1.

Uvod
Moj zadatak za završni rad je izrada univerzalnog pulta za vježbe daljinskog upravljanja za trofazne i jednofazne motore snage do 11kW i na tom pultu izvesti vježbu upuštanja asinkronog motora preklopkom zvijezda-trokut s promjenom smjera vrtnje, snage 3kW. S obzirom da se za ovu vježbu koristi asinkroni motor, pobliže ću ga opisti u uvodu, s naglaskom na načine pokretanja (upuštanja).

1.1. Asinkroni motori Asinkroni motori su najčešće korišteni motori u praksi. Osnovni dijelovi asikronih motora su stator i rotor.

slika 1 Stator je izveden od dinamolimova debljine 0,5mm koji su izolirani da bi se smanjili gubici zbog vrtložnih struja. Stator ima oblik šupljeg valjka, a u unutarnjem obodu statora ištancani su utori u koje se postavlja statorski namot. Statorski paket limova mora biti dobro mehanički učvršćen. Rotor je također izveden od dinamolimova koji se navuku na osovinu i dobro mehanički učvrste na tzv. rotorski paket. Rotor ima oblik valjka, a po vanjskom obodu su ištancani utori u koje se postavlja rotorski namot. Stator i rotor su aktivni dijelovi motora. U ostale konstruktivne dijelove motora spadaju kućište, leževni štitovi, nogari, osovina, ležajevi, priključna pločica, ventilator i dr.

1.2.Vrste asinkronih motora Postoje dvije osnovne vrste asinkronih motora: 1. kavezni 2. klizno-kolutni Kavezni asinkroni motori su dobili ime po izvedbi rotorskog namota. Rotorski namot ovih strojeva radi se tako da se u utore rotora postave štapovi (od aluminija ili bakra) koji su nešto

Okretno magnetsko polje stvoreno je na statoru i inducira napon u namotu rotora. Ako se koristi samo kao upuštač onda je grubo stupnjevan u nekoliko koraka i dimenzioniran za kratkotrajni pogon. Ako je namot rotora zatvoren njime će poteći struja. pa namot izgleda kao kavez. pa na svaki vodič djeluje sila koja zakrene rotor u smjeru vrtnje okretnog magnetskog polja ali nešto manjom brzinom od okretnog magnetskog polja.3. Klizni prsteni moraju biti međusobno i prema osovini izolirani. pa imamo vodiče kroz koje teče struja. Zaostajanje brzine vrtnje rotora za okretnim magnetkim poljem naziva se klizanje i označava se sa s. Svi štapovi s jedne i druge strane rotora kratko se spoje pomću jednog prstena. zbog čega se ovakvi motori i nazivaju asinkroni. .duži od rotorskog paketa limova. slika 2 1. Klizno-kolutni asinkroni motori imaju na osovini tri klizna prstena na koje su spojeni počeci i završeci rotorskog namota. Ako se koristi za regulaciju brzine vrtnje onda je fino stupnjevan i dimenzioniran za trajni pogon. Princip rada asinkronih motora Asinkroni motori rade na principu okretnog magnetskog polja. ili može služiti za regulaciju brzine vrtnje. a nalaze se u polju. Preko kliznih prstena i četkica može se u krug rotora uključiti neki vanjski otpor koji može služiti samo za pokretanje i upuštanje asinkronih motora pa se naziva pokretač ili upuštač.

Moment i momentna karakteristika Da bi mogao svladati na osovinu priljučen vanjski teret.s= n1 − n 2 ⋅ 100[ %] n1 gdje je: s – klizanje gdje je: n1 – brzina vrtnje okretnog magnetskog polja gdje je: n2 – brzina vrtnje rotora 1. n=0. Analiziravši ovu krivulju dolazimo do više zaključaka o mogućnosti razvijanja momenta vrtnje asinkronog motora kod različitih pogonskih stanja. Potezni moment omogućuje . Taj se moment vrtnje naziva potezni moment i označuje se sa Mp. Moment vrtnje koji razvija asinkroni motor kod konstantnog napona i kratkospojenog namota rotora nije stalan kod raznih brojeva okretaja. motor mora razviti odgovarajući moment ili okretni moment. već se mijenja s promjenom broja okretaja odnosno klizanja po krivulji prikazanoj na slici 3. motor može razviti moment vrtnje određen točkom C. Ta krivulja se naziva momentna karakteristika asinkronog motora.4. odnosno klizanja. slika 3 U trenutku pokretanja s=1.

