Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 12. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5426 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

215-72,'.'5-14158' 150180'0#/+40+%'
Cijene ulja pove}ane u cijeloj FBiH, a hljeb skuplji u ~etiri kantona Bra{no najskuplje u Livanjskom, a najjeftinije u Zeni~ko-dobojskom kantonu [e}er najskuplji u BPK
rema podacima Federalnog ministarstva trgovine, u septembru je u Federaciji BiH u odnosu na prethodni mjesec

STANDARD

Podaci Federalnog ministarstva trgovine

Ekskluzivno: Ban Ki-mun, prvi ~ovjek UN-a

P

poskupjela ve}ina osnovnih namirnica. Tako je ulje u prosjeku skuplje za 14 posto, hljeb za 6,5, maslac za tri posto, dok su blago pove}ane ci-

jene bra{na, mlijeka i {e}era. Gledano po kantonima, bra{no je najskuplje u Livanjskom kantonu, a najjeftinije u Zeni~ko-dobojskom. 7. strana

Na licu mjesta

Ki-mun: Put za dijalog izme|u Pri{tine i Beograda

Srebrenica i danas optere}uje na{u savjest
Sretnici: Izvu~en dobitnik superpremije

3. str. Iliju Juri{i}a u Tuzli do~ekale hiljade gra|ana

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Nakon presude Apelacionog suda u Beogradu

FUAD DELI] OSVOJIO AUTO’[KODA FABIA’
Humanost: Akcija za pomo} sugra|aninu

Juri{i} u svojoj BiH!
4. i 5. strana

11. str.

CIJELA ZENICA UZ KENANA KREMI]A

Protesti: Posljedice blokade carinskih terminala

6. str.

[TRAJK AUTOPRIJEVOZNIKA UGROZIO BH. IZVOZNIKE
10. str.

BOSANSKI BROD

Nismo prodali dijete

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

15. str.

Navodi lista „The Washington Post“

BiH kaska za zemljama zapadnog Balkana
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) zalo`it }e se tokom posjete Balkanu za provo|enje politi~kih reformi koje trebaju dovesti do pune integracije regiona u Evropsku uniju i NATO, navodi ju~era{nji „The Washington Post“, prenosi Onasa. Hilari Klinton sino} je trebala sti}i u Sarajevo, danas }e posjetiti Beograd, a u sutra Pri{tinu, odakle odlazi u Brisel, gdje }e razgovarti s evropskim zvani~nicima. U Sarajevu }e {efica ameri~ke diplomatije na sastanku sa bh. zvani~nicima naglasiti zna~aj provo|enja ustavnih i drugih promjena koje su potrebne za ~lanstvo u EU. Kako navodi list, BiH kaska za drugim zemljama zapadnog Balkana u provo|enju reformi i upravo odr`ani parlamentarni izbori nisu mnogo promijenili politi~ku klimu.

2

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

Odluka Op}inskog suda u Zenici

Odobrena registracija „Krivaje 1884“
Op}inski sud u Zenici donio je ju~er odluku o prihvatanju zahtjeva za registraciju Privrednog dru{tva „Krivaja 1884“ d. o. o. Zavidovi}i, javila je Fena. Prijava za registraciju „Krivaje 1884“ zeni~kom sudu dostavljena je u utorak, 5. oktobra, nakon {to je Dom naroda Parlamenta FBiH po hitnoj proceduri usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima u FBiH. Dosada{nja ~etiri poku{aja registracije „Krivaje 1884“ na sudovima u Zenici i Tuzli bila su neuspje{na. Iz Sindikata „Krivaje 1884“ pozdravili su sudsku odluku i izrazili uvjerenje da to zna~i definitivan opstanak kompanije koja upo{ljava vi{e od 1.900 radnika. U narednih 60 dana, nakon {to rje{enje postane pravosna`no, trebala bi biti realizirana odluka o povezivanju sta`a za sve radnike, kao i izmirivanje ostalih obaveza.
Klinton: Ogromno interesiranje medija

POSJETE U i{~ekivanju dolaska Hilari Klinton

Policija i novinari okupirali Sarajevski aerodrom
Na aerodromu se okupio veliki broj novinara, bh. zvani~nika i ameri~kih diplomata koji rade u na{oj zemlji kako bi do~ekali Hilari Klinton
Dr`avna tajnica SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) kasno sino} trebala je doputovati u Sarajevo. Do zaklju~enja prvog izdanja na{eg lista njen avion jo{ nije sletio na sarajevsku pistu, ali se dolazak o~ekivao svakog trenutka. Na aerodromu se okupio veliki broj novinara i bh. zvani~nika, uz diplomate iz SAD koji rade u na{oj zemlji, kako bi do~ekali {eficu ameri~ke diplomatije. Ve} od jutarnjih sati i na sarajevskim ulicama moglo se primijetiti poja~ano policijsko osiguranje grada. avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) krila je obim i na~in njenog osiguranja. No, nekoliko dana ranije saop}ila je da }e u osiguranje ameri~ke dr`avne tajnice biti uklu~ene skoro sve policijske agencije u BiH, po~ev{i od SIPA-e, koja }e koordinirati aktivnosti, Grani~ne policije BiH, do Federalnog i kantonalnih MUP-ova, koji }e se, izme|u ostalog, brinuti za njenu sigurnost. U okviru balkanske turneje koju otvara dolaskom u Sarajevo predvi|eno je da se Hilari Klinton danas sastane sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH, da otvori novu zgradu Ameri~ke ambasade u glavnom gradu BiH i da razgovara sa studentima iz na{e zemlje. Ameri~ki zvani~nici ranije su najavili da }e Klinton tokom susreta s politi~kim liderima u BiH jo{ jednom naglasiti spremnost SAD da pomognu evroatlantskoj integraciji zemlje, ali i podsjetiti na obaveze koje BiH mora sama realizirati.

„Krivaja 1884“: Sindikat zadovoljan

Su|enje za deportaciju bh. civila

Skup{tina Crne Gore tra`i na~in da Bulatovi} svjedo~i
Skup{tina Crne Gore tra`it }e od Vi{eg suda u Podgorici da precizira od kojih akata treba osloboditi biv{eg crnogorskog predsjednika Momira Bulatovi}a od obaveze ~uvanja dr`avne tajne kako bi mogao svjedo~iti u postupku protiv optu`enih za deportaciju civila iz Crne Gore u BiH. - Postoji konsenzus svih politi~kih partija da se na zahtjev sudskih vlasti ukloni oznaka tajnosti sa svih dokumenata vezanih uz postupak deportacije bh. civila. Svi poslani~ki klubovi smataraju nu`nim da sudovi {to prije donesu odluke o svim slu~ajevima ratnih zlo~ina u Crnoj Gori i u toj aktivnosti }e i dalje imati punu podr{ku zakonodavne vlasti - zaklju~uje se u saop}enju Skup{tine Crne Gore, prenijela je Onasa. Bulatovi} nedavno nije svjedo~io u postupku protiv biv{ih cr-

Iz regije u Brisel
Od pojedinih ameri~kih zvani~nika, neposredno pred posjetu Hilari Klinton, moglo se ~uti kako ona ne dolazi da u na{u zemlju donese „novi ustav“, jer „ustavne promjene moraju biti rezultat unutra{njeg dogovora“. Ameri~ka dr`avna tajnica trebala bi se u Sarajevu zadr`ati do danas poslije podne, nakon ~ega se o~ekuje njen odlazaka u Beograd i Pri{tinu i razgovor sa srbijanskim i kosovskim zvani~nicima. Potom bi trebala otputovati u Brisel, gdje }e u~estvovati na ministarskom sastanku NATO-a i sastati se sa ~elnicima EU.
S. RO@AJAC

Detaljna provjera
Veliki broj policajaca osiguravao je i Sarajevski aerodrom, a svi posjetioci i novinari morali su pro}i detaljnu detektorsku provjeru. Do ju~er, kada se o~ekivao dolazak Hilari Klinton u BiH, Dr`-

Kaznenopopravni zavod Tuzla
Bulatovi}: ^eka odluku parlamenta

nogorskih policajaca, jer je tra`io da ga sud oslobodi obaveze ~uvanja dr`avne tajne.

Anonimne prijave protiv direktora Hod`i}a
Na adresu Antikorupcijske komisije Skup{tine Tuzlanskog kantona (TK) ove godine do{lo je nekoliko anonimnih prijava protiv Hasana Hod`i}a, direktora Kaznenopopravnog zavoda Tuzla. Prijave mu na teret stavljaju diskriminaciju zatvorenika, uzimanje mita i mobing nad osu|enicama. - Mi smo te prijave poslali na razmatranje MUP-u i Tu`ila{tvu TK, kao i Ministarstvu pravde FBiH. Jo{ nismo dobili odgovore. Na na{u adresu u tri navrata su stizale razne prijave protiv direktora Hod`i}a - kazao je Refik Ahmedinovi}, predsjednik Antikorupcione komisije TK. Prijave protiv Hod`i}a su ozbiljne. Na `enskom odjelu tuzlanskog zatvora borave 33 osu|enice, koje se, uglavnom, `ale na diskriminaciju. Advokati nekih osu|enica ve} su reagirali i od nadle`nih institucija tra`ili da ispiA. Mu. taju situaciju.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Mujezinovi} za `vaka}e gume potro{io 300 KM, a na jela i pi}a po ugostiteljskim objektima oko 30.000 KM
- Dovoljno je da pogledate facu, pa da shvatite da ga boli izvjesni dio tijela za to {ta mi ovdje i bilo ko negdje drugo, pri~amo o njemu. On se ustoli~io, a primat }e platu jo{ godinu kada ode s funkcije. I mi smo opet glasali za takav set lopova! Ko nam je kriv (katilferman) kada narod zna!

Ahmedinovi}: Nema odgovora

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

EKSKLUZIVNO Ban Ki-mun, generalni sekretar UN-a, za „Avaz“

Srebrenica i danas optere}uje na{u savjest
Dok svi optu`eni za genocid i druge ratne zlo~ine ne budu za to odgovarali na sudu, na{a potraga za pravdom i put prema ozdravljenju ostat }e nepotpuni
Razgovarao: Erol AVDOVI]
Od po~etka 65. redovnog zasjedanja Generalne skup{tine UN, u tre}oj sedmici septembra, pa do prvih dana oktobra, generalni sekretar ove svjetske organizacije Ban Ki-mun (Ki-moon) imao je u Njujorku vi{e od sto bilateralnih sastanaka sa {efovima dr`ava i vlada iz isto toliko zemalja. Ove godine on se nije sastao s predstavnicima BiH koji su u~estvovali u radu Generalne skup{tine. No, ljubazno se odazvao pozivu na{eg lista i dao ekskluzivni intervju. vede do rje{avanja pitanja va`nih za konsolidaciju mira, stabilnosti i pomirenja u regionu. Zato je to va`no za sve. Izrazio sam spremnost da Ujedinjeni narodi doprinesu u tom naporu. Osobno }u nastaviti ohrabrivati strane da uzmu u~e{}a u ovom dijalogu u dobroj vjeri. ono {to se dogodilo u Srebrenici sadr`avalo i genocid.

Sloboda za Iliju!
Slika o Srbiji, koja je kroz slu~aj „Juri{i}“ oti{la u svijet, sve je samo ne oslonac za uklju~enje ove zemlje u evropske demokratske tokove
Ilija Juri{i} ju~er je pu{ten na slobodu, a njegov predmet vra}en na ponovno odlu~ivanje prvostepenom organu. Sudije Apelacionog suda u Beogradu, o~ito spa{avaju}i profesionalni obraz svojih kolega koje su rje{avale u prvostepenomn postupku, donijele su u ovom trenutku za njih mo`da i jedino mogu}e rje{enje: Iliju su pustili iz zatvora u kojem je, znali su unaprijed, na pravdi Boga truhnuo tri i po godine, a svojim kolegama s ni`eg suda i, naravno, tu`iocu Vladimiru Vuk~evi}u ostavili mogu}nost da ponovo dokazuju ono {to i sami znaju da dokazati ne mogu. Odlu~uju}i po `albi Ilije Juri{i}a, sudije Apelacionog suda u Beogradu nisu bile spremne ru{iti vlastiti kredibilitet za ra~un ideolo{kog poimanja pravde svojih ni`erangiranih kolega i njihovih politi~kih nalogodavaca, a posebno ne za ra~un la`ljivih tu`ilaca kakvi su Vladimir Vuk~evi} i njegovi pomo}nici. Za sada, to je ohrabruju}a poruka iz Beograda, od koje }e, izuzme li se izlazak bolesnog Ilije na slobodu, najve}u korist, opet, imati Srbija. Jer, slika o Srbiji, koja je kroz slu~aj „Juri{i}“ oti{la u svijet, sve je samo ne oslonac za uklju~enje ove zemlje u evropske demokratske tokove. O kakvim to evropskim integracijama Srbija mo`e pri~ati svijetu, kada njen tu`ilac, u slu~aju „Gani}“, koji je ujedno i tu`ilac u predmetu „Juri{i}“, la`e pod zakletvom pred sudijama suda u Londonu, a potom, satjeran dokazima mo}nog britanskog pravnog sistema, priznaje da ono {to je koji minut ranije tvrdio i nije neka istina? Ni o kakvim! Ilija Juri{i} sino} je stigao u svoju Tuzlu, gdje su ga do~ekale hiljade sugra|ana. Smogao je snage da zahvali Tuzlacima na podr{ci, ali i svima onima iz vlasti koji su ga na bilo koji na~in podr`ali za vrijeme njegovog tamnovanja u Beogradu. O tome da odlukom o njegovom pu{tanju iz beogradskog zatvora srbijanski tu`ioci ne prestaju daljnji progon niti njega niti drugih bosanskih gra|ana, Juri{i} nije govorio ni{ta. Podrazumijeva se da to gra|ani, a i vlast ove zemlje, valjda, znaju.

Gre{ke iz pro{losti
Realno govore}i, s obzirom na to da je Ratko Mladi} jo{ „van kafeza“, mo`e li se re}i da su UN i svi oni koji su to trebali nau~ili sve lekcije Srebrenice?
- Mi smo, svakako, poku{ali nau~iti na{e lekcije. Ujedinjeni narodi napravili su ozbiljne gre{ke u procjeni u Srebrenici, {to ote`ava na{e kolektivno sje}anje i savjest. Zato moramo ostati uporni da osiguramo da ~ovje~anstvo nikada ne zaboravi te lekcije.

Proces pomirenja
Kakva }e biti uloga UN-a u nastavku demokratske tranzicije na Balkanu?
- Kada se ozbiljni problemi pojave me|u zemljama, resursi koje treba primijeniti - prvo su legalni kanali i dijalog, a ne oru`je i prisilne mjere. Zato su regionalna kooperacija i proces pomirenja va`ni za op}u stabilnost, ali i za ostvarivanje potrebnog napretka prema EU. UN }e i dalje podr`avati jugoisto~nu Evropu u ovim zna~ajnim promjenama.

Je li Vam na komemoraciji povodom 15. godi{njice genocida u Srebrenici ovog ljeta bilo lako izgovorit rije~ - genocid? Pitam, jer ~ini se da u nekim drugim UN forumima radije upotrebljavaju supstitut za ono {to se dogodilo u Srebrenici 1995. godine?
- Prije svega, `elim re}i da mi je bilo vrlo va`no da u~estvujem na komemoraciji povodom horora u Srebrenici

Kako cijenite ulogu Ha{kog tribunala u svemu tome?
- Rad Tribunala, na{i napori da za{titimo civile i, nakon svega, na{a pove}ana pozornost i osjetljivost da prepoznamo rane zna-

Mislite li da nakon prihvatanja nove rezolucije o Kosovu, 9. septembra, koju je u Generalnoj skup{tini UN-a sponzorirala EU,

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Ki-mun: Put za dijalog izme|u Pri{tine i Beograda

Zajedni~ko po{tovanje i uva`avanje
O~ekujete li da uskoro posjetite Srebrenicu i koja bi bila Va{a poruka pre`ivjelim `rtvama genocida, ali i politi~arima koji poku{avaju na}i na~in ka nekom ostvarivom pomirenju?
- Doista mislim da se svi Bosanci i uistinu svi ljudi s tog dijela Balkana moraju iznova anga`irati jedni s drugima na temelju zajedni~kog po{tovanja i uva`avanja. Posebno sam dirnut nedavnim naporima da se dalje omek{a staza prema pomirenju. Region jeste napravio napredak, ali pred nama je jo{ dug put. kako bismo se prisjetili i odali po~ast `rtvama. Kao {to sam podsjetio tada (na centralnoj komemoraciji u centrali UN-a u Njujorku, 12. jula 2010., op. a.), Me|unarodni sud pravde i Me|unarodni sud za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji ve} su utvrdili da je Odgovorni lideri i gra|ani moraju udru`iti snage kako bi nastavili provoditi ovaj bitan cilj. [to se ti~e moje posjete (Srebrenici, op. a.), morat }u vidjeti kada mogu putovati u regiju, ali svakako sam zainteresiran da to u~inim. ke genocida ili ostalih te{kih zlo~ina, sve je to usmjereno da smanji rizik od novog takvog napada na nevine i da nas u punoj mjeri pripremi za to, ako do toga do|e. Moramo raditi na tome, kako bi vremena neka`njavanja (po~inilaca zlo~ina, op. a.) bila uistinu iza nas.

imamo novu dinamiku u vezi s tim balkanskim pitanjem?
- Rezolucija Generalne skup{tine od 9. septembra otvorila je put za dijalog izme|u Pri{tine i Beograda, koje }e potpomo}i EU. O~ekuje se da taj dijalog doprinese izgradnji povjerenja izme|u dvije strane i do-

Protest majki Srebrenice u Tuzli

Neko mora odgovarati zbog sporih ekshumacija
Majke Srebrenice su i ju~era{njim mirnim protestom na ulicama Tuzle ukazale na genocid koji se prije vi{e od petnaest godina dogodio u za{ti}enoj zoni Srebrenice, gdje je ubijeno blizu 10.000 srebreni~kih mu{karaca. Nakon desetominutne {utnje na Trgu `rtava Srebrenice, majke su ponovo izrazile nezadovoljstvo zbog sporih ekshumacija posmrtnih ostataka njihovih najmilijih, kao i identifikacija, zbog ~ega bi neko morao snositi odgovornost. Predsjednica Udru`enja „@ene Srebrenice“ Hajra ]ati} kazala nam je da su majke nemo}ne da bilo {ta pokrenu, jer nikoga nije briga za ono {to one ka`u. A. H.

Tuzla: Ponovo ukazano na genocid

(Foto: A. Bajri} Blicko)

4

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

NA LICU MJESTA Izre~ena presuda Apelacionog suda u Beogradu

Juri{i} u Tuzli: Ponovo ro|en

Juri{i} sino} stigao u Tuzlu

Gospodine Juri{i}u, slobodni ste i mo`ete da idete ku}i!
Procedura odjave iz pritvora ~inila se kao vje~nost, a onda se, ne{to iza 14 sati, na vratima zgrade Okru`nog suda u Beogradu kona~no pojavio Ilija Juri{i}
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Beograda)
Ilija Juri{i} kona~no je na slobodi! Presuda je to Apelacionog suda u Beogradu, koji je poni{tio prvostepenu presudu kojom je Juri{i} bio osu|en na 12 godina zatvora, nalo`io odr`avanje novog su|enja te ukinuo pritvor i omogu}io Juri{i}u da se brani sa slobode.

Do~ekan pjesmom „Bosno moja“
Draga moja Tuzlo, draga moja BiH, kad vas vidim u ovolikom broju, onda imam opravdanje {to sam sve izdr`ao, ka`e Juri{i}
Nekoliko hiljada Tuzlaka sino} je u Tuzli, na platou ispred zgrade Op}ine, do~ekalo Iliju Juri{i}a. Juri{i}ev izlazak iz automobila kojim je doputovao iz Beograda zajedno sa suprugom Stojom, ostalim ~lanovima porodice i ambasadorom BiH u Srbiji Bori{om Arnautom, pratila je pjesma „Bosno moja“, ali i ovacije i suze njegovih sugra|ana. Posebno dirljiv bio je Juri{i}ev susret s dugogodi{njim prijateljima i saborcima Selimom Be{lagi}em, Slavkom Peri~evi}em te na~elnikom Tuzle Jasminom Imamovi}em. - Draga moja Tuzlo, draga moja Bosno i Hercegovino, kad vas vidim u ovolikom broju, onda imam opravdanje {to sam sve izdr`ao i zdravstveno i psihi~ki. Zahvaljuju}i vama i va{oj podr{ci, osje}am da sam ponovo ro|en. Neka `ivi na{a zemlja, neka `ivi Tuzla i sloboda za koju smo se borili - poru~io je izuzetno ganut Ilija Juri{i}. Juri{i}ev dolazak u Tuzlu pratili su mnogi mediji iz cijele BiH. A. H.

^ist obraz
- Formalno-pravno Iliju Juri{i}a ni{ta ne obavezuje da se odazove eventualnom novom sudskom pozivu iz Srbije, jer sud iz Srbije ne mo`e narediti privo|enje Ilije Juri{i}a iz BiH. Ali, Iliju obavezuje njegov obraz i ono {to je od po~etka govorio, da iz suda `eli iza}i ~ista obraza. Ilija Juri{i}, tvrdim vam, iz ovog suda iza}i }e ~ista obraza - kazao je advokat Dozet. - Uva`ava se `alba branilaca okrivljenoga, \or|a Dozeta i Stevana Proti}a, i ukida presuda Vije}a za ratne zlo~ine Okru`nog suda u Beogradu i predmet vra}a prvostepenom sudu na ponovno su|enje, s potpuno izmijenjenim vije}em. Okrivljenom Iliji Juri{i}u ukida se pritvor i okrivljeni }e se
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Reakcije na presudu Iliji Juri{i}u

Juri{i} izlazi iz zgrade Okru`nog suda u Beogradu: Istine se nisam bojao od samog po~etka

Srbija pere obraz
Iznena|uju}e je da presuda nije ukinuta

braniti sa slobode - kazao je predsjedavaju}i Sudskog vije}a Sini{a Va`i}.

Prebacivanje predmeta u BiH?
U Beogradu se ju~er, u nezvani~nim razgovorima, moglo ~uti da uop}e nije isklju~ena mogu}nost da Ilija Juri{i} vi{e nikada ne dobiedsjedavaju}i Sudskog vije}a Sini{a Va`i} obratio Iliji Juri{i}u pru`aju}i mu rje{enje o pu{tanju iz pritvora. Juri{i}, kojem je trebalo vremena da shvati {ta se doga|a, nakon {to je potpisao rje{enje, ljudski je pru`io ruku sudiji Va`i}u. - Nema potrebe da zahvaljujete, ja samo radim svoj posao - uzvratio je sudija Va`i}. Nakon obrazlaganja sudske odluke, Ilija i Stoja Juri{i} kona~no su se, uz suze, mogli zagrliti. Sat i po, koliko je trebalo da se provede procedura odjave iz pritvora, ~inilo se kao vje~nost. A onda, ne{to iza 14 sati, na vratima zgrade Okru`nog suda u Beogradu kona~no se pojavio Ilija Juri{i}. Srda~no se pozdravio s jednim od ~uvara, i s dvije crne vre}e stvari u rukama, {iroko se smiju}i, iza{ao kroz kapiju Okje sudski poziv iz Srbije, jer bi, u zavisnosti od sporazuma izme|u dvije dr`ave, kompletan sudski predmet mogao biti ustupljen BiH. ru`nog zatvora u koji se, ako na svijetu postoji i trun pravde, nikada vi{e ne}e vratiti. Nakon ta~no tri godine i pet mjeseci provedenih u srbijanskom pritvoru, kona~no je slobodan. - Istine se nisam bojao od samog po~etka, samo sam se bojao ho}u li je do~ekati, s obzirom na moje zdravlje i moje godine. Ipak sam do~ekao da iza|em, a sasvim duga~ije je braniti se sa slobode - kazao je Juri{i} nekolicini novinara koji su ga do~ekali na kapiji.

Suze radosnice
Na licu Ilije Juri{i}a, koji je do tada izgledao kao potpuno skrhan ~ovjek, koji je u sudnicu u{ao {epaju}i, u tom trenutku ukazao se {irok osmijeh. Supruga Stoja i ~lanovi porodice nisu mogli sakriti suze radosnice. - Gospodine Juri{i}u, slobodni ste i mo`ete da idete ku}i - rije~i su kojima se pr-

Divjak: Dobar znak

Kljui}: Ve}e {anse

Be{lagi}: Ima pravde

Odluka Apelacionog suda u Beogradu kojom je Ilija Juri{i} pu{ten na slobodu te ukinuta ranije donesena prvostepena presuda kojom je Juri{i} bio osu|en na 12 godina zatvora predstavlja korak u pravom smjeru srbijanskih vlasti, saop}io je ju~er SDP . - Ovaj potez srbijanske politike i pravosu|a je poku{aj pranja obraza i ispravljanje nepravde prema Juri{i}u i njegovoj porodici zbog ~injenice da je nevin ~ovjek nepune ~etiri godine le`ao u beogradskom zatvoru - ka`e se u saop}enju SDP-a, prenijela je Fena. Penzionisani general Armije RBiH Jovan Divjak izjavio je za Onasu da je iznena|uju}e da presuda Juri{i}u nije potpuno uki-

nuta, nego da }e postupak biti obnovljen. - Mislim da je to vi{e zbog Evrope, a ne zato {to su shvatili da Juri{i} nema nikakve odgovornosti. To je dobar znak i za ostale presude u budu}nosti - rekao je Divjak. ^lan ratnog Predsjedni{tva RBiH Stjepan Kljui} tvrdi da bi Juri{i} imao ve}e {anse za slobodu kod Slobodana Milo{evi}a nego kod sada{njeg predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. - Iako Apelacioni sud u Beogradu Iliju Juri{i}a nije potpuno oslobodio krivice, ve} postupak vratio na prvestepeni sud, ~ini mi se da u Srbiji postoji odre|en dio pravde - kazao je Selim Be{lagi}, nekada{nji gradona~elnik Tuzle.

Ljudski zagrljaj
Upitan ho}e li se odazvati sudskom pozivu ako ga dobije, Juri{i} je ponovio da se istine ne boji i da }e se svakako odazvati svim sudskim pozivima. - Sada ne mogu vi{e pri~ati, jer sam u posebnom psiholo{kom stanju. Jedva ~ekam da do|em u Tuzlu i prvo {to }u uraditi jeste da izljubim svoje unuke. Njih sam mnogo po`elio, posebno unuku Anu, koja je jako vezana za mene - kazao je Juri{i}. Uslijedio je prijateljski, ljudski zagrljaj s avdokatom \or|em Dozetom, a onda je Juri{i}, kona~no, automobilom Ambasade BiH krenuo put Tuzle.
Elvir HUREMOVI]

Juri{i}eva supruga (desno) i rodbina u sudnici

Dozet: Pobjeda prava nad silom
- Ne mogu re}i da sam nezadovoljan, jer je Ilija kona~no na slobodi. O~ekivao sam kona~nu osloba|aju}u presudu. Me|utim, formalno-pravno Sud je u pravu {to je nalo`io novo su|enje. Pobijedilo je pravo nad silom. Prema onome {to je predsjednik Sudskog vije}a rekao, za svakoga ko razmi{lja pravno, bilo bi dovoljno da odustane od gonjenja. Ako tu`ilac bude ~itao ovo rje{enje Apelacionog suda onako kako ga odbrana ~ita, on mora odustati od gonjenja, ali ne mislim da }e to uraditi - istakao je branilac \or|e Dozet.

Parlamentarci BiH na skupu u Beogradu
^elnici Zajedni~ke komisije Parlamenta BiH za evropske integracije Halid Genjac, Ivo Miro Jovi} i Drago Ljubi~i} u~estvovat }e danas i sutra u Beogradu na Regionalnoj konferenciji o borbi protiv siroma{tva.

Dozet: Tu`ilac treba odustati

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

5

REAKCIJE Prof. dr. Ejup Gani} za „Dnevni avaz“

Krajnje je vrijeme da BiH tu`i Srbiju za agresiju!
Prof. Gani} razo~aran {to Predsjedni{tvo BiH, MVP i Ministarstvo sigurnosti ni{ta ne poduzimaju da za{tite gra|ane
Akademik prof. dr. Ejup Gani}, biv{i ~lan Predsjedni{tva RBiH, u razgovoru za „Dnevni avaz“ ju~er je potcrtao da beogradski sud, ako je „htio da ostane sud“, nije mogao donijeti drugu pravnu odluku osim da pusti Iliju Juri{i}a na slobodu. Prof. Gani} podsjetio je da su tokom sudskog progona koji je Srbija vodila protiv njega u Londonu, on i njegova odbrana osigurali dva dokumenta. Jedan je dokaz da je Srbija ratovala u BiH i da je JNA bila njena vojska, a drugi je da ne postoji sporazum o mirnom povla~enju JNA, kako je to tvrdila optu`ba protiv Juri{i}a.

Obnova procesa za umirivanje radikala
- To {to je beogradski sud kazao da }e se u slu~aju Ilije Juri{i}a obnoviti proces, to je ura|eno iz dva razloga. Prvi je da umire radikalnu Srbiju, da bi joj, kao, dali ne{to kroz obe}anje da }e mu poSrbija bude htjela tu`iti branioce Bosne i Hercegovine. - Srbija je obavezana da po{tuje odluku suda iz Londona, jer to je odluka ~lanice Evropske unije, a kada jedna ~lanica donese neku pravnu odluku, to va`i za sve ostale ~lanice EU, ali i kandidate za ~lanstvo u EU - istakao je na{ sagovornik. Prof. Gani} pozvao je dr`avu BiH da se kona~no probudi i iskonovo suditi. Drugo je da probaju ne{to novo izmisliti, jer su vidjeli da ovako ne ide. No, ja se nadam da to ne}e vi{e i}i u tom pravcu, niti da }e oni mo}i izmisliti ne{to novo - kazao je prof. Gani}. uzeo njenog ~ovjeka i vi{e od tri godine ga je mu~io u zatvoru, dr`ava ne smije {utjeti na to - smatra prof. Gani}. Precizirao je da je krajnje vrijeme da BiH tu`i Srbiju za agresiju.
D`elilovi}: ^inio sve da zagor~a `ivot studentima

Li~nost dana

Esad D`elilovi}

Po{tivanje odluka
- Nije se moglo pre}i preko ova dva argumenta, pogotovo zato {to su oni postali javni. Dakle, oni u

Diplomatski mehanizmi
- Ona jeste bila tu`ena za genocid i mi sada moramo ~ekati deset godina da obnovimo tu tu`bu. Ali, ne moramo ~ekati s tu`bom za agresiju, jer u Londonu je potvr|eno da je Srbija ratovala u BiH protiv BiH i za to je na{a dr`ava treba tu`iti, a genocid ostaviti za kasnije - dodao je prof. Gani}. On je podsjetio i da je odmah po povratku iz Londona sve dokumente predao Predsjedni{tvu BiH, ali je razo~aran {to ne vidi nikakvu reakciju. - Evo, bili su izbori i pro{li i neka se sada kona~no to pokrene. S druge strane, na{a dr`ava treba pokrenuti sve diplomatske mehanizme prema svim zemljama da zaustavi ovo maltretiranje na{ih gra|ana koje provodi Srbija tim difuznim potjernicama i hap{enjem na{ih ljudi, ~ak i zaobilaze}i Interpol. Trebaju se kona~no pokrenuti i na{a ministarstva vanjskih poslova i sigurnosti. Za{to ti ministri ne sjednu sa svakim ambasadorom strane zemlje u BiH i to jednostavno ra{~iste? Sada bi se trebao MVP oglasiti i re}i: „Na{ ~ovjek je nevin dr`an tri godine u zatvoru, za{to je to Srbija radila, kako }emo mi praviti stabilnost u regionu“ - poru~io M. KUKAN je prof. Gani}.

Omra`eni ministar
Nebuloznim odlukama ministar obrazovanja uskra}uje studentima pravo da do|u do diplome
Esada D`elilovi}a, odlaze}eg ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, hercegova~ki studenti pamtit }e kao jednog od najomra`enijih ljudi u ~ijim je rukama bila njihova sudbina. To se posebno odnosi na studente iz HNK koji studiraju u Sarajevu ili drugim gradovima, a za koje ministar D`elilovi}, ina~e odani kadar SDA, kao da ne `eli znati. Druk~ije se, naime, ne mo`e objasniti ministrovo ignoriranje, pa ~ak i drskost, pri odugovla~enju izdvajanja novca iz kantonalne kase za pokrivanje dijela tro{kova smje{taja u studentske domove, pa su tako mnogi mladi ljudi primorani da na|u privatni, osjetno skuplji smje{taj, a neki iz siroma{nijih porodica ~ak i da se vrate ku}ama. Na taj na~in im ministar D`elilovi}, u pravom smislu rije~i, uskra}uje pravo na obrazovanje. Na kraju bi iz domova izbacio i sve koji imaju stipendiju. Zato studenti ka`u da odavno neki ministar nije donio gluplju odredbu. D`elilovi} }e studentima sigurno ostati upam}en i po dijeljenju lekcija o tome da samo politi~ki podobni mogu dobiti posao. Mo`da se ta nedavna izjava data na Univerzitetu „D`emal Bijedi}“, gdje je ve} 12 godina uposlen kao asistent, odnosila i na studente koji borave u studentskim domoviA. Du. ma van HNK?

Zavr{eno su|enje biv{im premijerima

Prof. Gani}: Odluke iz Londona stvorile pravnu bazu za sve budu}e slu~ajeve

Beogradu nisu imali na osnovu ~ega da sude Juri{i}u i ova sudska odluka bila je neminovnost - izjavio je prof. Gani}. Potcrtao je i da su odluke suda u Londonu stvorile pravnu bazu za sve budu}e slu~ajeve u kojima

risti sve ove ~injenice. - Na{a dr`ava treba se prestrojiti iz te pasivne u aktivnu poziciju da bi odigrala historijsku ulogu i osvijetlila svoju historiju na osnovu ovih dokumenata, jer to je veoma bitno. Njoj je neko, dakle,

Sutra izricanje presude Bi~ak~i}u i Brankovi}u
Izno{enjem zavr{nih rije~i optu`be i odbrane, ju~er je u Kantonalnom sudu u Sarajevu zavr{eno su|enje dvojici biv{ih federalnih premijera, Edhemu Bi~ak~i}u i Ned`adu Brankovi}u, optu`enim za zloupotrebu slu`benog polo`aja kupovinom Brankovi}evog stana 2000. godine u sarajevskom Bi~ak~i} i Brankovi}: Optu`eni za zloupotrebu naselju Ciglane. Sutkinja Dalida Burzi} najavila lni bud`et o{te}en za 114.000 KM, a je da }e presuda biti izre~ena sutra. „Energoinvest“ za 150.000 KM, dok Kantonalni tu`ilac D`emal je Brankovi}u pribavljena imoviKari} ju~er je zatra`io da optu`eni nska korist od 217.983 KM, odnobudu progla{eni krivim i ka`njeni sno vlasni{tvo nad stanom od 132 kvadrata. Brankovi} je taj stan otkupo zakonu. Kari} je podsjetio da su Vlada pio za 46.017 KM u certifikatima. Tu`ilac Kari} zatra`io je od ViFBiH i „Energoinvest“, ~iji je u direktor u to vrijeme bio Brankovi}, je}a da zabrani raspolaganje nad udru`ili 264.000 KM za kupovinu stanom na Merhemi}a trgu do kostana na Merhemi}a trgu 115 iako na~ne sudske odluke i da se od BrBrankovi} nije bio uposlen u izvr{- ankovi}a oduzme ste~ena imovinoj sudskoj i zakonodavnoj vlasti. nska korist nastala ovim kriB. C. Time je, kako tvrdi optu`ba, federa- vi~nim djelom.

SBB BiH o presudi Apelacionog suda

Beogradske igre nevinim ljudima moraju prestati s Juri{i}em
Povodom presude Apelacionog suda u Beogradu kojom je ukinuta prvostepena presuda od 12 godina zatvora Iliji Juri{i}u i kojom je nakon skoro ~etiri godine nepotrebnog dr`anja u zatvoru Ilija Juri{i} prakti~no oslobo|en, Savez za bolju budu}nost BiH saop}ava: - Krajnje je vrijeme da politika la`ne velikodu{nosti Beograda nakon nepotrebnih i neodgovornih hap{enja bh. patriota i njihovog dr`anja u zatvoru prestane, i to ba{ na slu~aju gospodina Juri{i}a. ^injenica da je nedavno pred londonskim sudom oslobo|en i prof. dr. Ejup Gani} najbolje potvr|uje da su montirani sudski procesi bili politi~ki motivirani i da oni ne mogu slu`iti na ~ast zvani~nom Beogradu i ja~anju me|udr`avnih i me|unacionalnih veza. Stoga SBB BiH odluku beogradskog Apelacionog suda smatra ohrabruju}om i unaprijed izra`ava nadu da Beograd ne}e praviti nove gre{ke koje u zdravstvenom i svakom drugom smislu jako skupo ko{taju nevine bh. gra|ane - navedeno je u saop}enju SBB BiH.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

HUMANOST Velika akcija za pomo} sugra|aninu

Ku}a u splitskim Mejama

Cijela Zenica uz Kenana Kremi}a
Tridesettrogodi{njaku neophodna transplantacija ko{tane sr`i u inozemstvu
Mladi Zeni~ani, samoorganizirani ili okupljeni u vi{e udru`enja, pokrenuli su pro{le sedmice akciju prikupljanja pomo}i sugra|aninu, tridesettrogodi{njem Zeni~aninu Kenanu Kremi}u. Tokom vikenda registrirali su broj humanitarnog telefona, odr`ali nekoliko javnih skupova na kojima su prikupljali pomo}, te uprili~ili javno prikupljanje sredstava za pomo} ovom mladi}u. se nudi za skoro ~etiri miliona funti. Prednosti Ivani{evi}eve vile izgra|ene 2006. godine su blizina aerodroma i cijeli sprat ure|en za relaksaciju s fitnesom, saunom, solarijem, zatvorenim bazenom i sobom za bilijar.

Elitne ku}e za odmor

Ivani{evi}eva vila na bubnju za ~etiri miliona funti
Ugledni „Financial Times“ objavio je popis elitnih ku}a koje su na prodaju, a prema njihovoj viziji idealne su za odmor vikendom. Me|u rasko{nim zdanjima na{la se i ku}a teniskog asa Gorana Ivani{evi}a u splitskim Mejama, koja

Operiran Mauris Simpson

Marka za `ivot
Cijela Zenica stala je uz ovog mladi}a, a to je bilo najbolje vidljivo ju~er, kada je u podne grupa poznatih mladih DJ-jeva i Kenanovih prijatelja organizirala akciju prikupljanja pod sloganom „Marka koja `ivot zna~i“, animiraju}i {eta~e na Trgu Alije Izetbegovi}a da se uklju~e u akciju pomo}i. Kenanu je sredinom septembra u Sarajevu dijagnosticirana akutna limfoblasti~na leukemija, a trenutno se nalazi na hemoterapijama u KCUS-u. Ura|en je na-

Uklonjeni tumori s lica ^ovjeka slona
Amerikanac Mauris Simpson (Maurice, 34) rodio se s rijetkom bolesti zbog ~ega su mu se na licu pojavljivali tumori koji su mu deformisali cijelu glavu. Neurofibromatoza, genetski poreme}aj, kod Maurisa uzrokuje da nervno tkivo raste u tumore. Jo{ kao djetetu desna strana lica po~ela mu je kliziti prema dolje. Ali, ni nekoliko bolnih operacija nisu uspjele zaustaviti tumore. - Roditelji su me uvijek u~ili da prihvatim sebe kakav jesam i da budem sretan. Sa 15 godina odlu~io sam prestati s operacijama - pri~a Mauris. ^ovjek slon, kako ga zovu, postao je ko{arka{ki trener i uspje{an upravnik jednog restorana. U januaru ove godine dobio je ponudu anonimnog mu{karca

Kenan ju~er u sarajevskoj bolnici: Utvr|ena neophodnost hitne operacije

Uplate iz inozemstva
Uplate iz inozemstva vr{e se na adresu: Besim Kremi}, Prve zeni~ke brigade 13a Zenica, sa naznakom „Uplata za lije~enje Kenana Kremi}a“ - IBAN BA391605017110008741, Vakufska banka dd Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, SWIFT code VAKUBA22, Korespodentska banka Commerzbank AG, Frankfurt, Germany, SWIFT code COBADEFF. laz i utvr|ena je neophodnost transplantacije ko{tane sr`i i to do po~etka decembra ove godine. Trenutna terapija poku{ava odr`ati Kenana u zdravstvenom stanju sposobnom za operaciju, a izuzetno skupo presa|ivanje ko{tane sr`i mogu}e je uraditi samo u inozemstvu, {to Kenanova porodica ne mo`e sama finansirati. Mladi ljudi iz Zenice postavili

su kutije za prikupljanje pomo}i u kafi}ima „Gatto“, „Raffaello“, „Backstage“, „Collegium“, „Bordeaux“ i „Club 072“. Osmog i devetog oktobra u BNP-u su uprili~ene dvije pozori{ne predstave, ~iji je prihod upla}en za pomo} ovom mladi}u.

Nastupi pjeva~a
Mladi zeni~ki DJ-jevi i pjeva~i organizirat }e nastupe 14. oktobra u „Clubu 072“, dan kasnije u „Collegiumu“, te 24. oktobra u Starom pozori{tu.

Simpson: Deformisana glava

koji je bio spreman izdvojiti na hiljade dolara za Maurisovu operaciju lica na {to je on i pristao. U bolnici su mu rekli da je stigao u zadnji ~as jer mu je `ivot bio ugro`en. Uklonili su mu tada 95 posto ko`e koja mu je visila s glave zbog tumora. Operacija je trajala pet sati, a Mauris je sada zadovoljan svojim izgledom

U narednom broju magazina „Azra“

Ekskluzivni intervju s Berguzar Korel
[eherzada, glavna junakinja serije „1001 no}“, jeste lijepa, pametna, uspje{na arhitektica, samohrana majka sin~i}a Kana. Kada se njen jedinac te{ko razboli, ona nema drugog izbora osim da provede no} sa svojim poslodavcem Onurom kako bi platila lije~enje. Spletom okolnosti, ona i njen „d`elat“ zaljube se jedno u drugo. Na kakvim }e sve ku{njama njihova ljubav biti, vidjet }ete u predstoje}im epizodama serije „1001 no}“, a u narednom broju magazina „Azra“, koji izlazi sutra, pro~itajte ekskluzivni intervju s Berguzar Korel, koja glumi [eherzadu. Megapopularna „[eherzada“ odgovorila je na pitanja o karijeri, braku s kolegom Halitom Ergen~om (Ergenc), sin~i}u Aliju, seriji „1001 no}“, koja joj je donijela planetarnu slavu, roditeljima, sestri, studentskim danima...

Svi korisnici fiksne i mobilne mre`e „BH Telecoma“ mogu pozivom na broj 090/291-054 donirati dvije marke za Kenanovo lije~enje. Uplate u KM iz BiH se mogu obaviti na ra~un u Vakufskoj banci dd Sarajevo - filijala Zenica, sa svrhom doznake „Uplata za lije~enje Kenana Kremi}a“, partija 1605017110008935, broj `irora~una: 1604208500013786.
A. D@ONLI]

Zeni~ani se ju~er odazvali pozivu

Zbog paljenja dr`avne zastave

Policija u Ljubinju uhapsila provalnike

Savo Vasiljevi} Krivi~ne prijave zbog ka`njen sa 500 KM o{te}enja harema
Osnovni sud Br~ko Distrikta prije nekoliko dana donio je pravosna`nu presudu kojom je Savo Vasiljevi} nov~ano ka`njen sa 500 maraka zato {to je po~etkom avgusta ove godine zapalio dr`avnu zasta- Zapaljena dr`avna zastava u Br~kom vu istaknutu ispred Crvenog krsta u Br~kom, potvr|eno nam je iz lokalnih pravosudnih institucija. Vasiljevi} u alkoholiziranom stanju u no}nim satima zapalio zastavu BiH, a slu~ajni prolaznici koji su primijetili plamen ugasili su ga te je na taj na~in sprije~ena ve}a materijalna {teta. Vasiljevi} je, prema zakonima Distrikta, odgovarao za krivi~no djelo E. R. o{te}enja tu|e stvari. Pripadnici Policijske uprave Ljubinje li{ili su preksino} slobode dva maloljetnika za koja postoji osnova sumnje da su uni{tili kapiju gradskog harema. Kako je potvr|eno u Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje, policija ih u izvje{taju tereti za krivi~no djelo o{te}enja tu|e stvari na {tetu Islamske Gradski harem: Prvi napad za nekoliko posljednjih godina zajednice u BiH. Kako se navodi u prijavi, vandali su velikim kamenjem i drvenim palicama provalili u harem, pri ~emu je nastala {teta od oko 100 KM. Ina~e, ovaj harem, koji je dugo bio zapu{ten, naljeto su u velikoj akciji ~i{}enja obnovili hercegova~ki imami. Ovo je prvi napad na imovinu Islamske zajednice A. Du. u Ljubinju za nekoliko posljednjih godina.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Ivo Josipovi}

STANDARD Podaci Federalnog ministarstva trgovine

Poskupjele skoro sve osnovne namirnice
Cijene ulja pove}ane u cijeloj FBiH, a hljeb skuplji u ~etiri kantona
Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, u septembru je u Federaciji BiH u odnosu na prethodni mjesec poskupjela ve}ina osnovnih namirnica. Tako je ulje u prosjeku skuplje za 14 posto, hljeb za 6,5, maslac za tri posto, dok su blago pove}ane cijene bra{na, mlijeka i {e}era. Posmatrano po kantonima, bra{no je najskuplje u Livanjskom kantonu, a najjeftinije u Zeni~ko-dobojskom. Cijene hljeba su i dalje najvi{e u Sarajevskom kantonu gdje kilogram ko{ta 2,37 maraka, dok je najjeftiniji u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu (1,67 KM). U odnosu na avgust, hljeb je poskupio u Livanjskom, Zeni~ko-dobojskom, Tuzlanskom i

„Beatlesi“ su mi od po~etka bili najdra`i
- Popularna glazba nije imala preveliku ulogu u mom odrastanju, ali „Beatlesi“ su mi od po~etka bili najdra`i. Osvojili su me jednostavno{}u i velikom Josipovi}: emotivno{}u pjesama u kojima je bilo i mnogo glazbeZanimljiva nog sadr`aja, za razliku od „Rolling Stonesa“ u ~ijim je djela pjesmama prevladavala ~ista snaga. Ina~e, nisam nikada imao najdra`e autore ili izvo|a~e, uvijek su mi na prvom mjestu bi(Hrvatski predsjednik za „Jutarnji list“) la zanimljiva djela.

Predrag Ejdus

Kao kom{ije u regionu upu}eni smo jedni na druge
- Historijski procesi okupit }e nekada{nje Jugoslovene u neki novi politi~ki, geografski i socijalni okvir. Kao kom{ije u regionu mi smo upu}eni jedni na druge. ^ak neki strani geopoliti~ki analiti~ari kao {to je Tim Ejdus: D`uda ne koriste vi{e termin jugonostalgija, nego jugo- Historijski (Glumac za „Blic“) procesi sfera.

Mirza Had`i}

Uzor mi je bio Rizah Me{kovi}
- Ta~no je da je Sloboda imala ~itavu plejadu izvanrednih golmana. Ve}ina nas je imala svog uzora, pa naravno i ja. Nije tajna, uzor mi je bio Rizah Me{kovi}, golmanska i ljudska gromada u najpozitivnijem smislu. Od njega sam nau~io zaista mnogo, a to znanje sam Had`i}: Plejada kasnije nesebi~no prenosio mla|im kolegama.
golmana Trgovina: Ulje u prosjeku skuplje za 14 posto
(Foto: Arhiv „Avaza“)

(Nekada{nji golman Slobode za „Avazov Sport“)

Cijene po kantonima u septembru (u KM)
Kanton Bra{no Hljeb Mlijeko PK 1,10 1,83 1,43 TK 1,02 1,87 1,29 ZDK 0,81 2,00 1,42 BPK 0,84 1,83 1,34 SBK 0,92 1,95 1,44 HNK 1,03 1,67 1,39 ZHK 0,84 2,08 1,38 KS 1,05 2,37 1,40 LK 1,14 1,91 1,51 * USK nije dostavio podatke Ulje 2,65 2,44 2,56 2,34 2,53 2,64 2,43 2,67 2,57 Maslac 3,62 3,65 3,75 3,59 3,45 4,10 3,71 3,85 [e}er 1,53 1,55 1,50 1,61 1,48 1,28 1,55 1,48 1,49

Srednjobosanskom kantonu. Mlijeko je najskuplje u Livanjskom, a najjeftinije u Tuzlanskom kantonu. Ulje je poskupjelo u svim kantonima, a cijena ove namirnice trenutno je najvi{a u Posavskom, a najni`a u Zapadnohercegova~kom kantonu. U tom kantonu maslac je najskuplji u FBiH, dok je najjeftiniji u HNK. U Bosanskopodrinjskom kantonu {e}er je poskupio za 12,5 posto i najskuplji je u Federaciji BiH, dok je najjeftiniji u HNK gdje mu je cijena ni`a za pet proM. A. cenata.

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Bahatosti nekih pojedinaca nema kraja
- Dr`ava nam je odli~na kakva ju je vlast vodila protekle ~etiri godine. Koliko ~ovjek mora biti bezobrazan da na ra~un prezentacije kupuje `vaka}e gume? Pa zar premijer Mujezinovi} ne zara|uje dovoljno da sam mo`e platiti `vaka}e gume? Bahatosti nekih pojedinaca zaista (^italac D. G. iz Sarajeva) nema kraja.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

12. 10. 2010.

promjenljivo

Prema prognozama na{ih meteorologa

Snijega ne}e biti u oktobru
Prvi dan sa snje`nim pokriva~em u srednjoj Bosni mo`emo o~ekivati izme|u 5. i 10. novembra, ka`e Majstorovi}
Do kraja mjeseca u BiH ne bi trebalo biti snje`nih padavina u ni`ima krajevima, ka`e klimatolog @eljko Majstorovi}. Snijeg se mo`e o~ekivati po~etkom novembra. - Narednih dana mo`emo o~ekivati pove}anje temperatura za nekoliko stepeni. Bit }e malo ki{e. Vikend }e biti lijep. Prema na{oj prognozi, temperature u ovom mjesecu bit }e ne{to iznad vi{egodi{njeg prosjeka tako da do kraja oktobra ne bi trebalo biti snijega - rekao je Majstorovi}. Dodao je da se prvi dan sa snje`nim pokriva~em u podru~ju srednje Bosne mo`e o~ekivati izme|u 5. i 10. novembra. Ina~e, u Banjoj Luci je ju~er jutarnja temperatura zraka iznosila jedan stepen, a oko 12 sati izmjereno je 12,5 stepeni. Meteorolog Hidrometeoro-

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 16 16 BANJA LUKA BR^KO 15 TUZLA 15 ZENICA 15 SARAJEVO 15 GORA@DE 15
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~noumjereO~ekuje se

LIVNO no obla~no vrijeme sa sun~anim periodi15 ma. Poslije podne ili krajem dana pove}anjem obla~nosti na jugu se o~ekuje i ki{a. U jutarnjim satima, a ponegdje i prije podne po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar slab do umjeren isto~nog smjera.

20 MOSTAR

NEUM 23

UTORAK
Majstorovi}: Vikend }e biti lijep
12. 10. 2010.

SRIJEDA
13. 10. 2010.

^ETVRTAK
14. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Banja Luka ju~er: Oscilacije u temperaturama

(Foto: M. Lugi})

lo{kog zavoda RS u Banjoj Luci Igor Kova~i} kazao je za „Dnevni avaz“ da }e se sli~ne vremenske prilike u gradu na Vrbasu zadr`ati do kraja ove sedmice, preciziraju}i da je karakteristika ovosedmi~ne prognoze mala oscilacija u jutarnjim i dnevnim temperaturama. - U srijedu }e biti obla~no s ki{om, koja se mo`e nastaviti i u ~etvrtak. Ostali dani bit }e sun~ani - naveo je Kova~i}. E. Ha. - V. S.

od -2 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 40C do 170C
DNEVNE TEMPERATURE

od 140C do 230C

od 100C do 210C

od 100C do 220C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Biometeorolo{ke prilike djelimi~no }e se pogor{ati, ponajvi{e zbog izra`enije naoblake i pribli`avanja poreme}aja, usljed ~ega su kod osoba sa psiho smetnjama mogu}e reakcije poput glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Negativni efekt promjene vremena trebao bi se ubla`iti porastom temperature zraka, {to }e biti izra`enije u jutarnjem periodu.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.57 Zalazak 18.08

12. 10. 2010.
Izlazak 12.25 Zalazak 21.16

Brzo - kratko
Humanitarni fond „Gazi Husrev-beg“

8

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

teme

Stipendije za 95 u~enika i studenata iz BiH KATEDRA Kako je narodu BiH ukradena budu}nost Me{ihat Islamske
zajednice Bo{njaka u Njema~koj saop}io je ju~er da }e Humanitarni fond „Gazi Husrev-beg“ 20. oktobra u amfiteatru Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu podijeliti stipendije za 95 u~enika i studenata u BiH. Taj fond osnovan je 2000. godine i djeluGazi Husrev-begova medresa: Podjela 20. oktobra je u okviru Islamske zajednice Bo{njaka u Njema~koj. Primarni cilj fonda je prikupljanje stipendija za studente i u~enike u BiH i Sand`aku i pomo} ugro`enim kategorijama. Do sada je Fond prikupio i podijelio 1.085 stipendija od po 500 eura.

Dobili smo kukavi~ije jaje
Bilo je razlo`no o~ekivati da izbori sve do sada vladaju}e po{alju u opoziciju i dovedu na vlast one koji su nudili nove ideje
Zajedni~ko osje}anje mnogih Bosanaca bilo je da op}i izbori 3. oktobra otvaraju nadu za Bosnu i Hercegovinu i njene gra|ane. Svi smo o~ekivali da, nakon dvadeset godina, do|e do promjena u ljudima, idejama, programima, na~inu politi~kog mi{ljenja i pristupa problemima na{e zemlje i da }e izbori osigurati da svima koji su vr{ili vlast posljednjih dvadeset godina, bude oduzet mandat da odlu~uju o na{oj sudbini. To je bio jedini na~in da vladaju}a struktura kona~no prestane djelovati protiv sopstvene zemlje i naroda. Bilo je razlo`no o~ekivati da izbori sve do sada vladaju}e po{alju u opoziciju i dovedu na vlast one koji su nudili nove ideje, nov na~in mi{ljenja i nov pristup problemima zemlje. Razlog tom o~ekivanju je jasan.

Pomo} austrijske vlade na{oj zemlji

Za deminiranje u BiH 420.000 eura
Vlada Austrije je putem Me|unarodnog fonda za deminiranje i pomo} `rtvama mina (ITF) donirala 420.000 eura za aktivnosti deminiranja u BiH. Novac je osiguran u skladu s Memorandumom o razumijevanju potpisanom u Sloveniji, a bit }e deminirano 216.626 kvadratnih metara, dok }e na povr{ini od 79.835 kvadrata biti obavljeno tehni~ko izvi|anje, prenijela je Fena.

Saop}enje Saveza za bolju budu}nost BiH

Radon~i} primio ma|arskog ambasadora
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} primio je ju~er Lasla Tota (Laszlo Toth), ambasadora Republike Ma|arske u BiH, koji mu je tom prilikom ~estitao na izbornom uspjehu i prenio stavove ma|arske vlade, koja sna`no podr`ava BiH na njenom pu- Radon~i} i Tot: ^estitke na izbornom uspjehu tu evropskih integracija i ekonomskog razvoja. Radon~i} je zahvalio na ~estitkama i informirao ma|arskog ambasadora o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH nakon op}ih izbora, saop}io je Pres-centar SBB BiH.

Siroti i bogati
Od 1990. u zemlji vlada vrsta ljudi koji se razlikuju samo spolja, ali su istih pogleda i djelovanja, tj. svi vide ovu zemlju kao predmet vladavine i iskori{tavanja, i to ~ak i u interesu drugih dr`ava i naroda. Jedini rezultat vladavine tih ljudi je pove}anje muka, stradanja, patnji, plja~ki i gubitaka, dakle sirotinje na jednoj i boga}enja na drugoj strani dru{tvene ljestvice. Vladaju}i su rogovi u vre}i, ali su veoma slo`ni da bratski dijele pravo da iskori{tavaju zemlju i njene gra|ane. To su oni isti koji su u nacionalisti~koj koaliciji uzeli vlast 1990. i uveli zemlju u rat i stradanja, a za sve u~inke svoje politike odgovornost prebacivali jedni na druge. Mir je prekinuo otvoreni, a nastavljen je podmukli politi~ki rat. Upravo zbog toga {to su oni koji su rat proizveli, nastavili vladati i nakon njega, razlog je da je zemlja zapala u stanje zamrlosti iz kojeg se mogla izvu}i samo tako da se odlu~i na sna`an zaokret u politici, na~inu mi{ljenja i djelovanja.

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
dima osigura mogu}nost rada i dostojnog `ivota, pravednost i ljudska prava. Dokazano je da te snage ne mogu osigurati ekonomski razvoj koji bi zemlju uveo u fazu razvoja i dao joj {ansu u utakmici konkurentnosti na europskom i svjetskom tr`i{tu. Izbori su bili posljednja prilika za promjene, a bira~i su imali zna~ajnu alternativnu ponudu da odlu~e u svoju, a ne u korist do sada vladaju}ih oligarhija. Bitne promjene nisu se dogodile i mo`e se re}i da smo na izborima dobili kukavi~ije jaje, a ne zdravo jaje iz kojeg bi se mogla izle}i bolja budu}nost ove zemlje. U vezi s izborima jedino relevantno pitanje je kako se moglo dogoditi da glasove bira~a dobiju oni koji su dvadeset godina neuspje{no vladali. Ovo pitanje toliko ju}i ili uop}e ne bore ili bore veoma malo, produ`enim patnjama i bezna|em koje je proizvelo stanje kada ljudi vi{e nisu u stanju ocijeniti {ta im je u interesu, a {ta nije. Svaka ozbiljna analiza morala bi ovo negativno djelovanje dvadeset godina perfidne emotivne i ideolo{ke korupcije bira~a, klijentizma, obmana i zalu|ivanja naroda uzeti kao veliku prepreku napretku demokratije i gra|anske svijesti i posebno razvoja odgovornosti gra|ana za budu}nost njihove zemlje.

