm
GA h
i £Ùy¸b
– h√whyal ˚byÊrq
Ÿ y¬ -reH'
· wy√nb
A ˚
tab·xam-lav 14 :bÂrv
A b
–A h
– t
A yicx
· m
a ˚ r’qb
–O b
–a h
– t
A yicx
· m
a dyimt
GA hAxnà m
i
-fixy„r byÊrŸqaGt £yit
G p
Ki taxnà m
i y≈nyipt
Gu h√nF '
e yibt
G¸ tekb
–e r
Ë m
u heWv
A t
GE §emH
Ke b
–a
-qAx –hAtO' heW·vy¬ wy√nb
–A m
i wyAt
G x
¸ t
Ga x
fi yiHm
GA h
a §Ehk
–O h
a wà 15 :h√whyal x
fi x
O y«n
'◊l h∆y¸hiGt lyilA–k §Ehk
–O taxnà m
i -lAkwà 16 :rAXq
Ÿ t
GA lyilk
–A h√whyal £AlÙv
-le' rE–bfi–d 18 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 17 > :lEk'
A t
E
XExAKHiGt reH·' £Ùq¸mb
–i t'AX
L x
a h
a tfirÙGt t'◊z rOm'El wy√nb
–A -le'wà §Orh
· '
a
§EhO–kah 19 :'wih £yiHd
fl q
“ HÂdq
O h√whÃy y≈np
¸ l
i t'AX
L x
a h
a XExH
KA t
Gi hAlv
O h
A
:dEvÙm lehO' racx
· b
–a lEk'
A t
GE HOdq
“ £ÙqAmb
–¸ h√nF l
e k
· '◊y h
– t
A '
O 'EX
L x
a m
¸ h
a
h∆∑z«y reH·' d∆ge–bah-lav h
– m
A d
–fl m
i h∆z∑ y« reH'
· w¬ Hfld
– q
Ÿ y« h
– r
fl W
A b
¸ b
–i v¬gF y« -reH'
· lOk
– 20
rEbAKH«y Ù–b-laKHub¸Gt reH'
· WÂrx
e -yilk
¸ ˚ 21 :HOdq
“ £ÙqAmb
–¸ sEb
– k
a t
G¸ h
A yelv
A
£y«n·hO–ka–b rAk√z-lAk
– 22 :£«ym
GA b
–a •aX
L H
u wà qfirOm˚ hAlH
KA b
–u teHx
O nà yilk
¸ b
–i -£i'wÃ
–hAmfl–dim 'Ab˚y reH'
· t'AX
L x
a -lAkwà 23 :'wih £yiHd
fl q
“ HÂdq
O h
– t
A '
O lak'◊y
> :•„rAKWiGt HE'A–b lEk'
A t
E '◊l HÂdq
–O b
–a rEp
K k
a l
¸ dEvÙm leh'
O -le'
Leviticus 7
reH·' £Ùq¸mi–b 2 :'˚h £yiHd
fl q
“ HÂdq
O £AH'
A h
A tfirÙGt t'◊zwà 1
fixE–bÃziGmah-lav qOrzà y« Ùmfld
– -te'wà £AH'
A h
A -te' ˚X·xH
¸ y« hAlv
O h
A -te' ˚X·xH
¸ y«
belExah-te'Ãw h√y¸l'
a h
A tE' ˚Fnm
Ge m
i byÊrq
Ÿ y¬ Ù–bl
¸ x
e -lAk
– tE'wà 3 :byibs
A
§ehyEl·v reH·' belx
E h
a -te'wà tOyl
A k
–¸ h
a yEt
G H
¸ tE'wà 4 :bÂrq
–’ h
a -te' hes
– k
a m
¸ h
a
:h√FnÂryisÃy tOyAl¸–kah-lav dEbk
–A h
a -lav tÂrt
e yCO h
a -te'wà £yils
A k
–¸ h
a -lav reH'
·
rAk√z-lA–k 6 :'˚h £AH'
A h√whyal heH
K '
i hAxb
–E zà m
Gi h
a §Ehk
–O h
a £At'
O ryiXq
Ÿ h
i wà 5
t'ALXaxa–k 7 :'˚h £yiHd
fl q
“ HÂdq
O lEk'
A y≈ HÙd“q £ÙqAmb
–¸ ˚Fnl
e k
¸ '◊y £y«nh
· k
–O b
–a
§EhO–kahÃw 8 :h∆y¸h«y Ùl Ù–b-rep
K k
a yà reH'
· §Ehk
–O h
a £ehl
A tax'
a hflrÙGt £AH'
A k
–A
:h∆y¸h«y Ùl §EhO–kal byÊrq
Ÿ h
i reH'
· hAlv
O h
A rÙv Hyi' talv
O -te' byÊrq
Ÿ m
Ga h
a
tab·xam-lavÃw teHx
e r
Ë m
Ga b
a hAWv
· n¬ -lAkwà r˚Fnt
Ga b
–a hep'
A t
GE reH'
· hAxnà m
i -lAkwà 9
§emeKHab-hAl˚l¸b hAxnà m
i -lAkwà 10 :h∆yh
¸ t
i Ùl h
– t
A '
O byÊrq
Ÿ m
Ga h
a §Ehk
–O l
a
> :wyixA'¸–k Hyi' h∆yh
¸ t
Gi §Orh
· '
a y≈nb
–¸ -lAkl
¸ hAbr
„ x
· w¬
-lav £i' 12 :h√whyal byÊrq
Ÿ y¬ reH'
· £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ tfirÙGt t'◊zwà 11
§emeKHa–b t»l˚l¸–b tÙFcm
a tÙGlx
a hfldÙGth
a xabz∆ -lav byÊrq
Ÿ h
i wà ˚Fnb
e yÊrq
Ÿ y¬ hfldÙGt
:§emAKHa–b t»l˚l¸–b t»l
G x
a tekb
–e r
Ë m
u tels
O wà §emH
KA b
–a £yixH
u m
¸ tÙFcm
a y‘qy÷qr
Ë ˚
:wyAmAl¸H tfidÙGt xabz∆ -lav ÙnAb
– r
Ë q
“ byÊrq
Ÿ y¬ ¶Emx
A £exl
e t»l
G x
a -lav 13
-te' q„rO∑zah §EhO–kl
a h√whyal hAm˚r¸t
G §Ab
– r
Ë q
“ -lAk
– m
i dAx'
e ˚Fnm
Ge m
i byÊrq
Ÿ h
i wà 14
ÙnA–bËr“q £Ùy¸–b wyAml
A H
¸ tfidÙGt xabz∆ raWb
¸ ˚ 15 :h∆yh
¸ y« Ùl £yiml
A H
K¸ h
a £fid

ÙnA–bËr“q xab∆z hAbfldnà Ù' rÂdn∆ -£i'wà 16 :r’qb
–O -dav ˚Fnm
Ge m
i x
fi y«nF y¬ -'◊l lEk'
A y≈
:lEkA'≈y ˚FneGmim rAtÙFnh
a wà tflrx
Û m
GA m
i ˚ lEk'
A y≈ Ùx¸bz« -te' ÙbyÊrq
Ÿ h
a £Ùy¸b

lOkA'Eh £i'Ãw 18 :•„rW
KA y« HE'b
–A yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyab
– xabz∑√ h
a raWb
–¸ m
i rAtÙFnh
a wà 17
'◊l ÙtO' byÊrŸqaGmh
a hecr
fl y≈ '◊l yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
–a wyAml
A H
¸ xabz∆ -raWb
–¸ m
i lEk'
A y≈
rAWA–bahÃw 19 :'AKWt
Gi h
– n√ wO v
· ˚Fnm
Ge m
i telk
e '
O h
A HepnF∆ h
a wà h∆yh
¸ y« l˚Fgp
Ki Ùl bEHx
A y≈
rÙhAX-lA–k rAWA–bh
a wà •„rW
KA y« HE'b
–A lEk'
A y≈ '◊l 'EmX
A -lAkb
–¸ v¬gF y« -reH'
·
reH·' £yimAl¸KHah xabz∑∆ m
i rAWb
–A lak'◊t
G -reH'
· HepnF∆ h
a wà 20 :rAWb
–A lak'◊y
-yi–k Hep∆nÃw 21 :Ahyem
G v
a m
E 'wihh
a HepnF∆ h
a hAtr
Ë k
¸ n« wà wyAlv
A ÙtA'm
¸ X
u wà h√whyal
¶’qeH-lAk¸–b Ù' hA'm
E X
¸ hAmh
E b
¸ b
–i Ù' £fld'
A ta'm
¸ X
u b
–¸ 'EmX
A -lAkb
–¸ v¬gF t
i
'wihah Hep∆Fnah hAtr
Ë k
¸ n« wà h√whyal reH'
· £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ -raWb
–¸ m
i lak'
A wà 'EmX
A
> :AhyeGmavEm

rOm'El lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
–fi 23 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 22
hAp„r¸X belExÃw hAlb
E nà belx
E wà 24 :˚lEk'◊t '◊l zEvw√ beWk
e wà rÙH belx
E -lAk

-§im belEx lEkO'-lAk
– yik
– 25 :˚hulk
¸ '◊t '◊l lOk'
A wà hAk'Alm
¸ -lAkl
¸ heWv
A y≈
telekO'Ah Hep∆Fnah hAtr
Ë k
¸ n« wà h√whyal heH
K '
i h√nF m
Ge m
i byÊrq
Ÿ y¬ reH'
· hAmh
E b
–¸ h
a
:hAmEh¸–balÃw •ÙvAl £ekyEtb
O H
¸ Ùm lOkb
–¸ ˚l¸k'◊t '◊l £fld
– -lAkwà 26 :Ahyem
G v
a m
E
> :AhyeGmavEm 'wihh
a HepnF∆ h
a hAtr
Ë k
¸ n« wà £fld
– -lAk
– lak'◊t
G -reH'
· Hepn∆ -lAk
– 27
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 29 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 28
h√whyal ÙnA–bËr“q-te' 'yiby√ h√whyal wyAml
A H
¸ xabz∆ -te' byÊrq
Ÿ m
Ga h
a rOm'El
h∆zAxeh-lav belExh
a -te' h√whÃy yEH
K '
i tE' h√nye'yibt
G¸ wyfldy√ 30 :wyAml
A H
¸ xabz∑∆ m
i
§EhO–kah ryiXŸqihÃw 31 :h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G ÙtO' •y«nh
A l
¸ h∆zx
A h
e tE' ˚Fn'
e yibyÃ
§yim√Cyah qÙH tE'Ãw 32 :wy√nb
A l
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ h∆zx
A h
e h√yh
A wà hAxb
–E zà m
Gi h
a belx
E h
a -te'
£yimAl¸KHah £fi–d-te' byÊrq
Ÿ m
Ga h
a 33 :£ekyEml
¸ H
a yExb
¸ z∑« m
i §Ehk
–O l
a hAm˚r¸t ˚n¸t
G t
Gi
h≈z·x-te' yi–k 34 :h√nm
A l
¸ §yimyC√ h
a qÙH h∆yh
¸ t
i Ùl §Orh
· '
a y≈nb
–¸ m
i belx
E h
a -te'wÃ
yEx¸b«∑zim lE'flr¸W«y-y≈nb
–¸ tE'm
E yit
G x
¸ q
— l
A hAm˚r¸t
G h
a qÙH tE'wà hAp˚n¸t
G h
a
y≈n¸–b tE'Em £AlÙv-qAxl
¸ wy√nb
A l
¸ ˚ §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a l
¸ £At'
O §Et
G '
e w√ £ehyEml
¸ H
a
£Ùy¸–b h√whÃy yEKHi'm
E wy√nb
–A taxH
¸ m
i ˚ §Orh
· '
a taxH
¸ m
i t'◊z 35 :lE'r
fl W
¸ y«
£Ùy¸–b £ehAl tEtAl h√whÃy h√wF c
i reH'
· 36 :h√whyal §Ehk
a l
¸ £At'
O byÊrq
Ÿ h
i
hflrÙGtah t'◊z 37 :£Atr
O d
O l
¸ £AlÙv t—q
– x
u lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tE'm
E £At'
O Ùx¸Hm
A
:£yimAl¸KHah xab∆z¸l˚ £yi'˚Glm
Gi l
a wà £AH'
A l
A wà t'AX
L x
a l
a wà hAxnà m
Gi l
a hAlv
O l
A
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-te' ÙtOwF c
a £Ùy¸b
– y√nyis rahb
–¸ heHm
O -te' h√whÃy ]3 h√wF c
i reH'
· 38
> :y√nyis ra–bËdim¸–b h√whyal £ehy≈nb
–¸ r
Ë q
“ -te' byÊrq
Ÿ h
a l
¸
Leviticus 8
wy√nA–b-te'Ãw §Or·ha'-te' x—q 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
y≈n¸H tE'Ãw t'ALXaxh
a rap
K tE'wà hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e tE'wà £yÊdg√ b
–¸ h
a tE'wà ÙGt'
i
lehO' xateKp-le' lEhq
Ÿ h
a hfldv
E h
A -lAk
– tE'wà 3 :tÙFcm
Ga h
a las tE'wà £yilyE'h
A
xateKp-le' hfldEvAh lEhq
–“ t
Gi w¬ ÙtO' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a heHm
O WavyC¬ w¬ 4 :dEvÙm
h√whÃy h√Fwic-reH·' rAbd
–fl h
a h∆z hfldv
E h
A -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 5 :dEvÙm leh'
O
:£«yAGma–b £AtO' ¶axr
Ë yC« w¬ wy√nb
–A -te'wà §Orh
· '
a -te' heHm
O b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 6 :tÙW·vl
a
lyiv¸Gmah-te' ÙtO' HEb
– l
¸ yC¬ w¬ X≈nb
¸ '
a b
–A ÙtO' rOgF x
¸ yC¬ w¬ t∆nt
GO k
–u h
a -te' wyAlv
A §Et
G yC« w¬ 7
£eW√Cy¬w 8 :Ù–b Ùl dOp
K '
¸ yC∆ w¬ dOp'
E h
A beHx
E b
–¸ ÙtO' rOgF x
¸ yC¬ w¬ dOp'
E h
A -te' wyAlv
A §Et
G yC« w¬
£eW√Cy¬w 9 :£yiGmuGtah-te'wà £yÊr˚'Ah-te' §eHx
O h
a -le' §Et
G yC« w¬ §eHx
O h
a -te' wyAlv
A
¶yic tE' wy√nAKp l˚m-le' tepn∆ c
¸ m
Gi h
a -lav £eWyC√ w¬ ÙH'◊r-lav tepn∆ c
¸ m
Gi h
a -te'
-te' heHOm x—–q«Cy¬w 10 :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a HÂdq
–O h
a r∆zn≈ bAhz∑√ h
a
:£AtO' H„–d—qÃy¬w Ù–b-reH'
· -lAk
– -te'wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te' xaHm
¸ yC« w¬ hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e
-lA–k-te'Ãw fixE–bÃziGmh
a -te' xaHm
¸ yC« w¬ £yimv
A p
K¸ vabH
e x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav ˚Fnm
Ge m
i z¬yC w¬ 11
lav hAx¸HiGmah §emH
Ke m
i qOcyC« w¬ 12 :£AHd
–Ë q
— l
¸ ÙFnk
–a -te'wà rOyC k
–i h
a -te'wà wyAlk
–E
§Or·ha' y≈n¸–b-te' heHm
O b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 13 :ÙHËd
– q
— l
¸ ÙtO' xaHm
¸ yC« w¬ §Orh
· '
a H'◊r
h√Fwic reH·'a–k tÙvAb
– gà m
i £ehl
A HObx
· yC¬ w¬ X≈nb
¸ '
a £At'
O rOgF x
¸ yC¬ w¬ tOnt
GÛ k
–u £EHb
–i l
¸ yC¬ w¬
-te' wy√nAb˚ §Or·ha' ™Oms
¸ yC« w¬ t'AX
L x
a h
a rap
K tE' H≈gF yC¬ w¬ 14 :heHm
O -te' h√whÃy
£fl–dah-te' heHOm x—q
– yC« w¬ XAxH
¸ yC« w¬ 15 :t'AX
L x
a h
a rap
K H'◊r-lav £ehy„dyÃ
-te'Ãw fixE–bÃziGmah-te' 'EX
L x
a yà w¬ ÙvAb
– c
¸ '
e b
–¸ byibs
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a tÙnËrq
— -lav §Et
G yC« w¬
-te' x—–q«Cy¬w 16 :wyAlv
A rEp
K k
a l
¸ ˚hEHd
–Ë q
— yà w¬ x
fi b
–E zà m
Gi h
a dÙsÃy-le' qacy√ £fld
– h
a
tOyAl¸–kah yEGt¸H-te'wà dEbk
–A h
a tÂrt
e yO tE'wà bÂr’q
– h
a -lav reH'
· belx
E h
a -lAk

-te'Ãw ÙrOv-te'Ãw rAp
K h
a -te'wà 17 :hAxb
–E zà m
Gi h
a heHm
O rEXq
Ÿ yC¬ w¬ §ehb
–¸ l
¸ x
e -te'wÃ
-te' h√whÃy h√Fwic reH'
· k
–a h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim HE'b
–A •firW
A ÙHËrp
Ki -te'wà ÙrAWb
–¸
£ehy„dÃy-te' wy√nAb˚ §Orh
· '
a ˚k¸ms
¸ yC« w¬ hAlv
O h
A lyE' tE' b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 18 :heHm
O
fixE–bÃziGmah-lav £fl–dh
a -te' heHm
O qOrzà yC« w¬ XAxH
¸ yC« w¬ 19 :l«y'
A h
A H'◊r-lav
-te'Ãw H'◊rAh-te' heHm
O rEXq
Ÿ yC¬ w¬ wyAxt
A nà l
i xat
G n« l«y'
a h
A -te'wà 20 :byibs
A
£«yAGma–b ¶axflr £«yavr
fl k
–¸ h
a -te'wà bÂrq
–’ h
a -te'wà 21 :rÂdp
KA h
a -te'wà £yixt
A nFÃ h
a

heKHi' fixOxy«n-fixy„rl
¸ '˚h hAlv
O hAxb
–E zà m
Gi h
a l«y'
a h
A -lAk
– -te' heHm
O rEXq
Ÿ yC¬ w¬
y«nEKHah l«ya'Ah-te' b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 22 :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a h√whyal '˚h
:l«yA'Ah H'◊r-lav £ehy„dyà -te' wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a ˚k¸ms
¸ yC« w¬ £yi'l
Gu m
Gi h
a lyE'
-lavÃw ty«nAmÃyah §Orh
· '
a -§∆z'
O ™˚n¸t
G -lav §Et
G yC« w¬ Ùmfld
– m
i heHm
O x—q
– yC« w¬ XAxH
¸ yC« w¬ 23
§Or·ha' y≈n¸–b-te' b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 24 :ty«nm
A yà h
a ÙlÃgr
fi §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a Ùd√y §ehb
–O
ty«nAmÃyah £fld√y §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a £√nzà '
A ™˚n¸t
G -lav £fld
– h
a -§im heHm
O §Et
G yC« w¬
:byibAs fixE–bÃziGmah-lav £fld
– h
a -te' heHm
O qOrzà yC« w¬ ty«nm
A yà h
a £Algà r
fi §ehb
–O -lavwÃ
bÂr’–qah-lav reH·' belx
E h
a -lAk
– -te'wà h√yl
¸ '
a h
A -te'wà belx
E h
a -te' x—q
– yC« w¬ 25
:§yim√Cyah qÙH tE'wà §ehb
–¸ l
¸ x
e -te'wà tOyl
A k
–¸ h
a yEt
G H
¸ -te'wà dEbk
–A h
a tÂrt
e yO tE'wÃ
£exel taGlaxÃw tax'
a hAc
F m
a tal
G x
a x—ql
A h√whÃy y≈np
¸ l
i reH'
· tÙFcm
Ga h
a las
– m
i ˚ 26
§EGt«Cy¬w 27 :§yim√Cyah qÙH lavwà £yibl
A x
· h
a -lav £eWyC√ w¬ dAx'
e qy÷qr
fl wà tax'
a §emH
e
y≈n¸pil hAp˚n¸Gt £At'
O •∆nyC√ w¬ wy√nb
A yEp
K k
–a lavÃw §Orh
· '
a yEp
K k
–a lav lOk
– h
a -te'
-lav hAxE–bÃziGmah rEXq
Ÿ yC¬ w¬ £ehyEp
K k
–a lavm
E £At'
O heHm
O x—q
– yC« w¬ 28 :h√whÃy
heHOm x—–q«Cy¬w 29 :h√whyal '˚h heH
K '
i x
fi x
O y«n x
fi y„rl
¸ £Eh £yi'l
Gu m
i hAlv
O h
A
h√yAh heHOm¸l £yi'l
Gu m
Gi h
a lyE'm
E h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t ˚hEpy«nyà w¬ h∆zx
A h
e -te'
-§im˚ hAx¸HiGmah §emH
Ke m
i heHm
O x—q
– yC« w¬ 30 :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a h√nm
A l
¸
-lavÃw wy√nA–b-lavÃw wyfldg√ b
–¸ -lav §Orh
· '
a -lav z¬yC w¬ x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav reH'
· £fld
– h
a
y„dÃgi–b-te'Ãw wy√nA–b-te'wà wyfldg√ b
–¸ -te' §Orh
· '
a -te' H„d
– q
— yà w¬ ÙGt'
i wy√nb
A y„dgà b
–i
rAWA–bah-te' ˚l¸KHb
–a wy√nb
–A -le'wà §Orh
· '
a -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 31 :ÙGt'
i wy√nb
A
£yi'uGliGmah las¸–b reH'
· £exl
Ge h
a -te'wà ÙtO' ˚l¸k'◊t
G £AHwà dEvÙm leh'
O xatp
Ke
rAWA–ba–b rAtÙFnahÃw 32 :˚hulk
¸ '◊y wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a rOm'El yity≈wF c
i reH'
· k
–a
£yim√y tav¸biH ˚'¸ct
E '◊l dEvÙm leh'
O xatp
Ke m
i ˚ 33 :˚pOrW
¸ t
Gi HE'b
–A £exl
GA b
a ˚
:£ekËd∆y-te' 'EGlamyà £yimy√ tavb
¸ H
i yik
– £ekyE'l
Gu m
i yEmyà t'◊lm
¸ £Ùy dav
xatep˚ 35 :£ekyElv
· rEp
K k
a l
¸ tOWv
· l
a h√whÃy h√wF c
i h∆z∑ h
a £ÙCyb
–a hAWv
A reH'
· k
–a 34
tÂrem¸Him-te' £eGtr
Ë m
a H
¸ ˚ £yimy√ tavb
¸ H
i hAlyà l
a w√ £AmÙy ˚b¸Ht
GE dEvÙm leh'
O
-lA–k tE' wy√nAb˚ §Orh
· '
a WavyC¬ w¬ 36 :yity≈wF c
u §Ek-yik
– ˚t˚mAt '◊lwà h√whÃy
< :heHOm-d¬y¸–b h√whÃy h√wF c
i -reH'
· £yÊrb
A d
–Ë h
a
Leviticus 9
y≈nŸq«z¸l˚ wy√nAb¸l˚ §Orh
· '
a l
¸ heHm
O 'flrq
“ y«nyimH
K¸ h
a £ÙCyb
–a yihyà w¬ 1
l«ya'Ãw t'ALXax¸l r“qb
–A -§eb
– l∆gv
E ߸l-x—q §Orh
· '
a -le' rem'◊yC w¬ 2 :lE'r
fl W
¸ y«
rE–bfid¸Gt lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ -le'wà 3 :h√whÃy y≈np
¸ l
i b„rq
Ÿ h
a wà £imyimt
G¸ hAlv
O l
¸
£imyim¸Gt h√nAH-y≈n¸–b Webk
e w√ l∆gv
E wà t'AX
L x
a l
¸ £y«z∑ v
i -ryivW
¸ ˚xŸq rOm'El
hAl˚l¸–b hAxÃnim˚ h√whÃy y≈np
¸ l
i x
fi b
–O zà l
i £yiml
A H
¸ l
i l«y'
a w√ rÙHÃw 4 :hAlv
O l
¸
heHOm h√Fwic reH·' tE' ˚xŸqyC« w¬ 5 :£ekyEl'
· hA'r
Ë n« h√whÃy £ÙCyh
a yik
– §emH
KA b
a
rem'◊Cy¬w 6 :h√whÃy y≈np
¸ l
i ˚d¸mv
a yC¬ w¬ hfldv
E h
A -lAk
– ˚bËrq
Ÿ yC« w¬ dEvÙm leh'
O y≈np
K¸ -le'
:h√whÃy dÙb¸–k £ekyEl'
· 'flry≈ wà ˚W·vt
Ga h√whÃy h√wF c
i -reH'
· rAbd
–fl h
a h∆z heHm
O
߸t'ALXax-te' hEWv
· w¬ x
fi b
–E zà m
Gi h
a -le' bfirq
Ÿ §Orh
· '
a -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 7
rEKpakÃw £AvAh §a–bËrq
“ -te' hEWv
· w¬ £Avh
A davb
¸ ˚ ßËdv
a b
–a rEp
K k
a wà ßetl
A v
O -te'wÃ
-te' Xax¸H«Cy¬w fixE–bzà m
Gi h
a -le' §Orh
· '
a bfirq
Ÿ yC« w¬ 8 :h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a £fldv
· b
–a
lO–b¸X«Cy¬w wyAlE' £fl–dh
a -te' §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚bÊrq
Ÿ yC¬ w¬ 9 :Ùl-reH'
· t'AX
L x
a h
a l∆gv
E
dÙsÃy-le' qac√y £fld
– h
a -te'wà x
fi b
–E zà m
Gi h
a tÙnËrq
— -lav §Et
G yC« w¬ £fld
– b
–a ÙvAb
– c
¸ '
e
-§im dEbA–kah-§im tÂrt
e yCO h
a -te'wà tOyl
A k
–¸ h
a -te'wà belx
E h
a -te'wà 10 :fixb
–E zà m
Gi h
a
-te'Ãw 11 :heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a hAxb
–E zà m
Gi h
a ryiXq
Ÿ h
i t'AX
L x
a h
a
hAlOvAh-te' Xax¸HyC« w¬ 12 :h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim HE'b
–A •firW
A rÙvAh-te'wà rAWb
–A h
a
:byibAs fixE–bÃziGmah-lav ˚h‘qr
Ë zà yC« w¬ £fld
– h
a -te' wyAl'
E §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚'icm
¸ yC¬ w¬
-lav rEXŸq¬Cy¬w H'◊rh
A -te'wà h
A yext
A nà l
i wyAl'
E ˚'yicm
¸ h
i hAlv
O h
A -te'wà 13
hAlOvAh-lav rEXŸqyC¬ w¬ £«yv
A r
fl k
–¸ h
a -te'wà bÂrq
–’ h
a -te' ¶axr
Ë yC« w¬ 14 :fixb
–E zà m
Gi h
a
reH·' t'ALXaxah ryivW
¸ -te' x—q
– yC« w¬ £Avh
A §ab
– r
Ë q
“ tE' b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 15 :hAxb
–E zà m
Gi h
a
AheW·v¬Cy¬w hAlOvAh-te' b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 16 :§ÙH'Êrk
–A ˚hE'X
L¸ x
a yà w¬ ˚hEXx
A H
¸ yC« w¬ £Avl
A

-lav rEXŸq¬Cy¬w h√FneGmm
i ÙKpk
a 'El
G m
a yà w¬ hAxnà m
Gi h
a -te' b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 17 :XAp
K H
¸ m
Gi k
–a
xab∆z l«ya'Ah-te'Ãw rÙKHh
a -te' XaxH
¸ yC« w¬ 18 :r’qb
–O h
a talv
O dabl
G¸ m
i x
fi b
–E zà m
Gi h
a
-lav ˚h‘qËrÃz«Cy¬w wyAl'
E £fld
– h
a -te' §Orh
· '
a y≈nb
–¸ ˚'icm
¸ yC¬ w¬ £Avl
A reH'
· £yiml
A H
K¸ h
a
h√y¸la'Ah l«ya'Ah-§im˚ rÙKHh
a -§im £yibl
A x
· h
a -te'wà 19 :byibs
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a
-lav £yibAl·xah-te' ˚myiWyC√ w¬ 20 :dEbk
–A h
a tÂrt
e yO wà tOyl
A k
–¸ h
a wà hes
– k
a m
¸ h
a wÃ
§yim√Cyah qÙH tE'Ãw tÙzAxh
e tE'wà 21 :hAxb
–E zà m
Gi h
a £yibl
A x
· h
a rEXq
Ÿ yC¬ w¬ tÙzAxh
e
'AKW«Cy¬w 22 :heHOm h√wF c
i reH'
· k
–a h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G §Orh
· '
a •y«nh
E
hAlOvAhÃw t'ALXaxah tOWv
· m
E dÂryC≈ w¬ £Ekr
Ë b
A yà w¬ £Avh
A -le' wyfldy√ ** Ùd√y*-te' §Orh
· '
a
˚k[rAbÃy¬w ˚'¸c≈Cy¬w dEvÙm leh'
O -le' §Orh
· '
a wà heHm
O '◊byC√ w¬ 23 :£yiml
A H
K¸ h
a wÃ
y≈n¸piGlim HE' 'EcEGtw¬ 24 :£Avh
A -lAk
– -le' h√whÃy-dÙb¸k 'flryC≈ w¬ £Avh
A -te'
£AvAh-lA–k 'Ër¬Cy¬w £yibl
A x
· h
a -te'wà hAlv
O h
A -te' x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav lak'◊t
G w¬ h√whÃy
:£ehy≈n¸Kp-lav ˚l¸KpyC« w¬ ˚Fnr
O yC√ w¬
Leviticus 10
§EhAb ˚n¸Gt«Cy¬w ÙtAGt¸xm
a Hyi' '˚hyib'
· w¬ bfldn√ §Orh
· '
a -y≈nb
¸ ˚xŸqyC« w¬ 1
'◊l reH·' hflr√z HE' h√whÃy y≈np
¸ l
i ˚bÊrq
Ÿ yC¬ w¬ tÂrX
O q
Ÿ h
A yelv
A ˚myiWyC√ w¬ HE'
y≈n¸pil ˚tum√Cy¬w £AtÙ' lak'◊t
G w¬ h√whÃy y≈np
¸ l
Gi m
i HE' 'Ect
GE w¬ 2 :£At'
O h√wF c
i
rOm'El h√whÃy re–bd
–Ê -reH'
· '˚h §Orh
· '
a -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 3 :h√whÃy
dEbA–ke' £AvAh-lAk y≈np
K¸ -lavwà H„dq
–“ '
e yabr
O q
Ÿ b
–i
lE'y«∑zuv y≈n¸–b §ApAc¸l'
e le'wà lE'H
A yim-le' heHm
O 'flrq
Ÿ yC« w¬ 4 :§Orh
· '
a £Od
– yC« w¬
HÂdO–qah-y≈n¸Kp tE'Em £ekyEx'
· -te' ˚'¸W ]3 wF bËrq
÷ £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ §Orh
· '
a dOd

h∆n·xaGmal ¶˚xim-le' £AtnO t
GÛ k
u b
–¸ £u'W
KA yC« w¬ ˚bËrq
Ÿ yC« w¬ 5 :h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim-le'
rAmAtyi'¸l˚ r√zAv¸l'
e l
¸ ˚ §Orh
· '
a -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 6 :heHm
O reb
– d
–Ê reH'
· k
–a
lavÃw ˚tumAt '◊lÃw ˚mOrp
¸ t
i -'◊l £eky„dgà b
i ˚ ˚vflrp
¸ t
Gi -la' £ekyEH'flr wy√nb
–A
hAp„r¸KWah-te' ˚–kb
¸ y« lE'r
fl W
¸ y« tyEb
– -lAk
– £ekyEx·'w¬ •Ocq
Ÿ y« hfldv
E h
A -lAk

-yi–k ˚tumAGt-§eKp ˚'¸ct
E '◊l dEvÙm leh'
O xatp
Ke m
i ˚ 7 :h√whÃy •firW
A reH'
·
> :heHOm rabËdi–k ˚W·vyC¬ w¬ £ekyElv
· h√whÃy taxH
¸ m
i §emH
e
hAGta' ¸Gt¸HEGt-la' rAkH
E wà §«yy¬ 9 :rOm'El §Orh
· '
a -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 8
£AlÙv t—–qux ˚tumt
A '◊lwà dEvÙm leh'
O -le' £ek'
· b
O b
–¸ ™At
G '
i ßy∆nb
A ˚
§yEb˚ 'EmALXah §yEb˚ lOxh
a §yEb˚ HÂdq
–O h
a §yEb
– lyÊd
– b
¸ h
a l
· ˚ 10 :£ekyEtr
O d
O l
¸
re–bÊ–d reH·' £y÷–quxh
a -lAk
– tE' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te' tOrÙh¸l˚ 11 :rÙhAX
L h
a
le'Ãw §Or·ha'-le' heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 12 > :heHm
O -d¬yb
–¸ £ehyEl'
· h√whÃy
yEKHi'Em tÂretÙFnah hAxnà m
Gi h
a -te' ˚xŸq £yÊrt
A ÙFnh
a wy√nb
–A rAmt
A yi'-le'wà r√zv
A l
¸ '
e
£eGt¸lak·'¬w 13 :'wih £yiHd
fl q
“ HÂdq
O yik
– x
fi b
–E zà Gimh
a lec'
E tÙFcm
a h
A ˚l¸k'
i wà h√whÃy
:yity≈Fwuc §Ek-yi–k h√whÃy yEH
K '
i m
E 'wih ßy∆nb
–A -qAxwà ߟqx
A yik
– HOdq
“ £ÙqAmb
–¸ h
– t
A '
O
rÙhAX £ÙqAm¸–b ˚l¸k'◊t
G hAm˚r¸t
G h
a qÙH tE'wà hAp˚n¸t
G h
a h≈zx
· tE'wà 14
yEm¸laH yEx¸b«∑zim ˚n¸t
G n« ßy∆nb
–A -qAxwà ߟqx
A -yik
– ™At
G '
i ßyetnO b
¸ ˚ ßy∆nb
A ˚ hAt
G '
a
£yibAl·xah yEKHi' lav hAp˚n¸t
G h
a h≈zx
· w¬ hAm˚r¸t
G h
a qÙH 15 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
£AlÙv-qAx¸l ߸Gt'
i ßy∆nb
A l
¸ ˚ ߸l h√yh
A wà h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G •y«nh
A l
¸ ˚'yiby√
heHOm Hfirfl–d HOrfl–d t'AX
L x
a h
a ryivW
¸ tE'wà 16 :h√whÃy h√wF c
i ]3 reH'
· k
–a
£ÊrAtÙFnah §Or·ha' y≈nb
–¸ rAmt
A yi'-lavwà r√zv
A l
¸ '
e -lav •Ocq
Ÿ yC« w¬ •flrW
O h≈nF h
i wÃ
HÂdOq yi–k HÂdO–qah £Ùq¸mb
–i ]3 t'AX
L x
a h
a -te' £et
G l
¸ k
a '
· -'◊l v
fi ˚–dm
a 17 :rOm'El
£ehyEl·v rEKpak¸l hfldv
E h
A §Owv
· -te' t'EWl
A £ekl
A §atn√ h
– t
A '
O wà 'wih £yiHd
fl q

lÙkA' hAmy«n¸Kp HÂdq
–O h
a -le' h
– m
A d
–fl -te' 'Ab˚h-'◊l §Eh 18 :h√whÃy y≈np
¸ l
i
§Eh heHOm-le' §Orh
· '
a rEb
– d
fi yà w¬ 19 :yity≈wF c
i reH'
· k
–a HÂdq
–O b
–a h
– t
A '
O ˚l¸k'◊t
G
yitO' h√n'ÂrŸqiGt¬w h√whÃy y≈np
¸ l
i £Atl
A v
O -te'wà £At'AX
L x
a -te' ˚byÊrq
Ÿ h
i £ÙCyh
a
heHOm vam¸H«Cy¬w 20 :h√whÃy y≈nyEvb
–¸ baXy«yC h
a £ÙCyh
a t'AX
L x
a yit
G l
¸ k
a '
A wà hel
G '
E k
–A
> :wy√nyEv¸–b baXy«Cyw¬
Leviticus 11
˚r¸–bfi–d 2 :£ehEl·' rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1

reH·' hAmEh¸–bah-lAk
– m
i ˚l¸k'◊t
G reH'
· h√yC x
a h
a t'◊z rOm'El lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le'
tal·vam tOsflr¸Kp vasH
e tavs
a H
O wà hAsr
Ë p
Ka tesr
 p
¸ m
a lOk
– 3 :¶Âr'
A h
A -lav
hflr≈Fgah yEl·vaGmim ˚l¸k'◊t '◊l h∆z-te' ™a' 4 :˚lEk'◊t
G h
– t
A '
O hAmh
E b
–¸ b
–a hflrgF≈
˚Fn∆nyE' hAsËrap˚ '˚h hflrg≈ hElv
· m
a -yik
– lAmgF√ h
a -te' hAsr
Ë p
Ka h
a yEsyÊrp
¸ m
Ga m
i ˚
hAsËrap˚ '˚h hflrg≈ hElv
· m
a -yik
– §ApH
KA h
a -te'wà 5 :£ekl
A '˚h 'EmX
A syÊrp
¸ m
a
'wih hflr≈Fg tal·vam-yik
– tebn∆ r
Ë '
a h
A -te'wà 6 :£ekl
A '˚h 'EmX
A syÊrp
¸ y¬ '◊l
syÊr¸pam-yi–k ry«z·xh
a -te'wà 7 :£ekl
A 'wih hA'm
E X
¸ hAsyÊrp
¸ h
i '◊l hAsr
Ë p
a ˚
:£ekAl '˚h 'EmAX r√gF y« -'◊l hflrgF≈ '˚hÃw hAsr
Ë p
Ka vasH
e vasH
O wà '˚h hAsr
Ë p
Ka
-te' 9 :£ekAl £Eh £yi'm
E X
¸ ˚v√gF t
i '◊l £Atl
A b
¸ n« b
¸ ˚ ˚lEk'◊t '◊l £flrW
A b
–¸ m
i 8
£«yaGma–b teW’q¸W—qÃw ryip
K n¬ s
¸ Ùl-reH'
· lOk
– £«ym
GA b
–a reH'
· lOk
– m
i ˚l¸k'◊t
G h∆z
teW’q¸W—qÃw ryiKp¬n¸s Ùl-§yE' reH'
· lOkwà 10 :˚lEk'◊t
G £At'
O £yilx
A nFÃ b
a ˚ £yim
G yC¬ b
–a
£«yAGma–b reH·' h√Cyaxh
a Hepn∆ lOk
– m
i ˚ £«ym
Ga h
a ¶ÂrH
e lOk
– m
i £yilx
A nFÃ b
a ˚ £yim
G yC¬ b
–a
-te'Ãw ˚lEk'◊t '◊l £flrW
A b
–¸ m
i £ekl
A ˚y¸hy« ¶’qH
e wà 11 :£ekl
A £Eh ¶’qH
e
¶’qeH £«yAGma–b teW’qW
¸ q
— wà ryip
K n¬ s
¸ Ùl-§yE' reH'
· lOk
– 12 :˚c‘q
– H
a t
G¸ £Atl
A b
¸ n«
¶’qeH ˚l¸kA'≈y '◊l •ÙvAh-§im ˚cŸq
– H
a t
G¸ hel
G '
E -te'wà 13 :£ekl
A '˚h
h√Cya'Ah-te'Ãw hA'fl–dh
a -te'wà 14 :h√yC n« zà v
A h
A tE'wà sÂrp
Ke h
a -te'wà reHnF∆ h
a -te' £Eh
sAm¸xaGtah-te'Ãw h√nv
· yC¬ h
a tab
– tE'wà 16 :Ùnyiml
¸ b„rv
O -lAk
– tE' 15 :–hn√ yiml
¸
-te'Ãw ™AlAKHah-te'wà sÙ–kh
a -te'wà 17 :˚h≈nyiml
¸ ¶≈nF h
a -te'wà •axH
KA h
a -te'wÃ
tE'Ãw 19 :£AxflrAh-te'wà tA'q
–“ h
a -te'wà temH
e nà t
Gi h
a -te'wà 18 :•˚HÃnyC¬ h
a
lO–k 20 :•EGlaX·vAh-te'wà tapyik˚–dh
a -te'wà h
– n√ yiml
¸ hApn√ '
· h
A hfldyisx
· h
a
-te' ™a' 21 < :£ekl
A '˚h ¶’qH
e vab
– r
Ë '
a -lav ™Elh
O h
a •ÙvAh ¶ÂrH
e
£«yavflr¸k Ùl** '◊l*-reH'
· vab
– r
Ë '
a -lav ™Elh
O h
a •ÙvAh ¶ÂrH
e lOk
– m
i ˚l¸k'◊t
G h∆z
˚lEk'◊Gt £ehEm heGl'
E -te' 22 :¶Âr'
A h
A -lav §Ehb
–A rEt
G n¬ l
¸ wyAlgà r
fi l
¸ lavm
Ga m
i
-te'Ãw ˚h≈nyim¸l lOgF r
Ë x
a h
a -te'wà ˚h≈nyiml
¸ £Avl
¸ s
–A h
a -te'wà Ùnyiml
¸ ]3 heb
– r
Ë '
a h
A -te'
¶’qeH £«yAlÃgfir va–br
Ë '
a Ùl-reH'
· •ÙvAh ¶ÂrH
e lOkwà 23 :˚h≈nyiml
¸ b√gx
A h
e
:bÂrAvAh-dav 'Am¸Xy« £Atl
A b
¸ n« b
–¸ v
fi g≈ nFO h
a -lAk
– ˚'Am
G X
La t
Gi hel
G '
E l
¸ ˚ 24 :£ekl
A '˚h
-lAk¸l 26 :bÂrAvh
A -dav 'EmX
A wà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà £Atl
A b
¸ nF« m
i 'EWnFO h
a -lAkwà 25
h√Fn∆nyE' hflr≈gÃw tavs
a H
O h√nF n∆ yE' vasH
e wà hAsr
Ë p
Ka tesr
 p
¸ m
a 'wih reH'
· hAmh
E b
–¸ h
a
-lav ™ElÙh lOkÃw 27 :'AmX
¸ y« £ehb
–A v
fi g≈ nFO h
a -lAk
– £ekl
A £Eh £yi'm
E X
¸ hAlv
· m
a
fiv≈gOFnah-lA–k £ekAl £Eh £yi'm
E X
¸ vab
– r
Ë '
a -lav tekl
e h
O h
a h√yC x
a h
a -lAkb
–¸ wyAp
K k
–a
wyfld√g¸–b sE–bakÃy £Atl
A b
¸ n« -te' 'EWnFO h
a wà 28 :bÂrv
A h
A -dav 'AmX
¸ y« £Atl
A b
¸ n« b
–¸
'EmALXah £ekAl h∆zwà 29 < :£ekl
A hAm
G h
E £yi'm
E X
¸ bÂrv
A h
A -dav 'EmX
A wÃ
:˚h≈nyim¸l bAFcahÃw rAb
– k
¸ v
a h
A wà delx
O h
a ¶Âr'
A h
A -lav ¶„rH
KO h
a ¶ÂrH
Ke b
–a
£yi'Em¸LXah heGlE' 31 :temH
A nà t
Gi h
a wà Xemx
O h
a wà hA'X
A l
G¸ h
a wà x
fi k
–O h
a wà h“qn√ '
· h
A wà 30
:bÂrAvAh-dav 'Am¸Xy« £Atm
O b
–¸ £ehb
–A v
fi g≈ nFO h
a -lAk
– ¶ÂrH
KA h
a -lAkb
–¸ £ekl
A
d∆geb Ù' ¶Ev-yil¸–k-lAk
– m
i 'AmX
¸ y« £Atm
O b
–¸ £ehm
E wyAlv
A -lOp
K y« -reH'
· lOkwà 32
'Ab˚y £«yaGma–b £ehA–b hAk'Alm
¸ heWv
A y≈ -reH'
· yilk
–¸ -lAk
– qAW Ù' rÙv-Ù'
-le' £ehEm lOKp«y-reH'
· WÂrx
e -yilk
–¸ -lAkwà 33 :rEhX
A wà bÂrv
e h
A -dav 'EmX
A wÃ
reH·' lekO'Ah-lA–km
i 34 :˚rOb
– H
¸ t
i ÙtO'wà 'AmX
¸ y« ÙkÙt¸b
– reH'
· lOk
– ÙkÙGt
-lAk¸–b hetAKH«y reH'
· h’qH
¸ m
a -lAkwà 'AmX
¸ y« £«ym
a wyAlv
A 'Ùb√y reH'
· lEk'
A y≈
£«yfiryikÃw r˚FnaGt 'AmX
¸ y« wyAlv
A £Atl
A b
¸ nF« m
i lOp
K y« -reH'
· lOkwà 35 :'AmX
¸ y« yilk
–¸
£«yam-h≈wŸqim rÙb˚ §√yv
¸ m
a ™a' 36 :£ekl
A ˚y¸hy« £yi'm
E X
¸ ˚ £Eh £yi'm
E X
¸ ¶At
G y…
-lA–k-lav £AtAl¸bnF« m
i lOp
K y« yikwà 37 :'AmX
¸ y« £Atl
A b
¸ n« b
–¸ v
fi g≈ nO wà rÙhAX h∆yh
¸ y«
lap√nÃw vfir∆z-lav £«ym
a -§at
G y… yikwà 38 :'˚h rÙhAX v
fi r
„ z∑√ y« reH'
· v
fi ˚r≈z vfirz∆
hAmEh¸–bah-§im t˚m√y yikwà 39 < :£ekl
A '˚h 'EmX
A wyAlv
A £Atl
A b
¸ nF« m
i
:bÂrAvAh-dav 'Am¸Xy« h
– t
A l
A b
¸ n« b
–¸ v
fi g≈ nFO h
a hAlk
¸ '
A l
¸ £ekl
A 'yih-reH'
·
-te' 'EWOFnahÃw bÂrv
A h
A -dav 'EmX
A wà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà h
– t
A l
A b
¸ nF« m
i lEk'
O h
A wà 40
¶„rOKHah ¶ÂreKHah-lAkwà 41 :bÂrv
A h
A -dav 'EmX
A wà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà h
– t
A l
A b
¸ n«
™ElÙh lOkÃw ]5 nÙx√gF -lav ™ElÙh lOk
– 42 :lEk'
A y≈ '◊l '˚h ¶’qH
e ¶Âr'
A h
A -lav
¶ÂrA'Ah-lav ¶„rOKHh
a ¶ÂrH
Ke h
a -lAkl
¸ £«yl
a gà r
fi hEb
– r
Ë m
a -lAk
– dav vab
– r
Ë '
a -lav

-lAk¸–b £ekyEtOH¸pn¬ -te' ˚cŸq
– H
a t
G¸ -la' 43 :£Eh ¶’qH
e -yik
– £˚l¸k'◊t '◊l
h√whÃy y«n·' yi–k 44 :£Ab
– £etm
E X
¸ n« wà £ehb
–A ˚'¸m
G X
La t
i '◊lwà ¶„rH
KO h
a ¶ÂrH
Ke h
a
˚'¸GmaX¸t '◊lÃw y«nA' HÙd“q yik
– £yiHd
O q
Ÿ £ety«yh
¸ w« £et
G H
¸ d
–Ê q
— t
¸ h
i wà £ekyEhl
» '
È
h√whÃy y«n·' yi–k 45 :¶Âr'
A h
A -lav WEmr
O h
A ¶ÂrH
Ke h
a -lAkb
–¸ £ekyEtH
O p
¸ n¬ -te'
£yiHOdŸq £ety«y¸h«w £yihl
» 'El £ekl
A tOyh
¸ l
i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £ekt
¸ '
e helv
· m
Ga h
a
Hep∆n lOkÃw •ÙvAhÃw hAmh
E b
–¸ h
a tfirÙGt t'◊z 46 :y«n'
A HÙd“q yik

lyÊ–d¸bah¸l 47 :¶Âr'
A h
A -lav tecr
 H
KO h
a Hepn∆ -lAkl
¸ ˚ £«ym
GA b
–a teWm
e r
O h
A h√yC x
a h
a
'◊l reH·' h√Cyaxah §yEb˚ telk
e '
È nF∆ h
a h√yC x
a h
a §yEb˚ rOhX
LA h
a §yEb˚ 'EmX
LA h
a §yEb

> :lEkA'Et
Leviticus 12
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
tfi–d«n yEmyi–k £yim√y tavb
¸ H
i hA'm
¸ X
A wà rAkz√ hfldl
¸ y√ wà v
fi yÊrzà t
a yik
– hAH
K '
i rOm'El
£yiHl
» ¸H˚ 4 :ÙtAlr
Ë v
A raWb
–¸ lÙGmy« y«nyimH
K¸ h
a £ÙCyb
a ˚ 3 :'AmX
¸ t
Gi h
– t
A wO d
–Ë
-le'Ãw v√Fgit-'◊l HÂdq
O -lAkb
–¸ hflrh
Û X
A yEmd
Ë b
–i bEHt
GE £yimy√ teHl
» H
¸ ˚ £Ùy
dElEt hAb‘qÃn-£i'wà 5 :–hr
fl h
Û X
A yEmyà t'◊lm
¸ -dav '◊bt
A '◊l Hfld
– q
Ÿ m
Gi h
a
yEmË–d-lav bEHEGt £yimy√ teHH
E wà £Ùy £yiH
K H
i wà h
– t
A d
–fl n« k
–¸ £«yv
a b
u H
¸ hA'm
¸ X
A wÃ
Ùt√n¸H-§e–b Webe–k 'yibt
GA tabl
¸ Ù' §Ebl
¸ h
– r
fl h
Û X
A yEmyà t'◊lm
¸ b
i ˚ 6 :hflrh
Û X
A
:§EhO–kah-le' dEvÙm-leh'
O xatp
Ke -le' t'AX
L x
a l
¸ rOt-Ù' h√nÙy-§eb˚ hAlv
O l
¸
tfirÙGt t'◊z Ahyemd
–fl rOqm
G¸ m
i hflrh
· X
A wà h
A yelv
A rep
K k
i wà h√whÃy y≈np
¸ l
i ÙbyÊrq
Ÿ h
i wà 7
hAxŸqAlÃw heW y„–d h
– d
fl y√ 'Acm
¸ t
i '◊l-£i'wà 8 :hAbq
‘ nFÃ l
a Ù' rAkz∑√ l
a tÂdl
e yCO h
a
AhyelAv reKpikÃw t'AX
L x
a l
¸ dAx'
e wà hAlv
O l
¸ dAx'
e h√nÙy y≈nb
–¸ y≈nH
¸ Ù' £yÊrt
O -yEt
G H
¸
> :hflrEhAXÃw §EhO–kh
a
Leviticus 13
-yi–k £fldA' 2 :rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
ÙrAW¸–b-rÙv¸b h√yh
A wà tÂrh
e b
a Ù' taxp
Ka s
a -Ù' tE'W
¸ ÙrAWb
–¸ -rÙv¸b h∆yh
¸ y«
:£y«n·hO–kah wy√nA–bim dax'
a -le' Ù' §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a -le' 'Ab˚hÃw tavr
fl c
A v¬gn∆ l
¸
hE'Ëram˚ §AbAl ™aph
A v¬gnF∆ b
–a rAvW
E wà rAWb
–A h
a -rÙv¸b
– v¬gnF∆ h
a -te' §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 3
:ÙtO' 'EGmiXÃw §EhO–kh
a ˚hA'r
fl wà '˚h tavr
fi c
A v¬gn∆ ÙrAWb
–¸ rÙvEm qOmv
A v¬gnF∆ h
a
rÙvAh-§im Ahe'Ëram-§yE' qOmv
A wà ÙrAWb
–¸ rÙv¸b
– 'wih h√nb
A l
¸ tÂrh
e b
–a -£i'wà 4
:£yim√y tav¸biH v¬gnF∆ h
a -te' §Ehk
–O h
a ry«gF s
¸ h
i wà §Abl
A ™aph
A -'◊l hflrv
A W
¸ ˚
hAWAp-'◊l wy√nyEv¸–b damv
A v¬gnF∆ h
a h≈nF h
i wà yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a §Ehk
–O h
a ˚hA'r
fl wà 5
ÙtO' §EhO–kah hA'flrwà 6 :ty«nH
E £yimy√ tavb
¸ H
i §EhOk
– h
a Ùry«gF s
¸ h
i wà rÙvAb
– v¬gnF∆ h
a
Ùr·hiXÃw rÙvA–b v¬gnF∆ h
a hAWp
A -'◊lwà v¬gnF∆ h
a hAhk
–E h≈nF h
i wà ty«nH
E yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a
heW¸pit hOWAKp-£i'wà 7 :rEhX
A wà wyfldg√ b
–¸ seb
– k
i wà 'yih taxp
Ka s
¸ m
i §Ehk
–O h
a
ty«nEH hA'Ër«nÃw Ùtflrh
Û X
A l
¸ §Ehk
–O h
a -le' ÙtO'r
fl h
E y„rx
· '
a rÙvAb
– taxp
Ka s
¸ m
Gi h
a
§EhO–kah Ù'¸GmiXÃw rÙvAb
– taxp
Ka s
¸ m
Gi h
a hAtW
¸ p
KA h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 8 :§Ehk
–O h
a -le'
-le' 'Ab˚hÃw £fld'
A b
–¸ h∆yh
¸ t
i yik
– tavr
fi c
A v¬gn∆ 9 > :'wih tavr
fi c
A
rAvEW hAk¸pAh 'yihwà rÙvAb
– h√nb
A l
¸ -tE'W
¸ h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 10 :§Ehk
–O h
a
ÙrAW¸–b rÙv¸–b 'wih t∆nH
e Ùn tavr
fi c
A 11 :tE'W
¸ b
–a yax rAWb
–A t¬yx
¸ m
i ˚ §Abl
A
tavfirAFcah xfir¸piGt x
fi ÙrAp
K -£i'wà 12 :'˚h 'EmX
A yik
– ˚Fnr
 gF« s
¸ y¬ '◊l §Ehk
–O h
a Ù'¸m
G X
i wÃ
-lAk¸l wyAlÃgfir-davwà ÙH'◊rm
E v¬gnF∆ h
a rÙv-lAk
– tE' tavr
fi c
FA h
a hAts
–¸ k
i wà rÙvAb

-lA–k-te' tavfirAFch
a hAts
–¸ k
i h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 13 :§Ehk
–O h
a y≈nyEv hE'r
Ë m
a
tÙ'flrEh £Ùy¸b˚ 14 :'˚h rÙhAX §Abl
A ™aph
A ÙGlk
–u v¬gnF√ h
a -te' rahX
i wà ÙrAWb
–¸
rAWA–bah Ù'¸GmiXÃw yaxh
a rAWb
–A h
a -te' §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 15 :'AmX
¸ y« yax rAWb
–A Ù–b
§AbAl¸l ™aKp¸h∆nÃw yaxh
a rAWb
–A h
a b˚H√y yik Ù' 16 :'˚h tavr
fi c
A '˚h 'EmX
A yaxh
a
rahiXÃw §AbAl¸l v¬gnF∆ h
a ™ap
K h
¸ n∆ h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a ˚hA'r
fl wà 17 :§Ehk
–O h
a -le' 'Ab˚
ÙrOv¸b-Ùb h∆y¸h«y-yik
– rAWb
A ˚ 18 > :'˚h rÙhAX v¬gnF∆ h
a -te' §Ehk
–O h
a
h√nAb¸l tÂrehab Ù' h√nb
A l
¸ tE'W
¸ §yixH
K¸ h
a £Ùq¸mb
–i h√yh
A wà 19 :'Ap
K r
Ë n« wà §yixH
¸
lApAH Ahe'Ëram h≈Fnh
i wà §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 20 :§Ehk
–O h
a -le' hA'r
Ë n« wà temd
–fl m
¸ d
fi '
·

§yix¸KHa–b ]3 'wih tavr
fi c
A -v¬gn∆ §Ehk
–O h
a Ù'¸m
G X
i wà §Abl
A ™aph
A h
– r
fl v
A W
¸ ˚ rÙvAh-§im
hAlAp¸H˚ §AbAl rAvW
E h
– b
–A -§yE' h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a h√nF '
e r
Ë y« £i'wà 21 :hAxr
fl p
KA
-£i'Ãw 22 :£yim√y tavb
¸ H
i §Ehk
–O h
a Ùry«gF s
¸ h
i wà hAhk
E 'yihwà rÙvAh-§im h√nF n∆ yE'
AhyeGt¸xaGt-£i'Ãw 23 :'wih v¬gn∆ ÙtO' §Ehk
–O h
a 'Em
G X
i wà rÙvAb
– heWp
¸ t
i hOWp
KA
< :§EhO–kah Ùr·hiXwà 'wih §yixH
K¸ h
a tebr
 c
A hAtW
A p
A '◊l tÂrh
e b
–a h
a dOmv
· t
Ga
tÂreha–b h√w¸kiGmah t¬yx
¸ m
i hAtyà h
A wà HE'-t¬wk
¸ m
i ÙrOvb
¸ h∆yh
¸ y« -yik
– rAWb
A Ù' 24
rAvEW ™aKp¸h∆n h≈Fnihwà §Ehk
–O h
a h
– t
A '
O hA'r
fl wà 25 :h√nb
A l
¸ Ù' temd
–Â m
¸ d
fi '
· h√nb
A l
¸
hAxflrAKp h√w¸kiGma–b 'wih tavr
fi c
A rÙvAh-§im qOmv
A h
A '
e r
Ë m
a ˚ tÂrh
e b
–a b
–a §Abl
A
h≈FnihÃw §EhO–kah h√Fne'r
Ë y« £i'wà 26 :'wih tavr
fi c
A v¬gn∆ §Ehk
–O h
a ÙtO' 'Em
G X
i wÃ
Ùry«Fg¸sihÃw hAhEk 'wihwà rÙvAh-§im h√nF n∆ yE' hAlp
A H
¸ ˚ §Abl
A rAvW
E tÂrh
e b
–e b
–a -§yE'
heW¸pit hOWAKp-£i' yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a §Ehk
–O h
a ˚hA'r
fl wà 27 :£yimy√ tavb
¸ H
i §Ehk
–O h
a
dOm·vat AhyeGt¸xaGt-£i'wà 28 :'wih tavr
fi c
A v¬gn∆ ÙtO' §Ehk
–O h
a 'Em
G X
i wà rÙvAb

Ùr·hiXÃw 'wih h√w¸km
Gi h
a tE'W
¸ hAhk
E 'wihwà rÙvAb hAtW
¸ p
A -'◊l tÂrh
e b
–a h
a
Ùb h∆y¸h«y-yi–k hAKH'
i Ù' Hyi'wà 29 > :'wih h√wk
¸ m
Gi h
a tebr
 c
A -yik
– §Ehk
–O h
a
qOmAv ˚hE'Ëram h≈Fnh
i wà v¬gnF∆ h
a -te' §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 30 :§“qz√ b
¸ Ù' H'◊rb
–¸ v¬gn√
tavfirAc '˚h qet∆n §Ehk
–O h
a ÙtO' 'Em
G X
i wà qfld
– bOhc
A rAvW
E Ùb˚ rÙvAh-§im
h≈FnihÃw qet∆Fnah v¬g∆n-te' §Ehk
–O h
a he'r
Ë y« -yikwà 31 :'˚h §“qz∑√ h
a Ù' H'◊rh
A
-te' §EhO–kah ry«Fg¸sh
i wà ٖb §yE' rOxH
A rAvW
E wà rÙvAh-§im qOmv
A ˚hE'r
Ë m
a -§yE'
yivyib¸KHah £ÙCya–b v¬gnF∆ h
a -te' §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 32 :£yimy√ tavb
¸ H
i qetnF∆ h
a v¬gn∆
§yE' qet∆Fnah hE'Ëram˚ bOhc
A rAvW
E Ùb h√yh
A -'◊lwà qetnF∆ h
a hAWp
A -'◊l h≈nF h
i wÃ
§EhO–kah ry«Fg¸sihÃw fixl
GE g¬ yà '◊l qetnF∆ h
a -te'wà xAl
G gF¬ t
¸ h
i wà 33 :rÙvAh-§im qOmv
A
£ÙCya–b qet∆Fnah-te' §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 34 :ty«nH
E £yimy√ tavb
¸ H
i qetnF∆ h
a -te'
rÙvAh-§im qOmAv ˚Fnn∆ yE' ˚hE'r
Ë m
a ˚ rÙvAb
– qetnF∆ h
a hAWp
A -'◊l h≈nF h
i wà yivyibH
K¸ h
a
qet∆Fnah heW¸p«y hOWp
KA -£i'wà 35 :rEhX
A wà wyfldg√ b
–¸ seb
– k
i wà §Ehk
–O h
a ÙtO' rahX
i wÃ
-'◊l rÙvA–b qet∆Fnah hAWp
KA h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a ˚hA'r
fl wà 36 :Ùtflrh
Û X
A y„rx
· '
a rÙvAb

qet∆Fnah damAv wy√nyEvb
–¸ -£i'wà 37 :'˚h 'EmX
A bOhc
FA h
a rAvW
KE l
a §Ehk
–O h
a r‘q
– b
a yÃ
< :§EhO–kah Ùr·hiXwà '˚h rÙhAX qetnF∆ h
a 'Ap
K r
Ë n« Ù–b-xamc
A rOxH
A rAvW
E wÃ
:tOnAb¸l tOrAhe–b tOrh
A b
–e £flrW
A b
–¸ -rÙv¸b h∆yh
¸ y« -yik
– hAH
K '
i -Ù' Hyi'wà 38
'˚h qahO–b tOnAb¸l tÙhEk
– tOrh
A b
–e £flrW
A b
–¸ -rÙv¸b h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 39
'˚h fix„r‘q ÙH'◊r X„rm
GA y« yik
– Hyi'wà 40 < :'˚h rÙhAX rÙvAb
– xfirp
KA
:'˚h rÙhAX '˚h x
fi b
–E gF« ÙH'◊r X„rm
GA y« wy√np
KA ta'p
K¸ m
i £i'wà 41 :'˚h rÙhAX
taxfirOKp tavfirAc £fld
– m
¸ d
fi '
· §Abl
A v¬gn∆ taxb
–a gF¬ b
a Ù' taxr
fi q
–“ b
a h∆yh
¸ y« -yikwà 42
v¬g∆Fnah-tE'¸W h≈Fnihwà §Ehk
–O h
a ÙtO' hA'r
fl wà 43 :ÙGtx
¸ b
–a g¬ b
¸ Ù' ÙGtx
¸ r
fi q
“ b
–¸ 'wih
:rAWA–b rÙv tavfirc
A hE'r
Ë m
a k
–¸ ÙGtx
¸ b
–a g¬ b
¸ Ù' ÙGtx
¸ r
fi q
“ b
–¸ temd
–Â m
¸ d
fi '
· h√nb
A l
¸
:ÙvÃg«n ÙH'◊r¸–b §Ehk
–O h
a ˚Fn'
e m
G¸ X
a yà 'Em
G X
a '˚h 'EmX
A '˚h v
fi ˚rAc-Hyi' 44
fiv˚rAp h∆y¸h«y ÙH'◊rwà £yimr
Á p
¸ ˚y¸hy« wyfldg√ b
–¸ v¬gnF∆ h
a Ù–b-reH'
· v
fi ˚rAc
F h
a wà 45
'Am¸X«y Ù–b v¬g∆Fnah reH'
· yEmyà -lAk
– 46 :'flrq
Ÿ y« 'EmX
A 'EmX
A wà heXv
¸ y¬ £ApW
A -lavwÃ
-yi–k d∆ge–bahÃw 47 < :ÙbAHÙm h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim bEHy≈ dfldb
–A '˚h 'EmX
A
Ù' yit¸Hib Ù' 48 :£yit
G H
¸ p
Ki d∆gb
e b
–¸ Ù' remc
e d∆gebb
–¸ tavr
fl c
A v¬gn∆ Ùb h∆yh
¸ y«
h√yAhÃw 49 :rÙv tek'elm
¸ -lAkb
–¸ Ù' rÙv¸b Ù' remc
FA l
a wà £yit
G H
¸ p
Ki l
a bÂrv
E b
¸
Ù' bÂrEvAb-Ù' yitH
K¸ b
a -Ù' rÙvAb Ù' d∆gb
–e b
–a £fld
– m
¸ d
fi '
· Ù' qfirq
Ÿ r
fi yà v¬gnF∆ h
a
§EhO–kah hA'flrÃw 50 :§Ehk
–O h
a -te' hA'r
Ë h
A wà '˚h tavr
fi c
A v¬gn∆ rÙv-yilk
–¸ -lAkb
¸
£ÙCya–b v¬g∆Fnah-te' hA'r
fl wà 51 :£yimy√ tavb
¸ H
i v¬gnF∆ h
a -te' ry«gF s
¸ h
i wà v¬gnF√ h
a -te'
lOk¸l rÙvAb Ù' bÂrv
E b
A -Ù' yitH
K¸ b
a -Ù' d∆gb
–e b
–a v¬gnF∆ h
a hAWp
A -yik
– yivyibH
K¸ h
a
:'˚h 'EmAX v¬g∆Fnah tÂr'
e m
¸ m
a tavr
fi c
A hAk'Alm
¸ l
i rÙvAh heWv
A y≈ -reH'
·
£yiGt¸HiKpab Ù' remc
Fe b
–a bÂrv
E h
A -te' Ù' yitH
K¸ h
a -te' Ù' d∆gb
–e h
a -te' •firW
A wà 52
'wih tÂre'¸mam tavr
fi c
A -yik
– v¬gnF√ h
a Ùb h∆yh
¸ y« -reH'
· rÙvAh yilk
–¸ -lAk
– -te' Ù'
Ù' d∆ge–ba–b v¬g∆Fnah hAWp
A -'◊l h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a he'r
Ë y« £i'wà 53 :•„rW
KA t
Gi HE'b
–A
-reH·' tE' ˚s¸–bikwà §Ehk
–O h
a h√wF c
i wà 54 :rÙv-yilk
–¸ -lAkb
–¸ Ù' bÂrv
E b
A Ù' yitH
K¸ b
a
sE–ba–kuh y„r·xa' §Ehk
–O h
a hA'r
fl wà 55 :ty«nH
E £yimy√ -tav¸bH
i Ùry«gF s
¸ h
i wà v¬gnF√ h
a Ù–b

'˚h 'EmAX hAWAp-'◊l v¬gnF∆ h
a wà ÙnyEv-te' v¬gnF∆ h
a ™aph
A -'◊l h≈nF h
i wà v¬gnF∆ h
a -te'
§EhO–kah hA'flr £i'Ãw 56 :ÙGtx
¸ b
–a g¬ b
¸ Ù' ÙGtx
¸ r
fi q
“ b
–¸ 'wih tetx
e p
K¸ ˚Fnp
e r
Ë W
¸ t
Gi HE'b
–A
-§im Ù' d∆ge–bah-§im ÙtO' vfirq
“ wà ÙtO' sEb
– k
–a h
u y„rx
· '
a v¬gnF∆ h
a hAhk
–E h≈nF h
i wÃ
-Ù' d∆ge–ba–b dÙv he'r
fl t
GE -£i'wà 57 :bÂrv
E h
A -§im Ù' yitH
K¸ h
a -§im Ù' rÙvAh
tE' ˚FnepËr¸WiGt HE'b
–A 'wih taxr
fi p
KO rÙv-yilk
–¸ -lAkb
¸ Ù' bÂrv
E b
A -Ù' yitH
K¸ b
a
rÙvAh yil¸–k-lAk-Ù' bÂrv
E h
A -Ù' yitH
K¸ h
a -Ù' d∆gb
–e h
a wà 58 :v¬gnF√ h
a Ù–b-reH'
·
-v¬g∆n tfirÙGt t'◊z 59 :rEhX
A wà ty«nH
E sab
– k
u wà v¬gnF√ h
a £ehm
E rAswà sEb
– k
a t
G¸ reH'
·
-yil¸–k-lA–k Ù' bÂrv
E h
A Ù' yitH
K¸ h
a Ù' £yit
G H
¸ p
Ki h
a Ù' remc
Fe h
a d∆gb
–e tavr
fi c
A
> :Ù'¸GmaX¸l Ù' Ùr·hX
a l
¸ rÙv
Leviticus 14
vflrOc¸Gmah tfirÙGt h∆yh
¸ t
Gi t'◊z 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
h∆n·xaGmal ¶˚xim-le' §Ehk
–O h
a 'Acy√ wà 3 :§Ehk
–O h
a -le' 'Ab˚hÃw Ùtflrh
Û X
A £Ùy¸b

§EhO–kah h√FwicÃw 4 :fiv˚rAc
F h
a -§im tavr
fi c
FA h
a -v¬gn∆ 'Ap
K r
Ë n« h≈nF h
i wà §Ehk
–O h
a hA'r
fl wÃ
tavalÙt y«n¸H˚ zÂr'
e ¶Evwà tÙrOhX
¸ tÙCyx
a £yÊrp
KÛ c
i -yEt
G H
¸ rEhX
La m
Gi l
a x—ql
A wÃ
-lav WÂrex-yil¸–k-le' tAx'
e h
A rÙKpc
Fi h
a -te' XaxH
A wà §Ehk
–O h
a h√wF c
i wà 5 :bOz'
E wÃ
-te'Ãw zÂre'Ah ¶Ev-te'wà h
– t
A '
O x—q
– y« h√yC x
a h
a rOp
K c
Fi h
a -te' 6 :£y«yC x
a £«ym
a
£fid¸–b h√Cyaxah rOKpc
Fi h
a tE'wà £AtÙ' labX
A wà bOz'
E h
A -te'wà tavl
a ÙGth
a y«nH
¸
-§im rEhaLXiGmah lav h√z∑ h
i wà 7 :£y«yC x
a h
a £«ym
Ga h
a lav hAXx
u H
K¸ h
a rOp
K c
Fi h
a
y≈n¸Kp-lav h√Cyaxah rOp
K c
Fi h
a -te' xal
G H
i wà Ùr·hX
i wà £yimv
A p
K¸ vabH
e tavr
fi c
FA h
a
¶axflrÃw ÙrAv¸W-lA–k-te' xal
G g« wà wyfldg√ b
–¸ -te' rEhX
La m
Gi h
a seb
– k
i wà 8 :hÂdW
KA h
a
tav¸biH ÙlÛhA'¸l ¶˚xim baHy√ wà h∆nx
· m
Ga h
a -le' 'Ùb√y rax'
a wà rEhX
A wà £«ym
Ga b
–a
-te'Ãw ÙH'◊r-te' ÙrAvW
¸ -lAk
– -te' xal
G g¬ yà yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
a h√yh
A wà 9 :£yimy√
¶axflrÃw wyfld√g¸–b-te' seb
– k
i wà x
fi l
GE g¬ yà ÙrAvW
¸ -lAk
– -te'wà wy√nyEv tOb
– gF¬ tE'wà Ùn“qzÃ
£yiWAb¸k-y≈n¸H x—–qy« y«nyimH
K¸ h
a £ÙCyb
a ˚ 10 :rEhX
A wà £«ym
Ga b
–a ÙrAWb
–¸ -te'
telOs £y«nOr¸Wev hAHl
» H
¸ ˚ hAmyimt
G¸ h
– t
A n√ H
¸ -tab
– tax'
a hAWb
¸ k
a wà £yimyimt

rEhaX¸mah §EhO–kah dyimv
È h
e wà 11 :§emH
A dAx'
e g»lwà §emH
Ke b
a hAl˚l¸b
– hAxnà m
i
x—qAlÃw 12 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke h√whÃy y≈np
¸ l
i £At'
O wà rEhX
La m
Gi h
a Hyi'h
A tE'
•y«nEhÃw §emAKHah g»l-te'wà £AH'
A l
¸ ÙtO' byÊrq
Ÿ h
i wà dAx'
e h
A Webk
–e h
a -te' §Ehk
–O h
a
Xax¸H«y reH·' £Ùq¸mb
–i Webk
–e h
a -te' XaxH
A wà 13 :h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G £At'
O
'˚h £AHA'Ah t'ALXx
a k
–a yik
– HÂdq
–O h
a £Ùq¸mb
–i hAlv
O h
A -te'wà t'AX
L x
a h
a -te'
§EhO–kah §at√nÃw £AHA'h
A £fid
– m
i §Ehk
–O h
a x—ql
A wà 14 :'˚h £yiHd
fl q
“ HÂdq
O §Ehk
–O l
a
ÙlÃgfir §ehO–b-lavÃw ty«nm
A yà h
a Ùd√y §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a rEhX
La m
Gi h
a §∆z'
O ™˚n¸t
G -lav
:tyil'Am¸KWah §EhO–kh
a •ak
– -lav qacy√ wà §emH
KA h
a g»l
G m
i §Ehk
–O h
a x—ql
A wà 15 :ty«nm
A yà h
a
ÙKpa–k-lav reH·' §emH
Ke h
a -§im ty«nm
A yà h
a ÙvAb
– c
¸ '
e -te' §Ehk
–O h
a labX
A wà 16
:h√whÃy y≈n¸pil £yimv
A p
K¸ vabH
e ÙvAb
– c
¸ '
e b
–¸ §emH
Ke h
a -§im h√z∑ h
i wà tyil'AmW
K¸ h
a
rEhaLXiGmah §∆zO' ™˚n¸t
G -lav §Ehk
–O h
a §Et
G y« ÙKpk
–a -lav reH'
· §emH
Ke h
a retyC∆ m
i ˚ 17
£fi–d lav ty«nAmÃyah ÙlÃgr
fi §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a Ùd√y §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a
rEhaLXiGmah H'◊r-lav §Et
G y« §Ehk
–O h
a •ak
– -lav reH'
· §emH
Ke b
–a rAtÙFnh
a wà 18 :£AH'
A h
A
reKpikÃw t'ALXaxah-te' §Ehk
–O h
a hAWv
A wà 19 :h√whÃy y≈np
¸ l
i §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wÃ
§EhO–kah hAlÈvehÃw 20 :hAlv
O h
A -te' XaxH
¸ y« rax'
a wà ÙtA'm
¸ X
Lu m
i rEhX
La m
Gi h
a -lav
< :rEhAXÃw §EhO–kah wyAlv
A rep
K k
i wà hAxb
–E zà m
Gi h
a hAxnà m
Gi h
a -te'wà hAlv
O h
A -te'
hAp˚n¸til £AHA' dAx'
e Webk
–e x—ql
A wà t∆gW
Ke m
a Ùd√y §yE'wà '˚h lfid
– -£i'wà 21
:§emAH g»lÃw hAxÃniml
¸ §emH
Ke b
–a l˚lAb
– dAx'
e tels
O §ÙrAW
K v
i wà wyAlv
A rEp
K k
a l
¸
t'ALXax dAxe' h√yAhwà Ùd√y gyiW
K t
Ga reH'
· h√nÙy y≈nb
–¸ y≈nH
¸ Ù' £yÊrt
O yEt
G H
¸ ˚ 22
§EhO–kah-le' ÙtflrÛhX
A l
¸ y«nyimH
K¸ h
a £ÙCyb
–a £At'
O 'yibh
E wà 23 :hAlv
O dAx'
e h
A wÃ
£AHA'Ah Webe–k-te' §Ehk
–O h
a x—ql
A wà 24 :h√whÃy y≈np
¸ l
i dEvÙm-leh'
O xatp
Ke -le'
-te' XaxAHÃw 25 :h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G §Ehk
–O h
a £At'
O •y«nh
E wà §emH
KA h
a g»l-te'wÃ
rEhaLXiGmah-§∆zO' ™˚n¸t
G -lav §atn√ wà £AH'
A h
A £fid
– m
i §Ehk
–O h
a x—ql
A wà £AH'
A h
A Webk
–e
§emeKHah-§im˚ 26 :ty«nm
A yà h
a ÙlÃgr
fi §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a Ùd√y §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a

ÙvA–b¸ce'¸–b §EhO–kah h√z∑ h
i wà 27 :tyil'AmW
K¸ h
a §Ehk
–O h
a •ak
– -lav §Ehk
–O h
a qOcy«
y≈n¸pil £yimAv¸Kp vabH
e tyil'AmW
K¸ h
a ÙKpk
–a -lav reH'
· §emH
Ke h
a -§im ty«nm
A yà h
a
rEhaLXiGmah §∆zO' ™˚n¸t
G -lav ÙKpk
–a -lav reH'
· §emH
Ke h
a -§im §Ehk
–O h
a §atn√ wà 28 :h√whÃy
£fi–d £Ùq¸m-lav ty«nm
A yà h
a ÙlÃgr
fi §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a Ùd√y §ehb
–O -lavwà ty«nm
A yà h
a
H'◊r-lav §EGt«y ]3 nEhk
–O h
a •ak
– -lav reH'
· §emH
Ke h
a -§im rAtÙFnh
a wà 29 :£AH'
A h
A
£yÊrOGtah-§im dAxe'h
A -te' hAWv
A wà 30 :h√whÃy y≈np
¸ l
i wyAlv
A rEp
K k
a l
¸ rEhX
La m
Gi h
a
-te' Ùd√y gyiKWaGt-reH'
· tE' 31 :Ùd√y gyiW
K t
Ga reH'
· m
E h√nÙCyh
a y≈nb
–¸ -§im Ù'
lav §EhO–kah reKpikÃw hAxnà m
Gi h
a -lav hAlv
O dAx'
e h
A -te'wà t'AX
L x
a dAx'
e h
A
-'◊l reH·' tavflrc
A v¬gn∆ Ù–b-reH'
· tfirÙGt t'◊z 32 :h√whÃy y≈np
¸ l
i rEhX
La m
Gi h
a
> :ÙtflrÛhAX¸–b Ùd√y gyiW
K t
a
-le' ˚'ObAt yi–k 34 :rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 33
¶Âre' tyEb¸–b tavfirc
A v¬gn∆ yit
G t
a n√ wà h√z∑ x
u '
· l
a £ekl
A §EtnO y«n'
· reH'
· §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e
yil hA'Ër«n v¬g∆n¸–k rOm'El §Ehk
–O l
a dy«gF h
i wà t«yb
–a h
a Ùl-reH'
· 'Ab˚ 35 :£ekt
¸ z∑¬ x
u '
·
tÙ'Ëril §EhO–kah '◊by√ £ÂrX
e b
–¸ t«yb
–a h
a -te' ˚Fnp
i ˚ §Ehk
–O h
a h√wF c
i wà 36 :t«yb
–A b
–a
tÙ'Ëril §EhO–kah '◊by√ §Ek
– rax'
a wà t«yb
–A b
–a reH'
· -lAk
– 'AmX
¸ y« '◊lwà v¬gnF∆ h
a -te'
tOr˚r·v—q¸H t«ya–bah tOry÷qb
–¸ v¬gnF∆ h
a h≈nF h
i wà v¬gnF∆ h
a -te' hA'r
fl wà 37 :t«yb
–A h
a -te'
§EhO–kah 'Ac√yÃw 38 :ry÷q
– h
a -§im lApH
A §ehyE'r
Ë m
a ˚ tOm
G d
–fi m
¸ d
fi '
· Ù' tOq
– r
fi q
Ÿ r
fi yÃ
bAHÃw 39 :£yim√y tavb
¸ H
i t«yb
–a h
a -te' ry«gF s
¸ h
i wà t«yb
–A h
a xatp
Ke -le' t«yb
–a h
a -§im
h√FwicÃw 40 :t«yA–bah tOry÷qb
–¸ v¬gnF∆ h
a hAWp
KA h≈nF h
i wà hA'r
fl wà yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a §Ehk
–O h
a
-le' §eh¸te' ˚kyilH
¸ h
i wà v¬gnF√ h
a §Ehb
–A reH'
· £y«nb
A '
· h
A -te' ˚c¸l
G x
i wà §Ehk
–O h
a
byibAs t«ya–bim fivicq
Ÿ y¬ t«yb
–a h
a -te'wà 41 :'EmX
A £ÙqAm-le' ryivl
A ¶˚xim
:'EmAX £ÙqAm-le' ryivl
A ¶˚xim-le' ˚cŸqh
i reH'
· rApv
A h
e -te' ˚k¸pH
A wÃ
rExa' rApAvÃw £y«nAb'
· h
A taxt
Ga -le' ˚'yibh
E wà tÙrEx'
· £y«nb
A '
· ˚xŸql
A wà 42
¶EGlix raxa' t«ya–ba–b xfirp
A ˚ v¬gnF∆ h
a b˚H√y-£i'wà 43 :t«yb
–A h
a -te' xAXwà x—q
– y«
'Ab˚ 44 :fixÙLXih y„rx
· '
a wà t«yb
–a h
a -te' tÙcŸqh
i y„rx
· '
a wà £y«nb
A '
· h
A -te'
t«ya–ba–b 'wih tÂre'm
¸ m
a tavr
fi c
A t«yb
–A b
–a v¬gnF∆ h
a hAWp
KA h≈nF h
i wà hA'r
fl wà §Ehk
–O h
a
rap·v-lA–k tE'Ãw wyAcv
E -te'wà wy√nb
A '
· -te' t«yb
–a h
a -te' ¶atn√ wà 45 :'˚h 'EmX
A
-le' 'A–bahÃw 46 :'EmX
A £ÙqAm-le' ryivl
A ¶˚xim-le' 'yicÙhÃw t«yb
–A h
a
sE–bakÃy t«ya–ba–b bEkH
KO h
a wà 47 :bÂrv
A h
A -dav 'AmX
¸ y« ÙtO' ry«gF s
¸ h
i yEmyà -lAk
– t«yb
–a h
a
§EhO–kah '◊b√y '◊–b-£i'wà 48 :wyfldg√ b
–¸ -te' sEb
– k
a Ãy t«yb
–a b
–a lEk'
O h
A wà wyfldg√ b
–¸ -te'
rahiXÃw t«yA–bah-te' x
fi X
LO h
i y„rx
· '
a t«yb
–a b
–a v¬gnF∆ h
a hAWp
A -'◊l h≈nF h
i wà hA'r
fl wÃ
yEGt¸H t«ya–bah-te' 'EX
L x
a l
¸ x—ql
A wà 49 :v¬gnF√ h
a 'Ap
K r
Ë n« yik
– t«yb
–a h
a -te' §Ehk
–O h
a
tAxe'Ah rOKpiFcah-te' XaxH
A wà 50 :bOz'
E wà tavl
a Ùt y«nH
¸ ˚ zÂr'
e ¶Evwà £yÊrp
KÛ c
i
bOzE'Ah-te'Ãw zÂre'h
A -¶Ev-te' x—ql
A wà 51 :£y«yC x
a £«ym
a -lav WÂrx
e -yilk
–¸ -le'
rOKpiFcah £fid¸–b £At'
O labX
A wà h√yC x
a h
a rOp
K c
Fi h
a tE'wà tavl
a ÙGth
a y«nH
¸ tE'wÃ
-te' 'ELXixÃw 52 :£yimv
A p
K¸ vabH
e t«yb
–a h
a -le' h√z∑ h
i wà £y«yC x
a h
a £«ym
Ga b
a ˚ hAX˚x¸H
K h
a
bOzE'Ab˚ zÂre'Ah ¶Evb
¸ ˚ h√yC x
a h
a rOp
K c
Fi b
a ˚ £y«yC x
a h
a £«ym
Ga b
a ˚ rÙKpc
Fi h
a £fidb
–¸ t«yb
–a h
a
-le' ryivAl ¶˚xim-le' h√yC x
a h
a rOp
K c
Fi h
a -te' xal
G H
i wà 53 :tavl
A ÙGth
a y«nH
¸ b
i ˚
tavfirAFcah v¬g∆n-lAkl
¸ hflrÙGth
a t'◊z 54 :rEhX
A wà t«yb
–a h
a -lav rep
K k
i wà hÂdW
KA h
a y≈np

:tÂrAhe–balÃw taxaKps
–a l
a wà tE'W
¸ l
a wà 56 :t«yb
–A l
a wà d∆gb
–e h
a tavr
fi c
A l
¸ ˚ 55 :qetnF√ l
a wÃ
< :tavflrAFcah tfirÙGt t'◊z rOhX
LA h
a £Ùy¸b˚ 'EmX
LA h
a £Ùy¸b
– tOrÙh¸l 57
Leviticus 15
-le' ˚r¸–bfi–d 2 :rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
ÙbÙz ÙrAW¸–bim b√z h∆yh
¸ y« yik
– Hyi' Hyi' £ehl
E '
· £et
G r
Ë m
a '
· w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
-Ù' ÙbÙz-te' ÙrAWb
–¸ rflr ÙbÙz¸b
– ÙtA'm
¸ X
u h∆yh
¸ t
Gi t'◊zwà 3 :'˚h 'EmX
A
ba–k¸H«y reH·' bA–k¸Hm
Gi h
a -lAk
– 4 :'wih ÙtA'm
¸ X
u ÙbÙ∑zm
i ÙrAWb
–¸ ]3 myit
G x
¸ h
e
reH·' Hyi'Ãw 5 :'AmX
¸ y« wyAlv
A bEHy≈ -reH'
· yilk
–¸ h
a -lAkwà 'AmX
¸ y« b√z∑ h
a wyAlv
A
bEHOCyahÃw 6 :bÂrAvAh-dav 'EmX
A wà £«ym
Ga b
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà ÙbAk
– H
¸ m
i b
–¸ v¬gF y«
-dav 'EmAXÃw £«yaGmb
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà b√z∑ h
a wyAlv
A bEHy≈ -reH'
· yilk
–¸ h
a -lav

-dav 'EmAXÃw £«yaGmb
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà b√z∑ h
a raWb
¸ b
–i v
fi g≈ nFO h
a wà 7 :bÂrv
A h
A
'EmAXÃw £«yaGma–b ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ seb
– k
i wà rÙhAX
L b
–a b√z∑ h
a qOry√ -yikwà 8 :bÂrv
A h
A
-lAkÃw 10 :'Am¸X«y b√z∑ h
a wyAlv
A bak
– r
Ë y« reH'
· bAk
– r
Ë m
Ge h
a -lAkwà 9 :bÂrv
A h
A -dav
sE–bakÃy £AtÙ' 'EWÙFnh
a wà bÂrv
A h
A -dav 'AmX
¸ y« wyAt
G x
¸ t
a h∆yh
¸ y« reH'
· lOkb
–¸ v
fi g≈ nFO h
a
b√∑zah Ù–b-v¬Fg«y reH'
· lOkwà 11 :bÂrv
A h
A -dav 'EmX
A wà £«ym
Ga b
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸
:bÂrAvAh-dav 'EmAXwà £«ym
Ga b
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ seb
– k
i wà £«ym
GA b
–a •aXH
A -'◊l wyfldy√ wÃ
:£«yAGma–b •EXAKH«y ¶Ev-yilk
–¸ -lAkwà rEbH
KA y« b√z∑ ah Ù–b-v¬gF y« -reH'
· WÂrx
e -yilk
¸ ˚ 12
wyfld√g¸–b se–bikÃw Ùtflrh
Û X
A l
¸ £yimy√ tavb
¸ H
i Ùl raps
A wà ÙbÙ∑zm
i b√z∑ h
a rahX
¸ y« -yikwà 13
yEGt¸H Ùl-x—–q«y y«nyimH
K¸ h
a £ÙCyb
a ˚ 14 :rEhX
A wà £y«yC x
a £«ym
a b
–¸ ÙrAWb
–¸ ¶axr
fl wÃ
£√nAtÃn˚ dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le' h√whÃy y≈np
¸ l
i 'Ab˚ h√nÙy y≈nb
–¸ y≈nH
¸ Ù' £yÊrt
O
reKpikÃw hAlOv dAxe'h
A wà t'AX
L x
a dAx'
e §Ehk
–O h
a £At'
O hAWv
A wà 15 :§Ehk
–O h
a -le'
˚FneGmim 'EcEt-yi–k Hyi'wà 16 < :ÙbÙ∑zm
i h√whÃy y≈np
¸ l
i §Ehk
–O h
a wyAlv
A
-lAkÃw 17 :bÂrAvAh-dav 'EmX
A wà ÙrAWb
–¸ -lAk
– -te' £«ym
Ga b
–a ¶axr
fl wà vfirz√ -tabk
¸ H
i
'EmAXÃw £«yaGma–b sa–bk
u wà vfirz√ -tabk
¸ H
i wyAlv
A h∆yh
¸ y« -reH'
· rÙv-lAkwà d∆gb
–e
vfir√z-tab¸kiH –hAt'
O Hyi' bak
– H
¸ y« reH'
· hAH
K '
i wà 18 > :bÂrv
A h
A -dav
h∆y¸h«y £fl–d hAb√z h∆yh
¸ t
i -yik
– hAH
K '
i wà 19 :bÂrv
A h
A -dav ˚'¸mX
A wà £«ym
Ga b
a ˚c·xr
fl wÃ
-dav 'Am¸X«y –hA–b v
fi g≈ nFO h
a -lAkwà h
– t
A d
–fl n« b
¸ h∆yh
¸ t
Gi £yimy√ tavb
¸ H
i h
– r
fl W
A b
¸ b
–i h
– b
A zO
bEHEGt-reH·' lOkÃw 'AmX
¸ y« h
– t
A d
–fl n« b
–¸ wyAlv
A bak
– H
¸ t
Gi reH'
· lOkwà 20 :bÂrv
A h
A
'EmAXÃw £«yaGma–b ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà h
– b
A k
–A H
¸ m
i b
–¸ v
fi g≈ nFO h
a -lAkwà 21 :'AmX
¸ y« wyAlv
A
sE–bakÃy wyAlAv bEHEGt-reH'
· yilk
–¸ -lAkb
–¸ v
fi g≈ nFO h
a -lAkwà 22 :bÂrv
A h
A -dav
Ù' '˚h bA–k¸HiGmah-lav £i'wà 23 :bÂrv
A h
A -dav 'EmX
A wà £«ym
Ga b
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸
:bÂrAvAh-dav 'Am¸Xy« Ùb-ÙvÃgn√ b
–¸ wyAlv
A -tebH
e yO 'wih-reH'
· yilk
–¸ h
a -lav
£yim√y tav¸biH 'EmX
A wà wyAlv
A h
– t
A d
–fl n« yiht
¸ ˚h
– t
A '
O Hyi' bak
– H
¸ y« bOkH
A £i'wà 24
b˚z√y-yi–k hAKHi'Ãw 25 > :'AmX
¸ y« wyAlv
A bak
– H
¸ y« -reH'
· bAk
– H
¸ m
Gi h
a -lAkwÃ
-lA–k –hAtfl–d«n-lav b˚zAt-yik Ù' h
– t
A d
–fl n« -tev '◊lb
–¸ £yib
– r
fi £yimy√ h
– m
A d
–fl bÙz
bA–k¸HiGmah-lA–k 26 :'wih hA'm
E X
¸ h∆yh
¸ t
Gi h
– t
A d
–fl n« yEmyik
– h
– t
A '
A m
¸ X
u bÙz yEmyÃ
-lAkÃw –hAGl-h∆y¸h«y h
– t
A d
–fl n« bak
– H
¸ m
i k
–¸ h
– b
A Ùz yEmyà -lAk
– wyAlv
A bak
– H
¸ t
Gi -reH'
·
fiv≈gÙFnah-lAkÃw 27 :–ht
A d
–fl n« ta'm
¸ X
u k
–¸ h∆yh
¸ y« 'EmX
A wyAlv
A bEHt
GE reH'
· yilk
–¸ h
a
-£i'Ãw 28 :bÂrAvAh-dav 'EmX
A wà £«ym
Ga b
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ seb
– k
i wà 'AmX
¸ y« £Ab