5. 1. npr. zalet sa pola tereta – moment tereta raste sa brzinom. npr. Nakon što se motor pokrene brzina mu počinje rasti. a završava postizanjem nominalne brzine vrtnje naziva se zalet. Dakle. dolazimo do zaključka da je pokretanje proces koji počinje priključenjem motora na mrežu. kod dizalica ili transpontera 4. teški zalet – moment tereta u trenutku pokretanja je veći nego na kraju zaleta. tj. neopterećeni zalet – teret se priključuje kad je motor završio zalet.motoru da se pokrene sam u trenutku priključenja na mrežu. kod alatnih strojeva 2. a smanjiti struju pokretanja. S daljnjim porastom brzine veličina momenta vrtnje koji razvija motor opada sve do nule. Stanje koje počinje priključkom motora na mrežu. a klizanje opada i motor razvija sve veći moment vrtnje i to do točke D u kojoj je motor razvio maksimalni moment vrtnje. a završava u trenutku kad motor razvije moment vrtnje jednak momentu tereta kod odgovarajuće brzine vrtnje (najčešće se radi o nominalnoj brzini vrtnje). Vrijeme zaleta motora ovisi o momentu tereta Mt i o momentu tromosti masa koje se pokreću te o karakteru momentne karakteristike asinkronog motora. s=0. n=ns. zalet sa punim teretom – moment tereta u toku zaleta je isti. Pri pokretnju je potrebno povećati pokretni moment. Vrste zaleta Razlikujemo četiri vrste zaleta asinkronih motora: 1. te dinamička i razna električna naprezanja uz veliko zagrijavanje u motoru. kod valjaoničkih pruga . Taj moment se naziva prekretni moment. npr. točke u kojoj asnikroni motor poprimi sinkronu brzinu. npr. U trenutku pokretanja asinkronih motora struje pokretanja su vrlo velike i izazivaju naponske promjene u mreži. kod ventilatora ili centrifugalne pumpi 3. U toj točki vrijedi M=0.

Način pokretanja kaveznih motora zavisi uglavnom od jačine mreže. pokretanje pomoću autotransformtora 4. odnosno gradske mreže mogu se direktno pokrenuti motori snage do 5kW. Najčešći načini pokretanja su: 1. pokretanje preklopkom zvijezda-trokut Postoje još i razni drugi načini.6. 1. spoja namotaja i primjenjenog namotaja u motoru. a u praznom hodu i do 7kW. direktno pokretanje 2.1.1 Direktno pokretanje Na današnji industrijske.6. pokretanje pomoću prigušnica 3. vrste zaleta. veličine motora. Pokretanje trofaznih kaveznih asinkronih motora Pokretanje kaveznih motora može se obaviti na različite načine. slika 4 .

prigušnice se premoste i motor dobije puni napon mreže.1. Kod nekog klizanja s1 (slika 6) uključuje se sklopka S2. slika5 slka 6 .6. Prigušnice snizuju napona na 60%Un.2 Pokretnje pomoću prigušnica U seriji sa statorskim namotom priključene su prigušnice (vidi sliku 5) Najprije se uključi sklopka S1 i motor se napaja preko prigušnice.

Zatim se uključi sklopka S2. Pokretanje pomoću autotransformatora Najprije se uključuju sklopke S1 i S3. Pokretanje preklopkom zvijezda-trokut Ovo je jedan od najčešćih načina pokretanja asinkronih kaveznih motora. slika 7 1. Motor se na mrežu priključuje prema shemi na slici 8. Za takav način upuštanja motor prije svega mora biti građen za nazivni napon u spoju trokut. klizači se pomiču prema gore i kad dođu u krajnji gornji položaj motor dobiva puni napon mreže.6.3.4. .6. a S3 se isključi. Upuštanje preklopkom zvijezda-trokut primjenjuje se kod motora snaga od 3 do 20 kW. Motor prilikom uključivanja preko autotransformatora dobiva 50 do 70%Un.1.

08 .slika 8 Preklopka je tako konstruirana da se pri uključivanju statorski namot najprije spoji u zvijezdu (položaj na slici označen sa Y). nakon određenog vremena. kod normalno izvedenih asinkronih motora iznosi 1. Izraz za impedanciju kratkog spoja glasi: ′ ′ Z k = ( R 1 + σR 2 ) 2 + ( X 1 + σX 2 ) 2 gdje je: R1 – radni otpor statorskog namota gdje je: R2' – radni otpor u krugu rotorskog namota sveden na statorski namot gdje je: X1 – induktivni otpor statorskog namota gdje je: X2' – induktivni otpor rotorskog namota sveden na statorski namot gdje je: Zk – fazna impedancija kratkog spoja asinkronog motora gdje je: σ – faktor rasipanja. Tek pri daljnjem prebacivanju preklopke.04-1. u idući položaj (na slici označen sa Δ) motor na svom statorskom namotu dobije puni nazivni napon. U trenutku uključivanja asinkroni kavezni motor je u kratkom spoju (s=1). Tada je namot spojen u trokut.

namot statora asinkronog motora spojen je u zvijezdu. Linijska struja motora u tom trenutku iznosi: Iy = U1 3Z k Da je motor u tom trenutku spojen u trokut. postigli smo da se struja pokretanja smanjila na trećinu vrijednosti koju bi dosegla da se motor direktno upustio u spoju namota statora u trokut. linijska struja upuštanja bi iznosila: I∆ = 3U 1 Zk Usporedimo li obje struje. time što smo prikladnom konstrukcijom preklopke u trenutku pokretanja namot kaveznog asinkronog motora spojili u zvijezdu.U trenutku uključivanja na mrežu preklopkom zvijezda-trokut. Elektromagnetski moment je proporcionalan sa kvadratom priključnog napona. dakle može se pisati: M ~ U2 . dobit ćemo: 3U 1 Zk =3 U1 3Z k I∆ = Iy slika 9 Dakle.

pa se može postaviti odnos ovih dvaju momenata: M∆ =3 My gdje je: My – pokretni moment koji motor razvija ako je njegov namot spojen u zvijezdu gdje je: MΔ – pokretni moment koji motor razvije ako je njegov namot spojen u trokut Dakle.Za spoj namota u zvijezdu vrijedi: U  My ~  1  . slika 9 . upotrijebivši preklopku zvijezda-trokut.    3 2 a za spoj u trokut: 2 M ∆ ~ U1 . Ta se činjenica ne smije zanemariti. Na slici 9 prikazano je na dijagramu momenta asinkronog motora kako teče zalet pri pokretanju preklopkom zvijezda-trokut. smanjili smo struju pokretanja tri puta. pogotovo u slučaju kad je motor mehanički direktno vezan sa strojem koji pokreće. ali i pokretni moment motora smo također smanjili tri puta.

u pogledu veličine fazne struje i načina hlađenja to bi bilo nedopustivo. a s njime i ventilator kojim se prisiljava cirkulacija rashladnog zraka kroz otor. Takvom se konstrukcijom postiže automatsko prebacivanje iz spoja zvijezda u spoj trokut. Od točke A do točke B na momentnoj krivulji traje zalet motora kod položaja sklopke u spoju zvijezda. Kako je uvjet za upuštanje preklopkom zvijezda-trokut da namot bude građen za trajni rad u spoju trokut. pa bi i hlađenje bilo slabije. klizanje bilo veće nego u spoju trokut. Slabije odvođenje topline još bi više pogoršalo toplinske prilike u motoru. Na istoj slici se može analogno pratiti i tok struje pri upuštanju preklopkom zvijezda-trokut. U točki B preklapa se sklopkom u spoj trokut.Trenutku uključivanja odgovara na dijagramu momenta točka A. To znači da bi se rotor. Pri upuštanju motora preklopkom zvijezda-trokut potrebno je paziti da preklopka ne ostane u položaju zvijezda. Trenutku preklapanja odgovara na dijagramu točka C. Zbog navedenih problema koji bi se dogodili u slučaju da motor ostane spojen u zvijezdu. . ona sastavlja od sklopa kontaktora s odgovarajućim vremenskim relejem. kako se to također može vidjeti iz dijagrama na slici u spoju zvijezda za isti moment. vrtio polaganije. kroz namot bi sada tekla struja koja bi bila 3 puta veća od trajno dopuštene. Promjena momenta odvija se dalje po momentnoj krivulji za spoj trokut do točke D koja odgovara momentu tereta Mt. Istodobno bi. danas se u većini slučajeva kod upuštanja preklopkom zvijezdatrokut. Iako bi eventualno moment motora bio dovoljan da svlada teret. za određeni bi teret Mt linijska struja bila ista u oba spoja. Međutim u spoju zvijezda linijska bi struja bila istodobno i fazna. Kako se može ustanoviti iz dijagrama na slici . Zbog toga bi dolazilo do pojačanog zagrijavanja namota.

klasa izolacije B.zaštita od prskanja vode iz svih smjerova) − klasa izolacije B 130oC – standardna izvedba − S1 – trajni pogon − granične vrijednosti vibracija: klasa N-normal. cosϕ =0. n=2880o/min. ZK100L-2. Pojašnjenja oznaka: − ZK – zatvoreni kavezni motor − 100 – visina motora od ležeće baze do središta osovine (oblik B3) − L – izvedba statorskog paketa limova − 2 – 2p (dvopolni motor) − IP 54 – mehanička zaštita (prva brojka -5. P=3kW. Napomena: za upuštanje motora većih snaga potrebno je odabrati odgovarajuće osigurače. Opis praktičnog rada Na pultu izrađenom od drva izveo sam vježbu upuštanja trofaznog asinkronog motora preklopkom zvijezda-trokut. iz tablice 1 odabrani su odgovarajući elementi koji su popisani u tablici 2 te instalirani na pult.6A.2/3. Karakteristike motora Motor je trofazni asinkroni. oblik B3. zaštita IP54. Odabir elemenata Prema specifikacijama motora. klasa Sspecijal 2.zaštita od dodira sitne prašine. 380/660V. . 2. druga brojka -4. trokut/zvijezda 6. granična vrijednost vibracije klasa R. f=50Hz.2. kao i provodnike za glavne strujne krugove prema tablici 1. trajni pogon S1.2. klasa R-reducir.1.84.

2 8.5 1.5 4.5 1.5 1.8 5.5 2.05 1.0 20.7 11.0 35.5 1.5 1.5 1.0 6. tz=15s) Struje osigurača u A Presjeci vodova u za napon 220V 4.0 25.0 10.5 1.5 1.0 10.0 4.0 6.1 2.0 4.1 1.5 1.5 4.0 2.7 6.5 2.0 10.0 10.0 2.0 10.0 10.0 16.0 2.5 1.0 6.5 1.0 500V 0.0 2.0 10.0 380V 1.18 0.2 3.0 25.0 16.5 1.0 500V 2.5 1.0 25.56 0.95 1.0 4.82 2.1 6.5 4.0 4.0 4.7 12.0 16.37 0.0 6.0 35.0 20.0 16.5 1.0 10.0 380V 2.0 mm2 Cu za napon 220V 1.0 6.5 1.0 4.5 2.0 16.0 4.5 2.5 1.6 15.5 7.0 50.6 3.48 2.0 6.5 2.0 380V 2.28 1.0 6.5 1.0 .5 1.5 1.42 0.0 4.5 1.2 8.0 16.0 380V 1.0 5.0 6.5 1.13 1.0 10.5 1.0 500V 1.5 1.55 0.0 16.5 4.0 40.5 4.0 20.0 2.25 0.7 3.0 28.1 12.1 2.5 1.0 6.5 1.0 4.5 1.8 1.0 20.0 4.5 1.0 10.0 380V 0.5 1.0 4.5 220V 0.6 2.5 1.0 2.0 16.5 1.5 1.0 500V 2.Nazivna snaga motora Nazivna struja motora In u A pri naponu Uklapanje direktno (Ik=6In .5 1.6 5.0 6.5 1.0 500V 1.6 9.5 2.0 10.0 10.5 2.5 1.0 2.0 4.0 6.5 2.7 3. 6.2 220V 2.5 Struje osigurača u A za napon 0.5 1.80 1.6 4.0 10.74 1.5 1.55 0.0 16.0 4.5 1.1 21.0 Presjeci vodova u mm2 Cu za napon 220V 1.5 1.5 1.5 1. tz=5s) Uklapanje zvijezda-trokut preklopkom ili pokretačen (Ik=2In .

0 6.0 25.5 63.0 17.0 .0 10.0 6.0 23.0 4.0 16.0 20.0 25.0 25.11 40.0 50.0 35.

tablica 1 tablica 2: popis elemenata instaliranih na pult .

60 3.40 3 3 1 1 1 6 4 3.00 12.54m) N214321 N421103 82431 0 85430 1 32120 4 11334 4 68733 1 62800 2 42833 1 32189 2 1 1 11 2 1 2 1 1 20. br.40 182. 1. 5. L2. 10. 50Hz «ISKRA» (5 otvorenih i 3 zatvorena kontakta) Podnožje vremenskog releja 85.00 0. F2. 4 15. 12.B1. Naziv ugrađenog List nabavnog elementa i elementa proizvođač Osnova osigurača N431202 EZM25 sa plast.33.00 Stezaljke 6 za zaštitni N438321 vodič Rade Končar Krajna pločica VS6 N432502 Rade Končar Krajni držači – N845531 metalni VS6 . F4 F1.00 11.40 15.8 Komandna ploča – N427620 bakelitna 47x20x5 2x1x0.20 3. 4. elem. 17.30 12.20 182. F2. N.103 Sklopnik (kontaktor) KO53 220V.FINDER Vremenski relej 220V. N222420 N283243 53482 9 63421 1 1 1 16.00 3. 3. poklopcem i kapom DII Kalibrirani prsten N421221 DII 10A Uložak 10A-tromi N433221 Kalibrirani prsten DII 6A -brzi Uložak brzi 6A Nosač NV1 za osigurače (kupuje se 2m dužine) Vijak M4 x 20 M.. FINDER. 50Hz.00 3.60 Ukupna cijena 62.10 4.1sek – 10h Nosač NV 1 za sklopnike i vremenski relej (2m) Bimetalni relej TRB2 (5-8. područje regulacije u rasponu od 0. 6. zašt.5m) N842530 N142002 Broj djela 95840 2 10385 3 82432 1 88842 5 92045 2 93122 1 44821 53812 6 Broj Cijene komada pojed. 15. oznaka F1.00 3.60 3..00 16.40 34. F3.20 9.Red.00 920. F3 F1. 8. F3 F4 F4 2. F2. 13. 14.40 40. 16. Shem.5A) ISKRA Redne stezaljke 5RS6 Rade Končar N421221 N444202 N822402 (l=0.50 230.00 320. 18.00 20.00 6.40 20. W1.40 182.005(m) Preklopnika sa N281450 ključem SDN1 – 2 CEMA . L3. S3 L1.00 320.00 12.20 182.20 34.30 3.40 169. N283513 (l=0. 7.00 3.80 K1M K2M K3M K4M K1T K1T 9.

31.00 140. 28. 29.20 5.103 Šarnir za vrata 40x20 pocinčano UKUPNO N324321 N802442 N953122 82534 1 31854 1 11132 2 34242 1 43301 2 43102 3 42133 2 22132 1 22389 0 12220 2 30210 2 88100 1 33889 3 42131 9 82211 1 21332 1 32100 2 48911 1 1 2 4 1 2 1 30(m) 20(m) 8(m) 62 8 13 4 1 1 2. 36. 20.B1.20 2.74 . S2 h1.00 22.40 1. 23. 24.64 9.60 N824312 N833333 N842312 N102332 N102428 N102832 N102432 N321432 N821333 3326. 26. 22. dvostruki kontakti CEMA Tipkalo PN – 2 – crno.5 svjetlo plavi Kabelska stopica RFU4 Kabelska stopica RFU5 Kabelski utikač CEM RF-P12 Kabelska stopicanatikač RF-F60 Konstrukcija razvodne ploče 90x50x2(cm) Komandna ploča 47x20x10 (drva 2cm) Kabel za ožičenje POK 0 2/4 STROJOPLAST Vijak M4x16 M. 33.80 0.00 138.00 40.40 2.00 30. 32.20 4.60 7.10 0.20 2.5 crveni Provodnik P/F 1.5 crni Provodnik P/F 1.30 2. 27.00 8.00 4.10 1. dvostruki kontakt CEMA Signalne lampice SSH 110/6V CEMA Natpisna pločica (01) Natpisna pločica START Natpisna pločica STOP (žuta okrugla φ 50) Provodnik P/F 1. 21. h1'.00 276.54m 30 2 145.20 33.00 16 0.20 2. h2' Gljivasto tipkalo PR2 crveno.00 30.80 49. 30.20 4.20 1.19. h2.10 1. S0 S1. 25.00 140.90 0. 34.20 2.20 120.30 145.80 120. 35.

