You are on page 1of 46

Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In

Home About Us Contact Us

MONDAY, DECEMBER 24, 2007 WELCOME TO AANGILAM.BLOGSPOT.CO

¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ - 1 (Grammar Patterns 1)


ÓبÁÂ¡É ¾Á¢ú Å¢Çì¸òмý ¬í¸¢Ä ­Ä츽 À¡¼ô À¢üº¢.

­Ð À¡¼º¡¨Ä À¡¼ò¾¢ð¼ò¨¾ô §À¡ý§È¡, ¬í¸¢Ä §ÀîÍô À¢üº¢ (Spoken English) §À¡ý§È¡ «øÄ¡Áø,
ÓبÁÂ¡É ¾Á¢ú Å¢Çì¸òмý ÜÊ ¬í¸¢Ä ­Ä츽 À¡¼ò ¾¢ð¼ò¨¾ì¦¸¡ñ¼Ð. ­¾¢ø º¸Ä "Grammar
Patterns" ¸¨ÇÔõ ¯ûǼì¸ôÀðÎûÇÉ.

­ôÀ¡¼ò¾¢ð¼ò¾¢ø ­Ä츽ô À¢¨Æ¢ýÈ¢ ¬í¸¢Äõ §Àº×õ, ±Ø¾×õ, Å¡º¢ôÀ¾üÌõ ­ò¾Çò¾¢ý °¼¡¸ì


¸üÚ즸¡ûÇÄ¡õ.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÒ ÀüȢ ŢÇì¸õ

¯¾¡Ã½Á¡¸ "I do a job" ±Ûõ š츢Âò¨¾ ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢ ¦ÀÂ÷ô§À¡Á¡É¡ø "¿¡ý ´Õ §Å¨Ä ¦ºö¸¢ý§Èý"
±ýÚ ¾¡ý Üڧšõ. ¬É¡ø ¿¡õ ­ó¾ ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢Â¢ø "¿¡ý ¦ºö¸¢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä" ±ý§È
¾Á¢Æ¡ì¸õ ¦ºöÐû§Ç¡õ. ­¾ü¸¡É ¸¡Ã½õ ­ùÅ¡Ú¾¡ý ¬í¸¢Äò¨¾ ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ì¸ §ÅñÎõ ±ý¨Éô ÀüÈ¢

±ýÚ ¿¡õ ÜÈÅ¢ø¨Ä. ¬É¡ø ÓÊó¾Å¨Ã¢ø ¬í¸¢Ä ¿¨¼ìÌ ²üÈ¡ü §À¡ø ¾Á¢ú Å¢Çì¸õ ¦¸¡ÎòÐ À¢üº¢ HK Arun
¦ºö¾¡ø; ¬í¸¢Ä Å¡÷ò¨¾¸ÙìÌ ÁðÎÁøÄ¡Áø, ´ù¦Å¡Õ ¬í¸¢Ä ¦º¡ü¸ÙìÌÁ¡É ¾Á¢ú «÷ò¾ò¨¾Ôõ TST, Kowloon, Hong Kong
ºÃ¢Â¡¸ Å¢Çí¸¢ì ¸üÀ¾üÌ ­ÄÌÅ¡ö ­ÕìÌõ ±ýÀÐ ±ÁÐ ¸Õò¾¡Ìõ.
¦¾¡¼÷Ò¸ÙìÌ: arunhk.info AT
gmail.com
View my complete profile

PDFmyURL.com
ºÃ¢ À¡¼ò¾¢üÌî ¦ºø§Å¡õ. ¸½¢ôÀ¡ý
­í§¸ "do a job" ±Ûõ ´Õ Å¡÷ò¨¾¨Â ­ý¨ÈÂô À¡¼Á¡¸ ±ÎòÐû§Ç¡õ. ­ùÅ¡÷ò¨¾Â¢ý ¾Á¢ú «÷ò¾õ
"¦ºö ´Õ §Å¨Ä" ±ýÀ¾¡Ìõ. ­¨¾ "¿¡ý ¦ºö¸¢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä, ¿¡ý ¦ºö§¾ý ´Õ §Å¨Ä, ¿¡ý
¦ºö§Åý ´Õ §Å¨Ä" ±É ´§Ã Å¡÷ò¨¾¨Â 73 Å¢¾Á¡¸ Á¡üÈ¢ À¢üº¢ ¦ºöŧ¾ ­ôÀ¡¼ò¾¢ð¼ò¾¢ý
§¿¡ì¸Á¡Ìõ. ­Ð Á¢¸×õ ­ÄÌÅ¡¸×õ «¾¢Å¢¨ÃÅ¡¸×õ ¬í¸¢Äõ ¸üÚ즸¡ûÇì ÜÊ µ÷ À¢üº¢
Á¢ýÉïºø ÅÆ¢ À¡¼í¸û
ӨȡÌõ.
do a job À¡¼í¸¨Ç Á¢ýÉïºø °¼¡¸ô
1. I do a Job. ¦ÀÚí¸û.
¿¡ý ¦ºö ¸¢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä.
Your email address:

2. I am doing a job.
¿¡ý ¦ºö Ð즸¡ñÊÕ츢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä. Get email updates
Powered by FeedBlitz
3. I did a job.
¿¡ý ¦º ö§¾ý ´Õ §Å¨Ä.

4. I didn't do a job.
¿¡ý ¦ºö ÂÅ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä.

5. I will do a job.
«¨Æô§Àº¢Â¢ø ¬í¸¢Äõ
¿¡ý ¦ºö §Åý ´Õ §Å¨Ä.
¿¡ý ¦ºö ¸¢§Èý (ºüÚô À¢ÈÌ) ´Õ §Å¨Ä. À¡¼í¸¨Ç «¨Æô§Àº¢ °¼¡¸ô
¦ÀÚí¸û. http://aangilam.mofuse.mobi/
6. I won't do a job.
¿¡ý ¦ºö ÂÁ¡ð§¼ý ´Õ §Å¨Ä.
­ùÅÆ¢¸Ç¢Öõ ¦ÀÈÄ¡õ

7. Usually I don't do a job.


º¡¾¡Ã½Á¡¸ ¿¡ý ¦ºö ¸¢§ÈÉ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä.

8. I am not doing a job.


¿¡ý ¦ºöÐ ì ¦¸¡ñÊÕ츢ý§ÈÉ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä.

9. I was doing a job.


¿¡ý ¦ºö Ðì ¦¸¡ñÊÕó§¾ý ´Õ §Å¨Ä.

10. I wasn't doing a job.


Subscribe in a reader
¿¡ý ¦ºö Ðì ¦¸¡ñÊÕì¸Å¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä.

11. I will be doing a job.


BLOG ARCHIVE
¿¡ý ¦ºö Ðì ¦¸¡ñÊÕô§Àý ´Õ §Å¨Ä.

PDFmyURL.com

► 2010 (22)
12. I won't be doing a job. ►
► 2009 (22)
¿¡ý ¦ºö Ðì ¦¸¡ñÊÕì¸Á¡ð§¼ý ´Õ §Å¨Ä.

► 2008 (39)
13. I am going to do a job. ▼
▼ 2007 (2)
¿¡ý ¦ºö Âô §À¡¸¢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä. ▼
▼ December (1)
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ - 1
14. I was going to do a job. (Grammar Patterns 1)
¿¡ý ¦ºö Âô §À¡§Éý ´Õ §Å¨Ä.

► November (1)

15. I can do a job.


16. I am able to do a job.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢¸û
±ÉìÌ ¦ºö  ÓÊÔõ ´Õ §Å¨Ä
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 01
17. I can't do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 02
18. I am unable to do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 03
±ÉìÌ ¦ºö  ÓÊ¡Р´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 04
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 05
19. I could do a job.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 06
20. I was able to do a job.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 07
±ÉìÌ ¦ºö  ÓÊó¾Ð ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 08
21. I couldn't do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 09
22. I was unable to do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 10
±ÉìÌ ¦ºö  ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 11
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 12
23. I will be able to do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 13
±ÉìÌ ¦ºö ÓÊÔÁ¡¸ ­ÕìÌõ ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 14
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 15
24. I will be unable to do a job.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 16
±ÉìÌ ¦ºö ÓÊ¡ÁÄ¢ÕìÌõ ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 17
25. I may be able to do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 18
±ÉìÌ ¦ºö ÓÊÔÁ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 19
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 20
26. I should be able to do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 21
±ÉìÌ ¦ºö ÓÊÔÁ¡¸§Å ­ÕìÌõ ´Õ §Å¨Ä ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 22
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 23
27. I have been able to do a job. (Perfect Tense À¡÷ì¸×õ)
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 24
ºüÚÓýÀ¢ÕóÐ/¸¢ð¼Ê¢ĢÕóÐ ±ÉìÌ ¦ºöÂÓÊÔÁ¡¸ ­Õ츢ýÈÐ ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 25
PDFmyURL.com
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 25

28. I had been able to do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 26


«ì¸¡Äò¾¢Ä¢ÕóÐ/«ýȢĢÕóÐ ±ÉìÌ ¦ºöÂÓÊÔÁ¡¸ ­Õó¾Ð ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 27
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 28
29. I may do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 29
30. I might do a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 30
31. I may be doing a job. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 31
¿¡ý ¦ºöÂÄ¡õ ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 32
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 33
32. I must do a job.
¿¡ý ¦ºö §ÅñÎõ ´Õ §Å¨Ä.(«Øò¾õ)

33. I must not do a job.


¿¡ý ¦ºö §Åñʾ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä.
¿¡ý ¦ºöÂì ܼ¡Ð ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Äî ¦º¡ø §¾Î ¦À¡È¢
34. I should do a job.
¿¡ý ¦ºö§Š§ÅñÎõ ´Õ §Å¨Ä. (Á¢¸ «Øò¾õ) ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û

35. I shouldn't do a job. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 01


¿¡ý ¦ºö§Š§Åñʾ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 02
¿¡ý ¦ºö§Šܼ¡Ð ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 03
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 04
36. I ought to do a job. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 05
¿¡ý ±ôÀÊÔõ ¦ºö§Š§ÅñÎõ ´Õ §Å¨Ä. (Á¢¸ Á¢¸ «Øò¾õ) ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 06
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 07
37. I don't mind doing a job.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 08
±ÉìÌ ¬ð§ºÀ¨É¢ø¨Ä ¦ºö ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 09

38. I have to do a job. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 10


¿¡ý/±ÉìÌ ¦ºö §ÅñÎõ ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 11
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 12
39. I don't have to do a job. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 13
¿¡ý/±ÉìÌ ¦ºö §Åñʾ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 14
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 15
40. I had to do a job.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 16
¿¡ý/±ÉìÌ ¦ºö §ÅñÊ ²üÀð¼Ð ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 17
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 18
41. I didn't have to do a job.
¿¡ý/±ÉìÌ ¦ºö §ÅñÊ ²üÀ¼Å¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 19
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 20
PDFmyURL.com
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 20
42. I will have to do a job. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 21
±ÉìÌ ¦ºö §ÅñÊ ²üÀÎõ ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 22

