You are on page 1of 114

Crveni popis ugro`enih biljaka i `ivotinja Hrvatske

Red list of threatened plants and animals of Croatia

Dr`avni zavod za za{titu prirode


Zagreb 2004.
Crveni popis ugro`enih biljaka i `ivotinja Hrvatske
Red List of Threatened Plants and Animals of Croatia
Izdava~ / Published by
Dr`avni zavod za za{titu prirode
State Institute for Nature Protection
Za izdava~a / For the Publisher
Davorin Markovi}
Tehni~ko uredni{tvo / Technical Editors
Kristijan ^ivi} Vladimir Hr{ak
Ana Mari~evi} Jasminka Radovi}
Andrea Raj~i} Andrea [tefan
Ana [trbenac Ramona Topi}
Lektura / Language-editing
Ivan Jindra
Engleski prijevod / English Translation
Marina Denona-Krsnik
Fotografije / Photographs by
M. Fortuna S. Gottstein Mato~ec
J. Gregori B. Jal`i}
R. Kranj~ev M. Mrakov~i}
P. Mustafi} T. Nikoli}
A. Novosel N. Patiniotis
D. Peli} D. Ristow
G. Robbrecht B. Rubini~
M. Schneider-Jacoby G. Schulz
T. Stegmann G. Su{i}
N. Tvrtkovi} R. Verovnik
D. Wölfl
Ovitak, slog i priprema za tisak / Artwork
Darko Gunjevi}, LASERplus d.o.o., Zagreb
Tisak / Printed by
Kerschoffset d.o.o., Zagreb
Naklada / Printed in
2.000 primjeraka / copies
ISBN: 953-6793-14-8

Umno`avanje ove publikacije ili njezinih dijelova u bilo kojem obliku, kao i distribucija, nije dozvoljena bez prethodnog pismenog
odobrenja izdava~a
Neither this publication, nor any part of the same may be reproduced in any form or distributed without the prior written permission of the publisher
Cpopis ugro`enih
r veni
BILJAKA i
@IVOTINJA Hrvatske

Dr`avni zavod za za{titu prirode


Zagreb 2004
2

SADR@AJ
3 Predgovor/ Preface
5 Uvod/ Introduction
15 Vaskularna flora/ Vascular flora
47 Sisavci/ Mammals
51 Ptice/ Birds
61 Gmazovi/ Reptiles
63 Vodozemci/ Amphibians
65 Slatkovodne ribe/ Freshwater fishes
71 Danji leptiri/ Butterflies
75 Podzemna fauna/ Underground fauna
80 Kazalo hrvatskih imena biljaka / Index of Croatian Plant Names
87 Kazalo stru~nih imena biljaka / Index of Scientific Plant Names
94 Kazalo engleskih imena biljaka / Index of English Plant Names
101 Kazalo hrvatskih imena `ivotinja / Index of Croatian Animal Names
105 Kazalo stru~nih imena `ivotinja / Index of Scientific Animal Names
109 Kazalo engleskih imena `ivotinja / Index of English Animal Names
3

PREDGOVOR PREFACE
Ova je knjiga nastala suradnjom izme|u Ministarstva za{tite This book came into being through co-operation between the
okoli{a i prostornog ure|enja, Dr`avnog zavoda za za{titu pri- Ministry of Environmental Protection and Physical Planning, State
rode i mnogih mjerodavnih stru~njaka koji su rezultate svojega vi- Institute for Nature Protection and a number of relevant experts
{egodi{njeg bavljenja pojedinim biljnim i `ivotinjskim skupinama who elaborated the results of their pluriannual dealing with indi-
ili vrstama obradili tako da omogu}uje najdjelatnije povezivanje vidual flora and fauna groups or species in such a way as to allow
znanosti i prakti~ne za{tite prirode. most active integration of science and practical nature conservation.
Prve aktivnosti na izradbi Crvenoga popisa i crvenih knjiga ug- The first activities at developing the Red List and red books of
ro`enih biljaka i `ivotinja u Hrvatskoj zapo~ele su 1988., kad je threatened plants and animals in Croatia began in 1988, when the
biv{i Republi~ki zavod za za{titu prirode, u suradnji s pojedinim former Republic Institute for Nature Protection, in co-operation
stru~njacima, priredio odgovaraju}i materijal za vi{e biljke i sisav- with individual experts, prepared adequate materials for higher
ce. Obradba se temeljila na prija{njim kriterijima IUCN-a i na ne- plants and mammals. Elaboration was based on earlier IUCN cri-
dovoljno podrobnim podacima. teria and on data lacking adequate details.
Danas su na{e spoznaje potpunije, ali se, na`alost, jo{ nismo ni Today, more complete information is available, unfortunately,
pribli`ili onakvoj vrsno}i podataka o brojnosti i rasprostranjeno- however, we are still far from having achieved the required qual-
sti pojedinih ugro`enih vrsta u Hrvatskoj kakva bi bila potrebna ity level of data on numerosity and distribution of individual
za sveobuhvatnu primjenu me|unarodno prihva}enih kriterija threatened species in Croatia that would be provide for a compre-
IUCN-a. hensive application of internationally accepted IUCN criteria.
Ipak, u usporedbi s prvim Crvenim popisom, ovaj poku{aj dr- Nevertheless, as compared to the first Red List, we deem that
`imo velikim korakom naprijed i vjerujemo da }e sljede}e redovite this attempt represents a significant step forward, and that further
revizije osiguravati sve cjelovitiju i europskoj razini primjerenu regular reviews will ensure ever more integrated and to the Euro-
obradbu. Tako|er, namjeravamo nastaviti rad na pro{irenju Crve- pean level more appropriate analysis. Furthermore, it is our inten-
noga popisa koji }e uklju~ivati zasad neobra|ene skupine: gljive, tion to continue work at the enlargement of the Red List in order to
ni`e biljke, morske ribe te ve}inu skupina beskralje`njaka. include groups that have not been dealt with so far: fungi, lower
Crveni popis iznosi i obra|uje zbirne podatke, prikupljene tije- plants, marine fishes and most groups of invertebrates.
kom izradbe crvenih knjiga za pojedine skupine ugro`enih biljaka The Red List presents and analyses collective data that were
i `ivotinja. To je mnogo opse`niji materijal u kojemu je svaka vrsta gathered while preparing red books of single groups of threatened
podrobno obra|ena, uz analizu ugro`enosti i predlo`ene mjere plants and animals. These are far more extensive materials in
za{tite. Ova knjiga, dakle, tek prethodi nizu publikacija koje slijede which each species is dealt with in a detailed way, along with an
pod zajedni~kim imenom Crvena knjiga Republike Hrvatske. analysis of the threat degree and proposed protection measures.
U djelatnosti za{tite prirode Crveni popis }e poslu`iti kao te- This book, hence, only precedes a series of publications that will
melj za reviziju popisa za{ti}enih vrsta i za utvr|ivanje prioriteta u follow under the common title of Red Data Book of the Republic of
izradbi i provedbi akcijskih planova za ugro`ene vrste. Doma}im i Croatia.
stranim stru~njacima bit }e vrijedan izvor bitnih podataka o ugro- In nature conservation activities the Red List will serve as a ba-
`enim vrstama. Vjerujemo da mo`e znatno pridonijeti i podizanju sis to review the list of protected species and to identify priorities
op}e svijesti o ugro`enosti i zna~enju za{tite prirode, a dugoro~no, in the development and implementation of action plans with re-
4

redovitim revizijama, uputiti i na trendove, odnosno op}enito na gard to threatened species. For domestic and foreign experts the
uspje{nost te djelatnosti u Hrvatskoj. Red List will represent a valuable source of most relevant data on
Crveni popis je dinami~an dokument, pa ga treba stalno osvje- threatened species. We believe that it can also contribute signifi-
`avati, ovisno o novim podacima i stanju u prirodi. Nadamo se da cantly to raising general awareness on the threat to and impor-
}e novi crveni popisi s vremenom postajati sve kra}i, a ukupno tance of nature protection, while in the long term, by regular
stanje na{e bogate biolo{ke raznolikosti sve bolje. reviews it can also reveal trends, i.e., generally point out the suc-
Izdava~ cessfulness of this activity in Croatia.
The Red List is a dynamic document that needs to be perma-
nently updated depending on new data and the state of nature.
We do hope, however, that new red lists will grow ever shorter,
while the overall state of our rich biological diversity will keep im-
proving.
Publisher
5

UVOD INTRODUCTION
Jasminka Radovi} Jasminka Radovi}
Crveni popis jedna je od temeljnih stru~nih podloga u za{titi The Red List represents one of the basic expert documents in
prirode. Pokazuje koje su vrste ili podvrste biljaka, gljiva i `ivoti- nature conservation. It indicates what species or subspecies of
nja u opasnosti od izumiranja, a i u kojoj mjeri i koliko brzo im ta plants, fungi and animals are threatened by extinction and to what
opasnost prijeti. extent and at what pace they are facing this threat.
@alosna je ~injenica da broj ugro`enih vrsta raste iz dana u dan, Is is a deplorable fact that the number of threatened species is
znatno br`e no {to raste broj onih vrsta koje su zahvaljuju}i za{tit- growing from day to day, significantly faster than the number of
nim mjerama postigle povoljniji status. Prema podacima Svjetske species that owing to protection measures have achieved a more
udruge za za{titu prirode (The World Conservation Union, IUCN), favourable status. According to data of the World Conservation
koja na znanstvenoj osnovi i prema utvr|enim kriterijima procje- Union (IUCN), which on the basis of scientific data and estab-
njuje ugro`enost vrsta na svjetskoj razini, od ukupno oko 1,8 mili- lished criteria performs assessment of the threat to species at the
juna poznatih vrsta, u Svjetski crveni popis za 2003. godinu upisa- global level, out of 1.8 million known species, 12,557 species were
no ih je 12 557, od toga 6774 biljke i 5483 `ivotinje. Mnoge su od listed in the IUCN Red List for 2003, whereof 6,774 plants and
njih dosegle donju kriti~nu granicu brojnosti. Procijenjeno je da je 5,483 animals. Many of them have reached the lower critical limit
stopa izumiranja vrsta danas izme|u tisu}u i deset tisu}a puta ve- of numerosity. It has been estimated that today the extinction rate
}a nego {to bi bilo prirodno. Pogubni ljudski utjecaj stalno se pove- of species is between 1,000 and 10,000 times higher than the natu-
}ava – ~ovjek uni{tava `ivi svijet izravno ili posredno, uni{tava- ral rate would be. The disastrous human impact is continuously
njem stani{ta ugro`enih vrsta. Osim toga, ekolo{ki sustavi gube increasing – mankind destroy the living world directly or by de-
stabilnost i zbog klimatskih promjena, one~i{}enja, invazivnih stroying habitats of threatened species. In addition to this, ecosys-
stranih vrsta i drugih ~imbenika. tems lose stability also due to climate changes, pollution, invasive
Budu}i da su mogu}nosti za{tite prirode, odnosno primjenjiva- alien species and other factors.
nja za{titnih mjera nedostatne da bi zaustavile takve razvojne ten- As the possibilities of nature protection or implementation of
dencije, nu`no je kategorizirati vrste ovisno o stupnju njihove ug- protection measures are insufficient to resist to such a trend, it is
ro`enosti te u skladu s tim utvrditi prioritete i `urnost akcija. important to classify species depending on their degree of threat,
Upravo to omogu}uje Crveni popis. Temeljem utvr|enih krite- and to identify priorities and urgency of action, accordingly.
rija vrstama se pridodaje neki od stupnjeva ugro`enosti, bez obzi- The Red List provides exactly for the possibility to do so. On the
ra je li rije~ o globalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Svaka basis of established criteria species are assigned degrees of threat
zemlja nastoji utvrditi »svoj» crveni popis kako bi osigurala {to ra- at the global, regional or national level. Every country strives after
cionalniju i uspje{niju za{titu ugro`enih vrsta na dr`avnoj razini. establishing »its own» red list in order to ensure as rational and
Svjetski crveni popis prire|uje Povjerenstvo IUCN-a za opsta- detailed protection of threatened species at the national level as
nak vrsta (Species Survival Commission, SSC), sastavljeno od possible.
7000 stru~njaka za pojedine vrste. Od 1963. godine, kad je zapo~eo The IUCN Red List is developed by the IUCN Species Survival
rad na konceptu crvenoga popisa, sustav se uspje{no razvijao, te- Commission (SSC) composed of 7000 experts for single species.
melje}i se sve vi{e na znanstvenim ~injenicama. IUCN je 1994. As of 1963, when work on the red list concept began, the system
prihvatio nove kategorije ugro`enosti i kriterije za njihovo utvr|i- has been developing significantly, becoming increasingly based
6

vanje, na kojima se temelje i novi Svjetski crveni popisi iz 2000., on scientific facts. In 1994 IUCN adopted new categories of threat
2002. i 2003.godine. Najnoviji popis sadr`i podatke za vi{e od and criteria for their establishment, providing the basis for the
18 000 vrsta. Kako je materijal preopse`an da bi se tiskao u obliku new IUCN Red Lists for 2000 and 2002. The latest Red List in-
knjige, objavljen je u elektronskom obliku na web adresi IUCN-a: cludes data on more than 18,000 species. As the material is too ex-
www.redlist.org i svake }e se godine revidirati. tensive to be printed in book form, it was published on the IUCN
U izradi nacionalnih crvenih popisa primjenjuje se ista meto- website www.redlist.org and will be reviewed on an annual basis.
dologija i kriteriji koje je utvrdio IUCN, samo prilago|eni regio- To the development of national red lists the same methodology
nalnoj primjeni (vi{e o tome mo`e se pro~itati na web stranicama and criteria as established by IUCN are applied, only adapted for
IUCN-a: www.iucn.org/themes/ ssc/redlists). regional implementation (more information available on the IUCN
Sustav crvenoga popisa IUCN-a sadr`i devet kategorija u koje website www.iucn.org/themes/ssc/redlists).
je mogu}e rasporediti vrste: izumrle (Extinct, EX), izumrle u prirodi The IUCN Red List system includes nine categories into which
(Extinct in the Wild, EW), kriti~no ugro`ene (Critically Endangered, species can be classified: Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW),
CR), ugro`ene (Endangered, E), rizi~ne (Vulnerable, VU), niskori- Critically Endangered (CR), Endangered (E), Vulnerable (VU), Near
zi~ne (Near Threatened, NT), najmanje zabrinjavaju}e (Least Conce- Threatened (NT), Least Concern (LC), Data Deficient (DD), and Not
rn, LC), nedovoljno poznate (Data Deficient, DD) i neobra|ene (Not Evaluated (NE). The core of this system consists of categories of spe-
Evaluated, NT). Sr` sustava ~ine kategorije vrsta kojima prijeti izu- cies threatened with extinction (CR, E and VU). For the purpose of
miranje (CR, E i VU). U svrhu utvr|ivanja pripadnosti vrste nekoj establishing whether a species belongs to one of the indicated cate-
od tih kategorija, razra|en je skup od pet kvantitativnih kriterija gories, a group of five quantitative criteria was developed that are
koji se temelje na biolo{kim ~imbenicima u odnosu na rizik od izu- based on biological factors with regard to the risk of extinction, in-
miranja, a uklju~uju: brzinu smanjenja brojnosti, veli~inu popula- cluding: decline, population size, distribution area size and frag-
cije, veli~inu podru~ja rasprostranjenosti i stupanj rascjepkanosti mentation degree of the population and its distribution.
populacije te njezine rasprostranjenosti. The majority of European countries have developed their red
Ve}ina europskih zemalja na~inila je svoje crvene popise, a neke lists, while some countries already reviewed them several time
su ih ve} vi{e puta revidirale (preporu~uje se revizija najmanje (review in at least five-year intervals is recommended).
svakih pet godina).

Red List of the Republic of Croatia –


Crveni popis Republike Hrvatske – methodology
metodologija
In 2000 the Ministry of Environmental Protection and Physical
Ministarstvo za{tite okoli{a i prostornog ure|enja pokrenulo je Planning launched the project Red Data Book of the Republic of
2000. godine projekt Crvena knjiga Republike Hrvatske kako bi se osi- Croatia, in order to provide expert documentation for legal protec-
gurale stru~ne podloge za zakonsku za{titu, utvr|ivanje prioriteta tion, establishment of priorities and action plans for threatened
i akcijske planove za ugro`ene vrste i podvrste (svojte). Sklopljeni species and subspecies (taxa). Agreements were concluded with
su ugovori s mjerodavnim znanstvenim institucijama u kojima je relevant scientific institutions, within which work at the elabora-
koordiniran rad na pripremi materijala za pojedine crvene knjige i tion of materials for single red books and the Red List was co-
Crveni popis. Aktivnosti su se sastojale od anga`iranja stru~njaka -ordinated. Activities consisted of engaging experts for the analy-
za obradbu pojedinih svojta, prikupljanja podataka, izradbe kara- sis of single taxa, data collection, development of distribution
7

ta rasprostranjenosti i nabave slika. Obradba je provedena na razi- maps and procurement of photographs. Analyses were performed
ni vrsta i podvrsta, a iznesene se zbirne brojke odnose na svojte, a at the level of species and subspecies, and the presented collective
ne na vrste. figures refer to taxa and not to species.
2003. godine po~eo je s radom Dr`avni zavod za za{titu prirode In 2003 the State Institute for Nature Protection was estab-
koji je od Ministarstva preuzeo stru~ne poslove u za{titi prirode, a lished, taking over all expertise work in nature protection from the
time i nastavak aktivnosti na projektu Crvena knjiga. Ministry, including follow-up of the project Red Data Book.
Ovaj Crveni popis uklju~uje tek dio `ivoga svijeta Hrvatske. This Red List includes only part of the living world of Croatia.
Slijedi nastavak aktivnosti: obradit }e se gljive i preostale skupine Continuation of activities is to follow and to include fungi, and re-
biljaka (mahovine, li{ajevi, alge) i `ivotinja (morske ribe, beskra- maining groups of plants (mosses, lichens and algae) and animals
lje`njaci). (marine fishes, invertebrates).

Skupina / Group Nositelj obrade / Institution Autori / Authors

Vaskularna flora / Botani~ki zavod PMF-a, Zagreb /


Toni Nikoli} Jasenka Topi}
Vascular flora Department of Botany, Faculty of Science, Zagreb

Jasna Antolovi} Emil Flaj{man Alojzije Frkovi}


Sisavci / Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb /
Marin Grgurev Marijan Grube{i} Danijela Hamidovi}
Mammals Croatian Natural History Museum, Zagreb
Dra{ko Holcer Igor Pavlini} Nikola Tvrtkovi}

Ptice / Zavod za ornitologiju HAZU, Zagreb / Davor ]ikovi} Jelena Kralj Dragan Radovi}
Birds Institute of Ornithology of CASA, Zagreb Vesna Tuti{

Gmazovi / Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb / Biljana Hutinec Eduard Klete~ki Bojan Lazar
Reptiles Croatian Natural History Museum, Zagreb Martina Podnar Le{i} Jure Skeji} Nikola Tvrtkovi}

Vodozemci / Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb /


Eduard Klete~ki Nikola Tvrtkovi}
Amphibians Croatian Natural History Museum, Zagreb

Slatkovodne ribe / Zoologijski zavod PMF-a, Zagreb / Ivana Buj Marko ]aleta Milorad Mrakov~i}
Freshwater fishes Department of Zoology, Faculty of Science, Zagreb Perica Mustafi} Davor Zanella

Danji leptiri / Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb /


Mladen Ku~ini} Martina [a{i}
Butterflies Croatian Natural History Museum, Zagreb

Sanja Gottstein-Mato~ec Danijela Hamidovi} Branko Jal`i}


Podzemna fauna / Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb / Eduard Klete~ki Marcelo Kova~i} Romana Lattinger-Tvrtkovi}
Underground fauna Croatian Natural History Museum, Zagreb Roman Ozimec Donat Petricioli Boris Sket
Nikola Tvrtkovi} France Velkovrh Primo` Zupan~i}

Tablica 1. Organizacija rada na pripremi Crvenoga popisa / Table 1. Organisation of work at Red List development
8

Zbog posebnosti i zna~enja faune podzemnih stani{ta za bio- In view of the particularity and importance of underground
lo{ku raznolikost Hrvatske, ugro`ene podzemne `ivotinje obra- habitats for the biological diversity of Croatia, threatened subter-
|ene su kao posebna cjelina, iako taksonomski nejedinstvena. ranean animals were treated as a separate, although taxonomi-
Za utvr|ivanje statusa ugro`enosti pojedinih svojta primijenje- cally divided whole.
ne su nove IUCN kategorije i kriteriji iz 1994. godine. To establish the threat status of single taxa, new IUCN catego-
ries and criteria of 1994 were used:

Skupina
Kategorija ugro`enosti vrste/podvrste
kategorija Category Threat category with regard to
group species/subspecies
izumrle u prirodi (EW) – vi{e nema `ivoga
izumrle (EX) primjerka u prirodi Extinct in the Wild (EW) – no living individual in
regionalno izumrle (RE) – izumrle u Hrvatskoj Extinct (EX) the wild
Regionally extinct (RE) – extinct in Croatia
kriti~no ugro`ene (CR) – postoji izuzetno visoki
rizik od izumiranja Critically Endangered (CR) – extremely high risk
pred izumiranjem
ugro`ene (EN) – postoji veoma visoki rizik od Threatened with of extinction
(Threatened)
izumiranja extinction Endangered (EN) – very high risk of extinction
rizi~ne (VU) – postoji visoki rizik od izumiranja Vulnerable (VU) – high risk of extinction

niskorizi~ne (NT) – nisu pred izumiranjem, ali bi Near Threatened (NT) – no risk of extinction, but
uskoro mogle biti likely to become threatened within short time
najmanje zabrinjavaju}e (LC) –vrednovane su Least Concern (LC) – evaluated against IUCN
ne prijeti im kriterijima IUCN-a te je utvr|eno da ne pripadaju Not threatened criteria and do not qualify for any of the above
izumiranje ni jednoj od spomenutih kategorija with extinction mentioned categories
nedovoljno poznate (DD) – nema dovoljno Data Deficient (DD) – lack of sufficient data
potrebnih podataka za procjenu rizika od required to assess the risk of extinction
izumiranja (stanje populacije i rasprostranjenost) (population status and distribution)

Tablica 2. IUCN kategorije ugro`enosti Table 2. IUCN categories of threat

Podroban opis kriterija za utvr|ivanje razine ugro`enosti i na- A detailed description of the criteria used to establish the threat
~in njihove primjene na pojedine skupine biljaka i `ivotinja u Hr- level and the way of their application to single groups of plants
vatskoj opisani su u pojedinim crvenim knjigama koje se objavljuju and animals in Croatia is given in the single red books published
kao niz izdanja pod zajedni~kim imenom Crvena knjiga Republike as a series of editions under the common title Red Data Book of the
Hrvatske. Republic of Croatia.
9

Sadr`aj Crvenog popisa Contents of the Red List


Crveni popis sadr`i sljede}e podatke za svaku svojtu: In the Red List the following data for each taxon are included:
• znanstveno ime (koje se naj~e{}e rabi) • scientific name (being most frequently used)
• Croatian name (as proposed by the authors)
• hrvatsko ime (kako su ga predlo`ili autori)
• English name (as proposed by the authors; since for some
• englesko ime (kako su ga predlo`ili autori; za neke biljne taxa of plants there are no established English names, the
svojte ne postoje uobi~ajena engleska imena, pa ih je tehni~ko technical editorial board translated them, with the consent of
uredni{tvo, uz suglasnost autora, prevelo za potrebe ove the authors, for the purpose of this book)
knjige)
• IUCN threat status
• IUCN kategorija
• IUCN criteria based on which the threat status was estab-
• IUCN kriteriji, temeljem kojih je utvr|ena kategorija ugro`e- lished (only for some groups)
nosti (samo za neke skupine) • indication of endemism (stenoendemics are indicated – taxa
• naznaka endemizma (ozna~eni su stenoendemi – svojte ras- found only in the territory of Croatia)
prostranjene samo na podru~ju Hrvatske)
Notes
Napomene • Every taxon can be found in the index of Croatian, English or
scientific names.
• Svaka se tra`ena svojta mo`e prona}i pomo}u kazala stru~-
nih, hrvatskih ili engleskih imena. • The threat assessment for the wolf and lynx was prepared by
Nikola Tvrtkovi}, Ph.D., of the Croatian Natural History
• Procjenu ugro`enosti vuka i risa na~inio je dr.sc. Nikola Tvr- Musem in Zagreb. According to the assessment by Prof.
tkovi} iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Pre- \uro Huber, Ph.D. of the Zagreb College of Veterinary Medi-
ma procjeni prof. dr.sc. \ure Hubera iz Veterinarskoga fakul- cine, based on data collected while developing the manage-
teta u Zagrebu, koja se temelji na podacima prikupljenim ment plan for the lynx and the wolf in Croatia, these species
tijekom izradbe planova upravljanja risom i vukom u Hrvat- belong to the VU category.
skoj, te vrste pripadaju kategoriji VU.
• In the case of birds, breeding populations are evaluated sepa-
• U ptica su posebno vrednovane gnjezde}e, a posebno neg- rately from non-breeding populations. Out of the total of 375
njezde}e populacije. Od ukupno 375 pti~jih vrsta zabilje`e- bird species found in Croatia, 178 are entered under various
nih za Hrvatsku, na Crvenom popisu ih je 178, u razli~itim threat categories in the Red List. Of these threatened species,
kategorijama ugro`enosti. Od njih se 147 odnosi na gnjezda- 147 are breeding and 47 non-breeding populations (for 16
rice, a 47 na negnjezde}e populacije (za 16 vrsta ugro`ene su species both populations are threatened). There are 88 bird
obje populacije). Iz vi{ih kategorija ugro`enosti (CR, EN i species listed in higher threat categories (CR, EN and VU),
VU) na popisu je 88 ptica, od toga su za 77 vrsta ugro`ene whereof for 77 species breeding populations and for 18 spe-
gnjezde}e, a za 18 vrsta negnjezde}e populacije, odnosno za cies non-breeding populations are threatened, while for 7
7 vrsta ugro`ene su obje populacije. species both populations are threatened.
10

Analiza podataka Data analysis


Crveni popis Republike Hrvatske obuhva}a 1171 ugro`enu The Red List of the Republic of Croatia includes, within the
biljnu i `ivotinjsku svojtu unutar obra|enih skupina, od ~ega 94 analysed groups, 1171 threatened plant and animal taxa, out of
~ine stenoendemi. Ako sagledamo podatke o postocima ugro`e- which 94 are stenoendemics. If data on the percentage of threat-
nih svojta u odnosu na ukupan broj svojta po pojedinim biljnim i ened taxa as compared to the total number of taxa by single plant
`ivotinjskim skupinama, i to posebno na svjetskoj, europskoj i dr- and animal groups, separately at the global, European and na-
`avnoj razini, uo~ljiv je: tional level are considered, the following is noted:

SVIJET EUROPA HRVATSKA


ukupan broj broj ugro`enih ukupan broj broj ugro`enih ukupan broj broj ugro`enih
Skupina % % %
svojta svojta svojta svojta svojta svojta
Sisavci 4842 1130 23,3 274 71 26 101 8 7,9
1 2
Ptice* 9932 1194 12 515 134 26 231 76 32,9
Gmazovi 8134 293 3,6 200 20 10 38 4 10,5
Vodozemci 5578 157 2,8 75 10 13,3 20 4 20
3
Slatkovodne ribe 8400 750 8,9 349 272 77,9 145 66 45,5
Vaskularna flora 272655 6694 2,4 12500 672 5,4 5360 223 4,2
4
Danji leptiri 17700 176 1 576 69 12 180 11 6,1

* Brojke se odnose na ptice gnjezdarice


Podaci za svijet – IUCN, 2003: The IUCN Red List of Threatened Species
Podaci za Europu – EEA/ETCNC, 2002: A Preliminary European Red List of Vertebrates
Podaci o ukupnom broju svojta u Hrvatskoj – DUZPO,1999: Pregled stanja biolo{ke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima za{tite.
1
Podatak iz Crvena knjiga ugro`enih ptica Republike Hrvatske, 2003.
2
Uklju~uje i kategoriju DD
3
Nisu razdvojene morske i slatkovodne vrste, ali gotovo u cijelosti je rije~ o slatkovodnim ribama
4
Obuhva}a sve leptire Lepidoptera, ali gotovo u cijelosti je rije~ o danjim leptirima

Tablica 3. Odnos broja ugro`enih svojta (kategorije CR, EN i VU) i ukupnog broja svojta na svjetskoj, europskoj i dr`avnoj razini
11

• znatno vi{i postotak ugro`enosti europske flore i faune u od- • a significantly higher percentage of threat with regard to Eu-
nosu na svjetsku razinu ropean flora and fauna as compared to the world;
• ne{to ni`i postotak ugro`enosti hrvatske flore i faune u od- • a somewhat lower threat percentage of Croatian flora and
nosu na europsku razinu, osim za ptice gnjezdarice i gmazo- fauna as compared to the European level, except for breeding
ve. birds and amphibians.

WORLD EUROPE CROATIA


No. of No. of No. of
Total No. Total No. Total No.
Group threatened % threatened % threatened %
of taxa of taxa of taxa
taxa taxa taxa
Mammals 4842 1130 23,3 274 71 26 101 8 7,9
1 2
Birds* 9932 1194 12 515 134 26 231 76 32,9
Reptiles 8134 293 3,6 200 20 10 38 4 10,5
Amphibians 5578 157 2,8 75 10 13,3 20 4 20
3
Freshwater fishes 8400 750 8,9 349 272 77,9 145 66 45,5
Vascular flora 272655 6694 2,4 12500 672 5,4 5360 223 4,2
4
Butterflies 17700 176 1 576 69 12 180 11 6,1

* The figures refer to breeding birds


Data referring to the global level – IUCN, 2003: The IUCN Red List of Threatened Species
Data referring to Europe – EEA/ETCNC, 2002: A Preliminary European Red List of Vertebrates
Data on the total number of taxa in Croatia – MEPPP, 2000: An Overview of the State of Biological and Landscape Diversity of Croatia with the Protection Strategy
and Action Plans
1
Figure from Red Data Book of Birds of Croatia, 2003
2
DD category included.
3
Marine and freshwater species are not separated, the figure, however, almost entirely refers to freshwater fishes.
4
The entire group of Lepidoptera is included, the figure however refers almost entirely to butterflies.

Table 3. Relation between the number of threatened taxa (CR, EN and VU categories) and the total number of taxa at the global, European and national level
12

IUCN kategorija ugro`enosti


Skupina EX RE CR EN VU NT LC DD ukupno
podzemna fauna 1 2 13 12 4 9 41 (35)*
danji leptiri 5 2 4 10 17 38
slatkovodne ribe 6 12 22 32 9 2 8 91
vodozemci 1 1 2 3 2 9
gmazovi 1 2 2 8 6 19
ptice (gn/negn) 13/2 17/13 23/10 14/2 36/20 34/9 10/1 147/47 (178)**
sisavci 4 5 3 21 1 8 42
vaskularna flora 1 10 90 62 71 185 340 759
ukupno 1171

* 6 svojti podzemne faune obra|eno je tako|er u skupinama riba (3), vodozemaca (2) i sisavaca (1)
** ukupan broj obra|enih pti~jih vrsta – kod nekih su ugro`ene gnjezde}e populacije, kod nekih negnjezde}e, a kod nekih obje

Tablica 4. Broj biljnih i `ivotinjskih svojta obra|enih u Crvenom popisu prema skupinama i IUCN kategorijama

IUCN category
Group EX RE CR EN VU NT LC DD Total
subterranean fauna 1 2 13 12 4 9 41 (35)*
butterflies 5 2 4 10 17 38
freshwater fishes 6 12 22 32 9 2 8 91
amphibians 1 1 2 3 2 9
reptiles 1 2 2 8 6 19
birds 13/2 17/13 23/10 14/2 36/20 34/9 10/1 147/47 (178)**
mammals 4 5 3 21 1 8 42
vascular flora 1 10 90 62 71 185 340 759
Total 1171

* 6 taxa of subterranean fauna are also analysed in the groups of fishes (3), amphibians (2) and mammals (1)
** total number of evaluated bird species – some have breeding populations threatened, some non-breeding, and some both of them

Table 4. Number of plant and animal taxa included in the Red List by groups and IUCN categories
13

24% EX 19% 10% RE


9%
12%
RE EN
8%
CR 2%
VU
EN 7% NT
VU
12% LC
1% NT
0.1% DD
46% DD 50%

Grafikon 1. Vaskularna flora – zastupljenost kategorija ugro`enosti Grafikon 2. Sisavci – zastupljenost kategorija ugro`enosti
Graph 1. Vascular flora – representation of threat categories Graph 2. Mammals – representation of threat categories

RE - potpuno 2% 4% 6%
7% 3% 19% RE
5% RE - gnjezd. popul.
12% CR
23% CR 21%
EN EN
VU
VU
16% NT
NT
24% 10% 4% LC
LC
DD
DD 44%

Grafikon 3. Ptice gnjezdarice – zastupljenost kategorija ugro`enosti Grafikon 4. Ptice negnjezdarice – zastupljenost kategorija ugro`enosti
Graph 3. Breeding birds – representation of threat categories Graph 4. Non-breeding birds – representation of threat categories

5%
11%
32% RE
11%
CR
EN
NT
DD
41%

Grafikon 5. Gmazovi – zastupljenost kategorija ugro`enosti


Graph 5. Reptiles – representation of threat categories
14

11% 2%
9% 7% RE
22% 13%
11% CR 10% CR
EN EN
VU VU
NT NT

DD 24% LC
22% 35%
34% DD

Grafikon 6. Vodozemci – zastupljenost kategorija ugro`enosti Grafikon 7. Slatkovodne ribe – zastupljenost kategorija ugro`enosti
Graph 6. Amphibians – representation of threat categories Graph 7. Freshwater fishes – representation of threat categories

3% 5%
13% 23%
45% 5% EX
CR 32%
CR
11% EN
EN
VU
VU
NT 10%
NT
DD
26% DD
27%

Grafikon 8. Danji leptiri – zastupljenost kategorija ugro`enosti Grafikon 9. Podzemna fauna – zastupljenost kategorija ugro`enosti
Graph 8. Butterflies – representation of threat categories Graph 9. Underground fauna – representation of threat categories
VASKULARNA
FLORA
Vascular flora

Toni Nikoli}
Jasenka Topi}

Adonis vernalis
Proljetni gorocvijet
Yellow pheasant’s eye
Foto: T. Nikoli}
16

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Dianthus multinervis Vis. Jabu~ki karanfil / Jabuka pink EX
Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea H. Lindb. Pješ~arska milava / Marram grass RE
Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Br. ex Koch Perolisni mjese~inac / Matricary grape fern RE
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Kaldezija / Water-plantain RE
Cuscuta epilinum Weihe Lanova vilina kosa / Flax dodder RE
Cyperus glaber L. Goli oštrik / Galingale RE
Drosera anglica Huds. Dugolistna rosika / Great sundew RE
Drosera intermedia Hayne Povaljena rosika / Oblong-leaved sundew RE
Eriophorum gracile Koch ex Roth Vitka suhoperka / Slender cottongrass RE
Eryngium planum L. Paštitkasti kotrljan / Seaholly RE
Hippophaë rhamnoides L. Pasji trn / Sea-buckthorn RE
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Primorska obalnica / Coastal meadowgrass CR
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev ^ešljasta pirika / Crested wheatgrass CR
Alopecurus bulbosus Gouan Lukovi~av repak / Bulbous foxtail CR
Alyssum montanum L. ssp. pluscanescens (Raim ex Baumg.) Trpin Samoborska gromotulja / Samobor alyssum CR
Anemone sylvestris L. Velika šumarica / Snowdrop windflower CR
Anthemis tomentosa L. Pustenasti jarmen / Woolly chamomile CR
Asplenium sagittatum (DC.) Bange Streli~asti jelenak / Arrow-headed spleenwort CR
Aster tripolium L. ssp. pannonicus (Jacq.) Soó Panonski zvjezdan / Sea aster CR
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. @abnja~ka kornja~nica / Lesser water-plantain CR
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott Pješ~arska metlica / Sand goosefoot CR
Beckmannia eruciformis (L.) Host Rigasta bekmanija / Slough grass CR
Betula pubescens Ehrh. Cretna breza / Downy birch CR
Bupleurum lancifolium Hornem. Kopljastolisni zvin~ac / Lanceleaf thorow wax CR
Calla palustris L. Mo~varni zmijinac / Water arum CR
Calystegia soldanella (L.) R. Br. Pješ~arski ladole` / Seashore false bindweed CR
Camphorosma annua Pallas Jednogodišnja kafranka / Annual camphorosma CR
Carex bohemica Schreb. ^eški šaš / Bohemian sedge CR
17

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Carex pulicaris L. Buhin šaš / Flea sedge CR
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. Vodena slatka trava / Water whorl-grass CR
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. Regensburška tila / Ragensburg broom CR
Consolida ajacis (L.) Schur Vrtni kokoti} / Rocket larkspur CR
Consolida brevicornis (Vis.) Soó Kratkoostrugasti kokoti} / Short-horned larkspur CR
Consolida orientalis (Gay) Schrödinger Isto~nja~ki kokoti} / Oriental larkspur CR
Convolvulus lineatus L. Uskolisni slak / Bindweed CR
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. Sivkasta gladica / Gray hairgrass CR
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. Razmaknuta gladica / Astraddled hairgrass CR
Cutandia maritima (L.) Barbey Kutandija / Sea wheat CR
Cyperus capitatus Vand. Glavi~asti šilj / Capitate clubrush CR
Delphinium halteratum Sm. in Sibth. et Sm. Dlakavi veliki kokoti} / Larkspur CR
Digitalis lanata Ehrh. Vunenasti naprstak / Wooly foxglove CR
Doronicum hungaricum Rchb. f. Ma|arski divokozjak / Hungarian false leopardsbane CR
Dorycnium rectum (L.) Ser. Uspravna bjeloglavica / Upright dorycnium CR
Drosera rotundifolia L. Okruglolisna rosika / Roundleaf sundew CR
Echinophora spinosa L. Trnovita je`ika / Prickly parnsnep CR
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Jednopljevi~na jezernica / Slender spike-rush CR
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis Bodljikava pirika / Sand couch CR
Eriophorum angustifolium Honck. Uskolisna suhoperka / Common cottongrass CR
Eriophorum vaginatum L. Cretna suhoperka / Tussock cottongrass CR
Festuca vaginata Waldst. et Kit. ex Willd. Vlasulja bradica / Frescue CR
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani Resasti šilj / Fimbry CR
Galium rubioides L. Kruta bro}ika / European bedstraw CR
Galium uliginosum L. Mo~varna bro}ika / Bog bedstraw CR
Geranium dalmaticum (Beck) Rech. f. Dalmatinska iglica / Dalmatian cranesbill CR
Heliotropium supinum L. Povaljeni sun~ac / Dwarf heliotrope CR
Hieracium echioides Lumn. Je`asta runjika / Hawkweed CR
18

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Hydrocotyle vulgaris L. Obi~ni ljepušak / Marsh pennywort CR
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Valjkasta zup~ica / Blady grass CR
Kitaibela vitifolia Willd. Dlanastolisna kadivka / Kitaibela CR
Koeleria glauca (Schrad.) DC. Smilica sinja / Blue hairgrass CR
Lathyrus ochrus (L.) DC. @u}kastobijela graholika / Winged vetchling CR
Ligularia sibirica (L.) Cass. Sibirska jezi~nja~a / Siberian rayflower CR
Limosella aquatica L. Vodena voduška / Water mudwort CR
Lycopodiella inundata (L.) Holub Cretna crvoto~ina / Marsh clubmoss CR
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. Troperkasta vrbica / Threebract loosestrife CR
Mandragora officinarum L. Mandragora / Spring mandrake CR
Myosurus minimus L. Sitna mišorepka / Tiny mousetail CR
Myricaria germanica (L.) Desv. Kebra~ / Tamarisk CR
Ophioglossum lusitanicum L. Zimski jednolist / Least adder's tongue CR
Osmunda regalis L. Kraljevski pujanik / Royal fern CR
Pancratium maritimum L. Primorski `ilj / Sea daffodil CR
Papaver argemone L. Pješ~arski mak / Prickly poppy CR
Papaver hybridum L. Zavinutobodljasti mak / Rough poppy CR
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. Panonski tankorepi} / Pannonian barbgrass CR
Pilularia minuta Durieu Sitna loptarka / Pillwort CR
Pinguicula vulgaris L. Tustica kukcolovka / Common butterwort CR
Plantago indica L. Pješ~arski trputac / Branched plantain CR
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. Slatinski trputac / Plantain CR
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. Pješ~ani dvornik / European knotweed CR
Potentilla palustris (L.) Scop. Mo~varni petoprst / Marsh cinquefoil CR
Prunus tenella Batsch Niska mendula / Dwarf almond CR
Puccinellia distans (L.) Parl. ssp. distans Odstoje}a bezbridnja~a / Reflexed saltmarsh-grass CR
Puccinellia distans (L.) Parl. ssp. limosa (Schur) Jáv. Odstoje}a bezbridnja~a / Reflexed saltmarsh-grass CR
Pulsatilla pratensis (L.) Miller ssp. nigricans (Störck) Zam. Crnkasta sasa / Blackish anemone CR
19

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Rhynchospora alba (L.) Vahl Bijela šiljkica / White beak-sedge CR
Saccharum ravennae (L.) Murray Ravenski sladorovac / Italian sugarcane CR
Scirpus cespitosus L. Busenasta šašina / Tufted bulrush CR
Scirpus mucronatus L. Bodljasti obli} / Bog bulrush CR
Scirpus setaceus L. Š}etica kon~astolistna / Bristle clubrush CR
Scirpus supinus L. Š~etica pozemljuša / Dwarf clubrush CR
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth Pješ~ana sija~ica / Pointed bent CR
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. ^aškasta baluška / False asphodel CR
Trifolium michelianum Savi Michelijeva djetelina / Mike's clover CR
Triglochin bulbosa L. ssp. barrelieri (Loisel.) Rouy Gomoljasta brula / Bulbous arrowgrass CR
Triglochin maritimum L. Morska brula / Sea arrowgrass CR
Triglochin palustris L. Mo~varna brula / Marsh arrowgrass CR
Typha laxmannii Lepech. Laksmanov rogoz / Graceful cattail CR
Typha minima Funck Patuljasti rogoz / Miniature cattail CR
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert Piramidalni kravajac / Cow soapwort CR
Ventenata dubia (Leers) Coss. Nje`ni bodljozub / Wiregrass CR
Veronica dillenii Crantz Dillenova ~estoslavica / Dillenius' speedwell CR
Adonis aestivalis L. Ljetni gorocvijet / Summer pheasant's eye EN
Adonis annua L. emend. Huds. Jesenski gorocvijet / Blooddrops EN
Alisma gramineum Lej. Travoliki `abo~un / Ribbon-leaved water-plantain EN
Allium angulosum L. Bridasti luk / Mouse garlic EN
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. serotina (Koch ex Rchb.) Vollm. Tro`ilna `uška / Yellow-wort EN
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link Stisnuta trešnica / Flat-rush EN
Carex davalliana Sm. Cretni šaš / Davall's sedge EN
Carex divisa Huds. Razdijeljeni šaš / Salt-meadow sedge EN
Carex echinata Murray Zvjezdasti šaš / Star sedge EN
Carex extensa Gooden. Veliki obalni šaš / Long-bracted sedge EN
Carex flava L. @uti šaš / Large yellow sedge EN
20

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Carex hostiana DC. Hostov šaš / Tawny sedge EN
Carex lepidocarpa Tausch Tamnozeleni šaš / Yellow sedge EN
Carex nigra (L.) Reichard Crnkasti šaš / Common sedge EN
Carex serotina Merat. Crni šaš / Small-fruited yellow sedge EN
Crepis pyrenaica (L.) Greuter Pirinejski dimak / Hawk's beard EN
Cynanchum acutum L. Šiljasti lastavi~njak / Stranglewort EN

Degenia velebitica / Velebitska degenija / Drosera rotundifolia / Okruglolisna rosika / Pedicularis hoermanniana / Planinski u{ljivac /
Velebit degenia / Foto: T. Nikoli} Roundleaf sundew / Foto: T. Nikoli} Hoermann's lousewort / Foto: T. Nikoli}
21

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Cyperus rotundus L. Okruglasti oštrik / Purple nut sedge EN
Cypripedium calceolus L. Gospina papu~ica / Lady's slipper EN
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Kukulji~asti ka}un / Early marsh orchid EN
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh Širokolisni ka}un / Broad-leaved marsh orchid EN
Daphne cneorum L. Crveni uskolisni likovac / Garland flower EN
Degenia velebitica (Degen) Hayek* Velebitska degenija / Velebit degenia EN
Delphinium peregrinum L. Strani veliki kokoti} / Violet larkspur EN
Delphinium staphisagria L. Sredozemni veliki kokoti} / Palmated larkspur EN
Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult. Sitna busika / Medium hairgrass EN
Eleocharis carniolica Koch Kranjska jezernica / Carnic spike-rush EN
Eleocharis ovata (Roth) R. et S. Jajolika jezernica / Ovate spike-rush EN
Eriophorum latifolium Hoppe Širokolisna suhoperka / Broad-leaved cottongrass EN
Gentiana lutea L. ssp. symphyandra (Murb.) Hayek Sr~enjak / Yellow gentian EN
Gentiana pneumonanthe L. Plu}na sirištara / Marsh gentian EN
Glaucium flavum Crantz Primorska makovica / Horned-poppy EN
Hibiscus trionum L. Vrša~ka sljezolika / Venice mallow EN
Hippuris vulgaris L. Obi~ni borak / Common Mare's tail EN
Hordeum secalinum Schreb. Klasulja / Meadow barley EN
Hottonia palustris L. Mo~varna rebratica / Water violet EN
Lemna gibba L. Grbasta vodena le}a / Fat duckweed EN
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev Mo~varna ivan~ica / Giant daisy EN
Malva parviflora L. Sitnocvjetni sljez / Egyptian mallow EN
Marrubium peregrinum L. Razgranjeni tetrljan / Horehound EN
Marsilea quadrifolia L. ^etverolisna raznorotka / Upright water clover EN
Menyanthes trifoliata L. Mo~varna trolistica / Bogbean EN
Moehringia tommasinii Marchesetti Tommasinijeva merinka / Tomasini's three-nerved sandwort EN
Ophrys apifera Huds. P~elina kokica / Bee orchid EN
Ophrys lutea (Gouan) Cav. @uta kokica / Yellow bee orchid EN
22

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Orchis italica Poir. Talijanski ka}un / Pink man orchid EN
Orchis lactea Poir. Ka}un / Milky orchid EN
Orchis spitzelii Saut. ex Koch Kratkoostrugasti ka}un / Spitzel's orchid EN
Orlaya kochii Heywood Mora~ina širolistna / Koch's orlaya EN
Pedicularis acaulis Scop. Prizemni ušljivac / Stemless lousewort EN
Pedicularis hoermanniana K. Malý Planinski ušljivac / Hoermann's lousewort EN
Periploca graeca L. Gr~ka luštrika / Silk vine EN
Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz Dugolisna ~estoslavica / Garden speedwell EN
Ranunculus lingua L. Veliki `abnjak / Greater spearwort EN
Ranunculus ophioglossifolius Vill. Jednolistni `abnjak / Adder's-tongue spearwort EN
Rhinanthus rumelicus Velen. @ljezdasti šuškavac / Rattle EN
Salvia nemorosa L. Stepska kadulja / Balkan clary EN
Selaginella helvetica (L.) Spring. Helvetska selagina / Swiss clubmoss EN
Urtica membranacea Poiret in Lam. Opnasta kopriva / Membranous nettle EN
Urtica pilulifera L. Loptasta kopriva / Roman nettle EN
Vicia onobrychioides L. Grahorkasta grahorica / False sainfoin EN
Xeranthemum annuum L. Jednogodišnja nevenka / Immortelle EN
Alopecurus aequalis Sobol. Crveno`uti repak / Orange foxtail VU
Alopecurus geniculatus L. Koljen~asti repak / Marsh foxtail VU
Alopecurus rendlei Eig Mješinasti repak / Rendle's meadow foxtail VU
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Zimzelena medvjetka / Bearberry VU
Arnica montana L. Gorska moravka / Arnica VU
Campanula cohlearifolia Lam. Patuljasti zvon~i} / Fairy's thimble VU
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek Hallerova gušarka / Haller's rockcress VU
Carex panicea L. Prosasti šaš / Carnation sedge VU
Carex riparia Curtis Obalni šaš / Great pond sedge VU
Carex rostrata Stokes ex With. Kljunasti šaš / Bottle sedge VU
Carex vesicaria L. Mjehurasti šaš / Bladder sedge VU
23

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Clematis integrifolia L. Cjelolisna pavitina / Simple-leaved clematis VU
Cyperus flavescens L. @u}kasti oštrik / Yellow galingale VU
Cyperus fuscus L. Sme|i šilj / Brown galingale VU
Cyperus glomeratus L. Klup~asti oštrik / Whirling cyperus VU
Cyperus longus L. Dugi oštrik / Sweet cyperus VU
Cyperus michelianus (L.) Link Dvostupka / Michelis cyperus VU
Cyperus serotinus Rottb. Kasni oštrik / Flat sedge VU
Daphne blagayana Freyer Blagajev likovac / Blagay's daphne VU
Desmazeria marina (L.) Druce Sredozemna ljuljolika / Sea fern grass VU
Dianthus giganteus D' Urv ssp. croaticus (Borbás) Tutin Hrvatski karanfil / Croatian pink VU
Dianthus integer Vis. Cjeloviti karanfil / Simple pink VU
Dianthus petraeus Waldst. et Kit. Stjenski karanfil / Rock pink VU
Digitalis ferruginea L. Hr|avosme|i naprstak / Rusty foxglove VU
Equisetum hyemale L. Zimska preslica / Rough horsetail VU
Fritillaria meleagris L. Prava kockavica / Chequered lily VU
Fritillaria messanensis Raf. ssp. gracilis (Ebel) Rix Nje`na kockavica / Slender fritillary VU
Glyceria fluitans (L.) R. Br. Plivaju}a pirevina / Floating sweet grass VU
Glyceria plicata (Fr.) Fr. Naborana pirevina / Plicate sweet grass VU
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter Valjkasti tankorepi} / Common barbgrass VU
Helleborus niger L. ssp. macranthus (Freyn) Schiffner Velecvjetni kukurijek / Christmas rose VU
Hordeum marinum Huds. Primorski je~am / Sea barley VU
Ilex aquifolium L. Bo`ikovina / Holly VU
Iris croatica Horvat et Horvat M. Hrvatska perunika / Croatian iris VU
Iris sibirica L. Sibirska perunika / Siberian iris VU
Leontopodium alpinum Cass. ssp. krasense Derganc Krški runolist / Lion's paw VU
Lilium bosniacum (Beck) Beck ex Fritsch Bosanski ljiljan / Bosnian lily VU
Lilium bulbiferum L. Lukovi~avi ljiljan / Orange lily VU
Lilium carniolicum Bernh. ex Koch Kranjski ljiljan / Carnic lily VU
24

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Lilium martagon L. Zlatan / Martagon lily VU
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Tro`ilni ljubor / Common false pimpernel VU
Lythrum portula (L.) D. A. Webb Poto~ni pili}njak / Water purslane VU
Ophrys bertolonii Moretti Bertolonijeva kokica / Bertoloni's bee orchid VU
Ophrys bombyliflora Link Svilena cvjetna kokica / Bumble bee orchid VU
Ophrys fuciflora Haller Bumbarova kokica / Late spider orchid VU
Ophrys fusca Link Sme|a kokica / Brown bee orchid VU
Ophrys insectifera L. Muhina kokica / Fly orchid VU
Ophrys sphegodes Mill. Kokica pau~ica / Early spider orchid VU
Orchis coriophora L. Ko`asti ka}un / Bug orchid VU
Orchis militaris L. Kacigasti ka}un / Military orchid VU
Orchis pallens L. Bljedoliki ka}un / Pale orchid VU
Orchis papilionacea L. Leptirasti ka}un / Pink butterfly orchid VU
Orchis provincialis Balb. Finobodljasti ka}un / Provence orchid VU
Orchis purpurea Huds. Grimizni ka}un / Lady orchid VU
Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten. ^etveroto~kasti ka}un / Four-spotted orchid VU
Orchis simia Lam. Majmunov ka}un / Monkey orchid VU
Orchis tridentata Scop. Trozubi ka}un / Toothed orchid VU
Orchis ustulata L. Crnocrveni ka}un / Burnt orchid VU
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb. Svinuti tankorepaš / Curly ryegrass VU
Platanthera bifolia (L.) Rich. Mirisavi dvolist / Lesser butterfly orchid VU
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. Širokolisni Salamunov pe~at / Broadleaf Solomon's seal VU
Salsola kali L. Slankasta solnja~a / Prickly saltwort VU
Salsola soda L. Sodna solnja~a / Saltwort VU
Serapias vomeracea (Burm.) Briq. Raoni~ka kukavica / Long-lipped serapias VU
Stratiotes aloides L. Rezac / Water soldier VU
Suaeda maritima (L.) Dumort. Primorska jur~ica / Annual seablite VU
Suaeda vera J. F. Gmelin in L. Grmolika jur~ica / Shrubby seablite VU
25

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Taxus baccata L. Tisa / Yew VU
Trifolium pannonicum Jacq. Panonska djetelina / Hungarian clover VU
Trifolium resupinatum L. Perzijska djetelina / Reversed clover VU
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. Beskorjenska sitna le}a / Water-meal VU
Achillea clavenae L. Bijeli stolisnik / White milfoil NT
Aconitum anthora L. Otrovni jedi} / Yellow monkshood NT

Fritillaria meleagris / Prava kockavica / Iris croatica / Hrvatska perunika / Arnica montana / Gorska moravka /
Chequered lily / Foto: T. Nikoli} Croatian iris / Foto: T. Nikoli} Arnica / Foto: T. Nikoli}
26

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. Mirisava `lijezda~a / Ladybells NT
Adiantum capillus-veneris L. Gospin vlasak / Maidenhair fern NT
Aegilops cylindrica Host Valjkasta ostika / Jointed goatgrass NT
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. Jajolika ostika / Lily blue grass NT
Aegilops uniaristata Vis. Jednobodljasta ostika / One-awned aegilops NT
Aethionema saxatile (L.) R. Br. ssp. scopulorum (Ronniger)
Kamenjarska kamnica / Basket of gold NT
I. A. Anderson, A. Carlström, Franzén, Karlen et H. Nybom*
Agrostis canina L. Pasja rosulja / Velvet bent NT
Allium horvatii Lovri}* Horvatov luk / Horvat's onion NT
Alyssum repens Baumg. ssp. transsilvanicum (Schur) Nyman Transilvanska gromotulja / Transilvanian madwort NT
Alyssum tortuosum Willd. Svinuta gromotulja / Tortuous madwort NT
Alyssum wierzbickii Heuff. Wierzbickova gromotulja / Wierzbick's madwort NT
Ampelodesmos mauritanica (Poir.) T. Durand et Schinz ^vrsta ampelodezma / Mauritanian grass NT
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Crvena vrati`elja / Pyramidal orchid NT
Anthyllis barba-jovis L. Jupiterova brada / Jupiter's beard NT
Aquilegia dinarica G. Beck Dinarski pakujac / Dinarian columbine NT
Aquilegia grata Zimmeter Prijatni pakujac / Grateful columbine NT
Aquilegia kitaibelii Schott Kitaibelov pakujac / Kitaibeli's columbine NT
Arbutus andrachne L. Pitoma planika / Eastern strawberry-tree NT
Arbutus x andrachnoides Link Pitoma obi~na planika / Strawberry-tree NT
Aristolochia croatica Horvati}* Hrvatska vu~ja stopa / Croatian birthwort NT
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit.) Kit. ex Baumg. Veleplodni hren / Large-fruited scurvygrass NT
Arum nigrum Schott Crni kozlac / Black arum NT
Arum orientale M. Bieb. ssp. longispathum (Rchb.) Engl.* Duguljasti kozlac / Oblong Lords-and-Ladies NT
Asparagus tenuifolius Lam. Tankolisna šparoga / Thin-leaved asparagus NT
Asperula beckiana Degen Dinarska lazarkinja / Dinaric squinancy wort NT
Asperula staliana Vis.* Stalijeva lazarkinja / Stali's squinancy wort NT
Asperula wettsteinii Adamovi}* Wettsteinova lazarkinja / Wettstein's squinancy wort NT
27

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Asplenium hybridum (Milde) Bange* Kvarnerski jelenak / Kvarner spleenwort NT
Astragalus muelleri Steud. et Hochst. Kr~ki kozlinac / Mueller's milkvetch NT
Aubrieta columnae Guss. ssp. croatica (Schott, Nyman et Kotschy)
Hrvatska tar~uka / Croatian lilacbush NT
Mattf.
Aurinia leucadea (Guss.) C. Koch Bjeli~asta gromotulja / White alyssum NT
Aurinia petraea (Ard.) Schur Kamenjarska gromotulja / Goldentuft NT
Aurinia saxatilis (L.) Desv. ssp. saxatilis Arduinova gromotulja / Basket of gold NT
Avellinia michelii (Savi) Parl. Michelijeva avelinija / Micheli's avelinia NT
Berberis croatica Horvat Etnanska `utika / Croatian barberry NT
Brachiaria eruciformis (Sibth. et Sm.) Griseb. Dlakavo proso / Sweet signalgrass NT
Brassica botterii Vis.* Botterijeva vrzina / Botteri's cabage NT
Brassica cazzae Ginzb. et Teyber* Suša~ka vrzina / Sušac mustard NT
Brassica incana Ten. Sivkasta vrzina / Shortpod mustard NT
Brassica mollis Vis.* Repa mehka / Soft mustard NT
Briza minor L. Mala treslica / Little quakinggrass NT
Butomus umbellatus L. Štitasti vodoljub / Flowering rush NT
Campanula carnica Schiede ex Mert. et Koch ssp. carnica Crvena zvon~ika / Red bellflower NT
Campanula fenestrellata Feer Prozorski zvon~i} / Window bellflower NT
Campanula istriaca Feer Istarski zvon~i} / Istrian bellflower NT
Campanula justiniana Witasek Justinijanov zvon~i} / Justinian's bellflower NT
Campanula portenschlagiana Schult. Portenschlagov zvon~i} / Portenschlagian's bellflower NT
Campanula poscharskyana Deg. Poscharskyjev zvon~i} / Poscharskyan's bellflower NT
Campanula tommasiniana C. Koch Tommasinijev zvon~i} / Tomasini's bellflower NT
Campanula velebitica Borbás Velebitski zvon~i} / Velebit bellflower NT
Campanula waldsteiniana Schult. Waldsteinov zvon~i} / Waldstein's bellflower NT
Cardamine carnosa Waldst. et Kit. Planinska re`uha / Mountain bittercress NT
Cardamine maritima Port. ex DC. Primorska re`uha / Sea bittercress NT
Carex acutiformis Ehrh. Mo~varni šaš / Lesser pond sedge NT
28

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Carex buekii Wimm. Bueckov šaš / Buek's sedge NT
Carex ferruginea Scop. Hr|asti šaš / Kerner's sedge NT
Carex mucronata All. Šiljasti šaš / Pointed sedge NT
Carex pilulifera L. Busenasti šaš / Pill sedge NT
Carex praecox Schreb. Rani šaš / Early sedge NT
Carlina fiumensis Simonk.* Rije~ki kravljak / Rijeka carline NT
Centaurea alpina L. Planinska ze~ina / Alpine knapweed NT
Centaurea biokovensis Teyber* Biokovska ze~ina / Biokovo knapweed NT
Centaurea brachtii Rchb. Brachtova ze~ina / Bracht's knapweed NT
Centaurea crithmifolia Vis.* @ljezdasta ze~ina / Glandy knapweed NT
Centaurea cuspidata Vis.* Crvenkasta ze~ina / Pointed knapweed NT
Centaurea dalmatica A. Kern.* Dalmatinska ze~ina / Dalmatian knapweed NT
Centaurea friderici Vis.* Palagruška ze~ina / Palagru`a knapweed NT
Centaurea glaberrima Tausch Gola ze~ina / Bare knapweed NT
Centaurea incompta Vis.* Derventanska ze~ina / Derventa knapweed NT
Centaurea jabukensis Ginzb. et Teyber* Jabu~ka ze~ina / Jabuka knapweed NT
Centaurea radichii Plazibat* Radi}eva ze~ina / Radic's knapweed NT
Centaurea ragusina L.* Dubrova~ka ze~ina / Dubrovnik knapweed NT
Centaurea spinosociliata Seenus Trnovitotrepavi~ava ze~ina / Spiny knapweed NT
Centaurea stenolepis A.Kern. ssp. joannis Kárpáti Pau~inastosiva ze~ina / Narrow-scaled knapweed NT
Centaurea visianiana Plazibat* Visianijeva ze~ina / Visiani's knapweed NT
Centaurea x pomoënsis Teyber Pu~inska ze~ina / Knapweed NT
Centaurea x velinacensis Degen et Lengyel Velina~ka ze~ina / Velinac knapweed NT
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Bijela naglavica / White helleborine NT
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Dugolisna naglavica / Narrow-leaved helleborine NT
Cephalanthera rubra (L.) Rich. Crvena naglavica / Red helleborine NT
Cerastium dinaricum G. Beck et Szysz. Dinarski ro`ac / Dinarian mouse ear NT
Chaerophyllum coloratum L. Obojena krabljica / Coloured chervil NT
29

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Chenopodium bonus-henricus L. Trokutnolisna loboda / Good King Henry NT
Convolvulus cneorum L. Srebroliki slak / Silverbush NT
Corydalis acaulis (Wulfen) Pers. Bijela šupaljka / White fumewort NT
Crypsis aculeata (L.) Aiton Bodljasta trnica / Spiny pricklegrass NT
Crypsis alopecuroides (Piller et Mitterp.) Schrad. Lisi~jerepa trnica / Foxtail pricklegrass NT
Crypsis schoenoides (L.) Lam. Razgranjena trnika / Swamp pricklegrass NT
Cyclamen purpurascens Mill. Šumska ciklama / Sawbread NT
Cyclamen repandum Sibth. et Sm. Primorska ciklama / Spring sawbread NT
Daphne laureola L. Vazdazeleni likovac / Spurge laurel NT
Daphne mezereum L. Obi~ni likovac / Mezereon NT
Dianthus velebiticus Borbas op. Kulcz Velebitski karanfil / Velebit pink NT
Digitalis grandiflora Mill. Velecvjetni naprstak / Yellow foxglove NT
Doronicum orientale Hoffm. Kavkaski divokozjak / Leopardsbane NT
Dracunculus vulgaris Schott Obi~na zmijav~ica / Common dracunculus NT
Edraianthus pumilio (Schult.) A. DC.* Patuljasto zvonce / Dwarf bellflower NT
Edraianthus serpyllifolius (Vis.) A. DC.* Puzavo zvonce / Crawling bellflower NT
Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis Primorska pirika / Sea couch NT
Ephedra fragilis Desf. ssp. campylopoda (C. A. Mayer) Asch. et Graeb. Puzava kositrenica / Mediterranean cypress NT
Ephedra major Host Uspravna kositrenica / Mediterranean ephedra NT
Eranthis hiemalis (L.) Salisb. Rana ozimica / Winter aconite NT
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Hrapavolisna vlasulja / Hard fescue NT
Fibigia triquetra (DC.) Boiss. ex Prantl* Trobridi sijedac / Fibigia NT
Frankenia pulverulenta L Prašnjava frankenija / European seaheath NT
Gentiana asclepiadea L. Šumska sirištara / Willow gentian NT
Gentiana clusii Perr. et Song. Cluzijeva sirištara / Clusi's gentian NT
Gentiana dinarica Beck Dinarska sirištara / Dinaric gentian NT
Globularia alypum L. Grmasta glavulja / Shrub globularia NT
Goniolimon dalmaticum (C. Presl.) Reichb. Dalmatinski vra`emil / Dalmatian statice NT
30

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Helleborus hercegovinus Martinis Hercegova~ki kukurijek / Herzegovinian hellebore NT
Heracleum sphondylium L. ssp. orsinii (Guss.) H. Neumayer Orsinijeva šapika / Orsini's hogweed NT
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult. Svinuti kitaš / Tanglehead grass NT
Himantoglossum adriaticum H. Baumann Jadranska kozonoška / Adriatic lizard orchid NT
Iberis pruitii Tineo To~ilarska ognjica / Pruit's candytuft NT
Inula salicina L. ssp. aspera (Poir.) Hayek Vrboliki oman / Willowleaf yellowhead NT

Anemone sylvestris / Velika šumarica / Menyanthes trifoliata / Mo~varna trolistica / Tulipa sylvestris / Divlji tulipan /
Snowdrop windflower / Foto: T. Nikoli} Bogbean / Foto: T. Nikoli} Wild tulip / Foto: T. Nikoli}
31

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Iris adriatica Trinajstic ex Mitic Jadranska perunika / Adriatic iris NT
Iris variegata L. Šarena perunika / Hungarian iris NT
Leersia oryzoides (L.) Sw. Ri`asta tajnica / Cut-grass NT
Limonium anfractum (Salmon) Salmon Savitljiva mri`ica / Flexible sea lavender NT
Limonium vestitum (Salmon) Salmon* Obavijena mri`ica / Coiled sea lavender NT
Linum capitatum Kit. ex Schultes @uti planinski lan / Flax height NT
Lycium europaeum L. Europski vu~ac / Box thorn NT
Matthiola incana (L.) R. Br. Sivkasta ljubi~ina / Hoary stock NT
Narcissus tazetta L. Višecvjetni sunovrat / Cream narcissus NT
Neotinea maculata (Desf.) Stearn Pjegava tineja / Dense-flowered orchid NT
Ophioglossum vulgatum L. Ljetni jednolist / Adder's tongue NT
Orchis laxiflora Lam. Rahlocvjetni ka}un / Loose-flowered orchid NT
Orchis mascula (L.) L. Muški ka}un / Early purple orchid NT
Orchis morio L. Mali ka}un / Green-winged orchid NT
Paeonia mascula (L.) Miller Planinski bo`ur / Peony NT
Paeonia officinalis L. Ljekoviti bo`ur / Common peony NT
Peltaria alliacea Jacq. Mre`asta lukica / Garlic cress NT
Phalaris canariensis L. Kanarska svjetlica / Annual canarygrass NT
Phlomis fruticosa L. Grmolika gostanka / Shrubby Jerusalem sage NT
Phyteuma pseudoorbiculare Pant. Ze~ica dinarska / Round-headed Rampion NT
Pinus nigra Arnold ssp. dalmatica (Vis.) Franco Dalmatinski crni bor / Dalmatian black pine NT
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zelenkasti dvolist / Greater butterfly orchid NT
Poa palustris L. Mo~varna vlasnja~a / Marsh meadowgrass NT
Polygala chamaebuxus L. Šimširasti krestušac / Shrubby milkwort NT
Polypogon maritimus Willd. Primorska bradica / Mediterranean rabbitsfoot NT
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Francuska bradica / Annual rabbitsfoot grass NT
Primula auricula L. Planinski jaglac / Bear's ears NT
Primula kitaibeliana Schott* Kitaibelov jaglac / Kitaibeli's primrose NT
32

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Primula veris L. ssp. columnae (Ten.) Lüdi Stupasti jaglac / Cowslip primrose NT
Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell Borerova bezbridnja~a / Borrer's saltmarsh-grass NT
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre Planinska sasa / Alpine pasqueflower NT
Rhamnus intermedius Steud. et Hohst. Srednja krkavina / Medium buchthorn NT
Rhododendron hirsutum L. Dlakavi pjenišnik, dlakavi sle~ / Hairy azalea NT
Ruscus hypoglossum L. Mekolisna veprina / Ruscus NT
Salvia brachyodon Vandas Kratkozup~asta `alfija / Serrate sage NT
Salvia fruticosa Mill. Gr~ka kadulja / Greek sage NT
Salvia peloponnesiaca Boiss. et Heldr. Peloponeška `alfija / Peloponesian clary NT
Salvinia natans (L.) All. Plivaju}a nepa~ka / Floating watermoss NT
Scandix pecten-veneris L. ssp. pecten-veneris Venerina ~ešljika / Shepherd's needle NT
Scilla litardierei Breistr. Livadski procjepak / Italian squill NT
Scirpus cernuus Vahl Ponikli obli} / Fiber optic bulrush NT
Scirpus holoschoenus L. Obi~na glavica / Cluster headed clubrush NT
Scirpus litoralis Schrad. Obalna šašina / Bulrush NT
Scirpus maritimus L. Ševarika / Seaside clubrush NT
Seseli malyi A. Kern. Planinsko devesilje / Maly's moon carrot NT
Seseli tomentosum Vis.* Pustenasto devesilje / Tomentose moon carrot NT
Sesleria sadlerana Janka Sadlerova šašika / Sadler's moor grass NT
Sibiraea altaiensis (Laxm.) C. K. Schneid. ssp. croatica Degen Hrvatska sibireja / Croatian sibirea NT
Silene retzdorffiana (K. Maly) H. Neumayer Retzdorffova pušina / Retzdorf's campion NT
Silybum marianum (L.) Gaertn. Obi~ni oslobod / Blessed milkthistle NT
Sorbus austriaca (Beck) Hedl. ssp. croatica Karpati Hrvatska oskoruša / Croatian whitebeam NT
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng. @uta lu`arka / Winter daffodil NT
Styrax officinalis L. Divica / Plain snowbell NT
Teucrium fruticans L. Grmoliki duba~ac / Shrubby germander NT
Thlaspi dinaricum Degen et Janch. Dinarska ~estika / Dinarian penny cress NT
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. ^upava vrebina / Thymelaea fleshy-leaf NT
33

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Trapa natans L. Vodeni orašac / Water chestnut NT
Trollius europaeus L. Europska planin~ica / Mountain globe-flower NT
Tulipa praecox Ten. Rani tulipan / Early tulip NT
Tulipa sylvestris L. Divlji tulipan / Wild tulip NT
Veratrum lobelianum Bernh. Gorska ~emerika / White false helleborine NT
Veronica agrestis L. Divlja ~estoslavica / Green field speedwell NT
Veronica opaca Fr. Maljava ~estoslavica / Dark speedwell NT
Veronica verna L. Proljetna ~estoslavica / Spring speedwell NT
Viola elegantula Schott Ljupka ljubica / Elegant violet NT
Vulpia fasciculata (Forssk.) Samp. Troprašni~ki br~ak / Dune fescue NT
Vulpia ligustica (All.) Link Ligurijski br~ak / Ligurian fescue NT
Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton Okruglastogomoljasta bezostruška / Man orchid DD
Achillea ptarmica L. Mo~varni stolisnik / Sneezeweed DD
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. Planinska hrapavica / Silver spear grass DD
Aconitum angustifolium Bernh. ex Reichenb. Uskolisni jedi} / Narrow-leaved monkshood DD
Adonis flammea Jacq. @arkocrveni gorocvijet / Burning pheasant's eye DD
Adonis vernalis L. Proljetni gorocvijet / Yellow pheasant’s eye DD
Agrostis alpina Scop. Planinska rosulja / Alpine bent DD
Agrostis castellana Boiss. et Reut. Bizantska rosulja / Highland bent DD
Agrostis parlatoeri Breistr. Obi~na rosulja / Bent grass DD
Aira caryophyllea L. Karanfilska metla~a / Silver hairgrass DD
Aira praecox L. Rana metla~a / Early hairgrass DD
Aldrovanda vesiculosa L. Mjehurasta vodena stupica / Waterwheel Plant DD
Allium suaveolens Jacq. Mirisavi luk / Fragrant onion DD
Althenia filiformis Petit Kon~asta altenija / Thread-like althenia DD
Alyssum montanum L. ssp. gmelinii (Jord.) Em. Schmid Siva gromotulja / Mountain madwort DD
Andropogon distachyos L. Bodljasta vlaska / Gamba grass DD
Angelica palustris (Besser) Hoffm. Mo~varna an|elika / Marsh angelica DD
34

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Anthoxanthum aristatum Boiss. Osata mirisavka / Annual vernalgrass DD
Anthoxanthum ovatum Lag. Jajasta mirisavka / Oval vernalgrass DD
Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Rothm. Sitnoplodna njivka / Slender parsley piert DD
Apium repens (Jacq.) Lag. Puzavi celer / Creeping marshwort DD
Arenaria orbicularis Vis. Okruglasta pjeskarica / Sandwort DD
Artemisia santonicum L. Samun~ica / Holly wormwood DD
Arundo plinii Turra Plinijev trst / Dwarf reed DD
Asperula hercegovina Degen Hercegova~ka lazarkinja / Hercegovinian woodruff DD
Aster sedifolius L. ssp. illyricus (Murb.) Merxm. Ilirski zvjezdan / Illyrian aster DD
Asteriscus aquaticus (L.) Less. Vodeni raman / Golden star DD
Avena fatua L. Štura zob / Wild oat DD
Avena strigosa Schreb. ^ekinjasta zob / Lopsided oat DD
Biscutella laevigata L. ssp. gracilis Mach.-Laur. Glatka dvoštika / Buckler mustard DD
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schult. Obalna kostrika / Thinleaf false brome DD
Brassica rupestris Raf. Kamenjarska vrzina / Mustard DD
Bromus commutatus Schrad. Zamijenjeni ovsik / Meadow brome DD
Bromus diandrus Roth Uskolisni ovsik / Ripgut brome DD
Bromus pannonicus Kumm. et Sendtn. Panonski ovsik / Pannonian brome DD
Bromus scoparius L. Zbijeni ovsik / Broom brome DD
Cachrys ferulacea (L.) Calestani Krema~ `uti / Yellow cachrys DD
Callitriche brutia Petagna Brucijska `abovlatka / Pedunculate water starwort DD
Callitriche cophocarpa Sendtn. Mnogolika `abovlatka / Blunt-edged water starwort DD
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch Jesenska `abovlatka / Intermediate water starwort DD
Callitriche hermaphroditica L. Jesenska `abovlatka / Autumnal water starwort DD
Callitriche obtusangula Le Gall Tupobridna `abovlatka / Blunt-fruited water starwort DD
Callitriche platycarpa Kütz. Plosnatoplodna `abovlatka / Various-leaved water starwort DD
Callitriche stagnalis Scop. Jezerska `abovlatka / Pond water starwort DD
Callitriche truncata Guss. ssp. truncata Krnja `abovlatka / Short-leaved water starwort DD
35

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Campanula hercegovina Degen et Fiala Hercegova~ki zvon~i} / Hercegovinian bellflower DD
Campanula moravica (Spitzn.) Kovanda Moravski zvon~i} / Moravian bellflower DD
Campanula thyrsoides L. ssp. carniolica (Sünd.) Podlech Kranjska zvon~ika / Carnic bellflower DD
Campanula trachelium L. ssp. trachelium Koprivastolisna zvon~ika / Nettle-leaved bellflower DD
Carduus pycnocephalus L. ssp. pycnocephalus Sitnoglavi~asti stri~ak / Italian plumeless thistle DD
Carex appropinquata Schumach. Crvenosme|i šaš / Fibrous tussock sedge DD
Carex capillaris L. Vlasasti šaš / Hair sedge DD
Carex cespitosa L. Busenasti šaš / Hassock sedge DD
Carex curta Gooden. Sivkasti šaš / White sedge DD
Carex depauperata Curtis ex With. Trbušasti šaš / Starved wood sedge DD
Carex diandra Schrank Uskolisni šaš / Lesser tussock sedge DD
Carex dioica L. Dvodomni šaš / Dioecious sedge DD

Eranthis hiemalis / Rana ozimica / Winter aconite / Kitaibela vitifolia / Dlanastolisna kadivka / Kitaibela /
Foto: T. Nikoli} Foto: T. Nikoli}
36

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Carex disticha Huds. Srednji šaš / Brown sedge DD
Carex elongata L. Izdu`eni šaš / Elongated sedge DD
Carex ericetorum Pollich Vrištinski šaš / Rare spring sedge DD
Carex hordeistichos Vill. Je~amski šaš / Barley sedge DD
Carex limosa L. Muljeviti šaš / Bog sedge DD
Carex liparocarpos Gaudin Sjajni šaš / Glossy sedge DD
Carex michelii Host Puzavi šaš / Micheli's sedge DD
Carex rupestris All. Kamenjarski šaš / Rock sedge DD
Carex strigosa Huds. ^ekinjasti šaš / Thin-spiked wood sedge DD
Carex supina Willd. ex Wahlenb. Polegnuti šaš / Weak sedge DD
Carlina acanthifolia All. ssp. acanthifolia Primo`nolisni kravljak / Acanthus-leaved carline thistle DD
Cenchrus capitatus L. Glavi~asta je`ica / Capitate sandbur DD
Centaurea nicolai Bald. Nikolajeva ze~ina / Nicolai's knapweed DD
Centaurea nigrescens Willd. ssp. nigrescens Crnkasta ze~ina / Tyrol knapweed DD
Centaurea spinosociliata Seenus ssp. tommasinii (A.Kern.) Dostál Tommasinijeva ze~ina / Tomasini's knapweed DD
Centaurea triumfettii All. ssp. triumfettii Pustenasta ze~ina / Squarrose knapweed DD
Centunculus minimus L. Sitna majuška / Chaffweed DD
Ceratocephala falcata (L.) Pers. Rogoglavica srpasta / Bur buttercup DD
Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth Rogoglavica pravcasta / Curveseed butterwort DD
Cerinthe glabra Mill. ssp. glabra Gola visika / Yellow candy DD
Chenopodium ambrosioides L. Cjelolista loboda / Mexican tea DD
Chenopodium botrys L. Ljepiva loboda / Jerusalem oak goosefoot DD
Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi Glavi~asta loboda / Strawberry-spinach DD
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen Debelolista loboda / Saltmarsh goosefoot DD
Chenopodium ficifolium Sm. Smokvasta loboda / Fig-leaved goosefoot DD
Chenopodium foliosum Asch. Listasta loboda / Leafy goosefoot DD
Chenopodium giganteum D. Don Golema loboda / Tree spinach DD
Chenopodium multifidum L. Razdijeljena loboda / Cutleaf goosefoot DD
37

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Chenopodium murale L. Loboda kamenjarka / Nettle-leaved goosefoot DD
Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch et Ziz Trokrpasta loboda / Seaport goosefoot DD
Chenopodium probstii Aellen Probstova loboda / Probst's goosefoot DD
Chenopodium rubrum L. Crvena loboda / Red goosefoot DD
Chenopodium schraderianum Schultes in Roemer et Schultes Smrdljiva loboda / Schrader's goosefoot DD
Chenopodium strictum Roth Kruta loboda / Late flowering goosefoot DD
Chenopodium suecicum J. Murr. Zelena loboda / Swedish goosefoot DD
Chenopodium urbicum L. Gradska loboda / Upright goosefoot DD
Chenopodium vulvaria L. Loboda pasja / Stinking goosefoot DD
Cicendia filiformis (L.) Delarbre @uta ki~ica / Yellow centaury DD
Cirsium brachycephalum Jur. Sitnoglavi osjak / Tiny thistle DD
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. Pješ~arski mrazovac / Sand saffran DD
Consolida incana (E. D. Clarke) Munz Sivkasti kokoti} / Sharp larkspur DD
Consolida uechtriziana (Pan~.) Soó Uechtrizov kokoti} / Uechtriz's larkspur DD
Corispermum canescens Kit. in Schultes Sjajna loboda / Grey bugseed DD
Corispermum nitidum Kit. in Schultes Sjajna stjeni~nica / Shiny bugseed DD
Crambe tataria Sebeók Perasti šulac / Tartarian sea kale DD
Crepis mollis (Jacq.) Asch. Hrvatski dimak / Northern hawk's beard DD
Crepis pantocsekii (Vis.) Latzel Pantocsekov dimak / Pantocsek's hawk's beard DD
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. ^vorasta morska resa / Knotty seagrass DD
Cyperus difformis L. Raznoli~ni šilj / Variable flatsedge DD
Cyperus esculentus L. Lišnja~i}i slatki / Chufa flatsedge DD
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. cruenta O. F. Müll. Krvavocrveni ka}un / Early marsh orchid DD
Damasonium polyspermum Cosson Vi{esjemeni `abo~un / Thrumwort DD
Danthoniastrum compactum (Boiss. et Heldr.) Holub Zbijena zobika / Compact oat DD
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. ssp. cespitosa Travnja~ka busika / Tufted hairgrass DD
Dianthus armeria L. ssp. armeria ^uperkasti karanfil / Deptford pink DD
Dianthus collinus Waldst. et Kit. ssp. collinus Bre`uljkasti karanfil / Hill pink DD
38

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. Klin~ac šiljastolistni / Pointed leaved pink DD
Dianthus viridescens Clementi Zelenkasti karanfil / Greenish pink DD
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler Trepavi~ava svra~ica / Southern crabgrass DD
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. Gola svra~ica / Smooth crabgrass DD
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Plosnata crvoto~ina / Issler's clubmoss DD
Dryas octopetala L. Osmerolati~ni drijas / Mountain avens DD
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. Primorska štrcalica / Squirting cucumber DD
Echinops ritro L. ssp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman Rutenijska sikavica / Southern globethistle DD
Echinops sphaerocephalus L. ssp. albidus (Boiss. et Spruner)
Bjeli~asta sikavica / Great globethistle DD
Ko`uharov
Edraianthus dalmaticus (A. DC.) A. DC.* Dalmatinsko zvonce / Dalmatian rockbell DD
Edraianthus dinaricus (A.Kern.) Wettst.* Dinarsko zvonce / Dinaric rockbell DD
Elatine alsinastrum L. Pršljenasta pobarica / Waterwort DD
Elatine hexandra (Lapierre) DC. Šestoprašni~ka pobarica / Six-stamened waterwort DD
Elatine hydropiper L. Pobarica ~etvorna / Eight-stamened waterwort DD
Elatine triandra Schkuhr Troprašni~ka pobarica / Long stem waterwort DD
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz Peterocvjetna jezernica / Few-flowered spike-rush DD
Elymus elongatus (Host) Runemark Duga~ka pirika / Elongated wheatgrass DD
Equisetum variegatum Schleich. Šarena preslica / Variegated horsetail DD
Euclidium syriacum (L.) R. Br. Sirijska razvijuša / Syrian mustard DD
Euphorbia paralias L. Obalna mlje~ika / Sea spurge DD
Euphorbia rigida M. Bieb. Kruta mlje~ika / Narrow leaved glaucous spurge DD
Euphorbia seguieriana Neck. Stepska mlje~ika / Spurge DD
Festuca alpina Suter Planinska vlasulja / Alpine fescue DD
Festuca arundinacea Schreb. ssp. fenas (Lag.) Arcang. Fenaska vlasulja / Tall fescue DD
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. Metli~asta vlasulja / Paniclose fescue DD
Festuca quadriflora Honck. Niska vlasulja / Blue fescue grass DD
Festuca stenantha (Hack.) K. Richt. Uskoklasasta vlasulja / Narrow-spiked fescue DD
39

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Festuca stricta Host Stegnuta vlasulja / Tightened fescue DD
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richt. Tankolisna vlasulja / Thin-leaved fescue DD
Galium boreale L. Sjeverna bro}ika / Northern bedstraw DD
Genista holopetala (Koch) Bald. Cjelolati~na `utilovka / Entire-petalled gorse DD
Gentiana acaulis L. Kohova sirištara / Stemless gentian DD
Geranium palustre L. Mo~varna iglica / Marsh cranesbill DD
Geranium pratense L. Dolinska iglica / Meadow cranesbill DD
Gladiolus palustris Gaudin Mo~varna gladiola / Marsh gladiolus DD
Groenlandia densa (L.) Fourr. Gustolisni mrijesnjak / Opposite-leaved pondweed DD
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. Mirisni vranjak / Short-spurred fragrant orchid DD
Gypsophila fastigiata L. Sadarka štitkasta / Sand babysbreath DD
Helianthemum canum (L.) Baumg. ssp. canum Siva sun~anica / Hoary rock rose DD
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg. La`na zobika / Blue oatgrass DD
Herminium monorchis (L.) R. Br. Vre}asto ma~je uho / Musk orchid DD
Hladnikia pastinacifolia Rchb. Hladnikija / Hladnikia DD
Hordeum hystrix Roth Bodljasti je~am / Mediterranean barley DD
Hyacinthella dalmatica (Baker) Chouard* Dalmatinski zumbul~i} / Dalmatian hyacinth DD
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. Polegnuta gran~ika / Oval purse DD
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. Tankolist / Tunbridge filmy fern DD
Hyssopus officinalis L. Ljekoviti sipan / Hyssop DD
Iberis linifolia L. ssp. linifolia Lanolisna ognjica / Flax-leaved candytuft DD
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Šiljastocvjetni sit / Sharp-flowered rush DD
Juncus alpinoarticulatus Chaix Alpski sit / Alpine rush DD
Juncus anceps Laharpe Dvosjekli sit / Sharp-leaved rush DD
Juncus capitatus Weigel Glavi~asti sit / Dwarf rush DD
Juncus filiformis L. Kon~asti sit / Thread rush DD
Juncus fontanesii Gay Fontanezijev sit / Spring rush DD
Juncus littoralis C. A. Mey. Obalni sit / Coastal rush DD
40

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Juncus squarrosus L. Strše}i sit / Heath rush DD
Juncus tenageia L. f. Pješ~arski sit / Sand rush DD
Kickxia elatine (L.) Dumort. ssp. elatine Prava puzaljka / Sharp-leaved fluellen DD
Knautia adriatica Ehrend.* Jadranska pr`enica / Adriatic scabious DD
Knautia clementii (Beck) Ehrend.* Clementijeva pr`enica / Clementi's scabious DD
Knautia dalmatica Beck* Dalmatinska pr`enica / Dalmatian scabious DD

Sibiraea altaiensis / Hrvatska sibireja / Croatian sibirea / Arctostaphylos uva-ursi / Zimzelena


