1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2010-05-20 meddelad i Göteborg Mål nr B 3268-10

PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Rosvall Göteborgs åklagarkammare Målsägande Målsägande A, se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Anne Leffler Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Box 11910 404 39 Göteborg 2. Målsägande B, se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Anne Leffler Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Box 11910 404 39 Göteborg 3. Målsägande C, se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Anne Leffler Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Box 11910 404 39 Göteborg 4. Målsägande D, se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Anne Leffler Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Box 11910 404 39 Göteborg Tilltalad Eric DANIEL Forster, 771208-4859 Skogsbovägen 45 428 34 Kållered
Postadress 404 83 Göteborg Besöksadress Ullevigatan 15 Telefon Telefax 031-701 10 04 031-701 13 04 gbg.tingsratt@dom.se E-post: http://www.goteborgstingsratt.domstol.se Expeditionstid måndag - fredag 08:00 - 16:00

1.

2 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2010-05-20 B 3268-10

Offentlig försvarare: Advokat Mats Dahlgren Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg

DOMSLUT Begångna brott Sexuellt ofredande Påföljd m.m. Dagsböter 150 å 50 kr - Böterna skall anses helt erlagda. Följande åtal ogillas 1. Våldtäkt mot barn åtalspunkt 1 2. Sexuellt ofredande åtalspunkterna 3 och 4 Skadestånd 1. Daniel Forster ska utge skadestånd till målsägande B med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) fr.om. den 22 april 2010 till dess betalning sker. 2. Målsägande A:s skadeståndsyrkande ogillas. 3. Målsägande C:s skadeståndsyrkande ogillas. 4. Målsägande D:s skadeståndsyrkande ogillas. Förverkande och beslag Beslaget av en dator hävs och egendomen ska utlämnas till Daniel Forster (Polismyndigheten Västra Götaland; beslag 2010-1400-BG3515 p. 2). Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för de uppgifter som har förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja identiteten på målsägandena A-D samt deras föräldrar, målsägandena AA, BB; CC; DD, EE; FF; GG och syskon vittne nr 1 och 2. Detsamma gäller målsägandenas och vittnenas identitetsuppgifter i bilaga 1 till denna dom samt identitetsuppgifter och uppgifter om målsägandenas och vittnenas personliga förhållanden som förekommer i ljud- och bildupptagningar som upptagits och spelats upp inom stängda dörrar. Lagrum 6 kap 10 § 2 st brottsbalken

3 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2010-05-20 B 3268-10

Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Mats Dahlgren tillerkänns ersättning av allmänna medel med 228 121 kr, varav 45 624 kr avser mervärdesskatt. 2. Anne Leffler tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med 85 666 kr, varav 17 133 kr avser mervärdesskatt. Av ersättningen avser 34 526 kr målsägande A, 28 460 kr målsägande B samt 22 680 kr målsägandena C och D med hälften vardera. 3. Kostnaden för målsägandebiträde och försvarare ska stanna på staten.

4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

YRKANDEN M.M. Uppgifter om målsägandens och vittnens sekretessbelagda identiteter, se bilaga 1. Åklagarens yrkanden, se bilaga 2. Målsägande A:s skadeståndsyrkande, se bilaga 3. Målsägande B:s skadeståndsyrkande, se bilaga 4. Målsägande C:s skadeståndsyrkande, se bilaga 5. Målsägande D:s skadeståndsyrkande, se bilaga 6. Med hänsyn till att de fyra målsägandena i målet är underåriga och föräldrarna är deras ställföreträdare i egenskap av vårdnadshavare har tingsrätten valt att höra dem som målsägande i stället för som vittnen. Frihetsberövande Daniel Forster har med anledning av misstanke om brott som prövats i denna dom varit frihetsberövad som anhållen och häktad från den 15 mars 2010 t.o.m. den 6 maj 2010.

5
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

DOMSKÄL Gärningarna Åtalet i åtalspunkt 1; Våldtäkt mot barn Daniel Forster har förnekat gärningen. Åtalet i åtalspunkt 2; Sexuellt ofredande Daniel Forster har förnekat gärningen. Åtalet i åtalspunkt 3; Sexuellt ofredande Daniel Forster har förnekat gärningen. Åtalet i åtalspunkt 4; Sexuellt ofredande Daniel Forster har förnekat gärningen. Åklagaren har till förtydligande av gärningsbeskrivningarna i åtalspunkterna 2-4 uppgett att hon medvetet har formulerat gärningsbeskrivningarna på sätt som skett eftersom hennes uppfattning är att Daniel Forster inte bara har blottat sig för målsägandena utan att han även har förmått dem att medverka i en handling med sexuell innebörd genom att ta med dem in i toalettutrymmet. Åklagaren har inledningsvis hållit en allmän sakframställning i vilken hon har lämnat en beskrivning av den aktuella förskolan och dess personal samt av målsägandena A-D och deras familjer. Åklagaren har i huvudsak berättat följande: Den aktuella förskolan är förhållandevis liten och där går normalt 22 eller 23 barn. Kärnan i per-

6
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

sonalen har bestått av Daniel Forster och hans kollega Bibbi Andrén. Andra som arbetar eller har arbetat på förskolan är vikarien Sara Backenroth, praktikanten Mia Wagersten, barnskötaren Åsa Kohlström som för närvarande är föräldraledig och vikarien Karin Andersson. Daniel Forster är utbildad förskollärare och han har varit anställd på förskolan sedan år 2005. Målsägandena A-D hör alla till olika familjer, men de har gemensamt att de går eller har gått på förskolan. Målsägande A går fortfarande på förskolan och hon fyllde tre år i november 2009. Hennes familj består av båda hennes föräldrar, modern AA och fadern BB, samt två äldre systrar som är sju och tio år. Systrarna har också gått på förskolan. A började på förskolan efter sommaren 2009 men hennes föräldrar är väl förtrogna med förskolan och dess personal. Den 19 februari 2010 satt AA hemma tillsammans med de tre döttrarna för att på kvällen se ”Let´s Dance” på TV. A har då plötsligt sagt ”jag har fått kiss på handen” och AA har då svarat att hon ska gå och tvätta av händerna. A har svarat ”Nej, Daniels kiss” och tillagt att hon hade känt på hans snopp och att den var mjuk, varm och len. Händelsen har väckt viss munterhet hos A:s äldre systrar eftersom de tyckte att det verkade så tokigt. Det talades inte ner om ämnet utan alla fyra tittade på ”Let´s Dance”. AA kunde dock inte helt släppa händelsen eftersom hon hade reagerat över A:s ordval. Det gick några dagar och i början av mars träffade AA målsägande B och hennes familj eftersom familjerna har flera döttrar i samma ålder. Målsägande B är sex år och hon har nu slutat i förskolan och börjat i sexårsverksamhet. När AA satt och samtalade med B:s mor CC på McDonalds efter en gemensam utflykt med barnen berättade AA för CC vad A hade sagt om Daniels snopp och kiss på handen. CC reagerade då och berättade för AA att B hade berättat hemma att hon hade sett Daniels snopp. CC sade att hon och hennes man DD hade samtalat mycket om det. B hade haft en period när hon hade varit intresserad av snoppar. CC och DD hade

7
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

diskuterat fram och tillbaka om hur de skulle göra, men det blev så att de inte gjorde någon anmälan. Med anledning av vad A hade sagt hemma på kvällen hade AA följande vecka ett samtal med Bibbi Andrén och hon berättade vad A hade sagt om Daniels snopp och kiss på handen. De hade en allmän konversation om hur tokigt det kan bli. Någon dag efter samtalet mellan AA och CC var AA sen att hämta på förskolan och A var sist kvar tillsammans med Daniel. Det var lite känslosamt eftersom en pojke som tidigare gått på förskolan och som både A:s familj och Daniel känt hade avlidit. AA talade med Daniel om det och sedan åkte hon hem tillsammans med A. De åt middag och pratade och AA hade inte helt kunnat släppa det som A berättat hemma vid TV:n. AA har därför tagit A avsides och frågat henne vad hon hade gjort med Daniel. A har berättat att hon har hållit på med en pärlplatta och sedan har hon sagt att hon ”har slickat på Daniels snopp”. När AA har frågat hur hon har gjort har A stoppat in tummen i munnen och dragit den ut och in. A har också gjort en rörelse med händerna som om hon dragit upp och ned. AA har då kontaktat BUP och socialtjänsten och blivit tillsagd att göra en polisanmälan. Det har hållits fyra förhör med A på Barnhuset. Under förhören har A inte sagt något om Daniel men förhören åberopas för att visa hur A uppträder och reagerar. Eftersom AA även lämnade uppgifter till polisen om vad hon hört om målsägande B upprättades ytterligare en anmälan och den avsåg sexuellt ofredande. B har berättat om när Daniel under våren 2009 har visat snoppen för henne inne på ”frökentoaletten”, dvs. personaltoaletten på förskolan. B har berättat att hon hade varit nyfiken och att hon hade tjatat på Daniel att han skulle visa snoppen. Han ska då ha tagit med henne in på toaletten, låst dörren och visat snoppen för henne. Efter en kort tid blev det känt på förskolan att Daniel Forsters frånvaro berodde på att han var häktad

8
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

misstänkt för brott och förskolan har informerat föräldrarna. När Daniel Forster hade häktats har han i förhör berättat att målsägande C sagt flera gånger att hon hade sett hans snopp. C, som är född år 2004 började på förskolan i augusti 2007. Hon har även en yngre syster som går på förskolan. Med hänsyn till vad Daniel Forster hade berättat hördes C som vittne. Mot bakgrund av de uppgifter som hon lämnat vid förhör, att hon varit med Daniel på toaletten där hon sett hans rumpa och snopp, upprättades en ny polisanmälan avseende sexuellt ofredande. C:s mor, EE, har efter informationsmötet på förskolan kontaktat förhörsledarna för att informera dem om att C inte hade mått bra sedan några månader tillbaka och att C hade uttryckt att hon inte ville leva. EE har sökt hjälp hos psykolog för C. För sin mor har C berättat att hon har sett Daniels snopp och rumpa när hon varit inne på toaletten med honom och hon har även uttryckt att hon tyckte att det var skönt att han hade slutat på förskolan. Målsäganden D har tidigare gått på förskolan och hon har en yngre bror som är kvar där. Efter informationsmötet på förskolan har hennes föräldrar, FF och GG, gjort en anmälan om en händelse som har inträffat någon gång under år 2006. Vid den tidpunkten var D tre eller fyra år och hon har hemma i köket berättat för sin far att Daniels snopp hade ramlat ur hans kalsonger och att det hade känts jättekonstigt i hennes snippa. Fadern tänkte att hon skulle säga något mer men de har inte talat mer om det. Efter informationsmötet på förskolan talade de med D och frågade om hon mindes vad hon hade sagt om Daniels snopp. Hon bekräftade att hon mindes vad hon sagt, men hon ville inte prata vidare om det. D har inte lämnat några uppgifter om händelsen i förhör, men hon har bekräftat att hon vet vilken händelse som förhörsledaren menar. Hon har uttryckt att det är pinsamt och att hon inte vet om det är sant. Efter polisförhöret har D tagit en promenad med sin mor och hon har på frågan vilken färg Daniels kalsonger haft svarat ”röda”. Hon har även visat med en gest då hon hållit ett finger vid gylfen och gjort rörelser med det. På frågan om ”den” varit vit har D sagt att den var brun.

9
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Daniel Forster har förnekat brott och uppgett sig inte kunna se någon förklaring till de uppgifter som barnen har lämnat. Det enda han har kunnat härleda har varit en händelse med målsägande B vid en av personaltoaletterna. I förhör har Daniel Forster berättat att han regelbundet onanerar på arbetsplatsen, på och utanför arbetstid och att det har skett på samtliga toaletter och i personalrum. Med anledning av de uppgifter som Daniel Forster har lämnat har det genomförts brottsplatsundersökningar och på barnens lilla toalett i anslutning till målarrummet på förskolan har det anträffats besudlingar på golvet. De har förprövats och reagerat positivt som för sperma. Enligt ett sakkunnigutlåtande från Statens Kriminaltekniska Laboratorium har emellertid inte någon sperma kunnat påvisas. Vidare har gjorts ytterligare en brottsplatsundersökning och undersökningar av barnens toalett intill entrén i markplan samt dusch- och toalettutrymme i källaren har undersökts och besudlingar har förprövats utan att någon reagens för sädesvätska har erhållits. Förskolan har även genomsökts efter postorderkataloger eftersom Daniel Forster sagt att han har läst sådana i samband med att han har onanerat. Det har gjorts en undersökning av datorer tillhörande Daniel Forster, förskolan samt målsägande A:s föräldrar. Undersökningen har omfattat sex datorer och det har anträffats pornografiskt material i en av dem, en dator som anträffats i Daniel Forsters bostad. I den datorn har funnits ett stort antal pornografiska bilder och bilder från vissa webbsidor vilka har varit att bedöma som pornografiska. Alla bilder har anträffats i oallokerat utrymme på hårddisken. Oallokerat utrymme på en hårddisk är en plats där raderat material ligger till dess att datorn behöver använda utrymmet igen för att skriva nya filer. Daniel Forster har sakframställningsvis tillagt följande: Han tillbakavisar bestämt de anklagelser som har riktats mot honom och menar att de är helt grundlösa. Han är en stabil familjefar och han har varit omtyckt av alla

10
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

som känner honom, även hans arbetskamrater och förskolebarnens föräldrar. Han har arbetat på förskolan sedan år 2005. Vid sidan av arbetet är han intresserad av musik, främst hip hop. Han arbetar mycket med bilder och han är datorkunnig. Hans klädstil innebär att han har stora och hängiga kläder och det kan vara så att en del av hans rumpa har skymtat fram när han har böjt sig ned. Vad som ligger närmast till hands att förklara de lämnade uppgifterna med är att de härrör från lek och skoj och till det kommer att barn har livlig fantasi. Barnen har lämnat mycket knapphändiga uppgifter och utredningen består till stor del av andrahandsuppgifter från barnens föräldrar och av deras iakttagelser, något som ger ett betydande utrymme för feltolkningar. Vidare har föräldrar samtalat med sina barn och ställt frågor till dem både före och efter förhör. De förhör som har hållits med barnen har i vissa fall inte lett till att barnet har lämnat några uppgifter. När det gäller det pornografiska material som har anträffats i hans dator bör observeras att de bilder och annat som har anträffats har anträffats i oallokerat utrymme och det innebär att han inte har laddat ned något av materialet utan endast tittat på det på webben. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat protokoll över brottsplatsundersökningar, protokoll över datorteknisk undersökning och en anteckning upprättad av AA i samband med samtal med A den 27 mars 2010. Vidare har åklagaren som generell muntlig bevisning åberopat vittnesförhör med personal från förskolan, Bibbi Andrén, Sara Backenroth, Mia Wagersten, Åsa Kohlström och Karin Andersson. Slutligen har kriminalinspektören Urban Swahn hörts som vittne angående den datortekniska undersökningen. Daniel Forster har åberopat uppspelning av videoförhör med fyra barn från förskolan, vilka hörts som vittnen. Vittne nr 1 har varit målsägande A:s äldsta syster och

11
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

vittne nr 2 har varit en yngre syster till målsägande C. De övriga har varit två systrar som går på förskolan, Lisa Kristensson Lager och Kim Kristensson Lager. Vidare har Daniel Forster åberopat vittnesförhör med sin sambo Magdalena Scheja. Tingsrätten har valt att under åtalspunkt 1 redovisa samtliga förhör med vittnen m.fl. vars uppgifter åberopas generellt. Utredningen i åtalspunkt 1 I denna åtalspunkt har åklagaren spelat upp och åberopat fyra videoförhör med målsägande A. I det första förhöret som är tio minuter långt och som hölls den 10 mars 2010 har A på fråga från förhörsledaren berättat att hon är tre år gammal. Hon har också berättat att hon har två fröknar på förskolan som heter Bibbi och Daniel. Eftersom A sedan ville gå ut till sina föräldrar avbröts förhöret. Det andra förhöret har hållits den 12 mars 2010 och det har pågått under ungefär 40 minuter. A har lämnat några kortfattade svar på frågor om förskolan och förhörsledaren har flera gånger försökt att leda över samtalet på A:s förskollärare Daniel. Efter en stund har A:s far kommit in i förhörsrummet och suttit med. Förhörsledaren har ställt upprepade frågor med försök att leda över samtalet på Daniel och förskolan. Frågorna har följts av långa pauser och uteblivna svar från A och hon har krupit upp i famnen på fadern. A har också visat ett kroppsspråk som kan tolkas som att hon är obekväm i situationen. Förhöret har avslutats utan ytterligare svar från A. Det tredje förhöret med A har hållits den 24 mars 2010 och hon har redan från början gjort klart att hon inte har varit intresserad av att prata med förhörsledaren. Till slut har hon accepterat att stanna kvar i rummet under förutsättning att hennes mor

12
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

fått vara med. Under förhöret har A sedan lämnat korta svar på allmänna frågor och förhörsledaren har försökt att styra över förhöret till frågor om Daniel. A har då reagerat med att säga att hon har ont i magen och hon har bett att få gå och kissa. Under fortsättningen av förhöret har det ställts ytterligare frågor och långa pauser har uppkommit i avvaktan på svar som sedan har uteblivit. A har i slutet av förhöret sagt att hon inte vill prata mer. Det fjärde förhöret med A har hållits den 9 april 2010 och inte heller det förhöret har resulterat i några svar från A utöver summariska uppgifter om kompisar på förskolan. A har också gjort klart för förhörsledaren att hon hellre vill gå och leka med bilar. Vid målsägandeförhör med A:s mor AA har bl.a. följande uppgifter lämnats: Familjen består av fem personer, hon, hennes man och de tre barnen där A är yngst med sina tre år. De äldre syskonen som är sju och tio år har gått på samma förskola och de har haft sina barn där under ungefär fem års tid. Hon har alltid varit supernöjd med förskolan. Daniel och Bibbi har varit kärnan bland personalen och de har gjort mycket saker med barnen. Bibbi är väldigt rak och rättvis medan Daniel har varit mer busig och väldigt duktig på att skoja med barnen. De har aldrig haft någon konflikt med personalen på förskolan. Hon tror att det kan ha varit den 19 februari i år, men det var i alla fall en fredagskväll en stund innan Let´s Dance skulle börja. Hon var ensam med flickorna och de var i vardagsrummet när A plötsligt sade ”jag har kiss på handen”. När hon sade att A skulle gå och tvätta händerna i så fall svarade A att hon hade kiss på handen när Daniel kissade på den. När A sade det var hon lugn och lite allvarlig. Hon tyckte att det var en absurd situation och A:s systrar skrattade åt henne för att de tyckte att det var tokigt. Nästa dag berättade hon för sin man, men de slog bort det eftersom det verkade så konstigt. På tisdagen nämnde hon för Bibbi vad A hade sagt och de viss-

13
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

te att Daniel inte skulle ha gjort något sådant. Hon hade ändå någon konstig känsla efter händelsen. Den 4 mars 2010 var det studiedag på förskolan och hon och flickorna var på besök på en bondgård tillsammans med målsägande B samt hennes syster och mor, CC. När hon berättade för CC vad A hade sagt fick hon en häpen reaktion och CC berättade att B hade sagt att Daniel hade visat snoppen för henne inne på en toalett på förskolan. Eftersom de hade barnen med sig kunde de inte fortsätta samtalet ostört. CC sade att hon och hennes man hade funderat över B:s uttalande, men att de hade valt att inte göra något. Hon berättade för sin man om samtalet med CC och de tyckte att det var lite konstigt. Nästa dag, fredagen den 5 mars 2010, hämtade hon A på förskolan något senare än normalt och det var lite känslosamt den eftermiddagen eftersom en pojke som många kände hade avlidit. A var ensam kvar med Daniel när hon kom till förskolan. På kvällen var hon ensam hemma med flickorna och hon hade låtit A följa med henne in i badrummet. A satt på golvet i badrummet när hon plötsligt sade att hon hade sugit på Daniels snopp. När A upprepade det uttalandet blev hon iskall och hon ringde till sin man. De bestämde att han skulle komma hem. Förutom att A hade sagt att hon hade sugit på Daniels snopp så hade hon stuckit in tummen eller ett annat finger i munnen och gjort en tydlig oral rörelse. A har också visat en rörelse med båda händerna och med en gest dragit den ena handen fram och tillbaka. Hon blev helt omskakad av A:s uppgifter och när hon frågade var det hade skett fick hon svaret ”lilla toaletten” och hon tolkade det som att det var fråga om personalens toalett. På förskolan finns en barntoalett som hon inte har lagt märke till tidigare och hon tror nu att A har menat den toaletten. Hon var rädd att ställa ledande frågor till A varför hon ringde till BUP och Socialtjänsten och berättade vad A hade sagt. Hon fick till svar att händelsen måste polisanmälas. Hon var mycket omskakad. Det kändes hemskt att ”ange” en person som man tycker om. Hon gjorde en polisanmälan dagen därpå.

14
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

A är som de flesta treåringar med ganska livlig fantasi, men det har inte varit fråga om några konstiga utsvävningar och hon är inte annorlunda mot sina äldre systrar. A brukar ibland hitta på saker, om djur, t.ex. ”det sitter en spindel i ditt hår”, för att man ska bli rädd. Hon har berättat flera gånger att Daniel har snopp, men det är inte något som hon och hennes man har talat om. A har inte tidigare berättat något liknande vad hon nu har sagt om Daniel. Hon kan inte se någon förklaring i familjens omgivning till berättelsen. De har inte pornografi hemma och de tittar inte på pornografiska filmer. Hon har inte haft någon oro över A tidigare och hon har alltid varit mycket trygg med att lämna barnen till dagis. När hon hämtade A på förskolan den 5 mars 2010 hade A andra kläder än de hon hade haft på sig under morgonen. Hon frågade därför om A hade kissat på sig under dagen. Hon fick med sig kläderna i en vit soppåse men de var inte blöta. Hon har tvättat kläderna efteråt. – När de var på väg till skola och förskola vid ett tillfälle har A berättat något om Daniels snopp, men hon minns inte vad. Det inträffade cirka två veckor efter den fredagskväll när de skulle se Let´s Dance. Vid ett annat tillfälle när de satt på altanen och hon frågade A vad de brukade göra på förskolan sade A att Daniel brukade säga att det var en napp. Hon sade att hon inte förstod vad A menade. Hon förstod budskapet som att Daniel menat att A skulle suga på hans snopp. Vid ytterligare ett tillfälle klagade A på att hon inte fick dansa som sina äldre systrar och hon svarade att A skulle få dansa när hon blev stor. A ställde sig på tå och sade ”det är bara Daniel som säger att jag är liten, när jag är liten ska jag suga på hans snopp”. Det är möjligt att det i något förhör har antecknats att hon har sagt att A skulle ha slickat på Daniels snopp och att hon har antecknat det vid samtalet när A varit sur för att hon inte har fått dansa som sina systrar. För henne har den skillnaden inte så stor betydelse.

15
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

När hon och A var hemma i badrummet hade hon sagt till A att inte få kiss på handen. A svarade då att Daniel hade kissat henne på handen. När hon hade frågat om A kunde berätta det på förhör nästa dag hade A blivit arg och slagit henne i ansiktet. Det har aldrig hänt tidigare. När de skulle åka till förhöret den 9 april 2010 blev A hysterisk och sade att hon inte ville prata med Helena (en av förhörsledarna; trns anmärkning). Efter förhöret var A mycket lugnare och i bilen sade A att Daniel hade bajsat henne i ögat. När hon protesterade sade A att han i alla fall hade kissat på henne. A:s berättelser har ofta uppkommit helt plötsligt och inte i några speciella sammanhang. Hon har försökt att ställa frågor till A för att få henne att prata spontant om det, men hon har aldrig ställt ledande frågor. Det har varit frustrerande för henne att A inte har berättat under förhören. A:s beteende har varit konstigt och under förhören har hon gjort pipljud och agerat som om hon har försökt att gömma sig. Det är ett beteende som inte är likt A. Det inbundna sätt som A visade vid förhören har hon inte sett tidigare. Vid ett förhör har A ålat omkring på golvet och hon kunde inte fokusera alls och hon svamlade mest. A brukar inte göra så. Hon förstår bättre än andra vad A brukar säga. A är så pass verbal att hon inte brukar ge upp innan omgivningen förstår vad hon menar. Hon förstår ganska mycket av vad A sade vid förhören. Hon och hennes man har talat med de äldre flickorna och hon har försökt att få den äldsta att berätta. När hon frågade direkt om flickan hade sett Daniels snopp blev svaret nej. Systrarna har förstått att A har varit inblandad i någonting och hon har förklarat att Daniel inte är på dagis för att han visat snoppen. De har varit oroliga och undrat vad som kommer att hända med Daniel, om han kommer att hamna i fängelse. A har någon dag berättat för sina systrar att hon skulle till polisen och hon fyllde i att A skulle på studiebesök. Hon har inte berättat om anmälan för någon och

16
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

hon tyckte att det var jobbigt att uppge för polisen att B var inblandad. Det tog två veckor innan hon meddelade förskolan att det var hon som hade gjort anmälan. Det känns som om A har velat berätta för henne, men att A har haft väldigt kluvna känslor. Hon tolkar det som att A tycker att det är jobbigt och att A har uppfattat händelsen som något anmärkningsvärt. A har vaknat på nätterna och varit rädd och ibland är hon orolig. Hon tror att ändå att A mår ganska bra. A var hemma från förskolan under två veckor och när hon kom tillbaka var hon lite avvaktande. A tycker fortfarande att det är roligt att gå till förskolan och hon har inte någon gång antytt att hon inte vill gå dit. Förhörsledarna har uppmuntrat henne att tala med A för att om möjligt få fram spontana uppgifter, men hon har blivit tillsagd att inte ställa ledande frågor. Hon har ställt frågor till A om hon har haft några hemligheter med vuxna eftersom hon har blivit ombedd att göra det. Hon har önskat att A har berättat ”fel” för henne, men hon litar på vad A har sagt. Hon har märkt på A:s beteende att A tycker att det är jobbigt, men det har inte föresvävat henne att A ljuger eftersom A är för liten för att hitta på något sådant. Målsägande BB har bekräftat AA:s uppgifter om att de har varit mycket nöjda med förskolan och personalen och tillagt bl.a. följande: Familjen har haft en lång relation med Daniel och Bibbi på förskolan genom de tre barnen. Det var en lördag som han fick höra av AA att A hade sagt att hon sett Daniels snopp och att hon hade fått kiss på handen. AA har sedan berättat för honom att hon hade tagit upp det med Bibbi, men att Bibbi sagt att personalen aldrig var ensamma med barnen på toaletten. När AA sedan berättade hur starkt B:s mor CC hade reagerat när hon fick höra vad A sagt tyckte han kanske att det verkade som om CC hade överreagerat. Han befann sig på arbete i en studio en kväll och då ringde AA till honom och berättade att A hade sagt att hon hade slickat på Daniels snopp och att hon hade stoppat in fingrar i munnen. Han åkte hem till familjen di-

17
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

rekt och de diskuterade vad de skulle göra. Vid ett samtal med socialtjänsten fick de beskedet att de måste göra en polisanmälan. De funderade under natten och på morgonen ringde A till polisen. Hans uppfattning är att det inte rådde någon tvekan om att A har berättat om något som hon varit med om. Vid ett eller något mer tillfälle under förra året har A sagt att Daniel har en snopp men han har vid det tillfället inte lagt någon värdering i uttalandet. De andra flickorna har uttryckt oro för A och de har haft funderingar om vad som kommer att hända. När han har talat med mellanflickan har hon inte sagt något särskilt om förskolan. A är energisk, utåtriktad och bestämd och man märker vilket humör hon är på. Hon är inte tillbakadragen och hon hittar inte på mer än vad andra barn gör. Hon leker mycket med sina systrar. De har ingen pornografi hemma och de tittar inte på sådana filmer eller liknande. De har funderat på andra förklaringar till varför A skulle uttrycka sig på det sättet. A ser på samma typ av TV-program som de äldre systrarna. När A gjorde ”pipljud” på förhöret där han var med var det första gången han har hört henne göra det och det var första gången han har noterat ett så inbundet beteende. Han tyckte att hon försökte säga något men att hon inte fick fram det. Vid förhöret har han inte fått intrycket att det inte fanns något att berätta. A har inget särskilt intresse för hans snopp. Han försöker vara naturlig även nu och inte ändra på sitt beteende och det händer att de går nakna hemma, t.ex. på morgonen före duschen. Han har inte sett att A skulle ha något särskilt intresse för hans snopp eller att hon skulle ha något särskilt intresse för snoppar i allmänhet. Han har hört A säga ”Daniel står upp när han kissar”. De övriga uppgifterna har han hört genom AA. Daniel Forster har berättat bl.a. följande: Han är utbildad förskollärare och han har arbetat inom yrket i sju år sedan han blev klar med utbildningen under år 2003. Under tiden på förskolan där han började un-

18
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

der år 2005 har han mest arbetat tillsammans med Bibbi Andrén. Han har trivts på arbetsplatsen och det har fungerat bra. Hans arbetstider har varierat genom åren eftersom de har olika skift och turas om. Den som arbetar det tidiga skiftet börjar kl. 06.45 och öppnar förskolan. Utan rast tar arbetstiden slut kl. 13.30 och med rast kl. 14.00. Den som arbetar mellanskiftet börjar kl. 08.00 och slutar kl. 16.00 och sena skiftet varar mellan kl. 10.00-17.30, men i regel brukar de sista barnen gå hem omkring kl. 17.00. Schemat rullar dagligen så att arbetstiderna varierar. Han känner A:s familj så bra som man kan göra som förskolepersonal. Han har känt familjen i fem år och det har fungerat bra. De har aldrig haft någon konflikt. Den 5 mars 2010 var han fortfarande ledsen efter att han dagen före hade fått besked om ett dödsfall som gällde en pojke som han kände väl. Han hade egentligen tänkt ta ledigt på fredagen men eftersom Bibbi skulle på facklig utbildning bestämde han sig för att arbeta. Han hade bytt pass med Sara från mellanpasset till det sena passet eftersom han skulle lämna de egna barnen på dagis. Sara arbetade mellanpasset och som han minns det hade Mia det tidiga passet. På eftermiddagen var A och fyra killar kvar sist. Killarna spelade dataspel och var samlade runt datorn medan A gjorde pärlplattor eller halsband. Han fixade de vanliga göromålen innan det var dags att gå hem. En av pojkarna, Rasmus, sade att A hade spionerat på honom och sett honom på toaletten när han hade kissat eller något sådant. Rasmus har sagt att A hade sett hans snopp. Han tänkte att det var något som barn brukar säga och han brydde sig inte om det eftersom han visste att A inte hade varit med vid toaletten. Det är möjligt att han har varit på toaletten, men det har inte varit möjligt att A skulle kunna ha sett något eftersom han i så fall har låst dörren. Det finns inte någon teoretisk möjlighet att A kan ha sett någonting som får henne att säga att hon slickat på hans snopp. När Rasmus hade sagt att A spionerat skrattade hon bara och han tänkte inte mer på det. Barn säger ibland saker som är tagna ur luften. Han minns inte vad han svarade Rasmus och han har inte tagit upp händelsen med Rasmus föräldrar eller med A:s mor när hon kom och hämtade. Han

19
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

fäste inte någon större vikt vid det hela eftersom han visste att det som Rasmus påstått inte hade hänt. Han minns inte vilket barn som var kvar sist, men han minns att A var ett av de sista barnen som var kvar och att han pratade med hennes mamma i hallen. Han tror inte att han onanerade medan han gjorde klart för att avsluta arbetsdagen och det är inte heller realistiskt att tro att han skulle ha gått undan för att onanera och lämna barnen ensamma under tiden. Det finns ingen möjlighet att A skulle ha sett honom kissa eller onanera den 5 mars 2010. Låser han inte själva toalettdörren finns det en dörr utanför som han kan låsa och en av dörrarna är alltid låst. Han hade inte en tanke på om Rasmus uttalande skulle kunna leda till missförstånd. Det låg inte någon sanning i det och föräldrarna har haft förtroende för honom. Det fanns inte någon anledning att i det läget förekomma någon fråga från någon förälder. Han har inte någon förklaring till eller teori om varför A skulle ha sagt som hon har gjort till sin mamma. A är glad, energisk, positiv till förskolan, empatisk och hjälpsam mot sina kamrater. Han har inte hört henne fantisera ihop saker annat i situationer av lek. Hon har aldrig fantiserat ihop något som liknar detta inför honom. Han har inte någon förklaring till att A skulle ha sagt att hans snopp var varm, mjuk och len. A har konstaterat att han har snopp, att pappa har snopp och hon har frågat om han står upp när han kissar. Det har hänt att han har hjälpt A på toaletten och hon behöver hjälp när hon har bajsat. Han kan inte komma på någon situation med A som kan ha blivit fel och hon har inte kommit in när han varit på toaletten. Han har inte sett A stoppa in tummen i munnen eller liknande. Det har hänt att han har använt barntoaletten när alla gått hem. Han har kissat eller onanerat där någon gång, men det har varit vid extremt få tillfällen i så fall. Han har inte tyckt att det har spelat någon roll om han har använt barnens toalett när alla har gått hem. Han har inte tänkt i hygieniska termer och dessutom städas toaletten varje dag. Har han onanerat inne på barnstoaletten som saknar dörr har det berott på att

20
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

den har varit närmast till hands. När han har onanerat på sin rast har han gjort det på personaltoaletten. Han utesluter att något barn har kunnat se honom onanera. Han har onanerat på sin arbetsplats eftersom han inte har haft tid hemma, men han har inte kopplat ihop sin yrkesroll med det behovet. Tanken har slagit honom att han kan bli påkommen, men han har låst dörren och städat upp efter sig. Det skulle vara extremt pinsamt om någon kom på honom, men han känner Bibbi väl och skulle kunna förklara för henne. Han har samma behov som alla andra män. Han tänder på vanliga saker, kvinnor, underkläder, rumpor, bröst. Det är inget särskilt på jobbet som tänder honom. Han onanerar även hemma ibland. Onanin är inget han planerar och det är inte heller något behov som uppstår akut. Hans onanerande på arbetsplatsen har ökat de två senaste åren och med ett andra barn har han fått mindre tid hemma. Han har inte haft något barn med sig när han onanerat. Han har inte fått utlösning på A:s hand. Han har inte stoppat in sin snopp i A:s mun. Han vet inte varför hon säger så. Han har ägnat ganska mycket tid åt dataspel, kanske ungefär fyra timmar varje kväll. Det har främst varit World of Warcraft som han har spelat online. De två fotografier som finns i förundersökningen är närbilder på hans hand och det ser ut som en rakad ”snippa” och en rumpa. Det var inte planerat men han tyckte att resultatet var lite roligt. Han har skrattat åt bilderna tillsammans med sin sambo och han har sparat alla bilder från den dagen. När han har surfat på Internet har han mest varit inne på Facebook och Flashback Forum och ibland har han kollat på porr. Den pornografi som han har tittat på är ”normal” med vuxna kvinnor och det har varit heteropornografi. Han brukar besöka en hemsida som påminner om Youtube fast med pornografiskt material. De bilder som har funnits i hans dator har anträffats på oallokerat utrymme av hårddisken och att det har varit ett stort antal bilder har berott på att han inte har tömt katalogen.

21
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

På begäran av Daniel Forster har spelats upp videoförhör med systrar till målsägande A respektive C. Uppspelningen av videoförhöret med vittne nr 1, A:s äldsta syster, tio år gammal, innehåller inte några uppgifter som kan bedömas som anmärkningsvärda. Det är en flicka som uttrycker sig väl och som svarar klart och tydligt på de frågor som har ställts till henne. Hon har bekräftat att hon har hört A säga att hon har sett Daniels snopp och att Daniel skulle ha kissat i hennes hand. Hon har även berättat om förskolan och i det sammanhanget har hon inte relaterat något som faller utanför vad som är normalt. Vid förhör med C:s yngre syster, vittne nr 2 har hon lämnat allmänna uppgifter om förskolan och personalen och hon har bl.a. sagt att det inte är något som inte är bra med Daniel och att det inte är skönt att han har slutat. Hon har berättat att hon har hört att C har varit i källaren på förskolan. Det har hon hört när C har berättat för en kompis, men hon vet inte vem som har varit med C i källaren. Vidare har på begäran av Daniel Forster har spelats upp två videoförhör med ytterligare två barn på förskolan, Lisa Kristensson Lager och Kim Kristensson Lager. Vid förhör med Lisa Kristensson Lager som är sex år gammal har bl.a. följande framkommit: Hon har berättat allmänt om förskolan och namngett ett antal av sina kompisar där. Dessutom har hon nämnt flera ur personalen, dock inte Daniel Forster. Hon har sedan under förhöret berättat att hon inte har varit inne på frökentoaletten på förskolan och att det inte är några andra barn som har varit det. Hon har uppgett att hon har varit med Daniel nere i källaren på förskolan, men hon har inte lämnat några uppgifter om något toalettbesök eller något annat i det sammanhanget. Hon har också varit med Daniel inne på frökenrummet när han har kopierat och sedan har de gått

22
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

ut därifrån. På frågan om Daniel har gjort något som inte har varit bra har hon svarat nej. Samma svar har hon lämnat på frågan om hon har sett snoppen på någon vuxen eller om hon har hemligheter med någon vuxen. Hon har sagt att hon aldrig har varit på vuxentoaletten på förskolan och att fröknarna inte går på barntoaletten. Vid förhöret med Kim Kristensson Lager som också är sex år har bl.a. följande uppgifter lämnats: Hon har berättat att hon aldrig har varit inne på frökentoaletten men att hon har sett hur det ser ut där. Hon har inte heller sett någon fröken gå in på barntoaletten. På frågan hur hon har kunnat se hur det ser ut på frökentoaletten har hon berättat att Daniel och C var med. Daniel skulle gå på toaletten och han ville vara ifred när de sade att de ville följa med. Daniel hade öppnat dörren för att gå på toa och han gjorde det medan C och hon gick iväg för att leka. När de försökte komma in på toaletten fick de komma in, fast Daniel sa att han ville vara lite i fred. De fick vara med när han inte kissade, fast när han var på toaletten så ville han inte att de skulle vara med där. Daniel stängde därför dörren, så de gick iväg och fortsatte vad de höll på med. Han hade inte hunnit ta av sig några kläder då. Hon vet inte om C har följt efter Daniel så någon annan gång. C har inte sagt att hon har gjort något sådant. Hon vet inte om det är något barn som har varit med inne på frökentoaletten. De brukar inte prata mycket om snoppar och snippor på dagis. Hon vet inte om någon annan gör det, men hon gör det inte.

Bibbi Andrén: Hon är utbildad förskollärare och hon har arbetat som sådan de senaste fem till sex åren och hon började på förskolan i september 2004. Hon har mest arbetat tillsammans med Daniel och hon har även arbetat med Lotta och Åsa innan Sara och några andra började. Det har hunnit bli en del arbetskamrater under åren, men hennes samarbete med Daniel har alltid fungerat mycket bra. De har inte umgåtts utanför

23
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

arbetstid annat än vid personalträffar, men Daniel har varit discjockey på en större fest som hon hade. Den som börjar det första passet på förskolan kl. 06.45 är ensam fram till kl. 08.00 då den som har mellanpasset kommer. Den som arbetar sent kommer kl. 10.00. För den som arbetar tidigt är arbetsdagen slut kl. 13.30, för mellanpasset kl. 16.00 och för sena passet cirka kl. 17.30. De cirkulerar mellan de olika skiften. De delar upp rasten och de har 30 minuter var. Daniel brukar ofta lägga sig i personalrummet och vila under sin rast. Samarbetet med A:s föräldrar har fungerat alldeles utmärkt, och hon har varit bekant med familjen sedan hon började på förskolan. Det har inte varit några anmärkningar från andra föräldrar och personalen har varit mycket omtyckt. När A:s mor hade berättat för henne att A hade sagt att Daniel hade kissat på A:s hand kunde de skoja bort det eftersom det var så osannolikt. Hon hade inga tankar kring det och hon minns inte om hon har nämnt det för Daniel. Under åren på förskolan har hon inte hört något barn säga att det skulle ha sett Daniels snopp. Hon har inte heller märkt att något barn vid något tillfälle skulle ha spionerat på Daniel. Barnen pratar inte mycket om snoppar och snippor nu, men det var mer för något år sedan då uttrycket snippa lanserades som ett ord som kunde användas. B pratade då mycket om snopp och snippa och det var väldigt frimodig liten dam. Hon upplevde det dock inte som något konstigt. Hon har inte sett något av barnen visa något särskilt intresse för Daniels toalettbesök. Hade ett barn sagt sig ha sett Daniels snopp är det möjligt att hon hade ställt frågan hur det hade gått till, men hon skulle aldrig ha haft en misstanke åt det hållet. Det är självklart att personalen inte tar med sig barn på sina egna toalettbesök. Det är aldrig något barn som har varit intresserat av hennes toalettbesök och hon låser alltid om sig. På förskolan finns två barntoaletter och två vuxentoaletter och de regler som finns om användningen är skrivna i sten. Hon har aldrig tagit in något barn på frökentoaletten. Det förekommer i princip inte att personalen tar med barn ned till källaren,

24
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

eftersom de nästan aldrig är där nere. Hon har under förra veckan hört C säga att hon har varit med Daniel nere i källaren. Hon har inte märkt att Daniel har tagit med sig barn ned i källaren. Det finns ingen anledning till att barn skulle använda toaletten där. En gång har hon tagit med barn ned till duschen i källaren efter att de hade blivit väldigt leriga ute. Det är också lite spännande för barnen att gå nedför trappan. Hon har inte hört något barn säga sig ha sett Daniel kissa. Det förekommer inte att personalen använder barnens toalett. Hon har inte märkt att Daniel skulle ha onanerat på arbetsplatsen och hon hade reagerat i så fall. Hon arbetade inte den 5 mars 2010 eftersom hon var på facklig utbildning. På måndagen den 8 mars frågade hon Daniel vilka barn som hade varit kvar sist på fredagen och han svarade att det hade varit A som var kvar sist. Det har hänt några gånger att A har varit kvar sist. A:s språkutveckling går framåt och hon förstår vad A säger. Hon har inte hört A prata mycket om snoppar och snippor. Hon har inte hört A säga att hon skulle ha fått Daniels kiss på handen. A har inte heller kommenterat Daniels snopp alls. B var väldigt ”på” på ett annat sätt, men inte så att Daniel skulle behöva skaka av sig henne. Hon kan inte minnas att hon har behövt säga till något barn att låta Daniel få gå på toaletten ifred, för att de skulle ”hänga på låset” eller något sådant. Hon har haft bra kontakt även med B:s, C:s och D:s familjer. Hon ser ingen anledning till att barnens föräldrar skulle berätta saker som inte är sanna. De skulle inte ta till eller hitta på något sådant för att sätta fast Daniel, som de har tyckt mycket om och haft kontakt med i många år. Det känns osannolikt att Daniel skulle ha gjort något sådant och hon känner inte igen honom i en sådan här situation. Hon har uppfattat anklagelsen mot Daniel som att barnen har fått titta på hans snopp och att ett av barnen skulle ha tagit på hans snopp. Hon har läst i media och två eller tre föräldrar har berättat för henne. B:s pappa, A:s mamma och C:s mamma har sagt lite grand.

25
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Hon tycker att A är som vanligt idag och hon har inte sett någon förändring hos henne. B slutade på förskolan i somras och de har bara haft kontakt om B har hälsat på. C är väldigt glad och frimodig idag efter att ha varit mer dämpad. Hon känner till C:s familjesituation med föräldrarnas separation för cirka två månader sedan. Ordet snippa ”lanserades” på förskolan för ungefär ett år sedan. Det har också förekommit en del prat om rumpor och i det sammanhanget kan nämnas att Daniels klädstil kan medföra att hans rumpa delvis syns när han böjer sig framåt. Hon kan inte minnas att Daniel visat särskilt intresse för eller särskilt kommenterat något barn. Det blir en del toalettbestyr med barnen, oftast efter fruktstund på förmiddagen innan de går ut samt efter lunch och efter mellanmål. De hjälper en del av barnen och de är på barntoaletten i så fall. Sysslorna delas och alla hjälps åt även om det kan bli mer att göra för den som har de yngsta barnen. Som förskollärare har Daniel ibland varit busig, men han har också kunnat vara sträng och säga ifrån. Han har hittat på bus med ungarna och spelat upp dem och gjort dem glada. Han har aldrig sagt att något barn har påstått sig ha sett hans snopp. Hon skulle inte tycka det var konstigt om ett barn pratade med Daniel om snopp och snippa. Hon har inte hört något sådant samtal. De har 23 barn som de tar hand om samtidigt och de får fördela sig i olika grupper för att få ned ljudnivån. Det är inte konstigt om hon inte hört alla samtal eftersom alla är tillsammans bara vid samling eller måltider. Ibland har C också pratat lite frimodigt men det har inte varit något som har låtit märkligt. C har aldrig kommenterat hennes toalettbesök eller bett att få följa med in.

26
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Hon och Daniel har diskuterat i termer om övergrepp på barn och hon minns ett samtal som de hade efter en särskild händelse när en annan person hade blivit dömd för övergrepp mot barn. De har också talat om att man som manlig förskollärare är utsatt och har blickarna på sig. Daniel har hållit med henne och de har varit väldigt överens i samtalen. Sara Backenroth: Hon är inte utbildad förskollärare, men hon har med undantag för en resa i januari 2010 arbetat på förskolan sedan oktober 2009. Hon har arbetat med Bibbi, Daniel och andra vikarier. Hennes första intryck av Daniel har varit att han är trevlig, snäll och förtroendeingivande. A är glad och hjälpsam mot sina kompisar. A har väl pratat om snoppar och snippor, men inte i någon omfattning så att hon har tyckt att det har varit konstigt. När de har varit på toaletten kan hon ha sagt saker som ”pojkar har snopp, flickor har snippor”. De mindre barnen går på toaletten tillsammans. Någon gång kan barnen ha triggat varandra vid matbordet, men om det är några av barnen som har pratat mer om snoppar och snippor så är det B och C i så fall. De har rutiner för toalettbesök vid vissa tidpunkter. Barnen går på sina toaletter och använder aldrig personalens toalett och hon har aldrig tagit med något av barnen till frökentoaletten. Hon har inte heller hört något barn säga sig ha använt den toaletten. Hon har inte hört något av barnen säga att det har sett Daniels snopp och hade hon hört det skulle hon ha reagerat beroende på i vilket sammanhang det har sagts. Hon har inte sett någon av sina arbetskamrater ta med ett barn in på personaltoaletten. Det är inte något av barnen som har velat följa med henne in på toaletten. C har inte sagt något till henne om Daniels snopp, rumpa eller att han skulle vara naken, men en gång har C sagt till henne att hon har varit med Daniel i källaren och det var i början av hennes anställning. C sade det inte på något konstigt sätt. Hon

27
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

kan inte föreställa sig någon situation som skulle kunna uppkomma där något barn skulle kunnat ha sett Daniels snopp. Hon har inte hört barnen uttrycka intresse för Daniels toalettbesök. Hon har inte märkt någon skillnad på A eller C sedan Daniel slutat på förskolan. Hon har inte varit anställd på förskolan under den perioden när B och D har gått där. Hon har inte hört något barn säga sig ha sett Daniels eller någon annans rumpa. Daniel klär sig i pösiga kläder. Det är inte otänkbart att man skulle kunna se ryggslutet eller en del av hans rumpa när han böjer sig ned. Hon kan dock inte minnas någon sådan situation.

Mia Wagersten: Hon är under utbildning till förskollärare och hon har arbetat extra på förskolan och gjort praktik där. Barnen har varit nyfikna på varandra och det har pratats om snoppar och snippor, men det är sådant som barn gör och hon har inte fäst någon större vikt vid det. Det var främst de äldre barnen, bl.a. B, som pratade om det, men inte på något sätt som har fått henne att reagera. Hon har inte hört något barn säga att det har sett Daniel naken eller sett hans snopp. Hon har inte hört C eller något annat av barnen uttala intresse för att Daniel skulle vara naken eller för hans snopp. Hon har inte heller hört något barn uttrycka intresse för Daniels eller någon annan anställds toalettbesök. De har inte smugit eller spionerat på Daniel eller någon annan anställd. Daniels stil är ”hip-hop” och han har löst sittande kläder, men hon har inte sett något intresse för klädstilen bland barnen eller hört några kommentarer om hans kläder. Har de nämnt något om hans rumpa för att byxorna hasat ned så kan de även ha kunnat kommentera om de har sett kanten på hennes trosor i byxlinningen. Hon arbetade den 5 mars 2010 och hon tror att hon hade ”mellanschemat” den dagen. Det händer ibland på fredagar att ”mellanpersonalen” går hem tidigare, om det är kort tid och få barn kvar. Daniel har liksom andra tyckt det går bra att annan

28
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

personal går hem tidigare. Hon har inte varit i källaren med något av barnen men det kan hända att någon annan har haft barn med sig där nere i något ärende. Hon har inte tagit med sig något barn in på toaletten i samband med ett eget toalettbesök och hon har inte hört talas om att någon annan i personalen skulle ha gjort det. Hade ett barn påstått att det hade sett Daniels snopp vet hon inte riktigt hur hon skulle ha reagerat, men hon hade nog funderat på om det var ”prat” . Hon vet inte om hon skulle ha tagit upp det, men det beror nog på det sätt och i vilket sammanhang det har sagts. Förra sommaren var det en period, i juni tror hon, som barnen smög omkring och var lite nyfikna på varandra. Det var de äldre barnen, bl.a. B som var med i det sammanhanget. En av pojkarna var t.ex. framme hos henne och klämde på hennes bröst. Hon sade till honom, men det är inte något som hon har tagit upp med hans föräldrar. Det är inte något av barnen som har intresserat sig för hennes snippa. Vid något tillfälle under hösten 2009 när barnen stod i toalettkö var det något av dem som sade något om att suga på en snopp och hon tyckte att det var ganska grovt. Det var kanske tio barn i kön eller runtomkring. ”Vad säger du” sa hon till det barn som fällt uttalandet och de andra fnissade. Det var nog bara hon av de anställda som hörde det. Barn slänger ur sig saker lite hur som helst och det var inte mer med det. Hon har inte tagit upp det med barnets föräldrar. Åsa Kohlström: Hon är anställd på förskolan som barnskötare sedan tre år, men för närvarande är hon föräldraledig sedan november 2009. Under anställningen har hon arbetat bl.a. med Bibbi och Daniel och arbetet på förskolan har fungerat bra. Hon känner till samtliga fyra målsägande i målet.

29
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

På förskolan finns två personaltoaletter, varav en i källaren och två barntoaletter. De vuxna använder alltid personaltoaletten och det är främst av hygieniska skäl, eftersom det t.ex. kan förekomma springmask bland barnen. Hon har inte tagit med sig barn in på toaletten vid egna toalettbesök och hon har inte sett någon annan i personalen göra det. Hon hade reagerat om hon hade sett det och tagit upp det med någon. Barnen på förskolan pratar generellt inte så mycket om bajs, kiss, snoppar och snippor. När hon fick höra om A och B reflekterade hon över att de hade pratat lite mer om snoppar än de andra barnen. Det var hennes spontana reaktion. Hon har inte hört något av barnen säga sig ha sett Daniels snopp, men i så fall hade hon reagerat och tagit upp saken med Daniel eller med sin chef. Hon har inte hört något barn säga att det har sett Daniels rumpa och hon har inte hört något av barnen säga sig ha varit med Daniel när han kissar. Hon har inte heller hört något barn säga att det har varit på frökentoaletten. Det fungerar så att barnen går på egna toaletter. Hon har inte märkt något särskilt intresse så att barnen följer efter eller spionerar på Daniel. Barnen har inte heller uttryckt något intresse för Daniels toalettbesök. Hon minns inte om hon någon gång har fått säga till barn att inte följa efter Daniel när han ska på toaletten, men det kan ha hänt. Man hinner säga mycket till 23 barn under tre år. Hon har inte hört något av barnen säga sig ha sett hennes snippa och det finns inte någon möjlighet att det skulle kunna ha hänt eftersom hon alltid är ensam på toaletten. När barnen ska gå på toaletten står de på kö och det har hänt att A och B har kommenterat någon killes snopp ”han har en snopp”, men det har mer varit som en reflektion över skillnaden mellan könen. De har kö vid båda barntoaletterna och personalen håller koll på barnen och ser till att de tvättar händerna. Köerna bildas efter frukost och efter fruktstund eftersom alla ska kissa innan de går ut på förmiddagen. Efter lunch och mellanmål är det nya köer till toaletterna.

30
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Det är säkert något barn som kommenterat hennes bröst. Hon tror att det var B som vid ett tillfälle sade att fröknar har stora bröst, det var något år sedan. Något barn kan säkert ha kommit nära hennes bröst eftersom de sitter i hennes knä vid lässtunder och liknande, men aldrig på något sätt som har fått henne att reagera. Hon kan inte utesluta att barn velat följa efter Daniel på toaletten och hon kan inte svara ja eller nej på om det har hänt henne. Under arbetsdagen är de anställda oftast på olika platser på förskolan eftersom de delar på barngruppen. De hör därför inte de andra samtal som kan pågå. Daniel har varit en bra arbetskamrat och när hon fick höra om misstankarna ville hon inte tro att det var sant. Hon trodde ingenting och hon vill inte misstro någon. Hon kan inte förställa sig att någon av föräldrarna skulle dra igång något sådant om de inte trodde att det hade hänt. Hon har inte hört C säga att hon har varit på toaletten i källaren med Daniel och att han kissat. Hade hon hört något sådant hade hon reagerat. Hade hon hört att ett barn hade sagt att Daniel varit naken och att barnet sett hans snopp hade hon reagerat starkt och tagit upp det med sin chef. Anledningen till att den ena barntoaletten saknar dörr är att barnen brukade klämma sig i den dörren. Det bestämdes därför att den skulle tas bort. De äldre barnen kan gå till barntoaletten som har dörr om de vill det. Karin Andersson: Hon är inte utbildad förskollärare, men under perioden maj 2007 – juli 2009 arbetade hon 75 procent på förskolan som extrastöd för ett särskilt barn. Arbetet på förskolan fungerade jättebra och det är ett av de bästa ställen som hon har arbetat på. Det var under våren eller något senare 2009 som något eller några barn på förskolan

31
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

utmärkte sig genom att prata som tonåringar. Hon reagerade på det och tyckte att det började tidigt. Det framför allt B som hon minns och det gällde bl.a. hur hon ställde frågor. B har sagt att hon och Åsa hade stora bröst och hon var intresserad och nyfiken. Hon har inte hört något barn säga att det skulle ha sett Daniels snopp eller sett Daniel naken eller att det har varit med Daniel på frökentoaletten. Hon hade reagerat på en sådan kommentar och tagit upp det med sina kollegor eller med sin chef. Hon har inte hört något barn visa intresse för Daniels snopp eller för hans toalettbesök. Hon har aldrig tagit med sig något barn in på frökentoaletten eller hört något barn säga att det har varit där inne. När hon fick höra talas om misstankarna tänkte hon först att det inte var sant. Sedan tänkte hon på att de ibland gick hem tidigare och att Daniel var ensam kvar och att det kanske kunde ha hänt när ingen annan anställd var kvar. Daniel har någon gång sagt att han tyckte C var söt. Det var ingenting som hon reagerade över då men som hon har tänkt på sedan. Hon känner till att misstankarna rör A och B. Vid ett tillfälle när Daniel hade varit borta från arbetet en vecka frågade C var han var och hon sade att hon längtade efter att han skulle komma tillbaka. Hon tyckte att det var lustigt att C undrade var Daniel var eftersom hon inte hade uppfattat det som att C var någon som skulle sakna Daniel. Vissa barn kan umgås mer eller leka mer med en viss förskollärare, men hon hade inte förväntat sig att C skulle fundera på var Daniel höll hus. B är glad, rolig, kavat och tar för sig, men hon var inte ett barn som hittade på saker eller som ljög. Som hon minns det brukade C gå hem mellan kl. 16.00 och 17.00. Det kanske kan stämma att hon aldrig gick hem efter kl. 16.00 men hon gick i alla fall hem tillsammans med sin yngre syster. Det är inte någon av målsägandena i målet som brukade

32
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

vara kvar sist. Hon arbetade själv oftast till kl. 16.00, men ibland hände det att hon vikarierade för någon och stannade till kl. 17.00. Daniel var en jättebra kollega och han var trevlig och rolig. Det var även Bibbi och Åsa. Urban Swahn: Har arbetat som polis i 15 år och under 6 år som IT-forensiker. Han arbetar med datorer och digital media från brottsplatser m.m. Hans uppgift i det här ärendet har varit var att söka efter pornografiskt alternativt barnpornografiskt material. En bärbar dator och en stationär dator kom in först, därefter en stationär dator från dagis. Han har bara påträffat pornografiskt material i en dator som tillhör den tilltalade. Det har funnits ett antal bilder i oallokerat utrymme. När ett dokument raderas hamnar det i papperskorgen och vid tömning av den hamnar dokumentet i oallokerat utrymme, som används för att skriva in nytt material. I detta hittade han en samling bilder. Det var normal pornografi, bl.a. bilder från olika webbsidor med panties, bl.a. från panties.com. Pornografi finns i nästan alla datorer som han undersöker. I datorn fanns det fyra bilder som han inledningsvis reagerade över, men efter närmare kontroll gjordes bedömningen att det inte var fråga om barnporr. Datorns Internethistory var ”ren”, dvs. raderad. Det är inget ovanligt att en dator är rensad eftersom en rensning leder till att filerna hanteras snabbare i datorn. Det kan även ställas in så att rensning sker automatiskt med regelbundna intervall. Magdalena Scheja: Hon och Daniel har varit ett par sedan år 2000. De är sammanboende och har två barn tillsammans, två och fem år gamla. Daniel studerade innan han under år 2004 började arbeta i förskoleverksamhet. Daniel är en väldigt engagerad och ansvarsfull person. Han leker mycket med barnen och han visar intresse och engagemang. Han

33
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

arbetar mycket ideellt på fritiden och han är IT-samordnare i stadsdelen där förskolan ligger. Han har kämpat för mindre barngrupper och han har bloggat om förskolan. Han är mycket duktig på datorer och han tillbringar mycket tid vid datorn. Hon har aldrig uppfattat att Daniel skulle ha haft någon böjelse för barn. De har ett bra förhållande men hon tycker att spenderar mycket tid framför datorn när han spelar onlinespel. Han kan lägga flera timmar om dagen på det och hon skulle vilja ha mer tid tillsammans, vilket hon tagit upp med honom. De är också småbarnsföräldrar med allt vad det innebär i form av tidiga morgnar, sömnlösa nätter, hämtning och lämning på förskolan, sköta jobbet, laga mat, lägga, städa… Hon arbetar skift och det innebär både dagar, kvällar och helger. Daniel gör även musik vid datorn och han har ett fotointresse och jobbar mycket i Photoshop. Hon tror att Daniel ser på sitt jobb som att han har viktig roll som man i ett kvinnodominerat yrke. Han är både engagerad och stolt. Hon och Daniel hjälps åt med tvätten och hon känner till Daniels underkläder. Han brukar ha svarta, grå eller vita kalsonger och under deras tid tillsammans har han aldrig haft några röda kalsonger. Tingsrättens bedömning i åtalspunkt 1 Daniel Forster har bestämt tillbakavisat åklagarens påståenden och anfört att de av åklagaren påstådda händelserna aldrig har inträffat. Den huvudsakliga bevisningen i denna åtalspunkt utgörs av AA:s uppgifter om vad A har berättat för henne. Det har också framkommit att även A:s äldsta syster har hört en del av hennes uttalanden. Den beskrivning som AA har lämnat om vad A har sagt och beskrivit för henne är till sitt innehåll sådant att uppgifterna är anmärkningsvärda för att komma från en treåring. I målet har samtliga hörda föräldrar uttryckt sin uppskattning över förskolan och dess personal, inte minst Daniel Forster. AA har förklarat att hon till att börja med trodde att A fantiserade, även om hon inte riktigt kunde släppa tankarna på det hela.

