You are on page 1of 468

Všechna jména zmiňovaných produktů v tomto dokumentu, jsou chráněny
obchodními či registrovanými značkami. Firma TechnoCentrum CAD s.r.o. vynaloží
veškeré úsilí k zajištění přesnosti informací uvedených v tomto dokumentu, ale
zároveň nezodpovídá za vzniklé chyby či opomenutí některých faktů.

Použitá jména a data v dokumentu jsou fiktivní a slouží pouze jako ilustrativní
příklady pro vysvětlení funkčnosti programu CATIA V5, není-li uvedeno jinak. Tento
dokument je duševním majetkem firmy TechnoCentrum CAD s.r.o. a pouze ona je
oprávněna provádět změny v tomto dokumentu. Žádná část tohoto dokumentu nesmí
být použita bez vědomí firmy TechnoCentrum CAD s.r.o.

TECHNICKÁ PODPORA

TechnoCentrum CAD s.r.o.
Adresa: Hodkovická 42
46O O6 Liberec 6
WWW: www.tccad.cz
Tel.: 048 / 24 27 991 – 6
Fax: 048 / 24 27 997 – 8

Obchod
E-mail: obchod@tccad.cz
Tel.: 048 / 24 27 992

CAD podpora
E-mail: catia@tccad.cz
Tel.: 048 / 24 27 996

Systémová podpora
E-mail: system@tccad.cz
tel.: 048 / 24 27 993

POPIS PRODUKTŮ
„ Kolekce aplikací řešení CATIA “ obsahuje popis produktů softwaru CATIA V5, které
je vydáváno firmou IBM.

HARDWAROVÉ POŽADAVKY

místo na disku: min. 2GB
RAM: min. 256 MB
CD-ROM
min. rozlišení monitor: Windows … 800 x 600
UNIX … 1280 x 1024
klávesnice
min. 2-tlačítková myš

Podrobné informace k podporovanému hardwaru naleznete na internetovských
stránkách http://www.catia.com.

Samozřejmě, že hardwaové nároky se zvyšují se složitostí řešených problémů
a jejich rozsahem

CATIA V5 podporuje až 16 grafických adaptérů a 32 CPU na platformách AIX,
SGI, Solaris.

ZÁKLADNÍ SOFTWAROVÉ POŽADAVKY

Windows
Microsoft Windows 95 OSR2 nebo Windows 98 (pouze produkty CATIA P1)
OpenGL libraries
Microsoft Windows NT 4.0 nebo Microsoft 2000
OpenGL libraries

IBM AIX
AIX Version 4 Release 3.0, 3.1, 3.2 nebo 3.3
C Set ++ for AIX Application Runtime:
min. verze 3.6.4 for AIX 4.3.0, AIX 4.3.1 a AIX 4.3.2 (5648-A81)
min. verze 4.0.2 for AIX 4.3.3 (5765-D52)
min. verzi 5.1.0 IBM XL Fortran Runtime Enviroment for AIX (5765-C11)
OpenGL a GL3.2 Runtime Enviroment
CDE (Common Desktop Enviroment)

HP-UX
HP-UX Version 10.20 A.C.E.4 (Workstation Core Enhancement for HP-UX 10.20)
ANSI C++ Runtime Enviromnt
HP FORTRAN Runtime Enviroment
HP-UX 700 OpenGL 3D API Runtime Enviroment

CDE (Common Desktop Enviroment)
SGI IRIX
IRIX 6.5.2m
C, C++ a Fortran77
OpenGL
IRIX Interactive Desktop
(WordView)

Sun Solaris
Sun Solaris 2.6.0 nebo Solaris 7
C a C++ runtime enviroment
OpenGL runtime
Fortran runtime enviroment
CDE (Common Desktop Enviroment)

DODATEČNÉ SOFTWAROVÉ POŽADAVKY

IBM DB2 Universal Database Version 5.2
ORACLE Version 8.0.4 (AIX, HP-UX, Solaris clients); ORACLE Version 8.0.5 (IRIX
clients)
Microsoft Internet Explorer min. ver. 4
Netscape Navigator 4.5
Adobe Acrobat Reader min. ver. 3.0
Basic Script od Summit Software
Visual Basic Script min. ver. 3.1

SYSTÉM – Platforma

WINDOWS UNIX
CATIA V5 LINUX
95 98 NT 2000 AIX HPUX IRIX Solaris
P1 ?
P2 - - ?
P3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

OVLADÁNÍ MYŠI

3-tlačítková myš
Vycentrování pohledu kliknutí prostředním tlačítkem myši
Posun táhnout prostředním tlačítkem
stisknout a přidržet prostřední tlačítko, potom levé (nebo
Rotace pravé) tlačítko myši a táhnout (při stálém přidržení obou
tlačítek)
stisknout a přidržet prostřední tlačítko, potom kliknout levým
Zoom (nebo pravým) tlačítkem myši a táhnout (při stálém přidržení
prostředního tlačítka)

2-tlačítková myš
Posun stisknout ALT a táhnout pravým tlačítkem
potom:
Rotace (3D / Zoom) stisknout ALT a pravé tlačítko, stisknout a držet CTRL (nebo
levé tlačítko) a táhnout
a poté:
Zoom
pustit CTRL (nebo levé tlačítko)
Zoom stisknout a držet ALT + CTRL a táhnout pravým tlačítkem

POPIS OKNA

Menu

Strom Kompas

Ikony příkazů

Vztažné roviny

Interaktivní nápověda Power input

Volná rotace

Manipulátor kompasu Privilegovaná rovina

ßà V4)
V5 SOUBORY (ß

CATIA V4 CATIA V5 Popis
“model” CATAnalysis mechanické analýzy, viz. Analysis & Simulation
model CATDrawing výkresový dokument, viz. * Draftings
“model” CATMaterial knihovna materiálů, viz. Real Time Rendering
model CATPart dokument obsahující 3D data, viz. Part Design
“model” CATProcess process dokument, viz. Prismatic Machining
“session” CATProduct sestavový dokument, viz. Assembly Design

UŽITEČNÉ PŘÍKAZY

UNIX:

Vybrané příkazy shellu
Název příkazu s
popis funkce
parametry
cd a1 (change directory) - změna adresáře na a1
pwd (print working directory) - vypsání aktuálního adresáře
ls (list) - vypíše obsah aktuálního adresáře
vypíše obsah aktuálního adresáře s podrobnými údaji o
ls -l
souborech
vypíše obsah aktuálního adresáře s podrobnými údaji i o skrytých
ls -la
souborech
(print status) - vypíše seznam všech běžících procesů; v prvním
ps -ef
sloupci je pid
vyšle procesu s určitým pid signál pro jeho ukončení; když to
kill -15
nepomůže, použij kill -9 pid
vyšle procesu s určitým pid signál pro jeho bezpodmínečné a
kill -9
okamžité ukončení
vypíše seznam filesystemů a jejich charakteristik (velikost
df -k
volného místa v nich apod.)
du -sk -a1 vypíše velikost adresáře a1
lsvg (list volume groups) - zobrazí seznam objemových svazků
zobrazí charakteristiky objemového svazku "rootvg" (velikost
lsvg rootvg
volného místa v něm apod.)
cp s1 s2 (copy) - příkaz pro kopírování souboru s1 na s2
cp -R a1 a2 příkaz pro kopírování adresáře a1 na a2
(move) - příkaz pro přesun nebo přejmenoání souborů nebo
mv s1 s2
adresářů
rm s1 sn (remove) - příkaz pro odstranění (smazání) souborů
příkaz pro odstranění (smazání) adresářů (pozor používat
rm -R s1 s2
opatrně, možnost smazání všeho!)
chown u s1 (change own) - změna vlastníka souboru s1 na u
chgrp g s1 (change group) - změna skupiny souboru s1 na g
(change mod) - změna přístupových práv souboru s1 na xxx, kde
chmod xxx s1 s2
x je číslo od 0 do 6
zruší tisk tiskové fronty job (např. cancel cad3 – zruší všechny
cancel job
fronty na tiskárně cad3)

Pro podrobnější výpis jednotlivých příkazů a jejich parametrů použijeme příkaz: "man
název_příkazu", který nám zobrazí systémové manuálové stránky.

TIPY & TRIKY

když nevíš jak dál, co dál zkus 3. tlačítko kontextuální tlačítko myši
chybí nějaká ikonka … ? … dodefinuj si ji v položce menu Tools / Customize nebo
viz. výše
nechová se CATIA podle tvých představ … ? … použij položku v menu Tools /
Options … a uprav si ji …

Version 5 Release 5 Options .

General General User Interface Style . v sestavách). Volba P2 je možná pouze pro majitele license CATIA-P2. Save Automatic Save every X minutes . je brán v potaz od příštího ukládání Referenced documents Load referenced documents .Nastavuje cestu k elektronické on-line dokumentaci (zkratková klávesa F1) standartní nastavení je C:\Program Files\Dassault Systems\BO5doc". protože CATIA podporuje UNC syntaxi (např.Při zaškrtnutí této volby jsou při nahrání rodičovského dokumentu nahrány i dokumenty. Nový interval.Nastavuje periodu automatického ukládání souborů na disk. na které se tento dokument odkazuje (např. který jste nastavili mezi dvěma uloženími. Záloha je použita pro obnovení souborů po havárii Catie.Nastavení typu uživatelského rozhraní. Nepoužití této volby zvyšuje v některých případech výkon systému CATIA Documentation Location Doc instalation path . Je možné zadat i síťovou cestu. "\\CATIAServer\dokumentace\BO5doc") .

na Unixových platformách program Communications Backbone dodávaný s Catií Microsoft Windows NetMeeting – pro vytvoření konference bude použit program Microsoft Windows NetMeeting Backbone . mazat a měnit 3D a 2D poznámky.Máte-li nainstalovanou licenci pro DMU Navigátor. vytvářet.Conferencing . Ke konferenci se na Win platformách používá program Microsoft Windows NetMeeting dodávaný s Windows.pro vytvoření konference bude použit program Communications Backbone Drag & Drop Enable Drag_Drop – zapne možnost manipulace s objekty uchopením a tažením myší . vybírat objekty. Ti mohou měnit pracovní plochu. Hostitel inicializuje konferenci a pozve ostatní uživatele na konferenci jako hosty. rotovat a zoomovat je. můžete používat síťové konference.

přesune vybranou knihovnu ze složky Selected do složky Available Browse – zobrazí okno pro výběr knihovny ze souboru na disku . knihovna CclTypeLib se používá pro konverzi katalogů z V4 > V5.knihovny které jsou ještě k dispozici pro načtení <.. Např.Automation Výběr knihoven s pomocnými funkcemi a jejich začlenění do systému.přesune vybranou knihovnu ze složky Available do složky Selected -> . Selected – knihovny které již jsou do systému začleněny Available .

kdy mají zařízení speciální požadavky. Podporovány jsou joystick.com . www. Proces „CatiaDeviceDroker“ je volán příkazem „CATDeviceBroker 6668/tcp“ v souboru „%windir%\system32\drivers\etc\services . Joystick je podporován ve Win 95/98 pro Catia P1 a pro Catia P2 produkty.maximální frekvence (počet událostí za sec. tablet a spaceball/spacemouse.stereographics.volbu „manual“ použijeme pro nepodporová zařízení. Ta je ovšem možná pouze při použití grafické karty s podporou stereoskopie a se speciálními brýlemi (www.fakespace.Volbu „automatic“ použijeme pro zařízení přímo podporovaná Catií (joystick.com) Maximum frequency for event sending (event/sec) Max Frequency ( event/sec ) . který řídí připojené periferie. Doporučujeme používat defaultní nastavení mimo případů.Povoluje/zakazuje stereoskopickou vizualizaci (hloubkový efekt). Filtry v systému odfiltrují nadbytečné signály na množství použitelné v Catii Virtual reality starting mode – tato sekce určuje jakým způsobem je startován proces zvaný „Catia device broker“. Automatic .) posílaných signálů z periferií.Devices Nastavení periferií. spaceball/spacemouse – ovladač je zaváděn automaticky při startu Catie) Manual . Stereo enable On/Off .

zavede ovladač pro Tablet SW_Joystick .zavede ovladač pro Spaceball MouseDaemon .Automatically Started Daemons – tato sekce určuje které ovladače zařízení chceme spustit při startu Catie SpaceDaemon .zavede ovladač pro Spacemouse TabletDaemon .zavede ovladač pro Joystick .

Pokud jste si nerezervovali žádnou licenci.informuje o tom zda pracujete s místní nebo síťovou Catií Server Time Out . je tato vybrána automaticky Licensing Information – informace o licenci Target id – identifikační číslo veší licence Display Type . není zaškrtnuto žádné políčko. Pokud jste vložili informaci o licenci (např. Po aktivaci tohoto módu máme zpřístupněny všechny moduly do nichž načteme jen cvičné příklady.nastavení délky času.seznam dostupných konfigurací / produktů s označením rezervovaných licencí Demo mode status Demo Mode – demo mód slouží k odzkoušení i ostatních modulů Catia V5 než které máme licensovány. nebudete moci s příslušným produktem pracovat. že Vám dovolí „rezervovat“ si určité licence před použitím příslušného produktu. „nodelock license“) během instalace. nejsou přístupné OLE funkce ani schránka . nelze ukládat. po který Catia čeká na odpověď licenčního serveru při žádosti o přidělaní licence List of Available Configurations / Products . Výpis obsahuje všechny nainstalované konfigurace a produkty.Licensing Význam tohoto nastavení spočívá v tom. Pokud si tuto licenci nerezervujete.

log soubor bude při ukončení zobrazen v okně na obrazovce Add – zápis bude přidán na konec aktuálního log souboru Session – aktuální log soubor bude přepsán Formatted – zapíše log soubor ve formátovaném tvaru Non-fomatted – zapíše log soubor v neformátovaném tvaru .Statistics Nastavení zápisu log souboru do kterého se zapisuje použití jednotlivých pracovních ploch Workbench – zapíná zápis log souboru Další nastavení se týkají způsobu zápisu log souboru File – log soubor bude zapsán při ukončení do souboru deklarovaném ve vedlejším políčku Console .

VR Commands Nastavení oblasti pro výběr pomocí myši 3D Picking Callibration Automatic – nulový bod výběrové oblasti bude uprostřed spodní části obrazovky a rozměry výběrové plochy budou zadány jen výškou a šířkou v sekci Screen Dimensions (mm) Manual .nulový bod výběrové oblasti bude v levém horním rohu a rozměry výběrové plochy budou zadány v sekci Screen corners coordinates .

Highlight faces and edges . Při výběru je vysvícena .předvýběr v geometrickém pohledu Tato volba způsobí vysvícení celého objektu a jeho jména ve stromu pokud na některou jeho část ukážete myší. Nastavuje čas v sec. jakým jsou plochy a hrany předvybrány a vybrány.výběr Preselect in geometry view .zobraz průvodce výběrem po X vteřinách. Určení způsobu.Display/Navigation Selection ..zvýrazni plochy a hrany. než se objeví průvodce výběrem.který uběhne. Preselection navigator after X second(s) .

Objekty používající manipulátory mohou být pohybovány pomocí 3D kompasu Limit display of manipulators to X elements(s) . že se uživatel naklání (s respektováním pevné osy) stejně jako v letedle. takže do nich narazíte.animace během viewpoint modifikace. Můžete sice vybrat více součástí (např. Highlight bounding box .zvýrazni ohraničující (mezní) kvádr.maximální počet zobrazených manipulátorů individuálních elementů při multi-výběru je X elementů Nastaví počet elementů vybraných multiselekcí. Pokud se např. Y nebo Z-tovou osu během navigace. pomocí CTRL klávesy). nejen její hrany. jsou detekovány vaše kolize s objekty. místo aby jste jimi prošli Mouse sensitivity .Nastavením této volby jsou animovány změny některých pohledů (např.při manipulaci zobraz ohraničující (mezní) kvádr. vytváří to dojem. Objekty používající manipulátory mohou být pohybovány pomocí 3D kompasu Display manipulation bounding box . Nastavuje citlivost myši pro „Fly“ a „Walk Mode“ . celá plocha. ale se všemi elementy převyšujícími nastavený limit nebude manipulováno Navigation . otáčíme ve „Fly Mode“. Výsledek je též částečně závislý na předešlých nastaveních. zda jste v „Assembly“ v „Design Mode“ (editování elementu ze sestavy) či ve „Visualisation Mode“ (je vybrán celý díl). Display manipulation bounding box: Při manipulaci zobraz ohraničující (mezní) kvádr Při kliknutí na objekt se zobrazí ohraničující box. Animation during viewpoint modification .Let/Chůze Collision detection enabled . při vstupu / výstupu do „Sketcheru“) Fly/Walk . Při kliknutí na objekt se zobrazí ohraničující box.aktivována detekce kolizí.citlivost myši.navigace Gravitational effect during navigation . Fixuje X. Pokud jste ve „Fly“ nebo „Walk Mode“. které mohou být vybrány a u kterých se použije ohraničující box.efekty tíže při navigaci.

sfér. Curves` accurancy – přesnost vypočtu křivek .Display/Performance Occlusion culing Occlusion culing enabled – po aktivaci této volby nebudou v DMU Navigátoru propočítávány neviditelné části částečně viditelných elementů. že povrch je vytvořen z velmi jemné sítě polygonů (přesné zobrazení). Hodnota je počítána podle následujícího vzorce: průhyb x poloměr sférické plochy / 100 . plochy – je celkový poloměr přiřazený objektu (tato hodnota bývá obvykle větší u větších objektů). Fixed .nastavení přesnosti zobrazení povrchů (mozaiky) pro 3D zobrazení (obecný povrch je sestaven ze sítě polygonů. čím větší je objekt. že je použita hrubá síť. ale geometrie bude překreslována pomaleji. výhodou je rychlejší překreslování. Nízká hodnota znamená. pol. nastavením jejich velikosti je nastavena přesnost zobrazení ploch) Proportional velikost mozaiky je počítána v závislosti na velikosti objektu. která se nemění s velikostí objektu. Vyšší hodnota znamená. Pro stejnou hodnotu konstanty budou malé objekty zobrazeny jemněji. tím hrubší je síť elementů. čímž se zvýší výkon DMU Navigátoru 3D Accuracy . kde jsou: průhyb – hodnota zadaná posuvníkem.nastaví pevnou velikost odchylky (průhyb mozaiky) od objektu.

Nastavíte-li nízkou hodnotu. Použijte tuto volbu pokud potřebujete vidět objekt skrz jiný průhledný objekt. Proto je možné statickým nebo za pohybu nastavením zvyšovat nebo snižovat jeho kvalitu. Fixed . Tento mód je taktéž doporučen pro zvýšení výkonu obrazovky High (Alpha blending) . kdy potřebujete vidět několik průhledných objektů umístěných v rozdílných hloubkách scény. čím větší je objekt.velikost přesnosti je počítána v závislosti na velikosti objektu. let. výhodou je rychlejší překreslování. poloměr křivky – je celkový poloměr přiřazený objektu (tato hodnota bývá obvykle větší u větších objektů).nastavení přesnosti zobrazení křivek pro 2D zobrazení (obecný tvar je sestaven z polygonů. Level of Details – nastavení úrovně detailů (ouze u P2). Vyšší hodnota znamená. ve velkých sestavách. Ne vždy je potřebné (nebo výhodné – např. Po ukončení pohybu je součást překreslena do statického zobrazení Transparent Quality – kvalita průhlednosti Low (Screen door) . Budete moci pohybovat velkými součástmi rychleji. Pro stejnou hodnotu konstanty budou malé objekty zobrazeny jemněji. Hodnota je počítána podle následujícího vzorce: průhyb x poloměr křivky / 100 . kde se potřebujete pohybovat plynule a oželíte některé detaily) . pokud chcete vidět všechny detaily While Moving . bude toto nastavení aktivováno až po zapnutí. Při pohledu skrz přední sklo automobilu na jiné neprůhledné předměty uvnitř auta.počet obnovení obrazovky za sekundu během animací (zvětšování. pokud nastavíte tuto hodnotu na vysokou.: pokud používáte „product structure“ nebo „DMU Navigátor“. Např. že je použita hrubá síť. kde jsou: průhyb – hodnota zadaná posuvníkem.stejné jako pohled přes čisté sklo. Enabled . ale pohyb bude plynulejší (toto nastavení použijte např. bude vidět větší počet detailů. ale geometrie bude překreslována pomaleji. pohyb. při „fly mode“ apod. Pozn. let. Použijte v případech.. tím hrubší je síť elementů.nastaví pevnou velikost přesnosti. …). ale pohyb bude trhaný. Nízká hodnota znamená. která se nemění s velikostí objektu.Zaškrtněte toto nastavení pokud chcete aktivovat nastavení minimálního počtu obnovení obrazovky za sekundu během animací (zvětšování. Static – přesnost zobrazení detailů ve chvíli kdy se modelem nepohybuje. u velkých sestav) mít nastavenou nejvyšší kvalitu zobrazení součástí. že křivka je vytvořena z velmi jemné sítě polygonů (přesné zobrazení). Nastavte nízkou hodnotu.přesnost zobrazení detailů ve chvíli kdy se modelem pohybuje. pohyb. Tato metoda je nicméně značně náročná na výkon systému Frames per second . nastavením jejich velikosti je nastavena přesnost zobrazení křivek) Proportional to element size . …). Možný rozsah je od 1 do 30.obdobné pohledu skrz síťovinu nebo stínítko.2D Accuracy . nastavením větší hodnoty omezíte počet detailů.

zaškrtněte. Miscellaneous Show Outline (whenever possible) . válce apod. pokud chcete zobrazit obrysy součástí vytvořených rotací (hřídele. obrysy počítá program Show hidden edges (whenever possible) . Enable isoparametric generation – zapne generavání isoparametrů Display/Thickness Nastavení tloušťek čar a jejich zobrazení Thickness Index – pořadové číslo Size in pixel – počet bodů na obrazovce na šířku čáry reprezentující zobrazení této tloušťky čáry Size in mm – tloušťka čáry v mm.zobrazí nebo skryje neviditelné hrany vybraných („selected“) objektů. Zobrazované hrany počítá grafická karta stanice.). S touto tloušťkou bude čára tisknuta . Nastavení určuje. zda vidíte obrysy při zobrazení „NHR” a „Shading“ + „Edges modes“.

nejlépe použitelné při práci na solidech a sestavách Structure – strukturní vzhled stromu Constructive historic – zobrazení dle historie konstrukce Relational – zobrazení podle vztahů Tree orientation – orientace stromu Vertical – svislá orientace stromu Horizontal – vodorovná orientace stromu Tree item size – velikost stromu historie Text-dependent – v závislosti na velikosti textu Fixed Size . skrytý objekt je v stromu historie zobrazen šedě .X characters .) Tree Show/NoShow Active the Visualization of Show/NoShow .pevná velikost .pokud je tato volba zaškrtnutá.Display/Tree Tree Type – vzhled stromu historie Classical Windows Style – klasický vzhled stromu. Standardní nastavení Catie.X znaků (zobrazí maximálně X znaků v názvu.

Deaktivace způsobí. Zapnutí „anti-aliasingu“ (vyhlazování) na všechny hrany a čáry. .nastaví odstupňovanou barvu pozadí. Vybraná barva se stává směrem ke spodnímu okraji obrazovky světlejší. že čáry a roviny jsou vždy zobrazeny před všemi elementy Anti-aliasing Edges / Lines . Background – barva pozadí Selected elements – barva vybraných elementů Selected edges – barva vybraných hran Preselected element linetype – druh čáry předvybraného elementu ( tj. elementu který nabízí systém v blízkosti kurzoru ) Low-intensity element – barva elementů na pozadí Update needed – barva elementů ktreré potřebující obnovit (překreslit) Handles – barva posuvníků Surfaces Boundaries – zapne generování hranic při vytváření ploch a nastaví jejich barvu a tloušťku Depth Display Display all elements using Z-buffer depth .hrany / čáry. V tomto případě jsou všechny elementy (včetně čar a rovin) zobrazovány v jejich skutečné hloubce.toto nastavení aktivuje Z-buffer grafické karty.Display/Visualisation Colors – nastavení barev prostředí Graduated colour background .

V5 nepodporuje parametr z V4 deklarující kódovou stránku jinak nedefinovaného textu. Chceme-li tyto informace získat.ve verzi V4 jsou některé informace (atributy. musíme k tomuto souboru zadat cestu DEFAULT_DS_CODE_PAGE .Compatibility/Compatibility Conversion Display elements with the Display Mode Sensitive attribute off – zobrazení skrytých částí při konverzi z V4 > V5. třídy tabulek. „Project file“. Pro takovýto text je kódovou stránku třeba zadat. …) o modelu ukládány buď vnitřně nebo externě do tzv. Aby byly vidět všechny „faces“ a „surfaces“ musí se deaktivovat „CURRENT DISPLAY MODE SENSITIVE“ atribut v modelu V4 zaškrtnutím této volby V4 Declaration PROJECT File Path .velikost modelu ze kterého se ve V4 určují velikosti tolerancí. kóty. . poznámky.kódová stránka ve které budou uloženy texty při ukládání modelu do V4 Model Dimension . Standardně jsou při konverzi zobrazeny pouze plochy které byly v „Shading mode“.zde WRITING CODE PAGE .

Compatibility/CCD>V5 Dimension Options – nastavuje způsob importu kót z formátu *. přímky a kružnice Do not explode dimensions – naimportuje kóty jako kóty .cdd Explode dimensions – rozloží importované kóty na text.

Compatibility/Dxf Import with unit – jednotky v kterých je vyexportován importovaný model Imported file destination – nastaví kam má být importovaná geometrie přenesena Working view – importovaná geometrie bude vložena do aktuálního pohledu Background – importovaná geometrie bude vložena do pozadí Import Space Configuration – určuje které části modelu mají být importovány Model Space – bude importován pouze modelový prostor Paper Space – bude importován pouze výkresový prostor Both – bude importován modelový i výkresový prostor Import line type mapping – nastavení způsobu převodu jednotlivých typů čar z formátu DXF do Catia V5 Add – přidá do seznamu čáru s názvem zapsaným v poli DXF/DWG line types která bude při importu v Catia V5 reprezentována typem čáry zadaným v poli CATIA V5 line type Remove – vymaže ze seznamu právě vybraný typ čáry Export all sheets in distinct files All Sheets – při exportu výkresu budou vyexportovány výkresové listy v souboru .

Only current sheet . slp. obj.při exportu výkresu bude vyexportován pouze aktuální výkresový list DXF/DWG export files format – definice verze DXF formátu pro export Compatibility/External Formats Visu Format Unit Millimetres per unit – počet milimetrů na jednu jednotku v importovaném modelu ( byu. stl. ) .

Compatibility/IGES Export : Curve and surface type Standard – uloží soubor se standardními prvky Bspline – všechny prvky budou zkonvertovány na B-spline prvky Export : Representation mode Surface – zobrazí solidy jako plochy Wireframe – zobrazí solidy jako drátěný model Export : Precision Round off real numbers – zapne zaokrouhlování hodnot v exportovaném souboru Number of digit – počet desetinných míst na které mají být zaokrouhleny hodnoty v exportovaném souboru Export : Show/NoShow Save only shown entities – uloží pouze viditelné elementy nikoli elementy které jsou v NoShow Export : show dialog box show dialog box at file save – v průběhu ukládání zobrazí okno i informacemi a volbami .

Compatibility/V4>V5 Geometry import Create centers and end points – zapne import středů kružnic a koncových bodů Dimension conversion mode Convert dimension as a graphic – zapne převod kót jako grafiku. Tyto kóty nelze dále editovat Explode ditto mode Explode ditto – automaticky při exportu rozloží detaily na jednotlivé prvky .

vloží parametr jako číslo (bez definičního vzorečku). pokud používáte jinou abecedu. ale pouze v případě.zobrazí strom historie se vzorci Pasting Parameters – nastavení vkládání parametrů Without driving relation .jména parametrů Surrounded by the symbol ' – psát symboly do apostrofů.vloží parametr jako vzoreček. Zaškrtněte tuto volbu.zaškrtněte tuto volbu.Parameters/Knowledge Parameters Tree View – nastavení zobrazení některých parametrů ve stromě historie With Value – zobrazí strom historie s hodnotami With Formula . With driving relation involving parameters local to copy . že jsou vloženy i odkazy v něm obsažené With driving relation involving parameters external to copy . řecká písmena).vloží parametr jako původní vzorec Parameters names . pokud používáte vlastní knihovny funkcí . než latinku (např. jinak budou tato písmenka ve výrazech přejmenována Language Load extended language libraries .

Parameters/Parameters Tolerance Length Maximum tolerance – přesáhne li tolerance délkového rozměru tuto nastavenou hodnotu zobrazí se hlášení upozorňující na tuto skutečnost Minimum tolerance – je li tolerance délkového rozměru menší než tato nastavená hodnota zobrazí se hlášení upozorňující na tuto skutečnost Angle Maximum tolerance – přesáhne li tolerance úhlového rozměru tuto nastavenou hodnotu zobrazí se hlášení upozorňující na tuto skutečnost Minimum tolerance – je li tolerance úhlového rozměru menší než tato nastavená hodnota zobrazí se hlášení upozorňující na tuto skutečnost Default tolerance – systém použije defaultní nastavení .

.tato volba zvýší počet symbolů vazeb.při této volbě je po najetí myší příslušná kóta zvýrazněna Gap . symbol symetrie) Highlight pointed elements . které můžete vidět na pracovní ploše (např.mezera mezi kótovaným objektem a vynášecí čarou kóty Overrun .Parameters/Symbols Constraint Style – nastavení barev pro jednotlivé typy vazeb Resolved constraint – řešitelné vazby Unresolved constraint – neřešitelné vazby Overconstrained – vazby navíc Invalid geometry – chybná geometrie View angle – hodnota udávající minimální zobrazitelný úhel Filter – nastavení typu vazeb které chceme používat.přesah vynášecí čáry nad kótou. Popis naleznete na další straně Dimension Style – nastavení stylu zobrazení rozměrů Scale – nastavení velikosti značek pro vazby tangency (tangentnost) a parallelism (rovnoběžnost) Display iconified constraint elements .

rovnost Fixities .zkosení .úhly Fixed Angels – pevné úhly Tangencies .umožní výběr z vazeb označených v sekci Filter by Type Hide all – neumožní výběr žádného typu vazby Status Filter Do not filter status .filtruj zkontrolované kóty Product Show on active product – zobraz v aktivní sestavě Filter by type – filtruj vazby Dimensions .ukotvenost Concentricities .rozměry Angles . Filter – nastavení typu vazeb které chceme používat Filter Show all – umožní výběr ze všech typů vazeb Conditional Filter .filtruj nezkontrolované kóty Filter verified constrains .nepoužívej filtr Filter unverified constraints .soustřednost Chamfers .tečnost Coincidences .totožnost Equalities .

doplňuj nuly Exponential notation for values greater than 10e+X .počet desetiných míst pro čísla čtení/zápis Decimal places for read-only numbers .hodnoty pro čtení/zápis a pouze pro čtení zobraz stejně Decimal places for read/write numbers .hodnoty větší než 10e+X zobraz v exponenciálním tvaru Exponential notation for values lower than 10e-X .hodnoty menší než 10e-X zobraz v exponenciálním tvaru Display for the magnitude Length Same display for read/write numbers and read-only numbers .zobrazení desetiných míst Display trailing zeros .počet desetiných míst pro čísla pro čtení .Parameters/Units Units Magnitudes – veličina Units – jednotky Symbols – značka jednotky Dimensions display .

pokud je stejné.cgr soubory uložené v paměti „cache“. Kontroluje časová razítka.Infrastructure Product Structure/Cache Management Cache Activation Work with the cache systém .cgr soubor.časové razítko. Modely V4 jsou do sestavy nahrány v „Design Mode“. otevře se .cgr soubor modelu.cgr souboru uloženého v paměti cache. nahraje se model a vytvoří nový .cgr soubory (výrazně rychleji) a vlastní model se nahraje až když s ním budete potřebovat pracovat. Tato volba kontroluje „Time Stamp“ (časové razítko) modelu. Standardní umístění je v „home“ adresáři na unixových platformách a v „userprofile“ pod WinNT Path to the local cache . Při použití této volby CATIA vytváří při prvním nahrání nové sestavy .maximální velikost paměti cache v MB.umístění Cache.pracuj s pamětí Cache. . Při příštím otevření sestavy se nahrají pouze .cesta k pomocné Cache Cache Size Maximum size X MB . Cache Location . Pokud je jiné než razítko .cesta k místní Cache Path to the released cache . Time Stamp Check timestamps .

administrace databáze. PSN (Product Structure Navigator) Display Options .cesta k místní paměti Cache .Product Structure/Enovia VPM Tato kapitola se zabývá nastavením „Enovia/CDMA“ (pouze na Unixových systémech). Tato volba umožní používat atributy CDMA a sestav.automaticky zvýrazni v PSN Customize session building Load all properties – načte všechny vlastnosti V4 CDM Cahe Management .používej paměť Cache z verze 4 Path to the V4 local cache . CDMA Interoperability Administration .správa paměti Cache verze 4 Work with the V4 cache systém .volby zobrazení PSN (Průvodce strukturou výrobku) Automatic Highlight in PSN . CDMA / Product Structure Mapping .CDMA / Mapování struktury výrobků. Tato volba Vám umožní definovat parametry spojení s CDMA databází (Oracle nebo DB2 databáze).nastavení spolupráce s CDMA Database Administration .

které údaje se mají zobrazit ve stromě historie Default Display – zobrazí se přednastavené implicitní údaje Customized Display – zobrazí ve stromě historie údaje ve formátu nadefinovaném v poli Display Format Product. pořadí a počet údajů které chceme zobrazit u každé položky ve stromě historie .Product Structure/Nodes Customization Node Display – nastavení. Component – kliknutím na jednotlivé položky této sekce můžeme přidávat jednotlivé položky do pole Display Format Display Format – formát.

Product Structure/Product Structure Nastavení pro modul Product Stucture Part Number Manual input – ruční zadávání čísla tělesa při vkládání Representation Do not activate default shapes on open – Specification tree Automatic Expand – automatické rozbalování položek ve stromě historie Constraints – zobrazení vazeb ve stromě historie Parameters – zobrazení parametrů ve stromě historie Relations – zobrazení relací ve stromě historie .

Katalog bude nejdříve hledán na této cestě. Material Catalog Location Material Catalog Path .cesta k uživatelskému katalogu materiálů. můžete aktivovat tuto volbu.Material/Material Warning Display Warning when adding new properties to a material .cc360 a nahrazuje jimi obrázky představující textury materiálů .pokud pracujete na pracovní stanici SGI s nainstalovanou podporou ClearCoat.při zaškrtnutí této volby je při změně přednastavených vlastností materiálu zobrazeno výstražné okno. V tomto případě systém automaticky vyhledává soubory s příponou . až poté na cestě definované v proměnné „CATStartupPath“ ClearCoat Support Support of ClearCoat files for material textures .

rozlišení textury při manipulaci s tělesem Update when viewpoint rotated more than – provede update jestliže tělesem otočíme o více stupňů než je zadáno Computation passes – přesnost výpočtu .zobrazí neaktivní tělesa Reflection Enable enviroment reflection – nastaví vzhled ploch tak že plochy mají odrazivé vlastnosti Show wall textures in reflection – zapne zobrazení textury cihlové zdi v odrazech na plochách Texture size in static – rozlišení textury je li těleso v klidu Texture size while moving .zobrazí neaktivní tělesa zjednodušeně Full display .Rendering/Display Inactive Lights No display – nezobrazí neaktivní světla Full display – zobrazí neaktivní světla Inactive Enviroments No display .nezobrazí neaktivní tělesa Simplified display .

přednastavení místa do kterého má být obrázek uložen On screeen – výsledný obrázek bude zobrazen na obrazovce On disk .Rendering/Output Qiuck Render – nastavení pro zrychlený rendering Image Size – přednastavení velikosti obrázku From active viewpoint – velikost obrázku bude definována velikostí a rozlišením aktuálního pohledu Fixed .velikost obrázku bude definována zadanými hodnotami Output .výsledný obrázek bude uložen do zadaného souboru .

Union … Sketches – zobrazí skicu ve stromě v průběhu jejího vytváření Geometry - Only the current operated solid – pracujeme li s několika tělesy zobrazí pouze aktuální těleso . uživatelem definované vzorce … Relations – vazby jednotlivých rozměrů k jiným … Bodies under operations – tělesa připojená s použitím funkcí Add. Remove.Mechanical Design Part Design/Display Specification tree – nastavení které položky se mají ve stromě zobrazit External References – externí reference Constraints – geometrické vazby Parameters – materiál.

Part Design/General External References – okolní vazby Keep link with selected object – načte těleso i s vazbou na okolní díly ( pouze je li těleso součástí sestavy ) Create external references in Show mode – zobrazí okolní vazby v Show mode Confirm when creating a link with selected object – zobrazí okno s výzvou pro potvrzení po vytvoření vazby Update Automatik – update bude prováděn automaticky Manual –update bude prováděn jen při aktivaci uživatelem Stop update on first error – zastaví provádění update při nalezení první chyby Synchronize all external references for update – při update tělesa provede update i na tělesech se kterými má aktuální těleso reference Delete Operation – smazání elementu Display the Delete dialog box – při mazání elementu zobrazí dialogové okno Delete referenced sketches – spolu s elementem smaže i skicu CGR previsualization Save a CGR previsualization – v souboru modelu bude uložen i CGR formát geometrie který bude použit pokud model využijeme jen pro zobrazení .

Don´t save a CGR previsualization – v souboru modelu nebude uložen i CGR formát geometrie Clean existing CGR previsualization – vymaže ze souboru modelu CGR data pokud je zde nalezne Part Design/Tolerancing Standard Default standard at creation – přednastavený standard při vytváření modelu Rotation Rotation snap angle – úhel pootáčení textů. Není li toto políčko označeno zobrazují se manipulátory jako při zobrazení na obrazovce 1:1. rámů a vynášecích čar Manipulators Reference size – velikost znaků ( manipulátorů ) po jejichž uchopení můžeme modifikovat některé vlastnosti kót ( délku a přesahy vynášecích čar … ) Zoomable – po označení tohoto políčka se manipulátory zobrazí v zadané Reference size a spolu s geometrií se pří přibližování zvětšují a obráceně. Při přibližování a oddalování geometrie mají manipulátory vzhledem k obrazovce stále stejnou velikost . rámů a vynášecích čar Automatic snapping – automatické natáčení textů.

vždy s montážními vazbami. .aktivní úroveň.s montážními vazbami. vyjmi).s montážními vazbami. pouze při kopírování. Always with the assembly constraints .Assembly Design/Assembly Update Automatik – update bude prováděn automaticky Manual – update bude prováděn jen při aktivaci uživatelem Active level . Vloží jednu nebo více součástí. Vloží jednu nebo více součástí bez jejich montážních vazeb With the assembly constraints only after a Copy . Vloží jednu nebo více součástí s jejich montážními vazbami ovšem pouze po příkazu „Copy“ (kopíruj). With the assembly constraints only after a Cut . Zaktualizuje vazby ve všech hladinách aktivní součásti Paste components – vkládání komponent Without the assembly constraints . vždy s jejich montážními vazbami. pouze při vystřižení.bez montážních vazeb. Vloží jednu nebo více součástí s jejich montážními vazbami ovšem pouze po příkazu „Cut“ (vystřihni. Zaktualizuje vazby v aktivní hladině aktivní součásti All the levels -všechny úrovně.

Určení pořadí vytvoření detekovaných vazeb při použití příkazu „Quick Constraint“.vytváření vazeb.rovnoběžnost Perpendicularity .jako první vytvářet ověřené vazby .Veřejné geometrické elementy jsou elementy. Only use the published geometry . které jsou takto autorem označeny.shodnost Offset .odsazení Angle .Constraints creation .rychlé vazby. Quick Constraint .úhel Parallelism . že není povoleno zobrazení v „Design Mode“. Při importu součásti do sestavy je tyto elementy možné použít při vytváření vazeb mezi díly i v případě.kolmost Create verified constraints first . Surface contact – dotyk povrchů Coincidence .používej pouze veřejnou geometrii Access to geometry Automatic switch to Design mode – modely sestavě budou automaticky v Design módu Move components Display warning when moving a component involved in a FixTogether – zobraz varování při pohybu komponentou zahrnutou do FixTogether (vše pevně). zobrazí se při přesunu součástí spojenými pevnou vazbou chybové hlášení. Pokud je tato volba zaškrtnutá.

Sketcher/Sketcher Grid – nastavení mřížky Display – zapne zobrazení mřížky Snap to point – zapne uchopování se průsečíku mřížky Allow Distortions – aktivuje rozdílné nastavení mřížky ve směru H a V Primary spacing – rozteč hlavní mřížky Graduations – počet dělení hlavní mřížky mřížkou vedlejší Sketch Plane – nastavení skicovací roviny Shade sketch plane – zapne stínování skicovací roviny Position sketch plane parallel to screen – zapne automatické sklápění skicovací roviny do roviny obrazovky Geometry – nastavení vytvářených elementů Create circle and ellipse centers . vytváření rozměrových vazeb .zapne generování středů kružnic a elips Drag elements end points included – zapne možnost modifikace elementů posunem jejich koncových bodů Allow direct manipulation – zapne možnost modifikace elementu pouze jeho uchopením a tažením myší Constraint – zapnutí automatického vytváření vazeb Creates the geometrical constraints – automatické vytváření geom. vazeb Creates the dimensional constraints – autom.

kolmost a tangentnost Horizontality and verticality – vodorovnost a svislost Colors Default color of the elements – barva elementů skici Visualization of diagnostic – aktivuje provádění analýzy skici při jejím vytváření. ale slouží ke geometrické definici profilu SmartPick – SmartPick elementy a symboly . tj.SmartPick – nastavení vazeb které mají být dynamicky zobrazovány při tvorbě elementu Support lines and circles – uchopení bodu na přímce a kružnici Aligment – srovnání do přímky s jiným elementem Parallelism. Vedleší tlačítko Colors zobrazí následující okno umožňující nastavit zobrazení výsledků analýzy Over-constrained elements – překótované elementy Inconsistent elements – elementy u kterých je pro správnou definici změnit nebo přidat alespoň jednu kótu Not-changed elements – elementy které nelze přepočítat Iso-constrained elements – plně definované elementy Other color of the elements – vedleší tlačítko Colors zobrazí následující okno umožňující nastavit zobrazení jednotlivých typů elementů skici Isolated elements – element vzniklý na základě 3D geometrie ne které ale není dále závislý Protected elements – elementy které nelze měnit Construction elements – konstrukční elementy. perpendicularity and tangency – rovnoběžnost. elementy které nepatří k výslednému profilu.

Mold Tooling Design/ Mold Design Catalog storage Directory – adresář ve kterém se nachází katalog forem a jejich částí Mold storage Directory – adresář do kterého budou automaticky ukládat jednotlivé díly formy .

Structure Design/ Structure Design Nastavení vlastností pro modul Structure Design .

tj. kóty které při update výkresu po změně rozměrů geometrie nezmění svoji hodnotu Only create non-associative dimensions – vždy vytvářet neasociované kóty Allow non-associative dimensions – vytvářet neasociované kóty pouze nelze li kótu asociovat ( svázat s geometrií ) Never reate non-associative dimensions – nikdy nevytvářet neasociované kóty .Drafting/Dimension Dimension Creation Manual positioning at creation – zapne manuální pozicování kót po jejich vytvoření pomocí myši Create associativity dimension line/ geometry – vzdálenost mezi kótami a geometrií bude stejné ( má smysl jen není zapnuto Manual positioning at creation ) Default dimension line/ geometry distance – přednastavená vzdálenost mezi kótami a geometrií bude stejné ( má smysl jen není zapnuto Manual positioning at creation ) End dimension creation at line up – je li toto políčko zatrženo a při vytváření kóty označíme kótu na jejíž úroveň má být vytvářená kóta vysunuta bude po tomto funkce vytváření kóty ukončena. V opačném případě musíme funkci vytváření kóty ukončit kliknutím myši do volného prostoru Associativity on 3D – volba jakým způsobem se mají vytvářet kóty které nejsou svázány s geometrií.

Line up Default offset – přednastavené odsazení kót délkových a úhlových Analysis display mode – tento mód zobrazuje kóty v různých barvách dle typu a vlastností kót Activate analysis display mode – zapne tento mód Non up-to-date dimensions – zobrazí zadanou barvou neasociované kóty Non associative dimensions (on 3D) .zobrazí zadanou barvou kóty které zobrazují skutečnou hodnotu .zobrazí zadanou barvou kóty převzaté z 3D modelu které jsou ne 3D modelu neasociované Dimensions converted to graphical elements .zobrazí zadanou barvou řídící kóty True dimensions .zobrazí zadanou barvou kóty které jsme naimportovali jako grafické elementy a ne jako kóty Fake simensions .zobrazí zadanou barvou kóty které zobrazují falešnou hodnotu Driving dimensions .

materiál … ) Display relations .Drafting/Display Colors – nastavení barev pozadí pro výkres a detail Sheet background – barva pozadí výkresu Detail background – barva pozadí detailu Graduated color – barva pozadí se bude stupňovat od nejsvětlejšího odstínu dole po nejtmavší odstín nahoře Preview – ukázka zobrazení nastavené barvy Tree – volba zobrazení některých atributů ve stromě Display parameters – zobrazí ve stromě položku Parameters ( uživatelem definované vzorce.zobrazí ve stromě položku Relations ( vazby ) Manipulators – nastavení zobrazení manipulátorů ( přesahu vynášecích čar … ) Reference size – velikost znaků ( manipulátorů ) po jejichž uchopení můžeme modifikovat některé vlastnosti kót ( délku a přesahy vynášecích čar … ) Zoomable – po označení tohoto políčka se manipulátory zobrazí v zadané Reference size a spolu s geometrií se pří přibližování zvětšují a obráceně. Při přibližování a oddalování geometrie mají manipulátory vzhledem k obrazovce stále stejnou velikost View axis – nastavení zobrazení osového kříže v aktivním pohledu . Není li toto políčko označeno zobrazují se manipulátory jako při zobrazení na obrazovce 1:1.

Visualization of the view axis in the current view – zapne zobrazení osového kříže v aktivním pohledu Zoomable . Není li toto políčko označeno osový kříž se zobrazí v předdefinované velikosti vzhledem k obrazovce.po označení tohoto políčka se osový kříž spolu s geometrií se pří přibližování zvětšuje a obráceně. Při přibližování a oddalování geometrie má osový kříž vzhledem obrazovce stále stejnou velikost .

rámů a vynášecích čar Automatic snapping – automatické natáčení textů.Drafting/General Ruler Show ruler – zobrazí svislé a vodorovné pravítko Grid – nastavení mřížky Display – zapne zobrazení mřížky Snap to point – zapne uchopování se průsečíku mřížky Allow Distortions – aktivuje rozdílné nastavení mřížky ve směru H a V Primary spacing – rozteč hlavní mřížky Graduations – počet dělení hlavní mřížky mřížkou vedlejší Rotation Rotation snap angle – úhel pootáčení textů. rámů a vynášecích čar .

Drafting/Generation Geometry generation / Dress up – definuje nebo potlačuje generování některých elementů při vytváření pohledů a řezů z 3D geometrie Generate axis – generování os Generate center lines – generování os děr Generate threads – generování závitů Generate fillet (boundary) – generování okrajů rádiusů Hidden lines – generování skrytých hran 3D colors inheritance – zobrazí elementy stejnou barvou jakou mají ve 3D Dimension generation – definuje parametry generování kót z 3D modelu Generate dimensions when updating the sheet – zapne automatické generování kót při každém update výkresu Filters before generation – před vlastním generováním kót se zobrazí následující okno ve kterém můžeme zvolit které druhy kót chceme generovat .

Automatic positioning after generation – zapne automatické pozicování kót při jejich generování Allow automatic transfer between views – povolí automatický přesun kót mezi pohledy Analysis after generation – po ukončení generace kót zobrazí následující okno s informacemi a políčky po jejichž zatržení se zvýrazní kóty odpovídající vybrané vlastnosti Delay between generations for step-by-step mode – časový interval po kterém dojde ke generování další kóty při generování kót krok-po- kroku .

kolmost a tangentnost Horizontality and verticality – vodorovnost a svislost Constraints creation Create detected and feature-based constraints – zapne generování detekovaných vazeb i vazeb definovaných při vytváření prvků Constraints visualisation Visualize constraints – je li toto políčko zatrženo budou v následujících položkách zatržené vazby automaticky zobrazeny ve výkrese Reference size – velikost značek vazeb Constraints color – barva značek vazeb .Drafting/Geometry Manipulators Allow direct manipulation – zapne možnost modifikace dříve vytvořené geometrie Geometry – nastavení vytvářených elementů Create circle and ellipse centers .zapne generování středů kružnic a elips Drag elements end points included – zapne možnost modifikace elementů posunem jejich koncových bodů SmartPick – nastavení vazeb které mají být dynamicky zobrazovány při tvorbě elementu Support lines and circles – uchopení bodu na přímce a kružnici Aligment – srovnání do přímky s jiným elementem Parallelism. perpendicularity and tangency – rovnoběžnost.

je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby vodorovnosti Perpendicularity .je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby kolmosti Coincidence . Vedleší tlačítko Colors zobrazí následující okno umožňující nastavit zobrazení výsledků analýzy Over-constrained elements – překótované elementy Inconsistent elements – elementy u kterých je pro správnou definici změnit nebo přidat alespoň jednu kótu Not-changed elements – elementy které nelze přepočítat Iso-constrained elements – plně definované elementy Other color of the elements – vedleší tlačítko Colors zobrazí následující okno umožňující nastavit zobrazení jednotlivých typů elementů skici Isolated elements – element vzniklý na základě 3D geometrie ne které ale není dále závislý Protected elements – elementy které nelze měnit Construction elements – konstrukční elementy.je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby paralelnosti Concentricity .je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby soustřednosti Tangency .je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby vodorovnosti Paralelism . tj. Horizontality .je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby sesouhlasení Symmetry . elementy které nepatří k výslednému profilu.je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby tangentní návaznosti Verticality . ale slouží ke geometrické definici profilu SmartPick – SmartPick elementy a symboly .je li toto políčko zatrženo budou zobrazeny vazby symetrie Colors Default color of the elements – barva elementů skici Visualization of diagnostic – aktivuje provádění analýzy skici při jejím vytváření.

) Scaling factor – zapne generování měřítka v pohledu View frame – při vytvoření pohledu nebo řezu zobrazí rám New Sheet – volba způsobu vložení dalších listů do výkresu Source sheet – zdrojový list Sheet set as default.rohové razítko … ) .bude vložen list s vlastnostmi prvního listu Other drawing .Drafting/Layout View creation – volba prvků které se mají generovat při vytvoření pohledu nebo řezu View name – zapne generování názvu pohledu ( Front view.bude vložen list s vlastnostmi listu převzatými z jiného souboru Additional parameters Copy background view – načte zdrojový list i s podkladem ( na něm je rámeček. or first sheet – bude vložen list s přednastavenými vlastnostmi nebo vlastnostmi prvního listu First sheet . Left view ….

Union … Sketches – zobrazí skicu ve stromě v průběhu jejího vytváření Geometry - Only the current operated solid – pracujeme li s několika tělesy zobrazí pouze aktuální těleso . Remove.Shape Display Specification tree – nastavení které položky se mají ve stromě zobrazit External References – externí reference Constraints – geometrické vazby Parameters – materiál. uživatelem definované vzorce … Relations – vazby jednotlivých rozměrů k jiným … Bodies under operations – tělesa připojená s použitím funkcí Add.

General External References – okolní vazby Keep link with selected object – načte těleso i s vazbou na okolní díly ( pouze je li těleso součástí sestavy ) Create external references in Show mode – zobrazí okolní vazby v Show mode Confirm when creating a link with selected object – zobrazí okno s výzvou pro potvrzení po vytvoření vazby Update Automatik – update bude prováděn automaticky Manual –update bude prováděn jen při aktivaci uživatelem Stop update on first error – zastaví provádění update při nalezení první chyby Synchronize all external references for update – při update tělesa provede update i na tělesech se kterými má aktuální těleso reference Delete Operation – smazání elementu Display the Delete dialog box – při mazání elementu zobrazí dialogové okno Delete referenced sketches – spolu s elementem smaže i skicu CGR previsualization Save a CGR previsualization – v souboru modelu bude uložen i CGR formát geometrie který bude použit pokud model využijeme jen pro zobrazení .

Don´t save a CGR previsualization – v souboru modelu nebude uložen i CGR formát geometrie Clean existing CGR previsualization – vymaže ze souboru modelu CGR data pokud je zde nalezne .

Version 5 Release 5 Sketcher .

je li aktivována tato funkce bude se kurzor myši chytat pouze bodů definovaných jako průsečíky pomocné mřížky.Nástroje Na této nástrojové liště se kromě následujících čtyřech ikon zobrazují i dodatečné volby pro jednotlivé funkce. je li např.je li aktivována tato funkce jsou spolu s vytvářeným elementem vytvořeny i jeho geometrické vazby k elementům na jejichž základě byl element vytvořen tj. Vzhledem k zobrazování dodatečných voleb se mění velikost této nástrojové lišty a proto doporučujeme tuto nástrojovou lištu umístit na pracovní plochu a to na levou polovinu obrazovky Snap to Point ( Uchop bod rastru ) . elementy které jsou viditelné a použitelné pouze ve skicáři.je li aktivována tato funkce jsou spolu s vyvářeným elementem vytvořeny i jeho rozměrové kóty pokud tyto byly zadány v průběhu vytváření elementu tj. Pomocné elementy jsou zobrazeny čárkovaně a barvou nastavenou v Tools/Options ( standardně šedá barva ) Geometrical Constraint ( Geometrické vazby ) . budou vytvořeny veškeré kóty dle hodnot které jsme ručně zadali v rámci dodatečných voleb této nástrojové lišty . Tyto dodatečné volby jsou specifické pro danou funkci a proto budou vysvětleny až s touto funkcí. Není li aktivována tato funkce vytváříme elementy vlastní skicu. Není li aktivována tato funkce můžeme myší zadat libovolný bod bez ohledu na rozteč pomocné mřížky Construction/Standart Elements (Konstrukční/standardní elementy ) - je li aktivována tato funkce vytváříme pouze pomocné elementy tj. přímka A vytvořena jako paralelní k přímce B je po vytvoření této přímky A automaticky vytvořena i paralelní vazba na přímku B Dimensional Constraints ( Rozměrové vazby ) .Tools .

Geometrické profily Profile ( Profil ) . Tvorbu profilu ukončíme uzavřením polygonu.Profile .tato funkce umožňuje tvorbu profilů ( polygonů složených z přímek a oblouků ). V – x. y souřadnice koncového bodu přímky L – délka přímky A – úhel přímky vzhledem k ose x Tangent arc . V – x. y souřadnice koncového bodu oblouku R – poloměr kružnice . nebo dvojitým stiskem klávesy Esc a nebo zavoláním jiné funkce Dodatečné volby na nástrojové liště Tools - Pomocí ikon na nástrojové liště Tools lze volit mezi třemi způsoby definování další části profilu Line – další element profilu bude přímka H. nebo dvojklikem. popotažením myši a následným uvolněním tlačítka na myši H. Téhož lze dosáhnout přidržením tlačítka na myši při definici bodu z něhož má oblouk vycházet.další element profilu bude oblouk který bude tangentně navazovat na předchozí element.

y souřadnice prvního rohu obdélníka H. V – x. V – x. y souřadnice druhého ( popř. V – x. y souřadnice druhého rohu obdélníka Width – délka obdélníka Height – šířka obdélníka . třetího ) bodu oblouku R – poloměr kružnice Rectangle ( Obdélník ) – vytvoří obdélník jehož strany budou rovnoběžné s osami x a y a to zadáním dvou bodů ve dvou protilehlých rozích obdélníka Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.další element profilu bude oblouk definovaný třemi body přičemž první bod oblouku je automaticky poslední bod předcházejícího elementu H. Three Point Arc .

y souřadnice bodu určujícího šířku obdélníka Height – šířka obdélníka . V – x. y souřadnice prvního ( druhého ) bodu přímky určující délku první strany a orientaci obdélníka W – délka přímky určující délku první strany a orientaci obdélníka A – úhel přímky vzhledem k ose x H. V – x.vytvoří libovolně orientovaný obdélník zadáním třech bodů. První dva body určují délku první strany a orientaci obdélníka a třetí bod určuje šířku obdélníka Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. Oriented Rectangle ( Orientovaný obdélník ) .

První dva body určují délku a směr první strany a třetí bod určuje šířku kosodélníka a úhel mezi první a druhou stranou kosodélníka Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice prvního ( druhého ) bodu přímky určující délku a orientaci první strany kosodélníka W – délka přímky určující délku první strany a orientaci kosodélníka A – úhel přímky vzhledem k ose x H. V – x. V – x. Parallogram ( Kosodélník ) .úhel mezi první a druhou stranou kosodélníka .vytvoří kosodélník zadáním třech bodů. y souřadnice bodu určujícího šířku kosodélníka a úhel mezi první a druhou stranou kosodélníka Height – šířka kosodélníka Angle .

vytvoří ovál zadáním středů koncových oblouků a jejich poloměru popř. bodu ležícím na oválu Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Radius – poloměr koncových oblouků. H. Elongated Hole ( Ovál ) . y souřadnice bodu ležícího na oválu . V – x. V – x. H. y souřadnice prvního ( druhého ) středu koncového oblouku L – délka přímky určující spojnici středů koncových oblouků A – úhel přímky určující spojnici středů koncových oblouků vzhledem k ose x Radius – poloměr koncových oblouků.

V – x. y souřadnice požadovaných bodů ( souřadnice středu kružnice definující osu oválu . počátečního nebo koncového bodu kruhové výseče ) R – poloměr kružnice definující osu oválu A – úhel počátku kruhové výseče vzhledem k ose x.vytvoří kruhový ovál zadáním zadáním středu a poloměru kružnice na které bude ležet osa otvoru. Cylindrical Elongated Hole ( Kruhový ovál ) . bodů definujících kruhovou výseč této kružnice na okrajích které budou ležet středy koncových oblouků a poloměru koncových oblouků popř. bodu ležícím na oválu Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Radius – poloměr koncových oblouků. H. V – x. na okraji které leží středy koncových oblouků S – úhel kruhové výseče na okraji které leží středy koncových oblouků Radius – poloměr koncových oblouků. H. y souřadnice bodu ležícího na oválu .

y souřadnice bodu ležícího na prvním ( druhém ) koncovém oblouku . V – x. y souřadnice prvního ( druhého ) středu koncového oblouku L – délka přímky určující spojnici středů koncových oblouků A – úhel přímky určující spojnici středů koncových oblouků vzhledem k ose x H.vytvoří profil ve tvaru klíčové dírky zadáním dvou bodů definujících osu profilu a středy oblouků a zadáním bodů ležících na prvním ( menším ) a druhém ( větším ) koncovém oblouku Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. Keyhole ( Klíčový otvor ) . V – x.

V – x. V – x. y souřadnice bodu který bude ležet ve středu jedné ze stran šestiůhelníku Dimension – vzdálenost středu šestiůhelníku a bodu který bude ležet ve středu jedné z jeho stran Angle – úhel spojnice středu šestiůhelníku a bodu který bude ležet ve středu jedné z jeho stran vzhledem k ose x . Hexagon ( Šestiúhelník ) .vytvoří šestiůhelník zadáním středu šestiůhelníku a bodu který bude ležet ve středu jedné z jeho stran Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice středu šestiůhelníku H.

Circle ( Kružnice ) . bodu ležícím na kružnici Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. V – x. y souřadnice prvního ( druhého.vytvoří kružnici zadáním tří bodů ležících na kružnici Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.vytvoří kružnici zadáním středu kružnice a poloměru kružnice popř. y souřadnice středu kružnice ( bodu ležícího na kružnici ) R – poloměr kružnice Three Point Circle ( Kužnice definovaná třemi body ) . V – x. třetího ) bodu ležícího na kružnici R – poloměr kružnice .

Circle Using Coordinates ( Kužnice definovaná souřadnicemi ) . y souřadnice středu kružnice Polar . V – x.vytvoří kružnici tangentní ke třem elementům a to označením těchto tří elementů ( přímek. kružnic … ) .souřadnice středu kružnice v polárních souřadnicích Radius – poloměr kružnice se středem v počátku souřadného systému na které bude ležet střed vytvářené kružnice Angle – úhel spojnice středu vytvářené kružnice a počátku souřadného systému vzhledem k ose x Radius – poloměr vytvářené kružnice Tri-Tangent Circle ( Tritangentní kružnice ) .vytvoří kružnici zadáním souřadnic středu kružnice v kartézských nebo polárních souřadnicích a poloměru kružnice Center Point – souřadnice středu kružnice Cartesian .souřadnice středu kružnice v kartézských souřadnicích H.

Three Point Arc ( Oblouk ze tří bodů ) .vytvoří oblouk zadáním tří bodů. Budeme zadávat nejdříve počáteční bod pak koncový bod a nakonec prostřední bod ležící na oblouku Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.vytvoří oblouk zadáním tří bodů. Oblouk bude těmito body procházet v pořadí ve kterém budeme tyto body zadávat Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. třetího ) bodu ležícího na oblouku R – poloměr oblouku Three Point Arc Starting With Limits ( Oblouk ze tří bodů s nejprve zadanými okraji ) . V – x. y souřadnice prvního ( druhého. y souřadnice prvního ( třetího. druhého ) bodu ležícího na oblouku R – poloměr oblouku . V – x.

V – x.vytvoří křivku procházející libovolným počtem zadaných bodů. y souřadnice středu kružnice (počátečního. y souřadnice dalšího bodu kterým má křivka procházet . V – x. koncového bodu oblouku ) R – poloměr oblouku A – úhel počátku kruhové výseče oblouku vzhledem k ose x S – úhel kruhové výseče oblouku Spline ( Křivka ) . Tvorbu křivky ukončíme stiskem klávesy Esc nebo zavoláním jiné funkce Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. Arc ( Oblouk ) .vytvoří oblouk zadáním středu a poloměru kružnice na které bude oblouk ležet a bodů definujících kruhovou výseč této kružnice která se stane vytvářeným obloukem Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.

koncového bodu poloosy a libovolného bodu na elipse Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. vrcholu paraboly a počátečního a koncového bodu paraboly Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. počátečního a koncového bodu ) paraboly . y souřadnice středu elipsy Major Radius – velikost hlavní poloosy elipsy Minor Radius – velikost vedlejší poloosy elipsy A – úhel hlavní polosy vzhledem k ose x Parabola by Focus ( Parabola definovaná ohniskem ) . V – x.vytvoří elipsu zadáním středu elipsy. y souřadnice ohniska ( vrcholu. V – x.vytvoří parabolu zadáním ohniska. Ellipse ( Elipsa ) .

y souřadnice ohniska ( středu. středu ( průsečnice tangent ). V – x. počátečního a koncového bodu ) hyperboly e – hodnota která se vypočítá jako převrácená hodnota procentuelního poměru vzdálenosti ohniska a vrcholu ke vzdálenosti ohniska a středu dělelného 100 .vytvoří hyperbolu zadáním ohniska. vrcholu. vrcholu hyperboly a počátečního a koncového bodu hyperboly Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. Hyperbola by Focus ( Hyperbola definovaná ohniskem ) .

oblouk. parabolu. Po aktivaci této volby musíme zadat bod jehož spojnice s prvním okrajovým bodem definuje těčný směr počátku kuželosečky a jehož spojnice s druhým okrajovým bodem definuje těčný směr konce kuželosečky H. dva body pokud jsme definovali jen počáteční nebo koncový tečný směr a tři body pokud jsme nedefinovali žádný tečný směr ) Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – First Tangent – tangenta z prvního okrajového bodu kuželosečky. y souřadnice právě zadávaného bodu e – ohnisková vzdálenost . tečný směr počátku kuželosečky ( jen pokud jej chceme zadat ). koncový bod kuželosečky. V – x. Po aktivaci této volby musíme zadat bod jehož spojnice s prvním okrajovým bodem definuje těčný směr počátku kuželosečky Second Tangent . hyperbolu ). tečný směr konce kuželosečky ( jen pokud jej chceme zadat ) a další body definující kuželosečku ( jeden bod pokud jsme definovali počáteční i koncový tečný směr. Creates a Conic . Kuželosečku lze vytvořit několika způsoby a to zadáním – pěti bodů – čtyř bodů a jedné tangenty – tří bodů a dvou tangent Po spuštění funkce zadáváme počáteční bod kuželosečky.tangenta z druhého okrajového bodu kuželosečky.vytvoří kuželosečku ( elipsu. Po aktivaci této volby musíme zadat bod jehož spojnice s druhým okrajovým bodem definuje těčný směr konce kuželosečky Two tangentes – tangenta z prvního i z druhého okrajového bodu kuželosečky. kružnici.

vytvoří přímku zadáním dvou koncových bodů nebo středového a koncového bodu přímky Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Symmetrical Extension – je li tato ikona aktivována označuje první zadaný bod střed vytvářené přímky. V – x. oblouk.vytvoří přímku tangentní ke dvěma elementům ( kružnice. křivka ) nebo z bodu k jednomu elementu Axis ( Osa ) .vytvoří osovou přímku zadáním dvou koncových bodů. y souřadnice počátečního ( středového. Tato osová přímka slouží pouze jako pomocný element pro zadání osy symetrie Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – . Line ( Přímka ) . V opačném případě označuje první zadaný bod počátek vytvářené přímky H. koncového ) bodu přímky L – délka přímky A – úhel přímky vzhledem k ose x Bi–Tangent Line ( Bitangentní přímka ) .

vytvoří bod zadáním souřadnic myší ne zadáním xy souřadnic Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. V – x. V – x.souřadnice bodu v polárních souřadnicích Radius – poloměr kružnice se středem v počátku souřadného systému na které bude ležet vytvářený bod Angle – úhel spojnice vytvářeného bodu a počátku souřadného systému vzhledem k ose x . y souřadnice bodu Point by Using Coordinates ( Bod zadaný souřadnicemi ) . H. V – x. y souřadnice bodu Polar . y souřadnice počátečního ( koncového ) bodu přímky L – délka přímky A – úhel přímky vzhledem k ose x Point by Clicking ( Bod ) .vytvoří bod na zadaných.souřadnice bodu v kartézských souřadnicích H. kartézských nebo polárních souřadnicích Cartesian .

Equidistant Points ( Stejně vzdálené body ) .vytvoří skupinu bodů ležících na zvoleném elementu ( přímce. oblouku … ) a stejně vzdálených od sebe zadádním elementu na kterém budou body ležet. bodu na elementu na kterém bude ležet první bod. vzdálenosti bodů od sebe a počtu bodů Parameters Spacing – vzdálenost mezi jednotlivými body New Points – počet bodů Reverse Direction – otočí směr kterým budou vytvořeny body vzhledem k bodu počátečnímu .

po vytvoření zaoblení neořeže přečnívající části zaoblovaných elementů Radius – poloměr zaoblení ( toto políčko se objeví až po zadání elementů mezi kterými se má radius vytvořit ) Chamfer ( Zkosení ) .po vytvoření zkosení ořeže přečnívající část prvního zadaného elementu No Trim .Operation – Obslužné funkce Corner ( Zaoblení ) .vytvoří zaoblení mezi dvěma elementy o zadaném rádiusu zadáním elementů mezi kterými se má vytvořit zaoblení a poloměru zaoblení Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Trim All Elements – po vytvoření zaoblení ořeže přečnívající části zaoblovaných elementů Trim The First Element .po vytvoření zkosení ořeže přečnívající části vybraných elementů Trim The First Element .vytvoří zkosení mezi dvěma elementy pod daným úhlem a o zadané velikosti zadáním elementů mezi kterými se má vytvořit zkosení.po vytvoření zaoblení ořeže přečnívající část prvního zadaného zaoblovaného elementu No Trim .po vytvoření zkosení neořeže přečnívající části vybraných elementů Angle – úhel zkosení vzhledem k prvnímu zadanému elementu ( toto políčko se objeví až po zadání elementů mezi kterými se má vytvořit zkosení ) Length – délka zkosení ( toto políčko se objeví až po zadání elementů mezi kterými se má vytvořit zkosení ) . úhlu a velikosti zkosení Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Trim All Elements .

Výsledný stav se dynamicky zobrazuje na obrazovce Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Trim All Elements .ořízne nebo prodlouží element vzhledem k jinému elementu zadáním ořezávaného elementu a elementu kterým chceme oříznout. Trim ( Ořezání elementů ) .rozdělí element na dvě samostatné části zadáním elementu a bodu na elementu ve kterém má být element rozdělen Symmetry .ořeže přečnívající části vybraných elementů Trim The First Element . Po označení bodu na elementu najde systém automaticky nejbližší elementy podle kterých lze provést ořezáni a toto ořezání provede Break ( Rozdělení elementu ) .ořeže přečnívající část prvního zadaného elementu Close – uzavře element ( pouze je li to možné ) Quick Trim – zjednodušené ořezání.ozcadlí element okolo osy zadáním elementu který má být zrcadlen a osy zrcadlení .

V – x. Translate ( Posun ) . Vzdálenost posunutí lze zadat v okně funkce – v tomto případě určujeme pomocí dvou bodů pouze směr posunutí Duplicate Instance(s) – počet opakování transformace elementu Duplicate mode – je li zatrženo toto políčko bude původní element ponechán na své pozici a transformace bude provedena na kopii tohoto elementu Length Value – vzdálenost o jakou má být element posunut Snap Mode .posune element zadáním posunovaného elementu a dvou bodů určujících směr a vzdálenost posunutí.je li zatrženo toto políčko bude použit nastavený krok při výběru vzdálenosti o jakou má být element posunut Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice prvního ( druhého ) bodu .

třetího ) bodu . y souřadnice prvního ( druhého. V – x.je li zatrženo toto políčko bude použit nastavený krok při výběru úhlu o jaký má být element pootočen Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.orotuje element okolo zadaného bodu zadáním rotovaného elementu. Rotate ( Rotace ). bodu okolo kterého bude element rotován a dvou bodů jejichž úhel vzhledem k bodu rotace určuje úhel rotace Duplicate Instance(s) – počet opakování transformace elementu Duplicate mode – je li zatrženo toto políčko bude původní element ponechán na své pozici a transformace bude provedena na kopii tohoto elementu Length Value – úhel o jaký má být element pootočen Snap Mode .

y souřadnice prvního ( druhého. Měřítko lze taká zadat v okně funkce Duplicate Duplicate mode – je li zatrženo toto políčko bude původní element ponechán na své pozici a transformace bude provedena na kopii tohoto elementu Length Value – měřítko tranformovaného elementu vzhledem k původnímu Snap Mode . bodu určujícího střed transformace a bodu definijícího měřítko. třetího ) bodu .změní měřítko zadaného elementu zadáním měněného elementu.je li zatrženo toto políčko bude použit nastavený krok při výběru měřítkat elementu Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. Scale ( Změna měřítka ) . V – x.

vytvoří offset vybraných elementů a elementů navzájem navazujících z nichž alespoň jeden navazuje na selektovaný element . y souřadnice bodu určujícího velikost odsazení Offset – velikost odsazení No propagation – vytvoří offset jen selektovaných elementů Tangent propagation – vytvoří offset vybraných elementů a elementů navzájem tangentně navazujících z nichž alespoň jeden tangentně navazuje na selektovaný element Point propagation . Tuto funkci lze použít pouze na přímky. V – x. Offset ( Odsazený element ) .vytvoří element který je od zadaného elementu odsazen o určitou vzdálenost zadáním vzorového elementu a bodu určujícího velikost odsazení. kružnice a oblouky Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.

Both side offset – vytvoří offset na obě strany od selektovaného elementu Instance(s) – počet opakovaní tvorby offsetu .

vytvoří průsečík vybraného elementu 3D geometrie se skicovací rovinou. Má li průmět hrany žlutou barvu je svázán geometrickou vazbou s promítanou hranou Intersect 3D Elements ( Průsečík s 3D elementem ) .promítne zvolenou hranu 3D geometrie normálově do aktuální skicovací roviny. Má li průsečík hrany žlutou barvu je svázán geometrickou vazbou s vybraným elementem .Project 3D Elements ( Projekce 3D elementu ) .

Hlavní poloosa Semiminor axis . Diameter .Soustředný Tangency . Průměr Semimajor axis .Délka Angle .Tangentní Parallelism .Paralelní Perpendicuar . Tyto elementy musíme vybrat ještě před aktivací této funkce a musíme mít aktivní funkci Dimensional Constraints na liště Tools. Vlastní geometrickou vazbu definujeme v okně funkce zaškrtnitím příslušného políčka Distance .Stejně vzdálený bod Fix .Shodný Concentricity .Střed Equidistant point .Vzdálenost Length .Úhel Radius.Svislý .Constraints Defined in Dialog Box ( Geometrické vazby ) .Kolmý Horizontal .Vedlejší poloosa Symmetry .Symetrie Midpoint .Fixace Coincidence .vytvoří geometrické vazby mezi dvěma vybranými elementy.Vodorovný Vertical .Poloměr.

Po výběru těchto elementů můžeme před zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého tlačítka lištu s některými dalšími možnostmi vlastností kóty např.vytvoří rychlým způsobem nejvíce používané geometrické vazby mezi dvěma elementy a to soustřednost. Constraint ( Kóty ) . shodnost a tangentnost zadáním elementů mezi kterými chceme vazbu vytvořit Možné případy a jejich značka Bod a přímka .shodnost Dva body .soustřednost Dvě přímky . Reference – vytvoří referenční kótu tj.shodnost Dvě přímky .nastaví podmínku svislosti pro vybraný element Fix – nastaví podmínku fixace pro daný element Position Dimension – umožňuje ruční umístění pozice kóty Contact Constraint ( Kontaktní vazba ) .shodnost Dvě kružnice .shodnost Přímka a kružnice .soustřednost .shodnost Dvě křivky nebo dvě přímky .tangentnost Bod a další element .vytvoří modifikovatelné rozměrové vazby okótováním elementů zadáním jednoho nebo dvou elementů mezi kterými chceme vytvořit kótu. kótu která pouze zobrazuje vzdálenost ale pomocí které nelze tuto vzdálenost modifikovat Horizontal Measure Direction – vytvoří vodorovnou kótu Vertical Measure Direction – vytvoří svislou kótu Horizontal – nastaví podmínku vodorovnosti pro vybraný element Vertical .tangentnost Dvě křivky a /nebo elipsy .

souřadný systém ) Symmetry lines – osy symterie kótovaného tvaru Constraint mode – určuje způsob kótování tvaru vzhledem k Reference elements Chained – vzhledem k Reference elements bude okótován jeden bod a zbytek tvaru bude okótován vzhledem k tomuto bodu Stacked – všechny rozměry budou okótovány vzhledem k Reference elements .okótuje automaticky vybrané elementy včetně geometrických vazeb Elements to be constrained – elementy které mají okótovány Reference elements – elementy vzhledem k nimž má být okótováno celkové umístění elementů ( např.Auto Constraint ( Automatické kótování ) .

zastaví animaci .počet kroků animace Actions .animace proběhne jen jednou od nejnižší k nejvyšší hodnotě .pozastaví animaci . Toto zobrazení je výhodné hlavně používáme li stínované zobrazení . Tato funkce umožňuje animovat vliv změny rozměrů jedné vybrané kóty na výsledný tvar Parameters Fist Value .sputí animaci Options .maximální rozměr animované kóty Number of Step .spustí animaci zpět .minimální rozměr animované kóty Last Value . Animate Constraint ( Animovaná kóta ) .animace proběhne opakovaně od nejnižší k nejvyšší hodnotě Hide Constrain – skryje kóty v průbšhu animace Cut by plane Cut Part by Sketch Plane ( Odřízni těleso nad skicovací rovinou ) - opticky odřízne a skryje těleso nad skicovací rovinou.animace jedné kóty.animace proběhne jen jednou od nejnižší k nejvyšší a zpět k nejnížší hodnotě .animace proběhne opakovaně od nejnižší k nejvyšší a zpět k nejnížší hodnotě .

Druhá záložka má název Projection/Intersection a pracuje s elementy vzniklé projekcí nebo průsečíkem s 3D geometrií Set in Construction Mode – změní selektovaný profil na pomocné elementy Close Opened Profile – uzavře selektovaný profil Delete Geometry – vymaže selektovaný profil Hide constraints – skryje značky vazeb .umožňuje provést analýzu a korekci některých problémů ve skice. První záložka má název Geometry a pracuje s částmi skici které nejsou pomocné elementy. Analýza je rozdělena na dvě části záložkami.Funkce dostupné z menu Tools/Sketch Analysis .

zruší jeho vazbu na 3D geometrii .izoluje selektovaný element tj.vymaže selektovaný element Replace 3D Geometry – vymění selektovaný element za projekci nebo průsečík nově označené části na 3D geometrii Hide constraints – skryje značky vazeb Insert/Operation/3D Geometry/Isolation . Isolate Geometry – izoluje selektovaný element tj. zruší vazbu na 3D geometrii Activate/Deactivate – aktivuje/deaktivuje selektovaný element Delete Geometry .

výběr elementů čarou kreslenou od ruky.výběr elementů pomocí polygonu daného označovanými body. Polygon uzavřeme dvojklikem.výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů representujících dva protilehlé rohy obdélníka.výběr elementu pomocí myší popř.Select ( Výběr elementů ) Select ( Výběr elementů ) . Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř polygonu Pain Stroke Selection ( Výběr elementů čarou ) .uzavře skicář a přejde zpět do posledně otevřeného modulu . V průběhu kreslení čáry musíme držet stisknuté levé tlačítko myši.výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů representujících dva protilehlé rohy obdélníka. Vybrány budou pouze elementy kterými prochází nakreslená čára Exit Sketcher ( Opuštění skicáře ) . Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř obdélníka Intersecting Trap ( Výběr elementů v a na obdélníku ) . Vybrány budou pouze elementy které leží alespoň částečně uvnitř obdélníka Polygon Trap ( Výběr polygonem ) . několika elementů pokud v průběhu výběru podržíme klávesu CTRL Selection Trap ( Výběr elementů v obdélníku ) .

nová funkce sloužící k vytváření kuželoseček Offset – rozšíření možností funkce o vytváření offsetu celého profilu.Co je nového Creates a Conic . stiskněte pravé tlačítko na myši a zvolte položku Parameters/Copy Length. stiskněte pravé tlačítko na myši a zvolte položku Parameters/Copy Radius Chcete vytvořit přímku o stejné délce jako již některá vytvořená přímka? – Zadejte počáteční bod přímky a najeďte kurzorem na přímku jejíž délku chcete zkopírovat.Zadejte počáteční bod přímky a najeďte kurzorem na přímku vzhledem ke které chcete zadávat úhel. Od tohoto okamžiku je úhel vytvářené přímky vztahován k vybrané přímce . části profilu jehož elementy na sebe tangentně navazují a o vytváření offsetu na obě strany od zadaného elementu nebo profilu Sketch Analysis – nová funkce sloužící Isolate . Nyní už jen musíte zadat bod který určí směr přímky Chcete vytvořit přímku pod určitým úhlem k jiné přímce? . stiskněte pravé tlačítko na myši a zvolte položku Parameters/Set as Angle Reference. V této fázi najeďte kurzorem na element který má vámi požadovaný element.nová funkce sloužící Tipy a triky Chcete vytvořit kružnici nebo oblouk o stejném poloměru jako některý již vytvořený element? -Začněte vytvářet oblouk nebo kružnici způsobem který chcete použít až do místa kdy zadáváte bod jehož poloha definuje poloměr elementu.

Version 5 Release 5 Part Design .

Implicitní hodnota je center ( počátek souřadného systému ).Z.Y.z hodnoty vzhledem k Reference point.bod.souřadnice vytvářeného bodu Reference Point .vytvoří bod způsobem zadaným v položce Point type.Z .On curve ) Point type – Coordinates . X. vzhledem ke kterému je vytvářený bod posunut o X.y.Reference Elements – Referenční elementy Point ( Bod ) . lze však označit libovolný bod . stačí označit element na který chceme bod aplikovat ( vybereme li například křivku je automaticky vybrán Point type .vytvoří bod posunutý o x. Point type není nutno většinou zadávat.Y.

vzdálenost od referenčního bodu Geodesic . což je jeden z koncových bodů křivky. On curve .otočí kladný směr hodnot od referenčního bodu. Implicitně je to Extremity.po označení této volby a potvrzení bodu ( OK ) se objeví okno příkazu Points Creation Repetition. který je po zadání křivky zvýrazněn a šipka označuje kladný směr hodnot Distance on curve .5 je polovina křivky.vytvoří bod na křivce Curve .bod bude vytvořen na nejbližším konci křivky od aktuální pozice Middle point .vzdálenost od referenčního bodu je zadávána poměrem k celkové délce křivky ( 0.vzdálenost v položce Length je vypočtena jako skutečná absolutní vzdálenost těchto bodů Nearest extremity .křivka na níž chceme bod vytvořit Distance to reference . 0. V případě referenčního bodu na konci křivky je také změněn referenční bod a to na opačný konec křivky Repeat object after OK .25 je čtvrtina délky křivky ) Length .bod bude vytvořen uprostřed křivky Reference Point . Reverse Direction . které umožňuje vytvořit několik bodů najednou dle dfzadaných parametrů .vzdálenost od referenčního bodu je zadávána v délkových jednotkách Ratio of curve length .referenční bod od kterého je zadávána vzdálenost v položce Length.vzdálenost v položce Length je vypočtena po křivce Euclidean .tento oddíl udává vzdálenost bodu od bodu referenčního. Implicitně to je jeden z koncových bodů křivky.

vytvoří bod na rovině Plane . která nemusí ležet na ploše Distance .vytvoří bod na ploše Surface .plocha na níž chceme vytvořit bod Direction .V H.vzdálenost od referenčního bodu Reference Point .V .referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o H. Implicitní hodnota je Centre ( střed plochy ) .směr kterým bude ležet vytvářený bod od bodu referenčního.vzdálenost od referenčního bodu v daném směru Reference Point .rovina na níž chceme bod vytvořit.On plane .referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o Distance. Směr se zadává označením přímky ( i hraniční ). Implicitní hodnota je Centre ( střed roviny ) On surface . Po označení roviny se zobrazí referenční bod a směry H.V.

5. Směr se zadává označením přímky Between .křivka na níž chceme bod vytvořit Direction .nastaví Ratio na hodnotu 0. nebo hodnoty větší než jedna lze vytvořit bod vně námi zadaných bodů Reverse Direction . mezi kterými má být vytvořen bod nový Ratio . Bod bude vytvořen uprostřed námi zadaných bodů .vytvoří bod mezi dvěma body.poměr vzdálenosti odreferenčního bodu ke vzdálenosti mezi Point 1 a Point 2.2 . Circle center . se kterým mají být body na křivce tangentní.otočí kladný směr hodnot v položce Ratio s přesune referenční bod do druhého bodu Middle Point .vytvoří bod ( nebo body ) na křivce tangentní k zadanému směru Curve . Zadáním záporné hodnoty.body. První vybraný bod se stává referenčním bodem a je označen šipkou udávající kladný směr hodnot Point 1.vytvoří bod ve středu kružnice Circle .kružnice v jejímž středu chceme bod vytvořit Tangent on curve .směr.

vytvoří přímku způsobem zadaným v položce Line type Line type – Point-Point .vytvoří přímku mezi dvěma body. nebo projekci této přímky na plochu Point 1.počáteční a koncový bod přímky Optional .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Support .plocha na kterou chceme přímku promítnout . 2 .volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .Line ( Přímka ) .

nebo projekci této přímky na plochu Point .Point-direction .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí na plochu Support . Směr se zadává označením přímky Start .vytvoří přímku z bodu daným směrem.směr vytvářené přímky.plocha na kterou chceme přímku promítnout .bod kterým má přímka procházet Direction .volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Optional .

křívka.vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Geometry on support . od které chceme definovat úhel vytvářené křivky Support .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End . kterým má přímka procházet Angle .toto tlačítko nastaví Angle na 90 Reverse Direction . která tímto bodem prochází.vytvoří přímku z bodu na ploše pod úhlem ke křivce. nebo projekci této přímky na plochu Curve .úhel mezi křívkou ve vybraném bodě a vytvářenou přímkou Start .plocha na které křivka leží Point .Angle/Normal to curve .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .otočí kladný směr normály ke křivce Repeat object after OK .bod.označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Normal to Curve .

nebo mezi dvěmi křivkami Curve .bod na křivce.Mono Tangent ) End . ke které má být přímka tangentní Element 2 .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu ( jen pro Type .pro přímku tangentní pouze k jedné křivce.plocha na kterou chceme přímku promítnout Tangency options Type . pokud existují ( jen pro Type .Mono Tangent ) Geometry on support .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Reverse Direction .Mono Tangent . v které tyto křivky leží Start .Tangent to curve . V tomto je nutné jako Element 2 zadat druhou křivku a jako Support rovinu.Bi Tangent ) . nebo druhá křivka ke které má být přímka tangentí Support .křivka.otočí kladný směr tangenty ke křivce Next solution .toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.pro přímku tangentní ke dvěma křivkám v jedné rovině. V tomto případě je nutné jako Element 2 zadat bod na křivce Bi Tangent .vytvoří tangentní přímku ke křivce v zadaném bodě.vzdálenost konce přímky od zadaného bodu ( jen pro Type .

kterým má přímka procházet Start .bod.vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Reverse Direction .vytvoří normálovou přímku k ploše v zadaném bodě Surface .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .otočí kladný směr normály ke křivce .plocha ke které má být přímka kolmá Point . Normal to surface .

vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou a v zadané vzdálenosti od zadané roviny Reference .vytvoří rovinu způsobem zadaném v položce Plane type Plane type – Ofset from plane .Plane ( Rovina ) .rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Offset .otočí kladný směr normály. na které je zadávána vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Repeat object after OK .vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Reverse Direction .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) .

kterou bude procházet vytvářená rovina a která leží v zadané rovině. nebo rovině paralelní Rotation axis . nebo v rovině k ní paralelní Reference .toto tlačítko nastaví Angle na 90 Repeat object after OK .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) .bod kterým má vytvářená rovina procházet Angle/Normal to plane .vytvoří rovinu otočenou o zadaný úhel od roviny zadané a procházející přímkou ležící v zadané rovině.přímka. vzhledem ke které bude zadán úhel k vytvářené rovině Angle .Prallel through point .rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Point .vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou procházající zadaným bodem Reference .úhel mezi Reference rovinou a vytvářenou rovinou Normal to plane .rovina.

kterou bude vytvářená rovina procházet . které bude procházet bodem a přímkou Point . aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Through point and line . aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Line 1 .přímka.vytvoří rovinu pomocí dvou přímek. Through three points . kterou bude vytvářená rovina procházet Line 2 . kterými má rovina procházet Through two lines . 2.body.vytvoří rovinu.přímka.přímka. která určí natočení vytvářené roviny tak. První přímkou bude vytvořená rovina procházet a druhá přímka určí natočení roviny tak.bod. 3 .vytvoří rovinu procházející třemi body Point1. kterým bude vytvářená rovina procházet Line .

kterým bude rovina procházet .bod na křivce. kterým bude vytvářená rovina procházet Tangent to surface .vytvoří rovinu definovanou rovinnou křivkou Curve . ke které bude rovina tangentní Point .vytvoří rovinu kolmou na křivku v zadaném bodě Curve . ke které bude rovina kolmá Point .Through planar curve .rovinná křivka.vytvoří rovinu tangentní k zadané ploše v zadaném bodě Surface .křivka. kterou bude proložena rovina Normal to curve .bod na ploše.plocha.

D .vymění bod ze seznamu bodů za jiný ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) .body.parametry roviny do vzorce Ax + By + Cz = D Mean through points . B.vymaže bod ze seznamu bodů ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) Replace . C.vytvoří rovinu skrze libovolný počet bodů v prostoru Points .vytvoří rovinu definovanou dle vzorce Ax + By + Cz = D A.Equation . skrze kterými má být rovina proložena Remove .

Sketch-Based Features .kontura bude vytažena k první Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to last . ale i v námi definovaném směru.Vytahování kontur je možné nejenom ve směru normálovém k skicovací rovině.vytvoří prvek tělesa vytažením selektované kontury a jejím přičtením k tělesu.kontura bude vytažena k selektované Plane Up to surface .definice konce vytažení kontury Type .určení způsobu definice ukončení vytažení kontury. je nutné definovat směr vytažení kontury.Dimension ) Limit – Plane nebo Surface definující ukončení vytažení kontury Offset – odsazení vytažení kontury od zadaného elementu ( mimo Type .Prvky vytvořené ze skici Pad ( Blok ) . Dimension – kontura bude vytažena o zadanou vzdálenost od skicovací roviny Up to next .kontura bude vytažena k selektované Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Lenght – délka vytažení kontury ( jen pro Type . protože zde není definovaný defaultní směr ( kontury nejsou tvořeny ve skicovacích rovinách ) First Limit . Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvořené pomocí modulů pro vytváření ploch.kontura bude vytažena k poslední Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to plane .Dimension ) .

kontura bude vytažena od selektované Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Lenght – délka vytažení kontury ( jen pro Type . Je li ve skice několik profilů a chceme li použít jen některé umístíme kurzor na toto políčko. Dimension – kontura bude vytažena od zadané vzdálenosti od skicovací roviny Up to next .kontura bude vytažena od selektované Plane Up to surface .Dimension ) Direction .aktivací této ikony se přepneme do skicáře a skicovací roviny vybrané kontury kterou můžeme upravovat Mirrored extent – zaškrtnutím tohoto políčka definujeme symetrii prvku podle skicovací roviny Reverse Direction . jako když klikneme na šipku u zvolené kontury).definice počáteku tažení kontury nechceme li aby Pad začínal ve skicovací rovině Type . Selection – skica jejíž konturu chceme vytáhnout.otočí směr vytažení kontury (to samé.kontura bude vytažena od poslední Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to plane .určení způsobu definice počátku vytažení kontury.směr vytažení kontury.Dimension ) Limit – Plane nebo Surface definující ukončení vytažení kontury Offset – odsazení vytažení kontury od zadaného elementu ( mimo Type . Zobrazí se okno funkce Profile Definition . stiskneme pravé tlačítko na myši a vybereme Go to profile definition. z které chceme vytvořit těleso.kontura bude vytažena od první Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to last .Profile . Second Limit . Normal to sketch – zatržením tohoto políčka definujeme vytažení kontury v normálovém směru ke skicovací rovině Reference – směr vytažení kontury .kontura.

jejím přičtením k tělesu.úkos se bude konstruovat od normálového průmětu kontury do roviny konce vytažení Padu ( definováno v sekci First Limit ) Second limit .po zatržení tohoto políčka bude na vytvářený prvek aplikován úkos.Drafted Filleted Pad ( Blok s rádiusy a úkosy ) . aplikací úkosů vzhledem ke směru vytažení a zaoblením hran First Limit .délka vytažení kontury Second Limit .definice úkosu Angle . Úhel úkosu je definován ve vedlejším políčku Neutral element – prvek od kterého je vytvářen úkos First limit .definice konce vytažení kontury Lenght .vytvoří prvek tělesa vytažením selektované kontury.definice počáteku tažení kontury nechceme li aby Pad začínal ve skicovací rovině Limit – rovina nebo plocha tělesa určující počátek tažení kontury nechceme li aby Pad začínal ve skicovací rovině Draft .úkos se bude konstruovat od normálového průmětu kontury do roviny nebo plochy počátku vytažení Padu definované v sekci Second Limit nebo od skicovací roviny není li v této sekci definována žádná rovina nebo plocha .

otočí směr vytažení kontury (to samé. .definice zaoblení hran prvku Lateral radius – po zatržení tohoto políčka budou zaobleny hrany na bočních stěnách prvku rádiusem jehož poloměr je definován ve vedlejším políčku First limit radius – po zatržení tohoto políčka budou zaobleny hrany na ploše tvořící konec vytažení rádiusem jehož poloměr je definován ve vedlejším políčku Second limit radius – po zatržení tohoto políčka budou zaobleny hrany mezi vytvářeným prvkem a zbytkem tělesa rádiusem jehož poloměr je definován ve vedlejším políčku Reverse Direction . jako když klikneme na šipku u zvolené kontury).Filets .

kontura.Dimension ) Limit – Plane nebo Surface definující ukončení vytažení kontury Offset – odsazení vytažení kontury od zadaného elementu ( mimo Type . Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvořené pomocí modulů pro vytváření ploch. protože zde není definovaný defaultní směr ( kontury nejsou tvořeny ve skicovacích rovinách ) First Limit . Je li ve skice několik profilů a chceme li použít jen některé umístíme kurzor na toto políčko.kontura bude vytažena k první Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to last . je nutné definovat směr vytažení kontury. stiskneme pravé tlačítko na myši a vybereme Go to profile definition. Zobrazí se okno funkce Profile Definition .Dimension ) Profile . z které chceme vytvořit těleso Selection – skica jejíž konturu chceme vytáhnout.Pocket ( Kapsa ) .definice konce vytažení kontury Type .kontura bude vytažena k selektované Plane Up to surface .určení způsobu definice ukončení vytažení kontury Dimension – kontura bude vytažena o zadanou vzdálenost od skicovací roviny Up to next .aktivací této ikony se přepneme do skicáře a skicovací roviny vybrané kontury kterou můžeme upravovat .kontura bude vytažena k selektované Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Lenght – délka vytažení kontury ( jen pro Type .vytvoří prvek tělesa vytažením selektované kontury a jejím odečtením od tělesa Vytahování kontur je možné nejenom ve směru normálovém k skicovací rovině. ale i v námi definovaném směru.kontura bude vytažena k poslední Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to plane .

Mirrored extent – zaškrtnutím tohoto políčka definujeme symetrii prvku podle skicovací roviny Reverse Direction .určení způsobu definice počátku vytažení kontury.kontura bude vytažena od selektované Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Lenght – délka vytažení kontury ( jen pro Type . Dimension – kontura bude vytažena od zadané vzdálenosti od skicovací roviny Up to next . Normal to sketch – zatržením tohoto políčka definujeme vytažení kontury v normálovém směru ke skicovací rovině Reference – směr vytažení kontury .směr vytažení kontury.otočí směr vytažení kontury (to samé.kontura bude vytažena od selektované Plane Up to surface . jako když klikneme na šipku u zvolené kontury). Second Limit .definice počáteku tažení kontury nechceme li aby Pad začínal ve skicovací rovině Type .Dimension ) Limit – Plane nebo Surface definující ukončení vytažení kontury Offset – odsazení vytažení kontury od zadaného elementu ( mimo Type .Dimension ) Direction .kontura bude vytažena od poslední Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to plane .kontura bude vytažena od první Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to last .

definice počáteku tažení kontury nechceme li aby Pad začínal ve skicovací rovině Limit – rovina nebo plocha tělesa určující počátek tažení kontury nechceme li aby Pad začínal ve skicovací rovině Draft .vytvoří prvek tělesa vytažením selektované kontury.úkos se bude konstruovat od normálového průmětu kontury do roviny konce vytažení Padu ( definováno v sekci First Limit ) Second limit . aplikací úkosů vzhledem ke směru vytažení a zaoblením hran First Limit .po zatržení tohoto políčka bude na vytvářený prvek aplikován úkos.Drafted Filleted Pocket ( Kapsa s rádiusy a úkosy ) .definice úkosu Angle .úkos se bude konstruovat od normálového průmětu kontury do roviny nebo plochy počátku vytažení Padu definované v sekci Second Limit nebo od skicovací roviny není li v této sekci definována žádná rovina nebo plocha .definice konce vytažení kontury Lenght . Úhel úkosu je definován ve vedlejším políčku Neutral element – prvek od kterého je vytvářen úkos First limit . jejím odečtením od tělesa.délka vytažení kontury Second Limit .

jako když klikneme na šipku u zvolené kontury).definice zaoblení hran prvku Lateral radius – po zatržení tohoto políčka budou zaobleny hrany na bočních stěnách prvku rádiusem jehož poloměr je definován ve vedlejším políčku First limit radius – po zatržení tohoto políčka budou zaobleny hrany na ploše tvořící konec vytažení rádiusem jehož poloměr je definován ve vedlejším políčku Second limit radius – po zatržení tohoto políčka budou zaobleny hrany mezi vytvářeným prvkem a zbytkem tělesa rádiusem jehož poloměr je definován ve vedlejším políčku Reverse Direction . .otočí směr vytažení kontury (to samé.Filets .

ale pouze tehdy lze li ji uzavřít osou rotace. Použijeme li skicu musí tato obsahovat jen jeden profil a osu rotace vytvořenou funkcí Axis.vytvoří rotační prvek tělesa rotací kontury a jejím přičtením k tělesu.Shaft ( Hřídel ) . Použijeme li rovinnou křivku musíme dále vytvořit uživatelský souřadný systém.aktivací této ikony se přepneme do skicáře a skicovací roviny vybrané skici kterou můžeme upravovat ( jen při použití skici jako rotované kontury ) Axis Selection – osa uživatelského souřadného systému která má být osou rotace ( jen při použití rovinné křivky jako rotované kontury ) . který musí ležet v rovině křivky a jehož jedna osa je osou rotace Limits . z které chceme vytvořit těleso. Jako konturu lze použít skicu nebo rovinnou křivku.kontura. Selection – skica nebo rovinná křivka jejíž konturu chceme rotovat . V rámci kontury musí být vytvořena i osa rotace kontury. Kontura nemusí být v tomto případě uzavřená.definice úhlů rotace kontury First angle – úhel konce rotace kontury vzhledem ke skicovací rovině Second angle – úhel počátku rotace kontury vzhledem ke skicovací rovině Profile .

ale pouze tehdy lze li ji uzavřít osou rotace. Selection – skica jejíž konturu chceme vytáhnout . Použijeme li rovinnou křivku musíme dále vytvořit uživatelský souřadný systém.aktivací této ikony se přepneme do skicáře a skicovací roviny vybrané skici kterou můžeme upravovat ( jen při použití skici jako rotované kontury ) Axis Selection – osa uživatelského souřadného systému která má být osou rotace ( jen při použití rovinné křivky jako rotované kontury ) .vytvoří rotační prvek tělesa rotací kontury a jejím odečtením od tělesa. Kontura nemusí být v tomto případě uzavřená. Použijeme li skicu musí tato obsahovat jen jeden profil a osu rotace vytvořenou funkcí Axis.definice úhlů rotace kontury First angle – úhel konce rotace kontury vzhledem ke skicovací rovině Second angle – úhel počátku rotace kontury vzhledem ke skicovací rovině Profile . Jako konturu lze použít skicu nebo rovinnou křivku. z které chceme vytvořit těleso.Groove ( Rotační drážka ) . který musí ležet v rovině křivky a jehož jedna osa je osou rotace Limits .kontura. V rámci kontury musí být vytvořena i osa rotace kontury.

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet kruhové otvory různých typů včetně závitů v těchto otvorech a zahloubení pro hlavy šroubů. Hole ( Díra ) .otvor bude pokračovat až selektované Plane Up To Surface . Všechny parametry otvoru se definují na kartách Extension.vytvoří díru do tělesa.otvor bude pokračovat až selektované Surface vytvářeného tělesa Diameter – průměr vytvářeného otvoru Depth – hloubka vytvářeného otvoru Limit – rovina nebo plocha definující konec vytvářeného otvoru .označíme li před aktivací funkce Hole kruhovou plochu bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rotační plochy Karta Extension Extension – definice hloubky otvoru Blind – hloubka otvoru bude definována údajem v položce Depth Up To Next – otvor bude pokračovat až k první Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up To Last . Chceme li otvor na tělese přesně umístit máme k dispozici několik možností: .označíme li před aktivací funkce Hole plochu na které chceme umístit otvor a dále pak rotační plochu bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rotační plochy .označíme li před aktivací funkce Hole plochu na které chceme umístit otvor a dále pak hrany od kterých chceme definovat polohu středu otvoru budou mezi středem otvoru a vybranými hranami vytvořeny kóty pomocí kterých lze definovat přesně polohu středu otvoru . Type a Thread Definition.otvor bude pokračovat až k poslední Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up To Plane .

aktivací této ikony se přepneme do skicáře ve kterém můžeme upravit pozici bodu definujícího umístění středu otvoru Bottom – definice tvaru dna otvoru Flat – ploché dno otvoru V-Bottom – kuželové dno otvoru Angle – úhel vrcholu kuželové plochy dna Karta Type Type – definice typu díry Simple – válcová díra . Axis – definice osy otvoru Reverse – otočí směr vytváření otvoru Normal to surface – po zatržení tohoto políčka bude osa otvoru totožná s normálou plochy v místě umístění středu Jiný směr osy otvoru než normálový lze zadat v poli v dolní části této sekce Positioning Sketch .

Tapered – kónická díra Parameters Angle – úhel vrcholu kuželu Counterbored – díra s válcovým osazením Parameters Diameter – průměr válcového osazení Depth – hloubka válcového osazení Anchor Point – volba bodu na osazení který se ztotožní se zadaným umístěním díry. Tento bod je na náhledu zobrazen červenou tečkou Extreme – bod se nalézá na vnějším okraji osazení Middle – bod se nalézá na větším kuželovém přechodu osazení a díry . Tento bod je na náhledu zobrazen červenou tečkou Extreme – bod se nalézá na vnějším okraji osazení Middle – bod se nalézá na přechodu osazení a díry Countersunk – díra s kuželovým osazením Parameters Depth – hloubka kuželového osazení Angle – vrcholový úhel kuželového osazení Counterdrilled – díra s válcovým osazením a kuželovým přechodem Parameters Diameter – průměr válcového osazení Depth – hloubka válcového osazení Angle – vrcholový úhel kuželového přechodu Anchor Point – volba bodu na osazení který se ztotožní se zadaným umístěním díry.

Karta Thread Definition Threaded – je li zatrženo toto políčko bude v otvoru vytvořen závit Threat Definition – definice prametrů závitu v otvoru Type – typ závitu Thread Dieameter – průměr závitu Hole Diameter – průměr díry Thread Depth – hloubka závitu Hole Depth – hloubka otvoru Pitch – stoupání závitu Right-Threaded – pravotočivý závit Left-Threaded – levotočivý závit Standarts – uživatelem definované závity zadané tabulkou Add – přidá soubor s definovanými závity jako možnost výběru položky Type Remove – odebere soubor s definovanými závity z výběru položky Type .

v každém bodě křivky podél které je kontura tažena zachová stejný úhel mezi taženou konturou a směrem zadaným v položce Selection Reference surface .vytvoří žebro vytažením kontury po křivce a jejím přičtením k tělesu Profile – kontura tvořící profil žebra Center curve . Tuto volbu lze použít pouze je li možné oba konce profilu protáhnout k nějaké ploše .v každém bodě křivky podél které je kontura tažena zachová stejný úhel mezi taženou konturou a referenční plochou zadanou v položce Selection Selection – směr nebo referenční plocha dle zvolené volby Merge ends – protáhne oba konce žebra k nejbližší ploše.křivka. po které je tažena kontura Profile control – způsob tažení kontury po křivce Keep angle – v každém bodě křivky podél které je kontura tažena zachová stejný úhel mezi křívkou a taženou konturou Pulling direction .Rib ( Žebro ) .

po které je tažena kontura Profile control – způsob tažení kontury po křivce Keep angle – v každém bodě křivky podél které je kontura tažena zachová stejný úhel mezi křívkou a taženou konturou Pulling direction .vytvoří drážku vytažením kontury po křivce a jejím odečtením od tělesa Profile – kontura tvořící profil žebra Center curve . Tuto volbu lze použít pouze je li možné oba konce profilu protáhnout k nějaké ploše .křivka.Slot ( Drážka ) .v každém bodě křivky podél které je kontura tažena zachová stejný úhel mezi taženou konturou a referenční plochou zadanou v položce Selection Selection – směr nebo referenční plocha dle zvolené volby Merge ends – protáhne oba konce drážky k nejbližší ploše.v každém bodě křivky podél které je kontura tažena zachová stejný úhel mezi taženou konturou a směrem zadaným v položce Selection Reference surface .

definice směru vytváření výztuhy Reverse direction – otočí směr vytváření výztuhy Profile .vytvoří výztuhu spuštěním stěny ze zadané otevřené kontury Thickness .Stiffener ( Výztuha ) .aktivací této ikony se přepneme do skicáře a skicovací roviny vybrané kontury kterou můžeme upravovat .kontura. z které chceme spustit žebro Selection – skica jejíž konturu chceme použít . V opačném případě leží zadaná kontura na hraně výztuhy Reverse direction – otočí směr vytažení výztuhy vzhledem ke skicovací rovině zadané kontury Depth .tloušťka vytvářené výztuhy Symmetrical extent – po označení tohoto políčka leží zadaná kontura na ose žebra.

V naprosté většině případů musejí být směry kontur totožné a uzavírající body kontur jedním směrem.vytvoří prvek který prochází zkrze několik zadaných kontur zadáním několika kontur určením směrů a uzavírajících bodů kontur. Směry a uzavírající body kontur mají velký vliv na výsledný vzhled prvku. Body uzavírající kontury budou tvořit jednu hranu budoucího prvku Guides and Spine – další volby mající vliv na výsledný tvar prvku Guides – seznam vodících křivek podél profilů. Body uzavírající kontury budou tvořit jednu hranu budoucího prvku. Směr kontury lze změnit kliknutím myší na šipku označující směr kontury a uzavírající bod kontury lze předefinovat pomocí volby Edit Closing Point která se zobrazí při stisku pravého lačítka myši jsme li kurzorem na konkrétní kontuře Sections – seznam profilů které chceme propojit No – pořadové číslo profilu Section – jméno skici obsahující příslušnou konturu Closing point – bod uzavírající konturu. Není li toto políčko aktivováno a pokračuje li Spine za první a poslední profil bude tvar vytvářeného prvku protažen podél celé Spine .Loft ( Prvek definovaný profily ) . Pomocí vodících profilů můžeme zpřesnit definici budoucího tvaru No – pořadové číslo vodící křivky Guide – jméno křivky Spine – definice páteřní křivky budoucího tvaru Computed spine – automatické vypočtení spine Spine – křivka definující páteřní křivku budoucího tvaru Loft relimited on limit section – je li toto políčko zatrženo bude délka vytvářeného tvaru limitována prvním a posledním profilem.

Sekcí profilu se rozumí jednotlivá přímka či oblouk profilu Ratio – napojení bodů po obvodu sekcí zachovává procentuelní rozložení podél profilu směrem od Closig Point Tangency – napojují se vždy body na konci dané sekce v pořadí směrem od Closig Point se respektováním tangentní podmínky Tangency then curvature – napojují se vždy body na konci dané sekce v pořadí směrem od Closig Point se respektováním tangentní podmínky a podmínky minimálního rozdílu křivosti ploch svázaných tangentní podmínkou Vertices – napojují se vždy body na konci dané sekce v pořadí směrem od Closig Point .Coupling Section coupling – nastavení podmínek napojování sekcí mezi jednotlivými profily.

Pomocí vodících profilů můžeme zpřesnit definici budoucího tvaru No – pořadové číslo vodící křivky Guide – jméno křivky Spine – definice páteřní křivky budoucího tvaru Computed spine – automatické vypočtení spine Spine – křivka definující páteřní křivku budoucího tvaru Loft relimited on limit section – je li toto políčko zatrženo bude délka vytvářeného tvaru limitována prvním a posledním profilem. Směr kontury lze změnit kliknutím myší na šipku označující směr kontury a uzavírající bod kontury lze předefinovat pomocí volby Edit Closing Point která se zobrazí při stisku pravého lačítka myši jsme li kurzorem na konkrétní kontuře Sections – seznam profilů které chceme propojit No – pořadové číslo profilu Section – jméno skici obsahující příslušnou konturu Closing point – bod uzavírající konturu. Není li toto políčko aktivováno a pokračuje li Spine za první a poslední profil bude tvar vytvářeného prvku protažen podél celé Spine . V naprosté většině případů musejí být směry kontur totožné a uzavírající body kontur jedním směrem. Body uzavírající kontury budou tvořit jednu hranu budoucího prvku Guides and Spine – další volby mající vliv na výsledný tvar prvku Guides – seznam vodících křivek podél profilů.odečte od tělesa prvek který prochází zkrze několik zadaných kontur zadáním několika kontur určením směrů a uzavírajících bodů kontur. Body uzavírající kontury budou tvořit jednu hranu budoucího prvku. Směry a uzavírající body kontur mají velký vliv na výsledný vzhled prvku.Removed Loft ( Odečtený prvek definovaný profily ) .

nebo vybrat profily z různých skic. Zobrazí se okno funkce Profile Definition s vybranou aktuálně zadanou skicou Whole geometry – je li zapnuto toto tlačítko budeme vybírat do seznamu celou skicu Sub-elements – je li zapnuto toto tlačítko budeme vybírat do seznamu jen selektovaný profil ze skici Selection – seznam elementů které budou použity zvolenou funkcí. Sekcí profilu se rozumí jednotlivá přímka či oblouk profilu Ratio – napojení bodů po obvodu sekcí zachovává procentuelní rozložení podél profilu směrem od Closig Point Tangency – napojují se vždy body na konci dané sekce v pořadí směrem od Closig Point se respektováním tangentní podmínky Tangency then curvature – napojují se vždy body na konci dané sekce v pořadí směrem od Closig Point se respektováním tangentní podmínky a podmínky minimálního rozdílu křivosti ploch svázaných tangentní podmínkou Vertices – napojují se vždy body na konci dané sekce v pořadí směrem od Closig Point Profile Definition . Tuto funkci můžeme použít ve všech funkcích ve kterých definujeme skicu pro vytvoření prvku a to tak že umístíme kurzor na políčko Profile/Selection.aktivací této ikony se přepneme do skicáře a skicovací roviny vybrané kontury kterou můžeme upravovat POZOR – vstoupíme li do skicáře pomocí této ikony objeví se na . Coupling Section coupling – nastavení podmínek napojování sekcí mezi jednotlivými profily. Je li vybrána celá skica je v tomto políčku napsáno Whole geometry Add – přidá další element do seznamu Remove – vymaže selektovaný profil ze seznamu Propagate – zatím neaktivní volba . Mohou to být jednotlivé profily z různých skic nebo celé skici Support – název skici ve které leží selektovaný prvek Strarting elements – selektovaný profil. stiskneme pravé tlačítko na myši a vybereme Go to profile definition.tato funkce umožňuje vybrat libovolnou skicu pro vytvářený prvek.

stiskneme tlačítko Add a poté vybereme jeden z požadovaných profilů. vybrat pro vytvoření Padu dva ze tří profilů ve vybrané skice aktivujeme funkci Profile Definition způsobem popsaným výše. nástrojových lištách druhá ikona Exit Sketcher. Proto je třeba pro opuštění skicáře najít a použít tuto druhou ikonu Příklad použití – chceme li např. První tato ikona která je na svém obvyklém místě je neaktivní. Označíme myší jedinou zde zobrazenou skicu a stiskneme tlačítko Remove. Tím jsme vybrali profily které chceme použít a výběr ukončíme stiskem klávesy OK Ukázka okna Profile Definition s vybranými dvěmi profily a ukázka zobrazení geometrie funkce Pad po výběru těchto dvou skic . Tímto jsme se zbavily výběru celé skici. Aktivujeme tlačítko Sub-elements. znovu stiskneme tlačítko Add a poté vybereme druhý požadovaný profil.

zaoblí hranu nebo hrany. nebo plocha jejíž okraje budou vybrány jako hrany k zaoblení Propagation – definice způsobu ukončení zaoblení Tangency – zaoblení bude protaženo na všechny hrany tangenciálně navazující na selektované hrany Minimal – zaoblení vybraných hran bude protaženo tangentně od konce vybrané hrany tak aby vyběhlo z tělesa Edge(s) to keep – hrany které nechceme zaoblit .Dress-Up Features – Úprava prvků Edge Fillet ( Zaoblení hrany ) . Můžeme selektovat více hran najednou nebo selektovat plochu na okrajích které vytvoří zaoblení Radius – poloměr zaoblení Object(s) to filet .hrany které budou zaobleny.

Místo bodů můžeme také zvolit PLANE. kde chceme přidat nový rádius. kde se radius mění (v nich určíme vlastní velikost rádiusu). nebo plocha jejíž okraje budou vybrány jako hrany k zaoblení Propagation – definice způsobu ukončení zaoblení Tangency – zaoblení bude protaženo na všechny hrany tangenciálně navazující na selektované hrany Minimal – zaoblení vybraných hran bude protaženo tangentně od konce vybrané hrany tak aby vyběhlo z tělesa Points – body ve kterých chceme definovat rádius Variation – definice pokračování změny rádiusu vně intervalu definovaného body v nichž zadáváme rádiusy Cubic – okrajové body intervalu ve kterém definujeme rádiusy určují hodnoty rádiusů vně tohoto intervalu Linear – okrajové body intervalu ve kterém definujeme rádiusy neurčují hodnoty rádiusů vně tohoto intervalu.vytvoří proměnné zaoblení hrany.hrany které budou zaobleny. Vytvoření nového bodu (místa s novým rádiusem) se provádí kliknutím v dialogovém okně do výběru Points a poté kliknutím na hranu 3D modelu v místě. body. Radius – poloměr zaoblení Object(s) to filet . Zrušit vytvořené body se provádí kliknutím na existující bod při aktivované položce Points.Variable Radius Fillet ( Proměnné zaoblení ) . Rádius se mění lineárně v závislosti na posledních dvou intervalu daným směrem Edge(s) to keep – hrany které nechceme zaoblit . Definujeme velikost rádiusu.

vytvoří zaoblení na tvaru typu žebro.Face-Face Fillet ( Zaoblení plocha-plocha ) .vytvoří zaoblení mezi dvěma plochama které na sebe navzájem nenavazují Radius – poloměr zaoblení Face to filet – plochy mezi kterými má být vytvořeno zaoblení Tritangent Fillet ( Tritangentní zaoblení ) . Vytvoří zaoblení mezi dvěma plochama žebra které je tangentní ke třetí ploše která ale vytvořeném zaoblení zcela zmizí Face to filet – plochy mezi kterými bude vytvořeno zaoblení Face to remove – plocha ke které bude zaoblení tangentní a která po vytvoření zaoblení zmizí .

Chamfer ( Sražení ) .hodnota sražení na první ploše srážené hrany Angle ( Lenght 2 ) – úhel sražení vzhledem k první ploše srážené hrany ( hodnota sražení na druhé ploše srážené hrany ) Object(s) to chamfer – hrany nebo plochy na nichž chceme vytvořit stažení Propagation – definice způsobu ukončení sražení Tangency – sražení bude protaženo na všechny hrany tangenciálně navazující na selektované hrany Minimal – sražení vybraných hran bude protaženo tangentně od konce vybrané hrany tak aby vyběhlo z tělesa Reverse – otočí pořadí ploch hrany .sražení bude definováno délkou sražení na jedné a druhé ploše srážené hrany. Plochu hrany vzhledem ke které bude provedena definice sražení lze změnit kliknutím na šipku na hraně sražení nebo pomocí tlačítka Reverse Lenght 1 .vytvoří sražení hrany Mode – definice způsobu zadání sražení Lenght1/Angle – sražení bude definováno délkou sražení na jedné ploše a úhlem sražení vzhledem k této ploše. Plochu hrany vzhledem ke které bude provedena definice sražení lze změnit kliknutím na šipku na hraně sražení nebo pomocí tlačítka Reverse Lenght1/Lenght2 .

vytvoří úkos na vybraných plochách tělesa Angle – úhel úkosu Object(s) to draft – plochy na kterých chceme vytvořit úkos Selection by neutral face – zaškrtneme li toto políčko jsou jako plochy na kterých má být vytvořen úkos vybrány všechny plochy navazující na plochu která definuje neutrální element Neutral Element Selection – element (plocha. rovina) vzhledem ke které budou vytvářeny úkosy.je li toto políčko zatrženo bude úkos vytvořen jen na části plochy směrem od Neutral Element Define parting element – je li toto políčko zatrženo bude úkos vytvořen jen na části plochy směrem od plochy definované v následujícím políčku Selection .Draft Angle ( Úkos ) . Není li toto políčko zatrženo nemá pozdější změna hrany či přímky definující směru úkosu vliv na definici tohoto úkosu Parting Element – definice elementu od kterého bude úkos proveden. Může to být i několik ploch Propagation None – neutrální element bude pouze vybraná plocha Smooth – neutrální element bude vybraná plocha a plochy které na tuto plochu tangentně navazují Puling Direction – definice směru vytváření úkosu Selection – hrana či přímka definující směru úkosu Controled by reference – je li toto políčko zatrženo a provedeme li modifikaci hrany či přímky definující směru úkosu bude předefinován i směr úkosu vybraných ploch.element od kterého bude úkos proveden . Není li tento element definován je úkos proveden vždy na celé ploše Parting = Neutral .

Není li toto políčko zatrženo bude úkos proveden na celé vybrané ploše Selection . Není li toto políčko zatrženo nemá pozdější změna hrany či přímky definující směru úkosu vliv na definici tohoto úkosu Parting Element – definice elementu od kterého bude úkos proveden.Draft Reflect Line ( Úkos od tečné čáry ) .vytvoří úkos který bude tangentně navazovat na vybrané oblé plochy Angle – úhel úkosu Face(s) to draft – oblé plochy na kterých chceme vytvořit úkos Puling Direction – definice směru vytváření úkosu Selection – hrana či přímka definující směru úkosu Controled by reference – je li toto políčko zatrženo a provedeme li modifikaci hrany či přímky definující směru úkosu bude předefinován i směr úkosu vybraných ploch. Není li tento element definován je úkos proveden vždy na celé ploše Define parting element – je li toto políčko zatrženo bude úkos vytvořen jen na části plochy směrem od plochy definované v následujícím políčku.element od kterého bude úkos proveden .

přidá na vybranou plochu materiál o zadané tlouštce Thickness – hodnota přidávané tloušťky Faces to thicken – plochy na kterých má být přidán materiál .Shell ( Skořepina ) .vytvoří z tělesa skořepinu o zadané tlouštce Inside thickness – tlouštka skořepiny směrem od současného povrchu dovnitř tělesa Outside thickness – tlouštka skořepiny směrem od současného povrchu ven z tělesa Faces to remove – plochy které budou při vytváření skořepiny odebrány Thickness ( Tlouštka ) .

vytvoří prvek tělesa z plochy přiřazením tlouštky této ploše First Offset – tlouštka tělesa směrem od zadané plochy ve směru šipky Second Offset – tlouštka tělesa směrem od zadané plochy proti směru šipky Object to offset – plocha které má být přiřazena tlouštka Reverse Direction .Prvky vytvořené pomocí ploch Split ( Ořezání tělesa plochou ) .ořízne těleso podle zadané plochy.Surface-Based Features . Část tělesa která zbyde po ořezání je určena šipkou jejíž orientaci lze změnit kliknutím myší Splitting Element – plocha podle které má být těleso ořezáno Thick Surface ( Přiřazení tlouštky ploše ) .otočí směr šipky .

jinak dojde pouze k ořezání plochou Object to sew – plocha která má být přišita . Tato dutina musí být uzavřená. Chceme li vytvořit objemový prvek z několika ploch musíme je nejdříve sloučit do jedné funkcí Join v modulu pro plochy Object to close – plocha která má být uzavřena a vytvořen objemový prvek Sew Surface ( Přišití plochy ) . To znamená že nejprve těleso touto plochou ořízne jako ve funkci Split a dále k němu přidá prvek jehož tvar je definovaný dutinou mezi plochou a tělesem.vytvoří objemový prvek uzavřením zadané plochy.Close Surface ( Uzavření plochy ) .přišije plochu k tělesu.

Transformace prvků Translation ( Posunutí ) .otočí těleso kolem zadané osy Axis – hrana nebo přímka určující osu rotace Angle – úhel rotace Symmetry ( Symetrické těleso ) . Transformation Features .posune těleso zadaným směrem Direction – hrana nebo přímka určující směr posunutí Distance – délka posunutí Rotation ( Otočení ) .nahradí aktuální těleso tělesem symetrickým Reference – rovina nebo rovinná plocha definující osu symetrie .

Mirror ( Zrcadlení ) .řada bude definována počtem opakování elementů a jejich roztečí Spacing)& Length . řad ze zadaných elementů ( počet opakování.vytvoří zrcadlové těleso k aktuálnímu tělesu Mirroring element . žebro … ) First Direction – definice řady ze zadaných elementů ( počet opakování. rozteče atd.vytvoří pravoúhlé pole zadaného prvku ( díra. rozteč řad … ) Parameters – definice způsobu zadání řady Instance(s)& Length – řada bude definována počtem opakování elementů a vzdáleností mezi prvním a posledním elementem řady Instance(s)& Spacing .řada bude definována roztečí elementů a vzdáleností mezi prvním a posledním elementem řady . rozteč prvků … ) Second Direction – definice počtu.rovina nebo rovinná plocha definující osu symetrie Object to mirror – zrcadlený objekt Rectangular Pattern ( Pravoúhlé pole ) . kapsa.

Není li toto políčko zatrženo budou všechny elementy pole stejné Position of Object Pattern – definice počátku pole elementů. Up to Plane nebo Up to Surface. Tuto volbu lze využít v případě že prvek který vytváří pole neleží v rohu zadávaného pole ale někde uvnitř tohoto pole Row in direction 1 – počet roztečí elementů ve směru 1 o které bude posunut počátek řady proti směru 1 Row in direcrion 2 –počet roztečí elementů ve směru 2 o které bude posunut počátek řady proti směru 2 Rotation angle – úhel otočení pole okolo elementu definujícího pole Pattern Representation Simplified representation – je li toto políčko zatrženo nejsou zobrazeny všechny elementy pole ale pouze první a poslední čtyři elementy pole v každém směru . Tím se mohou rozměry jednotlivých elementů v poli lišit ale odpovídají geometrické specifikaci. Instance(s) – počet opakování elementů v řadě Spacing – rozteč elementů v řadě Length – vzdáleností mezi prvním a posledním elementem řady Reference Direction – definice směru řady Reference element – hrana nebo přímka definující směr řady Reverse – otočí směr řady Až potud popsané položky jsou totožné pro First Direction i pro Second Direction Object to Pattern – definice elementu ze kterého má být vytvořeno pole Object . Up to Last.element ze kterého má být vytvořeno pole Keep specifications – je li toto políčko zatrženo budou pro každý element pole přepočítány limity prvku týkající se podmínek Up to Next.

žebro … ) .vytvoří kruhové pole zadaného prvku ( díra.Circular Pattern ( Kruhové pole ) . kapsa.

Tím se mohou rozměry jednotlivých elementů v poli lišit ale odpovídají geometrické specifikaci. Up to Last.element ze kterého má být vytvořeno pole Keep specifications – je li toto políčko zatrženo budou pro každý element pole přepočítány limity prvku týkající se podmínek Up to Next.řada bude definována úhlem mezi elementy a úhlem mezi prvním a posledním elementem řady Complete crown – řada bude tvořit celý kruh a bude definována pouze počtem opakování elementů na kruhu Instance(s) – počet opakování elementů Angular spacing – úhel mezi elementy Total angle – úhel mezi prvním a posledním elementem řady Reference Direction – definice osy kruhové řady Reference element – hrana nebo přímka definující osu řady Reverse – otočí kladný směr úhlů řady Crown Definition Parameters – definice způsobu zadávaní počtu a rozteče kruhů v poli Circle(s) & crown thickness – další kruhové řady budou definovány počtem kruhových řad a rozdílem průměru první a poslední řady Circle(s) & circle spacing – další kruhové řady budou definovány počtem kruhových řad a rozdíly průměrů těchto řad Circle spacing(s) & crown thickness – další kruhové řady budou definovány rozdíly průměrů těchto řad a rozdílem průměru první a poslední řady Object to Pattern – definice elementu ze kterého má být vytvořeno pole Object . Není li toto políčko zatrženo budou všechny elementy pole stejné .řada bude definována počtem opakování elementů a úhlem mezi elementy Angular spacing)& total angle . Up to Plane nebo Up to Surface.Axial Reference Parameters – definice způsobu zadání kruhové řady Instance(s)& total angle – řada bude definována počtem opakování elementů a úhlem mezi prvním a posledním elementem řady Instance(s)& angular spacing .

Tuto volbu lze využít v případě že prvek který vytváří pole neleží v rohu zadávaného pole ale někde uvnitř tohoto pole Row in angular direction – násobek úhlu mezi elementy který definuje úhel o který bude pootočen počátek pole proti směru definice pole vzhledem k pozici definičního elementu Row in radial direcrion –počet rozdílů průměrů řad který definuje rozdíl průměru první řady vzhledem k řadě ve které je definiční element Rotation angle – úhel otočení pole okolo středu otáčení ( definiční element ale zůstane na stejném místě ) Rotation of Instance(s) Radial aligment of instance(s) – je li toto políčko zatrženo bude v poli zachována orientace každého elementu vzhledem ke středu jako u definičního elementu. Position of Object Pattern – definice počátku pole elementů. Není li toto políčko zatrženo bude v poli každý element orientován stejně jako definiční element Pattern Representation Simplified representation – je li toto políčko zatrženo nejsou zobrazeny všechny elementy pole ale pouze první a poslední čtyři elementy pole v každém směru .

vytvoří pole zadaného prvku ( díra. Up to Last. Implicitně je tento bod vypočítán jako těžiště zdrojového elementu. kapsa. Ve většině případů tedy budeme muset tento bod předefinovat a to tak že nejdříve stiskneme tlačítko Apply.element ze kterého má být vytvořeno pole Anchor – bod definující pozici definičního bodu zdrojového elementu vzhledem ke zdrojovému elementu pole. Up to Plane nebo Up to Surface. Tím se mohou rozměry jednotlivých elementů v poli lišit ale odpovídají geometrické specifikaci. Tento bod je při aplikaci pole sesouhlasen s pozicí uživatelem zadaných bodů. User Pattern ( Uživatelem definované pole ) . poté klikneme myší na políčko Anchor a nakonec na bod. Není li toto políčko zatrženo budou všechny elementy pole stejné . který definuje pozici zdrojového elementu Keep specifications – je li toto políčko zatrženo budou pro každý element pole přepočítány limity prvku týkající se podmínek Up to Next. žebro … ) v bodech definovaných ve skice Instances – definice pozice elementů v poli Positions – skica s body ve kterých nají být umístěny elemeny Number – počet elementů pole Object to Pattern – definice elementu ze kterého má být vytvořeno pole Object .

Scaling ( Měřítko ) .změní měřítko tělesa vzhledem k zadanému bodu Reference – bod definující střed změny měřítka Ratio – měřítko změny .

Logické operace Assemble ( Přičtení k hlavnímu tělesu ) .Boolean Operations .přičte těleso ( Body ) k hlavnímu tělesu ( Part Body ). Jakmile pracovní plocha obsahuje více jak dvě tělesa musíme označit těleso které chceme připojit k hlavnímu tělesu Asslemble – těleso které chceme přičíst k hlavnímu tělesu After – prvek ve stromě historie hlavního tělesa za který bude vloženo přičítané těleso Add ( Přičtení tělesa k tělesu ) .těleso ke kterému má být přičítané těleso přičteno . ale automaticky spojí oba objekty.těleso které chceme přičíst After . Je li vytvořeno mimo hlavního tělesa pouze jedno těleso funkce nabízí dialogové okno.přičte těleso ( Body ) k jinému tělesu nebo hlavnímu tělesu ( Part Body ) Add .

odečte těleso ( Body ) od jiného tělesa nebo hlavního tělesa ( Part Body ) Remove – těleso které chceme odečíst After – těleso od kterého má být odečítané těleso odečteno Intersect ( Průnik tělesa s tělesem ) .vytvoří průnik tělesa ( Body ) s jiným tělesem nebo hlavním tělesem ( Part Body ) Intersect – těleso se kterým má být vytvořen průnik After – těleso ze kterého má být vytvořen průnik .Remove ( Odečtení tělesa od tělesa ) .

není tudíž nutné vybírat všechny plochy ale jen plochy kterými definujeme které části tělesa mají být zachovány Remove Lump ( Odečtení části tělesa ) . není tudíž nutné vybírat všechny plochy ale jen plochy kterými definujeme které části tělesa mají být vymazány Faces to keep – plochy které mají být na výsledném tělese zachovány. není tudíž nutné vybírat všechny plochy ale jen plochy kterými definujeme které části tělesa mají být zachovány .sloučí a ořeže tělesa zadáním ploch které mají být na výsledném tělese zachovány nebo odstraněny Trim – těleso které bude spojeno a ořezáno with – těleso nebo hlavní těleso ke kterému bude předchozí těleso připojeno Faces to remove – plochy které mají být z výsledného tělesa odstraněny. Zachovány budou také plochy s vybranou plochou související.Union Trim ( Oříznutí a spojení těles ) . Zachovány budou také plochy s vybranou plochou související. Odstraněny budou také plochy s vybranou plochou související.odečte od tělesa jeho části zadáním ploch které mají být na výsledném tělese zachovány nebo odstraněny Trim – těleso které bude ořezáno Faces to remove – plochy které mají být z výsledného tělesa odstraněny. není tudíž nutné vybírat všechny plochy ale jen plochy kterými definujeme které části tělesa mají být vymazány Faces to keep – plochy které mají být na výsledném tělese zachovány. Odstraněny budou také plochy s vybranou plochou související.

V roletovém menu pod grafickou stupnicí volíme způsob přechodu mezi jednotlivými barvami On the fly analysis – po zatržení tohoto políčka můžeme ukázat na libovolné místo v geometrii a systém nám v tomto bodě zobrazí normálu a úkos v tomto bodě Reset – zruší grafické zobrazení výsledků analýzy na vybraných plochách .Analýzy Draft Analysis ( Analýza úkosů ) – provede analýzu úkosů na vybraných plochách Směr odformování je dán osou z kompasu. Proto je třeba před použitím této funkce vhodně zorientovat kompas V horní části je grafická stupnice s možností změny hodnot barevných přechodů.Analysis .

V druhém roletovém menu nastavujeme druh křivostní analýzy. Minimum zobrazuje min. V roletovém menu pod grafickou stupnicí volíme způsob přechodu mezi jednotlivými barvami. Global Analysis – celková analýza více ploch najednou Reset – zruší grafické zobrazení výsledků analýzy na vybraných plochách . Maximum zobrazuje max. křivost v daném bodě v libovolném směru. Curvature Analysis ( Analýza křivosti ) – zobrazí graficky křivost plochy V horní části je grafická stupnice s možností změny hodnot barevných přechodů. křivost v daném bodě v libovolném směru. Gaussian zobrazuje celkovou křivost v daném bodě.

vytvoří kóty mezi elementy v prostoru Constraints ( Vazby ) – vytvoří vazby ve 3D prostoru Práce s těmito funkcemi je podobná jako jejich použití ve sketcheru .Kóty Setting Contraints ( Kóty v 3D prostoru ) .Constraints .

Po vytvoření prvního souřadného systému se ve stromě historie zobrazí složka Axis systems. Pokud vypneme aktivitu uživatelského souřadného systému stane se aktivním systémový souřadný systém Catalog ( Katalog ) – spustí katalog pro výběr předdefinovaných prvků ( detailů. Tuto funkci je možné použít jen při nastavení Tools/Option/General/General/Update na manual Axis Systém ( Souřadný systém ) – vytvoří uživatelský souřadný systém.Tools . power copy … ) . Pomocí této složky a políčka Current můžeme přepínat mezi těmito souřadnými systémy a systémovým souřadným systémem Origin – bod určující počátek souřadného systému X. Z Axis – přímky určující směr jednotlivých os souřadného systému Reverse – toto políčko otočí kladný směr jednotlivé osy Current – pokud je toto políčko zatrženo je souřadný systém aktivní. Y.Nástroje Update all ( Aktualizace ) – provede aktualizaci geometrie.

Implicitně je tento bod nyní vypočítán jako těžiště zdrojového elementu. V posledních dvou jmenovaných funkcích vzhledem k možnosti použití rovinné křivky přibyla sekce Axis ve které se definuje osa rotace označením osy uživatelského souřadného systému Nový způsob definice závitu ve funkci Hole a to na nové kartě Thread Definition.Co je nového Nové pole Offset u funkcí Pad a Pocked umožňující definovat odsazení od limitu u všech typů limitů kromě typu Dimension Nová funkce Profile Definition umožňující použití několika profilů a to i z několika skic najednou ve funkcích Pad a Pocked Možnost použití rovinné křivky vytvořené v Generativ Shape Designu místo skici ve funkcích Pad. Tento bod je při aplikaci pole sesouhlasen s pozicí uživatelem zadaných bodů. Dále přibyla možnost označit jako Neutral Element několik ploch ( viz následující obrázky ) Ve funkci User Pattern přibylo políčko Anchor. nemusíme část z jiného tělesa se kterou chceme pomocí logických operací pracovat v aktivním tělese kopírovat a vkládat do aktivního tělesa. Anchor je bod definující pozici definičního bodu zdrojového elementu vzhledem ke zdrojovému elementu pole. poté klikneme myší na políčko Anchor a nakonec na bod. Shaft a Groove. Funkci Variable Raduis Fillet lze nyní použít i na uzavřené hrany Ve funkci Draft přibyla položka Parting=Neutral která zajišťuje že úkos bude vytvořen jen na části plochy směrem od Neutral Element. Ve většině případů tedy budeme muset tento bod předefinovat a to tak že nejdříve stiskneme tlačítko Apply. Pocked. který definuje pozici zdrojového elementu Funkce Insert/Body existuje nyní i jako ikona na nástrojové liště Insert Při práci na sestavě můžeme nyní pomocí logických operací pracovat s Body z různých těles tj. ale můžeme tuto část označit tam kde je .

Pomocí voleb v Tools/Options/Part Design/General v sekci CGR previsualization zvolit zda má být v rámci dat tělesa uložena i CGR formát dat které budou použity při práci v sestavách .

Version 5 Release 5 Generative Shape Design .

vzhledem ke kterému je vytvářený bod posunut o X.Z . Point type není nutno většinou zadávat.souřadnice vytvářeného bodu Reference Point .On curve ) Point type – Coordinates .vytvoří bod způsobem zadaným v položce Point type. X.Y.bod.Křivky Point ( Bod ) . stačí označit element na který chceme bod aplikovat ( vybereme li například křivku je automaticky vybrán Point type . Implicitní hodnota je center ( počátek souřadného systému ).vytvoří bod posunutý o x. lze však označit libovolný bod .Wireframe .y.Z.Y.z hodnoty vzhledem k Reference point.

vytvoří bod na křivce Curve .otočí kladný směr hodnot od referenčního bodu. Implicitně je to Extremity. který je po zadání křivky zvýrazněn a šipka označuje kladný směr hodnot Distance on curve .vzdálenost od referenčního bodu Geodesic .5 je polovina křivky.křivka na níž chceme bod vytvořit Distance to reference . Reverse Direction .25 je čtvrtina délky křivky ) Length .vzdálenost od referenčního bodu je zadávána v délkových jednotkách Ratio of curve length . což je jeden z koncových bodů křivky.vzdálenost v položce Length je vypočtena jako skutečná absolutní vzdálenost těchto bodů Nearest extremity .vzdálenost od referenčního bodu je zadávána poměrem k celkové délce křivky ( 0.tento oddíl udává vzdálenost bodu od bodu referenčního. 0.On curve . které umožňuje vytvořit několik bodů najednou dle zadaných parametrů .bod bude vytvořen na nejbližším konci křivky od aktuální pozice Middle point .bod bude vytvořen uprostřed křivky Reference Point . V případě referenčního bodu na konci křivky je také změněn referenční bod a to na opačný konec křivky Repeat object after OK . Implicitně to je jeden z koncových bodů křivky.vzdálenost v položce Length je vypočtena po křivce Euclidean .po označení této volby a potvrzení bodu ( OK ) se objeví okno příkazu Points Creation Repetition.referenční bod od kterého je zadávána vzdálenost v položce Length.

referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o Distance.plocha na níž chceme vytvořit bod Direction .V H. Implicitní hodnota je Centre ( střed plochy ) . Směr se zadává označením přímky ( i hraniční ).rovina na níž chceme bod vytvořit.směr kterým bude ležet vytvářený bod od bodu referenčního. Po označení roviny se zobrazí referenční bod a směry H.vzdálenost od referenčního bodu v daném směru Reference Point .On plane .vytvoří bod na ploše Surface .V . která nemusí ležet na ploše Distance .V. Implicitní hodnota je Centre ( střed roviny ) On surface .vytvoří bod na rovině Plane .vzdálenost od referenčního bodu Reference Point .referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o H.

křivka na níž chceme bod vytvořit Direction . Bod bude vytvořen uprostřed námi zadaných bodů . Circle center .kružnice v jejímž středu chceme bod vytvořit Tangent on curve . mezi kterými má být vytvořen bod nový Ratio .směr.vytvoří bod ve středu kružnice Circle .poměr vzdálenosti odreferenčního bodu ke vzdálenosti mezi Point 1 a Point 2. První vybraný bod se stává referenčním bodem a je označen šipkou udávající kladný směr hodnot Point 1. Zadáním záporné hodnoty. nebo hodnoty větší než jedna lze vytvořit bod vně námi zadaných bodů Reverse Direction .vytvoří bod mezi dvěma body.nastaví Ratio na hodnotu 0.2 .vytvoří bod ( nebo body ) na křivce tangentní k zadanému směru Curve .otočí kladný směr hodnot v položce Ratio s přesune referenční bod do druhého bodu Middle Point . Směr se zadává označením přímky Between . se kterým mají být body na křivce tangentní.body.5.

Tato volba se položkou Parameters. což je koncový bod křivky směrem.vytvoří několik bodů na křivce zadáním vzdálenosti mezi body a počtu bodů Instance(s) .vytvoří několik bodů na křivce zadáním počtu bodů na dané vzdálenosti nebo zadáním vzdálenosti mezi body a počtu bodů. Tyto dva body se započítávají do hodnoty Instance(s).bod který omezuje úsek.mění směr od počátečního bodu k jednomu z koncových bodů.vytvoří několik bodů na křivce zadáním počtu bodů na dané vzdálenosti Instances & spacing . Tato položka je přístupná pouze při vytváření bodů po celé délce křivky Create normal planes also . kde se mají nové body vytvořit.Instances & spacing ) Second point . který označuje šipka Reverse Direction .vzdálenost mezi body ( tato volba je aktivní pouze s Parameters . kterým vybraný úsek začíná. Implicitně je vybrána celá křivka Parameters . Vybraný úsek je naznačen šipkou jdoucí z počátečního bodu With end points .Points and Planes Repetition (vytvoření několika bodů ) .po označení tohoto políčka budou vytvořeny roviny které budou normálové ke křivce a budou procházet vytvořenými body Create in a new Open Body .počet bodů.po označení tohoto políčka budou vytvořeny body i na obou koncích křivky. Toto tlačítko je aktivní pouze je li vybrán jen počáteční bod abychom měli možnost volby jednoho ze dvou možných úseků.Instances .po označení tohoto políčka budou vytvořeny roviny v novém Open Body . Implicitní bod je Extermity. Tato položka je přístupná až po označení bodu na křivce. které se mají vytvořit Spacing . Úsek na který jsou aplikovány body je možné omezit označením jednoho nebo dvou bodů na křivce.

/max. v kterém hledáme maximum nebo minimum. plocha ) Direction .výběrem jedné z této položek zadáváme zda chceme vytvořit bod v maximální nebo minimální vzdálenosti Element . Směr zadáváme označením přímky .Externum ( min. Min . vzdálené body ) .směr.vytvoří bod v minimální nebo maximální vzdálenosti na elementu v daném směru Max.element na němž chceme bod vytvořit ( křivka.

plocha na kterou chceme přímku promítnout . nebo projekci této přímky na plochu Point 1.počáteční a koncový bod přímky Optional .Line ( Přímka ) .vytvoří přímku mezi dvěma body.označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Support .vytvoří přímku způsobem zadaným v položce Line type Line type – Point-Point . 2 .volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .

bod kterým má přímka procházet Direction .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí na plochu Support .volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .vytvoří přímku z bodu daným směrem.Point-direction .plocha na kterou chceme přímku promítnout .směr vytvářené přímky.vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Optional . Směr se zadává označením přímky Start . nebo projekci této přímky na plochu Point .

vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Geometry on support .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Normal to Curve . která tímto bodem prochází.vytvoří přímku z bodu na ploše pod úhlem ke křivce.plocha na které křivka leží Point .křívka.otočí kladný směr normály ke křivce Repeat object after OK .bod. kterým má přímka procházet Angle .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End . nebo projekci této přímky na plochu Curve .úhel mezi křívkou ve vybraném bodě a vytvářenou přímkou Start .Angle/Normal to curve . od které chceme definovat úhel vytvářené křivky Support .toto tlačítko nastaví Angle na 90 Reverse Direction .

ke které má být přímka tangentní Element 2 .Mono Tangent ) End . v které tyto křivky leží Start . nebo druhá křivka ke které má být přímka tangentí Support .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu ( jen pro Type .plocha na kterou chceme přímku promítnout Tangency options Type .toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními. nebo mezi dvěmi křivkami Curve .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu ( jen pro Type .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Reverse Direction .křivka.otočí kladný směr tangenty ke křivce Next solution .vytvoří tangentní přímku ke křivce v zadaném bodě. V tomto je nutné jako Element 2 zadat druhou křivku a jako Support rovinu.pro přímku tangentní pouze k jedné křivce.bod na křivce.pro přímku tangentní ke dvěma křivkám v jedné rovině.Tangent to curve .Mono Tangent . V tomto případě je nutné jako Element 2 zadat bod na křivce Bi Tangent .Mono Tangent ) Geometry on support .Bi Tangent ) . pokud existují ( jen pro Type .

kterým má přímka procházet Start .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Reverse Direction .vytvoří normálovou přímku k ploše v zadaném bodě Surface .plocha ke které má být přímka kolmá Point .Normal to surface .otočí kladný směr normály ke křivce .bod.vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .

otočí kladný směr normály.po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) . na které je zadávána vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Repeat object after OK .vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Reverse Direction .Plane ( Rovina ) .vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou a v zadané vzdálenosti od zadané roviny Reference .vytvoří rovinu způsobem zadaném v položce Plane type Plane type – Ofset from plane .rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Offset .

bod kterým má vytvářená rovina procházet Angle/Normal to plane .Prallel through point .úhel mezi Reference rovinou a vytvářenou rovinou Normal to plane .vytvoří rovinu otočenou o zadaný úhel od roviny zadané a procházející přímkou ležící v zadané rovině.přímka.po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) .toto tlačítko nastaví Angle na 90 Repeat object after OK .vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou procházající zadaným bodem Reference . nebo v rovině k ní paralelní Reference .rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Point . vzhledem ke které bude zadán úhel k vytvářené rovině Angle . kterou bude procházet vytvářená rovina a která leží v zadané rovině. nebo rovině paralelní Rotation axis .rovina.

kterým bude vytvářená rovina procházet Line . První přímkou bude vytvořená rovina procházet a druhá přímka určí natočení roviny tak. která určí natočení vytvářené roviny tak.body.přímka. které bude procházet bodem a přímkou Point . 2.přímka. kterou bude vytvářená rovina procházet Line 2 . aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Line 1 .vytvoří rovinu.bod. aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Through point and line .vytvoří rovinu pomocí dvou přímek.přímka. 3 . kterou bude vytvářená rovina procházet . kterými má rovina procházet Through two lines .Through three points .vytvoří rovinu procházející třemi body Point1.

kterou bude proložena rovina Normal to curve .plocha.vytvoří rovinu kolmou na křivku v zadaném bodě Curve .bod na křivce.Through planar curve . kterým bude vytvářená rovina procházet ( implicitně je vybrán středový bod křivky ) Tangent to surface .bod na ploše. ke které bude rovina kolmá Point .vytvoří rovinu definovanou rovinnou křivkou Curve . kterým bude rovina procházet .křivka.rovinná křivka. ke které bude rovina tangentní Point .vytvoří rovinu tangentní k zadané ploše v zadaném bodě Surface .

parametry roviny do vzorce Ax + By + Cz = D Mean through points .vytvoří rovinu definovanou dle vzorce Ax + By + Cz = D A.Equation .vymění bod ze seznamu bodů za jiný ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) .body. D .vymaže bod ze seznamu bodů ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) Replace . B. skrze kterými má být rovina proložena Remove . C.vytvoří rovinu skrze libovolný počet bodů v prostoru Points .

plocha.po zaškrtnutí tohoto políčka bude vytvořen pouze nejbližší průmět křivky na plochu ( políčko je aktivní pouze je li možno vytvořit více průmětů ) .po zaškrtnutí tohoto políčka bude vytvořen pouze nejbližší průmět křivky na plochu ( políčko je aktivní pouze je li možno vytvořit více průmětů ) Along a direction . jejíž prúmět je vytvářen Support . jejíž prúmět je vytvářen Support .vytvoří průmět křivky kolmo na plochu Projected .plocha.Projection ( Projekce ) .vytvoří průmět křivky na plochu zadaným směrem promítání Projected . na kterou je křivka promítána Direction . na kterou je křivka promítána Nearest solution .křivka.přímka určující směr promítání křivky Nearest solution .křivka.vytvoří průmět křivky na plochu způsobem zadaným v položce Projection type Projection type – Normal .

po zaškrtnutí tohoto políčka bude vytvořen pouze nejbližší kombinace křivky ( políčko je aktivní pouze je li možno vytvořit více kombinací ) Along direction .Combine ( Kombinace ) . 2 . na základě kombinace kterých vznikne nová křivka Nearest solution .vytvoří křivku jako průnik dvou ploch vzniklých vytažením dvou rovinných křivek v normálovém směru rovin.křivka udávající směr tažení Curve 2 Nearest solution .po zaškrtnutí tohoto políčka bude vytvořen pouze nejbližší kombinace křivky ( políčko je aktivní pouze je li možno vytvořit více kombinací ) .vytvoří křivku ze dvou křivek jako průnik dvou ploch vzniklých vytažením těchto dvou křivek způsobem zadaným v položce Combine type Combine type – Normal . ve kterých leží Curve1.křivka udávající směr tažení Curve 1 Direction 2 .vytvoří křivku jako průnik dvou ploch vzniklých vytažením dvou křivek zadanými směry Curve1. na základě kombinace kterých vznikne nová křivka Direction 1 . 2 .rovinné křivky.rovinné křivky.

že normála plochy v kterémkoli bodě této křivky svírá zadaný úhel se zadaným směrem Support – plocha na které chceme vytvořit Reflect Line Direction – směr se kterým mají normály plochy v kterémkoli bodě křivky svírat zadaný úhel Angle – úhel který mají svírat normály plochy v kterémkoli bodě křivky se zadaným směrem .vytvoří na zadané ploše křivku která má tu vlastnost.Reflect Line .

2 . V ostatních případech vznikne přímka nebo křivka Element1. Je li alespoň jeden z elementů přímka nebo křivka vzniklý průnik je bod ( nebo body ).vytvoří průnik dvou elementů ( přímek. rovin .elementy mezi nimiž hledáme průnik .Intersection ( Průnik ) . křivek.ploch a těles ).

střed kružnice Support .Circle ( Kružnice ) . End .vytvoří kruhovou výseč Start. rádiusu a plochy nebo roviny na které středový bod leží Center .vytvoří kružnici zadáním středu kružnice.vytvoří kružnici způsobem zadaným v položce Circle type Circle type – Center and radius .počáteční a koncový úhel kruhové výseče ikona Whole Circle .vytvoří celou kružnici .rovina nebo plocha na které leží Center Radius .poloměr vytvářené kružnice Circle Limitation ikona Part Arc .

Rovina kružnice je tečná k zadané ploše v bodě středu kružnice Center .plocha nebo rovina na které leží Center a Point Circle Limitation ikona Part Arc .počáteční a koncový úhel kruhové výseče ikona Whole Circle .doplňková výseč vymezená dvěmi body .body na kružnici Support . bodu na kružnici a plochy nebo roviny na které oba body leží. Rovina kružnice je tečná k zadané ploše v bodě středu kružnice Point 1. pokud existují Circle Limitation ikona Whole Circle .vytvoří kruhovou výseč Start.vytvoří celou kružnici Two points and radius .toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.poloměr vytvářené kružnice Next solution .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle . rádiusu a plochy nebo roviny na které oba body leží.vytvoří kružnici zadáním dvou bodů na kružnici.Center and point .vytvoří kružnici zadáním středu kružnice.bod na kružnici Support .plocha nebo rovina na které leží Point 1. 2 . 2 Radius .střed kružnice Point . End .kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .

doplňková výseč vymezená dvěma body Bitangent and radius .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle .kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle . pokud existují Circle Limitation ikona Whole Circle .křivka ke které má být kružnice tečná nebo bod kterým má kružnice procházet Support . 3 .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle . 2.toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.Three points .vytvoří kružnici tečnou ke dvěma kružnicím a daném rádiusu.body na kružnici Circle Limitation ikona Whole Circle .vytvoří kružnici zadáním tří bodů na kružnici Point 1.kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .křivka ke které má být kružnice tečná Element 2 .poloměr vytvářené kružnice Next solution .doplňková výseč vymezená dvěma body .plocha nebo rovina na které leží Curve 1 a Element 2 a na které bude ležet vytvořená kružnice Radius . Obě křivky musí ležet na jedné ploše nebo rovině Curve 1 .

Bitangent and point . Obě křivky musí ležet na jedné ploše nebo rovině Curve 1 .křivka ke které má být kružnice tečná nebo bod kterým má kružnice procházet Curve 2 .doplňková výseč vymezená dvěma body .bod na Curve 2 kterým bude kružnice procházet Support .toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.křivka ke které má být kružnice tečná Point .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle .kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .plocha nebo rovina na které leží tečné křivky a na které bude ležet vytvořená kružnice Next solution .vytvoří kružnici tečnou ke dvěma kružnicím a procházející zadaným bodem na jedné z křivek. pokud existují Circle Limitation ikona Whole Circle .

Tritangent - vytvoří kružnici tečnou ke třem kružnicím

Curve 1 - první křivka ke které má být kružnice tečná
Curve 2 - druhá křivka ke které má být kružnice tečná
Curve 3 - třetí křivka ke které má být kružnice tečná
Support - plocha nebo rovina na které leží tečné křivky a na které bude
ležet vytvořená kružnice
Next solution - toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními, pokud
existují
Circle Limitation
ikona Whole Circle - vytvoří celou kružnici
ikona Trimmed Circle - kruhová výseč vymezená dvěmi body
ikona Complementary Circle - doplňková výseč vymezená
dvěma body

Conic ( Kuželosečka ) - vytvoří parabolu, hyperbolu nebo elipsu. Je možné použít
několik způsobů zadání
zadáním - dvou bodů, tangent v počátečním a koncovém bodě a parametru křivky
- dvou bodů, tangent v počátečním a koncovém bodě a bodu kterým bude
křivka procházet
- dvou bodů, bodu k němuž budou směřovat tangenty v počátečním
a koncovém bodě a parametru křivky
- dvou bodů, bodu k němuž budou směřovat tangenty v počátečním
a koncovém bodě a bodu kterým bude křivka procházet
- čtyřech bodů a tangenty ke křivce
- pěti bodů

Support - rovina ve které bude kuželosečka ležet
Constraint Limits ( Počáteční a koncové limity )
Points Start - počáteční bod křivky
End - koncový bod křivky
Tgt. Intersection Point - po zatržení tohoto políčka můžeme zadat bod
k němuž budou směřovat tangenty v počátečním a koncovém bodě
Tangents Start - přímka označující směr tangenty v počátečním bodě
End - přímka označující směr tangenty v koncovém bodě
Point - bod k němuž budou směřovat tangenty v počátečním a koncovém
bodě
Intermediate Constraints ( Parametry průběhu )
Parameter - po zatržení tohoto políčka můžeme zadat parametr
křivky, pro parametr = 0.5 je výsledná křivka parabola
pro parametr 0 až 0.5 je výsledná křika elipsa pro
parametr 0.5 až 1 je výsledná křika hyperbola

Point 1, 2, 3 - body které mají ležet na vytvořené křivce
Tangent 1, 2 - přímky označující směr tangenty v Point 1, 2

Spline ( Křivka ) - vytvoří křivku zadáním několika bodů popřípadě podmínek tečnosti
a křivosti v těchto bodech ( podmínku křivosti lze zadat až po zadání tečné
podmínky a váhy tečnosti větší než jedna )

Tabulka bodů a podmínek - v tabulce jsou zobrazeny body ve vybraném pořadí.
Sloupec Points zobrazuje názvy bodů, sloupec Tangents Dir. názvy
přímek označující tečný směr v daném bodě, sloupec Tensions váhu
tangentní podmínky v daném bodě, sloupec Curvature Dir. Názvy
přímek na kterých leží střed křivosti v daném bodě a Curvature Radius
radius v daném bodě
Add Point After - tento přepínač přidá další bod za bod právě označený v tabulce
Add Point Before - tento přepínač přidá další bod před bod právě označený
v tabulce
Replace Point - tento přepínač vymění další bod za bod právě označený v tabulce
Geometry on support - po zatržení přepínače můžeme vybrat plochu na které
bude křivka ležet. Na této ploše musí ležet i prokládané body
Close Spline - uzavře křivku
Point Specification ( Podmínky v bodech )
Tangent Dir. - název přímky označující tečný směr v daném bodě
Curvature Dir. - název přímky na kterých leží střed křivosti v daném
bodě
Tangent Tension - váha tangentní podmínky v daném bodě
Curvature Radius - radius v daném bodě
Remove Point - toto tlačítko vymaže bod právě označený v tabulce
Remove Tgt. - toto tlačítko vymaže tečnou podmínku v právě označeném
bodě v tabulce
Reverse Tgt. - toto tlačítko otočí směr tečné podmínky v právě
označeném bodě v tabulce
Remove Cur. - toto tlačítko vymaže podmínku křivosti v právě

označeném bodě v tabulce
Remove Param - toto tlačítko zmenší okno funkce vypuštěním méně
často používaných voleb a pro zobrazení plného okna se objeví

Helix ( Spirála ) - vytvoří spirálu

Starting Point - bod kterým bude spirála procházet
Axis - osa spirály
Parameters
Pitch - stoupání spirály
Height - délka spirály
Orientation - směr vinutí spirály. Clockwise označuje pravotočivou spirálu
a Counterclockwise označuje levotočivou spirálu
Tapes Angle - úhel sklonu kuželu na který je spirála promítána. Tato volba
umožňuje vytvořit kuželovou spirálu
Taper - určuje, zda kužel na který je spirála promítána se od počátečního bodu
zužuje nebo rozevírá.Inward znamená zužující se spirálu a Outward
rozšiřující se spirálu
Starting Angle - úhel počátku spirály od zadaného počátečního bodu
Reverse Direction - otočí kladný směr vytváření spirály okolo osy spirály

Spine - vytvoří tzv. spine křivku, tj. křivku která definuje páteř křivky a má tu vlastnost, že
je kolmá na všechny v nichž leží jednotlivé průřezy

No – pořadí křivky nebo roviny
Section/Plane – rovina s rovinnou křivkou nebo rovinná křivka definující průřez budoucí
plochy
Computed start point – systém sám zvolí počáteční bod spine křivky
Start point - počáteční bod spine křivky
Replace – vymění aktuálně vybranou Section/Plane za Section/Plane následně
označenou ve 3D prostoru
Add – přidá Section/Plane následně označenou ve 3D prostoru na konec seznamu
Remove – odebere ze seznamu aktuálně vybranou Section/Plane

Corner ( Zaoblení ) - vytvoří zaoblení mezi dvěma křivkami ležícími v jedné rovině
nebo mezi křivkou a bodem

Element 1, 2 - křivky mezi kterými chceme vytvořit zaoblení
Support - rovina nebo rovinná plocha na níž křivky leží. Jsou li křivky vytvořeny
v jedné rovině není většinou nutné Support zadávat
Radius - poloměr zaoblení
Next solution - toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními, pokud existují
Trim elements - po označení tohoto přepínače budou křivky po vytvoření rádiusu
oříznuty

Connect Curve ( Spojovací křivka ) - vytvoří spojovací křivku mezi dvěma
křivkami

First Curve - první křivka a parametry jejího spojení
Curve - první křivka mezi kterou chceme vytvořit spojení
Point – bod ze kterého bude napojení vycházet
Continuity – podmínka v bodě napojení. Můžeme zvolit mezi podmínkou
Point – bodové napojení, Tangency – tangentní napojení a
Curvature – napojení o dané křivosti.
Tension – váha zvolené podmínky v bodě napojení
Second Curve - druhá křivka a parametry jejího spojení
Curve - druhá křivka mezi kterou chceme vytvořit spojení
Point – bod ze kterého bude napojení vycházet
Continuity – podmínka v bodě napojení. Můžeme zvolit mezi podmínkou
Point – bodové napojení, Tangency – tangentní napojení a
Curvature – napojení o dané křivosti.
Tension – váha zvolené podmínky v bodě napojení

Položky Cotinuity a Tension jsou přístupné až po zadání obou křivek a bodů mezi kterými má
být vytvořeno spojení.

Parallel Curve ( Paralelní křivka ) – vytvoří paralelní křivku

Parallel type – Euclidian – vytvoří paralelní křivku která bude mít co nejmenší
vzdálenost od zadané křivky, ale minimálně zadanou vzdálenost a
to bez ohledu na Support
Geodesic – vytvoří paralelní křivku která bude mít co nejmenší vzdálenost
od zadané křivky, ale minimálně zadanou vzdálenost ale s ohledem
na Support a jeho křivost
Curve – křivka se kterou bude vytvářená křivka paralelní
Support – plocha na které křivka leží. Je li křivka rovinná není většinou nutné
Support zadávat
Offset – definice vzdálenosti mezi křivkami
Type – Constant – vzdálenost mezi křivkami bude konstantní
Law - vzdálenost mezi křivkami bude zadána pomocí Law
elementu
Constant - vzdálenost mezi křivkami ( jen pro Type – Constant )
Law – Law element definující průběh vzdálenosti mezi křivkami
( jen pro Type – Law )
Reverse Direction – otočí směr projekce vytvářené křivky vzhledem k zadané
křivce
Repeat object after OK - po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví
okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka
Instance(s) je opakování objektu )

která je automaticky brána jako Complete boundary Limit 1. Vybeme li plochu Zmizí položka Propagation type. kterými můžeme vytvářenou křivku olimitovat .Boundary ( Okraje ) – vytvoří okrajové křivky plochy nebo její části Propagation type – omezení vytvoření okrajové křivky na dalších hranách. než která je vybrána. Complete boundary – vytvoří všechny okrajové křivky na ploše Point continuity – vytvoří také okrajové křivky navazující na vybranou okrajovou křivku Tangentt continuity – vytvoří také okrajové křivky navazující na vybranou okrajovou křivku a splňující tangentní podmínku návaznosti Tato volba je přístupná až po označení hrany plochy Surface edge – hrana plochy na které chceme vytvořit křivku. 2 – body na hraně plochy.

Plochy Extrude ( Rovinná plocha ) – vytvoří plochu vytažením křivky v daném směru Profile – křivka vytažením které vznikne plocha Direction – přímka nebo rovina jejíž normála definuje směr vytažení Extrusion Limits – meze vytažení Limit 1 – konec vytažení plochy v kladném zadaném směru od křivky Limit 2 – konec vytažení plochy v záporném zadaném směru od křivky Reverse Direction – otočí kladný směr vytažení .Surfaces .

Revolve ( Rotační plocha ) – vytvoří plochu rotací křivky Profile – křivka rotací které vznikne plocha Revolution axis – přímka určující osu rotace Angular Limits – nastavení počátku a konce plochy Angle 1 – úhel počátku plochy Angle 2 – úhel konce plochy .

vytvoří paralelní plochu k zadané ploše Surface – plocha se kterou bude vytvářená plocha paralelní Offset – vzdálenost mezi zadanou a vytvářenou plochou Reverse Direction – otočí směr projekce vytvářené plochy vzhledem k zadané ploše Repeat object after OK .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .Offset ( Paralelní plocha ) .

Circle .vytvoří plochu vytažením kruhového profilu . V tomto případě můžeme zadat i druhou okrajovou křivku vycházející z druhého konce profilu Guide curve 2 – druhá okrajová křivka Spine – páteř plochy.Conic . Vychází li Guide curve z jednoho konce profilu je také okrajovou křivkou.vytvoří plochu vytažením libovolného profilu .Sweep ( Vytažená plocha ) – vytvoří plochu vytažením profilu po křivce.vytvoří plochu vytažením profilu kuželosečky Profile type .Line – vytvoří plochu vytažením přímkového profilu .vytvoří plochu vytažením libovolného profilu Profile – křivka. tažením ktré chceme vytvořit plochu Guide curve – křivka po které bude tažen Profile. Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve Position profile – po zatržení tohoto políčka múžeme změnit pozici profilu pomocí voleb. Křivka se nemusí dotýkat profilu Optional elements – volitelné elementy Reference – referenční plocha Surface – referenční ploha Angle – požadovaný úhel mezi referenční plochou a plochou vytvářenou Law – law element definující průběh úhlu mezi referenční plochou a plochou vytvářenou Second Guide – druhá křivka pro tažení. Tvar profilu se řídí položkou Profile type .Explicit . které sobrazí po stisknutí tlačítka Show parametrs Show parametrs – zobrazí parametry pro změnu pozice profilu .Explicit .

2 – křivky mezi kterými bude plocha vytvořena Optional elements – volitelné položky Spine .Line . 2 – přesah plochy směrem od Guide curve 1.páteř plochy. Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 Length 1. 2 Law – law element definující průběh přesahu Second curve as middle curve – po zatržení tohoto tlačítka přejdeme do Subtype – Limit and Middle .vytvoří plochu vytažením přímkového profilu Způsob vytvoření nové plochy se dále řídí položkou Subtype Subtype – Two limits – vytvoří plochu mezi dvěma křivkami Mandatory elements – hlavní položky Guide curve 1. Profile type .

Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 Second curve as middle curve – po odznačení tohoto tlačítka přejdeme do Subtype – Two limits Subtype – With reference surface – vytvoří přímkovou plochu pod úhlem k zadané ploše a procházející křivkou na této ploše ležící Mandatory elements – hlavní položky Guide curve 1 –křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Reference surface – plocha nebo rovina na které leží Guide curve 1 a vůči které bude definován úhel k vytvářené ploše Angle – úhel mezi vytvářenou plochou a Reference surface Law – law element definující průběh úhlu Length 1. Limit and Middle – vytvoří plochu zadáním okrajové a středové křivky Mandatory elements – hlavní položky Guide curve 1 – okrajová křivka Guide curve 2 – středová křivka Optional elements – volitelné položky Spine .páteř plochy. 2 – přesah plochy směrem od Guide curve 1 .

Law – law element definující průběh přesahu Optional elements – volitelné položky Spine . Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 Subtype – With reference curve – vytvoří přímkovou plochu pod úhlem k zadané křivce a procházející zadanou křivkou Mandatory elements – hlavní položky Guide curve 1 –křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Reference curve – křivka vůči které bude definován úhel k vytvářené ploše Angle – úhel mezi vytvářenou plochou a spojnicí Guide curve 1 a Reference curve Law – law element definující průběh úhlu Length 1.páteř plochy.páteř plochy. Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 . 2 – přesah plochy směrem od Guide curve 1 Law – law element definující průběh přesahu Optional elements – volitelné položky Spine .

Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 Next solution – toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními. pokud existují .páteř plochy.Subtype – With reference curve – vytvoří přímkovou plochu pod úhlem k zadané křivce a procházející zadanou křivkou Mandatory elements – hlavní položky Guide curve 1 – okrajová křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Tangency surface – plocha ke které bude vytvářená plocha tangentní Optional elements – volitelné položky Spine .

vytvoří plochu vytažením kruhového profilu Způsob vytvoření nové plochy se dále řídí položkou Subtype Subtype – Three guides – vytvoří kruhovou plochu procházející třemi křivkamí Mandatory elements – hlavní položky Guide curve 1 – první okrajová křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Guide curve 2 – křivka která leží na vytvářené ploše Guide curve 3 – druhá okrajová křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Optional elements – volitelné položky Spine . Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 .páteř plochy. Profile type – Circle .

Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 Next solution – toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.Subtype – Two guides and radius – vytvoří kruhovou plochu o zadanám rádiusu ¨ a procházející dvěmi křivkamí Mandatory elements – hlavní položky Guide curve 1 – první okrajová křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Guide curve 2 – druhá okrajová křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Radius – poloměr právě vytvářené plochy Law – law element definující průběh poloměru Optional elements – volitelné položky Spine . křivky kterou bude vytvářená plocha procházet a úhlu počátku a konce plochy vzhledem ke spojnici těchto dvou křivek .páteř plochy. pokud existují Subtype – Center and two angles – vytvoří kruhovou plochu o zadanám osy plochy.

Mandatory elements – hlavní položky Center curve –křivka která je osou vytvářené plochy Reference curve –křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Angle 1.páteř plochy. 2 – úhel počátku a konce plochy vzhledem ke spojnici Center curve a Reference curve Law – law element definující průběh úhlu Optional elements – volitelné položky Spine .páteř plochy. Není li toto políčko označeno je radius definován vzdáleností mezi Center curve a Reference curve Law – law element definující průběh poloměru Subtype – Center and radius – vytvoří kruhovou plochu o zadanám osy plochy. Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 Use fixed radius – po zaškrtnutí tohoto políčka můžeme zadat poloměr vytvářené plochy. a poloměru této plochy Mandatory elements – hlavní položky Center curve – křivka která je osou vytvářené plochy Raduis – poloměr vytvářené plochy Law – law element definující průběh plolměru Optional elements – volitelné položky Spine . Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 .

Subtype – Two guides and tangency surface – vytvoří kruhovou plochu procházející dvěmi křivkami a tangentní k ploše na které leží jedna z těchto křivek Mandatory elements – hlavní položky Limit curve with tangency – první okrajová křivka kterou bude vytvářená plocha procházet a která leží na ploše ke které bude vytvářená plocha tangentní Tangency surface – plocha ke které bude vytvářená plocha tangentní Limit curve – druhá okrajová křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Optional elements – volitelné položky Spine .páteř plochy. Implicitně je jako Spine vybrána Guide curve 1 .

Profile type .vytvoří plochu vytažením profilu kuželosečky ( hyperboly.Conic . paraboly nebo elipsy ) .

paraboly nebo elipsy ) zadáním dvou limitních křivek. úhlů mezi tangentami zadaných ploch a vytvářené plochy a parametru kuželosečky Mandatory elements – povinné údaje Guide curve 1 – první limitní křivka budoucí plochy Tangency – plocha vzhledem ke které má být definován směr tangenty budoucí plochy a která prochází Guide curve 1 Angle – úhel mezi tangentami budoucí plochy a Guide curve 1 Law – zadání úhlu mezi tangentami budoucí plochy a Guide curve 1 pomocí Law elementu Last Guide curve – druhá limitní křivka budoucí plochy Tangency – plocha vzhledem ke které má být definován směr tangenty budoucí plochy a která prochází Last Guide curve Angle – úhel mezi tangentami budoucí plochy a Last Guide curve Law – zadání úhlu mezi tangentami budoucí plochy a Last Guide curve pomocí Law elementu Parameter – parametr kuželosečky.5 a menší než 1 je výsledná křivka hyperbola a je li větší než 0 a menší než 0.volitelné údaje Spine – křivka definující páteř budoucí plochy.5 je výsledná křivka elipsa Optional elements .Subtype – Two guide curves – vytvoří plochu jejíž profil bude částí kuželosečky ( hyperboly. Je li roven 0. dvou ploch. Implicitně je jako spine vybrána Guide curve 1 . je li větší než 0.5 je výsledná křivka parabola.

volitelné údaje Spine – křivka definující páteř budoucí plochy. paraboly nebo elipsy ) zadáním tří limitních křivek. Implicitně je jako spine vybrána Guide curve 1 . dvou ploch a úhlů mezi tangentami zadaných ploch a vytvářené plochy Mandatory elements – povinné údaje Guide curve 1 – první limitní křivka budoucí plochy Tangency – plocha vzhledem ke které má být definován směr tangenty budoucí plochy a která prochází Guide curve 1 Angle – úhel mezi tangentami budoucí plochy a Guide curve 1 Law – zadání úhlu mezi tangentami budoucí plochy a Guide curve 1 pomocí Law elementu Guide curve 2 – křivka kterou bude budoucí plocha procházet Last Guide curve – druhá limitní křivka budoucí plochy Tangency – plocha vzhledem ke které má být definován směr tangenty budoucí plochy a která prochází Last Guide curve Angle – úhel mezi tangentami budoucí plochy a Last Guide curve Law – zadání úhlu mezi tangentami budoucí plochy a Last Guide curve pomocí Law elementu Optional elements .Subtype – Three guide curves – vytvoří plochu jejíž profil bude částí kuželosečky ( hyperboly.

jedné plochy a úhlu mezi tangentou zadané plochy a vytvářené plochy Mandatory elements – povinné údaje Guide curve 1 – první limitní křivka budoucí plochy Tangency – plocha vzhledem ke které má být definován směr tangenty budoucí plochy a která prochází Guide curve 1 Angle – úhel mezi tangentami budoucí plochy a Guide curve 1 Law – zadání úhlu mezi tangentami budoucí plochy a Guide curve 1 pomocí Law elementu Guide curve 2 – další křivka kterou bude budoucí plocha procházet Guide curve 3 – další křivka kterou bude budoucí plocha procházet Last Guide curve – další křivka kterou bude budoucí plocha procházet Optional elements . Implicitně je jako spine vybrána Guide curve 1 .Subtype – Four guide curves – vytvoří plochu jejíž profil bude částí kuželosečky ( hyperboly. paraboly nebo elipsy ) zadáním čtyř limitních křivek.volitelné údaje Spine – křivka definující páteř budoucí plochy.

Subtype – Five guide curves – vytvoří plochu jejíž profil bude částí kuželosečky ( hyperboly. paraboly nebo elipsy ) zadáním pěti limitních křivek Mandatory elements – povinné údaje Guide curve 1 – první limitní křivka budoucí plochy Guide curve 2 – další křivka kterou bude budoucí plocha procházet Guide curve 3 – další křivka kterou bude budoucí plocha procházet Guide curve 4 – další křivka kterou bude budoucí plocha procházet Last Guide curve – další křivka kterou bude budoucí plocha procházet Optional elements .volitelné údaje Spine – křivka definující páteř budoucí plochy. Implicitně je jako spine vybrána Guide curve 1 .

tento přepínač přidá další křivku před křivku právě označenou v tabulce ReplaceSupport .tento přepínač vymění další selektovanou křivku za křivku právě označenou v tabulce Remove . AddAfter .tento přepínač vymění další selektovanou plochu za plochu na kterou má být nová plocha tangentní právě označenou v tabulce RemoveSupport . po označení křivky můžeme označit plochu ke které má být vytvářená plocha tangentní.tento přepínač přidá další křivku za křivku právě označenou v tabulce Replace . podmínka může být Point – bodová návaznost a Tangency – tečná návaznost na plochu .tento přepínač vymaže právě označenou plochu Continuity – podmínka návaznosti vytvářené plochy na označené křivce. Křivky musí nakonec vytvořit uzavřený polygon. Seznam těchto křivek je zapsán ve sloupci Curves.Fill ( Vyplnění plochou ) – vytvoří plochu vyplňující prostor mezi několika křivkami Boundary – křivky definující okraje plochy.tento přepínač vymaže právě označenou křivku AddBefore . Tato plocha se zapisuje do sloupce Supports.

Spojnice bodů pro každý profil se nazývá Coupling Curve Display Coupling Curves – zobrazí námi definované napojení hran .Loft ( Plocha definovaná několika průřezy ) – vytvoří plochu definovanou několika rovinnými profily budoucí plochy popř. Toto je důležité hlavně v případě. kdy jednotlivé profily jsou složeny z různého počtu sekcí. Pouze je li profil uzavřená křivka Guides – tabulka vodících křivek definujících tvar plochy ( nejsou povinné ) No – pořadové číslo vodící křivky Guide – vodící křivka Tangent – plocha ke které bude vytvářená plocha tangentní v místě označené křivky Spine – definice páteře křivky Computed spine – pokud je zatrženo toto políčko je spine vypočtena vnitřním algoritmem Spine – křivka definující páteř křivky Coupling – parametry výpočtu způsobu přechodu mezi jednotlivými profily Tyto parametry umožňují změnit vzhled plochy nastavením podmínek průběhu křivosti. na přechodu mezi profily. dalšími křivkami a limitujícími podmínkami Tabulka profilů – No – pořadové číslo profilu Section – křivka definující profil vytvářené plochy Tangent – plocha ke které bude vytvářená plocha tangentní v místě označené křivky Closing Point – bod rozdělující profil. Nejlépe této volby využijeme pracujeme li s křivkami s nespojitou tangentou Sections Coupling – vlastní podmínka výpočtu způsobu přechodu mezi jednotlivými profily Coupling – tato tabulka umožňuje definici bodů přechodu mezi jednotlivými profily. tangentnosti atd.

tento přepínač vymění další profil za profil právě označený v tabulce Remove .pokud je zatrženo toto políčko bude nová plocha vytvořena jen mezi prvním a posledním profilem.je li definovaná spine bude plocha protažena až k okrajovým bodům spine .Relimitations – definice limit plochy Loft relimited on limit section . Není li zatrženo toto políčko může nastat několik případů: .tento přepínač přidá další profil před profil právě označený v tabulce .je li použita Computed spine a není označena žádná z guides bude plocha olimitivána prvním a posledním profilem .je li použita Computed spine a je označena nějaká guide bude plocha protažena až k okrajovým bodům této guide Replace .tento přepínač vymaže právě označený profil Add .

Nebo Linear pro lineární změnu váhy po průběhu křivky T 1.Blend ( Spojovací plocha ) – vytvoří plochu mezi dvěma křivkami nebo plochami First curve – první křivka kterou bude vytvářená plocha procházet First support – plocha na které leží First curve a vzhledem ke které chceme definovat tečnou podmínku Second curve – druhá křivka kterou bude vytvářená plocha procházet Second support – plocha na které leží Second curve a vzhledem ke které chceme definovat tečnou podmínku Basic – zakladní nastavení First continuity – tečná podmínka v místě první křivky. Pouze je li profil uzavřená křivka Coupling – parametry výpočtu spine ( viz.po označení tohoto políčka budou tangentně navazovat okrajové křivky vytvářené plochy a ploch navazujících Second continuity – tytéž parametry jako v předchozím případě Tension – nastavení váhy tečných podmínek First tension – váha tečné podmínky na první křivce a může být Constant pro konstantní váhu podmínky po celém průběhu křivky. funkce Loft ) . Trim first support – po označení tohoto políčka bude First support oříznut v místě první křivky Tangent borders . Pouze je li zadána First support. 2 – váha tečné podmínky na počátku a konci křivky Default – po označení tohoto políčka je nastavena konstantní váha tečné podmínky a hodnota váhy je rovna jedné Second tension – tytéž parametry jako v předchozím případě Closing Point – bod rozdělující profil. Může nabývat hodnot Point. Tangent a Curvature.

Extract ( Extrahovaná plocha ) – vytvoří na povrchu objemového tělesa plochy nebo hraniční křivky To Extract – stěna na které chceme vytvořit povrchové plochy nebo hrana kterou chceme proložit křivkou Propagation type – podmínka určující na kterých okolních stěnách se mají vytvořit plochy Point continuity – vytvoří plochy nebo křivky na ploše jež na sebe navzájem navazují a z nichž alespoň jedna navazuje na selektovanou plochu nebo křivku Tangent continuity .vytvoří plochy nebo křivky na ploše jež na sebe navzájem tangentně navazují a z nichž alespoň jedna tangentně navazuje na selektovanou plochu nebo křivku None – vytvoří pouze selektovanou plochu nebo křivku Support – plocha z pohledu které bude manipulováno se selektovanou křivkou. Toto políčko se objevuje pouze při extrakci hrany a zvoleném typu Point continuity nebo Tangent continuity .

tento přepínač vymaže právě označený element v seznamu Replace .1 mm Element to join – seznam do kterého jsou přidávány elementy které mají být spojeny Remove .Obslužné funkce Join ( Spojení křivek a ploch ) – vytvoří jednu plochu spojením několika ploch nebo jednu křivku spojením několika křivek.tento přepínač vymění právě označený element v seznamu za element který vybereme v geometrii Merging distance – vzdálenost mezi plochami nebo koncemi křivek. V opačném případě je požadavek spojení elementů ignorován . do které budou okraje ploch nebo konce křivek zdeformovány tak aby na sebe dosedaly. Maximální vzdálenost spojovaných elementů je 0. Bude li vzdálenost mezi plochami nebo koncemi křivek větší než tato hodnota zůstanou elementy spojeny pouze logicky ale nebudou mít spojitý průběh Resulting join connexity – po označení tohoto políčka lze spojit pouze elementy jejichž vzdálenost je menší než Merging distance. Spojované elementy musí na sebe navazovat.Operations .

Healing ( Spojení nenavazujících ploch ) . Element to heal – plochy které chceme spojit Tabulka – seznam vybraných ploch které chceme spojit Remove .tento přepínač vymění právě označený element v seznamu za element který vybereme v geometrii Freeze Plane elements – je li aktivován tento přepínač nebudou modifikovány žádné rovinné plochy .tento přepínač vymaže právě označený element v seznamu Replace . Bude li vzdálenost mezi plochami větší než zadaná hodnota nebude spojení provedeno Element to freeze – plochy které nesmí být modifikovány Tabulka – seznam vybraných ploch které nesmí být modifikovány Remove .tento přepínač vymění právě označený element v seznamu za element který vybereme v geometrii Merging distance – vzdálenost mezi plochami do které budou okraje ploch zdeformovány tak aby na sebe dosedaly.tento přepínač vymaže právě označený element v seznamu Replace . Spojované plochy nemusí na sebe navazovat.vytvoří jednu plochu spojením několika ploch.

nikoli k rozřezání . Řez lze definovat plochou nebo křivku Element to cut – plocha nebo křivka která má být ořezána Cutting element .Split ( Ořezání. rozdělení elementu ) – ořízne nebo rozdělí plochu nebo křivku.plocha nebo křivka kterou definujeme řez Other side – toto tlačítko definuje která část elementu má zůstat zachována po oříznutí Keep both sides – po zatržení tohoto políčka budou zachovány obě části rozděleného elementu. Dojde pouze k rozdělení elementu.

toto tlačítko definuje která část elementu 2 má zůstat zachována po oříznutí .toto tlačítko definuje která část elementu 1 má zůstat zachována po oříznutí Other side of element 2 .Trim ( Ořezání elementů ) – ořízne vzájemně dvě plochy nebo křivky Element 1 – první plocha nebo křivka která má být ořezána Element 2 – druhá plocha nebo křivka která má být ořezána Other side of element 1 .

jednotlivé plochy jsou různě široké ) Smooth – okraje vytvářené plochy budou tangentně navazovat na okraje okolních ploch Straight – okraje vytvářené plochy budou navazovat na okraje okolních ploch ale budou vytvořeny tak aby jejich délka byla co nejkratší Minimum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejbližší protilehlé okraje Maximum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejvzdálenější protilehlé okraje Trim support elements – je li označeno toto políčko budou vybrané plochy vytvořenou zaoblující plochou ořezány. V opačném případě zůstanou v původní velikosti . Tento parametr má vliv jen v případě že boundary jednotlivých ploch se navzájem neprotínají ( t.j. Změnou jejich orientace určíme ve kterém kvadrantu bude vytvořena zaoblující plocha Radius – poloměr zaoblení Extremities – podmínky ohraničení zaoblení. 2 – plochy mezi kterými má být vytvořena zaoblující plocha Po označení ploch jsou na každé z nich ve formě šipky zobrazeny směry normál.Shape Fillet ( Zaoblující plocha ) – vytvoří zaoblující plochu mezi dvěma plochami o zadaném rádiusu Support 1.

j. jednotlivé plochy jsou různě široké ) Smooth – okraje vytvářené plochy budou tangentně navazovat na okraje okolních ploch Straight – okraje vytvářené plochy budou navazovat na okraje okolních ploch ale budou vytvořeny tak aby jejich délka byla co nejkratší Minimum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejbližší protilehlé okraje Maximum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejvzdálenější protilehlé okraje Radius – poloměr zaoblení Object(s) to fillet .Edge Fillet ( Zaoblení hran ) – vytvoří zaoblení na hraně plochy Support – plocha na které chceme zaoblit hrany Extremities – podmínky ohraničení zaoblení.elementy plochy na kterém chceme zaoblit hrany Propagation – definuje způsob navazování jednotlivých rádiusů Tangency – rádiusy budou navazovat tangentně Minimal – rádiusy nebudou navazovat Edge(s) to keep – hrany které mají být ponechány . Tento parametr má vliv jen v případě že boundary jednotlivých ploch se navzájem neprotínají ( t.

.

ostatní body si zachovávají své původní hodnoty ) Edge(s) to filet – hrany k zaoblení Propagation – pokračování zaoblení mimo označenou hranu Tangency – zaoblí vybranou hranu a všechny hrany na ní tangentně navazující Minimal – zaoblí pouze vybranou hranu a dále bude rádius protažen mimo plochu Points – body v nichž chceme definovat hodnotu rádius Variation – způsob přechodu z jednoho rádiusu do druhého Cubic – hranice zaoblení je křivka se spojitou tangentou Linear – rádius se mezi zadanými body mění lineárně Edge(s) to keep – hrany které se ocitly mezi zaoblenými. ale které zaoblit nechceme Trim support – je li toto políčko aktivováno. bude zaoblující plochou původní plocha ořezána a spojena se zaoblující plochou. V opačném případě bude původní plocha schována do No Show a zaoblující plocha zůstane samostatná . Tento parametr má vliv jen v případě že boundary jednotlivých ploch se navzájem neprotínají ( t.j. jednotlivé plochy jsou různě široké ) Smooth – okraje vytvářené plochy budou tangentně navazovat na okraje okolních ploch Straight – okraje vytvářené plochy budou navazovat na okraje okolních ploch ale budou vytvořeny tak aby jejich délka byla co nejkratší Minimum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejbližší protilehlé okraje Maximum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejvzdálenější protilehlé okraje Radius – poloměr zaoblení ( platí pouze pro aktuálně vybrané body.Variable Radius Fillet ( Zaoblení s proměnným poloměrem ) – vytvoří zaoblení s proměnným poloměrem na hraně plochy Support – hrana na ploše na které chceme vytvořit zaoblení ( může to být i uzavřená hrana ) Extremities – podmínky ohraničení zaoblení.

které se navzájem nedotýkají.Face-Face Fillet ( Zaoblení plocha-plocha ) – vytvoří rádius mezi dvěma plochami. jednotlivé plochy jsou různě široké ) Smooth – okraje vytvářené plochy budou tangentně navazovat na okraje okolních ploch Straight – okraje vytvářené plochy budou navazovat na okraje okolních ploch ale budou vytvořeny tak aby jejich délka byla co nejkratší Minimum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejbližší protilehlé okraje Maximum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejvzdálenější protilehlé okraje Radius – poloměr zaoblení Faces to fillet – plochy mezi kterými má být vytvořeno zaoblení.j. Support je první plocha a je tedy nutno po zobrazení tohoto okna zadat pouze druhou plochu . Tento parametr má vliv jen v případě že boundary jednotlivých ploch se navzájem neprotínají ( t. Před aplikací funkce je nutné tyto dvě plochy spojit pomocí jiné plochy a funkce Join Support – jedna z ploch mezi kterými má být vytvořeno zaoblení Extremities – podmínky ohraničení zaoblení.

j.Tritangent Filet ( Tritangentní zaoblení ) – vytvoří zaoblující plochu tangentní ke třem plochám. Prostřední z těchto ploch bude nahrazena vytvářenou plochou a zbylé dvě plochy budou touto plochou ořezány Support – plocha ze které bude zaoblení vycházet a ke které bude tangentní Extremities – podmínky ohraničení zaoblení. Tento parametr má vliv jen v případě že boundary jednotlivých ploch se navzájem neprotínají ( t. jednotlivé plochy jsou různě široké ) Smooth – okraje vytvářené plochy budou tangentně navazovat na okraje okolních ploch Straight – okraje vytvářené plochy budou navazovat na okraje okolních ploch ale budou vytvořeny tak aby jejich délka byla co nejkratší Minimum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejbližší protilehlé okraje Maximum – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejvzdálenější protilehlé okraje Faces to fillet – druhá plocha ze které bude zaoblení vycházet a ke které bude tangentní Face to remove – plocha ke které bude zaoblení tangentní a která bude zaoblením zcela nahrazena .

po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .Translate ( Posun ) – posune vybraný element v zadaném směru o zadanou vzdálenost Element – element který chceme posunout Direction – směr posunutí. Lze zadat přímku. nebo rovinu. V případě zadání roviny je směr posunu určen normálou této roviny Distance – vzdálenost o kterou má být element posunut Hide/Show initial element – toto tlačítko určuje zda bude element posunut nebo zkopírován Repeat object after OK .

po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .Rotate ( Rotace ) – otočí element kolem zadané osy o zadaný úhel Element – element který chceme rotovat Axis – osa otáčení Angle – úhel o který má být element otočen Hide/Show initial element – toto tlačítko určuje zda bude element orotován nebo zkopírován Repeat object after OK .

Symmetry ( Zrcadlení ) – ozrcadlí element podle zadané roviny Element – element který má být zrcadlen Reference – rovina podle které bude element ozrcadlen Hide/Show initial element – toto tlačítko určuje zda bude element ozrcadlen nebo zkopírován .

Scaling ( Změna meřítka ) – změní měřítko elementu v zadaném směru Element – element jehož měřítko chceme změnit Reference – bod nebo rovina jejíž normála určuje směr ve kterém bude provedena změna měřítka. Je li vybrán bod bude změna měřítka provedena ve všech směrech Ratio – zvětšení Hide/Show initial element – toto tlačítko určuje zda bude původní element zachován Repeat object after OK .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .

Z .Afinity ( Změna měřítka na základě podobnosti ) – vytvoří plochu změnou měřítka v jednotlivých osách v námi zadaném souřadném systému Element – plocha která má být změněna Axis systém – definice souřadného systému pro změnu měřítka Origin – bod definující počátek souřadného systému XY plane – rovina definující rovinu xy v námi zadávaném souřadném systému X axis – přímka definující osu x v zadané rovině xy Ratios X. Y .změna měřítka v jednotlivých směrech .

