You are on page 1of 4

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း (၆၇)

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၉ မိနစ္

(၂၃၁) ၁၉၉၈ ေမမွ စ၍ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္မွာ (၁၅)လ ေက်ာ္ၿပီ


ျဖစ္သည္။ ရဲမြန္တပ္နယ္၊ မဂၤလာဒံုတပ္နယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလုိက္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္စခန္း
အသီးသီး၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အသီးသီးခြဲ၍ ထိန္းသိမ္းထား၏။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄)ရက္။


ယေန႔အေျခအေနသည္ ထြက္ေပါက္ပိတ္ ေနသည့္ အေျခအေန မဟုတ္။ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ား ျမင္သကဲ့သို႔ ‘ေရွ႕မတိုးသ
ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္း တပ္မေတာ္ေရ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဆြယ္စခန္း၌ ထိန္းသိမ္းထားသည့္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ တပ္မေတာ္ေရ၊ ေထာက္လွမ္းေရး အမွတ္(၁)မွ တပ္မႉး၊
ဗိုလ္မႉးေသာင္းေက်ာ္ရွိန္ဆိုသူ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး၏။ စစ္အုပ္စု စကားအရ… ‘ဧည့္ရိပ္သာမ်ားတြင္ ထားရွိ၍
ေဆြးေႏြးေနသည္’ ဟူသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းခံ ထားၾကရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္


ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားအျမင္(၄)ရပ္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေျပာဆို၏။

“လက္ရွိအေျခအေနသည္ …
(က) ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ၊သို႔ေၾကာင့္စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရကာ
လူမႈေရးပါပ်က္စီးေနၿပီး ျပည္သူလူထုဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း။ မည္မွ်ဒုကၡေရာက္ေနရသည္ကို
စာရင္းေကာက္ယူရန္မလိုပဲ လူေနရပ္ကြက္မ်ားထဲသြားၾကည့္လွ်င္သိႏုိင္သည္။

(ခ) ထုိေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို အဓိကဦးစားေပး၍ ေျဖရွင္းေပးရန္လိုေၾကာင္း၊


ေျဖရွင္းနည္းမွာကမၻာေပၚတြင္နည္းလမ္းႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း။ တနည္းမွာ လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္
ေျဖရွင္းမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ အႏုနည္းျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္လားဟူ၍
ျဖစ္ေၾကာင္း။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အႏုနည္းျဖင့္သာ
ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းဆိုသည္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွအပ အျခားမရွိေၾကာင္း။


သို႔ေသာ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေပၚေပါက္လာႏိုးႏွင့္ေစာင့္စားေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္သည္။

(ဃ) လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအေနႏွင့္မူ ယခုလက္ရွိအေျခအေနအရလည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာအရလည္းေကာင္း၊


အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း။ ေၾကာက္၍လည္းေကာင္း၊ အခြင့္အေရးရ၍လည္းေကာင္း
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ သစၥာေဖာက္သြားသူမ်ားထဲတြင္ ၎တို႔ပါမည္မဟုတ္ ဟူ၍ ေဆြးေႏြးၾက၏။

ဗိုလ္မႉးေသာင္းေက်ာ္ရွိန္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအေပၚအေလးအနက္မထား။


နားသာေထာင္၏။ ၿပီးလွ်င္ ဗိုလ္မႉးေသာင္းေက်ာ္ရွိန္က နအဖ၏ အာေဘာ္မ်ားကိုသာ ရြတ္ျပ
ေဆြးေႏြးေနျပန္သည္။

“ အာဏာပိုင္တုိ႔က ေဆြးေႏြးလုိေသာ္လည္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔မူမွာ သူတို႔ႏွင့္ကြဲလြဲေနသည္။


အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း စစ္အာဏာပိုင္တို႔အေပၚ အစဥ္ထိပ္တုိက္
ေတြ႔ေနေၾကာင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔က လက္မခံႏုိင္သည္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ
ျဖစ္သည္”….ဟူ၍ စစ္အုပ္စု သေဘာထားကုိ ေျပာဆို၏။ ေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္က ဤမွ်ပင္၊ သေဘာထားမက်။
ထပ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးရန္လည္းလမ္းမရွိ။ ဤသည္ပင္ စစ္အုပ္စု၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနပါသည္ဟူသည့္ ‘ဧည့္ရိပ္သာေဆြးေႏြးပြဲ’ ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ‘ဧည့္ရိပ္သာေဆြးေႏြးပြဲ’ဟူသည္မ်ားအား ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ …

1/4
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း (၆၇)

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၉ မိနစ္

“ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား၊ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္မ်
ားအၾကားေသြးခြဲေရး”ပင္ျဖစ္သည္။
စစ္အုပ္စု၏ရည္မွန္းခ်က္အႏွစ္သာရက အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကုိဖယ္ရွားေရးပင္ျဖစ္သည္။

(၂၃၂)
ရဲမြန္တပ္ရင္းအမွတ္(၂၁၄)တြင္ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သံလ်င္ေထာက္
လွမ္းေရးတပ္ဆြယ္၌ထိန္းသိ္မ္းခံေနရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဆက္အသြယ္ရခဲ့ၾကၿပီး
အစာငတ္ခံဆႏၵျပရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္လုိက္ၾက၏။
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပၿပီး လူထုကို အဓမၼ တက္ခုိင္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ေပးရ

စမည့္ေန႔က ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္ မတ္လ (၂၂)ရက္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္က


(၁၉)လရွိၿပီ။ အစာငတ္ခံ ေတာင္းဆုိမႈက ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ညွိႏႈိင္းထားၾကသည့္အတိုင္း ၂ဝဝဝ ျပည့္ုႏွစ္ မတ္လ (၂၂)ရက္နံနက္က စ အစာငတ္ခံဆႏၵျပၾက၏။


စစ္အုပ္စုက မလုိက္ေလ်ာ။ (၂)ရက္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္မူ ရဲမြန္တပ္ရင္း (၂၁၄) ရွိ အစာငတ္ခံေနသည့္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ‘မာ’သည္ထင္ရသူမ်ားအား ေခၚထုတ္သြားၿပီး တုိက္ပိတ္ထားလုိက္၏။

‘ေပ်ာ့’ မည္ ထင္သူမ်ားကို အိမ္ျပန္ပို႔မည္ ဆုိၿပီး တပ္ရင္းမွ ေခၚထုတ္သြားၾက၏။ အမွန္စင္စစ္ အိမ္ျပန္ပို႔မေပးပဲ


အျခားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခု ေခၚသြားျခင္းျဖစ္၏။ စစ္အုပ္စုနည္းနာက
အစာငတ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈလြဲေအာင္ ေသြးခြဲျခင္းသာျဖစ္၏။
အိမ္ျပန္ပို႔ျခင္းခံရသည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟူသည္ စစ္အုပ္စုႏွင့္နားလည္္မႈယူသြားသူ၊
အေပးအယူလုပ္သြားသူဟု အဓိပၸာယ္သက္ေစ၏။

အစာငတ္ခံဆႏၵျပတုိက္ပြဲမွာ စစ္အုပ္စု နည္းပရိယာယ္ေအာက္၌ ဤသုိ႔ ၿပီးဆံုးခဲ့ရသည္။

(၂၃၃)
ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔သည့္အခ်ိန္တိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ၾကံဳေနက် ေမးခြန္းက “ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ‘ေရွ႕မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ’
ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ မည္သို႔သေဘာထားသနည္း” ဆုိသည့္
အေမးပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နားလည္သည္က ယေန႔အေျခအေနသည္ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနသည့္ အေျခအေန


မဟုတ္။ ဤအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားျမင္သကဲ့သို႔ ‘ေရွ႕မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ’ အေျခအေနတြင္
ေရာက္ေနျခင္းမရွိ။ ျပႆနာက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေနေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံျခားသား ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား လံုးဝနားမလည္ႏုိင္ျခင္းဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြးမိ၏။

ဤအတြက္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ကူး၏။ ေရးမည္ စိတ္ကူးသည္ႏွင့္ ေရးမည့္


အေၾကာင္းအရာမ်ား စီကာစဥ္ကာပင္ အန္က်လာ၏။ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္အား ‘ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္
စိတ္ရွည္ရန္လိုသည္၊ တိုက္ကြက္ဆင္ရန္မလို’ ဟုေပးလုိက္၏။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္
စစ္အုပ္စုေဆာင္ရြက္ေနမႈအားပထမရွင္းျပ၏။

“ က်မတို႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ က်မတို႔ႏုိင္ငံမွ အဓိက ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား


လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈတရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ထြက္ေပါက္ပိတ္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမည္သည္ ပဲ့ကိုင္တေယာက္၏ လက္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္ျခင္း
သို႔တည္းမဟုတ္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ခြင့္ မေပးျခင္းဟု ျပန္ဆိုႏုိင္ေပမည္။

2/4
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း (၆၇)

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၉ မိနစ္

“ဤနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရာ။ စစ္အုပ္စု ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ


သူတို႔ေျပာဆိုေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ဒီမိုကေရစီ အတုိက္အခံမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္
သြားေစေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံဦးတည္ပစ္မွတ္ထားေသာ စစ္အုပ္စု၏သ႐ုပ္သဏၭာန္္သည္ ‘သေဆာရပ္(စ္)’


အဘိဓာန္က အနက္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ဖြင့္ဆိုထားေသာ အၿပီးသတ္သုတ္သင္ေခ်မႈန္းမႈ၊ အမႈန္႔ၾကိတ္ေခ်ျခင္း၊
ပြဲသိမ္းဖ်ာလိပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပင္။

“အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေထာက္ခံသူမ်ား နအဖစစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းပတမ္း


ေခၚစစ္ျခင္း၊ မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ ခံေနရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္အာဏာပိုင္တို႔က
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပၿပီး လူထုကို အဓမၼ တက္ခုိင္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အဓမၼ ေတာင္းဆုိခိုင္းျခင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္
ေတာင္းဆိုခိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္”

ၿပီးလွ်င္… လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ လုိေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ လားရာတို႔အား ဆက္ၿပီး


ေထာက္ျပသည္။

“ စစ္အုပ္စုက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္


လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ ေပၚထြန္းလာေစႏုိင္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ႏို္င္ငံေရး စနစ္မ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။
ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႔တို႔၏
သုေတသနမ်ားအရ က်မတို႔၏ အဓိက ျပႆနာ အေျခအျမစ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရစနစ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းဟု
သိရသည္။

သုေတသနမ်ားအရ က်မတို႔၏ အဓိက ျပႆနာအေျခအျမစ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရစနစ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းဟု သိရသည


ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စနစ္တက် တဆင့္ၿပီး တဆင့္ မလုပ္ပါက၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္
အစုိးရ ေကာင္းတခု၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက အနာဂတ္လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး
ကိစၥမ်ား ေျပလည္သြားမည္မဟုတ္ေပ။ တခုေတာ့ရွိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း မကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လူမႈေရး
မတည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ယေန႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကုိ ေျခကုန္လက္ပန္း က်သြားေစရန္
ထုိမွတဆင့္ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူ႔ေဆာင္းပါးအား ဤေနရာတြင္ အဆံုးသတ္လိုက္ၿပီး ဝါရွင္တန္ပို႔(စ္) သတင္းစာသို႔


ပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ဥၾသငွက္ငယ္၏ တြန္က်ဴးသံက အမွတ္ (၅၄)၊တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းၿခံဝင္းအတြင္း၌ ပ်ံ႕လြင့္၍ေနသည္။


ေႏြေတး။

တေပါင္းေႏြက ဥတုမွ်တ၍ေနသည္။ မနက္ျဖန္ မတ္လ (၂၇)ရက္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး (၅၅) ႏွစ္ေျမာက္


ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔။

ဥၾသတြန္သံက ႏြဲ႕ႏြဲ႕ေႏွာင္းေႏွာင္းႏွင့္ပင္။

ကိုးကား

- ေရႊခေမာက္ မွတ္တမ္းလႊာ
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား

3/4
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ အပိုင္း (၆၇)

သတင္းရင္းျမစ္ > မင္းဟန္


ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၉ မိနစ္

- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၇၇-၁၂/၉၉


- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ တႏွစ္ေျမာက္ ေၾကညာစာတမ္း
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဝါရွင္တန္ပို႔(စ္) သတင္းစာတြင္ပါရွိသည့္ေဆာင္းပါး
-ေဒါက္တာမ်ဳိးဝင္း၏ဧည့္ဆန္းေဆာင္းပါး

4/4