Foto: T. Nikoli} medvjetka / Bearberry / Foto: T. Nikoli}
41

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Knautia illyrica Beck Ilirska pr`enica / Illyrian scabious DD
Knautia pectinata Ehrend. ^ešljasta pr`enica / Crested scabious DD
Knautia sarajevensis (Beck) Szabó Sarajevska pr`enica / Sarajevo Scabious DD
Knautia travnicensis (Beck) Szabó Travni~ka pr`enica / Travnik Scabious DD
Knautia velebitica Szabó* Velebitska pr`enica / Velebit Scabious DD
Lactuca quercina L. ssp. quercina Šumska salata / Oakleaf lettuce DD
Lamarckia aurea (L.) Moench Zlatna lamarkija / Goldentop grass DD
Lathyrus angulatus L. Uglata graholika / Angled pea DD
Lathyrus palustris L. Mo~varna graholika / Marsh pea DD
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke ssp. pannonicus Panonska graholika / Pannonian pea DD
Leucanthemum chloroticum A. Kern. et Murb. Zelenkasta ivan~ica / Green daisy DD
Limonium oleifolium Miller Maslinastolisna mri`ica / Olive-leaved sea lavender DD
Linaria chalepensis (L.) Mill. Kamenjarski lanilist / White toadflax DD
Linaria microsepala A. Kern. Blijedoljubi~asti lanilist / Tiny-sepaled toadflax DD
Linum elegans Spruner ex Boiss. Otmjeni lan / Elegant flax DD
Liparis loeselii Rich. Loeselijeva grezovka / Fen orchid DD
Littorella uniflora (L.) Asch. Mo~varka šiljkolistna / Shoreweed DD
Lloydia serotina (L.) Rchb. Kasna lojdija / Alp lily DD
Lolium remotum Schrank Razmaknuti ljulj / Hardy ryegrass DD
Lolium subulatum Vis.* Šiljasti ljulj / Wimmera ryegrass DD
Ludwigia palustris (L.) Elliott Mo~varna mek~ina / Hampshire purslane DD
Luronium natans (L.) Rafin. Plutaju}i `abo~un / Floating water-plantain DD
Malaxis monophyllos (L.) Sw. Jednolisna meka~a / White adder's mouth DD
Malus x florentina (Zuccagni) C. K. Schneid. Firentinska jabuka / Florentine crabapple DD
Medicago marina L. Primorska vija / Coastal medick DD
Medicago pironae Vis. Pironova vija / Piron's medick DD
Melica altissima L. Visoki mekuš / Siberian melicgrass DD
Melica bauchinii All. Bauhinov mekuš / Bauchin's melicgrass DD
42

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Melica transsilvanica Schur Transilvanski mekuš / Transilvanian melicgrass DD
Micromeria kerneri Murb. Kernerova bresina / Kerner's micromeria DD
Milium vernale M. Bieb. Proljetna prosulja / Spring milletgrass DD
Montia fontana L. Proljetna bunarka / Blinks DD
Myosotis incrassata Guss. Odebljala poto~nica / Swallen forget me not DD
Myosotis ramosossima Rochel ssp. ramosossima Razgranata poto~nica / Early forget me not DD
Nigella sativa L. Uzgojena crnjika / Black cumin DD
Nigritella nigra (L.) Rchb. Crni vranjak / Black vanilla orchid DD
Nonea pulla DC. Tamnocrvena srdovica / Rusonunna DD
Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. et F. W. Schultz Norveška smilica / Norvegian cudweed DD
Onosma arenaria Waldst. et Kit. ssp. arenaria Pješ~arski oštrolist / Purple goldendrop DD
Ophrys archipelagi Gölz et H. R. Reinhard Oto~na kokica / Island orchid DD
Ophrys scolopax Cav. Kokica / Woodcock orchid DD
Ophrys sphegodes Mill. ssp. mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson Bradavi~ava kokica / Early Spider orchid DD
Sitnocvjetna bumbarova kokica / Small-flowered
Ophrys tetraloniae W. P. Teschner DD
bumble-bee orchid
Ophrys x flavicans Vis. @u}kasta kokica / Yellow orchid DD
Orchis coriophora L. ssp. coriophora Ko`asti ka}un / Bug orchid DD
Orchis laxiflora Lam. ssp. elegans (Heuff.) Soó Otmjeni ka}un / Elegant orchid DD
Orchis laxiflora Lam. ssp. palustris (Jacq.) Bonnier et Layens Mo~varni ka}un / Marsh orchid DD
Orchis morio L. ssp. morio Mali ka}un / Green-winged orchid DD
Orchis provincialis Balb. ssp. pauciflora (Ten.) Camus Malocvjetni ka}un / Few-flowered orchid DD
Orchis tridentata Scop. ssp. tridentata Trozubi ka}un / Trident orchid DD
Ornithogalum visianicum Tomm.* Visianijevo pti~je mlijeko / Visiani's star of Bethlehem DD
Oxytropis purpurea (Bald.) Markgr. Grimizna oštrica / Purple oxytropis DD
Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubb. Kon~asti tankorepaš / Thread-like hard grass DD
Parvotrisetum myrianthum (Bertol.) Chrtek Mnogocvjetna zobika / DD
Pedicularis friderici-augusti Tomm. Fridrik-Augustov ušljivac / Frederick-Augustus' lousewort DD
43

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Pedicularis palustris L. Mo~varni ušljivac / Marsh lousewort DD
Petroselinum segetum (L.) Koch Usjevni peršin / Corn parsley DD
Peucedanum coriaceum Rchb. Ko`asta pukovica / Leathery Hog's fennel DD
Phalaris aquatica L. Vodena svjetlica / Bulbous canarygrass DD
Phalaris brachystachys Link Kratkoklasasta svjetlica / Shortspike canarygrass DD
Phalaris coerulescens Desf. Modrikasta svjetlica / Sunolgrass DD
Phalaris minor Retz. Mala svjetlica / Littleseed canarygrass DD
Phalaris paradoxa L. Valjkasta svjetlica / Hood canarygrass DD
Phleum alpinum L. Planinski lisi~ji rep / Alpine cat's tail DD
Phleum arenarium L. Pješ~arski lisi~ji rep / Sand cat's tail DD
Phleum paniculatum Huds. Metli~asti lisi~ji rep / British timothy DD
Physoplexis comosa (L.) Schur Kitnjasta ze~ica / Ornamented rampion DD
Pilularia globulifera L. Loptarka / Pillwort DD
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv. ^udnovati š}evar / Rice grass DD
Plantago schwarzenbergiana Schur Schwarzenbergov trputac / Schwarzenberg's plantain DD
Poa badensis Haenke ex Willd. Badenska vlasnja~a / Baden meadowgrass DD
Poa cenisia All. Ceniška vlasnja~a / Cenisian meadowgrass DD
Poa chaixii Vill. Sudetska vlasnja~a / Broadleaf meadowgrass DD
Poa hybrida Gaudin Kri`ana vlasnja~a / Hybrid meadowgrass DD
Poa minor Gaudin Mala vlasnja~a / Little meadowgrass DD
Poa perconcinna J. R. Edm. Ljepušna vlasnja~a / Meadowgrass DD
Poa pumila Host Niska vlasnja~a / Dwarf meadowgrass DD
Poa remota Forselles Razmaknuta vlasnja~a / Meadowgrass DD
Polycnemum arvense L. Poljska jelica / Field needleleaf DD
Polycnemum majus A. Braun Velika jelica / Giant needleleaf DD
Polygala alpestris Rchb. ssp. croatica (Chodat) Hayek Hrvatski krestušac / Croatian milkwort DD
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. Vrbolisni dvornik / Knotweed DD
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. Zelena bradica / Beardless rabbitsfoot grass DD
44

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Posidonia oceanica (L.) Delile Oceanski porost / Mediterranean tapeweed DD
Potamogeton alpinus Balb. Alpski mrijesnjak / Red pondweed DD
Potamogeton compressus L. Zbijeni mrijesnjak / Grass-wrack pondweed DD
Potamogeton polygonifolius Pourr. Duguljasti mrijesnjak / Bog pondweed DD
Potentilla carniolica A. Kern. Kranjski petoprst / Carniolan five finger DD
Primula carniolica Jacq. Kranjski jaglac / Carniolan primrose DD
Primula wulfeniana Schott Wulfenov jaglac / Wulfen's primrose DD
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard et B. L. Burtt @utkastobijela runolistka / Jersey cudweed DD
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve Bjeli~asti vranjak / Small white orchid DD
Puccinellia festuciformis (Host) Parl. Mo~varna bezbridnja~a / Marsh alkaligrass DD
Pyrola rotundifolia L. Okruglolisna kruš~ica / Round leaved wintergreen DD
Raphanus raphanistrum L. ssp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier
^unjasta rotkva / Wild radish DD
et Layens
Rumex maritimus L. Obalna kiselica / Golden dock DD
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Viti~ava rupija / Spiral tasselweed DD
Ruppia maritima L. Primorska rupija / Beaked tasselweed DD
Saccharum strictum (Host) Spreng. Hostov sladorovac / Narrow plumegrass DD
Salicornia veneta Pignatti et Lausi Plavi~asta caklenja~a / Blue glasswort DD
Salix daphnoides Vill. Veleresna vrba / European violet-willow DD
Salix hastata L. Kopljastolisna vrba / Halberd willow DD
Sanguisorba officinalis L. Ljekovita krvara / Great burnet DD
Saxifraga exarata Vill. ssp. moschata (Wulfen) Cavill. Mošusna kamenika / Musky saxifrage DD
Saxifraga oppositifolia L. Nasuprotnolisna kamenika / Purple saxifrage DD
Saxifraga sedoides L. ssp. prenja (Beck) Hayek Prenjski kamnokre~ / Prenj saxifrage DD
Scheuchzeria palustris L. Mo~varna grezulja / Rannoch rush DD
Scirpus lacustris L. ssp. tabernaemontani (C. C. Gmel.) Syme Sivi obli} / Glaucous bulrush DD
Scirpus radicans Schkuhr Korjenita šašina / Creeping clubrush DD
Scorzonera purpurea L. ssp. rosea (Waldst. et Kit.) Nyman Crvenkasti zmijak / Purple viper's grass DD
45

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Scrophularia bosniaca Beck Bosanski strupnik / Bosnian figwort DD
Sempervivum dolomiticum Facch. Dolomitni ~uvarku}a / Dolomitic houseleek DD
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. Nerazgranjena pilica / Saw-wort DD
Sesleria argentea (Savi) Savi Srebrnasta šašika / Silver moor grass DD
Sesleria caerulea (L.) Ard. Obi~na šašika / Blue moor grass DD
Silene noctiflora L. No}na pušina / Night-flowering catchfly DD
Sorbus aria (L.) Crantz ssp. lanifera (A Kerner) Jáv. Vunenasta oskoruša / Common whitebeam DD
Sorbus borbasii Jav. Borba{eva oskoruša / Borbas' mountain ash DD
Sorbus velebitica Kárpáti Velebitska oskoruša / Velebit whitebeam DD
Sparganium minimum Wallr. Plivaju}i je`inac / Little bur reed DD
Spartina maritima (Curtis) Fernald Obalna spartina / Small cordgrass DD
Spiraea cana Waldst. et Kit. Sivkasta suru~ica / Grey meadowsweet DD
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Ljetna zasukica / Summer lady's tresses DD
Stellaria alsine Grimm Mo~varna mišjakinja / Bog stitchwort DD
Stellaria palustris Retz. Barska mišjakinja / Marsh stitchwort DD
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. Dugocvjetna lu`arka / Winter daffodil DD
Stipa capensis Thunb. Kapsko kovilje / Needle grass DD
Stipa capillata L. Vlasasto kovilje / Feather grass DD
Stipa joannis ^elak. Kitnjasto kovilje / Needle grass DD
Suaeda maritima (L.) Dumort. ssp. maritima Primorska jur~ica / Annual sea blite DD
Succisella petteri (J. Kern. et Murb.) Beck Petterova presko~ica / Petter's succisella DD
Swertia perennis L. Svercija / Alpine bog swertia DD
Teucrium arduini L. Arduinov duba~ac / Arduin's germander DD
Thesium dollineri Murb. ssp. simplex (Velen.) Stoj. et Stef. Jednostavni lanak / Simple toadflax DD
Thymus serpyllum L. ssp. serpyllum Puzava maj~ina dušica / Breckland garden thymme DD
Trifolium cinctum DC. Obavijena djetelina / Coiled clover DD
Trifolium constantinopolitanum Ser. Konstantinopoliska djetelina / Turkish clover DD
Trifolium echinatum M. Bieb. Je`asta djetelina / Prickly clover DD
46

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Trifolium filiforme L. Nitasta djetelina / Suckling clover DD
Trifolium glomeratum L. ^vorasta djetelina / Clustered clover DD
Trifolium incarnatum L. ssp. molineri (Hornem.) Syme Odrezana djetelina / Crimson clover DD
Trifolium leucanthum M. Bieb. Djetelina bjelocvjetna / White-flowered clover DD
Trifolium noricum Wulfen Nori~ka djetelina / Noric clover DD
Trifolium physoides M. Bieb. Napuhnuta djetelina / Hard-rooted clover DD
Trifolium pignantii Fauché et Chaub. Djetelina polo`ita / Pignanti's clover DD
Trifolium retusum L. Sitnocvjetna djetelina / Teasel clover DD
Trifolium sebastianii Savi Sebastianijeva djetelina / Sebastiani's clover DD
Trifolium setiferum Boiss. Djetelina nastriekana / Striped clover DD
Trifolium spumosum L. Pjenasta djetelina / Mediterranean clover DD
Trifolium squarrosum L. Strše}a djetelina / Sea clover DD
Trifolium uniflorum L. Djetelina jednocvjetna / Oneflower clover DD
Trifolium velebiticum Degen Velebitska djetelina / Velebit clover DD
Trifolium vesiculosum Savi Mješini~asta djetelina / Arrowleaf clover DD
Trisetum aureum Ten. Zlatna zobika / Golden oatgrass DD
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Širokolisna podlanica / Broadleaf false carrot DD
Typha shuttleworthii Koch et Sond. Shuttleworthijev rogoz / Shuttleworth cattail DD
Vaccinium uliginosum L. Mo~varna borovnica / Bog bilberry DD
Vallisneria spiralis L. Uvijuša / Tape grass DD
Veratrum album L. Bijela ~emerika / False helleborine DD
Verbascum chaixii Vill. ssp. austriacum (Schott ex Roem. et
Austrijska divizma / Austrian mullein DD
Schult.) Hayek
Vicia sativa L. ssp. amphicarpa (L.) Batt. Amfikarpna grahorica / Underground vetch DD
Vicia sativa L. ssp. macrocarpa (Moris) Arcang. Veleplodna grahorica / Large-seeded vetch DD
Vicia sativa L. ssp. sativa Grahorica / Common vetch DD
Viola palustris L. ssp. palustris Mo~varna ljubica / Marsh violet DD
Viola uliginosa Besser Ljubica vre~asta / Pond violet DD
Zostera marina L. Morska svilina / Sea eelgrass DD
SISAVCI
Mammals

Nikola Tvrtkovi}
Jasna Antolovi}
Emil Flaj{man
Alojzije Frkovi}
Marin Grgurev
Marijan Grube{i}
Danijela Hamidovi}
Dra{ko Holcer Spermophilus citellus
Tekunica
Igor Pavlini} European souslic
Foto: T. Stegmann
48

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Monachus monachus (Hermann, 1779) Sredozemna medvjedica / Mediterranean monk seal RE? CR B2b(iv,v); D
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840) Sljepa{ / Lesser mole rat RE?
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 Meheljev potkovnjak / Mehely’s horseshoe bat RE?
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) Tekunica / European souslik RE?

Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817) Dugokrili pr{njak / Schreiber’s bat EN A1ac


Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 Dugonogi {i{mi{ / Long-fingered bat EN B2a,b(iii)
Plecotus austriacus (Fisher, 1829) Sivi dugou{an / Grey long-eared bat EN A1e
Talpa cf. europea (Linnaeus, 1758) (Cres island population) Kvarnerska krtica / European mole (Cres island only) EN B2a,b(iv), c(iii); C2a(ii)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821) Dobri dupin / Bottlenose dolphin EN B2b(iii,v); D1

Myotis capaccinii / Dugonogi {i{mi{ / Long-fingered bat /


Foto: D. Peli} Lutra lutra / Vidra / Otter / Foto: G. Schulz
49

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Velikouhi {i{mi{ / Bechstein’s bat VU A2c; B2b(iii)
Rhinolophus blasii Peters, 1866 Blazijev potkovnjak / Blasius’ horseshoe bat VU A1a; E
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Ju`ni potkovnjak / Mediterranean horseshoe bat VU B2b(iv)

Canis lupus Linnaeus, 1758 Vuk / Wolf NT


Castor fiber Linnaeus, 1758 Dabar / European beaver NT
Chionomys nivalis (Martinis, 1842) Planinska voluharica / Snow vole NT
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) Hr~ak / Common hamster NT
Dryomys nitedula (Pallas, 1778) Gorski puh / Forest dormouse NT
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Vrtni puh / Garden dormouse NT
Lepus europaeus Pallas, 1778 Zec / Brown hare NT
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Ris / Lynx NT
Micromys minutus (Pallas, 1771) Patuljasti mi{ / Harvest mouse NT
Mus spicilegus Peteny, 1882 Mi{ humka{ / Steppe mouse NT
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Puh ora{ar / Common dormouse NT
Myotis emarginatus (M. Geoffroy, 1806) Ri|i {i{mi{ / Geoffroy’s bat NT
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Veliki {i{mi{ / Greater mouse-eared bat NT
Neomys anomalus Cabrera, 1907 Mo~varna rovka / Miller’s water shrew NT
Neomys fodiens (Pennant, 1771) Vodenrovka / Water shrew NT
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Mali ve~ernjak / Leisler’s noctule NT
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Veliki potkovnjak / Greater horseshoe bat NT
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Mali potkovnjak / Lesser horseshoe bat NT
Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758 Divokoza / Alpine chamois NT
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Vjeverica / Red squirrel NT
Ursus arctos Linnaeus, 1758 Mrki medvjed / Brown bear NT

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) [irokouhi mra~njak / Barbastelle DD


50

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/
Latin name Croatian and English name Category
Delphinus delphis Linnaeus, 1758 Kratkokljuni obi~ni dupin / Short-beaked common dolphin DD
Dinaromys bogdanovi (Martino, 1892) Dinarski voluhar / Balkan snow vole DD
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vidra / Otter DD
Myotis dasycneme (Boie, 1825) Mo~varni {i{mi{ / Pond bat DD
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1870) Veliki ve~ernjak / Greater noctule DD
Plecotus kolombatovici \uli}, 1980 Kolombatovi}ev dugou{an / Kolombatovic’s long-eared bat DD
Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 1965 Gorski dugou{an / Alpine long-eared bat DD

Myoxus glis (Linnaeus, 1766) Sivi puh / Edible dormouse LC

Tursiops truncatus / Dobri dupin / Bottlenose dolphin / Foto: C. M. Fortuna


*Endem
PTICE
Birds

Dragan Radovi}
Davor ]ikovi}
Jelena Kralj
Vesna Tuti{

Gyps fulvus
Bjeloglavi sup
Griffon vulture
Foto: G. Su{i}
52

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Aegypius monachus (L.) Sup starje{ina / Black vulture RE – gp/bp
Anas acuta L. Patka lastarka / Pintail RE – gp/bp
Anas clypeata L. Patka `li~arka / Shoveler RE – gp/bp
Chlidonias niger (L.) Crna ~igra / Black tern RE – gp/bp
Falco naumanni Fleischer Bjelonokta vjetru{a / Lesser kestrel RE – gp/bp
Gelochelidon nilotica (Gm.) Debelokljuna ~igra / Gull-billed tern RE – gp/bp
Geronticus eremita (L.) ]elavi ibis / Bald ibis RE – gp/bp
Neophron percnopterus (L.) Crkavica / Egyptian vulture RE – gp/bp
Otis tarda L. Droplja / Great bustard RE – gp/bp
Oxyura leucocephala (Scop.) ^akora / White-headed duck RE – ngp/nbp
Milvus milvus (L.) Crvena lunja / Red kite RE – gp/bp
Pelecanus crispus (Bruch) Kudravi nesit / Dalmatian pelican RE – gp/bp
Pandion haliaetus (L.) Buko~ / Osprey RE – gp/bp
Tetrao tetrix L. Tetrijeb ru{evac / Black grouse RE – gp/bp
Tetrax tetrax (L.) Mala droplja / Little bustard RE – ngp/nbp

Accipiter brevipes (Severtzov) Kratkoprsti kobac / Levant sparrowhawk CR – gp/bp


Acrocephalus melanopogon (Temm.) Crnoprugasti trstenjak / Moustached warbler CR – gp/bp
Aquila heliaca Savigny Orao krsta{ / Imperial eagle CR – gp/bp
Asio flammeus (Pont.) Sova mo~varica / Short-eared owl CR – gp/bp
Coracias garrulus L. Zlatovrana / Roller CR – gp/bp
Falco biarmicus Temm. Kr{ki sokol / Lanner CR – gp/bp
Falco cherrug Grey Stepski sokol / Saker CR – gp/bp
Falco naumanni Fleicher Bjelonokta vjetru{a / Lesser kestrel CR – ngp/nbp
Gallinago gallinago (L.) [ljuka koko{ica / Common snipe CR – gp/bp
Gyps fulvus (Hablizl.) Bjeloglavi sup / Griffon vulture CR – gp/bp
Hieraaetus fasciatus (Vieill.) Prugasti orao / Bonelli’s eagle CR – gp/bp
Hieraaetus pennatus (Gm.) Patuljasti orao / Booted eagle CR – gp/bp
53

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Himantopus himantopus (L.) Vlastelica / Black-winged stilt CR – gp/bp
Mergus merganser L. Veliki ronac / Goosander CR – gp/bp
Netta rufina (Pall.) Patka gogoljica / Red-crested pochard CR – gp/bp
Numenius tenuirostris Vieill. Tankokljuni pozvi`da~ / Slender-billed curlew CR – pp/fp
Plegadis falcinellus (L.) Blistavi ibis / Glossy ibis CR – gp/bp
Phalacrocorax pygmaeus (Pall.) Mali vranac / Pygmy cormorant CR – gp/bp
Tringa totanus (L.) Crvenonoga prutka / Redshank CR – gp, zp/bp, wp

Anas acuta L. Patka lastarka /Pintail EN – zp/wp


Anas strepera L. Patka kreketaljka / Gadwall EN – gp, zp/bp, wp
Anser anser (L.) Siva guska / Greylag goose EN – gp/bp
Aquila chrysaetos (L.) Suri orao / Golden eagle EN – gp/bp
Aquila pomarina Brehm Orao klikta{ / Lesser spotted eagle EN – gp/bp
Ardeola ralloides (Scop.) @uta ~aplja / Squacco heron EN – gp/bp
Botaurus stellaris (L.) Bukavac / Bittern EN – gp/bp
Calidris alpina (L.) @alar cirikavac / Dunlin EN – zp/wp
Charadrius alexandrinus L. Morski kulik /Kentish plover EN – gp/bp
Circus aeruginosus (L.) Eja mo~varica / Marsh harrier EN – gp/bp
Circus pygargus (L.) Eja livadarka / Montagu’s harrier EN – gp/bp
Clamator glandarius (L.) Afri~ka kukavica / Great spotted cuckoo EN – gp/bp
Egretta alba (L.) Velika bijela ~aplja / Great white egret EN – gp/bp
Eremophila alpestris (L.) Planinska {eva / Shore lark EN – gp/bp
Falco columbarius (L.) Mali sokol / Merlin EN – zp/wp
Falco eleonorae Géné Eleonorin sokol / Eleonora’s falcon EN – gp/bp
Haematopus ostralegus L. O{trigar / Oystercatcher EN – pp/fp
Haliaeetus albicilla (L.) [tekavac / White-tailed sea-eagle EN – gp/bp
Himantopus himantopus (L.) Vlastelica / Black-winged stilt EN – pp/fp
Larus audouinii Payraudeau Sredozemni galeb / Audouin’s gull EN – gp/bp
54

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Melanocorypha calandra (L.) Velika {eva / Calandra lark EN – gp/bp
Numenius arquata (L.) Veliki pozvi`da~ / Curlew EN – zp/wp
Numenius phaeopus (L.) Prugasti pozvi`da~ / Whimbrel EN – ngp/nbp
Panurus biarmicus (L.) Brkata sjenica / Bearded tit EN – gp/bp
Phylloscopus bonelli (Vieil.) Gorski zvi`dak / Bonelli’s warbler EN – gp/bp
Phylloscopus trochilus (L.) Brezov zvi`dak / Willow warbler EN – gp/bp
Platalea leucorodia L. @li~arka / Spoonbill EN – gp/bp
Plegadis falcinellus (L.) Blistavi ibis / Glossy ibis EN – pp/fp
Pluvialis squatarola (L.) Zlatar pijukavac / Grey plover EN – zp/wp
Podiceps nigricolis (Brehm.) Crnogrli gnjurac / Black-necked grebe EN – gp/bp
Sterna albifrons Pall. Mala ~igra / Little tern EN – gp/bp
Tetrao urogallus L. Tetrijeb gluhan / Capercaillie EN – gp/bp

Aythya nyroca / Patka njorka / Ferruginous duck / Larus audouinii / Sredozemni galeb /Audouin’s gull /
Foto: M. Schneider-Jacoby /MZOPU Foto: B. Rubini~
55

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Actitis hypoleucos (L.) Mala prutka / Common sandpiper VU – gp/bp
Anas clypeata L. Patka `li~arka / Shoveler VU – zp/wp
Ardea purpurea (L.) ^aplja danguba / Purple heron VU – gp/bp
Aythya nyroca (Guld.) Patka njorka / Ferruginous duck VU – gp/bp
Chlidonias hybridus (Pall.) Bjelobrada ~igra / Whiskered tern VU – gp/bp
Ciconia nigra (L.) Crna roda / Black stork VU – gp/bp
Circaetus gallicus (Gm.) Zmijar / Short-toed eagle VU – gp/bp
Crex crex (L.) Kosac / Corncrake VU – gp/bp
Egretta garzetta (L.) Mala bijela ~aplja / Little egret VU – gp/bp
Falco peregrinus Tunstall Sivi sokol / Peregrine VU – gp/bp
Glaucidium passerinum (L.) Mali }uk / Pygmy-owl VU – gp/bp
Milvus migrans (Bodd.) Crna lunja / Black kite VU – gp/bp
Pernis apivorus (L.) [kanjac osa{ / Honey-buzzard VU – gp/bp
Phalacrocorax carbo (L.) Veliki vranac / Cormorant VU – gp/bp
Podiceps grisegena (Bodd.) Ri|ogrli gnjurac / Red-necked grebe VU – zp/wp
Turdus pilaris L. Drozd bravenjak / Fieldfare VU – gp/bp

Alcedo atthis L. Vodomar / Kingfisher NT – gp/bp


Alectoris graeca (Meisner) Jarebica kamenjarka / Rock partridge NT – gp/bp
Anas crecca L. Kr`ulja / Common teal NT – zp/wp
Anas penelope L. Zvi`dara / Wigeon NT – zp/wp
Anas querquedula L. Patka pup~anica / Garganey NT – gp/bp
Anser albifrons (Scop.) Lisasta guska / Greater white-fronted goose NT – zp/wp
Anser fabalis (Lath.) Guska glogovnja~a / Bean goose NT – zp/wp
Anthus spinoletta (L.) Planinska trepteljka / Water pipit NT – gp/bp
Athene noctua (Scop.) Sivi }uk / Little owl NT – gp/bp
Aythya fuligula (L.) Krunata patka / Tufted duck NT – gp/bp
56

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Aythya nyroca (Guld.) Patka njorka / Ferruginous duck NT – pp/fp
Bonasa bonasia (L.) Lje{tarka / Hazel grouse NT – gp/bp
Bubo bubo (L.) U{ara / Eagle-owl NT – gp/bp
Calandrella brachydactyla (Leisel.) Kratkoprsta {eva / Short-toed lark NT – gp/bp
Calidris alpina (L.) @alar cirikavac / Dunlin NT – pp/fp
Calidris ferruginea (Pont.) Krivokljuni `alar / Curlew sanpiper NT – pp/fp
Calidris minuta (Leisl.) Mali `alar / Little stint NT – pp/fp
Calidris temminckii (Leisl.) Sijedi `alar / Temminck’s stint NT – pp/fp
Calonectris diomedea (Scop.) Kaukal / Mediterranean shearwater NT – gp/bp
Charadrius dubius Scop. Kulik sljep~i} / Little ringed plover NT – gp/bp
Chlidonias hybridus (Pall.) Bjelobrada ~igra / Whiskered tern NT – pp/fp
Ciconia ciconia (L.) Roda / White stork NT – gp/bp
Circus cyaneus (L.) Eja strnjarica / Hen harrier NT – ngp/nbp
Cisticola juncidis (Rafinesque) [ivalica / Fan-tailed warbler NT – gp/bp
Coturnix coturnix (L.) Prepelica / Common quail NT – gp,pp/bp,fp
Emberiza hortulana L. Vrtna strnadica / Ortolan bunting NT – gp/bp
Falco subbuteo L. Sokol lastavi~ar / Hobby NT – gp/bp
Falco vespertinus L. Crvenonoga vjetru{a / Red-footed falcon NT – pp/fp
Ficedula parva (Bechst.) Mala muharica / Red-breasted flycatcher NT – gp/bp
NT – zp/wp u priobalju
Fulica atra L. Liska / Common coot
/on the coast
Gallinago gallinago (L.) [ljuka koko{ica / Common snipe NT – ngp/nbp
Grus grus (L.) @dral / Eurasain crane NT – pp/fp
Hirundo daurica L. Daurska lastavica / Red-rumped swallow NT – gp/bp
Ixobrychus minutus (L.) ^apljica voljak / Little bittern NT – gp/bp
Locustella naevia (Bodd.) Pjegavi cvr~i} / Grasshopper warbler NT – gp/bp
Motacilla flava L. @uta pastirica / Yellow wagtail NT – gp/bp
Muscicapa striata (Pall.) Muharica / Spotted flycatcher NT – gp/bp
57

