You are on page 1of 5

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၆၂

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္

(၂၁၆) ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ သခင္သိန္းေဖ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဗုိလ္ေအာင္ႏုိင္


စေသာ မ်ဳိးခ်စ္၊ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး ၁၅ ဦးက …

“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းရန္” ဟူသည့္


စာတမ္းတေစာင္အား ေရးသားၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ … ႏုိင္ငံေတာ္
ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ထံသို႔ လိပ္မူ၍
အၾကံျပဳစာတမ္းအား ေပးပို႔၏။

မ်ဳိးခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ားက … မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ရွိေနေသာ တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနသည္


‘အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းၾကီး’ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အဖက္ဖက္မွ ယုိယြင္း၍၊ က်ဆံုးႏုိင္ငံဆီသို႔
ဦးတည္ေနၿပီဟု ျမင္ၾက၏။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္သူ႔က႑၌ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး G.D.P ၏ ၅-၆ ရာခိုင္ႏႈန္း


လုိေငြျပ၍ ေနခဲ့၏။ ႏွစ္စဥ္ပင္… ျပေနေသာ လုိေငြအား ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြစကၠဴမ်ားအား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္လုပ္ၿပီး
ျဖည့္ဆည္းေနခဲ့၏။ အက်ဳိးဆက္က ျပည္တြင္းလွည့္လည္သံုးစြဲေနသည့္ ေငြေၾကးပမာဏာ.. တႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်
၂၈ % တုိးမ်ား၍ လာျခင္းျဖစ္၏။ ဤအတြက္ … ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ၂၇.၂ % အထိ ျမင့္တက္လာ၏။

စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းသည္လည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အား အေျခခံႏွစ္အျဖစ္ ထားရွိၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝဝ ဟု


သတ္မွတ္ပါက … ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၃.၅၁ ရွိၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ပင္ ၁၅၄.၄ဝ ျဖစ္လာ၏။
စာသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းက တႏွစ္လွ်င္ … ၁၅.၆၆ % တုိးျမႇင့္ေနျခင္း ျဖစ္၏။

တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနက မေကာင္း….။ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ က်ဆင္း၍ေနသည္။ ထုိထုိေသာ … အေထြေထြ


အက်ပ္အတည္းၾကီးအား လြတ္ေျမာက္ရန္ …၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးနည္းလမ္းက …. တမ်ဳိးသားလံုးအင္အားျဖင့္
ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာလွ်င္ ရမည္ျဖစ္သည္ဟု … မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားက
ဘဝျဖတ္သန္းးမႈအသိ၊ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္မႈအသိတို႔အရ … သေဘာေပါက္၏။ ဤအတြက္ …
အၾကံျပဳစာတမ္းအား ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

စာတမ္း၏ အဓိကအႏွစ္သာရက ….

ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ … အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး


ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (National Reconciliation Coalition Government) ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ (နအဖ) ႏွင့္
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္စုႏွင့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရာမွ အမ်ဳိးသားျပည္လည္သင့္ျမတ္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအတြက္


အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ (Common Programme) မ်ားကိုလည္း
ခ်မွတ္ေပးသြားရန္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးလွ်င္ …. “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရသည္ အမ်ဳိးသားေရးအသြင္၊


အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ ရွိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခိုင္၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား
အစရွိေသာ လူမ်ဳိးစု အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းဖဲြ႔စည္းသြားရန္လည္း စာတမ္းတြင္

1/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၆၂

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္

အၾကံျပဳထား၏။

ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အစိုးရျဖစ္ေရးအတြက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ


ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူၿပီး
ထုိအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရကို အတည္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရသည္ -

(၁) အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္


(၂) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္
(၃) ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ….

(၁) အမ်ဳိးသားျပည္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ပိုမုိခိုင္မာေစရန္အတြက္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္


အက္ဥပေဒ ( Comprehensive General Amnesty and Indemnity Act) ကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းျခင္း၊


ခ်မွတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္”

မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏ ‘အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းရန္’


အၾကံျပဳထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္က ‘သားေရႊအုိးထမ္းသည့္ စာတမ္း’ ျဖစ္၏။ တုိင္းျပည္၏ အေထြေထြ
အက်ပ္အတည္းၾကီးမွ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔က … အမွတ္ ၉၇/ခ ေရႊဂံုတုိင္လမ္း၌


သခင္သိန္းေဖ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏ အၾကံျပဳစာတမ္းအား
ကန္႔ကြက္စရာ မရွိေၾကာင္း … သေဘာတူေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာဆို၏။

သို႔ေသာ္ … စစ္အုပ္စုကမူ …

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ … သခင္သိန္းေဖ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဗုိလ္ေအာင္ႏုိင္တို႔အား


စစ္အုပ္စု၏ ဒုတိယျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး႐ုံးမွ ဗုိလ္မႉးၾကီးသန္းထြန္းတုိ႔က
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ေတြ႔ဆံုၿပီး …
“လူၾကီးမ်ားက စာတမ္းကို အေလးထားေလ့လာေၾကာင္း၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ၾကည့္ၿပီး
လုပ္ရသည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္ လုပ္၍မရေသးဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္၏။”

စစ္အုပ္စုက ညင္ညင္သာသာႏွင့္ ျငင္းပယ္လုိက္၏။ စစ္အုပ္စုက …. ‘သားေရႊအိုးထမ္းသည့္’ လမ္းစဥ္အား


မလိုက္လုိ။

(၂၁၇)
စစ္အုပ္စုက …. မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ား၏ အၾကံျပဳတင္ျပသည့္ ‘သားေရႊအုိးထမ္း’ လမ္းစဥ္အား
လက္မခံ၊ ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အား
ထိုးႏွက္တုိက္ခိုက္ေန၏။ ထုိးႏွက္တုိက္ခိုက္သည့္နည္းနာက … သာမန္ေတြးေခၚႏုိင္သည့္
ဥာဏ္စြမ္းရွိသူတုိ႔အဖုိ႔၊ မည္သို႔မွ် ျပဳမူေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္သည့္ နည္းနာျဖစ္သည္။

2/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၆၂

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္

သို႔ေသာ္ …. အာဏာသိမ္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကမူ ထိုထုိေသာ နည္းနာအား


တိုင္းျပည္အတြင္း က်င့္ၾကံ၍ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အား တုိက္ခိုက္၏။ စစ္အုပ္စုမွ ဦးတည္၍
ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ေနသည္က …. အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျဖစ္သည္။

နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက … သူတုိ႔၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဆြယ္မႉးမ်ားထံသုိ႔


ညႊန္ၾကားလႊာပို႔၏။ ညႊန္ၾကားလႊာက … ‘အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခ်မႈန္းေရး အထူးစီမံခ်က္’ ျဖစ္သည္။

-အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္အဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။


-အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အား မပ်က္၊ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။
-အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မိသားစုဝင္ႏွင့္
ေဆြမ်ဳိးညာတိမ်ားထဲမွ အစုိးရဝန္ထမ္းရွိပါက အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ရမည္။ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားရွိပါက ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခု လုပ္ကိုင္ေနပါက ….
လုပ္ငန္းပ်က္ရန္ ေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ပင္ပစ္ရမည္။ ဘဏ္တြင္ ေခ်းေငြရွိပါက အေရးယူရမည္။ ဘဏ္မ်ားမွလည္း
ေနာက္ထပ္ထုတ္၍ ေခ်းျခင္းမျပဳရ …. ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ညႊန္ၾကားလႊာအတုိင္း …. ေအာက္ေျခအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳးစား၏။


လံု႔လျပဳၾက၏။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက …. စစ္အုပ္စု၏ ‘အထူးစီမံခ်က္’ ေၾကာင့္


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္၍ မသြားၾက။ မားမားမတ္မတ္ပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ရပ္ခံ၍ ေနၾက၏။

ဤတြင္ … စစ္အုပ္စုက ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးရွစြာႏွင့္ ေခ်မႈန္းေရးနည္းသစ္တမ်ဳိးအား က်င့္သံုး၍ လာျပန္၏။


နည္းလမ္းသစ္က …. အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားက
‘အယံုအၾကည္မရွိ’ အဆိုတင္သြင္းေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈအရ … မဲဆႏၵနယ္ နယ္ေျမအသီးသီးရွိ
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးအား မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအလုိက္ …. ‘အယံုအၾကည္မရွိ’
အဆိုတင္သြင္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

“အယံုအၾကည္မရွိ” အဆိုတင္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၾကံခိုင္ေရးႏွင့္


ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းဝင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္းလိုက္၍ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး သူတုိင္းကို
လက္မွတ္ေရးထုိးခိုင္းရမည္။

အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ပံုစံ ႏွစ္ေစာင္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္တြင္


ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

၎ပံုစံမ်ားကို ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္႐ုံးသုိ႔ တင္ျပၿပီး ေကာ္မရွင္က


သတ္မွတ္ေပးသည့္ ရက္တြင္ အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းသည့္ လူစုပြဲ က်င္းပရမည္။

ဤကား … ‘အယံုအၾကည္မရွိ’ အဆိုတင္သြင္းေရး လႈပ္ရွားမႈ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အယံုအၾကည္မရွိ၊ မေထာက္ခံေတာ့ေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္


ျပည္သူမ်ားအား ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးေစခိုင္းၾကရာတြင္လညး္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈမ်ား၊
ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား စသည့္ မတရားမႈေပါင္းစံုႏွင့္ …။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္က …. ရပ္ကြက္ေက်းရြာ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၾကံ/ဖြတ္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ဧည့္စာရင္းစစ္မည္ဟု ဆုိၿပီး တအိမ္တက္ဆင္းဝင္၏။ အိမ္ေထာင္စု
စာရင္းအား ေတာင္းယူ၍ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သည့္ အိမ္သားမ်ား၏ စာရင္းအား ၎တုိ႔တြင္ ပါလာသည့္
ပုံစံစာရြက္တြင္ အမည္စာရင္းမ်ားအား ျဖည့္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. အိမ္ေထာင္ဦးစီးအား ဧည့္စာရင္း

3/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၆၂

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္

စစ္ေဆးၿပီးသည့္အေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးပါဟု ဆုိၿပီး လက္မွတ္ထုိးခိုင္း၏။


လက္မွတ္ေရးထုိးေပးလိုက္သည့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးက သူထိုးေပးလိုက္သည့္ စာရြက္သည္ မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အား ‘အယံုအၾကည္မရွိ၊ မေထာက္ခံေၾကာင္း’ ပံုစံစာရြက္ဟူ၍ပင္
မသိလုိက္။ ၾကံ/ဖြတ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ားက သူတုိ႔၏ ပံုစံစာရြက္၌ လက္မွတ္မ်ားရၿပီျဖစ္၍
ေနာက္တအိမ္သို႔ ကူးျပန္၏။

အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္က … ‘ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူ


တဦးျဖစ္ေၾကာင္း’ လက္မွတ္ေရးထိုးပါဆုိ၍ … အခ်ဳိ႕က လက္မွတ္ေရးထုိးေပးခဲ့ၾက၏။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္က
… လက္မွတ္မထုိးပါက ….. ၃ ရက္ လုပ္အားေပးလိုက္ရမည္ဟု ဆုိ၏။ ေပၚတာလိုက္ရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၏။

(၂၁၈)
အမွတ္ (၉၇/ခ) ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတုိင္လမ္း။
စစ္အုပ္စုမွ .. အဓမၼလုိက္လံ၍ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အဖဲြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ားမွ အယံုအၾကည္မရွိ၊ အဆိုတင္သြင္းေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏
တုိင္ၾကားစာမ်ားက အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုသို႔ ေန႔စဥ္ပင္ ေရာက္ရွိ၍ ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံမွ ေပးပို႔လာသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားအား အခ်ိန္ေပး၍


ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္၏။

“လူၾကီးမင္းသိေစရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ က်ေနာ္သည္ မႏၲေလးတုိင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊


ေျမာက္ေတာေက်းရြာမွ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ရြာတြင္ ၁၅၊ ၂၊ ၉၉ ရက္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို
တင္ျပလိုပါသည္။

၁၅၊ ၂၊ ၉၉ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ က်ေနာ္တို႔ရြာ၏ ရြာသူၾကီးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမင့္သည္ ေက်းရြာေန