£ÙCyab˚ 29 :rAh¸Xt
Gi rax'
a wà £yimy√ tavb
¸ H
i h
– l
GA hflrp
¸ s
A wà h
– b
A Ù∑zm
i hflrh
· X
A
-le' £AtÙ' hA'yibh
E wà h√nÙy y≈nb
–¸ y≈nH
¸ Ù' £yÊrt
O yEt
G H
¸ h
– l
A -x—q
– t
Gi y«nyimH
K¸ h
a
t'ALXax dAxe'Ah-te' §Ehk
–O h
a hAWv
A wà 30 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le' §Ehk
–O h
a
:–hAtA'¸muX bÙ∑zim h√whÃy y≈np
¸ l
i §Ehk
–O h
a h
A yelv
A rep
K k
i wà hAlv
O dAx'
e h
A -te'wÃ
£A'¸GmaX¸–b £AtA'¸muXb
–¸ ˚tumy√ '◊lwà £At'
A m
¸ X
Lu m
i lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ -te' £et
G r
Ë z∑¬ h
i wà 31
'EcEGt reH·'¬w b√∑zah ]3 tfirÙGt t'◊z 32 :£AkÙt¸b
– reH'
· y«nk
–A H
¸ m
i -te'
ÙbÙz-te' b√∑zahÃw –ht
A d
–fl n« b
–¸ h√wd
–fl h
a wà 33 :–hb
A -hA'm
¸ X
A l
¸ vfirz∆ -tabk
¸ H
i ˚Fnm
Ge m
i
> :hA'Em¸X-£iv bak
– H
¸ y« reH'
· Hyi'l
¸ ˚ hAbq
‘ nFÃ l
a wà rAkz∑√ l
a
Leviticus 16
£AtAbËr“q¸–b §Or·ha' y≈nb
–¸ y≈nH
¸ tÙm y„rx
· '
a heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
ßyixA' §Or·ha'-le' rEb
– d
–fi heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 2 :˚tumyC√ w¬ h√whÃy-y≈np
¸ l
i
tÂrOKpa–kah y≈n¸Kp-le' tekr
O p
KA l
a tyEb
– m
i HÂdq
–O h
a -le' tEv-lAkb
¸ '◊by√ -la'wÃ
t'◊z¸–b 3 :tÂrOKpa–kh
a -lav he'r
fl '
E §√nv
A b
–e yik
– t˚m√y '◊lwà §Or'
A h
A -lav reH'
·
:hAlOv¸l l«ya'Ãw t'AX
L x
a l
¸ r“qb
–A -§eb
– rapb
–¸ HÂdq
–O h
a -le' §Orh
· '
a '◊by√
da–b X≈n¸ba'¸b˚ ÙrAWb
–¸ -lav ˚y¸hy« dab-yEsnà k
¸ m
i ˚ HAb
– l
¸ y« HÂdq
O dab
– -t∆nt
O k
–¸ 4
ÙrAW¸–b-te' £«yaGma–b ¶axr
fl wà £Eh HÂdq
O -y„dgà b
–i •Onc
¸ y« dab
– tepn∆ c
¸ m
i b
¸ ˚ rOgF x
¸ y¬
t'ALXax¸l £y«∑ziv y„ryivW
¸ -y≈nH
¸ x—q
– y« lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tfidv
· tE'm
E ˚ 5 :£AHb
E l
¸ ˚
reKpikÃw Ùl-reH·' t'AX
L x
a h
a rap
K -te' §Orh
· '
a byÊrq
Ÿ h
i wà 6 :hAlv
O l
¸ dAx'
e l«y'
a wÃ
y≈n¸pil £AtO' dyimÈvh
e wà £ÊryivW
K¸ h
a y≈nH
¸ -te' x—ql
A wà 7 :ÙtyEb
– davb
¸ ˚ Ùd·vb
–a
tÙlflrÙFg £Êryiv¸KWh
a y≈nH
¸ -lav §Orh
· '
a §atn√ wà 8 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke h√whÃy

-te' §Or·ha' byÊrq
Ÿ h
i wà 9 :l≈z'√zv
· l
a dAx'
e lflrÙgÃw h√whyal dAx'
e lflrÙFg
ryivAKWahÃw 10 :t'AX
L x
a ˚hAWv
A wà h√whyal lflrÙFgh
a wyAlv
A hAlv
A reH'
· ryivW
KA h
a
wyAlAv rEKpak¸l h√whÃy y≈np
¸ l
i yax-damv
Û y√ l≈z'√zv
· l
a lflrÙFgh
a wyAlv
A hAlv
A reH'
·
raKp-te' §Or·ha' byÊrq
Ÿ h
i wà 11 :hflrb
–A d
Ë m
Gi h
a l≈z'√zv
· l
a ÙtO' xal
G H
a l
¸
t'ALXaxah raKp-te' XaxH
A wà ÙtyEb
– davb
¸ ˚ Ùd·vb
–a rep
K k
i wà Ùl-reH'
· t'AX
L x
a h
a
y≈n¸piGlim fixE–bÃziGmah lavm
E HE'-yElx
· gF¬ hAt
G x
¸ m
Ga h
a -'◊lm
¸ x—ql
A wà 12 :Ùl-reH'
·
§at√nÃw 13 :tekOrAKpl
a tyEb
– m
i 'yibh
E wà h“q
– d
–fi £yim
G s
a tÂrX
O q
Ÿ wy√np
¸ x
A '◊lm
¸ ˚ h√whÃy
tÂrOKpa–kah-te' tÂrX
O q
–Ÿ h
a §¬nv
· hAs
– k
i wà h√whÃy y≈np
¸ l
i HE'h
A -lav tÂrX
O q
–Ÿ h
a -te'
ÙvA–b¸ce'¸b h√∑zihÃw rAp
K h
a £fid
– m
i x—ql
A wà 14 :t˚m√y '◊lwà t˚dEvh
A -lav reH'
·
£fl–dah-§im £yimAv¸Kp-vabH
e h∆z∑ y¬ tÂrp
KO k
–a h
a y≈np
¸ l
i wà hAmd
Ë q
‘ tÂrp
KO k
–a h
a y≈np
K¸ -lav
Ùmfl–d-te' 'yibEhÃw £Avl
A reH'
· t'AX
L x
a h
a ryivW
¸ -te' XaxH
A wà 15 :ÙvAb
– c
¸ '
e b
–¸
h√∑zihÃw rAKpah £fid¸l hAWv
A reH'
· k
–a Ùmfld
– -te' hAWv
A wà tekr
O p
KA l
a tyEb
– m
i -le'
tO'¸muLXim HÂdO–qah-lav rep
K k
i wà 16 :tÂrp
KO k
–a h
a y≈np
¸ l
i wà tÂrp
KO k
–a h
a -lav ÙtO'
§EkOKHah dEvÙm leh'
O l
¸ heWv
· y¬ §Ekwà £At'◊X
L x
a -lAkl
¸ £ehyEvH
¸ p
Ki m
i ˚ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
Ù'Ob¸–b dEvÙm leh'
O b
–¸ h∆yh
¸ y« -'◊l £fld'
A -lAkwà 17 :£At'
O m
¸ X
u ™Ùt¸b
– £At
G '
i
lahŸq-lA–k dav¸b˚ ÙtyEb
– davb
¸ ˚ Ùd·vb
–a rep
K k
i wà Ùt'Ec-dav HÂdq
–O b
–a rEp
K k
a l
¸
x—qAlÃw wyAlAv reKpikwà h√whÃy-y≈np
¸ l
i reH'
· x
fi b
–E zà m
Gi h
a -le' 'Acy√ wà 18 :lE'r
fl W
¸ y«
h√∑zihÃw 19 :byibAs x
fi b
–E zà m
Gi h
a tÙnËrq
— -lav §atn√ wà ryivW
KA h
a £fid
– m
i ˚ rAp
K h
a £fid
– m
i
y≈n¸–b tO'¸muLXim ÙHËd
– q
÷ wà Ùr·hX
i wà £yimv
A p
K¸ vabH
e ÙvAb
– c
¸ '
e b
–¸ £fld
– h
a -§im wyAlv
A
fixE–bÃziGmah-te'Ãw dEvÙm leh'
O -te'wà HÂdq
–O h
a -te' rEp
K k
–a m
i hAl
G k
i wà 20 :lE'r
fl W
¸ y«
H'◊r lav wyfld√y** Ùd√y* yEt
G H
¸ -te' §Orh
· '
a ™ams
A wà 21 :yAxh
e ryivW
KA h
a -te' byÊrq
Ÿ h
i wÃ
-lA–k-te'Ãw lE'flr¸Wy« y≈nb
–¸ tOnwO v
· -lAk
– -te' wyAlv
A hfld
– w¬ t
¸ h
i wà yaxh
a ryivW
KA h
a
-d¬y¸–b xaGliHÃw ryivW
KA h
a H'◊r-lav £At'
O §atn√ wà £At'◊LXx
a -lAkl
¸ £ehyEvH
¸ p
Ki
¶Âre'-le' £AtOnOw·v-lAk
– -te' wyAlv
A ryivW
KA h
a 'AWn√ wà 22 :hflrb
–A d
Ë m
Gi h
a yit
G v
i Hyi'
dEvÙm lehO'-le' §Orh
· '
a 'Ab˚ 23 :rAb
– d
Ë m
Gi b
–a ryivW
KA h
a -te' xal
G H
i wà hflrz≈ gFÃ
:£AH £Axy«FnihÃw HÂdq
–O h
a -le' Ù'Obb
–¸ Habl
A reH'
· dAb
– h
a y„dgà b
–i -te' XaHp
A ˚
hAWAvÃw 'Ac√yÃw wyfld√gb
–¸ -te' Habl
A wà HÙd“q £ÙqAmb
–¸ £«ym
Ga b
a ÙrAWb
–¸ -te' ¶axr
fl wà 24
belEx tE'Ãw 25 :£Avh
A davb
¸ ˚ Ùd·vb
–a rep
K k
i wà £Avh
A talv
O -te'wà ÙtAlv
O -te'
sE–bakÃy l≈z'√z·val ryivW
KA h
a -te' x
fi l
GE H
a m
¸ h
a wà 26 :hAxb
–E zà m
Gi h
a ryiXq
Ÿ y¬ t'AX
L x
a h
a
tE'Ãw 27 :h∆n·xaGmah-le' 'Ùb√y §Ek-y„rx
· '
a wà £«ym
GA b
–a ÙrAWb
–¸ -te' ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸
rEKpak¸l £Amfl–d-te' 'Ab˚h reH'
· t'AX
L x
a h
a ryivW
¸ tE'wà t'AX
L x
a h
a rap
K
-te'Ãw £AtOrOv-te' HE'b
A ˚pËrW
A wà h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim-le' 'yicÙy HÂdq
–O b
–a
ÙrAW¸–b-te' ¶axflrwà wyfldg√ b
–¸ sEb
– k
a yà £At'
O •„rW
KO h
a wà 28 :£AHr
Ë p
Ki -te'wà £flrW
A b
–¸
t—–qux¸l £ekAl hAtyà h
A wà 29 :h∆nx
· m
Ga h
a -le' 'Ùb√y §Ek-y„rx
· '
a wà £«ym
GA b
–a
-lAkÃw £ekyEtOH¸p¬n-te' ˚Fnv
a t
G¸ HÂdx
O l
a rÙWAvb
–e yivyibH
K¸ h
a HÂdx
O b
–a £AlÙv
h∆∑zah £ÙCyab-yi–k 30 :£ekk
¸ Ùt¸b
– r√gF h
a r≈gF h
a wà xflrzà '
e h
A ˚W·vt
a '◊l hAk'Alm
¸
:˚rAh¸XiGt h√whÃy y≈np
¸ l
i £ekyEt'◊X
L x
a lOk
– m
i £ekt
¸ '
e rEhX
a l
¸ £ekyElv
· rEp
K k
a yÃ
:£AlÙv t—–qux £ekyEtH
O p
¸ n¬ -te' £ety«nF v
i wà £ekl
A 'yih §ÙtAb
– H
a tab
– H
a 31
taxaGt §Ehak¸l Ùd√y-te' 'El
G m
a yà reH'
· w¬ ÙtO' xaHm
¸ y« -reH'
· §Ehk
–O h
a rep
K k
i wà 32
Hfi–dŸqim-te' reKpikwà 33 :HÂdq
–O h
a y„dgà b
–i dAb
– h
a y„dgà b
–i -te' Habl
A wà wyib'
A
-lavÃw £y«n·hO–kah lavwà rEp
K k
a yà x
fi b
–E zà m
Gi h
a -te'wà dEvÙm leh'
O -te'wà HÂdq
–O h
a
rEKpak¸l £AlÙv t—–qx
u l
¸ £ekl
A t'◊z∑ -hAtyà h
A wà 34 :rEp
K k
a yà lAhq
–“ h
a £av-lAk

h√whÃy h√Fwic reH·'k
–a WavyC¬ w¬ h√nH
KA b
–a tax'
a £At'◊X
L x
a -lAk
– m
i lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lav
> :heHOm-te'
Leviticus 17
-le'Ãw §Or·ha'-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
h√whÃy h√Fwic-reH·' rAbd
–fl h
a h∆z £ehyEl'
· t
GA r
Ë m
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk
– le'wà wy√nb
–A
zEv-Ù' beWek-Ù' rÙH XaxH
¸ y« reH'
· lE'r
fl W
¸ y« tyEb
– m
i Hyi' Hyi' 3 :rOm'El
'◊l dEvÙm lehO' xatp
Ke -le'wà 4 :h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim XaxH
¸ y« reH'
· Ù' h∆nx
· m
Ga b
–a

Hyi'Al bEHAx≈y £fl–d h√whÃy §ak
– H
¸ m
i y≈np
¸ l
i h√whyal §Ab
– r
Ë q
“ byÊrq
Ÿ h
a l
¸ Ù'yibh
È
reH·' §avam¸l 5 :ÙGmv
a bÂrq
–’ m
i '˚hah Hyi'h
A tfirk
¸ n« wà ™ApH
A £fld
– '˚hah
hÂdAKWah y≈n¸Kp-lav £yixb
¸ zO £Eh reH'
· £ehyExb
¸ z« -te' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚'yiby√
£yimAl¸H yEx¸b«z ˚x¸bz√ wà §Ehk
–O h
a -le' dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le' h√whyal £u'yibh
È w∆
lehO' xateKp h√whÃy xab
– zà m
i -lav £fld
– h
a -te' §Ehk
–O h
a qfirz√ wà 6 :£AtÙ' h√whyal
-te' dÙv ˚x¸–bÃz«y-'◊lwà 7 :h√whyal x
fi x
O y«n x
fi y„rl
¸ belx
E h
a ryiXq
Ÿ h
i wà dEvÙm
t'◊∑z-h∆y¸hiGt £AlÙv t—q
– x
u £ehy„rx
· '
a £y«nzO £Eh reH'
· £ÊryivW
K¸ l
a £ehyExb
¸ z«
lE'flr¸W«y tyE–bim Hyi' Hyi' ram'◊t
G £ehl
E '
· w¬ 8 :£Atr
O d
O l
¸ £ehl
A
-le'Ãw 9 :xab√z-Ù' hAlv
O helv
· y¬ -reH'
· £AkÙt¸b
– r˚g√y-reH'
· r≈gF h
a -§im˚
'˚hah Hyi'Ah tfirk
¸ n« wà h√whyal ÙtO' tÙW·vl
a ˚Fn'
e yibyà '◊l dEvÙm leh'
O xatp
Ke
£AkÙt¸–b r√Fgah r≈Fgh
a -§im˚ lE'r
fl W
¸ y« tyEb
– m
i Hyi' Hyi'wà 10 :wyAm
G v
a m
E
yiGtfir¸kihÃw £fl–dah-te' telk
e '
O h
A HepnF∆ b
–a y¬np
A yit
G t
a n√ wà £fld
– -lAk
– lak'◊y reH'
·
£ekAl wyiGtatÃn y«n·'¬w 'wih £fld
– b
–a rAWb
–A h
a Hepn∆ yik
– 11 :–hm
GA v
a bÂrq
–’ m
i h
– t
A '
O
:rEKpakÃy Hep∆Fna–b '˚h £fld
– h
a -yik
– £ekyEtH
O p
¸ n¬ -lav rEp
K k
a l
¸ x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav
r≈FgahÃw £fl–d lak'◊t-'◊l £ek
– m
i Hepn∆ -lAk
– lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i yit
G r
Ë m
a '
A §Ek
– -lav 12
lE'flr¸W«y y≈n¸–bim Hyi' Hyi'wà 13 < :£fld
– lak'◊y-'◊l £ekk
¸ Ùt¸b
– r√gF h
a
lEkA'≈y reH·' •Ùv-Ù' h√yC x
a dyEc d˚c√y reH'
· £AkÙt¸b
– r√gF h
a r≈gF h
a -§im˚
ÙH¸p¬n¸b Ùmfl–d rAWb
–A -lAk
– Hepn∆ -yik
– 14 :rApv
A b
–e ˚hAs
– k
i wà Ùmfld
– -te' ™apH
A wÃ
-lA–k Hep∆n yi–k ˚lEk'◊t '◊l rAWb
–A -lAk
– £fid
– lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i ram'
O w√ '˚h
lak'◊Gt reH·' Hepn∆ -lAkwà 15 :t„rk
–A y« wyAlk
¸ '
O -lA–k 'wih Ùmfld
– rAWb
–A
-dav 'EmAXÃw £«yaGmb
–a ¶axr
fl wà wyfldg√ b
–¸ seb
– k
i wà r≈gF b
a ˚ xflrzà '
e b
–A hApr
„ X
¸ ˚ hAlb
E nÃ
> :ÙnOw·v 'AW√nÃw ¶Axr
Ë y« '◊l ÙrAWb
¸ ˚ sEb
– k
a yà '◊l £i'wà 16 :rEhX
A wà bÂrv
e h
A
Leviticus 18
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
reH·' £«yfir¸cim-¶Âr'
e hEWv
· m
a k
–¸ 3 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wÃ
£ek¸te' 'yibEm y«n·' reH'
· §avn¬ k
–¸ -¶Âr'
e hEWv
· m
a k
¸ ˚ ˚W·vt
a '◊l h
– b
–A -£et
G b
¸ H
a yÃ
-te'Ãw ˚W·vaGt yaXAKpH
¸ m
i -te' 4 :˚kElt
E '◊l £ehyEtOq
– x
u b
¸ ˚ ˚W·vt
a '◊l hAm
G H
A
-te' £eGtËram¸H˚ 5 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· £ehb
–A tekl
e l
A ˚r¸mH
¸ t
Gi yatq
–O x
u
:h√whÃy y«n·' £ehA–b yaxw√ £fld'
A h
A £At'
O heWv
· y¬ reH'
· yaXp
KA H
¸ m
i -te'wà yatq
–O x
u
h√wËrev tÙGl¬g¸l ˚bËrq
Ÿ t
i '◊l ÙrAWb
–¸ rE'H
¸ -lAk
– -le' Hyi' Hyi' 6 <
'wih ߸Gmi' hEGl¬g¸t '◊l ߸m
G '
i t¬wr
Ë v
e wà ßyib'
A t¬wr
Ë v
e 7 < :h√whÃy y«n'
·
t¬wËrev hEGl¬g¸t '◊l ßyib'
A -teH'
E t¬wr
Ë v
e 8 < :–ht
A w√ r
Ë v
e hel
G g¬ t
¸ '◊l
tÂdelÙm ßeGmi'-tab Ù' ßyib'
A -tab ߸tÙx·' t¬wr
Ë v
e 9 < :'wih ßyib'
A
Ù' ßÃni–b-ta–b t¬wËrv
e 10 < :§Atw√ r
Ë v
e hel
G g¬ t
¸ '◊l ¶˚x tÂdl
e Ùm Ù' t«yb
–a
-ta–b t¬wËrev 11 < :h√nF h
E ߸tw√ r
Ë v
e yik
– §Atw√ r
Ë v
e hel
G g¬ t
¸ '◊l ߸t
G b
–i -tab
< :–hAt√wËrev heGl¬gt
¸ '◊l 'wih ߸tÙx·' ßyib'
A tÂdl
e Ùm ßyib'
A teH'
E
t¬wËrev 13 < :'wih ßyib'
A rE'H
¸ hEl
G g¬ t
¸ '◊l ßyib'
A -tÙx·' t¬wr
Ë v
e 12
-yix·' t¬wËrev 14 < :'wih ߸m
G '
i rE'H
¸ -yik
– hEl
G g¬ t
¸ '◊l ߸m
G '
i -tÙx·'
t¬wËrev 15 < :'wih ߸td
fl d
–O bflrq
Ÿ t
i '◊l ÙGtH
¸ '
i -le' hEl
G g¬ t
¸ '◊l ßyib'
A
t¬wËrev 16 < :–hAtw√ r
Ë v
e hel
G g¬ t
¸ '◊l 'wih ßÃnb
–i teH'
E hEl
G g¬ t
¸ '◊l ߸tl
GA k
–a
hAKHi' t¬wËrev 17 < :'wih ßyix'
A t¬wr
Ë v
e hEl
G g¬ t
¸ '◊l ßyix'
A -teH'
E
tÙGl¬g¸l x—–qit '◊l h
– t
GA b
–i -tab
– -te'wà h
– n√ b
–¸ -tab
– -te' hEl
G g¬ t
¸ '◊l h
– t
GA b
i ˚
rOr¸cil x“–qit '◊l h
– t
A x
O '
· -le' hAH
K '
i wà 18 ]2 :'wih hAm
G z« h√nF h
E hflr'
· H
a h
– t
A w√ r
Ë v
e
–hAtA'¸muX tfi–d«n¸–b hAH
K '
i -le'wà 19 :Ahy∆yC x
a b
–¸ h
A yelv
A h
– t
A w√ r
Ë v
e tÙGlg¬ l
¸
߸Gt¸bAk¸H §EGtit-'◊l ߸tyimv
· teH'
E -le'wà 20 :–ht
A w√ r
Ë v
e tÙGlg¬ l
¸ bfirq
Ÿ t
i '◊l
'◊lÃw ™elOGmal ryibv
· h
a l
¸ §Et
G t
i -'◊l ß·vr
Ë z∑¬ m
i ˚ 21 :–hb
A -hA'm
¸ X
A l
¸ vfirz√ l
¸
yEb¸–k¸Him ba–k¸Hit '◊l rAkz√ -te'wà 22 :h√whÃy y«n·' ßyehl
» '
È £EH-te' lEl
G x
a t
¸
–hAb-hA'¸mAX¸l ߸Gtb
¸ k
A H
¸ §Et
G t
i -'◊l hAmh
E b
–¸ -lAkb
¸ ˚ 23 :'wih hAbv
E ÙGt hAH
K '
i
-la' 24 :'˚h lebt
Ge h
– v
A b
¸ r
Ê l
¸ hAmh
E b
¸ y≈np
¸ l
i dOmv
· t
a -'◊l hAH
K '
i wÃ

fixEGlaH¸m y«n·'-reH·' £«yÙFgh
a ˚'¸mX
¸ n« hel
G '
E -lAkb
¸ yik
– hel
G '
E -lAkb
–¸ ˚'¸m
G X
La t
Gi
-te' ¶ÂrA'Ah '÷qAGtw¬ h
A yelv
A h
– n√ wO v
· dOqp
¸ '
e w√ ¶Âr'
A h
A 'AmX
¸ t
Gi w¬ 25 :£eky≈np
K¸ m
i
˚W·vat '◊lÃw yaXAKp¸Hm
i -te'wà yatq
–O x
u -te' £et
G '
a £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ 26 :AhyebH
¸ yO
-lA–k-te' yi–k 27 :£ekk
¸ Ùt¸b
– r√gF h
a r≈gF h
a wà xflrzà '
e h
A hel
G '
E h
A tObv
E ÙGth
a lOk
– m
i
:¶ÂrA'Ah 'Am¸XiGt¬w £eky≈np
¸ l
i reH'
· ¶Âr'
A h
A -yEHnà '
a ˚WAv lE'h
A tObv
E ÙGth
a
yÙFgah-te' hA'“q reH'
· k
–a h
– t
A '
O £ek'
· m
Ga X
a b
–¸ £ek¸t'
e ¶Âr'
A h
A 'y÷qt
A -'◊lwà 28
˚tËr¸k«nÃw heGlE'Ah tÙbEvÙGth
a lOk
– m
i heWv
· y¬ reH'
· -lAk
– yik
– 29 :£eky≈np
¸ l
i reH'
·
yiGt¸lib¸l yiGtËram¸Hm
i -te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ 30 :£Am
G v
a bÂrq
–’ m
i tOWv
O h
A tÙHApnFÃ h
a
y«n·' £ehA–b ˚'¸GmaLXit '◊lwà £eky≈np
¸ l
i ˚W·vn¬ reH'
· tObv
E ÙGth
a tÙ–qx
u m
E tÙW·v
> :£ekyEhl
» È' h√whÃy
Leviticus 19
-y≈n¸–b tfid·v-lA–k-le' rEb
– d
–fi 2 ]2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
:£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· HÙd“q yik
– ˚y¸ht
Gi £yiHd
O q
Ÿ £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y«
:£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· ˚rOmH
¸ t
Gi yatt
O b
–¸ H
a -te'wà ˚'flryit
G wyib'
A wà ÙGm'
i Hyi' 3
h√whÃy y«n·' £ekAl ˚W·vt
a '◊l hAks
–E m
a yEhl
» '≈w £yilyil'
È h
A -le' ˚n¸pt
Gi -la' 4
:˚huxA–bÃziGt £ekÃnOcr
Ë l
i h√whyal £yiml
A H
¸ xabz∆ ˚x¸b
– zà t
i yikwà 5 :£ekyEhl
» '
È
HE'A–b yiHyil¸KHah £Ùy-dav rAtÙFnh
a wà tflrx
Û m
GA m
i ˚ lEk'
A y≈ £ekx
· b
¸ z« £Ùy¸b
– 6
:hecflr≈y '◊l '˚h l˚Fgp
Ki yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
–a lEk'
A y≈ lOk'
A h
E £i'wà 7 :•„rW
KA y«
'wihah Hep∆Fnah hAtr
Ë k
¸ n« wà lEl
G x
i h√whÃy HÂdq
O -te'-yik
– 'AW
K y« ÙnOwv
· wyAlk
¸ '
O wà 8
ta'¸Kp heGlak¸t '◊l £ekc
¸ r
Ë '
a ryicq
Ÿ -te' £ekr
Ë c
¸ q
ÿ ¸b˚ 9 :Ahyem
G v
a m
E
XÂrep˚ lElÙv¸t '◊l ߸mr
Ë k
a wà 10 :X‘q
– l
a t
¸ '◊l ßËryicq
Ÿ X’ql
e wà rOcq
Ÿ l
i ßËdW
A
:£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· £At'
O bOzv
· t
Ga r≈gF l
a wà y«nv
A l
e X‘q
– l
a t
¸ '◊l ߸mr
Ë k
–a
-'◊lÃw 12 :Ùtyim·vb
–a Hyi' ˚rŸq
– H
a t
¸ -'◊lwà ˚H·xk
a t
¸ -'◊lwà ˚bOngà t
Gi '◊l 11
-'◊l 13 :h√whÃy y«n'
· ßyehl
» '
È £EH-te' t
GA l
¸ l
Ga x
i wà r’qH
KA l
a yimH
¸ b
i ˚v¸bH
KA t
i
:r’qO–b-dav ߸Gti' ryikW
A tal
G v
u p
K¸ §yilt
A -'◊l lOzgà t
i '◊lwà ߷vr
„ -te' qOHv
· t
a
y«n·' ßyehl
» È'EGm At'„ry√ wà lOHk
¸ m
i §Et
G t
i '◊l r≈wF v
i y≈np
¸ l
i wà H„rx
E lEl
G q
— t
¸ -'◊l 14
'◊lÃw lfld-y≈n¸p 'AKWt
i -'◊l XAp
K H
¸ m
Gi b
–a l∆wv
A ˚W·vt
a -'◊l 15 :h√whÃy
ßyeGmav¸–b lyikflr ™Elt
E -'◊l 16 :ßetyimv
· XOp
K H
¸ t
Gi qÂdc
e b
–¸ lÙd√g y≈np
K¸ rfid
– h
¸ t
e
ßyixA'-te' '√n¸Wit-'◊l 17 :h√whÃy y«n'
· ßevr
„ £fid
– -lav dOmv
· t
a '◊l
-'◊l 18 :'¸XEx wyAlv
A 'AW
K t
i -'◊lwà ßetyimv
· -te' x
fi yikÙGt x
fi k
E Ùh ßebb
A l
¸ b
–i
:h√whÃy y«n·' ßÙmA–k ß·vr
„ l
¸ t
GA b
¸ h
a '
A wà ßem
G v
a y≈nb
–¸ -te' rOX
L t
i -'◊lwà £Oq
– t
i
vfirÃzit-'◊l ßËdAW £«y'
a l
¸ k
–i v
fi yib
– r
Ë t
a -'◊l ߸t
G m
¸ h
e b
–¸ ˚rOmH
¸ t
Gi yatq
–O x
u -te' 19
-yi–k Hyi'Ãw 20 > :ßyelv
A helv
· y¬ '◊l z≈nX
¸ v
a H
a £«y'
a l
¸ k
–i d∆gb
e ˚ £«y'
A l
¸ k
–i
'◊l h„–d¸pAhÃw Hyi'l
¸ tepr
 x
È n∆ hAxp
¸ H
i 'wihwà vfirz∆ -tabk
¸ H
i hAH
K '
i -te' bak
– H
¸ y«
'◊l-yi–k ˚t¸m˚y '◊l h∆yh
¸ t
Gi tÂrq
–O b
–i h
– l
A -§at
G n« '◊l hAHp
¸ x
u Ù' hAtd
–fl p
¸ n«
lyE' dEvÙm lehO' xatp
Ke -le' h√whyal ÙmAH'
· -te' 'yibh
E wà 21 :hAHp
KA x
u
Ùt'ALXax-lav h√whÃy y≈np
¸ l
i £AH'
A h
A lyE'b
–¸ §Ehk
–O h
a wyAlv
A rep
K k
i wà 22 :£AH'
A
˚'ObAt-yikÃw 23 > :'AXx
A reH'
· Ùt'AX
L x
a m
E Ùl xals
¸ n« wà 'AXx
A reH'
·
ÙyËriKp-te' ÙtAlËrv
A £et
G l
¸ r
fi v
· w¬ lAk'
· m
a ¶Ev-lAk
– £et
G v
¸ X
a nà ˚ ¶Âr'
A h
A -le'
h∆y¸h«y tivyibËrAh h√nH
KA b
a ˚ 24 :lEk'
A y≈ '◊l £yilr
„ v
· £ekl
A h∆yh
¸ y« £y«nH
A H»lH
A
-te' ˚l¸k'◊Gt tiHyimx
· h
a h√nH
KA b
a ˚ 25 :h√whyal £yil˚Glh
i HÂdq
O ÙyËrp
Ki -lAk

'◊l 26 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· ÙtA'˚b¸t
G £ekl
A •yisÙh¸l ÙyËrp
Ki
ta'¸Kp ˚p÷–qat '◊l 27 :˚n≈nÙv¸t '◊lwà ˚H·xn¬ t
¸ '◊l £fld
– h
a -lav ˚l¸k'◊t
˚n¸Gtit '◊l ]3 Hepn∆ l
A XÂrW
e wà 28 :ß∆nq
“ zà ta'p
K¸ tE' tyixH
¸ t
a '◊lwà £ekH
¸ '◊r
lEGlax¸Gt-la' 29 :h√whÃy y«n'
· £ekb
–A ˚n¸t
G t
i '◊l v—qv
· q
— tebt
O k
¸ ˚ £ekr
Ë W
a b
¸ b
–i
:hAGm«z ¶ÂrA'Ah hA'l
¸ m
A ˚ ¶Âr'
A h
A h∆nzà t
i -'◊lwà h
– t
A ÙnÃzh
a l
¸ ߸t
G b
–i -te'
-le' ˚n¸piGt-la' 31 :h√whÃy y«n'
· ˚'flryit
G yiHd
–fl q
Ÿ m
i ˚ ˚rOmH
¸ t
Gi yatt
O b
–¸ H
a -te' 30
:£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· £ehb
A hA'm
¸ X
A l
¸ ˚HŸqb
a t
G¸ -la' £y«nv
O d
–Ë yC« h
a -le'wà tOb'
O h
A
:h√whÃy y«n·' ßyehl
» '
È m
GE t
A '„ry√ wà §‘qz√ y≈np
K¸ t
GA r
Ë d
fi h
A wà £˚qAt
G hAbyEW y≈np
K¸ m
i 32

xflrÃze'¸–k 34 :ÙtO' ˚nÙt '◊l £ekc
¸ r
Ë '
a b
–¸ r≈gF ߸t
G '
i r˚g√y-yikwà 33 >
£ety«yÈh £yÊr≈g-yi–k ßÙmAk
– Ùl t
GA b
¸ h
a '
A wà £ekt
G¸ '
i r√gF h
a r≈gF h
a £ekl
A h∆yh
¸ y« £ek
– m
i
XAKp¸HiGma–b l∆wAv ˚W·vt
a -'◊l 35 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸
qÂdec tapyE' qÂdec-y≈nb
¸ '
a qÂdc
e y≈nzà '◊m 36 :hflr˚W¸m
G b
a ˚ l“qH
¸ m
Gi b
–a hfld
– m
Gi b
–a
¶Âre'Em £ek¸te' yit'EcÙh-reH'
· £ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· £ekl
A h∆yh
¸ y« qÂdc
e §yihwÃ
£AtO' ]3 metyiW·vw¬ yaXp
KA H
¸ m
i -lAk
– -te'wà yatq
–O x
u -lAk
– -te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ 37 :£«yr
fl c
¸ m
i
> :h√whÃy y«n·'
Leviticus 20
ram'◊Gt ]2 lE'flr¸Wy« y≈nb
–¸ -le'wà 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
ÙvËr¬∑zim §EGt«y reH·' lE'r
fl W
¸ y« b
–¸ r√gF h
a r≈gF h
a -§im˚ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ m
i Hyi' Hyi'
y¬nAKp-te' §EGte' y«n·'w¬ 3 :§eb'
A b
A ˚humgFÃ r
Ë y« ¶Âr'
A h
A £av tAm˚y tÙm ™elm
GO l
a
§avam¸l ™elOGmal §atn√ ÙvËrz∑¬ m
i yik
– ÙGmv
a bÂrq
–’ m
i ÙtO' yit
G r
fi k
¸ h
i wà '˚hah Hyi'b
–A
£av ]3 Fwmyil¸v¬y £Elv
¸ h
a £i'wà 4 :yiHd
Ë q
“ £EH-te' lEl
G x
a l
¸ ˚ yiHd
–fl q
Ÿ m
i -te' 'Em
G X
a
yiGt¸lib¸l ™elOGmal ÙvËrz∑¬ m
i ÙGtt
i b
–¸ '˚hah Hyi'h
A -§im £ehy≈nyEv-te' ¶Âr'
A h
A
yiGtfir¸kihÃw ÙGt¸xaKp¸Hm
i b
¸ ˚ '˚hah Hyi'b
–A y¬np
KA -te' y«n'
· yit
G m
¸ W
a wà 5 :ÙtO' tyimh
A
:£AGmav bÂr’–qim ™elm
GO h
a y„rx
· '
a tÙnÃzl
i wyflrx
· '
a £y«nz∑O h
a -lAk
– tE'wà ÙtO'
yiGtat√nÃw £ehy„r·xa' tÙnÃzl
i £y«nv
O d
–Ë yC« h
a -le'wà tOb'
O h
A -le' h∆np
¸ t
Gi reH'
· HepnF∆ h
a wà 6
£eGt¸HÊ–d—q¸tihÃw 7 :ÙGmv
a bÂrq
–’ m
i ÙtO' yit
G r
fi k
¸ h
i wà 'wihh
a HepnF∆ b
–a y¬np
KA -te'
yatO–qux-te' £eGtËrm
a H
¸ ˚ 8 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· yik
– £yiHd
O q
Ÿ £ety«yh
¸ w«
-te' lEGl—qÃy reH·' Hyi' Hyi'-yik
– 9 :£ekH
¸ d
–Ê q
— m
¸ h√whÃy y«n'
· £At'
O £etyiWv
· w¬
reH·' Hyi'Ãw 10 :Ù–b wyAmd
–fl lEl
G q
÷ ÙGm'
i wà wyib'
A tAm˚y tÙm ÙGm'
i -te'wà wyib'
A
•E'OFnah tam˚y-tÙm ˚hEvr
„ teH'
E -te' •a'nà y« reH'
· Hyi' teH'
E -te' •a'nà y«
-tÙm hAGl«Fg wyibA' t¬wr
Ë v
e wyib'
A teH'
E -te' bak
– H
¸ y« reH'
· Hyi'wà 11 :tep'
A nFO h
a wÃ
˚t¸m˚y tÙm ÙtAGlk
–a -te' bak
– H
¸ y« reH'
· Hyi'wà 12 :£Ab
– £ehyEmd
–Ë £ehy≈nH
¸ ˚t¸m˚y
yEb¸–k¸Him rAk√z-te' bak
– H
¸ y« reH'
· Hyi'wà 13 :£Ab
– £ehyEmd
–Ë ˚WAv lebt
Ge £ehy≈nH
¸
reH·' Hyi'Ãw 14 :£Ab
– £ehyEmd
–Ë ˚tAm˚y tÙm £ehy≈nH
¸ ˚WAv hAbv
E ÙGt hAH
K '
i
-'◊lÃw §eh¸te'Ãw ÙtO' ˚pËrW
¸ y« HE'b
–A 'wih hAm
G z« h
– m
GA '
i -te'wà hAH
K '
i -te' x—q
– y«
tAm˚y tÙm hAmEhb
¸ b
–i ÙGtb
¸ k
A H
¸ §Et
G y« reH'
· Hyi'wà 15 :£ekk
¸ Ùt¸b
– hAm
G z« h∆yh
¸ t
i
hAv¸bÊr¸l hAmEh¸–b-lAk
– -le' bfirq
Ÿ t
Gi reH'
· hAH
K '
i wà 16 :˚gOrh
· t
Ga hAmh
E b
–¸ h
a -te'wÃ
:£A–b £ehyEmË–d ˚tAm˚y tÙm hAmh
E b
–¸ h
a -te'wà hAH
K '
i h
A -te' t
GA gà r
fi h
A wà h
– t
A '
O
-te' hA'flrÃw ÙGmi'-tab Ù' wyib'
A -tab
– ÙtOx'
· -te' x—q
– y« -reH'
· Hyi'wà 17
£AGmav y≈n¸–b y≈nyEv¸l ˚tËrk
¸ n« wà '˚h desx
e Ùt√wr
Ë v
e -te' he'r
Ë t
i -'yihwà h
– t
A w√ r
Ë v
e
h√wfl–d hAKHi'-te' bak
– H
¸ y« -reH'
· Hyi'wà 18 :'AW
K y« ÙnOwv
· hAl
G gF« ÙtOx'
· t¬wr
Ë v
e
Ahyemfl–d rÙq¸m-te' ]3 hAtl
G¸ gF« 'yihwà hflrv
È h
e h
– r
fl q
O m
¸ -te' h
– t
A w√ r
Ë v
e -te' hAl
G g« wÃ
ßyibA' tÙx·'¬w ߸Gm'
i tÙx·' t¬wr
Ë v
e wà 19 :£Am
G v
a bÂrq
–’ m
i £ehy≈nH
¸ ˚tËrk
¸ n« wÃ
ba–k¸H«y reH·' Hyi'wà 20 :˚'AW
K y« £√nwO v
· hflrv
È h
e ÙrE'H
¸ -te' yik
– hEl
G g¬ t
¸ '◊l
Hyi'Ãw 21 :˚tum√y £yÊryÊrv
· ˚'AW
K y« £A'X
¸ x
e hAl
G gF« ÙdOd
– t¬wr
Ë v
e Ùtfldd
–O -te'
:˚y¸h«y £yÊryÊr·v hAl
G gF« wyix'
A t¬wr
Ë v
e 'wih hfld
– n« wyix'
A teH'
E -te' x—q
– y« reH'
·
£AtO' £etyiW·v¬w yaXp
KA H
¸ m
i -lAk
– -te'wà yatq
–O x
u -lA–k-te' £et
G r
Ë m
a H
¸ ˚ 22
:–hA–b tebeHAl hAGmH
A £ekt
¸ '
e 'yibm
E y«n'
· reH'
· ¶Âr'
A h
A £ekt
¸ '
e 'y÷qt
A -'◊lwÃ
-lA–k-te' yi–k £eky≈np
K¸ m
i x
fi l
GE H
a m
¸ y«n'
· -reH'
· yÙFgh
a tOq
– x
u b
–¸ ˚k¸lt
E '◊lwà 23
y«n·'¬w £AtAmËda'-te' ˚HËryit
G £et
G '
a £ekl
A ram'
O w√ 24 :£Ab
– ¶ÿq'
A w√ ˚WAv hel
G '
E
£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· HAbd
Ë ˚ bAlx
A tabz√ ¶Âr'
e h
– t
A '
O teHr
 l
A £ekl
A h√nF n∆ t
G¸ '
e
hAmEh¸–bah-§yE–b £eGtl
¸ d
–fi b
¸ h
i wà 25 :£yim
G v
a h
A -§im £ekt
¸ '
e yit
G l
¸ d
–fi b
¸ h
i -reH'
·
-te' ˚cŸ–qaH¸t-'◊lwà rOhX
LA l
a 'EmX
LA h
a •ÙvAh-§yEb˚ hA'm
E X
L¸ l
a hflrh
O X
L¸ h
a
-reH·' hAmfld·'Ah WOmr
Ë t
Gi reH'
· lOkb
¸ ˚ •ÙvAb˚ hAmh
E b
–¸ b
–a £ekyEtH
O p
¸ n¬
h√whÃy y«n·' HÙd“q yik
– £yiHd
O q
Ÿ yil £ety«yh
¸ w« 26 :'Em
G X
a l
¸ £ekl
A yit
G l
¸ d
–fi b
¸ h
i
hAKHi'-Ù' Hyi'Ãw 27 :yil tÙy¸hl
i £yim
G v
a h
A -§im £ekt
¸ '
e lÊd
– b
¸ '
a w√
£ehyEmË–d £AtO' ˚mÃgF r
Ë y« §eb'
e b
–A ˚tAm˚y tÙm y«nv
O d
–Ë y« Ù' bÙ' £ehb
A ]3 h∆yh
¸ y« -yik