Priznanje novinarskom veteranu

Omeru Karabegu nagrada SEEMO
Nagrada „Za bolje razumijevanje na jugoistoku Evrope Erhard Busek“ Organizacije medija jugoisto~ne Evrope (SEEMO) za ovu godinu dodijeljena je veteranu novinarstva, uredniku Omeru Karabegu, saop}eno je ju~er u Be~u, javio je Tanjug. Karabeg je ro|en 1940. u Mostaru, `ivi u Pragu i novinar je Radija Slobodna Evropa, ju`noslavenske i albanske sekcije. Tako|er je i osniva~ i urednik emisije „Most“. Tokom re`ima Slobodana Milo{evi}a, Karabeg se nalazio na crnoj listi novi- Karabeg: Ro|en u Mostaru nara izdajnika.

Mentalitet ljudi
Analiza pona{anja i stanja na{eg izbornog tijela, nakon dvadesetogodi{njeg divljanja nacionalizama na na{em tlu, morala bi, dakle, biti duboka psiholo{ka, sociolo{ka i antropolo{ka analiza, a ne

Svjedoci optu`be na su|enju Karad`i}u

U ekonomiji nemaju mjesta nacije, vjere, ideologije...
Svima koji imaju soli u glavi jasno je da uspje{ne ekonomije nema ako ne djeluju ekonomski principi i kriteriji efikasnosti, a to zna~i da se iz ekonomskog procesa moraju eliminirati svi neekonomski elementi, a osigurati puna sloboda kretanja kapitala i Iza la`i i predizborne demago{ke retorike stajale su jedne prema drugima: snage kontinuiteta pogubne nacionalisti~ke politike, a nasuprot njima nalazili su se oni koji su projektirali izlaz iz lavirinta nacionalisti~kih sukoba i la`i. Stranke kontinuiteta, kao SDA, HDZ, SDS i SNSD, dokazale su da s njima na vlasti u ovoj zemlji nije mogu}e izvr{iti promjene i stupiti na put demokratizacije i napretka. Podjele me|u strankama kontinuiteta su nebitne, jer ne donose novu politiku, nego samo nove podjele interesa u zemlji. Tako zemlja nije u stanju da ljurada. Dakle, da nikakve granice unutar zemlje ne smiju ko~iti komunikacijsku, pravnu i ekonomsku integraciju dr`avne teritorije kao osnove ekonomskih aktivnosti. U ekonomiji nemaju mjesta nacije, vjere, ideologije, politi~ke iluje va`no da se mora pomno analizirati. Prvi dio odgovora, vjerovatno, le`i u ~injenici da na{i bira~i jo{ nemaju dovoljno politi~ke zrelost, da ne misle politi~ki i racionalno, nego iz straha i emocionalno i po navici, ali i da je veliki broj njih bio na razne na~ine korumpiran. Mada je bilo i direktne korupcije putem kupovine glasova, to nije najva`niji oblik korupcije na{eg bira~kog tijela. Ono je za dvadeset godina jako korumpirano nacionalnom i vjerskom demagogijom, stra{enjem od onih drugih, nasiljem protiv kojeg se vladazije i planovi. A vladaju}i i sada, kao i do sada, grade svoju politiku na naciji, vjeri i lokalizmu. Zbog svega re~enoga, {to je ve} stotinu puta utvr|eno, bilo je nu`no proizvesti bitne promjene u vladaju}oj strukturi. To je ono {to su svi razumi ljudi o~ekivali od izbora. tek povr{no pore|enje materijala dobivenog nekakvim usputnim i ad hoc anketama i sli~nim sredstvima istra`ivanja. Mi moramo dobiti kona~no relevantne studije koliko je sve ovo {to smo do`ivjeli tokom posljednjih dvadeset godina deformiralo mentalitet na{ih ljudi, koliko smo postali neosjetljivi na pitanje prava, pravde i moralnosti i koliko smo skloni da u svom bezna|u i dezolaciji dopustimo da svako ko to ho}e i ima za to sredstava, uzme od nas ono najbitnije, a to je na{e pravo da sami odlu~ujemo o sebi i svojoj zemlji.

U Sarajevu prona|ena snajperska gnijezda
Iskazima novih svjedoka o artiljerijskim i snajperskim napadima na civile u Sarajevu, tu`ioci Ha{kog tribunala nastavili su ju~er izvo|enje dokaza protiv Radovana Karad`i}a. Svjedok optu`be Alen Gi~evi} izjavio je da je dva puta bio ranjen: u prolje}e 1992. dijelom granate koja je pala u blizini njegovog stana, a uzimu 1995. hicem dok se vozio tramvajem u centru Sarajeva, javila je Onasa. Svjedok optu`be, nekada{nji balisti~ar u sarajevskoj policiji Mirza Sabljica izjavio je, izme|u ostalog, da je 1996. godine policija u ~etiri solitera na Grbavici na{la snajperska gnijezda, a u zgradi „Metalka“ improvizirano snajpersko gnijezdo.

Su|enje za zlo~ine u Omarskoj i Manja~i

Starcu govorili da }e od njega praviti }evape
Muharem Murselovi}, ugostitelj i lokalni politi~ar iz Prijedora, a potom zato~enik logora Omarska i Manja~a, svjedo~io je ju~er pred Ha{kim tribunalom o ubistvu nekoliko zatvorenika u no}i izme|u 6. i 7. avgusta 1992. godine, javio je Sense. Svjedok je ispri~ao kako su jedne no}i policajci naredili starijem ~ovjeku Dedi Crnali}u da iza|e, govore}i da }e „od njega praviti }evape“. Dedo je, ka`e svjedok, molio da ga ne tuku, ali je prebijanje trajalo dvadesetak minuta. Ujutro je konstatirano da je nesretno ~ovjek tokom no}i umro, a svjedok je vidio tijela jo{ sedmorice ubijenih.

teme

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

9

SKANDALOZNO Koliko gra|ane ko{taju seanse Marokanca

ZOI 84 i „Sarajevska pivara“ zaradit }e vi{e od pola miliona maraka
Jedan dio novca ide Asadu Sabi radi darivanja u humanitarne svrhe, za {ta ne postoji nikakva garancija
Nakon {to je na{ list ju~er objavio tekst o tome da preduze}e ZOI 84 od ljudi koji dolaze na seanse Marokanca Mekija Torabija zara|uje ogroman novac od naplate ulaznica i parkinga u kompleksu Olimpijskog centra Zetra, iz ove firme upu}en nam je demanti u kojem ni{ta od onoga {to smo naveli nije osporeno.

S pres-konferencije: „Prevent“ ulo`io 91 milion KM

(Foto: F. Fo~o)

Zbog u~estalih napada Finansijske policije FBiH

„Prevent“ obustavlja investiranje u BiH?
Ova kompanija nije prevarila nikoga, a pogotovo dr`avu, ka`e Smailbegovi}
Direktor divizije proizvodnje „Preventa“ u BiH Adnan Smailbegovi} izjavio je ju~er na preskonferenciji u Sarajevu da ta kompanija nije prevarila nikoga, a pogotovo dr`avu, kako se to nastoji sugerirati u nekim medijima vezano uz nalaze Finansijske policije FBiH u „Volkswagenu“ Sarajevo, gdje je „Prevent“ manjinski vlasnik. Prema nalazima Finansijske policije, „Prevent“ nije uplatio obavezu od 10,1 milion KM, a tra`i se uplata tog iznosa i zateznih kamata od 11,6 miliona maraka. - Studija razvoja automobilske industrije u FBiH, na koju se poziva i Ugovor o privatizaciji „Volkswagena“ Sarajevo, predvidjela je proizvodnju 30.000 automobila godi{nje, ali zbog promjene carinske politike u okru`enju, ovaj nivo proizvodnje je bio nerentabilan i ve}inski vlasnik „Volkswagen koncern“ odlu~io je promijeniti strategiju poslovanja koju je „Prevent“ morao pratiti kazao je Smailbegovi}, javila je Fena.

Moraju platiti PDV na ulaznice
- Ako ZOI 84 vr{i naplatu ulaza, oni moraju iskazati izlazni PDV na sve napla}ene ulaznice. To moraju u~initi u PDV prijavi za ovaj mjesec, odnosno do 10. novembra, do kada moraju platiti PDV. Bez obzira na to u koje }e svrhe taj prihod biti utro{en, oni moraju platiti PDV - ka`e portparol Uprave za indireKova~evi}: Uplata ktno oporezivanje BiH Ratko Kova~evi}. do 10. novembra

Manjinski vlasnik
- Finansijska policija je, tako|er, zanemarila ~injenicu da je „Prevent“ manjinski vlasnik „Volkswagena“ iz Vogo{}e sa 42 posto udjela, a da je ve}inski vlasnik sa 58 posto udjela „Volkswagen koncerna“ sa sjedi{tem u Volfsburgu, u Njema~koj. Zna~i „Prevent“ nije prevario nikoga, a pogotovo dr`avu - rekao je Smailbegovi}. Dakle, dodao je on, nisu se stekli uvjeti za realizaciju Studije na koju se poziva kupoprodajni ugovor. - „Prevent“ je u BiH od 1999. do 2009. ulo`io 91 milion KM i prema{io svoja o~ekivanja. Kompanija „Prevent“ iz Visokog upo{ljava vi{e hiljada radnika i jedan je od najve}ih doma}ih izvoznika, ali zbog nepovoljnog poslovnog ambijenta i u~estalih napada od raznih institucija mo`e biti prisiljena da obustavi investiranje u BiH - istakao je Smailbegovi}.

Raspodjela novca
Naprotiv, iako se u jednom dijelu saop}enja navodi da nije ta~na informacija da se napla}uje ulaz djeci i ratnim vojnim invalidima, {to mi u tekstu nigdje nismo ni naveli, te da ZOI 84, koji upravlja Zetrom, nema nikakve veze s prodajom „tretirane vode“ (Sarajevske pivare, op. a.), ~injenica je da je ovo preduze}e dozvolilo da se u njihove prostorije ona kamionima dovozi i da se napla}uje po cijeni od 75 feninga. U ZOI-ju 84 tvrde i da je bez njihovog znanja realiziran dogovor izme|u Torabijevog menad`era i „Sarajevske pivare“ te da ovo preduze}e s tim nema nikakve veze?! Osim toga, ka`e se i da 40 posto od zara|enog novca ide u ruke Torabijevog menad`era Asada Sabe, koji }e novac, navodno, dati u humanitarne svrhe, za {ta ne postoji nikakva garancija. U demantiju se navodi i da }e Torabijev menad`er naknadno,

Torabi: Za sedam dana vi{e od 110.000 posjetilaca

po zavr{etku iscjeliteljeve posjete, informirati javnost o tome kome je proslijedio novac?! Kako je na{ list ranije pisao, Torabi nema dozvolu za rad u BiH, {to nam je potvr|eno iz Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

^udna izlje~enja
- Nakon na{eg istupa u javnosti, Komoru je pozvala zdravstvena inspekcija. Oni su mi rekli da se u ovom slu~aju radi o humanitarnom radu i da za njega ne treba dozvola. Na tome je ostalo. Inspekcija, dakle, ne}e ni{ta poduzeti. Na{a kompentencija je zdravlje gra|ana. No, neko je htio humanitarni rad i {ta mi tu da radimo? Niko nas ni{ta nije pitao, a mi nismo istra`ni organi da to istra`ujemo - ka`e Fahrudin Kulenovi}, predsjednik Komore.

Kulenovi}: Neko je htio humanitarni rad

Ne ulaze}i u to da li je Torabi nekome od bolesnika pomogao ili ne, jasno je da }e se na njegovoj posjeti, koja traje do 7. novembra, zgrnuti ogroman novac. Najve}i dio kola~a dobit }e ZOI 84 i „Sarajevska pivara“, ~ija voda BH2O u Zetri ide kao halva, za razliku od njene mizerne prodaje u trgovinama. Od 4. oktobra, od kada Torabi dr`i seanse u Sarajevu, u Zetru je radnim danima dolazilo vi{e od 10.000 ljudi, a subotom i nedjeljom po 20.000. Nakon nekih od navodnih izlje~enja, koja se u javnosti predstavljaju kao ~uda, jasno je da }e jo{ vi{e ljudi pohrliti u Zetru, a zarada }e onda biti jo{ ve}a. Prema jednoj ra~unici, na cjelokupnu posjetu Torabija, koji uporno tvrdi da radi besplatno, bh. gra|ani mogli bi dati vi{e od pola miliona KM. S. R. - E. Ha.

UO BHRT-a danas odlu~uje o kandidatu

Putica protiv Jovanovi}a
Upravni odbor BHRT-a na dana{njoj sjednici bi trebao razmatrati prijedlog nadle`ne komisije za imenovanje direktora BHT-a. Komisija za izbor ju~er je Putica: Protiv UO i vr{iocu du- prijedloga `nosti generalnog direktora BHRT-a Nerminu Durmi za tu poziciju jednoglasno predlo`ila Konstantina Jovanovi}a. Me|utim, prema reakcijama nekih od onih koji donose odluku, izbor direktora ne}e pro}i bez pote{ko}a. Izri~ito protiv ovakvog prijedloga je Marija Putica, ~lan UO BHRT-a. - Ne}u prihvatiti ovakav prijedlog, jer to predstavlja uvredu BHRT-a. U odnosu na urednika Informativnog programa BHT-a Damira [imi}a, koji je konkurisao, daje se prioritet uredniku TV ku}e Hayat koja ipak nije u rangu BHRT-a. Hayat u proteklom periodu nije bio korektan prema BHRT-u, zbog ~ega je i zabranjen ulazak njegovim novinarima na pra}enje „Eurosonga“. Ne znam otkud sada odjednom uva`avanje urednika programa te televizije. Osim toga, informativno-politi~ki program Jovanovi}: Odluka Komisije se znatno popravio zahvaljuju}i [imi}u - rekla je Putica. Prema njenim rije~ima, ova pozicija trebala pripasti nekome iz reda hrvatskog naroda. - Jovanovi} je osoba koja po profesionalnoj reputaciji, po kvalitetima koje posjeduje apsolutno odgovara ovoj poziciji. Dali smo prijedlog rukovo|eni profesionalnim potrebama BHT-a - ka`e Muhamed Bakarevi}, predsjednik Komisije za izbor direktora BHT-a. Osim Jovanovi}a, na konkurs se prijavilo jo{ {est kandidata i to Damir [imi}, Belmin Karamehmedovi}, Olivera Dodik, Dejan Kukri}, Mensuda Karovi} i Arif Mesihovi}, a uvjete su ispunili [imi}, Mesihovi}, Jovanovi} i KaE. G. ramehmedovi}.

Situacija u „Hidrogradnji“ se ne smiruje

Radnici najavljuju nove proteste
Radnici „Hidrogradnje“ sutra }e ispred zgrade Direkcije ove kompanije odr`ati dvosatni protest kojim }e iskazati nezadovoljstvo zbog toga {to nije ispo{tovan sporazum o isplati pla}a. Oni }e, tako|er, na ovaj na~in pokazati protivljenje {to su pojedini {trajka~i dobili otkaze. Nakon toga }e radnici najaviti novi {trajk koji bi trebao biti odr`an za desetak dana, ali s novim zahtjevima. Uposlenicima Direkcije nije upla}eno pet pla}a, dok Uprava pogonu RRT i radnicima na sarajevskoj zaobilaznici duguje po ~etiri pla}e. Doprinosi im se ne upla}uju ve} osam godina. Najvi{e su o{te}eni invalidi rada i radnici na ~ekanju, kojima se duguje veliki broj naknada. G. M.
S ranijih protesta: Dugovanja nisu ispla}ena

Klub poznatih

[emsa Suljakovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

teme

Kod nas se sportom bave svi koji ceker nose
Li~ni profil pjeva~ice
Ime i prezime: [emsa Suljakovi}. Datum i mjesto ro|enja: 29. septembar u 8.10 sati, Maglaj. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitoj ku}i. Bra~no stanje: Sretno slobodna. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 9. avgust 1993. Koji automobil vozite: Uglavnom me drugi voze. Kako se odmarate: Uz TV program i rad u ba{ti. Omiljeni muzi~ari: Ne mogu nikoga izdvojiti, previ{e ih je. Volite li kuhati: Obo`avam i kuhati i jesti. Najdra`a knjiga: „Tvr|ava“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Leonardo da Vin~i (Vinci). Za koji klub navijate: Za reprezentaciju BiH. Koga biste poveli na pusti otok: Svoje ku~i}e i ma~i}e. Jeste li ljubomorni: Nekad bilo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Ni{ta posebno. Biste li ikada oprostili nevjeru: Da. Bavite li se sportom: Kod nas se sportom bavi svako ko ceker nosi. Omiljena hrana i pi}e: Sve {to se mo`e jesti i piti. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama svoj majstor. Volite li {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Da,

PROTESTI Posljedice blokade carinskih terminala

[trajk autoprijevoznika ugrozio bh. izvoznike
[tete u „Scontpromu“ u ovom trenutku mjere se desetinama hiljada maraka
Protest autoprijevoznika iz RS i blokada carinskih terminala mogli bi imati nesagledive posljedice po izvozno orijentirana preduze}a. Vlasnica „Scontoproma“ iz Prijedora Elizabeta Josipovi} ka`e da se ve} u ovom trenutku {tete u toj fabrici za proizvodnju namje{taja i presvlaka za namje{taj mogu mjeriti desetinama hiljada maraka.

Danima blokirani
- Dnevni izvoz „Scontoproma“ iznosi oko 100.000 eura. Danima smo blokirani. Zbog nedostaka repromaterijala, koji je blokiran na carinskim terminalima, moji radnici ne rade ve} dva dana. Dogovoreni poslovi vise o koncu, jer strano tr`i{te, gdje roba mora biti isporu~ena bukvalno u sat, ne priznaje pri~u o {trajku, ~ije }e posljedice, to je ve} sada evidentno, biti ogromne - ka`e Josipovi}. Ona smatra da je prije doSuljakovi}: Sama svoj majstor

„Scontoprom“ u Prijedoru: Dogovoreni poslovi vise o koncu

(Foto: D. Stojni})

no{enja spornog Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje me|un-

macu Cicku i psa Snupija. Va{ najbolji prijatelj: Sretna sam, zaista ih imam mnogo. Pratite li politi~ku situaciju: Tu i tamo. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Otvorila hajmove (kolektivne centre) za cuke, mace, besku}nike. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikad.

Upitna i proizvodnja fabrike „Mira“
Direktor Fabrike za proizvodnju keksa i vafla „Mira“ iz Prijedora Miroslav Turn{ek kazao nam je da bi i ta fabrika mogla imati velikih problema ako se nastavi {trajk autoprijevoznika. - Oko 82 posto proizvodnje izvozimo. Nekoliko dana mo`emo izdr`ati, ali ako se protesti nastave, ne}e biti realizacije i u pitanje dolazi i proizvodnja, jer „Mira“ radi prvenstveno za tr`i{te, a ne za zalihe. Ako zalihe po~nu rasti, obustavljamo proizvodnju Turn{ek: Nema zaliha - kazao je ju~er Turn{ek.

arodnog drumskog prijevoza, koji je razlog masovnih protesta autoprijevoznika u RS, neko, ipak, trebao konsultirati i privrednike.

Pogre{ni ljudi
- Da se politi~ari s nama dogovaraju, ne bi bilo ovako katastrofalnih gre{aka. O~ito je da pogre{ni ljudi sjede na pogre{nim mjestima - kazala je Josipovi} i apelirala na nadle`ne da hitno na|u pravo rje{enje kako izvoznici ne bi do{li u poziciju da moraju zatvarati fabrike i otpu{tati radnike.
M. ZGONJANIN

SMS
MONTIRANI PROCES - Gra|ani BiH znali su da je proces protiv Tuzlaka Ilije Juri{i}a u Beogradu montiran i pravda je do{la, mada poprili~no sporo. Nakon Ilijine i pobjede dr. Ejupa Gani}a ne{to ranije u Londonu, zabijen je no` u srce genocidnoj srbijanskoj politici. OFIRNA KRA\A Koja mi korist od izbora kada do|e neko iz neke stranke i poni{tava moj glas. Neka CIK ponovi izbore, koji, i ptice to vi{e znaju na grani, nisu regularni i neka zaka`e nove. Ako ova ofirna kra|a pro|e bez ponavljanja izbora, onda nema potrebe vi{e nikada ni izlaziti na glasanje, jer }e SDA sebi namjestiti potreban broj glasova. Oni su i nau~eni da plja~kaju gra|ane.

Dnevni avaz 061-142-015
svoje ~lanove na funkcije, na kojima za nerad primaju pla}e, naknade, razbacuju narodni novac na privatne tro{kove i sli~no? KODEKS PONA[ANJA - Do kada }e nadle`ni u „Elektroprivredi BiH“ tolerirati da u njihovoj jedinici u Visokom, u Odjeljenju obra~una, uposlenica do~ekuje potro{a~e s cigaretom u ustima i uredskom prostoru punom duhanskog dima? ZDRAVI U REDOVIMA - Medicina je kod nas u poslijeratnom periodu postala isklju~ivo „radionica za proizvodnju novca“! ^ak i zdravog odvedu do redova, ~ekanja kao {to je ovo {to se de{ava u Zetri. Dokle na ovaj na~in narodu du{u vaditi? Sramotno i bijedno stanje!

Predstavnici VTK-a osudili proteste prijevoznika

PREVARI KOGA MO@E[ - Koliko je beskrupulozan kadrovik SDA general Ajnad`i}, govori podatak da borci invalidi, kojima je on komandovao, moraju pla}ati marku za ulaz na Zetru, ali zanimljivije je to ho}e li iko saznati koliko je sam d`eneral zaradio na ovome, jer dosta je onih koji pro|u, a ne plate. To zna~i - prevari koga uspije{, ali to su kadrovi SDA, pa se ne treba ni ~uditi. VLADAJU]E BEZAKONJE - Dok traju strana~ka prepucavanja, niko ne spominje da su sve te stranke godinama bile na vlasti i da su sve krive za de{avanja u dr`avi. Krive su sve stranke {to su stvorile vladaju}i aparat bezakonja, mita, korupcije i nerada. Do kada }e ~elnici stranaka postavljati

Puteve su blokirale porezne neplati{e
Vjerujem i da neophodna potvrda o neka`njavanju onemogu}ava mnoge prijevoznike da dobiju licencu, ka`e Sinanovi}
Predstavnici Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH osudili su proteste prijevoznika iz RS koji ve} nekoliko dana blokiraju puteve i grani~ne prijelaze zbog stupanja na snagu novog Pravilnika o licenciranju na dr`avnom nivou. Direktor Sektora za transport i komunikacije VTK-a Zijad Sinanovi} izjavio je ju~er na pres-konferenciji da je ovaj pravilnik izra|en u skladu sa Zakonom o me|unarodnom i me|uentitetskom cestovnom prijevozu i dodao da blokada carinskih terminala najvi{e {teti prijevoznicima koji imaju licencu, a sada ne mogu nastaviti s radom, zbog ~ega trpe velike gubitke. - Jedan od osnovnih problema i uzroka blokade jeste nepla}anje poreza i penziono-imovinskog osiguranja, a vjerujem da postoje slu~ajevi nemogu}nosti dobivanja potvrde o neka`njavanju od nadle`nog suda, {to mnoge prijevoznike onemogu}ava u dobivanju licence - smatra Sinanovi}. Predrag Mitra{evi}, prijevoznik i ~lan Upravnog odbora VTKBiH, kazao je da su svi ozbiljni autoprijevoznici dobili licence, ali zbog blokade ne mogu poslovati. Prema njegovim rije~ima, prijevoznici iz FBiH se ne}e pridru`iti blokadi. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zatra`ilo je od Vije}a ministara da rok za izdavanje licenci bude produ`en do 8. decembra, rekao je ju~er resorni ministar Rudo Vidovi}. On je zatra`io i sazivanje vanredne sjednice Vije}a ministara radi rasprave o ovom problemu. Me|utim, kamiond`ije iz RS ka`u da produ`enje roka nije rje{enje, pa su ostali pri zahtjevu da se pravilnik u potpunosti stavi G. M. van snage.

Sinanovi}: Vlasnici licenci trpe gubitke

Blokade }e umanjiti prihode
Zbog obustave uvoza i izvoza robe moglo bi do}i do problema u finansiranju svih nivoa vlasti, saop}eno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Kako je re~eno, UIO dnevno naplati izme|u 15 i 20 miliona KM od zakonom predvi|enih uvoznih da`bina. Bude li nastavljena blokada carinskih terminala, dr`ava, entiteti i ni`i nivoi vlasti ostat }e bez ovih prihoda, saop}eno je iz ove institucije.

teme

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

11

CIK tvrdi da ne}e odustati od istrage

SRETNICI Izvu~en dobitnik superpremije u SMS nagradnoj igri

Fuad Deli} osvojio „fabiju“
Mladi bh. nogometa{ Muhamed Suba{i} bio sretan 48-godi{njem Sarajliji
Mladi bh. nogometa{ Muhamed Suba{i} donio je ju~er sre}u Fuadu Deli}u iz Sarajeva, izvukav{i njegovu poruku me|u vi{e od 150.000 pristiglih za SMS nagradnu igru „Dnevnog avaza“ pod nazivom „Ukucaj broj i novac je tvoj“, koja je trajala od 20. septembra do 11. oktobra. Igra~ FK Olimpic iz Sarajeva i reprezentativac BiH nekoliko minuta nakon {to je pokrenuo sistem za biranje brojeva, mi{em ga je zaustavio, a na ekranu kompjutera ostao je ispisan broj 061/159-338. Muhamed je odmah pozvao dobitnika superpremije, koji nije povjerovao da je osvojio automobil „{koda fabia“ te je mislio da se neko {ali. - Odu{evljen sam! U~estvovao sam u dosta igara, ali nijednu nagradu nisam dobio. Kada su me nazvali i rekli {ta sam osvojio, stvarno nisam vjerovao. Jo{ ne vjerujem - kazao nam je ~etrdesetosmogodi{nji Deli}, ina~e tehni~ki sekretar po zanimanju. Poruka sretnog Sarajlije

U 697 zapisnika na|ene sumnje u izbornu kra|u
Centralna izborna komisija (CIK) BiH saop}ila je ju~er da ne}e odustati od vlastite istrage koju je ve} pokrenula, a koja se odnosi na utvr|ivanje ~injeni~nog stanja s neva`e}im glasa~kim listi}ima i drugim eventualnim sumnjivim podacima. - U ovom trenutku mo`emo sa- CIK: Ponovno brojanje op}iti da smo ostvarili uvid enim glasa~kim listi}ima. u 4.655 zapisnika o radu bi- Do sada pristigli zahtjevi za ra~kih odbora i da smo u ponovno brojanje su odbi697 zapisnika prona{li jeni jer su preuranjeni - kaodre|ene primjedbe na iz- `e se u saop}enju CIK-a. CIK je ju~er na sjednici borni proces (primjedbe na rad ~lanova bira~kih odbo- donio odluku i o brojanju ra, primjedbe koje sugerira- glasa~kih listi}a sa jo{ 11 reju da je bilo utjecaja na bi- dovnih bira~kih mjesta, jer ra~e i sli~no). Analiza zapi- s obrazaca o rezultatima snika pomo}i }e CIK-u da glasanja s tih bira~kih mjepoduzme druge radnje, u sta se ne mogu utvrditi rekoje spada i ponovno broja- zultati (ne~itko, ne sla`e se nje glasa~kih listi}a, ali na- broj glasova politi~kog sukon {to utvrdi rezultate bjekta s brojem glasova po ovogodi{njih izbora. Utvr- kandidatima i sli~no). Rije~ je o po jednom bi|eni rezultati su objedinjeni glasovi s redovnih bira~- ra~kom mjestu s podru~ja kih mjesta, s bira~kih mje- Banje Luke, Zvornika, Prista gdje su glasali bira~i u jedora, Bosanske Gradi{ke, odsustvu, glasovi bira~a ko- Vi{egrada, Tesli}a, Teo~aka, ji su glasali putem mobiln- Gornjeg Vakufa i tri s podrog tima, glasovi bira~a koji u~ja Travnika. Brojanje }e su glasali putem po{te i u biti obavljeno sutra u deset DKP-ima, te glasovi bira~a sati u Glavnom centru za koji su glasali na nepotvr|- brojanje u Sarajevu. M. K.

S izvla~enja: Suba{i} se javlja sretnom dobitniku

(Foto: M. @ivojevi})

stigla je prvog dana nagradne igre, 20. septembra, u

osam sati, 34 minute i tri S. [a. sekunde.

Mirsad Avdi} do{ao po osvojenih 5.000 KM
Mirsad Avdi}, penzioner iz Sarajeva, koji je dobio glavnu nagradu od 5.000 KM na debitnoj kartici u drugom kolu nagradne igre „Avaz nagra|uje vjernost“, ka`e kako nije vjerovao da je dobitnik sve dok dan kasnije nije svoje ime pro~itao u novinama. - Ve} desetak godina sam vjerni ~italac „Dnevnog avaza“, pa kada ve} redovno uzimam novine, pomislio sam za{to ne bih i igrao. Nisam o~ekivao da }e me izvu}i, a kada je Jasna Gospi} javila mom sinu Enisu da sam osvojio glavnu nagradu, morao sam provjeriti u novinama. Ovo je bila ~ista sre}a - ispri~ao nam je Avdi} dok je u „Avaz T wist Toweru“ preuzimao nagradu.

Avdi}: ^ista sre}a

Analiza utjecajnog ameri~kog dnevnika

O izbornoj kra|i pi{e i „New York Times“
O izbornoj kra|i na proteklim op}im izborima u BiH izvijestio je i utjecajni ameri~ki dnevnik „New York Times“. - Potencijal za postizanje jedinstva u BiH doveden je u sumnju nakon {to su preliminarni rezultati izbora pokazali duboke podjele, a izborni zvani~nici ka`u da }e istra`iti optu`be o izbornim prevarama - po~etak Faksimil teksta koji potpisuje Bilefski je teksta u NYT-u koji ~lanica Evropske unije i NATO-a. Prelimipotpisuje Den Bilefski (Dan Bilefsky). narni izborni rezultati istakli su rizike, jer su List prenosi izjavu ~lana Centralne izbo- muslimani i Hrvati bili u korist lidera koji rne komisije BiH Suada Arnautovi}a da }e zagovaraju jedinstvo, dok su bosanski Srbi CIK po~eti istragu nakon {to je deset posto birali kandidate koji pozivaju na raspad glasa~kih listi}a u utrci za srpskog ~lana Pr- pi{e „New York Times“. edsjedni{tva BiH progla{eno neva`e}im. Dalje se navode ocjene analiti~ara da je - Izbori su posmatrani s velikom pa`njom ionako krhko bh. jedinstvo ostalo pod ozbikao test o tome mo`e li BiH iza}i iz }orsoka- ljnom prijetnjom zbog Milorada Dodika, a ka i krenuti u promjene neophodne za napr- konstatira se i da Neboj{a Radmanovi} `eli edovanje prema ciljevima dr`ave da postane da bosanski Srbi tra`e nezavisnost.

Nermin Pe}anac uputio zahtjev CIK-u

SDU BiH tra`i uvid u sve neva`e}e glasa~ke listi}e
Socijaldemokratska unija (SDU) BiH uputila je ju~er zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH zahtjev da toj stranci, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, bude omogu}en uvid u sve neva`e}e glasa~ke listi}e na kojima je pored SDU BiH ozna~en i neki drugi politi~ki subjekt ili je na drugi na~in u~injen neva`e}im glasa~ki listi}. U zahtjevu koji potpisuje predsjednik SDU-a Nermin Pe}anac napominje se, izme|u ostaloga, da je ova stranka 2. oktobra, dan pred odr`avanje izbora, obavijestila CIK da pojedini bira~ki odbori u sarajevskoj op}ini Stari Grad, suprotno pravilima, ve} 12 do 15 sati prije izbora otvaraju osjetljivi izborni mateM. K. rijal.

12

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

panorama

SREBRENICA Odbornici podijelili zgradu za potrebe visokog obrazovanja

Poslovnica BH Telekoma u Bijeljini

(Foto: G. Bobi})

Dva univerziteta pod istim krovom
Najavljeno otvaranje dvije studentske slu`be Sve ide u prilog ve}oj podijeljenosti me|u mladima
Dok se u Federaciji BiH bore sa fenomenom dvije {kole pod jednim krovom, srebreni~ki odbornici na zasjedanju Skup{tine op{tine donijeli su odluku o lociranju dva univerziteta pod isti kri Univerzitetu iz Sarajeva. - Stru~na slu`ba SO Srebrenica nije pokazala stru~nost prilikom izrade odluke o davanju na kori{tenje zgrade biv{e Gimnazije Pravnom fakultetu iz Isto~nog Sarajeva, zbog toga sam intervenisao sa dopunom ~lana tri te odluke kako bi u njoj bilo jasno definisano da zgradu mo`e koristiti i Univerzitet iz Sara-

Iako u Bijeljini pla}a nemali zakup

BH Telekom tri godine ne otvara poslovnicu
Nepune tri godine BH Telekom pla}a 1.000 KM za zakup poslovnog prostora u ulici Me{e Selimovi}a, u strogom centru Bijeljine, ali poslovnica jo{ uvijek ne radi. Problem nisu bile potrebne dozvole i zakonski okviri, nego sporost rukovodstva preduze}a. Dok banjalu~ki M:tel nudi svoje usluge {irom FBiH, od 24 poslovnice koje je BH Telekom prije tri godine planirao na podru~ju RS, danas radi tek petina. Poslovni prostor u Bijeljini tek ove godine je renoviran i adaptiran za potrebe ovog dr`avnog preduze}a, ali do danas poslovnica nije otvorila svoja vrata za uposlene i gra|ane Semberije. Brojni, slobodno mo`emo re}i patriotski korisnici usluga BH Telekoma u Janji i Bijeljini nisu bili dovoljan razlog da im se, 15 godina nakon rata, omogu}i bolji pristup uslugama. Uprkos sloganu „Idemo prvi, dajemo vi{e“, o tr`i{noj utakmici i nekim novim korisnicima na podru~ju Semberije, s obzirom na potvr|enu neposlovnost, ne E. M. mo`e se ni govoriti.

[ta mi se (ne)svi|a u Bosanskoj Krupi

Srebreni~ki odbornici donijeli odluku

Zaustaviti mlade da ne odlaze
- Bosanska Krupa je nekada bila lijep grad pun `ivota, me|utim, ona to danas nije. Danas lagano odumire i u njoj se ni{ta ne de{ava. Odlaze mladi. Aktuelna vlasti ne radi ni{ta da taj trend zaustavi. Nema novih zapo{ljavanja, a nema ni zbivanja na kulturnom, sportskom i bilo kakvom drugom planu. To bi se morJasmin Red`i}, diplomirani alo promijeniti. pravnik Ne vidim konkretno da se ne{to u posljednje vrijeme desilo a {to bih ja pohvalio. [to se god zapo~ne, ni{ta se ne zavr{i. Gradi se ulica koja se ne dovr{i. Ne po{tuju se rokovi - ka`e Jasmin Red`i}, diplomirani pravnik. S. T.
Salihovi}: Dopuna ~lana

jeva - kazao je Salihovi}. On isti~e da }e otvaranje dvije studentske slu`be doprinijeti ve}oj podijeljenosti me|u mladima.

ov. Naime, zgradu biv{e Gimnazije obnovljenu sredstvima Vije}a ministara od 700.000 KM, koja slu`i za potrebe visokog obrazovanja, dodijelili su na kori{tenje Pravnom fakultetu iz Isto~nog Sarajeva i Univerzitetu iz Sarajeva, a najavljeno je i otvaranje dvije studentske slu`be.

Prave razdor
Obnovljena zgrada Gimnazije

- Moglo se ~uti da }e sporazum i}i u pravcu formira-

Nastava krajem oktobra
Osman Sulji}, na~elnik op{tine Srebrenica, rekao je da }e nastava u odjeljenju Pravnog fakulteta Isto~no Sarajevo u Srebrenici po~eti krajem oktobra i da se na fakultet mogu upisati svi studenti, koji su ranije upisali prvu godini prava na nekim od fakulteta diljem BiH. Odjeljenje Pravnog fakulteta iz Sarajeva, koje je otvoreno prije nekoliko godina, jo{ uvijek poha|a oko 200 studenta koji dolaze iz devet susjednih op}ina, kao i Srbije, ali od ove godine u ovom gradu nije bilo upisa studenata na ovaj fakultet.

Manjak stru~nosti
Zulfo Salihovi}, doskora{nji potpredsjednik SO, bio je predlaga~ da se, sem Pravnom fakultetu iz Isto~nog Sarajeva, ova zgrada dodijeli

nja dvije studentske slu`be, {to je nelogi~no i zabrinjavaju}e. Centri mo}i i dalje se trude da u ovom gradu naprave raskol i razdor me|u Bo{njacima i Srbima - kazao je Salihovi} i dodao da bi jedna studentska slu`ba mogla obavljati sve poslove, imaju}i u vidu broj studenta koji }e studirati u Srebrenici. Begzada Halilovi}, studentica odjeljenja Pravnog fakulteta iz Sarajeva u Srebrenici, ka`e da joj se ne svi|a ova odluka srebreni~kih vlasti i da bi vi{e voljela da svi studenti poha|aju isti fakultet, a da profesori dolaze iz FBiH i RS. Sli~no razmi{ljaju i njene Me. SMAJI] kolege.

Na pres-konferenciji u Zvorniku re~eno

Grijanje na vrijeme ali skuplje
Grijna sezona u Zvorniku po~et }e na vrijeme, 15. oktobra, ali }e cijena biti vi{a za 17 procenata, saop{teno je na ju~era{njoj press konferenciji koju su odr`ali na~elnik op{tine i direktor preduze}a „Zvornikstan“. - Iako ima dosta finansijskih problema, na{ dug prema distributeru gasa sarajevskom „BH Gasu“ iznosi negdje oko pola miliona KM, grijna sezona }e ipak, najvi{e zahvaljuju}i razumijevanju njegovog rukovodstva, po~eti na vrijeme - ka`e Dragan Markovi}, direktor „Zvornikstana“. [to se ti~e tehni~ke pripremljenosti sve je spremno za po~etak grijanja, koje }e poskupjeti za oko 17 procenata pa }e tako za doma}instva cijena po kvadratu iznositi 2,58 M. M. KM, a za poslovne prostore oko {est maraka.

Napu{teni objekti [IP „Prenj“ u Buturovi} Polju

Na vratima molba „Nemoj odvaljivati, nema ni{ta u podrumu“
Desetak kilometara od Buturovi} Polja u op}ini Konjic, uzvodno dolinom Neretvice na lokalitetu Duboki potok nekada su bili objekti [IP „Prenj“ Konjic za smje{taj radnika i {tale za konje na kojima su se dovla~ila drva, takozvane samarice. Pored tih objekata vodi makadamski put od Buturovi} Polja preko Ljeskovika, Radave i Praja prema Fojnici. Ti objekti su tokom rata devastirani i danas su prazni i napu{teni. Na jednom od tih objekata, u blizini rampe gdje se odvaja put za Fojnicu, na jednim vratima u prizemlju pi{e: „Nemoj odvaljivati, nema ni{ta u podrumu, uz drugarski pozdrav ~uvar ...“ Po{to u blizini tih objekata nema naselja ni na sahat hoda, a objekti su pored puta

Dobojska Gradska toplana

Tra`i saglasnost Op{tine za promjenu cijena grijanja
Gradska toplana Doboj tra`it }e od na~elnika op{tine saglasanost za promjenu cijene grijanja, javila je Onasa. Gradska toplana, koja je u subotu po~ela grijanje, novu sezonu projektovala je prema novom cjenovniku, koji za stambeni prostor predvi|a poskupljenje sa 1,52 na 1,95 KM. Za poslovni prostor cijena bi bila 5,85 kao i ranije, dok je novina utvr|ivanje cijene za {kolski i zdravstveni prostor od 2,93 KM. U Op{tini ka`u da zahtjev za promjenu cijene jo{ nisu dobili, ali }e vjerovatno, ukoliko stigne, biti uvr{ten u dnevni red Skup{tine, ~ije je odr`avanje planirano za kraj mjeseca.

Devastirana zgrada u Dubokom potoku

Molba ~uvara Mehmeda

vjerovatno su se tu sklanjali putnici namjernici, ili ribari ili lovci ili ~obani, a pone-

ko bi i provalio vrata. To ~uvaru dosadilo pa napisao upozorenje. H. ^u.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

13

HUMANOST Zahvaljuju}i Udru`enju „Oslonac“ iz Te{nja

Za tri godine izgra|eno 16 ku}a za socijalno ugro`ene porodice
Na{ glavni izvor su donacije, odnosno ~lanarina na{ih ~lanova, ka`e Husein Ali}
Nevladino humanitarno udru`enje (NHU) „Oslonac“ iz Te{nja, zahvaljuju}i ~lanarini i donatorima, u posljednje tri godine je, uz druge vidove pomo}i, izgradilo 16 ku}a za socijalno ugro`ene osobe. Klju~evi nove ku}e ovih su dana uru~eni i Fati [kapur iz Trep~a. Fata, ina~e te`ak du{evni bolesnik, lo{e uvjete stanovanja zamijenila je novim, komfornim stanom. Istina, tridesetak kvadrata i nije mnogo, ali Fata je zadovoljna, kako zbog nove ku}e, mo`da vi{e zbog ~injenice da u ovoj zemlji jo{ ima dobrih ljudi. - Zna~i da ima po{tenih ljudi u BiH, da svi ne kradu i ne voze skupe autmobile. Dobro mi je ovdje. [iroko. Ima i kupatilo - kazala je 16.000 KM. Me|u ve}e donatore ubraja se i izvo|a~ radova Vahdet Hrvi}. - To ne bih htio da preuveli~avam. To jedini Bog zna, a narod ne mora znati - isti~e Hrvi}. Novac za humanitarni rad u „Osloncu“ se prikuplja na razli~ite na~ine. - Na{ glavni izvor su donacije, odnosno ~lanarina na{ih ~lanova. To su osnovna sredstva kojima raspola`emo. Pored toga, imamo veliki broj donatora - nagla{ava Husein Ali}, predsjednik NHU „Oslonac“. Jedan od njih Fati je uru~io klju~eve nove ku}e. Uz partnerstvo sa te{anjskim Centrom za socijalni rad u nekim projektima su anga`irana sredstva Op}ine i vi{ih nivoa vlasti.
M. ^ABRI]

Sa takmi~enja u puzanju

U JU Dje~iji vrti} Maglaj

Mali{ani pokazali spretnost
Povodom obilje`avanja Dje~ije nedjelje u maglajskom vrti}u organizovana je dje~ija Olimpijada a postavljena je i izlo`ba radova pa zidovi vrti}a li~e na prave likovne galerije. U sportskim takmi~enjima u~estvovala su sva djeca. I oni najmla|i iz jasli~ke grupe takmi~ili su se u brzom puzanju, vozili su bicikli, pravili su „svije}u“, a i njihovi starN. B. iji drugari pokazali su koliko su brzi i vje{ti.

Iz zeni~kog JP Grijanje

Radijatori topli od petka
Nakon ju~era{njeg sastanka u kompaniji ArcelorMittal Zenica, koja proizvodi i isporu~uje toplotnu energiju za JP „Grijanje“, dogovoreno je da bi zeni~ki radijatori mogli biti topli ve} i u ~etvrtak, ali sigurno ho}e u petak, 15. oktobra, kada po planu i slu`beno po~inje sezona grijanja u ovom gradu. Predstavnici ArcelorMittala potpisali su ugovor kojim se obavezuju da }e, najmanje jo{ naredna tri mjeseca, isporu~ivati toplotu po istim cijenama kao i pro{le godine, {to zna~i da }e oko 20.000 zeni~kih doma}instva pla}ati 0,96 KM po kvadratu, za doma}instva koja pla}aju svih 12 mjeseci, ili duplo vi{e za one koji se odlu~e pla}ati u toku {est mjeseci grijne sezone. Cijena za grijanje poslovnih prostora, koji pla}aju na {est rata, tako|er ostaje ranijih ~etri KM po kvadratu. V. B.

Klju~evi nove ku}e uru~eni i Fati [kapur

[kapur zahvaljuju}i se donatorima.

Fatina ku}ica dimenzija 6x5 metara ko{tala je

Radio @ep~e obilje`ilo tri godine postojanja

Aktivnosti Saveza izvi|a~a Zenica

Blagovremeno informiranje slu{alaca njihov je zadatak
Uposleni u Radio @ep~u proteklog vikenda obilje`ili su godi{njicu pu{tanja u eter radijskog signala. Od samog po~etka rada programski sadr`aji Radio @ep~a usmjerene su na najaktuelnije teme i aktivnosti lokalne zajednice. Tokom tri godine emitovano je vi{e od 1.000 emisija i ispri~ano na stotine `ivotnih pri~a. Kako bi programski i informativno bili {to dostupniji slu{ateljima, Radio @ep~e uspostavio je i web portal, putem kojeg je @ep~acima u zemlji i inostranstvu omogu}eno da se svakodnevno informi{u o aktuelnim zbivanjima sa podru~ja op}ine i {ire. Od pro{le godine, odlukom RAK-a, sedmo~lana ekipa u kojoj su glavni i odgovorni urednik Branka Janko, novinari Dijana Smajlovi}, Marijana Matijevi}, muzi~ki urednici Miro Bulaji} i Sandi Crlji}, te saradnici Ana Jurki} i Dragana Kujadin, svakodnevno realizira 24-satni program u R. Ag. vlastitoj re`iji.
Bungalovi }e raspolagati sa 64 kreveta

Gradnja bungalova na Bora~kom jezeru
Izvi|a~ki kamp zeni~kih izvi|a~a uz Bora~ko jezero kod Konjica od narednog ljeta bit }e bogatiji za ~etiri bungalova sa 64 kreveta i dodatnim sadr`ajima, te mokrim ~vorom. Kamp osim Zeni~ana koriste i njihovi te prijatelji prirode iz cijele BiH i drugih zemalja. Kako je „Dnevnom avazu“ potvrdio predsjednik Saveza izvi|a~a op}ine Zenica Edin [ari}, dva bungalova su u zanatskim zavr{nim radovima, a u narednim sedmicama o~ekuje se zavr{etak i preostala dva. Bungalovi se grade u skladu sa zahtjevima okru`enja i ekologije, uz pomo} donacije Vlade Japana, koja je osigurala i desetine {atora u kojima borave zeni~ki izvi|a~i toA. D@. kom ljeta.

Uposleni proslavili 3. ro|endan Radija

Udru`enje „@ene za `ene“ @eljezno Polje

Dru`enje uz bogatu trpezu
^lanice Udru`enja „@ene za `ene“ Internacional iz @eljeznog Polja uprili~ile su u Mjestovoj Ravni prijem za svoje kolegice sa podru~ja op}ine @ep~e. Sala O[ „Abdulvehab Ilhamija“ bila je pretjesna za sve koji su se odazvali pozivu na jednodnevno dru`enje. Prema rije~ima Nermine Gazi}, organizacionog koordinatora, cilj okupljanja jeste `elja da se `ene svih nacionalnosti sa podru~ja cijele op}ine bolje upoznaju i razmijene iskustava po raznim `ivotnim pitanjima. Za ovu priliku `eljeznopoljske `ene pripremile su za svoje goste bogatu trpezu od bosanskih jela, te su ih uz izlo`ene ru~ne radove, odjevne i tradicionalne predmete upoznali sa kulturom i obi~ajem ovog kraja. Ovom prilikom ~lanovi KUD-a Ilhamija @eljezno Polje izveli su splet tradiconalnih bosanskih kola i plesova. Ina~e, Udru`enje „@ene za `ene“ na podru~ju op}ine okuplja vi{e od 600 ~lanova i jedno je od najbrR. Ag. ojnih.

Kakanj dobio Dom sportova

Novi sportski tereni za sve ljubitelje sporta
Kakanj je dobio nove sportske terene u sklopu kompleksa City Center One-CC1 (zgrada Konzuma, lokacija nekada{njeg Partizana). Novi sportski tereni, zatvorenog i otvorenog tipa, popularno nazvani Domom sportova, otvorili su vrata profesionalnim sporta{ima, rekreativcima, omladini, djeci i svim ljubiteljima sporta. Novi tereni su dati na kori{tenje JP „Kakanj-sport“, koje }e rukovoditi ovim objektima i utvrditi kriterije i na~in kori{tenja, s tim {to }e OKI Kakanj 92 imati prioritet i besplatno kori{tenje. Vanjski tereni }e biti besplatni i za ostale korisnike, a Op}insko vije}e donijet }e odluku o cijenama kori{tenja dvorane i ostalih sadr`aja, koje bi, po rije~ima na~elnika op}ine Mensura Ja{arspahi}a, trebale M. K. biti povoljne i prihvatljive za sve.

^lanice su se dru`ile ali i dobro po~astile

14

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

OBRA^UNI Poslije pucnjave na Palama

Mjesto nesre}e u Zalu`anima

(Foto: M. Lugi})

Zalu`ani kod Banje Luke

Policija traga za Borivojem Ma~arom
Pucao iz automobila na Danila Cicovi}a i te`e ga ranio Izvr{en pretres kafi}a, ku}e i drugih objekata porodice Ma~ar
Policajci iz Isto~nog Sarajeva jo{ tragaju za Borivojem Ma~arom, za kojeg se sumnja da je prije tri no}i u ulici Nikole Tesle na Palama iz automobila „audi A4“ hicima iz pi{tolja te{ko ranio Danila Cicovi}a s Pala. Cicovi} je s povredama lijevog ramena prevezen u bolnicu Kasindo, gdje je zbrinut. su poznati, a u policiji tvrde da bi napada~ ubrzo mogao biti uhap{en, nakon ~ega }e biti poznato vi{e detalja o ovom doga|aju.

Mirka Todorovi}a usmrtio voz
Mirko Todorovi} (30) iz Ribnika poginuo je u nedjelju oko 18.50 sati na pru`nom prijelazu u Zalu`anima kod Banje Luke, kada je u njega udario voz koji se kretao iz Prijedora prema Banjoj Luci. Prema podacima policije, Todorovi} je ostao na mjestu mrtav, me|utim detaljnije okolnosti nesre}e jo{ nisu poznate. U toku je obdukcija tijela mladi}a. U policiji nam je re~eno da se Todorovi} kretao sredinom pruge, iako, navode, te{ko je utvrditi iz kojeg pravca. Kada ga je ma{inovo|a uo~io, signalizirao je sirenom da se skloni s tra~nica. - Prema sada{njim podacima, mladi} je potom si{ao s pruge, ali ne dovoljno jer ga je voz ipak zaka~io i odbacio oko 20 metara od mjesta nesre}e. Mladi} je ostao mrtav na licu mjesta, a slu~aj je kvalificiran kao zadesna smrt kazali su ju~er u CJB Banja V. S. Luka.

Napao specijalce
Ina~e, povrije|eni Cicovi} je odranije poznat policiji po krivi~nim djelima, a posebno po policijskom dosjeu zbog kra|e automobila. Cicovi} je u avgustu ove godine u~estvovao u napadu na specijalce CJB Isto~no Sarajevo koji su postavili zasjedu kradljivcima vozila. Ina~e, osumnji~eni Borivoje Ma~ar je brat Vlatka Ma~ara koji je likvidiran u januaru 2008. godine upravo u svom kafi}u „Omerta“. U eksploziji autobombe, pored Ma~ara, nastradale su jo{ dvije osobe. Ina~e, Vlatko Ma~ar se kao pripadnik kriminalne grupe \or|a @drale dovodio u vezu s mnogim krivi~nim djelima. D`. Ma.

Na|ene ~ahure
Istra`ioci su povrije|enog saslu{ali u bolnici i on je tom prilikom izjavio da je u njega pucao Borivoje Ma~ar. Policija je na mjestu doga|aja prona{la sedam ~ahura kalibra devet milimetara. Kako je saop}eno iz CJB, prona|eni su i dijelovi polomljenog vjetrobranskog stakla s vozila. Na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak policajci su izvr{ili pretres kafi}a „Omerta“ na Palama, ku}e i pomo}nih objekata

Policijska akcija u Banovi}ima

Pretresan i kafi} „Omerta“ na Palama

~iji je vlasnik ^edo Ma~ar, a koje koristi njegov sin Borivoje, osumnji~eni za ovu pucnjavu. Iz policije je re~eno da je pretres izvr{en

radi pronalaska osumnji~enog te predmeta i dokaza koji potje~u iz izvr{enja krivi~nog djela. Motivi ovog napada ni-

Policijska stanica Grada~ac

La`ne nov~anice plasirali na pijaci
Zaplijenjeni kanabis i oru`je
(Foto: N. Maksimovi})

U stanu prona{li sedam kilograma kanabisa i oru`je
Nakon du`eg operativnog rada, po nalogu op}inskog sudije za prethodni postupak Mine Gurda, u saglasnosti s kantonalnim tu`iocem Ivom Ivelji}em, pripadnici Policijske stanice Banovi}i ju~er su pretresli stan u centru grada, u kojem su prona{li ve}u koli~inu droge, minsko-eksplozivnih sredstava i municije. U ulici Alije Izetbegovi}a, u stanu vlasnika H. N. (35) iz Banovi}a, tokom pretresa prona|eno je oko sedam kilograma svje`eg i osu{enog kanabisa, ve}a koli~ina sjemenki kanabisa i pribor za konzumiranje droge. Osim kanabisa, prona|eni su i ru~na bomba M75, nagazna protivpje{adijska mina PMA-3, okvir sa 22 metka za automatsku pu{ku kalibra 7,62 milimetra i odre|ena koli~ina pirotehni~kih sredstava. Kantonalni tu`ilac odmah je nalo`io pritvor H. N. uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu. H. N. poznat je policiji odranije i ve} je jednom osu|ivan zbog posjedovanja droge. N. M.

Slu`benici Policijske stanice Grada~ac su na Novoj grada~a~koj pijaci u mjestu Porebrice uhapsili B. L. (46) i njegovog sina B. L. (21), oba iz Bosanskog Broda, zbog sumnje da su poku{ali staviti u promet nov~anice za koje se sumnja da su falsificirane, saop}eno je iz MUP-a TK. Prilikom pretresa prona|eno je 13 nov~anica u apoenima od 100 KM i 16 nov~anica u apoenima od 20 KM. Tako|er, prona|ene su i dvije odba~ene nov~anice u apoenima od 100 KM i dvije nov~anice u apoenima od 20 KM, dok su radnici osiguranja slu`-

benicima policije predali dvije nov~anice u apoenima od 100 KM. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Tu`ila{tva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, dok su potrebne mjere i radnje poduzeli slu`benici policije OKP PU Grada~ac. U saradnji sa slu`benicima Policijske stanice Bosanski Brod izvr{en je pretres porodi~ne ku}e osumnji~enih, odakle je izuzeta ra~unarska oprema namijenjena za izradu i {tampanje novca, jedan dio nov~anica, kao i papir pripremljen za izradu novca. Istragom je utvr|eno da

Oduzete krivotvorene nov~anice

(Foto: MUP TK)

su osumnji~ene osobe povratnici u ~injenju ove vrste krivi~nih djela, a na-

kon zavr{ene kriminalisti~ke obrade oni su predati Tu`ila{tvu BiH.

Klop~e kod Zenice
Pje{akinja R. [. iz Zenice prekju~er je te{ko povrije|ena u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu M-17, u mjestu Klop~e. Povrije|enu, koja je prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica, udarilo je nepoznato vozilo ~iji je voza~ pobjegao s mjesta nezgode. Policija traga za voza~om.

Izletjeli s ceste u Novom [eheru
Dvije osobe su te`e povrije|ene u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila prekju~er na lokalnom putu Novi [eher - ^obe, u mjestu Novi [eher. Automobil „audi“ (428-T-993), kojim je upravljao D. D`. iz @ep~a, izletio je s ceste, nakon ~ega su voza~ i suvoza~ A. A. iz @ep~a zadobili te{ke tjelesne povrede.

Oborio pje{akinju pa pobjegao Dvojica povrije|ena u „audiju“
Pucnjava u kafi}u „Arena“
U ulici Kamberovi}a ~ikma u Zenici u kafi}u „Arena“ koji se nalazi u sklopu Gradske arene nepoznata osoba je u pravcu F. I. iz Zenice pucala iz vatrenog oru`ja. F. I. zadobio je lak{e povrede, a zbrinut je u Kantonalnoj bolnici Zenica.

U istom danu u Zenici

Provala i po`ar u preduze}u „Cimos“
Nepoznati po~inilac je preksino} u krugu poslovne zone „Zenica I“ provalio u halu preduze}a „Cimos“, odakle je ukrao odre|enu koli~inu bakra. Istoga dana izbio je po`ar na proizvodnoj ormarskoj liniji u „Cimosu“. U po`aru je pri~injena materijalna {teta, a niko nije bio povrije|en. Uvi|aj su obavili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije i inspektori za protivpo`arnu za{titu MUP-a ZDK.

Ubio se 89-godi{njak
Osamdesetdevetogodi{nji Milanko Ko~evi} izvr{io je ju~er ujutro samoubistvo ispred porodi~ne ku}e u selu Preljubovi}i na Sokocu, saop}eno je iz CJB Isto~no Sarajevo. U saop}enju se navodi da je Ko~evi} samoubistvo po~inio iz pi{tolja.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

15

BOSANSKI BROD Supru`nici Risti} o nerealiziranom usvojenju

Nije bilo prodaje, `eljeli smo djetetu ljep{i `ivot Tvrde da nisu krivi
Uni{teni kafi} „Horse“ nakon podmetanja po`ara

Izja{njenje u Sudu u Gora`du

Daliborka i Miroslav sa {estero djece `ive u garsonijeri od tridesetak kvadrata U toku detaljna analiza slu~aja kojim se bave policija i tu`ila{tvo

Daliborka ^oli} i njen nevjen~ani suprug Miroslav Risti} iz Bosanskog Broda tvrde da troipogodi{nju k}erku Nikolinu nisu prodali Nata{i Ze~evi} (33), nego su `eljeli da ona usvoji dijete jer je poznaju godinama i `ivi u njihovoj blizini. O te{kom `ivotu Daliborke i Miroslava, koji imaju {estero djece i stanuju u garsonijeri od tridesetak kvadrata, ve} smo pisali u aprilu ove godine, a apel da im se pomogne u iznala`enju boljeg smje{taja i stabilnijih izvora prihoda nije urodio plodom.

za paljevinu kafi}a
Advokat Almin Dautbegovi} zatra`io izuze}e tu`ioca Lazara Dra{ka
Optu`eni u slu~aju paljevine gora`danskog kafi}a „Horse“ Bahrudin Hela} zvani Gica i Aleksandar [kipina izjasnili su se da nisu krivi, dok je Armin Ma{i} zvani Beni priznao izvr{enje ovog krivi~nog djela. Prije izja{njavanja o optu`nici Hela}ev advokat Almin Dautbegovi}, zbog izjave kantonalnog tu`ioca Lazara Dra{ka date na{em listu, zatra`io je njegovo izuze}e iz ovog predmeta, te najavio i podno{enje prijave Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH. Podsjetimo, Dra{ko nam je kazao da nakon potvr|ivanja optu`nice za krivi~no djelo paljevine Tu`ila{tvo prikuplja dokaze i o djelima vezanim za lihvarstvo i da mu se s informacijama o prijetnjama, ucjenama i fizi~kim zlostavljanjima ve} obratio jedan broj o{te}enih. Dautbegovi} negira Dra{kove navode, posebno dio da se njegov branjenik brani {utanjem, i dodaje da nikada nije ni saslu{an u okviru nove istrage. - Ovim se otvara pitanje zbog ~ega tu`ilac iznosi neistine u javnost. Govore}i o mogu}im razlozima, prvi je taj da se kod javnosti u Gora`du stvori takav dojam da se radi o te{kom kriminalcu, a da bi to sve skupa ote`alo njegov polo`aj u aktuelnom krivi~nom postupku koji se trenutno vodi u Sudu u Gora`du za krivi~no djelo paljevine - ka`e Dautbegovi}. Glavni kantonalni tu`ilac iz Gora`da Mirsad Bilajac kazao nam je da je Tu`ila{tvo razmotrilo zahtjev za izuze}em Lazara Dra{ka i odlu~ilo da ga odbaci. - Smatram da ne postoje dokazi i razlozi zbog kojih bismo sumnjali u pristrasnost tu`ioca. O dokazima }e odlu~iti Sud i ja su|enje ne bih prenosio u {tampu. Dovoljno su javnosti dali informacija i tu`ilac i odbrana, mi bismo stali na tome, a ostale informacije za javnost koje budu vezane za taj predmet ograni~avat }e glavni tu`ilac - ka`e Bilajac. Istraga u dijelu koji se odnosi na lihvarAl. B. stvo se nastavlja.

Zajedni~ki dogovor
- @eljela sam svom djetetu pru`iti ne{to bolje, da ima ljep{i `ivot. Nije bilo prodaje i nismo uzeli pare. Uslov pod kojim smo pristali jeste {to Nata{u poznajemo godinama i {to je pristala da nam nakon usvajanja djeteta omogu}i da ga u svakom trenutku mo`emo vidjeti, da se zajedno nastavimo dru`iti. Sva{ta je u prethodnim danima o nama ispri~ano, jako sam potresena i `ao mi je {to je lijepa `elja na ovakav na~in predstavljena ^lanovi porodice Risti}: Borba za puko pre`ivljavanje
(Foto: N. Simi})

ka`e majka djevoj~ice Daliborka ^oli}, koja se nalazi u sedmom mjesecu trudno}e. Nata{a Ze~evi} tvrdi da dijete nije kupila, nego su postigli dogovor koji je i{ao u pravcu da maloj Nikolini stvori bolju budu}nost. - Iz dobre namjere i `elje, od srca sam `eljela pomo}i, ali je sve predstavljeno na pogre{an na~in. Nisam dijete kupila za novac, ovo je malo mjesto, `eljela sam da

budemo jedna porodica, da se nastavimo dru`iti kao i do sada. Daliborku poznajem iz osnovne {kole, dru`ile smo se stalno i me|usobno posje}ivali. Oni su jako fini ljudi i u granicama koliko mogu brinu se o svojoj djeci, ali nisu oni krivi {to su siroma{ni. Dio imovine `elim za `ivota prenijeti na malu Nikolinu koju volim kao svoje ro|eno dijete.

Tra`io pomo}
Sudbina je htjela da ja ne mogu imati svoje dijete. @elim njihovoj djeci biti kuma, `elim da im pomognem i ja }u to ~initi i ubudu}e, bez obzira kako to neko naziva - sa suzama u o~ima ka`e Nata{a Ze~evi}, koja je pristala dati izjavu na{oj ekipi pod uvjetom da to bude u ku}i roditelja ^oli}-Risti} i u namjeri da zajedni~ki poka`u da u ku}i nema novih stvari, kako se tvrdi da su kupljene, ve} samo stari namje{taj i vrata koja se ne mogu zatvoriti.

Nata{a s malom Nikolinom i ocem Miroslavom

Niko im ne poma`e
Jedan od svjedoka i dobro upu}en u slu~aj ove porodice je Marko Grabovac, koji tvrdi da je u martu ove godine o te{kim uvjetima u kojima `ive javnost obavije{tena. - Sramota je da ova porodica `ivi u veoma te{kim uslovima. Mjesecima nakon pri~e u medijima, niko im pomogao nije. Kamo sre}e da pomo} sti`e onom brzinom kakvom la` u javnosti odzvanja - u svom stilu ka`e Grabovac.

Grabovac: Te{ki uvjeti

Miroslav ka`e da se obra}ao na mnoge adrese u Bosanskom Brodu, ali da pomo} ne sti`e, a najve}u nadu u pre`ivljavanje pola`e u dnevnice koje zaradi u sezoni, mada je i toga u posljednje vrijeme sve manje. U garsonijeri od tridesetak kvadrata udobnog sna nemaju svi, ali na|e se hrane za sva usta, mada bi, da je ima vi{e, dobro do{la, posebno u nastupaju}e zimske dane. - @ivjeli smo u ku}i}i koja je prijetila da se obru{i, bojali smo se nesre}e. Na nagovor drugih, uselili smo u garsonijeru koja je ostala prazna nakon smrti njenog vlasnika, koji sa suprugom nije imao potomaka. Za sada nas niko ne tjera napolje, a kuda bismo mogli i}i - ka`e Miroslav, koji nastoji od dnevnica djeci i supruzi osigurati hranu, mada vjeruje da }e uz pomo} dobrih ljudi na}i posao, a onda i mnogo vi{e sigurnosti za budu}nost. Cijeli slu~aj pratio je Centar za socijalni rad, a odvajanje djeteta od roditelja u sigurnu ku}u na dva dana ispostavilo se kao pogre{ka, jer cijeli slu~aj u javnost je iznesen kao gre{ka i neznanje. Iz pouzdanih izvora saznajemo da je u toku detaljna analiza slu~aja kojim se bavi policija i tu`ila{tvo, a djevoj~ica je vra}ena roditeN. S. ljima.

Na auto-moto trci u Banjoj Luci

Mirhad Zuki} iz Sarajeva slomio obje ruke
Sarajlija Mirhad Zuki} (26) te{ko je povrije|en u subotu oko 16.50 sati na stazi za auto-moto trke u Zalu`anima u Banjoj Luci. Prema policijskim podacima, mladi} je polomio obje ruke kada je, pod za sada neutvr|enim okolnostima, do`ivio nesre}u voze}i motocikl „kawasaki“. V. S.

Iz Hrvatske u BiH

Sprije~en ilegalan unos 80.000 kuna
Slu`benici Jedinice grani~ne policije Gorica su na ulazu Me|unarodnog grani~nog prijelaza Gorica sprije~ili ilegalan unos 80.000 hrvatskih kuna u Bosnu i Hercegovinu. Novac je otkriven prilikom detaljne kontrole automobila „mercedes“ bh. registarskih oznaka kojim je upravljao dr`avljanin BiH R. B. Kune prona|ene u „mercedesu“ (21) iz Mostara. za~ su provedeni u sjedi{te Novac je bio skrivenih JGP Gorica. O doga|aju su na vi{e lokacija u vozilu, a obavije{teni Tu`ila{tvo BiH voza~ R. B. nije ga prijavilo i Sud BiH. Predmet je u daniti je imao adekvatna po- ljnju nadle`nost predat prikri}a za novac. Vozilo i vo- padnicima SIPA-e.

Razbojni{tvo u Bijeljini

Oplja~kana kladionica „Meridijan“
Iz kladionice „Meridijan“ u Bijeljini ukradeno je 500 KM. Nepoznata osoba, obu~ena u zelenu jaknu i s crnim ka~ketom na glavi, preksino} je u{la u kladionicu i na pult pred radnicu stavila papir na kojem je pisalo: „Ovo je plja~ka, daj sve pare“. Radnica je iz ladice izvadila novac i ostavila ga na pult. Plja~ka{ je uzeo novac i pobjegao. Policija je izvr{ila uvi|aj, nakon ~ega je uhap{en Dejan Riki} (33) iz Br~kog pod sumnjom da je izvr{io plja~ku. Nakon kriminalisti~ke obrade, Riki} }e biti predat Okru`nom tu`ila{tvu u Bijeljini, a kako nezvani~no saznajemo, tereti se za jo{ tri razbojni{tva na podru~ju E. M. Br~ko Distrikta.
(Foto: G. Bobi})

Razbojnik odnio 500 maraka

16

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

biznis

RAZGOVOR Mukund Kulkarni, generalni direktor Arcelor Mittala

Pove}avamo proizvodnju, ali smo oprezni zbog tr`i{ta
Stranjani: Bit }e anga`irano skoro 200 radnika

Osiguran iskop u naredne ~etiri godine

U prvih {est mjeseci proizveli 300.000 tona sirovog ~elika Brojni projekti iz za{tite okoli{a koji }e smanjiti emisiju plina i pra{ine
Pro{la je godina otkako je Mukund Kulkarni sjeo u menad`ersku fotelju kompanije Arcelor Mittal iz Zenice. U vrijeme najve}e krize, Kulkarni je zeni~ke metalce vodio nenametljivo, ali i prvi put nakon dolaska Indijaca u Zenicu, koliko-toliko normalizirao zategnute odnose s javno{}u i medijima. no je 60 posto - navodi on. Kada je stigao u Zenicu, obe}ao je da }e demonstrirati otvorenost i transparentnost svih aspekata djelatnosti kompanije, a posebno iz ekologije. - Objavili smo sve detalje vezane uz projekte koji se trenutno rade ili se njihova realizacija planira u budu}nosti, a vezani su uz utjecaj proizvodnje na okoli{. Mnoge mjere za{tite `ivotne sredine primijenjene su tokom projekta „Fenix“. No, ovo je dugoro~ni proces. Potpuno sam uvjeren da }emo krajem godine vidjeti znatan napredak - isti~e prvi ~ovjek Mittala. Prema Kulkarnijevim rije~ima, kompanija je u projekt „Fenix“, programe revitalizacije, rekonstrukcije i nabavku nove ekolo{ke opreme investirala 35 miliona dolara. Pro{le i ove godine

Stranjani u funkciji od januara 2011.
Nakon {to je prekinula s radom poslije nesre}e 14. marta pro{le godine, jama Stranjani Rudnika mrkog uglja Zenica mogla bi profunkcionirati u januaru naredne godine, re~eno je ju~er nakon sastanka predstavnika Elektroprivrede BiH, Federalne vlade i Uprave Rudnika. Iskopni radovi vr{it }e se po planovima napravljenim u kasnim osamdesetim godinama pro{log stolje}a, koji nikada nisu realizirani, a koji bi trebali osigurati iskop za ~etiri godine te anga`man 180 do 200 radnika. U tom periodu o~ekuje se zavr{etak ispitivanja opravdanosti i zaliha, koje bi ovom rudniku omogu}ile radove u naA. D`. rednih 30 godina.

Slab oporavak
U razgovoru za „Avaz“, Kulkarni ka`e da na tr`i{tu trenutno ima slabih pozitivnih pomaka te da }e i u narednom periodu oporavak biti spor. - Potra`nja i dalje varira od mjeseca do mjeseca, pa smo zbog toga oprezni. U prvih {est mjeseci proizveli smo 300.000 tona sirovog ~elika. Od ukupne otpreme gotovih proizvoda u prvoj polovini ove godine izveze-

Firma Sicon Sas slavi 15 godina rada

Kvalitet koji su mnogi prepoznali
Povodom 15. godi{njice uspje{nog poslovanja Sicon Sasa iz Tuzle, ovla{tenog distributera francuske kompanije Socomec UPS, nedavno je u novootvorenim prostorijama firme uprili~en prijem. Direktor Samir Salkovi} istakao je da su stalna pobolj{anja performansi ure|aja, tehni~ka opremljenost firme i permanentno usavr{avanje kadrova garancija budu}nosti Sicon Sasa. - Kvalitet ure|aja i osposobljenost kadrova prepoznale su brojne tvornice, institucije, banke i trgova~ki lanci koji su u proteklim godinama postali kupci na{ih proizvoda - istakao je Salkovi}. Prije deset godina Sicon Sasu je od slovenskog Instituta za kvalitet i mjeriteljstvo (SIQ) dodijeljen i certifikat ISO 9001: 2000 za prodaju, instalaciju i servisiranje sistema neprekidnog napajanja elektri~nom eneA. Mu. rgijom.

Kulkarni: Transparentnost u radu kompanije

Ni{ta od prodaje
Kulkarni isti~e da od prodaje Mittala nema ni{ta i da ne bi trebalo donositi nikakve zaklju~ke kad god neka poslovna delegacija posjeti Zenicu. - Dopustite mi da ponovim ono {to sam ve} mnogo puta ranije rekao. Nema nikakvih razgovora o prodaji kompanije. Zajedno s kolegama, potpuno sam fokusiran na izgradnji dugoro~ne, sigurne i odr`ive budu}nosti za proizvodnju ~elika u Arcelor Mittalu Zenica ka`e on.

krenuli su u realizaciju projekata prema prioritetima i obavezama iz okolinskih dozvola, u pogone koji najvi{e optere}uju okoli{, Koksara, Aglomeracija, BOF ~eli~ana, Energetika.

Povrede na radu
- U ove projekte, kao i u savremenu opremu za monitoring, ulo`eno je 6,7 miliona

dolara. Svi ovi projekti znatno }e smanjiti emisiju plina i pra{ine u tim pogonima, a svi parametri na ovoj opremi su u skladu s evropskim normama - ka`e Kulkarni. On isti~e da se ukupan broj povreda smanjuje, tako da je danas manji od deset za prvih deset mjeseci ove godine, dok je lani bio dvostruko A. D@ONLI] ve}i.

Kamate na {tednju u Balkan Investment banci do 6,6 posto
Balkan Investment banka pokrenula je akciju na oro~enu {tednju pod nazivom „[tednja za 10!“ i svojim klijentima uz sigurnost uloga i atraktivne kamatne stope ponudila i brojna iznena|enja. Balkan Investment banka ovim potezom `eli nagraditi povjerenje klijenata, ali i ponuditi povoljne i konkurentne kamatne stope i do 6,6 posto, saop}ila je ova banka.

Zavr{en upis u Registar privrednih dru{tava u Be~u

Raiffeisen Bank International po~eo s radom
Spajanje Raiffeisen International Bank-Holdinga AG s izdvojenim glavnim poslovnim oblastima Raiffeisen Zentralbankom Osterreich AG (RZB) zvani~no je zavr{eno upisom u Registar privrednih dru{tava kod Privrednog suda u Be~u. Ovim procesom nastao je Raiffeisen Bank International (RBI). - Optimizirali smo strukturu RZB grupacije i osigurali savr{enu poziciju cjelokupne grupacije u budu}nosti. Klijenti }e biti u mogu}nosti pristupiti na{im paketima proizvoda i usluga na jednom mjestu, a RBI }e imati lak{i pristup tr`i{tima dugova i kapitala. Osigurali smo da se ve}insko dioni~ko dru{tvo u Austriji dugoro~no odr`i unutar ove me|unarodno prisutne bankarske grupacije izjavio je Valter Roten{tajner (Walter Rothensteiner), predsjedavaju}i Nadzornog odbora RBI-ja.

Berzanski barometar za 11. 10. 2010. godine

Euro/dolar 1,3940 Nafta 82,65 po barelu Zlato 1.348,90 $ po unci 0,01% 0,27% 0,01% RZB: Optimizirana struktura grupacije

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,378464 1,383645 26,651099 0,079494 0,261600 0,711944 1,707756 0,565032 0,240160 0,210424 1,454623 0,991331 2,230666 1,399928 0,046925 1,840384 1,955830 1,381919 1,387113 26,717894 0,079693 0,262256 0,713728 1,712036 0,566448 0,240762 0,210951 1,458269 0,993816 2,236257 1,403437 0,047043 1,844996 1,955830 1,385374 1,390581 26,784689 0,079892 0,262912 0,715512 1,716316 0,567864 0,241364 0,211478 1,461915 0,996301 2,241848 1,406946 0,047161 1,849608

Odluka Op}inskog suda Zenica

Iz petog poku{aja registrirana Krivaja 1884
Sudija Op}inskog suda u Zenici, Ramo Ljevakovi} ju~er poslijepodne je registrirao Krivaju 1884 iz Zavidovi}a, ~iji su ve}inski vlasnici trojica bra}e Mujanovi}, dok Federalna vlada posjeduje manjinski dio. Pro{le sedmice je primljena prijava za registraciju, a ju~er je u sud stigao i Porezni broj. U prethodna ~etiri poku{aja op}inski sudovi u Zenici i Tuzli donosili su sli~na rje{enja, ali su kantonalni sudovi u ova dva grada poni{tavali registraciju, zbog nepravilnosti i `albi. - Rje{enje postaje pravosna`no 60 dana od odluke. Za sada nemamo informaciju da bi neko mogao poku{ati osporiti registraciju, ali nikad se ne zna. Pravosna`no{}u rje{enja sti~u se sve okolnosti da firma profunkcionira, na osnovu Aneksa na Ugovor, koje je prihvatila krajem pro{log mjeseca Vlada FBiH - kazao je Ismet Mujanovi}, jedan od ve}inA. D`. skih vlasnika.

biznis

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

17

Trgovanje 275.836 KM

FINANSIJE Dr`ave hitno trebaju nove izvore prihoda

EK predla`e globalni i evropski porez bankama
Stopa od 0,1 posto vrijednosti transakcije donijela bi Evropi izme|u 20 i 150 milijardi eura
Bankovni sektor glavni je krivac za svjetsku finansijsku krizu i dobio je znatne dr`avne potpore. Stoga sada, kada su hitno potrebni novi izvori prihoda za oporavak od krize, i banke moraju tome po{teno pridonijeti, naglasio je evropski povjerenik za poreze, carine, borbu protiv prevara i reviziju Algirdas [emeta predstavljaju}i prijedlog Evropske komisije (EK) o oporezivanju banaka. Prijedlog Evropske komisije ima dva nivoa, globalni i evropski. Na globalnom, predla`e se porez na nov~ane transakcije, iz kojeg bi se pla}alo suo~avanje s globalnim izazovima, razvojnu pomo} i borbu protiv siroma{tva. Iako je bilo najava da bi Evropska unija (EU) takav porez i sama uvela ako se ostale ~lanice najrazvijenijih zemalja svijeta (G20) ne slo`e, [vedska i Velika Britanija tome se protive. EU }e stoga u novembru ponovo poku{ati nagovoriti ostale ~lanice G20 da takav porez bude globalno uveden. Rije~ je o stopi od samo 0,1 posto vrijednosti transakcije, pa je ne bi bilo te{ko podnijeti, a zavisno od toga da li bi se porez primijenio na sve transakcije ili samo na neke, donio bi u evropsku blagajnu izme|u 20 i 150 milijardi eura godi{nje, prenose agencije.
Evropska komisija: Suo~avanje s globalnim izazovima

Lo{ start nove radne sedmice
Dionice Siporexa najlikvidnije
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 275.836 maraka, a u sklopu 50 transakcija ukupno je prometovano 94.599 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 5.678 KM, me|u fondovima 1.872, obveznicama FBiH 70.701, na primarnom tr`i{tu 13.663, a na sekundarnom 183.921 marku. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je Bonus fond iz Sarajeva, od 7,29 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Rudnik soli Tu{anj iz Tuzla, od 18,75 po-

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,37% 0,54% 0,31% 1.468,32 890,24 946,12

sto. Najlikvidnije su bile dionice tuzlanskog Siporexa, s prometom od 171.171 KM. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,37 posto, na 1.468,32 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti za 0,54 posto i iznosi 890,24 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,31 posto i iznosi 946,12 poena.

Kursna lista SASE na dan 11. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Promet 85.019 maraka

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 11. 10. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF BONUS DD SARAJEVO STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA SIPOREX D.D. TUZLA

15,00 6,10 3,00 2,65 96,00 80,00 18,10 3,81 71,90 2,85 9,48 10,00 6,50 30,03

0,00 0,00
KOTACIJA FONDOVA

300 203 580 50 15.388 69.919 220 98 104 642 287 808 300 5.700

4.499,00 1.179,20 1.740,00 132,50 14.765,90 55.935,20 3.982,66 373,38 7.477,78 1.829,60 2.720,76 8.080,00 1.950,00 171.171,00

2 2 1 1 2 1 4 1 7 4 2 1 1 21

Oba indeksa u plusu
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 52 transakcije ostvaren promet od 85.019 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, od 24.042 marke, uz pad cijene za 0,74 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Zeptera, u iznosu od 2.388

Prosje~na cijena
0,401 1,35 3,7 33,5092 31,5058

Promjena u%
0,5 2,27 5,71 -0,74 -0,78

Maks. cijena
0,401 1,35 3,7

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,401 1,35 3,61 33,21 31,312 4.010,00 1.522,80 2.388,40 24.042,86 20.927,54

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,32% 2,07% 859,26 1.440,54

BERZANSKA KOTACIJA

0,00 7,29
OBVEZNICE FBiH

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
34,0501 31,51

0,00 -1,23
PRIMARNO TR@I[TE

maraka, uz rast cijene za 5,71 posto. Najve}i uzlet cijene imala je Mljekarska industrija iz Banje Luke, od 11 posto, a gubitnik dana bio je Novorez iz Pala, s pa-

-2,04 -4,75 0,56 -3,07 -0,21 0,00 -18,75 0,00

dom od 19,51 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,32 posto, na 859,26 po-

ena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS porasla za 2,07 posto i iznosi 1.440,54 poena.

SEKUNDARNO TR@IŠTE

18

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko - neretvanska `upanija GRAD MOSTAR Na temelju ~lanka 2. Odluka o prodaji nekretnina („Slu`beni glasnik Grada Mostara“ broj: 11/10), ~lanka 43. Statuta Grada Mostara („Slu`beni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) i Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara („Slu`beni glasnik Grada Mostara“ broj: 8/09), gradona~elnik Grada Mostara objavljuje

JAVNO NADMETANJE
za prodaju nekretnina putem pribavljanja pismenih ponuda
I PREDMET NADMETANJA Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina Grada Mostara: 1. Stanovi i poslovni prostori u stambeno-poslovnom objektu „Podhum“: a) u lameli 1 ulaz 1 (Ulica fra Ambre Mileti}a 1a) - stan broj 5, na drugom katu, trosoban, povr{ine 89 m2, b) u lameli 1 ulaz 1 (Ulica fra Ambre Mileti}a 1a) - stan broj 9, na ~etvrtom katu, trosoban, povr{ine 89 m2, c) u lameli 1 ulaz 2 (Ulica fra Ambre Mileti}a 1b) - stan broj 7, na tre}em katu, dvosoban, povr{ine 66 m2, d) u lameli 2 ulaz 3 (Ulica fra Ambre Mileti}a 1c) - stan broj 10, na ~etvrtom katu, trosoban, povr{ine 97 m2, e) u lameli 1 ulaz 2 (Ulica fra Ambre Mileti}a 1b) - poslovni prostor broj 4, u prizemlju, povr{ine 54,20 m2, f) u lameli 2 ulaz 3 (Ulica fra Ambre Mileti}a 1c) - poslovni prostor broj 7, u prizemlju, povr{ine 40,15 m2. 2. Poslovni prostor - ured u prizemlju upravno-poslovne zgrade izgra|ene na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. 1322/14, povr{ine 19,10 m2 Po~etna vrijednost stanova iznosi 1.800,00 KM (slovima: tisu}u osam stotina konvertibilnih maraka), a za poslovne prostore iznosi 1.500,00 KM (slovima:tisu}u pet stotina konvertibilnih maraka). II PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja na ovom javnom nadmetanju imaju sve fizi~ke i pravne osobe sa podru~ja Bosne i Hercegovine. III SADR@AJ PONUDE Ponuda za javno nadmetanje treba sadr`avati: 1. naziv i to~nu adresu fizi~ke, odnosno sjedi{te pravne osobe, 2. ponu|enu cijenu, 3. dokaz o polo`enom pologu u iznosu od 10 posto od navedene po~etne cijene, upla}enom na ra~un Grada Mostara broj 1610200009950746 kod kod Raiffeisen bank, vrsta prihoda 722636. Sudionici koji uspiju na javnom nadmetanju polog }e se ura~unati u ukupno postignutu cijenu, a onima koji ne uspiju polog }e biti vra}en odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri ) dana po zaklju~enju javnog nadmetanja. IV Pismene ponude sa naznakom nekretnine kao i naznakom: „Ponuda za javno nadmetanje - NE OTVARAJ“, dostavljaju se neposredno ili po{tom na adresu: „Komisija za pripremu i provo|enje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina Grada Mostara“, Ul. Adema Bu}a broj 19 88 000 Mostar. Na koverti je potrebno nazna~iti to~nu adresu ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti neotvorena, u slu~aju neblagovremenog dostavljanja. Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objave javnog nadmetanja. Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Slu`be za nekretnine, Ulica Adema Bu}a broj 19, dana 28.10.2010. godine s po~etkom u 10 sati. V ODABIR PONUDE Otvaranje ponuda }e se izvr{iti pod uvjetom da su podnesene najmanje dvije ponude. Komisija otvara ponude koje su prispjele u roku onim redom kojim su pristigle utvr|uju}i istovremeno ponude pristigle po isteku roka. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i odnosno njihovi punomo}nici. Najpovoljniji ponu|a~ je onaj koji ponudi najvi{u cijenu za 1m2 predmetnih nekretnina. U slu~aju da su ponude istovjetne, prednost }e imati ona ponuda koja je ranije prispjela. Zaklju~ak o rezultatima javnog nadmetanja objavit }e se na oglasnoj plo~i Grada Mostara i dostaviti svim sudionicima. Sudionici javnog nadmetanja mogu, u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja Zaklju~ka o rezultatima konkursa, izjaviti prigovor gradona~elniku Grada Mostara. Protiv odluke Gradona~elnika po prigovoru nije dozvoljena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor. VI TRO[KOVI PONUDE Grad Mostar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. VII OSTALO Sudionici koji uspiju u nadmetanju obvezni su, u roku od 8 (osam) dana po obavljenom odabiru, zaklju~iti sa Gradom Mostarom ugovor o kupoprodaji, te uplatiti cjelokupan iznos za kupljenu nekretninu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaklju~ivanja Ugovora, nakon ~ega }e biti izvr{eno uvo|enje u posjed predmetnih nekretnina. Ako sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju, u roku od 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana zaklju~enja nadmetanja, ne potpi{u kupoprodajni ugovor, smatrat }e se da su odustali od kupovine te u tom slu~aju se polog od 10 posto zadr`ava. Kupcem se progla{ava sljede}i najpovoljniji ponu|a~ koji je sudjelovao u postupku nadmetanja. Sve poreze i tro{kove oko prijenosa i uknji`be vlasni{tva snosi kupac. Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza regulirat }e se Ugovorom o kupoprodaji. Sve dodatne obavijesti u vezi javnog nadmetanja, te podatke o nekretninama koje su predmet javnog nadmetanja, zainteresirani ponu|a~i mogu dobiti u prostorijama Slu`be za nekretnine Grada Mostara. Grad Mostar zadr`ava pravo eventualnog odustajanja od prodaje nekretnina, bez posebnog obrazlo`enja. GRADONA^ELNIK Ljubo Be{li}

globus

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

19

Ukratko

MA\ARSKA Ekolo{ka katastrofa na zapadu dr`ave

Talas otrovnog crvenog mulja stigao do Budimpe{te
Dr`avni sekretar za za{titu `ivotne sredine Zoltan Ilje{ izjavio da }e brana rezervoara tvornice aluminija neminovno pu}i
Talas otrovnog crvenog mulja stigao je ju~er Dunavom do Budimpe{te, ali u prili~no razbla`enom stanju, saop}ili su ma|arski nadle`ni organi. Tu je primije}en i izvjestan broj uginulih riba, ali se smatra da su one stradale ranije, jo{ u rijeci Marcal, na zapadu dr`ave u blizini koje je prije nekoliko dana do{lo do ekolo{ke katastrofe nakon izlijevanja otpada iz fabrike aluminija. ntualnog drugog pucanja bude gu{}i i da se razlije na 500 do 1.000 metara od rezervoara.
Buzek: Razgovarao s predsjednikom Hristofijasom
(Foto: AFP)

Buzek vjeruje u ujedinjenje Kipra
NIKOZIJA - Predsjednik Evropskog parlamenta Jer`i Buzek (Jerzy) izjavio je ju~er da vjeruje u mogu}nost ujedinjenja etni~ki podijeljenog Kipra. Nakon razgovora s kiparskim predsjednikom Dimitrisom Hristofijasom (Christophias), Buzek je naglasio da se „obostrano zadovoljavaju}i“ sporazum mo`e posti}i, ali i upozorio da je za to potrebna jasna vizija.

Zaustavljeno pucanje
Portparol Dr`avne uprave za odbranu od katastrofa Tibor Dob{on izjavio je ju~er da je zaustavljeno pucanje sjevernog dijela brane na rezervoaru toksi~nog mulja fabrike aluminija u Ajki, na zapadu Ma|arske. Iz Nacionalnog direktorata za situacije katastrofe saop}eno je da se na osnovu 24-satnog osmatranja mo`e zaklju~ititi da nema {irenja pukotina na sjevernom zidu. Izlijevanje mulja iz fabrike aluminija, do kojeg je do{lo pro{le sedmice, izazvalo je smrt sedam ljudi, jedna osoba se i dalje vodi kao nestala, 123 su povrije|ene i evakuirano je stanovni{tvo iz najbli`eg mjesta Kolontar koje vi{e nije za `ivot, javile su agencije.

Ubijena petero~lana porodica
KABUL - Bra~ni par i njihovo troje djece ubijeni su kada je bomba podmetnuta pored puta aktivirana kod njihovog vozila u jugoisto~nom Afganistanu, saop}io je ju~er vladin portparol. - Bomba je eksplodirala u nedjelju u oblasti Zurmat pokrajine Paktija. Bra~ni par, njihova k}erka i dva sina su poginuli - saop}io je Ronulah Samun, portparol pokrajinskog guvernera. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.

Sipanje gipsa
Kvalitet vode u Marcalu, koji se ulijeva u Rabu, pritoku Dunava, znatno je pobolj{an zahvaljuju}i stalnom sipanju gipsa i sir}etne kiseline na ~etiri lokacije blizu mjesta nesre}e, saop}ila je ju~er ma|arska Direkcija za ekologiju i vodoprivredu. Najugro`eniji je i dalje potok Torna, koji se ulijeva u Marcal, a zaga|eni mulj iz fabrike aluminija plovi dalje

Ajka: Drugi talas mulja bit }e gu{}i

(Foto: AFP)

u Rabu, kanal Mo{oni-Dunav i u Dunav. Dr`avni sekretar za za{titu `ivotne sredine Ma|arske Zoltan Ilje{ (Illyesz) izjavio je da }e brana rezervoara s otrovnim muljem neminovno pu}i i da drugo izlijevanje te~nosti nije mogu}e sprije~iti. Ma|arska vlada je na vanrednoj sjednici najavila da je spremna izboriti se i s na-

jgorim mogu}im scenarijem, a da }e odluku o sljede}im koracima saop}iti premijer Viktor Orban u parlamentu. Prema Ilje{evim rije~ima, oko sela Kolontar u toku je izgradnja barijere visoke deset metara i duge 600 metara, koja bi trebala biti zavr{ena do ve~eras. O~ekuje se da mulj prilikom eve-

Izvu~eno jo{ 14 tijela iz Ganga
NJU DELHI - Spasila~ke ekipe izvukle su ju~er iz Ganga jo{ 14 tijela, tako da je broj ljudi koji su se udavili kada se prekju~er prevrnuo ~amac u toj rijeci na istoku Indije dostigao 36, saop}ila je policija. Prekju~er su iz nabujalog Ganga izvu~ena 22 tijela, a {est osoba se i dalje vode kao nestale. U ~amcu su bila 42 najamna radnika, a do nesre}e u saveznoj dr`avi Bihar do{lo je prekju~er kada su se siroma{ni radnici vra}ali s posla ku}i, prenose agencije.

Operacija spa{avanja u ^ileu

Grupa rudara `eli u Ginisovu knjigu rekorda
Grupa ~ileanskih rudara `eli ostati posljednja prilikom operacije spa{avanje radi `elje da u|e u Ginisovu knjigu rekorda, pi{e „Washington Post“. ^ileanski ministar zdravstva Haime Manalih (Jaime Manalich) istakao je prilikom razgovora s rudarima kako je dio njih izrazio `elju da iz rudnika iza|u posljednji {to je nazvao „prekrasnim ~inom solidarnosti“. Ipak, rudari su kasnije rekli spasiocima da je pravi razlog borba da iza|u posljednji iz rudarskog okna kako bi u{li u Ginisa. Naime, mnogi smatraju kako je ovo zato~avanje u rudniku jedan od onih rekorda koji se ne}e dugo sru{iti. Ina~e, rasprava o ula`enju u Ginisovu knjigu rekorda postala je mogu}a nakon {to su spasila~ke ekipe prije nekoliko dana napokon probile tunel do 33 zato~ena rudara. Do podzemne komore koja se nalazi na 700 metara ispod povr{ine zemlje, a u kojoj se nalaze rudari, iskopan je tunel koji je dao nadu da }e rudari iz rudnika iza}i `ivi i zdravi. Zato~enici su nakon 66 dana ugledali svjetlo dana, ali akcija spa{avanja ju~er nije mogla po~eti, prenose agencije. Ako se sve bude odvijalo po planu, prvi rudari bi na povr{inu mogli iza}i u srijedu ujutro. Rudari su u zarobljeni od 5. avgusta.

Socijaldemokrati ostaju na vlasti
BE^ - Prema posljednjim preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Be~u, Socijaldemokratska stranka Austrije i u narednom petogodi{njem mandatu bit }e vode}a stranka u gradskom vije}u i pokrajinskoj skup{tini Be~a. Socijaldemokrati su osvojili 44,29 posto glasova, a slijede ih Slobodarska stranka Austrije sa 26,98, Austrijska narodna stranka sa 13,25 i Stranka Zelenih sa 12,21 posto glasova.

Spasioci probili tunel do zarobljenih rudara

(Foto: AFP)

Saop}enje britanskog premijera

Presuda gr~kog suda

Amerikanci odgovorni Policajcu do`ivotni zatvor za pogibiju humanitarke zbog ubistva tinejd`era
Ameri~ki spasila~ki tim najvjerovatnije je odgovoran za pogibiju britanske humanitarke Linde Norgrov (Norgrove), a ne talibanski otmi~ari, saop}io je ju~er britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron). On je rekao kako ga je komandant ameri~kih snaga u Afganistanu general Dejvid Petreus (David Petraeus) obavijestio da je Britanka najvjerovatnije nastradala od granate koju je aktivirao pripadnik ameri~kih specijalnih snaga anga`iranih na njenom spa{avanju. Britanski premijer je, me|utim, dodao da sve okolnosti ovog doga|aja nisu utvr|ene i da je u toku istraga. Sud u Gr~koj osudio je ju~er na do`ivotnu robiju policajca Epaminondasa Korkonisa zbog ubistva tinejd`era u centru Atine u decembru 2008. godine, {to je izazvalo seriju ru{ila~kih protesta {irom dr`ave. Sud je utvrdio da je Korkonis s predumi{ljajem ubio 15-godi{njeg Aleksandrosa Grigoropulosa tokom nemira u dijelu grada gdje se okupljaju anarhisti. Drugi policajac Vasilis Saraliotis, koji je optu`en za sau~esni{tvo, osu|en je na deset godina zatvora, javljaju zapadne novinske agencije. Branioci oba policajca su najavili da }e se `aliti na presudu.

Vi{e od 30 sati borbe s vatrom

Uga{en po`ar na litvanskom trajektu
KOPENHAGEN - Po`ar koji je izbio u subotu na litvanskom trajektu u Balti~kom moru u danskim teritorijalnim vodama gotovo je potpuno uga{en preksino}, nakon vi{e od 30 sati, javila je operativna komanda danske mornarice. Na trajektu se u trenutku izbijanja po`ara, izazvanog slu~ajnom eksplozijom, nalazilo 249 putnika i ~lanova posade. Svi su na vrijeme evakuirani, pa nije bilo poginulih. Povrije|ene su 23 osobe kojima je pomo} pru`ena u medicinskim ustanovama.

20 Utorak, 12. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

21

SRBIJA Ju~er nastavljeno hap{enje huligana

Parada ponosa bila fiktivan razlog za nasilje u Beogradu
Povrije|ena 124 policajca i 17 izgrednika, napravljena {teta ve}a od milion eura
Srbijanska policija i ju~er je nastavila s hap{enjem huligana koji su u~estvovali u prekju~era{njim neredima u Beogradu prije, tokom i poslije Parade ponosa kojoj je prisustvovalo 1.000 gra|ana. je {irom grada po~injena materijalna {teta u vrijednosti ve}oj od milion eura. Ustvrdiv{i da je „grad potpuno uni{ten“, \ilas je naveo kako je najva`nije da nije izgubljen nijedan ljudski `ivot. Srbijanski predsjednik Boris Tadi} najo{trije je osudio napade na policiju i nasilje na beogradskim ulicama tokom gej-parade kazav{i da je napad na policiju napad na dr`avu kao i da srbijanski ustav svima jam~i pravo na slobodno izra`avanje. Osudama nasilja pridru`io se i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekav{i da je iz Beograda u svijet poslana veoma lo{a poruka, koja mo`e negativno utjecati na odluku Holandije o daljnjem napretku Srbije na putu ka EU. Glavni sekretar Vije}a Evrope Torbjorn Jagland (Thobjoern) izrazio je zabrinutost zbog nasilja u Beogradu.

Knjiga pro{la pored Obamine glave

(Foto: Reuters)

Sadr`ajni skup demokrata u SAD

Obama nije primijetio da je ga|an knjigom
Tokom nedjeljnog govora ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) u Filadelfiji nepoznata osoba ga|ala ga je knjigom. Bizarni incident podsjetio je na 2008. godinu kada je ljuti ira~ki novinar bacio cipelu na Obaminog prethodnika D`ord`a Bu{a (George W. Bush) tokom konferencije za novinare u Bagdadu. Fotoreporteri svjetskih agencija ovjekovje~ili su trenutak u kojem knjiga prolazi pored Obamine glave koji nije primijetio opasnost. Jo{ je nepoznato ko je i za{to bacio knjigu na ameri~kog lidera. No, to nije bilo sve na ovom okupljanju demokrata. [tavi{e, bilo je vrlo sadr`ajno, pa je tako tokom govora prvog ~ovjeka SAD uhap{en i potpuno nag mu{karac, ali nije poznato je li i on uklju~en u incident s knjigom.

Molotovljevi kokteli
Sam tok gej-parade protekao je bez incidenata, najvi{e zahvaljuju}i velikom policijskom osiguranju na kojem je bilo anga`irano vi{e od 5.500 pripadnika MUP-a i @andarmerije. Oni su imali `estoke sukobe s huliganima, njih blizu 6.000, od kojih je na kraju uhap{eno 207, me|u kojima i lider desni~arskog pokreta „Obraz“ Mladen Obradovi}. Beogradski ljekari imali su pune ruke posla jer su u okr{ajima {irom srbijanske prijestonice povrije|eni 124 policajca i 17 izgrednika. U sukobima sa snagama policije, protivnici gej-parade koristili su Molotovljeve koktele, kamenice i razne

Beograd: Uhap{eno 207 huligana

(Foto: AP)

vrste hladnog oru`ja, prenose agencije. Snage sigurnosti su tek kasno preksino} uspjele zaustaviti divljanje koje je, kako prenose pojedini srbijanski mediji, bilo veoma organizirano i nije imalo previ{e veze s Paradom ponosa.

Tome u prilog govori i ~injenica da je i nakon parade nastavljeno pusto{enje Beograda ~iji je centar li~io na ratnu zonu.

Ostanak gradona~elnika Ljubljane i Celja
Dosada{nji gradona~elnici Ljubljane i Celja, Zoran Jankovi~ i Bojan [rot, ostaju na tim funkcijama i u naredne ~etiri godine nakon {to su pobijedili na prekju~era{njim izborima. Jankovi~ je, prema rezultatima anketa provedenih neposredno po izlasku gra|ana s birali{ta, osvojio 69,1, a [rot 71,3 posto glasova.

Uni{ten grad
Beogradski gradona~elnik Dragan \ilas istakao je kako

Nepotvr|ene informacije slovenskih medija

Poglavarice samostana maltretiraju mla|e redovnice
Hrvatski mediji prenijeli su pisanje slovenskih kolega kako je u jednoj velikoj `enskoj redovni~koj zajednici u Hrvatskoj do{lo do `estokih sukoba, a skandal je izbio zbog sumnje da su vode}e redovnice samostana po~inile niz prekr{aja, pa i onih finansijske prirode, a navodno su krivotvoreni i slu`beni dokumenti. No to je tek manji dio drame koja se doga|a unutar samostana, ve}i se odnosi na zlostavljanje mladih redovnica, i to od poglavarica samostana koje su ih maltretirale, optu`ivale i postavljale im neprihvatljive zahtjeve sasvim neprimjerene redovni~kom `ivotu i moralu. Na kraju je jedna od mladih redovnica morala zatra`iti ~ak i ljekarsku pomo} kako bi se odbranila od njihovih la`nih optu`bi. Slovenski novinari kazali su kako imaju slu`beno nepotvr|ene informacije da su u jednom ve}em samostanu u Hrvatskoj izbili ozbiljni sukobi te da su se tim problemom morale baviti i neke kongregacije u Vatikanu. Ova vijest se pojavila u Sloveniji, prenosi „Jutarnji list“ zbog toga {to je u slu~aj uvu~en i jedan visoki crkveni zvani~nik porijeklom iz Slovenije.

Jedna od mla|ih redovnica tra`ila ljekarsku pomo}

Ku{ner o bliskoisto~nom konfliktu

Ne mo`e se isklju~iti opcija da Vije}e sigurnosti UN-a stvori palestinsku dr`avu
Ministar vanjskih poslova Francuske Bernar Ku{ner (Bernard Kouchner) izjavio je kako se ne mo`e isklju~iti opcija da Vije}e sigurnosti UN-a stvori palestinsku dr`avu, prenijele su ju~er agencije. Ku{ner je u intervjuu za palestinski list „Al Ajam“ naglasio da Francuskoj vi{e odgovara dvodr`avno rje{enje do kojeg }e se do}i pregovorima Palestinske uprave i Izraela, ali da rje{enje za vi{edecenijski sukob kojem bi posredovali Ujedinjeni narodi ostaje kao mogu}nost. - Me|unarodna zajednica ne mo`e biti zadovoljna produ`enim zastojem. Zato vjerujem da se ne mo`e isklju~iti princip opcije Vije}a sigurnosti. @elimo biti u mogu}nosti da uskoro pozdravimo dr`avu Palestinu u UN-u. To je nada i `elja me|unarodne zajednice i {to se prije to desi, to bolje istakao je {ef francuske diplomatije.

(Foto: www.jutarnji.hr)

22

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

23

REVOLUCIONARNO Slu~aj izazvao eti~ke diskusije

Beba ro|ena iz embrija koji je 20 godina bio zale|en
Nau~nici jo{ ne znaju koliko se dugo embriji mogu ~uvati, mada bi teorijski mogli biti zamrznuti na neodre|eni period
gu ~uvati, mada bi teorijski mogli biti zamrznuti na neodre|eni period. Zakon u Velikoj Britaniji, me|utim, nala`e granicu od 55 godina. Ova nova tehnologija pokre}e neke eti~ke dileme `ena bi uz ovakvu pomo} mogla roditi bebu koja je za~eta nekoliko generacija ranije, ili je ~ak embrij njene majke ili bake. S druge strane, postavlja se pitanje {ta uraditi s neiskori{tenim embrijima? Predstavnica organizacije za reproduktivnu etiku ka`e da embriji mogu biti usvojeni ~ak i nakon mnogo godina, {to je bolje nego da budu uni{teni. U Velikoj Britaniji ro|ena je prva zdrava beba iz embrija koji je 20 godina bio zale|en, {to je nau~no dostignu}e koje bi moglo `enama pru`iti {ansu da odgode stvaranje porodice do kasnijih godina `ivota. ^etrdesetjednogodi{nja majka novoro|ene bebe lije~ila se od neplodnosti deset godina kada joj je ponu|eno pet embrija koje je par, koji je uspio dobiti dijete vje{ta~kim putem, ostavio. Samo jedan od pet embrija uspje{no se razvio u

Roling: Autorica knjiga o „Harryju Potteru“

Ko su najutjecajnije `ene

Roling zasjenila Elizabetu II i Viktoriju Bekam
Autoricu sedam nastavaka romana „Harry Potter“ J. K. Roling (Rowling) glavni urednici najva`nijih britanskih ~asopisa izabrali su za najutjecajniju `enu u zemlji, ispred britanske kraljice Elizabete II (Elizabeth). Povodom 100. godi{njice kompanije „National Magazine“ koja objavljuje dvadesetak ~asopisa u Britaniji, njihovi glavni urednici odabrali su spisateljicu, multimilionerku, zbog njenih knji`evnih i moralnih kvaliteta. Na drugom mjestu nalazi se Viktorija Bekam (Victoria Beckham), supruga nogometa{a Dejvida Bekama (David), koja se okrenula modi. Nekada{nja ~lanica grupe „Spice Girls“ gurnula je Elizabetu II na tre}e mjesto. Me|u prvih deset najutjecajnih `ena nalaze se Samanta Kameron (Samantha Cameron), supruga premijera Dejvida Kamerona, i modna dizajnerica Vivijen Vestvud (Vivienne Westwood).

Zakon dozvoljava dr`anje embrija 55 godina

novoro|enog dje~aka koji stoga ima nepoznatog, 20 godina starijeg biolo{kog

brata. Nau~nici jo{ ne znaju koliko se dugo embriji mo-

Ruska policija uhapsila pedofila

Iza{ao iz zatvora pa silovao i ubio djevoj~icu
Ubistvo se dogodilo prije 1. oktobra, a policija je tijelo prona{la pet dana kasnije
Osu|ivani ruski pedofil i silovatelj tek {to je iza{ao iz zatvora ubio je djevoj~icu i potom sam sebi razrezao stomak prilikom hap{enja. Djevoj~ica koju je ubio imala je samo deset godina, a on je njeno tijelo zakopao u {umu pored grada Talitsija u regiji Sverdlovsk. Ubistvo se dogodilo prije 1. oktobra, a policija je tijelo prona{la pet dana kasnije. Forenzi~ari su utvrdili da je nesretna djevoj~ica umrla nasilnom smr}u. - Policija je uhapsila mu{karca ro|enog 1968. godine, koji je ve} osu|ivan za identi~an zlo~in silovanje djeteta. Po~inilac je u zatvoru proveo 13 godina, a pu{ten je u januaru ove godine - rekao je izvor blizak istrazi. Policija je ubicu identificirala samo kao Andreja M. On je u Talitsi doselio nakon odslu`ene kazne i zapo~eo vezu s jednom `enom. Policija je ustanovila kako je ta `ena ujedno i majka prijateljice ubijene djevoj~ice. Navodno je djevoj~ica do{la kod maj~ine prijateljice, a vrata je otvorio Andrej M. i rekao joj kako je mo`e pri~ekati u stanu.

Zlo~in u Britaniji

Ubili majku jer je imala ljubavnika?
U lokvi krvi u ku}i u engleskom Ajle{bariju policija je prona{la Asiju [azad (Assia Shahzad, 49). Umrla je na putu do bolnice. Za ovo stravi~no ubistvo osumnji~eni su njeni sinovi stari 16 i 21 godinu. Navodno su sinovi ubili majku jer je ostavila njihovog oca i na{la momka. Asija je `ivjela s mentalno zaostalim sinom Lukmarnom (Lookmarn, 18) i njegovim bratom (16) u luksuznoj ku}i. Nekoliko ulica dalje `ivio je njen tre}i sin Usman (21). Istra`itelji vjeruju kako su mladi}i `enu ubili nekim o{trim predmetom. Obojica su trenutno u pritvoru, a mla|i brat je povrije|en u okr{aju s majkom koja se branila od nasilnih sinova.

Prilikom hap{enja Andrej je sam sebi razrezao stomak

Nakon {to je dijete u{lo u stan, zlikovac je zaklju~ao vrata, silovao je i ubio.

Odje}u joj je spalio, a tijelo strpao u veliku plasti~nu vre}u i odvezao u {umu.

OD SUTRA U PRODAJI

Legendarni „Savoy“ otvorio svoja vrata nakon obnove

Hotel u novom ruhu zadr`ao stari engleski {tih
Tri godine bile su potrebne za temeljitu obnovu jedne od znamenitosti Londona
Novi lusteri od murano kristala, {ampanj-bar ukra{en ornamentima u obliku zlatnih listi}a i kraljevski apartman u kojem no}enje ko{ta 11.500 eura - sve je to dio legendarnog londonskog hotela „Savoy“, koji je u nedjelju ponovo otvoren nakon trogodi{nje obnove u koju je ulo`eno 250 miliona eura. Prvi gost u obnovljenom „Savoyu“ bio je britanski glumac Stiven Fraj (Stephen Fry). Uprava hotela do~ekala ga je u velikom predvorju, koje je zadr`alo art-deko interijerske karakteristike. - „Savoy“ nismo `eljeli izmijeniti, nego samo restaurirati, nastoje}i o~uvati britansku ba{tinu - rekao je direktor prodaje Sajmon Gilks (Simon Gilkes). U hotelu je dogra|eno 38 apartmana, me|u njima i kraljevski, koji izgleda poput male pala~e veli~ine 325 kvadratnih metara, a u kojem no}enje ko{ta 10.000 funti. Cjelokupni interijer i svih 268 soba zadr`ali su starinski {tih i tipi~nu englesku patinu. „Savoy“ je otvoren 1889. u samom centru grada i prvi je hotel koji je imao opskrbu elektri~nom energijom i prvi lift.

„Savoy“: Ulo`eno 250 miliona eura

24

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

kultura

FRANKFURT Bh. izdava~i vratili se s najve}eg sajma knjiga

Ekipa filma na premijeri na SFF-u

Zalihi}: Idu}e godine bolje organizirati predstavljanje
Elizabet Kostova `eli da do|e na sajam u Sarajevo Najprodavaniji „Bosansko-engleski rje~nik“, ka`e [ahinpa{i}
U Frankfurtu je preksino} zatvoren najve}i sajam knjiga na svijetu, na kojem su se okupili svi oni koji se bave knjigom, izdava~i, knji`ari, autori, kriti~ari, novinari i ~itaoci. Na 172 hiljade kvadratnih metara predstavilo se oko 7.500 izlaga~a iz 100 zemalja, me|u njima i bh. izdava~i.

Na Festivalu u Ma|arskoj

Nagrada za film „Sevdah za Karima“
Film „Sevdah za Karima“ reditelja Jasmina Durakovi}a dobio je Nagradu grada Pe~uha na najstarijem filmskom festivalu u Ma|arskoj pod nazivom „Cine Pecs“. Predsjednik `irija, koji su sa~injavale brojne li~nosti iz evropske filmske umjetnosti i industrije, bio je ~uveni ~e{ki reditelj i oskarovac Jir`i Mencel (Jiri Menzel). @iri je u svome obrazlo`enju za nagradu naglasio kako je „rije~ o ostvarenju koje demonstrira filmsko-dramsku snagu o dana{njoj Bosni i posljedicama rata“. Nakon Sarajevo Film Festivala, ovo je bila prva me|unarodna premijera novog igranog filma Jasmina Durakovi}a, nakon ~ega slijedi niz u~e{}a na filmskim festivaliA. Gr. ma {irom svijeta.

Prvi roman
Tako su TKD „[ahinpa{i}“, „Buybook“, „Zalihica“ i „Connectum“ predstavili svoju produkciju na zajedni~kom {tandu pod motom „Ku}a knjiga“. - Ostvarili smo ono {to smo planirali. Prona{li smo nove knjige koje }emo objaviti, a rije~ je o seriji naslova za djecu. Najvi{e smo prodali primjeraka „Bosansko-engleskog rje~nika“ koji smo uradili u saradnji sa „Oxford University Pressom“. Ameri~ka spisateljica Elizabet Kostova (Elizabeth) izrazila je `elju da bi rado do{la na na{ sajam u Sarajevu idu}e godine, a mi }emo prije toga prevesti njen prvi roman „The Historian“ - rekao nam

Premijera nove predstave Dine Mustafi}a
Na Velikoj sceni „Ljuba Tadi}“ Jugoslovenskog dramskog pozori{ta u Beogradu ve~eras }e premijerno biti izvedena predstava „Ro|eni u YU“ sarajevskog reditelja Dine Mustafi}a. U predstavi glume Mirjana Karanovi}, Predrag Ejdus, Branka Petri}, Marko Ba}ovi}, Slobodan Be{ti}, Anita Man~i}, Goran Jevti}, An|elika Simi}, Radovan VujoA. Gr. vi} i Milena Vasi}.

Predstavilo se oko sedam i po hiljada izlaga~a

je [ahinpa{i}, isti}u}i da se i u Frankfurtu osjeti velika kriza u izdava{tvu, ali da su se manje `alili od kolega.

Turisti~ki sadr`aji
Direktor IK „Zalihica“ Almir Zalihi} smatra da sljede}e godine treba poraditi na boljoj organizaciji predstavljanja na{e zemlje u

Narodno pozori{te Sarajevo

„Rajok“ i „Gianni Schicchi“ na sceni
Ljubitelji opere ve~eras na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo u 19.30 sati mogu pogledati predstave „Rajok“ i „Gianni Schicchi“ koje je re`irao gost iz Italije Mateo Maconi (Matteo Mazzoni). U ovim predstvama u~estvuje i Sarajevska filharmonija kojom dirigira Andrija Pavli~.
A. Ke.

Frankfurtu. - Tu prije svega mislim na pripremu promotivnih materijala, koji ne bi smjeli biti samo na na{em jeziku. To bi ve} imalo nekog efekta. Nije rije~ samo o sajmu knjige, ve} i mjestu gdje postoje velike mogu}nosti predstavljanja turisti~kih sadr`aja. Ali, kako sam shvatio, zbog nika-

kve finansijske podr{ke ove godine zakazala je organizacija - isti~e Zalihi}. Vesna Bi~i} iz IK „Buybook“ rekla nam je da su dobili prava za objavljivanje novih naslova poput „Putovanje slona“ Roberta Standi{a (Standish) i „Snovi Kelta“ nobelovca Marija Vargasa Ljose A. GRABOVAC (Llosa).

Pripreme za izlo`bu Brace Dimitrijevi}a u Sarajevu

Unose se dijelovi postavke u Vije}nicu
Nakon {to je pro{le godine prikazana na 53. venecijanskom bijenalu, dugoo~ekivana izlo`ba jednog od najpoznatijih svjetskih konceptualnih umjetnika Brace Dimitrijevi}a „Budu}nost posthistorije“ bit }e otvorena u petak u 19.30 sati u atriju sarajevske Vije}nice. Kako bi sve bilo spremno za sve~ano otvorenje, brinu se organizatori izlo`be Projekt Ars Aevi na ~elu s generalnim direktorom Enverom Had`iomerspahi}em. Oni su ju~er prijepodne nadgledali radnike firme GP „Bosna“ koji su s kamiona unosili dijelove rada Brace Dimitrijevi}a, koji se sastoji od barki i fotografija. - Imamo veoma kratke rokove, ali mi smo ve} dobro uhodana ekipa. Sa nama su i stru~njaci iz firme GP „Bosna“ koji s velikim entuzijazmom rade s nama na ovoj izlo`bi - rekla nam je Amila Ramovi}, izvr{na direktorica Projekta Ars Aevi. Planirano je da do dolaska poznatog bh. umjetnika u Sarajevo u ~etvrtak postavka bude zavr{ena. Podsje}amo, ova izlo`ba obilje`it }e zavr{etak radova na izgradnji staklenog krova aule Vije}nice, a ujedno }e najaviti i po~etak obnove M. ^u. njene fasade.

Radnici su ju~er unosili i fotografije

Ususret 50. jubilarnom MESS-u

KULT/ART TELEKS
KRAGUJEVAC - Povodom gostovanja Drame Narodnog pozori{ta Sarajevo s predstavom „Gospo|ica Julija“, knji`evnik Vidosav Stevanovi} ve~eras u 21 sat u svom klubu }e ugostiti bh. pisca i reditelja Gradimira Gojera. On }e tom prilikom ~itati poeziju iz svoje najnovije zbirke „La|ar sa Aheronta“. Kako nam je kazao Gojer, tako|er }e odgovarati i na pitanja posjetioca o kulturi BiH i SarA. Ke. ajeva.