34
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Hon har beskrivit att hon har blivit mer fundersam efter att ha hört från CC vad B hade sagt om Daniel Forster. Det som till slut fick henne att göra en anmälan var enligt A de uppgifter som A hade lämnat den 5 mars 2010 om att hon hade sugit eller slickat på Daniels snopp och att hon även hade visat med en oral rörelse med ett finger i munnen. AA har berättat på ett mycket nyanserat och trovärdigt sätt och tingsrätten tvivlar inte på sanningshalten i hennes uppgifter om vad hon har hört från A. Det är dessutom flera av de anställda på förskolan som har uppgett att de inte skulle kunna tänka sig att någon av föräldrarna i målet skulle lämna oriktiga uppgifter för att ”sätta dit” Daniel Forster. I målet har hållits fyra olika förhör med A och de har hållits av kvinnliga förhörsledare med vana av barnförhör. Förhören har också i allt väsentligt skett i enlighet med de rekommendationer som gäller för sådana förhör. A har under förhören lämnat lite korta svar på allmänna frågor, men när frågorna har styrts in på Daniel i målet aktuella frågeställningar har A slutit sig. Hon har inte lämnat några svar på frågor som rör målet. Vid ett av förhören har hon krupit upp i famnen på sin pappa och verkat väldigt plågad av situationen. Vid ett annat förhör har det inte varit möjligt att få A att koncentrera sig och hon har gjort ganska klart för förhörsledaren att hon inte har velat medverka. Det finns därför inte någon utredning i form av A:s egna uppgifter. Genom ett antal förhör i målet har framgått att det på förskolan har förekommit prat och snoppar och snippor och att intensiteten i det har varierat under perioder. Vissa barn har varit mer framåt än andra och även om det inte har påståtts att A skulle ha tillhört dem har det funnits äldre barn som hon kan ha hört säga olika saker. Mot bakgrund av vad AA har berättat om A:s uppgifter och hennes beskrivningar förefaller det enligt tingsrättens uppfattning som mindre sannolikt att A har relaterat till något som hon skulle ha snappat upp från andra barn.

35
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Utredningen i målet innehåller inte några uppgifter om att någon arbetskamrat eller förälder någon gång skulle ha reagerat på Daniel Forsters sätt att förhålla sig till barnen. Han har dock själv lämnat uppgifter som ger anledning att fundera över om han har gränsdragningen mellan yrkesliv och privatliv riktigt klar för sig. Det är naturligtvis inte något konstigt att Daniel Forster onanerar, men vad som förmodligen kan väcka viss reaktion hos hans i huvudsak kvinnliga arbetskamrater är att han gör det i gemensamma utrymmen på arbetsplatsen och t.o.m. under sin rast. Han har själv uppgett att han skulle ha upplevt det som pinsamt att bli påkommen, men det har inte hindrat honom från att fortsätta. De uppgifter som AA har lämnat om A:s berättelser och beskrivningar tillsammans med A:s uppträdande i samband med förhören talar för att det handlar om något som hon upplever som väldigt obehagligt att beröra. A är dock så liten att hon med sina tre år inte heller har förstått innebörden av en sexuell handling som riktats mot henne. Vad som även kan ha påverkat henne under utredningens gång kan vara föräldrarnas oro och att hon har känt att det har hänt något som de upplever som skrämmande och obehagligt. Tingsrätten har inte haft tillgång till några förstahandsuppgifter från A och även om det saknas anledning att ifrågasätta AA:s berättelse bygger utredningen uteslutande på andrahandsuppgifter. Det kan i fråga om bevisvärde inte jämföras med målsägandens egna uppgifter eftersom det inte är möjligt att bilda sig en uppfattning om hur A har uttryckt sig och på vilket sätt uppgifterna har kommit fram. Det gäller bl.a. på vilket sätt A kan ha fått följdfrågor och på vilket sätt en orolig förälder kan ha påverkat barnet eller gjort egna tolkningar av lämnade uppgifter. Även om det finns omständigheter som talar för att A kan ha blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp finner tingsrätten sammanfattningsvis att utredningen i denna del av målet inte är av sådan beskaffenhet att det är ställt bortom rimligt tvi-

36
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

vel att Daniel Forster har gjort sig skyldig till den åtalade gärningen i någon del. Åtalet ska därför lämnas utan bifall. Utredningen i åtalspunkt 2 I denna del har ett videoförhör med målsäganden B spelats upp och av förhöret har framkommit att B är sex år. Hon har berättat att Daniel har visat sin snopp för henne inne på frökentoaletten och att hon har varit ensam där med honom. Enligt B hade flera av barnen tjatat på Daniel att de skulle få se hans snopp. Sedan har han enligt B sagt att bara hon skulle få se, men att hon inte skulle få säga det till någon. B har sedan berättat att de har gått in på frökentoaletten och att Daniel har visat snoppen för henne ”han tog bara ut snoppen …inte öppnade byxan. Han drog ner dragkedjan… och sen tog han ut snoppen där, fast man såg inte…..allt det andra.” B har sedan svarat att varken hon eller Daniel har tagit i snoppen och att de var inne på toaletten en liten stund. Hon har sedan sagt att när hon gick ut var Daniel kvar och kissade lite. Hon har öven beskrivit snoppen som att det var som en trekant längst fram. Vid målsägandeförhör med B:s mor, CC har följande framkommit: Deras äldsta dotter började på förskolan när hon var fem år och blev då kompis med A:s äldsta syster. B började där när hon var fyra år. Det har fungerat jättebra på förskolan och de har varit jättenöjda med personalen. B gick kvar på förskolan till juni 2009. Familjen känner till A och hennes familj eftersom de har barn i ungefär samma ålder. De har inte umgåtts privat utöver någon träff över fika. De hade varit på en utflykt med barnen och hade stannat till vid McDonalds när AA berättade för henne att A hade sagt att hon hade sett Daniels snopp. Hon slutade lyssna där eftersom hon genast kom att tänka på vad B hade berättat för henne och hennes man hemma vid middagsbordet. Det var fint väder och höst eller vinter. B berättade då att hon hade följt med Daniel in på toaletten och att han hade dragit ned

37
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

byxorna och visat snoppen. B berättade att hon hade frågat flera dagar om hon kunde få se Daniels snopp och att han hade svarat nej. Sedan hade B fått följa med på toaletten och se Daniels snopp. B satt lugnt och berättade om händelsen, men hon sade att det inte hade känts bra. Hon hade inte fått lov att berätta om det eftersom det var en hemlighet och det kunde hända något tråkigt för Daniel. Hon och hennes man blev chockade, men när de frågade B berättade hon samma historia flera gånger. B har sagt att hon fick följa med in på vuxentoaletten och att Daniel har hängt snoppen över byxkanten eller dragit ned byxorna. B har också beskrivit att det skulle ha varit som en trekant längst ut på snoppen. Enligt B har dörren till toaletten varit stängd men hon vet inte om B har sagt att den har varit låst. Det har varit svårt och de har inte riktigt vetat hur de skulle tackla det. Hon och hennes man har talat mycket om händelsen och hon har inte något bra svar på varför de inte har gjort polisanmälan. Deras barn har trivts jättebra på förskolan och de har haft en bra relation till Daniel. Några dagar efter att AA hade berättat för dem om vad A sagt hörde polisen av sig. Hon och A har inte diskuterat ytterligare och den enda som hon och hennes man har berättat för är B:s mormor. Hon har inte känt till vilka de andra barnen är som har varit aktuella i ärendet. B:s första berättelse hemma vid matbordet var spontan och hon har inte ändrat berättelsen eller tagit tillbaka någonting. Det kan hända att B kände sig trygg när hon berättade eftersom hon inte längre gick på förskolan. De har hela tiden trott på B och hon har aldrig berättat något annat liknande för dem. När B har sagt att hon hade varit nyfiken och bett Daniel visa snoppen har hon talat med B om att det finns saker som är privata och som man inte talar om. B har pratat om snoppar och snippor, det var inget som fick henne att tänka att det var onaturligt. Hon känner inte till om det har talats om snoppar och snippor i något annat sammanhang. Det var på våren eller sommaren 2009 som de märkte att B inte ville krypa ned till dem i sängen om inte hennes man hade kläder på sig.

38
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

B:s far DD har i målsägandeförhör berättat följande: De satt och åt middag när B plötsligt berättade att hon hade följt med Daniel in på toaletten och fått se hans snopp. Daniel hade enligt B dragit ned byxorna snabbt och sedan dragit upp dem. Han blev ganska förvånad och chockad när han fick höra det. B sade att hon inte skulle få berätta om det för någon och att det skulle vara deras hemlighet, för annars skulle Daniel kunna råka illa ut. De ställde kontrollfrågor till B om vad som hänt och hon har varit bergfast i vad hon har berättat. De har alltid haft en mycket bra relation till Daniel, men han har inte tvivlat en sekund på vad B har berättat. Han och hans hustru har talat mycket om B:s berättelse. B hade ett visst intresse för det motsatta könet och de har funderat på om B har försökt att få Daniel att visa snoppen och att han tappat fattningen och faktiskt gjort det. Han har senare funderat på om de skulle ha gått vidare med det. När B berättade om händelsen hade hon slutat på förskolan. De har frågat henne om det har hänt något mer, men det har det inte enligt henne. B har sagt att det såg ut som en trekant eller rektangel framme på snoppen. Han minns inte på vilken toalett det skulle ha skett, men det hade bara varit hon och Daniel. Daniel skulle ha öppnat gylfen och tagit upp och ned byxan och som han har förstått det skulle det ha varit fråga om ett ganska snabbt händelseförlopp. Han minns inte om dörren varit öppen eller stängd. B har lämnat en samlad beskrivning av händelsen och de har trott på henne från första början. Daniel har varit deras kontaktperson och det kändes jobbigt att ta upp saken med honom. Han sover normalt naken men vid något tillfälle sedan i somras har hon inte velat ligga bredvid honom i sängen om han inte har kalsonger på sig. Han tvivlar inte på B:s berättelse, mer hur det kom sig att det blev så. B har inte berättat i anslutning till händelsen utan hon berättade om den först när hon hade slutat på förskolan. Daniel Forster har berättat bl.a. följande:

Han minns B väl och hon slutade på förskolan i juni 2009. Hon var rolig, ganska intensiv, envis samt extremt fascinerad av snoppar, snippor, bröst och naket. Det

39
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

gällde åtminstone under hennes sista år på förskolan. Utifrån hans professionella erfarenhet som förskollärare varierar det mycket mellan olika barn hur mycket de talar om sådana saker. Vissa gör det aldrig och andra gör det i större utsträckning. Under våren 2009, dvs. under januari – maj, hade B tjatat i flera dagar om att se hans snopp och hon ville följa med honom in på toaletten. Det var en dag när han hade bråttom in på personaltoaletten som hon stod i dörröppningen och vägrade gå därifrån. Hon sade att hon ville se hans snopp och han sade att han inte fick visa den. Han har flera gånger förklarat för henne att vuxna som visar snoppen kan hamna i fängelse. Hon stod i dörröppningen och höll sig i handfatet. Hon gav sig inte och han fick inte ut henne från toaletten. Han har då dragit ned gylfen och sedan dragit upp den igen. B skrattade och sprang iväg och sade att hon hade sett hans snopp. Han tror inte att B kan ha sett någonting och det stämmer inte att han skulle ha stängt och låst dörren. Han funderade inte över att tillkalla någon kollega Det är två av pojkarna på förskolan, bl.a. Samuel, som har sagt att ”B har sagt att hon har sett din snopp”. Han har svarat att hon inte alls har gjort det och att de inte ska säga sådana saker. Han har även sagt till B att hon inte ska gå runt och säga att hon har sett hans snopp, men han har aldrig sagt till henne att det skulle vara en hemlis.

Sedan släppte han händelsen och han minns inte om han träffade någon av B:s föräldrar när de kom för att hämta henne. Han vet att han tänkte på det, att hon kunde gå hem och berätta något som kunde låta konstigt för föräldrarna. Han tyckte att han hade så god relation till B:s föräldrar att han kunde berätta om frågan kom upp. Han såg det inte som sin plikt att ta upp frågan med B:s föräldrar, men om de ställde någon fråga hade han tänkt berätta som det var. Han har inte tagit upp den här händelsen med någon av sina arbetskamrater. En del av hans kollegor har nämnt B:s snoppintresse, men han vet inte om han med någon av dem har tagit upp B:s intresse för hans snopp. Han har inte haft B med sig på toaletten nere i källaren.

40
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Tingsrättens bedömning i åtalspunkt 2 I denna åtalspunkt bygger utredningen i första hand på det videoförhör som har hållits med B. Hon har under sitt förhör lämnat en klar och redig berättelse och det har hon gjort på ett sätt där hon inte har visat några tecken på att vara besvärad av förhörsledarens frågor. Hennes uppgifter innehåller detaljer och hon har berättat att hon och några andra barn faktiskt hade tjatat på Daniel Forster om att få se hans snopp. Hon har sagt att bara hon fick följa med in på toaletten där Daniel Forster har dragit ned dragkedjan i byxorna och visat snoppen för henne. Hon har sedan blivit tillsagd att inte berätta för någon eftersom han då kunde råka illa ut. B är sex år och hon har en god förmåga att uttrycka sig. Daniel Forster har gjort gällande att hon har varit extremt intresserad av snoppar och snippor och andra kroppsdelar av mer privat natur. Det förhållandet att det har funnits ett sådant intresse hos B och att hon har varit framåt har bekräftats både av anställda på förskolan och av hennes föräldrar. Det är inte någon av de hörda personerna som har antytt att B har gått över gränsen för vad som får anses lämpligt eller att hon har uppträtt anmärkningsvärt i det här avseendet. Hennes föräldrar har hörts i målet och de har i allt väsentligt bekräftat de uppgifter som B har lämnat vid polisförhör. Hennes far har tillagt att hon har varit ”bergfast” i sin berättelse hela vägen. Precis som en del andra föräldrar i målet har B:s föräldrar tvivlat och varit villrådiga om vad de skulle göra eftersom det är ett stort steg att göra en anmälan. När B berättade för dem hemma hade hon dessutom slutat på förskolan, något som möjligen kan ha bidragit till att de inte har gått vidare. Sammantaget finner tingsrätten att B:s uppgifter framstår som så trovärdiga och tillförlitliga att de i förening med uppgifterna från hennes föräldrar kan läggas till grund för bedömningen. Det är därför utrett att Daniel Forster har tagit med B in i

41
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

ett toalettutrymme och visat sitt könsorgan för henne. Det tycks ha varit fråga om ett snabbt händelseförlopp och det har inte framkommit att det har varit fråga om något annat förfarande än att han har blottat sig. Enbart genom att göra det inne på en toalett kan han inte anses har förmått B att medverka i en handling med sexuell innebörd på sätt åklagaren påstått. Daniel Forster ska således dömas för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken. Utredningen i åtalspunkt 3 I den här delen har åklagaren åberopat uppspelning av två videoförhör med målsäganden C som är sex år och vid förhören med henne har bl.a. följande framkommit: Det första förhöret har inletts med lite allmänt prat om vad C brukar leka med och samtalet har kommit in på hästar. Därefter har C berättat lite allmänt om leksaker och lekar på förskolan och på frågan hur C kan se om dockorna är en kille eller en tjej har hon svarat att den ena har snopp och den andra har snippa. När C har fått frågan om hon har sett någon snopp någon gång har hon svarat att hon har gjort det på dockan och på frågan om hon har sett någon riktig snopp har hon svarat pappas och några förskolekompisars snoppar. Hon har sedan sagt att hon inte har sett någon mer snopp. Samtalet har letts över på förskollärarna och C har räknat upp dem och tillagt att Daniel har slutat. På frågan om hon och Daniel har gjort något skojigt har hon svarat ”Mmm fast jag kommer inte ihåg det”. När hon fått frågan om hon kommer ihåg något mer om Daniel har hon svarat ja och att han skulle kissa och att han skulle stå upp och kissa. Det skulle C ha vetat om för att hon enligt egen uppgift har sett det. Hon berättar att hon då har sett Daniels rumpa, men att hon inte kom ihåg mer. Hon har tillagt att det skulle ha varit på frökentoaletten, toaletten där barn inte får kissa fast de får vara där inne. Det är enligt C bara Daniel som har hjälpt henne att komma in på frökentoaletten. Hon har sedan lämnat olika svar om toalettbesök och där Daniel har figurerat. Många av uppgifterna har varit obestämda och diffusa. Mot slutet av förhöret har C beskrivit Daniels

42
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

snopp som brun och hon har även svarat att hon skulle ha tagit på den en gång när han inte har haft några kalsonger på sig. I det andra förhöret har C bl.a. berättat att Daniel är rolig och att han är bra på saker. Hon har sagt att det inte är bra att Daniel har slutat på förskolan. Hon har också svarat att hon inte har sagt till sin mamma att hon tyckte det var bra att Daniel hade slutat, utan det hade hennes mamma hört fel. När förhörsledaren har refererat till det första förhöret och sagt att C då hade berättat att hon hade sett Daniels rumpa har C svarat ”nej det kommer jag inte ihåg”. Förhörsledare har då fortsatt och sagt att du sade förra gången att Daniel kissade. C har då svarat ”Ähh nej det sa jag inte”. Därefter har förhörsledaren ställt ett antal frågor kring Daniel och toalettbesök och C har sagt att han har kissat och att hon har sett hans rumpa. Hon har också på frågor från förhörsledaren sagt att hon har varit med Daniel nere i källaren vid ett tillfälle och att han då skulle ha kissat. Hon har även sagt att hon visste att Daniels snopp var brun eftersom hon hade sett. På frågan när hon har gjort det har hon sagt att hon inte kommer ihåg. På fråga om hon har sett Daniels snopp en eller flera gånger har C svarat att hon har sett den fem gånger. Vid målsägandeförhör med C:s mor EE har bl.a. följande uppgifter lämnats: Hon har två barn, C som är sex år och en ett år yngre syster. Hon och hennes man har separerat under februari månad i år och hon bor kvar med barnen i den tidigare gemensamma bostaden. C började på förskolan i augusti 2007 när hon var tre år. Det har fungerat bra på förskolan. Barnen har trivts och hon har tyckt om personalen. Det var någon gång efter förra sommaren som C började få raseriutbrott och hon sade att hon ville dö. Hon trodde först att det var fråga om sexårstrots men när det inte har gått över har hon beställt tid för C på BUP. Sedan har hon fått veta att det skulle bli ett informationsmöte och att Daniel satt häktad misstänkt för övergrepp mot deras barn. Hon följde med C till barnhuset för ett förhör och efter det

43
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

förhöret meddelade förhörsledaren henne att hon ville göra en anmälan även beträffande C. Hon har sedan frågat C rakt ut och C har blivit väldigt arg när Daniels namn har kommit på tal. Hon har gått igenom dagispersonalen och C ville inte prata när Daniel kom på tal. Hon har flera gånger frågat om C har haft hemligheter och en gång blev C väldigt arg och andra gången sprang hon och gömde sig. När hon har frågat C vad hon har tyckt om att Daniel har slutat har C sagt att hon har tyckt att det har varit skönt. C har sagt att hon har varit med C inne på toaletten och sagt att hon har sett både snopp och rumpa på Daniel. När de har kommit till förskolan har C visat henne vilken toalett som hon har menat. C hade uttryckt att det hade varit skoj och att hon inte trodde att fler barn hade fått följa med in. C har sagt att hon har trott att Daniel behövde någon att tala med vid toalettbesöken. Vid ett tillfälle när de pratade låg C i sängen och hon var lite glad samtidigt som hon skämdes eftersom hon känner att något är fel. Det har varit efter polisförhören som hon har ställt frågor till C eftersom hon vill veta vad som har hänt. När hon har talat med C:s syster har hon svarat att hon inte har varit med Daniel på toaletten. Hade så varit fallet hade det nog kommit fram eftersom hon inte är lika sluten som sin äldre syster. Hon har själv blivit sjukskriven när allt det här kom upp och hon har mått jättedåligt. Daniel Forster har berättat följande: C är en glad och fantasirik tjej som leker bra. Hon är verbal och hon pratar och hon berättar saker som har hänt. Hon frågar mycket och hon är lite busig. Hon har ganska ofta pratat snopp och snippa, men på ett skämtsamt sätt och med skratt i rösten. Om de har varit på väg ut har C kunnat komma skuttande och fråga vad han ska ha på sig. Hon kan då ha sagt ”Du ska få gå naken Daniel så att alla kan se dig naken” och hon har även pratat om hans rumpa. Han har skojat bort det och inte fäst någon

44
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

vikt vid det. Det är inte något konstigt om ingen av hans arbetskamrater har hört C säga så. Han har inte heller sett någon anledning att ta upp det med C:s föräldrar. Det har för övrigt funkat jättebra med hennes föräldrar. Det är han som fört C på tal vid polisförhör eftersom han har suttit och funderat på vilka barn som har pratat om snoppar, snippor, samt barn som han varit ensam med. Det har han gjort för att minnas och gå igenom sina fem år på förskolan. Han har inte haft med sig C in på någon toalett och hon har inte heller varit på toaletten i källaren med honom. När C har sagt så är det hans uppfattning att hon fantiserar och C har aldrig sett hans snopp. Han kan inte minnas att C skulle ha öppnat toalettdörren när han har kissat eller onanerat. Han bär hip hop kläder som är säckiga och enda förklaringen är om C har sett en del av hans rumpa när han har böjt sig ned. På rasterna på förskolan har han ofta sovit och det kan hans arbetskamrater bekräfta. Han har kalsonger i boxershortsmodell och de är svarta, vita eller grå. Han har aldrig ägt ett par röda kalsonger. Den enda situation som har någon förankring i verkligheten är den med B där han har dragit dragkedjan i gylfen upp och ned. Tingsrättens bedömning i åtalspunkt 3. I denna del har hållits två förhör med C och hon har under förhören lämnat ganska många uppgifter. En del av uppgifterna är ganska detaljerade, men de är i vissa avseenden också motstridiga och lite svävande. Enligt utredningen har C mått dåligt under en period och det har föranlett att modern har sökt psykologhjälp till henne. I det sammanhanget kan inte bortses från att C:s föräldrar ganska nyligen har separerat och även om samarbetet om barnen fungerat måste det rimligen ha påverkat henne. Genom förhöret med EE har också framkommit att hon tycks ha varit tämligen aktiv med att ställa frågor. Hon har visserligen uppgett att det skulle ha skett efter förhören hos polisen, men det har framkommit att de uppgifter som hon har

45
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

lämnat i förhör innehåller vissa skillnader jämfört med C:s uppgifter. Innehållet i det andra förhöret med C där förhörsledare refererar uppgifter från EE till C indikerar också att EE har talat med C mellan det först och det andra förhöret. Det finns oklarheter i C:s berättelser och hennes uppgifter bekräftas inte av stödbevisning på det sätt som varit fallet i åtalspunkt 2. Det kan inte heller uteslutas att C fått frågor från EE eller på annat sätt blivit påverkad av henne. Tingsrätten finner att utredningen inte heller i denna åtalspunkt är tillräcklig för att läggas till grund för en fällande dom. Åtalet i denna del ska därför lämnas utan bifall. Utredningen i åtalspunkt 4 I denna åtalspunkt har åklagaren åberopat uppspelning av ett videoförhör med målsäganden D som är sju år och som inte längre går på förskolan. Vid förhöret har D svarat klart och villigt på allmänna frågor från förhörsledaren och hon har berättat om bl.a. vilka kompisar hon har haft på förskolan. Hon har även nämnt namnen på sina lärare. När förhörsledaren har lett in samtalet på Daniel har målsäganden D sagt att hon inte kommer ihåg något om honom. Därefter har hon berättat att han brukade busa med dem och att de fick äta godsaker. På frågan om hon har berättat något hemma om honom har hon svarat att hon inte vet vad hon har sagt. Därefter har hon sagt att hon inte vill berätta och att förklaringen är att det är pinsamt. Hon har även sagt att det kanske inte ens är sant, jag bara tror det. Förhörsledaren har gjort flera försök att leda in samtalet och ställa frågor om toalettbesök, men D har varit rätt så tydlig med att hon inte vill svara på frågorna och hon har gett ett intryck av att vara ganska besvärad av situationen. Vid målsägandeförhör med D:s far FF har bl.a. följande framkommit: D började på förskolan när hon var ett och ett halvt år och de har varit väldigt nöjda med förskolan. D trivdes och det fungerade bra. D har en yngre bror som fortfarande går på förskolan. Vid ett tillfälle när han befann sig i köket för att laga mat eller diska har D kommit ut till honom och plötsligt har hon sagt ”Daniels snopp ramlade