> :£A–b
Leviticus 21
AGtËramA'Ãw §Or·ha' y≈nb
–¸ £y«nh
· k
–O h
a -le' rOm'
È heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 1
wyAlE' bOr“–qah ÙrE'H
¸ l
i -£i' yik
– 2 :wyAm
G v
a b
–¸ 'Am
G X
La y« -'◊l Hepn∆ l
¸ £ehl
E '
·
hAl˚t¸–bah ÙtOx·'l
a wà 3 :wyix'
A l
¸ ˚ ÙGtb
i l
¸ ˚ Ùn¸bl
i wà wyib'
A l
¸ ˚ ÙGm'
i l
¸
lava–b 'AGmaLX«y '◊l 4 :'Am
G X
La y« h
– l
A Hyi'l
¸ hAtyà h
A -'◊l reH'
· wyAl'
E hAbÙrŸq
– h
a
'◊l £√n“qÃz ta'¸p˚ £AH'◊rb
–¸ hAxr
Ë q
“ ˚xËrq
Ÿ y« ** hAxr
Ë q
Ÿ y« *-'◊l 5 :ÙGlx
a h
E l
¸ wyAm
G v
a b
–¸
'◊lÃw £ehyEhl
» 'El ˚y¸hy« £yiHd
O q
Ÿ 6 :teXr
fl W
A ˚XËrW
¸ y« '◊l £flrW
A b
¸ b
i ˚ ˚xEl
G g¬ yÃ
£ibyÊrŸqam £Eh £ehyEhl
» '
È £exl
e h√whÃy yEH
K '
i -te' yik
– £ehyEhl
» '
È £EH ˚l¸l
G x
a yÃ
'◊l –hAHyi'Em hAH˚rÃgF hAH
K '
i wà ˚x“q
– y« '◊l hAll
A x
· w¬ h√nzO hAH
K '
i 7 :HÂdq
O ˚yAhwÃ
'˚h ßyehl
» È' £exl
e -te'-yik
– ÙGtH
¸ d
–fi q
÷ wà 8 :wyAhl
» 'El '˚h HOdq
“ -yik
– ˚x“q
– y«
Hyi' tab˚ 9 :£ekH
¸ d
–Ê q
— m
¸ h√whÃy y«n'
· HÙd“q yik
– ™Al
G -h∆yh
¸ y« HOdq
“ byÊrq
Ÿ m
a
< :•„rAKWiGt HE'A–b tell
Ge x
a m
¸ 'yih h
A yib'
A -te' tÙnÃzl
i lExt
E yik
– §Ehk
–O
'EGlim˚ hAx¸HiGmah §emH
e ÙH'◊r-lav qac˚y-reH'
· wyAx'
e m
E lÙd√gF h
a §Ehk
–O h
a wà 10
:£Or¸p«y '◊l wyfld√gb
¸ ˚ vflrp
¸ y« '◊l ÙH'◊r-te' £yÊdg√ b
–¸ h
a -te' HOb
– l
¸ l
i Ùd√y-te'
-§im˚ 12 :'AGmaLX«y '◊l ÙGm'
i l
¸ ˚ wyib'
A l
¸ '◊by√ '◊l tEm tOHp
¸ n¬ -lAk
– lavwà 11
tax¸Him §emeH r∆z≈n yik
– wyAhl
» '
È Hfid
– q
Ÿ m
i tE' lEl
G x
a yà '◊lwà 'Ecy≈ '◊l Hfld
– q
Ÿ m
Gi h
a
h√nAm¸la' 14 :x“–qy« h
A yel˚t¸bb
i hAH
K '
i '˚hÃw 13 :h√whÃy y«n'
· wyAlv
A wyAhl
» '
È
x—–q«y wyAGmavEm hAl˚t¸b
– -£i' yik
– x“q
– y« '◊l hel
G '
E -te' h√nzO hAll
A x
· w¬ hAH˚rÃg˚
> :ÙHË–d—q¸m h√whÃy y«n'
· yik
– wyAm
G v
a b
–¸ ÙvËrz¬ lEl
G x
a yà -'◊lwà 15 :hAH
K '
i
Hyi' rOm'El §Or·h'
a -le' rEb
– d
–fi 17 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 16
£exel byÊrŸqah¸l bfirq
Ÿ y« '◊l £˚m Ùb h∆yh
¸ y« reH'
· £Atr
O d
O l
¸ ß·vr
Ë z∑¬ m
i
fixE–sip Ù' r≈Fwiv Hyi' bflrq
Ÿ y« '◊l £˚m Ù–b-reH'
· Hyi'-lAk yik
– 18 :wyAhl
» '
È
:d√y rebeH Ù' l∆gr
fl rebH
e Ùb h∆yh
¸ y« -reH'
· Hyi' Ù' 19 :fiv˚rAW Ù' £Árx
A Ù'
:™eHA' fixÙr¸m Ù' tepl
Ge y¬ Ù' bflrg√ Ù' ÙnyEvb
–¸ lul
G b
a t
G¸ Ù' qfid-Ù' §Eb
– g« -Ù' 20
byÊrŸqah¸l H¬Fg«y '◊l §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a vfirz∑∆ m
i £˚m Ù–b-reH'
· Hyi'-lAk
– 21
:byÊrŸqah¸l H¬Fg«y '◊l wyAhl
» '
È £exl
e tE' Ù–b £˚m h√whÃy yEH
K '
i -te'
-le' ™a' 23 :lEk'◊y £yiHd
fl q
–› h
a -§im˚ £yiHd
fl q
–› h
a yEHd
Ë q
–“ m
i wyAhl
» '
È £exl
e 22
-te' lEGlaxÃy '◊lÃw Ù–b £˚m-yik
– H¬gF y« '◊l x
fi b
–E zà m
Gi h
a -le'wà '◊by√ '◊l tekr
O p
KA h
a
-le'Ãw §Or·ha'-le' heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 24 :£AHd
–Ë q
— m
¸ h√whÃy y«n'
· yik
– yaHd
–fl q
Ÿ m
i
> :lE'flr¸W«y y≈n¸–b-lAk
– -le'wà wy√nb
–A
Leviticus 22
-le'Ãw §Or·ha'-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
£Eh reH·' yiHËd“q £EH-te' ˚l¸l
G x
a yà '◊lwà lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ yEHd
Ë q
–“ m
i ˚rÃznF√ y« wà wy√nb
–A
-reH·' Hyi'-lA–k £ekyEtr
O d
O l
¸ £ehl
E '
· rOm'
È 3 :h√whÃy y«n'
· yil £yiHd
–Ê q
Ÿ m
a
h√whyal lE'flr¸W«y-y≈nb
¸ ˚HyÊd
– q
Ÿ y¬ reH'
· £yiHd
fl q
–› h
a -le' £ekv
· r
Ë z¬ -lAk
– m
i bfirq
Ÿ y«
Hyi' Hyi' 4 :h√whÃy y«n'
· y¬np
A l
G¸ m
i 'wihh
a HepnF∆ h
a hAtr
Ë k
¸ n« wà wyAlv
A ÙtA'm
¸ X
u wÃ
rAh¸X«y reH·' dav lak'◊y '◊l £yiHd
fl q
–› b
–a b√z Ù' v
fi ˚rAc '˚hÃw §Orh
· '
a vfirz∑∆ m
i
-Ù' 5 :vfir√z-tabk
¸ H
i ˚Fnm
Ge m
i 'Ect
GE -reH'
· Hyi' Ù' Hepn∆ -'EmX
¸ -lAkb
–¸ v
fi g≈ nFO h
a wÃ
Ùl-'Am¸X«y reH·' £fld'
A b
¸ Ù' Ùl-'AmX
¸ y« reH'
· ¶ÂrH
e -lAkb
–¸ v¬gF y« reH'
· Hyi'
lak'◊y '◊lÃw bÂrAvh
A -dav hA'm
¸ X
A wà ٖb-v¬gF t
Gi reH'
· Hepn∆ 6 :ÙtA'm
¸ X
u lOkl
¸
raxa'Ãw rEhAXÃw HemH
Ke h
a 'Ab˚ 7 :£«ym
GA b
–a ÙrAWb
–¸ ¶axr
fl -£i' yik
– £yiHd
fl q
–› h
a -§im
lak'◊y '◊l hAp„r¸X˚ hAlb
E nà 8 :'˚h Ùm¸xl
a yik
– £yiHd
fl q
–› h
a -§im lak'◊y
'¸XEx wyAlAv ˚'¸W«y-'◊lwà yit
G r
Ë m
a H
¸ m
i -te' ˚r¸mH
A wà 9 :h√whÃy y«n'
· h
– b
A -hA'm
¸ X
A l
¸
HÂdOq lak'◊y-'◊l r√z-lAkwà 10 :£AHd
–Ë q
— m
¸ h√whÃy y«n'
· ˚hull
G¸ x
a yà yik
– Ùb ˚tEm˚
§¬yÃn÷q Hep∆n h∆nŸq«y-yik
– §Ehk
O wà 11 :HÂdq
O lak'◊y-'◊l ryikW
A wà §Ehk
–O baHÙGt
§EhO–k-tab˚ 12 :Ùm¸xl
a b
¸ ˚l¸k'◊y £Eh ÙtyEb
– dyily«w Ù–b lak'◊y '˚h ÙKps
¸ k
–a
§EhO–k-tab˚ 13 :lEk'◊t '◊l £yiHd
fl q
–› h
a tam˚r¸tb
–i 'wih r√z Hyi'l
¸ h∆yh
¸ t
i yik

AhyibA' tyE–b-le' hAbH
A wà h
– l
A §yE' vfirz∆ wà hAH˚rÃg˚ h√nm
A l
¸ '
a h∆yh
¸ t
i yik

< :Ù–b lak'◊y-'◊l r√z-lAkwà lEk'◊t
G h
A yib'
A £exl
Ge m
i h
A yÂr˚vÃnk
–i
-te' §EhO–kal §at√nÃw wyAlv
A ÙtyiHm
i x
· •asy√ wà h√gg√ H
¸ b
–i HÂdq
O lak'◊y-yik
– Hyi'wà 14
˚myÊr√y-reH·' tE' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ yEHd
Ë q
“ -te' ˚l¸l
G x
a yà '◊lwà 15 :HÂdq
–O h
a
y«n·' yi–k £ehyEHËd“q-te' £Alk
¸ '
A b
–¸ hAmH
¸ '
a §Owv
· £AtÙ' ˚'yiW
K h
i wà 16 :h√whyal
> :£AHË–d—q¸m h√whÃy
wy√nA–b-le'Ãw §Or·ha'-le' rEb
– d
–fi 18 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 17
-§im˚ lE'flr¸W«y tyEb
– m
i Hyi' Hyi' £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk
– le'wÃ
£AtÙbËd«n-lAk¸l˚ £ehy„rd
Ë n« -lAkl
¸ ÙnAb
– r
Ë q
“ byÊrq
Ÿ y¬ reH'
· lE'r
fl W
¸ y« b
–¸ r≈gF h
a
r“qA–ba–b rAk√z £yimt
GA £eknà c
O r
Ë l
i 19 :hAlv
O l
¸ h√whyal ˚byÊrq
Ÿ y¬ -reH'
·
§Ùcflr¸l '◊l-yi–k ˚byÊrq
Ÿ t
a '◊l £˚m Ù–b-reH'
· lOk
– 20 :£y«z∑ v
i b
A ˚ £yibW
A k
–¸ b
–a
Ù' rÂd∆n-'EGlap¸l h√whyal £yiml
A H
¸ -xabz∆ byÊrq
Ÿ y¬ -yik
– Hyi'wà 21 :£ekl
A h∆yh
¸ y«
:Ù–b-h∆y¸h«y '◊l £˚m-lAk
– §Ùcflrl
¸ h∆yh
¸ y« £yimt
GA §'◊c
F b
a Ù' r“qb
–A b
–a hAbd
fl nà l
i
˚byÊrŸqat-'◊l tepl
Ge y¬ Ù' bflrg√ Ù' telb
–e y¬ -Ù' ¶˚rAx-Ù' r˚bAH Ù' tÂrwF∆ v
a 22
rÙHÃw 23 :h√whyal x
fi b
–E zà m
Gi h
a -lav £ehm
E ˚n¸t
G t
i -'◊l heH
K '
i wà h√whyal hel
G '
E
™˚vAm˚ 24 :hecflry≈ '◊l rÂdn≈ l
¸ ˚ ÙtO' heWv
· t
Ga hAbd
fl nà X˚l“qwà v
fi ˚rAW heWw√
:˚W·vat '◊l £ek¸cr
Ë '
a b
¸ ˚ h√whyal ˚byÊrq
Ÿ t
a '◊l t˚rAkwà q˚t√nwà t˚tAkwÃ
yi–k heGlE'-lA–kim £ekyEhl
» '
È £exl
e -te' ˚byÊrq
Ÿ t
a '◊l rAkn≈ -§eb
– d¬yC m
i ˚ 25
> :£ekAl ˚cflr≈y '◊l £Ab
– £˚m £ehb
–A £Atx
A H
¸ m
A
dEl√Fw«y yi–k zEv-Ù' beWk
e -Ù' rÙH 27 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 26
§a–bËr“q¸l hecflr≈y hA'l
¸ h
A w√ y«nyimH
K¸ h
a £ÙCym
i ˚ ÙGm'
i taxt
Ga £yimy√ tavb
¸ H
i h√yh
A wÃ
:dAxe' £Ùy¸–b ˚X·xH
¸ t
i '◊l Ùn¸b
– -te'wà ÙtO' heW-Ù' rÙHÃw 28 :h√whyal heH
K '
i
'˚hah £ÙCya–b 30 :˚xAb
– zà t
Gi £eknà c
O r
Ë l
i h√whyal hfldÙGt-xabz∆ ˚x¸b
– zà t
i -yikwà 29
£eGtËram¸H˚ 31 :h√whÃy y«n'
· r’qb
–O -dav ˚Fnm
Ge m
i ˚ryitÙt-'◊l lEk'
A y≈
yiHËd“q £EH-te' ˚l¸l
G x
a t
¸ '◊lwà 32 :h√whÃy y«n'
· £At'
O £etyiWv
· w¬ yatwO c
¸ m
i
£ek¸te' 'yicÙGmah 33 :£ekH
¸ d
–Ê q
— m
¸ h√whÃy y«n'
· lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ™Ùt¸b
– yit
G H
¸ d
–fi q
Ÿ n« wÃ
> :h√whÃy y«n·' £yihl
» 'El £ekl
A tÙy¸hl
i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E
Leviticus 23
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
heGlE' HÂdOq yE'flrŸqm
i £At'
O ˚'Ërq
Ÿ t
Gi -reH'
· h√whÃy y„dv
· Ùm £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wÃ
ta–baH yivyib¸KHah £ÙCyb
a ˚ hAk'Alm
¸ heWv
A t
GE £yimy√ teHEH 3 :yfldv
· Ùm £Eh
h√whyal 'wih tA–bH
a ˚W·vt
a '◊l hAk'Alm
¸ -lAk
– HÂdq
O -'flrq
Ÿ m
i §ÙtAb
– H
a
> :£ekyEtOb¸HÙm lOkb
–¸
:£fld·vÙm¸–b £AtO' ˚'Ërq
Ÿ t
Gi -reH'
· HÂdq
O yE'r
fl q
Ÿ m
i h√whÃy y„dv
· Ùm hel
G '
E 4
:h√whyal xaseKp £«yb
–A r
Ë v
a h
A §yEb
– HÂdx
O l
a rAWv
A hAvb
–A r
Ë '
a b
–¸ §ÙH'Êrh
A HÂdx
O b
–a 5
£yim√y tav¸biH h√whyal tÙFcm
Ga h
a gax h∆z∑ h
a HÂdx
O l
a £Ùy rAWv
A hAH
K m
i x
· b
a ˚6
tek'el¸m-lA–k £ekl
A h∆yh
¸ y« HÂdq
O -'flrq
Ÿ m
i §ÙH'Êrh
A £ÙCyb
–a 7 :˚lEk'◊t
G tÙFcm
a
£ÙCya–b £yim√y tav¸bH
i h√whyal heH
K '
i £et
G b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà 8 :˚W·vt
a '◊l hfldb
O v
·
> :˚W·vat '◊l hfldb
O v
· tek'elm
¸ -lAk
– HÂdq
O -'flrq
Ÿ m
i yivyibH
K¸ h
a
AGtËramA'Ãw lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
–fi 10 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 9
–hflryicŸq-te' £eGtr
Ë c
a q
Ÿ ˚ £ekl
A §EtnO y«n'
· reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' ˚'Obt
A -yik
– £ehl
E '
·
-te' •y«nEhÃw 11 :§Ehk
–O h
a -le' £ekr
Ë yicq
Ÿ tyiH'„r remv
O -te' £et'Ebh
· w¬
£etyiW·v¬w 12 :§Ehk
–O h
a ˚Fnp
e y«nyà tAb
– H
Ka h
a tfirx
Û Am
G m
i £eknà c
O r
Ë l
i h√whÃy y≈np
¸ l
i remv
O h
A
:h√whyal hAlOv¸l Ùt√nH
¸ -§eb
– £yimt
GA Webk
–e remv
O h
A -te' £ekp
¸ y«nh
· £Ùy¸b

fixOxy«n fixy„r h√whyal heH
K '
i §emH
Ke b
a hAl˚l¸b
– tels
O £y«nr
O W
¸ v
e y≈nH
¸ ÙtAxnà m
i ˚ 13
-dav ˚l¸k'◊t '◊l lemr
Ë k
a wà yilq
“ wà £exl
e wà 14 :§yihh
a tivyibr
Ë §«yy¬ ]q hOk
– s
¸ n« wÃ
£AlÙv t—–qux £ekyEhl
» '
È §ab
– r
Ë q
“ -te' £ek'
· yibh
· dav h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e
tfirÛxAGmim £ekAl £et
G r
Ë p
a s
¸ ˚ 15 < :£ekyEtb
O H
¸ m
O lOkb
–¸ £ekyEtr
O d
O l
¸
tOmyim¸Gt tÙtA–baH vabH
e hAp˚n¸t
G h
a remv
O -te' £ek'
· yibh
· £ÙCym
i tAb
– H
Ka h
a
£Ùy £yiKHim·x ˚r¸Kps
¸ t
Gi tivyibH
K¸ h
a tAb
– H
Ka h
a tfirÛxm
GA m
i dav 16 :h√ny∆yh
¸ t
Gi

£exel ˚I'yibAGt £ekyEtb
O H
¸ ÙGmm
i 17 :h√whyal hAHd
fl x
· hAxnà m
i £et
G b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wÃ
£yÊr˚–ki–b h√nyepA'EGt ¶Emx
A h√ny∆yh
¸ t
Gi tels
O £y«nr
O W
¸ v
e y≈nH
¸ £«yt
Ga H
¸ hAp˚n¸t
G
h√nAH y≈n¸–b £imyim¸Gt £yiWb
A k
–¸ tavb
¸ H
i £exl
Ge h
a -lav £et
G b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà 18 :h√whyal
£ehyE–k¸s«nÃw £AtAxÃnm
i ˚ h√whyal hAlv
O ˚y¸hy« £«yn√ H
¸ £ilyE'wà dAx'
e r“qb
–A -§eb
– rap˚
t'ALXax¸l dAxe' £y«z∑ v
i -ryivW
¸ £etyiWv
· w¬ 19 :h√whyal x
fi x
O y«n-fixy„r hEH
K '
i
lav £AtO' §EhO–kah •y«nh
E wà 20 :£yiml
A H
¸ xabz∆ l
¸ h√nH
A y≈nb
–¸ £yiWb
A k
¸ y≈nH
¸ ˚
˚y¸h«y HÂdOq £yiWAbk
–¸ y≈nH
¸ -lav h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G £yÊr˚–kb
–i h
a £exl
e
h∆y¸h«y HÂdOq-'flrŸqm
i h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸ £et'flrq
Ÿ ˚ 21 :§Ehk
–O l
a h√whyal
£ekyEtOb¸HÙm-lAkb
–¸ £AlÙv t—q
– x
u ˚W·vt
a '◊l hfldb
O v
· tek'elm
¸ -lAk
– £ekl
A
ßËdAW ta'¸Kp heGlakt
¸ -'◊l £ekc
¸ r
Ë '
a ryicq
Ÿ -te' £ekËrc
¸ q
ÿ b
¸ ˚ 22 :£ekyEtr
O d
O l
¸
h√whÃy y«n·' £AtO' bOzv
· t
Ga r≈gF l
a wà y«nv
A l
e X‘q
– l
a t
¸ '◊l ßËryicq
Ÿ X’ql
e wà ßÂrc
¸ q
ÿ b
–¸
-le' rE–bfi–d 24 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 23 < :£ekyEhl
» '
È
§ÙtA–baH £ekAl h∆yh
¸ y« HÂdx
O l
a dAx'
e b
–¸ yivyibH
K¸ h
a HÂdx
O b
–a rOm'El lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
˚W·vat '◊l hfldOb·v tek'elm
¸ -lAk
– 25 :HÂdq
O -'flrq
Ÿ m
i hAv˚r¸t
G §Ùr¸kz«
:rOm'EGl heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 26 < :h√whyal heH
K '
i £et
G b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wÃ
HÂdOq-'flrŸqim '˚h £yÊrp
Ku k
–i h
a £Ùy h∆z∑ h
a yivyibH
K¸ h
a HÂdx
O l
a rÙWAvb
–e ™a' 27
-lAkÃw 28 :h√whyal heH
K '
i £et
G b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà £ekyEtH
O p
¸ n¬ -te' £ety«nF v
i wà £ekl
A h∆yh
¸ y«
rEKpak¸l '˚h £yÊrp
Ku k
–i £Ùy yik
– h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸ ˚W·vt
a '◊l hAk'Alm
¸
h∆Fnuv¸t-'◊l reH·' HepnF∆ h
a -lAk yik
– 29 ]3 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y≈np
¸ l
i £ekyElv
·
-lA–k heW·vaGt reH'
· HepnF∆ h
a -lAkwà 30 :Ahyem
G v
a m
E hAtr
Ë k
¸ n« wà h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸
:–hAGmav bÂr’–qim 'wihh
a HepnF∆ h
a -te' yit
G d
Ë b
a '
· h
a wà h∆z∑ h
a £ÙCyh
a £ecv
e b
–¸ hAk'Alm
¸
:£ekyEtOb¸HOm lOkb
–¸ £ekyEtr
O d
O l
¸ £AlÙv t—q
– x
u ˚W·vt
a '◊l hAk'Alm
¸ -lAk
– 31
HÂdOxal hAv¸Hit¸–b £ekyEtH
O p
¸ n¬ -te' £ety«nF v
i wà £ekl
A '˚h §ÙtAb
– H
a tab
– H
a 32
h√whÃy rE–bfidÃy¬w 33 > :£ekt
G¸ b
–a H
a ˚t¸b
– H
¸ t
Gi bÂrv
e -dav bÂrv
e m
E bÂrv
e b
–A
rAWAv hAKHim·xa–b rOm'El lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
–fi 34 :rOm'El
G heHm
O -le'
£ÙCya–b 35 :hAÙhyal £yimy√ tavb
¸ H
i tÙ–ks
–u h
a gax h∆z∑ h
a yivyibH
K¸ h
a HÂdx
O l
a £Ùy
tav¸biH 36 :˚W·vt
a '◊l hfldb
O v
· tek'elm
¸ -lAk
– HÂdq
O -'flrq
Ÿ m
i §ÙH'Êrh
A
£ekAl h∆y¸h«y HÂdOq-'flrq
Ÿ m
i y«nyimH
K¸ h
a £ÙCyb
–a h√whyal heH
K '
i ˚byÊrq
Ÿ t
Ga £yimy√
:˚W·vat '◊l hfldObv
· tek'elm
¸ -lAk
– 'wih tÂrc
e v
· h√whyal heH
K '
i £et
G b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wÃ
HÂdOq yE'flrŸqim £At'
O ˚'Ërq
Ÿ t
Gi -reH'
· h√whÃy y„dv
· Ùm hel
G '
E 37
:ÙmÙy¸–b £Ùy-rabË–d £yiks
A nà ˚ xabz∆ hAxnà m
i ˚ hAlv
O h√whyal heH
K '
i byÊrq
Ÿ h
a l
¸
£eky„rËd«n-lA–k dabl
G¸ m
i ˚ ]3 mekyEtÙn¸t
G m
a dabl
G¸ m
i ˚ h√whÃy tOtb
–¸ H
a dabl
G¸ m
i 38
hAKHim·xa–b ™a' 39 :h√whyal ˚n¸t
G t
Gi reH'
· £ekyEtÙbËdn« -lAk
– dabl
G¸ m
i ˚
-te' ˚FgOxAGt ¶ÂrA'h
A ta'˚b¸t
G -te' £ekp
K¸ s
¸ '
A b
–¸ yivyibH
K¸ h
a HÂdx
O l
a £Ùy rAWv
A
:§ÙtA–baH y«nyim¸KHah £ÙCyb
a ˚ §ÙtAb
– H
a §ÙH'Êrh
A £ÙCyb
–a £yimy√ tavb
¸ H
i h√whÃy-gax
•¬n·v¬w £yÊrAm¸Gt tOKpk
–a rfldh
A ¶Ev yÊrp
K¸ §ÙH'Êrh
A £ÙCyb
–a £ekl
A £et
G x
¸ q
— l
¸ ˚ 40
:£yim√y tav¸biH £ekyEhl
» '
È h√whÃy y≈np
¸ l
i £et
G x
¸ m
a W
¸ ˚ laxn√ -yEbr
Ë v
a wà tObv
A -¶Ev
£ekyEtOrOd¸l £AlÙv t—q
– x
u h√nH
KA b
–a £yimy√ tavb
¸ H
i h√whyal gax ÙtO' £etgFO x
a wà 41
xflrÃze'Ah-lA–k £yimy√ tavb
¸ H
i ˚b¸Ht
GE tOk
– s
–u b
–a 42 :ÙtO' ˚Fgx
O t
GA yivyibH
K¸ h
a HÂdx
O b
–a
yiGt¸baHÙh tÙ–ku–sab yik
– £ekyEtr
O d
O ˚vËdy≈ §avm
a l
¸ 43 :tOk
– s
–u b
–a ˚b¸Hy≈ lE'r
fl W
¸ y« b
–¸
:£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £AtÙ' yi'yicÙh¸b
– lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te'
> :lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' h√whÃy y„dv
· m
O -te' heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 44
Leviticus 24
˚xŸq«yÃw lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ -te' wac 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
tekOrAp¸l ¶˚xim 3 :dyimt
GA r≈n t»lv
· h
a l
¸ rÙ'Am
G l
a tyitk
–A ™√z t«yz¬ §emH
e ßyel'
E
h√whÃy y≈n¸pil r’qO–b-dav bÂrv
e m
E §Orh
· '
a ÙtO' ™Orv
· y¬ dEvÙm leh'
O b
–¸ tÁdv
E h
A
-te' ™Or·v¬y hflrOhX
L¸ h
a hflrnO m
G¸ h
a lav 4 :£ekyEtr
O d
O l
¸ £AlÙv t—q
– x
u dyimt
GA
–hAtO' AtyipA'Ãw tels
O t
GA x
¸ q
— l
A wà 5 > :dyimt
GA h√whÃy y≈np
¸ l
i tÙr≈nF h
a
AGt¸maWÃw 6 :tAxe'Ah hAl
G x
a h
a h∆yh
¸ y« £y«nr
O W
¸ v
e y≈nH
¸ tÙGlx
a h„rW
¸ v
e £yEt
G H
¸

:h√whÃy y≈n¸pil rOhX
LA h
a §Axl
¸ H
Ku h
a lav tekr
fl v
· m
Ga h
a HEH tÙkflrv
· m
a £«yt
Ga H
¸ £AtÙ'
heKHi' hflrA–kÃza'¸l £exl
Ge l
a hAtyà h
A wà hAk
– z¬ h√nb
O l
¸ tekr
 v
· m
Ga h
a -lav t
GA t
a n√ wà 7
tE'Em dyimAGt h√whÃy y≈np
¸ l
i ˚Fnk
e r
Ë v
a y¬ tAb
– H
Ka h
a £Ùy¸b
– tAb
– H
Ka h
a £Ùy¸b
– 8 :h√whyal
£ÙqAm¸–b ˚hulAk·'¬w wy√nb
A l
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ hAtyà h
A wà 9 :£AlÙv tyÊrb
–¸ lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸
< :£AlÙv-qAx h√whÃy yEH
K '
i m
E Ùl '˚h £yiHd
fl q
“ HÂdq
O yik
– HOdq

y≈n¸–b ™Ùt¸–b yÊr¸cim Hyi'-§eb
– '˚hÃw tyil'
E r
Ë W
¸ y« hAH
K '
i -§eb
– 'EcyC≈ w¬ 10
-§e–b bO–q«Cy¬w 11 :yil'
E r
Ë W
¸ yC« h
a Hyi'wà tyil'
E r
Ë W
¸ yC« h
a §eb
– h∆nx
· m
Ga b
–a ˚c√nF yC« w¬ lE'r
fl W
¸ y«
ÙGmi' £EHÃw heHOm-le' ÙtO' ˚'yibyC√ w¬ lEl
G q
— yà w¬ £EH
K h
a -te' tyil'
E r
Ë W
¸ yC« h
a hAH
K '
i h
A
-lav £ehAl HOr¸pl
i rAmH
¸ m
Gi b
–a ˚huxy«nF yC¬ w¬ 12 :§fld-hEX
L m
a l
¸ yÊrb
¸ d
–Ê -tab
– tyiml
» H
¸
-te' 'EcÙh 14 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 13 > :h√whÃy yip
K
-lav £ehy„dÃy-te' £yivm
¸ H
KO h
a -lAk ˚k¸ms
A wà h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim-le' lEl
G q
— m
¸ h
a
rOm'El rE–bfid¸Gt lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le'wà 15 :hfldv
E h
A -lAk
– ÙtO' ˚mÃgr
fl wà ÙH'◊r
tÙm h√whÃy-£EH b‘qnO wà 16 :Ù'¸Xx
e 'AWn√ wà wyAhl
» '
È lEl
G q
— yà -yik
– Hyi' Hyi'
:tAm˚y £EH-ÙbŸq√nb
–¸ xflrzà '
e k
–A r≈gF k
–a hfldv
E h
A -lAk
– Ùb-˚mÃgF r
Ë y« £Ùgflr tAm˚y
hAmEh¸–b-Hep∆n hE–km
a ˚ 18 :tAm˚y tÙm £fld'
A Hepn∆ -lAk
– hek
– y¬ yik
– Hyi'wà 17
hAWAv reH·'a–k Ùtyimv
· b
–a £˚m §Et
G y« -yik
– Hyi'wà 19 :Hepn√ taxt
Ga Hepn∆ h√nF m
e l
G¸ H
a yÃ
reH·'a–k §EH taxaGt §EH §«yv
a taxt
Ga §«yv
a rebH
e taxt
Ga rebH
e 20 :ÙGl heWv
A y≈ §Ek

£fldA' hE–kam˚ h√Fneml
G¸ H
a yà hAmh
E b
¸ hEk
– m
a ˚ 21 :Ù–b §etnF√ y« §Ek
– £fld'
A b
–A £˚m §Et
G y«
h√whÃy y«n·' yi–k h∆y¸hy« xflrzà '
e k
–A r≈gF k
–a £ekl
A h∆yh
¸ y« dAx'
e Xap
K H
¸ m
i 22 :tAm˚y
-le' lEGl—q¸mah-te' ˚'yicÙCyw¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 23 :£ekyEhl
» '
È
h√whÃy h√Fwic reH·'k
–a ˚WAv lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚ §eb'
A ÙtO' ˚mÃgF r
Ë yC« w¬ h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim
> :heHOm-te'
Leviticus 25
y≈n¸–b-le' rE–bfi–d 2 :rOm'El y¬nyis rahb
–¸ heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
£ekAl §EtOn y«n·' reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' ˚'Obt
A yik
– £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y«
£y«nAH HEHÃw ßÂdAW vfirzà t
Gi £y«nH
A HEH 3 :h√whyal tAb
– H
a ¶Âr'
A h
A hAtb
¸ H
A wÃ
§ÙtA–baH ta–baH tivyibH
K¸ h
a h√nH
KA b
a ˚ 4 :–ht
A '
A ˚b¸Gt-te' t
GA p
¸ s
a '
A wà ßemr
Ë k
–a rOmzà t
Gi
tE' 5 :rOmÃzit '◊l ߸mr
Ë k
a wà vflrzà t
i '◊l ßËdW
A h√whyal tAb
– H
a ¶Âr'
A l
A h∆yh
¸ y«
§ÙtA–baH t¬n¸H rOcb
¸ t
i '◊l ßÂry«znà yEbnFà v
i -te'wà rÙcŸqt
i '◊l ßËryicq
Ÿ x
fi yips
¸
ßË–d¸bav¸l˚ ߸l hAlk
¸ '
A l
¸ £ekl
A ¶Âr'
A h
A tab
– H
a hAtyà h
A wà 6 :¶Âr'
A l
A h∆yh
¸ y«
h√CyaxalÃw ߸Gt¸meh¸bl
i wà 7 :™Am
G v
i £yÊrgF√ h
a ߸bH
A Ùt¸l˚ ßËryikW
¸ l
i wà ßetm
A '
· l
a wÃ
߸l AGtËrapAsÃw 8 < :lOk'
È l
e h
– t
A '
A ˚b¸t
G -lAk h∆yh
¸ t
Gi ßecr
Ë '
a b
–¸ reH'
·
tOt¸–baH vabeH yEmÃy ߸l ˚yAhwà £yimv
A p
K¸ vabH
e £y«nH
A vabH
e £y«nH
A tOtb
–¸ H
a vabH
e
HÂdOxa–b hAv˚r¸Gt rapÙH t
GA r
Ë b
a v
· h
a wà 9 :h√nH
A £yivb
–A r
Ë '
a wà vaHt
GE £y«nH
KA h
a
:£ek¸cËra'-lAk¸–b rApÙH ˚ryibv
· t
Ga £yÊrp
Ku k
–i h
a £Ùy¸b
– HÂdx
O l
a rÙWAvb
–e yivb
i H
K¸ h
a
-lAk¸l ¶ÂrA'A–b rÙrËd
– £et'flrq
Ÿ ˚ h√nH
A £yiH
K m
i x
· h
a t¬nH
¸ tE' £et
G H
¸ d
–fi q
÷ wà 10
-le' Hyi'Ãw Ùt√∑zux'
· -le' Hyi' £et
G b
¸ H
a wà £ekl
A h∆yh
¸ t
Gi 'wih lEbÙy h
A yebH
¸ yO
'◊l £ekAl h∆y¸hiGt h√nH
A £yiH
K m
i x
· h
a t¬nH
¸ 'wih lEbÙy 11 :˚buHt
GA ÙGtx
¸ p
Ka H
¸ m
i
lEbÙy yi–k 12 :AhyÂrz« nà -te' ˚r¸cb
¸ t
i '◊lwà h
A yexyips
¸ -te' ˚r¸cq
Ÿ t
i '◊lwà ˚vflrzà t
i
:–hAtA'˚b¸Gt-te' ˚l¸k'◊t
G hÂdW
KA h
a -§im £ekl
A h∆yh
¸ t
Gi HÂdq
O 'wih
˚r¸–k¸mit-yikÃw 14 :Ùt√z∑ x
u '
· -le' Hyi' ˚buHt
GA t'׷zh
a lEbÙCyh
a t¬nH
¸ b
–i 13
:wyixA'-te' Hyi' ˚nÙGt-la' ßetyimv
· d¬yC m
i hOnq
“ Ù' ßetyimv
· l
a rAk
– m
¸ m
i
-y≈n¸H raKp¸sim¸–b ßetyimv
· tE'm
E h∆nq
Ÿ t
Gi lEbÙCyh
a rax'
a £y«nH
A rap
K s
¸ m
i b
–¸ 15
XOv¸m yip¸l˚ Ùt√nŸqm
i heb
– r
Ë t
Ga £y«nH
KA h
a bOr yipl
¸ 16 :™Al-rAk
– m
¸ y« tO'˚b¸t
'◊lÃw 17 :™Al rEkm
O '˚h tO'˚b¸t
G rap
K s
¸ m
i yik
– Ùt√nq
Ÿ m
i Xyivm
¸ t
Ga £y«nH
KA h
a
:£ekyEhl
» È' hAÙhÃy y«n'
· yik
– ßyehl
» '
È m
E t
A '„ry√ wà Ùtyimv
· -te' Hyi' ˚nÙt
£eGt¸baHy«w £AtO' £etyiWv
· w¬ ˚r¸mH
¸ t
Gi yaXp
KA H
¸ m
i -te'wà yatq
–O x
u -te' £etyiWv
· w¬ 18
£eGt¸baHy«w vabOWAl £et
G l
¸ k
a '
· w¬ h
– y√ r
Ë p
Ki ¶Âr'
A h
A h√nt
¸ n√ wà 19 :xaXb
e l
A ¶Âr'
A h
A -lav
vflrÃz«n '◊l §Eh tivyibH
K¸ h
a h√nH
KA b
–a ]3 lak'◊nF -ham ˚r¸m'◊t yikwà 20 :Ahyelv
A xaXb
e l
A

tyiKHiKHah h√nAKHa–b £ekl
A yitk
A r
Ë b
–i -te' yity«wF c
i wà 21 :˚nEt'
A ˚b¸t
G -te' •Os'
È n∆ '◊lwÃ
t«nyim¸KHah h√nAKHah tE' £et
G v
¸ r
fi zà ˚ 22 :£y«nH
KA h
a H»lH
¸ l
i hA'˚b¸t
G h
a -te' tAWv
A wÃ
–hAtA'˚b¸Gt 'Ù–b-dav tivyiHt
G¸ h
a h√nH
KA h
a dav §AHy√ hA'˚b¸t
G h
a -§im £et
G l
¸ k
a '
· w¬
£yÊr≈g-yi–k ¶ÂrA'Ah yil-yik
– tutm
i c
¸ l
i rEkm
GA t
i '◊l ¶Âr'
A h
A wà 23 :§AHy√ ˚l¸k'◊t
G
:¶ÂrA'Al ˚n¸GtiGt hAl
G '
u gFÃ £ekt
¸ z∑¬ x
u '
· ¶Âr'
e lOkb
¸ ˚ 24 :yÊdm
GA v
i £et
G '
a £yibH
A ÙtÃw
wyAlE' bOr“–qah Ùl·'gO 'Ab˚ Ùt√z∑ x
u '
· m
E rakm
A ˚ ßyix'
A ™˚m√y-yik
– 25 <
Ùd√y h√gyiKWihÃw lE'gFO ÙGl-h∆yh
¸ y« '◊l yik
– Hyi'wà 26 :wyix'
A rak
– m
¸ m
i tE' la'g√ wÃ
•„dOvAh-te' byiHh
E wà ÙrAk
– m
¸ m
i y≈nH
¸ -te' baH
K x
i wà 27 :ÙtAl
G '
u gà y„dk
–¸ 'Acm
A ˚
byiHAh y„–d Ùd√y hA'c
¸ m
A -'◊l £i'wà 28 :Ùt√z∑ x
u '
· l
a bAHwà Ùl-rakm
A reH'
· Hyi'l
A
bAHÃw lEbOCya–b 'Ac√yÃw lEbÙCyh
a t¬nH
¸ dav ÙtO' h∆nq
–O h
a d¬yb
–¸ ÙrAk
– m
¸ m
i h√yh
A wà Ùl
ÙtAGlu'ÃFg hAtÃyAhÃw hAmÙx ryiv baHÙm-tyEb
– rOk
– m
¸ y« -yik
– Hyi'wà 29 :Ùt√z∑ x
u '
· l
a
-dav lE'√Fg«y-'◊l £i'wà 30 :ÙtAl
G '
u gà h∆yh
¸ t
Gi £yimy√ ÙrAk
– m
¸ m
i t¬nH
¸ £Ot
G -dav
hAmOx Ùl** '◊l*-reH'
· ryivb
–A -reH'
· t«yb
–a h
a £“qwà hAmyimt
¸ h√nH
A Ùl t'◊lm
¸
£yÊrEc·xah yEGtAb˚ 31 :lEbyCO b
–a 'Ecy≈ '◊l wyAtr
O d
O l
¸ ÙtO' h∆nq
–O l
a tutyimc
F¸ l
a
ÙGl-h∆y¸hiGt hAGlu'ÃFg bEHx
A y≈ ¶Âr'
A h
A h„dW
¸ -lav byibs
A hAmx
O £ehl
A -§yE' reH'
·
h∆y¸hiGt £AlÙv taGl'
u gFÃ £Atz∑√ x
u '
· y„rv
A yEt
G b
–A £«yC w« l
¸ h
a y„rv
A wà 32 :'Ecy≈ lEbyCO b
a ˚
Ùt√∑zux·' ryivÃw t«ya–b-rak
– m
¸ m
i 'Acy√ wà £«yC w« l
¸ h
a -§im la'gà y« reH'
· w¬ 33 :£«yC w« l
¸ l
a
h„d¸W˚ 34 :lE'flrW
¸ y« y≈nb
–¸ ™Ùt¸b
– £Atz∑√ x
u '
· 'wih £«yC w« l
¸ h
a y„rv
A yEt
G b
A yik
– lEbyCO b
–a
-yikÃw 35 < :£ehl
A '˚h £AlÙv t¬z∑ x
u '
· -yik
– rEkm
GA y« '◊l £ehy„rv
A Hfirgà m
i
:™AGmiv yax√w bAHÙtÃw r≈gF Ù–b t
GA q
Ÿ z¬ x
È h
e wà ™Am
G v
i Ùd√y hAXm
A ˚ ßyix'
A ™˚m√y
:™AGmiv ßyixA' yExwà ßyehl
» '
È m
E t
A '„ry√ wà tyib
– r
Ë t
a wà ™eHn∆ ÙGt'
i m
E x—q
– t
Gi -la' 36
y«n·' 38 :ßel¸kA' §Et
G t
i -'◊l tyib
– r
Ë m
a b
¸ ˚ ™eHn∆ b
–¸ Ùl §Et
G t
i -'◊l ߸p
K s
¸ k
–a -te' 37
-te' £ekAl tEtAl £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £ekt
¸ '
e yit'EcÙh-reH'
· £ekyEhl
» '
È h√whÃy
™AGmiv ßyixA' ™˚m√y-yikwà 39 < :£yihl
» 'El £ekl
A tÙy¸hl
i §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e
h∆y¸h«y bAHÙt¸–k ryikW
A k
–¸ 40 :debv
A tfidb
O v
· Ù–b dObv
· t
a -'◊l ™Al-rak
– m
¸ n« wÃ
ÙGmiv wy√nAb˚ '˚h ™Am
G v
i m
E 'Acy√ wà 41 :™Am
G v
i dObv
· y¬ lEbyCO h
a t¬nH
¸ -dav ™Am
G v
i
-reH·' £Eh yfidAb·v-yik
– 42 :b˚H√y wyAtb
O '
· t¬z∑ x
u '
· -le'wà ÙGtx
¸ p
Ka H
¸ m
i -le' bAHwÃ
-'◊l 43 :debAv tÂrk
–e m
¸ m
i ˚r¸km
GA y« '◊l £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £At'
O yit'EcÙh
-˚y¸h«y reH·' ߸tAm'
· w¬ ßËd
– b
¸ v
a wà 44 :ßyehl
» '
È m
E t
A '„ry√ wà ™Ârp
A b
–¸ Ùb hÂd
– r
Ë t
i
£¬gÃw 45 :hAmA'Ãw debv
e ˚nŸqt
Gi £ehm
E £ekyEtb
O yibs
¸ reH'
· £«yÙFgh
a tE'm
E ™Al
£ekAGmiv reH·' £AGtx
¸ p
Ka H
¸ m
Gi m
i ˚ ˚nŸqt
Gi £ehm
E £ekAm
G v
i £yÊrgF√ h
a £yibH
A ÙGth
a y≈nb
–¸ m
i
£AtO' ]1 meGt¸l·x¬nt
¸ h
i wà 46 :h√z∑ x
u '
· l
a £ekl
A ˚yAhwà £ekc
¸ r
Ë '
a b
–¸ ˚dyilÙh reH'
·
£ekyExa'¸b˚ ˚dOb·vt
Ga £ehb
–A £Alv
O l
¸ h√z∑ x
u '
· teHr
 l
A £eky„rx
· '
a £eky≈nb
¸ l
i
gyiKWat yikÃw 47 < :™Ârp
A b
–¸ Ùb hÂd
– r
Ë t
i -'◊l wyix'
A b
–¸ Hyi' lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸
Ù' ™AGmiv bAHÙGt r≈gl
¸ rak
– m
¸ n« wà ÙGmv
i ßyix'
A ™Am˚ ™Am
G v
i bAHÙtÃw r≈gF d¬y
wyAxe'Em dAxe' ÙGl-h∆yh
¸ t
Gi hAl
G '
u gFÃ rak
– m
¸ n« y„rx
· '
a 48 :r≈gF taxp
Ka H
¸ m
i r’qv
E l
¸
ÙGt¸xaKp¸HiGmim ÙrAWb
–¸ rE'H
K¸ m
i -Ù' ˚Fnl
e '
A gà y« ÙdOd
– -§eb Ù' ÙdOd-Ù' 49 :˚Fnl
e '
A gà y«
Ùr¸kAGmih t¬n¸KHim ˚h≈nq
O -£iv baH
K x
i wà 50 :lA'gà n« wà Ùd√y h√gyiW
K h
i -Ù' ˚Fnl
e '
A gà y«
ryikAW yEmyi–k £y«nAH rap
K s
¸ m
i b
–¸ ÙrAk
– m
¸ m
i •esk
–e h√yh
A wà lEbyCO h
a t¬nH
¸ dav Ùl
•ese–kim ÙtAGlu'ÃFg byiHy√ §ehyipl
¸ £y«nH
KA b
–a tÙ–br
fi dÙv-£i' 51 :ÙGmv
i h∆yh
¸ y«
yip¸–k Ùl-baKHixÃw lEbyCO h
a t¬nH
¸ -dav £y«nH
KA b
–a ra'H
¸ n« Xavm
¸ -£i'wà 52 :Ùt√nq
Ÿ m
i
˚Fn–dËr«y-'◊l ÙGmiv h∆yh
¸ y« h√nH
A b
–¸ h√nH
A ryikW
¸ k
–i 53 :ÙtAl
G '
u gFÃ -te' byiHy√ wy√nH
A
:ÙGmiv wy√nAb˚ '˚h lEbyCO h
a t¬nH
¸ b
–i 'Acy√ wà hel
G '
E b
–¸ lE'gF√ y« '◊l-£i'wà 54 :ßy∆nyEvl
¸ ™Ârp
e b
–¸ ]3
£AtÙ' yit'EcÙh-reH'
· £Eh yfidb
A v
· £yÊdb
A v
· lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ yil-yik
– 55
:£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· £«yr
fl c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E
Leviticus 26
£ilyilÈ' £ekAl ˚W·vt
a -'◊l 1
£ek¸cËra'¸–b ˚n¸Gtit '◊l tyik
– W
¸ m
a §eb'
e wà £ekl
A ˚my÷qt
A -'◊l hAbc
FE m
a ˚ lesp
e ˚
˚rOm¸HiGt yatOt¸–baH-te' 2 :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· yik
– h
A yelv
A tOwx
· t
Ga H
¸ h
i l
¸

< :h√whÃy y«n·' ˚'flryit
G yiHd
–fl q
Ÿ m
i ˚
yiGtat√nÃw 4 :£AtO' £etyiWv
· w¬ ˚r¸mH
¸ t
Gi yatwO c
¸ m
i -te'wà ˚kElt
GE yatq
–O x
u b
–¸ -£i' 3
gyiKWihÃw 5 :ÙyËriKp §Et
G y« hÂdW
KA h
a ¶Evwà h
– l
A ˚bÃy ¶Âr'
A h
A h√nt
¸ n√ wà £At
G v
i b
–¸ £ekyEmH
¸ g«
vabOWAl £ek¸m¸xal £et
G l
¸ k
a '
· w¬ vfirz√ -te' gyiW
K y¬ ryicb
A ˚ ryicb
–A -te' H«yd
–fi £ekl
A
§yE'Ãw £eGt¸bak¸H˚ ¶Âr'
A b
–A £ÙlAH yit
G t
a n√ wà 6 :£ekc
¸ r
Ë '
a b
–¸ xaXb
e l
A £et
G b
¸ H
a y«w
:£ek¸cËra'¸–b rOb·vt
a -'◊l bÂrx
e wà ¶Âr'
A h
A -§im hAvr
fl h√yC x
a yit
G b
–a H
¸ h
i wà dyÊrx
· m
a
hAKHim·x £e–kim ˚pËdr
fl wà 8 ]2 :bÂrx
A l
e £eky≈np
¸ l
i ˚l¸pn√ wà £ekyEbyà '
O -te' £et
G p
¸ d
fi r
Ë ˚7
:bÂrAxel £eky≈n¸pil £ekyEbyà '
O ˚l¸pn√ wà ˚pOd
– r
Ë y« hAbb
A r
Ë £ek
– m
i hA'm
E ˚ hA'm
E
-te' yitOmy÷q·h¬w £ekt
¸ '
e yityEb
– r
Ë h
i wà £ekt
¸ '
e yity„rp
¸ h
i wà £ekyEl'
· yity«np
A ˚9
:˚'yicÙGt HfldAx y≈np
K¸ m
i §AHy√ wà §AHÙn §AHy√ £et
G l
¸ k
a '
· w¬ 10 :£ekt
G¸ '
i yityÊrb
–¸
yiGt¸kaGlah¸tihÃw 12 :£ekt
¸ '
e yiHp
¸ n¬ lavgà t
i -'◊lwà £ekk
¸ Ùt¸b
– y«nk
–A H
¸ m
i yit
G t
a n√ wà 11
h√whÃy y«n·' 13 :£Avl
¸ yil-˚y¸ht
Gi £et
G '
a wà £yihl
» 'El £ekl
A yity«yh
A wà £ekk
¸ Ùt¸b

£yÊdAb·v £ehAl tOyh
¸ m
i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £ekt
¸ '
e yit'EcÙh reH'
· £ekyEhl
» '
È
'◊l-£i'Ãw 14 > :t˚Cym
i m
¸ Ùq £ekt
¸ '
e ™ElÙ'√w £ekl
G¸ v
u tOXm
O rOb
– H
¸ '
e w√
yatO–qux¸–b-£i'Ãw 15 :hel
G '
E h
A tOwc
¸ m
Gi h
a -lAk
– tE' ˚W·vt
a '◊lwà yil ˚v¸mH
¸ t
i
yatOw¸cim-lA–k-te' tÙW·v yit
G l
¸ b
i l
¸ £ekH
¸ p
¸ n¬ lavgà t
Gi yaXp
KA H
¸ m
i -te' £i'wà ˚sA'm
¸ t
Gi
yiGtËd—q¸pihÃw £ekAl t'◊z∑ -heWv
È '
e y«n'
· -•a' 16 :yityÊrb
–¸ -te' £ekr
Ë p
¸ h
a l
¸
tObyÊd¸m˚ £«y¬nyEv tÙGlk
a m
¸ taxd
–fi q
–— h
a -te'wà tepx
e H
Ka h
a -te' hAlh
A b
–e £ekyElv
·
£ekA–b y¬nAp yiGtat√nÃw 17 :£ekyEbyà '
O ˚hulk
A '
· w¬ £ekv
· r
Ë z¬ qyÊrl
A £et
G v
¸ r
fi zà ˚ Hepn√
•„dOr-§yE'Ãw £eGt¸sn¬ wà £ekyE'nà W
O £ekb
A ˚dflrwà £ekyEbyà '
O y≈np
¸ l
i £et
G p
¸ gF¬ n« wÃ
hflr¸–s¬y¸l yiGt¸pas√yÃw yil ˚v¸mH
¸ t
i '◊l hel
G '
E -dav-£i'wà 18 < :£ekt
¸ '
e
-te' yiGtat√nÃw £ekÃ∑zv
u §Ù'ÃgF -te' yit
G r
Ë b
a H
A wà 19 :£ekyEt'◊X
L x
a -lav vabH
e £ekt
¸ '
e
-'◊lÃw £ek·xO–k qyÊrl
A £atwà 20 :hAHx
u nFÃ k
–a £ekc
¸ r
Ë '
a -te'wà l∆zr
Ë b
–a k
–a £ekyEmH
¸
˚k¸lEGt-£i'Ãw 21 :ÙyËrp
Ki §Et
G y« '◊l ¶Âr'
A h
A ¶Evwà h
– l
A ˚bÃy-te' £ekc
¸ r
Ë '
a §Et
G t
i
vabeH hA–kam £ekyElv
· yit
G p
¸ s
a y√ wà yil v
fi m
O H
¸ l
i ˚b'◊t '◊lwà yÊrq
’ yim
G v
i
£ek¸te' hAl¸–kiHÃw hÂdW
KA h
a t¬yC x
a -te' £ekb
A yit
G x
¸ l
a H
¸ h
i wà 22 :£ekyEt'◊X
L x
a k
–¸
-£i'Ãw 23 :£ekyEkr
Ë d
–fi ˚GmH
a n√ wà £ekt
¸ '
e hAXyivm
¸ h
i wà £ekt
G¸ m
¸ h
e b
–¸ -te' hAtyÊrk
¸ h
i wÃ
£ekAGmiv y«n·'-•a' yit
G k
¸ l
a h
A wà 24 :yÊrq
’ yim
G v
i £et
G k
¸ l
a h
· w¬ yil ˚r¸swF√ t
i '◊l hel
G '
E b
–¸
yit'EbEhÃw 25 :£ekyEt'◊X
L x
a -lav vabH
e y«n'
A -£¬gF £ekt
¸ '
e yityEk
– h
i wà yÊrq
’ b
–¸
yiGt¸xaGliHÃw £eky„rAv-le' £et
G p
¸ s
a '
È n∆ wà tyÊrb
–¸ -£—qnà temq
’ nO bÂrx
e £ekyElv
·
˚pA'Ãw £exel-hELXam £ekl
A yÊrb
¸ H
i b
–¸ 26 :b≈yÙ'-d¬yb
–¸ £et
G t
Ga n« wà £ekk
¸ Ùt¸b
– rebd
Â
£eGt¸lak·'¬w l“q¸HiGmb
–a £ekm
¸ x
¸ l
a ˚byiHh
E wà dAx'
e r˚Fnt
a b
–¸ £ekm
¸ x
¸ l
a £yiHn√ reWv
e
yiGmiv £eGt¸kal·h¬w yil ˚v¸mH
¸ t
i '◊l t'◊zb
–¸ -£i'wà 27 < :˚vAb
– W
¸ t
i '◊lwÃ
vabeH y«nA'-•a' £ekt
¸ '
e yit
G r
Ë s
–a y« wà yÊrq
’ -tamx
· –ab £ekm
GA v
i yit
G k
¸ l
a h
A wà 28 :yÊrq
’ b
–¸
:˚lEk'◊Gt £ekyEtOn¸–b raWb
¸ ˚ £eky≈nb
–¸ raWb
–¸ £et
G ¸lk
a '
· w¬ 29 ]1 :£ekyEt'◊X
L x
a -lav
£eky„rÃgiKp-te' yiGtt
a n√ wà £eky≈nm
GA x
a -te' yit
G r
fi k
¸ h
i wà £ekyEtm
O b
–A -te' yit
G d
Ë m
a H
¸ h
i wà 30
hA–bËrAx £eky„rAv-te' yit
G t
a n√ wà 31 :£ekt
¸ '
e yiHp
¸ ¬n hAlv
· g√ wà £ekyEl˚GlgF« y„rgà p
Ki -lav
yitOGmiH·h¬w 32 :£ekx
· x
O y«n x
fi y„rb
–¸ x
fi yÊr'
A '◊lwà £ekyEHd
–Ë q
Ÿ m
i -te' yitÙGmH
i h
· w¬
£ek¸te'Ãw 33 :–hA–b £yibH
¸ yCO h
a £ekyEbyà '
O h
A yelv
A ˚m¸mH
A wà ¶Âr'
A h
A -te' y«n'
·
£eky„rAvÃw hAmAm¸H £ekc
¸ r
Ë '
a hAtyà h
A wà bÂrx
A £eky„rx
· '
a yitq
O yÊrh
· w¬ £«yÙFgb
a hÂrz√ '
È
hAGmaKHÛh yEmÃy lO–k h
A yett
O b
–¸ H
a -te' ¶Âr'
A h
A hecr
Ë t
Gi zA' 34 :hAb
– r
Ë x
A ˚y¸hy«
:AhyetOt¸–baH-te' tAcr
Ë h
i wà ¶Âr'
A h
A tab
– H
¸ t
Gi zA' £ekyEbyà '
O ¶Âr'
e b
–¸ £et
G '
a wÃ
£ek¸Gt¸biH¸–b £ekyEtt
O b
–¸ H
a b
–¸ hAtb
¸ H
A -'◊l reH'
· tE' tOb
– H
¸ t
Gi hAm
G H
Ka h
A yEmyà -lAk
– 35
£ehyEbÃyO' tOcËra'¸–b £Abb
A l
¸ b
–i ™Ârm
O yit'Ebh
E wà £ekb
–A £yÊr'
A H
¸ nF« h
a wà 36 :Ahyelv
A
:•„dOr §yE'Ãw ˚l¸pn√ wà bÂrx
e -tasn… m
¸ ˚s√nwà •fld
– n« helv
A lÙq £At'
O •fidr
fl wÃ
£ekAl h∆y¸hit-'◊lwà §«y'
A •„dr
O wà bÂrx
e -y≈np
K¸ m
i k
–¸ wyix'
A b
–¸ -Hyi' ˚l¸Hk
A wà 37
¶Âre' £ek¸te' hAlk
¸ '
A wà £«yÙFgb
–a £et
G d
Ë b
a '
· w¬ 38 :£ekyEbyà '
O y≈np
¸ l
i hAm˚q¸t
G
•a'Ãw £ekyEbÃyO' tOcr
Ë '
a b
–¸ £√nwO v
· b
–a ˚–qm
Ga y« £ekb
–A £yÊr'
A H
¸ nF« h
a wà 39 :£ekyEbyà '
O
£AtOb·' §Ow·v-te'Ãw £√nwO v
· -te' ˚–dw¬ t
¸ h
i wà 40 :˚–qm
GA y« £At
G '
i £Atb
O '
· tOnwO v
· b
–a
y«n·'-•a' 41 :yÊr’qb
–¸ yim
G v
i ˚k¸lh
A -reH'
· •a'wà yib-˚l·vm
A reH'
· £Alv
· m
a b
–¸

v¬nA–k«y zA'-Ù' £ehyEbyà '
O ¶Âr'
e b
–¸ £At'
O yit'Ebh
E Ãw yÊrq
’ b
–¸ £Am
G v
i ™El'
E
bÙq·v¬y yityÊr¸–b-te' yit
G r
Ë k
a z√ wà 42 :£√nwO v
· -te' ˚cËry« zA'wà l„rv
A h
e £Abb
A l
¸
¶ÂrA'AhÃw rO–kÃze' £Ahr
fl b
¸ '
a yityÊrb
–¸ -te' •a'wà qAxc
¸ y« yityÊrb
–¸ -te' •a'wÃ
£ehEm hAGmaH¸hA–b Ahyett
O b
–¸ H
a -te' ¶Ârt
i wà £ehm
E b≈zv
A t
GE ¶Âr'
A h
A wà 43 :rOk
– zà '
e
hAl·v√Fg yatO–qux-te'wà ˚sA'm
A yaXp
KA H
¸ m
i b
–¸ §avy¬ b
¸ ˚ §avy¬ £√nwO v
· -te' ˚cËry« £EhwÃ
£yiGt¸sa'¸m-'◊l £ehyEbyà '
O ¶Âr'
e b
–¸ £AtÙy¸hb
–i t'◊z-£¬gF -•a'wà 44 :£AHp
¸ n¬
:£ehyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· yik
– £At
G '
i yityÊrb
–¸ rEph
A l
¸ £Atl
G» k
a l
¸ £yit
G l
¸ v
a gà -'◊lwÃ
£«yfir¸cim ¶Âre'Em £At'
O -yit'EcÙh reH'
· £y«nH
O 'Êr tyÊrb
–¸ £ehl
A yit
G r
Ë k
a z√ wà 45
£y÷–quxah heGlE' 46 :h√whÃy y«n'
· £yihl
» 'El £ehl
A tOyh
¸ l
i £«yÙFgh
a y≈nyEvl
¸
rah¸–b lE'flr¸W«y y≈n¸–b §yEb˚ ÙnyEb
– h√whÃy §atn√ reH'
· tOrÙGth
a wà £yiXp
KA H
¸ m
Gi h
a wÃ
> :heHOm-d¬y¸–b y¬nyis
Leviticus 27
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
h√yAhÃw 3 :h√whyal tOHp
A nà ߸k
– r
Ë v
e b
–¸ rÂdn∆ 'ilp
¸ y¬ yik
– Hyi' £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wÃ
߸–kËrev h√yAhÃw h√nH
A £yiH
K H
i -§eb
– davwà h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i rAkz∑√ h
a ߸k
– r
Ë v
e
߸–kËrev h√yAhÃw 'wih hAbq
‘ nà -£i'wà 4 :HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ •esk
–e l’qH
e £yiH
K m
i x
·
h√yAhÃw h√nAH £yÊr¸Wv
e -§eb
– davwà £y«nH
A HEmx
A -§eb
– m
i £i'wà 5 :l’qH
A £yiHl
» H
¸
-§e–bim £i'Ãw 6 :£yilq
“ H
¸ tÂrW
e v
· hAbq
‘ nFÃ l
a wà £yilq
“ H
¸ £yÊrW
¸ v
e rAkz∑√ h
a ߸k
– r
Ë v
e
•esA–k £yil“q¸H hAKHm
i x
· rAkz∑√ h
a ߸k
– r
Ë v
e h√yh
A wà £y«nH
A HEmx
A -§eb
– davwà HÂdx
O
h√nAH £yiKHiH-§e–bim £i'wà 7 :•esk
–A £yilq
“ H
¸ teHl
» H
¸ ߸k
– r
Ë v
e hAbq
‘ nFÃ l
a wÃ
hflrAW·v hAb‘qÃFnalÃw l’qH
A rAWv
A hAH
K m
i x
· ߸k
– r
Ë v
e h√yh
A wà rAkz√ -£i' hAlv
¸ m
a w√
ÙtO' ™yÊrÈvehÃw §Ehk
–O h
a y≈np
¸ l
i Ùdyimv
È h
e wà ßek
– r
Ë v
e m
E '˚h ™Am-£i'wà 8 :£yilq
“ H
¸
-£i'Ãw 9 < :§EhO–kh
a ˚Fnk
e yÊrv
· y¬ r„dnFO h
a d¬y gyiW
K t
Ga reH'
· yip
K -lav §Ehk
–O h
a
h√whyal ˚FneGmim §EGty« reH'
· lOk
– h√whyal §Ab
– r
Ë q
“ h√nF m
Ge m
i ˚byÊrq
Ÿ y¬ reH'
· hAmh
E b
–¸
bÙX¸–b vfir-Ù' vflrb
–¸ bÙX ÙtO' ryimy√ -'◊lwà ˚Fnp
e yilx
· y¬ '◊l 10 :HÂdq
–O -h∆yh
¸ y«
:HÂdO–q-h∆y¸h«y Ùtflr˚m¸t˚ '˚h-h√yh
A wà hAmh
E b
¸ b
–i hAmh
E b
–¸ ryimy√ rEmh
A -£i'wÃ
h√whyal §A–bËr“q h√nF m
Ge m
i ˚byÊrq
Ÿ y¬ -'◊l reH'
· hA'm
E X
¸ hAmh
E b
–¸ -lAk
– £i'wà 11
bÙX §yE–b –hAtO' §Ehk
–O h
a ™yÊrv
È h
e wà 12 :§Ehk
–O h
a y≈np
¸ l
i hAmh
E b
–¸ h
a -te' dyimv
È h
e wÃ
ÙtiHyim·x •as√yÃw h√nF l
e '
A gà y« lO'gF√ -£i'wà 13 :h∆yh
¸ y« §Ek
– §Ehk
–O h
a ߸k
– r
Ë v
e k
–¸ vflr §yEb˚
h√whyal HÂdOq ÙtyEb
– -te' HÊd
– q
Ÿ y¬ -yik
– Hyi'wà 14 :ßek
– r
Ë v
e -lav
:£˚q√y §E–k §EhO–kah ÙtO' ™yÊrv
· y¬ reH'
· k
–a vflr §yEb˚ bÙX §yEb
– §Ehk
–O h
a ÙkyÊrv
È h
e wÃ
wyAlAv ߸–kËrev-•esk
–e tyiHyimx
· •asy√ wà ÙtyEb
– -te' la'gà y« HyÊd
– q
Ÿ m
Ga h
a -£i'wà 15
h√yAhÃw h√whyal Hyi' HyÊd
– q
Ÿ y¬ Ùt√z∑ x
u '
· h„dW
K¸ m
i £i'wà 16 :Ùl h√yh
A wÃ
-£i' 17 :•esA–k l’qH
e £yiH
K m
i x
· b
–a £yÊrv
O W
¸ remx
O vfirz∆ ÙvËrz¬ yipl
¸ ߸k
– r
Ë v
e
HyÊ–dŸq¬y lEbOCyah rax'
a -£i'wà 18 :£˚q√y ߸k
– r
Ë v
e k
–¸ ˚h„dW
A HyÊd
– q
Ÿ y¬ lEbyCO h
a t¬nH
K¸ m
i
t¬n¸H dav tOrAtÙFnh
a £y«nH
KA h
a yip
K -lav •esk
–e h
a -te' §Ehk
–O h
a Ùl-baH
K x
i wà ˚h„dW
A
ÙtO' HyÊ–dŸqaGmah hÂdW
KA h
a -te' la'gà y« lO'gF√ -£i'wà 19 :ßek
– r
Ë v
e m
E vfirgà n« wà lEbyCO h
a
-te' la'Ãg«y '◊l-£i'wà 20 :Ùl £“qwà wyAlv
A ߸k
– r
Ë v
e -•esk
–e tyiHm
i x
· •asy√ wÃ
h√yAhÃw 21 :dÙv lE'gF√ y« '◊l rEx'
a Hyi'l
¸ hÂdW
KA h
a -te' rakm
A -£i'wà hÂdW
KA h
a
:Ùt√∑zux·' h∆y¸hiGt §Ehk
–O l
a £Ârx
E h
a h„dW
¸ k
–i h√whyal HÂdq
O lEbyCO b
a Ùt'Ecb
–¸ hÂdW
KA h
a
HyÊ–dŸq¬y Ùt√∑zux·' h„dW
K¸ m
i '◊l reH'
· Ùt√nq
Ÿ m
i h„dW
¸ -te' £i'wà 22
§at√nÃw lEbOCyah t¬n¸H dav ߸k
– r
Ë v
e h
A task
¸ m
i tE' §Ehk
–O h
a Ùl-baH
K x
i wà 23 :h√whyal
hÂdAKWah b˚H√y lEbÙCyh
a t¬nH
¸ b
–i 24 :h√whyal HÂdq
O '˚hah £ÙCyb
–a ߸k
– r
Ë v
e h
A -te'
h∆y¸h«y ߸–kËrev-lAkwà 25 :¶Âr'
A h
A t¬z∑ x
u '
· Ùl-reH'
· l
a ÙGt'
i m
E ˚h√nq
“ reH'
· l
a
rÙk¸–b-™a' 26 < :l’qH
KA h
a h∆yh
¸ y« hflrgF≈ £yÊrW
¸ v
e HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸
heW-£i' rÙH-£i' ÙtO' Hyi' HyÊd
– q
Ÿ y¬ -'◊l hAmh
E b
¸ b
–i h√whyal rak
– b
u yà -reH'
·
ÙtiHim·x •as√yÃw ßek
– r
Ë v
e b
¸ hfldp
A ˚ hA'm
E X
L¸ h
a hAmh
E b
–¸ b
–a £i'wà 27 :'˚h h√whyal
£Êr·x¬y reH·' £Ârx
E -lAk
– -™a' 28 :ßek
– r
Ë v
e b
–¸ rak
– m
¸ n« wà lE'gF√ y« '◊l-£i'wà wyAlv
A
rEkAGm«y '◊l Ùt√∑zux·' h„dW
K¸ m
i ˚ hAmh
E b
¸ ˚ £fld'
A m
E Ùl-reH'
· -lAk
– m
i h√whyal Hyi'

reH·' £ÂrEx-lA–k 29 :h√whyal '˚h £yiHd
fl q
“ -HÂdq
O £Ârx
E -lAk
– lE'gF√ y« '◊lwÃ
¶ÂrA'Ah raW¸vam-lAkwà 30 :tAm˚y tÙm hÂdp
KA y« '◊l £fld'
A h
A -§im £firx
Û y√
lO'√Fg-£i'Ãw 31 :h√whyal HÂdq
O '˚h h√whyal ¶Evh
A yÊrp
K¸ m
i ¶Âr'
A h
A vfirz∑∆ m
i
§'◊c√w r“qA–b raW¸vm
a -lAkwà 32 :wyAlv
A •EsyO ÙtyiHm
i x
· Ùr¸Wv
a m
Ga m
i Hyi' la'gà y«
'◊l 33 :h√whyal HÂdq
–O -h∆yh
¸ y« yÊryiWv
· h
A XebH
KA h
a taxt
Ga rObv
· y¬ -reH'
· lOk

'˚h-h√yAhÃw ˚FnÂryimyà rEmh
A -£i'wà ˚Fnr
 yimyà '◊lwà vfirl
A bÙX-§yEb
– r‘q
– b
a yÃ
h√Fwic reH·' tOw¸ciGmh
a hel
G '
E 34 :lE'gF√ y« '◊l HÂdq
O -h∆yh
¸ y« Ùtflr˚m¸t˚
:y√nyis rah¸–b lE'flrW
¸ y« y≈nb
–¸ -le' heHm
O -te' h√whÃy
Numbers 1
dAxe'¸–b dEvÙm leh'
O b
–¸ y¬nyis rab
– d
Ë m
i b
–¸ heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
˚'¸W 2 :rOm'El £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E £At'Ecl
¸ ty«nH
KE h
a h√nH
KA b
–a y«nH
KE h
a HÂdx
O l
a
raKp¸sim¸–b £AtOb·' tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– H'◊r-te'
'EcOy-lA–k hAl¸vam√w h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i 3 :£Atl
» gFÃ l
¸ g… l
¸ rAkz√ -lAk
– tÙmEH
˚y¸h«y £ek¸Gti'Ãw 4 :§Orh
· '
a wà hAt
G '
a £At'
O b
¸ c
i l
¸ £At'
O ˚dŸqp
¸ t
Gi lE'r
fl W
¸ y« b
–¸ 'Abc
A
tÙm¸H heGlE'Ãw 5 :'˚h wyAtb
O '
· -tyEbl
¸ H'◊r Hyi' heX
L m
Ga l
a Hyi' Hyi'
§Ùv¸miH¸l 6 :r˚'y„dH
¸ -§eb
– r˚cyil'
È §Eb˚'Ërl
i £ekt
G¸ '
i ˚d¸mv
a y¬ reH'
· £yiHn√ '
· h
A
rAkSAKW«y¸l 8 :bfldn√ yim
G v
a -§eb
– §ÙH¸xn¬ hfld˚hyil 7 :yfld
– H
a yÊr˚c-§eb
– lE'yiml
u H
¸
£«yfir¸pe'¸l •EsÙy y≈nb
¸ l
i 10 :§»lx
E -§eb
– bA'yil'
È §ul˚bÃzl
i 9 :rAv˚c-§eb
– lE'nà t
a nÃ
§im√yÃnib¸l 11 :r˚chfldp
K¸ -§eb
– lE'yilm
¸ gF¬ heH
K n¬ m
¸ l
i d˚hyim
G v
a -§eb
– vAmH
A yil'
È
lE'yivÃgaKp rEHA'¸l 13 :yfld
– H
a yim
G v
a -§eb
– r∆zv
e yix'
· §fldl
¸ 12 :y«nv
O d
Ë gF« -§eb
– §fldyib'
·
:§√nyEv-§e–b vfiryix·' yilt
GA p
¸ n¬ l
¸ 15 :lE'˚vËd
– -§eb
– •Asy√ l
¸ '
e d√gl
¸ 14 :§flrk
¸ v
A -§eb

lE'flr¸W«y yEp¸la' yEH'flr £AtÙb·' tÙLXm
a yE'yiWnà hfldv
E h
A yE'˚rŸq** yE'yÊrq
Ÿ * hel
G '
E 16
:tÙmEH¸–b ˚bŸ–q«n reH'
· hel
G '
E h
A £yiHn√ '
· h
A tE' §Orh
· '
a wà heHm
O x—q
– yC« w¬ 17 :£Eh
-lav ˚d¸l¬y¸t«Cy¬w y«nH
KE h
a HÂdx
O l
a dAx'
e b
–¸ ˚lyihq
Ÿ h
i hfldv
E h
A -lAk
– tE'wà 18
hAl¸vam√w h√nAH £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i tÙmEH rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i
:y√nyis ra–bËdim¸–b £„dq
Ÿ p
¸ yC« w¬ heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a 19 :£Atl
» gFÃ l
¸ g… l
¸
£AtOx¸Kp¸Him¸l £Atd
O l
¸ ÙGt lE'r
fl W
¸ y« rOkb
–¸ §Eb˚'Ër-y≈nb
¸ ˚y¸hyC« w¬ 20 >
h√nAH £yÊr¸Wev §e–bm
i rAkz√ -lAk
– £Atl
» gFÃ l
¸ g… l
¸ tÙmEH rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸
£yivA–bËra'Ãw hAKHiH §Eb˚'Ër hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 21 :'Abc
A 'EcyO lOk
– hAlv
¸ m
a w√
£AtOx¸Kp¸Him¸l £Atd
O l
¸ ÙGt §Ùv¸mH
i y≈nb
¸ l
i 22 > :tÙ'Em HEmx
· w¬ •el'
e
£yÊr¸Wev §e–bim rAkz√ -lAk
– £Atl
» gFÃ l
¸ g… l
¸ tÙmEH rap
K s
¸ m
i b
–¸ wyfldq
ÿ p
K¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸
hAv¸HiGt §Ùv¸miH hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 23 :'Abc
A 'EcyO lOk
– hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A
£AtOx¸Kp¸Him¸l £Atd
O l
¸ ÙGt d√g y≈nb
¸ l
i 24 > :tÙ'Em H»lH
¸ ˚ •el'
e £yiH
K m
i x
· w¬
'EcOy lO–k hAl¸vam√w h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i tÙmEH rap
K s
¸ imb
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸
tÙ'Em HEHÃw •ele' £yivb
–A r
Ë '
a wà hAH
K m
i x
· d√g hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 25 :'Abc
A
tyEb¸l £AtOx¸Kp¸Himl
¸ £Atd
O l
¸ ÙGt hfld˚hÃy y≈nb
¸ l
i 26 > :£yiH
K m
i x
· w¬
:'AbAc 'EcOy lO–k hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i tOmH
E rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
·
> :tÙ'Em HEHÃw •el'
e £yivb
¸ H
i wà hAvb
–A r
Ë '
a hfld˚hÃy hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 27
tOmEH raKp¸sim¸–b £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £Atd
O l
¸ ÙGt rAkSAW
K y« y≈nb
¸ l
i 28
rAkSAKW«y hELXam¸l £ehy„dq
ÿ p
K¸ 29 :'Abc
A 'EcyO lOk
– hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i
§ul˚bÃz y≈n¸bil 30 > :tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà •el'
e £yiH
K m
i x
· w¬ hAvb
–A r
Ë '
a
h√nAH £yÊr¸Wev §e–bm
i tOmH
E rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £Atd
O l
¸ ÙGt
£yiKHim·x¬w hAv¸biH §ul˚bÃz hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 31 :'Abc
A 'EcyO lOk
– hAlv
¸ m
a w√
£AtOd¸lÙGt £«yfir¸p'
e y≈nb
¸ l
i •EsÙy y≈nb
¸ l
i 32 > :tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà •el'
e
hAl¸vam√w h√nAH £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i tOmH
E rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸
HEm·x¬w •ele' £yivb
–A r
Ë '
a £«yr
fl p
¸ '
e hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 33 :'Abc
A 'EcyO lOk

£AtOb·' tyEb¸l £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £Atd
O l
¸ ÙGt heH
K n¬ m
¸ y≈nb
¸ l
i 34 > :tÙ'Em
£ehy„dÿq¸Kp 35 :'Abc
A 'EcyO lOk
– hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i tÙmEH rap
K s
¸ m
i b
–¸
§im√yÃnib y≈n¸bil 36 > :£«yt
A 'Am˚ •el'
e £yiHl
» H
¸ ˚ £«yn¬ H
¸ heH
K n¬ m
¸ hEX
L m
a l
¸

h√nAH £yÊr¸Wev §e–bm
i tOmH
E rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £Atd
O l
¸ ÙGt
£yiHl
» ¸H˚ hAKHim·x §imy√ nà b
i hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 37 :'Abc
A 'EcyO lOk
– hAlv
¸ m
a w√
tyEb¸l £AtOx¸Kp¸Himl
¸ £Atd
O l
¸ ÙGt §fld y≈nb
¸ l
i 38 > :tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà •el'
e
:'AbAc 'EcOy lO–k hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i tOmH
E rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
·
> :tÙ'Em vab¸H˚ •el'
e £yiH
K H
i wà £«yn¬ H
¸ §fld hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 39
§e–bim tOmEH raKp¸sm
i b
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ im l
¸ £Atd
O l
¸ ÙGt rEH'
A y≈nb
¸ l
i 40
dAxe' rEHA' hELXaml
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 41 :'Abc
A 'EcyO lOk
– hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e
£AtOd¸lÙGt yilAGt¸pn¬ y≈nb
–¸ 42 > :tÙ'Em HEmx
· w¬ •el'
e £yivb
–A r
Ë '
a wÃ
hAl¸vam√w h√nAH £yÊrW
¸ v
e §eb
– m
i tOmH
E rap
K s
¸ m
i b
–¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸
•ele' £yiKHim·x¬w hAHl
» H
¸ yilt
GA p
¸ n¬ hEX
L m
a l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 43 :'Abc
A 'EcyO lOk

§Or·ha'Ãw heHOm d—qp
KA reH'
· £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a hel
G '
E 44 > :tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wÃ
:˚yAh wyAtOb·'-tyEbl
¸ dAx'
e -Hyi' Hyi' rAWv
A £y≈nH
¸ lE'r
fl W
¸ y« yE'yiWnà ˚
h√nAH £yÊr¸Wev §e–bm
i £Atb
O '
· tyEbl
¸ lE'r
fl W
¸ y« -y≈n¸b y„d˚q¸p
K -lAk
– ˚y¸hyC« w¬ 45
tÙ'Em-HEH £yÊdÿqp
K¸ h
a -lAk
– ˚y¸hyC« w¬ 46 :lE'r
fl W
¸ y« b
–¸ 'Abc
A 'EcyO -lAk
– hAlv
¸ m
a w√
£AtOb·' hELXam¸l £«yC w« l
¸ h
a wà 47 :£yiH
K m
i x
· w¬ tÙ'Em HEmx
· w¬ £yipl
A '
· teHl
» H
¸ ˚ •el'
e
:rOm'EGl heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 48 > :£AkÙt¸b
– ˚dŸqp
KA t
¸ h
A '◊l
y≈n¸–b ™Ùt¸–b 'AKWit '◊l £AH'◊r-te'wà dOqp
¸ t
i '◊l y«wl
E hEX
L m
a -te' ™a' 49
-lA–k lavÃw tÁdEvAh §ak
– H
¸ m
i -lav £«yC w« l
¸ h
a -te' d‘qp
¸ h
a hAt
G '
a wà 50 :lE'r
fl W
¸ y«
£EhÃw wyAlE–k-lA–k-te'wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te' ˚'¸Wy« hAm
G h
E Ùl-reH'
· -lAk
– lavwà wyAlk
–E
£«Cy«w¸lah ÙtO' ˚dyÊrÙy §Ak
– H
¸ m
Gi h
a v
fi s
O nà b
i ˚ 51 :˚n·xy¬ §Ak
– H
¸ m
Gi l
a byibs
A wà ˚hutr
Ë H
A yÃ
y≈n¸–b ˚nAxÃw 52 :tAm˚y b„rq
–“ h
a r√z∑ h
a wà £«yC w« l
¸ h
a ÙtO' ˚my÷qy√ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a tOnx
· b
a ˚
˚n·x¬y £«Cy«w¸lahÃw 53 :£At'
O b
¸ c
i l
¸ ÙlÃgd
–Ê -lav Hyi'wà ˚h≈nx
· m
a -lav Hyi' lE'r
fl W
¸ y«
˚r¸mAHÃw lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ tfidv
· -lav •ecq
’ h∆yh
¸ y« -'◊lwà tÁdv
E h
A §ak
– H
¸ m
i l
¸ byibs
A
lOk¸–k lE'flr¸W«y y≈n¸–b ˚W·vyC¬ w¬ 54 :t˚dEvh
A §ak
– H
¸ m
i tÂrm
e H
¸ m
i -te' £«yC w« l
¸ h
a
> :˚WAv §E–k heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i reH'
·
Numbers 2
ÙlÃgÊ–d-lav Hyi' 2 :rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
dEvÙm-lehO'¸l byibs
A d∆gnF∆ m
i lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚n·xy¬ £Atb
O '
· tyEbl
¸ tOt'
O b
¸
'yiW√nÃw £AtO'¸bic¸l hfld˚hÃy h≈nx
· m
a l∆gd
–Â hAxr
fl zà m
i hAmd
Ë q
‘ £y«nx
O h
a wà 3 :˚n·xy¬
hAvA–bËra' £ehy„dÿqp
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 4 :bfldn√ yim
G v
a -§eb
– §ÙH¸xn¬ hfld˚hÃy y≈nb
¸ l
i
y≈n¸bil 'yiW√nÃw rAkSAW
K y« hEX
L m
a wyAlv
A £y«nx
O h
a wà 5 :tÙ'Em HEHwà •el'
e £yivb
¸ H
i wÃ
•ele' £yiKHim·x¬w hAvb
–A r
Ë '
a wyfldq
ÿ p
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 6 :rAv˚c-§eb
– lE'nà t
a nà rAkSAW
K y«
-§e–b bA'yilÈ' §ul˚bÃz y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ wà §ul˚bÃz hELXm
a 7 < :tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wÃ
-lA–k 9 :tÙ'Em vab
– r
Ë '
a wà •el'
e £yiH
K m
i x
· w¬ hAvb
¸ H
i wyfldq
ÿ p
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 8 :§»lx
E
£yipAl·'-teHEHÃw •el'
e £y«nm
O H
¸ ˚ •el'
e ta'm
¸ hfld˚hÃy h≈nx
· m
a l
¸ £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a
§Eb˚'Ër h≈n·xam l∆gd
–Â 10 < :˚vAs
– y« h√nH
O 'Êr £At'
O b
¸ c
i l
¸ tÙ'Em-vab
– r
Ë '
a wÃ
Ù'Ab¸c˚ 11 :r˚'y„dH
¸ -§eb
– r˚cyil'
È §Eb˚'Ër y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ wà £At'
O b
¸ c
i l
¸ h√nm
A yEt
G
hELXam wyAlAv £«nÙxahwà 12 :tÙ'Em HEmx
· w¬ •el'
e £yivb
–A r
Ë '
a wà hAH
K H
i wyfldq
ÿ p
¸ ˚
Ù'Ab¸c˚ 13 ]3 :yfl–dH
a -yÊr˚c-§eb
– lE'yiml
u H
¸ §Ùv¸mH
i y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ wà §Ùv¸mH
i
'yiW√nÃw d√Fg hELXamÃw 14 :tÙ'Em H»lH
¸ ˚ •el'
e £yiH
K m
i x
· w¬ hAvH
¸ t
Gi £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚
£yivA–bËra'Ãw hAKHim·x £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 15 :lE'˚vËr-§eb
– •Asy√ l
¸ '
e d√g y≈nb
¸ l
i
ta'¸m §Eb˚'Ër h≈n·xm
a l
¸ £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a -lAk
– 16 :£yiH
K m
i x
· w¬ tÙ'Em HEHwà •el'
e
£«Cy«n¸H˚ £AtO'¸bic¸l £yiH
K m
i x
· w¬ tÙ'Em-vab
– r
Ë '
a wà •el'
e £yiH
K m
i x
· w¬ dAx'
e wà •el'
e
tOn·xaGmah ™Ùt¸–b £«yC w« l
¸ h
a h≈nx
· m
a dEvÙm-leh'
O vasn√ wà 17 < :˚vAs
– y«
h≈n·xam l∆g–d 18 < :£ehyElgà d
Ê l
¸ Ùd√y-lav Hyi' ˚vAs
– y« §Ek
– ˚n·xy¬ reH'
· k
–a
:d˚hyiGmav-§e–b vAmH
A yil'
È £«yr
fi p
¸ '
e y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ wà hAm
G y√ £At'
O b
¸ c
i l
¸ £«yr
fi p
¸ '
e
hELXam wyAlAvÃw 20 :tÙ'Em HEmx
· w¬ •el'
e £yivb
–A r
Ë '
a £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 19
£ehy„dÿq¸p˚ Ù'Ab¸c˚ 21 :r˚chfldp
K¸ -§eb
– lE'yilm
¸ gF¬ heKHn¬ m
¸ y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ wà heH
K n¬ m
¸
§im√yÃnib y≈n¸bil 'yiWn√ wà §imy√ nà b
–i hEX
L m
a ˚ 22 :£«yt
A 'Am˚ •el'
e £yiHl
» H
¸ ˚ £«yn¬ H
¸

va–bËra'Ãw •ele' £yiHl
» H
¸ ˚ hAH
K m
i x
· £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 23 :y«nv
O d
Ë gF« -§eb
– §fldyib'
·
£yipAl·'-t¬nOm¸H˚ •el'
e ta'm
¸ £«yr
fi p
¸ '
e h≈nx
· m
a l
¸ £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a -lAk
– 24 :tÙ'Em
h√nOpAc §fld h≈n·xam l∆gd
–Â 25 < :˚vAs
– y« £yiHl
i H
¸ ˚ £At'
O b
¸ c
i l
¸ hA'm
E ˚
£ehy„dÿq¸p˚ Ù'Ab¸c˚ 26 :yfld
– H
a yim
G v
a -§eb
– r∆zv
e yix'
· §fld y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ wà £At'
O b
¸ c
i l
¸
'yiW√nÃw rEHA' hELXm
a wyAlv
A £y«nx
O h
a wà 27 :tÙ'Em vabH
¸ ˚ •el'
e £yiH
K H
i wà £«yn¬ H
¸
£yivA–bËra'Ãw dAxe' £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 28 :§flrk
¸ v
A -§eb
– lE'yivgà p
Ka rEH'
A y≈nb
¸ l
i
-§e–b vfiryix·' yilAGtp
¸ n¬ y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ wà yilt
GA p
¸ n¬ hEX
L m
a ˚ 29 :tÙ'Em HEmx
· w¬ •el'
e
:tÙ'Em va–bËra'Ãw •el'
e £yiH
K m
i x
· w¬ hAHl
» H
¸ £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚ Ù'Abc
¸ ˚ 30 :§√nyEv
HEHÃw •ele' £yiKHimx
· w¬ hAvb
¸ H
i wà •el'
e ta'm
¸ §fld h≈nx
· m
a l
¸ £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a -lAk
– 31
lE'flr¸W«y-y≈n¸b y„d˚q¸p
K hel
G '
E 32 > :£ehyElgà d
Ê l
¸ ˚v¸sy« h√nr
O x
· '
a l
A tÙ'Em
teHl
» ¸H˚ •ele' tÙ'Em-HEH £At'
O b
¸ c
i l
¸ tOnx
· m
Ga h
a y„d˚q¸p
K -lAk
– £Atb
O '
· tyEbl
¸
y≈n¸–b ™Ùt¸–b ˚dŸqAKpt
¸ h
A '◊l £«yC w« l
¸ h
a wà 33 :£yiH
K m
i x
· w¬ tÙ'Em HEmx
· w¬ £yipl
A '
·
-reH·' lOk¸–k lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚W·vyC¬ w¬ 34 :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a lE'r
fl W
¸ y«
wyAtOx¸Kp¸Him¸l Hyi' ˚vAsn√ §Ekwà £ehyElgà d
Ê l
¸ ]3 wF nAx-§Ek
– heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i
:wyAtOb·' tyE–b-lav
Numbers 3
rah¸–b heHOm-te' h√whÃy reb
– d
–Ê £Ùy¸b
– heHm
O ˚ §Orh
· '
a tOdl
¸ ÙGt hel
G '
E wà 1
r√zAv¸le' '˚hyib·'w¬ bfldn√ rÙk¸b
– h
a §Orh
· '
a -y≈nb
–¸ tÙm¸H hel
G '
E wà 2 :y√nyis
'EGlim-reH·' £yixH
u m
G¸ h
a £y«nh
· k
–O h
a §Orh
· '
a y≈nb
–¸ tÙm¸H hel
G '
E 3 :rAmt
A yi'wÃ
hflr√z HE' £AbÊrŸqahb
–¸ h√whÃy y≈np
¸ l
i '˚hyib'
· w¬ bfldn√ tAmyC√ w¬ 4 :§Ehk
a l
¸ £fldy√
rAmAtyi'Ãw r√zAv¸le' §Ehk
a yà w¬ £ehl
A ˚yAh-'◊l £y«nb
A ˚ y¬nyis rab
– d
Ë m
i b
–¸ h√whÃy y≈np
¸ l
i
:rOm'EGl heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 5 > :£ehyib'
· §Orh
· '
a y≈np
K¸ -lav
:ÙtO' ˚tËrEHÃw §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a y≈np
¸ l
i ÙtO' t
GA d
Ë m
a v
· h
a wà y«wl
E hEX
L m
a -te' b„rq
Ÿ h
a 6
dEvÙm lehO' y≈n¸pil hfldv
E h
A -lAk
– tÂrm
e H
¸ m
i -te'wà ÙGtr
Ë m
a H
¸ m
i -te' ˚r¸mH
A wà 7
-te'Ãw dEvÙm leh'
O yElk
–¸ -lAk
– -te' ˚r¸mH
A wà 8 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a tfidb
O v
· -te' dObv
· l
a
-te' hAGtat√nÃw 9 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a tfidb
O v
· -te' dObv
· l
a lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tÂrm
e H
¸ m
i
:lE'flr¸W«y y≈n¸–b tE'm
E Ùl hAm
G h
E £«n˚tÃn £«n˚tÃn wy√nb
A l
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ £«yC w« l
¸ h
a
b„r“–qah r√∑zahÃw £AtnF√ h
u k
–¸ -te' ˚r¸mH
A wà dOqp
¸ t
Gi wy√nb
–A -te'wà §Orh
· '
a -te'wà 10
yiGt¸x—qAl h≈Fnih y«n·'w¬ 12 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 11 > :tAm˚y
y≈n¸–bim £exÂr reXeKp rÙk¸b
– -lAk
– taxt
Ga lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ™ÙGtm
i £«yC w« l
¸ h
a -te'
rÙk¸–b-lAk yitO–kah £Ùy¸b
– rÙk¸b
– -lAk
– yil yik
– 13 :£«yC w« l
¸ h
a yil ˚yAhwà lE'r
fl W
¸ y«
hAmEh¸–b-dav £fldA'm
E lE'r
fl W
¸ y« b
–¸ rÙk¸b
– -lAk yil yit
G H
¸ d
–fi q
Ÿ h
i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸
y¬nyis ra–bËdim¸–b heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 14 < :h√whÃy y«n'
· ˚y¸hy« yil
-§e–bim rAk√z-lA–k £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £Atb
O '
· tyEbl
¸ y«wl
E y≈nb
–¸ -te' dOqp
K¸ 15 :rOm'El
reH·'a–k h√whÃy yiKp-lav heHm
O £At'
O dOqp
¸ yC« w¬ 16 :£„dq
Ÿ p
¸ t
Gi hAlv
¸ m
a w√ HÂdx
O
:yÊrflr¸m˚ tAhŸq˚ §ÙHËrgF≈ £Atm
O H
¸ b
–i y«wl
E -y≈nb
¸ hel
G '
E -˚y¸hyC« w¬ 17 :h√wF c
u
tAhŸq y≈n¸b˚ 19 :yivm
¸ H
i wà y«nb
¸ l
i £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ §ÙHËrg≈ -y≈nb
–¸ tÙm¸H hel
G '
E wà 18
£AtOx¸Kp¸Him¸l yÊrflrm
¸ y≈nb
¸ ˚ 20 :lE'y«z∑ v
u wà §Ùr¸bx
e rAhc
¸ y« wà £flrm
¸ v
a £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸
§ÙHËr≈g¸l 21 :£Atb
O '
· tyEbl
¸ y«wl
GE h
a tOxp
K¸ H
¸ m
i £Eh hel
G '
E yiH˚m˚ yilx
¸ m
a
:y«FnuHËr≈Fgah tOx¸Kp¸Hm
i £Eh hel
G '
E yivm
¸ H
Ki h
a taxp
Ka H
¸ m
i ˚ y«nb
¸ l
Gi h
a taxp
Ka H
¸ m
i
tav¸biH £ehy„dÿq¸Kp hAlv
¸ m
A w√ HÂdx
O -§eb
– m
i rAkz√ -lAk
– rap
K s
¸ m
i b
–¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ 22
:hAGm√y ˚n·x¬y §A–k¸HiGmh
a y„rx
· '
a y«nF H
u r
Ë gF≈ h
a tOxp
K¸ H
¸ m
i 23 :tÙ'Em HEmx
· w¬ £yipl
A '
·
§ÙHËr≈g-y≈n¸–b tÂremH
¸ m
i ˚ 25 :lE'l
A -§eb
– •Asy√ l
¸ '
e y«nF H
u r
Ë gF≈ l
a bA'-tyEb 'yiWnà ˚ 24
:dEvÙm lehO' xatp
Ke ™asm
A ˚ ˚hEsk
¸ m
i leh'
O h
A wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a dEvÙm leh'
O b
–¸
-lavÃw §A–k¸HiGmah-lav reH'
· rEcx
A h
e xatp
Ke ™asm
A -te'wà rEcx
A h
e yEvl
¸ q
— wà 26
taxaKp¸Him tAhŸqilwà 27 :Ùtfldb
O v
· lOkl
¸ wyflrt
A yEm tE'wà byibs
A x
fi b
–E zà m
Gi h
a
yilE'y«∑zAvAh taxaKp¸Hm
i ˚ y«nr
O b
¸ x
e h
a taxp
Ka H
¸ m
i ˚ yÊrh
A c
¸ yC« h
a taxp
Ka H
¸ m
i ˚ yimr
fl m
¸ v
a h
a
hAl¸vAm√w HÂdOx-§e–bm
i rAkz√ -lAk
– rap
K s
¸ m
i b
–¸ 28 :yith
A q
–Ÿ h
a tOxp
K¸ H
¸ m
i £Eh hel
G '
E
-y≈n¸–b tOx¸Kp¸Him 29 :HÂdq
–O h
a tÂrm
e H
¸ m
i y„rm
¸ H
O tÙ'Em HEHwà £yipl
A '
· t¬nm
O H
¸

tOx¸Kp¸Him¸l bA'-tyEb 'yiWnà ˚ 30 :h√nm
A yEt
G §Ak
– H
¸ im
G h
a ™Âry∆ lav ˚n·xy¬ tAhq
Ÿ
hflrOn¸GmahÃw §Ax¸luKHahwà §Or'
A h
A £At
G r
Ë m
a H
¸ m
i ˚ 31 :lE'y«z∑ v
u -§eb
– ]1 nApc
A yil'
e yith
A q
–Ÿ h
a
:ÙtfldOb·v lOkÃw ™Asm
GA h
a wà £ehb
–A ˚tËrH
A yà reH'
· HÂdq
–O h
a yElk
¸ ˚ tOxb
–¸ zà m
Gi h
a wÃ
tÂrem¸Him y„r¸mOH tfid
– q
ÿ p
K¸ §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a -§eb
– r√zv
A l
¸ '
e y«wl
GE h
a yE'yiWnà 'yiWnà ˚ 32
heGlE' yiH˚Gmah taxp
Ka H
¸ m
i ˚ yilx
¸ m
Ga h
a taxp
Ka H
¸ m
i yÊrr
fl m
¸ l
i 33 :HÂdq
–O h
a
hAl¸vAm√w HÂdOx-§e–bm
i rAkz√ -lAk
– rap
K s
¸ m
i b
–¸ £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚ 34 :yÊrr
fl m
¸ tOxp
K¸ H
¸ m
i £Eh
lE'yÊr˚c yÊrflr¸m tOxp
K¸ H
¸ m
i l
¸ bA'-tyEb 'yiWnà ˚ 35 :£«yt
A 'Am˚ £yipl
A '
· teHH
E
y≈n¸–b tÂrem¸Him tfi–dq
ÿ p
¸ ˚ 36 :h√np
O c
A ˚n·xy¬ §Ak
– ¸Hm
Gi h
a ™Âry∆ lav l«yx
A yib'
· -§eb

:ÙtfldOb·v lOkÃw wyAlk
–E -lAkwà wy√nd
fl '
· w¬ wyfldm
Gu v
a wà wyAxyÊrb
¸ ˚ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a yEHr
Ë q
— yÊrr
fl m
¸
£y«nOxahÃw 38 :£ehy„rt
¸ yEm˚ £Atd
O t
E y«w £ehy≈nd
Ë '
a wà byibs
A rEcx
A h
e y„dm
Gu v
a wà 37
wy√nAb˚ §Or·ha'Ãw heHm
O hAxr
fl zà m
i dEvÙm-leh'
O y≈np
¸ l
i hAmd
Ë q
‘ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a y≈np
¸ l
i
b„r“–qah r√∑zahÃw lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tÂrm
e H
¸ m
i l
¸ Hfld
– q
Ÿ m
Gi h
a tÂrm
e H
¸ m
i £yÊrm
¸ H
O
h√whÃy yiKp-lav ]4 nOrh
· '
a wà heHm
O d—qp
KA reH'
· £«yC w« l
¸ h
a y„d˚q¸p
K -lAk
– 39 :tAm˚y
< :•elA' £yÊr¸Wevwà £«yn¬ H
¸ hAlv
¸ m
a w√ HÂdx
O -§eb
– m
i rAkz√ -lAk
– £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸
-§e–bim lE'flr¸W«y y≈nb
¸ l
i rAkz√ rOkb
–¸ -lAk
– dOqp
K¸ heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 40
y«n·' yil £«Cy«w¸lah-te' ]3 t
GA x
¸ q
— l
A wà 41 :£Atm
O H
¸ rap
K s
¸ m
i tE' 'AWwà hAlv
¸ m
A w√ HÂdx
O
-lA–k taxaGt £«Cy«w¸lh
a tamh
È b
–e tE'wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ b
–i rOkb
–¸ -lAk
– taxt
Ga h√whÃy
ÙtO' h√whÃy h√Fwic reH'
· k
–a heHm
O dOqp
¸ yC« w¬ 42 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tamh
È b
e b
–¸ rÙk¸b

tÙmEH raKp¸sim¸–b rAkz√ rÙk¸b
– -lAk yihyà w¬ 43 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ b
–i rOkb
–¸ -lAk
– -te'
£yiv¸biHÃw hAHl
» ¸H •el'
e £yÊrW
¸ v
e wà £«yn¬ H
¸ £ehy„dÿqp
¸ l
i hAlv
¸ m
a w√ HÂdx
O -§eb
– m
i
-te' x—q 45 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 44 > :£«yt
A 'Am˚
taxaGt £«Cy«w¸lah tamh
È b
–e -te'wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ b
–i rÙk¸b
– -lAk
– taxt
Ga £«yC w« l
¸ h
a
£yiv¸biKHahÃw hAHl
» H
K¸ h
a y≈y˚d¸p
K tE'wà 46 :h√whÃy y«n'
· £«yC w« l
¸ h
a yil-˚yAhwà £At
G m
¸ h
e b
–¸
AGt¸x—qAlÃw 47 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ rÙk¸b
– m
i £«yC w« l
¸ h
a -lav £yipd
Ë v
O h
A £«yt
A 'Am
G h
a wÃ
hflr≈Fg £yÊr¸Wev x“–qt
Gi HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ telgFO l
¸ gF… l
a £yilq
“ H
¸ teHm
E x
· teHm
E x
·
:£ehA–b £yipËdOvAh y≈y˚d¸p
K wy√nb
A l
¸ ˚ §Orh
· '
a l
¸ •esk
–e h
a hAt
G t
a n√ wà 48 :l’qH
KA h
a
:£«Cy«w¸lah y≈y˚d¸Kp lav £yipd
Ë v
O h
A tE'm
E £ÙyËdp
Ki h
a •esk
–e tE' heHm
O x—q
– yC« w¬ 49
H»l¸H˚ £yiKHiHÃw hAH
K m
i x
· •esk
–A h
a -te' x—ql
A lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ rÙk¸b
– tE'm
E 50
§Or·ha'¸l ]3 m«yÁd¸Kph
a •esk
–e -te' heHm
O §Et
G yC« w¬ 51 :HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ •el'
e w√ tÙ'Em
> :heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a h√whÃy yip
K -lav wy√nb
A l
¸ ˚
Numbers 4
H'◊r-te' '◊W√n 2 :rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
£yiHl
» ¸H §e–bim 3 :£Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ y«wl
E y≈nb
–¸ ™ÙGtm
i tAhq
Ÿ y≈nb
–¸
hAk'Al¸m tÙW·val 'Abc
FA l
a 'Ab
– -lAk
– h√nH
A £yiH
K m
i x
· -§eb
– davwà hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A
:£yiHfld›–qah HÂdOq dEvÙm leh'
O b
–¸ tAhq
Ÿ -y≈nb
–¸ tfidb
O v
· t'◊z 4 :dEvÙm leh'
O b
–¸
-˚–sikÃw ™AsAGmah tekr
O p
KA tE' ˚dÊrÙhÃw h∆nx
· m
Ga h
a v
fi s
O nà b
–i wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a 'Ab˚ 5
-d∆geb ˚WËrAp˚ Haxt
Ga rÙv y˚s¸k
– wyAlv
A ˚n¸tn√ wà 6 :tÁdv
E h
A §Or'
· tE' h
– b
A
˚WËr¸p«y £y«nAKpah §axl
¸ H
u lavwà 7 :wyfld
– b
–a ˚mAWwà hAlv
¸ m
A l
¸ m
i telk
E t
G¸ lyilk
–¸
tE'Ãw tOCy÷–q¬n¸Gmah-te'wà tOp
K k
–a h
a -te'wà tOrv
A q
–Ÿ h
a -te' wyAlv
A ˚n¸tn√ wà telk
E t
G¸ d∆gb
–e
d∆ge–b £ehyEl·v ˚WËrp
A ˚ 8 :h∆yh
¸ y« wyAlv
A dyimt
GA h
a £exl
e wà ™esnF√ h
a tÙWŸq
˚xŸqAlÃw 9 :wyfl–da–b-te' ˚mAWwà Haxt
GA rÙv hEsk
¸ m
i b
–¸ ÙtO' ˚–sk
i wà y«nH
A tavl
a ÙGt
Ahyex“q¸lam-te'Ãw Ahyetr
O n≈ -te'wà rÙ'Am
G h
a tfirnO m
¸ -te' ˚–sk
i wà telk
E t
G¸ d∆gb
–e
˚n¸t√nÃw 10 :£ehA–b h
– l
A -˚tËrH
A yà reH'
· h
– n√ m
¸ H
a yElk
–¸ -lAk
– tE'wà h
A yett
GO x
¸ m
a -te'wÃ
lavÃw 11 :XÙGmah-lav ˚n¸tn√ wà Haxt
GA rÙv hEsk
¸ m
i -le' h
A yelk
–E -lAk
– -te'wà h
– t
A '
O
˚mAWÃw HaxAGt rÙv hEsk
¸ m
i b
–¸ ÙtO' ˚–sk
i wà telk
E t
G¸ d∆gb
–e ˚WËrp
¸ y« bAhz∑√ h
a xab
– zà m
i
HÂdO–qa–b £Ab-˚tËrH
A yà reH'
· t„rH
KA h
a yElk
–¸ -lAk
– -te' ˚xŸql
A wà 12 :wyfld
– b
–a -te'
-lav ˚n¸t√nÃw HaxAGt rÙv hEsk
¸ m
i b
–¸ £AtÙ' ˚–sk
i wà telk
E t
G¸ d∆gb
–e -le' ˚n¸tn√ wÃ
wyAlAv ˚n¸t√nÃw 14 :§AmgF√ r
Ë '
a d∆gb
–e wyAlv
A ˚WËrp
A ˚x
fi b
–E zà m
Gi h
a -te' ˚n¸H
K d
Ê wà 13 :XÙGmh
a
tOgAlÃziGmah-te' tOGtx
¸ m
Ga h
a -te' £ehb
–A wyAlv
A ˚tËrH
A yà reH'
· wyAlk
–E -lAk
– -te'

rÙv y˚s¸–k wyAlAv ˚WËrp
A ˚x
fi b
–E zà m
Gi h
a yElk
–¸ lOk
– tOqr
fl zà m
Gi h
a -te'wà £yivyC√ h
a -te'wÃ
-te'Ãw HÂdO–qah-te' tOs
– k
a l
¸ wy√nb
A ˚-§Orh
· '
a hAl
G k
i wà 15 :wyfld
– b
a ˚mAWwà Haxt
Ga
t'EWAl tAhŸq-y≈n¸b ˚'Oby√ §Ek-y„rx
· '
a wà h∆nx
· m
Ga h
a v
fi s
O nà b
–i HÂdq
–O h
a yElk
–¸ -lAk

:dEvÙm lehO'¸–b tAhq
Ÿ -y≈nb
¸ 'AW
K m
a hel
G '
E ˚tEmw√ HÂdq
–O h
a -le' ˚vÃgF y« -'◊lwÃ
£yiGma–sah tÂrOXŸq˚ rÙ'Am
G h
a §emH
e §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a -§eb
– r√zv
A l
¸ '
e tfid
– q
ÿ p
¸ ˚ 16
Ù–b-reH·'-lAkÃw §A–kH
¸ m
Gi h
a -lAk
– tfid
– q
ÿ p
K¸ hAxH
¸ m
Gi h
a §emH
e wà dyimt
GA h
a taxnà m
i ˚
§Or·ha'-le'Ãw heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 17 < :wyAlk
E b
¸ ˚ HÂdq
O b
–¸
:£«Cy«w¸lah ™ÙGtim yith
A q
–Ÿ h
a tOxp
K¸ H
¸ m
i XebH
E -te' ˚tyÊrk
¸ t
Ga -la' 18 :rOm'El
§Or·ha' £yiHfld›–qah HÂdq
O -te' £At
G H
¸ g« b
–¸ ˚tumy√ '◊lwà ˚yAxwà £ehl
A ˚W·v t'◊zwà 19
-'◊lÃw 20 :Ù'AKWam-le'wà Ùtfldb
O v
· -lav Hyi' Hyi' £AtÙ' ˚mAWwà ˚'Oby√ wy√nb
A ˚
h√whÃy rE–bfidÃy¬w 21 > :˚tEmw√ HÂdq
–O h
a -te' val
G b
a k
–¸ tÙ'Ërl
i ˚'Oby√
£AtOb·' tyEb¸l £Eh-£¬gF §ÙHËrg≈ y≈nb
–¸ H'◊r-te' '◊Wn√ 22 :rOm'El
G heHm
O -le'
h√nAH £yiKHim·x-§e–b dav hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yiHl
» H
¸ §eb
– m
i 23 :£Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸
:dEvÙm lehO'¸–b hfldb
O v
· dObv
· l
a 'Abc
A '◊bc
¸ l
i 'Ab
– h
a -lAk
– £AtÙ' dOqp
¸ t
Gi
tOvyÊrÃy-te' ˚'¸W√nwà 25 :'AW
K m
a l
¸ ˚ dObv
· l
a y«nF H
u r
Ë gF≈ h
a tOxp
K¸ H
¸ m
i tfidb
O v
· t'◊z 24
wyAlAv-reH·' HaxaGth
a hEsk
¸ m
i ˚ ˚hEsk
¸ m
i dEvÙm leh'
O -te'wà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a
-te'Ãw rEcAxeh yEvl
¸ q
— tE'wà 26 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke ™asm
A -te'wà hAlv
¸ m
A l
¸ m
i
tE'Ãw byibAs fixE–bÃziGmh
a -lavwà §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -lav reH'
· rEcx
A h
e ravH
a xatp
Ke ™asm
A
:˚dAbAvÃw £ehAl heWv
A y≈ reH'
· -lAk
– tE'wà £Atd
fl b
O v
· yElk
–¸ -lAk
– -te'wà £ehy„rt
¸ yEm
£A'AKWam-lAk¸l y«FnuHr
Ë gF≈ h
a y≈nb
–¸ tfidb
O v
· -lAk
– h∆yh
¸ t
Gi wy√nb
A ˚ §Orh
· '
a yip
K -lav 27
t'◊z 28 :£A'AKWam-lAk
– tE' tÂrm
e H
¸ m
i b
–¸ £ehl
E v
· £eGtËdq
— p
¸ ˚ £Atd
fl b
O v
· lOkl
¸ ˚
rAmAtyi' d¬y¸–b £AGtr
Ë m
a H
¸ m
i ˚ dEvÙm leh'
O b
–¸ y«nF H
u r
Ë gF≈ h
a y≈nb
–¸ tOxp
K¸ H
¸ m
i tfidb
O v
·
£AtOb·'-tyEb¸l £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ yÊrr
fl m
¸ y≈nb
–¸ 29 > :§Ehk
–O h
a §Orh
· '
a -§eb

h√nAH £yiKHim·x-§e–b davwà hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yiHl
» H
¸ §eb
– m
i 30 :£At'
O dOqp
¸ t
Gi
t'◊zÃw 31 :dEvÙm leh'
O tfidb
O v
· -te' dObv
· l
a 'Abc
FA l
a 'Ab
– h
a -lAk
– £„dq
Ÿ p
¸ t
Gi
wyAxyÊr¸b˚ §A–k¸HiGmah yEHr
Ë q
— dEvÙm leh'
O b
–¸ £Atd
fl b
O v
· -lAkl
¸ £A'W
KA m
a tÂrm
e H
¸ m
i
£AtOdEty«w £ehy≈nËd'
a wà byibs
A rEcx
A h
e y„d˚Gmv
a wà 32 :wy√nd
fl '
· w¬ wyfld˚Gmv
a wÃ
yEl¸–k-te' ˚dŸq¸piGt tOmH
E b
¸ ˚ £Atd
fl b
O v
· lOkl
¸ ˚ £ehyElk
–¸ -lAkl
¸ £ehy„rt
¸ yEm˚
£AtfldOb·v-lAk¸l yÊrr
fl m
¸ y≈nb
–¸ tOxp
K¸ H
¸ m
i tfidb
O v
· t'◊z 33 :£A'W
KA m
a tÂrm
e H
¸ m
i
heHOm dOq¸p«Cy¬w 34 :§Ehk
–O h
a §Orh
· '
a -§eb
– rAmt
A yi' d¬yb
–¸ dEvÙm leh'
O b
–¸
:£AtOb·' tyEb¸l˚ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ yith
A q
–Ÿ h
a y≈nb
–¸ -te' hfldv
E h
A yE'yiWnà ˚ §Orh
· '
a wÃ
'AbAFcal 'A–bah-lA–k h√nH
A £yiH
K m
i x
· -§eb
– davwà hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yiHl
» H
¸ §eb
– m
i 35
vab¸H £«yaKp¸la' £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚y¸hyC« w¬ 36 :dEvÙm leh'
O b
–¸ hfldb
O v
· l
a
lehO'¸–b dEbOvAh-lAk
– yith
A q
–Ÿ h
a tOxp
K¸ H
¸ m
i y„d˚q¸p hel
G '
E 37 :£yiH
K m
i x
· w¬ tÙ'Em
< :heHOm-d¬y¸–b h√whÃy yip
K -lav §Orh
· '
a wà heHm
O d—qp
KA reH'
· dEvÙm
£yiHl
» ¸H §e–bim 39 :£Atb
O '
· tyEbl
¸ ˚ £AtÙx¸p
K H
¸ m
i l
¸ §ÙHËrg≈ y≈nb
–¸ y„d˚q¸p˚ 38
lehO'¸–b hfldOb·val 'Abc
FA l
a 'Ab
– h
a -lAk
– h√nH
A £yiH
K m
i x
· -§eb
– davwà hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A
HEHÃw £«yaKp¸la' £Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ ˚y¸hyC« w¬ 40 :dEvÙm
dEbOvAh-lA–k §ÙHËrg≈ y≈nb
–¸ tOxp
K¸ H
¸ m
i y„d˚q¸p hel
G '
E 41 :£yiHl
» H
¸ ˚ tÙ'Em
y„d˚q¸p˚ 42 :h√whÃy yip
K -lav §Orh
· '
a wà heHm
O d—qp
KA reH'
· dEvÙm leh'
O b
–¸
h√nAH £yiHl
» ¸H §e–bm
i 43 :£Atb
O '
· tyEbl
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ yÊrr
fl m
¸ y≈nb
–¸ tOxp
K¸ H
¸ m
i
:dEvÙm lehO'¸–b hfldb
O v
· l
a 'Abc
FA l
a 'Ab
– h
a -lAk
– h√nH
A £yiH
K m
i x
· -§eb
– davwà hAlv
¸ m
a w√
heGlE' 45 :£«yAt'Am˚ £yipl
A '
· teHl
» H
¸ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i ¸l £ehy„dq
ÿ p
¸ ˚y¸hyC« w¬ 44
-d¬y¸–b h√whÃy yiKp-lav §Orh
· '
a wà heHm
O d—qp
KA reH'
· yÊrr
fl m
¸ y≈nb
–¸ tOxp
K¸ H
¸ m
i y„d˚q¸p
lE'flr¸W«y yE'yiWÃn˚ §Orh
· '
a wà heHm
O d—qp
KA reH'
· £yÊdq
ÿ p
K¸ h
a -lAk
– 46 :heHm
O
hAl¸vam√w h√nAH £yiHl
» H
¸ §eb
– m
i 47 :£Atb
O '
· tyEbl
¸ ˚ £Atx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ £«yC w« l
¸ h
a -te'
'AKWam tfidOb·v¬w hfldb
O v
· tfidb
O v
· dObv
· l
a 'Ab
– h
a -lAk
– h√nH
A £yiH
K m
i x
· -§eb
– davwÃ
:£y«nOm¸H˚ tÙ'Em HEmx
· w¬ £yipl
A '
· t¬nm
O H
¸ £ehy„dq
ÿ p
K¸ ˚y¸hyC« w¬ 48 :dEvÙm leh'
O b
–¸
-lavÃw ÙtfldOb·v-lav Hyi' Hyi' heHm
O -d¬yb
–¸ £AtÙ' d—qp
KA h√whÃy yip
K -lav 49
> :heHOm-te' h√whÃy h√wF c
i -reH'
· wyfldq
ÿ p
¸ ˚ Ù'AW
K m
a

Numbers 5
˚x¸GlaHy«w lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ -te' wac 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
hAb‘qÃn-dav rAk√∑zim 3 :Hepn√ l
A 'EmX
A lOkwà b√z-lAkwà v
fi ˚rAc-lAk
– h∆nx
· m
Ga h
a -§im
reH·' £ehy≈n·xam-te' ˚'¸m
G X
a yà '◊lwà £˚x¸l
G H
a t
G¸ h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim-le' ˚xEl
G H
a t

¶˚xim-le' £AtÙ' ˚x¸l
G H
a yà w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ §Ek-˚W·vyC¬ w¬ 4 :£AkÙt¸b
– §EkH
O y«n'
·
> :lE'flr¸W«y y≈n¸–b ˚WAv §Ek
– heHm
O -le' h√whÃy reb
– d
–Ê reH'
· k
–a h∆nx
· m
Ga l
a
-Ù' Hyi' lE'flr¸Wy« y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
–fi 6 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 5
hAm¸HA'Ãw h√whya–b lavm
a lOvm
¸ l
i £fld'
A h
A t'◊X
L x
a -lAk
– m
i ˚W·vy¬ yik
– hAH
K '
i
ÙmAH·'-te' byiHEhwà ˚WAv reH'
· £At'AX
L x
a -te' ˚–dw¬ ¸th
i wà 7 :'wihh
a HepnF∆ h
a
Hyi'Al §yE'-£i'Ãw 8 :Ùl £aH'
A reH'
· l
a §atn√ wà wyAlv
A •EsyO ÙtiHyimx
· w¬ ÙH'◊rb
–¸
lyE' dab¸Glim §EhO–kl
a h√whyal bAH˚Gmh
a £AH'
A h
A wyAl'
E £AH'
A h
A byiHh
A l
¸ lE'gFO
yEHËd“q-lAk¸l hAm˚r¸t
G -lAkwà 9 :wyAlv
A Ù–b-rep
K k
a yà reH'
· £yÊrp
Ku k
–i h
a
Ùl wyAHfld›q-te' Hyi'wà 10 :h∆yh
¸ y« Ùl §Ehk
–O l
a ˚byÊrq
Ÿ y¬ -reH'
· lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸
> :h∆y¸h«y Ùl §Ehk
–O l
a §Et
G y« -reH'
· Hyi' ˚y¸hy«
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 12 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 11
bakAHÃw 13 :lavAm Ùb hAlv
· m
A ˚ ÙGtH
¸ '
i heXW
¸ t
i -yik
– Hyi' Hyi' £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wÃ
hA'Am¸X«n 'yihÃw hflrt
G¸ s
¸ n« wà h
– H
A yi' y≈nyEvm
E £alv
¸ n∆ wà vfirz∆ -tabk
¸ H
i h
– t
A '
O Hyi'
-te' '≈Fn÷qÃw hA'Ãn÷q-fix˚r wyAlv
A rabv
A wà 14 :hAWp
KA t
¸ n« '◊l 'wihwà h
– b
–A §yE' dEvwÃ
'yihÃw ÙGt¸Hi'-te' '≈nF q
÷ wà hA'nà q
÷ -fix˚r wyAlv
A rabv
A -Ù' hA'm
A X
¸ n« 'wihwà ÙGtH
¸ '
i
-te' 'yibEhÃw §EhO–kh
a -le' ÙGtH
¸ '
i -te' Hyi'h
A 'yibEhwà 15 :hA'm
A X
¸ n« '◊l
§emeH wyAlAv qOc«y-'◊l £yÊrv
O W
¸ xamq
’ hApyE'h
A tÊryiWv
· h
A yelv
A h
– n√ b
–A r
Ë q

tÂre–kÃzam §ÙrA–k«z taxnà m
i '˚h tO'n√ q
Ÿ taxnà m
i -yi–k h√nb
O l
¸ wyAlv
A §Et
G y« -'◊lwÃ
§EhO–kah x—qAlÃw 17 :h√whÃy y≈np
¸ l
i h
– d
fl m
i v
È h
e wà §Ehk
–O h
a h
– t
A '
O byÊrq
Ÿ h
i wà 16 :§Owv
A
§A–k¸HiGmah v—qËr—q¸–b h∆yh
¸ y« reH'
· rApv
A h
e -§im˚ WÂrx
A -yilk
¸ b
–i £yiHd
O q
Ÿ £«ym
a
h√whÃy y≈n¸pil hAKHi'h
A -te' §Ehk
–O h
a dyimv
È h
e wà 18 :£«ym
GA h
a -le' §atn√ wà §Ehk
–O h
a x—q
– y«
taxÃnim §ÙrA–k«∑zah taxnà m
i tE' h
A yep
K k
–a -lav §atn√ wà hAH
K '
i h
A H'◊r-te' vfirp
A ˚
fivyi–b¸HihÃw 19 ]3 :£yÊrr
[ '
A m
¸ h
a £yÊrm
GA h
a yEm ˚y¸hy« §Ehk
–O h
a d¬yb
¸ ˚ 'wih tO'n√ q
Ÿ
'◊l-£i'Ãw ™AtO' Hyi' bakH
A '◊l-£i' hAH
K '
i h
A -le' ram'
A wà §Ehk
–O h
a h
– t
A '
O
:heGlE'Ah £yÊr[rA'¸mh
a £yÊrm
GA h
a yEm
G m
i y÷qnF√ h
i ™EHyi' taxt
Ga hA'm
¸ X
u tyiXW
A
ÙGt¸bAk¸H-te' ™A–b Hyi' §Et
G yC« w¬ t'EmX
¸ n« yikwà ™EHyi' taxt
Ga tyiXW
A yik
– t
G¸ '
a wà 20
hAlA'Ah tavub¸Hi–b hAH
K '
i h
A -te' §Ehk
–O h
a v
fi yib
– H
¸ h
i wà 21 :™EHyi' y„dv
· l
¸ b
–a m
i
™EGmav ™Ùt¸–b hAvubH
¸ l
i wà hAl'
A l
¸ ™AtÙ' h√whÃy §Et
G y« hAH
K '
i l
A §Ehk
–O h
a ram'
A wÃ
£«yaGmah ˚'Ab˚ 22 :hAbc
A ™≈nX
¸ b
–i -te'wà telp
e nO ™Ekr
„ yà -te' h√whÃy tEtb
–¸
hAKHi'Ah hflr¸mA'Ãw ™„ry√ lip
K nà l
a wà §eXb
–e tÙ–bc
¸ l
a ™«yv
a m
E b
–¸ hel
G '
E h
A £yÊrr
Ë '
A m
¸ h
a
yEm-le' hAxAm˚ reps
–E b
–a §Ehk
–O h
a hel
G '
E h
A t»l'
A h
A -te' batk
A wà 23 :§Em'
A §Em'
A
˚'Ab˚ £yÊr[rA'¸mah £yÊrm
GA h
a yEm-te' hAH
K '
i h
A -te' h“qH
¸ h
i wà 24 :£yÊrm
GA h
a
tE' hAKHi'Ah d¬Cyim §Ehk
–O h
a x—ql
A wà 25 :£yÊrm
A l
¸ £yÊrr
[ '
A m
¸ h
a £«ym
Ga h
a h
– b
A
-le' –hAtO' byÊrŸqh
i wà h√whÃy y≈np
¸ l
i hAxnà m
Gi h
a -te' •y«nh
E wà tO'n√ q
–Ÿ h
a taxnà m
i
hAxE–bÃziGmah ryiXŸqh
i wà h
– t
A r
fl k
–A zà '
a -te' hAxnà m
Gi h
a -§im §Ehk
–O h
a ¶amq
“ wà 26 :fixb
–E zà m
Gi h
a
hAtÃyAhÃw £«yaGmah-te' h
– q
“ H
¸ h
i wà 27 :£«ym
GA h
a -te' hAH
K '
i h
A -te' h’qH
¸ y¬ rax'
a wÃ
£yÊr[rA'¸mah £«yaGmah h
– b
A ˚'Ab˚ h
– H
A yi'b
–¸ lavm
a lOvm
¸ t
Gi w¬ hA'm
¸ X
¸ n« -£i'
bÂr’q¸–b hAlA'¸l hAH
K '
i h
A hAtyà h
A wà h
– k
A r
„ yà hAlp
¸ n√ wà h
– n√ X
¸ b
i hAtb
¸ c
A wà £yÊrm
A l
¸
hAvËrÃz«nÃw hAtŸ–q«nÃw 'wih hflrh
O X
¸ ˚ hAH
K '
i h
A hA'm
¸ X
¸ n« '◊l-£i'wà 28 :–hm
GA v
a
–hAHyi' taxaGt hAKH'
i heXW
¸ t
Gi reH'
· tO'n√ q
–Ÿ h
a tfirÙGt t'◊z 29 :vfirz√
ÙGt¸Hi'-te' '≈Fn÷qÃw hA'nà q
÷ x
fi ˚r wyAlv
A rObv
· t
Ga reH'
· Hyi' Ù' 30 :hA'm
A X
¸ n« wÃ
hflrÙGtah-lA–k tE' §Ehk
–O h
a h
– l
A hAWv
A wà h√whÃy y≈np
¸ l
i hAH
K '
i h
A -te' dyimv
È h
e wÃ
> :–h√nOw·v-te' 'AKWt
Gi 'wihh
a hAH
K '
i h
A wà §Owv
A m
E Hyi'h
A h“q
– n« wà 31 :t'◊z∑ h
a
Numbers 6
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1

ry«∑zah¸l ry«z√n rÂdn∆ rOd
– nà l
i 'ilp
¸ y¬ yik
– hAH
K '
i -Ù' Hyi' £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wÃ
-lAkÃw heGt¸H«y '◊l rAkH
E ¶emx
O wà §«yy¬ ¶emx
O ry«z∑ y¬ rAkH
E wà §«yyC¬ m
i 3 :h√whyal
lO–k 4 :lEk'◊y '◊l £yiHb
E y«w £yixl
a £yibn√ v
· w¬ het
G H
¸ y« '◊l £yibn√ v
· tfirH
¸ m
i
:lEk'◊y '◊l g√z-davwà £y«nF c
a r
Ë x
a m
E §«yyC¬ h
a §epgF∆ m
i heWv
A y≈ reH'
· lOk
– m
i ÙrÃzn« yEmyÃ
£im√Cyah t'◊l¸m-dav ÙH'◊r-lav rObv
· y¬ -'◊l ravt
Ga ÙrÃzn« rÂdn∆ yEmyà -lAk
– 5
yEmÃy-lA–k 6 :ÙH'◊r ravW
¸ vfirp
Ke l„d
– gF¬ h∆yh
¸ y« HOdq
“ h√whyal ry«z∑ y¬ -reH'
·
ÙtOxa'¸l˚ wyixA'¸l ÙGm'
i l
¸ ˚ wyib'
A l
¸ 7 :'Oby√ '◊l tEm Hepn∆ -lav h√whyal Ùry«z∑ h
a
yEmÃy lO–k 8 :ÙH'◊r-lav wyAhl
» '
È r∆zn≈ yik
– £Atm
O b
–¸ £ehl
A 'Am
G X
La y« -'◊l
'EGmiXÃw £O'¸tiKp vatp
e b
–¸ wyAlv
A tEm t˚m√y-yikwà 9 :h√whyal '˚h HOdq
“ ÙrÃzn«
£ÙCyab˚ 10 :˚Fnex¸Glg¬ yà yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a Ùtflrh
Û X
A £Ùy¸b
– ÙH'◊r xal
G g« wà ÙrÃzn« H'◊r
lehO' xateKp-le' §Ehk
–O h
a -le' h√nÙy y≈nb
–¸ y≈nH
¸ Ù' £yÊrt
O yEt
G H
¸ 'iby√ y«nyimH
K¸ h
a
reH·'Em wyAlAv reKpk
i wà hAlv
O l
¸ dAx'
e wà t'AX
L x
a l
¸ dAx'
e §Ehk
–O h
a hAWv
A wà 11 :dEvÙm
-te' h√whyal ry«∑zh
i wà 12 :'˚hah £ÙCyb
–a ÙH'◊r-te' Hfid
– q
÷ wà HepnF√ h
a -lav 'AXx
A
yi–k ˚l¸Kp«y £y«nOH'Êrh
A £yimyC√ h
a wà £AH'
A l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– Webk
–e 'yibh
E wà ÙrÃzn« yEmyÃ
'yib√y ÙrÃz«n yEmÃy t'◊lm
¸ £Ùy¸b
– ry«znF√ h
a tfirÙGt t'◊zwà 13 :ÙrÃzn« 'EmX
A
Webe–k h√whyal ÙnA–br
Ë q
“ -te' byÊrq
Ÿ h
i wà 14 :dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le' ÙtO'
hAmyim¸Gt –hAt√n¸H-tab
– tax'
a hAWb
¸ k
a wà hAlv
O l
¸ dAx'
e £yimt
A Ùt√nH
¸ -§eb

t»Glax telOs tÙFcm
a laswà 15 :£yiml
A H
¸ l
i £yimt
GA dAx'
e -l«y'
a wà t'AX
L x
a l
¸
:£ehyE–k¸s«nÃw £AtAxnà m
i ˚ §emH
KA b
–a £yixH
u m
¸ tÙFcm
a y‘qy÷qr
Ë ˚ §emH
Ke b
–a t»l˚l¸b

-te'Ãw 17 :ÙtAlOv-te'wà Ùt'AX
L x
a -te' hAWv
A wà h√whÃy y≈np
¸ l
i §Ehk
–O h
a byÊrq
Ÿ h
i wà 16
-te' §EhO–kah hAWAvwà tÙFcm
Ga h
a las lav h√whyal £yiml
A H
¸ xabz∆ heWv
· y¬ l«y'
a h
A
ÙrÃz«n H'◊r-te' dEvÙm leh'
O xatp
Ke ry«znF√ h
a xal
G g« wà 18 :Ù–ks
¸ n« -te'wà ÙtAxnà m
i
:£yimAl¸KHah xab∆z taxt
Ga -reH'
· HE'h
A -lav §atn√ wà ÙrÃzn« H'◊r ravW
¸ -te' x—ql
A wÃ
-§im taxa' hAFcam tal
G x
a wà l«y'
a h
A -§im hAlH
E b
–¸ v
fi r
O z∑à h
a -te' §Ehk
–O h
a x—ql
A wà 19
:ÙrÃz«n-te' Ùx¸Gl¬Fg¸th
i rax'
a ry«znF√ h
a yEp
K k
–a -lav §atn√ wà dAx'
e hAc
F m
a qy÷qr
Ë ˚ las
– h
a
h≈z·x lav §EhO–kal '˚h HÂdq
O h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G §Ehk
–O h
a £AtÙ' •y«nh
E wà 20
t'◊z 21 :§«y√y ry«znF√ h
a het
G H
¸ y« rax'
a wà hAm˚r¸t
G h
a qÙH lavwà hAp˚n¸t
G h
a
gyiKWaGt-reH·' dab¸Glm
i ÙrÃzn« -lav h√whyal ÙnAb
– r
Ë q
“ rOd
– y« reH'
· ry«znF√ h
a tfirÙGt
rE–bfidÃy¬w 22 > :ÙrÃzn« tfirÙGt lav heWv
· y¬ §Ek
– rOd
– y« reH'
· ÙrËdn« yipk
–¸ Ùd√y
hO–k rOm'El wy√nA–b-le'wà §Orh
· '
a -le' rEb
– d
–fi 23 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy
< :£ehAl rÙmA' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -te' ˚k[rb
A t
¸
< :ßÂr¸m¸H«yÃw h√whÃy ߸kr
 b
A yà 24
< :≠∆Fnuxy«w ßyelE' wy√np
KA h√whÃy rE'y√ 25
< :£ÙlAH ߸l £EWy√ wà ßyel'
E wy√np
KA h√whÃy 'AW
K y« 26
> :£Ek[rAb·' y«n·'w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lav yimH
¸ -te' ˚mAWwà 27
Numbers 7
H„–d—qÃy¬w ÙtO' xaHm
¸ yC« w¬ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te' £y÷qh
A l
¸ heHm
O tÙGlk
–a £Ùy¸b
– yihyà w¬ 1
H„–d—qÃy¬w £ExAH¸m«Cy¬w wyAlk
–E -lAk
– -te'wà x
fi b
–E zà m
Gi h
a -te'wà wyAlk
–E -lAk
– -te'wà ÙtO'
tOLXaGmah yE'yiWÃn £Eh £Atb
O '
· tyEb
– yEH'flr lE'r
fl W
¸ y« yE'yiWnà ˚byÊrq
Ÿ yC¬ w¬ 2 :£At'
O
-HEH h√whÃy y≈n¸pil £√nb
–A r
Ë q
“ -te' ˚'yibyC√ w¬ 3 :£yÊdq
ÿ p
K¸ h
a -lav £yÊdm
¸ v
O h
A £Eh
dAxe'¸l rÙHÃw £yi'W
i nFÃ h
a y≈nH
¸ -lav hAlg√ v
· r“qb
–A rAWv
A y≈nH
¸ ˚ bAc t»lgà v
e
x—q 5 :rOm'EGl heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 4 :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a y≈np
¸ l
i £AtÙ' ˚byÊrq
Ÿ yC¬ w¬
£«Cy«w¸lah-le' £AtÙ' hAt
G t
a n√ wà dEvÙm leh'
O tfidb
O v
· -te' dObv
· l
a ˚yAhwà £At
G '
i m
E
£AtÙ' §EGt«Cy¬w r“qA–bh
a -te'wà t»lg√ v
· h
A -te' heHm
O x—q
– yC« w¬ 6 :Ùtfldb
O v
· yipk
–¸ Hyi'
y≈n¸bil §at√n r“qA–bah tavb
–a r
Ë '
a tE'wà t»lg√ v
· h
A yEt
G H
¸ tE' 7 :£«yC w« l
¸ h
a -le'
§at√n r“qA–bah t¬nOmH
¸ tE'wà t»lg√ v
· h
A vab
– r
Ë '
a tE'wà 8 :£Atd
fl b
O v
· yipk
–¸ §ÙHËrg≈
tAhŸq y≈n¸bilÃw 9 :§Ehk
–O h
a §Orh
· '
a -§eb
– rAmt
A yi' d¬yb
–¸ £Atd
fl b
O v
· yipk
–¸ yÊrr
fl m
¸ y≈nb
¸ l
i
£yi'iWÃFnah ˚byÊrŸq¬Cyw¬ 10 :˚'AW
K y« •Etk
–A b
–a £ehElv
· HÂdq
–O h
a tfidb
O v
· -yik
– §Atn√ '◊l
£√nA–bËr“q-te' £i'yiWnFÃ h
a ˚byÊrq
Ÿ yC¬ w¬ ÙtO' xaHm
GA h
i £Ùy¸b
– x
fi b
–E zà m
Gi h
a tak
– n… x
· tE'

dAxe' 'yiW√n £ÙCyal dAx'
e 'yiWn√ heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 11 :fixb
–E zà m
Gi h
a y≈np
¸ l
i
byÊrŸqaGmah yihÃy¬w 12 < :fixb
–E zà m
Gi h
a tak
– n… x
· l
a £√nb
–A r
Ë q
“ -te' ˚byÊrq
Ÿ y¬ £ÙCyl
a
:hfld˚hÃy hELXam¸l bfldn√ yim
G v
a -§eb
– §ÙH¸xn¬ ÙnAb
– r
Ë q
“ -te' §ÙH'Êrh
A £ÙCyb
–a
dAxe' qflrÃzim –hAlq
“ H
¸ m
i hA'm
E ˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ wà 13
hAl˚l¸–b telOs £yi'l
E m
¸ £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e
dAxe' raKp 15 :tÂrX
O q
Ÿ hA'l
E m
¸ bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 14 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke b
a
£y«∑ziv-ryiv¸W 16 :hAlv
O l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb

hAKHim·x £ilyE' £«yn¬ H
¸ r“qb
–A £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 17 :t'AX
L x
a l
¸ dAx'
e
-§e–b §ÙH¸x¬n §a–bËr“q h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
· £yÊd˚Gtv
a
'yiWÃn rAv˚c-§e–b lE'nà t
a nà byÊrq
Ÿ h
i y«nH
KE h
a £ÙCyb
–a 18 > :bfldn√ yim
G v
a
hA'Em˚ £yiHl
» ¸H tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ -te' bÊrq
Ÿ h
i 19 :rAkSAW
K y«
£yi'El¸m £ehy≈n¸H HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i h
– l
A q
“ H
¸ m
i
hA'El¸m bAh√z hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 20 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke ab hAl˚l¸b
– tels
O
Ùt√n¸H-§e–b dAxe'-Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K 21 :tÂrX
O q
Ÿ
r“qA–b £yimAl¸KHah xabz∆ l
¸ ˚ 23 :t'AX
L x
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 22 :hAlv
O l
¸
§a–bËr“q h∆z hAKHim·x h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
· £yÊd˚Gtv
a hAH
K m
i x
· £ilyE' £«yn¬ H
¸
bA'yilÈ' §ul˚bÃz y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ yiHyilH
K¸ h
a £ÙCyb
–a 24 > :rAv˚c-§eb
– lE'nà t
a nÃ
–hAl“q¸Him hA'Em˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 25 :§»lx
E -§eb

telOs £yi'El¸m £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i
:tÂrOXŸq hA'El¸m bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 26 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke b
a hAl˚l¸b

:hAlOv¸l Ùt√n¸H-§e–b dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K 27
£«y¬n¸H r“qA–b £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 29 :t'AX
L x
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 28
§a–bËr“q h∆z hAKHim·x h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
· £yÊdt
Gu v
a hAH
K m
i x
· £ilyE'
§Eb˚'Ër y≈n¸bil 'yiWn√ yivyibr
Ë h
A £ÙCyb
–a 30 > :§»lx
E -§eb
– bA'yil'
È
hA'Em˚ £yiHl
» ¸H tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 31 :r˚'y„dH
¸ -§eb
– r˚cyil'
È
£yi'El¸m £ehy≈n¸H HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i h
– l
A q
“ H
¸ m
i
:tÂrOXŸq hA'El¸m bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 32 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke b
a hAl˚l¸b
– tels
O
:hAlOv¸l Ùt√n¸H-§e–b dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K 33 ]2
£ilyE' £«y¬n¸H r“qA–b £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 35 :t'ALXx
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 34
r˚cyilÈ' §a–bËr“q h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
· £yÊdt
Gu v
a hAH
K m
i x
·
lE'yimul¸H §Ùv¸miH y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ yiHyimx
· h
a £ÙCyb
–a 36 > :r˚'y„dH
¸ -§eb

–hAl“q¸Him hA'Em˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 37 :yfld
– H
a yÊr˚c-§eb

telOs £yi'El¸m £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i
:tÂrOXŸq hA'El¸m bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 38 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke b
a hAl˚l¸b

-ryiv¸W 40 :hAlv
O l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K 39
hAKHim·x £ilyE' £«yn¬ H
¸ r“qb
–A £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 41 ]2 :t'AX
L x
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i
-§e–b lE'yimul¸H §a–br
Ë q
“ h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
· £yÊdt
Gu v
a
:lE'˚vË–d-§e–b •Asy√ l
¸ '
e d√g y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ yiH
K H
Ki h
a £ÙCyb
–a 42 > :yfld
– H
a yÊr˚c
dAxe' qflrÃzim –hAlq
“ H
¸ m
i hA'm
E ˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 43
§emeKHab hAl˚l¸–b tels
O £yi'l
E m
¸ £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e
-§e–b dAxe' raKp 45 :tÂrX
O q
Ÿ hA'l
E m
¸ bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 44 :hAxnà m
i l
¸
dAxe' £y«∑ziv-ryiv¸W 46 :hAlv
O l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A
hAKHim·x £yÊduGtav hAH
K m
i x
· £ilyE' £«yn¬ H
¸ r“qb
–A £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 47 :t'AX
L x
a l
¸
> :lE'˚vË–d-§e–b •Asy√ l
¸ '
e §ab
– r
Ë q
“ h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸
ÙnA–bËr“q 49 :d˚hyim
G v
a -§eb
– vAmH
A yil'
È £«yr
fl p
¸ '
e y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ yivyibH
K¸ h
a £ÙCyb
–a 48
£yiv¸biH •ese–k dAx'
e qflrzà m
i h
– l
A q
“ H
¸ m
i hA'm
E ˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q

:hAxÃnim¸l §emeKHab hAl˚l¸b
– tels
O £yi'l
E m
¸ £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e
l«ya' r“qA–b-§e–b dAx'
e rap
K 51 :tÂrX
O q
Ÿ hA'l
E m
¸ bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 50
:t'ALXax¸l dAxe' £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 52 :hAlv
O l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– dAx'
e -Webk
–e dAx'
e
£yiWAb¸–k hAKHim·x £yÊdt
Gu v
a hAH
K m
i x
· £ilyE' £«yn¬ H
¸ r“qb
–A £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 53

£ÙCya–b 54 > :d˚hyim
G v
a -§eb
– vAmH
A yil'
È §ab
– r
Ë q
“ h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸
:r˚c-hfld¸Kp-§e–b lE'yilm
¸ gF¬ heH
K n¬ m
¸ y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ y«nyimH
K¸ h
a
l’qeH £yiv¸biH •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i h
– l
A q
“ H
¸ m
i hA'm
E ˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 55
•a–k 56 ]2 :hAxÃnm
i l
¸ §emH
Ke b
a hAl˚l¸b
– tels
O £yi'l
E m
¸ £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸
dAxe' l«ya' r“qA–b-§eb
– dAx'
e rap
K 57 :tÂrX
O q
Ÿ hA'l
E m
¸ bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a
:t'ALXax¸l dAxe' £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 58 :hAlv
O l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– dAx'
e -Webk
–e
£yiWAb¸–k hAKHim·x £yÊdt
Gu v
a hAH
K m
i x
· £ilyE' £«yn¬ H
¸ r“qb
–A £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 59
£ÙCya–b 60 > ]3 :r˚chfldp
K¸ -§eb
– lE'yilm
¸ gF¬ §ab
– r
Ë q
“ h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸
•ese–k-tfir·v—q ÙnA–br
Ë q
“ 61 :y«nv
O d
Ë gF« -§eb
– §fldyib'
· §imy√ nà b
i y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ yivyiHt
G¸ h
a
l’qeH¸–b l’qeH £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i h
– l
A q
“ H
¸ m
i hA'm
E ˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a
taxa' •a–k 62 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke b
a hAl˚l¸b
– tels
O £yi'l
E m
¸ £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a
-Webe–k dAxe' l«ya' r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K 63 :tÂrX
O q
Ÿ hA'l
E m
¸ bAhz√ hflrW
A v
·
xab∆z¸l˚ 65 :t'ALXx
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 64 :hAlv
O l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– dAx'
e
h√nAH-y≈n¸–b £yiWAb¸–k hAH
K m
i x
· £yÊdt
Gu v
a hAH
K m
i x
· £ilyE' £«yn¬ H
¸ r“qb
–A £yiml
A H
K¸ h
a
'yiW√n yÊryiW·vAh £ÙCyb
–a 66 > :y«nv
O d
Ë gF« -§eb
– §fldyib'
· §ab
– r
Ë q
“ h∆z hAH
K m
i x
·
£yiHl
» ¸H taxa' •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 67 :yfld
– H
a yim
G v
a -§eb
– r∆zv
e yix'
· §fld y≈nb
¸ l
i
£ehy≈n¸H HÂdO–qah l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i h
– l
A q
“ H
¸ m
i hA'm
E ˚
hA'El¸m bAh√z hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 68 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke ab hAl˚l¸b
– tels
O £yi'l
E m
¸
:hAlOv¸l Ùt√n¸H-§e–b dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K 69 ]2 :tÂrX
O q
Ÿ
£ilyE' £«y¬n¸H r“qA–b £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 71 :t'ALXx
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 70
-§e–b r∆zevyix·' §a–br
Ë q
“ h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
· £yÊdt
Gu v
a hAH
K m
i x
·
lE'yivÃgaKp rEHA' y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ £Ùy rAWv
A yEt
G H
¸ v
a £Ùy¸b
– 72 > :yfld
– H
a yim
G v
a
–hAl“q¸Him hA'Em˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 73 :§flrk
¸ v
A -§eb

telOs £yi'El¸m £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e qflrzà m
i
:tÂrOXŸq hA'El¸m bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 74 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke b
a hAl˚l¸b