43. I won't have to do a job.


¬í¸¢Äõ «ð¼Å¨½¸û
±ÉìÌ ¦ºö §ÅñÊ ²üÀ¼¡Ð ´Õ §Å¨Ä.
Glossary of Computer Terms
44. I need do a job. «ð¼Å¨½ Common/Proper
±ÉìÌ «Åº¢Âõ ¦ºö (§ÅñÎõ) ´Õ §Å¨Ä.
«ð¼Å¨½ Infinitive + s/es
«ð¼Å¨½ Irregular verbs
45. I needn’t do a job.
±ÉìÌ «Åº¢ÂÁ¢ø¨Ä ¦ºö ´Õ §Å¨Ä. «ð¼Å¨½ Prepositions
«ð¼ÅÉ¢ Countable/Un
46. He seems to be doing a job. ­ó¾¢Â¡ Career Path Table
«Åý ¦ºö¸¢ýÈ¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ ´Õ §Å¨Ä. ¯¼ø ¯ÚôÒ¸û Body parts
¸½¢É¢ ¸¨Ä¡ü¸û
47. He doesn't seem to be doing a job. º¨ÁÂø (List of Provisions)
«Åý ¦ºö¸¢ýÈ¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢¸¢ýȾ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä. ÀÆí¸û List of Fruits
ÁÃì¸È¢¸û List of Vegetables
48. He seemed to be doing a job.
«Åý ¦ºö¸¢È¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢ó¾Ð ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Ä ¬ì¸í¸û
49. He didn't seem to be doing a job.
«¦ÁÃ¢ì¸ ¬í¸¢Ä ÅÃÄ¡Ú
«Åý ¦ºö¸¢È¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä
«¦ÂøŠ «¨ÉòÐÄò §¾÷×

50. Doing a job is useful. «È¢Ó¸õ - ¿øÅÃ×


¦ºöÅÐ(¾ø) ´Õ §Å¨Ä À¢Ã§Â¡ºÉÁ¡ÉÐ. ¬í¸¢Ä ¯îºÃ¢ôÒô À¢üº¢
¬í¸¢Ä ´Ä¢ìÌÈ¢¸û
51. Useless doing a job. ¬í¸¢Ä ¦º¡ü¸û ±ñ½¢ì¨¸
À¢Ã§Â¡ºÉÁ¢ø¨Ä ¦ºöÅÐ ´Õ §Å¨Ä. ¬í¸¢Ä À¢Ê±ô §¸¡ôÒ¸û
¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ ÅÃÄ¡Ú
52. It is better to do a job.
¬í¸¢Äõ ¦Áý¦À¡Õû
Á¢¸ ¿øÄÐ ¦ºöÅÐ ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Äõ: ­¨½ôÒ ¿¢Ãø¸û
¬í¸¢Äõ: ¯¾Å¢ìÌÈ¢ôÒ¸û
53. I had better do a job.
±ÉìÌ Á¢¸ ¿øÄÐ ¦ºöÅÐ ´Õ §Å¨Ä. ­Ãñ¼¡õ ¬ñÎ ¿¢¨È×
±ÁÐ À¡¼ò¾¢ð¼õ
54. I made him do a job. Á£ûÀ¾¢Å¢Î§Å¡÷ ¸ÅÉò¾¢üÌ
¿¡ý «Å¨É ¨ÅòÐ ¦ºöÅ¢ò§¾ý ´Õ §Å¨Ä. Ӿġõ ¬ñÎ ¿¢¨È×
¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÒ Å¢Çì¸õ

PDFmyURL.com
55. I didn't make him do a job.
¿¡ý «Å¨É ¨ÅòÐ ¦ºöÅ¢ì¸Å¢ø¨Ä ´Õ §Å¨Ä
¬í¸¢Ä ¿¢Úò¾üÌȢ£Π¸û

56. To do a job I am going to America. ¬í¸¢Ä ¯¼¨ÁìÌÈ¢


¦ºöžüÌ ´Õ §Å¨Ä ¿¡ý §À¡¸¢ý§Èý «¦Áâ측×ìÌ
¬í¸¢Ä ¸¡üÒûÇ¢
¬í¸¢Ä «¨ÃôÒûÇ¢
57. I used to do a job.
¬í¸¢Ä Ó측üÒûÇ¢
¿¡ý ÀÆì¸ôÀðÊÕó§¾ý ¦ºö ´Õ §Å¨Ä.
¬í¸¢Ä ÓüÚôÒûÇ¢
58. Shall I do a Job? ¬í¸¢Ä ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸û
¿¡ý ¦ºöÂÅ¡ ´Õ §Å¨Ä?
­¨½ôÒ ÅÆíÌžüÌ
59. Let’s do a job.
¦ºö§Å¡õ ´Õ §Å¨Ä.

60. I feel like doing a job.


±ÉìÌ ¿¢¨É츢ýÈÐ ¦ºö ´Õ §Å¨Ä.

61. I don't feel like doing a job.


­ò¾Çò¾¢üÌ ­¨½ôÒ ÅÆíÌžý
±ÉìÌ ¿¢¨É츢ýȾ¢ø¨Ä ¦ºö ´Õ §Å¨Ä.
ãÄõ, ¬í¸¢Äõ ¸ü¸ Å¢ÕõÒõ
¬÷ÅÄ÷¸ÙìÌ ¯í¸Ç¡Öõ ¯¾Å
62. I felt like doing a job. ÓÊÔõ. ¸£§Æ ¯ûÇ ¿¢Ãø Ðñ¨¼ ¦ÅðÊ
±ÉìÌ ¿¢¨Éò¾Ð ¦ºö ´Õ §Å¨Ä. ¯í¸û Å¡÷ôÒÕÅ¢ø (Cut > Paste)
´ðÊÅ¢Îí¸û. ¿ýÈ¢!
63. I didn't feel like doing a job.
±ÉìÌ ¿¢¨Éì¸Å¢ø¨Ä ¦ºö ´Õ §Å¨Ä.

64. I have been doing a job. <a


href="http://aangilam.b
¿¡ý ¸¢ð¼Ê¢ĢÕóÐ/º¢Ä¸¡ÄÁ¡¸ ¦ºöÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä. logspot.com/"/><img
src="http://lh3.google.c §ÁÖõ
65. I had been doing a job. om/kananikkalanjiyam
­¨½ôÒ ¿¢Ãø¸û
/R6l6Hwniq7I/AAAAAA
¿¡ý «ýȢĢÕóÐ/«ì¸¡Äò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ºöÐ즸¡ñÊÕó§¾ý ´Õ §Å¨Ä.
AAAXk/rZsKbzp11_8/s
144/aangilam.blogspo
66. I see him doing a job. ENGLISH GRAMMAR LESSONS
t.com%20bl.jpg"
±ÉìÌ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ «Åý ¦ºö¸¢ýÈ¡ý ´Õ §Å¨Ä. /></a>
Abbreviations and Acronyms
Articles
67. I don't see him doing a job.
can / be able to
±ÉìÌ ¦¾Ã¢¸¢ýȾ¢ø¨Ä «Åý ¦ºö¸¢ýÈ¡ý ´Õ §Å¨Ä.
can and could

68. I saw him doing a job. Common Nouns / Proper Nouns


Computer Acronyms
PDFmyURL.com
±ÉìÌ ¦¾Ã¢ó¾Ð «Åý ¦ºö¸¢È¡ý ´Õ §Å¨Ä. Computer Acronyms
could , was / were able to
69. I didn't see him doing a job. Date and Time
±ÉìÌ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä «Åý ¦ºö¸¢È¡ý ´Õ §Å¨Ä. Future "going to"
Future Continuous Tense
70. If I do a job, I will get experience.
Grammar Patterns 01
¿¡ý ¦ºö¾¡ø ´Õ §Å¨Ä ±ÉìÌ ¸¢¨¼ìÌõ «ÛÀÅõ.
Grammar Patterns 02
Grammar Patterns 03
71. If I don't do a job, I won't get experience.
¿¡ý ¦ºö¡Ţð¼¡ø ´Õ §Å¨Ä ±ÉìÌ ¸¢¨¼ì¸¡Ð «ÛÀÅõ. Grammar Patterns 04
Grammar Patterns 05
72. If I had done a job, I would have got experience. Grammar Patterns 06
±ýÉ¡ø ¦ºöÂôÀðÊÕó¾¡ø ´Õ §Å¨Ä ±ÉìÌ ¸¢¨¼ò¾¢ÕìÌõ «ÛÀÅõ. (¦ºöÂ×õ ­ø¨Ä ¸¢¨¼ì¸×õ Grammar Patterns 07
­ø¨Ä) Grammatical Person in English
have / have got
73. It is time I did a job.
History of American English
­Ð ¾¡ý §¿Ãõ ¿¡ý ¦ºöžüÌ ´Õ §Å¨Ä.
History of the English language
How To Use Capital Letters
¸ÅÉò¾¢üÌ :
IELTS Preparation
¯¾¡Ã½Á¡¸ §Á§Ä ¿¡õ ¸üÈô À¡¼ò¾¢ø "do a job" ±Ûõ Å¡÷ò¨¾ º¢Ä ­Äì¸í¸Ç¢ý §À¡Ð "doing a job" Irregular verbs
±ýÚ ÅóÐûǨ¾ «Å¾¡É¢ò¾¢ÕôÀ£÷¸û. «¾¡ÅÐ À¢Ã¾¡É Å¢¨É¡øÖ¼ý 'ing' ¨ÂÔõ ­¨½òÐ List of Prepositions
ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ. «ùÅ¢Äì¸í¸¨Ç ¸£§Æ ¦¸¡ÎòÐû§Ç¡õ. «ùÅ¢Äì¸í¸Ç¢ý §À¡Ð ±ô§À¡Ðõ May be able to
À¢Ã¾¡É Å¢¨Éî ¦º¡øÖ¼ý "ing" ¨ÂÔõ ­¨½ò§¾ ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ Áɾ¢ø ¨ÅòÐì Parts of Speech
¦¸¡ûÙí¸û. Passive Voice
Past Continuous Tense
Verb with + ing: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
Past Perfect Continuous
Polite and More Polite
¯¾¡Ã½õ:
Prepositions
speak in English Prepositions of Place
speaking in English. ±ýÚ ÅóÐûǨ¾ «Å¾¡É¢ì¸×õ. Prepositions of Time
Present Continuous Tense
Homework: Present Perfect
Present Perfect Continuous
¸£§Æ 10 š츢Âí¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. «Åü¨È §Á§Ä ¿¡õ ¸üȨ¾ô §À¡ýÚ ´ù¦Å¡Õ
Pronouns
š츢Âí¸¨ÇÔõ 73 Å¢¾Á¡¸ Á¡üÈ¢ ±Ø¾¢ À¢üº¢ ¦ºöÂ×õ. ±ØÐõ ¦À¡ØÐ Å¡º¢òÐ Å¡º¢òÐ ±ØÐí¸û.
Should be able to
«Ð Á¢¸ ±Ç¢¾¡¸ ¯í¸û Áɾ¢ø À¾¢óÐÅ¢Îõ.
Simple Future Tense

1. I speak in English. Simple Past Tense


Simple Present Tense
PDFmyURL.com
¿¡ý §À͸¢ý§Èý ¬í¸¢Äò¾¢ø. Simple Present Tense
2. I write a letter. there is
¿¡ý ±Øи¢ý§Èý ´Õ ¸Ê¾õ. Third Person Infinitive + s/es
3. I listen to News. Types of Nouns
¿¡ý ¦ºÅ¢ÁÎ츢ý§Èý ¦ºö¾¢¸ÙìÌ. Use a/an Vowels and Consonant
4. I fill up the form.
was / were going to
¿¡ý ¿¢ÃôÒ¸¢ý§Èý Å¢ñ½ôÀõ.
will be able to
5. I go to school.
­Èó¾ì¸¡Ä ¦¾¡¼÷Å¢¨É
¿¡ý §À¡¸¢ý§Èý À¡¼º¡¨ÄìÌ.
6. I do my homework. ±¾¢÷¸¡Äò ¦¾¡¼÷Å¢¨É
¿¡ý ¦ºö¸¢ý§Èý Å£ð ÎôÀ¡¼õ. º¡¾¡Ã½ ­Èó¾ì¸¡Äõ
7. I read a book. º¡¾¡Ã½ ±¾¢÷¸¡Äõ 01
¿¡ý Å¡º¢ì¸¢ý§Èý ´Õ ¦À¡ò¾¸õ. º¡¾¡Ã½ ±¾¢÷¸¡Äõ 02
8. I travel by bus. º¡¾¡Ã½ ¿¢¸ú¸¡Äõ
¿¡ý À¢Ã¡½õ ¦ºö¸¢ý§Èý §Àåó¾¢ø. ¿¢¸ú¸¡Äò ¦¾¡¼÷Å¢¨É
9. I look for a job.
¿¡ý §¾Î¸¢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä.
10. I ride a bike. ±ÉРŨÄò¾Çí¸û
¿¡ý µðθ¢ý§Èý ¯óÐÕÇ¢.
¸½É¢ì ¸ÇﺢÂõ
¦†¡í¦¸¡í ¾Á¢ú
¸ÅÉ¢ì¸×õ

¯¾¡Ã½Á¡¸ "speak in English " ±Ûõ ´Õ š츢Âò¨¾ ±ÎòÐì ¦¸¡ñ§¼¡Á¡É¡ø «¨¾: FEEDJIT LIVE TRAFFIC FEED

I speak in English. Live Traffic Feed


¿¡ý §À͸¢ý§Èý ¬í¸¢Äò¾¢ø. A visitor from Madras, Tam il Nadu
left "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
I am speaking in English. through Tamil: ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢ü º¢ - 1
(Grammar Patterns 1)" via pdfmyurl.com 5
¿¡ý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕ츢ý§Èý ¬í¸¢Äò¾¢ø. secs ago

A visitor from New Delhi, Delhi


I spoke in English. view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
¿¡ý §Àº¢§Éý ¬í¸¢Äò¾¢ø. through Tamil: IELTS: «¨ÉòÐĸ ¬í¸¢Ä
¦Á¡Æ¢ì ¸¡É ¾¢È É¡ö×ò §¾÷×" 1 min ago

A visitor from Madras, Tam il Nadu


I didn't speak in English.
view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
¿¡ý §ÀºÅ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø. through Tamil: ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢ü º¢ - 1
(Grammar Patterns 1)" 2 mins ago

I will speak in English. A visitor from New Delhi, Delhi


¿¡ý §ÀͧÅý ¬í¸¢Äò¾¢ø. view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil" 2 mins ago

±É §Á§Ä ±ÎòÐ측ðÊÔûǨ¾ô §À¡ýÚ, «§¾ ­Äì¸ Åâ¨ºì ¸¢ÃÁò¾¢ø 73 š츢Âí¸Ç¡¸ Á¡üÈ¢ ±Ø¾¢ A visitor from Doha, Ad Daw hah

PDFmyURL.com
view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
À¢üº¢ ¦ºöÂ×õ. ­Ð Á¢¸×õ ­ÄÌÅ¡É µ÷ À¢üº¢ ӨȡÌõ. through Tamil" 4 mins ago

A visitor from New Delhi, Delhi


Long Forms = Sort Forms
view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil: ¬í¸¢Ä ¯îºÃ¢ôÒô À¢ü º¢
(Pronunciations)" 6 mins ago
Do + not = Don’t
Does + not = Doesn’t A visitor from Abu Dhabi
Did + not = Didn’t view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil" 6 mins ago
Will + not = Won’t
Was + not = Wasn’t A visitor from Saudi Arabia
view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
Were + not = Weren’t through Tamil" 6 mins ago
Can + not = Can’t
A visitor from Madras, Tam il Nadu
Could + not = Couldn’t
left "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
Have + not = Haven’t through Tamil: ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 5
(Grammatical Person in English)" via
Has + not = Hasn’t feedburner.google.com 7 mins ago
Had + not = Hadn’t
A visitor from Singapore
Need + not = Needn’t
left "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
Must + not = Mustn’t through Tamil: ÁÉ¢¾ ¯¼ø ¯ÚôÒ¸û (Parts
of the human body)" via kananikkalanjiyam
Should + not = Shouldn’t .blogspot.com 11 mins ago
Would + not Wouldn't
R e a l - M·t ei m
n ue v i e w

­ôÀ¡¼òмý ¦¾¡¼÷Ò¨¼ ­ÃñÎ ¸¢ÃÁ÷ ¦Àð¼ý¸Ç¢ý ­¨½ôÒ ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. «Åü¨ÈÔõ Place your Ad Here
Seen by Millions Daily
À¢üº¢î ¦ºöÐ즸¡ûÙí¸û.

Grammar Patterns 2
TAMIL - ENGLISH DICTIONARY
Grammar Patterns 3
¾Á¢ú - ¬í¸¢Äõ «¸Ã¡¾¢

ÁüÚõ ­ý¨ÈÂô À¡¼ò¾¢ø ¿¡õ ¸üÈ 73 š츢Âí¸Ùõ («§¾ ­Äì¸ Åâ¨ºì ¸¢ÃÁò¾¢ø) ´ù¦Å¡Õ
À¡¼í¸Ç¡¸ ŢâŨ¼Ôõ. «ô¦À¡ØÐ «¾É¾ý ÀÂýÀ¡Îô ÀüÈ¢Ôõ ­Ä츽 Å¢¾¢Ó¨È¸û ÀüÈ¢Ôõ Ţ⚸ ALEXA RANK GOOGLE
¸ü¸Ä¡õ. Ţ⚸ ±Ø¾ôÀð¼ À¡¼í¸ÙìÌ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ š츢Âòмý Á£Â¢¨½ôÒ ÅÆí¸ôÀÎõ.
«ùÅ¢¨½ô¨À ¦º¡Î츢 ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ô À¡¼í¸Ç¢üÌ ¦ºøÄÄ¡õ. À¢¨ÆÂüÈ ¯îºÃ¢ôÒ À¢üº¢ìÌ À¡¼í¸Ù¼ý
­¨½ì¸ôÀðÊÕìÌõ ´Ä¢ì§¸¡ôÒ¸¨Çî ¦º¡Î츢 À¢üº¢ ¦ÀÈÄ¡õ.
tand blekning
­ó¾ ¸¢ÃÁ÷ ¦Àð¼ý¸¨Çò ¾Å¢Ã §ÁÖõ º¢Ä ¸¢ÃÁ÷ ¦Àð¼ý¸û ¯ûÇÉ. «¨Å ¯Ã¢Â À¡¼í¸Ç¢ý §À¡Ð
ÅÆí¸ôÀÎõ.

¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û , ¬í¸¢Äõ ¦Á¡Æ¢ ÅÃÄ¡Ú , «¦ÁÃ¢ì¸ ¬í¸¢Äõ §À¡ýÈÅü¨ÈÔõ À¡÷ì¸Ä¡õ.


¸ñ¸¡½¢ôÒ

¿¢¨ÉÅ¢ø ¨ÅòÐ즸¡ûÙí¸û

PDFmyURL.com
"§ÀÍõ ¦Á¡Æ¢¨Âò¾¡ý ­Ä츽 Å¢¾¢¸Ç¡¸ ÅÌì¸ôÀðÎûǧ¾ ¾Å¢Ã, ¯Ä¸¢ø ±ó¾ µ÷ ¦Á¡Æ¢Ôõ ­Ä츽ì
ÜÚ¸¨Ç ÅÌòÐÅ¢ðÎ Áì¸Ç¢ý §ÀîÍô ÒÆì¸ò¾¢üÌ ÅÃÅ¢ø¨Ä." Pow ered
byIP2Location.c
­ìÜüÚ ¯Ä¸¢ø ¯ûÇ ±øÄ¡ ¦Á¡Æ¢¸ÙìÌõ ¦À¡ÕóÐõ. ±É§Å "¬í¸¢Ä ­Ä츽õ" ±ýÀ¾üÌ «îºõ om
¦¸¡ûÇò §¾¨Å¢ø¨Ä.

BLOG TOP SITES


Á£ñÎõ ÜȢ즸¡û¸¢ý§È¡õ. ­Ð Á¢¸×õ ±Ç¢¾¡¸ ¬í¸¢Äõ ¸üÀ¾ü¸¡É µ÷ À¢üº¢ ӨȡÌõ.

ºÃ¢ À¢üº¢¸¨Çò ¦¾¡¼Õí¸û.

Á£ñÎõ «Îò¾ô À¡¼ò¾¢ø ºó¾¢ô§À¡õ. Blog Direc tory

­ôÀ¡¼ò¾¢ð¼õ ÀüȢ ¯í¸û ¬ì¸ôâ÷ÅÁ¡É ¸ÕòÐì¸¨Ç ±õÓ¼ý À¸¢÷óÐ즸¡ûÙÁ¡Ú «ýÒ¼ý


§¸ðÎ즸¡û¸¢ý§È¡õ.

¿ýÈ¢!

«ýÒ¼ý
«Õñ HK Arun Download As PDF

Email Favorites Print | More


Posted by HK Arun at Monday, December 24, 2007
Labels: Grammar Patterns, ¬í¸¢Ä ­Ä츽õ , ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢ü º¢

144 comments:
¾Á¢úÀ¢ò¾ý said...
­¨¾ ²ý ¿£í ¸û ´Õ ÌØôÀ¾¢×ìÌ ¯ðÀÎò¾ì ܼ¡Ð ±ø§Ä¡Õõ ¾É¢ò¾É¢Â¡¸ ¦ºö¡Áø ´ýÈ¡¸
¦ºö ­ÄÌÅ¡¸ ­ÕìÌõ ¿¡Ûõ §ÅÏÁ¡É¡ø ¯í¸Ù¼ý ­¨½¸¢§Èý
December 28, 2007 11:23 PM

TamilNenjam said...
very nice info
December 29, 2007 5:00 PM

ƒ£Å¢ said...
PDFmyURL.com
¿øÄ ÓÂüº¢. Å¡úòÐì¸û.
January 8, 2008 10:02 AM

ÃÅ¢ºí¸÷ said...
¬í¸¢Äî ¦º¡ü¸¨Ç «ôÀʧ ­¼õ Á¡È¡Áø - ¿¡ý ¦ºö¸¢§Èý §Å¨Ä - ±ýÀÐ ¦ºÂü¨¸Â¡É
¾Á¢Æ¡ì¸Á¡¸ ­Õ츢ÈÐ. ¿¡ý §Å¨Ä ¦ºö¸¢§Èý ±ýÚ ¾Á¢ú ÅÆìÌìÌ ²üÀ ±Ø¾¢É¡§Ä ±ó¾ ¦º¡ø
±¾üÌ ±ýÚ Áì¸û ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ Á¡ð¼¡÷¸Ç¡?
January 10, 2008 5:15 AM

Arun said...
¯í¸û ¸Õò¨¾ ¦¾Ã¢Å¢ò¾¨ÁìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ ­ÃÅ¢ºí¸÷.

¬í¸¢Ä ÅÆ츢üÌ ²üÀ «ôÀʧ ­¼õ Á¡È¡Áø ¾Á¢Æ¡ì¸õ ¦ºöÅÐ, ¦ºÂü¨¸Â¡É ¾Á¢Æ¡ì¸Á¡¸
­ÕìÌõ ±ýÀÐ ¯ñ¨Á¾¡ý.

¬É¡ø ­í§¸ ¬í¸¢Äõ ¸üÀ¨¾§Â Ó¾ý¨Á ÀÎò¾¢Ôû§Çý. ÓÊó¾Å¨Ã¢ø


´ù¦Å¡Õ ¬í¸¢Ä ¦º¡ü¸ÙìÌÁ¡É ¾Á¢ú «÷ò¾í¸¨ÇÔõ Å¢Çí¸¢ ¸üÀ¾¡ø Å¢¨ÃÅ¡¸×õ, ­ÄÌÅ¡¸×õ
¸üÚ즸¡ûÇìÜʾ¡¸ ­ÕìÌõ ±É ¿¡ý ¸Õи¢È¡ý. «§¾ §Å¨Ç ¬í¸¢Äî ¦º¡ü¸Ùì¸¡É ºÃ¢Â¡É
¾Á¢ú «÷ò¾ò¨¾Ôõ Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÅ¡÷¸û «øÄÅ¡?

¬ÃõÀò¾¢ø ¬í¸¢Äî ¦º¡ü¸Ç¢ü¸¡É ºÃ¢Â¡É ¾Á¢ú Å¢Çì¸òмý ¸üÚ즸¡ñ¼¡÷¸§Ç¡ɡø,


¸¡Äô§À¡ì¸¢ø «Å÷¸Ç¡¸§Å
¾ò¾ÁÐ §ÀîÍ ÅÆ츢üÌ ²üÈŨ¸Â¢ø Á¡üȢ즸¡ûÅ¡÷¸û «øÄÅ¡?
February 14, 2008 7:57 AM

ƒÁ¡Äý said...
ÀÂÛûÇ ¯í¸û ÓÂüº¢ìÌ Å¡úòÐì¸û.
February 18, 2008 6:23 AM

Arun said...
¿ýÈ¢ ƒÁ¡Äý!
February 18, 2008 9:25 AM

PDFmyURL.com
Anonymous said...
¿øÄ ÓÂüº¢. Å¡úòÐì¸û
rajah
March 7, 2008 6:57 PM

Arun said...
Å¡úòÐì¸ÙìÌ ¿ýÈ¢ Rajah
March 8, 2008 5:29 PM

¦ºó¾¢ø¿¡¾ý ¦ºøÄõÁ¡û said...


Thanks for your efforts...
March 29, 2008 9:02 AM

Arun said...
ÅÕ¨¸ìÌõ À¢ýëð¼ò¾¢üÌõ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ ¦ºó¾¢ø¿¡¾ý ¦ºøÄõÁ¡û «Å÷¸ÙìÌ.
April 3, 2008 2:27 AM

Anonymous said...
Dear sir, thankyou for teaching english.i w'll refer to my friends.also ihave one small doubt.that, i w'll
send it to your email add.pl.reply.
s.kumar.
April 15, 2008 10:34 PM

Anonymous said...
Very good. This will be simple way tp learn/understand english.

In some cases, tamil translation needs to be corrected.


June 6, 2008 8:08 AM

Arun said...
¿ýÈ¢¸û ÌÁ¡÷ ÁüÚõ «É¡É¢Á׊ ­ÕÅÕìÌõ.
PDFmyURL.com
//In some cases, tamil translation needs to be corrected.//

­Åü¨È ÌÈ¢ôÀ¢ðÎì ¸¡ðÊÉ£÷¸Ç¡É¡ø ºÃ¢ôÀÎò¾ÖìÌ ­ÄÌÅ¡¸ ­ÕìÌõ.

¿¡ý ÓÂüº¢ ¦ºö¸¢ý§Èý.

¿ýÈ¢
June 7, 2008 4:58 AM

Abu Mohamed said...


Please start English Grammar from the chapter of sentence

= A sentence is a group of words, which gives complete sense.

There are four kinds of sentences


=Assertive sentence (statement)
=Interrogative sentence (question)
=Imperative sentence (command and Request)
=Exclamatory sentence (Exclamation and sarrow)
June 26, 2008 10:56 PM

Arun said...
Abu Mohamed «Å÷¸ÙìÌ

¯í¸û ¸ÕòÐì¸û ÅçÅü¸ò¾ì¸Ð.

¿¡õ ­í§¸ ÅÆí¸¢ ÅÕÅÐ ±ÁÐ "HE English Institute" ­ý ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ ӨȨ§Â.

"±ÁÐ À¡¼ò¾¢ð¼õ" À̾¢Â¢ø ¿£í ¸û À¡÷ì¸Ä¡õ.

­ÕôÀ¢Ûõ «ÅüÈ¢ø ¿£í ¸û ÜȢ Ţ¼Âí¸Ùõ ¯ûǼì¸ô ÀðÎûÇÉ. ±¾¢÷ÅÕõ À¡¼í¸Ç¢ø ¸¡½Ä¡õ.

§¿Ãõ ¸¢¨¼ìÌõ §À¡§¾ ±Ø¾¢ÅÕž¡ø, ¯¼ÉÊ¡¸ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ±Ø¾ ÓÊ¡¨ÁìÌ ÅÕóи¢§Èý.

¿ýÈ¢!
June 27, 2008 5:06 PM

PDFmyURL.com
S.BALAJI said...
µ÷ «Õ¨ÁÂ¡É ÓÂüº¢.Å¡úòÐì¸û
July 16, 2008 11:28 PM

HK Arun said...
s.balaji

Å¡úòÐì¸ÙìÌ ¿ýÈ¢
July 16, 2008 11:38 PM

FAROOK ABDULLA said...


¿øÄ ÓÂüº¢. Å¡úòÐì¸û;FAROOK ABDULLA;ABUDHABI.UAE
July 20, 2008 7:23 PM

Anonymous said...
¿øÄ ÀÂÛûÇ ¦ºÂø.

¦¾¡¼Õí¸û.

Å¡úòÐì¸û.
August 4, 2008 1:53 PM

saraganesh said...
Hello Sir,

Really, ur job is very Good ...


Please continue this......

Congrats....
August 22, 2008 5:39 AM

saraganesh said...

PDFmyURL.com
Hello Sir,

Really u r doing good job.....


Please continue this....

Congrats....
August 22, 2008 5:41 AM

HK Arun said...
- Farook Abdulla
- Anonymouse
- Saraganesh

ãÅÃÐ Å¡úòÐì¸ÙìÌõ ¿ýÈ¢


August 28, 2008 4:57 AM

ã÷ò¾¢ said...
«ÕÏìÌ,

¯í¸ÇÐ ­ó¾ §º¨Å ±í¸¨Ç §À¡ýÈ ÀħÀ¡ÕìÌ Á¢¸×õ ÀÂý ¯ûǾ¡¸ «¨ÁÔõ. ­Ð §À¡ýÚ ¿¢¨ÈÂ
À¡¼ô À¢üº¢¸¨Çò ¦¾¡¼÷óÐ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ ±É §¸ðÎì ¦¸¡û¸¢§Èý. ¯í¸ÇÐ §º¨ÅìÌ ±ÉÐ
ÁÉÁ¡÷ó¾ ¿ýÈ¢.
August 30, 2008 2:31 PM

ÅʧÅÄý .¬÷ said...


¿øÄ §º¨Å ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºöÐ ±ý §À¡ýÈ «¨ÉÅÕìÌõ ¬í¸¢Äõ ¸üÚ즸¡ÎòÐ ÌÕÅ¡¸ ¯ÂÕí¸û
September 4, 2008 1:56 PM

HK Arun said...
ÅʧÅÄý ¬÷

Žì¸õ

//¿øÄ §º¨Å ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºöÐ ±ý §À¡ýÈ «¨ÉÅÕìÌõ ¬í¸¢Äõ ¸üÚ즸¡ÎòÐ ÌÕÅ¡¸

PDFmyURL.com
¯ÂÕí¸û.//

±ÁÐ ­ó¾ "¬í¸¢Äõ" ŨÄò¾Çò¾¢ø ¬í¸¢Äõ ¸üÚ ¿¡ýÌô §À§ÃÛõ ¯Â÷Å¡É¡÷¸û «Ð§Å ±ÉìÌ
ÁÉÁ¸¢úšɾ¡Ìõ.

¿ýÈ¢ «ýÀ§Ã!
September 5, 2008 4:59 AM

pondy said...
HELLO SIR, ur job is very good...
PLS CONTINUE........
September 21, 2008 2:38 PM

rajanga said...
i really appriciated Mr.Arun..
you have done a very good job to tamil and tamil people.

Thanks..
Rajangbaoopathy Muniswamy
USA
September 22, 2008 11:12 AM

HK Arun said...
- Pondy
- Rajanga

¯í¸Ù¨¼Â ¸ÕòÐì¸û Á¸¢ú¨Åò ¾Õ¸¢ýÈÉ.

¿ýÈ¢¸û.
September 22, 2008 4:14 PM

Anonymous said...
hello sir,
i search many sites and books for learn .all the ways are not suitable.but from your program i have
the confidence to speak english earlier.i am tamil medium students.through these program the tamil

PDFmyURL.com
people can understand the meaning of each and every word.your direction of approach is good and
correct.(direct translation)
November 8, 2008 12:25 AM

HK Arun said...
«ýÒ¼ý «É¡É¢ Á¡½ÅÕìÌ

ºÃ¢§Â¡ À¢¨Æ§Â¡ ±ØÐí¸û.


ºÃ¢§Â¡ À¢¨Æ§Â¡ «îºÁ¢ýÈ¢ô §ÀÍí¸û.

±¾üÌõ «îºõ ¦¸¡ûÇò §¾¨Å¢ø¨Ä.

//(direct translation)//

ÓÊó¾Å¨Ã §¿ÃÊ ¾Á¢Æ¡ì¸Á¡¸§Å ¾Ã ÓÂüº¢ì¸¢ý§È¡õ. Å¢Çì¸í¸û §¾¨Å¦ÂÉ¢ø §¸ð¦¼ØÐí¸û.

¿ýÈ¢.
November 20, 2008 9:38 AM

joshe said...
i am Nandhini . i am std 11th .
i will use your English patten sir
this is very easy, i want take to english sir . my school is not interest to english . so i will use you are
grammar patten sir.
it's nice sir ...
thanking you.....
bay....
November 27, 2008 10:01 PM

udhaya said...
Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ , Á¢¸×õ ÀÂý ¯ûǾ¡¸ ­Õ츢ÈÐ ¿ñÀ§Ã!!!
-udhaya.
December 1, 2008 7:48 PM

Anonymous said...

PDFmyURL.com
From: Nandha Kumar.u
(Chengalpet)
Today only i seen your blog....
Excellent work.........
Please continue your work....
Thank You.....
December 10, 2008 12:24 AM

Galeel Bhasha said...


Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ , Á¢¸×õ ÀÂý ¯ûǾ¡¸ ­Õ츢ÈÐ !!!

¦¾¡¼÷¸ ¯õ ¿üÀÉ¢ !!!


December 22, 2008 8:26 PM

Chandran said...
Á¢¸×õ ¿ýÈ¢.Å¡úòÐì¸û.
December 24, 2008 7:02 AM

Anonymous said...
Å󧾡õ ¦ºý§È¡õ ±ýÈ¢øÄ¡Áø ¾í¸ÙìÌ ¦¾Ã¢ó¾¨¾, Á¢¸×õ º¢ÃÁõ ±ÎòÐ «¨ÉÅÕìÌõ ±Ç¢¾¢ø
ÒâÔõ Åñ½Á¡¸ º¢ÈôÀ¡¸ ¦¸¡ÎòÐ À¢ÃõÁ¢ì¸ ¨ÅòÐÅ¢ðË÷¸û.

±ôÀÊ ¿ýÈ¢ ¦º¡øÅÐ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä.

¦¾¡¼Õí¸û
December 31, 2008 3:00 PM

HK Arun said...
- Joshe

- Udhaya

- Anonymous 1

- Galeel Bhasha

PDFmyURL.com
- Chandran

- Anonymous 2

¯í¸û «¨ÉÅÕ¨¼Â ¸ÕòÐì¸ÙìÌõ Å¡úòÐì¸ÙìÌõ ¿ýÈ¢¸û.

«ýÒ¼ý «Õñ
January 2, 2009 5:46 PM

Hassan said...
Really it is a great job.
January 6, 2009 1:15 PM

Anonymous said...
THANK U SIR.
February 9, 2009 6:34 PM

meera said...
THANK U SO MUCH SIR.
February 9, 2009 6:36 PM

¦ºõÒÄõ said...
Žì¸õ... «Õý ¿£í ¸û ÒÃ𺢠¦ºöÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ȣ÷¸û. ­Ð §À¡ýÈÅ÷¸Ç¢ý ÅÈ𺢾¡ý ºã¸ò¾¢ø
­ÕóÐ Åó¾Ð. «¨¾ ¿£í ¸û ­ðÎ ¿¢ÈôÒ¸¢È£÷¸û Å¡úòиû.

¦¾¡¼÷¸ ¯ÁÐ À½õ

- ¦ºý¨Éò¾Á¢Æý
February 18, 2009 12:49 AM

HK Arun said...
Hassan

PDFmyURL.com
Anonymous
meera
¦ºõÒÄõ

¯í¸û «¨ÉÅÃÐ ÅÕ¨¸ìÌõ ¸ÕòÐì¸ÙìÌõ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.


February 18, 2009 7:49 AM

salam said...
It is really very useful to many people who wants to learn english through their mother tounge. Pls. go
ahead. Wish you all success.

Thanks
A.Salam - Palakkad
February 22, 2009 2:48 AM

Enathu Payanam said...


Its really a nice starting point to learn English in a different way and different method.

Good effort. Thanks Arun.

Thanks Giving,
Krishna Prabhu,
Chennai
February 23, 2009 8:29 PM

Anonymous said...
sir,

iam doing my pg. but still i dont know to speak english, i am planning to go to abroad. your approach
is very powerful and easy to learn. so pls teach me abroad slang also.

thankyou
rama
February 25, 2009 8:20 PM

PDFmyURL.com
NEELAKANNAN said...
Hi arun you done very nice job, thank you very much, It's very usefull for me.
March 11, 2009 1:24 AM

NEELAKANNAN said...
Hi arun you done very nice job,thanhk you very much. It's very usefull for me.
March 11, 2009 1:27 AM

Muthiah said...
I am verry new to this blogspots Thanks to Vikatan.com. I hope it will be useful for me. I started my
first lesson today If i have any doubts while doing my exercises whom shall I contact. Thanks
Muthiah R
muthiahrm@gmail.com
March 15, 2009 4:04 AM

haider said...
this is very easy ,very thank!
March 17, 2009 1:41 PM

kalaiyarasi said...
it is a wonderful job many of us searching website for getting knowledge of english they will get more
things thanks
April 6, 2009 5:26 PM

kalai said...
this is very useful for many tamilians
April 6, 2009 5:46 PM

Priyamudan said...
hi arun,
u are good thinking like this spoken English, so much peoples confusing how to learn english, so
PDFmyURL.com
much of english classes r very tuf. anyway thanks for good initiative,
All the best
Once thanks for ur initative.........
April 13, 2009 1:34 AM

Anonymous said...
good very usefull lession to me
April 13, 2009 3:44 PM

Krishnan said...
thanks very usefull lession to me
April 13, 2009 3:46 PM

Suppan said...
You are doing a great job.

I am planning to do something similar to this.

Suppan
April 13, 2009 11:53 PM

Anonymous said...
I wish,I had a English knowledge like you.
I think. I can improve my English knowledge like you. help with webside
April 18, 2009 12:16 AM

ÁïÝ÷ ạ said...


Žì¸õ

ŨÄîºÃò¾¢ø Á¡¾í¸¢ ¯í¸û À¾¢¨Å ÌÈ¢ôÀ¢ðÊÕó¾¡÷. «¾É¡§Ä§Â ÅÕõ Å¡öôÒ ¸¢ðÊÂÐ. Á¢¸ ¿øÄ
ÀÂÛûÇ §º¨Å.

¬í¸¢Äõ µÃÇ×ìÌ ¦¾Ã¢ó¾¢Õó¾¡Öõ ܼ ¿¢¨È ­Ä츽ôÀ¢¨Æ¸¨Ç ¿¡ý ¦ºöÅÐñÎ. ­íÌ ÅóÐ

PDFmyURL.com
«Åü¨È ­É¢ ¦¾Ç¢×ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ ±É ¿õÒ¸¢§Èý.
Å¡úòиû. Á¢¸×õ ¿ýÈ¢.
April 18, 2009 1:31 PM

HK Arun said...
salam
Enathu Payanam
Anonymous 1
NEELAKANNAN
Muthiah
haider
kalaiyarasi
kalai
Priyamudan
Anonymous 2
Krishnan
Suppan
Anonymous 3

«¨ÉÅÃÐ ¸ÕòÐì¸ÙìÌõ À¡Ã¡ðÎì¸ÙìÌõ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.

«ýÒ¼ý «Õñ
April 19, 2009 2:00 PM

HK Arun said...
//ŨÄîºÃò¾¢ø Á¡¾í¸¢ ¯í¸û À¾¢¨Å ÌÈ¢ôÀ¢ðÊÕó¾¡÷. «¾É¡§Ä§Â ÅÕõ Å¡öôÒ ¸¢ðÊÂÐ.//

¿ýÈ¢ ÁïÝ÷ ạ.

ŨÄîºÃõ Á¡¾í¸¢ìÌõ ±ý «ýÀ¡É ¿ýÈ¢¸û.


April 19, 2009 2:04 PM

Anonymous said...
this is very useful site.
please continue it.
May 11, 2009 8:50 PM

PDFmyURL.com
bala said...
i think this is the best site of learn english,all the best.
June 5, 2009 2:27 PM

HK Arun said...
//this is very useful site.
please continue it.//

¿ýÈ¢ «É¡É¢ ¿ñÀ§Ã!

¿¢îºÂÁ¡¸ ¦¾¡¼Õ§Å¡õ.
June 21, 2009 2:41 AM

HK Arun said...
-bala

//i think this is the best site of learn english,all the best.//

¯í¸û ¸ÕòÐ Á¸¢ú¨Â ¾Õ¸¢ýÈÐ.

¿ýÈ¢.
June 21, 2009 2:43 AM

Bala said...
Dear Sir,

Your done a very good job keep it up


July 20, 2009 5:34 PM

Prasath said...
Dear Sir,

I ever seen site like this. It's really good one and I hope in future most of the people will say thanks to

PDFmyURL.com
you
July 28, 2009 4:32 AM

Ranjit Sachin said...


Really you did the wonderful job for our tamil peoples... You are great... Continue this site.. Please
dont stop updating for any reason..

All the best..

Vazha pallandu..

Luv
Ranjit
http://ranjit.110mb.com
http://ranjitsachin.blogspot.com
July 30, 2009 3:43 PM

HK Arun said...
- Bala
- Prasath
- Ranjit Sachin

¯í¸û ¸ÕòÐì¸û Á¸¢ú¨Å ¾Õ¸¢ýÈÉ. °ìÌÅ¢ôÒìÌõ ¸ÕòÐì¸ÙìÌõ ¿ýÈ¢¸û.


August 10, 2009 10:45 PM

arunan said...
¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ÀÃŧÅñÎõ ±ýÈ¡ø
¾Á¢ÆÛìÌ Ó¾Ä¢ø ¬í¸¢Äõ ¦¾Ã¢Â §ÅñÎõ.

¿øÄ À½¢. ¯í¸ÙìÌ ¬Ôû áÚ «øÄ. ¬Â¢Ãõ ¬ñθû ­Õì¸ §ÅñÎõ. ¾Á¢ú ¦¾Ã¢ó¾ÅÛìÌ
¬í¸¢Äõ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¬í¸¢Äõ ¦¾Ã¢ó¾ÅÛìÌò ¾Á¢ú ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¬í¸¢Äõ ¦¾Ã¢ó¾ ¾Á¢Æ÷¸û
¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ ÀÃ×õ§À¡Ð ¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ ¾Á¢§Æ¡¨º ÀÃ×õ. «ùŨ¸Â¢ø ÀÃ×õ Ũ¸ ¦ºöÔõ ¾í¸ÇÐ
¾Á¢úò ¦¾¡ñÎ ¦¾¡¼ÃðÎõ.
¯í¸û ¦ÀÂâ§Ä§Â ¯í¸§Ç¡Î ¯í¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ ¬í¸¢ÄÁ ¸üÚì ¦¸¡ûÇô ¦ÀÕ¨Á¡¸
­Õ츢ÈÐ.¿ýÈ¢¸û ÀÄôÀÄ.
August 13, 2009 7:15 PM

PDFmyURL.com
priya said...
good afternoon sir, i am priya. really you r doing a great job.Hats off to u sir. in yours, ±ÎòÐ측𼡸
"I do a job" ±ýÀ¨¾ ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢ô ¦ÀÂ÷òÐì ÜڧšÁ¡É¡ø "¿¡ý ´Õ §Å¨Ä ¦ºö¸¢ý§Èý" ±ýÚ
¾¡ý Üڧšõ. ¬É¡ø ­ó¾ ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢Â¢ø «ùÅ¡Ú ­øÄ¡Áø "¿¡ý ¦ºö¸¢ý§Èý ´Õ
§Å¨Ä" ±ýÚ ¬í¸¢Ä ¿¨¼ìÌ ²üÀ§Å ¾Á¢Æ¡ì¸õ ¦ºöÂôÀðÎûÇÐ. It's difficult to understand sir. i
know how tough it is to change. but if there are two meanings like i mentioned above, it will be really
helpful for us. And i have finished my B.E. this year. i was a Tamil medium student till my higher
secondary. now i want to speek good English to atten the interview. also i did my college in an
average college only. there students always speak only in Tamil. kindly help me. how can i improve
my communication skill. also i have no time. i have to atten many companies. thank you sir, if i made
any mistake sorry for that. i am excepting your reply sir.
August 26, 2009 5:13 PM

priya said...
good afternoon sir, i am priya. really you r doing a great job.Hats off to u sir. in yours, ±ÎòÐ측𼡸
"I do a job" ±ýÀ¨¾ ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢ô ¦ÀÂ÷òÐì ÜڧšÁ¡É¡ø "¿¡ý ´Õ §Å¨Ä ¦ºö¸¢ý§Èý" ±ýÚ
¾¡ý Üڧšõ. ¬É¡ø ­ó¾ ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢Â¢ø «ùÅ¡Ú ­øÄ¡Áø "¿¡ý ¦ºö¸¢ý§Èý ´Õ
§Å¨Ä" ±ýÚ ¬í¸¢Ä ¿¨¼ìÌ ²üÀ§Å ¾Á¢Æ¡ì¸õ ¦ºöÂôÀðÎûÇÐ. It's difficult to understand sir. i
know how tough it is to change. but if there are two meanings like i mentioned above, it will be really
helpful for us. And i have finished my B.E. this year. i was a Tamil medium student till my higher
secondary. now i want to speek good English to atten the interview. also i did my college in an
average college only. there students always speak only in Tamil. kindly help me. how can i improve
my communication skill. also i have no time. i have to atten many companies. thank you sir, if i made
any mistake sorry for that. i am excepting your reply sir.
August 26, 2009 5:17 PM

Several tips said...


Good post.
September 8, 2009 6:31 PM

HK Arun said...
//¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ÀÃŧÅñÎõ ±ýÈ¡ø
¾Á¢ÆÛìÌ Ó¾Ä¢ø ¬í¸¢Äõ ¦¾Ã¢Â §ÅñÎõ.//

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ý ÅÇ÷ìÌ ¾Á¢Æ÷ ÅÇçÅñÎõ. ­ý¨È ÝÆÄ¢ø ¯Ä¸ «Ãí¸¢ø ¾Á¢Æ÷ Á¢Ç¢Ã ¬í¸¢Äõ

PDFmyURL.com
«ò¾¢Â¡Åº¢Âõ ¾¡ý.

«§¾§Å¨Ç ¬í¸¢Äõ ¸ü§À¡÷ ¾ÁÐ ¾¡ö ¦Á¡Æ¢ ÅÇ÷ìÌõ Àí¸Ç¢ôÀ¡÷¸Ç¡É¡ø, ÀÄ ÅÇ÷Àʸ¨Ç


¿¡Óõ ±ð¼Ä¡õ.

¿ýÈ¢ «Õ½ý.
September 15, 2009 2:22 PM

HK Arun said...
«ýÒ¼ý À¢Ã¢Â¡!

//±ÎòÐ측𼡸 "I do a job" ±ýÀ¨¾ ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢ô ¦ÀÂ÷òÐì ÜڧšÁ¡É¡ø "¿¡ý ´Õ §Å¨Ä
¦ºö¸¢ý§Èý" ±ýÚ ¾¡ý Üڧšõ. ¬É¡ø ­ó¾ ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢Â¢ø «ùÅ¡Ú ­øÄ¡Áø "¿¡ý
¦ºö¸¢ý§Èý ´Õ §Å¨Ä" ±ýÚ ¬í¸¢Ä ¿¨¼ìÌ ²üÀ§Å ¾Á¢Æ¡ì¸õ ¦ºöÂôÀðÎûÇÐ. It's difficult to
understand sir.//

¯í¸ÙìÌ ¸Ê½Á¡¸ ¦¾Ã¢Ôõ š츢Âí¸¨Ç §¸ð¦¼ØÐí¸û.

­É¢ÅÕõ À¡¼í¸Ç¢ø ¸Ê½Á¡ÉÐ §À¡ýÚ §¾¡ýÚõ š츢Âí¸Ç¢ø ­ÃñΠŢ¾Á¡¸×õ Å¢Çì¸õ


¾Õ¸¢ý§Èý.

¿ýÈ¢
September 15, 2009 2:25 PM

HK Arun said...
«ýÒ¼ý Several tips!

¿ýÈ¢
September 15, 2009 2:26 PM

Anonymous said...
I'm really very proud of you Mr. Arun. You are a very great person. Continue your good work. Very very
thanks to you.

S. Vidhya
September 18, 2009 6:14 PM

PDFmyURL.com
Karthikeyan said...
Hi Arun,
You have great job, I appriciate that. I am having simple query about, How to differentiate can- could,
may-might-maybe, will-would. Please explain me, How to use that words in correct situations?
September 29, 2009 8:36 PM

HK Arun said...
- «É¡É¢
À¢ýëð¼ò¾¢üÌ ¿ýÈ¢
September 29, 2009 10:34 PM

HK Arun said...
- Karthikeyan

How to differentiate can- could,

can ­í§¸:
http://aangilam.blogspot.com/2008/09/16-can-be-able-to.html

could ­í§¸:
http://aangilam.blogspot.com/2008/10/17-could-waswere-able-to.html

can - could ­ÃñÊÉÐõ º¢ÈôÒ ÀÂýÀ¡Î¸û ­í§¸:


http://aangilam.blogspot.com/2008/10/18-polite-and-more-polite.html

//may-might-maybe, will-would. Please explain me, How to use that words in correct situations?//

­¨Å ±¾¢÷ÅÕõ À¡¼í¸Ç¢ø ¾Õ¸¢ý§Èý.

§¸ûÅ¢ìÌ ¿ýÈ¢
September 29, 2009 10:39 PM

Ramanan said...
¿øÄ §º¨Å ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºöÔ¸û.
October 3, 2009 8:55 PM
PDFmyURL.com
jahabar said...
Dear Mr.Arun Sir,

behalf of all learner I thanks to U for your super useful service to all human.Really It's amazing &
seems that your site is doing great job.I appreciate your good hardwork.Insha allah U will be good
position in ur place.I feel lucky to share my opinion to U.I would like to say some thing about It will be
number one site to learn Tamil to English communication in easy format and also quick way.Every
Tamil people Should know about your side.I try to do my best to ads your side to all.
October 4, 2009 2:37 PM

Anonymous said...
Really you did the wonderful job for our tamil peoples... You are great... Continue this site.. Please
dont stop updating for any reason..

All the best..

BABU Chennai
October 9, 2009 1:17 AM

HK Arun said...
-Ramanan
-Jahabar
-BABU Chennai

¯í¸û ¸ÕòÐì¸û Á¸¢ú¨ÂÔõ ¯üº¡¸ò¨¾Ôõ ¾Õ¸¢ýÈÉ. ¯í¸û °ìÌÅ¢ôÒì¸§Ç ±ÉÐ ¯óÐ ºì¾¢.

¸ÕòÐì¸ÙìÌõ Å¡úòÐì¸ÙìÌõ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢

«ýÒ¼ý «Õñ | HK Arun


October 9, 2009 11:37 AM

Anonymous said...
hi arun im really happy abuot your work.good job.may god bless you and give more good health to
continue this.if u could please add some mini stories with different tense and with audio, then it will

PDFmyURL.com
useful us to improve our spoken english pls pls pl..............s br.arun.your student
October 12, 2009 11:08 PM

Anonymous said...
helo mr arun,
As some of the learners said that both the form of tamil sentence is required . if you give both
together it will be easy for us.

wish you all the best.

-as a learner-
r.balamurugan
October 30, 2009 3:24 PM

mj said...
Hello author,

First of all i would like to thank you for this great initiative and effort and this will help all level of
people who are interested in improving their skills...
Please continue this great work...
Let other get light for their candle from your knowledge
Great work keep it up
November 8, 2009 3:17 AM

mj said...
Hello author,

First of all i would like to thank you for this great initiative and effort and this will help all level of
people who are interested in improving their skills...
Please continue this great work...
Let other get light for their candle from your knowledge
Great work keep it up
November 8, 2009 3:17 AM

Anonymous said...

PDFmyURL.com
«ýÒ¼ý ¿ñÀ÷ «ÕÏìÌ Å½ì¸õ
±ÉìÌ ÅÂÐ 55 ¬í¸¢Ä ­Ä츽 À¢¨Æ ÅÕõ ¯í¸Ç¢ý ­ó¾
À¡¼õ ¦º¡øÄ¢ ¦¸¡ÎìÌõ Ó¨È ºüÚ Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡¸ ­Õó¾¡Öõ
±Ç¢¾¢ø Òâ¯õÀÊ ¯ûÇÐ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ ¬º¢Ã¢Â÷ «Å÷¸§Ç ' ¿ýÈ¢ ¿ýÈ¢
November 8, 2009 3:48 PM

HK Arun said...
-R.Balamurugan

//As some of the learners said that both the form of tamil sentence is required . if you give both
together it will be easy for us.//

Å¢¨ÃÅ¢ø ­ÕÅÆ¢ ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÒ¼ý ÅÆí¸ ÓÂüº¢ì¸¢ý§Èý.

«È¢Å¢ò¾¨ÁìÌ ¿ýÈ¢
November 8, 2009 9:46 PM

HK Arun said...
- Anonymous
//hi arun im really happy abuot your work.good job.may god bless you and give more good health to
continue this.if u could please add some mini stories with different tense and with audio, then it will
useful us to improve our spoken english pls pls pl..............s br.arun.your student//
¯í¸û ¸Õò¨¾ ¦¾Ã¢Å¢ò¾¨ÁìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢. ¿£í ¸û §¸ð¼ ¬í¸¢Ä ÐÏì̸û, ´Ä¢ôÀ¾¢×¸û §À¡ýÈÉ
±¾¢÷ÅÕõ À¡¼í¸Ç¢ø ±¾¢÷ôÀ¡÷ì¸Ä¡õ.
November 8, 2009 9:51 PM

HK Arun said...
«ýÒ¼ý MJ

¯í¸û ¸ÕòÐ °ì¸ò¨¾ «Ç¢ì¸¢ýÈÐ. ±ÁÐ À¡¼í¸û ¦¾¡¼÷¡¸ ÅÕõ.


¿ýÈ¢
November 8, 2009 9:54 PM

HK Arun said...
- Anonymous

PDFmyURL.com
Žì¸õ ³Â¡ (55)

¯í¸û ÁÉõ ¾¢Èó¾ì ¸ÕòÐì¸§Ç ±Áì¸¡É ¯óÐ ºì¾¢Â¡Ì¸¢ýÈÐ.


//±Ç¢¾¢ø Òâ¯õÀÊ ¯ûÇÐ// ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ£÷¸û, «Ð§Å ±ÁìÌ Á¸¢ú¡ÉÐ.

¯í¸û ¸ÕòÐìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.


November 8, 2009 9:56 PM

Sivananthan said...
¯í¸û À¡¼í¸û ±Ç¢¾¡¸ ¯ûÇÉ. ¿£í ¸û ­Äí¨¸Â÷ ±ýÀ¾¢ø ±í¸ÙìÌ ¦ÀÕ¨Á¡¸ ¯ûÇÐ i am very
proud of you. This will be simple way tp learn english. Thanks
November 30, 2009 10:04 PM

hhh said...
hai sir good evening this is very very useful to me i am very glad still after 5 months improve myself
thankyou very much sir
December 1, 2009 8:15 PM

HK Arun said...
- Sivananthan
- hhh
¯í¸û ¸ÕòÐì¸¨Ç ¦¾Ã¢Å¢ò¾¨ÁìÌ Á¸¢ú

¿ýÈ¢¸û
December 1, 2009 10:02 PM

hamaragana said...
«ýÒ¼ý ¿ñÀ÷ «Õñ Žì¸õ À¼õ ´ýÈ¢ø §ÁÖõ Å¡÷ò¨¾¸û ¯Õš츢 ±Ø¾ À¢ø¸¢§Èý
¿¡ý À¡÷ì¸Ä¡õ ÊÅ¢.
i may watch t.v
i might watch t.v
i may be watch t.v.
ºÃ¢¾¡§É .
¿ýÈ¢

PDFmyURL.com
December 2, 2009 10:05 PM

HK Arun said...
-hamaragana
//i may watch t.v
i might watch t.v
i may be watch t.v.
ºÃ¢¾¡§É.//
I may be watching t.v.
¬õ ºÃ¢Â¡¸ò¾¡ý ±Ø¾¢ÔûÇ£÷¸û. ¬É¡ø "ing" ­¼§ÅñÊ ­¼í¸¨Ç ºüÚ ¸ÅÉ¢òÐ ±Ø¾¢ À¢üº¢
¦ºöÔí¸û. ¦ÅüÈ¢ ¿¢îºÂõ.

¿ýÈ¢
December 2, 2009 11:44 PM

udaya said...
very nice
December 19, 2009 1:37 PM

Ranjit Sachin said...


Thaliva,

Ungaludaya Vetri Payanam Thodaratum.

Idhayanganidhanda Vaazhuludan
Ranjit

http://ranjit.110mb.com
December 20, 2009 11:00 PM

HK Arun said...
¿ýÈ¢ Udaya

¿ýÈ¢ Ranjit Sachin


December 20, 2009 11:23 PM
PDFmyURL.com
educations said...
±ø§Ä¡ÕìÌõ Òò¾¡ñÎ ¿øÅ¡úòÐì¸û . ­ó¾ ŨÄôâ Á¢¸×õ ¿øÄ ¬º¢Ã¢Âý ±ýÀ¾¢ø ­Õ
¸Õò¾¢ø¨Ä. ±ÉìÌ ¦¾Ã¢ó¾ Ũâø ±ýÛ¨¼Â ŨÄôâÅ¢ø ¬í¸¢Äõ ±Øи¢§Èý
http://educations-educations.blogspot.com/ ¬¾Ã× ¾Ã×õ ¿ýÈ¢
January 1, 2010 8:13 PM

NSK said...
¯í¸û §º¨ÅìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ , ¯í¸û ¯¨ÆôÒìÌ Å¡úÐì¸û
January 15, 2010 8:36 PM

NSK said...
¯í¸û §º¨ÅìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ , ¯í¸û ¯¨ÆôÒìÌ Å¡úÐì¸û
January 15, 2010 8:37 PM

HK Arun said...
¯í¸ÙìÌõ Òò¾¡ñÎ Å¡úòÐì¸û ¯Ã¢ò¾¡¸ðÎõ.

//­ó¾ ŨÄôâ Á¢¸×õ ¿øÄ ¬º¢Ã¢Âý ±ýÀ¾¢ø ­Õ ¸Õò¾¢ø¨Ä. ±ÉìÌ ¦¾Ã¢ó¾ Ũâø ±ýÛ¨¼Â
ŨÄôâÅ¢ø ¬í¸¢Äõ ±Øи¢§Èý
http://educations-educations.blogspot.com/ ¬¾Ã× ¾Ã×õ.

¯í¸û ¾Çõ À¡÷ò§¾ý Á¸¢ú!

«ýÒ¼ý HK Arun
January 16, 2010 12:18 AM

HK Arun said...
Žì¸õ NSK,

Å¡úòÐì¸ÙìÌ ¿ýÈ¢ ¿ñÀ§Ã.


January 16, 2010 12:20 AM

PDFmyURL.com
Anonymous said...
¿¡ý ¸õôäð¼÷ ШÈ¢ø 4 ÅÕ¼Á¡¸ ­Õ츢§Èý. ¿¡ý ÀÊò¾Ð ¾Á¢ú Á¢ÊÂõ, ÅÇ÷ó¾Ð §Ä¡ì¸ø ÁШÃ,
¿¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø ºÃÇÁ¡¸ §Àº ¦ÃõÀ ¬¨º «¾üÌ ºÃ¢Â¡É ÌÕ ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä. ¬É¡ø ­ô§À¡Ð
¯í¸û ãÄõ ­ó¾ À¢£Çì ¸¢¨¼òÐûÇÐ. ¯í¸û À¢£Ç쨸 À¡÷òÐ ÀÊò¾×¼ý ±ÉìÌû ´Õ ¿õÀ¢ì¨¸
ÅóÐûÇÐ, ±ýÉ¡Öõ ¬í¸¢Äõ §Àº ÓÊÔõ ±ýÚ. ±ý Å¡úÅ¢ø ÁÈìÌ ÓÊ¡¾ À¢Ç¡ì¸¢ø ­Ð×õ ¯ñÎ
.
..
..
..
......¿ýÈ¢ ÌէŠ¿ýÈ¢....... ¬½ó¾ìÌÁ¡÷, «ÛôÀ¡ÉÊ (ÁШÃ)
January 17, 2010 9:33 PM

thiruudhaya said...
Hi Sir,

VERY VERY USEFUL WEBSITE SIR

THANKS SIR

UDHAYA
January 18, 2010 12:02 AM

HK Arun said...
«ýÒ¼ý ¬½ó¾ìÌÁ¡÷,

¯í¸û ¸ÕòШà Á¸¢ú¨ÂÔõ °ì¸ò¨¾Ôõ ¾Õ¸¢ýÈÐ.

¦¾¡¼÷ À¢üº¢§Â ¦ÅüÈ¢ìÌ ´§Ã ÅÆ¢.

¿ýÈ¢
January 18, 2010 9:01 AM

HK Arun said...
- Thiruuadhaya

PDFmyURL.com
¯í¸û ¸ÕòШÃìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ ¯¾Â¡.
January 18, 2010 9:05 AM

muju1988 said...
hai sir,,its very useful to us
February 1, 2010 5:54 PM

raja said...
very very usefull and very easy learning thanks ur help full mind
February 27, 2010 3:42 AM

HK Arun said...
- muju1988
- raja

¯í¸û ¸ÕòÐô À¸¢÷׸ÙìÌ ¿ýÈ¢¸û


February 27, 2010 3:36 PM

Arasan said...
Hi, Mr. Arun really you are doing a great job. I am working as a software engineer in Corporate
company. when i came to chennai, i just remember my job searching days. i struggled a lot. But now
i'm good speaker in english by god's grace. I can help you if you wants anything. Your way of teaching
is pretty good and great. Take care. All the best..
February 28, 2010 8:08 PM

Arasan said...
Hi, Mr. Arun really you are doing a great job. I am working as a software engineer in Corporate
company. when i came to chennai, i just remember my job searching days. i struggled a lot. But now
i'm good speaker in english by god's grace. I can help you if you wants anything. Your way of teaching
is pretty good and great. Take care. All the best..
February 28, 2010 8:46 PM

PDFmyURL.com
PRAKASH said...
¿¡ý ­ýÚ ¾¡ý ­ó¾ ŨÄò¾Çò¨¾ ¸¡ñ¸¢ý§Èý. ¬í¸¢Äõ ¸üÀ¾üÌ ±ÉìÌ Á¢¸×õ ÀÂÛûÇ ¾Çõ
±É ¿õÒ¸¢ý§Èý. À¡¼ò¾¢ð¼õ ´ýȢĢÕóÐ ¬ÃõÀ¢ì¸¢§Èý.
March 1, 2010 10:19 PM

HK Arun said...
- Arasan

//Your way of teaching is pretty good and great. Take care. All the best.//

¯í¸û ¸ÕòÐô À¸¢÷×ìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.


March 2, 2010 12:25 AM

HK Arun said...
- PRAKASH

//À¡¼ò¾¢ð¼õ ´ýȢĢÕóÐ ¬ÃõÀ¢ì¸¢§Èý.//

¬õ! «Ð§Å ­ÄÌÅ¡ÉÐ. ¸¢ÃÁ÷ ¦Àð¼ý¸û 01, 02, 03 Ôõ ¿ýÈ¡¸ À¢üº¢ ¦ºöÐ즸¡ñË÷¸Ç¡É¡ø
À¡¾¢ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÚÅ¢ðË÷¸û ±ÉÄ¡õ.

À¢üº¢ìÌõ ¦À¡ØÐ, ±Ø¾¢Ôõ, ±Ø¾¢ÂÅü¨È ºò¾Á¡¸ Å¡º¢òÐõ À¢üº¢ ¦ºöÔí¸û.

¿ýÈ¢
March 2, 2010 12:29 AM

HK Arun said...
- PRAKASH

//À¡¼ò¾¢ð¼õ ´ýȢĢÕóÐ ¬ÃõÀ¢ì¸¢§Èý.//

¬õ! «Ð§Å ­ÄÌÅ¡ÉÐ. ¸¢ÃÁ÷ ¦Àð¼ý¸û 01, 02, 03 Ôõ ¿ýÈ¡¸ À¢üº¢ ¦ºöÐ즸¡ñË÷¸Ç¡É¡ø
À¡¾¢ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÚÅ¢ðË÷¸û ±ÉÄ¡õ.

À¢üº¢ìÌõ ¦À¡ØÐ, ±Ø¾¢Ôõ, ±Ø¾¢ÂÅü¨È ºò¾Á¡¸ Å¡º¢òÐõ À¢üº¢ ¦ºöÔí¸û.

PDFmyURL.com
¿ýÈ¢
March 2, 2010 12:30 AM

Anonymous said...
aangilam karka arumaiyana vazhi kanbithu irukkinreergal.nanrigal nanbare!
March 12, 2010 9:41 PM

Gopikrishnan said...
¿¡ý ­ý§È ¾í¸ÇÐ À¡¼í¸¨Çô ÀüÈ¢ «È¢ó§¾ý ..,

Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ ..
April 4, 2010 6:16 AM

deepa said...
its very useful to me...thank you
April 9, 2010 11:37 AM

sangeetha said...
Dear sir,
This is sangeetha.
i hope this is very useful for people like me.
while speaking in english that my problem is no fluency because of hesitation and strike of
vocabulary.
how to rectify this problem, sir.
Because i want to speak in english very very fluently, will you help me, sir.

If i download pdf files it will not be opened in my system.


will u send the lessons through e.mail, sir,
my id: sangee_skdeepa@yahoo.co.in
Thank you.
April 14, 2010 9:42 PM

HK Arun said...

PDFmyURL.com
- Anonymous
- Gopikrishnan
- deepa

¯í¸û ¸ÕòÐô À¸¢÷׸ÙìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢


April 14, 2010 10:45 PM

HK Arun said...
- sangeetha

±ÁÐ À¡¼í¸û ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ «Åü¨Èô À¢üº¢ ¦ºöÔí¸û. À¡¼í¸û ¦¾¡¼÷À¡É §Áľ¢¸ Å¢Çì¸í¸û
§¾¨ÅôÀÊý ¦¾¡¼÷Ò즸¡ûÙí¸û. //If i download pdf files it will not be opened in my system.//
PDF §¸¡ôÒ¸¨Ç ¯í¸û ¸½¢É¢Â¢ø ¾¢ÈóÐô À¡÷ôÀ¾üÌ, À¢Ê±ô §¸¡ôÒ Å¡º¢ôÀ¡ý ¿¢ÚŢ¢Õì¸
§ÅñÎõ. ­ó¾ô À¾¢¨Åô À¡Õí¸û
April 14, 2010 10:55 PM

vasntvel said...
hai i am vasntvel from covai
April 17, 2010 7:26 PM

ÌÁÃý said...
Å¡úòиû..
April 22, 2010 11:44 PM

PRAKASAM said...
Hi sir, Good morning! What a excellent job! Best of luck! Keep it! We are waiting for your lessons!
April 26, 2010 1:52 PM

PRAKASAM said...
Hi sir, Good morning! What a excellent job! Best of luck! Keep it! We are waiting for your lessons!
April 26, 2010 2:07 PM

PDFmyURL.com
Anonymous said...
Its Very Helpful to me.
long time i searched this kind of website.
now i found it..
100 thanks to u..
Regards,
Shankari...
April 29, 2010 7:01 PM

Yasir said...
man what a great job u r doing...hats off to you arun....God bless you
June 17, 2010 9:38 PM

Nagarajan said...
S. Nagarajan

Dear sir, thank you for teaching English's we'll refer to my friends. Also I am working in printing press
job design work I know read English & understanding English but I an not speak English your
teaching English very easy then sure I speak English . again Thank you very much
July 10 2010
July 10, 2010 3:59 PM

Rengasamy said...
Really a very good service to the Tamil People especially who is working / students studying in
abroad.
July 12, 2010 12:52 AM

rajendran said...
this is really an amazing job mr.ARUN. i like your contribution and the commitment towards teaching
English to our people, in which language they can easily understand....

i would follow your chapters...

keep going....

PDFmyURL.com
all best
July 12, 2010 6:14 PM

HK Arun said...
- Vasntvel
- ÌÁÃý
- PRAKASAM
- Shankari
- Yasir

¯í¸û ¸ÕòÐôÀ¸¢÷׸Ùõ À¡Ã¡ðθÙõ Á¸¢ú¨Å ¾Õ¸¢ýÈÉ.

¿ýÈ¢ ¿ñÀ÷¸§Ç!
July 20, 2010 9:47 AM

HK Arun said...
S. Nagarajan

//Dear sir, thank you for teaching English's we'll refer to my friends. Also I am working in printing press
job design work I know read English & understanding English but I an not speak English your
teaching English very easy then sure I speak English . again Thank you very much.//

¬í¸¢Ä ­Ä츽õ Өȡ¸ ¸üÚõ, ¬í¸¢Äò¾¢ø ºÃÇÁ¡¸ §ÀºÓÊ¡Áø ­ÕìÌõ ÀÄ÷ ¯ûÇÉ÷.
«¾ü¸¡É ¸¡Ã½í¸Ç¢ø À¢Ã¾¡Éì ¸¡Ã½í¸û: ӾġÅÐ §ÀÍõ ¦À¡ØÐ ¬í¸¢Ä ­Ä츽ô À¢¨Æ
²üÀðÎŢΧÁ¡ ±Ûõ «îºõ, «¾üÌ ±ÁÐ ¾Çò¾¢ý À¡¼í¸û ¯¾Å¢ ÒâÔõ. ­Ãñ¼¡ÅÐ ¬í¸¢Äî
¦º¡ü¸¨Ç ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ì¸¢ý§È¡Á¡ ±Ûõ ¯ûÙÚòÐø, «Ð ²ý ²üÀθ¢ýÈÉ ±ýÈ¡ø, ¬í¸¢Äõ
¸üÀ¢ô§À¡÷ ¬í¸¢Ä ´Ä¢ôÒ¸¨Ç Өȡ¸ ¸üÚò ¾Ã¡¾¾ý Å¢¨Ç× ±ý§È ¿¡ý ÜÚ§Åý.

(¬í¸¢Ä ´Ä¢ôÒ¸û) À¡¼ò¾¢ø §Áľ¢¸ Å¢Çì¸í¸¨Ç ¿£í ¸û ¸¡½Ä¡õ.

¿ýÈ¢
July 20, 2010 9:53 AM

HK Arun said...
- Rengasamy

PDFmyURL.com
//Really a very good service to the Tamil People especially who is working / students studying in
abroad.//

À¡Ã¡ðÎìÌìÌ ¿ýÈ¢ ¿ñÀ§Ã


July 20, 2010 9:58 AM

HK Arun said...
- rajendran

//this is really an amazing job mr.ARUN. i like your contribution and the commitment towards teaching
English to our people, in which language they can easily understand....

i would follow your chapters...

keep going....

all best//

¯í¸û ¸ÕòÐôÀ¸¢÷×ìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ ¿ñÀ§Ã


July 20, 2010 9:59 AM

Govindarajan said...
I unable to copy and paste the required part of the page in ms-word.
Which tamil font you are using?
How can i get printout for the part of the page
July 23, 2010 12:07 PM

Govindarajan said...
Sir,
I want to take the print out for that 73 sentences and their tamil meanings only
Is it possible?

Expecting reply soon


July 23, 2010 2:08 PM

PDFmyURL.com
Anthuvan said...
Hello Arun, Its a great effort ! I appreciate your heart to help the needy! Its great! Keep do your good
work! God bless!
July 24, 2010 10:55 PM

Anonymous said...
i am new to this website.yesterday only i saw it.i have some doubt.
Ex:
38. I have to do a job.
¿¡ý/±ÉìÌ ¦ºö §ÅñÎõ ´Õ §Å¨Ä.

40. I had to do a job.


¿¡ý/±ÉìÌ ¦ºö §ÅñÊ ²üÀð¼Ð ´Õ §Å¨Ä.
here u indicated.
seiya vendi irundathu in EX:40
y v don't call in ex:30
seiya vendi irrukku.
July 29, 2010 1:05 AM

Govindarajan said...
Your "Download as PDF" link is not working properly in Adobe Reader version 9.3 . Kindly check it
down
August 3, 2010 2:17 PM

jagan said...
hello sir this very nice and super sir i like your job thnk you sir....
August 16, 2010 11:36 AM

ganesh said...
//Dear sir, thank you for teaching English's we'll refer to my friends. Also I am working in printing press
job design work I know read English & understanding English but I an not speak English your
teaching English very easy then sure I speak English . again Thank you very much.//
September 23, 2010 3:14 AM

PDFmyURL.com
Post a Comment

Newer Post Home Older Post

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Search
pow ered by

¬í¸¢Äî ¦º¡ø §¾Ê :- ¬í¸¢Ä ­Ä츽õ ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â, ¾Á¢ú «øÄÐ ¬í¸¢Äî ¦º¡ø¨Ä ¯ûÇ¢ðÎ
¦¾¡¼÷Ò¨¼Âô À¡¼ò¨¾ «øÄÐ «¾ý ¦À¡Õ¨Ç ­í§¸ §¾Êô ¦ÀÈÄ¡õ.

¯í¸û Á¢ýÉïºø Ó¸Åâ¨Â À¾¢×¦ºöÐ À¡¼í¸¨Ç Á¢ýÉïºø °¼¡¸ô ¦ÀÚí¸û

Enter your email address:

Subscribe

Delivered by FeedBurner

¾Á¢Æ¢ø ¸ÕòШÃì¸ Å¢ÕõҧšÕìÌ : ¯í¸û ¸½¢É¢Â¢ø ¾Á¢ú ±ØòÐÕ ­ø¨Ä ±ýÈ¡ø, ­í§¸
¦À¡Õò¾ôÀðÊÕìÌõ "¾Á¢ú99" ­¨½Â Å¢¨ºôÀĨ¸¨Â ÀÂýÀÎò¾¢ ¾ð¼îº¢¼Ä¡õ.

PDFmyURL.com
¾Á¢ú99 ±Æ+¯¾+­ COPY RESET ­¨½Â Å¢¨ºôÀĨ¸

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
tab ¬ ® ° ³ ² Ç È É ¼ ½
CAPS « ­ ¯ · ± ¸ À Á ¾
SHIFT ¶ µ ´ Å ¹ Ä Ã , .

Ctrl W A lt ...SPACE... A lt W
¿¢ÃÄ¡ì¸õ: w 3Tamil.com, ÅÊÅõ: kanimai.com, À¾¢ôÒ: tamil99.org, ¯Ã¢Áõ: GNU GPL.

Kiva Microfinance
"Loans that Change Lives." Make
a Difference and Lend Today!

www.kiva.org

¦À¡Ð §º¨Å Å¢ÇõÀÃõ ¾ÕÅÐ Google

PDFmyURL.com
­ó¾ "¬í¸¢Äõ" ŨÄò¾Çò¾¢ý À¡¼ô À¢üº¢¸û ÀÄÕìÌõ ÀÂýÀ¼ì ÜÊÂÐ ±É ¸Õ¾¢É¡ø ­ò¾Çò¾¢üÌ ­¨½ôÒ ÅÆíÌí¸û. ­ò¾Çò¾¢ý À¡¼ô À¢üº¢¸¨Ç Àò¾¢Ã¢ì¨¸¸û, ºïº¢¨¸¸û, ­¨½Âò¾Çí¸û,
ŨÄôÀ¾¢×¸û, ÁýÈí¸û, ¸ÕòÐì¸Çí¸û §À¡ýÈÅüÈ¢ø ÓØÅÐÁ¡¸ ¦ÅðÊ ´ðÊ Á£ûÀ¾¢Å¢ÎŨ¾ ¾ÂצºöÐ ¾Å¢Õí¸û. «Åº¢Âõ ±É ¸Õ¾¢É¡ø À¡¼ò¾¢ý ´Õ À̾¢¨Â ÁðÎõ ­ðÎ, ÌÈ¢ôÀ¢ð¼
À¡¼ò¾¢ü¸¡É (URL) ­¨½ôÒ ÅÆí¸Ä¡õ. ¦ºö¾¢ò¾¡û¸û, ºïº¢¨¸¸û ±ýÈ¡ø ¸ð¼¡Âõ ±ÁРŨÄò¾Çò¾¢ý ¦À¨à ( aangilam.blogspot.com) ÌÈ¢ôÀ¢¼ø §ÅñÎõ. «òмý ±ÁÐ Á¢ýÉïºø
(arunhk.info AT gmail.com) Ó¸Åâ °¼¡¸§Å¡ «øÄÐ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ À¡¼ò¾¢ø À¢ýëð¼õ °¼¡¸§Å¡ ¸ð¼¡Âõ «È¢Âò¾Ã §ÅñÎõ. À¡¼í¸¨Ç ÓØÐÁ¡¸ «ôÀʧ ¦ÅðÊ ´ðÊ Á£ûÀ¾¢Å¢¼ø,
¯ûǼì¸í¸¨Ç Á¡üÈ¢ À¾¢Å¢¼ø, Ž¢¸ 㾢¡¸ ÀÂýÀÎòоø §À¡ýÈÉ ÓüÈ¡¸ ¾¨¼î¦ºöÂôÀðÎûÇÉ. ­ôÀ¡¼í¸û Å¢¨ÃÅ¢ø áø ÅÊÅ¡¸ "§ÁÖõ §ÁõÀÎò¾ôÀð¼ ¿¢¨Ä¢ø" ¦ÅÇ¢ÅÕõ
±ýÀ¾¨É «¨ÉÅÕìÌõ «È¢Âò ¾Õ¸¢ý§È¡õ. ¿ýÈ¢!

View My Stats

Copyright 2007-11 © aangilam.blogspot.com, All rights reserved. Simple template by Josh Peterson. Powered by Blogger.

PDFmyURL.com