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Nycticorax nycticorax (L.) Gak / Night heron NT – gp/bp
Otus scops (L.) ]uk / Scops-owl NT – gp/bp
Pandion haliaetus (L.) Buko~ / Osprey NT – pp/fp
Perdix perdix (L.) Tr~ka / Grey partridge NT – gp/bp
Phalacrocorax aristotelis (L.) Morski vranac / European shag NT – gp/bp
Philomachus pugnax (L.) Pr{ljivac / Ruff NT – pp/fp
Phoenicurus phoenicurus (L.) [umska crvenrepka / Common redstart NT – gp/bp
Phylloscopus sibilatrix (Bechst.) [umski zvi`dak / Wood warbler NT – gp/bp
Picoides leucotos L. Planinski djetli} / White-backed woodpecker NT – gp/bp
Picus viridis L. Zelena `una / Green woodpecker NT – gp/bp
Rallus aquaticus (L.) Koko{ica / Water rail NT – gp/bp
Riparia riparia (L.) Bregunica / Sand martin NT – gp/bp

Falco eleonorae / Eleonorin sokol / Eleonora’s falcon / Haliaeetus albicilla / [tekavac / White-tailed sea-eagle /
Foto: D. Ristow Foto: G. Robbrecht/MZOPU
58

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Scolopax rusticola L. [umska {ljuka / Woodcock NT – ngp/nbp
Sterna hirundo (L.) Crvenokljuna ~igra / Common tern NT – gp/bp
Sylvia borin (Bodd.) Siva grmu{a / Garden warbler NT – gp/bp
Thalasseus sandvicensis (Lath.) Dugokljuna ~igra / Sendwich tern NT – ngp/nbp
Tyto alba (Scop.) Kukuvija / Common barn-owl NT – gp/bp
Upupa epops L. Pupavac / Hoopoe NT – gp/bp

Accipiter nisus (L.) Kobac / Eurasian sparrowhawk LC – gp/bp


Acrocephalus melanopogon (Temm.) Crnoprugasti trstenjak / Moustached warbler LC – zp/wp
Aegolius funereus (L.) Planinski }uk / Boreal owl LC – gp/bp
Alauda arvensis L. Poljska {eva / Sky lark LC – gp/bp
Anthus campestris (L.) Primorska trepteljka / Tawny pipit LC – gp/bp
Aythya ferina (L.) Glavata patka / Common pochard LC – gp/bp
Bucephala clangula (L.) Patka batoglavica / Goldeneye LC – zp/wp
Caprimulgus europaeus L. Leganj / European nightjar LC – gp/bp
Carduelis spinus (L.) ^i`ak / Spruce siskin LC – gp/bp
Certhia brachydactyla Brehm Dugokljuni puzavac / Short-toed treecreeper LC – gp/bp
Certhia familiaris L. Kratkokljuni puzavac / Common treecreeper LC – gp/bp
Chlidonias niger (L.) Crna ~igra / Black tern LC – pp/fp
Galerida cristata (L.) Kukmasta {eva / Crested lark LC – gp/bp
Gavia arctica (L.) Crnogrli plijenor / Black-throated diver LC – zp/wp
Emberiza calandra L. Velika strnadica / Corn bunting LC – gp/bp
Emberiza schoeniclus (L.) Mo~varna strnadica / Reed bunting LC – gp/bp
Ficedula albicollis (Temm.) Bjelovrata muharica / Collared flycatcher LC – gp/bp
Hirundo rustica L. Lastavica / Barn swallow LC – gp/bp
Lanius minor Gm. Sivi svra~ak / Lesser grey shirke LC – gp/bp
Larus ridibundus L. Rije~ni galeb / Common black-headed gull LC – gp/bp
Limosa limosa (L.) Crnorepa mulja~a / Black-tailed godwit LC – pp/fp
59

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Locustella luscinioides (Savi) Veliki cvr~i} / Savi’s warbler LC – gp/bp
Lululla arborea (L.) [eva krunica / Wood lark LC – gp/bp
Mergus serrator L. Mali ronac / Red-breasted merganser LC – zp/wp
Merops apiaster L. P~elarica / Bee-eater LC – gp/bp
Oenanthe oenanthe (L.) Sivkasta bjeloguza / Northern wheatear LC – gp/bp
Picoides medius (L.) Crvenoglavi djetli} / Middle spotted woodpecker LC – gp/bp
Picoides minor (L.) Mali djetli} / Lesser spotted woodpecker LC – gp/bp
Picoides syriacus (Hemp. & Ehr.) Sirijski djetli} / Syrian woodpecker LC – gp/bp
Picoides tridactylus (L.) Troprsti djetli} / Three-toed woodpecker LC – gp/bp
Picus canus Gm. Siva `una / Grey-headed woodpecker LC – gp/bp
Podiceps cristatus (L.) ]ubasti gnjurac / Great crested grebe LC – gp/bp
Prunella collaris (Scop.) Alpski popi} / Alpine accentor LC – gp/bp
Pyrrhocorax graculus (L.) @utokljuna galica / Alpine chough LC – gp/bp
Saxicola rubetra (L.) Sme|oglavi bati} / Whinchat LC – gp/bp
Saxicola torquata (L.) Crnoglavi bati} / Common stonechat LC – gp/bp
Streptopelia turtur (L.) Grlica / Turtle-dove LC – gp/bp
Strix uralensis (Pall.) Jastreba~a / Ural owl LC – gp/bp
Tachybaptus ruficollis (Pall.) Mali gnjurac / Little grebe LC – gp/bp
Tringa erythropus (Pall.) Crna prutka / Spotted redshank LC – pp/fp
Tringa glareola L. Prutka migavica / Wood sandpiper LC – pp/fp
Tringa nebularia (Gunn.) Krivokljuna prutka / Common greenshank LC – pp/fp
Vanellus vanellus (L.) Vivak / Lapwing LC – gp/bp

Burhinus oedicnemus (L.) ]ukavica / Stone-curlew DD – gp/bp


Columba oenas L. Golub duplja{ / Stock dove DD – gp/bp
Erithacus svecicus (L.) Modrovoljka / Bluethroat DD – gp/bp
Hippolais icterina (Viell.) @uti volji} / Icterine warbler DD – gp/bp
Hippolais olivetorum (Strickland) Volji} maslinar / Olive-tree warbler DD – gp/bp
60

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Lymnocryptes minima (Brunn.) Mala {ljuka / Jack snipe DD – ngp/nbp
Porzana parva (Scop.) Siva {tijoka / Little crake DD – gp/bp
Porzana porzana (L.) Ri|a {tijoka / Spotted crake DD – gp/bp
Porzana pusilla (Pall.) Mala {tijoka / Baillon’s crake DD – gp/bp
Puffinus yelkouan (Acerbi.) Gregula / Yelkouan shearwater DD – gp/bp
Scolopax rusticola L. [umska {ljuka / Woodcock DD – gp/bp

gp – gnijezde}a populacija/bp – breeding population


ngp – negnijezde}a populacija/nbp – nonbreeding population
pp – preletni~ka populacija/fp – flyway population
zp – zimuju}a populacija/wp – wintering population
detaljnije obrazlo`enje u uvodu (str. ???)/detailed explanation in introduction (pg ???)
GMAZOVI
Reptiles

Nikola Tvrtkovi}
Biljana Hutinec
Eduard Klete~ki
Bojan Lazar
Martina Podnar Le{i}
Jure Skeji}

Caretta caretta
Glavata `elva
Loggerhead sea turtle
Foto: N. Patiniotis
62

Svojta / Taxon
Latinski naziv / Hrvatski i engleski naziv / Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Vipera ursinii cf. ursinii (Bonaparte, 1835) Ursinijeva ljutica / Meadow viper RE?

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) Zelena `elva / Green sea turtle CR A1a, B1+2ce, E
Mauremys caspica (Gmelin, 1774) Rije~na kornja~a / Caspian terrapin CR A2ac, B2b(iii,iv)

Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Glavata `elva / Loggerhead sea turtle EN A3cde
Vipera ursinii macrops Méhely, 1911 Planinski `utokrug / Karst meadow viper EN B2b(ii,iii)

Archaeolacerta mosorensis (Kolombatovi}, 1886) Mosorska gu{terica / Mosor rock lizard NT


Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Barska kornja~a / European pond terrapin NT
Lacerta (viridis) bilineata Daudin, 1802 Zapadni zelemba} / Western green lizard NT
Podarcis melisellensis melisellensis (Braun, 1873)* Brusni~ka gu{terica / Dalmatian wall lizard NT
Podarcis melisellensis n. ssp. * Lastovska gu{terica / Lastovo wall lizard NT
Podarcis sicula ragusae Wettstein, 1931 Dubrova~ka gu{terica / Dubrovnik ruin lizard NT
Podarcis sicula adriatica (Werner, 1902)* Jadranska gu{terica / Adriatic ruin lizard NT
Testudo hermanni Gmelin, 1789 Kopnena kornja~a / Hermann’s tortoise NT

Ablepharus kitaibelii Bibron et Bory, 1833 Ivanjski rova{ / Snake-eyed skink DD


Blanus strauchi (Bedriaga, 1873) Turski dvoplaz / Turkish amphisbaenian DD
Coluber caspius Gmelin, 1879 Smi~alina / Caspian whip snake DD
Elaphe situla (Linnaeus, 1758) Crvenkrpica / Leopard snake DD
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Ribarica / Dice snake DD
Typhlops vermicularis Merrem, 1820 Zmija sljeparica / European blind snake DD

*Endem
Podarcis melisellensis melisellensis
Brusni~ka gu{terica*
Dalmatian wall lizard
Foto: B. Jal`i}
VODOZEMCI
Amphibians

Eduard Klete~ki
Nikola Tvrtkovi}

Rana latastei
Lombardijska `aba
Italian frog
Foto: N. Tvrtkovi}
64

Svojta / Taxon
Latinski naziv / Hrvatski i engleski naziv / Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Proteus anguinus n. ssp.* Istarska ~ovje~ja ribica / Istrian olm CR B1a; D1+2

Mali vodenjak – populacija otoka Krka /


Triturus vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882) EN A1cd
Smooth newt – Krk Island population only

^ovje~ja ribica – populacije Like i Dalmacije /


Proteus anguinus cf. anguinus Laurenti, 1768 VU B1 b (iii, iv)
Olm – populations from Lika and Dalmatia only
Rana latastei Boulenger, 1879 Lombardijska `aba / Italian frog VU B2ab (iii); D2

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) Crveni muka~ / Fire-bellied toad NT


Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Gatalinka / Europen tree frog NT
Triturus (cristatus) dobrogicus (Kiritzesku, 1903) Veliki panonski vodenjak / Danube crested newt NT

Mali vodenjak – populacije iz Dalmacije / Smooth


Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) DD
newt – Dalmatian populations only
Bombina variegata kolombatovici (Bedriaga, 1891) Dalmatinski `uti muka~ / Dalmatian yellow-bellied toad DD

*Endem
RIBE
Fish

Milorad Markov~i}
Ivana Buj
Marko ]aleta
Perica Mustafi}
Davor Zanella

Acipenser ruthenus
Ke~iga
Sterlet
Foto: J. Gregori

Phoxinellus dalmaticus
Dalmatinska gaovica
Dalmatian minnow
Foto: P. Mustafi}
66

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/ Sliv/
Latin name Croatian and English name Category Catchment area
Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeberg Jesetra / Russian sturgeon RE D
Acipenser nudiventris Lovetzky Sim / Ship sturgeon RE D
Acipenser stellatus Pall. Pastruga / Stellate (Starry) sturgeon RE D
Acipenser sturio L. Atlanska jesetra / Atlantic sturgeon RE J
Huso huso L. Moruna, Beluga / Beluga sturgeon RE D
Phoxinellus metohiensis Steind. Gata~ka gaovica / Karst minnow RE J

Acipenser naccarii Bonap. Jadranska jesetra / Adriatic sturgeon CR J


Chondrostoma phoxinus Heck.* Podbila / Minnow nase CR J
Gymnocephalus schraetser L. Prugasti balavac / Sttriped ruffe CR D
Knipowitschia croatica Mrakov et al.* Vrgora~ka gobica / Vrgorac´s goby CR J
Leuciscus microlepis Heck.* Makal / Makal dace CR J
Leuciscus polylepis Steind.* Svijetlica / Croatian dace CR J
Leuciscus turskyi Heck. Turski klen / Turskyi dace CR J
Leuciscus ukliva Heck.* Cetinska ukliva / Ukliva dace CR J
Salmo dentex Heck.* Zubatak / Toothtrout CR J
Salmo marmoratus Cuv. Glavatica / Marble trout CR J
Salmothymus obtusirostris krkensis Kar.* Zlousta / Adriatic salmon CR J
Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steind. Neretvanska mekousna / Neretva salmon CR J

Alosa fallax nilotica Lacep. ^epa / Mediterranean shad EN J


Aphanius fasciatus Cuv. and Val. Obrvan / Mediterranean toothcarp EN J
Aulopyge huegelii Heck. O{trulja / Dalmatian barbel gudgeon EN J
Barbus plebejus Bonap. Mren / Italian barbel EN J
Chondrostoma kneri Heck.* Podustva / Dalmatian soiffe EN J
Cottus ferrugineus Heck. & Kner Primorski pe{ / Zrmanja bullhead EN J
Cyprinus carpio L. [aran / Carp EN J
Gasterosteus aculeatus L. Kolju{ka / Threespined stickleback EN J
67

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/ Sliv/
Latin name Croatian and English name Category Catchment area
Hucho hucho L. Mladica / Huchen EN D
Knipowitschia mrakovcici Miller* Visova~ki glavo~i} / Mrakov~i}'s goby EN J
Knipowitschia panizzae Verga Glavo~i} vodenjak / Lagoon goby EN J
Lethenteron zanandreai Vladykov Primorska paklara / Po brook lamprey EN J
Leuciscus souffia muticellus Bonap.* Primorski blistavac / Soufie EN J
Padogobius bonelli Bonap. Slatkovodni glavo~i} / Marten's goby EN J
Phoxinellus croaticus Steind.* Li~ki pijor / Croatian minnow EN D,J
Phoxinellus fontinalis Kar.* Krbavska gaovica / Cave minnow EN J
Phoxinellus ghetaldii Steind.* Popovska gaovica / South Dalmatian minnow EN J
Pomatoschistus canestrinii Ninni Glavo~i} crnotrus / Canestrini's goby EN J
Salmo trutta faroides Kar. Primorska pastrva / Sea trout EN J
Salmo visovacensis Taler* Visova~ka pastrva / Visovac's trout EN J

Lethenteron zanandreai / Primorska paklara / Po brook lamprey / Aulopyge huegelii / O{trulja / Dalmatian barbel gudgeon /
Foto: P. Mustafi} Foto: M. Markov~i}
68

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/ Sliv/
Latin name Croatian and English name Category Catchment area
Salmo zrmanjensis Kar.* Zrmanjska pastrva / Zrmanja trout EN J
Umbra krameri Walb. Crnka / European mudminnow EN J

Acipenser ruthenus L. Ke~iga / Sterlet VU D


Alburnus albidus Costa Primorska uklija / Alborella VU J
Aspius aspius L. Bolen / Asp VU D
Barbus meridionalis Bonap. Poto~na mrena / Southern barbel VU D
Carassius carassius L. Karas / Crucian carp VU D
Chalcalburnus chalcoides Gueld. Velika pliska / Danubian bleak VU D
Cobitis dalmatina Kar.* Cetinski vijun / Dalmatian spined loach VU J
Cobitis elongata Heck. et Kner Veliki vijun / Balcan loach VU D
Cobitis narentana Kar.* Neretvanski vijun / Neretvan spined loach VU J
Gymnocephalus baloni Hol~ík et Hensel Balonijev balavac / Balon's ruffe VU D
Leucaspius delineatus Heck. Belica / Sunbleak VU D
Leuciscus cephalus albus Bonap. Bijeli klen / White chub VU J
Leuciscus idus L. Jez / Ide VU D
Leuciscus illyricus Heck. et Kner* Ilirski klen / Illyric dace VU J
Leuciscus souffia agassizi Cuv. et Val. Blistavac / Soufie VU D
Leuciscus svallize Heck. et Kner* Svali} / Adriatic dace VU J
Leuciscus zrmanjae Kar. Zrmanjski klen / Zrmanja dace VU J
Lota lota L. Manji} / Burbot VU D
Misgurnus fossilis L. Pi{kur / Weatherfish VU D
Phoxinellus adspersus Heck.* Imotska gaovica / Spotted minnow VU J
Phoxinellus dalmaticus @up. & Bogut.* Dalmatinska gaovica / Dalmatian minnow VU J
Pomatoschistus microps Kroyer Glavo~i} si}u{ni / Common goby VU J
Sabanejewia balcanica Kar. Zlatna ne`ica / Golden loach VU D
Salaria fluviatilis Asso Rije~na babica / Freshwater blenny VU J
Salmo trutta fario L. Poto~na pastrva / Brown trout VU D, J
69

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/ Sliv/
Latin name Croatian and English name Category Catchment area
Salmo trutta lacustris L. Jezerska pastrva / Lake trout VU D
Salmothymus obtusirostris salonitana Kar.* Solinska mekousna / Solin salmon VU J
Thymallus thymallus L. Lipljen / Grayling VU D, J
Vimba vimba L. Nosara / Vimba VU D
Zingel streber Siebold Mali vretenac / Streber VU D
Zingel zingel L. Veliki vretenac / Zingel VU D
Rutilus basak Heck.* Masnica / Basak VU J

Abramis sapa Pall. Crnooka deverika / Danubian bream NT D


Eudontomyzon danfordi Regan Dunavska paklara / Danubian lamprey NT D
Eudontomyzon mariae Berg Ukrajinska paklara / Ukranian lamprey NT D
Gobio kesslerii Dyb. Keslerova krku{a / Kessler's gudgeon NT D

Cobitis narentana / Neretvanski vijun / Neretvan spined loach / Gasterosteus aculeatus / Kolju{ka / Threespined stickleback /
Foto: J. Gregori Foto: P. Mustafi}
70

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija/ Sliv/
Latin name Croatian and English name Category Catchment area
Gobio uranoscopus Ag. Tankorepa krku{a / Danubian gudgeon NT D
Lampetra planeri Bloch Poto~na paklara / Brook lamprey NT D, J
Proterorhinus marmoratus Pall. Mramorasti glavo~ / Tubenose goby NT D
Rutilus pigus Lacep. Plotica / Danubian roach NT D
Scardinius hesperidicus Heck.* Drlja / Dalamtian rudd NT J

Alburnoides bipunctatus Bloch Dvoprugasta uklija / Schneider LC D


Gobio gobio L. Krku{a / Gudgeon LC D

Alosa pontica Eichw. Crnomorska haringa / Pontic shad DD D


Gobio albipinnatus Lukasch Bjelopera(jna) krku{a / Whitefin(ned) gudgeon DD D
Pelecus cultratus L. Sabljarka / Chekhon DD D
Petromyzon marinus L. Morska paklara / Sea lamprey DD J
Phoxinellus alepidotus Heck.* Pijurica / Adriatic minnow DD J
Phoxinellus pstrossii Steind.* Trebinjska gaovica / South Dalmatian minnow DD J
Sander volgense Gmelin Smu| kamenjak / Volga zander DD D
Scardinius scardafa Bonap.* Pe{kelj / Adriatic rudd DD J

Sliv/ Catchment area: D – Dunavski/ Danube c.a.


J – Jadranski/ Adriatic c.a.
DANJI LEPTIRI
Butterflies

Martina [a{i}
Mladen Ku~ini}

Parnassius apollo
Apolon
Apollo
Foto: D. Wölfl
72

Svojta / Taxon
Latinski naziv / Hrvatski i engleski naziv / Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) Mo~varni oka{ / False ringlet CR A3bc
Erebia oeme megaspodia Mladinov et Lorkovi}, 1979* Kupski crni oka{ / Bright-eyed ringlet Kupa valley subspecies CR B1ab(iii)+ 2ab(iii)
Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) Mo~varni plavac / Alcon blue CR B1ab(iii)+ 2ab(iii)
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) Zagasiti livadni plavac / Dusky large blue CR A3c; B1b(iii)+2b(iii)
Maculinea telejus (Bergsträsser, 1779) Veliki livadni plavac / Scarce large blue CR A3c; B1b(iii)+2b(iii)

Erebia styrius gorana Lorkovi}, 1985* Goranski crni oka{ / Styrian ringlet EN A3c; B1ab+2ab(iii,iv)
Nymphalis xanthomelas (Denis et Schiffermüller, 1775) @utonoga ri|a / Yellow-legged tortoiseshell EN B2b(iii,iv)

Apatura metis Freyer, 1829 Frejerova preljevalica / Freyer’s purple emperor VU B1a+2a
Maculinea rebeli (Hirscke, 1904) Gorski plavac / Mountain blue VU A3c
Nymphalis vau-album (Denis et Schiffermüller, 1775) [areni ve / False comma VU B1a+2a
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Apolon / Apollo VU B2ab(iii,iv)

Apatura ilia (Denis et Schiffermüller, 1775) Mala preljevalica / Lesser purple emperor NT
Apatura iris (Linnaeus, 1758) Velika preljevalica / Purple emperor NT
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) Kozlin~ev plavac / Green-underside blue NT
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) Sedefasti debeloglavac / Large chequered skipper NT
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) Topolnjak / Poplar admiral NT
Lycaena dispar (Haworth, 1802) Kiseli~in crvenko / Large cooper NT
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) Crvenorubi crvenko / Purple edged cooper NT
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) Crni apolon / Clouded Apollo NT
Scolitantides orion (Pallas, 1771) @ednjakov plavac / Chequered blue NT
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775) Uskr{nji leptir / Southern festoon NT

Boloria titania (Esper, 1793) Planinska ri|a / Titania’s fritillary DD


Erebia gorge vagana Lorkovi}, 1954* Vaganjski crni oka{ / Silky ringlet DD
73

Svojta / Taxon
Latinski naziv / Hrvatski i engleski naziv / Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Erebia medusa (Denis et Schiffermüller, 1775) [umski crni oka{ / Woodland ringlet DD
Erebia styrius kleki Lorkovi}, 1955* Klekovski crni oka{ / Styrian ringlet Klek Mt. subspecies DD
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Mo~varna ri|a / Marsh fritillary DD
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) Mala svibanjska ri|a / Scarce fritillary DD
Leptidea morsei major Grund, 1905 Grundov {umski bijelac / Fenton’s wood white DD
Lopinga achine (Scopoli, 1763) [umski oka{ / Woodland brown DD
Lycaena thersamon (Esper, 1784) Mali dvornikov crvenko / Lesser fiery cooper DD
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Veliki timijanov plavac / Large blue DD
Mellicta aurelia Nickerl, 1850 Nikerlova ri|a / Nickerl’s fritillary DD
Mellicta britomartis Assmann, 1847 Assmanova ri|a / Assmann’s fritillary DD
Papilio alexanor Esper, 1799 Ju`ni lastin rep / Southeren swallowtail DD

Euphydryas aurinia / Mo~varna ri|a / Marsh fritillary / Maculinea telejus / Veliki livadni plavac / Scarce large blue /
Foto: R. Verovnik Foto: R. Kranj~ev
74

Svojta / Taxon
Latinski naziv / Hrvatski i engleski naziv / Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Proterebia afra dalmata (Godart, 1824) Dalmatinski oka{ / Dalmatian ringelt DD
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) Isto~ni plavac / Eastern baton blue DD
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Rottemburgov debeloglavac / Lulworth skipper DD
Zerynthia cerisyi dalmacijae Sala et Bollino, 1994* Dalmatinski uskr{nji leptir / Dalmatian eastern festoon DD

Coenonympha oedippus / Mo~varni oka{ / False ringlet / Foto: B. Jal`i}


*Endem
PODZEMNE
@IVOTINJE
Underground fauna

Nikola Tvrtkovi} Proteus anguinus


^ovje~ja ribica
Sanja Gottstein Mato~ec Olm
Danijela Hamidovi} Foto: A. Novosel

Branko Jal`i}
Eduard Klete~ki
Marcelo Kova~i}
Romana Lattinger Tvrtkovi}
Roman Ozimec
Donat Petricioli
Boris Sket
France Velkovrh
Primo` Zupan~i}
76

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Dendrocoelum subterraneum Komarek, 1919* Ogulinski {piljski virnjak / Ogulin cave planarian Ex ?

Phoxinellus fontinalis M. Karaman, 1972* Krbavski pijor / Krbava minnow CR A1ae; B2a
Proteus anguinus n. ssp.* Istarska ~ovje~ja ribica / Istrian olm CR B1a; D1+2

Acanthocyclops petkovskii Pesce et Lattinger, 1983* Podsusedski veslono`ac / Podsused copepod EN B2ab (iii) c (iv)
Congeria kusceri Bole, 1962 [piljska kongerija / Cave clam EN A3c; B1a+2a
Eunapius subterraneus Sket et Velikonja, 1985* Tounjska {piljska spu`va / Tounj cave sponge EN B1a+2a
Leuciscus polylepis (Steindechner, 1866)* Svjetlica ili pijurica / Croatian dace EN A3ce; B2a
Monolistra pretneri pretneri Sket, 1965* Pretnerova {piljska vodenbabura / Pretner’s cave pill-bug EN B1a+2ab (iii)
Monolistra velkovrhi Sket, 1960 Velkovrhova {piljska vodenbabura /Velkovrh’s cave pill-bug EN A3c; B2ab (iii)
Niphargus elegans zagrebensis S. Karaman, 1950 Vitki zagreba~ki raku{ac / Zagreb niphargid shrimp EN A3c; B1b (ii, iii)
Niphargus pectencoronatae Sket et Karaman, 1990* Kornatski raku{ac / Kornat niphargid shrimp EN A3ce; B2a
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Dugonogi {i{mi{ / Long-fingered bat EN B2ab (iii)
Phoxinellus ghetaldii Steindechner, 1882 Govica ili Popovska gaovica/ Ghetaldicz’s minnow EN A3c; B1a+2a(iii)
Salmoneus sketi Fransen, 1991 Sketova kozica / Sket’s alpheid prawn EN A3c; B2a(iii, iv)
Troglocaris anophthalmus intermedia Babi}, 1922* Babi}eva {piljska kozica / Babich’s cave prawn EN A3ce; B2b (iii, iv)
Velkovrhia enigmatica Matja{i~ et Sket, 1971 Zagonetni {piljski vodenpolip / Enigmatic cave hydrozoan EN A3c

Alpioniscus christiani Poto~nik, 1983* Kr~ka {piljska babura / Krk cave woodlice VU B2ab (iii); D2
Lola insularis Kratochvil, 1937* Hvarski {piljski kosac / Hvar cave harvestman VU D2
f, 1930
Marifugia cavatica Absolon et Hrabe [piljski cjeva{ / Cave tube-worm VU A3c; B2ab (iii)
Monolistra pretneri spinulosa Sket, 1965* Bodljikava {piljska vodenbabura / Spined cave pill-bug VU B2ab (iii)
Niphargus hrabei S. Karaman, 1932 [umski raku{ac / Woodland shrimp VU B1+2bcde
Niphargus valachicus Dobreanu et Manolache, 1933 Panonski {umski raku{ac / Pannonian woodland shrimp VU B1+2ab (iii)
^ovje~ja ribica – populacije Like i Dalmacije /
Proteus anguinus cf. anguinus Laurenti, 1768 VU B1 b (iii, iv)
Olm – populations from Lika and Dalmatia only
Spelaeocaris pretneri Matja{i}, 1958 Pretnerova {piljska kozica / Pretner’s cave prawn VU B2ab (iii); D2
77

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Sphaeromides virei mediodalmatina Sket, 1964* Bukovi~ka orija{ka vodenbabura / Dalmatian giant pill-bug VU D2
Theodoxus subterrelictus Schütt, 1973 Metkovska {piljska neritina / Metkovich cave nerite VU D2
Travunia jandai Kratochvil, 1937* Mljetski {piljski kosac / Mljet cave harvestman VU D2
Troglocaris agg. anophthalmus Kollar, 1848 [piljska kozica / Cave prawn VU A3ce; B2b(iii,iv)

Chthonius jalzici ^ur~i}, 1988* Veterni~ki {piljski la`i{tipavac / Jalzic’s cave pseudoscorpion NT
Monolistra caeca meridionalis Deeleman-Reinhold, 1971 Kordunska {piljska vodenbabura / Kordun cave pill-bug NT
Monolistra sketi Deeleman-Reinhold, 1971* Li~ka {piljska vodenbabura / Lika cave pill-bug NT
Stalita pretneri Deeleman-Reinhold, 1971* Li~ki {piljski pauk / Pretner’s cave spider NT

Acroloxus sp. n.* Jurjevska {piljska kapica / Velebit cave limpet DD


Bogidiella sketi G. Karaman, 1989* Pakleni~ki podzemni ra~i} / Paklenica underground shrimp DD

Troglocaris anophthalmus intermedia / Babi}eva {piljska kozica / Niphargus elegans zagrebensis / Vitki zagreba~ki raku{ac /
Babich’s cave prawn / Foto: S. Gottstein Mato~ec Zagreb niphargid shrimp / Foto: S. Gottstein Mato~ec
78