:hAlOv¸l Ùt√n¸H-§e–b dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb
– dAx'
e rap
K 75
£ilyE' £«y¬n¸H r“qA–b £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 77 :t'ALXx
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i -ryivW
¸ 76
-§e–b lE'yivÃgaKp §a–bËrq
“ h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
· £yÊdt
Gu v
a hAH
K m
i x
·
-§e–b vfiryix·' yilAGtp
¸ n¬ y≈nb
¸ l
i 'yiWn√ £Ùy rAWv
A £y≈nH
¸ £Ùy¸b
– 78 > :§flrk
¸ v
A
qflrÃzim –hAl“q¸Him hA'm
E ˚ £yiHl
» H
¸ tax'
a •esk
–e -tfirv
· q
— ÙnAb
– r
Ë q
“ 79 :§√nyEv
hAl˚l¸–b telOs £yi'l
E m
¸ £ehy≈nH
¸ HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ l’qH
e £yivb
¸ H
i •esk
–e dAx'
e
dAxe' raKp 81 :tÂrX
O q
Ÿ hA'l
E m
¸ bAhz√ hflrW
A v
· tax'
a •ak
– 80 :hAxnà m
i l
¸ §emH
Ke b
a
dAxe' £y«∑ziv-ryiv¸W 82 :hAlv
O l
¸ Ùt√nH
¸ -§eb
– dAx'
e -Webk
–e dAx'
e l«y'
a r“qb
–A -§eb

£yÊduGtav hAKHim·x £ilyE' £«yn¬ H
¸ r“qb
–A £yiml
A H
K¸ h
a xabz∆ l
¸ ˚ 83 :t'AX
L x
a l
¸
> :§√nyEv-§e–b vfiryix'
· §ab
– r
Ë q
“ h∆z hAH
K m
i x
· h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ hAH
K m
i x
·
tOr·v—q lE'flr¸W«y yE'yiWnà tE'm
E ÙtO' xaHm
GA h
i £Ùy¸b
– x
fi b
–E zà m
Gi h
a tak
– n… x
· t'◊z 84
:h„r¸Wev £yEGt¸H bAhz√ tÙKpk
–a rAWv
A £y≈nH
¸ •esk
e -y‘qr
Ë zà m
i h„rW
¸ v
e £yEt
G H
¸ •esk
–e
lO–k dAxe'Ah qflrÃziGmh
a £yivb
¸ H
i wà •esk
–e tax'
a h
A hflrv
A q
–Ÿ h
a hA'm
E ˚ £yiHl
» H
¸ 85
bAh√z tÙKpa–k 86 :HÂdq
–O h
a l’qH
e b
–¸ tÙ'Em-vab
– r
Ë '
a Ãw £«yp
Ka l
¸ '
a £yilk
–E h
a •esk
–e
-lA–k HÂdO–qah l’qH
e b
–¸ •ak
– h
a hflrW
A v
· hflrW
A v
· tÂrX
O q
Ÿ tO'l
E m
¸ h„rW
¸ v
e -£yEt
G H
¸
£yÊrAKp rAWAv £y≈n¸H hAlv
O l
A r“qb
–A h
a -lAk
– 87 :hA'm
E ˚ £yÊrW
¸ v
e tÙKpk
–a h
a bahzÃ
y„ryiv¸W˚ £AtAxÃnim˚ rAWv
A £y≈nH
¸ h√nH
A -y≈nb
–¸ £yiWb
A k
–¸ rAWv
A -£y≈nH
¸ £ilyE'
£yÊr¸Wev £yimAl¸KHh
a xabz∆ r—qb
–¸ lOkwà 88 :t'AX
L x
a l
¸ rAWv
A £y≈nH
¸ £y«z∑ v
i
h√nAH-y≈n¸–b £yiWAb¸–k £yiH
K H
i £yÊdt
Gu v
a £yiH
K H
i £ilyE' £yÊrp
KA hAvb
–A r
Ë '
a wÃ
'◊b¸b˚ 89 :ÙtO' xaHm
GA h
i y„rx
· '
a x
fi b
–E zà m
Gi h
a tak
– …nx
· t'◊z £yiH
K H
i
wyAlE' rE–bfi–dim lÙ–qh
a -te' vamH
¸ yC« w¬ ÙGt'
i rEb
– d
fi l
¸ dEvÙm leh'
O -le' heHm
O
rE–bfidÃy¬w £yibÁr¸–kah y≈nH
¸ §yEb
– m
i tÁdv
E h
A §Or'
· -lav reH'
· tÂrp
KO k
–a h
a lavm
E
> :wyAlE'
Numbers 8

AGtËramA'Ãw §Or·ha'-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
tav¸biH ˚ryi'√y hflrÙn¸m
G h
a y≈np
K¸ l˚m-le' tOrnF≈ h
a -te' ߸tl
» v
· h
a b
–¸ wyAl'
E
reH·'a–k AhyetOr≈n hAlv
È h
e hflrÙn¸m
G h
a y≈np
K¸ l˚m-le' §Orh
· '
a §Ek
– WavyC¬ w¬ 3 :tÙr≈nF h
a
–hAk„rÃy-dav bAh√z hAHq
Ÿ m
i hflrnO m
G¸ h
a hEWv
· m
a h∆zwà 4 :heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i
§E–k heHOm-te' h√whÃy hA'r
Ë h
e reH'
· he'r
Ë m
Ga k
–a 'wih hAHq
Ÿ m
i h
– x
A r
Ë p
Ki -dav
> :hflrOn¸Gmah-te' hAWv
A
y≈n¸–b ™ÙGtim £«Cy«w¸lh
a -te' x—q 6 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 5
yEm £ehyEl·v h≈∑zah £flrh
· X
a l
¸ £ehl
A heWv
· t
a -hOkwà 7 :£At'
O t
GA r
Ë h
a X
i wà lE'r
fl W
¸ y«
:˚rAheLXihÃw £ehy„dgà b
i ˚s¸b
– k
i wà £flrW
A b
–¸ -lAk
– -lav ravt
a ˚ryibv
È h
e wà t'AX
L x
a
r“qA–b-§eb y«nEH-rap˚ §emH
KA b
a hAl˚l¸b
– tels
O ÙtAxnà m
i ˚ r“qb
–A -§eb
– rap
K ˚xŸql
A wà 8
AGt¸lahŸqihÃw dEvÙm leh'
O y≈np
¸ l
i £«yC w« l
¸ h
a -te' t
GA b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà 9 :t'AX
L x
a l
¸ x—q
– t
Gi
h√whÃy y≈n¸pil £«Cy«w¸lh
a -te' t
GA b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà 10 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– -te'
-te' §Or·ha' •y«nEhwà 11 :£«yC w« l
¸ h
a -lav £ehy„dyà -te' lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚k¸ms
A wÃ
tfidOb·v-te' dOb·vl
a ˚yAhwà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ tE'm
E h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G £«yC w« l
¸ h
a
hEW·v¬w £yÊrAKpah H'◊r lav £ehy„dyà -te' ˚k¸ms
¸ y« £«yC w« l
¸ h
a wà 12 :h√whÃy
:£«Cy«w¸lah-lav rEKpk
a l
¸ h√whyal hAlv
O dAx'
e h
A -te'wà t'AX
L x
a dAx'
e h
A -te'
hAp˚n¸Gt £AtO' AGt¸pn¬ h
E wà wy√nb
A y≈np
¸ l
i wà §Orh
· '
a y≈np
¸ l
i £«yC w« l
¸ h
a -te' t
GA d
Ë m
a v
· h
a wà 13
:£«Cy«w¸lah yil ˚yAhÃw lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ™ÙGtm
i £«yC w« l
¸ h
a -te' t
GA l
¸ d
–fi b
¸ h
i wà 14 :h√whyal
£AtO' AGtËrahiXÃw dEvÙm leh'
O -te' dObv
· l
a £«yC w« l
¸ h
a ˚'Oby√ §Ek-y„rx
· '
a wà 15
lE'flr¸W«y y≈n¸–b ™ÙGtm
i yil hAm
G h
E £y«nt
u nà £y«nt
u nà yik
– 16 :hAp˚n¸t
G £At'
O t
GA p
¸ n¬ h
E wÃ
:yil £AtO' yiGt¸x—ql
A lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ m
i lOk
– rÙk¸b
– £exr
 -lAk
– tfirX
¸ p
Ki taxt
Ga
-lAk yitO–kah £Ùy¸–b hAmh
E b
–¸ b
a ˚ £fld'
A b
–A lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ b
–i rÙk¸b
– -lAk yil yik
– 17
taxaGt £«Cy«w¸lah-te' x—q
– '
e w√ 18 :yil £At'
O yit
G H
¸ d
–fi q
Ÿ h
i £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e b
–¸ rÙk¸b

§Or·ha'¸l £y«nutÃn £«yC w« l
¸ h
a -te' h√nt
G¸ '
e w√ 19 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ b
–i rÙk¸b
– -lAk

lehO'¸–b lE'flr¸W«y-y≈nb
–¸ tfidb
O v
· -te' dObv
· l
a lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ™ÙGtm
i wy√nb
A l
¸ ˚
teH∆g¸–b •∆g∆n lE'flrW
¸ y« y≈nb
¸ b
–i h∆yh
¸ y« '◊lwà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lav rEp
K k
a l
¸ ˚ dEvÙm
-y≈n¸–b tfid·v-lAkÃw §Orh
· '
a wà heHm
O WavyC¬ w¬ 20 :HÂdq
–O h
a -le' lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸
£ehAl ˚WAv-§E–k £«yC w« l
¸ l
a heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i -reH'
· lOkk
–¸ £«yC w« l
¸ l
a lE'r
fl W
¸ y«
£AtO' §Or·ha' •∆n√Cy¬w £ehy„dgà b
–i ˚s¸b
– k
a yà w¬ £«yC w« l
¸ h
a ˚'¸X
L x
a t
¸ yC« w¬ 21 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
˚'A–b §Ek-y„r·xa'Ãw 22 :£flrh
· X
a l
¸ §Orh
· '
a £ehyElv
· rEp
K k
a yà w¬ h√whÃy y≈np
¸ l
i hAp˚n¸t
G
wy√nAb y≈n¸pilÃw §Or·h'
a y≈np
¸ l
i dEvÙm leh'
O b
–¸ £Atd
fl b
O v
· -te' dObv
· l
a £«yC w« l
¸ h
a
< :£ehAl ˚WAv §E–k £«yC w« l
¸ h
a -lav heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· k
–a
HEmAx §e–bim £«Cy«w¸ll
a reH'
· t'◊z 24 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 23
:dEvÙm lehO' tfidb
O v
· b
–a 'Abc
A '◊bc
¸ l
i 'Ùb√y hAlv
¸ m
a w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e wÃ
t„rEHÃw 26 :dÙv dObv
· y¬ '◊lwà hfldb
O v
· h
A 'Abc
F¸ m
i b˚H√y h√nH
A £yiH
K m
i x
· §eb
– m
i ˚ 25
hAkA–k dOb·v¬y '◊l hfldb
O v
· w¬ tÂrm
e H
¸ m
i rOmH
¸ l
i dEvÙm leh'
O b
–¸ wyAx'
e -te'
> :£AtOr¸m¸Him¸–b £«yC w« l
¸ l
a heWv
· t
Ga
Numbers 9
£At'Ec¸l ty«nEKHah h√nH
KA b
–a y¬nyis-rab
– d
Ë m
i b
¸ heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
-te' lE'flr¸W«y-y≈n¸b ˚W·vy¬ wà 2 :rOm'El §ÙH'Êrh
A HÂdx
O b
–a £«yr
fi c
¸ m
i ¶Âr'
e m
E
£«ya–bËr·vAh §yE–b h∆∑zh
a HÂdx
O b
–a £Ùy-rAWv
A hAvb
–A r
Ë '
a b
–¸ 3 :Ùd·vÙm¸b
– xasp
KA h
a
:ÙtO' ˚W·vaGt wyAXp
KA H
¸ m
i -lAkk
¸ ˚ wyAtq
–O x
u -lAkk
–¸ Ùd·vÙm¸b
– ÙtO' ˚W·vt
Ga ]1
xaseKpah-te' ˚W·vyC¬ w¬ 5 :xasp
KA h
a tOWv
· l
a lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 4
y√nyis ra–bËdim¸–b £«yb
–a r
Ë v
a h
A §yEb
– HÂdx
O l
a £Ùy rAWv
A hAvb
–A r
Ë '
a b
–¸ §ÙH'Êrb
–A
yihÃy¬w 6 :lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ ˚WAv §Ek
– heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i reH'
· lOkk
–¸
xaseKpah-tOW·val ˚l¸ky√ -'◊lwà £fld'
A Hepn∆ l
¸ £yi'm
E X
¸ ˚yAh reH'
· £yiHn√ '
·
˚r¸m'◊Cy¬w 7 :'˚hah £ÙCyb
–a §Orh
· '
a y≈np
¸ l
i wà heHm
O y≈np
¸ l
i ˚bËrq
Ÿ yC« w¬ '˚hah £ÙCyb
–a
yiGt¸lib¸l vfir√Fg«n hAGml
A £fld'
A Hepn∆ l
¸ £yi'm
E X
¸ ˚n¸xn¬ '
· wyAl'
E hAm
G h
E h
A £yiHn√ '
· h
A
£ehEl·' rem'◊Cy¬w 8 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ™Ùt¸b
– Ùd·vm
O b
–¸ h√whÃy §ab
– r
Ë q
“ -te' bÊrq
Ÿ h
a

h√whÃy rE–bfidÃy¬w 9 > :£ekl
A h√whÃy h∆wF c
a yà -ham hAvm
¸ H
¸ '
e wà ˚d¸mv
i heHm
O
-yi–k Hyi' Hyi' rOm'El lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
–fi 10 :rOm'El
G heHm
O -le'
xasep hAWAvÃw £ekyEtr
O d
O l
¸ Ù' £ekl
A ]4 h“qx
O r
Ë ™Ârd
 b
¸ Ù' Hepn∆ l
A 'EmX
A -h∆yh
¸ y«
˚W·v¬y £«ya–bËravAh §yEb
– £Ùy rAWv
A hAvb
–A r
Ë '
a b
–¸ y«nH
KE h
a HÂdx
O b
–a 11 :h√whyal
r’qO–b-dav ˚FneGmim ˚ryi'H
¸ y¬ -'◊l 12 :˚hulk
¸ '◊y £yÊrr
O m
¸ ˚ tÙFcm
a -lav ÙtO'
-reH·' Hyi'AhÃw 13 :ÙtO' ˚W·vy¬ xasp
Ke h
a t—q
– x
u -lAkk
–¸ Ùb-˚r¸b
– H
¸ y« '◊l £ecv
e wÃ
Hep∆Fnah hAtËr¸k«nÃw xasp
Ke h
a tÙW·vl
a lfidx
A wà h√yh
A -'◊l ™Ârd
 b
¸ ˚ rÙhAX '˚h
Hyi'Ah 'AKW«y Ù'¸Xex Ùd·vm
O b
–¸ byÊrq
Ÿ h
i '◊l h√whÃy §ab
– r
Ë q
“ yik
– h
A yem
G v
a m
E 'wihh
a
t—–qux¸–k h√whyal xasp
e hAWv
A wà r≈gF £ekt
G¸ '
i r˚g√y-yikwà 14 :'˚hah
xfirÃze'¸l˚ r≈FgalÃw £ekl
A h∆yh
¸ y« tax'
a h“q
– x
u heWv
· y¬ §Ek
– ÙXAp
K H
¸ m
i k
¸ ˚ xasp
Ke h
a
§A–k¸HiGmah-te' §√nAvh
e hAs
– k
–i §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -te' £y÷qh
A £Ùy¸b˚ 15 > :¶Âr'
A h
A
:r’qO–b-dav HE'-hE'r
Ë m
a k
–¸ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -lav h∆yh
¸ y« bÂrv
e b
A ˚ tÁdv
E h
A leh'
O l
¸
t»lAvEh yip¸l˚ 17 :hAlyà l
A HE'-hE'r
Ë m
a ˚ ˚Fns
–e k
a yà §√nv
A h
e dyimt
A h∆yh
¸ y« §Ek
– 16
-§A–k¸H«y reH·' £Ùq¸mb
i ˚ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚v¸sy« §Ek-y„rx
· '
a wà leh'
O h
A lavm
E §√nv
A h
e
lE'flr¸W«y y≈n¸–b ˚v¸sy« h√whÃy yip
K -lav 18 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ ˚n·xy¬ £AH §√nv
A h
e £AH
:˚n·x¬y §A–k¸HiGmah-lav §√nv
A h
e §Ok
– H
¸ y« reH'
· yEmyà -lAk
– ˚n·xy¬ h√whÃy yip
K -lavwÃ
-te' lE'flr¸W«y-y≈n¸b ˚r¸mH
A wà £yib
– r
fi £yimy√ §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -lav §√nv
A h
e ™yÊr'
· h
a b
¸ ˚ 19
rAKp¸sim £yim√y §√nAvh
e h∆yh
¸ y« reH'
· H≈ywà 20 :˚vAs
– y« '◊lwà h√whÃy tÂrm
e H
¸ m
i
reH·' H≈yÃw 21 :˚vAs
– y« h√whÃy yip
K -lavwà ˚n·xy¬ h√whÃy yip
K -lav §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -lav
£AmÙy Ù' ˚vAs√nÃw r’qb
–O b
–a §√nv
A h
e hAlv
· n¬ wà r’qb
–O -dav bÂrv
e m
E §√nv
A h
e ]3 h∆yh
¸ y« £yim√y-Ù' HÂdOx-Ù' £«ym
a yO -Ù' 22 :˚vAsn√ wà §√nv
A h
e hAlv
· n¬ wà hAlyà l
a w√
˚vA–s«y '◊lÃw lE'flr¸Wy« -y≈nb
¸ ˚n·xy¬ wyAlv
A §Ok
– H
¸ l
i §Ak
– H
¸ m
Gi h
a -lav §√nv
A h
e ™yÊr'
· h
a b
–¸
-te' ˚vA–s«y h√whÃy yip
K -lavwà ˚n·xy¬ h√whÃy yip
K -lav 23 :˚vAs
– y« Ùt»lv
A h
E b
¸ ˚
> :heHOm-d¬y¸–b h√whÃy yip
K -lav ˚rAmH
A h√whÃy tÂrm
e H
¸ m
i
Numbers 10
tOr¸cÙc·x yEGt¸H ߸l hEWv
· 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
-te' va–sam¸l˚ hfldv
E h
A 'flrq
Ÿ m
i l
¸ ߸l ˚yAhwà £At'
O heWv
· t
Ga hAHq
Ÿ m
i •esk
–e
lehO' xateKp-le' hfldv
E h
A -lAk
– ßyel'
E ˚d·vÙnÃw §Ehb
–A ˚vŸqt
A wà 3 :tÙn·xm
Ga h
a
yEH'flr £yi'yiWÃFnah ßyel'
E ˚d·vÙnÃw ˚v“qt
¸ y« tax'
a b
–¸ -£i'wà 4 :dEvÙm
:hAmËd‘q £y«nOxah tÙn·xm
Ga h
a ˚v¸sn√ wà hAv˚r¸t
G £et
G v
¸ q
— t
¸ ˚ 5 :lE'r
fl W
¸ y« yEpl
¸ '
a
hAv˚r¸Gt h√nAmyEGt £y«nx
O h
a tÙn·xm
Ga h
a ˚v¸sn√ wà ty«nH
E hAv˚r¸t
G £et
G v
¸ q
— t
¸ ˚6
:˚vyÊrAt '◊lÃw ˚vŸqt
¸ t
Gi lAhq
–“ h
a -te' lyihq
Ÿ h
a b
¸ ˚ 7 :£ehyEvs
¸ m
a l
¸ ˚vŸqt
¸ y«
£AlÙv t—–qux¸l £ekl
A ˚yAhwà tÙr¸cc
O x
· b
–a ˚vŸqt
¸ y« £y«nh
· k
–O h
a §Orh
· '
a y≈nb
¸ ˚8
r„rOFcah raFcah-lav £ekc
¸ r
Ë '
a b
–¸ hAmx
A l
¸ m
i ˚'Obt
A -yikwà 9 :£ekyEtr
O d
O l
¸
£eGt¸vaHÙnÃw £ekyEhl
» '
È h√whÃy y≈np
¸ l
i ]1 met
G r
Ë k
–a zà n« wœ tÙr¸cc
O x
· b
–a £etv
O r
„ h
· w¬ £ekt
¸ '
e
£ekyEHËdAx yEH'flrb
¸ ˚ £eky„dv
· Ùm¸b˚ £ekt
¸ x
a m
¸ W
i £Ùy¸b˚ 10 :£ekyEbyà '
O m
E
£ekAl ˚yAhÃw £ekyEml
¸ H
a yExb
¸ z« lavwà £ekyEtl
» v
O lav tOrc
¸ c
O x
· b
–a £et
G v
¸ q
— t
¸ ˚
h√nAKHa–b yihÃy¬w 11 > :£ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· £ekyEhl
» '
È y≈np
¸ l
i §ÙrAk
– z« l
¸
:tÁdEvAh §a–k¸Him lavm
E §√nv
A h
e hAlv
· n¬ HÂdx
O b
–a £yÊrW
¸ v
e b
–¸ y«nH
KE h
a HÂdx
O b
–a ty«nH
KE h
a
ra–bËdim¸–b §√nAveh §O–kH
¸ yC« w¬ y√nyis rab
– d
Ë m
Gi m
i £ehyEvs
¸ m
a l
¸ lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚v¸syC« w¬ 12
l∆g–d va–s«Cy¬w 14 :heHm
O -d¬yb
–¸ h√whÃy yip
K -lav h√nH
O 'Êrb
–A ˚v¸syC« w¬ 13 :§flr'Ap
K
-§e–b §ÙH¸x¬n Ù'Ab¸c-lavwà £At'
O b
¸ c
i l
¸ h√nH
O 'Êrb
–A hfld˚hÃy-y≈nb
¸ h≈nx
· m
a
-lavÃw 16 :rAv˚c-§eb
– lE'nà t
a nà rAkSAWy« y≈nb
–¸ hEX
L m
a 'Abc
¸ -lavwà 15 :bfldn√ yim
G v
a
˚v¸s√nÃw §A–k¸HiGmah dfir˚hÃw 17 :§ÙlEx-§eb
– bA'yil'
È §ul˚bÃz y≈nb
–¸ hEX
L m
a 'Abc
¸
h≈n·xam l∆g–d vas√nwà 18 < :§Ak
– H
¸ m
Gi h
a yE'W
¸ nO yÊrr
fl m
¸ y≈nb
¸ ˚ §ÙHËrg≈ -y≈nb
¸
'Ab¸c-lavÃw 19 :r˚'y„dH
¸ -§eb
– r˚cyil'
È Ù'Abc
¸ -lavwà £At'
O b
¸ c
i l
¸ §Eb˚'Ër
d√g-y≈n¸b hELXam 'Abc
¸ -lavwà 20 :yfld
– H
a yÊr˚c-§eb
– lE'yiml
u H
¸ §Ùv¸mH
i y≈nb
–¸ hEX
L m
a
-te' ˚my÷qEhÃw Hfl–dq
Ÿ m
Gi h
a yE'W
¸ nO £yith
A q
–Ÿ h
a ˚v¸sn√ wà 21 :lE'˚vËd
– -§eb
– •Asy√ l
¸ '
e
£AtO'¸bic¸l £«yfir¸p'
e -y≈nb
¸ h≈nx
· m
a l∆gd
– vasn√ wà 22 < :£A'b
–O -dav §Ak
– H
¸ m
Gi h
a

heKH¬n¸m y≈n¸–b hELXam 'Abc
¸ -lavwà 23 :d˚hyim
G v
a -§eb
– vAmH
A yil'
È Ù'Abc
¸ -lavwÃ
-§e–b §fldyib·' §im√yÃnb
i y≈nb
–¸ hEX
L m
a 'Abc
¸ -lavwà 24 ]3 :r˚c-hfldp
K¸ -§eb
– lE'yilm
¸ gF¬
tOn·xaGmah-lAk¸l •Es
– '
a m
¸ §fld-y≈nb
¸ h≈nx
· m
a l∆gd
– vasn√ wà 25 < :y«nÙvËdgF«
hELXam 'Ab¸c-lavÃw 26 ]3 :yfld
– H
a yim
G v
a -§eb
– r∆zv
e yix'
· Ù'Abc
¸ -lavwà £At'
O b
¸ c
i l
¸
vfiryix·' yilAGt¸p¬n y≈nb
–¸ hEX
L m
a 'Abc
¸ -lavwà 27 :§flrk
¸ v
A -§eb
– lE'yivgà p
Ka rEH'
A y≈nb
–¸
< :˚vA–s«Cy¬w £AtO'¸bc
i l
¸ lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ yEvs
¸ m
a hel
G '
E 28 :§√nyEv-§eb

£yiv¸sOn heHOm §Etx
O y«ny√ d
Ë m
Gi h
a lE'˚vËr-§eb
– bAbx
O l
¸ heHm
O rem'◊yC w¬ 29
˚nAGti' hAk¸l £ekAl §Et
G '
e ÙtO' h√whÃy ram'
A reH'
· £ÙqAm
G h
a -le' ˚n¸xn¬ '
·
'◊l wyAlE' rem'◊Cy¬w 30 :lE'r
fl W
¸ y« -lav bÙX-reb
– d
–Ê h√whÃy-yik
– ™Al ˚n¸bX
a h
E wÃ
bOz·vaGt '√n-la' rem'◊yC w¬ 31 :™El'
E yit
G d
Ë l
a Ùm-le'wà yicr
Ë '
a -le'-£i' yik
– ™El'
E
h√yAhÃw 32 :£«y√nyEvl
¸ ˚nAl
G t
A y«yh
A wà rAb
– d
Ë m
Gi b
–a ˚nEtnO x
· t
GA v
¸ d
fi y√ §Ek
– -lav yik
– ˚nAt'
O
˚n¸baXEhÃw ˚nAGmiv h√whÃy byiXy≈y reH'
· '˚hah bÙLXh
a h√yh
A wà ˚nAm
G v
i ™Elt
E -yik

fivEsOn h√whÃy-tyÊr¸–b §Ùr·'w¬ £yimy√ teHl
» H
¸ ™Ârd
–Â h√whÃy rahm
E ˚v¸syC« w¬ 33 :™Al
h√whÃy §¬n·v¬w 34 :hAx˚n¸m £ehl
A r˚tAl £yimy√ teHl
» H
¸ ™Ârd
–Â £ehy≈np
¸ l
i
§OrA'Ah fivOsÃni–b yihÃyw¬ 35 < N :h∆nx
· m
Ga h
a -§im £Avs
¸ n√ b
–¸ £AmÙy £ehyElv
·
heHOm rem'◊Cy¬w
:ßy∆nAKpim ßye'ÃnaW¸m ˚s…ny√ wà ßyebyà '
O ˚cupy√ wà h√whÃy hAm˚q
ram'◊y hOx…n¸b˚ 36
> N :lE'flr¸W«y yEpl
¸ '
a tÙb¸br
Ê h√whÃy hAb˚H
Numbers 11
rax«Cy¬w h√whÃy vam¸HyC« w¬ h√whÃy y≈nzà '
A b
–¸ vfir £y«nnà '
O t
¸ m
i k
–¸ £Avh
A yihyà w¬ 1
£AvAh qav¸c«Cy¬w 2 :h∆nx
· m
Ga h
a hEcq
Ÿ b
–i lak'◊t
G w¬ h√whÃy HE' £Ab
– -ravb
¸ t
Gi w¬ ÙKp'
a
-£EH 'flrŸq«Cy¬w 3 :HE'h
A v—qH
¸ t
Gi w¬ h√whÃy-le' heHm
O lEl
G p
Ka t
¸ yC« w¬ heHm
O -le'
•us¸pas'AhÃw 4 :h√whÃy HE' £Ab hflrv
· b
A -yik
– hflrv
E b
¸ t
Ga '˚hah £ÙqAm
G h
a
˚r¸m'◊Cy¬w lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ £¬gF ˚–kb
¸ yC« w¬ ˚buHyC√ w¬ h√w'
· t
Ga ˚˚a't
¸ h
i Ù–br
Ë q
÷ b
–¸ reH'
·
tE' £√Fnix £«yfir¸cimb
–¸ lak'◊n-reH'
· h√gd
–fl h
a -te' ˚nËrk
a z√ 5 :rAWb
–A ˚nElk
i '
· y¬ yim
:£yim˚KHah-te'Ãw £yilc
A b
–¸ h
a -te'wà ryicx
A h
e -te'wà £yixX
Li b
a '
· h
A tE'wà £yi'H
Ku q
–÷ h
a
-vfirÃzi–k §AGmahÃw 7 :˚ny≈nyEv §Am
G h
a -le' yit
G l
¸ b
–i lOk
– §yE' hAHb
E yà ˚nEHp
¸ n¬ hAt
G v
a wà 6
Ù' £«yax„rAb ˚n·xAXwà ˚XŸql
A wà £Avh
A ˚XAH 8 :xald
O b
–¸ h
a §yEvk
–¸ ÙnyEvwà '˚h d¬gF
£avaX¸–k Ùm¸vaX h√yh
A wà tÙguv ÙtO' ˚WAvwà r˚rAp
K b
–a ˚l¸H
K b
i ˚ hAkd
O m
G¸ b
–a ˚kfld
:wyAlAv §AGmah d„r≈y hAlyà l
A h∆nx
· m
Ga h
a -lav laX
L h
a tÂdr
 b
¸ ˚ 9 :§emH
KA h
a daHl
¸
-rax«Cy¬w ÙlÛhA' xatp
e l
¸ Hyi' wyAtx
O p
K¸ H
¸ m
i l
¸ hekb
–O £Avh
A -te' heHm
O vamH
¸ yC« w¬ 10
hAmAl h√whÃy-le' heHm
O rem'◊yC w¬ 11 :vflr heHm
O y≈nyEvb
¸ ˚ dO'm
¸ h√whÃy •a'
-lA–k 'AKWam-te' £˚WAl ßy∆nyEvb
–¸ §Ex yitc
A m
A -'◊l hAm
G l
A wà ßÂd
– b
¸ v
a l
¸ t
A v
O r
„ h
·
yikOnA'-£i' h∆∑zah £Avh
A -lAk
– tE' yityÊrh
A yiknO '
A eh 12 :yAlv
A h∆z∑ h
a £Avh
A
q≈nOCyah-te' §EmO'Ah 'AW
K y« reH'
· k
–a ß’qyExb
¸ ˚hE'W
A yal'
E ram'◊t-yik
– ˚hyit
G d
Ë l
i yÃ
-lAk¸l tEtAl rAWb
–A yil §«y'
a m
E 13 :wyAtb
O '
· l
a t
GA v
¸ b
–a H
¸ n« reH'
· hAmd
fl '
· h
A lav
lak˚'-'◊l 14 :hAlk
E '◊nwà rAWb
A ˚nAl
G -h√nt
G¸ rOm'El yalv
A ˚–kb
¸ y« -yik
– h∆z∑ h
a £Avh
A
hAkA–k-£i'Ãw 15 :y«nF m
Ge m
i dEbk
A yik
– h∆z∑ h
a £Avh
A -lAk
– -te' t'EWl
A yÊd
– b
a l
¸ yiknO '
A
he'Ëre'-la'Ãw ßy∆nyEvb
–¸ §Ex yit'Acm
A -£i' gOrh
A '√n y«ng≈ r
Ë h
A yil
G heWv
O -¸t
G '
a
Hyi' £yiv¸biH yiGl-hAps
¸ '
e heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 16 > :yitv
A r
fl b
–¸
£AtO' AGt¸x—qAlÃw wyflrX
¸ H
O wà £Avh
A y≈nq
Ÿ z« £Eh-yik
– t
GA v
¸ d
fi y√ reH'
· lE'r
fl W
¸ y« y≈nq
Ÿ z∑« m
i
£AH ߸Gmiv yiGtËra–bÊdwà yit
G d
Ë r
fi y√ wà 17 :™Am
G v
i £AH ˚b¸c
F y¬ t
¸ h
i wà dEvÙm leh'
O -le'
'AKWam¸–b ߸Gti' ˚'¸Wn√ wà £ehyElv
· yit
G m
¸ W
a wà ßyelv
A reH'
· x
fi ˚rAh-§im yit
G l
¸ c
a '
A wÃ
rAxAm¸l ˚HË–d—q¸tih ram'◊t
G £Avh
A -le'wà 18 :ßÂd
– b
a l
¸ hAt
G '
a 'AW
K t
i -'◊lwà £Avh
A
-yi–k rAWA–b ˚nElik·'y¬ yim rOm'El h√whÃy y≈nzà '
A b
–¸ £etyikb
–¸ yik
– rAWb
–A £et
G l
¸ k
a '
· w¬
dAxe' £Ùy '◊l 19 :£et
G l
¸ k
a '
· w¬ rAWb
–A £ekl
A h√whÃy §atn√ wà £«yr
fl c
¸ m
i b
–¸ ˚nAl bÙX
£yÊr¸Wev '◊lÃw £yimy√ hflrW
A v
· '◊lwà £yimy√ hAH
K m
i x
· '◊lwà £«ym
A Ùy '◊lwà §˚l¸k'◊t
G
'flr√z¸l £ekAl h√yAhwà £ekp
K¸ '
a m
E 'Ecy≈ -reH'
· dav £yimy√ HÂdx
O dav 20 :£Ùy

hAGmAl rOm'El wy√nApl
¸ ˚–kb
¸ t
Gi w¬ £ekb
–¸ r
Ë q
÷ b
–¸ reH'
· h√whÃy-te' £et
G s
¸ '
a m
¸ -yik
– §avy¬
reH·' £AvAh yilÃgfir •el'
e tÙ'Em-HEH heHm
O rem'◊yC w¬ 21 :£«yr
fl c
¸ m
Gi m
i ˚n'Acy√ h∆z∑
:£yim√y HÂdOx ˚l¸k'
A wà £ehl
A §Et
G '
e rAWb
–A t
GA r
Ë m
a '
A hAt
G '
a wà ٖbr
Ë q
÷ b
–¸ yiknO '
A
•EsA'≈y £√Cyah y≈gË–d-lAk
– -te' £i' £ehl
A 'Acm
A ˚ £ehl
A XExH
KA y« r“qb
A ˚ §'◊ch
· 22
rAcŸqiGt h√whÃy d¬yh
· heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 23 > :£ehl
A 'Acm
A ˚ £ehl
A
-le' rE–bfidÃy¬w heHm
O 'EcyC≈ w¬ 24 :'»l-£i' yÊrb
A d
Ë ßËrq
Ÿ y« h
· he'r
Ë t
i hAt
G v
a
£AtO' dEm·v¬Cy¬w £Avh
A y≈nq
Ÿ z∑« m
i Hyi' £yivb
¸ H
i •Os'
È yC∆ w¬ h√whÃy y„rb
¸ d
–Ê tE' £Avh
A
fix˚rAh-§im lec'√Cyw¬ wyAl'
E rEb
– d
fi yà w¬ §√nv
A b
–e h√whÃy dÂryC≈ w¬ 25 :leh'
O h
A tObyibs
¸
fix˚rAh £ehyEl·v fixÙn¸k
– yihyà w¬ £y«nq
‘ z∑à h
a Hyi' ]3 myivb
¸ H
i -lav §Et
G yC« w¬ wyAlv
A reH'
·
dAxe'Ah £EH h∆n·xm
Ga b
–a £yiHn√ '
· -y≈nH
¸ ˚r·'H
KA yC« w¬ 26 :˚pAsy√ '◊lwà ˚'¸b
– n¬ t
¸ yC« w¬
'◊lÃw £yibut¸–ka–b hAm
G h
E wà x
fi ˚rAh £ehyElv
· x¬nt
GA w¬ dfldyEm y«nH
KE h
a £EHwà dfld
– l
¸ '
e
ram'◊Cy¬w heHOm¸l d≈gF yC¬ w¬ ravnF¬ h
a ¶flryC√ w¬ 27 :h∆nx
· m
Ga b
–a ˚'¸b
– n¬ t
¸ yC« w¬ hAlh
È '
O h
A ˚'¸cy√
t„rAH¸m §˚n-§i–b fivH
u ÙhÃy §avyC¬ w¬ 28 :h∆nx
· m
Ga b
–a £yi'b
–¸ n¬ t
¸ m
i dfldyEm˚ dfld
– l
¸ '
e
'≈Fn—q¸mah heHOm Ùl rem'◊yC w¬ 29 :£E'l
A k
–¸ heHm
O y«nd
O '
· ram'◊yC w¬ wyflrx
u b
–¸ m
i heHm
O
Ùx˚r-te' h√whÃy §Et
G y« -yik
– £yi'yibnà h√whÃy £av-lAk
– §Et
G y« yim˚ yil hAt
G '
a
fix˚rÃw 31 :lE'flr¸Wy« y≈nq
Ÿ z« wà '˚h h∆nx
· m
Ga h
a -le' heHm
O •Es'
A yC≈ w¬ 30 :£ehyElv
·
£Ùy ™ÂrÂd¸–k h∆n·xm
Ga h
a -lav HOX
L yC« w¬ £√yC h
a -§im £y«wl
¸ W
a z√gyC√ w¬ h√whÃy tE'm
E vasn√
:¶ÂrA'Ah y≈n¸Kp-lav £«yt
a m
GA '
a k
¸ ˚ h∆nx
· m
Ga h
a tÙbyibs
¸ hOk
– £Ùy ™Ârd
 k
¸ ˚ hOk

tflrÛxAGmah £Ùy lOkwà hAlyà l
Ga h
a -lAkwà '˚hah £ÙCyh
a -lAk
– £Avh
A £“qyC√ w¬ 32
£ehAl ˚x¸X¸H«Cy¬w £yÊrm
A x
Û hflrW
A v
· •as'
A Xyivm
¸ m
Ga h
a wAlW
K¸ h
a -te' ˚p¸s'
a yC¬ w¬
•a'Ãw t„rA–k«y £ÂreX £ehy≈nF H
i §yEb
– ˚Fnd
 Ùv rAWb
–A h
a 33 :h∆nx
· m
Ga h
a tÙbyibs
¸ x
fi ÙXAH
-£EH-te' 'flrŸq«Cy¬w 34 :dO'm
¸ hAb
– r
fi hAk
– m
a £Avb
–A h√whÃy ™¬yC w¬ £Avb
A hflrx
A h√whÃy
:£y«Fwa'¸tiGmah £AvAh-te' ˚r¸bq
“ £AH-yik
– h√w'
· t
Ga ah tÙr¸bq
÷ '˚hah £ÙqAm
G h
a
> :tÙrEc·xa–b ˚y¸hyC« w¬ tÙrEcx
· £Avh
A ˚v¸sn√ h√w'
· t
Ga h
a tÙr¸bq
–÷ m
i 35
Numbers 12
tyiHu–kah hAKHi'Ah tÙdO'-lav heHm
O b
–¸ §Orh
· '
a wà £√yr
Ë m
i rEb
– d
fi t
G¸ w¬ 1
re–bÊ–d heHOm¸–b-™a' qfirh
· ˚r¸m'◊yC w¬ 2 :x“ql
A tyiHk
u hAH
K '
i -yik
– x“ql
A reH'
·
lO–kim dO'¸m wy√nAv** ÙnAv* heHm
O Hyi'h
A wà 3 :h√whÃy vamH
¸ yC« w¬ rEb
– d
Ê ˚nAb
– -£¬gF '◊lh
· h√whÃy
-le' £O'¸tiKp h√whÃy rem'◊yC w¬ 4 < :hAmd
fl '
· h
A y≈np
K¸ -lav reH'
· £fld'
A h
A
˚'¸c≈Cy¬w dEvÙm leh'
O -le' £ekt
G¸ H
¸ l
A H
¸ ˚'¸c £√yr
Ë m
i -le'wà §Orh
· '
a -le'wà heHm
O
§Or·ha' 'flrŸq«Cy¬w leh'
O h
A xatp
Ke dOmv
· yC¬ w¬ §√nv
A d˚Gmv
a b
–¸ h√whÃy dÂryC≈ w¬ 5 :£At
G H
¸ l
A H
¸
rem'◊Cy¬w 6 :£ehy≈n¸H ˚'¸cyC≈ w¬ £√yr
Ë m
i ˚
h√whÃy £ek·'yibÃn h∆yh
¸ y« -£i' yflrb
A d
Ë '√n-˚v¸mH
i
:Ù–b-re–bfid·' £Ùl·xb
–a vfld
– w¬ t
¸ '
e wyAl'
E hA'r
Ë m
Ga b
–a
:'˚h §AmÈ'∆n yityE–b-lAkb
–¸ heHm
O yÊd
– b
¸ v
a §Ek-'◊l 7
Xyi–b¬y h√whÃy t¬numt
¸ ˚ tOdyixb
¸ '◊lwà he'r
Ë m
a ˚ Ù–b-reb
– d
fi '
· hep
K -le' hep
K 8
:heHOm¸b yÊ–d¸bav¸–b rEb
– d
fi l
¸ £et'„ryà '◊l v
fi ˚–dm
a ˚
£√yËrim h≈FnihÃw leh'
O h
A lavm
E rAs §√nv
A h
e wà 10 :™alyC≈ w¬ £Ab
– h√whÃy •a' ]1 raxyC« w¬ 9
rem'◊Cy¬w 11 :tavflrc
O m
¸ h≈nF h
i wà £√yr
Ë m
i -le' §Orh
· '
a §epyC« w¬ gelH
KA k
–a tavr
fi c
O m
¸
˚n¸la'Ùn reH·' t'AX
L x
a ˚nyElv
A tEHt
A '√n-la' y«nd
O '
· yib
– heHm
O -le' §Orh
· '
a
ÙGmi' £exÂrEm Ùt'Ecb
–¸ reH'
· tEm
G k
–a yiht
¸ '√n-la' 12 :˚n'AXx
A reH'
· w¬
'ApËr '√n lE' rOm'El h√whÃy-le' heHm
O qavc
¸ yC« w¬ 13 :ÙrAWb
¸ yicx
· lEk'
A yC≈ w¬
Ahy∆nAp¸–b qfir√y qOr√y h
A yib'
A wà heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 14 > :–hl
A '√n
raxa'Ãw h∆n·xaGmal ¶˚xim £yimy√ tavb
¸ H
i r≈gs
–A t
Gi £yimy√ tavb
¸ H
i £Elk
–A t
i '◊lh
·
vas√n '◊l £AvAhÃw £yimy√ tavb
¸ H
i h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim £√yr
Ë m
i r≈gs
–A t
Gi w¬ 15 :•Es'
A t
GE
ra–bËdim¸–b ˚n·x¬Cy¬w tÙrEcx
· m
E £Avh
A ˚v¸sn√ rax'
a wà 16 :£√yr
Ë m
i •Es'
A h
E -dav
> :§flr'AKp
Numbers 13
˚rut√yÃw £yiH√n·' ߸l-xalH
¸ 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1

dAxe' Hyi' dAxe' Hyi' lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i §EtnO y«n'
· -reH'
· §avn¬ k
–¸ ¶Âr'
e -te'
ra–bËdiGmim heHOm £At'
O xalH
¸ yC« w¬ 3 :£ehb
A 'yiWn√ lOk
– ˚xAlH
¸ t
Gi wyAtb
O '
· hEX
L m
a l
¸
heGlE'Ãw 4 :hAGmEh lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ yEH'flr £yiHn√ '
· £Al
G k
–u h√whÃy yip
K -lav §flr'Ap
K
-§e–b XApAH §Ùv¸miH hEX
L m
a l
¸ 5 :r˚–kz¬ -§eb
– v
fi ˚GmH
a §Eb˚'Ër hEX
L m
a l
¸ £AtÙm¸H
-§e–b lA'Ãg«y rAkSAKWy« hEX
L m
a l
¸ 7 :h∆nF p
u yà -§eb
– bElk
–A hfld˚hÃy hEX
L m
a l
¸ 6 :yÊrÙx
-§e–b yiX¸laKp §im√yÃnib hEX
L m
a l
¸ 9 :§˚n-§ib
– v
fi H
E Ùh £«yr
fl p
¸ '
e hEX
L m
a l
¸ 8 :•EsÙy
hELXam¸l •EsÙy hELXm
a l
¸ 11 :yÊdÙs-§eb
– lE'yÊd
– gF¬ §ul˚bÃz hEX
L m
a l
¸ 10 :'˚pflr
rEHA' hELXam¸l 13 :yil
G m
a gFÃ -§eb
– lE'yim
G v
a §fld hEX
L m
a l
¸ 12 :yis˚s-§eb
– yÊd
– gF¬ heH
K n¬ m
¸
d√g hELXam¸l 15 :yisp
¸ w√ -§eb
– yib
– x
¸ n¬ yilt
GA p
¸ n¬ hEX
L m
a l
¸ 14 :lE'k
A yim-§eb
– r˚t¸s
r˚tAl heHOm xalH
A -reH'
· £yiHn√ '
· h
A tÙm¸H hel
G '
E 16 :yikm
A -§eb
– lE'˚'ÃgF
xal¸H«Cy¬w 17 :fivuHÙhÃy §˚n-§ib
– v
fi H
E Ùh¸l heHm
O 'flrq
Ÿ yC« w¬ ¶Âr'
A h
A -te'
b∆g∆Fna–b h∆z ˚l·v £ehl
E '
· rem'◊yC w¬ §avn√ k
–¸ ¶Âr'
e -te' r˚tAl heHm
O £At'
O
£AvAh-te'Ãw 'wih-ham ¶Âr'
A h
A -te' £etyi'r
Ë ˚ 18 :rAhh
A -te' £etyilv
· w¬
¶ÂrA'Ah hAm˚ 19 :bflr-£i' '˚h Xavm
¸ h
a hepr
fl h
· '˚h q√zx
A h
e h
A yelv
A bEHyCO h
a
'˚h-reH·' £yÊrAvh
e hAm˚ hAvr
fl -£i' 'wih hAbÙX·h h
– b
–A bEHyO '˚h-reH'
·
h√nEm¸KHah ¶ÂrA'Ah hAm˚ 20 :£yÊrc
A b
¸ m
i b
–¸ £i' £y«nx
· m
a b
–¸ h
a h√nF h
E b
–A bEHÙy
yÊr¸Kpim £eGt¸x—q¸l˚ £et
G q
Ÿ z∑¬ x
a t
¸ h
i wà §«y'
a -£i' ¶Ev h
– b
–A -H≈yh
· h√zr
fl -£i' 'wih
¶ÂrA'Ah-te' ˚rutyC√ w¬ ˚l·vyC¬ w¬ 21 :£yibn√ v
· y„r˚–kb
–i yEmyà £yimyC√ h
a wà ¶Âr'
A h
A
§Ùr¸bex-dav '◊b√Cyw¬ b∆gnF∆ b
a ˚l·vyC¬ w¬ 22 :tAmx
· '◊bl
¸ bOxr
Ë -dav §ic-rab
– d
Ë m
Gi m
i
hAtÃn¸b«n £y«nAH vabH
e §Ùr¸bx
e wà q√nv
· h
A y„dyilyà yaml
¸ t
a wà yaHH
E §amyix'
· £AHwÃ
hflrÙmÃz £AKHim ˚tËrk
¸ yC« w¬ lOk
– H
¸ '
e laxn¬ -dav ˚'ObyC√ w¬ 23 :£«yr
fl c
¸ m
i §avc
O y≈np
¸ l
i
-§im˚ £y«nOGmÊrAh-§im˚ £«yn√ H
¸ b
–i XÙGmb
a ˚hu'W
KA yC« w¬ dAx'
e £yibn√ v
· lÙ–kH
¸ '
e wÃ
lÙ–k¸He'Ah tÙdO' lav lÙ–kH
¸ '
e laxn¬ 'flrq
“ '˚hah £ÙqAm
G l
a 24 :£y«n'
E t
G¸ h
a
£yivA–bËra' ¶‘–qim ¶Âr'
A h
A r˚Gtm
i ˚buHyC√ w¬ 25 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ £AH
K m
i ˚tËrk
–A -reH'
·
lE'flr¸W«y-y≈n¸–b tfidv
· -lAk
– -le'wà §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' ˚'ObyC√ w¬ ˚k¸lyC≈ w¬ 26 :£Ùy
£˚'Ër¬Cy¬w hfldEvAh-lAk
– -te'wà rAbd
–fl £AtÙ' ˚byiHyC√ w¬ hAHd
„ q
“ §flr'Ap
K rab
– d
Ë m
i -le'
reH·' ¶ÂrA'Ah-le' ˚n'Ab
– ˚r¸m'◊yC w¬ Ùl-˚r¸p
K s
a yà w¬ 27 :¶Âr'
A h
A yÊrp
K¸ -te'
£AvAh zav-yi–k sepe' 28 :–hy√ r
Ë p
Ki -h∆zwà 'wih Habd
Ë ˚ bAlx
A tabz√ £¬gwà ˚nAt
G x
¸ l
a H
¸
˚nyi'flr q√n·vAh y„dilyà -£¬gwà dO'm
¸ t»ld
O gFÃ tÙrucb
–¸ £yÊrv
A h
e wà ¶Âr'
A b
–A bEHyCO h
a
bEHÙy yÊrOmÈ'AhÃw yis˚bÃyh
a wà yit
G x
i h
a wà b∆gnF∆ h
a ¶Âr'
e b
–¸ bEHÙy qElm
A v
· 29 :£AH
-te' bElA–k sah¬Cy¬w 30 :§„d
– r
Ë yC¬ h
a d¬y lavwà £√yC h
a -lav bEHyO y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà rAhb
–A
:–hAl lak˚n lÙk√y-yik
– h
– t
A '
O ˚n¸Hr
fi y√ wà helv
· n¬ h»lv
A rem'◊yC w¬ heHm
O -le' £Avh
A
-yi–k £AvAh-le' tÙl·vl
a lak˚n '◊l ˚r¸m'
A ÙGmv
i ˚lAv-reH'
· £yiHn√ '
· h
A wà 31
y≈n¸–b-le' –hAtO' ˚rAt
G reH'
· ¶Âr'
A h
A tab
– d
–Ê ˚'yicÙCyw¬ 32 :˚Fnm
Ge m
i '˚h q√zx
A
telekO' ¶Âre' –hAt'
O r˚tAl h
– b
A ˚nËrb
a v
A reH'
· ¶Âr'
A h
A rOm'El lE'r
fl W
¸ y«
£AHÃw 33 :tÙ–dim yEHnà '
a h
– k
A Ùt¸b ˚nyi'r
fl -reH'
· £Avh
A -lAkwà 'wih h
A yebH
¸ Ùy
§EkÃw £yib√g·xa–k ˚ny≈nyEvb
¸ yihnFÃ w¬ £yilp
i nFÃ h
a -§im q√nv
· y≈nb
–¸ £yilyipnFÃ h
a -te' ˚nyi'r
fl
:£ehy≈nyEv¸–b ˚ny«yAh
Numbers 14
£AlÙq-te' ˚n¸Gt«Cy¬w hfldv
E h
A -lAk
– 'AW
K t
Gi w¬ 1
y≈n¸–b lO–k §Or·ha'-lavwà heHm
O -lav ˚n»l
G yC« w¬ 2 :'˚hah hAlyà l
Ga b
–a £Avh
A ˚–kb
¸ yC« w¬
Ù' £«yfir¸cim ¶Âre'b
–¸ ˚n¸tm
a -˚l hfldv
E h
A -lAk
– £ehl
E '
· ˚r¸m'◊yC w¬ lE'r
fl W
¸ y«
t'◊∑zah ¶ÂrA'Ah-le' ˚nAt'
O 'yibm
E h√whÃy hAml
A wà 3 :˚n¸tm
A -˚l h∆z∑ h
a rAb
– d
Ë m
Gi b
–a
:hAmÃyflr¸cim b˚H ˚nAl bÙX 'Ùl·h zabl
A ˚y¸hy« ˚nEp
K X
a wà ˚nyEHn√ bÂrx
e b
–a lOp
K nà l
i
lOKp«Cy¬w 5 :hAmÃyflr¸cm
i hAb˚H√nwà H'◊r h√nt
G¸ n« wyix'
A -le' Hyi' ˚r¸m'◊yC w¬ 4
fivuHÙhy«w 6 :lE'flrW
¸ y« y≈nb
–¸ tfidv
· lahq
Ÿ -lAk
– y≈np
¸ l
i £ehy≈np
K¸ -lav §Orh
· '
a wà heHm
O
:£ehy„dÃgi–b ˚vËr“q ¶Âr'
A h
A -te' £yÊrt
GA h
a -§im h∆nF p
u yà -§eb
– bElk
A wà §˚n-§ib