elementi van razvodne ploče: .

70 2000. f=50HZ.2/3.37. P=3kW. mehanička zaštita IP54. oblik B3. trajni pogon S1.3.80 198. kl. 39. 60W. i 19. B.00 32.00 57. n=2880o/min. . cosϕ =0. 6. Princip rada vježbe Principijelna shema nalazi se na stranicama 18.84. iz.00 2. E27 Trofazni asinkroni motor ZK 100L-2 380V/660V trokut/zvijezda.00 198. 40. 41.6A.00 2303.5 500V Motorno zaštitna sklopka DM 25 (1016A) Grlo sijalice E27 Sijalica 220V.20 2000. 38. M Priključni kabel PP/JY 5x2.40 16. ugrađeni PTC termistori za termičku zaštitu za klasu izolacije B UKUPNO N321402 N823331 N423110 N423301 N281432 31899 9 28310 2 31024 2 89932 4 31423 2 15m 1 6 6 1 3. granična vrijednost vibracije klasa R.40 2.00 5.

Zatvaranjem kontakta 53-54 pod napon dovodi signalne lampe i svitak od K4M (zato što je mirni kontakt 1-2 od S1 zatvoren. s napona se isključuje K3M i njegov radni kontakt 53-54 se otvara. Zatvaranjem kontakta 53-54 pod napon dovodi signalne lampe i svitak K1M (zato što je mirni kontakt od S2 zatvoren. a otvara svoje mirne kontakte 61-62 i 7172. Pritiskom na tipkalo S1 (vrtnja motora u smjeru kazaljke na satu) aktiviramo vremenski relej i dovedemo pod napon svitak K3M koji prespoji motor u zvijezdu. Nakon što proradi vremenski relej K1T. s napona se isključuje K3M i njegov radni kontakt 53-54 se otvara. Korištena literatura − Hartl: «Električni strojevi» . odnosno istovremeni rad K1M i K4M jer bi u tom slučaju došlo do kratkog spoja. K3M zatvara svoje radne kontakte 43-44 i 53-54.Uključimo preklopnik s ključem S3. Nakon što proradi vremenski relej K1T. mirni kontakt 61-62 se zatvara. a otvara svoje mirne kontakte 61-62 i 71-72. čime pod napon dolazi K2M koji prespaja motor u trokut. Tipkalom S0 (stop tipkalo) čitav krug odvajamo od napona i svi kontaktori se isključuju te motor prestaje s radom. K3M zatvara svoje radne kontakte 43-44 i 53-54. Otvaranjem kontakata 71-72 onemogućuje uključivanje K4M. Otvaranjem kontakta 71-72 onemogućuje uključivanje K1M i istovremeni rad sa K4M. Pritiskom na tipkalo S2 (vrtnja motora u smjeru obrnutom od kazaljke na satu) aktiviramo vremeski relej i pod napon dovodimo K3M koji prespoji motor u zvijezdu. čime pod napon dolazi K2M koji prespaja motor u trokut. a od S1 otvoren) koji zatvara svoje radne kontakte 43-44 i 53-54 (čime drži motor i čitav krug pod naponom). mirni kontakt 61-62 se zatvara. a od S2 otvoren) koji zatvara svoje radne kontakte 43-44 i 53-54 (čime drži motor i čitav krug pod naponom).

− Sever: «Niskonaponski asinkroni motori» − Internet .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful