You are on page 1of 16

Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In

Home About Us Contact Us

FRIDAY, JANUARY 18, 2008 WELCOME TO AANGILAM.BLOGSPOT.CO

¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ - 2 (Grammar Patterns 2)


ÓبÁÂ¡É ¾Á¢ú Å¢Çì¸òмý ¬í¸¢Ä ­Ä츽 À¡¼ô À¢üº¢.

­ý¨ÈÂô À¡¼õ ¿¡õ Ó¾ø À¡¼ò¾¢ø ¸üÈ "¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢-1" - ¨Èô §À¡ý§È ­Õó¾¡Öõ, ­¾¢ø º¢Ä
­Äì¸í¸Ç¢ý §À¡Ð º¢Ä Á¡üÈí¸û ²üÀðÎûÇÉ.

I ¯¼ý am ­¨½óÐ Åó¾¢Õó¾Ð.

He, She, It §À¡ýÈ "Third Person Singular" ¯¼ý "is " ­ôÀ¡¼ò¾¢ø ­¨½óÐ ÅÕ¸¢ýÈÐ.

«¾¨Éò ¦¾¡¼÷óÐ 1, 7, 8, 13, 16, 18, 27, 37, 38, 39, 56, 60, 61, 64, 71 §À¡ýÈ ­Äì¸í¸Ç¢ý §À¡Ðõ º¢Ä
­Ä츽 Á¡üÈí¸û ²üÀðÎûÇÉ. «Åü¨È «Å¾¡É¢òÐ À¢üº¢î ¦ºöÔí¸û.

±ý¨Éô ÀüÈ¢

­ýÚ ¿¡õ "speak in English" ±Ûõ ´Õ Å¡÷ò¨¾¨Â ¯¾¡Ã½Á¡¸ ±ÎòÐ즸¡û§Å¡õ. Ó¾ø À¡¼ò¾¢ø "¿¡ý" HK Arun
(I) ±ýÀ¾üÌ À¾¢Ä¡¸, ­ôÀ¡¼ò¾¢ø "«Åý" (He) ­ðÎ즸¡û§Å¡õ. ­ùÅ¡÷ò¨¾Â¢ý Өȧ "He speaks in TST, Kowloon, Hong Kong
English - «Åý §À͸¢ýÈ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø, He spoke in English - «Åý §Àº¢É¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø, He wiil
¦¾¡¼÷Ò¸ÙìÌ: arunhk.info AT
speak in English - «Åý §ÀÍÅ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø" ±É ´§Ã š츢Âò¨¾ 73 ãýÚ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¡¸ Á¡üÈ¢
gmail.com
À¢üº¢ ¦ºöÂô §À¡¸¢ý§È¡õ.
View my complete profile

­í§¸ ¦º¡Î츢 ´Ä¢ ÅÊÅ¡¸×õ À¢üº¢ ¦ºöÂÄ¡õ.

PDFmyURL.com
. ¸½¢ôÀ¡ý

Á¢ýÉïºø ÅÆ¢ À¡¼í¸û

À¡¼í¸¨Ç Á¢ýÉïºø °¼¡¸ô


¦ÀÚí¸û.

Your email address:


Aangilam Grammar 2...

Get email updates


speak in English
Powered by FeedBlitz
1. He speaks in English.
«Åý §À͸¢ýÈ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.

2. He is speaking in English.
«Åý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.

3. He spoke in English. «¨Æô§Àº¢Â¢ø ¬í¸¢Äõ

«Åý §Àº¢É¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. À¡¼í¸¨Ç «¨Æô§Àº¢ °¼¡¸ô


¦ÀÚí¸û. http://aangilam.mofuse.mobi/
4. He didn’t speak in English.
«Åý §ÀºÅ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø.
­ùÅÆ¢¸Ç¢Öõ ¦ÀÈÄ¡õ

5. He will speak in English.


«Åý §ÀÍÅ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.

6. He won’t speak in English.


«Åý §ÀºÁ¡ð¼¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.

7. Usually He doesn’t speak in English.


º¡¾¡Ã½Á¡¸ «Åý §À͸¢ýÈ¡É¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø.

8. He is not speaking in English.


«Åý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡É¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø. Subscribe in a reader

9. He was speaking in English.


BLOG ARCHIVE
«Åý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕó¾¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.

PDFmyURL.com

► 2010 (22)
10. He wasn’t speaking in English.

► 2009 (22)
«Åý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕì¸Å¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø.

▼ 2008 (39)
11. He will be speaking in English. ►
► December (3)
«Åý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕôÀ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. ►
► November (7)

► October (5)
12. He won’t be speaking in English.
«Åý §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕì¸Á¡ð¼¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. ►
► September (4)

► August (3)
13. He is going to speak in English. ►
► July (4)
«Åý §Àºô§À¡¸¢ýÈ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.

► June (3)
14. He was going to speak in English. ►
► May (2)
«Åý §Àºô§À¡É¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. ►
► April (2)

► March (2)
15. He can speak in English.

► February (2)
16. He is able to speak in English.
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊÔõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ▼
▼ January (2)
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ - 2
17. He can’t speak in English. (Grammar Patterns 2)
18. He is unable to speak in English. ±ÁÐ À¡¼ò¾¢ð¼õ - ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÒ
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊ¡Р¬í¸¢Äò¾¢ø. - Å¢Çì¸õ

19. He could speak in English. ►


► 2007 (2)
20. He was able to speak in English.
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊó¾Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢¸û

21. He couldn’t speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 01


22. He was unable to speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 02
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 03
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 04
23. He will be able to speak in English.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 05
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊÔÁ¡¸ ­ÕìÌõ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 06
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 07
24. He will be unable to speak in English.
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊ¡ÁÄ¢ÕìÌõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 08
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 09
25. He may be able to speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 10
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊÔÁ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 11

PDFmyURL.com
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 12
26. He should be able to speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 13
«ÅÛìÌ §Àº ÓÊÔÁ¡¸§Å ­ÕìÌõ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 14
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 15
27. He has been able to speak in English.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 16
ºüÚ ÓýÀ¢ÕóÐ /¸¢ð¼Ê¢ĢÕóÐ «ÅÛìÌ §Àº ÓÊÔÁ¡¸ ­Õ츢ýÈÐ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 17
28. He had been able to speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 18
«ýȢĢÕóÐ /«ì¸¡Äò¾¢Ä¢ÕóÐ «ÅÛìÌ §Àº ÓÊÔÁ¡¸ ­Õó¾Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 19
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 20
29. He may speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 21
30. He might speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 22
31. He may be speaking in English.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 23
«Åý §ÀºÄ¡õ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 24
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 25
32. He must speak in English.
«Åý §Àº §ÅñÎõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. («Øò¾õ) ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 26
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 27
33. He must not speak in English. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 28
«Åý §Àº §Åñʾ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø («Øò¾õ) ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 29
«Åý §Àºì ܼ¡Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 30
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 31
34. He should speak in English.
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 32
«Åý §Àº§Å §ÅñÎõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. (Á¢¸ «Øò¾õ)
¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢üº¢ 33

35. He shouldn’t speak in English.


«Åý §Àº§Å §Åñʾ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø. (Á¢¸ «Øò¾õ)
«Åý §Àº§Å ܼ¡Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø.

36. He ought to speak in English.


«Åý ±ôÀÊÔõ §Àº§Å §ÅñÎõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. (Á¢¸ Á¢¸ «Øò¾õ) ¬í¸¢Äî ¦º¡ø §¾Î ¦À¡È¢

37. He doesn’t mind speaking in English. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û


«ÅÛìÌ ¬ð§ºÀ¨É ­ø¨Ä §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 01
38. He has to speak in English. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 02
«Åý/«ÅÛìÌ §Àº §ÅñÎõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 03
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 04
39. He doesn’t have to speak in English. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 05
«Åý/«ÅÛìÌ §Àº §Åñʾ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 06
PDFmyURL.com
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 06
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 07
40. He had to speak in English.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 08
«ÅÛìÌ §Àº §ÅñÊ ²üÀð¼Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 09

41. He didn’t have to speak in English. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 10


«ÅÛìÌ §Àº §ÅñÊ ²üÀ¼Å¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 11
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 12
42. He will have to speak in English. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 13
«ÅÛìÌ §Àº §ÅñÊ ²üÀÎõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 14
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 15
43. He won’t have to speak in English.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 16
«ÅÛìÌ §Àº §ÅñÊ ²üÀ¼¡Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 17
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 18
44. He need speak in English.
«ÅÛìÌ «Åº¢Âõ §Àº §ÅñÎõ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 19
¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 20
45. He needn’t speak in English. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 21
«ÅÛìÌ «Åº¢ÂÁ¢ø¨Ä §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 22

46. He seems to be speaking in English.


¬í¸¢Äõ «ð¼Å¨½¸û
«Åý §À͸¢ýÈ¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
Glossary of Computer Terms
47. He doesn’t seem to be speaking in English. «ð¼Å¨½ Common/Proper
«Åý §À͸¢ýÈ¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢¸¢ýȾ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø.
«ð¼Å¨½ Infinitive + s/es
«ð¼Å¨½ Irregular verbs
48. He seemed to be speaking in English.
«Åý §À͸¢ýÈ¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢ó¾Ð ¬í¸¢Äò¾¢ø. «ð¼Å¨½ Prepositions
«ð¼ÅÉ¢ Countable/Un
49. He didn’t seem to be speaking in English. ­ó¾¢Â¡ Career Path Table
«Åý §À͸¢ýÈ¡ý §À¡ø ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¯¼ø ¯ÚôÒ¸û Body parts
¸½¢É¢ ¸¨Ä¡ü¸û
50. Speaking in English is useful. º¨ÁÂø (List of Provisions)
§ÀÍÅÐ(¾ø) ¬í¸¢Äò¾¢ø À¢Ã§Â¡ºÉÁ¡ÉÐ. ÀÆí¸û List of Fruits
ÁÃì¸È¢¸û List of Vegetables
51. Useless speaking in English.
À¢Ã§Â¡ºÉÁ¢ø¨Ä §ÀÍÅÐ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä ¬ì¸í¸û
52. It is better to speak in English.
«¦ÁÃ¢ì¸ ¬í¸¢Ä ÅÃÄ¡Ú
Á¢¸ ¿øÄÐ §ÀÍÅÐ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
«¦ÂøŠ «¨ÉòÐÄò §¾÷×
«È¢Ó¸õ - ¿øÅÃ×
PDFmyURL.com
53. He had better speak in English. «È¢Ó¸õ - ¿øÅÃ×
«ÅÛìÌ Á¢¸ ¿øÄÐ §ÀÍÅÐ ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Ä ¯îºÃ¢ôÒô À¢üº¢
¬í¸¢Ä ´Ä¢ìÌÈ¢¸û
54. He made her speak in English. ¬í¸¢Ä ¦º¡ü¸û ±ñ½¢ì¨¸
«Åý «Å¨Ç ¨ÅòÐ §ÀÍÅ¢ò¾¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¬í¸¢Ä À¢Ê±ô §¸¡ôÒ¸û
¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ ÅÃÄ¡Ú
55. He didn’t make her speak in English.
¬í¸¢Äõ ¦Áý¦À¡Õû
«Åý «Å¨Ç ¨ÅòÐ §ÀÍÅ¢ì¸Å¢ø¨Ä ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Äõ: ­¨½ôÒ ¿¢Ãø¸û
¬í¸¢Äõ: ¯¾Å¢ìÌÈ¢ôÒ¸û
56. To speak in English.He is practicing.
§ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø «Åý À¢üº¢ ¦ºöÐ즸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý. ­Ãñ¼¡õ ¬ñÎ ¿¢¨È×
±ÁÐ À¡¼ò¾¢ð¼õ
57. He used to speak in English. Á£ûÀ¾¢Å¢Î§Å¡÷ ¸ÅÉò¾¢üÌ
«Åý ÀÆì¸ôÀðÊÕó¾¡ý §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø. Ӿġõ ¬ñÎ ¿¢¨È×
¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÒ Å¢Çì¸õ
58. Shall I speak in English?
¿¡ý §ÀºÅ¡ ¬í¸¢Äò¾¢ø?
¬í¸¢Ä ¿¢Úò¾üÌȢ£Π¸û

59. Let’s speak in English. ¬í¸¢Ä ¯¼¨ÁìÌÈ¢


§Àͧšõ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä ¸¡üÒûÇ¢
¬í¸¢Ä «¨ÃôÒûÇ¢
60. He feels like speaking in English.
¬í¸¢Ä Ó측üÒûÇ¢
«ÅÛìÌ ¿¢¨É츢ýÈÐ §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
¬í¸¢Ä ÓüÚôÒûÇ¢
61. He doesn’t feel like speaking in English. ¬í¸¢Ä ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸û
«ÅÛìÌ ¿¢¨É츢ýȾ¢ø¨Ä §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
­¨½ôÒ ÅÆíÌžüÌ
62. He felt like speaking in English.
«ÅÛìÌ ¿¢¨Éò¾Ð §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø.

63. He didn’t feel like speaking in English.


«ÅÛìÌ ¿¢¨Éì¸Å¢ø¨Ä §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø.

64. He has been speaking in English.


­ò¾Çò¾¢üÌ ­¨½ôÒ ÅÆíÌžý
º¢Ä ¸¡ÄÁ¡¸/¸¢ð¼Ê¢ĢÕóÐ «Åý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.
ãÄõ, ¬í¸¢Äõ ¸ü¸ Å¢ÕõÒõ
¬÷ÅÄ÷¸ÙìÌ ¯í¸Ç¡Öõ ¯¾Å
65. He had been speaking in English. ÓÊÔõ. ¸£§Æ ¯ûÇ ¿¢Ãø Ðñ¨¼ ¦ÅðÊ
«ýȢĢÕóÐ/«ì¸¡Äò¾¢Ä¢ÕóÐ «Åý §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕó¾¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. ¯í¸û Å¡÷ôÒÕÅ¢ø (Cut > Paste)
´ðÊÅ¢Îí¸û. ¿ýÈ¢!
66. I see him speak in English.

PDFmyURL.com
±ÉìÌ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ «Åý §À͸¢È¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.

67. I don’t see him speak in English. <a


href="http://aangilam.b
±ÉìÌ ¦¾Ã¢¸¢ýȾ¢ø¨Ä «Åý §À͸¢È¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. logspot.com/"/><img
src="http://lh3.google.c §ÁÖõ
68. I saw him speak in English. om/kananikkalanjiyam
­¨½ôÒ ¿¢Ãø¸û
/R6l6Hwniq7I/AAAAAA
±ÉìÌ ¦¾Ã¢ó¾Ð «Åý §À͸¢È¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø.
AAAXk/rZsKbzp11_8/s
144/aangilam.blogspo
69. I didn’t see him speak in English. ENGLISH GRAMMAR LESSONS
t.com%20bl.jpg"
±ÉìÌ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä «Åý §À͸¢È¡ý ¬í¸¢Äò¾¢ø. /></a>
Abbreviations and Acronyms
Articles
70. If he speaks in English, he will get a good job.
can / be able to
«Åý §Àº¢É¡ø ¬í¸¢Äò¾¢ø «ÅÛìÌ ¸¢¨¼ìÌõ ´Õ ¿øÄ §Å¨Ä.
can and could

71. If he doesn’t speak in English, he won’t get a good job. Common Nouns / Proper Nouns
«Åý §Àº¡Å¢ð¼¡ø ¬í¸¢Äò¾¢ø «ÅÛìÌ ¸¢¨¼ì¸¡Ð ´Õ ¿øÄ §Å¨Ä. Computer Acronyms
could , was / were able to
72. If he had spoken in English, he would have got a good job. Date and Time
«Åý §Àº¢Â¢Õó¾¡ø ¬í¸¢Äò¾¢ø, «ÅÛìÌ ¸¢¨¼ò¾¢ÕìÌõ ´Õ ¿øÄ §Å¨Ä. (§Àº×õ ­ø¨Ä ¸¢¨¼ì¸×õ Future "going to"
­ø¨Ä) Future Continuous Tense
Grammar Patterns 01
73. It is time he spoke in English.
Grammar Patterns 02
­Ð ¾¡ý §¿Ãõ «Åý §ÀÍžüÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø.
Grammar Patterns 03

¸ÅÉò¾¢üÌ: Grammar Patterns 04


Grammar Patterns 05
1. ¯¾¡Ã½Á¡¸ §Á§Ä ­ýÚ ¿¡õ ¸üÈô À¡¼ò¾¢ø ӾġÅРš츢Âò¨¾ì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. «¾¢ø "He speaks in Grammar Patterns 06
English" "±ýÚûÇÐ. «¾¢ø "speak" ±Ûõ ¦º¡øÖ¼ý "s" ±ØòÐõ ­¨½óÐ ÅóÐûǨ¾ Grammar Patterns 07
«Å¾¡É¢ò¾¢ÕôÀ£÷¸û. «¾¡ÅÐ "Third Person Singular" º¡¾¡Ã½ ¿¢¸ú ¸¡Äò¾¢ø He, She, It ¯¼ý ÅÕõ Grammatical Person in English
À¢Ã¾¡É Å¢¨É¡ü¸§Ç¡Î s, es ±Ûõ ±ØòÐì¸Ùõ ­¨½ó§¾ ÅÕõ ±ýÀ¨¾ ÁÈÅ¡¾£÷¸û. have / have got
History of American English
Third Person Singular "He, She, It: Infinitive + e, es" «ð¼Å¨½ À¡÷ì¸×õ.
History of the English language
How To Use Capital Letters
2. ÁüÈÐ "speak in English" ±Ûõ Å¡÷ò¨¾ º¢Ä ­Äì¸í¸Ç¢ý §À¡Ð "speaking in English" ±ýÚ
ÅóÐûǨ¾ «Å¾¡É¢ì¸×õ. IELTS Preparation
Irregular verbs
Verb with + ing: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. List of Prepositions
May be able to
­ùÅ¢Äì¸í¸Ç¢ý §À¡Ð ±ô¦À¡ØÐõ À¢Ã¾¡É Å¢¨É¡øÖ¼ý "ing" Ôõ ­¨½ó§¾ ÀÂýÀÎõ ±ýÀ¨¾ Parts of Speech
Áɾ¢ø ¨ÅòÐ즸¡ûÙí¸û. Passive Voice
PDFmyURL.com
Passive Voice
Past Continuous Tense
¯¾¡Ã½õ:
Past Perfect Continuous
Polite and More Polite
speak in English
speaking in English. ±ýÚ "ing" Ôõ ­¨½óÐ ÅÕõ. Prepositions
Prepositions of Place
Homework: Prepositions of Time
Present Continuous Tense
He drives a car. Present Perfect
«Åý µðθ¢ýÈ¡ý Á¸¢èóÐ. Present Perfect Continuous
Pronouns
She goes to school.
Should be able to
«Åû §À¡¸¢ýÈ¡û À¡¼º¡¨ÄìÌ.
Simple Future Tense

Sarmilan gets up early morning. Simple Past Tense


º÷Á¢Äý ±Øò¾¢Õ츢ýÈ¡ý «¾¢¸¡¨Ä¢ø. Simple Present Tense
there is
Nithya comes to the office. Third Person Infinitive + s/es
¿¢ò¡ ÅÕ¸¢ýÈ¡û «ÖÅĸò¾¢üÌ. Types of Nouns
Use a/an Vowels and Consonant
He apologizes with her.
was / were going to
«Åý ÁýÉ¢ôÒ §¸¡Õ¸¢ýÈ¡ý «ÅÇ¢¼õ.
will be able to
­Èó¾ì¸¡Ä ¦¾¡¼÷Å¢¨É
My mother opens a current account.
±ÉÐ ¾¡Â¡÷ ¾¢È츢ýÈ¡÷ ´Õ ¿¨¼Ó¨Èì ¸½ìÌ. ±¾¢÷¸¡Äò ¦¾¡¼÷Å¢¨É
º¡¾¡Ã½ ­Èó¾ì¸¡Äõ
­Åü¨È §Á§Ä ¿¡õ ¸üȨ¾ô §À¡ýÚ ´ù¦Å¡Õ š츢Âí¸¨ÇÔõ 73 š츢Âí¸Ç¡¸ Á¡üÈ¢ ±Ø¾¢ À¢üº¢ º¡¾¡Ã½ ±¾¢÷¸¡Äõ 01
¦ºöÔí¸û. º¡¾¡Ã½ ±¾¢÷¸¡Äõ 02
º¡¾¡Ã½ ¿¢¸ú¸¡Äõ
­ôÀ¡¼ò ¾¢ð¼õ À¡¼º¡¨Ä ¬í¸¢Äô À¡¼ò¾¢ð¼õ §À¡ý§È¡, ¬í¸¢Ä §ÀîÍô À¢üº¢ Òò¾¸í¸Ç¢ø (Spoken ¿¢¸ú¸¡Äò ¦¾¡¼÷Å¢¨É
English) §À¡ý§È¡ «øÄ¡Áø Á¢¸ Á¢¸ ­ÄÌÅ¡É ´Õ À¡¼ô À¢üº¢ ӨȡÌõ.

ÁüÚõ §Á§Ä ÌÈ¢ì¸ôÀðÊÕìÌõ ´ù¦Å¡Õ ­Äì¸í¸Ùõ, ´ù¦Å¡Õ À¡¼í¸Ç¡¸ ±¾¢÷ÅÕõ À¡¼í¸Ç¢ø ±ÉРŨÄò¾Çí¸û
ŢâŨ¼Ôõ. «ô§À¡Ð «¾É¾ý ÀÂýÀ¡Îô ÀüÈ¢Ôõ, ­Ä츽 Å¢¾¢Ó¨È¸û ÀüÈ¢Ôõ §ÁÖõ Ţ⚸
¸½É¢ì ¸ÇﺢÂõ
¸ü¸Ä¡õ.
¦†¡í¦¸¡í ¾Á¢ú

ºÃ¢ À¢üº¢¸¨Ç ¦¾¡¼Õí¸û.


FEEDJIT LIVE TRAFFIC FEED
Á£ñÎõ «Îò¾ À¡¼ò¾¢ø ºó¾¢ô§À¡õ.
Live Traffic Feed

PDFmyURL.com
­ôÀ¡¼ò¾¢ð¼õ ÀüȢ ¯í¸û ¸ÕòÐ츨ÇÔõ, ±ñ½í¸¨ÇÔõ ±õÓ¼ý À¸¢÷óÐ즸¡ûÙÁ¡Ú «ýÒ¼ý A visitor from Madras, Tam il Nadu
§¸ðÎ즸¡û¸¢§È¡õ. ­ôÀ¡¼õ ¦¾¡¼÷À¡¸ ²§¾Ûõ ºó§¾¸í¸û Å¢Çì¸í¸û §¾¨ÅôÀÊý À¢ýëð¼õ left "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
°¼¡¸§Å¡, Á¢ýÉïºø °¼¡¸§Å¡ §¸ðÎ즸¡ûÇÄ¡õ. through Tamil: ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢ü º¢ - 2
(Grammar Patterns 2)" via pdfmyurl.com 4
secs ago
¿ýÈ¢! A visitor from Madras, Tam il Nadu
left "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
«ýÒ¼ý through Tamil: ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢ü º¢ - 1
(Grammar Patterns 1)" via pdfmyurl.com 2
«Õñ HK Arun welcome to aangilam.blogspot.com mins ago
Download As PDF A visitor from New Delhi, Delhi
view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil: IELTS: «¨ÉòÐĸ ¬í¸¢Ä
Email Favorites Print | More ¦Á¡Æ¢ì ¸¡É ¾¢È É¡ö×ò §¾÷×" 4 mins ago
Posted by HK Arun at Friday, January 18, 2008 A visitor from Madras, Tam il Nadu
Labels: Grammar Patterns, ¬í¸¢Ä ­Ä츽õ , ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢ü º¢ view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil: ¬í¸¢Ä À¡¼ô À¢ü º¢ - 1
(Grammar Patterns 1)" 4 mins ago

A visitor from New Delhi, Delhi


21 comments: view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil" 5 mins ago
ÅÎç÷ ÌÁ¡÷ said...
A visitor from Doha, Ad Daw hah
¿øÄ ÓÂüº¢ view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
¦ÅüÈ¢ «¨¼Â Å¡úòÐì¸û. through Tamil" 7 mins ago

February 9, 2008 9:06 AM A visitor from New Delhi, Delhi


view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil: ¬í¸¢Ä ¯îºÃ¢ôÒô À¢ü º¢
(Pronunciations)" 8 mins ago
¯ñ¨Áò ¾Á¢Æý(15270788164745573644) said... A visitor from Abu Dhabi
À¡¼í¸û Á¢¸ ±Ç¢¨Á¡¸ ­Õ츢ýÈÉ.. view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil" 8 mins ago

Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.. A visitor from Saudi Arabia


view ed "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil" 8 mins ago
¦¾¡¼Õí¸û ¬º¢Ã¢Â§Ã..
A visitor from Madras, Tam il Nadu
February 9, 2008 3:35 PM left "¬í¸¢Äõ - Learn English grammar
through Tamil: ¬í¸¢Äõ ÐÏì̸û 5
(Grammatical Person in English)" via
feedburner.google.com 9 mins ago
Arun said...
R e a l - M·t ei m
n ue v i e w
¿ýÈ¢ ÅÎç÷ ÌÁ¡÷, ¯ñ¨Áò ¾Á¢Æý «Å÷¸ÙìÌ
Place your Ad Here
February 10, 2008 9:15 PM Seen by Millions Daily

«È¢Åý /#11802717200764379909/ said...


TAMIL - ENGLISH DICTIONARY

PDFmyURL.com
¾Á¢úÁ½ À¾¢×ô Àð¨¼ì ¸ÕÅ¢¨Â ¬ì¸õ ¦ºö¾¡ø,§ÅñÎÀÅ÷¸û ôʱô'ø §ºÁ¢òÐì ¦¸¡ûÅ¡÷¸§Ç?
Wren & Maritn «øÄÐ Jhonson & Martin À¢üº¢¸¨ÇÔõ §ºÕí¸û.. ¾Á¢ú - ¬í¸¢Äõ «¸Ã¡¾¢
ÀÄÕìÌõ ¯¾Å¢Â¡¸ ­Õì¸ì ÜÎõ.

ALEXA RANK GOOGLE


­ó¾¢ ¦Á¡Æ¢ìÌ Â¡Ã¡ÅÐ ­¨¾î ¦ºö¾¡ø ¿ýÈ¡¸ ­ÕìÌõ;±ý¨Éô §À¡ýÈÅ÷¸ÙìÌ ¯¾Å¢Â¡¸
­ÕìÌõ.
February 15, 2008 3:02 PM
tand blekning

Arun said...
¯í¸û ¸ÕòÐìÌ ¿ýÈ¢ «È¢Åý.

¸ñ¸¡½¢ôÒ
­ó¾ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ À¡¼ô À¢üº¢Â¢ø ÓبÁÂ¡É ¬í¸¢Äò¨¾ ±¾¢÷ôÀ¡÷ì¸Ä¡õ. «¦Áâì¸ý ¦ºÄ¡í
ŨÃ.

­ó¾¢ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢§Å¡, ¦¾¡¼÷§À¡ ±ÉìÌ º¢È¢Ðõ ­ø¨Ä. ÁýÉ¢ì¸×õ.


February 16, 2008 6:46 AM Pow ered
byIP2Location.c
om
¦¾ýÈøsankar said...
nice effort continue mr arun.very usefull BLOG TOP SITES
March 30, 2008 7:56 AM

Arun said...
Blog Direc tory
¿ýÈ¢ ¦¾ýÈø ºí¸÷.
April 3, 2008 2:58 AM

Abdul said...
very good. god bless you.

razak.
December 17, 2008 2:27 PM

Subramaniyan D said...
Learning English through this very easy.

PDFmyURL.com
Congratulations.

Subbu
December 19, 2008 4:52 PM

Anonymous said...
its very super
February 26, 2009 11:05 AM

kumar said...
It is very nice blog. i can't believe. it very nice site. i have seen this site today only. immediately inform
to my friends and brothers. then only everybodies or learn.
June 12, 2009 9:32 AM

HK Arun said...
- Abdul Razak

//very good. god bless you.//

¿ýÈ¢ Ä¡ì

- Subramaniyan D

//Learning English through this very easy.

Congratulations.//

¿ýÈ¢
June 21, 2009 2:46 AM

HK Arun said...
- Kumar

//It is very nice blog. i can't believe. it very nice site. i have seen this site today only. immediately inform

PDFmyURL.com
to my friends and brothers. then only everybodies or learn.//

¯í¸û ¸ÕòÐ Á¸¢ú¨Âò ¾Õ츢ýÈÐ. ºó§¾¸í¸û ­Õó¾¡ø §¸ðÎ ±ØÐí¸û.

¿ýÈ¢
June 21, 2009 2:50 AM

Dhayaa said...
hai arun,
i saw your blog yesterday.its very useful to learn spoken english thank you verymuch.
June 30, 2009 10:08 AM

jayam said...
Thank u sir u r a god for now, i got it better one in the time
September 3, 2009 4:05 PM

HK Arun said...
-Dhaya

¿ýÈ¢ ¾Â¡
September 5, 2009 2:09 AM

HK Arun said...
Jayam

¿ýÈ¢ ƒÂõ
September 5, 2009 2:10 AM

Sivananthan said...
2009 ¬õ ¬ñ¨¼ ¬í¸¢Äõ ÁüÚõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ¬ñ¼¡¸ ­Äí¨¸ À¢Ã¸¼ÉôÀÎò¾¢ÔûÇÐ.
¬í¸¢ÄÓõ, ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ ¿¡ðÊø À¢ý¾í¸¢Â À¢Ã§¾ºí¸¨Ç ÅÖçðÎõ ´Õ ¸ÕŢ¡¸ô ÀÂýÀÎõ
±É «Ãº¡í¸õ ÜÚ¸¢ÈÐ. ¯í¸û ÓÂüº¢ ¾Á¢Æ÷ìÌ ¿¢îºÂõ ÀÂÉÇ¢ìÌõ. ­¨¼ÂÈ¡Ð ¯í¸û À½¢
¦¾¡¼Ã§ÅñÎõ.

PDFmyURL.com
November 30, 2009 9:59 PM

HK Arun said...
-Sivananthan

//­¨¼ÂÈ¡Ð ¯í¸û À½¢ ¦¾¡¼Ã§ÅñÎõ.//

±ÁÐ À¡¼í¸û ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ º¢Å¡Éó¾ý. ¯í¸û À¢ýëð¼ò¾¢üÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢


December 2, 2009 7:59 PM

hamaragana said...
«ýÒ¼ý ¿ñÀÕìÌ Å½ì¸õ , ¸¼ó¾ º¢Ä Á¡¾í¸Ç¡¸ À¼õ ´ý¨È ÍÁ¡÷ áÚ Å¢¨É ¦º¡ü¸Ç¡¸ À¢üº¢
¦ºö§¾ý ­ýÚ ­Ãñ¼¡ÅÐ À¡¼õ ¬ÃõÀ¢ì¸¢§Èý Å¡úòÐí¸û

shall he speak in english( is it correct)


February 2, 2010 9:44 PM

HK Arun said...
//shall he speak in english//

Shall I speak in English?

Shall we speak in English?

±É ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. He, She, It ¯¼ý shall ÀÂýÀ¼¡Ð. ÌÈ¢ò¾ô À¡¼ò¾¢ý §À¡Ð §ÁÖõ Å¢Çì¸õ
¾Õ¸¢ý§Èý. ¯í¸û ÓÂüº¢ìÌ Å¡úòÐì¸û.
February 2, 2010 10:02 PM

Post a Comment

Newer Post Home Older Post

Subscribe to: Post Comments (Atom)

PDFmyURL.com
Search
pow ered by

¬í¸¢Äî ¦º¡ø §¾Ê :- ¬í¸¢Ä ­Ä츽õ ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â, ¾Á¢ú «øÄÐ ¬í¸¢Äî ¦º¡ø¨Ä ¯ûÇ¢ðÎ
¦¾¡¼÷Ò¨¼Âô À¡¼ò¨¾ «øÄÐ «¾ý ¦À¡Õ¨Ç ­í§¸ §¾Êô ¦ÀÈÄ¡õ.

¯í¸û Á¢ýÉïºø Ó¸Åâ¨Â À¾¢×¦ºöÐ À¡¼í¸¨Ç Á¢ýÉïºø °¼¡¸ô ¦ÀÚí¸û

Enter your email address:

Subscribe

Delivered by FeedBurner

¾Á¢Æ¢ø ¸ÕòШÃì¸ Å¢ÕõҧšÕìÌ : ¯í¸û ¸½¢É¢Â¢ø ¾Á¢ú ±ØòÐÕ ­ø¨Ä ±ýÈ¡ø, ­í§¸
¦À¡Õò¾ôÀðÊÕìÌõ "¾Á¢ú99" ­¨½Â Å¢¨ºôÀĨ¸¨Â ÀÂýÀÎò¾¢ ¾ð¼îº¢¼Ä¡õ.

PDFmyURL.com
¾Á¢ú99 ±Æ+¯¾+­ COPY RESET ­¨½Â Å¢¨ºôÀĨ¸

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
tab ¬ ® ° ³ ² Ç È É ¼ ½
CAPS « ­ ¯ · ± ¸ À Á ¾
SHIFT ¶ µ ´ Å ¹ Ä Ã , .

Ctrl W A lt ...SPACE... A lt W
¿¢ÃÄ¡ì¸õ: w 3Tamil.com, ÅÊÅõ: kanimai.com, À¾¢ôÒ: tamil99.org, ¯Ã¢Áõ: GNU GPL.

Solar Energy Charity


Helping Relieve Poverty Though
The Provision of Solar Energy.
Join Us!

www.Solar-Aid.org

¦À¡Ð §º¨Å Å¢ÇõÀÃõ ¾ÕÅÐ Google

PDFmyURL.com
­ó¾ "¬í¸¢Äõ" ŨÄò¾Çò¾¢ý À¡¼ô À¢üº¢¸û ÀÄÕìÌõ ÀÂýÀ¼ì ÜÊÂÐ ±É ¸Õ¾¢É¡ø ­ò¾Çò¾¢üÌ ­¨½ôÒ ÅÆíÌí¸û. ­ò¾Çò¾¢ý À¡¼ô À¢üº¢¸¨Ç Àò¾¢Ã¢ì¨¸¸û, ºïº¢¨¸¸û, ­¨½Âò¾Çí¸û,
ŨÄôÀ¾¢×¸û, ÁýÈí¸û, ¸ÕòÐì¸Çí¸û §À¡ýÈÅüÈ¢ø ÓØÅÐÁ¡¸ ¦ÅðÊ ´ðÊ Á£ûÀ¾¢Å¢ÎŨ¾ ¾ÂצºöÐ ¾Å¢Õí¸û. «Åº¢Âõ ±É ¸Õ¾¢É¡ø À¡¼ò¾¢ý ´Õ À̾¢¨Â ÁðÎõ ­ðÎ, ÌÈ¢ôÀ¢ð¼
À¡¼ò¾¢ü¸¡É (URL) ­¨½ôÒ ÅÆí¸Ä¡õ. ¦ºö¾¢ò¾¡û¸û, ºïº¢¨¸¸û ±ýÈ¡ø ¸ð¼¡Âõ ±ÁРŨÄò¾Çò¾¢ý ¦À¨à ( aangilam.blogspot.com) ÌÈ¢ôÀ¢¼ø §ÅñÎõ. «òмý ±ÁÐ Á¢ýÉïºø
(arunhk.info AT gmail.com) Ó¸Åâ °¼¡¸§Å¡ «øÄÐ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ À¡¼ò¾¢ø À¢ýëð¼õ °¼¡¸§Å¡ ¸ð¼¡Âõ «È¢Âò¾Ã §ÅñÎõ. À¡¼í¸¨Ç ÓØÐÁ¡¸ «ôÀʧ ¦ÅðÊ ´ðÊ Á£ûÀ¾¢Å¢¼ø,
¯ûǼì¸í¸¨Ç Á¡üÈ¢ À¾¢Å¢¼ø, Ž¢¸ 㾢¡¸ ÀÂýÀÎòоø §À¡ýÈÉ ÓüÈ¡¸ ¾¨¼î¦ºöÂôÀðÎûÇÉ. ­ôÀ¡¼í¸û Å¢¨ÃÅ¢ø áø ÅÊÅ¡¸ "§ÁÖõ §ÁõÀÎò¾ôÀð¼ ¿¢¨Ä¢ø" ¦ÅÇ¢ÅÕõ
±ýÀ¾¨É «¨ÉÅÕìÌõ «È¢Âò ¾Õ¸¢ý§È¡õ. ¿ýÈ¢!

View My Stats

Copyright 2007-11 © aangilam.blogspot.com, All rights reserved. Simple template by Josh Peterson. Powered by Blogger.

PDFmyURL.com