Extrapolate ( Protažení ) – protáhne vybranou plochu nebo křivku

Boundary – hranice plochy která má být protažena nebo koncový bod na křivce
která má být protažena
Extrapolated – plocha ( byla li jako Boundary vybrána křivka ) nebo křivka
( byl li jako Boundary vybrán bod ) která má být protažena
Limit – definice konce protažení
Type – výběr způsobu definice ukončení protažení.
Length – element bude protažen o zadanou vzdálenost
Up to element - element bude protažen až k zadanému elementu
Length – vzdálenost o kterou má být element protažen
( jen pro Type-Length )
Up to – element ke kterému má být protažení provedeno
( jen pro Type-Up to )
Continuity – definuje podmínku napojení původní a protažené části
Extremities – definuje podmínku napojení okrajů původní a protažené části
( jen pro protažení plochy )
Assemble result – je li toto políčko zatrženo je původní plocha nebo křivka a její
protažení spojena v jeden celek. V opačném případě se původní plocha
nebo křivka a její protažení vytvoří jako dva elementy

Law - definuje tzv. Law element který definuje průběh určité vlastnosti ( např. průběh
poloměru zaoblení, vzdálenost křivek … ). Tento průběh definovaný touto funkcí lze
použít při zadávání většiny ostatních funkcí a je definován na základě průběhu
vzdáleností dvou křivek

Reference – křivka vzhledem ke které bude definována hodnota Law elementu

Definition – křivka která průběhem vzdálenosti od Reference definuje jednotlivé
hodnoty Law

Funkce dostupné jen z menu Insert

Invert Orientation ( Otočení normály ) – otočí směr normály plochy
( Insert/Operations/Invert Orientation )

To Invert – plocha jejíž normála má být otočena
Reset Initial – toto tlačítko vrátí normálu plochy do původní polohy ( v tomto
okamžiku je normála již otočena )

Near ( Nejbližší ) – vytvoří nejbližší element ze složeného elementu vzhledem k
zadanému referenčnímu elementu
( Insert/Operations/Near )

Multiple element – element složený z několika pod-elementů ze kterého chceme
získat element který je nejblíže referenčnímu elementu
Reference Element – referenční element

Tools - Nástroje
Update all ( Aktualizace ) – provede aktualizaci geometrie. Tuto funkci je možné
použít jen při nastavení Tools/Option/General/General/Update na manual

Axis Systém ( Souřadný systém ) – vytvoří uživatelský souřadný systém. Po
vytvoření prvního souřadného systému se ve stromě historie zobrazí složka
Axis systems. Pomocí této složky a políčka Current můžeme přepínat mezi
těmito souřadnými systémy a systémovým souřadným systémem

Origin – bod určující počátek souřadného systému
X, Y, Z Axis – přímky určující směr jednotlivých os souřadného systému
Reverse – toto políčko otočí kladný směr jednotlivé osy
Current – pokud je toto políčko zatrženo je souřadný systém aktivní. Pokud
vypneme aktivitu uživatelského souřadného systému stane se aktivním
systémový souřadný systém

Historical Graph ( Zobrazení historie ) – umožňuje nastavit různé možnosti
zobrazení stromu historie

Work on Support ( Pracuj na ploše ) – po aktivaci této funkce můžeme zadat
rovinu nebo plochu na které budeme pracovat. Vybereme li element mimo tuto
plochu bude tento element na námi zadanou plochu promítnut a pro další práci
bude použit tento průmět. Je li zadána plocha rovinná zobrazí se i mřížka a
přejdeme do čelního pohledu jako ve sketcheru. Při ukončení funkce se zobrazí
následující okno a po kliknutí na políčko Remove support je funkce ukončena

Snap to point ( Uchop bod mřížky ) – tato funkce umožňuje uchopit pouze body
mřížky
( má význam pouze při Work on Support na rovině )

Create Datum ( Vypnout historii ) – tato funkce vypne vazbu nově vytvářených
ploch k elementům jejichž pomocí byla plocha vytvořena. To znamená, že když
např. rozdělíme plochu podle křivky vzniknou po předchozí aktivaci této funkce
dvě samostatné plochy bez vazby na plochu a křivku které byly výchozí

Catalog ( Katalog ) – spustí katalog pro výběr předdefinovaných prvků ( detailů,
power copy … )

Constraints and Analysis - Vazby, kóty a
analýza
Constraint ( Kóty ) – vytvoří informační kóty ve 3D prostoru

Constraints ( Vazby ) – vytvoří vazby ve 3D prostoru

Práce s těmito funkcemi je podobná jako jejich použití ve sketcheru

Connect Checker ( Kontrola napojení ) - analyzuje napojení ploch

Analysis Type – vlastnost kterou chceme analyzovat
Distance – vzdálenost mezi okraji ploch
Tangency – tangentnost napojení ploch
Curvature – rozdíl křivosti napojovaných ploch v místě napojení ploch
Maximum Gap – překročí li maximální hodnota analyzované vlastnosti zde
nastavenou hodnotu nebude analýza provedena
Discretization – hustota kontrolních bodů podél hranice kontrolovaných ploch
Coarse – nízká hustota
Medium – střední hustota
Fine – vysoká hustota
Display – definuje zobrazovaní výsledků
Comb – zobrazí hodnotu analýzy v kontrolním bodě pomocí 3D přímek
Envelope – spojnice max. hodnot v kontrolních bodech
Information – zobrazí místo s max. a min. hodnotou v kontrolním bodě
Scaling – měřítko délky přímek pro volbu Display-Comb
Automatic – měřítko se bude nastavovat automaticky
Manual – měřítko zadáme ručně
Distance ( Tangency, Curvature ) – zobrazovaná analýza a její grafické měřítko,
nastavení přechodu barev a způsobu zobrazení barev

Quick – zobrazí okno pro zrychlenou analýzu

Touto funkcí zobrazíme na hranici analyzovaných ploch barevnou čáru. Červená část čáry označuje
oblast kde je vzdálenost okrajů ploch větší než zadaná hodnota ( v našem případě 0,08 mm ). Žlutá
část čáry označuje oblast kde je vzdálenost okrajů ploch menší než zadaná hodnota ( v našem
případě 0,08 mm ) a větší nespojitost tangent než zadaná hodnota ( v našem případě 4,45 deg. ).
Modrá část čáry označuje oblast kde není splněna ani jedna z předchozích podmínek a rozdíl
křivosti napojovaných ploch je větší než zadaná hodnota

Draft Analysis ( Analýza úkosů )
– provede analýzu úkosů na vybraných plochách

Směr odformování je dán osou z kompasu. Proto je třeba před použitím této funkce vhodně
zorientovat kompas

V horní části je grafická stupnice s možností změny hodnot barevných přechodů. V roletovém
menu pod grafickou stupnicí volíme způsob přechodu mezi jednotlivými barvami

On the fly analysis – po zatržení tohoto políčka můžeme ukázat na libovolné
místo v geometrii a systém nám v tomto bodě zobrazí normálu
a úkos v tomto bodě
Reset – zruší grafické zobrazení výsledků analýzy na vybraných plochách

křivost v daném bodě v libovolném směru. Radius – maximální rádius nalezený na analyzované ploše Reset – zruší grafické zobrazení výsledků analýzy na vybraných plochách . Limited – zobrazuje křivost jen ve dvou barvách pro zobrazení hranice mezi částmi plochy s křivostí nad a pod zadanou hodnotou Color Radius – hodnota křivosti jejíž přechod chceme zobrazit ( jen při volbě Limited ) Information Min.zobrazuje max.zobrazuje min.zobrazuje celkovou křivost v daném bodě. křivost v daném bodě v libovolném směru. Radius – minimální rádius nalezený na analyzované ploše Max.Maximum . V roletovém menu pod grafickou stupnicí volíme způsob přechodu mezi jednotlivými barvami. Mapping Analysis ( Analýza křivosti ) – zobrazí graficky křivost plochy V horní části je grafická stupnice s možností změny hodnot barevných přechodů a to přepsáním hodnot v políčkách pod jednotlivými šipkami. Minimum . nebo tažením šipky pomocí myši. Gaussian . Options Global Analysis – celková analýza více ploch najednou Druh analýzy .

paraboly nebo elipsy ) – přibyla položka Circle / Subtype – Two guides and tangency surface která vytvoří kruhovou plochu procházející dvěmi křivkami a tangentní k ploše na které leží jedna z těchto křivek Nové vlastnosti funkce Loft – přibyla možnost definice bodů přechodu mezi jednotlivými profily a nové možnosti definice protažení plochy vně interval daný prvním a posledním profilem Nové vlastnosti funkce Fill – přibyly tlačítka usnadňující změny v definici výplně Nové vlastnosti funkce Extract – přibyla možnost extrahovat nejen plochy ale i hrany na křivky Nová funkce Law Nové vlastnosti funkce Variable Radius Fillet – přibyla možnost vytvářet proměnný rádius na uzavřených hranách.při vytváření kružnice typu Bitangent and radius nyní můžeme zadat nejen dva tečné oblouky ale i jeden tečný oblouk a jeden bod kterým má budoucí kružnice procházet . .při vytváření roviny typu Normal to Curve je nyní po zadání křivky automaticky uchopen jako bod na křivce.Conic která vytvoří plochu vytažením profilu kuželosečky ( hyperboly.při vytváření kružnice typu Bitangent and point nyní můžeme zadat nejen dva tečné oblouky a bod na jednom z těchto oblouků ale i bod.Co je nového Nová funkce Spine Nová funkce Reflect Line Nové vlastnosti funkce Plane .při vytváření zaoblení mezi dvěmi křivkami ležícími v jedné rovině není již nutné zadávat Support Nové vlastnosti funkce Parallel Curve – nyní máme k dispozici dva typy výpočtu paralelní křivky a také máme možnost zadat vzdálenost mezi křivkami pomocí Law elementu Nová funkce Point and Planes Repetition která nahrazuje a rozšiřuje funkci Point Creation Repetition o možnost vytvoření normálových rovin ve vytvořených bodech na křivce a o možnost vytvoření těchto rovin a bodů v novém Open Body Nové vlastnosti funkce Sweep – přibyla sekce Profile type . poté tečný oblouk a bod na tomto oblouku kterým má budoucí kružnice procházet Nové vlastnosti funkce Corner . kterým bude vytvářená rovina procházet středový bod křivky Nové vlastnosti funkce Circle . Pokud chceme v tomto případě definovat vlastní body s hodnotami rádiusů je třeba nejdříve odebrat body vygenerované systémem a teprve potom zadat body vlastní.

Ve funkci Healing přibyla vlastnost Freeze Plane elements která zajišťuje. že překročí li maximální hodnota analyzované vlastnosti zde nastavenou hodnotu nebude analýza provedena Funkce Mapping Analysis má nový vzhled a přibyla analýza Limited – zobrazuje křivost jen ve dvou barvách pro zobrazení hranice mezi částmi plochy s křivostí nad a pod zadanou hodnotou . že nebudou modifikovány žádné rovinné plochy Ve funkci Connect Checker přibyla vlastnost Maximum Gap která zajišťuje.

Version 5 Release 5 FreeStyle Shaper & Optimizer .

Curve creation . nebude procházet přímo těmito body Through Points – výsledná křivka bude interpolována zadanými body tj.Tvorba křivek Curve on plane ( Křivka na rovině ) . Tuto položku lze aktivovat až po zadání minimálně dvou bodů closure – vytvoří uzavřenou křivku Curve Properties – vlastnosti křivky Order ( per arc ) – řád arcu.počet arců z kterých je křivka složena Display – tyto volby umožňují zobrazit některé vlastnosti vytvářené křivky Porcupine Analysis – zobrazí se na křivce funkci Pocupine Curvature Analysis včetně okna pro nastavení vlastností této analýzy Hides or shows grid – zobrazí rovinný kříž Displays the deviation – zobrazí vzdálenosti zadaných bodů od výsledné křivky ( jen pro volbu Near Point ) .vytvoří obecnou křivku v rovině zadané pomocí 3D kompasu ( v rovině xy ) nebo výběrem roviny před spuštěním této funkce Curve Mode – definuje způsob zadávání křivky Near Point – výsledná křivka bude aproximována zadanými body tj. jinak je řád arcu vypočten automaticky Number of arc . bude procházet přímo těmito body Control Points – body které budeme zadávat budou řídící body této křivky Smmetry – vytvoří symetrickou křivku. Body které zadáváme jsou jedna polovina a druhá je automaticky dopočítána. Ručně zadat řád arcu lze pouze při volbě Near Point.

bude procházet přímo těmito body Near Points – výsledná křivka bude aproximována zadanými body tj. Po stisknutí levého tlačítka se zvýší řád arcu o jeden. Zadat řád arcu lze pouze při volbě Near Points a to vybráním políčka s hodnotou řádu arcu a stisknutím levého nebo pravého tlačítka myši.Curve on Surface ( Křivka na ploše ) .vytvoří obecnou křivku na ploše Creation Type – definuje způsob tvorby křivky Point by point – křivka bude vytvořena zadáním několika bodů Isoparameter – křivka bude totožná s isoparametrem plochy Mode – definuje způsob zadávání křivky ( jen pro Point by point ) Through Points – výsledná křivka bude interpolována zadanými body tj. nebude procházet přímo těmito body With control Points – body které budeme zadávat budou řídící body této křivky Display – tyto volby umožňují zobrazit některé vlastnosti vytvářené křivky Manipulators – při zpětném výběru některého zadaného bodu zobrazí šipky jejichž pomocí lze změnit polohu vybraného bodu Order .řád arcu. Po stiknutí pravého tlačítka se zobrazí seznam ze kterého můžeme vybrat řád arcu Number of points – zobrazí počet zadaných bodů ( jen pro With control Points ) .

vytvoří obecnou křivku v prostoru Curve Mode – definuje způsob zadávání křivky Near Point – výsledná křivka bude aproximována zadanými body tj.Curve in Space ( Křivka v prostoru ) . Ručně zadat řád arcu lze pouze při volbě Near Point. Body které zadáváme jsou jedna polovina a druhá je automaticky dopočítána. bude procházet přímo těmito body Control Points – body které budeme zadávat budou řídící body této křivky Smmetry – vytvoří symetrickou křivku. Tuto položku lze aktivovat až po zadání minimálně dvou bodů closure – vytvoří uzavřenou křivku Curve Properties – vlastnosti křivky Order ( per arc ) – řád arcu.počet arců z kterých je křivka složena Display – tyto volby umožňují zobrazit některé vlastnosti vytvářené křivky Porcupine Analysis – zobrazí se na křivce funkci Pocupine Curvature Analysis včetně okna pro nastavení vlastností této analýzy Hides or shows grid – zobrazí rovinný kříž Displays the deviation – zobrazí vzdálenosti zadaných bodů od výsledné křivky ( jen pro volbu Near Point ) . jinak je řád arcu vypočten automaticky Number of arc . nebude procházet přímo těmito body Through Points – výsledná křivka bude interpolována zadanými body tj.

Project Curve ( Průmět křivky ) – vytvoří průmět křivky na plochu Direction – definice směru promítání křivky Normal – směr promítání bude určen normálou plochy Compass – směr promítání bude určen směrem osy z na 3D kompasu Tolerance – tolerance výsledné křivky vzhledem k zadané ploše Mode Keep – při aktivaci tohoto políčka bude po vytvoření průmětu zachována i původní křivka . V opačném případě bude původní křivka vymazána 3D curve – definuje zda má být průmět při promítání na rovinu nebo rovinnou plochu 2D nebo 3D křivka .

Zobrazí maximální vzdálenost mezi křivkami. point ) Tension – zobrazí váhu podmínky návaznosti v místě napojení křivek Contact Point – zobrazí bod v místě napojení křivek. Kliknutím myší na tyto políčka lze podmínku návaznosti změnit ( curvature. tangent. Při výběru tohoto bodu se zobrazí šipky jejichž pomocí lze změnit polohu bodu na druhé křivce Quick Analysis – zobrazí hodnoty vyjadřující kvalitu napojení křivek.Match Curve ( Navaž křivky ) – naváže první zadanou křivku na druhou zadanou křivku a to změnou tvaru první křivky Display – volba zobrazení některých parametrů napojení Continuites – zobrazí políčka se zobrazením návaznosti v počátečním a koncovém bodě změněné křivky. V koncovém bodě se jedná o návaznost ne druhou křivku. V počátečním bodě změněné křivky se jedná o návaznost k původní křivce. úhel mezi tangentou a křivkou a procentuelní rozdíl křivostí mezi křivkami v místě napojení .

tangent. Při výběru tohoto bodu se zobrazí šipky jejichž pomocí lze změnit polohu bodu na druhé křivce . point ) Tension – zobrazí váhu podmínky návaznosti v místě napojení křivek Contact Points – zobrazí bod v místě napojení křivek.FreeStyle Blend Curve ( Spojovací křivka ) – vytvoří spojovací křivku mezi dvěma křivkami Display – volba zobrazení některých parametrů napojení Continuites – zobrazí políčka se zobrazením návaznosti v počátečním a koncovém bodě změněné křivky. Kliknutím myší na tyto políčka lze podmínku návaznosti změnit ( curvature.

Implicitní hodnota je center ( počátek souřadného systému ).y.z hodnoty vzhledem k Reference point.Křivky Point ( Bod ) .Z .On curve ) Point type – Coordinates . X. vzhledem ke kterému je vytvářený bod posunut o X.Y.souřadnice vytvářeného bodu Reference Point . lze však označit libovolný bod . Point type není nutno většinou zadávat. stačí označit element na který chceme bod aplikovat ( vybereme li například křivku je automaticky vybrán Point type .Z.Y.vytvoří bod způsobem zadaným v položce Point type.vytvoří bod posunutý o x.bod.Wireframe .

což je jeden z koncových bodů křivky. Reverse Direction .tento oddíl udává vzdálenost bodu od bodu referenčního.vytvoří bod na křivce Curve . V případě referenčního bodu na konci křivky je také změněn referenční bod a to na opačný konec křivky Repeat object after OK .bod bude vytvořen na nejbližším konci křivky od aktuální pozice Middle point .vzdálenost od referenčního bodu je zadávána poměrem k celkové délce křivky ( 0.po označení této volby a potvrzení bodu ( OK ) se objeví okno příkazu Points Creation Repetition. které umožňuje vytvořit několik bodů najednou dle zadaných parametrů .otočí kladný směr hodnot od referenčního bodu. 0.vzdálenost od referenčního bodu je zadávána v délkových jednotkách Ratio of curve length .vzdálenost v položce Length je vypočtena po křivce Euclidean .křivka na níž chceme bod vytvořit Distance to reference . Implicitně je to Extremity.bod bude vytvořen uprostřed křivky Reference Point . který je po zadání křivky zvýrazněn a šipka označuje kladný směr hodnot Distance on curve .vzdálenost v položce Length je vypočtena jako skutečná absolutní vzdálenost těchto bodů Nearest extremity .5 je polovina křivky.On curve .25 je čtvrtina délky křivky ) Length .vzdálenost od referenčního bodu Geodesic .referenční bod od kterého je zadávána vzdálenost v položce Length. Implicitně to je jeden z koncových bodů křivky.

On plane .vytvoří bod na ploše Surface .vytvoří bod na rovině Plane .vzdálenost od referenčního bodu v daném směru Reference Point . Implicitní hodnota je Centre ( střed roviny ) On surface .V H. Implicitní hodnota je Centre ( střed plochy ) . Po označení roviny se zobrazí referenční bod a směry H.rovina na níž chceme bod vytvořit.V.referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o H.referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o Distance. která nemusí ležet na ploše Distance .V .směr kterým bude ležet vytvářený bod od bodu referenčního. Směr se zadává označením přímky ( i hraniční ).plocha na níž chceme vytvořit bod Direction .vzdálenost od referenčního bodu Reference Point .

Směr se zadává označením přímky Between . První vybraný bod se stává referenčním bodem a je označen šipkou udávající kladný směr hodnot Point 1.směr. mezi kterými má být vytvořen bod nový Ratio .poměr vzdálenosti odreferenčního bodu ke vzdálenosti mezi Point 1 a Point 2.vytvoří bod ve středu kružnice Circle . Zadáním záporné hodnoty. nebo hodnoty větší než jedna lze vytvořit bod vně námi zadaných bodů Reverse Direction .vytvoří bod mezi dvěma body.křivka na níž chceme bod vytvořit Direction .body.2 .nastaví Ratio na hodnotu 0. Bod bude vytvořen uprostřed námi zadaných bodů . se kterým mají být body na křivce tangentní. Circle center .kružnice v jejímž středu chceme bod vytvořit Tangent on curve .otočí kladný směr hodnot v položce Ratio s přesune referenční bod do druhého bodu Middle Point .5.vytvoří bod ( nebo body ) na křivce tangentní k zadanému směru Curve .

2 .vytvoří přímku mezi dvěma body.volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .Line ( Přímka ) .vytvoří přímku způsobem zadaným v položce Line type Line type – Point-Point .počáteční a koncový bod přímky Optional .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Support . nebo projekci této přímky na plochu Point 1.plocha na kterou chceme přímku promítnout .

bod kterým má přímka procházet Direction .volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Optional .směr vytvářené přímky. Směr se zadává označením přímky Start .Point-direction . nebo projekci této přímky na plochu Point .plocha na kterou chceme přímku promítnout .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí na plochu Support .vytvoří přímku z bodu daným směrem.

po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End . kterým má přímka procházet Angle . nebo projekci této přímky na plochu Curve . která tímto bodem prochází.plocha na které křivka leží Point .bod.úhel mezi křívkou ve vybraném bodě a vytvářenou přímkou Start . od které chceme definovat úhel vytvářené křivky Support .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Geometry on support .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Normal to Curve .vytvoří přímku z bodu na ploše pod úhlem ke křivce.otočí kladný směr normály ke křivce Repeat object after OK .Angle/Normal to curve .toto tlačítko nastaví Angle na 90 Reverse Direction .křívka.

pokud existují ( jen pro Type . ke které má být přímka tangentní Element 2 .bod na křivce. v které tyto křivky leží Start .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu ( jen pro Type . V tomto případě je nutné jako Element 2 zadat bod na křivce Bi Tangent .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu ( jen pro Type .otočí kladný směr tangenty ke křivce Next solution .pro přímku tangentní pouze k jedné křivce.pro přímku tangentní ke dvěma křivkám v jedné rovině.toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními. V tomto je nutné jako Element 2 zadat druhou křivku a jako Support rovinu.Mono Tangent ) End .plocha na kterou chceme přímku promítnout Tangency options Type .Mono Tangent .Mono Tangent ) Geometry on support . nebo druhá křivka ke které má být přímka tangentí Support .Bi Tangent ) .Tangent to curve .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Reverse Direction .vytvoří tangentní přímku ke křivce v zadaném bodě.křivka. nebo mezi dvěmi křivkami Curve .

otočí kladný směr normály ke křivce .bod.vytvoří normálovou přímku k ploše v zadaném bodě Surface .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Reverse Direction . kterým má přímka procházet Start .Normal to surface .plocha ke které má být přímka kolmá Point .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .

vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Reverse Direction .vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou a v zadané vzdálenosti od zadané roviny Reference . na které je zadávána vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Repeat object after OK .vytvoří rovinu způsobem zadaném v položce Plane type Plane type – Ofset from plane .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) .Plane ( Rovina ) .rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Offset .otočí kladný směr normály.

Prallel through point .rovina.toto tlačítko nastaví Angle na 90 Repeat object after OK .úhel mezi Reference rovinou a vytvářenou rovinou Normal to plane . nebo rovině paralelní Rotation axis . kterou bude procházet vytvářená rovina a která leží v zadané rovině.po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) .přímka.vytvoří rovinu otočenou o zadaný úhel od roviny zadané a procházející přímkou ležící v zadané rovině. nebo v rovině k ní paralelní Reference .vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou procházající zadaným bodem Reference .rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Point .bod kterým má vytvářená rovina procházet Angle/Normal to plane . vzhledem ke které bude zadán úhel k vytvářené rovině Angle .

kterými má rovina procházet Through two lines . 2.přímka. kterou bude vytvářená rovina procházet Line 2 . První přímkou bude vytvořená rovina procházet a druhá přímka určí natočení roviny tak. aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Through point and line . kterou bude vytvářená rovina procházet .vytvoří rovinu procházející třemi body Point1.vytvoří rovinu pomocí dvou přímek.přímka. které bude procházet bodem a přímkou Point .body.Through three points .přímka. kterým bude vytvářená rovina procházet Line . která určí natočení vytvářené roviny tak. aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Line 1 .vytvoří rovinu. 3 .bod.

křivka.plocha.vytvoří rovinu tangentní k zadané ploše v zadaném bodě Surface . kterým bude rovina procházet .bod na ploše.vytvoří rovinu kolmou na křivku v zadaném bodě Curve .Through planar curve .vytvoří rovinu definovanou rovinnou křivkou Curve . ke které bude rovina tangentní Point .rovinná křivka. ke které bude rovina kolmá Point . kterým bude vytvářená rovina procházet ( implicitně je vybrán středový bod křivky ) Tangent to surface . kterou bude proložena rovina Normal to curve .bod na křivce.

C. B.vytvoří rovinu skrze libovolný počet bodů v prostoru Points . D .vymění bod ze seznamu bodů za jiný ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) .Equation .body.parametry roviny do vzorce Ax + By + Cz = D Mean through points .vytvoří rovinu definovanou dle vzorce Ax + By + Cz = D A.vymaže bod ze seznamu bodů ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) Replace . skrze kterými má být rovina proložena Remove .

vytvoří kružnici zadáním středu kružnice.vytvoří celou kružnici . rádiusu a plochy nebo roviny na které středový bod leží Center .poloměr vytvářené kružnice Circle Limitation ikona Part Arc .střed kružnice Support .Circle ( Kružnice ) .rovina nebo plocha na které leží Center Radius . End .počáteční a koncový úhel kruhové výseče ikona Whole Circle .vytvoří kružnici způsobem zadaným v položce Circle type Circle type – Center and radius .vytvoří kruhovou výseč Start.

střed kružnice Point . Rovina kružnice je tečná k zadané ploše v bodě středu kružnice Center .doplňková výseč vymezená dvěmi body . 2 Radius . rádiusu a plochy nebo roviny na které oba body leží. End .vytvoří kruhovou výseč Start.vytvoří celou kružnici Two points and radius . bodu na kružnici a plochy nebo roviny na které oba body leží. 2 .vytvoří kružnici zadáním středu kružnice.toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními. Rovina kružnice je tečná k zadané ploše v bodě středu kružnice Point 1.vytvoří kružnici zadáním dvou bodů na kružnici.Center and point .počáteční a koncový úhel kruhové výseče ikona Whole Circle .bod na kružnici Support .plocha nebo rovina na které leží Center a Point Circle Limitation ikona Part Arc .kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .plocha nebo rovina na které leží Point 1.vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle . pokud existují Circle Limitation ikona Whole Circle .poloměr vytvářené kružnice Next solution .body na kružnici Support .

poloměr vytvářené kružnice Next solution .Three points .toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními. pokud existují Circle Limitation ikona Whole Circle .plocha nebo rovina na které leží Curve 1 a Element 2 a na které bude ležet vytvořená kružnice Radius .křivka ke které má být kružnice tečná Element 2 . 3 .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle .kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .křivka ke které má být kružnice tečná nebo bod kterým má kružnice procházet Support . Obě křivky musí ležet na jedné ploše nebo rovině Curve 1 .vytvoří kružnici tečnou ke dvěma kružnicím a daném rádiusu.doplňková výseč vymezená dvěma body .doplňková výseč vymezená dvěma body Bitangent and radius .vytvoří kružnici zadáním tří bodů na kružnici Point 1. 2.body na kružnici Circle Limitation ikona Whole Circle .kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle .

toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.doplňková výseč vymezená dvěma body .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle .křivka ke které má být kružnice tečná nebo bod kterým má kružnice procházet Curve 2 . pokud existují Circle Limitation ikona Whole Circle .vytvoří kružnici tečnou ke dvěma kružnicím a procházející zadaným bodem na jedné z křivek.plocha nebo rovina na které leží tečné křivky a na které bude ležet vytvořená kružnice Next solution .kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .Bitangent and point .křivka ke které má být kružnice tečná Point .bod na Curve 2 kterým bude kružnice procházet Support . Obě křivky musí ležet na jedné ploše nebo rovině Curve 1 .

třetí křivka ke které má být kružnice tečná Support .druhá křivka ke které má být kružnice tečná Curve 3 .první křivka ke které má být kružnice tečná Curve 2 . pokud existují Circle Limitation ikona Whole Circle .vytvoří kružnici tečnou ke třem kružnicím Curve 1 .Tritangent .vytvoří celou kružnici ikona Trimmed Circle .toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.kruhová výseč vymezená dvěmi body ikona Complementary Circle .doplňková výseč vymezená dvěma body .plocha nebo rovina na které leží tečné křivky a na které bude ležet vytvořená kružnice Next solution .

Surface Creation - Tvorba ploch

Planar Patch ( Rovinná patch ) – vytvoří rovinnou patch. Rovinu ve které bude
patch vytvořena je třeba vybrat před zvolením funkce jinak bude patch vytvořena
v rovině dané rovinou xy 3D kompasu. Po zadání prvního bodu můžeme kromě zadání
druhého bodu po stisknutí pravého tlačítka na myši editovat vlastnosti vytvářeného
patche a to pomocí položek Edit Orders a Edit Dimensions. Směry U a V
vytvářeného patche jsou totožné se směry x a y roviny ve které je patch vytvářena
Podržíme li při zadávání druhého bodu klávesu CTRL bude první zadaný bod bodem
ve středu patche a nikoliv v rohu patche

Edit Orders – pomocí následujícího okna můžeme zadat řád plochy v U a V směrech

Edit Dimensions - pomocí následujícího okna můžeme zadat rozměry ve směrech
UaV

3-Point Patch ( Patch daná 3. body ) - vytvoří rovinnou patch. Rovinu ve které
bude patch vytvořena je třeba vybrat před zvolením funkce jinak bude patch vytvořena
v rovině dané rovinou xy 3D kompasu. Po zadání druhého bodu můžeme kromě
zadání třetího bodu po stisknutí pravého tlačítka na myši editovat vlastnosti
vytvářeného patche a to pomocí položek Edit Orders a Edit Dimensions. Směr
U vytvářeného patche je dán prvními dvěma zadávanými body. Směr V je kolmý na
směr U. Podržíme li při zadávání třetího bodu klávesu CTRL bude právě zadaná
přímka středu patche a nikoliv na kraji patche

Edit Orders – pomocí následujícího okna můžeme zadat řád plochy v U a V směrech

Edit Dimensions - pomocí následujícího okna můžeme zadat rozměry ve směru V

4-Point Patch ( Patch daná 4. body ) - vytvoří patch mezi čtyřmi již existujícími
body v prostoru. Po zadání třetího bodu můžeme kromě zadání třetího bodu po
stisknutí pravého tlačítka na myši editovat vlastnosti vytvářeného patche a to pomocí
položky Edit Orders .

Edit Orders – pomocí následujícího okna můžeme zadat řád plochy v U a V směrech

Geometry Extraction ( Plocha na ploše ) – vytvoří plochu na ploše vybráním
plochy a zadáním dvou protilehlých bodů na této ploše. Tato funkce se používá
k nahrazení ploch vytvořených v modulu Generative Shape Design, které nelze
modifikovat změnou polohy kontrolních bodů. Plochy vytvořené touto funkcí jsou
totožné se zdrojovou plochou ale dají se editovat pomocí kontrolních bodů

Extrude Surface ( Vytažená plocha ) – vytvoří plochu vytažením libovolné
křivky

Direction – definice směru tažení křivky
Normal – směr tažení bude určen normálou křivky
Compass – směr promítání bude určen směrem osy z na 3D kompasu

Length – délka vytažení křivky
Display Corners – zobrazí body v rozích plochy. Pomocí těchto bodů můžeme také
definovat délku vytažení křivky

Offset ( Paralelní plocha ) - vytvoří paralelní plochu k zadané ploše

Surface – plocha se kterou bude vytvářená plocha paralelní
Offset – vzdálenost mezi zadanou a vytvářenou plochou
Reverse Direction – otočí směr projekce vytvářené plochy vzhledem k zadané
ploše
Repeat object after OK - po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví
okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka
Instance(s) je opakování objektu )

FreeStyle Blend Surface ( Spojovací plocha ) – vytvoří spojovací plochu mezi
dvěma plochami zadáním dvou okrajů ploch mezi nimiž chceme spojovací
plochu vytvořit

Blend Type – způsob výpočtu spojovací plochy. Můžeme volit mezi typem
Analytic, Approximated a Auto.
Options
Project end points – okraje vytvářené plochy budou navazovat jen na nejbližší
protilehlé okraje

Display - volba zobrazení některých parametrů
Continuity connection – zobrazí na napojovaných okrajích políčka
s označením typu návaznosti ploch ( Point continuity, Tangent
continutity, Proportional a Curvature continuity ). Kliknutím pravým
tlačítkem myši na tyto políčka lze mezi těmito typy návaznosti ploch
přepínat. Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme
si seznam těchto typů napojení mezi nimiž si můžeme myší vybrat
Information – zobrazí informace o typu plochy a počtu patch ze kterých je
spojovací plocha složena
Coupling points - zobrazí body v rozích plochy. Tažením těchto bodů
můžeme změnit hranice spojovací plochy
Tangency tension – zaobrazí elementy jejichž pomocí můžeme měnit váhu
tangentní podmínky návaznosti ploch
Curvature tension – zaobrazí elementy jejichž pomocí můžeme měnit váhu
křivostní podmínky návaznosti ploch

Styling Fillet ( Rádius ) - vytvoří rádiusovou plochu mezi dvěma sety

Initial Surfaces – zaoblované plochy
Set 1, 2 – sety mezi nimiž má být vytvořen rádius
Keep - při aktivaci tohoto políčka budou po vytvoření rádiusu zachovány
i původní plochy . V opačném případě budou původní plochy
vymazány

Radius – poloměr zaoblení

Display - volba zobrazení některých parametrů
Continuity connection – zobrazí na napojovaných okrajích políčka
s označením typu návaznosti ploch ( Point continuity, Tangent
continutity, Proportional a Curvature continuity ). Kliknutím pravým
tlačítkem myši na tyto políčka lze mezi těmito typy návaznosti ploch
přepínat. Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme
si seznam těchto typů napojení mezi nimiž si můžeme myší vybrat
Normals – zobrazí normály zdrojových ploch. Jejich otočením změníme
kvadrant vytvářených ploch
Information – zobrazí informace o typu a poloměru vytvářené plochy

Fill ( Vyplnění plochou ) – vytvoří plochu vyplňující prostor mezi několika křivkami

Boundary – křivky definující okraje plochy. Seznam těchto křivek je zapsán
ve sloupci Curves. Křivky musí nakonec vytvořit uzavřený polygon.
po označení křivky můžeme označit plochu ke které má být vytvářená
plocha tangentní. Tato plocha se zapisuje do sloupce Supports.

AddAfter - tento přepínač přidá další křivku za křivku právě označenou
v tabulce
Replace - tento přepínač vymění další selektovanou křivku za křivku právě
označenou v tabulce
Remove - tento přepínač vymaže právě označenou křivku
AddBefore - tento přepínač přidá další křivku před křivku právě označenou
v tabulce
ReplaceSupport - tento přepínač vymění další selektovanou plochu za plochu
na kterou má být nová plocha tangentní právě označenou v tabulce
RemoveSupport - tento přepínač vymaže právě označenou plochu

Continuity – podmínka návaznosti vytvářené plochy na označené křivce.
podmínka může být Point – bodová návaznost a Tangency – tečná
návaznost na plochu

3D Curve - vytvoří 3D křivku, která může být asociována s geometrií a na které
můžeme dodatečně vkládat, mazat a posouvat body křivky

Creation Type
Through points – zadávanými body bude křivka procházet
Control points – zadávané body se stanou kontrolními body vytvářené křivky
Near points – zadávanými body nebude křivka přesně procházet ale bude jimi
aproximována

Advanced Options
Insert a Point – vloží nový bod do definice křivky. Po aktivaci tohoto
tlačítka nejprve označíme úsek křivky do kterého má být nový bod
vložen a poté vlastní bod který chceme vložit
Remove a Point – edebere bod z definice křivky
Free or Constrain a Point – umožňuje změnu pozice libovolného bodu
křivky tažením muší nebo zadáním pozice bodu pomocí kót

Disable geometry detection – zrušení vazby mezi zadávanými body a geometrií ze
které byly tyto body vygenerovány a na kterou nají logickou vazbu

Výběr více elementů téhož typu provedeme za současného přidržení klávesy CTRL guides – průřezy budoucí plochy. Vytvořená plocha bude těmito křivkami procházet profiles – vodící křivky budoucí plochy. Vytvořená plocha nemusí těmito křivkami procházet . Net Surface ( Plocha ze sítě ) – vytvoří plochu definovanou několika průřezy a vodícími křivkami přičemž vodící křivky nemusí procházet křivkami definujícími průřezy Volba typu výběru zadávaných prvků se provede kliknutím myši na příslušný text v okně funkce.

páteřní křivkou plochy ( spine ) a vodící křivkou ( quide ) kterou je tažená plocha ořezána. Sweep and snap . Definovaný průřez plochy není nijak deformován Volba typu výběru zadávaných prvků se provede kliknutím myši na příslušný text v okně funkce.tažená plocha definovaná průřezem ( profile ). Styling Sweep ( Tažená plocha ) – vytvoří plochu tažením křivky. . Můžeme zvolit mezi několika způsoby vytvoření této plochy a to volbou ikony v sekci Sweep Type Simple sweep – tažená plocha definovaná průřezem ( profile ) a páteřní křivkou plochy ( spine ) Volba typu výběru zadávaných prvků se provede kliknutím myši na příslušný text v okně funkce.

Výběr více referenčních profilů provedeme za současného přidržení klávesy CTRL . Sweep near profiles .tažená plocha definovaná průřezem ( profile ). Definovaný průřez plochy je tímto způsobem deformován Volba typu výběru zadávaných prvků se provede kliknutím myši na příslušný text v okně funkce. páteřní křivkou plochy ( spine ) a referenčními průřezy (reference profiles) které v bodech kde protínají quide a spine definují směr tangenty a křivost vytvářené plochy. Sweep and fit . Definovaný průřez plochy jre tímto způsobem deformován Volba typu výběru zadávaných prvků se provede kliknutím myši na příslušný text v okně funkce. páteřní křivkou plochy ( spine ) a vodící křivkou ( quide ) na kterou je tažená plocha deformována.ažená plocha definovaná průřezem ( profile ).

Display – tato položka v pravém dolním rohu okna slouží k přepnutí do okna v němž můžeme definovat které pomocné prvky této funkce chceme zobrazit. Zpět se dostaneme pomocí položky Selection information – u vybraných prvků zobrazí text s popisem zadané vlastnosti moving frame – zobrazí souřadný kříž jehož posunem můžeme posunout pozici definičního průřezu ( profile ) podél spine limit points – zobrazí bod na konci spine jehož posunem podél spine můžeme omezit délku tažení plochy .

Shape modification . Po aktivaci funkce pouze označíme rovinu definující osu zrcadlení. Poté dojde k ozrcadlení elementu a původní element bude vymazán. Zrcadlený element je třeba vybrat před vyvoláním této funkce.Modifikace tvaru Mirror Symmetry ( Zrcadli ) – ozrcadlí plochu nebo křivku dle vybrané roviny. Chceme li zachovat i původní element musíme při označování roviny přidržet klávesu CTRL .

okrajové body výběru nezmění svoji pozici a ostatní body změní svoji pozici o hodnou definovanou konkávní křivkou od okrajových bodů k bodu kterým budeme pohybovat.posun ve směru z definovaného pomocí 3D kompasu Translation along mesh lines – posun ve směru spojnic sítě kontrolních bodů Translation along local tangents – posun podél lokálních tangent Translation along local normal – posun v normálovém směru vybraného bodu Law . Intenzitu prohnutí můžeme regulovat pomocí posuvných ukazatelů v pravé části sekce. Control Point ( Kontrolní body ) – touto funkcí můžeme modifikovat a vyhlazovat plochy a křivky změnou polohy kontrolních bodů plochy nebo křivky Support – tato sekce definuje kterým směrem chceme kontrolními body pohybovat Translation in the plane – posun v rovině xy definované pomocí 3D kompasu Translation along the direction . Horní ukazatel nastavuje intenzitu prohnutí křivky ve směru U dolní ve směru V .tato sekce definuje způsob deformace elementu je li selektováno více kontrolních bodů najednou a my měníme pozici jednoho z nich Move selected points identically – pozice všech vybraných bodů se změní stejně jako pozice bodu kterým budeme pohybovat Stretch selected points – okrajové body výběru nezmění svoji pozici a ostatní body změní svoji pozici o hodnou definovanou přímkou od okrajových bodů k bodu kterým budeme pohybovat Move selected points using a concave law .

Vyhlazení se projeví jen u aktuálně vybraných bodů.přesune vybraný kontrolní bod do osy z dané 3D kompasem Smooth – tato sekce slouží k vyhlazování plochy Run – tímto tlačítkem spustíme vlastní vyhlazení. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tyto políčka lze po jednom přidávat počet trolních bodů v daném směru.zapne detekci rovin v blízkosti kontrolních bodů a posun kontrolních bodů v těchto rovinách .vypne možnost změny výběru kontrolních bodů ( to nám umožňuje zabránit nechtěné změně výběru chybným kliknutím myši ) Display – volba zobrazení některých parametrů Numbers – zobrazí políčka s počtem kontrolních bodů ve směru U a V. Váha vyhlazení se nastavuje v políčku pod tímto tlačítkem Freeze – umožňuje vypnout možnost změny některých voleb výběru Directions – vypne možnost změny volby směru kterým chceme pohybovat kontrolními body.okrajové body výběru nezmění svoji pozici a ostatní body změní svoji pozici o hodnou definovanou konvexní křivkou od okrajových bodů k bodu kterým budeme pohybovat. Po zapnutí této ikony lze vybrat jen kontrolní body u nichž jsme ukazatelem myši tak blízko že se nám daný bod vysvítí. Poslední volba v sekci Support zůstane aktivní a lze ji změnit až po odznačení tohoto políčka Selection . Projection – pomocí této sekce můžeme posunout kontrolní bod vzhledem ke 3D kompasu.okrajové body výběru nezmění svoji pozici a ostatní body změní svoji pozici o hodnou definovanou zvonovou křivkou od okrajových bodů k bodu kterým budeme pohybovat Symmetry – tato ikona vytvoří plochu symmetrickou podle zadané roviny Remote Control – aktivuje automatickou detekci výběru kontrolních bodů. Horní ukazatel nastavuje intenzitu prohnutí křivky ve směru U dolní ve směru V Move selected points using a bell law . Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme si seznam s možnými počty kontrolních bodů mezi nimiž si můžeme myší vybrat .přesune vybraný kontrolní bod do roviny xy dané 3D kompasem . Tyto funkce jsou aktivní pouze je li 3D kompas přesunut do libovolného bodu modifikované plochy . Intenzitu prohnutí můžeme regulovat pomocí posuvných ukazatelů v pravé části sekce. Move selected points using a convex law .

Tangent continutity. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tyto políčka lze mezi těmito typy návaznosti ploch přepínat.Continuities – zobrazí na okrajích plochy políčka s označením typu návaznosti původní a zdeformované plochy ( Point continuity. Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme si seznam těchto typů napojení mezi nimiž si můžeme myší vybrat Inflections – zobrazí směr mormál v jednotlivých kontrolních bodech Delta – zobrazí plochu vůči které je vyhodnocován maximální rozdíl od aktuální plochy a dále zobrazí místo tohoto maximálního rozdílu a jeho pozici Reset – ztotožní plochu vůči které je vyhodnocován maximální rozdíl od aktuální plochy s aktuálním tvarem plochy . Free continuity a Curvature continuity ).

Approximated a Auto. Tangent continutity.Match Surface ( Navaž plochy ) – zdeformuje jednu plochu tak aby navazovala na druhou a to výběrem okraje plochy která má být zdeformována a poté okraje plochy na který má právě vybraný okraj navazovat Match type . Můžeme volit mezi typem Analytic. Run – po stisknutí tohoto tlačítka dojde k přepočítání deformované plochy ( má význam jen po deformaci pomocí kontrolních bodů ) Information – v tomto okně se zobrazují některé informace o zdeformované ploše Options – volby ovlivňující tvar deformované plochy Project end points – okraje deformované plochy budou navazovat jen na nejbližších v protilehlých okrajích Project Boundary – první označený okraj bude promítnut na následně označenou plochu a první plocha bude zdeformována tak aby okraj souhlasil s průmětem původního okraje Move on main axis – omezí možnost deformace kontrolních bodů jen na pohyb podél os x. V opačném případě mají kontrolní body původní a deformované plochy totožnou polohu Display .volba zobrazení některých parametrů Continuity connection – zobrazí na okrajích deformované plochy políčka s označením typu návaznosti ploch ( Point continuity. y a z definovaných hlavními směry 3D kompasu ( týká se jen prvotní deformace plochy při zadávání napojovaných hran ) Diffusion – je li zatrženo toto políčko je prvotní deformace plochy provedena modifikací polohy kontrolních bodů. Proportional a Curvature continuity ). Podmínka u nenapojovaného okraje deformované plochy se týká návaznosti původní .způsob výpočtu deformace plochy.

Tažením těchto bodů můžeme změnit hranice spojovací plochy . Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme si seznam těchto typů napojení mezi nimiž si můžeme myší vybrat Global tension and local tangents .zobrazí políčka s počtem kontrolních bodů ve směru U a V na deformované ploše. Kliknutím pravým tlačítkem myši na toto políčko lze mezi těmito typy návaznosti ploch přepínat.zobrazí body v rozích napojované plochy. nedeformované a zdeformované plochy. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tyto políčka lze po jednom přidávat počet trolních bodů v daném směru. Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme si seznam s možnými počty kontrolních bodů mezi nimiž si můžeme myší vybrat Coupling points .zaobrazí elementy jejichž pomocí můžeme měnit váhu tangentní a křivostní podmínky návaznosti ploch Quick connect checker and orders .

Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme si seznam s možnými počty kontrolních bodů mezi nimiž si můžeme myší vybrat . Kliknutím pravým tlačítkem myši na tyto políčka lze po jednom přidávat počet trolních bodů v daném směru. Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme si seznam těchto typů napojení mezi nimiž si můžeme myší vybrat Orders – zobrazí políčka s počtem kontrolních bodů ve směru U a V na deformované ploše.je li zatrženo toto políčko je prvotní deformace plochy provedena modifikací polohy kontrolních bodů. Toto zopakujeme pro všechny navazující okraje a poté stiskneme tlačítko Apply Options – volby ovlivňující tvar deformované plochy Diffuse deformation . Multi-Side Match Surface ( Navaž na více ploch ) . Tangent continutity. V opačném případě mají kontrolní body původní a deformované plochy totožnou polohu ( kromě kontrolních bodů na okrajích plochy ) Optimize continuities – provede optimalizaci napojení ploch dle vybrané podmínky návaznosti Display – volba zobrazení některých parametrů Continuities – zobrazí na okrajích deformované plochy políčka s označením typu návaznosti ploch ( Point continuity. Proportional a Curvature continuity ).zdeformuje jednu plochu tak aby navazovala na několik dalších a to výběrem okraje plochy která má být deformována a poté okraje plochy na který má právě vybraný okraj navazovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na toto políčko lze mezi těmito typy návaznosti ploch přepínat.

minimální křivost plochy nebo křivky ( lze použít pro vyhlazení plochy u křivek je nutné nechat nastavenou hodnotu 0 ) Projection Impose direction – po zatržení tohoto políčka bude zdrojová plocha nebo křivka natažena na pole bodů ve směru z definovaném pomocí 3D kompasu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tyto políčka lze po jednom přidávat počet trolních bodů v daném směru. Klikneme li na tyto políčka pravým tlačítkem myši zabrazíme si seznam s možnými počty kontrolních bodů mezi nimiž si můžeme myší vybrat Automatic trap – ořízne zdeformovanou plochu podle hranic pole bodů Fitting – nastavení deformačních vlastností plochy . Selection Sources – plochy nebo křivky které mají být nataženy přes pole bodů Targets – pole bodů na které mají být plochy nebo křivky nataženy Display . u křivek je nutné nechat nastavenou hodnotu 0 ) .deformovatelnost plochy nebo křivky ( 0 je nejlepší deformovatelnost.volba zobrazení některých parametrů Orders .zobrazí políčka s počtem kontrolních bodů ve směru U a V na deformované ploše nebo podél křivky.Fit to Geometry ( Aplikuj na pole bodů ) – natáhne plochu nebo křivku přes pole bodů. V opačném případě bude tažení provedeno ve směru normály v každém bodě plochy nebo křivky Fit – provede natažení dle zadaných parametrů. Po této akci lze změnit již jen některé parametry .

. Veškeré položky a možnosti deformování pomocí kontrolních bodů jsou zcela stejné jako ve funkci Control Point. plocha na které leží alespoň část okraje deformovaných ploch a tato část okrajů se bude deformovat je podél této pomocné plochy 2 guide – dvě pomocné plochy tj. plochy na kterých leží alespoň část okraje deformovaných ploch a tato část okrajů se bude deformovat je podél těchto pomocných ploch Continuities on guides – zachová podmínky návaznosti deformovaných a pomocných ploch během deformace Run – po stisknutí tohoto tlačítka musíme označit guides ( pomocné plochy – pouze pro 1 guide a 2 guide ) a poté se zobrazí síť kontrolních bodů ve vybrané rovině a přes vybrané plochy spolu s oknem funkce Control Point.Global Deformation ( Deformace více ploch ) – zdeformuje několik ploch najednou a to způsobem shodným jako ve funkci Control point tím že vytvoří jednu síť kontrolních bodů pro všechny vybrané plochy Type .pro deformaci ploch bude použit síť kontrolních bodů nad virtuální rovinnou plochou jejíž směr je dán ravinou xy definovanou pomocí 3D kompasu .pro deformaci ploch bude použita libovolná osa souřadnáho systému Guides No guide – žádná pomocná plocha 1 guide – jedna pomocná plocha tj.

Extend ( Prodloužení ) – prodlouží plochu nebo křivku Type – typ prodloužení Tangential – prodloužená plocha bude tangentně navazovat na plochu původní Curvature – prodloužená plocha bude navazovat na plochu původní se stejnou křivostí v místě styku ploch Parametric – prodloužená plocha bude tvarově pokračovat dle geometrické definice prodlužované plochy Percentage(Lenght) – procenta(délka) definující prodloužení plochy Mode Keep – zachová původní plochu po vytvoření prodloužené plochy ( jen pro Parametric ) Exact – vytvoří plochu která bude stejného řádů jako původní plocha ( jen pro Tangential a Curvature ) .

To zda jsou nůžky přeškrtnuté určuje zda tato část plochy zůstane po ořezání zachována nebo ne. Approximation – dva různé způsoby matematického popisu ořezání Keep original – po ořezání zachová i původní plochu Direction – definice směru promítání křivky Normal – směr promítání bude určen normálou plochy Compass – směr promítání bude určen směrem osy z na 3D kompasu Accurancy – určuje o kolik kontrolních bodů vice může mít průmět podle něhož ořezáváme plochu vzhledem k původní křivce Po označení plochy a křivky se zobrazí na ploše dva znaku nůžek. Chceme li změnit podmínku určenou obrázkem nůžek stačí na tyto nůžky kliknout myší .tato část plochy bude po ořezání zachována .tato část plochy bude po ořezání smazána . Zachováme li obě strany dojde pouze k rozříznutí plochy. Na každé straně od křivky jedny nůžky.Operations .Obslužné funkce Break Surface on Curve ( Ořež plochu podél křivky ) – ořízne plochu podél křivky nebo průmětu křivky Type Relimit.

Disassemble – rozloží plochu(křivku) složenou z několika částí na několik ploch(křivek) složených z jedné části. Tato funkce je opakem funkce Join Keep originals – zachovat původní plochu .

volba zobrazení některých parametrů Information – zobrazí počet U a V parametrů nové plochy a místo a hodnotu největšího rozdílu mezi těmito plochami Control points – zobrazí síť kontrolních bodů nové plochy Auto apply – po aktivaci tohoto políčka se se změna libovolného paramatru projeví automaticky i bez použití tlačítka Apply .aktivuje pole Tolerance Tolerance – maximální tolerance mezi původní a nové plochy(křivky) .aktivuje pole Segmentation Priority – označuje nastavení této sekce jako prioritní Single – je li zatrženo toto políčko bude výsledná plocha(křivka) složena z jednoho patche Along U. V – max.( jen pro křivky na ploše nebo rovině ) výsledná křivka bude 3D křivka .( jen pro křivky na ploše nebo rovině ) výsledná křivka bude 2D křivka tj. bude ležet na ploše nebo rovině Keep – zachová i původní plochu Display .Segmentation – vytvoří plochu(křivku) která nahradí vybranou plochu(křivku) a která je složena z definovaného počtu patchů o zadaných parametrech . řád patche ve směru U a V .aktivuje pole Orders Priority – označuje nastavení této sekce jako prioritní Along U. počet patchů výsledné plochy(křivky) ve směrech U a V . V – max.

vytvoří křivku z několika křivek .zachová původní plochy(křivky) Display Information – zobrazí informace o počtu spojovaných elementů a složitosti výsledného elementu Control points – zobrazí kontrolní body výsledného elementu .Untrim Surface on Curve ( Obnov plochu ořezanou podle křivky ) – obnoví tvar plochy která byla ořezána funkcí Break Surface on Curve Keep – zachová i ořezanou plochu Concantenate .maximální rozdíl průběhu vytvářené křivky a původních křivek Keep .

Fragmentation – rozloží plochu(křivku) složenou z několika segmentů(arců) na několik ploch(křivek) složených z jednoho segmentu(arcu) v U nebo V směru. Opak funkce Concantenate Type – typ výsledných ploch(křivek) U direction – vytvoří plochy(křivky) s jedním segmentem(arcem) ve směru U V direction – vytvoří plochy(křivky) s jedním segmentem(arcem) ve směru V UV directions – vytvoří plochy(křivky) s jedním segmentem(arcem) ve směru U i V Keep originals – zachová původní plochu(křivku) .

Pro vypnutí tohoto nastavení musíme použít funkci Standart View Manipulation Rotation About Y Screen Axis ( Rotace kolem osy Y obrazovky ) – nastaví jako jediný možný způsob manipulace s geometrií rotaci kolem osy y vzhledem k rovině obrazovky. Plochy ve skutečnosti zůstanou nezměněny.View Manipulation . měřítko ) Rotation About Z Screen Axis ( Rotace kolem osy Z obrazovky ) – nastaví jako jediný možný způsob manipulace s geometrií rotaci kolem osy z vzhledem k rovině obrazovky. Pro vypnutí tohoto nastavení musíme použít funkci Standart View Manipulation Rotation About X Screen Axis ( Rotace kolem osy X obrazovky ) – nastaví jako jediný možný způsob manipulace s geometrií rotaci kolem osy x vzhledem k rovině obrazovky. Pro vypnutí tohoto nastavení musíme použít funkci Standart View Manipulation . rotace.Nastavení Pohledu Stretch View ( Roztažený pohled ) – roztáhne opticky plochy. pouze se opticky změní v zadaném měřítku na obrazovce vzhledem k ose x přičemž osa x a y je rovnoběžná s rovinou obrazovky ve chvíli aktivace této funkce. Osa x je vodorovná Měřítko – hodnoty 0-1 zvětšují geometrii ve směru x a hodnoty větší než 1 zmenšují geometrii ve směru x Reset – změní měřítko na jedna čímž se zobrazení vrátí do normálu Close – ukončí funkci Standart View Manipulation ( Standartní manipulace s pohledy ) – tato funkce zapne obvyklý způsob manipulace s pohledy ( posun. Pro vypnutí tohoto nastavení musíme použít funkci Standart View Manipulation Zoom and translate ( Měřítko a posun ) – nastaví jako jediný možný způsob manipulace s geometrií změnu měřítka a posun pohledu.

Interactive Viewpoint Definition ( Definice pohledu ) – otočí aktuální pohled vzhledem k 3D kompasu tak že rovina xy 3D kompasu bude totožná s rovinou obrazovky Reverse Viewpoint ( Otoč pohled ) – otočí směr pohledu na geometrii o 180 stupňů vzhledem k ose y roviny obrazovky Previous View ( Předchozí pohled ) – zobrazí předchozí pohled Next View ( Následující pohled ) – zobrazí následující pohled .

Curvature ) – zobrazovaná analýza a její grafické měřítko.Shape Analysis . a min. hodnot v kontrolních bodech Information – zobrazí místo s max.Analýzy Connect Checker ( Kontrola napojení ) . hodnotou v kontrolním bodě Scaling – měřítko délky přímek pro volbu Display-Comb Automatic – měřítko se bude nastavovat automaticky Manual – měřítko zadáme ručně Distance ( Tangency.analyzuje napojení ploch Analysis Type – vlastnost kterou chceme analyzovat Distance – vzdálenost mezi okraji ploch Tangency – tangentnost napojení ploch Curvature – rozdíl křivosti napojovaných ploch v místě napojení ploch Maximum Gap – překročí li maximální hodnota analyzované vlastnosti zde nastavenou hodnotu nebude analýza provedena Discretization – hustota kontrolních bodů podél hranice kontrolovaných ploch Coarse – nízká hustota Medium – střední hustota Fine – vysoká hustota Display – definuje zobrazovaní výsledků Comb – zobrazí hodnotu analýzy v kontrolním bodě pomocí 3D přímek Envelope – spojnice max.nastavení přechodu barev a způsobu zobrazení barev Quick – zobrazí okno pro zrychlenou analýzu .

45 deg. Červená část čáry označuje oblast kde je vzdálenost okrajů ploch větší než zadaná hodnota ( v našem případě 0. Žlutý kroužek se zobrazí je li vzdálenost okrajů křivek menší než zadaná hodnota ( v našem případě 0.08 mm ). Žlutá část čáry označuje oblast kde je vzdálenost okrajů ploch menší než zadaná hodnota ( v našem případě 0.001 mm ) a nespojitost tangent je větší než zadaná hodnota ( v našem případě 0.001 mm ). Modrá část čáry označuje oblast kde není splněna ani jedna z předchozích podmínek a rozdíl křivosti napojovaných ploch je větší než zadaná hodnota Curve Connect Checker ( Kontrola napojení křivek ) – analyzuje napojení křivek Analysis Type – vlastnost kterou chceme analyzovat Distance – vzdálenost mezi okraji ploch Tangency – tangentnost napojení ploch Curvature – rozdíl křivosti napojovaných ploch v místě napojení ploch Hodnota vybrané vlastnosti se zobrazí v místě spojení křivek Quick – zobrazí okno pro zrychlenou analýzu Touto funkcí zobrazíme na hranici analyzovaných křivek barevný kroužek.08 mm ) a větší nespojitost tangent než zadaná hodnota ( v našem případě 4. Modrý kroužek se zobrazí jestlíže není splněna ani jedna z předchozích podmínek a rozdíl křivosti napojovaných křivek v místě spojení je větší než zadaná hodnota . ).01 deg. ). Červený kroužek se zobrazí je li vzdálenost okrajů křivek větší než zadaná hodnota ( v našem případě 0.Touto funkcí zobrazíme na hranici analyzovaných ploch barevnou čáru.

hodnot v kontrolních bodech .Porcupine Curvature Analysis ( Analýza křivosti křivky ) zobrazí analýzu křivosti křivky nebo v případě výběru plochy analýxu křivosti okrajových křivek plochy Type – typ zobrazované veličiny Curvature – křivost Radius – poloměr Project On Plane – výsledky analýzy promítne na rovinu nebo plochu na které je křivka vytvořena Density – hustota čar zobrazujících hodnotu křivosti X2 – zdvojnásobí počet čar zobrazujících hodnotu křivosti /2 – sníží počet čar zobrazujících hodnotu křivosti na polovinu Amplitude – měřítko definující délku čar zobrazujících hodnotu křivosti vzhledem ke skutečné hodnotě X2 – zdvojnásobí měřítko definující délku čar zobrazujících hodnotu křivosti vzhledem ke skutečné hodnotě /2 – zmenší měřítko definující délku čar zobrazujících hodnotu křivosti vzhledem ke skutečné hodnotě na polovinu Automatic – automaticky vypočte a plynule mění měřítko definující délku čar zobrazujících hodnotu křivosti vzhledem ke skutečné hodnotě Reverse – otočí směr promítání výsledků o 180 stupňů Partcular – zobrazí body s minimálními a maximálními hodnotami a jejich hodnotu Inverse Value – zobrazí převrácené hodnoty výsledků Comb – zobrazí hodnotu analýzy v kontrolním bodě pomocí 3D přímek Envelop – zobrazí spojnici max.

.posune všechny křivky tak aby vycházely z jednoho bodu.změní stupnici na ose y na logaritmickou . Tato volba má smysl jen v případě analýzy více křivek najednou např. Tato volba má smysl jen v případě analýzy více křivek najednou např.zobrazí okno zobrazující průběh křivosti podél křivky pomocí xy grafu .roztáhne křivky tak aby se dotýkaly minimální i maximalní hodnoty na ose y. analyzujeme li plochu . analyzujeme li plochu .změní měřítko pohledu na graf tak aby pracovní plocha okna byla co nejlépe využita a zároveň abychom viděli celý graf .

řezné roviny budou definovány výběrem již existujících rovin Number/Step Number – počet řezných rovin.řezné roviny budou kolmé k zadané křivce .Cutting Planes ( Křivost v řezných rovinách ) – v zadaných řezných rovinách zobrazí analýzu křivosti křivek daných průsečíky těchto rovin a analyzovaných ploch Section Type – definuje způsob zadání řezných rovin . Step – vzdálenost mezi plochami Boudaries Automatic – počet rovin nebo jejich vzdálenost bude upraven tak aby řezné roviny procházely celou plochou při respektování sekce Number/Step Manual – interval ve kterém budou vytvořeny řezné roviny určují položky Start a End a to vzhledem k počátku osy z 3D kompasu Display – volba zobrazení některých parametrů Planes – zobrazí řezné roviny Curvature – zobrazí analýzu křivosti křivek daných průsečíky řezných rovin a analyzovaných ploch Settings – zobrazí okno funkce Porcupine Curvature Analysis pro nastavení vzhledu výsledků .řezné roviny budou rovnoběžné a budou kolmé na osu z definovanou pomocí 3D kompasu. Polohu první a poslední roviny určuje sekce Boudaries .

směr promítání zářivek se mění v závislosti na směru pohledu na geometrii .zafixuje směr promítání zářivek Polem zářivek můžeme pomocí uchopovacích bodů otáčet a pomocí 3D kompasu i posouvat .počet zářivek .rozteč zářivek Position – umístí pole zářivek nad analyzovanou plochu Eye . Reflections Lines ( Reflexní křivky ) – zobrazí linie odrazu světla z virtuálních zářivek Neons – definice virtuálních zářivek .

Distance Analysis ( Analýza vzdálenosti ) – zobrazí analýzu vzdálenosti ploch Selection Sources – zdrojové plochy tj. plochy na kterých chceme analýzu zobrazit Mode Full – zobrazí okno funkce se všemi možnostmi a nastaveními pole Colors Quick – zobrazí okno funkce se zjednodušeným polem Colors Type Normal – zobrazované vzdálenosti jsou měřeny ve směru kolmém k zdrojové ploše Minimum – zobrazované vzdálenosti jsou minimání vzdálenosti od daného bodu na zdrojové ploše k libovolnému bodu cílové plochy . plochy vzhledem ke kterým chceme provést analýzu Targets – cílové plochy tj.

směr vektoru pro zobrazení rozdílu vzdálenosti je definován směrem z 3D kompasu Display – definuje zobrazovaní výsledků Points – zobrazí body v místech ve kterých jsou zobrazeny výsledky Comb – zobrazí hodnotu analýzy v kontrolním bodě pomocí 3D přímek Envelope – spojnice max.Direction – definuje směr vektoru do něhož je promítnuta výsledná vzdálenost a který je zobrazen . hodnotou v kontrolním bodě Scaling – měřítko délky přímek pro volbu Display-Comb Automatic – měřítko se bude nastavovat automaticky Manual – měřítko zadáme ručně Discretization – hustota bodů ve kterých je zobrazena analýza Automatic trap – zapne analýzu okrajových bodů v případě je li zdrojová plocha plochou a cílová plocha shluk bodů Colors . a min.směr vektoru pro zobrazení rozdílu vzdálenosti je směr x .zobrazovaná vzdálenost a její grafické měřítko. hodnot v kontrolních bodech Information – zobrazí místo s max.nastavení přechodu barev a způsobu zobrazení barev .směr vektoru pro zobrazení rozdílu vzdálenosti je směr z . takový kterým je možno zobrazit maximální vzdálenost . Interpolation .obecný směr vektoru tj.směr vektoru pro zobrazení rozdílu vzdálenosti je směr y .

Gaussian .zobrazuje min.Maximum . křivost v daném bodě v libovolném směru. Mapping Analysis ( Analýza křivosti ) – zobrazí graficky křivost plochy V horní části je grafická stupnice s možností změny hodnot barevných přechodů a to přepsáním hodnot v políčkách pod jednotlivými šipkami. Minimum . Radius – maximální rádius nalezený na analyzované ploše Reset – zruší grafické zobrazení výsledků analýzy na vybraných plochách . Options Global Analysis – celková analýza více ploch najednou Druh analýzy . nebo tažením šipky pomocí myši. křivost v daném bodě v libovolném směru. Radius – minimální rádius nalezený na analyzované ploše Max. Limited – zobrazuje křivost jen ve dvou barvách pro zobrazení hranice mezi částmi plochy s křivostí nad a pod zadanou hodnotou Color Radius – hodnota křivosti jejíž přechod chceme zobrazit ( jen při volbě Limited ) Information Min.zobrazuje celkovou křivost v daném bodě. V roletovém menu pod grafickou stupnicí volíme způsob přechodu mezi jednotlivými barvami.zobrazuje max.

V roletovém menu pod grafickou stupnicí volíme způsob přechodu mezi jednotlivými barvami On the fly analysis – po zatržení tohoto políčka můžeme ukázat na libovolné místo v geometrii a systém nám v tomto bodě zobrazí normálu a úkos v tomto bodě Reset – zruší grafické zobrazení výsledků analýzy na vybraných plochách . Proto je třeba před použitím této funkce vhodně zorientovat kompas V horní části je grafická stupnice s možností změny hodnot barevných přechodů. Draft Analysis ( Analýza úkosů ) – provede analýzu úkosů na vybraných plochách Směr odformování je dán osou z kompasu.

Enviroment Mapping ( Zobrazení odrazu ) – optická analýza plochy.výběr okolí Reflectivity – odrazivost analyzované plochy Close – ukončí analýzu Clean – zruší aplikaci analýzy na plochu . Plocha se jeví jako zrcadlo ve kterém se odráží vybrané okolí Preview – ukázka vzhledu vybraného okolí na kulové ploše .

optická analýza plochy.nastavení podílu černé barvy vzhledem k modré barvě . Isophotes Analysis ( Odraz pruhů ) . . .nastavení hustoty pruhů . Plocha se jeví jako zrcadlo ve kterém se odráží okolí složené z pruhů modré a černé barvy Preview – ukázka vzhledu okolí na kulové ploše . . .nastavení barevného přechodu mezi jednotlivými pruhy Close – ukončí analýzu Reset – aplikuje analýzu na plochu a natočí směr promítání pruhů do počáteční polohy Clean – zruší aplikaci analýzy na plochu Směr promítání pruhů a jejich prostorové natočení lze měnit uchopením za tři body vystupující z koule v okně Preview.

Z Axis – přímky určující směr jednotlivých os souřadného systému Reverse – toto políčko otočí kladný směr jednotlivé osy Current – pokud je toto políčko zatrženo je souřadný systém aktivní. Y.Nástroje Update all ( Aktualizace ) – provede aktualizaci geometrie. Vybereme li element mimo tuto plochu bude tento element na námi zadanou plochu promítnut a pro další práci bude použit tento průmět. Pomocí této složky a políčka Current můžeme přepínat mezi těmito souřadnými systémy a systémovým souřadným systémem Origin – bod určující počátek souřadného systému X. Při ukončení funkce se zobrazí následující okno a po kliknutí na políčko Remove support je funkce ukončena Snap to point ( Uchop bod mřížky ) – tato funkce umožňuje uchopit pouze body mřížky ( má význam pouze při Work on Support na rovině ) . Tuto funkci je možné použít jen při nastavení Tools/Option/General/General/Update na manual Axis Systém ( Souřadný systém ) – vytvoří uživatelský souřadný systém.Tools . Pokud vypneme aktivitu uživatelského souřadného systému stane se aktivním systémový souřadný systém Historical Graph ( Zobrazení historie ) – umožňuje nastavit různé možnosti zobrazení stromu historie Work on Support ( Pracuj na ploše ) – po aktivaci této funkce můžeme zadat rovinu nebo plochu na které budeme pracovat. Je li zadána plocha rovinná zobrazí se i mřížka a přejdeme do čelního pohledu jako ve sketcheru. Po vytvoření prvního souřadného systému se ve stromě historie zobrazí složka Axis systems.

To znamená. že když např. rozdělíme plochu podle křivky vzniknou po předchozí aktivaci této funkce dvě samostatné plochy bez vazby na plochu a křivku které byly výchozí Catalog ( Katalog ) – spustí katalog pro výběr předdefinovaných prvků ( detailů. power copy … ) .Create Datum ( Vypnout historii ) – tato funkce vypne vazbu nově vytvářených ploch k elementům jejichž pomocí byla plocha vytvořena.

že překročí li maximální hodnota analyzované vlastnosti zde nastavenou hodnotu nebude analýza provedena Funkce Mapping Analysis má nový vzhled a přibyla analýza Limited – zobrazuje křivost jen ve dvou barvách pro zobrazení hranice mezi částmi plochy s křivostí nad a pod zadanou hodnotou Volby ve funkci Apply Visualization Option zcela nahradily funkci Visualisation Options Nové vlastnosti funkce Plane . která může být asociována s geometrií a na které můžeme dodatečně vkládat. Pokud lze tuto aproximaci provést přesně je zobrazeno pouze následující varovné okno a poté je aproximace provedena.01 mm funkce se tomuto přizpůsobí. že první označený okraj bude promítnut na následně označenou plochu a první plocha bude zdeformována tak aby okraj souhlasil s průmětem původního okraje Ve funkci Connect Checker přibyla vlastnost Maximum Gap která zajišťuje.Co je nového Nová funkce Concantenate sloužící k vytvoření křivky z několika křivek Nová funkce 3D curve která vytvoří 3D křivku. Nelze li aproximaci provést přesně je po zobrazení varovného okna automaticky spuštěna funkce Segmentation pomocí které provedeme aproximaci Zlepšena funkce Fill .při vytváření roviny typu Normal to Curve je nyní po zadání křivky automaticky uchopen jako bod na křivce. Pokus se hranice a křivky míjejí o více než 0.01 mm zobrazí se okno s hlášením o vzdálenosti tohoto míjení a funkce nelze aplikovat Ve funkci Match Surface přibyla volba Project Boundary která zajistí. kterým bude vytvářená rovina procházet středový bod křivky .pokud se hranice a křivky přesně neprotínají ale míjejí se o méně než 0. mazat a posouvat body křivky Zlepšena funkce Control Points – chceme li editovat křivku nebo plochu která není Non- Uniform Polynomial B-Spline je tato křivka nebo plocha automaticky tímto typem křivky nebo plochy aproximována.

poté tečný oblouk a bod na tomto oblouku kterým má budoucí kružnice procházet .Nové vlastnosti funkce Circle .při vytváření kružnice typu Bitangent and point nyní můžeme zadat nejen dva tečné oblouky a bod na jednom z těchto oblouků ale i bod.při vytváření kružnice typu Bitangent and radius nyní můžeme zadat nejen dva tečné oblouky ale i jeden tečný oblouk a jeden bod kterým má budoucí kružnice procházet .

Version 5 Release 5 Sheet Metal .

výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka.výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka. Vybrány budou pouze elementy kterými prochází nakreslená čára Sketcher ( Skicář ) Sketcher ( Skicář ) . Polygon uzavřeme dvojklikem.Výběr Select ( Výběr elementů ) . Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř polygonu Paint Stroke Selection ( Výběr elementů čarou ) .Select . Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř obdélníka Intersecting Trap ( Výběr elementů v a na obdélníku ) .výběr elementů pomocí polygonu daného označovanými body. Vybrány budou pouze elementy které leží alespoň částečně uvnitř obdélníka Polygon Trap ( Výběr polygonem ) .výběr elementů čarou kreslenou od ruky.výběr elementu pomocí myší popř. několika elementů pokud v průběhu výběru podržíme klávesu CTRL Selection Trap ( Výběr elementů v obdélníku ) .spuštění skicáře pro tvorbu křivky či kontury . V průběhu kreslení čáry musíme držet stisknuté levé tlačítko myši.

Y.Z.souřadnice vytvářeného bodu Reference Point . lze však označit libovolný bod . Point type není nutno většinou zadávat. Implicitní hodnota je center ( počátek souřadného systému ).bod. vzhledem ke kterému je vytvářený bod posunut o X.y. stačí označit element na který chceme bod aplikovat ( vybereme li například křivku je automaticky vybrán Point type . X.On curve ) Point type – Coordinates .z hodnoty vzhledem k Reference point.vytvoří bod posunutý o x.vytvoří bod způsobem zadaným v položce Point type.Reference Elements – Referenční elementy Point ( Bod ) .Z .Y.

vytvoří bod na křivce Curve .po označení této volby a potvrzení bodu ( OK ) se objeví okno příkazu Points Creation Repetition.vzdálenost od referenčního bodu Geodesic . které umožňuje vytvořit několik bodů najednou dle dfzadaných parametrů .vzdálenost v položce Length je vypočtena po křivce Euclidean . což je jeden z koncových bodů křivky. Implicitně to je jeden z koncových bodů křivky. 0.25 je čtvrtina délky křivky ) Length .vzdálenost od referenčního bodu je zadávána v délkových jednotkách Ratio of curve length . který je po zadání křivky zvýrazněn a šipka označuje kladný směr hodnot Distance on curve .vzdálenost v položce Length je vypočtena jako skutečná absolutní vzdálenost těchto bodů Nearest extremity .referenční bod od kterého je zadávána vzdálenost v položce Length.5 je polovina křivky. Reverse Direction .bod bude vytvořen na nejbližším konci křivky od aktuální pozice Middle point .tento oddíl udává vzdálenost bodu od bodu referenčního.křivka na níž chceme bod vytvořit Distance to reference . V případě referenčního bodu na konci křivky je také změněn referenční bod a to na opačný konec křivky Repeat object after OK .otočí kladný směr hodnot od referenčního bodu. Implicitně je to Extremity. On curve .vzdálenost od referenčního bodu je zadávána poměrem k celkové délce křivky ( 0.bod bude vytvořen uprostřed křivky Reference Point .

On plane .vytvoří bod na ploše Surface .vzdálenost od referenčního bodu Reference Point . která nemusí ležet na ploše Distance .plocha na níž chceme vytvořit bod Direction . Po označení roviny se zobrazí referenční bod a směry H.V .referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o H.V.V H.referenční bod od kteráho je vytvářený bod vzdálen o Distance. Implicitní hodnota je Centre ( střed plochy ) .vzdálenost od referenčního bodu v daném směru Reference Point .směr kterým bude ležet vytvářený bod od bodu referenčního.vytvoří bod na rovině Plane .rovina na níž chceme bod vytvořit. Směr se zadává označením přímky ( i hraniční ). Implicitní hodnota je Centre ( střed roviny ) On surface .

poměr vzdálenosti odreferenčního bodu ke vzdálenosti mezi Point 1 a Point 2.křivka na níž chceme bod vytvořit Direction .body. se kterým mají být body na křivce tangentní. První vybraný bod se stává referenčním bodem a je označen šipkou udávající kladný směr hodnot Point 1.směr. Circle center . Bod bude vytvořen uprostřed námi zadaných bodů .nastaví Ratio na hodnotu 0.vytvoří bod ve středu kružnice Circle .vytvoří bod ( nebo body ) na křivce tangentní k zadanému směru Curve . Zadáním záporné hodnoty.vytvoří bod mezi dvěma body.2 .kružnice v jejímž středu chceme bod vytvořit Tangent on curve .otočí kladný směr hodnot v položce Ratio s přesune referenční bod do druhého bodu Middle Point .5. Směr se zadává označením přímky Between . nebo hodnoty větší než jedna lze vytvořit bod vně námi zadaných bodů Reverse Direction . mezi kterými má být vytvořen bod nový Ratio .

volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Support .plocha na kterou chceme přímku promítnout .Line ( Přímka ) .vytvoří přímku způsobem zadaným v položce Line type Line type – Point-Point .počáteční a koncový bod přímky Optional . 2 .vytvoří přímku mezi dvěma body. nebo projekci této přímky na plochu Point 1.

Směr se zadává označením přímky Start .volby pro výběr plochy na kterou má být přímka promítnuta Geometry on support .Point-direction .plocha na kterou chceme přímku promítnout .bod kterým má přímka procházet Direction . nebo projekci této přímky na plochu Point .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Optional .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .vytvoří přímku z bodu daným směrem.označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí na plochu Support .směr vytvářené přímky.

vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Normal to Curve .toto tlačítko nastaví Angle na 90 Reverse Direction .bod.křívka. kterým má přímka procházet Angle .vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Geometry on support .Angle/Normal to curve .otočí kladný směr normály ke křivce Repeat object after OK . která tímto bodem prochází.po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je opakování objektu ) .úhel mezi křívkou ve vybraném bodě a vytvářenou přímkou Start . od které chceme definovat úhel vytvářené křivky Support . nebo projekci této přímky na plochu Curve .vytvoří přímku z bodu na ploše pod úhlem ke křivce.plocha na které křivka leží Point .

pokud existují ( jen pro Type . ke které má být přímka tangentní Element 2 .označením políčka zapneme nebo vypneme promítnutí přímky na plochu Reverse Direction .Mono Tangent .vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu ( jen pro Type .Tangent to curve .toto tlačítko přepíná mezi možnými řešeními.vzdálenost konce přímky od zadaného bodu ( jen pro Type .Mono Tangent ) End .pro přímku tangentní pouze k jedné křivce.pro přímku tangentní ke dvěma křivkám v jedné rovině. v které tyto křivky leží Start . nebo mezi dvěmi křivkami Curve .otočí kladný směr tangenty ke křivce Next solution .plocha na kterou chceme přímku promítnout Tangency options Type . V tomto je nutné jako Element 2 zadat druhou křivku a jako Support rovinu. V tomto případě je nutné jako Element 2 zadat bod na křivce Bi Tangent .bod na křivce.křivka. nebo druhá křivka ke které má být přímka tangentí Support .vytvoří tangentní přímku ke křivce v zadaném bodě.Mono Tangent ) Geometry on support .Bi Tangent ) .

vzdálenost konce přímky od zadaného bodu Reverse Direction .vytvoří normálovou přímku k ploše v zadaném bodě Surface . kterým má přímka procházet Start .plocha ke které má být přímka kolmá Point . Normal to surface .otočí kladný směr normály ke křivce .bod.vzdálenost počátku přímky od zadaného bodu End .

rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Offset .Plane ( Rovina ) .vytvoří rovinu způsobem zadaném v položce Plane type Plane type – Ofset from plane .po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) . na které je zadávána vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Repeat object after OK .otočí kladný směr normály.vzdálenost mezi vytvářenou rovinou a zadanou rovinou Reverse Direction .vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou a v zadané vzdálenosti od zadané roviny Reference .

vzhledem ke které bude zadán úhel k vytvářené rovině Angle .vytvoří rovinu otočenou o zadaný úhel od roviny zadané a procházející přímkou ležící v zadané rovině. nebo v rovině k ní paralelní Reference .vytvoří rovinu paralelní se zadanou rovinou procházající zadaným bodem Reference .úhel mezi Reference rovinou a vytvářenou rovinou Normal to plane . kterou bude procházet vytvářená rovina a která leží v zadané rovině.Prallel through point .rovina se kterou má být vytvářená rovina paralalení Point .rovina.po označení tohoto políčka a stisknutí OK se objeví okno Object repetition pro definování počtu opakování objektu ( položka Instance(s) je počet opakování objektu ) . nebo rovině paralelní Rotation axis .přímka.bod kterým má vytvářená rovina procházet Angle/Normal to plane .toto tlačítko nastaví Angle na 90 Repeat object after OK .

aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Through point and line . které bude procházet bodem a přímkou Point . aby tato druhá přímka ležela v rovině paralelní k vytvořené rovině Line 1 . kterou bude vytvářená rovina procházet Line 2 .vytvoří rovinu procházející třemi body Point1. která určí natočení vytvářené roviny tak.vytvoří rovinu pomocí dvou přímek.vytvoří rovinu. 2. 3 . Through three points .přímka.přímka. První přímkou bude vytvořená rovina procházet a druhá přímka určí natočení roviny tak. kterým bude vytvářená rovina procházet Line .bod. kterou bude vytvářená rovina procházet .přímka. kterými má rovina procházet Through two lines .body.

Through planar curve .vytvoří rovinu tangentní k zadané ploše v zadaném bodě Surface .vytvoří rovinu definovanou rovinnou křivkou Curve . kterým bude vytvářená rovina procházet ( implicitně je vybrán středový bod křivky ) Tangent to surface . ke které bude rovina kolmá Point .rovinná křivka.vytvoří rovinu kolmou na křivku v zadaném bodě Curve .bod na křivce.bod na ploše.plocha.křivka. kterým bude rovina procházet . kterou bude proložena rovina Normal to curve . ke které bude rovina tangentní Point .

B.Equation . D .vytvoří rovinu skrze libovolný počet bodů v prostoru Points .vymění bod ze seznamu bodů za jiný ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) . C. skrze kterými má být rovina proložena Remove .vytvoří rovinu definovanou dle vzorce Ax + By + Cz = D A.vymaže bod ze seznamu bodů ( nejdříve je nutné bod ze seznamu vybrat ) Replace .parametry roviny do vzorce Ax + By + Cz = D Mean through points .body.

Sheet Metal .přepne mezi zobrazením rozvinu a plechového dílu MultiView ( Vicepohledové zobrazení ) .nastavení tloušťky plechu.v aktuálním okně zobrazí plechový díl a otevře nové okno s rozvinem plechového dílu Sheet Metal Parameters ( Parametry plechu ) . tvaru rohů plechu a konstanty určující průběh neutrální roviny pro výpočet rozvinu.Plechy Unfold ( Rozvin ) .parametry plechu Thickness – tloušťka plechu Bend Radius – poloměr ohybů plechu Sheet Standarts Files – načte parametry ze souboru . Tato nastavení je třeba provést jako první krok při modelování plechového dílu. způsobu přechodů na ohybech. Po aktivaci funkce se objeví následující okno se čtyřmi záložkami jejichž hodnoty musíme vyplnit Parameters . poloměru ohybů plechu .

ohyb bude zakončen kruhovým zástřihem Linear – na ohybu bude vytvořen přímkový přechod Tangent . L2 – rozměry zástřihu ( pouze pro Square a Round relief ) .ohyb bude navazovat na hrany nejdále od sebe L1.na ohybu bude vytvořen přechod s tangentní návazností na zaoblované hrany Maximum .Bend Extremities .definice způsobu přechodů na ohybech Minimum with no relief – ohyb bude navazovat na hrany nejblíže k sobě Square relief – ohyb bude zakončen čtvercovým zástřihem Round relief .

zvolený tvar zástřihu Radius – poloměr zástřihu ( pouze pro první typ ) Bend Allowance .definice parametru pro výpočet neutrální roviny K Factor – poměr vzdálenosti neutrální roviny od vnitřní strany ohybu ku tloušťce stěny .definice rohového zástřihu Corner relief – je li toto políčko zatrženo bude na roh tvořený třemi stěnami automaticky aplikován zvolený zástřih .Bend Corner Relief .

Wall ( Stěna ) . Po aktivaci funkce musíme vybrat hranu ze které bude stěna vycházet a dále se objeví následující okno jehož parametry definují vzhled budoucí stěny Height – výška stěny Limit1.způsob definice výšky stěny .definice polohy vybrané hrany vzhledem k budoucí stěně Angle – úhel budoucí stěny vzhledem ke stěně z jejíž hrany vychází Invert Sketch Profile – otočí směr vytažení hrany Invert Material side – otočí směr vytažení tloušťky plechu vzhledem k zadané hraně With Bend – je li zatrženo toto políčko bude tato stěna vytvořena i s ohybem mezi touto stěnou a stěnou hrany z níž tato stěna vychází .vytvoří rovinnou stěnu vytažením skici o tloušťku plechu. Po spuštění funkce označíme skicu ze které chceme vytvořit stěnu a zobrazí se následující okno Invert Material Side – otočení směru vytažení kontury Profile – pomocí ikony skicáře můžeme vstoupit do zdrojové skici a editovat ji Wall on Edge ( Stěna na hraně ) .vytvoří rovinnou stěnu vycházející z rovinné hrany. 2 – vzdálenost konce stěny od okrajů hrany označených jako LIM1 a LIM2 .

Extrusion ( Vytažení ) .vytvoří několik stěn vytažením profilu vytvořeného z přímkových úseků. Po aktivaci funkce vybereme skicu kterou chceme vytáhnout a poté se objeví následující okno jehož parametry definují vzhled budoucích stěn First ( Second ) Limit – definice konce ( počátku ) vytažení skici Type – typ definice konce ( počátku ) vytažení skici Dimension – skica bude vytažena o danou vzdálenost od skicovací roviny Up to Plane – skica bude vytažena do ( od ) zadané roviny Up to Surface – skica bude vytažena do ( od ) zadané plochy Limit – plocha nebo rovina definující konec ( počátek ) vytažení Length 1 ( 2 ) – vzdálenost o kterou bude vytažen konec ( počátek ) skici Mirrored Extent – vytažené plochy budou symetrické kolem roviny skici Symmetrical Thickness – skica bude definovat střed tloušťky stěny Invert Material Side – otočí směr vytažení tloušťky plechu .

vytvoří zaoblení mezi dvěmi stěnami.Automatic Bends ( Automatické zaoblení ) .vytvoří automaticky všechna možná zaoblení mezi stěnami plechového dílu dle nastavení ve funkci Sheet Metal Parameters Bend ( Zaoblení ) . 2 – stěny mezi kterými chceme vytvořit zaoblení Radius – poloměr zaoblení Extremities – tuto sekci upravujeme jen v případě že chceme použít jiné nastavení než je nastavení ve funkci Sheet Metal Parameters na záložce Bend Extremities. Po aktivaci funkce se objeví následující okno Wall 1. Tato sekce má stejný význam a nastavení ale má význam jen pro toto zaoblení . Tato sekce má stejný význam a nastavení ale má význam jen pro toto zaoblení Corner Relief – tuto sekci upravujeme jen v případě že chceme použít jiné nastavení než je nastavení ve funkci Sheet Metal Parameters na záložce Corner Relief.

vytvoří zpevnění na konci stěny tvaru L. Po aktivaci funkce musíme označit hranu na které chceme vytvořit zpevnění.vytvoří zpevnění na konci stěny tvaru U.Flange ( Okraj-L ) . Po tomto se objeví následující okno jehož parametry definují vzhled budoucího zpevnění Radius – poloměr zaoblení zpevnění Length – délka zpevnění Angle – úhel zpevnění Hem (Okraj-U ) . Po aktivaci funkce musíme označit hranu na které chceme vytvořit zpevnění. Po tomto se objeví následující okno jehož parametry definují vzhled budoucího zpevnění Radius – poloměr zaoblení zpevnění Length – délka zpevnění .

vytvoří lem na konci stěny. Po tomto se objeví následující okno jehož parametry definují vzhled budoucího zpevnění Radius – poloměr zaoblení zpevnění Length – délka zpevnění Swept flange (Okraj-profil ) .vytvoří zpevnění definované profilem na konci stěny. Po aktivaci funkce se objeví následující okno Spine – hrana po které má být profil tažen Profil – profil definující tvar okraje . Po aktivaci funkce musíme označit hranu na které chceme vytvořit zpevnění.Tear Drop (Okraj-lem ) .

Point Stamp ( Bodové razítko ) . Objeví se následující okno definující rozměry otvoru s prolisem Height H – vnitřní hloubka prolisu No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořen otvor s prolisem bez zaoblení Radius R – poloměr zaoblení na přechodu otvoru s prolisem a původní plochy Angle A – úhel stěn prolisu vzhledem k původní stěně Diameter D – největší průměr prolisu . bodového razítka.vytvoří tvar tzv. Po spuštění funkce označíme bod na ploše ve kterém chceme otvor s prolisem vytvořit. Objeví se následující okno definující rozměry bodového razítka Height H – vnitřní hloubka razítka No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořeno bodové razítko bez zaoblení Radius R1 – poloměr zaoblení na přechodu razítka a původní plochy Radius R2 – poloměr zaoblení na vrcholu razítka Angle A – úhel stěn razítka vzhledem k původní stěně Diameter D – největší průměr razítka Extruded Hole ( Otvor s prolisem ) . Po spuštění funkce označíme bod na ploše ve kterém chceme bodové razítko vytvořit.vytvoří otvor s prolisem.

Po spuštění funkce označíme křivku na ploše podle které chceme vytvořit prolis. Objeví se následující okno definující rozměry prolisu Height H – vnitřní hloubka prolisu No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořen prolis bez zaoblení Radius R1 – poloměr zaoblení na přechodu prolisu a původní plochy Radius R2 – poloměr zaoblení na vrcholu prolisu Angle A – úhel stěn prolisu vzhledem k původní stěně Length L – největší šířka prolisu Sketch – skica s křivkou podle které vytvořit prolis Obround – je li toto políčko zatrženo budou zaobleny i konce prolisu .vytvoří prolis podél křivky.Curve Stamp ( Razítko podél křivky ) .

Objeví se následující okno definující rozměry prolisu Height H – vnitřní hloubka prolisu No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořen prolis bez zaoblení Radius R1 – poloměr zaoblení na přechodu prolisu a původní plochy Radius R2 – poloměr zaoblení na vrcholu prolisu Angle A – úhel stěn prolisu vzhledem k původní stěně Sketch – skica s uzavřenou křivkou podle které vytvořit prolis .Surface Stamp ( Plošné razítko ) . Po spuštění funkce označíme uzavřenou křivku na ploše uvnitř které chceme vytvořit prolis.vytvoří prolis uvnitř uzavřené křivky.

vytvoří prolisem typu most. Po spuštění funkce označíme bod na ploše ve kterém bude střed prolisu.Bridge ( Most ) . Objeví se následující okno definující rozměry prolisu Height H – vnitřní hloubka prolisu No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořen prolis bez zaoblení Radius R1 – poloměr zaoblení na přechodu prolisu a původní plochy Radius R2 – poloměr zaoblení na vrcholu prolisu Angle A – úhel stěn prolisu vzhledem k původní stěně Length L1 – šířka prolisu Length L2 – největší délka prolisu Angular reference – přímka nebo přímková hrana vzhledem ke které bude definováno natočení prolisu Orientation Angle – úhel natočení prolisu vzhledem k Angular reference .

Louver ( Žaluzie ) . Objeví se následující okno definující rozměry prolisu přičemž přímková část bude částí která má být prostřižena Height H – vnitřní hloubka prolisu No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořen prolis bez zaoblení Radius R1 – poloměr zaoblení na přechodu prolisu a původní plochy Radius R2 – poloměr zaoblení na vrcholu prolisu Angle A1 – úhel dna prolisu vzhledem k normále původní stěny Angle A2 – úhel stěn prolisu vzhledem k původní stěně . Po spuštění funkce označíme uzavřenou křivku na ploše která má jednu přímkovou část ukončenou přechody na další část bez rádiusů a druhou část bez ostrých rohů.vytvoří prolis typu větrací žaluzie.

Po spuštění funkce označíme na ohybu plechu kde chceme vytvořit výztužné žebro.vytvoří výztužné žebro na ohybu plechu. po tomto se objeví se následující okno definující rozměry výztužného žebra No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořen prolis bez zaoblení Radius R1 – poloměr zaoblení na přechodu prolisu a původní plochy Radius R2 – poloměr zaoblení na vrcholu prolisu Angle A – úhel stěn prolisu vzhledem k původní stěně Length L – maximální délka žebra .Stiffering Rib ( Výztužné žebro ) .

Razník a raznice musí být také každý pod svým vlastním Body No Radius – je li toto políčko označeno bude vytvořen prolis bez zaoblení Radius R1 – poloměr zaoblení mezi prolisem a původní stěnou Punch Body – razník Sheet Cutting Faces – plochy které budou střižné Stamping Opening Faces – plochy které nebudou v kontaktu se stěnou prolisu Die Body – raznice Angular reference – přímka nebo přímková hrana vzhledem ke které bude definováno natočení prolisu Orientation Angle – úhel natočení prolisu vzhledem k Angular reference . Po spuštění funkce musíme označit bod na ploše kde bude prolis umístěn.vytvoří uživatelem definovaný prolis. Poté se objeví následující okno s parametry pro definici prolisu. Tuto funkci můžeme použít dvěma způsoby a to pouze s definovaným razníkem nebo s definovaným razníkem i raznicí. Bod umístění prolisu je totožný s nulovým bodem razníku a raznice a razník s raznicí je třeba při jejich vytváření orientovat tak jako by lisovaný plech ležel v rovině xy.User Stamping ( Uživatelem definované razítko ) . Příklady použití těchto dvou variant budou označeny jako příklad A a B.

Příklad A – použití uživatelem definovaného razníku Razník Výsledek Sheet Cutting Faces Stamping Opening Faces .

Příklad B – použití uživatelem definovaného razníku a raznice Razník Raznice Razník s raznicí Výsledek .

vytvoří prostřih definovaný křivkou vytažením selektované kontury a jejím odečtením od tělesa. Po tomto se objeví následující okno s parametry prostřihu First Limit . je nutné definovat směr vytažení kontury. jako když klikneme na šipku u zvolené kontury). ale i v námi definovaném směru. z které chceme vytvořit těleso Selection – skica jejíž konturu chceme vytáhnout .otočí směr vytažení kontury (to samé. protože zde není definovaný defaultní směr ( kontury nejsou tvořeny ve skicovacích rovinách ).určení způsobu definice ukončení vytažení kontury Dimension – kontura bude vytažena o zadanou vzdálenost od skicovací roviny Up to next .kontura.definice konce vytažení kontury Type . Vytahování kontur je možné nejenom ve směru normálovém ke skicovací rovině.kontura bude vytažena k první Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to last . Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvořené pomocí modulů pro vytváření ploch. Po spuštění funkce musíme zadat křivku pomocí které chceme vytvořit prostřih.kontura bude vytažena k selektované Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Lenght – délka vytažení kontury Limit – Plane nebo Surface definující ukončení vytažení kontury Profile .aktivací této ikony se přepneme do skicáře a skicovací roviny vybrané kontury kterou můžeme upravovat Mirrored extent – zaškrtnutím tohoto políčka definujeme symetrii prvku podle skicovací roviny Reverse Direction . .kontura bude vytažena k selektované Plane Up to surface .kontura bude vytažena k poslední Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to plane .Cutout ( Prostřih ) .

definice počátku tažení kontury nechceme li aby prostřih začínal ve skicovací rovině Type .kontura bude vytažena od selektované Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Lenght – délka vytažení kontury Limit – Plane nebo Surface definující ukončení vytažení kontury Direction .směr vytažení kontury.kontura bude vytažena od poslední Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to plane . Normal to sketch – zatržením tohoto políčka definujeme vytažení kontury v normálovém směru ke skicovací rovině Reference – směr vytažení kontury .kontura bude vytažena od selektované Plane Up to surface . Dimension – kontura bude vytažena od zadané vzdálenosti od skicovací roviny Up to next .Second Limit .kontura bude vytažena od první Surface vytvářeného tělesa ve směru šipky Up to last .určení způsobu definice počátku vytažení kontury.

kapsa.element ze kterého má být vytvořeno pole Keep specifications – je li toto políčko zatrženo budou pro každý element pole přepočítány limity prvku týkající se podmínek Up to Next. .řada bude definována roztečí elementů a vzdáleností mezi prvním a posledním elementem řady Instance(s) – počet opakování elementů v řadě Spacing – rozteč elementů v řadě Length – vzdáleností mezi prvním a posledním elementem řady Reference Direction – definice směru řady Reference element – hrana nebo přímka definující směr řady Reverse – otočí směr řady Až potud popsané položky jsou totožné pro First Direction i pro Second Direction Object to Pattern – definice elementu ze kterého má být vytvořeno pole Object .vytvoří pravoúhlé pole zadaného prvku ( díra.řada bude definována počtem opakování elementů a jejich roztečí Spacing)& Length . rozteč řad … ) Parameters – definice způsobu zadání řady Instance(s)& Length – řada bude definována počtem opakování elementů a vzdáleností mezi prvním a posledním elementem řady Instance(s)& Spacing . řad ze zadaných elementů ( počet opakování. rozteč prvků … ) Second Direction – definice počtu. Up to Last. Rectangular Pattern ( Pravoúhlé pole ) . žebro … ) First Direction – definice řady ze zadaných elementů ( počet opakování. rozteče atd.

Není li toto políčko zatrženo budou všechny elementy pole stejné Position of Object Pattern – definice počátku pole elementů. Tuto volbu lze využít v případě že prvek který vytváří pole neleží v rohu zadávaného pole ale někde uvnitř tohoto pole Row in direction 1 – počet roztečí elementů ve směru 1 o které bude posunut počátek řady proti směru 1 Row in direcrion 2 –počet roztečí elementů ve směru 2 o které bude posunut počátek řady proti směru 2 Rotation angle – úhel otočení pole okolo elementu definujícího pole Pattern Representation Simplified representation – je li toto políčko zatrženo nejsou zobrazeny všechny elementy pole ale pouze první a poslední čtyři elementy pole v každém směru . Up to Plane nebo Up to Surface. Tím se mohou rozměry jednotlivých elementů v poli lišit ale odpovídají geometrické specifikaci.

žebro … ) .vytvoří kruhové pole zadaného prvku ( díra. kapsa.Circular Pattern ( Kruhové pole ) .

Tím se mohou rozměry jednotlivých elementů v poli lišit ale odpovídají geometrické specifikaci. Up to Plane nebo Up to Surface.element ze kterého má být vytvořeno pole Keep specifications – je li toto políčko zatrženo budou pro každý element pole přepočítány limity prvku týkající se podmínek Up to Next. Není li toto políčko zatrženo budou všechny elementy pole stejné . Up to Last.Axial Reference Parameters – definice způsobu zadání kruhové řady Instance(s)& total angle – řada bude definována počtem opakování elementů a úhlem mezi prvním a posledním elementem řady Instance(s)& angular spacing .řada bude definována počtem opakování elementů a úhlem mezi elementy Angular spacing)& total angle .řada bude definována úhlem mezi elementy a úhlem mezi prvním a posledním elementem řady Complete crown – řada bude tvořit celý kruh a bude definována pouze počtem opakování elementů na kruhu Instance(s) – počet opakování elementů Angular spacing – úhel mezi elementy Total angle – úhel mezi prvním a posledním elementem řady Reference Direction – definice osy kruhové řady Reference element – hrana nebo přímka definující osu řady Reverse – otočí kladný směr úhlů řady Crown Definition Parameters – definice způsobu zadávaní počtu a rozteče kruhů v poli Circle(s) & crown thickness – další kruhové řady budou definovány počtem kruhových řad a rozdílem průměru první a poslední řady Circle(s) & circle spacing – další kruhové řady budou definovány počtem kruhových řad a rozdíly průměrů těchto řad Circle spacing(s) & crown thickness – další kruhové řady budou definovány rozdíly průměrů těchto řad a rozdílem průměru první a poslední řady Object to Pattern – definice elementu ze kterého má být vytvořeno pole Object .

Tuto volbu lze využít v případě že prvek který vytváří pole neleží v rohu zadávaného pole ale někde uvnitř tohoto pole Row in angular direction – násobek úhlu mezi elementy který definuje úhel o který bude pootočen počátek pole proti směru definice pole vzhledem k pozici definičního elementu Row in radial direcrion –počet rozdílů průměrů řad který definuje rozdíl průměru první řady vzhledem k řadě ve které je definiční element Rotation angle – úhel otočení pole okolo středu otáčení ( definiční element ale zůstane na stejném místě ) Rotation of Instance(s) Radial aligment of instance(s) – je li toto políčko zatrženo bude v poli zachována orientace každého elementu vzhledem ke středu jako u definičního elementu.vytvoří křivku na rozvinu plechu definovanou skicou na sbaleném tvaru plechového dílu Curves to map – skici které mají být převedeny na křivky Context feature – stěna na které se skica nachází . Není li toto políčko zatrženo bude v poli každý element orientován stejně jako definiční element Pattern Representation Simplified representation – je li toto políčko zatrženo nejsou zobrazeny všechny elementy pole ale pouze první a poslední čtyři elementy pole v každém směru Map Curves . Position of Object Pattern – definice počátku pole elementů.

Constraints .vytvoří kóty mezi elementy v prostoru Constraints ( Vazby ) – vytvoří vazby ve 3D prostoru Práce s těmito funkcemi je podobná jako jejich použití ve sketcheru .Kóty Setting Contraints ( Kóty v 3D prostoru ) .

Co je nového Nová funkce Map Curves Rozšíření funkce Wall o možnost pomocí ikony skicáře vstoupit do zdrojové skici a editovat tuto skicu .

Version 5 Release 5 Sheet Metal Production .

Vybrány budou pouze elementy které leží alespoň částečně uvnitř obdélníka Polygon Trap ( Výběr polygonem ) .Select . Polygon uzavřeme dvojklikem.Výběr Select ( Výběr elementů ) .výběr elementů pomocí polygonu daného označovanými body. Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř polygonu Paint Stroke Selection ( Výběr elementů čarou ) .výběr elementu pomocí myší popř. několika elementů pokud v průběhu výběru podržíme klávesu CTRL Selection Trap ( Výběr elementů v obdélníku ) . Vybrány budou pouze elementy kterými prochází nakreslená čára .výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka.výběr elementů čarou kreslenou od ruky.výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka. V průběhu kreslení čáry musíme držet stisknuté levé tlačítko myši. Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř obdélníka Intersecting Trap ( Výběr elementů v a na obdélníku ) .

Sheet Metal Production – Plechy(výroba) Unfold ( Rozvin ) .vytvoří zaoblení mezi stěnami plechového dílu dle nastavení ve funkci Sheet Metal Parameters. Po aktivaci funkce se zvýrazní možná napojení pomocí ohybu plechu jako červené linky. Po spuštění funkce musíme označit referenční stěnu.přepne mezi zobrazením rozvinu a plechového dílu Walls Recognition ( Stěny z tělesa ) .vytvoří stěny plechu ze solidu. Systém vyhledá stěny o stejné tloušťce a ty převede na stěny plechového dílu Automatic Bends . počet spojení stěn oddělením ( tyto stěny se budou pouze dotýkat po vytvarování nástřihu ) Unconnected Walls – počet stěn které nejsou spojeny pomocí rádiusu Orphan walls – počet stěn které se nedotýkají žádné stěny Po správné definici ohybu plechu by kromě hodnoty počtu Specified Bend měly být všechny hodnoty nulové . Ty linky které chceme vytvořit jako ohyb selektujeme myší Specified Bend – počet stěn definovaných pro napojení pomocí rádiusu Remaining Ambiguities – min.

Tyto kontury po potvrzení okna vygeneruje jako křivky Save as DXF . Funkce lze spustit jen při zobrazeném rozvinu kdy zobrazí okno s počtem překrytí a kontury těchto překrytí.uloží obrys rozvinu do DXF formátu .Check Overlapping .najde a zobrazí překrývající se části plechů.

Version 5 Release 5 Drafting .

výběr elementů pomocí polygonu daného označovanými body.výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka. V průběhu kreslení čáry musíme držet stisknuté levé tlačítko myši. Vybrány budou pouze elementy které leží alespoň částečně uvnitř obdélníka Polygon Trap ( Výběr polygonem ) .výběr elementů čarou kreslenou od ruky. Vybrány budou pouze elementy kterými prochází nakreslená čára . několika elementů pokud v průběhu výběru podržíme klávesu CTRL Selection Trap ( Výběr elementů v obdélníku ) .výběr elementu pomocí myší popř.Výběr elementů Select ( Výběr elementů ) . Polygon uzavřeme dvojklikem.výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka. Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř polygonu Paint Stroke Selection ( Výběr elementů čarou ) . Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř obdélníka Intersecting Trap ( Výběr elementů v a na obdélníku ) .Select .

Vzhledem k zobrazování dodatečných voleb se mění velikost této nástrojové lišty a proto doporučujeme tuto nástrojovou lištu umístit na pracovní plochu Sketcher Grid ( Zobraz rastr ) . Toto umožňuje snadnější orientaci při práci s vygenerovanými tvary ve 3D modelu i s tvary vytvořenými ve 2D . Není li aktivována tato funkce můžeme myší zadat libivolný bod bez ohledu na rozteč pomocné mřížky Analysis Display Mode ( Analytické zobrazení ) .je li aktivována tato funkce bude se kurzor myši chytat pouze bodů definovaných jako průsečíky pomocné mřížky. zobrazuje kóty v různých barvách dle typu a vlastností kót Show Constraints ( Zobraz vazby ) . Tyto dodatečné volby jsou specifické pro danou funkci a proto budou vysvětleny až s touto funkcí.vytvoří vazby využité při konstrukci elementu Filter Generated Elements ( Generované elementy zobraz odlišně ) - zobrazí vygenerované tvary šedou barvou.zapíná a vypíná analytické zobrazení kót tj.Nástroje Na této nástrojové liště se kromě následujících čtyřech ikon zobrazují i dodatečné volby pro jednotlivé funkce.Tools .je li aktivována tato funkce zapne zobrazení pomocné mřížky Snap to Point ( Uchop bod rastru ) .zobrazí vytvořené vazby Create Detected Constraints ( Vytvoř nalezené vazby ) .

V okně vytvářeného výkresu se zobrazí vystínované těleso ( zatím nerozvinuté ) a v pravém horním rohu se zobrazí orientační panel zobrazený na následujícím obrázku.vytvoří rozvinutý pohled tělesa vytvořeného pomocí modulu Sheet Metal ( Plechy ). V okně vytvářeného výkresu se zobrazí vystínované těleso v nárysu a v pravém horním rohu se zobrazí orientační panel zobrazený na následujícím obrázku. Views .vytvoří nárys. Po zorientování rozvinu klikneme myší do volného prostoru na výkrese. Po zorientování nárysu klikneme myší do volného prostoru na výkrese. Pomocí tohoto panelu můžeme zorientovat nárys dle našich představ. Po tomto se vygeneruje rozvin .Pohledy Front View ( Nárys ) . Po tomto se vygeneruje nárys Unfolded View ( Rozvin ) . Pomocí tohoto panelu můžeme zorientovat rozvin dle našich představ. Po spuštění této funkce musíme v okně se 3D geometrií tělesa označit rovinu nebo rovinnou plochu tělesa jako definici roviny nárysu. Po spuštění této funkce musíme v okně se 3D geometrií tělesa označit rovinu nebo rovinnou plochu tělesa jako definici roviny rozvinu.

Po zorientování pohledu klikneme myší do volného prostoru na výkrese. Tento pohled se mění s pozicí kurzoru myši vzhledem k aktivnímu pohledu. Projection View ( Bokorys/Půdorys ) . Po tomto se vygeneruje pohled Auxiliary View ( Šikmý pohled ) .vytvoří 3D pohled na vytvářené těleso. Po spuštění této funkce se zobrazuje projektovaný vystínovaný pohled. Tato rovina prochází touto přímkou a je kolmá na rovinu aktivního pohledu.vytvoří šikmý pohled definovaný v aktivním pohledu.vytvoří půdorys nebo bokorys vzhledem k aktivnímu pohledu. V okně vytvářeného výkresu se zobrazí vystínované těleso ve stejném pohledu jako v okně tělesa a v pravém horním rohu se zobrazí orientační panel zobrazený na následujícím obrázku. Pomocí tohoto panelu můžeme zorientovat pohled dle našich představ. Kurzorem myši umístíme vytvářený zatím vystínovaný pohled a kliknutím myší pohled vygenerujeme Isometric View ( 3D pohled ) . Po tomto se vygeneruje pohled . Po spuštění této funkce vytvoříme zadáním dvou bodů přímku definující rovinu šikmého pohledu. Je li zobrazen požadovaný pohled a je li tento pohled na požadovaném místě klikneme myší. Po spuštění této funkce musíme v okně se 3D geometrií tělesa označit libovolnou rovinu nebo rovinnou plochu tělesa.

Definici čáry řezu ukončíme tak že poslední bod čáry řezu zadáme dvojklikem myši. Po tomto kurzorem myši umístíme řez a kliknutím myší vygenerujeme řez Aligned Section View ( Šikmo lomený řez ) . Průřez bude zobrazen nerozvinutý ve směru definovaném první částí průřezu. Po tomto kurzorem myši umístíme průřez a kliknutím myší vygenerujeme průřez Aligned Section Cut ( Šikmo lomený průřez ) . Řez bude zobrazen rozvinutý ve směru definovaném první částí řezu. Řez definujeme vždy v aktivním pohledu. Řez definujeme vždy v aktivním pohledu. Definici čáry průřezu ukončíme tak že poslední bod čáry průřezu zadáme dvojklikem myši. Průřez definujeme vždy v aktivním pohledu.vytvoří lomený průřez jehož lomení bude vždy 90 stupňů. Řez bude zobrazen nerozvinutý ve směru definovaném první částí řezu. Po tomto kurzorem myši umístíme řez a kliknutím myší vygenerujeme řez Offset Section Cut ( Kolmo lomený průřez ) .vytvoří šikmo lomený řez. Definici čáry řezu ukončíme tak že poslední bod čáry řezu zadáme dvojklikem myši. Průřez definujeme vždy v aktivním pohledu. Průřez bude zobrazen rozvinutý ve směru definovaném první částí průřezu. Po tomto kurzorem myši umístíme průřez a kliknutím myší vygenerujeme průřez .vytvoří lomený řez jehož lomení bude vždy 90 stupňů.vytvoří šikmo lomený průřez. Definici čáry průřezu ukončíme tak že poslední bod čáry průřezu zadáme dvojklikem myši.Offset Section View ( Kolmo lomený řez ) .

Po aktivaci funkce zadáme body které vytvoří uzavřený přímkový polygon pro definici částečného pohledu . Po aktivaci funkce zadáme body které vytvoří uzavřený přímkový polygon pro definici detailu. Po aktivaci funkce zadáme body které vytvoří uzavřený přímkový polygon pro definici detailu.vytvoří detail definovaný kružnicí v aktivním pohledu. Po aktivaci funkce zadáme střed kružnice a bod na kružnici pro definici částečného pohledu Clipping View Profile ( Částečný pohled definovaný profilem ) .vytvoří detail definovaný kružnicí v aktivním pohledu. Po aktivaci funkce zadáme střed kružnice a bod na kružnici pro definici detailu. Po tomto umístíme detail na výkrese a jeho polohu potvrdíme kliknutím myši Quick Detail View Profile ( Detail 2D zobrazení definovaný profilem ) - vytvoří detail definovaný profilem v aktivním pohledu. Po tomto umístíme detail na výkrese a jeho polohu potvrdíme kliknutím myši Detail View Profile ( Detail definovaný profilem ) .vytvoří částečný pohled z aktivního pohledu. Po aktivaci funkce zadáme střed kružnice a bod na kružnici pro definici detailu.Detail View ( Detail ) . Tento detail nebude generován na rozdíl od funkce Detail View na základě zobrazení 3D geometrie ale na základě 2D zobrazení v pohledu ve kterém tento detail definujeme. Po tomto umístíme detail na výkrese a jeho polohu potvrdíme kliknutím myši Clipping View ( Částečný pohled ) . Po tomto umístíme detail na výkrese a jeho polohu potvrdíme kliknutím myši Quick Detail View ( Detail 2D zobrazení ) . Tento detail nebude generován na rozdíl od funkce Detail View Profile na základě zobrazení 3D geometrie ale na základě 2D zobrazení v pohledu ve kterém tento detail definujeme.vytvoří částečný pohled definovaný profilem z aktivního pohledu.vytvoří detail definovaný profilem v aktivním pohledu.

3D pohledu a pohledu zezadu . Po tomto klikneme myší do volného prostoru. půdorysu a pohledu zleva . . půdorysu a pohledu zprava . Breaking a view ( Přerušený pohled ) . půdorysu.nadefinuje vytvoření nárysu.průvodce umožňuje rychlé vytvoření několika pohledů najednou.nadefinuje vytvoření nárysu. dalším kliknutím myší zvolíme jeden ze dvou nabízených směrů přerušení řezu a nakonec zadáme bod kterým bude procházet druhé přerušení pohledu. pohledu zespodu a pohledu zleva . pohledu zespodu. nyní se provede vygenerování přerušeného pohledu View Creation Wizard ( Průvodce vytvořením pohledů ) . Po spuštění funkce označíme bod kterým bude procházet první přerušení pohledu. pohledu zespodu.nadefinuje vytvoření nárysu.nadefinuje vytvoření nárysu.nadefinuje vytvoření nárysu. pravého a levého bokorysu a 3D pohledu . půdorysu.nadefinuje vytvoření nárysu.vytvoří přerušený pohled z aktivního pohledu. pravého a levého bokorysu. pohledu zespodu a pohledu zprava . Toto se provádí volbou ikon popř.vytvoří vazby pohledů k nárysu Minimum distance between each view – minimální vzdálenost mezi pohledy Next – přejde do dalšího okna . jejich umístěním v následujících oknech.

přidá 3D pohled. . Po spuštění této funkce musíme v okně se 3D geometrií tělesa označit rovinu nebo rovinnou plochu tělesa jako definici roviny nárysu.přidá pohled zespoda.přidá půdorys. V okně vytvářeného výkresu se zobrazí vystínované těleso v nárysu a v pravém horním rohu se zobrazí orientační panel zobrazený na následujícím obrázku. Polohu pohledu v okně Preview nastavíme kurzorem myši a polohu potvrdíme kliknutím myši .přidá pohled zleva. Polohu pohledu v okně Preview nastavíme kurzorem myši a polohu potvrdíme kliknutím myši . .přidá pohled zprava. Polohu pohledu v okně Preview nastavíme kurzorem myši a polohu potvrdíme kliknutím myši . Polohu pohledu v okně Preview nastavíme kurzorem myši a polohu potvrdíme kliknutím myši . Polohu pohledu v okně Preview nastavíme kurzorem myši a polohu potvrdíme kliknutím myši .smaže všechny zadané pohledy .přidá nárys.vytvoří vazby pohledů k nárysu Minimum distance between each view – minimální vzdálenost mezi pohledy Back – přejde do předchozího okna Finish – vlastní vytvoření nadefinovaných pohledů. Polohu pohledu v okně Preview nastavíme kurzorem myši a polohu potvrdíme kliknutím myši .přidá pohled zezadu. Polohu pohledu v okně Preview nastavíme kurzorem myši a polohu potvrdíme kliknutím myši .

Po zorientování nárysu klikneme myší do volného prostoru na výkrese. Top and Left ( Nárys. Po tomto se vygeneruje nárys . Pomocí tohoto panelu můžeme zorientovat nárys dle našich představ. pohled zespodu a zprava. Po zorientování nárysu klikneme myší do volného prostoru na výkrese.vytvoří nárys. půdorys a pohled zleva. Po zorientování nárysu klikneme myší do volného prostoru na výkrese. Bottom and Right ( Nárys. Pomocí tohoto panelu můžeme zorientovat nárys dle našich představ. pohled zespodu a zprava ) . V okně vytvářeného výkresu se zobrazí vystínované těleso v nárysu a v pravém horním rohu se zobrazí orientační panel zobrazený na následujícím obrázku. Po spuštění této funkce musíme v okně se 3D geometrií tělesa označit rovinu nebo rovinnou plochu tělesa jako definici roviny nárysu. Po tomto se vygeneruje nárys Front. Po tomto se vygeneruje nárys Front. V okně vytvářeného výkresu se zobrazí vystínované těleso v nárysu a v pravém horním rohu se zobrazí orientační panel zobrazený na následujícím obrázku. Po spuštění této funkce musíme v okně se 3D geometrií tělesa označit rovinu nebo rovinnou plochu tělesa jako definici roviny nárysu. Pomocí tohoto panelu můžeme zorientovat nárys dle našich představ.vytvoří nárys. půdorys a pohled zleva ) .

Po zorientování nárysu klikneme myší do volného prostoru na výkrese.All Views ( Všechny pohledy ) . pohled zprava. zleva.vytvoří nárys. Pomocí tohoto panelu můžeme zorientovat nárys dle našich představ. Po tomto se vygeneruje nárys . zezadu a 3D pohled. Po spuštění této funkce musíme v okně se 3D geometrií tělesa označit rovinu nebo rovinnou plochu tělesa jako definici roviny nárysu. půdorys. V okně vytvářeného výkresu se zobrazí vystínované těleso v nárysu a v pravém horním rohu se zobrazí orientační panel zobrazený na následujícím obrázku.

Do tohoto bodu bude vložen nulový bod pohledu detailu . Drawing – Listy. detaily. Chceme li jiný formát tohoto listu než první list použijeme položku Page Setup v menu File New View ( Nový pohled ) .vloží na aktivní list nový pohled. Po spuštění funkce vybereme detail který chceme umístit do výkresu a označíme bod vložení detailu do výkresu. Na listu detailů je každý pohled zcela samostatný Instatiate Detail ( Umísti detail ) .umístí detail do výkresu.vloží do výkresu nový list pro tvorbu detailů. Vkládáme li nové pohledy do výkresového listu je první pohled nárysem a ostatní pohledy jsou odvozeny od aktivního pohledu. Chceme li jiný formát tohoto listu než první list použijeme položku Page Setup v menu File New Detail Sheet ( Nový list detailů ) . pohledy New Sheet ( Nový list výkresu ) .vloží do výkresu nový list. Každý detail musí být nakreslen ve vlastním pohledu ( vytvořeném funkcí New View ).

K tomuto účelu slouží následující funkce . Příklad použití : Tímto způsobem můžeme vytvářet i isometrické pohledy.Multi View ( 2. K tomu ovšem potřebujeme definovat pohled jako isopohled.5 D ) Multiple View Projection .vytvoří zobrazení entity v aktivním pohledu na základě označení průmětu entity v libovolných dvou pohledech.

View Plane Definition . Směr os isopohledu zadáme klepnutím na některou předvolbu v sekci Isometric Views nebo vyplněním hodnot v sekci View Plane Definition .definuje aktuální view jako isopohled.

kartézských nebo polárních souřadnicích Cartesian .souřadnice bodu v polárních souřadnicích Radius – poloměr kružnice se středem v počátku souřadného systému na které bude ležet vytvářený bod Angle – úhel spojnice vytvářeného bodu a počátku souřadného systému vzhledem k ose x . y souřadnice bodu Point by Using Coordinates ( Bod zadaný souřadnicemi ) . y souřadnice bodu Polar .Geometry creation – Tvorba geometrie Point by Clicking ( Bod ) . V – x.vytvoří bod zadáním souřadnic myší ne zadáním xy souřadnic Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. V – x.vytvoří bod na zadaných.souřadnice bodu v kartézských souřadnicích H.

V opačném případě označuje první zadaný bod počátek vytvářené přímky H.vytvoří přímku zadáním dvou koncových bodů nebo středového a koncového bodu přímky Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Symmetrical Extension – je li tato ikona aktivována označuje první zadaný bod střed vytvářené přímky.vytvoří skupinu bodů ležících na zvoleném elementu ( přímce. oblouku … ) a stejně vzdálených od sebe zadádním elementu na kterém budou body ležet. vzdálenosti bodů od sebe a počtu bodů Parameters Spacing – vzdálenost mezi jednotlivými body New Points – počet bodů Reverse Direction – otočí směr kterým budou vytvořeny body vzhledem k bodu počátečnímu Line ( Přímka ) . bodu na elementu na kterém bude ležet první bod. y souřadnice počátečního ( středového. koncového ) bodu přímky L – délka přímky A – úhel přímky vzhledem k ose x . Equidistant Points ( Stejně vzdálené body ) . V – x.

y souřadnice středu kružnice ( bodu ležícího na kružnici ) R – poloměr kružnice Three Point Circle ( Kužnice definovaná třemi body ) . V – x. V – x.vytvoří kružnici zadáním středu kružnice a poloměru kružnice popř. oblouk.vytvoří přímku tangentní ke dvěma elementům ( kružnice. Bi–Tangent Line ( Bitangentní přímka ) . křivka ) nebo z bodu k jednomu elementu Circle ( Kružnice ) . třetího ) bodu ležícího na kružnici R – poloměr kružnice . bodu ležícím na kružnici Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice prvního ( druhého.vytvoří kružnici zadáním tří bodů ležících na kružnici Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.

V – x. kružnic … ) Arc ( Oblouk ) . koncového bodu oblouku ) R – poloměr oblouku A – úhel počátku kruhové výseče oblouku vzhledem k ose x S – úhel kruhové výseče oblouku . y souřadnice středu kružnice Polar . Circle Using Coordinates ( Kužnice definovaná souřadnicemi ) .souřadnice středu kružnice v kartézských souřadnicích H.vytvoří kružnici tangentní ke třem elementům a to označením těchto tří elementů ( přímek.vytvoří kružnici zadáním souřadnic středu kružnice v kartézských nebo polárních souřadnicích a poloměru kružnice Center Point – souřadnice středu kružnice Cartesian . y souřadnice středu kružnice (počátečního.souřadnice středu kružnice v polárních souřadnicích Radius – poloměr kružnice se středem v počátku souřadného systému na které bude ležet střed vytvářené kružnice Angle – úhel spojnice středu vytvářené kružnice a počátku souřadného systému vzhledem k ose x Radius – poloměr vytvářené kružnice Tri-Tangent Circle ( Tritangentní kružnice ) . V – x.vytvoří oblouk zadáním středu a poloměru kružnice na které bude oblouk ležet a bodů definujících kruhovou výseč této kružnice která se stane vytvářeným obloukem Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.

Budeme zadávat nejdříve počáteční bod pak koncový bod a nakonec prostřední bod ležící na oblouku Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice prvního ( druhého. y souřadnice středu elipsy Major Radius – velikost hlavní poloosy elipsy Minor Radius – velikost vedlejší poloosy elipsy A – úhel hlavní polosy vzhledem k ose x . V – x. druhého ) bodu ležícího na oblouku R – poloměr oblouku Ellipse ( Elipsa ) . V – x. třetího ) bodu ležícího na oblouku R – poloměr oblouku Three Point Arc Starting With Limits ( Oblouk ze tří bodů s nejprve zadanými okraji ) . Three Point Arc ( Oblouk ze tří bodů ) . koncového bodu poloosy a libovolného bodu na elipse Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.vytvoří oblouk zadáním tří bodů. Oblouk bude těmito body procházet v pořadí ve kterém budeme tyto body zadávat Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.vytvoří elipsu zadáním středu elipsy. V – x.vytvoří oblouk zadáním tří bodů. y souřadnice prvního ( třetího.

y souřadnice druhého ( popř. V – x.další element profilu bude oblouk definovaný třemi body přičemž první bod oblouku je automaticky poslední bod předcházejícího elementu H. Tvorbu profilu ukončíme uzavřením polygonu nebo stiskem klávesy Esc a nebo zavoláním jiné funkce Dodatečné volby na nástrojové liště Tools - Pomocí ikon na nástrojové liště Tools lze volit mezi třemi způsoby definování další části profilu Line – další element profilu bude přímka H.tato funkce umožňuje tvorbu profilů ( polygonů složených z přímek a oblouků ).další element profilu bude oblouk krerý bude tangentně navazovat na předchozí element H. třetího ) bodu oblouku R – poloměr kružnice . V – x. y souřadnice koncového bodu přímky L – délka přímky A – úhel přímky vzhledem k ose x Tangent arc . y souřadnice koncového bodu oblouku R – poloměr kružnice Three Point Arc . V – x. Profile ( Profil ) .

y souřadnice prvního ( druhého ) bodu přímky určující délku první strany a orientaci obdélníka W – délka přímky určující délku první strany a orientaci obdélníka A – úhel přímky vzhledem k ose x H.vytvoří libovolně orientovaný obdélník zadáním třech bodů. V – x. V – x. y souřadnice prvního rohu obdélníka H. y souřadnice bodu určujícího šířku obdélníka Height – šířka obdélníka . V – x. První dva body určují délku první strany a orientaci obdélníka a třetí bod určuje šířku obdélníka Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice druhého rohu obdélníka Width – délka obdélníka Height – šířka obdélníka Oriented Rectangle ( Orientovaný obdélník ) . V – x. Rectangle ( Obdélník ) – vytvoří obdélník jehož strany budou rovnoběžné s osami x a y a to zadáním dvou bodů ve dvou protilehlých rozích obdélníka Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.

y souřadnice prvního ( druhého ) bodu přímky určující délku a orientaci první strany kosodélníka W – délka přímky určující délku první strany a orientaci kosodélníka A – úhel přímky vzhledem k ose x H. V – x.úhel mezi první a druhou stranou kosodélníka Hexagon ( Šestiúhelník ) .vytvoří šestiůhelník zadáním středu šestiůhelníku a bodu který bude ležet ve středu jedné z jeho stran Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. První dva body určují délku a směr první strany a třetí bod určuje šířku kosodélníka a úhel mezi první a druhou stranou kosodélníka Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. V – x. V – x. Parallogram ( Kosodélník ) . y souřadnice středu šestiůhelníku H. y souřadnice bodu který bude ležet ve středu jedné ze stran šestiůhelníku Dimension – vzdálenost středu šestiůhelníku a bodu který bude ležet ve středu jedné z jeho stran Angle – úhel spojnice středu šestiůhelníku a bodu který bude ležet ve středu jedné z jeho stran vzhledem k ose x .vytvoří kosodélník zadáním třech bodů. y souřadnice bodu určujícího šířku kosodélníka a úhel mezi první a druhou stranou kosodélníka Height – šířka kosodélníka Angle . V – x.

vytvoří ovál zadáním středů koncových oblouků a jejich poloměru popř. y souřadnice požadovaných bodů ( souřadnice středu kružnice definující osu oválu .vytvoří kruhový ovál zadáním zadáním středu a poloměru kružnice na které bude ležet osa otvoru. bodu ležícim na oválu Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Radius – poloměr koncových oblouků. Elongated Hole ( Ovál ) . y souřadnice bodu ležícího na oválu . V – x. y souřadnice prvního ( druhého ) středu koncového oblouku L – délka přímky určující spojnici středů koncových oblouků A – úhel přímky určující spojnici středů koncových oblouků vzhledem k ose x Radius – poloměr koncových oblouků. H. H. V – x. na okraji které leží středy koncových oblouků S – úhel kruhové výseče na okraji které leží středy koncových oblouků Radius – poloměr koncových oblouků. H. V – x. H. bodu ležícim na oválu Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Radius – poloměr koncových oblouků. y souřadnice bodu ležícího na oválu Cylindrical Elongated Hole ( Kruhový ovál ) . V – x. bodů definujících kruhovou výseč této kružnice na okrajích které budou ležet středy koncových oblouků a poloměru koncových oblouků popř. počátečního nebo koncového bodu kruhové výseče ) R – poloměr kružnice definující osu oválu A – úhel počátku kruhové výseče vzhledem k ose x.

V – x. Tvorbu křivky ukončíme stiskem klávesy Esc nebo zavoláním jiné funkce Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice bodu ležícího na prvním ( druhém ) koncovém oblouku Spline ( Křivka ) . y souřadnice dalšího bodu kterým má křivka procházet Parabola by Focus ( Parabola definovaná ohniskem ) .vytvoří parabolu zadáním ohniska. y souřadnice ohniska ( vrcholu. počátečního a koncového bodu ) paraboly .vytvoří křivku procházející libovolným počtem zadaných bodů.vytvoří profil ve tvaru klíčové dírky zadáním dvou bodů definujících osu profilu a středy oblouků a zadáním bodů ležících na prvním ( menším ) a druhém ( větším ) koncovém oblouku Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. V – x. Keyhole Profile ( Klíčový otvor ) . V – x. y souřadnice prvního ( druhého ) středu koncového oblouku L – délka přímky určující spojnici středů koncových oblouků A – úhel přímky určující spojnici středů koncových oblouků vzhledem k ose x H. V – x. vrcholu paraboly a počátečního a koncového bodu paraboly Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.

počátečního a koncového bodu ) hyperboly e – hodnota která se vypočítá jako převrácená hodnota procentuelního poměru vzdálenosti ohniska a vrcholu ke vzdálenosti ohniska a středu dělelného 100 . vrcholu hyperboly a počátečního a koncového bodu hyperboly Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. Hyperbola by Focus ( Hyperbola definovaná ohniskem ) . středu ( průsečnice tangent ). vrcholu. V – x.vytvoří hyperbolu zadáním ohniska. y souřadnice ohniska ( středu.

V – x. Po aktivaci této volby musíme zadat bod jehož spojnice s prvním okrajovým bodem definuje těčný směr počátku kuželosečky a jehož spojnice s druhým okrajovým bodem definuje těčný směr konce kuželosečky H.vytvoří kuželosečku ( elipsu. kružnici. Po aktivaci této volby musíme zadat bod jehož spojnice s prvním okrajovým bodem definuje těčný směr počátku kuželosečky Second Tangent . dva body pokud jsme definovali jen počáteční nebo koncový tečný směr a tři body pokud jsme nedefinovali žádný tečný směr ) Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – First Tangent – tangenta z prvního okrajového bodu kuželosečky. y souřadnice právě zadávaného bodu e – ohnisková vzdálenost . Kuželosečku lze vytvořit několika způsoby a to zadáním – pěti bodů – čtyř bodů a jedné tangenty – tří bodů a dvou tangent Po spuštění funkce zadáváme počáteční bod kuželosečky. hyperbolu ). Po aktivaci této volby musíme zadat bod jehož spojnice s druhým okrajovým bodem definuje těčný směr konce kuželosečky Two tangentes – tangenta z prvního i z druhého okrajového bodu kuželosečky. Creates a Conic ( Kuželosečka ) . tečný směr konce kuželosečky ( jen pokud jej chceme zadat ) a další body definující kuželosečku ( jeden bod pokud jsme definovali počáteční i koncový tečný směr.tangenta z druhého okrajového bodu kuželosečky. tečný směr počátku kuželosečky ( jen pokud jej chceme zadat ). koncový bod kuželosečky. oblouk. parabolu.

po vytvoření zkosení ořeže přečnívající část prvního zadaného elementu No Trim .po vytvoření zkosení neořeže přečnívající části vybraných elementů Angle – úhel zkosení vzhledem k prvnímu zadanému elementu ( toto políčko se objeví až po zadání elementů mezi kterými se má vytvořit zkosení ) Length – délka zkosení ( toto políčko se objeví až po zadání elementů mezi kterými se má vytvořit zkosení ) .po vytvoření zkosení ořeže přečnívající části vybraných elementů Trim The First Element . úhlu a velikosti zkosení Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Trim All Elements .Geometry modification .Obslužné funkce Corner ( Zaoblení ) .vytvoří zaoblení mezi dvěma elementy o zadaném rádiusu zadáním elementů mezi kterými se má vytvořit zaoblení a poloměru zaoblení Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Trim All Elements – po vytvoření zaoblení ořeže přečnívající části zaoblovaných elementů Trim The First Element .vytvoří zkosení mezi dvěma elementy pod daným úhlem a o zadané velikosti zadáním elementů mezi kterými se má vytvořit zkosení.po vytvoření zaoblení neořeže přečnívající části zaoblovaných elementů Radius – poloměr zaoblení ( toto políčko se objeví až po zadání elementů mezi kterými se má radius vytvořit ) Chamfer ( Zkosení ) .po vytvoření zaoblení ořeže přečnívající část prvního zadaného zaoblovaného elementu No Trim .

ořeže přečnívající části vybraných elementů Trim The First Element .rozdělí element na dvě samostatné části zadáním elementu a bodu na elementu ve kterém má být element rozdělen Symmetry .ořeže přečnívající část prvního zadaného elementu Close – uzavře element ( pouze je li to možné ) Quick Trim – zjednodušené ořezání.ozcadlí element okolo osy zadáním elementu který má být zrcadlen a osy zrcadlení . Trim ( Ořezání elementů ) . Výsledný stav se dynamicky zobrazuje na obrazovce Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – Trim All Elements . Po označení bodu na elementu najde systém automaticky nejbližší elementy podle kterých lze provést ořezáni a toto ořezání provede Break ( Rozdělení elementu ) .ořízne nebo prodlouží element vzhledem k jinému elementu zadáním ořezávaného elementu a elementu kterým chceme oříznout.

je li zatrženo toto políčko bude použit nastavený krok při výběru vzdálenosti o jakou má být element posunut Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. V – x. Translate ( Posun ) .posune element zadáním posunovaného elementu a dvou bodů určujících směr a vzdálenost posunutí. y souřadnice prvního ( druhého ) bodu . Vzdálenost posunutí lze zadat v okně funkce – v tomto případě určujeme pomocí dvou bodů pouze směr posunutí Duplicate Instance(s) – počet opakování transformace elementu Duplicate mode – je li zatrženo toto políčko bude původní element ponechán na své pozici a transformace bude provedena na kopii tohoto elementu Length Value – vzdálenost o jakou má být element posunut Snap Mode .

bodu okolo kterého bude element rotován a dvou bodů jejichž úhel vzhledem k bodu rotace určuje úhel rotace Duplicate Instance(s) – počet opakování transformace elementu Duplicate mode – je li zatrženo toto políčko bude původní element ponechán na své pozici a transformace bude provedena na kopii tohoto elementu Length Value – úhel o jaký má být element pootočen Snap Mode .orotuje element okolo zadaného bodu zadáním rotovaného elementu.je li zatrženo toto políčko bude použit nastavený krok při výběru úhlu o jaký má být element pootočen Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice prvního ( druhého. Rotate ( Rotace ). třetího ) bodu . V – x.

Scale ( Změna měřítka ) . y souřadnice prvního ( druhého. třetího ) bodu . Měřítko lze taká zadat v okně funkce Duplicate Duplicate mode – je li zatrženo toto políčko bude původní element ponechán na své pozici a transformace bude provedena na kopii tohoto elementu Length Value – měřítko tranformovaného elementu vzhledem k původnímu Snap Mode . bodu určujícího střed transformace a bodu definijícího měřítko.změní měřítko zadaného elementu zadáním měněného elementu. V – x.je li zatrženo toto políčko bude použit nastavený krok při výběru měřítkat elementu Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H.

Tuto funkci lze použít pouze na přímky. kružnice a oblouky Dodatečné volby na nástrojové liště Tools – H. y souřadnice bodu určujícího velikost odsazení Offset – velikost odsazení No propagation – vytvoří offset jen selektovaných elementů Tangent propagation – vytvoří offset vybraných elementů a elementů navzájem tangentně navazujících z nichž alespoň jeden tangentně navazuje na selektovaný element Point propagation . V – x.vytvoří element který je od zadaného elementu odsazen o určitou vzdálenost zadáním vzorového elementu a bodu určujícího velikost odsazení. Offset ( Odsazený element ) .vytvoří offset vybraných elementů a elementů navzájem navazujících z nichž alespoň jeden navazuje na selektovaný element .

Both side offset – vytvoří offset na obě strany od selektovaného elementu Instance(s) – počet opakovaní tvorby offsetu .

Fixace Coincidence .Úhel Radius. Vlastní geometrickou vazbu definujeme v okně funkce zaškrtnitím příslušného políčka Distance . Diameter . Tyto elementy musíme vybrat ještě před aktivací této funkce a musíme mít aktivní funkci Dimensional Constraints na liště Tools.Shodný Concentricity .Vedlejší poloosa Symmetry .Poloměr.Constraints Defined in Dialog Box ( Geometrické vazby ) .Střed Equidistant point .Délka Angle .Tangentní Parallelism .Paralelní Perpendicuar .Kolmý Horizontal .Hlavní poloosa Semiminor axis .Vodorovný Vertical .Symetrie Midpoint .Svislý . Průměr Semimajor axis .vytvoří geometrické vazby mezi dvěma vybranými elementy.Vzdálenost Length .Soustředný Tangency .Ekvidistantní bod Fix .

shodnost Dvě kružnice .soustřednost .shodnost Dva body .shodnost Dvě křivky nebo dvě přímky .shodnost Přímka a kružnice .soustřednost Dvě přímky .vytvoří rychlým způsobem nejvíce používané geometrické vazby mezi dvěma elementy a to soustřednost.tangentnost Bod a další element .shodnost Dvě přímky . Contact Constraint ( Kontaktní vazby ) .tangentnost Dvě křivky a /nebo elipsy . shodnost a tangentnost zadáním elementů mezi kterými chceme vazbu vytvořit Možné případy a jejich značka Bod a přímka .

Pro vytvoření kóty zaoblení nebo kruhu musíme pouze označit toto zaoblení nebo kruh po spuštění funkce a zadat bod definující polohu kóty. Chceme li vytvořit jednoduchou kótu vybereme dvě entity mezi kterými chceme vytvořit kóty. Po spuštění funkce zadáváme postupně entity mezi kterými chceme vytvořit kóty a poté zadáme bod definující polohu kót Dodatečné volby na liště Tools . Chceme li vytvořit řetězovou kótu zadáváme postupně entity mezi kterými chceme vytvořit kóty a teprve poté zadáme bod definující polohu kóty Dodatečné volby na liště Tools .horizontální kóta . poté se objeví menu s položkou Dimension Type pomocí které nastavíme požadovanou representaci kóty.vytvoří zjednodušenou kótu od základny.vytvoří kótu mezi entitami ve 3D pohledu ve výkrese s hodnotou kóty která odpovídá skutečné vzdálenosti těchto entit v prostoru a ne vzdálenosti projekce těchto entit ve 3D pohledu .vytvoří kótu mezi entitami ve 3D pohledu ve výkrese s hodnotou kóty která odpovídá skutečné vzdálenosti těchto entit v prostoru a ne vzdálenosti projekce těchto entit ve 3D pohledu Cumulated Dimensions ( Zjednodušené kótování od základny ) . Systém vytvoří kótu poloměru nebo průměru.vertikální kóta . Chceme li vytvořit kótu poloměru a systém nabízí kótu průměru nebo obráceně musíme před zadáním bodu definujícího polohu kóty stisknout pravé tlačítko myši.orientaci kóty zvolí systém .vertikální kóta . Podle vybraných entit systém sám rozezná jedná li se o kótu délkovou nebo úhlovou.horizontální kóta . Dimensioning . řetězovou.Kótování Dimensions ( Kóty ) .vytvoří kótu jednoduchou.kóta bude zorientována tak aby zobrazovala minimální absolutní vzdálenost entit .kóta bude zorientována tak aby zobrazovala minimální absolutní vzdálenost entit .orientaci kóty zvolí systém . délkovou nebo úhlovou a poloměru nebo průměru.

vytvoří kótu od základny.vytvoří obdélník se souřadnicemi zadaného bodu vzhledem k souřadnému systému pohledu ke kterému zadaný bod patří a odkazovou šipku od tohoto obdélníku k zadanému bodu.vertikální kóta . Po spuštění funkce označíme kótované zkosení a alespoň jednu navazující čáru a bod definující polohu kóty. Stacked Dimensions ( Kótování od základny ) . Po spuštění funkce zadáme bod jehož souřadnice chceme zobrazit a bod definující polohu obdélníka s hodnotami souřadnic Datum Feature ( Označení základny ) . Pro nastavení vhodného tvaru vytvořené kóty je nutné použít kartu vlastností kóty Coordinate Dimensions ( Souřadnice bodu ) . Po spuštění funkce zadáváme postupně entity mezi kterými chceme vytvořit kóty a poté zadáme bod definující polohu kót Dodatečné volby na liště Tools .vytvoří označení základny.horizontální kóta .vytvoří kótu mezi entitami ve 3D pohledu ve výkrese s hodnotou kóty která odpovídá skutečné vzdálenosti těchto entit v prostoru a ne vzdálenosti projekce těchto entit ve 3D pohledu Chamfer Dimensions ( Kóta zkosení ) . Po tomto se objeví následující okno ve kterém vyplníme označení základny a potvrdíme tlačítkem OK .vytvoří kótu zkosení na odkazové čáře.orientaci kóty zvolí systém . Po spuštění funkce zadáme entitu kterou chceme označit jako základnu a bod definující polohu označení základny.kóta bude zorientována tak aby zobrazovala minimální absolutní vzdálenost entit .

Po spuštění funkce zadáme entitu kterou chceme označit jako soustavu základen a bod definující polohu označení soustavy základen.vytvoří označení soustavy základen. Po tomto se objeví následující okno ve kterém vyplníme potřebná pole a potvrdíme tlačítkem OK .Geometrical Tolerance ( Označení soustavy základen ) .

Chceme li vytvořit osy na více obloucích najednou musíme tyto oblouky označit před spuštěním funkce Center Line with Reference ( Osa oblouku na poloměru ) .vytvoří osy oblouku nebo kružnice a naznačení závitu. Po spuštění funkce musíme označit oblouk nebo kružnici na které chceme vytvořit osy a bod středu poloměru na kterém tento oblouk nebo kružnice leží.vytvoří osy oblouku nebo kružnice a naznačení závitu ležící na určitém poloměru od daného bodu. Po spuštění funkce musíme označit oblouk nebo kružnici na které chceme vytvořit osy. Dress up – Osy. Chceme li vytvořit osy na více obloucích najednou musíme tyto oblouky označit před spuštěním funkce a tyto oblouky musí ležet na jednom společném poloměru Thread ( Závit ) . Po spuštění funkce musíme označit oblouk nebo kružnici na které chceme vytvořit osy a naznačení závitu a bod středu poloměru na kterém tento oblouk nebo kružnice leží.vytvoří osy oblouku nebo kružnice ležící na určitém poloměru od daného bodu. šrafy Center line ( Osa oblouku ) . Po spuštění funkce musíme označit oblouk nebo kružnici na které chceme vytvořit osy a naznačení závitu. Chceme li vytvořit osy a naznačení závitu na více obloucích najednou musíme tyto oblouky označit před spuštěním funkce Thread with Reference ( Závit na poloměru ) . Chceme li vytvořit osy a naznačení závitu na více obloucích najednou musíme tyto oblouky označit před spuštěním funkce a tyto oblouky musí ležet na jednom společném poloměru .vytvoří osy oblouku nebo kružnice.

vytvoří osu. Po spuštění funkce musíme označit dva oblouky nebo kružnice na kterých chceme vytvořit osy. Chceme li vytvořit osy na více obloucích najednou musíme tyto oblouky označit před spuštěním funkce a středy těchto oblouků musí ležet na jedné přímce Area Fill ( Šrafy ) . Po spuštění funkce musíme zadat dva body definující počátek a konec osy Axis line and Center line ( Osy oblouků se společnou osou ) .Axis Line ( Osa ) .vytvoří osy oblouků nebo kružnic se středy ležícími na přímce.vyšrafuje zadanou oblast. Styl a velikost šrafů je nutno předem nastavit na liště Graphic Properties funkcí Pattern . Po spuštění funkce musíme zadat bod uvnitř uzavřené oblasti kterou chceme vyšrafovat.

vytvoří repliku zvoleného textu. překopíruje zvolený text ale upraví nalinkované hodnoty dle elementu ke kterému bude nový text přiřazen.vloží do výkresu text s odkazovou šipkou. Po spuštění funkce zadáme bod ve kterém má být počátek textu a objeví se následující okno do něhož zapíšeme text a potvrdíme jej tlačítkem OK Text with Leader ( Text se šipkou ) . Po spuštění funkce zadáme bod na entitě do kterého má směřovat odkazová šipka. dále bod ve kterém má být počátek textu a objeví se následující okno do něhož zapíšeme text a potvrdíme jej tlačítkem OK Text Replicate ( Replikovaný text ) . Tuto funkci lze využít jen při generování výkresu ze 3D modelu a pouze na texty ve kterých je nalinkovaná nějaká hodnota . tj. Annotations .Popisky Text ( Text ) .vloží text do výkresu.

dále bod ve kterém má být počátek textu a objeví se následující okno do něhož zapíšeme text a potvrdíme jej tlačítkem OK .Baloon ( Pozice ) .vytvoří pozici tj. 7 bude nám při příštím použití této funkce nabídnuto číslo o jednu vyšší tj. 8 Datum Target ( Dílčí základna ) .vytvoří označení dílčí základny.nakreslí značku průměru před horní značku . Po spuštění funkce zadáme bod na entitě do kterého má směřovat odkazová šipka. dále bod ve kterém má být počátek textu a objeví se následující okno do něhož zapíšeme text a potvrdíme jej tlačítkem OK Použijeme li jako text číslo např. Po spuštění funkce zadáme bod na entitě do kterého má směřovat odkazová šipka. text v kroužku s odkazovou čárou.

Roughness Symbol ( Drsnost povrchu ) . dále bod ve kterém má být počátek textu a objeví se následující tabulka ve které vyplníme potřebná políčka a potvrdíme tlačítkem OK .vytvoří značku drsnosti povrchu. Po spuštění funkce označíme dvě entity mezi kterými bude proveden svar. Po spuštění funkce zadáme bod na entitě ve kterém bude vytvořena značka drsnosti a poté se objeví následující tabulka ve které vyplníme potřebná políčka a potvrdíme tlačítkem OK Invert – otočí značku kolem entity kterou má označovat Welding Symbol ( Značka svaru ) .vytvoří značku svaru.

Weld ( Svar ) .typ svaru . Po spuštění funkce označíme dvě entity které svírají úhel menší než 180o mezi kterými bude proveden svar.vytvoří zobrazení svaru. dále bod ve kterém má být počátek textu a objeví se následující tabulka ve které vyplníme potřebná políčka a potvrdíme tlačítkem OK Thickness – tlouštka svaru Angle – úhel svaru .

kopie vlastností prvku ( např. Zkopíruje nastavení vlastnosti jednoho prvku ( např. Tato funkce zobrazí tabulku šrafů ze kterých vybereme typ který bude použit při následném vytváření šrafů . typ ukončovacího symbolu. Změnu pozice provedeme tak že myší vybereme rám pohledu a v liště Position and Orientation se objeví hodnoty současné pozice souřadného systému pohledu vzhledem k souřadnému systému listu.nastavení typu šrafů. Po spuštění funkce označíme prvek na který chceme kopírovat vlastnosti a poté prvek ze kterého chceme vlastnosti kopírovat .poloha souřadného systému pohledu vzhledem k souřadnému systému listu ve směru y A – úhel natočení souřadného systému pohledu vzhledem k souřadnému systému listu Graphic Properties – Vzhledové vlastnosti Tato lišta slouží k nastavení grafických vlastností kreslených elementů První pole zleva nastavuje barvu kreslených elementů Druhé pole zleva nastavuje tloušťku kreslených elementů Třetí pole zleva nastavuje typ čáry kreslených elementů . kóty zkosení ) na jiný prvek téhož typu. Position and Orientation – Pozice pohledů Tato lišta umožňuje definovat pozici a natočení souřadného systému jednotlivého pohledu vzhledem k souřadnému systému listu který je umístěn v jeho levém dolním rohu listu. typ vynášecí čáry ). Tyto hodnoty můžeme nyní editovat X – poloha souřadného systému pohledu vzhledem k souřadnému systému listu ve směru x Y .

nastavení typu vynášecí čáry kóty První pole zleva nastavuje typ popisu tolerancí Druhé pole zleva nastavuje tolerance dle typu zadaném v předchozí položce Třetí pole zleva nastavuje vzhled kóty a jednotky kóty Čtvrté pole zleva nastavuje na kolik desetinných míst má být zobrazena kóta . jednotek a tolerancí . Dimension Properties – Vlastnosti kót Tato lišta slouží k nastavení některých vlastností vzhledu kóty.

definice polohy textu vzhledem k bodu kterým je definována poloha textu .zarovnání odstavce vlevo .přeškrtnuté písmo .horní index .čára nad písmem . Text Properties – Vlastnosti textu Tato lišta slouží k nastavení typu a stylu písma zobrazovaného na výkrese a ke vkládání některých speciálních znaků První pole zleva nastavuje typ použitého písma Druhé pole zleva nastavuje velikost písma .zarovnání odstavce na střed .definice orámování textu .dolní index .podtržené písmo .Styl Tato lišta obsahuje pouze funkce Use Default která je li aktivována vypne nastavení v liště Text Properties a nahradí je defaultním nastavením .kurzíva .zarovnání odstavce vpravo .vkládání některých speciálních znaků Style .tučné písmo .

Po spuštění funkce označíme kótu kterou chceme zarovnat a poté kótu nebo čáru vzhledem ke které chceme zarovnat kótu.zarovná kótu vzhledem k zadanému elementu. Po spuštění klikneme do volného prostoru pohledu a vyplníme následující okno Linear offset – vzdálenost umisťované kóty od zvolené čáry nebo kóty Angular offset . Chceme li změnit odsazení kót na části nebo celém pohledu označíme měněné kóty před spuštěním této funkce. zarovnání Element Positioning ( Rozmístění elementů ) . Positioning – Umístění. Po tomto se objeví následující okno ve kterém vyplníme potřebné údaje a potvrdíme stiskem OK.vzdálenost umisťované kóty od zvoleného oblouku nebo úhlové kóty Only organize into systems – je li toto políčko zatrženo budou kóty které vyjdou téměř zarovnány automaticky zarovnány .slouží k úpravě pozice textových oken vzhledem k bodu definujícím jejich pozici a k úpravě pozice pohledů pomocí následující tabulky Line-Up ( Zarovnání kót ) .

Dimension Positioning ( Rozmístění kót ) . Pomocí tlačítek a voleb v okně můžeme listovat mezi jednotlivými kolizemi .Analýza Show Geometry in All Viewpoint ( Zobraz 3D model dle pohledu ) - zobrazí okno 3D vieweru a v něm 3D těleso dle pohledu ve kterém se právě nachází kursor myši.automaticky rozmístí kóty ve výkrese Analyze .provede analýzu vzájemných kolizí kót. Označíme li v pohledu libovolnou hranu vysvítí se tato ve všech ostatních pohledech i v 3D zobrazení Dimension Analysis ( Analýza kót ) . Po provedení analýzy se objeví následující okno a vysvítí kóty které jsou v kolizi.

Vybereme li takovouto kótu vysvítí se příslušná vazba ve 3D modelu Other constraints – nevytvoří spojení mezi kótou a příslušnou vazbou Excluded constraints – vazby nebudou brány v úvahu během generování kót Dimension Analysis in 2D New generated dimensions – vyselektuje a vysvítí nově vygenerované kóty Generated dimensions – vyselektuje a vysvítí všechny vygenerované kóty Other dimensions .počet nalezených kót ve 3D modelu Constraint Analysis in 3D Generated constraints – vytvoří spojení mezi kótou a příslušnou vazbou.vyselektuje a vysvítí kóty neasociované s 3D geometrií . Po vygenerování kót se objeví následující tabulka s jejíž pomocí můžeme nastavit generování vazeb a analýzu na nově vytvořených kótách Number of constraints in 3D – počet nalezených vazeb ve 3D modelu Number of generated dimensions .automaticky vygeneruje a vloží do výkresu všechny kóty zadané v průběhu vytváření geometrie objemového tělesa. Generation – Generace kót Generating Dimensions ( Generování kót ) .

přesun na definici další kóty .automatické vygenerování všech zbývajících kót .je li toto políčko aktivováno přejde systém po uplynutí nastaveného časového intervalu na editaci další kóty Po vygenerování kót se objeví následující tabulka s jejíž pomocí můžeme nastavit generování vazeb a analýzu na nově vytvořených kótách . Generating Dimensions Step by Step (Generace kót krok za krokem ) - vygeneruje a vloží do výkresu námi vybrané kóty zadané v průběhu vytváření geometrie objemového tělesa a umožní nám definovat pohled do kterého má být ta která kóta umístěna. Po aktivaci této ikony musíme označit myší rám pohledu do kterého chceme aktuální kótu umístit Visualization in 3D – je li toto políčko aktivováno je právě umisťovaná kóta ¨ zobrazena i ve 3D geometrii Timeout .vymaže aktuální kótu . Číslo nad ukazatelem je číslo aktuálně definované kóty .ukončení generace kót .přesune aktuální kótu do námi definovaného pohledu.pausa . Vlastní generování kót a volba umístění kót se provádí pomocí následujícího okna Horní posuvný ukazatel znázorňuje poměr počtu již definovaných kót k celkovému počtu nalezených kót.

Vybereme li takovouto kótu vysvítí se příslušná vazba ve 3D modelu Other constraints – nevytvoří spojení mezi kótou a příslušnou vazbou Excluded constraints – vazby nebudou brány v úvahu během generování kót Dimension Analysis in 2D New generated dimensions – vyselektuje a vysvítí nově vygenerované kóty Generated dimensions – vyselektuje a vysvítí všechny vygenerované kóty Other dimensions .počet nalezených kót ve 3D modelu Constraint Analysis in 3D Generated constraints – vytvoří spojení mezi kótou a příslušnou vazbou.vyselektuje a vysvítí kóty neasociované s 3D geometrií .Number of constraints in 3D – počet nalezených vazeb ve 3D modelu Number of generated dimensions .

nová funkce sloužící k definici aktuálního view jako isopohledu . části profilu jehož elementy na sebe tangentně navazují a o vytváření offsetu na obě strany od zadaného elementu nebo profilu Multiple View Projection .nová funkce sloužící k vytvoření zobrazení na základě označení průmětu entity v libovolných dvou pohledech.Co je nového Creates a Conic . View Plane Definition .nová funkce sloužící k vytváření kuželoseček Offset – rozšíření možností funkce o vytváření offsetu celého profilu.

Version 5 Release 5 Assembly Design .

Pro tvorbu sestav lze použít i kopírování z partu do produktu. která se liší pouze tím. podsestava/. Po označení “ManagingComponents01“ a poté je vytvořena položka “ Product1 (Product1. Kromě lišty Product Structure Tools existuje lišta Product Structure. orientace partu vůči souřadnému systému zůstává v produktu zachována. že obsahuje ikony funkcí Load a Unload. Tyto funkce jsou v liště Product Structure Tools obsaženy ve funkci ProductInit. New Component ( Nový komponent ) Vloží komponent do datového stromu do již existujícího produktu po selektování produktu.Product Structure Tools ( Nástroje strukturování produktu ) Assembly Design pracuje s třemi základními pojmy : product /sestava.1)“. Product Structure Tools umožňují tvorbu. . component /obecný komponent/. modifikaci a organizování sestav. part /díl/.

přilepit na jiný part. New Product ( Nový product ) Vloží nový produkt do datového stromu po selekci stávajícího produktu a příslušné ikony. . Poté lze vytvářet nový part přímo v sestavě. Po označení “ManagingComponents01“ a poté je vytvořena položka “ Part8 (Part8. zda souřadný systém nového partu bude shodný se stávající montáží /volba No/ nebo lze souřadný systém umístit do libovolného místa produktu.1)“. /volba yes/. Po označení “ManagingComponents01“ a poté je vytvořena položka “ Product2 (Product2.1)“. respektive umožňuje vytvářet podsestavy. New Part ( Nový part ) Vloží nový part do datového stromu po selekci daného produktu. např. V dialogovém okně označíme.

tak i v datovém stromě. Existing Component ( Existující komponent ) Vloží do aktuálního produktu jeden nebo více komponentů. Selektujeme v datovém stromě CRIC_SCREW (CRIC_SCREW. Replace a Component ( Zaměň komponent ) Zamění jeden komponent za jiný. Selekci provedeme v dialogovém okně po selekci příslušného produktu. objeví se dialogové okno. kde vybereme příslušný soubor. v něm vybereme CRIC_SCREW_2.CATPart v příslušném adresáři. který chceme zaměnit . . Komponent je nahrazen v jak v geometrickém prostoru. objeví se dialogové okno. Komponent byl zaměněn v pracovním prostoru i v datovém stromě. poté klikneme na ikonu Replace component. Geometrie komponentu se objeví v příslušném souřadném systému a jeho název v datovém stromě. Nejprve selektujeme v datovém stromě komponent.1) a klikneme na .

Ve výsledném datovém stromě byl přesunut komponent CRIC_FRAME(CRIC_FRAME.existující číslování Keep .písmena Existing numbers . Lze použít označování číselné nebo označování písmeny.zachovat Replace .celé číslo Letters .zaměnit . Přesun vzhůru Přesun dolů Výměna komponentů Generate Numbering ( Generuj číslování ) Umožňuje definovat číslování v produktu selektováním příslušného produktu a ikony. Graph Tree Reordering ( Přemísťování v datovém stromě ) Umožňuje přemísťovat komponenty v datovém stromě selektováním komponentu a příslušné ikony.mód Integer .1) o dvě úrovně směrem dolů. Mode . Dále je možno nastavit zda zachovat stávající nastavení nebo nastavení zaměnit. parametry se nastavují v níže uvedeném dialogovém okně.

ProductInit

Umožňuje používat funkce Load, Unload a vkládat komponenty do prostoru Noshow a zpět .
Po selekci ikony se objeví dialogové okno, po selekci komponentu v datovém stromě, lze
přiřazovat jednotlivé funkce.V poli označeném Delayed actions jsou vypsány komponenty a
popis funkce, která bude aplikována příkazem Apply.

Unload Components

Uloží geometrii komponentu do paměti vybráním v datovém stromě nebo vybráním
geometrie.V dialogovém okně lze zvolit :

Yes - uloží informace o komponentu
No - neuloží informace o komponentu
Cancel - opustí režim Unload

Selektováním CRIC_BRANCH_3 (CRIC_BRANCH_3.1) v datovém stromě nebo výběrem

geometrie, pak je vytvořena následující ikona se symbolem v levém dolním rohu
znamenající, že komponent je unload.

Load Components

Vyvolá zpět unloadovaný komponent, jehož geometrie je uložena v paměti, vybráním
v datovém stromě . Symbol v levém dolním rohu ikony selektovaného unload komponentu
/viz předchozí kapitola/ zmizí.

Spodní dvě ikony slouží pro vkládání komponentů do Noshow a zpět.

Manage Representation ( Správa reprezentací )

Umožňuje po selektování komponentu a dané ikony provádět specifické operace typu
asociace, přejmenování, odstranění, aktivace, deaktivace.

Name - jméno reprezentace
Source - zdrojový adresář
Type - typ formátu
Default - standartní nastavení
Activated - aktivovaný

Associate ( Asociace )
Umožňuje asociovat produkt s formátem jiného typu. Po selektování produktu
v prohlížeči nalistujeme soubor s kterým chceme daný produkt asociovat. Soubor se objeví
jak v geometrickém prostoru, tak v datovém stromě. Lze asociovat formáty : 3dmap,
CATPSLayout, NCGM, bdf, brd, byu, cgr, dev, idf, igs, model, obj, pdb, slp, stl, wcl, wrl.

Remove ( Odstranění )
Po selektování reprezentace v Manage Representations window a kliknutí na tlačítko Remove
je reprezentace odstraněna z datového stromu, z geometrického prostoru i z dialogového
okna.

Replace ( Záměna )
Po selektování reprezentace v Manage Representations window a kliknutí na tlačítko
Replace , se objeví dialogové okno po vybrání souboru, kliknutím na volbu open v tomto
okně bude původní reprezentace nahrazena vybranou v datovém stromě, v geometrickém
prostoru i v Manage Representations window.

Rename ( Přejmenování )
Po selektování reprezentace v Manage Representations window a kliknutí na tlačítko
Rename , se objeví dialogové okno pro změnu jména. Přejmenovaní lze provést buď
vepsáním nového jména nebo kliknutím na stávající. Reprezentace bude přejmenována
v Manage Representations window. Pokud se nezmění jméno v datovém stromě neexistuje
souvislost mezi reprezentací a jménem produktu.

Activate ( Aktivace )
Po selektování reprezentace v Manage Representations window a kliknutí na tlačítko
Activate je aktivován dříve deaktivovaný komponent. Komponent se objeví v geometrickém
prostoru, a ve sloupci Activated v Manage Representations window se objeví YES.

Deactivate ( Deaktivace )
Po selektování reprezentace v Manage Representations window a kliknutí na tlačítko
Deactivate je deaktivována reprezentace tzn. Komponent zmizí z geometrického prostoru,
v datovém stromě se na ikoně daného komponentu objeví značka deaktivace /podobně jako u
funkce Unload/ a ve sloupci Activated v Manage Representations window se objeví NO.

Set As Default ( Nastav jako standardní )
Po selektování reprezentace v Manage Representations window a kliknutí na tlačítko Set
As Default je selektovaná reprezentace produktu nastavena jako standardní.

Define a Multi Instantiation ( Definice násobného vložení )
Umožňuje definovat parametry vícenásobného vložení komponentů kopírováním komponentu
už obsaženého v produktu selektováním produktu a příslušné ikony. Komponenty jsou
kopírovány v definovaném směru, počtu a vzdálenosti a zároveň se objeví v datovém stromě i
v geometrickém prostoru.

Component to Instantiate - jméno výchozího komponentu

Parameters - parametry
Možné definice
Instances & Spacing - počet komponentů & vzdálenost mezi komponenty
Instances & Lenght - počet komponentů & vzdálenost mezi prvním a posledním
Spacing & Lenght - vzdálenost mezi komponenty& vzdálenost mezi prvním a
posledním

Reference Direction - referenční směr
Axis - osa
Or Selected Element nebo selektovaný element /axis, line, edge/
Reverse - změna směru
Result - souřadnice bodu na referenční přímce
Define As Default - definuj jako standartní

Fast Multi Instantiation ( Rychlé násobné vložení )

Vytvoří rychle kopie selektovaného komponentu dle parametrů, které byly definovány ve
funkci Define a Multi – Instantiation. Komponenty se objeví v geometrickém prostoru i
v datovém stromě. Pro rychlé vyvolání příkazu slouží klávesová zkratka CTRL + D.

Po selektování komponentu CRIC_BRANCH_3 (CRIC_BRANCH_3.1) /modrý komponent/
a ikony se objeví v datovém stromě a v geometrickém prostoru 3 nové komponenty
jejichž počet, referenční směr a vzdálenost byly definovány ve funkci Define a Multi -
Instantiation.

Assembly Constraints ( Montážní vazby )
Při vytváření montážních vazeb je třeba respektovat následující pravidla :

Vytvářet montážní vazby lze pouze mezi komponenty aktivního komponentu.
Nelze definovat montážní vazby mezi geometrickými elementy stejného komponentu.
Nelze aplikovat montážní vazby mezi dvěma komponenty nacházejícími se v jedné
podsestavě, jestliže tato podsestava není v aktivním komponentu.

1. Vazba nemůže být aplikována protože Product K nepatří do aktivního komponentu
Product B. Pro definici vazby by musel být aktivní Product A.
2. Vazba nemůže být definována, protože Product E a Product F nepatří do aktivního
komponentu. Aby mohla být vazba definována musel by být aktivní Product D.
3. Vazba může být aplikována, protože Product C patří do aktivního komponentu Product B
a Product E patří do Productu D, který patří do aktivního komponentu Product B.

Symboly montážních vazeb

Constraints ( Vazby ) Symbol v Symbol v datovém stromě
geometrickém
prostoru
Coincidence ( Shodnost )

Contact ( Kontakt – plocha )

Contact - point ( Kontakt – bod )

Contact - line ( Kontakt – přímka )

Offset ( Paralerní vzdálenost )

Angle - Planar angle ( Úhel - Rovinný
úhel )

Parallelism ( Paralernost )

Perpendicularity ( Kolmost )

Fix ( Fixace )

Aktivní komponent zaktivujeme dvojitým kliknutím a je označen modrou barvou. Komponent
selektujeme jedním kliknutím a je označen barvou oranžovou.

Coincidence Constraints ( Vazba shodnosti )

Umožňuje vytvářet vazbu shodnosti mezi dvěma geometrickými elementy dvou
komponentů selektováním ikony a daných dvou elementů.. Možno selektovat body, přímky,
roviny, rovinné face, osy rotačních těles, středy koulí.Podle typu selektovaných elementů lze
zajišťovat souosost, soustřednost, rovnoběžnost. Vazba se objeví v datovém stromě , je
uveden typ vazby a mezi kterými elementy je definována.

Constraint properties ( Vlastnosti vazby )

Measure - měřící mód
Name - název vazby

Supporting Elements - elementy spojené vazbou
Type - typ geometrického elementu
Component - komponent
Status - stav
Reconnect - přerušení vazby

Orientation - orientace
Opposite - opačně orientovaný
Same - stejně orientovaný

Selektováním ikony , face na červeném a modrém partu, nastavením orientace v
dialogovém okně na "opposite" je vytvořena vazba shodnosti typu "plane - plane".

Možné případy vazeb v závislostí na selektovaných elementech

Bod Přímka Rovina Rovinná Koule /bod/ Válec /osa/
Face
Bod * * * * *
Přímka * * * * *
Rovina * * * * * *
Rovinná face * *
Koule /bod/ * * *
Válec /osa/ * * *

Kontakt může být tvořen plochou. rovinná face. vnitřní plochy modrého partu je mezi oběma party vytvořena kontaktní vazba. Contact Constraint ( Kontaktní vazbu ) Vytváří kontaktní vazbu mezi dvěma geometrickými elementy dvou komponentů selektováním ikony a daných dvou elementů. vnější plochy červeného partu. kužel. koule. přímkou. Selektované elementy jsou kružnice. která se zobrazí i v datovém stromě. bodem. Možné případy kontaktních vazeb v závislosti na selektovaných elementech Rovinná face Koule Válec Kužel Kružnice Rovinná face * * * Koule * * * * Válec * * Kužel * * * Kružnice * * . Selekcí ikony . válec.

planar face.opačně orientovaný Same .měřící mód Name . přímka. Constraint properties ( Vlastnosti vazby ) Measure . která definuje vzdálenost /odsazení. Offset Constraint ( Vazba odsazení ) Vytváří vazbu.stejně orientovaný Offset – vzdálenost .přerušení vazby Orientation .orientace Opposite . rovina.název vazby Supporting Elements .typ geometrického elementu Component .elementy spojené vazbou Type . vůli/ mezi dvěma geometrickými elementy dvou komponentů selektováním ikony a daných dvou elementů.komponent Status .stav Reconnect . Selektované elementy jsou bod.

Vazbu vytvoříme selektováním ikony a daných dvou elementů.Možné případy vazeb v závislosti na selektovaných elementech Bod Přímka Rovina Rovinná face Bod * * * Přímka * * * Rovina * * * * Rovinná face * * Angle Constraints ( Úhlová vazba ) Vytváří vazbu. Při definování úhlové vazby mohou nastat tři základní případy : Angle .Paralernost (úhel 0°) Perpendicularity . která definuje úhel mezi dvěma geometrickými elementy dvou komponentů.Kolmost (úhel 90º) Možné případy vazeb v závislosti na selektovaných elementech Přímka Rovina Rovinná face Válec (osa) Kužel (osa) Přímka * * * * * Rovina * * * * * Rovinná face * * * * * Válec (osa) * * * * * Kužel (osa) * * * * * Constraint properties ( Vlastnosti vazby ) .Úhel (obecný úhel) Parallelism .

kolmost Parallelism .přerušení vazby Perpendicularity .kvadrant Angle .rovinný úhel Sector .Measure .měření Name .stav Reconnect . buď k původní geometrii montáže (absolutní fixace) nebo k okolním komponentům (relativní fixace). relativní fixace absolutní fixace .elementy spojené vazbou Type . Pro tvorbu vazby selektujeme ikonu a komponent. objeví se dialogové okno.rovnoběžnost Angle .komponent Status .hodnota úhlu Fix Component ( Fixace komponentu ) Fixuje komponent.úhel Planar Angle . Pro změnu absolutní fixace na fixaci relativní stačí dvakrát kliknout na symbol vazby. buď v datovém stromě nebo v geometrickém prostoru. Automaticky je vytvořena vazba fixace absolutní. která se objeví v datovém stromě / označení vazby obsahuje index T/.typ geometrického elementu Component . v němž je třeba zrušit volbu Fix in space.název vazby Supporting Elements .

V dialogovém okně lze fixaci pojmenovat.název fixace Components .komponenty – v případě většího počtu lze komponenty vyjímat z fixace selektováním . Při tvorbě dalších vazeb se komponenty chovají jako jeden celek. Name . Fix Together ( Fixace k sobě ) Umožňuje fixaci dvou a více komponentu k sobě selektováním komponentů a ikony.

tak v datovém stromě. Deaktivovaná vazba je zobrazena bíle a nelze ji modifikovat .normálová vzdálenost Angle . Offset . Možnost výměny je omezena geometrií . Offset 4. Paralernost Activate / Deactivate Constraints ( Aktivované / deaktivované vazby ) Deaktivuje vazbu selekcí ikony a vazby. Pro vytvoření vazby selektujeme ikonu a geometrické elementy komponentu. Plošný kontakt 2. Úhel 5. Aktivace se provádí stejným způsobem. Standartní vazbu lze nastavit v Tools/ Options/ Product / Assembly / Quick Constraints.Pomocí funkce Quick constraints lze vytvořit vazby: 1.úhel Perpendicularity .kolmost Coindidence . V příslušném dialogovém okně označíme typ vazby. Shodnost 3. Quick Constraints ( Rychlé vazby ) Vytváří vazby mezi komponenty vybíráním geometrických elementů komponentů.shodnost Surface contact . Deaktivováná vazba v datovém stromě Change Constraint ( Změna vazeb ) Vymění jednu vazbu za jinou po selektování ikony a vazby. vazbu lze vybírat jak v geometrickém prostoru.plošný kontakt .

Selektujeme Pole. Reuse Pattern ( Využití pole ) Umožňuje využít funkce Pole (kopírování geometrie) na kopírování komponentů.vazby paralernosti a označení vazby Offset v dialogovém okně je paralernost zaměněna na Offset. Produkt musí obsahovat part v němž byla použita funkce Pole. part který chceme kopírovat.Po selektování ikony . ikonu a v dialogovém okně nastavíme parametry. K dispozici jsou tři typy polí: Rectangular pattern – Obdélníkové pole Circular pattern – Kruhové pole User pattern – Pole definovaný uživatelem .

přebere z partu Part2(part2.1) .selektovaný komponent zůstává v původní poloze Cut & paste the original komponent . který byl v partu definován pro tvorbu děr.žádnou Selected .typ pole .selektovaný komponent je odstraněn z assembly Re-use constraints .vybrané Put new instances in a component .selektovaný komponent se přemístí na pole Create a new instance .umístění selektovaného komponentu Re-use the original component .název Partu. V datovém stromě byla vytvořena pouze jedna položka označením Put new instances in a component v dialogovém okně.1 .zachovaní vazeb All . přebere z partu 32 instances .v datovém stromě vytvoří ze skupiny elementů jeden part V uvedeném příkladě byl použit čtvercový pattern pro umístění čepů.Pattern & Component – pole & komponent RectPattern.všechny None . . který obsahuje pole First instance on pattern .počet kopírovaných komponentů.

(analogie s řetězovou kótou). Chain mode ( Řetězový mód ) Řetězový mód vytváří vazby pouze klikáním na jednotlivé komponenty a automaticky přiřazuje aktivovanou vazbu mezi předposledním selektovaným a posledním selektovaným komponentem. . Nelze tedy například v jednom kroku vytvořit více vazeb jednoho komponentu s více komponenty.Constraints creation ( Mód tvorby vazeb ) Default mode ( Standartní mód ) Standartní mód vytváří vazbu mezi dvěma komponenty vždy selektováním geometrického elementu prvního komponentu a poté selektováním geometrického elementu druhého komponentu.

Stack mode ( Hraniční mód ) Hraniční mód vytváří vazby mezi prvním selektovaným elementem a dalšími selektovanými elementy. všechny vazby jsou tedy vztaženy k prvnímu elementu. .(analogie s kótováním od základny).

posun ve směru. Po selekci ikony se objeví dialogové okno pro nastavení parametrů.aktuální volba První řádek . po nastavení parametrů stiskneme levé tlačítko myši a pohybujeme komponentem dle zadaných parametrů. poslední volba umožňuje definovat rovinu v geometrickém prostoru Třetí řádek .s respektováním vazeb .posuv v rovině. posuv v rovině a rotaci. poslední volba umožňuje definovat směr selektováním v geometrickém prostoru Druhý řádek . Drag along X axis .Move ( Manipulace ) Manipulation ( Manipulace ) Umožňuje rychlou manipulaci komponentů posuv ve směru.rotace kolem osy. poslední volba umožňuje definovat osu rotace v geometrickém prostoru With respect to constraints .

Definition .rozloží celou sestavu First level .rozloží jen první úroveň Selection . Selektovat lze bod.typ rozpadu Scroll Explode . rovinu. přímku. aby v ní ležela přímka Rovina Rovina Roviny jsou paralerní Explode( Rozložení ) Rozloží produkt v geometrickém prostoru na jednotlivé komponenty.definice hloubky rozpadu All levels .definice Depth . Pohyb komponentu závisí na pořadí selekce geometrických elementů. Po selekci ikony a příslušného produktu se objeví dialogové okno.vybrané komponenty Type .dynamické nastavení vzdálenosti (0 odpovídá původní poloze) Šipky umožňují procházení pohledy . kde se nastavují parametry rozpadu. Snap Umožňuje manipulaci komponentu selektováním geometrie jiného nebo stejného komponentu. Případy v závislosti na pořadí výběru elementů První selektovaný Druhý selektovaný Výsledek element element Bod Bod Body jsou shodné Bod Přímka Projektuje bod na přímku Bod Rovina Projektuje bod do roviny Přímka Bod Přímka prochází bodem Přímka Přímka Přímky jsou shodné Přímka Rovina Projektuje přímku do roviny Rovina Bod Posouvá rovinu do bodu Rovina Přímka Orientuje rovinu.

/ viz datový strom /. Komponent je převeden do visualizačního módu – cgr formátu. čímž je přístupná geometrie komponentu. Design mode mění cgr formát na původní grafický formát. Mnoho funkcí je k dispozici právě jen v design módu.Representation ( Reprezentace ) Design Mode ( Design mód ) Selektujeme komponent. Visualization Mode ( Visualizační mód) Selektujeme komponent. . tudíž není přístupná geometrie elementu. jako při vytváření v partu. stiskneme ikonu nebo pravé tlačítko myší a zvolíme Representations / Visualization. stiskneme ikonu nebo pravé tlačítko myší a zvolíme Representations / Design Mode.

Další případ může nastat při dotyku komponentů. Analýzu aktivujeme Analyze / Compute Clash. v dialogovém okně zvolíme Apply. Activate Node / Aktivovat Funkce je popsána v Manage Representation Deactivate Node / Deaktivovat Funkce je popsána v Manage Representation Analyzing an Assembly /Montážní analýzy Compute a Clash ( Počítej kolize ) Stanovuje kolize mezi komponenty. že je detekována kolize objeví se hlášení v dialogovém okně (Clash) a v geometrickém prostoru je kolize vyznačena konturou. vybereme komponenty. V případě . opět se objeví hlášení v dialogovém okně (Contact) a v geometrickém prostoru jsou vyznačeny kontaktní plochy. Kolize .

Analýzu aktivujeme Analyze / Compute Clash. V případě . zadáme požadovanou číselnou hodnotu vůle a Apply. kde je vzdálenost menší než požadovaná zelenou konturou .Kontakt Compute a Clearance ( Počítej vůle ) Stanovuje vůle mezi komponenty. Pokud se komponenty dotýkají jsou tato místa vyznačena žlutou konturou. v dialogovém okně zvolíme volbu Clearance. vybereme komponenty. že je vzdálenost menší než požadovaná objeví se hlášení v dialogovém okně (Clearence violation) a v geometrickém prostoru jsou vyznačeny kontury. .

Analýzu aktivujeme Analyze / Constraints. Constraints .ověřené.v nesouladu s geometrií Not updated . které popisuje veškeré vlastnosti vazeb. Analyze Constraints ( Analýza vazeb ) Poskytuje analýzu všech vazeb definovaných v produktu. správné Impossible .deaktivované Measure Mode . objeví se dialogové okno.s aktivovaným measure módem Fix Together .stav Verified .přerušené Deactivated .komponenty bez vazeb Status .celkový počet . která obsahuje názvy daných vazeb.počet komponentů Not constrained . objeví se příslušná záložka.aktivní sestava Components .vazby Active component .fixované spolu Total .nebyl proveden update Broken . Pokud počet některé z vlastností není nulový.

Volba Expand node rozbalí první část stromu. Klikneme pravým tlačítkem myši na komponent.můžeme volbou Set as a new root vytvořit lokální strom daného komponentu. objeví se dialogové okno se selektovaným elementem. Volba Expand all rozbalí celý strom. Analyze Dependencies ( Analýza závislostí ) Poskytuje informace o návaznostech mezi komponenty vytvářené vazbami. Child .elementy stromu Constraints . Elements . Klikneme-li pravým tlačítkem myší na libovolný komponent .komponent Leaf .vazby Associativity Relations Component .slouží při práci s lokálními řetězci . Selektujeme menu Analyze / Dependencies a komponent.

navazující vazby u kterých nebyla provedena aktualizace Representations to be updated . . Analýzu aplikujeme Analyze / Update a selekcí komponentu.reprezentace.analyzovaný komponent Analyze . svázaných komponentu a jejich reprezentací.navazující komponenty u kterých nebyla provedena aktualizace Child component’s constraints to be updated . u kterých nebyla provedena aktualizace Aktualizaci všech komponentů provedeme kliknutím na ikonu ve spodní liště.vazby u kterých nebyla provedena aktualizace Child component’s to be updated . Analyze Updates ( Analýza aktualizace ) Poskytuje seznam všech vazeb. u kterých nebyla provedena aktualizace.analýza Component’s constraints to be updated . Components to be analyzed .

označení Revision .název partu Type . podsestava) Nomenclature .typ (díl.zdrojový adresář Description .počet Part Number .seznam komponentu podsestavy Může zahrnovat všechny výše uvedené položky Recapitulation of . Bill of material neuvádí reprezentaci komponentu.poznámka Definition Number .číslo komponentu Bill of Material : Set 1 .Bill of Material ( Materiálový formulář ) Umožňuje vytvářet.seznam komponentů hlavní sestavy Quantity . modifikovat a ukládat materiálové formuláře dané montáže.kontrola Source .shrnutí Different parts .celkový počet . Dialogové okno obsahuje dvě záložky Bill Of Material / materiálový formulář/ a Listing Report / Stromový formulář/.rozdílné díly Total . Materiálový formulář aktivujeme Analyze / Bill of materiál. Bill of material . Položky formuláře lze nadefinovat podle požadavků uživatele.

html Selected Format .dodatečne informace Display the search order .vlastnosti.vlastnosti. které bude formulář obsahovat Hidden properties .vlastnosti materiálového formuláře Displayed properties .lze uložit jako . které nebude formulář obsahovat přesun selektované položky z leva doprava přesun všech položek zleva doprava .Define formats .vybraný formát Add .definuj formáty Save As .ukaž hledaný seznam Properties for the Bill of Material .přidání formátu Remove .txt nebo .odstranění vybraného formátu Additional Information .

shodné s výše uvedeným Listing Report . Refresh .přidá položku do stromové struktury . V dolní části dialogového okna lze přidávat nebo ubírat položky. přesun selektované položky zprava doleva přesun všech položek zprava doleva výměna pořadí položek Properties for the Recapilutation .stromový formulář Vytváří obdobný formulář jako Bill Of Material pouze ve stromové struktuře.

Modification of Properties ( Modifikace vlastností ) Modifikace vlastností komponentu Vlastnosti komponentu lze změnit kdykoliv po označeni komponentu a použitím pravého tlačítka a volby Properties.cesta k souboru Instance Name .Mechanical ( Mechanické vlastnosti ) Current selection ( Aktuální výběr ) Volume ( Objem ) Mass ( Hmotnost ) Surface ( Plošný obsah ) Inertia center ( Souřadnice těžiště ) Inertia matrix ( Momenty setrvačnosti ) .Path name . 1.jméno v sestavě Formulář lze uložit pouze jako txt formát.

Product ( Produkt ) Current Selection ( Aktuální výběr ) Component ( Komponent ) Instance Name ( Jméno selektovaného komponentu ) Description ( Popis ) Link to Reference ( Spojeno se sdělením ) Product ( Produkt ) Part Number ( Číslování partu ) Revision ( Verze. kontrola ) Definition Nomenclature ( Číslo v seznamu. označení ) Source ( Zdroj ) Description ( Popis ) .

Define Other Properties ( Definuj další vlastnosti ) Property name ( Jméno vlastnosti ) Value ( Hodnota ) Type ( Typ ) Edit Name and Value ( Edituj jméno a hodnotu ) New Parameter of type ( Definice typu ) Delete property ( Smaž vlastnost ) External properties ( Doplňkové vlastnosti ze souboru ) V tomto okně lze definovat následující vlastnosti : Real Reálná hodnota Integer Celočíselná hodnota String Řetězec Boolean Hodnota typu Boolean Lenght Délka Angle Úhel Time Čas Mass Hmotnost Volume Objem Density Hustota Area Plocha Inertia Moment Moment setrvačnosti Energy Energie Force Síla Inertia Setrvačnost Moment Moment Pressure Tlak Angular Stiffness Temperature Teplota .

možnost vybírat geometrii Apply to sub elements . odpor Electric intensity El. intenzita Graphic ( Grafická reprezentace komponentu ) Graphic Properties .grafické vlastnosti Color .barva Dashed . napětí Electric resistance El.typ čáry Weight .Linear Mass Linear Stiffness Volumetric Flow Frequency Frekvence Electric Power Elektrický výkon Voltage El.volba viditelný / neviditelný Picktable .nastavení průhlednosti Shown .aplikuje grafické standarty na veškerou geometrii komponentu .tloušťka čáry Transparency .

typ geometrického elementu zajišťující vazbu Component . pro každou vazbu je dialogové okno rozdílné podle typu vazby.měřící mód Name . 1. Constraint – modifikuje základní vlastnosti vazby.určuje zda je vazba přerušena Reconnect .Modifikace vlastností vazby Dodatečně modifikuje vlastnosti vazby selektováním vazby a ikony nebo pravým tlačítkem myši a volby properties.komponenty spojené vazbou Status .vazba Measure .název vazby Supporting elements .aktuálně selektovaná vazba Constraint . Current Selection .přerušení vazby Další část menu je určena podle typu vazby .elementy zajišťující vazbu Type .

atributy vazby Deactivated . že je aktivovaná /viz funkce Deactivate or Activate Constraint/ To Update .deaktivuje vazbu v případě .neřešitelná vazba .update vazby /viz funkce update/ Unresolved .aktuálně selektovaná vazba Attributes .2. Mechanical Current selection .

aktuálně selektovaná vazba Line and Curves .určuje typ čáry.přímky a křivky Color – určuje barvu vazby Dashed . Graphic – určuje grafické vlastnosti vazby Current selection .určuje tloušťku čáry.3. kterou je vazba vytvořena Pickable – zpřístupňuje vazbu pro následnou selekci . kterým je vazba vytvořena Weight .

Catalog ( Katalog ) Umožňuje vložení produktu nebo komponentu do stávající sestavy z katalogu vytvořeného ve funkci Create a Catalog. Adresář katalogů Katalog . Nejprve otevřít adresář katalogů v něm najít příslušný katalog v katalogu označit příslušný komponent a použít i editační příkazy Copy a Paste.

V3.Version 5 Release 5 Catia V4. V2 .

Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř obdélníka Intersecting Trap ( Výběr elementů v a na obdélníku ) .výběr elementů pomocí polygonu daného označovanými body. Vybrány budou pouze elementy kterými prochází nakreslená čára . Vybrány budou pouze elementy které leží celé uvnitř polygonu Paint Stroke Selection ( Výběr elementů čarou ) .výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka. několika elementů pokud v průběhu výběru podržíme klávesu CTRL Selection Trap ( Výběr elementů v obdélníku ) . Vybrány budou pouze elementy které leží alespoň částečně uvnitř obdélníka Polygon Trap ( Výběr polygonem ) .Výběr elementů Select ( Výběr elementů ) .výběr elementů pomocí obdélníka který zadáme pomocí dvou bodů reprezentujících dva protilehlé rohy obdélníka.Select . V průběhu kreslení čáry musíme držet stisknuté levé tlačítko myši. Polygon uzavřeme dvojklikem.výběr elementu pomocí myší popř.výběr elementů čarou kreslenou od ruky.

prvek nelze převést do Catia V5 protože je vázán na prvek který nelze převést Identifier – název prvku v modelu Catia V4 Format – formát kontroly ( Geometry nebo Specification ) Message – zpráva o výsledeku kontroly prvku .Check .prvek nelze převést do Catia V5 Y .provede kontrolu geometrie vybraných elementů První sloupec – výsledek kontroly z hlediska možnosti převodu prvku do verze 5 G – prvek lze převést do Catia V5 R .Kontrola Geometry Check ( Kontrola geometrie ) .

prvek nelze převést do Catia V5 Y .prvek nelze převést do Catia V5 protože je vázán na prvek který nelze převést Identifier – název prvku v modelu Catia V4 Format – formát kontroly ( Geometry nebo Specification ) Message – zpráva o výsledeku kontroly prvku .Specification Check ( Kontrola vlastností ) .provede kontrolu vlastností vybraných elementů První sloupec – výsledek kontroly z hlediska možnosti převodu prvku do verze 5 G – prvek lze převést do Catia V5 R .

Chceme li tedy naimportovat 3D tvar přepneme se na záložku MASTER a selektujeme elementy které chceme importovat. V3.model z menu File/Open. Dále provedeme nastavení výběru elementů a to podle Name(jména). Po tomto se zobrazí okno s minimálně dvěmi záložkami.model nebo otevřením souboru *. otevřeme soubor do něhož chceme vložit zkopírované elementy a tyto elementy do tohoto souboru vložíme pomocí . Ukázka použití funkce Search Po selekci elementů tyto elementy zkopírujeme do schránky. Na listu General v položce in workbench nastavíme Catia V4. Vlastní výběr elementů provedeme použitím tlačítka Select a uzavřeme okno funkce Search. Tuto funkci nalezneme v menu Edit nebo ji vyvoláme klávesovou zkratkou CTRL+F. Po tomto nastavení se budou v ostatních položkách výběru nabízet jen prvky z verze 4. K výběru elementů můžeme použít volby z menu Select nebo použijeme funkci Search. V záložce MASTER je zobrazena 3D geometrie a v záložkách DRAFT?? jsou jednotlivé výkresové listy modelu.Převod Geometrie Převod geometrie začneme spuštěním modulu Catia V4. V2 po kterém se zobrazí okno pro otevření souboru *. Type(typu). Color(barvy) nebo Product property(vlastností sestavy) a použitím tlačítka Search provedeme vyhledání elementů.

Ve většině případů stačí použít pouze funkci Edit/Paste Převod výkresů je analogický s převodem 3D geometrie pouze výběr elementů provádíme na příslušné záložce listu výkresu a selektovanou geometrii vkládáme do pohledu ve výkrese .funkce Edit/Paste Special/CATIA_SPEC.