IES VIRTUAL 2n TRIMESTRE-TRIGONOMETRIA

NOM :_______________________ DATA : GRUP :

1) Si cos  = -0’2 i  és del 3r quadrant, troba les altres raons trigonomètriques de l’angle  mitjançant la calculadora i les relacions entre les raons trigonomètriques. 2) Si sin  = 2/5 i  és del primer quadrant, troba el valor de les següents expressions raonant: a) sin ( + 180º) b) sin (  + 90º) c) sin (-Â+180º) 3) Calcula l’àrea d’un decàgon regular de 10 cm de costat. 4) Calcula l’altura d’un edifici si

50º A 5) Verifica la igualtat: 6) Resol el triangle següent: 10m B

70º

1 − sin 2 x cos x (tg x + 1) = cos 3 x
2

 Â= 40º B = 65º i c = 8 cm

7) Resol les equacions següents: a) 2 sin  = cosec  b) cos 2 + cos  = 0 8) Dedueix la relació del cosinus de l’angle meitat. 9) Troba sin 75º sense calculadora (desenvolupant per suma d’angles).