P. 1
gp_771716

gp_771716

|Views: 79|Likes:
Published by asdf344

More info:

Published by: asdf344 on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

~ BIJ

AVRUPA KOLTOR BA$KENTI

KOLTOR SANAT'IN KALBI EKIM'DE DE AVRUPA'NIN KOLTOR BA~KENTIISTANBUL'DA ATIYOR

Dolu dolu ge~en EylOI avrmn ardmdan Ekim'in gelmesiyle Avrupa'rnn kultur baskenti Istanbul yepyeni etkinliklerle sizlere tekrar merhaba diyor.

Bu ay 6zellikle birbirinden 6nemli sergilerin a~III~1 dikkat cekivor, Avrupa KOltOr Baskenti Istanbul'un kahci olusumlanndan biri olan "Sanat limam" bu ay da cok 6nemli uluslararasi sanatcilann eserlerine ev sahlpliqi vaprvor, 2008'den bu yana uluslararasi 6 sanatcryr "lstanbul'da Yasivor ve Cal~lyor" projesi kapsammda aglrlayan Istanbul 2010 Avrupa KOltUr Baskenti Ajansl, bu sayede TOrkiye'nin ~agda~ sanat birikimine 6nemli bir vaprt topluluqu kazandmvor,

Diger yandan, Osman II tarihinin en 6nemli kadrn karakterlerinden biri olan K6sem Sultan'm havanm eksene alarak tasarlanan uzun metraj film Mahpeyker:

K6sem Sultan bu ay g6sterime giren filmier arasinda yer ahvor,

Buyuk ud virtU6zlerinden Yorgo Bacanos arnsma duzenlenecek 1. llluslararasi Yorgo Bacanos Ud Festivali - Istanbul kapsammda rnuzikseverler 1 hafta boyunca dOnyanm onde gelen ud sanatcilarmm performanslanru dinlemenin yam srra, at61ye cahsmalan, seminerler, konserler ve resitallere katrlrna sans: bulacaklar.

Kentsel tasanm, killtllr ve bu alanlann kamusal alanla lliskileri konusunda fikir ahsverisini desteklemeyi amaclavan, muzik, cesitli g6sterimler,enstalasyonlar gibi bircok etkinliqin qerceklestirileceqi Insan Sehlrleri Festivali kente bakisa yeni bir soluk getiriyor.

Sadece Istanbul'da degil, Almanya'mn Bochum, Essen ve Ruhr kentleri ile Finlandiya'nm Pori kentinde dOzenlenecek konserlerden festivallere, sergilerden sovlesilere blrcok etkinlikle

Istanbul, coksesllllqinl dOnya kentlerine tasivor,

Zengin icerikli ve bircok sanatseverin ilgi duvabileceqi etkinliqi banndrran proqrarmrmza bu ay da g6stereceginiz ilgi icin simdiden tesekkur ederiz.

Enerjimiz Istanbul'dan ..• Enerjimiz Siz'den ...

editor@istanbuI2010.org

e-posta adresine her tOriD gtirD~ ve elestirilerinizi iletebilirsiniz.

AVRUPA KOLTOR ~~~~!!

FROM THE EDITOR ...

CULTURE AND ART COME TO LIVE AGAIN IN OCTOBER IN ISTANBUL, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

Following a full agenda in September, Istanbul European Capital of Culture will feature brand new events in October as well.

This month will see opening of many important exhibitions. "The Harbor of Art", one of the established components of Istanbul European Capital of Culture, will host exhibitions of a number of recognized international artists. Having featured 6 international artists within the scope of "Living and Working in Istanbul" project since 2008,Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency is thereby presenting important works to modern art life in Turkey.

On the other hand, this month's features include a full-length movie:

"Mahpeyker: K6sem Sultan", which is based on the life of K6sem Sultan, one of the most important woman figures of the Ottoman history.

1st International Yorgo Bacanos Oud Festival- Istanbul to be organized as a tribute to Yorgo Bacanos, one of the most important oud virtuoso, will give music lovers the chance to listen to the performances of the world's best oud players as well as participating in various workshops, seminars, concerts and recitals during 1 week.

The city will embrace a fresh breath with the Human Cities Festival to be organized for the purpose of supporting exchange of opinions about urban design, culture and their relationships with public through a number of events in the fields of music, exhibitions and installations.

Istanbul is bringing its versatility to the world cities through many events from concerts to festivals, exhibitions to interviews not only in Istanbul but also in Bochum, Essen and Ruhr in Germany and Pori in Finland

We would like to thank you in advance for your interest in this month's program that features many events that might grasp the attention of art lovers with their rich contents.

Our Energy is Istanbul ... Our Energy is You •..

Please send any questions or comments to editor@istanbuI2010.org

AVRUPA KOLTOR ~~~~!!

, , , ,

: OCTOBER 1 : MEETING

: FRIDAY

European Heritage Days Journees europeennes du patrimoine

3. AVRUPA MIRAS FORUMU VE ULUSAL KOORDINATORLER TOPLANTISI

Avrupa Konseyi'nin E~itim-KOltUr, Miras-Gendik ve Spor Bolumu'nce yOrOtOlen "Avrupa Miras GOnleri" etkinlikleri 1999 vrhndan bu yana Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu'nun yerel kamu ortaklanvla birlikte ger~ekle~tirdikleri bir etkinliktir. Avrupa Miras GOnleri kapsammda, 2008 vilmdan bu yana dUzenlenen "Avrupa Miras Forumlan", uluslararasi platformda kUltOrel mirasm vorumlanmasnu: kUltiirel miras alarundaki uzmanlar, merkezi ve yerel vonetim yetkilileri, turizm ve kUltUr endOstrisinde yer alan profesyoneller, okullar ve e~itimciler, mesleki egitim sektoru temsilcileri, arastrrmacilar, gonOIiO kurulus Oyeleri, uluslararasi hOkOmet ve sivil toplum orgOtleri gibi pavdaslar arasmdaki iletisimin qelistirilmesi, gO~lendirilmesi ve vavqmlastmlrnasrm hedefliyor. Avnca, kOltUrel miras konusunda de~i~en uygulamalan, vontem ve teknikleri yorumlamak; konu ile ilgili iletisimi saqlamak ve konunun yaygmla~tlnlmasl lcln bir birikim olusturmak: toplumun de~i~imler karsismda kulturel miras ile ilgili yeni bir bakis a~lsl getirmesine katkrda bulunmak da bu forumlarm arnaclan arasmda yer ahvor,

"3. Avrupa Miras Forumu ve Ulusal Koordinatorler Toplantisr" 1-3 Ekim 2010 tarihleri arasmda Halle Kongre Merkezi ve Istanbul Arkeoloji MOzeleri'nde qerceklesecek Avrupa 2010 "Yoksulluk ve Sosyal Dislanmavla Milcadele" ylli kapsamrnda, "KOltOrel Miras, Katllim ve Zenginlik" temasi cercevesinde 50 illkeden konuyla ilgili vaklasrk 200 uzmarun katilacaqr etkinlikler, Avrupa Miras GOnleri'nin 25. YII kutlamasi ile baslavacak ve farkh Olkelerden ornek cahsmalarm sunulmasmm ardindan, yuvarlak masa tarnsmalanvla devam edecek.

Tarih: 1-2-3 Ekim Yer: (Tarih SIr3SI ile)

Aya Irini. Hali~ Kongre Merkezi. Istanbul Arkeoloji Miizeleri

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 1 : MEETING

: FRIDAY

European Heritage Days Journees europeennes du patrimoine

3. EUROPEAN CULTURE PORTAL AND NATIONAL COORDINATORS MEETING

"European Culture Days" events organized by European Council EducationCulture, Heritage-Youth and Sports Unit are being organized as of 1999 with local public partners of European Council and European Commission. "European Culture Forums" being organized within the scope of European Culture Days as of 2008, aims to interpret cultural heritage at international platform; to develop, fortify and widespread communication between stakeholders like experts in cultural heritage area, central and local administration authorities, professionals in tourism and cultural industry, schools and educators, professional training sector representatives, researchers, voluntary agency members, international government and civil society organizations. Also we can list the following under the objectives of the portal; to interpret practices, management and techniques that are changing regarding cultural heritage; to maintain communication regarding the subject and to build backlogs to widespread the issue; to contribute to providing a new perspective regarding the cultural heritage against the changes in the society. "3rd European Culture Portal and National Coordinators meeting" shall be carried out at Golden Horn Congress Center and Istanbul Archeology Museums between October 1-3, 2010. Within the scope Europe 2010 "Depreviation Problems and Limits of Social Rights", events where approximately 200 experts from 50 countries will participate in within the frame of "Cultural Heritage, Accession and Wealth" shall start with 25th year celebration of European Heritage Days and shall continue with roundtable activities after samples from different countries are presented.

Date: 1-2-3 October Venue: (in the order of date)

Hagia Irene, Hali~ Congress Center, Istanbul Archeology Museums

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 1

: CONCERT I EVENTS

: FRIDAY

ALTIN YOLLAR - EVLIYA C;ELEBI'NIN IzlNDE

"Altm Yollar/Golden Routes",lstanbul kulturunu ve deqerlerini, modern "agm sevvahlan clan sanatcilar vasrtasivla dOnyaya tanrtmavi amachvor, Projenin lutf Krrdar Kongre ve Sergi Saravi'nda, dunvaca Onlu Katalan muzisven Jordi Savall'in "Istanbul 1710" adh konseri ile baslavan "Piri Reis'in Izinde" etabi etkinlikleri, Fransa,ltalya,lspanya, Yunanistan ve Mlslr'da 16-31 Temmuz 2010 tarihleri arasinda qerceklestirildi, Projenin O"OncO etabi "Evliya ~elebi'nin Izinde", 20 Eylul- 16 Ekim 2010 tarihleri arasinda Filibe, Sofya (Bulgaristan), OskOp, Manasnr (Makedonya), Pristina, Prizren, (Kosova), Belgrad (Sirbistan], Saraybosna, Mostar, Banja Luka (Bosna-Hersek), Zagreb [Hirvatistanl, Pees, Zigetvar, Moha", Bucapeste (Macaristan), Viyana (Avusturya), Mannheim, Frankfurt, Essen, Dortmund, Oberhausen (Almanya)'da qerceklestirilivor, "Evliya Celebi'nin lzinde" etabmda dOzenlenen etkinlikler cerceveslnde "0" Kadm," "Bezmara," "Serna: Nazim meets Brecht" konserleri, Zeynep Gunsur ve ekibinin "aHHval" adh dans gasterisi ile "Evliya Celebi ve MOzik" bashkh bir de konferans yer allyor. Avnca, Altm Yollar Projesi kapsarmnda, karikaturist Semih Po roy, fotoqraf sanatcrsi Ozcan Yurdalan ile yazar Ersin Kalkan'in yorumlanndan olusan bir kitap ve bir belgesel film hazirlanarak geni~ kitlelere ulastmlacak,

GOLDEN ROUTES - IN THE FOOTSTEPS OF EVLlYA C;ElEBI "Golden Routes" intends to display the culture and traditions of Istanbul through musicians, who are the contemporary voyagers. "In the Footsteps of Piri Reis" stage of the project which started with "Istanbul 1710" concert of world-famous Catalan musician Jordi Savall at LOtfi Krrdar Congress Center was completed in France,ltaly, Spain, Greece and Egypt in September 16-31,2010. The third stage of the project, "In the Footsteps of Evliya Celebi", will cover the events in Plovdiv, Sofia (Bulgaria), Skopje, Bitola (Macedonia), Pristine, Prizren, (Kosovo), Belgrade (Serbia), Sarajevo, Mostar, Banja Luka (Bosnia-Herzegovina), Zagreb (Croatia), Pecs, Szigetvar, Mohacs, Budapest (Hungary), Vienna (Austria), Mannheim, Frankfurt, Essen, Dortmund, Oberhausen (Germany) from September 20 to October 16, 2010. The events in "In the Footsteps of Evliya ~elebi" stage will be "Three Women", "Bezmara", "Serna: Nazim Meets Brecht" concerts, "aHHval" dance performance by

Zeynep GOnsur and her group and "Evliya ~elebi and Music" conference. _

Furthermore, within the Golden Routes project, a book and a AV~UP~

documentary i.~cluding comments from caricaturist Semih Poroy, re~"l;~

photographer Ozcan Yurdalan and author Ersin Kalkan will be made available:----

, , , ,

: OCTOBER 1

: CONCERT I EVENTS

: FRIDAY

PROGRAM

1 Ekim,Cuma Saraybosna

Belgesel film. kltap. fotoaraf ve karikatur ~hJmala". Yert:1 yrllglller ve sana~ilarla bulusma

Kunsrr: MU~ Kadln"

2 Ekim. Cumertesl

Mastar

~~s~S:;I.n~mKa~~p, fotoDraf ve karikatur ~hJmala"

3 Ekim. Pazar

Banja luka

Bt:lgrst:1 film, kltap, fotografve: karikatiir ~11~malarl

4 Ekim. Pazartesi

Zagreb

=.n~~" foto!Iraf"" karikatiir ~hl'nalan

SEkim,Sail

Zigetvar

Pees

Belg<sd film, kltap, foto!Iraf .. karikatiir ~h"nalan. Sana~1 Buiulmasl

6 Ekim. !;arpmba

Pees

Belgeselfjlm. kitap. fotalraf ve karikatur ~hJmala". Kunser: ·U~ Kadln"