Svojta / Taxon
Latinski naziv/ Hrvatski i engleski naziv/ Kategorija /
Latin name Croatian and English name Category
Egonpretneria brachychaeta Strasser, 1966* Pretnerova {piljska stonoga / Pretner’s cave millipede DD
Protelsonia hungarica thermalis (Me{trov, 1960)* Toplovodna vodenbabura / Podsused thermal water-louse DD
Monolistra hercegovinensis atypica Sket, 1965* Cetinska {piljska vodenbabura / Atipic cave pill-bug DD
Niphargus miljeticus Stra{kraba, 1959* Mljetski raku{ac / Mljet niphargid shrimp DD
Oligopus ater Risso, 1810 Tabinj~i} crnac / Sea-cave brotula DD
Orygoceras sp. ^udnovati freati~ki pu`i} / Strange freatic snail DD
Saxurinetor sketi (Bole, 1960) [ipunski braki~ni pu`i} / [ipun’s cave water snail DD

Congeria kusceri / [piljska kongerija / Cave clam / Foto: D. Peli}


*Endem
KAZALA
Index
80

Kazalo hrvatskih imena biljaka

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


altenija, kon~asta 33 caklenja~a, plavi~asta 44 napuhnuta 46
ampelodezma, ~vrsta 26 celer, puzavi 34 nastriekana 46
an|elika, mo~varna 33 ciklama, primorska 29 nitasta 46
avelinija, Michelijeva 27 {umska 29 nori~ka 46
balu{ka, ~a{kasta 19 crnjika, uzgojena 42 obavijena 45
bekmanija, rigasta 16 crvoto~ina, cretna 18 odrezana 46
bezbridnja~a, Borerova 32 plosnata 38 panonska 25
mo~varna 44 ~emerika, bijela 46 perzijska 25
odstoje}a 18 gorska 33 pjenasta 46
bezostru{ka, okruglastogomoljasta 33 ~estika, dinarska 32 polo`ita 46
bjeloglavica, uspravna 17 ~estoslavica, Dillenova 19 Sebastianijeva 46
bodljozub, nje`ni 19 divlja 33 sitnocvjetna 46
bor, dalmatinski crni 31 dugolisna 22 str{e}a 46
borak, obi~ni 21 maljava 33 velebitska 46
borovnica, mo~varna 46 proljetna 33 drijas, osmerolati~ni 38
bo`ikovina 23 ~e{ljika, Venerina 32 duba~ac, Arduinov 45
bo`ur, ljekoviti 31 ~uvarku}a, dolomitni 45 grmoliki 32
planinski 31 degenija, velebitska 20, 21 dvolist, mirisavi 24
bradica, francuska 31 devesilje, planinsko 32 zelenkasti 31
primorska 31 pustenasto 32 dvornik, pje{~ani 18
zelena 43 dimak, hrvatski 37 vrbolisni 43
br~ak, ligurijski 33 Pantocsekov 37 dvostupka 23
tropra{ni~ki 33 pirinejski 20 dvo{titka, glatka 34
bresina, Kernerova 42 divica 32 frankenija, pra{njava 29
breza, cretna 16 divizma, austrijska 46 gladica, razmaknuta 17
bro}ika, kruta 17 divokozjak, kavkaski 29 sivkasta 17
mo~varna 17 ma|arski 17 gladiola, mo~varna 39
sjeverna 39 djetelina, bjelocvjetna 46 glavica, obi~na 32
brula, gomoljasta 19 ~vorasta 46 glavulja, grmasta 29
mo~varna 19 jednocvjetna 46 gorocvijet, jesenski 19
morska 19 je`asta 45 ljetni 19
bunarka, proljetna 42 konstantinopoliska 45 proljetni 15, 33
busika, sitna 21 Michelijeva 19 `arkocrveni 33
travnja~ka 37 mje{ini~asta 46 gospina papu~ica 21
81

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


gospin vlasak 26 jedi}, otrovni 25 {irokolisni 21
gostanka, grmolika 31 uskolisni 33 talijanski 22
graholika, mo~varna 41 jednolist, ljetni 31 trozubi 24, 42
panonska 41 zimski 18 kadivka, dlanastolisna 18, 35
uglata 41 jelenak, kvarnerski 27 kadulja, gr~ka 32
`u}kastobijela 18 streli~asti 16 stepska 22
grahorica 46 jelica, poljska 43 kafranka, jednogodi{nja 16
amfikarpna 46 velika 43 kaldezija 16
grahorkasta 22 jezernica, jajolika 21 kamenika, mo{usna 44
veleplodna 46 jednopljevi~na 17 nasuprotnolisna 44
gran~ika, polegnuta 39 kranjska 21 kamnica, kamenjarska 26
grezovka, Loeselijeva 41 peterocvjetna 38 kamnokre~, prenjski 44
grezulja, mo~varna 44 jezi~nja~a, sibirska 18 karanfil, bre`uljkasti 37
gromotulja, Arduinova 27 je`ica, glavi~asta 36 cjeloviti 23
bjeli~asta 27 je`ika, trnovita 17 ~uperkasti 37
kamenjarska 27 je`inac, plivaju}i 45 hrvatski 23
samoborska 16
Jupiterova brada 26 jabu~ki 16
siva 33
jur~ica, grmolika 24 stjenski 23
svinuta 26
primorska 24, 45 velebitski 29
transilvanska 26
ka}un 22 zelenkasti 38
Wierzbickova 26
bljedoliki 24 kebra~ 18
gu{arka, Hallerova 22
crnocrveni 24 ki~ica, `uta 37
hladnikija 39
~etveroto~kasti 24 kiselica, obalna 44
hrapavica, planinska 33
finobodljasti 24 kita{, svinuti 30
hren, veleplodni 26
grimizni 24 klasulja 21
iglica, dalmatinska 17
kacigasti 24 klin~ac, {iljastolistni 38
dolinska 39
ko`asti 24, 42 kockavica, nje`na 23
mo~varna 39
kratkoostrugasti 22 prava 23, 25
ivan~ica, mo~varna 21
krvavocrveni 37 kokica 24, 42
zelenkasta 41
jabuka, firentinska 41 kukulji~asti 21 Bertolonijeva 24
jaglac, Kitaibelov 31 leptirasti 24 bradavi~ava 42
kranjski 44 majmunov 24 bumbarova 24
planinski 31 mali 31, 42 muhina 24
stupasti 32 malocvjetni 42 oto~na 42
Wulfenov 44 mo~varni 42 pau~ica 24
jarmen, pustenasti 16 mu{ki 31 p~elina 21
je~am, bodljasti 39 otmjeni 42 sitnocvjetna bumbarova 42
primorski 23 rahlocvjetni 31 sme|a 24
82

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


svilena cvjetna 24 lamarkija, zlatna 41 lojdija, kasna 41
`u}kasta 42 lan, otmjeni 41 loptarka 43
`uta 21 `uti planinski 31 sitna 18
kokoti}, isto~nja~ki 17 lanak, jednostavni 45 luk, bridasti 19
kratkoostrugasti 17 lanilist, blijedoljubi~asti 41 Horvatov 26
sivkasti 37 kamenjarski 41 mirisavi 33
Uechtrizov 37 lastavi~njak, {iljasti 20 lukica, mre`asta 31
vrtni 17 lazarkinja, dinarska 26 lu{trika, gr~ka 22
kopriva, loptasta 22 hercegova~ka 34 lu`arka, dugocvjetna 45
opnasta 22 Stalijeva 26 `uta 32
kornja~nica, `abnja~ka 16 Wettsteinova 26 ljepu{ak, obi~ni 18
kositrenica, puzava 29 likovac, Blagajev 23 ljiljan, bosanski 23
uspravna 29 crveni uskolisni 21 kranjski 23
kostrika, obalna 34 obi~ni 29 lukovi~avi 23
kotrljan, pa{titkasti 16 vazdazeleni 29 ljubica, ljupka 33
kovilje, kapsko 45 lisi~ji rep, metli~asti 43 mo~varna 46
vre~asta 46
kitnjasto 45 pje{~arski 43
ljubi~ina, sivkasta 31
vlasasto 45 planinski 43
ljubor, tro`ilni 24
kozlac, crni 26 li{nja~i}i, slatki 37
ljulj, razmaknuti 41
duguljasti 26 loboda, cjelolista 36
{iljasti 41
kozlinac, kr~ki 27 crvena 37
ljuljolika, sredozemna 23
kozono{ka, jadranska 30 debelolista 36
ma~je uho, vre}asto 39
krabljica, obojena 28 glavi~asta 36
maj~ina du{ica, puzava 45
kravajac, piramidalni 19 golema 36
maju{ka, sitna 36
kravljak, primo`nolisni 36 gradska 37
mak, pje{~arski 18
rije~ki 28 kamenjarka 37
zavinutobodljasti 18
krema~, `uti 34 kruta 37
makovica, primorska 21
krestu{ac, hrvatski 43 listasta 36
mandragora 18
{im{irasti 31 ljepiva 36
medvjetka, zimzelena 22, 40
krkavina, srednja 32 pasja 37 meka~a, jednolisna 41
kru{~ica, okruglolisna 44 Probstova 37 mek~ina, mo~varna 41
krvara, ljekovita 44 razdijeljena 36 meku{, Bauhinov 41
kukavica, raoni~ka 24 sjajna 37 transilvanski 42
kukcolovka, tustica 18 smokvasta 36 visoki 41
kukurijek, hercegova~ki 30 smrdljiva 37 mendula, niska 18
velecvjetni 23 trokrpasta 37 merinka, Tommasinijeva 21
kutandija 17 trokutnolisna 29 metla~a, karanfilska 33
ladole`, pje{~arski 16 zelena 37 rana 33
83

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


metlica, pje{~arska 16 oman, vrboliki 30 pirevina, naborana 23
milava, pje{~arska 16 ora{ac, vodeni 33 plivaju}a 23
mirisavka, jajasta 34 osjak, sitnoglavi 37 pirika, bodljikava 17
osata 34 oskoru{a, Borba{eva 45 ~e{ljasta 16
mi{jakinja, barska 45 hrvatska 32 duga~ka 38
mo~varna 45 velebitska 45 primorska 29
mi{orepka, sitna 18 vunenasta 45 pjeni{nik, dlakavi 32
mjese~inac, perolisni 16 oslobod, obi~ni 32 pjeskarica, okruglasta 34
mlje~ika, kruta 38 ostika, jajolika 26 planika, pitoma 26
obalna 38 jednobodljasta 26 pitoma obi~na 26
stepska 38 valjkasta 26 planin~ica, europska 33
mo~varka, {iljkolistna 41 o{trica, grimizna 42 pobarica, ~etvorna 38
mora~ina, {irolistna 22 o{trik, dugi 23 pr{ljenasta 38
moravka, gorska 22, 25 goli 16 {estopra{ni~ka 38
morska resa, ~vorasta 37 kasni 23 tropra{ni~ka 38
mrazovac, pje{~arski 37 klup~asti 23 podlanica, {irokolisna 46
mrijesnjak, alpski 44 okruglasti 21 porost, oceanski 44
duguljasti 44 `u}kasti 23 poto~nica, odebljala 42
gustolisni 39 o{trolist, pje{~arski 42 razgranata 42
zbijeni 44 ovsik, panonski 34 presko~ica, Petterova 45
mri`ica, maslinastolisna 41 uskolisni 34 preslica, {arena 38
obavijena 31 zamijenjeni 34 zimska 23
savitljiva 31 zbijeni 34 procjepak, livadski 32
naglavica, bijela 28 ozimica, rana 29, 35 proso, dlakavo 27
crvena 28 pakujac, dinarski 26 prosulja, proljetna 42
dugolisna 28 Kitaibelov 26 pr`enica, Clementijeva 40
naprstak, hr|avosme|i 23 prijatni 26 ~e{ljasta 41
velecvjetni 29 pasji trn 16 dalmatinska 40
vunenasti 17 pavitina, cjelolisna 23 ilirska 41
nepa~ka, plivaju}a 32 per{in, usjevni 43 jadranska 40
nevenka, jednogodi{nja 22 perunika, hrvatska 23, 25 sarajevska 41
njivka, sitnoplodna 34 jadranska 31 travni~ka 41
obalnica, primorska 16 sibirska 23 velebitska 41
obli}, bodljasti 19 {arena 31 pti~je mlijeko, Visianijevo 42
ponikli 32 petoprst, kranjski 44 pujanik, kraljevski 18
sivi 44 mo~varni 18 pukovica, ko`asta 43
ognjica, lanolisna 39 pilica, nerazgranjena 45 pu{ina, no}na 45
to~ilarska 30 pili}njak, poto~ni 24 Retzdorffova 32
84

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


puzaljka, prava 40 selagina, helvetska 22 stri~ak, sitnoglavi~asti 35
raman, vodeni 34 sibireja, hrvatska 32 strupnik, bosanski 45
raznorotka, ~etverolisna 21 sija~ica, pje{~ana 19 suhoperka, cretna 17
razviju{a, sirijska 38 sijedac, trobridi 29 {irokolisna 21
rebratica, mo~varna 21 sikavica, bjeli~asta 38 uskolisna 17
repa, mehka 27 rutenijska 38 vitka 16
repak, crveno`uti 22 sipan, ljekoviti 39 sun~ac, povaljeni 17
koljen~asti 22 siri{tara, Cluzijeva 29 sun~anica, siva 39
lukovi~av 16 dinarska 29 sunovrat, vi{ecvjetni 31
mje{inasti 22 Kohova 39 suru~ica, sivkasta 45
rezac 24 plu}na 21 svercija 45
re`uha, planinska 27 {umska 29 svilina, morska 46
primorska 27 sit, alpski 39 svjetlica, kanarska 31
rogoglavica, pravcasta 36 Fontanezijev 39 kratkoklasasta 43
srpasta 36 dvosjekli 39 mala 43
rogoz, Laksmanov 19 glavi~asti 39 modrikasta 43
kon~asti 39
patuljasti 19 valjkasta 43
obalni 39
Shuttleworthijev 46 vodena 43
pje{~arski 40
rosika, dugolistna 16 svra~ica, gola 38
str{e}i 40
okruglolisna 17, 20 trepavi~ava 38
{iljastocvjetni 39
povaljena 16 {apika, Orsinijeva 30
sitna le}a, beskorjenska 25
rosulja, bizantska 33 {a{, Bueckov 28
sladorovac, Hostov 44
obi~na 33 buhin 17
ravenski 19
pasja 26 busenasti 28, 35
slak, srebroliki 29
planinska 33 cretni 19
uskolisni 17
rotkva, ~unjasta 44 crni 20
slatka trava, vodena 17
ro`ac, dinarski 28 crnkasti 20
sljez, sitnocvjetni 21
runolist, kr{ki 23 crvenosme|i 35
sljezolika, vr{a~ka 21
runolistka, `utkastobijela 44 ~ekinjasti 36
smilica, norve{ka 42
runjika, je`asta 17 sinja 18 ~e{ki 16
rupija, primorska 44 solnja~a, slankasta 24 dvodomni 35
viti~ava 44 sodna 24 Hostov 20
sadarka, {titkasta 39 spartina, obalna 45 hr|asti 28
Salamunov pe~at, {irokolisni 24 sr~enjak 21 izdu`eni 36
salata, {umska 41 srdovica, tamnocrvena 42 je~amski 36
samun~ica 34 stjeni~nica, sjajna 37 kamenjarski 36
sasa, crnkasta 18 stolisnik, bijeli 25 kljunasti 22
planinska 32 mo~varni 33 mjehurasti 22
85

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


mo~varni 27 {umarica, velika 16, 30 visika, gola 36
muljeviti 36 {upaljka, bijela 29 vlaska, bodljasta 33
obalni 22 {u{kavac, `ljezdasti 22 vlasnja~a, badenska 43
polegnuti 36 tajnica, ri`asta 31 ceni{ka 43
prosasti 22 tankolist 39 kri`ana 43
puzavi 36 tankorepa{, kon~asti 42 ljepu{na 43
rani 28 svinuti 24 mala 43
razdijeljeni 19 tankorepi}, panonski 18 mo~varna 31
sivkasti 35 valjkasti 23 niska 43
sjajni 36 tar~uka, hrvatska 27 razmaknuta 43
srednji 36 tetrljan, razgranjeni 21 sudetska 43
{iljasti 28 tila, regensbur{ka 17 vlasulja, fenaska 38
tamnozeleni 20 tineja, pjegava 31 bradica 17
trbu{asti 35 tisa 25 hrapavolisna 29
uskolisni 35 treslica, mala 27 metli~asta 38
veliki obalni 19 tre{nica, stisnuta 19 niska 38
vlasasti 35 trnica, bodljasta 29 planinska 38
vri{tinski 36 lisi~jerepa 29 stegnuta 39
zvjezdasti 19 trnika, razgranjena 29 tankolisna 39
`uti 19 trolistica, mo~varna 21, 30 uskoklasasta 38
{a{ika, obi~na 45 trputac, pje{~arski 18 vodena le}a, grbasta 21
Sadlerova 32 Schwarzenbergov 43 vodena stupica, mjehurasta 33
srebrnasta 45 slatinski 18 vodoljub, {titasti 27
{a{ina, busenasta 19 trst, Plinijev 34 vodu{ka, vodena 18
korjenita 44 tulipan, divlji 30, 33 vranjak, bjeli~asti 44
obalna 32 rani 33 crni 42
{}etica, pozemlju{a 19 u{ljivac, Fridrik-Augustov 42 mirisni 39
kon~astolistna 19 mo~varni 43 vrati`elja, crvena 26
{}evar, ~udnovati 43 planinski 20, 22 vra`emil, dalmatinski 29
{evarika 32 prizemni 22 vrba, kopljastolisna 44
{ilj, glavi~asti 17 uviju{a 46 veleresna 44
raznoli~ni 37 kokoti}, dlakavi veliki 17 vrbica, troperkasta 18
resasti 17 sredozemni veliki 21 vrebina, ~upava 32
sme|i 23 strani veliki 21 vrzina, Botterijeva 27
{iljkica, bijela 19 veprina, mekolisna 32 kamenjarska 34
{paroga, tankolisna 26 vija, Pironova 41 sivkasta 27
{trcalica, primorska 38 primorska 41 su{a~ka 27
{ulac, perasti 37 vilina kosa, lanova 16 vu~ac, europski 31
86

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


vu~ja stopa, hrvatska 26 zmijak, crvenkasti 44 Tommasinijev 27
zasukica, ljetna 45 zmijav~ica, obi~na 29 velebitski 27
ze~ica, kitnjasta 43 zmijinac, mo~varni 16 Waldsteinov 27
dinarska 31 zob, ~ekinjasta 34 zvon~ika, crvena 27
ze~ina, biokovska 28 {tura 34 koprivastolisna 35
Brachtova 28 zobika, la`na 39 kranjska 35
crnkasta 36 mnogocvjetna 42 `abnjak, jednolistni 22
crvenkasta 28 zbijena 37 veliki 22
dalmatinska 28 zlatna 46 `abo~un, plutaju}i 41
derventanska 28 zumbul~i}, dalmatinski 39 travoliki 19
dubrova~ka 28 zup~ica, valjkasta 18 vi{esjemeni 37
gola 28 zvin~ac, kopljastolisni 16 `abovlatka, brucijska 34
jabu~ka 28 zvjezdan, ilirski 34 jesenska 34
Nikolajeva 36 panonski 16 jezerska 34
palagru{ka 28 zvonce, dalmatinsko 38 krnja 34
pau~inastosiva 28 dinarsko 38 mnogolika 34
planinska 28 patuljasto 29 plosnatoplodna 34
pu~inska 28 puzavo 29 tupobridna 34
pustenasta 36 zvon~i}, hercegova~ki 35 `alfija, kratkozup~asta 32
Radi}eva 28 istarski 27 pelopone{ka 32
Tommasinijeva 36 Justinijanov 27 `ilj, primorski 18
trnovitotrepavi~ava 28 moravski 35 `lijezda~a, mirisava 26
velina~ka 28 patuljasti 22 `u{ka, tro`ilna 19
Visianijeva 28 Portenschlagov 27 `utika, etnanska 27
`ljezdasta 28 Poscharskyjev 27 `utilovka, cjelolati~na 39
zlatan 24 prozorski 27
87

Kazalo stru~nih imena biljaka

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Aceras anthropophorum 33 Alyssum montanum ssp. pluscanescens 16, 33 Asplenium hybridum 27
Achillea clavenae 25 repens ssp. transsilvanicum 26 sagittatum 16
ptarmica 33 tortuosum 26 Aster sedifolius ssp. illyricus 34
Achnatherum calamagrostis 33 wierzbickii 26 tripolium ssp. pannonicus 16
Aconitum angustifolium 33 Ammophila arenaria ssp. arundinacea 16 Asteriscus aquaticus 34
anthora 25 Ampelodesmos mauritanica 26 Astragalus muelleri 27
Adenophora liliifolia 26 Anacamptis pyramidalis 26 Aubrieta columnae ssp. croatica 27
Adiantum capillus-veneris 26 Andropogon distachyos 33 Aurinia leucadea 27
Adonis aestivalis 19 Anemone sylvestris 16, 30 petraea 27
annua 19 Angelica palustris 33 saxatilis ssp. saxatilis 27
flammea 33 Anthemis tomentosa 16 Avellinia michelii 27
vernalis 15, 33 Anthoxanthum aristatum 34 Avena fatua 34
ovatum 34
Aegilops cylindrica 26 strigosa 34
Anthyllis barba-jovis 26
neglecta 26 Baldellia ranunculoides 16
Aphanes microcarpa 34
uniaristata 26 Bassia laniflora 16
Apium repens 34
Aeluropus littoralis 16 Beckmannia eruciformis 16
Aquilegia dinarica 26
Aethionema saxatile ssp. scopulorum 26 Berberis croatica 27
grata 26
Agropyron cristatum ssp. pectinatum 16 Betula pubescens 16
kitaibelii 26
Agrostis alpina 33 Biscutella laevigata ssp. gracilis 34
Arbutus andrachne 26
canina 26 Blackstonia perfoliata ssp. serotina 19
x andrachnoides 26
castellana 33 Blysmus compressus 19
Arctostaphylos uva-ursi 22, 40
parlatoeri 33 Arenaria orbicularis 34 Botrychium matricariifolium 16
Aira caryophyllea 33 Aristolochia croatica 26 Brachiaria eruciformis 27
praecox 33 Armoracia macrocarpa 26 Brachypodium phoenicoides 34
Aldrovanda vesiculosa 33 Arnica montana 22, 25 Brassica botterii 27
Alisma gramineum 19 Artemisia santonicum 34 cazzae 27
Allium angulosum 19 Arum nigrum 26 incana 27
horvatii 26 orientale ssp. longispathum 26 mollis 27
suaveolens 33 Arundo plinii 34 rupestris 34
Alopecurus aequalis 22 Asparagus tenuifolius 26 Briza minor 27
bulbosus 16 Asperula beckiana 26 Bromus commutatus 34
geniculatus 22 hercegovina 34 diandrus 34
rendlei 22 staliana 26 pannonicus 34
Althenia filiformis 33 wettsteinii 26 scoparius 34
88

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Bupleurum lancifolium 16 curta 35 brachtii 28
Butomus umbellatus 27 davalliana 19 crithmifolia 28
Cachrys ferulacea 34 depauperata 35 cuspidata 28
Caldesia parnassifolia 16 diandra 35 dalmatica 28
Calla palustris 16 dioica 35 friderici 28
Callitriche brutia 34 disticha 36 glaberrima 28
cophocarpa 34 divisa 19 incompta 28
hamulata 34 echinata 19 jabukensis 28
hermaphroditica 34 elongata 36 nicolai 36
obtusangula 34 ericetorum 36 nigrescens ssp. nigrescens 36
platycarpa 34 extensa 19 radichii 28
stagnalis 34 ferruginea 28 ragusina 28
truncata ssp. truncata 34 flava 19 spinosociliata 28
Calystegia soldanella 16 hordeistichos 36 spinosociliata ssp. tommasinii 36
Campanula carnica ssp. carnica 27 hostiana 20 stenolepis ssp. joannis 28
cohlearifolia 22 lepidocarpa 20 triumfettii ssp. triumfettii 36
fenestrellata 27
limosa 36 visianiana 28
hercegovina 35
liparocarpos 36 x pomoënsis 28
istriaca 27
michelii 36 x velinacensis 28
justiniana 27
mucronata 28 Centunculus minimus 36
moravica 35
nigra 20 Cephalanthera damasonium 28
portenschlagiana 27
panicea 22 longifolia 28
poscharskyana 27
pilulifera 28 rubra 28
thyrsoides ssp. carniolica 35
praecox 28 Cerastium dinaricum 28
tommasiniana 27
pulicaris 17 Ceratocephala falcata 36
trachelium ssp. trachelium 35
riparia 22 testiculata 36
velebitica 27
rostrata 22 Cerinthe glabra ssp. glabra 36
waldsteiniana 27
rupestris 36 Chaerophyllum coloratum 28
Camphorosma annua 16
serotina 20 Chamaecytisus ratisbonensis 17
Cardamine carnosa 27
maritima 27 strigosa 36 Chenopodium ambrosioides 36
Cardaminopsis halleri 22 supina 36 bonus-henricus 29
Carduuspycnocephalusssp.pycnocephalus 35 vesicaria 22 botrys 36
Carex acutiformis 27 Carlina acanthifolia ssp. acanthifolia 36 capitatum 36
appropinquata 35 fiumensis 28 chenopodioides 36
bohemica 16 Catabrosa aquatica 17 ficifolium 36
buekii 28 Cenchrus capitatus 36 foliosum 36
capillaris 35 Centaurea alpina 28 giganteum 36
cespitosa 35 biokovensis 28 multifidum 36
89

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


murale 37 Cyperus capitatus 17 lanata 17
opulifolium 37 difformis 37 ciliaris 38
probstii 37 esculentus 37 Digitaria ischaemum 38
rubrum 37 flavescens 23 Diphasiastrum complanatum 38
schraderianum 37 fuscus 23 Doronicum hungaricum 17
strictum 37 glaber 16 orientale 29
suecicum 37 glomeratus 23 Dorycnium rectum 17
urbicum 37 longus 23 Dracunculus vulgaris 29
vulvaria 37 michelianus 23 Drosera anglica 16
Cicendia filiformis 37 rotundus 21 intermedia 16
Cirsium brachycephalum 37 serotinus 23 rotundifolia 17, 20
Clematis integrifolia 23 Cypripedium calceolus 21 Dryas octopetala 38
Colchicum arenarium 37 Dactylorhiza incarnata 21 Ecballium elaterium 38
Consolida ajacis 17 incarnata ssp. cruenta 37 Echinophora spinosa 17
brevicornis 17 majalis 21 Echinops ritro ssp. ruthenicus 38
incana 17 Damasonium polyspermum 37 sphaerocephalus ssp. albidus 38
Danthoniastrum compactum 37
orientalis 17 Edraianthus dalmaticus 38
Daphne blagayana 23
uechtriziana 37 dinaricus 38
cneorum 21
Convolvulus cneorum 29 pumilio 29
laureola 29
lineatus 17 serpyllifolius 29
mezereum 29
Corispermum canescens 37 Elatine alsinastrum 38
Degenia velebitica 20, 21
nitidum 37 hexandra 38
Delphinium halteratum 17
Corydalis acaulis 29 hydropiper 38
peregrinum 21
Corynephorus canescens 17 triandra 38
staphisagria 21
divaricatus 17 Eleocharis carniolica 21
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa 37
Crambe tataria 37 ovata 21
media 21
Crepis mollis 37 quinqueflora 38
Desmazeria marina 23
pantocsekii 37 uniglumis 17
Dianthus armeria ssp. armeria 37
pyrenaica 20 Elymus elongatus 38
collinus ssp. collinus 37
Crypsis aculeata 29 giganteus ssp. croaticus 23 farctus 17
alopecuroides 29 integer 23 pycnanthus 29
schoenoides 29 multinervis 16 Ephedra fragilis ssp. campylopoda 29
Cuscuta epilinum 16 petraeus 23 major 29
Cutandia maritima 17 serotinus 38 Equisetum hyemale 23
Cyclamen purpurascens 29 velebiticus 29 variegatum 38
repandum 29 viridescens 38 Eranthis hiemalis 29, 35
Cymodocea nodosa 37 Digitalis ferruginea 23 Eriophorum angustifolium 17
Cynanchum acutum 20 grandiflora 29 gracile 16
90

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


latifolium 21 Goniolimon dalmaticum 29 anceps 39
vaginatum 17 Groenlandia densa 39 capitatus 39
Eryngium planum 16 Gymnadenia odoratissima 39 filiformis 39
Euclidium syriacum 38 Gypsophila fastigiata 39 fontanesii 39
Euphorbia paralias 38 Hainardia cylindrica 23 littoralis 39
rigida 38 Helianthemum canum ssp. canum 39 squarrosus 40
seguieriana 38 Helictotrichon sempervirens 39 tenageia 40
Festuca alpina 38 Heliotropium supinum 17 Kickxia elatine ssp. elatine 40
arundinacea ssp. fenas 38 Helleborus hercegovinus 30 Kitaibela vitifolia 18, 35
paniculata 38 niger ssp. macranthus 23 Knautia adriatica 40
quadriflora 38 Heracleum sphondylium ssp. orsinii 30 clementii 40
stenantha 38 Herminium monorchis 39 dalmatica 40
stricta 39 Heteropogon contortus 30 illyrica 41
trachyphylla 29 Hibiscus trionum 21 pectinata 41
trichophylla 39 Hieracium echioides 17 sarajevensis 41
vaginata 17 Himantoglossum adriaticum 30 travnicensis 41
Fibigia triquetra 29 Hippophaë rhamnoides 16
velebitica 41
Fimbristylis bisumbellata 17 Hippuris vulgaris 21
Koeleria glauca 18
Frankenia pulverulenta 29 Hladnikia pastinacifolia 39
Lactuca quercina ssp. quercina 41
Fritillaria meleagris 23, 25 Hordeum hystrix 39
Lamarckia aurea 41
messanensis ssp. gracilis 23 marinum 23
Lathyrus angulatus 41
Galium boreale 39 secalinum 21
ochrus 18
rubioides 17 Hottonia palustris 21
palustris 41
uliginosum 17 Hyacinthella dalmatica 39
pannonicus ssp. pannonicus 41
Genista holopetala 39 Hydrocotyle vulgaris 18
Leersia oryzoides 31
Gentiana acaulis 39 Hymenolobus procumbens 39
Lemna gibba 21
asclepiadea 29 Hymenophyllum tunbrigense 39
Leontopodium alpinum ssp. krasense 23
clusii 29 Hyssopus officinalis 39
Leucanthemella serotina 21
dinarica 29 Iberis linifolia ssp. linifolia 39
Leucanthemum chloroticum 41
lutea ssp. symphyandra 21 pruitii 30
pneumonanthe 21 Ilex aquifolium 23 Ligularia sibirica 18
Geranium dalmaticum 17 Imperata cylindrica 18 Lilium bosniacum 23
palustre 39 Inula salicina ssp. aspera 30 bulbiferum 23
pratense 39 Iris adriatica 31 carniolicum 23
Gladiolus palustris 39 croatica 23, 25 martagon 24
Glaucium flavum 21 sibirica 23 Limonium anfractum 31
Globularia alypum 29 variegata 31 oleifolium 41
Glyceria fluitans 23 Juncus acutiflorus 39 vestitum 31
plicata 23 alpinoarticulatus 39 Limosella aquatica 18
91

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Linaria chalepensis 41 Neotinea maculata 31 simia 24
microsepala 41 Nigella sativa 42 spitzelii 22
Lindernia procumbens 24 Nigritella nigra 42 tridentata 24
Linum capitatum 31 Nonea pulla 42 tridentata ssp. tridentata 42
elegans 41 Omalotheca norvegica 42 ustulata 24
Liparis loeselii 41 Onosma arenaria ssp. arenaria 42 Orlaya kochii 22
Littorella uniflora 41 Ophioglossum lusitanicum 18 Ornithogalum visianicum 42
Lloydia serotina 41 vulgatum 31 Osmunda regalis 18
Lolium remotum 41 Ophrys apifera 21 Oxytropis purpurea 42
subulatum 41 archipelagi 42 Paeonia mascula 31
Ludwigia palustris 41 bertolonii 24 officinalis 31
Luronium natans 41 bombyliflora 24 Pancratium maritimum 18
Lycium europaeum 31 fuciflora 24 Papaver argemone 18
Lycopodiella inundata 18 fusca 24 hybridum 18
Lythrum portula 24 insectifera 24 Parapholis filiformis 42
tribracteatum 18 lutea 21 incurva 24
Malaxis monophyllos 41 scolopax 42 Parvotrisetum myrianthum 42
Malus x florentina 41 sphegodes 24 Pedicularis acaulis 22
Malva parviflora 21 sphegodes ssp. mammosa 42 friderici-augusti 42
Mandragora officinarum 18 tetraloniae 42 hoermanniana 20, 22
Marrubium peregrinum 21 x flavicans 42 palustris 43
Marsilea quadrifolia 21 Orchis coriophora 24 Peltaria alliacea 31
Matthiola incana 31 coriophora ssp. coriophora 42 Periploca graeca 22
Medicago marina 41 italica 22 Petroselinum segetum 43
pironae 41 lactea 22 Peucedanum coriaceum 43
Melica altissima 41 laxiflora 31 Phalaris aquatica 43
bauchinii 41 laxiflora ssp. elegans 42 brachystachys 43
transsilvanica 42 laxiflora ssp. palustris 42 canariensis 31
Menyanthes trifoliata 21, 30 mascula 31 coerulescens 43
Micromeria kerneri 42 militaris 24 minor 43
Milium vernale 42 morio 31 paradoxa 43
Moehringia tommasinii 21 morio ssp. morio 42 Phleum alpinum 43
Montia fontana 42 pallens 24 arenarium 43
Myosotis incrassata 42 papilionacea 24 paniculatum 43
ramosossima ssp. ramosossima 42 provincialis 24 Phlomis fruticosa 31
Myosurus minimus 18 provincialis ssp. pauciflora 42 Pholiurus pannonicus 18
Myricaria germanica 18 purpurea 24 Physoplexis comosa 43
Narcissus tazetta 31 quadripunctata 24 Phyteuma pseudoorbiculare 31
92

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Pilularia globulifera 43 veris ssp. columnae 32 sedoides ssp. prenja 44
minuta 18 wulfeniana 44 Scandixpecten-venerisssp.pecten-veneris 32
Pinguicula vulgaris 18 Prunus tenella 18 Scheuchzeria palustris 44
Pinus nigra ssp. dalmatica 31 Pseudognaphalium luteoalbum 44 Scilla litardierei 32
Piptatherum paradoxum 43 Pseudolysimachion longifolium 22 Scirpus cernuus 32
Plantago indica 18 Pseudorchis albida 44 cespitosus 19
schwarzenbergiana 43 Puccinellia distans ssp. distans 18 holoschoenus 32
tenuiflora 18 distans ssp. limosa 18 lacustris ssp. tabernaemontani 44
Platanthera bifolia 24 fasciculata 32 litoralis 32
chlorantha 31 festuciformis 44 maritimus 32
Poa badensis 43 Pulsatilla alpina 32 mucronatus 19
cenisia 43 pratensis ssp. nigricans 18 radicans 44
chaixii 43 Pyrola rotundifolia 44 setaceus 19
hybrida 43 Ranunculus lingua 22 supinus 19
minor 43 ophioglossifolius 22 Scorzonera purpurea ssp. rosea 44
palustris 43 Raphanus raphanistrum ssp. landra 44 Scrophularia bosniaca 45
Rhamnus intermedius 32
perconcinna 43 Selaginella helvetica 22
Rhinanthus rumelicus 22
pumila 43 Sempervivum dolomiticum 45
Rhododendron hirsutum 32
remota 43 Serapias vomeracea 24
Rhynchospora alba 19
Polycnemum arvense 43 Serratula lycopifolia 45
Rumex maritimus 44
majus 43 Seseli malyi 32
Ruppia cirrhosa 44
Polygala alpestris ssp. croatica 43 tomentosum 32
maritima 44
chamaebuxus 31 Sesleria argentea 45
Ruscus hypoglossum 32
Polygonatum latifolium 24 caerulea 45
Saccharum ravennae 19
Polygonum arenarium 18 sadlerana 32
strictum 44
salicifolium 43 Sibiraea altaiensis ssp. croatica 32, 40
Salicornia veneta 44
Polypogon maritimus 31 Silene noctiflora 45
Salix daphnoides 44
monspeliensis 31 retzdorffiana 32
hastata 44
viridis 43 Silybum marianum 32
Salsola kali 24
Posidonia oceanica 44 soda 24 Sorbus aria ssp. lanifera 45
Potamogeton alpinus 44 Salvia brachyodon 32 austriaca ssp. croatica 32
compressus 44 fruticosa 32 borbasii 45
polygonifolius 44 nemorosa 22 velebitica 45
Potentilla carniolica 44 peloponnesiaca 32 Sparganium minimum 45
palustris 18 Salvinia natans 32 Spartina maritima 45
Primula auricula 31 Sanguisorba officinalis 44 Spiraea cana 45
carniolica 44 Saxifraga exarata ssp. moschata 44 Spiranthes aestivalis 45
kitaibeliana 31 oppositifolia 44 Sporobolus pungens 19
93

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Stellaria alsine 45 glomeratum 46 shuttleworthii 46
palustris 45 incarnatum ssp. molineri 46 Urtica membranacea 22
Sternbergia colchiciflora 45 leucanthum 46 pilulifera 22
lutea 32 michelianum 19 Vaccaria hispanica 19
Stipa capensis 45 noricum 46 Vaccinium uliginosum 46
capillata 45 pannonicum 25 Vallisneria spiralis 46
joannis 45 physoides 46 Ventenata dubia 19
Stratiotes aloides 24 pignantii 46 Veratrum album 46
Styrax officinalis 32 resupinatum 25 lobelianum 33
Suaeda maritima 24 retusum 46 Verbascum chaixii ssp. austriacum 46
maritima ssp. maritima 45 sebastianii 46 Veronica agrestis 33
vera 24 setiferum 46 dillenii 19
Succisella petteri 45 spumosum 46 opaca 33
Swertia perennis 45 squarrosum 46 verna 33
Taxus baccata 25 uniflorum 46 Vicia onobrychioides 22
Teucrium arduini 45 velebiticum 46 sativa ssp. amphicarpa 46
fruticans 32 vesiculosum 46 sativa ssp. macrocarpa 46
Thesium dollineri ssp. simplex 45 Triglochin bulbosa ssp. barrelieri 19 sativa ssp. sativa 46
Thlaspi dinaricum 32 maritimum 19 Viola elegantula 33
Thymelaea hirsuta 32 palustris 19 palustris ssp. palustris 46
Thymus serpyllum ssp. serpyllum 45 Trisetum aureum 46 uliginosa 46
Tofieldia calyculata 19 Trollius europaeus 33 Vulpia fasciculata 33
Trapa natans 33 Tulipa praecox 33 ligustica 33
Trifolium cinctum 45 sylvestris 30, 33 Wolffia arrhiza 25
constantinopolitanum 45 Turgenia latifolia 46 Xeranthemum annuum 22
echinatum 45 Typha laxmannii 19 Zostera marina 46
filiforme 46 minima 19
94

Kazalo engleskih imena biljaka

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Aconite, Winter 29, 35 Beak-sedge, White 19 Blooddrops 19
Adder's Mouth, White 41 Bearberry 22, 40 Blue Grass, Lily 26
Adder's Tongue 31 Bear's Ears 31 Bogbean 21, 30
Least 18 Bedstraw, Bog 17 Box Thorn 31
Aegilops, One-awned 26 European 17 British Timothy 43
Alkaligrass, Marsh 44 Northern 39 Brome, Broom 34
Almond, Dwarf 18 Bellflower, Carnic 35 Meadow 34
Althenia, Thread-like 33 Crawling 29 Pannonian 34
Alyssum, Samobor 16 Dwarf 29 Ripgut 34
White 27 Hercegovinian 35 Broom, Ragensburg 17
Anemone, Blackish 18 Istrian 27 Buchthorn, Medium 32
Angelica, Marsh 33 Justinian's 27 Bugseed, Grey 37
Arnica 22 Moravian 35 Shiny 37
Arrowgrass, Bulbous 19 Nettle-leaved 35 Bulrush 32
Marsh 19 Portenschlagian's 27 Bog 19
Sea 19 Poscharskyan's 27 Fiber Optic 32
Arum, Black 26 Red 27 Glaucous 44
Water 16 Tomasini's 27 Tufted 19
Ash, Borbas' mountain 45 Velebit 27 Bur Reed, Little 45
Asparagus, Thin-leaved 26 Waldstein's 27 Burnet, Great 44
Asphodel, False 19 Window 27 Buttercup, Bur 36
Aster, Illyrian 34 Bent Grass 33 Butterwort, Common 18
Sea 16 Bent, Alpine 33 Curveseed 36
Avelinia, Micheli's 27 Highland 33 Cabage, Botteri's 27
Avens, Mountain 38 Pointed 19 Cachrys, Yellow 34
Azalea, Hairy 32 Velvet 26 Camphorosma, Annual 16
Babysbreath, Sand 39 Bilberry, Bog 46 Campion, Retzdorf's 32
Barbgrass, Panonnian 18 Bindweed 17 Canarygrass, Annual 31
Common 23 Birch, Downy 16 Bulbous 43
Barberry, Croatian 27 Birthwort, Croatian 26 Hood 43
Barley, Meadow 21 Bittercress, Sea 27 Littleseed 43
Mediterranean 39 Mountain 27 Shortspike 43
Sea 23 Blady Grass 18 Candytuft, Flax-leaved 39
Basket of Gold 26, 27 Blinks 42 Pruit's 30
95

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Carline Thistle, Acanthus-leaved 36 Velebit 46 Daisy, Giant 21
Carline, Rijeka 28 White-flowered 46 Green 41
Catchfly, Night-flowering 45 Clubmoss, Issler's 38 Daphne, Blagay's 23
Cat's Tail, Alpine 43 Marsh 18 Degenia, Velebit 20, 21
Sand 43 Swiss 22 Dock, Golden 44
Cattail, Graceful 19 Clubrush, Bristle 19 Dorycnium, Upright 17
Miniature 19 Capitate 17 Dracunculus, Common 29
Shuttleworth 46 Cluster Headed 32 Duckweed, Fat 21
Centaury, Yellow 37 Creeping 44 Dwarf Reed 34
Chaffweed 36 Dwarf 19 Eelgrass, Sea 46
Chamomile, Woolly 16 Seaside 32 Ephedra, Mediterranean 29
Chequered Lily 23, 25 Columbine, Dinarian 26 False Bindweed, Seashore 16
Chervil, Coloured 28 Grateful 26 False Brome, Thinleaf 34
Christmas Rose 23 Kitaibeli's 26 False Carrot, Broadleaf 46
Cinquefoil, Marsh 18 Cordgrass, Small 45 False Helleborine 46
Clary, Balkan 22 Cottongrass, Broad-leaved 21 White 33
Common 17
Peloponesian 32 Feather Grass 45
Slender 16
Clematis, Simple-leaved 23 Fern Grass, Sea 23
Tussock 17
Clover, Arrowleaf 46 Fern, Maidenhair 26
Couch, Sand 17
Clustered 46 Royal 18
Sea 29
Coiled 45 Tunbridge Filmy 39
Crabapple, Florentine 41
Crimson 46 Fescue Grass, Blue 38
Crabgrass, Smooth 38
Hard-rooted 46 Fescue, Alpine 38
Southern 38
Hungarian 25 Dune 33
Cranesbill, Dalmatian 17
Mediterranean 46 Hard 29
Marsh 39
Mike's 19 Ligurian 33
Meadow 39
Noric 46 Narrow-spiked 38
Cress, Garlic 31
Oneflower 46 Paniclose 38
Cucumber, Squirting 38
Pignanti's 46 Tall 38
Cudweed, Jersey 44
Prickly 45 Norvegian 42 Thin-leaved 39
Reversed 25 Cumin, Black 42 Tightened 39
Sea 46 Cut-grass 31 Fibigia 29
Sebastiani's 46 Cyperus, Michelis 23 Figwort, Bosnian 45
Striped 46 Sweet 23 Fimbry 17
Suckling 46 Whirling 23 Five Finger, Carniolan 44
Teasel 46 Cypress, Mediterranean 29 Flat-rush 19
Turkish 45 Daffodil, Sea 18 Flatsedge, Chufa 37
Upright Water 21 Winter 32, 45 Variable 37
96

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Flax Dodder 16 Golden Star 34 Hladnikia 39
Flax Height 31 Goldendrop, Purple 42 Hog's Fennel, Leathery 43
Flax, Elegant 41 Goldentop Grass 41 Hogweed, Orsini's 30
Flowering Rush 27 Goldentuft 27 Holly 23
Fluellen, Sharp-leaved 40 Good King Henry 29 Horehound 21
Forget me not, Early 42 Goosefoot, Cutleaf 36 Horned-poppy 21
Swallen 42 Fig-leaved 36 Horsetail, Rough 23
Foxglove, Rusty 23 Jerusalem Oak 36 Variegated 38
Wooly 17 Late Flowering 37 Houseleek, Dolomitic 45
Yellow 29 Leafy 36 Hyacinth, Dalmatian 39
Foxtail, Bulbous 16 Nettle-leaved 37 Hyssop 39
Marsh 22 Probst's 37 Immortelle 22
Orange 22 Red 37 Iris, Adriatic 31
Rendle's Meadow 22 Saltmarsh 36 Croatian 23, 25
Fritillary, Slender 23 Sand 16 Hungarian 31
Fumewort, White 29 Schrader's 37 Siberian 23
Seaport 37
Galingale 16 Jerusalem Sage, Shrubby 31
Stinking 37
Brown 23 Jupiter's Beard 26
Swedish 37
Yellow 23 Kitaibela 18, 35
Upright 37
Gamba Grass 33 Knapweed 28
Gorse, Entire-petalled 39
Garland Flower 21 Alpine 28
Grape Fern, Matricary 16
Garlic, Mouse 19 Bare 28
Hairgrass, Early 33
Gentian, Clusi's 29 Biokovo 28
Tufted 37
Dinaric 29 Bracht's 28
Astraddled 17
Marsh 21 Dalmatian 28
Blue 18
Stemless 39 Derventa 28
Gray 17
Willow 29 Dubrovnik 28
Medium 21
Yellow 21 Glandy 28
Silver 33
Germander, Arduin's 45 Jabuka 28
Hard Grass, Thread-like 42
Shrubby 32 Hawk's Beard 20 Narrow-scaled 28
Gladiolus, Marsh 39 Northern 37 Nicolai's 36
Glasswort, Blue 44 Pantocsek's 37 Palagru`a 28
Glaucous Spurge, Narrow Leaved 38 Hawkweed 17 Pointed 28
Globe-flower, Mountain 33 Heliotrope, Dwarf 17 Radic's 28
Globethistle, Great 38 Hellebore, Herzegovinian 30 Spiny 28
Southern 38 Helleborine, Narrow-leaved 28 Squarrose 36
Globularia, Shrub 29 Red 28 Tomasini's 36
Goatgrass, Jointed 26 White 28 Tyrol 36
97

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Velinac 28 Marram Grass 16 Mustard 34
Visiani's 28 Marshwort, Creeping 34 Buckler 34
Knotweed 43 Mauritanian Grass 26 Shortpod 27
European 18 Mousetail, Tiny 18 Soft 27
Ladybells 26 Meadowgrass 43 Su{ac 27
Lady's Slipper 21 Baden 43 Narcissus, Cream 31
Lady's Tresses, Summer 45 Broadleaf 43 Needleleaf, Field 43
Larkspur 17 Cenisian 43 Giant 43
Oriental 17 Coastal 16 Needle Grass 45
Palmated 21 Dwarf 43 Nettle, Membranous 22
Rocket 17 Hybrid 43 Roman 22
Sharp 37 Little 43 Oat, Compact 37
Short-horned 17 Marsh 31 Lopsided 34
Uechtriz's 37 Meadowsweet, Grey 45 Wild 34
Violet 21 Medick, Coastal 41 Oatgrass, Blue 39
Leopardsbane 29 Piron's 41 Golden 46
Hungarian False 17 Melicgrass, Bauchin's 41 Onion, Fragrant 33
Lettuce, Oakleaf 41 Siberian 41 Horvat's 26
Lilacbush, Croatian 27 Transilvanian 42 Orchid, Adriatic Lizard 30
Lily, Alp 41 Mexican Tea 36 Bee 21
Bosnian 23 Mezereon 29 Bertoloni's Bee 24
Carnic 23 Micromeria, Kerner's 42 Broad-leaved Marsh 21
Martagon 24 Milfoil, White 25 Brown Bee 24
Orange 23 Milkthistle, Blessed 32 Bug 24
Lion's Paw 23 Milkvetch, Mueller's 27 Bumble Bee 24
Loosestrife, Threebract 18 Milkwort, Croatian 43 Burnt 24
Lords-and-Ladies, Oblong 26 Shrubby 31 Dense-flowered 31
Lousewort, Frederick-Augustus' 42 Milletgrass, Spring 42 Early Marsh 21, 37
Hoermann's 20, 22 Monkshood, Narrow-leaved 33 Early Purple 31
Marsh 43 Yellow 25 Early Spider 24, 42
Stemless 22 Moon Carrot, Maly's 32 Elegant 42
Madwort, Mountain 33 Tomentose 32 Fen 41
Tortuous 26 Moor Grass, Blue 45 Few-flowered 42
Transilvanian 26 Sadler's 32 Fly 24
Wierzbick's 26 Silver 45 Four-spotted 24
Mallow, Egyptian 21 Mouse Ear, Dinarian 28 Greater Butterfly 31
Mandrake, Spring 18 Mudwort, Water 18 Green-winged 31, 42
Mare's Tail, Common 21 Mullein, Austrian 46 Island 42
98

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Lady 24 Summer 19 Radish, Wild 44
Late Spider 24 Pillwort 18, 43 Rampion, Ornamented 43
Lesser Butterfly 24 Pimpernel, Common False 24 Round-headed 31
Loose-flowered 31 Pine, Dalmatian Black 31 Rattle 22
Man 33 Pink, Croatian 23 Rayflower, Siberian 18
Marsh 42 Deptford 37 Rice Grass 43
Military 24 Greenish 38 Rock Rose, Hoary 39
Milky 22 Hill 37 Rockbell, Dalmatian 38
Monkey 24 Jabuka 16 Dinaric 38
Musk 39 Pointed Leaved 38 Rockcress, Haller's 22
Pale 24 Rock 23 Ruscus 32
Pink Butterfly 24 Simple 23 Rush, Alpine 39
Pink Man 22 Velebit 29 Coastal 39
Provence 24 Plantain 18 Dwarf 39
Pyramidal 26 Branched 18 Heath 40
Short-spurred Fragrant 39 Schwarzenberg's 43 Rannoch 44
Small White 44 Plumegrass, Narrow 44
Sand 40
Small-flowered Bumble-bee 42 Pond sedge, Great 22
Sharp-flowered 39
Spitzel's 22 Lesser 27
Sharp-leaved 39
Toothed 24 Pondweed, Bog 44
Spring 39
Trident 42 Grass-wrack 44
Thread 39
Woodcock 42 Opposite-leaved 39
Rusonunna 42
Yellow 42 Red 44
Ryegrass, Curly 24
Yellow Bee 21 Poppy, Prickly 18
Hardy 41
Orlaya, Koch's 22 Rough 18
Wimmera 41
Oxytropis, Purple 42 Pricklegrass, Foxtail 29
Sage, Greek 32
Parnsnep, Prickly 17 Spiny 29
Serrate 32
Parsley Piert, Slender 34 Swamp 29
Sainfoin, False 22
Parsley, Corn 43 Primrose, Carniolan 44
Saltmarsh-grass, Borrer's 32
Pasqueflower, Alpine 32 Cowslip 32
Pea, Angled 41 Kitaibeli's 31 Reflexed 18
Marsh 41 Wulfen's 44 Saltwort 24
Pannonian 41 Purse, Oval 39 Prickly 24
Penny Cress, Dinarian 32 Purslane, Hampshire 41 Sand Saffran 37
Pennywort, Marsh 18 Water 24 Sandbur, Capitate 36
Peony 31 Quakinggrass, Little 27 Sandwort 34
Common 31 Rabbitsfoot, Mediterranean 31 Tomasini's Three-nerved 21
Pheasant’s Eye, Yellow 15, 33 Rabbitsfoot Grass, Annual 31 Sawbread 29
Burning 33 Beardless 43 Spring 29
99

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Saw-wort 45 Fibrous Tussock 35 Spear Grass, Silver 33
Saxifrage, Musky 44 Flat 23 Spearwort, Adder's-tongue 22
Prenj 44 Flea 17 Greater 22
Purple 44 Glossy 36 Speedwell, Dark 33
Scabious, Adriatic 40 Hair 35 Dillenius' 19
Clementi's 40 Hassock 35 Garden 22
Crested 41 Kerner's 28 Green Field 33
Dalmatian 40 Large Yellow 19 Spring 33
Illyrian 41 Lesser Pond 27 Spike-rush, Few-flowered 38
Sarajevo 41 Lesser Tussock 35 Carnic 21
Travnik 41 Long-bracted 19 Ovate 21
Velebit 41 Micheli's 36 Slender 17
Scurvygrass, Large-fruited 26 Pill 28 Spleenwort, Arrow-headed 16
Sea Blite, Annual 45 Pointed 28 Kvarner 27
Sea Kale, Tartarian 37 Purple Nut 21 Spurge 38
Sea Lavender, Coiled 31 Rare Spring 36 Sea 38
Flexible 31 Rock 36 Spurge Laurel 29
Olive-leaved 41 Salt-meadow 19 Squill, Italian 32
Sea Wheat 17 Small-fruited Yellow 20 Squinancy Wort, Dinaric 26
Seablite, Annual 24 Star 19 Stali's 26
Shrubby 24 Starved Wood 35 Wettstein's 26
Sea-buckthorn 16 Tawny 20 Statice, Dalmatian 29
Seagrass, Knotty 37 Thin-Spiked Wood 36 Stitchwort, Bog 45
Seaheath, European 29 Weak 36 Marsh 45
Seaholly 16 White 35 Stock, Hoary 31
Sedge, Barley 36 Yellow 20 Stranglewort 20
Bladder 22 Serapias, Long-lipped 24 Strawberry-spinach 36
Bog 36 Shepherd's Needle 32 Strawberry-tree 26
Bohemian 16 Shoreweed 41 Eastern 26
Bottle 22 Sibirea, Croatian 32, 40 Succisella, Petter's 26
Brown 36 Signalgrass, Sweet 27 Sugarcane, Italian 19
Buek's 28 Silk Vine 22 Sundew, Great 16
Carnation 22 Silverbush 29 Oblong-leaved 16
Common 20 Slough Grass 16 Roundleaf 17, 20
Davall's 19 Sneezeweed 33 Sunolgrass 43
Dioecious 35 Snowbell, Plain 32 Sweet Grass, Plicate 23
Early 28 Soapwort, Cow 19 Floating 23
Elongated 36 Solomon's Seal, Broadleaf 24 Swertia, Alpine Bog 45
100

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Syrian Mustard 38 Vetch, Common 46 Floating 41
Tamarisk 18 Large-seeded 46 Lesser 16
Tanglehead Grass 30 Underground 46 Ribbon-leaved 19
Tape Grass 46 Vetchling, Winged 18 Waterwheel Plant 33
Tapeweed, Mediterranean 44 Violet, Elegant 33 Waterwort 38
Tasselweed, Beaked 44 Marsh 46 Eight-stamened 38
Spiral 44 Pond 46 Long Stem 38
Thimble, Fairy's 22 Violet-willow, European 44 Six-stamened 38
Thistle, Italian Plumeless 35 Viper's Grass, Purple 44 Wheatgrass, Crested 16
Tiny 37 Visiani's Star of Bethlehem 42 Elongateg 38
Thorow Wax, Lanceleaf 16 Water Chestnut 33 Whitebeam, Common 45
Thrumwort 37 Water Soldier 24 Croatian 32
Thymelaea, Fleshy-leaf 32 Water Starwort, Autumnal 34 Velebit 45
Thymme, Breckland Garden 45 Blunt-edged 34 Whorl-grass, Water 17
Toadflax, Simple 45 Blunt-fruited 34 Willow, Halberd 44
Tiny-sepaled 41 Intermediate 34 Windflower, Snowdrop 16, 30
White 41 Pedunculate 34 Wintergreen, Round Leaved 44
Tree Spinach 36 Pond 34 Wiregrass 19
Tulip, Early 33 Short-leaved 34 Woodruff, Hercegovinian 34
Wild 30, 33 Various-leaved 34 Wormwood, Holly 34
Vanilla Orchid, Black 42 Water Violet 21 Yellow Candy 36
Venice Mallow 21 Water-meal 25 Yellowhead, Willowleaf 30
Vernalgrass, Annual 34 Watermoss, Floating 32 Yellow-wort 19
Oval 34 Water-plantain 16 Yew 25
101

Kazalo hrvatskih imena `ivotinja

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


apolon 71, 72 ~apljica voljak 56 dvoplaz, turski 62
crni 72 ~epa 66 eja livadarka 53
babica, rije~na 68 ~igra, bjelobrada 55, 56 mo~varica 53
babura, kr~ka {piljska 76 crna 52, 58 strnjarica 56
balavac, Balonijev 68 crvenokljuna 58 gak 57
prugasti 66 debelokljuna 52 galeb, rije~ni 58
bati}, crnoglavi 59 dugokljuna 58 sredozemni 53, 54
sme|oglavi 59 mala 54 galica, `utokljuna 59
belica 68 ~i`ak 58 gaovica, dalmatinska 65, 68
beluga 66 ~ovje~ja ribica 64, 75, 76 gata~ka 66
bijelac, Grundov {umski 73 istarska 64, 76 imotska 68
bjeloguza, sivkasta 59 }uk 57 krbavska 67,76
blistavac 68 mali 55 popovska (govica) 67,76
primorski 67 planinski 58 trebinjska 70
bolen 68 sivi 55 gatalinka 64
bregunica 57 }ukavica 59 glavatica 66
dabar 49
bukavac 53 glavo~, mramorasti 70
debeloglavac, Rottemburgov 74
buko~ 52, 57 glavo~i}, crnotrus 67
sedefasti 72
cjeva{, {piljski 76 si}u{ni 68
deverika, crnooka 69
crkavica 52 slatkovodni 67
divokoza 49
crnac, tabinj~i} 78 visova~ki 67
djetli}, crvenoglavi 59
crnka 68 vodenjak 67
mali 59
crvenko, crvenorubi 72 gnjurac, crnogrli 54
planinski 57
kiseli~in 72 }ubasti 59
sirijski 59
mali dvornikov 73 mali 59
troprsti 59
crvenkrpica 62 ri|ogrli 55
drlja 70
crvenrepka, {umska 57 gobica, vrgora~ka 66
droplja 52
cvr~i}, pjegavi 56 golub duplja{ 59
mala 52
veliki 59 gregula 60
drozd bravenjak 55
~akora 52 dugou{an, Kolombatovi}ev 50 grlica 59
mala bijela 55 gorski 50 grmu{a, siva 58
velika bijela 53 sivi 48 guska glogovnja~a 55
`uta 53 dupin, dobri 48, 50 lisasta 55
~aplja danguba 55 kratkokljuni obi~ni 50 siva 53
102

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


gu{terica, brusni~ka 62 krku{a 70 muka~, crveni 64
dubrova~ka 62 krku{a, bjelopera(jna) 70 dalmatinski `uti 64
jadranska 62 Keslerova 69 mulja~a, crnorepa 58
lastovska 62 tankorepa 69 neritina, metkovska {piljska 76
mosorska 62 krtica, kvarnerska 48 nesit, kudravi 52
haringa, crnomorska 70 kr`ulja 55 ne`ica, zlatna 68
hr~ak 49 kukavica, afri~ka 53 nosara 69
ibis, blistavi 53, 54 kukuvija 58 obrvan 66
}elavi 52 kulik, morski 53 oka{, dalmatinski 74
jarebica kamenjarka 55 sljep~i} 56 goranski crni 72
jastreba~a 59 lastavica 58 klekovski crni 73
jesetra 66 daurska 56 kupski crni 72
atlantska 66 lastin rep, ju`ni 73 mo~varni 72, 74
jadranska 66 la`i{tipavac, veterni~ki {piljski 77 {umski 73
jez 68 leganj 58 {umski crni 73
kapica, jurjevska {piljska 77 lipljen 69 vaganjski crni 72
liska 56
karas 68 orao klikta{ 53
lunja, crna 55
kaukal 56 krsta{ 52
crvena 52
ke~iga 65, 68 patuljasti 52
lje{tarka 56
klen, bijeli 68 prugasti 52
ljutica, Ursinijeva 62
ilirski 68 suri 53
makal 66
turski 66 o{trigar 53
manji} 68
zrmanjski 68 o{trulja 66, 67
masnica 69
kobac 58 paklara, dunavska 69
medvjed, mrki 49
kratkoprsti 52 morska 70
medvjedica, sredozemna 48
koko{ica 57 poto~na 70
mekousna, neretvanska 66
kolju{ka 66, 69 primorska 67
solinska 69
kongerija, {piljska 76, 78 ukrajinska 69
mi{, patuljasti 49
kornja~a, barska 62 pastirica, `uta 56
humka{ 49
kopnena 62 mladica 67 pastruga 66
rije~na 62 modrovoljka 59 pastrva, jezerska 69
kosac 55 moruna 66 poto~na 68
kosac, hvarski {piljski 76 mra~njak, {irokouhi 49 primorska 67
mljetski {piljski 77 mren 66 visova~ka 67
kozica, Babi}eva {piljska 76, 77 mrena, poto~na 68 zrmanjska 68
Pretnerova {piljska 77 muharica 56 patka batoglavica 58
Sketova 76 bjelovrata 58 glavata 58
{piljska 77 mala 56 gogoljica 53
103

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


kreketaljka 53 prepelica 56 sim 66
krunata 55 pr{ljivac 57 sjenica, brkata 54
lastarka 52, 53 pr{njak, dugokrili 48 sljepa{ 48
njorka 54, 55, 56 prutka, crna 59 smi~alina 62
pup~anica 55 crvenonoga 53 smu|, kamenjak 70
`li~arka 52, 55 krivokljuna 59 sokol, Eleonorin 53, 57
pauk, li~ki {piljski 77 mala 55 kr{ki 52
p~elarica 59 migavica 59 lastavi~ar 56
pe{, primorski 66 pupavac 58 mali 53
pe{kelj 70 puh, gorski 49 sivi 55
pijor, li~ki 67 ora{ar 49 stepski 52
pijurica 70 sivi 50 sova mo~varica 52
pi{kur 68 vrtni 49 spu`va, tounjska {piljska 76
plavac, gorski 72 puzavac, dugokljuni 58 stonoga, Pretnerova {piljska 77
isto~ni 74 kratkokljuni 58 strnadica, mo~varna 58
Kozlin~ev 72 pu`i}, ~udnovati freati~ki 78 velika 58
vrtna 56
mo~varni 72 {ipunski braki~ni 78
sup, bjeloglavi 51, 52
veliki timijanov 73 ra~i}, pakleni~ki podzemni 77
starje{ina 52
veliki livadni 72, 73 raku{ac, kornatski 76
svali} 68
zagasiti livadni 72 mljetski 78
svijetlica (pijurica) 66, 76
`ednjakov 72 panonski {umski 76
svra~ak, sivi 58
plijenor, crnogrli 58 {umski 76
{aran 66
pliska, velika 68 vitki zagreba~ki 76, 77
{eva, kratkoprsta 56
plotica 70 ribarica 62
krunica 59
podbila 66 ri|a, Assmanova 73
kukmasta 58
podustva 66 mala svibanjska 73
planinska 53
popi}, alpski 59 mo~varna 73
poljska 58
potkovnjak, Blazijev 49 Nikerlova 73
velika 54
ju`ni 49 planinska 72
{i{mi{, dugonogi 48, 76
mali 49 `utonoga 72 mo~varni 50
Meheljev 48 ris 49 ri|i 49
veliki 49 roda 56 veliki 49
pozvi`da~, prugasti 54 crna 55 velikouhi 49
tankokljuni 53 ronac, mali 59 {ivalica 56
veliki 54 veliki 53 {kanjac osa{ 55
preljevalica, Frejerova 72 rova{, ivanjski 62 {ljuka koko{ica 52, 56
mala 72 rovka, mo~varna 49 mala 60
velika 72 sabljarka 70 {umska 58, 60
104

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


{tekavac 53, 57 vivak 59 vuk 49
{tijoka, mala 60 vjetru{a, bjelonokta 52 zec 49
ri|a 60 crvenonoga 56 zelemba}, zapadni 62
siva 60 vjeverica 49 zlatar pijukavac 54
tekunica 47, 48 vlastelica 53 zlatovrana 52
tetrijeb gluhan 54 vodenbabura, bodljikava {piljska 76 zlousta 66
ru{evac 52 bukovi~ka orija{ka 77 zmija sljeparica 62
topolnjak 72 cetinska {piljska 78 zmijar 55
tr~ka 57 kordunska {piljska 77 zubatak 66
trepteljka, planinska 55 li~ka {piljska 77 zvi`dak, brezov 54
primorska 58 Pretnerova {piljska 76 gorski 54
trstenjak crnoprugasti 52, 58 toplovodna 78 {umski 57
uklija, dvoprugasta 70 Velkovrhova {piljska 76 zvi`dara 55
primorska 68 vodenpolip, zagonetni {piljski 76 `aba, lombardijska 63, 64
ukliva, cetinska 66 vodenrovka 49 `alar cirikavac 53, 56
uskr{nji leptir 72 vodenjak, mali 64 krivokljuni 56
dalmatinski 74 veliki panonski 64 mali 56
u{ara 56 vodomar 55 sijedi 56
ve, {areni 72 voluhar, dinarski 50 `dral 56
ve~ernjak, mali 49 voluharica, planinska 49 `elva, glavata 61, 62
veliki 50 volji} maslinar 59 zelena 62
veslono`ac, podsusedski 76 `uti 59 `li~arka 54
vidra 48, 50 vranac, mali 53 `una, siva 59
vijun, cetinski 68 morski 57 zelena 57
neretvanski 68, 69 veliki 55 `utokrug, planinski 62
veliki 68 vretenac, mali 69
virnjak, ogulinski {piljski 76 veliki 69
105

Kazalo stru~nih imena `ivotinja

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Ablepharus kitaibelii 62 Apatura ilia 72 Calonectris diomedea 56
Abramis sapa 69 iris 72 Canis lupus 49
Acanthocyclops petkovskii 76 metis 72 Caprimulgus europaeus 58
Accipiter brevipes 52 Aphanius fasciatus 66 Carassius carassius 68
nisus 58 Aquila chrysaetos 53 Carduelis spinus 58
Acipenser gueldenstaedtii 66 heliaca 52 Caretta caretta 61, 62
naccarii 66 pomarina 53 Castor fiber 49
nudiventris 66 Archaeolacerta mosorensis 62 Certhia brachydactyla 58
ruthenus 65, 68 Ardea purpurea 55 familiaris 58
stellatus 66 Ardeola ralloides 53 Chalcalburnus chalcoides 68
sturio 66 Asio flammeus 52 Charadrius alexandrinus 53
Acrocephalus melanopogon 52, 58 Aspius aspius 68 dubius 56
Acroloxus sp.n. 77 Athene noctua 55 Chelonia mydas 62
Actitis hypoleucos 55 Aulopyge huegelii 66, 67 Chionomys nivalis 49
Aegolius funereus 58 Aythya ferina 58 Chlidonias hybridus 55, 56
Aegypius monachus 52 fuligula 55 niger 52, 58
Alauda arvensis 58 nyroca 54, 55, 56
Chondrostoma kneri 66
Alburbus albidus 68 Barbastella barbastellus 49
phoxinus 66
Alburnoides bipunctatus 70 Barbus meridionalis 68
Chthonius jalzici 77
Alcedo atthis 55 plebejus 66
Ciconia ciconia 56
Alectoris graeca 55 Blanus strauchi 62
nigra 55
Alosa fallax nilotica 66 Bogidella sketi 77
Circaetus gallicus 55
pontica 70 Boloria titania 72
Circus aeruginosus 53
Alpioniscus christiani 76 Bombina bombina 64
cyaneus 56
Anas acuta 52, 53 variegata kolombatovici 64
pygargus 53
clypeata 52, 55 Bonasa bonasia 56
Cisticola juncidis 56
crecca 55 Botaurus stellaris 53
Clamator glandarius 53
penelope 55 Bubo bubo 56
Cobitis dalmatina 68
querquedula 55 Bucephala clangula 58
elongata 68
strepera 53 Burhinus oedicnemus 59
Anser albifrons 55 Calandrella brachydactyla 56 narentana 68, 69
anser 53 Calidris alpina 53, 56 Coenonympha oedippus 72, 74
fabalis 55 ferruginea 56 Coluber caspius 62
Anthus campestris 58 minuta 56 Columba oenas 59
spinoletta 55 temminckii 56 Congeria kusceri 76, 78
106

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Coracias garrulus 52 Ficedula albicollis 58 Lanius minor 58
Cottus ferrugineus 66 parva 56 Larus audouinii 53, 54
Coturnix coturnix 56 Fulica atra 56 ridibundus 58
Crex crex 55 Galerida cristata 58 Leptidea morsei major 73
Cricetus cricetus 49 Gallinago gallinago 52, 56 Lepus europaeus 49
Cyprinus carpio 66 Gasterosteus aculeatus 66, 69 Lethenteron zanandreai 67
Delphinus delphis 50 Gavia arctica 58 Leucaspius delineatus 68
Dendrocoelum subterraneum 76 Gelochelidon nilotica 52 Leuciscus ukliva 66
Dinaromys bogdanovi 50 Geronticus eremita 52 cephalus albus 68
Dryomys nitedula 49 Glaucidium passerinum 55 idus 68
Egonpretneria brachychaeta 78 Glaucopsyche alexis 72 illyricus 68
Egretta alba 53 Gobio albipinnatus 70 microlepis 66
garzetta 55 gobio 70 polylepis 66, 76
Elaphe situla 62 kessleri 69 souffia agassizi 68
Eliomys quercinus 49 uranoscopus 70 souffia muticellus 67
Emberiza calandra 58 Grus grus 56 svallize 68
hortulana 56
Gymnocephalus baloni 68 turskyi 66
schoeniclus 58
schraetser 66 zrmanjae 68
Emys orbicularis 62
Gyps fulvus 51, 52 Limenitis populi 72
Erebia gorge vagana 72
Haematopus ostralegus 53 Limosa limosa 58
medusa 73
Haliaeetus albicilla 53, 57 Locustella luscinioides 59
oeme megaspodia 72
Heteropterus morpheus 72 naevia 56
styrius gorana 72
Hieraaetus fasciatus 52 Lola insularis 76
styrius kleki 73
pennatus 52 Lopinga achine 73
Eremophila alpestris 53
Himantopus himantopus 53 Lota lota 68
Erithacus svecicus 59
Hippolais icterina 59 Lullula arborea 59
Eudontomyzon danfordi 69
olivetorum 59 Lutra lutra 48, 50
mariae 69
Hirundo daurica 56 Lycaena dispar 72
Eunapius subterraneus 76
rustica 58 hippothoe 72
Euphydryas aurinia 73
Euphydryas maturna 73 Hucho hucho 67 thersamon 73
Falco biarmicus 52 Huso huso 66 Lymnocryptes minima 60
cherrug 52 Hyla arborea 64 Lynx lynx 49
columbarius 53 Ixobrychus minutus 56 Maculinea alcon 72
eleonorae 53, 57 Knipowitschia mrakovcici 67 arion 73
naumanni 52 panizzae 67 nausithous 72
peregrinus 55 croatica 66 rebeli 72
subbuteo 56 Lacerta (viridis) bilineata 62 telejus 72, 73
vespertinus 56 Lampetra planeri 70 Marifugia cavatica 76
107

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Mauremys caspica 62 pectencoronatae 76 metohiensis 66
Melanocorypha calandra 54 valachicus 76 pstrossi 70
Mellicta aurelia 73 Numenius arquata 54 Phylloscopus bonelli 54
britomartis 73 phaeopus 54 sibilatrix 57
Mergus merganser 53 tenuirostris 53 trochilus 54
serrator 59 Nyctalus lasiopterus 50 Picoides leucotos 57
Merops apiaster 59 leisleri 49 medius 59
Micromys minutus 49 Nycticorax nycticorax 57 minor 59
Milvus migrans 55 Nymphalis vau-album 72 syriacus 59
milvus 52 xanthomelas 72 tridactylus 59
Miniopterus schreibersi 48 Oenanthe oenanthe 59 Picus canus 59
Misgurnus fossilis 68 Oligopus ater 78 viridis 57
Monachus monachus 48 Orygoceras sp. 78 Platalea leucorodia 54
Monolistra caeca meridionalis 77 Otis tarda 52 Plecotus austriacus 48
hercegovinensis atypica 78 Otus scops 57 kolombatovici 50
pretneri pretneri 76 Oxyura leucocephala 52 macrobullaris 50
pretneri spinulosa 76 Padogobius bonelli 67 Plegadis falcinellus 53, 54
sketi 77 Pandion haliaetus 52, 57 Pluvialis squatarola 54
velkovrhi 76 Panurus biarmicus 54 Podarcis sicula adriatica 62
Motacilla flava 56 Papilio alexanor 73 sicula ragusae 62
Mus spicilegus 49 Parnassius apollo 71, 72 melisellensis melisellensis 62
Muscardinus avellanarius 49 mnemosyne 72 melisellensis n. ssp. 62
Muscicapa striata 56 Pelecanus crispus 52 Podiceps cristatus 59
Myotis bechsteinii 49 Pelecus cultratus 70 grisegena 55
capaccinii 48, 76 Perdix perdix 57 nigricolis 54
dasycneme 50 Pernis apivorus 55 Pomatoschistus canestrinii 67
emarginatus 49 Petromyzon marinus 70 microps 68
myotis 49 Phalacrocorax aristotelis 57 Porzana parva 60
Myoxus glis 50 carbo 55 porzana 60
Nannospalax leucodon 48 pygmaeus 53 pusilla 60
Natrix tessellata 62 Philomachus pugnax 57 Protelsonia hungarica thermalis 78
Neomys anomalus 49 Phoenicurus phoenicurus 57 Proterebia afra dalmata 74
fodiens 49 Phoxinellus adspersus 68 Proterorhinus marmoratus 70
Neophron percnopterus 52 alepidotus 70 Proteus anguinus n.ssp. 64, 76
Netta rufina 53 croaticus 67 anguinus cf.anguinus 64, 75, 76
Niphargus elegans zagrebensis 76, 77 dalmaticus 65, 68 Prunella collaris 59
hrabei 76 fontinalis 67, 76 Pseudophilotes vicrama 74
miljeticus 78 ghetaldii 67, 76 Puffinus yelkouan 60
108

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Pyrrhocorax graculus 59 Saxurinetor sketi 78 nebularia 59
Rallus aquaticus 57 Scardinius hesperidicus 70 totanus 53
Rana latastei 63, 64 scardafa 70 Triturus (cristatus) dobrogicus 64
Rhinolophus euryale 49 Sciurus vulgaris 49 vulgaris 64
ferrumequinum 49 Scolitantides orion 72 vulgaris meridionalis 64
hipposideros 49 Scolopax rusticola 58, 60 Troglocaris agg. anophthalmus 77
mehelyi 48 Spelaeocaris pretneri 76 Troglocaris anophthalmus intermedia 76, 77
blasii 49 Spermophilus citellus 47, 48 Turdus pilaris 55
Riparia riparia 57 Sphaeromides virei mediodalmatina 77 Tursiops truncatus 48, 50
Rupicapra rupicapra 49 Stalita pretneri 77 Typhlops vermicularis 62
Rutilus basak 69 Sterna albifrons 54 Tyto alba 58
pigus 70 hirundo 58 Umbra krameri 68
Sabanejewia balcanica 68 Streptopelia turtur 59 Upupa epops 58
Salaria fluviatilis 68 Strix uralensis 59 Ursus arctos 49
Salmo dentex 66 Sylvia borin 58 Vanellus vanellus 59
marmoratus 66 Tachybaptus ruficollis 59 Velkovrhia enigmatica 76
trutta fario 68 Talpa cf. europea 48 Vimba vimba 69
trutta faroides 67 Testudo hermannii 62 Vipera ursinii cf. ursinii 62
trutta lacustris 69 Tetrao tetrix 52 ursinii macrops 62
visovacensis 67 urogallus 54 Zerynthia cerisyi dalmacijae 74
zrmanjensis 68 Tetrax tetrax 52 polyxena 72
Salmoneus sketi 76 Thalasseus sandvicensis 58 Zingel streber 69
Salmothymus obtusirostris krkensis 66 Theodoxus subterrelictus 77 zingel 69
obtusirostris oxyrhynchus 66 Thymallus thymallus 69
obtusirostris salonitana 69 Thymelicus acteon 74
Sander volgense 70 Travunia jandai 77
Saxicola rubetra 59 Tringa erythropus 59
torquata 59 glareola 59
109

Kazalo engleskih imena `ivotinja

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Accentor, Alpine 59 Dusky Large 72 Crake, Baillon's 60
Admiral, Poplar 72 Eastern Baton 74 Little 60
Alborella 68 Green-underside 72 Spotted 60
Amphisbaenian, Turkish 62 Large 73 Crane, Eurasain 56
Apollo 71, 72 Mountain 72 Cuckoo, Great Spotted 53
Apollo, Clouded 72 Scarce Large 72, 73 Curlew 54
Asp 68 Bluethroat 59 Slender-Billed 53
Barbastelle 49 Bream, Danubian 69 Dace, Adriatic 68
Barbel, Italian 66 Brotula, Sea-cave 78 Illyric 68
Southern 68 Brown, Woodland 73 Makal 66
Basak 69 Bullhead, Zrmanja 66 Turskyi 66
Bat, Alpine Long-eared 50 Bunting, Corn 58 Ukliva 66
Bechstein's 49 Ortolan 56 Zrmanja 68
Blasius' Horseshoe 49 Reed 58 Croatian 66, 76
Geoffroy's 49 Burbot 68 Diver, Black-throated 58
Greater Horseshoe 49 Bustard, Great 52 Dolphin, Bottlenose 48, 50
Short-beaked Common 50
Greater Mouse-eared 49 Little 52
Dormouse, Common 49
Grey Long-eared 48 Capercaillie 54
Edible 50
Kolombatovic's Long-eared 50 Carp 66
Forest 49
Lesser Horseshoe 49 Carp, Crucian 68
Garden 49
Long-fingered 48, 76 Chamois, Alpine 49
Dove, Stock 59
Mediterranean Horseshoe 49 Chekhon 70
Turtle 59
Mehely's Horseshoe 48 Chough, Alpine 59
Duck, Ferruginous 54, 55, 56
Pond 50 Chub, White 68
Tufted 55
Schreiber's 48 Clam, Cave 76, 78
White-headed 52
Bear, Brown 49 Comma, False 72
Dunlin 56
Beaver, European 49 Cooper, Large 72
Eagle, Bonelli's 52
Bee-eater 59 Purple Edged 72
Booted 52
Bittern 53 Lesser Fiery 73
Golden 53
Little 56 Coot, Common 56 Imperial 52
Bleak, Danubian 68 Copepod, Podsused 76 Lesser Spotted 53
Blenny, Freshwater 68 Cormorant 55 Short-toed 55
Blue, Alcon 72 Pygmy 53 Egret, Great White 53
Chequered 72 Corncrake 55 Little 55
110

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Emperor, Freyer’s Purple 72 Grouse, Black 52 Lark, Calandra 54
Lesser Purple 72 Hazel 56 Crested 58
Purple 72 Gudgeon 70 Shore 53
Falcon, Eleonora's 53, 57 Gudgeon, Dalmatian Barbel 66, 67 Short-toed 56
Red-footed 56 Danubian 69 Sky 58
Festoon, Dalmatian Eastern 74 Kessler's 69 Wood 59
Southern 72 Whitefin(ned) 70 Limpet, Velebit Cave 77
Fieldfare 55 Gull, Audouins's 53, 54 Lizard, Adriatic Ruin 62
Flycatcher, Collared 58 Common Black-headed 58 Dalmatian Wall 62
Red-breasted 56 Hamster, Common 49 Dubrovnik Ruin 62
Spotted 56 Hare, Brown 49 Lastovo Wall 62
Fritillary, Assmann’s 73 Harrier, Hen 56 Mosor Rock 62
Marsh 73 Marsh 53 Western Green 62
Nickerl’s 73 Montagu's 53 Loach, Balcan 68
Scarce 73 Harvestman, Hvar Cave 76 Dalmatian Spined 68
Titania’s 72 Mljet Cave 77 Golden 68
Neretvan Spined 68, 69
Frog, Italian 63, 64 Heron, Night 57
Lynx 49
Gadwall 53 Purple 55
Martin, Sand 57
Garganey 55 Squacco 53
Merganser, Red-breasted 59
Goby, Canestrini's 67 Hobby 56
Merlin 53
Common 68 Honey-buzzard 55
Millipede, Pretner’s Cave 77
Lagoon 67 Hoopoe 58
Krbava 76
Marten's 67 Huchen 67
Minnow, Adriatic 70
Mrakovcic's 67 Hydrozoan, Enigmatic Cave 76
Cave (Krbava) 67, 76
Tubenose 70 Ibis, Bald 52
Croatian 67
Vrgorac 66 Glossy 53, 54
Dalmatian 65, 68
Godwit, Black-tailed 58 Ide 68
Karst 66
Goldeneye 58 Kestrel, Lesser 52
Nase 66
Goosander 53 Kingfisher 55
South Dalmatian,(Ghetaldicz's) 67, 70, 76
Goose, Bean 55 Kite, Black 55 Spotted 68
Greater White-fronted 55 Red 52 Mole, European 48
Greylag 53 Lamprey, Brook 70 Monk Seal, Mediterranean 48
Grayling 69 Danubian 69 Mouse, Harvest 49
Grebe, Black-necked 54 Po Brook 67 Steppe 49
Great Crested 59 Sea 70 Mudminnow, European 68
Little 59 Ukranian 69 Nerite, Metkovic Cave 76
Red-necked 55 Lanner 52 Newt, Danube Crested 64
Greenshank, Common 59 Lapwing 59 Smooth 64
111

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Nightjar, European 58 Pretner’s Cave 77 Shrew, Miller's Water 49
Noctule, Greater 50 Sket’s Alpheid 76 Water 49
Leisler's 49 Pseudoscorpion, Jalzic's Cave 77 Shrimp, Kornat Niphargid 76
Olm 64, 75, 76 Quail, Common 56 Mljet Niphargid 78
Istrian 64, 76 Rail, Water 57 Paklenica Underground 77
Osprey 52, 57 Rat, Lesser Mole 48 Pannonian Woodland 76
Otter 48, 50 Redshank 53 Woodland 76
Owl, Common Barn 58 Spotted 59 Zagreb Niphargid 76, 77
Boreal 58 Redstart, Common 57 Siskin, Spruce 58
Eagle 56 Ringlet, Bright-eyed Kupa valley ssp. 72 Skink, Snake-eyed 62
Little 55 Dalmatian 74 Skipper, Large Chequered 72
Pygmy 55 False 72, 74 Lulworth 74
Scops 57 Silky 72 Snail, Shipun’s Cave Water 78
Short-eared 52 Styrian Klek Mt. ssp. 72, 73 Strange Freatic 78
Ural 59 Woodland 73 Snake, Caspian Whip 62
Oystercatcher 53 Roach, Danubian 70 Dice 62
Partridge, Grey 57 Roller 52 European Blind 62
Rock 55 Rudd, Adriatic 70 Leopard 62
Pelican, Dalmatian 52 Dalmatian 70 Snipe, Common 52, 56
Peregrine 55 Ruff 57 Jack 60
Pill-bug, Atipic Cave 78 Ruffe, Balon's 68 Soiffe, Dalmatian 66
Dalmatian Giant 77 Striped 66 Soufie 67, 68
Kordun Cave 77 Saker 52 Souslik, European 48
Lika Cave 77 Salmon, Adriatic 66 Sparrowhawk, Eurasian 58
Pretner’s Cave 76 Neretva 66 Levant 52
Spined Cave 76 Solin 69 Spider, Pretner’s Cave 77
Velkovrh’s Cave 76 Sandpiper, Common 55 Sponge, Tounj Cave 76
Pintail 52, 53 Wood 59 Spoonbill 54
Pipit, Tawny 58 Sanpiper, Curlew 56 Squirrel, Red 49
Water 55 Schneider 70 Sterlet 65, 68
Planarian, Ogulin Cave 76 Sea-eagle, White-tailed 53, 57 Stickleback, Threespined 66, 69
Plover, Grey 54 Shad, Mediterranean 66 Stilt, Black-winged 53
Kentish 53 Pontic 70 Stint, Little 56
Little Ringed 56 Shag, European 57 Temminck's 56
Pochard, Common 58 Shearwater, Mediterranean 56 Stonechat, Common 59
Red-crested 53 Yelkouan 60 Stone-curlew 59
Prawn, Babich’s Cave 76, 77 Shirke, Lesser Grey 58 Stork, Black 55
Cave 77 Shoveler 52, 55 White 56
112

Ime Str. Ime Str. Ime Str.


Streber 69 Tortoiseshell, Yellow-legged 72 Icterine 59
Sturgeon, Adriatic 66 Tree Frog, European 64 Moustached 52, 58
Atlantic 66 Treecreeper, Common 58 Olive-tree 59
Beluga 66 Short-toed 58 Savi's 59
Russian 66 Trout, Brown 68 Willow 54
Ship 66 Lake 69 Wood 57
Stellate (Starry) 66 Marble 66 Water-louse, Podsused Thermal 78
Sunbleak 68 Sea 67 Weatherfish 68
Swallow, Barn 58 Visovac 67 Wheatear, Northern 59
Red-rumped 56 Zrmanja 68 Whimbrel 54
Swallowtail, Southeren 73 Tube-Worm, Cave 76 Whinchat 59
Teal, Common 55 Turtle, Green Sea 62 White, Fenton’s Wood 73
Tern, Black 52, 58 Loggerhead Sea 61, 62 Wigeon 55
Common 58 Vimba 69 Wolf 49
Gull-Billed 52 Viper, Karst Meadow 62 Woodcock 58, 60
Little 54 Meadow 62 Woodlice, Krk Cave 76
Sandwich 58 Vole, Balkan Snow 50 Woodpecker, Green 57
Whiskered 55, 56 Snow 49 Grey-headed 59
Terrapin, European Pond 62 Vulture, Black 52 Lesser Spotted 59
Caspian 62 Egyptian 52 Middle Spotted 59
Tit, Bearded 54 Griffon 51, 52 Syrian 59
Toad, Dalmatian Yellow-bellied 64 Wagtail, Yellow 56 Three-toed 59
Fire-bellied 64 Warbler, Bonelli's 54 White-backed 57
Toothcarp, Mediterranean 66 Fan-tailed 56 Zander, Volga 70
Toothtrout 66 Garden 58 Zingel 69
Tortoise, Hermanns' 62 Grasshopper 56