You are on page 1of 34

TRƯӠNG ĐH CÔNG NGHӊ THÔNG TIN

KHOA KӺ THUҰT MÁY TÍNH


 
 

| | | 
|
i i

Thӡi gian:
- Lý thuyӃt: 45 tiӃt
- Thӵc hnh: 30 tiӃt
ĐiӇm sӕ:
- ĐiӇm thi giӳa kǤ: 20%
- ĐiӇm lm bi tiӇu luұn: 30%
- ĐiӇm thi cuӕi HK: 50%

‡ j j 

‡ GV: TS. 
‡ Email: lungvd@uit.edu.vn
Î  !
" !! #"! !
!$%&#

| | | 

á  
Chương 1: Tәng quan vӅ hӋ điӅu hnh
Chương 2: Cҩu tr(c HӋ điӅu hnh
Chương 3: Quҧn lý tiӃn tr)nh (Processes)
Chương 4: Đӏnh thӡi CPU
Chương 5: Đӗng bӝ h*a tiӃn tr)nh
Chương 6: Tҳc nghӁn (Deadlocks)
Chương 7: Quҧn lý bӝ nhӟ
Chương 8: Bӝ nhӟ ҧo
 8
8 
Chương 9: HӋ tӕng quҧn lý tұp tin
Chương 10: HӋ thӕng quҧn lý nhұp/xuҩt
Chương 11: Bҧo vӋ v an ton hӋ thӕng
| | | 
'
O  
| 
 
 


 
!
!
"#$ %& '(() 
' *+,-./ 

 
#%0 '(()
1 2
345678 739
 75 :57

2*65%56 2
;5<

 =>
35*
?26 '((1
@ &7AB C66
9
7<D79
<E 23 
&
6F>
<G6H5736 @B<

 
&
6F,566 '((@

| | | 
+
— 
O  

| | | 
,
| | 
Î 
 
. */
 
0

1!0 12 
131 4 2 
5/
 

| | | 
-

 

Î /
 # )7
— 
  38 á
 
 31 12 %
3935&
: ;!131
4 

 

  
%
01  131 &
:
 !131 &
: "
Î 
:<
i i


1 39&
 &=& 
35&
: !0 " ? 31

5 #1%01

< !0 !1

>
5"
| | | 
6

 

) 2 C19

E F G# 
HII!J G#! ! 
 %!
! &
!# D&!
 ! 
 
 #
 
!! &J

?#&%

) 
5A!"B#!
| | | 
@
1 
5!0

| | | 
K
—


 

 

 ? 31 &J


E! !1
< 9I5 
512 3?L;
I! 91;10I.M;"""
 /
 ! 
?< !0
< ;/
FN %!09:1!:
/! 
5139 ) ! !0 "
 39 ) 31 &
: #! ! 
35&
: 
< !0 /N 5>
0!%0 
/2 !1 !/!1
5 3935&
: ;%2&
: 
!#;&I;%&! ;I
 ! "
 A38#

| | | 
|
—
 


 ?< 9 C35#1%/. 9?L
 ?!09:%/! I!!:/! 381
!!!& ! O ! P! 
 
5 #1
< !0 0I.M;I!
91;Q#31&38#
;R
 S3: %FN!1! !#;!!
 A
)3: 0>
1  
5!0 ;FN
!1#!=%
:!!0 F!1#!=!
!%
 
0 !& #%!

| | | 
||
0&T 
‡ Same machine, different operating systems:
± IBM PC: DOS, Linux, NeXTSTEP, Windows, SCO Unix
± DEC VAX: VMS, Ultrix-32, 4.3 BSD UNIX
‡ Same OS, different machines: UNIX
± PC (XENIX 286, APPLE A/UX)
± CRAY-Y/MP (UNICOS - AT&T Sys V)
± IBM 360/370 (Amdahl UNIX UTS/580, IBM UNIX
AIX/ESA)
‡ Windows NT, XP, 2000, 2003
± Intel i386 (i486 an NT 4.0), Alpha, PowerPC, MIPS,
Itanium

| | | 
|
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

!" #

çHӋ điӅu hành dành cho máy MainFrame
çHӋ điӅu hành dành cho máy Server
çHӋ điӅu hành dành cho máy nhiӅu CPU
çHӋ điӅu hành dành cho máy tính cá nhân (PC)
çHӋ điӅu hành dành cho máy PDA (Embedded OS - hӋ điӅu
hành nhúng)
çHӋ điӅu hành dành cho máy chuyên biӋt
çHӋ điӅu hành dành cho thҿ chíp (SmartCard)

| | | 
|'
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

!" $% &' ($)* + ,


± HӋ điӅu hành đơn nhiӋm
± HӋ điӅu hành đa nhiӋm
!" -+ .&
/0 
 + ,1
± 2 -+ 
± á -+ 
‡2#  
‡2# "
 34á54á666

| | | 
|+
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

!" ' /)7


±HӋ thӕng xӱ lý theo lô
±HӋ thӕng chia sҿ
±HӋ thӕng song song
±HӋ thӕng phân tán
±HӋ thӕng xӱ lý thӡi gian thӵc

| | | 
|,
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

i() i-$./0%123$—i/3$

¶ 
 
- 4565


 5
- 78
 95:
- —!+4
 
;:
- .<= >>< :
-  ? 

 ? @  A < 
 7< 8! 9
9< 9 % 

1
á 2 U
0
2 
| | | 
|-
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i
i() i-$./0%12"—i/3$
¶ $
 458B 8 


 7 

6 7

¶ 
7 45
5
 'C:?D645
E
"

S1
¶ ;<=4
 ?


 
 "
M
%
:

E!C35#1 V0
11
%
:

| | | 
|6
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i
Î = 
 ! 
á
!< %/39: :/! 
9%!I! 912 
V!0 ) 3: M;!
0 ) F1/39:3:
S &
: /39:9 5 ;4 

  ?L?L

#P! 

<

/!0%91/
 
ä . 9!< %W!I
&
# !: W!I! W!I!!#
< /*% : !1%!I!
91/N3:"
ä 
5 #1I! 91!
  
ä . 9?L?L&
# 
ä 01
< /*;1
 ;R
| | | ä E5!% 
|@
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

| | | 
|K
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

i() i-$—i'".(0 i3,''"$


¶ i 
 6
 77<8E 

¶ %<
—!+


 
= 6 F459 D "


| | | 

E!C35#1
i() i-$—i'".(0 i3,''"$
Î O
" 
! 

#! &F!< 
0F5 4 39 
1
>
5%91

?L#
< < 3: 381!< %
Î !=!< %/39:! !59 
?L

 ;# 

Î 
039 1 38
%!0 %91 


 ! !5|
!!< %X/39:0?LF !1 Y! 
I! 912 "
V 0;!!< % !/!1!1N/39:

N 3I! 912 0I.#3
38J ;
39 I! 912 !!< %F1"

| | | 
|
i() i-$—i'".(0 i3,''"$

Î <

/!0%91! !0 $
. 9!< %W!I&
# 

5 #1I! 91!  
Î 
#!

5 #11>
1) !  
@ . 9?L
@ ! I!1>
1) ! P! 
@ !0 381>
1) !!
! 
@ S1 &&#!F

5 #1!0 Q#;!0 #3
38
019:#11
<
E5!%!! 

| | | 

| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

i() i-$"./0%12
¶i
G
 ? ;<= 
8 7 ? ¶ 8 9C <4 H7 ? ;<=E 78 7 
8 ? ;<='C

E! E!
C35#1 C35#1

E! 912 
| | | 
'
i() i-$"./0%12

Î i  ###;


#!!;
 #$!
#&
á
?L
5!
I
;#!F

/N
Î á$%  &'!   ()
 
!!)  C! 
!< %
Î 
#!!2!0 F19 
##
 #$!! %)!1N&
 


< /*;R
Î *
!)F!!!!5 )!< 
%
5 !1/39:5 381
| | | !!! #:
+
i() i-$"./0%12

Î ?< #!:!0 ! !


*%! 
% 
#!!$
?
Î !=!!% !& #!

5/
 
Î 1! !0%91 
F
Î H &!JáS;!#," ;A #LáMU;;

C
*%! 
% 

#!!
Î !=!!3:!!< %F1


Î !!/. 9%< !< 


| | | %!1#%!!

,

Î 
+" 
| !i"#$%"&'i()'(*+i",$i

i() i-$!i"#$ "2$


¶ $
 7=
< @ E 4
?I 
6 9= 
@ 6G? 
¶ 5

 6;<=
 E
@ 

; ? 


!0 12 !0 12 


| 
!0: !0:
:
E!C35#1 E!C35#1

E! 91 E! 91


| | | 
-
i() i-$!i"#$ "2$
Î i  + &I
&;#!!#$!
#&
!=!!!1I! 91< ;1!! !0
>
1F< !0 3: ;I
!0/!!
á 39&
 X0!!0 /9 0

/N
@ 5
< !
 
@ 531: 2 !1 !
! # 
@ ! ! #I#
@ *, ! %#I# 1&.%
:
5
!0 /39:
0#< 
:!&
! 
 &J95 < !5

| | | 
6
i() i-$!i"#$ "2$
Î !0 < 1 
1!<) !0 < 1
—
" 
@ % 
0&.%
:
@ # !1N35&
: &.%
:
5%
ö "" ??
@ 1 12 ! !0 /
  


@ V!< !1995&38#


@ 1#3:.
@ & 
##

| | | 
@
i  

 
#$
Î i  

 #$
35&
: ! 10I.
< &
: 3/
FN 
135 F!!:;/
FN ! F!;&<

 !< ;0I. &
: ;>
< 3:
 I
!%9 &%!Q#$
?< #!:
i "

Î : 0!ZF!< !1I! 91
:;05&38
#
 Y! I! 912 G!Z
Î <

%9 /131 C35#10 <
Z;39 35&
: ! /
FN !< ;
!I!;R
'- "

Î S39 /39:&
 ! #* %3:
#&;%
##
| | | 
K
%91<

&5!9 %9 /131
O
 !
 &#&

Î O
 ! &#&
?! #& # ?AG ?#;?!F$?
 !:&/! ##
#! 
Z3
Î E! 91 !5,|VE |@E
Î S!0/!!!0/N2!0 
Î ) N .!1F2391 !5%/!< 5
0"
Î !1N&
 1!< F0 !0 3MAG;
E#
!!;J#

| | | 
'
| %J—i /0!i"2 K'(L$—+0"i()'(*+
i",$i||A |
A
 E :;@=M5 :<9N
:
 H6 M |
7 
A %9 @ 
 65< O|A | 
$ U
 85
@ @ @ 4 
$ 
 8<=
< @96:<9 @ ? 
$ 56 M856 E
 6G? |
 
9N| A |

$/9/
 ;F1 /39
$ 59  3S
5MS
$ L SM;LáMU
| | | 
'|
| %J—i /0!i"2 K'(L$—+0"i()'(*+
i",$i|
A 
$/912 1 < ;ME?
$ $A;G# !;H &!J;|
$ 
C;áU; : ;R

| | | 
'
 D%!#
!
,, M ME

-
S
-, A'- '- L SM
?,
6 LáMU U$||
S S$||
?
6, LáMU"6
AAD '6 '6 |"
@ SDMMM +"|EA UDáMU $A|"
AA
Lá +"EA
@, UG UG SD GMU ?MU G 
HMá'"
GMU'6 B| +"'EA ,"+ HMá'"|
K SD"+
DG D DG GMUDG
K, MáLU GM +"+EA HMááS HMáKU

6"' HMá
' MáLU"- GM| HMáU?
HMá% '

| | | 
''
H &!JG & 
CD%!#
!
‡ Windows and Linux kernels are based on foundations
developed in the mid-1970s

| |
| 

| |
| 

8 
HCCPPP < 4 Q 7 > 9M9788
P 
8 9= >R M P8S+ ;
| | | 
'+