P. 1
Лекция - Октомври 2010

Лекция - Октомври 2010

Views: 55|Likes:
Published by zo7661
Индианската Мъдрост. Уакан Танка. Свещеното. Шаманът. Мистика. Поговорки, пословици, изречения. Мъдростта. Силата е ключ, който трябва да задвижи енергията. Човекът става силен, когато създава енергия в самия себе си. Енергията, която сам създаваш в себе си създава, освен това, ново реално виждане за тебе. Ако искаш да разбереш човека, трябва да откриеш безкрайността му, но ние не можем да изречем себе си, понеже сме безкрайност.
Индианската Мъдрост. Уакан Танка. Свещеното. Шаманът. Мистика. Поговорки, пословици, изречения. Мъдростта. Силата е ключ, който трябва да задвижи енергията. Човекът става силен, когато създава енергия в самия себе си. Енергията, която сам създаваш в себе си създава, освен това, ново реално виждане за тебе. Ако искаш да разбереш човека, трябва да откриеш безкрайността му, но ние не можем да изречем себе си, понеже сме безкрайност.

More info:

Published by: zo7661 on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

АУМЪ

5.10.2010.
Л-я: Свещеното.
ИР: Уакан Танка.
Л-я: Шаманът.
ИР: Мистика.
Л-я: Поговорки, пословици, изречения.
ИР: Мъдростта.
СВЕЩЕНОТО
Днс ! "о#ори$ %а индианската $ъдрост.
С#!ни&т 'о#к и$а #рн (о")д %а д*+о#ни& с#&т. Ра)ното 'о#,ко (ра#о (ът*#ан
къ$ с#!ното.
С(-иа)на .и#ата нр"и& на с#!ни& 'о#к. С#!ни&т 'о#к (ра#и)но контро)ира/
%а!ото н&$а (ра#о да "*0и с#оит си)и. Вски и #си'ко/ кото (р'и на с#!ни& 'о#к/ "о (ра#и
о! (о1си)н.
2о"ато о0икн, с#!ното над #си'ко/ с)*'#а с (ра#и)ното.
2о"ато о0и'а, с#!ното/ д*+о#т т *'ат как да (остъ(#а, със с0 си. Т т *'ат на
(ра#и)ни отно,ни& къ$ с0 си.
2о"ато о0икн, с#!ното/ с#т)ина (роник#а # сър-то ти и "о ръко#оди. И ако с#т)ина
ръко#оди сър-то ти/ %на'и с#!ното т (ри)о.
С#!ни&т (ът стар (ът/ то3 ни (о%нат от #ко#/ а но#и&т (ът $)ад/ то3 ни р*,и. Ни
н с$ сродни с но#и& (ът.
1
Истински&т 'о#к с срод&#а със с#!ното и с (рикр(& къ$ д*,ата си.
С#тът %а0ра#и) са$о дно н!о/ но то на31#а.ното и то#а с#!ното.
Са$о # с#!ното с с0ъд#а #си'ко. С#!ното да#а (ра#о да (роник#а, #ъ# #ътр,ни
н!а.
Си)ата/ ко&то и%)и%а от с#!ното/ .и#от#ори. С#!ното н!о/ # кото та3ната на
.и#ота $о. да стан %ри$а/ #иди$а.
2о3то и$а с#!на (о'ит къ$ н!ата/ (ости"а со0ст#ни& си д*+.
Ако н&$а, с#!ното/ ти си )и,н от (ът. Мо. да с %ани$а#а, с $но"о н!а/ но ти #'
си )и,н. 4ато#а и$а таки#а/ които (ра#&т $но"о *си)и&/ $но"о *(ра.нни&/ но то#а осно#ното
5 !о$ то "о н&$а/ *си)и&та н&$а да дадат р%*)тат.
Ако $ис)и, с#!но/ ти н&$а да си 'о#к/ а с#т)ина.
С#!ното да#а с(осо0ността да #и.да$ # н%ри$ото. Са$о 'исти&т и с#!н 'о#к носи #
с0 си истинската съ!ност на -и#и)и%а-и&та. Истински&т .и#от %а(о'#а и %а#ър,#а със
с#!ното.
Т#о&т с#!н (ът н#иди$/ но #ина"и до т0. Мо. и да н %на, къд #оди/ но тр&0#а
да "о с)д#а,. С#!ни&т (ът (ът&т къ$ В)иката Та3на/ то#а динст#ни&т (ът. Ако ти си
искрн/ ! ра%0р, с#!нит н!а.
В истински&т рит*а) о.и#&#а др#ното с#!но #р$.
4а да .и#,/ тр&0#а да (о%на#а, с#!ното. На,и&т .и#от и%(ъ)нн с *ста %а
с#!ното. 6о#кът на с#!ното стои над .дн#нит н!а 5 дна $&рка.
Са$о д*,ата $о. да ни ра%ка. %а на,ата с#!на съ!ност и %а та3ната на (око&. 7око&т
скрит/ с(орд индианската $ъдрост/ # дъното на #&търа/ т.. # съ!ността на н!ата. 2о3то и$а
# с0 си си)н #&тър/ т.. си)н д*+/ ра%с3#а $ъ")ит. Мъ")ит $о"ат да с наркат тр*дностит.
2
Ако иска, да ра%0р, 'о#ка/ тр&0#а да откри, 0%кра3ността $*/ но ни н $о.$ да
и%р'$ с0 си/ (он. с$ 0%кра3ност.
Вдъ+но#нито (отан #&тър/ (о%и& на #&търа. В&търът и$а дъ)0ок с)*+. То3 '*#а #с&ко
)исто.
Та3ната на .и#ота с#!на. Т& %на #си'ко/ %а!ото т& (о1дъ)0ока от истори&та8 т&
роди)а истори&та.
Ни .и#$/ %а да откри$ с#о&та 0%кра3ност.
УАА! "А!А
Уакан Танка и)и В)иката Та3на/ скритата та3нст#на си)а. То#а си)ата/ ко&то
сът#ори)а #с)ната/ ка$ъка/ 'тирит #&търа/ н0то/ $а3ката 4$&/ С)ън-то/ 9*ната/
с#тка#и-ит/ 'о#ка/ 0и%она/ $'ката/ растни&та и т.н.
Др#ната индианска $ъдрост ка%#а:
Енр"и&та дно/ а си)ата др*"о. Си)ата к):'/ ко3то тр&0#а да %ад#и.и нр"и&та. То%и
к):' осо0н род (о%нани/ (ро%рни. Енр"и&та ра%(ръсната на#с&къд/ но си)ата н .
Си)ата тр&0#а да с (ри%о#/ %а да стан к):' %а ра%р,нито на н!о #а.но.
Д*+о#ната си)а д#и"ат)&т на нр"и&та. Д*+о#ната си)а (ър#и'ното/ а к):'ът
(ро%рнито %а то%и др#н д#и"ат). То%и др#н д#и"ат)/ та%и си)а ид#а от Уакан Танка/
%а!ото То3 си)ата.
Си)ата ид#а 'р% ра%0иранто на н3ното %на'ни/ %а!ото си)ата с#!на и с %ад#и.#а
с#!но от Уакан Танка и н"о#ит ,а$ани/ и така нар'нит (о$а"а'и. Ни (ридо0и#а$
истинско (о%нани/ ко"ато къ$ на,ата стст#на нр"и& (ри0а#и$ и 'асти-а от (о1#ис,ата
си)а/ и от (о$а"а'ит/ и на31#' от Уакан Танка.
;
С Уакан Танка #си'ко $о./ а 0% н"о 'о#,ката (рирода са$о стст#на си)а/ но 0%
до(ъ)нит)на д*+о#на си)а. Ако & н&$а та%и до(ъ)нит)на си)а/ истинскит н!а н с с)*'#ат.
Енр"и&та на#с&къд/ но си)ата са$о Н"о#а и на (рд-ит.
В на'а)ото -&)ата си)а 0и)а # ръ-т са$о на Уакан Танка/ В)иката Та3на/ Съ%дат)&/ но
(ос) То3 да) 'асти от н& на н0снит (рд-и/ (раот-ит/ %а да & и%(о)%#ат и да & дар&#ат на
то%и/ ко3то достон 5 # с)*'а& ,а$анит.
Да с)*.и, на Уакан Танка н!о (о#' от #си'ко др*"о на с#та/ а да ти дадно то#а/
то#а #ър+о#но 0)а"о#о)ни.
1 2ъдто и да съ$/ ка%#а дин ,а$ан/ То3/ Уакан Танка (ра#и то#а с)*.н #$сто $н. Ето
"о с$ирнито: #$сто $н. 1 2ъдто и да съ$/ То3 #ина"и # $н/ а а% и%.и#&#а$ то#а
н(о#тори$о *с!ан %а 0)и%ост с Н"о. Уакан Танка #ина"и %на ко"а и$а$ н*.да от Н"о. То3
$и дад да ра%0ра/ ' д*+ът $и и%").да съ#с$ като $н 5 ста#а #ъ(рос %а ко"ато 'о#к #
т&)ото. 5 То3 $и дад да ра%0ра/ ' д*+ът $и и%").да съ#с$ като $н. С Уакан Танка .и#отът
дно (осто&нно откро#ни. И наистина така.
ША#А!$"
2ак#о (рдст#а)&#а ,а$анът< Д*$ата =,а$ан> о%на'а#а с#!н 'о#к/ др#н 'о#к.
?а$анът $а3сторът # -арст#ото на д*+о#т. ?а$анът с #(*ска дъ)0око # с0 си и
о0!*#а ра)но с т&+/ %а!ото с (ос#ти) на с#!ното на'а)о. ?а$анът *$ да "о#ори с
народа на д*+о#т.
?а$анът $ина) %адъ).ит)но (р% "о)&$ото си страдани. Щ "о#ори$ %а то%и #ъ(рос
(о#' # дк$#ри3ската )к-и& 5 =Тъ$ната но! на д*,ата>. Т*ка ! ка.а: ,а$анът $ина)
(р% "о)&$ото си страдани %адъ).ит)но. 4а!о< 4а да (р'исти %)ото # с0 си и да с
@
(ро0ра%и. И така да с (ро0ра%и/ ' наистина да стан с#!н 'о#к. Отто"а#а нататък #' $*
(о%#о)но (о$о!та 5 дото"а#а то3 н&$а (ра#о да (о$а"а. С)д то%и $о$нт то3 #' (о)*'а#а
с#!но (ра#о. То3 #' ста#а наистина ,а$ан и)и с#!н 'о#к/ с#о0одн от 0о)стта на %)ото/
#ъо0! на "ото.
?а$анът с#!н/ %а!ото то3 (ър#о и%)к*#а) %)ото # с0 си и %ато#а #' и$а (ра#о да
)к*#а др*"ит. Ина' то3 0% (ра#о. ?а$анът и)и С#!ни&т $а3стор # съ.и#&#анто на
нр"и&та. И ос#н то#а то3 )к*#а и отно,нито на 'о#ка къ$ н!ата 5 н (росто 0о)стта/ 1
отно,ни&та на 'о#ка къ$ н!ата/ %а!ото та$ с на$ират 0о)стит. 6о#к н&$а отно,ни
къ$ н!ата # на31,ирок с$исъ)/ %а!ото 0о)ни&т (росто н&$а отно,ни&.
?а$анът ра%)и'но $ис)и/ ра%)и'но "о#ори/ ра%)и'но .и#. То3 н от #р$то. ?а$анът
съ!ст#о от с#!ното/ т.. от др*"и с#то#/ а 0о)ни&т съ!ст#о от #р$то.
?а$анът и$а (ра#о да #)и%а # др*"и& с#&т/ а # то%и с#&т то3 са$о (ри#идно .и#.
?а$анът 'р% с#!ното .и# $исти'но # с#та на д*+о#т. То3 о0!*#а и %адъ).ит)но с
о(рд)н тан *'ит). 4на'и/ ос#н ' #ис,и съ!ст#а "о ръко#од&т/ то3 си и$а о(рд)н тан
*'ит). И то3 с *'и от н"о така/ както син с *'и от 0а!а.
7он. ,а$анът (ос#тн # с#!ното и от т*к # н"о с и%)и#а 0)ика!а .и#от#орна
си)а/ ко&то наистина )к*#а. Т& $ина#а (р% н"о/ %а!ото ,а$анът $ина) (р% "о)&$ото
страдани и %а!ото то#а "о и%иск#а с#!ното. И то#а #' (о%#о)&#а на та%и нр"и& да $ина#а
(р% н"о като/ както ка%#ат ,а$анит/ като =(р% тръ0а> 5 както #одата $ина#а (р% тръ0ата.
С)д то#а (ро0ра%&#ан/ с)д като $ина) (р% "о)&$ото страдани/ то3 #' н $о.
нико"а да 0ъд о0с0н от %)и д*+о# 5 др*"ото #а.но н!о на ,а$ана. С)д като $ина) (р%
"о)&$ото страдани/ тъ$ната си но!/ (родо)&) с0 си/ #' нико"а н $о. да 0ъд о0с0н от
%)и д*+о#/ %а!ото то3 %а.и#&#а на(ъ)но # с#!ното/ на кото с (ос#!а#а/ %а.и#&#а #
со0ст#ната си та3на.
5
?а$анът %адъ).ит)но тр&0#а да $ин (р% (ос#!ни/ т.. (р% "о)&$о страдани/ кото
о%на'а#а (рсът#ор&#ан/ %а да с #ъ%род&т д*+о#нит си)и и стари&т 'о#к # н"о да *$р.
?а$ани са т%и/ на които д*+о#т с)*.ат. Т са като 0рат&. С(орд ,а$анит/ +одът на
.и#ота на 'о#ка с о(рд)& от д*+о# и #си'ко око)о нас си и$а д*+о#/ "ос(одари. Т са
"ос(одари # на31ра%)и'на о0)аст/ но на т%и д*+о# ,а$анът $о. да #ъ%д3ст#а.
7ри #а.ни #ъ(роси ,а$анът ста#а 'о#к # и%стъ()ни. Ра%0ира с/ н #ина"и/ ,а$анит
и$ат ра%)и'ни (од+оди 5 т*ка "о#ори$ %а дин от (од+одит 5 ста#а 'о#к # и%стъ()ни. То#а
о%на'а#а (р#дно на индиански %ик: ='исто #ътр,н #ъ%+од>. Вън,но $о. да и%").да
да. ннор$а)н/ то#а н&$а ни!о о0!о. То#а 'исто #ътр,н #ъ%+од/ с#!н #ъ%+од.
7ри ,а$анит н&$а (рда#ан (о нас)дст#о/ %а!ото и$а (ра#и)о: #ски ,а$ан тр&0#а да
си %а#о:#а со0ст#но с#о& а#торитт8 со0ст#но тр&0#а да (ртър(и тъ$ното си страдани/
тъ$ната си но!/ %а да стан а#торитт.
?а$анът тр&0#а да о0)ада#а ")ас/ #ътр,н ")ас. A)асът/ с(орд индиан-ит/ .%ъ) #ъ#
#ътр,ността на н!ата/ # н#иди$ата о0)аст/ ко"ато с#!н.
2а%#ат ,а$анит: С#тът ! ста#а #с (о1истински са$о (ри дно *с)о#и 5 ко"ато ,а$ани
и .р-и ръко#од&т о0ра%*#анито. Ра%0ира с/ +ората тр&0#а да %ас)*.ат таки#а +ора да "и
ръко#од&т. Но са$о ко"ато ,а$ани и .р-и ръко#од&т/ то"а#а динст#но с#тът ! с о(ра#и/
%а!ото ! и$а истинско (р(ода#ан на с#!ното и (о1на"ор.
?а$анът #и.да $но"о нада)'. 4а!о< 4а!ото (р$ина) (р% страданито и "о)&$ата
тъ$нина. Отт*к нататък $* (о%#о)но да #и.да/ ра)но да #и.да нада)'. Така то3 *)а#&
н#иди$ит съ!ности.
С(орд ,а$анит оно#а/ кото ни %ао0ика)& 5 "ори/ ка$ъни/ #ода/ #ъ%д*+/ растни&/
.и#отни 5 н (росто окръ.а#а!а срда. То#а на,то с$3ст#о/ #си'ко то#а са на,и роднини
B
5 дър#та/ .и#отни/ растни&/ дори и ка$ъни 5 на,и роднини/ на, с$3ст#о. Ето/ #и.т какъ#
(од+одC
?а$анът н )к*#а. То3 са$о тръ0а/ (р% ко&то с и%)и#а и т' #ис,ата си)а на
(о$а"а'ит/ (рд-ит/ и на31#' на/ ко"ато (о.)а)/ Уакан Танка.
4а ,а$ана "о)&$ата отдадност на Уакан Танка/ т.. на В)иката Та3на/ истинското
+одн (о #ода 5 така ка%#а дин ,а$ан 5 то#а истинското +одн (о #ода/ т.. (р#дно/
+одн над .и#ота/ над тр*дностит на .и#ота/ над (ро0)$ит на .и#ота 5 то#а о%на'а#а
=+одн (о #ода> и =+одн над #ода>.
?а$анът/ то#а и%к*ст#ото да накара, н!ата да с с)*'ат/ но да с с)*'ат (о с#!ни&
на'ин/ (о (ра#и)ни& на'ин.
#%С"%А
6о#кът #с&ко"а ! стои о'и # о'и ср!* В)иката Та3на и ко)кото да & и%с)д#а/ т&
#с&ко"а ! си остан та3на.
Н и%оста#&3 та3ната %аради .и#ота. Вси'ки +ора на та%и %$& (рои%+о.дат от дно $&сто 5
от В)иката Та3на. 7ър#и" +ора са 0и)и съ%дадни 0% 0а!и. Нари'а)и "и =та3ната>/ %а!ото
0и)и сът#орни 'р% та3на.
В на'а)ото 0и)о 0%$ъ)#и/ 0%$ъ)#но $ор Dто#а "о ка%#а индианската 0и0)и&E8
0%$ъ)#но $ор. Н0са/ %$& н&$а)о 5 са$о др#ност и (рд-ит/ т.. 0о"о#т на та3ната/ и
$орто. И т с о0ърна)и %а (о$о! къ$ F*ракан. F*ракан/ то#а са$ото сър- на та3ната 5 и
(оиска)и да съ%дадат %$&та. И съ%да)и #си'ко (о н& 5 дър#та/ растни&/ .и#отни. Съ%да)и и
+ора/ но т 0и)и $но"о н(о'тит)ни къ$ F*ракан Танка/ т.. къ$ В)иката Та3на и)и F*ракан.
Gи)и нар'ни =дър#ни +ора>/ т.. нсъ%нат)ни/ и 0и)и *ни!о.ни. А дна 'аст от дър#нит
H
+ора/ т.. н*с(,нит +ора/ н(о'тит)нит/ 0и)и (р#ърнати и стана)и $а3$*ни. Ето %а!о
$а3$*нит (ри)и'ат на +ората. Т са дин н*с(,н о(ит8 $а3$*нит са нс(о)*')и#и +ора.
О! (рди сът#ор&#анто/ (раот-ит ра%$ис)&)и %а .и#ота/ %а #ид)ината и как да с
съ$н. Т с (ита)и ко3 ! (рои%#.да +раната/ т.. .и%нната нр"и&8 как да 0ъдат на(ра#ни
.и#отнит< 7рд-ит иска)и да съ%дадат .и#отнит/ (одо0ни като 'о#ка 5 с ")ас/ %а да $о"ат да
#ъ%(&#ат и т F*ракан. Но и то%и о(ит 0и) н*с(,н.
Вски/ ко3то т*к на та%и %$&/ т*к (о (ри'ина на Съ%дат)&. С(о$н&$ си/ У'ит)&т
ка%#а/ ко"ато "о#ори %а (рра.данто: н&ко3 (ът %а дно ра.дан на %$&та и$а 0ор0а $.д*
$и)иони съ!ст#а/ но са$о дно тр&0#а да с роди 5 (ри$рно/ на о(рд)но $&сто. 4а0).т/
ко)ко #а.но дно (рра.дан/ %а да $о. д*,ата да с)% и да #ър#и (о с#о& др#н/ истински
(ът.
Индиан-ит ка%#ат: Ти си #ина"и на0):да#ан от В)иката Та3на #ъ# #си'ко/ кото (ра#и,.
В)ики&т Д*+ да) на #си'ки (о дин с#!н (ът. Fората с ра%)и'а#ат (о $.д* си са$о (о
то#а/ как (о)%#ат #си'ко/ кото и$ дадно от F*ракан/ от В)иката Та3на.
В)иката Та3на (о1#)ика от #си'ки даро#. Т& на,и&т Съ%дат)/ т& на,ата истори& и
ни тр&0#а да с *'и$ от са$ит с0 си (о с#!ни& на'ин/ %а да стан$ досто3ни %а Н"о.
2а%#ат индиан-ит: О")да3т с наоко)о: #си'ки н!а (от#ър.да#ат/ ' Т#ор-ът "и
съ%да). Fората н $о"ат да сът#ор&т дър#о/ н $о"а да сът#ор&т ка$ък/ н $о"ат да сът#ор&т
)исто. Вси'ки н!а ра%ка%#ат %а В)иката Та3на. Отда#на/ отда#на и да)' #ъ# #р$то/ ни с$
.и#&)и # та%и Та3на/ #ътр # Съ%дат)& и с$ 0и)и динни/ както ор)а и н0то8 и с$ 0и)и
с#о0одни/ както #&търът # (рри&та.
I
П&'&(&)%, П&СЛ&(%*%, %+),-,!%.
На*'и с да тан-*#а, с (р(&тст#и&та/ ако иска, да #ър#и, на(рд.
Н #%$а3 нито дно р,ни/ (рди да си с с(*сна) $но"о дъ)0око # с0 си.
7рд-ит ни са о0!*#а)и с о"ън& и 0*рит/ %а да "и на(ра#&т съ:%ни-и.
Истината #ина"и до0ра %а ка%#ан.
7р#ърни (ристъ(ит на "н#а # (сн на с)ън-то. 4на'и/ то как $о. да с и%(о)%#а
нр"и&та: (р#ърни (ристъ(ит на "н#а # (сн на с)ън-то. Ра%0ира с/ то#а са )$нтарни
ра0оти/ но %а н&кои си"*рно са да. тр*дни.
О(ита3 с да с+#ан, т&)ото си като 'ист д*+/ и # съ!ото #р$ да3 на д*+а си ра)ността
на т&)о. 7ак ! (о#тор&: О(ита3 с да с+#ан, т&)ото си като 'ист д*+/ и # съ!ото #р$ да3 на
д*+а си ра)ността на т&)о.
Едно ка$ъ' да )и(с#а и с)ън-ата ! *"аснат 5 то)ко#а динно/ то)ко#а с#ър%ано #си'ко.
Ра%,ири кръ"а на (ри&т)ит си с дър#тата/ ()анинит/ %#%дит/ )истата и т. н.
7снта и тан-ът са $осто#/ (ркарани къ$ н#иди$и с#то#.
Да и%-)&#а,/ о%на'а#а да на$ри, и%"*0ната д*,а и да *кр(и, н3ната .и%нна си)а.
Ма)кото ор) и%оста#& "н%дото/ +#ър)& с # (ра%ното (ространст#о/ +#ър)& с # 0%дната/
0% да ра%0ира %а!о. Т)аскано от $о"ъ!ит си)и на .и#ота/ ра%"ъ#а кри) и ста#а ор).
Въ%(ри$и с$ъртта като #'но %а#ръ!ан.
Н!ата си "о#ор&т #'но/ 0% о")д на #р$то и (ространст#ото.
Та$/ къдто окото на 'о#ка/ н&$а ни!о/ кото да +#анат ръ-т $*/ %а!ото на#с&къд
"ъ$.и от н*)о#и$и с#то#.
Ва.но са$о то#а/ кото #и.да, с дъ)0око %ат#орни о'и.
J
7о")да3 о"ън от дър#а и %ао0и'а3 о"ън&. О"ън&т ! ти стан 0рат и ! ти (рдад
то()ината си и с#о&та до0рота.
Да#а3 оно#а/ кото иска, да (о)*'и,.
Осъ%на3 (ъ)нотата на .и#ота на дин стрък тр#а/ и ! 0ъд, с(асн.
Мъдри&т о0ита#а # си&3на са$ота. В н"о и$а $&сто %а ср!а с -&)ата (рирода.
2ак#о са$отата %а истински& индиан-< Са$отата и%(ра#&н на о'и # о'и със с0 си/ 0%
(одкр(ата на др*"ит. 4на'и/ и%(ра#&, с ср!* с0 си/ 0% (одкр(ата на др*"ит.
На*'и с да $ъ)'и,/ %а да '*#а, с0 си/ и д*+ът на $ъдростта ! ти от"о#ар&.
7ри$и са$отата като о%арни/ като 'иста с#т)ина/ ко&то 'р(и от с0 си и%#ън с#та.
Ти,ината н (ра%на. Т& наситна с (рисъст#и. В н& 'о#кът нико"а н оста#а са$.
Ти,ината дар&#а +ората с но#и о'и/ %а да #и.дат/ и с но# д*+/ %а да ра%0ират.
В са$отата досто3ни&т 'о#к н тр(ри/ н и%(ит#а никакъ# стра+. Т*к то3 *$ирот#орн
д*+/ (о$ирн със с0 си/ и%(ъ)нн със с0 си.
7ри$и са$отата като (о#ик. Т& о%на'а#а/ ' д*+ът ти т търси.
Са$отата (а%и 'о#ка от са$и& н"о. Н & с$&та3 %а о"рада и кр(ост/ а %а и%#ор. С$&та3
са$отата %а и%#ор.
G% ):0о# са$отата са$о с*+а %$&/ 0%#одна и 0% с#т)ина. От н& ни!о н никн.
Стра+ът #ра" на са$отата. Иска, )и да си са$/ на31на(рд (о0ди стра+а. Ето %а!о
индиан-ит $ина#ат (р% тъ$ната но!/ тъ$ното страдани.
Са$отата -арски&т (ът на (ро0*.данто.
Са$отата осо0но $&сто на си)ата 5 н на нр"и&та 5 осо0но $&сто на си)ата.
Мъдри&т 'р(и си)а от с#о&та са$ота.
Са$отата ко# стр)и от с#т)ина.
4а д*+о#ни& (ът н*.но са$о дно: остро/ #сотда3но #ни$ани. DТри д*$иCE
10
Н %а0)&%#а3 с#та и ! *)о#и, #&търа. Д*$ата =#&тър> на индиански о%на'а#а/ както
ка%а+$ и (рди/ Екат)/ т.. о%на'а#а д*+ът.
Са$о истински&т 'о#к (рит.а#а си)ата и с(осо0ността да (ости"н -)ит си. Нико3 др*"
н (ости"а -)и: (ости"а *с(+и/ но н истинскит -)и на .и#ота. 7ак ! (о#тор&: са$о
истински&т 'о#к (рит.а#а си)ата и с(осо0ността да (ости"а -)ит си.
Ра%ка%#а3 истината и #ина"и ! ти 0ъд )ко.
С(орд $аит/ ):0о#та $&стото/ къдто с ста#а 0о".
А-ткит ка%#ат: Що$ си сти"на) дон&къд и н&$а #' (ът/ и н&$а и%+од/ то"а#а стани
(ти-а. 4на'и/ ко"ато н&$а, (ът и н&$а, и%+од/ то"а#а стани (ти-а. 7р#дно/ д*$ата =(ти-а> #
с)*'а& о%на'а#а #ъ%+од: стани #ъ%+од.
С(орд инкит ра0ота/ ко&то н к*)то#а/ 0% %на'ни. 4на'и/ т#о&та ра0ота/ ако н си
отдадн като к*)т/ ако н си на(ъ)но отдадн/ т& #' 0% %на'ни8 т& н&$а да 0ъд т#о3
истински *'ит).
#$/)&С""А
Ина'/ ако тр&0#а да ка.а/ (о)%#а$ око)о д#тдст индиански кни"и/ къ$ сто/ ():с
#ътр,ни кни"и н(исани. Ако н&кои (итат откъд/ (росто искат да %на&т.
С)д #р$ ра%0ра с ! и$а$ $но"о (родъ).ни&/ и индиански/ и %а 0о"о$и)скит )к-ии
и т.н. 5 $но"о от )к-иит/ които и%нас&$/ ! и$ат $но"о (родъ).ни&.
Мъдростта:
Щ с(а%#а$ д*$ата си 5 ка%#а дин ,а$ан/ 1 докато ка$ънит с сто(&т.
11
2о"ато '*& д*$ит/ а% #и.да$ ти,ината на 'о#ка. То#а дин индиан-/ #)ик ,а$ан/
нар'н G)и& #&тър/ (о#'то $ис)и са н"о#и. 2о"ато '*& д*$ит/ а% #и.да$ ти,ината на
'о#ка.
7ът&т н!о/ кото с и%#ис&#а на"ор/ а (ъти!ата (ъ()&т надо)*.
На,ата (о'ит на,то (рсът#ор&#ан.
2он-нтра-и& на ,а$ански %ик о%на'а#а/ да с съ0р, с д*+а си. 4на'и/ да и%)%, и%#ън
*$а/ и%#ън сър-то/ и%#ън с#та/ и%#ън #р$то 5 (росто да с съ0р, с д*+а си 5 то#а
истинска кон-нтра-и&.
4нанито с#ър%ано с $ина)ото/ а $ъдростта (ринад).и на 0ъд!то.
Ни #си'ки с *'и$ от дин и съ!и Gа!а.
Вси'ко ид#а от на,и& Gа!а и то#а достатъ'но.
7ри$и с)*'#а!ото с/ (ота(&3 с # '*дото $* и и%раст#а3. 4на'и/ (ри$и то#а/ кото с
с)*'#а/ (ота(&3 с # н"о#ото '*до и и%раст#а3. Gи+ до0а#и): ако $о. 5 0% #ъ(роси8 (он&ко"а
#ъ(росит са (р'ка.
В&търът (о1с#&то $&сто от #с&ка -ърк#а. С!а$ с %а (о( Gо"о$и)/ др*"и&т (ът !
"о#ори$ %а н"о: =С#!ни-ит са а0со):тно нн*.ни 1 ка%#а "о #)ик У'ит). Gо&н Ма"ът
ка%#а: K&)ото +ристи&нст#о нн*.но/ -&)ата р)и"и& нн*.на 5 н*.н са$о Gо".
4а0).т/ ко)ко (росто/ но (о н"о #р$ т%и д*$и са 0и)и $'. Т*ка ста#а #ъ(рос %а истинско
отда#ан/ н %а отри'ан/ а %а (осоката на истински& (ът 5 др*"и&т (ът ! "о#ори$ %а
0о"о$и)ит.
В&търът (о1с#&то $&сто от #с&ка -ърк#а. В&търът т о0)ъ+#а и т (р'ист#а. То (о1до0ро
$&сто да на$ри, Gо"а от ко&то и да -ърк#а. В&търът 'исто д*+о#но $&сто. С!а$ с %а
н$скит 0о"о$и)и/ ка%#ат: Мно"о #рдно да. да с $о)и, # -ърк#а/ %а!ото # -ърк#ит
наситно с д$они. Щ #идит др*"и& (ът как#о ка%#ат (о( Gо"о$и) и Васи)и3 Вра' 5 $но"о
12
(одо0ни н!а. Съ!о %а с#&тит $о!и: Васи)и3 Вра' о0&сн&#а как "и (ра#&т д$онит и как
(ри#)и'ат $а)кит 0дни д*,и/ и%оста#нит/ старит д*,и/ т%и/ които са с отка%а)и от
ра%#итито. 4на'и/ #рдно да с $о)и,/ %а!ото та$ наситно/ а +ората $ис)&т/ ' и$а 'иста
а*ра/ (он. н ра%)и'а#ат. Въ%д*+ът Dт*ка (он. "о#ори$ %а #ъ%д*+аE 5 то "о 'истото $&сто/
то "о $&стото на с#о0одната -ърк#а/ с#о0одата 5 #ъ# #&търа. 4на'и/ си)ата т*к #ъ# #&търа/
ка%#ат индиан-ит/ (о +ъ)$о#т/ и т& о.и#&#а # сър-то ни/ %а да откри$ с н& Gо".
9:0о#та $ъдрото отно,ни къ$ н!ата/ %а!ото т& т (ри#.да # 'ист контакт със са$и&
с0 си.
2о"ато 'о#к #%$а нр"и&та на др*"ит/ то3 нико"а н ста#а си)н и *сто3'и# 'о#к. Т*ка
ста#а #ъ(рос %а т%и/ които о0и.дат др*"ит/ &дос#ат "и. 4на$ $но"о с)*'аи. 7ри$рно/ оти#а
дна .на на (а%ара/ ка%#а: то#а $и да3/ да3/ да3/ да3/ 1 н&$а да "о #%$а... и %а$ина#а. Т (о'#ат
да & $ис)&т и т& с +рани. 4на$ и (о1)о,и с)*'аи: #)и%а дин # кни.арни-а и ка%#а D(он. 'т
таки#а кни"и/ а% "о (о%на#а$/ както и да E/ #ътр и$а дна .на/ дър.и дно $но"о $а)ко
к*'н-/ то3 ка%#а: 1 2акъ# то%и (с< Н $о"а да "о тър(&C 5 и и%'%#а. Т %а(о'#ат дъ)"о #р$
да $ис)&т %а н"о и то3 &д нр"и&. Нико"а н&$а да стан си)н/ нико"а н&$а да стан *сто3'и#/
нико"а н&$а да стан ни%$нн и н&$а да и$а (ъ)нота # с0 си. 2ра.0ата на нр"и& #ина"и !
с о0ърн ср!* н"о. Мно"о (ри$ри $о"а да да$/ но др*" (ът/ ко"ато ! "о#ори$ (о У'ит)& %а
#)и&ни&та.
6о#кът ста#а си)н/ ко"ато съ%да#а нр"и& # са$и& с0 си. То#а ста#а с $о)ит#и/ с
ра%*$но $ъ)'ани/ ка%#а) съ$ "о/ с ра%*$но "о#орн/ с ра%*$но 'тн/ с ра%*$но $ис)н/
ра%*$но '*#ст#ан и #ъо0! (осто&нно $ис)н %а Gо.ст#ни н!а. 7о то%и на'ин 'о#к н
о"ра0#а др*"ит/ а да. и$ да#а.
1;
Енр"и&та/ ко&то са$ съ%да#а, # с0 си съ%да#а/ ос#н то#а/ но#о ра)но #и.дан %а т0.
4на'и/ т& ти (о$а"а да (ости"н, но#о ра)но #и.дан. Др*"ата/ о"ра0ната нр"и&/ т& т
о"ра0#а: та$ (ридо0и#а, %а0)*.дни& и с)(ота.
4а!о та%и нр"и&/ ко&то съ%да#а, # с0 си/ ти да#а но#о #и.дан< 4а!ото т& 'стна/
ка%#ат индиан-ит/ т& 'стна/ и т& 'иста нр"и&.
Вси'ки ни с н*.да$ от #ътр,на натр*(ана си)а и са$о*#рност/ и осо0но ко"ато с$
и%(ра#ни (рд кри%и/ (рд "о)$и (ро0ра.ни&. А $ъдростта и$нно # то#а: да %на,/ '
#ина"и ра%(о)а"а, с та%и #ътр,на/ со0ст#на/ 'иста $о!.
Вси'ко око)о нас си$#о)и. И съни!ата са си$#о)и. Си$#о)ит (ока%#ат (ът&/ (о ко3то
#ър#и$. Но да ра%0р, си$#о)а/ о%на'а#а да отк):'и, н"о#ата нр"и&. 4а да отк):'и,
нр"и&та $*/ тр&0#а да #)%, #ътр # н"о и да "о (р.и#,.
2о"ато и$а, )о, на#ик и то3 'сто с (о#тар&/ индиан-ит ка%#ат/ $ъдр-ит/ ка%#ат: То#а
о%на'а#а/ ' и$а, със с0 си съ!ст#о1(ридр*.ит). На то#а с дъ).и то%и на#ик/ и$а,
съ!ст#о1(ридр*.ит)/ ко3то *'аст#а # то%и )о, на#ик. То#а съ!ст#о 'сто и *(орито с
%а#ръ!а # т0/ но #ски $о. да "о (р0ори/ ако стан и%к):'ит)но 'стн къ$ с0 си.
С)д#а!ата )к-и& на 2.11./ ! "о#ори$ %а 0о"о$и)ит.
АУМЪ
1@

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->