Na devet lokacija 35 predstava
Na ovogodi{njem jubilarnom 50. me|unarodnom teatarskom festivalu MESS, koji }e trajati od 15. do 31. oktobra, bit }e odigrano 35 predstava na devet lokacija. Festival }e otvoriti rumunska predstava „@ivot sa idiotom“ koju re`ira Andrej Zoldak (Andrey Zholdak), dok }e zavr{na predstava „Posljednja Krapova traka“ biti izvedena u re`iji Boba Vilsona (Wilson). Svi zainteresirani ulaznice mogu kupiti u prostorijama Festivala MESS u ulici Mar{ala Tita na broju 54 od 10 do 20 sati. Mogu se rezervirati i kupiti kompleti ulaznica uz popust od 15 posto za 225 KM. MESS daje popust i za kupovinu kompleta za studente, pozori{ne radnike i penzionere od 40 posto, koji ko{taju 160 KM, dok je popust za pojedina~ne ulaS. [a. znice 20 posto.

Plakat Festivala

oglasi

Dnevni avaz utorak, 12. oktobar/listopad 2010. 25

26

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

tv serija

jet set

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

27

Tarik Kaljanac prije odlaska u Be~

S Daniellom se slikao za svoj }eif
Aktuelni Mister svijeta Tarik Kaljanac je na poziv modne agencije „Next Company“ pro{le sedmice otputovao u Be~. Odmah po dolasku u austrijsku prijestonicu Sarajlija je stao pred objektiv fotografa. - Agencija „Next Company“ je pravi gigant kada su u pitanju modeli, a o njihovom profesionalizmu ne treba puno govoriti. Ono {to se od mene trenutno o~ekuje jeste snimanje bookova. Nadam se da }e ova agencija postati i moja mati~na ku}a za Austriju, jer ovih dana pregovaramo i o tome. Nadam se najboljem - govori Kaljanac te dodaje da }e u Be~u ostati jo{ najmanje mjesec i da su mu doma}ini osigurali sve od stana do najsitnijih potrep{tina. Ovaj ljepotan, koji je nedavno za svoj }eif snimio goli{ave fotografije s Daniellom Mijatovi}, dobit }e priliku da uradi jo{ nekoliko kataloga. Ako mu se sre}a nasmije{i te potpi{e ugovor za „Next Company“, ovo putovanje ozna~it }e i Tarikov ulazak na velika vrata evropskog modnog tr`i{ta. A. I.

Energi~an nastup slovenske pjeva~ice

(Foto: N. Bo`ovi})

@eljko Mitrovi} i Lajla Torlak u ugodnom dru{tvu

PROMOCIJA Rebeka Dremelj predstavila CD „Differo“

@eljko Mitrovi} zbog lijepe Slovenke do{ao u Sarajevo
Me|u zvanicama u klubu „Coloseum“ bili i Nazif Gljiva, Hari Vare{anovi}, Bojan Marovi}, Nermin Pu{kar, Armin Muzaferija, Vuka{in Braji}
Slovenska pop pjeva~ica Rebeka Dremelj uprili~ila je preksino} u sarajevskom klubu „Coloseum“ koncertnu promociju albuma „Differo“. Nekada{nja Miss Slovenije izvela je nove pjesme u pratnji benda i atraktivnih plesa~ica, te energi~nim i zanimljivim nastupom uspjela zagrijati publiku. Lijepa Slovenka je na promociji ugostila veliki broj poznatih li~nosti iz na{e zemlje i regiona. Direktor Televizije Pink @eljko Mitrovi} specijalno je za ovu priliku doputovao iz Beograda u Sarajevo, a me|u zvanicama su bili i Hari Vare{anovi}, Bojan Marovi}, Nermin Pu{kar, Armin Muzaferija, Eldin Huseinbegovi}, Nazif Gljiva, Vuka{in Br-

Pu{kar i ]uri}: Susret kolega

Publika u`ivala u nastupu

aji}, Amel ]uri}, Lajla Torlak. Kako tvrde iz Rebekinog PR tima, promociji je trebao prisustvovati i Halid Be{li}, ali je poslao izvinjenje uz obrazlo`enje da zbog zdravstvenih problema nije mogao do}i. Zanimljivo, u sarajevskom klubu je bilo vi{e od 200 gosti-

ju iz Slovenije, Rebekinih prijatelja i novinara kojima je pjeva~ica uprili~ila vikendizlet u glavni grad BiH. - Veoma sam zadovoljna promocijom, a i nevjerovatno sretna {to su cijelom doga|aju prisustvovali moji brojni prijatelji i kolege. Na

taj na~in su pokazali koliko me cijene. [to se albuma ti~e, mogu re}i da sam puno toga ulo`ila u „Differo“, ali ne sumnjam da }e se isplatiti. Prvi put sam snimila CD za svoju du{u i sigurna sam da }e to publika prepoznati H. P . - isti~e Dremelj.

Kaljanac i Mijatovi}: Fotografije za privatni album

[ou realnosti „Farma“

Ili} plakao zbog erotskog ~asopisa, supruga ga brani

Jevti} i Ili}: Supru`nici se podr`avaju

Renato Henc preksino} je napustio „Farmu“. Prije toga ga je rivalka Jasmina Ana pobijedila u testu znanja i udvostru~ila svoje glasove, {to su gledaoci u na{oj zemlji mogli vidjeti na Pinku BH. Da se i samom Hencu i{lo ku}i svjedo~i to da je pozvao svoje fanove da ne glasaju za njega. Renato je za novog gazdu imenovao glumicu Evu Ras. Nedjelju je na „Farmi“

obilje`ila i drama Aleksandra Ace Ili}a koji je plakao kada je optu`en da je na imanje tajno unio erotski ~asopis. U odbranu pjeva~a stala je njegova supruga Biljana Jevti} koja tvrdi kako nema nikakve {anse da je Aca unio magazin s goli{avim `enama, jer to nije nivo njenog mu`a. Dodala je kako smatra da je pornomagazin podmetnut njeL. S. R. nom suprugu.

28 Utorak, 12. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA SARAJEVO

Na osnovu ~lana 20, 23, 24. i 30. stav 6. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/05) i odredbama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo, broj: 01-142/10 od 12. 02. 2010. godine, ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno i odre|eno vrijeme
MUP Kantona Sarajevo objavljuje Javni oglas za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika, na neodre|eno vrijeme i to: 1. poslovi pisarnice - vi{i referent u Pisarnici, Sektora za administraciju 1 izvr{ilac 2. odr`avanje ~isto}e - pomo}ni radnik u Sektoru za administraciju 5 izvr{ilaca 3. koordinator na lokaciji za izdavanje li~nih dokumenata vi{i samostalni referent u Odjeljenju za administraciju Ilid`a i Trnovo, Sektora za administraciju 1 izvr{ilac 4. dispe~er - vi{i referent u Autoservisu Odjeljenja za tehni~ko i higijensko odr`avanje sa servisima, Sektora za podr{ku 1 izvr{ilac 5. kadrovske evidencije - vi{i samostalni referent u Odjeljenju za kadrovske poslove i edukaciju, Sektora za administraciju 1 izvr{ilac 6. obrada podataka i vo|enje poslova u vezi sa izdavanjem voza~ke dozvole, produ`enje va`enja i zamjena voza~ke dozvole i vo|enje evidencija o voza~kim dozvolama - vi{i referent u Odjejlenju za administraciju Ilija{, Sektora za administraciju 1 izvr{ilac i za popunu radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme (do povratka odsutnog namje{tenika) i to: 7. registracija vozila - vi{i referent u Odjeljenju za administraciju Novo Sarajevo, Sektora za administraciju 1 izvr{ilac Opis poslova: 1. poslovi pisarnice - vi{i referent vodi evidenciju o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upu}uju izvr{iocima radi rje{avanja; zavodi predmete iz dostavne knjige koji se odnose na sve organizacione jedinice radi otpreme i evidentira ih u posebne knjige za otpremu; zavodi predmete u posebne fascikle; stara se o svim predmetima organizacionih jedinica koji se nalaze u Pisarnici i klasificira ih po {iframa; izdvaja predmete, spaja ih i upu}uje organizacionim jedinicama na njiihov zahtjev; u~estvuje u izradi mjese~nih, tromjese~nih, polugodi{njih i godi{njih izvje{taja o upravnom rje{avanju u organizacionim jedinicama; po potrebi neposredno vr{i i ostale poslove i slu`bene zadatke iz djelokruga rada Pisarnice; prima po{tu iz drugih organizacionih jedinica Ministarstva u sjedi{tu i van sjedi{ta i drugih dr`avnih organa i drugih lica; prima podneske stranaka, izdaje potvrde o primljenim podnescima, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odre|enih prava ili izvr{avanje obaveza, razvrstava po{tu po adresama primalaca, zavodi u dostavne knjige i predaje Pisarnici; razvrstava i upu}uje po{tu putem kurira i redovne PTT slu`be u skladu sa Uputstvom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju; vodi kontrolu utro{ene takse i pravda blagajni utro{ak novca za PTT usluge; sre|uje arhivsku gra|u u skladu sa Zakonom o arhivskoj gra|i i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju; izdvaja po zahtjevu obra|iva~a arhivirane predmete, raspore|uje arhivu prema klasifikacionim oznakama i vr{i njenu klasifikaciju; predla`e njeno uni{tenje i pravi specifikaciju predmeta; vodi i druge pomo}ne evidencije i stara se o ~uvanju arhivske gra|e; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 2. odr`avanje ~isto}e - pomo}ni radnik odr`ava ~isto}u u objektima Ministarstva, pere, pegla i vr{i zamjenu zavjesa, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, ru~nika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 3. koordinator na lokaciji za izdavanje li~nih dokumenata vi{i samostalni referent koordinira rad na lokaciji za izdavanje li~nih dokumenata i Odjeljenja za administraciju, organizuje, usmjerava i prati blagovremeno izvr{avanje poslova i zadataka, predla`e mjere za njihovo pobolj{anje i odgovara za blagovremeno, zakonito i stru~no vr{nje poslova, prati i analizira propise u oblasti izdavanja li~nih isprava na lokaciji; uz konsultaciju sa na~elnikom Odjeljenja preduzima odgovaraju}e mjere u cilju njihovog sprovo|enja, prati sprovo|enje propisanih mjera za{tite u toku rada sa ra~unarskom opremom, organizuje arhiviranje dosjea, preduzima potrebne mjere na provo|enju propisanih mjera i standarda za{tite na lokacijama za izdavanje li~nih isprava, neosredno osvaruje uvid u rad uposlenika raspore|enih na lokacijama sa posebnim aspektom na standarde za{tite prilikom unosa i obrade li~nih podataka kroz po{tivanje propisanih procedura i standarda, vr{i odgovaraju}e provjere u nadle`nim mati~nim uredima po zahtjevima nadle`nih organa u odnosu na dr`avljanski status i potvr|uje vjerodostojnost provjera, predla`e na~elniku mjere za otklanjanje uo~enih nedostataka i unapre|enje rada i efikasnosti u postupku izdavanja li~nih dokumenata, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 4. dispe~er - vi{i referent vr{i primopredaju motornih vozila na eksploataciju; vr{i pregled opreme i stara se o tehni~koj ispravnosti vozila; vodi evidenciju o kori{tenju vozila, evidenciju o utro{ku goriva sa interne benzinske pumpe; vodi knjigu primopredaje i primjedbi, odgovoran je za urednost kruga Servisa; vodi brigu o bezbjednosti povjerene mu imovine; ~uva vozila i drugu imovinu u krugu voznog parka; vodi knjigu evidencije o izdatim nalozima za gorivo; odgovoran je za urednost hangara; vodi knjigu prijave kvarova, odgovoran je za ulazak slu`benih i privatnih vozila u krug autoservisa; vodi knjigu ulazaka i izlazaka vozila iz kruga autoservisa, a koja nisu vlasni{tvo Ministarstva; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 5. kadrovske evidencije - vi{i samostalni referent obra|uje razne statisti~ke preglede o uposlenicima; ustrojava i dopunjava poimeni~no evidencije razra|ene po sistematizaciji poslova i zadataka; izra|uje razne preglede sistematizacijom predvi|enih i popunjenih poslova, o stru~noj spremi uposlenika, statusnoj strukturi, nacionalnoj strukturi, sta`u u organima unutra{njih poslova i dr. izdaje uvjerenja i potvrde iz slu`benih evidencija, stara se i sre|uje pasivnu arhivu personalnih dosjea; vodi propisane evidencije iz oblasti rada i u njima evidentira sve nastale promjene; vodi evidencije o prijavama i odjavama osiguranja na zdravstvenu za{titu i PIO, u~estvuje u sre|ivanju i upotpunjavanju personalnih dosjea, te blagovremenom ulaganju dokumentacije i drugih akata u personalna dosjea uposlenika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 6. obrada podataka i vo|enje poslova u vezi sa izdavanjem voza~ke dozvole, produ`enje va`enja i zamjena voza~ke dozvole i vo|enje evidencija o voza~kim dozvolama - vi{i referent u Odjeljenju za administraciju Ilija{, Sektora za administraciju prima zahtjeve stranaka, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odre|enih prava, vr{i obradu podataka, vr{i poslove izdavanja voza~ke dozvole; poslove produ`enja va`enja voza~ke dozvole, poslove zamjene voza~ke dozvole; poslove vezane za zabranu upravljanja motornim vozilima i izvr{enje mjera bezbjednosti; evidencija umrlih voza~a; ispis obrasca VD-3 - nestanak voza~ke dozvole, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 7. registracija vozila - vi{i referent prima zahtjeve stranaka, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odre|enih prava, vr{i obradu podataka o vozilu i vlasniku vozila, koji se registruju prvi put; poslove produ`enja registracije; poslove odjave vozila; promjene podataka o vlasniku vozila, tehni~kih karakteristika vozila saobra}ajne dozvole, registarske tablice i prebivali{ta; ispis saobra}ajne dozvole, priprema nacrta potvrda i uvjerenja na osnovu slu`bene evidencije o vozilima, priprema podatke za potrebe AOP; vr{i i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac; Posebni uslovi za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta utvr|eni Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo su: 1. poslovi pisarnice - vi{i referent SSS - III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehni~ka, Upravna, Pravna, Elektrotehni~ka, Ma{inska, Srednja administrativna {kola, Saobra}ajna {kola, [kola unutra{njih poslova, polo`en stru~ni ispit, polo`en arhivisti~ki ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. 2. odr`avanje ~isto}e - pomo}ni radnik NSS - osnovna {kola i do 6 mjeseci radnog sta`a. 3. koordinator na lokaciji za izdavanje li~nih dokumenata vi{i samostalni referent V[S - VI stepen, I stepen pravnog fakulteta ili vi{a upravna {kola, polo`en stru~ni ispit i najmanje 1 godina radnog sta`a. 4. dispe~er - vi{i referent SSS - III ili IV stepen, Saobra}ajna {kola, @eljezni~ka {kola, Gimnazija, Ma{inska {kola, polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije, polo`en stru~ni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. 5. kadrovske evidencije - vi{i samostalni referent V[S - VI stepen Pravnog fakulteta, VI stepen Fakulteta kriminalisti~kih nauka, Vi{a upravna {kola, Vi{a Ekonomsko-komercijalna {kola, poznavanje rada na ra~unaru, polo`en stru~ni ispit i najmanje 1 godina radnog sta`a. 6. obrada podataka i vo|enje poslova u vezi sa izdavanjem voza~ke dozvole, produ`enje va`enja i zamjena voza~ke dozvole i vo|enje evidencija o voza~kim dozvolama - vi{i referent u Odjeljenju za administraciju Ilija{, Sektora za administraciju SSS - IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Birotehni~ka, Saobra}ajna {kola, Ekonomska, [kola unutra{njih poslova, Elektrotehni~ka ili @eljezni~ka {kola, polo`en stru~ni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. 7. registracija vozila - vi{i referent SSS - IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Administrativna, Upravna, Pravna, Birotehni~ka, [kola unutra{njih poslova, Ma{inska, Elektrotehni~ka, Informati~ka {kola - programer, @eljezni~ka {kola ili Saobra}ajna {kola (IV i V stepen), polo`en stru~ni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. U radni odnos se mo`e primiti kandidat koji nema polo`en stru~ni ispit, s tim da je isti du`an polo`iti, kako je predvi|eno ~lanom 32. stav 2. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u FBiH. Nepostojanje sigurnosnih smetnji kao posebni uslov u smislu odredbi ~lana 30. Zakona o radnim mjestima, odnosno du`nosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u MUP-u Kantona Sarajevo, broj: 01-251/09 od 25. 03. 2009. i broj: 01-909/09 od 29. 12. 2009. godine. Prije dono{enja rje{enja o prijemu u radni odnos, odabrani kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3 }e biti predmet sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „TAJNO“, a odabrani kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 4., 6. i 7. }e biti predmet sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup podacima stepena „POVJERLJIVO“. Uz prijavu na javni oglas koji sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni prilo`iti original ili ovjerenu fco. sljede}e dokumentacije: - dokaz o dr`avljanstvu ne stariji od 6 mjeseci (uvjerenje o dr`avljanstvu BiH); - izvod iz MKR ili ovjerenu fotokopiju LK; - svjedo~anstvo o stru~noj spremi; - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, osim za radno mjesto pod rednim brojem 2. - uvjerenje o polo`enom arhivisti~kom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1; - dokaz o radnom sta`u (ovjerena fco. radne knji`ice ili uvjerenje iz slu`benih evidencija poslodavca ili uvjerenje FZ PiO/MiO FBiH); - potvrda ili uvjerenje poslodavca - dr`avnog organa ili institucije da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, a kandidat koji u posljednje dvije godine nije radio u organu dr`avne slu`be du`an je dostaviti izjavu da u posljednje dvije godine nije disciplinski ka`njavan, datu i ovjerenu u nadle`nom op}inskom organu; - izjava kandidata ovjerena u op}ini ili sudu kojom kandidat potvr|uje da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 5. - dokaz (certifikat) o poznavanju rada na ra~unaru za radno mjesto pod rednim brojem 5. - dokaz o polo`enom voza~kom ispitu „B“ kategorije za radno mjesto pod rednim brojem 4. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije br. 16 - Sarajevo, sa naznakom „Za javni oglas“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. MINISTAR @eljko Mijatovi}

specijalni prilog

UTORAK, 12. OKTOBAR/LISTOPAD 2010. GODINE

NOVITETI „Dnevni avaz“ na prezentaciji Lexusa CT 200h u Zagrebu

Zasjenio uvrije|enog Tonija Cetinskog
Za pogon luksuznog hibrida zadu`ena je kombinacija 1,8-litarskog i mo}nog elektromotora koji zajedno nude 134 KS

U

~etvrtak, 7. novembra, Lexus je u Sarajevu trebao predstaviti prvi kompaktni model japanskog proizvo|a~a luksuznih automobila, ali zbog problema s carinom, novi CT 200h nije ni stigao do BiH. Kada CT nije mogao nama, oti{li smo mi njemu, na pretpremijeru u Zagrebu, gdje je model Toyotinog luksuznog brenda predstavljen hrvatskoj javnosti.

Hyundai ix20: Uskoro prezentacija u Sarajevu

Pretpremijera Hyundaija ix20

Evropski model za evropske kupce
Bit }e dostupan sa ~etiri Euro V motora raspona od 77 do 125 KS
Hyundai je na Sajmu u Banjoj Luci na{em tr`i{tu prvi put predstavio model ix20. Ova pretpremijera modela koji je po~etkom mjeseca debitovao na Sajmu u Parizu, predstavlja uvod u zvani~nu premijeru, koja }e biti naknadno odr`ana u Sarajevu. ix20 je novi ~lan Hyundaijeve evropske „i porodice“. Za razvoj i proizvodnju su zadu`eni Evropljani, pa se mo`e re}i da je potpuno novi evropski proizvod, ba{ kao i prethodni novi Hyundaijevi modeli, poput ix35 ili i30. ix20 nastavlja pri~u Hyundaijevog koncepta dizajna koji donosi tri klju~na kvaliteta: dinami~nost, ugla|enost i samouvjerenost. [estougaona maska hladnjaka glavni je vizuelni identitet Hyundaijeve marke i novog izgleda brenda. Fluidan dizajn nastavlja se i u enterijeru s dizajnom koji je refleksija vanjskog. Unutra{nji prostor je oblikovan kako bi omogu}io mnogo mjesta za noge i glave putnika, a bez ugro`avanja prtlja`nog prostora. ix20 bit }e dostupan sa ~ak ~etiri Euro V motora, dva benzinska i dva dizelska, raspona od 77 do 125 KS, u kombinacijama s ru~nim i automatskim mjenja~ima. ix20 koristi i najnovije tehnologije aktivnog i pasivnog kvaliteta, za maksimalnu za{titu puM. T. tnika.

Tiha revolucija
Trebalo je biti glamurozno, ali nije. Na skromnoj sve~anosti, potpuno druga~ijoj od onih kakve kod nas uprili~i Toyota Adria BH, s modela je skinut ~ar{af, malo se kazalo o ~emu se radi, da bi najavljeni nastup Lexusovog za{titnog lica za Hrvatsku Tonyja Cetinskog izostao, jer se zagreba~ka zvijezda valjda uvrijedila {to su svi buljili u Lexus, a ne u njega, pa je ljutito napustio salon. Elem, predstavljeni CT 200h bio je tek promotivni model, po{to njegova serijska proizvodnja startuje tek u zimu, dok }e na tr`i{te sti}i sljede}e godine. Rije~ je o potpunom hibr-

Lexus CT 200h: Proizvodnja po~inje u zimu

U BiH tek u prolje}e
Kako nam je rekao Muhamed Hajrulahovi} iz Toyota Adria BH, dolazak CT 200h u BiH ne o~ekuje se prije prolje}a sljede}e godine. Njegova cijena je jo{ nepoznata, ali se o~ekuje da }e se smjestiti izme|u Priusa i Lexusa IS, {to zna~i, izme|u 50 i 60 hiljada KM.

idu, prvom u kompaktnoj klasi, namijenjenom za one kojima je dosadilo smje{tati velike automobile po gradskim ulicama, ali se ne `ele odre}i njihovog luksuza. Kao poput Toyote Prius, za pogon je zadu`ena kombinacija 1,8-litarskog VVT-i od 98 KS i mo}nog elektromotora od 80 KS, koji po hibridnoj ra~unici zajedno nude 134 KS ukupne snage. Kao i ostali hibridi, i ovaj se kre}e ne~ujno, pa su ga stoga nazvali tihom revolucijom. CT 200h nudi nekoliko na~ina vo`nje - dinami~ni (Sport), ECO i EV, odnosno, pogon samo na struju, bez emisije plinova. Deklarisana

Sigurnosna oprema
Ovo je jedini automobil C segmenta koji }e imati PCS sistem (Precrash safety) i ACC (Adaptive Cruise Control). Standardni su ABS, TRC potro{nja goriva trebala bi iznositi svega 4,8 litara na 100 km. (kontrola prianjanja to~kova) i VSC (kontrola stabilnosti vozila). Zra~nih jastuka ima osam, a one za koljena }e pored voza~a dobiti i suvoza~. novno dijeli od konkurencije je Lexusu svojstven luksuz koji nudi putnicima, a zaslu`uje epitet premium. Unutra, CT 200h nudi savr{en ugo|aj uz visoku predanost detaljima. Po{to nas zagreba~ki Lexus nije po~astio ostalim detaljima, saznat }emo ih kada CT 200h stigne M. TANOVI] u BiH.

Euro NCAP Advanced

Nagrade inovacijama na polju sigurnosti
U okviru Sajma automobila u Parizu, najva`niji evropski institut za sigurnost „European New Car Assessment Programme“ premijerno je predstavio novu nagradu za inovacije, nazvanu „EuroNCAP Advanced“. Nagra|ene tehnologije su: Audijev „Side Assist“ (sistem pomo}i kod promjene vozne trake), BMWov „Assist Advanced eCall“ (sistem za obavje{tavanje o nezgodama), Hondin „Collision Mitigation Braking System“ (sistem zaustavljanja prilikom nailaska na prepreku ispred), pa zatim ~uveni Mercedesov PRESAFE sistem, Opelov „Eye“, Peugeotov i Citroenov „Connect SOS“, odnosno „Localized Emergency Call“, Volkswagenov „Lane Assist“ i Volvov „City SafeI. S. ty“.

Ugo|aj luksuza
Kao kod ve}eg brata 450h, hibridni sistem automobila konstruiran je da isporu~uje linearno ubrzanje i profinjene performanse. Ono {to ovaj model cje-

[koda predstavlja nasljednika svog popularnog modela

Druga generacija Octavije Tour
[koda je od 2004. prodala 1,4 miliona primjeraka Octavije Tour, modernizirane verzije prve Octavije. ^e{ki proizvo|a~ sada na startnu liniju dovodi novu generaciju jednog od svojih najomiljenijih modela. U pore|enju sa prethodnikom, Octavia Tour II je dobila ne{to progresivniji vanjski dizajn, interijer s premium „{tihom“, te pro{irenu ponudu opreme i agregata koji ispunjavaju stroge EU5 norme. Novi model je zadr`ao karoserije izvedbe combi i limuzina, te benzinske derivate 1,4 sa 59 kW i 1,6 l sa 75 kW. Za ostala tr`i{ta (izvan Evrope) je uz 75 kW sna`nog benzinca predvi|en i dizela{ 2,0 TDI Common-Rail, od 81 kW. Standardna oprema i kvaliteta izrade podcrtavaju impresivan odnos cijene i performansi. U standardu su zra~ni jastuci za voza~a i suvoza~a, ABS, servoupravljanje, centralna brava, elektri~no podesivi vanjski retrovizori, ~etverokraki volan kao i po visini podesivo sjedalo voza~a.

Jesenja akcija Peugeota
Peugeot je pokrenuo servisnu akciju za jesen, koja }e trajati od 4. do 30. oktobra, kako bi omogu}io voza~ima da na najpovoljniji na~in obezbijede sigurnu vo`nju za sve putnike. U sklopu akcije, voza~i Peugeotovih automobila imaju popust od 15 posto na kupovinu i ugradnju rezervnih dijelova kao {to su filter ulja, goriva i zraka, metlice brisa~a, svje}ice i grija~i, ali i do 60 posto na kupovinu i (M. T.) ugradnju FAP filtera i katalizatora.

30

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

auto market

43

PARIZ Pregled najva`nijih noviteta predstavljenih na Sajmu automobila

Zlatna automobilska jesen u Gradu svjetlosti
^ak 100 premijera
[esnaest dana, 15.000 novinara, vi{e od 150.000 posjetilaca i ~ak 100 premijera. U najkra}em je to ovogodi{nji Sajam automobila u Parizu. Svojim glamurom, ali i prizemno{}u predstavljenih noviteta, pariski sajam najavljuje bogatu automobilsku jesen. Donosimo pregled najva`nijih noviteta, abecednim redom.

Glavnu rije~ vodili elektri~ni automobili budu}nosti

Audi e-tron Spyder: Kombinacija dizelskog i elektromotora

Novi VW Passat: U ponudi ~ak deset motora

Sportski kutak

BMW 6 Series Coupe: Najava skora{nje proizvodnje

Koncept quattro
AUDI je pored najavljene premijere elegantne kupe limuzine A7 potpuno neo~ekivano predstavio koncept jednostavnog imena quattro, koji zapravo slavi 30-godi{njicu Audijevog inovativnog pogona na sva ~etiri to~ka. Baziran je na serijskom modelu RS5, ali je ne{to kra}i, a ispod prednjeg poklopca nalazi se provjereni 2,5-litarski petocilindra{ sa 408 KS. [lag na tortu bila je Spyder izvedba e-trona, koja odu{evljava kombinacijom twin turbo V6 TDI dizelskog motora sa 300 KS koji pokre}e zadnje to~kove i dva elektromotora, ukupne izlazne snage 64 kW, za prednje to~kove. BMW je i zvani~no predstavio drugu generaciju SUV modela X3, dizajnerski osvje`enu i sada dostupnu s jednim na benzinski pogon i jednim na dizel-gorivo. No, prava zvijezda bila je konceptna serija 6, dvovratna izvedba limuzinskog Gran Coupea, koja }e u gotovo neizmijenjenom obliku sti}i i do serije, te preuzeti tehniku i motore aktuelne serije 5. CITROEN je izlo`io osvje`enu izvedbu limuzinskog i karavanskog modela C5, koju krase blage stilske i ne{to zna~ajnije tehnolo{ke

VW Passat: Najvi{e promjena pod prednjim poklopcem

VOLKSWAGEN je i zvani~no predstavio novu generaciju limuzinskog Passata, koju krase dizajnerske modifikacije i efikasniji motori. [to se izgleda ti~e, zadr`an je prepoznatljiv oblik uz dodatak novih detalja naro~ito na prednjem

dijelu, koji je sada gotovo identi~an Phaetonu. Najvi{e je promjena pod prednjim poklopcem - kupac mo`e birati izme|u ~ak deset motora raspona od 105 do 300 KS. Naglasak je na {tedljivosti pa su start&stop sistem automa-

tskog paljenja i ga{enja motora i regeneracija ko~ione energije sastavni dio dizelske ponude, dok su kod benzinske opcija. Pa`nju posjetilaca su privla~ili i novi Cross Touran, Caddy facelift, te Race Touareg 3.

novosti (novi 2,2 Hdi sa 200 KS i e-Hdi), te blago osvje`eni C4 Picasso, ali su glavne zvijezde {tanda bili DS3 WRC, novo oru`je za borbu u svjetskom reli {ampionatu, a kojeg u skladu s novim regulativama pokre}e 1.6 litarski turbobenzinac sa direktnim ubrizgavanjem „nasviran“ na 300 KS i 350 Nm, te pripadnik luksuzne DS serije - model DS4, baziran na tek predstavljenom kompaktnom C4. CHEVROLET je u Pariz dovezao ~etiri noviteta. Potpuno novi su gradski Aveo i MPV prvijenac Orlando, koji je svojevrsni nasljeDeZir: Renaultov koncept

dnik Tacume, odnosno jeftinija izvedba Opel Zafire. Limuzinski Cruze dobio je dopadljivu hatchback petovratnu izvedbu, a SUV Captiva potpuno novo lice, unutra{njost i motore. FORD je posjetioce sajma u Parizu po~astio konceptom budu}eg Focusa ST, a sportsku temu potvrdila je i Ford Fiesta WRC, dok

su nas u realnost vratili novi Focus i osvje`eni Mondeo. HONDA nije imala zna~ajnijih noviteta, osim hibridne izvedbe Jazza, {to je prvi hibrid u B segmentu. Pokre}u je 1,3-litarski VTEC, CVT transmisija i elektri~ni motor iz Insighta. HYUNDAI je kona~no predstavio novi MPV model B segmenta kodnog imena ix20. U pitanju je formalni nasljednik Matrixa, te dizajnerski i tehni~ki blizanac KIA-e

Venge, s kojom dijeli platformu i motore. Tako|er, osvanula je i redizajnirana izvedba malenog i10, koji je dobio novi 1,0-litarski trocilindra{ sa 68 KS. MAZDINU ~ast su branili nova generacija kompaktnog multiaktivnog modela 5, a ne{to manje primjetna ostala je osvje`ena gradska Mazda 2 sa novim licem. MERCEDES je predstavio najefikasniju luksuznu limuzinu na svijetu, pokretanu konvencionalnim motorom. U pitanju je S250 CDI

Peugeot 3008 Hybrid4: Prvi dizelski hibrid

BlueEFFICIENCY kojeg pokre}e ~etverocilindarski dizelski motor sa 204 KS i 500 Nm. Ubrzanje do 100 km/h traje 8,2 sekunde, maksimalna brzina 240 km/h, dok prosjek potro{nje iznosi 5,7 litara, a emisija ugljendioksida 149 g/km. Mimo nove generacije kombi modela, putni~kog Viana i dostavnog Vita, te elektri~ne A klase, najvi{e pa`nje privukao je potpuno novi CLS, koji je jo{ 2003. pokrenuo trend zvani kupe limuzina sa ~etvera vrata.

Nova Micra
NISSAN je tako|er nastupio sa nekoliko novosti, a najzna~ajnija je potpuno nova generacija gradske Micre. Tako|er, promovirani su osvje`eni X-Trail i Murano, koji je kona~no dobio i dizelski motor, 2,5-litarski sa 190 KS. No, prava poslastica bio je Townpod, koncept multinamjenskog automobila budu}nosti, koji kombinira udobnost porodi~nog automobila i prakti~nost komercijalnog vozila, te uprkos kompaktnim vanjskim dimenzijama nudi obilje unutra{njeg prostora. OPEL je dovezao nekoliko bitnih noviteta, kao {to su karavanska izvedba nove Astre, kod koje je najva`ni-

Chevrolet Cruze: Hatchback izvedba

ji podatak o prtlja`niku zapremine 500, odnosno 1.550 litara, te koncept trovratne Astre GTC, koja na tr`i{te sti`e krajem 2011. PEUGEOT je iskoristio doma}i teren za sna`an nastup. Me|u brojnim novostima, najvi{e se isti~e novi 508, dugoo~ekivana Peugeotova limuzina koja donosi impresivan dizajn, vrhunsku udobnost i filigransku tehniku. Kona~no je predstavljena i serijska izvedba inovativnog modela 3008 Hybrid 4, prvog dizelskog hibrida na svijetu. Njegov pogon sastoji se od 2,0-litarskog HDi motora na dizelgorivo, koji pokre}e prednje to~kove, i 27 kW jakog elektri~nog motora za zadnje to~kove. U prosjeku se zadovoljava sa tek 3,8 litara na 100 km uz emisiju ugljendioksida od samo 99 g/km. RENAULT je prezentirao nekoliko serijskih i konceptnih automobila. Laguna je osvanula u osvje`enom izdanju, s novim baznim motorom, 1,5-litarskim dCi-jem od 110 KS. Ni{ta manje bitna nije ni zamjena za Vel Satis, limuzinski Latitude, koji je ustvari izvedenica korejskog Samsunga SM5 sa motorima iz Lagune. [to se koncepata ti~e, najvi{e je pa`nje privukao DeZir, atraktivni kompaktni elektri~ni sportski automobil, koji za pogon

Lamborghini Sesto Elemento: Neslu}ene mogu}nosti

PORSCHE je u Parizu dovezao nekoliko izvedbi proslavljenog modela 911, kao {to su olak{ani GT2 RS sa 620 KS, zatim GTS sa 408 KS, te retro nastrojeni Speedster. FERRARI je, dakako, izazvao gu`vu na svom {tandu. Glavne zvijezde bili su na 80 primjeraka limitirana roadster izvedba modela 599, nazvana SA APERTA, koju pokre}e provjereni 6,0-litarski V12 oja~an koristi 24 kWh jaku litij-ionsku bateriju i elektri~ni motor sa 150 KS. SEAT je ve} pomalo zaboravljenu Alhambru predstavio u potpuno novom ruhu. [panski je MPV poput VW Sharana promijenio izgled i dobio nove motore. Tako|er, prezentirani su IBE koncept, koji predstavlja jasnu viziju brenda o superkompaktnom sportskom kupeu na elektri~ni pogon, te redizajnirani EXEO.

sa 620 na 670 KS, te trka}a Challenge verzija modela 458. LAMBORGHINI je nastupio sa jo{ jednom brutalnom studijom imena Sesto Elemento, baziranoj na serijskom Gallardu Superleggera LP 570-4. Dramati~an dizajn i mat boja karoserije najavljuju neslu}ene mogu}nosti, ubrzanje do 100 km/h za 2,5 sekundi i maksimalnu brzinu mnogo ve}u od 300 km/h. dnih verzija. No, prava vijest je konceptna Octavia Green E Line, koja za pogon koristi elektri~ni motor sa 116 KS i 270 Nm, te 26,5 kWh litij-ionsku bateriju. TOYOTA je za sajam automobila u Parizu pripremila zanimljiv novitet maleni MPV B segmenta imena Verso S, koji pod imenom Ractis ve} postoji na japanskom tr`i{tu. VOLVO je predstavio potpuno novi V60, najdinami~niji Volvo karavan svih vremena, te potpuno nove S60 i V60 R-Design izvedbe, sportski oblikovane modele sa posebno razvijenom {asijom, ~ije dinami~ke mogu}nosti odgovaraju vizuelnom nastupu.
Priredio: S. PA[AJLI]

Zelena porodica
[KODA je igrala na kartu ekologije, pa je u Parizu kompletirala GreenLine porodicu koju sada ~ine Fabia, Roomster, Octavia, Superb i Yeti, a sve ih krasi osjetno ni`a potro{nja od standar-

Citroen DS4: Luksuz iz Francuske

Ford Focus ST: Sportske teme

Mercedes CLS: Za~etnik trenda

[kodina GreenLine porodica

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

32

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Ford Focus 1.6 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 130.000 pre{ao, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 158 202. Ford Siera 1989. god., benzinac, u vrlo dobrom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Ford tranzit, 2002. god., 2.4 TDI, dugi, visoki, teretni, ful oprema, pla}ena carina i PDV, hitno i povoljno. Tel. 062 844 933. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Gepek (vrata) za Ford Fiestu 2003. god., 70 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2, 1.6 TD, 91.god. 4-vrata u dobrom stanju, cjena po dogovoru.Tel. 061 766 327 Golf 2, 1989. god. turbo dizel. Tel. 061 100 237, Hrasnica.
Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320

118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Cosa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 1 vlasnik od uvoza, 95.000 pre{la, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel Tigru 1.4, sportski dvosjed, kabriolet, 2005., crvena, kao nova, I vlasnik, 16.500 KM. Tel. 065 04 04 04. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317.
Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173

Prodajem aparat za mjerenje izduvnih gasova za benzinske motore. Tel 061 200 203 Prodajem farove nove, Fiat Stilo 290.KM . Tel. 063 715 850 Prodajem Golf 1 1981god., dizel, generalno ura|ena limarija i motor, ne registrovan, u odli~nom stanju. Cijena 1.300 KM. Tel. 062 784 002 i 061 106 728 iza 16 h. Prodajem Golf 2, dizel, 87. godina, bijele boje, {iber, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju. Cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem golfa 2 disel 88 g gara`iran za 3900 KM. Tel 033 648 571 Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem komobi VW 1983., povoljno, registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem Mazdu 323 benz 54kw 1480c registrovana, zvati na Tel. 061 470 998 posle 16h Prodajem Opel Monterej terenac 3.0 tdi dugi oprema ful limited zamjena mo`e. Tel. 061 200 203 Prodajem pe`o 607 2.2HDi 2002 god pre{ao 120 000, ful oprema extra stanje mo`e i zamjena. Cijena 16 000 KM. Tel. 063 993 190 Prodajem polovne auto gume 4 kom. 245/70/16, 4 kom. 205/55/116, 4 kom. 195/60/16 C, 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057. Prodajem polovne gume na aluminijskim felugama195/65R15.Cijena po dogovoru. Tel. 061 829 987 Prodajem Renault 11 84 god.4 vrata limarija odli~na registrovan do juna 2011 god cijena 1400. Tel. 062 388 242 Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem vu~nu slu`bu Iveco 1995god, extra stanje vozi ga B kat, al platforma, nema vitlo. Cijena 7500 KM, mo`e zamjena. Tel. 063 024 191 Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Clio III 2003, 126.000 KM, registrovan do 01.03.2011. 5vrata, klima, abs, airbag, el. podizaci stakla, komande na volanu, el. blokada motora, antivol, cd, sport sjedišta, daljinsko zakljucavanje, stakla u boji, retrovizori na struju, orginalnu servis knjigu, veliki servis uraden u servisu Bunjo na 105.000KM, redovno odr avan, nije šverc. Tel. 061 262 702 Renault Kangoo, 2004. god., 1.5 dci, teretni, z eleni met., kao nov, strane table, servisna knjiga, hitno. Tel. 061 761 812. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Reno 21, u voznom stanju, 800 KM. Tel. 061 350 253. Reno 25, god. 1988., nije reg., dobro stanje, 800 KM. Tel. 061 208 207. Reno 4 GTL, 1989. god., o~uvan i generalno ura|en. Tel. 062 682 690, 033 458-217. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., 4 vrata, plavi, full oprema, pla}eni carina i PDV, 64.000 pre{ao, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 7.950 KM. Tel. 062 548 408.

Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata, zlatni, full oprema, pla}eni carina i PDv, 50.000 pre{ao, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno Kongu 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001, Kladnj. Reno Megan II, 1.9 dizel, maj 2003., prvi vlasnik, registrovan. Tel. 063 89 46 89. Reno-campus, 1.100 cm3, pet. vrata, tek registrovan, 1.950 KM. Tel. 061 526 308. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Ssang Jong Rexton, 2009. god. Tel. 061 137 241. [koda Fabia 1.9 SDI, god. 2006., karavan, crveno, servisna, tek regist., ful oprema, cijena 12.500 KM. Tel. 061 139 995. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Tojotu Previa kombi 92. god., str. table, 2.000 KM. Tel. 061 517 454. Vanjske auto-gume Tubeles ljetne 155x70x13. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. Wartburg STD-1.3, sa golfovim motorom, pre{ao 22.000 km, o~uvan, reg. do septembra 2011., povoljno. Tel. 033 613-624, od 1620 h. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Zadnju {ofer{ajbu i stakla vrata za Reno 4 GTL. Tel. 033 534-087, 062 682 690.

Izdajem dvosoban adaptiran stan dvjema studenticama, centralno grijanje, lift, u Aleji Lipa Sarajevo. Tel. 061 360 184. 15590-1tt Izdajem namje{tenu sobu, kuhinju i ostalo, ul. Esada Kara|ozovi}a 6. Ko{evo dva. Tel. 226-216. 15601-1tt A. Polje, sobu studentima. Tel. 066 237-005. Alipa{ino B-faza, jednoiposoban namje{ten stan na du`e. Tel. 065 872 662, 033 543-083. Alipa{ino, dvosoban lijepo opremljen stan 58 m2, cen. grijanje, zaposlenoj osobi, 300 KM. Tel. 061 031 330. Aneks, kod Suda BiH, dvosoban namje{ten stan bra~nom paru na du`e vrijeme, priv. ku}a, TV, parking. Tel. 033 616-136. Aneks, stan polunamje{ten, centr. grijanje, priv. ku}a, sve zasebno, studentima. Tel. 033 649-744. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bare-[ip, izdajem ili prodajem gara`u. Tel. 061 358 229. Bistrik, sobe sa kuhinjom i kupatilom, poseban ulaz, c. grijanje. Tel. 061 157 197. Bistrik, sprat ku}e sa grijanjem, namje{ten, kuhinja, dva kupatila, mo`e i studentima. Tel. 061 157 197. Bjelave, dvos. namje{ten stan u blizini med. fakulteta, studentima. Tel. 641-881, 062 272 269. Blizu OHR-a izdajem namje{ten stan, 2 balkona, 4 spava}e. Tel. 061 185 718. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, Alipa{ina 47/2 izdajem ~etverosoban stan skoro adaptiran i luksuzno namje{ten. Cijena po dogovoru. kontakt 061 149 637. Tel. Centar, Kemal Begova, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 421 514, 200-473. Centar, Marijin dvor kod hotela „Holiday Inn“ izdajem trosoban stan lijepo namje{ten od Novembra. kontakt 061 149 637 Centar, M. Dvor, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 526426, 061 504 385. Centar, tros. stna u Sarajevu, kompletno namje{ten, du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar-Katedrala, jednosoban namje{ten stan zaposlenoj osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. Ciglane G., dvos. opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. ^. vila, II sprat, blinda vrata, extra dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 190 713. ^etiri le`aja radnicima na terenu ili preno~i{te, priv. ku}a, pos. ulaz, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. D. Malta 93 m2, 82 m2, 55 m2, 67 m2. Tel. 061 288 939. D. Malta, dvoiposoban stan namje{ten, porodici. Tel. 061 610 551. D. Malta, trosoban stan namje{ten, samo porodici na du`i period. Tel. 061 610 551.

Prodaja
Air bag na volanu i inst tabli golf 4 pasat 4-5 audi 3-6 mercedes sprinter. Tel. 061 200 203 Aluminijske ~etiri felge trinaeske 175/70/13. Tel. 061 548 447. Astra SW 2006, 116000km , extra 14 500 KM ili mjenjam. Tel. 065 586 505
Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791

Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Peugeot 607, 2.2 HDI, drugi stepen blinde, extra stanje, ful oprema, mo`e zamjena. Tel. 063 269 960. Pe`o 206 1.4 HDi, 2004., zeleni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 118.000 pr{ao, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.300 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 207 1,4Hdi 2007 g.,registrovan do maja 2011. Auto ima full opremu,AC klima. Tel: 061 344 754,Tuzla Pe`o 250 GTI 1.9 92 god., el. Podiza~i, alarm, registrovan do 08/2011. Tel. 061 702 137 Pe`o 307 2.0 HDi, 2003. god., ljubi~asti, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 pre{ao, cijena do registr. 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Prodajem Seat Ibiza 1.5 benzin 9 O godina , registrovan .Tel. 061 811 245 Polo 1.4 TDI, 2007. god., klima, el. podiza~i, aurbag, uvoz Njema~ka, 14.200 KM. Tel. 065 511 399. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodaje se audi A4 1.9 TDI 1999. godina, limuzina, reg. do 05/2011, 170 000 pre{ao, plava metalik, ko`a,senzori. Cijena 14.000 KM. Tel. 066 415 302 Prodajem Hyundai Accent, vrdi 1.5 12V 2002 godina u odli~nom stanju . Tel.061 237 114 Prodajem Mercedes e220 cdi 2004.g. full oprema,crni metalik,automatic prvi vlasnik,mogu}a garancija Tel. 061 101 410 Prodajem Kombi T 2 1988 god. Putni~ki. 1.6 dizel extra stanje. Posjeduje 2-oja bo~na vrata. Nove gume. Tek registrovan. Tel. 061 010 342 Prodajem Kadet 1200 .1976 god. , cjena po dogovoru i dijelove za Kadeta. Tel. 062 644 203 Prodajem Reno 9, 1984g. u dobrom stanju registrovan do aprila 2011, cijena po dogovoru. Tel. 061 385 056 Prodajem Seat Ibizu,2001 god.,benzin 1.4.,metalik siva boja, daljinsko zaklju~avanje, alarm ‘meta-sistem’, reg.do 14.02.2011 god.u rezervi al.feluge 15 sa ljetnim gumama.Vozilo u odli~nom stanju, cijena po dogovoru. Tel .061 848 508 Prodajem Renault Clio, 1.5 dci, reg. do 07/2011. Cijena 8900 KM. Tel: 061 198 183 Mostar Prodaje se Fiat Punto 98.god. 1.1 benzin, 3 vrata, cijena po dogovoru. ^apljina, Tel. 063 933 078 Prodaje se pasat sivi, limuzina 2007 god, 1900 kubika 5 brzina, 77 KW. Cijena do registracije 22.400 KM. HITNO. Tel. 063 591 876 Prodajem Kia Rio 2003, automatik, klima, benzin 1,6 . Dolazi sa dvije zimske gume, reg do 03/2011, original Kia cd, el.prozori, daljinsko zaklju~avanje, el. retrovizori, naslon za ruku,128 000 KM. Servisiran, nov ko~ioni sistem naprijed i nazad . Sve ispravno i funkcionalno. Tel. 061 277-333 Prodajem Alfu Romeo 166 2.4 jtd Dinstancive, 2004 godina full oprema: klima, ko`a, telefon navigacia tempomat. Auto je u fabri~kom stanju. Uvoz iz Njema~ke. Cijena po dogovoru tel. 066 476 520 ili 063 683 043

Audi 80 TD 1991 god. Jaje , Reg.do 11/2010 u besprijekornom stanju. Metalik plava boja bez ogrebotine, gara`irano, motor fantasti~an. Cijena 5300 KM.Tel.061 241 645 Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi jaje 1.6TDI 59kw80ks.interkooler 1990 god centralna brava lavlja kand`a alu-felge tek registrovan 5500KM. Mostar. Tel. 061 235 464 Auto gume prodajem 4 kom. 165-70-14, odli~ne {are, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autodijelovi za Opel Frontera A i B, dugra zelena 212 benz. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 325, 2002. god., full oprema, extra, cijena povoljna. Tel. 061 030 807. BMW 325i, 2002. g., full oprema, extra, automatik, cijena povoljna. Tel. 061 030 807. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Clio 1.2, 2001. god., benzin, 3 vrata, crna boja, ABS, servo volan, el. podiza~i, CD player, cijena 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. \ip Hunday Santa Fe 2.0, CRDI (dizel 4x4), 2001. god., pre{ao 116.000 km, registrovan, o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Mitsubishi pajero pinin 1.8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000., cijena 10.400 KM, registrovan. Tel. 061 102 888. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Dukato, 91. god., ispravan motor, ura|en generalno, jeftino. Tel. 061 268 442. Fiat Panda 1.1i god 2003 met crna radio cd! Registrovan! 6000km. Tel. 062 477 006. Fiat Panda 2000.god. Teretna i nije registrovana 2100 . Tel.061 522 422 Fiat Seicento 2000 godina 3900 KM. Tel. 066 771 072 Ford Eskort 97. god., motor 1.4, registrovan, august 2011., 4.500 KM. Tel. 061 335 589. Ford Fiesta 1.3 ben., 96. god., o~uvana, 3.800 KM. Tel. 062 008 374. Ford Fiesta 1.3 benzin, 2003. god., crna, 3 vrata, sva oprema, osim klime, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 120.000 pre{la,l cijena 7.200 KM. Tel. 062 548 408.

Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf3 1.9 dizel 94god tek reg. Tel.063 892 495 Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet 1986., reg. do 9. 6. 2011. Tel. 061 066 965, Vogo{}a. KIA Ceed SW 2008. god., pre{ao 22.000, full oprema, garancija jo{ 5 godina, mo`e i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kombinovani kombi Volkswagen 1.6 dizel, 1987. god. Tel. 061 841 411. Lada 112, 1.5 GLI, 16V, god. juni 2004., reg. do 4. 6. 2011., nove tablice, kao nova, pre{la svega 28.000 km, u vlasni{tvu penzionera od prvog dana, prodajem zbog godina starosti, ne mogu vi{e da vozim. Tel. 033 410-505 ili 061 927 080. Laguna 99., 1.9 DTI RXI, crna, alu-f., krov nosa~i, MP3, alarm. Tel. 061 173 723. Limarija i branici za novija auta, Audi, VW, [koda, Fiat, hladnjak klime i vode za Fokus dizel 2002. Tel. 061 227 070. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Maruti Suzuki 800, fab. boja, crvena, o~uvan, prva ruka, 1991. god., pre{ao 68.000 KM, cijena povoljna. Tel. 033 481-399. Mercedes 1.7 CDI, 200. god., ili mijenjam za Fiat Punto. Tel. 061 262 976. Mercedes 123, 2400 D, remontovan motor, registrovan. Tel. 061 903 202. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes C270 2001g , dizel , automatic , servo klima, ko`a, metalik sivi. Tel. 061 647 500 Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes E 270 CDI, 2002. god., ful oprema, 200.000 pre{ao, mogu}a zamjena. Tel. 065 533 373. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. g., registrovan do 6./2011. Tel. 061 145 887. Nisan Altima 2007. g., I vlasnik, kupljen nov u BiH, 17.000 kil., full, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. Nisan Micra 1.2 visia, prvi vlasnik, 2005. g., met. crvena. Tel. 061 526 308. Nissan polu-kabrio, bijeli, el. pod. stakla, 1991. god., cijena 2.400 KM, hitno. Tel. 061 584 434, 061 607 918. Nove i polovne dijelove za Opel korsa, astra, vektra, omega, frontera, monterej dijagnostika na va{oj adresi rje{avam probleme. Tel. 061 200 203 Oglasi Prodajem Pe`o 206 1.4 Dizel Hdi 2004.godi{te , extra cijena po dogovoru. Tel. 065 248 588 Opel Astra G OPC 2000. g.,

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689.
Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806

Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana na str. tablama i sl. Tel. 061 758 217. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467. Kupujem auto Reno 11 ili Reno 25 (pla}am novim kompjuterom), do 1.100 KM. Tel. 062 428 830.

Izdavanje
Iznajmljivanje stanova i soba studentima i u~enicima u Sokolovi} Koloniji, Ilid`a, nalaze se 500 m od Univerziteta, sve novogradnja! Opremljeno. Kontakt: 061 160 896. N. Izdajem namje{ten jednosoban stan zgrada kod Merkatora studenticama ili zaposl. `ena. Tel. 061 905 099. 13304-1Nd`

Dobrinja III, Trg Sarajevske olimpijade, pos. prostor 40 m2, za kancelarije, predstavni{tvo, sportsku kladionicu i sl., prodavnicu. Tel. 062 718 736. Dobrinja, izdajem radnju kod pijace. Tel. 033 220-406. Doglodi, 100 m2 poslovnoskladi{nog i 150 m2 stamb. prostora. Tel. 061 561 132. Dvoipos. namje{ten stan Alipa{ino, A faza (ASA auto). Tel. 061 191 061. Dvoipos. namje{ten stan, Trg heroja, II sp., kablovska, prednost

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

33

34

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

dvije studentice. Tel. 544-863, 061 809 336. Dvoipos. stan u strogom centru, moderno opremljen u zgradi, eta`no. Tel. 061 145 853. Dvoipos. stan, Al. Polje, B faza. Tel. 062 841 539. Dvokrev. soba studenticama. Tel. 061 378 640. Dvos. fino opremljen stan u strogom centru, eta`no. Tel. 061 031 330. Dvos. namje{ten stan bra~. paru na du`e vrijeme, priv. ku}a, parking+TV, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvos. namje{ten stan Pofali}i, iza Simpo nebodera. Tel. 061 185 718. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Ferhadija kod Vje~ne vatre, namje{ten stan, nove stvari. Tel. 061 741 514. Gara`u, Bare-[ip, novogradnja, na du`i period. Tel. 061 358 229. Garsonjera studentici kod FDS. Tel. 061 226 372. Gora`de, kod Bolnice, izdajem stan. Tel. 062 989 262. Gravica, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 062 465 466. Grbavica u [opingu, izdajem gara`u. Tel. 061 911 971. Grbavica, dvoiposoban stan opremljen, centralno, izdajem. Tel. 061 145 853. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, u [oping, vanjska strana, izdajem gara`u. Tel. 061 912 565, 657-189. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523-887. Had`i}i, izdajem namje{ten stan. Tel. 061 347 685. Hajrudina [abanije 31, izdajem jednosoban prazan stan u priv. ku}i. Tel. 234-118. Hamdije ^emerli}a 1, preko puta Energoinvesta, izdajem zatvorena gara`na parking mjesta. Tel. 061 209 057. Hitno iznajmljujem na du`i period posl. prostr u prizemlju do 200 m2 za igraonicu mo`e i Dobrinja, visina prostora najmanje 3 m. Tel. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem trosoban namje{ten stan. Tel. 062 204 208. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a, centar, dvos. extra namje{ten, hitno. Tel. 061 493 323. Ilid`a, stanovi od 40 do 150 m2 izdajem. Tel. 061 288 939. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se jednosoban stan. Tel. 062 910 349. Izdajem namje{ten jednoiposoban stan ul.Mustafe Dovad`ije 1 plo~a, Vratnik. Tel.066 320 673 Izdajem opremljen frizerski salon povoljno u Zenici, Travni~ka cesta br.44. Tel. 061 166 873. Izdajem opremljenu ugostiteljsku radnju, Ba{~ar{ija . Tel. 061 902 596 Na atraktivnoj lokaciji, u blizini pet fakulteta, izdajem kompletno namje{tenu garsonjeru s grijanjem. Tel. 033 218 851 Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m2 Tel. 061 481 605 Izdajem 100 m2 pos. sklad. prostora i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 501 132. Izdajem ~etverosoban stan u

strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru grada strogi. Tel. 061 202 497 Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvoiposoban stan namje{ten na D. Malti, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvokrevetne sobu zaposlenim ili studentima centralno grijanje centar grada. Tel. 062 663 570 Izdajem dvokrevetnu sobu kod BBI centra, eta`no grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 061 383 809, 033 217-158. Izdajem dvokrevetnu sobu kod Bosmala studentima. Tel. 062 138 905. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Bistriku studentima. Tel. 062 528 070 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa gara`om, centralno grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Otesu. Tel. 061 890 484 Izdajem dvosoban potpuno namje{ten stan, Hrasno- privatna ku}a. Sa re`ijama 400 KM. 063 971 667 i 033 522 598 Izdajem dvosoban stan iznad Katedrale. Tel. 061 701 831 Izdajem gara`u kod O[ Hrasno. Tel. 061 510 931. Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Braca Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u u ulici Bra}a Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u. Tel. 033 611519.
Izdajem studentima dvokrevetnu sobu kod Bosmala, Hrasno. Tel. 062 138 905 Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, kablovska, 390 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036.

Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u Palama na odli~noj lokaciji. Tel. 065 816 920 Izdajem poslovni prostor za razne namjene, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem poslovno skladi{ni prostor 40 - 200 m2 na Stupu, udaljen 50 metara od Interexa. Kamionski pristup. Tel. 061 266 869. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobu studentici ili zaposlenoj `eni, Alipa{ino polje A-faza. Tel. 033 542 235 Izdajem sobu studentici, stan se nalazi na Ko{evskom brdu. cijena je po dogovoru. Tel. 061 406 649 Izdajem sobu, dva le`aja na no}enje, 20 KM. Tel. 061 911 928. Izdajem stan 36m2, Trg Heroja. Tel. 061 288 939 Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan u strogom centru grada, veli~ine 50 m2. Tel. 061 511 181. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban stan Dolac Malta, namje{ten, porodici na du`i period. Tel. 061 610 551. Iznamljujem sobu, Adema Bu~e 54, centralno, kablovska, 200 KM. Tel. 062 346 623 Jednoiposoban , prazan stan na Dobrinji iznajmljujem na du`i period . 250 KM + re`ije . Tel. 063 947 673 Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM, mu{karcima iz Federacije. Tel. 062 467 823. Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici (Mejta{). Tel. 207-425. Jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Kod bolnice Ko{evo, izdajem sobu djevojci, cen. grijanje, kuhinja, kupatilo. Tel. 033 213-629. Kod Holiday inna, namje{ten stan 80 m2, za pos. ljude. Tel. 061 897 959. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Kompletno namje{ten dvosoban stan 70 m2, cent. grijanje, telefon, kablovska TV: Tel. 657-697, 061 507 240. Ko{. brdo, A. Hangija, dvosoban stan nenamje{ten, 1. sprat, eta`no grijanje, kabl. TV. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ko{. Brdo, dvos. prazan renoviran stan, blind, PVC, eta`no. Tel. 061 522 190. Ku}a u Pofali}ima, sa svim priklju~cima, kirija 150 KM, mo`e studenticama. Tel. 062 127 181. Lijepo ure|en kancel. protor, namje{ten, za{ti}en, u posl. centru Ko{ brdo-Robot. Tel. 061 259 968, 760-355. Makarska, centar, apartman studio za dvije osobe, tokom godine. Tel. 061 22 41 74. Marin Dvor, dvokrevetna-jednokrevetna soba sudentima, upotreba kuhinje, parno grijanje. Tel. 033 210-362, 065 023 781. Mejta{, izdajem namje{ten 3soban stan. Tel. 062 177 704. Mojmilo, tros. prazan stan 70 m2, centralno, 300 KM. Tel. 061 145 853. Mostar, kod hotela „Ru`a“, izdaje se namje{ten jednoiposoban stan u priv. ku}i, zaseban ulaz. Tel. 036 560-470, 063 462 070. Namje{ten dvos. stan 70 m2, centr. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{ten stan 70 m2 i garso-

njeru studenticama, kod FDS. Tel. 061 226 372, 070 205 954. Namje{ten stan izdajem. Tel. 232-491. Namje{tena soba studentici, kuhinja+centr.+TV+internet sa re`ijama, 170 KM, Pofali}i. Tel. 061 171 806. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Nenamje{ten stan V. ]ur~i}a. Tel. 062 670 929. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-169. Opremljen stan izdajem. Tel. 033/680-106. Otoka, trosoban namje{ten stan, cen. grijanje, studentima. Tel. 062 671 747. Pofali}i kod tramvajske stanice izdajem sobu studentu. Tel. 061 019 558, 066 681 521. Pofali}i, 1-soban polunamje{ten stan, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213. Pofali}i, 1-soban stan, polunamje{ten, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213. Pos. prostor 16 m2, za sve namjene, Grbavica. Tel. 061 493 323. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Povoljno, jednos. stan, polunamje{ten, ili prazan, ops. ulaz, sve posebno na du`e, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. prazan stan u priv. ku}i, 45 m2, sve posebno. Tel. 061 572 742. Prazan stan-ku}a 60 m2 sa grijanjem, Pofali}i, R. Bo{kovi}a. Tel. 033 641-166. Samcima namje{tena garsonjera, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 485-934. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Sarajevo, izdajemo apartmane i sobe, za du`i boravak dajemo popust. Tel. 062 325 716. Sarajevo, strogi centar, izdajem dvoiposoban namje{ten stan, 3. kat. Tel. 062 139 490. Soba namje{tena, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, Hrasno. Tel. 521-618, 061 529 838. Sobe namje{tene ili sprat ku}e. Tel. 033 659-474, 061 266 090. Sobe za preno}i{te, dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobu djevojci na Ciglanama, upotreba kuhinje, kupatila, centr. grijanje. Tel. 061 385 588, 033 443412. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Sprat ku}e namje{ten, Bare[ip. Tel. 062 778 854, 061 455 088. Stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 063 461 220. Stan na Otoci, ul. Br~anska za dva studenta-ice. Tel. 061 324 003. Studentima izdajem 2 jednokrev. sobe (centralno grijanje, kablovska TV). Tel. 061 869 333. Stup kod Interexa, poslovnoskladi{ni prostor 120 i 40 m2. Tel. 061 266 869. [ip, jednosoban stan namje{ten, priv. ku}a, poseban ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. [ip, priv. ku}a, jednosoban stan namje{ten, poseban ulaz, dvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Tros. (nenamje{ten) stan u priv. ku}i. Tel. 061 214 580. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, pos. ulaz. Tel. 062 376 354. U centru grada (Mejta{), izdajem povoljno komforno namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu, za jednu ili dvije osobe. Tel. 061 869 396. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Ul. Buka, stan 70 m2, nov, adaptiran, na du`i period, prazan. Tel. 061 222 295. Ustupila bih frizerski salon uz dogovor. Tel. 061 157 740. Vratnik, jednosoban namje{ten stan, prednost zaposlene osobe. Tel. 061 565 509. Vratnik, jednosoban stan sa grijanjem namje{ten, poseban ulaz. Tel. 531-034. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Zenica, izdajem namje{ten stan studentima i radnicima blizu fakulteta. Tel. 063 489 486 Stan novogradnja Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, 81 m2 i 57 m2. ^ist pogled, sun~ana strana. Cijena 1.650 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 072 815. 13327-1Nd` Prodajem ~etverosoban stan u strogom centru (kod Tr`nice). Luksuzno adaptiran. Tel. 061 130 342. 15599-1tt A. polje B-faza, stan 112 m2, 1. sprat. Tel. 033 546-983. A. [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, ugra|en vodomjer, dva balkona,jedan ustakljen. Tel. 062 452 371. A. [a}irbegovi}, 16 sp., stna 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, dva balkona, ugra|eni vodomjeri. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Aleja Lipa, stan 53 m2 + balkon, 3. sprat, cijena: 2.000 KM/m2. Tel. 061 182 341. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Aneks, prodajem ku}u, papiri uredni 1/1. Tel. 061 400 299. Avde Jabu~ice, 53m2/III useljiv. Tel. 061 350 682 B. Potok, 33 m2, Adema Bu}e, jednosoban, novija gradnja, VI kat, lift, plinsko eta`no, balkon, 2.000 KM/m2. Tel. 066 340 748. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 063 436 672, 062 902 584. Bla`uju prodajem vikend ku}u i 1.350 m2 zemlje. Voda, struja, vlasnik 1/1. Tel. 061 160 085 Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Breza, prodajem trosoban stan

Izdajem garsonjeru, priv. ku}a. Tel. 061 202 029, 033 526-863. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem ku}u u ulici A{ikovac, (Bjelave). Tel. 061 355 756 Izdajem luksuzni apartman na Vla{i}u extra lokacija. Tel. 061 173 577 Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614-628, 061 357 634. Izdajem namje{ten dvosoban stan (Anex). Tel. 061 355 517. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem nov namje{ten stan u Sarajevu iza `eljeznicke stanice 63m2. Prvi sprat centralno grijanje. Tel. 063 188 369 Izdajem novoopremljen dvosoban stan na Anex-u. Tel. 033 611 801 Izdajem opremljen prostor za automehani~ara pored glavne ceste. Tel. 033 454 087 Izdajem opremljenu automehani~arsku radnju u Ne|ari}ima pored glavne ceste. Tel. 033 454 087 Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor kod R. Komerca-Hrasno. Info. 535-052. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648.

Prodaja
Prodajem poslovni prostor u Sarajevu povr{ine 220 m2, ima 12 prostorija, pogodan za obdani{te, igraone, apoteke i sjedi{te kompanija. Tel. 062 335 381. 12724-1Nd`

Prodajem namje{tenu garsonjeru 27 m2, Zagreba~ka 73, Grbavica-Sarajevo. Cijena 50.000 KM. Tel. 062 050 064. 476-1Ze

U centru grada Sarajeva prodajem poslovni prostor 34 m2, (trenutno buregd`inica), adaptiran, uslovan za sve mogu}e namjene, ugostiteljstvo, agencije, trgovine itd., lokacija ^obanija. Vlasni{tvo, cijena - 230.000 KM. Prodajem topli pult za buregd`ije ili a{~inice. Tel. 061 762 745. 15595-1tt

HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13332-1Nd`

Prodajem zemlji{te za ku}u 1.100 m2, Zabr|e - Rajlovac, cijena 25.000 KM. Tel. 061 813 250. 13340-1Nd`

Adaptiran jednoiposoban stan 49 m2, Dobrinja - Aerodrom, I sprat, grijanje struja-plin, cijena 75.000 KM fixno. Tel. 061 375 787. 15594-1tt

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

35

72,45 m2, poseban ulaz, I sprat, dvori{te. Tel. 032 783-814. Centar :Prodajem ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a ,ba{ta- elitno naselje . Tel: 062 341 250 Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar grada, ul. Ko{evo 5, prodajem stan 56 m2. Tel. 062 814 279. Centar Ko{evo Ul. P Lige por. ed pijace Ciglane mala dupleks kucica 35 m2, 2 sobe, kuhinja , kupatilo , sve kompletno adaptirano, 50 m2 dvori{ta i zelenilo oko ku}e, pogodno za studente. 65.000 KM. Tel. 061 269 835 Centar, Prodajem ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a ,ba{ta- elitno naselje . Tel. 062 341 250 Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, stan od 40 m2. Tel. 061 132 327. Centar, stan od 56 m2 prodajem. Tel. 062 814 279. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, Grada~a~ka, prodajem zidanu gara`u, papiri 1/1. Tel. 033 214-469. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, kupatilo + WC, 2 balkona, useljiv, cijena 113.000 KM. Hitno. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja III, dvosoban stan 56 m2 + balkon + 1/1 podrum, u odli~nom stanju, cijena 1.550 KM/m2 (dogovor). Tel. 061 184 653. Dobrinja III, dvosoban stan 56 m2 + balkon, podrum, cijena 1.550 KM/m2. Tel. 061 184 653. Dobrinja III, stan 56 m2 + balkon, podrum, ciojena 1.550 KM/m2 Tel. 061 184 653. Dolac Malta, dvosoban stan povoljno, XII sprat. Tel. 643-099, 062 375 733. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418192. Dun. ipo zemlje sa monta`nom vikend., Ivani}i-Lukavica. Tel. 033 811-173. Dvos. adapt., Lu`ani-Ilid`a, 60.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Dvos. stan 56 m2. Tel. 621-401. Dvos. stan 58 m2, A. Babi}a. Tel. 033 453-737. Dvos. stan sa odl. c.g., jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Dvos. tan 54 m2, [vrakino selo, suteren. Tel. 063 978 103, 033 612306. Dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, 50000 e, potpuno adaptiran, namje{ten, nekori{ten i odmah useljiv.Tel. 061 102 470. F. Hauptmana, V.P prodajem ., stan 54 m2, cijena 1.600 KM/m2. Tel. 061 182 341. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Frizerski salon koji ve} posluje 14 god., u Bla`uju uz glavnu cestu. Hitno! Tel. 61 509 337. Gabelina kod Stomatologije, prodajem trosoban stan. Tel. 061 548 390. Gara`a 12 m2, centar, Kranj~evi}a do „Holiday inna“, prodajem povoljno. Vlasni{tvo 1/1. Tel.

061 869 396. Garsonjera u centru ul. ^obanija, 21 m2. Tel. 061 209 378. Gladno Polje, zemlji{te. Tel. 065 888 497. Gornje Ciglane 38m2, I sprat , extra adaptirano. Tel. 062 183 314 Grbavica II, K. Kapetanovi}a, 51 m2, dvosoban, plin, balkon, III kat, 110.000 KM. Tel. 061 150 519. Grbavica ul. B. Mutevelica 53m2/VP dvosoban stan . potrbna mala ulaganja, c.grijanje 1.800 km/m2. Tel. 061 269 835 Grbavica, dvosoban, ul. B. Muteveli}a 53 m2, na II spratu, useljiv odmah, 100.000 fiksno. Tel. 061 269 835. Grbavica, stan 45, cijena 1.300 KM po m2. Tel. 033 239-735. Grbavica, ul. B. Muteveli}a, dvosoban 53 m2 + balkon, useljiv odmah, 1.900 KM/m2, Hrasno dvosoban. Tel. 061 269 835. Had`i}i - prodajem ku}u 9x8,5, P+S+P sa oku}nicom 618 m2 i , dvije gara`e, useljiva. Tel. 420-319 ili 521-187. Had`i}i-Drozgometva parcele prodajem za vikend. Tel. 062 391 952. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno i povoljno Dobrinja II pored Merkatora jednosoban 39 m2 kompletno adaptiran, sa velikim balkonom, lift 59.500 KM. Tel. 061 269 835 Hitno potreban stan za studenta medicine do 53.000 KM., samo ozbiljne ponude. Tel. 062 762 572 Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcela 820 i 640 m2, urbanisti~ka saglasnost, cijena po dogovoru, vl. 1/1. Tel. 061 803 715. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, urbanisti~ka saglasnost, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hrasnica trosoban sa dva balkona i dva mokra ~vora 83/IV , eta`no grijanje, novija gradnja u odli~nom stanju. 101.000 KM. Tel. 066 813 754 Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno kod „Palme“ stan 58 i 71 m2 u Hrasnom kod Robota. Tel. 065 021 556. Hrasno, dvosoban stan 60 m2, adaptiran, ekstra lokacija. Tel. 061 724 597. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te , 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, prodajem stan u nizovima, 95 m2, gara`a. Tel. 625-652. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centar, sun~an, dva balkona, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Osjek prodajem novosagra|enu ku}u. Tel. 061 202 713. Ilid`a-Osjek, ku}a novogradnja. tel. 061 202 713.
Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110.

vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. Brdo, stan 39 m2, jednoipos. uslejiv, balkon, blindo, II kat, plin, 2.000 KM/m2. Tel. 062 465 466. Ko{evsko brdo, stan 1/1, 59 m2 + balkon. Tel. 061 387 197. Ku}a 8x9 kod {kole Dobro{evi}i, 1/1, dozvola, useljiva, povoljno. Tel. 065 335 075. Ku}a sa 2 stana u centru Gacka, 30.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u [vrakinom sa dva trosobna stana i gara`om, kompletno ura|ena, sa dvori{tem u ekstra stanju. Prodajem ili mijenjam za trosoban stan uz dogovor, na relaciji Alipa{ino-Vojni~ko polje. Papiri uredni, vl. 1/1. Tel. 061 181 472 i 033/235-190. Lijepa manja ku}a sa ura|enom avlijom, u blizini Vije}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Livada za 2 placa 1.400 m2, 1.600 m2, Dobro{evi}i, blizu {kole. Tel. 065 335 075. Livada-{uma 55 dun., 1.300 KM/1 dun., Gornja Bio~a. Tel. 065 335 075. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, vl. 1/1, svi priklju~ci. Tel. 061 212 241. Mojmilo, dvoiposoban 68 m2, 1. sprat, extra renoviran, cijena 120.000 KM, nije fiksno. Tel. 061 493 323. Mostarsko raskr{}e, zemlji{te 1.500 m2, mo`e u parcelama. Tel. 061 745 586. Mostar-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 + gra|ena ostava - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. N. Breka, stan 94 m2, I. Mujezinovi}a, II sprat, 3 balkona, 2 banje, 2 WC, odli~na lokacija. Tel. 033 612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Olimpijska, stan 80 m2, 1.700 KM/m2. Tel. 033 546-656. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, Sarajevo, zidana vikend., ku}a na Palama, Brije{}e. Tel. 062 509 471. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pazari}-Trn~i}i, useljiva ku}a i 1.700 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Pofali}i, Humska 684, Sarajevo, devastiranu ku}u sa zemlji{tem 580 m2. Tel. 061 130 450. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodaja: Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797.
Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179

novirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Renoviran 44m2 120 000KM. Tel. Prodaje Centar, Breka prodajem ~etverosoban stan 108 m2, u dosta dobrom stanju, vrlo povoljno. Tel. 061 149 637 Prodaje Centar, iza dr`avne bolnice, ul. Goru{a dvosoban kompletno i kvalitetno adptiran, dvostrano orjetisan III sprat 2.300 KM/ m2. Tel. 062 068 901 Prodaje Grbavica ul. B. Muteveli}a, dvosoban stan na II spratu, odmah useljiv, lift 1.900 KM. Prodaje Hrasnica, prodajem jednoiposoban stan 36m2, povoljno.Tel. 061 913 243 Prodaje Hrasno pored slasti~arne Palma, lijep dvosoban stan 53 m2 plus balkon u odli~om stanju, grijanje, lift . 103.000 KM . Tel. 061 269 835 Prodaje Ilid`a,centar stan od 53m/2,cijena 75.000 KM. Tel. 061 272 136 Prodaje M. Dvor, centar, stan 40 m2. Tel. 061 187 016. Prodaje Novi grad, Brije{}e, prodajem ku}u dvojnicu sa cca 1500 m2 zemlji{ta, dvije gara`e, cijena povoljna. Tel. 061 149 637 Prodaje se kuca u Blagaju kod Mostara. Na parceli od 6 00 m2 . Stambena povr{ina 157 m2 ostatak uklju~uje podrum, gara`u, bazen i plastenik. Ku}a je gra|ena u urbaniziranom naselju Matera.Cijena po dogovoru. Tel. 063 314 058 Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum. 20.000KM Tel. 061 134 264 Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice, pola duluma ili dulum. 20.000KM. Tel.061 134 264 Prodajem apartmane na Jahorini 40m od novoizgradjenog {estosjeda. Tel 066 114 014 i 066 714 711 Prodajem ku}u (prizemlje,sprat,podkrovlje) sa gara`om, dvori{tem,velikim terasama u CENTRU @ivinica. T 061 888 180. el. Prodajem stan 58 m2 ul. Zmaja od Bosne br.80 Tel. 061 130 522 Prodajem stan u Trnovu 50m2, mo`e i zamjena ta Sarajevo. Tel. 061 864 755 Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum.18.000KM. Tel.061 134 264 Prodajem adaptiran jednosob stan 37 m2 , II sprat, centralno grijnje, ima balkon, lift. Dolac-Malta. Zvati iza 16. Tel. 061225573. Prodajem ~etveroiposoban stan 130 m2, kod BBI centra, eta`no grijanje. Tel. 066 898 703, 033 217-158. Prodajem ili izdajem dvosoban stan u blizini pijace na Grbavici, od 53 m2 sa eta`nim grijanjem. Tel. 062 387 332.
Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene (u obzir dolazi Dobrinja). Tel. 061 397 861

Tel. 061 160 068. Prodajem luksuzno sre|en i kompletno namje{ten stan na Dobrinji I, 3. sprat, 55 kvadrata,110.000 KM. Tel. 061 192 291 Prodajem modernu ku}u u nizu na Ko{evskom brdu. Tel. 033 665926, 062 053 063.
Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214.

S. Kolonija, ku}ica u nizu 117 m2, P+S+P uodli~nom stanju, 2 , manje ba{te, 103.000 KM. Tel. 061 269 835. S. Kolonija, u nizu tri eta`e, balkon, dvori{te, tek renoviran, povoljno. Tel. 065 955 960. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Sarajevo, strogi centar, prodajem dvoiposoban stan, superkomforan, III kat. Tel. 062 139 490. Skradno-Busova~a, ku}u sa oku}nicom i jo{ zemlji{ta. Tel. 061 154 540. Spratnu ku}u osnove 100m2, plac 2206m2, plin komplet infrastruktura,vlasnik 1/1. Kasindolska 201.Tel 065 954 156 Stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Stan 72 m2, Dobrinja 4, I sprat, ul. Gandijeva. Tel. 065 298 520. Stan 74 m2 na Kova~i}ima, 1.800 KM. Tel. 061 080 257. Stan jednos. 35 m2, kod DZ „Omer Masli}“ papiri uredni. Tel. 061 778 081. Stan jednosoban 40 m2, M. Dvor, II sprat, pogodan za poslovni prostor. Tel. 061 715 543. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stan prodajem 38 m2, idealan za studente i mladu porodicu. Tel. 062 110 722. Stan u Lu`anima, useljiv, I sprat, povoljno. Tel. 061 439 561. Stan u zgradi pored pijace Hrasno, II sprat, 70 m2 + balkon, za 80.000 EUR-a. Tel. 033 655-816, 062 440 643. Stari grad, Obala Kulina bana prodajem dvosoban stan 60 m2, renoviran i namje{ten. Tel. 061 149 637 „Stometarka“, prodajem dvosoban stan 54 m2, II sprat, cijena: 1.650 KM/m2. Tel. 061 182 341. Stari grad Mihrivode na najljep{em placu u gradu ku}a, gara`a, dvije ba{te. Vrijedi pogledati 220.000 KM. Tel. 062 762 572 Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, prod. dev. ku}u sa komplet dokumentacijom. Tel. 033 523-423. Stup II, ku}u 9x9, P+S, od cigle, nova banja i stolarija, sa vo}njakom, ba{tom i 3 gara`e, useljivo, 1/1, cijena povoljna. Tel. 062 815 344. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Travnik, opremljena farma za krave, zidani objekat 500 m2, 5 duluma zemlje, kap. do 50 grla. Tel. 061 140 760. Trg heroja, Hrasno, stan 59 m2. Tel. 061 047 960. Trg Solidarnosti, 42m2/II. 1700KM/m2. tel. 062 183 314 Tri dun. zemlje, 1/1, dozvoljena gradnja, Roga~i}i-Bla`uj. Tel. 065 284 402. U centru Vogo{}e, tros. stan+gara`a, 62.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. U Lu`anima-Ilid`a stan 60 m2, I sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 638-541. U Vogo{}i prodajem gra|. parcelu sa svim papirima. Tel. 061 548 431. U Vogo{}i, pos. prostor 38 m2, vlasn. 1/1. Tel. 061 149 183. Ul. Gabelina, trosoban stan (kod Stomatologije). Tel. 061 548 390. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vi{e dun. {ume za vikend., 1/1, D. Vode, Ahatovi}i, svi priklju~ci. Tel. 065 355 075.

Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 75 m2, II spr., c.g., lift, A. polje C-faza, Trg nezavisnosti, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan kod RTV doma, 42m2, drugi sprat. Tel. 061 350 682 Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na Ciglanama 80m2 cijena povoljna. Tel. 061 503 668 Prodajem stan na Grbavici 90m2 adaptiran i vikendicu u Osjeku povoljno. Tel. 061 503 668 Prodajem stan na Grbavici I, 52 m2, 5 sprat, 120.000 KM. Tel. 061 482 999 Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem stan od 55 m2 potpuno adaptiran u CENTRU Sarajeva, u blizini Marijin Dvora. Tel. 062 387 332. Prodajem stan u Hrasnici 62m2. Tel. 062 672 395 Prodajem staru ku}u sa ba{tom, ukupna povr{ina 220 m2, po~etak Kartala. Tel. 061 222 453 Prodajem u Zenici ku}u P+S+P + gara`a, 640 m2 oku}nice i dvosoban stan. Tel. 061 647 071, 061 933 833. Prodajem vikendicu Kasetici, voda, struja, telefon. Papiri uredni, povoljno.Tel. Prodajem zemlju kod Resnika, op{tina Had`i}i. Tel. 032 785-905. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put SarajevoMostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, prodajem gra|. parcelu. Tel. 033 719-405. Rakovica, [amin gaj 21, prodajem dulum i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Rakovica Vrela, prodajem ku}u-vikendicu, dva objekta, cjena 75 000 KM . Rakovica, [amin gaj, parcela od 1250 m2 sa svim priklju~cima, dozvoljena gradnja 42.000 KM . Tel. 066 813 754

Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem ili mijenjam u ^apljini za Sarajevo ku}u i 3.600 m2 zemlje za stan. Tel. 061 267 894. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u i 650m2 oku}nice u Te{nju. Tel. 032 653 152 Prodajem ku}u na 2 sprata, posebni ulazi, 1/1, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u na Kobilja~i br.80 Tel. 061 208 133 Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u u Zenici. Tel. 032 456 581 Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a.

Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Ispod Vraca stan 120 m2+60 m2 p.p.+gara`a+200 m2 ba{te. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, gra|. dozvola, pogled. Tel. 061 483 358. Jednos. stan 37 m2 ul. V. Maglajli}, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. Juki}eva, kod Bosnalijeka, prodajem gara`u 18 m2, cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 061 224 104. K. Brdo, 38 m2, V.P sve blizu, ., idealan za studente i mladu porodicu, mo`e zamjena za Had`i}e, uz dogovor. Tel. 062 110 722. Konjic, prodajem stan 62 m2,

Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno re-

36

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

37

Vogo{}a dvoiposoban 65m2/l c.g. dva balkona, blind vrata, novija gradnja. Tel. 062 183 314 Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca Ul. Dervi{a Numi}a br. 62 43 m2/I sprat stan kao mali dvosoban, plinsko grijanje 65.000 KM Tel. 066 813 754 Vraca, prodajem ku}u, 100.000 EUR-a. Tel. 061 182 341. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zapo~eta ku}a 8x9, 600 m2, papiri, voda, kanalizacija, put. Tel. 033 451-309. Zemlja u Doglodima, Ilid`a, 4 dun. Tel. 033 628-435. Zemlja, skladi{te, Lukavica. tel. 061 047 960. Zemlji{te na Mi{evi}ima 500 m2, extra lokacija, povoljno. Tel. 062 417 319. Ba~i}i, Stup, dvosoban, 52m2, VII sprat, lift, balkon, terasa, eta`no plinsko grijanje, klima, kablovska, internet. Bez posrednika. Povoljno. Tel. 061 208 760 i 061 199 312. Ko{evsko brdo, pored novog Avaza 39 m2 prizemlje kompletno adaptirano, struja, voda, kupatilo, stolarija 65.000 KM. Pogodno za studente, blizina fakulteta . Tel. 066 813 754 Prodaja Hotonj-Orahov brijeg gradj.parcele 818m2 i 640m2. Urbanisti~ka saglasnost. Vlasni{tvo 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715

Kupujem na Kova~ima ku}u na sprat sa oku}nicom, sano uredni papiri. Tel. 066 876 364.

Zamjena
Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvosoban stan 54 m2, za manji uz doplatu (suteren). Tel. 063 978 103. Sarajevo-Zagreb, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva za trosoban centar Zagreba. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542668. Sarajevo, strogi centar, dvoiposoban stan mijenjam za Zagreb ili Makarsku. Tel. 062 139 490. Mijenjam dvos. stan, dobra lokacija, za manji, mo`e i Ilid`a, Vogo{}a. Tel. 643-099, 062 375 733. Visoko-Sarajevo, jednosoban stan u Visokom-Luke i gara`a, mijenjam za odgovaraju}i u Sarajevu, ili prodajem. Tel. 061 451 056. Stan 68 m2 za stan 30-32 m2 uz doplatu, Olimpijska. Tel. 061 325 289. Stan 60 m2 za ve}i na Dobrinji. Tel. 062 169 040. Trosoban stan za manji ili prodaja, pisa}a ma{ina, povoljno, do|ite... Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Mijenjam stan 74 m2, na Grbavici kod mosta Art Aevi za dva manja, bez grijanja od Dolac Malte do ^ar{ije. Tel. 061 080 257. Mijenjam 6.500 m2 zemlje i 2.500 m2 {ume u Kru{iku, 5 km od Bijeljine, za okolinu Sarajevo (samo u Federaciji). Tel. 033 218662, 061 702 338.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 15185-1TT 485.“

Prodajem {tenad pekinezera. Zvati od 15h. Tel.061 735 096. Poklanjam {tence labradora. Tel. 063 311 592

Razno
Prodajem dje~ija kolica plava . Tel. 063 761 657

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

Prodajem aku~ek trakice za mjerenje {e}era i inzulin Lantus. Tel. 065 023 482 Prodajem 2 kimona za uzrast 10-12 godina, uz kimona poklanjam pojaseve, `uti i narand`asti i rukavice. Povoljno. Tel. 061 106 728 Prodajem al radijatore Lipovica 55 rebara povoljno. Tel. 061 224 204 Prodajem mobitel Motorola WX 288, skoro nov, sa kamerom, bluetooth, radio, slu{alice, snimanje pjesama sa radija. Cijena 50 KM. Grude. Mo`e i po{tom. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Pe} za burek plin 2 rerne, 6 stolova kompl., kasa oliveti, 2 vage, 2 vitrine, 2 tende 6x3 m.. Tel. 061 958 001. Televizore Filips i AOC, regal, bra~ni i francuski le`aj, komoda, lusteri razni. Tel. 065 097 899, 033/201-051. Prodajem ma{inice (koturove) za {tap za ribolov. Tel. 062 525 981. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem govorni aparat servox-digital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188, Sarajevo. Prodajem povoljno troje sobnih vrata standardnih dimenzija u novogradnji i 5 prozora sa {tokovima i staklom. Tel. 061 869 396. Doma}a, svje`a, ljekovita jaja, jap. prepelica, 30 kom. - 10 KM „S“ i 9 KM „A“ klasa, bespl. dost., doma}e kozije mlijeko 1 L = 2 KM. Tel. 061 138 184, 062 134 551. TA pe}, ve{ ma{ina, kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 3 ko{nice, kaca 2 m. Tel. 624-820.
Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110.

PRODAJEM ILI MIJENJAM ZABAVNI PARK KOMPLET ILI POJEDINA^NO: - ELEKTRI^NI RODEO BIK I DASKA ZA SURFANJE. - VELIKA GUMENA IGRAONA I STIJENA ZA PENJANJE. - BUNGIE TRAMPOLIN, [ATOR SA TOPOVIMA. - TRAMPOLINA SA 8 POLJA. - ELEKTRI^NI AUTI]I. TEL. 033/653-232, 061 494 106. 15295-1TT

koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Fiskalne reg. kase, fiskalni printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem gajbe za perad. Tel. 061 221 752. Rasformirani servis za bicikla nudi jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690059. Zidnu rashladnu vitrinu, 1,20 m {irina. Tel. 061 156 309. Prodajem Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komentar. Izdanje Svjetlost-ANU BiH 1968. god. Tel. 061/160-085. Trake za mjerenje {e}era Contour TS. Tel. 061 709 897. Nov {idel kamin Kapafire 80, postavljen u Konjicu, vrlo povoljno. Tel. 062 570 826. Trake za mjerenje {e}era u krvi, Contour TS. Tel. 061 709 897. Povoljno, trosjed, dvosjed, fotelju, trpezariju. Tel. 061 722 692, 061 217 622. Ispravnu el. pumpu za vodu „Espa“, servisirana, domet 42 m. Tel. 061 136 286. Harmonika vrata Marley prodaja i ugradnja svih modela i veli~ina sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Mikseta 300 W, profesionalna Phoniks. Tel. 062 907 831. Poja~alo 60 0W, Kenwod. Tel. 062 907 831.
OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443.

Trgova~ki vertikalni fri`ider, 290 KM. Tel. 063 190 935. Sportske knjige, Monografija 100 godina sporta Biha}, Monografija Sepp Majer. Tel. 037 351-057. Skalpovi doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov, u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Ugao be` boje, eko ko`a, i ugao plave boje platno, povoljno. Tel. 033 213-505. Ugaonu garnituru u odli~nom stanju. Tel. 061 235 399. Konfekcionirke za proizvodnju vre}ica od PP TX i DX, povoljno. , Tel. 065 435 050. 100% efikasno sredstvo za trajno un{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Rashladnu vitrinu Soko i registar kasu Oliveti, ambala`u Saraj. pivare 0,5 L, 47 gajbi. Tel. 061 508 488. Plinsku pe} za kuhinje - 100 KM. Tel. 061 140 369. Pisa}u ma{inu „Biser“ u odli~nom stanju, u koferu, cijena 50 KM. Tel. 061 709 772. Novu plinsku pe} na dimnjak, u ispravnom stanju, cijena 200 KM. Tel. 057 318-527. Agregat marke Bosch, Doner aparat. Tel. 061 189 339, Zenica. Prodajem 50 komada koka nosilica i kaveze, 3 i 7 mjeseci. Tel. 032 782-948, Breza. Prodajem 25 greda za krovnu konstrukciju 10x12 i 10x14 cm, du`ine 7 metara. Tel. 063 962 334. Prodajem gara`na vrata. Tel. 061 278 073. Ro{tilji ugostiteljski, plinski, novi, raznih veli~ina. Tel. 061 516 351. U zamjenu za 500 komada po{tanskih markica stranih, nudim 50 d`epnih knjiga. Tel. 037 351057. Crijep novi i stari, prozor 50x50, ciglane blokove. Tel. 521-618, 061 529 838. Prodajem 30 industrijskih {iva}ih ma{ina: Owerlock, Iberdeck, {teperice i ostale stvari za {ivanje, Fojnica. Tel. 063 868 854. Razne vrste knjiga iz raznih oblasti, po 2 KM. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Razne vrste gorionika sa diznom i bez, ru~ne izrade. Tel. 033 534-087, 062 682 690. 80 dkg kalaja u {ipkama za letovanje. Tel. 062 682 690, 033 534087. O~uvan sobni ugao i dva manja taburea, plave boje. Tel. 033 534087, 062 682 690. Prodajem bi`uteriju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Metra`ni materijal-tekstil, ve}u koli~inu za {ivanje. Tel. 033 534087, 062 682 690. Elektro-armaturu sa osigura~ima i zvonom za stan-ku}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Lustere sa po jednim sijali~nim mjestom. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Novu sezonsku i dobro o~uvanu mu{ku-`ensku i dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690.

Oprema
Blic za CANON ili Nikon DSLR aparate NOV jako povoljno. Tel. 061 199 419 CF i Pro Duo kartice i stikovi 2 do 16 GB SANDISK I HAMA -povoljno. Tel. 061 199 419 Prodajem sto za stoni tenis, novo, upakovano, na rasklapanje. Tel. 061 923 607 Aluminijske `aluzine ve} od 22KM sa ugradnjom, trakaste zavjese veoma povoljno, Vitez-Travnik-Zenica. Tel. 061 166 434 Prodajem vagu patosnu , digitalnu do 300 KG ,nova. Tel.061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Prodajem digitalnu vagu za trgovinu, nova. Tel. 061 763 742 Prodajem plinski bojler na dimnjak 23 hiljade KV, dobro o~uvan. Cijena 200 KM. Radni~ka 128. Tel. 033 209 570

Potra`nja
Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033/203-127. 15600-1tt Tra`im cimerku, lokacija Dolac Malta kod Klas centra, stanarina povoljna. Tel. 061 311 402. Stan jednoiposoban,pored trolejbuske,tra`im cimerku 100KM, plus re`ije. Tel. 061 505 599 Tra`im cimerku, Alipasina 21, kod kina Bosna, povoljno. Tel. 062 046 808 Tra`im mla|u zaposlenu `enu kao sustanarku u mom stanu , zvati iza 15:00 sati . Tel.033 453 011 Kupujem manji stan do 40 m2 , do 55 000 KM , prednost Dobrinja, Aerodromsko naselje. Tel. 061 201 325 Hitno kupujem trosoban stan M. Dvor (Kranj~evi}eva ul.), Donje Ciglane po mogu}nosti sa gara`om, ili gara`no mjesto . Tel. 062 068 901 Hitno kupujem dvosoban stan na Grbavici , Hrasno po umjerenoj cijeni . Tel.062 762 572 Tra`im ku}u do 40 000KM, u blizini Zenice. Tel. 063 020 911 Hitno kupujem vikendicu sa dunumom zemlje do 32.000 KM. Isplata odmah. Tel. 061 762 572 Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem manji stan, M. DvorBa{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` U prodaji su iscijepana budkova drva, po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m2 - 60 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel.: 066 285 938. 13297-1Nd` VELIKA AKCIJA! Rasprodaja ogrijevnog drveta i uglja. Koli~ina zagarantovana, ku}na dostava. Odobravamo koli~inski rabat i popust kod gotovinskog pla}anja. Tel. 061 360 298. 13343-1tt OGRIJEV NA RATE! D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijevnog drveta i uglja, koli~ina i kvalitet zagarantovani. Kredit za penzionere i uposlene u javnim institucijama. Poseban popust za gotovinsko pla}anje. Tel. 061 173 949. 13343-1tt

Alati i ma{ine
[liht motorne pile - novo, lanci i ulje za pile. Tel. 065 677 082 Prodajem rovokopa~e u dijelovima, 8 komada .Tel. 066 425 832 Prodajem ispreavnu {iva}u ma{inu , singer raritet , stara oko 110 god. Tel. 061 909 320 [iva}a ma{ina Bagat. Tel. 061 935 177 Prodajem novu neupotrebljivanu prikolicu za frezu Goldoni , vrlo povoljno . Tel. 063 826 355

Namje{taj
Prodajem novu plasti~nu stolariju, vanjska vrata 200x110 i prozor 120x160. Po~etna cijena 400KM. Tel. 387 61 820 831 Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem 7 kom prozora i 2kom balkonskih vrata, povoljno, drveni. Sa {tokovima, ustakljeni sa duplim staklom . Tel. 061 696 558 Oglasi prodajem ugao bez boje eko ko`a i ugao plave boje platnopovoljno. Tel.033 213 505 Poklanjam dva kau~a. Tel.065 0165 93 Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju, eko ko`a-fiksno 700KM. Tel. 062 762 789 Prodajem kau~. Tel. 061 923 166 Prodajem ugao na klik-klak razvla~enje. Cijena 250 KM. Tel. 061 903 003 Prodajem sobni ugao. Tel. 061 325 145

Poja~alo Pionir 270 W. Tel. 062 907 831. Akcija, u prodaji su drva bukva po veoma povoljnim cijenama, mjera zagarantovana, dost. bespl. Tel. 061 863 354. Grijalica el. 20 KM. Tel. 062 972 512. Ulje na prirodnoj bazi lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306 i 061 149 388. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, dobro o~uvano, pogodno za vikend. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Chicco kolica, le`aljka, nosilica, u kompletu. Tel. 062 570 826. Kazan za pe}enje rakije prodajem. Tel. 061 367 103. Vertikalni trgova~ki fri`ider, 290 KM. Tel. 063 190 935. Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 063 190 935. Regal, sto, 2 }ilima, povoljno, dobro o~uvano. Tel. 033 649-434. Pelene za odrasle, 2 paketa. Tel. 061 462 395. Ugaonu garnituru u odli~nom stanju. Tel. 061 235 399. Plinski kotao za eta`no grijanje od 28 KW. Tel. 033 665-926, 062 053 063. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294.

Ku}ni ljubimci
Prodajem kanarince. Tel. 061 911 912 Prodajem letilica 80x50x40. Tel. 061 911 912 Na prodaju {tene bernardinca staro 3 mjeseca. Tel 065 474 389

Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orjentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452018. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez

38

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Nov drveni prozor sa termo staklom i {tokom, 60x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. ^istu uvoznu `ivu prera|enu na laboratorijskim aparatima. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov tanjir satelitske antene 60 cm. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske, mokansinke 43. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Dijelove vodo opreme, umivaonik desni lim sudopera 80x60. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske {tofane i balon mantile. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Mu{ke balon manile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane bijele vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Uvozni mu{ki zimski {tofani kratki kaput teget boje. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Mu{ke duge zimske {tofane kapute. Tel. 062 682 690, 033 534-087. O~uvanu sobu garnituru: trosjed-dvosjed i fotelju. Tel. 033 534087, 062 682 690. Manji nekori{teni usisiva~ „AEG“. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Desni emajlirani lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove auto-presvlake {ivane po narud`bi za Reno Klio 96. god. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske mokasinke 43. Tel. 062 682 690, 033 534-087. TV antenu mre`astu, riblja kost: prozorska, krovna. Tel. 033 534087, 062 682 690. O~uvanu kratku `ensku bundu od ze~ijeg krzna. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. O~uvanu i ispravnu manju mehani~ku pisa}u ma{inu sa koferom. Tel. 033 534-087, 062 682 690. WC {olje za nepokretne osobe (bolesnike), hermeti~ki zatvorene. Tel. 062 272 346.

Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 15539-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 13336-1Nd` Ozbiljan: tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater itd., radim i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. 15596-1tt ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM sve vrste popravki: bojlera, ~esmi, sanitarija, el. i vodo inst., pe}i, osigura~a, prekida~a i sl. Mob. 061 222 228. 13347-1Nd`

Razne usluge
Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a. Ma{inska obrada tenis ,fudbal, rukomet, odbojka i za{titne mre`e . Tel. 063 402 077 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361 Paramedic-sanitetski prevoz, fizikalna terapija, rad medicinske sestre u kuci. Tel. 061 564 564 Izdajem ma{inu za su{enje eschtriha i isu{ivanje vla`nih prostorija. Tel. 061 233 522 Diplomirani fizioterapeut sa iskustvom nudi sve vrste usluga fizikalne terapije. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 845 345 Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. U~iteljica radi sa u~enicima {kolske zadatke od I-V raz. Tel. 062 127 144. Dajem ~asove matematike u~enicima srednjih {kola. Tel. 063 719 994. Dajem ~asove italijanskog jezika - brzi kurs. Tel. 061 842 319. Dajem instrukcije iz engleskog za osnovce, povoljno, uspje{no, Stari Grad. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 706 242. Prevodim tekstove sa njema~kog jezika, podu~avam njema~ki jezik. Tel. 063 436 672. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, tako|er prevodi. Tel. 065 572 966. Instrukcije matematike i informatike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 062 238 930. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Ameri~ko dubinsko usisavanje rainbow ma{inom kompletnog stana, cijena 25 KM, pranje po dogovoru. Tel. 061 182 080, 033 674-019. Radimo sve vrste molersko farbarskih radova, ~isto, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 672 258. Profesionalno masiram, termin 30 KM. Tel. 063 645 419. Majstor-monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe, komarce i mi{eve. Tel. 033 219-761, 061 928 535. Zubne proteze, izrada, popravak, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Pru`amo usluge masa`e, pedikir, manikir, tretman lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 790 493, 063 687 271. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Iskusan prof. (simult. prev.) pr-

evodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, , dolazak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895.
Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje...Tel. 061 377 054

Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133.
Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717

povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e

Intelektualne usluge
Knjigovodstvo veoma povoljno pru`a usluge vo|enja poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Instukcije iz engleskog jezika i prevodim. Tel: 061 908 184 Prekucavam sve tekstove na ra~unaru. Tel. 061 309 048 Certificirani knjigovodja povoljno. Tel. 062 339 434 Nudim knjigovodstene usluge zanatskim,uslu`nim i ugostiteljskim radnjama.Tel. 062 003 002

Zanatske usluge
Bravar popravljam i ugra|ujem brave i ostale bravarske usluge. Dolazim na adresu. Tel. 062 315 612

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd`

Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje Laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 Stolarske usluge po povoljnim cijenama . Tel. 061 336 541 Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Rrigips, spu{teni plafoni, pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Autolakirer, farbanje, za{tita, poliranje. Tel. 061 497 000 Izvodim zidanje {alovanje malteri estri{ kvalitetno i povoljno. Tel. 061 343 951 Stolar -Ameri~ki plakari po va{em izboru dezena i dizajna. Tel. 061 399 537

Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge,

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 12715-1Nd`

Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosanskoruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343.

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd`

TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT

TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 13246-1Nd`

MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 14951-1tt

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

39

40

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991.

Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, polica, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis ku}nih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}. el. aparata i el. instalacija, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje. Kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168.

Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611-542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stanaku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Termofasade-rigips, {panski zid, veoma povoljno, uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kerami~arski tim radi postavljanje svih vrsta keramike, cijena po dogovoru. Tel. 061 525 310. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Profesionalno kerami~ar, kvalitet. Tel. 061 509 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Moler: kvalitetno, brzo i veoma povoljno radimo sve vrste moleraja. Tel. 062 778 717. Dajem instrukcije iz fizike i matematike, djeci i srednjim {kolama. Tel. 061 227 439. Moler. Tel. 061 867 007. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih {kola. Tel. 062 139 588. Vrlo povoljno i kvalitetno molerski, parketarski i rigips radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i povoljno vodoinstalaterski, kerami~arski i elektri~arski radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i uredno vr{imo sve vrste molerskih usluga, 1 m2 = 1 KM. Tel. 061 398 569, 061 439 366. Prosvjetna radnica radi kao privatni u~itelj sa osnovcima, svakog dana. Tel. 033 234-705. Instruiram matematiku za |ake osnovnih {kola. Tel. 033 234-705. Prof. francuskog jezika daje instrukcije francuskog u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 651-891. VKV stolar vr{i popravke vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel.

033 677-549. Masa`a: relax, kineska uz aromaterapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vr{imo presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Prevodim njema~ki jezik, 5 KM/stranica. Tel. 063 988 207. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539. Tapaciranje namje{taja, {ivenje navlaka za namje{taj, zavjesa, paravana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. Tel. 061 385 329. Profesor daje instrukcije iz engleskog, prevodi tekstove sa engleskog na bosanski i obratno, dolazim na adresu. Tel. 062 869 555. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no i povoljno. Tel. 062 330 770. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Profesionalno digitalno video i foto snimanje svadbi, vjen~anja, vjerskih i drugih doga|aja. Vrhunska usluga i povoljne cijene. Tel. 062 356 113. Elektro i molersko-farbarske radove, povoljno. Tel. 611-542. Izvodimo molerske radove uz provjeren kvalitet. Tel. 033 674292. Bravar i varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a vrata, ograde, tende, balkoni, giteri... Tel. 061 141 659. Radimo ure|enje dvori{ta i vrtova sa ukrasnim biljem iz vlastite proizvodnje. Tel. 065 867 127. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kercher aparatima sa originalnim deterd`entom ~istimo }ilime, tepihe, namje{taj, autosjedi{ta. Tel. 062 738 728. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova. Tel 061 740 127. Prevod sa i na engleski jezik, kucanje svih vrsta tekstova, povoljno. Tel. 062 528 948. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taja, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravka staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. Roletar-tapetar - izra|ujem i oipravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i opravke

instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Moler kre~i, gletuje kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Zidar gradi ku}e od temelja do krova. Tel. 033 234-890. Klimatiziranim kombi vozilom vr{im prevoz putnika na more, jezera i drugr destinacije po BiH i okru`enju. Tel. 061 531 616 i 062 214 690. Prevoz putnika novim klimatiziranim VW kombijem, izleti, more, planine, seminari. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike, privredne matematike i knjigovodstva. Tel. 061 516 624, 033 223695. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Sastavljam maturske i seminarske radove, Mostar. Tel. 061 285 101. Pi{em stru~ne radove, radim lekturu i korekturu tekstova. Tel. 033 541-224. Za osnovce instrukcije: bosanski, engleski, arapski, fizika, hemija, biologija, matematika, itd. Tel. 061 33 93 74. Elektro opravka bojlera (~i{}enje), b. teh., kao i ugradnja novih plafonjera, bojlera, napi, osigura~a. Tel. 061 262 411. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 063 893 938. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Instruiram matematiku, dolazim ku}i po dogovoru. Tel. 061 253 550. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Instrukcije - matematika za osnovce, povoljno, 2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Instrukcije - engleski povoljno, 2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Molerske radove ~isto, korektno. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Moleraj, ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Radim mol.-farb. radove, rad u bojama, rad sa valjcima, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Instruiram u~enike osnovne {kole, ~as 5 KM. Tel. 062 225 926. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Brzo i kvalitetno vr{im opravku TV prijemnika. Tel. 061 505 084, 033 453-000. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559.

Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, italijanskog. Tel. 061 566 590. Stolar, vr{im sve usluge. Tel. 062 944 952. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Iskusna u~iteljica priprema u~enike od I-V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. Vr{imo servisiranje aparata za kafu. Tel. 061 367 103. Vr{im zamjenu automatskih osigura~a, indikatora, popravak ve{ ma{ina, {poreta, bojlera. Tel. 061 563 910. Molersko-farbarski, rigips, elektroinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 062 911 078. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Klimatiziranim kombi vozilom nudim usluge prevoza na more i druge destinacije, profesionalni voza~,dvd, dolazak na adresu. Tel. 033 22 04 02, 061 531 616 i 062 214 690. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, manuelna masa`a, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Vr{im prevoz kombijem ljudi, stvari, radna snaga obezbije|ena, po potrebi. Tel. 062 385 762. Molersko-farbarske radove: gletovanje, boje, stolarija, tepete, i se po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Radim zidarske, kerami~arske i kameno klesarske radove. Tel. 063 557 115. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Elektroopravka ku}anskih aparata i ure|aja, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 555 800.

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

41

Centralno grijanje, vodoinstalacija, keramika, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 814 475. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, cen. grijanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 182 737. Srednjo{kolcima radim grafi~ke radove iz mehanike i ma{inskih elemanata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Postavljam laminat povoljno. Tel. 061 156 340. Prijevoz putnika novim T-5 kombijem na sve destinacije. Voza~ profesionalac. Tel. 062 213 645. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove. Tel. 062 332 702. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Elektri~ar vr{i popravak ku}nih ure|aja i instalacija, povoljno. Tel. 062 528 948. Ugradnja i popravak svih vrsta roletni, povoljno. Tel. 062 528 948. Bravarski poslovi, izrada ograda, gara`nih vrata, povoljno. Tel. 062 528 948. Prevod sa i na engleski jezik, instrukcije matematike, povoljno. Tel. 062 528 948. Pravimo {adrvane-ljetnikovce po va{im `eljama, dimenzijama. Tel. 061 134 597. Kablovska preko satelita u BiH i svijetu, FTV, RTRS, OBN, ATV, Alfa, Pink bh., BHT1 i drugi regionalni i strani programi u HD kvalitetu, direktno preko satelita, ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Radimo iskop, {alovanje i betoniranje mrtve plo~e. Tel. 061 134 597. Izuzetna stolarska ekipa pravi sve mogu}e od drveta po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, umre`avanje, internet, za{tita. Tel. 061 337 178. Ugra|ujemo i montiramo sve vrste kamena - mermera, granita i keramike. Tel. 062 843 850. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amrli}a. Prevozim kombijem putnike, namje{taj, preseljenja i teret. Tel. 061 268 155. Vodoinstalater - popravka, ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, itd. Tel. 061 389 112. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120. Elektri~ar - popravka i ugradnja instalacija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 132 149. Vr{im servisiranje i prodaju svih vrsta tlakomjera, sa garancijom. Tel. 061 188 903, Sarajevo. Profesionalno testiranje ra~unarskih komponenti, ~i{}enje virusa, instalcije. Tel. 061 559 090. Vodoinstalater i elektri~ar popravlja i ugra|uje staru i novu instalaciju, povoljno. Tel. 033 542-588. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasil suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. Vr{im usluge knjigovodstva za DOO, imam certifikat, imam iskustvo u struci. Tel. 061 216 013. Instrukcije iz engleskog i bosanskog, prevodi. Tel. 065 572 966. Brzo, ~isto i povoljno, moleraj,

farbanje stolarije i keramika. Tel. 062 171 165. Vodoinstalater ugra|uje satove za vodomjere vrlo povoljno. Tel. 061 105 425. Centralno grijanje radim povoljno i kvalitetno, monta`a, servis i popravke. Tel. 061 105 425. Vr{im prevoz, selidbe, kombijem du`. 4 m, sa radnim snagom ili bez, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Usmjeravanje analognih i digitalnih satelitskih i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Sve za internet: obuka, antivirus, pravljenje jednostavnih sajtova. Tel. 061 530 704. Bosanski, engleski, arapski jezik, instrukcije. Tel. 061 33 93 74. Kvalitetno i uredno radimo moleraj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061 398 569. Instrukcije iz njema~kog daje vrlo uspje{no iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog. Tel. 659750, 066 897 870. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Bravar-varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Udobnim mercedes kombijem vr{im prijevoz putnika na izlete, more, planine, povoljno. Tel. 033 235-199 Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate uz popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa besplatnim prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Izvo|enje i projektovanje el. instalacija jake i slabe struje i servis. Tel. 061 803 042. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. PVC i ALU stolarija, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 788-471. Instrukcije iz matematike i mehanike daje dipl. ing. ma{instva, Avenija, Mostar. Tel. 065 016 266. Profesorica klavira daje ~asove i

instrukcije. Tel. 062 214 599. Bosanski strancima koji poznaju njema~ki, iskusni nastavnik i publicista. Tel. 659-750 (Smail) i 066 897 870. VK elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim elekrtoinstalcije. Tel. 061 276 187, Kova~i. Vr{im svakodnevni prijevoz Zenica-Sarajevo-Zenica, za uposlenike u Sarajevu. Tel. 061 825 561, 062 726 308. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Agencijsko vo|enje ra~unovodstva pravnih subjekata. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Povoljno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima, uz garanciju kvaliteta. Tel. 033 800514, 061 922 476. Stolar vr{i opravke starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. svom stanu,u super uslovima.Tel. 061 805 250 ili 065 171 579 ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan, prednost Dobrinja. Tel. 061 220 782. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Radila bih administrativne poslove ili u trafici. Tel. 061 106 584. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Potrebna frizerka, plata po dogovoru ili na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. ^uvala bih dijete, stariju osobu ili vodila doma}instvo. Tel. 648588, 062 052 782. Potreban mu{ki i `enski frizer sa praksom, na neodre|eno vrijeme. Tel. 061 108 152. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, povoljno. Tel. 066 917 391. Ugradnja hidro-termo izolacija, krovova, gara`a, zidova, expert za izolacije. Tel. 061 098 579, 033 653396. Dajem vrlo uspje{no instrukcije iz njema~kog, bosanskog i me|unarodnog jezika, dvo~as kod vas 15 KM. Tel. 659-750, 066 897 870. Projektovanje, izrada i monta`a brvnara po va{oj `elji, brzo i jeftino. Tel. 061 210 032. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno i pedantno. Tel. 062 760 012. Pravno lice vodi poslovne knjige. Tel. 061 412 045, 033 237-878. Tepser, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 061 524 461. Moler, radi, kre}enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. ^istim kvalitetno stamb. i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Fizioterap. usluge kod svih dijagnoza, njega starih i bolesnih. Tel. 061 308 689. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 %+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Instruktor vo`nje obu~ava opu{teno i korektno. T 061 338 085. el. Ozbiljan, odgovoran pazio bi stariju iznemoglu osobu i pomagao u ku}. poslovima. Tel. 033 524-543, zvati od 20-22 h. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje auta, tapac. namje{taja, }ilima as prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Centr. grijanje, vodoinst., servis,monta`a i popravke. Tel. 061 105 425. Vodoinst. i elektri~ar odr`avaju staru i postavljaju novu instalaciju. Tel. 061 836 094, 061 100 108. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Izrada plo~. namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Ugost. objektu potrebna radnica. Tel. 062 644 055. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062 522 986. Mlad, stru~an i zdrav moler, `eli posao, obavljao bi po potrebi i dr. poslove. Tel. 066 832 479. Dugogodi{nji pravnik u penziji, dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u razne aktivnosti. Tel. 062 321 732. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Stolar, kuhinje, ormari, plakari, po narud`bi, montiram namje{taj, postavljam laminat od 3 KM. Tel. 061 267 648. Zaradi dodatni novac rade}i kod ku}e, minimalna sedmi~na plata iznosi 130 KM. Broj mjesta ograni~en. Tel. 066 773 818. Buregd`inici potrebna majstorica za pite. Tel. 062 841 539. ^istim stambene i posl. prostore. Tel. 061 516 910. Potreban radnik na odr`avanju objekta i lo`enje eta`nog grijanja, sa iskustvom, zvati od 9 do 15 sti. Tel. 033 460-261, od 16 do 20 sati. Mob. 061 130 504. Molim za pomo} u elektro i vodo-materijalu. @ena - demobilisani borac i {ehidska porodica. Tel. 061 374 868 Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem zidne satove, mo`e i u kvru, }ilime Sarajevske i Pirot, sard`ade. Tel. 061 159 507. Kupujem ~avrme, jagluke, suhozlatice, vez sa `icom i pe{kire. Tel. 061 159 507. Kupujem demirlije, mangale, pe{kune, sahane, ibrik, |ugum. Tel. 061 159 507. Kupujem gramofonske plo~e strani rock i ex yu rock i magazin D`uboks. Tel. 061 244 290. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu). Dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem akcije-obveznice, devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Ginekolo{ka ord. dr. Zild`o Eski}, preselila u ul. Fojni~ka 11, Dolac Malta. Tel. 033 522-033, 061 16 00 16. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Dionice, staru dev. {tednju, obveznice, ratnu od{tetu iz FBiH i RS kupujem. Tel. 061 279 971. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS, najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15553-1tt Broker kupuje staru dev. {tednju, obveznice, odmah isplata. Tel. 061 268 892. Kupujem crtane romane Alan Ford, Dilan Dog, albume sa sli~icama. Tel. 063 271 200, Sarajevo.

Ponuda-potra`nja
1. Recepcioner-ka. Pod ta~kom 1.: Radno iskustvo na istim poslovima. Obavezno poznavanje engleskog i turskog jezika kao i rada na ra~unaru. Prijave na adresu: Hotel HOLLYWOOD, Dr. Pintola 23, Ilid`a. Tel. +387 33 773 100. Konkurs ostaje otvoren do 12. 10. 2010. N. KOZMETI^KI SALON: Potrebna radnica, kozmeti~arka ili fizioterapeut, sa iskustvom. Potrebno poznavanje stranog jezika i rada na ra~unaru. Tel. 061 741 396, 063 893 755. 13315-1Nd` Buregd`inici potrebna majstorica za pitu, sa iskustvom. Tel. 062 841 539. 15569-1tt Restoranu na Grbavici potreban konobar. Tel. 033/654-988. 15586-1tt Restoran „AROMA 97“ Bjela{nica, prima u radni odnos na neodre|eno vrijeme jednu kuharicu ili pomo}nu radnicu u kuhinji. Tel. 062 223 633. 13334-1Nd` Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Tra`im posao u Sarajevu, sa zavr{enom {kolom Hotelsko-turisti~ki tehnicar. Tel.062 415 420 ^istila bih stanove i poslovne prostore. Prednost Vogo{}a. Radio bih na farmama i imanjima. Tel.066 492 086 ^istila bih stanove i poslovne prostore. Tel. 063 991 598 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Potrebna `ena za nepokretnu osobu dva puta dnevno i pomo} u ku}i Tel. 061 242 252 Potreban bravar i limar sa radnim iskutstvom . Tel. 061 255 748 Hitno poterebna djevojka koja bi radila masa`e na podru~ju Sarajeva. Dobro pla}eno. Zvati od 9:00 do 20:00 h Tel. 062 563 349 Porodican ~ovjek,30god. tra`i posao.Posjedujem voza~ku B i C kategorije.Sve pristojne ponude dolaze u obzir.Tel. 062 856 836 Imam 31god.i ~uvala bih djete u

42

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

30

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

auto market

43

PARIZ Pregled najva`nijih noviteta predstavljenih na Sajmu automobila

Zlatna automobilska jesen u Gradu svjetlosti
^ak 100 premijera
[esnaest dana, 15.000 novinara, vi{e od 150.000 posjetilaca i ~ak 100 premijera. U najkra}em je to ovogodi{nji Sajam automobila u Parizu. Svojim glamurom, ali i prizemno{}u predstavljenih noviteta, pariski sajam najavljuje bogatu automobilsku jesen. Donosimo pregled najva`nijih noviteta, abecednim redom.

Glavnu rije~ vodili elektri~ni automobili budu}nosti

Audi e-tron Spyder: Kombinacija dizelskog i elektromotora

Novi VW Passat: U ponudi ~ak deset motora

Sportski kutak

BMW 6 Series Coupe: Najava skora{nje proizvodnje

Koncept quattro
AUDI je pored najavljene premijere elegantne kupe limuzine A7 potpuno neo~ekivano predstavio koncept jednostavnog imena quattro, koji zapravo slavi 30-godi{njicu Audijevog inovativnog pogona na sva ~etiri to~ka. Baziran je na serijskom modelu RS5, ali je ne{to kra}i, a ispod prednjeg poklopca nalazi se provjereni 2,5-litarski petocilindra{ sa 408 KS. [lag na tortu bila je Spyder izvedba e-trona, koja odu{evljava kombinacijom twin turbo V6 TDI dizelskog motora sa 300 KS koji pokre}e zadnje to~kove i dva elektromotora, ukupne izlazne snage 64 kW, za prednje to~kove. BMW je i zvani~no predstavio drugu generaciju SUV modela X3, dizajnerski osvje`enu i sada dostupnu s jednim na benzinski pogon i jednim na dizel-gorivo. No, prava zvijezda bila je konceptna serija 6, dvovratna izvedba limuzinskog Gran Coupea, koja }e u gotovo neizmijenjenom obliku sti}i i do serije, te preuzeti tehniku i motore aktuelne serije 5. CITROEN je izlo`io osvje`enu izvedbu limuzinskog i karavanskog modela C5, koju krase blage stilske i ne{to zna~ajnije tehnolo{ke

VW Passat: Najvi{e promjena pod prednjim poklopcem

VOLKSWAGEN je i zvani~no predstavio novu generaciju limuzinskog Passata, koju krase dizajnerske modifikacije i efikasniji motori. [to se izgleda ti~e, zadr`an je prepoznatljiv oblik uz dodatak novih detalja naro~ito na prednjem

dijelu, koji je sada gotovo identi~an Phaetonu. Najvi{e je promjena pod prednjim poklopcem - kupac mo`e birati izme|u ~ak deset motora raspona od 105 do 300 KS. Naglasak je na {tedljivosti pa su start&stop sistem automa-

tskog paljenja i ga{enja motora i regeneracija ko~ione energije sastavni dio dizelske ponude, dok su kod benzinske opcija. Pa`nju posjetilaca su privla~ili i novi Cross Touran, Caddy facelift, te Race Touareg 3.

novosti (novi 2,2 Hdi sa 200 KS i e-Hdi), te blago osvje`eni C4 Picasso, ali su glavne zvijezde {tanda bili DS3 WRC, novo oru`je za borbu u svjetskom reli {ampionatu, a kojeg u skladu s novim regulativama pokre}e 1.6 litarski turbobenzinac sa direktnim ubrizgavanjem „nasviran“ na 300 KS i 350 Nm, te pripadnik luksuzne DS serije - model DS4, baziran na tek predstavljenom kompaktnom C4. CHEVROLET je u Pariz dovezao ~etiri noviteta. Potpuno novi su gradski Aveo i MPV prvijenac Orlando, koji je svojevrsni nasljeDeZir: Renaultov koncept

dnik Tacume, odnosno jeftinija izvedba Opel Zafire. Limuzinski Cruze dobio je dopadljivu hatchback petovratnu izvedbu, a SUV Captiva potpuno novo lice, unutra{njost i motore. FORD je posjetioce sajma u Parizu po~astio konceptom budu}eg Focusa ST, a sportsku temu potvrdila je i Ford Fiesta WRC, dok

su nas u realnost vratili novi Focus i osvje`eni Mondeo. HONDA nije imala zna~ajnijih noviteta, osim hibridne izvedbe Jazza, {to je prvi hibrid u B segmentu. Pokre}u je 1,3-litarski VTEC, CVT transmisija i elektri~ni motor iz Insighta. HYUNDAI je kona~no predstavio novi MPV model B segmenta kodnog imena ix20. U pitanju je formalni nasljednik Matrixa, te dizajnerski i tehni~ki blizanac KIA-e

Venge, s kojom dijeli platformu i motore. Tako|er, osvanula je i redizajnirana izvedba malenog i10, koji je dobio novi 1,0-litarski trocilindra{ sa 68 KS. MAZDINU ~ast su branili nova generacija kompaktnog multiaktivnog modela 5, a ne{to manje primjetna ostala je osvje`ena gradska Mazda 2 sa novim licem. MERCEDES je predstavio najefikasniju luksuznu limuzinu na svijetu, pokretanu konvencionalnim motorom. U pitanju je S250 CDI

Peugeot 3008 Hybrid4: Prvi dizelski hibrid

BlueEFFICIENCY kojeg pokre}e ~etverocilindarski dizelski motor sa 204 KS i 500 Nm. Ubrzanje do 100 km/h traje 8,2 sekunde, maksimalna brzina 240 km/h, dok prosjek potro{nje iznosi 5,7 litara, a emisija ugljendioksida 149 g/km. Mimo nove generacije kombi modela, putni~kog Viana i dostavnog Vita, te elektri~ne A klase, najvi{e pa`nje privukao je potpuno novi CLS, koji je jo{ 2003. pokrenuo trend zvani kupe limuzina sa ~etvera vrata.

Nova Micra
NISSAN je tako|er nastupio sa nekoliko novosti, a najzna~ajnija je potpuno nova generacija gradske Micre. Tako|er, promovirani su osvje`eni X-Trail i Murano, koji je kona~no dobio i dizelski motor, 2,5-litarski sa 190 KS. No, prava poslastica bio je Townpod, koncept multinamjenskog automobila budu}nosti, koji kombinira udobnost porodi~nog automobila i prakti~nost komercijalnog vozila, te uprkos kompaktnim vanjskim dimenzijama nudi obilje unutra{njeg prostora. OPEL je dovezao nekoliko bitnih noviteta, kao {to su karavanska izvedba nove Astre, kod koje je najva`ni-

Chevrolet Cruze: Hatchback izvedba

ji podatak o prtlja`niku zapremine 500, odnosno 1.550 litara, te koncept trovratne Astre GTC, koja na tr`i{te sti`e krajem 2011. PEUGEOT je iskoristio doma}i teren za sna`an nastup. Me|u brojnim novostima, najvi{e se isti~e novi 508, dugoo~ekivana Peugeotova limuzina koja donosi impresivan dizajn, vrhunsku udobnost i filigransku tehniku. Kona~no je predstavljena i serijska izvedba inovativnog modela 3008 Hybrid 4, prvog dizelskog hibrida na svijetu. Njegov pogon sastoji se od 2,0-litarskog HDi motora na dizelgorivo, koji pokre}e prednje to~kove, i 27 kW jakog elektri~nog motora za zadnje to~kove. U prosjeku se zadovoljava sa tek 3,8 litara na 100 km uz emisiju ugljendioksida od samo 99 g/km. RENAULT je prezentirao nekoliko serijskih i konceptnih automobila. Laguna je osvanula u osvje`enom izdanju, s novim baznim motorom, 1,5-litarskim dCi-jem od 110 KS. Ni{ta manje bitna nije ni zamjena za Vel Satis, limuzinski Latitude, koji je ustvari izvedenica korejskog Samsunga SM5 sa motorima iz Lagune. [to se koncepata ti~e, najvi{e je pa`nje privukao DeZir, atraktivni kompaktni elektri~ni sportski automobil, koji za pogon

Lamborghini Sesto Elemento: Neslu}ene mogu}nosti

PORSCHE je u Parizu dovezao nekoliko izvedbi proslavljenog modela 911, kao {to su olak{ani GT2 RS sa 620 KS, zatim GTS sa 408 KS, te retro nastrojeni Speedster. FERRARI je, dakako, izazvao gu`vu na svom {tandu. Glavne zvijezde bili su na 80 primjeraka limitirana roadster izvedba modela 599, nazvana SA APERTA, koju pokre}e provjereni 6,0-litarski V12 oja~an koristi 24 kWh jaku litij-ionsku bateriju i elektri~ni motor sa 150 KS. SEAT je ve} pomalo zaboravljenu Alhambru predstavio u potpuno novom ruhu. [panski je MPV poput VW Sharana promijenio izgled i dobio nove motore. Tako|er, prezentirani su IBE koncept, koji predstavlja jasnu viziju brenda o superkompaktnom sportskom kupeu na elektri~ni pogon, te redizajnirani EXEO.

sa 620 na 670 KS, te trka}a Challenge verzija modela 458. LAMBORGHINI je nastupio sa jo{ jednom brutalnom studijom imena Sesto Elemento, baziranoj na serijskom Gallardu Superleggera LP 570-4. Dramati~an dizajn i mat boja karoserije najavljuju neslu}ene mogu}nosti, ubrzanje do 100 km/h za 2,5 sekundi i maksimalnu brzinu mnogo ve}u od 300 km/h. dnih verzija. No, prava vijest je konceptna Octavia Green E Line, koja za pogon koristi elektri~ni motor sa 116 KS i 270 Nm, te 26,5 kWh litij-ionsku bateriju. TOYOTA je za sajam automobila u Parizu pripremila zanimljiv novitet maleni MPV B segmenta imena Verso S, koji pod imenom Ractis ve} postoji na japanskom tr`i{tu. VOLVO je predstavio potpuno novi V60, najdinami~niji Volvo karavan svih vremena, te potpuno nove S60 i V60 R-Design izvedbe, sportski oblikovane modele sa posebno razvijenom {asijom, ~ije dinami~ke mogu}nosti odgovaraju vizuelnom nastupu.
Priredio: S. PA[AJLI]

Zelena porodica
[KODA je igrala na kartu ekologije, pa je u Parizu kompletirala GreenLine porodicu koju sada ~ine Fabia, Roomster, Octavia, Superb i Yeti, a sve ih krasi osjetno ni`a potro{nja od standar-

Citroen DS4: Luksuz iz Francuske

Ford Focus ST: Sportske teme

Mercedes CLS: Za~etnik trenda

[kodina GreenLine porodica

SAVJET VI[E

44

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

auto market

IZ HISTORIJE Jaguar XJ-S (1975-1996)

Neprihva}eni nasljednik legendardnog X-Typea
Kontrola svih motornih fluida je od iznimne va`nosti

Priprema automobila za jesen i zimu

Osvajao elegantnom niskom kupe siluetom i mo}nim motorom
aguar je reputaciju izgradio retro modelima XK i E-Type, pa je dolazak novih dizajnerskih pravaca tokom sedamdesetih godina pro{log stolje}a pred britanske dizajnere i in`injere stavio te`ak zadatak stvaranja dovoljno modernog, ali istovremeno i tradicionalnog automobila. Odgovor je stigao sredinom 1975. godine u vidu modela XJ-S, baziranog na limuzinskom XJ, koji je osvajao elegantnom niskom kupe siluetom i mo}nim motorom.

Jesenji tretman limenih ljubimaca
Posebnu pa`nju treba posvetiti ~isto}i vjetrobranskog stakla i ispravnosti brisa~a
U prethodnom broju govorili smo o potrebi temeljitog ~i{}enja automobila, kako izvana tako i iznutra. Me|utim, to nije sve kada je u pitanju postljetna briga. Posebnu pa`nju treba posvetiti ~isto}i vjetrobranskog stakla i ispravnosti metlica brisa~a, koje se na ljetnim temperaturama stvrdnu i lako o{te}uju. Osim temeljite provjere, po potrebi bi ih trebalo zamijeniti. [to se te~nosti za pranje stakla ti~e, po`eljno je sipati agresivnije sredstvo, koje trpi nadolaze}e niske temperature. Dugopruga{ka putovanja na ljetovanje mogu rezultirati nedostatkom motornog ulja, pa je provjera prijeko potrebna. Zapamtite, provjera ulja se vr{i kada je auto na ravnoj podlozi i kada je motor hladan. Preventivna zamjena ulja i zra~nog filtera, kao i filtera klime, nije naodmet. Zbog osjetnog pada naro~ito jutarnje temperature, ne zaboravite provjeriti nivo elektrolita u akumulatoru, kao i stanje rashladne te~nosti. Kad smo ve} kod motornog prostora, trebalo bi provjeriti nivo ko~ionog ulja, hidrauli~no ulje servo ure|aja, te nivo ulja u mjenja~u i diferencijalu. Osim toga, provjerite stanje gumenih man`etni na poluosovinama i homokineti~kim zglobovima, koje u slu~aju pucanja propu{taju prljav{tinu i dovode do gubljenja maziva u pogonskom sistemu. Nakon toga, provjerite stanje ko~nica, te po potrebi zamijenite ko~ione obloge ili ~ak i diskove. S. Pa.

J

Mo}ni V12 motor
Iako nikada nije bio smatran dostojnim nasljednikom legendardnog ETypea, XJ-S je zaslu`io svoje mjesto u automobilskoj historiji. No, koliko god bio zgodan, XJ-S nije nai{ao na dobar prijem kod ljubitelja Jaguara. Vremenom je, dodu{e, dobio dovoljno pristalica, prije svega zbog mo}nog 5,3-litarskog V12 motora sa 285 KS, koji se krio ispod duga~kog poklopca i omogu}avao je ubrzanje do 100 km/h za 7 sekundi, odnosno maksimalnu

Jaguar XJ-S: Klasi~ne GT linije

brzinu od 230 km/h. U prvih nekoliko godina sve je i{lo dobro, a kako je prodaja po~etkom osamdesetih krenula lo{e, u Jaguaru su povukli odre|ene poteze. Jedan od njih je bio predstavljanje HE izvedbe, koja je, kao pravi Jaguar, donijela mno{tvo ko`e i drveta, sposobniji mjenja~ i udobniji

ovjes. To se pokazalo kao pravi potez, jer je prodaja `ivnula i nastavila rasti.

Pod kapom Forda
Pripomogli su i novi karoserijski oblici, targa i kabriolet, te stalna unapre|enja pogonske tehnike, a ~ak je uveden i jeftiniji 3,6-litarski {estocilindarski model (AJ6).

No, Jaguar je vremenom pao pod kapu Forda, koji je pripremio temeljito izmijenjen XJ-S, koji se uspje{no odr`ao i u burnim devedesetim, mada je godine sve te`e krio. Kona~an kraj stigao je sredinom 1996. godine, nakon 115.413 proizvedenih primjeraka. Nasljednik je S. Pa. bio model XK8.

Razvojni projekt elektri~nog automobila budu}nosti

Rekord VW Passata 1,6 TDI BlueMotion

Tro{io 3,13 litara

Dijelovi karoserije kao baterije
Razvija se kompozitna mje{avina karbonskih vlakana i polimerskih smola koja mo`e pohranjivati elektri~nu energiju br`e od konvencionalnih baterija
Zamislite automobil ~ija karoserija slu`i i kao punjiva baterija, koja se nadopunjava energijom ko~enja ili putem uti~nice. Sada se to ~ini kao fascinantna ideja, ali ve} se vr{e testovi koji }e dokazati da li se ova vizija mo`e pretvoriti u realnost. Volvo je jedan od devet u~esnika u novom me|unarodnom razvojnom projektu, saop}io je {vedski proizvo|a~ automobila. Me|u najve}e izazove razvoja hibridnih, odnosno elektri~nih automobila, spadaju dimenzije, masa i cijena aktuelne generacije baterija. Kako bi se postigao dovoljan kapacitet za svakodnevno kori{tenje, potrebne su velike baterije, koje posljedi~no pove}avaju ukupnu masu vozila.

Mobitel tanak kao kreditna kartica
Ukoliko se projekt poka`e uspje{nim, ve} se naziru brojni na~ini upotrebe. Recimo, mobilni telefoni bi mogli biti tanki poput kreditne kartice, a laptopi bi izdr`ali du`e bez punjenja. Sa finansijskom pomo}i Evropske unije u iznosu od blizu 3,5 miliona eura, razvija se kompozitna mje{avina karbonskih vlakana i polimerskih smola koja mo`e pohranjivati elektri~nu energiju br`e od konvencionalnih baterija.

Dimenzije i masa
Nedavno je Imperial koled` u Londonu pokrenuo razvojni projekt koji je ujedinio devet evropskih kompanija i instituta. Volvo je jedini proizvo|a~ automobila u ovom projektu.

Pre{ao 2.463 km s jednim rezervoarom

Novinar britanskog lista „Sunday Times“ Gevin Konvej (Gavin Conway) u{ao je u Ginisovu knjigu rekorda jer je sa jednim rezervoarom goriva sa Volkswagenovim Passatom BlueMotion pre{ao 2.463,91 kilometar. Udaljenost je to koja odgovara putu od Volfsburga u Njema~koj

do Madrida u [paniji. Novi svjetski rekorder, serijski Passat 1,6 TDI (105 konjskih snaga), potro{io je na spomenutoj dionici ukupno 77,25 litara dizelgoriva, {to zna~i da je prosje~na potro{nja iznosila 3,13 litara na 100 kilometaI. S. ra.

Jak i savitljiv
Istovremeno je taj materijal dovoljno jak, ali i savitljiv, {to zna~i da se mo`e oblikovati u karoserijske panele. To bi ujedno donijelo smanjenje mase budu}ih automobila za oko 15 posto u odnosu na aktuelne automobile. Projekt }e trajati tri godine. U prvoj fazi, rad }e se fokusirati na razvoj kompozitnog materijala i njegovu eventualnu proizvodnju, a tek }e se u posljednjoj fazi ugra|ivati u automobil.

Rekordni septembar za [kodu
[koda Auto u septembru je prodala 75.790 vozila, {to predstavlja najve}i rezultat u historiji, posmatraju}i jedan mjesec zasebno (isti mjesec 2009: 69.023 vozila). U prvih devet mjeseci 2010. godine [koda je pove}ala isporuke za 12,8 posto, na 568.990 vozila (isti period lani: 504.625 vozila).

Zamisao je da se nadopunjava energijom ko~enja ili putem uti~nice

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON SREDNJA STRU^NA [KOLA BUGOJNO Na osnovu ~lana 83. i ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli i na osnovu odluke Upravnog odbora {kole od 08. 10. 2010. godine Srednja stru~na {kola raspisuje:

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta kako slijedi a. Nastavnik prakti~ne nastave ma{inska struka, VK majstor, 10 ~asova norme na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine b. Domar, na neodre|eno vrijeme Pored op}ih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat uz prijavu treba prilo`iti: - Diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Izvod iz mati~ne knjige dr`avljana - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za radno mjesto pod a. - Minimalno 5 godina odgovaraju}eg radnog iskustva u struci za radno mjesto pod a. - Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) - Dokaz o du`ni sta`a nakon sticanja stru~ne spreme - Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „DNEVNI AVAZ“. Sa svakim od kandidata bit }e obavljen intervju koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana. Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: SREDNJA STRU^NA [KOLA BUGOJNO CIGLANE II BB, BUGOJNO

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 051364 07 P Sarajevo, 20. 08. 2010. godine ZA „NEKRETNINE 2A“ doo, Sarajevo ZA MIRZETU AVDIJA

Dana 20. 08. 2010. godine ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Amira Rizvanovi}a protiv tu`enih 1. „Nekretnine 2A“ doo, Sarajevo, 2. Mirzete Avdija i 3. Alme Ba{i} donio Presudu koju tu`eni 1. i 2. mogu preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u ul. [enoina br. 1, istekom kojeg roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena, te da u daljem roku od 30 dana, prema ~l. 203. ZPP-a, mogu izjaviti `albu. Sutkinja Silvana Brkovi}-Mujagi}

OBAVIJEST

46

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

show biz

GLUMICE Zbog trudno}e {panske zvijezde

Penelopu Kruz u „Piratima s Kariba“ zamijenit }e sestra
Ormond: Zamjena za Ketrin Zeta-D`ons

U ekipi filma o Merilin Monro

Penelopa }e snimati samo kadrove izbliza, dok }e Monika glumiti u scenama gdje nije neophodno zumiranje lica
[pansku oskarovku Penelopu Kruz (Penelope Cruz) u ~etvrtom nastavku filma „Pirati s Kariba“ s D`onijem Depom (Johnny Depp) zamijenit }e mla|a sestra. S obzirom na to da je Penelopa u petom mjesecu trudno}e, zaobljeni stoma~i} je sve izra`eniji. Ona je produkciji ponudila da kao dublerku pozove svoju sestru Moniku (Monica), koja je igra~ica i glumica, a na{oj publici poznata je kao jedna od zvijezda tinejd`erske serije „Korak naprijed“. S obzirom na to da sestre nevjerovatno li~e u licu, ali i po gra|i, Penelopa }e snimati samo kadrove izbliza, dok }e Monika glumiti An|eliku (Angelica), k}erku pirata Crnobradog, u scenama gdje nije neophodno zumiranje lica. Monika se tako|er poku{ala probiti u Holivudu, kao njena Oskarom nagra|ena starija sestra, ali je navodno problem u tome {to ne barata dovoljno dobro engleskim jezikom. Ina~e, Penelopa i

D`ulija Ormond kao Vivijen Li
Engleska glumica D`ulija Ormond (Julia) pridru`ila se ekipi filma o najpoznatijoj plavu{i na svijetu „Moja sedmica sa Merilin“. Ormond }e glumiti svoju ~uvenu kolegicu Vivijen Li (Leigh), i u toj ulozi zamijenit }e glumicu Ketrin Zeta-D`ons (Catherine Zeta-Jones), koja se iz filma povukla jer njen suprug Majkl Daglas (Michael Douglas) boluje od raka. Merilin Monro (Merilyn Monroe) glumit }e Mi{el Vilijams (Michelle Williams), a u ekipi filma su i D`udi Den~ (Judi Dench), Kenet Branag (Kenneth Branagh), Ema Votson (Emma Watson) i drugi. Reditelj filma je Sajmon Kertis (Simon Curtis), a „Moja sedmica sa Merilin“ je adaptacija knjige nekada{njeg asistenta ~uvene holivudske zvijezde.

Povratak u evropsku zemlju

Sestre Kruz: Podijelile posao

njen suprug Havijer Bardem (Javier) u februaru }e postati roditelji. [to se filma ti~e, scenarij su napisali Teri Rosio (Terry Rossio) i Ted Eliot

(Elliot). Radnja ~etvrtog nastavka jo{ se dr`i u strogoj tajnosti, a poznato je da }e se nastaviti tamo gdje su zavr{ili „Pirati s Kariba: Na kraju svijeta“ iz 2007. godi-

ne, odnosno na dijelu kada protagonista D`ek Sparou (Jack Sparrow) tra`i Fontanu mladosti. Film bi u kina trebao sti}i 20. maja 2011. godine.

„O~ajna ku}anica“ previ{e radi

Madona: Sre|uje papire

Madona se seli u Britaniju
Madona (Madonna) se planira ponovo preseliti u Veliku Britaniju. Pjeva~ica, koja se iz te zemlje vratila u SAD nakon razvoda od britanskog reditelja Gaja Ri~ija (Guy Ritchie), osje}a kako joj je srce ipak ostalo na Otoku te planira ponovo tamo `ivjeti. Kada krene ostvariti svoj plan, morat }e tra`iti slu`beno dopu{tenje s obzirom na to da vi{e nije udata za Britanca. - Bilo joj je lijepo u posljednjih nekoliko godina u SAD, ali srce je vu~e u Britaniju. Zato stalno bira ku}e u toj zemlji, a sa svojim advokatskim timom dogovorila je da joj srede vizu kako bi ponovo mogla tamo `ivjeti i to zauvijek - rekao je jedan izvor „Daily Mailu“. Madonin najstariji sin Roko (Rocco) nema prepreka da `ivi u Britaniji jer mu je tata Gaj Britanac, no ostala djeca }e dopu{tenje dobiti tek kada Madona sredi papire.

Eva zaspala usred romanti~ne ve~ere
„O~ajna ku}anica“ Eva Longorija-Parker (Longoria) u posljednje vrijeme mnogo radi pa je tako iscrpljena i umorna zaspala za stolom usred romanti~ne ve~ere u jednom restoranu u Los An|elesu. Atraktivna glumica je u restoranu bila sa suprugom ko{arka{em Tonijem Parkerom (Tony), a svjedoci ka`u da je zadrijemala na stolici dok je ~ekala jelo. - Kada im je hrana stigla, Toni nije probudio Evu, nego je u ti{ini pojeo svoju ve~eru. Tek tada je probudio svoju uspavanu ljepoticu koja je u polusnu napustila restoran - potvrdio je neimenovani izvor za „National Enquirer“. Glumica nije ni prva ni posljednja kojoj se desilo da utone u san na javnom mjestu. Biv{a ~lanica „Destiny’s Childa“ Keli Rovlend (Kelly Rowland) zaspala je u kinu usred sastanka sa momkom. - Da, jednom sam zaspala. Bila sam u kinu s tim divnim tipom i jednostavno mi se dogodilo. U jednom trenutku mi je pri{la Bijonse (Beyonce), probudila me i rekla da hr~em preglasno i da me ~uju i oni u zadnjem redu. Bilo mi je jako neprijatno - kazala je nedavno Keli.

Dern i Harper: Nepomirljive razlike

Kraj braka

Razvodi se Lora Dern
Odzvonilo je jo{ jednom braku u Holivudu. Rije~ je o glumici Lori Den (Laura) koja se nakon pet godina braka razvodi od muzi~ara Bena Harpera. Par ima dvoje djece, devetogodi{njeg sina Elerija (Ellery) i petogodi{nju k}erku D`eju (Jaya). Vjen~ali su se 2005. nakon pet godina veze. Kao razlog rastave navode nepomirljive razlike u karakteru. Biv{i ljubavnici ameri~ke glumice bili su Kajl Meklahlan (Kyle MacLachlan), Nikolas Kejd` (Nicolas Cage), Reni Harlin (Renny), D`ef Goldblam (Jeff Goldblum) i Bili Bob Tornton (Billy Thornton), koji ju je iznenada ostavio zbog An|eline \oli (Angelina Jolie).

Dru usvojila psa
Glumci Dru Berimor (Drew Barrymore) i D`astin Long (Justin) usvojili su psa, {to im je ujedno priprema za djecu. Glumica je u burnoj vezi s D`astinom nekoliko godina, a skupa su se pojavili u filmu „Going the Distance“. Iako javnost hrane s jako malo detalja iz svoje veze, o~ito je da su se u posljednje vrijeme zbli`ili. Ime njihovog sedmomjese~nog ljubimca je Daglas (Douglas). - Dru se {ali da vje`baju za trenutak kada }e dobiti dijete - rekao je izvor blizak paru.
Longorija-Parker: Utonula u san ~ekaju}i jelo

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

47

Ta~no Neta~no
Kolumba 1.Za Kristofora„Spasilac“?je bahamski otok bio Sidnejska 2.Sidneju? seopera jeu umjetni~ki centar koji nalazi australskoj luci u

ISTRA@IVANJE Tvrdnje ameri~kih nau~nika

Jutarnje mu~nine ukazuju na zdraviju trudno}u?
Istra`iva~i napominju kako to ne zna~i da trudnice koje nemaju ovakvih pote{ko}a trebaju biti zabrinute jer ovakvi simptomi ~esto variraju
Istra`ivanje ameri~kih nau~nika sugerira kako trudnice koje pate od jutarnjih mu~nina imaju manji rizik za spontani poba~aj. Istra`iva~i napominju kako to ne zna~i da trudnice koje nemaju ovakvih pote{ko}a trebaju biti zabrinute jer ovakvi simptomi ~esto variraju. Procjenjuje se kako od jutarnjih mu~nina pati od 50 do 90 posto trudnica, pi{e ~asopis „Human Reproduction“. Novi podaci prikupljeni su od 2.400 ispitanica koje su pra}ene od po~etka trudno}e. Oko 89 posto trudnica imalo je jutarnje mu~nine u odre|enoj mjeri, a kod 53 posto njih one su bile ja~eg intenziteta. Oko 11 posto u~esnica u istra`ivanju imalo je spontani poba~aj prije 20. sedmice trudno}e. U prosjeku je rizik za spontani poba~aj bio 3,2 puta ve}i kod `ena koje uop}e nisu imale jutarOsobe koje rade u bu~nom okru`enju vi{e od jednu i po godinu imaju trostruko ve}i rizik za bolesti srca, upozoravaju kanadski nau~nici. U njihovom istra`ivanju u~estvovalo je vi{e od 6.000 osoba starijih od 20 godina. Nau~nici napominju kako su pri izra~unavanju rizika za bolesti srca povezanog s izlo`eno{}u buci u obzir uzeli i faktore poput dobi, pu{enja i indeksa tjelesne te`ine ispitanika. Za potrebe studije radna mjesta su smatrana bu~nim ako su zaposlenici morali povisiti glas kako bi mogli razgovarati. Kako pi{e ~asopis „Occupational and Environmental Medicine“, izlo`enost buci uzrokuje pove}anu prisutnost hormona stresa, {to u kona~nici mo`e dovesti i do sr~anog udara.

3.Hiro{ige je jedan od najpopularnijih ukijoe umjetnika?
1. TA^NO

Bahamski otok Kolumbov spasilac
Prvo tlo Novog svijeta na koje je Kristofor Kolumbo (Cristopher Columbo) stupio na svom putu bio je otok San Salvador - „Spasilac“ (ili Watling’s Island) u jugoisto~nim Bahamima. Bilo je to na dana{nji dan, 12. oktobra 1492. godine. Na otoku je na{ao indijansko pleme Taino, s kojima je razmijenio darove. Na Bahamima je u to vrijeme `ivjelo oko 40.000 Indijanaca. Kasnije su svi porobljeni, tako da je njihovo bogato dru{tvo brzo nestalo. Prvi engleski doseljenici otok su naselili 1650. godine, a 1718. godine su slu`beno postali dio Britanskog imperija. Godine 1964. Bahami su dobili samostalnu vlast, da bi 1973. postali samostalna dr`ava.
2. TA^NO

Od jutarnjih mu~nina pati od 50 do 90 posto trudnica

nje mu~nine, a gledaju}i samo trudnice starije od 35 godina, rizik je bio ~ak 12 puta ve}i. Produ`ena prisutnost si-

mptoma jutarnje mu~nine dodatno je smanjivala rizik za spontani poba~aj, napominju istra`iva~i.

Zdrava prehrana

Riba smanjuje smrtnost od karcinoma prostate
^esto konzumiranje ribe ne prevenira rak prostate, ali kod oboljelih mu{karaca mo`e smanjiti rizik za smrt, sugerira istra`ivanje kanadskih nau~nika sa Univerziteta „McGill“. Prema podacima prikupljenim u SAD, rak prostate bit }e dijagnosticiran svakom {estom mu{karcu. Uz to, od ove bolesti }e umrijeti svaki {esti oboljeli, pi{e „American Journal of Clinical Nutrition“. Novi nalazi, utemeljeni na analizi rezultata 31 ranije studije i stotina hiljada pacijenata, pokazali su kako oboljeli od raka prostate koji ~esto jedu ribu imaju 63 posto manji rizik za smrt. Uz to, ~esto konzumiranje ribe bilo je povezano sa 44 posto manjim izgledima za metastaziranje raka prostate.

Stru~ni ispit
Radila sam kao volonter s Pravnim fakultetom kod privatnog poslodavca godinu. Da li se mogu prijaviti na konkurs u dr`avnu upravu, konkretno federalni organ u Mostaru, a nemam polo`en stru~ni ispit, tj. da li je neophodan taj ispit da bi konkurisala, pita R. H. iz Sarajeva. Volonterski rad koji je obavljen radi stjecanja iskustva i vje{tina u struci nakon zavr{ene visoke {kolske spreme ra~una se u pripravni~ki sta` i radno iskustvo kao uvjet za rad na odre|enim radnim mjestima ili za polaganje stru~nog ispita u struci i na osnovu toga se mo`e pristupiti polaganju stru~nog ispita. U konkretnom slu~aju vi }ete na osnovu potvrde o obavljenom volonterskom radu u okviru konkursne procedure pristupiti polaganju ispita op}eg znanja, a ukoliko ga polo`ite, nastavljate u~e{}e u daljnjoj proceduri za konkretno radno mjesto u organu koji ste spomenuli.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kako je gra|ena Sidnejska opera
Sidnejska opera je umjetni~ki centar koji se nalazi u australskoj luci u Sidneju. Na konkursu za njenu izgradnju 1956. godine pobijedio je danski arhitekt Jern Utson (Jorn Utzon) svojim savremenim i ma{tovitim dizajnom koji mu je donio me|unarodnu slavu. Ipak, izgradnju je pratio niz pote{ko}a, prvenstveno zbog smjelog dizajna, zasnovanog na nizu organskih, sjajnih bijelih krovnih plo~a u obliku {koljki. Poslije nekoliko godina istra`iva~kog rada Utson je uskladio svodove, zaoblio ih, {to je omogu}ilo jednostavniju i ekonomi~niju izgradnju. Krovovi su izgra|eni od prefabrikovanih betonskih profila spojenih kablovima. Centar je kona~no otvoren na dana{nji dan, 20. oktobra 1973. godine.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Riba umanjuje i metastaze raka prostate

VRE]A

GLUMICA SAMS

MALO JEZERO

MARLJIVI INSEKT

STRU^NJAK U FILMSKOJ FUDBALSKI UMJETKLUB NOSTI

STARA MJERA ZA POVR[INU ZEMLJI[TA

DOBRO RASPOLO@ENJE (tal.)

NI U KOM SLU^AJU

[VICARSKI NAPRAVA ZA FUDBALSKI OTVARANJE KLUB BOCA I SL.

Hiro{ige japanski majstor u duborezu
Hiro{ige, puno ime Ando Hiro{ige, poznat kao Utagava Hiro{ige ili I~ijusan Hiro{ige, poznati je japanski umjetnik i majstor u drvorezu u boji. Postao je u~enik ukijoe majstora Utagave Tojokunija u Edu (dana{nji Tokio) oko 1811. godine. Izme|u 1833. i 1834. godine serija od 55 pejza`a pod naslovom „Pedeset tri stupnja Tokaida“ uvrstila ga je kao jednog od najpopularnijih ukijoe umjetnika svih vremena. Potra`nja za njegovim prizorima figura s pejza`ima postala je tolika da je njihova koli~ina umanjila njihov kvalitet. Uradio je vi{e od 5.000 otisaka i napravljeno je 10.000 kopija od njegovih drvoreza. Njegov genije su na zapadu prepoznali najprije impresionisti, na koje je mnogo utjecao. Ro|en je 1797., a umro 12. oktobra 1858. godine.

AMERI^KI GLUMAC NA SLICI STRU^NJAK U AMERIKANISTICI VELIKA METALNA POSUDA, KOTAO VRSTA GLODARA TIP JEDRILICE SA ELBE STARI SLAVEN TURISTI^KI AUTOBUS E.K. RODOSKRVNU]E (mn.) GLASATI SE [TEKTANJEM STARA MJERA ZA TE@INU ITALIJA S.^. @ILAV, KON^AST UTVR\ENI PRAVAC PUTA MAJKA, MATI PJESNIK LUKRECIJE KAR

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
MARLJIVOST

ANESTETI^AR, PAS, O[INUTI, RIKI, IST, A@, ISOVI], ROKO, OKRET, TAS, T, RATKO RUDI], IPE, NARAMAK 2312

48

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi
UDRU@ENJE RODA PILAV
Organizuje 16.10.2010. g.(subota) izlet u Fo~u. Polazak je u 9.00h ispred muzeja, autobusom. Molimo sve zainteresovane da se hitno jave zbog rezervacije autobusa na tel.061 52 62 46. Vi{e informacija na www.pilavudru`enje.com.ba
UKUPNO: 130.000 KM

„Polet“ d.o.o. - u ste~aju Kladanj ul. Kladanjskih brigada b.b. Kladanj broj: 032-0-St-07-000 023 u Kladnju, 12. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 101 i 102 Zakona o ste~ajnom postupku kao i Zaklju~ka Odbora povjerilaca od 28. 9. 2010. god. ste~ajni upravnik objavljuje

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA STE^AJNOG DU@NIKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA I - PREDMET PRODAJE
Naziv nekretnine 1. NEKRETNINE - gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine - 3.364 m2 upisane u zemlji{no-knji`nom uredu Op}inskog suda u @ivinicama u Zk-ulo{ku br. 253 u KO Gojsali}i K.^. 635/I i to: - zemlji{te uz vanprivr. zgrade - 2.966 m2 - pom. zgrada u vanprivredi - 130 m2 - pom. zgrada u vanprivredi - 18 m2 - pom. zgrada u vanprivredi - 250 m2 II - USLOVI PRODAJE 1. Usmeno javno nadmetanje }e se odr`ati 10. 11. 2010. godine (srijeda) sa po~etkom u 13 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika na adresi ul. Kladanjske brigade bb (u zgradi PTT kod Autobuske stanice, prvi sprat) 2. Usmeno javno nadmetanje }e se odr`ati i ako istom prisustvuje samo jedan u~esnik koji je ispunio uslove ovog oglasa. 3. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja neposredno prije odr`avanja javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati depozita (osiguranja) u iznosu od 5.000 KM, na transakcijski ra~un 1321002008766897 kod NLB Tuzlanska banka Tuzla sa obaveznom naznakom „za javno nadmetanje“, te na adresu ul. [. Zahirovi}a br. 11/VI Tuzla ili na fax: 035/260-249. Krajnji rok za uplatu depozita je 8. 11. 2010. god. 4. Po~etna cijena za nekretnine u paketu (isklju~ivo u kompletu) iznosi 130.000 KM i ne mo`e biti ni`a od navedene. 5. Kupac - najpovoljniji ponu|a~ je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. 6. U~esnicima koji budu progla{eni kupcem depozit }e biti ura~unat u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko progla{eni kupac odustane od kupovine, ili ako ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat depozita, a za kupca se progla{ava onaj koji je drugi ili tre}i po redu, a ostalim u~esnicima u javnom nadmetanju se upla}eni depozit vra}a u roku od pet dana. 7. Navedene nekretnine nisu optere}ene hipotekom. 8. Svi u~esnici na javnom nadmetanju su obavezni dokazati svoj legitimitet u skladu sa Zakonom (li~na karta ovla{tenje, pe~at firme, ID i poreski broj itd.). 9. Imovina se prodaje po principu „vi|eno-kupljeno“ te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. 10. Sve poreze kao i ostale tro{kove, te tro{kove izrade i ovjere ugovora, a u vezi kupoprodaje imovine snosi kupac. 11. Imovina se mo`e pregledati svakim radnim danom, uz prethodnu najavu, po~ev{i od dana 18. 10. 2010. od 10-14 h. 12. Sve ostale informacije u vezi sa ovim Oglasom u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na tel: 061/845-210 ili na advokatsku kancelariju na mob. tel: 062/344-280 ili fax: 035/248-220. Po~etna cijena

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U ZEMLJI[NOKNJI@NI URED BR: 044-0-Dn-08-000032 @EP^E, 23. 9. 2010. godine Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000032, po zahtjevu Sulejmana Huski} sina Hase iz @ep~a, Begov Han u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine: 1. Upisane u posjedovni list broj: 773, katastarske op}ine Mra~aj, ozna~ene sa: k.~. broj 387/108, zv: „Zgon“; kulture: njiva, ukupno povr{ine: 400 m2. Prema podacima iz katastra, nekretnina je upisana kao dr`avna svojina korisnik: Sulejman Huski} sin Hase iz @ep~a, Begov Han sa dijelom 1/2 i ]azim Huski} sin Hase iz @ep~a, Begov Han sa dijelom 1/2. 2. Upisane u posjedovni list broj: 721, katastarske op}ine Mra~aj, ozna~ene sa: k.~. broj 82., zv. „Kri`“, kulture: njiva klase 1., povr{ine: 3310 m2, k.~. broj 84/2, zv. „Kri`“, kulture: {uma klase 2., povr{ine 870 m2, k.~. broj 85/1, zv. „Kri`“, kulture: njiva klase 2., povr{ine: 380 m2, k.~. broj 85/1, zv. „Kri`“, kulture: vo}njak klase 2., povr{ine 400 m2, k.~. broj 85/2, zv. „Kri`“, kulture: njiva klase 2., povr{ine 900 m2, k.~. broj 86/3, zv. „Barica“, kulture: vo}njak klase 2., povr{ine 400 m2, k.~. broj 237/1, zv. „Papratina“, kulture njiva klase 2., povr{ine 2.100 m2, k.~. broj 250, zv „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 3., povr{ine 2.520 m2, k.~. broj 252/4, zv. „Zakr{nica“, kulture: {uma klase 3., povr{ine 2.000 m2, k.~. broj 265/5 zv.: „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 3., povr{ine: 1.300 m2, k.~. broj 266/1, zv. „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 3., povr{ine 1.420 m2, k.~. broj 266/2, zv.: „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 3., povr{ine 1.000 m2, k.~. broj 266/3, zv. „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 3., povr{ine: 1.300 m2, k.~. broj 266/4, zv. „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 3., povr{ine 300 m2, k.~. broj 267/2 zv. „Lje{~ak“, kulture: {uma klase 2., povr{ine 1.500 m2, k.~. broj 273/2, zv. „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 4., povr{ine: 1.400 m2, k.~. broj 274, zv. „Zakr{nica“, kulture: njiva klase 3., povr{ine: 960 m2, k.~. broj 276/4, zv. „Strana“, kulture: njiva klase 3., povr{ine: 1120 m2, k.~. broj 276/5, zv. „Strana“, kulture: njiva klase 3., povr{ine: 1.540 m2, k.~. broj 445/3, zv. „Kr~evina“, kulture: ku}a i zgrada; povr{ine 76 m2, k.~. broj 445/3, zv. „Kr~evina“, kulture: dvori{te; povr{ine 274 m2, k.~. broj 468/70, zv. „Kr~evina“, kulture: vo}njak klase 2., povr{ine 2.900 m2, k.~. broj 481/2 zv. „Kr~evina“, kulture: livada klase 3., povr{ine 2.465 m2, k.~. broj 556, zv. „Brce“, kulture: livada klase 3., povr{ine: 8.500 m2. Prema podacima iz katastra, kao posjednik navedenih nekretnina upisan je Sulejman Huski}, sin Hase iz Begovog Hana sa dijelom 1/1. Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada prikupljenih dokaza. Zemlji{no-knji`ni referent Mario [iri}, mr. sc.

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

OBAVJE[TENJE
Mr. Azra Skender, branit }e doktorsku disertaciju pod naslovom „GENETSKA I POMOLO[KA VARIJABILNOST POPULACIJA PITOMOG KESTENA U BOSNI I HERCEGOVINI“, dana 08. 11. 2010. godine sa po~etkom u 12.00 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8. Pristup odbrani je slobodan.

Disertacija se mo`e pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana o 10.00 do 13.00 sati.

oglasi

Dnevni avaz utorak, 12. oktobar/listopad 2010. 49

50

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz utorak, 12. oktobar/listopad 2010. 51

52

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000728-10 Bosanska Krupa, dana 08. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa

Dnevni avaz

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

53

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Brati} Ajke k}i Huse iz Bos. Krupe, ul. Podgrme~ka u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 2002-NOV, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Brati} Ajke k}i Huse ozna~ene sa: Katastarska ~estica broj 23/89-10 „POSLOVNI PROSTOR“ neplodno povr{ine 21 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda: Pa{ali} Adnan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 053542 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 88., protiv tu`enog „CUPRO COMERC“ d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska broj 12., radi duga od 875,60 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a).

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 07. 08. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate dugu u iznosu od 875,60 KM na ime kori{tenja usluga mobilne telefonije. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 875,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 85,25 KM po~ev od 25. 01. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 03. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine i na iznos od 497,85 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine pa sve do isplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 07. 08. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000726-10 Bosanska Krupa: dana 08. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu „RAIFFESEIN BANK“ d.d. BiH, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 949-NOV, katastarska op}ina Bosanska Krupa, a ime d.o.o. „17. SEPTEMBAR“ Bosanska Krupa ozna~ene sa: Katastarska ~estica broj 23/71-1 „POSLOVNA ZGRADA - ROBNA KU]A“ neplodno povr{ine 1036 m2, dvori{te neplodno povr{ine 3062 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda: Pa{ali} Adnan
OSNOVNI SUD U BANJALUCI BROJ: 71 0 P 050588 05 P DATUM: 29. 09. 2010. godine po osnovu zajma u iznosu od 30.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 08. 2004. godine pa do isplate, te dug u iznosu od 70.095,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 12. 2004. godine pa do isplate, u roku od 30 dana po pravnosna`noj presudi, uz naknadu tro{kova postupka. TU@ITELJICA Mikanovi} Svetlana NAPOMENA: Tu`eni je du`an u skladu sa odredbom ~lana 70 ZPP-a u roku od 30 dana, ra~unaju}i protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja tu`be na oglasnoj tabli suda i u dnevnim novinama, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, koji mora biti razumljiv i sadr`avati ozna~enje suda, ime i prezime stranaka odnosno naziv pravnog lica, njihovo prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te, predmet spora i potpis. Tako|e, treba da sadr`i izjavu da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ako ga osporava navesti razloge zbog kojih se zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu da podnesu protivtu`bu ako je zahtjev protivtu`be u vezi sa tu`benim zahtjevom ili ako se ti zahtjevi mogu prebiti ili ako se protivtu`bom tra`i utvr|enje nekog prava ili pravnog odnosa od ~ijeg postojanja ili nepostojanja zavisi u cjelini ili djelimi~no odluka o tu`benom zahtjevu. Odgovor na tu`bu je obavezan prema ~lanu 70. stav 2 ZPP-a. SUDIJA Stameni} Darko

TU@BA
TU@ITELJICA: Mikanovi} Svetlana k}i Novaka iz Banjaluke, ul. Majek Jugovi}a broj 42 TU@ENI: Jold`i} Predrag sin Dragana iz Banjaluke, ul. Vojvode Mom~ila broj 12 RADI: povrata zajma Tu`iteljica je dana 21. 07. 2004. godine s tu`enim zaklju~ila Ugovor o pozajmici, kojim se obavezala da istom na zajam da iznos od 100.095,00 KM i to sa rokom vra}anja od 6 mjeseci po~ev od 01. 07. 2004. godine do 31. 12. 2004. godine i to tako da tu`eni dio zajma u iznosu od 30.000,00 KM vrati najkasnije do 31. 08. 2004. godine, a drugi dio zajma od 70.095,00 KM vrati najkasnije do 31. 12. 2004. godine. Navedeni ugovor je dana 23. 07. 2004. godine ovjeren pred ovim sudom pod brojem OV-11004/4, nakon ~ega je tu`iteljica tu`enom dala novac u navedenom iznosu, ~ime je ugovor u cjelosti realizovan. Tu`iteljica je predlo`ila dokaze: Ugovor o pozajmici od 21. 07. 2004. godine, saslu{anje svjedoka Kecman Borisa i Veri{ Biljane, te saslu{anje parni~nih stranaka. Kako tu`eni ni do danas nije vratio zajam tu`iteljici i o~igledno izbjegava vra}anje, jer je istoj nedostupan, ista ustaje ovom tu`bom i predla`e sudu da nakon provedenog postupka donese sljede}u

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000727-10 Bosanska Krupa, dana 08. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Muminovi} Samira sina Hasana iz Bos. Krupe, ul. 511. Sbbr u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 2002-NOV, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Muminovi} Samira sina Hasana ozna~ene sa: Katastarska ~estica broj 23/89-5 „POSLOVNI PROSTOR“ neplodno povr{ine 26 m2, k.~. 23/89-6 „POSLOVNI PROSTOR“ neplodno povr{ine 56 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda: Pa{ali} Adnan

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni Jold`i} Predrag iz Banjaluke, da tu`iteljici Mikanovi} Svetlani iz Banjaluke, vrati dug
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 076722 09 Mals Sarajevo, 24. 09. 2010. godine

[UMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TAVA
Na [umarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidata mr. Osmana Mujezinovi}a, pod naslovom:

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja Coca-Cola HBC BH d.o.o. Sarajevo, ul. Mostarsko raskr{}e bb., Had`i}i, zastupan po Zajedni~koj advokatskoj kancelariji Branko Mari}, Ivanovi} Dijana, Dizdarevi} Vi{nja i Radovanovi} Predrag, protiv tu`enog „NISA“ STR, Vl. Pand`i} Nadira, ul. Porodice Ribar br. 41., Sarajevo, radi isplate duga u iznosu od 1.640,47 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje slijede}i:

OGLAS

„SITNI GLODARI U [UMSKIM EKOSISTEMIMA BOSNE I HERCEGOVINE“
Odbrana }e se odr`ati 12. novembra 2010. godine, sa po~etkom u 13.30 sati, u sali 203. na [umarskom fakultetu, Zagreba~ka 20., Sarajevo. Doktorska disertacija se mo`e pogledati u Biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

Alternativni lijek za va{u du{u

Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 03. 03. 2009. godine, u pravnoj stvri tu`itelja Coca Cola HBC BH d.o.o. Sarajevo, ul. Mostarsko raskr{}e bb., Had`i}i, zastupan po Zajedni~koj advokatskoj kancelariji Branko Mari}, Ivanovi} Dijana, Dizdarevi} Vi{nja i Radovanovi} Predrag protiv tu`enog, „NISA“ STR, vl. Pand`i} Nadira, ul. Porodice Ribar br. 41., Sarajevo, radi duga v.s.p. 1.604,47 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.604,47 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 410,26 KM, po~ev od 01. 09. 2007. godine, pa do isplate, na iznos 142,51 KM po~ev od 03. 09. 2007. godine, pa do isplate, na iznos od 789,17 KM po~ev od 22. 10. 2007. godine, pa do isplate i na iznos od 298,53 KM po~ev od 16. 07. 2007. godine, pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni NISA „STR, Vl. Pand`i} Nadira, ul. Porodice Ribar br. 41., Sarajevo, da u roku od 30 dana, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po planu 71. ZPP-a, izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge, iz kojih se razloga osporava, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a9: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te su isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

54

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

SJE]ANJE

Po{tovanom i cijenjenom prijatelju

NUSRET ^AU[EVI]
12. 10. 2004 - 12. 10. 2010.
Pro|e {est dugih i te{kih godina, na mezaru ti{ina, u du{i tuga, u srcu pla~e praznina. Bo`e, kako vrijeme leti... Opet je svanulo tu`no jutro koje podsje}a na tugu i bol. Mrzim ovaj 12. oktobar, jer je to najtu`niji i najbolniji dan u mom `ivotu, dan kad sam ostala bez tebe, o~e moj. Te{ko je gledati djecu u kom{iluku, koja svako ve~e do~ekuju svoje o~eve. A ja nemam koga da ~ekam. Ostalo mi je samo da ~uvam uspomene na tebe i po{tujem svoju mamu koja mi je ostala jedini oslonac u `ivotu. Volim te i voljet }u te dok sam `iva. Tvoja k}erka Berina, supruga Fehrija i majka Fata
13341-1nd`

Na{em dragom i po{tovanom

gosp. MLADENU - PULJI PULJI]U NAMKA SALIHAGI] - udova IBRAHIMA
Od kom{ija sa ulaza Ko{evo 36.
15582-1tt

12. 10. 2008 - 12. 10. 2010.

gosp. MLADENU PULJI PULJI]U

Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se 2 godine otkako vi{e nije uz nas na{ najdra`i brati}

Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. U utorak, 12. 10. 2010. u 14 sati posjetit }emo njen mezar na Vlakovu. Sinovi Zijad i Mensur sa porodicama
13321-1nd`

MUSTAFE (MUJE) ]UTURE
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u utorak, 12. 10. 2010. godine, u ku}i rahmetlije u 15.30 sati u Ulici Aleksandra Pu{kina do br. 57. Tvoji najmiliji
13324-1nd`

ADNAN (rahm. MUSTAFE) POBRI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu koju osje}amo. Vje~no }e{ ostati u na{im mislima i voljen u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Tvoje tetke: Asija Fejzi} i Rasema Taslaman El-Fatiha

Od porodice Hela}
15580-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

IZI DRAKOVAC, ro|. SAMOUK
15567-1tt

SJE]ANJE

Hvala ti na pa`nji koju si nam nesebi~no pru`ala. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i nagradi tvoja lijepa djela. Amin. Tvoj dajd`a Velija, dainica Halima, te sinovi i snahe 13331-1nd` Edin, Alma, Emir i Amra sa djecom

SUBHIJA BULJUBA[I], ro|. KARAMEHMEDOVI]
12. 10. 1983 - 12. 10. 2010.
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ala. Ponosni smo {to smo te imali. K}erka Mirsada i sin Mirsad sa porodicama
15570-1tt

AMIRA IMAMOVI]
12. 10. 2007 - 12. 10. 2010.
Bila si i uvijek }e{ biti du{a u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Suprug Hamdija, k}erka Lejla, unuke Ajla i Alma, zet Zikret, sestra Saliha sa porodicom
15579-1tt

SJE]ANJE

na rahmetli

SALIH (IBRE) ZEBI]
Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dugih godina od kada nisi sa nama. Ponosni smo {to si bio i ostao dio nas. Tvoji: supruga [efika, sin Armin, k}erka Amra, sestra Zejna, snaha Amra, zet Semir, unu~ad Mirza i Maja
PTT

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se 17 godina od kada nije sa nama na{ sin i brat

suprugu na{e direktorice

ARMIN (IBRE) MERZI]
Dani, mjeseci i godine ne mogu izbrisati uspomenu na Tvoj dragi lik, plemenitost i dobrotu. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet.
20-1mo

SA[A BIJEDI]

SJE]ANJE

KOLEKTIV PEDAGO[KOG ZAVODA MOSTAR
Tvoji: otac Ibro, mama Bera, bra}a Jasmin i Miran i nevjesta Amra 22-1mo

Dana 11. 10. 2010. godine navr{ila se 21 godina od kako nas je napustio na{ dragi suprug, otac i dedo

SJE]ANJE

NUR]O (EMRO) TARI]
Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se 4 godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac, svekar i djed Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Selim, Sanela, Enis i Anel
13328-1nd`

SAMIJA PARI]
12. 10. 2007 - 12. 10. 2010.
Majko, Zaborav ne postoji, Voljeni nikada ne umiru. Tvoja k}erka Aida, zet Mevludin Pita, unuka Indira, zet Sa{a i unuk Irmin
13323-1nd`

AGAN (IBRAHIMA) BURAZEROVI]

MUSTAFA (MEHE) GRANILO
Zauvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena...

Porodica
15587-1tt

Majka, supruga i k}erka
15588-1tt

Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se 5 tu`nih godina od smrti na{eg voljenog

Dana 11. 10. 2010. godine navr{ila se godina dana otkako nisi sa mnom

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se 11 tu`nih godina od smrti na{e drage majke, nane, svekrve

Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se 7 (sedam) tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog bad`e, zeta i tetka

SJE]ANJE

na na{eg

Dana 10. 10. 2010. navr{ila se godina dana od prerane smrti na{eg dragog nezaboravljenog

ZENO PRA[OVI]
12. 10. 2005 - 12. 10. 2010. Po dobru te pamtimo, s ljubavlju spominjemo, u srcu nosimo i nikad ne zaboravljamo. Tvoji: Alija - Aljko i Razija Pra{ovi}
15583-1tt

SENADA HAKALOVI]
U vjetru vremena molitva ti si. Iskru `ivota pali}u za tebe i ne dam tami da te uzme. I sve dok di{em ja, disa}e{ i ti. Tvoja Ivana
PTT

HASNIJE RAMOVI], ro|. KUNI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i sve njegove ljepote. Tvoji: sin Haso, snaha Sulejmana i unuke Medina, Elmedina i Anela
13344-1nd`

[AHINA (ALMASA) EFENDI]A
Uspomenu na tvoj plemeniti lik vje~no }emo ~uvati u svojim srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: bad`o D`evad, svastike Bedra i Biba Porodica Peci: Suad, Nerima i Suada
15597-1tt

HASAN IMAMOVI]
12. 10. 2002 - 12. 10. 2010.
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Supruga Amira, k}erke Edina i Edita, zetovi Samir i Enes i unuci Harun i Haris
464-1ze

MIRSADA (ISMET) ARNAUTOVI]A

Porodice: Arnautovi}, [abi}, Zolota i Durmi{evi}
308-1tr

Dnevni avaz
Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

55

Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kada nije sa nama na{

ADNAN (MUSTAFA) POBRI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Majka Danica i sestre sa porodicama
13339-1nd`

D@AFER D@INO
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Hvala ti za svu tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam dao. U na{im srcima }e{ uvijek biti voljen i nikad zaboravljen. El-Fatiha Supruga Zineta, k}erke Asafa i Amira, unu~ad Tarik i Neira, zet Muamer i Deni
15591-1tt

SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti dragog kolege i djelatnika Uprave policije MUP-a HN@/K

Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

ANTE GAKI]
S du`nim po{tovanjem i zahvalno{}u, Pripadnici MUP-a HN@/K

ZAIM (AVDE) SARAJKI]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet.
N

Supruga Vahida sa djecom

15578-1tt

SJE]ANJE

Danas se navr{ava devet mjeseci od prerane smrti na{eg dragog sina

Dana 12. 10. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja dragog nam

KOKY - ZORAN (SLAVKO) GLU[^EVI] NIJAZ (RU[IDA) KARI]
Vrijeme prolazi, ali bol i praznina ostaju, a mi `ivimo sje}aju}i se vremena kad smo bili sretni jer smo imali tebe. U na{im srcima postoji samo jedno mjesto koje }e zauvijek biti samo tvoje! Koky - vole te mama Jovanka i tata Slavko Vole te tvoji: otac Ru{id, majka Selma, sestra Belma, zet Enes i tvoje Melisa i Naida
13342-1nd` 13322-1nd`

12. 1. 2010 - 12. 10. 2010.
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene, a bol u srcu ostaje za sve ono {to je nestalo tvojim odlaskom.

Dana 12. 10. 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, babe, svekra i dede

SJE]ANJE na moje najdra`e sestru i roditelje

HASAN (BEGO) SKENDERAGI]
Sje}anje na tebe uvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari naljep{e d`enetske ba{~e. Tvoji: supruga Nura, sinovi Izudin, Hajrudin, Mesud, snahe D`ehva, Elmedina, Sla|ana, unu~ad Samir, Emir, Mirza, Minka, Minela, Anesa, Anel i Admir
15585-1tt

ESMA FAZLI], ro|. LAGUMD@IJA
20. 8. 2010.

