P. 1
politici_sociale

politici_sociale

|Views: 345|Likes:
Published by eleva7

More info:

Published by: eleva7 on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2015

pdf

text

original

Sections

 • Descrierea cursului
 • Evaluarea studenţilor
 • Bibliografie generală
 • 1. Introducere în abordarea comparativă a politicilor sociale
 • 2. Regatul Unit – sistem “mixt” de politică socială
 • 3. Germania – model “conservator” de politică socială
 • 4. Suedia – model “social-democrat” de politică socială
 • 5. S.U.A. – model “liberal” de politică socială
 • 6. Japonia – “societate a bunăstării de tip japonez”
 • 7. Politica socială la nivelul Uniunii Europene
 • 8. Politica socială în Europa Centrală şi de Est, după 1989
 • 9. Politica socială în România, după 1989

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Specializarea: Drept

POLITICI SOCIALE COMPARATE - suport de curs – Prof. univ. dr. Liliana MIHUŢ

Cluj-Napoca 2007

2

CUPRINS Descrierea cursului……………………………………………………...3 Evaluarea studenţilor…………………………………………………...3 Bibliografie generală……………………………………………………4 1. Introducere în abordarea comparativă a politicilor sociale……….5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Aspecte metodologice Concepte de bază De la „statul bunăstării” la „pluralismul bunăstării” Modele de politici sociale

2. Regatul Unit – sistem “mixt” de politică socială…………………..17 3. Germania – model “conservator” de politică socială……………..19 4. Suedia – model “social-democrat” de politică socială…………….23 5. S.U.A. – model “liberal” de politică socială……………………….26 6. Japonia – “societate a bunăstării de tip japonez”………………...29 7. Politica socială la nivelul Uniunii Europene………………………32 8. Politica socială în Europa Centrală şi de Est, după 1989………...35 9. Politica socială în România, după 1989……………………………38

3

Descrierea cursului
Cursul realizează o abordare comparativă a diferitelor modele de politică socială dintr-o perspectivă proprie îndeosebi ştiinţei politice, fiind implicate, totodată, aspecte ce vizează dimensiunile economice, sociologice, istorice sau juridice. Sunt prezentate mai întâi concepte şi probleme de bază ale domeniului, precum şi principalii actori ai politicii sociale. Sunt analizate apoi politicile sociale din ţări considerate reprezentative pentru diferite modele şi, de asemenea, sunt relevate evoluţiile şi tendinţele proprii atât Uniunii Europene cât şi Europei Centrale şi de Est, respectiv României. Nu sunt descrise exhaustiv politicile sociale din aceste ţări şi zone, ci doar aspectele considerate a fi cele mai semnificative. De aici şi unele diferenţe în privinţa problemelor abordate în fiecare caz. Sunt prezentate atât principalele momente în evoluţia politicilor sociale, cât şi caracteristicile de bază ale sistemelor actuale. Obiective generale Cursul vizează cunoaşterea de către studenţi a principalelor probleme şi tipuri de soluţii în materie de politici sociale, precum şi însuşirea limbajului specific acestui domeniu al politicilor publice care dobândeşte tot mai mare relevanţă, atât din perspectiva procesului de integrare europeană cât şi a globalizării. Precizări privind Suportul de curs Deoarece există o mare diversitate în abordarea conceptelor cu care se operează în studiul politicilor sociale capitolul introductiv, care tratează tocmai aceste aspecte, deţine o pondere importantă în ansamblul prezentării. Celelalte capitole cuprind enunţuri sintetice privitoare la principalele domenii şi aspecte ale sistemelor de politică socială din diferite ţări. La finalul fiecărui capitol sunt cuprinse titluri bibliografice aferente, precum şi teme recomandate pentru referate. Ultimul capitol, consacrat României, pune accent pe reglementările legale adoptate, după 1989, în legătură cu principalele beneficii sociale.

Evaluarea studenţilor
• • Evaluarea studenţilor se va realiza pe baza a două elemente: Referat pe un subiect ales din temele cursului; Examen constând din răspunsuri la un test ce cuprinde diferite tipuri de întrebări (multiple alegeri, identificare etc), precum şi solicitarea de analiză comparativă a două modele de politici sociale.

În referat vor putea fi abordate orice subiecte subsumate tematicii, precum şi altele, în funcţie de interesele şi posibilităţile de documentare, cu condiţia ca ele să vizeze problematica politicilor sociale. Sunt recomandabile subiecte concrete, inclusiv

4 cele vizând politica socială în România, nu abordări de ordin general şi abstract. Pentru documentare pot fi utilizate şi alte surse bibliografice decât cele recomandate. Vor fi respectate cerinţele consacrate referitoare la redactarea unor asemenea lucrări, mai cu seamă în privinţa trimiterilor bibliografice: pentru orice fragment preluat se va indica sursa, fie sub forma notelor de subsol, respectiv a notelor de final, fie prin indicarea, în paranteză, a autorului, anului publicării şi a paginii, în condiţiile includerii unei liste bibliografice finale (ultima variantă fiind cea utilizată şi în Cap. 1 al acestui Suport de curs). Constatarea plagiatului va conduce la neluarea în considerare a textului prezentat ca referat.

Bibliografie generală
Mihuţ, L., Lauritzen, B.(1999) Modele de politici sociale/ Models of Social Policy, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. Popescu, L. (1998) Protecţia socială în Uniunea Europeană, Cluj-Napoca, Presa Universitară clujeană. Preda, M. (2002) Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Iaşi, Polirom. Social Security Administration, Social Security Programs Throughout the World, Washington, DC, 2004, 2005, 2006. Zamfir, E., Zamfir, C. (coord.) (1995), Politici sociale – România în context european, Bucureşti, Ed. “Alterantive”. Zamfir, C. (coord.) (1999), Politici sociale în România: 1990-1998, Bucureşti, Editura Expert.

Aspecte metodologice Schimbările care s-au produs sau se prefigurează în politica socială practicată de diferite ţări în ultimul deceniu constituie un argument major pentru susţinerea oportunităţii studiilor comparative asupra domeniului.5 1. mai recent. înţelegerea evoluţiilor din orice ţară este posibilă numai dacă acestea sunt raportate la experienţele altor ţări. precum şi la evaluarea programelor adoptate. studii tematice sau sectoriale. şi anume: studierea politicii sociale dintr-o anumită ţară. datele statistice nu . pe de o parte. pentru că nu s-a ajuns la o standardizare deplină a modalităţilor de măsurare (a veniturilor. Sub aspect metodologic. S-au consacrat diferite tipuri de abordări comparative. este recunoscut ca expresie sintetică edificatoare asupra PIB. într-o lume caracterizată prin tot mai accentuate interdependenţe. dacă nu neapărat un ghid. ce analizează diferite subdomenii sau rolul asumat de diferiţi factori în legătură cu anumite obiective etc. comparaţii globale bazate îndeosebi pe analiza datelor statistice. Numai prin sublinierea diferenţelor. de regulă. precum şi la contextul global. deoarece cunoaşterea experienţei altor ţări poate oferi. deoarece. OCDE sau UE sunt deseori utilizate pentru realizarea comparaţiilor în vederea identificării unor caracteristici sau evoluţii majore. cel puţin puncte de reper pentru adoptarea şi implementarea politicilor sociale. Abordările comparative ale politicii sociale în cadrul cursurilor universitare se concentrează. Studierea soluţiilor alternative la probleme similare poate fi utilă celor implicaţi în procesul decizional. încercându-se uneori formule de corelare între cele două opţiuni principale. Datele sintetice furnizate de instituţii internaţionale sau zonale. deşi simplifică un domeniu de mare complexitate. indicele dezvotării umane (care. a similarităţilor şi a interacţiunilor se poate ajunge la descifrarea resorturilor şi a mecanismelor unei anumite politici. precum ONU şi organismele sale specializate. de pildă) sau a definirii unor noţiuni şi indicatori (cum ar fi pragul sărăciei. analiza politicii practicate de două sau mai multe ţări. compararea în cadrul unei zone sau între zone. Abordarea comparativă are. Pe de altă parte. în adoparea unor forme şi programe noi. sunt de remarcat căutările privind realizarea echilibrului între aspectele cantitative şi cele de ordin calitativ. pentru care s-au adoptat diferite formule de calcul în SUA sau în ţările UE). Se ridică însă o serie de dificultăţi în legătură cu analizele cantitative. fie asupra anumitor ţări şi zone. relevanţă teoretică. fie asupra diferitelor sectoare sau teme majore. Nu este întotdeauna clar dacă datele sunt cu adevărat comparabile. plasată într-un context comparativ. a nivelului de educaţie şi a speranţei de viaţă) oferă un suport solid pentru comparaţii din perspectivă sincronică şi diacronică deopotrivă. Indicatori precum ponderea diferitelor categorii de cheltuieli sociale în cadrul produsului intern brut sau. În acelaşi timp. abordarea comparativă are şi o importantă relevanţă practică.1. în stabilirea interacţiunilor dintre diferiţi factori cu atribuţii în politica socială. în coordonarea şi desfăşurarea unor activităţi. Introducere în abordarea comparativă a politicilor sociale 1.

comparaţiile bazate pe date statistice sunt necesare. spaniolă (Heidenheimer et al. respectiv ale anumitor grupuri expuse în mai mare măsură diferitelor riscuri. dar nu şi suficiente. politica externă şi. deşi deseori influenţată sau chiar determinată de confruntări ideologice şi “maşinaţiuni” politice sau de raţiuni electorale (aşadar. Concepte de bază Primul dintre conceptele ce implică diferenţe şi dificultăţi în definire este chiar politica socială. p. 346). precum şi a regulilor şi mijloacelor utilizate în implementarea deciziilor. franceză. consacraţi în limbajul anglo-american. în vreme ce policy se referă la formularea obiectivelor şi scopurilor ce orientează activitatea în diferite domenii. referirile exprese fiind la germană. Ca urmare. se pot face doar aproximări. în mod necesar. politica de apărare. deseori definită. Fără a menţiona multitudinea de sensuri pe care le implică fiecare. chiar beneficiind de atributul obiectivităţii ştiinţifice. În legătură cu amploarea “pieţei negre” sau a “pieţei gri”. de aspecte descrise prin politics). enumerarea ar putea să continue. 1995. politica în domeniul mediului. de regulă. prin “politică”. politica socială (social policy) este sau ar trebui să fie un răspuns la problemele sociale ale unei anumite comunităţi. politica fiscală. pentru adoptarea unor decizii ce vizează o comunitate globală. Cuvântul şi-a găsit însă consacrarea în legătură cu politica publică. . Pentru a-i identifica sensurile credem că sunt oportune câteva precizări în legătură cu echivalenţele ce pot fi stabilite în limba română pentru termenii “politics” şi “policy”. pluralul “politici publice” apare. politic. ca fiind mai adecvat spre a descrie multitudinea domeniilor pe care le vizează: politica economică. Diferenţele deja semnalate în legătură cu conţinutul conferit unor termeni de bază obligă la câteva consideraţii preliminare.6 acoperă toate aspectele relevante pentru politica socială. a conţinutului concret al unor programe şi acţiuni de politică socială. în termenii a ceea ce un sistem de guvernământ decide să facă sau nu. O analiză de profunzime reclamă examinarea contextului social. 1. de pildă. incluzând. distincţia dintre cei doi termeni este dificil de exprimat în majoritatea celorlalte limbi. aşa cum remarcau autorii unei lucrări de referinţă în abordarea comparativă a politicilor publice. fără îndoială. desigur. 1990. în esenţă. cultural specific diferitelor ţări. Acest curs încearcă să răspundă unor asemenea cerinţe prin prezentarea unor experienţe în materie de politică socială relevante la nivel internaţional. Deoarece gama problemelor la care se referă această acţiune sau inacţiune este foarte largă. ambii traduşi. or activităţile desfăşurate în cadrul acestora pot să aibă implicaţii considerabile asupra nevoii (reale sau nu) de protecţie în raport cu anumite riscuri. De notat că. p. Am dezvoltat aceste consideraţii spre a atrage atenţia asupra faptului că. ca răspuns la o anumită problemă (vezi şi Dye. economic. precum şi evaluarea rezultatelor aplicării acestora. politics se referă la ansamblul activităţilor desfăşurate pentru dobândirea şi exercitarea puterii. Mai trebuie adăugat că policy este uneori utilizat de vorbitorii limbii engleze pentru a caracteriza opţiuni specifice care nu au nimic de-a face cu politica în sensul descris de politics. politica socială..2. respectiv subdomeniile acesteia. mai ales de către autorii americani. se poate afirma că. 2).

Enumerarea de mai sus aduce în discuţie un alt concept. acesta fiind. constatăm că majoritatea autorilor se raportează la aspecte privind menţinerea veniturilor (identificată uneori cu securitatea socială şi presupunând abordarea atât a asigurărilor sociale cât şi a asistenţei sociale). uneori considerabile. referindu-se. aşa cum se poate constata într-o serie de documente ale UE. definirea politicii sociale este raportată la o gamă largă de activităţi ale statului al căror obiectiv esenţial este bunăstarea cetăţenilor (Hill. dar şi de la o ţarţ la alta. în care include. familiile. focalizată asupra domeniilor considerate a fi în nevoie de inovare. 1995. se referă la asistenţa socială). deşi frecventă. de fapt. De subliniat că. îngrijirea medicală şi serviciile de asistenţă socială. creşterea copiilor sau plata îngrijirii medicale)” (The New Encyclopaedia . politica socială este identificată prioritar cu măsurile privind piaţa muncii şi condiţiile de muncă. specialistul britanic anterior citat. trebuie să constatăm că o abordare atât de largă aproape că suprapune politica socială şi politica publică. la politica în privinţa pensiilor. un criteriu esenţial de tipologizare a politicilor sociale. a învăţământului public. mai întâi. precum şi a welfare (care. dar încercând să relevăm elementele comune. începând din ultimul pătrar al secolului al XIX-lea. respectiv celorlalţi factori. cât şi a serviciilor sociale sau a reglementării unor activităţi. Aceste evoluţii au fost definitorii pentru o perioadă de aproximativ 100 de ani. a cărui utilizare. Diferenţele în definirea politicii sociale se manifestă îndeosebi în legătură cu elementele subsumate acesteia. Deşi nu pot fi negate implicaţiile vreuneia dintre aceste domenii sau subdomenii asupra soluţionării problemelor sociale. Nu trebuie pierdut însă din vedere faptul că. O analiză asupra evoluţiilor în politica socială americană şi a perspectivelor acesteia pentru anii ‘90 oferă un exemplu pentru înţelegerea ceva mai restrictivă. diferitele asociaţii şi organizaţii. a îngrijirii medicale. O abordare mai largă a conceptului conduce însă la relevarea rolului pe care şi alţi factori îl au în asigurarea bunăstării: indivizii înşişi. securitatea socială se referă la “toate măsurile colective stabilite prin legislaţie pentru a menţine venitul individual ori al familiei sau pentru a asigura un venit atunci când unele sau toate sursele de venit au fost pierdute ori epuizate sau în situaţiile în care trebuie să se facă faţă unor cheltuieli sporite (de exemplu. precum şi educaţia (cu toate că aceasta din urmă este exclusă. nu numai de la un moment istoric la altul. în principal. continuă cu politica privind condiţiile de locuire. în cazul americanilor.7 La o primă aproximaţie. Accentul asupra rolului statului se justifică prin amplificarea şi diversificarea funcţiilor acestuia atât în privinţa transferurilor de venituri. 3. trei subdomenii pe care le consideră centrale: menţinerea veniturilor (formulă similară cu securitatea socială). pp. În limbajul internaţional. 1996. Michael Hill. respectiv a asigurării locuinţei pentru cei cu venituri mici (Pechman. în unele cazuri. realizează o abordare cuprinzătoare. există diferenţe. nu a condus încă la o accepţiune unică. Zamfir. p. îngrijirea medicală. Exemplele ar putea să continue. pe considerentul că implică numeroase aspecte ce depăşesc sfera politicii sociale). uneori. şi anume securitatea socială. politica de angajare a forţei de muncă. politica educaţională şi adaugă chiar politica privind mediul. comunităţile. 1992). 22). respectiv asupra bunăstării. în privinţa ponderii acordate statului.

Un exemplu concludent îl oferă rapoartele publicate bienal. sărăcia. la modul de finanţare: în vreme ce asigurările sociale sunt finanţate. în unele ţări. Diferenţele dintre cele două se referă. şi anume şomajul. instituţionalizaţi sau nu) (Anuarul statistic al României. în funcţie de sistemele adoptate de fiecare ţară (vezi Social Security Programs Throughout the World. asupra sistemelor securităţii sociale din lume. p. Atât consideraţiile privind securitatea socială cât şi cele referitoare la protecţia socială au făcut trimitere la alte două concepte-cheie: asigurarea socială şi asistenţa socială. ci chiar în opoziţie (Dogan & Pelassy. ele sunt mai ample sau mai restrânse (pot chiar să lipsească. O formulă alternativă pentru securitatea socială este protecţia socială. care se referă la beneficiile sociale acordate pentru: bătrâneţe. şi-a făcut loc în tot mai mare măsură identificarea protecţiei sociale cu măsurile compensatorii adoptate conjunctural în vederea apărării populaţiei în ansamblu sau a anumitor categorii ale acesteia. p. în primul rând. 61). 1997. şomaj. Aceeaşi prestigioasă enciclopedie precizează că. aşa cum este cazul pensiilor. asistenţa socială este finanţată prin sistemul general de taxe şi impozite. în principal. pe baza . de Administraţia Securităţi Sociale a Statelor Unite. beneficiarii săi fiind stabiliţi. că. în funcţie de nivelul veniturilor. nivelul beneficiilor de asigurări sociale este. respectiv al contribuţiilor anterioare producerii riscului asigurat. Această diversitate de accepţiuni nu exclude însă posibilitatea identificării unor repere comune. percepute în numeroase ţări ca fiind nu doar distincte. Potrivit The New Encyclopaedia Britannica. pp. Acestea prezintă cinci categorii de programe. invaliditate şi moarte. Programele sunt fie de asigurări sociale. la sistemul federal de asigurări sociale şi cu deosebire la sistemul de pensii. cheltuieli pentru anumite categorii de minori şi adulţi cu nevoi speciale. În Regatul Unit. în limbajul uzual. adică la beneficiile acordate pe baza unor contribuţii plătite anterior de către cei în cauză. protecţia socială nici n-ar trebui să fie utilizată cu referire la sistemul asigurărilor sociale. unde formula a fost consacrată în context juridic prin Social Security Act of 1935. 378-379). în principal. în raport cu riscurile majore pe care le implică reforma economică. După unele opinii. nestatuate prin legislaţie. în vreme ce asistenţa socială. de regulă. 1993. de regulă. În al doilea rând. Dacă avem în vedere accepţiunea consacrată în România. accidente de muncă sau boli profesionale. care include şi schemele voluntare. include şi îngrijirea medicală). constatăm însă că protecţia socială este considerată. securitatea socială se referă numai la beneficiile în bani statuate prin lege (spre deosebire de ţările Europei occidentale continentale unde. însă. 209). sunt cuprinse în capitolul “protecţie socială” trei subcapitole: protecţia socială a şşomerilor. “protecţia socială” este un termen mai larg. având un caracter non-contributoriu. În Statele Unite. este acordată celor cu venituri mici sau aflaţi în situaţii critice. 1992. aşa cum se întâmplă cu alocaţiile familiale în SUA). fie cu caracter universal. termenul este utilizat într-un sens mai îngust. asigurările sociale (cu referire la pensii şi bilete de tratament). utilizat îndeosebi în ţările UE.8 Britannica. fie de asistenţă socială. în ultimă instanţă. sinonimă cu securitatea socială. începând din 1937. prin contribuţiile angajatorilor şi angajaţilor. asistenţa socială (incluzând alocaţii şi alte ajutoare în bani. alocaţii familiale. deşi vizează mai multe programe. respectiv a lucrătorilor din anumite sectoare sau întreprinderi. la care se adaugă deseori şi contribuţii (mai mari sau mai mici) din partea statului. deseori prin taxe locale. de regulă. boală şi maternitate. se referă. în cele mai multe cazuri. Constatăm. de pildă. de pildă. 2006). În statistica oficială. inflaţia şi.

celelalte au fost şi sunt mereu puse sub semnul întrebării. în altele are un caracter mixt. De la “statul bunăstării” la “pluralismul bunăstării” Termenul de “welfare state” a început să fie utilizat în literatura anglo-saxonă în 1941. respectiv al pensiei minime. pe lângă sistemele de asigurări sociale care au un caracter public. în toate consideraţiile de mai sus. ce caracteriza Germania hitleristă. Nu trebuie uitat însă că funcţia social-economică a statului modern a avut o evoluţie complexă. precum şi de numeroase formule-metaforă. Diferenţierea între cele două tipuri de beneficii sociale nu apare întotdeauna atât de pregnantă. acest rol a devenit tot mai mult subiect de controverse. El s-a consacrat apoi. Această distincţie ne conduce spre un alt concept. pe temeiul căutării unor criterii cât mai riguroase de identificare a celor care merită să fie ajutaţi. implicat. s-au dezvoltat şi sisteme de asigurări private.9 verificării resurselor de care dispun (“means-tested”). dar sunt invocate frecvent în ultimii ani ca oferind posibile soluţii (fie ele şi parţiale) la o problemă tot mai presantă în condiţiile îmbătrânirii populaţiei. 3. şi finanţate pe baza sistemului general de taxare. de pildă. respectiv indiferent de veniturile sau resursele de care dispun. dezvoltând tezele lui Georges Burdeau. precum şi al asigurării gratuite a unor servicii precum asistenţa medicală. Abordarea dihotomică nu trebuie absolutizată şi din alt motiv. în sfârşit. concept care. din cel al asistenţei sociale. după ce a făcut o adevarată carieră în ştiinţele socio-umane ale secolului XX. În sfârşit. şi. Este cazul alocaţiilor familiale în numeroase ţări. în unele ţări face parte din sistemul asigurărilor sociale. Mattei Dogan şi Dominique Pelassy. în legătură cu îngrijirea medicală). Acestea nu numai că deţin o pondere însemnată în unele ţări (în SUA. Această evoluţie complexă obligă la o abordare distinctă a problematicii pe care o implică. utilizate pentru a caracteriza diferitele sale stadii. de pildă. anumite standarde de bunăstare pentru cetăţenii săi. În ultimele decenii. are o relevanţă deosebită distincţia dintre programele contributorii şi cele noncontributorii: în vreme ce beneficiile aferente celor dintâi sunt considerate îndreptăţite (chiar dacă se iau în discuţie posibilităţi de inovare a sistemului). în unele ţări. În SUA. fie prin formule lingvistice corespondente. Unele beneficii. cum este cazul ajutorului de şomaj. fie sub forma originară. Această evoluţie a beneficiat de numeroase abordări. în mod instituţionalizat. Aceste diferenţe explică în bună măsură de ce raporturile dintre cele două componente ale sistemelor de securitate (protecţie) socială sunt percepute uneori ca fiind în opoziţie. în altele. şi anume aceea a sistemelor de pensii. şi anume statul bunăstării (welfare state). spre a distinge între statul britanic şi “warfare state” (“statul în stare de război”). Practic. pe care controversele au secondat-o aproape în permanenţă. de pildă. spre a defini acel stat care îşi asumă responsabilitatea de a asigura. există o a treia categorie de beneficii.şi anume alocaţiile (transferurile) universale. a intrat într-o fază a reconsiderărilor începând din a doua jumătate a anilor ‘70. 1. acordate indiferent dacă cei în cauză au sau nu statutul de angajat. au oferit o imagine triadică a metamorfozelor statului în lumea modernă: întâi a fost “statul-spectator”. de altfel. . trebuie avut în vedere faptul că.

dar rolul esenţial l-a avut procesul de industrializare: pe de o parte. pp. consecinţele industrializării au fost amplificate de alte fenomene şi procese: nuclearizarea familiei.tot atâţia factori favorizanţi pentru creşterea atribuţiilor statului în asigurarea bunăstării populaţiei. începând din anii 1880. care a consacrat rolul său protector în domeniul politicii sociale. prin Raportul Beveridge (1942). în condiţiile specifice perioadei de după al doilea război mondial (Dogan & Pelassy. pe baza căruia vor fi instituite. aceea a “capitalismului împotriva statului”. această ultimă etapă începuse cu un deceniu mai devreme. Dincolo de o periodizare sau alta. Michel Albert. pp. Mai apoi. a ajutoarelor pentru familiile cu copii minori. De ce atunci? A fost fără îndoială un complex de cauze şi condiţii. 4856). 1992. o dată cu alegerea. aşa cum a început acesta să se contureze la sfârşitul secolului trecut.10 caracteristic perioadei în care burghezia abia ajunsă la putere s-a protejat împotriva riscurilor reîntoarcerii la vechiul regim. care a pus bazele asigurării de bătrâneţe. după două secole. pe de altă parte. Schimbările spectaculoase s-au produs abia după al doilea război mondial. în a doua jumătate a anilor . nu atât din considerente umanitare. cât cu scopul de a face socialismul mai puţin atractiv pentru muncitori şi a preîntâmpina tulburările sociale. a compensaţiilor de şomaj. creşterea costurilor asistenţei medicale. Nu întâmplător statul bunăstării s-a dezvoltat paralel cu extinderea sufragiului: aspectele de ordin social aflându-se între problemele prioritare ale majorităţii celor cu drept de vot. surprinde şi evoluţiile mai recente: dacă imediat după Revoluţia franceză s-a conturat prima fază. 162-164). Reglementările adoptate atunci vor constitui un adevărat model pentru spaţiul european (şi nu numai). ce desemnează transformarea statului într-un furnizor general de resurse şi de securitate materială. Noua etapă a început. a lui Margaret Thatcher în Regatul Unit şi a lui Ronald Reagan în SUA cei doi lideri care au fost promotorii în planul practicii politice ai viziunii neoconservatoare. în fine. De fapt. când. “statul-providenţă”. aproape simultană. respectiv a Social Security Act of 1935. a urmat “statul-tutore”. utilizând tot o triadă. aceea a “capitalismului care ia locul statului” (Albert. în Regatul Unit. creşterea duratei vieţii. reducându-se rolul breslelor şi al familiei restrânse în asigurarea unor servicii sociale. de fapt. rezultă că începuturile statului bunăstării se conturează în ultimele decenii ale secolului trecut. exprimată în formule lingvistice diferite. pentru ca. precum şi a nevoii de educaţie . accidente industriale. chiar în timpul războiului. pensii). 1994. să se ajungă la a treia fază. în mod firesc s-a amplificat rolul statului în acest sens. La această evoluţie au contribuit şi factori de ordin politic. În deceniile care au urmat statul bunăstării şi-a extins continuu sfera de acţiune asupra a tot mai multe domenii şi grupuri. procesul electoral a stimulat iniţiativele în acest domeniu. la un secol după aceasta a început faza “capitalismului supravegheat de stat”. amplul program lansat de administraţia Roosevelt. au fost introduse primele sisteme de asigurări sociale cu bază ocupaţională (pentru boală. cheltuielile publice în scopuri sociale au crescut în diferite ţări. Dar nu au fost evoluţii cu semnificaţii majore până la adoptarea în SUA a New Deal. Este semnificativ şi faptul că originile statului bunăstării se află în Germania din vremea lui Bismarck. o dată cu creşterea numărului muncitorilor industriali a crescut şi nevoia lor de protecţie.

criticile şi-au găsit expresia practică în restrângerea atribuţiilor statului: s-au redus beneficiile. precum şi de schimbări substanţile în planul mentalităţilor. definit uneori în termenii “crizei” statului bunăstării. În 1949. concomitent cu reconsiderarea funcţiilor sale. ci de a asigura cadrul adecvat pentru desfăşurarea activităţilor economico-sociale. Reagan. în sensul subminării dorinţei de a munci şi a promovării unei “culturi a dependenţei” (Clarke and Langan. proces în care statului îi revine rolul nu de a limita concurenţa. care. potrivit căruia beneficiile sociale se acordă tuturor locuitorilor (pentru o prezentare succintă a istoriei politicilor sociale. a ajuns deseori să fie împotriva acesteia (Dogan şi Pelassy. inclusiv din cele aferente politicii sociale. sunt aduse în prim plan aspectele economice. sau asumat puţine angajamente noi. un efect al crizei economice determinate de creşterea preţului la materiile prime. Thatcher şi R. Acestea au fost principalele argumente pe care s-a construit politica “statului minimal” practicată în anii ‘80 de către M. a afectat eficacitatea activităţii economice. ca fiind. . toate acestea au avut consecinţe social-culturale. ce au vizat mai ales cerinţa de a nu face responsabil “statul bunăstării” de toate problemele ce decurg din complexitatea procesului de dezvoltare. a căror expresie esenţială a fost “demoralizarea”. precum şi alte facilităţi. Aşa cum le inventariază Dogan şi Pelassy. Este o reacţie firească în raport cu excesele ce însoţiseră anterior exacerbarea rolului acestuia. 50-52). dar şi al accentuării unor procese social-demografice precum îmbătrânirea populaţiei. la rândul său. Legea fundamentală (Constituţia) R. În a doua jumătate a anilor’70 a început însă declinul. 1992.11 ‘40. în diferite domenii. sisteme naţionale gratuite de educaţie şi sănătate. în anii ‘60 şi prima parte a anilor ‘70. în ţările scandinave. precum şi excesul de reglementare au “inhibat” spiritul întreprinzăr şi asumarea riscurilor. 1998).‘70. Germania a consacrat formula “stat social”. poate genera dezechilibre şi tensiuni. deşi considerate a fi atipice pentru evoluţia statului bunăstării. Dar retragerea bruscă. s-au introdus plăţi pentru anumite servicii (aşa-numitele “co-plăţi”). va deveni expresia preocupării de îmbinare a eficienţei economice şi securităţii sociale. statul a făcut eforturi pentru revitalizarea unor instituţii care în mod tradiţional se implicaseră în acest gen de activităţi. ce evocă termenii-cheie ai criticii făcute din perspectiva Noii Drepte. SUA şi Japonia. pp. 89-99). vor adopta şi ele. datorită costurilor prea ridicate. împreună cu conceptul “economie socială de piaţă”. pp. vezi Demier. Fără a evoca acum particularităţile fiecărei ţări din zonă. O serie de aspecte particulare prezintă evoluţia rolului statului în Europa Centrală şi de Est . F.deci şi în România . Într-o altă formulare. deşi s-a dezvoltat în numele justiţiei (dreptăţii). prezentate. Expansiunea statului bunăstării va cunoaşte apogeul în anii ‘60 . fără a fi secondată de preluarea responsabilităţilor de către alţi factori. în Cochrane and Clarke. se poate aprecia că tendinţa comună majoră este aceea a retragerii statului din diferite domenii.după 1989. Deşi au fost aduse o serie de contraargumente. acestea au fost mai ales următoarele: a pus în pericol libertatea individului. 1993. Încercând să identificăm cauzele acestui declin ajungem la enunţarea principalelor critici aduse statului bunăstării. regulile de acordare au devenit mai riguroase. nivelul înalt al impozitelor şi taxelor. programe de referinţă în domeiul politicii sociale. dar sunt vizate şi cele politice şi morale: expansiunea statului (a sectorului public) a contribuit la “dezindustrializare” pentru că a sustras de pe piaţă resurse potenţiale de forţă de muncă şi investiţii. prin aplicarea principiului “acoperirii universale”. în principal. sub un titlu concludent (“Procesul statului bunăstării”).

piaţa. p. într-o măsură mai mare sau mai mică. a mecanismelor de finanţare. de minimizare a costurilor sociale ale procesului (1998. bazată pe susţinerea indivizilor de către familie.sintagmă pe care o consideră similară aceleia de “economie mixtă” . 1. Astfel. Modele de politici sociale În ultimele decenii. Mai mult decât atât. 35). G. a amplorii responsabilităţilor. sunt o serie de alţi factori care. Ca urmare a cestor evoluţii ce se desfăşoară în diferite zone ale lumii conceptul de “stat al bunăstării” a intrat într-un con de umbră. Esping-Andersen (1991) recurge la “regimuri de stat al bunăstării” drept concept organizator al mult citatei sale cărţi. îşi aduc contribuţia la bunăstarea oamenilor: familia. valorificând tradiţia britanică postbelică. remarcă faptul că intervenţia statului nu înseamnă neapărat organizarea publică a unei activităţi. nonprofit sau mixt etc. 1995. facilităţi în privinţa locuinţei) etc (Barr. nici chiar în momentul de apogeu. precum şi aceea compensatorie. diferite organizaţii cu caracter lucrativ. În domeniul politicii sociale se dezvoltă o tot mai complexă cooperare între sectorul producător de profit şi cel nonprofit. sănătatea publică). o formulă invocată şi în legătură cu politica socială din SUA . abordările comparative din ştiinţele socio-umane. comunitate. Allan Cochrane şi John Clarke (1993). se pot identifica dimensiuni specifice ale funcţiei sociale a statului.România 1998. ca modalităţi de a simplifica realitatea şi de a explica mai uşor marea sa diversitate. la sfârşitul anilor ‘70. Există apoi importante diferenţe între ţări în privinţa rolului statului. care implică statul. de altfel. în prezent. în particular din ştiinţele politice. “Pluralismul bunăstării” este. recurg la “economia mixtă a bunăstării”. comunitatea locală. p. pentru a defini faptul că în relaţia dintre stat şi economie se îmbină sistematic o serie de caracteristici legale şi organizaţionale. 1995. transferul de venituri (pensii. organizaţii şi reţele de ajutorare informale.situaţie uşor de explicat în condiţiile în care dimensiunile pluraliste ale sistemului american sunt o realitate incontestabilă. Trebuie precizat însă că statul nu a fost niciodată. pp. a gradului de “acoperire” a populaţiei etc. alături de stat. aşa cum subliniază autorii Raportului naţional al dezvoltării umane . aceea de “societate a bunăstării de tip japonez”. Toate aceste formule (şi altele. finanţarea unor activităţi.12 Nicholas Barr. 39-40). companie.4. cum ar fi “sistem al bunăstării” sau “mix al bunăstării”) exprimă faptul că. şi mai puţin de către stat. Aceste diferenţe au determinat conturarea unor modele diferite de politici sociale. în condiţiile tranziţiei de la o economie centralizată la una de piaţă. recurg frecvent la modele. Diferiţi autori au pus în circulaţie o serie de alte sintagme pentru a descrie complexitatea raporturilor şi proceselor implicate. Linda Hantrais apreciază că majoritatea ţărilor UE au dezvoltat un “pluralism al bunăstării” . ci poate să se realizeze pe diferite alte căi: reglementări ale pieţei (de ordin cantitativ sau calitativ). ci şi la aceea a formelor utililizate (Hantrais. 39).şi se referă nu numai la combinarea agenţilor. singura instanţă responsabilă pentru asigurarea bunăstării oamenilor. şi anume aceea de facilitare a tranziţiei prin crearea unui cadru social favorabil. Recursul la modele s-a dovedit . a împărţirii acestora cu alţi factori. o formulă alternativă. Japonezii au lansat şi ei. referindu-se la schimbările care se desfăşoară în Europa Centrală şi de Est. producerea de bunuri şi servicii (educaţia.

autorul face însă o constatare simptomatică pentru evoluţiile recente: “Pretutindeni. ale căror interacţiuni configurează anumite modele. include ţările scandinave şi. interesant de remarcat. a evoluţiei acestora în funcţie de un anume context. În Europa occidentală. deşi anumite aspecte ale politicii sociale o apropie într-adevăr de modelul european. când a fost publicată cartea (1991. În SUA. Reagan. 11). chiar forme similare dobândind conţinuturi şi finalităţi diferite. ce include aspecte sociale. analizele exprese ale politicii sociale relevă existenţa unor tipologii mai nuanţate. în funcţie de numeroase variabile. renunţând la unele opţiuni tradiţionale. 1994. 26-29). În privinţa Japoniei. ce guvernează acum în numeroase ţări. de la începuturile anilor ‘90. Dacă în modelul reaganian se consideră că protecţia socială creează o mentalitate de asistat. Aceasta nu exclude însă unicitatea experienţelor parcurse de fiecare ţară. numit “renan”. în Franţa). care favorizează lenea şi lipsa de răspundere. în modelul renan tradiţional. autorul distinge trei tipuri de bază ale acestora (Esping-Andersen. ci şi un stimulent al progresului economic. culturale. este larg împărtăşită opinia că aceasta este nu numai o urmare. au subscris la aceste măsuri. de pildă). Pentru specialistul francez în asigurări deosebirile dintre cele două modele se structurează pe mai multe coordonate. şi unul european. aşa cum constatase M. comparaţia relevând de fapt o serie de aspecte particulare. ce are în centrul său Germania. în clipa de faţă. 1991. celălalt pune accent pe reuşita colectivă. modelele şi-au probat utilitatea în relevarea unor aspecte tipice ale funcţionării sistemelor politice şi ale politicilor practicate de diferite ţări într-un domeniu sau altul. pp. a desfăşurării proceselor decizionale. politice. indiferent ce partide se află la guvernare. p. Dincolo de diferenţele dintre cele două modele. social-democraţii sau laburiştii. într-un fel sau altul. logica proprie capitalismului intră în conflict. Esping-Andersen a devenit un nume de referinţă pentru clasificările realizate în anii ‘90. Trebuie remarcat că. un Preşedinte Democrat a încercat să introducă o serie de schimbări în materie de politică socială (acoperire universală prin asigurările de sănătate. în vreme ce modelul neoamerican se bazează pe reuşita individuală şi pe profitul rapid. Un exemplu elocvent în acest sens îl oferă Michel Albert (1994) care. datorat în principal lui R. şi anume: . G. Atunci când nu li s-a absolutizat valoarea euristică sau cea pragmatică. cu logica protecţiei sociale” (Albert. economice. Deşi deosebirile dintre modelul american şi cel european sunt deseori invocate. pe consens. constrângerile rezultate din Tratatul de la Maastricht au impus măsuri în sensul diminuării generozităţii statului bunăstării. s-au produs o serie de evoluţii şi reconsiderări. ce-i conferă unicitate. prezintă numeroase asemănări chiar cu îndepărtata Japonie.13 benefic în descifrarea funcţionării mai mult sau mai puţin coerente a unor angrenaje instituţionale. dar cu multiple deschideri interdisciplinare. distinge două modele caracteristice capitalismului contemporan: unul “neoamerican”. pe preocupările pe termen lung. Utilizând “regimurile de stat al bunăstării” drept concept de bază. dintr-o perspectivă predominant economică. altele o situează în proximitatea celui american. Dimensiunile politicii sociale sunt deseori analizate într-un context mai larg. dar definitoriu apare faptul că. Albert. Chiar şi socialiştii . dar a fost obligat la soluţii de compromis de către un Congres majoritar Republican.

3. marele absent din tipologia lui Andersen. care îi conferă unicitate. Exemplele tipice pentru acest model sunt SUA. 2) nordic şi anglo-saxon (care asociază . În primul rând. beneficiile sociale fiind finanţate prin contribuţiile angajatorilor şi angajaţilor. promovând egalitatea la nivelul standardelor celor mai înalte. Franţa. Fără îndoială. Apoi Japonia. este mai degrabă un amestec între cele trei tipuri. este îndreptăţită catalogarea “regimului de bunăstare” din SUA ca fiind unul liberal. Statul bunăstării din Regatul Unit. fie activ. alocaţiile fiind. bazat pe principiul caracterului universal al drepturilor sociale. În virtutea principiului subsidiarităţii. îndeosebi Suedia. 19-36). are o serie de particularităţi. scăzute. deşi considerat mai apropiat de modelul liberal. Suedia. asumându-şi responsabilitatea directă pentru îngrijirea anumitor categorii de persoane. La mijlocul anilor ‘90. 2. clasificarea lui Esping-Andersen îşi păstrează relevanţa. Statul deţine un rol important în asigurarea bunăstării. Regimul conservator. nu există nici un “caz” în formă pură. prin subvenţionarea unor programe private vizând bunăstarea. cu pronunţate caracteristici corporatiste. Beneficiarii sunt mai ales cei cu venituri mici. dacă din perspectivă europeană. Germania şi Italia. dar impactul său redistributiv este neglijabil. ceea ce explică şi situarea ei la baza abordării de faţă. în care predomină asistenţa socială bazată pe testarea mijloacelor. Canada. şi cu toate că evoluţiile ulterioare au făcut necesare o serie de nuanţări.14 1. de pildă. de regulă. Aşa cum au dovedit evoluţiile din anii ‘90. se impune constatarea că unele ţări cu tradiţii semnificative în politicile sociale sunt dificil de încadrat în această tipologie. Regimul social-democrat. fie pasiv. Această opţiune nu exclude însă luarea în considerare şi a altor clasificări. s-a îndepărtat considerabil de modelul său tradiţional. În sfârşit. abordând evoluţia politicii sociale în UE. Exemplele tipice : Austria. transferuri universale şi sisteme de asigurare socială modeste. cu o bază ocupaţională. politicile sociale din ţările date ca exemple au suferit influenţe din partea altor modele. În acelaşi timp. pp. deşi este încadrată uneori în modelul liberal de politică socială. decurgând mai ales din rolul important al companiilor în asigurarea bunăstării. de pildă. aşa cum însuşi autorul remarca. prin garantarea doar a minimului strict necesar. din perspectivă americană . Sistemele de asigurări cu caracter universal conduc la o puternică solidaritate. Australia. chiar dacă nivelul celor mai multe beneficii sociale este în funcţie de venituri. astfel încât diferenţele s-au atenuat. ceea ce justifică aprecierea că regimul social-democrat este mai bine exemplificat acum de Danemarca. statul intervine doar atunci când nivelurile inferioare şi-au epuizat capacitatea de intervenţie.aşa cum se va argumenta în capitolul consacrat acestei ţări caracterizarea este discutabilă. bazat pe garantarea drepturilor sociale şi pastrarea diferenţelor de status. de pildă. În acelaşi timp. clasificarea lui Esping-Andersen nu poate fi absolutizată. Statul preia o bună parte a cheltuielilor pe care le implică viaţa de familie. Linda Hantrais (1995. sunt considerate exemplele relevante. în sensul că toţi beneficiază şi toţi plătesc. constata persistenţa unor deosebiri între trei tipuri de state ale bunăstării: 1) continental. Cu toate imperfecţiunile semnalate. Statul încurajează piaţa. Regimul liberal. [ările scandinave. biserica şi familia au roluri majore în conservarea relaţiilor tradiţionale.

în privinţa politicii sociale. Ele realizează. în principal. J. prin rolul important al statului în finanţarea protecţiei sociale. and Clarke. ţările din sudul Europei să fie caracterizate drept “stat al bunăstării rudimentar”. (ed.menţinerea diferenţelor. mai puţin avansat şi coerent. Este însă prematură încadrarea acestor evoluţii în unul sau altul din modelele consacrate. Bucureşti. deşi este previzibilă . în care sectorul public şi cel privat se îmbină în proporţii şi forme diferite.) (1993) Comparing Welfare States: Britain in International Context. având unele similitudini cu modelul continental. convergenţei şi. îndeosebi pentru că “patronii duc greul”. prin sistemul de taxe şi impozite. (1998) Bunăstarea. sub multe aspecte chiar dramatică. Comisia Naţională pentru Statistică.) (1995) Pieţele forţei de muncă şi politica socială în Europa Centrală şi de Est . Centrul de Calcul. uneori. Comisia Naţională pentru Statistică (1997) Anuarul statistic al României. Este acesta un indiciu că problematica modelelor de politică socială riscă să intre în desuetudine? Pe termen lung. Această necesitate este evidentă mai cu seamă în cazul ţărilor care. parcurg o etapă a reconsiderării sistemului de politică socială. Bucureşti. tendinţa principală este aceea de accentuare a cooperării. fiind caracterizat. Includerea în tabloul general a ţărilor din sudul Europei ca tipuri relativ distincte de politică socială are o semnificaţie aparte nu numai pentru că dezvoltă imaginea diversităţii. Editura Humanitas. asemenea României. doar sub unele aspecte). . Bibliografie Albert. chiar a armonizării. De fapt chiar schimbările operate în ultimii ani în politica socială practicată de ţările reprezentative pentru modelele menţionate relevă că. bazat pe cetăţenie (altfel spus. Cochrane. Sage Publications with The Open University Press. aşa cum se poate constata la nivelul UE (este adevărat. London. Asemenea caracteristici au condus la situaţia ca. (1994) Capitalism contra capitalism. o asemenea perspectivă nu este exclusă. (eds. Bucureşti. M. în unele cazuri. precum şi rolul fundamental al statului în securitatea socială. N. Editura DU Style. în acelaşi timp.15 Regatul Unit şi Irlanda ţărilor scandinave). Statistică Sanitară şi Documentare Medicală. A. 3) sudic (specific Greciei. [ările din zona noastră parcurg acum o evoluţie deosebit de complexă. Spaniei). Bucureşti. Barry N. pe termen scurt. trecerea de la un sistem ce promova principiul ocupării depline a forţei de muncă.cel puţin pentru viitorul apropiat . Portugaliei. pe aşanumita “acoperire universală”) şi finanţat. cunoaşterea diferitelor soluţii la problemele relativ comune pe care le implică globalizarea este mai mult decât necesară. însă. la sisteme noi. în esenţă. dar şi pentru că realizează deschiderea spre luarea în considerare a experienţelor ce se conturează în Europa Centrală şi de Est. Barr.Tranziţia şi dincolo de aceasta.

Prentice Hall. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy.. C. Dogan. Social Security Administration (2006) Social Security Programs Throughout the World: Europe. Cluj-Napoca. 13-11801. Expansiunea statului bunăstării: cauze şi consecinţe. and Japan.A. Bucureşti.) (1992) Fulfilling America’s Promise: Social Policies for the 1990s. Hantrais. DC.R. L. partide politice etc). (1993) The New Encyclopaedia Britannica. (1995) Social Policy in the European Union.J. J. Cambridge. B. A. Fr. (1996) Social Policy: A comparative analysis. Lauritzen. E. . Adams. (1991) The Three Worlds of Welfare Capitalism. organizaţii non-guvernamentale. M. Martin’s Press. Macmillan Press. Presa Universitară Clujeană. Protecţia socială în Uniunea Europeană. C. Encyclopaedia Britannica. Th. SSA Publication No.. (1992) Economia mixtă . Raportul naţional al dezvoltării umane . Ithaca and London. Iaşi. (1998) Istoria politicilor sociale. Inc. 27. Institutul European. Editura Alternative. Bucureşti. Pelassy. Bucureşti. Polity Press. Europa.Jumătate capitalistă. Prentice Hall. Alţi agenţi ai bunăstării sociale: familia. H.. Inc. Zamfir. Heidenheimer. Ltd. Esping-Andersen. Hill. (1995) Understanding Public Policy. Chicago. NJ. biserica. Editura Alternative. Zamfir. Washington.. Pechman. D. 2006.T. Macropaedia. Englewood Cliffs. Criza statului bunăstării. Editura Didactică şi Pedagogică.XIX-XX. diferite asociaţii si organizaţii (sindicate. St. (coordonatori) (1995) Politici sociale . L. London.16 Démier. (1998). Europe. L. Vol. sec. Heclo. G. (ed. Mihuţ. Cornell University Press. M. jumătate socialistă. Encyclopaedia Britannica. Popescu. Houndmills and London. (1990) Comparative Public Policy: The Politics of Social Choice in America.România 1998 (1998) Bucureşti. Editura Expert. Teme recomandate pentru referate • • • • Raportul dintre asigurări sociale şi asistenţă socială.România în context european. Dye. New York.

dar guvernul şi-a asumat noi responsabilităţi în domeniul social. Margaret Thatcher a determinat modificarea “balanţei” economiei mixte a bunăstării. a formulat. apare adecvată formula sistem “mixt” de politică socială. recomandări privind reforma sistemului britanic. pe baza analizei sistemelor de asigurări sociale şi alte servicii existente în diferite ţări. ajutor de boală. dacă imediat după război. cât şi “demoralizarea”. pentru cei cu venituri foarte mici. Repere în evoluţia sistemului • Legile Elisabetane pentru săraci (1601) au constituit primele reglementări ferme ale responsabilităţii guvernului pentru bunăstarea socială. document de referinţă pentru evoluţia statului bunăstării nu numai în Regatul Unit. Regatul Unit – sistem “mixt” de politică socială Politica socială practicată în Regatul Unit este dificil de încadrat într-un model sau altul datorită reconsiderărilor care s-au produs în “economia mixtă a bunăstării”. evoluţiile începute în anii ’80 au fost simptomatice mai cu seamă pentru perspectiva liberală. se poate spune că. dar au relevat deschidere şi spre modelul conservator. sistemul beneficiilor sociale fiind extins şi asupra altor categorii. La începutul anilor ’80. reproşându-i atât “dezindustrializarea”. Având în vedere clasificarea realizată de EspingAndersen. următorii aproximativ 30 de ani au însemnat expansiunea şi modernizarea statului bunăstării. La începutul secolului XX. în sensul renunţării la rolul dominant al statului în favoarea pieţei şi al organizaţiilor voluntare. în perioada interbelică.17 2. Raportul Beveridge (1942). numit astfel după numele autorului său. înainte de primul război mondial. dar şi în alte ţări. Anglia a fost prima ţară industrializată care a adoptat un sistem centralizat pentru ajutorarea săracilor (1834). fiind adoptate reforme în domeniul educaţiei. prin sustragerea unor resurse de pe piaţă. prin inhibarea spiritului întreprinzător şi promovarea unei “culturi a dependenţei”. precum şi asigurări medicale. al securităţii sociale. în plan ideologic.1. nu s-au produs schimbări majore. La mijlocul anilor ’70. Ca urmare. ca urmare a crizei determinate în principal de creşterea preţului petrolului. lordul Beveridge. au fost introduse primele pensii de bătrâneţe. precum şi a accentuării fenomenului îmbătrânirii populaţiei. îndeosebi în perioada postbelică. al sănătăţii. imediat după al doilea război mondial. statul bunăstării a devenit o problemă generatoare de tensiuni şi controverse. ajutor de şomaj pentru muncitorii din anumite industrii. au fost introduse condiţionări în • • • • • . s-a produs extinderea majoră a rolului statului în asigurarea bunăstării. s-au manifestat o serie de caracteristici încadrabile în modelul social-democrat. respectiv pentru ajutorarea săracilor. al construcţiei de locuinţe. 2. Noua Dreaptă a formulat critici vehemente la adresa acestuia. în condiţiile consensului realizat între forţele politice. Pe baza ideilor lui Beveridge şi Keynes.

• Alocaţia de şomaj este în sumă fixă (flat rate).2. să dovedească preocupare pentru a-şi găsi un loc de muncă. concediile plătite etc). pensia suplimentară de stat (introdusă în 1978). alocaţiile au fost orientate înspre cei care au mai mare nevoie. motiv care a determinat cuprinderea “Capitolului social” al Tratatului de la Maastricht (1992) într-o anexă a acestuia. • Pensia de bătrâneţe se acordă la 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani pentru femei. urmând ca vârsta de pensionare să se egalizeze la 65 de ani în perioada 2010 . Începând cu anii ’80 au fost introduse o serie de condiţionări: beneficiarii să nu-şi fi pierdut locul de muncă din cauza comportamentului necorespunzător. pensia de bază (“de stat”). 2. Securitatea socială Finanţarea se realizează. acesta a avut ca principale caracteristici accesul universal al populaţiei. în sistem flat rate (în cuantum fix). cât şi şomerii cu venituri mici pot beneficia de forme de asistenţă socială.2020. Majoritatea pensionarilor au acum venituri suplimentare faţă de pensia de bază. variabilă în funcţie de vârstă. Sistemul actual 2.2. în esenţă. inclusiv prin absolvirea unor cursuri de reconversie profesională etc. • Regatul Unit a manifestat prudenţă în asumarea unor reglementări în materie de politică socială adoptate la nivelul Uniunii Europene. victoria laburiştilor (1997) a determinat o schimbare de atitudine. timpul de lucru. acordată de o instituţie financiară.2. realizându-se. 2. prin sistemul general de taxare (aproximativ ½).18 acordarea unor beneficii sociale. politica socială a guvernării conservatoare a continuat. b. extinderea principiilor pieţei în sistemul de îngrijire a sănătăţii (aşa-numita “revoluţie comunitară”). între altele.5 luni (una din cele mai scurte perioade la nivelul Uniunii Europene!). Atât persoanele în vârstă de peste 80 de ani care au venituri sub un anumit nivel. la începutul anilor ’90. prin contribuţia angajatorilor (aproximativ ¼) şi contribuţia angajaţilor (aproximativ 1/5) la Fondul Asigurării Naţionale. prin acceptarea reglementărilor sociale comunitare de bază (referitoare la salariul minim. patronii pot să înlocuiască pensia suplimentară cu o pensie ocupaţională. dar aşa-numita “a treia cale” (situată “dincolo de vechea stângă şi de vechea dreaptă”) promovată de premierul Tony Blair nu a produs schimbări radicale în politica socială. Măsurile • . Sistemul are ca elemente componente: a. în funcţie de venituri. pe aceleaşi coordonate. caracterul centralizat şi finanţarea preponderent din taxe. stabilită în 1946.2.1. Tot mai mulţi pensionari recurg la pensia personală privată. pe de altă parte. pe de o parte. Serviciul Naţional de Sănătate Înfiinţat în 1948. din 1996 se acordă doar pentru 6.

Editura Didactică şi Pedagogică. Office for National Statistics (2005) UK 2005: The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. implicând activitatea a numeroase organizaţii şi asociaţii aflate în raporturi tradiţionale de cooperare cu instituţiile oficiale. Social Security Administration (2006) Social Security Programs Throughout the World: Europe. pp.XIX-XX. (1998) Istoria politicilor sociale. grupuri de într-ajutorare şi voluntari. (1998). Bucureşti. 62-77. începând cu anii ’90. Bibliografie Démier. Serviciile sunt furnizate de autorităţile locale şi.19 adoptate în contextul “revoluţiei comunitare” (1990) au vizat îndeosebi introducerea principiilor pieţei prin încurajarea competiţiei între furnizorii de servicii medicale. Germania – model “conservator” de politică socială Acest model are o bază ocupaţională. de firme private. în proporţie de 75% din taxe. este construit în funcţie de statutul de angajat. Iaşi. Cluj-Napoca. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy. În centrul său se află principiul subsidiarităţii. pp. Acum finanţarea se realizează. Presa Universitară Clujeană. copii şi tineri aflaţi în dificultate.2. pp. 143-202. tot mai mult. The Stationary Office. 2.3. intervenind numai atunci când celelalte niveluri nu mai sunt în măsură să facă faţă responsabilităţilor privind . 13% din contribuţiile angajaţilor şi angajatorilor. 329-335. Serviciile sociale personale Aceste servicii asigură îndeosebi îngrijirea la domiciliu a celor mai vulnerabili: persoane în vârstă. sec. persoane cu handicap. Mihuţ. în detrimentul instituţiilor publice. şi 12% din alte surse. adică din sume plătite de către pacienţi pentru a acoperi o parte a costurilor medicamentelor prescrise şi a tratamentului stomatologic. SSA Publication No. Institutul European. 13-11801. L. Washington. Europa. Lauritzen. respectiv din “co-plăţi”. London. 2006. statul asigurând doar cadrul funcţional. DC. pp. L. 3. Una din problemele majore ale sistemului o constituie listele lungi de aşteptare pentru anumite tratamente medicale şi operaţii. Teme recomandate pentru referate • • Statul britanic al bunăstării în primele decenii postbelice Evoluţia politicii sociale britanice în contextul integrării europene. Schimbările produse în ultimele decenii vizează mai cu seamă creşterea rolului comunităţii în îngrijirea celor care au nevoie de asistenţă pe termen lung. Fr. Protecţia socială în Uniunea Europeană. bolnavi. 37-65. Popescu. B.

mai cu seamă în timpul guvernării cancelarului Helmut Kohl (anii ’80–’90) o serie de măsuri pentru restrângerea numărului beneficiarilor şi limitarea beneficiilor. în Est. Unificarea (reunificarea) Germaniei (1990). pentru prima oară în lume. să asigure pacea socială şi să împiedice expansiunea ideilor socialiste: .1. respectiv prin extinderea legislaţiei RFG asupra fostei RDG. s-au adoptat asemenea măsuri la nivelul statelor. un sistem de asigurări sociale. pe baza contribuţiei patronilor şi angajaţilor. o mare parte a populaţiei a devenit mai întâi beneficiară a asistenţei sociale. legi referitoare la ajutorarea săracilor. fiind adoptate. implicând ideea esenţială că. Repere ale evoluţiei • Încă din secolul al XVI-lea au fost adoptate.în 1889 a fost adoptat un sistem de asigurări sociale pentru pensii. dar. a avut implicaţii majore asupra politicii sociale.20 rezolvarea problemelor sociale. În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial în fosta RFG au fost adoptate şi implementate o serie de programe de politici sociale. atât de către PSD.în 1884 a fost introdusă asigurarea pentru accidentele industriale. Unificarea Germaniei (1871) a adus împreună ţări cu un nivel diferit de dezvoltare şi de cuprindere a forţei de muncă în activitatea industrială. în beneficiul muncitorilor care au împlinit 70 de ani. fiind constituiţi astfel toţi cei patru piloni ai sistemului german de securitate socială. Cancelarul Otto von Bismarck a iniţiat o serie de măsuri care să protejeze muncitorii industriali. respectiv “economie socială de piaţă”. care s-a realizat prin “absorbţia” Estului de către Vest. . în condiţiile dificultăţilor economice din primii ani.în 1883 a fost introdus. . îngrijirea medicală etc) s-a procedat la extinderea treptată a sistemului vestic de securitate socială. Aceste caracteristici justifică utilizarea formulei “model conservator”. ci presupune participarea partenerilor sociali (sindicate. deşi sistemul economic este unul de piaţă. statul fiind garantul onorării responsabilităţilor de către toţi factorii cu atribuţii. patronat). au fost stabilite o serie de taxe şi impozite în vederea susţinerii • • • • • . şi anume asigurarea medicală pentru salariaţii din anumite ramuri industriale (vizând atât serviciile medicale cât şi ajutorul financiar în caz de boală). rolul conferit statului îşi va găsi reflectarea în principiul subsidiarităţii. care a consacrat formula de “stat social”. unde existase un “universalism forţat” în privinţa protecţiei sociale (garantarea locului de muncă. în 1927 a fost introdusă şi asigurarea pentru şomaj. preocupările în acest sens dobândind un caracter mai sistematic în secolul al XIX-lea. în Vest. soluţionarea problemelor sociale nu este lăsată la nivelul liberei funcţionări a acesteia. reflectate şi în creşterea dramatică a şomajului. cât şi de către UCD. Începând cu a doua jumătate a anilor ’70 şi în Germania au început presiunile pentru reducerea cheltuielilor sociale. treptat. cadrul general a fost asigurat prin Constituţia din 1949. respectiv “model conservator-corporatist”. într-o serie de oraşe germane. gratuitatea unor servicii precum educaţia. cuprinzând tot mai multe categorii de angajaţi. 3. În următoarele decenii asigurările sociale s-au extins.

2. în 1993 fiind adoptat un “Pact de solidaritate”. cea mai semnificativă preocupare fiind identificarea soluţiilor pentru scăderea nivelului şomajului. la care se adaugă unele subvenţii guvernamentale. Boală. a simplificării sistemului de impozitare etc. multe companii asigură pensii suplimentare. introdus la mijlocul anilor ’90. 3. 4. dar. după alegerile din 1998. de regulă. femeile se pot pensiona la 60 de ani. guvernul creştindemocrat adoptând. • Pensia de bătrâneţe se acordă. precum şi un nou element al sistemului. în funcţie de nivelul veniturilor anterioare şi numărul de ani lucraţi. Protecţia şomerilor şi măsurile anti-şomaj . Asigurările sociale Modelul se bazează pe menţinerea diferenţelor de status (“conservarea statusului”): beneficiile sociale sunt strict proporţionale cu contribuţiile plătite în mod obligatoriu de către angajatori şi angajaţi. sindicatelor şi instituţiilor guvernamentale în vederea creării de noi locuri de muncă. reducerea şomajului. 3. Pensionare. vârsta poate fi 63 sau 60 de ani. la mijlocul anilor ’90. în continuare. principalul obiectiv rămânînd. Şomaj. pe baza testării resurselor celor în cauză.alocaţia de şomaj.2. care. la 65 de ani. În continuare vor fi prezentate unele aspecte esenţiale privitoare la o parte din aceste beneficii.21 reunificării. în anumite condiţii.1. cuantumul pensiei se stabileşte pe baza unei formule de calcul. în vederea reducerii cheltuielilor sociale.politica activă. Administrarea sistemului este realizată de către corporaţii autonome. cu un program de guvernare ce exprimă compromisul celor două partide majore. • Costurile unificării au produs unele dificultăţi şi tensiuni. . Sistemul actual de securitate socială Una din caracteristicile de bază ale sistemului o constituie diferenţierea netă între asigurările sociale şi asistenţa socială. rezultatul alegerilor din 2005 a condus la formarea aşa-numitei „mari coaliţii” (creştin-democraţi şi social-democraţi). pe lângă sistemul de pensii obligatorii. finanţarea sistemului se realizează prin contribuţiile egale ale angajaţilor şi angajatorilor. Cele 4 „coloane” de bază ale asigurărilor sociale sunt considerate a fi beneficiile acordate pentru: 1. se poate acorda o asistenţă de şomaj. cu un cuantum diminuat. se acordă pentru o perioadă de 6 – 12 luni (cu unele prelungiri pentru cei în vârstă). măsuri de austeritate. de reducere a şomajului. deţine un loc important în politica socială a Germaniei reunificate. care reprezintă aproximativ 67% din ultimul salariu net. care sunt expresia parteneriatului social al patronilor şi salariaţilor. după epuizarea perioadei. • . a asigurat baza materială a procesului. rata ridicată a şomajului a determinat constituirea unei adevărate alianţe a patronatului. guvernarea coaliţiei formate din social-democraţi şi ecologişti nu a adus schimbări radicale în materie de politică socială. desfăşurat sub supravegherea statului. 2. 3. Accident. pe baza unui nou acord financiar între landuri.

Asistenţa socială • Sistemul este finanţat mai ales din fondurile landurilor şi ale autorităţilor locale. prin contribuţiile egale obligatorii ale angajaţilor şi angajatorilor. Funcţionarea sistemului implică principiul subsidiarităţii: solicitanţii trebuie să dovedească faptul că nici resursele personale nici cele ale familiei nu sunt suficiente pentru a satisface nevoile minime. SSA Publication No. M. . XIX-XX. dar. Bucureşti. introdus în 1995. Mihuţ. Bucureşti. pp. la care se adaugă unele contribuţii guvernamentale. Îngrijirea pe termen lung a bătrânilor. 118-126. pp. în formula coplăţilor. 2006. pp. (1998). un nou element component al sistemului de asigurări sociale. DC. Fr. şi pacienţii trebuie să contribuie. Asociaţia Germană pentru Ajutor Public şi Privat. Protecţia socială în Uniunea Europeană. în ultimii ani. Démier. Iaşi. (1998) Istoria politicilor sociale. pp.2. L. Washington.22 • Asigurările sociale de sănătate cuprind aproximativ 90% din populaţie. Institutul European. sunt acoperite mare parte din costurile tratamentelor. spitalizarea. 66-95. B. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy. Bibliografie Albert.2. Editura Didactică şi Pedagogică. Popescu. 103-121. finanţarea se realizează prin aceeaşi formulă a contribuţiilor obligatorii ale angajaţilor şi angajatorilor. fie la domiciliu. Presa Universitară Clujeană. L. 13-11801. sec. iar statul şi landurile trebuie să colaboreze cu organizaţiile voluntare în furnizarea unor beneficii şi servicii. Social Security Administration (2006) Social Security Programs Throughout the World: Europe. Cluj-Napoca. Teme recomandate pentru referate • • Principiul subsidiarităţii în politica socială a Germaniei Implicaţiile reunificării germane asupra politicii sociale. 78-91. fie într-o instituţie. Lauritzen. asigură un ajutor de bază pentru îngrijirea vârstnicilor. Europa. Nivelul ajutoarelor este stabilit pe baza recomandărilor unui organism autonom. finanţarea sistemului se realizează. medicamentelor. 3. Editura Humanitas. (1994) Capitalism contra capitalism. astfel încât să se asigure un standard minim de viaţă pentru o „existenţă decentă”. în principal.

până în deceniul al treilea al secolului XX fiind construite coordonatele de bază ale actualului sistem: . dar şi a reconsiderărilor produse. Suedia a avut o evoluţie atipică. neegalată de ţări din alte zone. în a doua jumătate a anilor ’70.1934 – asigurarea de şomaj. începând din secolul al XIX-lea.1913 – asigurarea pentru pensii. se află puternicele mişcări ale studenţilor. Suedia – model “social-democrat” de politică socială Modelul nordic sau scandinav al statului bunăstării se caracterizează prin câteva trăsături distinctive: este cuprinzător. care a dominat scena politică a secolului XX. Fără a fi un inovator. spre deosebire de alte ţări occidentale. între explicaţii. Un asemenea sistem poate fi numit “social-democrat” îndeosebi pe considerentul că în ţările nordice partidele social-democrate au fost principala forţă politică ce a propulsat reformele sociale. care au intensificat presiunile asupra PSD pentru realizarea unei largi acoperiri a populaţiei cu beneficii sociale. a unei puternice clase muncitoare.1947 – alocaţiile familiale. • • • . fără să parcurgă experienţa unui regim totalitar.1891 – asigurarea socială de sănătate. mai cu seamă de-a lungul secolului al XIX-lea. . deopotrivă. apoi a Partidului Social-Democrat. principiu adoptat şi de alte ţări europene. .1901 – asigurarea pentru accidente industriale. Expansiunea considerabilă a statului bunăstării. când modelul suedez este tot mai des criticat pentru nivelul înalt al taxelor. şi în Suedia au fost adoptate. . considerăm că prezentarea Suediei permite examinarea caracteristicilor sale de bază. au fost puternic marcate de opţiunea pentru ceea ce s-a numit full employment (ocuparea cvasi-deplină. statul deţine un rol major în funcţionarea sistemului. femeilor. • • Asemenea altor ţări europene. acordarea beneficiilor sociale este considerată un drept democratic. Suedia a introdus relativ devreme majoritatea beneficiilor de asigurări sociale. Repere ale evoluţiei Cei ce încearcă să releve trăsăturile specifice ale modelului consideră că una din explicaţiile acestora rezidă în faptul că Suedia nu s-a caracterizat niciodată prin diviziuni sociale rigide.’80. urmare a evoluţiilor din ultimul deceniu. politica economică şi cea socială. Deşi unii autori apreciază că. 1. o serie de legi pentru ajutorarea săracilor. în sensul că. legislaţia socială are un caracter universal şi de solidaritate. a sindicatelor. Danemarca este o ilustrare mai adecvată a modelului. vreme de câteva decenii. atât în sensul că acoperă o gamă largă a nevoilor sociale cât şi în acela că asigură un ansamblu integrat de protecţie socială.23 4. Efectele crizei încep să se facă simţite abia la sfârşitul anilor ’80 – începutul anilor ’90. . După al doilea război mondial. altor grupuri. s-a produs în anii ’60 . se adaugă şi dezvoltarea. 4. a menţinut şi chiar extins statul bunăstării. iar statul a jucat deseori un rol mediator benefic. cvasi-completă a forţei de muncă).

era finanţat mai ales prin contribuţia patronilor.noul sistem prevede: a. pensia garantată. . potrivit reglementărilor din 1998. al organizaţiilor voluntare. alocaţia se acordă. de regulă. pentru toţi angajaţii.2. ajutor “de bază” – o formă de asistenţă socială acordată celor ce nu sunt cuprinşi în prima formă. şi pe baza contribuţiilor patronilor şi angajaţilor. precum şi prin contribuţiile angajaţilor la asigurarea “voluntară” (angajatorul nu plăteşte). coaliţia conservatoare instalată în 1991 a procedat la reducerea nivelului taxelor şi impozitelor. dar trebuie precizat că. pensia în funcţie de venituri. de care beneficiau cei ce câştigau peste o anumită sumă de bază stabilită anual. finanţată prin contribuţiile aproximativ egale ale patronilor şi angajaţilor. de regulă. finanţarea este realizată de către stat. în 1995. iar noul sistem prevede o vârstă flexibilă. revenit la guvernare la mijlocul anilor ’90. un caracter dual: a. al bisericilor. începând cu 61 de ani. politica socială. după marea criză din anii ’30 şi până la începutul anilor ’90. era finanţată în principal prin contribuţiile patronilor. . recurgând la măsuri de austeritate. vârsta de pensionare în vechiul sistem era. 65 de ani. . b. cu unele prelungiri pentru cei în vârstă. mai cu seamă ca urmare a intrării Suediei în Uniunea Europeană. tot mai mult. precum şi de către stat (angajatul nu contribuia). în funcţie de venituri. b. de care beneficiau toţi cei care aveau calitatea de rezidenţi în Suedia de cel puţin 3 ani.vechiul sistem avea un caracter dual: a. în parte. b. precum şi a beneficiilor sociale. Finanţarea securităţii sociale se realizează preponderent pe baza taxelor şi impozitelor. Suedia a reuşit să asigure un grad înalt de ocupare a forţei de muncă. având structuri şi la nivel regional şi local. un element de noutate. care merită a fi relevat. finanţată integral de stat pentru rezidenţii care au cel puţin 3 ani vechime. Atribuţiile importante conferite instituţiilor statului nu exclud însă rolul sindicatelor. precum şi o contribuţie mai redusă din partea angajaţilor. dar. Comitetul Naţional pentru Asigurări Sociale. • Politica faţă de şomaj poate fi considerată una generoasă. începând din 1999. pensia de bază. centralizarea accentuată.24 extensia sectorului public. creşterea contribuţiei angajaţilor. asigurare “voluntară” – de regulă. obligatorie pentru membrii sindicatelor (aproximativ 80% din angajaţi sunt cuprinşi în această formă). precum şi dezvoltarea componentei private. în proporţie de 93% din costuri. . pe o perioadă de cel mult 300 de zile. pensia suplimentară. Sistemul actual Rolul principal în coordonarea sistemului revine unei agenţii guvernamentale. • Pensiile de bătrâneţe se află într-o perioadă de tranziţie graduală la un nou sistem. constă în faptul că o parte din contribuţii sunt investite obligatoriu în fonduri private.alocaţiile pentru şomaj au. cu caracter universal. 4. PSD şi-a reconsiderat. semnificaţia principală a schimbărilor rezidă în mutarea greutăţii de pe umerii patronilor.

în principal. STAFF. H.O. • Îngrijirea sănătăţii se desfăşoară într-un sistem dual: . • Serviciile sociale constituie o componentă de bază a statului suedez al bunăstării. în responsabilitatea autorităţilor locale. S. al cărui nivel este stabilit de Comitetul Naţional de Sănătate şi Bunăstare. . constând în: programe de instruire profesională. pacienţii trebuie să plătească o mică parte din costurile consultaţiilor. . Asistenţa socială are un număr redus de beneficiari. Popescu. Littorin. imigranţi. ele sunt. refugiaţi. îndeosebi dintre şomeri.politica activă deţine un loc important. împărţit între părinţi (cel puţin o lună trebuie să fie luată de taţi). serviciile de îngrijire a copiilor şi bătrânilor deţin un rol important. pp. (1998). Presa Universitară Clujeană.alocaţii familiale cu caracter universal acordate tuturor celor cu copii sub 16 ani. în ultimii ani. iar angajatul nu plăteşte contribuţii. Bibliografie Johnsson.concediu de maternitate (paternitate) pentru o perioadă de 450 de zile.acoperire universală în legătură cu acordarea asistenţei medicale. Politica de susţinere a familiilor cu copii practicată în Suedia este una din cele mai generoase. (1995) Spotlight on Sweden. 309-315. ca şi în Regatul Unit. prin intermediul consiliilor regionale. deoarece şi în Suedia. s-au operat anumite reduceri. de regulă. Varnamo. la extinderea practicii medicale private. listele lungi de aşteptare pentru serviciile medicale constituie o problemă. Ed. începând cu 1996. acordarea de stimulente celor care se mută în altă localitate pentru a-şi găsi un loc de muncă sau iniţiază propria afacere. Protecţia socială în Uniunea Europeană. pp. dintr-un aşa-numit “beneficiu de securitate socială”. între beneficiile acordate: . Falts Tryckeri. care asigură şi finanţarea. (1994) Suedia – creşterea şi declinul statului bunăstării sociale. Bucureşti. angajatorii plătesc numai pentru alocaţiile de boală. constă. s-a procedat. DC. nu şi pentru costurile asistenţei medicale. Cluj-Napoca. acordarea de subvenţii companiilor care angajează şomeri. Washington.asigurări sociale în legătură cu plata alocaţiilor de boală. SSA Publication No. 13-11801.25 . 2006.I. spitalizării şi medicamentelor. • • . finanţarea se realizează in principal din taxe şi impozite: statul suportă cea mai mare parte a costurilor îngrijirii medicale. chiar dacă. 49-61. L. deoarece ponderea femeilor în forţa de muncă este mai ridicată decât în alte ţări occidentale. Social Security Administration (2006) Social Security Programs Throughout the World: Europe.

Repere în evoluţia sistemului • Recunoscuta rezistenţă a americanilor la intervenţia statului a condus la situaţia ca implicarea acestuia în elaborarea şi implementarea politicii sociale să se producă mai târziu decât în ţările europene. liberalismul este asociat mai degrabă stângii. de regulă. în S. Este adevărat că. în principal ca urmare a rolului redus conferit statului. termenul welfare fiind deseori asociat cu asistenţa socială) au fost puse în perioada marii crize de la începutul anilor ’30.26 Teme recomandate pentru referate • • Rolul statului în modelul suedez al politicii sociale Evoluţii recente ale statului suedez al bunăstării.Kennedy. New Deal. – model “liberal” de politică socială Încadrarea sistemului american în modelul liberal realizată de EspingAndersen (preluată şi de alţi autori) trebuie privită cu o anume prudenţă.1. măsurile iniţiate de J. Medicare (program contributoriu pentru îngrijirea medicală a persoanelor în vârstă şi Medicaid (program non-contributoriu pentru îngrijirea medicală a celor săraci). până în anii ’30 ai secolului XX au fost utilizate. au fost continuate de un alt preşedinte Democrat. diminuarea acestuia.D. marcaţi de politica preşedintelui Republican R. Johnson. cu două categorii distincte de beneficii: contributorii (pensiile şi compensaţia de şomaj) şi non-contributorii (ajutorul acordat celor cu copii minori în întreţinere). au fost reduse ratele de creştere atât • • • . Reagan. este denumit “statul bunăstării” (deşi unii contestă valabilitatea conceptului în cazul SUA. Anii ’60 au constituit un al doilea moment de referinţă.U. în general. a inclus măsuri de ordin social. reflectate cu deosebire în Legea Securităţii Sociale din 1935. aproape exclusiv. persoane generoase. care a inaugurat un sistem naţional bifurcat. constând în acţiuni filantropice realizate de biserici. a cărei existenţă fusese “redescoperită” în America. ci. L. atunci au fost lansate patru programe împotriva sărăciei: unul de sprijinire a celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă . au însemnat un alt tip de răspuns la problemele ridicate de o perioadă de criză: spre deosebire de anii ’30. respectiv centru-dreapta. americanii acordă statului un rol redus. altul de acordare a tichetelor de masă. dimpotrivă. Anii ’80. 5.A.A. asociaţii fraternale. care a declarat “un război necondiţionat împotriva sărăciei”. S. Fundamentele a ceea ce. criza economică din anii ’70 a avut ca rezultat nu creşterea rolului statului. Dacă din perspectivă europeană liberalismul este identificat cu orientările de dreapta. Roosevelt cu scopul de a depăşi consecinţele crizei prin implicarea statului. dar atunci când caracterizează propria politică socială preferă să releve alternanţa între viziunea liberală şi cea conservatoare. comunităţi etnice. setul de programe lansate de preşedintele Democrat F. forme private de ajutorare a celor aflaţi în situaţii critice. 5.F. pe temeiul că susţine un “guvernământ activ”.U.

1. finanţarea se realizează prin contribuţii egale ale angajaţilor şi angajatorilor. atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. pensia de bătrâneţe se acordă la 65 de ani. desfăşurată în condiţiile războiului împotriva terorismului. asigurarea acoperă costurile spitalizării şi o parte a celorlalte servicii medicale.27 pentru programele contributorii. de regulă. programul de asistenţă socială • • . în condiţiile în care de acest program beneficiază doar aproximativ 14% din americani. în anumite condiţii. în perioada 2000-2027. nu a situat problemele sociale în prim plan.2. formulându-se o serie de propuneri. pe de altă parte. dar la un nivel diminuat. Asigurările sociale • Asigurarea de bătrâneţe. la începutul acelui deceniu deficitul bugetar prelungit a impus unele restricţii. familiilor sărace. la împlinirea vârstei de 65 de ani. Un alt aspect particular este absenţa alocaţiilor familiale. legate de nivelul redus al acoperirii populaţiei cu asigurări de sănătate. care se anticipează că se va confrunta cu dificultăţi serioase din cauza îmbătrînirii populaţiei. SUA fiind singura ţară puternic dezvoltată care nu a adoptat un asemenea beneficiu. preşedintele Clinton a acceptat o reformă a welfare care a înlocuit ajutorul acordat familiilor cu copii minori în întreţinere (programul iniţiat în 1935) cu un altul. de asistenţă temporară acordată familiilor nevoiaşe. programele de asigurări sociale. cuantumul pensiei este în funcţie de media veniturilor realizate în timpul anilor de activitate. bazate pe contribuţii obligatorii. Asigurările sociale de sănătate (Medicare) au ca beneficiari doar persoanele cuprinse în programul menţionat anterior. acestea s-au regăsit însă în programele candidaţilor: mai ales aspectele privitoare la sistemul de pensii. cu atât mai mult cu cât. Sistemul actual Una din cele mai semnificative trăsături ale politicii sociale americane este caracterul bifurcat al sistemului: pe de o parte. finanţată prin sistemul general de taxare şi destinată săracilor. dar şi Democraţii s-au dovedit preocupaţi de reducerea cheltuielilor publice. finanţarea se realizează prin plata unor contribuţii egale de către angajaţi şi angajatori. în mod progresiv. majoritatea (aproximativ 64%) fiind cuprinşi în forme de asigurare privată (realizate. nu numai Republicanii. Campania electorală din anul 2004. asistenţa socială. cât şi pentru cele non-contributorii. 5.2. echivalentul fiind doar asistenţa socială în bani acordată. procesul de îmbătrânire a populaţiei a determinat intensificarea dezbaterii publice asupra reformării sistemului de pensii. limita de vârstă crescând la 67 de ani. de către angajatori). dar şi unele aspecte ale îngrijirii sănătăţii. care se adresează clasei de mijloc. • În anii ’90 au continuat încercările de înnoire a politicii sociale. mai cu seamă în sensul dezvoltării unei componente private. precum şi de costurile ridicate ale serviciilor medicale. fără a fi însă abandonate nici unul dintre acestea. asigurarea urmaşilor şi a invalizilor este cea mai populară formă a securităţii sociale. 5. care acoperă acum pe majoritatea ce care au statut de angajat. se poate acorda şi începând cu vârsta de 62 de ani. în 1996.

precum şi propuneri de reformare a sistemului. Medicaid – asistenţă medicală pentru cei săraci (1965). suplimentar. orbi. acesta nu este finanţat prin contribuţiile egale ale angajatorilor şi angajaţilor. pp.28 Medicaid acoperind alte 7%. Prentice Hall. de regulă. programele de asistenţă socială au generat numeroase controverse şi critici. pp. rezultă că aproximativ 15% din populaţie nu are nici un fel de asigurare medicală – această situaţie a determinat o serie de controverse. M. alte 13 săptămâni). Dye. pentru o perioadă de până la 26 de săptămâni (în statele cu un nivel mai înalt al şomajului se pot acorda. (1995) Understanding Public Policy. Tichetele de alimente (1964). De remarcat şi rolul crescând al organizaţiilor non-profit. încheie contracte cu instituţiile guvernamentale referitoare la anumite activităţi de ordin social. Editura Humanitas. ca urmare a rolului esenţial conferit statelor în legătură cu acest beneficiu. rata şomajului în SUA s-a menţinut. 109-174. majoritatea având milioane de beneficiari: • • • • • • • Asistenţa temporară pentru familiile nevoiaşe. (1994) Capitalism contra capitalism. program care. Bibliografie Albert. • Asigurarea pentru şomaj. New Jersey. 5. nu constituie un element major al sistemului actual. Englewood Cliffs. în 1996. 23-40. există o serie de diferenţe în privinţa reglementărilor adoptate. program adoptat în 1935. Asistenţa în asigurarea locuinţei pentru familiile cu venituri mici ((1937). . Deşi sistemul american de asistenţă socială nu este considerat a fi unul foarte generos. la un nivel scăzut. frecvent. el include o serie de programe. fiind acordată.R. 50% din salariu. Majoritatea acestor programe au fost iniţiate ca politici anti-sărăcie. Programul de instruire şi angajare (1982). care. ci prin plata de către angajator a unei taxe federale. Bucureşti. deşi una din componentele fundamentale ale sistemului introdus în 1935. pe parcursul perioadei postbelice. a înlocuit Ajutorul acordat familiilor cu copii minori.2. ale căror iniţiative în reformarea sistemului au fost încurajate.2. de vreme ce. care vizează atât lărgirea accesului la serviciile medicale. Th. În desfăşurarea programelor de asistenţă socială un rol esenţial revine autorităţilor de la nivelul statelor. în cele mai multe state. invalizi (1974). cât şi reducerea costurilor acestora. Programul de servire a mesei în şcoli (1946). compensaţia de şomaj reprezintă. Asistenţa financiară pentru bătrâni. punându-se mereu sub semnul întrebării justificarea ajutorării anumitor persoane. în general. la care se adaugă plata de la nivel federal a administrării de către stat. spre deosebire de celelalte două programe. Asistenţa socială Spre deosebire de asigurările sociale.

Lauritzen. ca şi în alte ţări. Dincolo de asemănări sau influenţe. ci. Bucureşti. Repere ale evoluţiei • Primele preocupări semnificative în domeniul politicii sociale s-au conturat. ambele fiind “întârziate” în raport cu nivelul atins de statele bunăstării din Europa occidentală. DC. Noua Constituţie a Japoniei din 1947 a deschis noi perspective în domeniul politicii sociale.1. Începutul secolului XX a însemnat pătrunderea în Japonia a unor influenţe din partea modelului de politică socială iniţiat de Bismark în Germania prin introducerea asigurărilor sociale. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy. B. precum şi prin stipularea responsabilităţii statului pentru promovarea şi extinderea bunăstării. SSA Publication No. Legea săracilor (1874). Teme recomandate pentru referate • • Este sistemul american un model liberal de politică socială? Rolul organizaţiilor şi asociaţiilor în politica socială practicată în SUA. 179-184. în 1941. L. prin aducerea în prim plan a altor caracteristici. ca şi în multe altele. stabilea îndeosebi măsuri pentru ajutorarea muncitorilor săraci. 2005. pp. 6. securităţii sociale şi sănătăţii publice. cum sunt înalta evaluare a solidarităţii de grup. 6. Alteori. unicitatea Japoniei se probează şi în domeniul politicii sociale. primul act semnificativ a fost Legea asigurării de sănătate (1922). la sfârşitul secolului al XIX-lea. Japonia – “societate a bunăstării de tip japonez” Deşi nivelul înalt de dezvoltare situează Japonia alături de ţările occidentale. pp. a fost introdus primul sistem de pensii. în anii următori au fost introduse noi beneficii şi au fost extinse cele existente. inspirată din legea similară adoptată în Anglia. Unele comparaţii subliniază punctele comune pe care Japonia le are cu SUA. 159-197. fiind un răspuns la problemele industrializării. Japonia este asociată Germaniei. politica socială pe care o practică se particularizează sub multe aspecte. garanţii minime în raport cu diferite situaţii de risc. rolul important al întreprinderilor în formarea profesională şi acordarea unor beneficii sociale. Washington. fiind greu de încadrat în modelele consacrate. • • . care a stabilit cuprinderea obligatorie în sistemul de asigurări medicale a majorităţii muncitorilor. Social Security Administration (2005) Social Security Programs Throughout the World: The Americas. prin garantarea dreptului cetăţenilor la standarde minime de viaţă. în 1947 a fost introdus sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj. în condiţiile războiului. mai degrabă. 13-11804.29 Mihuţ. Cele două ţări au în comun îndeosebi faptul că sistemele lor nu asigură o “acoperire universală” generoasă. Editura Didactică şi Pedagogică.

dezvoltat în 1959. variind considerabil în funcţie de statutul ocupaţional. care au urmat. ca urmare. politica socială a parcurs schimbări importante în Japonia. încetinirea ritmului creşterii economice. sistemul este structurat pe două niveluri: . în sensul că s-a produs o expansiune a sectorului public. În anii ’80 şi ‘90. dar • . s-au amplificat presiunile pentru adoptarea unui “stat al bunăstării“ de tip european.Programul naţional de pensii. la sfârşitul deceniului în cauză ideea statului bunăstării a fost în bună măsură abandonată. la un nivel scăzut. creşterea gradului de participare a femeilor pe piaţa muncii. în anumite perioade. în condiţii de prosperitate economică.vitalitatea industriei este în mod deosebit necesară pentru a susţine ciclul de viaţă şi familia individului. guvernul liberal a lansat formula “societate a bunăstării de tip japonez”. • Sistemul de pensii a fost iniţiat în 1941. prin introducerea unei pensii de bază pentru întreaga populaţie. comunitatea şi compania îl au în asigurarea bunăstării şi în ajutorarea celor aflaţi în situaţii critice. dar şi de altele. În ultimul deceniu.sistemul de guvernământ trebuie să-şi controleze tendinţele de expansiune datorate bolilor de care suferă statul bunăstării. atribuţii sporite în finanţarea şi administrarea unor programe. pensia de invaliditate şi pensia de urmaş. Aşa cum se va vedea. cu toate că. 6. dar beneficiile erau. sistemul majorităţii beneficiilor sociale are o structură duală. adoptarea unor sisteme contributorii de pensii şi de îngrijire a sănătăţii devenind o obligaţie pentru firmele de anumite dimensiuni. pentru salariaţii din sectorul public şi cel privat. cu acoperire universală. rămâne o caracteristică a Japoniei rolul deosebit de important pe care familia. prin beneficiile acordate. acesta a coincis însă cu prima criză a petrolului. acesta rămâne pentru japonezi. în comparaţie cu alte ţări. . determinate de mai mulţi factori: îmbătrânirea populaţiei. . . Se poate vorbi despre o evoluţie atipică. a determinat necesitatea căutării de noi soluţii la problemele sociale. în general. definită în următorii termeni: . statul investind spre a ajuta familia şi firma să se reorganizeze în noul context economic. . în anii următori s-a produs o creştere a cheltuielilor sociale.o societate liberă se bazează pe sistemul de piaţă şi pe instituţii liberale. care a afectat puternic Japonia.30 • La începutul anilor ’70 Japonia avea un sistem de securitate socială ce acoperea virtual întreaga populaţie. De la început a fost încurajată realizarea unei combinaţii între implicarea instituţiilor guvernamentale şi aceea a firmelor. pensia de bătrâneţe aferentă programului naţional se plăteşte la împlinirea vârstei de 65 de ani (se poate acorda şi la 60 de ani. un statut de referinţă.2. Chiar dacă în ultimul deceniu statutul de angajat pe viaţă al unei mari companii a înregistrat un oarecare declin. Sistemul actual Deşi statul şi-a asumat.instituţia familiei este cea mai mică unitate ce funcţionează ca un sistem solid de securitate socială. dar abia în 1985 s-a creat un sistem public cu caracter universal. reducerea beneficiilor sociale acordate de firme (corporaţii). determinată de crizele din anii ’70.Asigurarea pentru pensie a angajaţilor. Ambele cuprind cele trei tipuri de beneficii: pensia de bătrâneţe. anul 1973 fiind chiar declarat “primul an al bunăstării”. atunci.

fie din ignoranţă. Editura Didactică şi Pedagogică. iar statul suportă 50% din costurile îngrijirii medicale şi alte cheltuieli . Federal Research Division. alocaţia reprezintă 60-80% din salariu şi se plăteşte pentru 90-300 de zile. fie. iar cealaltă se acordă la 60 de ani (55 pentru anumite categorii de lucrători). treptat.Asigurarea naţională de sănătate. Library of Congres. . 198-234. Tokyo. de asemenea un caracter dual: . R. program administrat la nivelul comunităţilor locale. cealaltă este dependentă de câştigul realizat şi perioada de contribuţie. finanţarea este prin contribuţia angajaţilor şi angajatorilor. precum şi a unor voluntari. Bucureşti. dacă pensia universală este la un nivel scăzut. şi anume îngrijirea pe termen lung. Worden. pe măsură ce au fost adoptate diferite programe de asigurări sociale. B. Bibliografie Dolan. Finanţarea se realizează diferenţiat: în primul caz. pp. pentru că a fi dependent de acesta constituie un stigmat. rata şomajului a crescut în ultimii ani. Lauritzen.Asigurarea de sănătate a angajaţilor. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy. Asistenţa socială pe baza testării mijloacelor a fost introdusă imediat după război. (eds.L.În anul 2000 a fost introdusă o nouă formă de asigurări sociale. . cu toate acestea. L. persoana asigurată plăteşte o taxă stabilită în funcţie de veniturile şi bunurile de care dispune. precum şi a statului. mai ales. Washington. angajatorul şi angajatul plătesc contribuţii egale. Inc. Mihuţ. una din cauze este şi faptul că mulţi dintre cei îndreptăţiţi nu solicită ajutorul public. precum şi din partea statului. ca urmarea recesiunii economice prelungite. a angajatorului. în cel de-al doilea caz.31 diminuată).E. • • . R. foarte mulţi dintre cei care şi-au pierdut calitatea de angajat acceptă locuri de muncă mai prost plătite. • Sistemul asigurărilor medicale are. egală pentru toţi beneficiarii. reprezentând atunci o mare parte a cheltuielilor sociale. DC. de care beneficiază toţi cei ce nu sunt cuprinşi în asigurări de sănătate la locul de muncă. deoarece epuizarea duratei de acordare a alocaţiei de şomaj nu este considerată un motiv pentru acordarea asistenţei sociale. un aspect specific este realizarea asistenţei sociale cu participarea unui număr redus de lucrători sociali calificaţi. The International Society for Educational Information. în 1946. din anii ’80 au fost introduse forme de co-plată din partea beneficiarilor. Alocaţia de şomaj este finanţată pe baza contribuţiei persoanei asigurate. împuterniciţi de către guvern spre a-i asista pe cei aflaţi în nevoie. la care se adaugă contribuţia statului. mai cu seamă a persoanelor vârstnice. (1996) The Japan of Today. precum şi funcţionarii publici.) (1992) Japan: a country study. de care beneficiază lucrătorii firmelor din industrie şi comerţ. numărul beneficiarilor asistenţei sociale s-a redus considerabil. în funcţie de perioada de asigurare şi de vârstă.

numeroşi autori preferă formule mai prudente. pp. Washington. este utilizat conceptul “model european de politică socială”. Consiliul Europei a creat un asemenea cadru de referinţă. Tratatul de la Roma privind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (1957) a stabilit standardele de bază pentru sănătatea şi protecţia muncitorilor şi a populaţiei. fără a stipula însă modalităţile de implementare a prevederilor. 7. 13-11802. făcând • . îndeosebi cu politica economică sau monetară. principiul subsidiarităţii fiind considerat cheia unui “parteneriat cooperativ” între Uniunea Europeană şi statele membre. s-a decis constituirea unui Fond Social European pentru a ajuta zonele economice în declin. reflectând preocuparea pentru condiţiile de muncă şi viaţă ale muncitorilor. nu se stabilise încă un cadru pentru o politică socială europeană. mai apoi s-au preferat formule de genul “convergenţă” sau “co-ordonare” (în sensul de punere de acord). Teme recomandate pentru referate • • Conceptul de “societate a bunăstării de tip japonez” Rolul companiilor în asigurarea bunăstării japonezilor. având în vedere marea diversitate a tradiţiilor şi a caracteristicilor proprii sistemelor de politică socială existente în diferite ţări europene. SSA Publication No.1. Politica socială la nivelul Uniunii Europene Cu toate că. prin adoptarea. în comparaţie cu alte domenii ale politicilor publice. pentru ca după Maastricht să fie frecvent invocată “cooperarea” în domeniul social. DC. progresele realizate în domeniul politicii sociale la nivel comunitar sunt modeste. 2004. a reflectat încrederea că dezvoltarea economică determină automat dezvoltarea socială. Dimensiunea socială în documente comunitare • Tratatul de la Paris privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (1951) a luat în considerare impactul social al schimbărilor structurale în două ramuri industriale majore. tratatul a inclus o secţiune consacrată acestora.32 Social Security Administration (2004) Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific. în raport cu riscurile utilizării energiei atomice. 7. care şi-au găsit deja reflectarea în piaţa unică şi în moneda unică europeană. deoarece nu s-a ajuns la un acord de substanţă în legătură cu problemele sociale. Tratatul de la Roma privind Comunitatea Economică Europeană a acordat prioritate dimensiunii economice şi a evitat orice măsuri care să o afecteze. în 1961. care garantează o serie de drepturi fundamentale pentru muncitori şi cetăţeni. la nivel comunitar. uneori. Dacă în anii ’50 s-a încercat acreditarea formulei “armonizarea” politicilor sociale în cadrul structurilor comunitare incipiente. a Cartei Sociale (revizuită apoi în 1996). Se remarcă deseori că. stabilind fonduri pentru plasarea celor disponibilizaţi. 94-101. În condiţiile în care. în general.

deşi multe din formulări sunt imprecise. referirile la acest capitol fiind cuprinse. mai exact la cei care au calitatea de angajaţi. ci şi prin stabilirea unor raporturi contractuale între parteneri. ca urmare a amplitudinii sau consecinţelor lor. cu excepţia Regatului Unit. în principal. conferindu-i un “rol vital” în procesul schimbării. a principiului subsidiarităţii. pe baza acestui document s-a conturat o abordare mai coerentă a politicii sociale la nivel comunitar. în 1994. aceste documente fac trimitere la dialogul dintre administraţie şi salariaţi la nivel comunitar. deşi nu a făcut referiri deosebit de semnificative la politica socială. Carta Comunitară a Drepturilor Sociale Fundamentale ale Angajaţilor (1989). care a formulat cuprinzător direcţiile şi scopurile politicii sociale. cu scopul de a stabili o strategie pe termen mediu. White Paper. mai uşor realizabile la nivel comunitar. respectiv în Protocolul şi Acordul cu privire la politica socială. În 1993 Comisia Europeană a publicat un document consultativ.33 referiri explicite la drepturile familiei. pe baza consultărilor ce au urmat. obiectivul declarat îl constituie păstrarea şi dezvoltarea “modelului social european”. în chiar textul tratatului. notabil că în preambulul Cartei Comunitare se precizează că aceeaşi importanţă trebuie acordată problemelor sociale ca şi celor economice. utilizată ca punct de plecare. inclusiv în multe probleme de ordin social. • Actul Unic European (1986) a stabilit. • • • • . o serie de prevederi concrete cu privire la piaţa unică europeană. lăsând loc pentru diferite interpretări. Green Paper. se fac referiri la condiţiile de muncă (sănătatea şi siguranţa la locul de muncă). juridică şi economică. Tratatul de la Amsterdam (1997) cuprinde un “capitol social” dezvoltat. doar în anexele tratatului. care se poate finaliza nu doar prin consultări. deciziile să fie luate prin majoritate calificată. care a inventariat problemele sociale la nivelul Uniunii Europene. mamelor şi copiilor la protecţie socială. acest document se referă aproape exclusiv. a fost publicat. dar acordându-se importanţă şi unor probleme precum lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale. nu numai în privinţa plăţii. la “muncitori”. precum şi la rolul partenerilor sociali. considerată a fi dimensiunea socială a Actului Unic European. potrivit căruia Comunitatea este împuternicită să acţioneze doar dacă şi în măsura în care obiectivele activităţii respective nu sunt pe deplin realizabile de către statele membre şi pot fi. abordarea politicii sociale este marcată de înscrierea. Tratatul de la Maastricht (1992) a reflectat din nou dificultatea de a se conveni asupra politicii sociale. ca urmare a acceptării de către Regatul Unit a Protocolului social. acest document a stabilit unele modificări în legătură cu modul de adoptare a deciziilor de către Consiliul de Miniştri: dacă anterior regula dominantă era aceea a unanimităţii. acum s-a convenit ca în majoritatea cazurilor. spre deosebire de Carta Socială a Consiliului Europei. între altele. la egalitatea între sexe. a fost adoptată de către toate statele membre. explicit sau implicit. dar a tuturor aspectelor privind forţa de muncă. pe primul plan fiind situată problema locurilor de muncă. ca urmare a poziţiei Regatului Unit. ceea ce avut ca efect accelerarea procesului decizional.

precum şi politici active constând în instruire profesională. precizând că Uniunea „va susţine şi completa” activităţile statelor membre în acest domeniu.frânarea creşterii cheltuielilor. dar respectându-se diversitatea naţională.reducerea perioadei de acordare a alocaţiei de şomaj şi a cuantumului acesteia.perioadele de asigurare sau reşedinţă se cumulează. precum: . . prin introducerea unor plafonări. • • . deocamdată.creşterea ratei şomajului.activarea politicii.persoanele active care migrează plătesc contribuţii la asigurări sociale doar într-un stat membru. s-a stabilit utilizarea metodei şi în alte domenii: promovarea incluziunii sociale.34 • Consiliul European desfăşurat la Luxemburg în noiembrie 1997 a lansat Strategia Europeană pentru ocuparea forţei de muncă. precum şi susţinerea convergenţei. .creşterea ponderii populaţiei de peste 65 de ani (vârsta de pensionare în majoritatea ţărilor) în raport cu populaţia activă. . crearea de noi locuri de muncă etc. precum şi a duratei acestuia. . această metodă este expresia încercării de a stabili o strategie comună în politica socială. Tratatul de la Nisa (2001) reiterează prevederile sociale consacrate în tratatul anterior. .limitarea costurilor îngrijirii medicale. ulterior. obiectivele principale ale politicii sociale sunt: . egalizarea vârstei de pensionare a femeilor şi bărbaţilor.persoanele care migrează au aceleaşi obligaţii şi drepturi ca şi cetăţenii statului respectiv. Probleme şi soluţii comune • Diferite documente ale Uniunii Europene atrag atenţia asupra unor probleme sociale majore comune statelor membre. spre a reduce numărul celor dependenţi de transferurile sociale. Ca urmare.reforma sistemelor de pensii. precum şi prin co-plăţi. . . a unei politici comune în sensul deplin al cuvântului.drepturile dobândite se păstrează (pensia dobândită se plăteşte beneficiarului şi dacă acesta este rezident într-un alt stat). aşa-numita „metodă deschisă de coordonare”. fără să afecteze dreptul acestora de a defini principiile fundamentale ale sistemelor lor de securitate socială. prin creşterea vârstei de pensionare. pentru prima oară. Principalele soluţii în acest sens: . politica în domeniul sănătăţii. • Cooperarea între statele membre în materie de securitate socială vizează mai cu seamă aspecte referitoare la circulaţia forţei de muncă: .creşterea cheltuielilor pentru protecţia socială. 7. subvenţii pentru cei care angajează şomeri. ce presupune stabilirea unor standarde şi obiective comune la nivelul Uniunii Europene. reforma sistemelor de pensii. în condiţiile conştientizării imposibilităţii adoptării. . creşterea ponderii pensiilor private.2. a fost utilizată.

precum şi selectarea unor domenii prioritare. ce decurg din trecerea de la un sistem centralizat la unul caracterizat prin pluralitatea centrelor de decizie şi economie de piaţă. politică sau culturală. cât şi al forţelor politice. În vreme ce adepţii radicalismului au anticipat prosperitatea rapidă ca recompensă pentru . după 1989 Conceptul “Europa Centrală şi de Est” a beneficiat de abordări foarte diferite. cu deosebire al celor economice. 8. Politica socială în Europa Centrală şi de Est. alteori sunt avute în vedere doar cele 10 ţări care au devenit membre ale Uniunii Europene. Protecţia socială în Uniunea Europeană. ţările ECE se confruntă. V. Spre deosebire de ţările din alte zone care.1. ţările din ECE au declanşat transformările majore prin schimbarea regimului politic. În legătură cu ritmul transformărilor din ECE. EFES. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy. 8. (1998) Istoria politicilor sociale. sec. cu probleme esenţialmente comune. Presa Universitară Clujeană. presupunând un ritm al transformărilor mai puţin alert.35 Bibliografie Démier. XIX-XX. în principal. Cealaltă strategie este graduală. 78-91. socială. (2000) Politici sociale în Europa postbelică. Cluj-Napoca. L. cel de-al doilea mod de abordare. (1998). pp. L. Schimbări în contextul politic şi economic Chiar dacă diferă prin experienţa lor economică. după 1989. Popescu. Cluj-Napoca. Fr. B. două opţiuni strategice. Lauritzen. Europa. Una dintre acestea. s-au conturat. Mihuţ. Teme recomandate pentru referate • • Principiul subsidiarităţii în politica socială a Uniunii Europene Dialogul social la nivelul Uniunii Europene. 130-158. Deosebit de relevant pentru contextul de faţă este faptul că unul din punctele în jurul cărora s-au focalizat confruntările l-a constituit costul social al reformelor. deseori denumită “terapie de şoc” sau big bang este radicală. fie aveau deja economii de piaţă când au trecut de la regimurile politice autoritare la cele democratice (cazul ţărilor din sudul Europei). fiind concepută ca o adevărată “explozie” a schimbărilor desfăşurate simultan. fie au început liberalizarea economiei fără să reformeze sistemul politic (cazul Chinei). În contextul de faţă este implicat. Iaşi. atât la nivelul specialiştilor. Diferenţele se constată chiar în privinţa statelor incluse: uneori sunt cuprinse toate ţările care au făcut parte din fosta URSS ori s-au aflat în sfera sa de influenţă. Institutul European. pp. deseori generatoare de controverse. Editura Didactică şi Pedagogică. cu caracter secvenţial. Naumescu. Bucureşti.

ca rezultat al soluţiilor concrete pe care realitatea însăşi le-a furnizat. • . Scăderea veniturilor reale ale unor segmente largi ale populaţiei. • • În condiţiile în care. Pe lângă problemele vechi. Dacă imediat după 1989 aceste controverse aveau un caracter tranşant. Construirea unor noi politici în acest domeniu s-a dovedit a fi un demers deosebit de laborios. a privatizării şi restructurării industriei. Probleme şi soluţii în politica socială Deşi retorica privind rolul central al capitalului uman este o dominantă a discursului politic practicat în ţările ECE. de regulă. reforma politicii sociale se confruntă cu o serie de probleme noi. calitatea slabă a echipamentelor medicale şi lipsa unor medicamente a limitat considerabil acest acces.36 sacrificiile majore la care este supusă populaţia pe termen scurt. sistemul s-a caracterizat prin existenţa unui şomaj mascat. devenit o problemă majoră. inclusiv a celor vizând bunăstarea. alocaţii familiale) într-un sistem organizat şi garantat de stat. trecerea anilor a adus cu sine o serie de relativizări şi nuanţări. precum şi a pierderii unor pieţe tradiţionale.2. vechile sisteme ale politicii sociale au început să se dezintegreze. vechiul sistem a asigurat un grad înalt de securitate a locului de muncă. Cu toate că s-a asigurat accesul universal la asistenţa medicală gratuită. interne sau externe. nivelul acestora era. la rândul lor. de regulă. în condiţiile absenţei unor măsuri de protecţie a celor aflaţi într-o asemenea situaţie. plasate într-un plan secundar în raport cu reforma economică. pe de altă parte. după 1989. la o anumită moştenire în domeniul politicii sociale: • Pe de o parte. reformele în sectoarele sociale au fost. nu numai pentru că este dependent de numeroase variabile. prin ridicarea principiului ocupării depline a forţei de muncă la rang de obiectiv de bază al politicii economice. ca urmare a reducerii sau încetării activităţii unor agenţi economici. plata concediilor medicale şi de maternitate. ci chiar coexistenţa mijloacelor de abordare proprii celor două strategii. în mod firesc. ca urmare a liberalizării preţurilor şi a discrepanţelor mari între nivelul acestora şi nivelul salariilor. dar abstract. care au apărut ca efecte ale tranziţiei la economia de piaţă: • Şomajul. Reformatorii s-au raportat. Deşi s-au acordat o serie de beneficii sociale (pensii. susţinătorii gradualismului au considerat că aceste sacrificii depăşesc limita suportabilităţii. s-a renunţat la alocarea centralizată a resurselor de diferite tipuri. existând un număr relativ mare de medici şi cadre medicale. fiind preferabilă atenuarea lor prin temporizare. dar şi pentru că implică opţiuni politice. 8. care. În practică s-a constatat nu doar alternanţa. scăzut. presupun influenţe şi presiuni exercitate de diferite forţe.

ci prevenirea creşterii galopante a acestuia şi menţinerea lui la un nivel suportabil de către populaţie. ca urmare a evoluţiei explozive a acestuia. altele pentru una graduală. se pot dovedi oportune. în majoritatea cazurilor. treptat. reducerea consumului de alcool şi a fumatului.prevenirea îmbolnăvirilor prin lansarea unor campanii naţionale pentru alimentaţie sănătoasă.în privinţa vârstei de pensionare. diferite de la o ţară la alta atât în privinţa surselor de finanţare (fie contribuţia angajatorului. . s-a acceptat adevărul că un anumit nivel al şomajului este o caracteristică inevitabilă a economiei de piaţă. pe termen mediu şi lung. iniţierea unor programe de pregătire a şomerilor sau a posibililor şomeri. deseori stabilindu-se aceeaşi limită pentru bărbaţi şi femei. fie. în sensul renunţării la monopolul acestuia. acum. • • .politicile active s-au concentrat spre forme consacrate deja în ţările occidentale: dezvoltarea serviciilor de plasare a forţei de muncă. plasarea temporară în locuri de muncă din sectorul public. mai frecvent.o altă soluţie adoptată este dezvoltarea unor sisteme de pensii private. în condiţiile îmbătrânirii populaţiei şi a creşterii rapide a numărului pensionarilor. mai mult chiar. . care. fie contribuţia angajatului. cu atribuţii în identificarea locurilor de muncă şi consultanţă pentru şomeri. . acordarea de alocaţii în vederea iniţierii de afaceri pe cont propriu. în ţările central şi est-europene abia în ultimii ani s-au adoptat asemenea măsuri. obiectivul explicit al politicii sociale a devenit nu prevenirea şomajului în general. dar priorităţile sunt aceleaşi: . mai ales în cadrul unor fomule mixte. Reforma sistemelor de îngrijire medicală a avut ca punct de plecare reconsiderarea rolului statului.au fost adoptate o serie de măsuri pasive (plata alocaţiilor de şomaj). În raport cu aceste probleme s-au conturat o serie de evoluţii şi măsuri în domeniul politicii sociale: • Noile reglementări privind şomajul au fost între primele adoptate (în anii 1989 – 1991). cât şi în privinţa duratei (între 3 luni şi maximum 2 ani). unele ţări au optat pentru o restructurarea rapidă. . unde. combinate câte două. în cele mai multe cazuri. spre deosebire de ţările occidentale. crearea de locuri de muncă şi acordarea de subvenţii. se conturează ca una din problemele-cheie ale politicilor sociale din ţările ECE. fie subvenţii din partea statului. vârsta de pensionare este de 65 de ani sau chiar mai mult. care afectează o mare parte a populaţiei. o anumită reticenţă în legătură cu concedierea forţei de muncă. în majoritatea ţărilor din zonă se desfăşoară programe de majorare progresivă a vârstei de pensionare. s-a recurs deseori la pensionarea anticipată a unor categorii de personal. Reforma sistemelor de pensii. alături de sistemele publice. Dacă în primii ani ai tranziţiei sa manifestat. primele ţări care au dezvoltat componente private ale sistemelor de pensii au fost Ungaria şi Polonia (la sfârşitul anilor ’90). respectiv cele trei surse menţionate).37 • Creşterea amplorii sărăciei. aflată şi pe agenda a numeroase ţări dezvoltate.

Deşi s-a încercat încadrarea ţărilor din zonă în diferite modele consacrate de politici sociale. amploare şi ritm. B. un asemenea demers este prematur. diversificarea surselor de finanţare. 13-11801. Oxford University Press. N. Editura Didactică şi Pedagogică. după 1989 România se înscrie în principalele tendinţe şi schimbări ce s-au conturat în politica socială practicată în Europa Centrală şi de Est după 1989. cât şi din caracteristicile sistemului social-economic anterior. Social Security Administration (2006) Social Security Programs Throughout the World: Europe. a organizaţiilor non-guvernamentale. pp. pe lângă constituirea unui cadru instituţional adecvat. L. precum şi a unor firme şi persoane dispuse să iniţieze şi să participe la acte caritabile. pe de altă parte. Washington. creşterea libertăţii pacientului în alegerea medicilor şi a serviciilor. . politicile sociale pot fi caracterizate. ţările din zonă s-au confruntat cu o serie de probleme. Parliamentary Assembly (1995) Bridging the Gap: The Social Dimension of the New Democracies. (1995) Pieţele forţei de muncă şi politica socială în Europa Centrală şi de Est: Tranziţia şi dincolo de aceasta. Aceste particularităţi decurg atât din orientarea politică dominantă a partidelor sau coaliţiilor ce s-au succedat la guvernare. ca fiind formule mixte. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy. de lipsa personalului calificat pentru acest gen de activităţi şi experienţa redusă în administrarea lor. Bibliografie Barr. Lauritzen. Politica socială în România. una din schimbările notabile este implicarea în asistenţa socială. Temă recomandată pentru referate • Compararea soluţiilor la problemele sociale adoptate în diferite ţări din Europa Centrală şi de Est. • În privinţa asistenţei sociale. Mihuţ. de caracterul limitat al resurselor materiale de care dispun. ed. pe de o parte.38 descentralizarea sistemului. particularizându-se însă prin unele aspecte legate de priorităţi. prin combinarea fondurilor provenite din sistemul general de taxe şi impozite cu cele provenite din contribuţiile angajaţilor şi angajatorilor. mai degrabă. stabilirea unui parteneriat între sectorul public şi cel privat. Bucureşti. 235-278. SSA Publication No. din modul de manifestare a sindicatelor. legate. 2006. DC. Council of Europe Press. 9.. alături de stat. Deocamdată.

România a acceptat întreg acquis-ul comunitar.2.39 9. abia la sfârşitul secolului al XIXlea statul a început să înfiinţeze propriile sale instituţii pentru protecţia persoanelor defavorizate. 9. după unirea de la 1918 s-au întocmit mai multe proiecte de lege pentru unificarea asigurărilor sociale. cât şi în Ardeal şi Bucovina. într-un sistem centralizat. documente care au relevat mai ales aspectele critice ale acestor domenii.1.1. tinerelor mame sau copiilor orfani. Perioada anterioară celui de-al doilea război mondial • Ca şi în alte ţări. Cartea albă a asistenţei sociale.1. la care se adăuga şi contribuţia statului. Aspectele relevate anterior în legătură cu “moştenirea” lăsată de vechiul regim în domeniul social în ţările ECE se regăsesc pe deplin şi în România. statul şi-a asumat obligaţia privind protecţia socială a întregii populaţii. în pofida acestor limitări. Majoritatea reformelor vizând aspecte ale securităţii sociale au fost iniţiate în a doua jumătate a deceniului trecut. instituţiile care şi-au asumat responsabilităţi în ajutorarea acestor categorii de persoane fiind mai întâi bisericile şi mănăstirile. şi în România un rol esenţial în stabilirea configuraţiei noii politicii sociale l-a avut principiul ocupării depline a forţei de muncă. finanţat în principal prin contribuţiile egale ale patronilor şi angajaţilor. Politica socială după 1989 Prima radiografie de substanţă a politicii sociale a anilor ’90 a fost realizată prin cele două “cărţi albe” elaborate cu contribuţia unor experţi occidentali. a unor sisteme de asigurări sociale inspirate din sistemul german.2. deces. infirmilor. în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. primele forme de protecţie socială au fost cele de asistenţă acordată săracilor.1. Moştenirea în domeniul politicii sociale 9. nu s-a realizat însă protecţia şomerilor şi nici aceea a lucrătorilor agricoli. fiind cvasi-generalizate veniturile salariale. reuşindu-se acest obiectiv abia în 1933. Extinzându-se substanţial sfera proprietăţii de stat în defavoarea celei private. respectiv. având un caracter reparatoriu şi ameliorativ. maternitate. Începutul secolului XX a însemnat introducerea. fără să solicite perioade de tranziţie sau derogări. Perioada regimului comunist Asemenea altor ţări care au cunoscut experienţa unor regimuri comuniste. a avut un caracter complex şi coerent articulat. şi anume Cartea albă a reformei asigurărilor sociale şi pensiilor şi. 9. în 1938 a fost introdusă (reintrodusă. • . sistemul asigurărilor sociale al României interbelice. minimalizate cele din proprietate şi excluse cele din profit. bătrânilor. construit pe o bază ocupaţională. accident şi invaliditate. De subliniat că. În prima jumătate a anilor ’90 politica socială a rămas în România la statutul de “secondantă” a politicii economice. atât în Vechiul Regat. când a fost legiferată asigurarea pentru caz de boală. în unele cazuri) asigurarea de bătrâneţe. publicate de guvern în 1993.

al cărei cuantum reprezintă 50% din salariul minim brut pe ţară. . respectiv pensionării anticipate.scăderea numărului de contribuabili la bugetul asigurărilor sociale. realizată pe baza Legii nr. de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente acelor locuri de muncă. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.indemnizaţia se acordă pe perioade stabilite diferenţiat. scutirea.40 • Protecţia şomerilor a fost reglementată pentru prima dată în legislaţia românească în 1991. ale angajaţilor. şi anume: informarea şi consilierea profesională. o sumă suplimentară. în funcţie de stagiul de cotizare (între 6 luni şi 12 luni).erodarea continuă a pensiilor. pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă. la data respectivă. acordarea de facilităţi celor care angajează tineri. precum şi din alte surse.sunt stabilite. lunară. 144/ 2005. . . reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe ţară. pe o perioadă de un an. care a intrat în vigoare în anul 2001. în funcţie de stagiu. . completarea veniturilor salariale ale angajaţilor. concomitent cu creşterea numărului pensionarilor. reflectate în Legea nr. consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Principalele prevederi: .indemnizaţia se acordă absolvenţilor şi militarilor care au satisfăcut stagiul. la care se adaugă. formarea profesională. Acestor probleme a încercat să le răspundă reforma sistemului public de pensii. au urmat o serie de modificări. nu numai datorită ratei înalte a şomajului. Sistemul de pensii din România a ajuns într-un punct critic îndeosebi în a doua jumătate a anilor ’90.crearea unor diferenţieri artificiale între persoane cu aceeaşi profesie şi aceeaşi vechime în muncă. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 3 ani. modificată de OUG nr. prin: subvenţionarea locurilor de muncă destinate acestora. neimpozabilă. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi a militarilor care au satisfăcut stagiul militar şi care nu s-au putut încadra în muncă. b) stimularea angajatorilor în vederea încadrării în muncă a şomerilor. stimularea mobilităţii forţei de muncă. lunară. de 3-10%. între prevederile referitoare la pensia pentru limită de vârstă: • . o serie de măsuri de politică activă pentru: a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. dar şi “pieţei negre” a muncii. . pe fondul procesului demografic de îmbătrânire a populaţiei producându-se o serie de evoluţii care afectează negativ atât condiţia actualilor pensionari cât şi perspectivele viitoare: . indexările acordate (după un calendar aleatoriu şi în absenţa unor mecanisme legale riguroase) corectând doar în mică măsură efectele liberalizării preţurilor şi ale creşterii inflaţiei. cuantumul indemnizaţiei este o sumă neimpozabilă. de asemenea. în vigoare la data respectivă. respectiv şomeri de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie din contribuţiile angajatorilor. . medierea muncii.

realitatea a pus însă o serie de obstacole în calea implementării acestor prevederi: constituirea fondurilor s-a dovedit a fi dificilă. sunt obligate să contribuie. Se estimează că prin introducerea pilonului II şi a pilonului III pensiile vor putea creşte considerabil. deşi a determinat o serie de controverse. până la 6%). cu o parte din contribuţia de asigurări sociale. . treptat. în baza Legii nr. Prevederile legale sunt foarte generoase. persoanele cu handicap. Legea nr. - . cota creşte. dar sunt încă multe probleme legate de implementarea adecvată. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative a pus bazele „pilonului III”. în anumite perioade. mari restanţe la plata contribuţiilor. consacrându-se ca principală sursă contribuţiile obligatorii aproximativ egale ale angajatorilor şi angajaţilor. Potrivit noilor reglementări: . a pus bazele aşa-numitului „pilon II” al sistemului de pensii: o pensie privată. persoanele între 35 şi 45 de ani pot participa facultativ. Dezvoltarea componentelor private ale sistemului de pensii a făcut obiectul altor reglementări: . lista medicamentelor compensate este un permanent subiect de dispută etc.o serie de categorii beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuţiei: copiii şi tinerii până la 26 de ani (dacă sunt elevi sau studenţi).cuantumul pensiei se stabileşte în funcţie de întreaga perioadă activă de cotizare. înregistrându-se. . cei mai în vârstă.41 vârsta de pensionare se majorează gradual. . cu 2% din contribuţie. persoanele nou intrate pe piaţa muncii. • Asigurările de sănătate constituie unul din domeniile în care reforma s-a declanşat mai devreme. în vârstă de până la 35 de ani. . participarea la un fond de pensii facultativ este o opţiune individuală. de la 25 la 30 de ani pentru femei şi de la 30 la 35 de ani pentru bărbaţi. .a fost modificat mecanismul de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei. la un fond de pensii administrate privat (iniţial.finanţarea sistemului se realizează.modalitatea aleasă pentru stabilirea unei relaţii apropiate între furnizorul şi beneficiarul serviciilor de sănătate este instituirea medicului de familie.Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. tot gradual. definind mai degrabă un cadru ideal pentru ocrotirea sănătăţii. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii asigură un cadru unitar pentru activitatea în acest domeniu. potrivit prevederilor legale. . modificată printr-o serie de ordonanţe de urgenţă. . cei aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate etc. apoi. care să suplimenteze pensia acordată în sistemul public. care vizează plata unor contribuţii suplimentare şi opţionale. 23/2007. rămân în vechiul sistem. fiind asimilată şi perioada cursurilor de zi în învăţământul superior. nu este condiţionată de acordul angajatorului. modificată prin Legea nr. la care se adaugă subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.sistemul public de pensii este gestionat de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. prin contribuţiile angajatorilor şi asiguraţilor.stagiul de cotizare se majorează. de la 57 la 60 de ani pentru femei şi de la 62 la 65 de ani pentru bărbaţi. în principal. pe un interval de 13 ani.Legea nr.

Acest sistem facultativ. Este cel puţin prematur demersul de încadrare într-un anumit model de politică socială Bibliografie Mihuţ. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale. sunt atraşi în activităţi de interes local. sponsorizări. a stabilit măsuri de ajutorare a familiilor şi persoanelor lipsite de venit sau cu venit foarte scăzut. ajutoarele sociale către familii sau persoane. (1999) Modele de politici sociale/Models of Social Policy. 212/2004 privind asigurările private de sănătate. . bugetul de stat.prestaţii sociale în bani sau în natură. abia Legea nr. contribuţii ale beneficiarilor). • Asistenţa socială a rămas. 279-320. Asemenea celorlalte ţări din Europa Centrală şi de Est. acordate la domiciliu. precum şi surse extrabugetare (donaţii. Polirom. Legea nr. limitarea sau înlăturarea unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. cu aplicare din 2002. Priorităţile strategiei: constituirea sistemului de servicii sociale la domiciliu. Lauritzen. de asemenea. calculate ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul lunar al familiei sau persoanei respective. Editura Didactică şi Pedagogică. Dreptul la venit minim garantat este condiţionat în cazul celor care sunt şomeri capabili de muncă: ei beneficiază de ajutor numai dacă dovedesc că sunt înregistraţi la oficiile pentru ocuparea forţei de muncă. populaţia rromă. (2002) Politica socială românească între sărăcie şi globalizare. în instituţii specializate de zi sau în instituţii rezidenţiale. Iaşi. copii şi familie. creşterea calităţii şi cantităţii serviciilor în instituţiile rezidenţiale. o zonă periferică.servicii sociale. pentru o perioadă îndelungată. L. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutoarelor sociale lunare. Preda. în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană.42 Au fost iniţiate şi asigurările private. B. . se confruntă deocamdată cu o serie de probleme. suplimentar. Bucureşti. care cuprind alocaţiile familiale. ci şi de capacitatea relativ redusă a populaţiei de achiziţionare a unui asemenea tip de asigurare. legate nu numai de oferta spitalicească. adoptată de guvern în decembrie 2005. Finanţarea se realizează de la bugetele locale. pp. şi România parcurge o perioadă de reconsiderare a politicii sociale. în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. asistenţa socială se realizează prin: . dar şi difuză a politicii sociale din România. M. Se preconizează ca până în 2013 să se asigure o reţea naţională de servicii accesibilă tuturor. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială a stabilit un cadru organizatoric unic pentru ansamblul de instituţii şi măsuri prin care autorităţile publice şi societatea civilă (organizaţiile non-guvernamentale) asigură prevenirea. are ca principal scop combaterea sărăciei şi realizarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile: persoane cu handicap.

43 Zamfir. 13-11801. Teme recomandate pentru referate • • Evoluţia politicii sociale din România în contextul integrării europene. Social Security Administration (2006) Social Security Programs Throughout the World: Europe. Washington. Expert. Ed. 2006. Bucureşti. DC. PP. . SSA Publication No.. C. Creşterea rolului organizaţiilor non-guvernamentale în politica socială din România.) (1999) Politici sociale în România: 1990-1998. 261-267. (coord.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->