–hAb ˚nËrabAv reH·' ¶Âr'
A h
A rOm'El lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– -le' ˚r¸m'◊yC w¬ 7
'yibEhÃw h√whÃy ˚nA–b ¶Epx
A -£i' 8 :dO'm
¸ dO'm
¸ ¶Âr'
A h
A hAbÙX h
– t
A '
O r˚tAl

:HAbËd˚ bAlAx tabz√ 'wih-reH'
· ¶Âr'
e ˚nAl h
– n√ t
A nà ˚ t'◊z∑ h
a ¶Âr'
A h
A -le' ˚nAt'
O
˚nEm¸xal yi–k ¶ÂrA'Ah £av-te' ˚'Ëryit
G -la' £et
G '
a wà ˚dOrm
¸ t
Gi -la' h√whyab
– ™a' 9
-lA–k ˚r¸m'◊Cy¬w 10 :£u'r
fl yit
G -la' ˚nAt
G '
i h√why¬w £ehyElv
· m
E £Al
G c
i rAs £Eh
-le' dEvÙm lehO'b
–¸ hA'r
Ë n« h√whÃy dÙb¸k˚ £y«nb
A '
· b
–A £At'
O £ÙFgr
Ë l
i hfldv
E h
A
y«nuc·'¬nÃy h√nA'-dav heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 11 > :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk

yityiWAv reH·' tÙtO'h
A lOkb
–¸ yib ˚nyim'
· y¬ -'◊l h√n'
A -davwà h∆z∑ h
a £Avh
A
£˚cAvÃw lÙd√Fg-yÙg¸l ߸t'
O heWv
È '
e wà ˚FnH
e r
Ê Ù'Ãw rebd
–Â b
a ˚Fnk
–e '
a 12 :Ù–br
Ë q
÷ b
–¸
ß·xOk¸b AtyilÈveh-yik
– £«yr
fi c
¸ m
i ˚v¸mH
A wà h√whÃy-le' heHm
O rem'◊yC w¬ 13 :˚Fnm
Ge m
i
˚v¸mAH t'◊∑zah ¶Âr'
A h
A bEHÙy-le' ˚r¸m'
A wà 14 :ٖbr
Ë q
–÷ m
i h∆z∑ h
a £Avh
A -te'
h√whÃy hAGta' hA'Ërn« §«yv
a b
–¸ §«yv
a -reH'
· h∆z∑ h
a £Avh
A bÂrq
’ b
–¸ h√whÃy hAt
G '
a -yik

HE' d˚Gmav¸b˚ £AmÙy £ehy≈np
¸ l
i ™Elh
O hAt
G '
a §√nv
A dum
G v
a b
¸ ˚ £ehl
E v
· dEmv
O ßÃnn√ v
· w¬
-reH·' £«yÙFgah ˚r¸m'
A wà dAx'
e Hyi'k
–¸ h∆z∑ h
a £Avh
A -te' hAt
G m
a h
E wà 15 :hAlyà l
A
£AvAh-te' 'yibAh¸l h√whÃy telk
O yà yit
G l
¸ b
–i m
i 16 :rOm'El ß·vm
¸ H
i -te' ˚v¸mH
A
hAGtavÃw 17 :rA–bËdm
Gi b
–a £EXx
A H
¸ yC« w¬ £ehl
A vab
– H
¸ n« -reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' h∆z∑ h
a
£«yaKpa' ™Âre' h√whÃy 18 :rOm'El t
GA r
Ë b
–a d
–Ê reH'
· k
–a y√nd
O '
· x
fi k
–O '√n-lfid
– gà y«
£y«nA–b-lav tÙbA' §Owv
· d‘qp
KO h’q
– n¬ yà '◊l h‘q
– n¬ wà vaHp
A w√ §Owv
A 'EWnO desx
e -bfirwÃ
ß–d¸sax lÂdOg¸–k h∆z∑ h
a £Avh
A §Owv
· l
a '√n-xals
¸ 19 :£yivb
–E r
Ê -lavwà £yiHl
GE H
i -lav
h√whÃy rem'◊Cy¬w 20 :h√nF h
E -davwà £«yr
fi c
¸ m
Gi m
i h∆z∑ h
a £Avl
A hAt'AWn√ reH'
· k
a wÃ
-lA–k-te' h√whÃy-dÙb¸k 'Elm
GA y« wà y«n'
A -yax £Al˚'Ãw 21 :ßÂrb
A d
Ë k
–i yit
G x
¸ l
a s
A
-reH·' yatOtO'-te'wà yÊdb
O k
–¸ -te' £yi'r
O h
A £yiHn√ '
· h
A -lAk yik
– 22 :¶Âr'
A h
A
˚v¸mAH '◊lÃw £yimAvp
K¸ reWv
e h∆z yit'
O ˚–sn¬ yà w¬ rAb
– d
Ë m
Gi b
a ˚ £«yr
fi c
¸ m
i b
¸ yityiWv
A
-lAkÃw £AtOb·'al yit
G v
¸ b
–a H
¸ n« reH'
· ¶Âr'
A h
A -te' ˚'Ëry« -£i' 23 :yilÙq¸b

ÙGmiv tÂrexa' fix˚r hAtyà h
A b’qv
E bElk
A yÊd
– b
¸ v
a wà 24 :Ah˚'Ëry« '◊l yac'
· n¬ m
¸
:h√FneHÊrÙy ÙvËr¬zÃw hAm
G H
A 'Ab
– -reH'
· ¶Âr'
A h
A -le' wyit'
O yibh
· w¬ yflrx
· '
a 'El
G m
a yà w¬
rA–bËdiGmah £ekAl ˚v¸s˚ ˚n¸p
K rAxm
A qemv
E b
–A bEHÙy y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà y÷ql
E m
A v
· h
A wà 25
:rOm'El §Or·ha'-le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 26 > :•˚s-£¬y ™Ârd
–Â
tÙFnul¸Gt-te' yAlAv £y«nyil
G m
a hAm
G h
E reH'
· t'◊z∑ h
a hAvr
fl h
A hfldv
E l
A yatm
A -dav 27
-yax £ehEl·' rOmÈ' 28 :yit
G v
¸ m
A H
A yalv
A £y«nyil
G m
a hAm
G h
E reH'
· lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
:£ekAl heWÈve' §E–k y√nzà '
A b
–¸ £et
G r
Ë b
–a d
–Ê reH'
· –ak '◊l-£i' h√whÃy-£u'nà y«n'
A
§e–bim £ekËraKp¸sim-lAkl
¸ £eky„dq
ÿ p
K¸ -lAkwà £eky„rÃgp
i ˚l¸p
K y« h∆z∑ h
a rAb
– d
Ë m
Gi b
–a 29
-le' ˚'ObAGt £eGta'-£i' 30 :yAlv
A £etnO yilh
· reH'
· hAlv
¸ m
A w√ h√nH
A £yÊrW
¸ v
e
h∆FnupÃy-§e–b bElA–k-£i' yik
– h
– b
–A £ekt
¸ '
e §Ek
– H
a ¸l yÊdy√ -te' yit'AWn√ reH'
· ¶Âr'
A h
A
£AtO' yit'yEbEhÃw h∆yh
¸ y« zabl
A £et
G r
Ë m
a '
· reH'
· £ekp
K¸ X
a wà 31 :§˚n-§ib
– v
fi H
u Ùhy«w
˚l¸Kp«y £eGta' £eky„rgà p
i ˚ 32 :–hb
–A £et
G s
¸ '
a m
¸ reH'
· ¶Âr'
A h
A -te' ˚vËdy√ wÃ
˚'¸W√nÃw h√nAH £yivb
–A r
Ë '
a rAb
– d
Ë m
Gi b
–a £yivr
O ˚y¸hy« £eky≈nb
¸ ˚ 33 :h∆z∑ h
a rAb
– d
Ë m
Gi b
–a
-reH·' £yim√Cyah rap
K s
¸ m
i b
–¸ 34 :rAb
– d
Ë m
Gi b
–a £eky„rgà p
Ki £Ot
G -dav £ekyEt˚nÃz-te'
-te' ˚'¸WiGt h√nAKHl
a £Ùy h√nH
KA l
a £Ùy £Ùy £yivb
–A r
Ë '
a ¶Âr'
A h
A -te' £et
G r
Ë t
Ga
yiGtËra–bÊ–d h√whÃy y«n'
· 35 :yit'
A ˚n¸t
G -te' £et
G v
¸ d
fi y«w h√nH
A £yivb
–A r
Ë '
a £ekyEtnO wO v
·
yAlAv £yÊdAvÙFnah t'◊z∑ h
a hAvr
fl h
A hfldv
E h
A -lAkl
¸ heWv
È '
e t'◊z '◊l-£i'
r˚tAl heHOm xalH
A -reH'
· £yiHn√ '
· h
A wà 36 :˚tumy√ £AHwà ˚Gmt
Ga y« h∆z∑ h
a rAb
– d
Ë m
Gi b
–a
-lav hA–bÊd 'yicÙh¸l hfldv
E h
A -lAk
– -te' wyAlv
A ˚nyil
G yC¬ w¬ ** ˚nÙGlyC« w¬ * ˚buHyC√ w¬ ¶Âr'
A h
A -te'
y≈n¸pil hAp≈FgaGma–b hAvr
fl ¶Âr'
A h
A -tab
– d
Ê yE'c
i Ùm £yiHn√ '
· h
A ˚tumyC√ w¬ 37 :¶Âr'
A h
A
£EhAh £yiH√n·'Ah-§im ˚yAx h∆nF p
u yà -§eb
– bElk
A wà §˚n-§ib
– v
fi H
u Ùhy«w 38 :h√whÃy
£yÊrAbË–dah-te' heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 39 :¶Âr'
A h
A -te' r˚tAl £yikl
¸ h
O h
a
r’qO–bab ˚mi–k¸H¬Cy¬w 40 :dO'm
¸ £Avh
A ˚l¸b
– '
a t
¸ yC« w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk
– -le' hel
G '
E h
A
ramA'-reH·' £ÙqAm
G h
a -le' ˚nyilv
A wà ˚FnnF∆ h
i rOm'El rAhh
A -H'◊r-le' ˚l·vyC¬ w¬
h√whÃy yiKp-te' £yÊrb
¸ v
O £et
G '
a h∆z∑ hAm
G l
A heHm
O rem'◊yC w¬ 41 :˚n'AXx
A yik
– h√whÃy
˚pÃg√FniGt '◊lÃw £ek¸–br
Ë q
÷ b
–¸ h√whÃy §yE' yik
– ˚l·vt
Ga -la' 42 :xAlc
¸ t
i '◊l 'wihwÃ
bÂrAxe–b £eGt¸lapÃn˚ £eky≈np
¸ l
i £AH y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà y÷ql
E m
A v
· h
A yik
– 43 :£ekyEbyà '
O y≈np
¸ l
i
˚liKp¸v¬Cy¬w 44 :£ekm
GA v
i h√whÃy h∆yh
¸ y« -'◊lwà h√whÃy y„rx
· '
a m
E £et
G b
¸ H
a §Ek
– -lav-yik

bÂr’–qim ˚HAm-'◊l heHm
O ˚ h√whÃy-tyÊrb
–¸ §Ùr·'w¬ rAhh
A H'◊r-le' tÙl·vl
a
£˚–k¬Cy¬w '˚hah rAhb
–A bEHyCO h
a y«nv
· n¬ k
–¸ h
a wà y÷ql
E m
A v
· h
A dÂryC≈ w¬ 45 :h∆nx
· m
Ga h
a
> :hAmËrAxah-dav £˚t¸k
– yC¬ w¬
Numbers 15
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' rEb
– d
–fi 2 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
:£ekAl §EtOn y«n·' reH'
· £ekyEtb
O H
¸ Ùm ¶Âr'
e -le' ˚'Obt
A yik
– £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wÃ
Ù' hAbfldÃnib Ù' rÂdn∆ -'El
G p
a l
¸ xabz∆ -Ù' hAlv
O h√whyal heH
K '
i £etyiWv
· w¬ 3
:§'◊Fcah-§im Ù' r“qb
–A h
a -§im h√whyal x
fi x
O y«n x
fi y„r tÙW·vl
a £eky„dv
· m
O b
–¸
l˚lA–b §ÙrAKWiv tels
O hAxnà m
i h√whyal ÙnAb
– r
Ë q
“ byÊrq
Ÿ m
Ga h
a byÊrq
Ÿ h
i wà 4
hAlOvAh-lav heW·vt
Ga §yihh
a tyivyibr
Ë ™esnF∆ l
a §«yy¬ wà 5 :§emH
A §yihh
a tyivb
i r
Ë b
–i
£y«nOr¸Wev y≈n¸H tels
O hAxnà m
i heWv
· t
Ga l«y'
a l
A Ù' 6 :dAx'
e h
A Webk
–e l
a xabz∑√ l
a Ù'
byÊrŸqaGt §yihah tyiHl
i H
¸ ™esnF∆ l
a §«yy¬ wà 7 :§yihh
a tyiHl
i H
¸ §emH
Ke b
a hAl˚l¸b

-'EGlap¸l xab√z-Ù' hAlv
O r“qb
–A -§eb heWv
· t
a -yikwà 8 :h√whyal x
fi x
O y«n-fixy„r
telOs hAxÃnim r“qb
–A h
a -§eb
– -lav byÊrq
Ÿ h
i wà 9 :h√whyal £yiml
A H
¸ -Ù' rÂdn∆
yic·x ™es∆Fnal byÊrŸqt
Ga §«yy¬ wà 10 :§yihh
a yicx
· §emH
Ke b
–a l˚lAb
– £y«nr
O W
¸ v
e hAHl
» H
¸
l«ya'Al Ù' dAxe'Ah rÙKHl
a heWv
A y≈ hAkk
–A 11 :h√whyal x
fi x
O y«n-fixy„r hEH
K '
i §yihh
a
hAkA–k ˚W·vaGt reH·' rAp
K s
¸ m
Gi k
–a 12 :£y«z∑ v
i b
A Ù' £yiWb
A k
–¸ b
a heW
K l
a -Ù' dAx'
e h
A
heGlE'-te' hAkA–k-heWv
· y¬ xflrzà '
e h
A -lAk
– 13 :£flrp
KA s
¸ m
i k
–¸ dAx'
e l
A ˚W·vt
Ga
-reH·' Ù' r≈Fg £ekt
G¸ '
i r˚g√y-yikwà 14 :h√whyal x
fi x
O y«n-fixy„r hEH
K '
i byÊrq
Ÿ h
a l
¸
˚W·vaGt reH·'a–k h√whyal x
fi x
O y«n-fixy„r hEH
K '
i hAWv
A wà £ekyEtr
O d
O l
¸ £ekk
¸ Ùt¸b

£AlÙv t—–qux r√Fgah r≈gF l
a wà £ekl
A tax'
a h“q
– x
u lAhq
–“ h
a 15 :heWv
· y¬ §Ek

dAxe' XAKp¸Him˚ tax'
a hflrÙGt 16 :h√whÃy y≈np
¸ l
i h∆yh
¸ y« r≈gF k
–a £ekk
–A £ekyEtr
O d
O l
¸
:rOm'EGl heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 17 > :£ekt
G¸ '
i r√gF h
a r≈gF l
a wà £ekl
A h∆yh
¸ y«
reH·' ¶ÂrA'Ah-le' £ek'
· b
O b
–¸ £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le' rEb
– d
–fi 18
˚myÊrAGt ¶ÂrA'Ah £exl
Ge m
i £ekl
¸ k
A '
· b
–a h√yh
A wà 19 :hAm
G H
A £ekt
¸ '
e 'yibm
E y«n'
·
tam˚r¸ti–k hAm˚r¸t ˚myÊrt
GA hAl
G x
a £ekt
E s
O r
Ê v
· tyiH'„r 20 :h√whyal hAm˚r¸t
hAm˚r¸Gt h√whyal ˚n¸t
G t
Gi £ekyEts
O r
Ê v
· tyiH'„rm
E 21 :–ht
A '
O ˚myÊrt
GA §Ek
– §ÂrgFO
heGlE'Ah tOw¸ciGmah-lAk
– tE' ˚W·vt
a '◊lwà ˚FgH
¸ t
i yikwà 22 < :£ekyEtr
O d
O l
¸
£ekyEl·' h√whÃy h√Fwc
i reH'
· -lAk
– tE' 23 :heHm
O -le' h√whÃy reb
– d
–Ê -reH'
·
h√yAhÃw 24 :£ekyEtr
O d
O l
¸ hA'l
¸ h
A w√ h√whÃy h√wF c
i reH'
· £ÙCyh
a -§im heHm
O -d¬yb
–¸
r“qA–b-§e–b raKp hfldv
E h
A -lAk ˚WAvwà h√gg√ H
¸ l
i hAtW
¸ v
e n∆ hfldv
E h
A y≈nyEvm
E £i'
-ryiv¸W˚ XAKp¸HiGma–k Ù–ks
¸ n« wà ÙtAxnà m
i ˚ h√whyal x
fi x
O y«n x
fi y„rl
¸ hAlv
O l
¸ dAx'
e
xal¸s«nÃw lE'flr¸W«y y≈nb
–¸ tfidv
· -lAk
– -lav §Ehk
–O h
a rep
K k
i wà 25 :tAX
L x
a l
¸ dAx'
e £y«z∑ v
i
£At'ALXaxÃw h√whyal heH
K '
i £√nb
–A r
Ë q
“ -te' ˚'yibh
E £Ehwà 'wih h√gg√ H
¸ -yik
– £ehl
A
r√Fgah r≈FgalÃw lE'flrW
¸ y« y≈nb
–¸ tfidv
· -lAkl
¸ xals
¸ n« wà 26 :£Atg√ gà H
i -lav h√whÃy y≈np
¸ l
i
'AXÈxeGt taxa' Hepn∆ -£i'wà 27 < :h√gg√ H
¸ b
–i £Avh
A -lAkl
¸ yik
– £AkÙt¸b

-lav §EhO–kah reKpikwà 28 :t'AX
L x
a l
¸ h
– t
A n√ H
¸ -tab
– zEv hAbyÊrq
Ÿ h
i wà h√gg√ H
¸ b
i
:Ùl xal¸s«nÃw wyAlAv rEp
K k
a l
¸ h√whÃy y≈np
¸ l
i h√gg√ H
¸ b
i hA'X
¸ x
e b
–¸ t∆gg∆ H
KO h
a HepnF∆ h
a
£ekAl h∆y¸h«y taxa' hflrÙGt £AkÙt¸b
– r√gF h
a r≈gF l
a wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ b
–i xflrzà '
e h
A 29
-§im˚ xflrÃze'Ah-§im hAmr
fl d√yb
–¸ heWv
· t
Ga -reH'
· HepnF∆ h
a wà 30 :h√gg√ H
¸ b
–i heWv
O l
A
yi–k 31 :–hAGmav bÂrq
–’ m
i 'wihh
a HepnF∆ h
a hAtr
Ë k
¸ n« wà •„d
– g¬ m
¸ '˚h h√whÃy-te' r≈gF h
a
h√nOw·v 'wihah Hep∆Fnh
a t„rk
–A t
Gi t„rk
–A h
i raph
E Ùt√wc
¸ m
i -te'wà h√zb
–A h√whÃy-rabd
Ë
£yicEv HEHOq¸m Hyi' ˚'¸cm
¸ yC« w¬ rAb
– d
Ë m
Gi b
–a lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚y¸hyC« w¬ 32 > :–hb
A
heHOm-le' £yicEv HEHq
O m
¸ ÙtO' £yi'c
¸ m
GO h
a ÙtO' ˚byÊrq
Ÿ yC¬ w¬ 33 :tAb
– H
Ka h
a £Ùy¸b

HfirOp '◊l yi–k rAmH
¸ m
Gi b
–a ÙtO' ˚xy«nF yC¬ w¬ 34 :hfldv
E h
A -lAk
– le'wà §Orh
· '
a -le'wÃ
Hyi'Ah tam˚y tÙm heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 35 < :Ùl heWv
A yC≈ -ham
-lA–k ÙtO' ˚'yicOCy¬w 36 :h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim hfldv
E h
A -lAk
– £y«nb
A '
· b
A ÙtO' £Ùgflr
h√Fwic reH·'a–k tOm√Cyw¬ £y«nb
A '
· b
–A ÙtO' ˚mÃgF r
Ë C«yw¬ h∆nx
· m
Ga l
a ¶˚xim-le' hfldv
E h
A
rE–bfi–d 38 :rOm'EGl heHm
O -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 37 > :heHm
O -te' h√whÃy

£ehy„dÃgib yEpÃna–k-lav ticyic £ehl
A ˚WAvwà £ehl
E '
· t
GA r
Ë m
a '
A wà lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -le'
ticyic¸l £ekAl h√yh
A wà 39 :telk
E t
G¸ lyitp
K¸ •√nk
–A ah ticyic-lav ]3 wF n¸tn√ wà £Atr
O d
O l
¸
-'◊lÃw £AtO' £etyiWv
· w¬ h√whÃy tOwc
¸ m
i -lAk
– -te' £et
G r
Ë k
a zà ˚ ÙtO' £etyi'r
Ë ˚
:£ehy„r·xa' £y«nOz £et
G '
a -reH'
· £eky≈nyEv y„rx
· '
a wà £ekb
¸ b
a l
¸ y„rx
· '
a ˚rutt
A
:£ekyEhl
» 'El £yiHd
O q
Ÿ £ety«yh
¸ w« yAtwO c
¸ m
i -lAk
– -te' £etyiWv
· w¬ ˚r¸k
– zà t
Gi §avm
a l
¸ 40
tÙy¸hil £«yfir¸cim ¶Âr'
e m
E £ekt
¸ '
e yit'EcÙh reH'
· £ekyEhl
» '
È h√whÃy y«n'
· 41
> :£ekyEhl
» È' h√whÃy y«n'
· £yihl
» 'El £ekl
A
Numbers 16
y≈n¸–b £flryib·'¬w §Atfldwà y«wl
E -§eb
– tAhq
Ÿ -§eb
– rAhc
¸ y« -§eb
– xfirq
O x—q
– yC« w¬ 1
£yiH√n·'¬w heHOm y≈np
¸ l
i ˚mÿqyC√ w¬ 2 :§Eb˚'Ër y≈nb
–¸ telp
Ke -§eb
– §Ù'Ãw bA'yil'
È
:£EH-yEHÃna' dEvÙm yE'r
Ê q
Ÿ hfldv
E yE'yiWnà £«yt
A 'Am˚ £yiH
K m
i x
· lE'r
fl W
¸ y« -y≈nb
–¸ m
i
-lAk yi–k £ekAl-bfir £ehl
E '
· ˚r¸m'◊yC w¬ §Orh
· '
a -lavwà heHm
O -lav ˚l·hq
–“ yC« w¬ 3
:h√whÃy lahŸq-lav ˚'¸W
K n¬ t
¸ t
Gi v
fi ˚–dm
a ˚ h√whÃy £AkÙt¸b˚ £yiHd
O q
Ÿ £Al
G k
–u hfldv
E h
A
Ùtfld·v-lA–k-le'Ãw xfirq
O -le' rEb
– d
fi yà w¬ 5 :wy√np
KA -lav lOp
K yC« w¬ heHm
O vamH
¸ yC« w¬ 4
byÊrŸqihÃw HÙd“–qah-te'wà Ùl-reH'
· -te' h√whÃy vfidyO wà r’qb
–O rOm'El
£ekAl-˚xŸq ˚W·v t'◊z 6 :wyAl'
E byÊrq
Ÿ y¬ Ù–b-raxb
¸ y« reH'
· tE'wà wyAl'
E
y≈n¸pil tÂrOXŸq §ehyElv
· ˚myiWwà HE' §Ehb
A ˚n¸t˚ 7 :Ùtfldv
· -lAkwà xfirq
O tÙGtx
¸ m
a
£ekAl-bfir HÙd“–qh
a '˚h h√whÃy raxb
¸ y« -reH'
· Hyi'h
A h√yh
A wà rAxm
A h√whÃy
Xav¸mah 9 :y«wEl y≈nb
–¸ '√n-˚v¸mH
i xfirq
O -le' heHm
O rem'◊yC w¬ 8 :y«wl
E y≈nb
–¸
byÊrŸqah¸l lE'flr¸Wy« tfidv
· m
E £ekt
¸ '
e lE'r
fl W
¸ y« yEhl
» '
È lyÊd
– b
¸ h
i -yik
– £ek
– m
i
hfldEvAh y≈n¸pil dOmv
· l
a wà h√whÃy §ak
– H
¸ m
i tfidb
O v
· -te' dObv
· l
a wyAl'
E £ekt
¸ '
e
£eGt¸H—–qib˚ ™AGti' y«wl
E -y≈nb
¸ ßyex'
a -lAk
– -te'wà ߸t'
O b„rq
Ÿ yC¬ w¬ 10 :£Atr
Ë H
A l
¸
§Or·ha'Ãw h√whÃy-lav £yÊdv
A nFO h
a ߸td
fl v
· -lAkwà hAt
G '
a §Ekl
A 11 :h√nF h
u k
–¸ -£¬gF
£flryib·'alÃw §Atfld¸l '◊rq
Ÿ l
i heHm
O xalH
¸ yC« w¬ 12 :wyAlv
A ˚nyil
G t
a ** ˚nÙGlt
i * yik
– '˚h-ham
tab√z ¶Âre'Em ˚nAtyilv
È h
e yik
– Xavm
¸ h
a 13 :helv
· n¬ '◊l ˚r¸m'◊yC w¬ bA'yil'
È ]3 y≈nb
–¸
:r„rAGt¸Wih-£¬Fg ˚nyElv
A r„rt
GA W
¸ t
i -yik
– rAb
– d
Ë m
Gi b
–a ˚nEtyimh
· l
a Habd
Ë ˚ bAlx
A
tal·x¬n ˚nAl-§eGtiGt¬w ˚nAt'
O yibh
· Habd
Ë ˚ bAlx
A tabz√ ¶Âr'
e -le' '◊l •a' 14
heHOm¸l rax«Cy¬w 15 :helv
· n¬ '◊l r‘q
– n¬ t
G¸ £Ehh
A £yiHn√ '
· h
A y≈nyEvh
a £Ârk
A w√ hÂdW
A
£ehEm dAxe' rÙm·x '◊l £Atx
A nà m
i -le' §ept
GE -la' h√whÃy-le' rem'◊yC w¬ dO'm
¸
xfirOq-le' heHOm rem'◊yC w¬ 16 :£ehm
E dax'
a -te' yitv
O r
„ h
· '◊lwà yit'AWn√
˚xŸq˚ 17 :rAxAm §Orh
· '
a wà £Ehw√ hAt
G '
a h√whÃy y≈np
¸ l
i ˚yÈh ߸td
fl v
· -lAkwà hAt
G '
a
Hyi' h√whÃy y≈n¸pil £et
G b
¸ r
fi q
Ÿ h
i wà tÂrX
O q
Ÿ £ehyElv
· £et
G t
a nà ˚ ÙtAt
G x
¸ m
a Hyi'
˚xŸq«Cy¬w 18 :ÙtAGt¸xm
a Hyi' §Orh
· '
a wà hAt
G '
a wà tOt
G x
¸ m
a £«yt
a 'Am˚ £yiH
K m
i x
· ÙtAt
G x
¸ m
a
xateKp ˚d¸mav¬Cy¬w tÂrX
O q
Ÿ £ehyElv
· ˚myiWyC√ w¬ HE' £ehyElv
· ˚n¸t
G yC« w¬ ÙtAt
G x
¸ m
a Hyi'
hfldEvAh-lA–k-te' xfirq
O £ehyElv
· lEhq
Ÿ yC¬ w¬ 19 :§Orh
· '
a wà heHm
O ˚ dEvÙm leh'
O
> :hfldEvAh-lA–k-le' h√whÃy-dÙb¸k 'flryC≈ w¬ dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le'
hfldEvAh ™ÙGtim ˚lËdb
–A h
i 21 :rOm'El §Orh
· '
a -le'wà heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 20
yEhl
» È' lE' ˚r¸m'◊yC w¬ £ehy≈np
K¸ -lav ˚l¸p
K yC« w¬ 22 :v¬gr
fl k
–¸ £At'
O ]1 hel
G k
a '
a w¬ t'◊z∑ h
a
:•OcŸqiGt hfldEvAh-lAk
– lavwà 'AXx
È y∆ dAx'
e Hyi'h
A rAWb
–A -lAkl
¸ tOx˚rAh
rOm'El hfldEvAh-le' rEb
– d
–fi 24 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 23 >
heHOm £“q√Cy¬w 25 :£flryib'
· w¬ §Atd
–fl xfirq
O -§ak
– H
¸ m
i l
¸ byibs
–A m
i ˚lAvh
E
-le' rE–bfidÃy¬w 26 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nq
Ÿ z« wyflrx
· '
a ˚k¸lyC≈ w¬ £flryib'
· w¬ §Atd
–fl -le' ™elyC≈ w¬
-la'Ãw heGlE'Ah £yivH
A r
Ë h
A £yiHn√ '
· h
A yElh
Û '
A lavm
E '√n ˚r˚s rOm'El hfldv
E h
A
lavEm ˚lAv≈Cy¬w 27 :£At'◊X
L x
a -lAkb
–¸ ˚pAs
– t
Gi -§ep
K £ehl
A reH'
· -lAkb
–¸ ˚vÃgF t
Gi
xateKp £yibAFc«n ˚'¸cy√ £flryib'
· w¬ §Atd
fl wà byibs
–A im £flryib'
· w¬ §Atd
–fl ]1 xÂrq
O -§ak
– H
¸ m
i
-yi–k §˚vËdEGt t'◊zb
–¸ heHm
O rem'◊yC w¬ 28 :£Ap
K X
a wà £ehy≈nb
¸ ˚ £ehyEHnà ˚ £ehyElh
Û '
A
-£i' 29 :yi–biGlim '◊l-yik
– hel
G '
E h
A £yiWv
· m
Ga h
a -lAk
– tE' tÙW·vl
a y«nx
a l
A H
¸ h√whÃy
'◊l £ehyEl·v d‘qAKpy« £fld'
A h
A -lAk
– tfid
– q
ÿ p
¸ ˚ hel
G '
E §˚tumyà £fld'
A h
A -lAk
– tÙm¸k

-te' hAmfld·'Ah hAtc
¸ p
A ˚ h√whÃy 'flrb
¸ y« hA'yÊrb
–¸ -£i'wà 30 :y«nx
A l
A H
¸ h√whÃy

£eGt¸vfidy«w hAlO'¸H £y«yC x
a ˚dËry√ wà £ehl
A reH'
· -lAk
– -te'wà £At'
O hAvl
¸ b
A ˚h
A yip
K
-lA–k tE' rE–bfid¸l Ùt»l
G k
a k
–¸ yihyà w¬ 31 :h√whÃy-te' hel
G '
E h
A £yiHn√ '
· h
A ˚c·'n« yik

¶ÂrA'Ah xaGt¸piGt¬w 32 :£ehyEt
G x
¸ t
Ga reH'
· hAmd
fl '
· h
A v—qb
–A t
Gi w¬ hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a
tE'Ãw xfirOq¸l reH'
· £fld'
A h
A -lAk
– tE'wà £ehyEt
G b
–A -te'wà £At'
O valb
¸ t
Gi w¬ h
A yip
K -te'
£ehyEl·v sak¸Gt¬w hAl'
O H
¸ £y«yC x
a £ehl
A reH'
· -lAkwà £Eh ˚dËryC≈ w¬ 33 :H˚k[rh
A -lAk

˚s√n £ehyEtObyib¸s reH'
· lE'r
fl W
¸ y« -lAkwà 34 :lAhq
–“ h
a ™ÙGtm
i ˚d¸b'◊yC w¬ ¶Âr'
A h
A
lak'◊Gt¬w h√whÃy tE'm
E hA'c
¸ y√ HE'wà 35 :¶Âr'
A h
A ˚nEvl
A b
¸ t
Gi -§ep
K ˚r¸m'
A yik
– £Alq
O l
¸
> :tÂrOXŸ–qah yEbyÊrq
Ÿ m
a Hyi' £«yt
a 'Am˚ £yiH
K m
i x
· h
a tE'
Numbers 17
:rOm'EGl heHOm-le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 1
-§e–b r√zAv¸le'-le' rOm'
È 2
-h„rÃz HE'Ah-te'Ãw hApr
„ W
K¸ h
a §yEb
– m
i tOt
G x
¸ m
Ga h
a -te' £„ry√ wà §Ehk
–O h
a §Orh
· '
a
˚WAvÃw £AtOH¸p¬n¸–b hel
G '
E h
A £yi'X
LA x
a h
a tÙGtx
¸ m
a tE' 3 :˚H„dq
“ yik
– hA'l
¸ h
A
˚Hfl–dŸq«Cy¬w h√whÃy-y≈np
¸ l
i £ubyÊrq
Ÿ h
i -yik
– x
fi b
–E zà m
Gi l
a y˚Kpc
i £yixp
a yEvq
–ÿ r
Ê £At'
O
tÙGt¸xam tE' §EhO–kh
a r√zv
A l
¸ '
e x—q
– yC« w¬ 4 :lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i tÙ'¸l ˚y¸hy« wÃ
§ÙrA–k«z 5 :fixE–bÃziGml
a y˚Kpc
i £˚vŸq
– r
fi yà w¬ £yipr
Á W
K¸ h
a ˚byÊrq
Ÿ h
i reH'
· teHx
O nFÃ h
a
§Or·ha' vfir∆∑zim '◊l reH'
· r√z Hyi' bfirq
Ÿ y« -'◊l reH'
· §avm
a l
¸ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
¸ l
i
reH·'a–k Ùtfld·vakÃw xfirq
O k
¸ h∆yh
¸ y« -'◊lwà h√whÃy y≈np
¸ l
i tÂrX
O q
Ÿ ryiXq
Ÿ h
a l
¸ '˚h
lE'flr¸W«y-y≈n¸–b tfidv
· -lAk
– ˚n»l
G yC« w¬ 6 :Ùl heHm
O -d¬yb
–¸ h√whÃy reb
– d
–Ê
:h√whÃy £av-te' £et
G m
i h
· £et
G '
a rOm'El §Orh
· '
a -lavwà heHm
O -lav tflrx
Û m
GA m
i
dEvÙm lehO'-le' ˚n¸pyC« w¬ §Orh
· '
a -lavwà heHm
O -lav hfldv
E h
A lEhq
–“ h
i b
–¸ yihyà w¬ 7
y≈n¸Kp-le' §Or·ha'Ãw heHm
O '◊byC√ w¬ 8 :h√whÃy dÙb¸k
– 'flryC≈ w¬ §√nv
A h
e ˚hAs
– k
i h≈nF h
i wÃ
˚GmOrEh 10 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 9 > :dEvÙm leh'
O
rem'◊Cy¬w 11 :£ehy≈np
K¸ -lav ˚l¸p
K yC« w¬ v¬gr
fl k
–¸ £At'
O hel
G k
a '
· w¬ t'◊z∑ h
a hfldv
E h
A ™ÙGtm
i
£yiWÃw fixE–bÃziGmah lavm
E HE' h
A yelv
A -§etwà hAt
G x
¸ m
Ga h
a -te' x—q §Orh
· '
a -le' heHm
O
•ec’–qah 'Ac√y-yi–k £ehyElv
· rEp
K k
a wà hfldv
E h
A -le' hflrh
E m
¸ ™ElÙhÃw tÂrX
O q
Ÿ
¶flr√Cy¬w heHOm re–bÊ–d reH'
· k
–a §Orh
· '
a x—q
– yC« w¬ 12 :•∆gnF√ h
a lExh
E h√whÃy y≈np
¸ l
Gi m
i
-lav rEKpakÃy¬w tÂrX
O q
–Ÿ h
a -te' §Et
G yC« w¬ £Avb
–A •∆gnF∆ h
a lExh
E h≈nF h
i wà lAhq
–“ h
a ]2 k
¸ ÙGt-le'
˚y¸h«Cy¬w 14 :hAp≈FgaGmh
a racv
A t
GE w¬ £y«yC x
a h
a §yEb˚ £yitm
GE h
a -§yEb
– dOmv
· yC¬ w¬ 13 :£Avh
A
-lav £yitEGmah dabl
G¸ m
i tÙ'Em vabH
¸ ˚ •el'
e rAWv
A hAvb
–A r
Ë '
a hApgF≈ m
Ga b
–a £yitm
GE h
a
hAp≈FgaGmahÃw dEvÙm leh'
O xatp
Ke -le' heHm
O -le' §Orh
· '
a bAHyC√ w¬ 15 :xfirq
O -rabd
–Ë
y≈n¸–b-le' rE–bfi–d 17 :rOm'El
G heHm
O -le' h√whÃy rEb
– d
fi yà w¬ 16 > :hflrc
A v
È n∆
tyEb¸l £ehE'yiWÃn-lAk
– tE'm
E bA' tyEbl
¸ heX
L m
a heX
L m
a £At
G '
i m
E x—qwà lE'r
fl W
¸ y«
:˚hELXam-lav bOGt¸kt
Gi Ùm¸H-te' Hyi' tÙLXm
a rAWv
A £y≈nH
¸ £Atb
O '
·
tE'Ãw 18
:£AtÙb·' tyE–b H'◊rl
¸ dAx'
e heX
L m
a yik
– y«wl
E hEX
L m
a -lav bOt
G k
¸ t
Gi §Orh
· '
a £EH
:hAGmAH £ekAl dEvwF√ '
i reH'
· t˚dEvh
A y≈np
¸ l
i dEvÙm leh'
O b
–¸ £At
G x
¸ nF¬ h
i wà 19
tÙFnul¸Gt-te' yalAvm
E yitk
–O H
i h
· w¬ xflrp
¸ y« ˚hEX
L m
a Ù–b-raxb
¸ '
e reH'
· Hyi'h
A h√yh
A wà 20
lE'flr¸W«y y≈n¸–b-le' heHm
O rEb
– d
fi yà w¬ 21 :£ekyElv
· £«nyil
G m
a £Eh reH'
· lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸
tyEb¸l dAxe' 'yiWn√ l
¸ heX
L m
a dAx'
e 'yiWn√ l
¸ heX
L m
a £ehyE'yiWnà -lAk
– wyAl'
E ˚n¸t
G yC« w¬
heHOm x¬Fn¬Cy¬w 22 :£AtÙLXm
a ™Ùt¸b
– §Orh
· '
a hEX
L m
a ˚ tÙLXm
a rAWv
A £y≈nH
¸ £Atb
O '
·
heHOm '◊b√Cy¬w tflrÛxm
GA m
i yihyà w¬ 23 :tÁdv
E h
A leh'
O b
–¸ h√whÃy y≈np
¸ l
i tOX
L m
Ga h
a -te'
¶Ec√Cy¬w xfirep ]3 'EcyCO w¬ y«wl
E tyEbl
¸ §Orh
· '
a -hEX
L m
a xfirp
KA h≈nF h
i wà t˚dEvh
A leh'
O -le'
-le' h√whÃy y≈n¸piGlm
i tOX
L m
Ga h
a -lAk
– -te' heHm
O 'EcyCO w¬ 24 :£yÊdq
‘ H
¸ lOmgà yC« w¬ ¶yic ]3
-le' h√whÃy rem'◊yC w¬ 25 < :˚hEX
L m
a Hyi' ˚xŸqyC« w¬ ˚'ËryC« w¬ lE'r
fl W
¸ y« y≈nb
–¸ -lAk

yÊrem-y≈n¸bil tÙ'¸l tÂrm
e H
¸ m
i l
¸ t˚dEvh