SAFIJA LAGUMD@IJA, ro|. KADI]
7. 10. 2004.

HASIB LAGUMD@IJA
30. 10. 1996.
13325-1nd`

U du{i samo bol, tuga i praznina. Neutje{na k}erka i sestra Saba i zet Ramiz Dedi}

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, tata, deda i pradeda

had`i HAJRE ([ABANA) PEKMEZOVI], ro|. SOKOLOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: sin Fadil, snaha Belma, unu~ad Adi i Adna Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Budakovi}i 12. 10. 2010. 15568-1tt (utorak) u 11 sati.

dragoj majci, punici i baki

ABDULAH (ISMET-bega) SIJER^I]
Tu`na je istina da ve} dvije duge godine nisi sa nama, ali suprug i otac kakav si bio ti nikada se ne zaboravlja. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote.
15572-1tt

MARIJI BO@INOVI]

Tvoji: Zorica, Vlado, Tanja, Goran i Don

Volimo te puno, Tvoji najmiliji

15575-1tt

56

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na{em

SALAHUDIN - DINO HAND@I]
dipl. ing. arh. S ljubavlju i po{tovanjem ~uva uspomenu Aida Land`o - Hand`i}
15576-1tt

ENESU KO[ARI]U
Pro{la je najtu`nija sedmica od kada nas je napustio moj voljeni i jedini brat. Hvala ti za beskrajnu ljubav i dobrotu koje si nam uvijek nesebi~no poklanjao. Uvijek }e{ `ivjeti sa nama, u na{im mislima i na{im srcima. Zauvijek tvoji: Enisa, Menso, Lejla, Ajla
15573-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog supruga i tatu

RAHMIJA - RAHMO ZELJKOVI]
12. 10. 2008 - 12. 10. 2010.

Voljeni na{, Sretni smo i ponosni {to si na{e `ivote krasio neizmjernom ljubavlju, pa`njom i brigom. Unosio si radost i sigurnost u na{e `ivote. Tvoja bri`na ruka nas je pratila i davala snage za dalje. A sada... Sve je druga~ije bez tebe... S ljubavlju Tvoji: supruga Vahida, k}erka Jasna, sin Mirsad, zet Muhamed, snaha Indira i Tvoja draga unu~ad [ejla, Dalila i Samir
15556-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja mog dragog supruga

na{oj dragoj i plemenitoj priji

ENES (SALKO) KO[ARI]
Dragi moj Eno, Imati tebe bilo je bogatstvo. Sve {to je bilo dobro, lijepo i nje`no u mom `ivotu, bilo je sa tobom. Moje srce to zna, ali {uti i podnosi bol za tobom koja }e trajati koliko i moj `ivot. Svaka pomisao na tebe me ispunjava ponosom {to si bio dio mog `ivota. Dragi Allahu, podari mom Eni najljep{i d`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u Olovskoj 32.
13317-1nd`

HAFI - VASVIJI AVDIBEGOVI], ro|. CURI]
Bilo nam je zadovoljstvo {to smo te poznavali. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i tvojoj du{i vje~iti rahmet. Tvoji prijatelji Osman i Arifa Humi}

Tvoja Mirsada

15573-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu i svekru

na{em daji

mom sinu

ENES KO[ARI]
Dragi tata, Na{a srca su puna uspomena na tebe, koje ~uvamo sa ogromnom ljubavlju i po{tovanjem. Nastavi}emo onako kako si nas nau~io. Tvoji: Edo, Amar i Hasena
15573-1tt

ENES (SALKE) KO[ARI]

ENESU KO[ARI]U

Dragi dajo, Puno te volimo i mislimo na tebe. Tvoje Lejla i Ajla
15573-1tt

Dragi sine, neka ti je vje~ni rahmet i hvala za svu dobrotu koju si mi darovao. Tvoja majka Raifa
15573-1tt

Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se 4 godine od kada nas je napustio na{ dragi otac i dedo

Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se 4 godine od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac i dedo

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se tu`nih 18 godina od smrti na{eg sina i brata

na{em dragom prijatelju

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog amid`e i brata

NUR^O (EMRO) TARI]
Tvoja dobrota i plemenitost vje~no }e ostati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: sin Samer i snaha Selva sa djecom
13314

NUR^O (EMRO) TARI]
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Habiba sa djecom, unu~adima i praunu~adima Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.
13314

FODER (IVANA) IVAN
12. 10. 2008 - 12. 10. 2010. Ve} smo dvije godine bez tebe. Mnogo nam nedostaje{. Ostat }e{ uvijek u na{im srcima. Tvoji: Bo`ena, Renato i 15571-1tt Amela

MURAT (RASIM) BIBI] BJELAKU ADMIRU
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ u na{im srcima... Tvoji: Irma, Anja i Anis
15574-1tt

Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje i sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: babo Rasim, majka Ha{ija, brat Miralem, snaha Nermina i brati}i Adnan i Adna
13320-1nd`

[U]RO (HAJRO) ORU^
Tvoji: brat Mehmed, snaha Fed`rija, Hajrudin, Nafija, Selver, Adnan i Armin
15515-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM Dana 12. 10. 2010. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preminuo na{ voljeni SJE]ANJE

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

57

dragom dedi

dragom dedi

JANKO (JOVANA) BURSA] HUSEINU HALILOVI]U HUSEINU HALILOVI]U
Od Elvire, Mirsada, Vedada i Une
13352-1nd` 13352-1nd`

FERID (AVDO) OMERAGI]
2001 - 2010.

Tvoj dragi lik, plemenito srce, ljubav i dobrota `ivjet }e vje~no u na{im srcima. Tvoji: supruga Vojka, k}er Rada i sin Boban sa porodicama
15589-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Supruga Izeta, sinovi Midhat i Mirsad sa porodicama
15603-1tt

Od Alme i Elvisa

Dana 12. 10. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{e drage

VELIDE HALILBEGOVI], ro|. ^EKI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomene na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Zijad, k}erka Majda, sin Emir, zet Jadran, snaha Esma, unuci Zlatan, Maid i Ademir Tevhid }e se prou~iti dana 12. 10. 2010. u 17 sati u stanu u ulici Stupine B-7/II u Tuzli.
1069-1tz

Jedanaestog oktobra 2010. navr{ilo se 7 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se 13 tu`nih godina otkako nije sa nama na{a draga majka

Dana 12. 10. 2010. nav{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

prim. dr. OMER ^AMPARA
iz Gra~anice

SABRIJA (ADEMA) AHMETA[EVI] IMAMOVI], ro|. [AKOVI]
Draga mama, vrijeme koje prolazi ne ubla`ava tugu, bol i prazninu u na{im srcima. @ivot u trenutku nestaje, ali uspomene na tebe }e vje~no da `ive. U ti{ini mira neka te prati na{a ljubav. Istina je te{ka i bolna, a tuga vje~na. Bila si velika `ena jer si znala voljeti, davati i opra{tati. Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Mislimo na tebe svakog dana i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Azema i unuka Azra 1077-1tz

[AHINA EFENDI]A
Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti i tuga koju vrijeme ne mo`e izlije~iti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rad`a, k}erke Alma i D`ana, unuci Samir, Toni i Leon, zet Mate, porodice Efendi}, Had`i} i Peri} Zahvaljujemo svima koji su u ovom te{kom trenutku bili sa nama. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 12. 10. 2010. u 14 sati, ulica Trg me|unarodnog prijateljstva 10/XIV. 13346-1nd`

Sestra Ai{a, Lutvo i Amir sa porodicom
1073-1tz

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se tu`na godina kako nije sa nama najdra`i na{

Dana 11. 10. 2010. navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

]AMIL (AGO) BALA[
Dani ispunjeni tugom i bolom ni`u se jedan za drugim. Ne postoji zaborav, sje}anja su bolna. Nema rije~i koje mogu pokazati koliko nam nedostaje{. Bio si i ostat }e{ oli~enje svega najboljeg. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: supruga Munira, sin Ago, k}erka Adila, majka i babo, snaha Anisa, zet Muamer i unuk Ahmed 13351-1nd`

na na{u dragu

IZETA (ABIDA) SIR^I]A
Sje}anje na tebe, tvoj lik i dobrotu ostat }e u nama dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hanka, sinovi Rifet, Ru{id i k}erka Kameri} Refija sa porodicama
700-1go

BISERA RIBI], ro|. BRAVO
12. 10. 2009 - 12. 10. 2010.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem. Njeni najmiliji
15604-1tt

Danas se navr{ava 6 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{e nane

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 10. 10. 2010. navr{ile su se 24 godine od smrti na{e drage majke, nene i punice

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkada je preselio na ahiret na{ dragi prijatelj

POSLJEDNJI SELAM

na{em bratu sa tribine

ZILE AHMETHOD@I], ro|. \IPA
S ljubavlju i u srcu dragim uspomenama koje ostaju zauvijek. Unuka Edisa sa porodicom
13348-1nd`

ZILA (RAMO) AHMETHOD@I], ro|. \IPA
Sje}anje na tebe nikad ne}e izblijedjeti. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: sin [a}ir, snaha Maida i unuka Enisa
13348-1nd`

REFIJE AJDASLI], ro|. SILAJD@I]
iz Tuzle
Draga majka, neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}i Adila, zet Hamdija, unuke Selma i Mila, unuci Almir - Bato, Fe|a i praunuk @eljo
1076-1tz

VERI KARANIKOLAS

[AHIN EFENDI]
Dragi kom{ija, te{ko je povjerovati da vi{e nisi s nama...

ADMIRU BJELAKU
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. NEKA TI DRAGI ALLAH PODARI LIJEPI D@ENET. Horde zla Pofali}i

Od Mire, Marije, Vere i Fatmire
04524-nr

Sje}aju te se tvoji Buco i Indijala s porodicom
13358-1nd`

15613-1tt

58

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SAVEZ DOBITNIKA NAJVE]IH RATNIH PRIZNANJA „ZLATNI LJILJAN“ I „ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA“ KANTON SARAJEVO

SJE]ANJE
NA POGINULE - UMRLE HEROJE ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE U MJESECU OKTOBRU ZLATNI LJILJAN 1. 12. 1957 - 11. 10. 1994. POROBI] (IBRAHIM) MEHO 23. 2. 1967 - 8. 10. 1992. DUBRAVI] (NED@AD) KENAN 19. 8. 1962 - 13. 10. 1992. MATORUGA (AVDO) ALIJA 20. 7. 1945 - 9. 10. 1992. IBRAHIMOVI] (SAKIB) OLIVER 10. 10. 1958 - 14. 10. 1994. MR[O (IBRAHIM) FADIL 15. 11. 1963 - 9. 10. 1992. BE[LIJA (UZEIR) RA[ID 13. 11. 1953 - 19. 10. 1992. HASANOVI] (HUSO) RAMIZ 10. 12. 1972 - 9. 10. 1992. ZULI] (]AZIM) SALIH 9. 11. 1957 - 22. 10. 1992. AHMETSPAHI] (AHMED) SULJO 13. 3. 1950 - 10. 10. 1992. @IVALJ (DERVO) SAMIR 25. 8. 1966 - 23. 10. 1992. FRANJI] (ILIJA) [IMUN 17. 5. 1964 - 10. 10. 1992. SIDRAN (MEHMED) MEHEMED 15. 2. 1942 - 24. 10. 2009. JURI] (BOSILJKO) KORNELIJA 23. 9. 1972 - 10. 10. 1992. KRKO (AHMED) HILMO 10. 9. 1960 - 24. 10. 1992. MALKI] (ALIJA) JUSUF 31. 1. 1961 - 10. 10. 1992. ^AMD@IJA (JUSUF) JASMIN 1. 12. 1968 - 26. 10. 1993. BARU^IJA (HAMID) [EMSO 4. 5. 1960 - 11. 10. 1994. HEBIB (AVDO) ADMIR 14. 2. 1969 - 26. 10. 1993. SPAHI] (MUNIB) HA[IM ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA BU@O (SALKO) ADMIR TUFO (MUHAREM) SELIM
26. 6. 1972 - 4. 10. 1995. 15. 12. 1967 - 11. 10. 1995.

RAMI] (HASIB) ALIJA
8. 11. 1953 - 2. 10. 1992.

KOJI] ([ID) KEMAL
2. 9. 1960 - 26. 10. 1993.

OPUTA (DERVO) MUMIN
15. 5. 1968 - 3. 10. 1993.

BOSILJ^I] (GLI[A) SR\AN
16. 5. 1963 - 26. 10. 1993.

KARAMEHMEDOVI] (D@AFER) AMIR
10. 2. 1974 - 4. 10. 1995.

KARI[I] (AZEM) IZET
2. 1. 1959 - 26. 10. 1993.

[ABANIJA (ALIJA) ELVIR
17. 7. 1972 - 26. 10. 1993.

PODGORICA (ABID) AVDO
30. 6. 1962 - 4. 10. 1995.

[OV[I] (EMIN) ELVIR
17. 9. 1974 - 26. 10. 1993.

KOLAR (ZEJNIL) ZAIM
12. 4. 1963 - 4. 10. 1992.

MARKULJ (LJUBOMIR) ZDENKO
28. 11. 1973 - 26. 10. 1992.

ISANOVI] (ADIL) JASMIN
12. 10. 1969 - 5. 10. 1995.

HE^O (ADEM) MEHMED
29. 10. 1966 - 29. 10. 1992.

SJENAR (MUJO) OMER
2. 2. 1949 - 6. 10. 1994.

MURTI] (SELIM) ENVER
12. 1. 1959 - 29. 10. 1992.

BE[LIJA (MUHAMED) IZET
7. 9. 1964 - 7. 10. 1992.

TERZO (AHMO) MUAMER
3. 1. 1974 - 29. 10. 1994.

LU^KIN (MU[AN) RAMIZ
5. 1. 1969 - 7. 10. 1995.

TABAKOVI] (HAMED) FAHRUDIN
10. 1992.

HUJI] (MUSTAFA) ELVEDIN
2. 8. 1971 - 1. 10. 1995.

TUFO (HAMID) ATIF
25. 3. 1962 - 11. 10. 1995.

AGI] (MUSTAFA) ISMET
1. 1. 1974 - 2. 10. 1995.

[I[I] (HUSEIN) ALMEDIN
12. 2. 1970 - 5. 10. 1995.

HAJRO (ADEM) EDIN
14. 12. 1970 - 11. 10. 1995.

MAHMUTOVI] (HUSEIN) MIRSAD
10. 9. 1970 - 13. 10. 1995.

MENZILOVI] (MEDO) SENAD
12. 10. 1969 - 1. 10. 1995.

CVJETKOV (MIROSLAV) MARIO
2. 12. 1972 - 5. 10. 1992.

MUHIBI] (ABDULAH) [ABAN
6. 12. 1968 - 11. 10. 1995.

[EHOVI] (EMIN) MEHMED
15. 5. 1958 - 17. 10. 1993.

KLICO (EMIN) EMIR
25. 7. 1974 - 2. 10. 1995.

BA[I] (MUJO) MENSUD
7. 5. 1967 - 7. 10. 1995.

NIK[I] (ASIM) RUSMIR

[EHOVI] (SULJO) SEDIN
27. 10. 1969 - 23. 10. 1992.

15. 1. 1968 - 11. 10. 1995.
TIRO (SEID) ERIK
6. 2. 1974 - 11. 10. 1995.

RUHOTINA (SELIM) SEJO
17. 3. 1976 - 2. 10. 1995.

BRANKOVI] (HASAN) BEHUDIN
26. 6. 1963 - 9. 10. 1993.

MARKE[I] (IVO) SLAVEN
15. 5. 1965 - 26. 10. 1993.

SREBRENI [TIT ZERDO (ZILKO) HASAN
4. 10. 1956 - 22. 10. 1996.

ISKAZUJEMO DUBOKU ZAHVALNOST I SJE]ANJE SVIM [EHIDIMA I POGINULIM BORCIMA ARMIJE BiH i MUP RBiH. NEKA IM JE VJE^ITI RAHMET I SLAVA. PREDSJEDNI[TVO SAVEZA

N

SJE]ANJE

na supruga sina sina

[A]IR (RAME) RED@EPAGI]
1937 - 2010.

RAMO ([A]IRA) RED@EPAGI]
1961 - 1992.

RIJAD ([A]IRA) RED@EPAGI]
1963 - 1992.

Dragi na{i, vrijeme prolazi, ali bol koja je nastupila va{im odlaskom ne jenjava. Ipak, ponos na va{a dobra djela i vedre likove je taj koji nas sve ovo vrijeme odr`ava. Uvijek }emo vas se rado sje}ati. 15612-1tt Zauvijek vas voli va{a supruga i majka had`i Sanija sa porodicom
Dana 12. 10. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, svekra i dede SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

penzioneru na{eg kolektiva

FEJZIJA - FEJZO TABAKOVI]
Dragi na{ dedo, nema utjehe jer bio si poseban za nas. Tako nam nedostaje tvoj plemeniti lik i tvoja dobrota po kojoj }emo te zauvijek pamtiti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: sinovi Hasan i Jasmin, snahe Amra i Hajrija, unu~ad Eldin, Nejra, Amina i Faris
15616-1tt

[EFIK BULJUBA[I]

MUJAGA [ARI]
2004 - 2010.

RAMIZA [ARI], ro|. BAJRAMOVI]
2004 - 2010.

Sindikat KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo

Mu{ki tevhid }e se prou~iti 16. 10. 2010. (subota) u 19 sati u ku}i rahmetlije, ul. Behd`eta Muteveli}a 93. 15607-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sje}anja na vas. Va{i: Ismeta, Nur, Kenan, Edin, D`enana, Harun i Aj{a
15609-1tt

Danas, 12. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog prijatelja i kom{ije

Danas, 12. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret moj dragi

Danas, 12. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, punca i dede

OMER ^AKAL
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga ostat }e vje~ni. Zauvijek u sje}anjima ~uvat }emo tvoju dobrotu i plemenitost. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Rahima, Elvira, Emir i Amina i ostali
15614-1tt

OMER ^AKAL
Dragi Om~o, dani prolaze, sve se nastavlja, al’ tebe vi{e nema. Bol je neopisiva i neutje{na, samo ostaju lijepe uspomene na tebe, tebe kao ~ovjeka. Moram se pomiriti sa sudbinom da te vi{e nema, al’ jednostavno ne mogu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. 15614-1tt Tvoja Meca

OMER ^AKAL
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Te{ko je iskazati bol i tugu koju osje}amo. Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Hvala ti za sve {to si nam pru`io i {to si nas nau~io da budemo dobri i po{teni ljudi. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Neutje{ni: supruga Ajkuna, k}erke Nermina i Sedina, zet Admir, 15614-1tt unuke Uma i Amina

Dnevni avaz
Dana 12. oktobra 2010. navr{avaju se 4 godine od kako nije sa nama na{a jedina i voljena

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

59

NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
iz Tuzle 12. 10. 2006 - 12. 10. 2010.

@ivot nestaje u trenu, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka ti je lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vje~ito o`alo{}eni: suprug Jasmin, k}erke Belma i Emma
1078-1tz

Dana 12. oktobra 2010. navr{avaju se 4 godine od kako nije sa nama na{a najdra`a

NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
iz Tuzle 12. 10. 2006 - 12. 10. 2010.

Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na tebe. Neka ti je lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Neutje{ni u svom bolu i vje~ito o`alo{}eni: Otac Red`o, majka Salla - Hiba

1078-1tz

Dana 12. oktobra 2010. navr{avaju se 4 godine od kako nije sa nama na{a jedina i voljena

NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
iz Tuzle 12. 10. 2006 - 12. 10. 2010.

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem nam uvijek nedostaje{. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: brat Vejsil, snaha Maja i brati~na Ella
1078-1tz

Dana 12. oktobra 2010. navr{avaju se 4 godine otkako nije sa nama na{a jedina i voljena

NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
iz Tuzle 12. 10. 2006 - 12. 10. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vje~ito o`alo{}eni: svekrva Hajrija, zaova Jasmina sa k}erkama Jasenkom i Amilom
1079-1tz

Pro{lo je sedam tu`nih dana od tragi~ne smrti

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

bratu, djeveru i amid`i

ADMIR BJELAK ADMIRU BJELAKU
Zahvaljujemo se: firmama Renault Bunjo d.o.o., Astra Borovo, rodbini, kom{ijama i prijateljima za svu pomo} i utjehu u ovim te{kim trenucima. Bjelak Metko sa porodicom
15615-1tt

had`i D@EMAL DERVI[EVI]

Tvoj lik i dobrota zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima, Admire. Tvoji drugovi Senad, Arnel, Safet i Sanel
15618-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem! Dervi{evi} Sejo, Satka, Denis, Haris, Nedim, Lana, Indira i snaha Zvjezdana
13359-1nd`

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja i kolege tetki

IZETA OPIJA^
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a njenoj porodici sabur. CAFFE „GIANNINI“ Udo, Dina i Ademir
15611-1tt

MILENKO TE[I]
12. 10. 1999 - 12. 10. 2010.

MARIJA (IVAN) BO@INOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Jasna i sinovi Zlatan i Alen
15620-1tt

Od Jesenke, Bobana, Mi{e i Zorana
13357-1nd`

60

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

AHMO (MUJO) NALO
preselio na ahiret dana 10. 10. 2010. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. 10. 2010. godine u 13,30 sati na mjesnom mezarju Gornja Crn~a - Vi{egrad. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: sinovi Mujo, Mustafa, Muhidin i Munir, k}erke Munevera, Masa i Mina, snahe Nezira, Senada, Rabija i Sida, unu~ad i praunu~ad, brat Alija, snahe Hajrija i Safa, sestra Mina, zet Vahid, brati}, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, prijatelj Adem, prije Fatima, Zehra, Rasema i Behija sa porodicama, te porodice: Nalo, Omerovi}, Menzilovi}, Hota, Demir, Karaman, Hod`i}, ^an~ar, ^ormehi}, Osmanagi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prevoz obezbije|en sa polaskom u 9,30 sati ispred M.Z. Sokolje sa zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Stup, Otoka i Vije}nica. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ul. Numan pa{e ]uprili}a br. 126 - Sokolje u 13,30 sati. 13337-1nd`

HAFIZA GAD@O, ro|. HO[O
preselila na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010. godine, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. oktobra 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sinovi Fuad i Mujo, snaha Drena, unuka Naida, brat Mustafa, snaha Mirzeta, brati} Armin, brati~na Armela, djever Ferid sa porodicom, zaove Mina, Hasija, Fatima i Ifeta sa porodicama, jetrva Zlatka sa porodicom, te porodice Gad`o, Ho{o, Buli}, ^engi}, Kadri}, Hasanagi}, Had`i}, Halvad`ija, Skenderagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Tr~ivode br. 4.

MLADEN PULJI] PULJA
preminuo 9. 10. 2010. godine u 64. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavljena je u ponedjeljak, 11. 10. 2010. godine u 12.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: supruga Srebrenka, k}erka Sanda, sin Nenad, sestra @eljka, unuci Molly, Lara, Zoran i Andrej, snaha Vesna, zetovi Toby i Enver, sestri} Jasminko, ro|aci Asja, Zrinko i Smiljan, obitelji Pulji}, So~o, Veli}, Buzuk, Cadman, Vu~ijak, Parabucki, Mutavd`ija, Jur~i}, Vojinovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Ko{evo br. 36. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

..za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JASNA (MEHO) FETAHAGI]
preselila na ahiret u nedjelju, 10. oktobra 2010. godine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. 111 Porodica

Obavje{tavamo dragu rodbinu, prijatelje i kom{ije da je dana 9. 10. 2010. godine, u 89. godini, nakon duge i te{ke bolesti preminula na{a draga mama, sestra, baka, prabaka, tetka, svekrva i punica

HUSEIN (ZAIM) HALILOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 10. 10. 2010. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Enisa, k}erka Besima, sinovi Esad i Sead, snahe Jasna i Silva, unu~ad Damir, Elvis, Elvira i Eldin, praunu~ad Vedad i Una, sestra Hatid`a, te porodice: Halilovi}, Brati}, ]ehaji}, Podi}, Mehi}, Bucalovi}, Bucalo, Nuki}, Top~agi}, Karabegovi}, Pokrkli}, [rajlehner, Fazli}, Trgo, Karad`a, Selimovi}, Ceri}, Komi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Muftije D`abi}a 6. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Aneksa - prodavnica „Samkopromet“, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

MARIJA (IVAN) BO@INOVI], ro|. PEE
Sahrana }e biti obavljena dana 12. 10. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Zorica, sestra Krunoslava, unuci @eljko i Tatjana, snaha Jagoda, zet Vladimir, praunuci Don, Andrea i Darjan, sestri~ne Jesenka i Jasmina, sestri} Zoran, te porodice Bo`inovi}, Ke{ko, Milosavljevi}, Hatibovi}, Savi}, Macan i Torbi} Ku}e `alosti: ul. Asima Ferhatovi}a br. 1 i Envera [ehovi}a br. 26.
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IZETA OPIJA^, ro|. KOMINLIJA
preselila na ahiret u nedjelju, 10. oktobra 2010. godine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. oktobra 2010. godine u 16.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: suprug Mensur - Memso, sinovi Amir, Muris i Nadir, unuk Armin, sestra Ismeta, bra}a Ismet i Mustafa, snahe Rada, Nimeta, Biba, Alisa i Amela, djever D`ihad, zaova Jasminka, zetovi Ahmed i Esad, sestri~ne Dijana i Aida sa porodicama, brati~ne Elvedina, Sabina, Indira, Almira i Zibica, brati}i Elvedin, Almir i Alem, te porodice Opija~, Kominlija, Svjetlica, Bakar{i}, @iga, Filipovi}, @igo, Vra`alica, Hubijar, Milak, Smaji}, Uglji}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Ho{in Brijeg br. 6.

SJE]ANJE

na na{e drage

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OLGA VLATKOVI], ro|. DOBRI]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUSA (^AMILA) D@UBUR
1992 - 2010.

MUNIRA (NASUFA) D@UBUR
1998 - 2010.

ZLATKO - ZLAJA (ZAIM) HASANBEGOVI]
preminula 10. 10. 2010. godine. Sahrana }e se obaviti 12. 10. 2010. godine u 12.45 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sin Nenad, ostala rodbina i prijatelji
111

preselio na ahiret u petak, 8. 10. 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Zahida - Zada, sinovi Damir i Adnan, k}erka Emili, unu~ad Lejla, Larisa i Adi, snahe, kuma Dunja, te porodice: Hasanbegovi}, Demirovi}, Tanovi}, Ibri{imovi}, Mid`i}, Gali}, Malki}, Popovi}, Tuzli}, Pa{i}, Zahirovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Zauvijek }emo se sje}ati po dobroti i plemenitosti koju ste vi darivali i ~uvati najljep{e uspomene na vas. Molimo dragog Allaha d`.{. da vas podari najljep{im d`enetom i vje~nim rahmetom. Va{i najmiliji: Murat, Ema, Emira, Raza, Senada, [erifa, Vanesa, Melisa, Velma, Maela, Ajla, Amila, Amina, Alena, Anela, Amar, Emir, Alen, Ervin, Sanel, D`emal, Nazif, 15606-1tt [erif i Vojo

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e Jasmine

AI[I KOVA^
Duboko suosje}amo sa tvojim bolom i nenadoknadivim gubitkom. Tvoje kolege: Belmin, Haris, D`evdet, Dejan, Sabina, Ivan, Olivera, Zlatomir, D`enita, Edo, Sini{a, Zorica, Alma, Lejla, Sr|an, Maja, Du{ko, Muhamed, Amra, Narcisa, Ehlimana, Ivana, Zoran, Ezita
15617-1tt

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

RASIM KADRI]
Dana 12. 10. 2010. je 10 godina. Godine prolaze, tuga vje~no traje. K}erka Amela, sin Mirza, supruga Muniba sa unu~adima
13350-1nd`

MUSTAFE (IBRAHIMA) BE[I]A
Osje}amo veliku prazninu, tugu i bol zbog tvog gubitka. Sa ljubavlju i ponosom sje}amo se tvoje plemenitosti i dobrote. Tvoja supruga Bahrija, sin D`enan, k}erka D`enita, bra}a Ibro i Alija, sestre Nijaza, Ni|ara, Senada, snaha Nafa, zetovi Hajro i Miro, unuke Dalila, Sara i Irem
15619-1tt

na{em dragom

ENESU KO[ARI]U
Zauvijek }emo te se sje}ati po dobroti i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Tvoji: punica Tid`a, Ramiza, Melina i Haris
15605-1tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

61

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAMZA (IBRAHIM) ^ELEBI]
preselio na ahiret u nedjelju, 10. 10. 2010. u 95. godini. D`enaza polazi u utorak, 12. 10. 2010. poslije ikindije namaza (16.00 h) ispred mekteba u Gornjem Mo{tru, a obavit }e se na greblju-haremu u Gornjem Mo{tru. Tevhid }e se prou~iti poslije ikindije namaza u mektebu u Gornjem Mo{tru. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Hajrudin i [a}ir - Kike, k}erke Fikreta, Munira i [a}ira, nevjeste Emira i Zijada, bra}a Zaim i Smail, unu~ad Kenan, Hakija, Senad, Tarik, Amir, Nedim, Mirha, Ehlimana, Amna, Mubera, D`eneta, Selma i Amina, zetovi Re{ad i Hasaga, praunu~ad, brati}i, sestri}i, amid`i}i, te porodice: ^elebi}, Por~a, Bekta{, Leme{, Babi}, Rizvan, Frljak, Avduki}, Begovi}, Pa{anbegovi}, Gani}, Had`i}, Be}ar, Obhod`a{, Alijagi}, Omerhod`i}, Ba{i}, Beganovi}, Kovo, Omanovi}, Zjaji}, Malko~ i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji PTT

MILA (BRANISLAVA) KOVA^EVI]
preminula 11. 10. 2010. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 12. 10. 2010. u 13.30 ~asova, na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Ru`a, sinovi Dragan i Sr|an, zet Boro, snahe Zora i Bojana, unu~ad Mira, Rade, Sa{a, Jovana, Maja i Nikola, brat Stanimir sa porodicom, praunu~ad, te porodice: Kova~evi}, Milovi}, Ov~arevi}, Radulovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
13354-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAIL (had`i ALIJA) KO@LJAK
preselio na ahiret u nedjelju, 10. 10. 2010. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. 10. 2010. godine u 16.00 sati na mezarju Tihovi}i. D`enaza polazi ispred d`amije Tihovi}i poslije ikindije namaza. O@ALO[]ENI: supruga Mina, sinovi Safet i Alija, brat Selim, sestre Safija i Ajka, zetovi Mustafa i Velija, {ura Murat, snahe Jasmina, Irfana i Hafa, unu~ad Mirna, Irna, Ajla i Nidal, bad`o Nazif, svastike Vasvija i Mejra, te porodice: Ko`ljak, Hala}, Pand`i}, Smajlovi}, Genjac, Duri}, Muharemovi}, Behlulovi}, Kahriman, Azemovi}, Mali{evi}, Sejtarija, [ehi}, ^angalovi}, Halilovi}, Hrusto, Had`i}, Trebinjac, Piknja~, Helja, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Zajedni~ki tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaze namaza u d`amiji Tihovi}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

FATMA HURI], ro|. IMAMOVI]
preselila na ahiret 10. 10. 2010. u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 12. 10. 2010. u 13 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ulici 22. maj 69. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Enes, Nazif, Refik i [efik, snahe Sabija, Mersida, Latifa i Fatima, jetrva Advija, unu~ad Aida, Alma, Hamdija, Almir, Fikret i Armin, svak Ahmet, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Huri}, Imamovi}, Herak, Hodovi}, Sir~i}, Pleh, Karovi}, Durakovi}, Kadri}, Hasovi}, Omeragi}, ^au{evi}, \ogo, Od`akovi}, Skorupan, Mujaki}, [abanovi}, Muratspahi}, Hubjer i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en je ispred Sinanbegove d`amije. 698-1go

AI[A (IBRAHIM) KOVA^, ro|. BEGOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 12. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: sin Emir, k}erke Safija, Amira, Emina i Jasna, sestre A{ida, Sena i Zekija, snahe Fatima, Raza i Sanela, zetovi Amir, Ismet, Sinan i Nijaz, unu~ad Aida, Tarik, Armin, Emina, Nermin, Lejla, Faruk, Amar i Vedad, praunu~ad Ajdin i Ahmed, jetrva Rasema, djever ]amil, sestri}i i sestri~ne, brati~ne, te porodice Kova~, Begovi}, ]enanovi}, Alagi}, Alimanovi}, Karamehmedovi}, Daci}, Parla, Pekmez, Kustura, Dizdarevi}, Zele, Hoti}, \urijan, Vidakovi}, Salihbegovi}, Japalak, Bukvi}, Sal~inovi}, Muteveli}, Frenjo, Husi}, Kraljevi}, Kozica, Sara~evi}, Bogilovi}, Kljaji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Sedrenik br. 40 c. 111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HATEMA DOLO, ro|. HUSKOVI]
preselila na ahiret 9. 10. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 12. 10. 2010. u 16 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Dolovo brdo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i umrle. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Meho, brat Vehbija, sestra Ai{a, djeverovi Bajro i Hasib, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Dolo, Huskovi}, Kadrispahi}, Agovi}, Kuri}, Vu~ki}, Kari{ik, Dobra~a, Od`akovi}, Vuk, Mo~evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 699-1go

OMER (RAMO) KORJENI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 11. 10. 2010. u 83. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 13. 10. 2010. u 13 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Lastavice. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Almasa, sin Rasim, k}erka Hidajeta, brat Nazif, snaha Emina, zet Husein, unu~ad Almir, Senad, Mirela, Naida, snahe Mirela, Hasija, [ehida, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u ul. 31. Dri701-1go nske brigade br. 58 - Ba}ci u 13 sati.

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

SEAD (MUHAREM) ^AKAR
exhumacija 1964 - 1992. iz Vi{grada poginuo od zlo~ina~ke ruke dana 20. 6. 1992. godine u 28. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 12. 10. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu Bare nakon podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: otac Muharem, brat Senad, sestra Sumbula, snaha Aida, zet Ramiz, brati} Samir, brati~na Samira, sestri} Elvir, amid`e Asim i Ismet, strine Rasema, Safija i \ulesma, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice ^akar, Smaji}, Demir, Kar~i}, Rami}, Kujovi}, Kabaklija, [abanija, [epo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
697-1go

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122 00387 (0)33 233-062

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

62 Utorak, 12. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 039923 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 88, protiv tu`enog „BIG EYES“ d.o.o. Sarajevo, ul. Pija~na br. 8., Ilid`a, radi duga od 2.691,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~om postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a) - dostavu tu`be na odgovor Dana 8. 4. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 2.691,20 KM na ime kori{tenja usluga mobilne telefonije. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 2.691,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 855,00 KM po~ev od 25. 9. 2007. godine, pa sve do isplate, na iznos od 936,35 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine, pa sve do isplate, na iznos od 679,80 KM, po~ev od 25. 11. 2007. godine pa sve do isplate, na iznos od 73,35 KM po~ev od 25. 12. 2007. godine pa sve do isplate, na iznos od 75,35 KM po~ev od 25. 1. 2008. godine, pa sve do isplate i na iznos od 73,35 KM po~ev od 25. 2. 2008. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 8. 4. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Ermina Burgi}

Dnevni avaz

utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

63

OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI BROJ: 71 0 P 045945 07 P Dana, 11. 10. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda u toku je postupak po tu`bi tu`iteljice Markovi} Rade iz B. Luke koju zastupa punomo}nik Radulj Smiljka, advokat iz Banje Luke, protiv tu`enog Markovi} Mirka, iz Banje Luke, a radi razvoda braka. Poziva se tu`eni Markovi} Mirko, sin Alekse na ro~i{te za glavnu raspravu koje }e se odr`ati 1. 11. 2010. god. sa po~etkom u 8,30 ~asova, soba broj 55/II u zgradi Osnovnog suda u Banjoj Luci. Na glavnoj raspravi }e se provesti dokazi ~itanjem izvoda iz mati~ne knjige vjen~anih, izvoda iz mati~ne knjige ro|enih, te }e se saslu{ati parni~ne stranke. Ukoliko tu`eni ne pristupi na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, isto }e se odr`ati bez njegovog prisustva, a ujedno se upozorava da }e biti saslu{an u svojstvu parni~ne stranke, te ukoliko ne pristupi, saslu{at }e se druga stranka u njegovoj odsutnosti. Ovaj poziv objavljen je istovremeno i na oglasnoj tabli suda, te }e se dostavljanje poziva tu`enom smatrati izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja poziva u „Avaz-roto press“ i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Banjoj Luci. SUDIJA Slobodanka Te{anovi}

OBJAVLJUJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 065254 08 P Sarajevo, 15. 7. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ov~ina [aha, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`enog D`afi} Nijaz iz Sarajeva, ul. Amira Krupalije br. 81, radi duga, v.s.p. 3.377,85 KM, van ro~i{ta dana 15. 7. 2010. godine, donio je:

PRESUDU
Zbog propu{tanja
Tu`enom se nala`e da tu`itelju plati iznos od 3.377,85 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospje}a obaveze pa do isplate, kako slijedi: - na iznos od 481,10 KM po~ev od 25. 4. 2008. godine pa do dana uplate, - na iznos od 775,90 KM po~ev od 25. 5. 2008. godine pa do dana uplate, - na iznos od 572,70 KM po~ev od 25. 6. 2008. godine pa do dana uplate, - na iznos od 305,60 KM po~ev od 25. 7. 2008. godine pa do dana uplate, - na iznos od 117,05 KM po~ev od 25. 8. 2008. godine pa do dana uplate, - na iznos od 117,05 KM po~ev od 25. 9. 2008. godine pa do dana uplate, - na iznos od 1008,45 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine pa do dana uplate Kao da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 202,66 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Ov~ina [aha POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu s odredbom ovog zakona (^l. 183. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 067998 08 Ps Sarajevo, 24. 6. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Privredno dru{tvo „IM-Transport“ d.o.o. @ep~e, zastupano po punomo}niku Mezetovi} Rizi, advokatu iz Maglaja, protiv tu`enog „Ekotransport“ d.o.o. Sarajevo, ulica M. M. Ba{eskije, br. 62, Sarajevo, radi Isplata potra`ivanja v.s.p. 3.426,00 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

OBJAVLJUJE zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 3.426,00 KM sa zakonom zateznom kamatom, po~ev od 20. 4. 2007. godine, kao dana dospjelosti obaveze, pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 205,50 KM, sve to u roku od 30 dana od dono{enja Presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

PRESUDU

OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI BROJ: 71 0 P 073145 09 P Dana, 30. 9. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda u toku je postupak po tu`bi tu`itelja Mati} r. Udov~i} Silvane iz Banje Luke protiv tu`enog Mati} Slavka, sin Vidosava, iz Banje Luke, a radi razvoda braka. Poziva se tu`eni Mati} Slavko, sin Vidosava na ro~i{te za glavnu raspravu koje }e se odr`ati 26. 10. 2010. god. s po~etkom u 8,30 ~asova soba broj 55/II u zgradi Osnovnog suda u Banjoj Luci. Na glavnoj raspravi }e se provesti dokazi ~itanjem izvoda iz mati~ne knjige vjen~anih, izvoda iz mati~ne knjige ro|enih za Mati} Nemanju, zapisnika Centra za socijalni rad Banja Luka i potvrde CJB Banja Luka od 23. 7. 2009. godine, te }e se saslu{ati parni~ne stranke. Ukoliko tu`eni ne pristupi na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, isto }e se odr`ati bez njegovog prisustva, a ujedno se upozorava da }e biti saslu{an u svojstvu parni~ne stranke, te ukoliko ne pristupi, saslu{at }e se druga stranka u njegovoj odsutnosti. Ovaj poziv objavljen je istovremeno i na oglasnoj tabli suda te }e se dostavljanje poziva tu`enom smatrati izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama „Avaz-roto press“ i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Banjoj Luci. SUDIJA Slobodanka Te{anovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 067998 08 Ps Sarajevo, 27. 9. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Privredno dru{tvo „IM-Transport“ d.o.o. @ep~e, zastupano po punomo}niku Mezetovi} Rizi, advokatu iz Maglaja, protiv tu`enog „Ekotransport“ d.o.o. Sarajevo, ulica M. M. Ba{eskije br. 62, Sarajevo, radi Isplata potra`ivanja v.s.p. 3.426,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, OBJAVLJUJE

RJE[ENJE
- o ispravci Presude zbog propu{tanja Ispravlja se Presuda zbog propu{tanja broj: 65 0 Ps 067998 08 Ps od 24. 6. 2009. godine, tako {to se u izreci presude i obrazlo`enju iskazana cifra „205,50 KM“ mijenja i treba da stoji „752,87 KM“. U preostalom dijelu presuda ostaje neizmijenjena. POUKA: Protiv ovog Rje{enja dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana putem ovog suda. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

64

Utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu odluke [kolskog odbora od 23.09.2010. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona broj: 10/438-19547-1/10, JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica, raspisuje

TVORNICA DIJELOVA „TDK“ - U STE^AJU KONJIC Na osnovu odredbi ~lanova 101. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku i Odluke Skup{tine povjerilaca od 19. 5. 2010. godine, Ste~ajni upravnik ogla{ava: JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA PREDMET PRODAJE: - ^elik u {ipkama, raznih promjera, vi{e tona. - Aluminijska {ipka, raznih promjera, vi{e tona, - Akumulatori, - Otpadno `eljezo - vi{e tona, - Stari papir - vi{e tona, - Elektromotori - vi{e komada - upotrebljavani Ponude dostaviti za svaki pojedina~ni lot, te ponuditi cijenu za jedini~nu mjeru navedene robe. Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica, a ponuda mo`e glasiti za jedan ili vi{e lotova, kao i za sve lotove. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, u prostorije ste~ajnog du`nika u ulici Bra}e Begta{evi}a bb (kapija DP IGMANA), sa oznakom „Ponuda za javnu prodaju sekundarnih sirovina“ - „NE OTVARAJ“. Ponude se dostavljaju najkasnije do petka 22. 10. 2010. godine do 10 h. Otvaranje pristiglih ponuda obavit }e se dana 22. 10. 2010. godine u 11 h u prostorijama ste~ajnog du`nika. Ako dva ili vi{e ponu|a~a ponude istu cijenu, prednost izbora za najpovoljnijeg ponu|a~a ima onaj ponu|a~ koji ponudi kupovinu svih lotova ili vi{e njih. Obavje{tenje o rezultatima nadmetanja bit }e dostavljeno svim u~esnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja ponuda. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da poni{ti javno nadmetanje, ako pristigle ponude ne budu zasnovane na „fer“ osnovi. Sve informacije mo`ete dobiti na telefon 062/994-869. Razgledanje ponu|enih stvari za prodaju mo`ete izvr{iti svaki radni dan od 10-13 h. Kontakt osoba je Ramiz Kari} sa telefonom 062/321-474.

KONKURS
za upis polaznika za {kolsku 2010/2011. godinu

Zahtjevi za upis polaznika prima}e se po~ev od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj {tampi pa do 30.11.2010. godine. Uz zahtjev za upis kandidati prila`u: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - svjedod`bu o zavr{enom VIII razredu za upis u I razred - razredna svjedo~anstva srednje {kole za upis dokvalifikacije i prekvalifikacije (original ili ovjerena fotokopija) - diplomu srednje {kole odgovaraju}eg zanimanja i potvrdu o najmanje dvije godine radnog iskustva u struci za upis sticanja zvanja majstor a) za majstorska zvanja 1. Bravar majstor 2. Majstor kuhar. 3. Majstor konobar 4. Majstor automehani~ar 5. Majstor metalostrugar 6. Majstor elektro zavariva~. 7. elektroenergeti~ar za EE mre`e 8. elektroenergeti~ar za EE postrojenja 9. Frizer-vlasuljar majstor 10. Majstor kerami~ar 11. Majstor zidar 12. Majstor plinski zavariva~ 13. Instalater majstor za centralno grijanje 14. Instalater majstor za vodovod i kanalizaciju UKUPNO: 80 b) za zanimanja-prvi razred: 1. Bravar 2. Zavariva~ 3. Metalostrugar 4. Elektromehani~ar 5. Elektroinstalater 6. Voza~ motornih vozila 7. Frizer - vlasuljar 8. Trgovac EUVET II. 9. Automehani~ar 10. Autoelektri~ar 11. Stolar EUVET II 12. Kroja~ EUVET II 13. Zidar - fasader - izolater EUVET II 14. Kerami~ar - teracer EUVET II. 15. Plinski i vodoinstalater 16. Kuhar EUVET II 17. Konobar EUVET II 18. Izra|iva~ ko`ne galanterije 19. Instalater centralnog grijanja UKUPNO: 60 c) za zvanja-prvi razred: 1. Ma{inski tehni~ar 2. Elektrotehni~ar energetike 3. Ekonomski tehni~ar (finansijsko ra~unovodstveni smjer) EUVET II 4. Poslovno pravni tehni~ar EU VET 5. Turisti~ki tehni~ar EUVET II 6. Gra|evinski tehni~ar EUVET II 7. Arhitektonski tehni~ar EUVET II. 8. Tehni~ar drumskog saobra}aja UKUPNO: 30 d) za stru~na zvanja-prekvalifikacija: 1. Ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje 2. Ma{inski tehni~ar - operater na CNC ma{inama 3. Elektrotehni~ar energetike 4. Medicinska sestra - tehni~ar 5. Zubni tehni~ar. 6. Turisti~ki tehni~ar 7. Gra|evinski tehni~ar 8. Arhitektonski tehni~ar 9. Ekonomski tehni~ar - finansi jsko-ra~unovodstveni smjer 10. Poslovno-pravni tehni~ar EU VET UKUPNO: 135 e) za zanimanje-prekvalifikacija: 1. Voza~ motornih vozila 2. Bravar 3. Zavariva~ 4. Kuhar 5. Frizer - vlasuljar 6. Automehani~ar 7. Elektromehani~ar 8. Elektroinstalater 9. Zidar 10. Konobar 11. Plinski i vodoinstalater 12. Instalater centralnog grijanja 13. Autoelektri~ar 14. Trgovac EU VET 15. Kroja~ EU VET 16. Metalostrugar 17. Elektri~ar EU VET 18. Kerami~ar - teracer 19. Stolar EU VET

„AK GRADINA“ d.o.o. - U STE^AJU Podgra|e bb PROZOR-RAMA Na osnovu ~lanova 101, 102 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku, odluke Skup{tine povjerilaca od 20. 5. 2010. godine, ste~ajni upravnik objavljuje

OGLAS O PRODAJI IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM
1) POSLOVNI OBJEKAT izgra|en na K.^. 524/2 i 525/2 zvana „Seli{}e“ K.O. Prozor-grad, na parceli povr{ine 1000 m2 - Po~etna prodajna cijena iznosi 83.196,00 KM, ispod koje se cijene nekretnina sa zemlji{tem ne mo`e prodati. 2) MOTORNA VOZILA - Kamion „MAN“, proizveden 1983. godine, dizel - po~etna cijena - 20.000,00 KM - Kombi-bus „WOLKSWAGEN“, poizveden 1989. godine, 1+8 sjedi{ta - po~etna cijena 6.500,00 KM - Kombi poluteretni tip „WOLKSWAGEN“ - 245, proizveden 1989. godine - po~etna cijena4.500,00 KM - Kombi poluteretni tip „WOLKSWAGEN“ - po~etna cijena 4.000,00 KM - PASSAT, proizveden 1997. godine, dizel - po~etna cijena 15.700,00 KM - PASSAT, proizveden 1998. godine, dizel - po~etna cijena 5.500,00 KM - Kombi-bus „WOLKSWAGEN“, rashodovan - po~etna cijena 1.000,00 KM 3) ZALIHE MATERIJALA (stiropor, otvori, armature, opeke, gra|a i ostalo) - po~etna cijena }e biti istaknuta na svakom predmetu pojedina~no. 4) INVENTAR I OPREMA (skela, pul~evi, namje{taj i ostalo) Po~etna cijena bit }e istaknuta na svakom pojedina~nom inventaru i opremi. Zainteresovani kupci za lot 1 i 2 moraju polo`iti osiguranje u visini od 10% po~etne cijene na ra~un broj: 141-701-00111234-84 kod „BBI“ banke Mostar. Javno nadmetanje }e se odr`ati dana 27. 10. 2010. godine (srijeda) u prostorijama ste~ajnog du`nika Podgra|e bb - PROZOR-RAMA u 12 h. Sve poreze na tro{kove koje terete kupoprodaju snosi kupac. Zainteresovani kupci mogu izvr{iti razgledanje predmeta prodaje svakim radnim danom od 10 do 12 h na navedenoj adresi. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 062/994 869.

Za upisane polaznike {kola }e organizovati instruktivnu nastavu u skladu sa nastavnim planom i programom. Zahtjevi za upis prima}e se svakog radnog dana od 8-14 sati u prostorijama {kole. Informacije na telefone: 035/706-434; 700-310; 702-135.

sport

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

65

BERLIN Enver Mari} se oporavlja od operacije srca i mo`danog udara

Stanje stabilno, danas mo`da iza|e iz intenzivne njege
Potrebno je vrijeme za oporavak, tako da je jo{ te{ko davati prognoze, ka`e sin Teo
Enver Mari} se i dalje oporavlja od operacije sr~anog zaliska i te{kog mo`danog udara, koji je do`ivio samo dan nakon zahvata. Podsje}amo, pokretanje tromba u nozi prouzrokovalo je mo`dani udar, nakon ~ega mu je lijeva strana tijela ostala paralizirana. Mari} je smje{ten na odjelu intezivne njege klinike u Berlinu, njegovo stanje je stabilno i, {to je najva`nije u ovom trenutku, van je `ivotne opasnosti. - Ljekari su zadovoljni procesom oporavka, stanje je stabilno i nije isklju~eno da od utorka bude preba~en iz intenzivne njege na odijel neurologije. Na`alost, lijeva strana tijela je i dalje oduzeta i doktori ne `ele da se previ{e uznemirava. Naravno, potrebno je vrijeme za oporavak u ovakvim slu~ajevima, tako da je jo{ te{ko davati neke prognoze - kazao je u kratkom telefonskom razgovoru za

[abovi} i Glava{: Jasne poruke treneru i igra~ima

Salih [abovi}, predsjednik Slobode

Vi{e se ne smijemo kockati s ugledom kluba
Na Tu{nju me interesiraju samo pobjede, jer imamo jednu od najskupljih ekipa u Ligi
Kriza rezultata u teku}em prvenstvu je evidentna u Slobodi. Tuzlacima ne ide nikako i to je o~ito. Iako su pro{le sezone vodili gr~evitu borbu za opstanak, ni to kao da nije bila dovoljna opomena. Tu{anjski premijerliga{ je pri dnu tabele, a trenutno je i najneefikasnija ekipa u prvenstvu sa samo pet postignutih golova. Predsjednik kluba Salih [abovi} isti~e da trenutnim stanjem nije zadovoljan, a to je nedavno na nekoliko sastanaka poru~io treneru i fudbalerima. - Uvjeren sam da }emo se izvu}i iz krize i da je ona prolazna. No, vi{e se ne smijemo kockati s ugledom. Izgubili smo pet doma}ih bodova, {to je u ovom trenutku mnogo. Poru~io sam treneru Vlatku Glava{u i njegovim saradnicima, kao i fudbalerima, da me do kraja prvog dijela sezone interesiraju sve pobjede na Tu{nju. Ne znam kako je u drugim klubovima, ali mislim da je sada{nja generacija na{ih igra~a jedna od najskupljih u Premijer ligi. Uprkos tome, nemamo o~ekivane rezultate, a to je sr` problema. Kriza rezultata se, jednostavno, hitno mora prevazi}i i o~ekujem da }e se na{a ekipa u pauzi dobro pripremiti za naredne izazove E. M. - rekao je [abovi}.

Kiralji: Sve sam nau~io od Envera
Dok je Kiralji stajao na golu Herte, a Mara sjedio na klupi, ovaj veliki klub, danas drugoliga{, igrao je Ligu prvaka i pobje|ivao ^elzi, Milan... - Sve {to sam trebao nau~iti da bih postao vrhunski golman, nau~io sam od Envera, koji mi je bio kao drugi otac. Do njegovog odlaska u bolnicu, svakodnevno smo razgovarali telefonom i sada jedva ~ekam da uspostavimo bilo kakav kontakt. To je ~ovjek koji je za svoje godine bio sjajno fizi~ki pripremljen i koji ima jaku volju - izjavio je Kiralji, danas ~lan Minhena 1860, za „Berliner Kurier“.
Mari}: Kiralji pri~ao biranim rije~ima

„Dnevni avaz’’ Enverov sin Teo, koji je sa ostatkom porodice u Berlinu. Ina~e, treba re}i da su mediji u Njema~koj, pogotovo {tampa, posvetili veliku pa`nju na{em proslavljenom golmanu, po~ev od „Bilda“, „Berliner Zeitunga“, „Berliner Morgenposta“, pa do „Express Keln-Dusseldorfa“

i drugih novina. O Mari}u su za medije biranim rije~ima govorili oni s kojima je za vrijeme svoje aktivne karijere trenera golmana najvi{e radio, Ma|ar Gabor Kiralji (Kiralyja), Nijemac Kristijan Fidler (Christian Fiedler), menad`er Herte Mihael Prec (Michael PreF. IBRULJ etz)...

Bh. kadeti uo~i kvalifikacionog turnira u Estoniji

Te{ki ispiti protiv Njema~ke i Austrije
Selektor Velimir Stojni} se nada prolasku u drugi krug
Kadetska fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine igrat }e od 15. do 20. oktobra u Estoniji kvalifikacioni turnir za odlazak na Evropsko prvenstvo za igra~e do 17 godina. Protivnici na{oj selekciji su Austrija (15. oktobra), Njema~ka (17.) i Estonija (20.). Na{e nade ju~er su zavr{ile pripreme u Me|ugorju. - Odredili smo 18 provjerenih igra~a. Od na{eg posljednjeg susreta protiv Srbije pridru`io nam se Nikola Danilovi} iz Sarajeva. O~ekujemo da na{i dje~aci pru`e maksimum i da tako probamo osvojiti jedno od prva dva mjesta, koja vode u drugi krug kvalifikacija - ka`e selektor Velimir Stojni} te isti~e: - Austrijanci su favoriti, Njema~ka je uvijek neugodna, a doma}in Estonija je nepoznanica i tu vidimo svoju {ansu. Mislim da bismo s ~etiri boda mogli pro}i. Na spisku se, pored golmana Vedrana Kjosevskog i Luke Gaji}a, nalaze i sljede}i igra~i: Luka Mileti}, Benjamin Lukomirak, Aleksandar Kondi}, Rado{ Jotanovi}, Sandro Marin, Amar Rahmanovi}, Amar Konjhod`i}, Armin Hod`i}, Aldin Hod`i}, Romano Vlaho, Ismar ^omaga, Nermin Dervi{begovi}, Alem Meraji}, Davor Mili~evi}, Semir Musi} i Nikola Danilovi}. S. A.

^elik danas gostuje u Doboju kod Kaknja

Nermin Jamak se oporavio i ju~er trenirao

Jamak na Grbavici: Oporavio se od bla`eg potresa mozga

Kadetska selekcija BiH: @elja je jedno od prva dva mjesta

Drina gostovala u Novom Sadu

Zvorni~ani remizirali protiv Vojvodine
Fudbaleri Drine iskoristili su pauzu u prvenstvu kako bi se {to bolje spremili za nastavak sezone i susret 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Slobode iz Tuzle. Zvorni~ani su u Novom Sadu odigrali veoma jaku prijateljsku utakmicu protiv Vojvodine u kojoj su uspjeli remizirati (1:1). Zbog obaveza {efa stru~nog {taba Darka Vojvodi}a, koji se nalazi na predavanjima za dobivanje profi licence, Drinu je s klupe u Novom Sadu vodio Milenko Milo{evi}. - Odigrali smo odli~no prvo poluvrijeme u kojem je igrala najbolja postava, a taj dio susreta rije{ili smo u svoju korist. U drugom dijelu su igrali kombinovani sastavi, pa su svoju {ansu dobili svi igra~i - rekao je MiR. J. lo{evi}.

Veznjak Nermin Jamak nakon bla`eg potresa mozga zadobivenog u utorak na Grbavici, u duelu sa Samirom Kerlom iz @eljezni~ara, ju~er je stigao u Zenicu i poslijepodne odradio prvi trening s ekipom. - Osje}am se dobro, samo sam, po preporuci ljekara, odmorio nekoliko dana. Nastavljam normalno trenirati - ka`e Jamak, koji nije bio s ostalim prvotimcima koji su ju~er ujutro posjetili Osnovnu {kolu „Edhem Mulabdi}“ i, u sklopu rani-

je zapo~ete kampanje „Volim ^elik“, osnovcima odr`ali ~as fudbala i odigrali utakmicu. Pro{le su sedmice bili u O[ „Me{a Selimovi}“, a naredni }e ponedjeljak posjetiti {kolu „Alija Nametak“ u naselju Pehare. ^elik }e danas u 15 sati, umjesto na stadionu Bilino polje koji `ele sa~uvati za subotnji duel protiv Leotara, odigrati najavljenu test-utakmicu protiv drugoliga{a Mladosti na njihovom terenu u Doboju V. B. kod Kaknja.

66

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

sport

@ELJEZNI^AR Trener Dino \urbuzovi} analizira devet kola

Gurkuf: Novi francuski plejmejker

(Foto: AFP)

Danas dvije utakmice u grupi D

Borac ima odli~nu ekipu, ali je uvijek na{ cilj titula
Jo{ nismo odigrali utakmicu s kojom mo`emo biti potpuno zadovoljni, ka`e \urbuzovi}
Iako se na po~etku jesenjeg dijela Premijer lige ~inilo da }e @eljezni~ar te{ko mo}i ponoviti uspjehe iz pro{le sezone, kada su blistali na dva fronta, nakon devet kola na Grbavici su izuzetno zadovoljni. Ekipa je na drugom mjestu, sa ~etiri boda zaostatka za liderom Borcem, no @eljo je 18 bodova osvojio na ~etiri doma}e i pet gostuju}ih utakmica, tako da imaju bolji u~inak nego u isto vrijeme lani. - Objektivno, mi jo{ nismo odigrali nijednu utakmicu s kojom mo`emo biti potpuno zadovoljni, ima jo{ zaista mnogo prostora za napredak. Prvenstvena pauza dobro }e nam do}i da poradimo na nekim stvarima. Nadamo se boljim igrama u fini{u jesenjeg dijela - ka`e \urbuzovi}.

Derbi u Minsku
Francuska u Mecu do~ekuje Luksemburg
Ve~eras se igraju dva me~a u na{oj grupi D kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. U Mecu Francuska do~ekuje Luksemburg, a u Minsku Bjelorusija Albaniju. Francuzi o~ekuju sigurnu pobjedu u susretu sa totalnim autsajderom koji je u pro{li petak osvojio prvi bod remizirav{i sa Bjelorusijom na svom terenu. Selektor Loren Blan (Laurent Blanc) je nakon uvodnog poraza od Bjelorusije savladao BiH i Rumuniju. Jedan od igra~a od kojeg Blan mnogo o~ekuje u ovim kvalifikacijama jeste veznjak Liona Joan Gurkuf (Yohann Gourcuff). - Sjajan je igra~. Ima sve karakteristike potrebne da uspije. Vra}a se u formu kakvu je imao u Bordou. [to se Luksemburga ti~e, priliku }e dobiti neki koji nisu igrali sa Rumunijom - ka`e Blan. O~ekuje se da }e Gurkuf igrati na svojoj omiljenoj poziciji u sredini iza napada~a, {to bi Samira Nasrija pomaklo udesno. U Minsku se sastaju drugi i tre}i na tabeli. Albanija ima prednost u odnosu na Bjelorusiju zbog gol-razlike. Ekipa Albanije je nepora`ena u osam utakmica i puna samopouzdanja sti`e u Bjelorusiju, koja je nepla-

Tra`e igru
Nakon odlaska najboljeg strijelca i asistenta Samira Bekri}a, te bitnih igra~a Seada Bu~ana, Predraga [imi}a i Delimira Baji}a, aktuelni prvak jo{ tra`i pravu igru. I pored toga {to je Borac ja~i, i ~ini se najozbiljnijim kandidatom za titulu, na Grbavici se ne misle predati. - Treba biti iskren i priznati da Borac ima odli~nu ekipu, zaslu`eno su na vrhu tabele, a velike ambicije imaju i Sarajevo, [iroki Brijeg, Olimpic. Bez obzira na sve, @eljezni~ar kao klub jednostavno mora uvijek imati iste ciljeve, a to su pobjede i titule, tako da se ne}emo predavati sve dok budu postojale minimalne {anse - zaklju~uje trener @elje. Z. [ARI]

Bez pompe
- Idemo polako, bez previ{e pompe, ne razbacujemo se izjavama, znamo da samo mukotrpnim radom mo`emo do}i do rezultata. S obzirom na probleme koje smo imali, povrede va`nih igra~a, te ~injenicu da je ekipa promijenjena u odnosu na pro{lu sezonu,

\urbuzovi}: Zadovoljan dosada{njim u~inkom

Gostovanje u Olovu
nirano odigrala 0:0 u Luksemburgu. - Imamo mladu ekipu koja uvijek `eli pobjedu. Ako `elimo na EP moramo po, ku{ati pobijediti na svakoj utakmici. Cilj je biti prvi za Bo`i}, a onda isto ostvariti i kada do|e ljeto. Imamo san, a on je da budemo dio Evropskog prvenstva - rekao je selektor Bjelorusije Bernd (A. N.) Stange. Ekipa @eljezni~ara prihvatila je poziv Stup~anice iz Olova i odigrala prijateljsku utakmicu sa doma}om ekipom, koja se takmi~i u Kantonalnoj ligi Zeni~ko-dobojskog kantona. Biv{i prvotimac @elje Senad @eri} danas je fudbaler Stup~anice, a u Olovu ima dosta navija~a „Plavih“ i zbog toga {to je talentirani Edin Vi{}a iz toga kraja. @eljo je dobio sa 3:0 golovima Mirsada Be{lije (dva) i Vi{}e.

mislim da trebamo biti zadovoljni onim {to smo napravili do sada - govori Dino \urbuzovi}, trener @eljezni~ara. Prvi saradnik Amara Osima, koji je vodio ekipu protiv ^elika (Osim bio na tribinama zbog kazne), ka`e da }e navija~i tek vidjeti pravi @eljezni~ar.

U Travniku ne manjka doma}ih trenera

U prodaji je novi broj

Ba{i} krenuo po profi licencu
U Travniku se vi{e ne trebaju brinuti kada je u pitanju doma}i trenerski kadar, ~ak i kada se radi o najvi{im zvanjima. Nakon Dragana Jovi}a, Ned`ada Selimovi}a i Adnana Hod`i}a, sada je i Nermin Ba{i} na putu za profi licencu. Ba{i} je sa 27 godina jedan od najmla|ih trenera u BiH koji je prisustvovao prvom seminaru u organizaciji NSBiH u Vogo{}i. On je trenutno anga`iran kao trener u omladinskom pogonu NK Travnik, a nogometnu karijeru zbog povrede zavr{io je veS. P. oma rano.
Ba{i}: Jedan od najmla|ih trenera u BiH

Crna sezona u Gelzenkirhenu

Igra~ [alkea pod istragom zbog dopinga
[alke je na 17. poziciji Bundeslige i bar dosada{nji dio sezone mogao bi se nazvati izuzetno crnim. Sada se za sastav iz Gelzenkirhena pojavio novi problem. Kako su objavili njema~ki mediji, vodi se istraga protiv defanzivca Tima Huglanda (Hoogland), koji je pod istragom zbog kori{tenja nedozvoljenog sredstva. Hugland je u januaru do{ao iz Majnca, a u ovoj sezoni nije odigrao nijednu utakmicu zbog, kako se govorilo, ozljede koljena. No, sada se pojavila pri~a kako postoje i drugi razlozi. Hugland se od marta bori s upalom gu{tera~e, koja se lije~i samo kortizonom, steroidnim hormonom, koji se nalazi na popisu zabranjenih supstanci. Fudbaler je izjavio kako se nada da }e, kao u nekim ranijim slu~ajevima, od nacionalne antidoping-agencije dobiti posebnu dozvolu za nastup, a ne biti (N. D.) ka`njen.

Hugland: Nada se dozvoli za igranje

sport

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

67

EKSKLUZIVNO Selektor Crne Gore Zlatko Kranj~ar za „Dnevni avaz“

Mo`emo iznenaditi Englesku na Vembliju
Tajna uspjeha je u dobroj atmosferi Dobili smo mnogo samopouzdanja i sada o nama niko vi{e ne govori kao o autsajderima nego kao o ekipi za respekt
Zlatka Kranj~ara, selektora Crne Gore, najve}e iznena|enje dosada{njeg toka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, dobili smo telefonom ju~er u popodnevnim satima. Rado je pristao na razgovor za „Dnevni avaz“, iako je bio usred priprema za dana{nji me~ sa Engleskom. neigranjem nekoliko igra~a. Koliko to mo`e i}i u crnogorsku korist? - Nema Frenka Lamparda, Arona Lenona, D`ona Terija, Tea Volkota, D`ejmsa Milnera, Demijena Defoa, Darena Benta i sigurno je sastav dobro izmijenjen, ali je i dalje kvalitetan. To su igra~i koji imaju kontinuitet rada sa Fabiom Kapelom. Moramo biti spremni i na to da }e ti igra~i iz drugog plana sigurno biti motivirani i `eljni da se doka`u svom selektoru. Da li ste o~ekivali ovakav start kvalifikacija? - Moram biti iskren i re}i da nisam o~ekivao stopostotni u~inak. Nadao sam se da }emo imati ~etiri ili {est bodova. Moram re}i da sam se nakon me~a sa Velsom, a pogotovo poslije Bugarske, nadao da mo`emo dobiti i [vicarsku. [vicarci su u~esnici po dva posljednja EP i SP Jedini . su u Ju`noj Africi dobili [pance. Vjerovali smo u pobjedu i uspjeli smo je ostvariti. Igramo dobro, forma se di`e i pokazali smo da posjedujemo kvalitet.
Reprezentacija Italije: Bez nekoliko igra~a
(Foto: AP)

Ostali me~evi kvalifikacija za EP 2012.

Uzdrmana Srbija ide na noge Italiji
U \enovi ne}e biti Nemanje Vidi}a
Estonija ve} du`e vremena nije imala ve}i fudbalski uspjeh. U pro{lom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine, u petak su u Beogradu sa 3:1 savladali reprezentaciju Srbije. Nakon tog poraza, sigurno su srbijanski reprezentativci jako uzdrmani, a slijedi ma, potvr|uje i ~injenica da }e Srbija u \enovi igrati bez jednog od najbitnijih igra~a. Zbog `utih kartona ogled }e propustiti defanzivac Man~ester junajteda Nemanja Vidi}. [to se ti~e sastava Italije, selektor ^ezare Prandeli (Cesare Prandelli) nije miran.

Englezi favoriti
^emu se nadate na Vembliju? - Bit }u realan i re}i da su Englezi favoriti. Odmorniji su od nas. Imali smo zahtjevnu sedmicu pred utakmicu sa [vicarskom, a i ona je bila iscrpljuju}a. Me|utim, prva tri susreta su nam dala samopouzdanje i vjeru da mo`emo igrati sa svakim. Dolazimo rastere}eni. Puni smo motivacije, jer se ne igra svaki dan sa Engleskom na Vembliju. Mo`da nam se otvori mogu}nost za povoljan rezultat. Uz malo sre}e, mo`emo i iznenaditi. Engleska je oslabljena

Prijetnje UEFA-e zbog Anti}a
Kako su objavili srbijanski mediji, reprezentaciji Srbije prijeti oduzimanje bodova iz kvalifikacija. Biv{i selektor Radomir Anti} podigao je tu`bu zbog nepravilnosti prilikom raskida ugovora, a prije nego {to je s njim FS Srbije rije{io stvari, anga`iran je Petrovi}. Srbiji slijedi nov~ana kazna, zbog Petrovi}evog vo|enja tima protiv Estonije, a isto }e va`iti i ukoliko bude na klupi protiv Italije. Ukoliko ovaj problem ne bude rije{en do marta idu}e godine, Srbija bi mogla biti jo{ `e{}e sankcionirana.

Kranj~ar: Puni motiva na Englesku

Dobra atmosfera
U ~emu je tajna crnogor-

skog uspjeha? - U kolektivu, ali i individualnosti, te u dobroj atmosferi. Ne smije se zaboraviti da igramo bez dva va`na igra~a, Joveti}a i Drin~i}a koji su povrije|eni, a bitni su u na{oj koncepciji.

@elimo drugo mjesto
Mo`e li Crna Gora do plasmana na EP? - Nogomet je nepredvidljiv. Evoluirao je stra{no mnogo. Nema vi{e podjela na velike i male, nego na dobre i malo manje dobre. Start i 9 bodova su nas pribli`ili da odlu~ujemo sami o sebi u utakmicama koje dolaze. Ali, daleko smo od plasmana. Ima jo{ puno utakmica. Ne{to vi{e }e se znati kada se u martu odigraju utakmice Engleska Vels i [vicarska - Bugarska. Ako nam se poklope rezultati u junu protiv Bugarske, u Podgorici bi mogao biti odlu~uju}i susret.

Joveti} ima talent i znanje. Razumije se sjajno sa Vu~ini}em. Drin~i} je jako bitan na zadnjem veznom. Kada sam preuzeo Crnu Goru, vjerovao sam u potencijal ovih igra~a. U svim pripremnim susretima sam ih uvjeravao u njihov kvalitet. Napravio sam provokaciju i igra~i su odgovorili koncentriranim ulaskom u svaku utakmicu. Dobili smo mnogo samopouzdanja i sada o nama niko vi{e ne govori kao o autsajderima nego o ekipi za respekt. Imamo Vuk~evi}a, Ba{u, sjajnog Bo`ovi}a na golu i nekoliko odli~nih mladih igra~a koji su priklju~eni reprezentaciji. A. NOVALIJA

Parovi i satnica
Grupa A: Azerbejd`an - Turska (17 sati), Kazahstan Njema~ka (19), Belgija - Austrija (20.45). Grupa B: Ermenija - Andora (17), Makedonija - Rusija, Slova~ka - Republika Irska (20.30). Grupa C: Farski Otoci - Sjeverna Irska (17), Estonija Slovenija (20.30), Italija - Srbija (20.50). Grupa E: Finska - Ma|arska (17.30), Holandija [vedska, San Marino - Moldavija (20.30). Grupa F: Latvija - Gruzija (19), Gr~ka - Izrael (20.45). Grupa G: [vicarska - Vels (20.30), Engleska - Crna Gora (21). Grupa H: Danska - Kipar (20.15), Island - Portugal (21.45). Grupa I: Lihten{tajn - ^e{ka (20), [kotska - [panija (21). im gostovanje u Italiji. S jedne strane, mogli bi jo{ dublje zaglibiti u slu~aju neuspjeha, ali ako uspiju do}i do povoljnog rezultata, nema boljeg va|enja od onog protiv velikih. - Nije prijatno kada se gubi, ali u fudbalu je najva`nija sljede}a utakmica. U igri je jo{ 21 bod, pa ~ak i ukoliko ne pobijedimo Italiju, sve }e i dalje biti otvoreno. Nadam se ipak dobrom rezultatu - rekao je selektor Srbije Vladimir Petrovi} Pi`on. Da nesre}a ne dolazi saNe}e mo}i ra~unati na napada~e Amaurija i Alberta \ilardina (Gillardino), te veznjaka Danijelea de Rosija (De Rossi). Jedan od derbija ovog kola moglo bi biti gostovanje evropskog i svjetskog prvaka u [kotskoj. Reprezentacija [panije bi pobjedom ve} sada mogla pobje}i najbli`im pratiocima. Priliku da dobije dodatni mir pred naredne oglede ima i Holandija. „Oranje“ s tri pobjede puni optimizma do~ekuju drugoplasiranu [ve(N. D.) dsku.

EURO 2012. Reprezentacija Crne Gore sanja san

Vu~ini}: U London nismo do{li kao turisti
Crna Gora je i nakon tre}e runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine ostala hit ovog takmi~enja. Pod vodstvom hrvatskog stru~njaka Zlatka Kranj~ara, Crnogorci su upisali devet maksimalnih bodova i nalaze se na prvom mjestu u grupi. Iza njih su Engleska, Bugarska, Vels i [vicarska, pa je odmah pri pogledu na tabelu jasno za{to ih nazivaju najugodnijim iznena|enjem. Da do|u u centar zanimanja evropske fudblaske javnosti, Crnogorcima su trebala tri gola u tri utakmice. Dva Rominog Mika Vu~ini}a i jedan Elsana Zveroti}a, igra~a Lucerna. Gdje su uzroci eksplozije Kranj~arovog tima? Na igra~kom planu ne mo`e se re}i da je to selekcija puna velikih zvijezda. Uz Vu~ini}a, najve}e ime je Stevan Joveti} iz Fiorentine, ali on ne igra zbog te{ke povrede. Joveti}a ne}e biti ni danas, protiv Engleza na Vembliju, ali malo ko u Crnoj Gori pomi{lja na neuspjeh. Iako je jasno da ih ~eka te`ak zadatak, nadaju se da Vu~ini} i dru{tvo mogu napraviti novu senzaciju. - Ve} sada je nevjerovatno {ta smo napravili u grupi. Nakon `rijeba se niko nije nadao da }emo otputovati u Englesku s devet bodova. Englezi su favoriti za osvajanje prvog mjesta, ali mi u London nismo do{li kao turisti. @elimo potvrditi na{u vrijednost i dobiti ne{to od ove utakmice. Ova ekipa ima kapacitet da iskoristi bilo koju gre{ku koju Englezi naprave - rekao je Vu~ini}, koji je gol u pro{lom kolu proslavio ski(N. D.) danjem {orca.

RTS nema 500.000 eura za prijenos iz \enove
Javni servis Srbije (RTS) ne}e prenositi kvalifikacionu utakmicu za EURO 2012. izme|u Italije i Srbije u \enovi. U RTS-u tvrde da ne mogu izdvojiti pola miliona eura, koliko jedna italijanska agencija tra`i za prijenos iz Italije.

Vu~ini}: Gol proslavio skidanjem {orca (Foto: AP)

68
ODBOJKA Nakon Svjetskog prvenstva u Italiji

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

sport

Brazil o~ekivano ponovo na tronu
Sjenu na zlato bacio sumnjivi poraz od Bugarske
Obojka{i Brazila o~ekivano su odbranili titulu svjetskih prvaka. Na Prvenstvu u Italiji, Brazilci su stigli do tre}eg uzastopnog zlata, {to nikoga nije posebno iznenadilo. Do trona su stigli uz dva poraza. Izgubili su po~etkom prvenstva u neizvjesnoj utakmici od Kube, koju su preksino} s lako}om savladali u finalu sa 3:0, te od Bugarske, kada ih pobjeda ba{ i nije zanimala. Iako su potvrdili da imaju timski kvalitet, taj tim je imao vo|u. On se zove Murilo, ~ovjek koji je harizmati~an i agresivan, a ne boji se preuzeti odgovornost. - Bilo je te{ko izboriti pobjedu. Protivnik je igrao dobro, a mi smo bili pod psiholo{kim pritiskom, jer smo morali pobijediti. Kao favoriti imali smo imperativ, a Kubanci su u finalu
Krupalija: Uspje{an u Tulonu

Dobre igre na{ih ko{arka{a u Evropi

Ov~ina i Stevi} na ~elu u Njema~koj
Zapa`eni nastupi Bajramovi}a i Krupalije
BH. ko{arka{i Elvir Ov~ina sa Gisenom i Oliver Stevi} sa Oldenburgom, nakon tri odigrana kola, nalaze se na ~elu tabele i bez poraza su u Prvenstvu Njema~ke. Slaba{ni Gisen, koji se do dolaska Ov~ine gr~evito borio za opstanak, u petak nave~er u gostima je porazio Ludvigzburg (64:58; Ov~ina: 16 p, 8 sk, 3 as), a u nedjelju i na svom parketu Bajerot (73:67; Ov~ina 9 p, 8 sk i 3 as). ldenburg je kod ku}e sama u 1. kolu poljske lige, u kojem su neo~ekivano i visoko pora`eni u gostima kod Zastala (61:76). Varda je, me|utim, igrao u 1. kolu Jedinstvene VTB lige, ali se nije proslavio (7 p i 6 sk) u porazu kod ukrajinskog prvaka Azovma{a (76:80). Odli~an je, me|utim, bio Damir Krupalija (13 p, 9 sk i 2 as), koji je nakon ispadanja Di`ona iz Prve lige pre{ao u Tulon, te ve} u prvom kolu savladao kod

Slavlje Brazilaca: Tre}a uzastopna titula

(Foto: AP)

Iznena|enje Kube
Kuba je do{la do srebra, iako je to bilo prili~no neo~ekivano. U Italiju su doveli tim koji je, s obzirom na mladost, trebao sakupljati iskustvo, ali oni su se plasirali odmah iza Brazila. Mnogi su mi{ljenja da bi, ukoliko ostanu na okupu, to mogla biti reprezentacija koja }e Brazilce skinuti s trona. Bronza je pripala Srbiji, koja je u me~u za tre}e mjesto savladala doma}ina Italiju sa 3:1.

Gordi} i dalje povrije|en
U senzacionalnom trijumfu Budu}nosti u 1. kolu regionalne NLB lige u gostima kod Partizana (79:78), na{ Aleksej Ne{ovi} postigao je ~etiri poena, a Nemanje Gorvladao Braun{vajg (72:68; Stevi} 6 p i 4 sk) i u gostima Artland (75:65; Stevi}: 10 p i 12 sk). Odli~an je bio i Kenan Bajramovi} (20 p, 6 sk i 6 as) u o~ekivanom trijumfu Litvos ritasa u 2. kolu litvanske lige protiv Nevezisa (83:71), dok Ratka Varde nije bilo u sastavu Prokodi}a zbog povrede nije bilo u sastavu Podgori~ana. U trijumfu Zagreba protiv Radni~kog (82:76), na{i Miralem Halilovi} i Ante Ma{i} nisu ulazili u igru. ku}e Poitijer (68:64). Gostuju}i trijumf ostvario je gorostas Ned`ad Sinanovi} (18 p i 12 sk) kod Palensije u 2. kolu Druge {panske lige, dok je, uprkos odli~nom nastupu Admira Ali}a (17 poena), njegov De~in u 1. kolu ~e{ke lige pora`en kod ku}e od Prostejova (V. B.) (71:77).

igrali rastere}eni. Ipak, na kraju smo zaslu`eno slavili - rekao je brazilski selektor Bernardinjo. Tako je Brazil svoj impresivan skor jo{ vi{e „podebljao“. Od 17 velikih takmi~enja u posljednjih osam godina, osvojili su ~ak 15. Ipak, ovo posljednje SP bacilo je malu sjenu na zla-

tni sjaj medalja koje su oko vrata stavili brazilski odbojka{i. Neko }e re}i da su napravili pravi potez, kada su pustili utakmicu Bugarima u drugoj fazi takmi~enja, kako bi izbjegli Kubu u tre}oj fazi. Ipak, ~injenica je da su izabrali lak{i i manje sportski put, kako bi stigli do zlata.
(N. D.)

PLBiH u sjede}oj odbojci
Rezultati tre}eg kola: Drina - Zavidovi}i 3:1, ^elik 07 - Sinovi Bosne 1:3, Zenica 92 - Spid 1:3, Maglaj Index - Fantomi 0:3, Tigar 119 - Iskra 2:3. 1. Sinovi B. 3 3 0 9:1 9 2. Spid 3 3 0 9:1 9 3. Fantomi 3 3 0 9:1 9 4. Maglaj I. 3 2 1 6:4 6 5. Zenica 92 3 1 2 5:6 3 6. Zavidovi}i 3 1 2 4:6 3 7. Drina 3 1 2 3:7 3 8. Iskra 3 1 2 4:8 2 9. Tigar 119 3 0 3 2:9 1 10. ^elik 07 3 0 3 1:9 0

Amerikanac mo`e igrati za CSKA

Holdenu ljekari dozvolili nastupe
Sr~ani problemi, koje su ameri~kom ko{arka{u i ruskom reprezentativcu D`onu Robertu Holdenu (John) prvi ustanovili ljekari u njegovoj domovini, a zatim potvrdili i ruski doktori, nisu razlog za prestanak karijere. Ocjena je to kardiologa sa klinike u njema~kom Duizburgu, koji su ustanovili da nema potrebe za operacijom i da problemi koje igra~ ima nisu opasni po `ivot. U moskovskom klubu isti~u da su presretni zbog ovakvog raspleta situacije, ali i da }e na Holdenov povratak u tim ~ekati koliko bude bilo potrebno. (V. B.)

Kompletirane grupe Eurolige

[arlroa se priklju~io Himkiju
Nakon {to je u petak nave~er ruski Himki, trijumfom i u uzvratu protiv francuskog Le Mana osigurao plasman u grupnu fazu Eurolige, u nedjelju je to po{lo za rukom i belgijskom prvaku Spirou Basketu iz grada [arlroa. [arlroa je, naime, u uzvratnom me~u protiv Albe sa~uvao prednost iz prve utakmice (81:77), odigrav{i pred 12.000 gledalaca u Berlinu nerije{eno 70:70. Belgijanci }e popuniti grupu B (Olimpijakos, Real Madridom, Unikaha, Virtus iz Rima i Brose Basket), a Himik grupu A (Partizan, @algiris, Kaha laboral, Makabi i Prokom). Euroliga startuje 18. oktobra, utakmicom izme|u Olimpijakosa i Real Madrida. Alba i Le Man takmi~enje nastavljaju u Eurokupu, za koji }e `rijeb grupa biti obavljen u ~etvrtak u Barceloni, s po~etkom u 12 sati. Eurokup i Euro~elend` kup po~inju 16. novembra, utakmicama pr(V. B.) ve grupne faze.

Trifunovi} se vratio u Litvos ritas
Srbijanski ko{arka{ki trener Aleksandar Trifunovi} naslijedio je hrvatskog stru~njaka Dra`ena Anzulovi}a na klupi litvanskog prvaka Litvos ritasa, za koji nastupa i kapiten na{e reprezentacije Kenan Bajramovi}.Trifunovi} je litvanski klub vodio i u periodu od 2006. do 2008. godine. (V. B.)

Holden: Ima sr~ane probleme

CAS odbio tu`bu ACB lige
Sud za arbitra`u u sportu (CAS) odbacio je tu`bu [panske ko{arka{ke lige (ACB) protiv ~elnika najboljih {panskih klubova i predsjednika Eurolige, [panca \ordi Bertomeua (Jordi). ACB liga nije se slagala s promjenama u strukturi elitnog ko{arka{kog takmi~enja, smatraju}i da su {tetne po njihovu ligu, ali i u suprotnosti s pravilima Evropske unije o za{titi tr`i{nog takmi~enja. Promjene su, ina~e, sredinom pro{le godine prihva}ene od svih liga i klubova, osim ACB lige, koja je u januaru (V. B.) odlu~ila podi}i tu`bu.

sport

Dnevni avaz, utorak, 12. oktobar/listopad 2010.

69

RUKOMET „Studenti“ ve} za dva dana igraju u Rumuniji

Protiv Konstance borba za top 16 \okovi} odbranio naslov
\okovi}: Dobio Ferera
(Foto: AFP)

Teniski turnir u Pekingu

Naredni Bosnin protivnik u Ligi prvaka u pro{lom je kolu od Sijudad Reala izgubio „samo“ 28:34

Novak \okovi} iz Srbije odbranio je naslov pobjednika 2,1 milion vrijednog ATP turnira u Pekingu, savladav{i u finalu {panskog tenisera Davida Ferera (Ferrer) sa 6:2, 6:4. Ovo je \okovi}u 18. naslov u kar-

ijeri na ATP turnirima. U `enskoj konkurenciji titula je pripala Dankinji Karolini Voznjacki (Caroline Wozniacki) koja je sa 6:3, 3:6, 6:3 pobijedila Ruskinju Veru Zvonarevu.

Uspjeh sarajevskih stonoteniserki

@eljezni~ar u drugom kolu ETTU kupa
Stonoteniserke sarajevskog @eljezni~ara plasirale su se u 2. kolo ETTU kupa. U prvom krugu elitnog evropskog klupskog takmi~enja bh. prvakinje su na turniru u portugalskoj Mirandeli osvajanjem drugog mjesta u Prvoj grupi izborile nastup u daljnjem takmi~enju. U prvom kolu mlade ~lanice @eljezni~ara savladale su izraelskog predstavnika ekipu Hapoel Kirait Ono s 3:1. Dvije pojedina~ne pobjede ostvarila je Emina Had`iahmetovi}, jednu Belma Bu{atli}, dok je poraz zabilje`ila Ajla Kova~. U me~u za prvo mjesto u grupi @eljezni~ar je pora`en od doma}e ekipe Mirandela sa 0:3. U redovima portugalskog prvaka nastupile su tri Kineskinje, igra~ice koje se nalaze na evropskim i svjetskim rang-listama.

Prva rukometna liga - grupa Sjever

Silovit start Zeni~ana
Divkovi} u akciji protiv Flensburga

Nisu uspjeli kako treba ni apsolvirati poraz od Flensburga, a rukometa{e Bosne BHGas ve} o~ekuje novi, mo`da i najbitniji duel u ovome dijelu Lige prvaka. „Studenti“ }e, naime, u ~etvrtak od 19 sati gostovati najve}em konkurentu iz grupe D za plasman me|u 16 najboljih, rumunskoj Konstanci.

Te`ak period
Rumuni u posljednje vrijeme pro`ivljavaju te`ak period. Nakon fantasti~ne pro{le sezone u kojoj su postali prvi rumunski klub koji se plasirao u drugi krug Lige prvaka (savladali su izme|u ostalih Pik Seged i Monpelje), kola su djelimi~no krenula nani`e nakon tragi~ne smrti njihovog trenera Zorana Kurte{a. Po~etkom sezone na njegovo mjesto sjeo je neka-

da{nji selektor Srbije Jovica Cvetkovi}, ali ve} kratko nakon dolaska po~ele su {pekulacije i o odlasku. Navodno, igra~i su bili nezadovoljni njegovim radom, na to se nadovezao i poraz u rumunskom prvenstvu od Odorheja, pa od Zagreba (23:33), te su u klubu odlu~ili otpustiti ovoga stru~njaka. Zamijenio ga je pomo}nik, koji je to bio i za vrijeme Kurte{ove vladavine, Eden Hairi, a pod njegovim vodstvom Konstanca je u nedjelju, u okviru tre}eg kola, u [paniji izgubila od Sijudad Reala relativno malom razlikom (28:34).

Jaki na doma}em terenu
Iako je jo{ prerano za bilo kakve kalkulacije, na kraju }e mo`da ba{ me|usobni omjeri Bosne, Konstance i Sankt Peterburga odlu~iti putnika u osminu finala. - Iako smo u gostima dobili Konstancu deset razlike, a sa Bosnom remizirali, smatram da je mnogo te`e igrati sa Rumunima na njihovom movi imali priliku uvjeriti u snagu Rumuna, Bosna }e imati te`ak zadatak, ali daleko od toga da je bez {ansi. - Mi smo protiv Bosne igrali na mnogo vi{em nivou nego ina~e, bili smo br`i, dinami~niji, postotak iskori{tenih kontri bio nam je visok, golman je tako|er bio odli~an, {to je klju~no za terenu nego sa Bosnom u Sarajevu. Oni su kod ku}e veoma opasni, atmosfera je uzavrela i ako joj podlegnete, mo`ete do`ivjeti sva{ta. Ovako gledaju}i, ekipe su podjednake, ali treba imati na umu da u jednoj utakmici o rezultatu mogu odlu~iti sitnice. Te{ko je predvidjeti - smatra Kljaji}. dobru kontru... Ipak, gledali smo Bosnu protiv Zagreba i to je bila igra bolja za dva do tri stepena nego protiv nas. Kada bismo u Rumuniji ponovili tu predstavu, {anse dvije ekipe bile bi podjednake, ako ne i ve}e u korist Bosne - kazao je Karlen, ~iji je tim kod ku}e savladao RuA. ^. mune 29:22.

Proteklog vikenda startovala je i Prva rukometna liga - grupa Sjever, a zeni~ki ^elik, koji je pro{le sezone igrao Premijer ligu, trujumfom u derbiju u gostima kod Kaknja najavio je da se ozbiljno misli odmah vratiti u elitu. Povratnik Emir [ahinovi} je, uprkos uganu}u {ake desne ruke, nastupio i sa devet golova bio najefikasniji u timu ^elika. Trijumfe su ostvarili i Sloboda Solana,

Maglaj i Sana 7, koji su, uz ^elik, glavni pretendenti na naslov prvaka ove lige. Rezultati 1. kola: Kakanj - ^elik 22:32, Sloboda S. Radnik 38:18, Banovi}i - Sana 7 33:35, Biha} - Bosna TS 25:27, @ep~e - Maglaj 26:32, Lukavac - Krajina 28:36. U narednom, 2. kolu igraju: ^elik - Lukavac, Radnik - Krajina, Maglaj - Kakanj, Bosna TS - @ep~e, Sana 7 - Biha} i Sloboda S. - Banovi}i. V. B.

Zrinjski zadr`ao va`nog igra~a

Ostaje Tomislav Ramljak
Nakon {to su anga`irali mladog Filipa Petrovi}a (202 cm, 18 g) iz slovenskog Merkatora i na period od tri mjeseca iskusnog Seida Hajri}a (203 cm, 27 g) iz sarajevske Bosne ASA BH Telekoma, mostarski Zrinjski HT dogovorio je nastavak saradnje sa svojim vrlo va`nim igra~em od pro{le sezone, krilnim centrom Tomislavom Ramljakom (204 cm, 25 g), koji nije uspio prona}i anga`man u inozemstvu. Ramljak je pro{le sezone bilje`io po utakmici 10,7 poena i 4,7 skokova, a njegovim je ostankom postao prekobrojan ameri~ki ko{arka{ Entoni Va{ington (Anthony Washington). Mostarci bi mogli na centarskim pozicijama biti poja~ani i za reprezentativca Ermina Jazvina, barem na odre|eno vrijeme i dok mu ne stigne inozemna ponuda. Jazvin, ina~e, ve} odre|eno vrijeme i trenira sa Zrinjskim, koji }e, uz nastup u bh. ligi, ove sezone igrati i Balkansku ligu, u kojoj }e 26. oktobra ugostiti crnogoV. B. rski Ulcinj.

Tri stepena
Prema rije~ima trenera Flensburga Pera Karlena (Carlen) te Zagrebovog Nenada Kljaji}a, ~iji su se ti-

Borac danas dobiva protivnika u Kupu EHF-a

Izbje}i Nijemce i [pance
Nakon sjajne igre i velike pobjede nad turskim vice{ampionom Ankara Sporom (39:23), te plasmana u tre}e kolo Kupa EHF, rukometa{i Borac m:tela danas }e saznati ime svog sljede}eg evropskog rivala. Naime, u Be~u }e u 11 sati biti obavljeno `rijebanje parova, a u bubnju }e se na}i 32 ekipe, 16 povla{tenih, te 16 koji to nisu, me|u kojima su i Banjalu~ani. - Volio bih kada bismo mogli izbje}i Nijemce i [pance, a da, mo`da, dobijemo Amicitu. [vicarce odli~no poznajem i mislim da bi preko njih mogli do ~etvrtfinala. Idealno bi, tako|er, bilo i kada bismo ponovo revan{ utakmicu igrali u Boriku - rekao je Dragan Markovi}, trener Banjalu~ana. Na spisku potencijalnih rivala nalaze se zaista vrhunski klubovi, TBV Lemgo, Fri{ auf Gepingen i Grosvald{tat (Njema~ka), Gorenje Velenje (Slovenija), Ademar Leon i Naturhaus ([panija), Tatabanja Karboneks i Dunafer (Ma|arska), Sent Rafael i Ivri (Francuska), Madeira (Portugal), Amicita Cirih ([vicarska), Bjeringbro i NoMarkovi}: Pri`eljkuje [vicarce

Tako to rade u KS Srbije

^etiri stranca su maksimum
rdsjavend (Danska), te Zarja Kaspija i SKIF Krasnodar S. K. (Rusija). Ko{arka{ki savez Srbije ograni~io je broj stranaca u doma}im takmi~enjima na ~etiri. Pod kategorijom stranih igra~a smatraju se svi oni koji nemaju srbijanski paso{, {to je promjena u odnosu na pretho(V. B.) dno ograni~enje.

UTORAK 12. 10. 2010.

20.00
POLITI^KI MAGAZIN, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.30 VLADO PODANY: MY WAY

20.10

LOTO

20.00

GUMUS

21.00 HAYAT PRODUCTION SHOW

19.05

^INI

Crta
Postizborne koalicije, uobi~ajena promenada `elja, ta{tine i interesa. Ko i za{to {titi ubice devet vojnika Armije BiH u Repovcima? Merhamet, dobrotvorno dru{tvo za op{te ili potrebe pojedinaca? Gost Crte: Fahrudin Radon~i}, predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH.

16.15
SERIJA, BHT1

Ples `ivota
Lina se budi u nepoznatoj sobi, dok Cesar spava pored nje na stolici. Rikardo se ponovo slu`i trikom i izmijenjenim glasom zove Leonarda. Lina okrivljuje Ester da joj je dala sredstvo za spavanje, ali Tito joj ne vjeruje. Lina pakuje kofere i odlazi od mu`a.

07.00 Dobro jutro 09.05 Ma{a na granici, dokumentarni film 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 11.45 BHT vijesti 11.50 Hillary Clinton u BiH, specijalni program 12.45 Ljubavna oluja, igrana serija, 198/313 13.35 Moja mala kuhinja, r. 13.45 Retrovizor, muzi~ki program 14.15 BHT vijesti 14.25 Pri~e iz starih gradova: Zvornik 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 8/66 15.05 Glad, drama 15.20 BHT slagalica 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 Ples `ivota, igrana serija, 105/124 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business news 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 U vrtlogu LSD-a, strani dokumentarni program 21.50 BHT vijesti 22.00 Euroimpuls, magazin 22.30 Vlado Podany: My Way, koncert 23.50 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.05 Pregled programa za srijedu
19.15 [to da ne?, revijalni program 20.00 Intervju dana 20.35 Sportske legende 21.30 Vijesti 21.40 Jukebox 22.30 Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 25. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 70. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 20. epizoda 11.00 Zelena panorama, program za agrar, r. 11.30 Rezovi, igrana serija, 5. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.10 Posjeta Hillary Clinton BiH, specijalni program 12.45 Gospo|a Barbara, igrana serija, 26. epizoda 13.35 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.45 Magazin LP u nogometu 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 17. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 153. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 22. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 37. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 TV Bingo show, vanredno kolo, prijenos 21.50 S onu stranu re`ima: Majstor i maestro, 3. emisija 22.14 Loto, dobitna kombinacjia brojeva i dva jokera 22.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Sarajevska {kola dokumentarnog filma Djeca pakla Crne ba{te 23.30 Exit live, 2. dio 00.15 Federacija danas, r. 00.40 S onu stranu re`ima: Majstor i maestro, 3. emisija, r. 01.05 Dnevnik 3, r. 01.50 Pregled programa za srijedu

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Metajets, crtani film 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.10 The Border, kriminalisti~ka serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.05 Top Shop 15.35 Gümüº, turska telenovela 16.55 Vremenska prognoza 17.00 OBN Info 17.05 Vox Populi 17.10 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Gümüº, turska telenovela 21.25 Dejana Show, talk Show 22.25 Vremenska prognoza 22.30 Vox populi 22.35 Obiteljske tajne, film 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 26. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 26. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 26. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 26. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 26. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 51. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 52. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 26. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 36. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 32. epizoda 14.00 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 14.30 Autoklub 14.55 ZMBT profili 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 37. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 37. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 12. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT Profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 38. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Seks i grad, igrana serija, 26. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 25. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 26. epizoda 00.30 Dokumentarni program r.

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Grand hitovi 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma u`ivo 17.45 Gusto tv 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma vtr 21.00 Farma, izbor sluga i zabava 01.00 Uvijek }u znati {ta ste radili pro{log ljeta, film
19.30 Monitor 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Crno na bijelo

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 Emisija [to da ne? - repriza 08.45 Sponzorisani program 09.00 Intervju dana - repriza 09.30 Vijesti 09.45 Alfa mozaik - jutarnji program 10.30 Vijesti 11.30 Vijesti (Alfa mozaik) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Muzika 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKBOX i EPP 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.45 Jukebox 18.40 Centralna informativna emisija

TV Jasmin
19.20 19.30 20.30 21.00 Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Zdravlje i vi, kontakt program

20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.50 Klinika - igrana serija

TV KISS
18.45 19.00 19.25 19.30 20.10 FIS SHOP DNEVNIK KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Extra plus, kontakt emisija

20.50 Veterani danas dok. program 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 21.50 TV SHOP 22.00 Capri 2, igrana serija 2/26

TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program

TV Bugojno
19.00 20.00 21.00 22.20 Informator 1001 no} - igrana serija Igrani film Seks i grad, igrana serija

TV TK
16.00 Vijesti u 16 16.30 Liberty TV, informativni program 17.00 Na{e pri~e 17.30 Svjedok prirode, strani dokumentarni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV

TV Zenica
16.30 Za svaku bolest trava raste, repriza 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Iz dana u dan 18.05 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Boneventura, repriza 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV Liberty, informativni magazin 21.30 TV izlog

TV Gora`de
19.00 Dnevnik 20.00 Izbori 2010 - predstavljanje politi~kih partija i saop{tenja Bonaventura

TV Kakanj
16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.30 Gimnazijalci, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi, serija Pri~e za djecu Dnevnik FTV

HIT TV
19.00 19.25 20.00 21.00 Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Put oko svijeta 23.00 Glas Amerike

TV HEMA
16.00 17.02 17.45 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 Muzi~ki program Muzi~ki program Pregled programa Vijesti Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS Narodna muzika - muzi~ki program Na{i razgovori - intervju sedmice Turizam plus - emisija o turizmu Hema magazin - informativni program

HTV Oskar C
18.00 Humanost na djelu 19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija Turizam plus

TV OSM
19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Pod lupom

TV USK
19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program Intermeco 20.05 TV intervju

BN
17.10 18.00 18.30 19.00 Tv serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{

TV Visoko
19.30 Dnevnik FTV

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.40
FILM, NOVA TV

Richie Rich
Najbogatiji klinac na svijetu Ri~i Ri~ ima sve {to `eli osim prijatelja. Predstavljaju}i oca na otvorenju tvornice, ugleda djecu kako preko puta igraju ko{arku. Ri~i im se `eli pridru`iti, no oni ga ne `ele u svojem dru{tvu. Kada direktor tvrtke Ri~ Industris Lorens Van Dag smisli plan za ubojstvo cijele obitelji Ri~, Ri~i mora preuzeti kontrolu nad tvrtkom... Uloge: Makolej Kalkin, D`on Laroket, Edvard Herman Reditelj: Donald Petri

21.05

TABLOID

21.00

BOKS

18.30

BMX

21.00

SCOTLAND - SPAIN

21.00 NAJTE@I POPRAVCI

22.20

RANDY JACKSON

20.15

CSI. MAJAMI

21.15 DVA I PO MU[KARCA

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Tabloid 22.05 TV mre`a 22.35 Turizam 23.00 Vijesti 23.05 [ta radite, bre 23.20 Hit libris

15.45 Fudbal: Uefa Euro 2012 - Irska - Rusija 16.15 Fudbal 17.15 Fudbal 17.30 Konji~ki skokovi 19.00 Svi sportovi 19.50 Fudbal 20.00 Boks 21.00 Boks: T. Adamek M. Grant 23.00 Fudbal

15.45 Ekstremni sportovi 17.00 Ameri~ki fudbal: Notre Dame - Pittsburgh 18.30 Bmx 19.30 Vijesti 20.00 Ameri~ki fudbal: Notre Dame - Pittsburgh 21.30 Superbike 22.00 Superbike 22.30 Wwe

20.15 Fudbal mondijal magazin 21.00 U`ivo: Kvalifikacije za EP. Scotland Spain 23.00 FullTilt Poker 00.00 Kvalifikacije za EP. Holland - Sweden 01.30 U`ivo: NHL. Detroit - Colorado 04.00 ATP Masters Shanghai

18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Najve}i britanski strojevi 21.00 Najte`i popravci 22.00 Poznati svemir 23.00 Najve}i britanski strojevi

18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 20.40 MTV Express Elemental 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Blue Mountain State 22.20 Randy Jackson Abdc 5 23.10 Room 401

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Zakon i red, serija

19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija 22.15 Switch reloaded, serija 22.45 Granate kao mi, serija 23.15 TV total

UTORAK 12. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Kod vas je ba{ zanimljivo. Upoznajete nove, zanimljive ljude. ^ini se da ste na pragu ne~eg novog. 21. III - 20. IV Posao: Nesporazum sa kolegama plod je nezadovoljstva vlastitim rezultatima, ali i ne~ije zavisti. Zdravlje: Ne tra`ite „spas“ u hrani.
OVAN
DONA BARBARA

21.10 MJESTO ZLO^INA MAJAMI

18.50 ODMORI SE, ZASLU@IO SI

23.25

BEZ TRAGA 6

14.15

09.10 Mala tv Nodi, crtana serija (7./100) Medo Rupert, crtana serija (7./52) Tomica i prijatelji, crtana serija (7./100) Gora bisera, crtana serija (6./48) Bajke iz cijelog svijeta (23./39) Moja `ivotinja i ja, program za djecu (23./26) 10.20 Konstruktorske katastrofe kviz za djecu, repriza (16./16) 11.10 Karmelita, tv novela (32./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Laka opera, muzi~ka emisija (2./25) 13.35 Pakov svijet, serija (58.) 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela (87./210) 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika, Dobojsko-trebavska regija 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (33./170) 17.55 [arene ka`e (9./28) 18.00 Megakatastrofe, dokumentarni program (9./11 18.45 Gora bisera, crtana serija (7./48) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Nekad bilo 21.05 Pregled programa 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija (2./24) 21.55 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program (2./30) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 No limit, muzi~ka emisija 23.25 Vrati}e se rode, serija (6./25) 00.15 Profajler, serija (80./81) 01.00 Megakatastrofe, dokumentarni program (9./11) 01.45 Srpska danas 02.15 Dnevnik 2

12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.33 13.17 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 17.00 17.15 17.50 18.37 18.50 19.25 19.30 20.04 20.10 21.10 22.25 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.05 00.50 01.35 02.20 03.00 03.15 04.00 04.40 05.10

Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela Sutra je novi dan 2, serija Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Me|u nama: Kontroverze u povijesti dana{njih velesila Luda ku}a 2, humoristi~na serija (27/32)* Znanstvena petica Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat: 72 dana, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 2 - TV serija (3/10)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hebrang, dokumentarna serija (2/4) Dr`ava, selo, grad @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Lica nacije Galactica 4, serija (13/21) (R)* Sutra je novi dan 2, serija (27/28) (R)* 24 (7), serija (12) (12/24) (R)* Bez traga 6, serija (12) (16/18) (R)* Skica za portret Debbie Travis preure|uje 1 (2/10) (R)* 8. kat: 72 dana, talk-show Znanstvena petica (R) Lica nacije (R)

07.55 Mala TV: TV vrti}: Tajna Ninin kutak: Reciklirani papir Patuljkove pri~e: Djevojka koja se nije htjela udati Danica: Danica i lija 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (17/20)* 08.50 [kolski program: Inovatori Navrh jezika: Navrh Kratki spoj: Tektonika 09.35 Mega Mindy, serija za djecu 10.00 Beverly Hills 3, serija (22/30)* 10.45 Globalno sijelo 11.15 Prizma, multinacionalni magazin 12.00 U istom loncu, kulinarski show 12.35 Euromagazin 13.05 Proces 13.35 Galactica 4, serija (13/21)* 14.20 [kolski program: Inovatori (R) Navrh jezika: Navrh (R) Kratki spoj: Tektonika 15.05 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 15.45 Nogomet (U-21): Hrvatska [panjolska, emisija 15.50 Nogomet (U-21): Hrvatska [panjolska, prijenos* 17.50 Nogomet (U-21): Hrvatska [panjolska, emisija 18.10 Cocco Bill, crtani film 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Kazahstan-UzbekistanTurkemenistan, dokumentarna serija (3/13) (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Nogomet, prijateljska utakmica: Hrvatska - Norve{ka, emisija 20.05 Nogomet, prijateljska utakmica: Hrvatska - Norve{ka, prijenos 22.05 Nogomet, prijateljska utakmica: Hrvatska - Norve{ka, emisija 22.35 24 (7), serija (12) (12/24)* 23.25 Bez traga 6, serija (12) (16/18)* 00.05 Retrovizor: Dr`avnik novog kova 3, humoristi~na serija (4/6)* 00.30 Retrovizor: Plavci, serija (12)

05.20 Hitni slu~aj, serija (10/14) 06.15 Na{a mala klinika, serija (35/35) 07.10 Bumba, crtana serija (111-112/150) 07.20 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (52/52) 07.35 Roary, crtana serija (27/52) 08.00 Mini kviz, ep. 1 08.15 Mini kviz, ep. 2 08.25 Dona Barbara, serija (173-174/190) 10.25 U ime ljubavi, serija (161-162/170) 12.25 IN magazin 13.15 Najbolje godine, serija (21/156) 14.15 Dona Barbara, serija (175-176/190) 16.00 U ime ljubavi, serija (163/170) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 U ime ljubavi, serija /164/170) 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (22/156) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (15/17) 21.40 Richie Rich, igrani film 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Do smrti i natrag, igrani film (12)* 01.40 Seks i grad, serija (56/94) 02.10 Bra~ne vode, serija (25/26) 02.40 Rehabilitacija, igrani film (15)* 04.10 Ezo TV, tarot show (18)* 05.10 Kraj programa

Ljubav: Nalazite se u pravom vrtlogu nejasnih emocija i strasti. Nedoumice poku{avate rije{iti radom. 21.IV - 22.V Posao: Ljubavni problemi odvla~e vas od posla. Sve skupa, ometa va{u koncentraciju, pa i volju. Zdravlje: Poku{ajte sa laganim tjelesnim vje`bama.
BIK

BLIZANCI Posebno je nagla{en va{ {arm, {to budi `elju za

Ljubav: Dobro ste raspolo`eni, puni optimizma.

osvajanjem. Posao: Ako razmi{ljate o promjeni, pogotovo napredovanju, otvaraju vam se povoljne mogu}nosti. Zdravlje: Vodite vi{e ra~una o ishrani.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ne oskudijevate ni u ~emu bitnom, a najmanje u emocijama. Ispunjeni ste ljubavlju, nje`no{}u. 23.VI - 22.VII Posao: Neumoljivo ru{ite sve barijere na putu do cilja. Uveliko vam poma`e va{a direktnost u radu. Zdravlje: U izvrsnoj ste formi.
RAK

Ljubav: Zanimljivi susreti i ugodni razgovori ispunjavaju ovaj, ina~e, monoton dan. Iskristite njegove prednosti. 23.VII - 22.VIII Posao: Pove}ane obaveze, zadr`avaju vas na poslu vi{e nego {to `elite. Nije vam drago, ali izdr`at }ete. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostorije.
LAV

Ljubav: Pitate se {ta, zapravo, `elite, {ta o~ekujete od osobe sa kojom ste u vezi. „Klju~“ 23.VIII - 22.IX rje{enja je kod vas. Posao: Razmi{ljate o novom poslu, o ne~emu gdje, do kraja, mo`e do}i do izra`aja va{a kreativnost. Zdravlje: Mogu}e su manje tegobe. Ljubav: Te{ko}e koje ste imali u vezi imaju i svoju pozitivnu stranu. Jasnije vam je gdje ste oboje grije{ili. 23.IX - 22.X Posao: Puno radite, ali o~ekivani rezultati kao da izostaju. Mogu}e je odga|anje va`nih rokova i planova. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Zadr`ite sada{nju situaciju koliko god
23.X - 22.XI

DJEVICA

21.25
TOK[OU, OBN

Dejana show
Brojna istra`ivanja otkrila su da veliki broj ljudi smatra da su neudate majke lo{e za dru{tvo. Niko ne mo`e osporiti ~injenicu da je odgoj u koji su uklju~ena oba roditelja va`an za razvoj djeteta, bez obzira bili oni u braku ili u nevjen~anoj zajednici. Djeca koja odrastaju ne znaju}i ko im je otac mogu kasnije imati problema u svojim vezama. Nedostatak o~inske figure utjecat }e na ciljeve koje dijete u `ivotu `eli posti}i te na odabir prijatelja...

22.20 Seks i grad

SERIJA, HAYAT TV

U poku{aju da preboli Zvjerku, Keri izlazi s jednim posebnim prijateljem i poku{ava od toga napraviti sadr`ajniju vezu. Samanta ima zanimljiv kontakt s parom iz susjednog stana dok se ne otkrije istina. [arlot je kona~no smogla hrabrosti da poziva mu{karce na sastanke, ali }e je to ponijeti, pa }e po~eti zakazivati izlaske s dvojicom u isto vrijeme.

mo`ete. Ne `urite, ne razmi{ljajte previ{e o budu}nosti. Posao: Poku{avate na}i posao koji zahtijeva pokretljivost, komunikativnost. Izbjegavate ve}e napore. Zdravlje: Vrlo ste osjetljivi.
STRIJELAC

Ljubav: Odnos sa partnereom je u letargi~nom raspolo`enju. Ne postoji razumijevanje i vas bri23.XI-22.XII ne. Posao: ^vrsto ste odlu~ili da je pravo vrijeme za ve}u zaradu. Onako i onoliko koliko ste zaslu`ili. Zdravlje: Izbjegnite probleme sa `elucem. Ljubav: Postajete sve emotivniji i ranjiviji. Posebno ~eznete za pravom ljubavi, za nekim ~vrstim, jakim. 23.XII-21.I Posao: Izbjegavali ste odre|ene obaveze, ponadali se kako je sve zaboravljeno. Neko }e vas podsjetiti. Zdravlje: Posjetite stomatologa, kontrole radi.
JARAC

20.00
Onur i [eherzada kona~no razgovaraju. Ona mu govori kako je najbolje da prekinu svaki kontakt i dodaje da razumije njegovu majku, koja misli da Onur zaslu`uje vi{e od udovice s djetetom. [eherzada tra`i novi posao. Ali Kemal je uzeo papire nekretnina i prodaje ih, a Fusun mu prijeti da vi{e nikada ne}e vidjeti djecu.

Uvijek }u znati 01.00 {ta ste radili pro{log ljeta
U novom nastavku skupina tinejd`era do`ivjet }e strahoviti teror u malom mjestu u Koloradu. Kada nezgodna {ala, utemeljena na zastra{uju}oj legendi, rezultira smr}u jednog od njihovih najboljih prijatelja, tinejd`eri se zaklinju na ~uvanje tajne i {utnju o u~estvovanju u tom doga|aju. Uloge: Bruk Nevin, Dejvid Petko, Tori DeVito Reditelj: Silvejn Vajt

do`ivljavate dramati~no. Skloni ste i pomalo te{kim mislima. 22.I-19.II Posao: Dosta ste ambiciozni. Od sebe tra`ite potpunu predanost poslu, po cijenu da sasvim „pregorite“. Zdravlje: Odre|ene psiho-fizi~ke smetnje. Ljubav: Ne poku{avajte rije{iti odre|ene probleme izbjegavaju}i razgovor sa voljenom osobom o njima. 20.II-2O.III Posao: Odli~no su vam aspektirani poslovi koje ste nedavno po~eli. Iskoristite to, isplatit }e se. Zdravlje: Miran, lijep dan.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

VODOLIJA Ljubav: Sve {to se zbiva na ljubavnom polju,

1001 no}
SERIJA, HAYAT TV

FILM, PINK BH

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Sja: Potvrda na Twitteru

Sijaobova supruga u ku}nom pritvoru
PEKING - Liju Sja, supruga kineskog disidenta Lijua Sijaoboa, dobitnika Nobelove nagrade za mir 2010., potvrdila je u kratkoj poruci na T witteru da je u ku}nom pritvoru u kineskoj prijestonici i da se ne mo`e javiti na telefon. Vijest o njenom pritvoru objavila je u nedjelju ameri~ka organizacija za za{titu ljudskih prava „Freedom Now“.

Higl: Zvijezda serije „Uvod u anatomiju“

Amerikanka ka`e da nije `enstvena

KETRIN HIGL PSUJE KAO KO^IJA[
Tabloidi prenose kako glumica misli da je se prijatelji stide
LOS AN\ELES - Ameri~ka glumica Ketrin Higl (Katherine Heigl, 31), zvijezda serije „Uvod u anatomiju“, za sebe tvrdi da nije `enstvena i da je se prijatelji stide jer psuje kao ko~ija{, pi{u tabloidi iz SAD. Ketrin je tri godine u braku s D`o{om Kelijem (Josh Kelley, 30) s kojim je usvojila 20-mjese~nu djevoj~icu Nalin (Naleigh) koja je dijete s posebnim potrebama. U planinama Jute kupili su ku}u jer se `ele maknuti iz Holivuda. Higl je trebalo vremena da se navikne na zajedni~ki `ivot sa mu`em jer ju je muzi~ar ispo~etka nervirao zbog toga {to je bio veoma neuredan.

Matani}: Organizator ubistva

Svjedo~enje Mafalanija
BEOGRAD - Amir Mafalani, jedan od optu`enih za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukani}a, izjavio je ju~er, svjedo~e}i putem videolinka u Specijalnom sudu u Beogradu, da je organizator tog ubistva Robert Matani} i da je o tome na vrijeme obavijestio policiju. Mafalani je rekao i kako nikada od Matani}a nije ~uo da Sretena Joci}a, zvanog Joca Amsterdam, povezuje s ubistvom hrvatskog novinara.

Trojac dobio Nobelovu nagradu
[TOKHOLM - Amerikanci Piter Dajmond (Peter Diamon) i Dejl Mortensen (Dale), te Kristofer Pisarides (Christopher Pissarides), koji ima britansko i kiparsko dr`avljanstvo, dobili su Nobelovu nagradu za ekonomiju u 2010. godini za obja{njenje za{to se nabavka i zahtjevi uvijek ne podudaraju na tr`i{tu i na drugim mjestima. Nobelov komitet objavio je u [tokholmu da su trojica ekonomista dobili priznanje zbog analize koja obja{njava kako na nezaposlenost, potra`nju posla i plate utje~u regulacije i ekonomska politika.

Iskosa

Gigantsko povr}e
Barak Obama napisao predgovor
(Foto: AFP)

Danas objava Mandeline knjige
JOHANESBURG - Legendarni vo|a ju`noafri~ke revolucije Nelson Mandela objavit }e danas novu knjigu koja, za razliku od njegove autobiografije iz 1995. godine, pru`a ~itaocu jedinstveni, neposredni uvid u njegov najintimniji `ivot, javljaju svjetske agencije. Knjiga pod naslovom „Konverzacije sa samim sobom“ bit }e objavljena danas u 22 izdanja i na 20 jezika, s predgovorom ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) koji je za Mandelu rekao da je ~ovjek kojem su „nepoznati cinizam i fatalizam koji tako ~esto poga|aju na{ svijet“ i koji je poslu`io kao inspiracija mnogima.

LONDON - Iako ga ne jede niti ga dodaje hrani, Britanac D`on Lant (John Lunt, 45) voli uzgajati luk. Razlog zbog kojeg to rado radi je taj da mu biljke odli~no uspijevaju. Ove godine je na svojoj parceli uzgojio 45 gigantskih glavica luka te{kih izme|u {est i sedam i po kilograma. Jedna takva glavica je te{ka kao 700 glavica luka normalne veli~ine.

Priznanje Dajmondu, Mortensenu i Pisaridesu

(Foto: AFP)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful