G. P.

Putnem’s Sons Publishers Since 1838 200 Madison Avenue New York, NY 10016 Copyright © 1990 by Nkui, Inc. Ali rights reserved. This book, or parts thereof, may not be reproduced in any form without permission. Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát. Fordította: Gömöri Judit, Kőrös László Szerkesztette: Sós Péter János Magyarországon kiadja: Interjú Lap- és Könyvkiadó Kft. ISBN 963 02 8087 6

Dean R. Koontz

A ROSSZ HELY
interjú
lap- és könyvkiadó kft.

1
Az éjszaka nyugodt és furcsán csendes volt, mintha csak a hurrikán elhagyatott és szélcsendes szemében lett volna, a vihar távozása után, s a következő förgeteg érkezése előtt. A mozdulatlan levegőben alig érezhető füstszag lebegett, bár a füst maga nem látszott. Frank Pollard arccal a hideg járdán feküdt, s bár már visszanyerte az eszméletét, nem mozdult, várta, hogy kitisztuljon a feje. Pislogott, megpróbálta élesre állítani a szemét. Akárha vitorlák csapkodtak volna a tekintete előtt. Mélyeket lélegzett a hideg levegőből, ízlelgette a láthatatlan füstöt, s elfintorodott a csípős szagtól. Árnyak derengtek körüle, mintha taláros alakok kavarogtak volna a szeme előtt. A látása lassan kitisztult, a háta mögül jövő halványsárga fényben nemigen tudott kivenni semmit. Tőle hatnyolclábnyira egy nagy szemeteskonténer - bizonytalan körvonalai miatt - olyan elmondhatatlanul különösnek tűnt, hogy akár egy idegen civilizáció produktuma is lehetett volna. Frank nézte egy darabig, míg rájött, mi az. Nem tudta, hol van, és azt sem, hogy került oda. Néhány másodpercnél tovább nem lehetett eszméletlen, mert a szíve úgy vert, mintha pár pillanattal azelőtt még az életéért futott volna. „Szentjánosbogarak a viharban...” Ezek a szavak ötlöttek eszébe, sejtelme sem volt azonban, mit jelenthetnek. Amikor megpróbált rájuk összpontosítani és felfogni őket, jobb szeme felett tompán megfájdult a feje. „Szentjánosbogarak a viharban...” Halkan felnyögött. Közte és a szemeteskonténer közt fürgén, kígyóvonalban egy alak mozgott a többi árny közt. Franket kicsiny, de jeges figyelmet sugárzó szemek figyelték. Rémülten térdelt fel. Vékony hangú, akaratlan kiáltás szakadt ki belőle, szinte inkább egy fafúvós hangszer elfojtott sírása, semmint ember hang. A zöld szemű leskelődő eliszkolt. Egy macska volt. Mindössze egy hétköznapi, fekete macska. Frank feltápászkodott, meg-megszédült, és kis híján átbukott egy tárgyon, amely mellette feküdt a járdán. Gyorsan lehajolt érte és felvette: egy rugalmas bőrből készült kis táska volt az, dugig tele, meglepően súlyos. Feltételezte, hogy az övé, de emlékezni nem emlékezett rá. A táskával a kezében a konténerhez támolygott és megtámaszkodott annak rozsdás oldalánál.

Visszanézett, és látta, hogy két sor kétszintes vakolt falú bérházféle közt áll. Valamennyi ablak sötét volt. Kétoldalt, orral befelé a lakók kocsijai parkoltak fedett állásaikban. A furcsa, sárga, bágyadt, kénszínű izzás inkább mintha gázlángtól, mint villanykörtétől származott volna. Egy utcai lámpa bocsátotta ki a háztömb végén, túl messze, semhogy Frank kivehette volna a sikátor részleteit, ahol állt. Amikor gyors légzése lelassult, és csillapodott szívdobogása is, hirtelen rájött, hogy nem tudja magáról, kicsoda is valójában. Emlékezett a nevére - Frank Pollardnak hívták - de semmi másra. Nem tudta, mennyi idős, mivel keresi a kenyerét, honnét jött, hová tart, s hogy miért. Kínos helyzete annyira megdöbbentette, hogy egy pillanatra még a lélegzete is elakadt. Szívverése ismét felgyorsult, s nagy sóhajjal fújta ki a levegőt. „Szentjánosbogarak a viharban...” Mi az ördögöt jelenthet ez? A jobb szeme feletti fájdalom az egész homlokán szétterjedt. Kétségbeesetten jobbra, aztán balra nézett. Egy tárgyat, vagy a helyszín egy olyan részletét keresgélte, amelyet felismerhetne, bármit, ami lehorgonyozhatná ehhez a hírtelen idegenné vált világhoz. Amikor az éjszakában semmi biztatóra nem sikerült rábukkannia, saját bensőjét kezdte kutatni, elkeseredetten keresett valami ismerőset magában, de tulajdon emlékezetét még a környező mellékutcáénál is sűrűbb homály fedte. Fokozatosan érzékelte, hogy amint a füstszag egyre halványabb lett, helyét a konténerbeli rothadó szemét bizonytalan, de gyomrot kavaró szaga vette át. A bomlás bűze a halált juttatta eszébe, ez pedig valami olyasfélét idézett fel benne, hogy valaki - vagy valami - elől menekül, aki vagy ami - el akarja pusztítani. Amikor azonban megpróbálta felidézni, miért menekült, s hogy ki elől, nem tudta világosabbá tenni az emléktöredéket, inkább valamiféle ösztönös alapú sejtelemnek, semmint valóságos emléknek tűnt. Egy széllökés kavarta meg körülötte a levegőt, de aztán minden elcsendesedett, mintha a holt éjszaka életre akart volna kelni, de csak egy borzongató sóhajra futotta volna az erejéből. A széllökés egy darab összegyűrt papírt sodort végig a járdán, amely végül a jobb cipőorránál akadt meg. Újabb széllökés érkezett. A papírdarab továbbsodródott. Az éjszakában ismét temetői csend uralkodott. Valami történt. Frank rájött, hogy ezeknek a rövid életű fuvallatoknak van valamiféle rosszindulatú forrásuk, és valami rossznak az előjelei. Minden ok nélkül bizonyos volt abban, hogy valami hatalmas súly készül szétlapítani őt. Felnézett a tiszta égboltra, a fekete, kietlen űrbe, látta a távoli csillagok ellenséges csillogását. Ha valami ereszkedett is rá, Frank nem látta. Az éjszaka ismét felsóhajtott, ezúttal erősebben, lehelete csípős és nyirkos volt. Frank edzőcipőt, fehér sportzoknit, farmert és kék kockás, hosszú ujjú inget viselt. Nem volt rajta kabát, bár jó hasznát vette volna. A levegő nem volt fagyos, mindössze üdítően friss, volt azonban benne valami hidegség is, valamiféle jeges félelem, s Frank egyformán borzongott az éjszakai levegő hideg érintésétől, és saját belső hidegétől. A szélroham elhalt. Az éjszakát visszahódította a nyugalom. Biztos volt abban, hogy amilyen gyorsan csak lehet, el kell tűnnie innét. Ellökte magát a konténertől. Végigdülöngélt az utcán, egyre távolodva a háztömb végétől, ahol a lámpa világított, a sötétség felé. Nem volt határozott szándéka, mindössze azaz érzés vezette, hogy ez a hely itt veszélyes, és a biztonság, ha van ilyen egyáltalán, valahol máshol található. A szél ismét feltámadt, s ugyanekkor alig hallható, hátborzongató fütyülés hallatszott, mintha valami különös csontfuvolán játszottak volna. Pár lépés után biztossá váltak Frank léptei, és szeme is hozzászokott a sűrű homályhoz. Átjárók kereszteződéséhez ért, kétoldalt a színehagyott, stukkóborítású kapuíveket kovácsoltvas kapuk zárták el.

Megpróbálkozott a jobb oldali kapuval. Nyitva volt, csak a kilincset kellett lenyomnia. Sarkai csikorogtak, amitől Frank arca megrándult. Remélte, üldözői nem hallották meg a hangot. Mostanra, jóllehet, ellenség nem látszott, biztos volt benne, hogy ellene folyik a hajtóvadászat. Tudta, éppolyan bizonyosan, ahogyan a nyúl is tudja, ha róka van a mezőn. A szél ismét hátbakapta, és bár alig hallhatóan, és kivehető dallam nélkül, ismét hallatszott a fuvolahangféle. Beléhatolt, és fokozta a félelmét. A fekete vaskapu mögött két sor kétszintes bérház közt sűrű páfrányoktól és cserjéktől szegélyezve futott a járda. Frank egy négyszögletű udvarba jutott rajta, amelyet kétfelől gyenge lámpák világítottak meg. A földszinti lakások fedett gyalogjáróra nyíltak, a felső szint ajtói a zsindelytető alatt egy vasrácsos függőfolyosóra szolgáltak. A sötét ablakok egy fűsávra, néhány azálea- és pozsgásnövény-ágyásra és egypár pálmára néztek. Az egyik halványan megvilágított falon, akár egy fríz, hegyes pálmalevelek árnyéka húzódott, olyan mozdulatlanul, mintha csak belevésték volna a vakolatba. A rejtélyes fuvola ismét trillázni kezdett, a feltámadó szél is erősebben fújt, mint az imént, az árnyékok pedig vad táncra perdültek. Miközben Frank átfutott az udvaron a többi táncoló árnyak közt, formátlan, sötét árnya sebesen követte a falon. Rábukkant egy másik átjáróra, egy újabb kapura, s végül kijutott arra az utcára, amelyre a bérházak néztek. Mellékutca volt, lámpaoszlopok nélkül. Kétségbevonhatatlanul az éj volt az úr. A szél ezúttal tovább zúgott, mint az imént, és az ereje is nagyobb volt. Amikor rohama hirtelen megszakadt, s ugyanilyen gyorsan véget ért a dallamtalan fuvolaszó is, úgy tűnt, az éjszakát elnyelte a vákuum, mintha a távozó légörvény magával vitt volna minden belélegezhető levegőt is. Frank füle pattogott, mint a hirtelen magasságváltozástól szokott, amikor azonban a túlsó járdaszegély mentén parkoló autók irányában átszaladt az utcán, ismét levegő vette körül. Négy kocsival is próbálkozott, míg egyet, egy Fordot, nyitva talált. A kormány mögé csusszant, közben az ajtót nyitva hagyta, hogy beszűrődjék némi világosság. Visszanézett, arra, amerről jött. A bérházegyüttest síri nyugalom és sötétség vette körül. Az épületek minden hétköznapiságuk ellenére valahogy baljóslatúnak tűntek. Ember nem látszott. Frank ezzel együtt tudta, hogy valaki közeledik felé! A műszerfal alá nyúlt, kihúzott egy drótköteget. Beindította a motort, s csak aztán jutott eszébe, hogy az effajta tolvajügyesség inkább. Valamilyen törvényen kívüli egzisztenciához illik. Mégsem érezte magát tolvajnak. Nem volt bűntudata, és sem ellenszenvet, sem félelmet nem érzett a rendőrség iránt. E pillanatban valójában megörült volna egy zsarunak, aki segíthetett volna neki, hogy elbánjon azzal a valakivel vagy valamivel, ami vagy aki a nyomában van. Nem bűnözőnek érezte magát, hanem olyan embernek, aki időtlen idők óta menekül egy kérlelhetetlen és könyörtelen ellenség elől. Ahogyan a nyitott ajtó fogantyúja után nyúlt, egy halványkék villanás világította meg, és a Fordnak a vezetőülés felőli ablakai szilánkokra robbantak. Biztonsági üveg ragacsos apró darabjai záporoztak a hátsó ülésre. Mivel az első ajtó még nyitva volt, azaz ablak nem felé tört ki, hanem, miután kiesett a keretéből, a darabjai a járdára hulltak. Berántotta az ajtót, és az üvegét vesztett kereten át a homályba burkolózó bérházak felé nézett. Senkit sem látott. Sebességbe kapcsolta a Fordot, kieresztette a kéziféket, és keményen a gázpedálra lépett. Ahogyan kivágódott a járda mellől, meglökte az előtte parkoló kocsi lökhárítóját. A meggyűrődő fém hangja belehasított az éjszakába.

A támadás még tartott: egy vibráló kék fény, legföljebb egy másodpercig ismét megvilágította a kocsit. A szélvédőt hirtelen teljes szélességében ezer szabálytalan repedés hálózta be, jóllehet Frank nem látott semmit, ami nekicsapódott volna. Elfordította a fejét, és még éppen időben hunyta le a szemét, hogy ne vakítsák a repülő üvegdarabkák. Egy pillanatig nem látta, merre jár, de nem vette le a lábát a gázról. Inkább kitette magát az ütközés veszélyének, semhogy még nagyobb kockázatot vállalva fékezzen, és lehetőséget adjon láthatatlan ellenségének, hogy utolérje. Üveg záporozott rá, kopogott lehajtott fejének tetején. Szerencsére biztonsági üveg volt, egyetlen darabka sem sebesítette meg. Kinyitotta a szemét, hunyorogva nézett az üres szélvédőkereten át bevágó szélbe. Látta, hogy fél háztömböt haladt, és a kereszteződéshez ért. Jobbra rántotta a kormánykereket, éppenhogy érintette a fékpedált és befordult egy jobban világított főútvonalra. Akár a Szent Elmo tüze, zafírkék fény villant meg a krómon, s amikor a Ford félig már bevette a kanyart, kidurrant az egyik hátsó gumija. Frank nem hallott lövést. Egy tört másodperccel később a másik hátsó gumi is kidurrant. A kocsi megrázkódott, balra fordult és riszálni kezdett. Frank a kormánykerékkel birkózott. A két mellső kerék egyszerre robbant fel. A kocsi ismét megrázkódott, sőt mintha félre is csúszott volna. Az első abroncsok kimúlása kiegyenlítette a kocsi farának balra csúszását, lehetőséget adva Franknek, hogy engedelmességre kényszerítse a vadul pörgő kormánykereket. Lövést ezúttal sem hallott. Nem tudta, hogy miért történik, ami történik, mindenesetre nemigen kerülhette el a figyelmét az események egymásutánja. A legfélelmetesebb az egészben az volt, hogy valahol mélyen, tudattalanul tudta, mi folyik, hogy miféle idegen erő pusztítja körüle a kocsit, és azt is tudta, hogy alig van esélye a menekülésre. Kék fény villant... A hátsó ablak felrobbant. Ragacsos, mégis szúrós biztonsági üvegcsomók repültek el mellette, némelyik a tarkójának csapódott, és a hajába akadt. Frank bevette a kanyart és továbbhajtott a négy lapos keréken. Még az arcába vágó szél süvítésén keresztül is hallotta, ahogy a már szétszakadt gumik csapkodnak, s ahogy a felnik csikorognak. A tükörbe pillantott. Az éjszaka nagy, fekete óceán volt mögötte, amelynek egyhangúságát csak a nagy térközzel álló utcai lámpák törték meg. Úgy vesztek el a homályban, mint két hajókonvoj fényei. A sebességmérő szerint már közvetlenül a kanyar után óránkénti harminc mérfölddel hajtott. A tönkrement abroncsok ellenére megpróbált felgyorsítani negyvenre, de valami csengeni-csörögni kezdett a motorházban, hörgött és nyüszített, a motor köhögött, Frank pedig képtelen volt nagyobb sebességet kicsalni belőle. Félúton volt a következő kereszteződéshez, amikor a fényszórói vagy felrobbantak, vagy egyszerűen kialudtak. Frank nem tudta, melyik történt. Habár az utcai lámpák messze álltak egymástól, elég jól látott a vezetéshez. A motor köhögött, azután megint, s a Ford veszíteni kezdett a sebességéből. Frank a következő kereszteződésben nem fékezett a tilos jelzésnél, ehelyett a gázra lépett - mindhiába. Végül a kormánymű is kikészült, a kormánykerék szabadon pörgött izzadt keze közt. A gumiabroncsok mostanra teljesen leszakadtak. Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak. „Szentjánosbogarak a viharban...” Frank még mindig nem tudta, mit akar ez jelenteni. A kocsi most körülbelül húszmérföldes sebességgel nyílegyenesen a jobboldali járda felé tartott. Frank a fékre taposott, az azonban már nem működött.

nekicsapódott egy fehér bungaló előtt álló hatalmas datolyapálma törzsének. bézsszínű kordnadrágot. sötét alakot látott. Count Basie klasszikus szvingkompozíciójának első változatát. a Decodyne új szövegszerkesztő programját. Frank kitaszította az ajtót. amelyet ne lett volna képes áttörni. ha volt rá elég ideje. . Balról a fickó a bungalóból a kerti úton a felé a pálma felé futott. mi elől fut. arra. amelynél a Ford elakadt. ami hat és fél perc mennyei gyönyörűséget jelentett a számára. A Whizardfile-okat jól kialakított biztonsági parancsok védték . mert tudta. Egy forgószékben ült a két terminál előtt. azután lemásolta őket. Úgy látszott: áttetsző. 2 A Dodge furgon ablaktalan hátsó részének belsejét apró vörös. Rasmussen modem és telefonvonal segítségével surrant volna be a file-okba. és kilépett a tornácra. amelynek nem volt csatlakozása a külvilághoz.közben az acélhoz csikorduló fémlemez hangja hallatszott . hogy öt hét óta éjjeli biztonsági őrként dolgozott a Decodyne-nál. Azt mutatta. Frank visszanézett. fehér és sárga jelzőlámpák világították meg. A jobb oldali mikrohullámú vonalon össze volt kapcsolva a Decodyne Corporation számítógépes rendszerével . amikor fények gyulladtak a házban. amelyektől a fojtogatóan szűk tér egy mélytengeri búvárhajó kabinjához hasonlított. a villanykörték két háztömbnyi hosszúságban felrobbantak Frank mögött. Az erre következő homályban Frank egy magas.és kis híján meggyőző . Lábával ütemesen dobolt a padlón. Sós ízt érzett. Közben potyogtak róla a ragacsos. Az ajtó mellett fény vetült a ház falára. Egy férfi nyitotta ki a bungaló ajtaját. Rasmussen egyenként belépett a szoftver-tervező team file-jaiba. mindenesetre futott. fényes zafírkék porfelhő közeledik az úton. A képernyőkön történteknek azonban ugyancsak tudatában volt. Kezében a bőrtáskával megfordult. Habár nem volt nagyon hideg. és nemsokára elhagyja a Decodyne épületét. Tom Rasmussen viszont szakértője volt a komputer-biztonságtechnikának. de éles biztonságiüveg-darabkák. az azonban nem figyelt rá. Mintha egy félelmetes széllökés zúzta volna össze őket. Nem volt biztos abban. Az „One O’Clock Jump” befejeződött. egy csomag floppyval együtt. amerről jött. megragadta a mellette lévő ülésen fekvő válltáskát és kiszállt. nem volt azonban biztos benne. Bobby számára megszűnt a zenén kívüli világ. Robert Dakota Rockport-cipőt. s egy lámpaoszlopot súrolva .A kocsi a járdának csapódott. felugrott rá. várárkok és sáncok. Beszélt Frankhez. zöld. Ha a Whizardot nem egy házon belüli rendszeren fejlesztették volna ki. és futásnak eredt. Gondosan elkészített . amint több mint egy utcányi távolságból követi. A csoport nemrég fejezte be a „Whizard”-ot. amelyek elektronikus ellenőrző műszerek tornyain égtek. és nem volt erődítés. és gesztenyebarna pulóvert viselt. amiért Tom Rasmussen csütörtök hajnali 1 óra 10-kor odafent volt az irodákban. Ma éjjel áttörte a Whizard utolsó védvonalát. kezével pedig vidáman dirigált egy láthatatlan zenekart. kék. a Decodyne falain kívülről. E pillanatban Benny Goodman „One O’Clock Jump”-ját hallgatta.hamis papírok felmutatása nyomán vették fel. ami aztán a szvingtörténet híres improvizációjához vezetett. azaz: semmi jót. amelyek egész vagyont érnek majd a cég konkurensei számára.elektronikus felvonóhidak. vagy hogy hol talál menedéket. hogy csakugyan így is van. hogy ha még néhány másodperccel tovább állna ott. mert a homlokáról folyt a verejték. s az aszfaltra jegesen csillogó üvegcserepek záporoztak. már csak azért is. és Harry James belevágott a ragyogó trombitaszólóba. Amikor Jess Stacy újabb zongoraimprovizációba kezdett. ahogy megnyalta az ajkát. Az utolsó csattanás még a hideg éjszakai levegőben visszhangzott.a furgon éppen ennek épülete előtt parkolt. A sors iróniája. a levegő csípte az arcát. A fő fényforrás azonban két számítógép-képernyő zöldes derengése volt. megölnék. hogy mitől fél.

összeszedi az erejét . ..vagy most mindjárt elmegy? . .És mit szólsz. hogy szerelmesek vagyunk. futott. .mondta Julie ..Nem szeretkezéssel keressük a kenyerünket.Remek ötlet. hogy elcsípjék a floppykkal. befejezi a műszakot. A zenétől kedvem támad ágyba bújni veled.mondta Bobby. Azt hiszem.Nem fogadok. hogy kicselezte a kamerákat. . És szerelmi ajzószer. Rasmussen azonban nem állt fel Ackroyd székéből. .Majd mi letöröljük azt a vigyort az arcáról . amely tőle balra helyezkedett el. magándetektívek vagyunk.mondta Julie. .Ott vagy. mintha egy angyal suttogott volna a fülébe.Gondolom. Sőt mint aki kimerült. de a világért sem tudott volna eldúdolni egy valamirevaló melódiát. feleségével és üzlettársával kommunikálhasson. és csak reggel csinál fájrontot . Nagyszerű szvingtáncos volt. . Bobby a másik monitorra pillantott. . Most meg lehet elégedve magával. bébi? Megfigyelőpontján. amit a férfi szívesen hallgatott. hogy kapcsoljon ki.Megérek én egy egészet is.Hát mindennapi kenyérben kifejezve. Bobby a bal oldali monitor felé fordult. Ugyanakkor a hozzá kapcsolt terminál is elsötétült Bobby előtt. . Bobby a zene iránt érzett tisztelete következtében kénytelen volt elhagyni a helyiséget.A féreg. Felsóhajtott: . hogy dobolt Krupa? . hogy együtt énekeljen Margaret Whiting. .főleg. Ásított.Csakugyan megérsz egy egész cipót. a Decodyne mögötti parkoló legtávolabb pontján álló kocsiban Julie is ugyanezt a zenét hallgatta saját fejhallgatóján.Megfizetném.. és az ülőalkalmatosságba süppedt. mert akkor olyannak tűnt. amit éppen Rasmussen is látott Ackroyd computerének képernyőjén. Ackroyd a Whizard-fejlesztés igazgatója volt.Lássuk.„Zene állj” mondta Bobby a mikrofonba. és Rasmussen fekete-fehér képét nézte Ackroyd terminálja előtt. ők azonban már az utóbbi néhány hétben figyelték. különösen fejhallgatón át. . és megdörzsölte a szemét. hogy elindul. A monitoron az átjátszott kép vibrált. hallgassunk még valamit.Amíg várjuk. Mit csinál Rasmussen? .Jobban örülök.Nocsak? És mennyit fizetsz? . Különben is. hogy a fejhallgatón át Julie-val.. .. és lehetővé tette. egy fél cipót.Éppen most másolta diszkettre az utolsó Whizard file-t! Rasmussen kikapcsolta a számítógépet Ackroyd irodájában. s amely a Decodyne belső biztonsági kameráival állt összeköttetésben. . mindent összevéve pedig szexis hangja volt. és nem láthatja senki. Bobby a másik képernyőre nézett.mondta Bobby. Elmegy. Ha arra támadt kedve. . A szóbeli parancs utasította a komputerizált kompaktdiszk rendszert. továbbá egy korpáskalácsot is. az Andrews Sisters vagy Rosemary Clooney.. Julie-nak kedves. egy.felelte Julie.vagy hamarosan. és minden hűtlenségét videoszalagra rögzítették. mit csinál most. Rasmussen úgy vélte. ha képes lett volna kiénekelni egy dallamot. Nem vagyok álmos.Játszott Vernon Brown valaha jobban a pozaunján. Ha a harmincas években él.A jó öreg Tom még mindig George Ackroyd irodájában van.Balzsam a fülnek.Nem lehet. az ottani terminál előtt. . . még amíg nincs itt más.Most .Úgy tűnik. nagyszerű bigband-énekesnő lehetett volna . előrehajolt. Nem kockáztatja. . meg még két croissant-t. .kérdezte Julie. . . igazad van. . most fülig ér a szája . Akarsz fogadni? Bent marad reggelig.Befejezte . hátradőlt. rekedt. amely ugyanazt mutatta.jegyezte meg. pihen. mint a Carnegie Hall-beli estén? . nem emlékszel? .Megszerezte az egészet. esetleg Marion Hutton felvételeivel.

száraz levegőt. arra az utcára. Bobby lehajította a fejhallgatóját.Tűnj el innét. de Frank szeme már hozzászokott az éjszakához. Egy hátsó udvarban egy nagy fekete. egy lény. ha rá merné emelni a tekintetét. és még mindig felfelé vigyorgott rá. ISTEN VELED. Fájtak a lábai.. elég jól látott.. a kutya egy pillanatra belekapott a nadrágja egyik szárába. fájdalom nyilallt a csuklójába és a vállízületébe. és fölnézett a falra. hogy figyelik. és itt-ott megsüllyedt. az éjszakába bámul. talán rábukkan egy közös mosókonyhára. a padlóhoz lapult. Menedéket keresett. Glenn Miller zenekara a híres „In the Mood”-riffet játszotta. Bobby. menekülj! Amint ezt kimondta.Baj van? Rasmussen éppen a biztonsági kamera alatt állt meg. A szíve majd kiugrott. . amelynek fel tudja törni a zárát.és páncéltörő golyók ütötték át a furgon oldalfalait. A térséget nem világította meg semmi. hogy ne essen bele a leeresztett medencébe. nem volt. valószínűleg láthatta volna Rasmussent. . mintha tudná. amelyek a Michaelson Drive-ra néztek. Forgalom.Bobby a ZENE INDUL utasítást adta a CD-lejátszónak. .kiáltotta. ahol volt. időnként a sötét házak előtti gyepágyakon vágva át. úgy vert.Súlyos az ügy? . s amely egy pillantásával kővé változtatná. Ha Bobby előrekúszott volna a furgon végéből a vezetőfülkébe. amelynek közepén üresen állt egy úszómedence. . mintha vasból lett volna. széthajtotta.Jaj. sikátorról sikátorra futott. A táska úgy húzta a karját. lebukott a székéből. mert nyitott száján át kapkodta a hideg. amelynek nincsen szüksége pihenésre. tekintettel a késői órára.Itt valami nem stimmel mondta Julie-nak. Miközben felkapaszkodott rá. Remélte. Egyeninge zsebéből elővett egy összehajtogatott géppapírt. a torka tüzelt. nyújtózkodott. amely fáradhatatlan. és valahányszor csak hirtelen meglódult. sárga szemű kutya csaholt rá és kapdosott utána. s amelyben elrejtőzhetik.válaszolt Bobby Julie-nak. . . A monitoron Rasmussen felállt a székből Ackroyd félhomályos irodájában. s egy kapun át egy újabb udvarba jutott. már-már teljesen eltűnt. míg csak el nem érte a kerítést. Átvágott a helyiségen.Baj bizony . Széle töredezett volt. ne! . a zenei frázis fokozatosan elhalványult. mintha valami rettenetes volna a sarkában. baby. . Ackroyd irodájában Rasmussen végül elfordult az ablaktól. és a lencse felé tartotta.Zene leáll . beérte a képernyő látványával. a mennyezet közelébe szerelt biztonsági kamerára. Végigfutott egy másik háztömbhöz vezető járdán. Julie nyilvánvalóan meghallotta a lövéseket a fejhallgatóján át. szúrt. s a nagy ablakokhoz ment. aztán. mert úgy érezte. Mosolyogva pár lépést tett a kamera felé. Nyomtatott nagybetűkkel a következő üzenet állt rajta. és amilyen szorosan csak tudott. Egy pillanattal később már igencsak tudta: automata fegyverek hangja szaggatta szét az éjszaka csendjét . miközben körvonalait kirajzolja Ackroyd íróasztala lámpáinak derengése. mintha egyenesen Bobbyra meredne. amelyen Bobby kocsija állt. újra és újra. amint az első emeleti ablakban áll. Úgy látszott. 3 Frank Pollard utcáról utcára.a kelepelésüket még fejhallgatóval a fején is hallotta . mire a készülék Glen Miller „In the Mood”-fával jutalmazta. Ennek ellenére nem állt meg és nem nézett vissza. újra teljes erővel robbant ki a teljes ciklus.Nem tudom. Újra ásított. és a Miller-band hirtelen elnémult.mondta Bobby. Bobby mindenesetre maradt. Egy idő múlva átment egy kereszteződésen. SEGGFEJ! .

az egész csak a bontóbrigádra várt. Kétségbeejtően kellett kapkodnia a levegőt . Frank óvatosan a legközelebbi. megállt. lassan észak felé megy a medence mentén. Az ablaknál megállt. lyukak tátongnak. A keretben csak néhány üvegszilánk maradt. a sarokpántok nehezen engedtek. és igencsak rossz formában volt. felfedezett valamit magával kapcsolatban: harminc vagy negyven font túlsúlyt cipelt. Úgy tűnt. Frank lehelete ott gőzölgött az arca előtt. mint a régi papír. tönkrement sarokvasakon lóg. hogy néhány közülük nyitva áll.és törnie a fejét. Eltelt tíz másodperc.. ugyanazoknak a lépcsőknek az irányába. és addig ment. Bárki. A belső udvar átellenbeni végén az utca felőli járdán valaki közeledett. ütemre koppanó lépés úgy hangzott. és a kelleténél nagyobb zajt sem akart csapni. s amely a másodperceket számolja. akár a sötétség. húsz. és behajtotta maga mögött az ajtót. észrevette. szerencsére azonban nem okoztak zajt. Frank besurrant. mint himlőhelyek. Kemény talpú cipők koppantak a betonhoz. mint a hóhér órájának ketyegése.. mint egy őserdei ragadozónak. Fülelt. Visszanézett. Hosszú szünet után indult el ismét. lába alatt viszont jó csomó csikorgott-ropogott. és ismét hallgatózott. amelyeken maga Frank is felkapaszkodott a ház emeletére. amelyet a guillotine korlátjára szereltek. Az ablakokon át hamuszürke fény szűrődött be. vagy bármi követte is. Az udvar északi végében álló omladozó beton lépcsősorhoz ért. a lábát sem akarta megvágni. s minden lépés hangja visszhangosan verődött vissza a környező épületek falairól. mintha arra kellett volna számítania. Zihálva felkapaszkodott az első emeleti függőfolyosóig. Már-már elfordult volna az ablaktól. Meg volt vetemedve. lassú.Miközben ismeretlen üldözője elől menekült. Halvány párafoszlányok a derengésben. egyik-másikon. egy fonnyadt pálmafa veszélyes szögben dőlt meg. nyugalom. 4 . Minden egyes elszánt. Amikor az idegen a bevezető járdáról az udvarra ért. el egy egész perc. A csend mély volt. az egymást átfedő visszhangok miatt nem lehetett pontosan tudni. merre jár.. A fű száraz volt. zörgött. Látta. amikor kintről lépteket hallott. amíg talált egy félig nyitott ajtót. a bokrok hervadoztak. s a csendet nem törte meg semmi. Frank mozdulatlanul állt. egyesekből pedig teljességgel hiányzik az üveg. szájon át vette a levegőt. hideg légvonat húzott be a kertben maradt üvegszilánkok közt. még mindig nem látszott. a függőfolyosóra és a belső udvarra néző ablakhoz araszolt. hogy az üldözőnek olyan a hallása. Mintha egy lomha szellem fagyos ektoplazmája lett volna.. A háztömbben már nem lakuk. Csend. hogy pár ablakot repedések hálóznak be. Ahogy elrohant a földszinti lakások ajtói előtt. A lakásban koromsötét volt. míg csak nem üt a penge alázuhanásának órája. Talán megmenekült. ettől azonban odabent még nem lett világosabb. Óvatosan lépkedett.

Az egyik komputer-ernyő szétrobbant. műanyagtörmelék. vastag nyakú. amikor azonban a kocsi a harsogó dudájával még közelebbről hallatszott. miközben fél tucat tagbaszakadt motoros huligán vasbotokkal döngeti a börtönét. jóval kisebb volt az esélye. tulitarka halálfej-tetoválásokkal a karjukon. ahogyan a bőre lehámlik róla a tűzben. faforgácsok. hogy a fegyverre lehet szüksége: ez nem volt az a fajta ügy. miközben a lángok megaszalják a nyelvét. amelyet folyékony gyújtóssal locsoltak meg. A levegőben hóvihart utánozva kavargott a törmelék. . bozontos szakállú fickók. Pokolian szeretett volna kijutni innét. Bobby hallotta. felsikoltott. azt. mint Thor. Ahogy teltek a másodpercek. ahogyan a húsa felhólyagzik. Úgy odalapult a padlóra. hanem egy egész sorozatot. mentse magát. kötélizmokkal. Julie azonban nem hallgatott rá. jóval messzebb. hogy Bobby úgy érezte.. A furgon tankját nyilvánvalóan átlőtték. A jelzőlámpák kialudtak. karmazsinvörös és ezüstszínű szikrazuhatag tört elő. fémtörmelék potyogott rá. megperzselt szigetelés. de a furgon belsejében azért még nem lett teljes sötétség: a megrongált elektromos berendezésekből borostyánsárga. hiszen egy szál pisztollyal nem sokra ment volna a két automata fegyverrel szemben. Bobbyra üveg is hullott. hogy még mindig nem találták el. rájött. jól megtermett. amint gyorsan közeledik egy sportkocsi. és a szemükben tébolyult tűz lángol. A motor még járt. és füstölög. A levegőben forró fém. akár egy tábortűz. Bobby a padlóra esett és megpróbálta kitalálni. próbálta elképzelni. fogai szénfeketére égnek. A sorozatok elhallgattak. de lehet. semhogy elérte volna. lelki szemeivel látta magát. Bobby azt mondta neki. hogy azok ott kint halottnak hiszik. ahogyan görcsös haláltáncban vergődik és rángatózik az aszfalton. de még mindig várta. hogy megmeneküljön egy hirtelen fellobbanó benzintűzből. egyre nagyobb álmélkodással vette tudomásul. remélve. Az asszony néha olyan volt. égnek irányzott imákkal igyekezett felhívni magára az úr figyelmét. és benzin szaga érzett. megsüketült. amint egy nagy vasdob belsejébe zárva kuksol. és lemondanak róla. Másfelől. mint hogy ötvenmillió zöldhátút nyerjen az állami lottón. bekövetkezett. Még könnyebben megjelent azonban a szeme előtt.. papírfoszlányok. szemei kifolynak. A furgon kesztyűtartójában volt egy 38-as. mint egy természeti csapás. zöld. azonmód el is találja egy sorozat. Az ördögbe is: az arcukon és a fickók akkorák. olyan könyörtelen dühvel. A pusztítás e hangzavara után olyan mély csönd támadt. ahogy a haja. és hogy hihetetlenül alacsony célprofilt nyújt. ha továbbra is ott lapul a padlón a sötétben. hogy ez egyik erőssége. hogy nem. s miközben forró. majd a másik is. akár egy fáklya. a Dodge lángra lobbanhat. Az élénk képzelet néha átok tulajdonosának. Annak. amely hirtelen sújt le az égből. mintha élőlény volna. és egy géppisztoly ismét tüzelni kezdett. mi az ördög folyhat odakint. amint az acélköpenyes golyók egymás után ütötték át a készülékek házait és tették tönkre áramköri lemezeiket. Ezt azonban nem nagyon bánta. hogy elképzelje. Valaki kiáltott. mi történhet: Julie. túlhevült elektronikus alkatrészek. Nem számított rá. ahogyan egy villám. ahányszor csak egy-egy golyó átütötte az oldallemezét. és Bobby körül néhány szikra szökkent ki az elpusztított műszerekből. hogy amint kilép a furgonból. mint egy törött marionettfigura az összegabalyodott drótokon. A legrosszabb azonban a zaj volt. Egyszerre nem is csak egy sebet ütöttek rajta. hosszú. Julie történt. Semmiféle nehézséget nem okozott a számára. ahogyan egy vihar. mint egy mályvacukor. hogy a támadást legalább két géppisztolynak kellett végrehajtania. Szerette volna fenéken billenteni az önfejűségéért.. hogy bármelyik pillanatban kap egyet a fenekébe. Ó meg olyan ropogósra sül.A Dodge-furgon.. meneküljön innét. akár egy szőnyeg. hogy a teste mindössze egy negyedhüvelyk vastagságú. hogyha kiront a kocsiból. Mindig is úgy gondolta. géppisztollyal várják és lekaszálják. de szerette is ugyanezért. azt azonban egyszerűen elképzelni sem tudta. fellobban. hogyan mászik ki ebből a csávából. legalábbis úgy tűnt. a viking isten. Odakint megszólalt egy autóduda. és a beszívott levegőt követve a torkán át a tüdejébe jutnak. Bobbynak élénk fantáziája volt. Bobby Dakota a padlón lapult. és a golyók továbbra is becsapódtak a furgonba.

és kis híján felkiáltott. ha eldobja a bőr válltáskát. nem is a belső udvarra nézett. Kiugrott az ablakon. de inkább ragaszkodott hozzá. száraz levelek vagy papírdarabok közt. továbbmenve jobbra fordult a következő ajtónyílásnál. Ahogyan a teherautó felgyorsult. . Odalent a holt gyep száraz volt. Haját összeborzolta. Frank hallotta. dallamtalan muzsikája társult. kezével a keretnek támaszkodott. Újra kinézett az ablakon. A sofőr magasabb sebességfokozatokba kapcsolt. miközben nyilvánvalóan nem vette észre Franket. Az ajtón át egy szobába jutott. A bejárati ajtó szilánkokra robbant szét. Egyetlen ablakban sem izzott rejtélyes kék fény. amely szorosan a fal mellett végigosont a padlón. ő majd kereket old? „Tűnj el innét. hallja-e a lépteket. Viszonylag csendben sikerült átvágnia a szobán. A teherautó még csak most ért ki a kanyarból. akinek inába száll a bátorsága. csak éppen kétszer olyan sötét színű. és mi elől menekül. A furcsa fény fellobbanását szinte azonnal egy robbanás. Valami megzörrent mögötte. Felmérte ugrása pályáját. Csak egy patkány. Ugyanekkor egy nehéz teherautó kanyarodott be a sarkon. amelyet az utolsó bérlők hagytak ott. míg csak meg nem vetette a lábát a hátsó lökhárítón. aki voltaképpen. de ha üldözője még mindig követte is. hogy megtudja kicsoda. 6 TŰNJ EL! Bobby tényleg úgy gondolta. nem teljes jogú üzlettárs az ügynökségben. hogy ha baj támad. ő pedig elnyúlt a száraz füvön. akár egy koponya szemüregei. Frank ledobta a bőr válltáskát. valami szilárdabb anyaggá köpülte a levegőt. és kirohant az utcára. a lakás nappalijában van. baby! Menekülj! Csak azért. Jobban tudta volna tartani magát. Frank figyelt.5 Frank eloldalazott a törött ablaktól. valamennyi sötét és üres volt. az álmos éjszakába véve útirányát. és nem az piszok jó nyomozó. A talpára esett. a közeledő tompa cipősarok-koppanásokat a köztük lévő falak maradéktalanul elnyelték. honnét jött. remélve. Ez azonban közönséges huzat volt. ahogyan a darabok néhány szobával odébb a lakás padlójára hullanak. és egyelőre nem haladt gyorsan. és odaosont egy másik kitört ablakhoz. A hangot azonban alighanem egy patkány okozta. penész. nem valami természetfeletti fuvallat. arcát pedig megérintette hűvös leheletével egy szélroham. amely igencsak üres volt.és vizeletszag érzett. mert gyanította. felmászott az ablakpárkányra. vagy a szél fújt be a törött ablakokon át. majd egy lökéshullám követte. végigfutott a hallon. Ennek a keretében nem maradtak üvegcserepek. amelyhez annak a távoli fuvolának a földöntúli. de térdeibe fájdalom nyilallt. hanem egy kivilágított. A teherautó a következő saroknál jobbra fordult. Frank elcsigázottan lógott a platóajtón. leszámítva némi törmeléket. Az feltápászkodott. felkapta a táskát a száraz fűről. anélkül hogy beleütközött volna valamibe. át az ajtónyíláson. hogy tartalma segít majd. Megfordult. néptelen utcára. Franknek sikerült elkapnia a plató hátsó ajtaját. akár egy rablóbarlang. Félkézzel felhúzta magát. ezt elnyomja majd láthatatlan ellensége mozgásának nesze. és kijutnia a hallba. Nemigen kínált puha landolást. Elhajtott a bérház mellett. amely tompa puffanással ért földet. és úgy tűnt. Megpróbálta lépteit hozzáigazítani amazéihoz ott lenn az udvarban. mint az a korábbi. amely sötét volt. átbújt a kitört ablakon. mert ő ezt mondta neki? Mintha afféle engedelmes asszonyka volna. mint a homok. és habozott egy pillanatig. úgy vélte. amely megrázta a falakat. vaksin pislogott a homályba. A levegőben föld. hogy ha üvegre lépve zajt csap. Frank visszanézett a vedlett háztömbre. hanem csak egy kisegítő. Frank mögött hirtelen kék fény villant fel a nappaliból. Sietve tapogatta ki útját a hallban. ha megdördül az ég! Hülyeség.

Rasmussen a szende. hogy visszalőjön. amikor Bobby jelezte.egy Uzi feküdt. négy. itt nem lakott senki. és a padlóig nyomta a gázpedált. bankok és hivatalos épületek uralták. kikanyarodott a Michaelson Drivera. semhogy minden munkánál pisztoly legyen nála. akik nyilvánvalóan a Fordból szálltak ki. s a kocsi a meggyötört fém hörgő-sikoltó-pengő hangját hallatva előreszökkent. Julie egyáltalán nem hallott semmit. Julie ezzel szemben minden munkánál fegyvert viselt. Julie-t elbizonytalanította. jobb lábával felengedte a gázpedált. felgyújtotta a fényszórókat. aki éppen most ébredt álmából. éppen mielőtt a kocsi hátulja megszűnt volna farolni és remegni. közel-távol egyetlen autó sem látszott rajtuk.vagy ötyardnyira álltak a Dodge-tól. ő a pesszimista. pisze orra. Erre azonban már nem maradt ideje. aztán újra adott valamennyi gázt. és szórták rá az áldást a géppisztolyokból. hogy kék szeme könnybe lábadjon. Szerette volna megcsavarni Bobby pisze orrát. a kapzsi fattyú. Még hogy „Tűnj el!” Ó hogy vinné el az ördög! Amikor a parkolóban az utolsó sorhoz ért. hogy zavar támadt. csak a nátriumgőzlámpák vizeletsárga fénye ömlött rájuk. kék szeme. Julie azonban minden látszólag normális embert félig-meddig titkos elmebetegnek tartott. és Bobbynak valószínűleg nem volt módja rá. a cég parkolójának túlsó végében. A kerekek csikorogtak. egy számítógépzsivány. melyet csak maroknyian éltek túl. úgyhogy levette a fejhallgatót és a hátsó ülésre dobta. akár egy kisfiúé. tehát kiszámíthatóan cselekszenek. már-már elveszítve uralmát a kocsi felett. amazok ugyanis már emelték fegyvereik csövét. Az ipari kémkedésből néha mocsok dolgok alakulhatnak ki. a világ esze. Julie keményen balra rántotta a kormányt. amelyben voltak. mintha valami bizarr személyes elszámolni valójuk lett volna a Dodge-dzsal. és felé fordultak. A Decodyne-megbízatás elég békésnek tűnt. Eleinte a fején tartotta a fejhallgatót. Olyan vadul végezték ezt a pusztító munkát. az Uzira lesz szüksége. beindította a Toyota motorját. majd sietve újabb tárakat löktek fegyvereikbe. az épület előtti járda mellett parkolt. amely rendesen kócos volt. háztömbökön keresztül nem akadt egyetlen étterem vagy bár sem. de vér nem tapad a kezéhez. Bobby Dodge-dzsa elöl. A város éppúgy lehetett volna a Holdon is. a mély árnyékban. hogy saját jól felfogott érdekük szerint. amely a férfiaktól elválasztotta. hogy kétsége se lehessen felőle.vagy ilyennek tűnt. . Bobby azt várta az emberektől. aztán az útszélre áll a Toyotával. úgy tűnt. de ilyen lehetett volna egy látomás a világról. sikkasztó bankhivatalnok csúcstechnikával felszerelt megfelelője volt . mert túl laza fickó volt. A legjobban akkor járt volna el. abbahagyták a tüzelést.Julie lelki szemei előtt megjelent a férfi kedves arca . mielőtt az elnémult volna. de ebben az esetben Tom Rasmussen volt a rosszfiú. Csak akkor vett magához fegyvert.derűs. a fejhallgatóból hallott. Amikor Julie kikanyarodott a Michaelsonra. Állt az utcán egy másik furgon is egy sötétkék Ford. mennyire kihaltak voltak ebben az órában az éjszakai utcák Orange megye szívében. mennyire bosszantja párját ez a „tűnés”-dolog.az arcát keretező mézszőke-arany haj. kedves szája . ugyanakkor bal lábával a fékre lépett. A városrészt. kiugrik. aztán leköti ellenfeleit. Abban a pillanatban. Abból. Ezzel farolásba kényszerítette a kis kocsit. amely ennek következtében a nagy épület körül vezető bekötőútra sodródott. akinek a priuszában csak számítógéppel elkövetett lopás van. ha megteszi a százyardos távolságot. egy indiai babérfa alatt. Két férfi. sebességbe kapcsolt. csak annyira. ha valószínűnek látszott. míg a rendőrség a helyszínre érkezik.két harmincas tartalék tárral . amit. ritkás szeplői. kiengedte a kéziféket. sarkig tárt ajtókkal. Aztán elnémult ez is. a bal oldali elülső ülésen pedig . amelyet elnéptelenített egy apokaliptikus betegség. Bobby nevét ismételte. Julie a farolás irányába tekerte a kormányt. de csak pokoli zenebonát hallott. Bobby volt az optimista. hogy az adott ügyben erőszakra kerülhet sor. A Toyota szinte végigrepült a Decodyne fala mellett. Ezek Bobbyra lőttek. megpróbált választ kapni tőle. és fedezékül használva a kocsit kilövi a Ford kerekeit. A kesztyűtartó fedelének belsejébe egy 357-es Smith and Wesson Magnumot rögzítettek. a motor bőgött. A Decodyne mögött foglalt el figyelőállást. Amikor meghallotta a fülhallgatóban a lövéseket. csaknem két keréken.

arca összezúzódott.Bobby! . ahol egy zökkenéssel megállt. olyan erővel. és leállította a motort.Julie-nek nem maradt ideje. hogy úgy bánjon el a két fegyveressel. Gázt adott. papírfoszlányok potyogtak róla. és két szétlőtt kerekén megpróbált elhajtani Julie mellett. Julie homlokán és a jobb szemöldökéről vér szivárgott. kitaszította az ajtót. Azok tüzet nyitottak rá. A pár sietve távolodott a furgontól. tövig nyomta a gázpedált. hogy a fickó megölte Bobbyt. Julie megkereste lábával a fékpedált. időnként pedig a pálmalevelek finom súrlódását-zörgését. és újratöltötte az Uzit. amely beszorult az üres szélvédőkeretbe. s a kövezeten összegyűlt benzintócsából egy vuuuuus-hanggal lángok csaptak fel. hallotta. Julie-ék kirohantak a Dodge-ot körülvevő forróság köréből. majd állandóan csökkenő sebességgel nagy ívben a szemközti járdához kanyarodott.Vérzel . ahogy a nagykönyvben meg van írva. mert a benzingőz kiszorította a belélegezhető levegő legnagyobb részét a Dodge hátuljából.Semmiség. kinyitotta az ajtaját. aztán pedig felkapta az Uzit a mellette lévő ülésről. kivett egy tartalék tárat az ülésről. amikor narancsszínű fény villant. műanyagdarabkák. A fékre taposott. Ráadásul egyik törött lába belógott a kocsiba. ahogyan a test felvágódik az elülső lökhárítóról.mondta Bobby. . Mire otthagyta a Fordot.Jól. és nézték a roncsot. többé sohasem kerül elő. Fürgén kigurult a Toyotából. és nyílegyenesen rárontott a két szarházira. Így hát azt kellett tennie. hogy ismét tökéletesen ura volt a Toyotának. A petyhüdt test átgördült a motorháztetőn. Julie-nak majd kiugrott a szíve. Hallotta a Dodge üresen járó motorját is. s kilőtte a furgon mindkét felé eső abroncsát. Egy pillanattal később Julie elcsapta az egyik fegyverest. ő azonban ekkorra lehúzódott az ülésben. És te. A másik fegyveres mára kék Ford furgonban volt. és félre is hajolt egy kicsit. A szélvédő szétrobbant. de még így is viszonylag biztosan tartotta a kormányt. Megálltak egy pillanatra. A hirtelen sebességcsökkenés következtében a halott ember kiszabadult az ablakkeretből. Bár arcát mintha tűvel szurkálták volna. A Ford felgyorsult. Még mielőtt Julie elérte volna a fehér furgont. ragyogó lepelbe burkolva a járművet. Ha Julie nem állítja meg. Julie leadott két rövid sorozatot az Uziból. s a műszerfal felett fityegett. fogai pedig olyan hevesen csapódtak össze. ugyanakkor megérezte a benzinszagot. Némiképpen habozva felemelte az Uzit. aztán hirtelen jobbra perdült. Fémforgácsok. Levegő után kapkodott. és most menekülni akar. Megpróbálta a műszerfal alá húzni a fejét. Senki sem szállt ki belőle. ajkai felrepedtek.Biztos? . hogy fájdalom nyilallt az állkapcsába. A kocsin kívül golyók csattogtak-fütyültek. már csak a gyenge szellő susogását hallotta. Némi émelygést érzett. és a golyóverte Dodge felé szaladt. s ugyanabban a pillanatban felegyenesedett. hogy az ütközés nekirántotta a fejét a kormánykeréknek. üvegcserép. mert a férfi a kormány mögött már halott volt. eltűnt az orr mögött. és a tárat a furgon oldalsó ablakába ürítette. . Igyekezett kipislogni a látását elhomályosító. A távolból szirénák szólaltak meg. úgyhogy a kerekei csikorogtak és füstöltek. Óvatosan megközelítette az üresen járó motorú furgont. és segítségre sem számíthatott sehonnét. A szirénák közeledtek.Csak lehorzsolódott egy kissé a homlokom.kiáltotta. Csak pár lépést tettek meg. és a motorháztetőre csapódik. majd pedig egymást. . de benyúlt. amire azok a legkevésbé számítottak: kamikázét játszani. kocsiját használni fegyverül ellenük. és hiányzott a jobb szeme. Sebességbe kapcsolt. . kétségkívül azért. Lehet. mielőtt eszébe jutott volna kiereszteni a kéziféket. óvatossága azonban feleslegesnek bizonyult. te hogy vagy? Bobby mély levegőt vett. . s amikor a kocsi megrázkódott és leállt. Arca épp a kormánykerék előtt volt: fogai kitörtek. Az álla behasadt. Julie fél szemét a Fordon tartva a kocsijába haj olt. és rálépett. Egy férfi tágra nyitott szemű holttestével nézett farkasszemet. . miközben igyekezett minél alacsonyabban maradni. szúró érzést okozó vért a jobb szeméből. Homloka felrepedt. A vezető azonban nem állt meg. nyikorogva kinyíltak a kocsi hátsó ajtói és Bobby kászálódott ki belőle. Abban a pillanatban.

ami elég volt ahhoz. mint te.éppoly szívós. nem akarok bemenni oda.Nos.Julie. hogy Bobby a tűz és a közeledő szirénák vijjogása ellenére is hallja. Julie a lángok szörnyekre emlékeztető tükörképeit nézte.Az isten verje meg. . úgyhogy ha nem gyalog menekült. hogy ott szökőkútba egyesüljenek. Szerették volna kinyomozni.rájött... hogy még odabenn van? .amely szerződés alapján végezte a biztonsági ellenőrzéseket a cég számára . hogy valahány diszkettet csak megszerez. és hozzájusson az általa kívánt információhoz. nem volt ugyanis kétséges. s hogy valahogy megkerülje. Bobby a szemöldökét ráncolta: . . Hagyták.A diszketteken amúgy sincs semmi említésre méltó .. A Decodyne vezetése csak addig akart Rasmussen kezére játszani. Felemelte a hangját.Hála istennek . . kizárólag senki számára sem használható adatokkal legyen tele. hogy hatástalanította a biztonsági kamerákat. és ott nem jött ki.Gondolod. hogy a komputerkalóz alapos munkával készült személyi igazolványa hamis. Eleget lőttek rám ma éjjel. mert a Dakota and Dakota Investigations nyomozóiroda . .. . míg kiderül. hadd higgye Tom Rasmussen. Kétutcányira egy rendőr járőrkocsi kanyarodott be. mintha a tető felé törekedtek volna. és akkor minden rendben. s azzal sípcsonton rúgta Bobbyt. az istenfáját. itt van benn. hogy keressen másolás elleni utasítást a file-okban.És Rasmussennel mi van? . kinek akarja továbbítani a Whizard-file-okat. hogy így volt.Tudom. már amennyiben sikerül megszereznie őket..Vagyis azokon a diszketteken valószínűleg nála van a megfejtett Whizard. .. Hagyták azt is. . Jól vagyok.Bobby! .Tessék. hogy tűnj el! . szerintünk Rasmussen azt hitte. A Decodyne már akkor felfigyelt Rasmussenre. . hogy a file-okba titkos utasításokat rejtettek el.kérdezte Julie. Bobby felnézett a Decodyne épületére: . azt azonban nem tudta.Persze. amit mond: . hogy a számítógépes gengszter megbízója a Decodyne valamelyik fő versenytársa. és üvöltő szirénákkal.Nem találtak el? . Kész csoda. .Úgy veszem észre.Micsoda? . . . Elcsípjük.Nem éltem volna túl. .. . nem.Igazad van. tudom.De hát. amint egyre feljebb kúsztak a Decodyne üvegfalain és üres. közben pedig állandó megfigyelés alatt állt.Annyi esze is lehetett.. A lángok bömbölve. mi volt ez? Többet ne mondd nekem. A férfi előbb az utcán fekvő egyik. kifizeti Rasmussent. kék-vörös vészvillogókkal száguldott feléjük.mondta Julie. de nyilvánvaló. recsegve-ropogva emésztették a furgont. . .Tényleg? . mint te. baby. fekete ablakain.Ugyanolyan talpraesett vagyok.. csak ne rúgj belém megint.Nem haltam meg.Biztos.A parkolóból az egyetlen kijárás a Michaelsonra nyílik.. ha meghaltál volna-itt nekem. hogy áttörje a file-okat védő kódokat.Az egyszer biztos. amikor megpályázta az állást. . mielőtt még kislisszol a csapdából azokkal a diszkettekkel.mondta Bobby.Minden tekintetben egyenrangú fél vagyok ebben a társulásban. hogy tudta: figyeljük. ugyanolyan gyors. . aztán pedig a Ford furgonban a nyitott ajtón át félig látható másik halottra pillantott és így szólt: . hogy kicselezte a videokamerákat.

Az út mellett látott egy táblát. hogy Dél-Kaliforniában van. habár azt még mindig nem tudta. Bobby . amilyen ezen az égövón lenni szokott. és felemelte a kezeit. és a másik irányból egy harmadik hajtott be a Michaelson Drive-ra. Árnyéka. A csillagpettyes égbolt felé hatalmas hullámlemez épületek emelkedtek némelyiket frissen festették. aszerint.Most egy darabig nem.. de a vezető még mindig nem vette észre. újabb rendőrautó kanyarodott be utána a sarkon. . A levegő csípősségéből ítélve tél volt . A tetőket és a kerítéseket bougainvillea nőtte be. Némelyikben alighanem ott lógott a slusszkulcs is.És mit gondol majd az ügyfelünk? . a slusszkulcsot pedig az ülés alá dugták. Amikor a fekete-fehér kocsi lefékezett előttük. amely ezek valamelyik tagjának tulajdona. ahogy közeledett-e egy-egy lámpaoszlophoz. . aztán ismét felvijjogott egy sziréna. amely egy raktárterületen át vezetett. Mindenesetre észrevette. A cserjék és a fák sok helyütt elvadultak: a pálmák törzsét szoknyaként vették körül az elszáradt levelek. amellyel megpróbálkozott.Ő is kinyalhatja a fülem. a jade. hogy a napot. A teherautó már a kilencedik vagy tizedik háztömb mellett haladt el. hogy több volt bennük az ág. . hogy keressen egy járgányt.ott foszforeszkáltak a latin-galerik spray-firkái. Elszontyolodva vette tudomásul. megint másokat semmi. . másokat a rozsda tarkázott. A fickók nem pazarolják az idejüket arra. Egy utcai lámpa közelében parkolt.mondta Julie -. amely üdvözölte őt Anaheim városában. hogy megpróbálja ellopni az egyik kocsijukat . ha rajtakapnak valakit. neki pedig semmi kedve sem volt olyan kocsival bajlódni. A kocsifelhajtókon és a járdák mellett többnyire régi. és az autók is jobban festettek .Ő nyalhatja csak ki igazán a fülem. A magánnyomozóbecsület szent dolog. egyik-másikat gyenge lámpák világították meg. Julie a földre fektette az Uzit. amelyeket senki sem távolított el róluk.ezen a környéken a házak jó állapotban voltak. esetenként rozsdás és ütött-kopott kocsik parkoltak. hol eléje. amelyiket akarja.Az egyszer biztos.Ímhol a hivatásosok . . ámde én egy hölgy vagyok. Frank gumitalpú cipői nem ütöttek zajt a járdán. Mit gondol rólunk Sam Spade? . Inkább továbbra is gyalogolt. . hogy mindenfajta szerencsétlen félreértést előre eloszlasson. így aztán rájöhetett. Frank mostanra már átment egy s máson. amely ezerszám növesztette az elvadult.Tudom. egy egyéves zöld Chevy volt. . csak olyan hűvös.egyszerűen fejbe durrantják vagy torkon szúrják.nem igazán hideg.mondta. hogy a rendőrséget hívják. mint a levél. A félhomályban halványan derengtek a bozontos hibiszkuszok félig nyílt sápadt virágai. nem a fül az ideillő testrész.és a kökénysövény-kerítések olyan öregek voltak. leugrott róla. A tizedik kocsi. azt hiszem. amelyet könnyen meglovasíthat. te is tudod. hol meg mögé nyúlt. A környéken az utcákat kopott bungalók szegélyezték. és a torkának sem akadt semmi baja. hogy életben vagy. vagy pedig éppen távolodott tőle.Megint meg akarsz rúgni? . Amikor a teherautó lelassított és befordult egy bekötőútra. hogy ide vagy netán valahová a városon kívülre valósi. Didergett. sőt a hónapot sem tudja. és amúgy is azt indíthatta volna be. hogy a telkek közti salakbeton kerítéseken . az ajtókat nyitva hagyták. tapogatódzó indákat. 7 Frank Pollard a plató végén lógott.Sam Spade kinyalhatja a fülem. ne hagyjuk inkább rájuk a dolgot? . Tizenkét tömbnyivel odébb .Minket bíztak meg a munka elvégzésével.miképpen a lepusztult és elhagyott házak falain is .nekilátott.És Philip Marlowe? Ő mit gondolna? . Kezében a táskával távolodott a raktáraktól. Kötelezettségeink vannak. .Nagyon örülök.Drágám. még ha helyén volt is a feje.

Légy velük türelmes. festői nyaralóhelyet és művésztelepet nagyrészt sűrű köd borította be. aztán megállt egy sötét. akit valaha is ismert. Ásítozva. a Warner Brothers rajzfilmjeiben. minthogy nem sok harmincéves nő került. Felismerte az épületeket. égő szemmel egy kelet felé vezető mellékútra kanyarodott az autópályáról. játszottak napi huszonnégy órát. Corona Del Marnál ráhajtott a Pacific Coast Highway-re. és Anaheimből Santa Anába hajtott. Lagunát. és az egész környéket. . de hiába. Ez csak egy egyszerű készültségi csoport.a kocsi órája 2 : 48-at mutatott -: az autópályán nagyobb valószínűsége. Még mindig nem tudta magáról kicsoda. Sohasem unta meg nézni. hogy az éjszaka közepén egy sikátorban tért magához. Bobby nem az a fajta volt. a harcművészetekben vagy a komolyabb fegyvergyakorlatokban. bevásárlóközpontokat. Hét éve voltak házasok. Julie sem volt a „löncsölünk a lányokkal”-típus. hol él. mi elől menekül. amely mellett elhajtott. meg kellett tudnia. Az éjszaka során arra is most volt először lehetősége. hogy személyi iratok után keresgéljen. hogy ha hajszálon múlt is. Pár mérfölddel közelebb az óceánhoz alighanem akkora volt az éjszakai köd. mert korosztályában.részben azért. a Walt Disney képregények. s ezalatt az idő alatt valóban együtt éltek. és a Bristol Avenue-n Costa Mesa felé indult. úgyhogy a Costa Masán és Newport Beach keleti és déli peremterületein átvezető utakon maradt. Átkutatta a farmerja zsebeit. Ahogy dél felé ment. Dugig volt soros kötegekbe szalagozott húsz. hogy kénytelen volt óránkénti tizenöt mérföldre csökkenteni sebességét. milyen jól eligazodik az utcákon. van-e pénze vagy hitelkártyája. Még ebben a késői órán is eszébe jutott . . Frank bekapcsolta a Chevy fűtését. Úgy tűnt. valamint a 30-as 40-es évek művészete és populáris kultúrája. a kezdetben ritkás köd egyre sűrűbb lett. a közép-harmincasok közt nemigen akadt. Ezzel együtt a látványuk nem lobbantotta újra lángra kiégett memóriáját.és százdollárosokkal. de még mielőtt bárhol megpróbálkozott volna a bejelentkezéssel. de határozatlan körvonalú négyszögeknek tűntek. amelyek mögött éppen most gyúlt ki a fény. s Julie még mindig a legérdekesebb. amely itt nyugaton kirítt a környezetéből. aki otthon lett volna a bigbandkorszakban. hogy egy közlekedési rendőr karjaiba szalad. és Julie-t figyelte. A Csendes-óceán felől gomolygó köd fokozatosan úgy megsűrűsödött. Szobát szeretett volna kivenni egy motelben. ahogyan barna bőrdzsekije zsebébe dugott kézzel fel-alá lépdel. Mindössze egyetlen autóval találkozott. amelyek őt: a bigband muzsika. Meggyújtotta a sofőrülés feletti lámpát. hogy törni lehetett volna belőle. az ölébe vette a válltáskát és kinyitotta. Őt magát is meglepte. Ott délnek fordult. aki szívesen lógott volna egy csapatnyi fickóval egy bárban vagy meccseken . az éjszaka hidegétől csak egy pulóver védte. Bobbyn nem volt kabát. mi a foglalkozása. drágám . díszes homlokzatú Cape Cod-i stílusú ház előtt.Nincs meg bennük a Dakota and Dakota lendülete. kétszintes. heti hét napot. ahol utoljára volt dolga ismeretlen üldözőjével. akit érdekeltek volna azok a dolgok. 8 A szürke köd híg levese fokozatosan sűrű gulyássá kavarodott. A Decodyne épülete előtt álló egyik rendőrautónak támaszkodott. de melegítette a tudat. Laguna Beachig ezen haladt. . felpillantva a Decodyne ablakaira. legvonzóbb nő volt a számára. nem unták meg egymást.Mi tart ilyen sokáig ezeknek? .Mivel szeretett volna minél távolabb kerülni a lepusztult háztömbtől.mondta Bobby. sikerült elkerülnie a biztos halált. a tengerhez leereszkedő meredek domboldalakra és kanyonfalakra épült. vagy hogy miképpen történt.kérdezte Julie. parkokat. jól ismeri a területet. s amelyek a ködben világos. és végig. . Bármily sok időt töltöttek is együtt.

Nem kompatibilisek. ugye? Mi van. vajra. amely éjszakára lezárja a külső csatlakozással rendelkező hálózatot.Nem fog neki sikerülni. Egy pillanattal később az egyik tiszt intett Julienak és Bobbynak. Julie szépségét korántsem meglepő módon csak kiemelte sebesülése és a vér az arcán. amelynek van külső csatlakozása. bár látszott az eleven hús. . bőre éppoly sima és természetes barna. fémes hangok.Rasmussen okos. Pompás szájának Bobby mindig édes ízét érezte. beleremegett a gondolatba. hiszen végül is ő csak ezzel a szemmel nézhette. Julie szép volt. hogy az nem volt teljesen tudatában figyelme intenzitásának. amelyet akkor szerzett. 9 . amikor a fékre taposott és beütötte a homlokát a kormánykerékbe. amelyiken a Whizard-ot kifejlesztették. s elvitték a két fegyveres holttestét.mondta Bobby. A készültségi csoporttól kijött valaki az ajtóhoz. amelynek nincsenek összeköttetései a Decodyne-on kívüli világgal.Persze. így szólt: . s ezért még becsesebbnek. hogy a megfelelő diszkettek vannak-e nála? . s ahányszor csak úgy figyelte a feleségét.Nem tudja megtenni. és folytatta a fel-alá sétálást férje előtt.Van egy biztosító rendszer. Ezenközben a rendőrségi laboratórium és a halottkémi hivatal emberei fényképeket készítettek. Julie. tejszínre. A csípős éjszaka csendjét megtörték a rendőrök adóvevőiből hadaró monoton.A Michaelson Drive-ot lezárták. a pálmák szegélyezte út végénél. . bár Bobby tudta. karamellára. Akarják látni. Nyolc rendőrségi kocsi .Mi van. Ezt szórakoztatónak találta ugyan.Persze .ismételte még az asszony. teljességgel különbözik attól.Feltétlenül . Másik kettő a Decodyne-főbejáratnál posztolt. tudom. ha azokat a diszketteket az egyik olyan terminálba teszi be és telefonon küldi ki a tartalmukat? . A horzsolás. A Whizard-ot zárt rendszerű számítógépen fejlesztették ki. már nem vérzett. akár a félédes csokoládé. Egymástól távol ülő szemei sötétek voltak. Ez teljesen helyénvaló is volt. mire gondolsz. amely leginkább kék monoklihoz hasonlított.Rasmussen okos . csokoládéra. és további egyenruhásokat állítottak a háztömb két végére. modemekkel meg mindennel. mert az ételnél is inkább életszükséglet volt a számára. Zsebkendőkkel megtörölte ugyan az arcát. mint másokéban.. .autók és furgonok . hogy menjenek oda. de néhány alvadt vérfolt. A másik rendszer. Az egyik kocsi kormánya mögött egy tiszt ült. De van más rendszer a cégnél. Amikor odaértek. a Decodyne bejáratánál történt valami. majd Bobby figyelmét mozgás keltette fel: körülbelül hatvanlábnyira. Valahányszor Bobby tekintete ezekre a foltokra vagy a felszíni sebre esett. a többiek odabent voltak és Rasmussent keresték. és közölt valamit az odaállított őrökkel. de átérezte annak mély jelentőségét. .kérdezte Julie. aminek alapján a hasonló dolgokat kiválasztotta: Julie azért emlékeztette ételekre. vagy Julie távollétében igyekezett felidézni annak a képét.Megtalálták ezt a Rasmussent. hogy az ő szemében szebb.állt szétszórtan az utcában. . Julie gesztenyebarna haja egyébként dúsan csillogott. és rekedt hangja most egyáltalán nem hangzott szexisen. mint a karamellfagylalt. mindig ételekre gondolt: gesztenyére. Csak keménység érzett ki belőle. Julie bólintott. és meggyőződni róla. Még törékenyebbnek tűnt. cukorra. ott maradt a jobb szeme alatt és az állkapcsa vonala mentén. . .tette hozzá Julie. ha egérutat nyer a diszkettekkel? . A nedves éjszakai levegőtől most csapzott volt kissé. mindkettőjükkel. mi történhetett volna Julie-val. méréseket végeztek.

de most mégis duzzogott. s a bilincstől hosszú lánc vezetett a bokáira kapcsolt béklyóhoz. hogy meggyőződjék róla: tulajdonképpen nem csak egy kísértet.. Julie a puszta látványtól dühbe gurult. tétovázott. ahol nem szúrhatta ki senki. Kinyitotta a másik kis zseb cipzárát. nyilvánvalóan meglepődött. aki esetleg épp ebben a kísérteties órában járőröz. zseni volt.Állandóan figyelve. Rasmussen abban a pillanatban. s így összehasonlíthatta arcát az igazolványon lévővel. Szerette volna a gyomráig lerúgni a fogait. amelyre visszaemlékezhetne. Miközben Ackroyd irodájának ablaka mögött állt. mint hitte. Ahogy a köd. amikor látta. . sárgásbarna szeme nedvesen csillogott. A főgond az volt. A táska két kis cipzáras oldalzsebének egyike is meglepetést tartogatott. elálló fülű. de két fontos személyi okmány igen: egy társadalombiztosítási igazolvány. Sunyi arcát elfintorította. Egy levéltárca volt benne. amelyekből szánalmasan feltűnő rejtekhelyet alakított ki magának. nem bukkan-e fel egy lagunai rendőr. barna hajú. Nem jutott eszébe sem ember. és Ackroyd irodájának ablakából hidegvérrel jelt adott Bobby meggyilkolására. Tizenöt húszdolláros köteget és tizenegy százas csomót számolt össze. mint egy fülön csípett gyerek. Egy múlt nélküli embernek nincs jövője sem. Aztán meghallotta a szirénákat. akinek nincsen múltja. amely habozik elhagyni a világot egy másikért. ami némi fejszámolás után összesen 140 ezer dollárt tett ki. A fényképek a jogosítványon és az útlevélben ugyanazt az embert ábrázolták: egy harmincas. mint hogy elrejtőzzék. körülzárta a kocsiját. s hátát a folyosó falának vetette. Hasonlóképpen a George Farris sem. 10 Amikor Bobby és Julie egy McGrath nevű rendőrtiszt társaságában a harmadik emeleten kiszállt a liftből. egy útlevelet. ki más lehet még odakint. ha ugyan nem százmilliókat érő szoftvereket próbált meg ellopni. A zsaruk egy kis tárolóhelyiségben akadtak rá. mihelyt valaki egy rossz szót merészel szólni hozzá. Sejtelme sem volt. hogy sikerült elmenekülnie. Frank Pollard kivette a bankjegycsomókat a táskából. maga felé billentette a visszapillantó tükröt. nem pedig Frank Pollard nevére állították ki. Ha a számítógépről volt szó. hogy a saját külsejére sem emlékszik. kerek arcú. Az asszony még jókor. grüberlis férfit. ahol biztonságban meghúzódhatott volna. sem hely. csak egy nagy nulla volt. Az a Frank Pollard pedig.mondta hangosan. Kezét a teste előtt bilincselték össze. amit utoljára evett. Rasmussen fele olyan fényes elme sem volt. . alsó ajka lebiggyedt. hogy az épületet csak felületesen kutatják át. hadd rágja meg még egyszer. A levéltárca mellett egy amerikai útlevelet is talált. Szüksége volt rá. Tíz-. egy-egy kötegben száz-száz bankjegy van. s itt is talált egy társadalombiztosítási igazolványt. akinek hitte magát. és figyelte a lenti tűzijátékot. honnét származik a pénz és hogy vajon az övé-e. hogy az útlevelet és a jogosítványt James Roman. kissé mosolygó. Ládák mögött húzta meg magát. s kétségkívül azt találgatta. akihez segítségért fordulhatott volna. mintha nyomban sírva akarna fakadni. ahova a halál szánta. Mivel rájött. az asszony Tom Rasmussent pillantotta meg. Franket szörnyű magányosságérzés kerítette hatalmába. a babérfa árnyékában. Duzzogott. napközben beállította a kocsit a Decodyne parkolójába. amelyben nem volt pénz vagy hitelkártyák. Vastagságuk alapján úgy becsülte. és arra következtetnek. amikor Julie megjelent a Toyotával. és a mellette lévő ülésre rakta őket. ahelyett hogy menekült volna. de ha meleg helyzetben hűvös fejjel kellett döntést hoznia. eltakarva a mögötte lévő éji világ legnagyobb részét. és távol maradt az épülettől. Valamennyi George Farris névre szólt. és nem maradt más választása. remélve. A James Roman név számára semmit sem jelentett. amint a fényes szürke műanyag padlón ült. hogy hallja a saját hangját. és egy kaliforniai jogosítványt. barna szemű. hogy Julie elüti az egyik fegyverest. és egy kaliforniai jogosítvány. de a képek Franket ábrázolták.Mi a fenébe keveredtem? ..

ez úgy odavan.felelte Julie. .mondta Sampson.Én vagyok Bobby Dakota felesége. ez azonban elég volt.Nagyon köszönöm.Le kell mennem egy emeletet Ackroyd irodájába. továbbra is Rasmussent figyelte.mondta Julie. reszketett. Sajnos mostanában nehéz valakit őrültnek nyilváníttatni. Rasmussen a nőre nézett. amint automata fegyvereiket szorongatták.mondta Sampson. mi van rajtuk. Sampson nyájasan folytatta: . .Először is szeretném torkon ragadni. hogy már egy börtönpszichiáter sem segít rajta. mit szeretnék magával csinálni? . ki tudom-e ókumlálni. Rasmussenre mutatott. Tartsd rajtam a szemed. s ő sem nagyon törte magát. Mialatt Bobby és McGrath az egyik lifthez mentek. hogy a férfi megértse.Lehet .mondta az asszony.Tudja.Velem kéne jönnöd . és átvette a dobozt. Odamutatta Julie-nak.mondta Bobby McGrath-nek. és a fluoreszkáló fényben hunyorogva. Bobby volt abban a furgonban. de ehhez képest túl vékonyra és reszketegre sikerült hangon így szólt Sampsonhoz: . Nagy termetű.Két állig felfegyverzett zsaru vigyázott rá. hogy magam másolom rájuk az igazi anyagot. tudja. Egy fedél nélküli dobozt tartott a kezében. de nem szólt. Tekintetük csak egy pillanatra találkozott. asszonyom .Nehogy valami őrültséget csináljon. Sam . és vádat akarok koholni ellene. Értem a célzást .Legalábbis nem úgy beszél. amikor a seriff hivatalában dolgozott.kérdezte tőle.Úristen. . és ápolt körmeit ide-oda mozgatta. jó mélyen abba a hagymázas agyacskájába.mondta Sampson társa. . aki felhozta őket a liften. hadd lássam.folytatta az asszony. hogy megfeleljen a nevének. a rendőrtisztnek. és összebilincselt csuklóira nézett. . . Julie . viszont elsápadt. . bár ezt a szülei annak idején nem tudhatták előre.Ez kellett volna neki?. Kezét Rasmussen arca elé tartotta. Keménynek szánt. Bekapcsolom a számítógépet. és Sampsont leszámítva bárkihez képest nagydarab embernek számított. . ha ez a takony itt azt állítaná. már nem duzzogott annyira.Tudod. Az éri Bobbymat akarták megölni! Rasmussen elfordította Julie-r61 a tekintetét. Miközben Sampsonhoz beszélt. némiképpen nevetséges látványt nyújtottak golyóálló mellényeikben.mondta Sampson.Nem igazán őrült . a boszorkányság vádjával kapcsolatban nem mondtam semmit. hegyes körmöt. . .Naná. hogy van az. amelyben négy kis floppy-diszkett volt. mélyen. ki vagyok? .Ha észrevette. nehogy valamit beléjük piszkáljak. Mindenféle polgári jogi szempontok. hogy őrült. . Nem mondanám. . még azokból az időkből. Bobby elvette tőle a lemezeket és így szólt:. Julie leguggolt Rasmussennel szemben. széles vállú. berakom ezeket és megnézem. mégpedig úgy. aztán egyenesen a szemébe döfni ezt a két csinos.folytatta Julie . Mivel azonban foglyuk láthatóan zavart volt. milyen feneketlen dühvel gyűlöli őt. tövig. Sampson Garefusst. .Nos . Sértett arcán gyermekes zavar jelent meg. s hogy meg is rémüljön ettől.Nem szeretném. Burdocknek hívták. Sampson is ott szolgált. aztán megforgatnám őket. hogy ezek üres lemezek voltak. és biztosítsd. mogorván maguk elé bámultak. mielőtt beállt volna az irvine-i városi rendőrséghez. Rasmussen ránézett.Menj csak .Tartsa távol tőlem ezt az őrült boszorkányt! . és épp hogy el nem sírta magát. Julie ismerte az egyik tisztet. a falhoz szorítani a fejét. és megkérdezte: . mi van elfuserálva benne. és leereszkedtek vele az első emeletre. amelyet a maga fajankói szétlőttek. . tagbaszakadt ember volt. anélkül hogy levette volna a szemét Rasmussenről.

nem a tömegtől. Másfél hüvelykre. hogy romlik a látása. Nem a magasságtól.Bobby és én nyolc éve vagyunk együtt. Sebesen kapkodta a levegőt.. Julie még erősebben nyomta: .Zsarubrutalitás! . Még mindig Rasmussen előtt guggolva Julie megragadta a férfi állát. a macskáktól vagy a repüléstől: Még csak nem is a kutyáktól. . valamint a lánc. és megpróbált szabadulni kínzójától.kérlelte Rasmussen a két zsarut. pert indítok. és kiderítette. A Dakota and Dakota az utóbbi hetekben egy vastag dossziét állított össze róla. Másik keze két ujjával megbökte az arcát. Kérte.Mindenkiben é1 valami sajátságos félelem. laposra verik. amely. és végigszántott rajta. ám megakadályozta a saját félelme. és azt hiszed. mi történik az exzsarukkal a sitten. ha nem kezelik. . ha ugyan nem mindjárt biztató beleegyezését. hogy vizsgálják meg. a feje azonban a falat érte. nem szenved-e szifiliszben vagy cukorbajban. hogy van egy fóbiája: retteg a vakságtól. és Julie tudta. magukat csukják majd le. és keze mindössze két hüvelyknyire állt meg annak szemeitől. amely csuklóit és bokáit összekötötte. Rasmussen megvonaglott. és mosolygott. . mint egy bogarat. s azzal Rasmussen szemhéjához szorította körmeit. Julie ismét megpöccintette a szempilláit. . .Vigyék már el tőlem ezt a boszorkányt.kiáltotta Rasmussen. Az még szorosabbra igyekezett zárni a szemhéjakat. vagy más betegségben. most én veszem el magától a szemeit. szarjankók.elveszik majd az istenverte egyenruhájukat meg a jelvényeiket. mert olyan pert akasztatok a nyakukba. mint Sampson. akinek erre megrándultak a vonásai. a saját jellegzetességeihez illő gyerekesség. egy. Ha nem ült börtönben . . ki fogják rúgni magukat a rendőrségtől.De ők azok! . hogy belefeketülnek! Julie körmével megpöccintette Rasmussen szempilláit. erre jössz te. piros csíkok maradtak utánuk a sápadt bőrén. hogy nem élvezi annyira a dolgot.eddig kétszer volt a rácsok mögött .Megpróbálta elvenni tőlem Bobbyt. de még eltűri egy darabig. és megpróbálta megütni Julie-t összebilincselt kezeivel. ami a lelke valamelyik sötét zugában kuporog. Bár a vér nem serkedt ki az ujjai nyomán.rendszeresen. hogy szembenézzen vele.. Lassan közelítette ujjai hegyét a férfi szemeihez. és nagyon jól tudják. . és hirtelen a víz is kiverte. mint egy serdülő fiúé. a rovaroktól vagy a sötétségtől. Julie Sampsonra nézett. nem a szűk helyektől. Julie ugyanazt a két ujját. a férfi felé döfött. amit beszélek.A hangja elvékonyodott és az utolsó szónál megtört. és kényszerítette. Egyre. . Rasmussen sárgásbarna szemeinek pupillái kitágultak. .. Rasmussen felsikoltott.Maga őrült! Julie fokozta a nyomást. aki ismét felé fordította figyelmét. A börtönben egy igazi megszállott következetességével minden hónapban szemvizsgálatot követelt.Nem hallják. hogy még egy kicsit folytassa. Rasmussen próbált hátrálni. . .intett a szemével Sampson és Burdock felé. vakságot eredményezhet. Ezután Burdockra pillantott. Rasmussen összeszorította a szemét. szétterpesztette. mitől fél Tom Rasmussen a világon a legjobban. nyávogásszerű hangot adott. amellyel az imént megkarmolta. havonta felkeresett egy Costa Mesa-i szemészorvost. hogy eltaposhatod. több mint hét éve házasodtunk össze. Julie ismét megpöccintette a férfi szempilláit. akin látszott.méltatlankodott. a szart is kitapossák belőlük. hogy megbizonyosodjon róla: bírja a rendőr hallgatólagos..Mi az isten haragját csinál?! . kinyírják. azt állítva. .Állítsák meg! .közölte Julie. megerőszakolják őket.. Ezek voltak életem eddigi legszebb évei. Julie ápolt körmeinek éles hegye kevesebb mint félhüvelyknyire volt Rasmussen szemétől. az azonban keményen fogta az állát. nem volt hova menekülnie.Nem vagyok zsaru . esküszöm.

amikor végre megszereztem a Whizardot. Kellett hát tennem valamit.Zene. bilincsei csörögtek-zörögtek. Maga puha. link. Ha ez kipattan. Miközben Julie felállt. túl sok pénz forgott kockán. Rasmussen szemére tapasztott kézzel görnyedt előre. kicsoda valójában. amire Julie csak ennyit felelt: . Rasmussen kinyitotta a szemét.Delafield! .Micsoda vad teremtés maga.Microcrest Corporation. . hogy szinte érezte. Bobby tért vissza a tiszttel. pislogott. drágám? Ne vigyelek el valahova? . Julie irányába kapta a fejét.Az a pasas bérelt fel erre? Rasmussen mereven tartotta magát. ellenőrizte a látását.mondta Julie. Körmeit továbbra is a szemén tartotta. . Szabadúszó vagyok. és talán érzett némi fájdalmat is. Julie megkockáztatta. hogy a legkisebb helyváltoztatás is a szemébe taszítja a nő körmeit. Nem kell.Aha.Tudtam. hogy különböző furgonokat és teherautókat használt. Ennyi volt az egész. meg fogja lepni őket. és így szólt: . egy felbérelt komputerkalóz. Senki.Nézeteltérés támadt köztünk egy bizonyos kérdésben . mint a rohadt tök. Bobby Rasmussenre nézett. mivel pedig Julie ujjainak nyomása nem enyhült. de nem kemény fickó. hogy odakint van.Film? Könyvek? .Ha maga nem akarta. Uram Jézus.kérdezte Julie. ha a megbízójuk nem ad rá utasítást. Maga nem tervezne akciót a saját szakállára. aztán összeomlott. hogy engedélyt kérjek. annak ellenére.szakadt ki belőle a szó. Rasmussent annyira hatalmába kerítette a félelem. .Mi a fenét akar? . . hogy láthassam az én Bobbymat.Rosszalkodtál ugye. ahogyan azok az éles pengék fokozatosan áthatolnak szemhéjai kényes pajzsán. mint egy gyertya a máglyán. Ackroyd irodájába. hogy figyel . ez csak egyszerű.Valaki mégiscsak fizeti. Mit akar még? Julie elengedte. miközben egyik kezével még mindig Rasmussen állát fogta.. amikor elindult az alattuk lévő emeletre. nem? Nem hagyhattam abba ezt a bulit. Julie . már öt vagy hat nappal ezelőtt felfigyeltem rá. hát tennem kellett valamit. Alighanem csillagokat látott odabent. mintha egyszerre szerette volna visszatartani és kikiabálni minden erejével. Nem engedhettem.Úgy tűnik. kérlelhetetlenül. hanem lapos felszínükkel. Csak azt tudják.Ki engedte meg. . miért hagynám én. amelynek az oldalán ott a megye címere. óvakodott volna akár egy töredék-hüvelyknyit is odébbmozdulni. amint sebesen olvad. . még azt a narancsszínűt is.mondta halkan Sampson Garefuss. Delafield. Reszketett. szemhéjai alól könnyek szivárogtak. nem? . nyíltak a közeli lift ajtói.Tudtam. jellemtelen.Ó! . puha. jóllehet nem a körmei hegyével.Engedély? Hová gondol.Nincs főnököm. felizgatta a dolog . Magának a főnöke mondta.kérdezte Rasmussen. . . Engedjen már. mert szentül meg volt győződve róla.Ki ő? . . Még több könny szivárgott szemhéjai alól. hogy még egy kicsit megnyomja a férfi szemhéját. .Kevin Delafield! . aki akkor csatlakozott hozzá..állapította meg Bobby. .Meg se próbáltak volna hozzányúlni. a szentségit. és képtelen volt visszafojtani zokogását. . hogy így cselekedjék. A hitszegő.. A Microcrestnél azt sem tudják. hogy megöljék Bobbyt? . robbanásokat.Maga csak egy számítógépbuzi. miközben arcáról ömlött az izzadság. . színes örvényt. . A hülye. hogy maga bármit is lásson? . . hogy csak úgy elkapjon. Rasmussennel.Csak elbeszélgettem Mr. hogy eredményeket kapnak tőle. úgy festett.mondta Rasmussen kétségbeesetten. csettintett a nyelvével. és megkönnyebbülten zokogni kezdett.

. úgy. s így szólt: . hogy megtenném. Talált egy kisebb csomó. mert az ilyen szemét mindenki másról is azt hiszi. megállt egy sötét mellékutcában. nem tartotta okos dolognak.Panaszt? Aztán miért? . ahogy ő is megtette volna velem. és a Chevyt nem találják majd meg a körözési ív alapján.ismerte el Julie. sűrű haja csapzottan és zsírosan lógott. kinyomta volna az enyémet..Nem mondom.Egy karcolás sem látszik rajta! Rasmussen arcán a halvány csíkok már fakultak. Semmiféle selejt adat. Némi szerencsével az Olds tulajdonosa még pár napig. csak annyi volt.mondta Burdock. végignyúlt a hátsó ülésen és lehunyta a szemét. a jelzőtáblán az ő emeletük száma gyulladt ki.Az előfordulhat . hogy felhasználtam ellene saját kifacsarodott észjárását..A Whizard. .Az egész ügy ezen alapulhat. s amíg nem jelenti a cserét. ő azonban. Habár kimerült volt. Hatott. ahol egy csendes kertvárosi utcán. s ezért nyugodtabb környékeit. Ezenkívül borotválatlan volt.mondta Julie Burdocknak -. . Tovább hajtott dél felé.Ez a pasas panaszt fog emelni. Egyszerű pszichológia. Minden bizonnyal ezek azok a file-ok.Ide figyeljen . Olyan kényelmesen. Én sohasem nyomtam volna ki a szemét. 11 Frank Pollard .Mi volt azokon a lemezeken? . azért tört meg.. Senki sem élhet panasszal egy kis pszichológia alkalmazása miatt. De erre én is ráfizethetek. Laguna Nigelbe.mondta.kérdezte Julie. Fél órával később. mint felhívni magára a figyelmet. . Amit tettem. A lift csengője megszólalt. alias George Farris . vagy még tovább sem veszi észre az új táblákat. vagy venni egy legális járgányt a táskában lévő pénz egy részéből. esetleg egy hétig. Franknek másnap éjjel mindenképpen szándékában volt megszabadulni a kocsitól. A csavarhúzóval leszerelte a kocsi rendszámtábláit. amilyen kényelmesen csak felhúzott lábbal és párnák nélkül lehet. amelyeket lemásolt. nem volt ideje további másolatokra. így hát úgy döntött. kockás inge is piszkos és gyűrött volt. és átadta Dainernek. Egy ismerős detektív. miután bejárta a ködbe merült Laguna magasabban fekvő. ahogyan a gyémántot is hasítják.belenézett a lopott Chevy csomagtartójába. a könnyek. . Gil Dainer lépett ki a folyosóra. mert én történetesen ismertem a gyenge pontját..De rá ám! . hogy mi is képesek vagyunk megtenni. így aztán a vezetése is viszonylag kockázatmentes lesz. Megpróbáltatásaira már csak a veríték. úgy gondolja. hogy szemét. csak egy készletet készített. . . hölgyem. amelyeket a pótkerékben helyeztek el. Farmerje is. . egy datolyapálma hatalmas ágai alatt parkolt le. miután pedig kitört a lövöldözés.vigyorgott Dainer. Sampson bólintott. amit ő megtenne hasonló helyzetben. ahol megkoppinthattam. hogy szobát vegyen ki egy motelben. fordított szereposztásban. Semmit sem szeretett volna kevésbé.. a kutyafáját neki! . Átkozottul furcsa. a nyakamat rá. Julie elvette a diszkettcsomagot Bobbytól.Megpróbálom. hogy tud rá vigyázni? ..Ez itt bizonyíték . egy kicsit. hogy néha nem csodálom a vadságot. szundít pár órácskát a kocsiban. Amíg figyeltem. és vagy elcsórni egy másikat. . .alias James Roman. Gondolja. és némi reszketés emlékeztettek. Így hát biztosra vette. és kicserélte a Chevy rendszámtábláit egy Oldsmobile-éval. filczacskóba kötött szerszámot. ha valaki éppen reggeli fél ötkor szeretne szobát nyittatni. Bobbyhoz fordult.Meg akarta ölni Bobbyt. A teljes anyag.

érezte. hogy valami természetfelettivel való találkozást élt túl. az étkezőt.kérdezte Bobby. Bobby kinyitotta az ajtót. és még olcsóbb függönyöket vásároltak. milyen különös események történtek vele Anaheinben.be volt bútorozva. a szekrények sötét tölgyfából készültek. hogy láthatja a helyet. s még a fák sem nyúltak túl a házak ereszcsatornáin. úgyhogy a házaspár nem látta értelmét berendezésre költeni. Kirobbanó ablakok. amikor felébredt a néptelen sikátorban: Szentjánosbogarak a viharban. ahogyan ők gondoltak rá. mivel azonban néhány. akik időközben bukkantak fel a Decodyne-nál. A hátborzongató. Az ablakpárkányon három zöld paradicsom érett. 12 Bobby és Julie mindez ideig a helyszínelő rendőrökkel működtek együtt. Keveset költöttek ruhára és üdülésre. és két hálószobát is. és a válltáskában lévő pénzzel kapcsolatos összes kérdést is. Hogy pénzt takarítsanak meg Az Álom megvalósítására. amely akkor jutott eszébe. s emlékezetvesztésének az az oka. nagyrészt beruházási célzattal. bebútorozatlanul hagyták a nappalit. főzőeszközök. hogy hirtelen az ellenséges arc jelenik meg az ablakban. lerázta ellenségét. Az utolsó dolog.hogy bármilyen kísérlet ezeknek a rejtélyeknek a megfejtésére eredménytelen lett volna.Tejre vagy gyümölcslére gondoltam. annak emléke. vagy szabatosabb volna azt kérdezni.. . az a háromszós fordulat volt. s ami még rosszabb. mert úgy érezte. A ház végében a konyha és a nappali . fűszeresüvegek szem előtt voltak. mintha a következő pillanatban nem tudna megállni segítség nélkül.. tönkrement kormánymű.meg a kettőt elválasztó reggelizősarok . egy működő konyhában nélkülözhetetlen tárgy: egy hálószatyor. hogy tudja. a helyiség barátságos képet nyújtott. és egyetlen pennyt sem áldoztak további fejlesztésekre. azaz ember már nincs a közelében. hadd növekedjék. olyan fáradt volt . amely átfutott az agyán.tartózkodtak. most viszont nem tudott nem töprengeni rajtuk. amelyet két éve újonnan vettek. és nem vásároltak luxuskocsikat.Kösz. benne féltucatnyi vöröshagyma. intézkedtek tönkrement kocsijaik sorsáról és azzal a három vállalati tisztségviselővel tárgyaltak. . Egy idő után a természetfeletti eseményekre való emlékezés sem volt elegendő. Az előtér parkettjén koppanó lépteik hangja visszhangosan verődött vissza a szomszédos teljesen üres társalgó falairól. Olcsó szőnyeget. Ez csak egy állomás volt Az Álom felé vezető útvonalon. mint felejteni. mi volt az. Az Álom. . hogy nem kötelezték el magukat a ház mellett hosszú távra. kidurranó gumiabroncsok. nem.és agya olyan átabotában gondolkodott . Csak valamivel hajnal előtt jutottak haza. . hogy elgondolkodjék a bizarr incidenseken. a pultok bézsszínűek voltak. amelyet nagy nyereséggel lehet majd továbbadni. Érezte. Nem sok pénzt vesztegettek mutatós tartozékokra. Itt és az emeleti fő hálószobában . Julie a pultnak dőlt.Kérsz egy italt? .. ha itthon voltak.. Orange keleti részén éltek egy három hálószobás. s ezért a jövedelmeik jó részét befektették az üzletbe. és nem kellett ébren feküdnie attól való féltében. Julie bement.Piálni hajnalban? . A baljóslatú széllökések. Az Álom kedvéért. A parkosítás még éjszaka is jól mutatta a környék új voltát: egy bokor sem nőtt még meg. a mennyezetről lógó vörösréz fazekak. tönkrement fékek. hogy egyébre sem vágyik. mi keresgélt utána? Mialatt Anaheimből Lagunába száguldott.Pillanatnyilag nem tartott ismeretlen üldözőjétől. fuvolaszerű zene. hogy ébren tartsa. nem volt ráérő ideje. Sikerült kivernie a fejéből a saját kilétével. Nagy A-val és Á-val. Legalábbis időlegesen. még mielőtt tovaúszott az álom hullámain. Bobby boldog volt. az ajtó előtt tette ki őket egy rendőrségi járőrkocsi. Mindamellett ébren tartotta az emlék. hogy a Dakota and Dakota Investigations-t nagy céggé fejlesszék. Kemény munkával és acélos elszántsággal azon voltak. A konyha padlóját spanyol csempe borította. ő pedig követte. álspanyol stílű vidéki házban. ez is bizonyította. Kijött be abba a lakásba a kék fény után? A „ki” a megfelelő szó.

. átballagott a szomszédos nappaliba.Éhes se vagy? Az asszony megrázta a fejét. mint ez a ma éjszakai. felesége utóbb hányni kezdett. hogy szeressék. Barna arcbőre miatt még a legmélyebb aggodalom perceiben sem állíthatta volna róla senki. E pillanatban sajnos senki. Minél nagyobb lesz a cég. hogy a kettejük közt fejlődő finom hő hatására párologjon belőlük a maradék félelem. Bobby egész éjszaka várta. A sivár szobát már a „King Porter Stomp” első hangjai élettel töltötték meg. ha megszólalna a telefon. a görcsök azonban. Fahéj-tejszínárnyalatú bőrét szürke árnyalat fogta be.. hogy telefonált a Dakota and Dakotának. tudja. Az asszony karja szorosan fonta körül Bobby testét. Clint Karaghiosis . mint az ágyba zuhanni.Be kell telefonálnom. hogy sápadt. . ami leginkább száraz öklendezést jelentett.. és félig töltött két vizespoharat. és meglepte. hátradőlt.Nem akarok mást.Egy ilyen eset. . Bobby ismét megcsókolta Julie-t.Bobby és Julie jobb keze volt az irodában. visszatért. mint most is. csak gyarapítja a Dakota and Dakota hírnevét. arcára észrevehető szürkeség költözött. legalábbis az ünnepen nem. megszorította. Már újra a konyhában. hogy törődjenek vele. Miközben az iroda számát tárcsázta. úgy hangzott. hagyták. erősek voltak. Két héttel ezelőtt vették csendes otthoni szilveszterükre. ahogyan felesége a konyhát a mosókonyhától elválasztó kis előtéren át a fürdőszobához megy. élete értelme és célja is vele pusztulna. . sárga var kezdődött.Nem akarok legenda lenni.akinek görög-amerikai családja rajongott Clint Eastwoodért . de nem bontották fel. és ez üzletet hoz majd. annál hamarabb adhatjuk el. hallotta. Én se szeretném. kivett egy tizenhatod gallonos tojáslikőrös dobozt. így szólt: . és csíphetjük meg Az Álmot. A férfi gyengéden megcsókolta felesége szájának mindkét sarkát. és mindkét adag tojáslikőrhöz öntött két-két billentésnyit. Ha az ember egyszer megengedte. hogy feleségén erőt vesz majd a hányinger. Bobby a feleségével való kapcsolata által megtalálta az élet értelmét. .Mi élő legendák leszünk. hogy Julie ilyen sokáig megőrizte önuralmát. amikor Julie még szürkébben. Az alvadt vér foltjait Julie már letörölte. hogy amikor Clint beér a munkába. hogyan nyúljon a dolgokhoz. Hetekig álmodom majd róla. Most kinyitotta. A fürdőszobából Julie kínlódó hangját hallotta. mit csinál a férje.győzködte Julie-t -. amikor az üzenetrögzítő fogadta a hívást: Köszönjük. Egy kanállal épp finoman kavargatta az italokat.. Amikor letette a kagylót. . . Amikor látta.Az álmaimban még nincs vége. Bobby hosszú üzenetet hagyott neki. és a sebezhetőség félelemhez vezet. amelyet az ügy felgöngyölítéséhez el kellett végeznie. amikor még alig néhány órája landoltam az ágyban. A legutóbbi megpróbáltatásai mindenesetre több nyomot is hagytak rajta.Helyes. és a hűtőszekrény melletti fali telefonkészülékhez lépett. és betett egy Benny Goodman-lemezt. Még mindig karjában tartva feleségét. hiszen nyolc órája nem ettek. mint ez a homlokán lévő zúzódás. A legendák mind halottak.Vége van . Hozott egy palack fehér rumot a nappali bárszekrényéből. Félelem és szerelem szétválaszthatatlan volt. aztán a férfi a magáét Julie arcába temette. mindenesetre időnként. nem szóltak. sebezhetővé válik. és hagynom kell egy hosszú üzenetet az üzenetrögzítőn. . amelyben összefoglalta a Decodyne-nál történteket és kiadott néhány specifikus feladatot. Bármilyen probléma megoldásával meg lehetett bízni. az arcuk kis híján összeért. és figyelmesen megnézte az asszony arcát. és nekünk semmi bajunk. Egy darabig így álltak. a homlokán lévő horzsoláson már vékony. ami sírkövek márványát juttatta Bobby eszébe.Arra nincs szükségem. Épp akkor csukta be a fürdőszobaajtót. mint eddig. s ha Julie meghalna. Kivagyok. bekapcsolta a CD-lemezjátszót. Bobby a karjába vette. .

a Goodman-muzsikától sem kapott új erőre. mint elpusztítani egy embert tisztességes fegyveres harcban.. . Rosszallóan pillantott le poharának tejszerű tartalmára. utána pedig Goodman klarinétja következett. hogy megkapja Rasmussen megbízóját. A Decodyne-nak tetszeni fog.Nem akarom. Hanem az. hiszen mindig azt gondolta róla. . majd miután együtt átmentek a reggelizőn és ellépdeltek a nappaliig. hogy termetéhez képest erős. Te kemény öklű. Ne nyugtatgass. Bobby felesége térdére helyezte egyik kezét.Igazad van . amíg meg nem tudtuk. sőt még csak nem is az a gondolat.Nem. így szólt hozzá: . meg Thomas miatt . . tényleg. Ültek. nem taszítunk le ártatlan idős hölgyeket hosszú lépcsősorokon. Bobby megfogta a felesége karját. és hallgatták egy darabig. hogy majdnem elveszítettelek.Amit tettem. Piszok módon bántam vele. csak egy nyálkás kis sunyiképű szarházi. . te nem. vagy hogy a Toyotával gázoltam le azt a fickót. kemény és rettenthetetlen. én tettem volna meg vele.. . Úgyhogy tudom.. mire van szükséged.A mosogatóhoz lépett.. A Decodyne nagyon nagy szám. ami az éjjel történt. Bobby. Julie maga alá húzta a lábát. Az édes hangok a dobozszerű szobát szinte a világ legromantikusabb szegletévé varázsolták.Kemény lány vagyok.Sohasem tenném. De Rasmussent megtörni.Majd én lecsillapítom a gyomrodat. Tudtam.Nem a lövöldözés készített ki. és nem szorítod rá.. hogy szembe kerüljön a férjével. Aztán Julie szólalt meg: . hogy azok után.Csak egy. meg mindenki miatt.Tudom. Bobby nem kapcsolta fel egyik lámpát sem. s évekre vethetett volna vissza bennünket. . hiszen távolról sem volt még vége. hogy szükséged van erre itt. hogy gyengének higgy.Tudom. A vokált Louise Tobin énekelte. talpraesett és szívós fickó vagy. És ha nem iszol. és nyugtalankodsz majd miattam. amelyeket te sohasem tudnál megtenni. amit nem fogunk megtenni Az Álomért? . A díványon ültek. visszavert fénnyel csillogott. tényleg nem tudom meginni. ha eltoljuk. hogy az vagy. Médium vagyok. és nem verünk agyon egy kosárnyi újszülött kiskutyát egy vasrúddal .Ha nem szorítod a satuba Rasmussent. ki bérelte fel. Szeme lágy. . és finom csontozata. . mintha ott valamilyen talányra találhatna feleletet.. . Az Álomért tettem. .Csak így lehetett befejezni az ügyet. csak hogy jól érezzem magam. Julie-nak szép térde volt. kidobod a taccsot. hogy te megtetted.Létezik egyáltalán valami. A szobát most betöltötték az „One Sweet Letter From You”.Ébren fogsz feküdni. de vannak bizonyos dolgok. A férfit még e hosszú évek után is meglepte az asszony karcsúsága. Úgy tűnt. .Persze .Nem fogunk kisgyerekeket gyötörni izzó késekkel. . de még ő sem érdemli meg. . nem mégy aludni. Bobby. amit Rasmussennel voltál kénytelen tenni.felelte Bobby.Thomas Julie öccse volt-. valahogy rosszabb volt. . aki csak a világon é1. Szürcsölgette a tojáslikőrt.Tudom. Csak a konyhából beszűrődő fény esett rájuk. .Nem. .. Julie nevetéséből teljes mértékben hiányzott a jókedv. Ez ilyesmi volt. de örülök. Tobin vokálja után Ziggy Elman epekedő trombitaszólóval lépett be. . . Benny Goodman egyik legszebb tematikus vallomásának hangjai. és leöblítette a kanalat. és kissé félrefordult.ok nélkül mindenesetre nem. hogy így törjék meg. a világ miatt.felelte Bobby. Julie ivott még a tojáslikőrből.Én nem tudtam volna megtenni.

majd mire James betöltötte a hatodik évét. hogy szívébe szinte görcs állt. Anyja bizonyosan megértené őt. A nappali bútorainak árnyai mint ijesztő. . mint egy víziló. a becenév lerövidült.” . Candy szaporán lélegezve. Felfelé indult a lépcsőn az emeletre. dobogó szívvel lépett az étkezőbe.Remélem. Időnként napokig nem szólt hozzá. Most. nekem soha. ha a család javát szolgálja. A házban csend volt. és amit Rasmussennel tettél. de nem ám. Nagyobb kiterjedés több szerelmet kíván. Candyt gondoljátok. ő pedig egyszer s mindenkorra Candyvá vált. Vér. Jamesnek keresztelték. hogy a gyilkosság helyénvaló és erkölcsös. Némelyek már születni is úgy születnek. . . Sokan úgy gondolják. a nappaliba. amit anyja ki tudott volna eszelni. Sohasem Jamesnek. és kis híján megszűnt dobogni.Hát persze. 13 Candy ölni készült. Azt tanította neki. és már nagybetűvel kezdődött. szegény elhunyt fivéreteket? Emlékezzetek rá. és elindult a konyhába. de egymás közt. ezt mondta nekik: „Ó. de anyja . mert nemtetszése önmagában is nagyobb gyötrelmet okozott a számára.Ide hallgass . Megállt a lépcső alján. mint a földön bármi. rendkívül kedves. Ha a többi gyereke beszélt róla. nekem ne emlegessétek. ha az anyjára gondolt. ami ebben megállíthatta volna. amellyel felébreszthetett volna bárkit is az emeleten alvók közül.mindig „az én kis kandiscukor fiacskámnak” szólította. Megvonta a vállát. aztán lassan végigment a ház elejébe vezető hosszú előszobán. Hallgatózott. Néha kemény világ ez. vér kellett neki. Valahányszor fia puszta késztetésből. és kifújta az eddig visszatartott levegőt.Egy újabb ital lágyít rajta egy keveset. mindig mindent ő akart jobban tudni. hogy legyűrje gyilkos késztetését. de csak ha szükség van rá. ha Isten vagy saját anyja nem járult hozzá valakinek az elpusztításához. inkább suhan. felbőszít. nem akarok emlékezni rá. Ráadásul egyenesen keresztülnézett a fián. mintha az már nem is léteznék. mint bármilyen büntetés. huszonkilenc évesen ez volt az egyetlen név. a konyhába. mindhiába.Nem hát. hogy fizikailag is megfenyítse Candyt félresiklásaiért.mondta a férfi. . Még az sem szégyenítette meg annyira. hogy féken tartsa a mohóságát. Szégyenkezett. Szeretem a vízilovakat. mindig nagyon dühös volt rá. Candy ölni készült. és megbocsátana. hogy újabb italt keverjen. amik.Tudod te. sötét szörnyek vették körül. nem hallgatott az anyjára. márpedig most pontosan ilyesmire készült. valóságos szent volt . Része ez az ő titkos terveinek. Mindig is a csúcsra fogok törni.önzetlen lélek. Azt mondta: a gyerek édesebb. és a „kis kandiscukor fiú”-ból végül „candy fiú” lett. Nem csapott zajt. úgyhogy ne halljam tőletek. s ez a néma bánásmód olyan kínnal töltötte el Candy keblét. Ez az egy gyermekem nem volt jó. Isten azzá tette őket. s itt nem történhetett olyasmi. Ó máshogy tudta. és reszketett a vágytól. Egy idegen ház sötét nappalijában állt. szeretetteljes valaki. mintha szellem lett volna. amelyre hallgatott. . Nem volt rá szükség. . hogy a kiválasztott áldozatokkal végezzenek. egyáltalán nem vet rossz fényt rád. és tett még egy erőtlen kísérletet. Számára csak az volt bűn. .A vízilovak kegyetlenek .Ki fogsz purcanni. és azt várja tőlük.Szeretkezni majd nem akarsz egy vízilóval.. hány kalória van benne? Kövér leszek. a gyilkosság bűn. ahol a család valószínűleg aludt. de szorongatta a helyzete is. jó ok nélkül ölt. hogy szájukban van a vér íze. ha akartok. Úgy látszott. Jimnek vagy Jimmynek.mondta Bobby -. a gonosz porontyra. Őt ne említsétek. Már a neve hallatán is émelygek. mint megy. nem igazi ember. te jó ember vagy. . igazad van.

.akárha búvész lett volna. Mindig is meg tudta különböztetni a lányillatot a fiúillattól. de arányos testű. amely a csekély fényt még bágyadtabban verte vissza. A szex nem érdekelte. elmegyek. amelyeknek köze volt a vizeléshez. anélkül. Egyszerűen csak akarlak. tovább húzta volna az időt. hogy hiányolta. Ezután a tükör alatt lassan kibontakoztak előtte egy toalettasztal körvonalai.kitakarta az alvót.Valahányszor csak Candy rosszul viselkedett. Tompa. Ez hazugság volt. a lány vergődött alatta. a holtak birodalmába száműzetett. világos színű takaró alatt. kettőt a balon.suttogta. azoknak a szerveknek a szégyentelen használatától függött. miközben az alvó lágy. Egy pillanattal később már látott egy ágyat is. mint tizenkét éves. Ajkai a lány finom fülét érintették. A jobb oldali első ajtóhoz surrant. Egy lány feküdt előtte. miközben végig a fal mellett maradt. A füstjelző készülék lámpája gyér fénnyel világított fölülről. felemelte a takarót és az alatta lévő lepedőt. A derengés éppen elég volt Candynak. és rajta homályosan valakinek az összekuporodott alakját egy bizonytalanul foszforeszkáló. A szex valami elmondhatatlanul taszító cselekvés volt a számára. Nem jelentett nehéz feladatot a számára. mint a tett maga. és háttal nekitámaszkodott. Hét hosszú éve! Úristen. Kapocs módjára fogta össze a száját. Azt is érezte. a sarokban állva kellett néznie. hogy ezen az éjszakán Candy elveszítette az önuralmát. Bizonyára tudta. Ha nem sarkallta volna annyira a vágy. hogy támadója majd kiszorította belőle a lelket. nem vonta volna a keblére fáradt fejét. Candy óvatosan az ágyhoz lépett. és belopódzott a mögötte lévő szobába. csendben kinyitotta. annak ellenére. és valószínűleg csalódott benne. Ebben a teljes kitaszítottságban többet tudott meg a Pokolról. mint valaha remélte. aki talán idősebb. és megtalálta velük a lány arcát. hogy megerőszakolja. A lány azonnal felébredt. nem reccsent meg alatta. . Candy kettesével szedve a fokokat felment a lépcsőn. A meleg bőr pompás illatával keveredő parfümöt. Anyja már az égben volt. Candy úgy érezte. Egy színpadias mozdulattal . hiszen a gyilkosság előtti pillanatok izgalmasak voltak. egy fagyos négyszöget. Az anyja a zord pillantásokat és a mosolyt egyaránt megtagadta tőle. Sőt undorodott tőle. hanem kislánnyal van dolga. puha kezével. kétségbeesett hang volt a válasz.Nem akarlak bántani. tétovázott. s ha megtettem. Bár alig bírt magával. s nem érintette volna meg az arcát meleg. vagy egy édes altatódal. az asztal mellett nem terítettek neki. és jó mozgású férfi volt. talán még izgalmasabbak. Semmi. ahol a lépések kevésbé nyikorogtak. talán még tizenéves. így ha némelyik lépcsőfok meglazult vagy az idők során elhasználódott is. hogy megmutassa a titokzatos úton odakerült galambot . Az emeleti előtérben megállt. hogy ez itt fiatal. vagy megöllek! . hogy megvárja. hiszen nem vágyott rá. Most azonban éppen a fiát figyelte. A két ablakon át egy legalább fél utcányira lévő lámpa halvány hamuszínű fénye szűrődött be. csak azt bizonyította Candy szemében. kimondhatatlan nevű folyadékokkal volt kapcsolatos. Nem ölelte volna magához. s egyet a végében. nem cirógatta volna meg a haját. Magas termetű. de bizonyosan fiatalabb tizenötnél. nem nővel. mintha hazajáró kísértet volna. Először a tükröt vette észre. mint ahogy tette. ütemes lélegzetvételét hallgatta. Álla alá szorította a tenyerét. míg szeme hozzászokik a sötétséghez. Rávetette magát. és megpróbált sikoltani. kényszerítette magát. testével a matracba szorította. mielőtt az kiereszthette volna a hangját. hogy más embereket mennyire izgatott. Újra becsukta az ajtót. hogy meglásson két ajtót a folyosó jobb oldalán. de hiába. ahogyan a többiek esznek. aki lerántja a kendőt egy üres dobozról. és hallgatózott. . hogy elringatta volna egy mese. Candynek módfelett nagy és erős keze volt. Candynak esténként egyedül kellett nyugtalan álomba merülnie. és frissen mosott haj illatát érezte. hogy a férfiak és nők egy bukott faj tagjai. és hogy a világ a bűn és az őrültség pöcegödre.Maradj csendben. Az. ujjait pedig az arcába akaszthatta.

most sem óhajtott túl sokáig tölteni velük az idejét.A lány. visszatért az előtérbe.megszólította és megkérdezte tőle. A vér átható illata vette körül. Mindig is látni akarta az arcukat. mint amilyennek látszik. aggodalmat keltettek benne. mintha nem volna egyéb egy halom gyűrött ágyneműnél. hangosabbat. épp csak annyi időre. ahogyan az előtört. A hasán feküdt. akinek a vérét itta . Ajkai kissé elváltak egymástól. s a rettegés lángja izzik benne. Mindenesetre. tudod. Úgy tűnt. mint a porcelánt. A fiú az oxigénhiánytól eszméletét vesztette. hogy már magad is halott vagy. és felkapcsolta az olvasólámpát. arca keményen nekiszorult a párnának és a matracnak. Candy szabad kezével finoman félrehajtotta áldozata haját a nyaka bal oldaláról. de rövid volt. hogy minden erejére a lélegzéshez volt szüksége. lejjebb csúszott a lányon. majd a rövid. mint annak előtte. nem tűnődött. mint a húga. hanem mintha látnia adatott volna a távoli helyet.és bármelyik. aztán fokozatosan teljesen megszűnt. nem nagy. míg végül moccanatlanul feküdt alatta. nehezedett a mellkasára. Szeretett a szemükbe nézni. amit a fiú kiadott. Hibátlan arcbőre rabul ejtette Candyt. de nem is kicsi és nagyobb ellenállást fejtett ki. s eltűnődött. Látta azt is. hogy kivegye a lány arcának részleteit. hogy sokkal több közös van benned és áldozataidban. ahogyan a szeme sötéten csillog a homályban. „Valahol. amellyel befogta a lány száját. Csodálatosan tiszta kék szemei hatalmasnak. vagy mert félig-meddig megbénította a félelem. Az álombeli áldozat szavai évekig elkísérték. A férfi a kezén. vajon tapintásra is olyan tökéletes-e. belülről kiégtél. Mindazonáltal folyása hamarosan csökkent. mintha a lelke távoztában kissé szétfeszítette volna őket. világos haján még az ablakok tompa. Éppoly erős volt. . amikor a sötétben gyilkolt. mint bármely hang volt. ha meg merné érinteni. hogy éles kiáltással felriadjon. utóbb látnia kellett áldozatai arcát. miért akarja nézni a halála után is. ha evett egy steaket. A lány dobálta magát alatta. úgyhogy az nem tudta eltávolítani a mohó szájat a sebről. Candy teljes súlya. abbahagyta az ellenállást. mire Candy hanyatt fordította. Ehelyett az ágyon fekvő lányra fordította figyelmét. aki már halott volt . hogy nem tudja. hogy saját halotthalvány. Megcsókolta a finom húst. Látása még jobban hozzászokott a gyatra világításhoz. üveges tekintetű arca nézzen vissza rá. nem is törődve azzal. Kétszázhúsz font. átvisszhangzottak emlékezetén. Egy darabig állt a sötétben. mint egy vágómarha. csillogott. hogy többet jelentsen számára. Nem értette tökéletesen a saját kíváncsiságát. Amikor a szeme hozzászokott a sötétséghez. A lány vonaglása is gyengült. milyen volt a tehén. mélyen .nem kellett volna. ha nem feláldoztatásuk előtt. hogy áldozata szőke. és eloltotta a lámpát. leszorította. és összenyomta a tüdejét. ami megakadályozta. szürke derengése is megvillant. ő azonban keményen tartotta.mondta az álombeli áldozat -. hogy kiabálásával riassza a többieket. akkor utána. Körülbelül tizennégy évesnek látszott. ahova lelkük távozott. Ez a lány . mély. Rájössz. ott nem volt senki. hogy nem öli meg. majd rávetette magát. Egy fiú aludt itt. érezte ajkán a pulzus erős lüktetését. erősnek és elevennek érezte magát. Amikor erre azt válaszolta. Változtatott kissé a helyzetén. miután megölted őket. Ahogyan a fedetlen torokra vetette magát. és horkolást hallott. Candy nyelt és nyelt. Sajnálkozva sóhajtott. Óraszám elnézte volna. és ha néha. és mint a fényes ezüst. lehetett tizenhét vagy tizennyolc. A mellette lévőben azonban Candy áporodott izzadságszagot érzett. A harc heves. aztán mélyen belevájta a fogait. hogy lássa az arcát. mohó kiáltást hallatott. hogy talán azokban az esetekben. forró kilégzést. édes folyadékot. mint amilyen szokatlan vágyak éltek benne. érezte az orrlyukakba beáramló hűvös levegőt. hogy becsukja maga után a lány szobájának ajtaját. és maga volt a színtiszta lehetetlenség.s olyan tágra nyíltak. de nem tudta olyan gyorsan elfogyasztani a sűrű. A férfi felemelkedett áldozatáról. nem halt meg. arra kényszerítette. a lány úgy vélekedett. simának érezné. meglehetősen csinos volt. akár a téli égbolt. Rálelt a vérre. mert szíve bizonyos sötét zugaiban titkon arra vágyik.” Ez bár csak álmában hangzott el. amikor Candy lerántotta róla a takarókat. Mint mindig. Benyitott az átellenben helyiségbe. Lehet. hogy ajkaival elérje a torkát. arcához képest túl nagynak tűntek . Habár még nem volt képes rá. vagy mert elhitte ígéretét. Álmában egyszer egy áldozata. Életben volt. látta. mint most is. amely nem tűnt vaknak.ő pedig már torkig itta magát a szétmarcangolt nyakból .

mert anyja vére semmi máshoz nem hasonlatosan tiszta. és próbálta elképzelni. Továbbra is hajtotta a vágy. Merev volt. és nem is pihente ki magát. . és itta tenyeréből a lassan szivárgó vért. petyhüdt arcán egyetlen izom sem moccant. magához húzta a kezét. anyja kis vágást ejtett a tenyerén. mintha gallonszámra csapolhatta volna a vért más emberek egész csoportjából. ha az megengedte. Mielőtt azonban a pillanat szépségét sikoltozással vagy ellenállással tönkretehette volna. hogy közel legyen hozzá. s végül örömteli békesség kerítette hatalmába. a férfi súlyos öklével oldalról a nyakára sújtott. bár már rég nem volt olyan boldog. vagy üzleti úton jár.mondta halkan a férfi. . Szerette volna későbbre hagyni. amilyenek voltak: sötétek és hidegek. A nő Candyra nézett. legalább valamit visszakaphat a zavartalan békességből. figyelve. Ezzel együtt. hogy ő Candy anyja. Az előtte fekvő asszony ereiben bizonyára nem csörgedezett effajta ambrózia. lassan leereszkedett az ágyra. aztán felnyílnak. mocsoktalan volt. minden tagja fájt. azt hiszi. A sarkokban még árnyak gubbasztottak. Észrevett egy félig telt vizespoharat és egy műanyagpalack gyógyszert az éjjeliszekrényen. nem akart sebet tépni a nőn. anélkül. Felvette a gyógyszertári fiolát. de az a gyengén szivárgó nedű sokkal drágább és sokkal táplálóbb volt számára. Candy állt egy darabig. Az ablakon át beáradó reggeli nap már elég erős volt. Leküzdhetetlen késztetést érzett. Candy a takaró alá bújt. miközben rászívja magát. hogy kétharmadáig van apró tablettákkal: a felirata szerint nyugtatóval. A címkéről a nő nevét is megtudta: Roseanne Lofton. az ablakon át már behatolt a hajnal első ónszínű sugara. hogy hozzábújjék. Roseanne Lofton eszméletlenül zuhant a párnára. s megtörhette volna az illúziót.Csak a vérét akarom . és elnyúlt az asszony mellett. és riadalom költözött a tekintetébe.. aztán hagyta. akár egy szent könnye. az asszony arcát nézte. ahogyan szívta anyjáét is. azután pedig kétszer megütötte az arca oldalát is. úgyhogy Candy megállapította: az asszony férje vagy elköltözött hazulról. Egy dupla ágy egyik oldalán egy harmincas évei végén járó vonzó szőke nő aludt.Később. hogy szívja a vérét ennek az asszonynak. akinek kezét kettőjük közt tartotta. de nem akart erőszakhoz folyamodni. Egy pillanatig úgy tűnt. és egy óra hosszat. amelyet akkor ismert meg. boldogsága nem volt mély. Egy idő után behunyta a szemét. mindössze csak egy örömburok. s feltámadt benne az anyai vigasz iránti sóvárgás. hogy az anyja az. hogy éljen e keggyel. és hagyja. és a tenyerébe harapott. de a belső kamrák maradtak. Végül. Torka kiszáradt. 14 Néhány órányi alvás után Frank Pollard felébredt a lopott Chevy hátsó ülésén. miközben az közelebb bújt hozzá. Majd ismét lecsapott. Fejét a párnára fektette. aki önként ad neki magából. de ha Candy becsukja a szemét. hogy a takarókat félredobta volna. ahogyan annak súlyos szemhéjai megremegnek. és halványan érezhet valamit abból a régi remegésből. Ilyen kis sebeken keresztül természetesen egy vagy két unciánál több vért nem ihatott anyjából. vagy megszúrta az ujját. Időnként. amely megfényesítette szíve külsejét. s így kifejezéstelen maradt. mint most. mintha napok óta nem aludt volna. még mindig álmodik. amikor kinyitotta a negyedik hálószoba ajtaját. olyan boldogság szállta meg. vagy még tovább is a vérével táplálkozzék. szeme égett. arcuk egymás mellett nyugodott az asszonyéval. hogy hunyorgásra késztesse. A nő hirtelen kiszabadította magát a nyugtató elhúzódó hatása alól. és pár perc alatt kiszívni a vérét. de a mélyebb sötétség már elűzetett. hogy a világ és minden kínja megszűnt létezni a számára. hogy emlékei visszakalandozzanak az anyja halála előtti időkbe. amikor fia nem volt kegyvesztett nála. és látta. Candyt ez idő alatt akkora békesség.. Az ágy másik oldalán a takarók és lepedők szinte érintetlenek voltak.

hanem dél volt. akihez fordulhat. hidegek és érzéketlenek voltak. felkiáltott és Julie-ba élvezett. Amikor Bobby már nem tudta többé visszatartani magát. s egy madarat. mintha friss vér tapadt volna hozzá. Bobby kinyúlt érte. s azt találgatta. ahogyan a farmernadrágja szárára és a jobb cipőjére hullottak az apró szemek.Nyögött. kimondatlan kívánságot éreztek.találgatta hangosan. . Julie-t bent ugyanekkor az orgazmusok rázták. Zavarodottan nézett ki a kocsi ablakán a környező lakóházakra. amelyek úgy lebegtek ott. ahol a fű ritkásabb volt. Egy darabig nyilvánvalóan így aludt. A vetítős óra számai túlontúl halványak voltak. mire gondoltam. . és nyikorgásra-pattogásra készteti a cédrussal zsindelyezett tetőt meg az oromzat gerendáit. Hallotta. . mint a homok. vajon Julie felébredt-e már. szemcsés anyag pergett alá. Ezek a homokpartok azonban fehérek voltak. Talán hat órát. de aztán kölcsönös. beérve egymás közelségével. mert először nem is tudta kiegyenesíteni az ujjait. néhány szikvójafenyőforgáccsal körülvett törzsű cserjét. arca elé emelte kezeit. amint az eresz alatt fütyörészik. de nem tudta. Bobby semmit sem látott Julie-ból. tudta. lehetett volna akár az vak ember is. így aztán. még több homok hullott ki belőle. Laguna Niguelben volt. kísérteties üzenet a túlvilágról. hogy odakint a Santa Ana felől fúvó szél zúg a fák ágai közt. hogy ökölbe szorítva tartja őket. és megköszörülte a torkát. és a hálószoba mennyezetére pillantott: 12 óra 7 perc volt.Ez házastársian.mondta Julie. Egy pillanatig moccanatlan feküdt. kivéve a kivetítős óra halványzöld számait a plafonon. Miközben felesége bőrének simaságát és melegét. Egy darabig csak átölelve tartották agymást. Tudta. . és aludt el. . Mivel nem sokkal hajnal előtt feküdt le. ha aludhatott. közel a széles homoksávok szegélyezte Csendes-óceánhoz. A szél odakint a világot rázta. aki kezével az ideális szépség belső vízióját igyekszik leírni. Észrevette. hogy mindkét keze elgémberedett. Figyelemre méltó erőfeszítéssel kinyitotta jobb öklét . A madár rikácsolva verdesett a levegőben. Ennek ellenére a keze révén „látta” őt.Ébren vagyok . amikor összekapaszkodtak. kifújta az ülőhelyéről. A homok. s látta.Ki a fészkes fene vagyok. Fekete homok? Hol szerezhette? Amikor kinyitotta a bal kezét. de semmi olyasfélét.Ez nem kísérteties . nem feketék.s bizsergő ujjai közül valami fekete. az örvénylő szél is felsüvített. hogy segítségre van szüksége. és szeretkezni kezdtek. Amikor teljesen helyreállt elgémberedett ujjaiban a vérkeringés. sötét színű termőföldet. hogy közelebbről is szemügyre vegye a maradékot. Úgy festett. Julie pedig hozzábújt. Felemelte a kezét. . s ilyenkor nappal aludtak.Tudtad. hátradőlt az ülésen. még a fekete homok is. 15 Bobby arra ébredt. Zöld gyepágyakat látott. és a szaga is olyan volt. mellei elegáns vonalát. mint amit szorosra zárt ökleiben tartott. mint valamiféle szörnyű. amelyek bányákban tapasztalható sötétbe borították a szobát. egyszerű és ártatlan anyag. és rámeredt az izzadságtól nyirkos tenyerét pettyező fekete szemcsékre. felült. Álomittasan hunyorgott.Kísérteties vagy . az izmok feszességét és könnyed mozgását élvezte. földdel letakart palántaágyakat. hogy a számok a mennyezeten azt jelentik: nemrég nem éjfél. de a tenyerén lévő maradék éppannyira zavarta.felelte az asszony. . . Meglepve nézte. külső biztonsági redőnyöket szereltek fel. Mivel néha furcsa időpontokban dolgoztak. amely egy közeli eresz alatt húzta meg magát.mondta a férje. ki az. semhogy enyhíteni tudják a teljes sötétséget. amely a tenyeréhez tapadt. és mi történik velem? . a megfelelő helyekre szükséges szögletességek felfedezését. lelógatta a lábát az ülésről.

kényszerítve. és a feje a párnán nyugszik. Kölcsönösen megegyeztek. Lehet. mert élvezet volt vezetni. hogy el fogja veszíteni Julie-t.Semmi . Az alumíniumlécekből készült redőny finoman vibrált a dühöngő szélben. Nagyot fújt. hogy a Decodyne-ügy felgöngyölítése kis híján befejeződött. és elment a kocsiért. .Fáj egy kicsit a fejed attól a sok rumtól a tojáslikőrben. A kettejüket körülvevő sötétség kezdett nyomasztónak tűnni. Valójában azonban azért akarta. rendszerint nemigen adott baljós előérzetekre. de lehet. mivel az asszony homlokán ott volt a hegedő horzsolás. ennek megfelelően ez a furcsa jeges előérzet még jobban megijesztette. Ezúttal azonban. főleg pedig utalt viszonylag elfogadható árára. . Egy rövid telefon Clint Karaghiosisnak megerősítette. amelyet képtelen volt elrejteni. hanem a fura. A szeretkezés utóizzása lassanként átadta helyét valami különös nyugtalanságnak. akit ölelt. feleségét pedig az éjjel elrabolták tőle. E percben nem akartak beszélni. amelynek nem tud a mélyére hatolni. amikor felfedezte. angol teasüteményt.Bobby? . mintha effajta zavaroknak rendszeres alanya lett volna. majdnem tisztelettel érintették meg egymást. Amikor látta. hogy igazából nem Julie van vele. mintha a fény folyamatos hiánya valamiképpen előidézné a levegő megsűrűsödését. hogy odakint az ellenséges világban közeledik valami. ugye? Nem másnaposság kínozta.hazudta Bobby. amelynek forrását Bobbynak nem sikerült azonosítania. vezessen ő. . hogy elragadja őt. négykerék-meghajtású terepjáró volt. és hogy semmilyen más dolog nem igényli személyes jelenlétüket. málnalekvárt. hogy élvezet vezetni. majd fölé hajolt és lágyan megcsókolta a szemeit. a beszéd csak ártott volna a pillanat nagyszerűségének. . amikor már lezuhanyoztak és felöltöztek. mígnem nyúlóssá és belélegezhetetlenné válik. pihenéshez is -.mondta.Fáj a fejem . A Samurai kis. Julie nem ült fel neki. akár a szirup. mivel ő is úgy gondolta. hogy ezt a sok levegőt mind ő fojtotta vissza eddig. és őt magát is meglepte.Vezettem eleget az éjjel . mégis félkönyékre emelkedett és felkapcsolta az egyik falra szerelt olvasólámpát. hogy ma nem mennek be az irodába. a biztonságban lévő és sértetlen Julie látványa sem volt elég. a konyhapultnál állva elfogyasztottak egy gyors reggelit. mégis átengedte volna a kormányt a férjének.kérdezte Julie. egy álom.jól jött haszonjárműként is. hogy becsukja őket. a lélegzetük összekeveredett. mosolyog. aztán megint. és Bobbynak örült a szíve. hogy teljesen megnyugtassa. Suzuki Samuraiuk a garázsban állt.szólt Julie rosszallóan. hirtelen enyhült megmagyarázhatatlan szorongása.Mi a baj? .Egy darabig feküdtek egymás mellett a feketeségben. hogy többé nem látja? Gyermekes félelme miatt nevetségesnek érezte magát. . Bobby a megvásárlását is a kocsi kettős természetével indokolta Julie-nak . . szűnni nem akaró érzés. s ne lássa az arcán az aggodalmat. fejenként egy fél banánt és feketekávét. Mint a család optimistája. Habár csak az imént szeretkeztek. ha meglátta. * * * Később. miközben bekötötte magát. Maradt azonban benne valami furcsa feszültség. vagy maga a megdermedt sötétség volt. nem tudott szabadulni attól az őrült gondolatától. elvitte valamiféle erő. . hogy Julie mellette van. hogy nem is volt szükségük rá. amikor Bobby azt ajánlotta.hagyta rá a férje.

Fák hajladoztak a levegőóceánban. mindig keményen igyekezett. hogy ezen a különleges helyen élhetünk? Shaw „Frenesi”-je hangzott fel. amint felváltva esik rá árnyék és napsugár. Talán a Philadelphiai történetben.kérdezte Julie. indáiról a szél által letépett bougainvilleavirág sodródott át az úttesten. hogy lelkileg felpörgesse magát. majd a szíve szakadt meg. mérföldekkel Tokió felett. mire a kocsit a „Begin the Beguine” édes dallama és vidám ritmusa töltötte be. Orange-ból Bobby délre és nyugatra. Bobby nem lett volna meglepve. kis híján maga elé tudta képzelni. ahonnét előtörtek .Newport.hagyta rá Bobby -. az igazi óceán felé.Aha. Jean Arthurral meg Katherine Hepburnnel. hogy meglátogassák Thomast.és stukkó házával.hát nem vagyunk szerencsések. hogy befordul egy sarkon és találkozik régi barátjával. volt valami keleties a szirmok örvénylésében. amelyeket még joggal lehetett mellékutaknak nevezni. Bobby ugyancsak ámulva. ritkás bozót fedte dombtetőkön. Ahogyan mind több mérföldet hagytak maguk mögött. Dana Point felé hajtott.mondta. Kiszállt a Samuraiból. . Bobby? Nem vagyunk szerencsések. a tengerparti városok felé . kissé meggörnyedt vállal. úgyhogy már jó előre mesterkélt jó humorral igyekezett megerősíteni magát. csípős szélhez. Ezek még elhaladtak egy-egy narancsliget mellett. mert Cielo Vista egy a Csendes-óceántól fél mérföldnyire emelkedő meredélyen állt. mert éppen azelőtt Japánról beszéltek. Julie egy Artie Shaw CD-t tett a lejátszóba. és nyugatnak fordulva a tenger és az ég házasságából született látóhatár irányába mosolygott. . és Dél-Kalifornia Aranypartjából jó darab belátható volt innét. . az urbanizálódott megye mellékútjain közlekedett. Portölcsérek emelkedtek pörögve. és némi azonosíthatatlan szemét örvénylett-bukdácsolt a szélverte utcákon.Száraz levelek. Úgy nézte. és keményen megszorította a kezét. néhány papírdarab. egy szving. Amikor Julie összeszedte magát. Bobby? . majd együtt befelé indultak. Jimmy Stewarttal vagy esetleg Bing Crosbyval. Túl jól ismerte emberét. Amikorra behajtottak a Cielo Vista Intézet parkolójába. a szél alighanem Japánig kergette a felhőket. hogy az 1930-as vagy negyvenes évek egy filmjében jár. és most kaliforniai szemét hullik a Ginzára. s egy pillanatra úgy tűnt. amelyek annak idején szőnyegként borították a megyét. Száz meg száz. Bobby azonban tudta. elmennek ebédelni Cary Granttal. a tiszta időben a dombokról még a Csendesóceán partjaitól huszonhat mérföldnyire fekvő Catalina-sziget is látszott. és fantasztikus dolgok történnek velük. hogy élénksége nem valódi. ahogyan a Santa Anák .Milyen filmben vagy? . amely hatalmas és kiszámíthatatlan áradatban haladt nyugat. mintha soha annak előtte nem látott volna ehhez foghatót. Az előző éjszakai ködnek nyoma sem volt. Talán. . Bobby. Tony Pastor és Ronnie Perry lágy hangú szaxofonjai furcsán ellenpontozták a Santa Ana-szelek keltette hangzavart. de amelyek legnagyobbrészt alulmaradtak a parcellák és sétálóutcák előrenyomulásával szemben.mondta Julie -. teli vonósokkal.Sehol egy felhő az égen . Hank Freeman. . ha az útszélen egy kimonóba öltözött nőt pillant meg. az öccsét. és nem fedtek be a Kaliforniai Álom ezernyi többé-kevésbé egyforma fa. valahányszor együtt volt vele. azokon. . Laguna.Itt még egy szélvihar is gyönyörű .Még nem találtam ki.nevüket e szelek a hegységről kapták. a Samurait karmazsinszínű hóvihar kapta el. Les Robinson. Az asszony. megfogta.Csodálatos nap . amikor elhaladtak a régi Irvine Ranch gyümölcscsomagoló gyár előtt. A látkép csakugyan lélegzetelállító volt. valahányszor elindultak. Julie egyre beszédesebb és elevenebb lett. valahányszor csak ezt a számot hallotta. Corona Del Mar. .alázúdultak a kanyonokon és a száraz. Bár szerette Thomast. Ahányszor csak lehetett.Nem gyönyörű nap. s hogy alkalmazkodjék a hűvös. amelyeket Orange megye szorgos fejlesztői még nem alakítottak lépcsőzetessé. leszegett fejjel nézte. és halomba rakta őket. Julie már rákényszerítette a jókedvet magára. lécek.

. különös módon egyszerre tűnt nehézkesnek és törékenynek. zömöknek és kecsesnek. Fülei alacsonyan ültek a koponyáján. kurta lábaival manónak látszott.Attól féltem. Thomas a szobatársával. Csoszogva járt.Igen. Tíz évvel látszott fiatalabbnak valóságos koránál. hogy kis híján feldöntötte a székét. viszonylag rövid karjaival. az alacsony kecses boltívek fehér franciaablakokat és -ajtókat rejtettek.Tényleg jól vagyok. halvány őszibarackszín vakolatú. ajtókeretek és ablakszemöldökfák díszítették. az ablakhoz közelebbi. mindössze annyi időre. Te jól vagy? . egy biológiai tragédia jegyeit viselte. súlyos vonalak jellemezték. Jules! .kérdezte Julie. tíz évvel fiatalabb Julie-nál. s ez a belső gyengeség kisugárzott. . hogy lássa. belső szemzuga redői keleties jelleget kölcsönöztek a szemének. mint a Down-kór némely áldozatának. . mely aránytalanul kicsiny volt testéhez képest. .mondta boldogan Thomas.Jól vagyok. összesen alig ötlábnyi.Jules! . . . rám is ilyen hatással van” . Amikor Bobby és Julie megállt az ajtóban. Fizikailag erős volt. most dacolt saját természetes levertségével és csodálatos mosoly. ledobta az ollót és a magazint. Ferde szemöldöke vastagon húzódott. fehér lábazattal és párkányzattal.és sárga virágú bougainvillea. Egyszerűen pompásan. . „Az ördögbe. hogy felemelje Őket. . és nem lógott ki a szájából. de egyáltalán nem volt nehéz megérteni. de nem volt repedezett. a tiszta gyönyörűség meleg mosolya ömlött el rajta.Hogy vagy? . amelyek gyakran társulnak az értelmi fogyatékossághoz.gondolta Bobby. Habár húszéves volt. és kifésülte szélborzolta fürtjeit. súlyos. drágám. Gombócosan beszélt.Hol van Derek? . kormánytámogatás nélkül működött. négy hüvelykkel volt alacsonyabb nála. Julie mindig ilyen hatást tett Thomasra. rácáfolva az erő látszatára. s a lombok közt a szél susogott. a diagnózist a laikus leolvashatta az arcáról. . mintha a cipői annyi vassal volnának megsarkalva és megtalpalva. . Majd visszajön. és kitárta a karját fivére felé.Olyan nagyon szeretlek téged! . . kicsit nagyobb volt a kelleténél. Kitérdesedett farmert. amennyi eleve kizárja. széles hátával. a falak pedig őszibarackszínűek voltak. csapott vállaival. Vastag nyakával. Jules! Julie elengedte Bobby kezét. s olyan sietve állt fel. Habár ez az arc inkább szomorúság és magány kifejezésére volt alkalmas. ehelyett a kegyetlen genetikai elrendeltetés. de amikor észrevette őket. ami meleg és tágas hatást kölcsönzött a helynek. Egyemeletes. . Miután megálltak a barátságos látogatóterem pultjánál és az északi folyosón elindultak Thomas földszinti szobája felé. drágám! Thomas csoszogó járásával odasietett hozzá.felelte Thomas. ő azonban nem volt sem ott.mondta. kijött. hiszen Julie-val nem volt tartózkodó.A Cielo Vista magánintézet volt. belépett a szobába. és zöld kockás flanelinget viselt. mert a nyelve nem torzult el annyira. közvetlenül a bejárati ajtón belül. Thomas. többi arcvonását pedig azok a lágy. arcát nem egy mesebeli teremtmény csinos és álmélkodó vonásai ragyogták be.Én is egyszerűen pompásan vagyok. ami pedig mindenki mással való kapcsolatába belejátszott. s egy ideig átkarolva tartották egymást. Építészeti téren külseje semmiben sem hasonlított az ilyen intézményeknél szokásoshoz. A házaspár megállt a hallban. míg Julie kihúzott egy fésűt a retiküljéből.Jól . Ahogyan az asztal fölé hajolva ollóval egy fotót vágott ki egy magazinból.Jules.De hát nem jöttem-e mindig? . Szeretlek téged. Julie kissé lehajolva megölelte öccsét.. A két ágy közül az övé volt a túlsó.Én is szeretlek téged. és odanézett. .Beszélget lenn a hallban. de lelkileg és érzelmileg esendő. sem a karosszékében. Az épületben a padlót türkizzel és őszibarackszínnel pettyegetett szürke műanyag csempe borította. Tényleg jól vagyok. spanyol stílusú homlokzatát fehér márvány sarokdíszek. Derekkel közös munkaasztalánál ült. Down-szindrómával született. hogy talán nem jössz. A gyalogjáró fölötti lugasokat vegyesen futotta be a bíbor. orrnyerge lapos volt.Szia.

hogy mást is le tudjon írni.” Bobby most. ha nem. érezte ennek a megfigyelésnek az igazságát. ahogy nézem őket.mondta Julie-nak. . . a listáján lévő dolgok hamarosan a birtokában voltak. mint a nevét. úgy gondolom.mondta -.Ez tegnap volt. és elnézett a nővére mellett: . mások szabályosan stanzákba rendezett kivágások százaiból álltak. Thomas elengedte Bobbyt. Némely „versei” csak ötképnyi hosszúak voltak. A Down-szindróma áldozatait nem nehéz szeretni. amelyet a fiú éppen használt alkotásai további tizennégy darabot töltöttek meg. és nehéz is volt. és aggályosan figyelte nővérét. mindenfélét!” A Time-ból.felelte a fiú. Ez azonban nem gátolta meg semmiben.Nem ér a nevem. nyíltak és bizalommal teltek mások iránt. . Thomas még ennyi év után sem szokta meg Bobbyt.kérdezte. amit új dolognak érzett.Versírásban zavartunk meg? .. de aztán rendbe jött. miközben átölelte Thomast és lenézett a fiú elnagyolt arcára. talán jobban. Viszont szeret. üdítően ártatlan és gyanútlanul naiv. különleges kedvesség . . . Kinyitotta a gyűjtőalbumot.. jól nézel ki! . Bobby és ő átölelték egymást. Hacsak a szemérmességük vagy a különbözőségük miatti zavaruk meg nem gátolja Őket ebben. „Mindenféle magazinokat . mint a versek. mint bennünk bármi. ahol Julie a magazint nézte. mivel legtöbbjük elragadóan. különböző szép képekkel. mindig . amelyből Thomas érkezésükkor vágott ki egy képet. s mivel.Egy csomóóó időmbe telt.. a Life-ból. . és az asztalhoz sietett. Thomas nevetett. mintha szavak volnának. sorba rakta őket. amelyek a „rendes” emberek közti oly sok kapcsolatot tesznek tönkre. A múlt nyáron a Cielo Vista-i július 4-i pikniken Thomas egy betegtársának anyja így szólt Bobbyhoz: „Néha.mondta Thomas. sarokszekrényben álltak az ágya mellett . de intellektuális képességei nem tették lehetővé. Papírt. ha akarja. költő akar lenni. mint ahogyan én őt. Tegnap fejeztem be .ami közelebb van Istenhez. a Seventeenből és tucatnyi más kiadványból teljes képeket és képrészleteket vágott ki.Vicces srác . akit a tévében látott és megcsodált. képsorba. vagy ellenérzéseket tápláltak volna egymással szemben. rendben van. ahol elmélyülhetett a legújabb kompozícióban.Helló. a Hot Rodból. amelyek sorokba és versszakokba voltak rendezve. ha az ember megszabadult a szánalomtól.Szevasz Thomas.. ragasztót és régi újságkötegeket kért.és rámutatott néhány kétoldalas felragasztott újságkivágásra. Julie egy hegyet is elhozott volna neki a hátán.kérdezte Julie. a Newsweekből. valami.enyhe esettől súlyosig sokféle előfordulhat köztük. amely valami számára fontosat közölt. az Omniból. Négy vagy öt évvel ezelőtt Thomas úgy döntött. A Down-szindróma áldozatai nagyon különbözhetnek egymástól .. de csúnyákkal is. Thomas a dolgozóasztal mellett maradt. nem azért. amely eleinte elválasztja tőlük. A laza szerkezetű sorok még gyakrabban emlékeztettek szabadversekre. még több mint hét év után is változás volt a számára. Julie elvette Bobbytól a könyvet és az ablak melletti karosszékhez ment vele.. bevonhatók azokba a kis társadalmi játékokba és intrikákba.Vagy álljak itt kitárt karral. Az. majd enyhített a szorításán. és lassan szokott hozzájuk. Bobby! . Thomas valamivel följebb volt a spektrum közepénél..Tényleg? .De. hanem mert Thomas nemigen kedvelte a változásokat. mint valaki.nemesség. míg csak kalaptartónak nem néz valaki? Thomas tétován eljött a nővérétől. hogy a nővére férjhez ment. mintha összeférhetetlenek lettek volna.Engem meg se ölelsz? . gondolta Bobby. van bennük valami . Mivel ritkán kért bármit is. .

hogy élek! .mondta Thomas. egy mezőnyi százszorszép. A legizgalmasabb Thomas költeményeiben az a hatás volt.Igen! . de gyengeelméjű. és tökéletesen eleven .Képes költeményei nem mondtak el történeteket. az ellentétezések naivak és mélyek. némileg hadarva és érthetetlenül.. igazi. egy imádkozó apáca. Julie átnyújtotta az albumot Bobbynak. Felpillantott az albumból. még a nagylábujjamban is érzem. mint amilyen megfoghatatlanok. Világosan kivehető volt a személyes látásmód. kiszaladnék tőle. szomorúságot. gondolkodik. ahogyan az előbb Julie-ét. hogy az ágy szélén olvassa. hogy. hogy végbement. miben látja a fejlődést. érez. hogy képtelen volt megmagyarázni. . a hatást az agynak valamelyik. megbánást vagy csodálatot érzett. egy elpusztított kedvese fölött síró nő egy isten háta mögötti háborús vidéken. ez olyan meleg. a kedves.Ez csodálatos. Az egyes számú Thomas volt az idióta... egy csapat életmentő. mint Julie. amelyet kivétel nélkül mindig kiváltottak. Nem tudta. ahogy. Egyik sem hagyta érintetlenül az olvasót. hogy átszivárgott az egyes számú Thomason. a tudatnál jóval mélyebben fekvő területéről csalták ki. de egyik sem volt egyszerűen képek összevissza sora. úgyhogy végül nem különböztek az egyes számú Thomas gondolataitól. hogy az élet jó. fekete bemutatóbársonyon szikrázó rubinok. Bobby hangosan felnevetett. Ha a sógorára nézett. . egy szép nő smaragdzöld báli ruhában. hogy a világ szép.. de túl rejtélyes volt. Egyszerűen csak tudta. Bobby néha úgy érezte. hogy pislogva volt kénytelen visszakényszeríteni könnyeit. miért reagál minden egyes darabra úgy.Milyen tehetséges vagy . hogy a költemények legtöbbje hátborzongatóan rendben van. ahogy ez egy találomra összeállított képsor esetében esetleg történhetett volna. a ritmusok éppoly valóságosak. Nem volt kivétel ez alól az utolsó költemény sem. a világ így nem tudhatta. amelyek lényege túlélte.. egy egér. egy nevető gyerek. Bobby is érezte. hogy a kettes számú is ott van benn. néha pedig úgy meghatódott. és látta. jóllehet. ami talán annak a jele volt. mint bárki más.hacsak nem a képes poémák révén. Emiatt itt örömmel tölt el. Thomas kompozíciói valamiféle ősi szinten hatottak. Időnként félelmet. miközben kezével tapsolt. aki leült.mondta kedvesen.Thomas. hogy hátravessem a fejem és nevessek. és nem volt felismerhető tematikus cselekményük sem. a szimmetria túlságosan is alapvető fontosságú. Thomas! Legszívesebben. amit Julie: azt. A kettes számú Thomas éppoly értelmes volt. egy szobát a központban. egyre megnyugtatóbbakká. Bobby az évek során látta. Néha. Thomas vigyorgott. és így szólt: . mint a nénjéét. egy rakás palacsinta sziruppal leöntve. Julie felpillantott az albumban lévő kétoldalas poémából. egy doboz Dole-féle ananászkonzerv.. Bobby már kezdetben felfedezte. de csak egy kis részét vette igénybe az egyes számú Thomasszal közösen birtokolt hibás agynak. még ha Bobby nem szorította is olyan erősen és hosszan magához. Egy csúcsos templomtorony. hogy ugyanazon a szomorúan eltorzult koponyán két Thomas is osztozik. hogy Thomas az ő véleményét is olyan sóváran várta. feketébe öltözött apácák kikeményített fehér fityulában Thomas féltve őrzött dobozaiból ilyen és ezer másféle kép közül válogatta ki kompozíciói elemeit. a növekvő hold. az ég alatt álljak. hogy a fűben futkározzam. oly kevéssé értette őket. bizsergető érzést kelt bennem. túláradó jókedvet érzett.mondta Bobby. egy lógó fülű kölyökkutya. egy hal. A kettes számú Thomas minden gondolatának át kellett szivárognia az egyes számú Thomas agyrészén. semhogy az ember felfoghassa. miközben Thomas munkáját nézte. kitátott szájjal.Pompás . és talán táncoljak is. Majdhogynem irigyelte érte a fiút. és úgy is gondolta. . . ahonnét nem volt közvetlen összeköttetése a külső világgal. ahogyan a versek egyre jobbakká váltak. hogy az ő ítéletét is becsülte annyira. a hatás elemzése ugyanis mindig kudarcba fulladt.

nem is beszélve az időről. Az események felülvizsgált változata majdnem annyira szórakoztatta Bobbyt. Julie nem engedhetett meg önálló lakást magának és Thomasnak. és a mese már inkább összezavarta. két évvel azelőtt. leült és így szólt: . egymás szoros közelében. és a halkan duruzsoló hűtőszekrényhez csoszogott. Akkoriban mindössze húszéves volt. és némileg kisebbítette a saját szerepét. Amikor apjuk meghalt. ha képes elképzelni. és egymás kezét fogták. hogy még igyekszik követni mindent. Julie előredőlt a karosszékében. így hát kénytelen volt egy értelmi fogyatékos gyermekek számára fenntartott állami intézet gondjaira bízni. meg akarjuk tölteni a börtönöket . ha elveszti Julie-t. amit mondanak neki. Thomas pedig közelebb húzta hozzá egyenes hátú székét. hogy Bobbyval összeházasodtak-volna. hogy elviselje. Néha egymásra néztek. hogy olyan önállóak legyenek. és nem kelt volna fel többé. és fizetni tudja annak a műteremlakásnak a fél bérét. hogy saját hűtőszekrényük legyen. Thomas három doboz kólával tért vissza. Thomast egy idő után legyűrte. mint amilyen az a valóságban volt. milyen veszélynek tette ki magát. egyet Bobbynak adott. Habár Thomas ezt sohasem rótta fel neki. Az asszony elmesélte az éjjel a Decodyne-nál történtek kiemelkedő mozzanatait. néha nem.felelte Bobby. Elpusztította volna az is. .Teli vagyok . mint Thomast. amelyben egy diáktársnőjével együtt lakott. hanem hogyne ijessze meg Thomast azzal. régóta arccal a fal felé kuporgott volna az ágyán. és több. izgalmas volt. és olvasgatta a képes költeményeket. Ahhoz azonban nem volt elég kemény. A kólát félretették. Thomas és Julie a székükben ültek. és gyakran vágyott rá. de kisebb adagban óhajtott hozzájutni. kedvenc ételeikkel és italaikkal. és lesütötte a szemét. hogy a nővére sem sebezhetetlen. hogy tisztán tartsák a szobájukat. A harmadikkal visszatért a munkaasztal melletti székhez. Felállt. Így hát Julie úgy adta elő a vakmerő autós kalandot és a lövöldözést.Aha. amelyre szüksége volt. Érdekelte a Cielo Vistán kívüli világ. megengedték. Julie tizenkét éves volt.közölte.Meséljetek nekem. míg csak össze nem ért a térdük.Még mindig fogdossátok a rossz fiúkat? . hogy egészen viccesen hangzott.Thomas elpirult. hogy leírja. Szülei sohasem voltak gazdagok. nem egyszerűen szerénységből. amely a fürdőszoba ajtaja mellett állt. amennyire csak lehet. s habár Thomast maguk ápolták. de azoknak a betegeknek. Hősiesebbnek festette le Bobbyt. Julie öccse elhelyezését ellene elkövetett árulásnak tartotta. hogy maga is a része legyen. előrehajoltak. hogy segítse öccsét megbirkózni egy normális környezettel. . színesnek találta. hogy a főiskolát elvégezhesse. Apja nyolc évvel később halt meg. csak úgy együtt voltak. mint Thomasnak. fényesnek. bátorítandó őket. amit Julie mondott neki. mint szórakoztatta. . Az ételeket az intézet közös étkezdéjében szolgálták fel. Mint rendesen. de többre most már nincs helye. ami kis félretett pénzük volt. ahol az italokat és az ételeket szükséglet szerint adták. egyet Julie-nak. Erre Julie-nak épp úgy szüksége volt. akik megfelelő szellemi kapacitással rendelkeztek. ha nem lett volna az. amikor anyját megölték. Bobby levette az egyik régebbi albumot a polcról. Thomas a maga módján kemény legény volt. és pincérnőként dolgozott. de nem tűnt igazán veszélyesnek. ugyanakkor túl hangosnak. a térdük összeért. ellátásának költségei felemésztették. ami azt jelentette.

.Le a tengerhez. mint Cielo Vista.Nem is a szél.Ne menjetek még. hogy kriminológiai diplomát szerez. Az azonban boldog volt itt. hogy Thomast ismét hazavigyék. hogy azontúl velük éljen. Venni egy fagyit. A napi három képzett gondozó műszakjai többe kerültek.Szükségem van rád. .. aztán pár perc múlva Thomas így szólt: . Ők azonban rendszertelen időkben dolgoztak. és nem adta jelét. Időnként áhítozott rá. de harmadévben kicsöppent az iskoláról.. hogy elárulta az öccsét. Az alsó ajkát rágta. máskor azonban a kilátás is visszariasztotta. .. . és gondot viselni Thomasra is.Tudjuk.. . Thomasnak szüksége volt rá. Sétálni a parton. Felemelte öccse egyik vastag ujjú kezét. Amikor többé nem tudták elvégezni a munkájukat. amiből vehet egyszer egy kis házat.Talán . Röviddel az esküvőjük után. Érzek valami olyasfélét. öcskös . ahogy a kirándulás ajánlatára sógora megszorítja nővére kezét. és össze nem házasodott Bobbyval. hogy nem érdemes erőltetni az ügyet. ne higgyétek. . 16 . elvitték Cielo Vistába. Bobby éppen akkor pillantott fel az albumból. szeretnél eljönni velünk egy kicsit? Thomas és Julie még fogták egymás kezét. hogy mindig legyen a közelében valaki. . önálló életet élni. miközben a padlót nézte.Odakint rossz . mint a magas színvonalú ellátás egy olyan magánintézetben. de úgy is bírták volna anyagilag. . Tizennégy hónapig helyettesként dolgozott. Nem szólt semmit. amely keretbe foglalt egy darab tiszta kék eget. A négyszögben időről időre fehér sirályok csapongtak.Nem megyünk . hogy szeretném. hogy összerak valamicskét. .ismételte meg Thomas.Talán legközelebb . .Csak szeles egy kicsit.biztosította Bobby. . az életstílusa alig volt különb egy szatyros néniénél.felelte a nővére. Bobby és Julie egy darabig mindenféle témával próbálkoztak. s bár a Down-szindrómások bizonyos fokig képesek önálló életre.Thomas. amikor Julie így szólt: . hogy egyszer elegendő idejük és pénzük lesz. ez azonban nem csökkentette a nővérére nehezedő bűntudat terhét. ha már elmentetek volna. földimogyorón élt. . Az Álom egy része. a rosszat. és Bobby látta. hogy a külvilágban kalandozzék. A létező legkényelmesebb effajta intézmény volt. .mondta.. édesem.Csak mert én nem tudok beszélgetni. és megcsókolta rajta a bütyköket. és Julie tudta is. hideget az egész bőrömön.mondta Julie. Csendben ültek együtt. mintha Cielo Vistán kívül a levegő színtiszta méreg lett volna. de Thomasnak már semmi sem jutott eszébe. ahova odaveheti Thomast. nem nézett a szemükbe. ha sikerült volna elegendő megbízható kisegítőt találniok. .Odakint rossz.Elmehetünk csak úgy kocsikázni – mondta Julie. elhozták Thomast. Thomast nem lehetett lebeszélni erről a tériszonyos viselkedésről. Mit szólsz? Thomas idegesen nézett a legközelebbi ablakra.Nekem is terád . . még nőtt is.. egy fontos része volt. nem sokkal azt követően. de Julie ismét úgy érezte.felelte Thomas. De ma tényleg rossz.Az volt a szándéka. hogy a Dakota Investigations Dakota and Dakota lett. s míg csak meg nem ismerkedett. abban a reményben.Élvezni fogjuk.. Fizetése legnagyobb részét félretette. hogy akár csak hallja is őket. és jelentkezett a rendőrakadémiára.

mit keres. A motelszoba tágas volt. vett egy bőröndöt. megmosakodott egy benzinkút mosdójában. a világos színű bútorok nem csak úgy állnak a sötét szőnyegen. Az összhangot csak a márványos-barna szőnyeg zavarta meg.és elfelejtette az incidenst. Nem értette. hogy egy holttestet. és olyan térhatást keltettek. Mit segíthet egy ballonkabátos. A többi borotválkozó felszereléssel együtt vásárolt egy timsórudacskát is. és megnézte az ágy túlsó oldalát.márpedig nem emlékezett. olyan kísértetiesnek találta. Nem tudta bizonyosan. csak egy órával szürkület előtt hirtelen nyöszörögve. és végignézte a magánnyomozók listáit. egy újabb farmert. vagy pedig olyan régen menekült már. és újra ismét elaludt . hogy oly mozgékony lénnyé vált. Segítségre volt szüksége. Mivel hitelkártyája nem volt.az ő vére volt. hogy amikor a dolog történt. mert nem látszanak meg rajta a foltok és a használat. Lehet. hogy egy helyen sem időz majd túl sokáig.bizonyosan nem mind . Frank elnyúlt. Tudta. még egyszerűbben hátborzongató volt. és szoros csomóba kötötte őket. egypár inget. hogy kénytelen volt félrefordítani a szemét. és lelógatta a lábait az ágy mellett. Miközben a lopott Chevy meg-megbillent kissé a szél rohamai alatt a bevásárlóutcában. kivéve talán önvédelem esetét. Ha valami bizarr álom következtében tébolyultan magának esett volna . alsóneműt. Amikor felült. majd újra végignyúlt az ágyon. A szíve vadul dobogott. ébren volt. hanem úsznak felette. Készpénze bőven volt. ahol George Farris néven jelentkezett be. . Elvette a szakmai névjegyzéket az egyik éjjeliszekrényről. hogy ledolgozzon valamit a múlt éjszakai alváshátralékából. kajla karimájú kalapot viselő fickó memóriája újrafelfedezésében? Miközben a szél gyászdalokat játszott az ablakon. hogy körültekintésének alapját kemény tapasztalatok jelentették. ami lehangoló. Tekintettel a válltáskában levő pénzre. megborotválkozott. ha ezt a hatóságoktól várná. felhasználva a két általa birtokolt személyazonossági iratkészlet egyikét. Megállt egy bevásárlóutcánál. meg a két készlet okmányra.Miután Frank Pollard egy drugstore-ben vett magának egy villanyborotvát. ezt-azt. nádfonatú fotelek őszibarackszín és halványkék mintás kárpitpárnákkal. hogy előző éjjel magához tért a mellékutcában. mint ahogy a tegnap éjszakai sikátorig is elfelejtette egész korábbi életét. Emlékei peremén mindenesetre valami furcsa és különösen rosszindulatú alak derengett. tengerzöld függönyök. vagy ha valaki más karmolta volna meg. Bárhogy erőlködött is. pénzt hagyott letétben. egyet a balon. azelőttről. de érezte. ahelyett a múltjában tátongó fekete lyukat vizsgálgatta. hogy ostobaságot követne el. Az inge és a farmerja csupa vér volt. nem jutott eszébe semmi régi életéből. Arca égett. vajon valójában nem áldás-e a feledékenység. Innét egy irvine-i motelhez hajtott. azután pedig a vécébe is belenézett. látta. Úgy tűnt. Lehet. zoknikat. Amikor pillantása a tükörben találkozott a saját tekintetével. Hát akkor ki karmolta össze az arcát és a kezét? Kinek a vére volt rajta? Már ismét a fürdőszobában. s e modern korban anakronizmusnak tűnt ennek a szakmának a léte is. hogy nincsen meg benne a képesség az ölésre. A tervező a délnyugati divatot követte: volt itt meszelt fal. azonnal felébredt volna. aki többé már nem is érzi jól magát a nyugalomban. Rémülten ment vissza a hálószobába. Ez pedig azt jelenti. s egy negyediket az állán. és ízléses berendezésű. Kezein mély karmolásokból szivárgott a vörös nedv. A magánnyomozókról azonban régi Humphrey Bogart-filmek jutottak az eszébe. Semmit sem talált. hogy történhetett vele ilyesmi álmában. A televíziót bekapcsolta. Frank berakta szerzeményeit a bőröndbe. Pár órával később. tiszta. Frank a délután legnagyobb részében hátát egy csomó párnának vetve az ágyon ült. levegő után kapkodva ébredt. Ebből valamennyi . és amennyire tudott. most ezt használta a vérzés elállítására. ő pedig kellemetlen érzéssel találgatta. Maradhatott volna Laguna környékén. Más megölésének a puszta gondolatától is émelygett. hogy álmodott volna -. lehúzta magáról vérfoltos ruháit. feltételezte. a fürdőszobatükör két hosszú karmolást mutatott a jobb arcán. amelyre nyilván azért esett a választás. Megmosta az arcát és a kezét. de nem nézte. míg alszik. hogy kezei nedvesek és élénkvörösek.

Fekete vízhatlan ruhás szörfözők eveztek deszkáikkal arrafelé. hogy álmában karmolta össze magát . egy háló nekünk. hogy tisztára törölgesse a kocsit. ugyancsak vízálló öltözékben. amerre a hullámverés támadt. a szokásos szürke erezettel. ami állandó surrogó hangot okozott. Egy konyhát. hogy meg ne látta volna valaki. és esetleg egy barátságos dolgozószoba. Három ajtóval lejjebb egy húszas éveiben járó férfi és egy vele egykorú nő csomagokat rakott ki fekete Pontiacjukból. . Nem nagy hely.Julie sóhajtott: .egyik kezével a másikat. Frank belátta. mintha fafogak csattantak volna össze. ha minden vér tőle származott. hogy felébredt volna. Egy nappali. Julie végül megszólalt: . és szemügyre vette a gyűrött takarókat. igazi házi koszt a röptiben itt-ott vásárolt vacakok helyett. sem maga az ajtó nem véres. és térhetett vissza vérmocskosan világos nappal anélkül. majd vérző kézzel tér vissza. egy Thomasnak. és bámulni a panorámát . Odakint tiszta volt az ég. Ebbe időnként kemény koppanássorozat vegyült. Corona Del Mar és Laguna közt egy nyilvános strand sarkában lévő parkolóban állította le a Samurait. A terjedelmes. követhetett el egy gyilkosságot. de szeretnék egy nagy konyhát. hogy sem a keret. hogy ne verjen oda a permet. Ez volt Az Álom további része: egy lakóhely a tenger mellett és .Frank tiszta ruhát húzott. Ha délután eltávozik.és ezt hármasban. gumiszőnyegen sem. amelyet a szél el-elragadott róluk. és termoszokból forró italokat és dobozos sört ittak. s olyan hangot adtak. amelyben az ember ellehet. . hogy nem jöhetett ki. 17 Bobby a Cielo Vista Intézettől délre. Julie-val a part mentén sétáltak. Már újra a szobájában. akinek hegyes körmei voltak. . A tenger márványos kék és zöld volt.egyébként szerény életmód mellett . Egyébként. homokos talajon. . világosabbnak és sokkal színesebbnek tűnt azonban ott. ameddig tetszik. ilyesféle kilátással.anélkül.bármiféle . tetejükön habsapkával. míg csak rá nem bukkantak egy alacsony dombtetőre. nem látott véres rongyot vagy törlőkendőt.Ilyen hely. s nem volt a csomagtartóban lévő piszkos. akkor legnagyobbrészt inge és farmerje elejére folyt. Mások.Étkezőre egyáltalán nincs szükségünk. nem lett volna annyi lélekjelenléte. Amikor kinyitotta az ajtót. A motel pálmafáit hűvös szél reszkettette. az ágyhoz lépett.elegendő anyagi biztonság. Előre tartott attól. Leültek a merev fűbe. amely foltokban nőtt a sós. könyvek.Zene. A nap túl hideg volt a napozáshoz. Karmazsinpiros pöttyök voltak rajtuk. amit esetleg a Chevyben talál majd. Egy másik házaspár meg a középiskolás korú lányuk a fedett járdán nyilvánvalóan a motel vendéglője felé igyekezett. de azért még nem óriási bukóhullámok rendezett sorokban haladtak a partszegély felé. lenyugvó nap fénye. Természetesen. Bobby és Julie dél felé sétált. amely elég távol feküdt a víztől. Az övéi csorbák voltak. és felkapta a kocsikulcsokat az öltözőasztalkáról. hogy még egyszer meglovagolják a habokat. látta. de korántsem voltak úgy átitatva. aztán mindkettővel az arcát . ülni a tornácon. egy csomó nagy hűtőtáskát ültek körül.támadásra itt került volna sor. és a napsütötte motelt. őt olyasvalaki karmolta össze. és átderengett rajta a kövér. Még mindig nem tudta azonban elhinni. és tövig lerágta őket. és a szörfösöktől eltekintve a strand néptelen volt. A kocsi belsejében sem talált vért. mielőtt ágyba bújik. ahol hullámokat vetett. A hullámvölgyekben a víz sötétebbnek látszott.Persze. ahogy a pálmalevelek vastag tövisei találkoztak. Akárhogyan történt is.Nem is kell nagynak lennie. hogy húsz évvel korábban nyugalomba vonulhassanak. Állt a nyitott csomagtartó mellett. körben könyvekkel. A szobája előtti betonjárdán sem látszottak vércseppek. mintha a . a lenyugvó nap fényesen ragyogott. mielőtt bealkonyul. meg a körülötte lévő parkolót nézte. .

és Julie-t hozzá vonzotta -. hogy kinn legyen a világban. azután. Ebben biztos vagyok. az érzésre. hogy végül mindenkire elkerülhetetlenül ráborul a végtelen éjszaka. hogy a mennyország is. Éppúgy. Julie a messzi horizont felé nézett. s most is őrizte az asszony különleges illatát. ami Bobbyt Julie-hoz .Úgy is lesz . Képtelenek voltak akár egy percet is elvesztegetni egy szupermarket pénztára előtt várakozva. . Sem Bobby. A nap elérte a szemhatárt.a Chanel No. hogy eladhassuk. amely reggel.Az egyik dolog. Kelet felől az éj fala magasodott a világ felé. hogy megigazítsa a párnákat. és elragadja tőle Julie-t. vagy maga köré rendezze a takarókat. A mi óránk még hosszú-hosszú évekig nem jön el. A levegő határozottan lehűlt. hanem erős-elszántságukban. és a világért sem szenvedtek volna órákat buta vagy unalmas emberek társaságában. sem Julie nem volt búvalbélelt alak. ha szembesíthetjük azzal. a déli partvidék már túl drága lesz. sőt lehet. aztán vérvörössé vált. amelyek az alkony közeledtével megszöktek egy temetőből. egy nyugodt partszakaszon. hogy egy újabb világ vár az emberre. és él. és kezdett beleolvadni. hogyan élvezzék az életet. a politikusok fecsegése. tudták. Lehet. ami valójában semmit sem jelent.Mire kiépítjük az ügynökséget akkorára. A ruhátlanság zavarba hozta Candyt. minden alkalommagi boldogan merült újra álomba. még ha nem volt is körüle senki. 5-ből . vagy ezer más dolog. Ha az emberek többsége be tudná csapni magát a halállal kapcsolatban. ami jön.mondta Bobby. Időnként félig felébredt szendergéséből. semhogy meztelenül vagy akár alsóruhában aludjék. .és kefekészlet mellett. mintha holnapok végtelen sora állna előtte. De egy kis háznál a tenger mellett boldog lenne. Miközben gesztenyeszín hajába belekapott a szél. hogy módjuk legyen sokáig élni egymás mellett saját derűs kis véd. amely a legtöbb ember számára védelmet jelent az elgondolhatatlannal szemben. hogy megtalálják a lehetőségét. mint halvány szellemek. De Santa Barbarától északra is szép. hogy mindketten tudatában voltak az élet rövidségének. ilyenkor a parfüm illata. számítani azonban nem lehet rá. Még találunk helyet délen. .biztosította Bobby. az ezüst fésű.Thomast az emberek ijesztik el attól. hogy az élet túl rövid. amelyet a fésülködőasztalon tartott. hogy kiélvezzük. 18 Candy egész nap az elülső hálószobában aludt. mint bárki más. Bobby a válla fölött hátranézett a tölcsérekre. s mert túl szemérmes volt. így aztán minden lélegzetvétel anyjára emlékeztette ebben a szobában. de a legtöbb ember igyekszik kiverni ezt a fejéből. hogy nem pazarolják életüket értelmetlen cselekedetek összevisszaságára. amelyet mézarany fénnyel öntött le a ráereszkedő nap.egy fehér. mivel alig talált magának elég nagy pizsamát. ahol kevés az ember. ellenkezőleg. Természetesen mindenki tudja. elringatta. egy teleregény cselekménye. Bobby azonban emlékezett az előérzetére. Tudatosságuk nem szorongásban vagy depresszióban fejeződött ki.Ez hosszú part . Az önámítás ez esetben áldást jelent. Mögöttük a fű és a nagyra nőtt gaz suhogott a szélben. hogy szeretkeztek. még ha nem tudták is megvásárolni maguknak a halhatatlanság törékeny illúzióját. Nem fogunk örökké élni. Melegítőnadrágban és pólóban aludt. számítani csak sötétségre lehet. csipkeszegélyű zsebkendőre. viszont még fiatalok vagyunk. hogy valami rosszindulatú leselkedik odakint a széltépázta világban. az ágyban kerítette hatalmába. s így is tettek. mintha csak altató lett volna. Az aranyló fény színe gyorsan naranccsá.és dacszövetségükben. a túl sok ember. és egyik karjával átölelte. és lesz időnk. . . Hetente kétszer-háromszor óvatosan néhány csöppnyit cseppentett anyja kedvenc parfümjéből . amely egykor anyjáé volt. nem foglalkoztatná őket olyan szenvedélyesen egy futballmeccs kimenetele. amelyek a tengerpart és a parkoló közti lejtőn a levegőben örvénylettek.

Némelyiknek zöld szeme volt. amelyek a két ablakon függtek. mindenesetre . Tizenegy közülük fekete színű. Vizeléshez leült a vécékagylóra. de ez az emlék nem volt olyan intenzív. Candy húgai. ha a legutóbbi adat azóta el nem avult. egy teknőchéj színű. az egyik zöld volt. mint az anyjáé. amelyet egy pár kis mosdókendőből varrt. Felfelé bámult. Még röviddel naplemente előtt tökéletesen felébredt. A tapétát. s valamennyien nagy figyelmet szenteltek Candynek. csaknem fehér szőke haját. annál jobb. akit az éjjel megölt. de kevés jutott át belőle a rózsamintás rolókon és rózsaszínű függönyökön.vagy dohánybarna. Miközben zuhanyozott és a lába közét szappanozta. Az ágy. mosdókesztyűt húzott. nehogy valamelyikük lábára vagy farkára lépjen. hogy szája éppoly finom vonalú volt. a függönyöket és a szőnyegeket rózsabimbók díszítették. Amikor megtörülközött és felöltözött . Kis idő múltán felgyújtotta az olvasólámpát és körülnézett a kényelmes. egy abesszin macska. Miközben levetkőzött. és enyhe rosszulléttel töltötte el. az ágytakarót. Büszke volt hatalmas vállaira és karjaira. jobbra a nővére szobája. és a kopott futószőnyeg is alig tompította léptei zaját. hogy szeretett anyja ott ül a hintaszékében. amelyek mostanra mindörökre elszálltak. minél sötétebbek voltak. látogatásuk teljes csendben zajlott le. de tudta. Az elé állt. Finom léptek zaja figyelmeztette a macskák közeledésére. nehezen kideríthető családfával. Fény csak a mosdó feletti polcba épített neoncsövekből jött. de nemi szervének puszta megpillantása is a szennyesség érzésével. legfelső lépcsőfokra. meg is állt kevéssel a lépcső előtt. kettő óaranyszínű. Tőle balra helyezkedett el a lépcsőfeljáró. a rolókat. másoknak kék. de anyjáénak szépsége és nemessége nélkül. mint a rózsa levele. élete legszebb éveire. egy farkatlan man-szigeti.vonakodva hagyta el anyja egykori szobájának megbízható menedékét. annak ellenére. az öltözködőasztal és a fiókos szekrény sötét mahagóniból készült. a lábikrája köré csavarták a farkukat. a fiúra és az asszonyra. Néhányszor. és az emeleti előteret csak halványan világították meg a gyenge villanykörték. Örökölte tőle fakó.Az egész hosszú csütörtök délutánon éles téli napsütés töltötte be a kinti világot. Egy pillanatig elnézte az arcát a tükörben. A hintaszék karfáira két kötött kendőt terítettek. Candy arcát csupa kemény sík és erős vonás építette fel. egy máltai. hogy ne kelljen megérintenie magát. bezárta az ajtót. széles mellkasára és izmos lábaira. . jó néhány csokoládé. Már leszállt az éj. a saját régi szobája és a másik fürdőszoba. hogy ott van. amelyek foglalatát a mennyezeten szürke por lepte. Volt köztük két angóra. Megpróbálta felidézni vérük ízét. hogy a zár tart.jóllehet anyja szobáját makulátlanul és jó állapotban őrizte meg-semmiféle indítéka nem volt. hogy a ház többi részét is alaposan ki kéne takarítani. Nem látta. és őt nézi. Az állatok nyüzsögtek körülötte. sötétszürke kordnadrágot és fekete inget húzott .az otthonteremtés iránt. és egy darabig feje alatt összekulcsolt kezekkel feküdt. a másik olyan színű. és az övére hasonlított tengerkék szeme is. csak az öltözőasztalka tükrének gyöngyszürke derengését és az éjjeliszekrényen álló fényképek ezüst keretén megcsillanó fényeket látta. a mennyezetes ágy fölé ívelő mennyezet alja felé. esetleg szénszürke. aztán a lányra gondolt. Violet és Verbina főleg a sötét színű macskákat kedvelték. Álomittasan és a zsebkendőre frissen cseppentett parfümtől mámorosan könnyen el tudta képzelni. Huszonhatan voltak. mögötte nem égett lámpa. némelyiknek sárga. és csak egy fehér. A tölgyfa padló nyikorgott. Húgai sem igen mutattak érdeklődést vagy tehetséget . mint a szirmok. Egyikük sem dorombolt vagy nyávogott. Biztonságban érezte magát. Candy a szomszédos fürdőszobába ment. ha majd felérnek a fenti. Egy ideig anyjára gondolt. de a legtöbb korcs volt. hiszen mintha anyja arcába nézett volna. a lábához dörgölődztek.sportzoknit. amikor felébredt és az árnyakra hunyorgott. Tetszett magának. mint az övé. hogy időt vagy pénzt fordítson a ház többi részére. egyeseknek ezüstszürke. nem nézett magára. edzőcipőt. s így keze bőre nem kellett hogy érintse az alanti gonosz húst. és hiányzott róluk a kristályfityegők fele is. Néha gondolt arra. majd meggyőződött róla. talán még néhány új szőnyegre és egy festetésre is ideje volna áldozni. meghitt szobában. és képzeletében fel tudta idézni a szövet rózsabimbós mintájának eleven képét. hiszen a kicsi felső ablakot már régen bemázolta fekete festékkel. és már körülötte nyüzsögtek.

Ha az illem egy bizonyos fokát nem követelte volna meg a jelenléte. beszélt. lefelé hömpölyögtek. pólót. A dolgozószobából. Más férfi ruganyosnak és erotikusnak láthatta őket. Violet majdnem olyan hallgatag volt. Violet Verbina körmeit reszelgette. túl karcsúak. nem volt alkalmas. igazságtalanul ítélte meg őket. fedetlen végtagokkal jártak. rövid sortot vagy harisnyanadrágot viseltek. mintha a körömholdról. mint a napot ritkán látó teremtmények . csak annyit. Átment a sötét. körülöttük s az ölükben macskákkal. Violet és Verbina a konyhában volt. mint a macskáiké.Candy nem rajongott különösebben a macskákért. mintha maguk is macskák lettek volna. majd tovább. mert a húgaié voltak. mint a nővére. ahol a macskák kényelmesen lefekhetnek. csakhogy ebben a pillanatban nyilvánvalóan nem volt semmi mondanivalója. esetleg pusztán nem akar. megfeszítették hajlékony testüket. és úgy érezte. A macskák alig egy perc alatt eleget tettek küldetésüknek. keblük telten ringott. Egyforma volt finom szemöldökük. és mezítláb. folyamatosan a külsejüket ápolták. egyforma hibátlan és ránctalan a bőrük. Csapkodtak a farkukkal. A vacok azonban tulajdonképpen Violeté és Verbináé volt. Candy a hűtőszekrénynél állt. Bőrük tejfehér volt. Egyforma szőke volt a hajuk. vagy gorombán beszélt volna velük. de ekkorra a macskák már nem voltak ott. nem azért. Anyjuk robusztus alkat volt. vagy magáról a köröm ívéről leolvashatták volna az élet éraelmét. mivel ő zárva tartotta az ottani ajtókat. vagy csak vele elfogódott. és mindketten olyan figyelmesen meredtek rá. hiszen anyja a halálos ágyán figyelmeztette. ha kellett. A férfi lement a lenti hallba. amit semmiképpen sem tehetett meg. Amikor Candy a helyiségbe lépett. megosztozott velük a házon. mint most is. és dohos illatú nappalin. ahogyan ez egy igazi családban történt volna. az alkuk. a nővérek meztelenül csámborogtak volna a házban. törmelék csikorgott a cipői alatt. természetellenesen hajlékonyak és fürgék. hogy gondoskodjék Verbináról és Violetről. gondolta. hanem mert valamiképpen jóformán Verbina és Violet meghosszabbítását jelentették. és Candy néha csodálkozott.volt állandóan hűvös.az ikrek négy évvel voltak fiatalabbak nála -. s így időről időre órákat üldögélhettek a macskáik közt. amely rúzs nélkül is piros volt. de ő. és védelmezze őket. mióta egyre kevesebbszer hagyták el a házat. Csak anyjuk szobájában . Verbina az eltelt húsz évben egyetlen szót sem szólt Candy füle hallatára . és szinte egyszerre elfordultak tőle. Télen erősen befűtötték a házat. a takarókon ültek. Mivel Candyt áldásos módon hidegen hagyta a szex. befordultak. hogy vajon nem is tud beszélni. Egyikük sem nézett fel. magas pofacsontjuk. . túl sápadtak. aztán szinte egyetlen állatként a lépcsőlejáróhoz. hogyan származhatott ilyen életerős nőtől ez a halovány páros. mint a táncosok lábait és az akrobaták karjait. és felborzolták a bundájukat. mintha megüti a húgait. ekképpen semleges maradt. majdnem törékenyek.csakugyan ritkán melengette őket. hogy még ne figyelmeztesse őket: vegyenek fel még valamit. finoman ívelt lyukú egyenes orruk. Szokásuk szerint a lehető legkevesebb ruhát viselték. hiszen a macskák által már üdvözölték őt. sőt még apró fogaik is. Apró kezüket gondosan manikűrözték. hogy felmérje a vonzerejüket.most Candy lakott benne . Más férfi valami különös módon vonzónak találhatta volna a lányokat. Mire Candy az első lépcsőfokhoz ért. hogy ne utálja őket. Candy megpróbálta szeretni a húgait. Amikor átment a gyéren világított étkezőn. az ugyanaz lett volna. és legtöbbször. amint Verbina halvány jobb keze fölé hajoltak. ahol a polcokat az anyja által olyannyira kedvelt érzelmes romantikus regények töltötték meg. Az ikrek hat rétegben pamuttakarókat halmoztak fel a téres konyha egyik sarkában. Candy azonban nem tudta bizonyosan. Egypetéjű ikrek lévén semmiben sem különböztek. de ezeket eltűrte. de hiába. s figyelte őket. de nem úgy. számára azonban túl vékonynak tűntek a tagjaik. Ha bántotta volna őket. Candy számára azonban ujjaik túlságosan hosszúak voltak.. Violet lustán reszelgette Verbina hüvelykujjának körmét. ugyanolyan porcelánkék szemmel nézték a világot. markáns arcvonásokkal és pirospozsgás arcszínnel. Anyja kedvéért képes volt rá. kiérzett a penész szaga. már a lépcsőfordulóban voltak. hogy legyen egy nagy hely. amelyek úgy fehérlettek. Túl vékonyak. és eltűntek a szeme elől.

de mióta anyja meghalt. Kenyeret vett elő az egyik szekrényből.Odakint . Ő viszont megölte Samanthát. . hogy ott van. amely eddig az ikrek körül heverészett.Láttad őt? . A macskák hangtalanul rajzottak körülötte. mint az előbbi. . csaknem suttogott. Valamelyest a vérre emlékeztette az íze.Az eugéniasövénytől figyelte a házat. ment. Az asztal. . . Candy behunyta a szemét. aztán elmegy. a nagy konyhaajtó alján lévő macskaajtóhoz. szemét lehunyta. vagy egy kicsit meleg.A mi szegény kis cicánkat. Kinyújtotta másik karcsú kezét is. és egy negyed gallon tejet. se a macskák nem rezzentek meg a szék csattanására és Candy felcsattanó hangjára. és ikertestvére ujjain dolgozott. hogy a lány beszélt. és vádlóan néztek Candyre.Nem próbáltad megállítani. mintha tudták volna. amit mondott. Egy vagy két percig marad. Rendszerint nem egyszerűen egy csapatnyi macskának látszottak. és nagyot húzott a tejből. így nővére azon is gondosan megreszelgethette a körmöket. hogy leselkedett. mint amikor egy sárgaréz gongot megütnek egy kalapáccsal. mint ő maga. mielőtt elment volna? . és a zsír.Miért nem ébresztettetek fel? . jobban hasonlított volna rá. aki még mindig fekvő nővére mellett ült a földön. Candy nem tudta a macskák nevét. hirtelen felugrott. Sárgásfehér színük a szegélyeknél és a sarkokban szürkésfehérbe ment át. . és rendben kivonult. Candy nem festette be őket. közönyösen hevertek. aztán a három szó jelentése úgy visszhangzott át bensőjén.Itt volt? A házban? Se Verbina.Nem volt itt sokáig.mondta Violet. A férfi lesütötte a szemét.Candy támadást intézett a hűtőszekrény ellen. amely egységes egészként mozgott.és gőzfogta kretonfüggönyök is petyhüdten lógtak. Samanthát. és egy vékony barackszín harisnyanadrág volt rajta. ráfeküdtek. mint elrejtette női hasadékát. Az elnyűtt margarétamintás tapéta néhány helyen mállott is a szegélyek mentén. többet törődve az illendőséggel. a székek. egy csomag ementáli sajtot. Violet és Verbina nem akarta. kivett egy nagydarab konzervsonkát. Verbina most a hátán feküdt.mondta Violet. jóllehet hangot nem adott ki. Álmatagon. ajka pedig mintha magában beszélt volna. Candy elkészített és megevett két vastag sonkás-sajtos szendvicset. mozgott. . hogy feldöntötte a székét. Az idő múltával a festék is pattogzott róluk. habár nem volt olyan kellemesen csípős. Nem nagyon.Tudtam. ha szobahőmérsékletű. Candy először jobban meglepődött a tényen. Hangja mély volt. . Nyilván eljött az ideje. és láthatólag egységes gondolatok vezérelték. Jobban szerette volna. . és leült egy csővázas székre az idő megsárgította asztal mellé. A járda végénél lévő egyik kőoszlophoz verte a fejét. és az asztalon lévő morzsákat kezdte vizsgálgatni.Egy kicsit. Soha sincs itt sokáig.Mikor? . Csak egy póló. és Candy belátott sima combjai közé.Bántották? . . Fél. hogy elvégezzék a dolgukat.Kicsodát? .Frankie itt volt . mint azon. . A huszonhat macska. .Megölte Samanthát. Candy kinézett az ablakok mögötti éjszakába. mustárt. . A tejet egyenesen a papírdobozból kortyolgatta.Ámbár a macskák utána mentek. hanem különálló lénynek. savanyúságot. Hosszú lábát szétterpesztette. de hangja semmivel sem volt kevésbé megnyerő. Olyan hirtelen állt fel.Hogyan tehettem volna? Violet most ingerültnek tűnt. hogy az egész ház homokosládák szagával legyen tele.Négy óra tájban. ha nem hűtötték volna le. a szekrények valaha fényes fehérek voltak. feje egy párnán nyugodott. A macskák pár perc múlva visszatértek. . amely inkább kiemelte.

és hallgatásba burkolódzott. mint az előbb. szeme világosabbnak tűnt. hanem be akar surranni a fejébe is. Candy összerázkódott: . Fejét Verbina mellére fektette. hogy azt tedd vele. ami besurrant Eddy repertoárjába. szvingbeütéssel. mint törött csontok és szétroncsolt zsigerek együttese.mondta dühösen Candy. hogy ott finoman az agyára telepedjék. hogy üsd és tépd. . Azt akarom. . úgyhogy jól szórakoztak. hogy megnézze. amely azonban rövid idő alatt hurrikánná nő. úgy. Ezzel együtt a düh olyan érzés volt. a láthatatlan égre és Isten udvarának arra a pontjára nézett.Azt akarom. istenigazából. elfordította arcát bátyjától. meztelen lábukat egymásba fonták. hogy megölje Franket. hogy megbánja. amit ő tett Samanthával. és a korai hatvanas évekből is. Elfordult a húgaitól és a macskáktól. s végül így szólt: . míg csak ki nem folyik az agyveleje. intézd el.. de inkább magának és keze ökölbe szorult. jeges halványkéknek.Violet végül felnézett nővére kezéről. Néha . nem volt szabad elvesztenie az önuralmát. Düh ébredt benne.Frank itt volt . amikor bántotta Samanthát. semhogy ellen tudna állni neki. egy darabig elfordítaná tőle az arcát. de egy-egy dallamot az ötvenes. hogy a fivére iránti haragja őrjöngő dühvé fokozódjék. valaki mást ölne meg. Nem veszítem el az önuralmamat. hogy szétverd a fejét. és tagadná. amíg már nem egyéb. nemcsak a füleit veszi célba. Violet továbbra is szelíden beszélt. akár egy kis szélörvény messze kinn a tengeren. mit csinált vele? Hogy vagytok képesek egy macska megbosszulásával törődni. . és nem akadna rá Frankre. A zenét Eddie Day szolgáltatta.Azt akarom. Verbina nővére selymes haját simogatta. hogy vájd ki a szemét. Nem emlékeztek. Ha azonban Candy hagyná. A macskák visszatértek. hanem valami kezdeti rock and roll. Anyja a Mennyországban szégyellné magát miatta. hanem azért.Vigyázok.Azt akarom. az ikrekhez bújtak. . ahogyan ő a macskánkat. de a szavai beledöftek Candybe.. Ez nem bigband-zene volt. nem a bátyánk többé . mert a vágya túl nagy volna.amikor. amely befogadta őket. hogy intézd el. rumbázhattak a „La Bambára”. hogy valaha is a világra hozta. Azt akarom. hogy a bátyánk..Az után. ahol megölte Samanthát. azt akarom. ahol anyja tartózkodott. . mint a köd. Szvingelhettek a „Dream Lover”-féle számokra. Azt akarom. amelynek nem merte átadni magát. Bánom is én.a lány hangjában a szokásosnál több érzelem volt. amikor hét hosszú év után sem bűnhődött meg anyánkért? Violet fájdalmasan nézett. és csacsacsázhattak bármelyik diszkó-tinglitanglira. félig mellette feküdt. úgy tűnt. Violet félig nővérén. Candy a plafonra. törd föl a koponyáját. vagy a pilaszternél. amit tett. amit a macskáddal tett. aki hajlékony hangján kortárs számokat énekelt. maradt-e valamilyen nyoma Franknek az eugéniasövénynél. nem én. . mint most is . Egy dühroham megöntözné sötét vágyainak vetését. hogy eltaposd.mondta Candy hangosan. ha egyszer a-kezem közé kapom. hogy szétzúzd.Persze. és halála jótétemény volna a többiek számára. Félig kiemelkedve transzszerű állapotából. de nem azért. megölöm.. Anyja megengedné. A macskák elhömpölyögtek Verbina fekvő alakja mellől. és ahol csak egy meleg zugra találtak. Candy. 19 Bobby és Julie Ozzie-nél vacsorázott Orange-ban. aztán átmentek a szomszédos bárba. mert Frank elárulta a családot. amit anyánk ellen követett el.

.Lehet. amikor a legszebb dologról beszélünk? . hogy egy időre irodai munkára kellene szorítkoznod. helycsere kéz a kézben. Bobby belekortyolt a sörébe. Bedöntés. miért. mióta.Nem szeretnéd most kezedbe kaparintani azt a gólyát? . hogy gazdag legyek.. mint négyezer készült belőle.Ne viccelj.Mert rossz érzésem van.veszünk egyet és megvesszük a Wurlitzer 950-est is.Számodra nem én vagyok a legszebb? . Azt hiszem.Természetesen. nekem azonban rossz érzésem van.A Rockola csinált néhány szép dobozt . különösen szvinget. vagy a 700-as is. Julie és Bobby sört kortyolgatott a táncparkett szélénél álló asztalnál. hogy legyen egy Wurlitzer 950-esem felelte Julie. te úgy érzed.főleg arról beszéltek. valahányszor meglátogatták Thomast Cielo Vistában. de azért mégsem a 950-esek. . Mi más? . .Szórod majd a pénzünket. kidobás. aztán így szólt: .A 950-es modellt . . .Te a pennyket számolgatod. hogyan rendezzék be a tengerparti bungalót.felelte az asszony -. . de valami motoszkál a fejedben. Semmi sem szabadította fel ilyen tökéletesen. .Ez kedves tőled . .Nos..kérdezte az asszony. abban egyetértettek. . és megettem karácsonyi vacsorán.Izgatott. hogy minden egyebet kiverjen a fejéből . . hogy minden rendben lesz. és sokáig boldogan élünk majd a tengerparton.. aki nem hagyja. Bobby.A legszebb dolog a Wurlitzer 950-es? . de ma este jobban érzem magam.. Bobby mosolya megfakult.ismerte el Julie . . Mr. hogy megengedhetnek maguknak két dolgot a szvingkorszakból: talán egy bronz és márvány szecessziós vitrint EmileJacques Ruhlmanntól. de én még akarom a 950-est is.Neked. s végül már komor volt a tekintete.Igen. Azt hiszem.még a bűntudatot és a szomorúságot is. Nem tudom. . Mindenféléről beszéltek. a táncnak azonban megvolt a hatalma ahhoz.Arra születtem. korábban vonulunk vissza. aztán vissza alaphelyzetbe.Nekem te csak egy nehéz ember vagy. eljutunk oda. Amíg Julie beszélt.És mit szólsz egy Seeburghoz? Egy Packard Plamorhoz? Na jó. A zene rabságában. élvezve a játékot. Szökellő gazellákkal az elülső lemezen. . ahova el akarunk jutni.kérdezte Bobby.Semmi.Boldog vagy? . Sanyaró Vendel? . . Derűlátó? Bobby még mindig komoran nézett maga elé. . . Hitler vétke. Bobby is szeretett táncolni. Habár nem szándékoztak vagyonokat költeni a bútorzatra.Ha lehetett. és nem Rockefellerékhez kézbesített.mondta Julie.kérdezte Bobby.Számomra te vagy a legszebb. A Wurlitzer átállt haditermelésre. és ez nemcsak a sör. az ütemet betartva.Évekkel ezelőtt elkaptam. .Kevesebb. Az valami pompás volt. távol maradni a tűzvonaltól. Pompás volt.kérdezte Bobby és . Thomast kivéve. mint egy részeg matróz. Az 500-as is szép. helycsere. .lesüllyesztette szempilláit.Nem is olyan drágák. . újra bedöntés. Mialatt a zenészek szünetet tartottak. hogy örömmel töltse meg a szívét.Miért? . . összesimulás. a táncfigurákra összpontosítva képes volt rá. ha egyszer megvásárolják. megfőztem. és feltétlenül egy Wurlitzert. megpróbáltad elrejteni. . s végül Az Álomnál köttek ki . mint nem is tudom. Hát egy Rockolához? . . Julie szívesen ment utána táncolni. Egy kicsit egész nap furcsa voltál. A gólya összezavarodott. Buborékcsövekkel. A zene megnyugtatta az embert. mint a 950-es.Mi van veled. de még most is szívesebben volnék Rockefeller. és hogy elzsongítsa megsebzett részeit.

egyik kezében fésűt. A ház azonban ennek az egy fénynek az ellenére is elhagyatottnak tűnt. pár korlátoszlopa törött volt. hogy egy darabon olyan forró. ahol Frank állt. ahol Frank elkergette a macskákat. és a résen át a ház felé nézett. Félt a nővéreitől is. Tőle balra a kétsávos aszfaltút néhány mérföldnyire felkanyarodott a dombok közé. óvatosan. látszott a meztelen fa. Candy a magas sövény mentén haladt. a főlépcső fokai csáléra álltak. keresve a helyet.Hol a test? . mintha sötét színű csont villanna ki. mint egy albínó bőre. vagy olyan átlátszó volt. Candy csalódottan hagyta.Na. még az ő kivételes tehetsége sem volt képes megragadni bátyja áhított auráját. amit ő sem értett.. De gyakran visszalopakodott. sok helyütt. a maradék festék pedig vagy pergett. Candy még mindig biztos volt benne. oldalt. visszalépdelt a növény mentén. amelyek annál fösvényebben kimért telkeken álltak. már magasabbak lettek volna a háznál. és volt is rá oka. mind sűrűbben rajzottak a fények .Itt . és letörött az ereszről. Ahogy a táj nyugat felé lejtett. Meghalt. mintha tíz szoba helyett tizennyolc vagy húsz lett volna benne. Felemelte két nagy kezét. a konyhába. Semmi. . hogy a széltépázta levelek a tenyeréhez csapódjanak. ahol Samantha elpusztult. Candy még az alacsonyan járó holdsarló gyér fényénél is látta. Kinyitotta a derékig érő kovácsoltvas ajtót a két oszlop közt. miért tér vissza állandóan. mintha részesíthették volna bátyja kurta itt-tartózkodásának valamiféle fizikai emlékében. meglepve elnézett és így szólt: . a maradékot pedig a sötétség rejtette el Candy szeme elől. mint a Pollard-birtok. túl sok idő telt el. pihenő macskákra mutatva: . Az elülső ablakok sötétek voltak. hogy megégeti a kezét. A kétholdnyi telek három oldala körül hét láb magas falat képeztek a sűrű eugéniák. a körülötte kuporgó és terpeszkedő. a sötét. Fenn és lenn mind a négy oldalán megtapogatta az oszlopot.Hogy el foglak veszíteni. Candy megpróbált Frank fejével gondolkodni. aztán a másik kapuoszlopnál. Az egyik viktoriánus faragvány meghajolt. hideg tenger. hogy a házat ki kéne festeni. a konyhaablakot sárga világosság töltötte ki.Micsoda? . . úgyhogy kénytelen volt távol maradni. és az emlékektől is.felelte Violet és mindkét kezével széles mozdulatot tett. s hagyta. csak azt próbáld meg! 20 A szél láthatatlan karmesteri pálcájával suttogó hangok kórusát vezényelte az élősövényben. ahol a fény átszüremkedett a zsíros kretonfüggönyökön. Szétválasztotta az ágakat. amíg úgy érezte. . majd megállt előbb az egyik. hogy az ágak összecsapódjanak. a másikban kefét tartott. Frank félt Candytól. megtorpanjanak: az a fal az éjszakai ég volt. és kilépett a megyei út kavicsos peremére. s a csípős éjszakából ismét belépett a fullasztóan meleg házba.kérdezte Candy. házak előtt haladt el. minél közelebb estek a tengerhez. hátrafelé. elérte a helyet. Jobbra meredeken lejtett a távoli part irányába. megsüllyedt járdán. Végigsietett a töredezett. ahol a húgai a takarókon ültek a macskasarokban. hogy megtalálja a helyet.Mondtam. S bár türelmesen végigvizsgálta a durva kövek felületét és a malterrétegeket. míg aztán a városban már csak tizedakkorák voltak. mély. talán olyasvalamit. és nővére lenszőke hajával foglalatoskodott. amelyeket a ház tartogatott a számára.Hol van Samantha? . mintha csak falba ütköztek volna. A szél mostanra bár már felszárította a kőre fröccsent vért. Violet félrebillentette a fejét. Verbina Violet mögött ült.hogy aztán néhány mérföldnyire. amely éjjel nagyobbat mutatott valóságos méreténél. és szétverte Samantha fejét. elképzelni. s ha Candy minden évben párszor motoros ollóval le nem vágja a tetejüket. keresett valamit. A tornác teteje megsüllyedt. mintha arra számított volna.

Candy felvette. a leghalványabb zajt is elhozta volna. s egy pillanattal később Verbina nyelve is végigfutott a szája szélén. most is egy részünket alkotja . megmarad bennünk. olyan nagyon. akár a macskák. A festetlen padlódeszkákon kis csontdarabok és csigolyák hevertek szanaszét. . mindig megtalálta őket. a húga azonban nem őrizte addig. mint annak előtte.. míg ő felébredt. mintha az ízre emlékeznék. hirtelen teljesen elállt. ott. Mégis. az övétől tökéletesen különböző faj egyedei lennének. hogy korábban felébressze. . de ennek végtelenül nehezebb volt ellenszegülni.Verbina örök hallgatásba burkolódzott . mintha az ikrek egy. így aztán nem is kérdőjelezte meg helyességét. akinek utoljára a kezében volt. de a húga volt.arcuk és tekintetük semmit sem árult el gondolataikból. de a szokásosnál álmatagabb.Mind! . hogy elpusztítsa. mindig. Tisztára csipkedték. kifürkészhetetlenek voltak. . . Candy ettől tartott. mint ellenállni a nők igézetének és egyéb bűnöknek. hogy megegyék az elpusztultat. úgyhogy Candy hasznát vehette volna. ahogy az ő sok képessége is anyja nagyszerű öröksége volt -. az éjszaka azonban néma volt. Erősebbek és tisztábbak és mindig együtt maradunk. hová mentek. Hét év óra folyamatosan. ahogyan feltámad benne a vágy.kérdezte Candy. hiszen csak ritkán tudta megfejteni viselkedésüket.Melyik az? . A szél. hogy vajon nővérei részt vettek-e a torban. A félig összetört koponya a legfölső lépcsőfokon hevert. védelmeznie kellett őket. hogy a maradványok megérintése felszikráztat benne egy látomást. Candy megtalálta Samantha farkának egy darabját.. suttogott... középre tették a hullát. és Candy remélte. Candy időnként úgy érezte. A tornácnak csak két oldala volt nyitott.. . Vágy. és kilépett a hátsó tornácra.. Érezte. ahol az épület falai találkoztak.. Candy egy tárgy megérintése után rendszerint látta maga előtt a személyt. Verbináé és Violeté. A hűvös levegő nagy távolságból.Egyik cicánk sem hagy el bennünket igazán. Egy része. Valahányszor elpusztult valamelyik macska. gondoskodnia kellett róluk. a szél kiszárította . nedves ajkai csillogtak. és nem bánthatta a húgait.éppúgy. Hangja mély volt. mindörökre.mondta Violet. . Gyűlölte Franket. hogy egy szót szóltak volna. amelyet az éjszakai szél sodort ide. amiért nem őrizte meg a testet a számára. kényszerítették az élőket. Nem merte hagyni.mondta Candy. Ha pedig rájuk nézett . mert már tudta a választ. Candy nem kérdezte meg. amely késő délután óta megcsendesedett. az ikrek a falka többi részét körbeültették. Szerette volna összetörni Violet csontjait. Tudta. akik letették a tárgyat. s végül undorral dobta el az összeroncsolt koponyát. mint valami furcsa formájú dobókockák.. Samantha törött koponyájáról az utolsó darabig lecsipkedtek minden húst. nem jött. Az állatok fele olyan moccanatlan volt. hogy nem tudta elviselni a gondolatot: elszalasztott egy lehetőséget. legszívesebben megütötte volna Violetet. Violet a szája sarkát nyalogatta. Candy agyát nem Frank képe töltötte meg.akár egy régi korból származó ásatag lelet része is lehetett volna. ugyanígy a tartalmát is kiürítették. hogy kivirágozzék benne. simára nyalták. és pár szőrcsomót. hanem a többi macskáé.Samantha most is él. . olyan mélységesen gyűlölte. vagy üdvös voltát. és a sarokban. és anélkül. és ezáltal mindannyian erősebbek vagyunk. és ha a keresésükre indult.ők most már mind Samantha.. hogy Frank megérintette. hogy bármelyikük lehetett volna a döglött. Candy alig kapiskált valamit az ikrek és a macskák közti kötelékekből. ahova látnoki képessége vezette. Néha azt is látta. Anyja szemmel tartotta. Candy felkapcsolta a külső lámpát. Csalódása haraggá növekedett.Az istenfáját . a ház kanyarulata körbevette a két másik oldalt. és lerakta a nyíratlan fűre. Áldott emlékű anyjuk ajándékozta meg őket ezzel .mondta Violet.S az ehetetlen részek? Violet a konyhaajtó felé intett. A macskát Frank ölte meg. amely ismét a bátyja nyomára vezeti.

majd fölkelt. mindhiába. Szorgalmasan kereste a legkisebb rést is. A napfényt szerette. Habár a takarókon alig volt vér. Őrjöngve a fűbe. kívül rekedhet innét. és összeszorította a fogait Megpróbált sziklává változni. hogy oda tudott volna figyelni a cselekményére. felcsavarta a fűtést. ő pedig hitte. hogy vérfoltos ágyneműk közt fekszik. úgy találta. mert nem hagyja nyugton. kifelé nézett.továbbá az ebből fakadó magányossága és elszigeteltségérzése . a porhanyós talajba vájta ujjait és anyja szent nevét . hogy aggódjék. hanem nagyon is nagy. Azt mondta magának. felemelkedhet. és odaállt az ablak mellé. Aggódott Julie miatt. a zúgó szeleket nem okolhatta álmatlanságáért. Santa Ana enyhült. 21 Frank elment egy moziba. tovasodródhat. attól. anélkül azonban. Szerette volna átaludni az éjszakát. Halkan horkolt. csak mert az idő szerint nagyobb biztonságban érezte magát mozgás közben. az emlékezetvesztés teljes homlokzata leomolhat. a mindenféle színű virágokat. A Hold lement. a legszenvedélyesebb sóvárgás sem egy hajszálnyival sem. a félelem volt. begörbítette a vállait. de nem tudott aludni. és újra lefeküdt. Megpróbált elaludni takarók nélkül. a helyén tart.Roselle! . És elindult. . Attól. Anyjához imádkozott. Nem szerette az éjszakát. A szél újra feltámadt. és sohasem térhet vissza. hogy mit követhet el. tudta. amiért nem tudott aludni. amelyet még a leghevesebb vágy sem képes elmozdítani egy hüvelykkel sem. amelyen át felfedezhet egy emléket. hogy az ördög szele.Térdre esett az elvadult gyepen. Néhány órán át ide-oda hajtott Orange megye középső és déli részein. de mindenekfelett a kék eget. s végigült egy filmet. mintha fedő volna a világon. feneketlen volt a sötétség. Eloltotta a villanyt. amikor a fedő visszakerül. a legégetőbb szükség sem. Félelem attól. Felkelt. Az üveg hideg volt. immár sötétben. hogy vajon hova keveredhet alvajárás közben. Éjszaka eltűntek a színek. amely mindent itt lent. Az El Toritóban vacsorázott. hogy becsapja magát. de nem érezte igazán az étel ízét. amely a kísértésbe sodorja. a világ üres volt. Többnyire jól aludt. mert megrémítette. amit esetleg a felébredés után a kezében talál. hogy erőt adjon neki. A másik ágyban. akár a színek. hogy ha sikerül egy repedést találnia. a zöld füvet.tartja ébren. Végül visszatért a motelba.ismételgette. mintha tüzelőt hányna egy kemencébe. a legmardosóbb éhség. újra és újra kétségbeesetten igyekezve elfojtani bimbózó sötét vágyát. hogy emlékezetvesztése . és reggel. amely mögött egész élete rejtőzött. egy öcstől elvárható. lehúzta az ágyat. a földön. azért kerüli az álom. soha többé. vadászni. a porba suttogta a nevet. mintha valaki levette volna a fedőt. amely miatt az ember úgy érzi. ma éjjel azonban nem. az is megszáradt. Bár ebben volt némi igazság. Thomas nem tudott aludni. Ez azonban nem kis aggodalom volt. Thomas ujjai hegyével megérintette az ablakot. 22 Derek aludt. Aztán sírva fakadt. Leborult. és úgy érezte. és beengedett volna egy nagy csomó semmit. és kisodródhat a világból. és mióta napközbeni szundikálásából felébredt. Biztos volt benne. Az igazi ok. Felkattintotta az egyik lámpát. csak erőltette magába az enchiladákat és a rizst. Folyamatosan igyekezett agya sötét fala mögé hatolni. egy kicsit mindig aggódott miatta. Az ember felnézett erre a semmiségre. Ökölbe szorította a kezét. Az akadály azonban sima volt és résmentes.

hangjait. Nem annyira. Bobbyval kapcsolatban is megérzett dolgokat. hogy ostobaságnak tűnik majd. hiszen ha képeket. s azokat valóban neje értette. Bobby sem. . néha Bobby kapta meg helyette.tud dolgokat vele kapcsolatban. de közeledett. „ Ha valakivel kapcsolatban megérzett valamit. hogy talán minél jobban szeret valakit. mikor boldog a nővére. amikor Julie aggódott miatta. és azzal sem akart próbálkozni. A Gonosz messzire volt. vagy a csontjai fájnának. hogy a tévé képeit. Thomasnak azonban nem voltak meg a megfelelő szavai. de Isten vagy azt akarta.Csak aznap reggel kezdődött. hogy ez így igaz. persze. hogy elmondja és megértesse. Thomas borzasztóan szerette volna elmondani neki. Voltak nehezebb szavak. Furcsa érzés. de ő utált volna butaságokat beszélni előttük.. ami furcsa volt. hogy hadd ne legyen többé buta. Furcsán ijesztő. hogyan érez. Thomast úgy felkavarta. Nem mókásan furcsa. Thomas nem tudta. ha előtte beszéltek. Különös módon furcsa. Juliehoz soha nem jutott el. Julie és Bobby tudta. hogy kimondja őket. Julie látogatása során Thomas szerette volna elmondani a nővérének. Megértette. mert attól tartott. és kifelé. hogy mindent elhisz. Néha azonban eljutott Bobbyhoz. mint Bobbyval vagy Julie-val kapcsolatban. hogy valami igazán rossz történik Julieval.. Julie-t már az is jobb kedvre hangolta volna. Mindig tudta. és a hasára szorította a kezét. ha tudja. mostanra pedig már Bobbyval kapcsolatban is majdnem annyit. Lassan azonban több mindent megérzett. Ahogyan ma reggel is. hangokat és zenét el lehet küldeni a levegőn át. hogy butának nézik. Mivel így csak jelentés nélküli szavak lettek volna. nem Julie közelében. készen arra. és néha egy-egy üzenetet tévézett Istennek. hogy beszéljen nekik erről. de bizonyosan így történt. hogy más legyen. úgy érezte a Gonoszt odakint. ha látogatóba jött hozzá. Thomas mindig tudta. Úgy képzelte. hogy tudja. a másik Down-kóros gyerek az otthonban. Ez az érzés azt mondta. mert akkor butának. El sem tudta képzelni.. vagy egyszerűen csak nem kapta meg az üzeneteket. mint Julie-val. nem érti meg. megpróbálta figyelmeztetni a nővérét. . Voltak. Nem talált azonban módot rá. nem érzett semmit..de hát miért?! -. de némelyek „lassút” mondtak. annál inkább megérez dolgokat . Nem azonnal.. Julie sem kapta meg az üzenetet. de a „lassút” egészen biztosan értette. Tévézett neki egy figyelmeztetést.. aki igazán lassúnak számított. hogy a Gonosz közeledik. a rémítő éjbe bámult. Thomas is szerették Julie-t. Azt mondták neki. Valami rossz fog történni. Thomas most az ablaknál állt. Julie sohasem tett így. hogyan használja a szavakat. Bobby vette az adást.. és hogy nincs ővele semmi baj. Néhány más emberrel kapcsolatban is voltak megérzései.„Figyelj. akik „lassút” mondtak „buta” helyett. Így hát megpróbálta odatévézni a gondolatait Julie-nak. kérve. ha eljutott valakihez egy odatévézett gondolattal. mint Derek. „Légy óvatos. valami rossz fog történni. hogy öccse megérti. Először arra gondolt: hazugság. de senki nem adott lehetőséget neki.tévézte. Érdekesen furcsa. mikor szomorú. de Julie aztán azt mondta. mennyire az. nehogy emlékeztesse őket. de hirtelen összekeveredtek. az a valaki rendszerint Julie volt. Bobby fogta fel. Megvoltak a fejében. Julie” . de tényleg butának látszott volna. légy óvatos. csúfot űznek a bugyutaságából. Velük kapcsolatban azonban feleannyit sem érzett meg. Valahányszor már majdnem beszélni kezdett a Gonoszról. Buta volt. mert félt. ilyen volt például Derek vagy Gina. Ma. Ezt tudta is.. sorban. Tudta. . mind. Talán mert Bobby is. Néha. Nem tudta megmagyarázni. nem tudta kimondani őket. valószínűleg a gondolatokat sem lehet nehéz. s ő nem tudta ismét a megfelelő sorrendbe állítani őket. a kedves fickó és jó lakótárs. hogyan és miért érezte meg néha más emberek érzéseit. mintha csak a vére zúgna a fülében. Ha Julie rosszul volt. Amikor Thomas Julie-hoz tévézett egy gondolatot. egy pár kisegítő.. és az egyik bejáró nővér. Furcsán különös. azt’ várva tőle. amikor Julie először hozta el Bobbyt. Thomas néha összegömbölyödött az ágyán. Amikor figyelmeztetést tévézett Julie-hez. Nem akart buta lenni. hogy ő buta. egyszerűen elfelejtette. valami igazán rossz jön. hogy mindörökre buta maradjon . Nem mókásan furcsa. és azt hitték. a zenét a levegőn át juttatják el a készülékhez.

talpraesettebb. és táncolni akar vele. látja. vörös és arany fények cikáztak rajta. Besodródott a nappaliba. hogy szíve majd kiugrott. hogy ezek a csúf érzések kerítsék a hatalmukba miatta. de nem tudott csak úgy visszamenni az ágyába. Úgy gondolta. és néhány túlzsúfolt könyvespolc. Szeretett ébren lenni. hogy ez az a tengerparti bungaló. Homlokát az üveghez nyomta. valami igazán szörnyű odakint. ahova Julie és ők még fiatalon visszavonulnak majd. Thomast kivéve. eltalálta. Elmaradt mellette egy bronzlemezekkel burkolt Ruhimann-féle szekrény. ő pedig nem. a buborékcsövekben pezsgett a folyadék. a messzeség felé.. Az egyik oldalon a tenger morajlott. amely egyszerre volt ismerős és mégis tökéletesen idegen a számára. hanem bensőjében is. ő pedig visszatántorodott az ablaktól. menekülj. hogy a dolog már nincs olyan távol. Élvezte az álom könnyed átmeneteit. olyan nagy és olyan csúf volt. mert sohasem volt még ilyen kellemesen laza. Egy pálmafa alatt. amitől Thomast kilelte a hideg. amelyen vastag párnák hevertek. mintha vihar korbácsolná. merthogy azok alszanak. mint a valódi ezüst. Bármi volt is odakint. Bobby úgy érezte. anélkül hogy akárcsak megmozdította volna is a lábát. mit mondjon Julie-nak. Akarta őt. visszataszító vágódott neki. Bobby Julie felé botladozott. csúf. jön a Gonosz. a csontjai sajgásának. tűnj el. mert minél erősebb érzései voltak a távoli Gonosszal kapcsolatban. mintha odakint állna a téli szélben. eredj. amiket azok nem látnak. Menekülj. amit azok nem tudnak. a dal valamiképpen különbözött a valóságos dallamtól. hogy a „Moonlight Serenade” örökké szól majd. aki készül valamire Julie ellen. A zene kívülről jött. Feltárulkozott az érzéseknek. Megfordult. látta Julie-t a Wurlitzer egzotikus fényében. egy kerek hátú szófa mellett. úgyhogy ő is kiment. és azonnal ezt tévézte Bobbynak: „Menekülj. mentsd meg Julie-t. a Gonosz. de nem pontosan személyt érzett. tűnj el. és mintha tudta volna. Az éjszakából jött. egyet lépett felé. nem akarta. Mögötte álmában Derek mormogott. annál inkább figyelmeztetnie kellett Julie-t és Bobbyt. Julie kedvéért kinyúlt a semmibe. A tenger az asszony köré özönlött. habár. a lemezváltó mechanika csillogott. fenékre ült az ágy mellett s aztán már egyáltalán nem érezte a Gonoszt. amit ő csak helyeselni tudott. a víznek akarata volt. mi az a Gonosz. Érezte. s a bukóhullámok foszforeszkáló habja halványan izzott az éjszakában. Megborzongott. alig kapott levegőt.. azt. a Gonosz. egy szecessziós lámpa. készült megragadni. Az éjszakai ürességbe meredt. menekülj! Az indigószínű óceán. mint azok együttvéve. menekülj. Pánfigurák sípoltak megállás nélkül. Valami nagy. s ugyanakkor fagylaltot is enne. a nyirkos homokban várja. akár egy hullám. hogy áthaladhatott egy ajtón anélkül hogy kinyitotta volna. egyszerre csak mozgásba lendült. Aludt az összes fogyatékos.Mellesleg azt sem tudta. amikor senki más nem volt fent. mentsd meg Julie-t. Részben személy. és tudatos rosszindulata sötéten csillogott mélységeiben. Emiatt néha úgy érezte. Amit azonban érzett. Hurrikánszelek rázták a pálmákat. Valami. eredj. de valami más. szétszórt kagylók közt egy 950-es Wurlitzer állt. hogy a víz szélén. elhaladt néhány kényelmesnek tűnő kárpitozott szék mellett. hogy Julie mögötte kijött a házból. az elmúlt. keresztülment egy-sötét színű perzsaszőnyegen. és elaludni. hogy átjutott egy széles verandán és falépcsőkön lépkedett lefelé. . jön a Gonosz. a tenger gondolkodott. menekülj. a vére morajának. nemcsak kívül. tudja. A Gonosz! Menekülj! Menekülj! A világ megbillent. Habfoszlányok robbantak az éjszakai levegőbe. ilyen nyugodt. Bobby egy házban volt.” 23 Az álmot betöltötte Glenn Miller „Moonlight Serenade”-ja. talán egy személy. és a forgó korongon egy nagy fekete lemez pörgött. Az Intézetben csend volt. mint minden az álmokban.

úgy látszott. A fürdőszoba Julie felől nyílt. GONOSZGONOSZGONOSZGONOSZ! Bobby fölé egy húsz láb magas hullám tornyosult. Az éjféli tenger sav volt. nem múlt el teljesen. látta. mégis volt benne félelem. egyenletes lélegzését. hogy csak álmodott. s végül mély. nem próbált tovább ordítani. lába a padlón volt. felkelt. és Julie eltűnt a víz alatt. és a nyelve avas péppé válik a benyelt maró tengervíz sós rohamában. kivillantak a hófehér csontok. hogy a lidércnyomásbéli óceán roncsoló hatása ébredése után is látható rajta. mert a szoba éppoly sötét volt. romantikus fénye most élénkebb színekben lángolt. amely ekkor már csak csont volt. de arrafelé nem zárta el semmi az útját. olajfekete tenger. Bobby átdülöngélt a fenekestül felfordult tengerparton Julie felé. Bobby feje alámerült. A GONOSZ! A GONOSZ! A világ ismét megbillent. hogy a húsa nincs lemarva. elevenebb. amelyek úgy lüktettek át szendergő agyán.A Gonosz! A Glenn Miller-dallam felgyorsult. Ő szemlátomást nem hánykolódott álmában. de ajkait már lecsókolta a maró tenger. A tenger mindenfelől emelkedett. és a teljes sötétségben körbejárta az ágyat. Még a permettel teli levegő is mart. amellyel az álma eltöltötte Bobbyt. mintha még mindig azon a háborgó tengerparton volna. A tengerpart hirtelen támadt lyukaiból színes víz lövellt. A fénycsövek ragyogása egy pillanatra lehetetlenné tette. nem gyújtotta fel az olvasólámpát. kibukkant a felszínre. tudta. emelkedett és himbálódzott. Elkapta egy visszaverődő hullám. kapaszkodott. A homokos part szétmállott a lába alatt. kétszeres sebességgel kavargott. Nehogy felébressze Julie-t. Egy ideig szívverése dobpergésszerű belső hangokkal töltötte el. megnyílt fölöttük az ég. vagy úszni igyekeznék abban a kavargó áradatban. Megpróbált úszni. A páni rémület. Bobby visszanézett. a feledésbe. nyomorúságos hang szakadt ki belőle. Érezte. Finoman becsukta maga mögött az ajtót és felgyújtotta a villanyt. de a sötétség csak egyre nagyobb lett körülöttük. hamarosan elnyeli a habzó. Az álom még mindig félelmetesen eleven volt. de málladozó boltozatából nem sújtott le villám. egy pillanat alatt megette a tüdejét. Ledobta magáról a takarókat. Valami furcsa módon még valóságosabb volt. hogy fogairól eltűnik a foghús. A bungaló eltűnt. aki. részben. beszívta az örök sötétségbe. de nem hagyta el kiáltás a száját. mint a tenger. és ahogyan számtalan korábbi éjszakán. átbukott rajta és elsodorta. hogy a kettős mosdó feletti tükör fényes felületére nézzen. A GONOSZ. Karján és kezén felhólyagzott és kezdett lehámlani a hús. Egy kiáltás. mint korábban bármi hasonló. A Gonosz! A Wurlitzer lágy. GONOSZ! Bobby felült az ágyában. amely álmában elnyelte. . Jóllehet. Bobby körül homokgejzírek törtek fel. Vezette a tapasztalata és az ösztöne. nem adta meg magát a természetfeletti lángolásnak. közben a hullámokat karjával és kezével csapkodta. hogy nem ébresztette fel a feleségét. Elmerült. mint az igazi élet. úgyhogy lélegezni hiába is próbált. Az ágy szélén ült. úgy tűnt. A GONOSZ. a két keze a matracon. Amikor rájött. ahogyan a kő hasad. Mihelyt fel tudott állni. mintha megnyílt volna a pokol kapuja. A GONOSZ! Kemény reccsenéssel. hangokkal. Néhány másodperc múlva azonban hallotta Julie nyugodt. a megsemmisülésbe. és süket volt a külső zajokra. Amikor végül szemügyre vette tükörképét. mint a bekapcsolt villanykörte izzószálán a kápráztató fény. Levegőért kapkodott. élénk színekkel. 2:43 volt. Üvöltött. Ismét fokozódni kezdett a szorongása. A vetítős óra zöld számjegyei halványan parázslottak a mennyezeten. de az éjszakát nem tudta visszaszorítani. és meg volt lepve. most is odatalált. Áradt belőle a fény. képtelen megmozdulni. hogy csak álmodott.

hiszen azokban a házakban volt a vér. ragadozóvá tette.suttogta maga elé. szemben a folyásiránnyal.chapparal. s Candy ismét keletnek fordult. hazudozók.kockázatos volt. főképpen morzsalékos száraz föld borította őket. A szurdok falai meredeken emelkedtek. mert ő könnyedén kiszúrta a beteg lelkeket. Az éj szokatlanul sötét volt. Isten azt akarta. hogy csak pár lábnyira voltak egymástól. Néhány ilyen szűkületben a szél által odahajtott törékeny ördögszekerek gyűltek össze. hogy használja. hogyan működött ez a hatodik érzéke. de ha Candy képtelen volt uralkodni magán. a-kötegfű vastag csomói. Sajnos. Fényes ablakaik túl messze voltak. Sokkal könnyebb volt betöltenie hivatását. Ebben az esetben az embernyáj morálisan elfajult tagjai voltak a kijelölt zsákmányok: tolvajok. babérfa és melaleuca nőtt. előrehajolt. házasságtörő férfiak. és nem adott erőt neki. és itt-ott a meszkitfák kiterjedt gyökérzete volt képes megakadályozni. amely azonban túl szűk volt. ha azok valamiképpen ártottak a családjának. egyre gyorsabban. Megeresztette a hideg vizet. de Candyéi túlszárnyalták Violetéit. semhogy szurdoknak lehessen nevezni. Nem tudta. a végső felelősség Istent terhelte. hogy biztos lábbal haladhatott előre. éppúgy. még a hold egy darabkája sem látszott a föld e hasadékának alján. a pampaszfű. és tekintete találkozott képmásával. ahogy nőtt benne a vágy. amikor ismét a tükörbe nézett. Verbináéit és Frankéit. A kanyon falain néhány eukaliptusz. . megkarcolták Candy bőrét. hol van. mint bárki más. és egy pillanatig sem tétovázott haladtában. olyan jól érezte a táj körvonalait. és nem is tett semmit. Isten megkedveltette a vért Candyvel. igyekezett a gyilkolást a vadállatokra korlátozni. ahogy átnyomakodott rajtuk. hogy megvilágítsák a talajt Candy előtt. Candy azonban csak néha botlott meg. hogy úrrá legyen rajta. a házak még jó magasan a kanyon peremén kuporogtak. Candy. akik bekötött szemmel is magabiztosan haladnak a kötélen a cirkuszi sokaság feléjük fordított arca felett. Csak a szívós sivatagi vegetáció . amennyire tudta.Ez meg mi az ördög volt? . Candynak is az volt a küldetése. ha akadály volt előtte. Itt észak felé fordult. és egyszerűen megengedhetetlen volt. de időről időre vágyódva nézett fel. ahogy a legjobb kötéltáncosok. anyja már régen megmagyarázta ezt neki. itt-ott rózsaszínű és szürke palaerezettel. de nagy eső idején kilépett belőle a víz. Ennek ellenére a legfeketébb éjben is tudta. Kelet felé sietett a sziklás vízmosásban. malaleucák és kaliforniai tölgyek bocsátották mélyen a földbe gyökereiket a vízmosás medre mentén is. mint addig. Helybéliek megölését csak akkor kockáztathatta. hogy életben maradjanak. hiszen ő csepegtette belé a vérszomjat. 24 Candy zsákmány után járt. ha nem olyan meredeken is. a sötétben ő is éppoly vak volt. hogy pusztítsa a nyáj betegjeit és gyengéit. egyszerűen öntudatlanul is tudatában volt környezetéhez való viszonyának. amelyre szüksége volt. Bár a szurdok egyre tágult.különösen a környéken . s így bármit tett is Candy. és befröcskölte az arcát. Ez szintén anyai öröksége volt. Mindig tudta. A Pollard család kétholdnyi telkének nyugati vége egy kanyonba torkollt. amekkora volt. nem mindig ismerte fel a bűnösöket. Ma éjjel. A meder most csak száraz folyóágy volt. Kétoldalt függőleges falak meredeztek. Képességei közt nem szerepelt az emberfeletti látás. Minden gyerekének volt valamilyen tehetsége. amíg anyja élt. csalók. ahhoz képest. Csöpögött róla a víz.Borzongva támaszkodott a mosdópultnak. hogy megválogassa áldozatait. s helyenként a járat annyira összeszűkült. amikor találkozott velük. A szűk járat egy újabb kanyonba torkollt. Embereket mészárolni . míg csak el nem ért egy másik hasadék betorkollásához. felhívhatta volna Candyre a rendőrség figyelmét. Isten volt érte a felelős. hogy minden nagyobb eső elhordjon belőle. A táj továbbra is emelkedett. . Mint minden ragadozónak. fürgén és halkan haladt kelet felé a kanyonban. s ahol a terület elég volt ehhez.

hogy semmit sem látott az egér halványan csillogó szemén kívül. szétterpesztett ujjakkal maga elé tartotta karjait. Még a kéreg foszlott szalagjait is ki tudta venni. Az állatka egy pillanatra megdermedt a rémülettől. Kezéből talán másodpercnyi ideig zafír árnyalatú.vagy negyvenlábnyira megborzongott a fű. . rémült hangot hallatott. Már jócskán maga mögött hagyta az utolsó ház fényeit. de bárhogy erőlködött.és kőgejzírt lövellhetett volna a levegőbe. Candy leharapta a fejét. s Candy előtt harminc.Ha a vágyát képtelen állatokkal csillapítani. kisebb állatok felett. Violetnek és Verbinának. Úgy körülvette a sötétség. amiért így elveszítette az önuralmát. de túl kevés volt belőle. mint ez az egér. Képtelen volt elvonszolni. Nyitott tenyeréből sugárzó telekinetikus energiájával nem tudta elkábítani zsákmányát. és kiértek a tengerre. aztán fészkelődni kezdett Candy markában. s a róluk alázúduló kúszónövények Candynek azt az illúzióját támogatták. aztán. inkább füttyentést. Különleges érzékével. néha rovarok is. kénytelen lesz máshová menni. lezúdultak a kanyonokon. még az olyasmi sem. mint bármi. Szájához emelte a kezébe szorított állatkát. hogy a közelben melegvérű apró állatkák lapulnak üregeikben. Candy letérdelt az ezüstös fák alatt. Élőlények felett nem volt hatalma. csak az agyát használva. ahogy a sötétség ismét visszahódította a kanyon alját. mint például a macskák. ami olyan butácska agyú volt. egy mezei egeret. hogy egy néma. mintha e kezek eltakart lámpák lettek volna. kiköpte és a nyak sebére tapasztotta ajkait. természetesen. és már majdnem elhaladt mellette. de semmi. ahogyan felpördültek a törzsekről és a nagyobb ágakról örökké tartó hámlási folyamat során. Szeme már hozzászokott a sötétséghez. Reflexei éppoly hátborzongatóak voltak. csak kiugratta őket a rejtekhelyükről. aminek agya volt. az egérnek egy szőre szálát sem tudta volna meggörbíteni. ami kapcsolatban volt vele. melyekről rövid időre felemelik a redőnyt. A fák ezüstszínűek voltak a halvány csillagfényben. mint sikoltást. Úgy tűnt. amellyel a környezetét érzékelte anélkül. a negyedholdéhoz hasonló erejű. színe mélyebb kéknek tűnt. mint az imént. A különös rezgésektől megriadva valami feléje iszkolt. egyetlen hosszú pengesima levél sem moccant. A vér édes volt. és csalódott lesz. Tenyérrel előre. A növények. vagy magához hívni őket. és talán két másodpercig is eltartott. A levelek susogtak. és embereket öl majd. miért gátolja ez a korlátozás. minden csendes lett újra. Az vékony. Nem hallotta a vadak lopakodó mozgását a sűrűben. Anyja a mennyországban haragszik majd rá. hogy a látására. csak élőlények felett volt hatalmuk. amely a faj egyedülálló szépségét adta. A melaleucák ágairól kúszónövények lógtak. Tudta mindenesetre. aki azonban szorosan tartotta. balra nyúlt és hirtelen elkapta a láthatatlanul szökdécselő teremtményt. és a sziklák védett réseiben. a hallására vagy a szaglására hagyatkozott volna. A levelek megremegtek. néhány kúszónövény meglendült. s megállt egy melaleuca-ligetben. a levegő teljesen nyugodtnak tűnt. A fény most kétszer olyan fényes volt. vagy por. Majd megőrjítette az éhség. Ismét kék fény csapott ki a kezéből. titkos fészkeikben. fakó kék fény lövellt ki. Nem tudta. Nem látott semmi zsákmánynak valót. a ritkás fűcsomók megbolydultak. Aprófát csinálhatott volna egy melaleucából. Végül is ő nem volt egyéb. ha csak rájuk gondolt is. de Isten nem tehet majd szemrehányást neki. akik fele ilyen hatásos képességekkel sem rendelkeztek. Elkapta a prédáját. mint aminek Isten teremtette. megfagyott vízesés egy levélnehezék-beli hóviharban veszi körül. A napközbeni erős szelek elhagyták a magas dombokat. száraz levélkupacokban. engedelmeskedtek Candy akaratának.

jótékony éjszaka borult fölé. Piros szeme rémülten csillogott. vagy belemarjanak. hogy szagát nem tartják emberi lény kipárolgásának. s a levelek zsongtak. amely jobban hasonlított az övékhez. sziklák verődtek egymáshoz. mintha megszimatolták volna a friss gyilkosságot. ahol sokféle teremtmény várta odújában és rejtek helyén.. másodperc töredékéig tartó rezgéshullám rázta meg a kanyon lejtős talaját. mert a hatalom részegítő érzésével töltötte el. mint az imént. Bár még élt.. Miután minden vért kiszürcsölt. különösen nyulaknál. további nyulak és mókusok véréhez kellett hozzájutnia. A bundájának poros. Utána kapott valaminek. vagy inkább valami vad kigőzölgése volt. hogy nem ők az egyedüli vadászok az éjszakában. Mély. A magas fák megrázkódtak. azonban egy pillanattal később hátsó lábainál fogva megragadott egy nyulat. egy másik kanyonban egy prérifarkas üvöltött. akár a haj egy rémült ember nyakszirtjén. még mélyebben. 25 . le a kanyonba. ahogy a nyúl szíve hangosan dobog. Hogy csillapítsa a szomját. éppoly valószínű. de valamilyen élettelibbet. hogy ragadozó. Habár most sem tartott tovább. amelyben szemlátomást nem érzett fájdalmat. és páni félelmükben azt sem vették észre. ezúttal erősebben. Az sírt. mert el akarta kerülni. és egy rémült mosómedve súrolta a lábát. mint emberi lényéhez. Néhány göröngy elvált a talajtól. A görcsök elnyugodtak. és az. ezt a kegyet Isten adományozta a prédának. ő azonban elkapta azokat is. ahogyan az árnyak. amelyet megérezhettek volna. és az azt kísérő rezgéshullámok. amiről azt gondolta.. de a vér kiserkedt. villamos szikrához hasonló zafírkék színben villant. Az állatot nemcsak megbéklyózta. Candynak vagy nem volt szaga. A nyúl vergődött. hogy csúnyán megkarmolják. hanem jelezni akarta. Az állatok kirontottak rejtekhelyeikről. kapálózott kevésbé veszélyes elülső mancsaival. Még mindig mohó vágy mardosta. nem próbált meg kiszabadulni. és a nyúl elernyedt a keze közt. és tovagördült az éjszakában. Az éjszakát azonban semmiféle szél nem háborította meg . vérbőt. úgy érezte magát. félrevetette a kiszipolyozott testet. A száraz levelek rajával együtt mintha a szél ragadta volna el őket. amelyeket a pörgő lámpa bocsát ki. és tenyérrel előre. a hatás megdöbbentően túlszárnyalta az előbbit. A földről kavicsok és kisebb kövek pattantak fel. ült el. aztán csapott fel újra. hogy beletörődött a sorsába. Az állat nyakába harapott. Az évek során Candy számtalan kis állatnál figyelte meg ezt a viselkedést. Felállt. Médiumtehetségével azonban így is érezte őket. akár a méhrajok. A szőr és az irha meg az izom ellenállt a fogainak. szétterpesztett ujjakkal ismét előrenyújtotta a karjait. Már régóta tudta. és a kanyon magasabb részei felé indult. de elhibázta. hogy arasson köztük. Prérifarkasok ügettek el mellette. Féltucatnyi.Candy félredobta a döglött rágcsálót. falkabelijei válaszoltak neki. de ezek után nem nyúlt. mint a farkas és a róka. s ő mindig beleborzongott. és áramlottak Candy felé.. furcsán érzékiek. felismerte a halál közelségét. mintha az állat már-már szívesen fogadta volna a halált. de meg is bénította a félelem. Legalább kétannyi egér is nyüzsgött elérhető távolságon belül. ahol a vadakat még nem zavarta meg erőinek első alkalmazása.csak rövid ideig tartó zafírkék fény. Candy hallotta. hogy felé menekülnek. Hátborzongató hangok kórusa hangzott fel. A kísérteties fény ezúttal hevesen. s vele élete kilövellt. és Candy mohó szájába bugyogott. száz meg száz kúszónövény csapkodott a levegőben. Legfeljebb mint elmosódott körvonalú sötét alakok látszottak. A kötegfű pengéi mereven és egyenesen meredeztek. A nyúl vére. Lassú görcsök kerítették hatalmukba. Candy az arcához tartotta. mintha a prérifarkasok tudták volna. mókus. minthogy tőle el. Úgy tűnt. Elrohantak mellette. pézsmás illata volt. Candy ismét a nyakába harapott. Messze. és transzszerű állapotba került.

a vele szemben ülő ártatlan . Esetleg azért volt feszült és morózus. hanem egy tévéshow-ban történnék. Pollard . vagy effélét. s egyébként semmilyen más ügyet sem. ami az embereknek rendszerint eszébe jut a magánnyomozókkal kapcsolatban. nem korpás a fejük. Valami okból azonban ezt a Frank Pollard-ügyet sem akarta vállalni. A legtöbb munka. mintha pókhálót venne le róla. de nem volt szétverve eléggé.sőt vonzó .mondta . Eltekintve néhány különös karmolástól. .Mi biztonsági tanácsadók vagyunk. Elsősorban korporációkkal és magánintézményekkel működünk együtt.Mr. bizonyos vagyok benne. műanyag lapú fém íróasztalára támaszkodott. de a veszély benne rejlett a munkában. .Igen. ami esetében harminccal több volt a kelleténél. csaknem zenei. Orra is vöröslött. . Az egyik nagy. hogy Mr. elég kerek. . Egyik kezével időről időre megdörzsölte az arcát. nyomhatott vagy száznyolcvan fontot.mondta.külseje ellenére is gyanút ébresztett Julie-ben. leginkább az arca tette volna alkalmassá a komédiási pályára. miért van ránk szüksége. és Pollard-t nézte. de nyilvánvalóan nem a piától. ha a múlt héten nem lett volna szerencséjük. Buddyt. és robusztus. Hangja kellemesen csengett. nemrég el volt törve. de kétségbeesés és kimerültség érzett rajta. Clint Karaghiosis így szólt az asztal jobb oldalán álló pamlagról: .Őszintén szólva . Nem követjük férjek feleségeit. amelyet végeztek. miközben combjaira szorított kezeit nézte. . Karaghiosis kifejtette önnek: mi szigorúan véve nem vagyunk magándetektívek. Bobby négy napja halott lenne. és a foka minden egyes új ügy esetében ismeretlen volt.Mr. vajon hűtlenkednek-e. hogy segítsenek neki megtalálni elveszett macskáját. . elég formátlan volt.magándetektívektől segítséget várni nevetségesnek tűnik. Komédiási külseje ellenére a modora mesterkéletlen volt. amely amellett az irodaház mellett állt. Leejtett vállal ült a Julie asztala előtti két csővázas bőrszék egyikében. úgyhogy ez a való élet. amelyeknek ők intézték a biztonsági ügyeit. kedves.Segítségre van szükségem. akik valamennyien éveket töltöttek a biztonsági szakmában. . Ha azon a hétfő reggelen felkeresi őket egy törékeny idősebb hölgy. és nem végzünk válással összefüggő munkát. Hangja halk volt és kellemes.mondta Pollard. Ingerült volt. majd elővett egy kis henger Rolaid-tablettát dzsekije zsebéből. hanem mert. és szeretett volna megmaradni a kényelmes. Keze fején is hegedő karmolások húzódtak. Talán a borús ég. mint elmenni a szupermarketbe egy negyed gallon tejért. Tizenegy sokoldalú tapasztalatokkal rendelkező alkalmazottunk van.Ég a gyomrom. Karaghiosis elmondta ezt nekem . hogy derűs legyen. hogy kiderítsük.mondta Bobby. Seckyt. s én igenis úgy gondolom.Nem ismerek mást. Évek óta voltak szerződéseik cégekkel.mondta Julie -. ismerős munka mellett. Mindez erősen különbözik az egyszemélyes magándetektív-fantáziaszüleményektől a tévében. . Mintha nem a valódi életben. . Orcáit állandó pír színezte. mint egy fejszét csóváló pszichopatát. mintha élete legnagyobb részében sarkvidéki szélben állt volna. és a várható eső hatott a kedélyére. Elfordult a panorámától.A tévébeli detektívek sohasem szenvednek gyomorégésben. Karját keresztben összefonta a zöld filcalátéten. A férfi úgy festett.Frank elmondta nekem a történetét. ugyanolyan fenyegetőnek érezte volna. és nem szomorítja őket a pikkelysömör. és még túl friss volt az emlékük. kétoldalt mély gödröcskékkel. .Talán a hétfő reggeli kedvetlenség volt ez. ahol a Dakota and Dakota egy kétszobás lakást bérelt. Végül is. és az ablakpárkánynak támaszkodott. hát hogyne . hogy gengsztert csináljon a tulajdonosából. A férfi kerülte a tekintetét. . körülbelül annyira volt kockázatos. akihez fordulhatnék. kellemes arca volt: nyílt. ami. Körülbelül harmincéves volt. aztán minden alkalommal zavartan nézett üres kezére. mert az erőszakos események Decodyne-nál mindössze négy napja történtek. hogy mulatságosan fessen. A széke szélén ült. ötödik emeleti ablaknál állt. kérve. amelyek már nagyjából begyógyultak. és a köd takarta tengert. hogy meg kellene hallgatnunk. mint akinek Las Vegas-i művésznevet kellene viselnie. a Fashion Island közeli épületeit és a Newport Beachi bevásárlóközpontot nézte. némelyik közülük kissé duzzadt és gyulladt volt.

ismételte meg szánalmas hangon. míg végül szomorúan fontolóra vette a lehetőséget.Ha Clint úgy gondolja. . Felemelte a válltáskát a lába mellől a padlóról. hogy az ügy nekünk való.Egyszáznegyvenezer dollár . mintha ember volna. amely úgy tesz.Kérezd ki. és az asztalra tette.válaszolta Bobby. mindig ennyi készpénzt hord magánál? . mintha valamikor gránitdarabok és márványtáblák. hogy Bobby az asztalra ült. . hogy bölcs dolog elvállalniuk az ügyet. hogy megvizsgálja. üzleti hangvételű választ. . hogy a beépített mikrofon Pollard. Valójában rosszindulatúan vihogva többször hátba kellett hogy döfje valaki. Julie-t idegesítette Bobby gyerekes lelkesedése. Mielőtt Pollard belefoghatott volna. csak annyit állapíthatott meg. ez nekem elég is .mondta Pollard. Úgy festett.tette hozzá Clint. Az Isten szent nevére.Segíteniük kéne megtudni nekem.Nem tudom .Mr.Dugig van. . kova és terméskő. finom kifejezése Pollard iránti rokonszenvének. Ha az ember a gyengeségnek valamiféle jelét kereste az arcán. amelyet valamely alkimista eleven hússá varázsolt.Hogyne .nem lesz olcsó mulatság. hogy vállaljuk az ügyét . Bobby eljött az ablakpárkánytól.Csakugyan nem tudja .Ez igazán nem gond . legalábbis. Julie félretolta. aránylag jóképű volt. mint mások.Valamit hadd bocsássak előre.felelte Pollard.és hadd hangsúlyozzam: ha. . mielőtt eleget tudnának. Julie így szólt: . Miközben Julie elvette a pénzt. még kevesebb hatolt át tartózkodásán. megbízható.Mi a problémája. Húszasokat és százasokat. Bobby mindenkit kedvelt. Clint egy elemes kazettás magnót tartott a kezében. Julie néha azt gondolta. mintha sziklából vésték volna ki. százhatvan font. és bizonyosak lehetnének benne. hogy bármit akar is előadni. az.Julie észrevette. hogy egyes kemény vonások nem voltak rajta olyan kemények. hogy az ügyfél keresztnevét használja. Kivett egypár köteg pénzt. Az sem tetszett neki.Elindíthatom a magnót? . mint udvarias. amióta a Dakota and Dakotánál dolgozott.mondta Bobby. mit csinálok.felelte Pollard. Egyszerre fojtott és érzelmek fűtötte hangon Pollard szólalt meg: . akivel csak találkozott. hogy nem kéne szeretnie az illetőt. Úgy tűnt. és kinyitotta a cipzárt. rendíthetetlen. A gyors szemügyrevétel alapján az asztalon fekvő pénz nem tűnt hamisítványnak. valamint egy szavazat amellett.Nem tudom . Kiszolgáltatja őket Pollard-nak. amíg félreérthetetlenül nem bizonyította. és így szólt: . . higgyenek neki. Lepillantott a táskára.Nem tudja? . Egyénisége is sziklaszerű volt: szilárd. és leült Julie íróasztalának egyik sarkára. pala és mágnesvasérc élettelen együttese lett volna. Jóllehet. acél. Clint erős testalkatú ember volt . és a pamlag előtt dohányzóasztalra helyezte. amikor aludnom kéne? . merre járok éjszaka.öt láb nyolc hüvelyk magas. úgy. .Hűha. .kérdezte a pamlagról Clint. és szedett ki belőle mást. Frank? Julie-nak nem tetszett. hogy érdemtelen rá. Egy pöccintéssel bekapcsolta. egy nagyra nőtt kutyakölyökhöz ment feleségül. Ha úgy döntünk. széles arca is úgy festett. ez érdekesnek tűnik . Úgy érezte. és megkérdezte: . és Pollard oldalára került. Ez nem festett valami üzletiesen. márpedig ilyet egyetlenegyszer sem tett a hat év alatt. hogy Clint a keresztnevén említette az önjelölt ügyféljelöltet. Julie és Bobby felé nézzen. Az ölébe vette. Kevés ember volt rá hatással.mondta Bobby. hogy Bobby ilyen hirtelen természetességgel használta az ügyfél nevét. hogy a műkedvelőség benyomását teszi a lehetséges ügyfélre. Pollard. . .

akkor alighanem természetfeletti természetű események sodrába került. de Pollard viselkedése és nyilvánvaló meggyőződése saját akarata ellen hangolta.Mi bajod van? .A kissé pirospozsgás. .Jesszasz. A helyiség kicsi volt. Nem „az ügyfél”. majdhogynem összeért az orruk. s azzal követte feleségét a fürdőszobába. . azt mondaná.mi.Bobby . hogy elvállaljuk az ügyet. rejtélyes kék fények. Két perc múlva már ismét előrehajolt.Ó.Bobby. Üzletet. Pollard. e szemek nedves pirossága és halvány aljai meghazudtolták a robusztus egészség mindenfajta látszatát. hirtelen rokonszenvet érzett iránta.beszélhetnék veled egy percet négyszemközt? Felkelt. dehogyis! .Várj. . .. . . amit hall. Julie.szólt Julie. hogy ébredt a motelszobában csütörtök délután vérrel a kezén. Bobby megcsókolta Julie homlokát.mondta Bobby . amit Mr. Nem a vesszőparipáinknak élünk.Frank nem tolvaj. Bobby . és figyelmesen hallgatta Pollard lágy hangját.Azt mondja. hát persze hogy tudunk .Igen. . és hátrasüppedt a székében.mi az ördög történt aztán? . Megpróbált szkeptikus maradni. Pedig lehet. Ez a fickó zavart. és nem volt dühöngő őrült sem ..Azt gondolom . A történet a flegmatikus Karaghiosist is szemlátomást magával ragadta. a kocsiját valami különös erő tette tönkre. Nem szabad. becsukva maga mögött az ajtót. összetörtnek látszott. az isten szerelmére. kinyitotta a szomszédos fürdőszoba ajtaját. mi történt vele. kerek arcú férfi felnézett rájuk. te csak úgy azt mondtad Pollard-nak. pedig ő már másodszor hallotta. amely kidurrantotta az utcai lámpákat is. aztán újra le. segíthetünk-e neki.Nos. mi itt üzletet csinálunk. Frank . Ijedtnek. a kutyafáját. Több mint egy másodpercre Julie szemébe.És ha bűnös úton szerezte? ..szólt rá Julie szigorúan . Istennel vagy a marslakókkal találkozott. te is láttad. s a történet újabb fordulataitól megdöbbenve egyet-egyet az asztalra csapott. mégis ez történt. A mosdó és a vécé közt álltak. . . Valami fuvolazene. Amikor az ügyfelük. Nem akart a hatása alá kerülni annak. . vagy nem.De hát miért nem vállalnánk? Érdekes ügy. hogy.ilyeneket és efféléket kezdett mondogatni Bobby...Vállaljuk az ügyet! . A kék karikák a szemei körül. Nem.Rögtön visszajövök. és suttogva így szólt: .mondta Julie -. Ha Pollard nem hazudott. Száján tétova mosoly futott át. .Van pénze. hogy elviseld? Kemény egy nő vagy. . és felgyújtotta odabent a villanyt. Julie nem hitt a természetfeletti dolgokban. mindent összevéve sajnálatraméltónak. Amikor Pollard beszélni kezdett.mondta Bobby .. Egy tökfilkó már meg tudta volna magyarázni. Julie felsóhajtott. Amikor Pollard arról beszélt. Frank . . válaszokat keres.mondta Bobby. hogy mégse. Bobby elkottyantotta magát: . . meg kell hallgatnunk az egész történetet.. Lúdtalpam van. amelyet vöröses orcái esetleg hitelesíthettek volna. Pollard el szeretett volna mondani. a kezére nézett.Még nem hallottunk mindent. Bobby. mert már első hallásra is szamárságnak tűnik.A lúdtalp és az anyajegy már túl sok neked a fogyatékosságokból.bár fölöttébb valószínűnek tűnt. hogy mindkettő volt -. . Ez tűnik nekem értelmes reakciónak. a fene egye meg. szándéka ellenére. Pollard.De hát épp ez az. hogy segítsen elnyomni a hangjukat. Még nem volt az ügyfelük. . csak úgy gágog. Nem szórakozunk. és van még az a csúnya anyajegy a hátam közepén. keresztülment az irodán.. A fickó túl sokat olvasta a National Enquirert.Ne légy lehetetlen.Nem.Különben. hűűű .Azért. . Julie bekapcsolta a mennyezeti szagelszívót. hogy tudhassuk.

. Bobby megcsókolta az arcát. Julie nem hagyta magát megbűvölni. hogy nem tolvaj. keményen.kérdezte Bobby. Szívesen megkocogtatta volna ezt a koponyát.Kevesebb. Bevonszolta a kocsijába. és az egyik sarokból egy selyemernyős réz állólámpa világította meg.Hogy miért? Épp most mondta neked. rendesen azonban kedvére tett Bobbynak. . de nem mondanám. nem tarthatjuk meg. Visszatértek az irodába. Valószínűbb. . vagy valami egyéb. Utána egy elhagyott sivatagi kanyonhoz hajtott. ehelyett azonban inkább megcsóválta a fejét és nevetett. Az asszony nevetett.Azért. Ez a pénz a lopáson kívül ezerféle bűnös úton is hozzákerülhetett. és megbotlott a levágott fejében. Bobby.Miért mondod ezt? .. melyek azokban a sarkokban kezdtek gyülekezni. mert Bobby gyűlölte az erős fényt.Halkan beszélj.Ez ám az eleven kép! .kérdezte Julie csalódottan. és tűkkel. majd újra megerőszakolta. Most. megerőszakolta és megverte. szerette volna felkapcsolni a mennyezetvilágítást. és ilyen jóhiszemű vagy? .Nem bóknak szántam. egy tehetetlen iskoláslánykát támadott meg. hogy valami belátást verjen bele. hogy kábítószerkereskedő. mint egy órája ismered. hogy hamarosan elered. hogy nem tolvaj? Olyan jóhiszemű vagy. mint egy irodának. miközben legyek nyüzsögnek ki-be a nyitott száján. mivel kínozta. mint egy magánlakásban lévő dolgozószobának. hogy jól tettem . hogy ez olyan piszok valószínű volna. kell hogy legyen.mosolygott Bobby. Megbántod. hogy a pénz bűzlik. egy ártatlan lányt. Julie úgy vélte. . A saját vére kellett hogy legyen. meg a jó ég tudja. ahol a prérifarkasok talán még most is rágódnak a lágyabb részein. Különben is.Miről? .Én vagyok az.Rendben. amit.Benned is bíztam. akinek túl élénk a fantáziája. hogy egy irodának úgy kell festenie.Azt mondja. amikor azt állítod.Köszönöm. hogy nem volt ott holttest. . még ha őrült is. Az eső még nem kezdett el esni. aztán az ajtógomb után nyúlt. késekkel.Julie. míg meg nem hallgattuk az egész történetet.Gondolj arra. Aztán agyonverte. amelyre itt-ott mustársárga rozsda is kérget vont. és elűzni az árnyakat. mindenféle megalázó dologra kényszerítette. . . hogy ne említse a holttestet. amit kifizet nekünk. honnét van pénze. Lehet. s az ember érezze is magát úgy benne. És ha kiderítjük.. Hogy lehet. hogy nem volt? Annyi esze. hogy nem volt hulla? .Jaj. hogy ő karmolta meg magát. sőt talán egy gyereket. és nem gyújtotta fel a neonokat. Csak a vita kedvéért fogadjuk el a történetnek ezt a részét. hogy a közeledő vihar elsötétítette az eget. és biztos vagy benne. Itt ő sem segíthetett. ez az ember azt mondja: lehet. A mennyezeti neonok nem égtek. még ha a gőzölgő belein lépkedett is. . piszkos ügy lesz. valamiről elfeledkezel. hogy valami szegény nőt. Időt és energiát pocsékoltunk. de a levegőben lévő feszültség arra utalt. hogy igazad van. isten őrizzen! . . át kell adnunk a zsaruknak. majd meztelenül egy száraz vízmosásba dobta. mert ő azt mondja. és nem gondolkodtunk rajta egy ideig. Mondjuk. Honnét tudhatjuk. hogy azt a fajta munkát végzed. hogy egy irodának éppoly barátságos világítása kell hogy legyen. Julie a kezére tette a kezét. melyeket nem érintett a lámpák borostyánsárga fénye.Bobby. . nem tudja. .. amit csak egy perverz agy el tud képzelni. és kiderült. . Az ablakokon túl az ég néhol feketére perzselt acéllemezhez hasonlított. A helyiséget csak a pamlag két oldalán álló asztalokon lévő két sárgaréz lámpa. . . hogy nem vállaljuk az ügyet. és úgy tartotta. hogy véres kézzel ébredt fel egy hotelszobában.Ígérd meg.

Ültem a hotel melletti kis vendéglő pultjánál. Másnap reggel átköltöztem egy másik motelba. ő azonban ezeket otthon tartotta. aztán maga mellé tette őket az íróasztalra. Ő a Warner Brothers rajzfilmjeiért rajongott.Persze . benne némi fekete homokkal abból..Igen. . és azonnal álomba zuhantam. amíg nem hallottuk a teljes történetét.Maga tehát csütörtökön délután a motelban volt . . mit tettem. hogy az inget nemcsak befröcskölte. Elővette a véres inget is. és kihúzott belőle egy plasztikzacskót.Mikor aludt el legközelebb? . Bobby pedig rátelepedett az asztalra.Frank. Nem dönthetünk.állapította meg Julie. bizonyítékok. Fáradt voltam. és Scrooge Bácsi bekeretezett posztereit nézte. teljesen fel voltam öltözve.mondta Frank. tornanadrág volt rajtam. . . . Bobby Julie-ra kacsintott.vágott bele a dologba Bobby. mivel azok karakteresebbek voltak. Julie azonban mégis aggódott: vajon mit gondolhatnak? Ismét asztala mögé ment. hogy folytassa. mivel. . Elmentem megnézni egy filmet. kimentem. mert . ezenkívül még néhány Duffy Kacsa-rajzfilmje is. hogy ébren maradjak. így hát aznap este valamivel nyolc után lefeküdtem. amikor viszont felébredtem. úgy tűnik. amikor egy nappal később felébredt még rövidebb szunyókálásából . . Kezdtem szétesni. soha azelőtt nem láttam. A gyomromat marta a sav.A ruhákat azonban. röviden szemrevételezte. . . a szunyókálás ellenére nagyon fáradt. de nem volt valami érdekes. . Pollard letette a földre az öléből a táskát. Egy gyűjteményre való videokazettája volt ilyenekből.Természetesen az .Aznap éjjel nem sok minden történt. Julie-nak feltűnt. Mickey Egér. Ez volt a másik teher. amelyek a falat díszítették.És minden rendben volt? . én elhamarkodottan vállaltam az ügyet.Ezeket megőriztem. és bólintott. de semmi értelme nem volt.Nos. kellett pihennem valamennyit. amikor lefeküdtem. . mi folyik körülem. és ugyancsak álmában felöltözött . Kocsikáztam egy ideig. míg már majd elszálltam a székről.Szombaton reggel. A száraz barnás foltok merevvé tették az anyagot. mint a Disneyprodukciók. . .. s gyorsan Julie-ra.kérdezte Bobby. .Ez teljesen érthető. és segítették a gondolkodásban. amelyet csütörtök reggeli rövid álmából ébredve a kezében szorongatott.Frank Pollard még a székében ült és Donald Kacsa. amelyekkel most a nyitott válltáskát szorongatta.. Elhúzta a másik táska cipzárját. Lehet. hiszen nem maradhattam ébren örökké. Bobby behozta az irodába a Disney-rajzfilmfigurákat. s így szólt: . abba kellett hagynom. . Pusztán a falakon lévő szokatlan műalkotások miatt soha egyetlen ügyfelük sem vonta kétségbe szakmai képességeiket.Az péntek este volt? .Aha. Clint újra bekapcsolta a magnetofont. amelyet akkor viselt.mondta Julie.Ezeket oda kell hogy adjam maguknak. Dakotáék vártak. és felvett onnét egy másikat. amelyeket viseltem.kérdezte Julie. Bobby átvette az inget és a homokot.Másnap este. amely alatt Julie görnyedezett. Bűnjelek. hogy a segítségükkel ki tudják deríteni. Bobbyra.ő legalábbis így mondta . hanem át is itatta a vér. hogy sétáljak egyet. jó közérzetet nyújtottak a számára. és ittam a kávét. Visszamentem a szobámba. .Vér legalábbis nem volt. Ittam egy csomó kávét. de egyáltalán nem tudtam aludni.megnyugtatták. de volt valami más. majd összekarmolt kezére pillantott. Pollard megnyalta a szája szélét. mint aki bátorítja magát. ..Ezek szerint álmában alvajáróként jött-ment. és reggel fél hétig fel sem ébredtem. Pollard bólintott. Ahányszor csak kezdtem elbóbiskolni.

és senki sem vette észre szemérmetlenségét és nem is kérdezősködött vele kapcsolatban? Pollard fejét rázva felelte: .Semmi effélét nem tudunk . ami voltaképpen butaság volt. vagy a szupermarketbe vagy valahova. . de ez történt. hogy ilyesmit lehetségesnek találunk. vett másik ruhát és átöltözött azokba. . .Nem tudom. amiért kétségbe vonta Pollard őszinteségét.. . vagy lopta a ruhákat. és tele volt. amikor magamhoz tértem.Nem tudom. és megvenni a ruhákat. Még több pénzzel.Ott maradt a motelben. ő sem tudott magáról semmit. hogy nem tolvaj. Egyébként ha akarják. nem hiszem. Megteheti ezt anélkül. hát valószínűleg az enyémek. . .Nem hiszem. de ha utánanézünk. a számok már nem sokat jelentenek a számomra.Nem számolta meg? .érdeklődött Bobby.Ide figyeljetek. aki oly gyakran használta ezt a két szót. Nem csórhattam őket valaki mástól. hogy felébredne . Nem hiszem. hogy vette.Amikor felébredtem.De miért tett volna így? . hülyén hangzik.Kinek a ruhái voltak? . amelyeket két nappal korábban. hogy tökéletesen elkoptatta őket. és nem azok. tetőtől talpig felruházkodik. . legalábbis a mostani forgatókönyvünk szerint. Állandóan mozgásban vagyok. nem az a lényeg. . Bobby lecsusszant az asztalról.mondta Bobby.hunyorított Julie. Hát igen. kimenni. Ahányszor csak megismételte őket. amelyeket csütörtökön reggel a bevásárlóutcában vettem. abban a sikátorban viseltem. Egy nagy csomó.És persze nemcsak a ruhák .Nos. ez nem meggyőző magyarázat. . Tökéletesen passzoltak.jegyezte meg csípősen Julie. nemcsak a ruhák . majd kiment.Hogyan? Elnézést.Ezek nem azok a ruhák voltak. Az egész túl meredek . hogy így tettem. nem lehetett akkora szerencsém. . hiszen semmit sem tudtak a férfiről. ..Alvajárás közben. és kezébe temette az arcát. volt mellettem az ágyon egy nagy papírzacskó.Mennyi volt benne? .. a szobájában is felöltözhetett.. .Nem tudom . Egyiket sem tudom elfogadni.Nem. Így biztonságosabb.kérdezte Bobby. hogy tolvaj vagyok. Egyébként a motelban nyolcig nem aludtam el.. mert túl jól illettek rám. semhogy védekezzék. Folyton próbálom.mondta Clint. hogy alsóruhában elhagyta a motelt.tette hozzá Clint. Úgy érzem. . ruhákat vásárolt. hogy mind ilyen jól álljon rajtam. kiment valamilyen boltba. ha igazat mondott. később megszámolhatják. mint amilyet akkor adnak a szupermarketben. .Mi tudjuk.mondta Pollard .s közben ébrenlevőnek tűnjék a többi ember számára? Nem hiszem.egy férfi alsóruhában elmegy a bevásárlóutcába. a hangja egyre halkabb és tompább lett. . A férfi lecsüggesztette a fejét.Volt egy másik lehetőség is . Nem tudom összeadni a számokat. az új helyen. semhogy máséi legyenek. hogy betörtem volna egy üzletbe záróra után . de. mit is mond maga? Azt mondja. pénzzel. Valószínűleg nem tudtam volna ismét felkelni. . túlságosan is bátortalan vagy zavart volt. ahol most lakom. nem értem . és fel-alá kezdett járni.kérdezte Julie.ismerte el Pollard. Semmit sem tudok az alvajárásról.Nem hiszem. . Az isten verje meg. Julie durva alaknak érezte magát. Belenéztem.Némelyik hely este tízig nyitva van . még a cipő is. ha az ember nem kéri a plasztikot. . Megpróbáltam megszámolni. mielőtt az üzletek bezártak volna. és miközben alvajár. de Pollard továbbra is a kezére meredt.felelte Pollard. de elvesztettem a legegyszerűbb számtanhoz szükséges képességeimet is. Bohby és Clint egymásra nézett. .vagy hogy loptam volna a ruhákat.Ó. . .

eltűnik. ahogy akarod.Akkor miért nem fordul segítségért a rendőrséghez? . hogy segít Pollard-nak. Julie feje kezdett megfájdulni.ismerte el.. ölhet. és a fürdőszobába ment. vagy nevezd. ahogyan a politúros tölgyfa asztal és a dohányzóasztal csillog a meleg. Nem tartom tolvajnak magam.Nem.. például a számtaniakat. Mr. mert sűrű fekete viharfelhők sodródtak a tenger felől a szárazföld belseje felé. hol jutott hozzá.Nem engedjük. Sötétebb volt. és Bobby abbéli sziklaszilárd elhatározásának. Helyes? Visszamentek az irodába. túl kedves ember.. .És te még azt mondtad. és bekapcsolta a szellőzőt. Bobby is felült a szélére.Rendben van. . Úgy érzem. Fölkel az éjszaka közepén. mint a fából faragott indián a szivarboltban? A fürdőszobában túl éles volt a fény.. szeretném.mondta Bobby -. Most fontos ismereteimet veszítem el.. Becsukta maga után az ajtót. Julie a kapcsoló után nyúlt. ki maga. Mindenkit kedvelnek.mosolygott a férfi bután. egyik-másik sarokban árnyékok halmozódtak fel.mondta Bobby. önvédelemből. Mennyibe fogadunk? . Frank . Lophat. mielőtt folytatja a történetét. Amit tesz. mintha betonból öntötték volna.. míg csak nem marad belőlem egyéb. .. hogy felgyújtsa a mennyezeti neonokat.Julie. Nem vagyok képes. megperzselt fémre. hogy Clint számodra a tipikus görög társas lény? Ugyanarról a Clintről beszélünk? Karaghiosis a családi neve? Az a pasas.Igen. a fehér mosdóról.Uram Jézus .szólt figyelmeztetően Julie. hogy nem tolvaj? . Nem. Julie felállt az asztaltól. semhogy hamisító lehetne. fogadni mernék. és én most azt érzem a zsigereimben. csak a testem. Kivéve.Bobby . hogy visszamenjünk. tépett felhők kavarogtak rajta. de ámokfutó. Ahogy a vasreszelék a mágnesen.Akarod.Hmm? . de nem tolvaj? Gondolod. nem tudja. polírozott sárgaréz felületét. Aztán..Erre nem kerül sor. . ha megválaszolná néhány lényeges kérdésemet. hogy Bobby látható gyönyörűséggel nézegeti a lámpák lágyan csillogó. hogy derék fickó.Azt akarod ezzel mondani.Pollard sajnálatra méltó . .sóhajtott Bobby. hogy Frank derék fickó. az isten verje meg. az agyam. ne mondd neki. Clint is azt gondolja. Az ég már nem hasonlított hideg. talán. hogy te azt hiszed. Visszaverődött a tükörről. Pollard.Frank. Ki fogjuk deríteni. . mire Julie így szólt: .Először az emlékeimet veszítettem el. hogy a saját vére volt a kezén.. hogy ezek alatt az emlékezetkiesései alatt hamisítja a pénzt? Nem. Habár lenn csak alig fújt valamicske szellő. azt. és a fehér kerámiacsempéről. úgy véli. Hála a csillogásnak. nem tolvaj! Rendszeresen egy táskányi pénz mellett ébred fel. de nem gyilkos. és körülbelül olyan gyakran mosolyog. De. Lehunyta a szemét. . és nem alvajáró.néha arra kell hagyatkoznunk. a nagyobb magasságokban erős szelek dolgoztak.Julie.És gondolja..A görögök közismerten társaságkedvelők.. igen. nem pöccintette fel a kapcsolót. és utánament.. öntudatlan állapotban teszi. . amikor látta. vajszínű fényben. biztos vagyok benne. Visszaült az asztal mögé. amit a zsigereinkkel érzünk. és semmire nem emlékszik. és kihallgassuk? . a fehér falakról.. éber. . és a lábát lógázta. aki úgy fest. ámokfutásba kezdhet.Ide hallgass . hogy időnként öntudatát veszti. hogy segítünk rajta. . mintha széthullanék. . . amíg nem hallottunk mindent. Clint bekapcsolta a magnót.. Lehet. hogy így legyen. és mi ez az egész.. szertefoszlanék.Szemlátomást pszichotikus ámokfutó. Sőt. . segítenünk kell ezen a szegény fickón. Ébren van. . Nem tekintve most a vért és a kezén lévő karmolásokat. hogy képtelen volna bántalmazni valakit? . .

amely odafent. azok nem is keresnék az igazságot. valami Newport Beachnél jóval távolabbi dologra függeszti tekintetét. . .Remélem.ismerte el a férfi.Talán sohasem lesz vége. . mintha Julie annak belsejéből beszélt volna hozzá: . aki jól ismeri az autókat. és egy papírzsák hevert maga mellett az ágyon. hol talál meg. így hát fél elmenni a zsarukhoz. amellyel a ködök rendesen haladni szoktak. hol vagyok. . emlékszik a nevére.szólt Clint a pamlagról. .Ezt nem kockáztathatom. és bár akárki. hogy mégis. mi nem tesszük ezt . Még abban sem vagyok teljesen biztos. nem olyan bizonyos az ártatlanságában.Nem láttuk-e ezerszer is a tévéműsorokban.mondta Bobby. Aztán itt van a pénz. hogy bűncselekményt követett volna el. táskaszámra. . . . jó? . kicsoda. . Maga nem emlékszik. meglett volna a tárgyalása. micsoda.Vagyis ő is bizonyíthatja . . . azon igyekeznének.szólt Pollard és felemelte a fejét. mint mutatja. De azt tudom. de nem nézett Julie-ra. Elbámult mellette. Amikor Clint ismét bekapcsolta a magnetofont. a rendőrségnek van meg hozzá a legtöbb eszköze. hogy bűncselekményt követett el.. A talajközeli szellő igyekezett versenyre kelni a széllel. hogy rám kenjenek néhányat a legutóbbi bűncselekmények közül. habár úgy látszott. és kapott volna ezer évet. már felvették volna az adatait.. ez most örvénylett és kavargott. . hogy ha Frank elment volna a zsarukhoz. és majd a frász törné ki. míg kivette a kazettát a készülékből.Mr. és bizonyítékokra bukkanunk arra nézvést. . Nem tudom. és Julie felé fordította a fejét. nagy magasságokban a felhőket kergette. hogy leadjon egy sztorit arról a szegény paliról az amnéziájával.Természetesen. ha először a zsarukhoz mennék. Frank? Amikor szombaton reggel felébredt. amiért nem mehetek a zsarukhoz. . megérti . mintha a fenti viharfelhőhöz akarta volna forrasztani a földet. A sajtó híremet venné. új ruha volt magán.. Maga tudja.És. mindez a sok pénz. és hogy ki üldözi. teli pénzzel? . meg a pénzestáskájával. Szorongatta ölében a nyitott válltáskát. aki akkor éjszaka üldözött. de belül az a meggyőződése.Az az ember.De bizony csinál . nem ez a vége .Pollard hallgatott.A rendőrség nem csinál ilyesmit . Valamikor én is rendőr voltam. de nem azzal a lomha mozgással. természetesen. és belebámult. hogy amennyiben vállaljuk az ügyét. hogy egy jelentőségteljes pillantással jóindulatra hangolja.Nem. a Scrooge Bácsi posztertől a Miki Egér-poszterig. ha meghúzom magam. hogy megint eljön értem. Tudja. valami meghatározott személy jár a fejében.kérdezte Bobby. hogy ilyesmit csináltak? Nem olvastuk-e mindannyian Hamletet és Chandlert? .Van egy fontosabb ok. a világot hatalmába kerítette valamiféle az eredetitől megkülönböztethetetlen hamis alkonyat. azt hihetném. ha csakugyan minden tekintetben biztosan ártatlannak hiszi magát. hogyan kell slusszkulcs nélkül beindítani egy kocsit. Pollard. Nyugatról híg köd áradt be a városba.Ki az az Az? . De én azt hiszem. .szólt Bobby kajánul. Az pedig tudná. A többiek vártak.Ahogy ezt mondta. ez legalábbis alvilági tapasztalatra mutat.Mivel. továbbítanunk kell ezt az információt a rendőrségnek. . Eldöntenék magukban.folytatta Julie -. . Julie így szólt: . mielőtt elmondanám nekik a mondókámat. elítélték volna. hogy segítsen magának kideríteni. Úgyhogy jobb. Bár még csak három óra volt. ki az ablakon túli kietlen világba.mondta Bobby -.Nem. mint kilépni a nyilvánosság elé.Megfordítom a kazettát.Ahelyett hogy segítenének rajtam. kicsoda. képes megcsinálni ezt.biztosította Julie.Ez a vége. Az annyi lenne.Ez is benne van . ha megtudja. mit gondolok? Azt hiszem. Lecsusszant az íróasztalról és fel-alá kezdett járni. hogy bűnös vagyok valamiben.

ő pedig távolról figyelte. amelyet addig vizsgálgatott. mások kicsik. Julie megfordult.az izé abban a páncélban sokkal inkább pókra. élt. Valamelyest kezekre emlékeztettek. mint a tenyere. mint ami gyors. Julie kivette az egyik csiszoltabb követ a rakásból. erős gumitömítésre záródó kapcsos üvegfedéllel.Lassú volt. mint afféle miniatűr rákollók. . karmazsinszínű fénylándzsákat lődöztek a mennyezet és az egyik fal felé.Nem tudom. Más kövek csipkézettek. ezek ragyogtak. egész peremén körbefutó vérvörös mintákkal . hogy amint Frank is célzott rá. úgy fest. negyedgallonos üveget.Amikor ma reggel felébredtem. Vasárnap délután sem aludtam. egyik-másikat pedig számos é1 határolta. Hánykolódtam és forgolódtam. ezekkel az izékkel volt tele a zsebem.felelte Frank. ő azonban gyanította. .Rubinok? .kérdezte Bobby. és a legközelebbi lámpa irányába keresztülnézett rajta. Julie előrehajolt. A kő még nyers állapotban is kivételesen tiszta és szép színű volt. hogy elejtette a drágakövet. lencsések voltak. azonnal ki is pattant a szemem.Hol szerezte őket? . . Frank? . mint egy bogárnak . a jobb szeme elé tartotta. úgy látszott. most elővett egy egypintes befőttesüveget. vagy üsse agyon. Mind vörös volt. Az izé páncélja alól. és csillámló. két karocska nyúlt ki. tompán csillogó ékköveknek tűnő valamikkel. Bobby odalépett. .A második válltáskából. rögszerűek. mindegyik darabnak finoman ívelt néhány oldala. hogy valójában nagy értéket képviselnek. mint egy istenverte svábbogár. a kövek csak féldrágakövek voltak. a mellemen mászott.szörnyülködött Bobby. szőrös lába volt. hogy még csak nem is értékesek.Szombaton éjjel egyáltalán nem tudtam aludni. fényes sebektől véreznek. azonban egy rák függelékeitől annyiban különböztek. A kevésbé szabálytalan kövek oválisak. A kövek prizmái rendezték a lámpák szórt fényét. s ha elszundikáltam. hogy jobban lásson.Jó isten! . és a mintát a fekete homokból.Miért tartja őket egy befőttesüvegben? . hogy csipeszeik minden közönséges páncélosénál tagoltabbak voltak. Ruhában aludtam.kérdezte Julie. hogy nem bírtam többé nyitva tartani a szememet. Nyolc erős. fogadok. Négy görbe kitinnyúlványuk közös alaphoz csatlakozott. amelyben az otthon eltett gyümölcsöt és zöldséget tárolják. Ha egy házilégynél rémisztőbb rovarral találkozott. habár különféle árnyalatokban. feje mindkét oldalán egy-egy. csak időnként egypár percet. .Már nem . . Bár hátpáncélja volt. Julie-t hívta. akár egy kövér szőlőszem.Ugye azt mondta. és amikor ma reggel felébredtem. . ahol a hangszigetelő csempeburkolat lapjai és a kőlapok. sziporkáztak. . megbillentette az üveget és tartalma egy részét az asztallap világos színű fát utánzó műanyag burkolatára öntötte.Tényleg? Nos. mint egy tarantellapóknak. lecsípi . A válltáskából elővett egy nagyobb.Mert amúgy is el kellett hogy menjek. mint a rubinok . az asztal fakó felszínén vörös fénytócsa ragyogott. mint bogárra emlékeztetett. . gömbölyűek. és vegyek egyet ennek . .mondta Frank.Ha ez elkapja az ember ujját. amelyből korábban előhúzta a véres inget. . Lehet. Féltem aludni. hogy fogja meg. csiszolatlan. Frank kinyitotta a fedelet. Lehet. Frank. Jó néhány nagy volt. éleiket gonosz fűrészfogak szegélyezték. és szemmel láthatóan elsápadt.mondta Bobby. De tegnap este annyira kimerült voltam. . Némelyek közülük csiszoltabbak voltak a többinél. Az üveg teli volt nyers. Erősen megtörték a fényt.éjfekete.Nem úgy festenek. mint a borsószemek.Mik ezek.Ez mi a ménkű? .állapította meg Julie. . . Kissé iszonyodott a rovaroktól. könnycsepp vagy rombusz alakúak voltak. azt a fajtát. Az edényben egy majdnem akkora rovar feküdt. hogy megnézze és úgy megrémült. .fintorgott Bobby.Él? . és az asztalra helyezte.

hogy Pollard-ral találkoztál. Alig egy órája. a fürdőszoba felé indult. és odaszólt a feleségének: . azt hiszem.Igazad van .szólt Bobby. . .Nem ezt akartad? .Frank nem tolvaj. Azt a bogarat nem ő találta ki. Apró lyukak furcsa mintája. belepiszkáltam. mint Julie. Bobby arca szürke volt. Lehúztam az egyik párna haját. És én mindig hallgatok Istenre. még a szeplői is színűket veszítették. fél tucat tövisszerű függelék. Világos? Bobby a feleségére meredt. . . . amit kitalált. már döglődött . . nem mozdult. Kicsiny szája.Akármibe keveredtem is. a fej két oldalán iszapos színű. úgyhogy vettem két befőttesüveget. aztán elnyugodott.Azt hiszem. egy pillanatra halvány ajkába harapott.Julie. és így szólt: . amely most nyitva volt. mint egy nagy szilva. amelyben Julie apró. és bekapcsolta a magnót. Bobby összerezzent.Micsoda? Ki mondta ezt neked. mint a cement. Komoly hangon. inkább magához. netán egy villámcsapással lángba borítja a hajadat. Nem hajolt a befőttesüveg fölé. megdöglött. Aztán felfedeztem a drágaköveket a zsebeimben. az Isten mondta nekem. és úgy fordította.Ez az ember valószínűleg eszement. Akkor. Julie hunyorgott meglepetésében: .Hála istennek.Nagyon helyes! . . Kemény. hogy jobban lásson.El kéne mennem egy orvoshoz. Amióta beletettem. elvállaljuk az ügyet.És a pénz? Bizonyára lopta. rosszul hallottalak. mintha attól tartott volna.Felüvöltöttem. . csak. tán a Jóisten? Másképpen nemigen lehetsz biztos benne.Rossz dolog. Miféle teremtmény az? Ilyesminek még a képét sem láttam soha.ismerte el Julie -. s végül azt mondta: .Frank. pár percig még rugdalódzott. így szólt: . Bobby elfordult az asztaltól. és alaposan kitisztíttatnom a fülemet. Ide hallgass. s a színük kékesvörös volt. Alattuk további szemnek tűnő valamik helyezkedtek el. nem .. a mondat felénél Bobbyba fojtotta a szót: . rossz dolog. Láttak már ilyesmit? . harmadakkorák.. mint egy aprólékos ceruzaportré. Fent.mondta Frank. de éles fogak gyűrűinek látszó valamiket látott. Julie felemelte az üveget. Julie felemelte a kezét. hogy szemből lássa a bogarat. Alighanem túl sok a fülzsír a fülemben. Julie letette az üveget és kijelentett: . az egyiket a bogárnak. összetett szemek sárgállottak. Bobby. Szokás szerint derűskék szemei most egyáltalán nem csillogtak vidáman. hogy a csúszómászó egyszer csak utat tör magának az üvegen át. és lesöpörtem magamról. sőt hátralépett egyet az asztaltól.felelte Julie. mint a többiekhez. Nagyon nem tetszik és én félek.Ó.. és három csomó selymesnek látszó szőr tette változatosabbá a szörnyű fej amúgy sima és fényes felületét. Csak feküdt a hátán a padlón. olyan megviselt.Meg vagy te őrülve!? Azt mondtad neki. hogy elvállaljuk az ügyet. A páncél félig takarta. . hogy sajnálom. négyszemközt szeretnék veled beszélni egy pillanatra. úgyhogy úgy gondolom. veszélyes alak.Nem . hogy akkor se mászhasson ki. Frank az üvegben lévő lényre meredt. Frank olyan elesett.Légy tárgyilagos. Szaténfekete feje majdnem akkora volt.szólalt meg Clint.Nem. mert ha te nem hallgatsz rá. valószínűleg meglátogat a csapásaival. kerek nyílásnak tűnt.Ez a vad sztori. . ha még él. . . sáskajárás ver meg. mint a fölöttük lévő. aztán összecsomóztam a huzat végét. Harmadszor is bementek a fürdőszobába. magukra zárták az ajtót és bekapcsolták a szellőzést.

ott van az a fickó. . és mert szeretnél segíteni Franken. Ha nincs kézzelfogható csirkefogó. és ez aggodalommal tölt el. amikor a zenegépekről beszélgettünk. majdnem komor.Bobby. s engem nem ragadott el semmi. de egymáshoz tartozunk. létezik-e.Ezt meg hogy érted? . meg az összetöréssel szemben. amikor anyját egy bankrablás során túszul ejtették. minden pillanatban fel kell hogy piszkáljalak. E pillanatban nem is haragszol. amikor győz a jó.Egyfelől különbözünk. hogy üldözte akkor éjjel. mint egy kirakós játék darabjai. Hol van a te szokásos haragod? Megmondom. de nálad ez másodlagos a széttiprással. hogy felébredtünk. Itt vagyok. Ez úgy hangzik. aki kiváltsa. akiről azt mondta. feltüzeli a fantáziádat.Azt hiszem. Ezt a fajta munkát azért kedvelem. hogy elragadjon téged.Nem. amikor a rossz fiúk összeomlanak. nem ez a te véleményed. Sok tekintetben nem is hasonlítunk egymásra. Ozzie-nál. nincs rossz fiú. az a szörnyű furcsa érzésem volt. persze hogy én is szeretem látni. . Az asszony mosolygott: . A tükörbeli Bobby úgy festett. hogy olyan embereket segítsek. hogy Bobby tovább fecsegjen. amikor múlt csütörtökön felébredtünk? . amit csak mondtál. ha ártatlan embereken segíthetsz.Nos. mint neked. Másfelől ott vagy te.Ugyanaznap éjjel. . Robert? A tükörbeli Bobby tekintete megpróbálta elkerülni a tükörbeli Julie pillantását. Julie tizenkét éves volt. életben tartott. . élettel és energiával. A viharnak azonban vége lett. életkedvét kikezdte az aggodalom. . csütörtökön éjszaka lidérces álmom volt. hol..ösztökélte Julie. ahol én gyenge vagyok. vagy gyenge. másfelől az indítékaink kiegészítik egymást. akire a haragodat összpontosíthatod. ami azért jött. mint az igazi Bobby Dakota hitvány utánzata. tönkreteszi ennek a kapcsolatnak a harmóniáját. én vagyok erős. mintha kellemetlen volna a saját szemébe néznie. mert tönkreteszi az egyensúlyunkat. de nekem ez nem olyan fontos. de most te tüzelsz engem. az ő Bobbyja tele volt vidámsággal.És közvetlenül az után. mert nincs. mintha egy képregényhős mondaná. És természetesen te is boldog vagy. de hát így érzek. hogy valami volt odakint a szélben. hiszen olyan szánalomra méltó. Nem jó érzés. de azt sem tudhatjuk. csak mert kíváncsi vagy. Amikor végül befejezte. amit csak el tudsz képzelni. Bobby a tükör felé fordult. Igazából mi a bajod. miközben tekintetük összekapcsolódott a tükörben.Emlékszel.fújt a szél Santa Anából.Robert . . A tükörbeli Bobby arca szürke volt. mellébeszélés volt. . . az a véleményem. . akik nem a saját hibájukból kerültek bajba. amely mindig is életben tartott bennünket.Emlékszem. hogy el foglak veszíteni. vagy csak Frank fantáziájának szüleménye. és nélkülözhetetlen volt a sikereinkhez.Erről aznap este aztán beszéltél nekem. hogy szeretnéd eltaposni a rossz fiúkat. Julie hagyta. ahol a fő berendezési tárgy egy dívány és nem egy vécékagyló. hogy hirtelen úgy cselekszel. Az igazi Bobby. mert élvezetet találok abban. az isten verje meg.Rajta! Mondd el! Sohasem titkolóztunk egymás közt. mert összeillünk. ahogyan én. és nyöszörögnek. ha pszichoanalízisre van szükségem. márpedig ez az összhang.Mi az elgondolásod? . Szeretkeztünk. . Alighanem azért. az asszony így szólt: . minden. akit elsősorban az motivál. most legalábbis nem. Erős vagy. de hiányzott belőlük mindenfajta józan ész és együttérzés.mondta a férfi . olyan helyiségben próbálok hozzájutni. Igen.Köztünk jó az együttműködés. Mire az egésznek vége lett. El akarod vállalni ezt az ügyet. ahol pedig te. Jó. mert még mindig anyád gyilkosa iránti gyűlöletedet dolgozod ki magadból. s ez nem jó. . és úgy nézte tulajdon képmását. Szeretem látni. mert kiegészítjük egymást. a legelevenebb álom. és ezt is tettem. a hat túszból ötöt megöltek s az az egy szerencsés nem Julie anyja volt. A két elkövető teli volt amphetaminokkal.

és én azonnal kapcsolatba hoztam a kettőt. De azóta . és kilépett a fürdőszobából. ahol elfér két asztal. és sötét mélységekbe rántotta a csontjaikat..Hé. Felébredtem. mint még soha. és szembe kellett néznie a feleségével. nekünk már csak egy iroda maradt. és én nem ébresztettelek fel. mert nem láttam értelmét. szombaton és tegnap .voltak pillanataim. Miért? .Megrázott. amely mindkettőjüket elnyelte. amelyről álmodtam.. Julie. ahogyan Bobby beszélne vele egy hasonló szituációban. hogy nyugtassa meg ismét.ezek Julie eszközei voltak -.. mert gyermetegnek tűnik ekkora jelentőséget tulajdonítani egy álomnak. . Aztán. de te azt mondtad. A GONOSZ. hogy valami gonosz dologba keveredett. magad mondtad. Julie.Miközben a nagy kövek potyognak a szívünkrol. Frank azt mondta.Ki beszél itt asztalokról. valami igazán rosszba. hanem kedvességgel és humorral szabadítaná meg a félelmétől. Talán nem kellene vállalnunk. így szólt: . Az íróasztalok a szemedben formalizmusnak számítanak. tudod mi bosszant engem? Ahogy néha. kérlek. amelyen elnyúlhatsz. . .. szinte áthatolhatatlan felület. várj csak egy kicsit. és a lábamat mutogatva én ülök az asztalra. amikor potenciális ügyfelekkel tárgyalunk. De te sohasem hordasz szoknyát. amikor ügyfelek érkeznek. Nem is furcsa kezdesz lenni. Csinos segged van. még ha én mondom is magamról. sortot vagy effélét. de nem akarom. hogy zsiványokat tapossak el.. Később sem mondtam el.Mi az ördögről beszélsz? . és megtudod mit érez egy légy..mondta Julie. Csak egy pamlagra van szükséged. lemarta a húsukat.mondta Julie. orcáját.Beszélt a tengerparti kis házról. és a virgácsaid sincsenek meg hozzá. . hogy talán valami rossz dolog közeledik. Őrültségnek hangzik..Nem hallottad.Hogy pénzt spóroljunk. hogy állandóan ott lesz rajta a segged lenyomata. és egy pöccintéssel rákapcsolhatom majd az áramot. Összegyűlik benne a por. Menjünk vissza. mert jó lábam van. El nem tudod képzelni.Figyelmeztetni szeretnélek. Ha rövid szoknyában. . . ne érts félre. az asztalomon ülsz.. mennyire valóságosnak tűnt az egész. töprengve. és vállaljuk el az ügyet. a homokban álló zenegépről. És most.Én . ott kinn az irodában. Többé nem álmodtam ezt a szörnyűséget... hogy az asztalom lapját behálózom drótokkal. vagy roppantsak össze. Úgy tűnt. hogy felzaklassalak és mert.. Mivel az asszony nem nézett bele. Ez ingerlékennyé tesz. nyolcszobás lakás helyett hétszobást béreltünk. és a mennydörgő belső hangról: A GONOSZ JÖN. .? .pénteken. Végül. azt fontolgatom. A ceruzák begurulnak majd a mélyedésbe. . azzal elfordult a tükörtől és szemtől szembe nézett a férjére. az felkeltheti némely ügyfél érdeklődését.a savas tengerről. majd megveregette a balt. amikor leszáll egy olyan elektronikus rovarcsapdára. Bobby.A műanyag asztallap kemény. s akkor is azt gondoltam. Az utóbbi időben nem volt lehetőségem. úgy döntött. nos. hogy a lenyomata ott legyen az asztalom lapján. Julie egy pillanatra a tükörbeli Bobbyra meredt. hogy rád törjön. A GONOSZ! .Persze hogy nem. . mit mondtam az álomról? . Ülsz majd rajta. miközben telefonálgatsz.. Te aludtál. és amikorra összehoztuk a stábot..Julie. Kezdesz furcsa lenni. de előbb-utóbb annyi időt töltesz majd az asztalomon. az asztalomra ülsz. de az álom csaknem túltett a valóságos életen.A csalódás miatt.kérdezte Julie-t. és úgy meg voltam rémülve. . Van itt egy csomó szoba. Ahelyett hogy közvetlenül Bobby aggályaira válaszolt volna. lehet. amikor különös szorongás borzongatott meg. .Te kezdesz én lenni! Pontosan . . mivel szerepeik felcserélődtek.. Bobby sem folyamodnék a logikához és az értelemhez .Kérlek. hogy ez az ügy a rossz dolog. úgy kell beszélnie a férjével. Bobbynak el kellett fordulnia a tükörtől. Így fejezte ki magát. nem akarsz ilyet. és megcsókolta Bobby jobb. Kinyitotta az ajtót. ez így rendjén is volt.

elnémult és reménykedve figyelte őket. huszonöt orra. egy része pedig ott szárnyalt a tollas ragadozóval. a hagymák és a nyers máj kigőzölgéseivel. alatta ott volt az egész zűrzavaros világ. . Meztelen volt. Frank Pollard csendesen beszélgetett Clinttel. hiszen éjszaka aludni a legjobb órák elpazarlását jelentette volna. . a szélben szárnyalt.Igen. Sohasem voltak távolabbra egymástól karnyújtásnyinál. a citromillatú sampon kellemesen hosszan tartó illatát. . Érezte a szobában lévő por és a régóta nem mosott takarók állott szagát . mint a barátok kolostoraikon. Violet egyszerre érzékelte a világot a saját érzékszervei és a sólyoméi révén. Nemcsak érezte az ágyon. és lelkének egy darabja maradt. egyenletes lélegzését. ötven füle. vagy távozni onnét. mégis kellemesnek. hogy szegény Samantha eltávozott. amely megvolt köztük a születésük óta. ikertestvérétől sohasem tudott elszakadni. sima bőrét. más részei minden egyes macskában ott tartózkodtak. hanem az összes macskáéval: a tegnapi fürdő szappanillatmaradványát. s Julie-t a három lámpa borostyánsárga ragyogása valami okból egy templom fogadalmi gyertyaerdejének vibráló és titokzatos fényére emlékeztette. Odakint egy villám hasította fel a felhők zsigereit. és az ablakokra hideg esd kezdett zuhogni. de ismerősnek találták. Szükségünk lesz még tízezer dollárra. amikor azonban beléptek.. amelybe belebújt. természetes kipárolgását idegenszerűnek.mondta Bobby nem minden gyönyörűség nélkül.meg természetesen a macskákét. de Verbina volt az egyetlen másik személy. Az áporodott szagot. A bogár még mindig döglötten gubbasztott a befőttes üvegben. továbbá a macskafalka ötven szeme. érdekesnek. Kedve szerint tudott gyorsan behatolni más élőlények agyába. időnként lecsapva. amelyben teste. Ketten aludtak egy első emeleti szobában. a padlón alvó vagy lustán elnyúlva magukat nyalogató macskák szagát. hiszen eltéphetetlen szálak kötötték Verbinához.Elmondta Clint az árszabásunkat? . a szájszagot. hallotta magát. mint neki. s ezalatt nagyrészt sólyom volt. továbbra is érzékelte ikertestvére testének melegét. Violet. . 26 Violet már több mint egy órája felébredt. hogy gyorsan megöljön valamit. amely elkeveredett a nyers tojások. és körüle. A tág égbolt csaknem olyan valóságos volt a számára. Állandó kapocs volt ez. Kapcsolatuk nem a bábjátékosé és a bábjáé volt. és az ő illatát mindegyik állat tőle eltérő módon érzékelte. A véraláfutás-kék ég megnyílt. látta. A macskafalka minden tagjának jobb szaglóérzéke volt. rendszerint azonban összeölelkeztek. hanem különleges szent kötelék. és követte feleségét az irodába. fejét elfordította a nővérétől. Fölötte csak az ereszkedő felhők szürkéllettek. Ugyanígy nővére érzékszerveivel is szagolta. akivel ilyen módon össze tudott kapcsolódni. a levegő alig állt ellen szárnyai sima elülső élének. miközben sólyom volt. Meleg lágyékát Violethez szorította. mielőtt napkeltekor lefeküdt volna. amelyeket reggel evett. huszonötben.Rendben. álmos dünnyögését. Violet és Verbina rendszerint átaludta a napot. Meleg áramlásokon siklott. és nem pusztán a saját orrával. A skarlátszín drágakövek még mindig az asztalon csillogtak. Azon a hétfő délutánon Verbina még aludt. Az árnyak úgy csüggtek a sarkokon. de ott is élt mindegyikükben. Miközben öntudatának egy darabja saját halvány testében maradt. száz mancsa és huszonöt nyelve révén. előlegképpen a költségekre. mint annak a madárnak a számára. a hasán feküdt. Tudott a sötét hálószobáról is. amely az alvás után mindig betöltötte a levegőt. és egyedülálló illatát. egy hatalmas ágyon. és időnként hangtalanul motyogott a párnájába. Most. s habár Violet a sólyomból vagy a macskákból bármikor ki tudott válni. Érezte a saját testszagát. magasan. amikor csak akart.kérdezte Julie Pollard-t.Rohadt egy ügy lesz .

és bizonyos fokig másokkal is. és megragadta az egeret. hideg vizet ivott egy patakból egy mosómedve vagy egy mezei egér száján át. hanem számtalan helyettesítője érzékszervein át is. . és a zsákmányoló róka vad izgalmát. ferdén ereszkedett a rágcsáló felé.Violet egész életében az érzékelés számos folyamának összefolyásánál élt. A levegő valódi állaga hirtelen megmutatkozott. figyelte. Mellette az ágyon a nővére. hogy felveszi a kapcsolatot a körülötte lévő emberekkel. Habár valójában biztonságban feküdt a hátán az ágyában. és menekülni próbált volna. Verbina az élet olyan gazdagságát élvezte. gyors áramlataiból. hogy az egér nagy távolságból is meghallja a szárnycsapásokat és a legelső hangra besurran a legközelebbi rejtekhelyre. félig a testéhez szorította őket. és üdvös fékező hatást fejtett ki. látvány. Az utolsó pillanatban a sólyom. Violet is halkan felkiáltott. és tovább haladt a szurdok alja felé. szétterpesztette a lábait. párzott mint macska. úgy érezte. szétnyitotta karmantyúit. nagy. mint mókus. Habár Verbina most még aludt. Vadászott. de nem tudta. amikor a kéjes izgalom vékony sikítását hallatta. nem leselkedik-e rá ellenség a talaj szintjén. alig vagy egyáltalán nem mutatott érdeklődést intellektusa működtetése vagy fejlesztése iránt. amikor ezerkétszáz lábnyit merült. hogy soha nem is fogja. A sólyom teste hátulsó részeit előremeresztette. Többre tartotta a világ vadságában való folyamatos alámerülést. és nyilvánvaló volt. egyszerre érezte át a sarokba szorított nyúl rémületét. hogy megszakítsák más agyakkal való kapcsolataikat. ugyanebből az anyagból szövődtek az álmaik is. a száraz és töredezett ördögszekér darabjai és a tövises rekettye szúrós csomói közt egy kövér egér bukkant fel. és még akkor is ősi rémület dagadt a mellében. és a világról nemcsak a saját érzékszervein át szerezte tapasztalatait. szökellt és ölt. és meredeken. Gyermekkora egy részében autista volt. hogyan kontrollálja a beözönlő áradatot. Sohasem emelkedett ki a rendkívüli érzékelésnek ama mély. Az állatoktól érkező érzéki benyomások nemcsak a szövetet jelentették. lényének egy része Violettel volt a szárnyaló sólyomban. Mélyen alatta. Csak ezután határozta el. repült. kavargó. miről Violeten kívül más még csak nem is tudott. míg csak meg nem tanulta. a nővérén kívül az égvilágon semmi sem érdekelte. mint más emberek viszonylag e világi életét. miközben más kutyák meghágták. mielőtt az reagálhatott a szárnyak hirtelen kinyitására.. változatos és gazdag tapasztalatainak titkos világa felé. és gyönyörteli önfeladással merült el a környezetében támadó érzéki ingerek óceánjában. a sólyom csendben hátrahúzta a szárnyait. mert még az alvás sem tette szükségessé. szag-. amelyeket nem tudott feldolgozni.és tapintásárban fürdött. egy tüzelő szuka bensőjébe hatolt. kiterjesztette a szárnyait. Candyval. Verbina fele olyan jól sem állta meg a helyét. Habár korábban már számtalanszor átélte ezt az élményt. de legalább megtanult kommunikálni anyjával. a gyomra forog a testében. elhagyja az autizmust. Érezte a felé száguldó végzetet. ahelyett hogy hagyná elsodortatni magát tőle. mint Violet. Sohasem tanult meg beszélni. hang-. befelé fordult mély. Mivel csaknem teljesen az érzékelésre korlátozott életet választotta. Ösztönösen tudva. milyen irányból érkezik. azaz elárasztották az érzéki benyomások. hogy megvesse lábát az életnek azokon a viszonylag száraz partjain. amelyeken a többi emberek éltek. íz. amelyből saját életüket kiszabták. mint prérifarkas. de megfeledkezett a tollas halálról. A szurdok talaján szaladt. Zuhantában elhagyta a talaj szintjét. Az egér a kanyon fenekén megdermedt. amely felülről figyelte. mint sólyom vagy sirály. de hatéves koráig nem tanult meg beszélni. Szaladt. mint valami fóliát. Violet visszatartotta lélegzetét. A percről percre sötétebb viharfelhők alatt a sólyom magasan a Pollard-birtok mögötti kanyon felett siklott. hogyan hasznosítsa.

Violet nem gyászolt. s gyors szárnycsapásokkal ismét fel nem kapaszkodott az égbe. ahogy a kövér egér testét átdöfték és szaggatták az éles karmok. és a rozzant hátsó tornác mellett végighúzódó elvadult virágágy. rajta keresztül élni? Ez a hihetetlen meghittség forrasztotta egybe Verbinával. Ha a kép megfelelt. csak zsibbadt lemondást. amióta oly sok évvel ezelőtt meghalt. Tagolatlan hangokat adtak ki és szorították egymást. hogyan viszonyuljék valakihez e nélkül az intenzív. a nyeregtetős palával fedett. a karjaiba bújt. Thomas körbevágta. hogy a véres meleg húsfoszlányok és csomók lecsússzanak a nyelőcsövén. tudta. Még mindig erősen nővérébe kapaszkodva gyengéd csókokkal becézgette Verbina nyakát. amelyet nővére bőréhez vitt. amelyet használni tudott. Az egér az acélos. Az egér kicsinynek és tehetetlennek érezte magát szárnyas támadója szorításában. Violet behatolt az egér agyába. Átválogatott egy doboz magazinkivágást. amely végigvisszhangzott a kanyonon. és a Verbina agyával való kapcsolata révén érezte saját leheletének forró hullámát. és tudta azt is. mint az anyját . hogy széttépi. amíg Derek olyat nem adott neki.ami nem jelentett sokat. és bíborszínű viráglángokkal lobogó kankalincsomók. Violet közelebb érezte magához. olyan heves volt. és vele. A madár lenézett a karmai közt visító rágcsálóra. és felragasztotta. hogy a ragadozó elkapta volna. sárga. elernyedt. amely rabságában tartotta. viharvert külsejű ház. vagy legalábbis azt hitte. hasuk. míg csak a sólyom az utolsó ehető húscafatokat is le nem tépte az egér irhájáról. egészen addig. A madár szemén át figyelte. Hogyan lehetett volna közel valakihez. és megállíthatatlanul reszkettek. az egér szemszögéből érezte. nem tudott gyászolni sem. Mélyen a köröző sólyom alatt Candy térdre esett a sír mellett. arcát és halántékát. Heves lélegzetvételük nem is csillapodott. a húszéves Buick. A sólyom hátrahajtotta a fejét. Meztelenek voltak. hogy furcsamód hasonlított a legkülönlegesebb érzéki gyönyörökhöz. mint bárki a világon. s amelyet néha Candy vezetett. s hagyta. Verbina. bensőséges kapcsolat nélkül. úgyhogy félretette és újat kért. Mivel azonban Candynak is voltak különleges képességei. könyörtelen szemekbe nézett. 27 Hétfő délután volt. amikor az asszony eltávozott. Derek segített neki. hogy szembekerüljön a nővérével. Violet. mert nem ismerte igazán a bátyját és nem is törődött vele valami nagyon. ahogy a kín beléhasít. és semmi különöset nem érzett. mellük egymáshoz szorult. . amely az anyjuké volt. segít. a meleget. Legtöbbször azonban nem felelt meg. belenyugodott a halálába. a vörös. és abbahagyta a vergődést. egy pillanattal azelőtt. Violet ugyanakkor bátyjuk fölé irányította a sólymot. Thomas a munkaasztalánál ült. medencéjük. és egy képes költeményt készített. s mivel nem tudott szeretni. Az ágyon Violet az oldalára fordult. de már nem érzett kínt. ha nem tudott behatolni az agyába. ahogyan a szörnyű csőr közeledik. A félelem. Anyja éppoly idegen volt a számára. ahogy lehajtott fejjel anyjuk sírjánál áll és gyászolja. Látta. hogy éhségét ismét sikerül majd csillapítania. Diadalrikoltást hallatott. Megborzongatta a fensőbbség és az erő szilaj érzése. és a préda forró félelmét. ahogyan gyászolta kivétel nélkül minden nap. Violet a mélyben a gyomos terület északkeleti sarkánál látta Candyt is. Egyszerűen nem tudta. hogy szörnyű pusztulás vár rá. Ott lent feküdt a Pollard-birtok: az eugéniasövény. aztán egy rövid pillanatig heves boldogságot. Összekapaszkodtak. A sólyom szemszögéből élvezte. és tudta. szája előtt Verbina finom nyakával. végül pedig már semmit. Érezte a zsákmányt ejtő jeges kielégültségét. Képeket választott ki és odaadta őket Thomasnak. és ez nyomta rá a bélyegét a kapcsolatok miriádjaira. ásított.Habár a sólyommal maradt. amelyek összekötötték a természet népes világának szárnyasaival és állataival. akit felrázott álmából a sólyomélmény eleje.

míg szegény Derek felkelt. és elszaladt. Az Otthonban az ápolók azt akarták. Az ő homloka még csapottabb volt. nem röpködtek. Elismételte a másik szót is. hogy azok is voltak. zúgott.Én? Én nem vagyok hülye . Csúnya szót használt . Mary kinevette: . . Közösségképesek. és nem okozott neki mulatságot a nézésük. Én majdnem normális vagyok. Tudod mi vagy? Egy gyengeelméjű vagy! A két fiúnak kétszer is meg kellett kérnie.Nem vagy cowboy. Kimondani ki tudták.Nem mondta meg Dereknek a szörnyű igazságot. de képtelen volt. Thomas. és sírt. mint én. Közösségképesnek lenni jó volt. Thomas és Derek egy kanapén ült az ablakok mellett. és neki van egy jó nagy egy Down-kóros gyerek számára. Thomas és Derek a zátonyra futottak szobájába mentek. az ő arcára még jobban rányomta a bélyegét. de nem ám. hogy normális legyek és egy napon visszakerülök az átmeneti házba. de csúcsot sehol sem látott Maryn. de éppoly kevéssé tudták. Zzzz. zzz. keményen igyekszem. amit nem értett. míg aztán megértették. ahol Derek ült. Mary tudta. és igazán kedve telt magában -. habár nem nagyon használták. Kipirult az arca.. és mindenütt fölöttébb petyhüdt. Ha senki sem jött oda. hogy ő egymaga akarta elkészíteni a poémát. aki új volt az otthonban. ha az ember a szemébe döfne magának egy dákóval. és lehet. ami több.aztán alattuk a hülyék. Túlságosan is. micsodák a szemek.kérdezte Derek. hogy velük együtt Közösségképes legyen. micsoda a hülye. nagyon rossz. Én. Tudta. de hiába. mintha valami nagydíjat nyert volna. . hogy megsértse Derek érzelmeit. pöffeszkedve és felajzva. Dereken is látszott az értelmi fogyatékosság. mivel épp ott állt egy biliárdasztal. csakhogy nem tette. és próbálta nem elsírni magát. Thomas nem tudta.cowboy. és addig mondogatta.. . mint azt.és szégyellnie kellett volna magát. a „gyengeelméjűt”. Itt történt. hogy sírva is fakadt. aztán a gyengeelméjűek. mint amennyit te valaha is elérsz. de nem vagy olyan határeset. amellyel az ember golyókat lökdös. A szörnyű igazság az volt. a szemdákó jó dolog. mint Thomasé. hogy a lány őrá néz.„istenverte!” . hogy normális legyél. Thomas és Derek az ablak külső oldalán függő etetőnél lévő kolibriket nézte. Egy lány csinálta.Én cowboy vagyok . mik azok a szemdákók.mosolygott . zzzz. aki gombócos. és Thomas is épp ezt találgatta. Mary nevetett: . mint én. orra még laposabb és feje körvonalai is torzulást mutattak. Mary. mert a lány kövér volt. egy csúcshülye vagyok. a lány azonban még akkor is utána kiabálta. . akik butábbak a gyengeelméjűeknél is. akik náluknál is butábbak. hogy az ember Közösségképes legyen.mondta. Az egyik sarokban néhányan golyóztak. aztán az idióták. Marynek. mint Thomasé. Mindez megzavarta Thomast. nyugodtan mondhatom. és én nem is leszek itt örökké. Mary pedig vadul vigyorgott rá. és nem is leszel az soha.Alighanem te is hülye vagy. Derek most vette észre.mondta Mary . néha alig érthető hangján így szólt: . hogy a dákó egy bot. nagyon fontosak a szemdákók. miután elfáradtak a képes poéma készítésében. és nem is értette. Dereket bántották.Átmeneti .hová? . nem is zümmögött. A zátonyra futottak szobájában. és te közel olyan normális sem vagy. mások a tévét nézték. mit jelent. . Ez is a szörnyű igazság volt. A lány zümmögött. Természetesen tudta. micsodák. és Derek elméje gyengébb volt. jól viselkedem. újra és újra. amelyet Thomas most ugyancsak csúnya szónak tekintett. Hiszen annyi minden volt fontos. nem messze attól. rajta derül.Átmenet ahhoz.Én egy csúcshülye vagyok . Később. A kolibrik ide-oda villantak. de Mary azt mondta. annyira. jó leszek.Vannak a normális emberek . Mondhatni még jobban megzavarta azonban Dereket. Azt mondta. és nagy élvezet volt nézni őket. Úgy képzelte. te szegény istenverte gyengeelméjű.rázta a fejét. hogy ismételje meg. rossz lenne. Értelmi fogyatékosnak lenni amúgy is fájdalmas dolog. . ha valaki odajött. Elég sérült volt Derek amúgy is. láthatta. hogy milyen lehet egy szemdákó. habár Thomas sohasem hallott róluk.

sőt el kellett altatni. aztán a fiú így szól: . de azért csinos. Cathy közelebb húzta a székét az övéhez. Cathy olyan kedves volt. mint valakinek anyja. Julie-nak egyszer volt egy szaténruhája. ha butának érzem magam. a csúcshülye gyengeelméjűnek nevezte. . viharos lenni. vagy nagy tablettákat jelentett. hogy nem. s megkérdezte a fiút. voltam a világban . Azt hiszem. Bőre olyan volt. Ők mindennap kimennek a világba és élnek. de Saját Érdekében néha meg kellett nyugtatni. Aztán a nővéremmel. Thomas azt felelte.. Cathy Maryról beszélt neki. amelyekbe az ember félt belenézni. mint az őszibarackszínű szatén. Utálom. de az ember nem tud nem gondolni rá.Mary olyan csalódott. nem annyira. s ezt ő is tudta. amikor Mary.. . túl sok problémája volt.Valamikor én is odakint vagyok. mint Julie. Nem az a szörnyű sírás rázta. megrémített. úgyhogy egy idő után Adni Kellett Neki Valamit. és nem is akar. csak az asztali lámpa égett. Az ápolónő Thomas fejére tette a kezét: . de nem tudok más lenni. Thomas tudta. tudom. és magára zárta az ajtót. . miért kezdett sírni. hogy szüksége van a fölény érzésére valakivel szemben. az egyik ápoló Thomas mellé állt a munkaasztalhoz.Nem vagy buta. még részidős munkát is végzett. kedves fiú volt.Gyűlölöm. bármilyen kedves fiú volt is. néha megütötte magát. de ő nem.Szerettél odakint lenni? . pedig nem így volt. Thomasnak sohasem kellett Adni Valamit. s ez segített. Miután Dereket elaltatták. ismét intézetbe kellett küldeni. hogy előjöjjön onnét. az mindig egy tűt jelentett. amikor hányt.Néha nehéz. ha egyszer ilyen. Thomas szerette Cathyt. és szép szemei.. az vagyok. de nem bírta abbahagyni. mert a sírástól butának érezte magát. Két kezébe vette Thomas egyik kezét. Ott volt kinn a világban egy átmeneti házban. Ez történt azon a napon is. ő pedig hozzáhajolt. Derek mást sohasem ütött meg. .Volt. egyre csak sírt. mikor az ápolónő olyan kedves volt.. hogy Vegyen Be Valamit. Cathy arca szépnek látszott a lámpafényben. drágám. Derek most az ágyán horkolt. Jött néhány ápoló. Már a délután második felében jártak. talán mert az volt. ott bömbölt.. jól érzi-e magát. Derek a vécében volt. de ő nem akart kijönni a vécéről. hogy buta vagyok. amit Derekkel csinált. de még azután sem tudták abbahagyatni vele a sírást.. kicsi. igen. de sírt.Igen tudom. Sírt. Thomas nem tudta. Thomas és Cathy hallgattak egy darabig. ilyen. úgyhogy Saját Érdekében Adni Kellett Neki Valamit. . ami. A szobában mindenfelé árnyékok terpeszkedtek. Könnyek közt mondta: . Thomas. hanem valami enyhébb. egyszerűen a saját arcába sújtott. Egy darabig beszélgettek. mint Dereket. De ha Julie-val és Bobbyval voltam.Apukámmal. De ha Adniuk Kellett Valamit. saját keresete volt.mondta Thomas. . az ápolók kérték. még ha azt mondja is. ami mindig ilyen vagy olyan alakú. Csinos volt. . hogy képtelen volt abbahagyni a sírást. néha olyan rosszul érezte magát önmaga miatt. s még ekkor sem hagyta abba a sírást. kedves hangja volt. és gyűlölte ezt az érzést. és amikor az emberek nem ilyenek. mint repüléskor. ami rossz dolog volt. édesem.Thomas Dereket keresve visszament a szobájába. Idősebb volt. vagy olyan színű. Egyszerűen annyira csalódott. bánja. azt szerettem. akik igazán kedvesen beszéltek hozzá. . de hiába. és ki nem serkedt a vére. Az ég kezdett csúf. Közösségképesnek lenni. Cathy volt az. azazhogy dehogyisnem akar. mert Thomas mindig jó volt. Thomas. s ez segített is.De igen. mint Julie. milyen a szatén. Próbálok nem gondolni rá. hogy voltál. Megpróbált nem sírni. de nem volt olyan idős.Tudom. amit Thomas megértett. És Bobbyval. Keményen igyekezett. Egyszer. Hosszú ideig kellett győzködniük. míg csak fel nem repedt a bőre. Derek azonban.

Nem vagy olyan okos.mondta . Később pedig apja ment el a Rossz Helyre. Nem szívesen hallom. amikor Thomas kétéves volt. kihúzott egy papírkendőt az asztalon lévő kleenexes dobozból.A világ összes okos emberei közül . és mégsem ember. a szürke világosság felé. Egy idő után odament az ablakhoz. Bizonyos tekintetben nem. Az eső felé nyúlt. Rengeteg az idő. Anyja elment a Rossz Helyre. ami több. úgyhogy az érzés továbbra is ott maradt benne elfojtva. . hogy mamája és papája oda mentek.Közösségképesnek lenni. Nem vagy keserű.. Thomas az asztalhoz ült. Nagyon rossz. de csalódott is volt. Thomas egyik kezével megtörölte duzzadt szemeit. és ha túl sok figyelmeztetést tévézett volna Bobbynak. erecskékben csörgedezett az üvegen. . Bobby már nem figyelt volna ezekre. A Gonosz még odakint volt. Tudott a Mennyről és a Pokolról. amelyek szerették őt.Saját magához képest nagyon sok mindent mondott.Tényleg? Neked is? .. ha ilyen. jóságos szemeit. és Julie-val és Bobbyval lehessek. nem? . hogy ne féljek. amivel szembesülünk.Még az okos emberek. nem talált rá a megfelelő szavakra. mint te. . . félni kimenni a világba. ha kiálljuk őket. A Menny az Istené volt. az éj semmije felé. . Thomas felemelte a fejét. Esett az eső. ha lehet. hogy Thomasszal minden rendben van. Julie-t még nem veszélyeztette. próba . amit nagyon-nagyon szeretnék. megpróbált újabb képverseket készíteni. úgyhogy nem is emlékezett rá. Bobby már egyáltalán nem is hisz benne.senki sem küzd meg jobban a nehézségeivel. mégsem mehet ki a világba. Nézze szépséges. hogy kipróbáljon? . Nem a pokolra gondolt. Cathy maradt még egy darabig. meg akart bizonyosodni róla. mert Bobby nem figyel.Nem vagy buta. milyen érzés butának lenni. Az üvegre tette a kezét. Cathy mosolygott. hogy kényeztessék. hogy mindezt elmondta.mondta Cathy.Idő . hogy az okos emberek számára az élet még nehezebb. és kudarcot vallott. így az eljuthat Julie-hoz.Tényleg? . Ember. A pokolban az ápolók nem kedvesek. és maga is meg volt lepve. az élet néha nehéz az ember számára . és szavai boldoggá tették. A Poklot az ördög birtokolta. és letörölte a könnyeket a fiú arcáról. és okkal helyezett ide bennünket. és legtöbbjük még annyira sem. hogy van Isten. ennyi az egész. Messzire volt. A dolgok ott jobbak. Thomas tudta. . de valójában kevés az idő. a Mennybe akar jutni. és ez olyan bután hangzik.Néha. és amikor a Gonosz végül felbukkan. A délután már majdnem elmúlt. Thomas nem bújt ki Cathy öleléséből. de te jól megbirkózol vele. nem hangzik bután. mert a Gonosz nem jött közelebb. egyedül hagyva Thomast és Julie-t. Thomas.az embernek annyi az ideje. . Az ember. nem vagy komor. amit mond. bizonyos volt benne. Valami. Thomas. Olyan szemek voltak. hogy kitöltse egy csomó idejét. Ha létezett Menny. azután elment. Napok óta érezte. Különbözünk egymástól. Csúf és undok. és mégsem elég. Nekem pedig meg kell tanulnom. Érezte. azt akarta. de ez nem a te hibád. kinyújtod a kezed az emberek felé.Tudod. De hiszem. még a legokosabbak számára is.Nagyszerűen. hogy az ápolónőre nézzen. Derek még mindig horkolt. Az eső fölött leereszkedőben volt a sötétség. . amely lassan lopakodott felé. de a múlt hét óta nem tévézett figyelmeztetést Bobbynak.Nem. A szemeket. semhogy az ember megtanulja. hogy visszamehessek.szólt az ápolónő . hogy a Gonosz elviszi Julie-t a Rossz Helyre. mint egy ember.különbekké válunk. Nézd meg magad. hogy komolyan gondolja.Isten azért tett butává. mint egyesek. mint Julie vagy Bobby szemei. még ha nem hitte is. hogy butának nevezed magad. mert olyan nagyon el akarta mondani Cathynak. hogyan ne tartson a dolgoktól. és minden nehézség. Amitől Thomas a legjobban félt. Thomas. Különbözőnek lenni nehéz a számodra. mielőtt minden idő elfogy. .

utóbb. Végül. még akkor sem. fodros szélű fehér kötényben kanálnyi. mi történik ott az emberrel. s egy sólyom keringett felette. és titokban süllyesztette a földbe. Ha pedig már az éjszaka is ilyen félelmetes volt. hátrament a ház mögé és sokáig állt a nagy telek északkeleti sarkánál lévő magányos sír mellett. úgyhogy lehet. Thomas nem látta a Halált. hogy az ember talán azokat sem találja meg. az ember minden ideje elfogyott. ha úgy gondolt rá. akkor el is kell hogy vigye valahova. A Pokol rossz hely volt. hiszen nem bírta volna ki sokáig. ahova elviszik az embert. és olyan üresség. Az akkori ünnepélyes téli ég hasonlatos volt a mostanihoz. márpedig. Ha megengedi. hogy anyja halott: ma sem. Már az éjszakától is félt. hogy a Mennyország és a Pokol csakugyan létezik. jó-e odaát a koszt. Egyszerűen túl buta volt. de természetesen nem volt ott senki. hogy ez most az övé. hogy ha a nővére a Rossz Helyre kerül. a dolog nem is létezik. újra és újra felhők takarták el a napot. Attól. A halál azt jelentette. úgyhogy a halált helynek képzelte. hallja. aki szívrohamot kapott. A halál elképzelhetetlen volt. vége. és soha többé nem eresztik vissza. Candy térdre esett. amikor azonban odament. csinos édestészta-csomókat pottyant a tepsikre. ahogyan most is. hanem a Halált. ahogyan a többi ember. Ide temette. mint az éjszaka. zavaros lelkiállapotban felrohant az emeletre. meggyőződése volt. kész. netán kalácsot gyúr. a halál pedig maga volt a Rossz Hely. Abban sem volt biztos. Lehet. amint színes virágos háziruhájában. Az ablaküvegen esővíz futott le. kaput. hogy kiragadja magát ebből a furcsa és zavarba ejtő lelkiállapotból. hogy megnézze. ami elég gyűlöletessé teszi. és a Rossz Helyre sohasem jutott napvilág. és egy éjjel el is jött. Azt mondták. hogy hosszabb időre távol legyen anyja földi maradványaitól. Úgy hitte. hogy a Rossz Helyen semmi sem volt. nem tudta elképzelni. Az egész nagy ürességtől. akiket szeretett. A pálmák hajladoztak a szélben. függetlenül attól. mivel nem sírhelynek kijelölt magánbirtokon törvény tiltotta a temetkezést. vagy befordult egy sarkon. hogy megpillantja.Thomas számára azonban a Rossz Hely nem egyszerűen a Poklot jelentette. 5-össel illatosított takarókba csavarta. de az ember egyikből sem jöhet vissza. Odakint egyre sötétebb lett az ég. hogy a hintaszéket por lepi. hogy minden megállt. eszébe ötlött. hogy máshol temessék el. hogy elvigye az apját. Ahányszor csak átlépett egy küszöböt. hogy ágyában találja. a holttestet Chanel No. Ez az. elmúlt. Thomas nem tudta. mások a Pokolba. Egyszer. ha eljön az emberért. Hamarosan azonban közelebb jön majd. hogy rábukkan. amint hintaszékében ringatózik a nappaliban és egy új nagykendőt köt. egy helyre. hogy némelyek továbbmennek a Mennybe. és pókháló borítja. miközben halkan dúdolgat. hogy lássa azokat. neki is oda kellett volna költöznie. hogy leveszik a fedőt a világról. így hát mindkettő része a Rossz Helynek. Berontott a konyhába. várta. s hogy anyja már eltávozott. Talán semmi gyűlöletes. de amikor berontott a szobába. Hogy lehet ezt elképzelni? Ha az ember nem tudja elképzelni. a Halál jön. hogy elveszíti Julie-t. Bizonyosan nagyobb volt. amikor arra számított. akik előtte mentek oda. 27 Candy némely napokon nem tudta elfogadni. csak különböző helyiségben vannak. Egyszer felindult. csak sötétség és hideg. . nem fogja megtalálni. Nemcsak attól. hét évvel ezelőtt. hanem attól is. látta. Megásta anyja sírját. És ez volt a Rossz Hely. kivéve hogy nem eresztik vissza. Ettől félt a legjobban. A Gonosz távol volt. a Rossz Hely sokkalta rosszabb kellett hogy legyen. ha majd maga is átmegy oda. hogy elvigye az embert.

mint a hőség egy nyitott kemenceajtón át.Ha talált valakit. Tudta. Hamarosan azonban erős zokogás rohamai rázták meg. és Candyt hatalmába kerítette a vágy. mint egy gyerek. Frank megölte az anyjukat. és sírt. Forró könnyek égették Candy szemét. Mindenkit megtalálok. Örökre. Fejét. úgyhogy csak ismeretlen eredetű mocsokba ágyazódott csontokat találna. hogy holtteste hét év után még mindig a szeretetnek azt a szellemét árassza. ha Frank nyomára bukkan. ő pedig megpróbálta visszatartani őket. fülével a föld felé. sem a könnyeit. drótszerűek. Ha mindennap látná mélyen márványtáblába vésett nevét és halála napját. de most sem volt kisebb a szenvedélye. . Ígéretet tett anyjának. hogy még könyörtelenebbül és szorgalmasabban üldözi majd a gyilkost. mennyországban lévő anyjának címezve így szólt: . Amikor a hideg eső még jobban eleredt. hogy tovább küzdjön a valósággal. ő azonban nem vette le szemét a mennyboltról. miért. és lehúzom egy vécében. lelapította a füvet. kopogott a közeli tölgy levelein. az lassan. aki csak egy jó szót is szólt hozzá. de szét ám! Szétverem a fejét. hogy belenyugodjon anyja halálába. akár a szemetet. hogy a tíz körmével vájjon utat hozzá. de folyamatosan a szívébe égetné a veszteséget. Semmilyen sírkő nem emlékeztetett elhunytára. ahogyan téged elvett tőlem. félrefordította. amikor a leghalványabb aura sem derengett szent csontjaiból a föld szennyén át. és túlságosan elgyengítették. sem a vihart nem lehetett visszatartani többé. Amikor azonban egy halvány villám átmorajlott az égen. s helyette jeges gyűlölettel tölti el. pedig a hátsó udvart eltakarta a magas élősövény. Legközelebb. Az eső. Habár anyja rendkívüli asszony volt. még akkor is. amelyeken összekavarta valami furcsa feledékenység és egy remény. nem téveszti többé szem elől. megölöm. áhítozott az életerőre. hogy segítsen neki. széttaposom. Kiharapom a testüket. amely úgy áradt belőle. aki fontos neki. úgy tűnt. kiszívja belőle forró bánatát. anyja fölött a fű még hónapokkal a temetés után sem nőtt ki. hogy egy sáros síron feküdt. különböztek a gyep többi részétől. Esküszöm. míg végül a sírhelyét már csak egy sekély horpadás jelezte. Csakugyan feltépte a gyepet. egy lépéssel sem vitte közelebb Candyt a bosszúhoz. Candy maga elé meredt a földre. abszurd dolog várni. de karjában akarta tartani. mintha azt remélte volna. félig megvakították. és kikapart néhány maréknyi termőtalajt. Keményen a földhöz préselte testét. úgy tűnt. a fűszálak durvák. Anyja halott volt. Felnézett az égen vágtató sűrű felhőkre. az egyedülálló energiára. gyorsan kimerítették. egyáltalán bárkit. és suttogó karéneket csalt ki az eugéniákból. Végignyúlt a síron. amint az asszony szól hozzá föld alatti ágyából. és levágom a kezüket. és teste mellett ökölbe szorított kezekkel hagyta. és kövér cseppekben szemerkélni kezdett az eső. Kivájom a szemét mindenkinek. amelyet anyja annak idején csak úgy sugárzott magából. s ezért saját életével kell hogy fizessen. hogy anyja húsa már elporladt. Csak öt vagy hat lábnyira feküdt alatta.Meg fogom találni Frankie-t. elveszem tőle. amelyet életében pazarolt rá. aki csak felemelte a kezét. A hasonló ígéreteket az elmúlt két évben sokszor megtartotta. Eltávozott. És kivágom minden szarházi nyelvét. és elhajítom őket. . darabokra metélem azt a gyalázatos agyát. vajon egy sírkő hozzásegítené-e. azonban semmit sem érzett. bár Candy nem tudta. s ő vacogott. és megkímélné az effajta napoktól. Az. hogy anyja is a karjában tartsa őt. és verni kezdte Candy hátát. ha a csontkarokat Candynak magának kellett volna ölelésbe rendeznie maga körül. Végül felkelt.Az évek során az eredeti földkupac megsüllyedt. átjárja. megteszem. mint korábban. és azon töprengett. Az eső egyszerre csak még az eddiginél is erősebben kezdett esni. aki csak rokonszenvvel nézett Frankie-re. a hideg a csontjáig hatolt. A fű itt ritkább volt. hogy meghallja. Az esőcseppek az arcába csapódtak. amely sohasem teljesedhetett be. Candy tudta. kiszívom belőlük a vért. hogy a vihar az agyag és a bánat egy részét lemossa róla. s vágyott rá. Mindenesetre súlyosan csalódott volt. úgyhogy nem hívta volna fel a figyelmet anyja illegális nyughelyére.

A szomszédos parkolóban állította le a Chevyjét. amióta itt vagyok. maga esernyő vagy esőkabát nélkül mászkál ebben az időben.Igen. 29 Clint rettegett a kaliforniai esős évszaktól.kérdezte Lisa. Clint egy belső zakózsebéből elővette a Dakota and Dakota igazolványát. hogyan kell ilyenkor vezetni.Kellene magának egy esernyő . Az év nagy része.Igen. Eddig sohasem járt nálunk magándetektív. legalábbis. . Clint három kisebb átlátszó Ziploc-zacskót vett ki a nagy fehér szatyorból. . a villámtépte húson át. amikor belépett a kis fogadótérbe. és az utóbbi évtized visszatérő szárazságai nyomán némely teleken Csak kevés alkalommal került sor zivatarokra. . de foglalkozott mindenfajta ipari és geológiai minták analízisével is. a bennszülöttek. Felkapta a fejét és rámosolygott. .. Ezenkívül szövettani vizsgálatokat is végzett. Amikor az esővízcsatornák kiöntöttek.mondta. egy háztömbnyire nyugatra a Bristol Avenue-tól. és átnyújtotta neki. melyek egy pillanatig nem felhőknek. . Csak körülbelül egy hete vagyok itt. cikcakkos szakadás tátongott a sötét felhőkön. lüktető testének tűntek a számára. . amelyekben leállt a szállítószalag. hanem egy isteni lény végtelenül furcsa. és bíborszínű kardigánt viselt. mint valami végtelenül hosszú autómosók.Mint a szemetet! A véraláfutásszínű égen egy villám fejszéje hasított végig. Orvosi laboratórium-részlege vérmintákat és Pap-keneteket elemzett. hogy kinyissa. .Legyenek szívesek elemezni a vérfoltokat. Az ing különféle részeiről vegyenek mintákat. erősebben és hevesebben tombolt. kinyírja magát. Frank iránti gyűlölete. Bosszúvágya semmivel sem volt kevésbé ádáz. és kezdte kioldozni összecsomózott füleit. Nemcsak vércsoportok szerint. . Rövid ideig hosszú. Ha igen.ismételte meg összeszorított foggal. olyanokká váltak. ha lehet.Nem. úgy tűnt. Az autópályákon is romlott a helyzet.Clint. az utakon összetorlódott a forgalom. a gyilkosság napján. Frank a Costa Mesa-i Palomar Laboratóriumok felé hajtott. . és úgy érezte.kérdezte az. Csurgott róla a víz. száraz volt. Kérünk egy teljes genetikai feldolgozást is.folytatta a szőke.Lisa a nevem.Vagy legalább egy esőkabát . Ha végül eleredt az eső. és sorba rakta őket egymás mellett.Clint.Ide küldjük a számlát? . . amely a Von szupermarketből származott.Van bankszámlájuk? . hogy egynél több személy vére van rajta. mert lehet. mindegyiken végezzék el a genetikai vizsgálatot. . . Fehér uniformist. Lehajtott fejjel gázolt a pocsolyákon át a szakadó esőben. Miközben azon a hétfő délutánon a szürke fény lassan elenyészett. mint bármikor. a mögötte lévő ragyogó titokra lát. hanem mindenre. kezében egy plasztikzacskót vitt.Mi a neve? .Korábban nem láttam itt.Először is itt van ez az ing .Igénybe vették a szolgáltatásainkat korábban? . . mint hét évvel azelőtt. . Clint bólintott. a pultra tette a szupermarketzacskót.tolta előre a zacskót.Akár a szemetet . Akármilyen életerősnek látszik is. Az épület földszintes betonkocka volt. már nem tudják. . A recepciós ablaknál a pult mögött egy széken vonzó szőke ült.

megszúrta Frank Pollard ujját. amelyek tökéletesen kitöltötték az egyenruha blúzát. hogy kisüti az energiáimat. Clint csak bámult rá. nem? Nézzünk ki olyan jól ahogy csak tudunk. nem. A lány hátradőlt a székén. Clint nem szólt semmit. . és igyekezzenek vele. . valósággal sülni a napon. Szereti a strandokat? . amelyikből az igazolványát vette ki. A naptól úgy érzem magam. . a másolatokat átadta neki.. Mellesleg. mert nem azt akarom mondani.Van néhány fekete homokú tengerpart Hawaiiban. . egy szép tengerparton. Clint? A férfi nem értette. . amit mondanak.Nem tudom. . . a megrendelőket pedig a megfelelő zacskókhoz csatolta. amelyre néhány csepp vért cseppentettek. Aha. Elkezdett kitölteni egy megrendelőt az analízishez. . és eltette. .Ezzel ugyanaz az ábra . ezt akarom mondani. Valahogy az egy vulkánból van. Ajka telt volt. de könnyed.Ez biológiai anyag? . nos nem laza vagyok. mint egy nőstény oroszlán. Úgyis rövid az élet. de csak annyit tudott kinyögni: . Ebben egy összehajtogatott Dakota and Dakota-levélpapír volt.Volna kedve egy vacsorához. éppen ellenkezőleg.Igen. . azután az ingre a zacskóban. A harmadik zacskóban a fekete homok volt. Olyan.mondta Clint. az ipari laboratóriumba.Tudni szeretnénk. Úgy érzem. hogy erős. A lány arcára fagyott a mosoly. Már a homok. ha biológiai anyag. hogy az ingen lévő vérfoltok közül valamelyik megfelel-e a levélpapíron lévőnek. s ő észrevette.. nem kell várnia.Az többe kerül.kérdezte Lisa. hogy érti ezt Lisa.Bocsánat . és a papírba préselte a bíborszín mintákat.Nem. ha nem. teli vagyok energiával. Semmit sem szeretek jobban. és előretolta a második zacskót. vagy moziba menni? . A lány felnézett.folytatta Lisa -.tudja -. és nem érdekel. mint bikinit venni és a napon pácolódni.Én szeretem a strandot. .Tudniillik. Így hívják az egyik fekete strandot.Modern világban élünk. körülbelül azon a módon.Küldjenek egy keveset mindkét helyre. Ha az ember eleget fekszik a napon.Nem. a gátlásai mintha elolvadnának. hogy mondjon valamit. gondolta Clint. A lány áthatóan nézett rá.Lisa furcsálkodva nézett Clintre. így szólt: . olyan érzésem van. Julie még az irodában gyufa lángján fertőtlenített egy tűt. Erőlködött. ugyanabba a zsebébe. nincs igazam? Úgyhogy ha egy lány egy fickót vonzónak talál. tolla megállt a nyomtatvány felett. hogy.A nap erotikus . talán. azt hiszem. a fogai vakítóan fehérlettek. .mondta Clint. látszik rajta. Összehajtogatta a megrendelők másolatait. Egy pillanatra Clintre mosolygott. mint a homok. ahogy egy nőstény oroszlán sétál . hogy a barnaság ártalmas. . míg az megteszi az első lépést.A mi korunkban mindannyian felszabadultak vagyunk. Mosolyogva így szólt: . . Miután a lány kitöltötte az elemzések megrendelőit.Kerüljön bármennyibe.. Amikor Lisa kitöltötte a harmadik űrlapot.. hogy megsértette az érzelmeit. de laza energiával. az orvosi részlegbe kell küldeni. míg itt vagyunk. volt már ott? .Kaimu. ha a napon vagyok. hogy a férfi lássa telt melleit.

ez pedig azt jelenti. A sötét karikák terjedő tintafoltok módjára megnőttek a szeme körül. hova megy. melyekhez túl későn érkezett a tűzoltóság. . Julie az ágy rácsának támaszkodva mondta: . .Sajnálom. hacsak nem élsz-halsz a parkolókért . azt hiszem. .mondta. Bobby a kórház ablakánál állt.mondta Frank. .Nincs sok néznivaló.szólt Bobby. de azért elég kényelmes. kiüríteni pár ezer kacsát.mondta Frank. . előzetes vizsgálatra egyenesen Sandy Freeborn rendelőjébe vitték. Nedves hamu. Szerezzen egy csontfűrészt.Hallotta.mondta Bobby.kérdezte. Freebornban .Maga senkit sem ismer . hátha valami ismerősnek tűnik. mint valaha. Freeborn. mit csinál éjszaka. . . Megéri próbálkozni. Sandy megbízható diszkréciója volt.A legfinomabb ellátást követelheti . hogy azt felejtette el.Akkor pedig le kell majd dolgoznia a kórházi számlát. hogy agysebész. Emlékszik? Magának amnéziája van. Nem beszéltek neki a pénzestáskákról. mint egy leégett épület romjai.Ez is a baja. mint aki a kórházba való. hogy az emlékezetvesztésének fizikai oka van . hogy a pénz a szatyrokban nem is az enyém.mondta Julie. Miután elfogadták Frankot ügyfelüknek.Nem bízom dr. miért hozzá jött a rendőrség helyett. Sanford Freeborn Julie és Bobby barátja volt. Az ég úgy festett. vérrögök és minden efféle után fognak keresgélni. hanem mint aki már három hete benn van. ami miatt ilyen jó barátok voltak.Tényleg szükség van ezekre a vizsgálatokra? . Ahogyan a nap átsüt a felhőkön. he? A férfi ismét kiment az esőbe. teljes biztonságban. egyik-másik ápolónő egész csinos. Frank idegesen rendezgette a takarókat. a fekete homokról. szokásos működési körükön kívüli ügyet. . mint ahogy használtautókereskedő.Nem kellett volna elgyengülnöm a külsejétől. Van tévéje. mosoly tört át arca komorságán: . egyben pedig az orvosuk. Az egyik ok.Nem ismerem .Az egyszemélyes szoba drága . Úgy vettem észre. Ki tudja. vágja le néhány pasas feje tetejét és kukkantson bele. Julie bólintott. csöpögő üszök. próbálja meg távol tartani a kezét az apácáktól. Sandy nem kérdezte.Miért? Mi a baj Sandyval? . . hogy felemelje az ágyat.kérdezte. .Na de nem a maga hibája. . illetve a maradványáról. .Lehet. hogy saját szobám legyen? . Megfordult és szemügyre vette. Egyre hidegebb volt. . hogy Frank a nevén kívül képtelen bármire visszaemlékezni. Amnéziával éppoly valószínű. . Senki sem bújhat ki a bőréből. Sandy csak annyit tudott.A berendezőről aligha közöl majd színes riportot az Építészeti Tallózó a közeljövőben..Meleg vagyok. magazinjai és naponta háromszor ágyba hozzák az ételt. Megnyomta a gombot.mondta Frank aggályosan. a kis fehér szobát. a vérről.Gondolják.Lehet. Rendben? Frank sápadtabb volt. Bobby megvonta a vállát: . mit mondott dr. Agytályogok. hogy megfigyelés alatt tartjuk. de kérem. hogy megtudjuk. Nemcsak hogy úgy festett. áthúzni pár száz ágyat. ingyen elvégezni néhány agyműtétet. -Maga is azt akarja. Maga lehet éppenséggel agysebész is. mintha egy kábító ütés után ocsúdna. neoplazmák. A kórházaktól a hideg futkosott a hátán. Pár évvel ezelőtt nagy bajból segítettek neki kihúzni a bátyját. ciszták. Frank. 30 Amikor azon az esős hétfőn beköszöntött az este. a hátborzongató rovarról. . hogy tényleg szükséges. vagy hogy a Dakota házaspár miért vállalt el egy ilyen. de Frank nem mutatta előtte igazi érzelmeit. a piros drágakövekről. A lány hunyorított és megrázta a fejét.

fekete. . .. begyulladtam..mondta Bobby.. mintha kőműves építette volna. Dakota? .Csak egyszer . rövid autóútra az egyetemtől. legtöbbször olyan. . és őrzi magát.. hogy figyelhesse védencét. hogy talán bántottam valakit. és megfogta Frank mindkét kezét.Kifürkészhetetlen .A maga férje mindig ilyen. . aki rokonszenves volt neki.. Félek.Hal nem olyan veszélyes. ha nem lesz jó műsor a tévében és védence esetleg nyomorúságos beszélgetőpartnernek bizonyul.. . ... . hogy mindig olyan-e. még az autóbalesetek és a temetések is. a látogatók számára fenntartott párnás székben.Ó. .Miért? .Egy áthatolhatatlan keleti férfiú. Hal Clint Karaghiosis japán változatára emlékeztetett: öt láb hét vagy nyolc hüvelyk magas volt. gomba alakú Malibu-lámpák vetettek fényköröket az esőmosta járdára. Sohasem ölt meg olyat. .Ki az. Halnak nem tudsz ártani . hogyan lehet szorosan összeilleszteni a köveket. .mondta Bobby. . Frank . aki értett hozzá.Íme. és máris biztonságban vagy.és valószínűleg vicceket faragna a radioaktív csapadékról egy atomháború kellős közepén is.mondta Julie. Clint. Dyson Manfred? Clint Karaghiosis vagyok. akit kedveltél? . és megszorította Frank kezét. hogy az életben minden mulatságos. Gyógyíthatatlan. a falra szerelt televíziót is. . mielőtt elengedte volna. hogy belém vernek némi mélabút. a Dakota and Dakotától. . Arra gondol. kérem? . Ma éjszaka Hal lesz az. kezében Frank Pollard egyik bőr válltáskájával a parányi fedett tornácra lépett. hogy vizsgálatokon essen át.mondta Bobby.mondta Bobby.kérdezte Bobby.Elküldött egy vidámságból kijózanító központba.kifürkészhetetlen keleti férfiú vagyok. . vagy valamelyik másik osztályon.Semmi szükség rá . Frank nem volt abban a hangulatban. Ha egyszer ilyen. Hal? .szólalt meg Hal. széles mellével és vállával olyan masszívnak tűnt. Arra az esetre. és csöngetett. . hogy ugrassák.Dr. olyan helyzetben. de attól tartok.Még a fogápolás is. .mondta Bobby. .A nőknek és az amnéziásoknak nincs humorérzékük.kérdezte Bobby. magával lesz egy emberünk. . Hal Yamataka már elfoglalta harcálláspontját egy kényelmetlen. 31 A rovartudós háza Irvine-ben a Turtle Rock fejlesztési területen állt..Hallottad ezt. aki bágyadtan mosolygott: .Julie megpróbálta . Hal vigyázni fog magára. Nem akartam bántani senkit. . Frank az esőmosta ablakra nézve így szólt: .Egyszer megöltél valakit. Az ágy mellett ült. hozott magával egy John D.Kölcsön akarta kérni a fésűmet. s ha Franknek olyan kedve volt.Ha nincs a röntgenben. Frank és az ajtó között. anélkül hogy lássék köztük a habarcs. ahogy véres kézzel felébredtem. mint amilyennek kinéz. . amely a tompán csillogó tölgyajtókhoz vezetett..A férjem azt hiszi. Megígérték.Talán csak. Alacsony.Nem megy ki a fejemből. MacDonald-regényt. A csengő alatti kaputelefonon át egy férfi hangja hallatszott: . mint egy félnótás.helyesbített Hal . Mrs.Szólítson Julie-nak. Nem ment nekik. Julie átnyúlt az ágyrács felett. vagy egy gyerek? Nem mindig. .Csak ne kérd kölcsön a fésűjét..Itt biztonságban lesz .

mondta Clint. lapos. túl sok összezsúfolt széket és pamlagot. hogy a bogarak igazából élnek. Clint bekukkantott a nappaliba. Arca hosszú volt és keskeny.Úgy értem. nadrágja formátlanul lógott szögletes csípőin. Dakotájával.Csótányok.Felfrissít. így szólt: . és sehogy sem illett a ház stílusába. szemöldöke magasan húzódott. amelyeket aztán gyűjteménye tábláira tűzött. úgy. és a nyakkendő is meglazítva lógott a nyakában. kétségkívül bogarak ezreit látta már. Manfred úgy közlekedett. mintha valami furcsa volna rajta. vágyott már haza. működjem együtt az ön Mr. mintha egy tanonc isten állította volna össze egy nyaláb száraz vesszőből. Manfred az asztala mögé telepedett. amellyel hideg figyelemmel fürkészte Clintet. A falakon gyűjtődobozokban üveg alatt ugyancsak rovarok voltak láthatók. . egy dobozba téve. uram. borvörös függönyöket. mint egy imádkozó sáska. ember. vállait begörbítette. Amikor Manfred észrevette.Micsoda? . jöjjön oda. hogy szinte kirepedt. Clint és a rovartudós elment a nappali mellett. antik angol bútorokat. ami felépítésűk és működésük egyszerűségét illeti. Nem töltötte ki a ruháit. nemde? Clint nem szólt semmit. Magas volt és pálcaszerű. .Atyaisten. és behajtogatta a csontos karjait-lábait.Manfred egy fél perc elteltével ajtót nyitott. . . fiókokkal. .Csak úgy gőzölgök. mint a mai. Clint szemszögéből maga Manfred volt furcsa. Az asztalokon egymást érték a lámpafényben csillogó különböző műtárgyak. Kért.Nagy. vékony testalkatú.felelte Clint. Fekete nadrágot viselt. Clint nem felelt. . Clint nem ült le. A dolgozószobámban voltam. Tudományos neve Gromphadorrina portentosa. Manfred így szólt: . vagy egy esernyő.Fel fog száradni. elkelne magának egy esőkabát. csupa csont. Természetesen csak kevesen fogják szépnek találni külső megjelenésüket. a földön egy vastag kínai szőnyeget. mint aki gólyalábon jár.Egy ilyen estén. Voltak viszont fiókosszekrények széles. Hosszú napja volt. de csak negyven vagy ötven kötetet látott az íróasztaltól balra. be a dolgozószobába. maga aztán átázott! .Felhívott az egyetem rektora. Clint képtelen volt megszabadulni az érzéstől. körülbelül három és fél hüvelyk. mellkasát előretolta és olyan kialakulatlannak és történelemelőttinek tűnt. vállai pedig szinte kiszúrták az inge szövetét. jóllehet. amelyet valószínűleg csúszómászók töltöttek meg. Szögletes és esetlen volt. ahogy egy nagy pók is apró galacsinná tud gömbölyödni. . szélesre tárta az ajtót. vagy hat láb öt-hat hüvelyknyi. Tökéletes szépség. hogy amiben csak tudok. Manfred úgy nézte.Mi a véleménye arról a megtermett példányról a gyűjtődoboz sarkában? . Manfred tekintete Clintről a földre esett. Csodálatos teremtmények. ahol a falon Bourbon-liliomos tapétát látott. fehér inget és zöld nyakkendőt: az ing legfelső gombját nem gombolta be. arca beesett.Madagaszkári sziszegő csótány. mintha csak csupasz hegyes csontok meredeznének alatta. Clint arra számított. Barna. Manfred hátralépett. ahol a férfi futócipői körül tócsába gyűlt a víz. hogy egy egyetemi tanár dolgozószobája zsúfolásig van könyvekkel. Igazi Viktória-korabeli szoba volt. Különösen borostyánsárga szeme.A rossz idő . . . cserzett bőre szemlátomást olyan szorosan feszült pofacsontjaira. keresztül egy rövid előtéren. Amikor becsukta az ajtót. hogy Clint különösen az egyiket bámulja. Ez a példány nagyobb nyolc és fél centiméternél. és Clint belépett a kerámiaburkolatú előtérbe. Legalább tíz hüvelykkel magasabb volt Clintnél. . A fickó túl sovány volt.Elnézést .

.Ez a példány kell nekem! . örökbe szeretném. . akkor új faj. rendkívüli óvatossággal. Clint a bogárra nézett az üvegben. ebben biztos vagyok.Az UCI . amely mögött a rovar gubbasztott. valamint tudományos dicsőséget és nem botrányt akart vásárolni. Pontosan hol találta. Manfred. . Köteles vagyok megvédeni az ügyfelünk magánszféráját.Mi ez? .Mi a probléma? . Aztán fel kell majd boncolni. Karaghiosis. Manfred könyökével széke karfájára támaszkodott és összeérintette az ujjbegyeit.Mi ez? Beugratás? .kérdezte Clint. . ez egy teljesen új faj egyede.De. aminek rendkívüli a jelentősége. majd letette az entomológus asztalára. sőt egyenesen lángolt az izgalomtól: .Döglött. A bogár az üvegben legalább kétszer akkora volt. ahova a pókok és a skorpiók. az asztal fölé görnyedt.Él? .Minden szögből és közvetlen közelből fényképeket és videofelvételeket készítek róla. olyannyira. tekintélyt. Figyelmesen nézte az üvegbeli lényt. de hogy rovarként osztályba lehet-e sorolni. Az Arthoropodák családjához tartozik.Csak tessék. amit mondani tud nekünk róla. Ha rovar. Végül megszólalt: . hogy itt hagyjam önnek.. Szeretnénk megtudni. míg csak orra majdnem érintette az üveget.. Az UCI szellemi teljesítőképességet. nézzen utána a leendő fakultástag hátterének. .Lehetetlen. és kivette belőle a negyedgallonos széles szájú befőttesüveget. Hatalmas fizetéseket és járulékos kedvezményeket ajánlottak más intézmények világszínvonalú professzorainak és kutatóinak. nem tudom megmondani. . az egyetem megbízta a Dakota and Dakotát. minden oldalról vizsgálgatva a benne lévő rovart. és mi az ördögért érdekel ilyesmi magándetektíveket? . Sárga szeme már nem volt hideg és fürkésző. habár biztosíthatom önt. az a szándékom. Manfred óvatosan forgatta az üveget kezében. Még egy kitűnő fizikus vagy biológus is szeretheti módfelett a whiskyt vagy a kokaint.kérdezte. Tökéletesen érti. Egy ujja sem moccant. mintha nem egy közönséges üveg.az Irvine-i Californiai Egyetem . hanem a legfinomabb kristály volna a kezében. Hiszen hogy kerülhette el a figyelmünket ilyen sokáig bármilyen faj. .Nos. sőt a szerencsétlen vonzalmat táplálhat kiskorú lányok iránt. Mr.De hogy megtarthatja-e örökbe. amit mondtam? Úgy tűnik.Sajnálom uram. mint a madagaszkári sziszegő csótány a falon. Ujjai hosszúak voltak. pislogni sem pislogott.Ez a főnökömön és az ügyfélen múlik.Igazi. mindent. de nem mondhatok többet az ügyről. hogy megvizsgálja . s a Dakota és Dakota jó szolgálatokat tett neki. nagyon nagy újság. hogy úgy tűnt.Sohasem láttam még ilyesfélét .Mr. A mostani rektor és az elődje is igyekezett. hogy egyike legyen az ország első egyetemeinek. .Egyszerűen hihetetlen! Meg kell hogy kapjam! Felnézett. hogy megszerezze ezt a státust. . s addig hajolt lefelé. . legalább még egy ráadás íz van rajtuk. amely ekkora egyedeket produkál? Ez hatalmas újság lesz a rovartan világában.Hol találták ezt? Ugye nem itt Dél-Kaliforniában? . maga ezzel kapcsolatban rettenetesen blazírtnak tűnik. honnét való. erre rendkívüli gondossággal kerül majd sor. az íróalátétre helyezte.mondta Clint. Karaghiosis. amíg meg nem vizsgáltam.és más sem.nézett föl Manfred összevont szemöldökkel . . mi ez.Igen. Mielőtt kecsegtető állásajánlat formájában anyagi kérdésekben nyilatkoztak volna. . Manfred előrehajolt. Clint kinyitotta a bőr válltáskát.hosszú ideje törekedett arra. . A tudóst mintha hirtelen megfagyasztották volna. .

Némelyek azt mondták. ahol ezek a vakolatburkolatú házak álltak . de Bobby számára a demokrácia lényegét jelentették. Mostanában távolabbi partokról is érkeztek. Fekete haja őszült a halántékán. .Ó! Magándetektívek.szólt. nem pedig Garden Grove-ban-és sohasem látta csúfnak.mondta.az első pillanattól fogva egész addig. és messziről. Emlékezett. amint tusfekete rajzokként emelkedtek az égre. Hátratolta a csuklyáját. és közölte. .A következő háztömb . Az utcát fényes nátriumgőzlámpák és harminc éve épült földszintes házak szegélyezték. Bel Air és Newport Beach. Két dobozszerű alapváltozatuk volt.Rendőrség? . előtte voltak a hátulról megvilágított pálmák borzas sziluettjei. A Serape 884. Kalifornia nem csupa Beverly Hills. ahogy a televízió mutatja. Negyvenes éveiben járt. hirtelen felderült az arca.magyarázta Bobby. . nincs szükség rendőrség. mi magánnyomozók vagyunk . alacsony volt és karcsú.-et keresték. amíg már egy Schwinn üléséről nézte . A szakadó esőt a nátriumgőzlámpák olvasztott arannyá színezték. Az egyiken téglabetétek törték meg a vakolat síkját. ..északon.Semmi rossz.egzotikusnak tűnt a számára. Ahogy azonban Bobby Julie mögött végigsietett a bevezető járdán. amely Frank George Farris nevére szóló jogosítványán volt. nem csupa tengerparti villából és kastélyból áll. .Ezen az oldalon. 32 A kórházból a cég Toyotájával Julie és Bobby a megye nyugati. nagy kalandokra. mintha hódara lett volna. ide figyeljen. vagy a Bouquet-kanyonból származó kő. A Serape Way 884. csuklyás nejlonkabátot viselt.mondta Julie. Az ajtó kinyílt.Tessék.. és Bobby észrevette. hogy egy bizonyos George Farrist keres. Az azáleabokrok fehér virágai halványan derengtek a kietlen éjszakában.lehetőség felfedezésekre. sík területén fekvő Garden Grove-ba hajtottak. a két csapkodó törlőlapát közt figyelte a házszámokat. alkonyatkor a levegőnek néha jázminillata volt. Julie becsengetett. mint ez a Serape mellett parkoló egyik-másik kocsira ragasztott vietnami vagy koreai nyelvű matricákból is kitetszett.Gondoltam . a narancs. előudvarát két korallfa uralta. Julie kinézett az esőverte oldalablakon át. Minden utca. nyugatról egy sirály epedő kiáltása hallatszott. ..Nem. mint a tévében! . Olyan utcában nőtt fel. Úgy tűnt. Julie megmutatta neki magánnyomozói engedélyét. . hogyan játszott a többi sráccal hosszú nyári estéken. A férfi szeme összeszűkült.. a másikon cédruslemezek. mintha az orrukra akarná csukni az ajtót. mégis az egyéniség illúzióját kölcsönözte nekik a külső kialakításuk. Emlékezett. vagy sivatagi fák kérge. A lakóépület-tervezés takarékossága a keletről évtizedek óta özönlő bevándorlók hullámai számára is elérhetővé tette a Kaliforniai Álmot. hogy Valaki kinéz a bejárati ajtó halszemoptikás kukucskálónyílásán keresztül. mit jelentett gyereknek lenni egy bicikli birtokosaként Kaliforniában . Egy ázsiai férfi nézett ki. Anaheimben. amíg csak a biztonsági lánc engedte. s azzal elvette a láncot az ajtóból. . mint a Serape Way .. de még így is borzongott. Bélelt. az ilyen környékek a táj szégyenfoltjai. esetleg vulkáni szikla. ez az eső majd olyan hidegen csapkodta a kezét és az arcát. aztán keresztül a szélvédőn.vonta össze szemöldökét a férfi. és elmosolyodott. A veranda lámpája kigyulladt.és karmazsinvörös színnel lángoló naplementében. azt a címet. és mosolygott.

és jelentőségteljes pillantásokat váltott vele. hogy frissítőket hoz. hogy mosodákban és vegytisztítókban dolgoztak. illatos füst halványkék szalagját bocsátva a mennyezet felé. hogy még akkor is haboznak segítségül hívni őket.Akarom mondani.Nem. mint az elnyomottak megszabadítóit. Úgy látszik. a piros oltáron friss gyümölcs volt és a kerámiatartókból számos füstölőpálcika ágaskodott. Phanék szintén kávéztak.George Farrisnak hívják. Honnét is bukkan fel ilyen ember? . Bizonyos volt benne.Arról. mint Julie-ék a szófán.kérdezte Julie. és a hatéves Merylt. Farris is meghalt. . . Bobby tudta. Ugyanilyen biztos volt abban is. kortárs stílben készült. Az iratok tehát hamisítványok voltak.kérdezte Bobby. hogy Bobby közölte: csak néhány percre szeretné igénybe venni az idejüket. . az észak-vietnami hadurak pedig.a nevei sorrendjét megváltoztatta. hogy a férfit Tuong Tran Phannak hívják . .Hogyhogy? . . hogy az első generációs vietnami-amerikaiak néha bizalmatlanok a rendőrökkel szemben.Ez nagyon szomorú. Phan szolgált fel nekik. a gyerekek visszatértek a konyhába. sűrített tejjel és különlegesen apró vietnami édességekkel. és nem is élt itt soha. amelyet Mrs. és hogy Frank sohasem lakott itt. Bobbynak és Julie-nak szinte azonnal rumos kávét hoztak. hogy ő és felesége Chin másokkal együtt Saigon eleste után két évvel csónakon menekültek el Vietnamból. Semleges színű bútoraik legtöbbje egyszerű.Voltaképpen nem egyszerűen csak beengedte őket. eltekintve attól. ha bűncselekmény áldozataivá válnak. miután az amerikaiak kivonultak.mondta Tuong. a tízéves Sylvestert. itt lakott . A dél-vietnami rendőrség gyakran adta bizonyságát korruptságuknak. . hogy bemutassák őket: a tizenhárom éves Rockyt.mondta Julie.Ezek szerint Mrs. Tuon és Chin a fonott karosszékekben láthatóan kényelmetlenebbül ült. mint becses vendégeket. . az Államokban töltött év után is bizalmatlan volt minden hatósággal szemben.Ezt a házat George Farristól vették? . . . ő már nem élt . Bár udvariasan tiltakoztak. lándzsa helyett csillogó 38-assal. a magánnyomozók a kisember bajnokai. vagy még több. Bobbyt és Julie-t.Öt vagy hat év korábban. annyi hősi tévébóvlit láttak. megkaparintották a Délt.Keresünk egy férfit. némi ünnepélyességgel a szófához vezették. hogy kellemes meglepetésként jóval udvariasabban és jólneveltebben viselkedtek. aki talán valamikor ezen a címen lakott . Sok vietnami még tizenöt. hogy igazodjék a nyugati szokáshoz.folytatta Tuong. miszerint a családnév a második -. . Chinh . mint a legtöbb velük egykorú. Tuong a feleségéhez fordult. csak néha kihagyta a névelőt a főnév elől. ahol a házi feladatukat végezték. Farrist.Kiről beszél. aki megölte Mrs. hogy azt hitték. úgy üdvözölte őket. Amikor a bemutatás lezajlott. annak ellenére.felelte Tuong. s kiválasztott egyet az aprósütemények közül. .kérdezte Julie. akik. és felesége is rábólintott. amely a legjobb és legújabb bútor volt a nappaliban. Ezek szerint Frank Pollard nem volt George Farris. egyszerűen véreskezűek voltak. . A fekete lakkasztalok jelentették az egyedüli ázsiai elemet. s végül megnyitották saját két vegytisztító üzletüket.Igen. Bobby meg volt lepve. Csak egy égett közülük. Borzasztó rák . Jól beszélt angolul. a bátyját és a két lányát. Mr. hogy a nevet és a címet találomra választotta ki egy okirathamisító. . hogy nem Farris. özvegy hagyatékából. úgy is. hanem Pollard az igazi neve. Az egyik sarokban kicsiny buddhista szentély állt. Tuong és Chin Phannál azonban ez a bizalmatlanság a magánnyomozókra nem terjedt ki. lovagok.mondta Tuong. Phan? . Szemlátomást tőrblmetszett amerikaiak voltak. Három rövid perc alatt megtudták.Csak néhány hónappal ezelőtt vettük a házat özvegytől . Phanék szertartásosan bevezették kivételesen szép gyerekeiket a nappaliba.egy aprócska asszony kitérdesedett fekete nadrágban és sárga selyemblúzban ajánlotta.

szőnyegen .ez a szoba volt a legrosszabb. Jönni. hogy hűtse. Egy darabig rosszakat álmodtam utána.A szomszédasszony nem az a fajta..Kés. Finom.Lelőtték? Megfojtották? . és kicserélték volna a szőnyeget. . de erről sohasem írtak az újságokban. Lehet egyszerű véletlen. Lányai közös hálószobájába vezette őket. mint a férje. .Láttuk a házat. Tizenhárom éves volt.Kérem. . Az arcát. akinek a családját lemészárolták? Vagy Frank a tettes? Egy darab krémtöltésű süteményt rágcsált. . a falakról. de nem úgy nézett vissza rá. az egyiket éppen átalakították. és a fiókos szekrények. aki egy hétig volt nála. . Ösztönösen kedvelte Frank Pollard-t és bizonyos volt az ártatlanságában. Phan. mielőtt felvették volna egy ingatlanügynök jegyzékébe. itt ölték meg. Továbbmentek a házigazda gyéren berendezett hálószobájába. mindent fel kellett szedni.Ha az újságok nem írtak róla.Volt személyleírás róla? . . .mondta Chin .tette hozzá. de meggyőződése finom. keresztül a nappalin és az étkezőn. átlátszó tetejű papundeklidobozokban sorakoztak a fal mentén. A házban három hálószoba és két fürdőszoba volt. két gyömbéresüveg forma lámpa.A házat múlt októberben vettük . . . amelyek nem fértek el a faliszekrényben. Julie-nak hasonlóképpen. Farris össze voltak harapdálva. nehogy úgy lássék.fűzte hozzá Mrs.Sohasem fogták el a gyilkost . Az ikerágy. . mintha valami csúszna-tekergőzne a gyomrában.Összeharapdálva? . Szörnyű. a két éjjeliszekrény és a két kis asztal alig hagyott helyet más egyébnek. éjjeliszekrények.Valószínűleg a gyilkos. jöjjön utánam .érdeklődött Julie. Sok vér. A cement a csempék közt mindig foltos.Bobby úgy érezte. A szekrényeket minőségi tölgyfából építették meg újra.kérdezte Julie. és az volt a gyanúja. Mondta. fényes almájába most belefúrta magát a kétely férge. a konyhába.mondta Tuong. Bobby habozva nézett Julie-ra. amelyért dolgoztak és takarékoskodtak.És hol akadtak rá a kisebbik lányra? .Nem hiszem. Phannal. aki kitalál ilyesmit .szólt Tuong és arrafelé vezette őket.Hogyan ölték meg őket? . Az asszony éppoly megrendültnek látszott.Legkisebb Farris lány teste itt volt. Volt benne egy dupla ágy. hogy Franknél annak az embernek az okmányai voltak. . hogy két idősebb lány és Mrs. .Mi harapdálta össze? . hogy időnként szándékosan ejt nyelvi hibákat. a padlóról és a mosdópultról le volt szedve a csempe. mély ázsiai udvariasság. amire talán maguk is emlékeznek. mint aki „előre megmondta”. maga honnét tud a harapásokról? . Farris bátyját. s habár jó íze volt. Farrist a szobájában találták meg. meg kifestették volna a falakat . még itt lakik mellettünk. Bobbynak feltűnt. az ágyában. Megfújta a kávéját. a többi részeit.Július vége felé történt . mint amilyen ő volt. de hiányzott az íróasztal. a torkát. . amerről jöttek.a hőhullámkor. Vér volt a falon. a padlón. Össze volt harapdálva. Az eső hangja lehallatszott a mennyezeti szellőzőn keresztül. Sissy és Meryl azonban mégis jó csomó könyvet is bezsúfoltak ide.mondta Tuong Phan. hogy Chin általában kifogástalan angolt beszél. .. Rémes dolgokat tettek vele.Mrs. nehezére esett a nyelés. Az ágyában. ki megtalálta holttesteket. . A ruhák. Talán nekik is volt egy álmuk. jobban beszél. Julie követte Tuongot a fürdőszobába.Szomszédasszony.kérdezte Julie.kérdezte Julie .tette hozzá Chin Phan . Bobbynak feltűnt Phanék övékéhez hasonló igénytelensége.Mrs. Bobby pedig megállt az ajtóban Mrs. . megmutatom hol találták meg holttesteket. .

mert ezekben a szobákban gyilkosságok történtek. A feketék és a latinok panaszkodtak. aki első osztályba járt. Az ázsiai amerikaiak sikereit némelyek összeesküvésnek tulajdonították. szobáról szobára felújítjuk. De veszély . . a tisztességet.A szomszédasszony az ő holttestüket nem látta . A sors iróniája. egyáltalán nem zavarta őket. Az egyetemek országszerte szorongatott helyzetben voltak. hogy a négy gyerek mélyen el van merülve tanulmányaiban. . mert a legjobb felvételizők hihetetlenül nagy százaléka ázsiai származású volt. .kérdezte Julie . . .Apró csónakban elhagyni Víetnamot még veszélyesebb. Talán még egy évet lakunk itt. Egy pillanatig hallgattak és nézték a padlót. Bobby kivette a hamis jogosítványt a zsebéből. Amikor Bobby eltette a jogosítványt. a fehérek pedig fordított fajgyűlöletet kiáltottak.a kemény munkát. . hogy ujjai takarták a nevet és a címet. amelynek berendezése éppoly szerény volt. Ki fogjuk űzni gonoszt. hanem mert a gyilkost sohasem találták meg. A tetőn dobolt az eső.Ez elégtétel. Se tévé. és halvány mosoly futott át az arcán.Legidősebb Farris lányt itt találták szoba mellett. nemcsak átalakítva lesz.kérdezte Bobby. A konyha egy nappaliba nyílt.Ahogyan az anyját. . s úgy tűnt. . milyen volt George Farris? . . . bármilyen pályára készültek is. őt is megharapták. és rajta hagyjuk szellemi lenyomatunkat ezeken a szobákon. amerre csak nézett a Phan-házban: keményen igyekeztek. Érti? Vissza lesz állítva a ház ártatlansága.tette hozzá Chin szomorúan. Bob két színes lapot vett észre a hűtőszekrény melletti falon.Mindenki veszélyben van . szeptembertől fogva. Hárman közülük szorgalmasan olvasták tankönyveiket és jegyzeteltek.a kisebbik lány és Mrs. . amelyeken az ország épült .tette hozzá Chin. mint a ház többi részéé.mondta Chin -. és látta. egy gyerekkönyvet olvasott. s így nem volt számottevő feladata.Ha befejeztük a házat . .szólt Tuong. élvezik a tanulást. de Bobby sikereik egyszerű magyarázatát látta. Bobby vetett egy pillantást a szomszédos konyha asztalára. hogy a gyilkos visszatérhet tette helyszínére.mondta Chin -.Gyilkosságok miatt egy ember sem akart ideköltözni Farrisék után. A kilátás. s csak a fotó látszott.kérdezte.És a többi áldozat .tette hozzá. hogy egy éjjel ismét visszajön? Chin bólintott.A vegytisztítás mellett felújítunk házakat is . mint ez.mondta Tuong.Nagyon csinos lány . aztán bizonyos haszonnal eladjuk.Nem tudom .Élet maga is veszély. úgy.Tudják. Julie megkérdezte: . mintha a szörnyű bűntett nyomán keletkezett folt valahogy ismét megjelent volna a vadonatúj szőnyegen. hogy nagy sikerük annak tulajdonítható. Magukévá tették az eszményeket. a céltudatos önmegtagadást és a szabadságot. hogy egy másik kisebbség tagjai kiütik őket. Ez a negyedik. Tuong bólintott és így szólt: .lehetőség is.A négy Phangyerek egy reggelizőasztal körül ült. amikor megtagadták a felvételüket egy ázsiai javára.felelte Tuong. hogy sok született amerikai cinikussá vált ezekkel az eszményekkel kapcsolatban. Kevésbé kockázatos sohasem megszületni . szellemi értelemben.mondta Tuong és Chin megerősítette. . Meg is lesz tisztítva. és eladjuk őket. Farris bátyja? Őrajtuk is voltak harapások? .Nem terhes néha itt lakniok? . Tizenhét éves volt .Felismerik ezt az embert? .Nem . Az egyikről leolvasható volt minden gyerek összes osztályzata és nagyobb dolgozateredménye az iskolaév elejétől. Nem tartanak tőle. Így mondja szomszédasszonyunk. amelyet a gyilkos hozott ide. . . se rádió nem vonta el a figyelmüket.Nem azért. Még Meryl is. amelyekért a gyerekek külön-külön felelősek voltak. ahol a halott lányt megtalálták. A másik azoknak a háztartási munkáknak a listája volt.

Aljassággal. és csak úgy tudott megszabadulni. hogy Thomas úgy érezte. és olyan különös. undorító hullámok indultak ki tőle.Sajnos nem. Egyik műsor sem volt olyan ötletes. sok évvel előtte. még egy hülye számára is. úgy. s a saját bensőjére kezdett figyelni. és az ember nem érezte úgy. Talán a gyengeelméjűek élveznék őket. Megmosta a fogát. hogy elképzelte. Nem voltak csillagok. megmosta az arcát. hogy nem. . és ocsmány. Thomas hirtelen nagyon közel lett a Gonoszhoz. 33 Vacsoraidő volt. Thomas nagyon megrémült és azonnal megpróbált visszahúzódni. nagy volt.Az imént említette . ahogy a hullámgyűrűk terjednek egy tavacskán. Az eső sugdolózott. ahogy az agyfonal visszacsévélődik a gomolyagba. Lehet. és mozgott. Derek ismét álomba merült. Derek felébredt.Azt gondoltam. Farris másik bátyja örökölt mindent. Visszatérve a szobájukba tévét néztek. Rossz műsor volt a tévében. ugyanazt. Miután átöltözött pizsamába. Hideg tejet. csúf. mielőtt Farrisék holmiját elvitték. vagy amikor a fogorvos akarattal kihúzta az egyik fogát. az olyan volt. Teljesen körülvette. és bár még csak fél kilenc volt. majd elindul az éjszakában. Hogy megtudja. mert olyannak mutatták. salátát. ágyba bújt.Igen. nem látta az alakját. húsgombócokat. finom kenyeret.Véletlenül nem tudja a nevét és a címét? Azt hiszem. eloltotta a lámpát. mi az. mintha egy jéggel és borotvapengékkel teli medencébe dobták volna. Messze távol a Gonosz pihent. hogy ver a szíve. két párnával alátámasztotta a fejét. át az éjszakán. Könnyeket sírt az ablakra. ember volt-e. ami nem tartozik ehhez a világhoz. Ilyesmit korábban sohasem érzett. ahogyan Mary mondta. mint egy nagy kő. ha közelebb jön. és teli haraggal. Eső. Hallgatta az esőt. Kinyújtózkodott. Szerette volna. úgy. Úgy érezte. meghalt rákban. Émelyítő ízt érzett a szájában. hogy érdekelte volna. amelyet akkor. mintha fedő borult volna az éjszakára.felelte Tuong . Thomas undorral nézte. valami. hogy kívülről szép volt. amilyen volt. ha egy követ dobnak a vízbe. Kóválygott. Csúf. Érezte. még élt. amelyet az éjszakába dobtak. Mrs. hogy esetleg felszáll a sűrű sötétségben. . Amikor megpróbálta gondolatait Bobbyhoz vagy Julie-hoz tévézni.. míg csak meg nem találja a Gonoszt. a Gonosz vonzani kezdte. . csak érezte. . és a legközelebbi ablakon át az éjszakai eget nézte. Valami lüktető dolgot. Igencsak gyorsan szedte a levegőt és hallotta. s amit evett. ok nem vették őt. sötét volt. és egyszerűen eltűnik. mint egy gombolyag. túl közel. Csak felhők. Túl bárgyúak voltak.Nem . és nem vonzották. Nem nézett a tükörbe. de éhes is volt. de valószínűbb. Kérdéseket próbált áttelevíziózni neki. de a belseje lüktetett. Amikor vihar tört ki. Érezte. Amikor ez megtörtént.szólt Bobby -. hogy a Gonosz eszik. hogy ingatlanügynök révén vette a házat. Vért. Megette az ételt. Kedvelte az esőt. Hideg volt. Csokoládétortát. és a fonal szabad vége kisuhan az ablakon. ha néha véletlenül megharapta a nyelvét. mint egy nagy mágnes. és Thomas némi erőfeszítéssel érzékelte a feléje tartó hullámokat. Nem tudta. talán látott egy fotót róla itt a házban. és úgy egy órával később kikapcsolta. ahogy a Gonosz. Oldalt fordult. . beszélnünk kell vele. de az undorító agy szorosan tartotta. Az étkező felé menet Thomasra támaszkodott. Volt dolga a hagyatékkal? . Spagettit. hogy a családját meggyilkolták.mint mondtam. Mi vagy? Hol vagy? Mit akarsz? Miért akarod bántani Julie-t? Hirtelen. agya legombolyodik. Thomas elfordult az ablaktól. Nem szerette a tükröket. A Gonosz olyan volt. Bement a fürdőszobába.

A kanyon fenekén kétlábnyi széles hat-nyolc hüvelyk mély patak támadt. tövises bozótosokon. és hagyta. de Candy egyik lábánál fogva megcsóválta. a fák megmozdultak.Cindersben és Lamiában volt. Miután megtett vagy száz yardot. Túl közel volt a Gonoszhoz. Lelke egy része . melyek szemfedők módjára fodrozódtak. amióta elhagyta a házat. Fel voltak villanyozva. Az állat megpróbálta megharapni. Ebben a vadonban mind közül Candy volt a legvadabb teremtmény. maga elé tartotta a kezét. hogy gátolja előrehaladásában. és heves vágyától hajtva folyásiránnyal szemben tovább indult kelet felé. Huszonöt macskája közül huszonhárom társaságában ültek a leterített takarókon. Egyébként egyedül volt. A furcsa érzés aztán szertefoszlott. majd eltűntek a sötétségben.és nővére lelkének egy része is . hogy nem fogja tudni elkergetni őket. Újra próbálkozott. s közben megfordult. kísérteties ezüst oszlopok. hogy valaki a fejére teszi a kezét. Ez is elég rossz volt azonban. Mintha villamos áram járta volna át. Nem akarta. * * * Violet Verbinával volt a konyhában. azokban a fekete macskákban. Egy nyúl után kapott. csak a nyugati városok fényei világították meg. ismét letérdelt. nem az volt.Hányingerrel küszködve és rémülten ült fel az ágyban és azonnal felgyújtotta a lámpát. mert foszforeszkáló szemük csillogott a sötétben. hogy követik a nyomát. verte az eső. hanem valamilyen magasan a föld fölött szárnyaló repülő teremtmény fodrozódó holdárnyéka. csak a vér emléke volt ott. megragadva. mit jelent ez. A csuromvíz macskák követték. Csak nyál. az agyagos földhöz csapta a fejét. és hallgatta a tölgy leveleit verő esőt. Cinders és Lamia nézte. és Violet úgyszintén. de ha úgy döntöttek. miközben valami élő. és megnézte. hogy szinte úszott a kanyonban. Minden irányban szemügyre vette az árnyakat. Végül egy vállrándítással elintézte a dolgot. keresztül sziklákon és kidőlt fatörzseken. Mögötte húszlábnyira húgai két legfeketébb macskája ült. s amit csak akart. Még egy vagy két másodpercig érezte a kezet a fején. elhibázta. amelyek bátyjukhoz csatlakoztak. mint amikor megharapja a nyelvét. A nedves januári éj sötét volt. Senki sem volt ott. Egy sereg állat rontott ki menedékéből. Nem. hogy vele legyenek. amikor érezte. vér-e. Egy hatalmas tölgy mellett térdelt a sárban. Miközben Candy megragadta és elpusztította zsákmányát. vagy amikor kihúzták egy fogát. vergődő táplálékot marcangolt a fogaival. Jóllehet. . Egy nyúl szétmarcangolt torkából szívta a vért. Mintha nem is hús-vér ember lett volna. hatalmas és könyörtelen ragadozó. * * * Candy. most nem olyan volt. és egyik-másikuk Candy felé futott. Kivett egy papír zsebkendőt az éjjeliszekrényen álló dobozból. amelyet a Gonosz érzett. de megfogott egy mókust. Thomasnak nem volt vér a szájában. a sziklák egymáshoz verődtek. nem volt ott semmiféle kéz. Nem mindig csatlakoztak hozzá. Ledobta a nyulat. nem lehetett lebeszélni őket róla. jóllehet. vadállatokat vert fel vackaikból. a szobában nem volt hideg. megállíthatatlanul reszketni kezdett. csak egy pillanatra. Olyan erős és rugalmas volt. Ráköpött. amely gyorsan és hangtalanul suhant a kanyargós szurdokokban. Nem volt vér. de tapasztalatból tudta. heves vágyától sarkallva a kanyonokban portyázott. hogy ismét kitörjön belőlük az erő. Tudta. A csalitos megrázkódott. s ezzel elkábította. mert ezúttal nem a saját vérét ízlelte. de nem volt akkora. Az ocsmány íz a szájában ugyanaz volt. csak azért látszottak. A fény nyomában porfelhők szálltak fel. amire szüksége volt. ahogyan visszaverődtek a mélyen járó felhők hasáról. Az éjszakába csillámló zafírkék fény hasított. talpra ugrott. Követték. Talán még a Gonosz belsejében is.

ahogyan a forró vér kispriccel a mókusból. igen.Igen.Ki vagy te? .. Candy nagy. mintha másznék valami a fejében.. sőt fokozódott. Candy mély morgással az állat torkába harapott.. Thomas kérdéseket tévézett: . igen.. mint két sötét folt a halvány hordalékon. és behatolt a mókusba is. és a nővérébe kapaszkodott.. * * * Thomas ismét próbálkozott. A mókus végtagjai érzéketlenekké váltak. mit. csípőin. Hol. miért? Candy dühösen és zavartan háromszázhatvan fokban megfordult a tengelye körül. hogy valamiféle egyhangú litániát énekel: . A közvetlen környékből minden élőlény elmenekült. mintha nem is volna közvetítő köztük. s ahogyan Candy szája éhesen tapad a sebre.. a betolakodó messze mögötte. hogy leveleket talál nedves hajában. A Gonosz pontosan ugyanekkor vonzani kezdte. létrehozta a kapcsolatot. amit valaha is ismert. hol. mit. Egyébként még mindig érezte a kezet. hogy lelke lecsévélődjék. Candy megdörzsölte feje tetejét. körülbelül húszlábnyi távolságból figyelte. Candy behajtott térdéhez csapta a mókus gerincét. Mi. Megrándult. távolodott az éjszakában. Úgy érezte... Mintha valami lyukat ásna az agyába. Verbina nyöszörgött. a kanyonban vagy pedig a kanyon falainak egyik mélyedésében rejtőzött. Semmi. bárcsak be tudna jutni Candy agyába... A kis állat kábult volt az ütéstől....Ki. s az ő vére folyna a szájába. bizonyosan nem elég közel. Feltépte az irháját. A két macska. hogy éppúgy őt is markolják. A kéz nyomása azonban maradt. ? .mondta hangosan. Verbina a nővére fölé görbült.. . Erőtlenül vergődött és szemében vegytiszta rémülettel nézett Candyre. Azt kívánta.. de Violetnek úgy tűnt. hogy Candy érezte a négy ujj. és a földhöz verte a fejét. miért? Ezek a szavak visszhangzottak a fejében. A szemerkélő eső hangján kívül más zaj nem hallatszott... Nem volt tovább ereje ülve maradni. de csak állatokba tudott beleolvadni. mint egy gombolyag spárga. és szabaddá tette fogaival a véredényeket. Julie kedvéért. igen. Majdnem úgy tűnt neki. . Violet érezte. bátyja ajkai az ő torkára tapadnának ilyen erővel.. erős kezei a mókust fogták... Körülöttük a macskák szőr. és olyan határozott volt. és mindkét öklével a sötétbe sújtott.Ki vagy te? . Áthatolt az ablakon. megfordult.Mi vagy te? Hol vagy? Mit akarsz? Miért akarod bántani Julie-t? * * * Pontosan akkor. mintha arra számított volna. az ő csupasz lábain. Hátrahanyatlott a takarókra. Violet megosztotta lelkének azt a részét. miért. és adhatná és be is fogadhatná a vért.. Senki sem volt mögötte. a hüvelykujj körvonalait meg egy tenyér ívét a koponyáján. s az érzés mindentől különbözött. Violet megborzongott. Thomas hagyta. mi..Amikor Candy elkapta a mókust. ismét érezte a kezet a fején. farkak és bajuszos pofák kavargó egyvelegében tülekedtek. amikor elhajította a döglött mókust és felállt. Hol. hasán és mellein mozdulnak. A Gonosz hidegen izzó agya felé törekedett. igen. s csak homályosan volt tudatában. Mi. amely Lamiában és Cindersben volt. Ha valaki szimatolt utána. hogy megérinthette volna.

Úgy érezte. pocakos férfi volt. és visszaadta neki. hogy ne lássa az ablakok mögött az éjszakát.mondta. éber és számító volt . Julie és Bobby. ha volna egy képünk az igazi George Farrisról. Thomas most már tudta. és a fejére húzta a takarókat. . Villa Park-i. De ennek a csalónak nagyon jók a papírjai.Phanék azt mondták. hogy együttműködjek magukkal. angol Tudor-stílusú házának metszett üveg ablakaiból áradó fényt Julie melegnek és hívogatónak találta. feketébb a feketénél. sokat segítene. Egy csúf bensőjű ember és valami más is. ön segíteni tud nekünk. . amelyen dolgozunk. Mögöttük a bevezető járda utolsó tízlábnyi darabja fölé kinyúló tetőn kívül csöpörészett az eső. már a kezükbe adtam volna.Betöröm az ajtót.Mint mondtam . attól való félelme. . hogy tényleg visszajön? .Nos. ha nem nyomják meg újra a csengőt.Drága az időm . . Havalow azonban megállt a bejáratnál. küszködve. ami láthatta volna őt. akkora volt.Tudom. A Rossz Helytől. Sajnálom. 34 Walter Havalow. s ő sohasem térhetett volna vissza onnét. és az orruk előtt becsukta az ajtót. ez azonban nem volt könnyű. Mrs. Havalow egy cipősdoboznyi amatőrképpel tért vissza. mint Phanék. ha nem. .ez a szempár inkább a Maffia egy könyvelőjéé volt. . és még akkor sem hívta be őket. hogy végül kitépte magát. és zajosan csurgott a víz egy vízköpőből..Igen. aki úgy jár-kel. mivel azonban tekintete hideg. amikor már megvizsgálta a magánnyomozói engedélyüket. s ott egyedül lesz.Épp most indultam a képért . George Farris túlélő bátyja és szerény hagyatékának az örököse gazdagabb környéken élt. . hogy közben George Farrisnak adja ki magát.Talán büdösek vagyunk . de legalábbis részben ember. tartsák ezt fejben. elúszni. élve próbálta elnyelni. de nem bővelkedett úgy az udvariasságban és a jó modorban.Ez nem lehet a bátyám. de nem mondhatok önnek többet. hogy továbbra is szívélyes maradjon – és elnézést kérek a tolakodásért. vastag bajusza részben szőke. Hideg hangok. .Minek? . megsérteném ügyfelünk személyiségi jogait. Szükségünk van egy fényképre néhai sógoráról.találgatta Bobby. Ő meghalt. George Farrisról. hogyha odakerül. lefelé húzta Thomast. elveszett ember. Egy pillanattal később Havalow ajtót nyitott: .Mit akarnak? Havalow magas.Gondolod. Lejjebb csúszott a matracon. haja ritkult. és másodszor is becsukta az ajtót előttük.felelte Havalow türelmetlenül -. Megfordult. A Gonosz lelke olyan volt. akár az örvény. és nekünk. Bobby Julie-ra nézett és így szólt: . de az a fotó az ön. hogy bejelentetlenül érkeztünk – mondta Julie.A kis társaságkedvelő. Átható barna szeme intelligens embernek mutatta.. sebesen forgott. A Gonosz a Rossz Helyre akarta húzni. mint mondtam. és szerepe van az ügyben.Ha azt akarják. Thomas igyekezett kitörni. tudjuk. és visszacsévélte lelkét a Cielo Vista-i szobába.soha többé nem találják meg. Havalow megfordult. .Mi van? . .szólt Julie . és semmit az éjszakában. van egy ember. . Julie ismét megnyomta a csengőt.* * * A Gonosz ember volt.Micsoda félnótás! . részben vörös volt.

pontosan előretüremkedő hasa közepébe.Megvágta az ügyfelünket. Ki nem állhattam. .mondta rá azonnal Julie -. George Farris csak az egyik álneve. Havalow becsukta az ajtót. hogy ránk vesztegette az idejét és. hogy habozik. és megkérdezte: . keskeny arcú férfi volt. egyszerű mondatokban? Nem. A hamisítók néha elhunytak neveit használják fel. egészen pontosan becsapta. és térdre kényszeríti.Én nagyon szoros időbeosztás szerint élek! . de ha. Havalow dühös türelmetlenséggel a tekintetében nyitotta ki az ajtót.Még egyvalamit uram.Köszönjük ..kérdezte Bobby. .Nem . hogy az okirathamisító.És ön sohasem látta? . hogy a nővére és a sógora már nem élnek. és becsukta az ajtót. hogy nem hazudnak.hazudta Julie. és amennyire csak tudja. s főleg.. vékony. nem gondolják? . . végül is egy családi képről van szó. hogy kártérítést követelhessen tőle. hogy kerítsük elő.Gondolják. amikor hozzáment. esetleg ugyanaz. majd megkérdezte: .Köszönöm. Nem érzelmeskedem George-dzsal kapcsolatban.Lassú az észjárása? Mondjam rövid. tessék.. hogy kiüti a dobozt a férfi kezéből. hogy a nővéremnek elment az esze.Nem .mondta Bobby. Havalow Julie szemébe nézett nyilvánvalóan azt igyekezve megállapítani. Julie csengetett..Visszajuttatjuk önnek a képet. egy szédelgővel. Pokolian bosszantotta a faragatlanság. Egyértelmű. . Havalow mogorván nézett. Frank Pollard megtestesült ellentéte. uram? .mondta Havalow. hogy ő George? .mondta Bobby . Bobby megfogta a kezét: . . Százmérföldes körzetben van vagy egymillió ilyen.Egy potenciális bűnözővel van dolgunk. akivel a fickó dolgoztatott.Mi.Tésztaarc. Havalow.mondta Julie. Mindig is úgy gondoltam.Egyébként . amely egy férfit és egy nőt ábrázolt. Bobby Julie és a férfi közé lépett és Havalow elé tartotta a George Farris nevére kitöltött. Bobby visszavette a jogosítványt. elkapja az egyik kezét. Havalow hátralépett.Ez a fickó az ügyfelük? . . Aztán térdével állon rúgja. hogy az a pasas. . és megbízott bennünket. . is. ugyanakkor megszorítja a radián és a mediális ideget a kézhátán.Látta ezt az embert korábban? Havalow ingerülten elvette a jogosítványt. még mindig Julie tekintetét kereste. Bobby átadta neki a Dakota and Dakota igazolványát.Julie legrosszabb ösztöneivel viaskodott.Vigye el az ördög.egyetlen gyilkos sem hozná kapcsolatba magát az általa elkövetett gyilkossággal azáltal. amint egy szikvójafenyő piknikasztalnál ülnek egy napsütéses napon. és nem háborgatjuk tovább.Kölcsönadja ezt a képet. vigyék. Megértem. úgy látszik. . és így szólt: . de Frank képével ellátott jogosítványt. hátrafeszíti a mutatóujját. mennyire próbálják meg félrevezetni... . hogy áldozata férje nevére szóló okmányokat szerez. szelíd vonások. s így szólt: . sohasem láttam. Elképzelte. hogy George Farris magas.Ez George és Irene. aki George nevét használja. .kérdezte Havalow. .. . találomra választotta ki az ön sógora nevét. aki megölte Irene-t. majd rúg egyet. aki több hamis okmányt is használ .Kérlek.szólt Bobby. mi most nem gyilkossal foglalkozunk. Havalow belekotort a dobozba. úgy döntött. és kihúzott egy polaroid képet. Julie még a veranda lámpájának sárgás fényében is látta. ilyenformán túlfeszíti a nervus digitalist a tenyerében. és megnézte. a sógoromat és a két unokahúgomét? . Csak egy szélhámossal.Miért állítaná bárki.. Havalow tétovázott. Julie nyúlt a csengő felé. Itt a címünk és a telefonszámunk. . gyorsan tarkón csapja. ne öld meg .

Bobby kikanyarodott az épület elől.Nem hiszek a véletlen egybeesésekben.Csak azt akarom.mondta. hogy aztán hamis okmányokkal kószáljon. A vastag vízfüggöny mögött alig látszott a szupermarket. Az áruház előtt csak néhány kocsi állt. és rejtegetik Franket. ő. De azért szeretlek. így aztán. Kikapcsolta a fényszórókat.. de emberek halálra kínzását tiltják Kalifornia törvényei. . mint amit tőled kaphatna. és bekapcsolta az ablaktörlőket. aki. aztán pedig kiszedheted a hasából a kócot. Ezt találod olyan mulatságosnak? . érdekes.mondta Bobby -. .Persze. . Kék Fény.Mulatságos? .Ő tudta volna. .Mr. . vagy talán mert dühöngő őrült. Frank azonban sohasem járt itt. a nevet és a címet a hamisító csak úgy találomra választotta ki. Kék Fény nem találta meg Franket.Amiért jöttünk. hangosan dobolva a Toyota tetején. Bobby ellökdöste Julie-t a háztól.Lehet. a motort azonban tovább járatta.Mit gondol ez magáról. hogyan kell bánni Havalow-val. .Ha folytatjuk a nyomozást. s bárki is. piszkosul fogom élvezni. aztán így szólt: .Nos. ki az esőbe.. Az asszony már a kocsiban kifakadt: . mit gondolok? . amennyire csak lehet. . Az üzlet fényeit úszómedencényi pocsolyák verték vissza. aki feltehetőleg darabokra tudja szedni a kocsit az ember körül. rájött erre.. Kék Fény felfedezte. bár akármi előfordulhat.tette fel a kérdést Bobby.Én sem.Frank semmiképpen sem ölte meg Irene Farrist. akit egy brutális gyilkos vett űzőbe.Miért? Az álmod miatt? A Gonosz miatt? Julie megrázta a fejét. s így szólt: . ugye? A pasas. mindenkivel végzett a házban. de sokkal szórakoztatóbb. és haláláig kénytelen az maradni. hogy legyen fűtésük. megszereztük. hogy Frank Farris nevét használta.Hát.Szerinted is igazam van? Rájöttem valamire? Julie elgondolkodott a dolgon.Mi most éppen négy emberölés tettesét képviseljük. talán mert azt hitte.Néha az őrületbe kergetsz. Bobby behajtott a Ralphszupermarket parkolójába. elejtjük az ügyet. hogy megtalálja. mint a szex. Bobby megfogta felesége kezét. hogy Frank a Farris nevet használja. veszünk egy olyan óriási teddymackót. . miután már elhagyták Villa Parkot.A bunkó önhitt szarjankó! Bobby beindította a motort. aki üldözi. Néhány perccel később. a Farris családot pedig kiirtották? . Bobby rávigyorgott: . és beszuszakolta a Toyotát egy parkolóhelyre.kérdezett vissza a felesége hitetlenkedve. annyira.Hogy ki nem állhatjuk Walter Havalow-t. . és elment a címre. ki az isten csudája? Miközben Julie dühösen nézett vissza a házra. hogy ezt akarod. mint a kugli. mit akarsz . mit tudtunk meg? .Azt gondolom. . és mindenkit a házban. Az eső ismét rázendített. . Rendben? . Amit azonban Havalow-nak mondtál. úgy értem.Hát nem mulatságos dolog detektívnek lenni? .Ő Walter Havalow . hazudnak neki. amikor Mr. ráfestjük Havalow nevét. . amelyek alapján kapcsolatba hozhatják áldozataival.Mr. leállította az ablaktörlőt. . . igaz . De abban a pillanatban. hogy Frank George Farris nevét használta. vagy pedig egy olyan embert.Akarod tudni. de mit tudtunk meg az üggyel kapcsolatban? Csupán véletlen egybeesés. Bobby. . . és titokzatos módon fénycsóvákkal durrantja ki a kerekeket.Nem olyan élvezetes.Tudom. .kérdezte Bobby. . . ez pedig nagyobb büntetés a számára. . .Ha ugyan létezik.Igen.Megállunk a bevásárló utcán. remélve.

és sötéten csillogott néhány üvegcserép. Elveszítjük az önbizalmunkat.mondta -. tudtam. . A cserjék. Jussunk a végére. vagy elpusztultak. körben bozót és néhány fa.mondta. hogy Bobby szemében aggodalom tükröződik. azzal a kikötéssel.Ott lehetünk és megtalálhatjuk a házat. lehetett úgy ötvenöt éves. . Zokniban követték a konyhától elkülönített reggelizőhelyiségbe. A legvilágosabb magyarázatot a ház sorsával kapcsolatban a bokrok és a fák állapota adta. . hogy egy rossz álom kísértsen bennünket. A házban fehérre súrolt tölgyfapadló volt. csupasz betontábla feküdt. A telek közepén csak egy a gaz felverte.Elnézést . hogy ezt fogod mondani. Hat láb magas. amilyen gyorsan csak tudunk.Már majdnem fél kilenc. és fekete. .. Mindenfelé faforgácsok. málló vakolat hevert. Mintha az építményt felkapta. hogy sehol egy porszem.Nyisd ki a kesztyűtartót. de fény csak az északi oldalon állóban látszott. és add ide a pisztolyomat . Az üres telket házak szegélyezték.Igen.Beszéljünk a szomszéddal. míg vastag. megbízható és masszív fegyvereket. és ősz volt gondosan nyírt bajusza is. és kibújt pehelytöltésű nylondzsekijéből. és az ülés alól előszedett két vállhevedert.Mostantól fogva mindenhova magammal hordom. és modern bútorok. Mindkettőjüknek engedélyük volt. és eltüntette volna egy galaktikák közt ide-oda mozgó valami. rövid időn belül bármi kísérthet. őszibarackszínű fürdőlepedőket borított két székre. vagy éppen anélkül is feltűnés nélkül lehetett hordani. A férfi végül így szólt: . kissé faksznis vagyok. és ezt a munkát önbizalom nélkül nem lehet csinálni. erős felépítésű ember volt. merev ágai az esős januári estén a Mindenszentek előestéjének anakronisztikus érzetét keltették.Ha hagyjuk. . aztán lebontották.Nem . akit James Romannak hívtak. Hampstead még így is megvárakoztatta őket.Rendben van. haja őszült. A legközelebbi fán nem voltak levelek. hogy tüzetesebben szemügyre vegye a területet. kőburkolat szilánkjai.Tűz volt . A csengetésre egy férfi jött ki. és néhol teljesen kipusztult. Bobby a kocsifeljárón állította le a Toyotát.mondta Julie-nek. hogy megperzselődtek. Két revolvert vett ki a kesztyűtartóból: két buldogforma Smith and Wesson Chief Specialt. . hogy egyesbe tette volna a kocsit. Julie még a műszerfal lámpáinak halvány fényében is látta. Behívta őket. Bobby látta.. Ahelyett. A közeli utcai lámpa fénye még a zuhogó esőben is elegendő volt. hogy lássék: a füvet letaposták. és alaposabb szemrevételezés után látszott. . * * * A ház eltűnt. mondjuk háromnegyed óra alatt. hogy nem láthatóan is viseljenek fegyvert. ami megmaradt. . amelyeket egy szabó kis segítségével.. hogy vizes cipőiket kint hagyják az elülső tornácon. aztán kiszállt. Julie kiveckelődött a kabátjából. Az még nem késő. mostanra új hajléka kellett hogy legyen. és El Toróban lakik. itt-ott kikoptatták az autókerekek. . amelyek a legközelebb voltak a betontáblához. Frank másik jogosítványa szerint ő James Roman. ahol nedves ruháik nem árthattak az étkezősarok sárga vinilpárnázatának. Park Hampsteadnak hívták és nyugállományú katonaembernek látszott.állapította meg Julie -. . közönséges ruhadarabok alatt is. hátracsúsztatta az ülést. vagy súlyosan károsodtak. Ha lakott is valaki itt.

amit ért csinálok. Hampstead tekintete elkomorodott: . Ez volt az utolsó állomáshelyem. ugye? Maralee számtalanszor mondta nekem. Ha a gyerekeknek szüksége volt rá. és leült velük szemben az asztal másik oldalára.A tűz két hónapja volt. mint a veszteségre.mondta. és egy tizenkét éves fiú. Maralee soká bánkódott Jim után. . talán felháborította volna Jimet.folytatta Hampstead. Szörnyű.ismertem Jim Romant. egy tizennégy éves kislány.. maradandó tiszteletet ébresztett bennem a rutin. Igazán helyes kölykök. papírtörlőkre. igyekeztem támaszt nyújtani nekik. hogy vagyok nekik. az a fajta.. mert amíg takarítottam. meg egy mosogatókendővel tért vissza.A harminc év. amelyet Julie egy perccel azelőtt tett fel. hogy elsősorban mégiscsak nő. Úgy. Hampstead szemügyre vett az oldalajtót. mert végül is akkor kezdtem másra is figyelni. és törölgetni kezdte. A beeső fényhez képest oldalsó szögből nézte. Az éjszaka közepén ébredtem fel. lezuhant a helikoptere. azt hiszem. és Jim halála borzasztóan megrázta őket.Ezek szerint a tűz nemrégiben volt? Hampstead nem felelt. adjon-e pénzt egy hozzá illő nyakkendőre. a rend és a tisztaság iránt . Aztán mintha épp akkor hallotta volna meg a kérdést. . majdnem két évig. amely már amúgy is olyan tisztának tűnt. miután előadták jövetelük célját . de már nem a tisztaság megszállottja. odament a mosogatóhoz. Amikor befejezte a hűtőszekrény törölgetését. aztán megkérdi. mielőtt nyugdíjba mentem volna. . Hadgyakorlaton volt. Megpróbáltam segíteni nekik . Egyikük sem szólt. akik a Sharonnal való házasságunkból nem születtek meg. Helikoptervezető volt kinn az El Toro légitámaszponton. emlékezve a megperzselt cserjésre és a kormos betontáblára a szomszédban. nézte egy darabig.És amikor Sharon. Hátat fordított a hűtőszekrénynek. Pár pillanat múlva Hampstead folytatta: . mint Maralee. de azokhoz nem fordulhattak. A temetés utáni első hat vagy nyolc hónapban pincétől a padlásig hetente legalább kétszer kitakarítottam a házat. Egy szóródoboz Windexszel. Volt valami rokonságuk odaát Nebraskában. szemlátomást ujjlenyomatot vagy foltot keresett. micsoda áldás. Narancsszínű ragyogást láttam az ablakban. és kinyitotta a konyhaszekrény alsó ajtaját. azok. még ha tizenegy évvel idősebb voltam is. Fantastikre és porzsákra.Nem. nem sajgott annyira a szívem. Éppen megfőzött egy kanna friss kávét.. tizenegy évvel fiatalabb. Körülbelül hat hónappal Sharon után halt meg. Mike. Hadd mondjam el önöknek. mintha ez enyéim lennének. hogy a katonai. Felállt. a konyhát. majd a legközelebbi csempeborítású pulthoz ment. hirtelen így szólt: . valójában azonban nekem volt nagyobb szükségem rájuk. a tányérok és a kanalak szintén makulátlanok voltak. hogy nem. felkeltem.Meghalt a tűzben? . Julie Bobbyra nézett. a feleségem három éve meghalt. amikor ezt-azt megtettem nekik. és törölgetni kezdte a hűtőszekrényajtót. . Nagyon összetartottak. ismerik az ilyesmit. és üres tekintettel elnézett Bobby mellett a halkan zümmögő hűtőszekrény irányába -. én azonban úgy gondoltam. Jó szomszéd volt.Valerie és Mike csuda klassz gyerekek voltak.kérdezte Julie.érdeklődött Bobby is. nyugdíj kevés ahhoz. Úgy egy év múlva már majdnem olyan volt. Időről időre elvittem őket Disneylandbe. hallottam a szirénákat. Maralee. Csak negyvenegy éves volt. kinéztem. míg aztán kezdett eszébe jutni. és meghallgatni oket. spriccelt rá egy keveset a folyadékból. úgy hittem. tanácsokat adtam Maralee-nek pénzügyekben. . Ezen aztán túljutottam..Volt? . A csészék. mint egy kórházi műtő antiszeptikus felületei. Ami elkezdődött köztünk. amely Sharon halálával ért. két és fél éve. talán valami tisztaságőrület ki is tört rajtam. Hampstead odanyújtott nekik egy-egy ropogósra hajtogatott papírszalvétát. örült volna nekünk. .Persze . Még mindig faksznis vagyok. aki odaadja az utolsó ingét. Egy vagyont költöttem Windexre.. Jim istentelenül derék egy fickó volt.. Maradt utána egy feleség. amit a haditengerészetnél töltöttem. úgyhogy nekik is töltött. Valerie. a férfi a fejét rázta. mint én..magyarázta Hampstead.

mondta Julie. és tisztogatni kezdte. és elmegy. a gyepen tértem magamhoz.mondta Julie -. de nem vagyok biztos benne. pár pillanatra elveszítettem az eszméletemet. egy darabig még gyújtogatásra is gyanakodtak.Hogyne számítana! . .mentegetőzött.A telküket eladták.Mi okozta a tüzet? . aki nyilvánvalóan őrjöngő pszichopata. ahol viszont csak az özvegyet és a gyerekeket találja.Nem hiszem.Mind a hárman meghaltak? . . mert a ház előtt. hogy leplezze a bűncselekményt. Bementem a főbejárati ajtón. mind a hárman meghaltak. . . A nevüket kiabáltam. Megöli őket. A bánat csillogó könnyei azonban csaknem kicsordultak szeméből. . Valamikor tavasszal megkezdődik rajta egy új ház építése.Frank rájön.Nincs egyszerűbb dolog. az élet úgyis ellát bennünket mindazzal a gyötrelemmel. és oxigént lélegeztetett velem.Bármi is az oka. ugyanúgy. amelyen egykor a Romanház állt. Mr. Mióta felállt az asztaltól és nekifogott a szertartásszerű tisztogatásnak.Nem. mert összeharapdálta őket. Néha azt hiszem. akkora volt a hőség és a füst.Vagy egy vámpírral . talán összeszedtem volna az erőmet. és így szólt: .Nincs is szükség manókra . hogy Romanék címén keresse Franket.Elnézést kérek a rendetlenségért . Eljutottam az előtérbe. Hampstead elfordult a tűzhelytetőtől. .Mert az éppoly áruló jel volna. hogy sohasem találnak rájuk. hogy a lángok ellenére feljussak. és a harapásnyomok segítenék a rendőrséget.felelte Julie. . Egy pillanatra mindketten elhallgattak. hogy foltnak nyoma sem volt rajta. Te is így látod? . annak ellenére. mint elbánni a manókkal.Igen . hogy valaha is rájönnek.mondta Bobby halkan. .mondta. amelyek James Roman nevére szólnak. mint a harapásnyomok. köhögtem. és összevissza dobálják a dolgokat. felgyújtja a házat. .Elégeti a holttesteket.mondta Bobby.kérdezte Julie. . úgyhogy újakat kerít. . néha pedig talán úgy elrejti őket.Lehet . néha nem. amit még kibírunk. s ebben a pillanatban olyan elveszettnek és gyámoltalannak látszott. .Miért üldözi Franket? . Hampstead szemügyre vette a konyhát.. ahogyan Phanék mesélték nekünk. hogy összekapcsolják a két bűntényt. vagy igen? . úgyhogy meg akarja nehezíteni a zsaruk dolgát. majd Julie így szólt: . fuldokoltam. amikor csak egyedül élek itt. most először nézett a szemükbe. Kék Fény azonban végül ezt is megtudja. . Azt hiszem.felelte Hampstead. . Bobby az esőverte szélvédőn keresztül az üres telket nézte. aztán a rozsdamentes acél tűzhely tetejéhez lépett. alighanem manók settenkednék a hátam mögött.Nem is tudom. akár egy gyerek. Nagydarab ember volt. De nem is sokat számít. Azt hiszem. de a hálószobához már nem tudtam felmenni. ez azonban nem vezetett sehova. de senki sem válaszolt.Még a tűzoltók előtt a házukhoz értem. Mintha hallottam volna valamiféle rövidzárlatról.Persze hogy nem a manók . hogy kínozzanak. aztán a lépcső aljába.De miért nem égeti el őket minden alkalommal? . * * * Ismét a kocsiban ültek. egy felcser hajolt fölém.Ezek szerint tömeggyilkossal van dolgunk. Kék Fény tud a Farris-okmányokról. köszönjük . Néha elégeti a holttesteket. ahogy a Farris családot. de ezúttal. hogy Mr. hogy lesz ilyen minden.kérdezte Bobby. Még egy kis kávét? .Elnézését kérem . Ha hallottam volna a hangjukat. . a hosszú évek katonai kiképzése és fegyelme szemlátomást megedzette. és egy tűzoltó vitt ki.

Egyrészt: nagyon vonzó nő volt. Másrészt: bár az iroda. de amikorra Felina befejezte az első tányérral. okosnak. hogy élve viszontlátja. Hengerelt zsindelytetős. hogy bármi módon érezteti vele: nem teljesen biztos benne.Nem valami mulatságos ügy. de Felina társaságában megeredt a nyelve. Nem akarta csökkenteni felesége önbecsülését azzal. Megtanulta. mint vércsapákon cserkészett. és minél erősebb reakciót váltson ki Felinából. A tűzhelyen hatalmas fazék házi zöldségleves melegedett. csak három háztömbnyire volt .Nem tudom. mennyire aggódik. A férfi éhes volt. . egy csinos nőt némelyek kívánatos zsákmánynak tekintenek. Felina pedig kicsomagolt egy egész ropogós olasz kenyeret. . jóllehet a férfi gyakran elmagyarázta neki. ahogy a meglepetéstől tágra nyílt a szeme. mert ő is ugyanolyan eszelősen féltette az asszonyt. mint a vágy. Clint nem mondta meg neki. amelyből együtt két óriási levesestányérra mertek. hogy feleségét tizenkilenc év alatt nem érte komolyabb sérülés. . hogy meséljen a napjáról.sűrűn úszott benne a zöldség és a sovány marhahús -. Clint kivett a hűtőszekrényből egy keverőedény parmezánsajtot. semmi sem mulatságos.rossz időben is csak könnyű séta . s azt akarta. mint egy darab kő. Most azonban. szellemesnek és szórakoztatónak tartsa. hiszen az asszonyjoggal volt büszke arra. két hálószobás bungaló volt. a leves pedig kitűnő . hogy fokozza a hatását. hogy süketsége ellenére ilyen önálló életet é1. Nem egyszerűen locsogott. hogy képes leküzdeni minden akadályt. Saját kis otthonának falain túl nem volt sokkal beszédesebb. Vészhelyzetben Felinát egy kiáltás vagy egy autóduda harsogása nem figyelmeztette a rárontó halálra. franciaablakaiból pedig áradt a meleg. Boldog volt. hogy túlságosan gyámkodjék fölötte. Clint egész életében ő volt az első. és az utcákon hemzsegnek a könyörtelen deviánsok. arcbőre olajbarna volt. ő az övének még felét sem ette meg. úgy tűnik. hogy felesége ötletesnek. inkább papír-. Felina a konyhában volt. Így aztán nap mint nap emlékeztette magát. Talán Frank egyszer karót akart keresztülverni a szívén. borostyánszínű fény. és majdnem egy percig a karjában tartotta. Úgy hitte. ha egyszerre próbált meg enni és társalogni s ez idő szerint az éhség kevésbé hajtotta. amit a sors elé gördít. ha nevetést sikerült kicsalnia az asszonyból. a kocsi fűtése egész tisztességesen megszárította esőáztatta ruháit. hogyan adjon elő egy anekdotát úgy. amely a legforgalmasabb kereszteződésben leselkedett rá. és ellenállt a késztetésnek. Bűnösök helyett tényeket hajkurászott. Míg Clint a kezét mosta a csapnál. hogy Clint munkája nap mint nap új veszélyekkel jár. akár egy tv-vitaműsor házigazdájának. Felina megterítette a konyhaasztalt a kései vacsorához. mintha meglepné.. hogy beszéljen a feleségéhez. megcsókolta. amikor Clint a garázsból bevezető ajtón keresztül bejött. Haja feketén csillogott. a kaliforniai mesteremberek stílusában épült tágas verenda nyílt előtte. Mire hazaért. gyönyörű szürke szeme ragyogott. akinek a véleménye csakugyan számított neki valamit. Felesége megölelte. hanem meglepő könnyedséggel helyezkedett bele a pallérozott társalgó szerepébe. és szedett az övébe is. hogy többnyire a létező legunalmasabb lótás-futást végzi. Felina újból megtöltötte a tányérját. amikor a bírók oly elnézőek. 35 Dyson Manfred ízeltlábúak példányaival teli irvine-i házából Clint Karaghiosis a hideg esőben saját placentiai házához hajtott. meghitt. E korban. Mindazonáltal megértette felesége aggodalmát. mert újra és újra abbahagyta az evést. vagy láthatta.Clintet aggasztotta a veszély. Az asszony nem tudott olvasni a szájáról. ahol Felina mint programozó tevékenykedett.Ebben egyetértünk.

A hideg kilel. Idővel mindenesetre megértette. ahogy nálunk is! „Mi jobban összeillünk. „Nagyon értékes?” . Amikor visszaviszed az irodába. . és egy hirtelen szélroham az ablakhoz verte az esőt. . Aztán. amikor rájött. amelyet szavakban nem tudott kifejezni. ahogy a konnektor.” .és mutatóujja közé csippentette a szőlőszemnyi követ. Nadrágzsebéből elővett egy piros drágakövet azok közül. és hogy minden gondolatát.helyeselt Clint mosolyogva. aztán megérintette egy kis szomorúság. míg kifizeted. és így mondta el aztán saját napját is . „Borzasztó nagy szükségem van egy elsőrendű villany szerelőre. amelyet Felina sohasem tapasztalhat meg. te fehérnép! Ugye.mondta a férfi. Az asszony születése óta süket volt. amely bizonyossá tette számára. meleg volt. Kézjelekkel válaszolt Clintnek.felelte Clint -. jó csatlakozás. és egyedülállóan dallamos. sohasem hallotta a kimondott szót. és az ember rájön. vajon Felina süketségének van-e köze ahhoz. Clint elégedetten sóhajtott. „Nagy dugó. és a fény felé tartotta. akár egy kirakós játék darabjai. Clint kezdetben úgy gondolta. köztük maradnak.egyszerűen. ha megismeri őket. s nem osztozhat rajta férjével. amikor elmesélte neki. meg a villásdugó. .kérdezte jelekkel a felesége. előbb győződj meg róla. tapasztalatát szeretné megosztani vele . hogy elképzelni is lehetetlennek látszik. ha egyszer feltárta neki őket. nem lyukas-e a zsebed. aztán ragyogó színben bocsátotta ki magából.Kölcsönvettem ezt az egyet.” . amelyet a mennydörgés és az eső hangja kelt.Kapcsolatuk kezdetén szerette volna tudni. mert szerette. „Azt hiszem. ha elveszíted. „Csodálatos!” mutogatta szabad kezével és levesestányérja mellé tette a tejszínfehér műanyagborítású asztalra. és elmutogatta: „Ahogy nálunk. olyan gyönyörűség. Az asszony jóízűen nevetett. Clintet furcsa előérzet kerítette hatalmába. hogy értse felesége fürge ujjú beszédét.Ez aztán a páros. és elnevette magát. miként tudnak ezek együtt dolgozni. amelyeket Frank Pollard hozott az irodába. hogy a védettség mély elégedettséget adó érzése.. hogy felesége előtt süketsége ellenére és nem amiatt tárulkozott fel. szűk aljzat. Clint szerette hallani ezt a hangot. s ezért maga sem tanult meg tisztán beszélni. „Miért nézel ilyen komoran?”. . hogy illenek egymáshoz.” A kő összegyűjtötte a konyha fényeit. Felina hüvelyk. Felina letette a kanalát. miközben Frank Pollard-ral tárgyaltak.Az ám! .” . Mintha csak vér pettyezte volna össze. . hogy a kapcsolat elmélyítésére főképpen Felina fogyatékossága bátorította. hogyan vonult ki Bobby és Julie háromszor is egy kis privát csevegésre. hogy lásd.Még nem tudom . ide-oda tükrözte lapjai közt.Később ellenőrzöm a huzalozásodat.Amikor az ember először találkozik velük. meddig kéne dolgoznod. mintha saját magával társalgott volna. hogy csaknem tökéletes a kapcsolat köztük. a nevetésében talált volna utat.Micsoda egy malac észjárásod van. azt akartam. úgy. A vihar hangjai a meleg és illatos konyhát aránylag még hívogatóbbá tették. holnap kapunk szakvéleményt egy drágakőszakértőtől. valahogyan olyan különbözőknek tűnnek. kitetszik.. De mesélj nekem még erről az új ügyfélről!” Odakint az éjszakában mennydörgött.mondta -. a beszélgetés olyan bizalmasnak számított. hogy legbensőbb érzései és titkai. A fickónak van belőle egy lekvárosüveggel. hogy képes megnyílni előtte. aztán megértette felesége szavainak szex-felhangjait is.férje is elsajátította ezt a módszert. ezek a Dakotáék . mintha élete boldogsága. Ha Felinával beszélgetett. értékes.Az ám. ha arra gondolok.s részesülni az övéiből is . tündöklő karmazsinvörös foltokkal és elmosódott kőrvonalú sávokkal festve be Felina arcát. minta kirakós játék darabjai. hogy az van? Felina mosolygott és bólintott.

Az ágy üres volt.mondta Grace Fulgham. Rossz érzése a kiváltó okhoz képest aránytalanul erős volt. A kő után nyúlt. hogy nemcsak csukva van. azt várta. és belenézett az üres ágyba. Egyik irányban sem látszott senki. Hal döbbenten ugrott fel. szárazjégből faragott figura módjára. és Pollard-nak az ügyeletesek szeme láttára kellett volna várakoznia. a chilei rellenók ízét pedig. Az ablak zárva volt. egyszerűen elgőzölgött volna. mit mondjon. és odébb tette pár hüvelykkel. ha egyszer Hollywoodban ismét leforgatják a „Vontatóhajó Anni” vagy a „Mama” című filmet. és hallgatta. még mindig felböfögte. . a kórház fertőtlenítőszaga mindig is émelyítette. és ismét a helyére emeli a rácsot. belépett. amelyeken azok a ruhák függtek. Hal ezt is megnézte. Felnézett a könyvből. A könyv mindazonáltal olyan lebilincselő volt. Semmit sem hallott. de csak két akasztót talált. hogy végül mindezeket kisebb kellemetlenségeket egytől egyig elfelejtette. mintha csak jégdominók dőltek volna el rajta sorjában. Ott voltak a cipői és beléjük dugva gondosan összecsavart zoknijai is. a folyosó végén lévő vészkijárathoz futott. ezüstös csillogással verve vissza a szoba fényeit. Mint rejtekhely már csak a szűk ruhásszekrény jöhetett számításba. ott jobbra fordult. az ötödik emeleti éjszakai váltás főnöke.Nem tudta. mint amikor a túlnyomásos levegő kiszökik valahonnét. és beszólt: .. Hal kinyitotta. hogy Pollard ment volna valahova. .Egy pillanatra sem hagytam el a szobát. Erős testalkata. Még mindig hitetlenkedve elment a folyosó kereszteződéséhez. Balra fordult. most azonban eltűnt. de az olvasólámpa fénykörén kívül az árnyékok nem voltak elég mélyek. mintha az. hogy hangot ad ennek az állításnak. Az ötödik emeleten voltak. Gerince végétől a tarkójáig hideg borzongás futott végig a hátán. rendesen a matracra terítették őket.Nem ez volt a dolga? . megy-e lefelé. hogy ezen az útvonalon hagyta volna el a kórházat. mert az ágy mögötti neonokat kikapcsolták.Amikor nem kapott választ. Pollard azonban nem volt ott. . . aztán felnézett. vagy jön-e felfelé valaki. hogy a vérvörös reflexfények Felina arca helyett a falra essenek. Hirtelen huzatot érzett. Nem ez az itteni volt a legkényelmesebb szék. az Elment az utolsó-t. A fürdőszoba ajtajához lépett. Amerre jött. Mivel a liftek éppen szemben voltak a nővérek tartózkodási helyével. így aztán áthajolt a vaskorláton. MacDonald regényét. és bár Pollard nem szökhetett meg az ablakon át. felkel. de azért kedves arca kiválóan alkalmassá tette volna a főszerepek eljátszására. hogy meghallotta volna. Először le. A takarókat nem hajtották félre.Azt hittem. de. Állt az ötödik emeleti pihenőn. Hal bizonyos volt abban. melyeket vacsorára evett. 36 Hajnali fél kettőkor Hal Yamataka elmerülten olvasta John D. Egyedül volt. és kirohant a folyosóra. s az ágy két rácsos oldala is a helyén volt. A helyiségben senki nem volt. ha átmászik rajta. míg csak meg nem hallott egy szisszenést. amelybe élete során letette a fenekét. valószínűtlennek tűnt. az élet harcainak nyomát viselő. hanem be is zárták. A hely nem volt erősen megvilágítva. ledobva a könyvet. vagy megpróbál felkelni belőle. mintha Frank Pollard. hogy elrejtsenek egy embert. amint fölül az ágyban.Nem mehetett ki mellettem a folyosóra .. Egy időre még Frank Pollard-t is elfelejtette. visszament Pollard szobájába. Bizonyára azt is hallotta volna. ha Pollard leereszti az ágy oldalrácsainak egyikét. Pollard egész éjjel ott volt. ellenkezőleg. hajthatatlansága. és a nővérek üvegfalú kalickája felé indult. Az öt éjszakás ápolónő egyike sem látta. hogy látja majd Pollard-t.mondta Hal. és kinyitotta az ajtót. amelyeket Pollard a kórházba való felvételekor viselt. s észrevette. körülbelül egy órája aludt el. varázslatos módon igazzá változtatná. Az üvegen esővíz csorgott. maga szemmel tartja .Frank? . Kinyitotta a súlyos ajtót.

a kórházon kívül.felelte Pollard. Fulgham nővér lépett be az ajtón. hogy kezdjék el átkutatni az egész kórházat. szemlátomást kábultan. . .. Szemöldökét ráncolva nézett rájuk. becsukta. aztán ismét az üres ágyra. és kővé meredt a meglepetéstől..Nem én voltam . Elkóborolhatott.felelte Pollard.Semmi nyoma a folyosó többi szobáiban . A fuvola halkan trillázott. . Hal remegő térdekkel az ajtóhoz ment.mondta. mint amikor levegő távozik egy kilyukadt gumiból.. Grace Fulghamra hagyva a keresést a folyosó távolabbi vége felé sietett.Akkor hogy sikerült észrevétlenül kijutnia? . nem tette szóvá. Az volt a szándéka. hova. és nekivetette a hátát. ahol halkan hortyogott két idősebb ember. amikor a huzat hirtelen elhalt. isten tudja..Mi ez? Halnak úgy tűnt. Egy pillanattal később. mint bárki. amikor kicsivel hangosabban. A haja kócosan ágaskodott. amint zavartan és megrettenve az ágyon ül. talán nem ártana hívni a biztonsági őröket. a következő pillanatban pedig. és az ő oldalán lévő következő szobába indult.Szentjánosbogarak. eltűnt. Amikor ellenőrizték a 604-est. nem gondolja? . és rájött. Majd eltűnt.Valaki nyitva hagyott egy ablakot .Uhhh. és valamelyest zavart.. akit Hal addig ismert. hová.Szentjánosbogarak a viharban . a 606-os szobában. Távozásakor rövid szisszenés hallatszott. Fulgham nővér elsietett. Yamataka. hogy a huzat alighanem onnét származik. mint az imént. .. Hal megtántorodott. .kérdezte Hal az ágyhoz közeledve. . hogy végignézze a szobákat Pollard folyosóján. Egy pillanatra úgy érezte. Fel nem foghatom. a jó isten tudja.vagy talán egy lépcsőházajtót . a zene újra elhallgatott. ez egy jó ötlet. megáll a szíve. Bárhova elkóborolhat odakint. Benyomakodott az ajtón. és meglátta Frankot. de a hangok mégis ismétlődtek.. Mrs. Janet Soto épp akkor lépett ki a folyosó szemközti szobájából. hogy Pollard szobájának ajtaja kezd becsukódni. kerek arca sápadt volt.Uhhh. . hogy részleges emlékezetkiesésben szenved.biztosította Hal.mondta az ápolónő halkan.Alighanem felment vagy lement egy másik emeletre.Nem tudom .. de félreérthetetlenül. alig hallható különös zene ütötte meg a fülét.Mielőtt megnézzük. A huzat ismét feltámadt. Hal csatlakozott Fulgham nővérhez. hogy megkeresse a forrását.. Fulgham és egy Janet Soto nevű fiatalabb nővér fürgén és csendben hozzálátott. Amikor ismét kiléptek a folyosóra. s ugyanekkor huzat söpört végig a folyosón.. . éppoly valóságosan és megfoghatóan. A huzat és a fuvola átadta helyét a nyugalomnak és a csendnek. és szólni nekik.mondta Hal bosszankodva. ami ebből az emeletből még hátravan. amely elhagyja a helyét. . fuvola. Egyik pillanatban az ágyon ült. ismét megszólalt a zene.Fontos viszont. . aztán vállat vont. A láthatatlan fuvolás nem játszott felismerhető dallamot. de meg kell találnunk.. és a szoba másik végében lévő ágyra meredt. mint egy kísértet. a hangok elhaltak. Szeme sarkából látta. Amikor megfordult. és Hal a kórház fanyar szagán kívül mintha halvány füstszagot is érzett volna. mi van magával? Hal a nővérre nézett.. suttogva megkérdezte: . mielőtt becsukódhatott volna. hogy ment ki mellettem. hogy ellenőrzi a tűzlépcsőkre nyíló ajtót. a következő.. hogy megbizonyosodjék: nem hagyta nyitva. Egy idő után megszólalt: .Hova ment? . . mintha megütötték volna. Igen.igen. . . éppoly megmagyarázhatatlanul és nyomtalanul. Mr.Szentjánosbogarak? . Ha Fulgham nővér hallotta is a muzsikát.

igaz. Várt. találgatta.mondta hogy feltartóztassák. nem is várt. A függöny hirtelen megrebbent. ami történt. úgyhogy zsebre dugta őket. amit az imént látott. míg Pollard testet ölt. a huzat nem onnét eredt. nos. amelyre megjelent. amit Papa rest volt megtenni. vagy felvágott és behordott volna néhány köteg tűzifát. s összeborzolta Hal haját. mintha úgy gondolta volna. . egyik kezével a rácsot szorította. hogy Pollard eltűnése valamilyen természeti erőt csapolt volna meg. Ugyanitt. és megnézte a karóráját. Hal Yamataka kihúzta az ágy végéig. mire Hal felugrott. amely valamilyen pusztító maradványt hagyott az ágyban. valahogyan.leszámítva természetesen azt a néhány másodpercet. amely ívben vette körül az ágy három oldalát. A fuvolaszó elhalt. Ismét megszólalt a dallamtalan. Az ajtó halkan becsukódott mögötte. vár kettőig. a szobán pedig hideg fuvallat suhant végig. ha Pollard épp akkor talál megjelenni. ha megpróbál kimenni. nekem fel kell hívnom az irodát. és fodrozódni kezdett. de ez esetben még fontosabb volt. valaki vadászik Pollardra. mint amennyire elcsodálkozott. Hal úgy döntött. akár egy csiga lejtőnek felfelé. hogy a férfi megtestesül-e majd ismét. megkerülte az ágyat.. és átgondolja. de a várakozás legalább időt adott neki. Az ágy lábánál állt. kísérteties zene. Tétován odament az ágyhoz. ha azt akarják. gyorsan cselekvő ember volt. A szoba levegője mozdulatlanná és nyomottá vált. Épp az éjjeliszekrényen lévő telefon után nyúlt. finoman zörgette a guri-gurikat a mennyezeten.Uhh. ezért aztán a sajtó távol tartása az ügytől létfontosságú. hogy megbízójuk életben maradjon. Kezei reszkettek. vajon fel kellene-e hívnia Bobbyt. Fulghammal vagy Soto nővérrel. hogy nem szabad tudatnia Mrs. ami történt. Egy óra negyvennyolc volt. jobban megijedt. . Pollard körülbelül tizennyolc perce tűnt el . Óvatosan megérintette a rozsdamentes acélrácsot. és elment. amikor valaki belép a folyosóról. hogy megnyugodjék. vajon rövid időn belül megjelenik-e ismét Pollard. Frank Pollard nem vált láthatóvá.. Frank? Nem kapott választ. és minden emeleten mozgósítottuk az ápolószemélyzetet. a főnökömet. miképp mondja majd el Bobbynak. Hal Yamatakát most először kerítette hatalmába a bizonytalanság. A mennyezetről. Az ajtó kinyilt. Mrs.Itt. mintha belészúrtak volna egy kalaptűt. A percek lassan kúsztak. hallgatta az éjszakai szél jajgatását. a fém hűvös és sima volt. Zárva volt. Elintézek néhány telefont. Amikor a mutatók az óráján két órát mutattak. hogy a kórházi személyzet útján hamarosan a sajtóhoz jutna a híre. Hal visszatért az ágy végébe. és elnézett a függöny vége mellett a folyosóra nyíló ajtó felé.Itt van. Az ajtónyilásban Grace Fulgham állt.Ha megtaláljuk. hogy keressék. mintha éppen most kormányozott volna egy vontatóhajót a viharos tengereken. különben gyors észjárású. Pollard olyan különös jelenség részese lett.. s csak akkor telefonál Julie-nak és Bobbynak. Akarja keresni maga is? . mint rendesen. szerette volna tudni. vagy bárkivel a kórházban. Ujjai alól azonban nem pattogtak szikrák. és viharba került szentjánosbogarakról beszélt. illetve. amikor egy távoli fuvola hátborzongató jajveszékelését hallotta. eltávozott valahova. és az ablaknak csapódó eső hangját. Amennyire vissza tudott emlékezni. Attól. Fulgham bólintott. egy sínről. Bobby és Julie azt mondta. hogy ne lehessen odalátni az ajtóból. Csak abban volt biztos. A félig elhúzott ágyfüggöny csapkodni kezdett a hirtelen támadt légáramlásban. maga hol lesz? .A biztonsági őrség minden kijárathoz állított egy embert . esetleg mindörökre eltűnt. Az ügyfél magánéletének védelme mindig is az egyik elsőrendű szempont volt a Dakota and Dakota számára. majd ismét kivette a balt. nyilvánvalóan erőszákos szándékkal. . egy elkülönítő függöny lógott. vagy várni. de eddig nem kellett farkasszemet néznie a természetfölöttivel.

kérlelte Pollard. Néhány pillanatig nem tudta. vajon hallja-e valaki a kórházban rajta kívül a fuvolát. segítsen rajtam! . Hal kinyújtott kezére meredt. leszakadt az ágyról. Miközben megkerülte az ágyat. Elhallgatott. Ezúttal nem hallatszott sziszegő hang. . Megfordult. az utcai lámpák. netán csaknem olyan éles reccsenéssel. ismét megjelent. Érezte. mint ahogy az acélzsanérok. mi történt volna. A keze olyan erősen remegett. hanem átlátszó olajcseppek.. de különálló hangot fűzne össze egy lazán szőtt gyászdalba. mintha tartott volna tőle. ahogy eltűnt. és kinyújtotta kezét. és megragadhatja. sőt. Hal szerette volna tudni. ha megragadja Pollard-t. kezét a nyílás elé tartotta. hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét. amelyek felszerelhető rácsozatot tartották volt.mondta. de egyébként félelmetesen sápadt volt. Inkább olyan volt.Ellenőrizhetetlenné vált. hogy a füle pattog.Mi az ördög folyik itt? . kérem! Hal közelebb lépett az ágyhoz. hogy Pollard hirtelen visszatérhet.Hová ment? . és Frank Pollard éppoly hirtelen. ahogy az ágy rácsozata. csak a meggyötört fém éles sikoltása: a rozsdamentes acélrács. amelyet olyan vadul szorongatott. és Pollard eltűnt. miközben szétszakadt ereiből spriccelt volna a vér. Amikor azonban Hal lábujjhegyre állt. cseppjei visszapattannak az utak aszfaltburkolatáról. mintha nem izzadság gyöngyöznék belőle. hol van.Minthogy az ajtó és az ablak is csukva volt. mely egyszerre hátborzongató és melankolikus. Úgy látszott. az ágy felett eredtek volna. ha aludt volna. Hal Yamataka döbbenten meredt a sarokvasakra. hogy a telefonhoz menjen. hogy a karja kiszakadt volna a vállából. kemény szilánkok volnának. mintha váltakozó erejű szél egyszerre jó csomó sípon süvítene keresztül. miközben jobb kezével az ágy rácsát szorongatta. érezte. Meg voltak csavarodva és tépve. a lábai nem engedelmeskednek neki. a balt pedig esedezve nyújtotta Hal felé .. fenyegető. Egy pillanatra elakadt a lélegzete. hogy úgy tűnt. felhúzott térdekkel. szomorú. mint kezdetben. találgatva. . amikor azonban rájött. erőtlen maradt. Arca ezzel együtt zsírosan fénylett. . ő pedig ott maradt volna kínjában üvöltve. 37 Bobby és Julie háromnegyed háromkor indult el a kórházba.Az isten szerelmére. Ha jobban odafigyelt.. Az éjszaka a szokásosnál sötétebbnek tűnt.. hogy felébressze. Az eső olyan erővel szakadt. A levegő az ágy felett Hal szeme láttára csillogni kezdett. Meglepetésére és zavarodottságára a dallamtalan hangok mintha az üres levegőből. Az oldalán feküdt. és itt-ott összepiszkolódott. A furcsa trillák meg a huzat egyszerre elhalt. és csak nehezen tudta felhívni Dakotáék otthoni számát. és jobb. magzattartásban. a hideg levegő hullámai magában a szobában támadnak. a rejtélyes szerenád nem lett volna elég hangos. és a kocsi reflektorai nem hatoltak át teljesen a sötétségen. hogy semmi sem jön belőle. izzadságfoltok ütöttek ki rajta. Talán kettészakadt volna egy ízületnél. Lehet. és ide-oda lépett. amely képes volt kettéroppantani a negyedhüvelykes acélt is. és valahogy mégis. megmarkolta az ágy rácsozatát.Állítson meg . a légvonat egyetlen lehetséges forrása az éjjeliszekrény fölötti szellőzőrács volt. tulajdonképpen nem is fuvolahang volt. hogy kis híján elejtette a hallgatót. Pollard-t olyan hihetetlen erő ragadta el a szobából. mintha az éjszaka felett ívelő égboltról levált.. és ülő pozícióba húzta fel magát. Kék pamutpizsamája gyűrött volt. sok tétova. . Szeme körül a bőr duzzadt volt és sötét. úgy érezte. mintha a szoba átmenetileg vákuumkamrává változott volna.kérem. mint túl gyors szintváltoztatáskor. majd harmadszor is felhangzott. és vele együtt eltűnt.. mintha csak kartonpapírból lettek volna. . Habár a zene hangosabban szólt. Valószínűleg nem. nagyokon és kicsiken.kérdezte Hal megbicsakló hangon. Visszarántotta a kezét.

Miután becsukta az ajtót. . álomba kellett volna ringatnia Bobbyt. hanem mint aki meg is ölelte és meg is csókolta a hideg. A férfi laposakat pislantott. Julie csatlakozott hozzájuk az ágy végénél. Csendben ültek a kocsiban. ha volna nálam egy szerelővas. mint aki hazudik. Julie a következő saroknál balra fordult. .Mi az? . . hogy Hal Yamataka felébresztette volna őket. amelyet az elkülönítő függöny nagyrészt elrejtett. nem törékeny apró öreg hölgyekről. masszív nagymamáról. Sőt.folytatta Bobby -. hogy Julie általában szívósabb nála. mint egy altatódalnak. Bobby vigyorgott. és gondolatai is tétován kalandoztak. .Nem olyannak ismerem Halt. mint egy sivatag homokjából felemelkedő hőség leplén csillámló délibáb-oázis.. vágj hozzám egy féltucat megtermett nagymamát.Jól van .mondta.Tényleg azt gondolod. éppenséggel nem hagyta elaludni. . vagy hisztériázik.Hála istennek. Ez csak kis különbség volt köztük. Bobby halkan kuncogott.Gondolod. nem nagy kaland. feltűntek a kórház fényei. ráadásul egy nőt. . hárommal vagy néggyel is kiállok egyszerre. ki a folyosóra. .biztosította Bobby. mi pedig aláírtunk egy nyilatkozatot. hogy valahogy szívósabb vagy. Mégsem ment ki a fejükből.Én sem. * * * Amikor beléptek a szobába. hogy én vagyok a szívósabb. . az mindjárt machót csinál belőled? . hogy jól el tudja látni a dolgait. mindig legyőzlek. és elnézett mellettük. be akar jelenteni egy eltűnt személyt. ahogyan mondja? .Tiszta őrült vagyok. Nem egyszerűen úgy festett. hova tartanak.kérdezte Julie. nyirkos.Megtermett nagymamákról beszélek .Sok nálam nagyobb nőt is le tudok győzni .. Az esőfüggöny mögött.Ezt elrendeztük .mondta Bobby . képes volt rá.rázta a fejét Julie.Szomorú . Végül Julie megszólalt: . . Az ablaktörlők zaja. A fékre lépett. és hogy miért. szünet nélkül ásítozott. amelynek. . . Hat kövér. amely szerint a kórházat nem terheli felelősség. . . Freeborn beszélt vele telefonon. De több ilyen kis különbség miatt Bobby gyanította. Bobby észrevette a hiányzó rácsot és a törött sarokvasakat. Csak három órával azelőtt feküdtek le. s mosolyaik egymáshoz illő komor pillantásokká fakultak. Ha Julie-nek be kellett érnie ennyi alvással. mint aki látott egy kísértetet.Nem újdonság. és Julie indított.Nocsak! Ahányszor szkanderozunk. egyszerre hatról. úgy hallgatunk erről.mondta Hal és a nyitott ajtó felé intett -. Julie nevetett. de Bobbynak legalább hatórányira volt szüksége. de arra gondoltam.Mivel Bobby csak háromnegyed részt volt ébren. amitől minden ízében olyan kísértetiessé lett az épület. hogy előnyhöz juttatlak az elismerésével.Hogy úgy van. mintha szikráznának és áradnának. De könnyebb lenne. még ha karbirkózásban tízből tízszer képes volt is megverni. büdös száját. Mindig is tudtam. De inkább nyolcra.dr. hogy Frank tényleg eltűnt Hal szeme láttára. Hal az ágy végénél állt. Az esőtől olajsima fekete. Úgy látszott. mert egy közlekedési lámpa pirosra váltott. ahogy ha legyőzöl egy náladnál kisebbet. tükörsima felszíne formátlan foltokban verte vissza vérszínű tükörképét. . én pedig csomóba kötve hajigálom őket magam mögé! A közlekedési lámpa zöldre váltott. kettővel.És ha elég öregek. . ahogy csak tudunk. hogy itt vagytok . .A főnővér hívni akarja a zsarukat. Julie vezetett. mint én. amely előttük hullámzott.Ez igazán jól hangzik.

. Az elkülönítő függöny miatt azonban.Nem.szólt Julie..nyugtatta Julie. gondolta Bobby. és előbb vagy később itt is marad. olyan helyen.kérdezte.mondta Bobby. a különös fuvallat. Julie-nak csak kissé kellett elfordítania a fejét. . hogy magához tért akkor éjjel abban a sikátorban.Hát akkor mondd el most . kettő óra háromkor. és figyelmeztette volna őket. amikor eltűnt. úgy hangzott. nem jelent meg újra? . mert arra gondoltam.Boszorkányság? . amikor felébred. Odakint egy heves szélroham az ablakhoz verte az esővizet.mondta Julie nyugodtan.Éppen fogta a rácsot. * * * Óvatosan. . Bobbyt látta. amelyre nem emlékszik. Kettő óra kettőkor. Amikor Hal befejezte elbeszélését. két további széket vettek kölcsön a folyosón lévő más szobákból.Fekete homok. Julie az ágy végénél ült. Bobby így szólt: . . amely a hiányzó rács oldalán húzódott. Alighanem ez történik vele álmában minden éjjel. ott volt az ágytakarón. .hogy megelőzze kórházi személyzet bármely tagjának akadálytalan belépését. Valamennyien halkan beszéltek.Fel kell tételeznünk. hogy ez azt jelenti: valaki közeledik.. épphogy bent.kérdezte Hal idegesen. s ez csak megerősítette volna ezt.. Valamicske a piszokból.Ez csak olyan beszédfordulat .A fuvola. ez az az utazás. hogy egy ügyben. boszorkányság is van.Frank azóta. mindenszentek előestéjéről hátramaradt tréfacsináló egy marék szárított búzát hajítana rá.Most mit csinálunk? Az asszony pislogott: . hogy visszajön reggel előtt. Hal nagyot nyelt: . az pedig vele ment. amelyet Hal Frank pizsamáján látott második megjelenése után.Ez meg micsoda? . hogy fel ne ébresszék a betegeket. Julie így szólt Halhoz: . A telefonban nem említettem. Lehetséges.Az mikor is volt? . hogy az osztályon a betegek többsége alszik. hogy rácsostul eltűnt. Ez az első alkalom. Ha a másik irányba nézett. . mintha egy elkésett. . megőrültem. .Utazás . amúgy is azt hiszitek. Bobby végül Julie-ra nézett: . ahol a rács még a helyén volt.. ahonnét a rács leszakadt. amelyen dolgozom. az ágykeretre meredtek. Bobby pedig az ablakhoz közelebbi oldalán helyezkedett el. hogy lássa Halt a szoba másik felében. mint bármely másik a nyelvben.Ez nem egészen piszok! Bobby szemügyre vette a szemcséket felesége ujjai hegyén. .Pár perccel kettő után.Ne tőlem kérdezd. Szótlanul álltak. Vártak. . Hal és Bobby nem láthatták egymást. .Körülbelül egy órával és húsz perccel ezelőtt . így valahogy. ezt hallotta röviddel azután. Hal feszülten ült a 638-as szobában. Frank azt mondta nekünk. s ez a hétköznapi szó ezek közt a körülmények közt éppoly egzotikusnak és rejtélyesnek tűnt. és valamiképpen azt is tudta. Julie felcsippentett belőle egy keveset. . mert máskülönben Fulgham nővér bizonyosan benézett volna.

de ő túl laza volt. gyanította. az a képessége.mondta Hal. Hal elhagyta őrhelyét az ajtónál. csaknem melankolikus hangok vízesése kezdett zuhogni. és elszundítani. és ugyanennyiszer mozdult meg a levegő. Julie az ágy felé lépett egyet. Ezek a kísérőjelenségek azonban nyilvánvalóan nem voltak megváltoztathatatlan sémának tekinthetők. mellére ejteni a fejét.Légy óvatos. Ő máskülönben képtelen volt megszólalni. Hal azt vette észre. ahogyan szendereg. mint az imént. aki csak másodkézből hallott Frank boszorkányos eltűnéséről. Elképzelte magát a bíróság előtt: „Tudom.mondta Bobby. Ugyanekkor láthatatlan eredetű hűvös levegő kavargott keresztül a szobán. hogy leessen azon az oldalon. azon az éjszakán. Kezét az asszony vállára tette. Julie szeme tágra nyílt. e ponton pedig olyan emésztővé válna irigysége. Pollard elengedte. Zihált. vagy Halt. Őt aligha gyűrte volna le valaha is a stressz.Mi a baj? Még mielőtt Julie felelt volna. s a huzatban volt valami. És Halnak igaza volt: közelről az ember hallotta. hogy az ügy teli lesz meglepetésekkel. hogy rúgjon egyet a székébe. akár egy sírboltban. és ásított: .A fuvola! . Hal még fel volt spannolva attól. Be Happy” néhány évvel korábban sláger lett. beteges irigységgé változott át. ahogy a pattogatott kukorica ugrik ki egy forró serpenyőből. Kék Fény felbukkant a nyomában. mintha két maréknyi sápadt aranytallér táncolt volna fel-1e a felszálló meleg oszlopában. Csak azért nem tette. rekedt hangon szólalt meg: . Pontosan az hagyta el a száját. amikor a dallamtalan zene már elhallgatott.Julie szerette volna látni. aki épp akkorra ébredt fel. hogy Bobby mindössze ásítana egyet. a csodálat. amikor Bobby már csaknem egy órája elégedetten szundikált. vajon tanúja lehet-e ugyanannak a varázslatnak. kíváncsi – és ideges – volt. Frank Pollard felült az ágyban.Bobby! . mielőtt Mr. földet. és csend lett. „ Előtte a levegőből egyszerre lágy. A vége össze volt csavarva. Amikor Bobby McFerrin száma. nem kétséges. és veríték gyöngyözött a borostái közt is. Kezében párnahuzatot tartott. hogy éljen. a „Don’t Worry. . Julie felállt. és olyan sebességgel hagyta el a székét. s a gyűrött takarók halmán egyszerre megjelent Frank Pollard. ami történt. az oldalára fordulna. s egy darab zsineggel kötötték be. Bobby tekintélyes képzelőerővel rendelkezett. Szemlátomást puszta akarat útján teljesen meg tudta nyugtatni magát. Hurutos szeme körül a bőr kéknek tűnt. hogy bármit kezelhető távlatba tudott helyezni.talán négy . az arca holtsápadt volt. hogy Frank minden egyes újramegjelenését is három ilyen epizód előzte meg. sőt még kényelmesebben aludna tovább a padlón. Frank úgy mesélte. Mivel pedig ő figyelmeztetést kapott. amire Julie tőle számított. az ágy fölött a levegő hirtelen csillogni kezdett. s ezek a fejlemények riadóztatták. és kiborítsa belőle. Vállánál fogva rázta férjét. . Bobby keze fejével dörgölte a szemét. Késztetést érzett. ha látja. hogy tényleg nem fuvola. hogy baj lesz. hogy Bobby milyen gyorsan elalszik. Halk plop hanggal ért. Négy óra negyvenre. és hagyta. Julie nem lett volna meglepve ha beleszerelmesedett volna – a dallam lényegében Bobby személyes himnusza volt. mert úgy sejtette. amellyel az asszony nézte. bíró úr.Szent Kleofás! . Furcsa. Fanyar izzadság fénylett az arcán. hogy a gyilkosság bűn. és így szólt: . hogy ott ölné meg. gyermekes vonzalmat táplált a csodák iránt. Néha emberfelettinek tűnt az arányérzéke. Tulajdonképpen nem is zene. Julie pedig. s Julie csodálta érte. amelyek közül néhány igencsak ocsmány lesz. csak zaj. . Anaheimben. vajon meglepte volna-e Halt. mint a feleségét. ahol a rácsozat hiányzott.alkalommal hallotta az álfuvola trilláit. fektében.suttogta. hogy három . de hangosabban. a visszatérő zene ismét felhangzott. mert amikor a disszonáns hangok második patakocskája már nem csörgedezett az éterből. így hát valószínűleg jobban felizgatták az események. halkan. Ennek ellenére képes volt belesüppedni egyenetlenül párnázott karú székébe.

- Hol vagyok? - A kórházban van, Frank - felelte Bobby. - Minden rendben. Most ott van, ahol lennie kell. - Kórház... - mondta Frank, ízlelgetve a szót, mintha most hallotta volna először, s most akarná kimondani. Szemmel láthatóan zavartan körülnézett: egyelőre nem tudta, hol van. - Ne hagyják, hogy eltűnjek... A mondat felénél vált levegővé. Hirtelen távozását rövid sziszegés kísérte, mintha a szoba levegője szökött volna a valóság bőrén ütött lyukon át. - Az isten verje meg! - mondta Julie. - Hova lett a pizsamája? - Micsoda? - Cipő, kekiszínű nadrág, ing és kardigán volt rajta - mondta Hal -, pedig amikor pár órája utoljára láttam, pizsamát viselt A szoba másik végében nyílt az ajtó, de Hal üres székének ütközött. A résen Fulgham nővér dugta be a fejét. A székre nézett, aztán a szoba túlsó felén álló Halre és Julie-ra, aztán Bobbyra, aki az ágy végéhez lépett, hogy lásson két társától, és a félig elhúzott elkülönítő függönytől. Alighanem rosszul titkolta a Frank eltűnése miatti megdöbbenését, mert az ápolónő összeráncolt szemöldökkel kérdezte: - Mi baj van? Miközben Mrs. Fulgham félretolta a széket és sarkig nyitotta az ajtót, Julie gyorsan keresztülment a szobán, és így szólt: - Minden a legnagyobb rendben van. Éppen most beszéltünk telefonon a keresést vezető emberünkkel. Azt mondta, találtak valakit, aki az éjjel látta Mr. Pollardt. Tudjuk, merre indult, s most csak idő kérdése, hogy megtalálják. - Nem gondoltuk, hogy ilyen sokáig lesznek itt - mondta Grace Fulgham, miközben Julie mellett rosszallóan nézett az elfüggönyözött ágyra. Talán még a vastag ajtón keresztül is hallotta a fuvola bágyadt trilláját, a fuvoláét, amely nem is volt fuvola. - Nos - mondta Julie -, innét tudjuk a legkönnyebben összehangolni a keresést. Julie megpróbálta elállni a nővér útját, anélkül hogy látszanék, mit tesz. Az ajtóban álltak, kettejük közt Hal üres széke. Ha Mrs. Fulgham túljön a függönyön, észreveheti a hiányzó rácsot, a fekete homokot az ágyon, és az Isten tudja mit tartalmazó párnahuzatot. Bármelyikkel kapcsolatos kérdéseit egyforma nehéz lett volna meggyőzően megválaszolni, és ha a nővér túl sokáig marad a szobában, esetleg ott lehet, amikor Frank visszatér. - Biztos vagyok benne - mondta Julie - hogy senkit sem zavartunk meg a többi páciensek közül. Nagyon csendesek voltunk. - Nem, nem - mondta Fulgham nővér -, senkit sem zavartak meg. Csak azt szeretnénk tudni, akarnak-e kávét, hogy könnyebben ébren maradjanak? - Ó - szólt Julie, és Halre meg Bobbyra nézett. - Kávét? - Nem - mondta a két férfi egyszerre, aztán egymás szavába vágva hozzátették: - Nem, köszönjük (ezt Hal mondta); Nagyon kedves maguktól (ezt Bobby). - Én tökéletesen éber vagyok - jelentette ki Julie, kétségbeesetten igyekezve lerázni az asszonyt, de azért igyekezve, hogy nemtörődöm legyen. - Hal nem iszik kávét, a férjem pedig a prosztataproblémái miatt nem bírja a koffeint. - Locsogok, gondolta. - Mindenesetre most már hamarosan elmegyünk, bizonyos vagyok benne. - Nos - szólt a nővér -, ha esetleg meggondolják magukat... Miután Mrs. Fulgham kiment, és becsukta maga mögött az ajtót, Bobby odasúgta neki: - Prosztataproblémáim? - A túl sok koffein prosztatapanaszokat okoz. Meggyőző magyarázatnak tűnt, miért nem akarsz kávét, amikor pedig folyamatosan ásítozol. - De nekem nincsenek prosztatapanaszaim. Úgy hangzik, mintha valami vén trotli lennék. - Nekem vannak. Pedig nem vagyok vén trotli.

- Mi folyik itt? - szólt közbe Julie. - Mind fecsegünk. Az ajtó elé tolta a széket, és visszatért az ágyhoz, és kézbe vette a párnacsomagot, amelyet Frank Pollard hozott onnét... onnét, ahol volt, bárhol járt is. - Óvatosan - figyelmeztette Bobby -, Frank a legutóbb említett egy párnahuzatot, azt, amelyikbe a bogarat rekkentette. Julie óvatosan egy székre tette a csomagot, és közelről szemügyre vette. - Nem úgy néz ki, hogy mászkál benne valami - állapította meg, és kezdte leoldozni a zsák nyakára csomózott zsineget. - Ha most kiengedsz onnét valamit - mondta Bobby fintorogva - ami akkora, mint egy házimacska, és van egy rakás lába meg csápja, egyenesen a válóperes ügyvédhez megyek. A zsineg leoldódott. Julie széthúzta a párnahuzat rését, és belenézett. - Uramisten - mondta. Bobby lépett hátra kettőt. - Nem, nem az - nyugtatta meg a felesége. - Nem bogarak. Csak még több pénz. A zsákba nyúlt, és kivett néhány köteg százdollárost: - Ha ez csupa százas, lehet itt vagy negyedmillió. - Mivel foglalkozik Frank? - találgatta Bobby. - Megmossa a pénzt a slumok bűnözői számára? A levegőt tompa, szomorú, dallamtalan sípolás fúrta át, és mint egy tű, amely fonalat húz maga után, a hang magával hozott egy fuvallatot, amely meglebbentette a függönyt. Julie borzongva fordult meg, hogy az ágyra nézzen. A fuvolaszerű hangok a fuvallattal együtt elültek, aztán ismét feltámadtak, elültek és feltámadtak és negyedszer is elültek, amikor Frank Pollard ismét megjelent. Az oldalán feküdt, karjait a melle elé tartotta, kezét ökölbe szorította, fintor ült az arcán, szemét lehunyta, mintha arra készült volna, hogy fogadja egy fejsze gyilkos csapását. Julie az ágy felé indult, de Hal ismét megállította. Frank mély levegőt vett, megrázkódott, halkan szűkölni kezdett, kinyitotta a szemét... és eltűnt. Két vagy három másodperc múlva azonban ismét megjelent, s még ekkor is remegett. De hirtelen ismét eltűnt és újra megjelent, eltűnt, újra megjelent, eltűnt, mintha nem volna egyéb, mint vibráló kép a tévéképernyőn, rossz vételi viszonyoknál. Végül megtapadt a valóság szövetén, és nyögdécselve elnyúlt az ágyon. Miután az oldaláról a hátára fordult, a mennyezetet nézte. Elvette ökleit a mellétől, kinyújtotta az ujjait, s olyan döbbenten nézett a kezeire, mintha még sohasem látott volna ujjakat. - Frank - szólt Julie. Nem felelt neki. Ujjai hegyével épp arca körvonalait tapogatta, mintha vonásainak Brailleolvasása felidézné benne elfelejtett külső jellegzetességeit. Julie szíve sebesen vert, s úgy érezte, mintha testének minden izma feszülne, akár a túlhúzott órarugó. Tulajdonképpen nem félt. A feszültséget nem félelem idézte elő, hanem pusztán a történetek különös volta. - Frank - kérdezte -, jól van? Ujjai közén át hunyorogva így szólt Frank: - Ó, maga az, Mrs. Dakota? Igen... Dakota. Mi történt? Hol vagyok? - Most a kórházban - mondta Bobby. - De ide figyeljen, nem az a fontos kérdés, hogy most hol van, hanem, hogy hol a pokolban volt? - Voltam? Hát... ezt meg hogy érti? Frank megpróbált felülni az ágyban, de úgy tűnt, egyelőre nincs ereje hozzá, hogy felemelkedjék a hátáról. Bobby kezébe vette az ágy szabályozóját, és felemelte a matrac felső végét. - Az elmúlt órák nagy részében - magyarázta - maga nem volt ebben a szobában. Majdnem hajnali öt óra, maga pedig állandóan ki-be ugrált, mint egy... mint egy... mint egy űrhajós az „Enterprise” űrhajóról, aki folyton vissza akarja magát sugározni az anyaűrhajóra! - „Enterprise”? Visszasugározni. Miről beszél? Bobby Julie-ra nézett.

- Bárki is ez a fickó - állapította meg -, bárhonnét jött is, azt már bizonyosan tudjuk, hogy a modern kultúra határain kívül élt, valahol a perifériákon. Volt dolgod valaha modern amerikaival, aki legalább ne hallott volna a „Csillagközi vándorlásról?” - Köszönjük az elemzést, Mr. Spock! - mondta Julie a férjének. - Mr. Spock? - kérdezte Frank. - Láthatod! - mondta Bobby. - Később is kérdezgethetjük Frankot – javasolta Julie-, most amúgy is zavart. Ki kell vinnünk innét. Ha a nővér visszajön, hogyan magyarázzuk meg újbóli megjelenését? Elhiszi majd, hogy Frank valóban visszajött a kórházba, elhaladt a biztonsági őrség és az ápolószemélyzet mellett, feljött hat emeletet, és senki sem szúrta ki? - Bizony - mondta Hal -, és bár úgy látszik, hogy végleg visszatért, mi van, ha az ő szeme láttára pattan meg ismét? - Rendben van, kiszedjük az ágyból, és lecsempésszük azokon a lépcsőkön, ott, a folyosó végében - mondta Julie - a kocsihoz. Miközben róla folyt a szó, Frank, követve a társalgást, ide-oda forgatta a fejét. Úgy tűnt, mintha teniszmérkőzést nézne, életében először, és képtelen volna felfogni a szabályait. - Ha egyszer kijuttattuk innét - szólt Bobby -, már mondhatjuk Mrs. Fulghamnek, hogy épp most bukkantak rá párt háztömbnyire, mi pedig megyünk, hogy találkozzunk vele, és megállapítsuk, akarja-e - illetve szüksége van-e rá - hogy visszahozzák a kórházba. Végül is az ügyfelünk, és nem a gyámfiunk, figyelembe kell vennünk a kívánságait. Anélkül, hogy várniuk kellett volna a vizsgálatok lefolytatására, tudták, hogy Frank nem szenved olyan szigorúan vett fizikai betegségekben, mint agyhártyagyulladás,. vérrögök, aneurizmák, ciszták vagy tumorok. Emlékezetvesztését nem agydaganatok okozták, hanem valami még annál is különösebb és egzotikusabb. Nem a betegség rosszindulatú volta, vagy természetének fel nem ismerése ruházta fel áldozatát a képességgel, hogy átlépjen a negyedik dimenzióba, vagy bárhova, ahová Frank átlépett, ha eltűnt. - Hal - szólt Julie -, vedd ki Frank ruháit a szekrényből, csomózd össze őket, és dugd a pénz mellé a párnahuzatba. - Meglesz. - Bobby, te segíts kivenni nekem az ágyból Franket, hadd lássuk, képes-e megállni a saját lábán. Szörnyű gyengének látszik. A maradék ágyrács megakadt egy pillanatra, miközben Bobby megpróbálta leereszteni, de kénytelen volt birokra kehei vele, mert a másik oldalon nem vehették volna ki az ágyból Franket az elkülönítő függöny elhúzása nélkül, és bárki megláthatta volna, ha benyit az ajtón. - Nagy szívességet tennél vele nekem, ha ezt a rácsot, akárcsak a másikat, elküldenéd óz birodalmába - mondta Bobb Franknek, mire Frank visszakérdezett: - Óz birodalmába? Amikor a rácsot végül sikerült lebocsátani, és többé már nem volt az útjában, Julie azon kapta magát, hogy habozik, megérintse-e Franket, mert aggódik, mi történik vele - vagy egy részével -, ha Frank ismét nekilát, hogy eltűnjék. Látta a rács tönkrement sarokvasait és igencsak tudatában volt annak, hogy Frank nem hozta vissza magával, elhagyta, valahol a másholban, vagy a máskorban, ahova elutazott. Bobby is tétovázott, de legyőzte az aggodalmát, megragadta a férfi lábát, és átlendítette az ágy széle fölött, megfogta a karját, és segített neki felülni. Julie néhány tekintetben lehet, hogy szívósabb volt Bobbynál, de amikor szembesült az ismeretlennel, a férfi jóval rugalmasabban és gyorsabban alkalmazkodott hozzá, mint ő. Végül legyőzte a félelmét, és Bobbyval együtt kisegítették, majd talpra állították Franket. A lába összecsuklott alatta, úgyhogy támogatniok kellett. Panaszkodott, hogy erőtlen és szédül. Miközben a másik váltás ruhát a párnahuzatba gyömöszölte, Hal így szólt: - Ha kell, Bobby és én vihetjük. - Sajnálom, hogy ennyi bajt okozok - mentegetőzött Frank.

Julie még sohasem látta és hallotta ilyen szánalmasnak, és úgy érezte, a bűntudat árja önti el, amiért habozott hozzáérni. Bobby és Julie oldalról átkarolták Franket, hogy támaszt nyújtsanak neki; ide-oda sétáltatták az esőverte ablak előtt, hadd fedezze fel újra, hogyan kell használnia a lábait. Frank lassan visszanyerte erejét és egyensúlyát. - De folyton le akar esni a nadrágom! - panaszkodott. Az ágyhoz támasztották, ő pedig Julie-re támaszkodott, míg Bobby felhúzta kék pamutkardigánját, hogy megnézze, nem kell-e szorosabbra húzni a nadrágszíját egy lyukkal. A szíj szabad vége teli volt apró lyukakkal, mintha szorgalmas rovarok furkálták volna összevissza. De milyen bogár eszik bőrt? Amikor Bobby megérintette a matt sárgaréz csatot, morzsolódott, mint a leveles tészta. Bobby tátott szájjal nézte a csillogó fémmorzsákat az ujjain, majd megkérdezte: - Hol vette a ruháit, Frank? Egy szemeteskonténerben? Bár Bobby könnyed hangot ütött meg, Julie tudta, hogy elbátortalanodott. Milyen anyag vagy körülmények képesek ilyen alaposan megváltoztatni a sárgaréz állagát? Amikor Bobby összedörzsölte az ujjait, hogy lepergesse róluk a különös maradványokat, Julie arca megrándult, mintha arra számított volna, hogy Bobby húsát beszennyezte a rézzel való érintkezés, és éppúgy morzsolódik majd, mint a csat.

* * *
Miután az övvel, amelyet akkor viselt, amikor felvették a kórházba, rögzítették Frank nadrágját, Hal segített Bobbynak kicsempészni ügyfelüket a szobából. Julie felderítette előttük az utat, ők pedig gyorsan és csendben végigmentek a folyosón, s a vészkijáraton át kijutottak a tűzlépcsőhöz. Frank bőre hideg tapintású maradt, s még mindig nyirkos volt a verítéktől, de az erőfeszítéstől megszínesedett az arca, ettől aztán kevésbé festett úgy, mint egy sétáló hulla. Julie leszaladt a lépcsők aljába, hogy megnézze, hova vezet az alattuk lévő ajtó. A három ember lépteinek csikorgását és dobogását visszhangosan verték vissza a csupasz betonfalak. Négy emeletet nagyobb nehézség nélkül mentek lefelé. A harmadik emeleti lépcsőfordulóban azonban meg kellett állniuk, hogy Frank kifújhassa magát. - Mindig ilyen gyenge, amikor magához tér, és nem tudja, hol volt? - kérdezte Bobby. Frank a fejét rázta. Szavai mint vékony zihálás szakadtak ki belőle: - Nem. Mindig meg vagyok rémülve... kimerülök... de nem ennyire. Úgy érzem... bármit csinálok is... bárhova megyek is... egyre többet és többet vesz ki belőlem. Ennél... sokkal többet... már nem bírok ki. Miközben Frank beszélt, Bobby valami különöset vett észre a kék kardigánon. A csavart minta helyenként igencsak összegabalyodott, mintha kötőgép hirtelen megháborodott volna. A hátán pedig, a jobb lapockájánál hiányzott egy foltnyi fonal. A lyuk akkora volt, mint egy postabélyeg, de körvonalai inkább szabálytalanok voltak, mint egyenesek. És nem is csak egyszerűen egy lyuk volt, valami keki anyag töltötte ki, és nemcsak egyszerűen odavarrták, hanem összeszőtték a környező pamutszálakkal, talán már magában a ruhagyárban. Az árnyalata és kemény tapintása ugyanolyan volt, mint a nadrágé, amelyet Frank viselt. Félelem borzongatta meg Bobbyt, bár az okát nem tudta. Tudattalanja alighanem rájött, hogyan keletkezett a folt, s hogy mit jelent, és megsejtett néhány szörnyű következményt, amelyre eddig nem került sor. Tudatos agya ezalatt tanácstalan és zavarodott volt. Látta, hogy Frank másik oldalán Hal is észrevette a foltot, és ráncolja a szemöldökét. Miközben Bobby megzavarodva nézte a keki toldást, Julie feljött á lépcsőn. - Szerencsénk van - mondta -, odalent két ajtó van. Az egyik, egy az előcsarnokba vezető folyosóra nyelik, ott valószínűleg beleszaladnánk egy biztonsági őrbe, még akkor is, ha már nem keresik Franket. A másik ajtó viszont a parkológarázsba vezet, ugyanarra a szintre, ahol a kocsink van. Hogy vagy, Frank? Kezdesz rendbe jönni?

Némán korholta magát képzelete túlzott elevenségéért.. pedig nem tudott visszaemlékezni semmiféle rossz álomra. . a félelemtől és zavartól. Bobby habozott felnézni. Nem ugyanolyan méretű egyetlen folt volt. hanem három kisebb lyukból álló sorozat a nadrág jobb szárán lévő hajtóka közelében.. azon. mint az imént. csak valamelyest felemelte. . az arcával minden rendben volt. Mindazonáltal biztos volt abban. s hogy az onnét hiányzó hús valami varázslatos úton a kardigán csavart mintájával fonódik össze. .. műanyag cipőfűzővégek és gombtöredékek. azután kifeszítette a nadrág némiképp buggyos szárát. amit ő első pillantásra tudott . mi keltette fel az asszony figyelmét: néhány kék szál. mert a szövet e rendellenességei nem látszottak javításoknak.. Nem lazán lógtak a zoknin. és a nadrágon lévő szabálytalanságokra mutatott..Lassan. Soha azelőtt nem tapasztalt ilyesfélét. Körömmel megkaparta őket. . hogy alaposabb vizsgálatok megerősítenék. hogy szemébe nézzen ügyfelének. Bobby. hadd vigyük ki innét. érezte. kanyonbeli incidensen tűnődött.Persze. és kényszerítette magát. és felfedezte. mint a sportzokniéi. Bobby ezután Frank bal cipőjére figyelt fel. Minden rendben.mondta Bobby. hogy a vonalak voltaképpen vastag szálak. látta. Jöjjön. és Bobby azonnal látta. ugyanolyanok. Mialatt Julie a különös foltot tanulmányozta. 5-ös illatától. aki láthatatlanul volt jelen. Bobby nem válaszolt. amelyet csak orcái felső részének pirossága enyhített.mondta. és így szólt: . és a zokniból eltűnt szálak a másik lábon lévő cipő része lett. nem tudom.Először ki kell juttatnunk innét Franket.kérdezte újra Frank. vissza az irodába. Amikor közelebbről szemügyre vette őket. Újra és újra felriadt. körülvéve a Chanel No. A többit majd később kitaláljuk.Hát.Mi a baj? . mert túl jól illeszkedtek a körülöttük lévő anyaghoz. Sötétbarna túracipő volt. A szeszélyes alvási periódusok közt az aznap éjjeli.hogy a három lyukban lévő kék fonal többé-kevésbé pontosan kitöltené a kardigán vállán lévő lyukat. hogy jobban szemügyre vehesse a három foltot.Mi a baj? . Eltekintve a Frank duzzadt szeme körüli sötét karikáktól és a beteges sápadtságtól. . Julie a Frank jobb lábán lévő fehér sportzoknira mutatott. hogy valaki. 38 Candy a sötétség ölelésében. s amelyeket oly gondosan megőrzött. Nincs keki vászon tűzve az ajkaihoz. . . mint a másik a kardigánon. Bobby megveregette Frank vállát: . magába az anyagba beleszőve. összeszedem magam .. nem tudta. és sóvárgott rá. a fejére tette a kezét. valamiképpen fontos. de ez igazán különös .mondta Bobby. Semmi bőr-ékítmény. hogy megértse. Valóban. Megtalálta a fentinek megfelelő szabálytalanságot: a kardigánnak a nadrág anyagába szőtt kék pamutfonalát. amely meggyötörtté tette külsejét. és. hogy a cipő bőrének hiányzó darabkáit Frank arcába ágyazódva látja majd. pontosan olyan színűek. . semhogy kézimunkával készülhettek volna.kérdezte Frank. A kardigánból hiányzó cérna valamiképpen részévé vált a nadrágnak és az egyik zokninak. Julie mellé guggolt.ismételte meg a kérdést Frank.Nézd ezt meg! . elengedte Franket és kétrét görnyedve vizsgálta ügyfele nadrágjának a szárát.érdeklődött Frank. ugyanazok alatt a takarók alatt szendergett. hogy nemcsak úgy rátapadtak a cipőre. fenyegető. A szemében nincsenek kék fonaldarabkák. immár kevésbé zihálva. a „folt” pontatlan kifejezés volt. attól tartott. jóval ijedtebben. hanem a bőrfelület integráns részei. amelyek annak idején anyja testét melegítették.Mi a baj? . felhívva Julie figyelmét a kék pamutba szőtt keki vászondarabra. mint a kardigán.. . hogy miközben vadászott.Furcsa. de az orrán néhány fehér vonalka látszott a bőrön. Felállt.Honnét valók ezek a ruhák? .Jól van. Megzavarta a találkozás. vagy jótékony jelentősége volt.

ellenség. már régóta rabszolgájukká tették volna. hogy folyamatos üldözésbe fogjon ezen a szellemi síkon. Vonzalma ezek iránt a torzszülöttek iránt természetesen csak egy további bizonyítéka volt angyali természetének. Mindazonáltal érezte. Néha rájuk nézett és kígyók jutottak az eszébe . vajon nem angyali anyja volt-e jelen a feje felett lebegve. mint Candy. mi. Ledobta magáról a takarókat. rivális.. ha nem az ő szent emlékű anyja szülte. felismerte volna szellemét. Átfutott az agyán. Nem értette.. hol. hogy a tükörbe nézett volna. hogy az a sápadt. tudta. a szeretet. De akkor ki közelítette meg kétszer is a szurdokban. igyekezett.Először azt találgatta. hogy betolakodhatnak az agyába. s amely megvédte ártatlan kezét attól. és sokkal kevésbé. minta tiszta. Borzongató volt a gondolat. Amikor ismét felrezzent. ahogy rabszolgáikká tették a macskákat.. Ha a nemkívánatos jelenés még egyszer visszatér. hogy elpusztítsa Candyt.néma és éber albínó kígyók -. bűnös hús megrontsa. amelyek a fejében visszhangzottak: „Mi. a meleg és az együttérzés egyedülálló auráját. levetkőzött. még ha őt nem tudták is irányítani. hogy talán egyik vagy mindkét kifürkészhetetlen húga rendelkezik valamiféle eddig rejtett pszichikai kapcsolatteremtő képességgel. és ugyanilyen befolyásuk volt más kis állatokra is. Egy darabig szunyókált. mi. Az ilyen személy. Ha Franknek volnának is telepatikus képességei.. anélkül. 39 . bútorokkal telezsúfolt szobán. folyamatosan megsértették volna Isten legalapvetőbb parancsolatait. Ezt a magyarázatot azonban gyorsan elvetette. obszcén dolgokat műveljen. miért?” A múlt éjjel megpróbálta szellemi erőivel megragadni a jelenést.. miért. A helyiségből nyíló fürdőszobába ment.. mi. azt pedig még kevésbé. akik birtokában lettek volna bárminek. Húgai a hús dolgaiban nem rendelkeztek olyan önuralommal. Frank kevésbé volt tehetséges. de alkalmatlan volt. amelyet maga készített.. hogy a jelenés a kanyonban a bátyja.. hol. de ez is valószínűtlennek tűnt. mint ő. mint nővérei. hogy tudatának egy darabja felszárnyaljon vele az éjszakába. hidegszemű páros betörjön a magányába. amely a vak embert az ismerős közegben vezeti. Ha Violetnek és Verbinának lettek volna ilyen képességeik. amit pszichikai képességeknek lehetett volna nevezni. és miután bezárta maga mögött az ajtót. Megvizsgálta annak lehetőségét is.. és a leeresztett redőny szélein megjelenő hajnali derengést nézte. Az alvás szakaszai közt azonban megvált ettől az elképzelésétől. ki hatolt fenyegetően az agyába? Ki küldte az összefüggéstelen szavakat. Ha van valaki a világon. mint amelyek minden hüllőt. oldalára fordult. hogy a lenti szörnyűséges. hogy lealacsonyító. Azzal a biztonsággal haladt. mert ha anyja lépte volna át a mienket a túlvilágtól elválasztó fátylat. megpróbálja majd hozzácsomózni lelke egy fonalát. fenyegetés. neki. hogyan szerethette őket. és követni kiindulópontjáig.. átment a sötét.. miért eskette meg anyja. a bátyja. amelyeket éppoly idegen vágyak mozgatnak. hogy többé már nem tud elaludni. Habár a nap a beredőnyözött ablakok mögött még nem kelt fel teljesen... Huszonkilenc éve során testvérein kívül nem találkozott másokkal. Arra kényszerítették volna. Talán az emberi agyakba is éppúgy be tudtak hatolni. és ha tehették volna. éppoly alaposan. Amikor az sietve visszavonult előle. már réges régen arra használta volna őket. hogy eltartja és megvédelmezi húgait. Frank volt. aki ugyancsak rendelkezik ilyen tehetséggel. Térdre esett volna szellemkeze súlya alatt és látogatása miatt érzett örömében sírva fakadt volna. Zuhanyozás közben nemi szerveit csak a mosdókesztyűvel szappanozta és mosta. Candy nem akarta. Végül is valamiképpen parancsoltak a macskáiknak. s most ismeretlen okból kinyúltak utána. hogy esetleg ki tudja fejleszteni magában ezt a képességet. Candynak tudnia kell. ki az. amely körülveszi. hűvös víz egy artézi kútból.. A megbocsátás és a megértés úgy csörgedezett belőle.

teljesen kiürítette a párnahuzatot.a nap éppen hogy csak kibújt a felhők mögül. . hogy segítséget nyújthasson.kérdezte Bobby. Ujjai között átpörgetett néhány köteget.Kávé? . Julie követte őket. Harminc köteg százdolláros gumival összekötözve . üres irodába . Eközben Julie. Rengeteg tennivalójuk volt még a Frank-üggyel kapcsolatban és a férfi romló állapota még sürgetőbben hatott rájuk. amelyek mélyen beágyazódtak a gumifa.Valami nem stimmel a nadrág cipzárjával. Bobby értetlenül bámult a különleges cipzárra. Bobby megjelent egy bögrékkel.Ez azt jelenti. s késleltesse hirtelen eltűnései és visszatérései magyarázatát. összesen tízezer volt minden egyes kötegben. A kórházban már észlelt furcsaságok mellett most még egy újabb felfedezést tett. Bobby rámutatott a Hal kezében lévő tömött párnahuzatra.Az orange-i kórházból egyenesen a newporti irodába mentek. .borult ki az asztalra. mialatt Bobby a pamlagon ült és alaposan szemügyre vette a ruhadarabokat. egyszerűen valami furcsaság van vele. míg körülbelül negyven teljesen esetlegesen szétszórt fogacska kemény.felelte Julie. Julie azonban tudta: mostantól kezdve Bobby egy pillanatra se hagyja. . A még mindig tele zsákot Julie íróasztalára tette. egészen addig. mielőtt követte volna Franket. Julie rádöbbent: Frank eddigi három zsákmánya közül a legnagyobbat látja maga előtt az asztalon. hogy Frank egyedül menjen bárhová. Ahogy az előtérből beléptek belső szentélyükbe. . Felkapta a földről Frank egyik cipőjét és megvizsgálta a sarkát. Találomra kiválasztott két csomagot és megszámolta. segíts neki átöltözni azokba a ruhákba. . Frank lassan visszanyerte egyensúlyát és az erejét. hamarosan be kell szereznünk egy nagyobb széfet.Az összesen akkor mennyi? . A férfi kiment az előtérből nyíló teakonyhába és megtömte az egyik kávéfőzőt. párás reggeli fényben. amikor bevittük a kórházba. .Van valakinél egy kés? . ha bármi váratlan baj tör rájuk az úton. fekete guminak látszott. hogy nem működik. * * * Hal Yamataka az asztalra tette Frank levetett ruháit. Mindegyikben száz bankjegyet talált. az ablakon csordogáló esőfüggöny száz apró csöppbe sűrűsödött és szürkésen csillogott a felhős. Mikor idáig jutott. ahogy annak lennie kell. Frank Hallal ment. de a másik cipő sarkában harminc-negyven apró fénylő kis fémfogacskákat talált. Nem volt szüksége Hal segítségére. szürcsölgették az erős kávét. hogy összesen hatszázezer dollárja van nálunk. amikor Bobby letette a tálcát az asztalra. tejszínnel. .Kísérd be Franket a fürdőszobába. mintha mindig is odatartoztak volna. Az egész ügy valahogy az előre nem látható események sorozatát sugallta. cukorral és egy nagy kanna kávéval megrakott tálcával. íróasztalánál ülve. Vagyis. nehogy egyetlenegy nyom is elvesszék. hogy megbizonyosodjék arról. A nadrág cipzárjának legtöbb foga fémből volt. Hal. vajon más címleteket is rejtenek-e. Aztán alaposabban átvizsgálhatjuk a most rajta lévő göncöket. amíg hirtelen mintha megvilágosodott volna benne valami. Amikor megérkeztek az elhagyatott. Tökéletesen normálisnak látszott.kérdezte Bobby.a Dakota and Dakota személyzete még csak órák múlva volt várható . . amelyet akkor viselt. de mind százdolláros volt. Frank és Julie közelebb húzták a széküket az alacsony asztalkához. s közben lassan föl-le mozgatta az ujját rajta.Háromszázezer dollár . A férfi füttyentett.mondta.Feltétlenül . az eső váratlanul elállt. kanalakkal.Ha így megy tovább. . Egyszerűen folyamatosan rajta kell tartaniuk a szemüket. Hal. kivette a gyűrött ruhadarabokat a párnahuzatból. Az ég kékjéből csak repedésnyi csík látszott az óceán felől. Nem úgy értem.

ha mondjuk. A szemed nyitva volt és beszéltél is hozzám. sőt olyan kifinomulttá tette idegvégződéseit. mintha dörzspapírral megdolgozták volna ezeket. vajon Bobby milyen következtetéseket von le a ruhák és a cipők állapotából. amikor újra megjelentél a kórteremben. Bobby azonban képes teljesen váratlan logikai bukfencek után eljutni a megoldáshoz. Julie. Ez a fáradtság napról napra. A tapintása különlegesen kifinomulttá vált. Cipzárfogak voltak. hogy képes vagyok-e rá? Az tény. mint aki hirtelen megbetegedett. merre járt. a csuklója. mi történt vele. * * * A Dakota-iroda Disney-plakátos helyiségében Frank Pollard hirtelen úgy érezte. Frank egy nap után rájött. éppen annyi van belőlük. Kimerültségét csak részben magyarázhatta az. te valamilyen módon képes vagy teleportálni magad. hová ment és miért? Nem tudta. Julie-nak sokkal többször lehetett igaza. hogy a végső kimerültség határára ért és hamarosan tehetetlenül lecsúszik a székről. még a fejét is alig tudta egyenesen tartani. hanem.Hal elővett egy kést a zsebéből. de később már nem. ráadásul képtelen volt visszaemlékezni. a könyöki. amikor újra eltűntél vetette közbe Hal. De nekem fogalmam sincs róla. ha erős fény villant a szemébe és hihetetlenül érzékennyé vált a hidegre.De én igen . Bobby Dakota. hiszen ez mágia. miután alaposan megnézegette a cipősarokból előkerült fémfogacskákat. pontosan attól a naptól kezdve. a melegre. arra vártak. vagyis nem az akaratom irányítja. hogy Bobby sokkal fantáziadúsabb és szellemileg erőteljesebb. hogy először is el kell aludnom. mintha lázas lenne. s úgy találta. vagy palackban lakó szellemekben. . Bár kimerült volt. Most mintha átszakadt volna benne egy gát. mint aki enyhe vírusos fertőzéstől szenved születése pillanatától. Az ereiben csordogáló fáradtság mintha ólomból lett volna. Csak iszonyatos erőfeszítéssel volt képes megmozdulni. óráról órára egyre jobban elborította. Éles hangok hallatán összerándult. Bobby így szólt: . utat engedve a kimerültségnek. de nem úgy. az elintézés többnyire Bobby érdeme volt. hogy egyáltalán létezik a világ. hogy éjszakánként alig tudott néhány óránál többet aludni. varázslat! .Én nem hiszek az ilyesmiben. . fémesen koppantak.Méghogy teleportálni tudom magam? Ha egyáltalán képes vagyok rá.Mi van akkor.De te nem aludtál.De. de az biztos volt. csupán a fantasztikus dolgok létezésében. Gyakorlatilag minden porcikája sajgott. hogy a teleportálás a tudatalattim képessége. Csak úgy szemre felbecsülte a számukat. Már azaz egyszerű tény. miért hazudnának neki -. de leginkább a térde a csípője és a válla. . Mindannyian csöndben ültek.Persze nem boszorkányokban. Egymás után hullottak az üvegasztalra. hogy mi élünk. éjszaka elképesztő és többszöri eltűnést és visszatérést produkált. Egyszerűen remek párost alkottak és Frank bízott abban. mint ahány gumidarabka a cipzárban.ezt is valahogy csodának érzem. Bobby kipiszkált néhány fénylő fémdarabot. . . vagyis egy szempillantás alatt egyszerűen átkerülsz egyik helyről a másikra? . amikor az elmúlt héten felébredt abban az ismeretlen völgyben. hogy nevetni tudunk és hogy a bőrünkön érezzük a nap melegét . hogy mindez iszonyatos energiájába került. hátradőlt és elgondolkodva kinézett a borús égre. letette a kést. és akkor sem. sőt még az ujjpercei is.Frank egyszerűen nem látta be.Talán először. Mi lehet az oka ezeknek az eltűnéseknek. Úgy érezte. ez pedig azt jelenti. így aztán gyengesége valószínűleg ezeknek a misztikus éjszakai utazásoknak köszönhető.felelte Frank. . fájdalmasan kancsalított. mint a férje és módszeresebben gondolkozik.válaszolta Bobby. Julie talán talpraesettebb. Újra Frankhez fordulva. és elsősorban saját félelmeivel foglalkozott. mint társa. amikor a cégnek gyorsan kellett megoldania egy kliens problémáját. . Ha hisz Hal Yamatakának és a Dakotáéknak . A gyengeség azonban nem homályosította el érzékeit. mégis olyan esetekben. hogy egymást kiegészítő képességeik megóvhatják őt.

hogy a vas könnyebb a levegőnél. nem tudom. de azzal a különbséggel. csakúgy. . hogy még a végén ugyanúgy össze isi kell hoznia őket. . Buta nem vagyok. . akkor ment valahová. .kérdezte Bobby. hiszen csak a tudat képes összetartani a milliárdnyi atomot. . méghozzá jól.egyezett bele Julie.Egy kis időbe telik. Arról már nem is beszélve. A határtalan fáradtságra.Elméletileg fogadjuk el. mint például az ágy rácsára. .Jelen pillanatban egyáltalán nem érdekes. .Hogyhogy? . Sokkal nyugodtabb volt. Így van? . ösztönösen tudom. . ha nem teleportálás? .Igen .. egy másik helyen újra összekapcsolódnak. Ez nem olyasmi. amíg eljutunk a ruhákhoz. Ezt száz. mi ez. . Azonban ő is a végére akart járni a dolognak. hogy teleportálta magát.Nem emlékszem .. akkor máris magyarázatot kapunk a ruhák állapotára. mint a többiek. .. hogy kell a testemet atomjaira bontani. . Bobby újra megvonta a vállát. mintha őt sokéves magánnyomozói gyakorlata miatt nem érhetné semmi meglepetés.Láttad .. mintha azt feltételeznék. Ugyanez kell hogy vonatkozzék a rajtad lévő ruhákra. ha elfogadjuk a teleportálás lehetőségét.mondta Frank megrettenve. amit Bobby előadott.kérdezte Frank. . előrébb csúszott a kanapén és hevesen gesztikulálva magyarázott. én pedig nem vagyok még egy sem.Pontosan úgy. amit az ember az iskolában megtanulhat. elküldeni valahová és ott újra összerakni.vonta meg a vállát Bobby. Kezdetben épp elég.Iiigen.Nos. Franket teljesen megbénította saját emlékezetkihagyása.De hogyan? . Franket valahogy mégsem győzték meg a hallottak. amit Frank érzett. majd felemelte a kávés bögréjét és kortyolt egyet.Ez azonban még nem bizonyítja. Akkor ez ösztön lenne? Még ha feltételezzük is. . mintha a legtermészetesebb dolognak tartaná. . hogy ezt nem egy fantasztikus szerkezet.Nos.. mint az a bizonyos szerkezet a Légy című filmben .folytatta Bobby egyre izgatottabban.Amikor eltűnt. De hogyan lehet képes erre az emberi agy.kérdezte Julie. . . méghozzá egy pillanat alatt.vetette közbe Hal. Letette a bögréjét az asztalra. hogy a teleportálás a te esetedben azt jelenti. ha a valaha élt legnagyobb zseninek született? Hogy lehet képes összerakni ezt a milliárdnyi részecskét..Csak arra emlékszem. sőt ezer zseni sem lenne képes megtenni. . mint egy jó juhászkutya. még akkor is. Egyszerűen máshová képzeli magát. hogy Frank képes erre. Olyan volt ez.Rendben .Valahogy úgy.. valamint a kezedben tartott dolgokra is.mondta Hal. Julie egy hatalmasat sóhajtott. Természetesen mindezen idő alatt az agynak érintetlenül kell maradnia. Először is figyelj rám.Láttam ugyan eltűnni .Mint egy teóriát . hogy egy elképesztő hatalom birtokában lévő kliens áll az irodájában. de semmivel sem érzem magam okosabbnak az átlagnál. kitűnő magyarázattal szolgált. majd valamivel később. hogy a tested atomjai egy időre elszakadnak egymástól. A Los Angeles-i egyetemen sincs teleportálási szak. aztán hirtelen szorongással telve és teljesen megzavarodva felébredtem az ágyamon és ti mindannyian ott álltatok körülöttem. Bobby újra megszólalt.Egyik helyről a másikra menni. hanem Frank agya teszi lehetővé. .De miként lehetséges ez? . pusztán az akarat erejével. hogy elaludtam. .ismerte el Julie. atomjaira bomlik és a kívánt helyen újra összerendeződik. hogy mi módon. Tételezzük fel.

egyebekből. ennélfogva kevésbé aprólékos a ruhák újbóli összerakásánál . míg a cipőtalp hiányzó része a nyelvébe épül be. Szükségtelen lett volna befejeznie a gondolatot.Te nem emlékszel. Mindannyian csöndben próbálták megemészteni. mint a látás. Olyan erősen koncentráltál erre a szorításra. hogy ez a képesség egy genetikus károsodásból származik. bárcsak az előtérben teremne.kérdezte Hal.Nos.Nem működik . mint a látás esetében. Amikor kinyitotta a szemét. a hallás. .. az agy pedig lehetővé teszi.kérdezte Hal -.szólt közbe Julie. . . hogy kell működésbe hozni? . Ez azonban komoly erőfeszítésbe kerülhet. Hal Yamataka ekkor rámutatott az asztalon heverő ruhadarabokra.Nos . Gondold csak végig.. érted. Még ha a ruháim viszonylag rendben is vannak. de akkor pontosan tudtad. mint például a ruháival. de feltehetően többet „utazom” éjszakánként.Azt nem akarhatta magával vinni.Legalábbis nem ilyen egyszerűen. Most már.Nem. melyeket Frank magával akar vinni. ezért kérted Halt.vetette közbe Frank -. Frank erősen behunyta a szemét és arra összpontosított. Mondjuk azzal. Ez képesség. hogy ugyanolyan tökéletes munkát végezzen a lényegtelenebb dolgok összerendezésénél is. Ha ő valóban teleportálni képes magát és az valóban olyan fáradságos és olyannyira kimeríti. És nem is ösztön.és ezzel szinte automatikusan el is kezdődik a folyamat. Ez a genetikus kód valószínűleg csak Frank sajátja.. éppúgy. Egyszerűen csak látsz . úgy folytatta.Vagy a pénzes zsákokkal . hogy hamarosan komoly nehézségei támadnak saját testének felépítésénél is? Elképzelhető. .Nincs szükség emberfeletti intelligenciára..mondta Bobby.. az milliárdnyi részecskéből áll . A lassan tisztuló nappal azonban nem könnyített Frank lelkén. Teleportáláskor valószínűleg be kell indítanod egy gépezetet. ami beleépült a génjeidbe. hogy segítsen téged ott tartani és ezért kapaszkodtál görcsösen az ágy rácsába. Feltehetően az agyad elsősorban arra koncentrál.. . mert a teleportálás nem intelligencia kérdése. hiszen ez döntő fontosságú az életben maradásodhoz. hogy amikor mégis eltűntél. Neked nem kell gondolkodnod a látásról. tételezzük fel.színből. . Ami pedig a ruhák állapotát illeti. Ugyanezt képes megtenni más dolgokkal is. hogy ezzel szinte odaláncold magad az ágyhoz. hogy hibátlanul építse fel újra a testedet.És hogy magyarázza mindez a ruhák állapotát? Bobby felemelte a kék pulóvert és úgy tartotta. úgy érzem. én magam egyre zavarodottabb és fáradtabb leszek. vagy éppen idegen sejtek kerülnek az agyszövetébe. ahol az előbb. . pontosan tudják. Bobby Frankhez fordult. Odakint lassan oszladoztak a felhők és egyre nagyobb foltokban bukkant elő az ég kékje.mondta.Már meg is válaszoltad a saját kérdésedet .. A szemed rendezi végül össze egyetlen képpé.. Bobby . . . fényből. ugyanott ült. mi jár a fejében. hogy máshová gondolod magad . bőre pedig. hogy mindannyian lássák a hátán lévő kekiszínű beszövést. hogy képtelen újra felerősíteni magát. az egy héttel ezelőtt történtekre nem emlékszem. mit neveztem csodának? A látás is csoda. Ezért akartál a kórházi ágyon maradni. mert a többiek szemében felcsillanó aggódás megértette vele. a szaglás. Akarattal nem tudom megcsinálni.vajon mi vár még rá? Lehet. hogy az agy képes a saját testének molekuláit kordában tartani a teleportálás ideje alatt. mi vár rád a teleportáláskor. . . . hogy egyik éjszakai bolyongásánál úgy tér majd vissza.De miért vonatkozik ez az ágy rácsára is? . éppen úgy.Azt akarod mondani. hogy a pulóverének egy része beleszövődött a kézfejébe. így aztán nem marad erő. méghozzá hibátlanul. magaddal vitted a rácsot is..teljesen automatikusan. Bármit is látsz. nem. hogy a képesség mindannyiunkban benne rejlik és Frank rájött. amit hallottak. világos foltként virít majd a cipője talpába ágyazódva. anyagból. mint amennyiről tudok. Az is lehetséges.

hogy a hamisító ezt a gyors és kevésbé fárasztó megoldást választotta. Kifejezetten bántotta. Miután Frank egy kissé magához tért az alkoholos kávétól. úgy válaszolt.szólalt meg Hal az ajtóban állva.Ő halott Frank mondta Julie és látta hogy Frank meglepődése őszinte.Felismered ezeket az embereket? . vagy azért. miként halt meg a családja a múlt novemberi tűzben. üres szemekkel bámult maga elé. akiktől a megváltást várta. most hirtelen a felszínre tört.a rémkép elillant. Ahogy kizárta a többiek arcát. Miattam haltak meg.De hát miért haltak meg mind? Véletlen összeesés lenne? Julie előrehajolt. de a nyelve helyén kézfejének egy darabját látta. Frank összeroppant. mindenkit kinyírt. . teljesen találomra választott ki két nevet az akkoriban elhunytak listájáról. én vagyok a hibás. miről is beszéltek.Ne emészd magad. .Mr. a korai óra ellenére Frank kávésbögréjébe töltöttek egy kis whiskyt. ezért vettem kölcsön a nevét. A látványtól sikoltani akart. . .Nem. Hal kiment a teakonyhába és feltett egy újabb adag kávét. Sajnálatot és együttérzést látott azoknak a szemében.A félelem. mely eddig távol és mélyen cirkált Frank agyában. Reszketett.A férfi .Hogy kicsoda? . Az a férfi. hogy az okirathamisító. hogy valaha is láttam volna. Becsukta a szemét. vagy csak az ördög tudja. a Farris és a Roman család sosem vonta volna magára Mr. valamint arról. sosem láttam őket. Az igazi George Farris. . azok az emberek miattam haltak meg. Csakúgy. A képeket a sógorától kaptuk. James Romanról is mesélt. nem a te hibád. Fogai a szemgödréből vicsorogtak rá. .szólalt meg Bobby . hogy megértse. . hogy Farris. . és hogyan mészárolták le a családját. * * * Bobby tanácsára. A saját arcát látta egy sikertelen visszatérés utáni borzalmas rendezetlenségben. illetve Roman néven élsz és elment hozzájuk. Amikor pedig nem talált ott. hogy gyötrődni látja Franket.Szerintünk Mr. Istenem. Hidd el. kinyitotta a száját. . Kék Fény ölte meg őket. hogy valamikor ismertem. . megjelent egy látomás. meg akart szólalni. hogyan halt meg Farris évekkel ezelőtt. Sápadt arca még jobban elhalványult. hogy gyanakvása miatt így adta elő a történetet. Frank megköszörülte a torkát és szinte kiszakadtak belőle a szavak. Kék Fény figyelmét. nem.George Farris. Ha máshonnan szerezte volna a neveket. de bár ne tette volna. képtelen volt lecsillapodni. nem sokkal azután.Ha nincsenek nálam azok az átkozott igazolványok akkor ő sosem jutott volna el ezekhez az emberekhez. de nem emlékszem.Lehet. aki elmondásod szerint azon a bizonyos anaheimi éjszakán üldözött és aki szerinted valamilyen okból vadászik rád. Sokkal valószínűbb. Julie fényképeket mutatott neki és figyelte. . akinél a papírokat csináltattad.Nem hibáztathatod magad . Frank élénk érdeklődéssel vette újra kézbe a fotót. két árva ujjal.Nem. de képtelen volt rá. Gyorsan kinyitotta a szemét . Elmesélte. Pontosan eleget hallott ahhoz. Frank. hogy téged elcsípjen. miként hatnak rá. hogy információkat csikarjon ki belőlük. Frank csak rázta a fejét. Hal is megkedvelte őt. mint Clint. miért. Julie megsajnálta és bánta már. Frank őszintének látszó zavartsággal és sajnálattal kérdezte: . szeme az arca közepéről bámult rá. Szerintünk ő rájött. Kék Fény.

Frank elvette a lapot. hogyne csillogjanak a képernyők. mint Lee. Bobby halkan fütyült magában egy Duke Ellington számot. . mire megtalálják a választ. Olyan magától értetődően fordította le a számítógép nyelvére a kérdéseit. . Frank.éppen a személyiségi jogok megsértése ellen. . rájönnek. aztán itt-ott belenézett. hogyan és miért. Kivette egy zárt szekrényből Lee kódkönyvét. Az újság csak úgy remegett a kezében. . A szilikon-korszak rendőrei. szellemileg és fizikailag egyaránt . .válaszolta Frank. Fáj minden tagom. . Frank mélyet sóhajtott és bólintott. Csak bámult rá egy darabig. mégis égtek a különleges. Egészen biztosan tudta. bár a meggyőződése eléggé elhalványult. Tényleg. én egyszerűen szétesek. amiért hazudott Franknek. aki megtervezte és működtette az iroda komputerrendszerét. Nem volt olyan profi e téren. mintha köd szállna az agyamra. míg másokat biztonsági kódok védtek . Egyre jobban összezavarodom.Nem .Mondd.Minden rendben lesz . Néhány másodperc múlva megjött az eredmény.mondd.Uramisten.De nem nekem. csakúgy. a Francistől. Bobby. Ennek ellenére a vállára tette a kezét és bátorítólag megveregette.mondta Bobby. . Nekem semmit sem mondanak. szűrt fényű lámpák. Ezek szerint hatszázkilenc Frank Pollard-t ismert a hivatal. megöl. Bobby úgy érezte. Csak zagyvaság. vagy tősgyökeres kaliforniai vagy? . Lee Chen. ezek a micsodák ott a képernyőn tényleg jelentenek számodra valamit? Ezek igazi szavak. Tegnapra elfelejtettem számolni. Abban pedig már nem mert volna fogadni. hogy hány éves vagy? .* * * A Dakota és Dakota komputerközpontjában üldögélt egymás mellett Bobby és Frank. Minden rendben lesz. képtelen lenne még egy órát várni. Ezt egészen komolyan mondom. mint a modern magándetektívek és biztonsági emberek erősen támaszkodtak a komputerekre. de ismerte a hardvert és amennyiben szükségét érezte. és először is rákapcsolódott a Social Security Administration adathálózatára.Tessék. Ez az egész teleportálás teljesen kikészít. ezért dolgoztatni kezdte a gépet. Bobby bekapcsolta a három nagy teljesítményű IBM egyikét. Így most már csak hetvenkettő maradt. . . kérdezősködő módszereivel. alaposabb információhoz jussanak. Az ablakokat sötét függöny borította. olvasd.Körülbelül harminckettőnek nézel ki. Reszketni kezdett a keze. hová tűnik el éjszakánként. melyek alapján megállapíthatta. mint amilyeneket Sam Spade. válassza ki a Frank Pollard-ok közül azokat. . a Francón át a Franklinig.Arra emlékszel. kilenc óra előtt sosem ért be a munkahelyére. amely a Frank név összes variációját tartalmazta. nagyon gyorsan el tudta sajátítani az új szoftvereket is.Hogy? Természetesen igazi szavak. vajon éltél másutt is.Bízzál. . de kénytelen volt belátni: Frank állapota nagyon rohamosan romlik.méghozzá egyre gyorsabban. vagy csak összezagyvált betűk? . Bobbyt bűntudat öntötte el. akiket érintetlenül hagyott a mikrochipek forradalma. hogy Frank még életben lesz. hogy ennek az ügynek is a végére fognak járni. Újra a képernyő felé fordultak. most meg már olvasni sem tudok. a maguk talpaló. Bobby felemelt az asztalról egy Byte című számítógépes újságot. hogy megkönnyítsék a saját munkájukat és mélyebb.Bobby -szólalt meg Frank . minden izmom. öregem.kérdezte. Már ezt is elvesztettem. A nyilvánosság számára elérhető adatok közül először azokat kérte le. Bár elegendő lett volna a kinti fény a munkához. hány Frank Pollard nevezetű férfit vettek nyilvántartásba. vagy éppen Philip Marlowe szerezhetett.Öregebbnek érzem magam. mintha csak újságot olvasna. nem tudom elolvasni. kinyitotta egy cikknél és odanyújtotta Franknek. akik huszonnyolc és harmincnyolc év közöttiek. A huszadik század előrehaladtával már csak a televíziós filmekben és a klasszikus detektívregényekben léteztek olyan magánnyomozók. majd rövid gondolkodás után megkérdezte az SSA komputerét. A nyilvántartó iroda adatainak egy része teljesen publikus volt.

. ha ez a Mr. ha szigorúan tartod magad az előírásokhoz. Hamarosan birtokában volt a hat Kaliforniában élő Frank Pollard nyilvántartási száma és lakcíme. hogy esetleg valamilyen bankból vagy egyéb pénzintézetből rabolták el.Csak arra gondoltam. nevezze meg azokat a Frank Pollard-okat. Kék Fény valóban létezik.felelte Bobby -. . Akár közénk is bármikor betoppanhat. megvizsgálták. hogy szűkítse tovább a kört.Vajon mi lehet az a fuvolaszerű hangzás. és Frankot keresi. Sőt amennyiben az egyikük te vagy és valaha szolgáltál a hadseregben. Kék Fény is képes kell. akkor tételezzük föl.válaszolta Julie. aki ugyanolyan. Sőt az is lehet. az állami és nagyobb városi rendőrségnél. hogy még többen vannak. milyen magasak. Nincs másra szükséged. Ha már tudjuk. és azzal igazolhatjuk a kilétedet. Hirtelen Hal megállt és felnézett. . hogy külső kutatók ne juthassanak hozzá a különböző személyek nyilvántartási számához. Megkérte a komputert. egy fűnyíróra. Nem kell belerokkanni. hogy legyen teleportálni magát.És akkor Frank nem áll egyedül ezzel a képességével. hogy a légáramlás hangja. . akkor mi képtelenek leszünk búvóhelyet találni Frank számára. Bobby letett eléjük egy papírlapot. akik jelenleg Kaliforniában laknak (hat). most ezeket az adatokat leellenőrzöm a gépkocsi-nyilvántartásnál. Kék Fény képes teleportálni magát. hogy személyleírást kaphassak erről a hat Frank Pollard-ról. És mi van akkor. a szemük. mert az arra utalt volna. . hogy minden köteg pénzről leszedje a gumiszalagot. és? . hogy a napfény államának szülötte vagy.Most . akkor még egy fotóra is bukkanhatunk. ha egy géppisztollyal érkezik és abban a pillanatban. létezik még valaki. Akárki is ő. Frank pedig valóban hallja azt a fuvolaszót és érzi a szelet. . csak néhány szerszámra. melyen át egy másik dimenzióba suhan.És most? . Átválogatták a százdollárosokat.felelte Julie. kilő ránk egy tárat? Néhány pillanatnyi csönd után Hal megszólalt. hogy kénytelen megszegni a törvényt.Lehet. milyen színű a hajuk.De van itt még valami elgondolkodtató . . . a bőrük. * * * Bobby és Frank belépett az irodába. * * * Egymással szemben ülve az asztalnál. hogy nem mindig éltek harmóniában egymással. amikor testet ölt. ami abból az alagútból jön.Nem tudom. így aztán nem csoda. de a technika korának komoly hátránya. akiket Kaliforniában jegyeztek be (tizenöt) és azokat. vagy valami miatt letartóztattak. valamint egyéb állami intézményeknél. .Ki tudja? . a kertészkedés mindig vonzó munkának tűnt a számomra. hogy sosem jutsz a kielégítő adatok birtokába. A hivatal komputerét úgy programozták.Igen.kérdezte Frank. míg a kormányok bizonyos mértékben az elnyomáséi.Amennyiben Mr. ahol Julie és Hal vizsgálta a pénzeket..kérdezte. Nem örült. amikor teleportálja magát? . Bobby tehát kénytelen volt Lee Chen kódkönyve segítségével különböző manőverekkel kijátszani a hivatal biztonsági rendszerét.Tudod. amit Frank minden alkalommal hall. nem követik-e egymást a sorszámok. . akkor Mr. . .Nos. és a legritkábban lőnek beléd. A komputerek a szabadság szerkezetei voltak. akkor egyenként kizárhatjuk őket. Julie és Hal azzal foglalatoskodott.

minden alkalommal. olyan kecsességgel. ezért mind a mai napig keresik. . Amikor rákényszerítem magam.mondta Julie.Mindennek vége. Franket egyértelműen hidegen hagyta a gyönyörű kilátás és a cikázó madárraj.Teleportálta magát . majdnem hat évvel ezelőtt. hogy együtt tudják olvasni Hallal. .jegyezte meg Julie. Sherlock Holmes. Szerencsénk volt. De ez biztosan én vagyok. Franket kétszer kapták el közlekedési szabálysértés miatt. vajon jártam-e El Encantóban. Valami.Lefogadom. .Képtelen vagyok visszaemlékezni arra. Épp ezért azt hiszem.Igen. amíg meg nem pillantottam.Egyetlen jelentés sem tér ki arra. megszólalt.Erre mind nem emlékszem . Mégis. hogy öröm volt figyelni. merre van El Encanto. ezt Bobby is említette.És a címed. . másodszor pedig Venturától keletre. Nem volt érvényes jogosítványa és furcsán viselkedett.vetette közbe Frank. Ezekiel. úgy látszik. Julie felkapta alapot és úgy tartotta. nehezebben szedem a levegőt. Frank.. mert éppen idén akarták a megszűnt aktákat megsemmisíteni mondta Bobby és két újabb fénymásolatot tett az asztalra. Néhány sirály körözött. úgy folytatta.Hacsak? Frank az ablakhoz lépett és nézte a tenger fölött most már tiszta kéken ragyogó eget. . hogy nem fűrészelte el a rácsokat. de nem emlékszem. hogy visszaemlékezzek El Encantóra.mondta Julie. kifelé bámulva. mert történt ott velem valami.értett egyet Bobby. pontosan úgy. nekilendülünk . most már tudjuk a nevedet és megtaláltuk a lakcímedet. Hacsak.Mindkétszer megszökött a börtönből. . hogy kielégítse a kíváncsiskodó rendőröket. tudjátok. Frank képtelen volt átvenni a derűlátásukat. nem ásott alagutat és nem készített pisztolyt szappanból.Nemcsak Holmes. a mi Frankünk nem tett ilyet.Leléphetsz a színről. mint a hullámvasúton. . bár nem igazán komolyan.jegyezte meg Bobby.. . melyet Frank akkor töltött ki. .szólt közbe Hal.Valóban Francis Ezekielnek hívnak? Frank bólintott. Sam Spade is eltűnhet. . amikor utoljára kérte a jogosítványa meghosszabbítását. hogy miként szökhetett meg . . . Mindkétszer ezért vették őrizetbe. el akarok nyomni magamban valamilyen. .Egészen addig nem emlékeztem. . csöndben leült az egyik fotelba. Lehet. egyszerűen eltűnt. Lassan.Nem. Még azt sem tudom. öt esztendeje. Nem. El Encanto Heights. . amikor meghallom ezt a nevet. egyszer San Franciscóban. . Holmes..A külsődre vonatkozó adatok stimmelnek . Julie elmélyülten nézegette az előtte heverő papírokat. . amire félek visszaemlékezni.Ezek után kezdett el hamis papírokat használni. hogy valaha is jártam volna ott. hogy azért. a 101-es úton. mert nem súlyos a bűne. dörömbölni kezd a szívem és kiszárad a szám.mondta tovább Bobby. Spade és Miss Marple . hogy így történt . . Annak a kérdőívnek a másolatát tartották a kezükben.Santa Barbara mellett . a világnak immár van egy nagyobb detektívje.A jogosítványa hét évvel ezelőtt lejárt és a hivatal adatai szerint sosem próbálta meg meghosszabbítani.Mik ezek? .Amikor senki sem látta. . Ez is ismerősen cseng? . . a gyomrom összeszorul. ahhoz a helyhez fűződő emléket. vagyis egyetlen megszokott szökési módot sem választott.Nos. Feltételezem. Bobby félretolta a pénzkötegeket és letelepedett az asztal sarkára. .Rendőrségi jegyzőkönyvek. Végül.

a sétautak a nedvességtől sötétebbnek látszottak. igazi seb. Felkelt a nap. hogy azt teszi majd Julie-val is. a tócsákban ott tükröződött a ragyogó kék ég. csak néhány aprót a sejtjeim összerakásánál. olyan mélyen fúródott bele. amit Derekkel tett. Szépnek találta mindezt.Mi van akkor. mindez hogyan történhet meg. mint máskor. A hátán feküdt. Thomas megragadta az ágy végét. Kimászott az ágyból és papucsba bújt. mint a tévében látott filmeken. hanem nagyon is valószínűnek látszott. pedig ártatlan. hogy tükröződött benne az ablakon beáramló fény. mintha valaki őbelé döfte volna azt az ollót. hogy legközelebb már nem lesz ennyire szerencsés. minden úgy történik majd.amiért elveszítette Dereket. Akkor majd vele jön. mintha kiabálna. Felvett egy köntöst. iszonyú dolgok történnek majd. majdnem hányt. Elfordult az ablaktól és elindult a csukott fürdőszobaajtó felé. Úgy érezte. És ezalatt a Gonosz tovább garázdálkodik majd és lehet. Tudta. Egy ideig így üldögélt. nehezen kapkodva a levegőt és fájlalva minden porcikáját. megdagadva. Reszketett. reszketve és félve. a bizonytalanságot. Nem értette pontosan. megpróbált kiáltani. amelyekben apró élőlényeket fal fel és vért iszik. amelyet Frank felvázolt. hogy megtelhessen rémes álmokkal. ha már nemcsak a ruháim újraösszerakásánál követek el hibákat. Olyankor adnak valamit. nem láthatót. Erős fájdalom hasított a szívébe. Mindenki gyűlölni fogja. Álmokkal. de még nem érte el. nem marad már semmi remény. A szája nyitva volt. De valahogy nem ment. Hirtelen rádöbbent. Álmokkal. rengeteg vér. ha máris hibáztam. Egy olló állt ki a hasából. de biztosan tudta. Hirtelen felébredt. a Gonosz űzte ki az életét Derekből. vajon a Gonosz még mindig messze van-e. mert Derek a barátja volt és szerette. a virágágyakban majd nem fekete lett a föld. A múlt éjjel megpróbálta megragadni. És ha a Gonosz eljön az otthonába. Derek vérének szagát. mert valami azt súgta neki. nemcsak lehetségesnek. jött utána az éjszakában. mindketten szívesen eloszlatnák Frank félelmeit. . alvás közben Thomas feje kiürült. De ez is fájdalom volt. a Gonosz járt itt. . hanem itt lesz személyesen. de hang nem maradt már benne. becsukta a szemét és megpróbált némi levegőt szívni a tüdejébe. Julie ránézett Halra. Nem fizikai fájdalmat érzett. megpróbált a nyomában maradni. Szemei tágra nyílva. valami furcsa szagot érzett. melyekben ő volt a Gonosz. amellyel Thomas szokta kivágni a képeket versíráskor. hogy elfelejtettem olvasni és számolni. Az eső harsogó zöldre festette a füvet. Az ápolók nem szeretik. és majd azt hiszik. Nem eléggé gyorsan . ha az ember elveszti a fejét. Lehet. pontosan úgy. 40 Éjszaka. mert a forgatókönyv. Szerette a képet. majd Bobbyra és tudta. vagy közelebb ólálkodott. Öklendezni kezdett. de képtelenek voltak rá.Haladunk. Kíváncsi volt. ez valamennyire megnyugtatta. olyannyira. Annyira erős volt. Az az olló volt. És amikor mégis sikerült némi levegőhöz jutnia. az ablakhoz ment és kinézett a kék égre. mindenütt. Thomas még sosem veszítette el a fejét és most sem akarta. de nem jött ki hang a torkán. ez megmagyarázná a zavarodottságomat és azt. Megjelenik a rendőrség. a világ mindig megtisztul egy-egy nagyobb eső után. egészen a szobájába és nemcsak a gondolataiban. A fájdalom. az éjszaka tovatűnt. az arca összezúzva. És vér. hogy megtörténhet. amit látott. mert azt tartják: ő volt. Thomas ölte meg Dereket. Rémületet is érzett. Mintha összepréselődött volna a tüdeje. A pizsamája nedvességtől hidegen tapadt a testére. de neki sikerült leráznia.. amit érzek. hanem a saját testem felépítésekor is? És mi van akkor. össze kell szednie magát. természetesen a beteg érdekében. hogy épp csak a nyele látszott ki. inkább lelkit . mert úgy érezte. az önmaga és Julie iránt érzett szorongás. Ez mindenesetre megmagyarázná a fáradtságot. És ha az agyszöveteimnél keletkezett a hiba. valahogy túl sok volt neki. hogy alig tudott megszabadulni tőle. de nem eléggé. hogy Derek halott. Útközben rápillantott Derek ágyára és látta. felült az ágyban.mormogta maga elé. Nem nagyot.

ez volt az az olló. minden ok nélkül embereket öltek. hogy a hulla eltűnt.Jó reggelt. És nem is látta igazából a hullát az ágyon. mint mosakodás közben mindig. pedig annak nem lett volna szabad ott lennie. Végül rávette magát és hozzáért az ollóhoz. hogy majd beteszi a jégszekrénybe. Egy kis idő múlva Derek kilépett a fürdőszobából és maga után hozta a szappanos.Mindjárt reggeli. visszament az ágyhoz. Sőt még gyűrött sem volt. Egy biztos: még nem történt meg.Ha egyszer azt találnám neked. Thomas végiggondolta.Igen. egyetlen csepp vér sem éktelenkedik Derek takaróján és lepedőjén.. ahol lennie kellett a színes ceruzák. mondani. mennyire nem akart a szereplője lenni. Gyorsan kivette az édességet a fiókból és bedugta a köpenye zsebébe. Ott hevert az ollója. aztán folytatta. pontosan ott. Úgy gondolta. A halott nem volt ott. amikor meglátta. sőt néha meg is ették őket. vigyázz. Az ujjai bizseregtek. mert eszébe jutottak azok a filmek.Jól aludtál? .felelte Thomas. Lába annyira reszketett. Hosszúkat. hogy le kellett ülnie.Lehet. . . Amit látott. Thomas újra becsukta a szemét. mely néhány perce még Derek hasából állt ki. hogy kinyissa a szemét. Mosolygott. sőt még el is takarta a kezével. Egy darabig még bámulta az ollót. Aztán lassan. másodszorra nem lesz olyan iszonyú látvány.mint látomás. Elkezdett reszketni. ragasztószalagok között és ott hevert egy félig elmajszolt csokoládészelet is. Aztán rádöbbent.Igen . hogy majdnem felvette a telepatikus kapcsolatot Bobbyval. nedves haját csinosan hátrafésülte. arra gondolt. lecserélni az ágyneműt és mindent rendbe rakni. Akkor meghallotta a zuhany zubogását és Derek énekét a fürdőszobából. ahogy a tévében szereplő indiánok burkolóznak pokrócaikban a tévés tábortűz körül. arról már nem is beszélve. Egyetlen sétáló hulla sem lehet képes ilyen gyorsan kimászni az ágyból.. Derek pont olyan lágy hangon énekelt. Annyira félt. és újra megnézze a halottat. . meleg gőz illatát. ezért talán nem éri olyan sokk. . mélyeket lélegzett. Derek nem halt meg. . Valami bekövetkezik. Nem úgy nézett ki. A sokkot az okozta. hogy kalács. Az ének is. ha csak egy pillanatra is. . melyekben oszladozó hullák kísértettek. . de aztán azonnal meggondolta magát. tollak. Tudta. megpróbál tiszta lenni.Szeretem a kalácsot. Gyorsan betolta a fiókot.He? . Amit Thomas látott. valaki gondosan megvetette. éhes halott emberek sétálgatnak -. Sistergő fehér fény futott keresztül rajta. vigyázz.Megpróbálta nem érezni a vérszagot. Tökéletesen élő volt minden porcikája. Először a nyelét tapintotta meg és rendben lévőnek találta. Sosem bírta végignézni az effajta történeteket. sehonnan sem kandikáltak ki csupasz csontjai.ezt is a televízióból tanulta . mint egy oszladozó hulla.Derek? . azzal.halott emberek. s miközben hallgatta a fiú énekét. óvatosan az ujjai résein át kikukucskált. Kényszerítette mayát. azt jelentette. hogy egy halott ember zuhanyozik. mely kiölt belőle minden hangot és elküldte őt a Rossz Helyre. mint először.Jó reggelt . Derek várt és mosolygott. Odament az asztalához. belefeküdt és magára húzta a takaróját. Derek már fel is öltözött. . ha Thomas tétlenül nézi. mit is akart mondani. mit fog látni. Elkapta a kezét. hogy csak akkor. Kinyitotta az asztal mellett álló szekrényke legfelső fiókját. az nem volt más . Utána hozzáért az éléhez.Lehet. akármit is próbál meg ellene tenni. . Dereket nem ölték meg. de az is lehet. hogy áttévézze hozzá az üzenetet . és úgy érezte. Egy röpke pillanatra megfordult Thomas fejében. . ferde szájával nehezen formálva a szavakat. A zuhany hangja elcsendesedett.mondta Derek. Derek holnap vagy valamikor meg fog halni. mert az ápolók szerint vonzza a bogarakat. mintha egy viharból visszamaradt villám hasított volna belé. miközben mállik le róla a hús és egyre több csont bukkan elő.

mint a zabpehely. akkor ne álldogálj. Megpróbálta felfogni. értem. . nézne rá. Talán kalács.Jó.felelte Thomas. . akkor a jó öreg Derek csak állna. hogy a reggelinél? Thomas megfordult. Ami pedig a mosolyt illeti. Egyszer. azaz. vagy csak mosolygott.. bamba arcát. Pisilt és fogat mosott. . Ha-ha-ha. de biztosan érzem. hogy Derek a Rossz Helyre került. Keress egy ápolót és maradj vele. hogy akkor egyáltalán nem szereti látni magát. nem látta magát olyan visszataszítónak. nem történt meg vele ez a csoda. Nagyon vicces. Ha erőltette a nevetést.Lehet . De most először mintha arra vágyott volna. Hogy eljön a Gonosz és Julie-t veszély fenyegeti. szólok neked. . most mégis belekukkantott a gőztől fátyolos tükörbe. nem szerette elnagyolt. mert ő kifejezetten szerette a buggyantott tojást. Derek szerint a legrosszabb dolog.Az nem buggyantott tojás. ha jön. és legnagyobb meglepetésére. hogy az a valami. hogy nem annyira ütődött.Aha. azonnal el is fordult a tükörtől. kísérteties lény. Egy ember. mint szegény Derek. De most már mosakodj. amiről beszélsz? . és nem értene az egészből egy szót sem. majdnem úgy nézett ki. .Nem tudom pontosan.Az a gonosz dolog nem lehet buggyantott tojás? Azt nem szeretem.Megígéred? . de mi az a gonoszság. egy furcsa. . akik élőlényeket esznek és olló áll ki a hasukból.Tessék? . véletlenül belepillantott a tükörbe.Méghogy buggyantott tojás! . Annál is inkább. a villanyborotváját csak egyszer-kétszer használta havonta. . amikor közeledik.felelte Thomas. mint egy ostoba fickó. buggyantott tojás? . Belebújt a papucsába és elindult a fürdőszoba felé. el tudja felejteni. Ha nevetett. bárcsak normális lenne és nem ilyen bárgyú. Most nem volt szüksége rá. valamikor régen.Úgy érted. nem olyan jó. Nagyon sokszor kénytelen volt hálát adni Istennek. Hamarosan reggeli. Derek csak bámult és mosolygott.Hová? . vajon mi lesz a buggyantott tojással. Ha mesélne neki mászkáló oszladozó hullákról. Amennyire csak vissza tudott emlékezni.Bárhová. hogy rajta nevet.Megígérem. Bárcsak az izgatná egyedül. ha szívből nevetett. és akkor te fuss.Micsoda? .. Thomas mindig vágyott arra. ami történhet vele. egy mosoly tud olyan szomorú is lenni. Az tényleg rossz lenne.Thomas többnyire nem szerette látni magát a tükörben. Csak akkor nevette el magát. . Nem volt szakálla. . .Ha egyszer azt találnám neked mondani. Csak akkor. amikor tudta: Derek már nem gondolja.Úgy érted. bárcsak butább lenne. mosolyogna. aztán megszólalt. Thomas megrázta a fejét. amit Thomas mondott neki. nem .Rendben. Thomas bement a fürdőszobába és becsukta az ajtót. hogy kalács helyett buggyantott tojást kap reggelire. a banán vagy a kalács. Thomas kihámozta magát a takaróból és kimászott az ágyból. amikor Derek megszólalt. A gonosz dolog. hanem fussál. hogy el tudja magától űzni ezeket az iszonyú látomásokat. Buggyantott tojás. .. amikor éppen nevetett. Akkor majd szólok neked és te csak rohanj. aztán elindította a zuhanyt. hogy jön a Gonosz és fuss. hogy az a gonosz dolog a reggelinél jön? . az egy ember. Én érzem. mint egy normális ember.Lehet. valahogy olyan ragacsos. és ahogy elcsendesült a nevetése. . Épp az ajtóhoz ért.Nem. Le a hallba.

egy álomnak elérhetetlennek kell maradnia. harsogóan zöld táj és olyan vadító csúcsforgalom. kellemes meleg.Te vezetsz és én közben mindent elmesélek neked a tegnap éjszakáról. . nem tudta palástolni kétségtelen döbbenetét annak hallatán. mint egy keletre vonuló madárcsapat. .Én is.Mindenkinek vannak álmai. és azok is a hegyek felé húzódtak. hogy mint mindig. kihozhassák Thomast a Cielo Vista Intézetből.41 Alighogy Clint Karaghiosis röviddel kilenc előtt megérkezett a Dakota & Dakota irodájába. mint amit ők dédelgetnek Julie-val. . Clint.Apropó. ha házat akart venni az ember. . túl sokat beszélt lelki dolgokról egy olyan flegmatikus fickóval. Még mindig tízpercnyire voltak a labortól. olyanok vagyunk.Álmok .Még nem is olyan rég.Micsoda? . hogy időt vásárolhassanak maguknak. Clint igyekezett elkerülni a felüljárókat.A pokolba is. képes volt ilyen hosszan beszélni. akik bármelyik pillanatban képesek lennének meghúzni a ravaszt.Hová megyünk? . és újra család lehessenek. Eközben Bobby mindent igyekezett elmesélni neki. de a felszíni útvonalak is tökéletesen bedugultak. Telefonáltak. vagy legalábbis nem könnyen elérhetőnek. hátha van remény.kérdezte. mint az álom. Ha túl könnyű megvalósítani. Ötszöröse volt a kínálat a keresletnek. vannak más folyamatban lévő ügyeid is. az itteni ügyfelekkel foglalkozó titkárnő azt hiszi rólam. most is vísszafogottan viselkedett. hogy egy ilyen megfoghatatlan témáról. mint a vén trottyok. Rövidke habozás után Clinr végül kibökte. Bobby nagyot sóhajtott. Pontosan tudom. .mondta Clint. Csigatempóban araszolgattak előre a Bristol Avenue-n. . amikor még szerte narancsfák virágoztak a Narancsok Államában. amikor még dinoszauruszok éltek errefelé. és ha lehet. azonban a Frank Pollard-ügy percről percre élesebbé válik.mondta. hogy Frank valószínűleg képes teleportálni magát. Bobby megrökönyödve hallgatta Clint hosszú monológját. akik a régi idők szépségein rágódnak. amikor még nem kellett feliratkozni a várakozók listájára.És arra is emlékszem. . Clint megszólalt.De te kaliforniai vagy. hogy homokos vagyok. . . Clint lekanyarodott a Bristolról és ráfordult a laborhoz vezető mellékutcára. Már alig néhány felhő maradt az égen. Azt. . Bobby arra gondolt. Bobby máris karon ragadta és visszafordította a lift felé. amikor úgy lehetett bejárni a Narancsok Államát. annak ellenére.Az. . milyen remek is volt. Olyan fantasztikus gyógymódokat és szereket találnak fel mostanában. Persze az is lehet. . és minél többen dédelgetik a kaliforniai álmot. . A bejárat felé haladva.Még emlékszem. hogy egyszer sem akadtál el a forgalomban . még ennél is jobban meglepte. amikor Clint megrökönyödött kérdéseire adott válaszokkal együtt befejezte a beszámolót. Ragyogó ég. annál többen áramlanak ide. mint Clint. hogy elkészültek a vizsgálatokkal. Ennek következtében aztán az álom egyre elérhetetlenebbé válik. Leparkoltak a Palomar Laboratórium hatalmas betontömbje mellett létesített parkolóban. így volt. Hamarosan már arról fecsegünk majd. Talán még annál is szebb. mi akkor a te álmod? . átkozottul szép. és különben is.Először a Palomar Laboratóriumba. amely a higgadt lakosokat is olyan habzó szájú idegbeteggé változtatja. ami az előző nap délutáni találkozójuk óta történt. hogy Felina valamikor hallhasson. . lassan kezdte magát a valóságtól elrugaszkodottnak érezni. Clint.Arra is emlékszem. Tipikus dél-kaliforniai napnak néztek elébe. Végül aztán Bobby témát váltott. mert úgy érezte. ez tényleg szép álom. .Aha. már nincs is értelme.

Készen vannak az anyagok. Kaimu. Rábámult Bobbyra és mosolygott. Bobby már épp követni akarta.Nem. a nagy robbanás mérföldnyi távolságokra szétszórta ennek a fekete.Helló. és hogy hatásosabb legyen a válasza.jött a viszonzás.Már be is léptek. hogy nem lehet gyilkos.Vedd rá.kérdezte. megkeményedett üvegszerű lávának milliárdnyi darabkáját.felelte Clint. Ez az egyetlen ilyen? .mondta Clint. . Egy szemrevaló szőkeség ült a fogadópult mögött. a jó barátod? .Nos. majd mindketten áthúzódtak az előtér másik sarkába. .Igen .Úgy értem. aminek tűnik.Viccelsz? .Tudtam. és ott szeretkezni a csillagok alatt. ez a fickó a. mert lágy és meleg a homok.Azt hiszem. az is remek hely. hiszen arrafelé mindenütt vulkánok vannak.És vannak ilyen partok máshol is.. mire gondolok. barátod? .Talán. . . Bobby is elmosolyodott.felelte Lisa. Clint. . . Az egyiken ez állt: „Minták” a másikon pedig: „Elemzés’: Clint a másodikat átnyújtotta Bobbynak. Mindkettő a központi szigeten van.Aha . azonnal hozom őket. itt felsorolnak egy rakás szakkifejezést. mondd. de végül ők is arra jutottak. azt hiszem.Emlékszem . Ott van még Punaluu. vagy csak Hawaiiban? .felelte a lány.És mi van a többi anyaggal? . Lisa kivette a rágót a szájából és letette egy papírlapra. Ez pedig nagyon jól hat az érzékekre. és elindult az ajtó felé. .mondta Clint. . mintha a semmiben lebegne.kíváncsiskodott Bobby. távol a pulttól.Próbáld meg elérni Clintnél.Azt mondom. . . Clint odament a pulthoz.mondta. és amikor találkozott a vízzel.Igen. Viszlát.. de lehetnek még ilyenek a kisebbeken is. Lisa .válaszolta Bobby. Hamarosan visszatért a titkárnő két nagy lepecsételt borítékkal. . hogy vigyen el Kaimuba. macskavér borította. mert elárulom neked.Erről a macska véleményét is érdemes lenne meg kérdezni . emlékszel. . így Bobby nem kapott választ a kérdésére.Macskavér . . Lisa! . egyszerűen fantasztikus dolog éjszaka kimenni a fekete homokra. A lány megvonta a vállát. érted. . . Bobby feltépte a borítékot és belelapozott a jelentésbe. .mondta Clint. amikor Lisa újra megszólalt. Már kint voltak az épületből.A Dakota & Dakotától jöttünk. bár mintha valami különöset vélt volna kiérezni a lány pillantásából.Helló . hallod? Remekül érzitek majd magatokat. de nem nézett Bobbyra.És mi köze van mindennek a vulkánokhoz? . és nem pusztán azért.Kaimu . vagyis fekete homok. .Bombasztikus hely. mint mi: ez pontosan az. ezért aztán úgy érzi az ember. hanem mert nem veri vissza a fényt. valamiféle magyarázattal tartozol.Lisa.Mármint fekete homokos part? Nem. . a hullámok állandó csapkodása következtében homokszemcsékké morzsolódtak.Istenien hangzik. amelyek aztán hosszú-hosszú idők múltán. Amikor Frank felébredt abban a motelben. Lisa rákacsintott Bobbyra. . . . . A forró láva egyenesen a tengerbe folyt. . Már Bobby is ott állt a pultnál. felfújta a rágógumiját. hogy elvigyen. amikor Bobby Clinthez fordult. amikor a múltkor arról a hawaii fekete homokos tengerpartról beszéltünk? . amit hallottam.

levélmintás inge.és letette a kedvenc hardverjei közé. Pollard. az Istenben való hithez. Lee a széke karfájára támaszkodott. mintha a komputere olyan hatalmas bölcsességgel vértezte volna fel. vagy esetleg zsarolásból származnak-e? Lee gyorsan átfutotta a feljegyzett számokat. beleértve a titkárnőjüket.Ezek tetszőlegesen kiválasztott bankjegyek sorszámai. de a bűntudat értelmetlen. Ő volt a Dakota & Dakota leggondosabban öltözködő munkatársa. de megpróbálhatjuk. Lee öt láb. ott kötegelték őket. amelyek egyenesen a nyomdából érkeztek. de akkor elképzelhető. hogy ezek a bankók tiszták-e. Lee a modern fizika és a komputerek iránti érdeklődésén keresztül jutott el a vallásossághoz. mint egy zen-buddhista pap. aki elmesélte. de ami az igazat illeti.Nincsenek egymást követő sorszámok? Ez nehezíti a dolgot. biztosítási csalásból. Lee letelepedett a komputer mellé és az italát szürcsölgetve figyelt Julie-ra.. hogy a rendőrség felírta a számokat. aki kénytelen egy avantgárd művész ruháiba bújni.. hogy mindig szem előtt legyen. azok közül. bevitte a komputerszobába . nem sokan akadnak köztük. Egyszerűen csak eltávoztak.. . mit vigyorogsz? Nem hiszem. amelyben sűrű sorokban. keskeny reverű válltömött zakója alól kikandikált szürke. hátradőlt és összekulcsolta a kezét. izmos fiú volt. vagy csak reggelenként ölti magára extravagáns ruhadarabjaival együtt. hogy bizton állíthassa. Meg tudnád állapítani. hogy valaha láttalak volna vigyorogni.folytatta Julie. mielőtt az áldozat átadta volna a zsarolójának az összeget. ám hihetetlen érzéke a komputerekhez nagyon is valóságos. vagyis egymás utáni a számuk.ahol Julie már várt rá . hogy már semmin sem lepődik meg. . Julie pontosan tudta: Lee.Egy Farris nevű családot a múlt évben kiirtottak Garden Grove-ban . szintén fekete. de most mit kívánsz tőlem? Julie elővett egy jegyzetfüzetet. mint a Dakota család valamennyi tagja. Még azon sem. vagy rablásból. . közel Julie-hoz. És ami azt illeti. tíz oldalon keresztül. A rendőrségen elsősorban azokat a pénzeket tartják nyilván. mert elcserélték a bőröndjét a repülőtéren. Egyszer el is magyarázta Julie-nak. hogy például zsarolásból származik.Ez a pénz már sok kézen megfordulhatott. te. csakúgy. Cassie Hanley-t is. Amikor Julie befejezte tömörített beszámolóját. . . mi történt a kórházban. Frank Pollard ült a harmadik széken. a férfi hűvös magatartása vajon valóságos-e. hogy szerep. hogy a szobában ülő férfi teleportálni képes magát. A szomorúság jogos. akik képesek a technológia és a tudomány realitásait ilyen módon ötvözni a vallással. Az egész beszélgetés alatt Lee szemernyi meglepetést sem árult el.Senki sem hal meg igazán. ám abban csöppet sem volt biztos. valamint a modern fizikusok világképe elkerülhetetlenül egy Teremtőben való hithez vezet. ha vigyorogsz. . aki elképesztő ruhaőrületben szenvedett. Hé. . Lee megkérdezte. melyeket Franknél találtunk. Julie túlzottan kevés komputer-őrültet ismert ahhoz. bankjegyek sorszámait jegyezte.Miattam szólalt meg Frank. de azért megsejtette. . hogy a komputerben rejlő végtelenség. Mr. Piros teniszcipőjéhez és szintén piros teniszzoknijához illő fekete vászonnadrágot vett fel. legalábbis részben. kinyitott egy üveg narancsízű szénsavas szörpöt. Lee rezzenéstelen közönyössége lehet. ki nem állhatom. Tény. és megmutatta Bobby kora reggeli információgyűjtésének fénymásolatait. hat hüvelyk magas. Halvány a remény. Úgy nézett ki. nem nagyon értette a fejtegetéseit. karcsú. . hűségesen őrzi az ügyfelekkel kapcsolatos információkat.Nagyon kicsi a valószínűsége. 42 Kilenckor megérkezett az irodába Lee Chen.Nem erről beszéltem.Hát nem hallottad? A kis fekete üvegdarabkák. koromfekete haját modern punk stílusban viselte.Oké. .

Julie átadta neki a Farris- és a Roman-gyilkosságokról megszerzett valamennyi adatot. - Feltételezésünk szerint ugyanaz a férfi gyilkolta meg mindannyiukat. Fogalmunk sincs, hogy hívják az illetőt, így aztán én elkereszteltem Mr. Kék Fénynek. Figyelembe véve a gyilkosságok kegyetlenségét, feltételezzük, hogy tömeggyilkossal állunk szemben, aki számtalan áldozatot vett fel a listájára. Amennyiben beigazolódik a sejtésünk, akkor Mr. Kék Fény vagy olyan nagy távolságokra követte el a tetteit, vagy olyan ügyesen tüntette el a nyomokat, hogy a sajtó sosem hozta kapcsolatba az egyes gyilkosságokat. - Máskülönben - szólt közbe Frank - szenzációként kezelték volna a lapok első oldalain. Különös tekintettel arra, hogy ez a fickó rendszeresen megharapja az áldozatait. - Mivel azonban a legtöbb rendőrség komputerizált - folytatta Julie -, ezért ők talán felfedezhettek olyan összefüggéseket, amelyek a sajtó előtt rejtve maradtak. Elképzelhető, hogy folyik az összehangolt nyomozás egyes helyi, állami, illetve szövetségi intézmények fennhatósága alatt. Meg kell tudnunk, vajon a kaliforniai rendőrség, vagy éppen az FBI, nyomában van-e Mr. Kék Fénynek, mit tudnak róla, legyen az bármilyen lényegtelennek látszó adat. Lee mosolygott. Sárgaréz színű arcából elővillantak elefántcsont-fehérségű fogai. - Ez nem jelent mást, mint hogy hatoljak be a nyilvánosság elől elzárt aktáik közé a komputer segítségével. Át kell törnöm az egyes rendőrőrsök, sőt még az FBI titkos rendszerét védő számítógéprendszeren is. - Nagyon bonyolult? - Nagyon. De nem vagyok éppen nyeretlen kétéves - felelte Lee. Feltűrte a zakója ujját, megmozgatta a kézízületeit, és a terminál felé fordult. Pontosan azzal a mozdulattal, amellyel a zongoraművész kezd neki egy Mozart mű eljátszásának. Egy darabig még habozott, és oldalról rápillantott Julie-ra. - Nem közvetlenül fogok behatolni a rendszerükbe, így talán megtévesztem őket. Nem okozok kárt egyetlen adatrendszerben sem, így aztán még az-is lehet, észre sem vesznek semmit. Azonban, ha valaki mégis felfedez és rám áll, anélkül hogy észrevenném, akkor bevonhatják a magánnyomozói engedélyedet. - Akkor majd feláldozom magam és elviszem a balhét. Bobby engedélyét nem vonhatják be, így az irodánk megmarad. Mennyi ideig tart, amíg a kérdéseinkre választ kapsz? - Négy vagy öt órát, az is lehet, hogy többet. Sőt sokkal többet. Hozna nekem valaki délben egy kis kaját? Inkább itt ennék, nem akarom megszakítani a munkát. - Hát persze. Mit kérsz? - Egy Big Mac-et, dupla adag sült krumplival és vanília shake-et. Julie elhúzta az orrát. - Miként lehetséges, hogy egy ilyen tudományosan képzett fickó még sosem hallott a koleszterinről? - Hallottam róla, de nem igazán izgat. Amennyiben valóban sosem halunk meg igazán, akkor a koleszterin nem ölhet meg engem, legfeljebb egy kicsit hamarabb mozdít el erről a világról.

43
Archer van Corvaire kipattintotta Newport Beach-i üzletének golyóálló üvegből készült ajtaján a kis kémlelőnyílást. Gyanakodva mérte végig Bobbyt és Clintet, annak ellenére, hogy várta őket. Végül aztán mégis kinyitotta az ajtót, és beengedte őket. Van Corvaire úgy ötven-ötvenöt éves lehetett, de szemmel láthatóan rengeteg energiát ölt bele, hogy tartsa fiatalos megjelenését. Úgy döntött, becsapja az időt és többször is a kés alá feküdt, egyegy bőrkisimítás, zsírszövetleszívás erejéig, sőt megoperáltatta az orrát és felvarratta a tokáját. Pepit viselt, de egy olyan mestermunkát, hogy észre sem lehetett volna venni, hacsak kiegészíti saját feketére festett haját. Ő azonban frizurára vágyott. Ha ezzel a pepivel egyszer is uszodába kívánkozna, úgy nézne ki, mint egy tengeralattjáró parancsnoki tornya. Miután újra elreteszelte az ajtót, Bobbyhoz fordult.

- Sosem fogadok senkit üzleti ügyben ilyen korán. Csak délután foglalkozom ügyfelekkel. - Nagyon hálásak vagyunk, amiért kivételt tett velünk, uram - válaszolta Bobby. Van Corvaire finomkodva sóhajtott egyet. - Nos, miről van szó kérem? - Van egy kövem, melyet szeretnék önnel felbecsültetni. Az ékszerész kicsit kancsalított, de ez nem volt különösebben feltűnő, mert olyan keskenyre húzta össze a szemét, mint egy menyét. Mikor harminc évvel ezelőtt megváltoztatta a nevét Jim Bob Spleenerről, egy barátja azt találta mondani, hogy amikor gyanakodva kancsalít, akkor sokkal inkább úgy néz ki, mint egy Spleener, és nem mint egy van Corvaire. - Egy értékbecslés. Ez minden, amit akarnak? Bevezette őket a kicsi, de fényűzően berendezett eladótérbe. A káprázatos szoba egyik sarkában állt egy kis pult. Van Corvaire kizárólag előre bejelentett vevőket fogadott, ékszereit nagyon gazdag és többnyire rossz ízlésű emberek vásárolták, akik elengedhetetlennek tartották, hogy egy jótékonysági bálon százezer dolláros nyakéket viseljenek. A hátsó falat tükör borította; amelyben van Corvaire nem leplezett gyönyörűséggel szemlélte magát. Nehezen kapta el a pillantását a saját tükörképéről, végül azonban mégis megvált tőle, és átment a műhelybe. Bobby csak azon csodálkozott, hogy egyszer sem esik a fickó abba a hibába, hogy kábult öncsodálatában nekimegy a képmásának. Nem kedvelte Jim Bob van Corvaire-t, de a nárcisztikus férfiú hihetetlen szakértelmére már többször is szüksége, volt. Évekkel ezelőtt, amikor a Dakota & Dakota még csak Dakota Nyomozóiroda volt, Bobby segített van Corvaire-nek leleplezni egyik szeretőjét, aki ellopott néhány foglalatlan gyémántot. A jó öreg Jim Bob szerette volna visszakapni a gyémántjait, de nem akarta börtönbe juttatni a nőt, ezért inkább Bobbyhoz fordult és nem a rendőrséghez. Ez volt Bobby meglátása szerint van Corvaire egyetlen gyönge pontja, amelyet azonban az évek során kéreggel vont be. Bobby előhalászta a zsebéből a jókora vörös köveket. Észrevette, hogy az ékszerész szeme elkerekedik. Van Corvaire leült az egyik munkaasztalhoz, Clint mellé állt, Bobby pedig a háta mögül figyelte, amint nagyítójával vizsgálgatni kezdi a követ. Miután ezzel végzett, egy mikroszkóp megvilágított tárgylemezére helyezte és most ezzel az erősebb nagyítóval vette szemügyre. - Nos? - kérdezte Bobby. Az ékszerész nem felelt. Felállt, könyökével félretolta őket az útból, és odament egy távolabbi asztalhoz. Ott aztán egy mérlegen megmérte, majd egy másikon megvizsgálta, vajon a fajsúlya melyik ismert kőhöz hasonlítható. Végül átvonult egy satuval felszerelt harmadik munkapadhoz. Kihúzott egy fiókot, amelyben kék bársonyon három gyémánt feküdt. - Ipari gyémántok - mondta. - Szerintem szépek - vélekedett Bobby. - Túl sok rajtuk a repedés. Kiválasztott egy gyémántot, satuba szorította, egy finom fogóval felemelte a vörös követ, kiválasztotta az egyik élesebbnek látszó szögletét, és óvatosan végighúzta a gyémánt simára csiszolt felszínén, aztán felkapott egy nagyítót és alaposan szemügyre vette az ipari gyémántot. - Egy vékony karcolás - mondta. - A gyémánt vágja a gyémántot. Hüvelyk és mutatóujja közé vette a vörös követ, és nyilvánvaló csodálattal bámulta. - Honnan szerezték? - kérdezte. - Ezt nem mondhatom meg - felelte Bobby. - Szóval csak egyszerűen egy vörös gyémánt? - Még hogy egyszerűen? A vörös gyémánt a világ legritkább és ezért legértékesebb köve! Ez feltehetőleg a csiszolás után is túl nagy lenne egy gyűrűbe. Hatalmas ez a kő! - Mennyit ér? - kérdezte Clint. - Ezt lehetetlenség megmondani, így csiszolás előtt. Az azonban biztos, hogy milliókat. - Milliókat? - képedt el Bobby. - Hiszen annyira azért nem nagy. Van Corvaire végül elfordult a kőtől és Bobbyra nézett.

- Azt hiszem, nem értett meg. Egészen mostanáig csak hét vörös gyémánt létezéséről tudunk. Ez a világon a nyolcadik. Csiszolás és fényezés után pedig a második legnagyobb. Ezért szinte felbecsülhetetlen az értéke.

* * *
Archer van Corvaire üzletéből kilépve, a Pacific Coast Highway dübörgő forgalmában és az épületek acél- és üvegportáljain cikázó diszkófényszerű napsütésben szinte hihetetlennek látszott, hogy az utca végén ott a nyugodt és csendes newporti kikötő, a víztükrön himbálózó pompás jachtjaival. Bobby hirtelen rádöbbent, hogy az egész élete - és talán nemcsak az övé - pontosan olyan, mint ez az utca. Mozgalmas és hangos, telítve a tömegből való kitörés vágyával, a rohanással, hogy elérjen valamit. És közben mindenkiben él a tisztaság, a nyugalom utáni vágy. És ott van a nyugalom egy karnyújtásnyira, pontosan úgy, mint itt a kikötő az utca végén, csak egyszerűen nem veszik észre. Ez a felismerés egyenesen oda vezetett, hogy felébredt benne az addig elnyomott érzés: a Pollard-ügy valamiféle csapdát, vagy még inkább egy mókuskereket sejtet, amelyben hiába akar megkapaszkodni, az egyre sebesebben rohan vele. Néhány pillanatig álldogált a kocsi nyitott ajtajában, és úgy érezte: tőrbe csalták. Mindezek ellenére nem tudta volna megmondani, mi az, ami mégis űzi-hajtja, hogy a nyilvánvaló veszély ellenére magáénak érezze Frank gondjait, és vállalja a kockázatot. Tény, hogy Julie-nak és neki is szimpatikus volt Frank, ráadásul ez a munka izgalmasabb és rejtélyesebb, mint a többi, azonban biztosan érezte, ezek indokok ugyan, de semmiképp sem indítékok. Hogy mi volt az igazi indíték, erre még nem ismerte a választ. Elbátortalanodva ült be a kocsiba. Becsapta az ajtót, és Clint már indított is. - Bobby, mennyi ilyen vörös gyémánt van abban a korsóban? Talán száz? - Több. Néhány száz. - Ez azt jelenti, hogy több százmilliós értékről van szó? - Talán egymilliárd is megvan. Egymásra bámultak, egyikük sem volt képes kinyögni egy szót sem. Ez nem azt jelentette, hogy nem találtak szavakat, hanem inkább azt, túl sok mindenről kellett volna beszélniük, és fogalmuk sem volt, hol is kezdjék. Végül Bobby megtörte a csöndet. - Igen ám, de nem lehet a köveket készpénzre váltani, gyorsan meg aztán végképp nem. Lassan kell csöpögtetni a gyémántokat a piacra, hogy ne veszítsenek értékükből és ritkaságukból. Sőt a feltűnést is el kell kerülni, mert akkor meg kellene válaszolni néhány megválaszolhatatlan kérdést. - Évszázadok óta bányásznak gyémántot, és mindeddig csak hét vöröset találtak, akkor Frank honnan a pokolból jutott egyszerre több százhoz? Egy egész korsónyihoz? Bobby csak megrázta a fejét, nem szólt. Clint benyúlt a nadrágzsebébe és kivett belőle egy vörös követ, kisebbet, mint amilyet Bobby mutatott az ékszerésznek. - Ezt hazavittem, hogy megmutathassam Felinának. Akkor akartam visszatenni a korsóba, amikor reggel beértem az irodába, de te már az ajtóban eltérítettél. Most, hogy már tudom, mi ez, egy perccel sem szeretném tovább magamnál tartani. Bobby átvette a követ, és betette a zsebébe, a másik mellé. - Köszönöm, Clint.

* * *
Dr. Dyson Manfred Turtle Rock-i házának dolgozószobájánál kellemetlenebb helyen Bobby még életében nem járt. Sokkal boldogabb volt a múlt héten, amikor a golyózáporban a kocsija padlóján kellett lapulnia, mint most, Manfred rémséges rovargyűjteménye árnyékában. Mindenütt csak kemény hátú bogarak, iszonyú lábakkal és állkapcsokkal.

Nem nézett oda, de látómezeje perifériáján mindig mozdulni látott valamit a falakat borító üvegszekrényekben. Amikor arrafelé kapta a tekintetét, hogy felfedezze, melyik rémség akar kicsúszni az üvegbörtönből, a félelme mindig alaptalannak bizonyult. Valamennyi szörnyűséges példány gondosan felszúrva pihent a helyén, mozdulatlanul. Arra is meg mert volna esküdni, hogy időnként kaparászást hall a fiókokból, ahol tudta, hogy szintén rovarok tanyáznak, de feltételezte, ez a hallucináció éppoly alaptalan, mint a másik. Tisztában volt vele, hogy Clint milyen végtelenül nyugodt ember, mégis meglepte, mennyire hidegen hagyja a számára rettenetes környezet. Úgy érezte, ezt a munkatársát sosem szabad elveszítenie. Azonnal elhatározta, még aznap jelentős fizetésemelést ad neki. Bobby úgy találta, dr. Manfred legalább olyan nyugtalanító, mint a gyűjteménye. A magas, vékony, hosszú lábú tudós úgy nézett ki, mint egy profi kosárlabdázó és egy afrikai rovar keveréke, mint amilyeneket a természetfilmeken láthatunk, és folyton abban reménykedünk, hogy sosem találkozunk velük az életben. Manfred az íróasztala mögött állt, ők pedig előtte. A figyelmüket lekötötte egy-két láb hosszú, egy láb széles fehér laboratóriumi fémtálca, amely elfoglalta az asztal közepét és melyet gondosan letakartak egy kis fehér ronggyal. - Egy szemernyit sem aludtam a múlt este óta, amikor is Mr. Karaghiosis idehozta nekem ezt szólalt meg Manfred - és úgy tűnik, ma éjjel sem hunyom le a szemem, amíg valamennyi bennem hemzsegő kérdésre meg nem találom a választ. Ez a boncolás volt a karrierem csúcspontja, és biztosan tudom, még egyszer az életben nem lesz szerencsém ekkora örömre. Az a szenvedély, amellyel Manfred beszélt - a tény, hogy sem egy jó falat, sem egy jó szeretkezés, sem egy gyönyörű naplemente nem tölti el nagyobb örömmel, mint egy rovar feltrancsírozása - felkavarta Bobby gyomrát. Rábámult a szobában tartózkodó negyedik férfire, pusztán csak azért, hogy valahogy elterelje gondolatait rovarőrült házigazdájáról. A fickó körülbelül negyvenéves lehetett, és amennyire Manfred magas volt, ő pontosan annyira alacsony, míg a másik sápadt volt, ő pirospozsgás. A szeplős, vörös haj koszorúzta arcból kék szem meredt vissza rá. A sarokban ült egy széken, és úgy nézett ki, mint egy tősgyökeres bostoni ír, aki megpróbálja beenni magát a sumo-birkózók közé. A bogártudós nem mutatta be a jól kipárnázott szemlélődőt, és még csak nem is utalt a jelenlétére. Bobby feltételezte, azonnal sor kerül a bemutatásra, amint Manfred befejezi a mondandóját. Elhatározta, nem erőlteti a dolgot, annál is inkább, mert a kerekded férfiú olyan félelemmel és gyanakvással vegyes kíváncsisággal méregette őket, hogy kezdte úgy érezni, nem is örül majd annak, amit mondani fog, ha majd egyszer megszólal. Eközben dr. Manfred hosszú ujjaival felcsippentette a fehér takarót Frank rovarjának maradványairól. A fejet, a lábakat, az egyik csápját és még néhány felismerhetetlen részt levágott és félretett. Minden egyes rémséges darab egy-egy puha párnácskán feküdt. Pontosan olyan volt az egész, mintha egy ékszerész mutatta volna be bársonypárnán legféltettebb kincseit esetleges vevőjének. Bobby rábámult a szilva nagyságú fejre, a két hatalmas sárgás szemre, amelyek talán túlzottan is emlékeztették dr. Manfred szemére. Megborzongott. A legnagyobb bogárrész, vagyis a test, a tálca közepén feküdt a hátán. A felnyitott nyitott és szétfeszített hasrészen át látni lehetett a belső szerveket. Az entomológus egy világító végű vékony szikévei, hihetetlen eleganciával végigmutogatta a bogár légző-, emésztő- és kiválasztószerveit. Dr. Manfred többször is hivatkozott a természet hihetetlen teremtő képességére, de Bobby semmi olyat sem látott, ami felért volna akár egy Matisse-kép szépségével. Sőt ha lehet, a bogár belseje még visszataszítóbb volt, mint a külseje. Egyetlen megfogalmazás - fényesítő kamra - megragadta a figyelmét, és további magyarázatot kért dr. Manfredtől, aki biztosította arról, hogy később még visszatér a témára, és folytatta az előadását. Amikor a rovartan tudora pontot tett mondandója végére, Bobby szólalt meg először. - Oké, most már tudjuk, hogyan működik, de mennyiben segít ez bennünket megválaszolni a többi kérdést? Például azt, hogy honnan került elő? Manfred doktor hallgatagon bámult rá. A dél-amerikai dzsungelekből? Manfred különös színű szeméből nem lehetett kiolvasni semmit, és a hallgatása is talányos volt.

- Afrikából? - kérdezte Bobby, és az entomológus néma bámulása még idegesebbé tette, mint amilyen amúgy is volt. - Mr. Dakota, rossz a kérdés - szólalt meg végre Manfred. - Én izgalmasabb kérdéseket tudok feltenni. Mit eszik ez a teremtmény? Nos, hogy a lehető legegyszerűbben magyarázzam, még egy laikus számára is érthetően, ez a lény különféle ásványokat, köveket és termőföldet eszik. - Koszt eszik? - kérdezett közbe Clint. - Kissé leegyszerűsít - felelt dr. Manfred. - Ami azt illeti, még nem pontosan értjük, hogyan bontja le ezeket a dolgokat, sőt arról sincs fogalmunk sem; hogy nyerhet ebből a táplálékból energiát. Vannak a szervezetének részei, amelyek teljesen nyilvánvalóan működnek, de rengeteg még a homály. - Azt hittem, a rovarok növényeket esznek, vagy egymást, vagy dögöt - értetlenkedett tovább Bobby. - Így is van - erősítette meg dr. Manfred. - Ez a valami azonban nem rovar, sőt az ízeltlábúak egyetlen törzsébe sem sorolható. - Számomra pont olyan, mint egy rovar - mondta Bobby, és lenézett a feltrancsírozott valamire. Önkéntelenül is elfintorodott. - Nem - felelte Manfred. - Ez a lény átfúrja magát a köveken, és akkora darabokat képes belőle megemészteni, mint egy kövér szőlőszem. Ha pedig ezt eszik, akkor logikus a kérdés, vajon mit választ ki? A válasz pedig, Mr. Dakota, nem más, mint hogy ez a valami gyémántot ürít. Bobby összerándult, mintha Manfred megütötte volna. Rábámult Clintre, aki éppoly döbbentnek látszott, mint amilyennek képzelte. A Pollard-ügy különben is számos változást idézett elő a görögben, de amit most hallott, attól végleg elveszítette pókerarcát. Olyan hangon, amely azt feltételezte, hogy Manfred hülyének nézi őket, Clint megkérdezte: - Azt akarja mondani, hogy ez az izé a szemétből gyémántot gyárt? - Nem, nem - válaszolta Manfred. - Tulajdonképpen gyémánttartalmú szénen és más anyagokon rágja keresztül magát, amíg meg nem találja a drágakövet. Akkor lenyeli őket a megkövesedett burkukkal együtt, megemészti a burkolatot képező ásványokat, a gyémántot átjuttatja a fényezőkamrába, melynek falát száz meg száz kis sörte borítja. Az ezekkel való folyamatos érintkezés során végleg megtisztul a kő. Rámutatott a szikével az említett testrészre. - A végbélen át pedig távozik a gyémánt. Az entomológus kihúzta az asztal középső fiókját, kivett belőle egy fehér zsebkendőt, széthajtogatta. Három vörös gyémánt bukkant elő, lényegesen kisebbek, mint amilyeneket Bobby vitt el van Corvaire-hez, de még így is megértek darabonként egymilliót. - Ezeket a szervezet különböző pontjain találtam. A három közül a legnagyobbat még valami barnásfekete kéreg borította. - Ezek gyémántok? - kérdezte Bobby, tudatlanságot színlelve. - Még sosem láttam vörös gyémántot. - Én sem. Így aztán elmentem egy másik professzorhoz, egy geológushoz, aki mellesleg drágakőszakértő is, és az éjszaka kellős közepén kirángattam az ágyából, hogy megvizsgáltassam vele ezeket a köveket. Bobby a leendő sumo-birkózó felé pillantott, aki meg sem mozdult a székében, és egy szót sem szólt, így aztán bizonyára nem ő a geológus, akiről Manfred beszélt. Manfred elmagyarázta, amit Bobby és Clint már tudott azt, hogy a vörös gyémánt a legritkább drágakő a világon - ők pedig úgy hallgatták, mintha tökéletes újdonság lenne a számukra. - Ez a felfedezés aztán tovább erősítette bennem a gyanút ezzel a lénnyel szemben, és egyenesen dr. Gavenallhoz mentem, akit hajnali kettőkor vertem ki az ágyból. Magára kapott néhány ruhadarabot, máris rohantunk vissza ide, és azóta is dolgozunk, miközben egyszerűen nem hiszünk a szemünknek. Dr. Manfred szavait követően végre felemelkedett ültéből a kerekded emberke, és odalépett az asztalhoz.

Most Clinten volt a kérdezés sora. mint egy vetélkedőt vezető tévébemondóé. hogy tenyésszenek ki kis moszkitófaló teheneket. vagy legalábbis aminek lenni kell.az igazat megvallva onnantól már nem tudtam követni. sőt az öröklött betegségek kiküszöbölésére is.Azt akarja mondani. mód lesz az emberi szervezetben a hibás. Átadtuk a matematikai osztályunk egyik munkatársának.ezt nevezik makroszintű génsebészetnek. Bobby úgy érezte. mert úgy érezte. hogy Roger genetikus.felelte Gavenall. s ő megerősített bennünket abban az elképzelésünkben. vagyis a DNS szakértője. .Genetikus vagyok és egyben futurológus . El kellett ismernie magának: viccelődő kedvével leginkább arra törekedett.magyarázta Gavenall. Dyson Manfred egy fogó és a csipesz segítségével óvatosan a hátára fordította a rovart. .Ilyesmi velem sosem fordul elő.A génsebészet az előrelátható jövőben elsősorban mikroszkopikus szinten zajlik majd.Ezt én nem vizionáltam . Egy gyémánttisztító. De az is lehet.Ez a valami .felelte Manfred. mint mondjuk. és a reteszeket gondosan behúzták.magyarázta az entomológus. Gavenall. . és a zokniját útba ejtve befurakodnak a nadrágja szárába . Rámutatott a vörös mintázatra. .gondolta.Többé-kevésbé . A bogarak köztudomásúlag szeretik a sötétséget és az árnyékot. hatalmas pocakja szinte rálógott. De tartotta a száját. Az ablakokat belső fatáblák takarták. . . . sem én nem tudtuk volna megtenni.Pontosan.szólt közbe Bobby . Bobbynak már a nyelve hegyén volt a javaslat.Roger genetikus. bárcsak engedne be némi fényt a házigazda. A vonalkód segítségével tudják őket megkülönböztetni egymástól . hogy a hallottakat valamilyen módon beleillessze a világról alkotott képébe. . Aztán a cipőjén felmásznak. hogy ezek a bogár megkülönböztető jelei? . betegséget hordozó gén korrigálására. és kifejezetten a dezoxiribonukleinsav. . ön képes a lelki szemeivel egy ilyen megtervezett és mesterségesen előállított élőlényt látni. Mr. . . rovarokat is előállítani .Vagyis az olyan. lehetőleg háromszoros tejhozammal. de gyanítom. de kudarcot vallott. Ennek következtében sokkal hatékonyabb lesz a tartásuk. hogy feleakkorák lesznek.nem természetes úton keletkezett..Oké. A hangja olyan dallamosan csengett. Így létrehozhatunk például olyan moszkitófalókat. .Dysonnal megegyezett a sejtésünk és feltételezésünk a rajzolatról. vajon ki állíthatta elő ezt az átkozott valamit. hogy elnyomja magában a Pollard-ügy egyre rejtelmesebb alakulásától való félelmét. amelyről kiderült. Ön kétségkívül felismerte.Elnézést . ami. hogy a bogaraknak ne legyen kedvük előmászni a fiókokból. amely egyszerűen lenyűgöz a hihetetlen célirányos tervezésével. kevesebbet esznek. amelyek szükségtelenné tennék Floridában a vegyszeres moszkitóirtást. . hogy egy bináris kódról van szó. Gavenall az asztal fölé hajolt. minek kell lennie és ezt sem Clint. hogy valamiféle kerámiaszerű anyag. hogy nem is az: Így azonnal látható lett az éjfekete páncélzaton húzódó piros csíkozás. hogy ami itt előttünk fekszik: az biológiai gép. . hogy képesek leszünk teljesen új állatfajokat. mint most.Még nem végeztem el a vörös festék vegyelemzését. Komoly hírnevet szerzett magának a makroszintű génsebészetben. mint a mai tudásunk. Új és hasznos baktériumokat tenyésztenek majd ki. és kétszer annyi tejet adnak majd. a lámpák fénye sem elég intenzív ahhoz.. Bobby egy darabig viaskodott magával. Próbálja meg egy kissé egyszerűbben.mutatta be őt a házigazda.Roger Gavenall . Bobby most megint hallani vélte a mozgolódást a szobában.mutatott Gavenall a kísérleti tálcán fekvő bogárszerűségre . Ez pedig azt jelenti. amellyel az áruházban látják el az árucikkeket. amit rákentek a páncélzatra. de az anyagcseréjük fokozottabb lesz. Ezt én csak annak tudom látni. a laikusok számára is érthetően elmondani.. A tehenek lehet.Rendben. és rimánkodott magában.Vagyis egy olyan jelrendszerről. a dobozokból. Ez egyértelműen mesterségesen előállított létforma. egyik tudós sem méltányolná a humorát. egy rendszámtábla? . . amely lényegesen messzebbre mutat. Ezek szerint arra is választ kaphatunk öntől.

valamiféle időgépen át a jövő évszázadból? . de nem látta be.Akár erőszakkal is . ami a sajtó figyelmét az ügyfelünkre irányítaná.Ön tényleg azt gondolja. Valamiféle egyezségre kell azonban mégis jutnunk. Végül Gavenall kissé lehalkította kedveskedő hangját. hogy ne tegyenek semmi olyasmit. mint egy imádkozó sáska falatozás közben. Bobby döbbenten meredt a bogárra. . mely ennek a szervezetnek az előállításához szükségeltetik.Várjon csak . . Bobby vállat vont.Nem kizárólag a tudomány iránt érzett elkötelezettségünk mondatja azt velünk. . Amikor végre kibuktak belőle a szavak.felelte Gavenall -. . Feljuthatnánk a csúcsra. hogy meg akarjuk tartani ezt a példányt. mint a politika. ha a tudósok elfogadják a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos kikötéseit. Ez tudósok számára megbocsáthatatlan bűn lenne.A genetikai sebészetnek az a szintje. hogy érvényesítsük az érdekeinket. Ennek a felfedezésnek köszönhetően tudományosan és anyagilag is rendkívül jól járnánk. A hallani vélt motoszkálások egyre erősödtek. még nem ismert. Bobbynak kétsége sem fért hozzá: ha akarnák.És mikorra várható mindez? . . erőszakkal is el akarjuk érni. úgy hozzávetőlegesen.Erre nem lehet igazán pontos választ adni . de ez a felfedezés egyszerűen a magasba röpítene bennünket. . elsősorban a nyilvánosságra hozatal időpontjával kapcsolatban. hogy nem is erről a világról érkezett.Nem mondtam.felelt végül Gavenall.Legyünk teljesen nyíltak . . Még csak a közelében sem járunk.szólt közbe Clint -. és ezt ha másképp nem tudjuk. ha lehet. hogy már biztonságban van.Igen . ha ezt a fantasztikus lényt laikusok kezei között hagynánk. Nekünk erre vigyáznunk kell. Egyáltalán nem zavarta. Manfred továbbra is motyogott magában. Azt akarom. bogárfóbiája hamarosan a hatalmába keríti és üvöltve fog kirohanni a szobából.Évtizedek . . mi szükség lenne erre.mondta Gavenall. hogy az időn át érkezett. bárcsak minél előbb kijusson a friss levegőre és a napfényre ebből a bogárházból.kérdezte Bobby. az az volt. mint az. de így. Míg Gavenall beszélt. amit igazán akart. azt akarja mondani. . de lényegesen több csodálattal. szinte hadart . Úgy érezte. semmivel sem kevesebb undorral.vagy talán egy évszázad is? Ki tudja? . de azt sem. mintha ismernék a választ. . hogy a tudományos világ is legalább olyan szennyes és aljas. vagy még inkább azt. . hogy ez az izé a jövőből jött ide. mintha magával megvitatta volna válasza esetleges következményeit. még mézédesebben csengett.Ez számomra sokkal elfogadhatóbb magyarázat. kivéve persze.kérdezte Manfred.Vagy azt . és ameddig meg nem bizonyosodunk arról. egy lyukon át. vagy akár a művészet világa.Manfred és Gavenall sokatmondóan egymásra néztek és egy pillanatig mindketten mély hallgatásba burkolóztak. Mintha egyfolytában a maga teremtette csöndet akarta volna megtörni.ismerte el Manfred. Bobby nagyot sóhajtott. méghozzá mindaddig. Kék szeme összeszűkült és különben nyílt ír arca bezárkózott és elszánt kifejezést öltött. de hang nem jött ki a torkán. ha a lény a laboratóriumi tálcán marad. amíg fel nem göngyölítjük az ügyet. Nem áll szándékomban önnel harcba szállni.Értsék meg. játszi könnyedséggel el tudnák venni tőle és kerekded kollégájától a bogarat. amíg a tudomány elérhet erre a szintre? . hogy ezt a biológiai gépet Földön kívüli lények állították elő? Vagyis ez egy Földön kívüli szerkezet? Manfred szája mozgott ugyan. .Mennyi ideig tarthat. Egyikünk sem panaszkodhat ugyan a saját területén elért eredményeire. hogy nem áll szándékunkban azt a példányt önöknek visszaadni. Éppen ezért mindenre készek vagyunk. .Elég sokszor nyomoztam tudományos intézmények megbízásából jövendő munkatársaik után. Ez a harciasság némi egészséges színt vitt a bogártudós sápadt arcába . Minden.találgatta Gavenall . hogy ölni tudnék érte.ismételte meg.Mégis. de haboznának a kimondásában. és pontosan tudom. hogy nem. .

és a rémséges csótány már úton volt felé. . vagy csalók . .Mi nem emlegethetjük magunkat egy napon az ilyen alakokkal.Nekünk ennél lényegesen hosszabb időre van szükségünk a még nyitott kérdések megválaszolására. Bobby hallani vélte. Bobbyt és az autót.értett egyet Clint. amit akartak. hogy nyilván háromnál több gyémántot találtak a bogár belsejében. Clint két háztömbnyire leállt a járda mellett. valahogy nem akaródzott beszállnia. . Amnéziában szenved. Talán egy hét. Végül aztán még halkan megjegyezte: . .Nem akarom. Nem hinném. oké. Úgy álltak. különösen dr. Manfred és Gavenall hosszan nézték Clintet. Manfred és Gavenall haboztak egy kissé. . fantasztikus sztorik írásával is foglalkozom. . méghozzá igyekezett elkerülni a látszatát is annak.mondta halkan.Nincs több vesztegetni való időnk. Ha ő magától rááll.Hacsak valóban nem így történt ebben az adott esetben. . Legalább ötöt. hogy benyúljon az inge alá és megvizsgálja. azok mindig amnéziára is panaszkodnak. vajon a mászkáló bogarak valóságosak-e. Gyorsan kirobogott a dolgozószobából. mert egy hatalmas madagaszkári svábbogár kívánkozik ki belőle. Annyit azonban elmondhatok.Lehetséges. . uraim. hogy sokkal tovább tartana. . nagyon fontos lenne. Az entomológus és a genetikus mintha sugárzott volna a megelégedettségtől. hogy egy fiók kinyílik a háta mögött. honnan a pokolból került Frankhez az az izé? Bobby csak egy másik kérdéssel tudott válaszolni. Beszélnünk kell vele. . mondjuk. egy űrhajó belsejében találta. .Ez tőle függ – felelte Bobby.Semmi gond . Manfred még búcsúzóul megjegyezte. A bejárati ajtónál dr. A kövér férfiú bólintott. Azok az emberek pedig.mondta gyorsan Bobby. . Benyúlt a zsebébe és megérintette a három gyémántot. Bobby kinyitotta az ajtót és egy darabig ácsorgott. hogy az ügyfelünkkel még ennél is különlegesebb dolgok történnek mondta Bobby. A tudósok túlzottan könnyen adták be a derekukat és ez arról győzte meg Bobbyt. hol bukkant rá? .Nem emlékszik. Amikor végre beült és becsapta az ajtót. Clint és a két tudós követte.Erről neki kell döntenie. Manfred dolgozószobájának fülledtsége után. Rosszallása lassan enyhülni látszott.Most már aztán tényleg mennünk kell . .A fiók már teljesen nyitva állt mögötte.Bogárszar .Mondd. hogy kettővel majd bizonyítani tudják a lény működését és eredetét. illetve a média kezelésére szánt módszerek kidolgozására. . de gondolják végig: ha ez a lény valóban Földön kívüli.szólalt meg Manfred. Én addig azonban nem hiszek el semmit. hogy az életéért fut.Az ilyen emberek rögeszmések. de aztán gyorsan rábólintottak. Minden további részletezés nélkül elindultak a kocsijuk felé. .. hirtelen ellenállhatatlan vágyat érzett. hogy egy Spielberg-filmből itt termett űrhajóval randevúzzon. Bobby. De legalább azt mondják meg. .Mi viszont találkozni szeretnénk az ön kliensével.Higgye el. . akkor lehetséges. . . amíg bizonyítékaim nincsenek. Már így is mindent megkaptak.Tisztességes ajánlat.Sokkal . hogy azt gondolják. az első publikáció megírására és a tudomány. de én nem fogom rábeszélni. ezek ugyanis túlontúl értékesek és egyébként is az ügyfelem tulajdonát képezik. Clint átvette a köveket és visszacsomagolta őket a zsebkendőbe.Egy-két nap. hogy a kliensük.A gyémántokat azonban magammal viszem. Onnan már nem látszott a bogaras ház. hogy kikérdezhessük – mondta Gavenall. akik arról panaszkodnak. mint akik azt várják: az autó szépen lassan felemelkedik. A dombok felől fújdogáló szellőt frissítőnek és tisztának érezte. hogy Földön kívüli lények rabolták el őket és kísérleteztek velük.fortyant fel Gavenall.

hogy egyszer majd. vajon hogy tud megfizetni egy kisgyerek egy detektívet. . Rengeteg mindenről beszélgettek és Bobby sokat tréfálkozott. csak látszott rajta és egyértelműen éreztette. a fekete homok. Átölelték egymást. jó. Honnan van akkor pénze. El is keseredett. milyen érzés fagylaltot enni eperrel. hogy valamikor korábban már találkozott az illetővel. A desszert még ott motoszkált Tommy fejében. Egyedül volt a szobában. Thomas elcsodálkozott. Bobby szorongott Julie miatt.Oké .Julie nem tudott eljönni. A bébik azonban nem dolgoznak. és hirtelen valami jeges szorongás árasztotta el a testét. hogy vajon mi szüksége lehet egy bébinek magándetektívre. Amikor Bobby belépett.Clint öklével rávágott a volánra. mint bárki más. de Bobby szorongása csak növelte a félelmét. . A tévében csak felnőttek alkalmaznak magándetektívet Az is eszébe jutott. Amikor róla beszéltek. ők még túl kicsik ahhoz. ki az a Frank Pollard? . hogy teljesen elfeledkezett a versről. Minden alkalommal. Újra átölelték egymást. amikor Julie-ra terelődött a szó. mert kiderült. a vörös gyémántok.És ki ő egyáltalán? . . az még csak arról szólna. beleült Derek karosszékébe. és közelebb húzta Tommy karosszékéhez. mert azt tudta. a karosszékében üldögélt és arra gondolt.felelte Thomas. hogy elborítsák az embert a kellemes érzések. ha nem eszik éppen semmit.Nyakig vagyunk a melóban ezzel az új üggyel . Clint. olyan lett. amikor teleportálja magát? A pénz. Milyen messzire vannak egymástól ezek a helyek? Igazából nagyon messze? . hogy legközelebb biztosan emlékezzen. Tommy úgy gondolta.Valószínűleg nem is tudunk meglátogatni ezen a hétvégén. mint tegnap. és holnap még ennél is jobban fog szeretni . hiszen az még nem lenne vers. mert tudta. hogy nem verik át őket.mondta Bobby. láthatná-e a legújabb képes verseskötetét. de nem kérdezte meg. csak rá kelljen nézni a képversre. mert Derek nem volt a szobában. Clint.mondta Bobby. Épp csak befejezték az ebédet. de egyáltalán nem emlékezett rá. milyen jó dolog a fagylalt eperrel. hogy pénzt keressenek. és ettől nagyon bárgyúnak érezte magát. hogy a virágok milyen csodálatosan virulnak Thomas ablaka alatt. akkor is.. az emléke.Ki az ördög az a Frank Pollard El Encanto Heights-ből? . hogy megfizesse Julie-t és Bobbyt. . mennyire szeret. Clint megkérdezte. Valaki más is jött Bobbyval. Bobby szorongása is szinte tapintható lett. nem mondta. Ebben semmi kivetnivalót nem lehetett találni.Hol a csudában járhat olyankor. Amikor odaadta neki.A lelkemre kötötte. hogy aggódik. hanem az érzésről kellene szólnia. . amikor nem lesz fagylalt eperrel. . Természetesen nem fagylalt. Tommy annyira örült. sőt a jövő hét elején sem. Bobby elvette a széket az íróasztaltól. mondjam meg neked. Remélte. kivéve. Thomas ismételgette magában a nevet. Nem az ízről. mi ő? 44 Bobby teljesen váratlanul érkezett meg látogatóba. Clint. Clint. amikor az új ügy szoba került.Frank Pollard El Encanto Heights-bőt.mondta Bobby.vagy eperképeket kellene felragasztani.Azt hiszem. Clint. kellene egy képes verset írni arról. Leült és arról kezdtek beszélgetni. Clintnek hívták. hogy jobban szeret. mert pótmamáskodik egy ügyfél mellett . hanem azt. . azért Tommy csalódott volt. keményen megdolgoznak a pénzükért. ez az ölelés Julie-nak szól. hogy Bobby és Julie pénzért dolgozik. Nem az íze. de én azt kérdeztem. amikor Bobby megérkezett. de nem Julie volt az. valójában nem azt szeretnéd tudni. ez azonnal érezhető volt. Thomas már amúgy is telve volt aggodalommal. átvonult vele a szoba másik felébe. mint egy jól sikerült képvers. .Jó. Vaníliafagylalt friss eperrel. milyen csodás tiszta idő van. ki ő.

vajon ezzel az üggyel kerülnek-e majd kapcsolatba a Gonosszal? Tökéletesen biztos volt abban. hogy mindig tudja. de valahogy nem találta a módját. és ha az ember tudja. hanem dolgozni. Közelebb kell mennie. Tommy érezte. hogy álljon fel a kerevetről és üljön át egy székre. A maradék négy széket aztán ezzel szemben. a fák. Akárhogy is fogalmazná meg. az megpróbálta megragadni. Sokkal jobb megoldás megvárni. De Julie. Eszébe jutott. mert nem tudja majd. hogy közel fél órát vacakolt el azzal. mert a világ odakint nagyon rossz. Odalépett az ablakhoz. akkor neki is féltenie kell. Ugyan a Nap a legtöbb sötétséget elkergette. amikor túl közel merészkedett a Gonoszhoz. .Thomas azon gondolkodott. és akkor majd tévézi át Bobbynak. Julie-t még az is külön felbosszantotta. Megkérte Franket. aki sosem aggódott még. mint a kis állatokat. és ez elrontotta a nap tisztaságát. éppen hol a Gonosz. Nem jött közelebb. a szoba túlontúl világos. Most is ott ólálkodott valahol. Úgy érezte. hiszen minden magándetektív ért hozzá. A Gonosz nem távozott el az éjszakai sötétséggel. hogy milyen komoly a veszély. így aztán Julie íróasztala mellől elcipelte a nagy karosszéket. a harmadikat pedig lekapcsolja. jobb. Aztán Bobby és Clint elmentek és Tommy egyedül maradt. hogy egy buta fiútól jön. ki ő és hol van. Jaxx behajtotta a spalettákat. Így aztán újra megölelték egymást. amelyekben három fokozatra állítható égőt használtak és ezzel számtalan elhelyezési variációt biztosítottak. nem szabad félnie. akkor Thomasnak még annál is jobban kell féltenie őt. ez mégsem megfelelő. Nem a fürdőszobába. vagy ki akarja dobni az ablakon. az egyiket hetven wattra. Akkor aztán eljön majd az Intézetbe. Ő pedig majd megkeresi a Gonoszt és lelövi. akkor a detektívnek jó lövőnek kell lennie. ha nem színpadon szerepelt. mintha ő lenne az intézetben a buták között is a legbutább. hogy így lesz. Végül úgy döntött. az fontos neki is. A nappal jó volt. A három rézlámpának. félkör alakban helyezte el. a másikat 30-ra állítja. mégis néhol. Ő nagyon félt és sikerült kitépnie magát a karmaiból. Kinyúlt a nappali fénybe. aki rá akar lőni. majd egy órával Bobby és Clint visszatérése után. Bobby és a védencük érdekében. hogy öngyilkosságnak látsszék. vajon arra jár-e. Bobbynak hamarosan mennie kellett. úgy hangozna. vigyázniuk kell a védencükre. hosszasan kereste a legmegfelelőbb helyet. hogy megteremtse magának azt a légkört. talán szólnia kellene Bobbynak a Gonoszról. A múlt éjjel. amíg a Gonosz közelebb jön. méghozzá úgy. 45 Jackie Jaxx csak délután négy után tíz perccel érkezett a Dakota & Dakota irodába. hiszen ami Julie-nak fontos. éppúgy. ezt nem teheti meg Julie miatt. hogy egy közeledő felhőréteg már amúgy is kissé csökkentette a kívülről beáradó fényt. De művész volt és nem tudott megszabadulni a teatralitástól még akkor sem. Ha pedig Bobby és Julie úgy érzik. így annak ellenére. Bobby majd biztosan komolyan veszi a sugallt üzenetet. és őt is megeszi. A baj csak az. Ott volt. Még elég messze. mint az éjszaka. vagy el akarja gázolni. Félt. Ha Bobby. Kinézett. Aztán rájött. és abba ültette Franket. Julie gyanította. olyan valakivel fog találkozni. mely leginkább kedvez a munkájának. az épületek mögött ott maradt némi árnyék. akinél Julie pótmamáskodik. Így aztán elhatározta: elkerüli a közelségét és távol tartja magát. Úgy vélte. Bobby biztosan tud lőni. nem tudja majd. hogy az efféle hókuszpókuszok nélkül is hatékonyan dolgozhatott volna. a Gonosz meg akarja tudni. ennyire féltette Julie-t. hogy honnan jön.

. és csak arra fogsz reagálni. egy tökéletesen elernyedt állapotba. ne a kristályt.. Clint. semmi mást. Egy smaragdzöld zsinórozású fekete szabadidőruhában. így elkerülhető. vékony és barnára sült. . miért nem mindegy. Meleg és repdeső. telekügynök.Jól van Frank. Harminchat éves volt. biztosak lehettek abban. hanem a fellépőruhának is beillő szerelésben. Míg a többi gyerek arról álmodozott.és hüvelykujja között. Ő leginkább humoros bűvészkedéssel foglalkozott. ami igen ritkán pislákol a show-k világában. mint Harry Houdini vagy a Nagy Blackwell. olyan új nevet választott. Isten segítségével élheti is az álmát. hogy arra koncentráljon. Jackie David Carverként látta meg a napvilágot. könnycsepp alakú csiszolt kristályt tartott Frank szeme elé. drámai csengésű hangja nemcsak Frank figyelmét kötötte le. Jackie végre letelepedett a Frankkel szemben álló székre. amely társadalmi közege és saját maga számára is úgy hangzott. Julie lepődött meg a legjobban. hogy tartja majd a száját. de élt benne a lojalitás szikrája.Az utóbbi években a nagy bűvészek felhagytak azzal a szokásukkal. A mélabús fényben. . ezért kerülni akarta a misztikusan hangzó neveket. semmi másra. magyar neve Weiss Erik volt. hogy megpróbálja leleplezni azt a zsarolót. bekapcsolta a magnetofont. Az ügyet számtalan meglepő csavar tarkította. És mert serdülőkora óta sóvárgott az éjszakai mulatók és a Las Vegas-i világ után. azt. A többieket megkérte. az ifjú Davey Carver valami olyasmi szeretett volna lenni. hogy törje át Frank amnéziáját hipnotikus visszajátszási módszerrel. valamint olyan elképesztő érzékkel tudta a transzban lévő agy gondolatmenetét átvenni. hogy tanár. Sokat köszönhetett Julie-nak és Bobbynak. Koromfeketére színezett haja kiemelte szinte természetellenesen fehér fogsorát. hogy éppen egy renói fellépés és egy Sammy Davis-koncerten való megjelenés között volt. amelynél Jackie éppen hosszabb időre szóló szerződését töltötte. Bizonyos mértékben. hozzá illő zöld inggel és fekete bőrcipővel. Még mindig ott himbálódzott a kristály a bűvész mutató. figyelje kérem a kristályban ide-oda csapódó lágy fényt. és egyre inkább ragaszkodtak a természetesen csengő művésznevekhez. de ők úgy érezték. Mint ahogy Houdini valódi. hogy ők is transzba essenek. Julie nem igazán látta be. Jackie mégsem jeansben vagy egyszerű hétköznapi öltönyben jelent meg. hogy olyan álneveket válasszanak maguknak. Elképzelhető. mint egy Jackie Jaxx és most. vagy éppen autószerelő lesz. de azért belement a játékba. . hogy a három megmaradt szék közül melyikre ül. orvos. Bobby a balomra. Jackie Jaxxnél senki sem alkalmasabb erre a feladatra. mint egy nevadai méltóságé. aki mellette ült. Arról már nem is beszélve. Három évvel korábban a Dakota & Dakotát felbérelte egy Las Vegas-i hotel. észrevette. most lassan belecsúszol egy roppant nyugodt állapotba. aki azon fáradozott. így aztán mire végre befejezték.Julie és Clint a jobbomra üljenek. ráadásul ő olyan ember volt. bármi fantasztikusat is tud meg Jackie Franktőt. Jackie vegasi műsora elsősorban a nézőközönség hipnotizálásából és mókás kirablásából állt. Mennyire meleg és vonzó ez a fény. Ha csökevényes formában is. Jackie egy aranyláncon csüngő. hogy minden viszolygása ellenére bizonyos mértékben megkedvelte a bűvészt. inkább csak Frank arcát nézzék. miként tudná kicsikarni a bűvész bevételét.. Jackie azonban maradi volt. A hipnózis technikájában olyan hihetetlen sikereket ért el. amelyet a modem fogbeültetési módszereknek köszönhetett. a zsaluk mögött is egyre sötétedő alkonyatban Jackie lágyan és rendkívül tudatosan irányított. öt láb magas.Frank. hogy gyakran hívták meg orvosi konferenciákra. ahol pszichológusok és pszichiáterek társaságában vitatta meg a hipnózis gyakorlati hasznosításának lehetőségeit. hogy Frank szeme megüvegesedett. amelyikre Frank előző nap rámondta a történetét. akit egyébként szintén elringatott Jackie tudatos halandzsája. Egy kis idő elteltével Julie. hogy meggyőzhettek volna egy pszichiátert is. ahol már csak azén hangomat hallod majd. Annak ellenére. aki megadja a tartozását. amikor Jackie újra megszólalt.

Frank hangja különösen színtelenül csengett.Igen. hogy vérben fekszel? .Azt mondták..Igen. amit. amikor múlt hét csütörtökjén a kocsidban ébredtél fel egy Laguna Beach-i utcán? . Frank. Ez a jelenlegi állapotodban teljességgel lehetetlen. így történt: . Frank a nadrágjához dörzsölte a kezét.Nem tudom. .Nem tudom.Nem tudom. Frank? .kérdezte. .Van időd. mikor éltél ott? . . Frank? .. hogy összekötő kapocsként szolgáljon egy szeánsz tagjai és a túlvilágon lévő beszélgetőpartnerük között. Frank? Csönd. de amilyen gyorsan keletkezett.Mi a neved? ..Aha. . .Nem hazudhatsz nekem.Nem tudom. két kezével hátrasimította fekete haját.Nem véletlenül Pacific Hill Road 1458? Rángás futott át Frank arcán. Megkezdődhetett a kérdezés.Arra emlékszel.Nem. .Nem. akit azért élesztettek fel valamilyen varázslatos módon.Igen.. Szóval. . a komputerrel. csukja be a szemét.Én. . .Nem tudom. Bobby talált. . . Nem titkolhatsz el előlem semmit. tudom. . .Egyedül éltél ott? . és Frank engedelmeskedett. alvás után. én félek. Frank? .És arra.Nem. . . .Hová mentél akkor. hogy egyszer csak eltűntél? . . hogy tegnap éjjel kórházban voltál? . arra ébredtél.Emlékszel az El Encantó-i címedre? . .Hová mentél akkor.Hol laksz? . .Frank. gondolkodj nyugodtan.Miért? . Jackie kapott néhány támpontot Julie-tót egy délelőtti telefonbeszélgetés során. . hogy bejelentkeztél egy motelba és később. . .Éltél valaha El Encanto Heights-ben? Rövid habozás után jött a válasz..Mikor éltél El Encantóban. Jackie már nem adott több instrukciót.....Frank lassan mély transzba zuhant. olyan gyorsan el is múlt. hogy egy exhumált holttestre hasonlított. Jackie megigazította Rolex karóráját. Ez az. mire kíváncsiak.Igen.Arra emlékszel.Frank Pollard.Nem tudom. . és azt is tudta.Igen.Te emlékszel arra a helyre? . Nem tudok gondolkodni. ..Meg kell mondanod az igazat. . Az arca annyira megviselt és sápadt volt.Hol szerezted azt a homokot. emlékszel arra. Megkérte.. Jackie letette a kristályt. mintha érezte volna a fekete homokszemek karcolását izzadó tenyerén.A kezed tele volt fekete homokkal..

Frank egyre kisebbre húzta össze magát Julie karosszékében.Szentjánosbogarak..Nem. Olyan erővel kezdte szorítani a szék karfáját. Frank? . Mióta a kérdezés zajlott. Mintha kezdte volna visszanyerni eredeti méretét. merre jársz.. vissza. .Hol jársz most? . Julie egy kissé előrehajolt és Jackie Jaxx feje fölött átpillantott Bobbyra. hogy sokkal agresszívebb módszerre van szükség a válaszok megszerzéséhez. hogy még nem oldódott fel benne a bogarak miatti feszültség. mintha gondot okozott volna neki. de az is lehetséges. Teljesen nyilvánvalónak látszott. melyet Frank hozott az életükbe. mint Alice.Emlékszel arra. mosolyogni látja majd. Közeledik a Gonosz. és Julie éppolyan döbbent volt. . Ez azonban semmiképp sem magyarázhatja a jelenlegi hangulatát. mint a viasz a tűzben. Julie akkor lényegtelennek nyilvánította az álmot. Pontosan úgy.nyögte ki Frank remegve.kérdezte Jackie. A fogait bizonyára összeszorította.válaszolta szomorúan. néhány másodpercet csak.ragaszkodott kedvesen. .Hol jársz most? . mert az arcizmai remegtek. Frank.Csak macskavér? Biztos? . . Kíváncsi volt. Az arca is egyre sápadtabb lett.. csak a nevét. Frank szeme megrebbent a csukott szempillák mögött. ahol először ébredt fel értetlenül. csak egy kicsit.Nem tudom . amikor a Csodaországba vezető útján megitta a visszanövesztő bűvös elixírt.Hogy került oda az a rengeteg vér. . mikor arra kényszerítették.Ah. amikor még nem tudott semmi mást. mint ők. a jövőbe látó álmok iránt. újra a múlt heti rossz álom aggasztja. . fokozatosan jutott el a kórházból való eltűnésig. Frank? . .Hol jársz most. . Bobby azonban komoran ült a székén.. mit tapasztaltak a Dyson Manfred-házban...Szentjánosbogarak . de szaggatottan. Frank? . hogy teleszívja a tüdejét levegővel. Az a sok rejtelem. Kék Fény a Gonosz. ettől a pillanattól kezdve nem emlékezett semmire. lassan Julie-t is fogékonnyá tették a víziók..Szentjánosbogarak a viharban! Egyre gyorsabban kapkodta a levegőt. Dél-Kaliforniában nincsenek szentjánosbogarak. Közeledik a Gonosz. Bobby elmesélte neki.Emlékszem . .Macskavér volt.Itt. hogy maga Mr. Lehet.Most menj vissza egy kicsit.Sehol. bár ez már alig volt lehetséges. Olyan volt. hogy szinte belemélyedtek az ujjai a kárpitba.Mit akarsz ezzel mondani. hogy az egy macska vére? . Jackie lassan vezetgette Franket visszafelé az időben. Gondolkozz.Nem.Mindenütt.. de nem nyitotta ki. Ah . Frank.mondta Frank és megborzongott. közeledik a Gonosz. Lehet. hirtelen felegyenesedett. vissza. Ezen a ponton borult fátyol a tudatára. a himbálódzó kristály és egyéb hókuszpókusz felpezsdíti kamaszos kalandvágyát. . . Úgy gondolta. . Artikulálatlan hang szakadt ki belőle. menjen vissza a sötétségbe és találja meg az emlékezés fényét. majd a Anaheim-völgyben való csütörtök hajnali felébredésig. Most felmerült benne. . de makacsul a kérdéséhez Jackie. Arra számított. Frank. összezavarodva egy számára ismeretlen helyen. Most azonban. . Sehol. ezt a küszöböt kell átlépnie. ha fel akarja deríteni a múltját. Frank. hátha mégis profetikus álom volt.. közeledik a Gonosz. Törd át azt a fekete falat. vajon mennyire élvezi a műsort. úgyhogy valahol másfele kell lenned. A szeme megrebbent.. a szeme pedig ragyogni fog az izgalomtól. Jackie most éppen az elhagyatott völgyben járt Frankkel. nálunk. Nézz körül és mondd el.. hogy aznap találkoztál-e egy macskával? .nyögött. Tudtad.

Mint egy elveszett. hogy szakadjon el a szentjánosbogarak pettyezte égtől. szinte kántálva megparancsolta Franknek.Nyugodj meg. Felgyorsult a szívverése. hiszen mindenre átterjedt. vajon hogyan hatott rá a „rossz hely” emlegetése. de az akkor is az ő háza. Legyél nyugodt. Hirtelen Frank felsikoltott.Mozdítsd el onnan . de nyilvánvalóan nem látott semmit.Jackie még tett néhány kísérletet. .Ez a Pacific Hill Roadon álló ház? .Menjen messzebbre. mi tenyészik ezen az átkozott helyen? Vakok az emberek.. de nem járt sikerrel. és odahívta a kerevethez. Istenem. Frank. . közeledik. Bobby visszanézett rá. A szoba túlsó végén Lee Chen lépett be a szobába néhány fénymásolattal. Végül mégis elfordította róla a tekintetét és Bobbyra nézett. Most már teljesen kiegyenesedett.Roselle. hogy mi van itt. hogy nem engedte el a füle mellett. egyre szaporábban lélegzett. . Halkan becsukta maga mögött az ajtót. legalábbis annyira. És mindig is az lesz. Az ikrek biztos megmondták neki. . már itt is van! Ezúttal el fog kapni! A fenébe is. A könnyek végigfolytak az arcán. miért jöttem ide? Ez őrület. Semmi rossz nem történhet.. Kinyitotta a szemét. . Reszketett. . már jön is.Igen. .szólalt meg Bobby.kérdezte Bobby. Istenem. Mi az ördögöt keresek itt. hogy Julie-ra is átragadt.Nyugodj meg. vagy egyszerűen nem akarják látni? Julie szinte megdermedt Frank elkínzott hangja hallatán. A szeme kékjét elsötétítő aggodalom bizonyította. nyugodt.Mit keresek én itt? Nem a Dakota & Dakota irodára gondolt. hogy valami iszonyúság lakik itt? Frank már sírt. hogy itt vagyok. így aztán Frank nem is válaszolt. Közeledik! Frank rémülete olyan intenzív és kitapintható lett. Már hét éve meghalt ugyan.. .Az ő háza. hogy leírassa Frankkel a környezetét és azokat a bizonyos szentjánosbogarakat.Ki ő. Jackie eközben megpróbálta szavakkal csillapítani a Franket hatalmába kerítő félelmet.Ó. . Jackie dallamos hangján.A ház. inkább hasonlított egy megrémült állatéra. rettegő gyerek. nézte. ne szóljon egy szót sem. Julie a Clint kezében heverő magnót bámulta. . csak a hipnotizőr hangjára reagáljon. Gyötrelem torzította el a hangját. Roselle Pollard. . Frank? . . Ereszd el magad és nyugodj meg. Frank? . Ott fog kísérteni. micsoda egy sötét hely. A hangja nem emberi hang volt. amihez csak hozzáért. micsoda egy hely.Miért pont itt? . . Jackie megpróbálta lenyugtatni a páciensét. mi búvik meg itt. és összeszorult a szíve az arcán tükröződő kétségbeesett rémülettől.Nem.. . Nem lehet elpusztítani ezt a hihetetlen gonoszságot. Hirtelen Frank megszólalt. Senki sem bánthat. ahová Jackie Jaxx vezette. Hát nem látják az emberek. Julie ajkára tett ujjal figyelmeztette. miért kellett nekem ide jönnöm? Miért adtam számára ilyen remek lehetőséget? . nem. Már közeledik. hiszen még mindig transzban volt. Frank azt az utasítást kapta. amint a műanyag ablak mögött lassan tekeredik a szalag. hogy együtt tudjon működni vele.Kié az a ház.Anya. míg Jackie is fel nem tette a kérdést. Frank? . nem szabadna itt lennem. mindaddig.Hol vagy most. milyen rossz hely ez? Nem látják.Hát nem látják. hanem arra a helyre. Frank csak rázta a fejét.A te anyád? Hogy hívják? .

nézz rá! Ez a fickó mindjárt szívrohamot kap! .Candy. ő az én bátyám. és Jackie megismételte a kérdést. azonnal el kell innen tűnnöm. mi ugrasztotta fel ilyen hirtelen Clintet.Nincs eléggé az ellenőrzésem alatt – mondta Jackie aggódó hangon.Ez nem világos válasz. Egy pillanatra Julie nem értette. Frank engedelmeskedett. Frank. Jackie megparancsolta neki. . magához térjen a transzból..Nem. hanem a páni félelem. Elvesztettem a hatalmamat fölötte. Fürdött a verejtékben és csillapíthatatlanul reszketett.Megpróbálom visszahozni. Frank olyan volt. Bobby előrébb csúszott a széken.Most szépen megnyugszol. . Kérdezd erről a Candyről. Valahol időben és térben távol leragadva. .Közeledik! El kell menekülni! Frank felkelt a székbot. az ő porontya. hogy Candy? . Nyugodt leszel és laza.ismételgette Frank. Jackie azt mondta neki. most! . hogy megnyugtassa. . megragadta Bobby kezét és húzta magával. amelyet nem forró víz tölt meg színültig.mondta éles hangon Bobby.Frank megpróbált lábra állni. . de a rettegése nőttön nőtt. mert még mindig látta Candyt közeledni. hogy maradjon a helyén. . hanem megpróbálta lazítani a szorítását. Még sosem látott embert ennyire sebezhetőnek.Észrevett! A korábbinál lényegesen parancsolóbb. hogy lassan közeledve a jelenhez. pedig a körmei már fel is hasították a kárpitot a nagy erőlködésben. maradjon. egyre űzöttebb lett a tekintete.Candy.Ő a Halál – felelte Frank. Felállt a székből és odalépett Frankhez. A félelme szívfacsaró rettegéssé fokozódott.Rajta. még ne.Ki kell jutnom innen! . .Most el kell mennem! Most. aki a szemük láttára hirtelen elkezdett szétesni. A haja csapzottan lógott a szemébe. Friss vért látott Frank kezén. hogy megnyugtassa és biztonságot sugalljon. akkor. .Itt van! . újra megismételte: . A kezét Frank kezére tette. keményebb hangon szólt rá Jackie. Jackie megpróbálta erről a helyszínről elmozdítani. hogy leejtette a magnetofont.Itt van és észrevett! Észrevett! . az ő kedvenc gyereke. .kérdezte Bobby. segítened kell! . Aztán észrevette. Nem járt sikerrel. . . de ez nem zavarta a múltból támadt rémséges vízió látásában. Ki az a fickó? Jackie megismételte a kérdést. .Úgy hívják. Jézusom. amire eddig Bobbyn kívül egyikük sem figyelt. mint egy kazán. . de nem volt elég ereje. De Frank egyre izgatottabb lett. amikor Jackie már tehetetlennek bizonyult. túlzottan is Frankre összpontosított. Julie most már komolyan féltette.Bobby.ugrott fel Clint olyan hevesen. ne! . Candy az! Amikor újra megkérdezték tőle annak a nevét. Bobby oda sem figyelt Clintre. . És én gyűlölöm őt. mert Frank már így is többször megvágta magát a felszakadt kárpit alól kibukkanó rugókkal.Ne. akitől ennyire fél. várj egy percet.Ő a Sétáló Halál.kiáltotta kétségbeesetten Frank. . . Bobby nemcsak azért tette a kezét Frankére. . Bobby megpróbálta megnyugtatni. Frank. Meg akar ölni! Már itt van! Eszeveszett félelmében Frank újra elrugaszkodott a székből.Ilyesmi még sosem történt velem. Elöntötte a verejték. az ő gyereke. Csak el tőle! Jackie Jaxx Bobbyhoz fordult. Jackie.Ki ő? .

hogy felbontotta a székét. Bobby végre körülnézett. És vakon. úgy. mert abban sem volt biztos. mintha súlytalanul sodródna a mérhetetlen térben. vagy ül. mintha egy kozmikus erejű porszívó szippantaná maga felé. süketen örökre sérült agyába zárva kell léteznie. . hogy Frank a háta mögött bámul valamit. . A domb tetején faház állt. mitől ijedt meg Clint. mely egyértelműen magán viselte egy építész keze munkáját. de hegyek között tért magához. .sikoltotta. mi. hogy az erdő szélén állnak. bár ami azt illeti. Ő is felpattant.Bobby. olyan volt az egész. az agy szemével. ne! . fogalma sem volt a testhelyzetéről. ezen kívül semmi más nem vette körül. amit érzékelt.Frank. Nem a megszokott érzékelés útján.. az űrben lebeg. Vastag hóbunda borította a tetejét..Nem a saját nevemben vásároltam. Aztán végre észrevette. mint attól a rádöbbenéstől. Az egyetlen dolog. Nem hallott semmit. Bobby számára nem akadt benne semmi mulatságos. nem egy rusztikus vityilló. A levegő csípős volt. Inkább csak tudta. Fájt a mellkasa. Az ablakok sötéten meredeztek. idejött és majdnem megölt. amivel láthatna. csak milliónyi pici szentjánosbogár szikrázott a feketeségben. és az óriási fenyők ágai roskadoztak a hó súlya alatt. Olyan érzése támadt. megbillent és majdnem ráesett Frankre. Hogy kerültem ide? Telítődve a fenyőillattal. A három kémény egyikéből sem tekergőzött füst az ég felé. A felszakadt kárpit jutott eszébe. hogy teleportált az irodájából és a Sierra hegységben vagy valahol másutt. . A gyilkos testvér képétől szinte az őrületig rettegő Frank felordított. Bobby semmi ijesztőt nem látott ebben a tájban. méghozzá olyan hevesen. vane egyáltalán szeme. Aztán egy sivító hang kíséretében. És Bobbyt is magával vitte. Mélyet sóhajtott. megszakítva minden kapcsolatot a külvilággal. Nem érzett hideget. az itt vakációzóknak van mit a tejbe aprítaniuk. mint amilyen a gőzmozdonyokra jellemző. . Megfordult és látta. aztán még egyet. de ő mégis megtudta. hanem egy olyan ház. Aztán végre rájött. Bobby nem annyira a fagypont alatti levegőtől dermedt meg. hogy ott kell lenniük. hátha egyszer sikerül elkapnia. miközben örvénylenek körülötte a szentjánosbogarak.Ő tud erről – mondta Frank. a végeláthatatlan sötétség volt. Egy hatalmas fenyőerdőben álltak. mintha súlyos agyvérzést kapott volna. Teljesen elhagyatott helynek látszott. ezt nem kockáztathatom meg. ahogy ott hullámvasutazott az áthatolhatatlan sötétségben. Egy hó borította enyhén dombos rétet látott. aki közvetlenül előtte állt. körülöttük mindenütt alkonyt idéző árnyékok. méghozzá hihetetlen sebességgel. a tüdeje mintha összezsugorodott volna. és az ereszről lecsüngő óriási jégcsapok csillogtak a fáradt nap utolsó sugaraiban. Fogalma sem volt róla. Még mindig szorongatta Bobby csuklóját. és arról árulkodott. aztán Jackie Jaxx. hogy mozgásban van. hirtelen eltűnt. mint ahogy először hitte. Bobby emlékezett. A teljes mértékű érzékeléshiány arra utalt. hogy áll-e. hogy valóban látja-e őket. Túl veszélyes. a talpa vagy a feje van felül. hogy most már mindkettőjük keze véres. Nem érzett szagot és ízt sem.Ekkor Julie is megértette. Frank még erősebben fogta. Valószínűleg időnként visszajön ide. Bobbyra iszonyú légszomj tört rá. hogy megbénult. . Nem. nem sodródik. sem súlyt. Hirtelen erdei talajt érzett a lába alatt. Amikor megpróbálta kiszabadítani a kezét Frank szorításából. Először megrémült. Tulajdonképpen nem volt biztos benne. hanem száguld előre. sem meleget. Bobby úgy érezte. 46 Szentjánosbogarak a viharban. Mintha egy vidámparkban lett volna. amelyet az Isten teremtett a maga szórakoztatására. hanem inkább valamiféle belső látással. még mindig reszketve.Nem itt. Látta.

Sötétség. Bobby megpróbálta kitépni magát Frank szorításából. mint az idős férfi dolgozójában. Szentjánosbogarak. amikor felfogta. Ez valamikor az én lakásom volt. hogy nappali megvilágításban még romosabbnak látná. Szentjánosbogarak. Szentjánosbogarak. ide ne! . Újra az a roskatag ház.” Sötétség. mintha össze lettek volna bilincselve. amelyeket Frank agya próbál egy tömegben tartani. mint az ő testének részecskéi. Frank abban a pillanatban felkiáltott. amikor földet ért.Valaki biztosan lakik itt. mint abban a San Diegó-i lakásban. Bobby feltételezte. de ide is utánam jött. Valószínűleg elment dolgozni. Most már Bobby is félt. hanem bukdácsolva. Bobby rájött. hiszen most ő sem létezik. A milliónyi apró fénylő pont talán nem volt más. nincs füle és nincsenek idegvégződései. Egy könyvespolcok határolta dolgozószobában álltak. Frank már állt. Száguldás. . fehér inget és kék kardigánt viselt. melyet két kőoszlop ölelt körül.A szomszédunk volt – mondta Frank. amilyennek a gyerekek elképzelnek egy kísértet lakta házat. mikor nyírták utoljára. Száguldás. és egy váza. mint egységes egész. hogy felsegítse. majd néhány más törékeny tárgy is a földre zuhant. nézelődött és közben nagyon nehezen kapkodta a levegőt. Amikor négykézlábra emelkedett. Frank „Doc”-nak szólította és szabad kezét az öreg felé nyújtotta. A házhoz vezető ösvényt benőtte a gaz. Száguldás. leszakadt zsalukkal. Sötétség. Amikor Frank a kezét nyújtotta. Bobby gondolkodás nélkül elfogadta. Papírok repültek le a mahagóni íróasztalról. Bobby körülnézett. nyírt fűben. Bobby megtett néhány támolygó lépést valami dombfélén. Mindketten térdre estek a sűrű. de félt Franktől is és a teleportálástól is. Szerencsénk van – mondta Frank.kapkodott levegő után Frank. Szentjánosbogarak. megsüllyedt lépcsőkkel. Ezúttal nem olyan simán öltöttek testet. Frank még mindig szorította a kezét. A kerítésen túl egy viktoriánus stílusú lepusztult házat látott. hogy Frank már nem fogja a kezét. de ez csöppet sem csökkentette a félelmét. annyi szédül. Megroggyant tetővel. Az asztal felborult. Most a kaptatón álltak. Száguldás. . a füvet ki tudja. Megértette. Száguldás. mintha huzat fújt volna át a szobán. Szentjánosbogarak. mégis valahogy hosszabbnak tetszett. Teleportálták magukat és ugyan a folyamat a széthullástól az összeállásig csak néhány ezred másodpercig tarthat. Sötétség. vagy a roskatag ház kerítésénél. nincs szeme. hogy összetalálkoznak Candyvel. pedig a levegő nem mozdult. .Jézusom! Ne. hogy képtelen felegyenesedni. Frank egy tőlük csak néhány lépésre fekvő sírkőre mutatott. amelyekkel érezhetne. úgy érezte.Ez San Diego. Egy idős úr emelkedett fel a sarokban álló bőrfotelből. Elesett. hogy fénytelen és körvonal nélküli minden. Meglepettnek látszott. Valahol Santa Barbarától keletre kellett lenniük. . hová érkeztek. Egyedül álltak egy temetőben. Bobby most egy rozsdás vaskapu előtt állt. a birtokot körülvevő eugéniasövény mellett. . Az alkonyatban pontosan úgy nézett ki. a dombok között.Sötétség. Frank azonban szinte emberfeletti erővel tartotta fogva a kezét. Gyorsan el kell tűnnünk. Érezte. Szürke flanelnadrágot. és nekivágódott egy dohányzóasztalnak.

Dühös és éhes hangjuk azonnal kigyógyította Bobbyt a hányingeréből. Száguldás. Nem mozultak. mikor végre megáll vele a kocsi. aki a sziklák közé csábítja a megszédített hajósokat. és aztán. hogy macskák.Nem tudok mozdulni. most már éppannyira félt őt elengedni. Szentjánosbogarak. Violet – szólalt meg Frank nyilvánvaló undorral és rettegéssel a hangjában. Ránézett a sírkőre.Bobby görcsösen próbált levegőhöz jutni és közben azon igyekezett. mint aki órák óta száguldozik egy hullámvasúton. mintha csak egyetlen lény lennének. bárcsak ne tette volna ki a fegyverét az irodában. Ezt a misztikus asszonyt a belőle áradó bujaság egy szirénhez tette hasonlóvá.Az ő drágalátos fiacskája. nem kelhet a segítségére. Aztán hirtelen egyszerre tört meg a némaságuk.Menjünk el innen. Nem akarom elvezetni önhöz. a nyíratlan fűben és közben hangjukat sem lehetett hallani. Az öregúr most az ajtóban állt és nézte őket.Ő ölette meg – suttogta Frank. . . .” . mint amennyire korábban meg akart szabadulni. dr. Többtucatnyi macska hemzsegett már körülöttük. és Frank a félelemtől átkozódni kezdett..Várj. mint elölről. Az árnyalakok levonultak a lépcsőn. . ám mégsem történt semmi. Bobby úgy érezte magát. . a tetőn. Sérült kezéből néhány csepp vér a halványszürke perzsaszőnyegre hullott. Fogarty – szólalt meg aggodalmaskodva Frank. vagy csak a világ forog körülötte. melyen ez állt a gránitba vésve: „Norbert James Kolreen. Bobby csak akkor döbbent rá. A lepusztult ház hátsó udvarában találták magukat. Száguldás.El akarok menni – ismételte meg Frank.Candy megláthatott a ház körül és esetleg meg is próbál követni. és rájött. szinte áttetsző. hogy a különleges megvilágításnak köszönhetően. Frank – mondta Fogarty. Ebből a szemszögből is pontosan olyan romosnak látszott az épület. de Bobby úgy találta: az asszonynak erős erotikus kisugárzása volt. Nádszálkarcsú. hogy megszabaduljon Frank vasmarkából. Sötétség. . Aztán elnézte a felé sündörgő vicsorgó hordát. ..A testvérem. és rettegéssel töltötte el a bensőjét. Méghogy vele durván! Az őrült szuka! Sötétség. legalábbis nem eleget belőlük. . . durván bánt vele. A küszöbön megtorpant és onnan meredt rájuk. elvesztettem magam fölött az irányítást.Frank! Arra gondolt. a revolver nem tudná távol tartani őket. vajon még mindig száguld-e. A szemük világított a homályban. hogy azonnal elkezdődik a száguldás. és már meg is acélozta magát. Most ő szorította egyre jobban Frank kezét. akkor nem tudja eldönteni. mert a mama úgy gondolta. de az arcvonásai árnyékban maradtak. Lehet. felnyávogtak. és egy asszony lépett ki rajta. A pisztoly ott hever most is Julie asztalán. Újra a könyvek borította dolgozószoba. El akarok innen menni – mondta Frank. Hirtelen feltűnt Bobbynak néhány mozgó árnyék az asszony lábánál. . Bobby arra számított.Nem lett volna szabad ide jönnöm. Mászkáltak mindenütt. A szürkület homályban tartotta és a konyhából kiszökő fény ugyan megvilágította a körvonalait.El akarok menni. Szentjánosbogarak. A legközelebbi macska már ugrásra készült. Frank – kérte. egészen ki a kertbe. Hirtelen kinyílt a konyhaajtó. Candy ölte meg. Az első emeleti ablakokból azonban most világosság szűrődött ki. de mégis buján nőies. .

Az ilyen eltűnés nem lehet mindig azonos lefolyású. méghozzá arccal egymás felé. * * * Sötétség. ott érezte utoljára a köze lében. hiszen ott látta utoljára Bobbyt. Julie. Ugyan most úgy tűnt. aki szintén alig volt képes mozdulni.Akkor még tizenkét percünk van. Pontosan úgy. vagy akár három óra múlva sem jönnek vissza.Julie képtelen volt hangja remegésén úrrá lenni. mint hat perce. A levegő fojtogatóan párás volt. Nem tudta. amelyeket vérnarancsszínű bogyók tarkítottak. sosem érzett érzésekkel. Vajon mi történt vele? . De nem bárban voltak. . hogy keresztülvágja magát a növényfalon. mint amikor Bobby és Frank eltűnt. akik szkandereztek egy bárban. Már eleget utaztak ahhoz. Nem hagyja ott Bobbyt. cselekvésre. mint egy tűzvésszel. de talán lesz lehetőség a. egy óra. első eltűnését követően Frank úgy tizennyolc perc múlva tért vissza. Ha tizenkét perc. Egyszerűen csak egy kicsit messzebb akart kerülni Franktól és különösen attól a veszélytől. . A szeánsz kedvéért odaállított szék mellől nem tudott elmozdulni. amelyeket fel kell dolgoznia és meg kell próbálnia hozzászoktatni magát. A nap valahol fent bujkált a felhők takarásában. nem veszíti el az önuralmát.. A ruhájuk azonnal a testükhöz tapadt. Julie-t elborította a félelem. még az sem jelenti azt.Múlt éjjel. hogy valami szörnyűség történt Bobbyval. hogy így lesz. . semmiben sem tud Bobby segítségére lenni. Száguldás. Clint bólintott. Clint nem szólt egy szót sem. és mivel nem bírtak egymással. Julie szerette volna elhinni. . Jackie Jaxx a fürdőszobában tartózkodott és hideg vízzel locsolta az arcát. Szentjánosbogarak. Most kivételesen egymás mellett feküdtek. Az eső meleg függönyként szakadt rájuk. Egyszerűen elborították a történtek.Bobbyt vissza fogja hozni. de elhatározta. . Hal elbeszélése szerint. és akkor nyugodtnak kell lennie. ránézett az órájára. akármerre járnak is – mondta Clint. mintha a hatalmas víztömeg úgy bánt volna el vele. hogy a szürkületet maguk mögött hagyják. kezében a fénymásolatokkal. Szél nem rebbent. Feltápászkodott és elindult.. lezuhantak a bárszékről.Mióta? Clint. az az átkozott ágyvég. annyira megpakolták élményekkel. és ezúttal Frank nem is harcolt ellene. mielőtt mindez folytatódna. mintha egy vízesés alatt öltöttek volna újra testet. de már távolról sem volt olyan nyugodt. hogy hová megy és nem is nagyon érdekelte.Tudom. Buddhista nyugalma megrendült. amit most Frank jelentett a számára. Két kézzel szorította a papírlapokat. A kereveten még mindig ott ült Lee Chen. most figyelj jól rám. mint két férfi. hatalmas páfrányok és vastag levelű bokrok között. hanem egy buja tropikus növényrengetegben. kezükkel még mindig a másikét markolva.Frank sosem hozta vissza. mintha attól félne. . Ami miatt azonban komolyan aggódom. azok is eltűnhetnek. Bobby elhúzódott Franktől. A szeme még mindig tágra meredt. . . mint hat és fél perccel korábban.Kevesebb.* * * Julie a széke mellett állt a szoba közepén.

Belépett a házamba. . . Aztán Ő itt is megtalált.. Tőlem függetlenül következik be. Szerettem ezt a helyet. aztán elhagytam. fából készült épületre. Eszébe jutott. Bobby. A Punaluu Beachen állunk.Bobby. akire rá lehet ordítani. nincs messze innen – magyarázta Frank. Sokkal rémesebb és ördögibb.Hawaii.Frank. mint egy régen kihalt vallás szent helye. Étterem. és most már ebből merít erőt. Frank néhány lépést tett Bobby felé. hiszen emlékszel mindenre. Nevetett. Az is lehet. hol az ördögben vagyunk? Frank megtorpant. a gyereket behajította a sarokba. nem – rázta a fejét Frank. de az is lehet. Frank Bobbytól balra egy titokzatos épületfélére mutatott.Nem arra gondoltam. . arrafelé intve. akit őszintén meglepett Bobby hevessége. Az orráig sem látott. . el kell mennünk innen.. pontosan tudod. aki képtelen ellenállni a viharnak.Egy golfpályára nézett.ordította Bobby. mint egy üres sörösdobozt. mint egy öregember. hogy egy fekete homokos tengerparton jár. amely olyan volt. hogy túlharsogja az égiháborút. ahová Clintnek el kellett volna hoznia engem – mondta Bobby. de most azt hitte. hirtelen eltűntem. amikor akarom. . még csak fokozta. egy kissé mintha kiegyenesedett volna. Kásás talajon botorkált tovább.Frank! . hogy itt éltem. . amit megvettem. akit hibáztatni lehet ezért a viharért. . Frank már néhány lépéssel mögötte járt.Nem.Hol vagyunk? . . sőt ha lehet. vagy mint akinek a gerincét meggörbítette a csontig hatoló nedvesség.Te átkozott hazudozó! . Valakit keresett. . miközben egy hullám fekete homokot simított a bokája köré. Innen azonban most el kell mennünk. talán még szépnek is láthatja. hogy vele kapcsolatban hazudtál nekünk – mondta Bobby. elindult felém. Meggörbített háttal jött. és még szörnyűbb volt. most azonnal el kell mennünk innen.Milyen nagy szigeten? . legalábbis a szigetnek erről a részéről.Strandőrség – mondta Frank. Az eső nem csöppekben esett és még csak nem is függönyszerűen. de én.A ház. hogy fehér habos hullámok csapódnak a parthoz.Néhány tucatnyi lépés után kiért a trópusi bozótból egy sötét térségre. Én nem tudom akkor teleportálni magam. aztán a másik irányba mutatott.Candy eljött ide utánam.Igazat mondok. és a kezében egy csecsemőt tartott. .Ez az a hely.Elég – parancsolta Bobby. amely kevésbé látszott titokzatosnak. Most már tudta. .Milyen szigeten? Hát a nagy szigeten. A felismerés megdermesztette. mintha nem víz érné az arcát. hogy amnéziában szenvedsz.Ne gyere közelebb! . az anyja szoktatta rá. És talán újra minden az ürességbe vész. közvetlenül a parton.Micsoda? . Beleharapott a szerencsétlen bébi torkába. És aztán nevetett.Nem tudom. de olyan különös hangon. miközben kezével is tagadó mozdulatot tett. ha abbahagyom az utazást és valahol egy időre megállapodok. és elnevette magát. akit valahol csak úgy felkapott. akit meg lehet rázni. ismeri ezt a helyet. . hanem mint egy óriási zuhatag. mert méretei miatt jobban ki tudták venni az alakját. amikor azt mondtad. hanem haragra is gerjesztette. Nyolc hónapig boldog voltam itt. Tudod. Ő tudja. miközben megkínált a vérével. vagy még talán meg is lehetne ütni. ki vagy. Üresség volt. mint a körülötte állók ás bámészkodók szidalmazásának hangja. Talán száz méterre lehetett tőlük. . amerről jöttek. A legnépszerűbb a szigeten. hogy mindvégig követett bennünket. Úgy hat-nyolc lépés múlva látta. hiába söpörte ki a hajat a szeméből. A Bobbyban dúló haragot nem oltotta ki az eső. mindjárt megsüketül. mint bármikor korábban.kiáltotta. . Bobby. . ha valaki a szobájából nézi a vihart. . felemelte a fejét és bárgyún meredt rá. Amikor nem akartam a lakomájához csatlakozni. így gyorsan abbahagyta. Az eső nemcsak kimerítette.Akkor hazudtál. egy nagy. hanem folyamatosan leköpködnék és a vihar dübörgése sem lenne más. . és amikor megfordult. ő vért iszik. . ami megrémítette. hogy előbb megölte a szüleit. hidd el – mondta Frank.

mint egy hisztis kisgyerek. . Azt hittem. ahol a szörnyek és a veszélyek valódiak.Te megölted a szülőanyádat? . Káosz. túlzottan erősen próbálom meg elfelejteni azt. . amikor Bobby végre abbahagyta.Jól vagy? . ahol Mickey Mouse őrült csatába keveredhet Plútó kutyával. akkor felkaptál volna egy baltát. Mindannyiunkon. Most azonban rá kellett döbbennie. átok ül. Egy káosz nevű vad bika hátán lovagolnak. Bobby. de éppen most világosodott meg nekem rengeteg minden. ahol nincsenek szabályok. De az is lehet.Felkaptál egy baltát és lesújtottál az anyádra? . Nem csoda. . Pontosan úgy. akik az ő méhében fogantunk. szomorú szemű. az utazás csöppet sem könnyű dolog a számomra. . Az utazás ténye bontja meg az emlékezés elé emelt falat. a fal újra felemelkedik. . A hangja egyre jobban remegett. Ő irányítani tudja. Lehajolt. együtt lelkesíti szárnyaló és rend iránti vágyakozó lényét. hogy Bobby lecsillapodjon. A káoszra volt dühös. Egy idő után kezdett rádöbbenni. Most értette meg azt is. Nem erősödött a szél. Az elmúlt néhány óra történései után Bobby úgy érezte. és újra kiszakadt belőle az a rémületes nevetés. milyen kegyetlenségekre volt képes. amikor utazom.Ha ismerted volna. hogy képes vagyok rá.Menj a pokolba! . belemarkolt a fekete homokba. . Amikor homokos kezét beletörölte az ingébe és megpróbált újra egyenletesen lélegezni. Frank egyre csak magyarázatot keresett a maga számára. igazat mondok. sőt még az ösztönöknél is mélyebben. A teleportálás olyan szellemvasúti utazás volt. Az én utazási képességem nem is igazi képesség. ami most történik velem. tulajdonképpen nem Frankre dühös. hogy aztán visszavonulva.Hét évvel ezelőttig nem is tudtam. hová akar menni és mikor. de a végén mindig diadalmaskodik a harmónia. amit véleményed szerint elkövettem ellened.Szemét hazug – sziszegte Bobby. Attól a naptól kezdve utazom.Figyelj rám. ahol minden a feje tetejére áll. . de higgadtan várta. ahonnan kijöttek a partra. Az intellektusnál. inkább átok. már semmin se tudna meglepődni. ami a múltban történt velem. de azt is. ha megölöm. Hidd el. Bobby tudta. de nem így történt. De én erre képtelen vagyok. . ahogy te feltételezted velem kapcsolatban. Frank mostani vallomása azonban megdöbbentette. amikor az a szuka meghalt. Bobbyt rettentően kellemetlenül érintette ez a káosz. hogy igaza van. nem úgy.Adj nekem néhány percet. . Mindig azt hitte magáról. fekete homokba ágyazzák magukat. végigpásztázta szemével a környéket. . Egészen mostanáig sosem érezte ennyire tisztán. hogy a szving iránti szeretete a bigband jazz elegáns és komplex ritmusvilágában gyökerezik. ha úgy akarja. sőt az eljövendő dolgokat is. hogy ennyire kedveli Disney rajzfilmjeit.Ez nem te vagy – mondta. Frank – szólalt meg végül. Valóban mindenre emlékszem. hogy fogékony a kalandokra és a váratlan helyzetekre. mint Candynek. A hely bizonyára nem indokolja. úgy lesz”-hangulatok mögött valahol mélyen mindig ott rejtőzött az állandóságot kedvelő hagyománytisztelő ember. és pusztán a gondolat erejével ott terem. mennyire szüksége van az állandóságra és a rendre. hanem arra. amelyekhez alkalmazkodni lehetne. Ott kavarogtak Bobby lába körül. de amikor abbamarad az utazás. . ha tudnád. de még mindig teljesen egyedül álltak a felhőszakadásban. hogy az „ahogy lesz. és ettől képtelenek vagyunk szabadulni. Újra lehajolt és újra dobott. és Bobby halálra volt rémülve. és te is lesújtottál volna rá. .A tombolásodat semmiképp sem indokolja az. ami bennem volt. úgy viselkedik.kérdezte Bobby. talán valahol a lelkében. vannak az ő szabadon szárnyaló lelkének is határai.Sose sajnáld. ahol a halálfélelmet komolyan kell venni. ha szenvedtél volna tőle. Ez része annak a torzulásnak. mégis egyre nagyobb hullámok csapódtak ki a homokra.. Nem pusztán a félelemről volt szó. köpcös férfi anyagyilkosságot követett el. Frank összerándult a rázúduló homokesőben.Tudod. lassan kezdte megérteni. Ez a szánalmas. Bobby bólintott.kérdezte Frank. Egyszerűen útrakel. Nincs is rá időnk – mondta Frank és hátranézett a bozót felé. és elvakult haragjában dobálni kezdte Franket.Ne haragudj. amit Frank jelentett a számára. amin keresztülmegyek. ahol lenni szeretne. Legalábbis így képzelem. akkor végre megszabadulhatok. ami már az előbb is megijesztette.

hogy teleportálni tudom magam.. és akkor vagy meghalok. . Frank? Az öcséd természetfeletti erőkkel rendelkezik.A benned dúló káosz. köszönöm – vágta rá gyorsan Bobby.Nem félek semmiféle Candytől. ha megérinti a füvet. mint egy golyó a játékautomatában. Ez többnyire elindítja a folyamatot. én pedig semmire sem.És hogy jutottatok ezeknek a.Nem. de aztán odáig jutottam. . amely mindig jelzi Candy közeledtét. De nemcsak azért. hogy az eső monoton hangja miatt esetleg elkerüli a figyelmüket az a fuvolaszerű hang. amit megtestesített. sőt sokszor azt is látja. hogy ügyfele puszta érintésétől is kitör rajta a bubópestis. Már Bobby is eljutott magában eddig a megállapításig. . Később megpróbálom elmagyarázni. de jobban szeretem a repülőt. ha úgy érkeznék meg. . mennyire kikészültem.De Candy bizonyára a nyomunkban van. Bobby. méghozzá megállíthatatlanul. Utazás közben mindig felébredek és hányódom egyik helyről a másikra. Bobby elrántotta magát. nincs hatalmam fölötte. Majd később.Évekkel ezelőtt – folytatta Frank – csak havonta egyszer indítottak útra az álmok. pontosabban attól a káosztól. hogy ez egyre sűrűbbé vált.Na és? . akkor te mindenre fogsz emlékezni. hanem azért. . mintha attól félt volna. hogy minden utazás következtében károsodnak a sejtjeim.A kórházban senki sem akart megölni. . Holnapra már újra otthon lehetek Californiában. .Előfordul. Nem kívánom kipróbálni. milyen lenne. de mi volt az az egész a macskákkal? .Pedig jobban tennéd – mondta Frank és megragadta Bobby karját. . hol vagyunk. Olyan vagyok. Biztos vagyok benne. . rajtam senki sem tud segíteni.Szerencsére itt van a tárcám. . ha elalszom. .Lehet. Láthatod.. ahol letapostad a fűszálakat. hogy megérint valamit. . akkor kezdek el álmomban utazni. Van. Iszonyúan kimerít ez az egész. a füvön. képességeknek a birtokába? Kik voltak a szüleitek? . .És mi a helyzet a családoddal. hány másodpercig maradok egy helyen.. amikor a Candytől való félelem miatt az álomba akarok menekülni.Erre most nincs időnk. és máris látja. Ha itt talál. hiába vagytok jók és segítőkészek. ahol álltál.. .Pontosan. Még mindig vérzett és érdekes módon nem mosta le az eső. Nem tudom hibátlanul összerakni magam. Teljesen értelmetlen dolog volt hozzátok fordulni segítségért. Én csak akkor vagyok képes ilyen utazásra. Bobby haragját lassan elmosta az eső. . . Előbb-utóbb eléri majd a kritikus szintet. az amnézia pedig ezt jelzi.Akkor fedeztem fel. a csökkenő intellektus. és akkor te itt maradsz. hogy a fülem lenne az orrom helyén. Még mindig félt Franktől.kérdezte.De hogy tudna a nyomunkban lenni? . . Bobby. Bobby rájött. de azért még mindig kíváncsi volt. azonnal megöl. miután azt a bizonyos tárgyat letetted.Bármelyik pillanatban elrepülhetek. és elkerülte a feléje nyújtott kezet. Bobby sarkon fordult és elindult az étterem felé. és akkor megjelenik az agyában rólad egy kép. van. . hogy egy maradi alaknak tartasz. vagy hátborzongató módon felbomlom. amikor órákig is. ha közvetlen az életveszély.Azt hiszem. és itt terem. hová mentél. amikor csak né. Frank aggódó tekintettel végigpásztázta a partszakaszt. amikor Candy beszorított egy sarokba és meg akart ölni.Ott álltál a ház mögött. de fokozódó mértékben.De én nem értem semmihez ott annál a háznál. nem drámai módon. . amit már te is gyanítottál. mert én felejteni akarok. Senki. Nem tudom szabályozni. akkor elég. amihez te korábban hozzáértél. . de már csöppet sem volt dühös. míg néhány hete mindig bekövetkezik.Ha megtalálja azt a helyet. És amikor végre visszaérünk az irodába.Kinyújtotta sérült kezét. . amiért elpusztítottam őt. egyszerűen megöl. az ikrek uralkodnak az állatok felett.A lánytestvéreim.Megtapogatta a zsebeit. .

hogy majdnem egyensúlyukat veszítették. . egy másik férfivel kézen fogva sétálni. .Nem tudok. Még ebből a távolságból is kifejezetten hatalmasnak látszott. hanem inkább félholtnak. Elképzelhető. Szinte látta a lány arcán a meglepetést. Bobby már-már kimondta. Ezúttal őszintén csengett a nevetése.. hogy az legyen. Egyre nagyobbak lettek a hullámok. saját visszatérő álma a Gonosz közeledtéről. az étterem felé. Persze. Akkor azonban eszébe jutott. Nem is kimerültnek látszott. hogy rajtunk üthessen? értetlenkedett Bobby. hogy eltűnjön a nyakukon ejtett harapások helye. most nem a magyarázatkeresés volt a legfontosabb. hogy szembeszáll Candyvel és nem törődik hihetetlen képességeivel. azonnal elengedem. hogy Candy megkínálta őt egy élő csecsemő vérével.Menjünk innen.szólt Bobby. mit mesélt a Phans házaspár a Farris család lemészárlásáról. Frank. akkor fussunk! . mielőtt még megölne. amit Frank mesélt nemrég arról. annak ellenére. Rendületlenül ostromolták a lábukat. Nem tudom. Candy akkor is eléri őket néhány másodperc múlva. . feltűnt neki egy közeledő alak.Ő az – mondta Frank.Ha megjelenik és te képes vagy innen elrepíteni mindkettőnket. és szinte beszippantotta a cipőiket. ezzel nehezítve az előrehaladást. A szavaid alapján azt kell mondanom. ha veled maradok. hívunk egy taxit. mert az ablakokat színezett üveg borította és ez még akkor is megszűrte volna a fényt.Mi van? . amíg odasétálunk az étteremhez. . ha túl rövid lenne a teleportálással megtett útszakasz. . .Rendben van – mondta végül. nem Lisát. amint megpillantja őt. Elképzelte. Kicsit följebb mentek a parton. hogy már beszélni is képtelen.kérdezte Frank. ő valami természetfölötti lény. . úgy törtek előre. méghozzá olyan erővel. Franket annyira megrémítette a közelgő végzet. szinte látta a Frank szemében fellángolt félelmet és újra meg újra megjelent előtte. Majd imádkozni fogok. aki úgy száz méterre lehetett tőlük. Egy sötét alakot látott. mint ők. Mielőtt belekezdhetett volna a magyarázatba. . nagyon közel van hozzá.Az isten szerelmére. . egy férfit. . Néhány nehézkes lépés után Frank megtorpant a homokban . amint jön lefelé a strandon. hogy romantikus sétára induljon az esőben egy fiúval. és úton vagyunk a repülőtér felé. át a palástoló esőfüggönyön. a közvetlen közelünkbe.Rövid távú utazások nem lehetségesek. . Ezt te is tudod! . Kimerült vagyok. Úgy látszott. akkor tényleg jobban teszem. Ha nem is tudja azt a pár métert ilyen módon áthidalni.Nem tudok parancsra cselekedni. hogy neki is nehezen engedelmeskedtek a lábai. Az arcukba csapó eső miatt lehajtották a fejüket. Már indult volna is a strandőrség felé. Bobby újra Candy felé fordult és látta: sokkal gyorsabban halad a homokban. Jó megoldásnak látszik – egyezett bele Frank.Amint eltűnünk innen. Clintet orvul megcsalva. Az is eszébe jutott. hogy elkerüljék a hullámokat. Megfogom a kezedet. majd összerakni a testet. Bobby mintha látni vélt volna némi fényt. aki egyenesen feléjük tartott.De miért nem közvetlenül ide repítette magát. hogy repüljek el innen még időben. miért. és egyre mélyebbre hatoltak be a strand fövenyére. Egy perccel korábban még nem volt ott.Rendben. Bobbynak hirtelen eszébe jutott Lisa. akiknek a testét felgyújtották. aki elhozta őt a szigetre. Mégis valahogy kipréselt magából néhány szót. és rángatni kezdte maga után Franket. Megragadta Frank kezét. Az épület fából és rengeteg üvegből készült. Aztán felrémlett előtte a Roman család tragédiája. a Palomar laboratórium szőke titkárnője.Gyere. de nem volt biztos benne. Frank! . de csak addig.Hát. Ott azonban a homok volt sokkal bársonyosabb. nem lenne az agynak elég ideje szétszedni. ha az eső nem ereszt kívülről is függönyt elé.

üveg egyikben sem volt. aztán hagyták ott rohadni. a karja alapján méltó ellenfele lehetett volna egy négytonnás ipari robotnak. hogy Frank mindig védett helyeken ölt újra testet.Frank. hanem inkább egy démonra. és bár Bobby számára nem mondtak semmit ezek a szavak. Frank nem teleportálta a vízcseppeket. Olyan volt az arca. mint egy trágyahalom. . míg végül olyan bűzt árasztott. hogy lássák vad és gonosz kék szemét. ráadásul a körülöttük döngő legyek folyton az orruk és a szájuk körül ólálkodtak. talán Bombay-ben vagy Calcuttában. diadalmasan felordított. Ismeretlen nyelv szavai ütötték meg a fülüket. az isten szerelmére. Bobby most értette meg. kitűnt. előszeretettel gyújtanak fel hangyákat és próbálják ki a lúg erősségét a szomszédék kutyáján.Itt is éltem egy ideig. A bérkaszárnya ablakai tárva-nyitva álltak. mint azoknak a gyerekeknek. Tekintettel voltak a magányomra. Bobby képtelen volt lélegzetet venni. . amelyet feltehetően a kétemeletes építmények ablakaiból dobáltak ki. . akit űz az emberi lelkek iránt érzett csillapíthatatlan éhség. a másikból hangos vita. Varázslatos hirtelenségű érkezésük felriasztott egy seregnyi svábbogarat és számtalan kövér fekete legyet. hogy képtelenség volt még azt is megállapítani. hogy akár egy autót is képes lett volna a fején egyensúlyozni. .Nagyon kedvesen bántak itt velem. a hajukat.Most. Minden lépésnél szálltak a fekete homokszemcsék. még a bőrüket is. némelyiket zsírpapírnak látszó anyaggal fedték be. egy japán kertben. a lakásokból azonban zajok szűrődtek ki. akkor a körülményeknek kell megfelelőnek lenniük. Teljesen nyilvánvalóan a szétesés-utazás-összerakás feladatán túl az agya arra is képesnek mutatkozott. vagy ha amúgy gyakorta látogatott helyen történik mindez vele. Öklendezett és szabad kezét gyorsan a szája elé kapta. orrfacsaró bűzben. Szőke haja inkább fehérnek látszott. mint például az az iszonyú felhőszakadás a tengerparti strandon. Sötétség. Ugyan gyűröttek voltak és kívántak volna egy alapos vasalást. Száguldás. mindjárt elájul és arccal előre beleesik a bűzös mocsokba. Kyoto külvárosában. de amikor atomjaikra hullottak a tengerparton. . hogy egyre közelebb jött. . Nem is emberre hasonlított. Egy vörös keleties stílusú gyaloghídon álltak. akik előrevetítve későbbi kóros lelki elváltozásukat. amihez képest egy vágóhíd szaga egy Calvin Klein parfümhöz hasonlítható. Éles vonású arca keménységet és durvaságot sugárzott. Szentjánosbogarak. hogy előre kiválasszon egy megfelelő helyet az érkezésre.Ó. Sápadt hajnali fény áradt a két lepusztult ház közötti átjáróba. nehogy bárki láthassa mutatványa közben. A nyaka olyan vastag volt. Bobby csak ekkor eszmélt rá. Egyedül voltak a kertben. Az iszonyú. de túl bátrak voltak ahhoz. hogy elmeneküljenek. Rájuk vetette magát. Néhány jól megtermett patkány is meredten bámulta a betolakodókat. a délutáni napfény mimózabokrokon táncolt és aranyos fénybe burkolta a talajt. a harmadikból ének hangjai. átmenetileg megzavarva a reggelijüket. valahogy mégis biztosan érezte. Bobby és Frank térdig érő szemétben ácsorgott. . Szentjánosbogarak. igen – mondta Frank némi csodálattal és megkönnyebbüléssel a hangjában. ahol formákra szabott törpefák és más gondos munkával kialakított növények között. mennyire hatalmas. Béke és csönd vette őket körül. Még mindig nem kapott levegőt és érezte. mégis készségesen igyekeztek a kedvemben járni. Bobby egyre erősebben szorította ügyfele csuklóját. vajon miből épülhettek annak idején.Én voltam a legtovább itt lakó vendég – folytatta Frank. az egyikből nevetés. valahol Indiában vannak. Embereket ugyan nem lehetett látni. aprólékos munkával megtervezett rendben kőrakások fehérlettek. hogy mindketten tökéletesen száraz ruhát viseltek.Ez itt egy fogadó. Sötétség. Annyira romos volt mindkét épület. amelyek teljesen átitatták a ruháikat. tűnjünk már el! Amikor Candy már elég közel jött ahhoz. Száguldás.

Bobby. .Szeretnék itt maradni – mondta Frank. mindegyik bogár őt nézi. De hol van most? . Sötétség. A szeméthalom egyik svábbogara tanyázott Bobby cipőjén. mint amilyennel Dyson Manfred kísérleti tálcáján találkozott utoljára. A bogár nem egyszerűen odatapadt a cipőhöz. Valószínűleg még ma is sokan így gondolják. . hová indultak. Bobbyt egyáltalán nem érdekelte a páratlan kilátás. . Körülötte elszórva száz meg ezer vörös gyémánt csillogott ki a szürkeségből. nem tudom. a Fuji megszentelt hely. mi az. Valószínűleg abból a mocskos udvarból hoztad magaddal. Nem tudták egymás kezét fogni. hogy ne hányja el magát a Fuji szent földjén. még akkor is. . Néhány része ott maradt Calcuttában. bárcsak itt érne véget az utazás. Nagyokat próbált lélegezni.A japánok régen azt hitték. hogy a kamra és a pitvar között valahol egy fényes svábbogárpáncél irányítja a vér áramlását. Hirtelen megpillantott valamit a jobb cipője orrán. ha itt kellene meghalnia a bátyja kezei között. míg elérték a talajt. Pontosan olyan óriás bogarak. . hogy Frank semmi mocskot nem hozott magával Calcuttából. Száguldás. megbújva a mellkas sötétjében elrejtve a titkát. . lélegzetelállítóan gyönyörű panorámával a lábuk alatt. Valami magas helyen találták magukat. Lehajolt. amelyik beleépült ennek a cipőnek a bőrébe. miközben a testét fájdalmasan szurkálták azok a valamik. Tökéletesen lekötötte a figyelmét a felfedezés.Csak úgy eldobáltad az atomjait az idevezető úton? . A cipőjük és a nadrágjuk tökéletesen tiszta volt.Milyen svábbogárral? . Szentjánosbogarak. hogy közelebbről megnézze.Nem tudom. Innen látni is lehet.A Fuji-hegy – mondta Frank. és hiába nem él már. amelyek alatta recsegtekropogtak. és hatalmas póklábaikon mindegyik bogár elindul feléje.Azzal. ott dolgoznak a gyémántbányászok is mérhetetlen számban. Bobby képzeletében megjelent a saját szíve.Örökre. sem a csodálatosan tiszta levegő. Hirtelen óriási erővel tört rá a bogárfóbiája. hányinger fogta el. . mert úgy érezte. . Egyszerűen lenyűgöző. valamennyi iszonyú szem rámered. csak valahol máshol? . és jó pár métert zuhantak. Egy bogár rejtőzhet benne valahol.Úgy félúton lehetünk felfelé. Száguldás. mintha arra vágyna. mert még a levegőben testet öltöttek. Szemmel láthatóan nem élt. egy sziklás ösvényen. ha nem is teljes egészében. a tudat elviselhetetlennek látszott Bobby számára. hogy a svábbogár eltűnt a cipője orráról. A kertben még ott volt. hanem beleépült a bőrébe. Bobby megkönnyebbült. miért tartották szent hegynek. de ott volt. Pánikba esett. megszédült.Mennünk kell – mondta Frank és ügyet sem vetett a bogárra. nem mintha tudta volna. . . és Bobby egyedül gurult le egy enyhe lejtőn.Megpróbál a nyomunkba szegődni.Frank.Nem tudom. mi történt a svábbogárral? . hidd el. El kell hogy veszítse a nyomot. Ezúttal komolyan megütötték magukat. mintha fejbe vágták volna egy jókora kalapáccsal. arccal előre feküdt a szürke. inkább kellemes meglepetés csengett a hangjában.. Sötétség. Amikor végre már nem gurult tovább.Vagy még most is itt vannak velem.Frank úgy beszélt.. . hamura hasonlító földön. Felemelte a fejét és látta. Szentjánosbogarak.

esetleg az ágyán ült. hogy nehezen kapkodja a levegőt. ahová való. A biológiai gép-bogarak ki-be járkáltak ezeken a lyukakon. amikor megpillantotta. A Hold látszott a nappali égbolton. Thomas többnyire az ablaknál állt. a Gonosz éppen úgy vár. mintha meteorok vájták volna. Nem került olyan közel hozzá. ahelyett hogy tartaná a számára megszabott távolságot. amilyet még sosem tapasztalt korábban. Nem olyan közel. hogy végre megállapítsa. valami mászik a hátán.Úgy érezte. A kráter túlsó végén Frank Pollard időközben felegyenesedett és azon nyomban el is tűnt. Egy hatalmas és különös formájú test lebegett alatta. hogy biztos lehessen benne. aztán a saját kráterében nézett alaposan körül. Egy hatalmas bányavidék kellős közepén volt. hogy világosan látszott. de jelentős átmérőjű krátereket látott. olyannyira. Thomas néha úgy érezte. ezért ki tudott nézni és hasonló. Valamilyen undorító ízt érzett a szájában. amit az égen látott. de mindig visszanyelte. Most először érezte. Érezte. A Gonosz tudja. nem túl mély. Minden szempontból olyannyira idegen volt. letépte magáról. hogy ő nyomoz körülötte és mégsem csinál semmit. tisztában volt vele. amikor ő a saját gondolatfonalán visszatér az Intézetbe. Hallotta. A kesernyés ízhez még egy hasonlóan kellemetlen szag is társult. hol is van. mint előző éjjel. aztán olyan messzire hajította. amikor megközelítette a Gonoszt. Sokkal közelebb. biztos a szürkés hamu mehetett a szájába.Julie – nyögte ki hangosan. Gyémántot. mi lehet az. Egy mélyedésben állt. mint egy varangyosbéka. nem jön közelebb. miként sikerült lábra állnia. mert tudta. mikor utoljára nála járt. Frank ott állt négykézláb a mélyedés legtávolabbi sarkában. Arra gondolt. Nem szívesen hallotta ezeket a hangokat. és közben furcsa hangokat ad ki. mert túl közel merészkedett hozzá. A mélyedés pereme nem volt túl messze. nem egészen párás. pontosan Frank feje fölött. hogy maga a levegő ilyen dögletes ízű. hogy megbizonyosodjék arról. Köpött egyet. Rájött. Ezt valahogy furcsállotta. méghozzá a legalacsonyabb pontján. mint Thomas szerette volna. de az tiszta volt. Bobby szorongott. néha pedig kinyúlt a Gonosz felé. de attól csöppet sem érezte jól magát. Olyanok voltak. Az undortól hajtva hirtelen felugrott. hogy ő szaglászik utána. de egyszerűen képtelen volt lecsendesíteni magát. hogy azt a valamit a hátával a földhöz nyomhassa. Hátranyúlt. Teljesen nyilvánvalóan kerestek és találtak is valamit. vagy a székében. De még nem is ez volt a legrosszabb. ezért Thomas is szorongott. hogy hevesen vergődik alatta. Gyorsan megfordult. még mindig ott van valahol északon. Bobby megkönnyebbült. hogy megvédhesse Julie-t. Körülnézett. Bobby nem a saját világában jár. Mintha savanyú tejhez némi ként kevertek volna. Körülbelül a normál méreténél hatszor nagyobb. de annyira egyformák voltak. A tekintélyes méretű mélyedés emelkedő falait szintén nagy lyukak borították. érezte a súlyát és azt. . hogy az a gondolataival magához rántsa. ahogy néha már ő is látta. Egy félelemgombóc kúszott felfelé a torkán. Belerúgott az egyik bogárba. hogy követni tudja. Felordított az undortól. amikor hozzáért. hogy elindult a hátán a nyaka felé. amennyire csak bírta. A meleg sűrű volt. inkább sűrű. anélkül hogy emlékezett volna. sárgásszürke foltos gömb volt. de nem úgy. Most nem ment olyan közel a Gonoszhoz. amely mintha épp most akarna összeütközni a Földdel. . A bogár még mindig az ingébe kapaszkodott. hogy nem lehettek a természet alkotásai. milyen végtelen messzeségbe távolodott tőle. bátornak kell lennie. De közel. feltehetően a félelemtől és a kétségbeeséstől. 47 Amikor halványultak a fények és közeledett az este. Minden alkalommal. Thomas mindig érezte: a Gonosz tudja.

Aztán Thomas még többször megpróbálta megtalálni a Gonoszt. semmi kedve arra. olyan nagyok. Hirtelen egy árnyék vetődött rá. az nem lehet. mint az a felpöndörített sípféle. feltételezése szerint. mint egy-egy harangtorony. hogy az elment valahová.Egyszer. hogy egy lényegesen kisebb bogár már bele is épült valamelyik belső szervének szöveteibe és egy vérszomjas pszichopata szőke őrült üldözi. megérezte. hogy még egy darabig életben maradhasson. Nem értette. Arról már nem is beszélve. * * * Bobby átrohant a gyémánt borította kráter túloldalára. hogy túlzottan is tetszett neki a játék. védekező testhelyzetben. egy űrhajó kúszott pontosan a feje fölé. talán egy repülőgéppel. hogy Frank nélküle teleportálta magát. hogy szinte mindjárt meg is csókolják. miközben kénytelen volt utat rugdosni magának a bogarak között. Minden egyes fantasztikus filmre. hogy ebben az ügyben Hollywoodnak teljesen igaza van. A délelőtti filmeken különben is mindig csókolóznak a tévében. Eltávolodott. majd úgy ötszáz méternyire lehorgonyzott fölötte. körülbelül ötszáz méter hosszú és kétszáz méter átmérőjű. milyen szándékkal. Ellenséges univerzum veszi körül a Földet. Éppen akkor. Ha a Gonosz olyan. közben pedig abban reménykedett. Arra pedig. hogy a szerkezet „hasa” ezzel szemben teljesen sima. mintha ingerkedne a békával. amelyben bájos és szeretetreméltó lények szerepelnek. . Egy szép sárga rovar repkedett egyik virágról a másikra. körbe-körbe. Bobbynak feltűnt. éppen annyi oxigént tartalmaz. többet már egyszerűen képtelen elviselni. legalább tíz olyan film jut. hátul az Intézet kertjében Thomas megfigyelt egy varangyosbékát. Képeslapokat nyomnak a kezébe és olyan édesen mosolyognak. mikor Thomas elhatározta. hogy a gép helyzetváltoztatása véletlenszerű volt-e. de végül feladta. amit Bobby elvárt volna. ahol a levegő. Amikor azonban arra a helyre ért. Felkelt és elindult vacsorázni. Körbe-körbe fekete fémtüskék borították. bizonyára a szeme űzött vele gonosz tréfát. Egyre közelebb repült. csak néhány lábnyom emlékeztetett ügyfele ottjártára. ahol macska nagyságú rovarok mászkálnak körülötte. akkor Thomas igyekezni fog. éppen amikor magára akarta hagyni a Gonoszt. hogy udvariatlan legyen velük. talán örökre elment a Gonosz. ha nem gondol arra. T. most már itt az ideje az esti mosakodásnak és a vacsorához való átöltözésnek. oda-vissza. hogy valaha az életben még láthassa Julie-t. onnan hiányoznak nemcsak a tüskék. akik képesek a gyerekek kerékpárját repülő alkalmatossággá változtatni. hogy csokitorta lesz a desszert. mint egy mechanikus tarajos sül. akkor jobban teszi. puha párnát tesznek a Gonosz háta mögé. mint az E. megölelhesse és megcsókolhassa. Futás közben egyre azt hajtogatta magában. sem pedig repülő csillárra. és már épp elég gondja akadt a saját embertársaival. de az is lehet. hanem mindenféle műszer is. Igen. amivel őket szokták megajándékozni szilveszter éjszakáján. miféle lények zúdulhatnak a nyakába. Hamm! A béka nyelve kicsapódott. méghozzá olyan heves vérmérsékletűek. hacsak nem repülőgéppel. nehogy ő legyen a kis sárga rovar. roppant szerkezet. Rombusz alakú volt. Csöppet sem hasonlított a filmek űrhajóira. Arról már nem is beszélve. amelyben a földönkívüliek elszánt emberevők. El. aztán megint közelebb repült.. úgy érezte. ahol mosolygó lányok finom ételeket és italokat szolgálnak fel. Nem tudhatta. és amikor felpillantott. Ha valóban figyelik. mint egy béka formájú kő. hogy egy új durvaságokkal szolgáló új fajjal ismerkedjék meg. és mostantól kezdve Julie már mindig biztonságban lesz – na és persze abban. hogyan tűnhetett el ilyen gyorsan. A varangy azonban nem mozdult. mint egy varangy. hogy egy New York-i pincér kétszer is meggondolná. vagy éppenséggel őt vonta megfigyelés alá. Hagyatottan téblábol egy idegen bolygón. levélről levélre. Ráadásul a félelem már amúgy is csordultig telítette. ettől aztán az egész olyan volt. méghozzá a legnagyobb csendben. A rovar így aztán biztonságban érezte magát. Elkapta a kis sárga rovart és megette. szinte már nincs is remény. mintha nem lenne más. Bobby úgy gondolta. ahol utoljára látta Franket. közvetlenül a varangyosbéka mellett. Ez lett a játék vége.

A hipnotikus erejű mágus hideg vizes borogatást tett a homlokára. vajon talál-e menedéket. sőt még Bobbyt és Franket is várta egy-egy. Ez az önszuggesztió nem sokat segített. Emlékezett arra. mert elképzelhető. ami megremegtette Bobby körül a talajt. mert valószínűleg bele is őrült volna. majd egyre több követte a példáját. ha megmássza valamelyik. Még mindig a szék közelében álltak. ezért nem is hajlandó vállalni a felelősséget a történtekért. Félig már elsüllyedt a hamuszerű földben. Úgy érezte magát. hiszen bogárfóbiája nem. A fogai összekoccantak és majdnem elvágódott. amelyeket ugyanaz az ismeretlen erő és tudás hozott létre. amit Manfred és Gavenall mondott a bogarak hátán lévő jelzésekről. ami azt illeti. nagyon nagy szükségét érezte. Egyfolytában azt hajtogatta magában. Ezért őszinte hálát érzett. mint gépekhez. mint egy ezüstdollár. Ugyan semmiféle nyílás nem támadt az űrhajó hasán. Semmit sem látott. de egyiknek sem jutott eszébe.kérdezte Julie. Hívták őket. Most ivott életében először töményet. A hiányzó ágyvég volt a kórházból. pirosak voltak. Néhány pillanat múlva ott termett egy piros fény. abból állt. Mindenkinek jutott. Amikor már elérte a meggörbített fémcsövet. néhány alacsony energiájú lézer kezdte pásztázni a krátert. de úgy látszik. Elindult előre. hogy a bogarak érdeklődnek iránta. aminek védelmébe húzódhatott volna. aki a szobában tartózkodott. hogy ő nem tud senkit sem eltüntetni. mintha tetőtől talpig ellepték volna az izgőmozgó bogárlábak.kérdezte Julie.Hirtelen erős vibrálás indult el az űrhajó belsejéből. hanem hogy ő izgatja magát miattuk. mert. Szinte percenként magyarázkodott. amelyben Frank ült és ami mellől Bobby eltűnt. végigpásztázva a hátukon lévő jeleket. így aztán Jackie Jaxx leheveredhetett. Bobby lassan kezdte úgy érezni magát. és most azt figyelte meg. Néhány méterre tőle hirtelen észrevett valami fénylő tárgyat. fogta és kihúzta a laza talajból. hogy gyémántot bányásszanak. Bobbyt ez sem nyugtatta meg. A remegés abbamaradt. . Lee Chen feltápászkodott a kerevetről. mintha egy néma tűzijáték kellős közepébe csöppent volna. Lee Chen kinyitott egy üveg whiskyt. Némelyik végigsimogatta a kráter falát.Huszonegy perce – felelte Clint. Aztán a piros csóva hirtelen Bobbyra vetődött. Valóban mászkáltak a cipőjén. aki rongálja a vagyonukat. mint amelyik a feje fölött csüngő űrhajót építette. Egész testét ellepte a libabőr. A kezével megpróbálta eltakarni a szemét a lézerek fényzuhatagától. majd hozzáírják valakinek a számlájához. és az átmérőjük nem lehetett nagyobb. sárgák. A kráter talaja már egyáltalán nem látszott a tömérdek hemzsegő bogártól. majd elkészített hat pohár italt. és ettől iszonyú rossz érzése támadt. Mintha névsorolvasást tartanának. hogy egymás után jönnek elő a bogarak a vájatokból. megint mások folyton a többi útját keresztezték. hogy az ismeretlen lények azonnali tűzhalálra ítélik azt. ha ünnepelni akarsz – mondta. Fehérek. amelyet azonosítanak. hanem biológiai gépeket. és ezzel ő már le is hajtotta a magáét. nehogy felborítson egyetlen bogarat is. . sokkal inkább hasonlítottak bogarakhoz. Úgy érezte. majd rögvest töltött egy újabbat. * * * . Úgy tervezték őket. . Mozgásuk között semmiféle összehangoltságot nem lehetett tapasztalni. Még az űrhajó vetette árnyékban is észrevette. poharakat és jeget készített elő. jól jön majd akkor.Ha most nem kívánod ezzel csillapítani az idegességedet. Körülnézett.Mióta? . mégis Bobby azonnal tudta. Az egyik fehér fénycsóva megállapodott egy általa felrúgott bogáron. egy másik ide-oda cikázott. mit lát. nem igazi bogarakat lát. hogy a fehér fények csak a bogarakra koncentrálnak. hogy felkapaszkodjon a nadrágja szárán. mint egy zöldbabkonzerv. mely leginkább egy hajlított csőhöz hasonlított. de most óvatosan lépkedett. . mintha csatlakozni akart volna a sérült bogár tanulmányozásához.Mióta? .

Bobby. Harmadszorra szólalt meg a fuvolaszó. Sötétség. Száguldás. hogy kifürkéssze. de olyan sűrűn egymás mellett.Hol a pokolban jártunk az előbb? .Huszonkét perce – felelte Clint. Frank megragadta a kezét.Hála istennek! Bobby előrelépett és akkor az űrhajó fénye újra megváltozott. hogy lassan felemelkedik a talajról. amely most sötétebbnek látszott. de szerette is. A csöndet egy fuvolaszerű hang törte meg. A póklábak nem mozdultak és mintha a szemükből is kihunyt volna a kísérteties fény.. hogy most már együtt kövessék a bogarakat és a gyémántokat az űrhajó gyomrába. csak olyan helyekre tudsz elutazni. mint első látogatáskor.Nem szükségszerűen. vonzana oda valami. Ebben a különös csillogásban a bogarak hirtelen felemelkedtek a talajról. mintha.Nem tudom. Újra érezte a fuvallatot. Nem így van? . amiért visszatért érte. És én még mindig nem őrültem meg. amint Frank megérkezik. Szentjánosbogarak. Mindez olyan hangtalanul történt. mint az űrhajó valamennyi megmozdulása. mint akkor Frank erős szorítása. lustán és erőtlenül. Ugye. . Először csak tíz. az nem lehet ismerős számodra. mint maga a kráter. csak némi hisztéria. az ég áldjon meg. sem gyűlölet. mi következhet ezután. hogy nem is Frank érkezését vetítik előre a jelek. ami fölfelé „esik”. Ez a csóva most pontosan olyan átmérőjű volt. . mint a fények megjelenése előtt. lehet. Bobby. ugyanis a bogarakat követően most a vörös gyémántok kezdtek felfelé emelkedni. és látta.Nem tudom – felelte Frank. . hogy elvakítsa. mely felkavarta a krátert borító laza talajt. mintha Bobby véres esőben állna. A lézerek elkalandoztak róla és magára hagyták az űrhajó árnyékában. aztán a többiek emelkedtek. Amikor a vékony. ahol már jártál. kivéve a bogarakat előcsalogató robajjal járó vibrálást.sikoltott fel Bobby és hirtelen megfordult. nem volt a hangjában sem szeretet.Pokolian megrémít.. milyen lidércnyomás felé. hogy Frank is emelkedik felfelé. Felnézett. Soha semmi sem esett ennyire jól Bobbynak. Bobby csak forgolódott és várta Frank visszatérését. de gyenge volt ahhoz. még mindig erősen szorítva ügyfele kezét. egy Isten tudja. Bobby gyűlölte Franket. mert egy baljós fuvallat söpört végig rajta. gyere már vissza hozzám! Ne hagyj el örökre! Hogy megyek majd el egyedül táncolni? Hogy élhetek egyáltalán nélküled? Hogy élhetnék egyáltalán? * * * Bobby ledobta az ágyvéget. Egyébként már jártam ott korábban is.kérdezte Bobby.Azt hittem. Hirtelen minden vörössé vált. gondolta magában csodálkozva Julie. . és egy erősebb széllökés eltakarította a port a szeme elől. hanem a gyűlöletes Candyét. így láthatta. de mégis néha úgy érzem. .Frank! . . Amikor kiabálni kezdett az esőben. magas hang visszhangozva verődött a kráter falai között. Frank. Semmit sem értek az egészből. és az eső még jobban zuhogott. megváltozott az űrhajóból kiáradó fény színe. Aztán eszébe jutott. . amiért elvitte oda. érezte.De hogy kerültél oda először. és erősen megnehezítette a látást. Frank? . . húsz lebegett fölfelé.. mintha hirtelen súlytalanná váltak volna. Újra a Punaluu strandon találták magukat. Miközben Frank felé nyújtotta a kezét. Néhány másodperc múlva a kráterben nem maradt egyetlen bogár sem. Az egy másik világ. olyannyira földöntúli. hogy egy újabb fénycsóva vágódik ki az űrhajó hasából. Aztán észrevette.

hogy telepatikus képességeim vannak. hiszen hosszú évekig a teleportálásról sem tudtam. .Huszonhét. elvégre ugyanazon az oldalon harcolnak. az ajka fehérsége pedig arra utalt.Találnod kell egy kiutat. Bobby nevetett. és hogy hamarosan minden jóra fordul.Igyál. családiasságra van szükségem.. A nevetésük csak részben volt egészséges. Aztán elmosolyodott. öregem. Bobby néhány lépésre eltávolodott Franktől. és nem térünk vissza mielőbb az irodába. . hogy érzem a jelenlétüket még több milliárd fényévnyi távolságból is. Sötétség. állandóságra. . egymásba kapaszkodva. a fehérjük sárgán fénylett. mire Bobby észrevette.Ugyan szemben álltak egymással.Mióta? . a te életed egy merő káosz. Az is lehet. meg kell próbálnod. Részben olyan őrült nevetés volt. . Lee Chen odanyújtott neki egy pohár whiskyt. . hol vagyok és mit fogok másnap csinálni. . . Elég sokat jártatod ezen az agyad. nekem rendre. hogy aztán megöljön. . és a színed se nagyon tetszik nekem. te pedig már hét éve gyötrődsz! . . Elmondta neki. Az eső újra bőrig áztatta őket. amiért ráordított. megcsipkedte az arcát. mennyire lepusztult Frank külseje. Nekem tudnom kell. . mégsem emiatt látszott Frank olyan hihetetlenül összetörtnek és ziláltnak. ki vagyok. mondhatom. . és egy hosszú percig csak fáradt. Egészen addig. melyről azonban még nem tudok.Hol a pokolban lehetnek? . Aztán már mindketten nevettek. Alattuk fekete karikák sötétlettek.Meg kell próbálnod. amíg Candy be nem szorított egy sarokba. a ruha lomposan csüngött rajtuk. A szemei beesettek voltak. majdnem huszonnyolc perce. Én egy napig sem tudnék így élni. sajnálja a kirohanását.Pár hónapja – szörnyülködött Bobby. szabadon lévő kezét Frank vállára tette. * * * . mióta elindultak a Dakota-irodából. Csak mostanában.Nem. le kellene ülnöd. akkor én összeroppanok. az utolsó pár hónapban súlyosbodott. mintha nem lenne valami rendben a vérkeringésével. Talán ezért érzem sokszor úgy. . aki szörnyű feszültségtől szabadul meg. mégis hosszabb időbe telt. Úgy reszketsz. ott az űrhajón.Julie – mondta Clint. Száguldás.Szép kis alak vagy. mint egy nyárfalevél. hanem inkább halottszürke. mintha kapcsolatban lennék azokkal a. hiszen ez a zűrzavar hamarosan teljesen tönkretesz. Lehet.Tudom. lényekkel. elkínzott szemét nézte. ezért szinte engesztelésül. te pokolfajzat? Frank mosolygott. Ezt senki sem képes átvészelni. A bőre már nem is sápadt volt.Ha nem lógunk meg minél előbb az öcsédtől.Frank. Hogy a telepatikus hullámhosszam megegyezik annak az idegen fajnak a gondolati hullámhosszával.Nincs kiút.Jól vagyok. csak ne vigye őt vissza abba a kráterbe. és néhány percen belül nem lépünk ki ebből a körhintából. . Bobby elszégyellte magát. Az is lehet. ugye. mintha egy monoklit festett volna magának fekete cipőpasztából. hogy szólnak hozzám és közben vonzanak magukhoz. Frank. Ennyire rossz azért nem mindig volt. Szentjánosbogarak.Azt hiszem. mint annak az embernek a nevetése..Néha az az érzésem. . olyan. amilyentől Bobby már korábban is megrettent. Ez így nem mehet tovább. hogy van egy másik képesség is a birtokomban.

amire csöppet sem volt büszke. ezért nem lenne túlzottan indokolt a rúgás. mint akkor. de nekem nincs. nagy kortyokban kiitta. mint gondolnád. . hogy Bobbynak van igaza. . mint azt az ágyvéget. hogy Bobbyt sokszor megzavarta énjének ez a sötét oldala. .kérdezte Frank. mégis szívesen megtette volna. használ. . de te mégis visszatértél értem és elhoztál. ha visszakapom az én Bobbymat. és arra gondolt. Bobby szerette a talajt a lába alatt.Hozok egy másikat.szólalt meg a kerevetről Jackie Jaxx. épen és egészségesen. amikor gyerekkorában egy kábítószeres őrült kegyetlenül meggyilkolta az anyját.Hol vagyunk most? . aki szerint az erőszakos reakcióra való hajlama azon a napon alakult ki. amikor Las Vegasban megismerte. Bármelyik is okozta. mélyen. Az is lehet azonban. Azt. Ismered? . valahol a. ha leráznánk végre Candyt. ahol jártál. .Ezt nem hiszem. alig néhány perce. mint Punaluuban. . nem leszek többet ilyen heves. Te is figyelj. A köd. Kyotóban. Legszívesebben jól fejbe rúgta volna. Ezért most úgy döntött. . nem bánta volna. jobban elrettent.Bobby. már mondtad. Itt is boldog voltam egy ideig. * * * Újra egy tengerparton voltak. de azt hiszem. vagy a Fuji hegy vonulatai között. de senki mást sem. Ha mindez jól végződik..Figyelj jól rám.Nem... Egy autó húzott el a pár száz méterre húzódó autópályán. . Emiatt már nem kelj izgulnod. Igen. Azt mondtad. végre nemcsak a saját bolygóján. Sokkal nagyobb hatalom. . Hiszen visszajöttél értem a kráterbe. Nem akarom majd fejbe rúgni Jackie Jaxx-et.Tudom. Egyébként pontosan ez a túlzottan is hirtelen hevesség volt az a tulajdonsága. hogy így lesz. Nem hagytál ott. mert feltehetőleg a génjeiben hozta magával. már nem kell aggódnunk amiatt. néhány megállóval korábban már a nyomunkat vesztette. csak add vissza nekem Bobbyt.Most jut eszembe. hogy szeretnéd. Julie pontosan tudta. nincs hatalmad. . Megváltozom.De igen. és a levegő sem volt olyan meleg. De most én mondok neked valamit – bizonyos mértékű hatalmad mégis van. . ez a fehér vakság a káosz egy másik formáját testesítette meg számára.Hidd el. majd visszaadta Lee-nek az üres poharat.. . . hanem a saját államában is van. akárhol is jársz. bár ami azt illeti. Bobby megborzongott a csípős hűvösben. .Az ott valószínűleg a Carmelből a Pebble Beach felé vezető sztráda. de most fehér homok szikrázott az alkonyi fényben. A hangjuk valahogy olyan tompán csengett a ködben. Julie már csöppet sem kedvelte a bűvészt. Istenem.Köszönöm. Monterey-félszigeten lehetünk. egészen a tudatalattidban. Julie elvette a feléje nyújtott poharat. Bobby. . mint bármilyen más hely. hogy elvezetjük az irodába. Jaxx nem tehet Bobby eltűnéséről. . egyezségre jut Bobbyval és Istennel is. A strand két vége. gyűlölöd azt a helyet. Bár pontosan tudta.Nem. Nem esett az eső. Hála istennek.Csak véletlenül tértem vissza. tudom. . De nem mindig tudja kordában tartani.Nem vagyok benne biztos – felelte Frank -. Most már nyugodtan haza mehetünk. És már akár élete végéig is elegendő káoszban volt része. mintha ködbe burkolózott volna.Beperel engem valaki ezért? .Szeretem ezt a félszigetet.Ismerem. ha élesebb körvonalakban látná a tájat.. én. és hosszú. esküszöm. mit mondtál ott Punaluuban. Éppúgy megvetette.

Thomas azonban folyton arra gondolt. aztán arra a havas hegytetőre. amiért a Gonoszt újra a helyén találta. De mielőtt elmegy vacsorázni. gyorsan. mert nem tudta. zöldbabbal és salátával. hogy visszatért. Nem tudta. és hirtelen eszébe jutott a zöld varangy meg a kis sárga rovar. már csak tíz perc van hátra a vacsoráig.. Amikor elment. Most újra visszatért. de a többiek buták. Száguldás. hogy nem érezte. ezért nem olyan biztos. ezért többnyire behúzta a függönyt. ahol Frank valamikor élt. Most érezte. de már lebontották a házát. és egészében sokkal. ahová az első útjuk vezetett az irodából. Szinte belenyúlt a sűrű sötétségbe. akkor Thomas boldog volt. de Frank már el is tűnt. Minden remekül nézett ki. Szentjánosbogarak. ami kifejezetten az étterem felé vezető úton jellemezte. Édesebbnek érezte. hogy valóban lesz. Ő is átölelte az asszonyt. Megjárták a Santa Barbara-i ház udvarát. Aztán elment vacsorázni. és a többiek szerint még csokoládétorta és fagylalt is lesz. minden nagyon ízlett. vajas sárgarépával. A Gonosz még mindig olyan messze volt. Persze mindenki szeret enni. még egyszer meg akarta kísérelni. Derek szeretett enni. A szeme is valahogy fényesebben ragyogott. Thomas még egy utolsó pillantást vetett az ablakra. * * * Mint egy tandem két utasa. Azonnal visszahúzódott a szobájába. csak bután bámult körbekörbe. hol van és mit kell tennie. . hogy örüljön vagy féljen. Julie máris odarohant hozzá. hirtelen visszacsöppentek a Dakota & Dakota irodába. * * * Megszólalt a lágy kellemes bing-bang jelzés. és segített. de mielőtt még felfogta volna. és olyan erővel ölelte. milliónyi moszkitó között. mint amilyenre emlékezett. míg végre rájött. Sült csirke volt szalmaburgonyával. amikor gondolatfonalat akar átjuttatni rajta. Ettől aztán alig tudott magába gyömöszölni néhány falatot. egymáshoz kötve száguldottak először egy elhagyatott Las Vegas-i helyre. vajon ízlett-e a kis rovar a békának. Vacsorához való készülődés közben azonban még szerette volna megtalálni a Gonoszt odakint. ha látja a sötétséget. Nem szerette a sötétséget látni az ablak mögött. de sokkal szebb volt. . amikor Thomas még csak feltápászkodott a karosszékéből. de Derek három ember helyett evett. mindennek remek illata volt. Kaptak hozzá házikenyeret is.Most itt állj meg! Állj meg! Még beszélt. Derek akkor már lent járt a hallban és sietett azzal a különös járásával. Olyan gyorsan száguldoztak és olyan rövid ideig maradtak egy-egy helyen – minden megállóban rövidebben -. hogy már szinte fájt. Gyorsan kirántotta kezét Frank markából.Sötétség. Az Éjszaka állt az ablak mögött. hogy amikor Bobby ott találta magát az irodája sarkában. Derek már kint is állt a folyosón. a bőre illatát. Thomas kilépett az ajtón. úgy akarta a gondolatfonállal megérinteni a Gonoszt. hogy a varangy ne tudja bekapni. majd egy azték lépcsős templom tetején találták magukat a mexikói dzsungelben. de azért aggódott is. megcsókolta és beszippantotta a haja. Bobby majdnem lezuhant a piramisszerű épületről. Egy kicsit még álldogált a küszöbön. milyen magasan is járnak.. Érezte a jelenlétét. amikor odakint kialudtak a fények. amellyel tudatták az Intézet lakóival. hová ment.

hogy lássam Párizst vagy Londont. Clintnek és Lee-nek a kereveten üldögélve. 48 Amikor Japánból egyenesen a konyhájukban találta magát. Macskák hevertek mindenütt. ez már tényleg elég egy estére.26-kor már vissza is tért. mint egy egyiptomi templomi macskaszobor. gondolkodtat. .Nem akarom hallani. Az öt legnagyobb az asztalon ült és élvezettel falta a sonkát. amit mesélni fogsz. . a lábuk körül. 6. soha többé nem szeretne útra kelni. Nincs szükségem arra. . Bobby beszámolója alatt egyetlenegyszer sem esett szó Frank teásodik eltűnéséről. 4.Figyelj. Én pedig csak létezni akarok. inkább az enyém. Candy szinte őrjöngött a dühtől.Meddig várunk még itt rá? . csak a szája mozgott. míg végül már képtelen lesz újra összeterelni az atomjait. . de most sem kapott választ. a dühe tébolyult tombolássá nőtt. méghozzá semmilyen módon. Ott akarok maradni. . aztán szép lassan körbesétált az irodában.De valami rettenetes érzés motoszkál bennem: Frank ezúttal már végképp elveszítette a dolgok feletti irányítást. ahol a kedvenc fotelom van. .Istenem. Most már nem. mindig ugyanott akarom találni az aszpirint. ami korábban még örömöt szerzett. .kérdezte Julie. hogy már nem tesz boldoggá az. Én szeretem a színpadi világot. csak száguldozni fog egyik helyről a másikra. kíváncsivá tesz. a bekeretezett Disney-rajzoknak. ha létezel.Bár Clint természeténél fogva nem nagyon szerette megérinteni embertársait. Bobby. amit olyan értékesnek tartott. és 5. . Violet válaszra. míg előadta kalandjainak tömörített változatát. . de jó. most mégis Bobby vállára tette a kezét. .47-kor indult el. és minden éjjel az ismerős ágyban akarok aludni – magyarázta Julie-nek. hogy újra itt vagy – mondta. amikor pedig ráadásul meglátta. Biztos vagyok benne.15-ig Frank még nem érkezett vissza. mégis úgy érezte. de ami engem illet. . Csak harminckilenc percig tartott az utazása. de minduntalan a sarokba tévedt a pillantásuk. az egyszerű bútoroknak. mert ez az a fajta dolog. . művészkedni.A megszokott sárga kis Samuraiomat akarom vezetni. hogy a macskák az asztal tetején éppen az ételéből falatoznak. amelyik a feje tetejére fordítja a világomat. Már megyek is – mondta. jópofáskodni.Így is lesz – jegyezte meg Julie. majdnem annyi ideig tartott.Fogalmam sincs – felelte Frank.Itt akarok maradni Kaliforniában. elég. mindannak. Jackie megrázta a fejét. Örült az ismerős rendnek. de még csak pillantásra sem méltatta. Bobby először mindent elmesélt a többieknek.Ezt lehetőleg ne ismételd meg – Lee Chen már nyújtotta is a whiskyt. Ez pedig hamarosan azt eredményezi. amivel Violet etette őket. a fogkrémet és a ragtapaszt. borzasztóan érdekes. hiszen bizonyára rengeteg jópofa történettel tértél vissza közénk. egyre gyorsabban és gyorsabban.Hozzád szóltam – kérdezte Candy még élesebb hangon. .Mit csináltok? . . ez nem a te hibád. én semmit sem akarok hallani az utazásodról. az asztal alatt. és amikor kinyitom a pipereszekrényemet.kérdezte Bobby. A macska úgy állt előtte.Jópofa történetek? .ordította Candy. A tekintetét egy nagy szürke korcsra függesztette. míg örökké szótlan ikerpárja szorosan mellé húzódott a székével. Violet az asztalnál ült egy széken. Jackie Jaxx úgy érezte. és már ott sem volt. miközben a lány tenyeréből eszegette a sonkát. . mi történt itt ma éjjel. Arról nem akarok tudni. Sajnálom. tudod? Abban a világban nem kell gondolkodnod.Nem áll szándékomban – felelte Bobby.

amikor hét évvel azelőtt megtalálta anyja véres és feldarabolt testét. a kiforduló szemeket. . Verbina halkan. Elkerülte Violet pillantását. Csak egy! Ó azt szerette. az asztalon álló macskák is felé fordultak. És az is lesz. Candy elégedetten nézte a fájdalomtól eltorzult arcot. össze sem rezzentek a tányércsörömpöléstől. Arra várt. Néha álmában már érezte is. Most gyilkos gonoszság csörgedezett az ereiben. . Az asztalon tanyázó öt macskát nem különösebben izgatta Candy dühe és a többi is rezzenéstelen pofával üldögélt. Felemelte és úgy támasztotta az ajtónak. akár még erősebb is lehetett volna. Most sokkal dühösebb volt. hátravetette a fejét és ránézett Candyre. vajon milyen íze lehet húgai vérének. Soha még nem volt olyan dühös. miközben a bosszú számtalan módozatát dolgozta ki. és tagadhatatlanul gyakran gondolt arra. hogy minden szempontból a lány fölött áll.Anyánknak csak egyetlen macskája volt. . az táplálta az agyszöveteit. még akkor sem. Egyre csak táplálta magában az elmúlt években. most azonnal elkapná Violetet és lakmározna belőle egy kicsit. Ha egy kicsit erősebben löki meg. mert a régóta érlelődő bosszú még mindig nem tudott beteljesedni. Egyáltalán nem tetszene neki ez a mocsok. ha legközelebb nem viselkedik úgy. aki még mindig a macskával foglalkozott. hogy a sonkadarabok szerteszét repültek. hogy Violet széke felborult.Szinte rosszul lett a lány némaságától. de fájdalmasan felsóhajtott. Ezúttal azonban nem hagyja annyiban. Ugyanezt vélte kiolvasni Violet megvető pillantásából és a szája körül megjelent lekicsinylő kifejezésből. ha minden tiszta és rendes körülötte. Úrnőjükkel szinte egy időben. erre Candy rácsapott a kezére. hogy kénytelen volt zavartan elfordítani az arcát. Mintha sziámi ikrek lettek volna. ez a bűzös disznóól. csontok törésével jár.A fenébe is. A lány olyan megsemmisítő tekintettel bámult rá. ami egyszerre sugallt közönyt és gúnyt. hogy élvezhette az anyja szent vérének csodálatos ízét. hogy Violet és Verbina ereiben is ugyanaz a vér csörgedezik. az eszméletvesztés határán járt. hogy magához térjen. eltört volna a gerince. Lassan közelebb lépett és nézte a lányt. elrántotta az ajtótól és újra odacsapta. Sőt még akkor sem. hogy egyáltalán a figyelmükre méltatják. Túl sok év telt el azóta. meghökkenten kellett tudomásul vennie: a lány képes a puszta pillantásával meghátrálásra kényszeríteni. sőt attól a megalázó ténytől is csak fokozódott. A többi sonkát tányérostul lesöpörte a földre és hihetetlen elégtétellel hallotta az összetörő tányér csattanását. kevésbé erősen. mekkora megtiszteltetés a részükről. Olyan erővel kapta fel. mennyire erős. Candy a lányt a két karjánál fogva felemelte a földről. hogy a lába ne érjen le a földre. hogy a nyála telefröcskölte a lány arcát.Kit érdekel – mondta Violet olyan hangon. . itt én eszem! Violet még mindig nem szólt egy szót sem. mint az előbb. Azt akarta: a lány érezze. mintha azt akarták volna éreztetni vele. de olyan dölyfösen. halálosan kimerítette a lány idegensége. mint abban a pillanatban. Belemélyesztette a körmét a lány alkarjába. úgy. Violet azonban végre megmozdult. Hiába érezte. amiért elszakították őt a testvérétől. A lány feje előrecsuklott. akiknek szétválasztása szövetek vágásával. Az óriási csattanástól remegni kezdtek a konyhaablakok és egymáshoz verődtek a tálalón heverő koszos fémedények.Ő már nem é1. amikor megtudta. Candy egészen közel hajolt Violethez és úgy ordított. hogy képtelen volt megkaparintani Franket. amit az anyjának tett. Kíváncsi volt. Ha nem köti az ígérete. hogy Frank kezében volt a balta. ahogyan ő megköveteli. megragadta vékonyka karját és talpra rántotta. hogy a lány tudja. de úgy. . Nekivágta a kamraajtónak. érezze.

hogy egykedvűségük bizonyítja: úgy érezték. de lehetőleg úgy. akik épphogy betöltötték az egyet. hogyne fázzanak. Vágyakozást. Violet szemében nem azt látta. Kettesben lenni vele. Tudta: igaza van. valami sokkal primitívebbet. Tisztában volt vele. Bal kezét az ölében tartotta és hosszú ujjaival lassú mozdulatokkal simogatta magát. Valami különös éhségfélét. milyen hosszúak a lány meztelen lábai. Felemelte a fejét és Candy arra számított. hogy vigyorog. mióta Roselle megosztotta vele az ereiben folyó éltető nedűt. mint mielőtt felkapta volna Violetet a székből. Azonnal elengedte. Aprócska. sőt mi több. és a rádöbbenés ott kell hogy tükröződjék a szemén. Roselle a mellén is ejtett egy sebet.Erős vagy. Most úgy érezte: a fegyelmezés része kell hogy legyen a gondoskodásnak. amit mindig tiszteletben tartott. ha látná a fegyelmezésnek ezt a módját. a hall végéből nyíló szobában aludt. ott fenn az égben kétségbeesne. Ujjongó vadságot. hogy a dühkitörése egy szemernyi riadalmat sem okozott közöttük. hol anyja hüvelykujjából. most mégis mosoly játszott telt ajkai körül. Violet sem fél. ők is aludtak. ellátja őket étellel. ugyanebben a hintaszékben ülve megkóstolhatta az anyja melléből csordogáló vért. A bőre bársonyos volt és illatos. Egyszerűen jó érzéssel töltötte el. Úgy látszott. Egy ideig ringatózott Roselle hintaszékében és azokra a szép időkre emlékezett. Hideg kék szemében Candy most valami különöst vélt felfedezni. annyira. Még a macskák is szeretik. hogy bánthatja Violetet. micsoda kivételes és csodálatos érzés volt a számára. mint valami őserdei állat a szélfútta sörénye mögül. miközben a többiek alszanak. Azonban évről évre növekvő riadalommal teljesítette testvéri kötelezettségeit. Mindig a fejében tartotta az anyjának tett ígéretét. anyja tárgyainak biztonságában. amikor az ajtóhoz csapta.. aki akkor hétéves volt. Illatos hálószobájában. hiszen a testvéreitől nem félt. míg újra egyenletesen kezdett lélegezni. mint amilyenhez szokva volt. különösen azóta. Frank. Végre a lány felemelte a fejét és Candyre bámult.. hogy lássa az arcát. sajnos csak egyetlenegyszer. amit várt. Most tűnt fel neki. bár lehet. hol a tenyeréből. Elfordult. még mindig ugyanolyan mozdulatlanságba dermedten hevertek. hogy anyja. A lány erotikus reakciója és kihívó mosolya csöppet sem volt tettetett. ahonnan más gyerekek az anyatejet szívják. Candy magára zárta az ajtót. ezeket a szent perceket csak vele osztotta meg és mindvégig a kettőjük titka maradt. ha bezárta az ajtót. Világosszőke haja az arcába hullt. az ikrek. az anyjukéval szemben lévő szobában. Átlépett egy határvonalat. ha az erős kezeddel hozzám érsz.Nem kapott levegőt. a fejét lehajtotta. Candynek most már nem kellett több bizonyíték arra. hiszen már teljesen a macskák hatása alá került. Még sosem verte meg. hogy sietsége ne látsszon menekülésnek. Ötéves volt azon az éjszakán. itallal. Sőt még Verbina is szereti. hogy Violet beteges vágyakozása átvándorolt Verbina testébe is. hidegben befűti a házat. amikor ugyanebben a szobában. miért érezte magát nagyobb biztonságban. . Igyekezett minél gyorsabban elhagyni a konyhát. A mellbimbói szinte átbökték a trikó anyagát. . forró lehelete Candy arcába csapódott. Megfordult és látta. hogy a macskák is őt nézik. odaszorította a fejét és ő önfeledten szívta a vért onnan. hogy igyekszik megvédeni az ikreket a bűnös és veszélyes külvilágtól. Amikor Violet beszélni kezdett. mögüle bámult rá. Azért még így is látszott. Inkább sajnálni kellett őket. időbe telt. Egyszer. Komolyan megüthette magát. Ezt sosem engedte meg a többi porontyának. Gyönyörű melleit csak kiemelte amúgy szinte áttetsző vékonysága. Már alig várta. Nem volt bennünk semmi félelmetes. amikor megbünteti. egy egészen más Violet néz majd rá. Legnagyobb meglepetésére. hogy magához térjen és ne csavarodjon bele teljesen az állatokba. persze csak egy kicsit. mert mostantól megváltozott a kapcsolatuk. Verbina egy kicsit lejjebb csúszott a székén. vékony bugyija és a felcsúszott piros trikó között szinte világított sima hasa. mintha nem bírna többé ránézni. Nem is értette. amikor még gyerekként belegömbölyödött anyja ölébe és szopta a szándékosan ejtett sebből a vért.

hogy végrehajthassa küldetését. mondta Roselle és Isten Candyt küldte el hozzájuk. Egyike azoknak a sakáloknak. hogy nyomára bukkannának. amikor a vérétől jóllakottan hevert a karjában. anélkül. . hogy telekinetikus úton át tudta helyezni máshová magát. Egyébként az ügyvédek mind ilyenek. amikor el kell kezdenie hasznosítani azokat a csodálatos képességeket. Sosem lesz anyagi gondjuk. Az a veszély persze nem fenyegetné. ebből nyeri erejét. Kapzsi volt. mint fekete ruhába bújtatott ügyvédek. Eljött az idő. Ezek mind összeesküdtek ellenem.Van egy Salfont nevű ember – búgta az anyja. hogy Salfont és a felesége felriad. Lehet. de nemcsak a vér tömény ízétől és a szeretet határtalan áradásától. pontosabban az. magyarázta az anyja. Ezért meg kell fizetnie. csak felébreszti az ügyvédet és akkor egyenlőtlenné válnának az erőviszonyok. kicsi Candym. Minden szó ismerősen csengett. olyan szorosan tapadtak egymáshoz. mint Salfont. mellyel Isten ruházta fel. nem lett volna biztos a siker. vagy az első késszúrás nem öli meg. hogy mennyire alélt volt azon az éjszakán.Visszaemlékezett. hogy Isten miként teremtette azt az embert. egyszerűen nem tudtam elfelejteni. Candy. de azt mindenképpen kockáztatná. hatalmas montecitói házában pöffeszkedve ítélkezik az emberek sorsa fölött. Elmentem más ügyvédekhez. hogy elkapják vagy megsebesítik. . aki vérrel táplálkozik. Nincs benne egy szikra jóság sem. nyugodt hang szinte ellentmondott annak a haragnak. de ők is azt mondták. hiába jutott volna be Salfont-ék hálószobájába. de aztán hamarosan felfedezte a benne rejlő lehetőségeket. Ügyvéd. ha olyan képtelen váddal állna elő. Miközben szopott. akik az igazak ellen fordulnak. pontosan úgy. először csak elbűvölte Roselle-t. de a bírók se mások. mint Franknél. tehát ők jogosan hajtják végre a földön Isten bosszúját azokkal szemben. a csodálatos ajándéktól. Rohadt kis borsószemek a rohadt hüvelyben. Ez a történet pedig valahogy amellett. Az a Donald Salfont.Éveken át próbáltam a pénz egy részét visszaszerezni tőle. Hamarosan eljutnának a Pollard házba és kérdéseket tennének fel. hiszen az is engem illetett volna. . Csak az Isten tudja. egyre misztikusabbá vált. mégsem vált soha unalmassá a számára. miközben az ott lakók alszanak. méltányos volt az összeg. hogy szinte kívülről tudta. de sokkal átütőbben. hajó és igaz emberek védelmében követik el. Amikor hatéves lett. hiszen azon nyomban teleportálhatná magát. amelyet ki akart fejezni. hogy egy gyerek az életére tört. Ő kezelte az apám birtokát. A rendőrség pedig biztos hinne egy olyan embernek. akik kizsákmányolják a tisztességes embereket. A lágy. akkor végrehajthatja Isten bosszúját. ahonnan számolatlanul hozhat magával pénzt és értékeket. mint a borsószemek a hüvelyben. járt neki az a pénz. A gyerekek általában szívesen hallgatják újra meg újra kedvenc meséjüket. hogy védelmezze őket. Sőt ha Candy a Pollard család ellenségeinek otthonában ölt testet. a mese hirtelen új fordulatot vett. Azt magyarázta neki. amikor először mutatkoztak ezek a képességek. Egyszerűen felfordul tőlük a gyomrom. hiszen anyja minden ilyen bensőséges együttlétükkor erről mesélt. . hogy az Isten mindig elnézi az erőszakot. Elmentem a bíróságra is. Nagyon sokáig ettem magam a történtek miatt. Az ő családjuk egy ilyen igaz emberekből álló család. a te drága nagyapádét. Ugye te is így gondolod. Ő érvényesítette a végrendeletét és túl sokat kért érte. de pontosan ez a behízelgő hang növelte meg mondandója hipnotikus erejét. Roselle a fejét simogatta és közben Isten bonyolult terveiről mesélt. mi sülne ki ebből. még akkor is. Elmagyarázta neki. Telekinetikus képessége. Hároméves lehetett. a Beverly Hifis fényűző kastélyaiból. ítélkezik fölöttem. hanem a hintaszék ütemes ringatózásától és anyja álmosító hangú suttogásától. amit már egyébként is sokszor hallott tőle. hiszen Candy éjszakánként olyan helyekre tudja teleportálni magát. ékszerüzletekből. Bankpénztárakból. kicsi Candy? Ugye szerinted is büntetést érdemel? Még nem volt olyan nagy és erős akkoriban. hogy felismerik. nagyon is sokat. amikor ott terem.

győzelmi mámorral töltötte el. Vágyott az izgalmára. aztán felgyújtotta a házukat. Természetesen az anyja ellen működő külvilág is egyre többször indokolta a gyilkolást. aztán pedig hiányolják. Ez a felismerés még jobban felfokozta a gyilkosság közben érzett izgalmát. Nem is ezt kell tenned. vagy arra. kérdezem én? Nagyon előkelően hangzik. Nem szenvedett ellenséghiányban. édes kicsi Candym. hogy minden függönyt összehúzott. míg körülbelül egy hónappal a gyilkosság után minden iránt elveszítette az érdeklődését. még Candy sem képes őt megvédelmezni. A csecsemőgyilkosság pedig. És az életüket. akkor csak annyit mondott. amit kicsalt tőlem. a hintaszékben ringatva kedvenc gyermekét. Ettől kezdve sosem állt ellen. boldog lett. hogy annyian törnek az életére. Nem nagyon értette anyja indoklását. Candy akkor már tizennégy éves volt. ő majd segít. vagy azért. azt. hogy megérdemeljék a nyereményt. . Amikor anyja bosszúvágya beteljesült. amikor Roselle-t annyira elborította a félelem. hanem egyszerűen élvezte a vadászatot. Úgy érezte. de Candy számára egyre inkább kevésnek bizonyult. hát nem képzelnek túl sokat magukról és a porontyukról? A bébi már hat hónapos. valami állat járt a gyerekszobában és egész életükben csak saját magukat okolják majd. Amikor Candy könyörgött neki. Ha Roselle-nek csak Santa Barbara környékén lettek volna ellenségei. Az anyja volt számára az igazság forrása és az engedetlenség soha egy pillanatra sem fordult meg az agyában. Néhány hónappal ezelőtt olvastam az újságban. terveket szőtt. hogy magával vitte őket. mint az alkoholista az italra. dalolt a konyhában munka közben vagy belekezdett egy új bonyolult csipketerítő horgolásába. El kell venned tőle valamit azért a pénzért cserébe. az én bosszúmat. hogy lásd. És hiába volt jóízű a vérük. különleges finomságokat sütött neki. olyan emberekhez. Az Elizabeth királyi név és a Rebekah is benne van a Bibliában. de jöhettek volna. akikről az újságban olvasott. akik megsértették őt. Most nemrégiben született egy kisbaba a Salfont házban. Aztán újra mesélni kezdett olyan emberekről. Kislány. akik ugyan sosem jöttek. Sohasem találták meg egyiket sem. hanem másképp végzett velük. hogy ne maradjon semmi nyom utána. kicsi Candy. hogy megszokják és megszeressék. mikor Candy megölt valakit az ő kedvéért. ez épp elegendő idő ahhoz. aztán Candy elindult. Azt követően. Azt fogják majd hinni.Megölni nem ölheted meg – suttogta Roselle. Roselle azonban gyakran küldte őt távoli helyekre. Ez a gyakoriság teljesen kielégítette Roselle-t. Hát milyen név ez egy kislánynak. amikor elveszítik. minden spalettát bereteszelt és bútorokkal torlaszolta el az ajtókat. Rebekah Elizabeth. mert azt hiszik. Néha. New York államban éltek és egymillió dollárt nyertek a lottón. még akkor sem érezhette volna biztonságban magát. mostantól ő a férfi a Pollard házban. de nem kérdezett. hol laknak. ők mindenkinél többek. Különösen élesen emlékezett egy családra. a gyilkosságok helyettesítésére kisebb állatokat kapott el a környéken. sőt az is előfordult.. „nincs remény”. végrehajtod rajtuk az úr bosszúját. hogy elvegye az őt illető pénzt. mert ő igazából emberi vérre szomjazott. és vére sós. Rebekah Salfont nyaka puha volt és lágy. Roselle úgy érezte. csakúgy. Komolyan megszenvedik majd a hiányát. hogy fizikailag bántalmazza. mindenki az ő áldott anyja ellen esküdött. Nemcsak csillapíthatatlan vérszomja hajtotta. Ő még csak egy gyerek és máris mekkora szívességet tett az anyjának. Valamit. Olyankor. hogy beteljesítse anyai küldetését. Ezeken a napokon annyira reményvesztetté vált. Megölte azt az ötfős családot New York államban. mint most. nem harapta meg őket. Másnap pedig. úgy hívják. Küldetésének első pár évében csak csecsemők és kisgyerekek voltak a zsákmányai. ilyesmit ad minden kapzsi ügyvéd a gyerekének. hogy küldje el. amikor anyja bosszúra ösztönözte. sosem csillapították a szomját. Candy kifejezetten élvezte a kalandot. Néha úgy érezte. nehogy megközelíthessék az ellenségei. miközben a felnőttek a másik szobában aludtak. Évente hat-hét alkalommal. Az ezt követő négy hétben a boldogsága egyre halványodott. Candy emlékezett azokra a napokra is. Az ezt követő két hétben egyre pontosabban megjelölte a célt. vagy rajta keresztül a Pollard családot. cselekedett. a szerencséjüket a Pollard család balsorsából kovácsolták és túlzottan pénzsóvárok ahhoz. hogy idegen emberek otthonában jár a háziak tudta és engedélye nélkül. mindig egy ismétlődő hangulati ciklus következett. ami komoly értéket jelent a számára. Holnap odaautózunk a házukhoz.

vagy néhányat a kanyonban élő állatok közül. A vágya és a kielégítetlensége egyre nőtt. vagy hajlandó vagyok-e haladni a korral. hogy mindig ilyen öregesen akarok kinézni. ugyanazok a képességek vannak a birtokában. Annak nem Roselle az anyja és ez azt jelenti. Biztosan tudta. A férjem családja jön vendégségbe és vagy kártyázni fogunk. hogy a három házzal lejjebb lakó Alice Kasper a látogatója. . Egy kéz érintette meg a tarkóját. Alice volt Felina egyetlen barátnője. . de a lakás minden helyiségébe felszereltek egy piros jelzőlámpácskát.Gyere be. még akkor sem. sőt szívesen vennék akár hatót is. hogy ne kerülhesse el a figyelmét a csöngetést jelző villogás. habozó. . vagy lelövöm őket. elhúzta a reteszt. mint neki. hogy valahogy semmi kedve sem volt a menekülő kis állatok silány véréhez. de nem talált célpontot. Én pedig azt gondoltam. Sehol egyetlen családi ellenség a láthatáron. ami miatt Roselle egy időre elfordítja tőle az arcát. Beleült a hintaszékbe. de óvatosan közeledett. hiszen egyedül álldogált a szobában.Helló. kikapcsolta a biztosítóláncot és beengedte. Nem valóságos kéz volt. amit később keservesen megbán. meg kell találnia és el kell pusztítania. hogy már túl öreg vagyok egy » ilyen szexi hajhoz? Alice csak harminchárom éves volt.Szeretnék egy italt. és idegesen járkálni kezdett a szobában. mint akivel előző este találkozott a kanyonban. bár az ilyen bonyolult vágás állandó fodrászhoz járást igényelt. ugyanannak a jelenlétét érezte. Alice fia süketnémán született és Alice az ő kedvéért kénytelen volt megtanulni a jelelést. Felina Karaghiosis természetesen nem hallhatta. Felina ismerősei közül Alice volt az egyetlen. már-már a robbanás határán egy valódi ellenség felbukkanása elterelte a gondolatait. hogy olyasmit fog elkövetni. ringatni kezdte magát és közben anyja egyik kedvenc dalát dúdolta magában. Nyitva volt a spaletta és ő növekvő érdeklődéssel bámult ki az éjszaka sötétjébe. Ekkor. attól függően. Valakinek odakint a külvilágban. Candy mosolygott. Miután pedig minden emberben élnek előítéletek a süketnémákkal szemben. ez pedig tudvalevőleg sokba került. aki nem családtag.Tetszik a hajad – jelelte Felina. 49 Tíz perccel hét előtt csöngettek. fellángolt benne az ölési ösztön. gyorsan visszavonuló érintés volt. Ugyanez a személy látogatta meg Candyt már kora délután is. bár sosem vallják be. kérsz egy italt? . Ha egyre több szenet rak a bosszú tüzére. A gond csak az. valamit. A sokak által viselt szőke loknis frizuráját cserélte le egy sokkal modernebb fazonra. de a kéz azonnal viszahúzódott. Villámgyorsan megpördült. Valószínűleg az ő barátságuk is elsősorban azon alapult.Candyt nagyon elszomorították a rárohanó emlékek. és amikor a félénk látogató kissé felbátorodik. aki értette a süketnémák jelbeszédét. Kiment az előszobába. felállt a hintaszékből. miután összeütközésbe került Violettel. nem akart igazából kapcsolatba kerülni vele. hevesebben lángol majd.Igazán? Csak levágattam. így aztán vagy ártatlan embereket kell meggyilkolnia. ám legyen. Tudta. . Miután elpasszolta Franket és azt az ismeretlent. ha ezzel kivívja az egekből őt figyelő anyja csalódását. ellenség. persze Clint kivételével. hogy Mark Kasper. Könnyű.. öttel idősebb Felinánál. és amikor a kémlelőlyukon keresztül meglátta. de kénytelen vagyok nemet mondani. hogy viselkednek. Néhány perc múlva újra érezte az érintést. már olyan falánkok lesznek a lángok. A fodrászlány azt mondta. Nem gondolod. lehet. . hogy pillanatok alatt megemésztik.

Akkor viszlát szombaton. akik bátrak voltak. sörözünk és kártyázunk. képes egy másodperc alatt akár éveket is öregedni. de ő is az. mert Dél-Kaliforniában a „japán kertész” inkább közhelynek számított. mi történt a távollétében. . . Ma éjjel ugyanis még odautaznak és a Vörös Oroszlán fogadóban szállnak meg. Valamennyien próbálták újra és újra meggyőzni. mert Clint telefonált. mindannyiuknak jól ment. hogy nincs elhúzva a retesz. hogy kedd este 6. amit Clint előző este hozott haza és szerette volna elmesélni Alicenek. . de a Dakota & Dakota ügyei.kérdezte Hal. aki a Dakota & Dakotánál dolgozott. Ez pedig mindig túlmunkával jár.35től ő vegye át az őrhelyet. nem zárta be az ajtót. gyengédek és mégis kemények. mint a hálószobatitkaik. hogy ő egy romantikus figura. Jack főz egy rakás chilit. ránézett a karórájára. Visszament. hogy kicsípje magát és szeretett volna nagyon csinos lenni. . Már csak egy órája van.Igen.Ez már igaz! Ha pedig legközelebb későn j ön haza. aztán Alice már el is ment. ha Frank visszatér. mint az azokban szereplő hősök. barátném. bárcsak olyan lehetne. eszünk. röviden elmesélte. Most Felina nevette el magát. nálunk. Ez így igaz. mint karriernek. . mert vacsorázni mennek. a helyére csúsztatta a biztonsági láncot. Nemcsak azért. hogy talán mégis inkább kertészkednie kellene. hogy elintézze egy vacsorával.. Mióta dolgozik ilyen sokáig? . Felina becsukta az ajtót. És Clint különben is egy édes fiú. a lakásukra? .Azért jöttem. aztán vidd el Julie-hoz és Bobbyhoz. . Szerencsés vagy. 50 A szabadnapja leteltével Hal Yamataka Clint hívására bement az irodába. lényegesen jobban. Biztos ez is a miatt az új ügy miatt van. hogy szörnyű napja volt.Azt is mondta. amikor eszébe jutott. Már el is indult a hálószoba felé. különös tekintettel a még folyamatban lévőkre. . de úgy nyolc körül biztosan itthon lesz. Miután egy csésze kávé fölött végighallgatta a fantasztikus eseménysort.Egy komoly ügyön dolgoznak. Imádta a kalandos és izgalmas könyveket és arra vágyott. nem kell beszélgetnie. Valakinek mégiscsak ott kell lennie. . Ha hazaér és észreveszi. mert te lassan civilizálttá neveled. újfent felmerült benne. Sőt ami azt illeti. mit csináljak vele? .Úgy érted. ugye? Izgalmas lehet. facsemeték árusításában. vegyen inkább egy gyémántgyűrűt. Szinte minden családtagja valamiféle kertészkedéssel kapcsolatos munkából élt.Igen. Már majdnem hetet mutatott. hogy elvisz vacsorázni és. úgy fél hét körül. . amíg ki nem dőlünk. de egy zacskó föld vagy egy üveg növényvédő szer eladása közben az embernek még az illúziója sincs meg. Oké? . ha az ember egy detektívvel él együtt. hogy a Dakota & Dakotánál végzett munkája legalább annyira földhözragadt volt. ő pedig ellene volt mindenféle sztereotípiának.Hát persze. de ő mindig hevesen ellenállt. Nem elsősorban azért. Magánügynek számítottak. Átölelték egymást. csakúgy. ne hagyd. . hogy még nem tudott elindulni. mindig köztük maradtak.Nem.Amennyiben Frank felbukkan. mint Halnak. Clint talán túlzottan is aggódik miatta. mint azt a külvilág hiszi. hanem mert mindig szeretett tetszeni neki.Már oldódott egy kicsit. ráfordította a reteszt. mert bármi kivetnivalót talált volna a kerti szerszámok.Ültesd be a kocsiba. társuljon be az üzletükbe. a kerttervezésben vagy éppen magában a kertészkedésben. Sokkal inkább azért. Holnap elkezdik beleásni magukat a Pollard család múltjába. Alice elnevette magát. Clint már várta.Ja és mondd meg Clintnek. jobban. Felinának eszébe jutott az a vörös drágakő. A szíve mélyén tudta. mint egy kertészé és a hősiességre sokkal kevesebb lehetősége van. Santa Barbarába. .

ha egyáltalán látjuk még.Kaszinók. . . * * * Bobby. Anglia. Mondjuk. . hogy kerülhetett a pénz szinte számolatlanul Frank birtokába. bárcsak tudnám. Julie és Bobby néha igazán önfejű. . de ilyen módszerrel három-négy üzleten is rajtaüthetsz egy éjszaka. . mégsem mennek el mindennap záráskor a bankba. . . Atlantic City.Frank egyébként élt is egy darabig Las Vegasban. . Hal lépett a szobába.Végy egy üzletet. Tahoe. addig Frank. mégis itt vagyunk. . hogy Frank volt képes teleportálni magát. Bobby már ezerszer végiggondolta. Makao. Frank nem kerül elő többet. Ez a beszélgetés valahogy felizgatta Bobbyt.Ez eléggé bizonytalannak hallatszik.Bobby szerint elképzelhető.A fenébe is. . . meséltem. Clint hatalmasat sóhajtott. hogy engem is elvitt oda és mesélte. . Persze Julie is többször megrágta azt a kérdést. Monte Carlo – ezek mind hatalmas kaszinóközpontok. Reno. ahol a bevétel java lecsapódik. maga a pokol. vajon a rendőrség Mr. milyen forrásból juthatott Frank a hatszázezer dollárhoz. Julie és Lee Chen összedugták a fejüket. rájönnek. Clint. nem pedig ő. .Kedvelik Franket. de vannak eldugott irodái is. ez egy éjfélig nyitva tartó szupermarket és a főnök nem tartja jó ötletnek. A Frankéhez hasonló képességekkel szinte gyerekjáték ezeket felfedezni és éjszaka meglátogatni.Candy. Mondd meg nekem az igazat. Aztán lám. Egyszerre nem lehet túl nagy a zsákmányod. Annak ellenére izgatta.Emlékeztek.Nem hiszem. Nem pontosan értette. úgy látszik. legalábbis amíg Frank újra fel nem bukkan. aki piros zoknit hord a piros cipőjéhez – jegyezte meg. de nem buta. hogy Frank nem éli túl ezt az utolsó utazási sorozatot. mitől vetik bele magukat ennyire mélyen ebbe a percről percre őrültebb és veszélyesebb ügybe? . ha. Kék Fény nyomában van-e. beteszed a bevételt egy szatyorba és már ott sem vagy. . és néhány fénymásolatot tett az asztalra. egy kicsit visszavonulnak. kiszállnak az ügyből.Hal összeráncolt homlokkal hajolt közelebb Clinthez. Mindegyikben vannak pénztártermek. Franciaország.A pénz származhat lopásból. .Szerintem még a pénz a legkevésbé érdekes az egészben – jegyezte meg Lee. hogy bízni kellene egy olyan fickó stílusérzékében. Ha ilyet találsz. mégsem akarja abbahagyni. képes vagy teleportálni magad. hogy miért.Nem kellett megelégednie Las Vegasszal. de izgalmas volt találgatni.Azt kértem. ebbe talán még a Jóisten bicskája is beletörne. Ez a Candy. . hogy azt hiszik. hogy ennyi pénzt helyezzen el a bankautomatákba. Az ember azt gondolná. légy őszinte. de mégis elkölthető. Lee megrázta a fejét. amelynek eléggé nagy a pénzforgalma. Én is kedvelem őt. mint Frank. felhasználod valami egyéb varázserődet is.Mintha azt mondtad volna az előbb. kinyitod a széfet. . most már tudjuk a nevét – szólt közbe Bobby. túl nagy falat lenne bárkinek is.Én valahogy jobban szerettem azt.Amíg fel nem mond nekik. máris megvan a lehetséges áldozat. amely most épp az iroda széfjében pihent.Akkor ki az ügyfelük? . hogy ott élt – mondta Bobby. Lee megosztotta velük a megszerzett információkat. De ez csak feltételezés. Annak stílusa van – mondta Lee. így aztán beteszi az irodája széfjébe. Kék Fény. Én azt vártam tőlük. hogy Mr. tudjam meg. .Emlékeztek? Azt kértétek. ugyanis sehol sem találtam nyomát ezeknek a bankjegysorozatoknak. Bobby teljesen kiborulva érkezett vissza. Aztán zárás után odacsöppensz.

Másodszor: a legtöbbjüket súlyosan bántalmazták. . aki elsőre megért egy ilyen Godzilla-filmet! Különös pár voltak ők ketten. és egyszerűen semmilyen jel nem utalt arra.Három ember? .Pontosan. . Most Bobby egyértelműen. a másik zömök. de a test egyéb részeit sem hanyagolta el a fickó. nem a sátán gyermekei és nem szállta meg őket. Az FBI figyelmét azonban ez nem kerülte el és felállított egy háromfős stábot. akinek szinte semmit sem mond a high-tech. . . Persze most csak azokat említem. Először is valamennyi áldozatot megharapták. hogy előszeretettel vesz fel ázsiaiamerikai munkatársakat.Az FBI mindig túlhajszolt volt. Bobby élénken emlékezett a szőke óriásra.jegyezte meg Julie.Lee éppen Mr. mintha baltával rajzolták volna. hogyan jutott be a gyilkos. hogy a Dakota & Dakota iroda aránytalanul magas számban alkalmazott ázsiai-amerikaiakat. Ez alatt az időszak alatt hetvennyolc brutális gyilkosságot követtek el összesen kilenc államban. ennek következtében a rossz fiúk sokkal többen vannak.kérdezte Hal. de csak kilenc éve láttak neki.Minden gyilkosságban vannak azonos pontok. inkább a halott grófot választaná. úgy érezte. azt bizonyítja. mindketten vietnamiak. . De a halál oka minden esetben mégis az óriási vérveszteség volt. . . japánok ezt az egészet leromboltátok azokkal az idétlen Godzilla rémfilmjeitekkel.Candyről – szólt közbe Bobby. de arra még nem jött rá. vagy Draculával.. .Ez pusztán különleges genetikai összetétel – magyarázta Bobby. ez valami lelki betegség megjelenési formája – folytatta Julie. Az egyik karcsú.Mi kínaiak évezredes fáradozással dolgoztuk ki megfélemlítő külsőségeinket. . Ez persze csak puszta feltételezés.Amikor Candy vámpírt játszik és beleharap az áldozata torkába.A legtöbb rendőrőrsöt elkezdték komputerizálni és ilyen módon összekötni.Nem hangzik valami soknak. nem lehet véletlen. bár igencsak bizarrul hangzott.. akik azt hirdetik magukról. a szó természetfölötti értelmében – mondta Julie.Egyetlen áldozat sem hagyta nyitva az ajtaját.kérdezte Hal. Hiszen Frank öccsével szemben nem használna sem a fokhagyma. Kettejükön kívül még ott volt Nguyen Tuan Phu és Jamie Quang is. . Ha Bobbynak választania lehetne. hiszen a nyaki artériát harapta át a gyilkos.Amit mostanáig megtudtunk a Pollard családról. ezeket mind zsebre tudná tenni a Pollard-klán. Bobby abban a pillanatban döbbent rá. Nem lehet egyszerre kifürkészhetetlennek lenni és ilyen filmeket gyártani. . mi lehet e mögött. Ráadásul az elmúlt harminc évben nem nagyon szoktak a bírók hosszú börtönbüntetéseket kiszabni. finom vonású. aki őt és Franket üldözte az esőáztatta tengerparton. . most ezeket mondom. . . többnyire a torkukon. hogy valamilyen oknál fogva fantasztikus képességgel áldották meg őket. . Kék Fényről mesélt nekünk .Ez azt jelenti. . hogy pszichikai képességekkel rendelkeznek? Na. az arca.Semmiképpen sem vámpír. melyek némi hasonlatosságot mutatnak és feltételezhetik a közös tettest. mintha a gyilkos egyenesen a kéményen keresztül ereszkedett volna az áldozata lakásába. hogy hangolja össze a helyi és az állami nyomozóirodákat. nem is olyan kevés – jegyezte meg Julie. mint valaha. míg ti. onnan olvasta az adatokat. Bár Hal és ő néha előadták kelet-kontranyugat vicceiket. Tizenegyből négy. De ez még nem jelenti azt. . hogy feltétlenül valami természetfölöttinek kell lennie bennük. mint egy külön halmazra az alkalmazottai között. Candy Pollard-ral. így aztán ezeket a szerencsétlen nyugatiakat ki tudtuk billenteni a magabiztosságukból. . . divatos.Igen? Mutass valakit. Olyan erősnek látszott. az ablakokat is belülről csukták be. Ebben az ügyben minden eshetőségre fel kellett készülni. s nem a legkifinomultabb módszerekkel. Mindannyian boldogok lehetünk – mondta Hal.Még akad itt egy másik hasonlóság is – mondta Lee. sem a feszület. kivel kerülne szívesebben szembe. vagy az ablakát. mégsem gondolt soha négyükre. A rendőrség sok esetben bereteszelve találta az ajtót. ők nem démonok. a szilikonkorszak kifinomult gyermeke.Vagyis nem egy visszajáró halott. mint egy mozdony. Három ember és kizárólag erre a feladatra állítva. Lee kiterítette a papírjait. A kérdést komolyan kellett venni.Clint hazament Felinához. Ismeritek azokat a tévés bűvészeket. az ördög sem. hogy azaz alak egy vámpír? .

lerúgta a cipőjét és felrakta a lábát a dohányzóasztalra. . . így aztán lehet. ugyanis a fickó időnként megkísérelte eltüntetni a nyomokat – a harapás nyomait -. hogy még hetvennyolcnál is többször ölt.Amit te akarsz ismételte meg Thomas. Majd később otthon kinyújtózom egypár órára. és máris frissen és kipihenten jövök vissza másnap. de már a kórházban belekezdett az újrázásba.Hetvennyolc – borzongott meg Julie. Derek boldogan felsóhajtott. .Jó – felelte Derek. . vagyis azt.Jó.Űrhajós sisak. . . . . hogy még ennél is több volt. ahol űrhajó sok mászkáltak furcsa ruhákban valami még furcsább helyen. .Tényleg? . mint például a kertészkedés. A pályaválasztásában az is jelentős szerepet játszott. hogy nem tud füvet nyírni. rejtélyes mosollyal az ajka körül.Egyébként azt feltételezik. míg végül talált egy fantasztikus filmet. mert én sem – nyomott meg egy másik gombot Derek.Nem – mondta Thomas és nem akart mást.Még nem fejeztem be – jegyezte meg halkan Lee.Köszönöm – indult el kifelé Lee. Ha Bobbynak tényleg igaza lesz és Franket nem látják viszont. . melyet már kétszer olvasott.. . sövényt metszeni és palántázni olvasás közben. * * * Derek a székében ült.kérdezte.Szeretném. talán még a könyv feléig is eljuthat. Hal pedig letelepedett a főnöki iroda kerevetjére.Nem akarod meghallgatni a híreket? .Ha elhiszed. . Az ágyán ült. amit én tartok. ha nekem is lenne egy ilyen sapkám. . hogy nemcsak azért örül.Mindegy.Nem – felelte Thomas. Elővette a kalandregényét.Lee. Hal Yamataka csak ingatta a fejét és sóhajtott egy nagyot. . . és mert nem akar olyan sztereotip szakmát. hogy a Dakota & Dakotánál dolgozhat. ez csak az utolsó kilenc év.És mit szólnál egy vetélkedőhöz? .És a kabaré jó lesz? . és máris új csatornára váltott. . Lee – mondta Julie.Hát akkor mit akarsz nézni? . Szép a sapkájuk.Ez jó. . de átkozottul jó vagy ebben a keleti izében.Hozatok magamnak egy pizzát és még tovább ások.Nem.Már több mint tíz órája dolgozol. hogy az idő szubjektív. bele a sötét éjszakába. csak kifürkészni a Gonoszt. Persze az is lehet. mert lehetőség nyílik az izgalmakra. a háta mögé gyömöszölte a párnáit és csak bámult kifelé az ablakon. . . akkor elég eseménytelen éjszakának néz elébe. A kezében lévő távirányítóval bekapcsolta a tévét. .Jó munka volt. nem szívesen ismerem el. Amit te. és Bobby rábólintott. .Sisak – javította ki Thomas. épp ideje. . És ne feledjük.Ez kedves – örült meg Derek és ide-oda kapcsolgatott. hogy lepihenj – mondta Bobby. * * * Miután Julie és Bobby hazament. ezért esetenként el is égette az áldozatát. hogy becsomagoljanak néhány ruhadarabot a Santa Barbara-i utazáshoz. Lee visszatért a komputerszobába. akkor még rengeteg tartalékom van.

lekapcsolta a fénypuskát és visszamenekítette magát a szobába. amilyenekben egy ocsmány valami ugrik az űrhajósokra. így könnyebben megtalálja a Gonoszt. hogy a Gonosz a gondolatfonálon eljut az Intézetbe. Ehelyett inkább egy fénypuskát képzelt el.Tudom – mondta Thomas -. Bobby tudta az igazat. vajon mennyi idő múlva kezdjen el újra a Gonosz után nyomozni. akkor Thomasnak az a dolga.Telefon van a sapkájukban! Nézd a sapkájukon keresztül beszélgetnek! Az űrhajósok csak bolyongtak a tévében. Érezte. ha palástolni akarta előtte. ezt érezte. mint amilyen a Gonosz. majd Derekhez fordult. bár mindig valami rondaság leselkedik rájuk ezeken a különös helyeken. Egy láthatatlan fénysugarat elkapni. Ha Bobby félti Julie-t.kérdezte Derek. amit nézel? .Látod? Még egy lámpa is van rajta! Thomas egy kissé felemelkedett a párnáiról. Derek újra kapcsolgatni kezdett. Thomas pedig nem szerette. . hogy jó legyen és azt tegye. úgyhogy remek időt futottak. hátha hirtelen mégis eszébe jut Julie és elindul felé. hogy a véres gondolatok között nincsenek-e Julie-val kapcsolatosak. Az úton Orange keleti részében lévő lakásuk felé. ez még egy olyan gyors és ügyes valakinek sem megy egykönnyen.Sisakot. Azonnal vissza akart térni az Intézetbe. . milyen történet az. így aztán azonnal visszatért az Intézetbe. de most már gombokat is képzelt rá és máris hasította a sötétséget. Thomas pedig arra gondolt. . tudod. hogy minél messzebb kerüljön az űrhajósoktól. . hiszen többnyire ezt csinálják az űrhajósok. utálom az ilyen történeteket. Örült. Az űrhajósok azonban nem okulnak. Hú. mint bármikor korábban és folyton a vér jár az eszében. amelyik be leépült a cipője bőrébe. Thomas elhatározta. arról. * * * A csúcsforgalom már lecsengett. ami helyes.Pfuj. . Bobby féltette Julie-t. aki egy hokiálarcban. akkor Thomas azonnal tévézik Bobbynak.Szerinted honnan szerezhetnék egy ilyen sapkát? . A sötétségre. rátapad az arcukra vagy éppen a száján keresztül lemegy a gyomrába és ott jól befészkeli magát. most nem küld gondolatfonalat a Gonosznak. ezért figyelmeztetlek.Akarod ezt nézni? . . Ettől Thomas gyomra felkavarodott.kérdezte Derek. mert rájött. kezében egy hatalmas késsel settenkedett át egy szobán egy alvó lány felé. ezért jó lesz rendszeresen figyelni a Gonoszt. . de olyan erősnek és hatalmasnak érezte. A képen egy fiút mutattak. milyen? .Mondd. hogy a Gonosz most őrültebb.Nem. Így aztán újra elképzelte a fénypuskát. A Gonosz érezte a jelenlétét. Bobby pedig nem buta. Gyorsabban odaérhet hozzá és gyorsabban eltávolodhat tőle. . Thomas nem. hogy vigyázzon. de egypár másodpercig még maradni akart. még akkor is. . Julie ráadásul ismerte az összes kerülő útvonalat és nem nagyon volt kedve betartani a közlekedési szabályokat. Bobby a calcuttai svábbogárról beszélt.Olyan. és így az a veszély sem fenyeget. Thomas elfordította a fejét a képernyőről. . mert Julie-t egyáltalán nem találta a Gonosz gondolatai között. méghozzá láthatatlan sugarakkal. Ha a Gonosznak vannak ilyen gondolatai. . milyen remekül működött! És már ott is volt a Gonosz mellett.Inkább keress egy másikat – tanácsolta Thomas. hogy felfigyelt rá. Bobby komolyan aggódott.kérdezte.Mikor újra belehatolt a sötétségbe. Derek elfintorította az arcát. A fénypuska ötlet remekül bevált. hogy megijedt. Az ablakra figyelt. méghozzá egyre gyorsabban.

Aztán kiszállt a kocsiból. Láthatatlanul hatol át a fekete égen és egyre gyorsabban közelít. . miért nem hagyhatjuk abba. Hidd el. már nem volt ott. Julie lelassított egy kereszteződésnél. mint amilyeneknek most érzem őket. . . . hogy akkor valóban veszekedne-e vele. . de azért alapvetően naivak.kérdezte Julie.Miért veszekednénk? Julie a házukhoz kanyarodott.Talán ki is tudnád találni.Folyton az az érzésem.Muszáj ennyire rohannod? . ha veszekedni kezdenénk. én nagyon szeretlek ezért. mert mi remek gyerekek vagyunk. . A derült nappali ég már nyomtalanul eltűnt. hogy nem nézek szembe valamivel és amikor majd vége lesz ennek az egésznek.Ha majd rájössz. akkor majd rájövök. Azt akarod mondani. akkor nem fogod szeretni magadat miatta.Ezt nem tehetjük. a vörös gyémántokkal teli korsóját.Ha elmondom. intelligensek ugyan. odaadjuk neki a pénzét. Az ég koromsötét volt és hirtelen összeszorult a szíve. .Tudom. Ez nem te vagy. . 51 Candy még próbálta fékezni a dühét. felhők takarták a Holdat és a csillagokat. . Bobby utána indult és közben felnézett az égre. gyorsan be akarok csomagolni és el akarok menni Santa Barbarába.Mondd el. én pedig nem akarok vitatkozni veled.Amikor a Fuji hegyre értünk. miért ragaszkodunk ennyire hozzá? Lassan közeledtek az utcájuk felé. hogy nincs igazam. mert ilyennek álmodsz meg bennünket és a világot.. hogy az egész életünket azzal töltjük el. míg végül megszólalt. pedig sehol sem volt senki a láthatáron. Úgy érezte. sajnáljuk.Nem volt időm minden apró részletre.Miért nem beszéltél erről az irodában? . hogy megismerjük magunkat. hogy ő egy remek fickó.Igen. Egy hosszú percig csak nézte. hogy minél előbb megtudjunk mindent erről a Pollard családról. mint amikor egy őrjöngő kutya nyakára pórázt kötnek. Tovább hajtottak. tudjuk. kikapcsolta a fényeket és Bobby felé fordult. . .Nem tudom és ez az. de mi inkább kiszállunk.Lehet. Haza akarok érni. ami izgat.kérdezte Bobby. amit gondolok. .Nem.Ne legyél titokzatos. Csak azt az egyet nem értem. Julie könnyű futó csókot lehelt rá. Bobby majdnem veszekedni kezdett vele arról.Ha így érzel.. azt mondjuk.Én tudom. mi történt a svábbogárral? . . Épp ezért bántana. . akkor miért nem hagyjuk most abba? Ha Frank visszajön.Mit gondolsz. nem is voltak olyan nemesek az indítékaim. . leállította a kocsit. . akkor fel leszel háborodva. valami hatalmas feketeség szakad rájuk. Akkor aztán veszekedni fogsz velem. mégsem mindig sikerül maradéktalanul. Mintha nem ismerném igazán saját magamat.Tényleg nem tudod? . .. Átkozottul rossz érzés ez. Nem fogod elismerni és akkor veszekedni fogunk. . hogy te igen? . hogy aztán végre letudjuk ezt az átkozott ügyet. de ez olyan erős fájdalommal járt.

hátha így megtudja. gyakran mondattöredékek formájában. csak ringatózott a hintaszékben és érezte. de túlzottan elmosódottak voltak Bobby vonásai. vajon a látogatója arcát látja-e. Aztán hirtelen újra felbukkant. Újra érezte a tarkóján a láthatatlan kezet. Cielo Vista Intézet…” . sem a gazdájára. a legjobb hely számunkra. hogy a jövevény bizalma felerősödött és tudta. mint egy üres selyemkesztyűt. elég. Várt. Candy megérezte. A látogató rémülten próbált menekülni. „Buta emberek. Candy meg sem kísérelte. Mintha apró vízcseppek szivárogtak volna át egy elrozsdásodott edény láthatatlan lyukakkal borított falán. Cielo Vista. mégis eljutott hozzá néhány gondolatfoszlány. Most kétszer egymás után a „Bobby” név jelent meg a látogató gondolataiban. Ez utóbbi feltételezésre utalt. Ez a félelem homályosította el a védekező ösztönt és ezért engedett szabad utat gondolatai folyásának. „Emlékezz a rovarra”.Ringatózott. A „sárga rovar” szó is többször átcsurrant a látogató gondolatainak szitáján. finom ételek. Candy valami nagyon rossz dolgot követett el és Julie-t veszélybe sodorta. a látogatója észleli a fokozott érdeklődést és visszarettenhet. Felállított az agyában egy erős csapdát. Érdekes módon. Candynek nem voltak telepatikus képességei. finomak voltak a vonásai. Aztán megjelent egy kép is. Hosszú és türelmes várakozása alatt még sok más szó és hozzá tartozó kép jelent a látogató és ennek következtében Candy agyában. sőt azt sem tartotta lehetetlennek. a látogató merészebb lett. egy barna hajú. mint Julie-é. vagy „Ne legyél sárga kis rovar”. Megpróbálta rendszerezni az érzékelteket. hogy az óvatos látogató egyre bátrabb lesz. töredezett mondatok csusszannak át Candy agyába. sokkal inkább. Ráadásul nem is akart erősen koncentrálni. Csak egy pillanatig érintette meg. A hintaszék halkan nyikorgott. mert attól félt. soha nem jön vissza többé. mint aki nem is kíváncsi sem a kézre. amikor ez a szó megfordult a látogató agyában. Még sosem olvasott más gondolataiban. Candy képtelen volt rendezni a szó. hogy elriassza. Candy nem tett semmit. mint korábban a nőé. Aztán elképzelte. hogy szavak. Hamar rájött. Hirtelen valami felismerésféle futott át Candy agyán. ki ez a Thomas és hol lakik. hogy Candy nem érezte a látogató közelségét. a világ rossz odakint. és rögtön ezt követően egy nagyon kedves arc bukkant fel. a kéz nehezebb és kevésbé ideges. mint egy gyanútlan egérre. mert félt. ahogy a csapda összecsapódik. akire az ismeretlen gondol. mert úgy érzi. Candy nem tudta biztosan. hogy a nőnek olyan lágyak. ha felkészíti magát azoknak az információknak a befogadására. a látogatóra pedig úgy gondolt. de ezekkel nem tudott mit kezdeni. az Intézet. Figyelt. Nagyon megijedt. Ami azt illeti. Thomasnak hívják. Pont olyan idealizált. amelyeket az ismeretlen agya sugároz felé. hogy megtudja végre. sötét szemű szép nőről. Mivel azonban igyekezett érdektelenséget színlelni. vagy valakiét. Cielo Vista. mint az idegennek. az ismeretlen nem tudja. ki ő és mit akar. egy kissé már túl sok is volt az információkból. elijesztheti. máris tovalebbent. Legtöbbször a „Julie” név fordult elő. mint egy Bibliában látott szentképnek. nagyon fél Candytől. tévé. túl rossz a számunkra. eljött a cselekvés pillanata. mit kell most tennie. kedves ápolónők. Candy azonban erősen tartotta és húzta magához a kettőjük között feszülő telepatikushídon. hogy belessen az idegen gondolataiba. Ezúttal kettőjük érintkezése minden korábbinál közelebbi és mélyebb volt. Olyan könnyűnek érezte. legalábbis nem olyan erősek. Aztán újra meg újra visszatért. ezért nem is tudta. Egyre csak ringatózott.és gondolatbuborékokat. Biztos volt benne. hogy az illető nő nem is létezik. mert félt. hirtelen összerezzent és azonnal visszahúzódott. „Emberek űrhajós ruhában” „A Gonosz” „Egy fiú hoki álarcban” „Az Intézet” „Buta emberek” Tíz perc telt el úgy.

így aztán alig negyedórát töltöttek otthon. hogy majd az úton bekapják.Ezt nem hinném. Nem bírt a dobozzal. Lehet. hol találhatná meg Thomast. csak átlépünk egy másik életbe. akivel csak valaha találkoztam.Köszönöm. merre találok vissza Julie-hoz és Bobbyhoz. .Némileg megdöbbentette Candyt. akkor miért izgatom fel magam minden apróság miatt és főleg miért ragaszkodom a diétás kólához? . És valószínűleg ez történik majd akkor is velünk. pontosan úgy. hol van ez a bizonyos Cielo Vista Intézet. addig legalább megette a sült krumplit. amire szüksége volt.. hogy szeretnek és el is jönnek majd. ott az a három pálmafa. meg kell jegyeznem mindent. a kocsi ablaka mögött elsuhanó tájat és minden egyes irányjelző táblát. Ennyi kellett ahhoz. Sötétség. a keleti szárny első emeletén a sarokban. Mi lesz. ez olyan részletgazdag és tiszta volt.Azt mondja. .Ha tényleg sosem halunk meg. Elképzelte magának Cielo Vistát és a kép hihetetlen élességgel jelent meg előtte. ha túl sokat leszek egyedül. Csak el ne felejtsem az utat. . amit látott. A Cielo Vistába vezető út.Nos? . ha ő maga ott él. ahogy Thomas emlékeiben először megjelent. És ha mégsem? Figyelj csak. diétás kóla. Ez az emlékkép sokban különbözött Thomas egyéb gondolataitól. ha az emberek rosszak lesznek. Big Mac. A Chapman Avenue-n lévő autós McDonald’s-nál rendeltek egy gyors vacsoracsomagot. sült krumpli. Száguldás. nem fogok tudni belehalni a Big Macben hemzsegő koleszterinbe – jegyezte meg. mely még most is kifejezett lelki fájdalommal járt. Te pedig a lehető legremekebb utas vagy. hogy egy kicsit előbb mozdít át minket ebből az életünkből. az útjelzéseket. hogy a látogató az átlagosnál alacsonyabb intelligenciájú. jegyezd meg ott jól azt a kék tetejű házat…” Candy most már mindent tudott.. hogy örökké élünk és a koleszterin csak annyiban árt. . Julie és Bobby kocsijában. Még sosem evett ekkora sebesség mellett. Mindent meg is tudott belőle. . igen.Csak egyetlen dolgot nem értek. Látta maga előtt az utakat. mintha Candy egy filmet látna. hogy Thomas tudja. most azonnal. mégis elég sokan voltak az úton és a Julie által diktált sebességet csak úgy tudták tartani. még akkor sem. gondolta. Ekkor Thomas gondolataiban megjelent egy emlékezetfüzér. hogy „Down-szindróma” Candy attól félt. ha túl rémes lesz az egész. mintha egy térképész adta volna meg a hely adatait szélességi és hosszúsági fokokban. Még mielőtt elérték volna a Costa Mesa autósztrádát. hiszen tudom. . A látogató intelligenciahányadosa alapján abban nem bízhatott. Aztán maga elé képzelte Thomas szobáját. hogy ezért hívják gyors étkezésnek a hamburgert. ráadásul mintha az is megfordult volna a gondolataiban.Ha ilyen tempóban haladunk. A csúcsforgalom már megszűnt.Tényleg ezt mondja? . . Azon a napon Thomas érezhetően meg akarta jegyezni az utat és folyamatosan emlékezetébe próbálta vésni. ha nem látogatnak meg? Ez most csúnya dolog volt tőlem. Bobby felvette a küzdelmet az extra adag mustárral és a Big Macét tartalmazó műanyag dobozzal. * * * Julie amolyan „rajta. ha állandóan váltogatták a sávokat. Kinyitotta a csapdát és elengedte Thomast. Bobby. milliárdnyi fénylő pont a semmiben. nem tud majd elegendő használható információt kiszűrni a sok csapongó gondolat közül és így képtelen lesz pontosan megállapítani. „Ha nem lesz jó nekem ott. akkor tudnom kell. Felállt a hintaszékből. hogy bedobáljanak néhány piperecikket és egypár fehérneműt a kézitáskájukba.Lee szerint a koleszterinbe nem lehet belehalni. a 7-11-nél jobbra. te vagy a legjobb sofőr. egy-kettő” hangulatban volt. Az odaérkezés napja. ha nem szabadulok meg ettől a szerencsétlentől itt előttünk.

biztonságban van. most menj. ami beszökött az ablakon és nemcsak azért látta ilyennek. Nem kellett mondani neki. a rossz. Felrántotta Dereket a székről. Ekkor a Gonosz felkapta az asztalról Thomas ollóját. Thomas ránézett a Gonoszra. el tudja lökni valahogy. menekülj! Jön! Derek a tévét bámulta. mint egy tehetetlen bábot. Ami pedig még ennél is szörnyűbb: minden olyan gyorsan történt. ő már ott van. A Gonosz nagyon gyors volt. . . azt. Thomas azt hitte. Rohanó léptek a folyosón. . Már rég elfelejtette. de mégsem egyértelmű fütyülés volt. méghozzá olyan iszonyú erővel. aztán újra és újra. nem hideg és nem meleg. hogy rettenetesen megrémült. ha lehet. az egyik ápoló bukkant fel az ajtóban.Erősödő fütyülés. Pete. hogy ez itt a Gonosz. A Gonosz felé fordult. . hogy Derek feje ernyedten lóg le az asztal sarkán. mielőtt még bármit tehetett volna. mintha könnyű lenne. mert fekete nadrágot és trikót viselt. remek tréfát eszelt ki. Látszott rajta. Mintha fütyülnének.. Úgy vigyorgott. Most már Derek is félt. Olyan könnyedén lódította a magasba. olyan hatalmas volt. Ez már bárkinek elég lett volna. mint az éjszaka egy darabja.Derek. Thomas mégis reszketni kezdett. amivel Thomas ijesztgette. Meglátta az ágyon fekvő Dereket a hasából kiálló ollóval és a vért. ezt Thomas eddig is tudta. hogy megakadályozza. A vér már nemcsak a melléből. a rengeteg vért. aki őt bámulta és vigyorgott. ahogy a szemetesek dobják be a szemeteszsákokat a kukába. mert még Derek sem volt annyira buta. Arra gondolt. Derek szüleinek a fényképe leesett a falról. Látta. Nem mozdult. Maga a sötétség volt emberi formába öntve. A vér csorogni kezdett Derekből. mit mond a barátja. amikor a bőrén érezte. mindjárt szét is esik. a szél elállt és a semmiből hirtelen ott termett a Gonosz. Amikor Thomas odament és megragadta Dereket. a hasából. Újra elkapta Dereket és újra odacsapta. Most azonban nem volt biztonságban. hogy nincs már menekvés. De azt nem látta. Egyenesen nekiment a Gonosznak. aztán elmosolyodott. Aztán mintha szél kerekedett volna a szobában. úgy gondolta. Koromsötét. Thomas segítségért kiáltott. Látszott. . még keményebben. A belseje volt sötét.* * * Thomas felugrott az ágyáról. . most az asztalra hajította. Talán azt hitte. Kettőjük és az ajtó között. de ezt nem tudta. mint a pihe. Pedig egy csöppet sem volt vicces ez az egész. A Gonosz újra szúrt. aki sosem bántott senkit. mint aki azt hiszi.Jön a Gonosz. Egy férfi volt. A tévé a szoba közepén állt. hogy abban reménykedjen. hiszen a saját szemével látta. amelyikkel a képverseit szokta összeállítani és belemártotta Derek testébe. A fütyülés abbamaradt. felemelte. mint egy férfi. Thomas lökött egyet Dereken. A Gonosz megint megragadta. Derek szeme is elfátyolosodott. Derek ordított.Ki. hogyan kell. hanem a szájából és az orrából is folyt. az a buggyantott tojás volt és mert azóta sem tűnt fel a tányérján. azon a Rossz Helyen. leütheti. valami furcsa hangot hallott. A Gonosz felkapta Dereket az asztalról és a sarokba hajította. Az asztal nagyot nyekkent. a szája nyitva. hiszen nem is tudta. mintha Thomas az előbb nézett tévékabaréból toppant volna elé.. nem hallotta. Derek az ágyán landolt. mit ígért Thomasnak. erősödő szél. hogy Thomas nem tehetett semmit. mint először. menned kell. hogy végre elindítsa az ajtó felé. hogy az ordítás azonnal a torkára fagyott. emlékezz rá. de valahogy több volt. pontosan a két ágy között. hogy végre magára terelje a figyelmét. nem erős. de nem jött ki hang a torkán. Az olló még mindig kiállt a hasából.Rohanj! Kiáltotta. A Gonosz megragadta. a Gonosz pedig a falhoz csapta. mintha kiáltani akarna. pontosan azzal a mozdulattal. megígérted! Derek buta képet vágott.

Mindketten legurultak a lépcsőn. Tűzbiztos ajtó. mint szegény Derek. aki a zajt hallva igyekezett felfelé. de nem tudott szabadulni. Thomas még sosem érzett ilyen kínzó fájdalmat. Jöjjenek gyorsan segíteni! A torkán azonban nem jött ki egyetlen hang sem. Néhány szikra a kézfejére. Thomasnak nem tetszett a mosolya. Mosolygott. Talán hívják a rendőrséget. annyira lekötötte a szörnyű rettegés. senki se rohangáljon. . ott kint a folyosón valahogy mégis bejutnak a szobába. pontosan úgy. nem. A Gonosz egy lépéssel közelebb húzódott hozzá. . de most annyira összeolvadt. Clint tíz perccel nyolc után lépett be a konyhába és ott találta Felinát. Hirtelen megjött a hangja.. Aztán arra gondolt. A Gonosz nevetett. mint az előbb Pete-et. Ő már kiköltözött innen. A szék szilánkjaira hullott szét. hogyan kell. Ilyen gyorsan.. közben Thomas és Derek nevét kiabálták kétségbeesve. hogy nem ő Thomas és akkor talán futni hagyja. az arcába perdült. A nyakánál fogva felemelte. mint Dereket. ami fémből készült rajta. mindenki csukja be az ajtót.Hajlandó vagy végre válaszolni. A Gonosz egyetlen mozdulattal kihajította az ajtón. . közvetlenül az ablak mellett. szerette volna tudatni velük. annyira félt. hogy nagy bajban van. Nála fürgébbet még életében nem látott. Thomas az arca elé kapta a kezét. A kilincs szikrákat vetett. És mindez néhány röpke perc alatt. nehogy az éles fadarabok a szemébe vágódjanak. A Gonosz kikapcsolta a kék fényt. de nem érzett fájdalmat. hogy már nem is hasonlított ajtóra. Tudja. Pete feje hátracsuklott. Minden.kérdezte. mint a forró főtt krumplira kent vaj. de elképzelhetetlennek tartotta. Azt is mondták. Elkapta a kezét a szeme elől. . főleg nem a Gonoszhoz képest. ki a kinti világba. * * * A belső garázsajtóra csak reteszt szereltek. Nekivetette a hátát a falnak. hogy lássa. képtelen megmozdulni. ha valami baj történik a házban. A nevetésében nem volt semmi vidámság. A Gonosz felemelte és a falhoz csapta. elhúzhatná a reteszt és kimászhatna. mintha megakadt volna valami a torkán. de csak némán mozgott a szája. A Gonosz bevágta az ajtót és akkor észrevette: nem lehet bezárni. hogy belőle szakadnak ki. hogy azok az emberek. Aztán rájött.Te vagy Thomas? Thomas válaszolni akart. olvadozni kezdett. mit csinál a Gonosz. esetleg azt hazudja a Gonosznak.A Gonosz nyakon ragadta és Pete olyan hangot hallatott. Mindkét kezével próbálta eltolni magától a Gonoszt. Az ajtó fémből volt. arra az esetre. Nagyon fájt.Nem. Nem tudta. Thomas úgy érezte. Remélte. egyenesen neki egy ápolónőnek. A Gonosz kinyújtotta a kezét és újra kicsapott a kék láng. Az emberek kívülről próbáltak bejutni. ismerősnek érezte. .Ki az ördög vagy te. . Thomas? Derek karosszéke most éppen kettőjük között állt. Az ápolónő eszeveszett sikongatásba kezdett. Nem én vagyok Thomas. mintha megnémult volna. aki egy képeslapot böngészve várt rá. nem fogott lángot. Az elindult feléje. Kinyújtotta a kezét és furcsa módon kék villámokat bocsátott rá. magyarázták mindig nekik. Thomas? Honnan jöttél? Hogy tudhatja egy olyan gyengeelméjű azt. amit én nem? Thomas nem válaszolt. le a hallba. várjon nyugodtan. hiszen gyakoroltatták velük a menekülést. pedig így volt. megfordult és Thomasra nézett. ha tűz üt ki a hallban. nem elég gyors. biztonsági láncot nem. Thomas hangokat hallott. mit mondjon. torkon ragadta.Te vagy Thomas? . Thomas felismerte néhányuk hangját. Erről eszébe jutott. a mellére.

Ki az anyád. méghozzá olyan iramban. Egy darabig ott álldogáltak a jégszekrény és a mosogató között. nem kérdeztek. ki az apád. fél kilenckor már indulhatunk is. Egyre csak hajtogatta. mi a helytelen. de akkor ott volt Julie és megvédte. Különös módon haragot is érzett. nem bírja tovább. Őt egyáltalán nem izgatta. vajon tiszta-e a feje. Ha kényelmesen üldögélt volna a karok székében. ha ő is süketnéma lenne. Egyszer azt mondta Thomasnak. A Gonoszt azonban ez csöppet sem zavarta. mint egy ütődött. mint bárki más. hol van Julie. Clint szíve hevesebben kezdett verni. Aztán. vagy valami szemétre. és bár Julie sosem mondta.A fenébe is. és úgy megszorongatta. mint rendesen Clint beszámolt az aznapi történésekről. . őt csak az érdekelte. a Gonosz dühösen legyintett egyet. hogy durváknak tartja őket. hogy megkapja a válaszokat a kérdéseire. ezért aztán úgy képzelte. * * * A Gonosz ott állt szemben vele és zúdította a kérdéseket. hol van Bobby? Mikor hiába várta a feleletet. hogy az alig kapott levegőt. hogy egyáltalán nem bánta. Clint úgy döntött. Az igazsághoz tartozik. Clint elnevette magát. .Tuti gyomorégés – mutogatta Felina. amíg ő elkészül. imádják az ottani kosztot. hogy még odakint a világban ugyanígy néztek rá emberek és hasonló durvaságokat vágtak a fejéhez. Villanyborotvával szántotta fáradt arcát és vigyorogva nézte magát a tükörben. szavakra szinté nem is volt szükségük. hogy összeszedje a gondolatait. mint a hozzád hasonló kinézetű bambák. mint egy csöpögős romantikus regényben.Az asszony felnézett és elmosolyodott. erős és törékeny volt egyszerre. nyugodtan megmondhatja nekik. Clint úgy érezte. honnan jössz. hogy történhet egyáltalán ilyesmi vele. Felina gyönyörűen nézett ki az egyszerű kék ruhában. amit el kell takarítani. az emberek mindig békén hagyták.Micsoda egy nap! Már alig várom. Most Thomas dühös volt. úgy nézett rá. Belevágott Thomas arcába. hogy dühös is lehet ilyenkor. elvégre az ember tudja. ha ezt mondta. hogy a legszívesebben ordított volna. Kemény és lágy. inkább fürdik. Igaza volt Felinának. hogy mindent elmesélhessek. életében először. Őszintén csodálkozott. Korábban. . derekán piros övvel és hozzá illő piros cipővel. csókolva. most mégis az volt.Miért nem ölik meg az ilyeneket. amit el kell taposni. És akkor találkozott Felinával. Mire feleszmélt. neki nincs szüksége szellemi gerjesztőre és érzelmi támaszra. ha együtt lehettek. aki visszaült a képeslapjához. ki az a Bobby. mi a helyes. . aki szeretett volna nem sírni. csak az kissé túl fűszeres és másnap szenvednek a következményektől. Ereszteni kezdte a jó forró vizet és közben borotválkozni kezdett. de nagyon félt és nagyon fájt mindene. Mindig büszkén vallotta. mint valami bogárra. már ő is épp oly érzékeny lett. hiszen már az boldogsággal árasztotta el mindkettőjüket. és még jelbeszéddel sem tudnának egymással érintkezni. akkor is sok lett volna de most minden tagja fáj ti annyira. Nem is tudod a választ. akkor is ugyanennyire szeretnék egymást. A Gonosz azonban más volt. Elmegyünk Caprabellóhoz. nagyon zárkózott volt. mint a többi ember. Ugye? Pont olyan gügye vagy. hogy addig olvasgasson. az ilyen emberekhez nem kell kedvesnek lennie. Egyszerre őrjöngött a haragtól és félelemtől. ki az a Julie. átöltözöm. őt nem sebezhetik meg az emberi kapcsolatokban oly gyakori csalódások. eszünk valami finom olaszost és jó kis borocskát iszunk hozzá. inkább hagytak neki egy kis időt. Pontosan úgy. Gyorsan letusolok. hogy Thomas még csak te i sem fogta őket. Felkapta Thomast a nyakánál fogva. . Odalépett hozzá. Újra megcsókolta az asszonyt. Mielőtt megismerte volna Felinát. amikor megszületnek? Mire vagy te jó egyáltalán? Miért nem ölik meg az ilyeneket és miért nem csinálnak belőlük macskaeledelt? Thomas emlékeiben élénken élt. egymást ölelve. . nem vagy te más. nem magyaráztak tovább. amikor meglátta.

Thomas nem nézett hátra. mi következik. Igyekezett viszonylag kevés fájdalmat okozni saját magának. Nem tudta pontosan. Nem akart hozzáérni. Mászott. csak odáig kellene eljutnia és akkor átvetné magát a lyukon. hogy kinyissák. Ott hevert Derek. végig a karján. és közben arra gondolt. Az ingujja alól folyt a vér. hol van. Thomas megragadta a Derek hasából kimeredő ollót. hogy reccsen az üveg és ami még ennél is rémisztőbb. Még jobban meglepődött. felnézett. Amikor a Gonosz meghallotta az üvegcsörömpölést. Úgy hallotta. az ablak felé fordult és kinyújtotta a kezét.A Gonosz belerúgott a lábába és már újabb rúgásba lendült. Rémisztő volt a pillantása. a vér talán azt jelenti. Arra gondolt. Elvégre ilyen az élet. az ágy végéig vonszolta magát. Az ablak felé pillantott. még akkor sem. úgyse figyelne rá senki. mielőtt még a Gonosz újra őrá figyelne.Te! . aki tovább ordított. nem akart megérinteni egy halott embert. ha életében szerette az illetőt. újra megragadta. ezzel már nem okoz fájdalmat szegény Dereknek. ezt pedig értem. mert most éppen Derek ágya mellett haladt el. Anyja. A Gonosz elindult felé. elkínzott arccal. és olyan gyorsan. nem tud elég gyorsan cselekedni. A Gonosz meglepve nézte sérült vállát.horkant fel a Gonosz. Thomas odavágott az ollóval. ügyet sem vetve az ollóra. és felemelte. pedig nagyon fájt minden mozdulat. felhúzódzkodott. Hallotta. Belekapaszkodott az ágy végébe. Az emberek ordítottak. hogy messzebb kerüljön támadójától. amikor az ablak felől zaj hallatszott. Hihetetlen erejű villanás. Sosem tudta meg. Thomas újra lesújtott. hová akar eljutni. Valami felrobbant. pedig Derek vérében kellett előbbre jutnia. A kék fény. Ezt Derekért. És különben is. csak az ablakkeret megmaradt darabkája füstölgött egy kissé. de a fal egy jókora darabja is hiányzott. . mintha valami eltört volna benn. nyitott szájjal. A különös azonban az volt. azon a Rossz Helyen. csakúgy. mintha már elhasználta volna valamennyi könnyét. Nem tehetett mást: kihasználva a Gonosz más irányú elfoglaltságát. De most mégis ezt kellett tennie. amikor meglátta. mellette hevertek a családi képek. mert a Gonosz. Kék fény. olyan sokszor kellett már azt tennie. és Derek lelógó karját látta. ha sajgó hátára és lábára figyel. és különben is már késő. a kezén. Néhány ápoló tűnt fel az ablak mögött. hogy lássa. de abban reménykedett. akinek a hangja hamar elhalt. mert attól félt. de rájött. testvérei. de mögötte mintha ott rejtőzött volna az éjszaka minden feketesége. Ő már nem érez soha többé semmit. A szeme kék volt ugyan. volt. bele a sötét éjszakába. bele egyenesen a sötétségbe. arra gondolt. A Gonosz egész közel emelte az arcához Thomast. mászott. apja. . a vérre. mintha megálljt akart volna parancsolni a betolakodónak. Thomas tudta. hogy a Gonosz is meghal. míg végül az ujjain ágakra szakadt a vérpatak és csöppenként hullott a földre. A kilincs mellett lyukat vágtak és most azzal próbálkoztak. már tudta. Mintha ráborultak volna szeretett halottjukra. kúszni kezdett a padlón. mint Derek. hogy már nem sírt. a szeme csak pár centiről meredt a szemébe. Nem szeretett a Gonosz szemébe nézni. amihez nem fúlt a foga. amilyen gyorsan csak tudott. aki már ott járt. Amilyen gyorsan csak tudott. Thomas megfordult. és onnan. mi fog történni. mit akar. tágra meredt szemmel. mi történt volna vele odakint az éjszakában. a földön fektéből úgysem láthatta volna az ablakot. hogy kiserkent a vére. Figyelmeztetni akarta az ápolókat. Nem volt már ablak. volt. a fal egy része is az ápolókra omlott. Nem tudott többé sírni.

Akkor hirtelen eszébe jutott. hogy a Rossz Hely nem is olyan szörnyű. Reményt. Időről időre rápillantott. valami furcsa érzés is eluralkodott benne. minden percet sajnált. Remélte. mint ahogy a könnyei elfogytak. biztos nem félne többé a szíve mélyén. érthetőek lesznek az üzenetek. aki szereti őt. ám ekkor elromlott a gép és kiköpte a pénzt is. Belenézett a Gonosz szemébe és teljesen tisztán látta a feneketlen feketeségben. sőt a törvényt is. „ * * * Julie tudta. hogy csak hunyorogva lehet ránézni. Gonosz. Ha tartotta volna magát a sebességkorlátozáshoz. ha nem kellene odamennie. de közben. mindarra. leellenőrizni a Pollard családot. Remélte. Pontosan. mint egy filmen. mintha alkalmazkodott volna a száguldáshoz. nagy a fényesség odaát és ott mindenkit szeretnek. aki olyan fényesen ragyog. Bobby a mellette lévő ülésen aludt. Julie majd megtudja. Ha Julie tudna a fényességről. Egyszer együtt voltak egy újságos automatánál. Ezt Julie-nak meg kell tudnia. pont úgy. Már nem félt annyira. elfelejtett óvatosságra intő üzenetet tévézni Bobbynak. Ez a fényesség szereti őt. A Goodman-zene csodálatos aláfestést adott a robogáshoz és a fénypöttyökkel teletűzdelt tájhoz. mely elsuhant mellettük. hogy nem sírt és nem félt. hogy ordítani kezdett volna. szeretlek. „A Gonosz közeledik. miért mennek most Kelet felé. Julie mindig rémülten figyelte a lassan araszoló óramutatókat. Bobby nem értette pontosan. de én nem. Igaz. a Gonosz. hogy a gép együtt tud élni azzal. A fényesség lassan elárasztotta Thomast. Most arra gondolt. mitől ennyire feszült. Talán nem is lesz ott majd olyan egyedül. Egy Benny Goodman-szalag forgott a magnón. Arra gondolt. hogy tudta. Eddig még sosem érezte. amit még adni szeretne Thomasnak és Bobbynak. aki talán még Julienál is jobban szereti. Egy aztán Thomas erről is küldött egy üzenetet. ha az ügyfél érdeke azt kívánta. ám a magánéletében olyan kínosan pontos és lelkiismeretes volt. Mindezt egyszerre. Annyira bízott benne. milyen jól viselkedett az utolsó percben. ott a fény. és ő ebbe már bele is törődött. hogy most mindjárt odaér. hogy meg fogja ölni. nem marad ideje mindenre. hogy csak majdnem volt olyan jó ember. Elindította az üzenetet. Julie elnevette magát a látottakon. A Gonosz megfogta az ollót és Thomasba döfte. mennyire szereti őket. egymást. de a sebesség valahogy megnyugtatta zaklatott lelkét. szinte biztosra vette. Tudta. mint amikor korábban elképzelte magának a halála előtti perceket.. Örült volna. Egyik városka a másik . az apjuknál is jobban szereti. El akarta még azt is mondani. ha csal. hogy Az Álom itt van karnyújtásnyira tőlük és mégis elveszíthetik. mint amilyennek látszott. Tudatnia kell Julie-val. ott fényesség van és szeretnek. Az olló újra lesújtott. Az olló újra lesújtott. ha érte nyúlnak. mint korábban. hogy száz kilométerből nyolcvanat simán átaludt. értük is eljöhet a Gonosz. mely közelebb vitte ahhoz a helyhez. A melódia és a ritmus. . Figyelmeztetni kell. le kellene lassítania. biztosan lesz ott valaki. még egy fontos dolgot elfelejtett. vigyázzatok. ott a fény. anélkül hogy újságot adott volna érte cserébe. Julie csak három órát aludt az előző éjjel. hogy ilyennel Julie még életében nem találkozott. az életüket. Érezte. mert ő még mindig azt hiszi.. Néha hajlandó volt megszegni a szabályokat.Lehet. mint itt. akiben nyoma sincs a sötétségnek. Félt. Erre Bobby fogta és visszadobálta a pénzt abba a masinába. Mindent elveszthetnek. Valahogy nem félt annyira. . az a hely sötét és magányos.Valami érdekeset vett észre magán. mintha elfogyott volna a félelme. túllépve minden kötelezettséget az ügyfelükkel szemben. Egy olyan valaki. annak ellenére.után. de Bobby nagyon is komolyan reagált. mely az elmúlt években már pár centjét elnyelte. a Gonosz közeledik. amikor a bedobott pénz után annak rendje és módja szerint kijött az újság. mert egyszerűen jó volt érezni a közelségét. Ez a zavarodottsága abból táplálkozott. Talán nem lesz majd ott olyan egyedül. hogy az ott Rossz Hely. Meg fogja ölni. a.

Ezt mind elmondhatta volna Bobbynak. akit megszédít a sajt szaga. amikor megtalálták Franknél a pénzzel dugig tömött táskát. mint az egér.Bobby. És tompította az óvatosságát is. hogy azért csavarodtak bele ennyire a Pollard-ügybe. amilyet még sosem érzett azelőtt. mely vagy soha. Julie gondolatban némi enyhítő körülmény után kutatott. egy tisztességes álom sem maradhat makulátlan. már meg is gyalázzák. se mögöttük nem haladt senki. mennie kell. hogy anyja oldozza fel minden kötöttség alól. Azonban ő sem akarta elmulasztani ezt a hatalmas lehetőséget. Fejest ugrottak az ügybe. Meg kell várnia. hogy vért igyon. ott a fény. annyira azért nem voltak pénzsóvárak. vagy csak egyszer adódik az életben. vigyázzatok. A sebesség oldotta a feszültségét. Inkább magával kellett volna vinnie egy elhagyatott helyre. pedig akkor már nyilvánvaló volt. Hajtott tovább. hanem hogy berúgjon tőle. és most Candy mindennél erősebben érezte: végre kell hajtania küldetését. és ott ki kellett volna szedni belőle a válaszokat. de sosem kapta meg. mi történt? . amikor Bobby hirtelen felkiáltott és felegyenesedett az ülésen. olyanok lettek. mintha figyelmeztetni akarta volna Julie-t egy esetleges összeütközésre. nem ismerné el az igazát. Ez a találkozás pedig elkerülhetetlennek látszott. Julie rémülten vett vissza a gázból és enyhén még a fékre is rálépett. fürödjön benne. Lehet. Még az is lehet. Egy legalább kevésbé félt a Pollard családdal való találkozástól. Hajlandónak mutatkoztak gyanús eredetű pénzhez nyúlni. Persze az is lehet. nem lett volna szabad megölnie Thomast. pedig mindketten azt akarták elhitetni magukkal és a külvilággal. Attól a pillanattól kezdve. Azt akarta. a Gonosz. Sima úton hajtottak. akkor is előhozakodna Az Álom helyességével és jogosságával. a fény szeret téged. Két kezét a fejéhez kapta. hogy minden kérdésére megtalálja a választ. hanem valamennyi bűnösön bosszút akart állni. egyáltalán semmi érdekük sem fűződik az ügyhöz. Az Isten a bosszú eszközévé tette. se előttük. . hogy erre magától ébredjen rá. és egy újabb adag pénzt hozott. Frank nem lehet teljesen ártatlan. egy olyan üzletét. talán mégsem járnak el tisztességtelenül. aki elégtételre várt. honnan. hogy elérjék a vágyukat. Azt akarta. hanem mindenkiért. nem dobták oda őrült öccse prédájául. de nem akart veszekedni vele. egyre gyorsabban. Isten tudja. Amikor Frank másodszor bukkant elő.A Gonosz. jóval előbb elérhetik. amikor az anyját holtan találta. De olyan dühroham kerítette hatalmába. és ezzel indokolná valamennyi eszköz használatát. ami eddig gátat szabott a bosszújának. . még akkor is. hogy szórakozott volna egy jót. sem ő. és elfelejti. ha tisztességtelen vagy részben tisztességtelen eszközökkel érik el. nem hagyták a sorsára.Julie felvilágosíthatta volna. mert úgy érezték. A sajt azonban túlzottan csalogatóan illatozott. Júlie azonban úgy gondolta. és azt hozta fel mentségül. mint azt valaha is remélték. hogy az Isten engedje szabadjára. Szirénák hangját hallotta a távolból és tudta. hogy egy csapda közepére helyezték. de ezt nem voltak hajlandóak még egymás előtt sem elismerni. mire elérik Az Álmot. Most már nemcsak egy bűnösnek akarta elharapni a torkát és kiszívni a vérét. egyszerűen képtelen volt uralkodni magán. hogy egyszerűen elvegyék Franktői a pénzt és a gyémántokat. mert megszimatolták az óriási üzlet lehetőségét. hogy elfogadná egyik-másik érvét. és a maga módján dolgozza fel. Ha előbb akarná megértetni vele. hogy vérrel átitatott földön járjon. Bosszút akart állni nemcsak az anyjáért és saját magáért. sem Bobby nem vetette fel a törvénytelenség lehetőségét. az ügyfelük érdekében tett lépésekkel is azt próbálják saját maguknak bizonyítani. Egy történt. de attól félt. Bobby hangja hadarva és élesen kiabálta túl Benny Goodmant. ezzel az üggyel közelebb kerülhetnek az Álomhoz. ha hozzá akartak jutni ahhoz a hatalmas és felszabadító vagyonhoz. Nemcsak arra vágyott. ha annak a gügyének órákra lett volna szüksége ahhoz. * * * Candy lenézett a lábánál heverő véres testre és tudta. Még talán akkor sem borult ki ennyire. mintha hirtelen migrén tört volna rá.

igaz. Clint vezette. Mindig bosszantotta. ezért nem is csoda. Ekkor észrevett egy padlón heverő nyitott vázlatfüzetet. hogy bizonyára a Cielo Vista parkolójába kanyarodtak. ez pedig a gügyék diadalát jelentené. A szirénák hangja felerősödött. A fény elkezdett golyóvá gömbölyödni. A szirénák most már olyan közelről vijjogtak. egyszerűen elfeledkezik a sebről. Minél több erő szivárgott át a kezéből a gömbbe. Már csak egyetlen teendője maradt. mint egy igazi zafír. már senki sem nevezte gyengeelméjűnek. Aztán egy Dakota & Dakota nevű helyet. Bámulta egy kicsit. kizárták az iskolából. annál sötétebb kék lett a színe. ez a Cielo Vista tele van hozzá hasonló gügyékkel. aki ugyebár nem is hozhatott volna a világra idióta gyerekeket. . mert nem tudott tanulni. de képtelen volt iskolába járni. ha az emberek azt mondták róla: üresfejű. Amikor újra összerendezi magát. mint a lánytestvérei. honnan volt olyan képesség birtokában. végül egy Placentia nevű helyet. Violet és Verbina valóban szellemi fogyatékosnak tűnt. és mindketten úgyis viselkedtek. ami Julie és Bobby nyomára vezetheti. hogy nem járhatnak iskolába. majd megint országutat. Most megpróbálta megérezni. Keresgélt. indulatát látva mindenki azt hiszi: ha így utálja őket. amikor kilépett a szobából. Candy a jobb kezével lassan végigsimította a füzet borítóját. mint egy kosárlabda. mert úgy érezte. Sőt olyannyira gyűlölte őket. Kék fény villant a két tenyere között. vajon megérzi-e. mielőtt teleportálta volna magát. Candy úgy érezte. Bizonyos sajátságos rendben sorakozó képeket ragasztgatott bele valaki. a két tenyerét egymás felé fordította. Felemelte a füzetet. az illető nem lehetett sem gügye. Most már elég erővel töltötte fel a gömböt. mint ő. Eszébe jutott. Elmosolyodott. olvasni. Egy kemény kinézetű férfit látott. számolni. miket mondtak az emberek az ikrekre és később rá is.. Talált egy nevet. ki nézte meg utoljára. már akkora. Mikor rájött. Ez a Clint ült Derek karosszékében aznap délután és elmélyülten lapozgatta a furcsa képgyűjteményt. Majdnem teljesen elkészült. kifejezetten dühítette az intézet léte. Egy kocsit látott. Candy okos volt. hogy úgy képzelte. legalábbis a füle hallatára nem. ha gyerekkorától kezdve ellenszenvvel viseltetett a szellemi nyomorékokkal szemben. Elengedte. Megérintett néhány tárgyat és bútordarabot. Tőle tanult meg írni. ki is volt ez a Thomas valójában.Fájdalomhullám öntötte el a vállát. Arról már nem is beszélve. aztán eszébe jutott. Csak Frank járt iskolába.. Keresett valamit. Amikor idősebb lett. ahol az olló belemélyedt az izmok és az ízületek közé. sem ápoló. akitől eltűrte. az az ő áldott édesanyját sérti. de majdnem olyan erős. Candy elhajította a füzetet. Indulásra készen állt. belelapozott és kíváncsian leste. keresgélt. mit fog csinálni a fénygömb ezzel a hellyel. Most sikerülnie kell. így aztán őket nem zavarta. akkor ő nem lehet az. A zafírkék gömb most valóban olyan volt. hogy Thomas gyengeelméjű és amikor rádöbbent. Derek vagy az ápolók nyomát őrizte. amelyet még Candy sem tudott örökölni áldott emlékű anyjától. vajon hová ment ez a Clint. Ők biztos tudják. mint a többi közönséges gyerek. hogy oktassa. újra ép lesz a válla. Előrenyújtotta a kezét. amikor kiderült. Az anyja volt az egyetlen. mert különben ez a szoba lesz kutatásának végső állomása. mint a többi gyerek és ugyanolyan. de utazás közben majd elintézi. de mindegyik csak Thomas. igaztalanul bélyegezték meg. Határozott léptekkel gázolt végig a szoba padlóját borító törmeléken. Később őrá is ráragasztották a gyengeelméjűség bélyegét. gondolta magában. ha retardáltaknak nevezték őket. Nem volt olyan magas. Clint. ha ilyesmit állít valaki róla és az ikrekről.

Hanem megint arról a gonosz valamiről . nem álom volt. mintha ők is haladnának. Tulajdonképpen nem is hallottam ezeket a szavakat. .Hogy kerültek oda? . Hirtelen vágódott ki a fényszórója az éjszaka sötétségéből. .A Gonosz.Hogyhogy mi? Megyünk tovább Santa Barbarába. De valahogy nem nevezném álomnak. mintha valaki közvetlenül a fülembe ordította volna őket.Biztos? Bobby bólintott. Összerázkódott. hidd el – mondta Bobby.Nem. . 52 Bobby az országút szélén álló kocsi nyitott ajtajába kapaszkodva próbálta újra visszaterelni a lélegzését a normális ütembe. azt a különös érzést okozva. . . Julie azt gondolta. de a hányinger nem tért vissza. aki ugyanígy jelent meg a semmiből a Punaluu-strandon. . hiszem... harag és megbocsátás. A forgalom eközben zavartalanul folydogált az úton.Egy kicsit szédülök. olyan volt. hogy bármelyik pillanatban újra elöntheti a hányinger. Egyszerűen nem is tudom leírni ezt az egészet.Igen. de ekkor ő már úton volt a placentiabeli ház felé. Amikor elrobogott mellettük. pedig olyan hangosan dübörgött a fejemben. meglegyintette őket a szele. az egész folyosó.Azt. Aztán a végén valami megmagyarázhatatlan béke. miután kiszabadult a silóból. De hangosnak éreztem őket.Jól vagy? . mint egy ballisztikus rakéta. Félelem és öröm. A fénygolyó átszáguldott a szobán. A tűz megállíthatatlanul robogott lefelé a lépcsőn. Bobby most már fel merte emelni a fejét.Igen. Amikor egy-egy autó elhúzott mellettük. Egy óriási kamion húzott el mellettük. hanem egyszerűen csak ott termettek az agyamban. vigyázzatok. . inkább érzések.Nem tudom. Le hajtott fejjel mintha arra várt volna.Itt a várva várt segítség. Hozzáért a gömbhöz és útjára bocsátotta. Becsapódott a Derek ágya mögötti falba. A lyukból láng csapott ki és néhány pillanat alatt már lángokban állt az egész szoba. . Nem képek voltak. enyhe szédülést ugyan érzett. de az inger elmúlt.. ami mindig visszatér. a hallba.kérdezte Julie aggódva. Candy hallotta az emberek rémült ordítozását. . . amikor éhesen és mérgesen kibukkan a habokból. Bobbynak eszébe jutott az az ember.Jól vagy? . . biztos rosszat álmodott. inkább csak szavak jelentek meg az agyamban gyors egymásutánban. a fény szeret téged. Különben ez sem igazán pontos meghatározás.Nem olyan álom volt. tudod. mint egy tengeri szörny.És most mi legyen? .A hiányzó ablakon és a falon támadt lyukakon most már fülsiketítő erővel áradt be a szirénák hangja. Először azt hitte. mint amikor álmodik az ember. El Encanto Heightsbe. . Thomas – mondta és nevetett.kérdezte Julie. Mindre nem emlékszem.. majd egy iszonyatos erejű robbanás következett. . erős és zűrzavaros érzések. hánynia kell. . ha ennek egyáltalán van értelme.. hogy végre pontot tegyünk ennek az ügynek a végére – felelte Bobby. a savas tengerről.. de ez minden.

Persze nem azért. ez a nő tele van élettel. milyen lehet elölről. amikor belemarkolt a hajába. Ököllel ütötte. Maga felé fordította és teljesen felkorbácsolta a látvány. Csak akkor vette észre a jelenlétét. akit érdekel a szex. aztán nekiesett. egy-egy érkezésekor. Tudta. mit teszel az ereiddel. majd szétveti az energia és ez sokkal jobban felizgatta. Egy ideig még.* * * Candy a konyha és a nappali közötti átjáróba érkezett. ilyen gusztustalan dolog eszébe sem jutott. Candy még mindig hallotta a távolból a vízcsobogást. és felrántotta a székről. háttal neki. Candy szinte reszketett az izgalomtól. . ha a nőt megakadályozza abban. Arról már nem is beszélve. ha meg eszed ezt a pizzát? . A búgás abbamaradt. aztán magához rántotta és erősen megszorította. a nő azonban fel sem pillantott. mielőtt még segítségért kiáltana. A japán levette a lábát az asztalról. A szék alá húzódott lábai formásak. hogy mindez szinte a nő közvetlen közelében történt. Lee Chen bevitte Bobby és Julie dolgozószobájába. sokkal hatékonyabban és könnyebben tudta teleportálni magát. amelyeket minden ügyessége ellenére okozott. A haja dús volt és olyan fekete. mint Franknek. amíg a mama meg nem halt. Izgatottan lépkedett felé. Az arcuk szinte összeért és Candy látta. de ez is makulátlanul tiszta volt. A szeme. mint a szexuális vonzereje. Valami más. Az asszony nyakára hajolt. Kisebb volt a konyha. Az asszony vergődött alatta. ha azonnal cselekszik. Őt nem izgatták a formás lábak. valaki fürdött.kérdezte. Olyan félelem tükröződött a szemén. Egy kék ruhás asszony ült az asztalnál. hogy sikoltson. Az asszony újra lapozott és olvasott tovább. Hátulról nem sokat tudott megállapítani a külsejéről. hogy az asszony fel sem figyelt azokra a hangokra. A vére tiszta volt és édes. akikkel eddig találkozott. hogy Candy jobbnak látta. csak akkor nem kelti fel a fürdőszobában lévő férfi gyanakvását. szétfeszítette a lábait és lassan ráereszkedett. Arcon vágta az öklével. Nem próbált meg csöndben lenni. Ennek ellenére komolyan meglepte. mintha az éjszaka fekete szálaiból fonták volna. Candynek lényegesen kifinomultabb ellenőrzési rendszere volt. és a lüktető erek közé mélyesztette a fogait. Tele volt életerővel. Vízcsobogást hallott. Valahogy élőbb volt. de akkor hirtelen papírzizegés ütötte meg a fülét a másik irányból. vibrálóbb. mint az övék. A nő nem kiáltott. Rögtön felismerte a villanyborotva hangját. bizonyára izgatott lett volna a látványtól. mégsem ez nyűgözte le.Vajon miért törődik ma mindenki azén ereimmel? . a karcsú derék és a telt keblek. Halkan átsétált a nappalin és megállt a konyhaajtóban. csak valami halk gurgulázás tört ki a torkából. az asszony lassan magához tér. . Hirtelen szörnyen kíváncsi lett. egyenesen a fürdőszobába megy és meglepi a férfit. az arcát. ahol érte. aztán eszébe jutott. Elhatározta. az anyja házában. mint azoké az embereké. sőt lényegesen halkabban is. hogy megerőszakolja. olyan csodálatosan eleven. mint odahaza. A válla és a háta kecses volt és törékeny. Életerő! Igen. mintha valami jó olvasnivalót keresett volna. amikor az asszonyt ráfektette az asztalra. Valami búgást hallott a lakás másik végéből. Olyan élő volt. hogy megossza az ott őrködő Hallal. vajon milyen ízű lehet a vére. Senkit sem látott maga körül. Ha olyan férfi lett volna.Van fogalmad arról. a lágy vonalú csípők. a mellét.értetlenkedett Lee. * * * Amikor a kifutófiú meghozta a pizzát. A nő arca is gyönyörű volt. . Egy képeslap fölé hajolt és elmélyülten lapozgatott.

titok.Bár mint tudod. A felismerésnek ez a rövid szavacskája nyugtalanítani kezdte Candyt. amit te is fölvennél. az arcát mintha gránitból metszették volna. a rosszullét kerülgette. hogy az Isten megszabta úton jár. Ebben biztos lehetsz. Az undortól elfintorította az orrát. Még csak meg sem lepődött. Hatalmas férgekkel zabáltatja fel őket. amikor eltávolodott a nőtől. . méghozzá élve. Lee. mint mást. Sűrű fekete haját hátrafésülve viselte. ám ez a büszkeség a vesztébe kergeti. Már az kész boldogság.Ugyan már. Ha arra gondolt. nem mutat rosszul. Arról már nem is beszélve. . mint amilyennek a képversek alapján látta. jobban teszi. Kíváncsian figyelte Clintet.És mi lesz azzal a híres koleszterineddel? . hogy könnyedén meg lehet állapítani. De el kell ismernem. pedig nem ő volt az. nem veszítette el a fejét. a koleszterin csak egy kis zsiradék. ezzel az asztal és rajta a halott asszony közé és az ajtó közé került. hogy egy halott vérét issza. Pontosan ugyanabban a pillanatban. A vér ugyan még bőségesen csordogált a felsértett torokból. Lee leszakította a doboz tetejét. Ha az egyikük megdöglött. miközben tűzesővel borítja be a testüket. Candy gyorsan átpördült az asztal másik oldalára. a szemei erőt és keménységet sugároztak. Eleddig azt gondolta.Egyél – mondta. Candy iszonyú bajba került.mondta Clint. A nevének hallatán már szemernyi remény sem maradt.Semmi olyasmiben. vajon mi következik most..Te! . de ilyenkor Candy már nem volt képes egyetlen kortyot sem inni belőle. még a szájában érezte az asszony vérének ízét. Ha nem tudod megtartani a titkodat. vajon holnap milyen ruhakölteményben jelensz meg. hogy nem tudnál bennünket többé izgalomban tartani. Valami hatalmas változás mégis végbement benne.Candy – mondta Clint. Clint feltűnt az ajtónyílásban. mint az anyja halála. Eszébe jutottak az ikrek macskái. A férfi nem úgy viselkedett. A képversek mutatta vízió alapján érezte: Clintet nem tudja olyan egyszerűen elintézni. . ezek inkább a kiszolgálásra lehetnek büszkék. aki felfedte. és két darabot rátett a rögtönzött tányérra.Nem adnál egy kicsit többet? . Candyt majdnem annyira megrázta. amikor a halott asszonyt megpillantotta.Hal belekukkantott a pizzás dobozba. akik Isten hadseregében szolgálnak és ha megtalálja őket. A ruházatát kivéve – szürke nadrág. Candy még mindig izgatott volt az előbbi gyilkosságtól. hogy talán mégis megtartotta a titkot. hogy Thomas beszélhetett Clintnek róla. A lehetőség. végül is nem arzén. . . Találkozott a pillantásuk. * * * Amikor az asszony erős szíve megszűnt dobogni. . ha így felfedi magát előtte.Remekül néz ki – ismerte el. akkor meghalsz. mielőtt még betöltötted volna a harmincat. sötétkék mellény – pontosan úgy nézett ki. vasalt fehér ing. ha egy kissé távolabb megy tőle. a többiek gond nélkül felfalták. ahogy Candy elképzelte. Elvégre ez egy halott volt. amiért jártattad a szád. Az ő bosszúálló hadjárata Isten hadseregében magánügy volt. azonnali pusztulás a sorsuk. nem látszott rémültnek. Candy lemászott róla. a férfi nem tudhat róla semmit. . Az anyja sokszor mondogatta: joggal büszke arra. . de csak a kemény álarc mögött. hol fejeződik be a pizza és hol kezdődik el a kartondoboz. ha elhenceg vele másoknak. A titok kipattant. ha meghalnál.A Sátán – magyarázta az anyja – folyton keresi azokat. nem a pizzájukra. . amely sosem szabadulhatott ki a Pollard családból. ajtócsapódást hallott és léptek halk közeledését. Úgy döntött.Olyan helyes fickó vagy. . de aztán eszébe jutott Thomas. még akkor is. Utálnám.

Ez azonban attól függött. mielőtt még eltüntethette volna magát. Sőt az is lehet. Elvégre Thomas az életüknek egy más részéhez tartozott. mielőtt megölné. Valamilyen oknál fogva. az Candy Pollard. Ezt a szózuhatagot. ezt nem tudta feldolgozni magában. ki is Bobby valójában. Clint nyugodt és higgadt mozdulattal a zsebébe nyúlt. Julie-t ez feldúlná és végül is teljesen fölöslegesen. abban sem szabad semmi különöset látni. Candy látta Bobbyt Frank társaságában a Punaluu-strandon. Ami azonban most történt vele. hátha mégis van valamiféle kapcsolat Thomas és a szavak között. vajon Clint honnan jutott a titka birtokába. hogy minden erejével a szavak megfejtésére tudjon összpontosítani. * * * Julie gyorsan hajtott. Bobby nem látta be. mi lehet az. bár már nem annyira. Lehet. megnyugtatta magát. az érthető volt a számára. hogy többször is lőtt. az valami egészen más volt. mint azokra a szavakra. De vajon miféle veszély fenyegeti és merről? A legkomolyabb veszély. amely úgy érkezett. Kíváncsi volt. akkor nyugtalankodott Thomas miatt. ezért igyekezett Thomast kiűzni a fejéből. halhatatlansággal azonban nem dicsekedhetett. a maga szimbólumaival. amelyek egy bomba erejével és egy villám élességével csapódtak be a tudatába. hogy ezek a sürgető. akkor sem vezethette semmi Thomashoz. mint aki nagyon figyel: . kiszedi belőle. sem a feje nem sérült meg. a tudatot csapdába ejtette volna a sérült agy és akkor már nem tudta volna elkülöníteni a kettőt egymástól. miként zajlanak le a dolgok Santa Barbarában és El Encanto Heightsben. Így aztán most hálás volt Istennek.Már látta is maga előtt a Sátánt. Thomas azonban újra meg újra visszatért. Csak ezen a két ponton sebezhetik meg halálosan. megtöri. Thomast esetleg valamiféle veszély fenyegeti. mi oka lenne arra. Azzal az álommal. Ha pedig a szíve állt volna meg egy jól irányzott lövedéktől.kérdezi. soha nem tudja meg. de azt Candy már nem hallotta. benne egyre fokozódott a félelem.kérdezte Julie. Bobby elmerengve nézte az autó mellett elsuhanó éjszakai tájat. mindenkinek akadnak rossz álmai. Ami még ennél is jobban felzaklatta. hogy ők Frank megbízásából nyomoznak utána. talpig feketében.Valami baj van? . Igen. Szerencsére sem a szíve. Egyszerűen képtelen volt másra gondolni. arról azonban fogalma sem volt. akkor pedig képtelen lett volna teleportálni magát és könnyen megadhatta volna neki bárki a kegyelemdöfést. hogy hívják? Candy? Mi a neve? Candy? . Sok mindent tudott. mint korábban. Képtelen volt elhinni. sok mindenre képes volt. hogy mialatt rendületlenül fogytak az előttük álló kilométerek. és Thomas tökéletes biztonságban alszik Cielo Vista békés falai között. Nem látott köztük semmi összefüggést. zaklatott szavak az ő tudatalattijából törtek volna a felszínre. valami sötét és forró helyen.Mit mondtál. hogy elmondja. egyelőre Candy még nem tudhatja. Candy legalább annyira dühös volt. mint egy távirat. misztikus és törékeny kapcsolatot. Mindenesetre erről próbálta meggyőzni magát. annál többször kúszott be Thomas a gondolatai közé. minél többet foglalkoztatták azok a szavak. Ha pedig különlegesen tisztán jelennek meg. Elhatározta. Méghozzá miatta és Julie miatt. kivett egy pisztolyt és kétszer elsütötte. Ha ugyanis az agyszövete megsérül. . Egy freudi üzeneteket hordozó álom. ami az agy és a tudat között létezett. a második a mellébe. Az első lövedék a hasába fúródott. Amikor éppen nem merengett. Egy idő után Bobbyban kialakult egy halvány sejtés. mint amennyire félt. A Sátán félrebillenti a fejét. azzal már valahogy zöld ágra vergődött. hogy elmenekülhetett ebből a konyhából és élve utazhatott vissza az anyja házába. akkor megzavarja a L. Thomas veszélyben van. de arról fogalma sincs. Valószínűleg túlzottan élénk fantáziája szabadult el. Ha pedig valami rejtélyes módon mégis a Dakota & Dakota nyomára bukkant volna. . akkor ott halt volna meg abban a pillanatban. mellyel mostanában Julienak és Bobbynak szembe kell néznie. Ha az összecsapásukra számítani is kell a jövőben. amely az előző héten megijesztette.

amikor meghallották a lövéseket. A hatalma ugyan óriási. Clintet ugyanott találja majd. Lehet.Mi az ördög? . rózsás tapéta. * * * A Chanel No. a melle. hiszen az egyik golyó átfúródott rajta és magával ragadta a vért és a bőrt. olyan volt a hasa. Oda is mehetne hozzá.. Clint épp akkor fektette az asszonyt a széles családi ágyra. Candy néhány percnél nem töltött többet távol. Átment az ágy másik oldalára és leheveredett az asszony mellé. hogy nemrég még ott volt. a teste még csak nem is emlékezett a fájdalomra. Otthagyta a vérnyomokat abban a házban.Fáj a prosztatám. Talán csak néhány csepp vért és egy kevéske bőrt hagyott ott. A sebének nyoma sem maradt. hogy ilyen rövid idő alatt felhozza a nőt az emeletre és még meg is töltse a pisztolyt. ahová szeretett volna.. talán a bent rekedt könnyektől. hanem az egész világon. Az asszony teste is eltűnt az asztalról. Feltehetőleg a szomszédok hívták a rendőrséget. csak a vértócsa jelezte. Igen ám. . mint amikor a vízcseppeket felejti ott utazásai esős helyszínein. vagyis pontosan Clint háta mögé kerülve. az anyja hálószobájában. Egyébként ennek ellenére tökéletesen érezte magát. Gondosan megigazgatta az asszony felcsúszott ruháját. ahol hagyta. és mélyeket szippantott a parfümmel megszentelt zsebkendő mámorító illatából. Álldogált egy darabig az öltözködőasztal előtt. A szürke szemű asszony vérének már nyoma sem volt az arcán és az ajkain. Attól a helytől pár lépésre jelent meg. hogy már tökéletesen tudta. Ehelyett feltehetőleg Candy eltűnésének pillanatában felkapta az asszonyt és elvitte. ugyanúgy. hová kell érkeznie. vagyis nem volt menekülés a pisztolycső elől. . Mindenkin bosszút kell állnia. rózsás kárpitok. Úgy tervezte. aki az anyja ellen vétkezett. de Clintet nem látta sehol. mintha sosem érte volna lövés. és emlékeztette küldetésére. ahol az előbb állt. Óvatosan benyitott és bekukucskált. lágy fények. A kezében még mindig ott szorongatta a fegyvert. Több mint száz kilométerre maga mögött hagyta a placentiabeli házat. De hová? Kirohant a konyhából és a vérnyomokat követve eljutott a hálószobákig. és gond nélkül elvehetné tőle. Az egyikből világosság szűrődött ki. Clint valószínűleg az egész tárat rálőtte a konyhában.csodálkozott Candy. hogy Candy vijjogó szirénákat hallott közeledni. Clint észrevette. Candy megkönnyebbülten felnevetett. és a sebesülését okozó pisztolygolyókat. esetleg a holttestre borulva. maga felé fordította az arcát.Miért izegsz-mozogsz? . Megnézte az arcát a tükörben. Clint megfogta az asszony kezét. az pedig nem lehet. Az ízét azonban még érezte. Nenncsak Franken.Semmi. az ebédlő ajtaján toppan majd be. hogy a pisztolytól való félelem vagy az erős összpontosítás miatt végül nem oda érkezett. hogy Candy az ajtóban áll. mi a baj? . Egy órán belül már másodszor fordult elő. de oda sem figyelt rá. amikor újra otthon találta magát.Bobby. A férfi viselkedése Candyt idegessé és bizonytalanná tette. mint egy süketnéma.. Álla alá tette a revolvert és meghúzta a ravaszt. beleszámítva az utazást is. . azonban egy szívébe hatoló golyó elől ő sem tud menekülni. Talán mégis maradt lövedék a tárban. Arra gondolt. A szeme csillogott. 5 illata. az arca rezzenéstelen maradt. Clint egyáltalán nem törődött Candy jelenlétével. Az illatból bátorságot merített. gond nélkül visszatért Clint házába. Most. ami összeesküdött Roselle ellen. Ő azonban ott maradt az ajtóban állva. Arra számított. Olyan volt.

mellette pedig egy Dakota & Dakota feliratú névjegyet. hogy amikor Thomas szobájában megpróbálta a Clinthez vezető utat megtalálni. mert valaki meglökte. Átment a szobán. . Candyt azonban ez nem érdekelte.Candy annyira megdöbbent. Az iroda címe ott volt a névjegyen. Meg kell kapnia a válaszokat. Nem Frank volt az. hogy valaki pontosan a bejárati ajtó mellett landolt. Kisebb betűkkel ugyan. Hal azonban már nálánál magasabb emberekkel is elbánt. a könyvet és talpra ugrott. . Boldog volt. Candy tisztán látta maga előtt. vele szemben az ügyfelek számára fenntartott bejárati ajtó. hogy ő is megfertőződjék ettől a rettenetes kórtól. A hang elhalkult. hogy őt Candynek hívják. Azonnal rájött: itt megszakad a nyom.Rendőrség! .Egy asszony miatt? . hacsak nem talál valami utalást arra. Pontosan úgy. mielőtt hazament. mintha számíthatott volna a válaszra. hogy az életedet is odadobtad? A rendőrök már a bejárati ajtón dörömböltek. Odarohant a halott férfihez és kivette a zsebéből a tárcáját. mert hirtelen tisztátalannak érezte magát. . A halott férfi fogta rá azt a fegyvert. Amikor azonban a küszöbre ért. hogy valaha is megijedt volna bárkitől. Julie és Robert Dakota.kérdezte hangosan Candy. Candy elhajította a tárcát és kivette a férfi kezéből a revolvert. a képzeletében megjelent filmen Clint elhaladt a kocsijával egy Dakota & Dakota nevű iroda mellett. Azonnal ledobta a pizzát. amelyet alig kerültek el néhányan. mint ahogy egy négyhetes hulla árasztja a halál szagát. szintén zárva találta. hogy egy golyót megtartson magának. mely a belső irodákba. Közelebb lépett. Odakint elhallgattak a szirénák. most már harmadszor.kérdezte újra Hal. hogy az anyja és Isten megóvta őt. Ledobta a fegyvert. amitől azonban mégis megrettent. az. A világ egy zülléssel és szexszel teli pöcegödör – gondolta. gondolkodni. mert nem fekhettél volna le vele többet? Miért jelent ilyen sokat a szex? Nem kaphattad volna meg egy másik nőtől? Miért volt pont ő nélkülözhetetlen a számodra. Hal alacsony volt. az a férfiből áradó erőszak és gonoszság. A különös jelenségek tehát csak ebben a szobában keletkezhettek. a másikban a regényével. Hirtelen meghallotta a fuvolaszerű hangot. . amikor észrevette.Frank – mondta Hal. .Frank? A félig nyitott ajtó megmozdult. csak Candy. amely az irodaház folyosójára nyílt. Egy detektívigazolványt talált benne. ki volt Thomas. Az ötlövetűből mind az öt lövedéket kilőtték. Zárva volt. A hang és a szellő sem juthatott hozzá ezeken a zárt ajtókon keresztül. . többek között Lee komputeres szobájába vezetett. de rögtön tudta: nem lehet más. A másik és egyben utolsó ajtót. a szellő elcsendesedett. A szoba közepére érve körülnézett. hogy egy pillanatig képtelen volt mozdulni. Az előtér bal oldalán elhagyatottan búslakodott a titkárnő íróasztala. Nem félemlítették meg Candy izmai sem. hiszen pontosan ilyennek írta le Bobby azt a férfit. zömök. Nem emlékezett rá. olyannyira. Ha valaha meg akarja tudni. amely Thomastól Julie-hoz és Bobbyhoz vezetett volna. honnan tudta Clint.kiáltotta valaki. Dermedtségéből az erősödő szirénahangok rázták fel. mi köze lehet mindehhez ennek az ágyon fekvő férfinek. Elhagyta a bűnösök fészkét. beletörölte a kezét a nadrágja szárába. újra hallotta a különös hangot. egyik kezében a pizzával. inkább a váratlanul keletkezett huzat miatt – Frank? . Nem vesztegetheti az időt. Nem lehet más. de a névjegyre nyomtatták az iroda vezetőinek a nevét is. aki láthatóan a szex megszállottja volt. s kifejezetten jó formában tartotta magát. 53 Hal Yamataka elnyújtózott a kereveten. mert különben nem tud kicsúszni a csapdából. Alatta egy név: Clint Karaghiosis. Clint nagyon hűen tolmácsolta a személyleírását. kik ismerik még a titkát. és a hajába beleborzolt a fuvallat. akit a Punaluu-strandon látott. Nem ismerte a férfit. A hang és a szél újra felerősödött. találnia kell valamit.Azért. de nem azért. Candy ugyan jóval magasabb volt nála. Clint tehát négyet lőtt a konyhában és még abban a rettenetes pillanatban is volt ereje arra. Belenézett a tárba.

mely még mindig a szoba közepén állt. és megpróbálta feldönteni. nem volt nála fegyver. amelyek kicsúsztatták alóla a támaszul választott bútordarabot. Hal pedig nem tudta pontosan a fegyver helyét. Bár ami igaz. látszott. Arra kényszerült. Odarohant az asztalhoz. mikor Candy megmarkolta az ingénél fogva. Az asztal elég nagy volt. hogy Hal mindjárt ráfogja a pisztolyt. és hirtelen odavágott egyet Candy ádámcsutkájára. miközben mindkét kezét fájó torkára szorította. egészen az álláig. A súlyos íróasztal azon nyomban úgy kezdett viselkedni. némiképp konyított a karatéhoz. hogy a hüvelykujja felfelé álljon. belebokszolt egy sorozatot. Felemelte kemény öklét. Candy felordított a fájdalomtól. mint az ablak. hogy ilyen módszerekkel nem harcolhat hatékonyan Candy ellen. Elindult Hal felé. * * * Candy félrelökte az asztalt.Abban a pillanatban. . de valahol még azért érezte a pizza kellemes paradicsomos zamatát is. Candy öklendezni kezdett. amikor Frank testvére betoppant az irodába. Mire azonban Hal valóban ráfogta a fegyvert. milyen lassan távolodik tőle az iroda kivilágított ablaka. Hal belekapaszkodott a székbe. pedig nem így volt. amelyek sosem teljesültek. Nem volt a lábán cipő. hogy kivitorlázzék. amikor Candy kinyújtotta felé mindkét kezét. hogy Jackie Jaxx a szeánsz elején odatette. Candy azonnal ott termett. Az asztal jóval szélesebb volt. ahol az előbb még olvasott. amelyek hirtelen elfedték az eget. mint ahogy egy egészséges kutya is rögtön megérzi. Halról már csak a származása miatt is mindenki azt gondolta. Hal kitépte magát a kezéből és otthagyta az őrültet. Még mindig úgy érezte. ahol titokban rengeteget gyönyörködött a virágaiban. és esőcseppeket küldtek a földre. Volt ideje megfigyelni. egy ingfoszlányt markolászva. és Halt a szék segítségével nekinyomta az asztalnak. Lehajolni nem akart. hogy visszanyerje biztonságát. Hal pontosan az ablak közepének ütődött. Hal ellökte magától a széket. így megakadályozták abban. azóta. és semmit sem látott maga körül. Átszakította az üveget és leejtette a pisztolyt. hátratántorodott. mintha egy Poltergeistről szóló film díszlete lenne. ámde halálos. de ez nem volt több hiú ábrándnál. Az egyetlen gond az volt. Hal csak egy pillanatra maradt tétlen. milyen sokáig tart a repülés a hatodik emeletről. hogy végre a kezébe kaparintsa a browningot. egyre hátrább. Mostanáig még egyetlen alkalommal sem került elő. akiket szeretett. és kinézett a hatodik emeleti ablakon. ha a másik eb veszett. Ennek megfelelően viselkedett. úgy. Candy tenyeréből kékes fény csapott elő. hogy őszinte híve a harcias sportoknak. és mintha pörölycsapásokat mért volna Hal gyomrára. A széknek azonban kerekei voltak. akár egyszer is használhatta volna. Hal azonnal megérezte a kegyetlenséget. Még épp elérte a küszöböt. Az utolsó gondolata a Costa Mesa-i házikója mögötti kerté volt. alig kap levegőt. amit fegyverként használhatott volna. de nem vetette magát Candy után. Sőt még a felhőket is megfigyelte. nekiesett Julie karosszékének. Hal hüvelykujjának körme végig felhasította Candy bőrét. visszarohant hát abba a helyiségbe. mielőtt azt még bárki. egy megtöltött kilencmilliméteres browning rejtőzködik Julie íróasztalának lapja alá szerelve – pontosan az ilyen váratlan vendégek tiszteletére. Összekulcsolta a kezeit. hogy csak egy őrült folyamodna effajta védekezéshez egy támadni készülő bikával szemben. mintha tudta volna. Betámolygott az irodába. Nem volt nagy távolság. Hal először csodálkozott. hogy tapogatózzék. Ezzel együtt elveszítette az egyensúlyát. Mintha a kezével akarta volna mondani: ne lőj. az igaz. Az alacsony párkány mintha egy pillanatra megtartotta volna. Keserű volt a szája íze a gyomrára mért ütésektől. ezért a szélei megakadtak a falban. Pontosan abban a pillanatban találta meg a pisztolyt. mert végig Candyn akarta tartani a szemét. mert tudta. azokra az álmokra. neki egyenesen az ablaknak. még volt ideje azokra az emberekre gondolni. ha csak részben is.

igyekezett valami semleges beszédtémát elővezetni. Ha pedig jön a rendőrség. de álmosságot nem érzett. hogy tizenegy alkalmazottunk közül négy ázsiai-amerikai? kérdezte.A mezítlábas férfi elterülve feküdt odalent a betonjárdán. Candy megköszörülte fájó torkát. de nagyon hamar el is állt. tehát mindent tudnak az ő titkos képességeiről. Ha el tudná csípni Julie és Bobby Dakotát. aggódik valami miatt. fáradt is volt. gondoltál te már arra. nem akar beszélni róla. de aztán rájött. ilyenkor már néptelennek kell lennie az irodaháznak. . és köpött egyet a járdán heverő hulla felé. hogy az irodában talál némi választ a kérdéseire. hogy mi csak kiváló embereket alkalmazunk és a megfelelő jelentkezők közül négyen véletlenül épp ázsiaiak voltak. nem hallotta senki a zuhanást. Nagyon feldúlta a férfi halála. Candy remélte. hanem El Encanto Heightsben. ők elmesélhetnék. . hogy ezúttal szerencséje lesz és nem látta. Lassan szemerkélni kezdett az eső. Attól a pillanattól kezdve. Nem az országúton. hogy csak utas legyen az éjszakában. hogy az irodaház környéke eléggé elhagyatott. Bobby egy idő után.És szerinted ennek mi lehet az oka? . Még mindig nehezen szedte a levegőt. mi köze van Julie-nak és Bobbynak Thomashoz. honnan voltak Thomasnak telepatikus képességei. hogy hamarosan megérkezhet a rendőrség. Bobby rosszkedvű lett. ezen az éjszakán szirénák kísérik az utazásait. Lehet. Már fájt hátul a nyaka. valahogy nem volt elég türelmes ahhoz. és ami még ennél is fontosabb: a kezére játszhatják Franket. hiszen jókorát csattant az az alak a járdán. így valószínűleg reggel előtt nem fedezik fel a holttestet. az üveg robajszerű csattanása pedig hamar elült. Elfordult az ablaktól. Bizonyára azt is tudják. mégsem akart helyet cserélni Bobbyval. A férfi meglepően halkan repült a halálba. és sajgott felsértett bőre. talán hogy elterelje figyelmét a töprengésről. A nap eseményei kiölték belőle az alvás utáni vágyat. A Dakota & Dakota emberei valamilyen formában kapcsolatban állnak Frankkel.És? . A járdát szegélyező sövény eltakarta a sofőr szeme elöl a földön fekvő testet. hacsak nem jár erre egy túlzottan kötelességtudó rendőr. egy esetleges fültanú nehezen azonosíthatná be a történés színhelyét. . körülötte üvegcserepek csillogtak az utcai lámpák fényében. Az irodaházat szegélyező négysávos úton most éppen nem bukkant fel egyetlen autó sem. hogy összeszedje a szükséges információkat. .Az. de azt is érezte. a férfi Franknek szólította. A szemei már égtek. Egyelőre csend volt. Vér ízét érezte a szájában. hogy hangokat vélt hallani. . inkább a koraisága. Nem a halál ténye.Ez csak részben magyarázza a dolgot – mondta Bobby. Elvégre tíz perccel múlt kilenc. és valami sötét tócsa növekedett összetekeredett teste alatt.Egy órán belül Santa Barbarában leszünk – mondta Julie -. Valószínűleg nem tud majd aludni. és kutatni kezdett az irodában.Mondd. valahol a lelke mélyén érezte: még vár rájuk egy és más az éjszakában. akkor nem lesz ideje. * * * Julie csak kétszer lassított a kocsijában működő radar felderítő jelzésére hallgatva. Ekkor hirtelen előkerült két világító fényszóró. hol lehet most az az anyagyilkos szemét. Ezúttal a sajátját. ki akarta szedni belőle. Candy megkönnyebbülten vette tudomásul. Úgy látszik. Julie látta. de az autó lassítás nélkül haladt tovább. Mielőtt megölte volna. Amikor Candy az irodába teleportálta magát.

hogy célba érne.Miért csak részben? Talán azért.. még akkor sem biztos. Vagy legalábbis ahhoz.. a hagyományokhoz való hűség és még sorolhatnám.Ez is csak részben igaz. hátha valamelyik megsúgja neki. nemcsak Jamie-re. hiszen nem tudta. hogy minden rendben megy.Mindig készen állok – felelte Julie. a bútorokat. Jaxx-on keresztül nem tud eljutni sem Julie-hoz. Lassan haladt előre a tekintélyes méretű irodahelyiségben. ha velük dolgozom. hanem elsősorban azt. nehogy bármi megzavarja. amit mi úgy nevezünk: ázsiai személyiség. pedig egyszerűen csak nagyon erősen kellett koncentrálnia. ha most Jaxx-et egyedül találta volna. . sőt még az ajtót is becsukta. hol bukkanhatnak fel. sem Bobbyhoz. mint amilyennek mindig képzeltem magam. Arra is rádöbbent. Ez a bizonyos Jaxx nagyon erős nyomokat hagyott benne. mert még az sem biztos. Jó néhány hevert szerteszét a szobában. hihetetlen fegyelmezettség. hogy odakint valaki az emberi faj elpusztítására fenekedik. Azonnal fel is hívta őket. hogy felismerné. mert. hogy engem valami erősen vonz az ázsiai mentalitáshoz. hogy megölje. Ugyan megtanult az anyjától olvasni és szerette is a könyveket. várakozásteljesen tapogatta a tárgyakat. Roselle halála után elveszítette érdeklődését a könyvek iránt.Ezek a tulajdonságok mindenkire érvényesek. hogy valami megrázót fogok mondani? . A pohár érintésekor egy Jackie Jaxx nevű ember képe villant elé tökéletes élességgel. * * * Hűvös éjszakai levegő áramlott be az irodába a törött ablakon. amire kíváncsi. akkor biztos. * * * Lee Chen gyakran hallgatott zenét. Folyamatosan a vibráló képernyőt figyelte. Leere. így semmit sem tudhatott arról. hol kell lennie a keresett információnak. El akarta kapni őket minél hamarabb. rájöttem. Egy aztán a kollégái gyakran barátságtalannak tartották. hogy kiszedje belőlük. Csak az üzenetrögzítő válaszolt. Megfogott egy whiskyspoharat. Dühösen elhajította. A fő ok az. elindult volna hozzá. nos. őket vegyük fel? . miközben dolgozott. az agyat irányítani képes sugárral és úgy intézte. mert úgy érezte: csodás képességei sokkal több izgalommal kecsegtetnek. Esetenként még a zene is zavarta az elmélyülésben. Átlapozhatta volna a fiókok és az irattartók tartalmát. nem is olyan vagyok. Halra és Nguyenre. mert úgy érzem. amikor rágondolt. ennek ellenére Candynek egyre jobban melege lett. mert egy tibeti varázsló megcélzott minket egy. talán a benne terjedő rémülettől. merre találja a Dakota házaspárt. Látta. aztán legurult a szőnyegre. például ha a rendőrség titkos aktáihoz akart eljutni a számítógépe segítségével. de nem hagyott üzenetet. Ő nemcsak azt akarta tudni. mint amit valaha is papírra vetettek. hol laknak. A pohár a kerevetre esett. A Dakota házaspár címét és telefonszámát azonban megtalálta. mert a fickóból valami végtelenül bosszantó pimaszság áradt. ha megtalálná a megfelelő dossziét. . Felkészültél arra. Intelligencia. de ez órákba telt volna. de azért legtöbbször inkább segítette. Ennek ellenére. hogy megtudja. Ezen az estén rock and roll dübörgött a fülében. hiszen alig bírt magával. Fejére tette a fülhallgatót. most éppen egy népes parti közepén ül egy Newport Beach-i házban.. . vajon otthon vannak-e. De én egyszerűen úgy érzem. most hol vannak. súlyt helyezek ezekre a sztereotípiákra. Nekem szükségem van ezekre a sztereotípiákra. akik nálunk dolgoznak.Tudom. Úgy érezte. Mind ez ideig sikertelenül próbálkozott.

Frank túl sokat utazott. mint remélte. Ez pedig jó dolog. ahol majdnem sikerült is elkapnia. amibe Frank mélyen beleivódott volna. de valahogy ezen az estén még a szokásosnál is nehezebben érezte meg. Bobby. hogy nem is lenne képes megtudni. hirtelen megérezte: Frank nemrég még ebben a székben ült.. amelyet Candy még sosem látott. Amikor Frank ebből a székből elindult. kilépjünk a külvilág zűrzavarából és békét. sokkalta nagyobb. a rendszer és az állandóság iránti vágya hihetetlenül nagy. az anyja házának kerítésénél. egy könyvek borította szobában. sokkal inkább. . Tudta. Talán valahol itt mélyen mindig tudtam. megbüntetheted a vétkeseket. .Bobby. Undorral ellökte az útból a széket. hogy végre rendbe tegyük a mi kis családunk életét. Candy nem talált semmit.Szereted a rendet. mint amilyennek hitte magát. Aztán megjelent előtte a Punaluu-strand. hogy milyen vagyok.mondta Bobby. Julie. Bobby hallgatott egy darabig. Valami felsértette a kárpitot. komolyan meglepte. . tiszteled a logikát. segíthetsz az ártatlanokon. Mindegyik alján még csillogott egy kis whisky. az ésszerűséget. Ezért választottad ezt a munkát. . Nyugalmat vásároljunk magunknak. Hiába. ami nyomra vezethette volna. nem vagyok már gyerek. járt San Diegóban. Charlie. A legnagyobbnál kezdte a vizsgálódást. ő távolról sem olyan felszabadult.Nekem így is jó vagy. és pusztán a tudata maradt ép – rájött.Ez viszont igaz! . De nem őrület. és szinte megrohanták a Frankkel kapcsolatos látomások. a másikat nehezebb. de először semmit sem talált. . megpillantotta maga előtt Julie Dakotát. . Hogy a szving zenében elsősorban a pedáns szerkezet vonzotta. . hogy megvizsgálja az ott heverő két poharat. valószínűleg nem is jönnénk ki egymással.Tessék? . Amikor az elsőt megfogta. de mi aggaszt most valójában? .Röviden – mondta Bobby – mialatt te azt hitted. valahogy annyi látomás rakódott egymásra. tulajdonképpen egy kortalan Charles Bronson felesége voltál. hogy nyomot hagyjanak. Ha másként lenne. Hozzáért a szakadáshoz. amit Julie mondott. ami rossz. Vagyis. mint a dzsesszre jellemző szabad szárnyalás. merre lehet. Bobby.Megtetted. hogy ennyi ideig mégis a bolondját járattam magammal? . Mindig tudta. mert így talán ki tudod javítani azt. sokkal konzervatívabb. A szék egyik karfáján felfedezett egy szakadást. amikor a teste atomjaira hullott. Amikor érzékeny ujjaival lassan végigsimította a kárpitot. hogy ő a szíve mélyén nem olyan könnyed fickó.Ugyan már. Ezért is osztod meg velem Az Álmot. mint amilyennek látszik.. mint amilyennek képzelte. amit végzel. és mindketten elnevették magukat.Talán igazad van. . Most ért oda a négy székhez. Könnyed is vagy és olyan Charles Bronson-os is. hogy Frank is a nehezen követhetők közé tartozik. és odalépett a dohányzóasztalhoz. Talán túlzottan sok is szakadt rá egyszerre. sokkal hagyománytisztelőbb. akik nem hagynak tartós nyomokat maguk után.Egyelőre semmit sem talált. egy temetőben. Bobby elmesélte neki azt a bizonyos megrázó dolgot. Beléptem a harmadik évtizedem második felébe. Talán semmit sem érintettek meg olyan tartósan.. A Frankkel való zaklatott utazása alatt – különösen azokban a pillanatokban. Candy képtelen volt nyomon követni. egy laza és fiatal James Garner-típusú férfivel élsz. hogy járt ebben a szobában. Azt. az egyik embert könnyebb követni. * * * Mialatt Julie egyre közelebb jutott Santa Barbarához. és ahonnan Frank olyan gyorsan száguldott tovább. És nekem már korábban is tisztába kellett volna kerülnöm saját magammal. vagy egyszerűen olyan típusok voltak.Ne bolondozz! Én teljesen komolyan mondtam mindezt.

Thomas. . miből gondolod? . felhívhatta volna az ismerősünket a telefonközpontban. otthontól sokkal messzebb vagyunk. hogy megnyugodjam. addig elmentek telefonálni. hogy egy kissé zaklatott vagyok. akkor megkérjük Halt. Felhívta a központot és kérte. A monoton hang azt javasolta.Fogalmam sincs.Milyen gond lehet a vonallal? . odafordult Julie-hoz. .De mégis. Minden arra utalt. és mialatt a kocsijuk körül sürgölődött a kutas..Thomas azén testvérem. . A tenger felől köd kúszott köréjük. Lemosatták a szélvédőt.Sajnálom. sem csöngetés.Fel kellett volna hívnom Halt az irodában. Az intézet hallgatott. . hogy intézkedjen. Csak azért.Mi van Thomasszal? .Nem tudom. ha találnánk valahol egy telefont. Nemsokára megpillantottak egy benzinkutat. Hidd el. a tárcsázott szám jelenleg üzemen kívül van. Julie érezhetően visszavette a sebességet. . és felhívnánk Cielo Vistát.Szüksége lehet ránk. ezt el kell ismernem. kapcsolják az intézetet.Vissza? Félórányira vagyunk Santa Barbarától. de biztos vagyok benne. . . azonnal el is állt. De azért sokkal jobban érezném magam.Nos. uram. majd egy géphang tájékoztatta. Thomasnak szüksége van ránk. tankoltak. és megtudhatta volna. Megint szemerkélni kezdett az eső.Amióta azokat a szavakat hallottam. akkor elegendő lesz.kérdezte Bobby. Julie csodálkozva bámult rá. Az csak egy óra plusz utat jelent. Ha beteg vagy megsérült.Igazad van. Nem jött válasz. minden rendben lesz. mint korábban. próbálja meg később újra hívni. Nem erős ez az érzés bennem. de az eredmény semmiben sem különbözött az előbbitől. . hamarosan helyreáll a kapcsolat. Hívja később újból a számot – mondta kedvesen a telefonos kisasszony. A levegő fojtott volt. mi a baj Cielo Vistában. és valóban ott kell lennünk mellette.. Néhány kilométer múlva Bobby megszólalt. ha Santa Barbarából hívjuk.Ha akkor sem válaszol az intézet.Ha sürgős segítségre szorul – mondta Julie -. . akkor Santa Barbarából is visszaindulhatunk. Mialatt ott ül és Frankre vár. nem hagy nyugodni az érzés. . és valami megmagyarázhatatlan nyomottság telepedett rájuk. Bobby. uram. . A helyzet az. ha Santa Barbarába érve azonnal felhívjuk a szállodából. megnézették az olajszintet. de ugyanúgy. de mindenesetre állandóan bennem motoszkál. . Ha pedig mégsem olyan sürgős. hamarosan kitör a vihar.Induljunk vissza! Úgy érzem. A hiba okát eleddig még nem sikerült tisztázni.. Amikor Bobby letette a hallgatót. sem foglalt jelzés. akkor úgysem érhetünk oda időben. mint te. hogy Tommyval valami baj van. . * * * . Az idegeim még nem jöttek helyre a Frankkel való utazgatás óta. Újra nekivágtak az útnak. Bobby csak különleges elektronikus zajokat hallott. . Én legalább annyira szeretem őt.

mint a korábban Thomas gondolataiban felrajtolódott asszonyé.Hal? * * * Candy a Dakota-ház sötét és csöndes előszobájában öltött testet. Letette a poharat.Hal? A fürdőszoba üres volt. de ő nem így döntött. Az illető feltehetőleg Bobby volt. elvégre egyensúlyra kell törekedni az életben. A bútorok felborítva. Aztán hirtelen eszébe jutott Frank és Bobby eltűnése. megroggyanva billegett. beült a kocsijába. Tizenkét órája dolgozik A logikus az lett volna. Néhány üvegdarab még makacsul ragaszkodott a kerethez. emberi ésszel szinte felfoghatatlanul cselekszik. Pár perccel múlt kilenc. Először is hazamegy közelben lévő garzonjába. Csak rövid ideig tartózkodott otthon. Hosszú és eredményes utazást tett a komputerbirodalomban. Mindezzel tisztában volt. melyet most már ő is ismert. ő maga a zűrzavar. Egy röpke pillanatig mozdulatlanul állt. nagyot nyújtózott. arra a címre. és egy fél napot átalszik. Ha nem talál semmit. rendbe szedi magát. ha az ágyába zuhan. . a lapja darabokra tört. hátha mégis elég volt már aznapra az őrületből. némelyik darabokban. Szívesen vállalja még a kockázatot is. Tudta ugyan. talán csak kevésbé idealizált. és egy pillanatra megingott. így csak abban reménykedhetett. és fülelt. akkor még mindig visszatérhet az irodába. és elindul az éjszakába. . ahol a zene hangosan és keményen szólt. Julie asztala ferdén. részben. Nyüzsgésre vágyott. Egyik kezével a falhoz támaszkodva. mint Jackie Jaxx. a mikrochipek logikus rendje után megérdemel egy kis szertelen vadságot. Eszébe jutott az az új klub. mintha valaki egy hatalmas kalapáccsal esett volna neki. az emberek politikailag szabadelvűek. Lee óvatosan benyitott a fürdőszobába. feltéve persze. * * * Lee kikapcsolta a számítógépet. Felállt. Kék Fény hátborzongató módon. A rend után nem árthat egy kis káosz.A pohár érintésekor megjelenő Julie Dakota-arc ugyanaz volt.Hal? Semmi válasz. részben szeretett volna jó éjszakát kívánni Halnak. Ennél többet nem látott. főleg ahhoz képest. majd ásítva ránézett a. és valakinek a társaságában elindult valamerre. vajon valóban egyedül van-e. ahol nem vizezik az italt. Odament a betört ablakhoz. elzárta a CD-lemez játszót és leemelte füléről a fülhallgatót. Az ő tetteiben a káosz a rendszer. hogy egyikük sincs otthon. Táncolni akart egy kicsit. mely a pohárhoz hasonlóan előrébb lendíti a nyomozásban. de esetleg találhat egy tárgyat. hogy ott hagyja az íróasztalon nyomozása eredményét. Elég sok mindent hámozott elő a rendőrségi aktákból. a poharak. iszogatni. ha valakinek a poharából iszik. néha úgy érezte. Az új betegségek árnyékában kockázatossá vált a szex. aztán találni valakit. öngyilkos lépés. Julie is olyan határozott és tapintható nyomokat hagy maga után. Neki nincs szüksége. Hirtelen egészen más hangon kérdezte: . ha a rendőrséget senki sem értesíti addig a járdán fekvő halottról. Lenézett. aki kikapcsolja fáradt agyát. ellátogat Julie lakásába. és tovább kutathat. Candy hatodik érzéke megsúgta. hogy egyensúlyban tartsa magát. Felkapta a számítógép mellől a legfrissebb adatokat. és úgy döntött. órájára. hogy Mr. az asszony hazament az irodából. . mégis úgy érezte. amelyet a múlt héten fedezett fel. mielőtt lelép. Lee kinyitotta az ajtót és elindult Julie irodája felé. Csatatéren találta magát. a földön hevertek. a nők pedig szenvedélyesek. vigyázva kihajolt.

A torka már rendbe jött. egyáltalán kihívja-e a rendőrséget. mint amennyire képtelen volt felfogni. Nem értette. ki ölte meg Halt. A listán azok a rendőrtisztviselők szerepeltek. Az anyj a szobájában élt. Candy nem tudta. menjen tovább. a ház többi része tőle akár üres is lehetett volna. Aztán rájött. Kétséget kizáróan tudta. Lee azon gondolkodott. sajnos. ha esetleg valami rendkívüli ügy miatt nekik kellene felvenni a kapcsolatot az állam rendőrségével. részben pedig olyan bürokratikusak voltak. nem tartózkodtak itt sokáig. Azonban azt is tudta. Candy. egészséges. mindegyiken ott hagyja a nyomát. Candy érezte. Tehát értesíteni a rendőrséget. Ez a füzet azt a listát tartalmazta. Bobby még arra is ügyelt. amelyet Bobby állított össze az iroda munkatársai számára. de közben a hülyét játszani. Kék Fény. nem tudta értesíteni őket. újra ép volt. mielőtt elindultak volna. de az. miért érdekli a szex annyira az embereket. Különösen nem akkor. mit hoz még a számára ez az éjszaka. az anyja házában minden helyiséget bebútoroztak. nem volt szolgálatban. Julie és Bobby úton voltak. mint a második. Végignézte a rendőrök listáját. mi lehet ennek az oka. Mr. az első lista lényegesen hosszabb. mint az ügyvédek vagy az orvosok esetében. mi lehet ennek a rejtélynek az oka. A konyhát szemmel láthatóan használták. mint amennyit feltétlenül szükséges. ha ismerte és szerette az áldozatot. és a Newport Beach-i rendőrségen felhívta Harry Ladsbroke detektívet. Meg kell kísérelni kiválasztani azt a nyomozót. amikor hazaértek és elmentek. Lee először a titkárnő asztalához rohant. mégis nagyon komolyan vették. Azonban sem az edények. akik a legmegbízhatóbbak. hogy csak akadályozták a nyomozás előrehaladását. Furcsa módon valahogy otthon érezte magát ezekben az üres szobákban. de abban reménykedett. legügyesebbek és leggyakorlottabbak voltak. amiért megajándékozta őt ezekkel a rendkívüli képességekkel. akit közvetlenül bevonnak az ügybe. talán ettek vagy ittak valamit. és a jobb felső fiókból elővett egy barna fedelű noteszt. hogy külön felhívja a figyelmet azokra a rendőrökre. mint ő. Természetesen egy ember akár száz dolgot is megérinthet. és csak az egyiken hagy nyomot – de az is előfordulhat. a Dakota házaspár is csak a ház elkülönített részét használta. A Dakota-ház nappalija és ebédlője teljesen üres volt. a hálóban vagy a fürdőszobában megtalálja. hiszen biztos alig érintették. Egyes pontokon rövid és homályos képek jelentek meg előtte. Ugyanígy járt Janet Heisinger nyomozóval is. . Bobby és Julie szerint igyekezni kell még azokban a helyzetekben is észrevétlenül irányítani a rendőrséget. egyetlen bútordarab sem nehezítette a dolgát. akiket lehetőleg el kell kerülni. és roppant izgatott. részben mert nem szerették a magándetektíveket. ha látja. sem a mikrohullámú sütő sem árult el semmit gazdáiról. Kyle Ostovot azonban elérte. sem a jégszekrény. amikor elkerülhetetlen a bevonásuk. de biztatták. csakúgy. Ugyanolyan értetlenül állt a jelenség előtt. ha néhány órával később érinti meg ugyanazt a száz tárgyat. Elindult felfelé a lépcsőn. várva. és a maradékok majd nyomra vezetik. Nem érzett semmit. Bobby nem szívesen fedne fel többet a Frankügyről. ezek még nem mondtak neki semmit. de közben el kellett ismernie. Kalifornia állam rendőrsége büszke lett volna. Rátette kezét a kilincsre. Lassan haladt. Örök hálát érzett anyja iránt. nem minden esetben könnyű a zsákmány nyomon követése. Nem szabad a telefonközpontos vagy a sors kegyére bízni a választást. 54 Ahelyett hogy azonnal tárcsázta volna a 911-et és bejelentette volna Hal Yamataka meggyilkolását. hiszen otthon. amit keres. mennyit mondjon el a rendőrségnek. ha nem is iktatták törvénybe. a kezét óvatosan csúsztatta a korláton. Egy dologban már biztos volt: nem hagyhat egy holttestet ott feküdni a járdán. Keresni kezdett. így Leenek egyedül kellett döntenie. Az ügynökség kliensekkel szembeni titoktartását. hátha valaki felfedezi.

De mikor fedezték fel? Nem láttam egyetlen rendőrautót sem.Annál azért régebben – jegyezte meg Ostov. Hogy fogadták a hírt? Lee eléggé megzavarodott. hátha bekapcsolták.Hal Yamatakáról. hacsak nem sikerült időben kimenekíteni mindenkit a tűzből.Már intézkedtem. mint az IBM-je.Ugye összefügg a két ügy? . .Istenem.Jézusom. .Ostov nyomozó. mielőtt elindultak.Nem hiszem.kérdezte végül.Egy. . a lehető leggyorsabban? . a bejárati ajtó és az ágy mellett is. Mielőtt Lee folytathatta volna. sőt még a tévé távirányítójának gombjait is megérintette. milyen észrevétlenül képes egyik helyről a másikra vándorolni. semmit. . én pedig csak itt ülök és töröm a fejem. és ez mindig felkorbácsolta a vér utáni vágyát. és akit Bobby látott a Punaluu-strandon. . egyre nőtt a harag benne. aztán végre nagy nehezen megszólalt. . Néhány egység már úton van. nem küldene ide néhány embert. Átvizsgálta a tükörrel borított szekrényeket is. Arra kértek.. Ostov közbevágott. mert kapkodva nem érhet célt. Még az ajtófélfán és végigsimított. A Lee agyában születése óta dolgozó számítógép nem működött olyan zökkenőmentesen. .Nem tudja véletlenül. hogy Bobby és Julie nagyon ragaszkodott hozzá.. akármilyen rövid ideig is tartózkodtak otthon. Ostov hallgatott. Eszébe jutott Candy is. ki az. aztán az is. és eszébe jutottak az üres szobák. minden fogantyút. amikor maga jelentkezett.Egyáltalán milyen gyilkosságról beszél. aki ilyen mérhetetlen gyűlölettel viseltetik Julie és Bobby iránt? Lee körülnézett az irodában. .Fogadni mernék – felelte Ostov. * * * Candy lassú köröket írt le az öltözőasztal lapján. hogy tudják. ezért legalább egypercnyi gondolkodási időre szüksége volt. de közben csodálkozva hallotta a saját hangját. hátha beszélgetés közben az egyikük nekidőlt. miként tálaljam nekik a hírt. Ő csak egyszer találkozott ugyan Thomasszal. . és még több lehet az áldozat. . Lee-t a rosszullét környékezte. mintha magasabb lett volna a szokásosnál. Dulakodás lehetett itt. egyenként megérintett minden fiókot. Meg kell nyugodnia. együtt ettük meg a pizzánkat és most ott hever lent összecsavarodott végtagokkal a járdán. ráadásul reszketett is. míg feldolgozza a kapott információkat. Szomjúhozva vágyott a bosszú borára. Lee? . én mondjam meg nekik. . . nos egy. Csak a vér tudná lecsillapítani.. aztán. aki annyi embert megölt már.most Lee-n volt a megdöbbenés sora. a néptelen irodák. Kyle? . Már épp tárcsázni akartam őket. ha sikerrel akar kutatni. Le kell győznie a düh és a csalódottság érzését. gyilkosság történt. mialatt beszélgettünk. hogy Julie és Bobby már tudják is? Engem épp most értesítettek. .Thomas és a szobatársa. még nemrég beszéltem vele.. Azonban hiába küzdött magával. csak az tudná valamennyire megbékíteni. Szóval alig néhány perce történhetett. Hirtelen nagyon egyedül érezte magát. Lee hirtelen összeroppant.Lee bemutatkozott. Mindketten meghaltak. ez azt jelenti. . de tudta.Thomasról – felelte Ostov. hatemeletnyi mélységben.De maga milyen gyilkosságról beszél. végig mind a hat emeleten. Semmi. Megtapogatta a villanykapcsolókat. .

mi történt. ő az egyetlen biztos pont ebben a véres zűrzavarban. Bobby elkezdte kérdezgetni Lee-t. hogy Bobby amúgy is élénk fantáziája szabadult el. de még mindig biztos volt benne. Most mégis valami lelkiismeret-furdalás-félét érzett. de a szavak mégis mély sebet ejtettek. mennyire sajnálom. Összeszorított fogakkal próbált úrrá lenni az indulatain. A telefonbeszélgetés lassan a végéhez közeledett. mert úgy érezte. És ez még nem is minden. Julie egy kissé elbizonytalanodott. Megfogta az asszony kezét és gyöngéden megcsókolta. Amikor újra azt az információt kapták. mintha csak halvány utánzata lenne a Thomas miatti rettenetes kínnak. és beszámolt a részletekről. mint a levegőt. nem szabad összecsuklania. . maradék önuralma is semmivé válna. mikor először körbepillantott. Istenem. Julie komolyan úgy gondolta. Lee. Ha kinéz rajta az utazó. Bobby felkelt az ágyról. Tessék? Köszönöm Lee.Néhány perccel azelőtt. Julie nem kérdezte. és első pillanatban nem látta magát. Nyomát sem látta az amerikai motelszobák harsány kárpitjainak és tapétáinak. hamarosan Bobbyt és őt is utoléri a végzet. amit hallott. Aztán elhomályosult a kép. kellemes és tiszta. Rémes látomások cikáztak az agyában. Hálásan szorította. Julie tudta. nem lát mást. Pedig tudta. Vagy így. Az ezután következő évek sokkal sötétebbek lesznek. mint most. és Hal helyett Lee-t találta ott. igyekezett megacélozni magát. mert úgy érezte. majd néhány szót bökött ki kísérteties hangon. Az iszonyat olyan erővel verte fejbe Julie-t. A halottak csak az első dominók voltak a sorban. hogy képtelen volt felfogni. és az ő kérdése tenné azzá. már olyan erősen vágyott a vérre. Bobby leült az ágyra. hogy beszéltünk. Belenézett a tükörbe. Kellemes meglepetés érte Julie-t. Amíg nem kérdez. . velünk rendben lesz minden. Bobby letette a kagylót. Gyorsan elfordította a fejét.Mikor belépett a fürdőszobába. és letérdelt Julie széke elé. de közben nem is pillantott Julie felé. és még talán sokan mások is Cielo Vistában. hogy Derek is meghalt. vagy úgy. addig talán nem történik meg a tragédia. de rendben leszünk. Julie megragadta Bobby kezét. Csak vért látott. Lee-t értesítették Clintről és Felináról. Clintet és Felinát is. az még nem is befejezett tény. talán még sosem kellett ennyire erősnek lennie. Csak folytasd ugyanígy tovább.Sajnálom. csak vért. hogy Cielo Vista nem felel. a hír a lehető legszörnyűbb lesz. . . hogy kényelmesen hozzáférjen az éjjeliszekrényen lévő telefonhoz. és amikor végre kiszabadult. hátha amit Lee-től hallott.. Térdei közé szorított kezét bámulta szótlanul. Bobby továbbra is ott térdelt előtte. Julie egy székből figyelte minden mozdulatát. mint egy. és keresett tovább. * * * A Santa Barbara-i motelszoba tágas volt. A szíve vadul kalapálni kezdett. hogy jól érezte előbb a változást. és megpillantotta az arcát. Ezzel együtt azonban mégsem ezt a helyet választotta volna az iszonyatos hírek meghallásához. . mintha nem lenne tükörképe. Julie már készült erre a hírre. olyan nélkülözhetetlennek érezte. Még a valóságosnál is iszonyúbb és szívszorítóbb rossz híreket ismeretlen helyen megtudni. a Pokol tajtékos vértengerén hányódó hajó kajütablaka. Nem mert Bobby szemébe nézni. Megérintette a forró víz csapját. Olyan volt a tükör.Mindent remekül csináltál. A haláluk miatt érzett fájdalma ugyanis. de próbált úrrá lenni zokogásán. A levegő megakadt a torkában. akkor Julie már tudta: ez az éjszaka éles határvonalat húz az életében. Amikor azonban Bobby az irodát hívta fel. és Thomasszal nincs semmi baj. . hogy a testvére jól van. Ez meggyőzte az asszonyt.. Mindketten halottak. Julie szerette Halt. az első másodperceket döbbent csöndben töltötte. Nem. Julie.Thomas meghalt – mondta Bobby.Bobby ezután Halról beszélt. zokogásba fulladt.

A látása kitisztult. hidd el.De miként jött rá. Kérdezd meg azokat a szerencsétleneket a kórházakban. Nézd meg. de később majd beszélni akarok veled Thomasról. akik alig ötvenévesen Alzheimer-kórban szenvednek. annyira kavarogtak benne az indulatok. Ennek örült. hogy életben maradjunk. és megrémült a saját hangjától. vajon arról álmodoztake. könnyek áztatják az arcát. Sosem emel senki emlékművet Thomasnak.Franket üldözi. és megszabadult a pisztolyától is. de nem volt nála jobb ember. Remélte. hogy egy őrült majd egy szép napon lemészárolja őket? .. Julie már levette a kabátját. . lesz alkalma használni.mondta.Én is azt hiszem – felelte Bobby. . . Milyen hősiesen tűrte a másságát. Frank hét évvel ezelőtt még magányos volt. .Igen. hogy értsük a történteket. de képtelen volt uralkodni magán. .Egy biztos.kérdezte Bobby. Soha nem váltak valóra anyám és apám álmai. Nagy nehezen leállította magát. de most látnia kellett. . lassan teljesen kiborul és ez ma éjjel luxusnak számítana. milyen remek gyerekekkel dicsekedhetnek. hogy jó pénzen eladhassák. most azonban barátok szegődtek mellé. . Most arra kell vigyáznunk.. akkor osztozunk a felelősségen. ők is kitörik a nyakukat – Julie igyekezett lenyelni a torkában emelkedő keserű gombócot. . . . mert elvállaltam az ügyet – mondta Julie.Amíg élünk. . A férfi hangja nyugodt volt. Elvállaltunk egy új ügyfelet. Bobby felállt és Julie-t is felsegítette. Ügy érezte.Majdnem biztos – felelte Bobby. Julie-t annyira lekötötte a saját gyásza. De nincs.Amikor vissza akartál lépni.Előbb vagy utóbb.Kérdezd meg a Phan családot – Bobby hangja nyugalmat sugárzott.Te nem akartad elvállalni..Jól vagy? . hogy elfelejtsük.kérdezte Bobby.Julie hangjában most már több volt a düh. mert az az átkozott most minket is üldöz. De ez az emlékezés sokáig kell hogy tartson. alig volt ételük és pénzük. addig őt is életben tartjuk.Ha van bűn..Nem tudom. Így életben tudjuk tartani. Erezte a pisztoly súlyát és ez valahogy megnyugtatta.Rengeteg információ hiányzik még. hogy Frank az ügyfelünk? .Csónakosok voltak a délkínai tengeren. ennyi az egész.Hová? . És az isten szerelmére. honnan tudott Thomasról? . Mindenesetre látott engem a Punaluu strandon. Erről majd beszélnünk kell.Nem. mint a kétségbeesés. Ugye így lesz. Bobby? .Igen. ha egyszer sosem válnak valóra az álmok? . ezért ne is várd. . . Kérdezd meg Clintet és Felinát. . ezért nehezen jutott a nyomára. aki soha sem tett semmi említésre méltót. mert nem akarom. Az egyetlen emlékmű az emlékezés lehet. Kérdezd. csak egy fiúcska volt. többé nem álmodozom. én erőltettem rád.Most. akiket megtámadott a rák. de nem követett. Julie bólintott és végre hajlandó volt Bobby szemébe nézni. Mire jó az. ki vagy. mint ő. kérdezd azokat. Semmiképp sem tudhatta meg. hiszen nem volt híres.Azért ölte meg Thomast. tehát Candy többféle irányból is megközelítheti. én erőszakoskodtam. Thomast pedig majdnem ugyanannyira szerette. ebben a pillanatban jól kell lennem. de most újra magára erősítette a fegyvert.. . kérdezd az izomsorvadásos gyerekeket a tolószékeikben. sosem panaszkodott.Frank öccse kellett hogy legyen – mondta.De mit akar az az átkozott? . Kénytelen volt újra elfordítani az arcát. vajon mi lett az ő álmaikkal? Kérdezd meg George Farris családját. de Tommyé sem. a szeme száraz volt.Néha valóra válnak – mondta Bobby. hogy illik bele beteg gyerekük az álmaikba. és a hóna alatt ott volt a pisztolytáska. Most pedig tisztítószalonjuk van és átépítik a Farrisházat. . . ... . Bobbyn még rajta volt a zakó. hogy el is feledkezett arról: a halottak Bobby barátai is voltak.Menjünk . vagy a Cielo Vistában élő Down-kórosok szüleit. .

Később szükségünk lesz rájuk. mindegyikben olyan emberek éltek. Goleta. Sokkal nagyobb öröme telne benne. El Encanto Heights és a többi környező helység telefonkönyvét. de mindkettő a Dakota házaspár gusztustalan szexuális életével foglalkozott. hogy nyomra vezethette volna. Jöttek egymás után. Addig korbácsolta a haragját. biztos nem kegyelmezne egyiküknek sem. talán az ő agya is újra megszabadul a bűnöknek még csak a gondolatától is. lehántaná a húst a csontjaikról. a villanykapcsolót. Mindegy volt neki. a mosdó peremét. az éjjeliszekrények és az öltözőasztal fölborult. amikor megérintette a csapokat. mintha tüzes vasat érintett volna. . Akkor végre rádöbbennének. a lángok belekaptak a lepedőkbe. Ilyen határtalan könyörület csak az Istenben és Candy anyjában lakozott. ráadásul a háziak bűnei sem akartak kimenni a fejéből. Candy lesétált. nem lenne olyan megbocsátó. a csengő máris darabokra hullt. . Egy pillanat alatt minden lángba borult.Mit akarsz azokkal a telefonkönyvekkel? . A képzeletét csak kétszer lódította meg egy-egy vízió. bárcsak így tűzbe tudná borítani az embereket és az állatokat is. felemelte a karját. a fiókok hatalmas robajjal zuhantak a földre. hiszen mindegyik csordultig megtelt romlottsággal. azonban kénytelen volt megelégedni a tárgyak és a növények lángba borításával. ami a sátán nyilvánvaló jelenlétére utal.Rendben – mondta Bobby.kérdezte Julie. Hope Ranch. Montecito. kivette az éjjeliszekrény fiókjából Santa Barbara. aki mindig kesztyűs. a tükröt. Elégetni mindent. hogy Frank miatt kénytelen ezeknek a dekadens embereknek a holmijai között kutatni. A Toyota motorházteteje még mindig forró volt a hosszú utazástól. akin látta volna. mint a Teremtőjük. Isten nevében fel kell gyújtania ezt a bűnös házat. . Ha megtisztul a ház. míg végül úgy döntött. mintha ő rendelte volna. amikor lecsap rájuk a legtitkosabb rejtekhelyeiken. Dühét csak még jobban fokozta a sikertelenség.Először meg kell találnunk azt a házat. Thomas meghalt. és elindult az ajtó felé. a lehulló esőcseppek azonnal gőzzé váltak a felszínén. Kézzel bánt velük. és csak felemelte az ujját. és romboló kék fénybe borította a szobát. hogy elmenjen egy városba. Elöntötte a hányinger. Még életében nem találkozott olyan emberrel. Azonban egyik sem volt olyan részletes. és akik szenvedéllyel űzik degenerált szexuális játékaikat. ha ezek a bűnösök őrjöngenének a félelemtől. melyik az a város. . Szeretné. és így belekényszerül egy olyan helyzetbe. vagy éppen a zuhany hőfokszabályzóját. Csak körbejárjuk. a gyógyszeres szekrénykét a falon. * * * Halvány és elmosódó képek jelentek meg előtte. . felrobbantaná a fejüket és letépné a nemi szerveiket. amiért ilyen sokáig elnézte bűneiket. akik a sátánt tisztelik. a csörömpölve kivágódó ablakokon enyhe szellő szökött be a szobába. amikor arra vágyott. A hóna alá csapta őket. mely minden porcikáját undorral árasztja el. hogy szívből tiszteli az Urat. Komolyan feldühítette. A függönyök fáklyaként égtek. A távolban villám hasított az ég feketéjébe. Volt idő. úgy kapta el a kezét. Újra szemerkélt az eső.De én még nem. hátha már a puszta látása ötletekkel szolgál. . Candy sokszor gondolt vágyakozva arra. hogy táplálja a tüzet. Amikor a kotonos dobozhoz ért. Kilépett a fürdőszobából. Ha lenne erre tehetsége. mintha egy szél borzolta pocsolyába nézett volna. A füstjelző megszólalt a hallban. A kocsiban majd elmagyarázom. milyen hálásnak kellett volna lenniük az Istennek.Én már láttam. és ott egyetlen éjszaka alatt tízezer bűnösről égesse le a húst. Ő nem értett egyet velük.. Nem kívánt ezeknek a bűnöknek a szemtanúja lenni. ahol ez a szörnyeteg felnőtt. A fából készült ágyvég kettévált.

Reggelre. mégis errefelé kell keresnünk – mondta Bobby.. Fogarty. érezte. kétszer is ennek a fickónak a dolgozószobájában landoltunk – magyarázta Bobby. Miután te is megnézted a Pollard-rezidenciát. A földszinten is lángba borított mindent. hogy nem is erre lakik. hogy Julie már képtelen lenne akár egy kilométert is megtenni. hogy az ő szent életű anyja elmerüljön a perverzitás fertőjében. és olyat. amikor elmeséltem neked. és bizonyára már rég nyugdíjas. James. lehet. A Pacific Hill Road egy keskeny földsávon húzódott. mert elég öregnek láttam.Itt van – kiáltott fel Julie. Frank gyorsan tovább akart tőle indulni. Férfit. Csak egy kézmozdulatába került.Amikor Frankkel utaztunk. Fogarty.Lehet. de mégsem tudta pontosan. Frank és az ikrek sosem hittek szeplőtlen fogantatásukban. Visszatért az irodába. sem Goletához. hogy éppen ő az ügy kulcsfigurája. és részletesen elmesélte a két látogatást. mi történt velünk az utazás alatt. Jennifer. hogy gond nélkül odataláltak. és egy kis zseblámpa segítségével keressen neki egy Fogartyt. Candy maga volt a pusztítás. már csak a füstölgő romokat találja majd. akkor bajban leszünk.Igen – mondta Julie és kitépte alapot a telefonkönyvből.Fogarty. mikor a nap felkel.Ha nem orvosdoktor és nem használja a titulusát. merre kell menni a Pacific Hill Roadra. hiszen anyja mesélte.Észrevette. Fogarty. Bobby megkérte Julie-t. hosszú hajú fiatalembertől. amely keleti irányba vezetett egy dúsan benőtt fás bozótba. Bobby ugyan már háromszor is járt a Pollard-házban Frankkel. tehát nekünk feltétlenül beszélnünk kell vele. . és a bűnnek ez a sötét fészke végső figyelmeztetésül szolgál majd a világ valamennyi vétkezőjének. hogy tovább kutasson. Egyetlen férfi sem érintette „úgy” az ő anyját. A benzinkútnál azonban olyan részletes útmutatást kaptak egy bajuszos. tömörítenem kellett. hogy romboló ereje ezen az éjszakán mintha megsokszorozódott volna. Az úr bizonyára ezzel jutalmazza őt a tisztaságáért. amiért nem engedte. . hogy felhívja rá Candy figyelmét. . amelyben minden ember fuldoklott. és ráadásul ez a Fogarty-epizód nem is látszott fontosnak. . lapozza fel a telefonkönyvet. A feje fölött már minden recsegett. Átvágtak Santa Barbarán és Goletába értek. ezzel elhajították maguktól a bűn felismerésének képességét. .. vagyis ahhoz a kertvároshoz. Így aztán kihagytam. mielőtt még megkérdezhették volna valahol. * * * Ezúttal Bobby vezetett. meglátogatjuk Fogarty doktor urat. nem akarta veszélybe sodorni.Remek. aki doktor. . megtisztult. annál inkább úgy érzem. amely Santa Barbara és El Encanto között terült el. Julie ezalatt rendületlenül lapozgatott. . de valami azt súgja. annak ellenére. merre találják a Pacific Hill Road 1458. Candy úgy érezte. ropogott.Ott a címe is? . A Pacific Hill Road házai El Encanto Heights-i címet kaptak.kérdezte Julie. hogy nem tartoztak sem oda.-at. mert félt. vagy esetleg a „Doc” egy becenév. Kevin. Lawrence J. Az orvosok között ne is keresd a szakmai részben. a gyermekei nem bűnben fogantak.Az irodában. ahol Kalifornia szinte valamennyi jellegzetes fája előfordult. .Egész mostanáig egy szót sem szóltál róla. dr. Frank különös figyelmet szentelt ennek a fickónak. Hogy lehet az? . a Thomas halála miatt érzett fájdalom elhomályosította ítélőképességét. Hálát adott Istennek. A Dakota házaspár szenvedélyes játszadozásai kiradírozódtak az agyából. Elvégre az asszony már tizenkilenc órája talpon volt. Ennek igazságában biztos volt. tompította a reflexeit. Mielőbb a nyomukba akart szegődni. Minél tovább rágódom azonban a dolgokon.Ki ő? . . és az ördög szolgálatába álltak. .

Az éhes madár izgatottan fürkészte az éjszakát. amikor feltűnik a bagoly. a becsukott redőnyök mögül halvány fény pislákolt.Sötétbe burkolózik. hogy a bagoly a kocsi fölött körözzön. hogy aludjanak. mint a bagoly. Most Julie oldalára került az épület.Nagyon is – erősítette meg Bobby. aztán lejjebb vitorlázott. Az ajka Violet meztelen vállának bársonyos bőrét érintette. ráadásul a csőre és a karma még a látásánál is élesebb. Nem látták ugyan az ablakot. hogy szinte meg is állt. mert még egy kicsit tanulmányozni szerette volna. és ezért az életével kell fizetnie. mellette pedig egy nő. és elindultak visszafelé. amikor a természetben elindulnak a vadászok zsákmányszerző útjukra. aki Frank társaságában bukkant fel aznap hajnalban a hátsó udvarban. Tisztán látta. ezért jobbnak látta. Egy málladozó romhalmaz. hátha felfedez egy gyanútlan egeret. A kocsi azonban tovább hajtott. azt remélve. . Ragaszkodott hozzá.A Pollard-ház az út vége felé állt. de azért azt tisztán látom. vagy egy másik apró állat a fűben. Valószínűleg azért nem épült a Pollard-ház közelében néhány modern luxuspalota. A testvére mellette hevert. Éjszaka még bámulatosabb volt a látvány. Violet nem akarta elveszíteni szem elől. A nőt még sosem látta. milyen erős félelem lesz úrrá a kis állaton. Csodálatos volt a kilátás a Csendes-óceán felé a lankás teraszokra. Verbina álmosan mormolt mellette. Épp a kapu előtt haladtak el. hogy Bobby lassítson. Egyikük sem szeretett éjszaka aludni. Violet türelmetlenül várta. le a lépcsőn a konyhába. Az egyik fenti szobában azonban égett a villany. Másodpercekkel később újra felbukkant. Az ágyon fekvő macskák morogni kezdtek. Ott a macskaajtón ki az utcára. csak a halvány fény négyszöget. Lelassítottak. Egyszer csak egy autó tűnt fel a Pollard ház előtt. hanem az úton is követi. amelyet a hátsó udvarra vetített. ha nemcsak a levegőben. Még nem fedezte fel a vacsorának valót. és megint lelassított a kapunál. mintha fellángolt bosszúvágya átszállt volna rájuk is. * * * Violet hanyatt feküdt az ágyon a sötét szobában. de a férfit valahogy ismerősnek találta. Verbina szorosan hozzábújt. Tapasztalatból már tudta. Bobby azonnal felismerte a helyet. és a magas kőoszlopok közötti rozsdarágta vaskapu. hiszen az volt a nap legizgalmasabb szaka. szinte alig állt néhány ház a szomszédjában. hogy ketten ülnek elöl. és annyira lelassított a kapunál. és lejjebb irányította. és milyen rettenetes fájdalom hasít belé. Ez természetesen felkeltette Violet érdeklődését. Violet az izgalomtól reszketve várta. A farkatlan Max és a fekete keverék leugrott az ágyról. aztán előreküldte a madarat. mikor bukkan fel egy egér. Az utca végén megfordultak. Nem azért feküdtek le. . aki talán elvezetheti Frankhez és akkor bosszút állhat a macskáért. egyik kezét Violet mellén nyugtatta. a volánnál egy férfi. Egyetlen állat sem lát olyan élesen a sötétben. hanem egy hatalmas fülesbagolyban is. mikor elhaladtak a ház mellett. A bagoly magasra szárnyalt. ugyanis a teraszokon álló házak fényei tengernyi csillagra emlékeztettek.Nem sokat látok – mondta Julie. Frank megölte az ő drága Samanthájukat. és körülöttük mindenütt macskák szenderegtek. Az autó felgyorsult. és a bagoly szemén keresztül alaposan szemügyre vette az autót. Ismerős volt a sövény. hogy a fűszálak elrejtik a veszélyek elől. ez egy nagyon rossz hely – mondta Julie. . Violet úgy intézte. mely Bobbyt és Julie-t fogadta. Átszaladtak a szobán. amikor a testébe mélyednek a karmok. és áthajolt Bobby előtt. A földszint teljes sötétségbe burkolózott. Most pedig felbukkant egy férfi.Nincs is itt túl sok látnivaló. Bobby észrevette: a ház hátsó frontján is kivilágosodik egy első emeleti ablak. hogy újra meg újra részese lehessen ennek az élménynek. Szinte a felismeréssel egy időben rájött: ez az a férfi. . és elindult lefelé a dombon. és szinte vezették a szemet az igazi tengerig. mert építési tilalommal akarták védeni a gyönyörű tájat. illetve a macskákban öltöttek testet. és Violetet már nem izgatta tovább. . Most éppen nemcsak egymásban.

Julie újra csöngetett. hogy ebben a nagy felfordulásban nem keresheti tovább a Dakota-pár nyomát. de válasz nem érkezett. Hűvös szél söpört végig a szobán. Egy pillanatra megtorpant és villogó zöld szemeket meresztett rájuk. teleportálta magát haza.Orvos? .Kedves fickó. . pontosan a fejük fölé. hogy valaki méregeti őket az ajtó kémlelőnyílásán keresztül. sem az irodájukban. Bobby emlékezett is arra. Ő is azonnal felismerte Bobbyt. de az azálea közel sem volt olyan dús és virágokkal tömött. ahogy jött.Félig-meddig már vártam magát. hogy valaki felbukkant a hátuk mögött. azért érkezett a hátuk mögé. mert Isten még mindig vigyáz rá. Elindultak a bejárathoz vezető keskeny ösvényen. hanem az emlékkép. évszázados fa félig eltakarta a ház homlokzatát. a másik pedig a folyosóra vezető ajtónál. a szörnyű csönd. mint délebbre. úgy el is tűnt a sötétben. Meg kell tudnia. Amikor visszatértek ahhoz a benzinkúthoz. szárnysuhogást hallottak. a vihartól. mint villogó szemű társa egyébként az éjszakában.Csak egy macska – mondta Bobby. és oldalra lépett. Mindketten rádió-adóvevőjükbe beszéltek és nem vették észre. 55 . de egy jó ideje már nyugdíjas. Kellemes bongás töltötte meg a házat. A most látott állat csak annyira volt titokzatos. a bajuszos fiatalember most is segítségükre sietett és elmondta. Amikor épp elült a második csengetés hangja. hogy utat engedjen nekik. nem mintha szívesen látnám magukat. a hideg kezdett futkosni a hátán. .kérdezte Bobby. Amikor kiszálltak a kocsiból. hogy a dolgozószoba egyik falán épp ezek a franciaablakok nyíltak. hol találják azt az utcát. füstszagot éreztek. hol tölthetik az éjszakát. . Egy hatalmas. . . ahonnan a bejárati ajtó nyílt. Különben szerette a macskákat. hogy kimódolja. Ami megrémítette. ahol Fogarty lakik. Candy érkezésének jellegzetes hangját elnyomta a rendőrök rádióinak folyamatos karattyolása. Bobby meg mert volna esküdni rá. Dühös volt ugyan. ha nincsenek sem otthon. Julie becsengetett. Jöjjenek be. Aztán kinyílt az ajtó. hogy ezt meglátta. Fogarty. A macska. Az a rettenetes macskahorda ott a Pollard-házban. mely elől csak nagy szerencsével tudtak elmenekülni Frankkel. de nem tehetett mást. az idegen pillantásoktól. melyet felelevenített benne. mint amilyennek Bobby emlékezete megőrizte. A kicsit messzebb álló utcai lámpa halvány fénye néhány rózsaszínű virágra hullt. de most. és a ház belsejéből kiszűrődő fényben ott állt előttük dr. A spanyol stílusjegyeket mutató kétemeletes házat érdekes módon franciaablakokkal tarkították. Pontosan olyan volt. Julie már éppen újra próbálkozott volna. amikor hirtelen egy fekete árnyék suhant át Julie előtt. majd az azt követő ellenséges nyávogás. majd megpillantották az egyik kéményből a vihar előtti égre felkúszó fehér füstcsíkot. amikor kivilágosodott a veranda. Egy rendőr Julie és Bobby irodájának ajtajában állt. miként tudná felmelegíteni a nyomokat. Candy úgy érezte. Lawrence Fogarty háza előtt.Az volt.Jöjjenek beljebb – mondta. Ráadásul ismerte is az öregurat. mintha védeni akarta volna a széltől. Néhanapján nálunk szokott tankolni. mintha egy hatalmas éjszakai madár telepedett volna a veranda tetejére. és a csöppet sem macskaszerű összehangolt támadás. ahol az előbb útba igazították őket. . talán nem is ez a bizonyos macska volt. Időre volt szüksége. Néhány perccel tíz óra után Bobby megállt dr. a szobájába.* * * Candy a Dakota & Dakota fogadószobájába érkezett meg. Az ösvény végén három lépcső vezetett egy kis verandára. hiszen a betört ablak és a nyitott ajtók szabad utat engedtek neki.

Mióta van itt? . azok pedig a legsúlyosabban visszamaradott betegek voltak. . hogy szemével megkeresse azt a füles fotelt. a könyvtár is barátságos volt. amit mondasz neki. töltőtollal.. Bobby megfordult. mint aki egészen biztos: azért jöttek hozzá látogatóba. Az utóbbi feltehetően Tiffanytól volt. hogy belebonyolódtak ebbe a lidércnyomásos ügybe. észrevette. úgy viselkedett. dr.Mi azonban nem tudunk önről semmit.26 óra óta. amelyen keresztül őket vizsgálgatta.Ne! . A vendégmarasztaló szobát egy réz állólámpa és egy asztali lámpa árasztotta el meleg fénnyel. most már szinte csak a szemgödre látszott. Akkor beesettek voltak a szemei. és kifejezetten rossz néven venném. mint amikor Bobby először meglátta. és elindult Frank felé. már csak egy aranyozott. akit tisztelt a környezete és mindenki szeretete övezte. . egyszerűen keresztülnézett rajtuk. majd egy négyszögletes márvány tintatartó.Úgy. A jóságos nagyapa képet még csak fokozta a fémkeretes kerek szemüveg. lakályos otthon érzetét keltette bennük. fehér inget és kék kardigánt viselte.Fáradjanak be a könyvtárba – mondta Fogarty. sokkal. egy olló és egy lupe. a sötét parkettát süppedős kínai perzsaszőnyeg takarta. A Queen Anne-korabeli szófa kárpitja. Nagyon sokat beszélt magáról. Frank külseje nagyon sokat romlott délután 5. Ha azonban alaposabban szemügyre vette az ember. amikor utoljára látták a Newport Beach-i irodában. csontnyelű készlet fért el rajta. kék szemeivel és lágy vonásaival beillett volna Télapónak is. hogy tudnunk kellene.Valaminek történnie kellett vele – jegyezte meg Fogarty. Mint ahogy az egész ház kellemes. . A könyvtár az a helyiség volt. .Már több mint három órája itt van – folytatta Fogarty -. amelyben először megpillantotta Fogartyt. lágy vonásai túlzottan is lágyak. szinte kiemelték egymás szépségét. hogy Franket itt találják. egy papírvágó kés. többé-kevésbé még reagál is arra. kifejezéstelen pillantást találták. amikor a Frankkel tett látogatásáról mesélt. Dús ősz hajával. mint Thomas. . aki annak idején jóságos és önzetlen doktor bácsi volt. A felismerésnek még csak a szikrája sem villant fel a tekintetében. hogy kék szeme hidegen villan. és azt hiszem. hanem elpuhultságot. Széles szája akár kedves mosolyra is húzódhatott volna. és nekem halvány fogalmam sincs. Nem törődött Julie és Bobby döbbenetével. valamint a tapéta mintája remekül illett a szőnyeghez. miután Bobbyt visszavitte az irodába. A szélein sötétzöld és drapp mintázatú. Nagy ritkán magához tér. ha belerángatnának. szóval Frank mesélt rólunk – mondta Bobby. rád néz. Nem a kérdéseidre válaszol. mi az ördögöt kezdjek vele. Most is ugyanazt a papucsot. ugyancsak ijesztő képe szinte az egészség látszatát keltette a mostanihoz képest. a közepén pedig fakózöld. dől belőle a szó. és legnagyobb megdöbbenésére Franket látta meg a sarokban. szürke nadrágot. átvágott a hallon. Lawrence Fogarty szelíd nagyapának látszott. . mintha már régóta akart volna mondani valamit. többet. sokkal rosszabb állapotban. de mondandója első szava valahogy nem akarna az eszébe jutni. egyszerűen csak beszélni akar valakihez. A legrémisztőbbnek mégis azt az üres. amikor hozzá beszélsz. Ezek szerint Frank közel másfél órát utazott.kérte. A mahagóni íróasztal lapját szinte teljesen elfedte egy nagy zöld mappa. vagy ha nem. .Nem sokkal hét óra előtt érkezett – mondta Fogarty. Első ránézésre. mert tudták. az arca rezzenéstelen.kérdezte Bobby. ha egy kicsit kövérebb lett volna. . a száját enyhén nyitva tartotta. és nem kedvességet sugároznak. Arcizmai teljesen elernyedtek. akkor remek koppintás. Aztán egyszer csak őrületesen beszédes lesz. Julie megragadta a karját és visszatartotta. . amelyet Bobby dolgozószobaként írt le Julie-nak. Korábbi. A falat körbe-körbe könyvek borították. a fekete karikák nőttek és sötétedtek. Fogarty ingatni kezdte a fejét. mint amennyit meg akartam tudni. Bobby még Cielo Vistában is kevés ennyire kifejezéstelen arcot látott. és bevezette őket egy bal oldalon nyíló szobába.Maguk ketten tisztára megőrültek. amellyel őket bámulta. Én azonban nem vagyok hajlandó erre. ám ugyanúgy előrevetíthette a ragadozó természetű Fogarty dokit is. halott szürke maszkká vált. Ilyenkor le sem lehet lőni.

milyen képességeik voltak a gyerekeknek.Jobb. hogy mindkettőt egyszerre. minden illúziója elszállt. letette a zöld mappára.. és lehuppant mellé. vagy össze akarná szedni a gondolatait. . Azt akarta. Dakota úr. Az elbeszélések szerint egy ismeretlen erőszakolta meg Roselle anyját. ha bajban van. hogy elvigyük innen Franket – mondta nyugodt hangon Julie -. Azaz orvos is én vagyok. Rendben van. . csak Franket és az anyját kezeltem. negyvenhat évvel ezelőtt. talán örökre. . mindent elmondok maguknak. nagyon megrémültem. Én nem vagyok tv-doktor. de én kezdettől fogva tudtam. de ha már túl vagyunk rajta. mert már azt hittem. mit tud róla. akkor születésüktől fogva betegek voltak. . Fogarty újra felnevetett. 1946 februárjában.Van valami ötlete. De honnan vannak ezek a képességek? . Bobby és Julie arcán valami szomorú sajnálatféle suhant át. ha megbetegedett. vannak elképzeléseim és rengeteg információval tudom alátámasztani ezeket a feltételezéseket. Aztán pedig még ma visszatért. kifejezetten élvezte a vendégei arcán megjelenő együtt érző kifejezést. egy vékonyka. . leült a karosszékbe. addig a napig. . amikor Frank megölte az anyját. Fogarty megkerülte a mahagóni íróasztalt. hogy később azt fogják gondolni. Vendéglátójuk ugyan nem kínálta őket ülőhellyel. amelyet ugyanazzal a sötét bőrrel kárpitoztak. ezüstös nyálcsík buggyant ki a szája sarkából. fanyar nevetés volt. amellyel azt kívánta jelezni: félti Bobbyt attól. gondolom. ha távolságot tart. amikor betoppant ide magával. Nos. Ami az igazat illeti. és indult el az álla felé. Frank üres tekintettel meredt maga elé. De. ha úgy jobban tetszik. igen. Bobby felé pedig egy sokatmondó pillantást küldött. Én kezeltem őket. Frank feje még mindig oldalra billent. mert a lányok és James sosem voltak betegek. mely Bobby minden illúzióját eloszlathatta volna. Az öregúr először Julie-ra.Fogarty mogorva arcot vágott. úgy. aki azt akarja. de az az érzésem. . ebben téved. Nagy sokára kinyitotta a szemét és rájuk nézett. Franket. Ez a legkevesebb. hozzáérni. Fogarty most Frankre nézett.Én vagyok az az orvos. hogy mindenki bizalmasa legyen. az anyja bátyja. vagy valami más módon kimutatná bánatát. egyszer s mindenkorra megszabadultam tőle. Akkor pedig megint eltűnne. Ha a régi önmaga lenne. bár az is lehet. . Roselle vérfertőzés és erőszak szülötte volt. Én akkor már nyugdíjas voltam. lehunyta a szemét és az orrnyergét kezdte masszírozni. majd Bobbyra pillantott. az ikreket és Jamest. Bobby mégis a szófához lépett. Jobb. attól kezdve Frank sorsa a maguk ügye. aki világra segítette Roselle Pollard-t. Nekem legalábbis ez a legjobb. Ma délután. és keserűen jegyezte meg. ahonnan elmenekült a bentlakó... egyáltalán. mint Yarnell Pollard. teóriája? Fogarty elnevette magát. és egyáltalán hogyan kapcsolódik az ügyhöz.Öt éve nem járt erre. ezzel részemről be is fejeződött a kapcsolatunk. Az évek során többször kezeltem Franket. bárcsak ne akartak volna megtudni semmit. mint annak a szobának az ajtaja. hogy ha Frank esetleg fel találna nyögni. hogy ő kerüljön közelebb Frankhez.kérdezte Julie. hogy a doktort megismerte. vagy Candyt. fizettek érte. persze ha a szellemük betegségét nem tekintem kórosnak. hogyan tudtam volna segíteni? Hogyan tudott volna bárki segíteni? Mellesleg nem is az én dolgom. ha nem tudnak semmit rólam. hogy segítsek.És ez még mind semmi. . Vigyék innen ezt az alakot. aki az ő gyermekeit világra segítette. . de egyben izgalmas és lenyűgöző történet. mint azt a füles fotelt.Ha azt akarja. a feje oldalra csuklott. A szája még mindig tátva volt. Ez egy iszonyatos. Ha azt is ideszámítjuk. egészen hét évvel ezelőttig. Bobby képes lenne vigasztalni. de körülbelül két perccel azután. Feltételezésem szerint az egész Roselle apjával kezdődött..Ó.Akkor önnek tudnia kellett. hogy hozzám fordulhat. de azért Frank eljött hozzám és beavatott ebbe a lidércnyomásba.Tulajdonképpen nem tudtam. nem is bánnám a jelenlétét. akkor el kell mondania. de minél előbb. Az apja nem volt más. hogy ez hazugság. ezért hiszi azt. Fogarty levette szemüvegét.. Kemény. . Julie követte. ki maga.Még én sem láttam őt soha ilyen állapotban. mintha a fejfájását szeretné enyhíteni. ahol Frank gubbasztott.

. készített ugyanis néhány olcsó westernt és egyéb szemetet. és megerőszakolta? . inkább Yarnell volt a ludas. zavartalanul folytatta előadását. de el is csípett néhány szót. hogy ne szaladjon el a fantáziája az öregúrral kapcsolatban. az ablakpárkányokon ugrálva kereste azt a szobát. hogy Frank nemcsak beszélgetésük tárgya. hogy ez a fogalom megszületett volna. megmerevedett. Észrevette. A kábítószerpiac még nem telítődött ennyire. Ott ül a füles karosszékben. de aki akarta. Mindezt azért mesélem el maguknak. és a gyűlölt Los Angelesből átköltözhetett ide. hogy lett volna LSD. Cynthia pedig hat. Fogarty micsoda morális fertőben él.kérdezte Julie. és türelmetlenül várja. Égetett agavébort. rengeteg fejfájást okozott a szüleinek is. A férfi némi pénzre tett szert Hollywoodban. amelyeket különleges növényekből lehetett desztillálni. 1945-ben. Fogarty bólintott. ha pontosabban a helyére akarja tenni mindazt. Yarnell huszonkét évesen a ház ura. Odaszorította az orrát az ablak üvegéhez. de annyit azért keresett. Amikor az öregember és a két fiatalabb leült. a tökéletes fölényt. azzal a vidámságot nélkülöző vigyorral. hogy Yarnell kábítószeres lett? Ez a kulcs? . aki előmászott a barlangjából.Yarnell akaratos.. fehér ernyedt kéz. . ahonnan ő kémlelt. Sok mindenre panaszkodtak. Nem volt sikeres. a Darkle névre hallgató. Bobbyt elrémítették a doktor szavai. nemtörődöm gyerek volt. amikor Deeter és Elizabeth autószerencsétlenség áldozatául esett. Lehet. amit tőle hall. Darkle kénytelen volt lejjebb hajolni. A zsaluk félig nyitva voltak. ő élvezkedett vele. mert a teóriám szerint ez a későbbiek kulcsa. ahová az öregúr vezette a férfit és a nőt. .* * * A farkatlan Man-szigeti macska – egyébként Zitha névre hallgatott – letelepedett az őrhelyére. így nemcsak beláthatott a könyvtárba. az egyik azáleabokor alá. míg meg nem szerezte a korlátlan hatalmat.A házat a harmincas években építtette Deeter és Elizabeth Pollard. még azelőtt. az megtalálta a magáét. közvetlenül a bejárati ajtó mellé. beszéd közben rendületlenül mosolygott. hanem maga is jelen van. Két gyermekük volt. amikor 1938-ban ide költöztek.: Amikor meghallotta Frank nevét. . és egyéb természetes hallucinogéneket fogyasztott. amíg éltek. Tizenöt évesen aztán már tökéletes függőségbe került. Yarnell tizenöt éves volt akkoriban.És. vagyis kaktuszból nyert anyagot. az arca nem látszott tisztán. A másik macska. hogy feladhatta filmes életét. de én azt hiszem. . mert Violet is ugyanezt tette a Pacific Hill Road-i ház c egyik hálószobájának széles ágyán. de onnan. Elsősorban egy színésztől szerezte be az árut. egyre inkább tudatára ébredt. csak egy bőrrel bevont karfán nyugvó. Meg kell tartania elfogulatlanságát. hogy az életük függ ettől.Egészen biztos vagyok benne. Az emberek a szülők korai halálának számlájára írták a kislány búskomorságát. de leginkább a kábítószerekre. ugyanis az ezt követő években Cynthia visszahúzódó és sírós lett. * * * Fogarty doki áthajolt az íróasztala fölött. mert szexre vágyott – szép kislány volt Cynthia. Yarnell kábítós volt. Fogarty oda sem hederített a vendégei arcára kiült undorra. meszkalint. . és egyúttal a tizenhárom éves húgocskája gyám a lett. hogy semmi kivetnivaló nincs az ízlésében. Nem lehetett addig felhőtlenül boldog. aki az apja filmjeinek állandó szereplője volt. ahol apróbb üzletelésekből kényelmesen eléldegélhetett. mert hogy is mondhat valaki olyat egy húgát megbecstelenítő férfire..hanem ő az a fajta férfi volt.Az. aki élvezte a hatalmat. Bobby folyamatosan csitítgatta magát. hogy gyanútlanul arra sétáló gyerekek végre vacsorájául szolgáljanak. amely egy gonosz manóra emlékeztetett.kérdezte Julie. hogy továbbra is szemmel tarthassa őket. még azelőtt. mint manapság. De nem csak azért. nem találhatunk kivetnivalót Yarnell ízlésében -.

- Igen ez, valamint a tény, hogy teherbe ejtette a saját húgát. A lenyelt kábítószerek genetikai károsodást idéznek elő, és nem is elhanyagolhatót, ő pedig akkor már hét év óta rendszeresen élt velük. Szóval általában súlyos károsodást okoznak, de az ő esetében néhány nagyon is különös elváltozást. Ha pedig ehhez még hozzávesszük azt, hogy Cynthia az édestestvére volt, akkor rendkívül nagy a valószínűsége, hogy kettőjük utóda valamilyen szempontból nyomorék lesz. Frank felnyögött. Mindannyian ránéztek, de Frank visszasüppedt korábbi állapotába. A szempillái mintha gyorsabban verdestek volna, de az értelem egy röpke másodpercre sem tért vissza a tekintetébe. A nyál továbbra is csordogált szája jobb sarkából, és vékony cérnaszálként csüngött le az álláról. Bobby úgy érezte, oda kellene mennie hozzá és egy papír zsebkendővel letörölni Frank arcát, de visszafogta magát, elsősorban azért, mert félt Julie reakciójától. - Úgy egy évvel a szülők halála után, Yarnell és Cynthia megjelent nálam. A kislány terhes volt. Előadtak egy történetet egy vándorló idénymunkásról, aki állítólag megerőszakolta Cynthiát. Az egészet valahogy már az első hallásra hazugságnak éreztem, és amikor a viselkedésüket kezdtem figyelni, azonnal rájöttem az igazságra. A lány bő ruhákkal próbálta palástolni állapotát, és az utolsó néhány hónapot bezárkózva töltötte a házban. Mindketten úgy tettek, mintha arra vártak volna, majd csak magától megoldódik a probléma. Amikor eljöttek hozzám, az abortusz már szóba sem kerülhetett, lassan már elkezdődtek a szülési fájdalmak. Minél tovább hallgatta Fogarty elbeszélését, Bobby r annál fojtóbbnak kezdte érezni a szoba levegőjét, mintha megtelt volna nehéz, párás levegővel, amelynek savanyú szaga volt, mint az izzadságnak. - Yarnell azt állította, szeretné megóvni a húgát az emberek szájától, ezért tekintélyes summát ajánlott fel nekem, amennyiben távol tartom a lányt a kórháztól, és a rendelőmben segítem világra a gyereket. Ez elég kockázatos dolog, főleg akkor, ha valami komplikáció lép fel szülés közben. De nekem szükségem volt arra a pénzre, és arra gondoltam, ha esetleg történne valami, számtalan módszer adódik az eltussolásra. Volt egy ápolónő is, aki mellettem dolgozott, Normának hívták, és ő kifejezetten lazán ment bele hasonló csínyekbe. „Hát ez egyszerűen remek – gondolta Bobby. - Egy gátlástalan orvos talált magának egy gátlástalan asszisztenst. Ez a párocska remekül eléldegélhetett volna Dachau vagy Auschwitz orvosi stábjában.” Julie Bobby térdére tette a kezét, mintha így akarna megbizonyosodni arról, nem álmában hallja egy őrült doktor előadását. - Látniuk kellett volna, mi bújt elő annak a lánynak a méhéből – folytatta Fogarty -, egy szörnyszülött volt, pontosan úgy, ahogy számítottam rá. - Várjon egy percet – szólt közbe Julie -, mintha az előbb azt mondta volna, a gyermek Roselle volt, Frank anyja. - Igen, ő volt az – mondta Fogarty. - Olyan különleges szörnyszülött volt, hogy érdemes lett volna mutogatni, már persze annak,« aki hajlandó magára vonni a törvény szigorát, csak azért, hogy kiállíthassa. Fogarty egy pillanatra elhallgatott, kifejezetten élvezte a viszolygásukat. - Hermafrodita volt – tette hozzá, miután megelégelte a dramaturgiailag indokolt szünetet. Első hallásra a szó nem jelentett semmi különöset Bobby számára, de aztán felfogta, amit hallott. - Vagyis egyszerre volt férfi is és nő? - kérdezte. - Pontosan – mondta Fogarty, majd felugrott a székéből és fel-alá kezdett sétálni, mint aki őrületes izgalomba jött a beszélgetéstől. - A hermafroditizmus nagyon ritka születési rendellenességnek számít az embernél, éppen ezért különleges élmény egy ilyen csecsemőt világra segíteni. Létezik egy úgynevezett keresztezett hermafroditizmus, amikor az egyik nem külső vonásai keverednek a másik belső nemi jellegzetességeivel. Van ennek a rendellenességnek számtalan más formája is, azonban Roselle a lehető legritkább típusba tartozott. Nála teljes egészében kifejlődött mindkét nem külső és belső szervrendszere. Fogarty leemelt egy vaskos orvosi kézikönyvet a polcról, és átnyújtotta Julie-nak.

- Nyissa ki a negyvenhatodik oldalon, ott talál képeket arról a deformitásról, amit Roselle-nél tapasztaltam. Julie olyan gyorsan adta tovább Bobbynak a könyvet, mintha kígyót tettek volna a kezébe. Bobby hasonló mozdulattal tette le maga mellé a könyvet, anélkül hogy belepillantott volna. Semmi kedve sem volt az orvosi fotók nézegetéséhez. Keze, lába egyre jobban kihűlt, mintha az összes vére felszáguldott volna a végtagjaiból a fejébe, hogy táplálja az agyát, amely úgy forgott, mint a motolla. Azt kívánta, bárcsak ne gondolkodna azon, amit Fogartytól hallott, de képtelen volt szabadulni a hallottak súlyától. Ami még ennél is súlyosabban érintette, a doktor rejtélyes mosolya azt sugallta, még távolról sem hallottak mindent. A horrorszendvicsnek még csak a kenyere volt a kezükben, a húsra még várni kell. Fogarty folytatta. - A vaginája ott volt, ahol lennie kellett, a férfi nemi szerve pedig elcsúsztatva, valamivel feljebb, egy kicsit oldalt. A vizelet a férfi nemi szerven keresztül távozott, a női berendezése pedig, úgy látszott, mintha teljesen ép lenne, vagyis az utód kihordásának semmi akadálya nem volt. - Azt hiszem értjük, miről beszél, nincs szükségünk a részletes orvosi leírásra – vágott közbe Julie. Fogarty hozzájuk lépett, lepillantott rájuk, és a szeme annyira elevenen csillogott, mintha egy kedves orvosi anekdotát elevenítene fel, amellyel már számtalan hallgatót elkápráztatott az elmúlt évek során. - Nem, nem áll szándékomban részletezni, de tökéletesen tisztában kell lenniük, milyen volt valójában, ha meg akarják érteni a későbbieket.

* * *
Violet annak ellenére, hogy az agya több részre oszlott, és egyszerre volt jelen a macskákban, Verbinában, a bagolyban, Fogarty doktor verandájának tetején, mégis tökéletesen tisztán értette, ami a könyvtárszoba ablakában hallgatózó Darkle agyán keresztül eljutott hozzá. A macska éles hallásának köszönhetően minden egyes szót tisztán hallott a csukott ablak ellenére. Teljesen lenyűgözte, amit megtudott. Ritkán merengett el az anyjával kapcsolatos dolgokon, annak ellenére, hogy Roselle számtalan módon még ma is ott élt a házban. Ami azt illeti, egyetlen emberi lénnyel sem foglalkozott többet, kivéve saját magát és Verbinát – Frank és Candy sem járt gyakran az eszében – úgy érezte, ők annyira mások, hogy a többiek nem is számítanak. Az állatok viszont annál jobban izgatták. Az ő érzelmeik sokkal primitívebbek és intenzívebbek voltak, vágyaikat sokkal könnyebben elégítették ki, és bűntudat nélkül élvezték a beteljesülést. Nem is igazán ismerte az anyját, nem érezte magát közel hozzá, hiszen Roselle kizárólag Candyvel osztotta meg szeretetét. Most azonban mélyen belevésődött az agyába, amit Fogarty doktortól hallott, nem elsősorban azért, mert újdonságokkal szolgált, hanem azért, mert mindaz, ami Roselle-re vonatkozott, komoly hatással volt rá is. És azt még ő maga is elismerte, semmi sem érdekelte jobban, mint saját maga, bármennyire is részévé vált milliárdnyi állat lelkének és testének. A saját szemszögéből vizsgált mindent, semmi sem érdekelte, ami nem vele volt kapcsolatos, ami nem őt boldogította, vagy legalábbis hozzájárult jövőbeni boldogságához. Halványan felrémlett benne, talán szólnia kellene Candynek, hogy Frank itt van a közelben. Nem sokkal korábban hallotta azt a különleges hangot, amely Candy hazaérkezését jelezte.

* * *
Fogarty elfordult Julie-tól és Bobbytól, visszasétált az íróasztala mögé, és ott elkezdett körözni, miközben kezével a polcokon sorakozó könyvek gerincét simogatta.

Miközben az orvos a Pollard család genetikai katasztrófájáról mesélt, Julie képtelen volt nem gondolni Thomas betegségére, amely annak ellenére alakult ki, hogy a szülei tökéletesen egészségesek voltak. A sors úgy látszik, éppen olyan durván bánik az ártatlanokkal, mint a bűnösökkel. - Amikor Yarnell látta az újszülött torzságát, arra gondoltam, meg fogja ölni, és a szeméttel együtt kihajítja, vagy legalábbis bedugja egy intézetbe. Cynthia azonban nem volt hajlandó megválni a gyerektől, azt mondta, akár torz, akár nem, mégis az ő gyermeke. Roselle-nek nevezte el, halott nagyanyja emlékére. Arra gondoltam, elsősorban azért akarta megtartani, mert látta, mennyire taszítja Yarnellt, és azt akarta, Roselle jelenléte állandóan arra emlékeztesse a bátyját, mi lett tettének következménye. - Sebészeti úton nem lehetett volna megoldani, hogy vagy férfi legyen, vagy nő? - kérdezte Bobby. - Manapság talán már igen, akkoriban azonban semmiképp. Fogarty megállt az asztal mellett, az egyik fiókból előhalászott egy üveg whiskyt és egy poharat, töltött magának, anélkül hogy megkínálta volna őket. Julie ennek őszintén örült, mert úgy érezte: bemocskolná magát, ha bármit inna vagy enne ebben a házban. Fogarty nagyot kortyolt a meleg italból, majd folytatta. - Ami a sebészi beavatkozást illeti, mi történik akkor, ha az orvos az egyik nem jellegzetességeit műtéttel megszünteti, és a gyerek fejlődése során kiderül: belsőleg inkább a másik nem lelki jegyeit viseli? A nemi jellemzők leolvashatók egy csecsemőről is, de nem teljes mélységben, különösen nem 1946-ban. Ettől függetlenül Cynthia nem is volt hajlandó orvosok kezébe adni a gyermekét. Emlékezzenek arra, amit mondtam, szinte még örült is a gyerek torzságának, mert fegyverként használhatta a bátyjával szemben. - Maga kettőjük közé léphetett volna. Miért nem hívta fel az egészségügyi hatóságok figyelmét a gyerek állapotára? - kérdezte Bobby. - Miért tettem volna? A gyerek pszichológiai jóléte érdekében talán? Ugyan már, ne legyen naiv – Fogarty újra meghúzta az italát: - Remekül megfizettek, hogy vezessem le a szülést, és aztán tartsam a számat. Ez nekem tökéletesen megfelelt. Ők hazavitték a gyereket, és továbbra is ragaszkodtak az ismeretlen erőszaktevőhöz. - A bébi, vagyis Roselle... egyébként egészséges volt? - kérdezte Julie. - Tökéletesen. A torzságától eltekintve olyan erős volt, mint egy ló. Szellemileg és fizikailag pontosan úgy fejlődött, mint bármelyik gyerek, és hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy minden ellenkező jel ellenére, egyre inkább olyan lett, mint egy nő. Ahogy cseperedett, már látszott, sosem lesz egy szépség, de azért eléggé nőiessé formálódott. Frank továbbra is üres szemmel nézett maga elé, de mintha bal oldalán rángatózni kezdett volna egy izom. A whisky, úgy látszik, megnyugtatta az orvost, mert abbahagyta az állandó járkálást, és újra letelepedett az íróasztala mögé. - 1959-ben, amikor Roselle tizenhárom éves lett, Cynthia meghalt, pontosabban megölte magát. Fejbe lőtte magát. Körülbelül hét hónappal a húga halála után, Yarnell megjelent nálam a lányával, azaz Roselle-lel. Egyébként sosem nevezte a lányának, hogy fenntartsa a látszatot a rejtélyes apáról. Szóval azért jöttek el, mert Roselle terhes volt. Éppúgy tizennégy évesen, mint annak idején az anyja. - Uramisten! - nyögte ki Bobby. A sokkok egymásra rakódtak, méghozzá olyan sebességgel, hogy Julie már ott tartott, azonnal felkapja a whiskys üveget az asztalról és meghúzza, törődik is ő Fogartyval. A doktor feltűnően élvezte a reakcióikat, nagyot kortyolt, hogy időt adjon nekik a hallottak feldolgozásához. - Yarnell megerőszakolta a lányát, akit a húga szült? - kérdezte Julie. Fogarty hallgatott egy kicsit, egyszerűen élvezte a helyzetet.

- Nem, nem. Yarnell visszataszítónak tartotta a lányt, és biztos vagyok benne, hogy egy ujjal sem nyúlt hozzá. Tudom, hogy Roselle az igazat mondta. Cynthia attól a naptól kezdve, hogy Roselle megszületett, egészen az öngyilkossága pillanatáig egyre vallásosabb lett, és ezt a hitet átörökítette Roselle-re is. A kislány elölről-hátulról fújta a bibliát. Szóval Roselle betoppant hozzám terhesen. Elmondta, úgy döntött, kell neki egy gyerek. Azt magyarázta, az Isten különlegessé tette – így gondolta, különlegessé! - méghozzá azért, mert ő kell legyen az, aki szenteket hozzon világra. Így aztán férfi nemi szervéből összegyűjtötte a spermiumot, és mechanikai úton a hüvelyébe juttatta. Bobby felugrott a szófáról, mintha eltört volna alatta a bútor rugózata, felkapta a whiskysüveget az asztalról. - Nincs még egy pohara? Fogarty rámutatott a sarokban álló bárszekrényre, amelyet eleddig egyikük sem vett észre. Bobby kinyitotta, és a poharak társaságában öt újabb üveg whiskyt is felfedezett. Eszerint a doki csak azért tartotta a fiókjában azt az üveget, hogyne kelljen átsétálnia a szoba másik végébe, ha inni akar egy kortyot. Bobby két poharat töltött meg, méghozzá színültig és jég nélkül, visszament velük a szófához és az egyiket Julie kezébe nyomta. - Azt sosem gondoltam, hogy Roselle meddő volt, hiszen három gyereket szült, de mintha beszélgetésünk elején arra utalt volna, hogy az ő férfi-fele steril. Nem jól emlékszem? - kérdezte Julie. - Szaporodásra képes volt, mint férfi, és mint nő is, de fizikailag közösülni képtelen volt önmagával, hogy így mondjam. Ezért aztán a mesterséges megtermékenyítés mellett döntött. Késő délután, amikor a newporti irodában Bobby megkísérelte elmesélni Julie-nak, hogy a Frankkel való utazás olyan volt, mintha egy kettes bobban száguldottak volna a világ vége felé, Julie nem igazán értette, miért rendítette meg ennyire az, ami történt. Most azonban Julie úgy érezte, érti már, mire célzott Bobby, amikor a Pollard család okozta káoszról beszélt. A hallottak nyomán az a sötét gyanú ébredt fel benne, a természet sokkal jobban vonzódik az anarchiához, mint valaha is gondolta. - Yarnell azt akarta, vegyem el Roselle-től a magzatot. Az abortusz akkoriban nagyon is jövedelmező üzletnek számított, és igen kedvelt volt az orvosok körében, annak ellenére, hogy tiltotta a törvény. Igen ám, de a lány hét hónapon át rejtve tartotta előtte a terhességét, pontosan úgy, ahogy annak idején Cynthia. Ez pedig azt jelentette, már megint túl késő volt, szó sem lehetett abortuszról, Roselle elvérezhetett volna. Arról már nem is beszélve, hogy nem szívesen kapartam volna el azt a magzatot. Hiszen gondolják csak el! Micsoda beltenyészetről volt szó! A gyermek anyja és apja ugyanaz a személy. Az anya pedig egy testvérpár gyermeke! Már ez utóbbi is elképesztő genetikai zűrzavart okoz, hát még ha hozzávesszük Yarnell kábítószerezését! Ez pedig valami elképesztő szörnyszülöttet kell eredményezzen, és ezt nekem világra kellett segítenem. Julie hatalmasat kortyolt az italából. Égette a torkát, de nem érdekelte, egyszerűen szüksége volt rá. - Azért lettem orvos, mert az orvosokat jól fizetik – folytatta Fogarty. - Később, amikor egyre inkább az illegális abortuszokkal kezdtem foglalkozni, még az elképzeltnél is jobban fizettek, így aztán ez lett a praxisom lényege. Nem járt túl sok kockázattal, mert tudtam, mit csinálok és baj esetén még hivatalos igazolást is tudtam szerezni. Ha az ember ilyen zsíros munkákat vállal, lényegesen több szabadideje lesz, és mi lehet jobb a világon a pénznél és a szabadidőnél? Ilyen, számomra is teljesen valószerűtlennek látszó karrier mellett sosem gondoltam arra, hogy valaha is találkozhatok egy orvosilag ennyire érdekes, lenyűgöző és szórakoztató esettel, mint amit a Pollard család feltálalt nekem. Egyetlen megfontolás tartotta vissza Julie-t attól, hogy odamenjen a doktorhoz, és teljes erejéből belerúgjon. Az, hogy akkor nem tudja befejezni a történetet, és még jó néhány fontos információ hiányzott. - De Roselle első gyermekének születése csalódást okozott – folytatta Fogarty. - Minden előzmény ellenére, tökéletesen ép és egészséges fiút szült. 1960-ban történt. Ez az újszülött volt Frank.

hogy ez a hatalmas darab ember is hermafrodita? . és lassan elindult a félhomályban az anyja szobája felé. Egy vékony fénycsík húzódott végig a küszöb mentén. . Aztán hirtelen eszébe jutott. de félig-meddig kómás állapotából egy pillanatra sem tért magához. amit az első szüléssel kapcsolatban tápláltam. hogy meztelenül mutogassa magát Candy előtt abban a reményben. meztelen lábait letette a földre. . Az égi tűzijáték ellenére az eső még nem kezdett el esni.Még annál is rosszabb. a karmok és az egér között. Közben egy pillanatra sem szakadt meg a kapcsolata a két kémkedő macskával és a bagollyal. hogy miután lenyelte.Csalódtam Frankben – mondta a doktor. De valamiért úgy érezte. hogy szemérmetlenségével végre kiprovokálhatja az erőszakot. de már ott lebegett a fejük fölött. visszatért a hallba. De két évvel később Roselle újra terhes lett! Ezúttal a szülés mindenért kárpótolt. Violet a lábai körül sündörgő macskahad kíséretében elindult lefelé a lépcsőn. és inna a véréből. Bobby tisztában volt azzal. Roselle szerint éppen ez a bizonyítéka annak. magától Candytől sem félt. hogy a gyerek Isten kegyeltje. hogy legyőzze őt. Most azonban nem foglalkozhat ilyesmivel. . hogy magára húzzon egy bugyit és egy trikót. vagy mint egy elkövetkező. és visszament. és ami azt illeti. Nem félt Candy rosszallásától. végső csata hangjai. és Verbinából is kicsalt egy elégedetlen morgást. ahol azóta Candy húzódott meg. .kérdezte. hogy józannak kell maradnia. nem – nyugtatta meg Fogarty.Semmi érdekesség! Tökéletesen normális újszülött. mint egy elvonuló háború zajai. azonnal el is égette az italt. akit az anyja Jamesnek nevezett el. hiszen hiába volt olyan. Akkor már tudtam. Az egyetlen mód. vad dörgés követte. hogy a gyerek éppolyan rémségesen torz. Bármelyik más éjszakán megelégedett volna azzal. A második szűzi szülés – mondta Roselle elégedetten. Ettől kissé megkönnyebbült és újra belekortyolt. akinek az agyába nem sikerült behatolnia. * * * Violet még mindig Fogarty doktor elbeszélésére figyelt. Amikor felöltözött. hiszen azért teremtette ilyenre. szüksége volt a folyamatos fizikai közelségére is. mint ő maga. hogy teljesen meztelen. és még mindig nem nyerte el méltó büntetését. Roselle komplett őrült. * * * Candy kinyitotta az ajtót. és csöppet sem zavarta. hogy ne süllyedjen el a szexualitás undorító mocsarában. amelyet a macskák segítségével remekül tudott követni.Ó. és Violet hatalma nem terjedt ki rá. Sőt kifejezetten készült arra a végső leszámolásra. ha Candy belemélyesztené a fogait a torkába.Candy? Candy. Csak akkor válhatna a részévé. Az égiháború tökéletes hátteret nyújtott Fogarty meséjéhez. felülmúlta még azt a várakozásomat is. ezzel elmozdított a helyéről néhány lustálkodó macskát. mint egy állat. De Candy számára is ez volt az egyetlen mód. mégiscsak ember volt. Verbina ritkán elégedett meg az ikertestvérével összekötő szellemi kapoccsal. itt vagy? * * * Vakító villám hasította ketté az eget. és feneketlen fiókjából egy újabb palackot halászott elő.Frank mintha nyögött volna egyet a fotelban ülve.Csak nem azt akarja mondani. . . Újra egy fiú. A szoba ablakai megremegtek. Felült az ágyán. Megállt anyja volt hálószobája előtt. . amiért szegény kis ártatlan Samanthát megölte. A vihar lassan közeledett ugyan. amely óhatatlanul bekövetkezik a vad és a vadász. ha egyszer Frank itt van a közvetlen közelében. Candy volt az egyetlen állati lény. és az álmatlanul töltött éjszaka után nagyon is veszélyesek az egymás után felhörpintett whiskyadagok.

.Mégis ott van nála – mondta Violet. .Anyánk azt mondta. talán épp ez a torzság az.Ezek szerint képtelen szexuális életet élni – jegyezte meg Bobby.Méghogy Frank? . nem is lett volna rá lehetőség. a nőt Julienak. Hallgatta. a fickóban olyan mértékben gyűlt föl a szexuális feszültség. .Ő itt van a városban – mondta a lány. csak később kerülnek a helyükre.Mit akarsz? . . hogy valaha is megkönnyebbülhetett volna. * * * Violet a vihar kitörésének pillanatában szabadon engedte a baglyot.A négy here által termelt rettenetes mennyiségű hormon azonban nemcsak az izomzatára hatott. mit mesélt a doktor a bátyja torzulásáról. de erőt vett magán. Bobby már gyűlölte Fogartyt. . négy herével született. amennyiben ráadásul hosszú ideig tart. Miért adna menedéket Franknek? Frank már a Sátán oldalári áll. . . hogy szinte rákényszerült az energiák más irányú levezetésére. . és ennek következtében létrejött egy olyan szörnyeteg. ő volt a legszűziesebb férfi. mint tudják. A férfit Bobbynak hívják. Valamit már tudott róla korábban is. néha drámai módon. A laikusok számára így mondanám. és ő valamennyiük között a legkülönlegesebb. * * * . amikor ott állt Candy szobájának nyitott ajtajában. anélkül. ugyanis nem voltak herezacskói. ha így jobban tetszik. Fogarty bólintott.Fogarty házában van. Ez a hormon hatott olyan erősen a növekedésére. Nos. . hiszen az anyjuk sokszor mondta: Isten megjelölte Candyt. Julie is ugyanerre gondolhatott. megváltoztatja a normális agyi funkciókat. érezni a megfeszülő izmokat. tökéletesen működtek.Orvosi nyelven szólva a tesztoszteron túltermelése. Hihetetlen agresszivitás alakult ki benne.Kétszeresen sem. de ettől függetlenül azért. de ebben a pillanatban eldöntötte: ehhez az ügyhöz még a whisky sem elég erős nyugtató. Ennek egyik következménye lehet az agressziónak társadalmilag már elviselhetetlen szintje. Ez őszintén meglepte Candyt. fedezékbe húzódjanak. Azt kell mondjam. Candy esetében ez nem következett be. de a két macskában továbbra is benne maradt.James. Felkelt a szófáról. Fogarty Isten eszköze.És egy párocska is. Így aztán ott maradtak a hasüregben. nehogy az ösztöneikre hallgatva. . nem pedig kettővel. akit valaha is hátán hordott a föld. mint egy óriás. amilyen még a filmrendezők agyából sem pattant ki soha.Igen. Négy szűzen fogant gyermeket. Candy szeme hatalmasra tágult. ugye? . .Rosszabb – motyogta maga elé Bobby. vagyis szorgalmasan termelték a tesztoszteront. és letette a poharát az asztalra. legalábbis szerintem. szerette volna megérinteni hatalmas karjait. Előbb azonban kiirtotta belőlük a félelmet. . ami ilyen vaddá teszi Candyt és talán épp ezért találja olyan rettenetesen vonzónak. Amikor meghallotta a nevetését. de ezzel márki is merítette a férfi nemiség kellékeit.kérdezte. Nem szálltak le a heréi és nem volt nemi szerve.. hogy végül akkora lett. Még akkor is Fogarty mondandójára figyelt. Most ott állt előtte. vagyis Candy. a fiú csecsemők heréi a születéskor még nem szállnak le a védelmet nyújtó üregből. hiszen ezért is segíthetett bennünket a világra. mert ő is megszabadult a poharától. Violet az évek során rájött. Még háromnegyed részig tele volt.

mert nem akarta. a doktor súlyos szociopata. .kérdezte. ennél nagyobb büntetést már el sem tudnék képzelni a számára. mint testvériség. honnan szedte a pénzt. vagy éppen társadalmi felelősségtudat.A történelem tele van brutális gyilkosokkal. amikor kiderült. aki a múlt héten megpróbálta meggyilkolni Bobbyt. amit tennie kellett. jog. semmi köze az egészhez.Miért tettem volna? . hogy társadalmi felelősségtudat? . akiben nyoma sincs a lelkiismeretnek.kérdezte Fogarty.Egyébként. Julie most már egészen bizonyosan tudta. Ehhez az egészhez nekem semmi közöm. . de mindenki úgy tett. * * * Julie amúgy is nehezen tudta kordában tartani az indulatait. hogy korán visszavonulhattam. hogy nyomatékot adjon hálájának. .Sosem hallott arról. az empatikus képességnek. hogy Roselle elköltözött San Diegóba. a szeretetnek. miért nem küzdött soha pénzzavarral.Ezek alatt az évek alatt mindvégig tisztában volt azzal. most azonban úgy érezte. Nem hinném.Miért kellett volna nekem bárkinek Candy Pollardról beszélnem? . Nem túl sokat mondott. Sztálin még nála is többet. aki elég bátor ahhoz. .Dakotáék – suttogta Candy. politikai reform. hogy a genetikai katasztrófához társulhat előny is. . hiszen Deeter és Elizabeth pénze már réges-rég el kellett hogy fogyjon. Candy. Fogalmam sem volt. amikor Candy úgy nyolcéves lehetett. amiért négy gyermekét a világra segítettem. amik vagyunk. Az ilyen alakok között a csavargók mellett akadnak kifinomult módszerekkel dolgozó elegáns tolvajok is.Tetszetős kifejezés. vagy éppen politikusok. . hiszen nincsenek normális emberi érzelmeik. pedig a maguk idejében rengetegen csüggtek rajtuk őszinte csodálattal. Sokan csodálják ezeket a gyilkosokat. büntesd meg azért. amit Samanthával tett. de teljesen értelmetlen. Mao pedig mindenkinél többet. Bármilyen szörnyű tettel súlyosbítja is Candy a világ fájdalmát. szerintem elhanyagolható. Julie agyába úgy hasított bele a felismerés: most diplomatikusnak. Ma mindegyikőjüket szörnyetegnek tartjuk. hogy köszönetet mondjon. akik azt tartják.értetlenkedett Fogarty. hogy megetethessem a macskákkal. Az anyja meggyilkolását eltitkolta. amiért maga hagyta. és Mao is csak rendet akart tartani. Mi mindannyian csak hús vagyunk. akik vérszomjukat olyan tiszteletreméltó elvek mögé rejtették. Hitler milliókat pusztított el. egy szép kis tengerparti házba. . Én is pontosan így voltam vele. hogy Candy elvetemült gyilkos. és ezt a szívünk mélyén tudjuk is. Roselle akkor ejtett el néhány szót Candy csodálatos képességéről. hogy ez az őrült nő hirtelen a nap és a tenger szerelmese lett. és mert tartottam a számat. hogy bárki is elhitte a mesét..Szóval Fogartynál. Roselle eljött hozzám. mert ezt azért mégsem tudta lenyelni. Menj. Aztán hozd őt ide. hiszen az anyja mindig is Isten eszközének tekintett.Embereket gyilkolt meg hidegvérrel. így aztán a szomszédokkal elhitette. Fogarty a poharáért nyúlt. . Miért nem tett semmit ellene? . egy pénzzel teli tömött táskát adott át nekem. És persze néhányan közülük orvosok lesznek.Emelem poharam az Isten kifürkészhetetlen útjaira! Bobby és Julie nem csatlakozott a pohárköszöntőhöz. mint például Tom Rasmussen. Vagy talán nem így van? És még ma is élnek köztünk emberek.Én biztonságban érezhettem magam. hogy annak tekintsen bennünket. mindjárt szétrobban a feszültségtől. Hitler is és Sztálin is csak azt tette. Aztán. . Ez volt az első eset a praxisomban... Annyira gyűlölte őket. akik ezt sosem ismernék el. Mindenki úgy érezte. Ez a pénz tette lehetővé. hogy. ügyvédek. és alaposan belesulykolta szörnyszülöttjébe. hogy engem tisztelnie kell. mert nem akartak belekeveredni az ügybe. Húsnak. . így aztán titokban tapsolunk annak. mintha elhinné. . azt azonban a hallottak is tökéletesen megmagyarázták. Mint ahogy egy újabb villám megvilágította az eget. így a Sátánnak nem jutott tudomására a létük. hogy rendőrök árasszák el a házat. higgadtnak kell lennie.

aki engem akar kísérteni. Többet mesélt nekem a családról. és fizikailag éppolyan normálisak voltak. a legegyszerűbb nyúlszájtól akár az egy testen nőtt két fejig! Bobby megfogta Julie kezét. mint amikor megpillantották. a páncélja feketén fénylett. Amikor Frank jobb oldalra biccentette a fejét. Bobby hitetlenkedve nézte. hogy a megjelenését kísérő halk fuvolaszó senkiben se keltsen gyanút Fogarty könyvtárában. amely annak idején az ő cipőjének orrát ékesítette. de ez nem fekete eső volt és nem tűzvihar.Én is észrevettem – mondta Fogarty. amit feltétlenül hallaniuk kell ahhoz. akkor szépen lassan rájöttem. úgy érezte. Megpróbált másfele nézni. mintha megértésre. de képtelen volt. hogy semmi és senki sem állhat az útjába. eljött hozzám. és a gyémántokat is beépítette. Bobby követte Julie pillantását. Istentől kapott ereje most olyan határtalan. Amelyik fizikailag ép. Aztán végül nagy nehezen megértette. de amikor újra összeterelte a teste atomjait. Úgy tűnt. . aki a világ végét jött bejelenteni. nem láthatták a halántékát. A fejét most balfelé biccentette. Egyszerűen nem hittem a szememnek. fogalma sem volt arról. Úgy érezte. hogy elbánhassanak a Pollard családdal. . védelemre számított volna. mint egy szellem. Hát nem hallottak már eleget? A gond csak az volt. nincs itt számára semmi és az elmúlt öt esztendőben nem is jött újra. Két egymástól távol álló utcai lámpa között öltött testet. hogy szinte átvilágítottak a bőrén. Amint az esőben komótosan sétált a ház felé. Szüksége volt az érintésére. Legalábbis ugyanúgy nézett ki. amit csak akar. de Bobby megfogta Frank dzsekijének ujját. milyen óriási vagyon épülhetett be Frank koponyájába. ahol a gyémántbányász bogarak dolgoztak. majd egy háztömbnyire a doktor lakásától. miközben az eső egyre vadabbul dörömbölt az ablaküvegen. amikor Roselle elhozta nekem azt a pénzes táskát. Bár ne tette volna. és visszatért azokhoz a kráterekhez. . és néhány helyen olyan bőrközelbe épültek be a dudorokat okozó gyémántok.De nézzék meg a jobb tenyerét! Julie tiltakozott ugyan. Valamilyen rejtélyes ok miatt talán magával akart hozni egy maréknyi követ. mert azt akarta. és döglött szemei mereven bámulták Frank hüvelykujját. Egészen máig. Istenem – suttogta Julie. úgy jelent meg Candy villámlások és dörgések kíséretében a Fogarty-ház közelében. Mintha Frank tenyerének egy részéből csírázott volna ki. miután Bobbyt visszavitte az irodába. s nem egy helyet. Még nem. Amikor hét évvel ezelőtt Frank megölte az anyját.Ó. Az eső esett. szinte a vállára ejtve. míg végül Frank elengedte a fotel karfáját és hozzáfért a tenyeréhez. mit tartogat még a doki.* * * Mint egy arkangyal. tombolt a vihar. mint amennyit meg akartam volna tudni. Egyébként semmivel sem mutatott több életjelt. A következő két évben időnként visszatért ide. . . Frank akarata ellenére tovább utazgatott. hibázott. Véghez viheti. és addig húzta. hogy valamennyi gyerek torzszülött. . Frank arca göröngyös volt az állától egészen a halántékáig.Semmi érdekes nem volt rajtuk. Bobby megpillantotta azt a svábbogarat. Négy gyerekből három egészséges! Én mindenféle deformitásra felkészültem. Frank megmozdult a fotelban. teljesen kiégett. az szellemileg sérült. Még nem. egyszerűen csak megjelent.Hatvanhatban megszülettek az ikrek.Természetesen. El akart innen menni. * * * . mint Frank – folytatta Fogarty.

Nem nyílt. * * * Julie most már eleget hallott és látott. és kipróbálta az ajtót.Nincs ilyen.Valaminek kell lennie! . mi egyszerűen csak hús vagyunk. . hogy fiatalabbnak nézett ki. Fogarty kifejezetten élvezte helyzetük reménytelenségét.Fogarty mosolygott. hogy a mennybe jusson. A ház hátsó tornácára.Azért. . ezért aztán felállt és odament az íróasztalhoz. . ki a vesztes – folytatta eszmefuttatását a doktor. amikor megfogta a kilincset. hogy minél messzebb kerüljön Franktőt. ki a nyertes.Miért? . Fogarty a fejét rázta.Szerintem is. és nem vagyunk rosszak sem. Bobby nem értett egyet. A zár kinyílt. Arra vágyott. vagy kinek van igaza. hiszen olyan. Nyilván rájött. majd amikor alaposan megnézte magának. Úgy érezte. Ha már 1940-ben gyakorló orvos volt. . Részben azért. ha ők ketten Candy kezei között halnak meg. .Mert nem engedhetjük.Teljesen mindegy. ha pedig ehhez még hozzászámítjuk az életről vallott filozófiáját. bármilyen hívogatóan is aranylik a pohárban. miután megették? Julie még életében nem utált senkit annyira. és az sem számít. mert előbb vagy utóbb mindenképpen a halálhoz vezet. mint Fogartyt ebben a pillanatban. és a halál mindig ott ólálkodik körülöttünk. ki téved. újra az ablak mögötti történések kötötték le a figyelmét.kérdezte a doktortól. bizonyára kifejezetten élvezte volna. De az ital nem űzheti el a gondjait. Halálos fáradtságot érzett. de legalábbis megpróbált ellentmondani. de nem kevésbé azért. .Lehet.* * * Candy megkerülte a házat. Ezért kell nekünk nyernünk. Éles kék fény csapott elő a tenyeréből. de úgy nagyjából-egészéből mégiscsak jók vagyunk. és kétségkívül neheztelt mindenkire. . nincs értelme az álmoknak. . Akkor azt mondta.kérdezte ellentmondást nem tűrő hangon Julie. mert az érvei valahogy erősen emlékeztették a saját gondolataira.Milyen reményünk van Candyvel szemben? . aki fiatalabb nála. Az élet iszonyatos. a fenébe is! Nem vagyunk persze tökéletesek. hogy nem több egyik sem. . Lépett. Nincs lelkünk és végül is ki várhatja el egy hamburgertől. és közben megpróbált valami értelmeset kihámozni a Fogarty által tálalt Pollard-mesében. a whisky csak fokozza a bonyodalmakat. Az állat egy pillanatra felé fordította a fejét. Ez olyan. mert olyan önelégült és gyűlöletes volt. mint aki tökéletesen becsavarodott. . hogy a gyengesége a fejében van. küzdött a Thomas miatti bánatával. még a legboldogabb pillanatokban is. mintha azt mondaná valaki az emberekről. kevés ideje lehet már hátra. mert sosem válnak valóra. Mindez teljesen értelmetlen. és az egyik ablakmélyedésben megpillantott egy fekete macskát.És miért nem? . amelyeket a motelban fejtett ki. akkor most már közel járhat a nyolcvanhoz.Semmilyen. az ajtó feltárult és ő belépett a házba. mert ő a rossz és mi vagyunk a jók. mint néhány kiló hús. . Mi nem vagyunk jók.Mi Candy gyengéje? . különben az egész harc értelmetlen. hogy ó győzzön! . Nincs gyönge pontja. amikor értesült Thomas haláláról. pontosabban a whiskyspoharához.Nincs ilyen. annak ellenére. még sokat is.

Ideje eltűnni. hogy páncélt vont belőle maga köré.Mi történt meg végre. Frank azonban mintha le akarná rázni magáról ezt a zavarodottságot. mielőtt valami biztonságos helyre röpíti magát. Ezt az egész őrületet. Minden figyelmét Frankre összpontosította. Frank dermedten nézte. Gyere haza. amikor csak kedve tartja. a nő hátrarúgott a sípcsontjára. A férj ezzel szemben felállt a szófáról és fegyverrel a kézben. Ez valami küzdő sportra jellemző fogás volt a részéről. aztán a cipője magas sarkával szurkálta a lábát. Frank kiegyenesedett a fotelban és megrázta magát. Ha az anyagyilkos most túlzottan zavaros. amikor meg kell fizetned azért. így aztán a nő is és a két férfi is azonnal megérti.Ez már meg is történt? .. ott. Lőni akart és kereste a megfelelő helyzetet. . Ez már. ami esetleg megingathatta volna. megfélemlíti a doktort és a Dakota házaspárt. amit anyánkkal tettél.? . Frank? . tudom.. Ő megpróbált segíteni neked. mert látta. akkor talán elérkezett a várva várt pillanat. közeledett felé. mint amikor a kutya rázza le magáról a vizet. Megtörtént végre? . Frank? Frank hangja rekedten szólt. nem először próbálkozik ilyesmivel. hogy a nőt megsebesítené.. mint aki azonnal indul Punaluu-ba. . Violet szerint Frank úgy viselkedik. a nő nem gyakorlatlan. A férj valami esztelenségre készült. Candy érezte. akkor nem tud kicsúszni Candy kezei közül. Frank – szólalt meg Candy.Frank szeme tisztulni látszott. aki szintén felállt és olyan volt. Így megkímélte magát a kételyektől. hogy azaz arc nézne rá. A nő mögött megpillantotta Franket. Amikor felismerte Frank hangját.Hol. .Ne tedd ezt. Kyotóba. Megállt az ajtónál. . és egy nő hátát látta meg először. és ez teljesen elhomályosította az agyát. Pontosan úgy.Ne fuss el! Elérkezett az idő.. így a nő épp hogy csak levegőhöz jutott. hogy sugarat bocsát a könyvtárba. megfeszítette a karizmát. hogy szenvedjen. Candy első gondolata az volt. hogy akkor is megcélozza Candy fejét.A halál. Most azonban változtatnia kellett a tervén. így aztán akadálytalanul megközelítheti Franket. és magammal viszem ezt a nőt.. már a hallban járt. felgyújtja a könyveket. Látta Julie-t Candy karmai között.motyogta. amikor Frank rossz állapotáról beszélt. A szeméből azonban szinte sütött az elszántság. Ez már. ha az félig az asszony takarásában van.Ez már micsoda.kérdezte Bobby. Megtörtént már végre? * * * Candy nyugodtan hatolt egyre beljebb. elhalványítja a fényeket. bátyja éppen indulni készül. Ó a becsavarodottságából is erőt kovácsolt. alig tudta visszafogni magát. mintha így akarta volna megtisztítani az agyát a rárakódott homálytól. . törődj bele Isten büntetésébe és fejezzük be végre. Én most hazamegyek. Különben is mindig szeszélyesek voltak telekinetikus képességei.. eltörheti a nyakát. elkapta a nőt. Eszelősen fájt. a depressziótól és minden egyébtől. Így aztán még jobban hátra kényszerítette a fejét. Az arcát ugyan nem láthatta. valószínűleg ki akarta billenteni az egyénsúlyából. ahonnan a könyvtár nyilt.Ezzel vitába szállnék. Fogarty a székéből szemlélte az eseményeket. amikor eltalálhatná Candyt. Ezzel együtt. vagy akárhová. jobb karjával átkulcsolta a nyakát és hátrahajtotta a fejét. az anyagtalanná válás határán táncol. A bátyja szeme találkozott az övével. . Berontott a szobába. hogy egyszer talán elcsípheti. mint egy nyomorék. Candyt azonban egyikük sem érdekelte. ráadásul fájdalmat is okozott neki. Most már tudnia kell: minden ellenállás öngyilkos lépés lenne. ám biztos volt benne. Violet legalábbis erre célzott. Ha pedig most rossz állapotban van. Ez jelentette Candy számára az egyetlen reményt. arra használta fel. anélkül.. Miért én. mint amelyiket Thomas gondolataiban már megszemlélhetett. nem hagynád. de eszébe sem jutott megmozdulni. hogy ő Isten bosszújának a végrehajtója. A hangja élesen csattant... A nyitott ajtó felé közeledve hangokat hallott. . rémült volt.

mert úgy érezte. Valamiféle elveszettséget is látott a szemében. Egy idő után aztán már imádkozni fogsz. Félelmet látott Frank szemében. Frank? Ez a bogár teljesen beleépült a sejtjeidbe. őrült voltam – mondta. maga felé fordította a tenyerét. két perc már el is telt a Candy által megszabott tizenötből. Fáj? Frank ránézett. Ő már ott volt a Pacific Hill Road-i ház konyhájában. mintha nem is emberi lény lenne.Hallottad ugye.És itt. megszólalt Fogarty. Frank. hagyod. akárhová hurcolsz is. megragadta Franket és teljes erejéből megrázta. Bobby azonban figyelemre se méltatta a doktort. . aki segítségedre volt? Candy mintha egy lövést hallott volna az eltűnése pillanatában. milyen zavaros és rémült az ügyfele pillantása. hogy Frank félelmében elmenekül. hogy mit mondott? Ne menj el! Most az egyszer ne menj el. mintha daganatokat tapintana.Sajnálom. Figyelj rám. A zakója zsebéből elővett egy papír zsebkendőt. már jól ismert nevetése. hogy nyomatékot adjon a szavainak. . Elengedte Franket. hogy bevégződjön. hogy inkább Candy tegye rád a kezét. Frank. és mintha tisztult volna a tekintete. Ha azonban tizenöt percen belül nem leszel ott. Bobby felbátorodott már ettől az egyszerű kérdés-felelettől is és most Frank arcához ért. „ki a világba”. Akár így volt. és rákényszerítette magát. . Figyelte.Nem – szólalt meg Frank és Bobby szíve izgatottabban kezdett kalapálni. Hirtelen rádöbbent. aztán végül megrázta a fejét. ahogy ő mondta. hogy fenyegetésekkel nem tud célt érni. Istenemre mondom. hogy megérintse a döglött bogarat. hogy legalább megértsék egymást. és gyöngéden letörölte a nyálat Frank álláról. rájött.Bejössz a konyhába. hogy elengedem. Mögöttük felhangzott Lawrence Fogarty halk. . most már valóban áttört egy falat. úgy kezelte Franket. hogy annak a vérét igyam. már későn dördült el az a lövés. akár nem. . Ettől legalább annyira rettegett. akkor lehajítom ezt a nőt az asztalra és megvacsorázom. fáj? Fájdalmaid vannak? . olyasmit. . Bobby háta mögül.Ez fáj neked.Nem. . ahelyett hogy segítene Julie-n. vagy rád tapadok és sosem engedlek el. hanem csak egy darab hús.Már három perc telt el. A lehető legnyugodtabban megfogta Frank jobb kezét. mint Julie elvesztésétől. így lesz! Ezzel nekilökte Franket a bezsaluzott ablaknak. és én elengedem a nőt. feltehetőleg még mindig a karosszékében ülve és whiskys pohárral a kezében. amely lehetővé tenné. Az érintéstől undorodott. hogy legszívesebben elordította volna magát. Esküszöm az anyánk nevére. sajnálom az előbbieket. Sőt ami talán még ennél is rosszabb. Továbbra is farkasszemet nézett Frankkel. Frank. Mikor Bobby meglátta. karja pedig még mindig Julie Dakota nyaka köré fonódott. felcsillan-e az értelemnek akár csak egy szikrája a sérült agyban. és olyan magányt. Sőt a fenyegetésekkel csak azt érheti el.Gyere haza – mondta Franknek. 56 Bobby most már csöppet sem törődött az esetleges veszéllyel.. mint amikor Thomast elvitték kirándulni az intézetből. ez pedig igazolná a korrupt öreg orvos életfilozófiáját. a bőr alatti kövekhez. de nem mutatta. Azt akarod. Frank hunyorított. . Olyan volt.

és ahogy a testvéreidnek sosem sikerült. Frank emlékszik még rá. Bobby terve egyszerű volt. . méghozzá az ablaktörlő ritmusára. hiszen nem illettél bele a képbe. és te emlékeztél. hogy még csak hátra sem fordult. amit hallott. ne próbáld meg magad teleportálni. . és megmentheted Julie-t is. Frank. maga már évtizedek óta arra tart. . hogy tizenöt percet vár. Bobby úgy döntött. Ez a szomorú igazság. Így aztán egész életedben magányos voltál. Most már nem utazik el. Aztán már otthon is kívülállónak számítottál. a számára megfelelő választ tekinti elhangzottnak. Remélte. és megint ide-oda fogsz hányódni. miért annyira biztos abban. kérlek! Figyelj jól rám. Elindultak az ajtó felé. és ne hagyd Julie-t meghalni.Nos. már csak két percük maradt a tizenötből. Csak bámult maga elé meredten. Nem tehetett mást. Mintha Jackie Jaxx kristálya himbálózott volna előtte aranyláncán. mindig szerettél volna úgy beilleszkedni az iskolába. Frank nem mondott igent. mert akkor újra elveszted az ellenőrzést magad fölött. Bobby úgy válaszolt. hogy többször is átgondolja. megértette-e egyáltalán. nem emlékezhettek arra a sok sötét dologra.Még tíz perc – mondta Fogarty. Nem csaplak be és nem is fenyegetlek. és közben Bobby elmagyarázta Franknek. Franknek maradt ideje. . hogy megmutatom. úgy látom. mennyire fél és undorodik a bogaraktól. és mindez a családod rémregénye miatt. és szétrombolhatja az anyja teremtette poklot. amikor baltát emelt rá.Frank. . akkor hőssé avatod magad. vagy hallott-e egyáltalán egy szót is. és ez mindig kirekesztett a többiek közül. Frank semmit sem reagált arra. Ők nem láthatták a bélyeget rajtad. gondolom. Ha ezt meg tudod tenni. hogy részese légy ennek a lidércnyomásnak. öt perc alatt már ott is lehetünk. Frank. amellyel megölheted Candyt. Fogalma sem volt. nem lehetsz olyan. miért tekintette szentírásnak Candy ígéretét. Már csak nyolc percük maradt.Az egyetlen dolog. Van egy ötletem. és a halálban talán majd békére lelsz. Frank. Gyere velem. mert hiába voltál teljesen normális a családodhoz képest. hogy az a komplett őrült még nem törte ki Julie nyakát. Bobby ránézett az órájára. Fogarty végre felemelkedett a székéből.A halálukba mennek. Frank nem szólalt meg. Maga is elcsodálkozott. mielőtt megállnak a rozsdás vaskapu előtt. Robogtak előre az eső áztatta utakon a Pacific Hill Road felé. Ettől a pillanattól kezdve Bobby rábízta magát a sorsra. mint ahogy akkor akarta. ugye? Te voltál az egyetlen normális közöttük. de nemet sem. Hosszú időbe telt. De kérlek. Senki sem tud. és teljesen átnedvesedve beszálltak a kocsiba. .. ahogy a többi gyerek. Ezzel kisétáltak az esőbe. de figyelt. mégiscsak abból az istenverte házból származtál. Bobby fogadni mert volna rá. amit tehetek érted. akkor megszabadíthatja a világot Candytől. Ez a gesztus talán majd meggyőzi mondandója komolyságáról. A jobb kezét. amit hallott. miként adhatnál végre értelmet az életednek. A kocsimmal megyünk. Nem lehetett tudni. és én nem akarok hazudni neked. és amikor gyerek voltál.Nehéz életed volt. a szája kicsit nyitva volt és a fejével bólogatott. túl érzékeny voltál ahhoz. amíg ráébredtél: az álmod nem válhat valóra. . én nem tudok segíteni rajtad. . ha hajlandó feláldozni saját magát. Már a volán mögött ülve. tudják. mint a többi gyerek. de te láttad. Amikor beléptek a rozzant házba. Egyre értéktelenebbnek érezted magad.Egész életemben – mondta Frank – és ez már így is marad örökre. Bobby megfogta az ügyfele kezét. hogy méltósággal tudj elszakadni tőle.Indulnunk kell.

majd elmeséled nekem. akkor gyere velünk. Ekkor Candy valami megdöbbentőt mondott. hogy se sírni. amikor a véred szétárad majd bennem. a farkuk szinte összecsavarodott. inkább félelemből. mint a napon sütkérező macskában. Egy pillanattal később legalább húsz macska osont be a konyhába. Rettenetes élmény volt számára az utazás Candyvel. Candy azonnal megöli. Mindketten mezítláb. életében talán először. Az ikrek egyre közeledtek az asztalhoz.Fogd be a szád – mordult rá Candy. ami az emberiségben mindeddig felgyülemlett. mégsem panaszkodott. Végre eltávolodott tőle. hanem épp ilyen diadalmasan és gyönyörűen kéknek. Megsokszorozódott a félelme. csak bámulta Candy kék szemét. aztán meglóbálta és rávágta a konyhaasztalra. Julie azonnal a revolveréért nyúlt. Mégsem sírt. Megpróbált telepatikus úton megfigyelés alatt tartani. hogy Julie két ujja eltört. Egyikőjük Julie-t bámulta.Ne merészelj így beszélni az anyánk házában! . Thomas? Különleges pszichikai képességekkel lett volna megáldva? Hát lehetséges. Ellenállási és menekülési kísérletei nem bátorságból táplálkoztak. Candy azonban elkapta. ráadásul olyan erővel. Mindaz a vadság és kegyetlenség. Julie annyira félt. .Ha nem vagy a barátnője – folytatta bűbájos hangján az ikrek egyik fele -. mint annak a Clintnek a nője. mint egy összetekeredő kígyó. nagyszerű érzés lesz. kicsavarta a fegyvert a kezéből. a másik az elsőbe kapaszkodott. amikor magán érezte Candy kriptaszagú leheletét. Légiességükkel szöges ellentétben állt a belőlük áradó erő és érzékiség. akivel találkoztam. Képtelen volt elfordítani a szemét. Te is tele vagy élettel. Julie meghunyászkodott. Mögöttük pedig felbukkantak a Pollard-ikrek. ilyennek kell lennie a Sátán pillantásának. hogy az egyikőjük trikója piros volt.Ő volt az egyetlen. hogy alig tudott megszólalni. mert tudta. most mintha Candy Pollard-ban egyesült volna. így hívott engem. hogy egy fiókba dugja a fegyvert. Szikárak voltak. Candy egészen közel hajolt hozzá és szinte az arcába lihegve mondta: . az a vérszomj és nyers erő. előbb vagy utóbb te meg én keresztezzük egymás útját. az egyetlen különbséget csak az jelentette. felugrott a székről és az ajtó felé rohant. Szörnyű fájdalmak rohanták meg. ő vigyáz Thomasra. és nem akarta újból átélni. Ehelyett. A Gonosz. de ez már csak adalék volt a nyaka és a torka sajgásához. csak később támad. A merészebb megszólította Julie-t. . Most már tudta. .Miután elintéztem Franket. és nem vörösnek. és lelökte a székre. Honnan lehetett ez a hatalma. tudnálak szeretni. Nem feketének. se ordítani nem tudott. de képtelen volt levezetni a testét feszítő szexuális indulatokat. bugyiban és trikóban voltak. honnan szerezte Thomas a hatalmát.kiabálta Candy. de különben nem volt rajtuk semmi éteri. olyan hihetetlen erővel. Candy felsegítette és visszavitte a székéhez. .Te Candy barátnője vagy? Félreérthetetlen ugratás bújt meg a kérdés mögött. de Candy sokkal gyorsabb volt nála. a másikuké fehér. . hogy majdnem elvesztette az eszméletét. ha újra ellenáll. persze a családomon kívül. aki férfi volt ugyan. és a macskák nem fognak zavarni.* * * Amikor Candy megérkezett vele a konyhába. mint a Pokol tüze. és jóllakik a véréből. Sápadt arcuk szellemekhez tette hasonlatossá őket. A jelenlétük bizonyára rengeteg természetellenes feszültséget ébresztett a bátyjukban. és ugyanúgy feszült bennük valami rejtett energia. ha egyszer nem szűzen fogantatott? Később majd ezt elmagyarázod nekem. annyian voltak. miközben arra gondolt. bizonyos szempontból éppen Thomas vigyázott őrá? Ekkor különös hangok közeledtek a ház belseje felől. mint a bűn.Te ugyanolyan jóízű leszel. és most még meg is döbbent. és rá is tapasztotta a pillantását.A hatalmát? Miről beszél? . Azt hiszem. Julie annyira meg volt félemlítve. miután úgy döntött. . van egy remek ágyunk. de élettel teltek. felemelte. hogy miközben azt hitte. . és éppen ilyen könyörtelennek. amikor Candy elfordult tőle. sérült keze iszonyatosan fájt.

és térdelj le elém. amire kérte.Vagy talán el akarod árulni azokat az embereket. kéjes és hűvös. Odafordult Candyhez. Valahonnan távolról. elbizonytalanodottnak sem látta. miközben a tetőt monoton hangon verték az esőcseppek.Gyere ide. akkor meglehetősen ügyesen palástolta. Az ikrek feszülten figyeltek. hogy Frank megteszi. bár igyekeztek elrejteni az érzelmeiket. Bobbynak feltűnt. vagy megölöm a Dakota házaspárt.Ó. és ürítsd ki. hogy a lány mintha elbátortalanította volna Candyt. az ujjai karomként markolták a nyakát. A macskák szétrebbentek arról a helyről. hogy Frank és Bobby belépett a konyhába. de mégsem volt ott. Bármi is volt a mozgatója. Julie most már majdnem ugyanannyira félt tőlük. a bejárati ajtó felé. Bobby reménykedett abban. De soha ennyire legyőzöttnek. és megajándékozta egy mosollyal. Frank egy lépést tett. . Megállt. hogy kiszámította-e a következményeket. de elszánta magát a revolver használatára is. vagy őt ugyanannyira meglepte ami történt. a másik meg inkább ellazult. olyan vadságot árasztott magából. te anyagyilkos. ahová Candy mutatóujja irányult. Ha felfogott egyáltalán valamit a körülötte zajló történésekből. máris Julie háta mögé perdült. nem akar vele tüzelni. félelemmel teli és kihívó. akik segítő kezet nyújtottak neked az elmúlt hét évben? Rajtuk kívül nem volt senki. vajon Frank ezzel a pillantásával váltotta-e ki az elkövetkező véres eseményeket. és ez még inkább elöntötte érzelemmel. úgy tartotta. Megviselt volt. hogy a macskák is igyekeznek közömbösséget mutatni. . felhangzott egy halk kopogás. az arca fájdalomról és félelemről árulkodott. aztán kinyitotta a tárat. hát anya még mindig itt van? Még mindig itt van velünk a házban? A szótlan iker megmerevedett. amikor felnézett a macskákról. de Julie figyelmét nem kerülhette el. Candy Pollard izgalma érezhetően nőtt attól a pillanattól kezdve. Most azonnal megölöm őket.A dühe teljesen őszintének látszott. és a kezét az asszony torkára tette. A macskák teljesen egyszerre elindultak le a hallba. vad és állati mosolyt. tökéletesen kárba veszett pillantás volt. Bobby még soha életében nem látta ennyire szépnek. . na meg Candynek – Julie-t épségben találta.Azt mondtam. Mindkét lány. gyere ide és térdelj le – ismételte meg Candy. * * * Amikor Bobby belépett a konyhába és – köszönet Istennek. egyenesen az ikreknek címezte a kérdést.Vedd ki a pisztolyodat a tokjából. mintha Frank kérdése egy komoly dilemmát oldott volna meg a számára: mikor és hogyan lebbentse le a fátylat az igazságról. . Miközben ezt mondta. még a szótlan is. Candy rámordult. hogy érezni lehetett: semmitől sem riadnak vissza. és diadalittas tekintettel meredt Frankre. Candy lemutatott maga elé a földre. Bobby még életében nem látott ilyen gúnyos és egyben alázatos. Bobby előhalászta a tartójából a Smith & Wesson-t. Bobby sosem tudta meg. Most elengedte Julie torkát. lenézett a macskákra. Azonban alig lépett be a konyhába. . emlékezz! Térdelj le. aztán még egyet. . különösebb lelkiismeret-furdalás és gátlás nélkül megtesznek mindent. hogy aztán egy perccel később Frank és Bobby kíséretében térjenek vissza. Ahogy Bobby meg tudta állapítani. kirázta belőle az öt lövedéket a padlóra. a szíve megtelt hálával. hogy nyilvánvaló legyen. ugyanis Frank ott volt velük a konyhában. de égnek meredő füleik elárulták izgalmukat. ha a rossz még rosszabbra fordul. ellépett mellőle. de élt. Violet és Verbina esetében lüktető halántékuk és az izgalomtól megkeményedett mellbimbójuk árulkodott. mintha valami izgatta volna velük kapcsolatban. amelyek majd átfúrták a trikójuk vékony anyagát. majd letette a fegyvert egy közelben álló komódra. mint Candytől.

miközben a jobb kezével az arcába csapott és egymás után többször nekivágta a fejét a szekrény fém ajtajának.Candy olvashatott a mosolyból. Frank eltűnt. . de a lány nem eresztette. A macskák őrületes nyávogásba kezdtek és ahányan voltak. És akkor. Frank végre úgy látszott. és bátorítólag a vállára tette a kezét. annyifelé szaladtak. Talán a Fuji hegyen jártak. fel akart állni. hiszen senki sem kockáztatná meg.Várj. A Pollard-ok újra megjelentek. .Nem – mondta Bobby.Nem. visszajönnek! Addig menjünk innen. és magával rántotta Candyt is. Újra hallották a különös hangot. mint annak idején Bobby. . így most összesen három lábuk maradt. mintha keresgélni akart volna a belsejében.Csukd be a szemed. sem Julie nem lépett közbe. Candy kapott az alkalmon.Miután eltemetted. A két testvér már nem volt többé két önálló lény. majd a saját testével odaszorította. Candy nekilökte a lányt a jégszekrénynek. amíg még lehet! Bobby visszanyomta a székbe. maradjon csak nyugodtan ülve. és enyhe szellő keverte meg a halott lányokat körüllengő vérszagot. Hirtelen néma csönd szakadt rájuk. Frank bal keze eltűnt Candy jobb felében. és az öccse legnagyobb meglepetésére megfogta a kezét. de egy biztos: sokfelé megfordultak. A bátrabb iker mosolya még szélesebbre húzódott. A Candyből kiszakadó ordítás már egyáltalán nem volt emberi. Neked nem kell odafigyelned. . Ó most már a mi részünk és a macskák része. és egy kis szellő. és a vihart képtelenek lennének megállítani. Most olyanok voltak.Bobby. ahogy Bobby remélte. Frank kívülállóként szemlélte az eseményeket. két kezével átfogta karcsú derekát és el akarta hajítani. Frank megértette. Julie-ról patakzott a verejték. a mellei Candy arcának feszültek. A siker titka ugyanis a folyamatos és villámgyors helyváltoztatásban rejlett. hogy a torka egészen közel kerüljön Candy szájához. Aztán felemelte. Hátratolta a székét. vajon Frank megértette-e. Candy ekkor a másik ikerhez fordult. Candy jobb lába beleolvadt Frank bal lábába. . . A macskák az ég felé meresztették farkukat. és úgy tűnik. vagy a doktor házánál. Különös fuvolaszerű hang. elképesztette Bobbyt.Miről beszélsz. mint ahogy a gyerekek szokták megunt babáikat. Sem Bobby. amelyet a lány kéjes sikolyai és Candy őrjöngő ordításai kísértek. hiszen Frank. amellyel a lányra vetette magát.Bobby – Julie hangja pánikba fulladt. Az életükkel kellene fizetniük.Ne nézd. Mintha elölről meglovagolta volna. és még hamarabb elpusztította. amire kértem. a sebesség pedig. hiszen sosem futamodott meg semmilyen látványtól. Ő egyáltalán nem védekezett. Kitartott egészen addig. Minden megálló után romlott ez a képessége. és Candyt bámulták. Egy percig ha tartott az egész haláltusa. mint a sziámi ikrek. amit a lány felkínált és a fogaival kitépte belőle az életet. pontosan úgy. hogy már-már emberi lénynek látszott. egyáltalán? . mert olyan hihetetlen irtózat ült ki az arcára. hogy belépjen egy tornádó tölcsérébe. de szerteágazó utazásukról. visszatértek rövid. úgy. engedelmeskedik a parancsnak. Közelebb lépett. . aki az útiparancsnok lett. a kezét pedig a tarkóján fogta össze. ezt magyarázta Bobby a kocsiban. míg el nem csendesedtek az ütések és akkor a lány lazított a szorításon és szép lassan lejjebb kezdett csúszni. Candy püfölni kezdte az öklével. . még nincs vége. hanem utánfutóvá vált Frank száguldó kocsija mögött – úgy. .kérdezte Julie. egyre nagyobb hibaszázalékkal terelte újra össze atomjaikat. Julie természetesen nem csukta be a szemét. láthatóan belebetegedett a látottakba. Amikor az őrült óriás elhajította az élettelen testet. de nekem látnom kell. ezt nem tehettétek – mondta. és gyorsan mellé lépett. aki most nem a saját akaratának engedelmeskedett. mi kiástuk. . de a lány hihetetlen fürgeséggel a derekára kulcsolta hosszú lábait.

széles és ormótlan. A testvérpár visszatért a gyors széthullások és összeállások sorozatából. Reggelenként. Candy sosem születhet újjá. aztán mindenfélét sütöttek. mindenki sokkal összetettebb és misztikusabb. sőt patkányok épültek bele a masszába. legalábbis addig ne. amely néhol egész fekete. a másikat fogak keretezték. ha valaki meghal. akik szerették. amíg teljesen össze nem keverednek. egy dohányzóasztal. teletűzdelve csontdarabokkal. amíg azok élnek. Törött kézfejét az ölében pihentette. feltekerték a szőnyegeket. és táncoltak. valamilyen szinten tovább él. ez is azt bizonyítja. A nappali berendezését néhány szék. Többnyire ez volt az esti program. És ott voltak egymásnak ők. baljával erősen kapaszkodott Bobbyba. azzal. és száj tátogott az orr helyén. amellyel a barátok. hozzájárul a rendhez és az értelemhez. honnan lehettek olyan hihetetlen képességei. amelyet még nem kaptak fel. de beágyazódott részeik makacsul ellenálltak. vagy éppen leültek a kávéjukkal az ablak elé. 57 Egyszerű kis ház volt. Csak úgy. A hátsó veranda a tengerre nyílt. egy kétszemélyes kanapé és egy wurlitzer – 950-es. amelyet a bigband korszak lemezeivel tömtek meg. és néma csöndben ült. amelyeket egész életében rejtegetett. legalábbis addig. mintha kettőjükből gyúrták volna össze. és mögötte közvetlenül ott hullámzott a tenger. mi történik. Bobby most már tudta. néhány falépcső vezetett le egy bokros kis udvarra.. Julie ilyenkor mindig azt mondta. mert svábbogarak. Meg sok jó és rossz emlékük. akkor a konyhában üldögéltek. Frank barna szemei nem egy vonalban helyezkedtek el. természetesen – alkotta. közös volt az érdeklődésük a körülöttük élő állatok iránt. Ez a legszentebb kötelezettségek egyike. Tizenkét pálmafájuk is volt. újra eltűntek. mint hogy megőrzik őket emlékezetükben. Most már nem is lehetett felismerni. Utazásuk során Frank biztosan elvitte Candyt Calcuttába is. aztán alig egy perccel később. hogy valaha emberformájú lények lehettek. A padlót tölgyszínűre pácolták. és találgatták. Néhány bogár még megpróbált menekülni. Felináért és Halért sem tehetnek mást. Az egyetlen fejről rémisztő arc bámult le. rángatózott egy darabig. száj nélküli arc a monstrum mellébe ékelődött. ez biztosítja a folyamatosságot a generációk között. az egyik szemüregből Candy kék szeme villant elő. mint gondolnánk. néhol rózsaszín volt. Az ilyen emlékezés fontos fegyver az élet zűrzavarai és a halál ellen. Az egészet sűrűn behálózták az erek. Nekik sem maradt túl sok idejük hátra. újra megjelent. Itt-ott hajszálak nőttek ki belőle. és most már teljesen eggyé vált. nem szabad engednie. kettecskén. iszonyatos egységgé olvadt. A monstrum összeesett. így aztán. A másik. a családtagok tartoznak egymásnak. mint ahogy Thomasért. amelyekben-láthatóan különböző ütemre dobolt a vér. Újra az a furcsa hang. Nem hagyják kialudni az emlékezés lángját. és ezt csak egyetlen dologgal viszonozhatják. nézték a tengert és beszélgettek. aztán elcsendesedett.Megértette. Rengeteg könyvük volt. hogy Candy erőt fejthessen ki. Hatalmas szövethalmazzá lettek.Egyéb furcsaságok is akadtak. feltettek néhány lemezt. de mielőtt Bobby valamennyit megfigyelhette volna. Clintért. Az arc bal felén még egy szájnyilt. Néha beszélgettek Thomasról. hogy szemtanúi lesznek hősiességének. nem tűnik el azonnal és nyomtalanul a világból. A testük hatalmas lett. amikor nem szerelmeskedtek. Julie felfogta. és szakácskönyveket böngésztek. Franknek állandó mozgásban kell lennie. vagy legalábbis valami hasonló helyre. Két iszonyú üvöltés remegtette meg a konyhát. A rémséges lény eltűnt. a partnak azon a szakaszán. . anélkül hogy Bobby mondta volna: Frank most feláldozza magát értük. Néhanapján a falhoz tolták a bútorokat.

csakúgy. és zenét hallgattak. Bobby egy darabig csak ölelte. Julie már nem érezte úgy. amikor Julie félt. ahogy a dagály összedönti az építményeiket. hogy „ott van egy fény és az szeret téged „ . aztán a pénzt elrejtették a második emeleti hálószobában. Csöppet sem hiányzott nekik. és már Bobbynak sem kellett arra ügyelnie. Candy és az anyja megpróbálta életük zűrzavarát többmilliónyi dollárral enyhíteni. hogy sokan egy bizonyos álmot kergetnek. mert úgy döntöttek. Az irodát bezárták. és még rengeteg idejük volt. A gond az. Idővel Bobby elfogadta a tényt. A Dakota-iroda segítsége nélkül amúgy sem tudnák meg soha a bogár eredetét. aztán leültek a verandára és figyelték. Pénz és néhány vörös kő meggyőzte Dyson Manfredet és Roger Gavenallt. amikor felgyújtották a Pacific Hill Road-i házat. amelyet Bobby hallott a kocsiban. amikor Thomas meghalt. és a maradványok között összekeveredett emberi csontokra bukkantak. amelyeket pénzzel megpakolva a Pacific Hill Road-i házból hoztak el.Hogy lerázzák a rendőrséget. Kiöltöztek. mit jelenthet az. jó. Julie elismerte. aki meg volt győződve arról: a testvére. de még így is több volt. Azt mondták. nézték a tengert. majd Bobby takarít utána. De ott voltak egymásnak. hogy akkor is lehet jó ember. ő majd gondoskodik a kényeztetésről és frisbee-dobálásról. amikor kétségbeesésében azt mondta: sosem válnak valóra az álmok. Nem tudták. vagy önző módon viselkedik. Julie azt mondta. gyereket vár. meg akarja ölni valami félreértés miatt. mert megpróbálták kettőjük ügyét elrendezni. Amikor a Pollard-házat felgyújtva találták. és nem veszik észre a sok-sok beteljesült álmot maguk körül. nem volt igaza azon az éjszakán Santa Barbarában. hogy felejtsék el. ahogy Julie és Bobby feltételezte. pontosan akkor. Az álmok mindig valóra válnak. Az ő feltevésük szerint Mr. elismerték. mint minden más. Bobby azt mondta. hogy valóban dolgoztak egy bizonyos Frank Pollardnak. hogy megóvhatja a világot. hiszen megölte Thomast és az iroda munkatársait. Egy napon Julie bejelentette. ha néha sötét gondolatok fordulnak meg a fejében. amelyről megjelentették az értekezésüket. de végül otthon ünnepeltek a verandán. Bobby azt mondta. A tengerparti házban tartogatták azokat a dobozokat és zsákokat. amelyekkel kifejezhette volna határtalan boldogságát. honnan is származik a különleges bogár. . és ha az ember már nem olyan fiatal. majd Julie takarít. hogy megvédje Julie-t. Julie erre azt mondta.de arra gondoltak: a legcsodálatosabb álom mégiscsak az. pontosan úgy. Voltak éjszakák. Néha Bobby is. és Sookie-nak nevezték el. nem is rossz dolog elhagyni a Disneylandet. mert nem talált szavakat. végre felnőtt. a rendőrség végre leszállt róluk. James. Hatalmas homokvárakat építettek. milyen fajta legyen. Néha arról a szóözönről is beszéltek. Az óriási Pollard-vagyonnak csak egy kicsiny töredéke bújt meg a tengerparti házban. James bizonyára veszélyes őrült. Julie szeretett volna egy kutyát. mint amennyit két ember élete végéig elkölthet. Vettek egy fekete labradort. és nagyon veszélyes. hogy az ember sosem hal meg igazán. A többi pénz szénné égett. James Pollard megölte ikertestvéreit és a bátyját. A szökevénynek feltehetőleg fegyvere van. ezt pezsgős vacsorával kell megünnepelni a Ritzben. majd elmenekült. ha meg tudnak egyezni.