7 Ekim. Persembe

Pees

~~~~In~:m. k.I~':i r:~r::a:' karikatiir ~h,malarl Ersu Pekin (~yar;.lebi & Muzik)

Kunser: Belmara

8 Ekim.Cuma

Moha~

Budapelle

Belgesel film, kitap, foto!Iraf ve karikatiir ~1",""la"

9 Ekim. Cumark:si

Viyana

Belg<sd film, kltap, fotoiIraf "" karikatiir ~1",""lan Kooser: "Sana: NazJm & 8m:ht Bul~ ... •

10 Ekim. Pazar

Frankurt

Belgesel film. kltap, fotoaraf ve karikatur ~hJmala" Kunser: ·Sema: Nazlm & Brtcht Bulu~maslR

11 Ekim. Pazartesi

Mannheim

Belgesel film. kitap. fotoQrafve karikatlir ~11,malan Kunser: ·Sema: Nazlm & Brecht Bulu,maslR

12 Ekim, Sail

Ruhr 2010

Dortmund

Sana~1 Bulu,masl

13 Ekim. !;arpmba Dortmund

~~::~~~it~~::~" karikatur ~hJmala"

14 Ekim. Persembe Essen

=.n~~" foto!Iraf .. karikatiir ~1",""lan

15 Ekim.Cuma

Oberhausen

Belgesel film, kitap. fotoarafvc karikatlir ~IIJmalan Konser: ·Sema Nazlm & S"rec:h Bulu~masl"

16 Ekim. Cumartesi

Dusseldorf

Istanbul

PROGRAM

October 1. Friday

Sarajevo

DOl:umentary. book. photographs and caricatures.

Local events and meeting with the artists Concert: 'Three Women-

October 2. Saturday

Mostar Documentary. book. photographs and caricatures Concert: "Three WomenD

October 3. Sunday

Banja Luka Documentary. book. photographs and caricatures

October 4, Monday

Zagrr:b Documentary, book, photographs and caricatures Concert: "Three Women-

October 5, Tuesday

Szigetvar Pees Documentary, book, photographs and caricatures. Artist Meetings

October6, Wednesday

Pees Documentary. book,

photographs and caricatures.

Concert: 'Three Women-

October 7. Thursday

Pees Documentary. book,

photographs and caricatures

Conference: Sevlt Ali Kahraman,

Ersu Pekin (Evliyat;elebi&Music)

Concert: Bezmara

October 8, Friday

Mohacs Budapest Documentary, book, photographs and caricatures

October 9, Saturday

Vienna Documentary, book. photographs and caricatures

Concert: "Serna: Nanm meets Brecht'

October 10. Sunday

Frankfurt Documentary,

book, photographs and caricatures Concert: "Serna: Nazim meets Brecht'

October 11. Monday

Mannheim Documentary, book, photographs and caricatures Concert: "Serna: Nazim meets Brecht'

October 12, Tuesday

Ruhr 2010 Dortmund Artist Meetings

October 13, Wedn<Sday

Dortmund Documentary, book, photographs and caricatures

Dance: aHHval/cirCUMstances

October 14, Thursday

Essen Documentary, book, photographs and caricatures

Concert: "Three Women-

October 15. Friday

Oberhausen Documentary, book, photographs and caricatures Concert: 'Serna: Nazim meets Brecht'

October 16. Saturday

Dusseldorf Istanbul

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 1

: EXHIBITION

: FRIDAY

c;oK DILLIILETI~IMIN MERKElI ISTANBUL 2. SERGISI

Istanbul Oniversitesi lletlsim Fakultesi Dekaru Prof. Dr. Suat Gezgin'in sahlpllqlnde qerceklestlrllecek "(:ok Dilli lletisirnin Merkezi: Istanbul" Sergisi kapsammda; Osmanh Devleti d6neminde payitaht Istanbul'da 21 farkh dilde vavrnlanrrus gazete ve dergi 6rneklerine ulasilarak, bunlarin suretleri, orijinal ebatlannda ve aciklamah bilgileriyle birlikte fotobloklara basilarak 2 farkh mekanda sergileniyor.

MULTILINGUAL COMMUNICATION CENTER ISTANBUL 2ND EXHIBITON

"Multilingual Communication Center: Istanbul" Exhibition to be hosted by Dean of Istanbul University Faculty of Communication, Prof. Dr. Suat Gezgin has accessed newspaper and journal samples from Istanbul Ottoman period issued in 21 different languages and printed on photoblocks the copies of these in original sizes including remarks which will be displayed in 2 different locations.

Tarih Date: 1-28 Ekim October

Yer: Tiirkiye Gazeteciler Cemiyeti Basm Miizesi

Venue: Journalist Community of Turkey Press Museum

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

DISNEYLAND MACERASI

Mickey, Minnie ve arkadaslanmn yer aldl~1 Disney On lce'da, gorkemli bir dekor, etkileyici koreografi, varano 1~lklandlrma ve muhtesem kostumler on plana <;Iklyor.

Gosteriler Istanbul 2010 Avrupa KUltUr Baskenti Ajansl E~itim Yonetmenllqi'nln desteqivle 29 Eylul, 10 Ekim tarihleri arasrnda Abdi lpekci Arena'da qerceklestlrilecek Ajanslmlz avnca 8000 <;ocu~un qosterivl ucretsiz izleyebilmeleri icin Istanbul II Milli Egitim MudUrlugu'nUn de desteqivle cahsmalanru son hizla surdurmekte,

Disney'in 80 vrldrr dUnyaca Unlu karakterleri Mickey, Minnie ve 110 kisiden olusan kadrosu buz ustunde gosterilerini sahnelerken, binlerce cocuk onlarla bir hayal dunyasma yolculuk edecek, bu hayal hi<; bitmesin isteyecekler.

DISNEY ON ICE

Disney On Ice show with Mickey, Minnie and their friends outstands with its glorious decoration, impressive choreography, creative lighting and spectacular costumes. Shows will be performed at Abdi Ipek<;i Arena between September 29 and October 10 with the support of Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Education Directorate. Our Agency continues its activities with the support of Istanbul Province National Education Directorate in order for 8000 kids to watch the show free of charge. Staff of 110 people of Disney with Mickey and Minnie known worldwide for 80 years perform their show on ice and thousand of children shall travel to a world of dreams wishing that dream will never be over.

Tarih: 1 - 2 - 3 - 6-7 -8-9- 10 Ekim Yer: Abdi lpek~ Arena

2 8cim Cumartesi Saat 11:00, 15:00 ve 18:30 3 8cim Pazar Saat: 11:00, 15:00 "" 18:30

9 8cim Cumartesi Saat 11:00, 15:00 ve 18:30 10 Ekim Pazar Saat: 11:00,15:00 ve 18:30 Di~er Gunl.r: 18:30

Giisteri Toplam Suresi: 90 dak. (+ 15 dak. ara)

Date: October 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Venue: Abdi lpekci Arena

October 2 , Time: 11:00 a.m. 3:00 Pp.m. and 6:30 p.m. October 3, Sunday, Time: 11 :00 a.m. 3:00 p.m. and 6:30 p.m. October9, Saturday, Time: 11:00 a.m. 3:00 p.m. and 6:30 p.m. October 10, Sunday, Time: 11 :00 a.m. 3:00 p.m. and 6:30 p.m. Other Days: 6:30 p.m.

Total Time of Performance: 90 minutes (+ 15 minute break)

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Yer Venue: Abdi Ipek,.i Arena Abdi Ipek,.i Arena SaatTime: 21:00 9:00 p.m.

..

: 1. kateqori : 2. kategori : J. cakatteQooryri

I category I category I egl

: 134,50 TL : 100,75 TL : 84,00 TL

4. kateqori category

67,25TL

5. kateqori : 6. kateqori9

category , category

50,50 n, : 33,50 TL

, , , , , , , , , , , , ,

LIVESeND WO R KS l.!_N

i 5 TAN B U 1..fi5"A YA$IYORlVE CALI$IYO~

ISTANBUL'OA Y~IYOR VE ~~IYOR

Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl Giirsel Sanatlar Yiinetmenligi tarafmdan vurutulen 'Istanbul'da Ya~lyor ve (:ali~lyor' projesi, 2008 vrhrun Agustos avmdan buqune, Avrupa'run r;agda? sanat alarumn iinde gelen aln sanatosrru aglrladl ve onlann Istanbul ir;in vaprt uretmelerini sagladl. Istanbul'da farkh tarihlerde haftalarca vasavan bu alu sanatcmm gerr;ekle?tirdigi cahstavlara katrlan sanatolann urettigi vapitlar, 2010yill sonrasmda da kahci olarak, Ttlrkive'nin r;agda? sanat birikimine eklenen en onernll miraslardan biri olarak kavrtlara ger;iyor. Projenin sonuclan Ekim ayl boyunca Sanat llmaru'nda sergilenecek.

Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl'mn Istanbul'un sanat altvapisnu ivilestirerek sanatcilann uretim imkanlanru qelistirrnek amacivla ba~lattlgl, "Istanbul'da Yasivor ve (:all?lyor" projesi 20.yy son yansmda kuresel sanata ivme kazandrrrms unlu r;agda~ sanaterlan 2008 Ylhnm Ekim aymdan 2010 vihrun ortalanna kadar Avrupa Kultur Baskenti Istanbul'da aglrladl.

Istanbul 2010 Avrupa Kllitur Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan vurutulen proje kapsammda alarunm iinde gelen 6 ismi; Remo Salvadori (ltalva), Sophie Calle (lransa), Victor Burgin (lnqiltere), Peter Kogler (Avusturya), Danae Stratou (yunanistan), Antoni Muntadas (Ispanya-ABD) Istanbul'a davet edildi.

Avrupa illkelerinden, alanlannda kavramsal ve biclmsel yenilikler ve acihmlar varatmis sanatcilann Istanbul'da vasamalari, sanatcilar ve aydmlarla karsilasmalan, genr; sanatcilarla r;ah~taylar yapmalan ve bu sureelerln sonunda uretilen vaprtlann ozel bir koleksiyon olarak Istanbul'a sunulmastm saglayan "lstanbul'da Ya?lyor ve (:all?IYor" projesi ile Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti AjanSI, Turkive'nln r;agda? sanat birikimine iinemli bir vaprt topluluqu kazandirnus olacak.

'lstanbuJ'da Yasrvor ve (:ah?lyor' projesine Turkive'den katilan 49 sanatnnm cahstavlar suresince, alamrun once gelen isimleriyle birlikte urettigi vaprtlar, 1 Ekim tarihinde Sanat limam'nda qerceklesecek olan acihsla sergilenmeye baslavacak, Sergi 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Projenin (:Iktllarl Ekim AYI Boyunca Istanbullu Sanatseverlerle Bulusuvor Sophie Calle'm fotoqraf ve yazm biresimlnden olusan vaprti "Son GoruntU/La Derniere Image/The Last Image" 'lstanbuJ'da Yasrvor ve Cah?lyor' r;ah?tay katrhmcilan sergisiyle avru gUn, 1 Ekim'de izlerkitleyle bulusacak, Yaprt, 31 Ekim tarihine kadar Sanat limaru'nda gorulebilecek.

Tarih: 1 - 31 Ekim Yer: Sanat Umam Saat: 18:00

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

Victor Burgin'in "Bir Okuma Yeri/A Place to Read" isimli vapm 2 Ekim'de Istanbul Arkeoloji MOzesi'nde qerceklestlrllecek olan a~III~la sanatseverlerle bulusacak. 31 Ekim'e kadar sergilenecek olan vaprt Sedad Hakki Eldem'in Sark Kahvesi'ni arkeolojik bir bakis a~lslyla yeniden tasanmlanmasi ve 3D modellemesi.

Antoni Muntadas'm Istanbul filmi "On Translation: Acrk Radyo"nun gala gosterimi ise 7 Ekim' de Istanbul Modern'de ger~ekle~ecek.

Remo Salvadori'nin "Surekli, Sonsuz, Sirndi Varolan/ Continuous, Infinite, Present" isimli vaprn, Peter Kogler imzah, Merinos tarafindan uretilen "Isimsiz:

Istanbul Hallsl/Untitled: Istanbul Carpet" isimli hall ve Danae Stratou'nun

7 Olkeyi kapsayan "Vital Space" projesine dahil edeceqi Vital Space: Istanbul' vapitmm yer alacagl sergi ise 22 Ekim tarihinde Tophane-i Amire'de aeilacak Sergi 11 Kasirn'a kadar ziyarete acik

Istanbul'da Ya~lyor ve l;:all~lyor projesinin tum vapitlan, Istanbul'un ilk kamusal uluslararasi ~a~da~ sanat koleksiyonu olarak tescil ediliyor

Projenin konseptini hazirlavan ve e~gudumO qerceklestiren Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl Gorsel Sanat Yonetmenl Beral Madra" Istanbul'da Yasivor ve l;:all~lyor projesi, 90'11 vrllarm basmdan bu yana Turklve'nin kuresel kultUr sanayi lcinde yerini alma ve soz sahibi olma cahsmalannm bir ornegidir. Istanbul'un kuresel baqlamda sanaterlar icin ceklcl bir kent ve esin kaynagl olup olmadrqmm da bire bir ol~ude smanmasidu. Alt: sanatcmm ve onlann birlikte ~all~tlgl Turkive'li sanatcilann urettigi vapitlarda Istanbul'un sunduqu kavrarnlan, du~unceleri ve imgeleri gorebilecegiz. Altl sanato Istanbul'u ve Istanbul ustunden TUrkiye'yi, kli~ele~mi~ Istanbul imgesinin, oryantalizmin ve Avrupa-merkezci bakism otesine ge~erek tarumrs oldular. Bu surecin olumlu etkilerini ve sonuclanru zaman icinde gozlemleyebiliriz.l;:all~taylara katilan 49 sanatci da efsanelesrnis sanatcilarla birlikte Istanbul'u yeniden tarumlama ve degerlendirme sureci vasadilar ve yeni isler urettller, Bu projeyi basanvla qerceklestiren Gorsel Sanatlar Yonetmenligi ekibi de buyuk bir deneyim kazandi."

"ISTANBUL'DA Y~IYOR VE !;ALI~IYOR" !;ALI~TAY SANAT!;ILARI Remo Salvadori; Hera Buyukta~~lyan, Ay~e Dogan, Ozge Enginoz, Eser Epozdemlr, Sine ErgOn, Ozan Gezer, Candan Inan, Bun;ak Konukman, Ayhan Mutlu, Ali Ibrahim Ocal, Beyza Tukel

Antoni Muntadas; Mehmet Dag, Ozerk Ergen~, Arzu Ku~slan, Pablo Martinez Muniz , Giine~ Oktay, Suat OgOt, Esen Gok~e Ozdamar, Ercan Vural, ~ref Ylldlrlm

Victor Burgin; Ahmet AM Akm, Murat Germen, Deniz Gul, Koray Kantareroqlu, Evrim Kavcar ,Nazi I Eda Noyan, Melisa Onel, Can Pekdemir, Serkan Taycan

Peter Kogler; Ahmet Albayrak, Sevgi An, Ozgul Arslan, Bengisu Bayrak, Merve ~endil, Candas Si~man, Irem Tok, BerkayTuncay,

Danae Stratou; Cern Gencer, Sibel Horada, Cemile Kaptan, Nazll Pektas, Timur Sezgin, Yasemin Nur Toksoy

Sophie Calle; Volkan Asian, Sed a Hepsev .Gozde llkln, Iz Oztat, ,Ani Setyan

Tarih: 1 - 31 Ekim Yer: Sanat Umam Saat: 18:00

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

LIVESeND WORKSl!_N iSTANBU~A YA$IYOR1VE CALI$IY0!!i

LIVE AND WORKS IN ISTANBUL

The "Lives and Works in Istanbul" project, overseen by the Visual Arts Directorate of the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency has, since August 2008, hosted six of Europe's leading contemporary artists and given them the opportunity to create unique pieces for Istanbul.

These six noted artists spent numerous weeks in Istanbul, organizing workshops during which local artists created works that, in 2010 and beyond, will be one of the most important and lasting legacies bequeathed to Turkish contemporary art by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency.

The fruits of this important project will be on display at Sanat limaru throughout October.

The "Lives and Works in Istanbul" project, which the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency initiated as part of its efforts to improve Istanbul's artistic infrastructure and offer artists expanded opportunities for productivity, hosted famous contemporary artists who made important contributions to the development of global contemporary art in the second half of the 20th century in Istanbul, the European Capital of Culture, between October 2008 and the first half of 2010.

Within the scope of the project, which was undertaken by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Directorate, six prominent artists: Remo Salvadori (Italy), Sophie Calle (France), Victor Burgin (England), Peter Kogler (Austria), Danae Stratou (Greece), Antoni Muntadas (SpainUSA), were invited to Istanbul.

The "Lives and Works in Istanbul" project made it possible for artists from European countries who have been responsible for important conceptual and formalistic innovations in their disciplines to live in Istanbul, interact with local artists and intellectuals, and hold workshops with young artists. The works created during this process form a special collection, which is one of the most central legacies that the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency will leave not only to Istanbul but also to Turkish contemporary art.

Pieces produced by the 49 artists from Turkey who took part in workshops conducted by leading international artists during the "Lives and Works in Istanbul" product go on display at Sanat limaru starting on Octob er 1st and can be viewed through October 31st.

Istanbul Art-lovers Can Enjoy the Output of the Project throughout October Sophie Calle's piece combining photographs and text, "La Derniere Image{The Last Image", goes on display at Sanat limaru along with works by "Lives and Works in Istanbul" workshop participants, opening on October 1st and running through October 31st

Date: October 1 - 31

Venue: Sanat liman!

Time: 6:00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

Art-lovers will have the chance to see Victor Burgin's "A Place to Read" for the first time at the opening to be held at the Istanbul Archaeology Museum on October 2nd. The piece, which takes an archaeological perspective on Sedad Hakki Eidem's "Sark Kahvesi", redesigning it and creating a 3D model of it, will be on exhibition through October 31st.

The gala performance of Antoni Muntadas's Istanbul film "On Translation:

A~lk Radyo" will be held at the Istanbul Modern on October 7th.

The exhibition, which includes Remo Salvadori's work entitled "Continuous, Infinite, Present", Peter Kogler's "Untitled: Istanbul Carpet" produced by Merinos and Danae Stratou's 'Vital Space: Istanbul", which will be incorporated in her project 'Vital Space", which spans seven different countries, will open at Tophane-i Amire on October 22nd and be on display through November 11th.

All of the works produced within the framework of the "Lives and Works in Istanbul" project are being registered as part of Istanbul's first publiclyowned international contemporary art collection.

Beral Madra, the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency's Visual Arts Director, who developed the concept for the project and also coordinated it says, "The "Lives and Works in Istanbul" project is an example ofTurkey's efforts, since the beginning ofthe 1990s, not only to take its place but also to have a say in the global culture industry. It is a test of whether Istanbul, in a global sense, appeals to and inspires artists. In the works produced by these six artists and the Turkish artists who worked with them, we can see the concepts, thoughts and images presented by Istanbul. The six artists went beyond the cliched image of Istanbul, orientalism and a Euro-centric perspective, getting to know the essential Istanbul and, through Istanbul, Turkey. In time we will observe the positive effects and results of this process. The 49 Turkish artists who took part in workshops with these renowned artists underwent a process of redefining and evaluating Istanbul, producing new works within this context. The Visual Arts Directorate team, which successfully undertook this major project, gained important experience."

"lMS AND WORKS IN ISTANBUL" WORKSHOP: PARTICIPATING ARTISTS Remo Salvadori; Hera Buyukta~~lyan, A~e Dogan, Ozge Enginoz, Eser Epozdemir, Sine Ergun, Ozan Gezer, Candan Inan, Burcak Konukman, Ayhan Mutlu, Ali Ibrahim Ocal, Beyza Tukel

Antoni Muntadas; Mehmet Dag, Ozerk Ergenr,;, Arzu Ku~aslan, Pablo Martinez Muniz , Gune~ Oktay, Suat Ogut, Esen Gokc;e Ozdamar, Ercan Vural, E~ref Yildmm

Victor Burgin; Ahmet Atrf Akin, Murat Germen, Deniz Gul, Koray Kantarcioqlu ,Evrim Kavcar .Nazh Eda Noyan, Melisa Onel, Can Pekdemir, Serkan Taycan

Peter Kogler; Ahmet Albayrak, Sevgi An, Ozgul Arslan, Bengisu Bayrak, Merve Sendil, Candas ~i~man, Irem Tok, BerkayTuncay,

Danae Stratou; Cem Gencer, Sibel Horada, Cemile Kaptan, Nazh Pektas, Timur Sezgin, Yasemin Nur Toksoy

Sophie Calle; Volkan Asian, Sed a Hepsev .Gozde llkin, Iz Oztat, Ani Setyan

Date: October 1 - 31 Venue: Sanat lima", Time: 6:00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

Sophie Calle

ISTANBUL'DA Y~IYOR VE GALI~IYOR

"Son Gori.inti.i I La Derniere Image I The Last Image" Sophie Calle Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetrnenliqi tarafmdan yurutulen 'Istanbul'da Yasryor ve f;all~lyor' projesi, 2008 vrhrun Agustos avmdan buqune, Avrupa'run ~agda~ sanat alarunm once gelen aln sanatnsim aglrladl ve onlann Istanbul icin vapit uretmelerinl saqladi. lstanbul'da farkh tarihlerde haftalarca vasavan bu alb sanatumn gerr;ekle~tirdigi cahstavlara katilan sanatcilann urettigi vapitlar, 2010 vrh sonrasmda da kahci olarak, Iurkive'nin ~agda~ sanat birikimine eklenen en onemf miraslardan biri olarak kavrtlara ger;iyor. Projenin sonuclan Ekim ayl boyunca Sanat llmarn'nda sergilenecek.

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl'mn Istanbul'un sanat altvapisrru ivilestirerek sanatcilann uretim irnkanlanm geli~tirmek amacivla ba~lattlgl, "Istanbul'da Yasrvor ve f;all~lyor" projesi 20.yy son vansmda kuresel sanata ivme kazandirrms unlu ~agda~ sanatcrlan 2008 vrhrnn Ekim aymdan 2010 vihmn ortalanna kadar Avrupa Kultur Baskentl Istanbul'da aglrladl.

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskentl Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan yurutUlen proje kapsammda alarunm onde gel en 6 ismi; Remo Salvadori (ltalva), Sophie Calle (Fransa), Victor Burgin (lnqiltere], Peter Kogler (Avusturya), Danae Stratou (yunanistan), Antoni Muntadas (lspanya-ABD) Istanbul'a davet edildi.

Avrupa ulkelerlnden, alanlannda kavramsal ve bicimsel yenilikler ve acihmlar varatrms sanatcilarm Istanbul'da vasarnalan, sanatcilar ve aydmlarla karslasmalan, genr; sanatcilarla cahstavlar yapmalan ve bu sureclerin sonunda uretllen vaprtlann ozel bir koleksiyon olarak Istanbul'a sunulmasirn saqlavan "lstanbul'da Yasrvor ve Call~lyor" projesi ile Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl, Turkive'nin r;agda~ sanat birikimine onemll bir vaprt topluluqu kazandrrmis olacak.

Sophie Calle'm fotoqraf ve vazrn biresiminden olusan vapm "Son Goruntu/La Derniere Image{The Last Image" 'Istanbul'da Yasivor ve Call~lyor' cahstav katihmcrlan sergisiyle avru gun, 1 Ekim'de izlerkitleyle bulusacak, Yaprt, 31

Ekim tarihine kadar Sanat llmaru'nda gorulebilecek. _

Tarih: 1 - 31 Ekim ~~¥~~

Yer: Sanat Limam ~~~~

, , , , , , , , , , , , ,

LIVESeND WORKSl!_N

i S TAN B U ~ ro'A YA$IYOR VE

CALI$IYO~

LIVE AND WORKS IN ISTANBUL

"La Derniere Image I The Last Image" Sophie Calle

The "Lives and Works in Istanbul" project, overseen by the Visual Arts Directorate of the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency has, since August 2008, hosted six of Europe's leading contemporary artists and given them the opportunity to create unique pieces for Istanbul.

These six noted artists spent numerous weeks in Istanbul, organizing workshops during which local artists created works that, in 2010 and beyond, will be one of the most important and lasting legacies bequeathed to Turkish contemporary art by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency.

The fruits of this important project will be on display at Sanat limaru throughout October.

The "Lives and Works in Istanbul" project, which the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency initiated as part of its efforts to improve Istanbul's artistic infrastructure and offer artists expanded opportunities for productivity, hosted famous contemporary artists who made important contributions to the development of global contemporary art in the second half of the 20th century in Istanbul, the European Capital of Culture, between October 2008 and the first half of 2010.

Within the scope of the project, which was undertaken by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Directorate, six prominent artists: Remo Salvadori (Italy), Sophie Calle (France), Victor Burgin (England), Peter Kogler (Austria), Danae Stratou (Greece), Antoni Muntadas (SpainUSA), were invited to Istanbul.

The "Lives and Works in Istanbul" project made it possible for artists from European countries who have been responsible for important conceptual and formalistic innovations in their disciplines to live in Istanbul, interact with local artists and intellectuals, and hold workshops with young artists. The works created during this process form a special collection, which is one of the most central legacies that the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency will leave not only to Istanbul but also to Turkish contemporary art.

Sophie Calle's piece combining photographs and text, "La Derniere Image/The Last Image", goes on display at Sanat llmarn along with works by "Lives and Works in Istanbul" workshop participants, opening on October [st and running through October 31st.

Sophie Calle; Volkan Asian, Sed a Hepsev .Gozde llkin, Iz Oztat, ,Ani setyaa

Date: October 1 -31 ~~~¥~~

Venue: Sanat Limam ~ .. !~!~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

EV iSLERiNE tiAPSOLMAVALIM, ISTANBUL/A CIKALIM.

ISTANBUL 2010, SAHNE KADINLARIN

Kadinlar, sinema, fotoqraf ve tasanm at61yelerinin ardrndan, urunlerivle, Istanbul'un ge~mi~i ve bugununu, vasarnayi du~ledikleri Istanbul'u anlativor ... Tasanmlarla, filmlerle, fotoqraflarla ... Kadrnlarm Istanbul'a ~lkaca~l, Istanbul 2010 Avrupa Kultiir Baskenti proqrarm kapsarnmdaki sergiler 20 Eylul'de bashvor,

Bu sergide, ge~ saatlerde korkuyla dola~tl~lmlz ya da ~lkamadl~lmlz sokaklan, bazen yurumekte zorlandiqmuz kaldmrnlan, vakamrzda i~nelerle bindiqimiz otobusleri, icinde olmadiqrrmz ya da geleneksel i~b61(jm(j icinde olduqumuz isaretlerfvle ya~adl~lmlz Istanbul var. Ama avru zamanda du~ledi~imiz Istanbul var ... Bebek bezi de~i~tiren erkekler g6rece~iniz tabelalar ... Arzu Okay A~lk Hava Sinernasi'na giden yollar ... Meydanlara firar etrnis ev esvalan ...

Otuzu askrn kadm, Arahk 2009'da fotoqraf, sinema, tasanm at6lyelerinde, Filmmor'da bulustu Evin i~i, sehrin henqarnesi, hayat gailesi icinde fotoqraflan, filmleri, tasanmlanyla bu sehirde nasil vasadiklanru, vasamak istediklerini Istanbullularla pavlasmak istedi ... Evin lsi, sehrin hengamesi, hayat gailesi demeden, e~i~in, komsunun, pazann 6tesindeki sokaklar, sahiller, sinemalar, kopruler, meydanlarda kadmlarla bulusmak, lstanbul'a "Ikmak istedi ...

Gunun her saati, dilediqirnlzce Istanbul'a ~Ikabilece~imiz bir gelecek du~uyle ... Kadinlann giizunden, ge"mi~i, bugunii ve dii~ledi~imiz haliyle Istanbul'u payla~tlglmlz sergilerin tarih ve yerleri:

1-10 Ekim

Beyoglu, Taksim Meydam ve Cihangir Park!

15-24 Ekim

Ka~lthane Meydam

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

EV ISLERINE HAPSOLMAYALIM. i:STAN:BUL'A CIKALIM •

..... ._ __ .- ... _ .. ---.-..,-- .. -._ ... _, '_ .... " ,,~.- ..... -, .. -

ISTANBUL 2010, WOMEN ON STAGE

Women tell the history and today of Istanbul and the Istanbul they wish to live in today with their own products following cinema, photograph and design workshops - with designs, movies, photographs ... Exhibitions within the scope of Istanbul 2010 European Capital of Culture program where women shall appear on stage in Istanbul starts on September 20. In this exhibition you can see the streets we are afraid to walk or pass by late at night, pavements that we sometimes have trouble to walk one, marks that we are not part of or that is not part of our traditional division of labor. But at the same time there is the Istanbul that we dream of... Signboards where you will see man changing diapers road to Arzu Okay Open Air Cinema ... house furnitures that escaped from their home to the streets ... More than 30 women met at Filmmor on December 2009 at photograph, cinema and design workshops. They wanted to share how they live and wish to live in the riot of the city using photos, movies and designs from life ... Without saying work of home, riot of the city, troubles of life, they wanted to meet women and be in Istanbul at streets, coats, cinemas, bridges and avenues away from the door steps of houses, away from neighbors and markets ... Hoping for a future where we can be in Istanbul at any time of the day as we wish ... Dates and locations of the exhibitions where we share Istanbul in the eye of the women with its past, present and the future we dream for it:

October 1 - 1 0,

Beyoglu, Taksim Square and Cihangir Park

October 15-24

Kaglthane Square

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

Bu proje Avrupa Birligi taratmdan finanse edilmektedir. This project is funded

by the European Union

IN~N ~EHIRLERI FESTlvALI

BRUKSEL - ISTANBUL 2010 KAMUSAL ALAN TASARLAMAK Human Cities Konferanslar, Grup (:all~malan & Atolve (:all~malan

Ana vorutucusu Pro Materia (BrOksel, BE), ortaklan ISTAV (Istanbul, TR) ve Recyclart (BrUksel, BE), destekleyicisi Istanbul 2010 Avrupa KOltUr Baskenti Ajansl, sozlesme makarm ise Merkezi Finans ve lhale birimi (MFIB) olan proje ile kultOr ve sanat alamnda Turkive ve AB arasmda sivil toplum divaloqunun qellstlrilmesi hedefleniyor. Human Cities Festivali, Istanbul Design Week kapsammda 29 EyIUI-3 Ekim 2010 tarihleri arasmda Eski Galata KoprOsOnde, Santralistanbul'da ve Bevoglu'nda ge\ekle~ecektir.

Proje; Istanbul, Bruksel ve birinci Human Cities projesine katilan diger sehlrler arasmda, kentsel tasanm, ktlltilr ve bu alanlann kamusal alanla illskilerl konusunda fikir all~veri~ini desteklemeyi hedefliyor. Kamusal alanlar bireylerin ihtlvaclan dikkate ahnarak tekrar vorumlanacaknr, Bu sefer "Kamusal Alan Tasarlamak" ba~llgl altmda Eski Galata Koprusu'nde ve Santralistanbul'da etkinlikler, konferans, enstalasyon ve sergiler ongoruluyor. Ylldlz Teknik Oniversitesi'nin ortakhqi ile BrOksel Recyclart'dan ses tasanmcrsi Guy De Bievre'm interaktif bir proje olarak hazrrladiq: 'My Favorite Istanbul Sound' cahsmasi, avnca konser olarak Santralistanbul'da izleyicilere sunulacak.

PROGRAM Saat: 10:30-20:00

Human Cities Video Gilskrimi

Ses Enstalasyonu: My Favourite Istanbul Sound - MFIS

Alper TOrkkan (TR), YlldlzTeknik Univesitesi ve Guy de Bievre (BEl, Recyclart Istiklal Caddesi Havatmda 24 Saat

Markus Lehto (FI) ve Selcuk AVCI (TRl. Urbanista (Istanbul I Londra)

Istanbul Cityscapes

Serge Anton (BE) Foto~raf g6sterimi

Saat: 16:30-17:30

Konuk KonulmaCI: Satyendra Pakhale (IN) - Atelier Satyendra Pakhale Kamusal Alan Tasarlamak: Resmi & Hanrlano

Yer: santralistanbul

Bilgi iin~rsitesi Konrerans Salonu, Galeri I, Kale Tasarlm Merkezi

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

Bu proje Avrupa Birligi tarafmdan finanse edilmektedir. This project is funded

by the European Union

HUMAN CITIES FESTIVAL

BRUSSELS ISTANBUL 2010: TO DESIGN A PUBLIC AREA Human Cities Conferences, Group Studies and Workshop Studies

The project whose Main Coordinator is Pro Materia (Brussels, BE), partners are ISTAV (istanbul, TR) and Recyclart (Brussels, BE), sponsor is Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, contracting authority is Central Finance and Tender unit (MFIB), aims to improve the civil society dialogue between Turkey and EU. Human Cities Festival will take place within the scope of Istanbul Design Week between September 29 - October 3, 2010 at Old Galata Bridge, Santralistanbul and Beyoglu.

Project aims to support exchange of ideas in regards to urban design, culture and relation of these with public areas between other cities that participate in Istanbul, Brussels and first Human Cities project. Public areas shall be reinterpreted by taking into consideration the needs of individuals. This time events, conferences, installation and exhibitions are being planned at Old Galata Bridge and Santrallstanbul under the title of "To design a Public Area". With the partnership of Yrldiz Technical University, "My Favorite Istanbul Sound" work prepared by sound designer Guy De Bievre as an interactive project shall also be presented to the viewers as a concert at Santral lstanbul,

PROGRAM

Time: 10:30 a.m. - 8:00 p.m. Human Cities Video Show

Sound Installation: My Favorite Istanbul Sound - MFIS

Alper TOrkkan (TR), Ylldlz Technical University and Guy de Bievre (BE), Recyclart 24 Hours in Life of Istiklal Avenue

Markus Lehto (FI) and Sekuk Avcl (TR),

Urbanista (Istanbul! London)

Istanbul Cityscapes

Serge Anton [BE) Photograph Exhibition

Time: 4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Guest Speaker Satyendra Pakhale (IN) - Atelier Satyendra Pakhale To design a public area: Official & Reminder

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

Venue: santralistanbul Bilgi University Conference Hall, Gallery 1, Kale Design Center

, , , ,

: OCTOBER 1 : FESTIVAL

: FRIDAY

Bu proje Avrupa Birligi tarafmdan finanse edilmektedir. This project is funded

by the European Union

INSAN ~EHIRLERI FEST1VAll

BROKSEl-ISTANBUl2010: KAMUSAl ALAN TASARLAMAK Human Cities Sergi & Bulusma Noktasl: Places to Be