46
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

ut ur kalsongerna, det kändes jättekonstigt i snippan.”. Det var ett väldigt tydligt uttalande och han ställde följdfrågan ” Blev du rädd då? ”. D svarade ”Njae” och sedan gick hon ut från köket. Han visste inte vad han skulle tro men han ville att det inte skulle vara sant. Han ställde inte några fler frågor till D utan han avvaktade för att se om hon skulle säga något mer. Det stämde inte heller med den bild som han hade av Daniel. I den vevan hade D sagt en del saker som visade att hon hade fantasi, men det var sådant som han hade kunnat avfärda som fantasier eftersom det inte fanns någon möjlighet att D:s uppgifter stämde. Han minns inte längre något konkret exempel, men det kunde vara ett påstående som att en av kompisarna har en elefant hemma som lagar all mat. Ett sådant påstående kan ju inte vara sant. Han funderade och om han skulle anmäla kunde det bli en stor apparat och han tänkte på vad Daniel kunde utsättas för och vad D kunde dras in i. Det var ett stort steg att ta när han bara hade ett enda uttalande och det skulle behövas något mer i så fall. Han väntade på någon ytterligare indikation som kunde tala för att händelsen var verklig, men han är helt säker på D:s ordval och han har repeterat det hundra gånger i sitt huvud. Han nämnde inte händelsen för D:s mor eftersom han inte ville gå vidare med det hela innan det fanns någon annan indikation. Hon har inte heller blivit upprörd när han senare har förklarat sitt ställningstagande. När de med kort varsel fick en kallelse till ett informationsmöte och D:s yngre bror hade sagt att Daniel hade slutat kopplade han det till vad D hade sagt. Under helgen före mötet läste han även i tidningen om häktningsförhandlingen. Vid informationsmötet fanns en socialsekreterare och en psykolog närvarande, men de fick inte veta så mycket mer än det som han hade läst i tidningen. Hans sambo hade varit bortrest och hon kom hem söndag kväll, dvs. dagen för informationsmötet. Han visade henne tidningen, men det var inte förrän efter mötet som han berättade för henne vad D hade sagt. I anslutning till det uttalandet som D gjorde hemma i köket har hon inte gjort några andra uttalanden om snoppar och snippor eller med sexuell innebörd, inte mer än att

47
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

pojkar inte har snippa men att hon har det. När D sade som hon gjorde hemma i köket förstod han att hon menade Daniel på förskolan eftersom det var den enda Daniel som de kände. Han har inte tagit upp händelsen med D ”i nutid”. Det är bara hennes mor som har talat med henne om det på tu man hand. Efter polisförhöret kändes det som att saken var avklarad för D:s del. Hon hade ställt frågor om varför hon hade fått frågor om den här händelsen. Även före förhöret hade hon frågat varför de ville ställa frågor till henne och menat att de kunde fråga Daniel. Han tror att D minns vad hon sa, men inte lika ordagrant som han gör. Hade D blivit rädd hade hon nog talat om det. Händelsen var nog konstig för henne, men hon blev inte upprörd. Hon tyckte att det var jobbigt och pinsamt med förhöret, det var en hemlighet på något sätt. D har inte uttryckt att hon inte vill gå till förskolan. De smyger inte med nakenhet hemma och D har sett när han har kissat och sagt ”den var ful den”. Han har då svarat ”ja det är bra, det ska du tycka”. Han är inte förvånad över att D har kommit ihåg händelsen. Händelsen när D berättade för honom i köket har inträffat efter att förskolan hade flyttat till sina nuvarande lokaler. När han funderade och såg Daniel framför sig var det i de nuvarande lokalerna. D slutade på förskolan i juni eller juli 2008. Det är svårt för honom att placera händelsen i tiden, men det är nog troligare att det har varit under åren 2006 eller 2007 än under år 2008. Det är nog mest sannolikt att det har inträffat under år 2007. Målsägande GG, D:s mor och FF:s sambo har bekräftat att det hade fungerat jättebra på förskolan och berättat bl.a. följande: När hon hade kommit hem från sin resa hade hon sett att det låg en lapp om ett informationsmöte. Sedan visade FF henne tidningen där det framgick att en förskollärare satt anhållen. Hon visste inte vad hon skulle tro och hon kände både illamående och chock. Både hon och GG gick på föräldramötet och hon satt där och undrade om något av hennes barn var drabbat.

48
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Efter mötet hade FF berättat för henne vad D hade sagt till honom och relaterade ”Daniels snopp ramlade ut från kalsongerna i dag, det kändes jättekonstigt i snippan” . FF berättade också att han inte hade vetat vad han skulle göra eftersom han hade behövt något mer. Barnen har älskat Daniel och D:s yngre bror sade häromdagen att det hade varit roligare på förskolan när Daniel var där. Efter mötet på förskolan träffade hon en socialsekreterare eftersom hon kände att hon behövde tala med någon. Hon har sedan talat med D på tu man hand och frågat henne om hon kom ihåg om hon hade sett Daniels snopp. D svarade ja, men sade sedan att hon kanske hade skojat med pappa och hon fnissade och skruvade lite på sig. Hon ville få fram att D inte skulle känna någon skuld i det och hon berättade för D att vuxna inte fick visa sina snoppar. Hon var inte förvånad över att D svarade ja på frågan och D kom uppenbarligen ihåg händelsen eftersom hon spontant sade att hon kanske hade skojat med sin pappa. Hon hade förväntat sig en längre harang från D men det verkade inte som om hon hade upplevt händelsen som särskilt traumatisk. När hon har berättat för D att Daniel hade visat snoppen för andra flickor blev D ledsen och hon ville inte följa med till polisen för förhör. Hon undrade varför de inte kunde tala med Daniel i stället. D har sedan varit som vanligt när hon har släppt ämnet. Hon har sagt att hon inte vill ha hemligheter med någon annan än mamma. D har också sagt att hon tyckte att förhörsledaren var jobbig för att hon ställde så många frågor. Det stämmer att hon har lovat D serietidningar om hon följde med för att svara på frågor. Hon reflekterade inte över om det var olämpligt utan det hon tyckte att D såg så ledsen ut. Efter förhöret funderade hon på om något verkligen hänt och hon frågade D vilken färg Daniel hade haft på kalsongerna och hon fick svaret att de hade varit röda. D höll handen vid skrevet och gjorde en rörelse med fingret samtidigt som hon sade att den var brun. De känner inte någon annan Daniel än Daniel på förskolan. Hon

49
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

tror att D kan ha sagt att hon bara skojade för att det var jobbigt eller hemligt. Hon har inte hört D använda ordet snopp i andra sammanhang och det har inte föresvävat henne att D skulle ha skojat. Hon vet inte när händelsen skulle ha inträffat eftersom hon bara har fått den berättad för sig. D har inte visat att hon inte vill gå till förskolan. Daniel Forster har uppgett: Han minns D och de kom inte varandra så nära. Hon lekte mycket med en flicka som hette Tone. Han har aldrig haft någon konflikt med D:s föräldrar och han har inte någon förklaring till varför hon skulle säga så till sin far. Han har aldrig hört D säga något om hans snopp och han har inte tänkt på om hon i någon större utsträckning har pratat om snoppar och snippor. För honom är detta taget ur luften eftersom det som hon har berättat inte har hänt. D gick redan på förskolan när han började sin anställning där. Förskolan låg då på ett annat ställe på samma gata. Tingsrättens bedömning i åtalspunkt 4. Även i denna del saknas uppgifter om den påstådda gärningen direkt från målsäganden D. Hon har i förhör svarat klart och redigt på allmänna frågor, men när förhöret har kommit in på Daniel Forster har hon sagt att hon inte vill berätta och att det är pinsamt. Fadern FF har lämnat en klar redogörelse för vad D plötsligt skulle ha sagt till honom hemma i köket och det saknas anledning att ifrågasätta hans uppgifter. Han har själv berättat att han var tveksam och att han väntade på något mer från D för att en bekräftelse på att det fanns någon substans i det hon sade. Någon ytterligare information fick han inte och han har därför låtit det hela bero till dess att det kom information från förskolan. Även i detta fall har en anmälan utgjort en allvarlig anklagelse och det har varit ett stort steg att ta. Till det har kommit tveksamheten till att utsätta sitt barn för en utredning med allt vad det kan innebära.

50
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Eftersom D inte har lämnat några uppgifter under förhör består utredningen enbart av andrahandsuppgifter. Det är därför inte möjligt att göra någon bedömning av D och på vilket sätt hon har lämnat uppgifter. Hon har precis som A varit påtagligt besvärad av förhörssituationen och det kan antas att den möjligen har väckt minnen till liv. Det har varit fråga om ett enda lösryckt uttalande som FF har hört och det har dessutom inte varit möjligt att precisera det närmare i tid än vad som framgått av gärningsbeskrivningen. Utredningen kan enligt tingsrättens mening inte läggas till grund för en fällande dom och åtalet i denna del ska lämnas utan bifall. Påföljdsfrågan Daniel Forster förekommer inte i belastningsregistret. Av en i målet inhämtad personutredning har framgått att Daniel Forster lever under ordnade sociala förhållanden och att det inte finns någon misstanke om missbruk. Frivården har uttryckt att Daniel Forster har ett riskbeteende och med det har avsetts den omständigheten att han onanerar på sin arbetsplats. Frivården har i påföljdsfrågan anfört att det inte föreligger något traditionellt övervakarbehov men att det med hänsyn till att Daniel Forster utsätter sig för risksituationer finns ett behov av stöd och kontroll. Frivården har föreslagit att påföljden ska bestämmas till en skyddstillsyn i förening med särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård innefattande behandlingsprogrammet ROS för sexualbrottsdömda män. Påföljden för den gärning som Daniel Forster nu döms för leder normalt till en påföljd i form av kännbara dagsböter eftersom målsäganden endast varit sex år. Vad som är försvårande i detta fall är att Daniel Forster inom ramen för sin anställning där han har haft som uppgift att ta vård om B och andra barn har utnyttjat situationen. Det skulle tala för en skärpning av påföljden, men samtidigt måste beaktas att Daniel Forster inte kan vara kvar på sin arbetsplats och att han i händelse av en

51
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

lagakraftvunnen fällande dom rimligen inte kommer att kunna utöva det yrke som han är utbildad för. Påföljden kan därför stanna vid höga böter och med hänsyn till frihetsberövandet ska böterna anses vara helt erlagda. Skadestånd Daniel Forster har bestritt samtliga skadeståndsanspråk och förklarat sig inte kunna vitsorda några belopp som skäliga. Han har vitsordat ränteberäkningen. Med hänsyn till bedömningen av gärningarna kan A:s, C:s och D:s skadeståndsyrkanden inte bifallas. Daniel Forster ska förpliktas att betala skadestånd till B. Med hänsyn till vad som har framkommit kring gärningen bör ersättningen bestämmas till skäliga 10 000 kr jämte yrkad ränta. Beslag Daniel Forster har förklarat sig inte ha någon erinran mot beslaget. Den dator som har tagits i beslag har varit föremål för undersökning och det har inte anträffats något material som av undersökande polisman har bedömts som anmärkningsvärt. Tingsrätten finner därför att beslaget nu bör hävas. Övrigt Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde bör få stanna på staten.

52
GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4

DOM 2010-05-20

B 3268-10

Huvudförhandlingen har hållits inom stängda dörrar. Eftersom det finns anledning att anta att målsägandena kan komma att lida skada om deras identiteter röjs finns det skäl att låta sekretessen bestå beträffande deras och närståendes personuppgifter. Tingsrätten har i samband med huvudförhandlingens avslutande försatt Daniel Forster på fri fot. ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE se bilaga 7 (DV 400) Överklagande ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige men ges in till tingsrätten senast den 10 juni 2010.

Gunilla Åkerman Avräkningsunderlag, se bilaga 8.

Bilaga 2

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2010-04-22 MÅLNR: B 3268-10 AKTBIL: 37

Bilaga 3

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2010-04-27 MÅLNR: B 3268-10 AKTBIL: 62

Bilaga 4

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2010-04-27 MÅLNR: B 3268-10 AKTBIL: 63

Bilaga 5

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2010-04-27 MÅLNR: B 3268-10 AKTBIL: 64

Bilaga 6

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2010-04-27 MÅLNR: B 3268-10 AKTBIL: 65

Bilaga 7

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

skäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens dom-

www.domstol.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful