P. 1
Άσκηση Υπαίθρου - Λαύριο

Άσκηση Υπαίθρου - Λαύριο

|Views: 924|Likes:
Published by xazosgeologos

More info:

Published by: xazosgeologos on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2010

pdf

text

original

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Λαριο
2
ο
Εξάμηνο Σπουδών
Γε!λογικ" Ε#έλι#$
Στη περιοχ !χουμε μι" μετ"μ#ρ$%&η υ'η(ών πι!&ε%ν που ονομά)ετ"ι $ά&η
*υ"νο&χι&το(ι+ι* *"ι ε,ν"ι π"("ιο)%ι*- προ!(ευ&η-. Πριν 2/ ε*. χρ#νι" &υν!0η
ά((η μι" μετ"μ#ρ$%&η μι*ρ#τερ%ν πι!&ε%ν με την ονομ"&," πρ"&ινο&χι&το(ι+ι*
"μ$ι0ο(ιτι*.
1η("δ "υτ# &ημ",νει #τι "π# *ει που τ" πετρώμ"τ" τ"ν &ε με2ά(ο 0ά+ο-
"ν!0η*"ν #χι &την επι$άνει" "((ά &ε !ν" μι*ρ#τερο 0ά+ο- #που *"ι π"ρ!μειν"ν ε*ε,
2ι" τ#&ο χρονι*# διά&τημ" ώ&τε ν" "((άξουν τ" ορυ*τά *"ι "π# $ά&η υ'η(ών
πι!&ε%ν ν" π!&ουμε &ε $ά&η "μ$ι0ο(ιτι*.
Πριν 34 ε*. χρ#νι" &την περιοχ μπ",νει !ν" μ"2μ"τι*# &ώμ" *"ι διει&δ5ει
&το προη2ο5μενο υπ#0"+ρο *"ι &*,)ει *"τώτερο μάρμ"ρο6 &χι&τ#(ι+ο6 "νώτερο
μάρμ"ρο. Α*#μ" δεν !χει $τά&ει &την επι$άνει" &τ"μ"τάει &ε με2ά(ο 0ά+ο-
*ρυ&τ"((ώνετ"ι "ρ2ά7"ρ2ά *"ι δημιουρ2ε,τ"ι !ν"- π(ουτ%ν,τη-6 ο 2ρ"νοδιορ,τη- τη-
Π(ά*"- 82ρ"νιτι*# π!τρ%μ"9.
Πριν / ε*. χρ#νι" ο(ι&+",νει !ν" με2ά(ο τ!μ"χο- *"ι τοπο+ετε,τ"ι πάν% &το
υπ#0"+ρο6 *"ι "υτ εδώ ε,ν"ι η "νώτερη εν#τητ" τη- :"υρε%τι*-. Η "νώτερη
εν#τητ" δεν !χει *"μιά &χ!&η με τον 2ρ"νοδιορ,τη *"+ώ- !χουν με&ο("0&ει / ε*.
χρ#νι" *"ι "ποτε(ε,τ"ι "π# μετ"μορ$%μ!ν" μετ"0"&ι*ά πετρώμ"τ"6 $υ((,τε- *"ι
μάρμ"ρ".
Πιο &υ2*ε*ριμ!ν" !χουμε μι" *"τώτερη εν#τητ" *"ι !ν" μά2μ" που
ει&!ρχετ"ι )ε&τ# *"ι "ρχ,)ει ν" *ρυώνει "ρ2ά . Η +ερμ#τητ" "υτο5 του &ώμ"το-
μετ"$!ρετ"ι &τ" περι0ά((οντ" πετρώμ"τ". ;5ρ% (οιπ#ν "π# τον 2ρ"νοδιορ,τη
δημιουρ2ε,τ"ι μι" )ώνη μετ"μ#ρ$%&η- επ"$- *"ι τ" πετρώμ"τ" που
δημιουρ2ο5ντ"ι ονομά)οντ"ι *ερ"τ,τε- 2ι"τ, ε,ν"ι &*(ηρο, &"ν *!ρ"το *"ι περι!χουν
πυρ#ξενο6 π("2ι#*("&τ"6 επ,δοτο6 2ρ"νάτη.
Α%& τ$' αρ(αι&τ$τα) Πρώτη εντ5π%&η +" τ"ν &"$ώ- *άποι"
μετ"((ε5μ"τ" που +" υπρχ"ν &την επι$άνει". Ο <ενο$ώντ"- (!ει *"ν!ν"- δεν ξ!ρει
π#τε ξε*,νη&ε το :"5ριο "((ά πι+"ν#τ"τ" "π# την εποχ τ%ν =οιν,*%ν υπρχ"ν
*άποιε- επι$"νει"*!- ε*μετ"((ε5&ει-.
Η με2ά(η "*μ του :"υρ,ου τ"ν το /
ο
"ι. π.>. . Ο χρυ&ο5- "ιών"- του
Περι*( +" !πρεπε ν" (!2ετ"ι "ρ2υρο5- 2ι"τ, #τι $τιάχτη*ε τ#τε τ"ν "π# το "&μι
του :"υρ,ου *"ι 2ι"τ, ου&ι"&τι*ά χρυ&# δεν ε,χ"με.
Το μ"2μ"τι*# π!τρ%μ"6 ο 2ρ"νοδιορ,τη- με τη +ερμ#τητ" που 02ά)ει *"τά τη
&τερεοπο,η&η δημιουρ2ε, δυο ε,δη μετ"((ο$ορ,"-.
 Μει*τά +ειο5χ" ορυ*τά6 η περ,$ημη π"ρ"2!νε&η ?@A 82"(ην,τη-6
&$"(ερ,τη-6 &ιδηροπυρ,τη-9 που προ!ρχετ"ι "π# υδροθερμικά δι"(5μ"τ"
 Σιδηρο5χ" ορυ*τά6 *"τά τη μετ"μ#ρ$%&η επ"$- δημιουρ2ε,τ"ι μι"
*ινητοπο,η&η &ιδηρο5χ%ν ορυ*τών προ- την επι$άνει" τη- επ"$- *"ι
*οντά &το 2ρ"νοδιορ,τη η δι"δι*"&," επιτυ2χάνετ"ι με μετ"&%μάτ%&η.
Τ" υδρο+ερμι*ά δι"(5μ"τ" πάνε #που !χουμε "&υν!χει" του πετρώμ"το- δη("δ "νάμε&" *"τ.
μάρμ"ρο7&χι&τ#(ι+ο6 &χι&τ#(ι+ο7"ν%τ. μάρμ"ρο. Bρ" !χουμε δυο μετ"((ο$ορ,ε- *"ι οι Αρχ",οι το
2νώρι)"ν "υτ#.
Επ,&η- *"ι *άτι ά((ε- $(!0ε- οι οπο,ε- "ποτε(ο5ντ"ν "π# !ν" πο(5
"δρ#*ο**ο 2ρ"ν,τη 6 "π# τ" τε(ευτ"," υ(ι*ά τη- *ρυ&τά((%&η- *"ι "υτο5- του-
ον#μ"&"ν ευρ,τε- επειδ ε*ε, *οντά !0ρι&*"ν το μετά((ευμ". Ε,χ"ν
&υνειδητοποι&ει #τι υπάρχει &χ!&η τη- 2ε%(ο2,"- με τη μετ"((ο$ορ,".
Τα μεταλλεία) Την εποχ τη- με2ά(η- "*μ- δο5(ευ"ν πάν% "π# 24.444 δο5(οι
&τη περιοχ. Οι δο5(οι δο5(ευ"ν &ε ερευνητι*!- &το!- C4 επ, C46 )%2ρ"$ι!- πάν% &ε
*ερ"μι*ά μ"ρτυρο5ν #τι δο5(ευ"ν "νά&*ε(" *"ι προχ%ρο5&"ν μ!χρι ν" 0ρουν το
μετά((ευμ". Τ#τε άνοι2"ν 2"("ρ,ε- *"ι πη2άδι" 2ι" εξ"ερι&μ# *"ι μετ"$ορά του
μετ"((ε5μ"το- &την επι$άνει".
Α((ά #τ"ν "δειά&ει- !ν" χώρο "π# το μετά((ευμ" "ρχ,)ει ν" υπάρχει
*,νδυνο- *"τάρρευ&η- τη- ορο$-. Ε*ε,νη την εποχ δεν ε,χ"ν ουτε &ιδηροδο*ο5-6
ουτε τ&ιμ!ντ" 2ι" *ο(ώνε- ουτε τιποτ". Σ*!$τη*"ν (οιπ#ν #τι ο *"(5τερο- τρ#πο-
τ"ν ν" "$νουν *ο(ώνε- "π# το ,διο το μετά((ευμ".
Με "υτ# τον τρ#πο προχ%ράνε *"ι $τιάχνουν ε*"τοντάδε- χι(ι#μετρ" &τοών
&ε εξι επ,πεδ" προ- τ" *άτ%.
;5ρ% &το μι&# χρ#νο ο δο5(ο- π!+"ινε (#2% πνευμονο*ον,"&η-6 οπ#τε
!πρεπε ν" π(ηρώνουν 2ι" ν" "2ορά)ουν *"ινο5ριου- !*"ν"ν μι" ε*&τρ"τε," *"ι
!πι"ν"ν "ιχμ"(ώτου- . Ο δε5τερο- τρ#πο- τ"ν πιο οι*ονομι*#- *"ι !τ&ι άρχι&ε ν"
χτ,)ετ"ι ο &τ#(ο- τη- Α+ν"- *"ι *"τ!(ηξε ν" !χει πάν% "π# 244 τριρει-6 τη &τι2μη
που η *"+εμ," *ο&τι)ε /D *ι(ά "&μι. >%ρ,- "υτ!- η ν"υμ"χ," τη- Σ"("μ,ν"- +" ε,χε
χ"+ε,.
Το :"5ριο ε,ν"ι ο οι*ονομι*#- π"ρά2οντ"- που *"+#ρι&ε τη π"2*#&μι"
ι&τορ,".
Το με2"(ε,ο τη- Α+ν"- π"ρ*μ"&ε #τ"ν οι :"*εδ"ιμ#νιοι *"τά("0"ν #τι
πη2 τη- δ5ν"μη- τη- τ"ν το :"5ριο. 1εν ε,ν"ι τυχ",ο που &το EF Πε(οποννη&ι"*#
οι Σπ"ρτιάτε- ε(ευ+!ρ%&"ν #(ου- του- δο5(ου- "π# τ" ορυχε,".
Η 'ε&τερ$ ι*τορία) Λαυρε!τικ& +"τ$μα
Περι("μ0άνει τ" 2ε2ον#τ" *"ι τη πο(ιτι* *ρ,&η που προ!*υ'ε μετά την
πρ#τ"&η ε+νι*οπο,η&η- τ%ν ε*0ο(άδ%ν *"ι τ%ν &*%ριών του "ρχ",ου μετ"((ε,ου
που τ"ν "νε*μετά((ευτο "π# το 2
ο
"ι. μ.>. .
Κάπ%- !τ&ι !χουν τ" πρά2μ"τ"G Κάποιο- μηχ"νι*#- με το #νομ" Κορδ!(("-
ε,χε *άνει !ρευν" που ε,χε *"τ"+!&ει &το τ#τε υπουρ2ε,ο Ανάπτυξη- προ-
ε*μετά((ευ&η τ%ν &*%ριών η οπο," #μ%- +ά$τη*ε &τ" &υρτάρι". Ο Σερπι!ρι6 Ιτ"(#-
μηχ"νι*#- "ν"*ά(υ'ε "υτ την !*+ε&η *"ι ετο,μ"&ε μι" ετ"ιρ," μ"), με τον Ρου το
;ά((ο *"ι πρε άδει" 2ι" ν" δου(!'ει &το :"5ριο6 *άνει ν!ε- ερευνητι*!- &το!-
"((ά *υρ,%- ε*μετ"((ε5ετ"ι #(ε- "υτ!- τι- &*%ρ,ε- *"ι τι- ε*0ο(άδε- *"ι επειδ δεν
ε,χε άδει" 2ι" τι- δυο τε(ευτ",ε- π",ρνει άδει" "π# τοπι*ο5- π"ρά2οντε- *"ι !τ&ι
ξε*ινάει το :"υρε%τι*# )τημ".
Ο Σερπι!ρι !*"νε το (ά+ο- ν" &υνερ2"&τε, με Ε((ηνι* Τράπε)" *"ι
0(!ποντ"- τ" πο(5 με2ά(" *!ρδη *υ*(ο$#ρη&ε η $μη #τι υπάρχει χρυ&#- &το
:"5ριο. Bρχι&ε το πο(ιτι*# )τημ".
Ο 0"&ι(ιά- $ών"ξε το Συ22ρ# ν" "2ορά&ει "π# τον Σερπιερι τ" μετ"((ε,"6 ο
οπο,ο- υπ!*ρυπτε #τι ε,χε ηδη ε*μετ"((ευτε, τ" H*"(άI "πο+!μ"τ". Ο Συ22ρ#-
*"τά("0ε ετεροχρονι&μ!ν" το πρπ#0(ημ".
;εμ,)ουν *ο$,νι" με &ιδηροπυρ,τη *"τε0",νουν &το *!ντρο τη- Α+ν"- *"ι
$%νά)ουν H*οιτάξτε τι χρυ&#- υπάρχει &το :"5ριοI6που(+η*"ν περιου&,ε-6 προ,*ε-6
τ" πάντ" *"ι #(οι !τρεχ"ν ν" "2ορά&ουν μετοχ!- τη- ετ"ιρ,"-. Μετά δυο μ!ρε- η
επιχε,ρη&η *ρυξε πτώχευ&η. Οι "υτο*τον,ε- "ν"$!ρετ"ι #τι τ"ν περι&&#τερε- "π#
"υτ!- του *ρ"χ τη- Αμερι*-.
Στ,*$ -
$

Κρια %ετρ.ματα %εριο("ς/
Σχι&τ#(ι+ο- 8$"νερ η &χι&τ#τητ" *"ι η π"ρά((η(η τοπο+!τη&η9
;ρ"νοδιορ,τη- 8περι!χει χ"("),"6 π("2ι#*("&τ"6 ορ+#*("&τ" *"ι 0ιοτ,τη9
Μάρμ"ρο
Αυτ# το *ομμάτι μάρμ"ρο "ν*ει &την *"τώτερη &την "νώτερη εν#τητ"J
:ο2ι*ά το *ομμάτι μάρμ"ρο που &υ((!ξ"με &τη πρώτη &τά&η "ν*ει &το "νώτερο μάρμ"ρο *"ι "υτ#
2ι"τ, "ν π"ρ"τηρ&ουμε τη 2ε%μορ$ο(ο2," τη- περιοχ- *"ι *οιτάξουμε προ- το 5'%μ" +" δο5με !ν"
H*"πά*ιI "π# μάρμ"ρο6 π"τάμε πάν% &ε &χι&τ#(ι+ο. Bρ" μά((ον το δι*# μ"- *ομμάτι ε,ν"ι "π# το
"νώτερο μάρμ"ρο %- $ερτ# υ(ι*#.
Στ,*$ 0
$

Μάρμ"ρο *"ι &χι&τ#(ι+ο- #π%- *"ι &τη πρώτη &τά&η *"ι
Κερ"τ,τε-
Σιδηρομ"2νη&,τη-

Στ,*$ 1
$

E2",νει το μετά((ευμ". Ε,ν"ι "ν"*"τεμ!νο με χώμ"6 *ομμάτι" "π# μάρμ"ρ"
*"ι &χι&τ#(ι+ου-. Το "νο,2ουν (οιπ#ν &ε με2ά(ου επ,πεδου- χώρου- *"ι "ρχ,)ει η
χειροδι"(ο2. 1ι"(!2ουν τ" *"(ά *ομμάτι"6 τ" υπ#(οιπ" τ" "πο+!τουν &τι-
ε*0ο(άδε- . Τ" *"(ά μπ",νουν &ε τρι0ε,"6 $τι"2μ!ν" "π# 2ρ"ν,τη *"ι τ" *οπ"νάνε με
ξ5(ινου- *#π"νου- μ!χρι ν" 2,νουν &*#νη.
Απ# *ει *"ι π!ρ"6 !πρεπε ν" ξεχ%ρ,&ουν το 2"(ην,τη 8τον *"+"ρ#9 6 οπ#τε
!$τι"ξ"ν τ" περ,$ημ" π(υντρι"6 #που με ειδι*# τρ#πο $ι(τράρι)"ν το 2"(ην,τη "π#
το υπ#(οιπο μετά((ευμ".
Αυτ η δι"(ο2 2ιν#τ"ν *οντά &την εξ#ρυξη του μετ"((ε5μ"το- .
Στ,*$ 2
$

Μ!&" "π# τι- δι"*(ά&ει- "&0ε&το(ι+ι*ών πετρ%μάτ%ν π!ρν"2ε το νερ# *"ι
τε(ι*ά *"τά(η2ε ν" δημιουρ2ε, !ν" &π("ιο που &υνεχώ- διευρυν#τ"ν . 1ιευρ5ν+η*ε
τ#&ο πο(5 ώ&τε "π# !ν" &ημε,ο *"ι μετά δεν άντεξε το 0άρο- τη- ορο$- *"ι
*"τ!ρρευ&ε. Η περιοχ ονομά)ετ"ι >άο-
Στ,*$ 3
$

Στά&η 2ι" &υ((ο2 ορυ*τών &$"(ερ,τη-6 μ"("χ,τη-6 ")ουρ,τη-6 2"(ην,τη-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->