"Places to be" sergisine katrhm i;a~nsl, cevresel tasanmdan antropolojiye kadar (mimari, cevre muhendisliqi, belgeseller ve kurgusal filmier, vb), konusu her hangi bir sekilde sehlr ile ilgili olan gorsel malzeme tasarlayan veya ureten herkese a~lk olarak vaprldi Toplanan gorsel malzemeler [fotoqraflar, video, kamusal alan o~eleri tasanrru] Eski Galata KoprOsO, Taksim mevdaru ve santralistanbul'da duzenlenecek "Places to be" sergisinin i~erigini olusturuvor.

HUMAN CITIES FESTIVAL

BRUSSELS - ISTANBUL 2010: TO DESIGN A PUBLIC AREA Human Cities Exhibition & Meeting Point: Places to Be Invitation to participate in "Places to be" exhibition is made open to anyone who design or produce materials regarding a city in one way or the other from environmental design to anthropology (architecture, environmental engineering, documentaries and fiction movies etc), Visual materials collected (photographs, video, public area object designs) shall compose the content of "Places to be" exhibition to be organized at Old Galata Bridge, Taksim Avenue and Santrallstanbul.

Tarih Date: 1-2-3 Ekim October

Yer: Eski Galata Kiipri.isi.i I Feshane Giri~i. Taksim Meydam ve santralistanbul

Venue: Old Galata Bridge I Feshane Entrance. Taksim Avenue and santralistanbul

Saat Time: 11 :00-23:00 11 :00 a.m.-ll :00 p.m.

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 1 : FESTIVAL

: FRIDAY

Bu proje Avrupa Birligi tarsfmdan finanse edilmeldedir. This project is funded

by the European Union

INSAN ~EHIRLERI FEST1VAll I HUMAN CITIES FESTIVAL BRUKSEl-lsTANBUl2010: KAMUSAl ALAN TASARLAMAK Human Cities Sehir Enstalasyonlan, Recyclart'm adrna ses tasanmcsi Guy De Bievre, Yrldiz Teknik Oniversitesi'nden Alper Turkkan ile beraber organize ettiqi ses enstalasyonu santralistanbul'da; earth performans, Eski Galata Kiiprusu'nde qerceklesecektir.

My Favourite Istanbul Sound (Orijinal fikir: Peter Cusack) herkes sehrin en sevdiqi sesini, ses tasanmcisi Guy de Bievre tarafmdan hazrrlanacak 15 dakikahk kompozisyona dahil edilmek uzere giinderebilir.

Soundwalk

Guy De Bievre ve Alper Turkkan

Bizi sehirde, sehrin seslerini coklu kompozisyon olarak alglladlglmlz bir yuriiyii~e ~Ikaracak. Alglda dikkatli olmak yiiksek konsantrasyon gerektirmektedir. Bu yOzden yOruyu~iin suresi maksimum 30 dakikadrr,

HUMAN CITIES FESTIVAL

BRUSSELS -ISTANBUl2010: TO DESIGN A PUBLIC AREA Sound Installations organized by Human Cities City Installations, sound designer Guy De Bievre in the name of Recyclart, Alper TOrkkan from Ylldlz Technical University shall take place at Santrallstanbul as live performance in Old Galata Bridge. My Favorite Istanbul Sound (Original idea: Peter Cusack); everyone can send the sound they love the most about the city to be included in the 15 minute composition to be prepared by sound designer Guy de Bievre, Soundwalk Guy De Bievre and Alper Turkkan We shall take a walk in the city with sounds of the city we recognize as multiple composition. Attentiveness in perception required high concentration. For this reason the walk shall last maximum 30 minutes.

My Fawurite Istanbul Sound Tarih: 1-2-3 Ekim

Saat: 10:00 -20:00

Yer: santralistanbul

Soundwalk

Tarih: 1-2 Ekim

Saat: 10:00-20:00

Yer: Eski Galata Koprusu , Feshane Giri~i

Intersection Bank vt

G~be Kitap Ge~ifi Performans. Intersection Ban~

Can Ali Diindar

Gii¢Ie Kitap Ge9fi

Ft:deriea lam

Tarih: 1-2-3 Ekim

Yer: Taksim Meydam'ndaki ~n r;im Hall

My Fawurite Istanbul Sound Date: October 1-2-3

Time: 10:00 a.m.- 8:00 p.m. Venue: santralistanbul

Soundwalk

Date: October 1-2

Time: 10:00 a.m.-8:OO p.m.

Venue: Old Galata Bridge' Feshane Entrance

Intersection Bank and

Nomads Book parade Performance Intersection

Bank Can Ali Dilndar Nomads Book Parade ~

Federiea lam BIIlI

Date: October 1-2-3 AV~UP~

Venue: Rying Grass Carpet atTaksim Avenue KOLTOR

~!.~'!!!

KULTURTIRI

Kultur Tm'nm proqrarm icinde: cocuklara y6nelik oyun tabanh etkinlikler, cocuk ve vetiskinlere y6nelik Istanbul'la ilgili cesltli film-belgesel g6sterimleri ve zivaretciler iein ani olarak saklayabilecekleri "Istanbul Hatirasr" fotoqraf cekiml bulunuyor.lstanbul'un 10 llcesinde ktsa sureli olarak konuslandmlacak "Kultur Tm'nda degi~ik sanat perforrnanslan sahnelenecek.

CULTURE LORRY

Culture Lorry program features game oriented events organized for children, various movies and documentaries about Istanbul for children and adultsand "Memory from Istanbul" photoshoot where visitors can have photos to keep as memories. "Culture Lorry", which will be present in 10 counties of Istanbul for a short period of time, will exhibit various performance arts.

Tarih Date: 1-8 Ekim October

Ver Venue: Kartal Meydam Kartal Square

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

16. ve 17. VOZVILLARDA MACARISTAN'DAVE IMPARATORLU~UN MERKEZINDE OSMANLI MIMARlsl

Istanbul ve Pees sehlrlerinln 2010 Avrupa KOltOr Baskentl olarak secilmesl dolavisivla, Pees Oniversitesi Arkeoloji Biilumu ve Istanbul Oniversitesi Sanat Tarihi BiilOmO ortak olarak, Pees kentindeki Dom Kotar Muzesi'nde, 2-4 Ekim 2010 tarihleri arasmda "16 ve 17. Yuzyillarda Maearistan'da ve lmparatorluqun Merkezinde Osmanll Sanati ve Mimarisi" bashkh uluslararasi bir sempozyum duzenllvor. Sempozyumda temayla ilgili bildiriler vermek uzere, Maearistan ve TOrkiye'nin yam srra dOnyadaki diger Oniversitelerden, enstitOlerden ve baglmslz katrhrnctlar davetli. Bildiriler, Osmanh EI Sanatlan ile Osmanh Mimarisi olmak uzere iki biilOmde gruplandlrllaeak ve Pees Oniversitesi Arkeoloji BiilOmu koordinatorluqllnde Pees 2010 Avrupa KOltur Baskenti Ajansl destegiyle sempozyum sonunda vavimlanacak

Sempozyumla eszamanh olarak, avru mekanda, Macaristan'm Osmanh lmparatorluqu hakimiyetinde olduqu 16. ve 17. vuzvillara ait Maear mOzelerindeki Osman II eserlerinden olusan bir sergi de qerceklestirilivor, 2- 29 Ekim 2010 tarihleri arasinda g6rOIebileeek olan sergide, Budapeste Tarih MOzesi, Budapeste Uygulamall Sanatlar Muzesi, Budapeste Milli MOze ile Pees Arkeoloji MOzesi ve Pees Tarih MOzesi'nden seci'en, seramik, maden, hall ile tekstil ve deri i~lerinden olusan eserler yer alacak, Sergi kapsammda Istanbul Oniversitesi SanatTarihi B610mO koordinatorluqtmde, Istanbul 2010 Avrupa KOltOr Ba~kenti Ajansl destegiyle bir katalog da yaymlanaeak. Katalogda "16. ve 17. vuzvillarda Osrnanh DOnyasl ve Maearistan", "16. ve 17. yOzyll Osman II Sanati ve Mimarllgi", "Maearistan'da Osmanh D6nemi Sanati ve Mimarllgl" ana bashklan altrnda makaleler ile sergide yer alaeak eserlerin ilgili muze uzmanlan tarafmdan vazilacak kisa tanrnm bilgileri yer alaeak.

Semp0ZY,um Tarihi: 2-4 Ekim Sergi Tarihlerl: 2-29 Ekim

Yer: Dom Kotar Miizesi, Pees, Macaristan

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

16. and OTTOMAN ARCHITECTURE IN HUNGARY AND CENTER OF THE EMPERORSHIP ON 17TH CENTURY

lAs city Istanbul and Pees has been chosen as 2010 European Capital of Culture, Pees University Department of Archeology an Istanbul University Department of Art History is organizing an international symposium in Dom Kotar Museum in Pees between 2-4 October 2010 with the title "Ottoman Art and Architecture in Hungary and Capital of the Emperorship in 16th and 17th Century". Independent participants from other universities and institutes from other countries along with Hungary and Turkey in order to issue notices regarding the subject. These notices shall be grouped under two sections as Ottoman handicrafts and Ottoman Architecture which will be published at the end of the symposium with the support of 2010 European Capital of Culture Agency as coordinate by Pees University Department of Architecture. Along with the symposium an exhibition shall be organized in the same arena displaying Ottoman art works in Hungary museums from 16th and 17th century during the time when Hungary was controlled by Ottoman Emperor. In the exhibition that can be visited between October 2-29, 2010, ceramic, metal, rug and textile and leather works selected from Budapest Museum of History, Budapest Applied Arts Museum, Budapest National Museum and Pees Museum of Archaeology and Pees Museum of History. Within the scope of the exhibition, a catalogue will be published as coordinated by Istanbul University Department of Art History and with the support of Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency. The catalogue shall cover brief information prepared by related museum experts of art works in the exhibition and articles will be issued regarding "Ottoman World and Hungary in 16th and 17th century", "Ottoman Art and Architecture in 16th and 17th century", "Ottoman Period Art and Architecture in Hungary".

Symposium Date: October 2-4 Exhibition Date: October 2-29

Venue: Dom Kotar Museum Pees. Hungary

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

c;oCUK DOSTU ISTANBUL

Cocuk Dostu Istanbul Projesi'nin ~Ikl~ noktasi sokaklar, meydanlar, parklar, oyun bahceleri, endUstriyel ve tarihi alanlar, klYI alanlan ve ormanhk alanlar gibi kentsel kamusal alanlann etnik, sosyal, ekonomik ve kulturel farklar g6zetmeksizin tum cocuklann lhtlvaclanna cevap veren ve dolavisrvla Istanbul'u tum kent sakinleri icin 'iyi bir sehir' yapan vasanabilir bir Istanbul varatmaknr,

Projenin temel amac: cocuklann kentin kGltGrel ve tarihi rnirasma sahip e;lktl~1 cocuk dostu bir Istanbul yaratmak lcln cocuk ve qenclerl sehlr planlamasi, tasanrm ve insaasi sureclerlne dahil etmek: bu amacla cocuk ve gene;ler ile birlikte cahsarak onlann arasnrma, pavlasrm, kavrama gucu ve kapasitelerini arttirmaktrr,

Proje Sahibi: Gene; G6nulluler Dernegi

Ortak: The Solar Action Research Centre.Bati Ingiltere Oniversitesi

PROG RAM Tarih: 2 Ekim

KUltUrel Peyzaj Tasanm Atiilyesi, Tasanm Atiilyesi - Cocuklardan d~i~mesini arzu ettikleri bir alana odaklamp, bu alan hakkmdaki \ozum iinerilerini bir maket ile giistermeleri istenir.

Yer: Semsipasa 1.0. Okulu (OskUdar) Tarih: 4 ve 8 Ekim

Proje Oncesl Yere Ba~lIllk Anketi, Anket Calismasi, Kaglthane Merkez 1.0. Okulu (Kaglthane), Gunebakan 1.0. Okulu (Kaglthane), Osman Faruk Verimer 1.0. Okulu (Kaglthane), Okcu Musa 1.0. Okulu (Beyoglu), Katip Celebi 1.0. Okulu (Fatih)

Proje oncesi yere bagllilk anketi, cocuklann, gene;lerin ve coeuklann ailelerinin sokaklanna, mahallelerine ve Istanbul'a olan bagllilk duygulannl, ya~dlklan ~ yerle ilgili bilgilerini; ve vakm c;evre, mahalle ve Istanbul kentini koruma IEIIl veya geli~tirme egilimlerini iih;meyi amac;lar. ~~¥~~

~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

CHILDREN'S FRIEND ISTANBUL

The starting point of the Children's Friend Istanbul Project is to turn Istanbul into a 'good' livable city for all people in Istanbul by meeting the needs of all children from any ethnical, social, economic and cultural backgrounds in all public areas from the streets, parks, playgrounds to industrial and historical sites, coasts and forestry.

The primary objective of the project is to include children and teens into urban planning, design and construction processes in order to make Istanbul a children-friendly city, where cultural and historical heritage is embraced by children, and to work with children in order to enhance their researching, sharing, understanding skills and capacities.

Project Owner: Young Volunteers Association

Partner: The Solar Action Research Centre, Western England University

PROGRAM Date: October 2

Cultural Landscape Design Workshop, Design Workshop - Children are asked to focus on an area that they would like to see it changed and show a model of their solutions for that area.

Venue: Semsipasa Elementary School (Uskudar) Date: 4 and 8 October

Pre-Project Local Loyalty Survey, Survey Study, Ka~lthane Central Elementary School (Kaglthane), Gunebakan Elementary School (Kaglthane), Osman Faruk Verimer Elementary School (Ka~lthane), Okcu Musa Elementary School (Beyoglu), Katip \:elebi Elementary School (Fatih)

Pre-project local loyalty survey is aimed at measuring the loyalty of children, teens and their families in their streets, neighborhoods and Istanbul; their

level of knowledge about the place they are living in; and their tendency ~ towards protection or improvement of their neighborhoods and the city IEIIlI of Istanbul. ~~~¥~~

~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

EBRU TEKNEDEN I;IKIYOR SERGI VE EBRU ATOLYELERI

Geleneksel sanatlanrmz arasmda her eserin tek ve benzersiz olmas baknnmdan ozel bir yere sahip olan ve Istanbul'un ki.ilti.ir hayatmda kokli.i bir qecmlse sahip, ebru sanatim, klasik i.islubunu devam ettirmesine destek olmak ve geleneksel terkibini tanrtmak amacivla Istanbul 2010 Avrupa Ki.ilti.ir Baskenti Ajans: Geleneksel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan di.izenlenen "Ebru Tekneden elklyor" bashvor,

Alparslan Babaoglu danl~manllglnda, M. Sadreddin Oze;imi koordinat6rli.igiinde qerceklesecek projenin ilk etkinligi Yeni Camii Hiinkar Kasn'nda 1 Eyli.il'de baslavan ve 2 Ekim'e kadar goriilebilecek olan "Turk Ebrusu'nda Duzqunrnan Ekoli.i" sergisi. Sergi, Turk Ebru Sanati'nm en buyuk ustasi olarak bilinen Mustafa Duzqunrnan ve bugun her biri birer ekol olan ue; ogrencisi, Alparslan Babaoqlu, Fuat Basar ve Sabri Mandrraci ile vine bu ue; ustarun vetistlrip icazet verdigi iie; ogrenci, Sadreddin Ozcimi, Hulva Demirel ve Sedat Altmoz olmak uzere, Turk ebru sanatimn en gi.ie;1U darnan olan Duzgi.inman Ekolu'nun ue; ku~aglnl gozler onune seriyor. Sergiye bir katalog da eslik ediyor.

Proje kapsammda, M. Sadreddin Oze;imi koordinatorluqunde 18 Eylul'den baslavarak bes hafta boyunca Cumartesi gunleri 12:00 - 17:00 saatleri arasmda Erninonu, Sultanahmet, Taksim, Kadlkoy meydanlan ve Levent Metrocity onu olmak uzere, halka ae;lk alanlarda ucretsiz ebru atolveleri kurulacak ve halkm katthrrnvla qereeklesecek bu atolvelerden secilecek eserlerin yer alacaqi ikinci bir katalog vavrmlanacak

PROGRAM

2 Ekim Taksim Meydam

9 Ekim Kadlkoy Meydam .. 16 Ekim Levent Metrocity Onu Saat: 12:00 - 17:00

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

EXHIBITION AND MARBLING WORKSHOP MARBLING COMES OUT OF THE TANK

Marbling art which has a special place in our traditional arts as each art work is unique and exclusive and which has its roots in culture life of Istanbul is now the subject of "Marbling comes out of the tank" organized by 2010 European culture of Capital Agency Traditional Arts Directorate in order to support it to continue its classic style and to promote its traditional composition.

The project to be carried out under the supervision of Alparslan Babao~lu and as coordinated by M. Sadreddin Ozr,;imi shall first exhibit "DGzgGnman School in Turkish Marbling Art" in Yeni Camii Hunkar Pavillion to start as of September 1 and continue until October 2. Exhibition demonstrates three generations of DGzgGnman School which is the strongest vein ofTurkish marbling art: biggest master ofTurkish marbling art, Mustafa DGzgGnman and his three students who are now schools of this art today, Alparslan Babaoqlu, Fuat Basar and Sabri Mandrraci and also their three students Sadreddin Ozr,;imi, Hulva Demirel and Sedat Altmoz, A catalogue accompanies the exhibition. Within the scope of the project and coordinated by M. Sadreddin Ozr,;imi starting as of September 18 for the following 5 weeks on Saturdays between 12:00 - 17:00 at Eminonu, Sultanahmet, Taksim, Kadlk6y avenue and in front of Levent Metrocity, free of charge marbling arts workshops shall be opened in public areas and a second catalogue will be prepared with art works selected from these workshops.

PROGRAM

October 2 Taksim Square October 9 Kadlk6y Square

October 16 in front of Levent Metrocity Time: 12:00 a.m. - 5:00 p.m.

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 2

: WORKSHOP

: SATURDAY

GORUNURLUK PROJESI 6

Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenllql'nln desteqivle GalataPerform tarafmdan duzenlenen "Gorunurluk Projesi 6"; yedi atolveden olusan bir program sunuyor. Proje kapsammda yer alan atolveler: 5 degi~ik mekanda, EylOl ayl boyunca devam edecek Bir ay surecek atolve cahsrnalan: 2 Ekim 2010, Cumartesi gunu duzenlenecek "Gorunurluk Projesi 6"da, bir harita ve program aracihqivla sanatseverlerle bulusacak, Eylul ayl boyunca ucretsiz olarak qerceklesecek atolveler arasmda oyun yazarllgl, maske, performans, kuram ve tiyatro teorisi atolveleri var. Farkll disiplinlerden atolve cahsrnalanrun bir arada bulunduqu programm sonuclan 2 Ekim gunu tum gun boyunca acrlacak atolve etkinlikleri ve cahsrnalan kapsammda seyirciyle bulusuvor,

VISIBILITY PROJECT 6

With the support of Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Directorate, 'Visibility project 6" organized by GalataPerform presents a program composed of seven workshops. Workshops within the scope of the project shall continue in 5 different locations throughout September. Workshops studies that shall last for one month shall meet with the art lovers in 'Visibility Project 6" to be organized on 2 October 2010, Saturday with a map and program.

Script writing, mask, performance, doctrine and theater theory workshops are included under the workshops to be held as free of charge in September. Products of the program where workshops from different disciplines are carried out shall meet with the viewers on October 2 with the workshop activities and studies to be held throughout the day.

Yer Venue: GalataPerform

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

iicretsiz : admission: free - of _ charge 29

, ,

, , , , , , , , , , , , ,

PROGRAM

1- Yeni Metin Yeni Tiyatro Oyun Yazarligl Atolyesi Tilr; Oyun Yazarll~1

Diizenleyen: Ceren Ercan, Mark Levitas

Gosteri Tarihi: 2 Ekim Cumartesi, Galata Kule Meydanl Saat: 17:00

www,vedigerseyler,eom

2- Ergene-Koro

Tilr: Perfonmans

Dilzenleyen: Kainat Giizeli

Gosteri Tarihi: 2 Ekim Cumartesi, Kuledibi Meydanl, Galata Saat: 9:00

http://missuniverse74.blogspot.com

3- Goigeli Masaliar

Tiir: Dans, golge oyunu

Diizenleyen: Gonea G(Jm(J~yak, Erdem Giindiiz, Performance Planet Dans: Gonea Giimii~yak, Erdem Giindiiz

Canli Miizik: ~ebnem Poryah (fliit), Niliifer Akbayo~lu [klavye), Bur~in Elmas [saksafon) Poi Art: Cihan llhanh, Tesekkurler: Banu Taylan

Gosteri Tarihi: 2 Ekim Cumartesi,

Saat: 20:00

Gosteri ve ~Ik Prova Mekam: Kuledibi Meydam, Galata-Beyo~lu. Daha detayh bilgi iQn: http://goncagumusayak.wordpress.com

4- Barin Yurt Atiilyeleri - lid ileri Bir 6eri

Dilzenleyen: Dicle ~an

Tilr: Dans

6iisteri Tarihi: 2 Ekim Cumartesi Mekan: Bann Yurt

Adres: Ali Hoea Yoku~u, Dibek I;,kmazl, No: 34, Tophane, Beyo9lu.

5- G~mi,ten Gilniimiize Galata'da Yahudi Diigilnleri Dilzenleyen: Nitsa Viktorya Samur

mr: Belgesel

Gosteri Tarihi: 2 Ekim, Cumartesi Mekan: Bann Yurt

Adres: Ali Hoea Yoku,u, Dibek I;lkmazl, No: 34, Tophane, Beyo9lu.

6- Inside Out / Ters Yiiz

Diizenleyen: Simona Zemaityte

Tiir: Ca~da, Sanat

Gosteri Tarihi: 2 Ekim, Cumartesi Mekan: Bann Yurt

Adnes: Ali Hoca Yoku~, Dibek QkmaZl, No: 34, Tophane, 8eyo91u.

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

30 iicretsiz : admission: free - of - charge

, ,

, , , , , , , , , , , , ,

PROGRAM

1- New Script New Theater Script Writing Workshop Type: Script Writing

Organized by: Ceren Ercan, Mark Levitas

Date of Performance: October 02, Saturday, Galata Kule Square, 05:00 p.m. www.vedigerseyler.com

2- Ergene-Chorus

Type: Performance

Organized by: Kainat Guzeli

Date of Performance: October 02, Saturday, 07:00 PM, Kuledibi Square, Galata http://missuniverse74.blogspot.com

3- Shadow Stories

Type: Dance, shadow-play

Organized by: Gonca Gumu~ayak, Erdem GUndUz, Performance Planet Dance: Gonca GUmU~ayak, Erdem GUndUz

Live Music: Sebnern Poryah (flute), Nilllfer Akbayoglu (piano), Burcm Elmas (saxophone) Poi Art: Cihan llhanh,

Special thanks: Banu Taylan

Date of Performance: October 02, Saturday, 08:00 p.m.

Location of Performance and Rehearsal: Kuledibi Square, Galata-Bevoqlu, For detailed nformation: http://goncagumusayak.wordpress.com

4- Barin Yurt Workshops Two Forward One Backward

Organized by: Dicle Dogan

Type: Dance

Date of Performance: October 02, Saturday

Venue: Bann Yurt Address: Ali Hoca Yokusu, Dibek <;lkmazl, No: 34, Tophane, Beyoglu.

5- Jewish Weddings At Galata From Past To Today

Organized by: Nitsa Viktorya Samur

Type: Documentary

Date of Performance: October 02, Saturday

Venue: Bann Yurt Address: Ali Hoca Yokusu, Dibek <;lkmazl, No: 34, Tophane, Beyoglu.

6- Inside Out / Ters Yiiz Organized by: Simona Zemaityte

Type: Modern Art

Date of Performance: October 02, Saturday Venue: Bann Yurt

Address: Ali Hoca Yoku~u, Dibek <;lkmazl, No: 34, Tophane, Beyoglu.

It)

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

iicretsiz : admission: free - of _ charge 31

, ,

, , , ,

: OCTOBER 2

: CONFERENCE

: SATURDAY

HZ. MEVLANA'NIN D06UM VE OlUME BAKI~I "Mevlana Celaleddin-i Rilmi'nin

Dogumunun 803. Ylldoni.imi.i Mi.inasebetiyleR

Uluslararasi Mevlana Vakfi'nm Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti etkinlikleri cercevesinde gerc;ekl~tirdigi Mevlana konferanslan Yenikapi Mevlev1hanesi'nde devam ediyor.

30 Eylul 1207 gunu doqan Mevlana Celaleddin-l Rumi'nin Dogumunun 803. Ylld6numu munasebetivle "Olmek Ic;in Dogmak Gerek" bashkh bir konferans verllecek, Konferansa konusmaci olarak katilacak olan Selcuk Oniversitesi Mevlana Enstitusu Muduru Dr. Nuri Simsekler, Hz. Mevlana'ntn ashnda Yuce Allah'rn gerc;ek makarnmda 61mek anlarmna gelen "Doqurn'u ve yok olma degil aksine "Sevgili"ye kavusrna ve gerc;ek alemde dogma olarak nitelediqi "Olum"e baktsru ve ikisi arasmdaki 'mecburi hizmet' sirresi "Ya~m"l Mevlana'nln fikirleri ve 6gretileri cerceveslnde aktaracak,

BIRTH AND DEATH PERSPECTIVE OF MEVLANA "To celebrate 803rd Anniversary of Mevlana Celaleddin-i Rilmi's Birth"

Mevlana conferences organized by International Mevlana Foundation within the frame of Istanbul 2010 European Capital of Culture activities continue in Yenlkapi Mevlevi Lodge. Mevlana Celaleddin-i Rum1' born on 30 September 1207 shall organize, "To Born to Die" conference to celebrate 803rd Anniversary of Mevlena. Selcuk University Mevlana Institute Director Dr. Nuri Sirnsekler who shall be the guest speaker in the conference and explain perspective of Hz. Mevlana on "Birth" which in fact means to die in the real authority of Allah and "Death" which is not referred to as extinction on contrary referred to as to rejoin "Lover" and as birth in real world and "Life" which is the Compulsory Service period between these two based on ideas and teachings of Mevlana.

KONFERANS CON FERENCE Dr. Nuri .Sim,ikler

(Sell.uk iJniversitesi Mevlana Ara~tlrmalarl Enstitilsil Mildilril) (Seh;uk University Mevlana Researches Institute Director) Yer Venue: Yenikapi Mevlevihanesi Yenikapi Dervish Lodge Saat Time: 14:00 2:00 p.m.

Sema Ayini Noble Gereony Of Sema

Saat: 15:30 Sema Ayini, Hz. Mevlana'mn Dogum Gilnii Time: 3:30 p.m. Sema Ritual, Birthday of Hz. Mevlana

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 2 : CONCERT

: SATURDAY

ISTANBUL MIMARISININ Muzl61 - 8

DEDE EFENDI VE YENIKAPI MEVLEVlHANESI MIMARININ MUZIGINI KE~FETMEK

Turk Musikisi Vakfi, Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti etkinllklerl cercevesinde uygulanacak olan "Istanbul Mimarisinin Muzigi" bashkh projesinde, Istanbul'un siluetini olusturan mimariye paralel bir muzigin varhqindan soz ediyor ve bu muzige dikkat cekmeyl amachvor,

Tasawuf tarihimizin oldugu kadar muzik tarihimizin de en once gelen mekanlarmdan olan Yenlkapi Mevlevihanesi, Dede Efendi ve ltrl orneklerl basta olmak uzere, muzik tarihimizin bircok onemli bestekanru vetistirmekle unlu, Muzik havatmm en verimli donernlerinl Yenikapi Mevlevihanesi'nde vasavan Dede Efendi'nin eserleri, ait olduklan mekanca vaklasik 180 yll sonra bir kez daha sestendlrlimls olacak.

Klasik Turk Muzigi dunvasmm en once gelen kurumu olan Istanbul Devlet Klasik Turk Muzigi Korosu'nun yetkin ve ust clzqldeki icrasrvla muzikal bir ~olene donusrnesi beklenen konseri Fatih Salgar vonetecek

MUSIC OF ISTANBUL ARCHITECTURE - 8 DEDE EFENDI AND YENIKAPI MEVLEVI LODGE

TO DISCOVER OF ARCHITECTURE

In its project called "Music of Istanbul Architecture" to be carried out within the frame Istanbul 2010 European Capital of Culture events, Turkish Music Foundation talks about the existence of a music that is parallel to the architecture which creates the silhouette of Istanbul and tries to draw everyone's attention to this music.

Yenikapi Mevlevi lodge which is one of the most outstanding sites of the music history as well as the history of Sufi is known with its reputation of teaching many important composers of our music history including Dede Efendi and Itri. Compositions of Dede Efendi who lived in Yenikapi Mevlevi lodge in his most productive years shall be performed in where they belong after approximately 180 years.

With competent and perfect performance of Istanbul State Classical Turkish Music Choir which is the most important institution in Classical Turkish Music world, the musical is expected to turn into a festival. The concert will be conducted by Fatih Salgar.

--

AVRUPA

KOLTOR ~!..~

Yer Venue: Yenikapi Mevlevihanesi Yenikapi Mevlevi lodge SaatTime: 20:00 8:00 p.m.

iicretsiz : admission: free· of • charge 33

, ,

, , , , , , , , , , , , ,

Victor Burgin

ISTANBUL'DA Y~IYOR VE c;ALI~IYOR

"Bir Okuma Veri I A Place to Read" Victor Burgin

Istanbul 2010 Avrupa KUltUr Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenllql tarafmdan vurutulen 'lstanbul'da Yasivor ve !;all~lyor' projesi, 2008 vrhrun Agustos avmdan bugUne, Avrupa'run c;agda~ sanat alanmm onde gelen aln sanatnsirn aglrladl ve onlann Istanbul icin vaprt Uretmelerini sagladl.lstanbul'da farkh tarihlerde haftalarca vasavan bu aln sanatcmm gerc;ekle~tirdigi cahstavlara katuan sanatcuann Urettigi vaprtlar, 2010 ylll sonrasinda da kalici olarak, TUrkiye'nin c;agda~ sanat birikimine eklenen en onemli miraslardan biri olarak kavrtlara gec;iyor. Projenin sonuclan Ekim ayl boyunca Sanat limaru'nda sergilenecek.

Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl'nm Istanbul'un sanat altvapisiru ivllestirerek sanatcilann uretlm imkanlanm qelistirmek amacivla ba~lattlgl, "lstanbul'da Ya~lyor ve !;all~lyor" projesi 20.yy son vansmda kuresel sanata ivme kazandirrms unlu c;agda~ sanateilan 2008 vrhrun Ekim avrndan 2010 vrlmm ortalarma kadar Avrupa KUltUr Baskenti Istanbul'da aglrladl.

Istanbul 2010 Avrupa KUltUr Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan yurOtUlen proje kapsammda alarunm on de gelen 6 ismi; Remo Salvadori [ltalval, Sophie Calle (Fransa), Victor Burgin [lnqiltere), Peter Kogler (Avusturya), Danae Stratou (yunanistan), Antoni Muntadas (Ispanya-ABD) Istanbul'a davet edildi.

Avrupa ulkelerinden, alanlannda kavramsal ve bic;imsel yenilikler ve acihmlar varatrms sanatcilarm Istanbul'da vasamalan, sanatcilar ve aydmlarla karsilasmalan, gene; sanatcilarla cahstavlar yapmalan ve bu sureclerln sonunda Uretilen vaprtlann ozel bir koleksiyon olarak Istanbul'a sunulmasrru saqlavan "lstanbul'da Ya~lyor ve !;all~lyor" projesi ile Istanbul 2010 Avrupa KLiltur Baskenti Ajansl, TUrkiye'nin c;agda~ sanat birikimine onernli bir vaprt topluluqu kazandirrrus olacak,

Victor Burgin'in "Bir Okuma Yeri/A Place to Read" isimli vapm 2 Ekim'de Istanbul Arkeoloji MLizesi'nde qerceklestlrllecek olan aC;III~la sanatseverlerle bulusacak. 31 Ekim'e kadar sergilenecek olan vaprt Sedad Hakki Eldem'in Sark Kahvesi'ni arkeolojik bir bakis aC;lslyla yeniden tasanmlanmas ve 3D modellemesi.

III

AVRUPA KOLTOR ~~'!!!

Tarih: 2 - 31 Ekim

Yer: Istanbul Arkeoloji Miizesi

, , , , , , , , , , , , ,

LIVESeND WORKSl!_N iSTANBU~A YA$IYORlVE CALI$IY0!!i

LM AND WORKS IN ISTANBUL "A Place to Read" Victor Burgin

The "lives and Works in Istanbul" project, overseen by the Visual Arts Directorate of the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency has, since August 2008, hosted six of Europe's leading contemporary artists and given them the opportunity to create unique pieces for Istanbul.

These six noted artists spent numerous weeks in Istanbul, organizing workshops during which local artists created works that, in 2010 and beyond, will be one of the most important and lasting legacies bequeathed to Turkish contemporary art by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency.

The fruits of this important project will be on display at Sanat llmam throughout October.

The "Lives and Works in Istanbul" project, which the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency initiated as part of its efforts to improve Istanbul's artistic infrastructure and offer artists expanded opportunities for productivity, hosted famous contemporary artists who made important contributions to the development of global contemporary art in the second half of the 20th century in Istanbul, the European Capital of Culture, between October 2008 and the first half of 2010.

Within the scope of the project, which was undertaken by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Directorate, six prominent artists: Remo Salvadori (Italy), Sophie Calle (France), Victor Burgin (England), Peter Kogler (Austria), Danae Stratou (Greece), Antoni Muntadas (SpainUSA), were invited to Istanbul.

The "Lives and Works in Istanbul" project made it possible for artists from European countries who have been responsible for important conceptual and formalistic innovations in their disciplines to live in Istanbul, interact with local artists and intellectuals, and hold workshops with young artists. The works created during this process form a special collection, which is one of the most central legacies that the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency will leave not only to Istanbul but also to Turkish contemporary art.

Art-lovers will have the chance to see Victor Burgin's "A Place to Read" for the first time at the opening to be held at the Istanbul Archaeology Museum on October 2nd. The piece, which takes an archaeological perspective on Sedad Hakki Eidem's "Sark Kahvesi", redesigning it and creating a 3D model of it, will be on exhibition through October 31st.

Victor Burgin; Ahmet Anf Akm, Murat Germen, Deniz GOI, Koray Kantarcioqlu, Evrim Kavcar .Nazh Eda Noyan, Melisa Onel, Can Pekdemir, Serkan Taycan

Date: October 2 - 31

Venue: Istanbul Archeology Museum

III

AVRUPA KOLTOR ~~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

INSAN ~EHIRLERI FESTlvALI

BROKSEL - ISTANBUL 2010: KAMUSAL ALAN TASARLAMAK

Ana yurutucusQ Pro Materia (Bruksel, BE), ortaklan ISTAV (istanbul, TR) ve Recyclart [Bruksel, BE), destekleyicisi Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl, sozlesme makarm ise Merkezi Finans ve lhale birimi (MFIB) olan proje ile kOltOr ve sanat alarunda TOrkiye ve AB arasmda sivil toplum dlvaloqunun geli~tirilmesi hedefleniyor. Human Cities Festivali, Istanbul Design Week kapsammda 29 EylUl-3 Ekim 2010 tarihleri arasmda Eski Galata K6prusunde, Santralistanbul'da ve Beyoglu'nda ge~ekle~ecektir.

Proje; Istanbul, Bruksel ve birinci Human Cities projesine katilan diger sehirler arasrnda, kentsel tasanm, kultur ve bu alanlann kamusal alanla lliskileri konusunda fikir ahsverisini desteklemeyi hedefliyor. Kamusal alanlar bireylerin lhtlvaclan dikkate ahnarak tekrar vorumlanacaknr. Bu sefer "Kamusal Alan Tasarlarnak" ba~lIgl altmda Eski Galata K6prusu'nde ve Santralistanbul'da etkinlikler, konferans, enstalasyon ve sergiler 6ng6ruluyor. Ylldlz Teknik Oniversitesi'nin ortakhq: ile BrOksel Recyclart'dan ses tasanmctsi Guy De Bievre'm interaktif bir proje olarak hazrrladrqt 'My Favorite Istanbul Sound' cahsmasi, avnca konser olarak Santralistanbul'da izleyicilere sunulacak.

Saat 10:30-20:00

Human Cities Video 60sterimi

Ses Enstal~nu: My Favourite Istanbul Sound - MRS Alper TOrkkan (TR), Ylldlz Teknik Onivesitesi ve Guy de BiMe (BE),

Recyclart - Istiklal Caddesi Hayatmda 24 Saat

Markus Lehto (R) ve Selcuk Avcl [TR),

Urbanista !Istanbul/ Londra) Istanbul Cityscapes Serge Anton (BE) FotoQraf g6sterimi

Saat: 16:30-17:30

Konuk Konulmacl: Sanjit Manku (CA) - Studio Jouin Manku (FR) Konu: ~hir: Kamusal ve ozel kullarum

Saat: 22:00

Kent Video Giisterimi

Nerdworking (JR) / Marin Kasimir (BE)

Saat: 20:00 - 02:00

Etkinlilder, enstalasyonlar, miizik ve giisterimler

--

AVRUPA

KOLTOR ~!..~

Yer: santralistanbul

Bilgi Universitesi Konferans Salonu, Galeri 1, Kale Tasanm Merkezi

, , , , , , , , , , , , ,

HUMAN CITIES FESTIVAL

BRUSSELS - ISTANBUL 2010: TO DESIGN A PUBLIC AREA

The project whose Main Coordinator is Pro Materia (Brussels, BE), partners are ISTAV (Istanbul, TR) and Recyclart (Brussels, BE), sponsor is Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, contracting authority is Central Finance and Tender unit (MFIB), aims to improve the civil society dialogue between Turkey and EU. Human Cities Festival will take place within the scope of Istanbul Design Week between September 29 - October 3,2010 at Old Galata Bridge, Santralistanbul and Beyoglu. Project aims to support exchange of ideas in regards to urban design, culture and relation of these with public areas between other cities that participate in Istanbul, Brussels and first Human Cities project. Public areas shall be re-interpreted by taking into consideration the needs of individuals. This time events, conferences, installation and exhibitions are being planned at Old Galata Bridge and Santrallstanbul under the title of "To design a Public Area". With the partnership of Yilthz Techical University, "My Favorite Istanbul Sound" work prepared by sound designer Guy De Bievre as an interactive project shall also be presented to the viewers as a concert at Santrallstanbul.

lime: 10:30 a.m. - 8:00 p.m. Human Cities Video Show

Sound Installation: My Favorite Istanbul Sound - MFIS Alper TOrkkan [TR), Ylldlz Technical University and Guy de Bievre (BE),

Recyclart 24 Hours in life of Istiklal Avenue Markus Lehto (FI) and SeI<;ukAvcl (TR), Urbanista (Istanbul! London) Istanbul Cityscapes Serge Anton (BE) Photograph Exhibition

lime: 4:30 PM- 5:30 PM Guest

Speaker: Sanjit Manku (eA) - Studio Jouin Manku (FR) Subject: City: Public and private use

lime: 10:00 p.m.

Kent Video Show Nerdworking (JR) I Marin Kasimir (BE)

lime: 8:00 p.m. - 02:00 a.m.

Events, installations, music and shows

Venue: santralistanbul

Bilgi University Conference Hall, Gallery 1, Kale Design Center

--

AVRUPA

KOLTOR ~!..~

, , , ,

: OCTOBER 2 : FESTIVAL

: SATURDAY

SARIYER RUMELIKAVAGI MAHALLE ~ENLIGI

G6ni.illi.i Proqrarru, mahalle senlikleri kapsarmnda bir yandan Istanbul'un eski mahallelerindeki birlikte vasam 6rneklerini Istanbullularla pavlasirken: bir yandan ise mahalle sakinlerinin yerel y6netimlere katrhrn si.irec;lerini gi.ic;lendirmeyi amac;lamakta. Tarihi vanmadarun gizli kalrrus mahallesi Kadirqa'vla baslavan senllklerin ikincisi; Sanyer ilceslne baqh bir bahkct mahallesi olan Rurnelikavaqr'nda devam ediyor. G6nulli.i Proqrarru, Rurnellkavaq: ~enligiyle oncelikle: mahalle sakinleri, yerel y6netim temsilcileri ve mahalle derneklerinin bir araya gelecegi Senlik Duzenleme Komitesi'ni olusturdu, ~enlik Di.izenleme Komitesi mahalle sakinlerinin gi.indelik vasarn ve kUltLir pratiklerinden bir ~enlik proqrami hazuhvor,

Rumellkavaqi'run tarihi, sporu, turizmi ve bahkcrhqmm konusulacaqt Rumelikavaqt paneliyle baslavacak senllkte iki gun boyunca Sanyer'deki tarihi mekanlan gezebilir, sahne performanslan, stant etkinlikleri, at61yeler ve sergileri takip edebilir; bahk izqara, midye dolma ve geleneksel Karadeniz yemeklerinden tadabilirsiniz.

SARIYER RUMELIKAVAGI DISTRICT FESTIVAL

Voluntary Program shares with people of Istanbul the life in old districts of Istanbul within the scope of district festivals and tries to strengthen the participation process of the residents to local management. Festival starts with Kadrrqa, the secret district of the historical peninsula and continues in Rumelikavaqr which is a fishers district in Sanver, Voluntary Program has first formed the Festival Organization Committee with Rumelikavaqi Festival where residents of the district, local management representatives and district foundations come together. Festival Organization Committee prepares a festival program from daily lives and culture practices of district residents. Festival that shall start with Rumelikavaqi panel where history, sports, tourism and fishery industry of Rumelikavaqi shall be discussed, will give the participants a chance to see the historical places in Sanyer, stage performances, stand activities, workshops and exhibitions and you can taste grilled fish, stuffed mussels and traditional black sea food.

Tarih Date: 2-3 Ekim October YerVenue: Rumelikavagl Rumelikavagl

Saat Time: 10:00-23:00 10:00 a.m.-l1 :00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

INTERN~TION~L

-~I!!: p'.!~_t CaLARTS "c-u'm"a*

AGORA 2010 I Feldstiirke International Istanbul Program. "c'u'm"a* Guncel Sanat Otopyalan adma Esra Aysun, Ilk edisyonu PACT Zollverein (Essen, Almanya), CENTOUATRE (Paris, Fransa) ve Cal Arts (Los Angeles, ABD}'m qirisimi ile 2009 vihnda qerceklesen uluslararasi sanat ogrencileri degi~im proqrarru feldstarke, "AGORA 2010 feldstarke International" ba~ilgi ile 3-10 Ekim 2010 tarihinde 2010 Istanbul Avrupa Kultur Baskenti Ajansl destegi ve Cuma - Guncel Sanat Otopyalan organizasyonu ile Istanbul'da qerceklesivor ve Almanya, Fransa, ABO ve Turklve'nin oncu sanat akademileri ve konservatuarlanndan toplam 44 ogrenciyi bir araya getiriyor.

Bir vrlhk bir degi~im ve uretlm proqrarm olusturan AGORA 2010 Feldstarke International proqrarm, guzel sanatlar, muzik, dans, film, multi-medya ve sehlr planlama gibi farkh bolumlerde okumakta olan i:igrencileri 2010 Ylil suresince Essen, Paris ve Istanbul'da konuk ediyor. Ogrenciler bir haftahk cahsmalan sonucunda kentle ilgili degi~ik sanatsal inceleme ve uretirn vapivorlar ve bu surecin sonuclanru sergiliyorlar.

Istanbul Bilgi Oniversitesi Gorsel lletlsim ve Tasanm FakUltesi ve Sahne Sanatlan Bolumu'nden 3 yOksek lisans ogrencisi, Istanbul Teknik Oniversitesi MIAM'dan (Dr. Erol Oe;er lIeri Muzik Arastirmalan Merkezi) 2 doktora ogrencisi, Istanbul Yrldiz Teknik Oniversitesi Sanat ve Tasanm FakOltesi'nden 2 ve Modern Dans BolOmu'nden 1 doktora ve yuksek lisans ogrencisi ve Mimar Sinan Oniversitesi Resim BolOmu ve Sanat ve Tasanm Bolumu'nden 2 vuksek lisans ogrencisiyle toplam 10 Turk ogrenci, 16 Alman, 16 Fransiz ve 2 Amerikail sanat ogrencisi ile 24 - 31 Ocak'ta Essen'de ve Fransa' da Turk Mevsimi desteqi ile 29 Mart

- 05 Nisan'da Paris'te birer hafta boyunca atolve cahsrnalan yaparak birer sergi actilar.

Essen ve Paris sonrasmda Istanbul'a gelecek olan gene; sanatcilar, birlikte gec;irecekleri bir hafta ic;erisinde 4'er kisiden olusacak 10 farkh cahsma grubuna aynlacaklar. Bu guruplar ise her gun yeni bir sanatsal cneri geli~tirerek gunluk cahsma proqrarnlanru olusturacaklar, Amac, bu cahsma suresince farkh uygulama tekniklerinin varu sira aS11 varatici sureci one C;lkarmak ve en onemlisi i:igrencilerin Istanbul sehrinl sanatsal uretimlerl ic;in bir esin kaynagl olarak kullanmalanru saglamak.ISTANBUL 2010 AKB KADIRGA SANAT ORETIM MERKEZI'nde qerceklestirllecek 5 gunluk bir atolve cahsmastrnn sonunda haftamn son 2 gOnunde ogrencilerin sanat isleri halka acrk olarak sergilenecek. Seyirci olaqan beklentilerini bir yana birakarak esin kavnaqrru Istanbul'dan alan sira dl~1 bir sergi gorecek, varatim surecine dahil olarak bitrnemis isleri izleyecek.

Tarih: 3-10 Ekim

Yer: Istanbul 2010 AKB Kadlrga Sanat Uretim Merkezi

Aynntlh bilgi i~in: w_.c-u-m-a.org

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

INTERN~TION~L

-~I!!: p'.!~_t CaLARTS "c-u'm"a*

AGORA 20101 Feldstarke International Istanbul Program

On behalf of Tr'id"a*y Current Art Utopia, Esra Aysun organized 2009 international art students exchange program Feldstarke with the initiative of first edition PACT Zollverein (Essen, Germany), CENTOUATRE (Paris, France) and Cal Arts (Los Angelos, USA), with the title of "AGORA 2010 Feldstarke International" between October 3-10 2010 with the support of 2010 Istanbul European Capital of Culture and organized by Friday - Current Art Utopia organization in Istanbul and brings together 44 students in total from pioneer art academies and conservatories of Germany, France, USA and Turkey.

AGORA 2010 Feldstarke International program which created a one year exchange and production program, hosts students in different departments like Fine Arts, music, dance, film, multimedia and urban planning in Essen, Paris and Istanbul in 2010. As the result of their one week study, students make different artistic examinations and production regarding the city and display the results of this process. 3 post graduate students from Istanbul Bilgi University Visual Communication and performing arts Department, 2 doctorate degree student from Istanbul Technical University MIAM (Dr. Erol Or;;er Advance Music Researches Center), " 2 doctorate students from Istanbul Yrldiz Technical University art and Design Faculty, 1 doctorate and post graduate student from Modern Dance Department and 2 post graduate student from Mimar Sinan University Department of Art and Painting and

2 post graduate student from Art and Design Department which is in total 10 Turkish and 16 German, 16 French and 2 American art students carried out workshop activities between January 24 - 31 in Essen and they realized one week workshop activities and as a result of this, an exhibition is organized for one week in France between March 29 - April 05 with the support of Turk Mevsimi. Young artists who shall come to Istanbul from Essen and Paris shall be separated into 10 different study groups of 4 persons for one week they shall work together. These groups shall develop a new artistic offers and prepare their daily work program. The objective is to highlight the main creative process along with different application techniques during this study and to ensure that students use city of Istanbul as a source of inspiration for their artistic productions. At the end of a 5 day workshop activity to be carried out ISTANBUL 2010 AKB KADIRGAART PRODUCTION CENTER, in the last 2 days of the week, art works of students shall be displayed to public. Leaving ordinary expectations aside, the viewer shall see an extraordinary exhibition inspired by Istanbul and shall see unfinished works in the creation process.

Date: October 3-10

Venue: Istanbul 2010 ECOC Kadlrga Art Center

Detailed information at: www.c-u-m-a.org

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , ,

: OCTOBER 3-9-10-17 : 24-30-31

: NOBLE CEREMONY OF SEMA

,

SEMA AYIN-I ~ERIFI

2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl'nm desteklediqi, Mevlana'mn o~retilerini ve du~uncelerini tum dunvava yaymak amacivla kuru Ian llluslararasi Mevlana Vakfi'run duzenledi~i, Mevlevi KultUru'nun 3 ana unsuru olan edebiyat, rnuzik ve gorselligi lceren Mevlevi KultUrunun Anlatrrm ve Sema Torenl ba~lIgmda Uluslararasi Mevlana Vakf Sema Topluluqu Sema Ayin-i Serifi'nde izleyenlerle bir araya geliyor.

NOBLE CEREMONY OF SEMA

The International Mevlana Foundation, established to spread the teachings and thinking of Mevlana Jalal ad-Din Rumi, with support from the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, presents the Sema Ayin-i Serif (Noble Ceremony of Sema) as performed by the International Mevlana Foundation Sema Ensemble. The project forms part of a series of activities encompassing the three major elements of Mevlevi culture: literature, music and the visual arts.

Yer Venue: Yenikapi Mevlevihanesi Yenikapr Dervish Lodge SaatTime: 14:002:00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

bilet fiyati : 10 TL 41

ticket price :

,

, , , ,

: OCTOBER4

: EXHIBITION

: MONDAY

MOZE-I HOMAYUN'DAKI (ISTANBUL ARKEOlOJI MOZElERI) IASOS MERMERlERI

"Milze-i Humavun'daki (Istanbul Arkeoloji Muzeleri) lasos Mermerleri" projesi, Italyan Arkeoloji Misyonu'nun 50. ylll ve Istanbul'un Avrupa KOltor Baskentliql dikkate ahnarak Istanbul Arkeoloji Muzeleri ve Italyan lasos Kazi Ekibi ortakll~lnda Istanbul Arkeoloji MOzeleri bahc;esindeki "Iasos mermerleri"nin teshirinin yeniden duzenlenmesini ic;eriyor.

Proje kapsammda, 1887 vihnda Ege krvilarindan toplanan eserlerle birlikte getirilen ve Osman Hamdi Bey tarafmdan Muze-i HOmayun bahcesinde tematik bir dOzen ieinde sergilenen "Iasos mermerleri"nin temizlik ve konservasyonlan vapilarak, etiket ve panolan hazirlanacak Aynca, mOze bahc;esinde yer alan 25 eserle acilacak "MOze-i HOmayun'daki (Istanbul Arkeoloji MOzeleri) lasos Mermerleri" aC;lk alan sergisi kapsammda kahci bir OrOn olarak bir katalog da vavimlanacak,

IASOS MARBLS IN IMPERIAL MUSEUM (ISTANBUL ARCHEOLOGY MUSEUMS) IASOS MARBLES

"Iasos marbles in Imperial Museum (Archeology Museums in Istanbul)" project covers reorganization of display of "Iasos marbles" in the garden of Istanbul Archeology Museum with the partnership of Istanbul Archeology Museums and Italian lasos Excavation Team taking into consideration the 50th year of Italian Archeology Mission and role of Istanbul as European Capital of Culture.

Within the scope of the project cleaning and conservations of "lases marbles" which are brought here together with artworks collected from Aegean coats in 1887 and displayed in the garden of Imperial Museum by Osman Hamdi Bey, shall be done and labels and signboards shall be prepared. Also within the scope of exhibition "Iasos Marbles in Imperial Museum (Istanbul Archeology Museums)" to be opened with 25 art works in the garden of the museum, a catalogue shall be published.

-

Tarih Date: 4 Ekim October ~~¥~~

Yer Venue: Istanbul Arkeoloji Miizeleri Istanbul Archeology Museums ~~~~

, , ,

,

: OCTOBER 6

: DOCUMENTARY SCREENING

: WEDNESDAY

ETEK IZLERINI SILMEDEN

Galata Mevlevihanesi Muzesi restore ediliyor. Ozerindeki olu deriden kurtuluyor. Ebru Bilun Akvrldrz'm belgesel filmi, llharmrn bu yolculuktan aid I ama daha uzaklara gitti.l;unku bilmek istedi; yuzYlllardlr dunvarnn pek eok kosesinden insam, bu al~akgonullu vapiva cekmekte olan ~ey nedir? Derinlikli tarihine, zengin kulturel gelenegine, ya~anml~llgm izlerine vakrndan bakti anlamak icin, Glum ve hayat arasmdaki ge~irgen durusu, bulunduqu sokaqa ismini veren, klasik edebivanrmzm estetik kodlanru yeniden ve yeni bir ruh ufleverek kodlayan buyuk~airve mutasavvif Sevh Galip'i, Fasih Dede'den yadigar kedileri ile Galata Mevlevihanesi, bazen filmi kendi sessiz sozsuz hallerinin iclne cektl ...

Galata Mevlevihanesi,lstanbul'un herkese ilham veren engin siir dolu, buyuleyici ruhunun onemli bir parcasi: 0 yuzden, Istanbul'u anlamak konusunda onemli katkrlar saglayabilir. Avnca 800 Ylldlr gurul gUrUI ~aglayan Mevlana Celaleddin Rumi'ye bir de Mevlevi dedelerinin aynasmdan bakivoruz bu filmde.

SOUL TRACES

Galata Mevlevi Lodge Museum is being restored. It is taking of its dead skin. Documentary movie of Ebru Bilun Akylldlz is inspired by this journey and went further. Because she wanted to know what was drawing everyone to this modest structure for centuries? To see the deep history, rich cultural traditions and the traces of life closely. Galata Mevlevi Lodge has sometimes drawn the movie to its silent condition with its transparent position between death and life, Sevh Galip who have his name to the street the lodge is located and who encodes aesthetic codes of our classic literature with a new soul and cats of Fasih Dede.. Galata Mevlevi Lodge is a part of Istanbul that inspires everyone with its broad poet filled, astonishing soul so it will be a great contribution to help someone to understand Istanbul. Also in this movie we look at Mevlana Celalledin Rumi who has been making his mark on the world for 800 years from his Mevlevi grandfathers perspective.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Yer Venue: Galata Mevlevi'hanesi Galata Mevlevi Lodge Saat Time: 18:30 6:30 p.m.

, , ,

,

: OCTOBER 6 : CONCERT

: WEDNESDAY

RUSTEM HAYROUDINOFF KONSERI

Chicago Resitali avru anda u~yuzden fazla radyoda canh yaymlanmca Hayroudinoff, bu alandaki en buyuk rekorun sahibi olarak muzlk tarihine adiru vazdrrdi,

Moskova Tchaikovsky Konservatuanru bitirdikten sonra Londra Kraliyet Muzik Akademisi'nde Master'iru tamamlayan piyano dehasi Rustem Hayroudinoff, A.B.D., Japonya ve Avrupa'da son villann en g6zde piyanistlerinden biri.

Murray Perahia ve Vladimir Aeskhenazy tarafmdan desteklenen, buyuk Rus piyanisti Lezar Berman tarafmdan "Cok ciddi bir sanato, cok ciddi bir usta" olarak nitelendirilen Hayroudinoff, Schubert, Chopin, Rachmaninoff ve Johann Stauss'un eserlerini seslendlrdlql ilk albOmOnden sonra Decca lcln Rostropovich ve Andreas Schiffle <;aldl. Chandos i~in, Rus ~elisti Alexander Ivashkin ile Rachmaninoff'un cello ve piyano ic;in tum cahsmalanm tek bir albumde topladi,

RUSTEM HAYROUDINOFF CONCERT

The broadcasting of Chicago Resitallive on more than three hundred radio stations at the same time made Hayroudinoff the record holder in this field and put his name in musical history.

Following graduation from Moscow Tchaikovsky Conservatory, Rustem Hayroudinoff, a piano genius, completed his Master's Degree at London Royal Music Academy and is now one of the most wanted pianists in the US, Japan and Europe.

Being supported by Murray Perahia and Vladimir Aeskhenazy and named as a "very serious artist, very serious master" by the big Russian pianist Lezar Berman, Hayroudinoff played with Rostropovich and Andreas Schiff for Decca following his debut album that featured works of Schubert, Chopin, Rachmaninoff and Johann Strauss. For Chandos, he introduced all cello and piano works of Rachmaninoff in one album with the Russian cellist Alexander Ivashkin. BBC Music magazine nominated Rustem

PROGRAM

Beethoven Sonata op. 7 No.4, Uszt Transcendental Etude No. 10 in F minor, Liszt La Campanella (Etude after Paganini). Uszt Hungarian Rhapsody No. 12, Rachmaninoff Sonata No:1. Piyano Piano: Yamaha Grand Cf liis

-

Yer Venue: MKM Attila llhan Salonu MKM Attila Ilhan Concert Hall ~~¥~~

SaatTime: 20:30 8:30 p.m. ~~I!!!!!

44..: 1. kateqori : 2. ka.tegori: 3. ka,tegorl: 4. kategori

I category I category I category I category

: 100TL: 8OTL: 60TL: 50TL

, , , ,

: OCTOBER 7 : CONCERT

: THURSDAY

2+2 CROSS CULTURAl MARRIAGE

Avrupa Birligi kurucu uvelerinden Uiksemburg ile kulturel iliskilerin qelistirilmesine katki saqlamak amacivla dart solist, bir oda korosu ve perkusvon topluluqunun katrhrru ile dart piyano konserinden olusacak bir konser duzenlenecektir, Yaklasik 80 dakika surecek olan konserin ilk vansmdaki 4 piyanistin solo performanslan sahnelenecektir. Siparis edilecek yeni bir eserin TOrkiye promiversinin de yer alacaqi konser 7 Ekim tarihinde Aya Irini'de qerceklestirilecektir, Konserin multimedya sunumu ve haztrhk asamalanru iceren belgeseliyle geni~ kitlelere ulasmak ve uluslararas platformlarda tanrtim yapmak amaclanmaktadir.

2+2 CROSS CULTURAL MARRIAGE

In order to contribute to development of cultural relations with Luxemburg one of the founder members of European Union, a concert shall be organized composed of four piano concert with the participation of four solo singer, one chamber choir and percussion group. Solo performance of 4 pianist in the first half of the concert which shall last approximately 80 minutes, shall also include the Turkey premier of a new musical work ordered, shall be performed on October 7 at Aya Irini. Multimedia presentation of the concert and documentary which covers it preparation phase aims to reach wide masses and to promote the work in international platforms.

Yer Venue: Aya lrini Hagia Irene

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 7

: CONFERENCE

: THURSDAY

f;OCUKLAR I~N TASARIM: ISVE(,;YA~IMINDAN 06RENMEK 'Cocuklar i~in Tasanm: lsvec Yaklasimmdan b~renmek' bashkh bir seminer kapsammda cocuklara yonelik tasanmlar ve oyun alanlan konusunda uzman lsvecll ve Turk konusmacilar yer ahvor,

DESIGN FOR KIDS: TO LEARN FROM SWEDEN APPROACH

Within the scope of a seminar titled 'Design for Kids: To Lear from Sweden Approach', designs for kinds and Swedish and Turkish speakers who are experts in their area speak.

Simultaneous translation from English will be made. Design for Kids: To learn from Swedish Approach

Ingiliz=len simiiltane r;eviri yaprlacaktrr.

(,:ocuklar i~in Tasanm: Isve<; Yakla~lm,"dan Ogrenmek

KONFERANS PROGRAMI 7 Ekim 2010, Pe'lembe

12:30 - 19:30

KaYlt Sandvi~ ve me,rubat servisi A~liI, konu,malarl

~liI, konu,maclsl: Ylva Ellneby (,:ocuklarm oyun oynamaYI iigrenerek geli,me hakkl

Anna l.enninger

Oyun~i

Prof.Dr. Ahmet C. Ylld,lD .., GiiI~ Giiler Parklar ve oyun aJanJan:

TUrlciye lie yurtd~lndan iyi uygulama iimeklen KahveArasl

Tor Svae

(,:ocuklar saklanmaktan ho,lamr Jan Puranen

(,:ocuklar i~in tasanm -

yalmZC8 en iyisi yeterli oldugunda (,:ail,tay liderleri: Mats Westerberg

ve Ivan InkapOOI "!;ocuklar i~in .glenceli ve faydah oyun alanlan tasanrm"

bashkh atolye ~ah,masl sonudanrnn sunumu Kokteyl

Yer Venue: ITO Ta~Iu~la www.swedishseeds.com

CONFERENCE PROGRAM October 7, 2010. Thursday 12:30 p.m. - 19:30 p.m.

Registration sandwich and drinks service Opening Speech

First speaker: Ylva Ellneby Right of children to develop by playing games

Anna L.enninger

Game frame

Prof.Dr. Ahmet C. Ylld,lCl ve Gul,en Guier Parks and game areas:

Good practices in Turkey and abroad Coffee Break

Tor Svae

Kids like to hide Jan Puranen Design for Kids -

only when the best is enough Workshop leaders: Mats Westerberg and Ivan Inkapool present the results of workshop activities named

"Fun and beneficial game area design for kids" Kokteyl

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

46 iicretsiz : admission: free" at " charge

, ,

, , , , , , , , , , , , ,

Antoni Muntadas

ISTANBUl'DA Y~IYOR VE c;AlI~IYOR

"On Translation: Al,;lk Radyo" Antoni Muntadas

Istanbul 2010 Avrupa KOltOr Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenllql tarafmdan yOrOtOlen 'lstanbul'da Yasivor ve C;:all~lyor' projesi, 2008 vrhrun A~ustos avmdan bug One, Avrupa'run i;a~da~ sanat alarumn onde gelen alu sanatcsrm a~lrladl ve onlann Istanbul ii;in vaprt Oretmelerini sa~ladl.lstanbul'da farkh tarihlerde haftalarca vasavan bu aln sanatcmm geri;ekle~tirdi~i cahstavlara kanlan sanatcilann Orettigi vapitlar, 2010 YIII sonrasrnda da kahci olarak, TOrkiye'nin i;a~da~ sanat birikimine eklenen en onemli miraslardan biri olarak kavrtlara qeclvor, Projenin sonuclan Ekim ayl boyunca Sanat llmaru'nda sergilenecek.

Istanbul 2010 Avrupa KultOr Baskenti Aiansi'run Istanbul'un sanat altvapisrru lvilestirerek sanatcilann Oretim lmkanlanru qelistirmek arnacrvla baslattiqr, "lstanbul'da Yasrvor ve C;:all~IYor" projesi 20.yy son vansmda kuresel sanata ivme kazandrrrms OnlO i;a~da~ sanatcilan 2008 vihnm Ekim avrndan 2010 vihmn ortalanna kadar Avrupa Kultur Baskenti Istanbul'da aglrladl.

Istanbul 2010 Avrupa KOltur Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenllql tarafindan vurutulen proje kapsammda alarunm onde gelen 6 ismi; Remo Salvadori [ltalva), Sophie Calle (Fransa), Victor Burgin llnqlltere). Peter Kogler (Avusturya), Danae Stratou (Yunanistan), Antoni Muntadas (Ispanya-ABD) Istanbul'a davet edildi.

Avrupa Olkelerinden, alanlannda kavramsal ve blcimsel yenilikler ve acihmlar varatmis sanatcilann Istanbul'da vasamalan, sanatcilar ve aydmlarla karsilasmalan, geni; sanatcilarla cahstavlar vapmalan ve bu sureclerin sonunda Oretilen vapitlann ozel bir koleksiyon olarak Istanbul'a sunulmasrru saglayan "lstanbul'da Yasivor ve C;:all~lyor" projesi ile Istanbul 2010 Avrupa KOltOr Baskenti Ajansl, TOrkiye'nin <;agda~ sanat birikimine onemli bir vaprt topluluqu kazandirrms olacak.

Antoni Muntadas'm Istanbul filmi "On Translation: A<;lk Radyo"nun gala qosterirni ise 7 Ekim' de Istanbul Modern'de qerceklesecek.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Yer: Istanbul Modem

, , , , , , , , , , , , ,

LIVESeND WORKSl!_N

i ST AN B U ~ rD'A YA$IYOR VE

CALI$IY0!!l

LIVE AND WORKS IN ISTANBUL

"On Translation: Alj;lk Radyo" Antoni Muntadas

The "Lives and Works in Istanbul" project, overseen by the Visual Arts Directorate of the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency has, since August 2008, hosted six of Europe's leading contemporary artists and given them the opportunity to create unique pieces for Istanbul.

These six noted artists spent numerous weeks in Istanbul, organizing workshops during which local artists created works that, in 2010 and beyond, will be one of the most important and lasting legacies bequeathed to Turkish contemporary art by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency.

The fruits of this important project will be on display at Sanat limaru throughout October.

The "Lives and Works in Istanbul" project, which the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency initiated as part of its efforts to improve Istanbul's artistic infrastructure and offer artists expanded opportunities for productivity, hosted famous contemporary artists who made important contributions to the development of global contemporary art in the second half of the 20th century in Istanbul, the European Capital of Culture, between October 2008 and the first half of 2010.

Within the scope of the project, which was undertaken by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Directorate, six prominent artists: Remo Salvadori (Italy), Sophie Calle (France), Victor Burgin (England), Peter Kogler (Austria), Danae Stratou (Greece), Antoni Muntadas (Spain-USA), were invited to Istanbul.

The "Lives and Works in Istanbul" project made it possible for artists from European countries who have been responsible for important conceptual and formalistic innovations in their disciplines to live in Istanbul, interact with local artists and intellectuals, and hold workshops with young artists. The works created during this process form a special collection, which is one of the most central legacies that the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency will leave not only to Istanbul but also to Turkish contemporary art.

The gala performance of Antoni Muntadas's Istanbul film "On Translation:

AC;lk Radyo" will be held at the Istanbul Modern on October 7th.

Antoni Muntadas; Mehmet Dag, Ozerk Ergenc;, Arzu Ku~aslan, Pablo Martinez Muniz, Gune~ Oktay, Suat Ogut, Esen G6kc;e Ozdamar, Ercan Vural, E~ref Yrldmm,

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

Venue: Istanbul Modern

,

i OCTOBER 8

: EXHIBITION

: DOCUMENTARY SCREENING : FRIDAY

HASRETIM ISTANBUL

Lozan MObadilleri Vakf tarafmdan yOrOtOlen proje, Istanbul'da doqup bir sure Istanbul'da vasadiktan sonra 1923 NOfus MObadelesi, 6-7 EylOI olaylan, 1964 olaylan ve 1974 Krbns Sorunu gibi kendi iradesi dismdaki nedenlerle Istanbul'dan Yunanistan'a go\mO~ olan Rum'lann Istanbul ozlemlerini anlatmavi, Istanbul'un hangi ozelliklerivle iliskili olduklanru tespit etmeyi amaclamaktadu. Proje kapsamrnda nitelikleri onceden saptanrms, Atina ve Selanik'te vasavan 30 kisivle yapllacak soziO tarih g6rO~meleri, gorOntO ve ses olarak kavrt altma almacak, gorO~Olen kisilerin aile albUmlerindeki Istanbul'a ili~kin eski totoqraflan taranarak dijital ortama aktanlacak, bu cahsmalarm sonucunda bir kitap, bir belgesel film ve bir sergi Uretilecektir. Aynca, LMV korosu tarafmdan, arnk Istanbul'da vasamavan Istanbul Rumlanmn hanralan icinde yer tutan sarkilann seslendirildigi, biri Yunanistan'da digeri Istanbul'da olmak uzere iki konser verilecektir.

Proje leinde Oretilen kitap, sergi ve belgesel film, hem Istanbul'da hem de cahsrnalann yaplldlgl Selanik ve Atina'da Istanbullulann begenisine ve ilgisine sunulacaknr,

ISTANBUL I LONG FOR

Project carried by Luasanne Refugees Foundation aims to explain the Istanbul that are missed by Greek ofTurkish Nationality who was born and raised in Istanbul but immigrated from Istanbul to Greece involuntarily due to events that took place out of its control like 1923 Population Exchange, 6-7 September events, 1964 events and 1974 Cyprus problem and tries to determine which feature of Istanbul they relate themselves to. Verbal history discussion to be done with 30 people who live in Athens and Thessaloniki who were selected beforehand shall be recorded as sound and vision, old photos of Istanbul from their family albums will be scanned and transferred to a digital media, a book, documentary film and exhibition shall be organized as the result of these works. Also LMV chorus shall give two concerts one in Greece and the other in Istanbul where songs that fill the memories of Greek ofTurkish Nationality who no longer live in Istanbul. Books, exhibitions and documentary films prepared within the project shall be presented to the people of Istanbul both in Istanbul and in Thessaloniki and Athens.

Tarih Date: 8-19 Ekim October

Yer Venue: $i~manoglu Konagl $i~manoglu Building

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 8

: EXHIBITION

: FRIDAY

ISVEC; TOHUMLARI SERGISI

Stockholm merkezli lsvec Enstltusu, Istanbul Teknik Oniversitesi Endustri llrtmleri Tasanrm Bolumu ve lsvec Baskonsolosluqu Istanbul i~birliginde cocuklara qirvenli bir vetlsme ortarru saqlavan lsvec tasanrnh urunlerden olusan Isve~ Tohumlan (Swedish Seeds) Sergisi 8 - 27 Ekim 2010 tarihleri arasrnda ITU Ta~kl~la'da duzenlenecektir. Gezici bir sergi olarak tasarlanan ve daha once Berlin, Bogota ve Moskova gibi sehirlerde qerceklestirilen "lsvec Tohumlan (Swedish Seeds) Sergisi", cocuklann qelisim sureclnl daha guvenli ve eglenceli ktlmak ve ebeveynlerinin vasamlanm kolavlastmp keyifli hale getirmeyi hedefleyerek tasarlanml~ elli iiriinden olu~uyor ve Isvec; kUltiiriinde cocuklara gosterilen ozeni vansmvor, Sergi 8-27 Ekim tarihleri arasmda Ta~kl~la 102 no'lu sergi salonunda izlenebilecek.

SWEDISH SEEDS EXHIBITION

with the cooperation of Swedish Institute with the center in Stockholm, Istanbul Technical University Industrial Design Department and Swedish consulate Istanbul, Swedish Seeds exhibition was held between 8-27 October 2010 composed of products designed by Swedish for providing a safe environment for kids to grow. This exhibition will be located in ITU Taskisla Campus. "Swedish Seeds" exhibition designed as a mobile exhibition and realized in cities like Berlin, Bogota and Moscow previously is composed of fifty products designed to make development phase of kids safer and fun and to facilitate life of parents and reflects the attention given to children in Swedish culture. Exhibition can be seen in Taskrsla exhibition saloon no. 102 between October 8-27.

Proje y(inetmeni Project Manager: Sylvia Augustinsson Kuratiir, sergi tasanrm ve grafik tasanm

Curator, exhibition design and graphic design: Margarita Bergfeldt Matiz Uzman Expert: Prof. Kerstin Wickman

Tarih Date: 8-27 Ekim October Yer Venue: ITO Ta~k1~la

Serginin a9k oldugu saatler: 10:00 - 18:00 Exhibition visiting hours: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

50 iicretsiz : admission: free - of - charge

, ,

, , , ,

: OCTOBER 8

: EXHIBITION

: FRIDAY

TA~INABILIR SANAT '~U ANDA BURADASINIZ'

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenliqi, 'Tasmabilir Sanat" projesi kapsarmnda, ~agda~ sanati lstanbulun farkh llcelerivle bulusturmava devam ediyor.

Antiseri grubunun, Istanbul'u srrurlan belirsizlesmis, haritalan surekll degi~en ve icerisinde yolunu bulrnarnn giderek zorla~tlgl bir mega sehir olarak ele aldlgl "~u anda Buradasimz" isimli sergileri, Tuzla ve Kartal'in ardmdan 8 Ekim - 7 Kasun tarihleri arasmda Fatih Ali Emiri KultUr Merkezi'nde olacak.

Kuratorlugunu Antiseri'nin yaptlgl sergi, Hakan Cinqoz, Sibel Diker, Gok~e Er, Feryal Ozen, PETOS, llqm Seymen, Gokce Sezen, Irem Tok ve Zafer lleuncu ve Ozlem Uzun'un, haritasi surekli degi~en ve bu nedenle icerlslnde yolunu bulmak, kendini konumlandirmak qittlkce gu~le~en Istanbul uzerine vaptiklan uretimlerini bir araya getiriyor.

"Kendi srrurlanrn surekll zorlayan ve arsizca qenislemev! bir vasarn blciml haline getirmi~ bir kentte yolunu kaybetmemek pek de murnkun qorunmuyor. Istanbul bitmek bilmeyen bir sehlr, bir harita. Srrurlan varia yok arasi, varsa da kisa bir sure i~in ge~erli 0 smular, Haritamm kullamm suresi dolrnus, yenisini almahvrm" diyor Antiseri ve Fatihlileri, kentin haritasmda kendi konurnlanru yeniden kesfetmeve ~aglnyor.

Sergi Tarihleri: 8 Ekim - 7 Kaslm Sergi ~II'I Tarihi: 8 Ekim Cuma Saat: 16.00

Yer: Fatih Ali Emiri KUlti.ir Merkezi

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

PORTABLE ART ''YOU ARE HERE"

Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Director continues to bring modern art to different counties of Istanbul within the scope of "Portable Art" project. Exhibition of Antiseri group named "You are Here" which considers Istanbul as a mega city whose boundaries are indefinite, whose maps are continuously changing and where it gets harder to find your road everyday can be visited at Fatih Ali Emiri Culture Center between October 8 - November 7 after Tuzla and Kartal. "Mobile Art project" that Istanbul 2010 European Capital of Culture Visual Arts Director has started in October 2008 in order to bring art to different regions of Istanbul is now at Fatih with "You are Here" exhibition. The exhibition "You Are Here" which can be visited until November 7 shall open on 8 October Friday at 16.00. Exhibition that Antiseri is the curator of brings together the works of Hakan Cing6z, Sibel Diker, G6k~e Er, Feryal Ozen, PETOS, llqm Seymen, G6k~e Sezen, Irem Tok ve Zafer Uc;uncu and Ozlem Uzun regarding Istanbul that map is always changing which makes it harder for one to find its way in it. "It seems impossible not to get lost in a city which continuously pushes its limits and which makes it a life style to improve widely. Istanbul is a city, a map that never ends. Its limits are indefinite and even if they are definite, it is only for a very short time. It says "My maps validity period has expired, I got to get myself a new one" says Antiseri and invites people of Fatih to find their position in the map of the city.

Exhibition Date: October 8 - November 7 Exhibition Opening Date: October 8, Friday Time: 4:00 p.m.

Venue: Fatih Ali Emiri Culture Center

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 8-9 : CONCERT

: FRIDAY I SAlURDAY

TERIREM I TERENNUM

adirn olusturan "terirern" ve "terennum" kelimeleri, Yunanca'da ve Turkce'de avru anlamda kullaruhvor ve ses sanatcilannm, kendi basma bir anlam ifade etmeyen sozler kullanarak, enstrOmantal muzige katrlmalanru ifade ediyor. Bu kavramlar, Istanbul'un iki bOyuk dini muzlk gelenegini; Islam Tasawufi Muzigi'ni ve Bizans Kilise Muzigi'ni temsil ediyor. Bu iki ekol, muzikal olarak birbirine son derece vakm. Hatta Itri ve Zaharya orneklerinde goruldugu gibi, bu iki ekolUn temsilcilerinin tarihte de birbirine vakm durduklan, hatta Klasik Turk Muzigi ortak pavdasinda zirve bir seviye tutturduklan biliniyor.

Bu iki gelenek uzerine ihtisas sahibi olan, biri Turkive'den, digeri Yunanistan'dan iki mlizik topluluqu "lncesaz" ve "Romeiko Ensemble", iki mOzigin duzevli ve kapsamh bir yorumunu, yetkin yorumculanyla, bu kultOrun asli atmosferini olusturan Istanbul'da sergileyecekler. Terirem/ferennOm konseriyle,lstanbul'un iki kadim sesi, vuzvrllan asarak buqune ulasacak ve Istanbul'un kulturunden ve tarihinden onemli bir kesit gunOmOzde izlenebilir krhnacak,

Her iki dini muzlk qeleneqlnin gunumuzde vetklnlesmis Turk ve Yunan sanatcilan, cercevesini tarihsel beraberlik kulturunun ~izdigi bir konserde bir araya gelerek, iki gelenegin birbirlerine ne kadar vakm olduqunu ortaya koyarken, yuzlerce ylla dayanan mOzikal birikimin <;agda~ vorumlanm da sergileyecekler.

TERIREM I TERENNUM

'Terirern" and "terennum" words that form the title of the project are used with the same meaning in Greek and Turkish and it means contribution of vocal artists to instrumental music using words that do not have any meaning by themselves. These concepts represent two major religious music tradition of Istanbul; Islam Sufi Music and Byzantine Church Music. These two schools are very close to one another in musical terms. As can be seen from Itri and Zaharya examples we know that in history representatives of these two schools stand very close to each other and even maintained a top level in Classical Turkish Music common platform.

Two music group who are experts on these two traditions one from Turkey and one from Greece, "Incesaz" and "Romeiko Ensemble" shall demonstrate extensive and high quality interpretation of these two music styles with competent singers in Istanbul which forms the noble atmosphere of this culture. With Terlrem'Ierennum concerts, two grand voice of Istanbul shall reach today from way back and demonstrate an important section from culture and history of Istanbul.

Turkish and Greek artists of these two religious music shall come together in a concert whose frame is drawn by historical integrity culture and shows that these two traditions are very close to one another and shall demonstrate

modern interpretation of musical accumulation based on centuries. _

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

Yer Venue: K1zkulesi. Uskiidar Saat Time: 20:00 8:00 p.m.

iicretsiz : admission: free - of _ charge 53

, ,

, , , ,

: OCTOBER 9 : FESTIVAL

: SATURDAY

2.lEZZETlsTANBUl: 2010 <;E~ITYEMEK FESTlvAll

Monad lletlslm Hizmetleri, TORES (TUm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikcller Derneqi), Istanbul 2010 Avrupa KUltUr Baskenti Ajansr, KUltur A.~., Istanbul II KUltUr ve Turizm MUdUrlUgU ve Esenler Belediyesi'nin i~birligi ile organize edilen 2. Lezzetlstanbul Festivali'nde, mutfak kulturlerimiz, Feshane'de hazirlanacak ozel platformlarda sergileniyor.

Turkive'de ilk kez 2010 eeslt yemegin bir arada sunulacaqt festival boyunca TUrk ve Osmanll mutfak kUltUrlerini anlatan paneller duzenlenivor.

Festivalde avnca 2010 r;:e~it Yemek Kitab: da -DVD ile birlikte- okurlann begenisine sunulurken pasta vansmasi da qerceklestirtllvor. Hazrrlanan tum yemek c;e~itlerinin fotoqrafve rec;eteleriyle birlikte yer alacaqi kitapta, festivalde duzenlenen panellerin metinleri de arsivlenmis olacak. Boylece TUrk ve Osrnanh mutfak kulturlerinin yeni nesillere aktanlmasina katki saqlanacak.

2.lEZZETISTANBUl: FESTIVAL FOR 2010 KINDS OF FOOD

2nd Lezzetlstanbul Festival organized cooperatively by Monad lletisim Hizmetleri, TORES (Society of Restaurants, Diners and Suppliers), Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, KUltUr A.~., Istanbul Culture and Tourism Directorate and Esenler Municipality will exhibit the cuisine culture of Istanbul on special platforms at Feshane.

In the festival, 2010 kinds of food will be exhibited and panels on Turkish and Ottoman cuisine will be held.

In the festival, 2010 Kinds of Food book -with a DVD- will be promoted and a pastry competition will be held. The book will include the photographs and recipes of all the food and the texts of the panels will be archived. This will be a contribution to introducing the Turkish and Ottoman cuisine culture to the new generations.

Yer: Feshane llluslararasr Fuar Kongre ve Kultiir Merkezi Venue: Feshane International Congress and Culture Center SaatTime: 12:00-19:00 12:00 a.m. 7:00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Bildler i~in www.bildix.com I www.lezzetistanbul.com.tr Tickets by www.biletix.com I www.lezzetistanbul.com.tr

, , , ,

: OCTOBER 9 : PANEL

: SATURDAY

-

,._=-~=~

-.'-,~

~=--=..~~~

.. -

1Ir<..w _

...-.~-- .....

ISTANBUL KADIN KADIN ISTANBUL ISTANBUL'UN KADIN MUZISYENLfRI

Istanbul Kadm-Kadm Istanbul "Istanbul'un Kadm Muzisyenleri" 9 Ekim 2010 Cumartesi Istanbul ekseninde, farkh muzik turlennde kadm vasarnlan, solist, besteci, enstrUman calan veya bunlan bir arada qerceklestiren kadmlarm muzik dUnyasmdaki yerlerinin ele ahnacaqi paneli Mustafa Kartopu y6netecek. ~erife Guvenr,;o~lu, Serpil Murtezaoqlu, Itri lmanh ve liter Cebeci'nin konusrnaci olarak katliaca~1 panelin baslanqicmda kUr,;uk bir tanbur-ses dinletisi de olacak.

ISTANBUL WOMEN - WOMEN ISTANBUL WOMEN MUSICIANS OF ISTANBUL

Istanbul Women - Women Istanbul "Women of Halle" Panel 30 October time 13:00 Library of Women Art Works "Women musician of Istanbul" 9 October 2010 Saturday. This panel shall discuss life of women in different music styles on the axis of Istanbul and the position of women who act as solo singers, composer, instrument players or women who do them all in the music world and the panel will be managed by Mustafa Kartopu. Serife Guvenr;o~lu, Serpil Murtezaoqlu, Itri lmanh and liter Cebeci shall be guest speakers in the panel and a short tambour-music playing show will be performed at the beginning.

Yer Venue: KadlR Eserleri Kiitiiphanesi library of Women's Works SaatTime: 13:00 1:00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 9

: CELEBRATION

: SATURDAY

ISTANBUL SAINT-JOSEPH LlsESI'NIN 140. nu

Sehrin Anadolu yakasmda, Istanbul'un eski semtlerinden Moda'da bulunan Saint-Joseph Fransiz Lisesi 140. kurulus vildcnumunu kutluyor.

Bu vesileyle bir hafta boyunca duzenlenecek olan ve sanat, bilim ve insan bilimlerini one cikaracak etkinlik programmda konferanslar, sllr dinletileri, resital ve konserler, tiyatro, film gosterimleri, sergiler, vansrnalar yer allyor.

Bu etkinlikler kapsarmnda, okul bunvesinde yer alacak olan Doga Bilimleri Merkezi'nin (DBM) a\III~1 fransa'run Iurkive Buyukel~isi Savm Bernard Emifnin de katilacaq: bir t6renle qerceklestirilivor.

140th YEAR OF ISTANBUL SAINT-JOSEPH HIGH SCHOOL Saint-Joseph French High School located at the Anatolian side of the city, in Moda one of the old neighborhoods of the city, is celebrating its 140th year. In the program to be organized for this purpose, the focus will be on art, science and human sciences and conferences, poem performance, recitals and concerts, theater, movies, exhibitions, contests. Within the scope of these events, opening ceremony of Natural Science Center (DBM) located inside the school shall be made and Turkey Ambassador of France, Bernard Ernie shall participate in this ceremony.

Tarih Date: 9-16 Ekim October Yer: Saint-Joseph Franslz Usesi

Venue: Saint-Joseph French High School

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 9 : PANEL

: SATURDAY

KORESELlE$EN DONYA VE ISTANBUL:

KOZMOPOL1T BIR DONYA MOMKON MO?

Sehr-i Istanbul cok eski zamanlardan beri kendine has konumu ve ozelllklerivle bir dunva baskentidir. Istanbul, uluslararasi sermayenin ve dunvarun cesitli yerlerinden gelen go~menlerin, inanclar ve laikliqin bir arada bulunduqu bir merkezdir. Bir ayagl 'Avrupa'da bir ayagl 'Asya'da olan Istanbul, bu kahplann otesinde hibrit bir yaplya sahiptir. ~a~lrtlcl derecede guzel olduqu kadar, hem karmasik hem heyecan verici, surekli degi~im i~erisinde olan bir metropoldur, BuWn bu niteliklerinden dolavi, Istanbul bazi du?unurlerin de ifade ettigi gibi, kosmopolitlesen bir dunva imgesi haline mi geliyor? Bu seminer serisi, oncu du?unur ve vazarlan bir araya getirerek bu sorunun cevabrru aravacaktir. Bovlece proje, bu arnac dogrultusunda kozmopolitanizm, Avrupa, alternatif modemlesmeler ve 'oteki' kavramlan arasrndaki ili?kiyi anlamaya cahsacak ve bunun Istanbul deneyimine nasi! yansldlgml sorqulavacaktir, Proje kapsammda vapilan sunumlar, toplann orqanlzatorleri Dr. Fuat Keyman ve Dr. Nora Hsher'm derleveceqi bir kitapta bir araya getirilecektir.

GLOBAL WORLD AND ISTANBUL:

IS A COSMOPOLITE WORLD POSSIBLE?

The city of Istanbul has been a world capital for a very long time with its unique location and features. Istanbul is a center where international capital and migrants from all over the world come together and where beliefs and secularism? exist together. Istanbul is located both on Anatolia and Europe continents and it has hybrid structure beyond these concepts. Astonishingly beautiful city of Istanbul is complex and exciting at the same time and is a metropolis that never stops changing. Like some opinion leaders state, is Istanbul becoming a cosmopolitan world image due to all these features? This seminar series shall look for answers to these questions by getting together writers and thinkers who are pioneers in their own area. Accordingly project shall try to understand the relationship between cosmopolitanism, Europe, alternative modernizing processes and "the other" concepts and interrogate how this is reflected to the Istanbul tradition. Presentations given within the scope of the project shall be collected in a book prepared by organizers of the meeting, Dr. Fuat Keyman and Dr. Nora Fisher.

Tarih Date: 9-12 Ekim October

Ver Venue: Bah~ehir Universitesi Baht;e~ehir University

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 12 : FORUM

: TUESDAY

A SOUL FOR EUROPE FORUM ISTANBUL 2010: 'GLOBAL POLITICS - CULTURAL VISIONS'

Proje, Istanbul'da 2010 vihnda gen;ekle~tirilecek buyuk geni~ caph uluslararas bir forum ve internet uzerinde kurulacak bir iletisim a~ml kapsayan kultur alanmda bir sivil toplum projesidir. Proje, ekonomik bir birlik olan Avrupa'ya kulturel bir boyut kazandirarak, Avrupalmm ve butun dunvarun beklentllerine uyan bir Avrupa projesinin olusumunu amaclavan, bunun icin sivil toplum, ozel sektor ve politikacrlar arasrnda yeni i~birli~i modelleri olusturmak lcln faaliyetlerde bulunan bir sivil toplum qirisimi olan "A Soul for Europe Initiative" i~birli~i ile qerceklestlrllecektlr,

12 - 13 Ekim 2010 tarihlerinde, kultur-sanat aktorlerini, Avrupa parlamenterleri, Avrupa'nm ve dOnyanm onemll dO~unOrleri ve i~ adamlanm, Iurklve'nln kultur, i~ ve siyaset cevreleri ile bulusturacak bu onemli forum Avrupa'run qeleceqinde Avrupa'run en buyuk megakenti olan Istanbul'un konumu ve rolunO irdelevecek Surekli de~i~im ve geli~im lcinde olan Istanbul'un geleneksel Avrupa'nm qeleceql lcln ornek olabilecek kOltOr sanat politikalan qelistirrnesi konusunun merkez noktada olaca~1 Istanbul Forumu, kOltUrun gelecek vizyonunu valruz Avrupa'dan de~il tum dunvadan bakrs ile clzrnevl hedefliyor. 3 gOn surecek foruma 100 ki~i yurtdl~mdan olmak uzere toplam 200 ki~ilik kauhm ongiirUlmektedir.

A SOUL FOR EUROPE FORUM ISTANBUL 2010: 'GLOBAL POLITICS - CULTURAL VISIONS'

Project is an extensive international forum to take place in Istanbul in 2010 and a civil society project in culture area that covers a communication network to be established over internet. The project has given a cultural dimension to Europe, which is an economic union and shall be realized with "A Soul for Europe Initiative" cooperation that is a civil society venture that carries out activities to build new cooperation models between civil society, private sector and politicians in order to prepare a European project which meets all expectations of Europeans and the world. This forum to take place between 12 - 13 October 2010 which shall allow important culture-art actors, Europe parliament members, thinkers and business men of Europe and the world and culture, business and politic environment ofTurkey and it shall examine in detail the position and role of Istanbul, which will be the biggest mega city of Europe in future of Europe. Istanbul forum will focus on development of culture art politics by Istanbul - that is continuously changing and developing - that may set an example for the future of traditional Europe and it will aims to define the future vision of culture not only from perspective of Europe but from perspective of the whole world. It is anticipated that in total 200 people shall participate in this form which shall last 3 days and 100 of these shall attend from abroad.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Tarih Date: 12-13 Ekim October

Yer Venue: Tophane-i Amire Kiiltiir Merlc.ezi Tophane-i Amire Culture Center

, , , ,

: OCTOBER 12

: PERFORMANCE

: TUESDAY

ruRK JAPON DAVUlLARllsrANBUl BUlU~MASI

ile Cumhur Tulav'm ortak projesi, "davul" sembolunun Turk kOltOrO icin onerni ve "muzigin ritmi, qercekte doqrudan doqruva hayatm ritmidir" anafikri uzerine olusturuldu, Davul, devleti sembolize edis ozelligiyle Turkler i~in bir tur kutsalhqa sahip. Davulun, sadece askeri ve siyasi tarihte degil, Turk kultUr ve muzik tarihinde de onemll bir yerinin bulunmasi: temsil ettigi ulusal karakteristik cizqilerin, "uzak kom~u/yakm dost" Japonlar i"in de hem en hemen avru anlami ifade etmesi, ilgi cekici bir kulturel benzesrnenin ifadesi.

Turkler ve Japonlar icin ozel bir anlarm olan "davul", cografya olarak birbirinden uzak olmalanna karsrn, insani ve kulturel alanda pek vakm ozellikler qosteren Turk ve Japon kOltOrlerini, "Istanbul" ortak paydasmda bulusturuvor. Mehter ve Japon davullan birlikte, Istanbul'un nabiz seslerini, ritmin evrensel gucuyle duyuracaklar ve tarihten bu yana Istanbul lcln vapilrms sarktlan yeni bir uslup ve carpio bir anlaYI~ icinde icra edecekler.

Istanbul'un simgelerinden olan rneshur anavol lstiklal Caddesi'ni, Tunel'den Taksim'e kadar renkli bir qosterivle qecit resmi yapacak olan Turk ve Japon davulcular, bircoklannca "dunvanm merkezi" veya "lstanbul'un orta yeri" denilen Taksim Meydam'nda verecekleri aC;lkhava konserine ek olarak Istanbul'un ~e~itli bolgelerinde ve alanlannda da gosteriler yapacaklar.

ISTANBUL MEETING OF TURKISH JAPAN DRUMS

Common project ofTurkish Musical Foundation and Cumhur Tulay is created on the main theme that "drum" is a very important symbol for Turkish culture and "rhythm of the music, is directly the rhythm of life". Drum is a kind of holy instrument for Turks as it symbolizes the state. Drum has an important place not only in military and politic history but also in the history ofTurkish culture and music and national characteristic lines it represents have almost the same meaning for our "remote/close neighbors", Japanese people which demonstrates that there is an interesting cultural similarity. "Drum" which has a special meaning for Turkish people and Japanese people now brings Turkish and Japan cultures on "Istanbul" platform even though they are far away from each other geographically but share similar features in terms of humanity and culture. Mehter and Japan drums shall announce the beats of Istanbul with the universal power of rhythm and perform songs composed for Istanbul in history with a new style and striking concept. Turkish and Japan drummers who shall wall the famous lstrklal Avenue from the Tunnel to Taksim with colorful shows, shall give an open air concert atTaksim Avenue which is referred to as "the center of the world" or "center of Istanbul" by most people and also make other shows in carious regions and areas of Istanbul.

Yer: Tunel - Galatasaray - Taksim Meydanlan Venue: Tunel - Galatasaray - Taksim Squares Saat Time: 17:00 5:00 p.m.

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 13

: CONVERSATIONS

: WEDNESDAY

1s1ls11nblllllhmlllllll Com lis FlStlnl i qr:;iUtti:ttihNi.l u i

~IZ61 ROMAN OZERINE sO~1

Istanbul Fransiz Kultur Merkezi,lstanbul'da ilk kez duzenlenecek olan ~izgi roman festivali ISTANBULLES vesilesiyle, Turkive, Fransa ve Belcika'dan clzerler, vavmctlar ve ~izgi roman uzmanlanru bir araya getirecek olan bir soyle~iye ev sahipli~i vapivor.

Konusmacilar

Tuncay Akgun, ~izer ve senarist, LeMan Dergisi editoru ve efsanevi Glrglr dergisi eski vaz: isleri muduru. Levent Cantek, Turk ~izgi romaru tarihclsl, Ankara Oniversitesi'nde o~retim gorevlisi, Turk ~zigi romarurun yam sira Fransa ve Belcika da dahil olmak uzere vabanci ~izgi romanlar uzerine bircok cahsmas: bulunuyor. Jean Dufaux, en onemli Belcikah ~a~da~ ~izgi roman senaristleri arasmda yer ahvor, Ersin Karabulut, Turk cizer, cahsmalan Uykusuz dergisinde yaymlamyor. Philippe Wurm, Beleikah yazar ve Dufaux tarafmdan senarvolastmlan Les Rochester serisinin cizerl, Belcika'da ~izgi roman e~itimi vermekte.

Moderator: Laurent Mallet, Galatasaray Oniversitesi'nde o~retim gorevlisi.

Simliltane "eviri olacaknr,

CONVERSATION ON COMIC BOOK

Istanbul French Culture Center hosts a conversation that shall bring together illustrators, publishers and comic book experts from Turkey, France and Belgium for ISTANBULLES, the comic book festival to be organized for the first time in Istanbul.

Speakers

Tuncay Akgun, illustrator and senarist, LeMan Magazine editor and legendary Glrglr magazine previous Editorial Office Director. Levent Cantek, Turkish comic book historian, Ankara University lecturer, various studies on foreign comic books including French and Belgium along with Turkish comic book. Jean Dufaux is one of the most important modern novel senarist of Belgium. Works ofTurkish illustrator Ersin Karabulut are being published in Uykusuz magazine. Philippe Wurm, Belgium writer and illustrator of Les Rochester series that was written as script by Dufaux. Gives comic book education in Belgium. Moderator: Laurent Mallet, lecturer in Galatasaray University

Simultaneous translation will be made.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Yer Venue: Istanbul Franstz Kiiltur Merkezi SaatTime: 17:30 5:30 p.m.

, , , ,

: OCTOBER 13

: EXHIBITION

: WEDNESDAY

'PHILIPPE GELUCK: ISTANBUL'DA BIR KEDI' SERGISI

Onlu Bekikah cizer Philippe Geluck, 1983 vrhnda, Belcika'daki Le Soir gazetesi icin Le Chat (Kedi) r;izgi roman karakterini yaratarak dunya capmda buyuk bir basan kazandi. Bircok gazetede yaymlanan bu ~izgi roman serisinin filozof ruhlu kedi karakterinin vecizeleri, okuyuculara havatm bazan pek de hos olmayan ger~eklerini tek tek hatirlatmakta. Bircok dile r;evrilen ~izgi roman albumleri ise tum dunvada milyonlarca adet satilmakta.

Belcikaf bu kedigilin, 2010 Avrupa Kultur Baskenti olan ve kedileriyle unlu Istanbul'da dolasmava gelmesi hi~ de ~a~lrtlcl degil. Bu vesileyle Istanbul Franslz Kultur Merkezi, Istanbulles (:izgi Roman Festivali kapsarmnda, sanatcmm altmisa vakrn beige, buyuk boy cahsrnalar, u~ boyutlu vapitlar ve orijinal clzlmlerln yer alacaqi bir sergiye ev sahipllql yapacak. Aynca sergi suresince dunvada ilk kez Chat'run ~izgi film goruntulerini de izlemek rnurnkun olacak.

PHILIPPE GELUCK: A CAT EXHIBITION IN ISTANBUL

Famous Belgium illustrator Philippe Geluck has created Le Chat character for Le soir newspaper in Belgium in 1983 and has achieved great success world wide. Aphorisms of philosophic cat character of this comic book series published in many newspapers reminds readers one by one ofthe unpleasant realities of life. This comic book albums translated into many languages are being sold in millions in the whole world.

It is not surprising for this cat from Belgium to come to wander in Istanbul, 2010 European Capital of Culture famous with its cats. 50 within the scope of Istanbulles Comic Book festival, Istanbul French Culture Center shall host an exhibition which has approximately sixty documents of the artist, big size works, three dimensional structures and original drawings. Also during the exhibition it shall be possible to cartoon shots of Chat for the first time in the world.

Tarih Date: 13-23 Ekim October

Yer Venue: Istanbul Franstz Kiiltur Merkezi Istanbul French Culture Center

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 14

: CONFERENCE

: THURSDAY

l n s t l t u t e Cervantes

t. I III m b II I

CARLOS FERRATER 'PEYZAl VE GEOMETRI

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti kapsarnmda, Istanbul Cervantes EnstitUsO'yle beraber 14 Ekim Persembe gO nO Istanbul Mimarlar Odasi'nda duzenlenecek konferansta "agda~ Catalunya Politecnica Oniversitesi Mimarilk Projeleri b610mO profesoru Carlos Ferrater taraftndan "peyzaj ve geometri" konusunda bir konferans verilecektir.

CARLOS FER RATER 'LANDSCAPE AND GEOMETRY'

Within the scope of Istanbul 2010 European Capital of Culture, together with Istanbul Cervantes Institute, a conference will be organized on 14 October Thursday at Istanbul Chamber of Architects and Cataluna Politecnica University Architecture Projects unit professor Carlos Ferrater shall give a speech about "landscape and geometry".

Yer: Istanbul Mimarlar Odasr

Venue: Istanbul Chamber of Architects

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 14 : CONCERT

: THURSDAY

FREDERIC CHOPIN ve PAULINE VlARDOrnun MAZURKALARI Istanbul Franslz KUltLlr Merkezi ve Notre Dame de Sion Lisesi i~birligi ile Chopin ve Viardot arasmdaki dostluqa davah sanatsal i~birligi muzikseverlerle bulusuvor, Bu klasik muzik aksarmnda Chopin'in bestelediqi en Unlu mazurkalardan bazilan vokal ve piyano icin uvarlanrmstrr,

Piyanist, solist ve oda muzigi icracisi olan Remy Cardinale, tum diinem muzikleri ve repertuarlanna karsi bUyUk bir merak beslemekte ve tarihi mUzik aletleriyle Fransiz romantik muziqinin farkh yiinlerini kesfetmektedir,

2003 vihnda Victoires de la Musique iidUlierine aday giisterilen Magali Leger dunvanm iinemli konser salonlan ve operalannda sahne almakta ve klasik, barok veya romantik repertuarlar kadar ~agda~ vapitlan da vorumlamaktadir,

MAZURKA OF FREDERIC CHOPIN and PAULINE VIARDOT

By cooperation of Istanbul French culture Center and Notre Dame de Sion High school, artistic cooperation of Chopin and Viardot based on their friendship shall meet with the music lovers. In this classical music night, some of the most important mazurkas composed by Chopin are adapted for vocals and piano.

Pianist, solo singer and chamber room music performer Remy Cardinale is really curious about all period musics and repertoire and discovers different aspects of French romantic music with historical musical instruments. In year 2003, Magali Leger who has been nominated for Victoires de la Musique awards performs on important concert saloons and operas of the world and interprets classic, baroque or romantic repertoires and also modern works.

Remy CA~DINALE, piyano piano Magali LEGER, soprano soprano

Yer Venue: Notre Dame de Sion Lisesi Notre Dame de Sion High School SaatTime: 19:307:30 p.m.

-

AVRUPA

KOLTDR ~!..~'!!!

64 iluetsiz : admission: free • of • charge

, ,

, , , ,

: OCTOBER 14

: PERFORMANCE

: THURSDAY

Bu proje Avrupa Birligi tarafindan finanse edilmektedir. This project is funded

by the European Union

SOUNDSHIFT

Marseilles-Istanbul Culture On The Edge

Euphonia-Grenouille Marsilya ve Lokomotif Istanbul ortakhqinda qerceklestirilen bu proje, Istanbul seslerini, mUziklerini ve dillerini fransz dinleyicisine sunarak ve pek cok venilikci Turk kultUr laboratuanru irdeleyerek, Istanbul'un kulturel bir katalizor olarak Fransa ve Avrupa'daki rolunu artrrmava doqal olarak katki kovacaktrr, Guncel havata dair sosyal, kentsel ve killturel verileri radyo produkslvonlanvla envanter haline getirmek suretiyle, proje, Istanbul 2010'un etkisini zaman ve mekan icerisinde derinlestirip qenisleterek sehrin qeleceqini lnsa icin gerekli kulturel miras ve kapasitesini ortaya cikarmayt hedeflemektedir.

Marsilyail Radio Grenouille ve Istanbullu AC;lk Radyo'nun sanatolan, bolqelerini birlikte kesfetmek, dinlemek ve sorgulamak leln bir YII boyunca birlikte calrsacaklar, Bu ortak yolculugun ilk duragl Istanbul.

Istanbul ve Marsilya manzarah sehlr sesleri etrafmda uluslararasi ses varatim agl RADIA'nm dart bir kosesinden gelen TUrk ve Franstz sanatcrlann ses enstalasyonlari ve perforrnanslan etkinliklerden sadece birkacr,

SOUNDSHIFT

Marseilles-Istanbul Culture On The Edge

Marseilles-Istanbul Culture On The Edge This project carried out between the partnership of Euphonia-Grenouille Marseille and Lokomotif Istanbul presents sounds, musics and languages of Istanbul to the French listeners and examines many innovative Turkish culture laboratory ad naturally contribute to increasing role of Istanbul as a cultural catalyzer in France and Europe. By preparing an inventory of social, urban and cultural data from daily life using radio productions, the project shall extend the impact of Istanbul 2010 in time and place and aims to real the required cultural heritage and capacity required to build the future of the city.

Radio Grenouille from Marseille and A~lk Radyo artists from Istanbul shall work together for one year in order to discover their regions together and to listen and question each other. The first stop of this common journey is Istanbul. Sound installations and performances ofTurkish and French artists coming from all sides of RADIA international sound creation network around city sounds with Istanbul and Marseille view is only a few of the events.

Tarih Date: 14-17 Ekim October

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 14 : CONCERT

: THURSDAY

Gun Gun Kadlkiiy Soundshilt Programl

14 Ekim Perjembe 09:00 lei M@me

~ir5<sleri_ 10:00 Christophe Modica Se.sGezintisi

11 :00 Radio Grenouille ~'k R,dye - Gugin R,dye

~~~~~;fsmail Sok

13:00 lei Meme

~hir Sesleri Konseri 14:00 Christophe Modica

Ses Guintisi

15:30 Christophe Modica

Ses Gezin!lsl

17:00 lei Meme

5ehir SesJeri Konseri 1i~1a

15 EkimCuma 07:30IeiM@me

~ir5<sleri_ 10:00 Christophe Modica

SesGr.zintisi

11 :00 lei Meme

~hir Sesleri Konseri 14:00 Christophe Modica

SesGe.zintisi

15:30 IlIrislophe Modira Scs Gezintisi

18:00 Radio erencullle ~'k Badvo - Gezgin R,dye

Bulu~ma

Modo Aile i;ay Boh~si

20:00 lei Meme

~hir Sesleri Konseri

16 Ekim Cumartesi 10:OD Christophe Modica

Ses Gezintisi

11:00 Radio Grenouille ~'k R.dye - Gezgin R.dye

BuluJma

Haydarpa~a Garl

11:00 lei Meme

~ir SesIeri IConseri 14:00 Christophe Modica

SesGe.zintisi

14:30 lei Meme

~hir Sesleri Konseri 14:30 Canh performans ve ses parcalan

Ses $i_,

Mod. Aile i;ay Ba~i 15:30 Christophe Modica

xs Gezintisi

17:00 lei Meme

~hir Se,leri Konseri

19:30 Radio G re ncuille-Arkaoda

::~~~srnlik

Arkaod.-Kadife Sole. 17 Ekim Pazar

11 :00 Radio Grencullle ~Ik Radyo - G"gin Radyo

Bulu~ma

Albyol kavp~'

I I :00 lei Meme

$ehir SesJeri Konseri 14:301eiMeme

~ir SesIeri Konseri 14:30 Canl, performans .. sespa~lan

Ses $i_,

Mod, Aile Cay Bah .... i 17:00 lei Meme

$ehir Sesleri Konseri

Day to day Kadlkiiy Soundshift Program

October 14, Thursday 09:00 lei Meme

City Sounds Concert 10:00 Christophe

Modica Sound Trip

11:00 Radio Grenouille ~Ik Radyo - Gezgin Radyo

Meeting

Ya~lok~'lsmaii Sok

13:00 lei Meme

City Sounds Concert 14:00 Christophe Modica

Sound Trip

15:30 Christophe Modica

Ses Gezintisi

17:00 lei Meme

City Sounds Concert With reservation

October IS, Friday 07:30 lei Meme

City Sounds Concert 10:00 Christophe Modica

Sound Trip

11 :00 lei Meme

City Sounds Concert 14:00 Christophe Modica

Sound Trip

15:30 Christophe Modica

Sound Trip

18:00 Radio Grenouille ~Ik Radyo-Gezgin Radyo

_ng

Moda Tea Garden 20:00 lei Meme

City Sounds Concert

October 16, Saturday 10:00 Christophe Modica

Sound Trip

11:00 Radio Grenouille ~Ik Radyo - Gezgin Radyo Haydarpa", Train Station 11 :00 lei Meme

City Sounds Concert 14:00 Christophe Modica

Sound Trip

14:30 lei Meme

City Sounds Concert 14:30 Canlo performans ve ses parcalan

Tarih Date: 14-17 Ekim October

Sound Siesta

Moda Tea Garden 15:30 Christophe Modica

Sound Trip

17:00 lei Meme

City Sounds Concert

19:30 Radio G re nouille-Arkaoda Radiophonic Festival

Stage party Arkaoda-Kadife Sole.

October17 Sunday

11 :00 Radio Grenouille A~'k Radyo - Gezgin Radyo

Meeting

Altoyol ka~agl

11 :00 lei Meme

City Sounds Concert 14:30 lei Meme

City Sounds Concert 14:30 Canlo performansve ses parcalan

Sound Siesta

Moda Aile C;ay Bah~si 17:00 lei Meme

City Sounds Concert

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 15 : READING

: FRIDAY

'HELiWEG'DE dNAYEr - ULUSlARARASI POLlSIYE ROMAN FEST1VALI Avrupa'nm en buyuk uluslararasi kriminal/polisiye roman festivali olan "Hellweg'de Cinayet", Almanya'nm Ruhr Biilgesi'nin dogusunda, Hellweg dive adlandmlan biilgede iki vilda bir duzenlenmektedir, Son Yillarda Ake Edwardson, Dominique Horwitz, Ingrid Noll, Amelie Fried, Joy Fleming, Petra Hammesfahr, Minette Walters, Arnaldur Indrioason gibi ulusal ve uluslararasi une sahip, edebiyat dunvasimn tanmrms isimlerinin katlldlgl festival, etkinliklerinde kullarulaqelen ali~llml~ mekanlann dismda yeni, degi~ik, ama avru zamanda bir kriminal/ polisiye romarun ic;erigine uygun mahkemeler, tuneller, tren istasyonlan, gemiler, sanayi biilgeleri gibi mekanlar bulrnavi ve varattci, yenilikc;i etkinlik konseptleri qelistirmevi ve qerceklestirmevl amaclamaktadir: Avrupah yazarlarla polisiye roman gezileri, polisiye roman yemekleri, polisiye roman geceleri, halka acik, sonunda bir kriminal olavm c;iizumlenmesine yiinelik bisiklet ve otomobil turlan ... RUHR.2010'un, Avrupa KUltUr Baskenti vihnda ozel bir i~birligi dUzenledigi "Hellweg'de Cinayet" festivali 18.09.-13.11.2010 tarihleri arasinda dUzenlenmektedir. 35 Ulkeden katrhmcilarm yer alacagl ve 400'den fazla okumarun iingiiruldugu bu festivalde Istanbul 2010 desteql ile 15 - 16 Ekim tarihlerinde TUrkiye'den Esmahan Aykol'un konuk olduqu iizel "TUrk Polisiye Romarunm Uzun Gecesi" duzenlenmesi planlanrnaktadrr.

'MURDER AT HELLWEG'

INTERNATIONAL DETECTIVE ROMAN FESTIVAL

"Murder at Hellweg" which is the biggest international criminal/detective novel festival of Europe is being organized for the last two years in east part of Ruhr Region in Germany in an area called Hellweg. In the recent years, national and international celebrities of the literature world like Ake Edwardson, Dominique Horwitz,lngrid Noll, Amelie Fried, Joy Fleming, Petra Hammesfahr, Minette Walters, Arnaldur Indrioason participate in this festival and aims to try to find new and extraordinary avenues for its events and at the same time to find locations like courts, tunnels, train stations, vessels, industrial zones suitable for the content of criminal/detective novel and to develop and realize creative, innovative event concepts; plans to organize detective novel trips, detective novel foods, detective novel nights, public bicycle and automobile tours aiming to solve a criminal case at the end with European writers ... "Murder at Hellweg" festival organized by RUHR.2010 in European Capital of Culture year with a special cooperation is being organized between 18.09.-13.11.2010. In this festival where participants from 35 countries shall participate and where more than 400 reading is anticipated, it is planned to organize ''Turkish Detective Novel Long night" event on 15-16 October in

Turkey with the support of Istanbul 2010 and Esmahan Aykol shall be the ....

guest of this festival. BIll

Tarih Date: 15-16 Ekim October ~~¥~~

Yer Venue: Ruhr - Almanya ~!.~~

, , , ,

: OCTOBER 15

: MOVIE SCREENING

: FRIDAY

ISTANBUL EXPRESS

Avrupa'nm !;okdilliligini Ke~fetmek

Projenin merkezinde diller hakkmda genel konulan arastrrmavi hedefleyen bir film atolvesi var. Projenin 18 - 30 vaslan arasmdaki katilrmcilan cikacaklan tren yolculuklan esnasmda cevre sehirlerinin yerlileri ve trendeki diger yolcularla diyaloglar kurarak kultUrel farkllilkian kendi gozleriyle gorme fusan vakahvor, Avrupa ve Hirkiye'nin dort bir yamndan gelen 45 kanhmci 15 ceklm ekibine oolunuvor ve her film ekibi 3 kisiden olusuvor, Bu ekipler 3 ayn trende belli konulardan (or: "kentsel diyaloglar", "cok dilli ask", "Avrupa'da Turkce" ve "azmhk dilleri") esinlenerek krsa belgesel ya da kurgu fi Imler cekivorla r.

Proje Sahibi: Nisi Masa, Fransa Ortak: Ankara Sinema Derneqi

ISTANBUL EXPRESS

Discovering the Multilinguism of Europe

The center of project features a movie workshop that aims at investigating general subjects about languages. Participants of the project ranging between the ages of 18 to 30 will have the chance to have a train trip and see cultural differences during their interactions with local people and other passengers in the train. 45 participants from all over Europe and Turkey will be divided into 15 filming teams of 3 persons. These teams will shoot short documentaries or fiction movies with an inspiration from certain topics (such as "urban dialogues", "multilingual love", "Turkish in Europe" and "languages of minorities") in 3 separate trains.

Project Owner: Nisi Masa, Fra nce

Partner: Ankara Cinema Association

-

AVRUPA

KOLTOR

Ver Venue: Franslz KUltiir Merkezi Istanbul French Culture Center ~ .. !~!~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

ISTANPOU - RIMINI PROTOKOLl nDagacar Bey ve Q)pun Albn Tektonigin

2005 vrlmda kuru Ian ve cok krsa zamanda "a~da~ giisteri sanatlan i"in bir cekim merkezi haline gelen garajistanbul'un Istanbul Avrupa Kultur Baskenti icin uretti~i ozel bir proje alan "Istanpoli," "sehre doqru" anlamrna geliyor. "Istanpoli," Ovul Avkiran ve Mustafa Avkrran'm sanat vonetrnenliqlnde, dunva caprndaki diirt performans sanatnsi ve grubu; Michael Laub, Rimini Protokoll, Claude Wampler ve Meg Stuart'rn, bir sure Istanbul'da vasavrp, buradaki deneyimlerinden yola crkarak birer eser uretmelerlnl, bu vapimlann once Istanbul daha sonra da c;e~itli Avrupa kentlerinde giisterimini ve misafir sanatcilann Istanbullular ile yapaca~1 atiilye cahsmalanrn kapsivor,

"Daqacar Bey ve l;iipOn Altm Tektoniql"

Da~acar Bey 'lstanbul'un ta~1 topragl altm' diyerek elinde "ek"egi, bu altmdan az da olsa paviru alabilmek lcln yola koyuluyor: Her gece savisiz gem; adam Istanbul'un sokaklanna akm edercesine, yerlerden ve diikkan iinlerinden baskalanrnn atiklanm toplayarak kendileri ve Do~u Anadolu'daki aileleri i"in bu "iipleri ufak miktarlarda da olsa paraya cevirivor, Helgard Haug ve Daniel Wetzel de onlara sehlr icindeki bu volculuklannda eslik ederek, dOnya pivasasinda bakmn, demirin, altmm fiyatlanna giire degi~en C;iip pivasasma alan bu mikroskobik bakis a"ISlnl pavlasivorlar, Hayatta kalma stratejileri ile kinlqan zeminin hassas hareketlerini giiz onunde bulunduran yiinetmenler, Deprem Giizlem Merkezi'ni ve [eoloqlan oyuna dahil ediyorlar.

Oyunda Daga"ar Bey ve arkadaslarma 1~lk ile perde arasmdaki alanda sehre ve sehirde vasavanlara dair hikayeleri anlatacak alan bir karagiiz oyuncusu da eslik ediyor.

Mr. Dagar;ar and the Golden Tectonics of Trash

garajistanbul. Istanbul 2010. Hebbel am Ufer, Berlin, Rimini Apparat ve RUHR.2010 i~birligiyle.

Kiinye

Daniel Wetzel, Helgard Haug - Rimini Protokoll Sebastian Bruenger - Dramaturji Pmar Ba~o~lu - Yiinetmen Yardimcis: Ash Demir - Istanpoli Proje Koordinatorii Yigit Adam - Sahne Tasanm Selcuk Artut - Ses tasanm

Tarih: 15 Ekim Cuma (Promiyer), 16 Ekim Cumartesi,17 Ekim Pazar .... Yer: garajistanbul IEIIl

AVRUPA

Aynntill bilgi i~in: www.garajistanbul.mm - _w.rimini-protokoll.de KOLTOR

_w.ruhr2010.de /Iandsmann-sein ~ .. !~!~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

ISTANPOLl- RIMINI PROTOKOLL

"DA6ACAR BEY AND GOLD TECTONIC OF GARBAGE" HarGarajlstanbul established in year 2005 and which soon became a center for modern performance arts has produced a special project for Istanbul European Capital of Culture, "Istanpoli" and it means "towards the city". Four performance artist and group known worldwide under the supervision of art director "Istanpoli," OvOI Avkiran and Mustafa Avkiran"; the art work produced by Michael Laub, Rimini Protokoll, Claude Wampler and Meg Stuart based on their experiences in Istanbul after living here for a while shall be performed in Istanbul and various European cities and shall cover workshops to be made for people of Istanbul by guest artists.

"Daqacar Bey and Gold Tectonic of Garbage"

Dagacar Bey says to himself 'Istanbul is a city where the streets are paved with gold' and gets on the road with his pushcart in order to get his share from this gold even if a little bit: Many young men rush to the streets of Istanbul and collect wastes of other people from floor and front of the stores and turn these wastes into money to send to their families in East Anatolia. Helgard Haug and Daniel Wetzel accompany them in their journey in the city and share their microscopic perspective of the waste market that changes according to price of copper, iron and gold in the world market. Directors that take into consideration the survival strategies and precise movements of fragile floor include Earthquake Observation Centers and geologist to the game. To Daga"ar Bey and his friends, a Karag6z shadow play actor accompanies who shall tell stories about the city and the people who live in the city in the area between the screen and light.

Mr. Daga"ar and the Golden Tectonics of Trash garajistanbul. Istanbul 2010, Hebbel am Ufer. Berlin. Rimini Apparat and RUHR.2010 cooperation.

Identification tag

Daniel Wetzel, Helgard Haug - Rimini Protokoll Sebastian Bruenger - Dramaturgy Pinar Ba~oglu - Co-Director Ash Demir - Istanpoli Project Coordinator Vigit Adam - Stage Design Selcuk Artut - Sound Design

Date: September 15. Friday (Premier). October 16, Saturday. September 17. Sunday

Venue: garajistanbul

Detailed information at:www.garajistanbul.com - www.riminiprotokoll.de - www.ruhr2010.de/landsmann-sein

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 15

: EXHIBITION

: FRIDAY

ISTANBUL AVRUPAU KARDE~lERIYLE BULU~UYOR EYOP BELEDIYESI

'DOSTLU~UN FIR~ASINDAN EYOP' SERGISI

Pierre Loti, fransa'mn Rochefort kentinde 1850 vrhnda dogmu~, Turk havraru olan ve Turkive'vle ozdeslesen unlu yazardlr.1876'da Turkive've ilk geldiginde Eyup'un kendi adrvla outunlesen Pierre Loti tepesinin rnudavimi olrnustur, Kurulan bu giinul bagml Rochefort ile Eyup arasmda kardes sehlr olarak pekistirdiqimiz gibi, bir hafta surecek sanatsal etkinlikle, resim sanatmm kahci etki yaratma ve butunlestlricl iizelligiyle saglamla~tlrmaYI hedefliyoruz. Farkh kulturlerle yogrulmu~ sanatcilar bir araya gelerek; hem dunva uzerindeki mesafeleri yok eden sanatsal ve killturel diyalog kurma adma zemin bulacaklar; hem de farkh kulturel kimlige ve deqere sahip kauhmcrlarla uluslararasi etkllesim olusacaktir. Etkinlik kapsarrunda davet edilecek Fransiz ressamlar, Turk ressamlarla beraber Eyup'un Pierre Loti tepesinde kurulacak resim atiilyesinde Istanbul ternah resimlerini gun 1~lgma ctkaracadannr. Sanat eserlerinin sergilenmesi ile son bulacak olan etkinlik, ortaya ~Ikml~ olan bu deqerll eserlerin katalogunun basilmasi ile iilumsuzle~ecektir.

'EYUP WITH THE BRUSH OF FRIENDSHIP'

ISTANBUL WELCOMES ITS EUROPEAN SISTERS CITIES

EYOP MUNICIPALITY EXHIBITION

Pierre Loti is a famous writer born in France, Rochefort in 1850 and he is a Turkish fan and he is identified with Turkey.ln 1876, when he came to Turkey for the first time, he became a habitue of Pierre Loti hill which became integrated with Eyup's name itself. This bonds of love established between Rochefort and EyOp is reinforced with sister city title and in this artistic event that shall last for a week aims to strengthen this relationship with permanent impact of art of painting and its integrating feature. Artists oppressed with different cultures come together and find a platform to build an artistic and cultural dialogue that eliminates all distances in the world and international interaction shall be maintained with participants with different cultural identities and values. French painters who shall be invited within the scope of this event and Turkish painters shall paint pictures with Istanbul theme in the painting workshop to be established at Pierre Loti in EyOp. This event that shall be finalized with an exhibition displaying these works shall be immortalized by printing a catalogue of these works.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Tarih Date: 15-22 Ekim October Yer Venue: Piere Loti

, , , ,

: OCTOBER 15

: MOVIE SCREENING

: FRIDAY

MAHPEYKER: KOSEM SULTAN

Osmanh tarihinin en onemli kadm karakterlerinden biri olan Kosem Sultan'm havanm eksene alarak tasarlanan uzun-metraj, oykulu bir c;ag filmi.

Mahpeyker: kosem Sultan filmi, Turk aS111i ve MOslOman bir aileden gelmeyen ancak tesadufler neticesi Osrnanh saravma intisab ettikten sonra imparatorluqun kaderini etkileyecek onemde mevki kazanan bir kadirun ask, iktidar mOcadelesi ve entrika sarmahnda gec;en hayat hikiiyesini anlatan uzun metraj bir film projesi. Ancak erkek aglrllkll ve savas ekseninde anlatilaqelmis Osmanh saravirun kadm figurleri Ozerinden, bu film dolavrmmda Osmanh tarihine farkli bir dil ve aC;ldan yakla~llIyor. Film, dramatik kurgunun otesinde, Osmanh haremini varhklan cinsel obje olmaktan ete onem tasunavan kadmlar kogu~u olarak alqrlavan nesnelestlrlcl, nesnelestirerek "tuketicl" oryantalist bakis'a itiraz serhl olma ozelligi de tasivor, Projenin yurOtUculOgOnu, Televizyon Film Tamtim (TFT) adma yazar Avni OzgOrel ve Ayfer OzgOrel vaprvor.

Avnca filmin dunva promiver'i Almanya'nm Essen kentinde 28 Ekim 2010 tarihinde qerceklestlrllecek,

MAHPEYKER: KOSEM SULTAN

Long movie designed based on life of Kosem Sultan who is one of the most important women character of Ottoman history. Mahpeyker: Kosem Sultan movie is a long movie project that tells the life of a women who does not come from a Turkish origin and Muslim family but who reaches a very important position after entering the ottoman palace at the end of interesting coincidences and love, power struggle and conspiration spiral of her life is given to the viewer. Ottoman history is approached from a different language and perspective based on Ottoman palace women figures which have been told from war axis and men focused perspective up to now. Beyond dramatic setup, the movie objects that objectify the "consumer" orientalist perspective that perceive Ottoman harem as a women's ward whose assets are only considered as a sexual object. The project is carried out by writer Avni Ozgurel and Ayfer OzgOrel on behalf ofTelevision Movie Promotion (TFT). Also world premier of the movie shall be made on 28 October 2010 in Essen city of Germany.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Tarih Date: 15 Ekim'den itibaren as of October 15th Yer Venue: Tiirkiye genelinde120 sinema salonu 120 movie theaters throughout Turkey

, , , ,

: OCTOBER 16 : FESTIVAL

: SATURDAY

ISTANBUL AVRUPALI KARDE~LERIYLE BULU~UYOR SULTANBEYLI BELEDIYESI

'KULTUR KARDE~LERI - KULTUR GUNLERI'

Sultanbeyli Belediyesi'nin Vimercate (Italya) Belediyesi ile karsihkh kulturel ve sosyal baqlanrun gu~lendirilmesi,lstanbul2010 Avrupa KultUr Baskenti'ne destek vermek amacrru tasivan proje kapsammda gen"ler ve sanatci gruplan iki sehri kar~llIkll olarak ziyaret edeceklerdir. Kar~lllkll kUltOrlerin tanmacaqi ziyaretler sonrasmda, 5 gOn boyunca, tiyatro ve halk danslan gosterileri, sehirleri tarutrci totoqraf sergileri ve konserler dOzenlenecektir.

ISTANBUL WELCOMES ITS EUROPEAN SISTERS CITIES SULTANBEYLI MUNICIPALITY

'CULTURE BROTHERS - CULTURE DAYS'

To strengthen the cultural and social bonds of Sultanbeyli Municipality and Vimercate (Italy) Municipality, youth and artist groups shall visit each other's cities within the scope of the project that wish to support Istanbul 2010 European Capital of Culture. Following visits where people will get to know each others cultures, for the next 5 days theater and folk dances, photograph exhibitions and concerts to promote the city shall be organized.

Tarih Date: 16-22 Ekim October Yer Venue: Sultanbeyli

It)

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

ISTANBUL'UN SAZ MUZIGI

Istanbul saz muziginin ilk orneklerlne ur;; asrr oncesinden gunumuze ulasan iki vazmada rastlanz. Bu vazmalardan biri 1630 vrllan baslannda Kmm Tatarlan tarafmdan esir ahnarak Istanbul'a getirilen Wojciech Bobowski vanl Turk Muzigindeki bilinen ad: ile Ali Ufki Bey'in (1610- 1675) vazml~ olduqu Mecmua-vi Saz u Soz" digeri ise tam adi "Kitab-: 'ilmu'l musiki 'ala vechi'l hurufat'olan Bogdan Prensi Kantemir'in (1673-1725) Edvandir.

16. ve 17 v.v Istanbul muziginin orneklerinden olusan Meemua-vi Saz u Soz'de bes vuz kadar saz ve soz eseri, Kantemir Edvannda ise kendi eserleride dahil olmak uzere vine avm donemlere ait ur;; vuz elli civarrnda saz eseri bulunmaktadrr,

18. v.v'm ortalanndan itibaren ise Istanbul saz muziginde hemen goze carpan ilk ozelllk Tanburi bestekarlann cokluqudur. Avnca Pesrev ve Saz semaileri form Ian gunumuze kadar surecek Dian klasik kahplan da olusmuslardrr,

Hie ~uphesiz ki Istanbul saz muziginin daha doqrusu sehirdekl gene I muzik anlavisrmn degi~ime ugraVlp baska mecralara doqru vol almasi Tanburi Cemil BeV ile baslamisnr. Sadece ensturman lcrasinda degil makamlan anlaVI~, perdeler, ifade, ses arahklan gibi konular klasik anlavistan farkhla~ml~ Cemil Beyle beraber adeta vepveni bir icra ve saz eserleri vazim tavn ortava r;;lkml~tlr.

Sanat danl~manhgl Tanburi Hakan Talu tarafmdan yapllan Topluluk Istanbul'un saz muzigi konserininde Ali Ufki ve Kantemir'den eserler ile daha sonraki devirlerde saravda, tekkelerde, evlerde, kahvehanelerde ve 20. V.V. basmdakl Istanbul'un konser salonlannda icra edilmis eserlerden ornekleri seslendirecektir. Konser oncesi Hakan Talu tarafmdan saz muzigi hakkmda soh bet vapilacaktir,

Yer: Yenikapi Mevlevihanesi Saat: 14:00

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

SAl. MUSIC OF ISTANBUL

We see in two manuscripts from three hundred years ago, we see samples from saz music of Istanbul. One of these manuscripts is "Mecmua-vi Saz u Siiz" written by Ali Ufki Bey (1610-1675) with the nickname Wojciech Bobowski brought to Istanbul by Crimean Tatars in the beginning of 1630 and the other is "Kitiib-I 'ilmu'l muslkl 'ala vechi'l hurufiit" which is circle of Bogdan Prince Kantemir (1673-1725).16. and there are 500 works in Mecmua-vi Saz u Siiz composed of samples of Istanbul music in 17th century and in circles of Kantemir there are around three hundred fifty works from the same period. 18. As of the middle of the century the first feature that is striking in Istanbul saz music is the high rate of Tanburi composers. Also Pesrev and Saz semai forms are composed of classical templates that shall survive till today. There is no doubt that transformation of Istanbul saz music, in other words general music approach in the city to other forms started with Tanburi Cemil Bey. Not only in performance of the instrument but also issues like modes, frets, expression and sound intervals have differentiated from classical concept and almost completely new performance and saz works composing attitude has arisen after Cemil Bey. Saz music concert ofTopluluk Istanbul, the art consultancy of which is done by Tanburi Hakan Talu shall covers works of Ali Ufki and Kantemir and other songs performed at palaces, lodges, houses and coffee houses and in concert halls in Istanbul as of 20th century. Hakan Talu shall organize a conversation regarding saz music before the concert starts.

Venue: Yenikapi Mevlevi Lodge Time: 2:00 p.m,

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 1 6-1 7 : CONCERT

: SATURDAY I SUNDAY

Bu proje Avrupa Birligi taranndan finanse edilmektedir. This project is funded

by the European Union

PlONGEUR QUARTET KONSERI

Istanbul Pori arasndaki muzisven degi~imi programmm bir parcas olarak vaslan gen~ olmasma ragmen muzikte ustahk seviyesine coktan ula~ml~ olan gen~ Turk muzik grubu Plongeur Quartet, Pori'li muzik severlere hos saatler vasatacak

PlONGEUR QUARTET CONCERT

As part of the musician exchange program between Istanbul Pori, young Turkish music group Plongeur Quartet who have reached an expertise level even though they are very young shall give a concert for music lovers in Pori.

Yer: Palmgren Konservatuan, Pori, Finlandiya Venue: Palmgren Conservatory, Pori, Finland

It)

AVRUPA KOLTOR ~~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 1 6-1 7 : CONCERT

: SATURDAY I SUNDAY

Bu proje Avrupa Birligi tarafmdan finanse edilmektedir. This project is funded

by the European Union

PORI SONBAHAR KONSERI2010

Pori belediyesinin kurdu~u profesyonel senfoni orkestras Pori Sinfonetta, Pori'deki amator caz muzisyelerinin de kanhrmvla qenisleverek Pori Big Band'i olusturur, Buyuk orkestra bu YII repertuanna Turkiye'den ezgileri ve etkilerini de katacak. Orkestra bir ney ustasma, Senol Filiz'e eslik ederken, vokalleri de Rnli bir sanato seslendirecek.

PORI FALL CONCERT 2010

Professional symphony orchestra Pori Sinfonetta founded by Pori municipality has extended with the participation of amateur jazz musicians in Pori and formed Pori Big Band. This big orchestra shall add tunes from Turkey to its repertoire. Orchestra shall play with a ney master Senol Filiz and vocals shall be performed by a Finnish artist.

Yer: Palmgren Konservatuan, Pori, Finlandiya Venue: Palmgren Conservatory, Pori, Finland

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

32. KITALARARASIISTANBUL AVRASYA MARATONU

BOCHUM RUHR AVRUPA KULTUR BA~KENTI KATILlMCILARIYLA 1979 vihndan beri devam eden ve Istanbul BOyO~ehir Belediyesi tarafmdan organize edilen; bu YIIIstanbul2010 Avrupa KOltOr Baskenti Ajansl deste~i ile de dOzenlenen 32. Krtalararasi Istanbul Avrasya Maratonu'na Bochum Ruhr Avrupa KOltUr Baskenti'nden 12 Alman, sporun blrlestirlci gOcU vesilesiyle 2010 Avrupa Kultur Baskenti Istanbul'a geliyor.

Maraton'dan bilgiler

KaYltlan sadece internet uzerinden yapllabilen ve 30 Eylul'de sona eren 15 km. ve ~ipli Halk Ko~usu'nun vam srra ~ipsiz [Ocretsiz] Halk Ko~usu kavrtlan ise 16 Ekim'e kadar ~e~itli merkezlerde kurulacak kavrt standlannda vapihvor.

Maraton ve 15 km kosusu, Bogazi~i Koprusu'nun qiselerinin vaklasik 300 metre gerisinden bashvor ve Beslktas sapaqindan avnlarak Barbaros Bulvan'ndan Besiktas'a iniyor ve sahil yolunu izleyerek Karakove ulasivor.Galata Koprusu'nden sonra Eyup'e vonelen maratoncular, Feshaneden sonra donusvaparak Unkapam uzerinden Yenikapr'va iniyorlar.

Bakirkov'den vaptlan donO~le sahilden Gulhane Parki'na kadar uzanan parkur, parkin icinden ge~erek Sultanahrnet'te sona eriyor. 15 kilometre kosuculan ise maraton guzergahlndan llnkaparu Koprusu'nde avnhvorlar,

Kopru uzerinden don en vans, sahilden Giilhane Parki'na vonelerek, parkin i~inden Sultanahrnet'e ~Ikmaktadlr. Her iki yan~1n van~ ~izgisi, Roma, Bizans ve Osrnanh imparatorluklanrnn toplann ve spor merkezi olan "At Mevdanr'nca, Sultanahmet Camii'nin giri~ kaprsi ile Mlslr Dikilltasi'run arasmdadir.

Saat: 9:00

It)

AVRUPA KOLTOR ~~'!!!

www.istanbulmarathon.org

, , , , , , , , , , , , ,

32. INTERCONTINENTAL ISTANBUL EURASIA MARATHON WITH THE PARTICIPANTS FROM BOCHUM RUHR EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

Having been a tradition organized by Istanbul Metropolitan Municipality since 1979. this year's Intercontinental Istanbul Eurasia Marathon will be organized for the 32nd time with the support of Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency. whereby Istanbul. 2010 European Capital of Culture will be hosting 12 German athletes from Bochum Ruhr European Ca pita I of Cu Itu reo

Information about the marathon

You can enroll to 15km Public Race only online until September 30th and to Fun Race via enrollment booths to be established in various centers until October 16th.

Marathon and 15 km race will start from some 300 meters behind Bosporus Bridge Toll Plaza, follow Besiktas turn down to Besiktas over Barbaros Avenue, follow the coastal road to Karakiiy, follow Galata Bridge towards Eyup, and runners will return from Feshane and run down to Yenikapi over Unkapani.

After return from Bakirkov, runners will follow the coastal road up to GOlhane Park and the race will end in Sultanahmet after crossing the park. 15 km race runners will part from the Marathon track from llnkapam Bridge.

The runners will then follow the coastal road to GOlhane Park and the race will end in Sultanahmet after crossing the park. Finish line for both races is between the entrance gate of Blue Mosque and Egyptian Obelisk on the "Hippodrome", which served as the meeting and athletics arena for Roman, Byzantium and Ottoman Empires.

Time: 9:00 a.m. www.istanbulmarathon.org

It)

AVRUPA i<OLTOR ~!..~'!!!

Vavien

ESSEN'DE TURK FllMlERI HAFTASI

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl'mn desteql ile Turk Sinema Vakf (TORSAV) tarafindan qerceklestirilen "Istanbul/Pecs/Essen-RUHR Sinemasal Bulusma - 2010" Projesi kapsarmnda 18 - 28 Ekim 2010 tarihleri arasmda Essen'de Lichtburg Sinemasi ve Katakomben Tiyatrosu'nda "Turk Filmleri Haftasi" qerceklestlrlllvor. Uluslararasi basanlanvla tarunan ~agda~ Turk uzun metraj, krsa metraj ve belgesel filmlerden olusan bir seckinin Essen'li sinemaseverlerle bulusturulacaqr hafta boyunea 6 uzun metraj ve 6 ktsa metraj ve 5 belgesel film g6sterileeek.

Liehtburg Sinemas'nda hem uzun metraj hem kisa metraj filmlerin, Katakomben Tiyatrosu'nda ise valruzca belgesel filmlerin g6sterileeegi hafta boyunea uzun metraj filmier kategorisinde Istanbul 2010 AKB Ajansrrun katkilanvla vapilan Tarkan Ozel'in "Mahpeyker; K6sem Sultan" filminin Almanya pr6miyeri, Dervis Zaim'in "Nokta", Durul ve Yaqmur Taylan kardeslerin "Vavien", Reha Erdem'in "Kosmos", Cagan lrmak'm "Karanllktakiler" ve Nezih Onen'in "Anadolu'nun Kavip Sarkilan" adh filmleri g6sterileeek. Hafta boyunea belgesel filmier kategorisinde Erden Krral'm "Halle - Altm Boynuz", Elif Uslu'nun "lstanbul'da 3 Gun", Ebru Bilun Akvildrz'm "Etek Izlerini Silmeden (Ruh lzleri)", Orhan Tekelio~lu'nun "lfakat" ve G6khan Atesturk'in "Hat - Bir Medeniyet Cizqisi" adll filmier; Essenli sinemaseverlerle bulu~aeak. Etkinlikler dizisinin ilk ayagml 13 -19 MaYls 2010'da Maearistan'm Pees kentinde duzenlenen "Turk Filmleri Haftasi" ve 10 - 16 Eylul2010'da Istanbul'da duzenlenen "Maear Filmleri Haftasi" olusturrnustu, Projenin son safhasirn ise, Kasun 2010'da Istanbul'da duzenlenecek "Alman Filmleri Haftasi" olusturacak ..

Tarih: 18-28 Ekim

It)

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

Aynnbli bilgi i~in: www.lichtburg-essen.de www.talakombentheater.de www.sinemasalbulusma.org

KOSMOS

TURKISH MOVIE WEEK IN ESSEN

Having been organized by Turkish Cinema Foundation [TORSAV) and supported by Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, the "Istanbul/Pees/Essen RUHR Cinema Meetings- 2010" Project will feature a "Turkish Movie Week" in Essen at Lichtburg Movie Theater and Katakomben Theater between October 18th and 28th, 2010. A selection of 6 full-length, 6 short and 5 documentary movies of the internationally recognized modern Turkish cinema will be shown to the Essen people during the week.

Lichtburg Movie Theater will feature both full length and short movies while Katakomben Theater will feature only documentaries; and the Turkish Movie Week will feature the Germany premiere of "Mahpeyker; K6sem Sultan", directed by Tarkan Ozel with the support of Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency as well as "Point" of Dervis Zaim, 'Vavien" of Durul and Yagmur Taylan Brothers, "Cosmos" of Reha Erdem, "Darkness" of C;:agan Irmak and "Lost Songs of Anatolia" of Nezih Onen. Documentaries to be featured during the week include "Halle - The Golden Horn" of Erden Klral, "3 Days in Istanbul" of Elif Uslu, "Without Erasing the Skirt Marks (Marks of the Soul)" of Ebru Bilun Akylldlz, "lfakat" of Orhan Tekelioqlu and "A Line of Civilization" of G6khan Atesturk.

The first leg of these events was organized under the name of "Turkish Movies Week" in Pecs, Hungary between May 13th and 19th, 2010 and "Hungarian Movies Week" organized in Istanbul between September 10th and 16th, 2010. The last phase of the project will be the "German Movies Week" to be held in Istanbul in November 2010.

Date: Octoberl 8-28

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

Detailed information at: www.lichtburg-essen.de www.katakombentheater.de www.sinemasalbulusma.org

, , , ,

: OCTOBER 18 : CONCERT

: MONDAY

ISTANBUL ~ESI AlAN ~IRMAlARI 'BILINMEYEN ISTANBUL IDRKULERI'

Cumhuriyet Iurkivesinin ilk villannda, diinemin Milli Egitim Bakanhqi adrna Ankara Devlet Konservatuvan tarafmdan koordine edilerek Istanbul Valiligi ve Halkevleri'nin kontrolunde, Istanbul icin buyuk bir proje hayata qecirildi:

"Istanbul Cevresi Alan Arasnrmalan [1936/1951] TOrkOler / Halk Rakslan/ Sportif Oyunlar".

Diineminin en unlu folklorcu-muzikoloqlanndan Muzaffer Sansiizen, Halil Bedii Yiinetken ve Rlza Yetisen tarafmdan ger\ekle~tirilen bu muthis cahsrnarun sonuclan tozlu raflarda kaldi ve gunumuze kadar vavmlanmadi, Bu hazine niteliqindeki cahsma, simdi Istanbul 2010 etkinlikleri kapsarnmda, Turk Musikisi Vakf ve Sulevman Senel'in projesiyle gUnl~lgma \Iklyor.

Alan arastrrrnalanna ait anketlerin ve raporlann sonuclan, derlenen turkulerin ses kavrtlan ve orijinal ses kavitlanndan dikte edilerek notaya annan "bilinmeyen" Istanbul turkuleri, ..

Verileri, geni~ bilimsel acrklarnalarla qeleceqe birakacak bu kUltUr hazinesine ait etkinlikler, vaklasik 450'~er savfahk iki kitap; alan arasnrmalan sirasmda banda almmis orijinal ses kavitlanndan olusan CD ve cahsmalar sirasrnda derlenmis, buqun bilinmeyen 65 kadar Istanbul torkOsO arasrndan secllmls bir repertuvardan olusan konseri icerivor,

ISTANBUL VICINITY FIELD RESEARCHES UNKNOWN ISTANBUL BALLADS

In the first years of Republic of Turkey on the name of Ministry of National Education, Ankara State Conservatory coordinated a very big project for

Istanbul under the supervision of Istanbul Governorship and Community

Center: "Istanbul Vicinity Field Researches [1936/1951] Ballads / Folk Dances

/ Sports Games. The most famous folk dance and musicolog of the period Muzaffer Sansozen, Halil Bedii Yiinetken and Riza Yetisen has carried out

this study and its results have been left in the dusty shelves and have not

been published until now. This treasure will now be presented to everyone

within the scope of Istanbul 2010 activities under the project ofTurkish Music foundation and SUleyman Senal, Results of questionnaires and report for the

site fields, voice records of the ballads collected and "unknown" Istanbul

ballads the note of which are prepared by dictating from original sound

records ... Events for this culture treasure which shall transfer these data to future with wide scientific remarks includes a two books of 450 pages; CD covering original sound records taped during field researches and a conce~

composed of a repertoire with 65 unknown Istanbul ballad. _

Yer Venue: CRR Konser Salonu CRR Concert Hall ~~s:

SaatTime: 20:00 8:00 p.m. ~~~

, , , ,

: OCTOBER 18 : CONCERT

: MONDAY

Naoko Yoshino

JAPON ARP OSTADI NAOKO YOSHINO ISTANBUL'DA

Arp Sanati Derneqi, 2010 Avrupa KOltur Baskenti Istanbul'da YII boyunca dunvamn \e~itli kulturlerinden arp calqrsmm ustalanru dinleyici ile bulusturduqu konserler kapsammda Eylul ve Ekim avlanru Japon Arp qeleneqine avrrdr, Bu kapsamda Japon Arpist Naoko Yoshino 18 Ekim'de Sureyya Operasi'run a\lll~ konseri ile dinleyicilerle bulusuvor,

Gecen sene ucak kazasinda kavbettiqimiz deqerli arp sanatcisi Ceren Necipoqlu'nun arusrna 2010 vrh boyunca dunvarun cesltll kOltOrlerinden arp \alglsmm ustalan Avrupa KultOr Baskenti Istanbul'da dinleyici ile bulusuvor,

Eylul ve Ekim aylannda Japon Arp ruzqan esiyor; 18 Ekim gunu saat 20.00'de Japon Arp Geleneqi'ni temsilen unlu arp sanatcis Naoko Yoshino muzikseverlerl Surevva Operast'nda aglrllyor.

Sanatci 19 Ekim tarihinde duzenlenecek ustahk kursu ile gem; muzisvenlerle bulusacaktrr,

ISTANBUL VICINITY FIELD RESEARCHES UNKNOWN ISTANBUL BALLADS

Harp Music Society will feature Japanese Harp tradition in September and October within the scope of harp concerts that feature harp players from all over the world during the year at Istanbul 2010 European Capital of Culture. In this scope, Japanese Harp Player Naoko Yoshino will perform the opening concert on October 18th at Sureyya Opera House.

Harp masters from all over the world will meet with their audience in Istanbul European Capital of Culture during 2010 as a tribute to Ceren Neclpoqlu, the harp player who died at a plane crash last year.

September and October will feature Japanese Harp music: Naoko Yoshino, the famous harp master of the Japanese Harp Music, will perform at Sureyya Opera House at 20.00 on October 18th.

The artist will also meet with young musicians at the mastership course to be held on October 19th.

Yer Venue: Siireyya Operas. Sureyya Opera House Saat Time: 20:00 8:00 p.m.

Biletler Tickets: sureyyaoperasi.org - www.arpilehertelden.com _w.naokoyoshino.com

It)

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 19

: LITERATURE CONVERSATION : TUESDAY

DAVID BORATAV ILE EDEBlvAT SOYL~ISI 'BEYOGLU FISILTILARI'

1971 vrhnda Paris'de doqan yazar David Boratav, Paris, Londra,lstanbul ve New York'da ya~adl. BBC Dunva Servisi ve New York Birle~mi~ Milletler'de cahsan yazar avru zamanda serbest tercumanhk, edebiyat elestlrmenllqi ve Chronicart dergisi icin muhabirlik vaprrustrr,

Ilk roman! olan Beyoglu Flslltllan (Gallimard, 2(09), babasmm Beyoglu semtinde do~du~u Istanbul'a dogru yola crkan, kimlik aravismdaki bir adarnm hikayesi. Kitabm Can Yavmlan tarafindan Turkce vavrnlanmasi vesilesiyle yazar, tam da kitabma esin kayna~1 olan Beyo~lu semtinde bulunan fransiz KilitUr Merkezi'nde ve daha sonra Istanbul Oniversitesi'nde edebiyat sovlesllerine katilaca kn r.

LITERATURE CONVERSATION WITH DAVID BORATAV 'WHISPERS FROM BEYOGLU'

Writer David Boratav born in Paris in 1971 has lived in Paris, London and Istanbul and New York. Writer that works in BBC world Service and New York United Nation also works as a freelance translator, literature critic and correspondent for Chronicart magazine. His first novel Whispers from Beyoglu (Gallimard, 2009) is the story of a men who is searching for his identity towards Istanbul, Beyoglu where his father was born. As the book is published in Turkish by Can Yavinlan the write shall participate in conversations in French Culture center in the Beyoglu district which is the point of inspiration of the book and he will have another conversation in Istanbul University.

Yer: Istanbul Franslz Kiiltiir Merkezi Venue: Istanbul French Culture Center SaatTime: 19:007:00 p.m.

It)

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER20 : FAIR

: WEDNESDAY

29. ULUSLARARASIISTANBUL SHOP & MILES BOAT SHOW

NTSR Fuarcrhk'rn duzenlediql, TOrkiye'nin vatcihk sektorunun onde gelen uluslararasi fuarlanndan Istanbul Shop&Miles Boat Show. dOnyanm en gosteri~1i teknelerini deniz tutkunlan ile bulusturacak. 29. Uluslararasi lstanbul Shop&Miles Boat Show, 20 - 25 Ekim 2010 tarihlerinde Marinturk Istanbul City Port-Pendik'te 200'On uzerlnde firma ile 600'e vakm yerli ve vabanci marka temsil edilecek Fuar kapsammda bu sene 50.000'in uzerlnde zivaretcl bekleniyor.

Istanbul Shop&Miles Boat Show, fuar alarum denize tasivarak farkhlasivor, Denizin avantajiru deqerlendiren katrhrncrlar, musterilerine ozel test seyri imkarn sunabiliyor.

Deniz ortammda ger\ekle~en bu deneyimden bOyOk keyif alan zivaretciler ve tekne sahibi olmak isteyenler, artik sadece kamaralan gezmek ve brosurlerl okumarun varunda, beqendlkleri modellerin sudaki qercek performansirn qorerek sag h kh kararlar verebilecek.

Ekim aYlnda sektiirel dergiler ile birlikte davetiye da!iltllmaktadlr. Bunun dl~lnda fuar alamndakl gi~elerden bilet temin edilebilecektir. Shop & Miles karn Dian ziyare~ilere giri~ iicretsizdir.

29. INTERNATIONAL ISTANBUL SHOP & MILES BOAT SHOW Istanbul Shop&Miles Boat Show organized by NTSR Fuarcthk, which is one of the major international exhibition ofTurkey yacht sector shall allow visitors to meet with the most glorious boats of the world. 29. In the International Istanbul Shop&Miles Boat Show at Marinturk Istanbul City Port-Pendik between 20 - 25 October 2010 more than 200 companies and approximately 600 local and foreign brands will be represented. Within the scope of the exhibition, 50.000 number of visitors are expected to visit the exhibition. Istanbul Shop&Miles Boat Show brings the exhibition field to the sea. Participants benefiting from the advantage of the sea and companies can give special test drive opportunities to their customers. Visitors who truly enjoy this experience which takes place in sea environment and people who wish to buy boats shall be able to reach healthy decisions just by seeing real performance of the models they like on sea rather than just checking the cabins and read brochures.

Invitation is given with sectoral journals in October. Tickets will be purchased from gates at the entry of the exhibition area. Customers with Shop&Miles do not pay an entry fee.

Tarih Date: 20-22 Ekim October

Yer Venue: Marinturk Istanbul City Port-Pendik Saat Time: 10:00 10:00 a.m.

Aynntlh bilgi i~inDetailed information at: www.boatshow.com.tr

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

bilet fiyati : 15 TL 85

ticket price :

,

, , ,

,

: OCTOBER20 : CONCERT

: WEDNESDAY

LEDA ATOMICA KONSERI

Marsilya'da verlesik olan Leda Atomica Musique'in bu kulturlerarasi rnuzik projesi Turkive, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yedi muzisveni bir araya getiriyor. Bu projede, doqaclama, usluplann kesisrnesi, degi~ik calqrlann kansinu, sesler ve bedensel perkusvonlardan yola crkarak bir varatim soz konusu olacak,

Muzisyenler, llhamlarina rehberlik etmek ve repertuar olusturmak icln, hem Islam hem Hristiyanllk geleneklerinde yer alan Efes'in Yedi Uyurlan efsanesini temel ahvorlar, Her muzisvenin bir dusten yola ~Ikarak qerceklestlreceql beste avru zamanda diger muzisvenlerin kendi esinlerine gore gezinebilecekleri bir doku olusturacak,

LEDA ATOMICA CONCERT

This intercultural music project of Leda Atomica Musique residing in Marseille brings together seven musicians from Turkey, France, Australia and New Zealand. In this project, a work shall be produced starting with improvisation, overlap of styles, mixture of different instruments, sounds and body percussions.

Musicians take as basis the Seven Sleepers of Ephesus both in Islam and Christianity traditions in order to guide the inspirations and to create a repertoire. Composition to be created by each musician starting with a dream, shall also be a texture that other musicians can wander around.

Yer: Istanbul Franslz Kiiltiir Merkezi Venue: Istanbul French Culture Center SaatTime: 19:307:30 p.m.

It)

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OcrOBER20 : CONTEST

: WEDNESDAY

MAHYA TASARIM YARI~MA SONUf;LARININ DUYURUSU

Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl Geleneksel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan dGzenlenen; Istanbul Vakiflar B61ge MGdGrIGgG, Grafikerler Meslek Kurulusu (GMK) ve Istanbul Bilgi Oniversitesi Tasanm KultUru ve Y6netimi Sertifika Proqrarm'nca desteklenen Mahya Tasanm Yansrnasi, Istanbul'da 400 ylldan beri kesintisiz vasavan bir gelenek olan mahyaYI ~agda~ dunvanm bir 'tasanm nesnesi' olarak yeniden gGndeme getirmek ve kullamlagelen formlann yam sira yeni acihmlar iceren 6neriler elde etmek arnacivla 20 Temmuz 201 O'da kamuoyuna duvurulmustu,

5 Ekim'e kadar devam eden ba~vurular, Be~ir Ayvazoglu, Ye~im Demir, Zeynep Fadlilloglu, Prof. Dr. Ismail Kara, Komet, Nevzat SaYIn, Orner Faruk ~erifoglu ve Kahraman Yildrz'dan olusan Secici Kurul tarafmdan deqerlendirllecek. Secilen 5 projenin her birine 5.000 TL para 6dGIG verilecek ve dereceye giren ve/veya sergileme alan tasanmlar, Kasun avmda bir katalog ile kamuoyuna sunulacak.

ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF RIDGE DESIGN CONTEST Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Traditional Arts Directorate organized the Ridge Design Concert and it was supported by Istanbul Foundations Directorate, Graphic Designers Professional Organizations (GMK) and Istanbul Bilgi University Design Culture and Management Certificate program and it was announced to public on 20 July 2010 in order to bring to agenda the mahya which has been a tradition for the last 400 years in Istanbul without any interruption and to use it as a "design object" of the modern world and to obtain preferences that include new expansions with forms already being used. Applications that continues until October 5 shall be evaluated by the Jury: Besir Ayvazoglu, Yesim Demir, Zeynep Fadilhoqlu, Prof. Dr. Ismail Kara, Komet, Nevzat SaYIn, Orner Faruk ~erifoglu and Kahraman Yrldiz. 5,000 TL award shall be given to each of the 5 projects selected and designs and/or exhibition field designs that are ranked in the top levels and these shall be presented to the public with a catalogue to be published in November.

Yer Venue: Istanbul Franslz Kiiltur Merkezi Istanbul French Cultural Center SaatTime: 19:307:30 p.m.

8)

AVRUPA KOLlOR ~.!~

, , ,

,

: OcrOBER20 : FORUM

: WEDNESDAY

POSTEUROP FILATELI FORUMU - ISTANBUL

Avrupa Posta ldareleri Birligi (PostEurop) bunvesinde yer alan Pul ve Filateli ~all~ma Grubu (SPWG) tarafmdan organize edilen Filateli Forumu, PostEurop uyesi posta idarelerinin temsilcilerinin katihrm iki vrlda bir ger~ekle~mektedir. 2008 vihnda Avusturya'da duzenlenen forumda 2010 vihndaki forumun ulkernizin ev sahipliqinde, Istanbul'da ger~ekle~tirilmesi Kurulusumuz tarafmdan teklif edilmis ve kabul giirmu~tur.

kunnusumuz dOnyanm en yaygm hobi dallanndan biri olan filateli (pul koleksiyonculugu) ile ilgili bu iinemli foruma, 2010 Avrupa KOIti.ir Baskenti olan Istanbul'da, Ulkemizin savrh mimari iirneklerinden biri olan Sirkeci BUyUk Postane binasmda ev sahlpllql vapmaktadir. Forumda, dunva filatelisindeki qelismeler, posta idarelerinin filateliye dair politi kalan, pul basim tekniklerindeki qelismeler ve PostEurop uyesi ulkeler tarafmdan her YII farkh bir ortak konu ile cikanlmakta olan "Avrupa Pulu" konulanrun tespiti ele almacaktrr.

POSTEUROP STAMP COLLECTING FORUM - ISTANBUL

Stamp and Stamp Work Group (SPWG) under Europe Mail Administration Union (PostEurop) is organizing Stamp Collecting Forum every tow years with the participation of representatives of mail administration who are PostEurop members. In year 2008, in the forum organized in Austria, it was offered and accepted that forum in year 2010 should be hosted by our company and our made a suggestion and it was accepted.

Our Administration hosts this stamp collecting forum which is one of the most widespread hobby branches of our administration and in 2010 European Capital of Culture, this forum shall be held at Sirkeci BUyUk Postane (Post office) which is one of the unique architect samples of our country. Developments in stamp collecting, policies of mail administration regarding stamp collecting, developments in stamp printing techniques and "Europe Stamp" being issues with a different common subject by PostEurop member countries.

Yer Venue: Grand Oztamk Hotel

It)

AVRUPA KOLTOR ~~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 21

: EXHIBITION

: THURSDAY

... .l .... ..... .. if

PERA 0 MUZESI

PERA 0 MUSEUM

'llVADAR CSONlVARY - KOSZTKA' SER61s1

OnlO Macar ressam, Tivador Csontvarv-Kosztka'mn eserleri 2010 Avrupa KOltUr Baskenti unvaruru pavlasan iki kentin, Istanbul ve Pecs'in i~birli~iyle ilk kez Istanbul'da.

Csontvarv'nln bu onemll sergisi Pera MOzesi'nin ev sahipliqinde 21 Ekim - 12 Arahk 2010 tarihleri arasmda Istanbullularla bulusuvor,

TIVADAR CSONlVARY - KOSZTKA' EXHIBITION

Works of famous Hungarian painter, Tivador Csontvarv-Kosztka is now in Istanbul for the first time with the cooperation of Istanbul and Pees, the two cities that share the title of 2010 European Capital of Culture.

This important exhibition of Csontvarv can be visited at Pera Museum between October 21 - December 12,2010.

Tarih Date: 21 Ekim October 12 Arahk December Yer Venue: Pera Miizesi Pera Museum

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

TURVAK SINEMA, TIYATRO VE TELEVIZYON MUZESI TURVAK BILGI-BELGE MERKElI VE KOTuPHANESI

Proje, Kavacik'ta mevcut bulunan TORVAK - Iurker lnanoqlu Vakf Sinema ve Tiyatro MOzesi'nin Beyoglu Galatasaray'daki yeni binasina tasmmasmi: yeni binarun <;agda~ mOzecilik vaklasirmvla, sergi salonu, kutuphane, bilgi-belge merkezi, kafeterya ve seminer salonu, film g6sterileriyle birlikte sahne sanatlarmm da sunulacaqi bir salonu icerecek sekilde muzelestirilmesidir, Proje ile bu cok onernli koleksiyon, ashnda ait olduqu mekana yani Yesllcam'a geri donecektir,

TURVAK CINEMA. THEATER AND TELEVISION MUSEUM TURVAK INFORMATION-DOCUMENT CENTER AND LIBRARY

The project is to transfer TO RVAK - Turker lnanoqlu Foundation cinema and Theater Museum in Kavacik to its new building in Beyoglu Galatasaray and turning the building into a museum with modern museum approach to cover exhibition hall, library, information-document center, cafeteria and seminar hall, movie shows. With this project, this very important collection shall return to Yesilcam, to where it belongs.

A~lh~ Tarih: 21 Ekim Per~embe (Daimi Sergi)

Openif.lg Date: October 21 Thursday (Permanent Exhibition) Yer: TURy'AK Miizesi. Beyoglu. Galatasaray

Venue: TURVAK Museum, 8eyoglu, Galatasaray

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

, , , ,

: OCTOBER 21-22

: SEYMPOSIUM I EXHIBITION

: THURSDAY I FRIDAY

TERcUMAN-1 AI-NAl'lN 150. YlliNDA ISfANBUl'DA FlKIR GAZETECllli31 SEMPOlYUMU VE FIKIR GAZETElERI SERGISI

Sempozyumun amaci Iurkive'nin Osmanh'dan bu yana basm yaym baskenti olma iizelli~ini tasivan Istanbul'da fikir qazeteciliqi ile ilgili birikimin kayda ahnmasi ve yayl nlanmasrdrr,

Konu "Osmanh diinemi" ve "Cumhuriyet diinemi" ana bashklan altrnda smrtlandmlacakur. Cumhuriyet donemi ise 1923-1945; 1946-1980; 1981'den gunumuze seklinde bir tarihsel smrflandumava tabi tutulacaknr,

IDEA JOURNAUSM SYMPOSIUM IN ISfANBUllN 15()th ANNMRSARY OF TERcOMAN-1 Al-NAl AND IDEA JOURNAUSM EXHIBmON

The purpose of the symposium is to record and publish information about idea journalism in Istanbul which has been the capital of press as of Ottoman period. The subject shall be classified under "Ottoman period" and "Republic period" headings. Republic period shall be classified as follows 1923-1945; 1946-1980; since 1981.

Konu Bafhklarl

Osmanh Dtinemi ve Cumhuriyet Dtineminde; Fikir gazete ve dergileri

Fikir havati ve basm

Hukuki dOzenlemeler ve fikir gazetecili~i Siyaset - ekonomi - toplum ve basm Siyasi ya~m - fikir gazetecili~i etkil~imi Siyaset~i gazeteler

Basm - siyaset ilifkisi

Toplumsal ya~m - fikir gazeteoili~i etkilesirni Istanbul'da Tark~e d'f' basm

Subject Titles

Ottoman Period and Republic period; Idea newspapers and journals

Life on ideas and press Legal arrangements and idea journalism

Politics - eoonomy - society and press Political life - idea journalism interaction Politic journalists

Press- politic relation

Social life - idea journalism interaction Non-Turkish press in Istanbul

Yer: Istanbul Oniversitesi RekttirlOk Blnasi Doktora Salonu Venue: stanbul University Rectors building Doctorate Hall

21 Ekim October SaatTime: 9:30-16:15 9:30 a.m.-4:15 p.m.

22 Ekim October Saat Time: 10:00-12:15 10:00 a.m.-12:15 p.m.

Sergi Tarihi Exhibition Date: 21-22 Ekim October

Sergi ve Kokteyl yeri: Istanbul Oniversitesi RekttirlOk Binasi Doktora Salonu Kat, Exhibition and Cocktail locations: Istanbul University Rectorship

Building Doctorate Hall Floor

Sergi A~lhf Saati Exhibition Opening Time: 16.304:30 p.m.

Sergi ziyaret saatleri Exhibition visiting hours: 09.00-16.00 9:00 a.m.-4:00 p.m.

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

92 iluetsiz : admission: free • of • charge

, ,

, , , ,

: OCTOBER22 : SPORTS

: FRIDAY

WORLD ROWING

DENiz KUREGi DUNYA SAMPjYONASI

2010 - iSTANBUL, TURKiYE

2010 FISA DENiz KUREGI DUNYA ~MpIYONASI

FISA'nm 2010 vrh faaliyet programmda yer alan, 4. Deniz Kuregi Dunva Sarnpivonasr, 22-24 Ekim tarihleri arasmda Istanbul'da duzenlenivor.

Istanbul'un Avrupa Kultur Baskenti olmasi sebebiyle duzenlenen etkinliklerin, dOnya basim tarafmdan yakmdan takip edildigi bu d6nemde, bir dOnya sampivonasmm Istanbul'da vaptlmasi bOyOk ilgi uvandiracak ve Turk halki icin yepyeni bir heyecan dalqasi yaratacak.

Istanbul'un merkezi ve en 6nemli noktalanndan biri olan Caddebostan sahilinde duzenlenecek olan sampivona esnasmda, katihmcrlar ve izleyiciler cok farkh deneyimler kazanacaklar.

Bunun dismda: koordinasyon, takrm ruhu, davarukhhk, rekabet gibi degerler soz konusu olduqunda ilk akla gelen sporlardan olan kurek sporunun TOrkiye'ye tamnlmas ve benimsetilmesi hususunda bulunmaz bir firsat olacak.

Su sporlan konusunda essiz olanaklara sahip TOrkiye'nin, DOnya KOrek Sampivonast gibi kuresel capta 6nemi olan organizasyonlarla amlmasi spora verilen deqeri g6zler 6nOne sererken, bir yandan Turkive'nin uluslararasi alanda tarutrmma da katki saglaml~ olacak.

2010 FISA WORLD ROWING COASTAL CHAMPIONSHIP

4th World Roving Coastal Championship in the year 2010 activity program of FISA is being organized in Istanbul between 22-24 October. Activities organized as Istanbul is the European Capital of Culture is very closely tracked by the world press and this world championship will be very intriguing and shall create a new excitement for Turkish people. Championship to be organized at one of the central and most important locations of Istanbul, Caddebostan coast, shall create very extraordinary experiences for participants and viewers. Other than this when we think of values like coordination, team spirit, resistance, competition, rowing is one of the first sports that come to our mind and this will be a great option to promote this sport in Turkey. Turkey has great advantages in terms of water sports so it shows how much our country pays importance to sports when such an important organization takes place in our country and it will help international promotion ofTurkey.

Tarih Date: 22-24 Ekim October Yer Venue: Caddebostan Sahili

SaatTime: 9:00-17:00 9:00 a.m.-5:00 p.m.

Aynntlll bilgi i~in: www.wcrc2010istanbul.mm

-

AVRUPA

KOLTOR ~!..~'!!!

iluetsiz : admission: free • of • charge 93

, ,

HAT: BIR MEDENIYET GIZGISI

Yonetmenliqinl Giikhan Atesturk'un, metin vazarhqrru Savas Barkcln'in, hattat Fuat Basar'm da darnsmanhqnu ustlendigi "Hat: Bir Medeniyet Cizgisi" belgeseli, hatnn qecmisten buqune kadar devam eden seruveninl anlanvor.

Yurt i~i cekimleri Selcuktu ve Osmanll donemi eserlerinin bulundu~u Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Bursa, Edirne ve Istanbul'da vapilan belgeselin yurt dl~1 cekimlerl de Mekke, Medine, Kudus, Cin, Hindistan, Mrsrr, Semerkand ve Buhara'da qerceklestirildi,

Yaplmclllgmi Vahi Ozdemir, sanat vonetmenliqlnl Koray Kasab'm ustlendiql belgeselin, rnuzikleri Giikhan Tamir'e ait. Belgeselin damsrnanlan arasmda hattat Fettah Avkac ve Hi.lseyin Kutlu da bulunuyor.

CALLIGRAPHY: A DRAWING OF CIVILIZATION

The documentary "Calligraphy: A Drawing of Civilization", directed by Giikhan Atesturk, scripted by Savas Barkcin and consulted by calligrapher Fuat Basar, tells the historical story of calligraphy.

The local shooting locations were Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Bursa, Edirne and Istanbul with Seljuk and Ottoman period works and international locations were Mecca, Medina, Jerusalem, China, India, Egypt, Samarkand and Bukhara.

The documentary was produced byVahi Ozdemlr, art directing by Koray Kasab and music by Giikhan Tamir. The consultants include calligrapher Fettah Aykai; and HGseyin Kutlu.

Yer Venue:TlM Maslak Show Center

It)

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

ISTANBUL'DA Y~IYOR VE GALI~IYOR ''Vital Space: Istanbul" Danae Stratou

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetrnenliqi tarafmdan yurutulen 'Istanbul'da Yasivor ve f;all~lyor' projesi, 2008 vrhrun Agustos avmdan buqune, Avrupa'nm ~agda~ sanat alarunm once gelen aln sanatnsim aglrladl ve onlann Istanbul icin vapit uretmelerinl saqladr lstanbul'da farkh tarihlerde haftalarca vasavan bu alu sanatomn ger~ekle~tirdigi cahstavlara katilan sanatcilann urettigi vapitlar, 2010 vrh sonrasmda da kahci olarak, Iurkive'nin ~agda~ sanat birikimine eklenen en onemf miraslardan biri olarak kavitlara gec;iyor. Projenin sonuclan Ekim ayl boyunca Sanat Ilmaru'nda sergilenecek.

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl'nln Istanbul'un sanat altvapisrru ivilestirerek ssnatcilann uretim irnkanlanm geli~tirmek amacivla ba~lattlgl, "Istanbul'da Yasvor ve f;all~lyor" projesi 20.yy son vansinda kuresel sanata ivme kazandirrms unlu ~agda~ sanatcrlan 2008 vrhnm Ekim aymdan 2010 vihmn ortalanna kadar Avrupa Kultur Baskentl Istanbul'da aglrladl.

Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskentl Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan yurutulen proje kapsammda alarunm once gel en 6 ismi; Remo Salvadori (ltalva), Sophie Calle (Fransa), Victor Burgin (lngiltere), Peter Kogler (Avusturya), Danae Stratou (Yunanistan], Antoni Muntadas (Ispanya-ABD) Istanbul'a davet edildi.

Avrupa ulkelerinoen, alanlannda kavramsal ve bicimsel yenilikler ve acihmtar yaratml~ sanate;llarm Istanbul'da ya~amalan, sanatC;llar ve aydmlarla karslasmalan, gene; sanatolarla ~all~taylar vapmalan ve bu sureclerin sonunda uretilen vaprtlann ozel bir koleksiyon olarak Istanbul'a sunulmasiru saqlavan "lstanbul'da Yasivor ve Call~lyor" projesi ile Istanbul 2010 Avrupa KultUr Baskenti Ajansl, Turkive'nin e;agda~ sanat birikimine onemll bir vaprt topluluqu kazandrrmis olacak.

Remo Salvadori'nin "Surekli, Sonsuz, Sirndi Varolan/ Continuous, Infinite, Present" isimli vaprti, Peter Kogler irnzah, Merinos tarafmdan uretllen "Isimsiz:

Istanbul Hahsullntitled: Istanbul Carpet" isimli hall ve Danae Stratou'nun 7 ulkevl kapsayan ''Vital Space" projesine dahil edeceqi 'Vital Space: Istanbul' vaprtmm yer alacagl sergi ise 22 Ekim tarihinde Tophane-i Amire'de acilacak, Sergi 11 Kasim'a kadar ziyarete acrk,

III

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

Tarih: 22 Ekim -11 Kaslm Yer: Tophane-i Amire

, , , , , , , , , , , , ,

LIVES~ND WORKSl!_N

i 5 TAN B U l_fi)'A YA$IYORlVE CALI$IYO!!_i

LIVE AND WORKS IN ISTANBUL

''Vital Space: Istanbul" Danae Stratou

The "Lives and Works in Istanbul" project, overseen by the Visual Arts Directorate of the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency has, since August 2008, hosted six of Europe's leading contemporary artists and given them the opportunity to create unique pieces for Istanbul.

These six noted artists spent numerous weeks in Istanbul, organizing workshops during which local artists created works that, in 2010 and beyond, will be one of the most important and lasting legacies bequeathed to Turkish contemporary art by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency.

The fruits of this important project will be on display at Sanat limaru throughout October.

The "Lives and Works in Istanbul" project, which the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency initiated as part of its efforts to improve Istanbul's artistic infrastructure and offer artists expanded opportunities for productivity, hosted famous contemporary artists who made important contributions to the development of global contemporary art in the second half of the 20th century in Istanbul, the European Capital of Culture, between October 2008 and the first half of 2010.

Within the scope of the project, which was undertaken by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Directorate, six prominent artists: Remo Salvadori (Italy), Sophie Calle (France), Victor Burgin (England), Peter Kogler (Austria), Danae Stratou (Greece), Antoni Muntadas (SpainUSA), were invited to Istanbul.

The "Lives and Works in Istanbul" project made it possible for artists from European countries who have been responsible for important conceptual and formalistic innovations in their disciplines to live in Istanbul, interact with local artists and intellectuals, and hold workshops with young artists. The works created during this process form a special collection, which is one of the most central legacies that the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency will leave not only to Istanbul but also to Turkish contemporary art.

The exhibition, which includes Remo Salvadori's work entitled "Continuous, Infinite, Present", Peter Kogler's "Untitled: Istanbul Carpet" produced by Merinos and Danae Stratou's ''Vital Space: Istanbul", which will be incorporated in her project 'Vital Space", which spans seven different countries, will open at Tophane-i Amire on October 22nd and be on display through November 11th.

Danae Stratou; Cem Gencer, Sibel Horada, Cemile Kaptan, Nazh Pektas, Timur

Sezgin, Yasemin NurToksoy _

AVRUPA KOLTOR ~!..~'!!!

Date: October 22 - November 11 Venue: Tophane-i Amire

, , , , , , , , , , , , ,

Remo Salvadori

ISTANBUL'DA Y~IYOR VE c;ALI~IYOR

"Siirekli, Sonsouz, ~imdi Varolan I Continous, Infinite, Present" Remo Salvadori

Istanbul 2010 Avrupa KOltOr Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan yUrUtUlen 'Istanbul'da Yasivor ve t;all~lyor' projesi, 2008 vrhrun Agustos avmdan bugOne, Avrupa'run ~agda~ sanat alarurun onde gelen aln sanatcisrm aglrladl ve onlann Istanbul icin vapit Uretmelerini sagladl.lstanbul'da farkh tarihlerde haftalarca ya~yan bu aln sanatcirun ger~ekle~tirdigi cahstavlara katilan sanatcilann Urettigi vapitlar, 2010 vrh sonrasmda da kahci olarak, TUrkiye'nin \agda~ sanat birikimine eklenen en onemli miraslardan biri olarak kavrtlara qecivor. Projenin sonuclan Ekim ayl boyunca Sanat llmam'nda sergilenecek.

Istanbul 2010 Avrupa KUltOr Baskenti Ajansl'mn Istanbul'un sanat altvapisrm ivilestirerek sanatcilann uretim imkanlanm qelistirmek amacrvla ba~lattlgl, "Istanbul'da Yasrvor ve t;all~lyor" projesi 20.yy son vansinda kuresel sanata ivme kazandrrrms UnlO \agda~ sanatcilan 2008 vrhrun Ekim avmdan 2010 vihmn ortalanna kadar Avrupa Ki.llti.lr Baskenti Istanbul'da aglrladl.

Istanbul 2010 Avrupa KOltUr Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetrnenliqi tarafmdan yOrOtOlen proje kapsammda alarunm onde gelen 6 ismi; Remo Salvadori (ltalva), Sophie Calle (Fransa), Victor Burgin (lngiltere), Peter Kogler (Avusturya), Danae Stratou (yunanistan), Antoni Muntadas (Ispanya-ABD) Istanbul'a davet edildi.

Avrupa Ulkelerinden, alanlarmda kavramsal ve bicimsel yenilikler ve acihmlar varatmis sanatcilarm Istanbul'da vasamalan, sanatcilar ve aydmlarla karslasrnalan, gene; sanatcilarla \all~taylar yapmalan ve bu sureclerin sonunda uretilen vaprtlann ozel bir koleksiyon olarak Istanbul'a sunulmasim saqlavan "lstanbul'da Yasvor ve t;all~lyor" projesi ile Istanbul 2010 Avrupa KOltOr Baskenti Ajansl, Iurkive'nln e;agda~ sanat birikimine onernli bir vaprt topluluqu kazandrrmis olacak.

Remo Salvadori'nin "Surekli, Sonsuz, Sirndl Varolan/ Continuous, Infinite, Present" isimli vaprti, Peter Kogler irnzah, Merinos tarafindan uretilen "lsimsiz:

Istanbul Hahsullntitled: Istanbul Carpet" isimli hall ve Danae Stratou'nun 7 Olkeyi kapsayan 'Vital Space" projesine dahil edeceqi Vital Space: Istanbul' vaprtmm yer alacagl sergi lse 22 Ekim tarihinde Tophane-i Amire'de a~llaca~

Sergi 11 Kasim'a kadar ziyarete acrk, BIll

Tarih: 22 Ekim - 11 Kaslm ~~¥&~

Ver: Tophane-i Amire ~!.~~

, , , , , , , , , , , , ,

LIVES~ND WORKSl!_N

i 5 TAN B U l_fi)'A YA$IYORlVE CALI$IYO!!_i

LIVE AND WORKS IN ISTANBUL

"Continous, Infinite, Present" Remo Salvadori

The "lives and Works in Istanbul" project, overseen by the Visual Arts Directorate of the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency has, since August 2008, hosted six of Europe's leading contemporary artists and given them the opportunity to create unique pieces for Istanbul.

These six noted artists spent numerous weeks in Istanbul, organizing workshops during which local artists created works that, in 2010 and beyond, will be one of the most important and lasting legacies bequeathed to Turkish contemporary art by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency.

The fruits of this important project will be on display at Sanat limaru throughout October.

The "Lives and Works in Istanbul" project, which the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency initiated as part of its efforts to improve Istanbul's artistic infrastructure and offer artists expanded opportunities for productivity, hosted famous contemporary artists who made important contributions to the development of global contemporary art in the second half of the 20th century in Istanbul, the European Capital of Culture, between October 2008 and the first half of 2010.

Within the scope of the project, which was undertaken by the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Visual Arts Directorate, six prominent artists: Remo Salvadori (Italy), Sophie Calle (France), Victor Burgin (England), Peter Kogler (Austria), Danae Stratou (Greece), Antoni Muntadas (SpainUSA), were invited to Istanbul.

The "lives and Works in Istanbul" project made it possible for artists from European countries who have been responsible for important conceptual and formalistic innovations in their disciplines to live in Istanbul, interact with local artists and intellectuals, and hold workshops with young artists. The works created during this process form a special collection, which is one of the most central legacies that the Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency will leave not only to Istanbul but also to Turkish contemporary art.

The exhibition, which includes Remo Salvadori's work entitled "Continuous, Infinite, Present", Peter Kogler's "Untitled: Istanbul Carpet" produced by Merinos and Danae Stratou's 'Vital Space: Istanbul", which will be incorporated in her project 'Vital Space", which spans seven different countries, will open at Tophane-i Amire on October 22nd and be on display through November 11th.

Remo Salvadori; Hera BOyOkta~\lyan, A~e Do~an, 6zge Engin6z, Eser Ep6zdemir, Sine Erg9n, Ozan Gezer, Candan Inan, Burcak Konukman, Ayha.

Mutlu, Ali Ibrahim Ocal, Beyza TOkel IEIIl

Date: October 22 - November 11 ~~¥~~

Venue: Tophane-i Amire ~ .. !~!~'!!!

, , , , , , , , , , , , ,

ISTANBUL'DA Y~IYOR VE c;ALI~IYOR

"Isimsiz: Istanbul Hahs.1 Untitled: Istanbul Carpet" Peter Kogler Istanbul 2010 Avrupa KOltOr Baskenti Ajans: Gorsel Sanatlar Yonetmenllql tarafmdan yOrutOlen 'lstanbul'da Yasivor ve Call~IYor' projesi, 2008 vrhrun Agustos avmdan bugOne, Avrupa'run <;agda~ sanat alamrun once gelen aln sanatcsim aglrladl ve onlann Istanbul icin vapit uretmelerini sagladl.lstanbul'da farkh tarihlerde haftalarca ya~yan bu aln sanatcrrun ger<;ekle~tirdigi cahstavlara katilan sanatcilann Orettigi vapitlar, 2010 vrh sonrasmda da kahci olarak, Ti.irkiye'nin <;agda~ sanat birikimine eklenen en onemll miraslardan biri olarak kaYltlara ge<;iyor. Projenin sonucian Ekim ayl boyunca Sanat limam'nda sergilenecek.

Istanbul 2010 Avrupa KultOr Baskenti Ajansl'nm Istanbul'un sanat altvapisim ivilestirerek sanatcilann i.iretim lrnkanlanm qelistlrmek amacrvla ba~lattlgl, "Istanbul'da Yasivor ve Call~lyor" projesi 20.yy son vansmda kuresel sanata ivme kazandirrms unlu <;agda~ sanaterlan 2008 vrhrun Ekim avmdan 2010 vrhnm ortalanna kadar Avrupa KOlti.ir Baskenti Istanbul'da aglrladl.

Istanbul 2010 Avrupa KOltur Baskenti Ajansl Gorsel Sanatlar Yonetmenliqi tarafmdan yOrOtOlen proje kapsammda alarurun onde gelen 6 ismi; Remo Salvadori (ltalva), Sophie Calle (Fransa), Victor Burgin (lnqiltere), Peter Kogler (Avusturya), Danae Stratou (yunanistan), Antoni Muntadas (Ispanya-ABD) Istanbul'a davet edildi.

Avrupa ulkelerinden, alanlannda kavramsal ve blcimsel yenilikler ve acihmlar varatmrs sanatcuann Istanbul'da vasamalan, sanatcilar ve aydmlarla karsilasmalan, gen<; sanatcilarla <;all~taylar yapmalan ve bu si.ire<;lerin sonunda Oretilen vapitlann ozel bir koleksiyon olarak Istanbul'a sunulrnasiru saqlavan "Istanbul'da Yasrvor ve Call~lyor" projesi ile Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti Ajansl, Ti.irkiye'nin <;agda~ sanat birikimine onernli bir vaprt topluluqu kazandrrmis olacak.

Remo Salvadori'nin "SOrekli, Sonsuz, Simdi Varolan/ Continuous, Infinite, Present" isimli vapm, Peter Kogler lmzah, Merinos tarafrndan Oretilen "lsirnsiz:

Istanbul Hahsullntitled: Istanbul Carpet" isimli hall ve Danae Stratou'nun 7 Olkeyi kapsayan 'Vital Space" projesine dahil edeceql 'Vital Space: Istanbul' vapitmm yer alacagl sergi ise 22 Ekim tarihinde Tophane-i Amire'de acilacak

Sergi 11 Kasim'a kadar ziyarete acrk, _

AVRUPA KOLTOR ~!.~'!!!

Tarih: 22 Ekim - 11 Kaslm Yer: Tophane-i Amire

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->