Student:Pop Corina ,MG,An I,Gr.

6

efecte metabolice i endocrine. st pânirea simptomelor pozitive din schizofrenia acut reprezenta punctul maxim de interes. neurolepticele incisive r spund acestui deziderat dar influen eaz modest simptomele negative sau agraveaz simptomele cognitive i afective. .INTRODUCERE ´ Decenii la rând.scad complian a acestor pacien i. multiplele neajunsuri ale neurolepticelor-reac ii extrapiramidale. În plus.

OBIECTIVE ´ Studiul î i propune s evalueze comparativ eficien a antipsihoticului atipic Olanzapin asupra simptomelor pozitive. . tolerabilitatea sa comparativ cu a neurolepticului Haloperidol. negative.

Prelucrarea statistic s-a efectuat cu ajutorul programuli EPIINFO6. au fost evalua i la înrolare i s pt mânal timp de patru s pt mâni cu urm toarele instrumente psihopatometrice: CGI. 30 pacien i trata i cu Haloperidol (doza medie=15mg) în Clinica Psihiatrie II Cluj în intervalul martie2002-martie 2003.MATERIAL I METOD ´ 30 pacien i trata i cu Olanzapin (doza medie=15mg). . scala Simpson Angus pentru efectele extrapiramidale. diagnostica i cu diverse forme de schizofrenie. PANSS.

În ceea ce prive te subscala pozitiv a PANSS.457)cât i la finele studiului.REZULTATE ´ În ceea ce prive te scorul CGI (impresia clinic global ). ambele loturi dovedesc o cupare comparabil a simptomelor psihotice. se constat o diferen a semnificativ statistic în favoarea pacien ilor trata i cu olanzapin (p=0. .005). la înrolare s-a procedat la o omogenizare a loturilor. Comparând media scorurilor celor dou loturi atât la început (p=0.

001). evaluate cu subscala negativ a PANSS. denot apari ia acestora din prima s pt mân (p=0. . evaluat prin scala Simpson Angus pentru efecte extrapiramidale.´ Simptomele negative.0453) i men inerea lor pe parcursul studiului (p=0. Tolerabilitatea medica iei antipsihotice.0276) la lotul tratat cu Haloperidol. sunt influen ate statistic semnificativ din prima s pt mân de tratament cu Olanzapin (p=0.007) pân la sfâr itul studiului (p=0. în schimb.

Olanzapina este practic lipsit de astfel de inconveniente chiar la doze mai mari. Simptomele extrapiramidale sunt sesizate precoce la neuroleptice. .CONCLUZII ´ Datele studiului confirm eficacitatea comparabil a antipsihoticelor atipice i conven ionale asupra simptomelor pozitive. compromi ând încrederea în tratament. cu superioritatea eficacit ii antipsihoticelor atipice asupra simptomelor negative.

Repartitia pe sex. mediu si nivel economic Niv l c mic c z t i I lt sc li Urb R r l T t l Urb F mi i R r l T t l Urb T t l R r l T t l 3 2 4 9 4 3 2 9 7 5 1 2 2 3 3 1 7 4 5 3 4 4 7 11 10 3 9 30 T t l 18 5 12 14 1 .

REPARTITIA PE SEXE SI NIVEL ECONOMIC 12 10 8 6 4 2 0 Masculin inin 7 6 5 4 3 5 11 10 9 Scazut Mediu Inalt otal .