ျပည္သူလူထုအေပါင္းအား ၁၆၊ ၂၊ ၉၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲသို႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတုိင္း
မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကရန္ႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲသို႔ မတတ္ေရာက္ပါက… မိမိ၏တာဝန္၊ မိမိ၏
အျပစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေျပာဆိုအသိေပးခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ ၾကံ/ဖြတ္
စည္း႐ုံးေရးမႉးျဖစ္သူ ခင္ေမာင္ေ႒းကလည္း အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေၾကညာအသိေပးျပန္ပါသည္။ ၁၆၊ ၂၊ ၉၉ ရက္ေန႔
နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ၾကံ/ဖြတ္အမႈေဆာင္ ေရႊသိန္းကလည္း ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ အသက္ ၁၈
ႏွစ္ျပည့္သူတုိင္း အန္အယ္လ္ဒီ ရႈတ္ခ်ပြဲသို႔ အားလံုး တက္ေရာက္ၾကပါရန္ႏွင့္ မတတ္ေရာက္ပါက မိမိ၏
အျပစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ၍ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေၾကညာျပန္ပါသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ရႈတ္ခ်ပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ပါက တဦးလွ်င္ ဒဏ္ေငြ ၅ဝ က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္ဟုလည္း


ေၾကညာပါသည္။ ဒဏ္ေငြအား ခ်က္ခ်င္း လာေရာက္ေပးေဆာင္ရမည္ဟုလည္း ေက်းရြာဥကၠ႒ျဖစ္သူ
ဦးေအာင္ျမင့္က အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေၾကညာပါသည္။ ဤသို႔ ၃ ၾကိမ္တိုင္တုိင္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေၾကညာပါသည္။
ေငြေၾကးအဆင္ေျပ၍ ဒဏ္ေငြေဆာင္ႏုိင္သူ ၁၁၅ ဦး ရွိၿပီး၊ ခ်က္ခ်င္း ဒဏ္ေငြမေဆာင္ႏုိင္သူ ၃၅ ဦး ရွိပါသည္။
ဤသို႔ ရႈတ္ခ်ပြဲ မတက္ေရာက္၍ ဒဏ္ေငြေဆာင္ ေနာက္က်ေနသူ ၃၅ ဦးအား ပုပၸားရဲစခန္းသို႔ နယ္ထိန္း
ရာညႊန္႔ႏွင့္ ရဲသားမ်ားက ေခၚယူဖမ္းဆီးသြားၾကပါသည္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနာက္ထပ္ မဲဆႏၵရွင္တဦးထံမွ ေပးပို႔သည့္တိုင္ၾကားစာ တေစာင္အား ထပ္၍


ဖတ္ျပန္သည္။

“မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္


ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြန္းတင္အေပၚ ၇၊ ၂၊ ၉၉ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူ႔လူထုအခ်ဳိ႕အား မတရား
စုေဝးေစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။

4/5
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း - ၆၂

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္

(၁) ျပည္သူ႔အေျခအေနမွာ အတင္းအဓမၼ တက္ေရာက္ခိုင္း၍ တက္ေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ စိတ္ဓာတ္


လံုးဝမပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုသည္ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိ။ ေက်းရြာလူထုအား
ၿခိမ္းေျခာက္၍ တတ္ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္၏။

(၂) ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းဝတ္စံု မဝတ္ဆင္ေစဘဲ


တက္ေရာက္ေစသည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား မတက္ေရာက္လွ်င္ အလုပ္က ျဖဳတ္ပစ္မည္ဟု
ဆုိသည္။

(၃) ဦးလြန္းတင္အား မဲေပးခဲ့စဥ္က အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မိမိဆႏၵသေဘာထားအရ


မဲေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ၇၊ ၂၊ ၉၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပ်က္ပံုမွာ လုပ္ၾကံမႈတရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္ၾကားစာမ်ားအား ဖတ္ၿပီး သက္ျပင္းခ်မိ၏။ ၿပီးလွ်င္ … တပ္မေတာ္


ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားက … အရွက္သိကၡာကင္းမဲ့စြာႏွင့္ လိမ္ညာမႈၾကီးအား လူထုအတြင္း၌ ျပဳလုပ္၍
ေနၾကေလျခင္း ဟူ၍လည္း တပ္မေတာ္အေပၚ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္မိ၏။

ကိုးကား ……

- ေရႊခေမာက္ မွတ္တမ္းလႊာ
- အာဏာရွင္သို႔ေပးစာ အတြဲ - ၂
- ဦးခင္ေက်ာ္ဟန္၏ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္း
- ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းၾကီးမ်ား၏ အၾကံျပဳစာတမ္း
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္ ၆ (၂-၉၉)၊ ၈ (၂-၉၉)၊ ၁ဝ (၂-၉၉)
- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

5/5