You are on page 1of 328

Varsányi Judit

TANULÁSTECHNIKA A GYAKORLATBAN
– Tantárgyi prezentáció –
Készült saját, és hivatkozott szöveges forrásokból Zsigmond Király Főiskola, 2010. szeptember

Saját grafikákkal és PrintMaster® clipart képekkel illusztrálva, © Mindscape, USA

A tantárgy célja  A tanulás befolyásoló tényezőinek megismertetése  Tanulási módszerek átadása  Tanulási képességek fejlesztése  Motiválás az egyéni és csoportos tanulásra  Információk szelektálása  Kutatási eszközök, és az eredmények értékelése  Írásbeli, szóbeli közlés fejlesztése  Sikeres felkészülés a vizsgákra  A kreatív tudás megszerzése és hasznosítása  Az egyén szerepe a vállalati tudásmenedzsmentben  Önmenedzselési képesség fejlesztése  Sikerélmény, és hozzájárulás a vállalati sikerhez
Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja, Zsigmond Király Főiskola, 2010. szeptember

2

A félév témakörei
              A tanulás célja, folyamata, törvényszerűségei Tanulási szokások, és az egyéni adottságok szerepe Tanulási szokások dimenziói, felsőoktatási elvárások Tanulási körülmények szerepe A tanuló időgazdálkodása Tanulási módszerek, és a felkészülés Jegyzetelési szokások, technikák Kreatív tananyagfeldolgozás Sikeres prezentációs technikák Szakszókincs, tankönyvhasználat, élőbeszéd Tantárgyi jellemzők, felkészülés, vizsgázás Nyelvtanulás, nyelvtudás Könyvtárhasználat, tanulmányírás, szakdolgozat Álláskeresés, önmenedzselés, vállalati tudáshasznosítás
3

Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja, Zsigmond Király Főiskola, 2010. szeptember

Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja, Zsigmond Király Főiskola, 2010. szeptember

4

A tanulás célja, lényege

 A tanulás célja
y Ismeretszerzés y Kitekintés belső világunkból y Dolgok, jelenségek, emberek, problémák megértése y Képzettség, képességek fejlesztése, bölcsesség y Tudásra épült kreativitás és együttműködési készség

 A tanulás biológiája
y Agytevékenységek y Két agyféltekénk szakosodott funkciói y A koncentrálóképesség változása y Tanulás, megjegyzés, megértés, emlékezet, tudás
Roeders, Paul. (1995): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Budapest. 20-26. o.

5

A tanulás jelentősége  Képességeink többsége örökletes  Viselkedéseink többsége azonban TANULT  A tanulás ezért fontos a kívánt viselkedés kialakításához  A tanulás eredményei
y Hiedelmek, értékek kialakulása y Attitűdök y Tárgyi tudás y Megértés, előrejelzés y Bölcsesség

Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK, Budapest. 51–71. o.

6

–Mikus I. 7 . Europrofessional EC – Agistra Stúdió EC.. a tények elemzése alapján  Megértés y Az adott rendszer viszonyainak és magyarázatának felfogása és elfogadása  Tudás y A megkülönböztetés képessége.Az adattól a tudásig . valamint megértésen alapuló új ötletek és magyarázatok kigondolásának készsége Varsányi J.  Adat y Egyszerű és diszkrét leíró változó. megfigyelésen alapuló objektív tények jellemzésére  Információ y Adott rendszer leíró változóinak összessége. Budapest.. (2007): Forestur Projekt. Course Customer Care. magyarázattal.

A tudás lényege

 TANULÁS = képesség a személyes tapasztalatok hasznosítására  TUDÁS = a hosszútávú memória tartalmában, és/vagy annak szerkezetében bekövetkezett változás  A tanulás eredménye = a megszerzett tapasztalatokra épülő, tartós és adaptív magatartás-változás
Kunsági, A. (2006): Psychology of CRM. Presentation at Corvinus University, Budapest.

8

A tudás magyarázata

 A tudás megkülönböztető képesség, ítélőképesség – Distinction-making  A tudás felfigyelés a különbözőségre, újdonságra, a törődés, gondozás képessége – Caring  A tudás nyelvi megfogalmazó képesség – Languaging
y A tudás átadása megfelelő nyelvi megfogalmazó képességet feltételez

 A tudás jövőformálás – Shaping of the future
Georg von Krogh–Johan Roos (1996): Five Claims on Knowing. European Management Journal, Vol. 14, No. 5, pp. 423–426.

9

Mérhető és rejtett tudás
Vélemények, ítéletek, megítélések, megérzések

Mit?

Tények

Hogyan?

Eljárások, technikák

Képességek, jártasság, ügyesség Rejtett

Mérhető, megfogható A tudás mérhetősége
Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment. Aula, Bp. 139. o.

10

Egyéni és szervezeti tudás
EXPLICIT
Egyéni tudás
Tanult tudás (embrained)
• formális, absztrakt és teoretikus tudás • standardizálható és más szituációban is alkalmazható • kodifikálható, átadható • learning by studying

IMPLICIT
Tapasztalati tudás (embodied)
• gyakorlati tudás • egyén- és akció-specifikus • kontextus-specifikus, nem választható el a gyakorlattól • learning by doing

Kódolt tudás (encoded)

Beágyazott tudás (embedded)
• • • • • • • szervezeti rutinok, gyakorlat, közös normák kontextus-függő tudás szétszórt tudás szervezeti identitásból fakadó koordinációs, tanulási és kommunikációs tudás

Szervezeti tudás

• mechanikus tudás, • mely közös tudássá válik • egységes magatartási mintát eredményez • írott szabályok, eljárások, modellek • ezekben kodifikált és tárolt • mindenki számára elérhető és érthető

Kapás Judit: A vállalat tudása, Vezetéstudomány, XXX. 1999/12.

11

A KOMPETENCIA ÉRTELMEZÉSE

KOMPETENCIA =
TELJESÍTŐKÉPESSÉG, ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG

Az egyén tudásterülete

A feladat követelményei

Krogh, G.–Roos, J. (1996): Five Claims on Knowing, European Management Journal, Vol. 14, No. 5, 423-426. o.

12

TUDÁSTÍPUSOK FŐVONÁSAI
TUDÁSTÍPUS ELKÉPZELÉS Diagnosztika Know-what MEGVALÓSÍTÁS Definíció INTEGRÁLÁS Illesztés

Innováció Know-why

Végrehajtás

Beépítés

Azonosítás Know-how

Összekapcsolás

Továbbfejlesztés

Raub, S. (2003): Towards a Knowledge-Based Framework of Competence Development. In: Sanchez, R. Knowledge Management and Organizational Competence. Oxford University Press, London, 103.

13

166. tacit tudás elemei  Képzelőerő  Alkotó energia  Empatikus képességek  Intelligencia  Interperszonális adottságok  Jó kommunikációs képesség  A csapatépítés képessége és szándéka Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment. 14 . Aula.A rejtett. Bp. o.

TANULÁS . Del I. K.-Best. Implications for Marketing Strategy.A POZITÍV VISELKEDÉS KULCSA Kultúra Kultúra Társadalmi osztály Társadalmi osztály Család Család Barátok Barátok Intézmények Intézmények Személyes tapasztalatok Személyes tapasztalatok Reklámhatások Reklámhatások Tömegtájékoztatás Tömegtájékoztatás Egyéb hatások Egyéb hatások TANULÁS TANULÁS Értékek Értékek Attitűdök Attitűdök Ízlések Ízlések Preferenciák Preferenciák Képességek Képességek Érzések Érzések A termék. márka márka tulajdonságai tulajdonságai Szimbolikus jelentések Szimbolikus jelentések Viselkedések Viselkedések Vásárlói Vásárlói és és felhasználói felhasználói magatartás magatartás Hawkins. 262 15 .J. A termék. R. Homewood. IRWIN. szolgáltatás. szolgáltatás.-Coney.A (1992): Consumer Behavior. p.

Budapest In: Varsányi Judit (2001): Marketing prezentációk. Aula Kiadó. Győr .ingerek • • • fogadása szelektálása összefüggő képpé rendezése 16 Bauer András-Berács József (2001): Marketing. Széchenyi István Egyetem.

Az ingerek útja a memóriához Belső Belső és külső és külső ingerek ingerek InformációInformációfeldolgozás feldolgozás Tanulás Tanulás MEMÓRIA MEMÓRIA Hawkins. K. Implications for Marketing Strategy. Del I. A. 261. 17 .–Coney. IRWIN. Homewood.–Best. R. (1992): Consumer Behavior. p. J.

18 .Tudatos és tudattalan agytevékenységünk Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest. 39. Zsigmond Király Főiskola. o.

19 .Agytevékenységünk jellege és hatásai Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. o. Budapest. 40.

(1995): A hatékony tanulás titka.Két agyféltekénk szakosodott funkciói Roeders. Budapest. 20 . Calibra Kiadó. o. Paul. 20-26.

Módosítások Módosítások 21 . Budapest. 1985.Az információfeldolgozás lépései KÖRNYEZETBŐL KÖRNYEZETBŐL SZÁRMAZÓ SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK Érzékszervi Érzékszervi érzékelések érzékelések Válogatás Válogatás Szükségletek Szükségletek Mentális Mentális készenlét készenlét Osztályozás Osztályozás Elvárások Elvárások Magyarázat Magyarázat MAGATARTÁS MAGATARTÁS Előzetes Előzetes tapasztalatok tapasztalatok Séra–Oláh–Komlósi: Általános Pszichológia. 102. p.

. összefüggő képpé rendezéshez Bauer András–Berács József (2001): Marketing. Budapest. és kombinációja .... 22 . Aula.A PERCEPCIÓ LÉPÉSEI • • • ingerek fogadása a befogadott ingerek szelekciója .

események. feladatok és következmények meghatározása Kunsági. konzisztens világkép felállításához  A percepció céljai y Emberi érzések.. szándékok és cselekedetek megismerése y Személyes és társadalmi viszonyok. A. feltételek. korlátok. Budapest.Felfogás (percepció)  Percepció y Ingerek feldolgozásának lényegi folyamata a megértéshez  A percepció lépései y A lényegi ingerek kiválasztása y A kiválasztott lényegi ingerek rendszerré szervezése y A rendszer jellemzése és magyarázata y . kapcsolatok bemutatása y Döntések. 23 . veszélyek érzékeltetése y Célok. jelentéssel bíró. (2006): Psychology of CRM.. Presentation at Corvinus University.

–Mikus I. Course Customer Care. veszekedések rendezése békés úton történő problémamegoldással y TANULÁS A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ HATÁSÁRA Varsányi J. felfogása y Mások előítéleteinek és érzéseinek megtapasztalása y KÉPESSÉG MÁSOK ELTÉRŐ VISELKEDÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRA  A kommunikáció szerepe y Érzések és elvárások jelzése y Az elégedettség vagy elégedetlenség érzékeltetése y Hiányzó információk továbbítása y Félreértett dolgok. Europrofessional EC – Agistra Studio EC. Budapest 24 . gondolatok magyarázata  Gyakorlati esetpéldák y Félreértésből eredő viták. (2007): Forestur Projekt.A kommunikáció szerepe a megértésben  Az emberek megértésének kulcsa y Az eltérő személyiségvonások ismerete és tisztelete y A partner személyiségének érzékelése.

25. Paul. Calibra Kiadó. Budapest. (1995): A hatékony tanulás titka. o. pszichikai jellemzők Roeders. 25 .Agyhullámokhoz kapcsolt testi.

(2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. 26 . o.A NEM MÉRHETŐ EGYÉNI TELJESÍTMÉNY KOMPONENSEI Tulajdonságok Tulajdonságok A tényleges teljesítmény területe Magatartások Magatartások Eredmények Eredmények Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. F. N. Budapest. Budapest. In: Elbert. et al. 253-290. Szemináriumi előadás. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. KJK-Kerszöv. Verlag Dashöfer.

izgalmi állapot y A tanulási teljesítmény maximumát közepes feszültségszint mellett sikerül elérni y A feszültség és a teljesítmény közötti kapcsolatot Yerkes és Dadson 1908-ban fordított U görbeként írta le  Egyéni eltérések szerepe y Magasabb feszültségszinttel élő emberek ellazultabb állapotban képesek tanulási teljesítményre y Alacsonyabb izgalmi állapottal élőknek „fel kell pörögniük" a tanuláshoz  A szorongástűrés eltérései y A szorongástűrés az életkorral együtt nő y Mindenkinek eltérő az a szorongásszintje. amelyen maximális teljesítményt képes nyújtani Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. o. 27 . Budapest. 22. Zsigmond Király Főiskola.A Yerkes-Dodson törvény  Tanulás = feszültség.

A tanulási teljesítmény Yerkes-Dodson törvénye Tanulási teljesítmény Nyugalom Izgalmi állapot Szorongás Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. o. Budapest. 28 . Zsigmond Király Főiskola. 22. .

o. érzelmi. pásztázó figyelem  Enyhe koncentráció  Lazán kontrollált gondolkodás  Irányítható viselkedés  Szükség esetén készenlét OPTIMÁLIS TESTI-LELKI ÁLLAPOT  Koncentrált figyelem  Rendezett gondolatok  Logikus gondolkodás  Kontrollált viselkedés  Célirányos olvasás  Hatékony tanulás EXTRÉM ÉBERSÉGI ÁLLAPOT  Érzelmi túlsúly  Beszűkült figyelem  Szervezetlen gondolatok  Cikázó. 29 . zavaros figyelem  Irányíthatatlan viselkedés  Csökkenő hatékonyság Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. Budapest. Zsigmond Király Főiskola. motivációs intenzitás ALVÁS ELŐTTI ÉS UTÁNI ÁLLAPOT  Kezdeti álmos hangulat  Fokozódó éberség  Kalandozó. 100.Tanulási teljesítmény Tanulási teljesítmény az éberség függvényében Izgatottsági.

Budapest. Szemináriumi előadás. (1999):Humánerőforrás-menedzsment. Budapest. In: Gyökér Írén et al. 30 . Műszaki Könyvkiadó-Magyar Minőség Társaság. Verlag Dashöfer.KONFLIKTUS ÉS TELJESÍTMÉNY KAPCSOLATA Magas Optimális konfliktusszint TELJESÍTMÉNY Alacsony Kihívások hiánya = alacsony teljesítmény Alacsony KONFLIKTUSSZINT Káosz miatti alacsony teljesítmény Magas Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Szöveges forrás: Gyökér Irén (1999): Konfliktusok a szervezetben.

31 . Budapest. 20-26. (1995): A hatékony tanulás titka. o. % 100 80 60 40 20 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 óra Az idő múlása a nap folyamán Roeders. Paul. Calibra Kiadó.A koncentrálóképesség változása biológiai ciklusaink szerint Maximális koncentrálóképesség.

o. 34-37. Zsigmond Király Főiskola. Budapest. keresése y Szintézis = eddigi tudásunk újrarendezése y Eredmény = szokatlan ötletek az átstrukturálás hatására Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan.A problémamegoldás két válfaja  Zárt végű problémamegoldás y Konvergens gondolkodás = egyetlen megoldás keresése y Analízis = meglévő tudásunkból kiválasztani mindazt. ami segíthet a megoldásban  Nyílt végű problémamegoldás y Divergens gondolkodás = több jó megoldás feltételezése. 32 .

33 . A problémamegoldás iskolája. már megoldott feladatot? y Van-e más eset. amelyben hasonló az ismeretlen? y A feladat átfogalmazása. felvázolása  A megoldás megtervezése y Találkoztunk-e már ezzel a feladattal? y Ismerünk-e hasonló. bizonyítása  A megoldás vizsgálata y Az eredmény helyességének ellenőrzése – adott esetben mésfajta levezetés alkalmazásával is Pólya György (1977). ellenőrzése  A terv végrehajtása y A végrehajtási lépések helyességének ellenőrzése. Gondolat Kiadó. paramétereinek felírása. vagy rokon feladat hasznosítása y Minden lényeges adat és feltétel ismételt áttekintése. Budapesto.PÓLYA GYÖRGY feladatmegoldási modellje  A feladat megértése y Mit keresünk? y Adottságok és kikötések vizsgálata y A probléma jellemzőinek.

szeptember 34 . bölcsesség Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. információkkal. megjegyzés. megértés.Tanulási törvényszerűségek  Hatáslánc y Adat – információ – ismeret – tudás y Tanulás. tudás  A folyamat y Találkozás adatokkal. felfogása y Beépülés a rövid távú memóriába y Az ismétlés szerepe y Rögzülés a hosszú távú memóriában  Eredmény y A tudatos alkalmazás képessége y A megértés kiterjesztése. emlékezet. A tantárgy prezentációja. 2010. jelenségekkel y Új ismeret megszerzése y Az újdonság megértése. Zsigmond Király Főiskola.

Budapest. lépés: REFKELTÁLÓ MEGFIGYELÉS 3. (2002): A coaching módszertani ABC-je.KOLB négyfázisú tanulási modellje 1. KJK-Kerszöv. lépés: AKTÍV KÍSÉRLETEZÉS 2. W. lépés: KONKRÉT TAPASZTALÁS 4. 35 . lépés: ELVONT ELMÉLETALKOTÁS In: Vogelauer.

Paul. Budapest. o. (1995): A hatékony tanulás titka.Információtárolás és emlékezet Roeders. 22. Calibra Kiadó. 36 .

2010.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 37 . A tantárgy prezentációja.

A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. vagy félelem a vizsgától Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. 2010. szintje  A számonkérés formája  Önbizalom. megjegyzés. eltérő vagy hullámzó tanulásélmények  A megértés. fáradékonyság  Sikerorientált vagy kudarckerülő alkat  A követelmények jellege.Tanulási képességek  Egyéni adottságok  Önismeret  Mások véleménye. előítéletek  Pozitív vagy negatív tapasztalatok  Azonos. és befolyásoló tényezői  Stressztűrés. felejtés jellege  Tanulási kedv. szeptember 38 .

6-14. Budapest. rendszeresség Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. 39 . o.vagy balfélteke dominanciája y Verbális vagy számszerű információk preferenciája stb. Zsigmond Király Főiskola.  ÉRDEKLŐDÉS A TÉMA IRÁNT – saját tapasztalat  Tanulási szokásokat befolyásoló tényezők y Környezet y Tanulási és vizsgarutin y Segítő eszközök. és hatékony használatuk y Ideális tanulási ritmus kialakítása y Önfegyelem.A tanulási készséget befolyásoló tényezők  Született felfogóképesség és memória y Gyors vagy lassú felfogás y A megértés és információtárolás képessége  A tanuló pszichológiai adottságai y Auditív vag vizuális típus y Éberség vagy fáradékonyság y A jobb.

diszlexia.Tanulási nehézségek forrásai  Gyenge felfogóképesség  Fejletlen koncentráló képesség  Kommunikációs nehézségek. 40 . Budapest. o. érdeklődéshiány  Gyenge tanár vagy tananyag  A rendszeresség hiánya  A tanár pikkelése  Pygmalion-hatás = önbeteljesítő jóslat Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. 6-14. Zsigmond Király Főiskola. diszgráfia  Alacsony stressztűrő képesség  Minimális célok kitűzése y Átmenni a vizsgán y Valahogy elvégezni az iskolát  Unottság.

és kéthurkos tanulás Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. az egy. o. változtatás.Tanulási modellek  A klasszikus kondicionálás elmélete  Az operáns kondicionálás elmélete  A társas tanulás elmélete  Komplex tanulás  Tudatos-tudattalan tanulás  A változások tanulása: kiolvasztás. 51–71. Budapest. visszafagyasztás  A tanulás korlátai. 41 . KJK.

Zsigmond Király Főiskola.Tanulási szokások  Előadások meghallgatása  Prezentációk áttekintése. szeptember 42 . 2010. visszaidézése y A fejezetek „felmondása” y Összefoglalások áttekintése y Kérdések megválaszolása  Hozzáolvasás más forrásból  Írásos rögzítés y Kijegyzetelés y Óravázlat. A tantárgy prezentációja. tartalmi vázlat készítése y Összefüggések ábrázolása Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. magyarázata  Rendszeres otthoni tanulás y Egyéni felkészülés y Csoportos tanulás  Tananyag olvasása.

Az észlelés szerepe  Érzékszerveinket nem azonos súllyal használjuk  Ugyanazt látjuk. Budapest. o. de másként interpretáljuk y Belső képek = tisztán látunk. 51–71. 43 . rátapintunk a lényegre  A magyarázat szubjektív  Az érzékelés-alapú megértés KORLÁTOZOTT! Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. ordító hibákat vétünk y Érzések = kétségbeejtő helyzet. megbeszéljük. visszhangozzuk. KJK. fájó viselkedés y Kinesztetika = érintjük a kérdést. rávilágítunk a problémára y Belső hangok = megvitatjuk. ráhangolódunk.

annál inkább érvelünk mellette = ERŐS GÁTJA A VÁLTOZÁSNAK  Ez a legképzettebb vezetők csapdája y Nem illő megkérdőjelezni a hagyományokat y Kudarc esetén elfogadjuk a vezető ügyes védekezését  Egyhurkos tanulás y A cselekvés. Budapest.Egyhurkos és kéthurkos tanulás  Argyris megfigyelése y A négy tényező követése = ZÁRT GONDOLATI KÖR y Nehéz kitörni belőle y Minél sikeresebb korábbi magatartásunk. 51–71. és a pozitív-negatív következmények megfigyelése  Kéthurkos tanulás y Utánanézünk a kudarc OKAINAK is y Visszacsatolás. 44 . KJK. majd a magatartás megváltoztatása Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. o.

51–71.. olyan ingerekkel. y . ha azt MÁS INGERREL TÁRSÍTJUK y Idővel az egyik inger ÖNMAGÁBAN IS előidézi a várt reakciót  A szervezeti gyakorlatban ez a jelenség ritka y A látszólag kondicionált reakciók inkább tanulás eredményei y Pl.. o. KJK...Klasszikus kondicionálás  Pavlov kísérlete y Kívánt magatartás előidézése . szirénázás esetén a munkások tudatosan menekülnek Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest. 45 . amelyek EREDETILEG MÁS INGEREKHEZ KAPCSOLÓDTAK y Az eredeti INGER – VÁLASZ KAPCSOLAT reflexszerűen idézi elő a kívánt magatartást.

Budapest. hogy kedvező jutalmakat kapjunk. o. KJK. illetve a kedvezőtlen büntetést elkerüljük?  Működése y A kellemes következmény tudatában megnő az adott viselkedés ismétlésének valószínűsége  Az operáns kondicionálás munkahelyi sikerét a HATÁSTÖRVÉNY ismerete és alkalmazása garantálja 46 Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés.Operáns kondicionálás  Skinner elmélete y Miként viselkedjünk úgy. . 51–71.

és viszont Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. dicséret. Budapest. KJK. 47 . státusz. ami az egyén motivációinak megfelel  A negatív következmény lehet bármilyen szankció  Az azonos helyzetben lehetséges válaszok közül az ismétlése a legvalószínűbb. jutalom. vagy bármi.Hatástörvény  A munkával kapcsolatos megfelelő magatartás kialakításának alapja – a FELTÉTEL és KÖVETKEZMÉNY láncolata  A pozitív következmény lehet pénz. kihívó feladat. amelyek azonnali vagy későbbi elégedettséggel járnak.

51–71.Operáns tanulástípusok  Megerősítő tanulás y Pozitív következmények megerősítő hatása y A kívánt viselkedés ismétlődése  Elkerülő tanulás y Negatív következmények tudatosulása y Kockázatcsökkentő magatartás. o. pl. tíz perc késés miatt félórás bérlevonás = kevesebb késés Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. védősisak. 48 . KJK. védőszemüveg viselése  Menekülő tanulás y Negatív következmények közlése y A nemkívánt magatartás gyakoriságának csökkenése. pl. Budapest.

4-8.Tanulás mint tevékenységek sorozata  Új információk és gondolatok gyűjtése  Rögzítésük  Szerveződés  Értelemszerű rendezés y Elemző és kritikai gondolkodás eredménye  Emlékezés  Felhasználás Devine. Budapest. 49 . Zsigmond Király Főiskola. o. in: Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 1987 nyomán.

1  Alapkészségek y Észlelés (forma.A tanuláshoz szükséges készségek . következtetés Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. nagyságtartás és formakövetés.  Gondolkodási képességek y Logikai feladatmegoldás. összefüggés felfogása. ítéletalkotás. 4-6. fogalomalkotás. szintézis. felidézés) y Gondolkodási alapműveletek: analízis. absztrahálás. általánosítás. tér. konkretizálás. Budapest. tartósság) y Emlékezet (bevésés. kiegészítés. rendezés és analógia  Grafomotoros képességek y Irányítás. Zsigmond Király Főiskola. megőrzés. o. 50 . aránytartás. figyelem (koncentráció. beszéd) y Képzelet. összehasonlítás.

szándéknyilvánítás. bírálat. kapcsolás. véleménynyilvánítás. o. Budapest. szövegalkotás Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. átalakítás  Nyelvi kommunikációs képességek y Reproduktív /felolvasás/. 51 .A tanuláshoz szükséges készségek . 4-8.  A beszédértés képessége y Reproduktív vagy spontán beszéd értése  Írásképességek y Reprodukálás. Zsigmond Király Főiskola. asszociácók  Nyelvtani képességek y Helyettesítés. megértés.2  Kreatív problémamegoldás y Eredetiség. bővítés. könnyedség. tájékoztatás. döntés. spontán beszédképesség y Kapcsolatfelvétel. rugalmasság.

3  Olvasási képességek y Néma olvasás.A tanuláshoz szükséges készségek . mimika. 4-8. személyközi viszonyok észlelése. 52 . Budapest. dinamikus olvasás. térköz. elemző olvasás. önismeret. irányított tanulás Ezek a készségek gyakran a felsőoktatásban válnak igazi kihívássá. testtartás. szociális alkalmazkodás. önálló.  Nem-verbális kommunikációs képességek y Gesztikuláció. Zsigmond Király Főiskola. tekintet  Szociális készségek y Szerepészlelés. Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. önkontroll.  A tanulás-önszabályozás készségei y Önmotiválás. o. gyorsolvasás.

az önismeret a fő jellemző.. y ..A tanulás hatékonysága  Cél y Hatékony és én-azonos tanulástechnikai szokásrendszer kialakítása. nem szenvedés Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. .ahol az önálló ítéletalkotás. nem a kívülről irányítottság  Hatékonyság y Az összefüggések rögzülése a részletek helyett y Kis tanulási befektetés.. Zsigmond Király Főiskola. nagy haszonnal y Feltétele = rengeteg idő és gyakorlás  Eredmények y Jó technikákból automatikus szokásrendszerré érlelődés y A gátlások elmaradnak y A tanulás élvezet lesz.. 53 . Budapest. a tudatosság.

. Budapest. 51–71. illetve veszteségünk minimalizálása  Negatív érzéseink elfojtása  A lehető legracionálisabb viselkedés y Minél világosabb célok kitűzése y Törekvés céljaink elérésére Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés..A tanulás korlátai  Argyris elmélete y Vallott nézeteink és gyakorlatunk sok mindenben eltér egymástól y A gyakorlatot néhány vallott KULCS-ÉRTÉK VEZÉRLI Összhangra törekszünk NÉGY ALAPVETŐ ÉRTÉKKEL:  Saját kontrollunk érvényesítése az események felett  Saját nyereségünk maximalizálása y . 54 . o. KJK.

szelektáljuk y Miller törvénye = a túl komplex információ átláthatatlan y Az emberi figyelem hullámzó y Hiedelmek. szóbeszéd  A hatalom. előítéletek szűrőszerepe  A bizalmunkkal ellentétes információkat elutasítjuk y Ellenünk támadó. o. vagy más negatív információk törlése y Időben távolabbra szóló információk diszkontálása  Gestalt-hatás = mozaikok összerakása logikus rendszerré y Az önkényes leképezés veszélye!!!  Információs vákuumok áthidalása – pletyka.A korlátozott megértés magyarázata  Információinkat szűrjük. Budapest. 55 . szokatlan szerepek. tapasztalatok szűrőszerepe y Értékek. KJK. helyzetek. 51–71. tárgyi tulajdonságok szerepe y Ezredes-hatás. nagyobb vagy kontrasztos tárgyak erősebb megfigyelése Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés.

56 .A tanulás zavaró tényezői  Retroaktív gátlás y Az egymást követő újabb és újabb ismeretek megnehezítik a legkorábban megtanult anyag felidézését  Proaktív gátlás y A már megtanult anyag nehezíti meg egy később tanult anyag felidézését y Kiküszöbölése = hasonló anyagokat ne tanuljunk közvetlenül egymás után Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest. Zsigmond Király Főiskola.

.  Stílusok kombinációja y Mindenkinek van ugyan domináns tanulási stílusa. Kevésbé domináns információs csatornáinkat se rekesszük ki tehát az információfeldolgozásból! Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.. oktatófilmek Bármilyen vizuális információfeldolgozás javítja a tanulási teljesítményt Színes szövegkiemelők. magnóra venni. „Látom. Az elsődlegesen használt információs csatorna a látás  Akusztikus tanulási stílus y Tanulás hallás alapján – legjobb megbeszélni másokkal a tananyagot. 57 . „Tiszta ideg vagyok„ . meghallgatni az előadások hanganyagát. mit gondolsz„. Budapest. érzékek mentén. pókdiagramok. o. 4-8... hangos felolvasás y „Ez jól hangzik". y Az elsődleges információfeldolgozási csatorna a hallás  Kinesztéziás tanulási stílus y Tanulás érzéssel. Legjobb a gyakorlati oktatás y „Ez jól esik"... de a valóságban a stílusok kombinációival tanulunk.könyv.Tanulási stílusok az egyéni adottságok szerint  Vizuális tanulási stílus y y y y y Tanulás leginkább látás alapján . grafikonok „Látom. amit mondasz" . táblázatok. „hallom. TV. mi a probléma". többször meghallgatni y Hasznosak az eszmecserék. magyarázatok. Zsigmond Király Főiskola. ceruzák.

o.  A tanuló azt tanulja meg könnyen. jegyzetekben tett aláhúzások. Zsigmond Király Főiskola. áttekinthető vázlatokat  A gyorsolvasás számára eredményes. szóképeket. 58 . 4-8. mert annak alapja a szóképek tanulása  A könnyebb megjegyzést szolgálják a könyvben.Vizuális típusok tanulási szokásai  Az információfeldolgozás szerve a szem. amit lát  A tanuló a képi információkat részesíti előnyben  Könnyebben jegyez meg ábrákat. Budapest. jelölések Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.

és megjegyezhetők Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. amelyek vizuálisan stimulálnak. video. színes. vizuális médiaeszközöket szívesen használnak. hogy lássák az előadót. mint film. vicces. szokatlan képekkel  Olyan kulcsszavakat és mintákat preferálnak. 6-8. 59 . stb. Budapest. bizarr.  Részletes. TV.Vizuális típusok előnyös tanulási feltételei  Előadásokon fontos számukra. Zsigmond Király Főiskola. áttekinthető jegyzeteket készítenek. annak testbeszédét és arckifejezését  Közel üljenek. o. senki se „lógjon be a képbe"  Tanulást segítő.

azaz a szavak használata.Auditív típusok tanulási szokásai  Az információfeldolgozás szerve a fül  A tanuló azt tanulja meg könnyebben. 60 . rögzítése és felidézése jellemző  A logikai összefüggések segítik a megjegyzést és felidézést  Tanuláskor fontos az előadások hallgatása. esetleg visszahallgatása Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 6-8. Budapest. Zsigmond Király Főiskola. amit hall  Memóriájára a szimbólumok. o.

és megvágva tömörítik  Könyvek audio verzióit hallgatják olvasás helyett  Saját felvételeket készítenek mindarról. Zsigmond Király Főiskola. hangszíneket is felhasználnak  Vitákra és magyarázatokra építenek a tanulásban  A beszélgetés és figyelmes hallgatás jó tanulási módszer Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. ritmusokat. szenvedélyességet  Előadásokat rögzítenek. ahol gondosan figyelhetnek  Finoman követik a hangzás különféle jellemzőit: a hangszínt. amire emlékezni akarnak  Szokatlan hangokat. sebességet. Budapest. 61 .Auditív típusok előnyös tanulási feltételei  Fontosak a szóbeli előadásokat. hangsúlyt. 6-8. o.

mint az olvasás vagy jegyzetelés Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. 6-8. 62 .Az érző típusok tanulási szokásai  Érzelmi és érzéki jellemzők mentén szelektálják az információt  A megjegyzés alapjai: y Az érzékszervekből érkező közvetlen tapasztalatok y Az információk érzelmi vonatkozásai képezik  Meglehetősen szubjektív információfogadás  Intenzív az érzéki. Budapest. o. érzelmi alapú feldolgozás és felidézés  Tanuláskor legfontosabb az élmény  Könnyen tanulnak kísérletekből  Az élményközpontú tréningmódszerek is hatékonyabbak.

szerepjátékok alkalmazásának előnye  A tárggyal kapcsolatos érzelmek jelentősége  A mozgás fontossága tanulás vagy előadás közben  Listák és grafikonok készítése annak érdekében. hogy a kulcsfogalmakra emlékezzünk 63 Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. . o. Zsigmond Király Főiskola. amely a való világgal teremt kapcsolatot  Kísérletek.Az érző típusok előnyös tanulási feltételei  Gyakorlati oktatás. Budapest. 6-8.

tantárgy érdekessége  Az élet megváltoztatása. önállóság  Bizonyítási késztetés önmagunknak és másoknak  Tanuló barátok. 64 . 8-10. Zsigmond Király Főiskola. javuló kilátások.Célok a tanulási készségfejlesztés motiválására  A kívánt munkakör megszerzése  Ugródeszka további képzettségek megszerzéséhez  Fizetésemelés. munkahelyi támogatás  A képzés. o. ismerősök követése  Társadalmi hovatartozás  Fiatalon elszalasztott lehetőségek pótlása Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest.

51–71. Budapest. o. 65 .A megértés fokozása  Törekvés alaposabb megfigyelésre  Előítéleteink felülvizsgálata  Több érzékszervünk együttes használata  Oktatási példa y Hallgatói szerepjátékok alkalmazása y Audiovizuális eszközök használata Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK.

KJK. Budapest. 51–71.Attribúciós elmélet = oksági tulajdonítás  Az embereket a tárgyaktól eltérően észleljük  Jellemzők + viselkedés = összetettebb modell  Nehezebb a megfigyelés  Személyes szűrőink erősebben működnek y A tanár pikkel a diákra y Az ügyfél hibásan használta a terméket y A vezető stílusa elfogadhatatlan ATTRIBÚCIÓ = KÍSÉRLET A VILÁG OKSÁGI ÉRTELMEZÉSÉRE Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. o. 66 .

Attribúció = egyéni magyarázat  Együttes változás = kovariancia  A kovariancia alapszabálya = feltétel és hatás együttléte y Két tényező együttes változásakor (feltételként és hatásként) oksági kapcsolatot tételezünk fel y Az oksági kapcsolatot az együttes változás hiánya esetén kizárjuk  ATTRIBÚCIÓS CSAPDA y Nem biztos. Budapest. KJK. 67 . hogy a valódi okot megtaláljuk (véletlen egybeesés) y Külső és belső okok érzékelésének eltérő súlya. szerepe y A változás magyarázata nagyon egyéni lehet  Törekvés az észlelés helyességének megerősítésére y A jelenség oka más helyzetben is fennállhat-e? y Egyöntetűen. általánosan érvényes-e a megfigyelt ok? y Következetes-e a megfigyelt viselkedés? Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. o. 51–71.

o. 68 . in: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés.AZ ATTRIBÚCIÓS ELMÉLET OKSÁGI KÖVETKEZTETÉSEI A megfigyelt eredmény Egyszeri Tartós A megfigyelt viselkedés lehetséges oka Belső ok ERŐFESZÍTÉS KÉPESSÉG Külső ok SZERENCSE FELADAT Weiner nyomán. KJK. 65. Budapest.

azt nem érdekli a cég sorsa  Pénzzel bárki motiválható Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. 51–71. az képzetlen vagy lusta  Aki akar. talál magának munkát  A jelölt labilis személyiség.„A siker a miénk. o. mi is kénytelenek vagyunk késve fizetni  A magyar cégek fizetési fegyelme gyenge. a kudarcot mások okozzák” Attribúciós hibák  Aki ma munkanélküli. 69 . ezért a veszteséget is beépítjük árainkba  Aki nem hozza a tervét. KJK. Budapest. vagy megjátssza magát  Mivel a mi cégünk partnerei késve fizetnek.

70 . Zsigmond Király Főiskola. Budapest. Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.Az NLP lehetőségei  Neurolingvisztikai Programozás (NLP) y Új oktatási módszer y A tanulás egyéni stílusára adaptálja az információ-feldolgozást y Így teszi hatékonyabbá és könnyebbé a tanulást y Felméri a tanuló információ-feldolgozó stílusát és ehhez alakítja az oktatás módszerét  Az NLP-nek a felnőttoktatásban. vállalati képzésekben nőtt meg a szerepe. 6-8. o.

Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. 2010. szeptember 71 .

Zsigmond Király Főiskola. annál fontosabb a motiváció MIÉRT TANULUNK?  Elsődleges motivációk y Érdekes téma. sikerélmény keresése  Másodlagos motivációk y Büntetés.Személyiség és motiváció  A tanuláshoz MOTIVÁCIÓ szükséges y Motiváció nélkül nincs cselekvés y Minél megterhelőbb a cél. Budapest. 72 . o. rossz jegy elkerülése y Érettségizni kell y A szülők. 21-29. hobbiterület y Kíváncsiság új dolgok megismerésére y Kihívás képességeink kipróbálására. munkahelyi vezetők jutalmat ígérnek  Kisebb ösztönzők érdekesebbnek tüntetik fel a témát  Fontos szerepe lehet az ÖNJUTALMAZÁSNAK Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan.

2010. A tantárgy prezentációja. szokásainkat Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szeptember 73 . viselkedésünket.Személyiség és motiváció  A tanulási képesség erősen személyiségfüggő  A motiválhatóság szintén  A személyiség összetett struktúra BEFOLYÁSOLJA:  Érzéseinket  Gondolatainkat  Reakcióinkat  Hangulatunkat  Készségeinket  Értékeinket és értékítéletünket  Életmódunkat. Zsigmond Király Főiskola.

Europrofessional EC – Agistra Studio EC. Course Customer Care.–Mikus I. amelyek befolyásolják a viselkedést  A személyiség szerkezete SZEMÉLYISÉG-TÍPUSOK Tipizálás ez érzések és gondolkodásmód alapján Hangulat és vérmérséklet szerinti kategóriák Reagálásuk jellege szerinti típusok stb. Varsányi J. értékek. hitek és magatartások komplex rendszere y Belső személyiségvonások és tanult tulajdonságok y Helyzetfüggő tényezők. jellemvonások. (2007): Forestur Projekt.Személyiség  A személyiség fogalma y A személyiség az emberi tulajdonságok. Budapest 74 .

Testnedvek szerinti tipológia ingerlékeny kolerikus (sárga epe) kedvetlen szangvinikus (vér) jókedvű melankolikus (fekete epe) flegmatikus (nyál) nyugodt Szöveges forrás: Jung. Budapest. BKF. 75 . Előadás. Kunsági Andrea (2010): Kapcsolati marketing. 1928.

Budapest. o.. 187. 76 . Magda (szerk. Gondolat.KANT személyiségtérképe nyomán Az EYSENCK-féle kör kedélytelen szorongó merev mértékletes pesszimista tartózkodó visszahúzódó csendes bizonytalan ingerlékeny nyugtalan agresszív izgatott változékony impulzív optimista MELANKOLIKUS FLEGMATIKUS KOLERIKUS SZANGVINIKUS aktív introvertált passzív gondos komoly békés kontrollált megbízható kiegyensúlyozott nyugodt extravertált barátkozó kitárulkozó beszédes fogékony könnyed eleven szilárd gondtalan vezető Halász László-Marton L. 1978): Típustanok és személyiségvonások.

Austria.. In: Advanced Research in Marketing. 3. p. Innsbruck. 1990. 77 .Jung tipológiájának négy funkciója GONDOLKODÁS GONDOLKODÁS ÉRZÉKELÉS ÉRZÉKELÉS JUNG JUNG NÉGY NÉGY FUNKCIÓJA FUNKCIÓJA INTUÍCIÓ INTUÍCIÓ ÉRZÉSEK ÉRZÉSEK Pellemans – Jungian Analysis as a Tool .. 15th Annual Conference of the European Marketing Academy.

In: Típustanok és személyiségvonások. L. (1928): A pszichológiai típusok.Jung személyiségmodellje PERSZÓNA ÉN (EGO) SZEMÉLYES ÖNVALÓ ÁRNYÉK ANIMUS – ANIMA TUDATOS Jung. 1978. Gondolat Kiadó. M. 78 . G.: Halász. L. Budapest.–Marton. C. Ed.

1978. és kapcsolataik változatosak AZ INTROVERTÁLT EGYÉNEK         zárkózottak. (1928): A pszichológiai típusok. ha egy kapcsolatuk megszakad Jung. szemlélődők gyenge aktivitásúak a világot részleteiben elemzik válogatott kapcsolataik mélyek . szorongók gátlásosak... C. és szenvednek. L. ingerekre vágyók érdeklődők.: Halász.Jung extra-introverzió tipológiája A tipológiák célja = az ember és a környezet viszonyának elemzése AZ EXTRAVERTÁLT EGYÉNEK         nyitottak. M.. G.. Ed. nyíltak közlékenyek bátrak.–Marton. Budapest. Gondolat Kiadó. de könnyen manipulálhatók barátságosak exhibicionisták. In: Típustanok és személyiségvonások. kíváncsiak egészként szemlélik a világot . L. befelé fordulók ingerkerülők fontolgatók. 79 .

milyen következmények várhatók?  Szubjektív értékek y Megéri-e a ráfordítás?  Önszabályozó rendszerek és tervek y Milyen stratégiával érhetjük el céljainkat? Kunsági Andrea (2010): Kapcsolati marketing.A szociális tanuláselmélet szerint vizsgálható változók  Kompetencia y Mire vagyunk képesek?  Kódolási stratégia y Milyennek látjuk a helyzetet? (Cimkézés)  Elvárások y Mi fog történni. Budapest. Előadás. 80 . BKF.

Széchenyi István Egyetem. Budapest In: Varsányi Judit (2001): Marketing prezentációk. RACIONÁLIS. Aula Kiadó... közösségi magatartás előidézése) Bauer András-Berács József (2001): Marketing. Győr 81 . CÉLTUDATOS. POZITÍV MAGATARTÁS IRÁNYÁBA (Pl.MOTIVÁCIÓ MOTIVÁCIÓ = EMBEREK MOZGATÁSA .

82 . BKF. Budapest.Motivációs folyamatmodell Tanulás Kielégítetlen szükséglet. Előadás. szükségletek kielégítése Feszültség Hajtóerő Magatartás Kognitív folyamat Feszültségcsökkenés Forrás: Schiffman-Kanuk. szándék Célok. o. óhaj. 69. Kunsági Andrea (2010): Kapcsolati marketing.

pihenés ABRAHAM MASLOW SZÜKSÉGLETI HIERARCHIÁJA ÖNMEGVALÓSÍTÁSI SZÜKSÉGLETEK ELISMERÉSI VAGY EGO-SZÜKSÉGLETEK KÖZÖSSÉGI SZÜKSÉGLETEK BIZTONSÁGI SZÜKSÉGLETEK FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK Maslow. mozgás. New York etc. egészség Testi szükségletek. London. 83 . védettség. támogatottság Kényelem és békesség Fenyegetés vagy veszély kizárása Tiszta. Harper and Row. presztízs Bizalom és vezetői pozíció Kompetencia és siker Erőfölény és intelligencia Elfogadottság Hovatartozási érzés Csoporttagság Szeretet és ragaszkodás Részvétel csoporttevékenységben Biztonság. alvás. A.y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Potenciális igények önálló kielégítése Megfelelési igény a kihívásokra Intellektuális kíváncsiság kielégítése Kreativitás és esztétikai teljesítmény A valóság elfogadása Elismertség. rendes környezet A tartós jólét garanciája Evés-ivás. (1954): Motivation and Personality.

84 . Harper and Row. A. New York etc.Tanulási motivációk a MASLOW-piramis szintjein y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Elmélyedés egy témában Rendkívüli szellemi élmény Feladat kreatív megoldása Szakmai karrier Magas beosztás. London. (1954): Motivation and Personality. hatalom Vezetői elismerés Nagyobb önbecsülés A család büszkesége Hagyomány folytatása Értelmiségivé válás Társadalmi elithez tartozás Megfelelő végzettség Munkahelyi biztonság Szakmai alaposság előnyei Magas fizetés Gyermekek taníttatása Biztos megélhetés Megfelelő lakás Személygépkocsi Márkás ruhák Utazás ÖNMEGVALÓSÍTÁSI SZÜKSÉGLETEK ELISMERÉSI VAGY EGO-SZÜKSÉGLETEK KÖZÖSSÉGI SZÜKSÉGLETEK BIZTONSÁGI SZÜKSÉGLETEK FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK Maslow.

85 .Az önismeret vizsgálata – a JOHARI-ablak Tudom magamról Nem tudom magamról Mások tudják rólam ARÉNA VAKFOLT VISSZACSATOLÁS Senki nem tudja rólam ZÁRT TERÜLET SÖTÉT TERÜLET ÖNFELTÁRÁS Joseph Luft és Harry Ingham nyomán (1955). in: Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. o. Budapest. 9-10. Zsigmond Király Főiskola.

Zsigmond Király Főiskola. o. 13.Önismeret és énkép  Önértékelés y Önmagunk összehasonlítása másokkal. saját személyiségünk és képességeink alapján  Önismeret y Önmegfigyelésen és mások visszajelzésein alapuló elképzelésünk önmagunkról és viselkedésünkről  Szubjektív énkép y Ilyennek gondoljuk önmagunkat  Objektív énkép y Mások visszajelzéseiből levont következtetésünk önmagunkról  Ideális énkép y Ilyenné szeretnénk válni y Azt kívánjuk. hogy mások ilyennek lássanak bennünket Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. Budapest. 86 .

87 . ahol kiteljesíthetik képességeiket y A külső teljesítményértékelést elvetik. meg tudják ítélni saját teljesítményüket y A külső megítélés alig érinti őket y Olyan munkahelyet keresnek. Budapest. Szemináriumi előadás.AZ ÖNÉRTÉKELÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI  Külső kontrollos egyének y Bizonytalanok saját képességeikben y Állandó külső megerősítést igényelnek y Teljesítményük megítélésében szívesen hagyatkoznak másokra y Nem mutatnak ellenállást a vállalati teljesítményértékeléssel szemben  Belső kontrollos egyének y Befelé forduló alkatúak y Hisznek saját képességeikben. Verlag Dashöfer. ellenállást mutatnak iránta Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban.

elegánsnak. könnyen művelt tevékenység ÁRAMLÁS-ÉLMÉNYÉT érzékelni (Csíkszentmihályi Mihály nyomán)  A POZITÍV GONDOLKODÁST állandó jó szokásunkká tenni Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. vonzónak lenni  Bármilyen okból MÁSOK ELISMERÉSÉT ÉRZÉKELNI  Ügyesen kezelni a felmerülő problémákat  Nehéz feladatot sikeresen elvégezni  Bonyolult problémára jó megoldást találni  Túljutni egy kellemetlen vagy unalmas feladaton  Az alkalmasság. Budapest.A POZITÍV ÖNÉRTÉKELÉS FORRÁSAI  Szeretnénk szépnek. 88 . Verlag Dashöfer. Szemináriumi előadás.

Zsigmond Király Főiskola. illetve gyenge önismeret  A tanulás és motiváció viszonya y Iskolai kötelesség = újfajta kapcsolódás fontos személyekhez (Nemes Livia. önálló belső minták Siker. 1974) y A magas iskolai teljesítmény motivációi    Beépült szülői minták Kialakult. Budapest. visszahúzódunk y A kudarcok oka a túlidealizált énkép.Önismeret és tanulás  Az önbizalom szerepe y Az önbizalom mértékét nehéz felbecsülni y Ennek legnagyobb akadálya a kudarctól való félelem y Kudarc esetén önértékelésünk csökken. 89 .o. 8.és kudarcélmények y A siker általában erősíti a tanulási motivációt Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.

90 . számunkra fontos jellemző (pl. KJK. Budapest. o. projekció y Saját személyiségünk kivetítése másokra y Saját lehetséges magatartásunk feltételezése mások esetében y Az egyéni különbségek negligálása  Implicit személyiségelmélet y Belső tulajdonságok összekapcsolása (aki dolgozik. öltözet) alapján  Kivetítés.Az ítélkezés torzító hatásai  Első benyomás = túl kevés információ  HALO-HATÁS vagy glóriahatás y Ítélkezés egyetlen. becsületes is)  Sztereotipizálás y Egyéni tulajdonságok feltételezése csoporthoz tartozás alapján y ELŐÍTÉLET = egyoldalú megítélés saját meggyőződésünk alapján Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. 51–71.

Érdeklődés – siker – szorongás  Érdeklődés
y A nők érdeklődése kapcsolatorientált, így gyakran beszűkül y A férfiak érdeklődése inkább tárgyorientált és szétszórt

 A siker szerepe
y A sikerorientált egyén önbizalmát erősíti y A kudarcorientált típus önbizalmát gyengíti


Az ilyen típusú ember a sikert rosszul viseli: a siker tiltott versengési vágyat ébreszt, és ez szorongást kelt benne

 Szorongástípusok
y FACILITÁLÓ (megkönnyítő) szorongás


Közepes mennyiségű, ezért általában jó mentális teljesítményt eredményez Erős mértékű, ezért általában rontja a tanulási teljesítményt 91

y DEBILIZÁLÓ szorongás

Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

Becsvágy és késleltetés
 A túlzott becsvágy hatásai
y Értelmetlen sikerhajszolás y A túlzott ambíció okozta stressz, elfáradás, kiégés y Esetenként a veszteségélmény igen káros hatása

 Kudarckerülés
y Gyenge kockázatvállalás a pozitív énkép fenntartására y Felkészületlenség egy nehéz vizsgára = másoknak sem sikerült y Nincs igazi sikerélmény

 Irreális igényszint
y Indokolt sikerélmény hiánya túl magas mérce esetén

 Késleltetési képesség
y Az azonnali jutalom igényének elhalasztása – adott esetben a későbbi nagyobb jutalom reményében
Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 26-27. o.

92

Becsvágyteszt – Koncz István modellje
Szerettem volna-e osztályelső lenni? 25 kérdés Dühít-e, hogy mások sikeresebbek? IGAZ, RÉSZBEN IGAZ, NEM IGAZ válaszok Fontos-e számomra az elismerés? Vonzanak-e a komolyabb kihívások? Tanulok-e szabadidőmben is? Elégedett vagyok-e teljesítményemmel? Nagyon bánt-e a kritika? Szívesen veszek-e részt tréningeken a fejlődésemért? Kártyában, játékban fontos-e, hogy győzzek? Lebecsülöm-e a gyengébben teljesítőket? Fontosabb-e a karrierem bármi másnál? Lennék-e szívesen emberek vezetője? Vonzanak-e különösen a sikeres emberek? Szeretném-e többre vinni, mint szüleim? Szeretnék-e minden területen kiemelkedni, mindenkinél jobban teljesíteni? Elégedett vagyok-e képességeimmel és tudásommal? Koncz István (1994): Kamaszkapaszkod. EgoTraining School, Szentendre. 93                

A FLOW-ÉLMÉNY JELENTŐSÉGE

CSÚCSTELJESÍTMÉNYEINK FORRÁSA = CSÚCSTELJESÍTMÉNYEINK FORRÁSA = AZ ÁRAMLÁSÉLMÉNY (A „FLOW”) AZ ÁRAMLÁSÉLMÉNY (A „FLOW”)

Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Szemináriumi előadás. Verlag Dashöfer, Budapest. Szöveges forrás: Csíkszentmihályi, M. (1990): Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row, New York.

94

AZ ÁRAMLÁSÉLMÉNY LÉNYEGE
Csíkszentmihályi Mihály nyomán

 Összpontosítás az adott tevékenységre  Teljes belefeledkezés, elmerülés az élményben  Eggyé válás a feladattal, tevékenységgel  Alkotásélmény, élvezet ÁRAMLÁS (FLOW) = HARMONIKUS MÓDON KIFEJTETT PSZICHIKAI ENERGIA
Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Szemináriumi előadás. Verlag Dashöfer, Budapest. Szöveges forrás: Csíkszentmihályi, M. (1990): Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row, New York.

95

AZ ÁRAMLÁSÉLMÉNY FORRÁSA

Csíkszentmihályi Mihály nyomán

 A kihívás, újdonság keltette izgalom  Automatikus figyelem és összpontosítás  A saját képességek intenzív érzékelése EREDMÉNY = KORÁBBAN NEM ISMERT HATÁR TÚLLÉPÉSE, ÚJ KÉPESSÉGEK ÁTÉLÉSE, AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS EXTÁZIS-ÉLMÉNYE
Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Szemináriumi előadás. Verlag Dashöfer, Budapest. Szöveges forrás: Csíkszentmihályi Mihály (2008): A fejlődés útjai. A harmadik évezred pszichológiája. A Flow folytatása. Nyitott Könyvműhely, Budapest. 221. o.

96

Szemináriumi előadás. A Flow folytatása. Szöveges forrás: Csíkszentmihályi Mihály (2008): A fejlődés útjai. a gyorsuló idő érzékelése  AUTOTELIKUS (önmagában is örömet adó) állapot = csak azért csináljuk. egyértelmű feladat és azonnali visszajelzés  Határozott cselekvési lehetőség. Verlag Dashöfer. a lényegtelen ingerek és különféle aggályok átmeneti eltűnése  A helyzet teljes kontrollálásának képessége  Kishitűség helyett az ÉN határainak átlépése. Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. o. Nyitott Könyvműhely. 97 . a nagyobb egységhez tartozás érzése  Az időérzékelés megváltozása. 222. teljes belemerüléssel  Összpontosítás a feladatra. nagyságélmény. a feladat és a személyes adottságok összhangja  Tevékenység és tudatosság összeolvadása. Budapest. A harmadik évezred pszichológiája. Budapest.A FLOW JELLEMZŐI  Világos célok. erősen koncentrált cselekvés. mert jólesik.

Zsigmond Király Főiskola.Személyiség és tanulás  Extraverzió y Koncentrációs és időgazdálkodási nehézségek – bármi vonzóbb közbejöhet. szeptember 98 . A tantárgy prezentációja. 2010. elmélyedés a tananyagban y A csoportos kontroll hiánya y Írásbeli vizsgákon nagyobb siker Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. nehéz nemet mondani y Kívülről megerősített nagyobb önbizalom y Motiváltság a csoportos tanulásra y Szóbeli vizsgákon nagyobb siker  Introverzió y Erős összpontosítási késztetés y Megfontolt tanulási időgazdálkodás y Külső kontroll hiányában gyengébb önbizalom y Egyéni tanulás.

humoros példák keresése a tananyagban stb. 2010. verbális vagy számszerű tartalmak kedvelése y AZ ÉRDEKLŐDÉS MESTERSÉGES FOKOZÁSA  Jó toll. Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szeptember 99 .  Felfogóképesség y A fogalmak világa y Logikai áttekintő és következtető képesség y Jellemzők. szép papír. események követése y Fontos összefüggések felismerése stb.Egyéni adottságok szerepe  Az érdeklődés foka és iránya y Műszaki vagy humán érdeklődés y Kemény vagy puha ismeretek. Zsigmond Király Főiskola. A tantárgy prezentációja.  Szellemi kapacitás y Ismeretek rögzítésének mennyiségi tényezői y A strukturáltság szerepe stb.

o. 10-11. Zsigmond Király Főiskola. 100 .Tanulási nehézségek okai  Külső okok y Rossz tanári attitűd és/vagy gyenge tanári képességek y Alkalmatlan környezet  Belső okok y A téma iránti érdeklődés hiánya y Tanulási gátlások y Fáradtság y Személyiségzavarok y Motiválatlanság y Rossz tanulási technikák y A koncentrálóképesség zavara y Kommunikációs zavarok Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest.

a zenének egyesek számára zavaró hatása Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 101 . személyiség y Az autoriter. basáskodó. ill. Budapest. szadisztikus tanártól félelemből tanul a diák – fő hajtóereje a megszégyenítés elkerülése y A destruktív érzelmi atmoszféra a tanulás iránti viszonyt is meghatározhatja y Ilyenkor már a természetes kíváncsiság.Külső okok  Rossz tanári attitűd. Zsigmond Király Főiskola. álmosító elhelyezkedés y Zajos környezet. tudásvágy sem motivál  Alkalmatlan környezeti feltételek y Rossz fényviszonyok y Rendetlenség y Túl kényelmes.

1 y A tanuló nem érti a megtanulandó anyagot . Budapest.tanulási nehézség y A tanuló nem tudja megjegyezni a megtanulandó anyagot tanulási nehézség y A tanuló nem tudja felmondani. visszaadni a megtanult anyagot vizsgadrukk  Rossz tanulási technikák y Korán rögzült szülői. regenerálódással csökkenthető y Ajzószerek átmeneti haszna. Zsigmond Király Főiskola. Tanulási gátlások Belső okok . 102 . de egészségkárosító hatása  Motiválatlanság y Számtalan oka lehet y Alapvetően meghatároz minden teljesítményt Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. tanári hatások y A haszontalan információfeldolgozási kísérletek rögzülése  Fáradtság y Pihenéssel.

kudarcok Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest. alacsony figyelmi energiaszint miatt A figyelem másirányú lekötöttsége miatt y Skizoid alkat = kapcsolati zavarok gátolják a tanulást y Depressziós alkat = önbizalomhiány. szorongásos zavarok y Koncentrációs nehézség   Belső okok . spontaneitás képtelensége y Nárcisztikus alkat = ellentétes hatás. Személyiségzavarok y Depresszív. paranoid. 103 . alacsony stressztűrő képesség  Kommunikációs zavarok y Szocializációs problémák. sikeres tanulási motiváció  Koncentrációs zavarok y Organikus. kapcsolati nehézségek. bűntudat y Kényszeres alkat = a kreativitás hiánya. Zsigmond Király Főiskola.2 Alacsony szellemi kapacitás. vagy fejlődési rendellenesség y Érzelmi labilitás.

A tanulás kudarc. Zsigmond Király Főiskola. A tantárgy prezentációja. 2010. szeptember 104 .és sikertényezői  Kudarcjelenségek y „Nem fog az agyam” – érdektelenség vagy elfáradás y Gyors felejtés y Sikertelen vizsga y Az alkalmazás képességének hiánya  Tanulási sikerélmények y A mondanivaló megértése y A tananyag fontosságának érzékelése y Új tartalmak felfedezése y Érdekes összefüggések más területekkel y Gondolatsorok önálló továbbvitele y Vizsga előtti magabiztosságunk növekedése y Sikeres vizsgázás Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

Zsigmond Király Főiskola. 105 . Budapest. 43. o. kelletlenség.A negatív öndiganózis gyökerei Irreális célok Kellemetlen tapasztalatok Vizsgadrukk Negatív belső párbeszéd Kitérő taktikák Romboló belső képek Elkalandozás Hibás tanulási stratégiák Szorongás. halogatás Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.

lecsengésükhöz időre van szükség y Tanulás után a hosszú távú memóriába rögzülést gátolják = RETROGRÁD AMNÉZIA (visszafelé ható felejtés)  Szorongáscsökkentő technikák y Autogén tréning = formulaszerű szándékok szuggerálása önmagunknak ellazult állapotban y Eredmény = szorongáscsökkenés. Zsigmond Király Főiskola. kedvező tanulási attitűd Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 106 .A tanulás sikerének háttértényezői  A szorongási szint szerepe y Közepes szorongás = ez vezet a legjobb tanulási teljesítményhez y További tényezői = kényelem. pihenés (Forrai Tiborné. frisslevegő. 1968) y Enyhe szorongás = magas intelligenciaszint esetén pozitív hatású  Erős érzelmek szerepe y Tanulás előtt gátló hatásúak. Budapest. 23. o.

107 . akár a szabadidő rovására is y A „mindenki jobban csinálja” érzete y Elhanyagoltság y Ha a feladatra gondolunk. ivás. dohányzás y Túl hosszú tanulással töltött idő. Zsigmond Király Főiskola. munkahelyi. anyagi gondjai y A segítségforrás hiányának érzete  Stressztünetek y Irritáltság. betegnek érezzük magunkat Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest. stressztünetek  Stresszforrások y Fiatalok elszakadása otthonról = magány. könnyen kiborítható egyén y Alvászavarok y Az idegességet csökkentendő túl sok evés.Stresszforrások. 10-12. nagyobb felelősség y Idősebbek családi. o.

megfelelő vércukorszinttel  SOK IVÓVÍZ ELFOGYASZTÁSA = a kiszáradás elkerülése Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. könnyebb problémakezelés  Teendők fontossági sorrendje  Tanulási és más problémáink megosztása másokkal  Helyes táplálkozás. 108 . zenehallgatás y Szabadtéri mozgás. meditáció  Aktív kikapcsolódás y Szórakoztató olvasmány. Budapest. éjszaka 6-7 óra az agy felfrissüléséhez y Relaxáció.Védekezés a stressz ellen  Elegendő alvás. Zsigmond Király Főiskola. passzív pihenés y Délután egy óra. tréning  Az önismeret fejlesztése y Jobb önszerveződés.

orientációs feladatok  A halogatás kerülése Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. o. Zsigmond Király Főiskola. amikor sikeresen megoldunk valamilyen problémát y A felmerült nehézség megoldásának elképzelése = modellezés  A tanulási szorongás mérséklése y Munkakörnyezetünk és mimikánk megváltoztatása y Ezzel belső érzéseink befolyásolása  Reális célok. tagolás. 109 . Budapest.Szorongásgátlás önsegítéssel  A belső párbeszéd megváltoztatása y Belső párbeszédünk tudatosítása y Negatív megfogalmazásaink pozitívvá alakítása  Belső képek megváltoztatása y Önmagunkról kedvező belső kép kialakítása. 42-43. összefoglalás. hatékonyabb tanulás y Mérce = saját vagy mások korábbi sikere y Az olvasáson KÍVÜL tagolás. hierarchikus felidézési modellek.

110 . alaposan készüljünk fel a vizsgára! y Látogassuk a szemináriumokat.A vizsgadrukk csökkentése  Hosszú távú hatáshoz y Tervszerűen. Zsigmond Király Főiskola. inkább a már megtanultakat gyakoroljuk! y A vizsgaanyag címszavainak megtanulása y Tagoljuk a témát! y Fegyelmezzük a negatív gondolatainkat. vizsgával kapcsolatos konzultációkat y Tájékozódjunk a vizsgarendet illetően y Olvassunk kapcsolódó könyveket. fogalmazzuk át őket! y Képzeljük el. folyóiratokat!  Vizsga előtti védekezésül y Ne tanuljunk már új anyagot. előadásokat. hogyan befolyásolhatnánk aktívan a vizsgamenetet! Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest.

és változásai y Érzékenység adott napszakokra y A telítődés hatásai y Ráépülő ismeretszerzés y Felejtési görbe y Az ismétlés.Az egyén hatása a tanulás sikerére  Memóriaállapot. 2010. A tantárgy prezentációja. későbbi felfrissítés szerepe  Fáradékonyság vagy türelem és kitartás? y Biológiai adottságok y Serkentőszerek használata? y Önuralom. Zsigmond Király Főiskola. önnevelés. szeptember 111 . önfejlesztés  Kihívások kedvelése vagy szorongási hajlam?  Erő a csábítások elkerülésére Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

további erőfeszítés nélkül is fenntartható Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 112 . hogy adott cél érdekében külső vagy belső akadályokat győzzünk le y Kifejlesztése tanulható.Az akaraterő szerepe  Akaraterő y Az a képesség. Zsigmond Király Főiskola. mivel erőfeszítést igényel a szándékolt figyelem felkeltése és fenntartása  Automatikus fenntarthatóság y Akaraterőre elsősorban a tanulás megkezdésekor van szükség y A tanulás kezdetén gyakorolt szándékos figyelem az érdeklődés hatására önkéntelenné válik y A figyelem a továbbiakban automatikus. gyakorolható  A figyelem koncentrációja y Az akaraterő legbiztosabb alapja y A jó tanulási szokások előfeltétele. Budapest.

szeptember 113 . 2010. Zsigmond Király Főiskola.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja.

A tanulási szokások dimenziói . A tantárgy prezentációja. szeptember 114 .1  Helyszín. kényelem. megvilágítás  Kellemes testhelyzetek  Egyéb közérzeti tényezők Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. hangulat  Benyomások keresése vagy kizárása y Háttérzene stb. időkihasználás y A tanulás ütemezése tartalékidőkkel y Folyamatosság és kitartás – aktív pihenőidőkkel  A tanulás zavartalansága y Emberi közegek ösztönző hatása y A visszavonulás nyugalma  Eszközellátottság. tér. 2010.  Időbeosztás.

A tantárgy prezentációja. és szerepük y Többszöri elolvasás kis szakaszonként y Tartalomjegyzék áttekintése.  Ismétlési módok. egymás kikérdezése y Vázlatok. levezetések többszöri leírása letakarással stb. mások attól kapnak erőre.A tanulási szokások dimenziói . Zsigmond Király Főiskola.2  A tananyag strukturálása  Az áttekintés technikai trükkjei y Minden oldalon 2-2 mondat elolvasása y Az összefoglalásokkal kezdeni  Túlesni a nehezén? y Egyeseket ez nyugtat meg. 2010. Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. ha a túl könnyű részek már helyükre kerültek  Rögzítési technikák y Jegyzetelés. ábrák készítése y Prezentálás tükör előtt stb. hangos tanulás. tartalmak felidézése y Képletek. szeptember 115 .

116 . Szemináriumi előadás. Budapest.Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Verlag Dashöfer.

Verlag Dashöfer.A TELJESÍTMÉNY FOGALMA  TELJESÍTMÉNY = hasznos emberi tevékenység eredménye  A teljesítmény szerepe y Elégedettség. 117 . Szemináriumi előadás. büszkeség y Elismerés. üzleti teljesítmény Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Budapest. előmenetel y Üzleti előnyök  VÁLFAJAI y Egyéni teljesítmény y Csoportteljesítmény y Vállalati. jó közérzet.

. Verlag Dashöfer. .. Budapest. Szemináriumi előadás.. másoktól? Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban.. önmagamtól? ..FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK  Ki vagyok?  Hol a helyem a világban?  MIRE VAGYOK KÉPES?  Mire kell törekednem?  MIÉRT kell törekednem egyáltalán valamire?  Kik várják el?  Miért?  Mit kapok érte . 118 ..

Szemináriumi előadás. óvodában  Iskolában  Felsőoktatásban  Munkahelyen  Baráti társaságban  Szorosabb.ÉLETÜNK ELSŐ ELVÁRÁSAI  Családban. Verlag Dashöfer. 119 . közvetlen közösségben  A társadalomban Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Budapest.

tartalmasabb barátságok y Felkészülés a felnőtt életre – együttműködés. Szemináriumi előadás. üzleti barátságok építése 120 Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. gyengébbeknek y Szeretet. Budapest. fokozódó önellátás y Segítés a kisebbeknek.ÉLETÜNK ELSŐ ELVÁRÁSAI  Családban. viszontszeretet  Iskolában y Jó magatartás. . alkalmazkodás. óvodában y Szófogadás. jó tanulás. barátságok  Felsőoktatásban y Általános és fókuszált érdeklődés adott témák iránt y Szellemi terhelhetőség y Aktív közösségi élet. Verlag Dashöfer.

FOKOZÓDÓ ELVÁRÁSOK  Munkahelyen y y y y y y y y y y y A megfelelő munkahely megtalálása. a felnőtt gyermekek elindítása Gondoskodás idős vagy más okból rászorult rokonokról  Saját családalapításunkban Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Budapest. pontosság. szorgalom Kreativitás és speciális képességek. és felelős gyermeknevelés A gyermekek felkészítése az életre Anyagi gyarapodás. saját otthon megteremtése A család eltartása. megbízhatóság Lelkesedés. Verlag Dashöfer. aktivitás. Szemináriumi előadás.TOVÁBBI. 121 . saját karrier építése Anyagi biztonság. készségek Hozzájárulás látványos cégteljesítményekhez Vezetői alkalmasság. alkalmasság a kihívásokra Szakértelem.

Budapest. túrák Tömegsport mint kikapcsolódás. segítőkészség y Közös élmények – önfejlesztés.  A társadalomban y Élsportolói teljesítményre törekvés y Aktív politizálás y Személyes karitatív tevékenység Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. empátia. közvetlen közösségben y Közös érdeklődésen alapuló együttműködés   Zenekar. FOKOZÓDÓ ELVÁRÁSOK  Baráti társaságban y Érdeklődés egymás iránt. csoportos kirándulások.TOVÁBBI. Szemináriumi előadás. kikapcsolódás. örömszerzés egymásnak  Szorosabb. baráti kerékpártúrák stb. Verlag Dashöfer. társastánc. kórus. 122 .

Szemináriumi előadás.. akiknek fontosak vagyunk  Akik büszkék szeretnének lenni ránk  Akiken segítettünk  Akiknek valamilyen haszna származik belőle  Akik önmagukat szeretnék hozzánk mérni  Akik irigyelnek  Akik valóban büszkék ránk . Verlag Dashöfer.  s végül: ÖNMAGUNK! 123 Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Budapest..KIK ÉRTÉKELIK TELJESÍTMÉNYÜNKET?  Akik közel állnak hozzánk. .

tisztességesnek.AZ EMBERI ÉRTÉKREND SZEREPE  Az emberi értékek igen változatosak  Értékítélet = mit tartunk jónak. egy-egy személy fontossági preferenciáinak tükrében  Minden ember értékrendje más  A fontos elemek azonossága miatt egyes értékrendek HASONLÓAK  A hasonló pozitív értékrendű emberek tudnak együttműködni  Az ember értékítélete SZEMÉLYISÉGÉNEK FÜGGVÉNYE 124 Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. jónak. fontosnak. kit miért tartunk becsületesnek. . megbízhatónak  Az ÉRTÉKREND az emberi értékek skálája. Verlag Dashöfer. Budapest. Szemináriumi előadás. helyesnek.

A szövegértés fejlesztése  Örömmel olvasni  Ráhangolódni az olvasandó témára  Törekedni a szerző üzenetének megértésére  Teljes képalkotás az anyagról y SKIMMING (átlapozás) y A szövegek kipreparálása  Értelmezés y Magyar-magyar szótár. st. és a megértés tesztelése Oroszlány Péter (2005): Tanulásmódszertan. lásd később!  Koncentrálás. 125 . 68-73. o. Metódus-Tan Kiadó. Budapest. és saját kérdések megfogalmazása y Utánanézni a meg nem értett fogalmaknak y Kritikus olvasás = gondolkodva tanulás  Gondolattérkép y Egy-egy téma grafikus kijegyzetelése.

 Humán vagy reál érdeklődés y Született adottság y Tanárok által befolyásolt élmények hatása  Háttértényezők kedvelése vagy kizárása y Illatok. 126 . felfedező késztetés. Budapest. összefüggések felvázolása y A tananyag felmondása Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. hangulatok y Kellemes háttérzene. 6-14. o. sétálva tanulás stb. vagy éppen zajszennyezés  Átvett és saját kialakítású tanulási technikák y Hangos tanulás y Jegyzetelés. ízek.Az egyéni tanulás stílusjegyei  Domináns befogadási preferencia y Vizuális típus y Auditív típus y Érző típus – kíváncsiság.

Társas tanulás „MÁS KÁRÁN TANUL AZ OKOS” = BEHELYETTESÍTŐ TANULÁS y Mások megfigyelése y Viselkedésük modellezése y Az eredményes viselkedések utánzása  Tanulás megfigyelés útján = fejlettebb szint y Az ÉSZLELÉS fokozott szerepe y Az észlelt és értelmezett következmények befolyásoló hatása y Feltételei: jó megfigyelés. kellő info. utánzási képességek  Vállalati példa = BEILLESZKEDŐ TANULÁS y Új csoporttagok érkezése y Értékek és normák megfigyelése y Azonosulás. 51–71. 127 . Budapest. KJK. beilleszkedés = SZOCIALIZÁCIÓ Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. o.

Komplex tanulás  Az intelligens emberre jellemző  Túllép a megfigyelésen. 51–71. erős és gyenge HATÁSOK KIRAJZOLÁSA y Saját hiedelmeink átértékelése Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. o. Budapest. KJK. 128 . vonatkozások leképezése  Gondolati képek = MENTÁLIS REPREZENTÁCIÓ  Logikai műveletek = GONDOLATI SZIMULÁCIÓ  Szelektálás és kiegészítés = MODELLEZÉS  KOGNITÍV TÉRKÉPEK HASZNOSÍTÁSA y Fontos dolgok = a térkép CSOMÓPONTJAI y Pozitív és negatív. szocializáción  Tények. utánzáson.

51–71. o. és egyre kevesebbet hibázunk  Tudattalan hozzáértés y Tudásunk.Tudatos és tudattalan tanulás  Miller törvénye = 7 ± 2 ingert tudunk egyszerre kezelni y Átlagos képességű emberre jellemző y Információfeldolgozó kapacitásunk erős korlátja A TANULÁS NÉGY LÉPCSŐFOKA  Tudattalan hozzá-nem-értés y Azt sem tudjuk. KJK. magatartásunk rutinszerűvé válik Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. 129 . és keresgélünk  Tudatos hozzáértés y Egyre többet tanulunk. Budapest. hogy az adott dologról mi mindent kellene tudnunk  Tudatos hozzá-nem-értés y Felfedezzük tudásbeli korlátainkat.

Paul. (1995): A hatékony tanulás titka.Kooperatív tanulás  Lényege y Tanulók önkéntes. mások véleményének tagadása y Bizonytalansági orientáció = mások javaslatának elfogadása. Calibra Kiadó. hasznosítása a saját meggyőződések korrigálására. 130 . Budapest. tudását. . o. véleményét y Mások véleményének elfogadása vagy tagadása jellemző  Csoporttagok orientációjának szerepe y Biztonságra törekvés = saját vélemény védelme. aktív együttműködése a csoportos tanulás során y A csoporttagok között INTERAKCIÓK érvényesülnek y Az együttműködés hatástöbbletének hasznosítása  Interakciók szerepe y A csoporttagok kifejtik saját véleményüket y Megfigyelik társaik reakcióit. 43-44. javítására Roeders.

43-44.Interakciók és biztonságra törekvés Roeders. Calibra Kiadó. o. Budapest. . Paul. (1995): A hatékony tanulás titka. 131 .

o. (1995): A hatékony tanulás titka. 43-44.Interakciók szerepe javaslatok elfogadásában Roeders. . Calibra Kiadó. Budapest. Paul. 132 .

de a társas kapcsolat csak pillanatnyi jellegű  A harmadik személy perspektívája y A harmadik fél szemével tudja értékelni önmaga és mások kapcsolatát. o. 47-48. (1995): A hatékony tanulás titka. Budapest. de ebben nem feltételezi a kölcsönöséget  Önelemző perspektíva y Az egyén mások véleménye alapján is tudja értékelni saját gondolatait. hogy mások hogyan értelmeznek adott helyzetet  Szubjektív perspektíva y A saját szubjektív megítélés elkülönítése másokétól. viselkedését  Társadalmi-szimbolikus perspektíva y Mások pszichikai indítékainak megértése és figyelembevétele Roeders. Calibra Kiadó.A társas megértés fokozatai  Egocentrikus perspektíva y Az egyén nem érzékeli. Paul. 133 .

alkalmazása  A változtatás nehézsége y A tudattalan hozzáértés fokán vagyunk (4. 51–71. Budapest. 134 . vagy új tudás y Nehézség = a beidegződötteket a legnehezebb kijavítani  Kurt Lewin változtatási tanulásmodellje y KIOLVASZTÁS = a meglévő viselkedésforma megszüntetése y BEHELYETTESÍTÉS = az új viselkedésforma elfogadása y VISSZAFAGYASZTÁS = az új viselkedés megtanulása. szint) y A másik két lépést újra be kell járni Szöveges forrás: Bakacsi Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés. szint) y Vissza kell lépni a tudatos hozzá-nem-értés szintjére (2. KJK.Változások tanulása  Cél = szerzett tudásunk módosítása.

magnó y Azonnali rögzítés faliíven és/vagy kivetítős számítógépen  Fontos betartani a BRAINSTORMING SZABÁLYAIT! y Kreatív munkatársak kiválasztása y Együttműködésre alkalmas hely és légkör y A nyitott gondolkodás feltételeinek megteremtése y TILOS A KRITIKA ÉS A SÜRGETÉS!      A szabályokat ki kell függeszteni  Az elhangzott ötleteket rövid időn belül meg kell vitatni. 135 . 72. Budapest.Brainstorming Jelentése = ÖTLETROHAM Célja konkrét problémára minél több ötlet összegyűjtése Legfeljebb félórás időtartam kitűzése az ötletek összegyűjtésére Hatékony megoldást kell választani az elhangzottak rögzítésére y Cédulás feljegyzések. gyorsírás. (1998): Az ügyfél szolgálatában. J.. o. és intézkedni kell az életképes ötletek megvalósítására Wellemin. SHL-Hungary Kft.

következtetések. javaslatok y A sikeres védés elemei – tudás. 2010. formai követelmények – irodalomfeldolgozás. fellépés. felmérés. prezentáció Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Tudástartalom. koncentrált felkészülés a vizsgákra y Írásbeli és szóbeli vizsgák eltérő helyzete. követelményei y A sikeres vizsgázás titka  Szakdolgozat készítése és megvédése y Tartalmi. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 136 . kreativitás y Gyakorlati tapasztalatok  A folyamatos tanulás igénye y Az ismeretek egymásra építhetősége y Zárthelyi dolgozatok  Szakaszos. elemzések. tudásszint A felsőoktatás elvárásai y Elméleti alapozás y A gyakorlati alkalmazás készsége y Problémamegoldási készség.

2010. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola.Igazodás a követelményekhez  Az előadások szerepe  Gyakorlati foglalkozások hasznosítása y Egymás megismerése y Kreatív csapatmunkák közös sikerélménye y A tanultak alkalmazásának készségfejlesztése  Vizsgakonzultációk  Szakszemináriumi kurzusok  Tanári segédletek y Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei y Az irodalomfeldolgozás követelményei és gyakorlata y Hivatkozási kötelezettség y Kérdőív-minta önálló felmérésekhez y Szakdolgozat-készítési sablon. szeptember 137 . tartalmi és formai útmutatóval  Saját személyes vizsgatapasztalatok hasznosítása Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 138 . 2010.

A tanulás körülményei  Tanulási környezet. 139 . tanuláshoz  Számítógép. o. irodaeszközök. y Megvilágítás az olvasáshoz. 45-49. és tudatos alakítása y A tanulási testhelyzet kényelme y Megfelelő asztal és ülőbútor y Tanulási eszközök készenlétben – írószerek. szoftverek  Hangulati elemek y A világítás jellege y Esztétikus környezet y Növények és más kellemes berendezési tárgyak y Csend vagy zenei háttér  A zavartalanság nyugalma Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. jegyzetek stb. Budapest. Zsigmond Király Főiskola.

élettér. 2010. ivás  Ajzószerek kerülése  Elegendő alvás Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. légtér  Tanulást segítő eszközök  Elhelyezkedés  Öltözet  Étkezés.A tárgyi komfort tényezői  Helyiség. A tantárgy prezentációja. szeptember 140 .

szemmozgatás. zavaró árnyékok nélkül y Enyhe kontrasztok y Csillogásmentesség a papíron. nyitás-csukás y Távolra. gyakori pislogással Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan.Szemünk világának védelme  Helyes megvilágítás y Jó irányú fényforrás. o. képernyőn y A természetes fény mennyiségi aránya y Kellemes színspektrum. Budapest. közelre nézés váltogatása. 45-49. 141 . vibrálásmentesség  Szemünk használata y Pihentetés óránként 10 percig y Szemkörzés. Zsigmond Király Főiskola.

Budapest. kevesebb evés  Nagyon rövid. Zsigmond Király Főiskola. sok friss levegővel  Kellemes szobahőmérséklet  Tanulás szabad levegőn. ha lehet  Kényelmes öltözék  Zavaró háttérzajok kizárása  Megszakítások kerülése tanulás közben y Telefonhívások y Váratlan látogatások y Családtagok igényei  Több folyadék. 142 .Egyéb kényelmi tényezők  Jó szellőzés. o. 45-49. és inkább passzív tanulási szünetek Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan.

vázlattal stb.  Kikérdezés. 2010. A tantárgy prezentációja.A szociális komfort fogalma és jelentősége  Társas tanulás csak megfelelő tanulótárssal  A csoportos tanulás megszervezése y Szereposztás egyéni érdeklődés és képességek szerint y Képességre és szimpátiára alapozott együttműködés  Magyarázás egymásnak  A már megtanult anyag elmondása röviden  Visszaidézés kérdésekkel. ha szükséges Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szeptember 143 . Zsigmond Király Főiskola.

jegyzetek. 144 . o. szakkönyvek  A multimédia szerepe y Többféle párhuzamos inger y Sokféle asszociációs kapcsolat y Az ismeretek erősebb és tartósabb rögzülése  Multimédiás eszközök y Oktatást segítő filmek y Tanári prezentációk. pl.Tanulást segítő eszközök  Könyvtárhasználat y Tankönyvek. tanári konzultációval y Kombinált multimédia. filmek  Az Internet használata y Információk keresése. Zsigmond Király Főiskola. 45-49. Budapest. irodalomforrások  Személyiségfejlesztő tréningek és távoktatás Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. prezentációba épített zene. fogalommeghatározások y Szakmai tartalmak.

Zsigmond Király Főiskola. 2010. A tantárgy prezentációja. szeptember 145 .Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

A tantárgy prezentációja. szeptember 146 .. 2010.Hatékony időgazdálkodás  Az idő jelentősége  Tipikus időrablók  Mindig közbejön valami . Zsigmond Király Főiskola.  Tanulásra szánt idő  A fáradás jelensége és hatásai  Felkészülések időigénye  Időgazdálkodási szerkezetünk javítása  Tudatosság és időművészet Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan..

189-210. 2nd Ed. 147 . Wiley. másoknak mégis több az ideje y Van. New York. (1986): Supervising Today. M. 2008. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. o. aki többet hoz ki az időből y Másoknak nincs ideje semmit befejezni Varsányi Judit előadása.AZ IDŐ PROBLÉMÁJA  „Nincs időm” – ez az egyik leggyakrabban hallott emberi panasz  Axiómák y A nap bárki számára 24 órából áll y Úgy tűnik.

gyorsabbak vagy jobban tudnak szervezni? y Van. o. M. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. 2nd Ed. Wiley. 2008.AZ IDŐHASZNOSÍTÁS TITKA  Mi a titka az idő kihasználásának? y Mások okosabbak. 189-210. 148 . (1986): Supervising Today. aki ügyesebben bánik az idejével? y Kell-e hozzá különleges tehetség és türelem? y Mit kell másoktól megtanulni?  Az új generáció példája y Gyorsuló időben nőttek fel y Ezer dolguk van egyszerre – állás és sokféle program – jó lenne lassítani néha … y Jól megtanulhatták ezer dologra kihasználni az időt Varsányi Judit előadása. New York.

189-210. o. 2008. időigényes y Események közötti idő ezért nem definiálható  Finomított fogalom: IDŐ = ESEMÉNY KEZDETE ÉS VÉGE KÖZÖTTI PERIÓDUS HOSSZA  Mindennapi jogos kérdés: MENNYI IDŐRE VAN SZÜKSÉG AHHOZ.AZ IDŐ FOGALMA  IDŐ = két pillanat közötti periódus hossza y Egy esemény maga is időfüggő. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. New York. Wiley. 149 . HOGY …? Varsányi Judit előadása. M. 2nd Ed. (1986): Supervising Today.

189-210. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. o. (1986): Supervising Today. 150 . Wiley.IDŐGAZDÁLKODÁS IDŐGAZDÁLKODÁS = ADOTT ESEMÉNY. New York. mérendő folyamat Varsányi Judit előadása. FOLYAMAT KEZDETE ÉS VÉGE KÖZÖTTI PERIÓDUS MENEDZSELÉSE  Az idő menedzselésének feltételei y Az idő mérhetősége y Zökkenőmentes lefutású. M. 2008. 2nd Ed.

szeptember Szöveges forrása: Broadwell. 2nd Ed. 189-210. Wiley. (1986): Supervising Today.TÁMPONTOK  Az idő könnyen mérhető  Az idő soha meg nem áll  Az idő bárki számára egyforma sebességgel telik  Az idő nem szabályozható Varsányi Judit előadása. 2008. M. New York. 151 . o.

Wiley. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. (1986): Supervising Today. o.TÁMPONTOK  Az idő könnyen mérhető y Könnyen definiálható y Legkisebb egysége is pontosan meghatározható y Bárki mérni tudja y A mért időhosszúságot mindenki ugyanúgy értelmezi  Az idő soha meg nem áll y Nem lehet megállítani y Az elmvesztegetett pillanat soha nem tér vissza Varsányi Judit előadása. 189-210. 2nd Ed. New York. 2008. M. 152 .

2008. 153 . szeptember Szöveges forrása: Broadwell. hogy nem így van…  Érzékelésünk sokszor csalóka y A várva várt eseményig mérhetetlenül lassú az idő y Az unalmas elfoglaltság is lassítani látszik az idő múlását y Örömteli elfoglaltság közben szinte repül az idő y A határidős munka feszültsége = be tudjuk-e fejezni időben?  Az idő nem szabályozható y Gyorsítani is. o. megállítani is lehetetlen y Maga az idő ezért tulajdonképpen nem is menedzselhető … Varsányi Judit előadása. 2nd Ed. New York. 189-210. M.TÁMPONTOK  Az idő bárki számára egyforma sebességgel telik y Bárki. (1986): Supervising Today. nincs eltérés y Szeretnénk hinni. bárhogyan méri. Wiley.

Wiley. M. 2nd Ed. 2008. o. mennyi idő kell valamihez?  Időt kell nyernünk.PROVOKATÍV KÉRDÉSEK  Hol folyik el az időnk?  Nem néztünk utána. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. 154 . mert nem terveztünk előre?  Mit nem vettünk figyelembe?  Miért kell valamit felgyorsítani vagy elhalasztani?  „Időköltségvetésünket” kell-e emiatt módosítani ? Varsányi Judit előadása. New York. 189-210. (1986): Supervising Today.

Irwin. szervezetlenség  A tanulást megszakító telefonhívások  Bejelentés nélkül betoppanó látogatók  Kapkodás.-Byars. o.W. 155 . munkahelyi igények  Előre nem tervezhető krízishelyzetek  A tanulás megkezdésének halogatása  Zsúfolt íróasztal. Homewood. szeptember Szöveges forrása: Rue. túlterhelődés. (1990): Supervision.TIPIKUS IDŐRABLÓK  Váratlan családi. kimerültség  KÉPTELENSÉG ARRA. L. 2008.L. L. 464-477. HOGY BÁRKI IGÉNYÉRE NEMET MONDJUNK Varsányi Judit előadása.

2008. gyorsabban hajtják a munkát y Minden létező időt kihasználnak y Mindig kifutnak az időből y Nincs idejük átgondolni. New York. (1986): Supervising Today. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. HOL HIBÁZNAK  Következmények y Frusztráció. mit lehet azalatt elvégezni y Fut az idő.INVERZ ÓRALESŐK – AZ IDŐ RABSZOLGÁI  Életüket uralja az idő y Nem figyelik. hogy nem sikerül úrrá lenni rajta y Életük egyetlen hosszú. mikor kell leállni y Azt nézik. 156 . mennyi idő van még. véget nem érő vesszőfutás Varsányi Judit előadása. majd bűntudat. pánikba esnek. M. o. 189-210. Wiley. 2nd Ed.

és igyekszünk segíteni y Még örülünk is. mint a miénk y BÁTORÍTJUK ŐKET. HOGY MÁSKOR IS JÖJJENEK!  Fontoljuk meg. 189-210. az ő dolguk fontosabb. 157 . hátha ezzel lezártuk az ügyet y Ezzel azt éreztetjük. o. New York. KINEK és MILYEN ESETBEN segíthetünk! Varsányi Judit előadása.BÁTORÍTJUK A FÉLBESZAKÍTÓKAT  Az élet = megszakítások sorozata  Mi magunk is bátorítjuk rá embertársainkat  Jogos kérdések y Kik jönnek. 2008. Wiley. azzal csökkentjük-e gyakoriságukat? NEM!  Mit érzékelnek? y Nem neheztelünk. M. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. kik telefonálnak állandóan? y Miért jönnek? y Mindig ugyanazok jönnek-e? y Ha segítünk. 2nd Ed. (1986): Supervising Today.

Budapest 158 .SAJÁT TAPASZTALATOK  Határidők szorításában  Késés miatt rossz közérzet  Mindig közbejön valami  Felkészülések időigénye  A fáradás hatásai  Fontos a család. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. de … Varsányi Judit (2008): Hatékony időgazdálkodás. Szemináriumi előadás.

HATÁRIDŐK SZORÍTÁSÁBAN – a késedelmes teljesítés lehetséges okai  Alulértékelt feladat és időigény  Túlértékelt saját képességek  A fáradás jelenségének elhanyagolása y A szellemi teljesítmény hosszas megterhelés esetén hullámzó  Rászokás az adrenalinkényszerre  A célegyenes előtti izgalom agyserkentő hatása  Határidő mint kifogás y Más. Budapest 159 . kellemetlenebb vagy rutinfeladatok halasztásának lehetősége  Büszkeség. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. ha mégis sikerül teljesíteni Varsányi Judit (2008): Hatékony időgazdálkodás. Szemináriumi előadás.

fontos telefon  Közlekedési dugó a megszokott útvonalon  Régen látott kedves ismerős  Sürgős feladat.MINDIG KÖZBEJÖN VALAMI  Indulás előtti. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. amiről elfeledkeztünk  Túlvállalás miatt kapkodás egyik feladatról a másikra  Rossz hír miatti kétségbeesés. Budapest 160 . Szemináriumi előadás. letargia  Halmozódó stressz miatt szellemi leblokkolás  A személyiség lázadása a túlterhelés ellen Varsányi Judit (2008): Hatékony időgazdálkodás.

öltözködés stb.A tanulásra szánt idő jelentősége  Időleltár készítése. ügyintézés. látogatók fogadása y Aktív és passzív pihenőidők – séta. y Kávészünetek. Zsigmond Király Főiskola. majd az arányok áttekintése y Evés. tévézés stb. o. Budapest. 51. y Üres előkészületi idők  Teendők felsorolása és fontossági rangsorolása y Elintézendők és rendszeresen visszatérő feladatok y Félbehagyott és új tanulási feladatok  Az időszükséglet megtervezése y A tanulás teljes időigényének meghatározása y A kezdés legkésőbbi időpontja y Szakaszolás 2-3 órás időszakokra Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. cigarettaszünetek y Telefonálás. 161 . ivás. fürdés.

az álmodozásra  ..  .. Budapest... .... a kedvességre  .... o. a munkára  . a szerelemre  .. a vidámságra Ez a siker ára Ez az erő forrása Ez a fiatalság titka Ez a bölcsesség alapja Ez a boldogság kapuja Ez vezet a csillagokhoz Ez az igazi életöröm Ez a LÉLEK ZENÉJE 162 Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan..... az olvasásra  .. Zsigmond Király Főiskola.. 51.. a játékra  . a gondolkodásra  .Tanulásra szánt idő – írországi jótanácsok  SZAKÍTS IDŐT .

Szemináriumi előadás. módszertan. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. Budapest 163 . nem körvonalazott ismeret-igénnyel  Hiányzó információk késleltető hatása  Gyűjtőszenvedély – irodalom.FELKÉSZÜLÉSEK IDŐIGÉNYE  Szellemi kihívások nagy vonzereje  Gyenge önismeret  Új szakterület. információk  Mélységmámorhoz hasonló munkamámor  NEM TUDUNK IDŐBEN LEÁLLNI = ELFOLYIK AZ IDŐNK Varsányi Judit (2008): Hatékony időgazdálkodás. adatok.

kontroll kényszere  Fizikai tünetek y Enyhébb figyelmeztető tünetek – álmosság. hátfájás y Súlyosbodás – szédülés.A FÁRADÁS HATÁSAI  Szellemi kifáradás y Az információs túlterhelés dzsungel-effektusa y A túlhajtott gondolkodás automatikus fárasztó hatása y Előítéletek. szerkesztés. Budapest 164 . depresszió. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. allergia és más betegségtünetek  Lelki kényszer y Lázadás a rabszolgamunka ellen y Kellemesebb elfoglaltság vágya .. gondolkodási blokkok. kételyek az információs túltelítettség következtében y A többszörös rendezés.. KÉNYSZERŰ LASSÍTÁS.. LEÁLLÁS Varsányi Judit (2008): Hatékony időgazdálkodás. Szemináriumi előadás.

DE …  Elkényeztetjük szeretteinket y Szeretetet próbálunk rabolni tőlük y Túlértékeljük szükségleteiket y Szívességet akarunk tenni nekik y Büszkék vagyunk. Szemináriumi előadás. Budapest .FONTOS A CSALÁD. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. hogy nekünk EZ IS BELEFÉR!  Elvesszük tőlük … y A feladat izgalmát y A teljesítés feletti elégedettséget y Önbizalmukat  Fontos közlés = MI IS LÉTEZÜNK NEKÜNK IS VANNAK IGÉNYEINK 165 Varsányi Judit (2008): Hatékony időgazdálkodás.

. 166 . szeptember Szöveges forrása: Broadwell... nem pedig az idő rabszolgájának  „Igazán sajnálom. 2nd Ed. MINT GYENGÉN! Varsányi Judit előadása. nem tudtam felmérni az időt . Wiley. M.. 189-210.POSITIVE MENTAL ATTITUDE – PMA  Miért követjük el a hibákat? y Nem figyelünk a jelenségekre y Nem képviseljük tudatosan saját érdekeinket  PMA-tanácsok y Tudatosnak kell lenni. New York. 2008. (1986): Supervising Today. máskor nem fordul elő” Előfordulnak-e hasonló esetek? Hogyan lehet elkerülni? y Aggódás helyett elemezzünk!    A megnyugtató valóság SOKKAL TÖBBET TELJESÍTÜNK JÓL. o.

szeptember Szöveges forrása: Broadwell. ivással heteket tévézéssel Varsányi Judit előadása. lámpa előtt napokat evéssel. lényegtelen dolgokkal töltjük ki Évente órákat töltünk el kocsiban ülve. 2008. 2nd Ed. 167 . (1986): Supervising Today. Wiley. 189-210. o.IDŐSZERKEZETÜNK JAVÍTÁSA  A kis tételek is nagy összeggé nőnek  Apró teendőinket is fel kell mérni MEGLEPETÉS: Időnk nagy részét következetlenül. M. New York.

168 . 2008. akárcsak a pénz beosztása .TOVÁBBI POZITÍV GONDOLATOK  Holnap is lesz nap a többire  Máris megvan új listánk eleje  Ha valami folyton elmarad = BIZTOSAN NEM IS FONTOS ANNYIRA!  Ha később mégis fontosnak bizonyul = nem fogjuk elfelejteni  Az időgazdálkodás nehéz. New York. Wiley.. (1986): Supervising Today. 189-210... o. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. M. de megtanulható. csak eleinte szenvedés Varsányi Judit előadása. 2nd Ed.

hova lett az időnk y Később még jobban kihasználhatjuk  IDŐ = ÉRTÉKES ESZKÖZ . NEM LESZÜNK RABSZOLGÁI! Varsányi Judit előadása. New York. 169 . 2nd Ed.TUDATOSSÁG ÉS IDŐMŰVÉSZET  Vannak művészei az időgazdálkodásnak y Minden percüket számításba veszik y Másokat idegesítenek vele .. o. 2008. hagyjuk rájuk!  Legyünk mi is tudatosabbak!  Lépésenként alakul ki a jó szokás y Prioritások figyelése. ha boldogok tőle. szeptember Szöveges forrása: Broadwell.. 189-210. ami fontos y Időtudatosan tervezünk. Wiley. M. (1986): Supervising Today. és az időtervet igyekszünk teljesíteni y Átnézhetjük.. nem pedig idő keresgélése valamire...

AZ IDŐNYERÉS ÚTJA SLEVIN SZERINT Több szabadidő = kevesebb feladat + gyorsabb munka  Kevesebb feladat y Delegálni a feladatokat y Nemet mondani y Mások majmát nem hordozni a hátunkon  Gyorsabb munka y Prioritások meghatározása y Megszakítások kiszűrése y Naptár. 2008. diktafon. 170 . papírtovábbító rendszer y IDŐTERVEZÉS A REFLEXIÓRA Varsányi Judit előadása.Slevin. Amacom. 9-39. szeptember Szöveges forrása: . P. New York. (1989): The Whole Manager. D. o.

2nd Ed. 2008. nem eléggé szeretnénk . és mi az. 171 . amiért cserében le kell mondanunk valamiről?  NINCS IDŐNK? EZ NEM IGAZ! y Általában inkább nincs. amennyit elköltenénk!  Kérdések a prioritási listához y y y y Mi FONTOS. New York. M. (1986): Supervising Today. amit feladjunk érte y Ezért talán nem is eléggé fontos nekünk.. 189-210. Varsányi Judit előadása. ami még fontosabb? Miről tudunk LEMONDANI? Mit tudunk későbbre HALASZTANI? Mi az a fontos dolog.. szeptember Szöveges forrása: Broadwell.PRIORITÁSOK LISTÁJA  Ritkán van annyi időnk vagy pénzünk. o. Wiley.

New York. 189-210.. az BAJBA SODORHAT – irracionális érzelmek vezérlik! Mi történik.         ... nem most kezdünk hozzá? ... ha valaki más végzi el? ... teljesen elmarad? .. o... jegyezzük fel. nem most kezdünk hozzá? . Wiley. de ha később fontos lehet.... el kell-e végeznie .. ha.. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. (1986): Supervising Today. teljesen elmarad? . azt SZELEKTÁLNI KELL!  Ami kevésbé fontos. azt EL KELL HAGYNI – még ha kellemetlen következményekkel jár is  . M.. ha valaki más végzi el? .. Mi történik. és VISSZATÉRHETÜNK RÁ  Ami csak kellemes.. 172 . ha...A FONTOSSÁGI LISTA KEZELÉSI ELVEI  Ami nagyon fontos... 2nd Ed. 2008. el kell-e végeznie egyáltalán bárkinek? egyáltalán bárkinek? Varsányi Judit előadása...

(1986): Supervising Today. Wiley. 2008. o. 189-210. 173 . New York. amivel többé nem kell foglalkoznunk! y Húzzuk át az egyáltalán nem fontos feladatokat! y Húzzuk át a már elvégzett feladatokat!  Az áthúzás előnyei y Kellemes lélektani hatás – a túlterheltség érzetének átmeneti oldódása y A kötelezettség súlya helyett tiszta lelkiismeret y FELSZABADULÁS VALAMILYEN APRÓ. 2nd Ed.LISTAELEMEK JELÖLÉSE  A fontos teendőkre használjunk szövegkiemelőt!  Jelöljük csillaggal a későbbre halasztott dolgokat!  Húzzuk át. KELLEMES TEENDŐ ELVÉGZÉSÉRE Varsányi Judit előadása. M. szeptember Szöveges forrása: Broadwell.

2008...IDŐNAPLÓNK KEZELÉSE  Jelölések. 189-210. nem pedig 30 % mulasztás  Rá tudunk szokni a pozitív gondolkodásra Varsányi Judit előadása. New York.. áthúzások után . szeptember Szöveges forrása: Broadwell. de átlátható. o. Wiley. 174 . y Másnap újabb lista készülhet a fennmaradó teendőkről időrend szerint  Látható eredmények fontossági sorrend szerint y Nincs olyan nap.. (1986): Supervising Today... mi mindent tudtunk elvégezni y 10 teendőből ha hetet elvégeztünk = 70%-os teljesítmény !!! y . M. 2nd Ed. hogy a listán minden teljesülne y .

y felelős döntéshozatalra. szeptember Szöveges forrása: Rue.FELADATOK DELEGÁLÁSA  A helyes delegálás főnök időhasznosításának legfőbb eleme y Időpazarlás olyasmivel foglalkozni. 2008.L. 464-477. L. (1990): Supervision.-Byars. 175 . y és a hatékony tevékenységre Varsányi Judit előadása. o.W. amit a beosztott dolga lenne y A delegálás felszabadít a valóban fontos főnöki teendőkre  A delegálás megtanítja a beosztottat y a gondolkodásra. Irwin. L. Homewood.

amennyit táplálni tudunk Azért van a beosztott. elutasítással időt nyerünk a fontosabb feladatokra NE HORDOZZUK HÁTUNKON MÁSOK MAJMÁT! Oncken-Wass (1974): Management Time.Slevin... vol. o. szeptember Szöveges forrása: . D. 76-78. Who’s Got the Monkey? Harvard Business Review. o. 9-39. 2008. P. időt vesztegetünk vele y Azonnali. 176 .TANULJUNK MEG NEMET MONDANI!  Teendő alacsony prioritású esetekben y A „Meggondolom. Nov-Dec. 52. Csak annyi majmunk lehet. (1989): The Whole Manager. Visszatérek rá” válaszok hiú reményt keltenek y A döntés elhúzódik... Amacom. határozott (bár udvarias) kitérő. hogy ő vigye a hátán Nem terhelhető vissza a vezetőre! Varsányi Judit előadása. New York.

A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 177 . újra el kell olvasni az adott fejezetet  A vizsga szimulálása y Egy-egy fejezet összefoglalása élőszóval y Írásos vázlat az adott fejezetről. levezetések megértése és megtanulása  Az összefoglalások többszöri elolvasása  Kérdések megválaszolása y A tananyag elsajátításának próbája y Ha nem sikerül. szóbeli vagy írásbeli vizsgához Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. vázlatok készítése y Ábrák az összefüggések érzékeltetésére  A tananyag kemény és puha elemeinek elkülönítése y Verbális és számszerű tartalmak kiválogatása y Képletek. 2010.A tananyag strukturálása  Tartalomjegyzék áttekintése  Hangsúlyos témakörök kiválasztása y Jegyzetelés.

A tanuló időgazdálkodása  A teljes időszükséglet szakaszolása  Szünetek megtervezése y Személyes szükségletekre y Elintézendőkre y Pihenésre. szeptember 178 . relaxációra y Tanulásra. ismétlésre  Tartalékidő váratlan eseményekre y A teljes időszükséglet egyharmadát célszerű erre fordítani  Több tárgy párhuzamos tanulása y Eltérő jellegű tárgyak legyenek y Elfáradás esetén váltogatni kell a tárgyakat  A sorrend meghatározása y Alkatfüggően a nehezén túljutni. A tantárgy prezentációja. vagy a könnyebb témákkal kezdve gyorsabban haladni Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. 2010. Zsigmond Király Főiskola.

DE NEM SÜRGŐS teendőket lehetőség szerint szintén még aznap végezzük el! SÜRGŐS. ha az első kettőt már sikerült. NEM FONTOS feladatokat nem kell elvégezni.Az időhasználat gyorselemzésének Eisenhower-elve IDŐCSAPDA = gyakran végzünk el SÜRGŐS feladatokat a FONTOSAK ROVÁSÁRA! Törekedni kell arra. hogy mindig a fontos feladatok legyenek először biztosan elvégezve! SÜRGŐS ÉS FONTOS teendőinket mindenképpen el kell végeznünk! FONTOS. Zsigmond Király Főiskola. 179 . pl. pihenésre! Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest. használjuk az időt hasznosabb dolgokra. DE NEM FONTOS feladatokat csak akkor kell elvégezni. és nem vett sok időt igénybe NEM SÜRGŐS.

Budapest. ha a sürgős és fontos feladatokat már elvégeztük (vagy kihagyni) A FELADAT SÜRGŐSSÉGE Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 180 . inkább pihenjünk! Csak akkor. Zsigmond Király Főiskola. o. 27. és határidőre elvégezni Felesleges elvégezni.A FELADAT FONTOSSÁGA Az EISENHOWER-elv Haladéktalanul elvégezni Határidőt szabni.

az érrendszer ellazítása  Szívgyakorlat = a szívem nyugodtan. Budapest. visszahívás. erőteljesen dobog  A napfonat gyakolrlása. majd “nyugodt vagyok”  Melegélmény átélése. nyugodt vagyok  Homlokgyakorlat a fej érrendszerének szabályozására = homlokom kellemesen hűvös  Összevont formula = a fentiek ismétlése 5-6-szor. 181 . majd „nyugodt vagyok” egyszer Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola.Autogén tréning  Néhézség-érzés közvetítése végtagjainkhoz. hasi szervek ellazítása gyomrom meleg.

62-70. . mozgást érdemes váltogatni y A jóleső mozgás némi alvást helyettesíthet Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. o. lexikális részlet y Előző nap is túl sokáig tanultunk y Evés utáni álmosság  A napszakok használhatósága eltérő y Csalogánytípusú és bagolytípusú egyének y A családtagok életritmusa is eltérő lehet  A napi alvásigény egyéni adottság y Saját alvásigényünket ki kell elégíteni y A REM-alvás nem igazi pihenés.A pihenés művészete . kellő idő kell mélyalvásban is y Két tanulási ciklus között a rövid alvás segíthet a folytatásban y A tanulást. megjegyezni y Sok az unalmas. Zsigmond Király Főiskola. 182 . túl elvont a tananyag y Lassan lehet megérteni. Budapest. alvást.1  Az elfáradás okai y Hosszú és/vagy túl nehéz.

62-70. Budapest. majd izomgyakorlatok y Vizualizáció = a nehéz helyzet elképzelése.2  Aktív pihenés = testmozgás y Statikus és dinamikus mozgásformák y Ízületek megmozgatása y Légzésgyakorlatok. Zsigmond Király Főiskola. o. 183 . énképünk erősítése y Vizsgastressz elleni relaxáció = a jó vizsgaeredmény elképzelése  Kudarcélmény miatti szorongás feloldása y Mit. pozitív szavak ismétlése Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. miért tettünk? Mit kellett volna tenni? Mi akadályozott benne? y Mit hogyan tegyünk legközelebb hasonló helyzetben?  Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok y Életcéljaink végiggondolása y Kellemes tárgy nézése. . jógázás  Tudatos pihenés = relaxáció y Alapgyakorlat = légzés.A pihenés művészete .

. Zsigmond Király Főiskola. o. 62-70. az anyag áttekintése  Aktivizálási idő  Elraktározás az emlékezetben  Visszaidézés. Budapest. ellenőrzés Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. 184 . így szívesebben követi y Könnyebb felmérni és beosztani az időszükségletet y A jó ritmus csökkenti az elfáradást  Napszakok kihasználása y A személyes biológiai óra szerepe y Kényszerhelyzetben bármely napszak alkalmas lehet y Kisebb szünetek minden napszakban szükségesek Tanulási időstruktúra  Bemelegítési idő y A gondolatok rendezése.Napszakok szerepe a tanulásban  A ritmus kialakításának fontossága y Az egyén megszokja.

legegyszerűbbel y Az időveszteség egyéb forrásainak kiküszöbölése  Értékes időt vesztünk például.-Byars. 185 . HOGY A KELLEMETLEN FELADATOK MAGUKTÓL MEGOLDÓDNAK! y Szorongás ismeretlen új feladat miatt  Nagy projektek kezelése y Felbontás kisebb feladatokra y A feladatok indítása a legkisebbel. ha egyik tantárgyról a másikra „ugrándozunk” Varsányi Judit előadása. L. 464-477. szeptember Szöveges forrása: Rue.W. 2008. Irwin. L.L.A HALOGATÁS KERÜLÉSE  A halogatás forrásai y Nincs kitűzve konkrét és betartható HATÁRIDŐ y Aggályoskodás a túl bonyolult feladat láttán y Félelem a kellemetlen feladatoktól  NE REMÉLJÜK. o. Homewood. (1990): Supervision.

186 . szeptember Szöveges forrása: Tonge. hétvégi munka ellenére hullámzó és alacsony jövedelem y Csökkenő szabadidő.A TÚLHAJSZOLTSÁG ENYHÍTÉSE  A túlhajszoltság tünetei y Túlórák. 68-76. bármit elvállalnak Nem mernek piacképes díjat kérni. és ezek kombinációja Varsányi Judit előadása. Bp. hatékonyság romlása y Hibás időgazdálkodás y Az idő és költség pontatlan vagy hiányos nyilvántartása y Késedelmes számlázás . o.. így a költségek alig fedezhetők Egészség. (1999): A sikeres tanácsadó kézikönyve. növekvő feszültség  A túlhajszoltság okai y Túlvállalás és/vagy alulszámlázás    Kezdőknél gyakori nincs önkontrolljuk. R. Pepper Kommunikációs Ügynökség. 2008..

(1999): A sikeres tanácsadó kézikönyve. Bp. szeptember Szöveges forrása: Tonge. 68-76. Pepper Kommunikációs Ügynökség. 187 . R. 2008. o.SZABADSÁG IGÉNYBEVÉTELE  Félelem y Megbízások elmulasztásától y Meglévő ügyfelek elvesztésétől y Esetünkben a sikertelen vizsgától  Megoldások y Folyamatos tanulás nem mindig éri meg az egyént túlterheli a családtól nehezen függeleníthető y Jól szervezett üzemszünet   Tapintatos szabadságolás a munka és családi kötelezettségek alól A másokra hárított terhek vizsga utáni kompenzálása Varsányi Judit előadása.

o.Slevin. 9-39. D. 2008. 188 . szeptember Szöveges forrása: . jegyzetelés többszöri megszakítása  Sodortatás az eseményektől  Beosztottak. P. New York.AZ IDŐGAZDÁLKODÁS TÍPUSHIBÁI  Prioritások hiánya  Időtervezés hiánya  Visszacsatolások elhanyagolása  Az olvasás. családtagok tapintatos tájékoztatásának elmulasztása Varsányi Judit előadása. (1989): The Whole Manager. Amacom. vagy a tanulásban zavaró ismerősök.

Zsigmond Király Főiskola. o.akkor is.  Mindig kések a találkozókról  Nem tűztem ki magam elé elérhető célokat  Napjában kettőnél is többször ellenőrzöm e-mailjeimet  Gyakran hagyom abba a dolgokat  Órákat csevegek telefonon . Budapest.vagy teaszünettel  Mindent elolvasok.Időrabló szokásaink tesztje  Könnyen meg lehet zavarni. 189 . ami igazán motivál engem Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. amit elém raknak  Mindenkit meghallgatok. ha találkozóm van  Tanulásomat gyakran szakítom meg kávé. 24. aki betoppan  Nem vezetek naplót  Nem tudom mi az.

hogy van valami fontosabb. (1986): Supervising Today. 2008. szeptember Szöveges forrása: Broadwell. 189-210.. gondos felmérés szükséges y Mennyi az időnk? y Mi mindent akarunk elvégezni? y Az eltervezett dolgok mennyi időt igényelnek? y Mit kell még beépíteni időtervünkbe?  Váratlan. 190 . y Főnökünk átrendezi a prioritásokat y Meghiúsul a teljesítés valamely feltétele A RUGALMASSÁG LUXUSA = A PÁNIK ELKERÜLÉSE Varsányi Judit előadása. 2nd Ed.. esetleges események időigényének megtervezése y Saját átgondolatlan döntéseink váltásra késztetnek. o.A HELYES IDŐHASZNÁLAT  Előzetes. Wiley. rájövünk. M. New York.

név. hely. 68-76. és a prioritások meghatározása y A lista folyamatos frissítése y Az ügyfelet terhelő tételek gyűjtése. (1999): A sikeres tanácsadó kézikönyve. időigény y Behelyezés az ügyfél dossziéjába. Pepper Kommunikációs Ügynökség. o. 2008. R. szeptember Szöveges forrása: Tonge.AZ IDŐTERVEZÉS SZABÁLYAI Minden papírt csak egyszer szabad kézbe venni Nincs halogatás! ÖNKONTROLL = hogyan hasznosítom saját időmet??? Időtábla rendszeres használata y Listakészítés naponta. Bp. későbbi számlázásra     Varsányi Judit előadása. 191 . kiszámlázása y Árajánlat és időigény egybevetése!!!!  Telefonhívások rögzítése. utazási időtáblák y Dátum.

Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. 2010. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 192 . A tantárgy prezentációja.

elmélyítése y Ésszerű időbeosztás y A tanulás és pihenés váltogatása  Csoportos tanulás y Házidolgozatok. prezentációk elkészítése teammunkában y Közös felkészülés a vizsgákra Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.Tanulási módszerek  Aktív órai részvétel y Az élő előadás követése. A tantárgy prezentációja. memorizálás  Otthoni felkészülés y Az órán szerzett ismeretek ismétlése. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 193 . 2010. jegyzetelés y A tanár stílusától függő figyelmi szint y A tananyag érdekességétől függő figyelmi szint y Megértés.

Budapest. 194 . Zsigmond Király Főiskola. 27-29.1  Redukció a szövegtanulásban y Az anyagot gondolatilag fel kell dolgozni.Mentális tevékenységek a tanulásban . o. és a lényegre redukálni y A feldolgozandó anyagot meglévő tudásunkkal egyeztetjük y Az ismereteket eltároljuk hosszú távú memóriánkban  Verbálisan közvetített szöveg y A hallott információkat egayeztetjük meglévő tudásunkkal y A szóbeli előadás felépítésére kell figyelni y Fontos a lényeges gondolatokat kiemelve JEGYZETELNI y A jegyzetelés fegyelmezi a gondolatokat Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.

Zsigmond Király Főiskola. Budapest. o. 1985) y Oka = a vizuális és akusztikus információfeldolgozás kapcsolódása az írás mozgás-koordinációjához y A személyiség működése több területen is igénybe van véve. 195 . tisztázatlan pontokat is Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.2  A jegyzetelő diákok hétszer jobban emlékeznek vissza az anyagra (Einstein. 27-29. erősebb az információk rögzülése  A hatékony jegyzetelés jellemzői y Jól van strukturálva y Kiemeli az alapgondolatokat y Rámutat az összefüggésekre y Érzékelteti az ismeretek gyakorlati hasznosíthatóságát y Segít felismerni a hiányosságokat.Mentális tevékenységek a tanulásban .

Információcsökkentési technikák  A kiemelt gondolatok aláhúzása  A lényeges fogalmak kijegyzetelése  Gyorsolvasási technika alkalmazása  Szelektív olvasás y A lényegtelen részek törlése y A felesleges részletek elhagyása  Egyszerűsítő kérdések feltevése  Új címek. Budapest. alcímek megfogalmazása  Áttekintések felvázolása  Összefoglalás saját szavainkkal Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 29. o. 196 . Zsigmond Király Főiskola.

wikipédia stb. Budapest. pl. amit már ismerek a szövegben közölt információkból? y Mennyi időre lesz szükségem a szöveg feldolgozásához? y Hogyan oszthatom fel kisebb részekre az olvasandó szöveget? y Mely szövegrészeket nem értek? Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. lexikonok. Zsigmond Király Főiskola. mondatelemzéssel. 1979) y A megtanulandó szöveg többlépcsős feldolgozása y Első átolvasás = az anyag áttekintése y Aktív problémamegoldás = az érthetetlen szövegrészek megértése y Újraolvasás = a nehézség valódi okának felderítése. o. 28-30. segítségével  A tájékozódást segítő kérdések y Mi is adott szöveg? (Összefoglaló. tartalomjegyzék) y Mi az. 197 .Tájékozódás a megtanulandó anyagról  Tanulás írásos szövegből = problémamegoldó feladat (Dansereau.

Redukció és feldolgozás egymásutánja  A redukció és a feldolgozás egymást kiegészítő folyamat  Az ésszerű szűkítés, tömörítés utáni további feldolgozás megszilárdítja a tudást  Eszközei
y A legfontosabb gondolatok ábrázolása hierarchikus felidézési modellként y Vizuális megjelenítés y Behelyezés valamilyen történetbe y Hívó szórendszer alkalmazása y Példák kidolgozása, stb.
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 28-30. o.

198

A szövegtanulás ÖTLÉPCSŐS MÓDSZERE
 A teljes szöveg vázlatos áttekintése
y Ennek alapján dönthető el, fontos-e egyáltalán a szöveg y Ha fontos, a nem érthető szövegrészt tisztázni kell y Első lépés a tartalomjegyzék alapos elolvasása, és a szöveg átfutása

 A tanulás céljának világos meghatározása
y A szöveg elolvasásával mire szeretnénk választ kapni?

 A szöveg célzott elolvasása
y Szelektálás, és a tartalmi részek összefüggésekbe rendezése

 Az olvasottak felidézése
y A szöveg aktív és pontos feldolgozása y Az elért eredmények ellenőrzése

 Visszatekintés és ellenőrzés
y A kérdések és válaszok helyességének ellenőrzése y A hibák korrigálása
Günther, Heinze és Schott nyomán (1977), in: Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. ZSKF, Budapest. 29. o.

199

A tanulási hatékonyság növelése
 Időben jól elosztott gyakorlás  Egyszerű ismétlés helyett az információk újraszervezése, átszerkesztése  Pótlólagos hívóingerek és felidézési stratégiák alkalmazása  Minél többféle út kialakítása a hosszú távú emlékezetben tárolt információhoz  A KI, MI, MIKOR, MIÉRT kérdőszavak feltevése
y A tanulási teljesítmény javítása y A tananyaag újrastrukturálása, leegyszerűsítése y Az újrafelidézés segítése

 Hosszú szöveg esetén a bekezdések után feltett ellenőrző kérdések megválaszolása
Groeben nyomán (1982), in: Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 30. o.

200

TANULÁST SEGÍTŐ KIEGÉSZÍTŐ TECHNIKÁK  Ismétlés lefekvés előtt  A tanulnivalók beosztása  Magnófelvétel és visszahallgatás  Az anyag felmondása hangosan, címszavak alapján  Olvasás, felidézés különböző perspektívákból  Kérdések és válaszok a szöveg alapján  A tananyag újratagolása  Képzettársítások a szöveg jobb megjegyzésére  Minden fejezet ÖT LEGFONTOSABB GONDOLATÁNAK feljegyzése  A legfontosabb gondolatokhoz példák, gyakorlatok hozzákapcsolása
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 30. o.

201

Az olvasás sebessége
 Az átlagos olvasó olvasási sebessége csak fele vagy negyede annak a sebességnek, amire vele született adottságainál fogva képes lenne  A lassú olvasó számára az olvasás megterhelő, fárasztó kötelesség
y Olvasása inkább a szöveg tanulmányozása y Azt gondolja, csak így ragadhatja meg az érdemi információt

 A gyors olvasó azt hiszi, hogy a jó olvasás alapja a gyorsaság
y Nem érdekli az olvasmány tartalma, az olvasás célja y Felületessége miatt a ráfordított időhöz képest csak kevés információt tud feldolgozni

 A jó olvasó gyorsan olvas és a szöveget is fel tudja fogni
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

202

GYORSOLVASÁS, DINAMIKUS OLVASÁS  Az olvasási magatartás alapvetően meghatározza a szellemi munka eredményességét!
y Ez attól is függ, milyen típusú szöveget olvasunk y Elvont gondolatok, ismeretlen kifejezések lassítják az olvasást

 Gyorsolvasás = az olvasási sebesség növelése  Dinamikus olvasás
y A MEGÉRTÉS a fontos, nem a gyorsaság y Dinamikus olvasás = az olvasott szöveg teljes felfogása a lehető legrövidebb idő alatt

 A dinamikus olvasás válfajai
y Betűolvasás, meditatív olvasás, elemző olvasás y Szórakoztató olvasás y Tájékozódó olvasás (skimming), kereső olvasás (skipping)
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

203

Zsigmond Király Főiskola.A dinamikus. azaz gyorsolvasás technikái  A szem nem folyamatosan. amíg a látómezőbe eső betűsor azonosítása meg nem történik y Ezután automatikusan továbbugrik a tekintet y Gyorsabban haladunk előre a szövegben. Budapest. hanem ugráló mozgásokkal halad előre a sorokon  Fixáció = a tekintet rendszeresen megállapodik valahol y A fixáció addig tart. a fixáció szélességét gyakorlással növeljük Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. o. ha egy-egy fixáció alatt egyre hosszabb betűsort ismerünk fel  A szemműködés fejlesztésének gyakorlatai a látómezőt tágítják y Célja = minél több szócsoport. gondolategység átfogása egyszerre y Perifériás látásunkat tágítjuk. 204 . 40-50.

Zsigmond Király Főiskola. o. 205 .A gyorsolvasás fixációs sémája Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. 71-79. Budapest.

számítógépes programok stb. 206 . Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. o. technikai segédeszközök. amit tudattalanul amúgyis elvárunk  Ismertebb szövegben gyorsabban haladunk előre y Amikor olvasásunk lelassul.Ritmikus szemmozgás  Ha a ritmikus szemmozgás rutinná válik y Viszi a szemet előre a könyv sorain y Egy megkezdett mondat olyan asszociációkat kelt. amíg az új gondolati szerkezet kialakul  A perifériás látást. Budapest. Zsigmond Király Főiskola. 47. hogy a gondolatot olvasás nélkül is be tudnánk fejezni y A következő fixációval szinte csak ellenőrizzük. új asszociációs kapcsolat létrehozására van szükség y Meg kell várnunk. a fixációszélesség növelését. és a ritmikus szemmozgást gyakorolni kell y Eszközei = munkafüzet.

mivel ilyen olvasási sebességnél könnyen elvész az információ Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola.Szelektív olvasás – a skimming  Végigolvasás helyett a szellemi céljainkat szolgáló információk kiválogatása  Előzetes tájékozódás = kezdjük fedőlappal. címmel. mivel itt találhatók a fő gondolatok és tanulságok y A fejezetvégi összefoglalások elolvasása  Kevés olvasással is sok hasznos információ begyűjtése y A lényeges pontokat összegyűjtése y A felesleges részletek elhanyagolása  Jegyzetelés. 47. Budapest. tartalomjegyzékkel y A tartalomjegyzékből a szükséges néhány fejezet kiválasztása y Az érdekesebb fejezetek első és utolsó bekezdésének elolvasása. alcímmel. o. 207 .

miközben keressük a választ kérdéseinkre y Kulcsszavak aláhúzása. a lényeg elkülönítése  Question y Kérdések megfogalmazása az elolvasott fejezetekhez  Reading y Olvasás. vázlatok véglegesítése. Budapest.Az ATKINSON szerzőpár PQRST-módszere  Preview y A fejezetek áttekintése a skimming és skipping váltogatásával y Összefoglalások. hangos felmondása önmagunknak  Testing y A tanultak ellenőrzése. széljegyzetek  Self-recitation y A fő tartalmak felidézése. Zsigmond Király Főiskola. 71-79. kiegészítések y Az összefoglalások újraolvasása Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. kérdések elolvasása. o. 208 .

szeptember 209 .A tanulás megszervezése  Időzítés y A tanulás időszükségletének felmérése y A megkezdés legkésőbbi időpontjának eldöntése y Időütemezés. 2010. Zsigmond Király Főiskola. aktív és passzív pihenés arányainak beállítása  Az egyéni igények és feltételek összehangolása Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. és annak betartása  A tanulás feltételeinek megteremtése y Idő és helyszín felszabadítása y Más feladatok elhalasztása y Zavaró körülmények kizárása  Tanulócsoportok összejöveteleinek megszervezése  A tanulás.

A tantárgy prezentációja. szeptember 210 . 2010.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola.

20. milyen kérdésekre akarunk választ kapni  Saját kifejezéseket célszerű használni y Kulcsszavakkal kell dolgozni. Zsigmond Király Főiskola. 211 . o.Jegyzetelési technikák  Jegyzetelni csak az anyag megértése után érdemes!  A vázlat legyen rövid. Budapest. hogy adott esetben rákérdezhessünk Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. amelyek a lényegre mutatnak y Néhány jellegzetes rövidítés hasznos lehet y Jegyzetelés közben fontos a gondolatok rendezése  Több színt is érdemes használni  A meg nem értett részeket is érdemes kijegyzetelni. releváns és használható y Tagolni kell a szöveget y Ki kell válogatni a leírni érdemes fő gondolatokat y Át kell gondolni.

amit hallunk az előadáson!  Ne másoljunk ki nagyobb részleteket y Ez unalmas feladat y Azt jelzi. hogy nem értettük meg a lényeget  Kerüljük a zsúfoltságot! y A sorok között hagyjunk nagyobb helyet! y Szélesebb margókra külön megjegyzéseket írhatunk  Csak akkor jegyzeteljünk. 20. 212 . ha a saját vázlatot használni is fogjuk! Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.Jegyzeteléskor kerülendő  Ne írjunk le minden szót. o. Zsigmond Király Főiskola. Budapest.

képekkel y Dimenziókkal. személyesebbé alakítható Oroszlány Péter (2005): Tanulásmódszertan. Metódus-Tan Kiadó. szebbé.Gondolattérkép  Hatékony grafikai technika y Az emberi tevékenység bármely területén alkalmazható y Utat nyit az agy lehetőségeinek kihasználására  Tárgya y A központi gondolat. 213 . kódokkal y Érdekesebbé. egy központi kép formájában  Szerkezete y Központi képből kiinduló. 71-72. csomópontokkal kapcsolódó szerkezet y Főágak és kapcsolódó vonalak y Egyik főága egy KULCSSZÓ y Kisebb elágazások = kevésbé fontos információk  Gazdagítása y Színekkel. o. Budapest.

A gondolattérkép leírása. Budapest. o. jellemzői Oroszlány Péter (2005): Tanulásmódszertan. st. 214 . Metódus-Tan Kiadó. 72.

Metódus-Tan Kiadó.A rend és szabadság gondolattérképe Oroszlány Péter (2005): Tanulásmódszertan. o. Budapest. 215 . 266.

Budapest. 216 . Zsigmond Király Főiskola. o. 71-79.Gondolattérkép a gyorsolvasásról Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan.

2010. rendszerező alkatú egyének y Oktatók. szóbeli vizsgát begyakorlók y A szuggesztopédia sikerét megtapasztalt egyének y A sulykolásos tanulás hívei – különösen a nyelvtanulásban Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. napsütésben írogatók y Akiknek a szép fehér papír. szeptember 217 . Zsigmond Király Főiskola. kutatók – későbbi felhasználás céljából  Kézírásos vázlatot preferálók y Szép kézírásúak y Összefüggéseket rajzosan látó és ábrázoló egyének y Szabadban.Eltérő személyiségek szokásai  Számítógépes jegyzetelők y Gyorsan gépelő. jó toll szárnyakat ad  Magnóval tanulók y Auditív személyiségek y Előadást. türelmetlen emberek y Gyűjtögető.

tantárgyi mappák összeállítása y A záróvizsga előtti ismétlés megkönnyítése 218 Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. szeptember . előnyök  A LÉNYEGLÁTÁS KONTROLLJA  A tananyag egészének átlátható tömörítése  A vázlatkészítési rutin megszerzése  A későbbi visszaidézés megkönnyítése  A SZÓBELI VIZSGÁK SZIMULÁLÁSA y A vizsga előtti írásos felkészülés megkönnyítése y A vizsgadrukk fokozatos feloldása y Önbizalom erősítése a vizsgához  Vázlatok gyűjtése későbbi szigorlathoz. 2010. államvizsgához y Témakatalógusok.Vázlatok használata a vizsgához – célok.

Zsigmond Király Főiskola. 2010.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szeptember 219 . A tantárgy prezentációja.

a helyes megoldás közlésével Langer nyomán (1974). Zsigmond Király Főiskola. szemléletes kifejezésmód y Vizuális képzetek társítását segítő tartalom  Tagoltság. Budapest. összefoglalások alkalmazása  A megértés ellenőrzésének lehetősége y Kontrollkérdések a fejezetek végén y Megoldandó feladatok. 220 . ismert kifejezések alkalmazása y Egyszerű.Az érthetőség dimenziói  Egyszerűség y Érthető mondatszerkezet. o. konkrét. in: Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. rendezettség y Logikus gondolatsorok y Értelmesen elrendezett információ y Az összetartozó szövegrészek áttekinthető csoportosítása y A lényeges és lényegtelen részek határozott megkülönböztetése y Kiemelések. 33.

Budapest. rendezett tudásanyagba beépíthető új információk közlése  Jól használható előrendezők y Meglehetősen általános szövegek y A tananyag alapgondolatainak közérthető összefoglalása  Előrendezők pozitív hatásának esetei y Ha a tanulás eredményét alkalmazási feladatokkal mérjük y Ha a tanulónak a témában még nincsenek kognitív tapasztalatai y Ha sok adat szerepel a szövegben y Ha az előrendező segíti felismerni a logikai összefüggéseket y Ha a tanuló új tudása ezáltal a meglévővel összekapcsolható Ausubel nyomán (1974). o. Zsigmond Király Főiskola. 221 . in: Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.Az előrendezők szerepe  A valódi tanulás feltétele y A már meglévő. 34.

in: Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 35. és megerősítése Martin nyomán (1972). Zsigmond Király Főiskola. 222 . o. Budapest.A többszörös kódolás lényege  Asszociációk keltése a tananyag tartalmi és szubjektív jelentéseire  Az információfeldolgozás mélységének hatása a szöveg érthetőségére  Tanulási instrukciók kidolgozása és alkalmazása  Érzelmi azonosulás előidézése.

Zsigmond Király Főiskola. Budapest. könyvismertetés y A memorizálandó részek kiválasztása. jegyzetelés. szövegkiemelés. összefoglalók y Ellenérvek megfogalmazása y A szöveg alapján megfogalmazott kérdések megválaszolása Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. kérdések megfogalmazása y Meglévő tudásunkhoz további kapcsolódások keresése y Analógiák keresése.Orientációs tanulási instrukciók  Orientációs instrukciók szerepe y A tananyagra irányítják. modellezés. feldolgozása y Kivonatolás. aláhúzás. szemlélődés. fókuszálják a figyelmet y Ezzel segítik az információ mélyebb feldolgozását y A tanulási kapacitást is segítenek felmérni  Felszíni feldolgozást segítő instrukciók y Átolvasás. 223 . ismétlés  Mély feldolgozást segítő instrukciók y Alkalmazások keresése.

A szubjektív fontosság becslése  A tananyag mely részei érdekelhetnek bennünket vagy másokat?  A mondanivaló kapcsolódik-e valamilyen kedvtelésünkhöz?  Mely kérdésekre tudnának kevesen válaszolni?  A tanultakból mit hasznosíthatnánk?  Ha kiselőadást kellene tartsanunk. Zsigmond Király Főiskola. 36. o. Budapest. 224 . milyen kulcsszavakat használnánk?  AZ ADOTT TÉMÁVAL HOGYAN LEHETNE PÉNZT KERESNI? Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.

37. Zsigmond Király Főiskola. inkább címszavak alapján strukturáljunk!  Gyűjtsünk témákat!  Vázlatosan készítsünk többféle tagolást!  A témákat csak közvetlenül a prezentáció vagy vizsga előtt foglaljuk végső rendbe! Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. o. 225 .Aktív információfeldolgozás  Tagoljuk újra a címszavakat!  Ne tanuljunk kívülről szöveget. Budapest.

Zsigmond Király Főiskola. Budapest.Holisztikus tanulás és hipnózishatás  Holisztikus. a bőr hőmérséklete y Módosulhat a tér. szívverés ritmusa. és figyelmet elterelő gondolatok y A teljes információfeldolgozó kapacitás a tananyagra irányul  Hipnotikus jelenségek esélye y Megváltozhat a légzés.és időélmény y Érzelmi felhangoltság állhat elő y Mindez segítheti az információ mélyrögzítését és felidézését Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 226 . azaz EGÉSZLEGES tanulás y Ehhez a különböző funkciókért felelős agyi struktúrák vertikális működésbeli integrációjára van szükség  A hatásos tanári működés HIPNOTIKUS HATÁST kelthet y A hallgatók szinte transzba esnek y A tanár képes a hallgatók figyelmét szorosan az átadandó információkra szűkíteni y Távol tarthatók a külső ingerek.

a jobb a konkrét. 38. ahol a féltekék egyformán ki vannak használva  A tanulási stressz kiiktatása y Pozitív tanulási szuggesztió y A zenei háttér megnyugtató szerepe Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. 227 . Zsigmond Király Főiskola. azaz Super Learning  A tanulás holisztikus jellegű tevékenység y Az agyféltekék lateralizációja a jobb és bal félteke eltérő működését jelenti y A bal félteke inkább az absztrakt analitikus. o. Budapest. képszerű és ösztönös működésekért felelős y Nyugati kultúránkban a jobb félteke kihasználtsága elégtelen  Relaxációs tanulás y Cél = kihasználatlan szellemi kapacitásunk mozgósítása y A superlearning az elhanyagolt jobb féltekét szeretné bevonni a közös működésbe y A holisztikus jelleget a horizontális integráció jelenti.Szuggesztopédia.

Budapest. Zsigmond Király Főiskola. Gyenge a motivációnk A felejtés okai y Nem eléggé érdekes a mondanivaló y Nem tartjuk fontosnak a tantárgyat vagy tananyagot y Nem érezzük sürgősnek. 228 . . azaz megszilárdulásra) y Véletlenszerűen az erős érzelmi hatású részek is megmaradhatnak  Retroaktív. nincs idő a konszolidációra. ezért halogatjuk a tanulást y A tanultakat nem fogjuk használni semmire  Érthetetlen vagy értelmetlen a szöveg  A SORRENDI HELY hatása = szeriális pozícióhatás y Egyszerre túl sokat akarunk megtanulni y Az anyag középső részei kiesnek. vagy alig maradnak meg (torlódnak a hosszútávú memória előtt. o. interferencia lép fel. 87-94. illetve proaktív gátlás y Két hasonló tantárgy = az új ismeret gátolja a korábbiak felidézését y Két nyelv tanulása = a régi ismeret nehezíti az újabbak befogadását Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan.

A megőrzés mértéke, %

Felejtési görbe

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Első nap Második nap Harmadik nap

Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 87-94. o. .

229

A felejtés elkerülése - 1

 Nyomelmosódás-elmélet
y Minden tárolt információ fiziológiai nyomvonalat hagy maga után a központi idegrendszerben y Ha nem használjuk az információt, a nyomvonal az idő múlásával felbomlik, az információ elvész

 Keresési ingerek szerepe
y Ha a tárolt információ megőrződik, az megfelelő kereső ingerrel aktiválható, felidézhető y A felejtés oka gyakran a megfelelő kereső ingerek hiánya

 Tanulást segítő technikák
y Az információt a megfelelő memóriahelyre terelik y Készenlétben tartják a megfelelő információ-lehívási stratégiákat
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 30-33. o.

230

A felejtés elkerülése - 2
 Információk szerveződése szemantikai alapon
y A jelentéstartalom alapján az információ automatikusan szerveződik

 Jelentéstartalomtól független kategorizálás = ha a tananyag nem kínál szemantikai lehetőségeket, akkor az agy más jellemzők alapján kategorizálja az ismereteket:
y HELYESÍRÁS ALAPJÁN, pl. megegyező kezdőbetűk szerint, adott szóhosszúság szerint stb. y FONEMIKUSAN, azaz hasonló hangzók alapján y SZINTAKTIKAILAG, azaz mondatszerkezet alapján

 A tudásanyag hierarchikus elrendezése
y Gyakran ez a megoldás könnyíti meg leginkább a tanultak felidézését
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 30-33. o.

231

Hálómodell-technika

 Hálómodell-technika
y Első lépésben azonosítjuk a tananyag alapfogalmait y Meg kell határozni ezek egymáshoz való viszonyát y A fogalmakat ezután grafikusan, csomópontként ábrázoljuk y A köztük lévő kapcsolatokat összekötő vonalakkal szemléltetjük

 Szemantikai hálómodell
y Alapja a megtanulandó anyag JELENTÉSTARTALMA y A lényeges információk egymáshoz való viszonyát érzékelteti y A tananyag valamennyi lényeges információjának egyidejű feldolgozását és felidézését segíti
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 33. o.

232

Az emlékezés vizuális technikái
 Történeti eredetük
y Az emlékezés vizuális technikái már a görögök retorikai iskoláiban is ismertek voltak (Yates, 1984) y Az ókori Rómában is alkalmaztak ilyen technikákat

 Képek és szavak eltérő hatása
y Tárolás szempontjából a szavaknak nincs egyéni jellege y A képek megismételhetetlenek: mindig különböznek egymástól y Sematikusan ábrázolt hasonló képeket a szavakhoz hasonlóan nehéz felidézni

 Képek, körvonalak, színek alkalmazásának előnyei
y A képek körvonalai fontosabbak a megjegyzésben, mint a lényegtelen részletek y A különféle színárnyalatoka memóriában található helyek többszörös betöltését segítik
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 12. o.

233

Az emlékezés szemléletes technikái (Mnemotechnikák - 1)

 Asszociatív kapcsolatteremtés
y Szemléletes képzettársítások egy-egy információhoz y A képzetek egybefűzése ASSZOCIÁCIÓS LÁNC formájában

 Történetalkotásos technika
y A különálló információkat összefüggő történetté alakítjuk y Visszaidézéskor sorrendben megyünk végig a történeten

 Locus-technika
y Görög-római eredetű technika a főbb elemek memorizálására y A vizuális képeket ismert környezet pontjain helyezzük el y Előhíváskor képzeletben ezeket a helyeket járjuk végig
Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola, Budapest. 15-16. o.

234

15-16. 235 .2)  Jelszótechnika y Az új ismereteket meglévő. Budapest. begyakorolt tudáshoz társítjuk y A meglévő tudás konkrét fogalmai = JELSZAVAK y Jelszavainkat tartósan összekapcsoljuk az új ismeretekkel y Sorrendiséget alkotunk. o.Az emlékezés szemléletes technikái (Mnemotechnikák . ha INFORMÁCIÓK KÖZVETLEN FELIDÉZÉSE a feladat  Kulcsmódszer y Idegen szavak tanulásakor célszerű módszer y Itt is vizuális képzeteket alkalmazunk y KULCSSZÓ = a hasonló hangzású anyanyelvi szó y Akusztikus hasonlóság alapján ehhez társítjuk az új idegen szót y Fordításkor vizuális képzetet is társítunk hozzá! Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. és vizuális képzeteket társítunk hozzájuk y Ugyanahhoz a jelszóhoz egyszerre több fogalom is társítható y A jelszótechnika különösen hatásos.

Budapest.A memória edzése  Vizuális technikák hatékonysága y Hasznos. lexikon. Zsigmond Király Főiskola. ha tartalmuk bizarr vagy negatív  Emlékezés a keresés helyére y Könyv. karikatúrák  Az elevenség. 16-18. 236 . o. bizarrság és érzelmi töltés szerepe y Eleven mozgalmas képekre jobban emlékezünk y Az érzelmi töltésű képek akkor is hatékonyabbak. ha az elvont fogalmakat szemantikus környezetükből (jelentéstartalmukból) kiemelve konkrét anyaggal helyettesítjük  Interakciók hatása y A képi megjelenítéssel kölcsönhatásba hozható fogalmak erősítik a memória teljesítményét y Interakciót eredményeznek például a laza kapcsolatba hozható képek. szótár. számítógépes adatbázis Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. CD. ábrák. internet.

Zsigmond Király Főiskola. ha az információkat átfogó egységekké tömörítjük y Az összefoglalás megsokszorozza a tárolt információkat  Rendezés a hosszú távú memóriában y A hosszú távú memória kapacitása végtelenül hatalmas y A hosszú távú memória használata RENDEZETTSÉGET FELTÉTELEZ. 237 . 30-32.A tananyag rendszerezésének szerepe  Rendezés a rövid távú memóriában y A rövid távú emlékezet korlátozott kapacitású. csak 7+ 2 egységnyi hely van benne y Kapacitása növelhető. o. Budapest. mivel az agynak rengeteg elraktározott információ közül kell megtalálnia a megfelelőt Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan.

Zsigmond Király Főiskola. Budapest. o. de kevésbé fenyegeti a felejtés y Az új információ itt csak két-három percig tárolódik  Hosszú távú emlékezet y Nevünket. azaz feldolgozó kódolással történik Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. kulcseseményeket nem felejtünk y A tárolás itt elaborativ.AZ EMLÉKEZET HÁRMAS MODELLJE  Szenzoros emlékezet y Szenzoros tároláskor tudat alatti információk rögzülnek y Az érzékszervek által közvetített információkat tároljuk y A tárolási idő igen rövid y A tudat alatt tárolt információk MEGELŐZIK A FIGYELMET y Így igen nagymennyiségű információ is jól tárolható y Az érdekes információknak automatikusan szentelünk figyelmet  Rövid távú emlékezet y Kapacitása korlátozott. 238 . anyanyelvünket. 17-19.

Zsigmond Király Főiskola. 17-19. mert az könnyen felidézhető y Néhány óra múlva azonban már el is felejtettük y Ezért van szükség önellenőrzésre a tanuláskor Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. o.A rövid távú emlékezet működése  Jellemzői y Az új információ itt csak két-három percig tárolódik y Eközben az újabb információk áramlása sem szünetel y A rövid távú memória kapacitása korlátozott y Kapacitása attól is függ. hogy az egyéb tárolókban mennyi tudásanyag halmozódott fel y A rövid távú emlékezetet kevésbé fenyegeti a felejtés  A megtartó ismétlés szerepe y Ismétléskor az információt újra és újra betápláljuk. de ez még nem garantálja a hosszú távú bevésődést y Ezért veszélyes a rövid távú emlékezetből kiinduló LÁTSZÓLAGOS TANULÁS y Úgy érezzük. 239 . Budapest. már tudjuk az anyagot.

vagy a lényegi információk összefoglalása Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. eszközöket keresünk y A reduktív kódolás a tanuló viselkedéskészletének része y Lehetőségeit spontán módon fedezzük fel y Ilyen pl. Zsigmond Király Főiskola. 240 . Budapest. azaz feldolgozó kódolás segítségével hozzáfűzünk valami fontosat.A hosszú távú emlékezet működése  Jellemzői y A fontosabb információk itt automatikusan rögzülnek y Az egyéb információkat hozzá kell igazítani a hosszú távú emlékezet követelményeihez  Az elaboratív kódolás szerepe y Az önkényes információkat értelemmel kell felruháznunk – az elaborativ. o. 17-19. hogy könnyebben beépítsük memóriánkba  A reduktív kódolás szerepe y A tárolandó információk tömegét összességében redukáljuk y Ehhez újabb és újabb szabályokat. a kulcsmondatokra történő redukció.

47. a hátsó fedőlapon.Aktív olvasási stratégia = a megértés kontrollja . másutt kell utánanézni a válaszoknak Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. keressük meg a kulcsgondolatokat a címben. Budapest. még az olvasás megkezdése előtt KÉRDÉSLISTÁT kell készítenünk az adott fejezet tartalmáról y Ha az olvasott szöveg nem ad választ kérdéseinkre. 241 . vagy az alcímekben  A fejezet lényegének megértése y Az adott fejezet lényege már az első mondatokból érzékelhető  Válasz keresése a témával kapcsolatos kérdéseinkre y A fejezetcím alapján. Zsigmond Király Főiskola.1  A lényegi mondanivaló megkeresése y Mielőtt a tartalomjegyzékhez fordulnánk. o.

o. – saját kiegészítésekkel 242 . 47.Aktív olvasási stratégia = a megértés kontrollja . vagy elvessük a közölt ismereteket?  Következtetések. tanulságok y Az utolsó fejezetben vagy az összefoglalásban milyen végkövetkeztetésekre jut a mű szerzője? y Számunkra milyen tanulságokkal szolgál? y Mi mindent jelenthet ez a vizsga szempontjából? y Mire és hogyan tudjuk majd felhasználni az új ismereteket? Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest. vagy kiegészíti tudásunkat? y Milyen ellentmondásokra találtunk? y Kell-e tovább olvasunk ismereti egyensúlyunk érdekében?  A meggyőző erő kontrollja y Érvényesek és meggyőzőek-e az anyagban szereplő állítások? y Elfogadjuk-e.2  Összekapcsolási kísérlet eddigi ismereteinkkel y Egybecseng-e a tartalom eddigi tudásunkkal? y Másfajta megközelítés-e ez. Zsigmond Király Főiskola.

A lényegkiemelés szerepe  A lényeg fogalma y Eredeti. eredményei Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. teljesen új ismeret y Érdekes közelítésmód y Hasznos tartalom y Ismert dolgok új összefüggései y Létező problémákra új megoldás y Ismert témában feltárt újszerű probléma y Ellentmondás felfedezése korábban elfogadott ismeret területén  A lényegkiemelés hatásai y Az érdeklődés felkeltése. értékek. meggyőződések ütköztetése y Próbálkozások új megközelítések. szeptember 243 . A tantárgy prezentációja. elgondolkodás y Ismeretek. felfedezések irányában y Új meggyőződések. rácsodálkozás. az önfejlődés új irányai. Zsigmond Király Főiskola. 2010.

dogmatizmus avagy nyitottság. A tantárgy prezentációja. nehéz képletek magyarázat nélkül. ismeretlen szavak tömege stb. 2010. megcáfolni vagy igazolni?  Milyen logikai láncot képez a mondanivaló?  Milyen többletet nyújtott számomra a fejezet megértése? Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. fontos összefüggések átugrása. gondolatmenetét? y Elmélyült kutatás szűk témakörben y Kiterjedt horizontális látásmód. szabad szellem y Törekvés a tartalom követhetőségére.Kérdések a tananyagok egyes fejezeteihez  Mi jellemzi a szerző alkatát. az összefüggések ábrázolásának könnyedsége y A megértést gátló tényezők – pl. y Elfogultság. szeptember 244 . érthetőségére  Miről szól a fejezet?  Mit akar mondani. jól magyarázó erő y Szemléletesség. többszempontú közelítés y Szórakoztató stílus az ismeretek könnyebb rögzítéséhez y Következtető készség. Zsigmond Király Főiskola.

A tantárgy prezentációja. elmondottakat? y MIKOR és HOL tudok utánanézni a hiányzó ismereteknek? y KIVEL lehetne megbeszélni a szerzett új ismereteket? y MILYEN TOVÁBBI ismeretekre. és MI HIÁNYZIK a fejezetből? y MIT nem értettem meg? y MIVEL nem értek egyet? y MIÉRT érzem logikusnak vagy logikátlannak a fejtegetéseket? y HOGYAN tudom jól megjegyezni a leírtakat. a jó kérdés ismérvei  A kérdések célja y Saját korábbi ismereteink kontrollja y Felkészülés a vizsgára y A téma továbbgondolása kutatáshoz vagy gyakorlati alkalmazáshoz  A jó kérdés ismérvei y MI VAN JÓL KIFEJTVE. forrásokra lenne szükségem? y HOL lehet alkalmazni a tanultakat? Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.A kérdések célja. 2010. szeptember 245 . Zsigmond Király Főiskola.

elemző és következtető készségünk fejlesztése y Felkészítés a sikeres vizsgára Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.A tananyag kérdéseinek megválaszolása  A kreatív válasz jellemzői y Eddigi ismereteink megerősítése y Az új ismeretek hatásos beépítése. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 246 . 2010. A tantárgy prezentációja. összekapcsolása a régiekkel y Önmagunk meggyőzése a levezetések helytállóságáról y Ösztönzés újabb ismeretek megszerzésére y Ösztönzés a szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására  A lényegre összpontosító válaszadás szempontjai y Új igazságok rögzítése hosszú távú memóriánkban y Eddigi ismereteink átstrukturálása. új összefüggések felállítása y Új módszerek megismerése y Gondolkodásunk.

szeptember 247 . önértékelésünk formálása Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.Hallgatói kérdések célja és szerepe  Hallgatói kérdésfelvetések célja y A szerzett ismeretek kiterjesztése y Általános ismereteink konkretizálása az adott témára y Az ismeretek mélyebb összefüggéseinek feltárása y Nehezen érthető részek alaposabb magyarázata y Érdekes összefüggések továbbgondolása y Hiánypótlás bármilyen formában y Egyéni látásmódok kritikája y Kétségbe vonható ismeretek elvetése vagy igazolása  A kapott válaszok hasznosítása y A vizsgák sikerének elősegítése y A további tanulmányok jobb megalapozása y Világnézetünk. A tantárgy prezentációja. önismeretünk. 2010. Zsigmond Király Főiskola.

114. 248 . hogy ki mihez ért a legjobban  Törekvés az érzelmi szélsőségektől mentes. aki irányítani képes a munkát  Kritikus mennyiségű szellemitőke a termékeny gondolkodási láncreakció beindításához  Az értelmi képességek széles köre. kiegyensúlyozott munkára Dinya László (2005): Szervezetek sikere és válsága.A sikeres teammunka tartalmi elvárásai  Centrális személy. Akadémiai Kiadó. o. Bp. és egyenletes megoszlása  Személyiségjegyek egyenletes megoszlása  Szerepek betöltése aszerint.

1983. 87. in: Nyström .A GYENGE KREATVITÁS OKA A tapasztalatszerzés fontos fázisainak elnyomása Saját ábra. KJK.Kreativitás és innováció. o. szöveges forrása: Rogers. 249 .

87. o. 250 . in: Nyström . 1983. KJK. szöveges forrása: Rogers.A KREATIVITÁS FOKOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI V Utat kell nyitni a tapasztalatoknak V Erősíteni kell az értékelés belső központját V Fejleszteni kell a JÁTÉK A FOGALMAKKAL képességet Saját ábra.Kreativitás és innováció.

. Bp..  Rugalmas szerepváltogatások képessége és készsége  Stabil.Az ideális döntéshozó teamtagok jellemzői  Univerzalitás = alkalmasság többféle szerepre  Taktikai érzék = mikor mit célszerű tenni. kiszámítható viselkedés  Motiváltság a közös célok elérésére Dinya László (2005): Szervezetek sikere és válsága. Akadémiai Kiadó. o. 114. 251 .

szintetizátorok  Vezérek y Elnök = a játékszabályok őre y Ösztönző = a hullámvölgyön átlendíti a csapatot  Közvetítők y Felfedező = a változó feladatok követője a csapatmunka új és új konfigurációinak kitalálásával y Csapatjátékos = egyéni ötletek helyett tolja a szekeret  Dolgozók y Szervezetépítő = a szervezési feladatok végrehajtója y Megvalósító = a manuális feladatok közreműködője Dinya László (2005): Szervezetek sikere és válsága. 252 . Akadémiai Kiadó.Szerepek a sikeres csapatmukához  Gondolkodók y Ötletgyáros zsenik = a csapatmunka stimulátorai y Helyzetértékelők. Bp. 114. o.

in: Nyström – Kreativitás és innováció. 1983. p. 253 .A teammunka hatása a kreativitásra Széles körű szakismeret Vélemények szabad ütköztetése Késztetés a probléma világos megfogalmazására ? Szakértői csoportdöntések Saját ábra Rogers szöveges forrása alapján. KJK.

114. Bp. o.A professzionális csoportdöntés előnyei  Szinergia y A csapatmunka eredménye több. 254 . mint az egyéni eredmények halmaza  Bővíthető csoport-kompetencia y A csapat létszáma és tudása tetszés szerint bővíthető  Tapasztalatok átadása y A csapatmunka egyúttal kölcsönös tanulási folyamat y Az önkéntes szerveződés önkéntes tudástranszfert eredményez  A csapatmunka ötleteket serkentő ereje y (kiegészítés saját teammunkák tapasztalatai alapján) Dinya László (2005): Szervezetek sikere és válsága. Akadémiai Kiadó.

és vegyes összetétel előnyei  Szereposztás és motiváltság y Vezető. és a teammunka előnyei y Teammunka = csapatmunka. egyfelé húzó elkötelezettség hatásai  A teammunka előkészítése y Tudásigény. és értékelésük módja. szinergikus hatástöbblettel y A kis csapatméret. munkafeltételek y Előprogramozott oktatási team-feladatok  A hallgatói teammunka hatása a tanulásra y Alkalmazási esetek és formák az oktatásban y Eredmények. ötletadó. A tantárgy prezentációja. ösztönző. XLS-ponttábla alkalmazása y A versenyszellem és együttműködés hatásos kombinációja y Egymás megismerése. Zsigmond Király Főiskola. 2010. pl. alkati követelmények. és közvetlen gyakorlati alkalmazás Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. feldolgozó szerepek y A közös szellemi élmény. szeptember 255 . szervező.Hallgatói teammunka a felsőoktatásban  A team fogalma.

Zsigmond Király Főiskola. A tantárgy prezentációja. 2010. szeptember 256 .Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

ismeretterjesztő anyagok y Zenei aláfestés  PowerPoint prezentációk Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. 2010. reklámanyagok  Makettek  Faliívek  Írásvetítő fóliák  Kivetített filmek y Oktatófilmek. űrlapok. A tantárgy prezentációja. PPT-prezentációk y Prospektusok. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 257 . fényképek y Kinyomtatott sémák. táblázatok.Prezentációs technikák  Papíralapú modellek y Rajzok.

cégjellemzők. elköszönés Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. felmérések. értékelése y Következtetések.A jó prezentáció tartalmi ismérvei  A mondanivaló lényegének kiemelése A CÍMLAPON  A prezentáció felépítése. főbb témakörei  A témaválasztás célja. A tantárgy prezentációja. szeptember 258 . Zsigmond Király Főiskola. szereplők  Gyakorlati rész y A mintavétel jellemzői y Az elemzések. indoklása  A téma rövid tartalmi vázlata y Az objektum leírása. 2010. pl. termékismertető y A gyakorlati munka jellege. javaslatok  Köszönetnyilvánítás. interjúk ismertetése y Az eredmények bemutatása. hipotézisei  A feldolgozást gátló és segítő körülmények. szerkezete.

A tantárgy prezentációja. táblázatok. címer alkalmazásával y Szép színű. ábrák és más illusztrációk váltogatása y Lényegre mutató ábrák a jobboldalon! y Karikatúrák vagy más meglepő elemek az asszociációhoz  Formai kivitelezés y Jellegzetes fejléc. formák. harmonikus elrendezés. 2010. Zsigmond Király Főiskola. vagy nem zavaró képi háttér y Egyenletes.A jó prezentáció formai ismérvei  Olvashatóság y Szép és jól olvasható betűtípusok y Kellően nagyméretű betűk y Laponként kevés és áttekinthető információ y Egy oldalon legfeljebb 8-10 felsorolás  A figyelem felkeltése és fenntartása y Változatos színek. lehetőleg logó. alakzatok használata y A felsorolások. filmek és hanghatások Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szeptember 259 .

Gyakorlati példák  Egyszerű felsorolások tagolása kiemelésekkel y Lényeges fogalmak vastagítása. A tantárgy prezentációja. asszociatív hatással Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A LOGIKAI LÁNC MENTÉN ANIMÁLVA y Verbális ismeretekhez kapcsolódó. nagybetűs szedése y Aláhúzások vagy másfajta kiemelések y Változatos animációk y Esetenként sokkal nagyobb vagy másfajta betűk  Beszédes diagramok y Az Excel által kínált diagramminták váltogatása  Áttekinthető összefüggések ábrázolása y Folyamatábrák. változatos képek  Meghökkentő összefüggések. szeptember 260 . Zsigmond Király Főiskola. 2010. képi ábrázolások y A témához lazán kapcsolódó karikatúrák.

o. $/m2 Kis önálló élelmiszerbolt 4% Nagy önálló élelmiszerbolt 7% Hipermarket 36% Diszkont 10% Nagy szupermarket 13% Cash and Carry 30% Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing. 2000. 282.. Aula Kiadó.Bolttípusok éves forgalma Dorel és Partner szerint. 261 .

280. Aula Kiadó.5 0 Vasút Víz Közút Csővezeték Légi út IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉG VARIÁLHATÓSÁG Kotler–Armstrong nyomán. in: Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing. o. 262 .5 1 0.5 4 3.5 3 2.Szállítási módok előnyösségi rangsora GYORSASÁG 5 4. 2000.5 2 KÖLTSÉG MEGBÍZHATÓSÁG 1.

Nemzeti Tankönyvkiadó. 263 .PIACORIENTÁLT TERVTÍPUSOK RENDSZERE A terv jellege Taktikai tervek Képességhasznosító (funkcionális) Képességfejlesztő Szerkezetfejlesztő Átfogó (globális) Megvalósíthatósági tanulmányok Outputok Funkcionális tervek Eredményterv Tudásbővítés Marketing akciók K+F Motiváció Pénzforgalmi terv Rentabilitási térképek Stratégiai koncepció Finanszírozás Kontrolling Hitelgazdálk. terve Osztalékterv Inputok Piackutatás ABCelemzés Portfólió versenytérkép Varsányi Judit (2001): Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Budapest.

esélyprognózisok  Stratégiai döntések versenyképességi portfólió-elven = PIACVEZÉRELT INNOVÁCIÓ!  Feltételvizsgálat. 1992-2004. diagnosztikai és prognosztikai alapok y Párhuzamos közelítés y Versenyelemzés.AZ AGISTRA-MODELL SAROKPONTJAI  Elemzési igényesség y Információs. üzleti tervezés  Monitoring. akciótervek  Stratégiai tervdokumentum. 264 . Budapest. Agistra Stúdió. és a megvalósítás menedzselése Varsányi Judit: Agistra stratégiamodell. visszacsatolások y Fundraising és erőforrás-allokáció y Tartalékképzés y Működésfejlesztés. cégépítés y Akciók rangsorolása és időzítése  Nívótervek.

utógondozás © Varsányi Judit . értékláncok Portfólió elemzés Kulcspozíciók Nívótervek. december 265 . cégfilozófia Strategiai elemzések Intuitív prognózisok Vezérelvek.AGISTRA Stúdió. akciótervek Harmónia-elemzések B e n c h m a r k i n g Célirányok és preferenciák Erőforrásallokáció Fundraising és finanszírozási stratégia Stratégiai tartalékok Cégdiagnózis Stratégiai döntések Cégépítés Menedzsment eszközök Monitoring. főcélok Stratégiai célrendszer A célok elérésének feltételei Akciódöntések Akciókoncepciók Hatásvizsgálatok Kulcskompetenciák Versenytényezők. Budapest. értékrend.Az Agistra 2000 modell kulcslépései Team megalakítása Információs háttér Misszió. 1999.

évszám) y Szó szerinti kimásolás esetén IDÉZŐJELEK HASZNÁLATA  Hasznosítás y Szerzők nézeteinek ütköztetése – saját következtetésekkel y Részletes tanulmányírási útmutató AZ ILIAS-ON!!! Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. szeptember 266 .Források. hivatkozás és hasznosítás  Szakirodalmi és saját források y Szerzők gondolatainak összefoglalása vagy idézése y A saját gondolatok érzékeltetése egyes szám első személyben  Hivatkozási kötelezettség y Minden idegen forrásra pontosan kell hivatkozni y A forrást a saját és idegen ábrák alatt is fel kell tüntetni y Prezentációk minden diaképén lábjegyzetben szerepeljen a forrás  A hivatkozások formája y Saját szavainkkal megfogalmazott idegen gondolatok y Hivatkozás a forrásra – lábjegyzet. 2010. Zsigmond Király Főiskola. sorszám vagy (Szerző.

2010. Zsigmond Király Főiskola. szeptember 267 . A tantárgy prezentációja.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

és a választott legjobb forrásokból érdemes y SAJÁT ÉLŐBESZÉDÜNK KOMMUNIKÁCIÓS GÁTJAINAK FELOLDÁSA  Házidolgozat. tételek kidolgozása – célszerűen munkamegosztással. felkészülés a zárthelyire. többszöri leírásával Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Szakszókincs és használata y Szűkebb szakmai körben elfogadott magyar és idegen kifejezések y A már bevált magyar jelentések egyidejű alkalmazása y A szakzsargon túlzott alkalmazásának kerülése  Tankönyvek. feldolgozása y A teljes anyag felvázolása. szeptember 268 . de egyéni kontrollal  Tantárgyankénti hasonlóságok és eltérések y Verbális és számszerű ismeretek eltérő kezelése y Memorizálás többszöri ismétléssel. képletek és levezetések letakarásos. vizsgára y Megbízható források keresése. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. 2010. áttekintése y A vizsgakérdések. jegyzetek használata y Tanulni az ajánlott.

Az élőbeszéd kommunikációs gátjai GORDON szerint  Kérdezgetés. negatív humorizálás  Prédikáció.  A megoldás kényszerű átvállalása másoktól  Erőteljes logikus érvek kényszere  Felesleges elemezgetés  Kizökkentés a gondolatmenetből.T. ha .. vallatás  Parancs.E. irányítás. hibáztatás. cinizmus. leckéztetés. jobban tenném. vigasztalás Gordon (1990): P. Gondolat Kiadó. cimkézés  Túlzott dícséret. 269 . szidás. Budapest. bűntudat keltése. fenyegetés  Gúnyolódás. bíztatás. megszakítások  Kritika... figyelmeztetés. egyetértés.. jótanácsok y Mit kellene tennem. kioktatás.

következtetések y Érdekes.Házidolgozatok szempontjai  A témaválasztás jelentősége y A téma érdekes és fontos legyen y Olyan témát válasszunk. és a módszerek tudatos alkalmazása y Eredeti gondolatok. 2010. amelynek van tény. szeptember 270 . és a kidolgozás szakszerűsége y Releváns minta. Zsigmond Király Főiskola.és adatforrása y Az üzleti titoktartás kötelezettségét be kell tartani  A plágium elkerülése y Csak saját dolgozatot szabad beadni y A kimásolás. ollózás elkerüléséhez etikai önfegyelem szükséges y Internetes programok léteznek az átvett szövegek felismerésére  Terjedelmi korlátok és határidők betartása  Az értékelés szempontjainak figyelembevétele y A téma jelentősége. ritka tartalmi elemek. és a kivitelezés minősége Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja.

szeptember 271 . Zsigmond Király Főiskola.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. 2010.

Zsigmond Király Főiskola. A tantárgy prezentációja. 2010. és/vagy felmondása  Nehezebb tantárgyak feldolgozása y Logikai összefüggések képi ábrázolása y Levezetések átgondolása. szeptember 272 .Tantárgyak szerepe a felkészülésben  Könnyű tantárgyak esete y A tankönyv. részletesebb vázlatok a fontosabb részekről y A lényeg írásos összefoglalása. jegyzet átlapozása y Minden oldalról egy-egy bekezdés elolvasása y Minden oldalról egy másik bekezdés elolvasása y A tartalom felvázolása a felületes olvasás alapján y Széljegyzetek. képletek besulykolása írásosan vagy mnemotechnikával Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. letakarásos ismétlése y A levezetések magyarázata és megértése y Gondolati és számszerű összefüggések ismétlése y Adatok.

gyakorlati oktatás y Készségfejlesztő tréningek y Hallgatók önálló feladatfeldolgozása y Házidolgozatok. 273 .A hatékony tanulás titka  A hagyományos oktatás korlátai y A szemléltető. Paul. Calibra Kiadó. kreativitás y Ennek feltétele az önálló ismeretszerzés  Újszerű megoldások y Kiscsoportos. magyarázó oktatás szűk ismereteket nyújt y Nem ösztönöz kreativitásra  A fejlődés követelménye y Korunkban felértékelődött az önállóság. kutatási feladatok y Hallgatói prezentációk Roeders. (1995): A hatékony tanulás titka. Budapest.

és a magabiztos fellépés y Tételhúzáshoz érdemes meditálni y Ha rossz tételt húztunk.Vizsgázási stratégiák  Írásbeli vizsgastratégia y Első lépés az összes kérdés átnézése y Alkatfüggően a legkönnyebbel. szeptember 274 . 2010. Zsigmond Király Főiskola. gyorsan írjuk le! y A bizonytalan tudásról némi általánosság szintén leírható y Egyetlen kérdést sem hagyjunk megválaszolatlanul!  Szóbeli vizsgastratégia y Minden tételről tudnunk kell legalább valami keveset y Fontos a tisztelettudó megjelenés. A tantárgy prezentációja. reakcióihoz! Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. vagy a legnehezebbel kezdjük! y Ha valamit biztosan tudunk. akkor se adjuk fel! y Dolgozzunk ki minél áttekinthetőbb és tartalmasabb vázlatot! y Két tétel közül a biztosabbal kezdjük a feleletet! y Alkalmazkodjunk a vizsgázató alkatához.

és kényszerít az elvárások átgondolására  A közepesre emelkedett izgalmi szint aktiváló hatású  Mi mindent mondjunk el? y Csak arra válaszoljunk. Zsigmond Király Főiskola. o. amit kérdeznek! y A témáról mindent mondjunk el.A szóbeli vizsgahelyzet kezelése  A vizsga előtti szorongás kifejezetten hasznos y Szorongásunkat tekintsük természetesnek! y Ez segíti a jó időkihasználást. 275 . amit csak tudunk!  Lehet visszakérdezni. a vizsgáztató talán segít Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Budapest. és segítséget kérni! y Rövidzárlat esetén ismerjük el tudásunk hiányosságait! y Gondolkodjunk hangosan a vizsgán. 31.

o. szűk figyelem Kontrollálatlan viselkedés veszélye Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. motiváltság szintje Alvás előtti és utáni. .Teljesítmény Motiváltság és vizsgateljesítmény Az érzelmi intenzitás. cikázó gondolatok Nehezen irányítható. 99-102. izgatottság. hatékony tanulás Extrém éberség Érzelmi túlsúly Beszűkült figyelem Zavaros. Zsigmond Király Főiskola. Budapest. 276 . fokozódó éberség Pásztázó. kalandozó figyelem Kevésbé kontrollált gondolkodás Irányítás. koncentrálás lehetséges A viselkedés összehangolható A készenléti állapot kialakítható Optimális testi-lelki állapot Koncentrált figyelem Rendezett gondolatok Logikus gondolkodás Kontrollált viselkedés Célirányos.

Budapest. tea. és a különféle ajzószerek károsak y Fekete tea helyett inkább fogyasszunk zöld teát! y A gyógyteák és a pezsgőtabletták jó hatásúak lehetnek y A nikotin először felvillanyoz. 112-119. 277 . utána bénít y Tanulás idején soha ne fogyasszunk alkoholt!!!  Mozgás és pihenés y Fontos a rendszeres mozgás y Tanulás és pihenés váltogatása. de hízlal y Kevés zsiradékot. kóla. o. különösen az aszpartám  Vitaminok és folyadékfogyasztás y Kellő vitamin és sok víz fogyasztása nélkülözhetetlen y A sok kávé. és keveset! y A csokoládé segít. in: Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan.Jó fizikai állapot = a hatékony tanulás feltétele  Mértékletes és ésszerű étkezés y Ritkán együnk. Zsigmond Király Főiskola. . sok aktív pihenéssel Belatiny-Kenéz Attila. cukrot és nehéz ételt fogyasszunk y A cukorpótlók károsak.

szeptember 278 . 2010. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

a nyelvtudás erősítése  Nyelvhasználat igényes hazai és nemzetközi cégeknél y Munkavégzés. Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. tapasztalatok y Referenciák későbbi munkavállaláshoz. álláskeresésben  Olvasás. A tantárgy prezentációja. tanulás képessége idegen nyelven. lefordítása vizsgához. szakfordítás y Kitekintés a nagyvilágba y Nemzetközi források elolvasása. szakdolgozathoz vagy pénzkereset céljából  Kommunikáció külföldi diákokkal  Idegen nyelvű előadások meghallgatása  Részvétel Erasmus és más külföldi képzésben y Önmagunk megmérettetése idegen környezetben y Kulturális és szakmai élmények. tárgyalás.A nyelvtudás szerepe  Alapkövetelmény a felsőoktatásban. tanulmányút stb. Zsigmond Király Főiskola. tanácskozás y Külföldi kiküldetés. 2010. szeptember 279 .

szeptember 280 . Zsigmond Király Főiskola. a szöveg megértése  Irodalmi és szakfordítás – a rejtvényfejtés élménye  A nyelvi kultúra. tesztfeladatokkal  Olvasási készség. verstanulás idegen nyelven  Az adott nyelvterület gondolkodásának elsajátítása  Az áramlatélmény ilyen módjának átélése Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. szokások  A nyelv alapjainak megismerése  A szókincs bővítése  Beszédkészség kialakítása  Nyelvtani szabályok alkalmazása. országkultúra megismerése  Szépirodalmi művek olvasása. nyelvhelyesség gyakorlása példákkal. 2010.Nyelvtanulási technikák.

A tantárgy prezentációja. szeptember . 2010.A felfogás és emlékezet edzése a nyelvtanulásban    Szavak többszöri leírása. több idegen nyelven 281 Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. elmondása Hangos felolvasás a kiejtés. panelek segítségével Tréfás kijelentések a mondatszerkezet begyakorlásához Mondatok ismétlése hangosan-halkan-hangosan Kisebb szövegek megtanulása. elmondása Gondolkodás idegen nyelven – szótárral a zsebünkben Sétálva tanulás könyvvel. magnóval        Szótanulás mondatok. Zsigmond Király Főiskola. gyors beszéd gyakorlására Fordítás – visszafordítás – összehasonlítás „Kreatív nyelvtanulás” hanganyaggal. szótárral.

szeptember 282 . Zsigmond Király Főiskola. prezentációk készítése és használata y Teljes prezentációk tükörfordítása y A nyelvhasználat fejlesztése kétirányú fordítással y Kétnyelvű prezentációk idegen nyelvű oktatáshoz. és a hallgatók szakmai nyelvvizsgájának segítésére  Üzleti nyelvhasználat y Tanácskozás. értekezéshez y Ábrák. kivonatolás.Tudományos. szakmai vita idegen nyelven y Nemzetközi ügyfélszolgálat y Üzleti tanácsadás nemzetközi cégnél y Kétnyelvű tanulmányok. stratégiai és üzleti tervek összeállítása Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szelektív szakfordítás y Idézetek pontos lefordítása szakdolgozathoz. tárgyalás. olvasás. illusztrációk tükörfordítása  Tananyagok. oktatási és üzleti nyelvhasználat  Szakirodalom feldolgozása y Válogatás. A tantárgy prezentációja. 2010.

2010. A tantárgy prezentációja.Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szeptember 283 . Zsigmond Király Főiskola.

szeptember 284 . cégismertetés tartalma és színvonala y Termékismertetők. iparághoz. A tantárgy prezentációja. elemzések y Értékelés. technológiai leírások szerepe y Az üzleti helyzet sokoldalú érzékeltetése Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. szakdolgozatírás  Könyvtárak szerepe és használata y Egyetemi.Könyvtárhasználat. 2010. főiskolai és nyilvános közkönyvtárak y Elektronikus könyvtárak és használatuk y A könyvtári állomány ismeretének jelentősége  A tanulmányírás. területhez y A témaismertetés. Zsigmond Király Főiskola. szakdolgozatkészítés szempontjai y Tartalmi és formai követelmények y A szakirodalom feldolgozása y Hipotézisek felállítása y Kutatási módszerek megválasztása és alkalmazása y Önálló felmérések. következtetések  A gyakorlati rész tartalma és minősége y A vizsgált téma kapcsolódása céghez.

következtetések. javaslatok  A jó kérdőív szempontjai y A kérdések típusa. A tantárgy prezentációja. skálázás stb. Zsigmond Király Főiskola. rangsorolás. mennyisége.A gyakorlati rész követelményei . szeptember 285 . y Az interjúalany figyelmének felkeltése. diagramok y Statisztikai próbák. adatelemzések tartalma y Az aktualitás és relevancia követelménye y Bevált és újabb elemzési módszerek alkalmazása y Az elemzési eredmények szemléltetése – táblázatok.1  Elemzések és hasznosításuk y Helyzetelemzések. 2010. érthetősége y A kérdések és a válaszadás változatos lehetőségei – zárt és nyitott kérdések. lekötése y Mérvadó válaszok lehetőségének biztosítása Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan.

következtetések Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. ellentmondások. saját felmérési koncepciója y A megfelelő kérdőív összeállítása y A minta megválasztása. 2010.2  Felmérésekkel szemben támasztott követelmények y A hallgató önálló.A gyakorlati rész követelményei . Zsigmond Király Főiskola. és feldolgozásuk y Az interjúalanyok megválasztása y Interjúkérdések összeállítása y Az interjúk szelektív feldolgozása y Vélemények. szeptember 286 . nagysága. A tantárgy prezentációja. összetétele y A megkérdezések módszere és lebonyolítása y Statisztikai módszerek alkalmazása az értékelésben y A következtetések helytállósága  Interjúk.

Budapest 287 .FELMÉRÉSI TECHNIKÁK KLASSZIKUS KLASSZIKUS PIACKUTATÁS PIACKUTATÁS SZÖRFÖLÉS A NETEN SZÖRFÖLÉS A NETEN LEVELEZÉS LEVELEZÉS TÁRGYALÁS TÁRGYALÁS VERSENYTÁRSAK VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE ELEMZÉSE INTERJÚ INTERJÚ KÉRDŐÍVEK KÉRDŐÍVEK ELSŐDLEGES ELSŐDLEGES INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK MÁSODLAGOS MÁSODLAGOS INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK Varsányi J. (2007): Forestur Project. Europrofessional EC – Agistra Studio EC.–Mikus I. Course Customer Care.

–Mikus I. Europrofessional EC – Agistra Studio EC. (2007): Forestur Project. Budapest 288 . Főcél = tájékozódás a piacokról  A tájékozódás útjai és eszközei: y A piacok és célcsoportok megválasztása y Adatgyűjtés. felmérések y Statisztikai elemzési módszerek alkalmazása y Pszichológiai módszerek és modellek y Az eredmények értékelése és magyarázata Varsányi J. Course Customer Care. kérdőívek szerkesztése.

tapasztalataira! KERÜLJÜK A REMÉLT VÁLASZT SUGALLÓ KÉRDÉSEKET! Buchen. 289 .V. Landwirtschaft und Forsten (aid) e.A HATÁSOS FELMÉRÉS SZABÁLYAI      Ne tégy fel egyszerre túl sok kérdést! Használj rövid kérdőmondatokat! Hagyj elég időt az alanynak a válaszadásra! Tartsd tiszteletben a partner személyiségi jogait! Tégy fel minél több nyitott kérdést! NYITOTT KÉRDÉSEK ALKALMAZÁSA Indítsuk a felmérést a KI? MIT? MIKOR? kérdőszavakkal . Anwendungen. Bonn.. B. Übungen. Auswertungs. (1997): Kommunikation mit Urlaubgästen auf Bauernhöfen. hogy az alany ne tudjon IGEN vagy NEM választ adni! Kérdezzünk rá az egyén élményeire.und Informationsdienst für Ernährung.. Grundanlagen.

198. nagyváros. személyiség. nem. társadalmi osztály  Vásárlási döntés. módja Fogyasztási gyakoriság Attitűdök. .. megye. jövedelem Nemzetiség. családnagyság Családi életciklus. kisváros. képzettség  Régió.Piacszegmentáció Piaci változó típusa  Demográfiai Szegmentációs változók  Kor. foglalkozás.o. község Lakósűrűség. előnyök Fogyasztás mértéke. éghajlat  Életmód. 2000. lojalitás 290  Földrajzi  Pszichografikus  Magatartási Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing Aula Kiadó. főváros.

p. Homewood.A HOSSZABB TÁVRA SZÓLÓ FOGYASZTÓI TRENDEK KUTATÁSI MÓDSZEREI Fiziológiai mérések Megfigyelés Másodlagos adatok Projekciós technikák Fogyasztói információk megszerzése Felmérések Mélyinterjúk Attitűdskálák Hawkins. Kísérletek Kérdőívek megtervezése 291 . K. D.–Best. I.: Consumer Behavior. 640. R. Implications for Marketing Strategy. J. A. 1992.–Coney. IRWIN.

Zsigmond Király Főiskola. 2010. világos következtetések Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. rövid és jól olvasható prezentáció y Beszédes.A szakdolgozat. lényegre törő. áttekinthető. esetleg szórakoztató elemek használata y Tömör. hatásos illusztrációk y Az animáció figyelemfelkeltő szerepe y Meglepő. A tantárgy prezentációja. határozottsága y Az előadás érthetősége y Előadásmód és szakszerűség  A szereplés és prezentáció stílusa y Elegáns előadási stílus y Világos. szép. szeptember 292 . ügyes. disszertáció megvédése  A szóbeli védés értékelési szempontjai y A felkészültség és izgalmi szint befolyásoló hatása y A téma egyediségének megítélése y Az előadó fellépése.

szeptember 293 .Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. A tantárgy prezentációja. Zsigmond Király Főiskola. 2010.

o. Budapest. készség fejlesztése  Valamely abszolút ismerethiány pótlása  Interdiszciplináris továbbképzés  Ismereti hézagok pótlása  Arányigazítás egy-egy fontos tudásterületen  Divatirányzatok keltése vagy meglovaglása Varsányi Judit (1998): Tudáspiaci stratégiák. 294 . 53.A tudáspiaci kínálat főirányai  Középfokú végzettségre épülő továbbképzés  Felsőfokúak irányított továbbképzése  A vezetői hajlam. Nemzeti Tankönyvkiadó.

295 .Az igénykövető tematika. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1998. tananyag jellemzői  Aktuális ismeretet hordoz  Felkelti az érdeklődést  Kitér a téma minden fontos kérdésére  Szerkezete áttekinthető  Arányai tükrözik a témakörök fontosságát  Utal a szűkebb körben ismert összefüggésekre  Elméleti. módszertani és gyakorlati ismeretek egészséges ötvözete  Felépítése legalább egyfajta logikát követ  Témakörei didaktikusan épülnek egymásra  Fogalmai és összekapcsolásuk közérthetők  Szakmai érdekességeket is közvetít Varsányi Judit: Tudáspiaci stratégiák.

Nemzeti Tankönyvkiadó. adaptív kínálat Forradalmi újdonság monopol-kínálata Speciális szolgáltatás Szakmai újdonságokkal kombinált kínálat Több tudáscégtől is megvásárolható.A tudáspiaci kínálat elvi modellje Fizetőképes kereslet Rugalmas. Budapest. . 1998. standard kínálat Piacképes kínálat 296 Igénygenerálás Varsányi Judit: Tudáspiaci stratégiák.

Műszaki Könyvkiadó-MMT. Szöveges forrás: Boross Zoltán (1999): Teljesítményértékelés. 297 . jutalmazáshoz  Visszacsatolás a motiváció erősítésére  A munkateljesítmény fokozása  Információgyűjtés a képzési szükséglethez  Rejtett emberi képességek felismerése  A karriertervezés elősegítése  Munkaköri problémák feltárása és megoldása Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. 166-176. Budapest. (1999):Humánerőforrás-menedzsment. In: Gyökér Írén et al. o.A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS CÉLJA  A vállalat vagy a felettesek elvárásainak közvetítése  Közvetlen információ a bérezéshez. Verlag Dashöfer. Budapest. Szemináriumi előadás.

és az SZMSZ kialakítása. 166-176. 298 . Budapest. In: Gyökér Írén et al. Szöveges forrás: Boross Zoltán (1999): Teljesítményértékelés.A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS FOLYAMATA  A vállalati célok közvetítése  Munkaköri leírások. Verlag Dashöfer. (1999):Humánerőforrás-menedzsment. és HR fejlesztési terv készítése Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Szemináriumi előadás. Műszaki Könyvkiadó-MMT. o. elfogadtatása  Egyéni és teljesítménycélok meghatározása  Az ellenőrzés módjának meghatározása és közlése  A teljesítményértékelés operatív feladatainak elvégzése y Kérdőívek kitöltetése és értékelése y Személyes interjúk  Az eredmények visszacsatolása  A vállalati célok ellenőrzése. Budapest.

In: Gyökér Írén et al. 166-176. Budapest. o. Szemináriumi előadás. Műszaki Könyvkiadó-Magyar Minőség Társaság.AZ ÉRTÉKELŐ INTERJÚ TARTALMA A vállalati elvárások bővebb kifejtése és magyarázata A teljesítményértékelés eredményének közlése Az értékelő személy indokainak felsorolása A minősítés nyitott kérdéseinek közös tisztázása A munkakörrel és munkafeladatokkal kapcsolatos problémák megvitatása. Budapest. megoldás keresése  A munkaköri fejlesztési elképzelések megvitatása  Továbbképzési. előléptetési igények és lehetőségek megbeszélése      Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Verlag Dashöfer. Szöveges forrás: Boross Zoltán (1999): Teljesítményértékelés. 299 . (1999):Humánerőforrás-menedzsment.

1  Az interjú előkészítése y Laza. Szemináriumi előadás.AZ ÉRTÉKELŐ INTERJÚ KULCSELEMEI . 300 . Budapest. kellemes hangvétel y A munkakör helyzetének kölcsönös megvitatása  A beosztott személy álláspontja y Hogyan értékeli munkakörét. és munkahelyének légkörét? y Vannak-e problémái? y Milyen megoldásokat javasolna?  A főnök álláspontja beosztottjának teljesítményéről y Csak rövid összegző értékelést kell adni y A másokkal történő összehasonlítást kerülni kell! Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Verlag Dashöfer.

kívánatos tényezőt szabad megemlíteni  A fejlődés lehetőségeinek felvillantása y Egy-két jellemző lehetőség megemlítése. 301 .2  A jövőben kívánatos magatartás körvonalazása y Csak egy-két fontos.AZ ÉRTÉKELŐ INTERJÚ KULCSELEMEI . Budapest. Verlag Dashöfer. és tanácsokat adhat Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Szemináriumi előadás. nem több! y Ezeket nem szabad hiányosságként felhozni y A javaslatok szorosan a munkára korlátozódjanak!  A teljesítményjavítás terve y A BEOSZTOTT SZEMÉLY ELKÉPZELÉSEIT kell meghallgatni! y A főnök ennek során legfeljebb segítőkészséget tanúsíthat.

amelyeket a főnök segíthet megoldani?  További kérdések y A beosztott általában egyetért-e az elhangzottakkal? y Konstruktív. Szemináriumi előadás. esélyek y Vannak-e fejlődési. Verlag Dashöfer.3  Jövőbeni lehetőségek. Budapest. bátorító hangnemben az interjú lezárása Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. 302 . hogy reagáljon teljesítményjavítási tanácsaira y Tud-e változtatni magatartásán? y Vannak-e problémák. előremeneteli lehetőségek? y A jövő tartogat-e még komolyabb lehetőségeket? y A gyengén teljesítő beosztottat figyelmeztetni kell  A beosztott nézeteinek visszacsatolása y A főnök megkéri a beosztottat.AZ ÉRTÉKELŐ INTERJÚ KULCSELEMEI .

et al. In: Elbert. Budapest. (2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv. o. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. F. Szemináriumi előadás. 303 . Budapest. 253-290. pontozásos csekklisták  A kritikus esetek módszere  Magatartás-osztályozó skála (BARS)  Magatartás-megfigyelő skála (BOS)  Célorientált vezetés (MBO) Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. N. Verlag Dashöfer.EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK  Munkanormákhoz viszonyítás  Szöveges jelentés (esszé)  Egyéni értékelő skálák.

Budapest. F. et al. esetleg skálázással y Szokás minőségi normákkal kombinálni  Szöveges jelentés (esszé) y Az értékelt személyek erős és gyenge pontjainak írásos megfogalmazása y Történhet kötött vagy tetszőleges szempontok szerint y Összehasonlításra kevésbé alkalmas y A munkaerő-fejlesztésnek igen jó eszköze Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. 304 . 253-290.EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK  Munkanormákhoz viszonyítás y Időnormák vagy teljesítménynormák alkalmazása y Teljesítményértékelés a norma teljesítésének százalékában. KJK-Kerszöv. o. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. Verlag Dashöfer. (2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. Szemináriumi előadás. N. Budapest. In: Elbert.

EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK  Egyéni értékelő skálák alkalmazása y Kiemelt tényezők egyenkénti osztályozása. Verlag Dashöfer. In: Elbert. KJK-Kerszöv. (2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. 305 . mint az iskolarendszerben y Egyszerű vagy súlyozott osztályozás alkalmazható y Előnye az egyszerűség. N. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. Szemináriumi előadás. o. Budapest. Budapest. 253-290. F. et al. alkalmasság az összehasonlításra y Szubjektív módszer – hátránya a különféle értelmezések veszélye  Pontozásos csekklisták Rue-Byars nyomán y A beosztott személy magatartását a főnök értékeli y Kérdések hosszú sorát alkalmazza az előforduló magatartásokról y IGEN – NEM válaszok adhatók a kérdésekre y A válaszokat a személyzeti vezető pontozhatja is azok relatív erőssége alapján Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban.

o. Budapest. 306 . F. Verlag Dashöfer. KJK-Kerszöv. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. N. 253-290. mint a tulajdonságok értékelése  Előnyei y Munkakör-specifikus módszer y Sok konkrét magatartási mintával lehet alátámasztani Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. (2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. Szemináriumi előadás.EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK  A kritikus esetek módszere y A tulajdonságok értékelésének továbbfejlesztése y A magatartás áll a középpontjában y Összegyűjtik az értékelendő személy magatartásának kritikus negatív és pozitív ESETEIT y Az esetek visszajelzése objektívebb módon érzékelteti a tényeket. Budapest. et al. In: Elbert.

307 . F. Budapest. N. angol rövidítése BARS y A hagyományos osztályozó skálát a kritikus esetek módszerével kombinálják y 6-10 egyedi teljesítmény-dimenzió + 5-6 kritikus eset y Skálaerősségi pontszámokat alkalmaz (GYENGE – KÖZEPES – ERŐS) y A vizsgált konkrét munkakörre fejlesztik ki y Precíz. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. Szemináriumi előadás. KJK-Kerszöv. et al. In: Elbert. o.és költségigényes módszer Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban.EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK  Magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála y MJS. Verlag Dashöfer. (2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. 253-290. de idő. Budapest.

In: Elbert.. F.. KJK-Kerszöv. Verlag Dashöfer.. angol rövidítése BOS y Szintén kombinált módszer y A munkakör szempontjából fontos magatartásokból indul ki y Ezeket szintén kritikus eseményekkel kombinálja y Skálaerősségi pontszámok helyett előfordulási gyakoriságokat vizsgál (SOHA – NÉHA – ESETENKÉNT – RENDSZERINT – MINDIG)  Elérhető aggregált pontszám y „n” magatartás-elem és 5 fokozat esetén: 1 x 25 és n x 25 közötti érték y Ez a ponttartomány a GYENGE ... KIVÁLÓ fokozat között skálázható Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Szemináriumi előadás.EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK  Magatartás-megfigyelő skála y MMS. et al. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. N. Budapest. 308 . (2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. o.. 253-290.. Budapest. .

Budapest. 253-290. F.EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK  Célorientált vezetés = menedzseri filozófia y Management by Objectives. 309 . ÖNÉRTÉKELÉST SZOLGÁLJA y Fontos feltétele a vezető és beosztott együttműködése y Nehézsége az egyértelmű megfogalmazás a teljes egyetértéshez Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. Verlag Dashöfer. o. In: Elbert. Budapest. Szemináriumi előadás. MBO y McGregor jövőképére építve Drucker és Odiorne fejlesztette ki y A múlt elemzése helyett A JÖVŐT ÁLLÍTJA KÖZÉPPONTJÁBA y A jövőbeni teljesítmény-elvárásokra figyel y A vezető és beosztottja közösen tűzi ki a célokat AZ MBO-ÉRTÉKELÉS A KÖZÖS CÉLOK ELÉRÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÖNELLENŐRZÉST. Szöveges forrás: Karoliny Mártonné (2002): Teljesítményértékelés. N. (2002): Személyzeti / emberi erőforrás-menedzsment kézikönyv. et al. KJK-Kerszöv.

. Az azonnali és hosszabb távú munkafeladatok tudatos megtervezése. a problémamegoldás készsége. . Összhang a minőségi elvárásokkal.. Az utasítások betartása mellett jó ítélőképesség.. A beosztott munkatárs fontosabb magatartási tényezőinek összesített értékelése Egyéb fontos tényezők Összesítő értékelés M Rue. Irwin. M F K M K Munkamennyiség Önállóság Együttműködés Sokoldalúság M M Tervszerűség F Kezdeményező készség Magas felelősségérzet... Új megoldások kezdeményezése...... Tisztesség és következetesség a munkafegyelem terén. M = megfelelő. Magas termelékenység. . pontosság....A GRAFIKUS ÉRTÉKELŐ SKÁLA KÉRDŐÍVEK = kiváló. (1990): Supervision.. Anyagtakarékosság. Homewood. A munkafeladat problémáinak érzékelése... o.–Byars. a feladatok időrendjének kialakítása és követése. szorgalmas munkavégzés. Vezetőképesség Bizalomkeltés.. L. W. L... Reális célok kitűzése... figyelem és biztonságos munkavégzés. L.... A saját tudás és képességek sokoldalú alkalmazása a munkában...... termelékenység. A munkaeszközök megóvása Gyors munkavégzés.. és aktív közreműködés a teammunkában... alaposság a munkában. 210. F = fejlesztésre szorul Munkaminőség Pontosság. Együttműködés a közvetlen munkatársakkal.. Együttműködés a vállalat egyéb részlegeivel. rendszeretet. 310 ..

-Hallaq. In: Berkowitz-Kerin-Rudelius: Marketing.H. 466. szeretik Jólöltözött Magányos gondolkodó Aktívan sportol Felsőbbrendűnek érzi magát Vezetői alkat Menedzseri tehetség A cég politikáját követi Megfontolt Felsőfokú végzettségű A cég társas összejöveteleit kedveli Elveti a bevett szokásokat Mások iránt érdeklődő Mélyen érdekli saját munkája Agresszív értékesítésre hajlamos Szociálisan depriváltnak érzi magát Értékeli az új számlákat A munkahelyi biztonságot preferálja Egyénieskedő A jutalékot preferálja Dicsekvő. p. IRWIN. B. Homewood. megbízható Lockman. J. pp. nem szeretik Rosszul öltözött A nyüzsgést kedveli Sportesemények nézője Alárendeltnek érzi magát Csapatjátékos Nincs menedzseri tehetsége A cégpolitikát a helyzet szerint értelmezi Impulzív Középfokú végzettségű Nem érdeklik a társas cégrendezvények Módszeres Csak önmaga érdekli Állandó pénzéhség jellemző rá Szelíd értékesítési technikákat alkalmaz Szociálisan elégedett Megalapozott számlákat preferál Nem törődik a munkahelyi biztonsággal Alkalmazkodó Az alapbért preferálja Szerény Komoly.: Who are Your Successful Salespeople? Journal of The Academy of Marketing Science. 311 . 509. 2nd Ed.D. 1989. hencegő Szerencselovag-alkat Fecsegő Tervei mozgatják Úgy érzi. Fall 1982.SIKERES ÉS SIKERTELEN KERESKEDŐK JELLEMZŐI Figyelmes hallgató Ösztöneire bízza magát Úgy érzi.

hogy az első ügyfelet már 9. Április Június Szeptember SPECIÁLIS KIRAKAT BERENDEZTETÉSE EGY FORGALMAS BOLTBAN Bob rávett egy forgalmas sportboltot speciális kirakat berendezésére a cég sportruházataiból. Indoklás: az ügynök családi okokból két délutánt próbált magának felszabadítani SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSI PROMÓCIÓ Bob beiratkozott a helyi tenisz-klubba. Másnap fáradt volt rögtön felvenni az ütemet az irodában.30 előtt fel kell hívni. hogy szponzort találjon. ahogy emeli a serleget. és ezzel volt elfoglalva. mivel a bolt vezetője hetenként kétszer squesh-partnere a helyi klubban. KÉSEDELMES ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTÉS Bob jelentése három hónapot késett. Know-How Fund – Nelson. HIÁNYOS IDŐKIHASZNÁLÁS Bob esetenként figyelmen kívül hagyta azt a szabályt.PÉLDA A KRITIKUS ESETEK MÓDSZERÉRE Értékelési időszak Február AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA: Bob kinevezhető-e értékesítési menedzsernek? KRITIKUS ESEMÉNYEK Bob idei tevékenysége során: A TELEFONHÍVÁSOK TÁBLÁJÁNAK INKORREKT KITÖLTÉSE Azonos napokon eszközölt ügyfél-hívások regisztrálása más-más napokra. Indoklásában elnézést kért. mivel ez idő alatt a forgalmat sikerült 28%-kal növelnie. D. Ezzel nagy publicitást szerzett cégének a helyi lapokban. o. 312 . (1988): Keys to Management. 103. Ettől két hónap alatt megkétszereződött a forgalom. November Szöveges forrás: Cotton. A klub most minden tagjának a Bob cége által gyártott sportruházatot ajánlja. Indoklás: Bob késő éjszakáig otthon dolgozott.

W. Irwin. A beosztott személy munkája megfelel-e a minőségi előírásoknak? 2. Megfelelő hozzáértést tanúsít-e saját munkájához. önállóan dolgozni? 4. 313 . o. L.EGYSZERŰ KÉRDÉSEK CSEKKLISTÁHOZ AZ ÉRTÉKELÉS KÉRDÉSLISTÁJA (CSEKKLISTA) 1. alkalmazza-e képességeit a munkavégzés során? 3. Homewood. Képes-e részletes útbaigazítás nélkül is. (1990): Supervision. Bonyolult feladatok.–Byars. 211. problémák esetén hajlandó-e segíteni munkatársainak? IGEN IGEN IGEN NEM NEM NEM Rue. L. L.

London. A. G. o. (1993): Management Theory and Practice. IGEN NEM NEM TUDOM 250 380 272 405 178 52 248 180 334 23 210 75 202 85 280 300 223 255 155 463 40 45 26 10 42 148 29 65 11 14 314 . más cégnél vállalnék vezetői állást Cole. és tele van kihívásokkal Munkakörülményeim kiválóak Vállalatunk kiváló lehetőséget nyújt a személyzet fejlesztéséhez Cégünk gondoskodó attitűdöt tanúsít menedzserei iránt Tudásomat és képességeimet a cég nem használja ki teljesen Jobban el tudnék látni egy másik pozíciót saját vállalatomnál Promóciós célokból a cég nem számol velem Ha módom lenne rá.KÉRDŐÍVES PÉLDA A CÉG ÉS MUNKAKÖR IRÁNTI MENEDZSERI ATTITŰDRE 500 MEGKÉRDEZETT MENEDZSER VÁLASZAINAK MEGOSZLÁSA Munkakörömmel teljesen elégedett vagyok Javadalmazásom tükrözi a munkakörömmel járó felelősséget Munkaköröm változatos. DP Publications Ltd. 110.

mint a puskagolyó Lassúbb a puskagolyónál Látott már puskagolyót Önmagát találja el. Szemináriumi előadás. mint a bika Lelövi a bikát Ökleli a falat KOMMUNIKÁCIÓ Istennel társalog Angyalokkal beszélget Önmagával beszélget Önmagával vitatkozik Alul marad a vitában ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉG Biztonságosan sétál Veszély esetén tud a Vízzel mos a vizen vizen járni Vizet iszik Veszély esetén bevizel Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. 315 . ha lő KEZDEMÉNYEZŐ KÉSZSÉG Erősebb a mozdonynál Erősebb az elefántnál Erősebb. Humánpolitikai Szemle. 10. Verlag Dashöfer. Forrás: Szeicz. szám.TRÉFÁS PÉLDA AZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓRA Teljesítménytényezők MINŐSÉG Igen magas Magas Megfelelő Fejlődőképes Gyenge Felhőkarcolót helyből Felhőkarcolót átugrik nekifutásból átugrik Toronymentes épületet átugrik Ugrás közben ütközik Nem veszi észre az az épületbe épületet GYORSASÁG Gyorsabb a puskagolyónál Gyors. (1996): Teljesítménymenedzselés. Budapest. o. J. 7.

AJÁNLÁS A MUNKATELJESÍTMÉNY ÖNELEMZÉSÉHEZ  A legmegfelelőbb értékelési módszer kiválasztása  Miben segíthetné a főnök saját jobb teljesítményünket?  Milyen tréningre lenne szükségünk a fejlődéshez?  Milyen eszközök és változások javíthatnának teljesítményünkön? y Információk. segítők --.a terv realitásának vizsgálata. Szemináriumi előadás. Varsányi Judit (2008): Teljesítményértékelés a gyakorlatban. munkamódszerek. 316 . munkaeszközök stb. eljárások. Verlag Dashöfer.  Saját fejlődési tervünk összeállítása  A fejlődési terv megvitatása főnökünkkel  Hosszú távú karriertervünk összeállítása y Akadályok. Budapest. lehetőségek.

Negatív beállítottságok  Lusta vagyok ehhez a feladathoz  Nem érdekel az egész  Lazítani sokkal kellemesebb  Nem tudom átlátni a feladatot  Túl bonyolult a rendszer  Nekem úgysem sikerül. 2010... aki támogatna Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Zsigmond Király Főiskola. nem engem választanak  Eddig sem sikerült semmi  Bezzeg aki .. A tantárgy prezentációja.  Csak az összeköttetés számít  Nincs ismerősöm. szeptember 317 .

Mindig arra gondolj. Minden apróságért várj elismerést! 7. Akarj mindig mást. Várd tétlenül. hogy magadat okolnád! 5. Budapest. ne szeresd magadat! 4. ami zavar Téged! 9. Zsigmond Király Főiskola. o. ami nem sikerül! 3. ne akarj változni és változtatni! 8. Őrizkedj a hibáktól! 2. 25-26. Múltad rabja vagy. Borulj ki mindazon.Kishitűek tízparancsolata 1. 318 . hogy öledbe hulljon a boldogság! 10. Ne fogadd el. Mindig másoktól várd saját boldogságod! Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. Okold szomszédodat ahelyett. mint ami van! 6.

tisztesség  Megbízhatóság minden helyzetben  Határozott jövőkép  A munka. Zsigmond Király Főiskola. 25-26. érzések önkontrollja  A kudarcok hasznosítása a szükséges változtatásokhoz Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. az emberek és az élet szeretete  A határozott és helyes döntéshozatal képessége  Készség a változásra. szeretete  Állandó szándék gyengeségeink erősítésére  Társas igény. Budapest. szeretete.Győztesek jellemző vonásai  Erős önbizalom  Önmagunk feltétel nélküli elfogadása. 319 . o. nyíltság. változtatásra  A szabadság érzete. kapcsolódási készség  Őszinteség.

A munkatársak elégedettségi diagramja Elismerés. bizalom. 320 .. o. juttatások A munkahely presztizse 2 1 Nem anyagi ösztönzők Vezetési stílus. tartalmas munka Eredeti változatát lásd: Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment. munkahelyi légkör Karrierkilátások Tanulás támogatása Eredeti modell Saját tapasztalatok Érdekes. felelősség 5 4 3 Fizetés. 107. Aula.

J. Budapest.A kreativitás jegyei CROPLEY nyomán  Könnyedség új. 321 . (1983): Tanítás sablonok nélkül. egyébként gyenge önfegyelem. fogékonyság az új dolgok iránt  Rugalmasság a különféle szempontok kezelésében  A helyzet érdekességétől. non-konform magatartás  A tekintélytisztelet teljes hiánya  Eredetiség az ötletek terén  Bátorság a szükséges változtatások elgondolására Cropley. szokatlan ötletek felvetésében  impulzív lelkesedés. A. kihívástól erősen függő. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Emberi képességmátrix Pietrasinski nyomán Problémamegoldó képesség Mérnök Vezető Széles horizontú. Gondolat Kiadó. Budapest Problém afelismer ő 322 képessé . integráló alkat Ötletgazdag. minimális gyakorlati érzékkel Szöveges forrás: Pietrasinski. (1977): Alkotó vezetés. problémamegoldó. rugalmas és pontos végrehajtó Kutató Mélyre ható alkat. de vár a feladatra Technikus Jó beosztott. Z.

Zsigmond Király Főiskola. A tantárgy prezentációja. munkaköri lehetőségek y Személyes ambíciók. kultúra y Iskolák erőssége.Egyéni képességek a karrier útján  Személyes tulajdonságok y Örökletes és szerzett személyiségvonások y Képzettség. tisztesség y Teljesítőképesség y Érdeklődési területek y Szükségletek. munkahelyi tapasztalatok y A munkahelyek kínálata. elvárások y Egyéni teljesítőképesség és együttműködési készség Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. tudás. a diploma elismertsége y Baráti kör. hagyományok. hírneve. 2010. készségek y Értékek. attitűdök  A karriert alakító tényezők y Családi eredet. szeptember 323 .

piacot épít • Árat érvényesít • Bevételt realizál • Konkurenst megelőz • Erőt sugároz • Hatásosan kommunikál • Helyesen dönt • • • • Milyen eszközökkel? Piackutatás. áralku Vonzó kiegészíítő szolgáltatások Esélyt kihasznál Mit tesz a minőségi menedzser? • Személyiségjegyek • Témaismeret • Kommunikációs készség • • • • Döntéselőkészítés Szervezés Kommunikáció Ösztönzés Cégtőkét gyarapít Bizalmat kelt • Folyamatot kézben tart • Embert irányít • Konfliktust kezel • • • • Helyzetet felismer Embert megítél Értéket közvetít Eseményt értékel Tudást kamatoztat • Szaktudás. 324 . tapasztalat • Kommunikáció • Visszacsatolás • Helyzetfelismerés. Bp. arányérzék • Emberismeret. 1998. gazdálkodás • Lobbizás. piacelemzés Aktív marketing Árképzés.Milyen módon? Milyen úton? • Piacot figyel. témaismeret. PR • Cégkommunikáció • Prognózismunka • Kockázatelemzés • Kontingenciatervezés • Következményt felmér • Bevételt realizál • Pénzforgást gyorsít • Esélyt kihasznál • Kapcsolatot erősít • Veszélyt elhárít A minőségi menedzser funkciói Eseményt terel Varsányi Judit: Tudáspiaci stratégiák. rugalmasság • Marketingmunka • Üzletpolitika. Nemzeti Tankönyvkiadó.

oktatástechnika fejlődése A tudásmarketing növekvő szerepe és innovációja Tudásfogyasztó iparágak. 1993. Akadémiai Kiadó.: Versenystratégia. igényességük növekedése A piacismeret fokozására irányuló törekvés Tapasztalatok és kizárólagos ismeretek elterjedésével az új tudás-elemek abszolút versenyelőnye A tudásszektor finanszírozásának változásai Tudástartalmak.A tudáspiaci fejlõdés hajtóerői – Porter modelljének tudáspiaci adaptáiciója            A tudáspiac méretváltozásai Tudásvásárlók tanulási folyamata. M. tananyagkészítés. szolgáltatások struktúraváltásai Új belépések és kilépések a tudáspiacon A képzés szerepének növekedése a kormánypolitikában Az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjedése 325 Szöveges forrás: Porter. Budapest. .

és őrzése A szellemi vagyon hasznosítása. megszerzése. 1998. fejlesztése. megosztása Összpontosítás a magas tudástartalmú termékekre. karbantartása. karbantartása A szellemi vagyon. Bp.A tudáshasznosítás feladatai        Tudásigényes tevékenységek felmérése. technológiákra A tudás és a szellemi vagyon folyamatos értékelése. 326 . bővítése A tudáshasznosítás fokának. támogatása A tudás infrastruktúrájának kialakítása. a vállalat tudásalapú erőforrásainak felmérésee. újrahasznosítása. versenyképességben betöltött szerepének megítélése és fokozása Forrás: Varsányi Judit: Tudáspiaci stratégiák. Nemzeti Tankönyvkiadó.

A tantárgy prezentációja. Budapest Oroszlány Péter (1999): Könyv a tanulásról. Budapest. (2001) Tudásmenedzsment. Budapest Lehoczky Mária (2003): Tanulásmódszertan. Oroszlány Péter (2005): Tanulásmódszertan. Sandra (2008): Essential Study Skills. gyorsan diplomamunkát. Walmsley. Mészöly Gábor (2008): Tanulásmódszertan. Metódus-Tan Kiadó. Z. Budapest. Karvalics László (2002): Az információs társadalom keresése. Varsányi Judit (2010): Tanulásmódszertan. Független Pedagógiai Intézet.–Prusak. L. London. (1995): A hatékony tanulás titka. Infonia–Aula. Sage. T. Budapest. H.Ajánlott irodalom Burns. szeptember 327 . Davenport. Kossuth Kiadó.avagy hogyan írjunk könnyen. London. Calibra Kiadó. Hodder Education. Budapest Eco. Nemzeti Tankönyvkiadó. Zsigmond Király Főiskola. Budapest. Zsigmond Király Főiskola. Zsigmond Király Főiskola. 2010. Varsányi Judit (1998): Tudáspiaci stratégiák. Budapest Roeders. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bernice (2006): Good Study Skills. Tom – Sinfield. Budapest Majoros Pál (1997): Kutatásmódszertan . Bp. Paul. Umberto (2003):Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz. AKG Kiadó Budapest. Oroszlány Péter (2004): A tanulás tanítása.

328 .