Pikukuh Urang Baduy Gunung teu meunang dilebur Lebak teu meunang diruksak Larangan teu meunang dirempak

...Buyut teu meunang dirobah Lojor teu meunang dipotong Pondok teu meunang disambung Nu lain kudu dilainkeun Nu ulah kudu diulahkeun Nu enya kudu dienyakeun Mipit kudu amit Ngala kudu menta Ngeduk cikur kudu mihatur Nyongkel jahe kudu micarek Ngagedag kudu bewara Nyaur kudu diukur Nyabda kudu diunggang Ulah ngomong sageto-geto Ulah lemek sadaek-daek Ulah maling papanjingan Ulah jinah papacangan Kudu ngadek sacekna Nilas saplasna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful