mrVENE T.

BOGOSLAVOV
ZBIRKA
RESEN1H ZADATA1<A
1Z MATEMATlI<E 4
TRIDESET DRUGO rZDANJE
ZAVOJ) ZA UDZBENIKE J NASTAVN,\ SREDSTVA
BEOGRAD
20UO
PREDGOVOR DVADESET SESTOM,
PRERADENOM IZDANJU
Prvo izdanje ove zbirke je iz januara 1968. godi-
nc. Zbirka je napisana prema Nastavnom programu matematike za
IV razred gimnazije prirodno-matematickog smera.
U ovo izdanje uneH su slcdeci novi odeljci: Neka svojslva ele-
mentarnih fimkcija, Granicne vrednosti funkcije, Asimptote krivih lini-
ja u ravni (I glava): Primena izvoda pri odredivanju granicne vrednosti
- Lopitalovo pravilo (II glava). U VIII glavi dati su neki veckorgeeni
maturski pismeni zadaci, se panova na maturi uvodi is pit iz
matematike, i to u dva dela - pismeni i usmeni. Kompleksni brojevi
su prebaceni u Zbirku rdenihzadataka iz matematike 3. Ove izmene
su da bi Zbirke bile usaglasene sa nastavnim programom
matematike za prirodno-matematicki smer kojije usvojio Prosvetni
savet Srbije, a objavljen je u Sluzbenom glasniku Srbije 31. maja.
1991. godine.
Recenzentu ovog izdanja Svelozaru Brankovicu, profesoru Pe-
te beogradske gimnazije, zahvaljujem na pazljivom cHanju rukopisa
i sugeslijama za njegovo
Prema tdini zadaci se u ovoj zbirci mogu podeliti u tri grupe:
lakse (20%), srednje (60%) i leze (20%). Tezi zadaci su oznaceni
zvezdicama.
Zahvaljujem svojoj supruzi NadeZdi na pomoci u pripremi i
sredivanju rukopisa.
Beograd, marta 1993. godinc AUTOR
PREDGOVOR XXVII DOPUNJENOM IZDANJU
U ovom izdanju VIII glava - Razni zadaci dopunjena je
novim maturskim zadacima sa pismenog maturskog ispita u
Junskom 1994. godine. Takode je unelo i osam testova sa prijern-
mil isrita lla Bcogradskorn univerzitelu u periodu 1990. - 1994.
gudirn
AUTOR
NAPOMENA UZ TRIDESETO IZDANJE
U svom 40-godiSnjem poslojanju Zavod za udzbenike i nas-
!avna sredstva objavio je veliki broj knjiga koje su imale vge
izdanja i koje su postale nezaobilazan deo kulture i obrazo-
vanja. Takva je i Zbirka reSenih zadataka iz materna like 4, mr
Venea Bogoslavova, profesora. Cinjcnica da je ovo izdanje tride-
scto po redu govori dovoljno sarna za sebe. Sve zbirke profcsora
Bogoslavova su viSe od zbirki i gotovo da je ncmoguce zamisliti
srednjoSkolsku nastavu matematike bez njih. Rcdovnim oboga-
civanjem novim zadacima, novim i po sadrzaju i po idcjama, zbir-
ke su svaki put nove.
Sticajem Jepih okolnosti, jubilarno izdanje ove zbirke pOklo-
pilo se sa Zavodovim jubilejom i tako potvrdilo da se uspeh jcd-
nog izdavata tcmelji na uglednim autorima i kvalitctnim knjiga-
rna. NaSc cestitke profcsoru Bogoslavovu na njcgovim zbirkama
rcsenih zadataka iz matematikc.
Urednik
iarko Jovie
U Bcogradu, 19. decembra 1997.
Glavni i odgovomi urednik
dr Petar Pijanovic
ZADACI
I GLAVA
1. FUNKCIJE
1.1. Neka svojstva elementarnih funkcija
Definicija. Neka suA iB') neprazni skupovi. Funkcija (preslikava-
nje)skupaA uskupB jesvakipodskupfskupaA x Bkojiimaova
dva svojstva:
1° Skup svih prvih komponenatafjednakje skupuA.
2° (X'YI) Ef A (x,yi) Ef => y! = Y2'
Parnost. Za funkcijuf, definisanu na simetricnom intervalu (-a,a),
kaze se da j e:
parna ako jef( -X) = f(x) zax E (-a, a) ;
neparna ako je f( -X) = -f(x) zax E (-a, a) .
Monotonost. Za funkciju f kaze se da je monotono rastuea, ako je
tacna implikacija
Xl <X
2
=> f(x
l
) <f(X2) '
a monotono opadajuea ako vazi
Xl < x2 "> f (Xl) > [(12) .
Periodicnost. Ako funkcijafzadovoljava relacijuf(x + ro) = f(x)
(w konstanta), kaze se da je periodicna sa periodom ro, za svakox.
Najmanji pozitivan broj w naziva se osnovni period funkcije.
Nule. Svaki realan broj a, koji zadovoljava jednacinu f (x) = 0, tj.
f(a) = ° zoveserealnanula funkcijef(x).
Inverznajunkcija. Neka je (preslikavanje jedan-jedan skupa A u skup B.
. .
*) SkupA se zove dornen, a skupB kodornen iIi antidomcn.
7
lnverzno preslikavanje, II oznaci 1-
1
, jeste preslikavanje skupa
f(A), odredeno jednakoscuf-
1
(f(x))=x
1,
3.
4.
5.
6.
8
Odrediti domen i kodomen realnih funkcija odredenih na sledeei
nacin:
a) f(x) = V 4 _x
2
;
b) g(x) = V 4x _x
2
;
c) 1/J (x) = In(x2 - 6x).
Neka funkcijafpreslikava skup R na skupA i neka je:
1 2
a) f(x) = -2:x - 1;
b) f(x) =x
2
- 9;
c) f(;c) = + 2. OdreditiskupA.
Odrediti oblast definisanosti funkcije date formulom:
a) f(x) = V log (3x
2
- 2x);
b) f(x) =
1
c) y=(2x+8-x
2
)-2+log
o
.,(x-·I);
d) y = y10g 8) -log o.s(x
2
::;:'4);
3
e) y=--'2+ log(x2-·x);
4-x
J
-.... ----.....

I) y= log
1o
'
4
--"
Funkcijaf(x) definisana je na segmentu [0, 1].
(
x2 - 1 \
Odrediti oblast dellnisanosti funkcije f x + £) .
Aka je f (x) = x
3
- :>x
2
+ 1, tada je f (2) + 2f (0) = f (1). Dokazati.
2x + 1 .
Ako je f (;c) = x _ 2 ' tada je f if (x)) = x. Dokazatl.
7.
8.
9.
ltl.
iI.
12.
13.
x-I
Ako]'er(x) = -- lada]'c
. J x+l'
f(xl - fry) _ x -y
1 + f(;c)f(y) - 1 +xy .
Dokazati.
Ako je f (;c) = sinx, dokazati <ia je
(
X + v) lr:-:;rl'X -v\
J(x) +J(y) =2J 2
Neka je f (x) = =2 + bx + c. Tada je
f(x + 3) - 3J(x + 2) + 3f(x + I) - f(x) = O. Dokazati.
funkcionalne jednacine:
a) f(x + 1) =x
2
- 3x + 2;
b) [(x +x-
I
) =x
2
+x-
2
;
c) J(x-
I
) =x + Vi+2';
d) f (x : 1) = x
2
, g<ie je f nepoznata funkcija.
Ako je f (r - 1) = 2x - 3, odrediti f if (x
2
- X + 1)).
D
. f k" I f() sinx
ata]e un Cl]a [ormu om . x = 1 .
+ cosx
Dokazatidajef . f (23
n
) = 1.
Odrediti realne nule funkcija odredenih formulama:
x
3
_ 8 X4 - 17x
2
+ 16
a) f(;c) = --; b) J(x) =

c) f(x) = sinx - 1.;
2
e) f(xl = tgx - V3;
d) f (x) = log (x - 1) ;
t) f(;c) = Vsinx + 1.
9
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10
Ispitati pamost sledecih funkcija:
a) f(x) =x2_1_ 3cosx;
b) f(x) =x
2
+ 1 + sinx
2
;
c) f(x) =x
3
+ 2 + sinx;
x
d) f (x) = -. - + 1 .
Slnx '
sinx + tgx - x
3
e) f (x) = 2
COS X
f(
sin2 x + cos 3x
1) x) = --.,,--
2'"-1
g) f (x) = 2'" + 1 ;
1
h) f(x) = 2'" + 2'; i) f (x) = 2'" - rx.
D
. f k" f (1 + ay
ata Jeun C1JU ormulom f (x) = .
a'
Dokazati da je data funkcija pama.
Data je funkcija f (x) = log (x + V 1 + x
2
). Dokazati da je data fun-
kcija nepama.
Ak
. f() 1-x .
o Je x = log 1 + x ' tada Je
f(a) + feb) = f (t : :b)' Dokazati.
Data je funkcija f (x) = ax
2
+ bx. Odrediti rcalne parametre a i b
tako da je f (x) - f (x - 1) = x. Zatim, dokazati da je zbir prvih n
prirodnih brojeva jednak fen).
Polinom f (x) treceg stepena, ciji je slobodni clan jednak nuli,
zadovoljava jednakost
f(x) - f(x - 1) =x
2
.
Odrediti polinomf (x) i pckazati da je f (n) jednak zbiru kvadrata
prvih n prirodnih brojeva.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Odrediti osnovni period funkcije:
x
a) y=asinbx; b) y=tg2:;
c) y = cos
2
x; d) y = sin
2
"'-.
. 2'
c) y = sinxcosx; 1) Y = tg (x + a).
Funkcija y = sinx + sin 2x + sin 3x ima osnovni period w = 2n.
Dokazati.
Odrediti osnovni period i ampliludu funkcije
y = a cospx +b sinpx.
Odrediti osnovni period funkcije:
a) y = cos
4
x + sin
4
x; b) y = cos
6
x + sin
6
x.
Data jc funkcijaf (x) = x
2
• Odrediti njenu inverznu funkciju i skici-
rati grafike funkcijaf (x) i rl (x).
Data je funkcijaf(x) = log 2 (x - 1). Odrediti njenu inverznu fun-
kcijujl i skicirati grafike za obe funkcije.
Data je funkcija f (x) = 3
x
- L Odrediti njenu inverznu funkciju i
nacrtati odgovarajuci grafik.
Dokazati da je inverzna funkcija funkcije
x+l
t(x)=--
x-I
sarna ta funkcija i skicirati njen grafik.
Data je funkcijaj(x)=iogz OdreditiF
1
a1: _ a-x
Data je funkcija f (x) = --:2::---
Odrediti rl (a>l).
"
31.*
32.*
33,
34,
35.
Da la j' e funkciJ' a J' (x) = d' - a -x
, 'd' + a-x
a) Pokazati da je funkcija[neparnu,
I+x
bl Pokazati da jej-l (xl=log, -'-,
I-x
NaCi eksplicitni analilicki izraz funkcije y = f (x), koja je implicitno
definisana jednacinom
?
In (x- - 1) + 3 In (v + 2) = 3,
Odrediti oblas! definisanosti funkcijef i njenu inverznu
funkciju 1'", za x > L
Odredili inverznu funkciju 1'1 funkcije
, 'r--;r===;;
f(x) = Vx+VI+x2 + Vx -VI+x
2
Odrediti inverznu funkcijur1 funkcije:
2
a) f (x) = 2 sin 3x ; b) [( )
x = 1- 2 cos x ;
I ,
c) f(x) = 2(1 + cos X) ; d) fIx) = t sin
2
x,
Odrediti oblast definisanosti sledecih funkcija:
x-2
a) f(x) =
b) fi" J/3=X ,3 - 2x
\X) = - x + arc SIn 5 ;
c) [(x) = V 4 - x
2
+ arc sin ;" : \ ;
d) [(x) = arccos-
x
- +
1 +x
jednacinu:
a) 4 arc tg (x
2
- 3x - 3) =:n:;
b) 6 arc sin (x
2
- 6x + 8,5) = :n: .
36.
1
1] _ x
2
Funkcijafdalajeformu]om f(x) = /-;:-. -.
Odredili ,va resenja fJ E [0, n J jednacine
V3
f(sinfJ) = 3'
37. * Dokazali da ni za jednu rcalnu vrednost x funkcija odredena for,
x2+x+1 3 .. 1
mu]omy = + 1 nema vrednosti veee od 2 1 manJe od 2'
38. Skicirati grafike sJedeCih funkcija:
a) y= Ixl + IX+21;
,-,,---
b) y = V (x - 1)2 + V x
2
+ 4x + 4;
c) Y = Ix
2
- 11; dl y = Ix - x"i - x;
4 1
e) y = --' f) y =-.-;
- 4' SlUX
1
g) Y = Icosxl '
h)y=2sinxlcosxl (0$x$2n).
39. * Dokazali da je P (x) = A (x
3
- x) (A = const) jedini polinom
koji zadovoIjava jednakost
(x - 1) P (x + 1) = (x + 2) P (x).
40. * Odrediti realnu funkcij u [ koja zadovoIjava funkcionalnu jednaci-
nU f (;,,:2
1
) =5x+3.
41.* Data je funkcija x ...,. f (x) = a + be'. Odredili realne brojevea, b, c,
ako je [(0) = 5, fell = 14, f(2) = 50.
x-I
42. Datajefunkcijaf(x) = x + 1 (x;: -1). Odrediti:
a) f(f(x»;
b) f(f(x» = 0,5;
c) resenjajednacine f(x) - f(f(x» = 0,5.
13
3.* Data je funkcijaJ(x)=x(l +X
2
)-O,5 UzracunatiJ(f(f(f(f(x»)))),
4. * Za funkcijuf(x) definisana je funkcija f" (x) na sledeci nacin:
5.


18.
fl (x) = f(x), f"+I(X) = f(f"(x» (n = 1,2",\
Ako jeJ(x)=x(l +X
2
)-O,5
dokazati da jeJn(x)=x(l +nx
2
)-O,5
Data je funkcija f(x) = log2 X (x + 1)
x+2
a) Odrediti oblas! definisanosti funkcije[
b) f(x) = 1.
c) nejednacinu f(x) > 0,
d) Za koje vrednosti parametara a jednacina
f(x) = log2 (x + a) ima rea Ina
D
'f k" f ( 16 - x
2
ata]e un cI]a . x) = . . .
1 - smxsm 7x
a) Odrediti oblast definisanosti date funkcije.
b) Ispitati da Ii je data funkcija pama iii neparna.
Odrediti oblast definisanosti funkcije
f (x) = V (x
2
- 3x - 10) log2 (x - 3) .
. 'x
2
+ 2x - 1
Ako]e f (x) = , tada je
3
(1) 2f(x+2)+f(-x-l)=x
2
+4x+4.
Dokazati. Da Ii vazi obmuto?
19. Odrediti oblast definisanosti funkcije
f(x) = V 16 - x
2
log2 (x
2
- 5x + 6).
;0. Odrediti oblast definisanosti funkcije
f(x) = arcsin (4x2 + 2x _ 1) + 1I-(x---2-)-(x---3-)
x
2
4
,
!
51. Date su funkcije f(x) = ax + big (x) = cx
2

Odrediti realne brojeve a, b i c tako da je
f(g (x» = g (f(x)),
52. Datajefunkcija f(x) = 2x
2
+ 2x-
2
+ 5x + 5x-
l
,
Dokazati da je f (x) = f (x-I) .
53.
54,
55.
Akoje
d'
-x
-a
f(x) = d' x'
+a
2
g (x) = d' -x'
+a
tada je
x+ _ f(x)+f(y)
f( y) - 1 +f(x) 'f(y)'
g (x + y) = g (x) + g (y)
l+f(x)'f(y)'
Dokazati.
=x,
odreditif
Date su realne funkcije fl (x) = (x - 1)2, h (x) = Ix - 112,
_1)5
hex) = x-I ' f4 (x) = Ix - 11 V x
2
- 2x + 1 i
f5 (x) = (x - 1) V (x - Ii. Ispitati koja su od sledeCih tvrdenja
tacna:
a) sve funkcije su medusobno razlicite;
b) h ;cf, =f2 =f4 ;cf5;
c) f, = fz = h = f4 ;c f5 ;
d) h ;c f, = fz ;c f4 i f5 ;c f, ;
e) sve date funkcije su jednake,
56,* Ako je niz funkcija fn (x) , n EN, definisan na sledeci nacin:
x 1
f, (x) = x-I' fz(x) = 1 _ x' t" + 2 (x) = fn +, (fn (x», n EN,
izracunatif,992 (1992).
15
57.
58.
59.
Ako je f = (x - 1)2, izracunati f(3).
x + 1
DatesufunkcijefJ(x) = I,h(x) = ctg"'2,/3(X) = V Isin x
l
2
'
1 - cos x
Vl+cos2x
f4(X) = I ''2 I' lspitati kOja su od sledecih tvrdenja tacna:
v L COSX
1
a) sve funkcije su mcdusobno jednake;
b) medu datim funkcijama ncma medusobno jednakih;
c) fl '" fz = f3 '" f 4;
d) fl '" f2 = f3 = f
4
;
e) fl "'h =f4 "'fz "'fl'
2
f4(X) = log, 2' lspitati koji su od sledeCih iskaza tacni:
a) sve funkcije su medusobno jednakc;
b) med" datim funkcijama nema medusobno jednakih;
c) fl = fz = h '" f
4
;
d) II = f4 '" fz '" f3;
e) f l "'/2=h"'f
4
"'f
l
.
60. Ako jc f (x) = log6x + 3 IOg3 9x, izracunatif (x) + f (;).
61. Ako je f (x - 2) = x
3
- 2x - 1, izracunatif (1).
62. Funkcija f (x) = 2x - 1 definisana je u skupu realnih brojeva. Za
koje vrednosti x suo f (0), f (f (x» i f (x
2
) uzastopni clanovi arit-
metickog niza?
63. Data je funkcija x .... f (x) = x
2
+ ax + 3, (a, x, y E R).
a) Izracunati f (6), ako je Ie -1) = 4.
b) Resitijednacinuf(f(x» = 52, akojef(-l) = 4.
t6
1.2. Granicna vrednost funkcije
1. Kazemo da jeA granicna vrcdnost funkciJc lex) u ta-
ck; a, ako za svako E > 0 postoji broj 0 > 0, takav da je
I (f (x) - A I < t za svako x za kOje je Ix - a I < {\ .
limf (x) = A ilif (X) .... A. x .... "
Tcorcma: Ako kc lim I(x)=A i lim gGt)=B lada vaii
x-a
a) lim [(x)±g(x)] = A ± B b) lim [((t) ·g(x)] = A . B i
x-a
'0) lim iJ!l = A ,3 ",0
.t-'a g(x) B
x-a
64. Koristeci dcfiniciju granicnc vrednosti {unkeije dokazati:
65.
a) lim2x = 4; h) limx
2
= 4;
x-2 x-2
x+2
c) lim-- = 1;
x .... 1 3
d) lim (3x + 2) = 5.
x-I
Po tlefiniciji granitne vrcdnosti, pokazati da je lim (2t - 1) = 3.
Koliko mora bili {\ da bi za sve
xE(2-o,2+0) bilo J(2t-l)-31 <0,01'1

66. Odrediti sledecc granicne vrcdnosti:
67.
68.
3x+1 .5x
2
-3x+2
a) lim ,; b) hm ?2 j "
x-<>w4x x .... ()OLX+'-!X,l
Odrediti granicnc vrednosti (67 -- 691:
x
2
- 4
II) lim --;
x .... 2 X - 2
x
2
+6x-7
h) lim -,;------
X"'" 1 -5x+4
2 + 1
) I
, x
C lIn --0-
x ..... oo .x-
x
2
_ 7x + 10 . .:u-
4
_ 4x
2
+ ]
b) lIm 3 .2 ,,; a) lim 2 ;
x - 9x + 20
x __ IX -x -X,I
x' - 6x
2
- 27
c) lim 3' 2 .
x ..... -3 X +3x +x+3
17
69.
70.
71.
18
a) lim

x
2
+3x-1O
3x
2
-5x-2'
Odredit' sledete granicne vrednosti (70 - 73):
a) lim (x -- .j;:2:::10;:);
c) lim
x ..... 1 - 1
4
Vx-VA
e) lim 8 Itc::-
X x-l Vx- v,x.
Vx-Va
d) lim -,_ .... --.-, -
x .... a Vx - va
a) lim
V b
2
+ 411c - V b
2
- 4ac
/l-'O 2ll
8 Vx _x
2
b) lim 8 _ 4 Vx;
x-4
4 (2 - VX=3)
x2 _ 49 ;
x-3
f) lim r:x+T _ 2 .
x-3 I x
3
Vx-J
Vx -1 '
Vl='X - 3.
3 ,
2+ Vx
c) lim
x- -8
. ';-;:2:;1 -- 1 .
g) lim .j.... . ... ,
, x
2
+ 16--4
V'"'37:x'+-1' V4
: lim '
x-I
c) lim (x (V x
2
+ 1 - x» .
x- 00
73.* a) (V
x
+ V x + Vx - Vx) ;
74.
75.
76.
Vx-Va+Vx a
b) lim V 2 2
x-a X - a
c) lim (Vx2+ax+c + Vx
2
+b.:+d -2x);
d) lim (V(x+a)(x+b) -xl
(a, b, c i d realni parametri).
Odrediti sledece granicne vrednosti (74 - 79):
sin 4x
a) lilll ---. ;
':,70 x
I_cos 2x
c) lim ... -";_ .. ;
XSlnx
. tg x
b) hm·-· ;
\/" x-+O X
I-cos x
d) lim --:2-
,\,/ ....... 0 x
· sin (a+x)--sin (a-x) .
e) --.....
x_D-.. X
,
a) lim -. -'--.--- ;
x,Q/ sln
2
x
· tgx--sinx
c) lim.·--,-- ;
X'->,o' X
· sin 4x
e) lim.
.jx+1-1
:J
x
cos-
I
. 2
a) 1m --;
x_n x - n
sin
2
x - sin
2
a
c) lim 2 2
x - a
sin 3x
bYlim·:- -;
, x->O sm 2x
2x-sinx
d) lim ----;-;
x->O 3x + SIn x
x
3
+ 1
1) lim . \'--'- .
: sm(x+ 1)
sin (1 - x)
b»)im ,=- 1 ;
\ i/X-oo
t
vx-
d) ( - x) tgx);
x-"2
cos ax cos hx
e}lim ... -------2--------· ;
1) lim
V' ..:--0 X
77.
r,
---- ...--- r---
" I +xsinx-ycos2x
a) lim ---.--------.--
x"'" 0 2 X
to' -
'" 2
, .
Vb) lim------C--T--- ; r'.:·
,x-+O SID X
Y' . sin(a+x)-sin(a--x)'
78 *a) lim ---.. -----. ;
. ,. x-.o tg(a+x)-·tg(a-x)
· tg x-- sin;
b) Iim------ -----;
x"'" 0 x
3
x-I
2;
· 2
79. * a) lim --. ---------- "------.

· l--c08(1--cos x)
bYlim --- "---'---.
x-o X4
80. Izraziti povrsinu P
n
i obim On pravilnog mnogougla, upisanog u
kruznicu poluprecnikar, u funkciji broja stranica n, a zatim odrediti
lim P" i lim 0" . (Jedinica za merenje ugla - radijan.)
81.*
82.*
83.*
20
n _00 11 ..... 00
Odrcditi slcdece granicne vrednosti (81- 83):
2" + 2
3
-x - 6
lim 1 •
2
X_'7 .t
x ..... 2 '""
x" - 1
lim ---
x_lx"-l
(m in prirodni brojevi).
84.
I
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
\,
Znajuci da je
(
I)X (1)" 1
1 + =, 1 + (1 ,
odrediti sledece granicne vrednosli (84 - 90):
x+l
a) lim --I
(
X
x_+oo x-1;
. mx +n
( )
x
a) hm ;
X_+CXl mx + p
2
(
? )"
.. r- + 1
a) lim -2-- ;
x ..... +oo X - 2
ill.,Ilm x(ln(x+l)--lnx);
x_oo ___
. J A+x
b)/lim In ----.
\/ x ...... o x
(
5 )X
a) lim 1 - 4x ;
x_+oo
(
X2+X+l)"
a) lim ----
x_+oo x
2
-x-1
(
x2 + 5x + 4)"
b) lim -0;;-----
x_+oo - 3x + 7
a) lim (I + 3tg
2
x) <,,' x ;

1
b) lim (cos xl""" ;
x ...... o
Dokazati da je:
eX-l
a) lim
X""" 0 x
. x+m
b) hm (--
, )X
x ..... +oo \x - nl
(
3)"
1 +:;:-
. log (I + lOx)
b)hm ---------- .
I ,,·/'·X--+O X '
V
5
b) lim (1 + .
X"'" 0
Q"-l
bl lim----- In a ;
..., .... 0 x
21
. In(I·I·x)
c) hm
X"'" 0 X
Odrediti sledeee granicne vrednosli (92 - 99):
92.*
"
e--
2X
_l
,yJlim ---
/ x-tO X
eX-l
93. * a) lim ... :--... ;
'j/'x ..... 0 sIn?C
sin
2
x
+';;" - cos x -
94.
95. ) I
. 2cosx - 13
a 1m .
sin ,
exl_cosx
96.* '}) lim ;
t..,,:C x ..... O x
1
/.' r. -
{/v.* lim (1 +tg
2
V x) 2x .
uP X"'" 0
eox_e
bx
b) lim
I 'x""'O X
b) lim x(y1;-I) (a>O) .
x ...... w
e
xl
-1
b) lim -.- .. '---.
J"
sin ax
98.* lim
x-n sin bx
( a i b celi brojcvi).
99.*
100.* Odrediti realne brojeve a i b tako da je:
(
2 + 1 )
a) lim - b = 0;
x_oo x+l
b) lim (yx
2
-x+l-ax+b)=O.
x--oo
22
Odredili sledeee granicne vrednosli (101-105):
. sin (sin x)
101. a) lim--···· ;
b) lim 2 arcsin x .
X-'-'O 3x
102.
103.
.>;->0 x
) li
arc tg x
a
x---oO X
) li
arc sin (1 - 2x)
a m --... ..
X"'" 0 4x
2
-1 '
b) lim x - - arctg--
(
n x )
4 x+l
b) lim 'lrc tg 2:" .
x""" 0 SID 3x
. x
104. a)
1 _x
2
lim -.--;
x .... 1 SIn.7lX
sm"2 + cosx
b) lim
1 + sin
2
x + cos x .
. x-a l[X
105. lim sm -2- . tg 2a'
x ..... a
x + Vx"+7
106.* Data je funkcijaf(x) = V." 2' gdc su a i b rcalni brojevi.
x+ x-+b
Izracunati:
a) lim f(x);
x-+oo
b) limf(x).
x .... -oo
107.* Data je funkcijaf (x) = 3x + ,4 .Odrediti:
2x+Vx-+4
a) lim f (x); b) lim f(x).
x_+oo
x __ oo
1.3. Asimptote krivih Iinija u ravni
1°. Ako postoji realan broj a takav da je
limf(x) = ± 00,
x-a
onda je prava x = a vertikalna asimptota funkcije
Y =f\x).
2°. Ako postoje granicne vrednosti
23
... f(x)
k = llm --
x--±"" X
j n = lim ([(x) - kxJ,
X_Ion
onda je pravay = k x + n kosa asimptOla. Ako jek = 0, funkcija ima
horizontalnu asiruptotu y = n.
Odrediti aSiruptOle krivih (108 - 116):
x
2
- 5x +
W8. a) f(x) = x-2
V,'}. a) y = ----x.-. +-2'---:
x
3
no. a) y = ?;
2 (x + 1)-
x
2
- 2x - 3
Hi. a) y = 2
2x-x
1
H2. a) y - -_.
- cosx'
1
c) y=-
sinx·
1
Y
113. a) y=xe ;
. 1
U4. f ~ x ) =:;: + 2 arc 19X.
_ ~ 150
Ll6.
:24
x+l
[(x) = 1 ~ '
V x'-4
. 1
b)· f (x) =4x + 1 + -;
x
x
3
b)y=-?--.
r-l
1
v
b) Y = e .
b) Y = ctgx;
x-I
b)Y=Vx2 +1
117.
II GLAVA
2. IZVOD FUNKCIJE
2.1. Prirastaj funkcije
Obrasci i dejinicije
1" Prirastaj funkcije x-> y = f(x) u tacki sa apseisom Xo je
(1) L1y = f(x
o
+ L1x) - f(x
o
).
2" Srednja brzina promene funkeije na intervalu
[xo. Xo + L1x] je
(2) .LlY f(x o.-1:: L1x) - f(x o)
L1x L1x
3" Neprekidnost funkeije.
Difinicija 1. Funkeija x->y=f(x) neprekidna je u tacki sa apsei-
som x = a, aka je granicna vrednost funkcije za X-+Q jednaka
vrednosti funkeije za x = a, tj.
(3) limf(x) = f(a).
x-a
Definicija 2. Funkeija x->y=f(x) neprekidna je u tacki x=a, ako
je u toj tacki definisana i ako beskonacno malom prirastaju
argumenta odgovara beskonacno mali prirastaj funkeije:
(4) limL1y=O.
.dx ..... O
Ako nezavisno promenljiva poraste za L1x=0,002, funkeija
x-.f(x) =x
2
+ x-I dobija prirastaj Lfy= 0,006004. Odrediti pocet-
nu vrednost nezavisno promenljive.
25
118. Za koliko treba da poraste vrednost nezavisno promen!jive pOCev-
iii od Xo = 0 da bi funkcija x -> y = - x
2
+ 2x + 3 poras!a za
dy=0,0199? Za dX dobice se dye vrednosti. Objasniti ovaj slucaj
na grafiku funkcije.
119. Odrediti ugao koji sa osom Ox gradi se<Sica parabole
y=x2-7x+1O koja sadrii tacke parabole sa apscisama Xl =2 i
x
2
=6.
120. Odrediti srednju brzinu promene funkcije x-> y = 2x
3
- x
2
+ 1 za
Xo = I i dX = 0,1.
121. Odrediti prirastaj dX argumenta x i odgovarajuci prirastaj dy
funkcije x->y=f(x), pri promeni nezavisno promenljive od vred-
nosti Xl na vrednost Xl:
a) x->f(x) = log lOX, Xl = 1, x
2
= 1000;
b) x->f(x)=log
l0
2x, xl=0,5, x
2
=5.
122. Odrediti srednju brzinu promene funkcije x-.f(x)=sinx ako je
x=5" a dx=20'.
123. TaCk a se kreee po zakonu koji je definisan jednaCinom s = 5t
3
+ lOt,
gde je t vreme u sekundama, a s put n metrima. Odrediti srednju
brzinu kretanja u intervalu t E [20, 20 + dt] i rezultat primeniti na
brojnom primeru za:
a) dt= I; b) dt=O,I; c) dt = 0,01. Izracunati trenutnu br-
zinu kretanja za t = 20 s.
124. Data je funkcija i poeetna vrednost argumenta
a --
Xl =a-b. Odrediti krajnju vrednost argumenta x
2
ako je
I
dV=·-.
. a-b
125. Ispitati neprekidnost funkcije:
a) f(x) = x
2
+ x -I u tacki sa apscisom x = 2;
b) f(x)=x
3
-4x
2
+3x+5 u tacki sa apscisom x=l.
26
126. Dokazati da su sledece funkcije neprekidne za sVako x:
x-I
a) f(x)=ax
2
+bx+c; b) Y=:;'2+1;
c) f(x) = sin x; d) f(x) = xlf' .

127. Prosiriti oblast definisanosti funkcije:
.JlO-'>:-3
,xED,
y2-x-1
tako da nova funkcija bude neprekidna u tacki sa apscisom x = 1.

128. Prosiriti oblast definisanosti funkcije
.Ix2+ I-I
f(X)=---:;'-2 _... (x#O),
tako da nova funkcija bude neprekidna u tacki sa apscisom x = o.
*
129. Odrediti real an broj a tako da funkcija bude neprekidna za sva-
ko x:
a) f(x)={X+I. .
3-ax
2
, x>l'
{
X
2
-4, x<O
b) f(x)= a+2. x=O
x-4, x>O
{
x2-4
c) f(x)= x-2'
a,
130. Odrediti tacke prekida sledecih funkcija x->y=f(x):
x I
a) f(x)=.>:_3; b) f(x) =
x
e) f(x)=-.-;
SIn x
d) f(x)=tg x;
I
f) f(x)=- -"
1+5"
x#2
x=2.
131. Dokazati da funkcija f(x) = arc tg ima prekid prve vrste.
x
132. Data je funkcija f(x)
Ixl
Dokazati da data funkcija ima tacku prekida prve vrste.
133. Odrediti vrstu prekida funkcije
1
y=arctg(l
28
x
2.2. Izvod funkcije
Definicija 1. Izvod funkcije fIx} u tacki sa apscisom x = a naziva se
konacna granicna vrednost kolicnika prirastaja funkcije i prirasta-
ja argumenta u tacki a kad prirastaj argumenta ten nuli iii kad
x->a, tj.
(I) f
'() def l' f(x)- f(a) (. odf'() Ok' .
a = Im--···,-- lZV a u tac 1 sa apsclSom x = a
X""" a x-a
predstavlja broj);
(2) f'(x) = lim f(x±.:1
x
)-.tI2 .
&->0 .dx
Formula (2) je definiciona relacija za izvod funkcije u svakoj tacki
u kojoj je ona definisana.
I" Tablica izvoda elementarnih funkcija:
1. (C)' = 0 (C = const.), 2. (x)' = 1.
3. (xll)'=nx
n
-
1
, 4.
__ 1
2y1x
(x>O),
5. (sin x)' = cos x, 6. (cos x)' = -sinx
7.
(tgx)' =_1-
cos
2
x
n
(x#-+kn)
2
8.
( , I
ctgx) = ---.-
sm
2
x
(x#kn)
9. (ax)' = a-"ln Q, 10. (ex)' ="x,
11.
' log ae
(x>O, a>O) 12.
I
(x>O), (log x) =.-
, x
x
13.
( .)' I
(Ixl < I), 14. (arc tg x)' = arc SID x =
l-x
2 1 +X2
15.
(arc cos x)'= - 16.
(arc ctu x)' = __ 1_ ..
e 1 +x
2
2" Osnovna pravila izvoda:
1. (Cf(x))' = C fIx),
2. (f(x)± g (x))' = f'(x)± g'(x),
3. (f(x). g(x))'=f'(x) . g(x)+g'(x) . f(x},
(
[(Xl)' j(x) g . g'(x)
4. g (x) - g2(X)
(g(x}#O).
Po defrniciji adrediti izvade funkcija (134-137) definisanih formulama:
134. a} b) f(x)=_lo.
,,/4 x + 5
135. a) b)
136. a) f(x}=xsinx; b) f(x)=xcosx.
137: a) f(x)=x
2
sin 2x b) f(x)=x
2
cos3x.
Primenom tablica izvoda i osnovnih pravila izvoda odrcditi izvo-
de funkcija definisanih formulama
138-
a) ,
b)
139. a) y= 5x
6
_3xs +4x-8; b) y=4x
3
-2x
2
+x-5.
140. a) ; b)
y=.if;-7x+
141- a} y = (x
2
+ a
2
)(x
2
_ a
2
) ; b)
y=(x3-I)(x2+x+l) .
142. a) f(x)=(2x+l)(x
2
+3x-l) ; b) f(x)=(3x
2
+ 1)(2x
2
+3) .
143. a) f(x) = x
2
cos X ; b) f(x)=x
3
sinx.
144. a) f(x)=tgx-ctgx; b) f(x)=x-sinxcosx.
x
2
+ 1
x-a x
2
145. a)
;
b) f(x) = .. -; c)
f(x) =
x+a
x
2
_x+ 1 x2-x+1
146. a) f(x)=-,----- ; b) f(x) =
X--j-X+ I x
2
+1
29
sin x -x cos x
[47. a) f(x) =
b) f(x) = eX arc sin x .
148. a)
cosx

" l-sinx
149.
tso.
lSI.
(1 +t
2
)arctgt-t
f(t)=-' ""-2---'
Data je funkcija f(x) = - x
3
+ 9x
2
+ X - L
Odrediti 1'( -l).
Data je funkcija f(x) = - + - 1 ,
Odredili!, (3), 4 3 2
152. Dalajc IlInkcijaf(x)=31nx-x
2
, Izracunati!'(1),
153. Dataje funkcijaf(t)=t
3
-3 In t. Izracunatif'(3),
l54.
l55.
156.
, " ) cos x + 1
Data Je funkclJa f(x = ...... _.,
cosx-l
Izracunati f' CD,
, f() tgx " 'f,(n) Ako Je x = ______ n. __ ' lZracunatl ._-"
I-tg x 3
Ako je f(x) = 5 arcsin x- 3 arc cos x, izracunatif'( ¥).
157. Ako je f(x) = e"+l, izracllnatiJ'(-l),
e"-1
158. Ako je f(x) = 3 arc tg x-2 arc cotg x izracunatiJ'(2),
159. f()
I-sin x, • 'f,(n)
Ako je x lzracunatl -,
1 +cosx 4
Odrediti prvi izvod funkcije x--> y = f(x) (160-·168) ako je:
1 +ctgx
160. f(x)=-- "",
ctgx
tg x
161. f(x)='1--'
-tgx
162. f(x) = cos x (1 +sinx),
\0
"1
163. f(x) = sin x (1- cosx).
5-e"
164. f(x) = 2 .
rr_e-
X
165. f(x) = e"+e--:<'
Inx
166. f(x) = I-In x'
Inx-2
167. f(x)=j;:;;-'
Inx+1
168. f(x)=-in---;--'
P k
'd f k" 1 + In x d I' 'd"
169. 0 azatl a un CIJa y za ovo Java Je naClnu
x-xlnx
2x'y' = x
2
y2 + 1.
170. Odrediti tacke u kojima je izvod funkcije y = jednak izvodu
funkcije y = 2X2 + 5x + 3,
171. Odrediti jednaCinu tangente na grafiku date funkcije u datoj tacb
koja pripada grafiku
a) y=2X2-3x+2 u tacki A(2, y);
b) y=X
4
_x
2
+3 u tacki A(l, y);
c) y = In xu tacki A(l, y):
d) y=sinx u tacb A(n, y),
172. OdreditijednaCinu one tangente hive y=x
3
+3x
2
_5 kojaje nor-
malna na pravu 2x-6y+l =0,
173. U kojoj je tacb para bole y = x' - 7x + 3 tangenta paralelna sa
pravom y = 5x + 2?
174. Data je fllnkcija fix) = x
3
- 3x
2
+ 1. Odrediti tacke u kojima su
tangente date funkcije paralelne sa apscisnom OSOill.
175. Odrediti jednacine tangenti hive y=x
3
-2x
2
+x-2, koje su pa·
ralelne sa pravom 7x-4y+28=O,
176. Dve krive definisane su jednacinama:
Dokazatida ove krive imaju za-
jednicku langentu u tacki M (2, 9) i odredit; jednaCinu zajednicke
tangente.
'.77. Odredit; jednaCine tangente i normale funkcije f(x) = X4 x
2
+ 3 u
tacki M (1, y) koja pripada grafiku date funkcije.
178. Odrediti jednaCine tangeme i norma Ie parabole y = 4 x
2
u lacka-
rna prese"ka sa osom Ox. l<-onstruisati parabolu, tangentu i OOf-
malu.
179. Odrediti jednacine tangente i normale funkcije f(x) = cos x uta-
YA(n '\
C1 -2'Yr
\ /
180. Odrediti jednaCine tangente ; normale funkcije f(x) = cosz..,h u
tacki M(O, y).
lilL Odrediti relaciju koju zadovoljavaju realni brojevi k, n, i p da pra-
va y = k..x + n bude tangenta pamboli y2 = lpx.
182. Odrediti relaciju koju zadovoljavaju reaini brojevi a, kin da pra-
va y=kx+n bude tangent a para bole y=ax
z
.
i1l3. Dokazati da je povrSina trougla, koji je odreden biIo kojom
tangentom hiperbole 2xy = a
2
i koordinatnim osama. konstantna
i jednaka a
2

134. Data je kvadralna funkcija y= ax
2
+ bx + c. Odrediti koeticijente
a, hie tako da gratik sadrzi koordinatni pocetak, da za x=2
ima tangentu paralclnu osi Ox i da njegov graflk u tacki sa
apscisom x = 3 ima tangentu paralelnu simetrali prvog i treceg
kvadranta koordinatnog sistetna.
185. Data je funkcija f(x) = ax
Z
+ bx + c. Odrediti realne brojeve a, b i e
tako da grafik date funkcije saddi tacke M(O, 2), N(l, 0) i da u
tacki N tangenta ima koelicijcnt pravca k=
186. U funkeijif(x)=x
2
+bx+c odrediti koeficijeute b i c tako da njen
grafik sa pravom y = x ima jednu zajednicku tacku sa apseisom
x=2.
187.
ax x
3
Data jc funkcija x-+
f
(x)=-'4'- . Odrediti rca Ian broj a tako da
gratik date funkcijc seCe osu Ox pod uglom a = 45".
32
188. Odrediti jednacine tangent; hive y= x
3
+ X
Z
Ciji je koeticijent
pravca B.
189. Odrediti jednacine tangenti hive y = 2x' + 4x
2
-- x, Ciji je koetiei-
jent pravea 0,5.
190. Odrediti dodirne tacke tangenti hive y = x' x' + 2x + 3, koje
suparalelne pravoj
191. Odrediti jednacinu rangente, para bole y= x
2
-I' 7, koja je nor-
maIDa na pravu odredcnu koordinatnim pocetkom i temenom da-
te para bole.
192.
2.3. Izvod "lu".en. funkcije
Ako je y=f(u) a u=g(x), i ako funkeijef(u) i g(x) imaju izvode,
tada je )I'=f'(u) . g'(x). (Funkeija y=j(",(x» naziva se slozena
funkeija.)
Tablicni izvodi prethodnog paragrafa tada postaju:
3. (sin u)' = cos u . u';
u'
5. (tgul'
, cos
2
u'
9. (Jon u)'
, au )
11.
U
(
. ,,'
arcsin u) = .
v'
u'
13. (aretg U)=-2;
. 1+u
r 1
2. (,,/ u)' = -" . u' ;

4. (cos u)'= -sin u' u';
u'
6. (etg u) =
sm
2
u
8. (e")' = ell . u';
10. (in u)' = "';
u
12.
u'
14. (arcctg u) =
1 +u-
U sledeCim zadacima odrediti prvi izvod datih slozenih funkcija
(192-229):
a) y=ax
2
+bx+c; b)
33
93. a) y=2 sin 6x;
95. a) y=e"'-X+2;
98. _ a) y= sin
4
x;
_99;- y=tg
3
x-3tg x+3x.
/
1
lOO. y=2: In tg x+1n cos x.
1 -- 1
!o2. Y = 4: tg
4
x - 2: tg
2
x -In cos x.
1 2
W3. Y = 2: tg x + 10 cos x.
11' 1. 2
Z04. y=2: n sm x-2: sm x.
205.

a) y=1o .-;
1 +sm x
206. y=.J:X+ 1-ln(1+Jx+l).
)
. x
207. a y= arcsm2:;
//
, b) y=tg ax.
b) y=e-X(sin x+cos x).
.---'--.., 1 + x
l
b)y= In -----.
/ I-x
. 1. 3
b) y=sm x-
3
sm x.

sin2x
b)y=In---.- .
l-sm2x
1
b).y = arccos -- .
x
x'
210. a) y= arcctg- ;
a
// l+x
211. a)/y = arctg -----;
I-x
x
2
_a
2
212. a) y=arcsin---;
x
2
+a
2
x
213. a) y=arcctg---=;
/ .Jl-x'
x+a a x
/';!14. a) arctg-;
V yY+b' b b
x
215. y=arctg------.
1+.Jl-x'
b) y=arcsin 2x.

x-I
(I_b) J=arcctg--.
""'- x+l
p'- a-2x
);>1- y = arcctg-- .
(W 2 -J'ax-x
2
*
216.
i (x+1)' l' 2x-l
y=- In ---- + --- arctg------
6 x'-x+I.J3 .J3 .
* 1
217. Y=6 In
(x-I)' I 2x+ I
--------- arctg--
1.J3 .J3 .
. 1 l+x 1
2-18. y=- 10 -- - - arctg x .
J 4 I-x 2
219.
220. y=a In(Jx+a+.J>:\-.Jx2+ax.
221. y = 410 (y'X=-4 + Jx) + Jx'-=4;: .
* 1
222. f(x)=1o --+310----+- arctg x.
x+l x'-l 2
224.
225.
v
x.
1
/1+ x
y = arctg x +In VI:::::;: .
226. y = cr.}1 e
2x
+ arcsin e!.

227.
1 2
2211. f(x)=s tg
5
X+
3
tg
3
x+tg x.
229. y=in (sin x+ .
230. Dokazati da izvod sledeCib funkcija ne zavisi od x .
2n 22n)
a) y=cos
2
X+COS
2
(3+x)+cos ('3-
x
;
. . . 2n . 2 2n ).
b) y=sm
2
x+sm
2
(3+x)+sm (3'-x ,
c) y= sin
6
x+cos
6
x + 3 sin
2
xcos
2
x;
d) y=2(sin
6
x+cos
6
x)--3(sin4 x+cos
4
x).
231. Dokazati tacnost tvrdenja:
a) (sinn X cos nxy=n
b) (sin"x sin nx)'=n sln,,-lx sin(n+1)x;
c) (cosllx sin nx)'=n cosn-1x cos(n+ l)x;
d) (cos "x cos nxl' = - n COS,-lX sin (n + l)x.
232. Polazeci od identiteta:
..
cos x+cos 3x+cos 5x+ ... +cos(2n-l)x
sin 2nx
2 sin x
odrediti zbir sin x+3sin3x+5sin5x+ ... +(2n-l) sin (2n-1)x.
36
233. PolazeCi od identiteta:
234.
235 •
236.
237.
238.
239.
. 3
.. .( ) smnx
sm X+Sln 3x+sin 5x+ . .. +81n 2n-1 X="--.--'---'
SID X
odrediti zbir cos x + 3 cos 3x + 5 cos 5x + (2n -1) cos (2n -1)x.
Pokazati da funkcija y = In __.L_ zadoyoljava jednaCinu
l+x
xy'+1=e
Y

Odrediti izvode implicitnib funkcija definisanim jednacinama
(235-238) :
a)
x2+ y2 =rl; b) y2=2px.
a) b
2
x
2
+ a
2
y2 = a
2
b
2
; b) h
2
x
2
_ a
2
y2 = a
2
b
1
,
a) X2+xy+y2=6; b) X
3
+y3_3axy =O.
a) y+arctgy-x=O; b)
x
xy-arctg-=O.
y
Odrediti jednaCinu rangente parabole y2 = 20x, koja gradi ugao
od 45" sa osom Ox.
240. Odrediti jednaCinu tangente biperbole 7x
2
- 2y2 = 14, koja je nor-
malna na pravu 2x+4y-3=O.
241. Odrediti ugao pod kojim prava y = x seee krivu definisanu jedna-
cinom X2+xy+y2=12.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
U sledeCim zadacima odrediti ugao preseka krivib definisanib jed-
nacinama (242-251):
x
2
+ y2-4x = 1 x
2
+ y2_2y=9.
x
2
_y2=5 4x
2
+ 9y2 = 72.
y2=4x 2x
2
+ y2=6.
x2=4(y+ 1) x
2
= -16(y-4).
x2_ y2 = a2
x
2
+ y2=2a
2

y2 =4(x+ 1) x
2
+ y2= 16.
37
!48.
(X_I')2 + y2 =pz
2
!49.
(X_I')2 + yZ =4p2
2
yZ=2px.
!50. y2=ax
!51. x
2
+ y2-8ax=0 i y2(2a-x)=x
3

*
!52. Dokazati da familije krivih:
a) y2=4a(x+a)
b) xy=b
2
a
c) y2=2(p+a)(x+··)
2
togonalnu mreiu.
y2 =4b (b -x);
x
Z
_y2=a
2
;
b .
y2=2(p+b)(2-x); obrazuJu or-
253. Date su funkcije f(x)=4-15x
2
-2x
3
g(x)=2x
3
+18x+1. Za
koje vrednosti x je tacna nejednakost
f'(x) > O?
g' (x)
254. Odrediti ugao koji sa osom Ox obrazuje tangenta parabole
y=x
2
+4x-17, konstruisana u tacki
5
M(2' y).
Napisati jednaCinu te tangente.
255. Odrediti jednacinu tangente konstruisane na grafik funkcije
x-+y= -x
2
+2x-l u tacki sa apscisom x=2. Zatim odrediti
ugao koji ta tangenta obrazuje sa pravom y -- x + 1 = O.
256. Data je funkcija x-+f(x)=2 sin (x+ 1). Izracunatif'(l).
x
257. Dokazati da rna koja tangenta krive y=x'+8x+ 1 obrazuje sa
os om Ox ostar ugao.
2
258. Data je funkcija x-+f(x) = 1-X
z
. U presecnim tackaroa grafika
a
38
date funkcije sa osom Ox odrediti jednaCine tangenti, a zatim nji-
hovu presecnu tacku.
Z
259. Odrediti jednacinu tangente krive y = - ~ - + 2, koja sadrii tacku
1 [A--
A(2' 2) i sece grafik funkcije y= V 4 - x'.
Odrediti drugi izvod funkcije (260-263):
260. a) y=.j!+x
2
; b) y=e-
x
'.
261. a) y = ~ s i n x;
b) y=ln(x+l).
263. a) y=ln sin x;
264. Odrediti treci izvod funkcije:
a) y=x
2
In x;
265. Data je funkcija f(x) = e" sin x.
b) y= arctg x.
b) y=cos
2
x.
a) Dokazati da je tacna jednakost
f"(x)-2f'(x) + 2f(x) =0.
b) Izracunati 1'(0) ,j"(0) i /",(0).
266. Odrediti n-ti izvod funkcije
a) y=sin x;
267. Odrediti n-ti izvod funkcije:
b) y=cosx.
1
a) y=e-'x; b) y=l+x; c) y=lnx.
268. Odrediti drugi izvod funkcije date implicitno formulom
x
2
+ y' = 1.
269. Dokazati da funkcija y = C, cos 3x + Cz sin 3x zadovoljava jedna-
Ginu y" + 9y = O.
270. Dokazati da funkcija y = e" cos x zadovoljava jednacinu
y(4)+4y=0.
271. Dokazati da funkcija y = e" sin x zadovoljava jednacinu
y"-2y'+2y=0.
39
x'
272. Date su funkcije fix) =:3 - x
2
+ 3x
x'
g(x)=:3 -2x
2
+3x.
Odrediti sye realne yrednosti x za koje je tacna nejednakost
f' (x) ,
--- ;;> - 3.
g' (x)
X4 x
3
63x
2
Z73. Date su fUI1kcije fix) = 12 + 3 --2--
. . In ed . k .. • . d k tf"(x) > 7
OdroortJ. sve rea e vr Basil x za oJe Je tacna neJe na "OS g'7;;) .
274. Data je funkcija x->y=2x sin x-(x
2
-2) cos x. Dokazati da je
data funkcija resenje jednaCine y''' + y' = 2 sin x +4x cos x.
Odrediti diferencijale pryog reda sledeCih funkcija (275--277):
275. a) y=-Jl+x2; h) f(x)=2x-sin2x.
276. a) b) f(rp) = cos (a-brp).
. 1
177. a) fIx) = arCSll-;
. x
a x
b) f(x)=-+arctg .....
x a
278. Data je funkcija x->f(x) = 5x
3
+4x
2
+ 6x -8.
ReSiti jednaCinllf'(x)-3x-1 f(x)=O.
"f 23
1
2 3
279. Date su funkclJe (x) =:3 x + 2 x -"7 x
g (x) = 2x' -4,5x
2
-2x.
Odrediti sye realne yrednosti x za koje je
7f'(x) + g '(x) 1.
... x
3
a + 2 2 3 ( I . .)
:mo. Data Je funkcIJa x->f(x)=:i---2-x + ax+a a rea an bro].
Odrediti sye realne vrednosti x za koje je f'(x) = a.
231. Dataje funkcija
Resiti jednacinu 2y_y'x=xearcSinX po x.
40
282. Dataje funkcija x->f(x)=x
3
+ax
2
+bx __ l (a, b realni brojeyi).
a) Odrediti realne brojeve a i b ako jc
f(l) = -12 Af( -1)=4.
b) Za dobijene yrednosti a i b odrediti lim f'(xl
x--+3x-3
e) Resiti sistell nejednaCina
o <f'(x) <f"(x).
283. Data je funkeija (a rea-
Ian broj). Odrediti realan broj a tako da je tacna jednakost
1
flO) (f"( -2)-f'( --1»= ·-0,125.
2°' D f k" ax
"... ate su un CI]e x-.f(x)=---
x---->g (x) = ax
3
-(a-l)x
2
285.
286.
Resiti jednacinu po x
2
f'(x) = g'(x) + ._a___
(a +X)2
a+x
Data je funkcija x--->y=x
3
-3ax
2
+3a
2
x_3x_l (x, a E R).
Odrcditi realan bro]' a tako da ]'e y . +y = 2a
3
+ a
2
+ 3
min max •
Data je funkcija x---->y=<1 x
3
_bx
2
+! (a b celi brojevi). Celi
6 3
brojeyi a i b zadovoljavaju konjunkciju
3a
2
+ 5b
2
= 17 A a + b = 3.
Dokazati da je Ymin = f(ymin).
287. Dalaje funkcija x->f(x)=(k+l)x
2
+(k+3)x-5 (kje realan broj).
Odrediti rcalan broj k da izrazi: f(I)+ 15,f'(1) if"(x), uzeti ovim
red om obrazuju geometrijsku progresiju.
2.4. Primena izvoda pri odredivanjn granicne vredDosti
Lopitalovo pravilo
Primedba 1. Ako se pri izracunavanju granicne vrednosti lim [(x)
x-'a g (x)
.. d cd ' blik 0 il' co
Jav! neo r em 0 }) - « I)} -« tada se koristi veoma efektiv-
o co
no pravilo LopitaJa.
41
Primedba 2. Neka su funkcije j(x) i g (x) diferencijabilne u tacki
x=a i njenoj okolini, pri eemujej(a)=g(a)=O i g'(a)#O, tada je
(I) lim j(:>:),=lim f'(xl (Lopitalovo pravilo).
x-a g (x) x-a g '(x)
Primcnom Lopitalovog pravila izracunati granicne vrednosti
(288-303):
288. a) lim 3x. b) lim 8" -=l. .
x-a 2x ' ,/ x .... a sin 2x
289. a) lim xn --::.1.
b) lim 8"- .
X""" I x-I' ! 7'-+0 sin x
290. a) lim
b) lim x
3
.
X""" a x-sm x '
;C-"OO
)
'li x3_8
291. a m
x-2 x-2'
b) .lim __ xc-
3
_
x ..... a x-sin x
292. a) lim In, sin x.
x_'l! (rr - 2x)"
2
b) lim cr_b
x

tt ..... o X
293. a) lim x' In x; b) lim x ctg 2x.
X"'" 0 X"'" 0
)li x b') lim (,1,.) "X
294. a m x ;
x-a x-o x "
295. a) lim __ I .).
x-I x-1 In x '
b. ) lim .
\ .' x-1 In x In x
lim ___ I_).
x-I x
2
-1 x-I'
b) lim (.! __ 1_).
\. x-+O x e,X-l"
1
297.* a) lim (cos xlX';
/'." 1
x-o
b) lim ( ctg x) T.;"x
x-o
298.*. a) lim 4-:; ;
. / ;c-+oo
b) lim x >in x.
x_o
42
299.
300.
302.
) li
28"-2-2x-x2
a m _" _"
x ..... a 2x3 '
b) lim
x-2 x3-2x2-4x+8
. e'+sin t-l
a) lim .... __ .. ___ .
, .
b) lim e 8m t-t
<-0 In (I +t) , ' ..... 0 3t
2
+ t5
)
. "
303.* a lim (cos
;c .... !f
b)' sin x ..'.
lim ( __ )x'.
2
x-Q X
2.5. Primena izvoda u prirodnim naukama
304. Tacka se kreee pravolinijski po zakonu s=2t
3
+t
2
-4. Odrediti
brzinu i ubrzanje u trenutku t = 4.
305. Telo se kreee pravolinijski po zakonu Odrediti
br7inu i ubrzanje kretanja. U kom trenutku telo menja smer kre-
tanja.
306.
Dve tacke se kreeu pravolinijski po zakonima s = 100 + 5t i
Kojom se brzinom kreeu ove tacke u momentu njihovog
susreta?
307. Tacka se kreee pravolinijski po zakonu U kom
trenutku je brzina tacke jednaka O?
308. Zakon kretanja nekog tela koje se krece pravolinijski je
s = 3t
3
- 2t' + t. U kom trenutku ee brzina tela biti V= 6?
43
309. Zakon promene temperature T tela u zavisnosti ad vremena t dat
je jednacinom T=0,2t
2
Odrediti brzinu zagrevanja tela u trenut·
ku t= 10.
,no. Temperatura tela T menja se u funkciji vremena t po zakonu
T= 0,5t' - 2t. Odrediti brziou zagrevanja tela u trenutku t = 5.
311. Sa visine od 10 m izbaceno je vertikalno uvis telo sa pocetnom
brzinom 200 m/s. Na kojoj ce se visini nalaziti posle t sekundi?
Posle koliko sekundi telo dostiZe maksimalnu visinu i kolika je la
VISIna?
312. Tocak radijusa r kotrlja se po pravoj. Ugao fJ za koji se tocak
okrene u toku t sekundi dat je jednaCinom
,
fJ = t + . Odrediti brzinu i ubrzanje centra tocka.
313. KoliCina naelektrisanja q, koja protice kroz jedan provodnik, me·
nja se u zavisnosti od vremena t po zakonu q = 0,4t
2
(q u Kuioni·
rna, t u sekundama). Odrediti jacinu struje J posle 8 sekundi.
314. Promena jaCine struje u funkciji vremena t data je jednaCinom
J = 2t' - St. Odrediti brzinu promene jacine struje posle 10 sekundi.
315. Telo mase 10 kg kreee se pravolinijslei po zakonu s=3t
2
+7t+4.
1
Odrediti kineticku energlJu tela (2 mv') u 4. sekundi od pocetka
kretanja.
316. Telo mase 10'0 kg kreee se pravolinijski po zakonu s = 5t
2
- 2.
Odrediti kineticku energiju kroz 2 sekunde.
2.6. Monotonost, ekstremne vrednosti, konveksnost, konkavnost
prevojoe tacke funkcije
Primedba 1. Monotonost: Ako je u intervalu (a, b) izvod funkcije
pozitivan, tj. f' (xl> 0, lada funkcija raste u intervalu (a, b), a ako
je f' (xl < 0, lada funkcija J(x) opada.
Primedba 2. Ekstremne vrednosti: Za odredivanje lokalnih e\estre·
muma diferencijabilne funkcije potrebno je najpre odrediti apscisc
staclonarnih tacaka resavanjem jednaCine
(1) f' (x) = O'.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323"
324.
Od resenja jednacine (I) treba izdvojiti Dna koja su realna i u
kojima funkcija menja znak. Funkcija Ce imati maksimum u
tackama u kojima izvod menja znak ad + na -, a ffilillillum u
tackama u kojinla izvod menja znak od - na +. U tackama u
kojima izvod ne menja znak nema IIi maksimuma pi minimuma.
Primedba 3. Ako je x = Xo apscisa stacionarne tacke i aka je
!"(xo)<O, tada u tacki sa apscisom x=x
o
funkcija J(x) ima
maksimum. a ako je f" (xol> 0, funkcija J(x) ima u taclei sa
apscisorn x = Xo minimum.
Primedba 4. K.onveksnost i konkavnost: leaze se da je funkcija
J(x) konveksna na intervalu (a, b) ako je graflk proizvoljne
tangente ispod grafika funkcije u koordinatnom sistenlU xOy.
FunkcijaJ(x) je konkavna na intervalu (a, b) ako jc grank rna koje
tangente iznad grafika funkcije u koordinatnom sistemu xOy.
Primedba 5. Prevojne tacke: Ako x = Xo razdvaja intervale kon-
veksnosti i konkavnosti funkcije fix) tacka P (xo, J(x
o
» se naziva
prevojna tacka funkcijc y=J(x).
Odrediti intervale monotonosti, konveksDosti i konkavnosti kao i
prevojne tacke funkcija "f--->y ako je:
a) y=x
3
-3x; b) y=x'-4x
2
+4x.
a) y=lnx; b) y= tg X.
x
a) fix) =
b) y=sin x (O',;;x,;;2n).
Odrediii ekstremne vrednosti funkcija x---ty (320--324), gde jc:
1
a) y=x3-3x+l;
b)
Y=_X
3
_x
2
_3x.
3
a) y=x
2
+
1 x
2
b) y=

y=sin x+ cos x (0'';; x"; 2n).
y=sin
2
x-2 sin x (0,;; X,,; 2n).
a) y=xln2x; 0) y = x
2
e-".
45
25. Pokazati da funkcija y =x
3
- 3x
2
+6x + 10 nema ekstremnih vred-
nosti.
,26. U kruZnici polupre<:nika r upisan je pravougaonik maksimalne
povrsine. Odrediti dimenzije pravougaonika i maksimalnu povrSinu.
127. Odrediti stranice pravougaonika, najveee povrsine, upisanog u
elipsi b
2
x
2
+ a'y' = a'b'.
128. Odrediti stranice jednakokrakog trougla maksimalne povrsine,
upisanog u elipsi b'x' + a'y' = a'b' (sl. 8).
129. Dat je lik omeden parabolom y' = 2px i pravom x = a. Odrediti
dimenzije pravougaonika, maksimalne povriiine, koji je upisan u
dati lik (sl. 9).
130. Od kartona oblika kvadrata stranice a naciniti otvorenu kutiju
maksimalne zapremine. Odrediti dimenzije kutije i maksimalnu
zapreminu.
331. Od kartona oblika pravougaonika os novice 32 em i visine 20 em
napraviti otvorenu kutiju maksimalne zapremine. Odrediti maksi-
malou zapreminu.
332. U polukruinici poluprecnika r upisan je trapez, Cija je veca
osnovica precnik kruinice. Odrediti visinu i manju osnOV1CU
trapeza, tako da lOU povrsina bude maksimalna.
333. Odrediti dimenzije pravog krufuog valjka, maksimalne zapremi-
ne, koji se moze upisati u pravu kruinu kupu polupreenika R i
visine H.
334. Odrediti dimenzije i zapreminu prave krufue kupe maksu lalne
zapremine, koja se moze upisati u loptu datog poluprecnika R.
335. U pravu krufuu kupu poluprecnika R i visine II, upisati kvadrat-
nu prizmu osnovne ivice a i visine x, maksimalne zapremine.
336. Medu svim pravim kupama opisanim oko lopte poluprecnika R,
odrediti onu Cija je zapremina minimalna.
337. U loptu poluprecnika R upisati valjak:
a) maksimalne zapremine;
b) maksimalne povrSine omotaca.
46
338. U tacki M(x
o
, Yo) dipse h'_x' + a'y' = a'b' konstruisana je tangen-
tao Odredlt! koordmate tacke M tako da ova tangenta obrazuje sa
koordinatnim osama trougao minimalne povrsine.
339. Tacka A(a, b) (a>O, b>O), Dekartove ravni xOy pripada pravoj
koja obrazuje sa koordinatnim osama trougao minimalne povrsi-
ne. Odrediti katete pravouglog trougla i njegovu minimalnu
povrsinu.
340. U kruinicu polupreenika r upisan je jednakokraki trougao maksi-
maIne povrsine. Odrediti stranice trougla.
341. Od svih krufuih konusa date povrSine P, odrediti onaj Cija Je
zapremina maksimalna.
342. Odrediti osnovnu ivicu i visinu pravilne cetvorostrane piramide
date povrSine P, taka da ima najvecu zapreminu.
343. U pravu krufuu kupu poluprecnika R i visine II upisan je kruini
valjak maksimalne povrsine omotaca. Odrediti dimen7ije valjka.
344. Odrediti dimenzije prave kru7.ne kupe date zapremine V, tako da
njena povrSina bude minimalna.
. x2 y2
345. Data je ehpsa iii + 9 = 1. Konstruisati tetivu MN paralelnu sa
velikom osom elipse, tako da je povrSina trougla OMN maksimal-
na, a tacka 0 koordinatni pocetak.
346. Duz a podeliti na dye duZi tako da suma trostrukog kvadrata
prve duZi i dvostrukog kvadrata druge duZi bude minimalna.
347. Na paraboli y=x' odrediti tacku najmanje udaljenu od prave
y=2x-4.
348. U jednacini y=x
3
-1-a(x-1) odred.iti a tako da grafik krive
defmisane datom jednacinom dodiruje osu Ox.
349. Funkcija x-> y = a,x
3
+ a,x' + a1x + ao ima prevojnu tacku u koor-
dinatnom poeetku, a minimum u tacki sa apscisom x = 3. Tangen-
ta u prevojnoj tacki ima koeficijent pravca -1. Odrediti realne
brojeve Q3. Q2. Q
1
i ao·
350. Odrediti koeficijente a, b i c polinoma y = x
3
+ ax' + bx + c tako
da: a) za x = -1 funkcija ima maksimum, za x = 4 minimum, a za
A'1
x= -2 vrednost 1; b) za x= -2 ima prevojnn tacku, a u toj tacki
vrednost 4, a da tangenta u prevojnoj tacki bude paralelna os; Ox.
351.. Komponente F I iF, sile F obrazuju medusobno ugao fl. Za koju
. ..
vrednost ugla {3 sila F=y F/+F,,+2F
1
F, cos fJ ima maksimal-
nu vrednost.
:;:32. Na teio tezinc G koje se nalazl na strmoj ravni nagnutoj pod
I h
· In' . d' . il F kG
ug om fJ prema onzonta OJ raVill, cJstvuJc S a
cos{3 + ksrn{3
gde je k koeficijent trenja. Odrediti ugao (3 tako da sila F ;rna
najrnanju vrednost.
,,:53. Dataje funkeija x-+f(x)=Ax
2
+x+Blnx.
Od-rediti:
a) Realne brojeve A i B, akojef(I)=21\f'(I)=4.
b) Realne brojeve Ai B, tako da za x=l i x=2 data funkcija ima
ekstremne vrednosti.
c) Realne brojeve A i B, tako da je data funke\ja rastuea nn
Citavoj oblasti definisanosti.
:34. Neka su XI i X2 apseise ekstremnih vrcdnosti funkcija x-+f(x) =
=2x 3+3(a-2)x'-6(a+l)x+2, gde je a realan broj. Za koje
vrednosti rcalnog broja a izraz X\2 + x/ ima minimalnu vrednost'!
355. Ako BU Xl i Xl apscise minimuma i maksimuma funkcije X---4> Y =
= -2x 3+3(1-2a)x2+12ax-1 (aER). Odrediti realne vrednosti
a tako da .Ie tacna jednakost Xl
2
= X
z
-
Dataje funkeija Odrediti inter-
vale monotoDosti i ekstremne vrednosti date
357. Za kojeje vrednosti reainog broja a funkcija x->f(x)=(a-+-2)x3-
rastuca za svako x iz svog domena?
48
Data je funkcija x-ty = x
2
+ bx + 2. U tackama Cije su apsc1se
XI = -1 i X2 = -- 3 konstruisane Sli tangente na graftk date fl.ln-
kcije. Za koje vred nost; realnog broja b je obim traugla koga
obrazuju tangenle sa osom Oy minimalan'?
Dataje funkcija x->:f(xJ=(c-12)x'+3(c-12)x'-1-6x+7 gdeje c
realan broj. Odrediti rcalan broj c tako da data funkeija bude
rastuca za svako x.
360. Data je funkeija x->f(x) = 2xj - 6a
2
x + 3.
Odrediti pozitivnu vrednost realnog broja a, tako da za x = 3
funkeija ima minimalnu vrednost.
361. Odrediti minimalnu i maksimalnu vrednost funkcija:
a) x->f(x)=x'(2x-3)-12(3x-2), na intervaln [-3, 6];
b) x->f(x)=15-3cos x+eos3x, na intervalu [0, il
362, Dokazati da grafik hive y=x
4
+ 3x' + 2x nema zajcdniCkih tacaka
sa pravom y=2x-1. Zatim odrediti raswjanje prave oct taeke koja
pripada krivoj i najbliza je datoj pravoi.
363. Odrediti maksimalnu i minimalnu vrednost funkcije:
x-+f(x)=",+3 na intervalu [-5, -I].
3 x
*
364. Data je funkcija x->y=x
3
+px+Q, gde su p i q realni brojevi.
a) Ako je M maksimum i m minimum date funkcije, dokazati da
• ? 4p3
Je 27
b) Odrediti realne brojeve p i q tako da bude X= -2 nula date
funkeije i M - m = 4.
*
365. Data je funkcija x-+f(x)=x
3
-3x+2.
a) Odrediti fuukcijn ax
2
+ bx+ c tako da, u tacki M(2. y)
koja pripada graflku date funkcije) ima ekstremnu vrednost; a
sa fix) ima jos jednu zajednicku lacku P koja pripada osi Oy.
b) Odrediti ugao pod kojim se scku data kriva i kriva odredena
pod a).
,. 7
366. Data je funkeija x-+y =x
2
-(m-;lx'-mx-l-1.
Odrediti rcalan broj m tako da funkeija ncma ckstremne vrednosti.
2.7. Ispiiivallje funkcije (uz primeD" izvoda). Grafik funkcije
Primedha. Da bi se sto preciwije konstruisao grafik funkeije treba
ispitati sledeca svojstva fl.lnkeije:
1 oblast defiDisanosti;
2" pamost;
49
3" periodicnost;
4" nule (i presek sa os om Oy);
5" znak funkcije;
6° prvi i drugi izvod;
T intervale rascenja i opadanja;
8" ekstremne vrednosti;
9° konkavnost i konveksnost;
10° pre' ojne tacke;
11 ° asiLlptote kose vertikalne, horizontalne;
12" ponasanje funkcije u okolini kriticnih tacaka (tacke u koji-
rna nije definisana i tacke X-4 ± co).
Ispitati promene i skicirati graflk funkcija defmisanih formulama
(367-429):
368. a) y=x
3
-3x;
I 3 2
370. Y=3 x -2x + 3x+ 1.
1 3 ,
371. y=:3 x -x -3x.
372. a) y=-4x
3
+3x-l;
373. a) y=x4_2x2;
I
374. a) y=4X4+X3;
375. a) y=6x
4
-x'_9x
3
;
376. y=x(x-I) (x+ 1)3.
377. Y= -x
6
+6x'-12x
4
+8x
3
.
x-2
378. a) y=---2-;
x+
b) Y= x
2
(3 -x).
b) y=x
3
-3x+2.
b) y=(x+1)(x-l)2.
b) Y= -x
4
+2x
2
+3.
b) y=x
4
-4x'+3.
b) y=x'-4x
4
+4x
3
.
2x
b) y=---.
1 +x
2
4x
379. a) y=-4 -2;
-x
x
380. a) y = '----1 ;
x -
a)

381. y (3-x)(3+x)'
x
2
-4x
382 a) y= ---'
. (x-l)(x-3)'
3x-x
2
a) y=-;'-4-;
x
2
385. a) y=-'--;
x-2
,
-"' a) y= x2-4x+4,.
386. x-I
6
387;- a) y=x-2---;
x-I
_ x3
390. a) Y=-Z-I;
x -
391. a)
392. a) y2 = 2x - 3.J xi;
x2-2x+l
h) y=------
x
2
+ I .
x
2
_4
b) y=-1--
2

-x
-A x2-2x-3
b) y=----
2x-x
2
4x-x
2
-4
b) y=----.
x-I
x
2
+3x-3
b) y=-----.
x-I
- 10
b) Y = ------.---
4x
3
-9x' + 6x .
1
b) y=X2+,.
x
6-x
3
b) Y=-2-'
X
b) y2=x
2
(8_x
2
).
b) (y_X)2=X
3
.
1
394. a) y = ex;
1
396.* a) y=x eX;
397. a) y=xIn x;
39S. a) y=ln(xZ-I);
Inx
399. a) y=-z ;
x
400. a) y=coszx-cos x;
b) y=xe";
)
. . ")
401. a y=sm x sm (x+
3
;
402. a) y=sinzx-sin x;
*
403. a) y= 2 cos
z
x + 6 cos x;
* I-sin x
404. a) y=--. ----;
I+sm x
a) Iyl =2 sin (x + Ixl);
*
406. y = sin x leas xl + cos x Isin xl-
*
407. a) y = Ixz -Ixl- 21 ;
52
b) y=x e-
x
'.
c) xy = eX.
b) y=(3-x
Z
) e".
1
b) y=x ",,-2.
b) y=xInzx.
x-2
b) y=In--.
x+1
I-lnx
b) y=--z--.
x
b) y=sin x-.,j3 cos x.
" b) y= -4 cos x cos(x-
3
).
b) y=sin
3
x+cos
3
x.
b) y = 2 coszx +.,j3 sin 2x.
sin x
b) y=----.
i-cos x
b) y=sin (.x;-yrxi ).
(x-I)3 Ix'i
b) y=---+-- .
x-I x
*
410. a) y=x
3
-ax
2
+ax;
* a
411. a) y=x+-;
x
413.
x-3
a) f(x)=-;====;
v'l +x
z
x+1
414. a) f(x) = 7":2--=;
yx
2
_4
X3+ X
416. a) f(x) =-1 - 2:;
-x
* 1
41S. a) f(x)=xex=T;
* 1
419. a) f(x)=(5x-l)ex;
*
420. a) f(x) = (xZ - 2) e
lx
;
* X
Z
422. a) y=-z -;
In x-2
b) y= ax' - 3x
2
(a realan broj).
x
2
+a
b) y=----
x-a
(a realan broj).
,,;J+x
2
b) y=----.
I-x
.,jl+X
Z
b) f(x)=------.
I+x
x+I
b) f(x)=------ .
#+2
b)
(X+1)3
b) f(x)=-----
(x-I)2 .
x
3
b) f(x)=---
(x-W'
1
b) f(x)=(x+2)ex.
2
b)f(x)=xe
x
.
1 1
b) f(x} = 16(16x-3)ex .
b) V=
.
1
b) f(x) = xe-i,x .
53
* 1
424. a) y= +2arctgx;
x
* 1
425. a) y = arccos - ;
x
* 1
426. a) y=x arctg-;
x
* 1
429. a) y= arctg (1 +-);
x
<A
. 2x
b) Y = arCSlD --'-' .
1 +X2
. 1
b) y= arCSlD·-.
x
2 1
b) y=X3-(x
2
-1)3.
b)
b) y=x-arctg x.
1
b) y=(x+ Y·
x
III GLAVA
3. APROKSIMACIJA FUNKCIJA*
3.1. Diferencijal. Primena kod Iinearnih aproksimacija
Primedba 1. Apsolutna greska l-l'ibliine jednakosti Lly'" dy Je
jednaka:
(1) a= ILly-dyl.
Primedba 2. Relativna greska priblizne jednakosti Lly '" dy odredu-
je se obrascem:
(2) " = .
Lly
Primedba 3. Primenom obrasca Lly",dy, imamo obrazac:
(3) f(x+ Llx) "'f(x) +1' (x)· Llx.
Obrazac (3) se koristi za pribli7.JJo izracunavanje vrednosti funkcije.
430. lzracunati prirastaj i diferencijal funkcije x-' y = 3x
2
- x za x = 1 i
Llx = 0,01 i odrediti gresku zamene prirastaja diferencijalom.
431. Odrediti prirastaj i diferencijal funkcije X--+y=X2_X za x=lO i
Llx = 0,1. Zatim odrediti apsolutnu, relativnu i procentualnu gres-
ku pri aproksimaciji prirastaja diferencijalom.
432. Dataje funkcija x--+y=X'-3X2+1D.
Izraeunati za x=3 i Llx=0,001:
a) prirastaj i diferencijal funkcija;
b) apsolutnu, relativnu i procentualnu gresku pn aproksimaciji
prirastaja diferencijalom.
55
433. Straniea kvadrata je x = 8 em. Za koliko se uveca njegova povrsi-
na ako se straniea uveca za 0,1 em'! Odrediti difereneijal povrsine
ovog kvadrata i oeeniti relativnu greilku pri aproksimaeiji priras-
taja difereneijalom.
434. Dat je obim osnog preseka pravog kruinog valjka. Obim iznosi
100 em. Za koliko se uveca povrsina omotaca ako se vredncist
poluprecnika r= 10 em uveca za 7=1 em? Odrediti difereneijal
povrSine omotaca ovog valjka i oceniti reiativnu gresku pri
aproksimaeiji prirastaja difereneijalom.
435. Dat je zbir dYe straniee trougla ABC, b + c = 4 em i zahvaceni
ugao (X = 30". Za koliko se uveca povrsina trougla ako se straniea
b uveea od 1 em na 1,1 em'! Oeeniti relativnu greiiku pri aproksi-
maciji prirastaja povrsine diferencijalom.
436. Data je funkcija y = 2x' - x
2
+ 1. Odrediti prirastaj i difereneijal
funkeije za x= 1 i ,1x = 0,1. Zatim Ddrediti relativnu gresku pri
zarneni prirastaja diferencijalDrn.
437. Tacka se krece pD zakDnu s= 10t+ 5t
2
, gde je t vrerne u sekunda-
rna a s put u metrirna. Odrediti prirastaj pUla za t = 20: a) ,1t = 1;
b) ,1t=O,I; c) ,1t=O,01. Zatim Ddrcditi relativnu gresku pri zarneni
prirastaja puta difereneijalDm.
Odrediti pribliznu vrednost funkcije (438-443):
438. x->y=x3-4x2+7x+3 za x=I,03.
439. x->y=3x2+2x-l za x=2,03.
440. x-+y=x
3
+ x
2
- 2x za x= 2,01.
1
441. x->y= x
3
-5x
2
+x-l za x=2.1.
2
<.42. x->y=x3-4x2+ 1 za X= -2,03.
443. za x=4,2.
56
Aproksirnaeijorn prirastaja difereneijalorn izracunati priblizne
vrednosti izraza (444-447) :
444. a) sin 46"; b) sin 60"3'.
445. a) sin 31"; b) CDS lSI".
446.
447. ZnajuCi da je loglO 200=2,30103, izracunati vrednDst za
IDgJO 200,2.
448. a) IDglo 11; b) tg61".
449. Dokazati da su za dovoljnD malo Ihl tacne priblizne forroule:
1 ,;;-;- 1
a) yl+h""l+
Z
h; h.
450. pribliznih formula a) i b) iz prethodnog zadatka izra-
cunatI:
a) -JDl4;
451. Ako je Ihl dovoljno malo, tada su tacne formule:
l+h
a)e
h
""l+h; b)ln(l+h)""h; e)1n h",,2h.Dokazati.
1-
452. Zamenom prirastaja funkcije f(x) =!c difereneijalorn izracunati
x
1
1,004
453. PribliZnO izracunati aretg 1,05.
Odrediti linearnu funkciju koja aproksimira funkeiju (454-457):
454. f(x) = x
3
- 3x + 2, u blizini tacke Xo = 2.
455. f(x) = 3x
2
- 2, u okolini tacke Xo = 1.
456. f(x)=x
2
-2x, u blizini tacke xo=O.
457. f(x)=x
2
+4x+4, u blizini tacke xo=-1.
458. Pozna!e su vrednosti funkcije y=f(x) u tri cvora: f(O) = 4,f(1) = 7,
f(2) = 9. Odrediti Lagranzov interpolaeioni polinorn koji tu fun-
kciju aproksimira na odsecku [0, 2].
57
159.* Odrediti Lagranzov interpolaeioni polinom P (x), sto je moguCe
veceg stepena, koji zadovoljava uslove f( -1)=0,f(0)= 2 if(2)= 7.
160.* Funkeija je data tabelom
x \-2 4
f(x) 25 1-8 -15 1-23
Odrediti Lagranzov interpolaeioni polinom, a zatim izraeunati
vrednost polinoma za x =0.
* Lagranzovim polinomom aproksimirati funkeiju y = sin x Ciji gra-
fik sadrZi tacke sa apseisama
co
n 3n
X =0 x =-, x =n X3=-" x,=2n
o ) I 2 2, 2 .
3.2. Priblizno resavanje jednacina sa jednom nepoznatonl *
Primedba 1. PribliZno odredivanje korena date jednaCine
(1) f (x)=O sastoji se od dva koraka:
1" utvrdivanje sto manjeg intervala u kome se nalazi jedan i sarno
jedan koren jednacine (1);
2" izracunavanje pribli7""e vrednosti korena sa datim stepenom
tacnosti.
Primedba 2. Metoda seClce (metoda tetive). Ako je funkcija f(x)
neprekidna u intervalu [a, b J i f(a) I(b) < 0, pri cemu je f' (x) # 0 za
xE(a, b), tada jednacina (1) ima jed an i sarno jedan koren , u
intervalu (a, b). Zamenom krive y=f(x) tetivom koja sadrZi tacke
(a, f(a)) i (b, f(b)) dobijamo prvu aproksimaeiju korena
. f(a)(b--- a)
(2) Xl =a-j('b)-f(a)'
Primenjujuci dalje taj postupak na interval (a, Xl) ili (Xl. b), u
zavisnosti od toga da Ii je f(a) f(x
l
) < 0 iii f(xl) f(b) <0, dobija se
druga priblizna vrednost X" i td.
b-Xn_,
xn=xn-l-f(xn-l)
Primedba 3. Niz brojeva Xn (n = 1,2, ... ) konvergira ka korenu, tj.
lim xn=!;.
n .... <X)
Primedba 4. Njutnova metoda (metoda tangente); Ako je f' (x) #0 i
f"(x)#O u intervalu [a, bJ i f(a)f"(a) >0, onda se postupna aprok'
* Ova nastavna nijc prcdviocna nastavnim planom i programom za gimnaziju.
simacija Xn (n=O,1, ... ) korena jednaCine (1) odreduje formulama
(3) xo=a, X
n
=X
n
_l-
f
(x'2.J.
f' (Xn-l)
5. Iz date pretpostavke niz xn (n=I,2,. . . )je monoton i
Xn-l..:..
n-oo
6. Metode iteracije: Ako se jednacina (1) moZe transfor-
na oblik x = <p (x), i ako se pode od poeetne vrednosti Xo
prp-ada lltervalu [a, bJ, dobija se niz brojeva Xl, X", ... Na
ovaJ naell Xl = <P (Xo), x, = <P (Xl), ... Xn = <P (X
n
_ d, ...
Ako Je (n= 1.2, ... ), onda je lim x
n
=!;.
n-oo
462. Primenom met?de seciee odrediti koren jednaCine X3 _ 2x'-
-4x-7=0 kOJl pnpada intervalu [3, 4J, sa tacnoscu 0,01.
463. Primenom met ode tangente odrediti realni koren jednaCine 2x
3
+
+6x-l=0.
464. Metodom iteraeije odrediti karen jednaCine 2x -In X -4 = 0 uz
poeetnu aproksimaeiju korena Xo = 2,5. '
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
Odrediti graficki pocetne apfoksimacije i izracunati sa tacnoscu
do 0,01 realne korene jednacine (465-486);
x
3
-3x+l=0.
x4+2x'-6x+2=0.
x
3
-2x
2
+ 3x-5 =0.
x4+x'-2x-2=0.
5x
5
-5x-l =0.
xlogx= 1.
2x-4x=0.
2x
3
-x2-7x+5=0.
sin x+x-l =0.
59
1. d >:- =x"dx=> x"dx=-"-'+C
(
"-') f x"+'
n+l n+l
(n'" -1).
Za n=O imamo Sdx=x+C.
1 fl
2. d(lnlxl)=-dx=dx=lnlxl +c.
x x
3. d(aX)=a"dx=fa'dX=Ia' +c.
Ina na
4. d (e") = e"dx => Se"dx = e" + C.
5. d(sin x)=cos xdx=> Seos x dx = sin x+c.
6. d(-cos x)=sin x dx=> Ssin xdx= -cos x+C.
dx f dx
7. d(tg _··-·=tgx+c.
cos
2
x cos
2
x
dx f dx
8. d(-ctg x)=-;--= -.-.'= -ctg x+C.
sln
2
x sln
2
x
dx fdX .
9. d (arc sin x) r arCSill x+c.
v1-x2 v 1-
x2
dx f dx
10. d( -arc cosx) = "jl'-x
2
= . ./t:...x'= -arccos x+c.
dx f dx
11. d (arctgx) =-_·-c·= -···=arctgx+c.
l+x2 l+x2
12. d(-arctgx)=..E.::-=f dx -=arcctgx+C.
l+x2 l+x2
Na osnovu tablicnih integrala i pravila (4) i (5) izracunati sledee.,
integrale (488-518):
488. a) S2x dx; b) Sx
2
dx; c) f( - 4t
3
) dt.
489. a) dx;
b)
c) f4:r
62
490. a) dx;
f
X - 2
--·dx
./ 3 •
X
491. a) f(X
2
+2X+ b) f(5X
3
-4x
2
-3X+5)dX.
492. a) dx;
494.
f
l0x8+3
a) ----dx·
x' ,
b) f(X+l)(X
2
-3) d
3X2 X.
498. a) dt;
re
t
+ 1
b) J ---;;to dt.
499. a) fe
Z
(I- dz;
502.
f
COS2X I
a) "C" •• _-- dx
sm
2
x cos
2
x t
63
503. a) Jctg
2
x dx;
504.
505.
506.
a) dx;
cos
2
x
a) y;
a) Je-
z
(1 + _e,-) dz;
cos
2
z
507. a) Ja
U
(1+ii) du;
508. a) J-=:xCZ) dx;
509. a) J( 4 cos z-Ji9Z
Z
) dz;
510. Je lxz - dx.
511. a) dx;
514.
5i5.
516.
b) JtgZy dy.
r. x
b) Jsm
z
2: dx.
x
b) JCOSZ2:dx.
b)
b) ··-.---dx.
J
1
sm
2
x
J
a dx
b) j, + bx
z
'
J
X4
b) --- dx.
l+xz
.._ 1
.y-;z --
JX- x --x 2
b) --; dx.
b)
J2COS
2y
+! dy.
cos
2
y
Z Z
517. a) Ha'-x')' dx;
518. a) dx;
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
Odrediti jednaCinu krive y =f(x) ako su poznati njen izvod i tacka
M koja pripada njenom grafiku i konstruisati graflk dobijene
funkcije (519-526):
y'=3xz-l, M(I,O).
y'=2x-4x
3
, M(l, 0).
Y'=2(x--\).
x
M(l, 2).
y'=e
x
+2x, M(O, -1).
, 1 1 n
y =_ ...... _--_.
M(4'
2).
cos
2
x sin
2
x'
, 1 n
Y = l+x2'
M(I,
4) .
1 x x
Y'=:2(e'-e-'), M(O, a).
y' =sin x+cos x,
n
M(l'
2).
527. Brzina v tela odredenaje formulom v=(3t
2
+4t)mjs. Za t=2s telo
prede put $ = 16 ill. Odrediti zakon kretanja tela.
528. Brzina v tela data je formulom v=cos t m/s. Za t=" $ telo prede
put $= 10 m. Odrediti zakon kretanja tela. 4
Odrediti jednaCine krive y= f(x) ako su poznati drugi izvod
funkcije yO' j tacke MiN koje pripadaju graflku krive. Zatim
konstruisati odgovarajuce grafike (529-531):
529. y" = e", M (0, -I)
530. y"= -sin x, M(O, I)
2
531. a) y" = -" M (1. 2)
x
b) y"=6x-4, M(I,O)
N(2, e').
3"
N (---,0).
2
N(-l, -2).
N(2,2).
532. Ubrzanje w tela odredeno je formulom w=(t
2
+ I) mls2. U !renut-
ku t=O brzina je V= Im/s a put s=O. Odrediti zakon kretanja
tela.
4.2. Integracija metodom smena
Neka je x = 'P (t), gde je t nova promenljiva
funkcija ('I" (t) 7"0). Tada je
(1) Jf(x)dx= Jf(,p(t)) . 'P'(t)dt.
'I' diferencijalna
Funkcija 'P odreduje se tako da desna strana formule (1) dobije
oblik pogodan za integraciju.
Metodom smene naci sledeee integrale (533-599):
1
533. a) J(5-2x)9dx; b) J(4x+3)3 dx.
534.
( dy
a) J3y+;;
535.
536.
537.
66
b)
1 +x
2
b) .
Jx' + 1
b) . xdx.
I-x
:)t
-
b) J --- dx.
l+x
539.
540.
541.
f
COSXdX
a) ------.
4 + sin
2
x'
542. )
f
e"dx
a - .
../- 1+ 'x,
,/' e
543.
f
dx
a) .
)25-9x
2
'
544.
a)
545. a)
546. a) r dz;
Jz 1-ln
2
z
548. a) Je-x'x dx;
549. a) Je-
x
'x
2
dx;
550. a) J35x'xdx;
551. a) Ja
x
'. x'dx;
b)
f
dx
x
2
+ 3
b) f dx
25+4x
2
'
b) r dx
Jx (I + In'x)"
b) r 7dx
J)3-5x
2
'
b) r e"dx
1/
b)
b>{;,x: 1 dx.
f
e2xdx
b)/ 1-3;'; x.
b) Ja
2x
. b
2x
dx.
67
552.
a) Ie sin x cos x dx;
f'
b) xzexdx.
566.
a) fCOSXdX .
1+2sinx'
"-0-1
P-2COSX
b) -"-. -- dx.
sm
2
x
c-
a)
flnY a) f dx_;
(-
553.
b) ........ dv.
567.
b)
""
Y . SIn x
., cos x
f dt
b)
568. a) Jcos
5
x dx; b) Isinixdx.
554.
a) t(1+-lnt);
569.
.) fCOSX dx.
b)
555.
V.
x In x In (In x)
l.-
tn -.rx
570.
a)
bye=xsinxdx.
556. a) Scos(ax+b)dx; b) - -.rx .. dx.
\ .... ,/ 571. a) J5"'" . cos dx;
b) J..ji +4 sin xcos x dx.
557. a) Jctg x dx;
b) Stgxdx.
*
572. a) Scos
4
x dx; b) Ssin
4
x dx.
558. a) St sin (t
2
-1)dt;
b) Jx cos (xz+ I) dx.
e
*
573. a) Jtg
4
x dx; b) Jctg
4
x dx.
559.

b) dx. *
a) Jcos'x dx;
cos
2
2x
2
574.
b) Jsin
5
x dx.
*
a) Jsin5xsin3x dx;
a) f __ dX __ =; b) f2 d-=
575.
b) Jcos 4x cos x dx.
560.
-.rx cos'.J x
COS
2
X
3
·
*
a) Ssin 3x cos 5x dx; b) fSin:': cos 2x dx 576.

b)
3 3 .
561. a)
*
Ssin x . sin2x . sin 3x dx;
sin
z

577.
578.
a) f;;:x';
V-·-
a) {-.<Ix I;
f dx
b) f-J:1U:X dx.
562.
b) ._--.
x
1
sin
2
-
x sin
2
1nx'
x
579. a) x
2
dx; b) J..yI=6x' x
4
dx.
563. a) Jsin2xcosxdx;
b) Scos' x sin x dx.
580.
f x dx
b) .
a) ,J3=- 4;
564. a) Scos
2
x dx;
b) Ssin
2
X dx.
3·-x 4+x
6
f cos2x
b) J
t
X
-
5
b) V
4
d:'"..
565.
a) --;-- .- dx;
581.
a) --- .. dx-
SlllXCOSX
x
2
+5 ' x
2
+2'
LO
'"
582.
583.
584.
585.
a)
a) dx;
586.
*
587.
*
588.
*
589.
*
590.
*
591.
592.
*
593.
(arctg y
a) Jl+YZ dy;
a)
a)
J dx.
*
594.
70
J
x dx
b
) x
4
+0,2S'
Rarcsin X)2 d
b) X.
b) Lfi-2'
b) Sa"e"dx.
b) SJa2-xi dx.
*
595.
SxJa-x dx.
*
59ya)
f;
Sin
5
x

cos
2
x '
b) dx.
8m
2
x
*
598. a)
(sin2x dx'
Jctg
4
x '
b) Ssin2x·ctg
4
x dx.
*
599.
600.
6(}1.
602.
603.
604.
4.3. Parcijalna integracija
Primedba 1. Ako se integrise formula za diferencijal proizvoda
(1) d(uv)=u dv+vdu.
dobija se obrazac za parcijalnu integraciju
(2) Su dv=uv- Sv du.
Primedba 2. Parcijalna integracija se najceSce koristi ako je podin-
tegralna fuokcija u dv proizvod algebarske i transcedentne funkcije.
Npr. SPn(x)e"Xdx. SPn(x) sin (ax)dx. SPn(x) lox dx. Se"x sinbx dx
itd .• gde je Pn (x) polinom n-tog stepena.
Primenom obrasca (2) za parcijalnu integraciju izracunati sledeee
integrale (600-623):
a) Ix cos x dx; b) Sx"ln x dx (n#-I).
a) Sxe"dx; lJ)/SX2 cos x dx.
a) Jarctg x dx; b) Jxlnx dx.
a) S(1- x) sin x dx; b) Sx Iolx-lldx.
a) Jx ·rxdx; b) dx
e" .
71
606. a) J(x
2
+ 5x + 6) cos 2x dx;
607. a) dx;
608. a) Je"sin x dx;
609. a) Jx
3
cos 3x dx;
6),6: a) dx;
/
611. farCj/;: dx.
612. a) Jx arc tg x dx;
613. a) Jx
3
e-x'dx;
614. a) JYcos x dx;
615: a) Jx
3
·5
x
'dx;
*
617. a) Jsin(lnx)dx;
*
618.
*
619.
a) Je" 'sin
2
x dx;
/-
---z-
a) Ixln(x2-l) dx;
*
620. a) I(x
2
+x)ln(x+ I) dx;
*
621. a) I e'''cos bx dx;
77
J
x dx
b)
_ , ____'_ 2 x .
....
'. cos
2
x_
\ -
b) Iln
2
xdx.
b) lex cos x dx.
b) Ix
3
e'xdx.
+ a
2
dx.
b) Ix arcsin x dx.
!lU:,,3Inx dx.
t
o.
x cos x',;
b) f--:---- dx. /
sm
2
x '
()
b) Ix sinx cos x dx.
b) Icos(lnx)dx.
b) Iexcos
2
x dx.
l-x
b) Ix2 In --- dx.
l+x
b) Ie'" sin bx dx.
I
I
-j
I
I
,
I
;d
I
I
I
I
!
--t
I
*
622. a) Ix (arctg X)2 dx;
*
623. J(3x
2
+ 6x + 5) arctg x dx.
*
624. Dokazati da je:
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
*
633.
a) f 2
dx

x _a
2
2a x+a
b)
. P_x
2
2k k-x
Izracunati (625-634):
f
dx
a) x
2
-6x+13;
f
dx
a .
) x
2
-6x+5'
a) f- dx ----
Jx
2
+4x'
a) J dx
J2-3x-x
2
'
f
eXdx
a)
b) Ix
2
arctg 3x dx _
b) f dx
x
2
-4x+ 3'
b) f -- dx .
3X2-2x+4'
b) J_dZ
2z2_2z+l'
b) f--·- ..-. . ..-...
J"l5+2x-x
2
f
dx
b)- r;'--'
",2X_X2
f
dx
b)-----···.
J2x
2
-6x+5
b) f-······_C()s:"- ---- dx
sin
2
x-:-6sinx+12 .
73
*
634.
b)
4.4. lotegracija racionaloih fuokcija *
635.
636.
637.
638.
74
Primedba: Integracija racionalne funkcije posle izdvajanja celog
dela svodi se oa integraciju pravog racionalnog razlomka:
(1)
!,.(x) .
Q(x)
gde su P (x) i Q (x) polinomi, pri eemu je izloiilac brojioca P (x)
manji od izloiioca imenioca Q (x).
Ako je:
Q (x)= (x- a)k(x2 + px + qt.
gde je a realan visestruki koren polinoma Q (x), a cx± Pi visestruki
kompleksni koreni, onda se razlomak (1) rastavlja na parcijalne
razlomke:
(2)
Nepoznati koeficijenti A" A" ... A
k
, M" M2 ... M" N, se
odreduju metodom neodredenih koeficijenata.
lzracunati sledece integrale (635-653):
dx.
x -4x+3
S
X3
a) dx;
x-2
S
2X2
b) ;-:'::1 dx.
b) LSa2 dx.
nijc prcdvi.\clm nrultavnim phnom i progrumom za gimna.zijc.
639.
1
I'
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
*
948.
649.
650.
651:
) f x dx
a (x-1)(':2+1);
b) dx.
f
X
-
3

f dx
a) (x-l)2(x-2);
f x-S
b) ----dx
x
3
-4x
2
+4x .
a)
X4+X2'
b) f _.x.'.. dx
x
3
-1 ..
a dx'
) f3x2+2X-3
x
3
-x ' b) f liN}"! i) dx.
a) -'- dx'
sex + 1)'
x
2
_x '
b) dx.
f 3x-2a
x
4
-ax
3
f dx
a) (x2 :'::3)(X2 + 2);
b)

f x-I
a) x3 + x'-=6'; dx; b) dx.
a) f
b)
fx:11'
f 2x-3
a)
x
2
-5x+9 '
b) dx.
x2+3x+6
a)
f
XS
+
2
x
3
_1 '
b)
f .!.2dx
l-x
4
'
a) f-3X=!,. dx'
x
2
-x+l '
b) f _.7x+ 1._ dx.
6x
2
+x-1
a)
f x
3
-6
x
4
+6x
2
+S '
b)
f dx.
f dx a "
) x4+1'
f
X3
+
X
-
I
b)i';i'';' 2)2 dx.
75
*
652. a)
*
653.
3.5. Odredeni integral
Primedba 1. Neka je funkcija x->y=f(x) definisana na segmentu
[a, b]. Segment [a, bJ podeli se na n delova tackama:
a=x
O
<x\<x
2
< ... <xn=b. Na svakom segmentu Xi)
"
mamo proizvoljnu tacku i uoCimo zbir L: gde je Llx,=
n
i= 1
=X'-X
i
_l, Ako postoji lim L: Llx, i ako je konacan za rna
n-'co j=l
kakvu podelu segmenta [a, bJ, naziva se odredeni integral funkcije
f(x) u granicama od a do b u oznaci
b
(1 )
f
def.
f(x) dx = lim f..., Llx,
maxAxc"o i= 1
"
n
Primedba 2, Suma CT"= L: naziva se Rimanova integrabil-
j"", 1
na suma funkcije y=f(x) (B. Riemann, 1826-1866).
Primedba 3. Ako za funkciju f(x) vaZi (1), kaze se da je integrabil-
na na segmentu [a, b]. Da bi funkcija bila integrabilna na
segmentu [a, b], dovoljno je da je neprekidna iii da ima konacan
broj prekida prvog reda.
Primedba 4. Ako je funkcija f(x) neprekidna na segmentu [a, bJ,
tada ona ima primitivnu funkciju Jf(x) dx = F (x) + C i vazi jedna-
kost:
b
(2) Jf(x) dx=F(b)-F(a).
"
Jednakost (2) se zove Njutn-Lajbnicova formula i daje vezu
izmedu odredenog i neodredenog integrala, Formula (2) je osnov-
na formula integralnog racuna (1. Newton 1643-1727, G. W.
Lai bniz 1646-1716).
654.
655.
Primenom definicije odredenog integrala izracunati
grale (654--656):
b
a) fkdx;
"
"
b
b) f xdx,
"
b
b) f e"dx.
"
b
sledc6e inte-
656. a) f sin x dx;
b) f cosx dx (a<b),
"
!,rimenom Njutn-Lajbnicove formule izracunati sledece odredene
mtegrale (657--673):
657. a)
3
f x
3
dx;
1
3
658. a) f (1-2x + 3x
2
) dx;
-1
4
659. a) f(-rx- dx;
1
1
660. a) f eX dx;
-1

661. a)

2
662. a) f cos x dx;
"
3
663. a)
664.
n
4
4
a) f ( _____ 1 -sin X)dX
cos
2
x
n
4
2
b) J(X2+ __
X4 ,
8
b) f$2 dx;
1
9
b) f7x
1
dx.
1
3
b) S e
2X
dx;
1
1
b) J3.".;
X-I- 2
o
2
b) S (cosx-sinx)dx.
n
"
3
b) f dx.
n
" n
2
b) f(cos x -/---;1 ___ ) dx,
sm
2
x
6
4
c)S-rxdx.
27
f
dx
c) ..y;;'
8
1
c) S e
3x
dx.
o
3

x-I
2
77
1
665.
a)
0
3
666.
a) j(2x-l)3dx
2
1
667.
a) ;
0
'"2
*
a) f dx; 668.
0
" '2
* a) Ssin
3
x -
cos
2
x dx
669.
0
1
*
f x
2
dx
670.
a) 1 + xci
0
2
a) S(3x+2)lnx dx
1
"
2
672: a)

4
* 1
673. a) Sx In (1 +X2) dx
o
1
b) J(2X 3 + 1)4x
2
dx.
o
" ,
c) fSin3x dx.
o
o
"
1:
b) Ssin
2
x - cos
2
x dx.
o
1
f
x2dx
b) 1+x6 -
o
2
b) S In (x + #+T ) dx_
-2
" 2
b) Sx cos dx.
o
.j3
3
b)
1
3
674: Za koje vrednosti c vazi jednakost:
b
Sf(x) dx =f(c)(b-a) (a<c<b),
a
ako je
3
a) f(x)=2x- 4 x
2
, a=O, b=2;
b)f(x)=lnx, a=l, b=e
2
?
78
a
*
675. Odrediti sva resenja po a jednaCine S cos (x + a
2
) dx = sin a na
segmentu [2, 3]. 0
*
676. Odrediti sve vrednosti realnog braja a na segmentu [0, 2n], koje
zadovoljavaju jednaCinu:
a
S sin x dx = sin 2a.
"
2
*
677. Odrediti skup pozitivnih vrednosti realnog braja a koje zadovo-
*
ljavaju jednacinu:
a
S (3x
Z
+4x -5) dx = a
3
-2.
o
678. Za koje je vrednosti realnog braja a tacna nejednakost:
a
:ra i) dx<4'1
* 1
679. Data je funkcija x->f(x)=Ax2+Bx+C (A, B, CER). Odrediti
brajeve A, B i C tako da je
1 7
/,(I)=8/\f(2)+/,,(2)=33/\ Sf(x) dx=.
o 3
*
680. Za sve vrednosti iz oblasti definisanosti logaritama odrediti x iz
jednaCine:
2"
a)
o
log2_a x
b) 4 f (t
3
-2at) dt=5a
z
.
o
681. lzracunati: (681-683):
1
a) f"rc tg_.x dx'
1+x2 '
o
"
Z
682. a) Sx
2
cos x dx;
o
,
b) Sx
3
ln x dx.
1
1
b) S(x2-2x+2) e"dx.
o
79
1
683. Jln (1 + x') dx.
o
Resiti jednaCine po x (684-{)88):
x •
685. * I ar7r-: /1 = 2-ix + 1 arcsin x + 4.J2 .
-1
x
6
* It aretg t dt (-2 . '
68. 71+t2-·=y1+x arctgx.
o
x
687.* I __ ~ t ~ = " - .
P-=-4 4
In 4
2 1 n
688.* f (t
4
- t
2
) -2 dt ="3'
x
. '" .' ovrsina ra vnih
4.6. Primena odredenog integrala za lZracunavanJe P
fignra
Primedba LAko je funkeija f(x) neprekidna na segmentu [a, b] i
'k . f(x);;, 0 tada J·e povrsina krivolinijskog trapeza ogramce-
a 0 Je "', b· d 'kom x-ose za
nog lukom krive, pravama x = Q, X = 1 0 sec
x E [a, bJ data obraseern (sL 1):
b
(1) P,b= fj(x)dx,
"
x
a 0 b
SI.l
Primedba 2. Ako je funkeija J(x) neprekidna na segmentu [a. bJ i
ako je f(x) ~ O. tada je povrSina krivolinijskog trapeza (sL 2) data
obrascem:
y= f(X)
SI. 2
Primedba 3. Neka su date dye funkeije y=J(x) i y=g(x) e1J1 se
grafiei seku u tackama sa apseisama x=a i x=h (a<b) i neka je
ispunjena nejednakost f(x) ~ g (x) za svako x iz segmenta [a. bl
Povrsina lika ogranicenog graficima datih funkcija na segmentu
[a. bJ (sL 3) data je formulorn:
b h b
(3) p,b=ff(x) dx-fg(x) dx=f(f(x)-g(x» dx.
"
y
x
SI. 3
Primedba 4. Ako neprekidna funkcija f(x) na segmentu [a. b]
menja mak, ti. sece x osu u tackama sa apscisama x = c i x = d
(a < c<d < b). tada je povrsina lika ogranicenog grafikom funkcije
y=f(x) i osom Ox (sL 4) data obrascem:
RI
(4) P"" = Sf(x) dx+ ISf(X) dx \1 + Sf(X) dx.
" , d
y
x
SI. 4
689. lzracunati povrsi":1u figure ogranicene Iukom krive}'= -x2+2x i
pravom y=O.
690. lzracunati povrsinu dela ravni koji ogranicavaju para bole
7x2_-9y+9=0 i 5x2-9y+27=0.
691. lzracunati povrsinu dela ravni ogranicenog pravom y = x i para-
bolom y=2-x
2

692. Izracunati povrsin12 dela ravni ogranicenog parabolom y2 = 2x + 1
i pravom x-y-1=O.
693. Odrediti povrsinu lika ogranicenog lukom krive y2 + y + x = 6 i
osom Oy.
694. Odrediti povrsinu lika omedeoog lukom krive y= 2x' + 3X2 + 2,
Ox-osom i ordinatama maksimuma i minimuma.
695. Primenom integrala izvesti obrazac za povdinu: a) kruga;
b) elipse.
696. lzracunati povrsinu dela ravni ogranicenog parabolama y2 = 2px i
x
2
=2py.
697. lzracunati povrsinu dela ravni ogranicenog lukom krive:
1 . )
Y=-1 pravama x=l x=a (a>l i y=O.
X2 '
lzracunati povrsinu figure koja je ogranicena linijama (698·-734):
698. Y = 2x
2
+ 1 y=x2+10.
82
701.
Y= -x
2
+lOx-16
i y=x+2.
702. y=x2+4x
y=x+4.
703. y=6x-x
2
y=x2-2x.
704. x
2
+ y2= 16
y2 =4(x+ 1)

705. x
2
+ y2= 16
y2=6x

706. X2+y2=4
y2=3x

707. x
2
+4y2=4
4y2= 3x

1
709. y=----
1+x
2
xy=3.
710. y=e", y=e-
x
i x=2.
1
711. y=T+x
i
' x=O X=Q (a>O).
712. Y=2-·x
2
I
Y=lxl·
713.
Y=lx'l
y=2 __ X2
714. y=sin x
1
Y=-
2
2
715. y=tgx, y=3cOSX y=O.
716. y=sin
2
X i y=O
717. y = tg x
y=O
n
).
4
83
y=2+4x-x' .
719. y=4x-
2
y=7-3x.
720. y=x
3
y=8.
721.
3
y=x. 1'=2x
y=X.
722.
y=5", y=r
x
x=2.
3
x+y=4.
723. y=
x
In
2
x
x=e.
724.

x
725. y'=x, 1'=1
i x=8.
726.
y=2x-x
2
y= -x.
727. y=x
2
y=3-2x.
x
2
2
728. y=X, Y=2
y=2x.
x=2a.
2· 3a y=O (a>O).
730. xy=nI, x=a, x=
731
2 4 2 8 i 4y2=X+2 (-2,;;x,;;2j2).
. x + Y =
732.
x
2
+4y2 = 16,
4y2=3x+6
(-2,;;x,;;4).
733.
x=2-y-y
2
X=O.
734.
y=2_x
2 y3 = x2 .
. r 2 + 4y2 - 20 i
735.* Odrediti povrsinu dela ravni ogranlccnog e Ipsom x -
hipcrbolom xy=4 u prvom kvadrantu.
* . povrsinu lib omedenog krivom y=x(x-l)(x-2)
736: lzracunatl
osom Ox.
737. Odrediti povrsinu lika ogranicenog hiperbolom x
2
- y2 = 9, osom
Ox i radijus vektorom koji sadrii tacku A(S, 4).
*
738. lzracunati povrsinu oba dela na koje parabola y2 = 2x deli krug
x
2
+ y2=8.
*
739. Izracunati oba dela na koje parabola x
2
=12(y-l) deli
krug x
2
+ l' = 16.
*
740.
*
Odrediti povrsinu dela ravni koji je ogranicen lukom krive
2x
y 1+
, ordinatom maksimuma i osom Ox.
741. Izracunati povrsinu dela ravni koji je ogranicen lukom zatvorcne
krive
.
Izracunati povrsinu dela ravni koji je ogranii':en linijama (742-748):
742. y2=8x 2x-3y+8=O.
743. x
2
=9y x-3y+6=O.
744. 4x
2
-8x-1'+5=O i 2x-y+l=O.
745. x
2
-6x-4y+13=O i x-2y-l=0.
746. 6y 2_25x-50=O 5x-6y+1D=O.
747. 4x2-9y+18=O 2x2-9y+36=O.
748. 3y=x
2
i X2+y2+6x=O.
Data je funkcija x--+y=f(x)
a) ispitati i graficki predstaviti datu funkciju;
b) odrediti povrsinu dela ravill ograniccnog lukom krive
osom Ox (749-752).
x
2
-5x+4
749. y=-x--S-
750.
751.
x2-11x+28
y = --.-..
x-8
x
2
-5x+4
y= x+ 1
752.
*
753.
754*
755*
x'+7x+ 10

x+l
. ( >-1) za ko]'e povrs lika
Odrediti sve vrednostl parametra a a: /'" 2 •
"' pravama }' = 1 i y = 2 1 parabolama y = ax 1
ograD!cenog
y=!ax2 (x?oo) ima maksirnalnu vredoost.
2 'B
. , _ 2 seee kruwicu Xl + y' - 2rx = ° u tackarna A. I .
p tako da povrsina povrsi koja je ogramcena
parabolorn i tetivorn AB bude makslrnalna.
. .' d .. sec"l'ce parabole yl = 4x koja sadrZi koordinat·
Nap,sat' Je naCillU ".. 9
ni poeetak i od date para bole odseca odsecak povrsllle .
4.7. Primena odredenog integrala za izracunavanje zapremine
rotaciooih tela
P
· db 1 Zaprernina tela nastalog rotacijom krivolinijskoll
nme a . i( ) 0 pravama x-a I
tra eza omedenog krivom y =. X. OSOll X, -
x!b (a<b) oko ose Ox (st. 5) izracnnava se obrascem
b
(1)
V
x
=1C Sy' dx.
y
x=g(y)
b
x o
-
51.5
51. 6
Primedba 2. Zapremina tela rot:=.cijom =okO
omedenog knvom x=g(y), pravama x-O, y c, Y (
(s1. 6) izracunava se obrascem
d
(2) Y,.= n S x
2
dy.
x
Primed!:;::: 3. Zapremina tela nastalog rotacijom lika omedenog
krivarna Y, =fl(X) i y,=f,(x) (f,(x)c;fz(x)) i pravama x=a i x=b
(a < b) oke ose Ox izracunava se obrascem
b
(3) V =n
x J ...." ,".
a
756. Odrediti zaprerninu tela koje nastaje rotacijom oko ose Ox dela
povrsi ogranicenog Iukom krive y=4x-x
2
i osam Ox.
757. Izracunati zaprerninu tela koje nastaje rotacijom lika ogranicenog
krivom y=sinx i pravom y=O, u intervalu [0, n] oko ose Ox.
758. Izracunati zaprerninu tela koje nastaje rotacijom lika ogranicenog
lukom krive Y= til xi pravorn y=O,ko ose Ox u intervalu [°,1 J
759. Odrediti zapreminu tela koje nastaJe rotacijom lika ogranicenog
lukom krive y = aX i y = ° oko ose Ox u intervalu [0, 1].
760. Izracunati zapremi'}u tela kojc nastaje rotacijom !ika ogranicenog
lukom krive y=lnx i pravom x=O oko ose Oy u intervalu [0,1].
761. Primenom odredenog integrala izvesti obrasce za zapreminu:
a) pravog kruwog valjka; b) prave kruine kupe; c) prave kruine
zarubljene kupe.
762. Metodom integralnog racuna izvesti obrazac za zapreminu:
a) lopte poluprccnika R; b) lopte odsecka visine h; c) loptinog
sloja visine h.
763. lzracunati zapreminu (paraboloida) tela koje nastaje rotacijom
lika ogranicenog paraboloID y2=2px i pravom X=Q (a>O) aka
ose Ox.
764. lzracunati zapreminu (elipsoida) tela lcoje nastaje rotacijom povrsi·
ne ogranicene elipsom b
2
x'+a
2
y2=a
2
b
2
oko: a) ose Ox; b) osc Oy.
765. a) Izraeunati zapreminu (dvakrilnog hiperboloida) abrtnog tela
koje nastaje rotacijom lika ogranicenog hiperbolom b
'
x-a
2
y' =
a
2
b
2
i pravama X= -2a i x=2a aka ose Ox.
b) Izracunati zapreminu Gednokrilnog hiperboloida) abrtnog tela
koje nastaje rotacijom lilea ogranicenog hiperbolom b'x' - a
Z
y2 =
a'b
'
i pravama y= -b i y= b oko osc Oy.
*
766. Odrediti zapreminu (torusa) tela nastalog rotacijom kruga
x'+(y-b)z=r
z
oko ose Ox (b>r).
87
lzracunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela povrsi koji
je ogranicen krivama (767 -790):
767. 3y=x
2
x'+y'+6x=0, oko ose Ox.
768.
y=_x
2
+2
y=lxl. oko ose Ox.
769.
x2 + y2=4
y2 _ 3x = 0, aka ose Ox.
770. x'-y'=4
y' - 3x = 0, oko ose Ox.
771. y=x'
y' = x, aka ose Ox.
772. x'+4y'=4 4y'-3x=0, oka ose Ox.
773. y = Ix'i y = - x' + 2, ako ose Ox.
774. x'+y'=8 x'·-2y=O, oka ase Ox.
775. Y=1+ xi ,X= ± 1
y = 0, oko ase Oy.
776. y' =4x
x=o, oko ase Oy.
777. Xl +ay= a
2
778. y=x', y=8
779. y=x'(I-x')
x+ y=a, oko ase Oy.
x=O, oko ase Oy.
y =0, aka ase Ox.
7811. y' = X4 (I + x), ako ase Ox.
781. y=5', y=r'
2
y=x+1
782. v="
. x
x = 2, ako osc Ox.
x = 3, aka osc Ox.
3
783. Y =.
x
x+y=4, aka ase Ox.
784. x'+y2=16 y'=4(x+l),akaaseOx.
785. y = x' y = J ' ~ , aka ase Ox.
786. y=e', x=O y=O ako: a) ose Ox; b) ose Oy.
787. y=sin' x, x=O x=7t, ako ase Ox.
788. y' =4ax x = a, ako ase Oy.
7t
789. Y = cas (x- 3)' y= 0, x = ° (x>O), aka ose Ox.
7t
790. y=casx+cos2x, x=O, X=-
3
y=o, oko ase Ox.
791. Figura agramcena lukam elipse x' + 5y' = 5, adseckam ase Ox
izmedu Ziza i ordinatama U zlzama rotira aka ose Ox. lzracunati
zapreminu nastalog rotacioDog tela.
792. Data je kruinica x' + y' = 16 i prava x =2:
a) odrediti jednaCine tangenti kruz.nlce u presecnim ta6kama sa
datom pravom;
b) izracunati povrsinu lika ogranicenog kruinicom i tangentama;
e) izracunati zapreminu tela kaje nastaje rotaeijam tag lika aka
ose Ox.
793. Odrediti zapreminu tela kaje nastaje ratacijom lika agramcenag
krivam ay2 = x' i pravama x =0, x = a (a >0) aka ase Ox.
794. Izracunati zapreminu tela kaje nastaje rotacijam lika agranicenag
krivom ay2=x
3
i pravom y=x oka ose Ox.
795. Data je parabala y2 = 8 (x - 2) i tacka P (4, y) para bale:
796.
a) adrediti jednacinu tangente u tacki P;
b) izracunati zapreminu tela nastalag ratacijam aka ase Ox figure
ogranicene tangentoID, lukom krive i os om Ox.
Prava dodiruje parabalu y'=9(1-x) u tacki M(-3, y>O). Izra-
cunati zapreminu tela nastalog rotacijom aka ose Ox figure
ogranicene pravom i paraboloID.
797. Data je kriva y'=6(2-x) i tacka M(-4, y>O) kaja pripada
krivaj:
a) adrediti jednaCinu tangente u tacki M;
b) odrediti zapreminu tela kaje nastaje rotacijam aka ase Ox
figure agranicene tangentom, krivam i asam Ox.
798. Prava dadiruje parabalu y2=12(x-3) u tacki P(6, V). lzracunati
zapreminu tela nastalag rotacijam aka ase Ox figure agranicene
pravom, parabalam i asam Ox.
R9
*
799. Data je tacka M(9, 0), parabola y2=8x i tacka N(x<9, y) koja
pripada paraboli. Dca povrsi ogranicen Inkom para bole, OSOID
parabole i duii MN rotira oko ose Ox. Odrediti koordinate tacke
N tako da zapremina nastale kupe bude maksimalna, kao i odnos
zapremine nastale kupe prema zapremini nastalog rotacionog
paraboloida.
800. U tacki P(3, y>O) parabole y2=2(x-l) konstruisana je tangen-
tao Izracunati:
a) povrSinu figure koja je ogranicena tom tangentom, parabolom
i osom Ox;
b) zapreminu tela koje nastaje rotacijom iste figure oko ose Ox.
SOl. Izracunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela povrSi
ogranicenog lukovima krivih y2 = x
3
i y2 = 4x oka ose Ox.
S02. lzracunati zapreminu torusa koji nastaje obrtanjem kruga
x
2
+(y- 2j2 = 1 oko ose Ox.
*
S03. Izracunati zapreminu tela nastalog obrtanjem, oko ose Ox. figure
omedene linijama: y = arc sin x, y = 0 i x = 1.
*
804. Izraeunati zapreminu tela nastalog obrtanjem, oko ose Ox, figure
k
. x+ 1 , 3 4 . 0
omedene '"nvom Y= 1 pravama X= ,X= 1 Y= .
yx2-4
*
805. Izracnnati zapreminu tela nastalog obrtanjem, oko ose Ox, figure
90
ogranicene grafikom krive fix) = '-7=-;}'- i pravama x = 0, x = 1 i
yx
2
+4
y=O.
4.8. Primena odredenog integrala za izracunavanje duzine
lulm krive
Primedba 1. Duzina sluka glatke krive y = fix), izmedu dye tacke
sa apscisama x=a i x=b (a <b), iznosi
b
(1) dx.
a
Primedba 2. Ako je kriva data jednacinama u parametarskom
obliku x=cp(t) i y=g(t) «p(t) i g(t) su neprekidne diferencijahilne
funkcije), onda je duZina luka s krive
t2
(2) s= S P2 + y'2 dt,
"
gde su t, i t2 vrednosti parametra koje odgovaraju krajevima luka
(t , <t
2

S06. Primenoru integralnog raeuna izvesti obrazac za obim krume
linije x
2
+ y2 = r2
807. Izracunati duZinu luka para bole
x
2
izmedu tacaka 0 (0,0) i M(
SOS. Izracunati duZinu luka parabole y = 4 - x
2
izmedu presecnih taca-
ka sa osom Ox.
S09. Odrediti duZinu luka hive 9y2 = 4x
3
izmedu njenih tacaka 0 (0, 0)
i A(3,
2 2 2
S10. Odrediti duZinu astroide x3 + y3 = a3.
811. Izracunati duZinu luka para bole y = od x = 0 do x = 1.
S12. Izracunati duZinu luka para bole y=ln x od do x=..j8.
S13. Odrediti duZinu lancanice izmedu tacaka sa apsci-
sarna x=O i x=l.
*
S14. Odrediti duzinu luka cikloide x=a(t-sint), y=a(l-cost).
S15. Data je kriva linija y=ln(l-x
2
). Izracunati duZinu luka krive
linije od koordinatnog pocetka do tacke A na datoj krivoj sa
apscisom 0,5.
S16. Izracunati duZinu luka hive
1 r.
y =:3 (3 - x) y x izmedu njenih nula.
*
S17. Izracunati duZinu luka parabole y=x2+2x koji se nalazi ispod
ase Ox.
*
S18. lzracunati duzinu luka parabole y = x
2
- 2x -1 izmedu tacaka
A ( - 1, 2) i B (2, -1).
91
Izracunati duZinu krive linije -J-; + .JY = 1.
*
820.
*
821.
822.
823.
Izracunati duZinu luka krive y = arcsin --- -J;;=- x
2
ad tacke
A (0,f(0» da tacke B (1,f(I)).
1 1
lzracunati duzinu luka krive x=4 y2 -:210 y izmedu pravih y = 1 i
y=e.
.". . e"+e-
x
Aka Je , duzlDa luka knve y = --2--- ad tacke A (0,1) da tacke
B (x,y) dakazati da je y2 - ,2 = 1.
4.9. Primena integrala oa izracunavanje povrSine rotacione povrSi
Primedba 1. Pavrsina pavrsi kaja nastaje rataeijam aka ase Ox
luka glatke krive y = f(x), izmedu tacaka Cije su apseise x = a i
x=b (a <b), izracunava se abraseem
b
(1) P
x
=2nfy-J1.+fi dx.
Primedba 2. Aka luk glatke krive rotira aka ase Oy, lmama
analogni obrazac
d
(2) P
y
= 21< f x-JT.+;;--;z dy.
,
Primenom odredenog integrala izvesti
paluprecnika R.
obrazac za povrsinu sfere
824. 1
0
lzracunati povrsinu povrsi koja nastaje rotacijom krive
b2x2+a2y2=a2b2 ako: a) ase Ox b) ase Oy.
2° Primenom odredenog integrala izvesti obrasce za povrsinu:
a) amataca valjka; b) amataca kupe; c) amotaca zarubljene kupe.
825. Odrediti pavrsinu povrsi kaja nastaje rotacijom luka krive y=sin x,
ako ose Ox, na segmentu [0, n].
826. Izracunati povrsinu povrsi nastale rotaeijam luka krive y = tg x,
1t
aka ase Ox, nn segmentu [0, 4].
827. Odrediti povrsinu povrsi koja nastaje rotaeijam astroide
2 2 2
xii + y> = a
3
oko "se Oy.
00
828. Izracunati povrsinu povriii nastale t" k
krive fa aCIJom, 0 0 ase Ox, luka
829.
830.

*
832.
*
833.
834.

1 3
y=3
X
,od X= -2 do x=2.
povrsinu povrsi nastalc rotacijom, oko osc Ox, luka krivc:
a) r = 4 + x koji odseca prava x = 2; b) Y 1 = 4 _ x: -2 "X " 4.
Izracunati povrSllu povrsi koja nastaje rotacijom krive 4x2 + y2 = 4
oko ase Oy.
Odrediti povrsinu povrs"l' nastal t" k
. e ro aCIJom, 0 Dose Ox, petlje
krive 9y2 = x (3 _ x) 2.
Odrediti povrsinu povrsi koja nastaje rotaeijam krive
1 r
y=6v x (12-x), oko x-ase, izmedu njenih nula.
Odrediti povrsinu parabola ida nastalog rotacijom ako ose Ox,
luka parabole y2 =2px, na segmentu [0, a]. ,
lzracunati pavriiinu pavrsi koja nastaje rotaeijom luka parabolc
y2 = 4x, ako ase Ox, na segmentu [0, 3].
a) Izracunati povrsinu torus a nastalog rotacijom kruznice
x
2
+(Y_2)2=1 oko ose Ox.
b) Izracunati pavrsinu elipsoida nastalog rotaeijom elipse
x2+4y2=4 oko ose Ox.
4.10. Primena integrala u prirodnim naukama
1. Put koji prede tacka pri neravnamernom kretanju po
sa promenlJlvom brzlDom V= f(t) 0, u intervalu [t" t,],
lzracunava se po fannulI:
"
(1 )
s= U(t) dt.
"
Primed .. ba 2. Rad ko;i vdi promenlJ'I'va '1 f()' "
J SI a x, pn premestllllju
matenJala tacke duz ose Ox, od X=a do x=b, odreduje se po
formu!i
b
(2)
A= ff(x) dx.
Primedba 3. Pri resavanju zadataka za izracunavanje rada sile
koristi se Hukov zakon
(3) F=kx.
gde je F - sila (u N), x - apsolutno udaljenje (u m) izazyano silom
F, a k - koeficijent proporcionalnosti (u N/m).
.36. Brzina kretanja tacke menja se po zakonu v=(3t
2
+2t-l)m/s.
Odrediti put preden za 10 sekundi od pocetka kretanja.
37. Brzina kretanja tacke je v=(6t
2
+4)m/s. Odrediti put koji prolazi
racka za 5 sekundi od poeetka kretanja .
.lS. Brzina kretanja tacke je ,,= (9t
2
- 8t) m/s. Izracunati predeni put u
toku 4 sekunde.
:3'), Tacka sc krccc brzinom v=(2t+& -2)m/s. Odrediti prcdeni put u
IOku 2 sckunde.
;4U. Tacka se krece brzinom v=(12t-3t
2
)m/s. Odrediti predeni put
tacke od pocetka kretanja pa do njegovog prestanka .
. 41. Tacka se krece brzinom v=(24t-6t
2
)m/s. Odrediti:
a) predeni put u toku prve 3. sekunde;
b) predeni put u toku 3. sekunde;
c) predeni put tacke od poeetka kretanja
pa do njegoyog prestanka.
:42. Dva tela polaze istovremeno iz jedne tacke, u istom smeru jedne
praye. Prvo telo' se krece brzinom v\ = (6t
2
+ 2t) mis, a drugo
brzinom V, =(4t + 5)m/s. Na kom rastojanju se tela nalaze, jedno
od drugog, kroz 5 sekundi?
Dva tela polaze istovremeoo iz jedne tacke, u istom smeru jedne
prave. Prvo telo se krece brzinom v\ = 3t
2
mis, a drugo brzinom
v2=(6t
2
-10) m/s. Na kom rastojanju se tela nalaze. jedno od
drugog, kroz 10 sekundi?
Telo je baeeno sa zemlje vertikalno uvis brzinom v=(39,2-9.8t) m/s.
Izracunati maksimalnu visinu koju postize telo.
Sabijanje x opruge proporcionalno je sili F. Odrediti rad sile F pri
sabijanju opruge na 0,04 m, ako je za sabijanje na 0,01 m
potrebna sila od ION.
*
846. Za sabii,anje spiralne opruge oa 0,05 m utrosen je rad 25 J.
Odredm rad kOJl Je potreban da se opruga oil "ije na 0,1 m.
*
847. Spiralna opru!la je na 0,02 ill, pod dejstvom sile od
60 N. Odredll! rad kOJl prDlzvodi sila pri rastezanju opruoe na
0,12 m. b
I
I
f

VGLAVA
5. DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG 1*
DRUGOG REDA
5.1. Diferencijalne jednacine sa razdvojenim promenljivima
Primedba L U diferencijalnoj jednaCini
(1) y'=.f(x) 9 (x)
promenljive se mogu razdvojiti.
Primedba 2. Za resavanje difereneijalne jednaCine (1) potrcbno je
najpre razdvojiti promenljivc na sledeCi naein:
dy
(2) 9 (y) = .f(x) dx.
Primedba 3. Opste resenje diferencijalne jednaCine (1) dobija se
integracijom leve i desne strane jednaCine (2):
(3) f = ff(X) dx + C.
Odrediti opsti integral sledeeih difercncijalnih jednaCina (848-853):
848. a) x (l + y2) = yy';
849. a) dy=JY dx;
850. a) (1+y) dx=(x-l) dy;
851. a) y
2
dx+(x-2) dy=O;
852. a) (1 + y2) dx-'/-; dy=O;
dy 3dx
b)
b) xydx=(1+x2) dy.
b) (x
2
_ yxZ)dy+(yz +xy2)dx =0.
b) dy-x,/l=? dx=O.
b) y'tgx-y=a.
96
• Ova tema nije prcdviden:l pJanom i programom za gimnazije.
Odrediti partikll,,,m,, resenja koja zadovoljavaju date pocetne
uslove za sledeee diferencijalne jednacine (854-859):
854. ydy=xdx, ),=4 " •. X= -2.
1t
855. s tg t dt+ds=O, s=4 za t=}.
856. s'=3t
2
-2t, s=4 za t=2.
dy dx
857, -._._=---, y=4 za x=O.
x-I y-2
858. (l+x)ydx+(I-y)xdy=O, y=1 za x=l.
859.
dx . d n
2 ctgxsmy y, y=nzax=-3-'
cos xcosy
860. Odrediti zakon kretanja tela duz ose Ox koje poCinje iz tacke M
brzinom v:
a) M(4, 0). v=2t+ 3t
2
; b) M(O, 6), v=4t-6t
2

861. Odrediti jednaCinu krive elJl grafik saddi tacku M ako je dat
koeficijent pravca tangente:
a) M(2,-3), k=4x-3;
1
b) M(2,-I), k=
2y
862. Odrediti diferencijalnu jednacinu datog skupa krivih
x
In y=Ctg 2'
*
863. Odrediti diferencijalnn jednacinu datog skupa krivih
(1 + x
2
) (1 + y2) = Cy2.
Odrediti ortogonalne trajektorije skupa parabola y = ax
2
Dokazati da su ortogonalne trajektorije kruznice X
Z
+ y2 = 2ax
takode kruinice.
* 866. Dokazati da su ortogonalne trajektorije krivih y = ax" elipse .
97
8 6 7 ~ Odrediti ortogonalne trajektorije skupa krivih x
2
- y2 = a
2
.
* 868. Eksperimentalno je utvrdeno da je brzina raspadanja radioaktiv-
ne materije u svakom trenutku vremena proporcionalna poeetnoj
kolicini urana. U poeetnom trenutku vremena (t = 0) bilo je Ro
grama urana. Odrediti formulu za izracunavanje kolicine urana u
rna kom trenutku vremena t.
5.2. Homogene diferencijalne jednacine prvog reda
Primedba 1. JednaCina oblika
(I) f(x.y)dx =g(x,y) dy.
gde su f(x,y) i g(x,y) homo gene funkcije istih izloZilaca, naziva se
homogena diferencijalna jednacina prvog reda.
Primedba 2. JednaCina (I) se uvek moZe transformisati u oblik
(2) Y'='PG)'
Primedba 3. Homogena jednaCina, smenom y = ux. svodi se na
jednacinu koja razdvaja promenljive.
Odrediti opsti integral sledeeih diferencijalnih jednaCina (867-876):
869. a) (x+y) dx-xdy=O; b) x+y+(y-x)y'=O.
b) (x- y)+ xy' = O. 870. a) (x-y) tx+(x+y) dy=O;
871. a) (2.jxy-x) dy+ydx=O;
b) y,-,l'=tg i.
x x
872. a) (t-s) dt+tds=O; b) xy
2
dY=(X
3
+y3)dx.
873. a) xdy = (2x + y) dx; b) (x-2y) dy=(x-y) dx.
874. x(x+2y) dX+(X2- y2) dy=O.
875. (x
2
- 2y2) dx+ 2xydy= O.
98
Odrediti partikularna rcsenja sledecih diferencijalnih jednaCina
(877--880):
, 2x+ Y k . I
877. y =2:;;--:-' a 0 Je y,=O za X= .
, xy+ y2 k' 1 I
878. Y = --2 --- ,a 0 Je y = za x = .
x
879. (Y+P-+yz) dx-xdy=O, ako je y=O za x= 1.
880. y' =}' In ,l' , ako je y = 1 za x = 1.
x x
881.
882.
883.
884.
885.
88G.
5.3. Linearna diferencijalna jednacina
Primedba 1. Jednacina oblika
(I) y'+yp(x)+q(x)=O,
gde su p (x) i q (x) funkcije argumenta x, naziva se linearna
diferencijalna jednaCina prvog reda.
Primedba 2. Ako se u jednaCini (1) uvede smena y=uv (u i v
funkcije promenljive x) dalazi so do apstcg resenja difercneijalne
jednacine (I) u obliku
(2) y=eJpdX(C-SqeJpdXdx).
Odrediti opste integrale datih diferencijalnih jednaCina (881-890):
a) y'-2y-3=0; b) Y=y+1.
a) xy'-x
2
+2y=0; b) y'+xy=x.
' 2y ( 3
Y ----- x+l) =0.
x+1
2xy 4x
y'+-------=O.
l-x
2
l-x
2
y'-y etg x- sin x=O.
s' cas t+s sin t-I=O.
99
* ,1+2x 1+2x
887. y -;'-:;:-:;:2 y= x+xz .
*
888. y' + 2xy= 2x e-
x
' .
* 889. y' -2xy=(x-x
3
) eX'.
*
890. y'+ycm x=O,5 sin2x.
Odrediti partikularna resenja koja zadovoljavaju postavljene po-
cetne uslove u sledecim zadacima (891-896):
, 1
891. y' + Y tgx=-- ako je y= I za x=O,
cosx
893. y,_3
Y
=x
3
e< akojey=ezax=l,
x
894. akojey=lzax=2_
895. y' coszx=tgx-y ako je y=O za x=O.
,3 2 k - 1
896. y +- y=-2 a oJe y=1 za x= .
x x_
5.4, Nepotpune diferencijalne jednaCine drugog reda
Primedba 1. lednaCina koja sadrZi drugi izvod iii diferencijal
drugog reda naziva se diferencijalna jednaCina drugog reda,
Primedba 2. Naiiednostavnija diferencijalna jednacina drugog re-
da ima oblik
y" =/(x),
a njeno opste resenje se odreduje dvostrukom integracijom.
897. Odrediti opste rescnje jednacine
y" = 1-2x.
100
898. Odrediti opsti integral jednacine:
a) y"=O; b) y"=4; c) y" =cos x,
Odrediti partikularna resenja koja zadovoljavaju postavljene po-
cetne uslove (899-904):
899. y"=5 aka je y=5 za x=2 i y=l1 za x=4,
900. y"=x akojey=Ozax=liy=2zax=2.
d's • d,
901. --=12t
dt
Z
dt'
dze dO
Z k ' eo'
902. dmz=m a a Je = 1 dm =12 za m=O,
903. y"=2y' ako je y=I,5 i y'=1 za x=l.
904. y"= -12x
z
+8, ako je y=O za x=O i y=1 za x=2.
Ispitati preeizno promene i konstruisati graflk: partikularnog resenja
(905-907):
905. y"=12xz-4 ako je y=O za x=O i y=8 za x=2.
906. y"=12xz-8 ako je y=3 za x=O i y=O za x=1.
907. y"= -12x
2
+4 ako je y=3 za x=O i y=4 za X= 1.
Ispitati promene i skicirati graflk: partikularnog resenja,
908. Odrediti opsti integral jednacine
y" +aZy=O,
Odrediti opsti integral jednacine (909-916):
909. a) y"+4y=0; b) y"+9y=O,
910. a) y"+5y=0; b) y"-9y'=0.
911. a) y"+3y'=O; b) y"-y'=O.
*
912. a) y"-9y=O; b) y"+16y=O; c) y"-y=O.
*
913. a) y"-6y'+9y=0; b) y"-3y'+2y=0,
b) y"+4y'+7y=0,
*
914. a) y"-2y'+5y=0;
*
915. a) y"-6y'+13y=0; b) y"-y'-6y=0.
*
916. a) y"-4y'+3y=0; b) y"-2y'+2y=0.
102
VIGLAVA
6. KOMBINATORIKA
6.1. Varijacije
Varijacije bez ponavljanja
Primedha 1. Neka je dat skup E={a
"
a
2
, a
3
, ... ,a
n
} od n eleme-
nata.
Definicija 1. Varijacije bez ponavljanja klase k od n (n?- k)
elemenata skupa E su uredene k-atorke sastavljene iz razlicitih
elemenata skupa E. Ekvivalentna definicija ovoj je:
Definicija 2. Varijacije klase k od n elemenata (n ?-k) a" a
2
, a
3
, .. .,
an su sva biunivoka preslikavanja skupa E,={1, 2, 3, ... , k} u
skup E={a
"
a
2
, a
3
, ... ,a
n
}.
Slav 1. Broj varijacija od n elemenata klase k (k";; n) iznosi
(1) V. =n(n-1)(n-2) ... (n-k+1)=-( ~ - " .
n-k).
Varijacije sa ponavljanjem
Primedba 2. Posmatrajmo sad a n razlicitib elemenata a" a
2
,
a
3
, ••. , an i pretpostavimo da je svaki od njih u dovoljnom broju.
Definicija 3. Varijacije sa ponavljanjem klase k, od n elemenata
(n?-k) a" a
2
, a
3
, ... , an su uredene k-atorke sastavljene od eleme-
nata skupa {a
1
, a
2
• a
3
, ... ,a
n
}.
Slav 2. Broj varijacija sa ponavljanjem klase k od n elemenata dat
je formulom:
(2) V k=n'
917. Dat je skup A={1, 2,3, 4}. Formirati sve varijacije druge i treee
klase bez ponavljanja od elemenata skupa A i izracunati njihov
broj.
918. KoEk0 se razlicitih eetvorocifrenib brojeva moZe formirati od 10
cifara a cia se cifre ne ponavljaju?
919. Datje skup E={1, 2, 3, ... , n}. Prikazati sve varijacije druge klase
sknpa E grafom.
920. Dat je skup E={l, 2, 3, 4}. Formirati sve dvocifrenc brojeve ad
elemenata datog skupa i odrediti njihov broj.
921. Na koliko razliCitib nacina se mogu izabrati cetiri osobe na cetiri
razlicite funkcije (duznosti) od devet kandidata'l
922. Odeljenje jednog razreda broji 35 ucenika. Oni su medusobno
razmenili fotografije. Koliko je ukupno podeljeno fotografija?
923. Koliko se brojeva izmedu 3000 i 6000 moze formirati od cifara 0,
1, 2, ... 7, ako se nijedna cifra ne moze ponoviti u jednom broju?
924. Izracunati VI + V ~ + V ~ + n.
925. Od koliko razliCitih elemenata mozemo formirati 210 varijacija
druge klase?
926. Koliko se brojeva moze formirati pomocu elemenata skupa M,
koji cine svi prosti cinioci broja 2310, ako trazeni brojevi sadrie
po dva razliCita prosta Cinioca'l
927. Koliko se brojeva moze napisuti pomocu elemenata skupa M,
koji Cine prosti cinioci broja 3570, ako trazeni brojevi sadde po
tri prosta cini?ca?
928. Odrediti broj reCi, od 5 slova, koje se mogu napisati pomocu
azbuke od 30 slova, bez obzira da Ii se u reCima ponavljaju sva
slova i da Ii se dobijaju reCi bez znaeenja.
929. Koliko se petocifrenih brojeva moze obrazovati od cifara 0, 1, 3,
5, 7, 9, ako se 0 ne nalazi ni na prvom ni na poslednjem mestu i
ako se nijedna cifra ne ponavlja?
930. Dat je skup A= {3, 4, 5, 6, 7}. Odrediti broj trocifrenib brojeva
koji se mogu obrazovati od elemenata skupa A.
103
*
931.
*
932.
933.
934.
935.
936.
Dat je skup E = {O, 1, 2, 3, 4, 5}. Odrediti sve razliCite prirodne
brojeve vece od 1000, koji se mogu formirati od elemenata skupa E,
tako da cifre bud u razlicite.
Odrediti broj razliCitih prirodnih brojeva, manjih od 100 000 koji
se mogu formirati od cifara 0, 1,2, 3,4, 5.
. . 5 db'
Broj varijacija od n elemenata treee klase Jednak Je 12 0 roJa
varijacija treee klase od n + 2 elemenata. Odrediti broj elemenata.
Resiti jednaCine (934-936):
a) n=380;
b)
a)
b)

a) Vi : = 1 : 3 ; b) 7Vj=6· V'3+
1

937. Ako je broj varijacija eetvrte klase bez ponavljanja od x elemena-
ta 1680, odrediti broj elemenata x.
938. Broj varijacija eetvrte klase sa ponavljanjem od x elemenata
iznosi 50625. Odrediti broj elemenata x.
939.
940.
941.
942.
943.
Broj elemenata odnosi se prema broju varijacija 3. klase bez
ponavljanja kao 1: 20. Odrediti broj elemenata.
Broj varijacija treee klase sa ponavljanjem od x elemenata je
za 408 od broja varijacija trece klase bez ponavlJanJa od lstOg
broja elemenata. Odrediti broj elemenata x.
Koliko se Morzeovih znakova moze formirati iz oba osnovna
znaka . i - , ako se jedan znak sastoji najvise od pet elementar-
nih znakova?
Na tiketu sportske prognoze nalazi se 12 susreta. Koliko razliCito
popunjenih kolona obezbeduje 12 tacnih pogodaka?
Na tiketu sportske prognoze nalazi se 12 susreta:
a) koliko kolona tiketa treba popuniti ako se »Znaju« rezultati
pet susreta da bi imali 12 tacnih pogGdaka;
b) koliko kolona treba popuniti ako se »zna« da 7 susreta neee
biti nereseno ,da bismo irnali 12 pogodaka?
944. Dokazati da je v"n_l = v"n = n!
945. Odrediti broj razlicitih sestocifrenih brojeva koji se mogu formira-
ti od elemenata skupa E = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tako da se cifre ne
ponavljaju a da krajnje cifre budu pame.
946. Koliko se razliCitih petocifrenih brojeva moze sastaviti od eleme-
nata skupa E={I, 2,3,4,5,6, 7}, tako da se cifre ne ponavljaju i
da je zbir krajnjih cifara paran broj?
6.2. PerlIDltacije
Permutacije bez ponavijanja
Definicija 1. Permutacije od n elemenata su varijacije klase n od n
elemenata.
Definicija 2. Permutacije su biunivoka preslikavanja skupa E u
samog sebe.
Stav 1. Broj permutacija od n
(1) P(n)=n(n-l) (n-2) ... 3. 2. l=n!
Permutacije sa ponavljanjem
Primedba 1. Neka je dat skup od n elemenata, od kojih irna: kl
jednakih jedne vrste, k, jednakih druge vrste itd; k
m
jednakih
m-te vrste; pri remu je i kl +k2 + .. _ n.
Definicija 3. Svaki lineami raspored koji se sastoji od svih eleme-
nata zove se permutacija sa ponavljanjem.
Stav 2. Broj razlicitih permutacija sa ponavljanjem od n elemena-
ta, gde je kl medusobno jednakih, k2 medusobno jednakih, ... , k
m
medusobno jednakih, jednak je
n
l
P (n)=-----..:.---·--
k,. k,'" krn k 1 k 1 k I'
1" 2···· m'
947. Na koliko razlicitih nacina mogu da sednu eetiri osobe ako su
postavljene cetiri stolice?
948. Koliko razliCitih petocifrenih brojeva se moze napisati pomoeu
cifara 0, 2, 4, 5, 7 aka se cifre ne ponavljaju?
949. Formirati sve permutacije bez ponavljanja od elemenata skupa
A = {a. b. c. d}. a zatim resenje prikazati grafom.
950. Obrazovati sve permutacije skupa E={I. 2. 3}, a zatim ih prika-
zati kao preslikavanje skupa E u samog sebe.
951. Oat je skup E= {I. 2.3 ..... 8}. Koliko permutacija. koje se mogu
obrazovati od elemenata skupa E poCinje:
952.
a) sa 5; b) sa 123; c) sa 8642?
Oat je skup E={l. 2. 3 ..... 8}. U koliko Sil permutacija. koje se
mogu formirati od elemenata skupa E. elemenata 2, 4, 5. 6, jedan
pored drugog, ito:
a) u datom poretku; b) u proizvoljnom poretku?
953. Oat je skup S= {I. 2. 3. 4. 5. 6}:
a) koliko se razliCitih sestocifrenih prirodnih brojeva manjih
od 600 000 moze obrazovati od demenata skupa S. tako da se u
njima cifre ne ponavljaju;
b) koliko ima neparnih brojeva odredenih u zadatku pod a)?
954. Koliko iroa petocifrenih prirodnih brojeva Ciji je zbir cifara jed-
nak 5?
955. Oat je skup S={O, 1,2.3. 4}:
a) koliko se razliCitih petocifrenih prirodnih brojeva moze
formirati od elemenata skupa S. tako da se u njima cifre ne
ponavljaju; .
b) koliko ima parnih brojeva odredenih u zadatku pod a)?
956. Oatje skup S={O. 1.2.3.4.5):
a) odrediti broj razlicitih sestocifrenih prirodnih brojeva koji
se mogu formirati od clemen at a skupa S;
b) odrediti broj parnih prirodnih brojeva odredenih u zadat-
ku pod a)?
957. Oatje skup E={O. 1. 2.3.4. 5}. Koliko se razliCitih petocifrenih
brojeva, deljivih sa 6, moze formirati od elemenata skupa E?
958. Odrediti broj razliCitih petocifrenih brojeva koji se mogu formirati
od cifara 0, 1,2,3.4 i 5, i koji su deljivi sa 15, a da se cifre u njima
ne ponavljaju.
106
959. Odrediti vrednost izraza:
a) 8!+9!;
960. U prostiti izraze:
961.
a) J._,.!.,.
n! (n+l)!'
b)
102 !
100! '
6!-5!
c) 120'
Ookazati sledeee identitete:
(m + 3)!
a) m! (m+l)(m+2)(m+3);
n!
b) (n-k)! n{n-l)(n-2) ... {n-k+l)
(n>k) .
Skratiti razlomke (962-963):
962. a)
0.::::.2),!
(n-4)!
963. a) (n..::::3)!
n1
Resiti jednaCine (964-965):
964. a) (n + 2)! 72;
n!
965. a ).53.>:)!.
(2x-3)!
20x!
(x-2) !
n!
b)
(n-2)! .
b) (n "..1l.l
(n-3)!'
b) £':.+:.D! = 30
(n-l)! .
b) 1'. .I2y
(y-4)! (y-2)!'
Resiti nejednacine u skupu prirodnih brojeva (966-967):
966. a)
967. a)
(n-l)!
(n_3)!<72;
(y + 2)!
(y+ 1)(y+2) <100;
(2x-l)!
b)
(m - 2)(m·· 3)
b) >0.00002.
968.
Koliko elemenata sadrzi
njegovih elemenata:
a) nije veei od 1000 .
,
skup kada broj svih permutacija od
b) nije manji od 500 ?
107
969. Koja je po redu permutacija 3421 od osnovne 1234?
970. Koja je po redu permutacija 7345612 od osnovne 12345617
971. Koja je po redu permutacija beograd u leksikografskom poretku,
nacinjena ad elemenata a, b, d, g, e, 0, r?
972. Odrediti indeks permutacije radin koja je napisana od osnovne
drina.
973. Formirati 68-u permutaciju skupa koji se sastoji od elemenata
a, i, 1, ill, n, aka se za osnovnu permutaciju uzme ailmn.
974. Kako glasi 119. permutacija od osnovne permutacije ehpsu.
975. Formirati sve razliCite permutacije od elemenata abbc.
976. Odrediti broj permutacija od elemenata a, a, a, b, b, c.
977. Koliko inaa sedmocifrenih brojeva obrazovanih od cifara 0, 0, 0, 0,
1, 2, 3, ne uzimajuci u obzir, razume se, one koji poCinju nulom (iii
nulama)?
978. Koliko permutacija ad elemenata a, a, a, a, a, b, b, b, c poCinje:
a) sa a; b) sa b; c) sa c?
979. Koliko permutacija od elemenata 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4,
poCinje: a) sa 22; b) sa 313; c) sa 1234?
*
980. Odrediti indeks permutacije matematika medu leksikografski ura-
denim permutacijama skupa koji se sastoji ad elemenata a, a, a, e,
i, k, ill, ill, t, t.
* 981. Formirati 58293. permutaciju medu leksikografski uradenim per-
mutacijama poectne permutacije vdeeemors.
982. Odrediti broj permutacija koje se mogu formirati od svih einilaca
proizvoda as. b
3
.
983. Na koliko se razliCitih nueina moze prikazati a
3
b
2
c
3
kao proizvod
od os am Cinilaca a, a, a, b, b, c, c, c? Kako glasi 30. raspored?
984. Formirati 232. permutaciju medu leksikografski urudenim permu-
tacijama ako je osnovna aaaiikm.
108
985. Odrediti indeks permutacije carin arnica medu leksikografski ura-
denim permutacijama kojc se sastoje ad elemenata a, a, a, ~ i, n, n,
r, r, C, c.
986. Broj permutacija od n elemenata odnosi se prema broju permuta-
cija od n + 2 elemenata kao 0,1:3. Odrediti n.
987. Broj permutacija od n + 2 elemenata je 56 puta veGi od broja
permutacija od n elemenata. Odrediti Il.
*
988. Dokazati da je
1!.1 + 21.2 + 31.3 + ... + nLn = (n + I)! - 1, gde je n ma koji prirodan
broj.
6.3. Kombioacije
Kombinacije bez ponavljanja
Definicija 1. Kombinacije klase k od n (n ~ k) elemena!a su one
varijacije klase k od tih elemenata za koje se smatm da su jednake
ako su sastavljene od istih elemenata.
Umesto definicije 1 moze se uzeti njoj ekvivalentna:
Defioicija 2. Kombinacija klase k od n (n ~ k ) elemenata skupa E
je svaki njegov podskup koji se sastoji od k i sarno k elemenata.
Stav 1. Broj kombinacija klase k od n (n ~ k) elemenata je
(1)
(
n) nl
C;:= k =kl(n=-kJ!
Kombinacije sa ponavljanjem
Defioicija 3. Kombinacija k-te klase od n elemenata, kod kojih se
jedan element moze do f..:m puta ponavljati, nazivaju se kombina-
cije sa ponavljanjem k-te klase od n elemenata.
Stav 2. Broj kombinacija sa ponavljanjem od n eleillenata klase k je
(2) C"-
- (n+k-l)
k - k .
1 no
989. Datje skup A={aJ' a,. a3, Q,. as}. Formirati sve troelane pocsku.
pove skupa A.
990. Koliko se razliCitih grupa po 4 ueenika moze izabrati od 12
kvalifIkovanih ueenika koji ce reprezentovati skolu na takmice-
nju?
991. Na jednom sahovskom turniru ueestvuje petnaest sahista. Svaki
treba da odigra partiju sa svakim. Koliko Co biti odigrano partija
na turniru?
992. Koliko nastaje trouglova konstrukcijom svih dijagonala konvek-
snog dvanaestougla ako im se temena poklapaju sa temenima
dvanaestougla?
993. Odrediti broj dijagonala:
a) konveksnog petougla;
b) konveksnog dvanaestougla;
c) konveksnog dvadesetougla;
d) konveksnog n·tougla.
994. Dokazati taenost jednakosti:
a) C3+Cf+Cf+ChC2+CE+Cg=2
6
;
b) CJ+cl+Cl+Cj=cJ+C;+Cl+C:j.
995. U skupu od 12 taeaka postoji tacno 6 eetvorki komplanarnih
tacaka. Koliko razliCitih ravni odreduje ovih 12 tacaka?
996. U odeljenju iroa 16 devojeica i 20 dei':aka. Za odeljensku zaje l1CU
treba izabrati eetiri ucenika od kojih je bar jedna devojcic . Na
koliko naCina se moze naciniti izbor?
997. Dat je skup A= {aJ. a,. a3. a,. as. a,}. Odrediti sve podskupove
skupa A koji:
a) ne sadrze clemente Q4, as, i Q6;
b) ne sadrze elemente as i a6;
c) ne sadrie elemenat a
6
;
d) sadrie sve elemente skupa A.
998. Odrediti broj svih podskupova skupa koji ima n elemenata.
110
999. U ravni je dato 10 razlieitih taeaka od kojih nijedna trojka nije
kolinearna. Odrediti broj svih pravih koje su odredene datim
taekama.
1000. U ravni je dato 10 razlieitih taeaka od kojih nijedna eetvorka ne
pripada istoj krufuici i nijedna trojka nije kolinearna. Odrediti
broj krufuica koje su odredene datim taekama.
1001. Skup od 40 osoba treba da izabere predsednika, sekretara i tri
elana predsednistva. Na koliko naeina se moze obaviti ovaj izbor?
1002. Za delegaciju skole treba izabrati, od 10 ucenika koji govore ruski
i 15 koji govore engleski jezik, pet ueenika od kojih bar jedan
govori ruski. Na koliko naeina se moze obaviti izbor?
1003. Na jednom sahovskom tumiru odigrano je 210 partija. Odrediti
broj ucesnika ako se rna da je svaki ueesnik odigrao partiju sa
svakiro.
1004. Kosarkaski tim saCinjavaju 5 bekova, 4 centra i 3 krila. Na koliko
naeina se moze od njih sastaviti petorka ako u njoj moraju da
igraju bar 2 beka i bar jed an centar?
Resiti jednaeine (1005-10 11) :
1005. a) 5Cj=Q+2;
1006. +2q-l =7(n-l).
1007. 23V4'=24
1008. a)
1009.
1010.
b) P (x + 2) = 210 . T'<x_-.' P (3).
1 1 1
1011. Cx=Cx+Cx.
, 6 5
1012. Resiti sistem jednacina:
a) Ci=66 " C:=C;+2;
c) V2
m
=20 A C'k=C!:'+l;
+ + 1023.
b) Cl=1820 " C:=C:+4 ;
d)
= 126 " P(k+ 1)=720.
*
1013. ReS;t; u skupu prirodnih brojeva nejednaCine:
a) C
3
; b) C
2
'>C
2
'.
7 5,
111
1014. Za koje je vrednosti n i k tacna konjunkcija
(V::v,.n_
1
=10:1) 1\ (q: C:_ 1 =5:3)?
1015. Kako glasi 197. kombinacija 5. klase od prvih 12 slova abecede
uzimajuci te kombinacije u leksikografskom poretku?
1016. Koji indeks u leksikografskom poretku ima kombinacija moos
medu kombinacijama 4. klase od elemenata ill, ll, 0) p, q, r, s?
1017. Broj kombinacija druge klase od X elemenata sa ponavljanjem
iznosi 276. Odrediti broj elemcnata x.
1018. Broj kombinacija trece klase bez ponavljallja od X elemellata
odnosi se prema broju kombinacija trece klase od istog broja
elemenata sa ponavljanjem kao 7: 15. Odrediti broj elemenata.
1019. Broj kombinacija cetvrte klase bez ponavljanja od n elemenata je
70. Odrediti n.
1020. Ako je q = C
'2
izracllnati c".
Odrediti n i k ako je (1021-1024):
1021. Vk=24 /\ q=4.
1022. /\ CZ=10.
1023. P(k)=24 /\ Ck=15.
1024. y""=120 /\ P(k)=6.
Dokazati da za ma koji prirodni broj n i prirodni broj k (k
vazi (1025-1029):
(
n) ( n ) (n -+ 1)
1026. k -+ k-l = k .
11?
1028. cn-2-+cn-2.L2cn··2=cn
k k-2 r- k-l k'
* 1029 C
n
+
2
-+2cn+2 -t. C
n
+> = C
n
+
4
• m+l m+2 m+3 m+3 •
bca6uua:i '") i k ako je (1030--1033):
* n+1. n , rn ..
1030. C
k

1031. cr:+
2
: crt?: crti=O,6: 1: 1.
1032. crt t: cr+ 1 : t = 5: 5: 3.
6.4. BiRomni obrazac
Stav 1. Za svaki prirodan broj " vaZi formula
(1) an-+G) r ' b+(;) r
2
b
2
+ . ..
. .. +G)rkb
k
+ ... -+(:)b
n
.
Opsti clan u razvijenom obliku binoma (a+b)n datje formulom
(2) T. =(")an-kb
k
k+ 1 k .
1034. Metodom matematiCke indllkcije dokazati formulu (1).
Primeniti binomnu formulu na sledece binome (1035-1037):
1035. a) (3+2x)'; b) (2x+ 5)4.
1036. a)

b) (x
2
+X-3)4.
1037. a) (1 + i)3 -(1 + i)'; b)
(eX-e-
X
)'.
1038. Koristeci binomni obrazac izracunati sa tacnoscu na pet decimal-
nib mesta: '
a) 0,98
6
; b) 2,1
6
; c) 1,005
6
.
113
1039. Odrediti peti clan u razvijenom obliku binoma
1 2
(X2+X3)'2.
H140. Odrediti clan koji ne sadrii x u razvijenom obliku binoma
(X+X-2)'2.
1 1
h II. U razvi' 'nom obliku binoma (x3 +X2)" odrediti clan koji posle
sredivauja sadrZi x sa izloZiocem pet.
IY ,kOji ne sadrii x u razvijenom obliku binoma
tl643"Odrediti srednji clan u razvijenom obliku binoma

1044. Odrediti trinaesti clan u razvijenom obliku binoma (9X - )3;')"'
aka je binomni koeficijent treceg clana jednak 105.
./i()45: U razvijenom obliku binoma

trinaestog Glana su jednaki.
Odrediti clan koji ne saddi x.
(X2 koeficijenti eetvrtog
prvog, drugog i treeeg u obliku
binoma (X2 +;:) Jednak Je 46. Odred!U clan kOJ! ne sadrZl x.
;ro4'7. U razvijenom obliku binoma
L (4
3
..j;;)"
114
x x +-
X2
binomni koefic!jenti petog i desetog Clana su jednaki. Odrediti
Clan koji ne sadrii x.
clan u razvijenom obliku iznosi 56a
s
,s.
1049. Zbir binomnib koeficijenata drugog i treCeg clana u razvijenom
obliku binoma
3 2
(X- 2 +X3 )"
jednak je 136, Odrediti clan koji sadrii x',s ,
1050. Binomni koeficijent treceg clana u razvijenom obliku binoma
(x.Jx +x-
s
)"
jednak je 78. Odrediti clan koji ne sadrii x.
1051. Dokazati da je:
lost Ako je u razvijenom obliku binoma (x + y)" drugi clan jednak 240,
treci 720, a cetvrti 1080, odrediti x, yin.
Polazeci ad jednakosti (1 +x)"= Co + C, x+ C
2
X
2
+ ... + C"x",
odrediti zbirove (1053-1060):
*
1053. C, +2C
2
+3C
3
+
+nC" '
*
1054. C
O
+2C, +3C
2
+
+(n+ l)C".
*
1055. C
2
+2C
3
+3C
4
+
+(n-l)C" '
*
1056. Co+3C! +5C
2
+7C
3
+ ... +(2n+l)C" ,
*
1057. 3C
,
+7C
2
+11C
3
+ ... +(4n-l)C".
C,+ ... +. C"
1 2 3 n+l
CO-2C, +3C
2
-4C
3
+ ... +(-I)"(n+l)C".
+ (-1)" . ..5:", ..
11+1
115
1061. Ako je zbir binomnih koeficijenata na neparnirn mestima u binomu
(a ;fi- ;a3)"
jednak 2048, odrediti Clan koji sadrii a
3

1062. lzloiliac jednog binoma je za 3 veei od izloiioca drugog. Odrediti
ove izloiioce ako je zbir binomnih koeflcijenata oba razvijena
binoma, po binomnoj formuli, 144.
1063. Odrediti x u izrazu {;y2 ako je odnos sedmog clana od
\ .y3
pocetka prema sedmom clanu od kraja 1: 6 .
1064. Tree; clan u razvijenom obliku binoma (x+x1o,X)' jednak je
1 000 000. Odrediti x.
1065. Cetvrti clan u razvijenom obliku binoma (;;:)10,;+1 + y
jednak je 200. Odrediti x.
1066. Dat je binom i:=)".
y2
x
-
1
a) Odrediti n tako da je zbir binomnih koeficijenata poslednja
tri clana 22.
b) Odrediti onu vrednost x za koju je zbir treeeg i petog clana
datog binoma jednak 135.
1067. Sesti Clan u razvijenom.. obliku binoma
//
,
jednak je 5600. Odrediti x.
1068/Koeficijenti petog, sestog i sedmog clana binoma (1 + x)" obrazuju
. aritmeticku progresiju. Odrediti izloiliac n.
1069. Dat je bin om (;;: + ___ 1 -)"
2$:
a) Odrediti n tako da prva tri koeficijenta u razvijenom obliku
datog binoma obrazuju aritmeticki niz.
b) ;1:a nadene yrednosti n odred iti sye racionalne clanaye u
razvIJenom obliku datog binoma.
/
107·({Cetvrti Clan u razvijenom obliku binoma
/"
1
(IC log,ix + lO-jogx l'
jednak je 3 500 000. Odrediti x.
f07.t. Koeficijenti petog i tre6eg clana, u razvijenom obliku hinoma
"--../ ( 1 )"
..;;; + p ,odnose se kao 7 : 2,Odrediti clan koji sadrii x.
1072. Koeficijenti cetvrtog i sestog clana u razvijenom obliku binoma
G+"/;)"
odnose se kao 5: 18. Odrediti Clan koji ne zavisi ad z.
koeficijenata d/Llgog i treeeg clana u razyijenom obliku
( ,/1)"
bmoma + jednak je 28. Odrediti clan koji sadrii a'.
".""",
"1074.Razlika binomnih koeficijenata treeeg i drugog Clana u razvije-
'. nom obliku binorna

jednaka je 5. Odrediti clan koji sadrli a
2

*
1075. Odrediti koeficijent uz x
B
u razvijenom obliku stepena
(1 +X
2
_X
3
)9 .
*
1076. Odrediti koeficijent uz x
7
u razvijenom obliku stepena
(x
2
_x+ 1)7.
1077. Odrediti racionalne clanove u razvijenom obliku binoma:
a) (;;: -42 r b) (.,/i +./3)'"; c) (
1

1078. Odrediti sve racionalne clanoye u razvijenom obliku binoma
(V +.rxyo.
117
Koliko racionalnih clanova ima u razvijenom obliku stepena
.J2 +,;/3 ?
( )
'00
Odrediti sve racionalne "lanove u razvijenom obliku binoma
(
1 )'2
.,/x +<h .
bin om 'X)
a) Odrediti n tako da binomni koefieijenti drugog, treceg i
cetvrtog clana u razvijenom obliku binoma budu prvi, treCi i peti
clan aritmeticke progresije.
b) Odrediti x tako da je sesti clan u razvoju jednak 21.
1082.** Izracunati k-ti clan u razvijenoq1 obliku binoma (J3 +.J2)" ako je
T.+2: T.+1 : T.=28: 8,/6: 9.
U razvijenom obliku binoma (,er,: + razlika uzastopnih
elanova 7J. + 1 i T. je 30.
Izracunau x, aka se zna da stepcn sa osnovom x u clanu 1 ima
dva puta manji izlozilac nego stepen sa istom osnovom x u
elanu T..
1084. Na zeleznieku stanieu treba da sligne iz istog pravca n ljudi. Na
koliko mogucih naeina, s obzirom na vreme dolaska, mogu da
stignu na stanicu?
1085. Izraeunati zbir kvadrata koeficijenata u razvijenom obliku Njut-
novog binoma.
*
1086. Ako su a
"
a
2
, a" a
4
uzastopni koeficijenti nekog binoma,
dokazati da je
a
l
+ .. =
a
1
+a
2
Q3+ a4 Qz+a
3
Prirnenom binomne forrnule odrediti ostatak deljenja broja 43
'
7
sa 6.
Elementi PaskaIoyog trougla
118
1
1
1
1
1
1
1
2 1
331
464
5 10 10
1
5 1
irnaju osobinu da je razlika kvadrata rna koja dva uzastopna
broja koji pripadaju trceoj hipotenuzi (elementi odstampani polu-
erno) kub jednog prirodnog broja. Dokazati.
*
1089. Dokazati da je broj 11
'0
-1 deljiy sa 100.
*
1090. Dokazati da je broj 23" -1 deljiv sa 22 (n EN) .
*
1091. Dokazati da za svaki prirodan broj n van nejednakost
G)+(;) + ... + < 2".
* .
1092. Dokazatl da za syaki prirodan brr,; n vazi jednakost
(
2n) (2n \ (2n) (2n) (2n) (2n)
a + 2 ) + ... + 2n = 1 + 3 + ... + 2n-l .
119
120
VII GLAVA
7. VEROVATNOCA I STATISTIKA
7.1. VerovatnoCa
Primedba 1. Neka Je S polje dogadaja vezano za posmatrani
eksperiment.
Definicija 2. Verovatnoea je funkcija P, definisana na polju doga-
daja S, koja zadovoljava aksiome:
Aksioma 1. VA E S van 0 P(A) 1.
Aksioma 2. Verovatnoca pouzdanog dogadaja je jednaka 1, tj.
P(Q) = 1 (Q je prostor elementarnih dogadaja).
Aksioma 3. Ako je A, BES i tada je
(1) P(A+B)=P(A)+P(B).
Primedba 2. Aksioma 3 maze se prosiriti na n nezavisnih dogada-
ja: AI> A
z
, ... , An> tj.
(2) P(Ad Az + ... + A")=P(AI )+ P(Az)+· .. + P(A").
Primedha 3. Verovatnoca proizvoda dva nezavisna dogadaja Ai B
jednaka je proizvodu njihovih verovatno6a, tj.
(3) P(AB)=P(A)·P(B).
Primedha 4. Verovatnoca proizvoda dva zavisna dogadaja A i B
jednaka je proizvodu bezuslovne verovatnoce prvog i uslovne
verovatnoce drugog, pod uslovom da se prvi dogadaj realizovao:
(4) P(AB)=P(A)' P A(B)=P(B)' PH(A).
Primedha 5. Neka je dat dogadaj A i dogadaji HI> H" ... , H",
koji se medu scbom iskljucuju i Cine potpun sistem dogadaja.
Pretpostavimo da se dogadaj A moze realizovati istovremeno sa
jednim od dogadaja HI, Hz, ... , H". Tada je:
(5) P(A)= P(Hd' PH (A)+ P(H,)· PH (A) + ... + P(H")' PEl (A).
I , "
Obrazac (5) se naziva formula lotalne verovalnoce.
Primedba 6. Neka je dat dogadaj A i dogadaji HI, H" .... II" koji
Cine potpun sistem dogadaja i medu sobom se iskljucuju. Verovat-
noca realizacije jednog ad dogadaja III, II" ... II", ako znamo da
se realizovao dogadaj A, data je obrascem:
Plf(A)P(II,)
P A(II,)= Pill I )'P H""(A'C")-+-=PCC'(II=,) (A) +- .. -. (Al'
, z "
(6)
Ova formula se zove Bajesova formula.
Primedha 7. Za slucajnu promenljivu x poznate su sve njcne
vrednosti XI, X2, ••• , X
n
• koje ana maze da uzme i sve verovatnoce
Pi> Pl> ... , Pn sa kojima uzima te vrednosti, sto se sematski
prikazuje:
(7) X=(XI x, x"); (PI+P,+" .+p"=I)
PI p, p"
i naziva se zakon raspodele verovatnoce.
Primedha 8. Ako je X diskretna slucajna promenljiva Cija je
raspodela data u obliku (7), onda je matematicko ocekivanje dato
obrascem: .
"
(8) M(X)=x,p,+xzP,+" .+x"p"= I x,p,.
i= 1
Primedha 9. Ako je data raspodela (7) slucajne promenljive X,
tada se njena disperzija D(X) odreduje formulom:
D(X)=(x, _M(X»2pI +(x,-M(X»Zp,+ . .. +(x"-M(X))'p".
1093, Baci se dinar jedanpul. Odrediti prost or elementarnih dogadaja.
1094. Ogled se sastoji od jednostrukog bacanja kocke. Odrediti prostor
elementarnih dogadaja ovog ogleda.
1095. U kutiji se nalazi 5 kuglica, od kojih su 2 bele (kl> k,), 2 crvene (k3'
k
4
) i 1 zuta (k,). Izvlace se odjednom tri kuglice. Odrediti:
a) broj mogucih ishoda;
b) broj ishoda da se izvuku tri kuglice razliCitih boja,
c) broj ishoda da se izvuku lri kuglice od kojih su dYe crvene.
171
1096. Ogled se sastoji u bacanju dye kocke. Odrediti:
a) skup elementaruih dogadaja, ..' . .. .
b) skup A dogadaja da se na goruJoJ stram ove kocke pOJavl 1St!
broj tacaka; . .,. ,
c) skup B dogadaja da se na gorujoJ stram pOJavl 7 tacaka.
1097. Bacaju se dYe kocke odjednom. Neka je A do¥adaj da
pokafu brojeve <:iji je. zbir 8 i B dogadaJ da pokazu broJeve ClJI Je
prOlzvod 12. Odredlt! dogadaJ!"
a) AUB; b) AnB; c)A.
1098. Ako se eksperiment sastoji od bacanja kocke za igru i ako je dQ.-
gadaj A pojava paruog broja tacaka, odrediti suprotan dogadaj A.
1099. Ako je A proizvoljan dogadaj, tada je:
a) A!il=!il; b) AA=A; c) AQ=A;
d) AA
Dokazati.
1100. Ako je A proizvoljan dogadaj, tada je:
a) b) A+A=A; c) A+A =Q;
d) A+Q=Q.
Dokazati.
1101. Ako su A, B i C proizvoljni dogadaji, tada je:
a) A+B=B+A; b) A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C;
c) A(BC)=(AB)C=(AC)B=ABC;
d) A(B+C)=AB+AC. Dokazati.
1102. Slucajni ogled se sastoji od bacanja kocke za igru. Neka je A do-
gadaj da kocka pokaZe broj ne manji od 3 i ne veGi od 6,. a B do-
gadaj da pokaZe broj veei od 1 i ne veei od 4. Odredltl razliku
dogadaja A i B.
1103. Za proizvoljne dogadaje A i B VaZe de Morganova pravila:
a)A+B=A.B; b) A·B=A+B. Dokazati.
1104. Da Ii se dogadaji A i A + B iskijucuju?
1105. Dokazati da dogadaji: a) A i A;
potpun sistem dogadaja.
b) A, A B i A+B, obrazuju
1106. Data su tri dogadaja A, B i C. Pomoeu simbolickih operacija sa
datim dogadajima odrediti sledeee dogadaje:
a) realizovan je dogadaj A, a nisu realizovani dogadaji B i C;
122
b) realizovana su sva tri dogadaja;
c) nije realizovan nijedan dogadaj;
d) realizovan je najmanje jedan od ovih dogadaja;
e) realizovan Je Jedan 1 samo Jedan od ovih dogadaja'
f) realizovano je ne vise od dva dogadaja. '
1107. Odrediti slucajan dogadaj X iz jednakosti X + A + X+ A = B.
1108. Uprostiti slozene dogadaje:
a) (B+C)(B+C)(B+C);
b) (A+B)(A+B);
c) (A+B)B+A(AB).
1109. Odrediti potpun sistem dogadaja za sledcee oglede:
a) bacanje jednog dinara;
b) bacanje dva dinara;
c) bacanje kocke i dinara;
d) bacanje dye kocke;
I) bacanje tri kocke.
1110. Odrediti verovatnoeu da dye bacene kocke pokazu brojeve Ciji je
Zblf 8.
1111. U posu?i se nalazi 3 bele, 7 crvenih i 8 bezbojnih kuglica. U
¥eometflJskom . i fizicko-hemijskom smlslu kuglice su potpuno
Jednake. Odredlt! verovatnoeu da ee se pri istovremenom izvlace-
nju dYe kuglice izvuCi 1 bela i 1 crvena kuglica.
1112. Medu prvih 4000 prirodnih brojeva nalazi se 551 prost broj.
Odrediti verovatnoeu pojave prostog broja.
1113. Medu 1000 novorodene dece 512 je muske dece. Odrediti verovat-
noeu radanja muskog deteta.
1114. Odrediti da bacena kocka za igru pokaie na gorujoj
stranl paran broJ.
1115. U posudi se nalazi 12 belih, 23 crvene i 27 cruih kuglica. Odrediti
verovatnoeu da izvucemo crvenu kuglicu, pod uslovom da su sve
moguenosti podjednako verovatne.
1116. Nepismeno dete sastavlja reCi od sledeeih slova: a a a e i Ie m
Od d
" ' , , , , , ,
m, t, 1. re 1tl verovatnocu da ce sastaviti fee »matematika«.
123
1117. Automat je za jed au cas proizveo 500 predmeta, medu kojima je
bilo 8 neispravnib. Odrediti verovatnoeu pojavljivanja neisprav-
nib proizvoda.
1118. Na pisaeoj masini postoji 48 znakova. Odrediti verovatnocu da ce
nasumice otkucani znak biti broj 9.
1119. U posudi se nalazi 80 oedulja. Na ceduljama su ispisani brojevi od
1 do 80. Izvlaeimo oedulju:
a) odrediti verovatnocu da cemo izvuCi cedulju na kojoj je
napisan broj koji nije manji od 45;
b) odrediti verovatnocu da cemo izvuci broj koji je deljiv sa 3.
1120. U posudi se nalazi 5 jednakib kocki. Na svakoj strani svake k o c ~ e
nalazi se jedDo od sledecib slova: 0, p, f, S, t. Kocke se pOJcdlllac-
no izvade iz posude i poredaju u jednoj liniji, jedna pored druge:
Odrediti verovatnocu da ce na gornjim stranama kock! bltl
ispisana rec sport.
1121. Telefonski broj sastoji se od sest cifara. Ako se pretpostavlja da
postoje svi telefonski brojevi od 000 000 do 999 999, koja je
verovatnoca da u proizvoljno izabranom broju sve cifre budu
razlicite?
1122. Na deset cedulja ispisana su slova a, b, e, i, I, 0, p, r, h. Cedulje se
slucajno poredaju jedna za drug om. Odrediti verovatnocu da na
tuj nuein napisana ree bude hiperbola.
1123. U posudi se nalazi 12 belih i 8 crnib loptica. lzvlai':imo dye loptice
odjednom. Odrediti verovatnocu da obe izvucene kuglice budu
erne.
1124. Na usmenom ispitu postoji 25 cedulja sa po dva pitanja. Kandi-
dat zna odgovore na sarno 45 pitanja. Koja je verovatnoca da ce
na cedulji koju je kandidat izvukao biti oba pitanja na koja on
zna da odgovori?
1125. Sest strelaca gada u 10 predmeta. Ako svaki strelac nasumice bira
cilj, koja je verovatnoca da ce svi strelci gadati u razliCite ciljeve?
1126. Bacamo dve kocke. Neka je P (A) verovatnoca da ce se bacanjem
dobiti dva broja ciji je zbir 7, a P(B) verovatnoca da Ce to biti dva
broja ciji je zbir 9. U kojoj razmeri stoje ove verovatnoce?
124
1127. Lutrija ima 200 000 srecaka i 50 dobitaka po 3 000 dinara. Od-
rediti verovatnocu da srecka dobije 3 000 dinara pod uslovom da
su sve mogucnosti podjednako verovatne.
1128.. Jedna robno-novcana lutrija od 10 000 srecaka ima 150 robnib i
50 novcanih zgoditaka. Odrediti verovatnocu da jedna sreeka
dobije zgoditak (bez obzira da Ii je robni ili novcani).
1129. Radovan, I van, Petar, Milka, Dragana i Miljana su kupili ulaznice
za bioskopsku predstavu. Ako su sve kupljene ulaznice u jednom
redu i aka su one nasurnice podeljenc, koja je verovatnoCa da ce
oni u bioskopu sedeti gledano sleva nadesno u sledecem rasporedu:
Petar, Mirjana, Radovan, Milka, Dragana i I van?
1130. U jednoj fabrici u toku dana proizvedeno je n proizvoda odrede-
nog tipa. Kontrolor nasumice odabira m predmeta, koje podvrga-
va proveri. Ako je medu njima bar jedan neispravan, celokupna
partija se podvrgava dopunskoj kontroli. Koja je verovatnoca da
dnevna proizvodnja bude prihvaeena, ako je tog dana bilo k
neispravnih proizvoda?
1131. Od a elemenata prvog tipa i b elemenata drugog tipa odabiramo
nasumice m elemenata. Odrediti verovatnocu da je od izabranib
elemenata p elemenata prvog tipa i q elemenata drugog tipa, pod
uslovom da su sve kombinacije podjednako verovatne.
1132. Od 32 karte igrae dobije 10 karata. Odrediti verovatnocu da
dobije 2 pika, 4 trefa, 3 karoa i 1 sroe.
1133. U posudi se nalazi 5 belih i 7 ervenib kuglica. Nasumice se izvlaci
8 kuglica. Odrediti verovatnocu da su izvucene 2 bele i 6 crvenih
kuglica.
1134. Neko lice zaboravilo je poslednje dve cifre broja nekog telefona i
jedino se seea da su te dye cifre razliCite. Odrediti verovatnoeu da
to lice pogodi potrebne cifre.
1135. Dogadaji A, B, C i D obrazuju potpun sistem. Ako je P(A)=O,2,
P(B)=0,3, P(C)=O,4, odrediti verovatnoeu dogadaja D.
1136. U kontejneru je proizvoljno slozeno 20 proizvoda odredenog tipa,
pei (;emu je 5 standardnih. Radnik nasumice bira tri proizvoda.
Odrediti verovatnocu da bar jedan od njih bude standardni.
1137. Ako su A i B dva proizvoljna dogadaja, tada je:
(1) PtA +B)=P(A)+P(B)-P(AB). Dokazati.
1138. Ako sU A, B i C tri proizvoljna dogadaja, tada je P (A + B + C) =
P (AH P (B) + P (C)-P (AB)-P (AC)-P (BC)+P (ABC).
Dokazati.
1139. 1z skupa dvocifrenih brojeva biramo )edan br,?j: Odredi-
ti verovatnocu da on bude delJlv ill sa 3 ili sa 5 ill sa oba
istovremeno.
1140. Bacamo dye kocke. Kada je verovatnoca da ee one pOk.azat!. ili
dva jednaka broja, iii dva broja ciji je zbir 7, iii dva broJa ClJI Je
zbir 9'1
1141. Dva strelea gadaju cilj: prvi je bolji i pogada cili.. sa 70% hitaca.
Drugi je sl,,'>iji, te pogada cilj samo sa,40%. ,OboJlca Istovremeno
opale prema cilju. Odrediti verovatnocu da oe cilJ bit! pogoden.
1142. Tri strelea opale prema cilju. VerovatnoCa da prvi strelac
cilj i7.11osi 0,8, da ga pogodi drugi iznosi 0,3, a da ga pogodl treC!
0,2. Odrediti verovatnocu da cilj bude pogoden.
1 . ' d
1143. Data je verovatnoca dogadaja A, P(A)="3 I verovatnoca oga-
daja B, Odrediti P(BA) ako za dogadaje A i B vazi:
a) A i B se iskljucuju;
b) A s B;
1
c) P(AB)=-.
. 8
1144. Date su verovatnoce dogadaja A i B koji se medusobno iskljucu-
ju: PtA) =0,33 i P(B)=O,55. Odrediti sledeee verovatn0C:= _
a) PtA); b) P(A+B); c) P(AB); d) P(AB).
1145. Verovatnoca da ce se dogoditi dva nezavisna dogadaja A i B SU
P(A)=P, i P(B)=P2'
126
Odrediti sledeee verovatnoce:
a) da ce se dogoditi oba dogadaja;
b) da se nece dogoditi nijedan od tih dogadaja;
c) da ce se dogoditi A, a ne B;
b) da ee se dogoditi B, a ne A;
e) da ee se dogoditi bar jedan od njih;
f) da se bar jedan od njih nece dogoditi.
1146. Dat je proizvoljan dogadaj A. Odrediti sledeee verovatnoce:
a) da se dogadaj A realizuje uzastopno n puta;
b) da dogadaj A ne nastupi n puta;
c) da se dogadaj A realizuje bar jedanput u n pokusaja.
1147. Koliko se puta mora baeati koeka da se broj 5 pojavi bar
. d . 2
Je anput sa verovatnocom - ?
3
1148. Odrediti broj baeanja koeke da bi se broj 4 pojavio bar jedanput
sa verovatnocom 0,5.
1149. Koliko se puta moraju baciti dYe koeke da se bar jedanput na obe
koeke pojavi isti broj 4, sa verovatnoeom 0,5'1
1150. Odrediti verovatnoeu da iz 32 karte za igru izvucemo ili kralja ili
asa.
1151. U kutiji se nala7i 60 eedulja na kojima su redom ispisani brojevi
od 1 do 60. Vucemo eedulju. Odrediti verovatnocu da broj koji
smo izvukli nije deljiv ni sa dva ni sa trL
1152. Kolika je verovatnoea da od 32 karte za igru izvucemo iii karo ili
asa ili figuru is pod 10'1
1153. U kutiji se nalazi 80 eedulja. Na eeduljama su ispisani brojevi od
1 do 80. Izvlacimo eedulju. Odrediti verovatnocu da eemo izvuCi
eedulju na kojoj je broj koji nije manji od 45 iii broj koji je deljiv
sa 3 .
1154. Bacene Sil dYe koeke i imamo posudu u kojoj se nalaze 3 bele i 4
erne kugliee. Sta je verovatnije: da bacene koeke pokazu dva
jednaka broja ili dva broja Ciji je zbir 5, ili da iz posude odjednom
izvucemo 1 belu i 1 emu iii dye erne kugliee?
1155. U jednoj kutiji nalaze se 4 bele i 8 emih kugIiea, a u drugoj 3 bele
i 9 emih. IzvlaCimo iz svake kutije po jednu kuglieu. Odrediti
verovatnocu da je iz obe kutije izvucena bela kugliea.
1156. U kontejneru se nalazi 12 proizvoda, od kojih je 8 standardnih.
Radnik bira nasumice dva proizvoda, prvo jed an, zatim drugi.
Odrediti verovatnocu da su oba izvucena proizvoda standardna.
1157. Kolika je verovatnoca da ce se na dvema bacenim kockama dobi-
127
ti zbir tacaka 9 ili, ako se to ne dogodi, da se pri ponovljenom
bacanju dobije zbir tacaka 7?
1158. Radnik opsluzuje dye automatske masine. Verovatnoca da u toku
jednog sata fad a prva masina ne zahteva intervenciju radnika
iznosi 0,8, za drugu masinu 0,7. Odrediti verovatnocu da u toku
jednog sata nijedna masina ne zahteva intervenciju radnika.
1159. Radnik opsluzuje tri masine koje rade automatski nezavisno
jedna ad druge. Verovatnoca da u toku jednog sata rada ne
zahteva intervenciju iznosi za prvu masllu 0,9, a za drngu masinu
0,8 i za trecu 0,85. lzracunati verovatnocu:
a) da u toku jednog sata nijedna od tri masine ne zahteva
intervenciju radnika;
b) da makar nijedna masina ne zahteva intervenciju radnika u
toku sata.
1160. Bacamo dinar deset puta. Koja je verovatnoca da se 10 puta
pojavi grb?
1161. Verovatnoca da strelac pogodi cilj iznosi 0,85. Koja je verovatno-
ca da ne pogodi cilj ako gada tri puta?
1162. Ucenik ucestvuje na takmieenjima iz matematike, fizike i hemije.
Verovatnoca da osvoji prvu nagradu, za svaki predmet, iznosi 0,4.
Odrediti verovatnocu da ce ucenik osvojiti nagradu bar iz jednog
predmeta.
1163. U televizijskom studiju su 3 kamere. Verovatnoca da je kamera
ukljucena iznosi za svaku kameru 0,6. Odrediti verovatnocu da je
u datom trenutku ukljucena bar jedna kamera.
1164. Bacene su tri kocke za igru. Koja je verovatnoca da se pojavi
sestica bar na jednoj kocki?
1165. Verovatnoca da protivavionski top pogodi neprijateljski avion
iznosi kod svakog hica 0,04. Top opali prema avionu sto puta.
Odrediti verovatnoce: a) da avion ostane nepogoden; b) da
avion bude pogoden.
1166. Radnik upravlja sa deset jednakih masina. Verovatnoca da kod
neke masine mora da opravlja kvar u roku od jednog casa iznosi
za sve masine 0,12. lzracunati sledcee verovatnoce:
128
a) da u roku od jednog casa ne bude potrebna opravka ni jedne
masine;
b) da biti potrebno opravljati bar jednu masinu'
c) da ee bIll potrebna popravka svih masina. '
1I67. U posudi se nalaze 4 bele, 5 crvenih i 6 zelenih kuglica:
a) odrediti verovatnocu da ce se pri istovremenom' l' .
dye ku j' , .. 1 b I . IZV acenJu
g .1ZVUCl e all crvena kuglica;
b) odredltl verovatnocu da neeemo odJ'ednom' " d 1
kuglice; lZVUCl Ve ze cnc
c) verovatnocu da cemo izvuci ili 1 belu i 1 crvenu iii 1
zelenu I 1 crvenu kughcu'
d) odrediti. da cemo c'etl'rl' puta
1 k uzastopce izvuci
ze enu ughcu ne vracajuci izvucenu kuglicu.
1168. U posudi se nalaze 4 bele, 3 crvene i 5 futih kuglica:
a) odrediti verovatnocu da se pri istovremeno . I' . d
kuglic d' dn . , m 12vacenJu ve
e 0 Je om Izvuce 1 bela i 1 crvena kuglica'
b) ?dredllI verovatnocu da necemo odjednom iz ,. d >
kughce; vuel ve zute
odrediti verovatnocu da cemo izvuCi ili 1 belu i 1 crvenu iIi 1
zutu I 1 crvenu kuglIcU;
d) ?drediti verovatnocu da cemo tri pula uzastopno 12' vu" " t
kugllcu
' . ... , CI ZU U
ne vracaJucl lZVucenu kuglicu.
1169. Odrediti verovatnocu da slucajno izabran prirodnl' b . k" ..
veO' d 100 b d fOJ, OJ' nIJe
.1 0 ,u e stepeo sa izloZiocem vecim ad 1 d
pnrodnog broja. rugog
1170. Data je kvadratna jednaCina x
2
--4x+ -0 B" , . k .
b '. b'" o. a -. acena Je ocka I za
uzet ,roJ k,OJ' se na gornjoj strani bacenc kocke.
. re It I verovatnocu da ce za tako dobijeno a data Oed 0'-
IIDatl realna resenja. J naClna
1171. 1z spila od,52 karte na slucajan nacin se izvlace tri karte. Od d't'
verovatnocu da to budu tri razliCite slike. re I I
1172. U jed:,oj zgradi stanuje pet porodica sa po jednim detetom t .
porodice sa po troJe dece i dye porod ice sa po petoro dece Ji.,
na slucajan nacin se biraju tri porodice.
verovatnocu da:
a) makar dye izabrane porod ice imaju isti broj dL'Ce'
b) sve tn lZubrane porodice imaju ukupno sedmoro'dece.
1173. Kocka, cije su sve strane obojene, rasecena je na 1000 kockica
,
'stl'b Q'lffi 'enziJ' a. Dobijene kock,ice sn stav ljene u
d I aJno izvucena . 'ane Odrediti verovatnocu a s uc lZIDes .
ima:
a) tri obojene strane;
b) dye obojene strane;
c) jednu obojenu stranu.
kutiju i
kockica
.... . dva mesta (A i B) udaljena medu-
1174. Teiefonska ImlJa kOJa povezuJe atom mestu Odrediti verovatno-
sobno 2 km, prekrnuta Je na A nije viSe od 500 Ill.
eu da je prekrnula na mestu oJe
d t·· a spajanjem daju po novo
1175. Sredine stranica kva rata I' rameeac",'n', 'zabrana Odrediti vero-
T 'k M' na s ucaJan n .
kvadr:,t. ae a b Je, ,"k' Ai iz drugog (manjeg) kvadrata.
vatnocu da Je lza [aDa tae d
Od d't' erovatnoeu da slucajno 1176 U kvadratu je upisan krug.. re. I I V
. izabrana tacka u kvadratu pnpada I krugu,
. I ",', acin izabrana u kvadratn Cije tacke
Odrediti vero-
M(x ) zadovolpvaJu us ove . 'd' .. od-
. ,'! da ce' slueaJ'no izabrana tacka M(x, y) pnpa atl I p
vatnocu .
skupn odredenim sledeCim uslovlma:
a) (x-W+(y-l)2=1;
b) 1<x+y<3;
c) y=x.
1178. U datu kocku upisana lopta. ?drediti verovatnoen da slucajno
izabrana facka pripada 1 unutraSDJostl lapte.
. d <" ta na odrede- Dve osol·e zakazale su sastanak u toku Je oa ,
nOm mestu, uz obavezu cekanja 20 minuta ( 3 sata).
. . atnoeu susreta ako je dolazak svake od osoba
Odredltl . l' momentu naznacenog vremena.
jednako moguc u prOlZVO'Jnom
1180* Duz duzine a podeljena je na tri dela. Odrediti verovatnocu da se
. od dabijenib delova maze konstrUlsatl trougao.
. . . d . k t, ", n trougao. Slucajno biramo
1181. U krug JC uplsaOndJednta. as ran:t,:o"u da tacka bude izabrana
tacku u krugu, re I 1 ver ov ....
unutar trougla.
1182. U krugu poluprecnika r, dat je kruz,ni isecak sa centralnim uglom
130
'" = 150°. Slucajno biramo tacku u krugu. Odrediti verovatnocu da
izabrana tacka bude unutar isecka.
Odrediti verovatnocu da slucajno izabrana tetiva kruznice bude
veea od stranice jednakokrakog trougla koji je upisan u tu
krufuicu.
1184. Dve kocke su bacene. Kolika je verovatnoea da zbir dobijenib
brojeva bude 7, ako so zna da je bar jedan od dobijenih brojeva 5?
1185. Koeka je bacena i poznato je da je rezultat paran broj. Odrediti
verovatnocu da taj broj bude deljiv sa 3.
1186. U ;;esiru se naiazi 5 belib, 4 emib i 6 crvenih kuglica. Ako so
siucajno izvuku 3 kuglice, kolika je verovatnoca da sve bUdu bele?
1187. Fabrika televizora dobije 30% lampi iz pogona P, i 70% iz
pogona P 2' Pagon P, proizvodi 10% neispravnib lampi, a pogon
P 2 15% neispravnih. lzmedu 1000 lampi izabrana je jedna. Odre-
diti verovatnocu, ako je Iampa neispravna, da jc proizvedena u
pogonu P"
Dat je dogadaj A i dogadaji II l' II 2' II 3' ...• II", kaji se medusob-
no iskljucuju i Cine potpun sis tern dogadaja. Pretpostavljamo da
se dogadaj A moze realizovati istovrerneno sa jednim ad dogadaja
H" H
2
• II
3
•• .. , H". Tada se verovatnoea dogadaja A odrcduje
obrascem:
(F) P(A)=P(II
,
J'Pll ,(A)+P(II
2
)·P
ll
,(A)+ ... +P(II")'PuJA).
Dokazati.
*
1189. Na stovaristu so naiaze proizvodi iste vrste proizvedeni u lri
razliCita pagona, ito:
20% iz I pogona, 40% iz II pogona i 40% iz III pogona.
Verovatnoca du su proizvodi neispravni Sil: 0,01 za I pagan, 0,02
za 11 pagan i 0,04 Za III pogan. Odrediti verovatnacu da slucajno
izabran proizvod na stovaristu bude ncispravan.
1190. U prodavnici autornobilskib deloya stigli su akumulatori proizve-
deni u 4 razliCite fabrike, ito:
SOO akumuiatora iz I fabrike,
1050 akumulatora iz II fabrike,
550 akurnulatora iz III [abrike,
1900 akumulatora iz IV iabrike.
Verovatnoca da akumulator traje vise ad 5 godiua za I fabr1ku
131
iznosi 0,20, za II 0,25, za III 0,30 i za IV fabriku 0,10, Slucajno
biramo akumulator.
Odrediti verovatnoeu da ee trajati duote od 5 godina.
*
1191. U jednoj skoli 4 odeljenja su zavrsnog razreda. U I odeljenju ima
20%, u II 30% odlicnib, u HI 30%, i u IV 20% odlicnih ucenika.
Verovatnoee da odlican ueenik bude nagraden suo 0,03 za prvo,
0,08 za drugo, 0,06 za treee i 0,05 za cetvrto odeljenje. Kolika je
verovatnoea da slucajno izabran ueenik bude i nagraden?
1192. U prodavnici se nalaze sijalice proizvedene u cetiri razlicite fabri-
ke II l' II 2' II 3 iII", ito: iz fabrike II 1 250 , iz fabrike II 2 525 , iz
fabrike II 3 275 i iz fabrike II" 950 sijalica. Verovatnoea da sijalica
gori vise od 1500 casova iznosi: za II 1 0,15, za H 2 0,30, za II 3 0,20
i za H" 0,10. Kupljena sijaiica je slucajno izabrana. Odrediti
verovatnocu da ana gori vise od 1500 casova.
1193. Dva razliCita proizvoda, jedan iz jedne, drugi iz druge fabrike
nalaze se u razlicitim kontejnerima. Aka je verovatnoca da su
proizvodi iz prvog kontejnera ispravni 0,90, a verovatnoea da su
ispravni proizvodi iz drugog kontejnera 0,80, odrediti verovatno·
ell da sc, nasumice birajuci kontejnere, izvllce ispravan proizvod.
1194. U jednoj kutiji nalazi se 20 lam pi za radio·aparate, od kojih je 18
standard nih, a u drugoj kutiji nalazi se 10 radio·lampi od kojih je
9 standardnih. lz druge kutije nasumiee se bira radio·lampa i
prebaeuje u prvu kutiju. Odrediti verovatnoeu da je nasumice
izvllcena radio-lampa, iz prve kutije, standardna.
1195. U prvoj posudi nalazi se 20 proizvoda, od njih je 15 standardnih;
u drugoj posudi nalazi se 30 proizvoda, od njib je 24 standardnih;
i u treeoj 10 proizvoda, od kojib je 6 standardnih. Odrediti
verovatnocu, aka nasumice biramo proizvod i posudu) da on
bude standardan.
1196. Na stovaristu se nalaze delovi proizvedeni na tri razlicite masine.
*
Prva masina proizvela je 40% delova od ukupne ko!iCine, druga
masina 35% a treca 25%. Na prvoj masini ad proizvedenih
delova je 90% prve klase, na drugoj 80% i na treeoj 70%.
Odrediti verovatnoeu da je izabrani deo prve klase.
1197. Neka je dat dogadaj A i dogadaji II l' H 2' H 3' ..• , H", koji se
medusabno iskljucuju i Cine patpun sistem dogadaja. Verovatnoca
realizacije jednog od dogaduJ'a H H H If 'k .
d' l' 2' 3"'" , a 0 mama
a se reahzovao dogadaj A, data je obrascem: "
(B) P,,(H)=---,-___ " PII(A)'P(H;) ,_
D k
.' P(H1)·Pu,(A)+P{H
2
)·PIl,(A)+ ... +P'(H f:p (A)
o aza t1. n "11
1198. U l'rv:>j posudi na!,azi se 8 be!ih i 6 crnib kug!ica, a u drugoj 10
belih 4 crne. SlucaJll". Je 1zabrana kug!ica i posuda. Izvucena
kughea Je crna: Odredll! verovatnocu: a) da je izabrana prva
posuda, b) da Je lzabrana drug a posuda.
1199. Dva automata proizvode isti predmet i lageruju u isti kontejner.
PrOlzvodnja prvog atHomata dva puta je veea od proizvodnje
drugog,automata: Prv1 automat proizvodi prosecno 60% predme-
ta odlIe.':lOg kvahte!a, a drugi 84%, takode odlicnog kvaliteta.
OdredllJ da je lZabrani predmet proizveden u prvom
automatu 1 da je odlicnog kvaliteta. '
*
1200. Od tri jednake puske bira se slucajno jedna:
a) , verovatnoeu da je cilj pogoden ako ona za prvu
pusku lZnOS1 0,75, drugu 0,85 i treeu 0,05;
b) ako je cilj pogoden, odrediti verovatnoeu da je pogoden
prvom, odnosno drugom, odnosno trccorn puskom.
*
1201. Fabrika proizvodl' auto h'l k T . .
. ° ° 1 S e gume. n pagan a pro1zvode
respektlvno 25 )10, 35 % I 40% celokupne proizvodnje. Pogoni
redom, daju 5%, 4% I 2% skartova. Slucajno izabrana guma iz
se defektnom. Koja je verovatnocu da je
defektna guma prolZvedena u prvom, drugom iii trecem pogonu?
1202. Imamo dye posude. U prvoj posudi se nalaze 2 bele i 1 crna
kughea, a u dr,:,goj posudi 1 bela i 5 crnih kllglica. Premestimo
1Z prve posud: u drugu. Zatim izvucimo jednu
kughcu druge posude: Ako je ona bela, odrediti verovatnoeu da
Je premestena kughca blla erna. '
1203. Imamo tri posude. U prvoj posudi se nalaze 1 hela 2 crne i 3
crve,:,e kughee. drugoj posudi nalaze se 2 bele, 1 erda i 1 Crvena
kughca, a u treeoJ 4 bele, 5 crnih i 3 ervene kuglice. Jedna
posuda Je slucaJno,l lZvucene su dye kllglice, i to bela i
crvena. Odrcdltl verovatnacu da su one uzcte iz nrve posude
odnosno druge, odnosno treec posude. .. ,
111
1204. Verovatnoca pogodaka cilja u jednom hicu jednaka je 0,6. Odre-
diti verovatnoeu da od 8 hitaca hude 5 pogodaka.
1205. Verovatnoea da potrosnja elektricne energije, u' jednom mestu, u
toku dana, ne prelazi postavljenu normu je .. Kolika je verovat-
noea da u narednih 7 dana potrosnja elektricne energije ne prelazi
normu ako za 4 dana nije prelazila tu normu?
*
1206. Metalni novcie haci se 100 puta. Koja je verovatnoca da se grh
pokaie 47 iii 48 puta?
1207. Nepravilan novCic, 'kod koga je verovatnoea da se pojavi grh
p=P(grh)= , bacen je 100 puta. Koja je verovatnoea da se grb
pojavi 47 iii 48 puta?
1208. U jednoj opstini statisticki je utvrdeno da je od 100 novorodene
dece 48 decaka a 52 devojcice. Ako se ma da jedna porodica ima
petoro dece, odrediti verovatnoeu da medu decom ove porodice
budu: a) 2 devojCice; b) ne vise od 3 devojCice.
1209. NovCic je bacen 2 puta. Odredili zakon rasp odele slucajne velicine
broja pojave grba.
1210. Odredili zakon raspodele verovatnoee broja realizacija dogadaja
A u tri nezavisna ogleda, ako je verovatnoea realizacije dogadaja
u svakom ogledu 0,6.
1211. Kocka za igru bacena je tri puta. Odrediti zakon raspodele broja
pojave ;;estice na gornjoj strani kocke.
1212. Bacena su tri novCiea. Odredili zakon raspodele slucajno promen-
Ijive pojave grbova na novCiCima.
1213. Slucajna velicina x moZe uzeti sledeee vrednosti: x, = 2, x
2
= 5,
x3=8 sa verovatnocom P, =0,4, P2 =0,15 i P3' Odrediti verovat-
Doeu P3'
1214. Kocka se baca dva puta. Ako se sa x omaCi zbir tacaka dobijenih
iz oba bacanja, odredili raspodelu verovalnoca slucajne promen-
Ijive x.
1215. Sirelac koji ima cetifi metka gada u metu dok ne pogodi iii ne
134
utrosi metke. Broj utrosenih metaka je slucajna promenljiva x
Odredltl rasf?odelu verovatnoca pod llsloyom da je
pogodaka pn svakom gadanju jednaka 0,8.
1216. Odredili matematicko ocekivanje slucajne veliCine x ak . .
zakon raspodele: ' 0 je njen
(
3 5
x-
0,1 0,6
o.D·
1217. Odrediti matematicko ocekivanje diskretne veliCine x ako Je
poznal zakon rasp odele
(
6 3 I'
X= 0,2 0,3 0,5)'
1218. Odrediti matematicko oeekivanje broja pojava dogadaja A
jednom ogledu ako je verovatnoca dogadaja A jednaka p. ' u
1219. Matematicko ocekivanje konslanle jednako je samoj konstanti IJ',
M(C)=C. Dokazau. '
1220. ocekivanje proizvoda kOI?stante i promenljivc jed-
JC pfOlzvodu konstante 1 matematIckog ocekivan ·Ia promen-
DIve: .
M(CX)= c· M(X). Dokazati.
1221. oeekivanj.e proizvoda nezavisnih slucajnih veliCina
jednako je prOlzvodu njlhoVlb matematickih ocekivanja:
M(Xy)=M(X)·M(y). Dokazati.
1222. oeekivanje ,:lve nczavisne slucajne velicine
jednako Je Zblru matemallcbh oceklVanja sabiraka:
M(X + y)=M(X)+M(y). Dokazati.
1223. Diskretne nezavisne slucajne veliCine date su zakonima raspodele:

all odrediti matematicko oeekivanje proizvoda XY na dva nacina'
Odre01Vanje zakona rasp odele XY; T koristeCi dokazane
mule.
bl Odrediti matematicko ocekivanje zbira X + Y na dva naeina:
1 odredlVanje zakona raspodcle velicine X + y. 2", ',' .
dokazane formule. ) KonscenJem
135
1224. Bacena su tri noveica. Odrediti zakon rasp odele slucajne promen-
Ijive pojava grbova na novCicima, zatim izracunati matematicko
ocekivanje slucajne veliCine x.
1225. Zbir tacaka koje se dobijaju oa gorojim stranama dye kocke posle
bacanja, je slucajno promenljiva x. Odrediti zakon raspodele ve-
rovatnoce slucajne promenljive x i njeno matematicko ocekivanje.
1226. Odrediti disperziju slueajne velicine X ciji je zakon raspodele:
'2 3 5'
X=(O.1 0,6 0,3)'
1227. Dokazati da je D(X)=M(X2)_(M(X))2.
1228. Neka je X broj taeaka koji se pojavljuje na gorojoj strani kocke
posle bacaoja. Odrediti M (X) i D (X).
1229. lzracunati disperziju slucajne veliCine x ako je njen zakon raspo-
dele:
X_fO,1 2 10
- \0.4 0,2 0,15
20)
0,25 .
1230. Ako su X. Y i Z nezavisne slucajne velicine, C konstanta, a D (X),
D (Y) i D (Z) disperzije veliCioa X, Y i Z,
a) D(C)=O; b) D(CX)=C
2
D(X); c) D(X+y)=D(X)+D(y);
d) D (X + Y+Z)=D (X)+D (y)+D (Z); e) D(C+X)=D (X) ;
f) D (X - Y)=D (X) + D (Y) .
1231. Dispcrzija slucajoe velicioe X jedoaka je 5. Odrediti disperzije
sledecih veliCioa:
a) X-I; b) 2X; c) -3X+6.
1232. Slueajoa velicioa X data je zakooom rasp odele
X = ( C -C) . Odrediti disperziju D (X).
0,5 a,s
*
1233. Diskretna slucajoa promeoljiva x ima sarno dye moguce vredoos-
ti, Xl i Xl' pri cemu je X
2
>X
1
. Verovatnoca da X uzme vrednost
X, je 0,6. Odrediti zakon raspodele promeoljive X, aka je
M (X) = 1,4, D PC) = 0,24.
*
1234. Slueajoa velieioa X ima dye v d t'
P
-03' re nos 1: Xl sa verovatnocom
. 1 - , l,X2 sa verovatnocom 0,7, pri cemu je x > Od d"
Ix
2
akojeM(X)=2,7iD(X)=0,21. 2 X" re l!Ix,
*
1235. Diskretoa slueajoa velieina uzima tri mogu' d' .
. . ce vre nosu- x x 1
PflOcemu JC Xl <XZ <X
3
' Verovatnoca da X uzme
je P, = ,1, a vredoost X p -0 6 Od d't' 'k I
me I
.. ak' 2 2 - ,. re I I za 00 raspodele pro-
ojlve.d, oJe M(X)=3,S, D(X)=l,OS i x,=S.
7.2. Matematii'ka statistika
Obrasci:
Aritmeticka sredina A = X, bro;eva X X . .
J 1- 2.··· Xn Je.
(I) X=::L+
X
2+ ' .. +Xn
n
Geometrijska sredina G broieva X x ..
J 1. 2.· .. ,X"je.
(2) G=y'x, 'x
2

liarmoDijsi<a sredina H broieva x X ..
..J 1- 2,···. XnJe.
(3)
H
n
Srednja vrednost E (Ai = X. obelezja X je:
(5) X=E(X)=[,XI +!2
X
2+" .+J,.xn ,
. N (j, +!2+" .+f.=N),
gde je Xn ozoaka za obelei.je, a!n ozoaka za frekveociju.
Disperzija, D(X)=S2, obele;ga X je:
(6) «X
,
-X)2!, +(X2-X)2!z+ ... +(xn-xff.),
Standardno odstupanje, s = (xl: je:
(7) s=
Koeficijent varijacije Kv je
(8)
s

x
Koeficijent korelacije r obele:qa x" y, je:
(9) r = ___ ,
-j([X?) (I Y?)
gde je 1';= y.
1236. 1z dnevnika rada jednog odeljenja moze se za svakog uceuika
procitati oeena iz jednog predmeta, na ,Pnmer matematlke. U
odeljenju ima 30 ucenika i njihove oeene lZ matematike suo
4, 3, 5, 2, 3, 3, 3,4,4, 5,2,2, 1, 3, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 3, 4,
3,5.
Sastaviti raspodelu frekveneije i graficki je prikazati poligonom
raspodele.
1237. Odrediti kumulativne relativne frekveneije iz zadatka
i prikazati graficki kumulativnu raspodelu relatlvDlh frekvenclJa.
1238. Odrediti aritmeticku sredinu brojeva: 2, 5, 8, 4.
1239. Odrediti kvadratnu sredinu brojeva: 6, 6, 7, 8, 8, 8, 11, 11, 12.
1240. Odrediti geometrijsku sredinu brojeva: 243, 81,27, 9, 3.
1241. Odrediti harmonijskn sredinu brojeva: 4, 5, 7, 10.
1242. Odrediti medijanu brojeva: a) 10, 7, 7, 6, 13, 12, 8, 14;
b) 17,31,15,28,35,30,29,19,19.
1243. Odrediti modu za sledece podatke:
a) 3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 10, 12; b) 6, 7, 10, 12, 14.
1244. Dati su brojevi: 2, 3, 5, 6, 8. Odrediti aritmeticku, geometrijsku,
harmonijskn i kvadratnu sredinn.
1245. Odrediti modn, medijanu i aritmeticku sredinu sledccih raspodela
ucestanosti:
138
a)
Broj Ucestanost
b)
1246. Na jednoj tacki puta Beograd - Nis izvrseno jo radarsko merenje
brzina vozila i dobijeni su sledeCi podaci (u km/h):
71 92 103 111 105 93 74 83 76 51
30 65 78 86 94 106 95 82 55 66
113 108 96 83 68 84 75 69 42 54
85 89 98 121 99 88 72 58 60 78
77 79 83 100 73 97 130 45 78 89
a) Formirati raspodelu frekvencija uzimajuci 10 klasa duzine
20 km/h; b) Konstruisati histogram i poligon raspodele frekvencija.
1247. Pet navcica bacena je dvadeset puta uvis i posle svakag bacanja
izbrojan je braj grbova. Dobijeni podaci prikazani su u obliku
statistickog niza:

L_._ .. _. ____ . __ .. _ .. _ ... ___ ._ .._. ___ ......__ .. _
139
Konstruisati poligone i histograme apsolutne i relativne frekvencije.
1248. Prijemni ispit je polagalo 897 kandidata. Maksimalan broj I?ogu:
cih poena je 100. lzmedu svih kandidata k':Jl su pnJem?l
ispit izabran je slucajan uzorak od 100 ucemka. BroJ osvoJenih
poena prikazan je u sledecoj tabeli:
Broj poena Sredina intervala
Broj kandidata
9
[ 0,10 )
[10,20 )
[20, 30 )
[30,40 )
[40,50 )
[50, 60 )
[60, 70 )
[70, 80 )
[80, 90 )
[90, 1(0)
Ukupno
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
7
10
16
14
24
12
5
2
1
100
lzracunati relativne frekvencije. Konstruisati bistograme i poligo-
ne za apsolutnu i relativnu frekvenciju.
1249. Prilikom popisa stanovniStva u SFRJ, kojije 1971. godine,
u SR Srbiji su dobijeni sledeCi podacl 0 broJu neplsmemh:
•. -
.. --.•. ...-
Starost
Broj nepismenih
..._-_.---_ ..----- ----_ .._-------
1. 10--14
34512
2. 15-19
20783
3. 20-24
20090
4. 25-29
25044
5. 30-34
48797
6. 35-39
101097
7. 40-44
117775
8. 45-49
105608
9. 50--54
87672
10. 55-59
121008
11. 60--64
168706
12. 65-69
140622
13. 70--74
100534
14. 75- i vise
103733
15. nepoznato
22375
Ukupno
1218353
Odrediti: a) apsolutne frekvencije datih obeleZja; b) relativne
frekvencije istih obeleija; c) grafIk apsolutne frekveneije; d) graflk
relativne frekvencije; e) histogram i poligon apsolutne frekvencije;
i) histogram i poligon relativne frekvencije.
1250. Dokazati da je ukupna povrsina pravougaonika, koji Cine histo-
gram raspodele, jednaka ukupnoj povrsini ogranicenoj apscisnom
os om i poligonom raspodele frekvencije.
1251. Na atletskom prvenstvu takmieari se takmiee u 4 discipline. U
svakoj disciplini takmiear moze da osvoji maksimalno 25 poena.
Raspodela 100 takmicara prema broju osvojenih poena data je
tabelom:
-"--
Klase 0--20 20--40 40--60 60--80 90--10 o Ukupno
... _.
Sredine
10 30 50 70 90
klase Xi
- -...
Broj tak-
4 25 50 15 6
micaraf,
n-l00
... _.
a) konstruisati poligon i histogram raspodele frekvencije;
h) odrediti kumulativnu relativnu frekvenciju i konstruisati nji-
hoy poligon raspodele;
c) odrediti srednju vrednost, modu, medijanu, standardno odstu-
panje i koefIcijent varijacije .
1252. Na pismenom ispitu iz matematike data su tri zadatka i svaki je
ocenjen maksimalno sa 25 poena. Raspodela 60 ucenika prema
broju osvojenih poena data je sledecom tabelom:
.. -.---...
Klase 15-25 25-30 35·-45 45-55 55-65 65-
-----.1----i---
75 Ukupno
Sredine
20 30 40 50 60 70
klase Xi
..._ .•
Broj
8 12 20 10 6 4
ueenikaf,
n=60
.._-
Konstruisati poligon i histogram raspodele frekvencije. Odrediti
kumulativne relativne frekvencije. Konstruisati poligon raspodele
kumulativnih relativnih frekvencija. Odrediti medijanu i modu.
1253. U 100 porodica, izabranih na slucajan nacin u jednoj opstini,
popisan je broj dece. Raspodela frekvencija porodica prema broju
dece data je tabelom:
141
I 0 3
3 [is] 5
Oceniti srednji broj dece u porodicama u posmatranoj opstini.
1254. Na pismenom ispitu iz matematike 60 ueenika je dobilo sledeci
broj poena:
Poeni x 15-25

45-55 55-65 65-75 Ukupno
1----
Sredina
20 30 40 50 60 70 -
klase Xi

I
Broj
8 12
I
20 10 6 4 n=60
uCenika f,
.... .. _.
Odrediti prosecan braj poena iz matematike po uceniku.
1255. Proseena mesecna zarada 50 visoko kvalifikovanih )e
5800 dinara, a proseena .zarada, 40 a::Jmm,strat,vmh
sluzbenika je 3600 dinara. Odredll1 prosecan licm dohodak u
celom prednzecu.
1256. Dati su statisticki nizovi:
a»){ -- 5 1 3 4
f 1 1 4 2'
b) X 1 2 5
f 6 3 2.
Odrediti srcdnje vrednosti, standardna odstupanja i kocficijent
varijacije.
1257. U jednom odeljenju IV razreda srednje skole, od 30 ucenika, na
kraju skolske godine ucenici su ocenjeni iz grupe pnrodnib p ed-
meta na naein kako pokazuje sledeea tabela:
- Vrlo
____ ni voljni:
1--····----- -I
Geografija 12 13 6 I 1
Matematika 4 8 12 6 2
IliI!tta I 1 1
Biologija 9 8 12 1 3
15 12 5 i
a) odrediti srednje ocene iz svakog prcdrneta;
b) odrediti srednju Deenu za grupu prcdmeta;
142
c) izraeunati .odstupanje svakog predmeta i grupe
predmeta, zatlID utvrdltl kOJl Je predmet uCenicima laksi kada
su im srednje ocene jednake. I
1258. Dat je statistieki niz
)( 1 235
f 20 15 10 4.
Odrediti srednju vrednost, disperziju, standardno odstupanje
koeficijent varijacije.
1259. Dati su statistieki nizovi:
a»){ 2 4
f 1 7
5

k
b) )(
f
3
2
8
3.
Odrediti srednje vrednosti, disperziju, standardna odstupanja 1
koeficijent varijacije.
1260. Data su dva uzorka: 1" 2, 5, 1l, 11, 14 i 2" 2, 8, 14.
Odrediti: a) aritmetieke sredine X, i x
2
oba uzorka; b) D (x,) i D (xv
dlsperZlJe oba uzorka; c) aritmetieku sredinu uzoraka dobijenih
kombmovanlem data dva uzorka; d) disperziju uzoraka dobijenih
kombmovanJem data dva uzorka.
1261. proseCne tciine i visine svih ucenika jedne skole
lzabran Je skup od 30 ueenika i ucenica i na osnovu zdravstvenih
kartona ucenika sastavljene su sledece tabele:
Tezina u kg 45 44 48 52 54 60 68 72
B,oj ui'enica 1 2 3 7 7 2 1 1
Visina u em
Broj ucenica
154 156 158 165 166 167 168 170 175 178
1232655311
Tezina u kg
Broj llcenika
60 61
1 2
62 fl4 65 68 71
1 3 8 6 2
76 77 78 80 82
2 1 1 1 2
Visll1a u ern
Broj ucenika
171 173 174 175 176 177 178 179 181 183 185
21138633111
Odrediti: al prosecnu teZiou i prosecnu visinn;
b) standardno odstupanje i na osnovu njega zakljuCiti 0 visini
disperzije kad ucenika U odnosu nu disperziju kad ucenica;
c) konstruisati prib1iino histograme i poIigone frekvencija.
1262. lzvrseno je 16 merenja pocetne brzine metka. Rezultati u metrima
po sekundi prema reduom broju merenja dati su u sledecoj tabeli:
143
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1235,6
1237,5
1232,9
1236,2
1238,5
1234,2
1235,9
1233,3
1234,5
1236,8
1237,6
1233,1
1234,3
1237,5
1235,4
1234,7
lzvrsiti procene: a) srednje brzine; b) disperzije i standardnog
odstupanja brzine.
1263. Neka su pri 40 bacanja kocke, cije su strane obeleiene brojevima
od 1 do 6, dobijeni sledeei rezultati:
145 3 6 5 1 3
524 3 145 3
3 561 6 2 1 6
3 124 5 4 5 3
663 526 1 4
lz ove populacije izdvojena su tri slucajna uzorka na sledeee
nacine:
1
0
uzeti. rezultati dobijeni u sledecim bacanjima
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;
2" uzeti su rezultati dobijeni u prvih deset baeanja;
3
0
uzeti su rezultati dobijeni U poslednjih osam baennja.
Odrediti srednje vrednosti ovih uzoraka, kao i srednju vrednost
OSIlovne populacije i videti na osnOVll oyoga koji slucajni uzorak
bolje reprezentuje osnovnu populaciju.
1264. Za populaciju iz zadatka 1224 proceniti disperziju na osnovu
disperzije navedenib slucajnih uzoraka.
1265. Odrediti koeficijent korelacije izmc>Qu obelezja x i y Cije su
vrednosti date tabelom:
1266. tu kordelacije izdm1eo,:, ocene iz matematike (x) i
Je nOm 0 e JeoJu oa kraJu sk I k d'
aka su Deene date tabelom:' 0 s e go me,

1267. U sedam opstioa SR S b" • .
stanovnistva (x . " r uocen Je procenut industrijskog
d
. ) 1 oaclOnalm dohodak po staoovniku () h'I'.
ama dmara: Y U 1 Ja-
[t=&i 1912ff
Odrediti koeficijent korelacije ovih obelezja.
1268. godine (x) i maksimalni arterijski krvni
. ..
42 68

m pri- 147 125 160 118 149 128 1501145 115 140 152
1__ L_J
Odrediti koeficijent korelacije ovih obelez,ia. -
60
155
VIII GLAVA
8. RAZN1 ZADACI*)
Odrediti povrsinu koja je ogranicena graficima krivih
x' + 4 y' = 20 i xy = 4 u prvom kvadrantu.
Data je funkcija x->y=(x'+ax+b)e-
x

a) Odrediti realne brojeve a i b tako da data funkcija u tacki
A(O, 1) ima lokalni minimum.
b) lspitati funkciju i konstruisati njen grafik za nadene vrednosti
a i b.
c) lzracunati povrsinu lika ogranicenog grafikom date funkcije,
ordinatama maksimuma i minimuma, i osom Ox.
127 t Odrediti povrsinu figure koja je ogranicena elipsom
(x-5)' 1'2
i hiperbolom x
2
_y2=16 (x?4).
25 9
je funkcija x-+y=.Ix In
2
x.
a) Ispitati datu funkciju i graficki je predstaviti.
b) lzraeunati povrsinu figure koju ogranicava luk krive y=f(x) ad
tacke maksimuma do tacke minimuma, ordinata u tacki mak-
simuma i osa Ox.
D
." k" f(' (x - 3)2
1273, ata JC runcI]a X-> xJ = -.----.
x-·j
146
a) lspitati i graficki predstaviti datu funkciju.
b) Izracunati povrsinu dela ravni xOy izrnedu krive y=f(x), prave
x=2 i ose Ox.
*} Ovi zadaci sluze za ponavljanje, utvrdivanje, produbljivanje, ;;istematizaciju
celokupnog nastavnog grad iva., pripremu pismenog i usmenog Ol.'ltufskog ispita
bo i za pripreme prijemnili ispita za upis na fakultet. Uglavnom su korisCeni
on pismenim ispitillla iz matematike 1 na tehnickim fakultetima, maturskim
pismenim ispitima, prijemnim ispitima i raznim takmieenjima.
1274. Data je funkcija x-.!(x)= . ...>::'--
(X-1)2'
i datu funkciju.
) Izracunau povrslOU figure ogranicene osom OX' del k .
y-f(x) d . k ' om five
d' -: ,0 nJenog "prese s,a os om Ox do kose asimptote, i
or Ina tom pr-;secne tacke knve 1 kose asimptote.
Izracunati (1275-1278):
2
127 1 x.J4+:X2 arctg dx .
0,5
S xyT+4:X-" arctg 2x dx.
o
2
*f 1+1nx
1278. --'-- dx.
x(1-lnx)
I
*
1279. Odrediti realne brojeve p i q tako da su tacna
a) hm-----+x-2 = -1'
. (px
2
+ 1 )
x-oo qx+2 '
(
2x
2
-1 )
b) lim =1.
x-co x+l
1280. Za koje vrednosti x je tacna jednakost
x2-3x+2
ako]'e 0<0'<45°'1
x2-2x+ 1 . ..
1281. Resiti nejeduacinu
.Jx .; i + .,;;=--2/x=--1 > i .
tvnlenja:
1282. Data je jednacina sin
4
x+cos' (" a Od "t' .
4 -..... =. real -1 fealan
tako da data jednacina ima realna resenja.
broj a
147
1283. Resiti nejednacinu
4 log 16 cos 2x+210g, sin x+log,cos x+3<0,
n
ako je 0<x<4'
Resiti jednaCine (1284-1291):
* (X_2)2 (X+2)2 (X
2
-4)
1284.20 -- -5 -:=- +48 2 "::1 =0.
x·j·1 x 1 x
2(x' + x + 1)2_7(x_l)2 = 13 (x' --1).
1286. 2rx+1-;;f x "::1 =.:/ x' "::1.
1287. 4" = 2 . 14
X
+ 3 ·49-'.
1288. 6rx::':3 +,;;Ix=2 = 5.:/ (x::': 2)(;::': 3) .
27 W + rX)+ 81 (3
3
+ 3 = 1000.
(x-lOg iY,'2X-IOgX,-1 = 1.
1291. log: (2"+ 1 + tg
2
+ log i (2" + ctg
2
+ 310g :1
5
.
1292. Ako su ai, a" ... , a" pozitivni brojevi i ako je al·a, . .. Q,,= 1,
onda je
(1 +all(1 +a,) .. . (1 Dokazati.
1293. Ako je al + Q, + ... + Q" = 1
1
a> --, i= 1,2, ... n. tad a je
, 4
+ :;·1 + ... + < n + 2 Dokazati.
1294. Ako je n prirodan broj, tada je
,r n+1 .
,,/ n! ------- . Dokazall.
2
1295. Za koje su vreanosti realnog broja x tacne jednakosti:
x
2
-4x-4 . n n
ako Je · .. ';::cx';::··'
x
2
+ l' 6 '" 2 '
a) sin"
2X2_2x . n n
b) ctao:= -- ako Je -,;::",;::-?
e x
2
_ 8x + 16' 4 2 .
fJ
n. , .
1296. Akoje tg"=3', tgfJ=3"x i cx- ='6' lZracunatl x.
1297. Date su funkcije y=a'2
x
+b i y=b·2-
x
+a, gde su a i b realni
brojevi. Koji uslov treba da zadovoljavaju a i b da:
a) grafici datih funkcija irnaju jednu zajednicku tacku (odrediti
koorainate tacke);
b) grafici datih funkcija irnaju dve zajedniCke tacke (odrediti te
tacke)?
1298. Date su funkcije f(x) = sin x+cos x g(x)=sin x cos x.
a) Aka je oareditif(t) i g(t).
h) Resiti jednaCinuf(t)+2..j2 g(t)=O.
c) Izracunati povrSinu koja je ogranicena X-OSOIn i krivomf(x) iz-
medu dye uzastopne nule.
1299. Date su krive x
2
+ y2 = 16 i y2 =4 (x + 1).
a) Odrediti ugao preseka datih krivih.
b) lzracunati povrSinu lika koji je ogranicen OVlm krivarna u
intervalu [ -1, 4].
1300. Dokazati relacije:
1 1 1 k(k+1)
a) --_.+---+ ... +----.-.= 10gNQ
10g"N log,,' N log,,' N 2
(kEN; n, aER+\{1}).
1 1 1 n-l 2
b) .. + + ... + ---',',---'--= --log 2 x.
logx2 log,4 log,4 log,8 log,2 - log
x
2" n
(nEN, xER+\{l}).
1301. lzracunati duZine stranica trougla znajuci da one obrazuju arit-
meticki ni7, sa diferencijom gde je r poluprecnik upisane
kruznice u trouglu.
149
1302. Ako su a, b i c realni brojevi i zadovoljavaju relaciju a + b + c = 6,
tada je a' + b' + c
2
;" 12. Dokazati.
1303. Ako je a+ b +c = k, tada je 3 (a
2
+ b
2
+c
2
);" k'. Dokazati.
1304. Dokazati da aritrnelicka sredina rna koja cetiri broja, a, b, C, i d
nije rnanja od njihove geornetrijske sredine, tj.
4!-b d
Q C •
4
1305. Dokazati da aritrneticka sredina rna koja tri pozitivna broja a, b i c
nije manja od njegove geometrijske sredine, tj.
a+h+c 3/--
abc.
3
1306. Ako su a, b i c merni brojevi straniea trougla, tad a je
abc ;"(a + b-c) (a + c- b)(b+ c- a). Dokazati.
1307. Ako je a' + b' = 1, onda je - -Ii < a + b <.j2. Dokazati.
1308. Ako je a
2
+b
2
=1 i c'+d'=I, tada je Dokazati.
1309. Akoje a
2
+b
2
+c
2
=1 i m
2
+n
2
+p'=1. tadaje lam+bn+cpl<l.
Dokazati.
Dokazati nejednakosti (1310-1314):

13ll·lal-lbl<la+bl·
1312.la-bl;"lal-lbl·
1313. la + bl;" lal-Ibl·
1314. tal + a2+· .. + a"1 <lad + la21 + ... + la"l.
150
Odrediti realan broj a tako da nejednaCine (1315-1319) vaze za
sve rcalne vrednosti x:
1316.
3x
2
+ax-6
1317. -9<--·_·- <6.
x
2
-x+l
I
x
2
-ax+ 11
1318. ---0 --- < 3 .
x-+x+l
. eSltl neJc naclilu .. ----,, ___ <.:
1320
R
," . d . /X
2
-3X_4!
x2+x+l I
1321. Odrediti polinorn. P (x) treceg stepena, sa realnirn koeficijentima,
tako da zadovolJava uslove P(I+i)=3i-4 i P(-i)=4i-l
(;2=-1).
1322. Odrediti interval za x u kome funkcija
x -+ y = 1 + Jx+ 24=.10'];;.:..:'"1
ima konstantnu vrednost.
*
1323. Dalaje jednacina x
2
-6x + 5 + m (x' -5x + 6) =0 (m ER). Odrediti
relaclJu, 1Z1TIedu resenja date jednacine, koja je nezavisna od
realnog para metra m.
*
1324, Odredili sve vrednosti parametra a (0 < IX <2n) za koje je kvadrat-
ill tnnom
y = (sin IX + 0,5) x
2
- 2 (sin rx - 3) x + 1
pozitivan za svako x.
*
1325. Odrcditi sve [caIne vrcdnosti parametra m za koje je trinom
m-1 2 m-1 m-J
Y=(log.1-----
1
-2)x -2(2+log ,. -lx+2+1o".I··"·
3
m
+ jm+l' °jm+l
negativan za svako rcalno x. .
1326. Dokazati da se vrednost proizvoda
(
4 3 2 1 2. 4 .. - 2
x +x +x +x+ _____ ,,)
x-J' x+I
151
'k fk" zl' 2 ' 2
ne menJa a '0 se u a tofIma lzostave nl ornc! 1
x-I x+ 1
1327. Resenja x, i X
z
kvadratne jednacine zadovoljavaju relaeije
X
,
+X2-\-2x
, X
2
=0 i m(x
,
+x
2
)-x, x
Z
=3m+4, gdeje m realan
parametar:
a) odredili kvadratnu jednacinu;
b) odrediti za koje vrednosti realnog braja m dobijena jednacina
ima realna resenja;
c) za koje su vrcdnosli realnog broja m resenja dobijene jednaCi-
ne negativna?
1328. Resiti jednacinu
31+sin.x:+mnlx+'" +sinrtx+ ,'- .
1329. Resiti jednacinu
2_1+oo5x-oos2x+ , .. +(_l)"+lcosnx+ ." =..;./(j-,25.
1330. Dokazati jednakost
tg 9° + tg 15" -lg 27" -ctg27° + etg 15° + elg 9" = 8 ,
* 1331. Resiti jednaCinu
Ilog2(1- 9x)+ log(I-9x)-21 =2 _log(I_9x)-log
2
(1-9x) ,
133{ Odrediti realna resenja jednacine
(X3+X'3)+(XZ+x'Z)+(X+X")=6,
1333. Dat je kompleksan broj
z = log z (mz -13m + 44) - 2 +
Dokazati da ni za jednu realnu vrednost para metra m kompleksni
broj z ne mo7..e biti Cisto imaginaran.
Resiti jednacine (1334-1336):
1335. 3 + J;;:;:-S- 6Tx.::::j = 1 '
1336. + Jx::" 47;-'::::4 = 1 '
1337. Broj N = 30x Oy 03 deljiv je sa 13, Odrediti cifre x i y,
1338. Odrediti eetvorocifren broj koji je 'edoak •
njegovih cifara, Dokazati J'ed' t J , cetvrtom stepenu zbira
Ins venast resellJu.
1339. ,osnovu brojnog sistema t t u kome se broj »hil]' adu tr1'
some tndeset i tri« piSe sa 10101.
1340. Neki trocifreni broj napisan u bro' ,
iste eifre, ali u obrnutom par tk
Jno
;; ,S1stemu osnovom 7 ima
brojnom sistemu sa osnovom ;, broj napisan u
1341. Postoje Ii celi b ' " .. roJeV1 mIn kOJI zadovoljavaju jednacinu
m
2
+1956=n
Z
?
1342. Odrediti dv ' , b'
.. , a pOZ!, llvna ,roJa delJ'iva sa 4, takva
nJlh h k b da je razlika
OVI u ova cetvoroelfreo broj deljiv sa 91.
*
1343. Dokazati implikaeiju
log1218=a 1\ log2454=b=ab+5(a--b)=1.
*
1344. Dokazati implikaciju
log1224=m 1\ log,.54=n=5(m+n)-3mn=8,
Resiti jedoacine (1345--1347):
* ,
1345. Sl01988X+COSlOOOx=1 .
sinx-J3 eosx=2 sin1999x,
*
1348, Odrediti a, b i c tako da funkcija
x-.. f(x)=a+ b cosx+ csiox ima = 1.
Zatun od d" " , 12
, re III IDlDlmalnu 1 maksimalnu vrednost ove funkcije.
* '
1349, Odrediti jednacmu krive koju opisuje latka: a) z=!:t..3ti,
1 '
1350.*
1351.
1352.*
1353,*
1354.
b) Z = 1 + Ii ,ako jc z kompleksni broj
l-U
zalim konslruisati njen grafik.
a t reaian parametar j
_ _ 3 = x + i y, lada je
Akosux,y,aER lakoJc 2+cosa+isina
x2 + l- 4x + 3 = 0_ Dokazali-
be' ako je f (0) = 15 ,
Odrediti funkcijux f = a + ,
f(2) = 30, f(4) = 90,
2 Ii -Ii ako je z kompleksni
= e + e ,
broj a t realan broi?
__ .' _ _ 1-- 2 t
2
, v = gde je t
Data jefunkcljay = [(x) . x-I + (2 - 1 + r _-
I b
- U pravouglom koordinalnom sistcmu konstruISau
rea an roJ-
- =

X
1355.
1356.*
,r» - (:rt ) -cos ('.':.-x) ='(3,
Restli jednaCinu v 3 sm '3 - x 3
Funkcijay = f (x) data je u obliku
" 1
1357.*
1358.
1359.
154
_c __
C + 1
e" + 1 k - - tervalua <x < b.
Izracunati duzinu luka oye nye u m - -
:rt
-'. 10<x<-,
Izracunali duzinu luka kriyey = In cos x u mterva u - - 4
- I' (- 1) u intcrvalu
Odrediti duzinu luka knve y = n sm x - .
:rt 2:rr
1+- sxS -3 .
3 -
Resiti jednaCinu _ '_
sin ax sin bx = SIn ex SIn tb.
1360,
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
L369.
pox, ako su a, b, c, d uzaslopni "ozilivni clanovi
aritrnelickog niza.
Dokazati da je
ctg 7,5" + 19 67,5° - ctg 67,5° - tg 7,so =2 (3 + 1-'3),
Resiti pox jednaCinu
2\: + 2 + 2\: + 1 + ZX + ... = 3
x
+ 3 + :)Y + 2 + 3x + 1 + ...
Dat jc beskonacni red
log8x + + logh + _ , __
Odredili interval u kome se mora nalazitix da bi red bio
konvergentan, zalim odreditix tako da zbir reda bude 0,5,
Stranice lrougla cine aritmelicki niz sa diferencijom 2, Odrediti
stranice trougla ako je jedan ugao 12Cf_
Cetiri broja obrazuju geomctrijski niz, Njihov zbir je BO, a zbir
kvadrata 5044. Odrediti niz.
Ako brojevi (11, ti2, tl3, ... ,all i:ine geornetrijski niz, dokazatj
tacnost jednakosti
"
(
a1 + a2 + (13 + ... + an ) 2
-1 -1 -1 :;;:(l1(l2{l3 .. ·11t/.
(11 + tl2 + tl3 + ... + an
Dat je beskonacan gcometrijski red je prvi clan al = k (k > 1) ,

a = -;:-' Ako je S zbir reda, a S" zbir prvih n clanova.
za kojc yrednosti n je tacna nejednakosl IS" - S I < 10-
2
?
Zbir beskonacnog geometrijskog red a je a, a zbir kYadrala
njegovih clallova b, Odrediti prvi clan i kolicnik reda_
Da t
VT, V2+VT, VZ+V2+VT, ....
Dokazati da je niz konvergentan i odrediti njegovu
granicnu vrednost.
D a t je,n",i_z--:-r=
-ro, Va + -ro, Va + Va + -ro , , . ,_ (a > 0).
155
1371l.
1371.*
1372.*
1373.*
1374.
1375.*
1376.
1377.
Dokazati da je nil. konvcrgcntan i odrediti njegovu graniCnu
vrednost.
Rcalan niz (an) definisanje rekurcntnom formulom
an +2 = 5an +1 - 6an , III = :< , G2 = 1. Odrediti opsti clan niza.
Rcalan niz (an) definisanje rekurentnom formulom
an +2 =a" + an +1, a1 = {J2 = 1 . Odrediti clan niza
(Fibonacijev niz).
Data jc funkcija dcfinisana formulom
((x) = -log(1 +x), (x> -1).
Dokazati nejednakost .
(Xl + X2) < ((xl) + Hyc)
{\ 2 2'
gde SUXl iX2 dYe vrednosti iz definisanosti funkeijc
(Xl> -1, X2 > -1) .
Ako su a, (3 i l' (ex < (3 < y) uglovi trougla i ako
tg i, tg tg cine aritmeticki niz, tada cos ex, cos (3, cos y
takodc cine aritmeticki nil,. Dokazati.
. a - b 1 .
Ako JC log -2- = 2' (log a + log b - log 2), gde su alb katete
pravouglog trougla, odrediti uglovc trougla.
Ako kotangensi uglova trougla Cine aritmeticki niz, onda i kva·
drati strunica cine aritmeticki niz. Dol,azati.
Ako uglovi trougla a, (3, y cine aritmcticki niz u datom porctku,
dokazati da izmedu stranica trougla a, b, c postoji relacija
a
2
- ac + (2 = b
2
i obratno.
Dva ugla trougla odredena su jednacinama:
2 2
4
1gx
+ t)!,y = 8, 16
1g
x - tg Y = 8.
a) Odrediti tangens treeeg ugla trougla.
0) Ako je dat poluprecnikR opisane kruznice, odrediti
stranice trouglao
1378.
1379.
1380.
1.381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
Stranice trougla cine aritmetii'ki niz, cijaje raz!ika d Od d"
st. . . . relb
ramce 1 naJveCi ugao trougla ako J' e'o' _ 13 . .
.. c sa - 14,ako!e a naj.
manp ugao (roug!a. .
grafik funkcijcx ...,. y, kOja je data iormulom
- 9 = 0, limJll dve prave Od 'ct· ,
dye prave i ugao kOji obrazuju, . rc It! presek ove
U trougluABC uglovi a (3 '" , ,....
kom 2. Dokazati da Cine reOmetfIlsklmz sa kolicni·
a-
l
= b-l + c-l roug a zadovolJavaju jcdnakosl
Resiti jednacine (1381 -1385):
5
log, ('2" + 1 + tgC 1E.) (
s ' 4 + log, 2" + ctg
2
1E.)
8 6
= 3' + 3Iog!.5.
8
. 77 ""
Sm x + cos""X = 1.
sinx + cosx = nco, 99x.
clg .,x 2'
.., = tg + 2 tg 2>: + J _
1 / X
ogz (COS 2>: + cos -) + log (. x
2 0,5 smx + cos 2) = O.
Odrediti skup lacaka D k .
sin (n (" + y) ) > O. u e anovoJ ravni za koje je
Funkcijaf (n) de finis ana u sku u rir d . .
uSlovef(n) =f(n-l) ... ,; fP P 0 mhbroJevazadovoljava
, a, (1) = 1. Odreditif(n).
c Cine geomelrijski niz, tada J'e
c a + b + c .) _ 3 b3 3
- a + + c . DokazalL
Akol'ea -A' C .
- cos ex + B Slfl a cos a + C sin2a
h = 2 C Sin a cos c + B cos 2a -?A' '
c - A . 2 _ - Sin a cos a
- >.. SIn a - B sm a COS a + C .2
T' ') - COS ex
taoa Je lr - 4ac = B2 - 4AC D .'
" okazatl.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
158
Ako za uglove trougla va,i jednakosl
3
cos a + cos!:! - cos (a + fJ) = 2'
tada je trougao jednakostranican. Dokazati.
Izracunati zbir
sin 1 sin 1
------+.+ ...
cosO cosl cosl cos2
sin 1
+------------ .
cos (n-I) cos n
I grnpa *)
Data su dva trinoma
II (x) =x' - (a + b)x -I- ab
h (x) = / - (a - b)x - ab. . ,.. ..
a) Pokazati da ni jedan od ova dva tnnoma ne moze ImaU IStl
> znak za sve realne vrednosti argumentax.
b) Odrcditi zbir S onih vrednosti argumentax za koje ovi
trinomi imaju najmanju vrednost i zbir S njihovih najmanjih
vrednosli.
Data jc funkcija
y = V3sinx + cosx.
a) Konstruisati grafik funkcije u intervalu (-Jr, +Jr).
b) Za kojevrednosti parametram jednacma V3smx + cosx = m
ima realna resenja?
c) Za m = 1 reWi jednacinu.
Data je parabola l = 2 px i krliZnica sa centrom u zizi parabole
i poluprecnikom r = 2p.
a) NaCi ugao pod kojim se seku date krive. .. .
b) Izracunati zapreminu tela koje nastaJe r?tacljom fIgure .
ogranicene parabolom i kruznim lukom kOjl preseca pozltlvm
deox-ose.
*) Grupe zadataka I, II i III bile su na maturskom pismenom ispilU iz matemtuike
u Petoj beogradskoj gimnaziji 1971. gOd.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
II gmpa
Prava 3 X - 5 Y + 25 = 0 je zajednicka tangenta elipse
')2 2
b" X + a'y = a
L
b' i paraboley = 2 px, koja sa dips om ima
zajednicku ziiu. Dokazati da je trougao cija su wmena
dodira i iiia pravougli trougao.
Za koju vrednostx u razvijcnom obliku binoma
(
ff +_1_)"

zbir treceg i petog clana je 135, ako je zbir binomnih
kocficijenata poslednja tri elana 22.
Data je funkcija
y =x
2
- 2xcosa + 1 - sino:,
gde je a E [0,
a) Odrediti a da osa OXbude tangenta krive, i skiciraj grafik tih
krIVlh.
b) Akosuxi - 2xcosa +] - sin a = 0,
odrediti a iz rclacijexj + xi = 2.
c) NaCi vew izmedu
x" - 2x cos a + 1 - sin a = 0 koja ne zavisi od a.
IIIgrupa
Data je funkcija[(x) =x
3
+ ax
2
+ 9x + 4.
a) Oarediti parametar (/ rako da funkcija ima ekstremum za
x = -1.
b) Za dobijenu vrednost parametra a naenati grafik i ispitati
promene funkcije.
c) Izracunati ogranicenu krivom, osom OXi OY.
d) Naci presek krive i prave koja proJazi kroz tackuA (-1,0)
a sa osom OX obrazuje ugao a = .
Pravax - 2 V + 8 = 0 je zajednicka tangenta clipse
- 2? 2 Z 2 b? . . k f k I b I ?
D X- + a y = a 'I sa nJom on 0 a ne para 0 e y- = 2px.
a) Napisati jednacine ovih krivih.
b) Napisati jednacinu kruznice k koja sadrii obe dodirne raeke i
159
1400.
1401.
1402.
1403,
Cije srediste pripada datoj pa pokazati da ova kruz-
nica sadrii i zajednicku zizu cUpse Iparabole. ko osex
e) Odrcditi zapreminu tela koje pOSLaJc rolaCl]Om .. ,
figure ogranirene elipsom, parabo]om I (Jatom tangenLOm.
Dat je lfougaoABC ciji uglovi zadovoljavaju relaeiju
ex - f3 = 2 y.
a) Dokazalidajcugaoatup. .'. D' BA
b Na olupravoj BA uzcli lacku D tako da bude B > •
) . = AC 'pa dokazali da je prava CA slmetrala ugla BCD.
I L • . . _.. .' . C4 na pravoJAB,
c) Odrcditi ortogonalnu proJcKclJUp stramce " I
. BC CA - b i AB = c troug a
pa dokazati da stramee = a , -
zadovoljavaju relaciju c
2
= {/ (II - b).
*\
IVgmpa '
NaCi najmanju visinu troughl cije gU stranice a = 6,5 em,
/) = 7 em i c = 7,5 em.
x2-2x+l
Data je funkcijay = x2 + 1
a) Ispilati tok i naertati grafik funkeije. .' ,,' a
b) Odrediti povrsinu ogranicenu lukom knvc I odsccClm
koordinatnih osa.
1
. ( logx+l..l-
Odreditix u IZrazu (VX) .
12 )6 . XI
Vx , ako je eetvrtl \. an
razvijcnog binoma 200,

4
.+'7X
Dat jc izraz cos x - SlIl X SlIl . '.
a) Podesiti dati izraz za \ogarnmovanje: . .
b) Za koje vrednosti parametra m jednacma . . . ,.
cos'x _ sin'x + sin 2x = 111 ima rcalna rcscnja? RCSlll Jcdnacmu
zam=n
P 5
J'e zaj'ednicka tangenta e!ipse
rava y - - .... J •
.. 1 d c· oku
*) Maturski pismeni za.Jac! JUl1il 197 . go " U ,1 .
I
I
I
i
I
i
I
'j
I
I
I,
I
I
I
I
I

I
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
22 '>2 22· 2·.
b x + a)i = a b I konfokalna para bole y = 2 px. Odredltl
ugao pod kojim se vidi deo ovc tangcnte medu tackama dodira
iz zajednickog fokusa.
V gl1lpa *)
Stranice trougla su tri uzastopna parna broja, a povrsina mu jc
24. Nad srednjom stranom treba u trougao upisati pravougaonik
maksimalne povrsine i naei njegov obim. U kom oduosu je po-
vrsina kruga opisanog oko pravougaonika prema povrsini kruga
opisanog oko trougla.
Odreditix-ti clan geometrijske progresije Cija prva tri clana
glasc: l1_x
1ogx
; x
10gx
_ 5; 35 _x
Iogx

Tacka M (9,0) spojena je sa tackom N (x < 9,y) na paraboli
l = 8x . POVTsina ogranicena lukom paraboie, delom njene oso-
vine i duzinom MN obrre se okox- ose. Odrediti koordinatc
tacke N, tako da zapremina nastale kupe bude maksimalna i na-
e; oduos u kome ona stOji prema zapremini nastalog rotacionog
paraboloida.
ispitati i graficki predstaviti [unkciju f (x) =
Odrediti za koje jex sesli clan razYoja binoma
x
2
+ 1
-x+l
(V zl°
g
(10 3
x
) + V 2tx 2) log 3 ) n jednak 21, ako su binomni
Koefieijenti drugog, trereg i cetvrtog clana razvoja redorn, prvi,
treCi i peti clan aritmeticke progresije.
VJgmpa **)
Aka je jedna dijagonala cetvorougla precnik kruznice opisane
oko njcga, dokazati da su ortogonalne projekcije ctveju naspram-
nih stranica cetvorougla na drugu dijagonalu medu sobom jed-
nake.
*) Pismeni maturski, Jagodina,juna 1971. godine.
**) Maturski pismeni zadaci,juna 1971. godine U Valjevu.
1 1': 1
1412,
1413,
1414.
1415.
1416,
1417.
1418.
1419.
162
• 210 J:; _ \0<> v7
Resltljctinacmux g b = 10 i izvrSiti proveru.
Pravax - 2v + 6 = 0 je tangenta para bole 1 = 2 px "Odredili
jednacine (;nih tangenata iSle parabole, kole su normalne na ..
-datu pravu i pokazati tia presek tih wngenata pnpada drrckmsl
paraboic.
Merni brojcvi stranica lrougla su tri uzastopna neparna broja, a
jedan ugao ~ . Izracunati stranice i uglove,
. .,
, . 23 2 4x
lzracunati povrSinu ogramcenu lukom knve y = '3x - x - ,
x-osom i ordinatama njenih ekstremnih tacaka.
VIJgrupa *)
U iednaCinix
2
- 2 (m - 3)x + 11 - 5m = 0, odrediti parame-
ra; m tako da: a) koreni budu realni;
1 1
bl koren! zadovoljavaju relaciju ~ + - = 1.
, Xl X2
Jednokraki (rouoao obrte se oko prave koja prolazi kroz teme
na osnoviei i par:lelna je sa visinom trougla. Izracunati P i V obrt-
nog tela, ako se zna osnoviea c i kraka (c = 12, a = 15),
U racki P (3,yo > 0) parabolel = 2 (, - 1) povucenaje tan-
geula. '_lracunati: .
a) povJsinu figure ogranicene tom tangcfitom, parabolom I
x-osom;
b) zapreminu tela koje nastaje obrtanjem iste figure oko
oseOt.
VIII grupa .*)
Izracunati zapreminu tela koje se dobija kada se od elipsoida,
nastalog rotacijom cJipse 3x
2
+ 41 = 36 oko ose Ox, isece va·
*) Pismeni malurski, I gimnazija Zren)anin,)una 1971. godine. .
**) Maturski pisll1cni, II beogradske glronal.!je, avgusla 1971. godme.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1427.
1 4 2 ~ ,
ljak najvete zaprcminc (osa valjka se poklapa sa osom Ox).
Resiti jednaCillu jx
2
+ 2<' j - ! 3 - x I = x
2

Stranice trougla obrazuju geometrijski niz.
a) Dokazati da kolicnik loga Iliza q zadovoljava uslov
i. 1
~ (V) - 1) < q < '2 (v:> + 1).
b) Odrediti q tako da lrongao lmde pravougli.
Odrediti os tala wmena trouglaABC, ako je dalO tcmeA (4, -1)
kan i jednacina yisine 2x - 3y + 12 = 0 i teziSna linija
2>: + 3y = 0 koje polaze iz temena C
Avion leti na visini H = 2 R nad Zemljom.
a) Pod kojim uglom posmatracvidi Zemlju iz aviona?
bJ Koliki deo Zemljine povrsinc je u vidnom polju posmatraca?
(Smatrati da je Zemlja oblika lopte,J
IX glIlpa *)
NaCi zapreminu tcla kojc nastaje rotaeijom povrsinc ograniccnc
lukovima krivih
'I ::;" ')
y ~ = x" 1 y ~ = 4.1 okox-ose.
Tri broja koja obrazuju geometrijsku progresiju ctaju sumu 26.
Ako se prvom doda I, drugom 6 i tretem 3, dobijaju se tri broja
koji obrazuju arilmeticki niz. NaCi zbir prvih 20 clanova aritme-
tickog niza.
Kruznica prolazi kroz tackuA (-3,4) i obc iiie hiperhole Cije
su asimptotcy = ::t: % x i tangenta 5x - 41' = 16 (hiperbole).
Odrediti .iednacinu l(ruznice,
Visina praviinc zaruhljene cetvorostrane pirarnide je 6 em, a
zapremina 152 em'- Povrsine osnova odnose se kao 4 : 9. Odrediti
povrsinu omotaca zarubljene piramide.
Resiti trougao kome jt: data povrsina, zbir dveju stranicCi i ugao
medunjima
[P = 80 V3, b -;- c = 42, a = 12()Oj.
") Marurski pismeni, Gimnazija ,.Jovan Jovanovic" Novi Sad,junfl 1971. gOdinc.
163
1429.
X grupa *J
Sinus jcLlnog ugJa pravouglog trougla arilll1cticka jc srcdina
sinusa druga ova ugla a poluprccnik upisanc kruznicc u tfouglu
iZl10si 4. lzracunati troughl (bez upotrcbc
skill la\)lica i digitrona).
1430. Osnova prave eetvorostrane prizme je romb povrsine 1 m
2

lzracunati povrsinu i zapreminu prizme ako su povrsine dija-
gonalnih preseka 3 m
2
i 6 m
2

143L Resiti jednaCinu 4
10g
16 x _ 3
10g
16 x-O,5 = 310816 x+ n.s _ 2 210g 16 x-1.
1432. Odrediti x tako da zbir trereg i sedrnog clana u razvoju binoma
(J";;;:'s x+.Jsin X)8 jednak je 7.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
Ispitati precizno tok i nacrtati graflk funkcije
x
2
-5x+7
(I)
x-2 .
zatirn izrablDati povrSinu ogranieenu graflkom krive (I) njenom
kosom asirnptotom i pravama x=3 i x=6.
XI grupa *)
a) Odrediti jednaCinu onog preenika e!ipse x
2
+ 5y2 = 25, cija je
.<Juzina jednaka mcdusobnom raslojanju :liz.a; .
b) Pod kojirn se uglom vidi ta elipsa iz tacke A (0, .j30).
Stranice trougla se odnose kao 3 : 5 : 6 a zbir njihovih kvadrata
je 280. Odrediti povrsinu tela koje nastaje rotacijom trougla oko
najvece stranice.
ResitijednaCinu I log 1 (l+sin2x)I+llog, (l-sin2x)I+=1.
- -
3 3
*) Grupe X. XI i XII, Maturski pismeni, u Treeoj beogradskoj gimnaziji, juna 1994.
godine
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
Dato je (I) Funkcija y=x
2
-2xcosa+l-sinCl(
(2) jednacina x
2
- 2x cosa + 1 - sin", = O.
a) Ispitati prirodu resenja jednaCine (2) u 7..avisnosti od Cl(;
b) Ako su x, i x
2
resenja jednaCine (2) odrediti '" iz relacije
Xl +x
2
=2;
c) Ako su x, i x
2
rcsenja jednacinc (2) odrediti relaciju izmedu
Xl i X
2
koja ne zavisi od 0:;
d) Za koje rt funkcija (1) je stalno pozitivna;
e) Odrediti tf. tako da Ox osa bude tangenta krivih, skicirati
graflke tib krivib.
XII grupa
clan beskonacnog geometrijskog reda je Yeti, a treci manji
clan uredenog para koji prcdstavlja resenje sistema jednaCina
X
3
+y3=35 2x+)'+2x+y+1+2x+Y+2=224. Odredi sumu tog
beskonacnog reda.
Osnova prizme je jednakok.raki trapez osnovica a = 8 em i
b = 2 cm. U prizmi je upisan valjak. Koji procenat zapremine
prizme Cini zapremina valjka, ako je vis ina tela jednaka kraku
trapeza?
Data je funkcija
(I) y=.J':lsinx+cosx
a) Nacrtaj grafik funkcije bez upotrebe izvoda, ispitaj tok;
b) Za koju vrednost parametra m jednaCina .J3 sinx +cosx =m
ima reaIna resenja;
c) Za m = 1 resi jednaCinu;
d) Izracunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom krivolinij-
skog trapeza ogranicenog lukom krive (1) i odscekom X-ose

Od d
'I' 1-cosx
re 1 lID ..- _.
x-o x(y 1+x-1J
165
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
166
XIII grupa 0)
Data je kvadratna jednacin
a
4x'=(3-a)(2x-l), a realan broj.
Odrediti vrednost realnog broja ? da, jednacina. ima
realna i razlicita resenja Xl i x
2
• kOJa zauovol.lavaJu relaclJU
.l:J+ x
2
0;3.
X
2
Xl
Resiti jednaCinu
n
(sin2x+../3 cos 2X)2-5=cos (i5-
2X
),
Ak su S S S
sume m n m + n prvih clanova aritmeticke
o ffl' n' m+n ' ,
S -S m-n .
progresije tada je ................. = -'-, Dokazau.
, Sm+n m+n
Aka su x, y, " EO R i ako je
_ ... (i2= .. ·1),
2 +COS (1;+ I SlD Cl
tada skup tacaka M(x,y) u Dekartovoj ravni pripadaju
nom prescku. Odrediti oblik konusnog preseka I konstrUlsatl
ga u ravni xOy.
lzracunati povrsinu povrSi u prvom, kvadrantu jc
cena elipsom b'x' + a
2
y' = a'b
2
, kOjOJ pr:padaju A(4,l) I
B( - 2, .:. 2) i hiperbolom xy = m, kOjoj pnpada tacka C(2,2).
XIV grupa 0)
Resiti jednaCinu
/x-2" (X+2V x
2
-4
20 \' ._) - 5 -'jl + 48 ' = 0 .
,x+l x-·l x -
Data je funkcija x-+y=2 cos
2
x+../3 sin 2x.
a) Ispitati promene i konstruisati grafik date funkcije;
b)
'lzracunati Dovrsinu Dovdi ogranicene lukoID date krive
• t I . t
pravama x = 0 i y = 0, koja pripada prvom cvadran u.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
\
1455.
!
,
1456.
1457.
I
I
Zajednicke tangente parabole y2 = 4x ; krufuice.
X2+y2+2x-8y+9=0 obrazuju !rougao, oko kog je opisana
krufuica. Odrediti jcdnacinu te krufuice.
I
• '. /2z- 3 uk' 1 R" , I b
zracunau :..; -;;+'1' 0 Je z = +;, esenja sves!! na a ge ar-
ski oblik kompleksnog broja a + hi, a, b EO R.
U jednacini x
3
- 30x
2
+ mx - 780 = O. Odrediti realan broj m,
aka koreni date jednacine su stranlce pravouglog trougla
XV grupa 0)
Nk
. a"'du" 2x10Dk'
era su ctga: 1 ctg p resenJa Je acme x +-+-=. 0 azati
p q
da je
cos
2
(O!+{J)+! sin (O! +(J) cos("+{J)+! sin2(CX+{J)=1.
p q
Resiti jednacinu 4x
2
+ 9
1
+ios4x = 15x
1
+
108
4
3
.
D . k k b' .,/3 i d ed,' uk d "
at je 'omple san roJ Z ='2" + '2 . 0 r I!! x t· 0 da sre njl
1
clan u razvijenom obliku binoma ( 3;= + 3
1
/' yn
bude jednak binomnom koeficijentu.
Date su elipsa x
2
+ 2y2 = 2k
2
, gde je k> 0, i kru:7Bica Ciji je
precnik fokalno rastojanje date elipse. lzraziti u funkciji od k
koordinate onili tacaka na elipsi iz kojih se kruZnica vidi pod
uglom od 120 stepeni pa odrediti sve vrednosti parametra k za
koje Ce koordinate trrienih tacaka bid celi brojevi,
U kmfui isecak "iji su polupreenici OM = ON =R i centralni
ugao < MaN = ct. (a <90 stepeni) upisan je pravougaonik
ABeD L."lliksimalne povrsine tako da mu temena A i B pripa-
daju pollipreeniku OM, zatim Ierne C luku MN i teme D
poiuprecniku ON. lzraziti u funkciji od RiO! dimenzije tog
pravougaonil:a kao i tu rnaksimalnu povrSinu.
167
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
XVI grupa *)
Data je jednacina x
2
+(3a-l)x+a=0, a E R. ..
a) Izraziti jedan koren date jednacine kao funkcIJu drugog. .
b) NaCi intervaJ. kome se mora naJaziti jedan koren da bl
drugi bio pOZluvan. . ..
c) Odrediti vrednost parametra a tako da oba resenja Jednacme
budu pOZltIvna.
Resiti po xjednaCinu: 32cos
6
x-eos6x=1
Data je hiperbola: 3x
2
_4y2 = 72 i prava t:. 3x+2y+ 1 =0. .
a) Nac; tacku P hiperbole najbliZu pravoJ 1 I nJeno rastoJanJe
od prave I. .
..' I dred og x·osom tangentom I
b) IzracunatI povrsillu troug. a .0 en ,
normalom hiperbole u tackl P.
Odrediti maksimalou vrednost odnosa zapremine lopte i oko
nje opisane kupe.

Resiti nejednacinu: ,,;log2 1-';;' < 1.
:A'VII gnlpa *)
Ispitati i nacrtati grafIk funkeije y= x 'lo
2
x.
Straniee a, b, c trougla ABC obrazuju aritmeticki nlZ sa
difereneijom d gde je p poluprecnik upisanog kruga u
traugao ABC. Odrediti odnos a : b : c.
Odrediti domen funkeije
a) y=log CO.l x sin x
b) resiti jednacinu: log wsx sinx + log "inx cosx =2
1466. Izracunati vrednost izraza:
1
-/; 2
: -0c.
*) Grupe XlII, XIV, XV, i XVI. Maturski pismeni, u Petoj beogradskoj gimnaziji,
juna 1994. godine.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
Data je parabola y2 =4x i tacka M(4, y>O). U tacki M
posta viti tangentu para bole. Naci zapreminu rotacionog tela
koje nastaje rotaeijom figure ogranieene tangentom, lukom
krive i x-osom, rotacijom aka x-ase.
XVIII grupa
Nacrtati grafik funkeije y = sin (x _-/x
2
)
a) resiti jednacinu sin (x - #) = -1.
Tri braja ciji je zbir 28 obrazuju geometrijski niz, ako najveCi
braj umanjimo za 4 dobijaju se tri braja aritmetickog niza.
Odrediti te brojeve.
R
." . d" I (2x + I 1) 1
eSltl neJe nacmu: og025 ---+- >-
, x+3 2 2
U razlaganju binoma: (a
2
;y;,_ nati clan koji ne
sadrii a ako je odnos binorrmih koeficijenata petog i treeeg
clana 1:2.
Izmedu svih jednakokrakih trouglova upisanib u krug po-
luprecnika r odrediti onaj traugao kome je povdina najve-
ca.
XIX grupa
Ispitati i naertati grafIk funkcije y=-l 2x i naci povrsinu
+x
?granicenu lukom krive i ordinatama ekstrerrmim vrednostima
1 x-osom.
Dat je niz pravougaonika jednakih sirina a duZine cine arit-
meticki niz, obim prvog je 32 em, a povrsina drugog 70 em
2
a
peti pravougaonik je kvadrat. Odredi dimenzije tib pravouga-
onika.
1475. Odrediti sve realoe brojeve p za koje je kvadratna funkeija
J(x)=(P2+2p-3)X2_4px+p pozitivna za sve realoe vrednosti
promenljive x.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
170
sin
2
4x .,
Dokazati da je: .. = 2sm x sm 2x.
2cos x + cos 3x + cos 5x
1
U binomu (.J"x 10,x+1 + 'Yx )6 odredi X tako da je eetvrti Clan
jednak 200.
XX grupa
5-x
lspitati i nacrtati grafik funkcije f(x) = 9 _ x2 .
. 2'
Resiti nejednaCiuu 2 2.
Pravilna cetvorostrana piramida ima boeou ivieu b koja je
pod uglom alfa u odnosu na ravan Za koju vredoost
ugla alfa Je zapremlOa plfamlde naJveca?
NaCi sva rcsenja jednacine: sinxcos
3
x---cosxsin
3

Za koju vrednost parametra »Q« a E R je prava
(a +2)x + 9)y + 3a
2
8a + 5 = 0
a) paralelna b) paralelna y-osi; c) prolazi kroz kord.
pocetak.
XXI grupa
lspitati i nacrtati grafik funkcije y = (2x' - 3x) e".
Data je + ._1_ = 1 gde je m realan broj i
x-2m
(x'''m) . (x-2m)#0
a) pokazati da jednacina ima realna resenja za svako mER
b) odredi paramelar m tako da izmedu resenja postoji relacija
1 1

Xl Xl
*') Grupe XVII, XVIII, XX XXI, XXII, Maturski pismeni, u Jedanaestoj
beogradskoj gintnaziji, juni 1994. godillu
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
Romb stranice a i. ostrog ugla 0:= 60" rotira oko ose koja
prolaZl.kroz t.eme ,ostrog ugla 1 normalna je na veeu dijagona-
lu. Nael povrSlDU 1 zapreminu rotacionog tela.
Resiti jednaCinu 0,5 sin4x sin x+ sin 2x sinx=2cos' x
Zbir binomnih koeficijenata drugog i treeeg clana u razvoju
binoma: - 2 jednak je 153. NaCi clan koji ne sadrZi x.
XXII grupa
3
Ispitati i nacrtati graflk funkcije y =
(x- 2]2 .
Data.i7 (4x-:;:m)=4(x+2)-2 '(m-I)-Sm,
mER 1 m""1. Reslt! JednaClllu po x a zatim odrediti parametar
m tako da resenje date jednacine bude pozitivno.
Dataje parabola y2=8(x_2) i njena tacka A (4,y>0)
a) napisati tangentu parabole u tacki A.
b) izracunati zapreminu koja nastaje rotacijom oko x-ose
figure ogranieene tangentom para bole, lukom pambole i
X-OSOll.
Dokazati da je za svako 3 . 4" + 1 + 10"-1_ 4 = 0 (mod 9) n E N.
Resiti nejednacinu:
log, (log. x)+ log. (log, -4.
171
Univerzitet 0 Beogradu
K1asifikacioni ispit iz matematike za upis na tehnicke fakulte-
te, matematicki, f1zicki i f1zicko-hemijski fakuitet, svaki test ima
20 zada taka.
Zadaci 1-5 vrede po 3 poena. zadaci 6--10 po 4 poena, zadaci 11-14 po 5
poena,. zadaci 15-17 po 7 poena i zadaci 18--20 po 8 poena. PogreSan odgovor
donosi -10% od braja poena za taCan odgovor. Zaokruiivanje N ne donosi ni
pozitivne oi negativne poenc. U slueaju zaokruiivanja viSe ad jednog odgovora,
k.ao i u slueaju nezaokruZivanja ni jednog odgovora, dahija se -1 poen.
25. juDi 1990.
1. Hipotenuza pravouglog trougla dva puta je veca od jedne
katete. Ostri uglovi tog trougla suo
2.
3.
4.
5.
172
A) 45", 45", B) 30", 60", C) 26"35'32", 63"24'28",
D) 18", 72", E) 15",75".
Dati su iskazi: I log « - 2)( - 3» = log (- 2) + log (- 3),
II log(-3)2=2Iog(-3), III log(-2)4=2Iog(-2)2,
IV log =log2-log 3. Tacni suo
A) Nijedan, B) svi, C) I i IV D) II i III, E) III i IV.
V rednost izraza . 12) -2 je
5 7 5
A) 1 B) 0 49 C) (16 D)
, " Y7' 348, '
400
E) 361 .
a
3
_b
3
Ako su a, b E R i a
2
"o b
2
, vrednost izraza z-b' je:
a -
A) a-b,
a
2
+b
2
B)---
a+b '
a
2
+ab+b
2
E)----.
a+b
a'+ab+b
2
C)----,
a-b
a
2
_ab+b
2
D)-a+b-'
ima vrednost: All, B) 0, D) 1 +0, E) 2.
6,
7.
8.
9.
10.
11.

13.
Ako je povrSina lopte 324n, njena zapremina je-
A) 18
3
n, B) 18
3
n
2
, C) 972", D) 291611:, E)
Koliko resenja u intervalu (02n)' .. dn' V'
sm2x+cosx+ 1 =07 ,una Je aClna
A) Nijedno, B) jedno, C) dva, D) tri, E)
beskonacno muogo.
Date su funkcijej, =(x)=x, f,(x)=#,
f 4 (x) = (,y':;Y Tacan je iskaz: x
A) Medu datim iunkcijama nema med b' .
B) fu" uso no JednakIh
sve su nkcIJe medusobno jednake C)f -( f '
D)f
,
=f,,,of4' E)f,,,of,=f4' ' 1-.2"0,,
Proizvod svih resenja jednacine
A) 3, B) -3, C) -1, D)-9,
X
2
-2!x!-3=0 je:
E) 9.
Ako je log3
7
= a, log32 = b, tada je (log 7 + I 2)-1',
a2 b2 2 2 og7 Jcanako:
A) -=-- a +b' ab 2
B)·-.. ·--- C)- a+7b
ab' ab' D) -3ab-'
JednaCina
E) 0.+ 21>
ah '
A), 't;'-a dva realna pozitivna re'senj'a )
res d k "h B ima dva rcalna
enja 0, "Ojl je samo jedno C
realno D) ima cetiri realna ' .) ima samo jedno
nema realnlh resenja. pOZlhvna E)
U figuru ogranicenu Iukom krive 2xz_ _ . .
Je pravougaonik taka da su mu Y - 6 1 osom Ox Uplsan
Maksimalna povrsina takvog , d;a na osi Ox.
A) 8 pravougaomka Jeste'
, B) 8,5, C) 9, D) 9,5, E) 10. .
Prava aX+)'-5=O d d' .
a lru]e elipsu
samo ako je: A) a= ±2, B) a=
-4'
6
D) a= +-
-S'
E) a= ± 1.
9x
2
+ 16y2 = 144 aka
C)a=+"
-4'
IA.
15.
16.
17.

19.
174
Izraz sin
4
x + COS
4
X indenticki je jednak izrazu:

A) 1, B) sin4x+ cos4x, C) 1+cos
2
2x,
3 +cos4x

Neka je M skup svih realnih vrednosti parametra m takvih da
jednaCina 2iogx = log(x ·1- m) + 210g2 ima dva realna razliCita
resenja. Skup M je:
A) Skup R, Bl prazan skup, C) {m: m> n,
D) {m: E) {m:m;;oO}.
Kroz tacku u trouglu ABC povucene su prave paraleine strani-
cama trougla. Na taj nacin formirana Sil tri manja trougla Cije
su povrsine 1, 4, i 9. Povrsina trougla ABC je:
A) 36, Bl 64, C) 48, D) 24, E) 27.
jednaCine x
2
- X + a -- 2 = 0 zadovoljavaju usia v:
Xl x
2
1
.--+ + 4 =0.
X
2
1
Tada je: A) 1 ,;:a';:l, Bl a= ± 1, C) a= ±v0,
D) iIi E) O<a<l.
PolazeCi od zbira geometrijske progresije 1 + x + x
2
+ x
3
+ X4
(
'j' k' d ' ") '" 27f , 47f 7b'
11 na ne rugl naCln mogu se lZracunatl cos -- I cos ---.... -' If
5 5
2n 4n . . 0 1 '. 1 _ .. ,is
-5' Jednak le: A) -4' B)- 2' C)
1
D) --,,-, E)
Na fudbalskom turniru takmieenje se odvija urn grupa (m>l)
sa po 2k ekipa (k> I) u svakoj grupi, U grupama ekipe igraju
svaka sa svakom i prve dve ekipe iz svake grope ulaze u
finalnu grupu. U finulnoj grupi ekipe igraju svaka sa svakom, s
tim 8to ekipe koje su se sastale u predtakmieenju ne igraju
medusobno novu utakmicu. Aka je na turniru odigrana ukup-
DO manje ad 115 utakmica i aka je taj bra] utakmica neparan.
odrediti m i 2k.
20.
1.
4.
50
A10 m= 6, 2 k = 4 je jedino resenje, Bl m = 3, 2 k = 6 je jedino
C) postoJe tacno dva r"senja, D) postoji ad dva
resenJa, E) zadatak nema resenja.
Za koje su vrednosti realnog parametra m obe nejednakosti
2
x2 X + 1 < zadovoljene za svako reaIno x?
A) B) C)
D) E) nizajedno m.
25. juni 1991.
Ako je a realan broj i I a I #2, tada je vrednost izraza
(
a+l 1
+ a' +8 : 1)" +-3 jednaka
a+1
A) ;;-:;:-1; B) C) a; D) 1;
___ {l':+L __
(a' + 8)(a
2
--2a + 4)'
Ako je 10
2Iog
lO'=8x+5, tada je x jednako
A) 0; C)
2'
D) 2.
8'
Tetiva je za 2 manja od precnika, a odstojanje centra
kr,:,ga nd za 2 manJe ad polupfeenika kruga. DuZina ove
,ellve .Iednaka Je
A) 6; Bl S', C) 10', D) 5,,17·, )
j 1. E zadalak nema r"senja.
Ako je reciprocna vrednost broja x + 2 eetiri puta manja od
bra.la x-: 1, lada Je zblr svib vrednosti braja x koje zadovoIJ'a-
vaJu ovaJ uslov
A) 0; B) 1; C) 1; D) E) ne postoji nijedno takvo x.
V redDost izraza
(
__ 1 _ 1 )-2 ( 1 )-z ( 1 )-2
1 + v0 + v1 + \J:;:"J7. + 1 ..,fi jednaka je
A) 25; B) (1 + ,/if; D) 17; E) 20;
175
6.
7.
8.
9.
10.
11.
u.
13.
Ako tada jef(3) jednako
x+l
A) 6,25; B) 7,35; q 4; D) 9; E) 5,15.
Ako je f(x) = log6x+ 31og
3
9x, onda je jednako
A) 0; B) 12; C) 18; D) log3x+2; E) 31og
3
9
.
Ako se broj stranica pravilnog mnogougla poveea :ra dva,
njegov se ugao poveea za 9°. Broj stranica mnogougla jednak je
A) 8; B) 9; q 10; D) 12; E) zadatak nema resenja.
Koefieijent pravea prave normalne na pravu povueenu kroz
tacke A(-2, -1) i B(2,2)jednakje
3 3 4 4
A) -1' B) -' C) --' Dj _.' E) --.
, 4' 4' 3' 3
Zbir svih troeifrenih brojeva deljiv sa 11 iznosi
A) 33660; B) 40733; C) 41624; D) 44550 E) 53031.
Ako su prave x+4y-25=0 i 4x+9y-75=0 tangente elipse
b2x2 + a2y2 = a
2
b
2
, onda je a+ b jednako
A) B) 20; C) 18; D) 24; E) 14-/2.
Maksimalna zaprcmina valjka upisanog u sferu polu precnika
R jednaka je
2 2 16 4 1
A) _ R3
n
· B) oo-- R3
n
· C) _. R'n' D) R'n' E) .. -. R3
n
.
27'
.. x x I sinx I .
Date su funkelJe f,(X) = 1, f2(X) = tg-
2
etg-ry, f3(X) = r=== I
.... -y l-cos
2
x
r,-:--
y 1 +cos2x .' ...
f.(x) =- Tacan Je sledeci lskaz:
\v 2cosxl
A) Sve su funkcije medusobno jednake; B) Medu datim fun·
keijama nema medusobno jednakih; C) f, "" f2 = f3 ""f. "" f,;
D) f, ""f2 = f3 = f.; E) f, "" f3 =f. "" f2 ""f"
\
\
1
I
\
I
I
\
I
14.
15.
16.
18.
19.
20.
V rednost realnog parametra m k" .
jednacine x, _ mx + m _ 3 _ 0 ,zr: JC had rata korena
- naJmanJl, pnpada mtervalu
A)(-co,-5]; B)(-5,-2]; q(-2,2]; D)(2,5]; E)(5,+co).
dvadaP':t veei ugla
Jednaka ' -, ta Je stranlca Be
A) 3; q 2j2; D) '10' E) 10
Y.lU, 3'
Dat je 1990-eifren broj 1234512345 ... 12345 U b' ...
sleva na desno, redom precrt " '. roJu se, IduCI
mestima N . avaJu sve eifre na neparnim
broj u postoje6em poretku cine novi
postupak ponavlja sve Jok ne preertavanJa. Ovaj se
cifra poslednja precrtana? u U precrtane sve cifre. Koja je
A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5.
Data je jednacina +V = 1.
lj Bim) Ja d
tri
r:.senj.a koja pripadaju skupu (- co -IJ
, , e naClna lll1a sarno jedno " . k· '.
da intervalu (_ co -1]' q J d .' . resenJe oJe pnpa-
koje pripada b + co
e
. lfia3am? jedno resenje
negativna resenJ'a' E) J d' ,)., ) lfia dva realna
, e oaClna nema reseoJa.
svih reSenja nejednacine logJ(x
2
-4);;' log ,(2Ixl-l) 'ednak
Je 9" J
A) [-1,3]; B) (-co,-2)u(2,+co); q [3,+00);
D) (-4,-3] u [3,4); i E)[ -3,-2)u(2,3].
Zbir uglova pod kojima se sa 100 200 . 300 " . .
9
00dopyodl' ,:ozjat vidi t?ranj koji stoina
. sma ornJa Je: .)
A) 100 m. B) 90 m. C) 95 m. D) 64,,/2 Ill. E) 56J'3 m.
Vrednost proizvoda sin200 sin400 sin800 jednaka je:
1. 1 1 1·
A) 2' B) 4; q - r'; D) E)! '3
3
v
2 4 SV
J
·
3.
4.
6.
7.
178
5. sepiemoor 1991.
Koji pravilan mnogougao ima 44 dijagonale?
Ai oesetougao; il) jedanaeslougao; C) dvanaestougao;
D) 'Tiuaestougao; E) cetrnaestougao.
Jednn ::ina prave koja prolazi kroz tacku. P(2,3) i normalna je
nu P' IVU
Ai ,,+2)'+2=0; il) C)
til =0; E) 1 =0.
U iednakokmkom Houglu krak je ova puta veei od osnovice.
o cr
Ako je ()( ugao izmedu krakova, onda je sin 2 jednako:
indenticki jednak:
X
2
+y2
AI I' il)
J . , x2_ y2'
./15
E) 15
D) 2_;
x+y
'[ (1\-3J '1°.
2
' .
V rcdnost izraza t 2 -1: . 8 S jednaka Je:
. 1
A) 4; il) DJ 2; E) 2'
Ako je !og,8=a i log,9=b tada je log,6 jednak:
6 6 2a + 3b 3a + 2b.
A) -----. B) ---; C) 6 ; D) --(;-,
. 3a+2b' 2a+3b
5
E) ----c·
2a + 3/J
Jednacina
A) nema rescnja; B) ima jed!,o reSen)e;. C) im.a
dva resenja; D) ima tacno cetlfl reseoJa; E) Iffill besKonacno
mnogo resenja.
9.
10.
11 .
14.
}acaka u ravni Cije koordinate x i y zadovoljavaju
Jednacmu precistavija:
A) krufuicU; Bl e/ipsu; C) hiperbolu; DJ parabolu;
E) dve prave koje se seku.
Ako je i(x 2) = x
3
2x 1, tada je I( 1) jednako:
A) ill 5; C) 10; DJ 20; E) 25.
. I 2 3 15);-
Vrednost lZraza ( ;; (,,3+5)-1 je:
..
A) .J3 + 1; ill.J3; C) 1; E)

Zbir kvadrata resenja jednacine x
2
+3cxx+cx
2
=O je : aka
4
sarno ako je:
111
A)ot=l; B1JotJ=1; qcc=4 D) Jrxl=3; E) Jrx J=2'
nizu, sa razliCitim clanovima, prvi, peti i
]edanaestJ Clan obrazuju geometrijski niz. Ako je prvi clan 24
odrediti deseti clan aritmetickog niza: '
A) 48; B) 50; C) 51; Dj 54; E) 72.
cos
3
x + sin
3
x
Izraz indenticki je jednak:

1 / n\
A):)2 cos \ B) cosx+sinx;
1 ( IT \
C) x+-"
.j2 \ 4}'
1 ,( n\
DJ ,,,/2sm \ E) 1.
Date su funkcijei,(x)=2Iog2x, !,(x) = log2x2,
f3(x)=2Iog2IxJ, f.(x) =-1 2 7' Tacan je sledeCi iskaz:
ogx'"
A) Sve su funkcije medusobno jednake. B) Medu datim fun-
kcijama nema medusobno jednakih. ClI, =i2 =13 ¥-i.·
D)!, =14 ¥-!2 =13' E) I, ¥-I2 =i3 ""/4 "'f"
179
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
Relienje jednacine log,(3-2' 3
x
+
1
)=2+2x pripada intervalu
A) [-8,-4]; B) [-4,OJ; q [O,4J; D) [4,8]; E) [8,12].
Sk
'h" 'd" x-2 1 ,
up SVI reseoJa neJe naClne JC:
x
2
+ 3x-4 3
A) (-4,1); B) (2,+w); q[O,2); D) (-5,0];
E) Skup realnih brojeva.
Kosarkaski tim saCinjavaju 5 bekova, 4 centra i 3 krila. Na
koliko se nacina moZe od njih sastaviti petorka ako u njoj
moraju da igraju bar 2 beka i bar jedan centar.
A) 540; B) 1440; C) 792; D) 243; E) 125.
Na stranici AB paralelograma ABCD povrsine 1 data je tacka
M tako da je AB = 3 . AM. Ako je N tacka preseka pravih AC i
DM, tada je povrsina trougla AM N jednaka:
1 1 1 1 1
A) d B) is; C) is; D) 24; E) 27'
1
Sva resenja jednacine su:
cosx
A) x=(2k+l)n. k E Z;
IT
D) x= 2: +2krr. k E Z;
B) x=kn. k E Z; C) x=2krr. k E Z;
rr
E) x= 4 +2krr. k E Z,
Visina prave kupe najrnanje zapremine, opisanc aka sfere
datog poluprecnika R je:
A) 2R; B) Rv2; C) 3R; D) 2.jR; E) 4R.
26. juni 1992.
SVcZe peeUfke sadrie 90% vode, a suve 12%, Koliko se
kilograma suvih pecurki moze dobiti ad 22 kilograma sveZih?
A) 2,464; B)2,5; q 2,64; D) 4,576; E) 4,84,
Ako je f(x) = ax
2
+ hx+ c, tada je fix + 3)·- 3f(x+ 2) + 3f(x+ 1)
za svako realno x jednako:
A) f(x); B) f( - x); C) 0; D) - fix); E) 7/(x) - 2e.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ako a E R / {-to.1}, vrednost izraza ( __ 1 __ a
3
+ 1) 'e
a-I a
4
-a 'a-a
3
)
A) I' B) l-a-a
2
, C) l-a-a
2
a
2
+a-l
, l+a+a
2
' (a
3
_a
2
) (a
3
-1); D) ;}2+a+'1;
E) a+l
1 +a+a
2
'
Vrednost izraza 27-3+02-4. 25- 2 (64-,,)-3. .
3 ' + 9 IZnOSl
3 5
B) l' C) _.' D) 3' E) 8
25 ' 3' , ,
Proizvod svih resenja jednacine 14x-61-2x-12=0 je:
A) -18; B) -9; C) -6; D) 3; E) 9,
mesto tacaka (x. y) temena parabola
y-x +kx+k+l.kER,odredenojesa
B)Y=X2+2x; C)y=3x; D)y=(1-3x)';
E) y=4'
Date su realne.!unkcije f, (x)=(x-l)2J
2
(x) = I x-112.
{(x-l)S
f3(x)=,,rX_l J4(x)=lx- 11#-2x+l i
15 (x) =(x-l)y(x_l)2.
Tacno je tvrdenje
A) Sve date funkcije su medusobno razliCite'
B)/,#/,=/2=/
4
#ls; ,
c)/, =/2 =1,=14#15;
D)f3 #/, =/2 #1. i f5 #[,;
E) Sve date funkcije su jednake.
Tacka simetricna tacki M
5' 5 u odnosu na pravu
x-3y-4=0 je:
A)(2,-3); qG,-;5) D)(2,-4); E)G,-3)
9.
HI.
n.
II.
14.
15,
182
Neka je u trouglu ABC AB = AC i ugao kod temena A veti od
30". Neka je D tacka na stranici BC takva da je ugao
BAD = 30" i neka je E tacka na stranici AC takva da je
AE=AD. Ugao EDC jednak je:
A) 10°; B) 12°; C) 15"; D) 18°; E) 30·.
Na segmentu [0, 3nJ broj resenjajednacine sin2x=cosxje
A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 7.
SImp svih vrednosti realnog parametra m za koj su koreni
kvadratne jednacine (m - 2)x2 - 2mx + 2m + 2 = 0 realni i razli-
Citog znaka jeste
A)(-1,2); B)(l-yS, -l)u(2, 1-!-yS); q(l-yS,l+J5);
D) (2, 00); E)
Ako su G, b, c, d pozitivni realni brojevi razliCiti od 1, vrednost
izraza 10g
b
a . log, b . log, C • log. d je
ad
A) abed; B) log .. " (a+b+c+d); C) ad; D) be; E) 1.
Aka su prave x+y-8=0 i x+3y+16=0 tangente elipse
b
2
x
2
+ a
2
yZ = a
2
b
2
, ureden par (a, b) jednak je
A) (6, 5); B) (6, 2.j6); q (2.J"10, 5); D)(2JlO,2J6);
E) (4j2, 3j2).
Ako su stranice troug!a ABC, AB=5, BC=6, AC=9, tada je
poiuprecnik opisane krufuice tog trougla
)
5J3 . 22 27.,/2 ,7 r;:; Ji"
A --' B)-' D)- 12'E)2 6
2) 5} 8' 2" 0
Oko polulopte poluprecnika , opisana je prava kupa minimal-
ne zapremine Cija je osnova u ravni osnove polulopte. Zapre-
mina te kupe iznosi
4, 2J2
3
ft.) 5 rn; B) 3 r n; E) ,3n.
I
I
I
t
I
I
f
I
I
16.
,.,
A,.
18.
19.
20.
Jednacma sin
4
x + cos
4
X = . "
sarno ako je a, a E R, una bar .ledno reSenje ako i
A)-l<a<l; BjOS;aS;l;
E)
1
C) OS;a<-·

""
1
D) -:$;a<1'
.., -,

2"
Na tcniskom turuiru ucestvu' p ..,n tak "
kup sistemu, tJ·. u naredno k .1
1
- la
IDlcara
. Turuir se igra po
o Q se p , Sir' b d 'k
poraieni ispada iz daljeg tal' a e ill u mecu, a
dobijena seta odnos
no
' P b ':,ucenJa .. SvakI mee se igra do tri
, , 0 eo ana] 1 "k"
seta. Poznato je da jP·.. .'." 'OJI prvi dobije tri
2n+l+4n2+184 ukupno
J .. meara na turnlru Je
A) 32; B) 64; q 128; D) 256; E) 512.
Tetive AB i AC kruna k .. ' .
lacld E. Ako je AC =e
12
: suo Jcdnake, a tetlVa AD seCe Be u
• 1 AE = 8, tada Je AD jednako
A) 16; B) C) 17; D) 18; E) 12j'j .
Ako je niz funkcija J;( ) .
" x > n E N, definisan na sledeci naein:
_ x.. 1
fl(x)--- ,;,(x)= -- r' .
x-I 1-x 'In+2(X)=!.+1(!.(X)), n E N, ondaje
;; 9oz(1992) jednako
A) -1991; B) _-::1...
1991'
rn 1 lQ9,
'-. J --.- . D) ---=-. .::. !OJ 1992
1992' 1992' 1991'
Sistemjednacina 3X+v- t . __
..... 8
1
+...jXJ' ',}"1x+y-l
3 Y , .... , =
=a -3a
2
+3a R'
. . a E ,una baC'"' j'.>d v. I
I sarno ako je ' - no reseDJe IX, )I), x. )I E R ako
ft.) B) 1 +'\1'2 :$;aS; 1 +2j2;
D) a>l; E) j2S;aS;2j2.
183
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4. septembar 1992.
Jednacina prave q koja prolazi kroz tacku A (1, - 2) i paralelna
je pravoj p: 3x+2y-l=Oje:
A) 3x+2y-3=0; B) 2x+3y-l=0; C) x+y+2=0;
D) 3x+2y+l=0; A) 2x-3y-8=0.
Vrednost izraza (0,536
2
-0,464
2
) : (3,6
2
-7,2 . 2,4 +2,4
2
) je:
1 1 1
A) 1; B) 20; C) 1,25; D) 4; E) 2'
x
2
-2x-l . r;; 1)'ed k
ondaJef(",2+ J na 0:
x
2
+2x-l
4 4+4-/2
A) 2' B) -' C) Ne D) - j;'; E) O.
, 5' 5+4",2
Ostatak deljenja polinoma 4x
5
+ 9x
3
+ 19x + 92 binomom x + 1
je:
A) 80; B) 60; C) 40; D) 124; E) 96.
Resenje jednacine log2 (log4 (log
3
x» = -1 pripada intervalu:
A) (6,8); B) (8,10); C) (1O,24J; D)(O,I); E)(I,6).
Vrednost zbira z= 1 +i + j2 +j3 + ... + j4n-" gde je n E 1'1, a i
irnaginama jedinica, je:
A)O; B)i; C)-i; D)-I; E)1.
Ako je u trouglu ABC ugao BAC jednak 30", a stranice
BC=-/2 i AC=2, onda je ugao ABC jednak:
A) 45"; B) 60"; C) D) E) 30".
Stranica romba je a=9, a zbir dijagonala dl +d
,
=24. povrSina
romba je:
A) 72:, Bl 64; C) 63; D) 108; El 81.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ako je a . b;6 0 i a;6 b, vrednost izraza
[Ca;:f -4) . 1)]: a
3
:
b
b
3
je:
A)'!" B) a-b' C) a-b. D) a+b. E)
ab' 'ab' ab' ab
Data je jednacina J"i6x
'
-48x + 36=4x + 11. Tacan je iskaz:
A) JednaCina ima sarno jedno pozitivno resenje; B) lednaCina
irna tacna dva resenja; Cl lednaCina irna beskonacno mnogo
resenja; D) lednacina nema resenje; E) lednaCina ima sarno
jedno negativno resenje.
Oko kruga polupreenika r=J" .12+ 1 opisan je pravilan os-
mongao. PovrSina osmougla je:
A)6y0.; B)9; C)4(y0.+1; D) 5.12; E)8.
lednaCina x
2
+ ax + 1 = 0, a E R, ima rcaine korene xli xz, koji
d I
·· Xl X,
za ovo JavaJu uslov - +-. < 7 ako i sarno ako je:
Xl Xl
A) 1 a I> 3; B) 2,s;1 a 1<3; C) 2,s;a< 3; D) 1 a 1?:2;
E) 2,s;a<-!7.
sm 160"
Vrednost izraza -_ .. _. Je:
sm loo"(cos
4
40" _. sin
4
40")
A) 2sin 20"; B)2; C) -2.;3; D) -2; E) -2J"2.
Najkrace rastojanje izmedu krive X2 + y2-4x-2y-j-·l =0 i pra-
ve x-y+ 3=0 je:
A)y0.; Bl{j;
4
C) 5; D) 2(J"2-1); E) 1.
Najveca zapremina uspravnog valjka, Cija je povrSina jednaka
P, iznosi:

B)
P fp
C)
pJ"P
D) i/;;;
pl
E)·- .
2n
1 R'i
16.
18.
19.
20.
1.
186
.' In 30 n d"( )
AkoJetgx=--' <x<n.tgy= .. <y<-2,ta aJcsrnx+y
2 2
jednako:
1 7 0. ..Ji ../2 ..Ji
A) -6; B)· 70; C) --i'; D) 10; E) 2'
U kosarkaskom timu igra 5 bekova, 4 centra i 3 lerila. Na
koliko se naeina moZe sastaviti prva petorb., aka u njoj
moraju da budu bar 2 beka i bar 1 centar.
A) 480; B) 540; C)792; D) 120; E) 360.
Ako je tada je skup rescnja nejednacine ax+lJ<a+b
.. x
jednak:
. b b b
A) (-00, O)uh 1); B) (-, +00); C) (0, ,. Ju(!, +00);
a a a
b b
OJ (-,1); E) (-00, - JU(l, +00).
a a
Skup resenja nejednacine log. x-'; > 1 jednak je:
A) G, l)U(I, 2); B) G, I} C) G, DU(I, 2);
D) G, + 00): E)(I,2).
Proizvod resenja jednacine (../3+ 2.jil
X
+ (../3-2 ../2),,= 34 je:
A) 12 ../2-34; B) -12; C) -16; D) -4; E) -8.
25. ,lUG 1993.
(
/ 7 3) \
10,5: 1,25+.: q-- . 3\
d . \ ) 11 )'d k .
Vre nos! IZraza \ : --.Ie na'a Je:
\ \ I
,-
2 13 1
A)-3; B)2; C)'/-; D)3; E):;.
'V 2 .,
2.
3.
4.
5.
6.
"I
,.
8.
9.
Ako je A (x
o
. Yo) tacka na pravoj 3x·-4y + 1 =0 koja je najbliza
tacki B (2, 3). lada je Xo + Yo jednako:
19 24 ,. 14 43 17
A) '4-; B)S; C):j; D)-'.); E) '6"
Zbir prva cetiri clan a aritmeticke progresije je 92, a zbir prvib
devet clanova je 342. Koliko prvih ciano va treba sabrati da bi
se dobio zbir 840?
A) 11; B) 13; C) 15; D) 17; E) 21.
Neka je P(x)= ax
2
+bx + c. Ako .ie P(0)=4, P(1)= 5, P( -1)=9,
tada jo skup {a. h. c I jednak:
AliI. 2. 4!; B)l4. 5, 9!; C) {-2. 4. 3!; D){O. -1, --2};
E) {8, 9, -1l.
Prava kx- 3y -24= 0 je tangenta hiperbole x
2
- y2 = 36 ako i
samo ako k irna vrednost:
A)5ili-5; B)lili-1; C)1ili--2; O)2ili-2;
E) 3 iii -1 .
Nejednakost x + 1 > ../5-:':'-; je tacna ako i sarno aka:
A) 1 < x OS; 5; B) x < .- 2 iIi x> 1; C) - 2 < x < 1 ;
D) -1<xos;5; E)x<-2.
Ako su a + ib. c + id (a, h. c, d realni br()jevi, i = ";-:"1) rescnja
jednaCine Z2 = - j 5·- 8i, tada jo a . h . c . d jednako:
A) 15; B) -12; C) 12; OJ 16; E) -16.
Broj resenja jednaCine 2 sin
4
x -" 2 cos4- 1 = 0 na intervalu
[ - n, IT] jednak je:
A) 6; B) 3; C) 5; D) 2; E) 4.
J 87
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Akoje a>O,b>O i a'+b'=14ab, tadaje
log, a+ log, b) jednako:
1
A) I ab
o B) 0,' C) -2" D) 1; E)2.
og2 '
U ostrouglom trouglu zadane su stranice a = 1, b = 2 i povrsina
p = 12 . Zbir kvadrata sinusa uglova trougla jednak je:
13
134 352 1868 28 88
A) 65; B) 169; C) 84'S; D) 13; E) 39 .
Maksimalna zapremina prave kupe date izvodnice s jednaka je:
A) 2ns
3
B) ns
3
{:; C) 3ns
3
1; D) 2ns
3
";; ;
,../2
E) ns 6'
Zbir svih vrednosti parametra a, za koje je razlika korena
jednaCine (a 2)x' -, (a 4)x 2 = 0 jednaka 3, je:
9 11
A)2; C)2; D)4; E)'X'
Zbir kvadrata svih realnih reiienja jednacine
(x 3)(x = 15 je:
44
A) 18; B) 25; C) 36; D) 25; E) 23.
J d
" 2 12 r:x'i a'i maksimalan broi resonja
e oaeiDa y..\ - liU J
ako i sarno ako je:
1
A) a<O iii a>2; B) iii a2;'-5.; C)
1
D) lal:O;l; E)
16.
17.
18.
19.
Osnovice trapeza ABCD su AB = 8 i CD = 4. Neka je N tacka
na stranici BC takva da je povrsina trougla ABN eetiri puta
manja od povrsine trapeza. Ako je M tacka preseka pravih AN
i CD, tada je CM jednako:
A) 13;
64
B)-'
5 '
C) "-0.
3 '
D) 14;
49
E)4'
1 1 1
Ako je ax
3
=by3=cz
3
-+-+-=1 (x, y, z, a, b, c realni
x y z
r
y_3"a"x
2
+ by' + cz
2
brojevi, +..yb + "" 0), tada je lZfaz

jednak:
)
a+b+c
E 3f •
3,,;'tabc
Na sahovskom turniru ucestvuje 8 igraea. Svako igra sa svakim
po jednu partiju. U svkoj partiji, pobednik dobija 1 poen,
porazeni dobija 0 poena, a pri neresenom ishodu, aba igraca
dobijaju po 0,5 poena. Na kraju turnira svi igraci SU osvojili
razlicit broj poena. Ako je petoplasirani igrac osvojio 2,5 poena,
ako postoji igrac koji je osovojio 3,5 poena i ako drugoplasirani
iroa manje poena ad zbira poena cetvrtog, sedmog i osmog, tada
je broj poena prvoplasiranog i drugaplasiranog jednak:
A) 7 i 6; B) 6,5 i 6; C) 7 i 5,5; D) 6,5 i 5,5; E) 7 i 5.
V d . d n 4n 5n . d k .
re nost prOlzva a cas '7 cos 'i cos 7 Je na a Je:
.j2
D)X6;
20.
3.
4.
5.
190
Neka je S skup svib realnih brojeva x za koje vaZi
62x
2
-35x+6 . In' . , b
jog --, > 3. Tada Je, za neke rea e oroJeve G, ,c,
x 35-,6x
d, e,f, g (a<b<c<d<e<!<g), skup S oblika:
A) (a, b]u[c, d)u(d, e)u[f, gJ; B) [a, b]u(c, d]u[e,j);
C) (a, b]u[c, d]u[e,j); D) [a, bJu[c, d]u[e, + 00);
E) (a, b]u[c, d).
2. septembar 1993.
Vminos! izraza (.JC:'2)2 + ..Ji'=-lY )-2 , (1
jeduaka .le:
A)-16; B) 54; C)6; D) 16; E)48.
3+4,20 : 0,1
3 1\
. --2,) . 03125
. 10 3 '
1
Za 0 < a < b, vrednost izraza
Hwrl-wrJ)}
jednaka je:
b-a
A) 1; B) -'b';
, a
(
a+b
V
. a+b.
C) a-b}' D) a-b'
a+b
E) '----.
b-a
Zbir svih vrednosti parametra p za ko je je zbir kvadrata
korena jednacine 2x
2
- px - 2p + 3 = 0 jednak 2 .ie:
A) 2; B) -11; C) 26; D) -8; E) 3.
U pravouglom trouglu tacka d.?dira ,:pisane krufuice i bipote-
nuze deli hipotenuzu na odsecke dUZlne 5 em 1 12 em. Zblf
duZina kateta je:
A) 23 em; B) 24 em; C) 25 em; D) 16.j2 em; E) 22 em.
Ako se polupreenik sfere poveea za 1 em, njena povrsir;a se
pove6a za En cm
2
. Pri tome se zapremina svere (u cm
3
) poveca za.:
9.
10.
12.
Jednacina prave koja proiazi kroz tacku A(3,4) i normala je na
pravoj 2x+3y-7=Oje:
A) 3x-2y-l=O; B) 3x-2Y-H=O; C) 2x-3y+6=O;
DJ 3x+2y-17=0; E) 2x+3Y-18=O.
Sva rdenja jednaCine 4y'x+ 3 =x + 6 pripadaju skupu:
A) (-2,0)u(1,2); B) (-3,-1)u(2,7); C) (0,5);
D) (-3,0)u(3,5); E) (1,4)u(5,9).
Bmj rdenja jednacine cosx=cos3x na segmentu [0,2"J jednak je:
A)O; B)l; C)2; D)3; E)veciod3 .
Jednacina IX-31+2Ix+ 11= 7
A) nema re"cnja; B) irna tacna jedno reSenje; C) irna tacno
dva reiienja; DJ irna tacno tri resenja; E) irna beskonacno
mnogo resenja.
" , ~ 2 ~ 6
Skup resenja nejednacine . , ~ -. x_.=--:;_ ~ 1 je;
x -2x-..J
A) (-00,-1]u(3,+00); B) (-1,3)u(3,+00); C) (-1,+00);
D) [3,+00); E)(-1,3).
Jednacina prave q koja je simetricna pravoj p:3x+4y-2=0 u
odnosn na pravn s: -x+ y-8=0 je:
A) 13x+8y+26=0; B) 4x+3y+6=O; C) 26x+23y+26=0;
D) 13x+15y=O; E) 4x+3y+7=0.
Skup svih resenja nejednacine 10g;2' log
2
.2 . log216x> 1 je:
191
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
• . . do yo 4
x
3x-1/2_3x+1/2_22x-1 nalazi se u inter-
Resen]e ]e aeme - -
vaJu:
A) (-4,-2); B) (-2,0); C) (0,2); D) (2,4); E) (4,6).
1 1 d'
Ako su IX i fJ ostri uglovi za koje je tgcx=,/ i tgfJ=3' ta a]e
rx + 2 fJ jednako:
A) 30"; B) 45°; C) 60°; D) 90°; E) 135°.
Zbir binomnih koefieijenata treceg od poeetka i treeeg od kraja
clana razvoja binoma (--i3 + .,,0/4)" (n je prirod.an. broj),
je 2450. Broj racionalnih clanova u tom razvo]u ]ednak ]e.
A)7; B)6; C)5; D)4; E)3.
Broj 1993! se zavrsava sa N nula, gde je N jednako:
A) 420; B) 495; C)450; D) 440; E) 409.
Trocifrenih brojeva deljivih brojem 11 kod kojih je zbir eifara
jednak 14 iroa:
A)7; B)5; C)3; D) 1; E)O.
Skup prirodnih brojeva razbijen je u. grope na sledeci
{1}, {2,3}. {4,5,6}, {7,8,9,10}, ... Zbir brojeva 99. grupe]ednak]e:
A) 501509; B) 490901; C) 511932; D) 471981; E) 485199.
Ako su m •. m b, m, duZine linija trougla, tada je zbir
kvadrata duZina straniea trougla ]ednak:
4 4)2.
A) B) (j(mo+m.+m, ,
C)
3
D)
+m.mb+m.,m, +m.mol.
20 .
3.
4.
5.
Skup svih resenja nejednacine 1 je:
! '; ,
A) prazan skup; B) C) J
D) E) +2kn; +2kn) (k je ceo broj).
1. jtd 1994.
Ako je f(2x-·l)=x, tada je f(f(x» jednako:
x-3 x+.3
A)x
2
; C)2x-l; D)' 4 ; E)(2x-l)2; N)Neznam.
Dat je pravougli trougao ABC sa pravim uglom kod lemena C.
Ako je duiina visinc CC' iz lemcna C jednaka i duiina
odsecka C'B jednaka )3' tada je polupreenik opisane kroznice
oko trougla ABC jednak:
B).Y}' C).Y}. E)I' N)Neznam
3' 2' 3' 2" .
Da la je jednacina (k
2
- 1) x + k - 1 = 0 (k realan broj) i iskazi:
I Za k = 1, data jednaCina ima beskonaeno moo go rescnja
II Za k = -1, data jednacina ima vise od jednog resenja.
III Za krl'{ -1.1), data jednacina iroa jedinstveno reSenje.
Tacni suo
A) Sarno I i II; B) Svi iskazi; C) Sarno II; D) Sarno I;
E) Sarno I i III; N) Ne mam.
Rastojanje centra krufuice x
2
+)"+2x-4y+4=O od tacke
M( -1,2) je:
A) -1; B) 1; C) .,/2; D) 2; £) 0; N) Ne znam.
!zraz (81-
2
-'}(81(-W') ima vrednost:
A)3-8; B)3-'; qr2; D)1; £)3
8
; N)Nemam
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
194
Ako je !og,05=a, log,03=b, tada je log308 jednako:
2-a
l+b ' l-b ' b-l ' D) l+b; _
N) Ne znam.
'ed k 5-2x l' . k' ak "
Ne] na ost , ? tacna Je a 0 1 sarno' 0 x pnpaaa
x -6x+8
skupu:
A) <-OO,2)UD,4} B) [l,2)u[3,4); C) (O,2)u(3,4];
D) [l,2)u[3,5); E) [1,3]; N) Ne znam.
Odnos visina dye pravilne trostrane piramide je 1:2, a IVlca
manje piramide je a =../6, PovrSina veCe piramide jednaka je:
A) 30J3; B) 12J3; C) 16J3; D)20J3; E) 24J3;
N) Ne znam.
Neka je S skup svih brojeva Xi definisanih sa x. =ik+ j-\ gde
je k prirodan broj a j2 = -1. Akup Sirna:
A) 4 elementa; B) Vise od 4 elementa; q 2 elementa;
D) 3 elementa; E) 1 element; N) Ne znam.
Najmanja vrednost funkcijeJ{x)=cosx+sinxje:
A)-,3; B)O; q-I; D)-2; NlNeznam.
Date su tacke A{O,a) i B(O,b), O<a<b. Ako se iz tacke C(x,O),
x>O, duZ AB vidi pod maksimalnirn ugiom, tada je x jednako:
A)..r,;b; B) ab; q a ;b; D) .J,;(b-a); E) Jb(b-a);
Nl Ne znam.
Ako su x" x
2
i X3 resenja jednacine 125x
3
- 64 = 0, tada je
X,X
2
X
3
-(x, +x
2
+x
3
) jednako:
A) B) 0; q D) E) 28
s
; Nl Ne znam.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Broj resenja (x,y) sistemajednacina x+y=3, Ixl x'-"'-6=1 ie:
All; B)3; C)O; D) 2; E) 4; NlNeznam. .
Broj racionalnih Clanova u razvoju stepena binoma
(../6 + 0)'994 je :
A) 334; B) 330; C) 331; D) 332; E) 333; N) Ne znam.
Dat pOlinom.p(x) stepena n(n:2:3). Ako je ostatak deren',
Pix) sa x- Jednak I, a ostatak deljenja Pix) sa x' + 1
2 onda Je ostatak deljenja Pix) sa '(x-l)(x2 + 1) ject'nak:
A)x +x; B) -x2+x+1; q3+x; D)X2_X+2;
E) 2+x; Nl Ne znam.
Neka je p ceo bro; i (1.E(O 1I:J Ak "
" v. J '4' 0 SU Xl =COsa I X
2
=Slla
resenJa 18x'-6(p+3)x+p(p+6)=0 b . ed 'h
parova (p, (1.) Je: ' roJ ur em
A)veCiod3; B)O; C)1; D)2; E)3; NlNeznam.
Zbir tg9°+tg8l'+tgI17°+toI53° J'ednak ..
C Je.
A)-3; B)l; C)4; D)3.J'3; NlNeznam.
Neka je S skup svih realnih brojeva x za koje vaZi
log slllx-iog co"x>3 . 0 2 .
ctgx - 1 n. Tada ]e, za neke realne
broJeve a, b, c, (a < b < c), skup S oblika:
A) (a,b); B) (a,b)u(b,c); q [a,b]; D) [a,b)u(b,c];
E) [a,b); Nl Ne znam.
Broj resenja jednacine 2COS2X2;JC=3x+3-x je:
A) veCi od 3; B) O' C)' l' D) 2' E) 3· Nl N
'l , , , e znam.
U c:rmanu se nalazi 10 razliCitih pari cipela, Na kolik ,__,
lZabrall 4 clpele tako da medu iz' b '
Dude bar jedan par iste vrste? a ramm Clpe ama
A) 2100; B) 3360; q 1485; D) 1530; E) 1440;
N) Ne zuam.
195
RESENJA
I GLAVA
L FUNKCIJE
1.1. Neka svojstva elementarnih funkcija
1. a) D = {x I x E [-2,2]J, D = {y lyE [-2, 2j};
b) D = {x I x E [0,4) }, D = {y lyE [-2,2]};
c) D = {x I x E (-00,0) U (6, +oo)},
D = {y lyE (-00, +oo)}.
2. C)A={YI-oo<y<2}.
3. c) 1 < x < 4;
4.
10.
8
d) x>"3;
f) l:sx:S4.
lskoristiti da je 0 :s x
2
-2
1
:s 1.
x+
Rezultat je
D = {x I x E [1 -r
IT
, -lJ U [1, I +2
V1T
J}.
Da bi se odrediIa nepoznala funkcija f, treba zamenili.
argumente;
x+ 1;x+X-
l
;X-
1
i x ~ 1 sanovompromenljivom,
recimo sa t ild.
a) f(x) =x
2
- 5x + 6;
b)f(x)=x
2
-2;
c) f(x) =
1 + V'lC""+-x"'-2
x
d) f(x) = (_x )2
1 -x
199
11.
14.
18.
19.
200
Ncka jex - 1 = 1 • tada je
[(t) =2(1 + 1) - 3 = 21- 1. Akostavimodaje
t = x
2
- X + 1, imamo da je
f(x
2
-x + 1) = 2x
2
- 2x + l,a
[if(x
2
-x + 1» = 4x
2
- 4x + 1.
a) pama; b) pama; c) ni pama ni nepama;
d) pama; e) nepama.
Na osnovu pretpostavke, imamo jednakost
ax
2
+ bx - a(x - 1)2 - b(x - 1) =x,ili
2a.x-a+b=x.
Da bi poslednja jednakost bila identitet, neophodno je da su
zadovoljene jednakosti
2a = 1, -a + b = O. Odavde nalazimo da je
1
a=b='2'
Trazena funkcija ima oblik
x
2
x x(x+1)
[(x) = - + - =
222
Kakoje
n (n + 1)
1+2+3+ ... +n= 2 '
sledi da je
[(n)=1+2+3+ ... +n.
Neka jef (x) = ax
3
+ bx
2
+ ex trazeni polinom. Na osnovu
pretpostavke, imamo jednakost
ax
3
+bx
2
+cx -a (x _I)' -b (x _1)2 -c(x -1) =x
2
1z ovog identiteta sledi 3a = 1, - 3a + 2b = 0 ,
a - b + c =0.
Odavde nalazimo da je
1 1 1
a·; - b = - c =-
3' 2' 6'
Dakle, trazeni polinom
x
3
x
2
x x(x+l)(2x+l)
f(x) = 3' + '2 + (; = 6 .
Ako u dati identitet zamenimox redom sa prvih n prirodnih
brojeva, imamo:
20.
22.
23.
24.
I
I
I
25.
26.
[(1) - [CO) = 12,
f(2) - [(1) = 22,
[(3) - [(2) = 3
2
,
f(n) -fen -1) =n
2

Sumiranjem nalazimo da je
fen) = 12 + 22 + 32 + ... + n2 = n (n + 1 ~ (2n + 1) .
2:rc
a) OJ = b; b) OJ = 2:rc; c) OJ = :rc ; d) OJ = 2:rc .
Amplituda jeA = V a
2
+ b
2
, a period OJ = 2:rc .
P
Date funkcije se mogu izraziti kao lineame kompozicije izraza
smpx I <oospx.
)
3 1 2:rc :rc
a Y=4+4<OOs4x "" w=4='2;
b)
5 3 :rc
Y=g+gcos4x "" w='2'
Da bismo odredili inverznu funkciju, uocimo njene monOlOnc
grane. Data funkcija ima dYe monotone grane, ito:
1° [(x) =x
2
II x < 0;
2° f (x) = x
2
II x 20 O.
Iskoristimo Ii poznalu jednakost./
I
if (x» = x , imamo
inverznu granu za
1° ./1 (x) = -VX II Y < 0, a za granu
2° ./1 (x) = +VX lIy 20 O.
Iskoristimo Ii poznalU jednakost[ -I if (x)) = x ,
imamo
f-
I
(log2 (x - 1» = x. Neka je
\og2 (x - 1) = 1 , tada jex - 1 = 2' "" x = 2' + 1,
pa jef-1 (1) = 2' + 1. Dakle, inverzna funkcija dalOj je
r
l
(x) = 2" + 1 .
Analogno prethodnom zadatku imamo:
201
28,
29.
31.
32.
33.
202
rl (Y - 1) =x.
Smcnom 3' - 1 = I • nalazimo da je
x = lOg3 (I + 1) , paje
rl(l) = log3 (T + 1), ilir\x) = log3 (x + 1).
e
f(r) = - 2 ;
V x
2
-1
D={xlx E (-oo,-l)U(l.+oo)};
(x: 2)'
Na osnovu definicije inverzne funkcijc, imamo funkcionalnu
jednacinu
r I ( 17
r
' x-+-;{Y=l=+=x
T
) + p x - V 1 + x
2
) = x .
Neka je p x + V 1 + x
2
+ P x - VT+7 = t.
Primenom identileta
(a + b/ = a
3
+ I? V 3ab(a + b) ,imamo
x + Y 1 + x
2
+x - 1 + x
2
+
+ 3 P (';' + V 1 + x
2
) (x - V 1 + x
2
) 1 = (3 ,odavde
3 1
3
+ 31
2x - 31 = t => x = --::-'"
2
Zamenom u funkcionalnoj vezi
f
-'( 13 + 31
t)=--,
2
nalazimo da je
f
-') x3+3x
(x =
2
a) Kako u ovom slucaju na osnovnom periodu data funkcija
ima dYe monotone grane, tada je inverzna funkcija za datu:
34.
35.
36.
38.
f
-l( 1 x
x) :.= - arc sin -
.. 3 2
-1 1 x
f (x) = - arc sin -
3 2
:rr :rr
1\ -'6 <y < '6'
:rr :rr
"-6<Y<2"
a) x E
(-00 u 00)' ,- 3' ,
b) x E [-1,3];
c) x E
U [0,2J; d) x E [-0,5; 1].
a) Xl = -1; X2 = 4; b) Xl = 2; X2 = 4.
b) Na osnovu definicije kvadratnog korena, imamo
y = Ix - 11 + I x + 21 . Odavde dObijamo:
1° za x <-2,y = -2< - 1;
2° -2:$:x<1, v=3;
3° za x '" 1, Y 2< + 1.
Grafik je prikazan na slici 6.1.
y
3
, ,
\ I
, I
, I
\
\ I
1
T
o
Sf. 6.1
g) Za X E [0, ] U [3;, 2.n;] y = sin 2, • i za
x E (%' y= - sin 2x.
Graftk JC pnLzan na slid 6.2.
203
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
204
y'
SI. 6.2
x+7
[(x) = 2x + 1 .
[(x) = 2 + 3 . 4".
1
a) [([(x)) = --;
x
x (1 + 5x
2
) -0,5 .
b)x=-2;
Iskoristiti resenje prethodnog zadatka.
x
c) nema resenja.
1 ± 1117
a) (-2. -1) U (0. +00); b) x = 2
c) -1) U d) a E (-1.0) U (1, +00).
a) Ixl,,;4 (Dokazati da je sin x . sin 7x¥ 1.)
b) Parna.
[5,00) U {4}.
Jednakost je tacna, Sto se 1ako dokazuje. Za dokaz suprotnog
tvrdenja stavimo u (1) umestox, -x -3 , tada (1) postaje
(2) 2[ (-x -1) + [(x + 2) = (x + 3)2 - 4 (x + 3) + 4 .
Iz (1) i (2) nalazimo da je
(3) 2[(x + 2) =x
2
+ 6x + 7.
Zamenom u (3), x-2 umesto x imamo:
1 x
2
+2x-l
[(x)=3 «X-2)2+ 6(X-2)+7)=---:j--'
[ -4,2) U (3, 4J .
.. 1
-1 :s x :::; -:;
L
51. a = b = c = 0 .
54.
55.
56.
. x-2
}\kojC--=Z !"d'lj'C
x+l ) <4 L_
2+2 x+l 1
x = -- , -- - 10 '" 1 Z", 0)
1 - z x - 2 z ,,-, .... j •
Data funkcionalna jcdnaCina postaje
(1) [(11
Z) '1-z
1
Ako u (1) zamenimo z sa dobijamo
(2) =
Iz(1)i(2)naIazimOdaje[(z)= 4Z+5.
3 (1 - z)
4x + 5
DakIe, trazena funkcija je f (x) = O;-;c;--,-c
(1 - x) .
Tatno je tvrdenje pod h)h '" Ji = h = [4 '" [5.
Iz definicije niza funkcija nalazimo da je
11 (x) = h «) = ... =
x-I
]
h (x) = [8 (x) = ... = -1 -. '
-x
[3 (x) =fg(¥) = ... = I-x,
[4 (x) = [10 (x) = ... = _x_,
x - 1
f(l
" x-I
5 x = J11 (x) = ... = --,
. x
[6 (x) = [12 (e) = .. = 1..
x
()davde zakIjucujemo da jet" + 6 (x) = in (x) . Kako je 1992 de-
IJlvo sa 6, sIeduJc da je
/6 (x) = ft2 (x) = ... = ft992 (1992) = 1;92 .
57.
58.
59.
60.
f(3) = 6,25.
Tacan je iskaz c).
Taean je iskaz e).
f (x) + f = 12 .
61. f(1)=20.
62. X 1.2 = 2 ± VT.
63. a) 39; h) x 1.2 = ± 2 .
1.2. G ranicna vrednost fllnkcije
64. a) b) 0(£)=-2+1'4+£; c) 0(£)=38;
E
d) 0 (£l =-.
3
65. O,OOS.
66.
67.
68.
69.
70.
206
l.
b)
5
d) L a)
4 • o '
k
3) 4, b)
8
3'
c) O.
b)
c)
36
a) L
00 •
,
5
16
a) 3' b) 0,4;
c) }'
,
1"'-·-. 10>:
a) lim (x - v x" - lOx) = hm V 2
X"" 00 x .... oox+x-lQy
10
lim ---:C
V
;=="'j7,=o = 5 ;
x-
00
1+ I--
x
b) 0; c) 1; d) 24Va; e) 2.
7L
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
a)
2c
1
J
, b) 6; c) 20; d) --' c) f) 4. b
14 '
4'
2
1
,
l
a)
I) (l,5 . 3 '
b)-'
C) -2; d)
3'
e) 4;
2fT'
1 1
a+b
a+h
a)
2 '
b)--' c)-_·
d)Z-' 2 Va' 2 )
1
a) 4' , b) 1; c) 2;
d) 2; e)2cosa; f)cosa.
a)
1 3
1 I
--' b)-'
C)::; ; d) -'
e) 8; !) 3. 3 '
2'

4 •
1
b)-2' ee) sin 2a.
., 0
a)
b' - (r
r 2
2'
d) 1: c)
)- , 2a'
2 n
6'
VT
a) ,
b) S.
a) cos
3
a;
b)
1
4'
a) l' ,
b) lim 1 - cos - cos x)
. 1 - cos (2
hm =
X"'" 0 X
x -+ 0 ;:-4
2 .?(.?X) [.x)4
sln-::; _ SIn -;;
I
· k. 1
1m 4 =irm- -- .
x-a x x-o 8
[
Sin J 2 = 1,
Sln2-
2
207
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
. n").2:rt: 2
lim Pn=hm n.
n_oo x-co 2 n
lC
lim 0" = lim 2m sin - = 2 r lC .
n
8.
3
2'
Primeniti obrazac
n-l n-?· n-3
b
2+ +bn-1)
a"-bn=(a-b)(a +a'l>+a ... .
m
Rezultalje -
n
7
b)
e'hn
<l) e-
o

3
a) e
m
b) e .
a) e
3
; b) Wloge.
a) 1; b) 1.
5
a) e
-4.
b) e
lO
0
a) lim. (x: + x + 1 r = lim
J: .... 0:; X -x-1
.\' __ 0:;
(
(>:2 _ x:;- 1) + (2" + 2»)X =
;:--x-1 .
( 2x+2 r
lim 1 +.2. =
X"" co x -x-l
= lim
(
2x+2 'J
l+
x2
_
x
_
1
"' .... 00
Ovde smo iskorislili da jc
1
(
1 )f(cJ
lim 1 + -,-. = e .
i(,)- m \ fH,
8
b) e.
.,} - 1 2,'- + 2\'
2,+2 'x"""'-x-1
90.
91.
92.
93.
a) Smena e' - 1 = t ; b) Smena a" - 1 = I .
a) Iskoristiti prethodni 'Zadatak pod a).
Rezultat je - 2;
. eat"_e
bx
_ ebX(eax-bX_l)
b) lIm = lIm . =
x-o X X"" 0 X
. ebX(e(a-b)x_1)(a_b)
11m =a-b.
x-o (a - b)x
lim 1./- 1 = lim ('"' - 1 _1_) = 1;
x-o smx x-o x Si;x
b) In a (smena,; = I) .
94. L
2cos1' -1f3 . 2 (cos x -
(
)
=hm =
sin -x sin
95. a) lim
n
x-"6
96. a) lim =
X"'" 0
= lim
x-o
b) 1
lie.
(
e/ - ] 1 - cosx)
+ "
.C
3
98. Smenax = n + t. Ako su a i I; oba parna iii oba neparna, dati

100.
101.
210
j
. . d a
lmes lma vre nost
D
Ako su brojev. a i b jedan paran, a drugi neparan, dati limes ima
a
vrednost -'b'
IV cos ax Vrc""o"'s'b"'xc-
lim --.. -----c;--'-=-- =
n _ m ___ _
1 - V cos bx - (1 - V cos ax )
= lim =
x
2
x-a
1 - cos ax
-linl,., III 1=
x-o 1 + 'V cos ax + ... + v cos ax t'
-
Pri racionalisanju je formula
a" _b
n
= (a -b) (a
n
-
l
+ a
n
-
2
b +, .. + b
n
-
l
).
a) a=lib=-];
I
. sin (sin x) . sin (sinx) sinx
a) tm = 11m . . -- = 1
x-o x ..1.'-0 sinx x .
b)' . R I . 2
arcsmx = 1 ""X = smt. ezu talje3"
lO2.
103,
104.
105.
106.
107.
108.
109.
UO.
HI.
a) Smena arc tgx = t. Rezullat je 1
2 .
b) 3' (skrati!i razlomak sax).
a) Smcna arc sin (1 - 2x) = I . Rezultat je _ 0,5.
b) Smena - arc tg X : 1 = t. Rezultat je 0,5.
2
a) _.
n'
b) 1.
4
1m sm -,)-ctg - __ I
· . X-a (n 1[X)
x-a - 2 2a
. [Sill J-
1
=-'2
n JTX J[
---
2 2a
a) 1;
a) 1;
b) 3.
. x-a
Sln--
= lim ___ 2_
X-a
2
1.3. Asimptote krlvih Iinija u ravn!
a) Vertikalnax = 2, kosay = x - 2,
b) Verukaillax = 0, kosay = 4x - 1.
a) x - 2 = 0, x - y = 0;
b)x=l,x=-l,y=x.
a) x = -1, x - 2y = 0;
b) x = 1, x = -1, Y = -1;
c) x = 2.
a)x=0,x=2,y=_1; b)x=O,y=l;
n
c) x = '2 + lor, k E Z .
cos

-n
a
211
112.
113.
J[
a) x = - + 1m;
2
b)x= 1m; c)x=lm, kEZ.
a) y = x + 1 , x = 0; b)y=l,y=-l.
114. x = 0, x = TC, X = -n.
US. x=2,x=-2,y=1,y=-1.
116. x=-1,y=x-3.
II GLAVA
2. IZVOD FUNKCIJE
2.1. PriraStaj funkcije
117 . xo=1.
118. .1x=O.OI .1x = 1,99 .
119. /i=45' .
120.
.1y

.1x . .
121. a) x=999 . .1y=3;
.1y
122. .
.1x
.1s
123. = 10+ lOt + 5t :
.1t
.1s
c) m/s'
L1t ' ,
124. x
2
=2a
b) .1y=l . .1x=4.5.
.1s
a) =215 m/s;
.1t
.1s
b) -·=210 5 m/s'
Lit ' ,
. .1s
v (20) = lim = 210 mls
£11->0 Lit
125. a) Kako je limf(x) = f(2) = 5, data funkcija je neprekidna za x = 2.
X"'" 2
b) Neprekidna je x = 1.
126. Primeni definiciju 2 neprekidnosii lim .1y = 0 .
,1;>; ...... 0
127.
128.
129.
130.
131.
214
{
J(X)' xED,
Traiena funkcija je F (X) = 1
.3' x=! .
F(X)={J(X), X!O
0,5, x-O.
a) a=!; b) a=-6; c) a=4.
Primedba 1. Ako postoji konacna leva i desna granicna vrednost
y = J(x) u tacki ;< = a i ako su ove dve granicne yrednosti
razliclte medusobom, tJ. J(a+O)¥{(a-O), tada se tacka x=a
naziva tackom prekida prve vrste ..
Primedba 2. Ako u tacki X = a bar jedna od jednostranib granicnib
vrednosti ne postoji, iii je ova beskonacna, tacka x = a se naziva
tacka prekida druge vrste:
a) funkcija ima prekid druge vrste za X = 3, jer je
Ii
x . Ii x
m -'-=-co 1 ill
x---+3-0 x-3 X""" 3 +0 x-3 '
b) x=2 i x=4 prekid druge vrste;
eJ x=O, X= -1 i X= ±2 prekidi druge vrste;
d) prekidi druge vrste (kEZ);
e) x=kn, prekid druge vrste (kEZ);
f) x = 0 je prekid prve vrste, jer je
lim -1_, = 1, a lim ._1_
1
= 0 .
x-.-o 1+5x x--H-O 1+5:;
Data funkeija ima tacku x = 0 za tacku prekida prve vrste, jcr je
J(+O)= lim aretg 1=11:, J(-O)= lim aretg.!=-1t,tj.
x ...... + 0 x 2 x ..... -0 x 2
J( + 0) ¥ J( - 0). U tacb x = 0 fun kcija nije definisana (s1. 7).

SI.7.
133. Za x = 0 funkeija ima prckid prve vrste.
135.
2.2. Inod funkcije

y2x-3
b) J'(x) = - _.=;==.
.J(4x + 5)3
b) ... - ..

136. a) I'(x) lim =
Lix ..... () Lfx
lirnx (sin(x +.:1:") ="io xl,+ x (x + Llx) _
Ax-'-'O Llx -
x+Llx+x . x+Llx-x
x . 2 eos···--·····- SlU - .. __ .... - + L1x sin (x + L1x)
,. 2 2
= 11m --.. --... -------
.1x_O Llx
(
L1x. L1x
xeos X+-SlU-)
I
. 2 2
= .. - + lim (sin (x + L1x)) =X cosx+sinx .
Lix· ... O Llx Ax ..... () ,
2
b) j(x)=cosx-x siox.
215
, )def. (X-LlX)2 sin(2x+2Llx)-x
2
sin2x
137. a) f(x = hm . . ... --=
<lx __ O Llx
= lim 2Jx)-sin 2x)+ 2xLl-,(sin (2x+ 2Ll,,) + Llx
2
sin(2x + 2Llx»
Jx .... O Llx
. 2X2(COS (2x + Llx) . sin Llx .
= lim _...... . .... --+ lim2x sm (2x+2Llx)+
.1" .... 0 Lix <lx ...... O
+ lim Llxsin(2x+2Llx)=2x2 cos2x+2x sin2x;
.1x ...... O
b) I'(x) 2x cos 3x- 3x
2
sin 3x.
138. a)
;
3 ' x
b) l'(x)=3-.h.
139. a) y' = 30x' -15x' +4 ;
140. a)
141. a)
142. a)
143. a)
b)
y' =4x
3
; b) y' =(x
2
+x + 1)(5x
2
-x-I).
l'(x)=6x
2
+ 14x+ 1; b) I' (x) = 24x' + 22x .
l'(x)=2x cos x_x
2
sin x;
l'(x)=3x
2
sin x+x' cos x.
b) f(x) =2 sin
2
x.
b)
(x + a)2
4x
c) I' (x) = (2-:'-::-X2)2 .
146. a) ['(x) -4< 2;
(x Z+x+ 1)
216
I
I
147. a) f(x)
(COSX+xsinX)2'
148. a) y,= ___ I_;
I-sm x
149. I' (t) = t arctg t.
150. 1'(-1)= -20 .
151. 1'(3)= 21.
152. 1'(1)=1.
153. I' (3) = 26 .
b) I'(t)=- sint;-2_.
(1 + 2sm t)2
155. J'() 1 J'('"[\ 2(2 ''-;;-;-3)
x = 1-S[112r' 3) = + V-'I
156.
2e' 2e
157, I'(x)= (e'-l)' , 1'(-1)= -(I-e)2'
5
158. l'(x)=T+x
2
' 1'(2)=1.
159.
160. I' (x) = _l ....
cos
2
x
162. I'(x)=cos 2x-sin x,
'>1'7
163. f' (x) = cas x -- cas 2x.
165. f' (x)
166.
1
f'(x)=-----. -.
x(I-lux)'
167. f'(x)
2
x 1n
2
x'
16S. f' Ge) = - x Iln2x
171. a) Posta tacka A pripada grafiku date funkeije, imama da je
y=2· 22-3' 2+2=4. Pa je A (2, 4).
lzvod date funkeije u tacki A ima vrednast Y = 4x - 3 = 4 . 2 - 3 = 5_
Primenorn obrasca Y- Y, =f' (X,)(X -x,) dabija se jednaCina tan-
gente y-4=5(x-2); 5x-y--6=O_
b) 2x-y+l=0; cJ x-y-l=O; d) x+y-n=O.
172. 3x+y+6=0.
173. P(6, -3).
174. A(O, 1), B(2, -3).
175. 7x-4y---17=0 i 189x-l08y-209=0.
176. lOx- y-ll =0.
177. Jeduacina tangente je y=2x+ 1.
218
Primedba. Aka je M(x" YI) tacka graflka funkeije Y=f(x) , praya
koja sadrZi tacku M i normalna je tangenti date funkclje u istoj
tacki M naziva se normala date funkcije u tacki M. JednaCiua
normale u tacki M glasi Y __ YI = __ 1_ (X-XI)'
f' (x,)
178. Jednacina tangente: 4x+ y-8=0.
Jednacina normale: x-4y-2=0.
179. JednaCina tangente je: 2x + 2y - IT = 0, a
jednacina normale: 2x - 2y - IT = O.
180. Za x=O f(0)=eos
2
0=1, dodirna tacka ima koordinate M(O, 1).
Kako je
I sin2.jX 'I ••• sinx
f (X) = za x->O limf (x)= -1 =k (Jer JC lim --=1).
x-o x
Jednacina tangente je Y = - X + 1, a normale Y = x + 1.
181. Prava je tangenta parabole ako imaju jednake izyode. Posto su
. d' , k' , P. k P Ak Ii -" . .
lzVO 1 Y = 1 Y lIUaffiO '=-' 0 se e ffilnlSU x 1 y lZ
Y Y
sistema y=kx+n 1\ y2=2px 1\ p=ky, trazena relaeijaje p=2kn.
182. k'+4an=0.
183. Jednacina tange:!te date hiperbole u bilo kojoj tacki M (Xl, ytl je
a
Z
Y-YI= ---2 (X-Xl)'
21:1
Odsecei koje tangenta odseca na kaardinatnim osama suo
?
C) 2 2
_xiYI+a ..... x\ 2x1Yl+a Xl
-- -'"' '2x\2 ----
". . 1 x.(2x,yl + "') Xl (2x,yl +a
Z
)
Pavrsma trougla Je P =2 ._-----;;;:---- ·----z----- =
2x!
=ExIYI = a
Z
, Cime je dokaz zavrsen.
4a- 4a
Z
.
184. Posto graflk sadrii ta(sku (0, 0), sledi da jc C = O.
Prv; izyod funkeije jc y' = 2ax + b. lz uslova da grafik ima tangen-
te u tackama sa apscisama x = 2 i x = 3, imamo:
4a+b=0 1\ 6a+b=1. Odavde nalazimo
1 . b . x' 2
a=2' b= -2, lrmom lilla 0 lJk y=2 - x.
219
185. f(x)=-x
2
-x+2.
186. f(x)=x
2
-3x+4.
187. a=4.
188. 8x-y+12=O; 216x-27y-176=O.
189. x-·2y+9=O; 27x-54y-7=O.
190. A(l.5). B _c.,
(
1 2579).
3
191. 6x+9y-38=O.
2.3. lzvod slozene funkcije
193. a) y'=12 cos6x;
194. a) y'=2x(l-x)e-
2x
;
195. a) y'=(2x_l)e
X
'-X-2;
196.
198. a) y' = 4 sin
3
x cos x;
199. y'=3tg
4
x.
200. y'=ctg 2x.
220
b) y'= -20(1-5x)'-
b) y'=--"-.
cos
2
ax
b) y'= -2e-
x
sin x.
, 2
b) Y =-1 2'
-x
b) y'=cos
3
x.
201.
a) y,=_I._;
I-sm x
202. Y'=tg
5
x.
203. y '=tg
3
x.
204. y f = ctg xcos2x.
205.
a) y'= ___ 1_;
cos x
206.
' 1
y
2(1 1)'
207.
a) y'=
208. y'=ln(x+.ji+x
i
).
209.
Y'=#+a
2

210.
I 2ax
a) y =-._-'
x4+a
2
.
211. a) y
1
1+
(x0;61);
212. a) y,=_.2a_;
x
2
+a
2
215.
, 1
Y = ...
2" l-x
2
(l xl<I).
b) y,= __ I __ .
4 x
2 cos
2
, ctg 2x
b) y =--......... .
1-sm 2x
b) y' = I
X
I1xZ::::l (lxl > 1).
b) y'=
b) y,=_2_ (lxl<1).
l+x
2
b) y'= ___ 1 .
1 +x
2
b) __ ;;i (O<x<a).
b) y'=earcyin x.
216.
217. y;=
218.
1
-1
(x#+l).
220. y'= -ri'---.
"x +ax
223.
,
y =- ..... .
x
224. Y
(1 +X2)Z'
?
225. y' = 1'-:-X4 .
226. Y , = 2<'" .j1- e
Zx

, 1
228. Y = ---c- ,
cos
b
X
229.
222
230. Prvi izvod sve cetiri funkcije je j} I = O.
(2n+ 1) sin (2n + 1)x-(2n+ 1) sin (2n-1)x
232. 4
233.
n sin 2nx sin x-sin
2
nx cos x
sin
2
x
x
235. a) y'= --;
y
bx
2
236. a) y'=--z-;
a y
237. a) y'=
238.
239. y=x+ 5.
2x+
x+2y'
240. 2x-y+ 1 =0 v 2x- y-1 =0,
241. 0: = 90",
242. 0: = 45".
243. ex = 90".
244. 0: = 90",
245. ex = 90°,
246. 0: = 60°.
247. ",=60".
248. 0: = 45",
b) y' P
y
223
249. 11.=60°.
"1=90°,
3
250. 0:
2
= arctg .- .
4
251. 0:
1
=90", D::2=CX3=45".
252. Date familije kriyih obrazuju originalnu mreiu ako je ugao
preseka 11. = 90°:
a) Presecna tacka je A (h - a, 2fo). 1z y2 = 4a (x + a) nalazimo
,2a 2a Ja k . 2 4h( ) .
y ,,= '" a lZ y = h-x nalaZlmo
y'= _2!= _ - A=k" pa je kl ·k,=-1.
Familije datib kriyib se seku pod uglom '" = 90°, sto mac; da
obrazuju ortogonalnu mrezu.
b) 00=90°; c) ",=90°.
253. -5<x<O.
254. ,,= arctg 9, y = 9x - 23,25.
255. IX = arctg 3, y=2x + 3.
256 • .f' (1) = O.
257. Uputstyo: y'=5x
4
+8>O za syako x.
258. A (0. 2).
259. y= -x+2,5.
260. a)
261. a) y" = 2e"cos x;
262. a) y,,=_4 __ .
(1 +X)3'
224
b) y"=(4x2-2)e-
x
'.
b) y"=4p 2X+l.
" 1
b) Y =
(1 + xl"
)
" 2x
b Y = -(1+X2)2'
264. a) y '" = 2 ;
x
b) y'=4sin2x.
265. Kako jef'(x)=e"(sin x+cos x);/" (x) = 2e"cos x.
.f'''(x)=2eX(cos x-sin x), onda.f' (0)= 1,f" (0)=2,f'" (0)=2.
266. a) y'=cos x=sin( x +!2":1 ,
\ )
y" = -sin x=sin
, /
Y 'n = -cos X = sin (x +
(4)' . ( n)
y- = SIll X=Sln\ x+4'2;'
y(n, = sin (x+n:;}
b) yIn) = CDS (x + IJ ;)-
26!L Ako difcrcnciramo datu fOfmulu, imamo 2x + 2yy' = O. iIi
x+yy'=O.
Ako poslednju jednacinu diferencirama panaya imamo
1 + V
'2
l-l-y'2+ yy"=O? iIi y"=--
y
Kako je y'= i ,maze se drugi izvod izracunati
y
kao funkcije od x y" = __ ....,.-
, ,,/(1--x
2
)'
272. XE CO,l)UG,
273.
8
l·..:;:::x<-:-.
j
275. a)
b) dfx=2 (1-cos 2x) dx.
276. a)
2dx
d V = ,------- ;
- 1-4x+8x'
ax
277. a) df(x) = "-;"",,"""'-'
x
278. x",
1 3
279. x E (-00, -2 JU[.5' +00).
280.
281.
b) df(lp)=b sin(a-bep) drp.
b) df(x) =
re-
282, a) a= -3, b= -9; b) 12; cJ x E (3,2 + ,5).
226
283. a= 1.
2 (1- a)
284. x, = I, x, =-------:G'- .
285, Q
,
= -1, a
z
= -5.
287. '-, = 1, ", = -0,6.
2.4. Primena izvoda pri odrediYanju granicne vrednosti
Lopitaiovo pravilo
288. Primenom Lopitalovog pravila dobija se
sin 3x 3 cos x 3
a) lim ------ lim ---,",.
x-.o 2x .>:···0 2 2
b) 0,5.
289.
290.
a) n; b) 2.
Prim£:dha. Ako se neodredcl1ost }) -0
2
«iIi}l :::=: ,< ponavlja, potrebno
00
je Lopitalovo pravilo ponoviti vise putu\ dok se neodredenost ne
elilninise, tj.
. f(x) _ f'(x) . ["(x)
lim ---- = hm ---- = hm--" =
9 (x) X--+lJ 9 '(x) x--+a {j "(x;
a) Potrebno je Lopitalovo pravilo ponoviti tri puta, tj.
. e"-e-
x
-2x . c+e-
x
-2 . C:-c-
x
.
inn "'---,-------- = Inn-= llID -- -- = limo, ,--- = 2 ;
X"'" 0 x-sm x x-·O I-cos x x-·n SlD x ).--4"0 cos X
b) O.
291. a) 12; b) 6.
292.
293.
294.
a
b) In -
. b'
Ovde je neodredenost oblika » O· CJJ«. Medutim, ona se transformise
d blik
0 il- CXJ ."
na neo redcnost 0 a »--« 1» --- « na ovaJ
o u)
In x 2x'
lim xZlnx=lim - = lim (-)c":
.-1;-+0 x-·o 1 X""" 0 -1
b) 0,5.
Ovde je neodredenost oblika »0° «, Dna sc transfonruse na oblik
co . ._
» « loganirnovanJcm, tJ.
1
00 lnx
A = Inn XX 10 A = In lim x
x
'= lim x In x = lim - = lim
X-'O ;.:-.0 X-'O .>;-.0 j .>;---->0
x
1
X x
2
= lim (-x)=O. Odavde sledi da JC InA=O=A=e()=J, dakle.
x-o
lim x" = 1.
x----->()
295. Ovo je neodredenost oblika »00 -- '),]«(, Posle svodenja na zajed-
Dicki imenilac dobija se tip » «) tj.
x 1 xlnx-x+l. Inx+l-l x
lim ( -,- --- )= lim c-c-----... =lllTl ,-.----, = lim =05'
x-+l x-I Inx .-:-·1 (x-I)lnx x->l x-l .>;--+1 1 1 "
In x +--- +---;,
x x x-
b) -1.
227
296. al -5; b) 0,5 .
297,
1 b) 1 .
a) e
298. a)l; b)-l.
299. a) 1,5; b) 4 .
1
300. a) (;; b) -1 .
301. a) CD ;
302. a) 2 ;
303. a) 1 ;
b) 0 .
b)1
3 .
1
b)--: •.
:/e
2.5. Primena izyoda II prirodnim naukama
304. Brzina tacke u rna korn trenutku t:" = s'(t) = 6t
2
+ 2t.
Brzina kretanja tacke u trenutku 1=4:,,=s'(4)=6· 4
2
+2.4=
=104 m/s.
Ubrzanje u bilo kom trenutku 1 je: W= s" (t) = 12t + 2 = s" (4) =
=12·4+2=50 m/s.
305. 0 = s' (I) = t
2
- 4t + 3, W= s" (t) = 21 - 4. Telo meIl.!a smer u trenutku
kada je V=0=t
2
-4t+ 3 =() -= t= 1 v t = 3.
Moment susreta dobijamo iz jednacine
1 t2 = 100- 5t= t= ·--5 v t=20.
2
Brrine u momentu susreta 3U n= -5 vD=20.
307. 1=5 s.
308. t = 1 s.
309. Brzina zagrevanja tela je prvi izvod temperature T po vremenu t, tj.
T'(t)=O,4t, odovde T'(1O)=0,4·1O=4. Dakle u trenutku t=10,
tela se zagreva brzinom cctiri stepena u sekundi.
310, 3 step en a u sekundi.
3D.
312.
. gt
2
s(t)= 1O+20t-'-;;-, 0=20-gt, W= '-g. U maksimalnoj tach
L.
20
0=0, t= =2,04 s; sm",=30,38 m.
9 .
Put s koji je centar C tocka presao za vreme i jednak je :; = rfi
(fJ izraieno u radijanima), pa je s = r (t + 1 t
2
). Brzina centra C je
2
0=8'(t)=1'+1't, a ubrzanje W=1'.
313. 1= = O,8t = 0,8·8 = 6,4 (A/s).
314. 35 Als .
315. Brzina ,,(t)=6t+l =6·4+ 1=25 m/s; kineticka energija ;}.m
2
=
1 2
=2 ,10,25 =32251.
316. 20 000 J.
2.6. ekstremne nednosti, kODYcksnost, konkavnost,
!,revojne taeke funkcije
317. a) Za XE( - CD, -- 1) U (1, + co) funkcija raste; u imervalu
xE(-l, 1) opada. Za x<O funkcija je konkavna, a za x>O
konveksna. Tacka P (0, 0) je prevojna tacka.
b) Monotonost date funkcije prikazana je tabelam:
2
xl-W
2 +W
y!i rna'
min r
4 4
Za X < -3- funkcija je konkavna, a za x::> -- kODvcksnu; tacka
3
(
/4 16\). . 'k
p .' 2-7 Je prevoJna tac 'a.
. /
318. a) Za x> 0 funkcija je rastuca, konkavna je i nema prevojnih
tacaka;
b) Stalno je rastuca; za x < kn je konvcksna, za x> kIT konka-
vna. Prevojne tacke P (kIT. 0). k EO Z.
319. a) Raste u intervalu (-1, 1), opada u inlervulu (-=, -1)
(1, -ceo).
b)
n 3n 3n 7n
Raste za -- <x<_· . opada za -4 <x<'4" .
4 4
32(). a)
b)
Ymu:,,=3 za X= 1, Ymin= --1 za X= 1 ;
5
Ymax.=" zax=1,Ymin=-9zax=3.
-'
321. a) Ymin=2zax=±1;
Ymin=8 za x=4 .
b) Yma.,,=O za x=O ,
F" n
r-- 5n
322. Ymax=--./2, za x=4' Ymin=
../2 za x=---'
4 .
1C ., 3n
323. Ymin= --1 za X= 2 ,Ymax=..J za x =--2,--
324. a) Ymin=O za X= 1 -
326.
230
3cdnaCina y'=O¢:>3x
2
-6x+6=O ncma realnih sto znaCi
aa data funkcija nema ekstremnih vrednosti.
Aka su dimenzlje pravoug[i0nika x i y _ je povrsma
= jer jc
kcija P(x) ima maksimalnu vrcdnost kada . funkcija
flx) = 4r
2
x" -" X4 Ima maksimalnu vrednost. lzvod funkcije
f'(x)=8r
2
x-4x
3
=O=x=O v x=r.j2. Maksimalnoj vrednosli
odgovara x=r,/i, druga dilnenzija y=r, ../2, !:ito znaCi trazeni
pravougaollik je kvadrat stranice r...J2 i P max= 2r2 .
327. Analogno zadatku, dimenzije pravougaonika su
m=a.J2, n=by '2, P m.x=2ab.
328. Ako je 1\1 (x, y) bilo koja tacka elipse (s1. 8), tada je
P(y)=lI(b+Y) P = 3aby3
b 4
O
.. I3 " 3
snOVlca Je a -y ,a Vlsma ';;;:- b.
.t.
YA
I"
SI. 8
x
..
81.9
329. Ako je 1\1 lx;; y) rna koja tacka parabole (s1. 9.), tad a Je
P (y) 2
Y D' .. 2a 2 4a"-
. = ImeDZlJe 3U - 16ap a P =-' ISap
p 3 3
v
' m .. 9 y .
]30. OSDovDa !Vica kutije je a-2x a visina x (s1. 10). Zapremina je
(x)=(a-2x)2x=4ax
3
-4ax
2
+a
2
x, a visina kurije V
I '" max '')''''
X X! X: 1 f 0_'
,
r, T .... ;;;1 '
I I .. I .,1 Q
I I Q-2X I I
I I I I
II I
I I ---r--- I
.; , \ W- SI.]O
231
331. V(x)=(32-2x) (20-2x)x-4x' -104x+ 640, x=4, .:,.,= 1152cm
2
332. M
' " "rIi
aUJa osnOVlca Je r, a Vlsma 2 .
333, Aka sa x aznaCimo poluprecnik valjka, tada je
334.
335.
336,
nH 2 3 • 'k I' 2R" h R
V(x)= R (Rx -x), Polupreclll' vaJka X= 3 ,V1Sllla =3'
4R
2
lJn
Vmax= 27
Neka je x visina kupc, tada jo Vex) = (2Rx2 - x
3
), Poluprecnik
2R../2 4 32R'n
kupe 5e r = --3-- , visina x =3R , V=--Sl- ,
2R../2
a a = ------------
3
Poluprecoik osnove kupe je x = R../2 ' visina h = 4R,
8n 3
3 R
337. a)
4R3.j3 n 't-' , 2R"i3
V poluprecmk r=R - V1Sllla x=----------
max 9 ' 3' 3
b) M =2R'n visina x=R fi Doluprecnik ,
Illax' 2
338, M(a.J
2
h.J
2
) p, =ah,
2 ' 2 ' mm
339, Neka prava koja sadrZi datu tacku A odseca odsecke x i y (sl. 11),
Tada je povrsina trougla
232
1
p=- xv'
2 .
340.
Iz proporcije x: y = (x - a): h proizlazi da je
bx bx'
y=---- pa .Ie P(x)=-----,
x-a 2(x--a)
y
b --- A(Q,b)
x
Q
x
81. 11
Neka je osnovica trougla AB = 2y, a visina CD = r + x (sl. 12),
Tada 5e
P(x)=.J(x+r)"-(r---;:) ,
odakle proizlazi da je AC=AB=BC=r.,D,
C
\
X
Y
A

B
SI. 12
3420
... 1r;· .. 1(-
• snovna IVlca Je a = 2'1 P, Vlsma h = 2'1 2P.
343 P 1
"k . R. . H
0 upreclll osnoveJc r="'--' YlSlna h=,,,---, V.
2 2 max
344 Pl"k' 1
. 0 uprecm' Je r=2
v
····
i) 3V ..
'---:;;' a VlSlna h = 2
v
·····
3 3V
IT
RnII
2
347. N eka je trazena
tacke A od date
tacka na paraboli A (x, y). Tada je rastojanje

prave d=·····_==· Posta je y=x', sledi
v'2'+( 1)'
, 2X __
Rezultatje (1, 1).

3
348. C!=3va=··
4'
349.
1
a3=--'
27
Q2=0,
351. fi = (2k + 1) n, k = 0, 1, 2, ...
1

• 27" .
b) y=x
3
+6x
2
+12x+ 12.
352. fi = arctg k (tako dobijeni ugao fi naziva se ugao trenja).
353. a) A=B=l;
c)
354. Kako su XI i X2 resenja izvodne jednacine f'(x) =0 to je
x
2
+(a--2)x·-(a+l)=0, na osnovu Vistovih formulajc
i
234
Izraz pajc
+2(a+ l)=a' +6. Za Q= 1. Sntin= 5.
355. a=0,5.
356. Funkcija raste na intervalu (2, 3), opada na (3, + CD).
Za x=3,f_=4.
357.
358. b=4.
359. Cf" [12, 14].
360. a= 3.
361.
362.
364.
a) Jntin = J(3) = - 57, f;"" =J(6) = 132.
(
n) .. (n\
b) Jmin=J 4 = 2:)=15.
Sistem y=x
4
+3x
2
+2x, nema resenje u skupu R, sto se
laka dakazuje. Tangenta na datu krivu, paralelna datoj pravoj,
ima sa krivom .. zajednicku tacku A (0, 0,), koja je udaljena od
.("
pra ve za d = ".'-'-- ..- .
5
a) Data funkcija ima ekstremne vrednosti za y' = ° -= 3x' + p = 0
f·p ! p
x='</-3'
Posto je Y"( za
r-'

funkcija ifia maksi-
/I I-p -0 0.. . .
. ,-'
mum, a y (.j .. .".) > 0 pa za x = -3'. funkelJa l1lla nummum.
Maksimalna vrednost +p(
r·· \
2p • p

- 3 -V 3
235
a minimaloa m=( J +pR+q=q+
. 2
4
3
PrOlzvod Mm=q + ... p .
27
b) p= q=2, x ...
I .
365. ti) M(2, 4), PrO, 2),[(x)=- 2x'+2x+2;
b) 0:=45"
366. Izvodna jcdnacinu y' 3m + 2)x
2
+ 2x-m =0 ncma rcalnih
resenja ako je njena diskriminanta 1 + m + 2) < 0=
mE( +w).
2.7. Ispitivanje funkcije (uz primenu izvoda). Grafik funkcije
367. a) Data funkcija se moze transformisati u proizvod
236
y = (x·· 1)2 (x .. · 4). Detinisana je za x ( w, + w); ima d vostruku
nuIu x = 1 i Dulu x = 4. Pozitivna je za x> 4, negativna za x < 4 i
x#:: 1; = 0 za x = 1, Ymin = -- 4 za x = 3; prevojna tacka je
P (2, 2), konkavna za x < 2, konveksna za x> 2 (gratik na sl. 13):
y =x
3
6x
2
+ 2.
x
Y1
o
-2
51. 13 51. 14
x
368. b) Polin oro u funkciji treba rastaviti na cinioce
y=(x···2)(x2.-4x+l). Defmisano je u skupu
+ <Xl )}., Nule su x, = 2, x2,3 = 2 ±.J3; y<O za x E( CD,
2+,,/3); y>O za 2)U(H/3,); y=2 za x=1 i
Ym'" = 2 Zll X = 3. Prevojna tacka je P (2, 0), konkavnu za x < 2,
konveksna za x> 2 (grafik nll sL 14).
36'1. a) Data fuokcija se moie napisati u obliku Definisa·
na je u skupu D={xlxER}, ima nuiu drugog reda x,=x
2
=2 i
2 32
nulu xJ=O, za x="3 Ym;u=Z7' Ymin=O za x=2, prevojnu tacku za
4 k . 4 4
x = '," onkavna JC Za x < 3' konveksna za x> 0 (grafik na sl. 15).
o ,
32
27
r
I
4
'3
st 15
2
I
x )(
51. If,
:370. Definisana je u skupu D = {xix ER}. 1ma jednu realnu nulu
7
x 1 0')" =. za x = 1 " , = -'-I za x = 3 prevoJ'na )'e
o " Jrna1L 3 ' Jffill\' , _
p (2,j). Y < 0 za x < x
o
, y> 0 za x> Xo, funkcija je konkavna za
x<2, konveksna za x>2 (31. 16).
373. a) Definisanaje za svako XER, ima flulu drugog reda Xl =X1=0, i
X},4=±'/2, za x=O Yma1L=O i za x=±l Ymin=·--l; ima dYe
. , (.../3 5).
prevoJoe tacke po.-, .... 1
I 3 9
(
,,/3 5).
P (51. 17),
'\ 3 9 .
b) Definisana je za svako X, kriva sece koordinatne csc y u
tackama (j3, 0), (-.,)3, 0) i (0, 3), za x=O Ymin=3, za X= ±l
4
"k 1
Ylllll.X= ,prev0.JDetac ezax=±------r::
ji,
I
I Y
e
t:2x'
-V
3
(s1. 18).
\ I '
-1{2' -1 I \ Ivy

S1. 17 Sl. IS
375. a) Definisana je za svako x; za Xl =x,=x
3
=O ima nuln treceg
reda i x,=5=3 dvostrukn nuln;
238
9
za X=S' Ymax=O za x=3; prevojne tacke za
18+3../6 ,
x=O i x=--lO- (sl. 19).
b) Funkcija je definisana za svako x; ima onln treceg reda x = 0 i
_ 6
dvostruku nulu x=2; Ym.a.x=l,1 za Ymin=O za x=2; prevojne
5
r
" 6±\/6
tacke x =-. i x = 0 (sl. 20).
5
Yt
!
\ I Y=6x'Cl·9l 3
'\ /'
IV
I
I
SI.19
,
,
51.20
x

378. a) Deflllisana je u skupu D={xlxER\{ -2)), x=2 nule funkcije,
nema ekstremne vrednosti, x = 2 vertikalna asimptota i y = 1
h
', . . 4 " 8 '0
onzontalna aSimplota, y'=---..--, Y = ------. Y > , raste
(x .j. 2)2 (x + 2)3
za "xED (s1. 21).
b) Definisanaje za svako x, nula funkcijejc x=O. y>O za x>O,
2{1-x
2
) -Rx
y<O za x <0. Y=-ii+ xi) , Y=iT+;:zj 4. Y"m, = 1 za x = 1, Ymi" = -1
za X= -1, prevojna tacku za x=O, konkavna za x>O, kODveksna
za x <0 (s1. 22).
) y yoU
X+2

-2 2 x
-2
SI. 21
y
.1 0
2X

Sf. 22
x
379. a) Dcfinisana je za x oF ± 2; za x = 0 irna nulu, x = ± 2 vertikalne
asimptote, y = 0 je horizontalna asirnptota,
16+4x2 . 8X(X2+ 12)
.. -- (sl. 23).
(4_x
2
)' (4_X
2
)3
b) Definisana je za svako x; x=l je nula drugog reda, y>O za
svako x, y = 1 horizontalna asimplota,
2x
2
-2 4x(3-X2)
y' = (1-.; __;'2)2' y" = 0+-';'2)' 'y=, = 2 za x = -1, Ymi" = 0 za x = 1,;
prevojne tacke za x = () i x = ±../j (sl. 24).
239
383,
240
2
v l-2X+i
,
X+j
)
1\" 0\
,/,',
x
Sf. 23 /' _----'¥-----sI.U
a) Deftnisana je =, lunkcije; x = 4 vertikal-
na asimptota, a y= x -1
-2 \f 6' 1"
y' , yl! = (x _ I,f)' = -·9 za x= 1 Ymin = _. za
x=2 (s1. 25). "( _ .
b) De'finisana jc za x :;61; x = 2 nula drugog rcda; x = 1 vertlkalna
_x2+2x -2
asimptota a kosa y=-X-13; i=--r';-:"1 'Y=(x--l).i' Ym,,=O
za X
=2 Y , =4 za x=Q (s1. 26).
• mil) .
SI. 26
384. a) Deftnisana je u skupu D={xlxE(-CO, -0)U(--v/3,0)
(0, + co)}, funkcija je nepama; x=o je nula treceg reda. Za
x=3 -4,5, za x= -3 Ym;, =4,5; prevojna tacka (0, 0),
Vertikalne aSUnplote su x= ±y'3 i kosa y= -x (s1. 27).
387.
b) DefmisanajeuskupuD={xlxE(-CO, -4)U(4, +co);x=Oi
x=3 su nule funkcije, x=-4 vertikalna asimptota y=x-1 kosa
asimptota, Y_ = - 9 za x = - 6, YnU" = -1 za x = 2 (sl. 28).
SI. 27 SL 28
a) Deftnisana je za x"" 1; x = -1 i x = 4 su nule funkcije, nema
ekstremnih vrednosti. Funkcija je mODotona rastuci za sve vred-
nosti x""1. Ima vertikalnu asimptotu x=l i kosu y=x-2 (sl. 29).
b) Definisana je za x¥O, llcmu nuIa, vertikalna asirnptot<1 je x=O,
. 1
honzontalna Y = 0, y= = 10 za x = 1, Ymio = 8 Za x =2 (s1. 30).
6
y=x-2---
X-l
y
x
SI. 29
YI
10
8
o
Sl. 30.
x
388.
391.
242
a) Definisana ie u skupu D={xlxE(-CX), O)U(O, 2)U(2, +=l},
x"= 1 je nula, ;ema cKstrenlnih vrednosti. Ima prevojull tucku za
Vertikalne asimptote su x=O i x=2, horizontalna y=O
5
(sL 31).
b) Defmisana je u skupu D = {"'I x E ( - co, 0) U (0, + 00 l), pama je,
za x =- ± 1. Ymin = 2, vertikalna asimptota x = O. Krivolinijska asim-
ptota y 'x', x-> ± co, y-+x' (sL32).
y&
SI. 31
12
.1
\ !
\ I
\
\\jY \),'
, ,
\ I
\ I
, I
X*+I' ,
"" , I
;--::r
x
' I
, J
x
-10
Sl. 32
, .. ,r''----- r""-"-""---" .'
Za y>O aoblJa se y=yx(1-x)2, a za y<O Y= -yx(1-x)-, tJ.
data funkcija ima dve grane.
Definisana je za x>O; x=O i x=l su Dule funkcije. za
a za y<O
2.,/3
Y,"" = - 9 (s1. 33).
b) Definisana u intcrvalu Grafik seCc koordi-
natne ose u lackama: (-2.,/2.0), (0, 0) i (2.,/2, 0). Ova funkcija je
;
dvoznacna: Za y>O y=yx
2
(8_x
2
) za y<O Y= - (8-
Ekstremne vrednosti u tackama (- 2, ± 4) i (2, ± 4), jer je
dvoznacna. Prevojna tacka (0, 0) (51. 34).
y

/
y£X(I-X)'
'"
x
l , 1
3
/
-212
,2 /
,
r
E
\
\

-4
81. 33
81. 34
392. Grafici datih funkcija prikazani su na o!ici 35 i 36.
y
(
3
Y-x)=x
51. 35
v
"
\
81. 36
x
393. Definisana je u skupu D={xlxE(-CO, + co)}, x=O je nuia
drugog reda, Ymin=O za X=O, za x=2. liorizontalna
asimptota y= ° (sl. 37).
b) Definisanaje u skupu D={xlxER}, x=Oje nula iimkcije
-, - .,/2.
YIIllU=e za x=--'-'-" y , = -e 1 za X= -_.- ApSC1Se prevoJ'nih
2
1mm
2' ,
[a(aka su x = ± (sl. 38).
243
y y
-,
,
j= x
2
e
-x
y=xe
'"
i
-2
-,
X ,e
X 0
'IE
0
1 '2
SI. 37
SI. 38
394. Grafici datih funkcija su prikazani na s1. 39, 40 i 41.
395.
396.
~ A A
y
o
x
o
SI. 39 SI. 40 SI. 41
Grafici datih funkcija prikazani su na s1. 42 i 43.
Y
y
x
x
SI. 42
SI. 43
a) Definisana je za x ,,00; nema nule, y>O za x>O, y <0 III X <0,
Ymb=e za x=1. Vertikalna asimptota y=O, kosa y=x+l (s1. 44).
397.
b) Definisana je za x,<2, x=O nula funkcije, y<O za x<O, y>O
1
za x>O. Ymax=- za x=l, Ymin=4 za x=4. Vertikalna asi!:'1ptota
e
x=2, ko,a y=x+l (s1. 45).
y
.L//
-I
x
o
SI. 44
81. 45
a) Definisana je za x >0, x = 1 nula funkcije, Ymin = ~ e- 1 za
x=e-" y<O za O<x<l, y>O za x>l (s1. 46).
b) Definisana je za svako x>O, x=l je nula drugog reda,
y=4e-
2
, Ymio=O, za x=l. Prevojna tack a je P(e-
I
, e-
1
) (s1. 47).
y
y=xlnx
j
o e
SI. 46
y
x
2
y=xln X
SI.47
?4'i
391:. a) Definisanaje u skupu D = {XIXE( - co, -1) IJ (1, + co); ;X= :!=,,/2
su nule funkcije. Nema ekstremnih vrednostl 1lI prevoJnih tacaka.
Vertikalne asimptote su x = ± 1 (st 48).
bl Grafik je prikazan na s1. 49.
\
y
I
SI.48
399. Grafici su prikazani na s1. 50 i 51.
y= In>;,
x"
, ....---......,
o / X
1;/ .
I
SI. 50
y
o
SI. 49
SL 51
x-2
y=ln-
X+l
• fi' '. n I
40ft. U) lJe Imsana Je za svako x + r{7t V x=2kn
, , 2
n
y'=O=x=knv x=3+2k". kE"Z (s1. 52).
246
x
x
b) Defmisana je za sVako x, nule su y==2 za svako
5n 11n
x=-ti'+2kn, Ymln= -2 za x=6+2kn, kEZ (s1. 53),
SI.52
SI. 53
401. Grafici su prikazani na s1. 54 i 55.
y
o
)
,
SI.54
y
x
403. Grafici sn prikazani na s1. 56 i 57,
o
SI. 56
y = -4C05XCOS(X -
SI. 55
y:::.2colx+J3sin2x
JI.
6
Sl. 57
lIT
6 x
']i-
247
405. Grafik a) na sl. 58, pod b) sl. 59.
Y = 2 sin (x + Ixl) y=sin
2
(x-#)
y
y,
SI. 58 SI.59
407. a) Prvo posmatrajmo funkciju y=x
2
-lxl-2.
-2
\
Za a za x<O Grafik
2 4' 2 4
dale funkcije je apsolulna vrednost svih ordinala grafika funkcije
y=x2-lxl-2 (sl. 60).
b) Funkcija je definisana 7..a x¥O i x¥l. Za x<O data funkcija
ima oblik y=_2X2+2x-1. Za O<x<l funkcija se svodi na
oblik Y= +2x-1.
Na kraju, ako je x>l, data funkcija postaje y=2x2-·2x+l
(grafik je prikazan na sl. 61).
y \ Y
,
9/4
0
0 2 X
_{X-rf IX'I
2 }
Y -+-
Y::; IX -I 1-21
IX -11 X
\
....
"
'\
J
"
-
-
..
,;
,
SI. 60 SI. 61
410. a) Definisana je za svako x. U zavisnos!i od parametra a treba
razlikovati sledece slucajeve:
248
I" 0<a<4, ima jednu realnu nulu i dye ekstremne vrednosti
(sl. 62);
2" a = 4, ima tri realne nule, x = ° i x = 2 dvostruku (sl. 63);
X
3" a> 4, ima tri realoe nule (sl. 64);
4" a = 0, ima tri realne nule (sl. 65).
y
( 0<0<4) y
3 2
y=x-ox+ox
Sl. 62
y
(0. >4)
, 2
y=-x -QX +QX
51. 64
x
°Y::X
3
_ax
2
+0X
SI. 63
(0<0 )
3 2
Y::X-QX+QX
SI. 65
y
x
411. a) Defmisana je za x¥O, kosa asimplota y=x, vertikalna x=O.
1" ako je a> 0, ima dye ekslremne vrednosti,
2"
za x = - --Ia y= = - 2--1a, za x Ymi" = 2.j; (sl. 66);
ako je a < 0, ima dye realne nule x = ± --Ia (sl. 67).
y
y
y=x+
y=x+
I
(0<0)
( Cl>O)
-Va x x
0
Va
Y

//\
SI. 66 SI.67
412. a) Definisana je za svako x, y>O za x>2, y<O za x<2.
x
x=2 je nula funkcije, Yntin=--v2 za x=-2 y=l i y=-l su
h
· I' '. x-2
onzonta ne aSlmptote, Jer lim = + 1,
x .... q) 4
x-2 ixi /1--."
lim .... _-/==.= - 1 (s1. 68). \ x-
x-->-ro 4
Ixl./l--,
Y x'
b) Definisana je za x # 1, nema nula, y> 0 za x< 1, y < 0 za x> L
ASlmptote su: x = I vertikalna i )' = + 1 horizontalne
viz . - .
Ymi" = '2 za x = -1 (s!. 69).
Y I Ii

---,,-------. ------.,,----- 1 !
o
.,
SI. 68
51. 69
415. a) Dcfinisana jc za svako x, x = 0 i x = 1 su nule; Ymin = ()
za x = 0, (lim
250
4 "'-»±o2 , . 1
y- = 27 za x = 3 ' kosa aSlmptota JC Y = _. x + 3 (sl. 70).
b) ic za svako.t, x=() i X=- 4 Sll null'; Ytnex=2i70.
8 . ()
za x = --;, Yillin = za x=O (lim Y' .... ±oo) (51. 71).
x ....... ±o
4
Kosa asimptota.J' = x +
"3
//
V
51. 7\
x
x
418. a) Definisana je za x # I, x = 0 je nula funkcije.
3-0 3 + 0
Za x=--- funkcija ima maksimalnu vrednost.l za x=· __ ·-
2 2
minimum. Asimptote: x = 1 vertikaina a y = x + 1 kosa (sl. 72).
b) Definisana je za x#O, x=-2 Je nul a funkcije, za x=-I,
} J =e-l za x=2 }_'. =4
max' mm ve .
y

/1.'
/ '
//
81. 72

-":74"2
/ I
I
51. 73
422. a) Definisana je za x> 0 i x # e ± ,,"2, nema nula; z.a x = e-
1
Ymax= _e--
2
, za x=e
2
vertikalne asirnptote su x=e-"/Z
x=e+,,"2 (s1. 74).
r----
b) Definisana je za x # 0, neparna je, nule Sil x = ± V e - '. Za
r 6 . 6
X= -y e Ymin= ---'----, za x=,le Ymax=--"-' _ x=Oje vertikal-

nu asimptota, y = 0 horizontalna (s1. 75).
Yj ;<'!-
I Y'" tn'L
x
-2
,
i\ /
" .I
'-../
I i {2-
• __ ____ ____ -L
·-jLz-;.....· i e Z
(\i
I \'

SI. 74
,
r, x-

',' .X
51. 75
251
a) Definisana je za x :;;60, neparna je, nema nula;
425.
252
n n 1 0 . 'k I
za x=-l, Ymin=l+"2 za x= ; X= Je
asimptota a y = ± n borizontalne asimptote (sl. 76).
b) Defmisana je za svako x, neparna je, x=o je nula funkcije. Za
XE(-oo, -l)U(1. +(0)
-2
Y'=-----
1 +X2
4x .. d (1 1)
y" = -1 '-2 funkclJa opa a, za x E - , +
+x
-4x.. "1
a y"=--.- funkcIJll raste }' . = ---- za X=-
1+x2' ,rrun 2 '
za x=l, x=O prevojna tacka. Ako x->l, x-.-l,
y .... y=O je horizontalna asimptota (sl. 77).
.,
81. 76 81.77
a) Definisana je u skupu D={xlxE(-oo, -IJU[J, +oo)}. Nula
funkcije je X= I, nema ekstremnib vrednosti. Za 1
1 . 'Ofuk'" .
pa Je y >, n clJa JC rastuca.
Xyx
2
-1
, 1 '0 f k'" .'
Za x,;; -I y = - G=' Y > , un clJa Je rasluca.
xyx
2
-1
je borizontalna asimptota, za X= -I y=" (sl. 78).
b) Definisanaje u skupu D={xlxE(-OO, -IJU[l, +(0»), nema
1 fuk" d"
n ClJaopa uJuca.
x.,,(x2-1
Zax';;-1
,1 ... d .. H .
Y =. y'<O, funkcl,laJe opa aJuca. onzon·
xyx
2
_1
talna asimptota je y=O.
n
Zax=1 y=2,zax=-1
'1

y::orcc.os-k
2
81. 78
n
Y= -2 (sl. 79).
y

-,

SI. 79
426. Grafici pod a) i b) prikazani su na sl. 80 i 81.
y
.,
81. SO Sl. 81
427. a) Defmisana za svako x, neprekidna je, x=O i x=2a su nule
funkcije.
..
428.
254
PrvllZvod y ..
3.,y(Zax2 - X
3
)2 3.jx - (2a - xl'
Za XI =0 i x2=2a prvi izvod nije defmisan;
4a-3x . 4a-3x
lim - 00, lim ...-...., + 00.
3Tx(io-;'j2
Za x<O y'<O, za x>o y'>O data funkcija za x=O ima
nlinimum Ymin=O. Za x=¥ Za -oo<x<O fUD-
." d 4a. 4a d K .
KCIJU opa a: za O<"'x<3- raste 1 za opa a. osa aSlmptota
2a <
y= -x+3" (s1. 82).
b) Definisan je za svako x. x=O i x= 1 sn nule funkcije;
J za Ym==O
za x=O (lim f'(x)->±oo) (sl. 83).
/i. .... ±o:';J
y
_____ ¥"L..",,=_t=2_' __ ,
I
51. H2 51. 83
a) Definisana je za svako x, neparna je, nula funkcije je x = 0,
ekstremne vrednosti su Yillin = - 0,5 (1 + n) za x = -1 i
y'3 n r.c . y'3 n
". ='--+-zax=-,3 Y =05(I+n)zax=1,y =-----
Jmm 2 3 v' ID.1U. ' • mall 2 3
za X= -y'3. Prevojne tacke PI(-I, -0,5(1 +n», P
2
(0, 0),
P
3
(l. 0.5(I+n)). Kosa asimptotaje (si. 84).
"'
b) Definisana je za svako x, nepu.cua je, nula funkcije jc x=O.
Prevojna tacka (0, 0). Kose asimptote 3U (sl.
SI.84 SI. 85
429. a) Definisana je za XE( - 00, O)U(O, + 00). Ako x->O, Y-> ±i .
Nula funkcije je x = -1, prevojna latka 711 x = -
. I' n
Honzonta na aSlmptota Y = '4 (s1. 86).
b) Definisana je za XE(-OO, -1)U(O, + CD), nema nula, x=-1
y=e(sI.87).
51. 86 SI.87
255
III GLAVA
3. APROKSIMACUA FUNKCIJA
3.1. Diferencijal. Primena kotl linearnih aproksimacija
430. Prira.qtaj date funkcije
= 0,05003. Diferencijal dy =J'(x)· dx= J' I)Llx=
=0,0500.
Pri aproksimaciji Lly""dy apsolutna greSka je O! = dyl =
= 0.0003 a relativna greska

I "
.0= -":1
y
- =0,06. a procentualna 100·15=610.
431. Prirastaj date funkcije Je Za x=10
Llx= 0.1 je
256
Lly=O,l
Difcrencijal date funkcije se izracunava pomocu obrasca
za x=lO i Llx=O,l sledi daje
0,1=1,9.
Pri aproksimaciji Lly""dy apsolutna greska O!=ILly-·dyl=O.01.
. " 1 "
Relatlvna greska ii = =- ",,0,005, a procentualna gres-
Lly 191
ka je
100· 0 ",,0,5%.
432. a) Lly = 0,009006 ; dy=0,009;
b) tl = 0,000006; 0 = 0,0066622; 1000 = 0,66622 %.
433. PovrSina kvadrata stranice x je y = x
2
(x E(O, + ex) )). Uveeanje
povr!iine predstavlja prirastaj ove funkcije:
(2x + Llx).
Posto je X= 8, Llx=O,I, onda je
Lly = 0,1(16 + 0,1)= 1,61.
Pove6anje povrsme kvadrata iznosi 1,61 cruz.
Diferencijal funkcije y= x
2
je dy=2x. Llx=2·8·0,1=1,6.
Relativna greska pri aproksimaciji Lly "" dy iznosi
434. LlM=16n, dM=20n; 0=0,25.
1 1
435. Povrsina trougla je P=Zbc sin tl. Odavde P(b)=
Posta je Llb=O,I, tada je LlP=0,0475, dP=0.05; 0=0,05.
436. Lly=0,452 ; dy=O,4; 0=0,1150442.
437. a) Lls=215 m ds=210 m 0= 0,022325:
b) Lls=21,05 m ds=21 m (j = 0,002375 ;
c) Lls = 2,1005 m ds=2 m i5 = 0,048.
438. Ako primenimo obrazac (3) J(x+Llx)""J(x)+J'(x) Llx iz primed-
be (3) na datu funkciju, uz x = 1 i Llx = 0,03. dobija se
J(1 +0,03)"" .1
2
+ 7·1 + + 7) 0,03",,7,006.
439. y (2+0,3)",,15.42.
440. y (2,01) "" 8,14.
441. y(2,l)""
442. y (- 2,03) - 23,84.
443. y
444. a) Neka je f(x) = sin x, f' (x) = cos x. Aproksimacijom prirastaja
diferencijalom formula (3) primedbe (3) postaje
(1) sin (x + Llx) sinx + cos xLlx.
non d'
NekaJ
'ex=45°=- Llx=l =_ .. _ .. ta aJe
4' 180
0
'
n n
46° = 45° + 1 ° = 4: + 1800 .
Zamenom y (1) dobija se da je sin
.n nn .J2.J'2n
= Sin -+ cos '----=-+_·--·-=07071 + 07071'0,017 =
4 4 180° 2 2 180°' ,
=0,7194.
Primedba 1. Ako se u formuli (1) stavi da je x=O, Llx= ex dobija se
pribliina jednakost
(2) sinex ex.
Primedba 2. lz priblizne nejednakosti (2) zakljucuje se da se za
male vrednosti ugla sinus u pribliznim racunima moze zameniti
uglom
b) sin 60°3'
445. a) Ako primenimo formulu (3), dobija se sin 1;0°) =
,rr. .1[. n n
sm "6+
co
'6' 180 =0,5+""2' 1800 =0,51511;
b) 0,8747.
446. a) Posmatrajmo funkciju f(x) ="y;;. Prvi izvod funkcije je
!'(x)=_l._"". Za x=l i Llx=0,02 formula (3) postaje
3.:y;;-i
258
3(" 1
f(l 1 +--- . 0,02=1 +0,33333· 0,02=1 +0,00666=
= 1,00666;
b) 4,02073.

447. Ovde treba poCi od funkcije f(x) = log lOX i primeniti aproksimativ-
010brazac
f(x + + f' (x), Llx,
uzimajuCi da je x = 200, Llx = 0,2. Tada se dobija
loglOe
log (x + Llx) = loglOx + --"-Llx
x '
I 2 2 00 0,43
ogto 00. ",,)oglo2 +"200 0,2
+0,0043
448. a) 1,04343;
b) Aproksimativna formula za funkciju!(x)=tgx ima oblik
1
(1)
cos x
Za X= 60° = n Llx = 1 ° = -2'- dobiJ'a se
3' 180°
n 1 n y'3 IT
tg
3 n 180° 180° . ,
cos
2
3
1,80186.
Primedba 1. Ako u formulu (1) stavimo x=O, Llx = ex, dobija se
formula
(2)
Primedba 2. Za male vrednosti ugla ex prema formuli (2) tg ex se
maze zameniti uglom ex.
449. PolazeCi od funkcije !(x) = 0 i aproksimacijom prirastaja dife-
rencijalom, dabija se
(1) Llx + _1. Llx.
20
Zamenom x=l i Llx=h formula (1) postaje
(2)
r,-;-- 1

b) Analogno resenju pod a), koristeci funkciju!(x)="y;; i aprok-
simacijom dobija se
259
(3)

Ako se zameni x = 1 i .1x = h. formula (3) postaje
(4)
3
450. a) 1,02; b) 1,02.
451. lskoristiti uputstvo iz zadatka 307.
1 1 .1x

x+ .1x x x
2
453. arctg 1,05
454. Primedha. Prirastaj neprekidne funkcije y= fix) u tacki Xo i njenoj
okolini dat je formulom
(1) .1y=1'(x
o
) .1x+li(x)·.1x.
gde Ii (x)-> 0 kod .1x->O; Lly=f(x)-f(x
o
) •
Formula (1) moZe se napisati u obliku
(2) fix) = f(x
o
)+ 1'(x
o
) + Ii (x) . (x x
o
)'
Formulom (2) moze se u okolini tacke Xo luk krive zameniti
tangentom (linearna aproksimacija).
Oa bismo za funkciju fix) = x' 3x + 2 odredili odgovarajucu
linearnu funkciju u tacki (x
o
• f(x
o
) odredimo f(2) i 1'(2).
f(2) = 2' 3 . 2 + 2 = 4. f'(2) = 3 . 2 3 = 9. Prema pretbodnoj pri·
medbi odgovaraju6a linearna funkcija je
14.
Greska koja se Cini zamenom date funkcije linearnom je
14) =x' -12x + 16.
Gresku mozemo napisati i u obliku Ii (x)(x - 2). tj.
x' -12x + 16 = (x 2) (x
2
+ 2x- 8).
pri cemu je Ii (x) = X2 + 2x - 8.
Oakle,
f(x) = x' - 3x + 2 =9x-14 +(x
2
+ 2x - 8)(x-2) .
455. fo(x)->6x-5.
456. fo(x)->2x.
457. fo(x)->2x+3 .
458. Primedha. LagrailZov interpolacioni polinom Ciji grafIk sadrZi
n+ 1 tacku M;(x;. y;) (i=O, 1.2 .. ... n) glasi:
f() P ()
(X-X1)(X-X2)···(X-xJ f( ) (x-xo)(x-xJ, .. (x-x,)
x,., ,x Xo + ,. 'f(x
1
) +
(XO-X1)(XO-X2) .. ·(XO-xJ (x
1
-X
O
)(X
1
-xz}. .. (X
1
-xJ
+ ... + (x-xo)(x-x,) ... (x-x2,-::.!.L f(xJ.
(x.-xo)(x.-x,) ... (x.-x.-l)
Na osnovu prethodne primed be Lagranzov interpolacioni polio
nom drugog reda glasi
+f(x,) (x-XO)(x-x2) +

f(x
2
) (x-XO)(x-x1) •
(x
2
-X
O
)(X
2
-x,)
Zamenom datih vrednosti dobija se daje P
2
(x)=
P (X)
=X2+ 12
459. 2 6'
460. P(x)=x2-lOx+l; P(O)=1.
461. y=sin
3.2. PribliZoo reSavanje jednacina sa jednom nepoznatom
462. Neka je tada je f(3)= a
f(4) = 9 >0. pa je f(3) 1(4)<0. Data jednacma ima realan koren u
intervalu [3, 4].
Prvu aproksimaciju dobijamo po formuli
(1)
f(a)(b-a)
Xl =a-
tj.
10(4-3) 10
x
1 9+ 10 19 . .'
?nl
Drugu aproksimaciju, primenom formule (1),
0,48 f(3,52) 1,7836416
x 2 = 3,52-!(4)_f(3,52) 3,52 + 11,246592 3,52+0,09 ...
iii, pribliZno,
X2 '" 3,61.
Treea aproksimacija
0,391(3,61) 0,17874441
x ...
3 ' f(4)-f(3,61)' 9,458319 ' ,
ili, pribliZno,
x3",3,63.
Pri daljim aproksimacijama druga decimala se ustaljuje na 3, pa
je koren jednacine X= = 3,63.
463. Neka je f(x)=2x
3
+6x-1. onda je f'(x)=6x
2
+6 af"(x) = 12x.
262
Kako je f(x) > 0 za svako x, funkcija f(x) je rastuca i ima jedan
realan koren. Grafickom metodom odredimo interval kome pri-
pada realni koren date jednacine. Data jednacina ekvivalentna je
jednaCini 2x
3
= -6x+ 1, odakle je y=2x
3
i Y= -6x+ 1 (s1. 88).
Realni koren date jednaCine je u intervalu [0, 1).
Za x= 1, f(l) I" (1»0, pa uzimamo za poCetnu vrednost a= 1.
x
SI.8S
. f (3) ..... 1 f(l)
Ako primemmo ormulu prva aproKsilllaclJa Je x, = -leI)
=1-
2
=0417.
12 '
Druga aproksimacija je
x =0417-
1
,6±?=0183
2' 7,043' .
Treca aproksimacija je
0,110
X3 =0,183-
6
:
200
=0,165.
Cetvrta aproksimacija je
0,001
X 4 =0,165 - 6.163=0,165.
Posto se druga decimala ustalila, zakljucujcmo da je realni koren
date jcdnacine ",0,165.
464. Data jednaCina je ekvivalcntna jednacini
1
x=2+:2 Inx.
Primenom primed be 6 dobijamo niz
1
x, =2+:2 In 2,5"'2,458,
1
x
2
= 2 +:2 In 2,458", 2,450,
1
X3 = 2 +:2 In 2,450", 2,448,
1
x4=2+:21n 2,448",2,448.
Dakle, mozemo zakljuciti da je koren ;:;2,45; dalje aproksimacije
mozemo skratiti, jer se treca decilnala ustallla.
465. Xl;:; -1,88, x
2
'" 0,35 i x
3
;:; 1 ,53.
466. x,,,,0,38, xz"'I,24.
467. x'" 1 ,84.
468. x, ,,,1,31; x2",-O,67.
469. x , ;:;1,045.
263
470. x",2,51.
471. x ",0,31.
472. x , ,,,-1,95; x
2
",0,76; x
3
",j,69,
473. x'" 0,5 1.
474. x'" 1,64,
475. x'" 1 ,096.
476. x'" 0,84.
477. x, =4; x, ;:;0,31.
478. x ",0,24.
479. X ",0,74.
480. x;:;2,09.
481. x",0,198.
482. x'" 3,6.
483. x",2,06.
484. x, ",0,16; x,;:; 1,75.
485. x, ",1,17.
486. x",3,07.
487. a) x;:; 1,67; b) X, ",1,49; x
2
",-0,798.
264
IV GLAVA
4. INTEGRAL
4.1. Neodredeni integral. Tablica integrala
489. a) ~ x ~ + C ;
3 7
490. a) - x
3
+ C-
7 '
x
3
b) 3+C;
3 .2
b) ···x
3
+ C·
2 '
c) -14+C.
I-x
c) '--2"+ C.
x
5 " 3 2
b) .. x -·x +5x+C
4 2 .
492 a)
8 8f::15
X
15'1- C'
• 15 v x ,
3x" 1 6 x ~
b) T+--3--5x+2lnlxl+C.
x' 2.2 3 7 1
493. ----·x
3
+-·x
3
--.+c.
5 3 7 x
, 1
494. a) 2x --'j + C;
x
x' 2 3 3 3 1
495. --- x
2
+-·x --+c.
5 3 7 x
2 7 6
497"x
2
+x+ln Ixl--'+ C.
7 x
4(x' + 7)
b )_ ... - .... _ ... + C.
7"x
265
at
2
498. a) 2+bIn It I +C;
1
499. If' +-+ C;
z
3'
500. a)--e
3
+
Y
+C,'
In3
ci' 2
b)---+G.
Ina ~
02" 2-"
b)2'-:-+--+C
In 0,2 In 2 .
501. 3 ~ Y - ; ; 2 - cos x - 3 arcsin x + C.
502. a) -ctg x-tg x+ C;
503. a) -ctg x-x + C;
504. a) 3tg x+2ctg x+C;
505. a) x+cosx+C;
506. a)lf'+tgz+C;
aU
507. a) In d-arctg u+ C;
508. a) a In x-b arcsin x + C;
'i
509. a) 4 sin z - ~ arcsin z+ C;
b) tg x-ctg x+G.
b) tg y-y+C
x sinx
b) -+---+G.
2 2
b) 2 arcsin t+ C.
b) cos x -ctgx+c.
a
b) b arctgx + G.
x
3
b) 3x+arctgx+G.
510. 2 arctgx-3 arcsin x +4 In Ixl + C.
2 3 6 5
511. a) 3 x2+Sx6-t-1nlxl+C;
512. a) e"-cosx+C;
266
1 1
b) Inlxl-6x6+-+G.
x
b) 2y+tgy+G.
x' x
3
1 1
514.-----+-
2
+ G.
4 3 x 2x
517.
b) Inlxl+2 arctgx+C.
b x ------+- +G.
- ( 2x2m 4xm+n 2x2n)
).J. 4m + 1 2m + 2n + 1 4n + 1
2x
2
.J.x
518. a) 5 +x+C;
519. y=x
3
-x.
2 1
521. y=x +'2'
x
523. y = tg x + ctg x.
524. Y = arctg x.
525.
526. y=sinx-cos x+ 1.
527. s= t
3
+ 2t
2

528. s=2 sint+lO-,I2.
529. y=e"+x-2.
530. y=sinx+1.
(
3X' 3X2 ) 3{-
b) 13--7--6 v x+C.
267
x
2
+ 1
531. a)
x
t
4
t
2
532 •. ,:= 12 +2+1·
4.2. Integracija metodom smena
dt Q
533. a) Neka je 5-2x=t= dx= -2 Zbog toga je J(5-2x)- dx=
534.
535.
536.
-Jt
9
.(_t1!)= -'!Jt9dt = + c= _ (5 _2X)"0 + C.
- 2 2 20 20
(smena 4x+3=t).
16
1
(smena 3y+2=t); a)-InI3y+21+C
3
b) In (1 +X2)+C
2
(smena 1 +x
2
=t) .
a)
(smena 1-x
2
= t
2
) .
1
(smena 1+x
2
=t).
b) - ------ --- + C
2(x2+1)
3 )! C
a) -(3-2x -3+
2
(smena 3-2x=t);
b)
3
(smena x
3
+ 1 =t).
537. a) InIX2+X-31+C (smena x
2
+x-3=t);
268
3
1 :2
b) - (a
2
+ b
2
x
2
) + C (smena a
2
+ b
2
x
2
= t).
3b
2
(Prvi integral je tablicni, a za drugi vaZi smena 1-x
2
= t
2
)
b) fJ dx=fJ(1-X)2
1+x 1_x
2
1-x2
= arcsin x + ",IT- :;;2 + c.
1 x
539. a) - arctg - + C (smena x = at):
a a
1 x C
b) __ +
J3
540.
1 x
a) - __ arctg--_+C

1 2x
b) -arctg--+C
10 5
(smena x = tj3).
(smena x = v1 t) ;
5
(smena x = -- t) .
2
1 sin x
541. a) 2:arctg-2-+C (smena sin x=2 t);
b) (smena cos x=at)_
542. a) arctgex+C (smena e'=t);
b) arctg In x+ C (smena In x = t).
543.
1 _ 3x 5 .
a) :3 arcsm 5+ C (smena x =:3 t),
b) Jsarcsinjs"x+c (smena x=At).
1 - 4x C
544 a) - arCSm - +
. 4 3
3
(smena z=4t);
(
smx)
b) arc sin -;;- (smena. sin x = at).
1 Y
545 ) arcsin + C (smena 3
X
= 5t); • a -5
In 3 .
b) arcsinec+ C (smena e" = t).
546. a) arcsin 10 z (smena In z = t) ;
1 1
b) -arCSlD- (smena x=-).
x z
547. a) e,x+b+C (,mena ax+b=z);
b) In(e"+I)+C (smena e"+I=u).
j
548. a) --;e-x'+C (smena -x'=u);
b) -!lnll-3e,xl+C (smena 1-3'"=z).
6
)
1 -x
2
C
549. a ---e +
3
(smena - x, = t).
35x.l
550 ) - +C (smena 5x
2
=u);
• a 10ln3
551-
552.
553.
0.5 (ab)'"
b) ---+C (smena 2x=t).
In (a b)
a
x4
a) --+C
4lna
b)
a) esiux+ C
1
b) -ex+C
ln4 x
al -----+C
, 4
b) y + C
(smena x
4
=z).
(smena --/,: = u) .
(smena sinx=t).
1
(smena -=z).
x
(smena In x = t);
(smena Iny=z).
554. a) Inll+lntl+C (smena 1+lnt=u);
b) -0,5(2-lnt)2+C (smena 2-lnt=u).
270
555.
dx . f dx f du .
Neka J'e Inx=u -=du tada Je ---- ---= ---. Aka Je
' x' x In x In (In x) u In u
In u = z, '!."- = dz, poslednji integral se postupno svodi na
u

Inxl+C.
uln u Jz
556. a) !sin(ax+b)+C (smena ax+b=u);
Q
b) (smena .j;:=u).
557. a) Inlsinxl+C (smena sinx=t);
b) In (smena cos x =u).
cosx
558. a) -0,5cos(t2-1)+C (smenat'-I=z);
b) 0,5 sin (x' + 1) + C (smena x' + 1 = z).
559. a) 2 + C (smena = t);
b) tg 2x' + C (smena 2x' = u).
560. a) 2tg.j;:+C (smena .,j':=u).
1
b) -. tg x, + C (smena x, =u).
3
561. a) -0,25 ctg 2x' + C
b)
(smena 2x
2
= z);
n
(smena ·3-t=z).
1
562. a) ctg-+ C
x
1
(smena -=u);
x
b) -ctglnx+C (smena lnx=u).
sin
3
x
563. a) 3--+C (smena sinx=t);
b) - cos
4
t +C (smena casx=t).
4
271
)
Ak . k . "d' 2 1 + cos 2x .
564. a 0 se IS 'onstl 1 entltet cos x =--2- tada Je
2 fl + cos 2x 1
Jeos x dx= dx)=
1 1. 1 1.
=- (x +. sm2x)+ C =-·x + -s1ll2x+ C
2 2 2 4 .
565. a)
f
cos 2x feos 2x
·c--_· dx=2 -.-- dx=1n Isin2xl+ C (smena sin2x=t)·
=xwsx =h '
1
b) -3'lnll+3eosxl+C (smena 1+3wsx=t).
566. a) (smena 1+2sinx=t);
2-cosx
b) -.····_-+C.
smx
567 )Kk
" 2'
x
x d'
. a a . 0 Je sm x = SIll:2 cos:2' ta a Je
272
=
2 Sill:2 cos 2 tg 2 eos:2
Neka je
x .11
t
g
:2=z, tada Je dZ="--';;':2 dx iii
cos
2
-
2
_.d:<-=2dz. Odavdeje fdX =fdZ=lnIZI+C=lnltg:xI+c.
2
X
SID x Z 2
cos -
2
b) f..!.x = }_.<1."._. Neka je 7r + x = z tada je dx = dz. Dalje
cos x . n . 2 '
sm ( .. + x)
2
n
imamo da je (,!1x. = J.<1.
Z
=In Itg zl +C=ln Itg 1 + C=
x SIll Z 2 2
:n; x
= In I tg ( 4 + 2' ) I + C.
568. a) Dati integral se postupno transformiSe:
S cos
s
x dx = Scos
4
X 'cos x dx= S(1-sin
2
X)2 cos x dx =sin x =
2 sin} x sinS x
= .. (smena sinx=u).
3 5
b) J sin
7
x dx= J sin
6
x sin X= J(I-cos
2
x)' sin x dx =
3 cos? x
=-cosx+cos
3
X-SCOS
5
x+ -7-+C (smenacosx=z).
1
569. a) --"'T' + C (smena sin x = t);
sin x
1
b) ····o··+C (smena cosx=t).
2eos· x
570. a) - .,,/1+2';;;;;: + C (smena 1 + 2 cos x = Z2);
b) _e'"'x+C (smena cosx=z).
ssinx
571. a) In 5 + C (smena sin x = t);
1.' 2
b) 6(1 +4sinx)2+C (smena 1+4sinx=z).
f
l + eos2x
2
572. a) Jeos"x dx=J(eos
2
x)2 dx= dx=
=! f dx+H eos2xdx+H eos
2
2xdx
11. 11'4 C
=-x+ sm2x+-x+ sm x+
4 4 8 32
1 1. If
="x+-sm2x+' (1 +eos4x)dx
4 4 8
31'2
1
'4 C
=- x+-sm x-t SID X+ .
8 4 32
3x 1 . 1. 4 C
b) sm x+ .
8 4 32
573.
r
1-eos
2
x r (1 )
a) Jtg
4
x dx= tg
2
x---··· .. dx= tg
2
X - 2 -1 dx=
... cos
2
X 01 cos X
5i L
f
! tg2 x 2) f( tg
2
X 1 \
= i-----tg x dx= +1 Jdx=
J \cos
2
X cos
2
X cos" x I
,
a) x+C (smena sinx=t, cos
3
x={1-sin
2
x)cosx);
3
2 3 1 5 C
b) -cosx+
3
cos x-Scos x+
(smena cosx=t, (l-cosx)2sinx).
575. Primedba. Za izracunavanje integrala oblika:
f sin ax cos bx dx, S sin ax sin bx dx i J cos ax cos bx dx koriste se po-
znati identiteti:
sin ax (a-b)x-cos(a + b)x);
1
cos ax cas bX=2 (cos (a-b)x+cos (a + b) x) ;
sin ax cas bx (a-b) x+ sin (a+ b) x) .
""
S
.. IS 8 1 . 2 1. 8 C
a) sm5xsm3xdx=2 (cos2x-cos x)dx=4sm x-
16
sm x+ ;
b) S cos4xcasx 3x+cas sin 3x + 1"0 sin 5x+ C;
1 1
576. a) 4cos2x-T6cos8x+C;
,3 x 1
bi "cos---cosx+C.
2 3 2
577. Proizvod pretvoriti u zbir:
274
1,. . 5) 1. 1('6 '4)
x ='4SlD2X-2: SIn X+SlO X.
[ .. '3d 1
6
1'4 1
;sillxsm2xslQ X X=24COS x-
16
s1n .x-gCOS_X+L_
578. a) 1.J'Tx'+1J2 + C (smena x
3
+ 1 = (
3
);
2
b) 01+ In'x)" + C (smena 1 + In x = (2).
3
579. a)
b)
3(x
3
_8)4+ C (smena x
3
_8=(
3
);
4 .
_J, (smena 1-6x'=t').
40
1 x
2
-
580. a) - arcsin-c. +C (smena x
2
=..j3t);
2 J3
1 x
3
b) 6 arctg
z
+C (smena x
3
=2t).
581. a) +C;
,,5
x
3
,- x
b) -- +2x+2y'2 +c.
3 V 2
582. a) _1_ arcsin 4
X
+ C (smena 4
x
= z);
1n4
t
b) arctg2x
2
+ C (smena x' =:2)'
______
583. a) Nekaje =t-x; odavdcje x=-2t-' a
=lnix+p'+a
2
1+C.
b)
(smena bx=t)· , ,
585. a) .J;;;'2+1 + - In Ix vis + + 11 + C (Dati
5 y5
'd k' b' d' f xdx f dx
Je na Je z 1fU va Integrala 3 + 7s:;;z+l'
integral smena je 5x
2
+ 1 = t
2
, a za drugi = z.)
b)
1
586. a) :2 (arctg y)2 + C (smena arctg y = z);
b) 2e1lICIgx+C (smena arctgx=z).
587. a) In larcsin xl + C (smena arcsin x = t);
(arcsin X)3
b) . +C (smena arcsinx=t).
3
integral
Za prvi
588. a) Ako se uvede smena x = 1 , odatle je dx = _ du . Dati integral
u u
2
se postupno svodi na tablicni:
= - f 21 JdU
l
-1 = - =
u -. +-
U u
2
= -In C=ln-· .. x .... ==+C.

1 r 1
b) "'arccos-- +C za x>y2 (smena x=-),
x t
589. Ako se dati integral transformi;;e u razliku dva integral a, dobija se
- = arcsin ./2 -In Ix + + C.
590. Dati integral se transformise u zbir tri integrala:
dx + fX1i¥:' x
2
) dx + = + arctg x + C
(smena: arctg x = t i In (1 + x
2
) = u).
276
591. a)
1 ,('in2 x)
:2arcsIn +C (smena sin
2
x = t);
b)
+c,
592. a)
1
-:2(areeosx)'+ 1-x
2
+C;
b)
1 1
:2 In (1 + x
2
)-:2 (arctg X)2 + C,
593. a)
1 2
j-
.,j6aret
g
( 3·
tgx
)+C;
b)
aX e-"
----.+c,
1+1n a
594. a) Ako se uvede smena x=tg t, tada je dx=4 ,pa je
cos t
= tuS2 t(1:1;2 = :dt= feos t dt=sin t+ C=
tgt C x C
+
+tg
2
t y 1+X2
b) Neka je x=asin t , tada je dx=aeos t dt, pa je
dx= a eosdt=a2fcos2tdt=
a
2
a
2
1
=2 P +cos2t)dt=2 (t+:2 sin2t)+ c=
a
2
1 r--'- a
2
x xJ x
2
=- (t+- 2 sin ty 1-sin
2
t)=- (arcsin- +- 1--- + C=
2 2 2 a a a
2
2
Q .XX/22
=-.. arCSIn + va -x +c,
2 a 2
595. a) Nekaje x=atgu, dx= adu., =
cos
2
U
= _a_.
casu
Dati integral
u sin u
t
g
Z
=l+casu
____ x
- a )' = a + ;=a=' -
ya +x y
.ja'+x'
Konacno, trazeni integral je
+x' In la + + G.
b) Dati integral se transformise na ovaj naein:
dx=9 dx=
=
9J
f,ji;d_X +c
2 2 2
(smena za drugi integral je x = 3 sin t 1-
596. Nekaje odavde sledi daje
dx= =U_
Trazeni integral se postupno transformise na ovaj naCin:
dx= du= Su
2
du+ 2 Su
4
du=
2a 2 2a 2 c---
= u
3
+--u' + c= y +-(y +G.
3 5 3 5
1 1
a) __ 'COS3X+C
cosx 3
(smena C08X=Z, sins X=
x) sin x);
b)
!" 2' 1
SIll SIll C
3 8IllX
(smena sinx=z, cos
5
x=
x)' cosx)_
598. al
4 1 2 (
lncos x+--- x+C smena cosx=z);
cos
2
x
b)
278
. 2 1 - 4 1
8m x - n SID x -";"""":'--
sm- x
(smena sin x = z)_
599. al
(smena sinx=t);
b)
1 , 3 1.)2:
2: cas x In :;-2 co;-;-;1 + C (smena cas x = t)_
43. Parcijalna integracija
600. a) Usvajimo da je u=x, d=cosxdx=du=dx, v=sinx, pa je
primenom formule (2) Sxcosx dx=xsinx+
+cosx+G.
b) Uzmimodajeu=lnx i dv=x"dLTadajc
1 x
l1
+ 1
du = - In x, V= , pa je nu 0.010VU (2)
x n+
11 x
tl
+
1
1 x
n
+
1
1
Sx Inx dx=--' Sxndx=-- C_
n+1 n+1 n+1 n+1
601. al
b)
602. a)
b)
603. a)
(u=x, dv=exdx);
(u=x
2
, dv=cosx dx).
1
In(1+x2)+c (u=arclgx, dv=dx);
2
x'
-2: (lnx--O,5)+C (u=lox, du=xd4
bl
d1J=sinxdx);
x-I
dv=xdx)_
k
604. al
b)
605. a)
b)
xln2+1
(u=x, dv=Txdx);
2" ln
2
2
x+1
------+ C
e'
-x ctgx+ln Isinxl + C (u=x,
dv= e"Xdx);
dx
du=--. -)_
sm
2
x
279
606. a) 0,25 (2x'+ lOx -t-ll)sin 2x +0,25 (2x + 5) cas 2x+ C
(u = x
2
+ 5x + 6, dv= cas 2x dx);
b) x tg x + In leas xl + C
dx
(u=x,
cos
2
X
607. a)
Inx 1
-----·---+C (u=lnx, dv=x-
3
dx);
2X2 4x
2
608. a) Neka je I=Se
x
sinx dx. Aka uzmemo U=SlllX, dv=exdx,
tada je du = cos x dx, 11= eX, pa je
(1) 1= e" sin x- Sex cas x dx.
Primenima panava parcijalnu integraeiju na dabijeni integral.
Sada je u = cos x, dv= dx, pa je du = sin x dx, V= eX i jednaCina
(1) transfarmi,e se na avaj naCin:
I =e
x
sinx _(eX cas x- Sex (- sin x) dx).
(2) 1= eX sinx-e" casx- Sex sin x dx.
U jednacini (2) se ponava javlja trazeni integral.
(3) 1= eX (sin x -cas x)- 1=21 = eX (sin x -cas x)
1= e" (sin.x:.=-cos x) + C.
2
b) eX(sinx+cosx)+C (analagna prethodnam primeru).
1 2 2. 2 C
609. a) ... (x3 sin3x+x cas3x--xsm3x--
9
eas3x)+
3 3
(u = x
3
, dv= cas 3x dx, tri uzastopne parcijalne integracije).
e
ClX
3 3x
2
6x 6. .. I' ..
b) -(x (tn uzastapne parCI]a ne mtegraCI]e,
a a a
2
a
3
U= x
3
,dv= e'" dx).
610. a)
280
611.
Poslednja jednaCina maze se napisati u obliku
1=x-J'-;2=-a
2
-1-a
2
In Ix+P=-71
ili
21 = x../x
2
·_a
2
_a
2
1n Ix + .j;:z=- a
2
1;
adavde sledi da je
xP="'Q2 a
2
2 2 •
-a I +c.
2 2
. 2
b) a'+x' + In Ix + Y x' + a
2
I + C (analogno prcthodnom
primeru a).
2 arcsin Jx + 2 -J'i=- x + C
formule parcijalne integracije).
r-
(smena V x = t, zatim pnmena
x'+l x
612. a) --arctgx---+C (u = arctg x, dv=xdx);
2 2
b) 1.«2x'-1)arcsinx-t-x-J'iT::::-;')+c (u=arcsinx, dv=xdx).
4
x'+ 1
613. a) ----2---- e-
x
' + C (u = x
2
, dv= e-
x
' . x dx);
X4 1
b) dv=x
3
dx).
3
X
(sin x+ cos x 1n3)
614. a) -
615.
slicna zadatku 466):
X X
b) +lnltg-21+C
SIll X
5
X1
1
a)
2ln5 1n5
(dve uzastopne parcijalne integracije,
281
sin 2x x cos 2x
b) (u=x, dv=sinxcosxdx).
8 4
616. a) (u=ln(x+-J1+;z, dv=dx);
1
b) --(ln2x+2lnx+2)+C (u=ln
2
x,
x
617. a) (u= sin (In x), dv=dx);
b) (u=cos(lnx), dv=dx);
eX ( ., . 2 ) (. k . "'d . . 2 1 2x
618. a) "5 Stil x-sm x+2 +C IS onstltll entltetslll
zatim dve parcijalne integracije);
b)
"'( 2 . 2) (. k . "'d' 2 1+cas2X)
"5 cos X-SlllLX+ +C IS OnstltIl entItet COS .
619. a) (u=ln(x'-I), dv=xdx);
620.
621.
I-x
(u=1n"-, dv=x
2
dx).
l+x
1 1 1 1
a) 6 (2x' + 3x' -1) In(x+ 1)- 9 x' -12 x' +6x+ C
(u=ln(x+l), dv=(x'+x)dx);
b) e"(x-l)+C.
e'X (a cos bx + b sin bx)
a) C;
e'x (asiobx-bcasbx)
b) a'+b' """-+C.
x
2
+1 1
622. (arctg x arctg x + 210g (x' + 1) + C;
x
3
x
2
1
b) -arctg3x-"-+-ln(9x'+I)+C
3 18 162 .
282
x
623. (x' + 3x'+ 5x+ 5)arctg x-
z
-3x-2ln (x' + 1)+ C.
624. Ako iskoristimo ideotitet
625.
1 1(1 l)d" I" ..
--_ ...._=- , atI mtegra se lzracunava na sledeCl
x
2
_a
1
2a x+a
oaein:
+C.
b) Iskaristiti ideotitet

1 1(1 1)
k'-x
2
2k k+x .
Primedba. Ova civa integrala se kariste kao tablicni jer je njihova
primena cesta.
Primedba. Da bismo izracunali integral oblika (a"" 0),
Jax +bx+c
oajpre trinom ax
2
+ bx + c svodimo oa konacni oblik:
ax' + bx+ c = a (x + 4ac-b'=a (Z+J>")2 + k,
2a 4a' 2a
gde je
4ac-b
2
b
k="""""--. Ako uveciemo smenu x+-=t, dx=dt
4a
2
2a
i dobijemo da je
1= =Ht/17;'
lzracunavanje poslednjeg integrala svodi se na jedan od sledecih
slucajeva:
1° b
2
-4ac>0, I
283
2'
2
b
2
-4ac=O +c·
, 2ax+b '
3' b
2
-4ac<0,
a) (smena x-3=2t).
b) = In I:=il + C (smena x-2 =t,
vidi zadatak pod a).
1
626. a) ---+C (smena x+3=t);
x+3
627.
628.
629.
630.
284
x+2
b) (smena x+2=3t).
(smena x-2=t);
2.J:i 2x+l 2 (1)2 3
b) -3·arctg73 (x +x+l= x+2. +4'
lyG
(smena x+-=-t).
2 2
1 x+l
a) 2. arctg + C (smena x + 1 = 2t);
b) li= +C
(x-
3
) +9
1 .Jii
(smena x-
3
=-j'-z),
a) -In --- +C; 1 IX-51
4 x-I
b) arctg (2z-1) + c.
Primedba. Integral oblika za a>O, transformise
-Jax
2
+bx+c
631.
632.
se posle svodenja kvadratnog trinoma na
..jt2tk
2
. lb' f dt O· b'" I a za a < 0 na mtegra 0 hka ..... __ ... VI 0 hel mtegra a su
.Jk
2
-t
2
razmatrani u zadacima 583. pod a) i b).
a) f-( ..... . .JX2+X+ll+c
x+2. +4
1 .J3
(smena x+
2 2 '
b) = "':"lr = arcsin x 1 + C
(smena x-I = 4t).
a) Inlx+2+.Jx2+4xl+C;
b) arcsin (x-I) + c.
. 2x+3
a) arcsm .J17'" + C;
b)
633. a) (smena e"=z dati integral se
svodi na 630 a);
1 3·-sinx
b) C (smena sinx=.Jz svodi dati integral
.J3 3
na poznati).
634. a) -In Icos i 1+ C
svodi dati integral na poznati).
. 2+Inx
b) arcsm + C (smena In x = z).
(smena cos x = t
4.4. Iotegracija raciooaioih funkcija
635. a) PodintegraIna fuokeija moze se rastaviti na pareijalne razlom-
ke na slcde6i naem:
x+2 x+2 ABC
(1 )---- =.- + -- + ---- .
x
3
-2x
2
x
2
(x-2) X x
2
x-2
Ako se pomno;;'i poslednji identitet najmanjim zajednickim
,,2. (x- 2), dubija se
x+2= Ax(x-2)+B(x-2)+ Cx
2
=(A + ClX2+(B-2A)x-2B,
Koristeei osobinu identicnih polinoma da su im koeficijenti uz
odgavarajuce stepene promenljive x jednaki, dabija se sistem
A+C=O /\ 8-2A=1 A ·-2B=2.
ResenjasistemasuA=-I, B=-t C=I.
Na osnovu identiteta (1) dabija se da je
f
--",+:!- dx= _J'dX -f+f-dx =_I+ ln lx-
2
1 + C.
x
3
_2x
2
X x-2 x x
b) Jednacina x4-1 =0 ima dva realna karen a x, = 1 i x
2
=-1
i dva konjugovano kompleksna X3 = i i x
4
= - i. Radi toga
imamo identitet
2X2 A B Mx+N
(1) --=--_.+- +----
x4_1 x-I x+l x
2
+1'
Mnozenjem identiteta (1) sa najmanjim zajednickim dobija se
identitet
2X2 = (A + B+ M) x
3
+(A + B+ N)x
2
+(A+ B- M) x +(A - B-N).
Primenom metode neodreclenih koefieijenata dabija se sledeei
sistcrn
A+B+M=OAA-B+N=2AA+B-M=OAA-B-N=Q
, 1
Resavanjem sistema nalazimo A=;, B= -2' 111=0 i N=1.
Na osnovu identiteta (1) dati integral se postupno svodi na sledeCi
naein:
r 2x
2
._ dx --f 1--a:,"-=llnIX-J.I+aretgx+c.
jx4_1 2 x-I x+l Jx
2
+1 2 x+l
636. Posto je stepen brojioea veei od ,tepena imenioea i posto se izvrsi
deljenje dobija se kolicnik x + 5 i ostatak x + 1 , tj,
286
637.
638.
639.
640.
x
3
+x
2
-16x+16 x+l
---'--'0--='-'-"-- = x + 5 +
x2-4x + 3 x
2
-4x -f- 3
Ako se poslednji razlomak
dobija se
transformise na parcijalne razlomke
x+l
(x-I) (x-3)
il,
x+ 1 =(A+B)x+( -3A-B).
Iz ovog identiteta sledi da je
A+B=1 A -3A-B=I=A= -1 AB=2.
Dati integral se postupno transformiSe na ovaj naeill:
1= fXdX+5 r
dx
- Cd-"-+2f_dX = x
2
+
5x
+
In
(X-2)2 +c.
J' ]"x-l x-2 5 lx-II
_3
a) +x2+4x+ln(x-2)"+C;
b)
x
3
_
• 3
3-a-x+a aretg ;;+c.
a)
2 IX-21 2x-l
9
In
x+l - 6(x·';:-1)2+
C
;
-1(X-3)4 .
b) In +c.
r
yX
1 1 1
a) - In Ix -11- In (x
2
+ 1)+2 arctg x+ C;
2 4
b) In .. +c.
1 x
3
I
(x-I) (x+l)21
a) 1 IX-21 --"-+In - +C;
x-2 x+l
b)
3 I
x
-2Y
- +In( -- +c.
x-2 x /
287
641.
642.
643.
644.
645.
647.
288
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
+ C (x; +1)
1 1
-x
3
+ Ix
3
-11+C.
3 3
I
cx
3
(X-l)l·
In l'
x+
1 1 3
------ +- In (x
2
+ 1) + arclg x + C.
2(x-l) 2 2
-+···In··· -+c.
1 1 IX-II
x 2 x+l
3
(x- 2)TO
In -,--------, + C ;
xi> (x + 3)5
InIX+JI __ -:_+c.
2 x-I x-I
(
I A BX+C)
x
3
_1 = x-I + x
2
+x+l ;
4 2x-5
a) Inlx
2
-Sx+91+'--- arclg-=+C,
01 J"11
-f 2x-5_ dx+f 2dx ).
- x'-5x-9 x'-Sx+9 '
b) Inlx
2
+3x+61---_ arctg
4 2x+3 (r(2X+l)dX
.j!S "lIs J x'+3x+6
= L,j-::+6).
3 1 2x-l
649. a) iln (x' -x+ 1)+:;3arctg:;3 - + C;
2 1 ,
b) 0 In 13x - 11 + In ,2x + 11 + C.
j -
650.
x
2
+4 3 x 3 x
a) In 2 -:;i arct
g
:::;2+ C;
x
2
+4 1 x
b) In----- +-- arclg-+ C_
(X+1)2 2 2
651.
1 x
2
+ x"i2 + 1 r; . C ( k . ." .
a) -._.In ---------- ..- -- + v 2 arctg ------, + . Is -onstll! slo Je:
.,}2 x
2
-xJ"2+1 I-x
X4 + 1 =x
4
- 2,2+ 1--- 2x
2
= (x2-lJ'-(xJ"i)2 = (x
2
+ x,./2+ 1)
4 Ax+B Cx+D
(x
2
-x,;2+ 1)
. 1+x4 x'+x",/2+1 x
2
-xJ"2+1
2-x 2 1 . x
b) -----+In(x +2)----arctg----+ C.
4(x
2
+ 2) 4.;2
652. a) x+41nlxl+ In(x2+4)3+C;
b) x2+1nlxl+21n Ix-ll+C.
653.
x
a) 2x+ 2In
l
x
l
+arctg
i
+C;
b) x
3
-41n Ixl +In(x' + 1)+ C.
4.5. Odredeni integral
b
654. a) Neka je J(x) = k, (k E R), odredeni integral J k dx predstavlja po·
290
a
vrsinu dela ravni xOy ogranicenu pravom J(x)=k, odseckom
[a, bJ na Ox osi i ordinatama u tackama a i b (sl. 89). Ako se
izvrsi podcla segment a [a, bJ na n delova tackama
y
y=k
0
a
SI. 89
b "
I

(e
:
Ji-

b
X
a=xO<xl <x2< ... <xn=
=b.
aDda je na osnovu defi-
lllcije odredenog integ-
rala
Jkdx= lim 1: ,1x;= lim (k(xl-xO+X2-XI+X3-X,+",+
n ...... <X)n=l n .... oo
a
+Xn-X
n
_,)
= lim k(xo-xo)= lim k(b-a)=k(b-a).
n-oX> n-"co
Dakle, povrSina je k (b - a).
b) Podelimo segment [a, bJ na n jednakih delova i uzimamo da
su = Xi levi krajevi par-
y
x
b
SI. 90
b "
cijainih segmenata (sl 90).
Funkcija J(x) = x je ne-
prekidna nu segmentu
[a, bJ
b-a
,1x=--.
n
Primenam definicije ad-
redenog integrala dobi-
ju se:
JXdx= lim.1: lim (,1x(a+,1x)+,1x(a+2,1x)+,1x(a+
11-> co 1""1 w .... co
0+ 3,1x) + ... _I' ,1x (a -I' n ,1x»= lim (n a ,1x + ,1x
2
(l +2 + 3 + ... + n»

= lim (n +(b-a)2.
" ...... <Xl n n 2
(b-a)2 I
= lim a(b-a)+ 2 (I + )
n- <:c n
2ab-2a
2
+ b' -2ab + a
2
2 2
Primedba. lskoriscen je poznali identitet
n (n + 1)
1 +2+ 3+ .. . +n =--2--'
655. a) PodeIimo segment [a. bJ na n jednakih deIova; lada
b-·a
,1X=--. Za tacke uzecemo leve krajeve parcijalnih seg-
n
menuta (st 91).
y
o x
a
SI. 91
b "
S x'dx = lim .1: ,1x;
11->00 1""1
°
= lim (,1x(a+Jx)2+(a+2Jx)2+ .. . +(a+n,1x)2)
11-.... 00
= lim (Jx(na
2
+2aJx(1+2+3+ . . . +n)+,1x2(12+2'+

291
= lim b-a(na2+2a .b-a .n(IlJ}) +
n ..... = n n 2
+ z n (n
= lim \(2+ 1)
n ..... = \ n 6 n) n
a;.
Primedha. lskoriscen je pomati identitet za zbir kvadrata prirod-
n (n + 1)(2n + 1)
6
nih brojeva: 12 + 2' + Y + ... + n
'
a Q.': 0_=})E
b) Je"dx= lim -(eo+e"+e" + .. . +e " )
o n ..... = n
a eIJ-l
= lim -", =(e"-1)limln(1 + h)"
/1-+ 00 n _
en-l
= e" -1 (smena: e;' -1 = h formula za zbir geometrijske
progrcsijc).
656. a)
"J' d li rr (. n . Zrr . n n )
SlllX X= m -- Slll +sm-------+ ... +SlD
707
o /1-' co n n n n
. n + 1 nn
510 7r
n 2n 2n
= lim ........ ----- =
11--+<:0 n . n
5lD-
2n
. (n n). n
n SID '2:+ 2n sm
2
= lim 2·--------·,-
/I"'" a:) 2n n
SlD--
2n
1
· n. 1 2
=2 1m cos
/1--<= 2n . n
lskoriscen je poznati identitet
SID
2n
n
2n
. n+ 1 . nx
sm--XSlD-
2 2
sin x+sin 2x+ . .. + sin nx=---
. X
5lll-
2
b) Posto je funkcija f(x)=cosx neprekidna na segmentu [a, "],
ona je integrabiina na tom segmentu. Podelimo segment [a, b] na
n parcijalnih segmena ta jednabh d uZina:
[a, a+Ax], [a+Ax, a+2Ax], ... [a+ (i-l)Ax. a+iLlxJ, ...
.,. [a+ (n-l)Ax, h], gde je Ax= b-". i b=a+nLlx.
n
Za tacku uzimamo, na primer, desne krajeve parcijalnih scgme-
nata, tj. (i=a+iL1x. Rimanova integralna suma Dve funkcije je
i= 1
= Ax (cos (a + Ax) + costa + 2 Ax) + ... +
+ cos (a + i .dx) + ... + cos (a + n.dx).
Ako iskoristimo pomati identitet da je
Ax-sin(a+
ili (. (.)'
(
.) 1 . ( 21 + 1 . 21-1 )
cos a+l.dx =---- sm a+--"Ax-sm a+·'·-Ax
2
. Ax 2 2'
sm
2
d
. Llx (. ( 3 ). .dx). 5
ta aJe 0'"=---' SID a+-.dx -sm(a+-- +sm(a+-.dx)-
2sinLl-x 2 2 2
2
. ( 3) . ( 211-1 ) . ( 2n-3 '\
-sm a+i.dx + ... +SlO Q+·"Z'·.dx -Sm a+2-.dxrr
+ sin (a +2n;1.dX )_ sin (a +211; 1)
Llx ('. ( .dx). ( LlX))
. Llx sm a+n.dx+i- -sm a+'
2
'
2sm-
2
=2 (Sin (h +Llf) -sin (a+t"))·
2
Na osnovu definicije odredenog intcgrala imamo
Scosxdx= lim O'n=1im sint (SiO(b+.d")-sin(a+ .dx))
(
.d )"
a n->= h-+O L1x 2 2
2
= sin b-sin a.
293
657.
2 1
658. a) 24;
b) 93.
c)
5 ' 2
8
b) 40
659.
a) 3;
3 .
e
2
(e
4
_1)
660. a) e-e-
1
; b) --2----;
e
3
_1
c) -3'
661. a) 1; b) c) In 2 = 0,6931.
662. a) 0,5; b) 2.
3-/3
663. a)--3-; 1 b) O.
664. a) 2; b) :2+
0
.
n
c) 8'
666. a) Uvedimo novu promenljivu integracije smenom 2x -1 = t .
. " .. I' d 1
294
Dl erencrran]cm na azuno x =2 duo
Odredimo nove granice integrala: za x=2 1=3 i za x=3 1=5.
Tada se dati integral postupno svodi nll ovaj naein:
3 ,
f
If 1 u
4
1' 1 (2x-l)3= u
3
du=-·- =- (5
4
-3
4
)=68.
2 2 4 3 8
Smena 1 =Z daje x'dx= !dZ. Odredimo nove granice:
za x=O, Z= 1, za X= 1, z=3. Tada imamo:
1 3
J
"(2X
3
+ 1)4x'dx =_1 z'I3 (3' _1
5
)=
6 6 5 1 30 15
o 1
2t dt
668. a) Smena je eX -1 = t
2
, dx =--- nove gran ice su za x = °
t' + l'
t=O, za x=ln2, t=1. Tada je
b) 4-n (smenaje e'-I=t
2
).
2 n
669. a)15; b) 1'i;'
1
670. a) 31n2;
n
b)--.
12
671.
672.
672.
674.
a) lOln2 - 3,5 integracija u=lnx, dv=(3x+2)dx).
b) ° (u=ln(x+--/x
2
+1), dv=dx).
(
1 --/3) )3
a)n 4--9- +In :2;
a) In 2 - 0,5 (smena 1 + x
2
= t);
n 2
b) 18 (smena x=3t ).
8 2
a) C=3vC=3; b) C=e.
n
b) --1
2 .
675. Posle integracije data jednaCina sc svodi na lanae ekvivalentnih
jednaCina:
sin (a
2
+ a) - sin a
2
= sin a
2a
2
+a a a a
..¢:> 2 cos ------- sin - - 2sin cos ..- = 0
2 2 2' 2
. a 2a
2
+ a Q
-= 8m:2 (cos -'2'--cOS :2)=0
a a
2
+a a
2
-<:::> sin -- sm ,----- sin -- = 0
2 2 2
_. _ ;;:;,-- _ -1 ±
-= Q-2kn v Q- ±'Y Lnn v Q--"- 2:-'-, (k, n, m E Z).
295
676.
677.
Ako se uzme uslov 2 a 3 skup resenja date jednacine je

a) 7n 3nll,,}
(2' 6 ' 2' 6 .
678. 0<a<4.
679. A=C=7, B= -6.
a
Z
680. a) x=l za a E (0,2] i x,=l, xz=log, 10g
z
4 za aE(l, + co).
681.
682.
683.
684.
296
U putstva: Smenom 2" = u data jednaCina se svodi na kvadratnu
u'-2ulog,a +4 log, -= u=2 v u =
b) x", = za a E(-CO, 0);
Xl =1 za a=O;
x
,z
=(2-a)±.,rs;; za a E (0, l)U(I, 2).
,,'
b) 3e
4
+1
a) 32;
16 .
n
Z
-8
a)--4; b) 3e-6.
" (pareijalna integraeija u=ln(1+x
3
), dv=dx).

1
Smenom t data jednacina ekvivalenlna je luneu ekvivaleneija
u

x
-f
1
1
1
1t - "
3 ¢> arccos u : = '3
685.
686.
687.
1 n
¢> arccos - arccos 1 =-
x 3
1 n
¢> arccos
3 x
-=x=2
7 (P
. . .. I' .. . d dt)
x = nmenl parcIJa nu mtegracIJu U = arCSlD t, V= .
t dt
x=O. (Primeni pareijalnu integraciju u=arelg t, dv= r="=)'
vI +t'
x=ln 8. (Smena e'-4=u
Z
).
688. x = 1. (Vidi resenje zadatka 684.) .
4.6. Primena odredenog integrala za izracunavanje povrSine
ravnih figura
689. Figura ogranicena lukom para bole y = x
2
+ 2x i pravom y = 0
prikuzana je na slici 92.
Z
Povrsina figure je p=
o
y
SI. 92
690. Apseise presecnih tacaka dalih parabola su x = - 3 i x = 3.
Trazena povrsina je prikazana na s1. 93. Kako su date parabolc
simetricne U odnosu nu Oy asu, dovoljno je odrediti povrsinu na
297
691.
segmentu [0, 3]. Zatim je udvostrucimo:
3
p=2fG X2+3)-G X
2
+1) dx=8.
o
o
-3
SI. 93
x
3
Data prava i data parabola seku se u tackama x = - 2 i x = 1
(s1. 94) (resenja sistema y=x l\y=2_X2). Trazena povrSina Je
1
P= f (2 -_x
2
-X)dX=( 2x- = D-
-2
--(
y
2
x
SI. 94
692. Traiena povrsina (s1. 95) se dobija ako se na povrsinu ogranicenu
Osom OJ' Ilukom parabole dodaju povrSine trougla AOI i krivoli-
nijskog trapeza OCB4, a zatim oduzme povrsina traugla 14B:
298
o 4
P=2 f dx+ 1 }+ f dx_3:?=1!-
_1 0
2
_.1.
2
SI.95
693. U ovom slucaju zgodnije je izvesti integraciju duZe ose Oy (s1. 96).
Tada je trazena povrsina
b 2
P=fXdy=f
2 3 -3 6
a -3
y
o
o
694. P = f (2x
3
+ 3x
2
+ 2) dx = 2.5.
-1
SI. 96
x
695. a) lednaCina kruga je x
2
+ y2=R2. Povrsina kruga se dobija kada
se cetvrtina povrsine kruga llcetvorostruci:
299
R
P = 4 f dx.
o
Smena x = R sin t svodi prethodni integral na oblik
Tt/2 n/2
2f' 2f 1+eos21 2
P=4R cos t dl=4R ····2 -dt=R n.
o 0
b) Analogno prethodnom primcru, povrsina elipse JC P=ahn
(jednaCina elipse je h
2
x
2
+ a'y' = a
2
b
2
).
696. p2
3
697. Grafik date krivcjc simctrican U odnosu na osu Oy. Prava x=Ojc
vertikalna asimptota a prava y = 0 horizontalna (sl. 97). Trazena
pOYrSinu u funkciji parametra a je
,
p(O)=f1. dX =_ll' =l_l
x
2
x 1 a
1
1
Aka tada ------70, prema
a
tome
P= limP(a)= lim(1-
1
)=1,
11""'"00 a--+co a
a to znaCi da figura koja se
prostirc u beskonaCllosti iz-
mcdu ose Ox, luka krive
1 . . k' d
Y=---"-i 1 prave x=a Ima 'onacnu vre 110St.
x
698. P=36.
699. P= 18.
700. P =36.
701. P=4,5.
125
702. P=6-'
300
x
Q
51. 97
p_
64
703. - 3 .
704.
705.
16n r:;
P=-3 +4";j.

3
p=4n+v3
706. 3
707.
708.
709.
4n+.13
P=-6-'
16
P=·--ln27.
3
n 1
P=··_···.
2 3
710. P=e'+·e-'-2;::;S,524.
711. P=(a)=arctga, P= H!;;,P(a)=;.
7
712. P=3'
17
713. P=·ii·
714.
1
P = .. -In .. '.". 715.
3 2
716.
n
P=2'
717.
718. P=9.
719. P=O,S.
720. P=12.
721. P= 1,5.
'lfH
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
24 8
P=--------"'1410.
inS 91n3 '
P=4-31n 3",0,7042.
p=l
3'
P=4,2S.
P=4,S.
2
P=10
3
·
P=4.
P = ab (2.13 -In (2 + fi».
P=m
2
1n3.
10
P=n+
3
·
8n 10.13
P=3+-T-'
P=4,S.
122
P = 2 f(2-x
2
-x
3
) dx= 2 --.
o· 15
. 3
P=5 arcslll
S
-41n2.
736. P=O,S.
r;. 9
737. P= 6y 2-
2
1n3.
738.
4. P 4
PI=2n+
3
, 2=6n-
3
·
739.
16n 4fi. 32n 4.j3
PI 1
3 3 3 3'
740. P=ln2.
302
741. (Grafik date zatvorene krive se zove lemniskata, simetriean
je u odnosu na obe koordinatne ose i Una oblik kao zuak bes-
konacno, 00.)
742.
4
P=3'
743. P=13,S.
744. P=2,25.
745.
3 .
746. P=5.
747. P=8.
748.
9n
P=4- 3.
749. a) Funkcijaje definisana za x#5, nule su x=l i x=4, y_=l za
x=3, Ymin=9 za x=7, asimptote x=5 i y=x.
15
b) P=2-4In4.
750. a) Definisana je za x#8, nule su x=7 i x=4, Ym"" = 1 za x=6 i
Ymin=9 za x=10, asimptote su y=x-3 i x=8.
15
b) P=2-4In4.
751. a) Definisana je za svako x# -1, nule su x= 1 i x=4.
9 r- 1 /lO
Y-=4 za x= -l-y 10, Ymin= -4 za X= -1 +, 10, horizontal-
na asimptota x = 1, prevojne tacke za x = 0 i x = ± 2.j3.
b) P=51n2-3.
303
752. a) Definisana je za x", -1, nule su x = - 3 i x = 1, Ym" = 9, za
x= 1, = 1 za X= - 3, asimptate su X= -1 i y=x+6;
15
b) P=2-4In4.
2
753. P(a)= f(
1
Za a= 1,
754, Maksimalna pavrsina pavrsi adreduje se iz funkcije,
2(,-p) . 16
P(p)=2 f ..j2p;; dx=-,}p(r-p)3 .
o 3
Pip) je rnaksimalna aka i sama aka je P'(P)=O =(r-p)2(r-4p)=0
r Od d •. r
=r=pv
p
=4' gavara ruga reseoJe p= 4'
755. Resenje jednaCine
x
f ,}4;
o
Trazcna secica sadrzi tacku M (9, 6), jednaCina seCicc je y =
4.7. Primena odreuc[)og integrala za izracunavanje zaprcmine
rotacionih tela
756. Lik prikazan na s1. 98 rotira aka ase Ox. Zapremina nastalag teia je
304
4
Vx=nf (4X_X
2
)2 dx =
o
4
= nf (16x
2
-8x
3
+X4) dx =
o
=16'--2x
4
+- =' n
x
3
x514 512
3 5 0 15 .
y
x
SI. 98
759.
760. Lik prikazan na s1. 99 rotira aka ase Oy. Zapremina tela kaje
nastaje je
lIn
V=nfx
2
dy=nf e"dy= (e
2
·-1).
o 0 2
y
x
SI. 99
761. a) Pravi krufui valjak paluprecnika R i visine H nastaje rotaci-
jam pravaugaanika OABC (sl. 100) aka ase Oy. lednacina prave
AB je x = R, pa je zapremina valjka
II 11
V=nf x
2
dy=nf R2 dy=R2nH.
o 0
y
y
y
r
c
'"
B
I'
---
H
-0 r -
X
"-
/A
SI. 100 SI. 101 SL 102
A
b) Rotacioni konus nastaje rotacijom pravouglog trougla OAB
lsI. 101) oko ose Oy. lednacina prave AB je
+ y = 1, pa je zapremina konusa
R H
(. y\, R
2
nH
V=nij{2 .1- ...... )
\ 11 . 3
c) zarubljena kupa je [otaeiano tela kojc nastaje rotadjom
pravouglog trapeza AOBC (s1. 102) sa paralelnim straniearna R i r
i visinorn II. Posto tacke A i B irnaju koordinate A (R. 0) i B (r, H),
jednacina prave AB .Ie
r-R

Zapremina zarublJene kupe je
II
'!. 2 f(r-R \' nH, 2
V=nJ x dy=n "",y+R) dy= (R-+Rr+r).
o \IJ / 3
o
( '
lsmena --------- y,' R=_i:",l.
fJ
4nR2
762. a) V=
3
"
(V=2nJ (R2_x
2
)dx.
306
o
b) Loptin odsecak (segment) nastaje rotacijorn kruznog odsecka
ABC oko ose Ox. Zapremina loptinog odsecka je
R R
V=n S y
2
dx=n f (R2_X2)dx.
R-h R--h
VA
/ I
YA I
I
c
I
/'
..

r.
I /'
:g
/'
\ \ \ B
D
"
I 0
)(
a
h \

\
,
\
I,
• I
S1. lU3 SI. 1(1.j
I
Koristeci osobine pravouglog trougla BCD (s1. 103) obrascu za
zapreminu loptinog segmenta maze da se da i ovaj oblik
V= h; (3p2 + h2), jer je h (3R -h) = h (2R - h)+ hR
p2+h
2
3p2+h2
=p2+
2
- =--Z--, jer je h(2R-h)=p',
c) Loptin sloj nastaje obrtanjem krivolinijskog trapeza ABB,A,
(sl. 104) oko ose Ox. Zapremina loptinog sloja je
V=nxOr(R2_x2) dx =n (R2X_:".J)IXo +h
Xo \. 3 Xo
nh 22 .... 22 22
=3(3(R -xol-i·j(R _·xo··2hxo-h )+11)
= n3
h
(3 (R2 -X5)+ 3 (R
2
,,(xo+ W + h
2
))= n3
h
(3pi + 3ph 11
2
),
gdeje a
763. V= a
2
pn.
4
b) V =··ab
2
n
'3 .
765. a) Dvokrilni hiperholoid je prikazan na s1. 105. Njegova zapremi-
na Je
'I
b
6 \1. 0 l\f.1 "
x
7 ';' _ _ \

SI. lOS 81. 106
307
21l b
221l
8ab
2
n
V=2nS y
Z
dx=2n
2
S(xZ-aZ)dx=-,,-.
Il a a 3
b). Jednokrilni hlperboloid je prikazan na sl. 106; njegova zapre-
illlTIaJe
b 8a
z
bn
y
o
766. IzjednaCine xZ+(y_b)z=rz
dobijamo y-b= ±,jrz _xi.
YI = b + #=;2 je jednacina
gornjeg polukruga, a
y = b - ";;:'=-:;.'- jednacina
donjeg polukruga (sl. 107).
Tra.zena zapremina je
a
V=nS (yi-yDdx=
-a
a
=4nbS ,jrz_xzdx.
-a
Ako izvrsimo smenu X = r sin t
dobijamo nove gran ice integ-
racije
n. n
x=.-a, t= -21 x=a, t=2'
pa Je

z ____ Z
V=4n b S ";;:Z_rZ sinz t 'reos tdt =4nr
z
b S
n
2
x
Z
=2nr
z
b S (1+eos2t)dt

Z
"
=2n
2
rz b.
63n
767. V=-5-'
V=76n
768. 15 .
308
-Z
Z
SL 107
x
'"
T
l
I 769.
V=19n
j
6 .
770.
V= 40n
3 .
771.
3n
V=10'
772.
19n
V=24 .
572n
773.
V=---,- .
105
774.
352n
V=Ts'
775. V=ln 2X.
776.
V=512n.
15
777.
a
3
"
V=(j'
778. V=19,2n.
779.
V= 16n.
315
780.
n
V=30'
781.
3)-
782. V=16n.
783.
8n
V=3'
309
76
784. V=-n.
3
3
785. V=-n,
10
o
786. a) 17= lim rr S e
2x
dx = "2 ;
a ..... - tt) tl
3
787. V=8n2,
16n a
3
788.
789. 1).
3
1
b) V=rrS 1n
2
ydy=n,
o
790. V=n f (cos' X +cos 2x+ 2cosx cos 2x)dx
o
n
3(I+COS2X l+cos4x )
=rr! dx
n
(
sin 2x sin 4x sin 3x . )13
=rr 0

44n
791. V=15'
a
3
rr
794. V=-
12
310
32n
c) V=3'
795. a) y=x;
796. V=24n,
b) V= 16n
3 '
797. a) x+2y-8=O;
b) V= 36n,
798. V= 18n,
799. NG,6) V.:Vi=2:3,
, 4rr
b) I
3
801. V=4n.
S04. V=n(I+21n 12
\ 5 4 3
805. V=n (1
311
4.8. Primena odredenog integrala za izracunavanje duzine
luka krive
806. Ako na jednaCinu kruznice primenimo pravila izvoda implicitne
funkcije dobija se
2x+2yy'=0 ili y'= _c".
y
Primenom obrasca (1) odredujemo obim eetvrtine kruinice:
dx= JJ:: dx=
o 0 0
,

[
' ,x rrr
r arCSln --;: 0 = -2--·
o
Obim kruznice s=2rn.
807. IzjednaCine date parabole y'=x, Duzina luka na osnovu formule
(1) je
808.
809.
810.
312
+1 1n (x+./;Z+1)[v'3 =
o 2 2 0
' v'4 + 1n (./3 + .)4
2 2 2
=./3 + 1n(j3 + 2)-0,5 .
"= S v'1+4;:' dx=xv'!+4;:'2 + 1 In (2x+-Jl +4x
2
)[2 =
2 0 2 0
=2./17 + + 1n(4+./i7).
1
y-Z
Diferenciranjem jednaCine astroide dobijamo y' = -, .
x
3
Prema tome, duiina luku cetvrtine astroide je
1
l
i
i
=f X3+.
y
3 d -
x-
o x"j
y
o
SI. 108
Odatle dobijamo dU7inu astroide s= 6a (s1. 108).
811. s=v2 + In (1 +v2).
812. s=I+0,5(ln3-1n2).
814. Cikloida je data u parametarskom obliku:
y'=d: =asint.
Primenom obrasca (2) dobija se:
a
s = Y Jai(i= cos t )2'+ a
2
dt = 2a Y dt = 8a
00
2
Y
o
Sl. lU9
x
(s1. 109) .
x
313
1
815. 5=ln 3--.
2
. I-x d' d" 1 k
Kako Je y'=- ta a Je UZlDa u
2yx
816.
s= JFG7J dx=
o 0 0
=( =2y'3.
1 r
817. s=2:ln(y5+2).
818.
o + 17 1 r; r;;:;
s=--- -+-In(2+y 5)(4+ y l;).
2 4
819. Kako je, za x=o Y= 1 i za y=O
tad a je d uzina krive

x = 1 (31. 110), a y' = --.j;-
1(---1\T-1
1 '-)1 __ ) +
s= JJH-(J:;;I.y __4 dx.
o 0
za x=O t= -1. za x=1
t = 1 ; duZina luka je
s=/l- f 0
2
+
i
·dt= In(t+,;Tl:l)I
'
, =
/ __ _
=2- y2+ln (y2+1».
y
x
820. 5=2.
S1. 110
314
821.
823.
4.9. Primena integrala za izracunavanje povrsine rotacione povrsi
Sfera nastaje rotacijom luka krufuice x
2
+ y2 = R2 iznad x-ase ako
ase Ox.
Primenom forrnule (1) dobija se obrazac za povrSinu sfere:
Px=2n I dx=2nR I dx=4nR2.
-R -R
824. I' a) p
x
=2n(b
2
+
a
:. arCSine) (e=
b) P =2n(b
2
+iJ.2 ln !2l!).
y 3e 1- e
2' a) M=2rnH;' b) M=rns; c) M=ns(R+r).
825. Primenom obrasca (1) dobija se
P
x
=2n f,jl +cos
2
",. sinx dx.
o
826.
Smenom cosx=t imamo dt= -sinx dx; za x=O t= La za X=1C
-1
t= -1; pa je P
x
=2n f .J1+t
2
dt=
1
+
P
x 0+1
(Smcna = t, zatim na dobiveni integral primcni parci-
jalnu intcgraciju ild.)
12 2
827. P,,=S- na .
3407-2
Px=-··-9-- n.
828.
315
62n
829. PX =3'
830. p,=2n(1 +
831.
'j
SI. 111
3
x
3
Za 0,;;;x,;;;31uk krive je
Odatle je
. ,x+l
Izvod Y = ifx ' pa se
primenom formule (1) dobija
da je povrsina povrsi
f
l r x+1
P
x
=2n 3(3-x)yx. dx=3n.
o
832. P
x
=48n.
833.
2n «2 )" ")
P
X
=-3- a+p '-p' .
56
834, P=-- n.
3 .
b) P (" + -J3)
x-J33 4'
4.10. Primena integrala u prirodnim nankama
836. Na osnovu pretpostavke, imamo da je
f(t) = 3t' + 2t-l, t, =0, t, = 10. Primenom formule (1) dobija se
10 1'0
da je s= f (3t
2
+2t-1)dt=(t
3
+t
2
-t) = 10
3
+ 10
2
-10= 1090 m.
o 0
5
837. s= J(6t
2
+4)dt=270 m.
o
316
1
I
I
I
. ,
\
,
i
I
4
838. s= J(9t
2
- 8t) dt= 83 m.
3
2
839. s= J(2t-l- 8t-
2
)dt=7 rn .
840. Brzina tacki je jednaka nuli u trenutku prestanka kretanja.
V=0=12t-3t
2
=0=t=0 Vt=4. Primeoorn obrasca (1)
4
s= j{12t-3t
2
)dt=32 rn.
o
3
841. a) s= j(24t-6t
2
)dt=54 m;
o
3
b) s= S(24t-6t
2
)dt=22 m;
2
4
c) s= ](24t--6t')dt=64 rn.
o
5 5
842. 8=8, -8
2
= ](6t
2
-I-2t)dt- ](4t+ 5)dl.=275-75=200 rn.
o °
843. 900 m.
844. Tela postiZe maksirnalnu visinu u treoutku kada je V=O=
39,2-9,8t=0=t=4 s. Primenom formule (1) nalazirno da je
4
s= J(39,2-9,8t)dt=78,4 rn.
o
845. Posta je x = 0,01 m. za F = 10 N, zamenam u (3):
10= k· O,Ol.."k = 1000 N/m. Zamenam u isti obrazac dobija se
F=IOOOx, tj.f(x)= lOOOx. Traieni fad je
0,04
A= S 1000x dx=O,8 J.
o
846. Primenom abrasca (2) imamo da je
0,25 x21o.25 25
25 = S kx dx = k- = 0,00125 k; odalde je k=- = 20 000 (N/m).
o 2 0 0,00125
0,1 x210"
Zatimje po istoj formuli A= S 20000x dx=20000--- =100 J.
o 2 0
847. A =21,6 J.

V GLAVA
5. DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG
I DRUGOG REDA
5.1. Diferendjalne jednacine sa razdvojenim promenljivima
848. a) Datu JednaCina ekvivalcntna je jcdnaCini x (l + y2) = Y ·dd
y
. Aka
. x
se razdvoje promenljive, prethodna jednaCina postaje
Vdy

1 + y2
Aka se uzme integral leve i desne strane jednaCine dobija se opsti
integral date jednacine:
f
Jl'!L=fxdX-=!ln(l+y2)+ IlnC=x
2
-=
1 + y' 2 2 2
In C (1 + y2) = x'=C (1 + y2) = e"'.
849. a) ";:';-y1y= C; b) y1y3=3#+C.
850. a) y+l=C(x-!);
85l. a) x-2=CeY;
852. a) 2";:'; - arctg y = C;
853. a)
b) y=C\/1+x
2

1 1 y
b)
x y x
b) arcsin y + F"::-;:' = c.
b) y+a=Cslnx.
854. Primedba. Partikularno resenje date diferencijalne jednaCine dobi-
ja se iz opstcg resenja ako se konstanta odredi iz pocetnih uslova.
318
Opste resenie date diferencijalne JednaCine i" y2 = x
2
+ C. Iz pocet-
nih uslova x = - 2 i y = 4 dohija se da je C = _12, pa je partikuiarno
resenje
y2 =x
2
+ 12.
855. Razdvajanjem promenljivih data jednaCina se svodi na oblik
ds
-=-tgtdt.
s
Posle lntegracije dobija se
In s = In C + in cos t<=>ln s = In C cos t¢>s = C cos t.
Zamenom poeetnih uslova 5=4 za t=" dobija so da je C=8.
3 '
Dakle, trazcilo partikularno rescnje je
s=8cost.
857. x2_y2+4y-2x=O.
858. y = In (xy) + x.
859. 3 cos' x + cos
2
X cos' Y = 1.
860 ) N k
. d . b' ds 2·
• a e a Je s put, ta a Je rZllla v=d;. pa je ds= (2t ·1· 3t ) dt.
Partikularno rescnje je s = t
3
+ t
2
+ 4;
b) s=2t
2
-2t
3
+6.
861. a) y=2x
2
-3x·-5;
862. Diferenciranjem date jednacine dobija se y' =
2cos
2
g
Eliminacijom konstante C iz date I izvodne jednaCine dobija se
··f .. I . d" , 10
01 erenCIJa na JC naClflU Y = .
SIll X
863.
, xy(l + y')
y = '"---;"---.
l+xL.
319
864. Primedba 1. Kriva koja sece sve krive datog skupa, pod konstan-
tnim uglom, naziva se izogonalna trajektorija.
320
Primedba 2. Ako je ugao preseka datog skupa krivih i trajektorije
pray (90 stepem), onda se trajektorija naziva ortogonalna. Koefiei-
jenti pravea tangente krive y i trajektorije y; zadovoljavaju uslov
normalnosti y I =
y,
Difereneiranjcm datog skupa parabola dobija se y' = 2 ax. Aka se
eliminise a, dobija se
y 2
y x
Aka se iskoristi uslov normalnosti i y! zameni sa
1 db"
--" 0 IJa se
y
difereneijalna jednacina skupa ortogonalnih trajektorija
1 2
ili
yy' x
xdx
ydy=-Z'
Opsti integral ove jednacine je
Xl i.?
4 +2=C.
Ortogonalnu trajektoriju datog skupa parabola predstavlja skup
elipsa Cije su poluose a = 2C, b = C viz (s1. 112).
x
St 112
!
!
865. Analogno prethodnom zadatku dabija so skup kruo'J1ica
x'+ y'= Cy.
866. x
2
+ ny2 = C.
867. xy= C.
868. Ncka je koeficijent proporcionalnosti k (k>O), a R kolicina ncras-
padnutog uraDa 1] trenutku t. Brzina raspadanja uranJ jc brzioLl
I
'· r • •• k' '" . dR
pronlen .llve rUDkcIJC, oJa POVCZUJC t 1 R i lZvod .----. Na osnovu
dt
dR
pretpostavke imamo dt = - kR. Znak rrJ.uus pokazujc da jc R
d
. . , . \. .. . dR O· ., . .
opa uJuca IUn ';'CIJa, paJe -'dr.-< ,Jcr JC 1\:>0 1 R>O. RazdvajanJcnl
.... dR I d I?
promenlJlvc Imamo ------" = {, -,[¢:>In R = kt + In C<::>ln -
R C
R
=
Ova jcdnaCinu izrazava zakon raspadanja urana, 1z pocetnih
uslova R = Ro za i = 0 nalazimo da jc R = R(h p;J konacP'J dobijU1110
daje R=R(le-
L
'_
5.2. llmnogene diferencijahu": jednacine- prvog reda
869. a) Dala diferenciialna jednacina se svodi nu oblik
(1)
I'
v' = 1-+-:'
. X
Neka je y = ux, gde je i 1-1 nova funkcija ad x. Posle diferencira-
nja y'=u'x+u jednacinu (1) sc transformise U oblik diferenci-
jaluc jednaCinc u' x = 1, koja razdvaja promenljivc:
dx "dx
I------¢:>u=lnx+ln C<::>-u=ln ex.
x JX
Aka sc uzme U obm- smena, opste resenjc date jednaciuc je
y=xlnCx.
y---
b) arctg -- = In C ';X2 _ .. y2.
X
r------ y
870. a) v' x' + y2 arctg- = C;
x
,.
b) xex=C.

871. a) y=Ce Y;
872. a) tet=C;
873. a) y=Cx+2Inx
874. x
3
+ y3 = c.
875. y2 +x
2
ln Cx=O.
x
876.
y=x-J;;Cx'
877. (2x-y)2=4x.
x-y
878. xe
y
=l.
1 1
879. y=·-x
2
-2'
2
880. y=xe
1
-
x
,
(x #0);
b) sin 2' = Cx.
x
5.3. Linea rna diferencijalna jednaCina
881. a) Aka primenirno farrnulu (2), dobija se op,ti integral date di-
ferencijalne jednacine:
y = ej2dX(C - J (- 3 e-
pdx
) dx=
= e
2x
(C + 3) J e-
2x
dx = e
2x
( C e-
2x
) = C e
2x
_l.5;
b) y=Ce"_. 1.
x'
x
2
C
882. a) Y=-4 +-2;
x
b) y=l+Ce 2
(x+l)4 ( 2
883. Y=-i-+C x+l) .
322
884. y=2+C(1-x2).
885. Y = (x + C) sin x.
886. s = sin t + C cos t.
887. Y= -1+C(x+x2).
889.
+Ce-
sinx
.
891. y = sin x+ cos x.
892. y=2x+
893. Y = x
3
e".
5.4. Nepotpune diferencijalne jcdnaCine drugog retia
897. Na osnovu dcfinicije drugog izvoda y"=(y')', ako se uvede
smenn y I = p, tad a je y" = p "
Data jednacina se svodi na difercncijalnu jednaCinu prvog reda:
p'=1-2x,
odakle je p = J (1-2x) dx = x_x
2
+ C,.
Ako se uzme U oozlf StnCnll y" = p, tuda jc
y'=x-x
2
+ C,=Y= S (x-x
2
+ C,)dx
x
2
x
3
Y= 2-3-+C,x+C,.
323
,
899.
1 3 5
900. )'=.x +6x- L
. 6
901. s = 2 t
3
+ 20 t + 2.
904. y= -x
4
+4x
2
906. y=x
4
·-4x
2
+3.
908. y=C
1
cos aX-i-C
2
sin ax.
909. a) y=C1cos2x+C
1
sin2x;
a) y=C\C3x+C2C-Jx;
c) y=C
1
e
x
+C
2
e-
x
,
913. a) y=e
3X
(C,+C
2
x);
914. a) y = eX (C, cos 2x + C
2
sin 2xl;
b) y=C!cos3x+C
1
sin3x.
b) y = e- 2x (C, cos/3 x + C
2
sin.J3 xl.
915. a) y=e
3
X(C,cos2x+Csin2x); b) y=C,,,-2X+C
2
e
h
916. a) y = C, eX + C
2
e
3X
; b) Y = eX (C, cos x + C
2
sin xl.
324
VI GLAVA
6. KOMBINATORIKA
6.1. Varijadje
917. Primenom obrasca (1) braj varijacija drugc kluse od clcmcnata
skupa A je
Vi = 4·3 = 12 (tj. njih je 12); one suo
12 21 31 41
13 23 32 42
14 24 34 43.
Broj varijacije trcce klase od eicmenata skupa A ie
4 •
V 3=4·3 ·2=24; one suo
123 213 312 412
124 214 314 413
132 231 321 421
134 234 324 423
142 241 341 432
143 243 342 432
918.
919. Grarovi svih varijacija druge klase prikazani su na s1. 113.
2

,<:]4
n
Si. 113


.

.
"'n_1
920. Svi dvocifrcni brojevi od elemenata datog skupa su svo varijacije
druge klase sa ponavljanjcrll ad cetiri elcmcnta. Njihov braj je

To su slede6i brojevi: 11, 12, 13, 14, 21,22,23,24, 31,32,33,34,
41, 42 .. 43, 44.
921. ·6=3024.
922.
923. 630.
924. 205.
925. 15.
926. Elemcnti skupa M su: 2, 3, 5, 7, II. Broj trazenih brojeva je 20.
927. Prosti Cinioci broja 3570 su: 2, 3, 5, 7,17; a broj trazenih brojcva je
5 5
V
, (5-3)!
928. = 30' = 24 300 000.
929. 2· Vl = 480.
930. Vj=5'= 125.
931. Neka Sll trazcni cetvorocifreni brojevi N 4, pctocifreni brojcvi N 5 i
sestocifrcni N 6' .c:etvorocifreni brojevi su N 4 = V2 = 300, pc-
tocifreni N
s
= = 600 i sestociJreni N(, = - = 600. Broj
svih trazenih prirodnih brojeva je 300·!- 600 + 600 = 1500 (oduzeti
su brojcvi koji poCinju Dulonl).
932. Trazeni brojevi mogu biti jednocifreni N I, dvocifreni N" trocifreni
N), cetvorocifrcni N 4 i petocifreni N 5; a OV1 rasporedi ad datih
brojeva su varijacije sa ponavljanjcm) pa je:
326

=6
3
_6
2
= 180. i
Ns= 6 480.
Ukupno prirodnih brojcva je: 5 + 30 + 180 + 1080 + 6480 = 7 775
(oduzeti su brojevi koji poCinju nuIom).
933. Na osnovu pretpostavke, imamo jednacinu
vn lTn+Z
'-12 ' ,
koja jc ekvivalcntna jednacilli 7n
2
- 51 n + 14 = O. Rezultat: /J = 7.
934. a) x=20; b) X= 9.
935. a) x=57; b) x=6.
936. a) x=10; b) x=20.
937. lednacina x(x-I)(x-2)(x-·3)= 1680 ekvivalentna je jcdnaCini
(x2-3x)(x2-3x+2)=1680. Zamenom x'-3x=t dobiiamo kva-
dratnnjednacinu t
2
-2t-1680=0. Rezultatje x=8 .•
938. X= 15.
939. n=6.
940. X= 12.
941. Vf+ V;=62.
942. Vi, = 3
'2
= 531441.
943. a) 3'=2187;
b) 3"2'=31104.
945. n·vl=72o.
946. 18· n = 1080.
6.2. Permutacije
947. P(4)=4!=24.
948. P(5)-P(4)=5!-4!=96 (oduzcti su brojevi koji POCilljU llulom).
949. Sve permutacije od elemenata sknpa A sn:
abed haed eahd dab,
a b deb a dee a d b d a e b
a c b d b cad c had d b a e
a c d b bed a c b dad b e Q
a d h e h d ace d a h d e a h
a deb b d C Qed bad c b Q.
327
Njihovi grafovi su prikazani O<l slici 114.
C d C d
J2<::::; C /=:::::d C
/ b d d
c<=::: 0< c<=::d
b
Q

c

Q
d ;
b
0
b d b c
ca
:

b
/. Q C
d DC::::::: C


b

b
Q 0
51. 114
95U. Sve pcrmutacije datog skupa E su:
123; 132; 213; 231; 312; 321.
Ove permutacije se Cesto prikazuju kao preslikavanja skupa
E-->E, tj.
(
123) 1123) (123\ (123\ (123) ('123)
123 , (132, 213), \231), 312, 321 .
951. a) 7! = 5 040; b) 5'=120; c) 4' =24.
a) 5' = 120 ; b) 5!·4!=2080.
953. al b)
Postoje sarno skdeee mogucnosli da se broj 5 napise kao zbir 5
cifara:
328
5 = 5+ 0+0+0+0,
5=3+ I + ] +0+0;
5=1+1+1+1+1.
5=4+ I +0+0 +0,
5=2+ 2+ 1 +0+0)
5=3+2+0+0+0,
5=2+1+1+H·O i
1.; svakom od ovih slucajcva izracunavamo broj svih mogucih
rasporcda (radi sc 0 permutacijarna sa ponllvljunjcm) i ad njih
oduzimamo broj onih rasporeda koji pocinju nulom:
!: + + +1;) =
= 70. Dakle, 70 brojeva.
a) Trazeni brojcvi 3U one pennutacijc bez ponavljanja odredene
od elemenata skupa S, koje nc pocinju nul om. Posto 4' =24
permutacija poCinje nulom, anda je broj petocifrenih prirod-
nih brojcva:
b) Pami brojevi su svi brojevi koji sc zavrsavaju sa:
° i ima ih 4!=24;
2 i ima ih 4!=24;
4 i ima ih 4! = 24.
Medu brojevima koji so zavrSavaju sa 2 i 4 ima i takvih koji
pocinju 0, i njih je 3! + 3! = 6 + 6 = 12, pa je broj pamib pctocif-
renih brojeva 24 + 24 + 24 12 = 60.
956. a) Analogno prethodnom zadatku dobija se
= 720 -120 = 600 (5! je broj permutacija koje paCinju 0).
b) Pami brojevi su oni koji sc zavrsavaju sa 0,2 i 4, pa je:
(4!+4! jc broj permuta-
cija koje zavrsavaju sa 2 jji 4 it poCinju 0).
957. Svi pctocifreni brojevi koji se mogu formirati od elemenata skupa
E mogn se graditi kao pcrmutacije bez ponavljanja od sledeCih
podskupoya skupa E: E, = {1, 2, 3,4, 5); E, = {a, 2, 3,4. 5);
E,={O, 1, 3. 4. 5}; E,={O, 1.2.4. 5}; Es={O, 1.2,3, 5} i
. E,= {a. 1,2, 3, 4J.
Kako brojcyi deljivi sa 6 moraju biti pami i deljivi sa 3, it brojevi
deljivi sa 3 moraju imati takve cifre da jc njihov zbir takode deljiv
sa 3. Zakljucujemo da jedino skupovi E, i E, sadrie takve cifre,
Od svih pcnnutacija koje sc mogu rormirati od elerrlenata skupa
El dolaze U obzir sumo one kojc sc zavrS<lvaju brojem 2 iIi 4 i njih
ima 4! + 4' =48. Analogno, pennutacije od elemenata skupa E4
dolaze U obzir sarno kad zavrsavaju ciframa 0, 2 i 4; ali permuta-
cije koje poCinju 0 a zavrsavaju sc sa 2 i 4 nisu petocifrcni brojevi,
pa ih treba oduzcti. Broj pcrmutacija koje zavduvaju sa 2 i 4 je
2 (4! _. 3!) = 36. Ukupan broj petocifrenih brojeva dcljivih sa 6 je
4! + 4' + 4! -I- 2 (4! 3!) = 108.
958. 4!-;.4!+4!-3'=66.
959. a) 402600;
960. al
n
(n+l)!'
962. a) (n - 2)(n 3);
bl10302;

b)- .
k!
b)
c) 5.
1
b) 963.
a) ..
11(11-·1)(11--2)'
964. a) n=7; b) x=5.
965. a) x=3; b) y=6.
966. a) I1E{3, 4,5,6,7,8, 9};
b) xE{I1/nEN An:;'12}.
967. a) YE{l, 2, 3, 4};
b) mE{m!! < 1O}.
968. a) nkl000=nE{n!nEN An<6};
b) n! >500=nE{n!I1EN A n>6}.
969. i= 18.
970. ;= 4 625.
971, ;=1163.
972. ;=58.
973. milan.
974, uspeb.
975. a b b c h Q b c cab b
abc b b a a b c b a b
a ebb b b a c ebb Q.
b b c a
b c a b
b c b a
8!
978. a) = 280'
4! '3! '
8'
b) --.: ...- = 186·
5! '2! '
330
8!
c) = 56.
5!' 3!
9! 8!
979. a)
4! '3! '
b) -- = 560'
3' '2!' 3! '
7
c) ',3', ,=210.
2. . 2.
980. ; = 99262.
981. smederevo.
8!
= 560; a
2
bc
3
ba.
3! ·2! . 3!
984. jamajka.
985. ; = 357208.
986. Na osnovu pretpostavke dobija se jednaCina
P(n) 0.1 11! 1 2
.. ----. =·n + =0=
}'(11+2) 3 (11+2)! 30 -
III = 4 n
2
= -7. Drugo rescnje ne odgovara uslovu zudatka.
987. 11 = 6.
988. Primeni matematicku indukciju.
6.3. Kombinacije
989.
°1
a
2
a
3
a
2
°3
a
4
a, a
2
Q
4
°2
a
3
as
a, a
2
as a
2
a
4
as
a ,
°3
a
4
a,
Q
3
as
0,
Q
4
as
990. Broj grupa jednak je braju kombinacija 4. klase od 12 clemenata:
'10)
CF=( ; =495.
991 C
lS ('15\ 10'
• 2 = 2)= ).
331
992. C F = 220.
993. a) Cl- 5 = 5 (oduzet je broj stranica pelougla);
b) CF--12=54; cJ qO-20=170;
l1{n-l) n{n-3)
d) C!i - n = -----.. --- - n = --------.
2 2
995. - 6 . 3 = 202 ravni.
996.
997. a) C5 + Ci + + = 1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2
3
podskupova.
C5 odgovara praznom skupu, je podskup svakog slmpa;
ci odreduje broj jednoclauih podskupova;
odreduje broj dvoclanih podskupova itd.
b) + C:\+ Q= 1 +4+6+4+ I = 16=2
4
podskupova;
c) c1\+ Cl + cl + Ch + C; = 1 + 5 + 10+ 10+ 5+ 1 = 32=2'
podskupova;
d) c8+Q+ q+q+q+q+ =26 podskupova.
'198. Analoguo prcthodnom zadatku dobija sc:
Co + -1-" + ... + = 2" podskupova,
999. 45 pravih.
1000. 120.
100 l. I"j"' C;" = 13 160 160.
(10)' (15) "JI0') (15) (10\ (15)+(10) (15)\+(10)=50127.
1 )_. 1 \ 4 '\ 2; 3 + 3) 2 ,4 1 5
Hl03. 21 uCcsnik.
W{)S. a) x = 3 V x = 14;
b) 11= 5.
n = 5.
H){)7. 11 = 5.
1008. a) n = 5;
1009.11= 10.
HllO. x=3.
1011. x=2.
·1012. a) (12, 5);
b) X= 5.
b) (16,6); c) (5, 2); d) (7, 5);
1013. a) nO'{5, 6. 7}; b) nE{nln=7, 8, Y .... };
c) 1<"<10;
d) 11>11; c) 2<;n<::10.
1014.k=6, 11=15.
1015. Treba uociti kombinacije 5. klasc od elemenata skupa
{a. h. c. d. eJ. g. h. i,J. k, I}. Rczuiwt aeghk.
1016. i=54.
1017. x=23.
1018.x=8.
1019. II = 8 (videti resonje zadatka. 787).
(
") (II \ (n \ (. n ) . d'
1020 Kako je =\ \.= .)= . odavde 1Illamo aJe
" 8 \12) n-8 12

Ak . k . . t'! ru ,-,. T,',Ii= C',:! . I'll:) ; prctpostavka, 1 .t.. 0 se IS "onstl pozna -1 OOl Zil... _ . . ..
dobija se da je

,_. (Il\. <.
i,! = ')J. P"stu Ie, .' =L.j. Lad:J. Je
Ie)'" ., \/,) , .
k! = 6=k= 3. (n"\ =4=-11 (11-1)(11-2) = 24=(n-4) (n
2
+ Ii + 6) =
3/
=O<:::>n=4.
1022. n=5, x=3.
1023.k=4, n=6.
333
1024. k=3, n=6.
1025. Aka so (;:) razvijc, dobija sc da je
(
,,) n(11-1)(11-:-2) ... (n-k+ 1)
k = -
Prosirivuojem razlamka sa (n-k)! dobija se
( :) = n_(I1_-=l) (n - 2 .:(11-- ":t:D . \: ::: : =
= ,,(n_-:-1)(n- 2). . (11-:- k+ 1)J11-:-k)(n - k -1) ... 3 2·1
I.:!(n-k)!
n!
k!(n-k)!
Prcthodni razlamak se maze napisati u obliku proizvada dva
razlomka:
(;:) = 11 (n-T '(I; . =
=n n ). Kraj dokaza.
1·2·3, . . (n-k) n-I.:
= =k)! G +
Il! 11-1.:+1+1.:
----------- --------
(k-l)!(n--k)! k(n-k+l)
= k("-=l)! (n _ k)! = kiDl = (n : 1 )-
1027. Primeni se identitet iz prethodnog zadatka tri puta na sledeCi naCin:
(
11)' (11) ( n ) _(n)-(n+l\ (n+1\_('n+2)_ ,,+2
\k + k+1 + k-1 -j k - 1.:+1)+ k)- 1-:+1 -C
H1
·
1028. Analogno prcthodnom zadatku.
334
1029. Aoalogoa 1027. zadatku.
1030. Dati sistcm ekvivaleotan je sislemu
5(n+1)! 6n! 2n!
,- - ='-------'--'--/\ -----,-,---' =
k!(n-k+I)! (k+1)!(n-k-1)! (k+1)(n--k-l)!
Sn!
-----=
(k-1)!(n-k+1)!
=6 (n-k+ l)(n -k)= 5(n + l)(k + 1) /\ 2 (n-k)(n-I.:+ 1)= 5k (k + 1).
Aka se podele jednacine prethodnag sislema dobija sc da je
n=31.:-1. Rezultat k=3, n=8.
1031. k=2, n=5.
1032.1.:=3, n=6.
1033. k=3, n=7.
6.4. BiuOInni obrazac
1035. a) 243 + 810x+ 1080x
2
+ nOx
3
+ 240x
4
+ 32x' ;
h) 64x
4
+160x
3
+600x
2
+1000x+625.
1036. a) x' + 5x
3
-1- lOx + 10,,-1 + 5x-
3
+ x-";
b) (x
2
+ (x- 3))4 = x
B
+4x 7 - 6x
6
- 32x' + 91x
4
+54x
2
-108x+ 81.
1038. a) 0,88584; b) 85,76666; c) 1,03043.
1040. Op,ti clan datag bin am a ima oblik 7;+1 = (12) X
'2
-
3k

Ovaj clan ne sadrii x ako i sarno aka je k)
12-- 3k= O-=k = 4.
1041. Opsti Clan datog binama se maze napisati U obliku
(
11.\ / 1\11-'( ')" Ill)
7;+ 1= \ k ) (x
3
) \x
2
= (k x 3 2,
335·
Ovai Clan sadr7j x
5
ako i sarno aka je
"
ll-k k .
_ .. ---. + .. = 5=k = 8.
3 2
(
11 \. ., " . 1 •. 5
Dakle, T, = ,8) x' = 165 X' sadrzl x sa 1Z OZlOcem .
1042. T,=G)=84
(
16')( "(. ')8
1043. T,= ,8 •. :) ,X
2
=128700
8
x-
4
n(/1·-1) 0 lil'" l'1'adaJ'e
1044. lz jednacinc"i-' = 1 5, S e 1 da JC n = J.
(
1'\ (1 \'2 (15) (_1)12 -3
T,3= (9X)15-12. '''73''') = 3 (9X)3 . ('l.;:)6 =455x .
..... \ V _.x
1045. n=15,
1046. T, = 84.
(
13\ (13) .
1047. ,6)=.7 =1716.
1048. x, =2 V "2= - 5.
H149. 16 xf:·'.
Hl5L U binol1moj i'ommli (1) zarnenil;: a) (! = 1, h = 1; b) a = 1, h = -1.
]052.11=5, x=2 i y=3.
In\ ("11\ . /U)'\
HlS3. C,+2C,13C,l .. . +nC,=t., )+2 ,).+5; }J+ ... Tnl n
\.1/ 1.. \ / \'
"'IE
_ ((n-l) (n-l) (n-l)' ("-1))_ '2"-1
-11 0 + 1 + 2 + .. + 11-.1 -11 .
. , ,
(Iskaristili sma zadatak 1051 a) da je zbir binomnih koeficijcnata 2".)
1054. Co+2C,+3C
2
+ ... +(11+1)C,,=
= Co+(1 + 1) C, +(1 +2) C,+ ... +(11+ 1) C" =
=(Co+C, + C, + ... + C")+(C, +2C,+ 3C
3
+ ... +I1C")=
= + ... + (;:) + G)+2 (;)+ 3 C)+··+ 11 C))
=2"+n .2
0
-
1
=':(11+2) ·2
n
-
1
. (Iskorisceno je da je zbir binomnih
kaeficijenata 2" iz zadatka 1051, a dokaz leao u prethodnom za,
datkn.)
1055. C, +(3-1) C, + (4-1) C" + ... + (n-1) C" =
=c\ + 3C]-C
J
+4C
4
-C
S
+1"1 Cn-C
u
=
=(C, +2C2 + 3C3 +4C" + .. . +Ii C,,)·_(C,,+ C, + C, +C
3
+ . .. +
+ Cu)+ Co= 11 '2l!-l 2f1 + 1 = 2
n
-
1
2) -+ 1 (Pogledmi upursrvo
u prcthodnom zadatku.)
1056. Co+ C, +2C, + C2 +4C,+ C
J
+6C
3
+ .. . +2nC" + C,,=
=(C,,+ C, + C,-j- ... + C,,)+2 (C, +2C
2
+ 3C, + ... +nC,,)=
=2"+ 2 "n· 2
11
-
1
= (n + 1)2
11
.
1057. 3C,+7C,+l1C,+ .. . +(4n-l)C,,=
=4C,·-C, + 8C2 ,,·C, + 12C,·" C, +411 C" ". C" =
=4(C, +2C,+3C, + ... + nC"J-(C
lI
+ C, + C,+ . .. + C,,)+ C,,=
=4n2
1l
-
1
-2
11
+ 1 =n ·2
n
+ 1_211+ 1 =(211-1) '2
fJ
+ 1.
105& Dati zbir se transform is" postupno na oblik
_1 _ (("+ 1)+ ("+ 1)+ (n+ 1\+ ... + (n'I.1)_11=
" + 1 \ 0 1 2 ) \,11 + 1 )
=....1:"'(2,,+1_1).
,,+1
1.059. +(-l)nCn +(-1)IIC
u
=
C, + C, + ... (- we")" C (C
I
-2C
2
+ 3C,+ ... +
·"-/-ll"nC")=O-O=O (iskoristiti zadatak 1051 b).
li'{}O. Dati z!iir se maze napisati U obliku
n-lL_,,-(n-1)(n-2)+ . +(_1)"_1,_=
2 .,2·3 1·2·3·4 ". [I--!--1
= . .:.... \i n -+:1_ (n-
r
lll1 +(I1.±I)(n
H
I1,-=l) - .. + ( -1)"'\ =
n+l"l 1·2 12·3 )
= _.1._.( -t n +
,,-+1\ \ 0
\ /11+1'\ (11+1') (n+l\
"I . ,-I +1 3 ,+ ... +
/\1/\2/\ )
(
n+l) \ 1
+(-1)" +1 j=';-,
V!+l/ ,/
(jer je zbir u zagraoJ OT 1, zadatak 1051 b)).
1061. Zbir binomnih koc[ciJiCnata jcdnak je 2" (zadatak 1051 a)). Zbir
kocficijenta na neparn.irn mestima je
1
-=-·2" = 2048<::>n = 12.
2
Rescnje je 7H = - 264a
3
h
7

106:L l'-Jcka je x izloyjlac prvog binorna, a drugog x + 3. Zbirovi binom-
nih Sil 2'>: i 2
X
+ 3, pa je na osnoyu pretposiavke
:zx + 2:-;-'-- J = 144¢>x = 4.
1063. Sedmi Clan od pOCclka u ro.zvijenom obliku binon1u je
(
\ ('\x-6/ .",
17 = . x ) I 1 ( 3 )'. a sedmi od kraja je
\6/\ / \. I
Njihov kolicnik je
.'c-12
T7: T; =
338
Na osnovu pretpostavke imamo niz ekvlvalcntnih jednaCina:
x- 1 ",-_12 x -12
OJ =-;<::>6 3 =6-1<:::> ___
o 3
1064. Na osnovu pretpostavke dobija se lanae ekvivalentnih jednacina:
(X
lo
,')2 = JOO OOO=lOx3+2Io,x = 1Q6=X
210
,x+3 = 10
5
-¢;>(21og x + 3) log x = 5¢!>log x = 1 V log x = --
1
=x= 10 V x=_"c_-=
100J!O'
"
1065. Na osnovu pretpostavke imamo ekvivalencije:
(
6\ 3. / '.3 lo,x+7
3) (.,rx )'o,;jl \;y;:) =200=20.'(,;,;+1) = 200
(Jogx)2+3Iogx-4=O=logx=1 vlogx=-4
x = 10 V x =0.0001.
1066. a) n=16; b)x=2vx=1.
1067.x=10Vo:=10 5
1068. n= 14 V n=7.
1069. a) n=8; bl 1; =X4;
1
HI? O. x = 1000 V x = --/-=c .
" 10
1071. n=9, /(=3, T4,=B4x.
1.072. n= 12. k=8. '9=495.
1073. n=7, k=3, T4-=35a
5

1074. n=5. k=3, T4=-Sa
2
35x
7;=
8
1
7;=, .....
256x
2
.
1075 Primeni binomni obrazac na sledeci naem
(1+(X2_X3))'=(9)\ 19-k (X2+(_X3))k=(9) (1:) (x')k-'(_,,31'=
\
k k r '
/9' (k\ .
\
1\' \ (_1', ... 2k+,
1
'1) /'"
\ {) \.:..
339
1z pretpostavke (0""k",,9) 1\ (r""k) 1\ 2k+r=8, dobija se (r=2,
k= 3) ili (r=O, k=4). Trazene vrednosti su 126 i 252.
1076. -1, -42, -210, -140.
1077. a) IOx
2
; b) 32,2160, 15120,22860,7292,243;
b) 1.2730. 25740, 3640, 625, 7000, 1120, 16.
1078. 2lOx
5
1079. Ako se uoCi opsti clan, dobija se da je
4+1 = .
Za k = 4p (p prirodan broj i k = 0, 1, 2, ... , 100) clanovi ce biti
racionalni; njibov braj jc 26.
T
. 'I . ,(12) 1 . 4
1080. n cana, 1 to: x-v; 6 x- 1 X.
1081. a) n=7; b) x=() V -<=2.
1082. n = 10. k = 3. T; = 7290.
1083. Ako so primeni obrazac (2) za opsti clan dobija se
(
12) B_-Zk
1k= x 3
k-l
(
12\
7k+I= }X 3 .
k,
Na osnovu pretpostavke dobija sc sistem
6-2k 8-21£ (12\ 6.=-21, (12)
2·--····=---· 1\ )x 3 -- X 3 =30.
3 3 k, J<-1
Resenje prve jednacine je k = 2, a druga se svodi na kvadratnu
jednacinu 2(.q?)Z-11 Njena resenja su
x=+v':i V x=+5 I,
- 4 - v ..
1084. Mogu da stignu svi u razliCitim vremenima, mogu da stignu dva
zajedno, a ostali razlicito, tri zajedIlo a ostali razliCito
1
••• mogu u
grupama po dva, po tri, itd. Ukupan broj mogucnosti je
C1 + C1 +C3+ .. + ..
=2"-1.
1085. Treba odrediti zbir: (C 0)" + (C 1)" + ... + (C
Ako se pock od identiteta:
(x+ It= Cox"+ + C
2
+ ... +
(1+xt=Co ...
Proizvod Ove dye jednakosti na levoj strani daJ'e (l-<-x)2" K f'-
J
ent n ,. bl' . ' . oe ICI
uz x u raZVIJenom 0 lku ima oblik C ;;n. Proizvod nu desnoi
stranl Je polmom stepena 2n. Koeficijent tog polin om a uz xn je
(CO)' + (C 1J2 + (C,J2 + ... + (C .
i)va p'olinoma su identicno jednaka ako su im odgovaraiuCi
koefiClientl Jednakl. Tada su Jednaki i koeficijenti Uz x". tj. -
(CO)2+ (C 1)2 +(CZJ' + ... + = C;;".
1086. Posle skracivanja prvog razlomka sa a drugog sa . t '
d
. l' . - Q
3
1 reec e• sa
ata Jednukost postaje '"
1 1 2
(1) ---+ ___ .= ____ _
1
Qz a
4
Q3'
+- 1+-- 1+-
a
1
Q
3
a
2
Na osnovu pretpostavke dobija se da je
n-k Q
4
n-k-2
a
,
- (:) =k+l'
Q
3
_ C:z) n-k+l
Qz -
Zamenom u jednakost (I) dobija so da je
2(k+2) 2(k+2)
. n + i- =
1087. (42+ 1)'7 =4217 +cn
4216
+ + .. -1- 42+
=42N -1-1, gde je N ceo broj, jcr brojevi G) su celio
Dakle, pri deljenju broja 43
'7
sa 6, ostatak je 1.
l.Al
1088. Posmatrajmo dve uzastopne vrste Paskalovog trougla:
G) i
(
k'l.l) (k+ 1) (k+ 1) .. (k+ 1\ (k+ 1) (k+ 1)\.
\ 0 \ 1 2 \k-l) k k+ 1
Razlika kvadrata elemenata trece hipotenuze jednaka je
(
k+1Y _( k )2 _(k(k-::l»)2 =
k-l/ \k-2 2 \ 2
=.1 J,:2 «k + 1)2 _ (I: - 1)2) = k" sto je trebaio dokazati.
4
1089. Dati broj, primenom binomne formule, moze se transformisati
postupno na sledeCi nacin:
11'°_1 =(10+ 1)'°_1 =CoO)1010+cnl09 10
8
+ ... +
(
10) 10 (10) ,
+ 9 + 10 -, =
= 100(10
8
+cnW ... +1)=
= lOON. Dakle, trazeni broj je deljiv sa 100.
1090. Dati broj se moZe postupno transformisati:
23"-1 =(22+ 1)"-1
22"-1 + ... + C: 1)22+ 1-1
=22 ((n) 22"-' + (n)' 22"-2 + ... + ( n .)l
° 1 \n-! !
=22·p (PEN).
1091. Iskoristiti feSenje zadatka 1051 a).
342
VII GLAVA
7. VEROVATNOCA I STATISTIKA
7.1. Verovatnoca
Neka je OJ
1
pojava grba na gornjoj strani, a ()J2 pojava pisma na
gornjaj strani, tada je prOSlOf (3kupl e1ernentarnih dogadaja
[J={(ll
"
wJ.
1094. Elemcntarni dogadaji u ovom slucaju suo
WI pojava kocke sa jednOln tackom;
(j)2 pojava strane kocke sa dvema tackama;
Q)6 pojava stranc kocke sa sest tacaka.
Prostor (skup) elementarnih dogadaja je
,o={w
1
• ill
2
• ill
3
• (1)4' (J)s, (J)6}'
1095. Broj mogucih ishoda je broj kombinacija bez ponavljanja treee
klase ad elemenata "" k2 • "3' k" "" tj.
Dakle, skup ima 10 clemenata;
b) A={(k
,
. "3' Ie,). (k
,
• 1: 4, 1: 5), (k" "3' ",), ("2' " •. "5))
c) B= {(h
,
. 1: 3, "4)' (1<2' 1<3' "4)' (1: 3, "4' k5»)'
1096. a) Elcmentarne dogadaje ovog ogled a predstavljaju parovi broje.
va (m. n), gde je 111 broj tacaka na gomjoj strani jedne kocke,
a n broj lacaka na gornjoj strani druge kocke. Skup {] ima 36
elemenata, i to su:
11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26
31 32 33 34 35 36
41 42 43 44 45 46
51 52 53 54 55 56
61 62 63 64 65 66;
343
b) A={{l, 1); (2, 2); (3, 3); (4, 4); (5, 5); (6, 6»);
c) B= {{6, 1); (5, 2); (4, 3); (3, 4); (2, 5); (1, 6)}.
1097. Primedba 1. Zbir dva dogadaja A i B jc dogadaj C, koji se
realizuje pojavom bar jednog od dogadaja A i B. Zbir dva
dogadaja obelcZava se C = A + B iii C = AUB, zbog analogije sa
skupovima.
a) A={{2, 6); (3, 5); (4, 4); (5, 3); (6, 2)};
B={{2, 6); (3, 4); (4, 3); (6, 2)}.
A+B=AUB={{2, 6); (3, 4); (3, 5); (4, 3); (4, 4); (5, 3); (6, 2)}.
Primedba 2. Proizvod dva dogadaja A i B je dogadaj C, koji se
realizuje pojavom i dogadaja A i dogadaja B. Proizvod dva
dogadaja se obeleZava sa C=AB ili C=AnB, zbog analogije sa
skupovima.
b) C=AnB=AB={{2, 6); (6, 2)}.
Primedha 3. Dogadaj A je suprotan dogadaju A ako i sarno aka so
realizuje kada se dogadaj A ne realizuje. Suprotan dogadaj A
naziva se komplementom dogadaja A (srafirani deo s1. 11 5)

A
Ihrmlf
Sl. 115
1098. A ={"'" "'3' "'s}·
ll02. Primedba 4. Razlika dogadaja A i B je dogadaj C koji se sastoji od
onih elementarnih dogadaja koji su povoljni dogadaju A, ali ne i
dogadaju B. Razlika dogadaja A i B u oznaci je A·-B=C (sra-
firani deo na s1. 116).
SI. 116
344
Kako je A={3, 4, 5, 6} i B={2, 3,4), onda je razlika
C=A-B={5, 6}, tj. dogadaj kada se na kocki pojavljuje ili 5 iii 6.
1103. Dokaz se izvodi ako se koristi s1. 117.
B
B A
SI. 117
1104. Primedba 5. Dogadaji A i B so iskljucuju (nczavisni su) aka i sarno
aka je AB=\J (AnB=\J). Za date dogadaje imama:
A(A+B)=A{AB) (de Marganovo pravilo)
=(AA)' B (asocijativni zakoo)
= \J B = \J. Dakle, dati dogadaj se iskljucuje.
1105. Primedha 6. Dogadaji A l' A
2
, A
3
• ••• , A, cine potpun sistem
dogadaja ako so bar jedan od njib pojavljuje pri realizaciji ogleda
i ako se medu sobom iskljucuju, tj.
A,+A,+A3+ ... +Ao=£2,Ai·Aj=O.i*j i i,j=1,2.3, ... n.
a) Dogadaji A i A cine potpun sis tern dogadaja, jer je
A+A=£2, A'A=\L
b) KoristeCi de Morgallovo pravilo i zakon distribucije dobija se
A+AB+1+ B =A+AB+AB=A +A(B
=A+A=£2.
1106. a) ABC; b) ABC; c) ABC; d) A+B+C=Allc.
e) ABC+ABC+ABC; f) ABC.
1107. Ako se primeni de Morgallova formula dobijaju sc ekvivalencije:
X

=X£2=B
=X=B
=X=B.
345
1108. a) (B+C)(B+C)(B+C)=(BB+BC+CB+CC)(S+C)=
=(B +B (C + + C)= (B +BO) (B + C)=
=B(B+C)=BB+BC=\? +BC=BC;
bJ (A+B)(A+B)=AA+AB+BA+BB=A+A(B+B)+(jl=
=A+AO=A;
c) B.
1109. a) Ako se oz.naci pojava grba na gomjoj strani sa G, a pojava
pisma na gomjoj strani sa P, tada je Q= {P, G;;
bJ Q={PP. PG, GP, GG};
c) Q= {PI. P2, P3, P4, P5, P6, Gl, G2. G3, G4, G5. (6);
dJ Q= {ll. 12, 13, ... 64, 65, 66} (broj elcmcntarnih dogadaja
u Q je V,6 = 6
2
= 36 ) ;
e) Broj elementarnih dogadaja u 0 je vg = 6
3
=216, tj.
= {Ill, 112, 113, ... 666} .
1110. Broj svih mogucih elementarnih dogadaja je broj varijacija sa
ponavljanjem od 6 elemenata druge klase, t,i.
n = = 6' = 36. Medu 36 mogucih, povoljnib da zbir cifara bude
8 Sil (2, 6); (3, 5); (4, 4); (5, 3); (6, 2), tj. m=5. imiena
•. P( ) m 5
verovatnocaJc A, =-=-.
n 36
1111.n=Ci8=e2)=153, m=3·7=21, P(A)=O,098.
, 2
1112, P(A)=
1113. P(A)= 512 =0,512 .
1000
1115. P(A)=0,371 .
1116. n 10!
3! ·2! '2!
151200, m=l, peA)
346
151200
8
In 7. P (A) = 500 = 0,016.
1
1118. P(A)=48 =0,0208.
1119. al P(A)=0,4375;
1120. P (A)
120 .
b) P (B)= 0,325.
1121. Broj svih sestoclfrenih brojeva, ukljucujuci i 000 000 i 999 999 je
10
6
, odnosno broj varijacije od scst elcmenata seste klase sa
ponavljanjcITl. Broj svib sestocifrenih brojeva koji imaju razliCite
cifre (ukljucujuci tu i one koji pocinju sa ouiuma) jednak je broju
varijacija od 10 elemeoata seste klase, tj. 10·9·8·7·6·5. Prema
tome, verovatnoca je
10·9,8·7·6·5
P(A)=
1122. P(A)=
28
lL3. P(A)=- =_.- =01474.
190 '
1126, peA) : P(B)=3 : 2.
1127. P (A) = 0,00025 .
1128. P(A)=O,02 .
1
H29. P (A) =. = 0 00138 .
6! '
347
(D . (!) .
1132. P(A)= "" 0,0408.
G) . G) 14
1133. P (A)=-C8
2
)'=99,,"0,141414.
1i34. I1=Vlo=lO. 9=90, m=l, peA) 0,01111.
1135. P (A) + P (B) + P (C)+ P (D)= 1 =P (D)= 0,1.
1136. Prvi naCin: verovatnoca pojave jednog stundardnog proizvoda
348
Cl . Cis 35
P(B)=-cIo--=76'
Verovatnoca pojave dva standardna proizvoda je
1'(C)= CL C;S = G) =
qo 38
Verovatnoca da se izvuku lri standardna proizvoda je
5
C3 3 1
l' (D)= do = 20 =114
3
Yerovatnoca da bar jedan od njih bude standard an je
35 5 1 137
1'(A)=P(B)+1'(C)+1'(D)=76+3S+ 114=228'
Drugi naCin: do resenja mozemo daCi i na sledeCi oaein: ncka je A
dogadaj da bar jedan proizvod bude standaroni, dogadaj A da
nijedan nije standard an. Zato je
1'(A)+1'(A)=1 ili P(A)=l-1'(A).
Vcrovatnoca rcalizacije dogadaja A je
- Ci
5
91
P = 228'
, _ 91 137
Prema tome verovatnoca l' (A) = 1 - l' (A) = 1 .. -
228 228
1137. Sa slike 118. proi7Jazi da se unija dogadaja A+B moze prikazati
kao unija dogadaja AB, AB i AE koji se medu sobom iskljucuju:
m A+B=AB+AB+AB
Takode je i
(3) A=AE+AB
(4) B=AB+AB.
Primenom aksiomc 3 na
obrazac (2) dobija se
l' (A + B) = l' (Ali) + l' (AB) + P ()iB). SI. 118
Ako se dada i oduzmc dcsnoj strani ove jednakosti P (AB) , dobija se
l' (A + B) = (1' (AE) + l' (AB)) + (1' (AB) + l' (AB) - l' (/113) =
=1' (A)+ P (B)- P (AB),
cin1c je dokaz zavrsen.
Primcdha. Ako so dogadaji A i 13 iskljuGuju, tada se obrazac (1)
svodi nll aksiomu 3.
i 138. Neb je A + 13 = D , tada se na osnovu (1) dobija
P (DI C) =1'(D)+ P (C)- P (DC) = l' (A + B)+ l' (C)- 1'«(A + B)C) =
=1' (A) + l' (13)- P (AB) + P (C)- l' (AC -I- BC) =
349
=P (A) + P (B) + P (C) - l' (AB)-(p CIC)+ P (BC)- P (AC) (BC)) =
=p (AJ + P (13)-1 P (C) - P (AB)- P (AC)-- P (BC)+ P (ABC),
jer je (AC){BC) = ABC.
20 18 30 18 7
H39. P (A -I- B) = l' (A) -I- P (B)- P (AB)=-- + ---.. -- =-.
90 9 90 90 15
4
1140. peA +13+ C)= l' (A) +P(B)+P (C)=9'
! 14L P (A + 13)= P (A) + P (13)-- P (AB)=0,82.
1142. P (A + B Cj'" P i/l) + P (B) -I P (C)- P (AB)-- P (AC)- P (BC)+

1143. a) Ako se riogadaji AlB iskijucuju, anda je BA = B . T aria je
_ 1

4
b) Aka je A o;;B, tada jc B=A + BA, pa je P (B)=1'(A)+ P(BA)=
_ . 1 1 1
=P (BA) = P(B)-P (A)=::Z--3=6;
c) Posto je B = AB + AB. pri cemu se dogadaj AB i A13 medu·
sobno iskljucuju, imamo ria je P (B) = P (AB) + P (AB)= P (riB) =
113
=
2 8 8
U44. a) P (A) = 1-l' (A) = 0,67;
b) P(A-I-13)=P(A)+P(B)=O,8;
c) Dogadaj AB je nemoguc, jer je AB = f/J, pa je i P (AB) = 0;
d) Kakoje prema de Morganovom obrascu AB=A+B, ondaje
P (AB)= P (/['-;--13) = 1·-P (A +B)= 1-0,88 =0,12.
n45. a) P (AB)= P l' P2; b) P (AB)= (1 - p,)(l- P2);
d) P(AB)=(1-P,)P2;
350
c) P (AB)= PI (l pz);
e) P(A+B)=l-P(X+.-B)=l-P(/!·B)=l-P(A). P(li)=
= 1-(1-p,)(1- [12);
1) P(X:B)= 1-P (AB)= I-·P(A) . P(13)= 1-P,' Pz-
1146. a) Verovatnoca du neb dogadaj A nastupi n puta
prclna pl'oizvodu vcrovmDoca je:
P(A·A·A ... A)=P(A)·P(A)·p(A) ... p(A)=(P(A»)".
b) Suprotna verovatnoca dogadaja .1. je
P(A)= I-P(A),
pa je verovatnoca da dogauaj A ne n.lstupi II puta
(P (A»)" = (1- P (A))".
c) Ako verovatnocu da ce sc dogadaj A. realizovati bar jedanput
u n pokusaja OZnaCilTIO sa p, rada je
p= l-(l-P (AW.
Primedba. Vcrovatnoca da se dogadaj A realizuje bar jedanput u n
pokusaja znaCi da ce se dogac1aj A rcalizovati ili jedanput iE
dvaput iii triput itd. ili 11 pUW.
1147. Do
c
gac1aj A je da bacena kocka pokaze braj 5, a njegava vcrovat-
noea
1
1'(A)=(,.
Na osnovu resenja prethodnog zadatka dobija se ria je
2 / 1 \" / 1 \" 2 (5)" 1 5.
3=1-V-li)=V-i5) =1-
3
"""6 =3=nlo
g
6=-1O
g
3
0,47712
'1=-
, 0,77815-·0,69897 '
Dakle, potrebno je baciti (, pUla kockc da bi so pojavio jerianput
o
broj 5 sa verovatnocom :.
o
log (1- 0,5) O,69H97 -1 ." ..
1148. bacanja,
10)1 1 - !
0\ 6)
1
Verovatnoca cia ce se na obe kocke poja viii isti broj 4 je p = 36'
Verovatnoca da se u n bacanja dve kockc bar jed an put nrr abe
kocke poj.u vi isti braj 4, je
/ 1 \ 11
.
1z uslova du je verovatnoca 0,5 slecii da je
351
0,5 = 1 OU= n=]og
Dakle, treba odigrati 25 igara da verovalnoca bude 0,5.
1150. P (A + B) = 0,25.
USI. P (A + B) = J PiA + B)= 1 (A) + P P (AB)) = 0,333.
1152,1'(A+B+C)=0,5898.
1153, l' C·1 + B)= l' (A) + l' P (AB) = 0,6203.
H54, Bela i erna iIi dye erne.
H55. l' (AB)=1' (A) . 1'(B)=l. 1 =1_.
3 4 12
8 7
HS6. P (ABl=P(A) . l' ,(Bb -- . -- =04242
. . . ., 12 11 ' .
US7. 1'(9+9.7)=1'(9)-1-1'<').7)=_4 + 8.1 =7
36 9 6 27'
U58. l' (A B) = P (A) . l' (B) = 0,56.
115<), a) l' (ABC)=P(A) . P(B)· P(C)=0,9· 0,8·0,85=0,612.
b) 13 C')=
1-1'(/1)' P(iJ)· P(C)=O,997.
I j \ 10 1
H60. P(A1 ·/12·
A
3··· A10)=U) =](;2.4",,0.001.
1161. PiA B C')=P(A)· P(B)· P(C')=(1--0,8S),=O,003375.
1162. P (A) = 1 P ()j 1 /1, A,) = 1 -- O,ti' = 0,784.
1163. P (A) = 1 (.4
1
A2 A3)= 1 = 0,936.
(
'" OJ
,),)"=" .
. . .. \,6 216
1165. a) P (A) = 0,6698; b) )=0,3302.
352
1166. a)
b)
P (A)= (1 =0,88
10
=0,2785;
(
-) 10
P A = 1 =0,7215;
c) P(B)=0,12'0.
2
1168. a) P (A) = 1'i;
1
d) P(ABCl=2Z'
28
b) P(B)=33;
1169. Stepeni sa osnovom 2 su brojevi 4, 8, 16, 32, 64; za broj 3 su 9, 27,
81; stepeni osnove 4 i 8 Sil istovrerneno i stepeni osnove 2; stepeni
osnove 9 Sil istovremcno stepeni osnove 3; za 25 je 5, za 36 jc 6, za
49 je 7 i za 100 je 10. Verovalnoca je
12
P(A)= 100=0.12.
1170.
8
1173. a) P (A) = 1000=0,008;
96
b) P (B) = iO(10=0,096;
384
c) P(C)=i(lOO=0,384.
353
500
1174. P(A)=2000=O.25.
1175. Primedba. U nekoj oblasti G sadrri so druga oblasl (g c G, pri
cemu giG mogu biti duzi, povrSine iii tela). Eksperiment se sa-
StOj1 u tome da se oa slllcajan Daem bira tacka u oblasti G. Vero-
vatnoca da slucajno izabrana tacka oblasti G pripada i oblasti 9
(g c G) je:
(1 )
P (A) mcr"-JI.
mera G
Aka se primeni definicija (1) na
s1. 119 dobija se da je Dr------,o;:---",,;n-.-
trazena verovatnoca
C
a
2
, 2
P(1)=2=0,5.
a
. n
1176. P(A)=4'
G
A
Q
2
Q

B
SI.119
1177. a) Kako je povdina kruga n, a povrsina kvadrata 4 (s1. 120) lra-
icoa vcrovatnoca je
o
354
4-n n
P(A)=-4-= 1- 4;
(si 121);
S!. 120
0) P(A)=O.
2
y
x o x
2
SI. 121
n
il7S. P (.11)=(;.
H79. Ako se sa x aznaci (rennlak dalaska prve asobe, a sa y trenulak
dolaska druge asobe, anda ce se osobe sresti ako jc ispunjcDo
1
Ix-yl ",},
Na slici 122 srafirana je oblast r{. verovatnoca jednaka jc
5
P(A)=Ci
y
(
x
Sl. 122
USO. Oblast,G Cine ,ve tacke (x, y), u ravn! xO y. Cije koordinate
zaGOVOJ.!uvaJu neJednakost x + y < a (s1. 123).
Povoljni slucajevi dogadaja da se od dobijene duZi maze konstrui-
sat! trougao, dobijaju se iz teoreme:
»Zbif dye stranice trougla veCi je od trece stranice«. Odavde sledi:
a
x+ y>a-x-v=>x+ v>--
. . 2'
a
x + (a-,·-x- v» V=>J! <-
". 2'
Q
.-----.----
Y Q -x- Y
o
x
Q 0
'2
S1. 123
355
Na osnovu slike 123 trazena verovatnoca je P (A) = 0,25.
1181. P (A) = 0,413.
1182. P (A) = 0,417.
1183. Ovaj problem je poznat pod nazivom Bertrandov paradoks.
Prvo reSenje: Ako je liksirana jedna krajnja tack a tetive P (A) = ~ .
Drugo resenje: Ako je liksiran pravae tctive, verovatnoca P (A) =0,5.
Tfe6c resenjc: Aka sc zna polo7..aj srediSta tetive, verovatnoca je
P(A)=O,25. Resenja su razlitita jcr nije preeizno definisano sta znati
»slucajno izabrati tetivu«. To su u stvari tri razliCita zadatku.
1184. I naein: Prostor elcmentarnih dogadaja da je bar jedan par petiea
jeste
B = {(5, I), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5).
(5, 5), (6, 5)}.
Prost or elementarnih dogadaja parova koji daju zbir 7 je
A={(5, 2), (2, 5)}.
" , . 0(£1) 2 1
Trazcnu vcrovatnoca JC 1. =12="6"
II nacin: Trazena verovatnoca dogadaja A, pod uslovom (pretpos-
tavkom) da se dogadaj B vee realizovao, naziva se uslovna
verovatnoca dogadaja A u oznaei P (A/ B) i delinise se formulom
(1 )
dd peA B)
P (A/B) = .................. .
P (B) .
U datom primeru primcnom (1) imamo
2
_.
36 1
P (A/ B) = 12 = '6 .
36
1185. Dogadaj A: broj jc deljiv sa 3: A= {3, 6}.
356
Dogadaj B: broj je paran: B = {2, 4, 6l.
Primenom obrasca (1) za usloVDU verovatnocu dobija se
1
6 1
P (A/B) = 3 =3'
6
1186. I naCin: P (A/B) = G) =3.
c:) 91'
II naCin: P (ABC)=P (A) . P A(B) . P AB(C) = ~ .. <1. .. ~
15 14 13
2
-
91'
1187. Broj lampi proizvedenih u pogonu P .. 32. ·1000= 300
l' 100 ..
ih
. 10
pravn u pogonu P, ill1a TOO'300=30 lampi.
Verovatnoca da jc lamp a proizvedena u P 1 je
30
P(A)=Tooo=O,003.
B
.. 'h I . . . 15 70000
roJ nelspravlll ampllZ P Je --"--,=105
2 100 100 .
135
P(B)=Tooo=O,135.
Verovatnoca da je neispravnll lampa proizvedena u PI je
0,03 30 2
P (A/B) =0,135 =135=9'
Neis-
1188. Na osnovu pretpostavke imamo da je A=A(H +II ·1· .. . +II)
(sl. 124) 1 2 "
Hn
Primenom distributivnog zakona n u odnosu na U dobija se
A=A H, +AII
z
+AH3 + .. . +AH".
Odavde, za verovatnocu dogadaja A se dobija:
P(A)=P(AH, )+P(AH 2)+ P(AH ,)+ .. . +P(AH"l.
Ako se uzme U obzir proizvod verovatnoca, imarno da je
P(A)=P(H,)P
H
(A)+P(fIz)'P
H
(A)+P(H
3
)'P
H
(£1)+ ... +
P(H")P
ll
Vl).
"
Kraj dokaza.
Primedba L Obrazac (F) se cesto oaziva formula totalne verovat-
Doce.
1189. Uocimo sledece dogadaje: proizvod neispravan dogadaj A, proiz.
vod I pagona neispravan dogadaj H " proizvad II pagona neis·
pravan dogadaj Hz i proizvod III pogona neispravan dogadaj H
3
·
Tada je
20 40. 40
P(H')=jOO=0,2; P(Hz)=j06=OA , P(H3)=100=OA.
Dalje je PH (A)=O.Ol, Pll (A)=0,02 i Pll (A)=0,04.
, 2 3
Primenom formule (F) u ovom primeru dobija se
P(A)=P(H,) 1'111 (£1)+ l' (H
2
)Ff/, (A)+P(H3)'P 1/,(£1)=
=0,2 '0,01 +0,4'0,02 +0,4' 0,04 =0,026.
1090. Neka je dogadaj A da akumulator traje duZe ad 5 godina, a
dogadaj H " H 2' H3 iIi. hipoteze da je izraden u I, II, III ili IV
fabriei. Tada je
P(H )=2.Q()-=0 125' P(H
'4000" z4000'
Dalje je
1'111 (.4)=0,20, PH, (A)=0,25, 1'1/] (A)=0,30 i PI/4(A)=0,1O.
Trazena verovatnoca je
l' (A)=P (II J PI/I (A)+ P (Ii 2) 1'1/, (A)+ P (H,) PI/, (£1)+
+ P (H 4) 1'1/1 (A)
=0,125 '0,20 +0,2625 + 0,25 +0,1375 '0,30 + 0,475·0,10 =
=0,025 + 0,066 + 0,041 +0,048= 0,179.
1191. P (A) = 0,2 '0,03 +0,3' 0,08 +0,3 '0,06 +0,2 ·0,05 =0,058.
1192. Odgovarajucc verovalnoce su:
250 ) 525 6
P(H')=2oo(5=0,175; P(Hz =:2006=0,225;
275 950
P (H3 )=2000 = 0,1375; P (H4) = 2000=0.475.
358
Dobija se da je trazena verovatnoca
P (£1)= 0,175 ·0,15 + 0,2625 ·0,30 .j. 0,1375 ·0,20 + 0,475 ·0,1 = 0,1725.
1193. P (A) = P (H ,). Fill (A)+ l' (H 2)' P'" (£1)= 0,5·0,9 +0,5' 0,8 =0,85.
\ 9 19 1 18
1194. P(A)=P(H . P (A)+P(fI ).1' (A)=--'--+ ..... =09.
L II, Z 11, 10 21 10 21 '
15 1 24 1 6 1 43
1195. P(A)=--· +_.-+-. =-
20 3 30 3 10 3 60'
1196. P(A)=0,4'0,9+0,35 '0,8+0,25 '0,7=0,815.
1197. Aka se primeni defmicija uslovne verovatnoce dobija se
P (H.)= P(H,A)
A , P(A)'
Na osnovu primene proizvoda verovatnoce imamo
P (H,) P
II
, (A)
PA (lI,) = ----p(A:j- .
Ako se uzme u obzir obrazae (1') tolalne verovatnoCe dobija se da je
P(H,) PI! (A)
P
A
(II.) = __ 'c .. ________ .----------.--
, P(H,) Pu,(A)+P(H
z
) Pf/,(A)+ . . . +P(H") P",,(A),
Kraj dokaza.
Primedba 1. Formula (B) poznala je u teoriji verovatnoce kao
Bajesova formula.
1198. Neka je A dogadaj da je izvucena erna kuglica. Imamo dye hi-
poteze: H 1 da je izabrana prva posuda, II 2 - da je il.abrana
druga posuda. Tadajc i p([-[2)=1 daje
2 2
izvucena ema kugliea i iz prve posude je PH a veroval-
1 14
, d ,. - k I' . d 4
noea a Je rzvuecna ema 'ug lea lZ ruge posude PI' (A) = -'.
" 14
Verovatnoca da je izvucena kugliea ern a, na osnovu (F),
1 6 1 4 5
P(A)=:1 '14+:2 '14 = 1'4'
359
a) Verovatnoca da je izvucena croa kuglica iz prve posude, na os-
novu formu!e (B):
1 3
P(II l)'P N1(A) 2.'7 3
P A (H ,) = ---'-P(A)- = -5- ="5'
14
b) Verovatnoca da je izvucena erna kugliea iz druge posude:
1 2
P (II 2)' P /I (A) 2.' 7 2
PA (H2 ) P(A)·L=S="5
.-
14
1199. Neka je A dogadaj da je predmet od!icnog kva!iteta. Imamo dye
hipoteze: HI - predmet proizveden u prvom automatu i H 2 -
predmet proizveden u drugom automatu. Kako je proizvodnja u
prvom automatu dva puta veca, tada je
2 1
P(H, )=",aP(II2 )=3'
Us!ovna verovatnoca da je predmet odlicnog kva!iteta i proizve-
den u prvom automatu je P II (A) = 0,6, a da je proizveden u
1
drugom P II (A) = 0,84.
2
Verovatnoca da je s!ucajuo izabrani predmet odlicnog kvaliteta:
P (A) = P (Il,)' P "1 (A) + P (H 2)' P ",tA) =
2 1
=- . 06 + ... 084 = 0 68 .
3 ' 3' ,
Traiena verovatnoca po Bajesovoj formu!i
2
P (II 1)' P ,,(A) :3' 0.6 10
PA (H
,
)= PtA) 1 =-67;8=i7=0,588.
1 1 1
1200. a) P(A)=,,' 0,75+'3' 0,85+ 3.0.05=0,55;
1 1
- . 075 -3 . 0,85
3 '
b) P
A
(H')=-055-=0,45, P
A
(H
z
)=-0-SS-=0,52,
1
" ·0.05
P A (H 3)= 0,55 0,03.
360
25 5
-0 __ ,
100 100 25
1201. P A (H 1) =cc25c----c5c---3S--4 -46-2- = 69 ;
100 '100 +100'100+ 100 'ioo
28 16
PA (H2 )=69' PA (H3 )=69'
1202. Neka je II 1 dogadaj premestanja erne kug!ice (iz prve u drugu
posudu), II 2 dogadaj premestanja kug!iee (iz prve u drugu posu-
du) koja je bela. Dogadaj A znaci da je izvucena bela kugliea.
Tada je
1 2
P(II 1 )='3' a P(H2)=".
Verovatnoca da cerno iz druge posude izvuci belu kuglicu. ako je
premestena cma kuglica, je
1
P]f,(A)=7'
Verovalnoca da cemo iz druge posude izvuci be!u, ako je premes-
ten a kug!ica bila bela, je
2
PH (A)=-.
2 7
Primenom Bajesove [ormule verovatnoca da je premestena kugli-
ea bila erna je
1 1
P(II 1)_: Pill (A) 3 7
=-_._ ..... =
P(H
,
)P",(A)+P(H2)P
HZ
(A)
3 7 3 7
1
21 1
=_· .. ······=· .. =02.
1 4 5 '
21 + 21
1203. Imamo tri hipoteze: HI' H
2
, H
3
, tj. daje izv!acenje iz prve, druge,
odnosno treee posude. Dogadaj A je da su izvucene bela i ervena
kugliea. Izbor bi!o koje posude jednako je mogue, pa je
Daljeje
361
1204. Primedba. Verovatnoca slozenog dogadaja, koji se sastoji u tome
da se u n nezavisnih ogled a dogadaj A realizuje k puta, sa
verovatnocom p (0 <P < 1), a ne realizuje k puta, odreduje se
po formuli
(1) p"cp (k)= (;;) l ,,".', gue je q=l-p.
Kako je n=8, k=5, p=0,6, q= primenom formule (1),
P 8(5) = G} (0,6)5 . (0.41' '" 0,28.
1205. P 4(7)=(:) OJ ·GY ",0,256.
(
100) (1)'00"48 (1)48 (100)
1206. P48 (100)= 48 2 2 = 48 r'oo.
(
100) (1)53 (100) (1)52 (2)48
1207. P(47 iIi 48)= 47 :3 + 48 3 '3 .
1208. a) P,(2)=G) '0,52
2
,0,48
3
",0,299;
b) P(A)=G) '1
5
+G) q4 p·l G)p2
q
3 +G) p3
q
2 +
(
5\ (5\
+ \4)p4q+ 5)P'=
=0,48' + 5 '0,52' 0,48
4
+ 10 .0,52
2
.0,48
3
+ 10 .0,52
3
'0,48
2
+
+ 5 ·0,524. 0,48 + 0,52' = 0,942.
1209. Primedba 1. Zakon raspodele verovatnoCa slncajne promenljive X
je pravilo po kome svakoj vrednosti slucajne promenljive pridru-
zujemo odgovarajucu vcrovatnocll.
362
Primedba 2. Zakon [aspodele se prikazujc sematski kao preslika-
vanJe.
X=(XI
P, pz
X,,)'
P"
(p, +P2+" .+p,,=l).
Primedba 3. Zakon raspodele moze se prikazati kao skup urede-
nih parm'a {(Xi' p,) i= 1, 2 ... n} ili graficki (s1. 125).
'; P
I
!p,
I •

if'
I •
Xi.
X,
Xi X
3
X
4
SI.125
Pri dva bacanja novei"a grb sc moze pojaviti iIi 2 puta, iIi 1 put ili
o puta. Tada slucajna vellCina X uzima sIedece vrednosti: Xl = 2,
x
2
= 1 i X3 =0. Odgovarajucc verovatnoce po Bernulijevoj formuli
su:
Pz(2)=G)(D
2
=0,25;
P2(0)=G) 0)' =0.25.
Zakon raspodelc je:
X=( 2
0,25
1
0,5
1210. Analogno prethodnom primcru dobija se
0
0,064
1 2 3)
0,288 0,432 0,216'
2
15
-----
216
10)
75 ] 25
216 216 .
363
1212. X=O
1 2

3 3

8 8
8 .
1213. p,=I-(P, +P2)=0,45.
1214.{,\[ '7 (
3 4
X).
2 3
-
36 36 36
1215. X = 0.g32
P (x = 2) = (1-0,8)0,8 =0,16; P (x = 3) =(1-0,8)2·0,8 =0,032;
P(x =4)= 1--(0,8 + 0,16+ 0,032) =0,008.
1216. Napomena. Ako je X diskrctna slucujna promenljiva, a njena ras-
podela verovatnoca jednaka je:
(
Xl X2 x, ... x,,) 1)
X= (P, +P2+P3+" .+1',,= ,
PI Pz P3'" Pn
onda je matematii'ko ocekivanje promenljive X dato formulom
,
(A) M(X)=X,p, +X
2
pZ+X
3
P3+" .+x"p,,= L Xipi'
i= 1
Matematicko ocekivanje za datu raspodelu verovatnoca jc
M (X)=3 ·0,1 + 5 ·0,6+ 2 '0,3=0,3 + 3,0+0,6=3,9.
1217. M (X) = 2,6.
121S, Slucajna velicina X, broj pojava dogadaja A u jed nom ogledu
uzima vrednost Xi =1 i x
2
=O sa verovatnocama PI =p i
P2 = q = I - p. Trazeno matematicko oeekivanje jcdnako je
M (X)= 1· p+O 'q= p.
Primedba: Matematicko ocekivanje broja realizacija dogadaja, u
jednom ogledu, jcdnako je verovatnoci dogadaja.
1219. Ako je konstanta C diskretna slucajna'vclitina koja uzima sarno
jednu vrednost C sa verovatnocom p, tad a je
M(C)=C·!=c.
364
1220. Neka je slucajna velicina X data zakonom raspodelc verovatnoce
X_(Xl x2 ••• x,,)
PI P2'" Pn
Zakon raspodele slucajne velicine CX je
CX=(CXl CX
2
'·· Cx,,).
P, P2' .. p"
Matematicko ocekivanje slucajne veliCine ex jednako je
M(CX)= CX,P, + CX
2
P2 + ... + CX"p"
= C(x, P, +x
2
Pz + .. . +x"p,,)= CM (X),
1221. Neka su nezavisne slucajne velitine X i Y date zakonima raspode·
Ie verovatnoca:
X=(;: ;J Y=G: ;,:).
Zakon rasp odele slucajne veliCine XY:
Xy=(X1Yl X2Y, x,Yz X2Y2)
PIP' pzp' PIP" PZpfl'
Matematicko ocekivanje slucajne velicine XY:
M (XY)=X,y, ' P, P' +X
2
y, ' P2P' + X, Y2 . P, P" +x
2
YzpzP"
= Y,P'(X,P, +X
2
P2)+ YzP" (X,P, +X
2
P2)
=(X,P, +X
2
P2) (Y,P'+ Yzp")=M(X) 'M(Y).
1222. Ako su slucajne velicine X i Y date zakonima raspodele:
i Y=G:
aka se Doce vrednosti slucajne veliCine X -+ Y (za sye moguce
nosti X dodaju se odgovarajuce vrednosti Y) dobija se zakon ras-
podele
x+y=(Xl+Yl X
,
+Y2 x 2 -I'Y, X2+Y2),
Pl1 P12 P21 P22
gde su Pll' P12' P2l i P22 odgovarajuce verovatnoce. Matematicko
ocekivanje veliCine X + Yje
M(X + Y) = (x, + Y2) Pll +(x, + Y2) P'2 +(x
2
+ .v,) P21 +(x
2
+ Y2)P22
=x, (Pll + P12)+ x
2
(P21 + 1'22) + Y, (P 11 + P2,) +
+ Yz (P,2 + P22)'
Dokazimo da je Pll + P'2 = PI' Dogaclaj, koji se sastoji u tome da
promenljiva X uzme vrednost X, (verovatnoca tog dogadaja je
P,), povlaCi za sobom dogadaj koji se sastoji u tome da X + y
uzme vrednost Xl + Y1 iIi Xl + Y2 (verovatnoca tog dogudaja po
365
teoremi 0 zbiru verovatnoca jednaka JC Pl1 + P12)
Odakle sledi da je Pll + P'2 = P"
Analogno, slcdi da je
P21 +P22=P2' Pll +P21=P; i
Tada formula (1) postaje
M(X + Y)=(X , P, +Y2P;)
=M(Xl+M(Y).
obratno.
Primedba. i'viatematicko ocekivanje zbira nekoliko slucajnih veli-
Cina jednako je zbiru matematickih oeckivanja njihovih sabiraka:
M(X + Y+Z)=M(X + Y)+(Z)=M(X + Y)+M(Zl
=M(XJ+M(Y)+M(Z).
1223. a) M (XY)= 1,53; b) M(X+Y)=2,65.
1 2
3 3
8 8
3 4

.. ' 8 8 8 8 '
8 .
5 6 7 8 9 10 11 12\
( 2
"'5 X - \ 1
2 3 4 5 6 5 4 3 2
3
1
6)-
. ..; -
-.-
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
M(X)=7.
Primedha 1. Medijanu Me je oeena centra rasturanja koja zadovo-
ljava P(X<AIe)=P(X>Me)=0,5.
U zadatk u 1225, gde je raspodela verovatnoca simetricna, rncdija-
naMe=7.
Primcdha 2. M_oda (iii mod) Mo je llajverovatnija vrednost s· Jcaj-
ne promenljive X. U zadatku 1225 Mo=7.
Primedba 3. Pri simetricnim raspode1ama vcrovatnoc<.i, kac sto je
u zadatk u 1225 M (X). Me i M 0 se poklapaju.
Primedha 4. Matematicko ocekivanje, medijana i rrlOJu karukteri-
su centar rasturanja.
-: 226. Primedba
X=(X
1
\1'1
1. Disperzija slucajne promcnljivc
366
naziva se matematicko ocekivanje kvadrata odstupanja slucajne
promenljive X od njenog matcmatickog ocekivanja:
(1) D (X)= M(x;- M(X)), =(x , - M(X))2 1', +(x
2
-M (X))' P2 +
,
+ ... +(x,-M(X))2 p,= E (x;_M(X))2p;:
i=l
Primedba 2. Pozitivan kvadratni koren iz disperzije
(2) "x=.iD(X)
naziva se standurdno odstupanje i pn:dstavlja meru rasturanja
vrednosti slucajno promenljive X oko m:.ltcmatlckog oeekivanja,
izrazenu istim jedinicama kojirna su izrazene i vrednosti slu6ajnc
promenlji ve.
Primedha 3. Da hi se rasturanje razlicitih rasporcda rrlOgIo uporc-
divati, uvedena je relativna Inera rasturuuja:
(3)
koja se zove koeficijent korclacijc .
Matematicko ocekivanje slucajne ve1icine za datu raspodelu je
M(X)=2. 0,1+3·0.6+5·0,3 =3.5.
Zakon raspodele slucajne velicine X
2
:
X2_( 4 9 25').
- 0,1 0.6 0.3
Matematicka ocekivanje M(X2) je
M(X2)=4' 0.1 +9,0,6+25,0,3=13.3.
1 razena disperzija jc
D(X) =M(X2)_(M(X))2 = 13,3 - 3.5
2
= 1.05.
I227. Podima od definicije disperzije:
, ,
D(X)= E (x,-M(X)j2p;= E (xi'-2x;M(X)+(M(X))"p;=
i""" 1 i= 1
, , ,
= E xi' p;-2M(X) E x;p; + (M(XW E 1';.
j= 1 i= 1 i= 1
, ,
"
Posto je E P;= 1, E x;p;=M(X) L xt Pi=.!1-1(){2),
i= 1 i= 1 i= 1
dobija sc da je
D(X) = M(X2)_(M(X)j2.
367
1228. X = 0 ! l l D ;
1111111
M(X)=1 '6+ 2 '6+ 3 ' 6+
4
'6+
5
'6+
6
' 6 6,21=35'
1111111
M(X')= 1 '6 + 4 ' 6 + 9 ' (; + 16 ' is + 25 ' 6+ 36 '6=6 ' 91 = IS,17;
D(X)= M(X')-(M(X»' = 3,82,
1229. D(X)=67,6404,
1230. a) D(C)=M(C-M(C»'=M(C-C)'=M(O)=O;
b) D(CX)=M(CX -M(CX»' =M(CX - CM(X»' =
=M(C'(X - M(X»' = C' M(C -M(X» = C'D(X);
c) D(X + Y) = M(X + Y)' - (M(X + Y))' =
=M(X2 + 2XY+ Y')-(M(J"l + M(y»2 =
=M(X')+2M(X) M(Y)+ M(Y)'-(M(XJ' - 2M X, M(y)-(M(Y»'
= (M(X') -(M(X))' + (M(Y') -. (M(Y»' = D(X) + D(Y);
d) D(X + Y+Z)=D(X +(y+Z»=D(X)+D(Y+Z)=
=D(X)+D(Y)+D(Z);
e) D(C+X)=D(C)+D(X)=O+D(X)=D(X);
f) D(X - Y)=D(X +( - Y»=D(X)+D(·· Y)=
=D(X)+ (-1)' D(Y)= D(X) + D(Y).
1231. a) Na OSDOVU formule pod f) prethodnog zadatka dobija se:
D(X -1)=D(X)+D(1)=5+0=5, jer je D(C)=O;
b) D(2X) = 2
2
D(X)=4 ,5=20 (D(CX»=C'D(X);
c) D(-3X+6)=D(-3X)+D(6)=(-3)' 'D(X)+0=45,
1232. M(X)= C '0,5+( - C) , O,S =0,
M(X')=O,5' C'+0,5' (C')=C',
D(X) = M(X')- (M(X)' = c' - 0' = C',
1233. lz formule D(X) = M(X')-(M(.X»' dobija se da je
M(X')=0,24+ lP=2,2.
Tako je P, = 0.6 , tada je p, = 1-0,6 = 0,4.
Iz sistema
0,6x, +O,4x,=I,4 /\
dobijasedaje x,=1 x
2
=2 (X
2
>x, ),paje
X =
1234.x, =2, x,=3.
1235. X=( 2
0,1
3
0,6
7.2, Matematicka statistika
1236. Raspodela frekvencija po vrednostima obeleija data je u tabeli:
r""--r-' ...... .-.--- -.-.... -.. .
Oceoe iz Skupljanje Frekvencije Relativne
.. podataka _ .. _/,_' ___ 1
X, =1
III /, =3
.. ...
f.. =0.10
• . _-+-.. _ ... _ ...... -
x,=2
HII I f,=6 f.., =0,20
x;=3
IIII /3= 10 .r;, =0,33
..
x
4
=4
HlI II f4=7 f.. = 0,23

IIII
f.. =0,13
,
..---
x,=5
................ _-+--
Ukupno n=30 1
Poligon rasp odele frekvencija odreden je u koordinatnoj ravni
tackama (x" /,), tj, (1, 3), (2, 6), (3, 10), (4, 7), (5, 4) i prikazan
je na s1. 126,
'r
j
j
Xi.
2 3 4 5
SL 126
Vrednost obCleZj:i kojoj odgovara najveca frekvencija naziva se
niOdalna vreonos[ iIi, kracc 1110da i obe1ezava se sa AI (). U ovom
slueaju Mo=3.
1.237. Kumulativne relativne frekvencije i kumubtiyua raspodela rela-
tivnih frekycncija prikazanc su tabclom i grafikonorn, 51. 127.
1238. >'=4,75.
1239. K;oeg.81.
1240. G=27.
1241. H"" 5,77.
SL 127
370
1242. Poredajmo najpre sve date brojeve po vcliCini. Medijan" je jedna-
lea srednjcm claDu, aka ih je neparan broj ill aritrnetickoj srcdini
srednjih clanova, aka ih je paran broj.
8+ 10
a) 6, 7, 7, 8, 10. 12, 13, 14; Me=----=9.
2
b) 15, 17, 19, 19, 28, 29, 30, 31, 39; Me=28.
1243. Da bi se nas!a moda jednog skupa podataka, treba te podatke
poredati u vrstu i uoCiti onaj broj koji ima najvecu uccstalost.
a) Mo=8; b) Nema modu.
1244. X =4,8; G '" 4,28; H "" 3,77; K", 5,25.
1245. a) 1110=21; Me=21; ",,"21,15; b) Mo=37; x",38,36.
1246. Numericko obelczje x ovde oznacava brzinu automobila. Varija-
cioni razlomak jednak je 130-}O=100. Braj
klasa k maze se priblimo odrcditi iz form!}lc gde je n bruj
elclnenata uzoraka. Prema formuli trebalo bi izabra-
Ii oko 7 kiasa, ali je varijacioni razlomak duzine 100 deljiv sa 5,
pa za to biramo 5 klasa.
Raspodela frekvencije po klasarna data je tabeloln:
1- --
1 Klase 1 Sredina Broj podawka Frekvencije I
I I klasc Xi po klasama
.. -----.
1- --}-····I
::f:- -- I
l t==X 5 1_ n -I
Na s1. 128 prikazan je histogram raspodela frekvcncija i poiigon
raspodela frekvencija.
SI. 128
15
10
5
30 50 70
371
Odredimo najpre relativne frekvencije /,... Primcnom obrasca
f.
f. d b" d d ., I: f k ..
r.=-- O,lJumo re om 0 govaruJuce re atrvne re vencIJc.
, n
... 1 3
0,15 0,05
5 4
Kako se poligoni i his tog rami apsolutne frekvcncije i relativne
razlikuju sarno po razrneri na ordinatnoj osi, cesto se rezultati
prikazuju na sarno jednoj slici, kao sto je to uradeno na s1. 129.
6
5
4
3
2
°
2 3
81. 129
4
0,30
0,25
0,2 °
0,1 5
0,10
/L-'-_ 0,5
5
1249. a) Apsolutne frekvencije datih obelezja date su u drugoj koloni
navedene tablice;
b) Relativne frekvencije su (na tri decimale tacnosti):
1) O,Q2S; 2) 0,017; 3) 0,016; 4) 0,020;
6) 0,082; 7) 0,096; 8) 0,086; 9) 0,071;
11) 0,138; 12) 0,115; 13) 0,082; 14) 0,085;
5) 0,040;
10) 0,099;
15) 0,D18.
1250. Uputstvo. Dovoljno je pokazati da su povrsine oznacene brojevi-
rna 1 i 2 jednake, zatim 3 i 4, itd. (videti sl. 130).
y
81. 130 x
372
1251. Na slid 131 prikazan je histogram raspodeJe frekvencija (osenceni
pravougaonici)
y
k
50
40
30
20
10
X
0
10 20 3040 50 5070 8090 lOa
81.131
Spajanjem sredina gornjih stranica pravougaonika, koji cine his-
togram raspodele, dobija se poligon raspodele frekvencija.
Relativne frekvencije suo
4
1;, = 100 =0,04;
25
1;, =100=0,25;
50
1;, = 100 =0,5;
15 6
1;'=100=0,15; /"=100=0,06.
Na slici 132 dat je poligon raspodele kumulativnih relativnih
frekvencija. Y
1,00
0.9
D,B
0.7
0,6

0,5 ..._- - -
I
I
I
I Of.
0,3
0,2
0,1
I
I I
1 I 1
1<:<1 IMe
10 30 50 70 90
SL 132
x
373
Sa slike se vidi da 50% takmicara ima do 50 poena. (Q, deli
raspodelu 25%: 75% i oaziva so prvi kvartal. Q
3
deli raspodelu
75%) :25
%
i naziva se tree! kvartaL Me-mcdijana se naziva drugi
kvartal.)
Primedba 1. Vrednost obelezja x, koja raspodelu deli na dva
jednaka deb, naziva se mcdijana.
Primedba 2. Aka SD podaci grupisani klasama sirine d, unda se
lllcdijana [acuna prema obrascu:
n
(1)
J,-(f, +1,+ ... +J,)
Me = L + d --.. -----...--...
j,,+ 1
gdo je L - donja granica klasc u kojoj se nalazi medijana, d -
sirina klase, h+ 1 - frekvencija klase u kojoj se nalazi medijana, a
1, +1, + ... + J, - kumulativni zbir frekvcncija po klasama, koje
prethode klas; sa medijanom. U datom primeru imamo
Me = 40 + 20 . = 48 4
50 ' .
Primedba 3. Moda je najfrekventnija vrednost obelezja. Za modu
se bira ana vrednost koja ima najvecu frekvenciju. Aka su podaci
grupisaui po klasama sirinc d, Dna se odrcauje obrasccm
(2) Mo =L + d ___ IJl_
D, +D,
gde je L - donja granica modalne klase, d - sirina klase, D 1 -
razlika frekvencija modalnc klase i klase koja im prethodi; D
z
-
razlika frekvcncije modulne klasc i frekvencije klase koja sledi za
njom. LJ datom primeru je
50-25
Mo=40,1·2()----------=483· X=48,8; 8=17,85,
(50-·25)+(50-15) ,- ,
K
v
=0,37.
1252. X=41; Me=40; Mo=39,44.
1253, x=2.
1254. x=41.
1256. a) x=2, 5
2
=7,75, 5=2,7838; Kv= 1,3019;
374
b) x=2,
" 24
S"=--
11 '
1----
s=yD(x)=l, K,=O,S.
1259. a) x = 4 , =0,6; 1,) x = 6, D(x) = 6.
') • f'
si=J (', , X" =8, 812 = 20,25.
1262. Primetimo da za proL?:\'cljan broj a vaii jednakost
1
+x
2
+ '" +X,,}=
1
=a+--«x, -a)+(x
2
-a)+ '" +(x,,-a».
n -
Ova jcdnakost cesto sc koristi izracunuvunja srcdnjc
vrednosti U slucaju kada su Xj vebb brojevi. Tako U ovom slucaju,
a = 1235, imamo
- 1
X = 1235 +1'6 (0,6+ 2,5 -- 2,1 -11,2+ 3,5 --0,8 + 0,9-1,7 -0,5 + 1,8 +
+ 2,6-1.9 - 0,7 + 2,5f- 0,4 --0,3)= 1235,5 m/s.
Disperzija je D(x)=2.R6 m'/s2.
1263. Statisticka tabela za prvi uzorak ima oblik:
Braj poena 1 2 3 4 5 6
Apsolutna frekvencija 2 1 2 0 2 3
Za drugi 11Zorak statisticka tabela glasi
Braj poena 1 2 3 4 .5 6
Apsolutna frekvcncija 2 1 2 1 3 1
Za treCi uzorak tabcla jc
Broj poena 2 3 4 5 6
Apsolutna frekvencija 1 1 1
j
1 3
Najzad, za osnovnu populaciju imamo
Braj poena 1 2 3 4 5 6
Apsolutna frekvencija 7 4 8 6 R 7
Srednje vred nosti Xl' X 2' }{:> uzoraka 5U [edam
,)(, =3,8, ")(2=3,5, X} =4,125.
Srednja vrednost za osnovnu populaciju .ie X = 3,625. U odnosu
na srednju vrednost, vidirno da drugi slucajni uzorak najboljc
reprezentuje osnOVllU populaciju.
375
1264. sI=3,76; d=2,85;
1265. Koeficijent korelacije r najee;;ce se daje obrascem
(1)
r 1: X ,Y, ... ...
2 2'
y(1:X;)(1:Y, )
gde je i Y,= y,- y. Za odredivanje koeficijenta kore-
lacije pogodno je da se potrebna izracunavanja prikaw tabelom.
U datom primeru odgovarajuca tabela je:
---- ...
X, y, Xi=Xi-X Yj=Yi-Y X
2
i1 Xil'i
y2
,
1 1 -·6 -4 36 24 16
.... ....
3 2 -4 -3 16 12 9
4 4 -3 -1 9 3 1
.-.-.. .. --,. __ ._-
---
6 4 -1 -1 1 1 1
.,-- ... .. -.-
g
5 1 0 1 0 0
- --------,---- --'" ..
9 7 2 2 4 4 4
11 8 4 3 16 12 9
14 9 7 4 49 28 16
._ .. -'"--...
EX,= 56 EY,=40
56
x=-=7
8
40
y=-=5
8
l'Xr = 132 l'X,1i=84 1'7,'=56
Primenom obrasca (1) koeficijent korelacije obelezja x i y je
84
r r' 0,977.
y 132 56
Primedba. Ako je Irl <0,25, onda x i y nisu linearno povezani.
- Ako je x i y su neznatno linearno povezani.
- Ako je postoji znacajna linearna veza.
- Ako je postoji visoka znacajna povezanost izme-
du obelezja x i y.
- Ako je 1, onda je povezanost izmedu xi y funkcio-
nalna linearnog oblika.
1266. r=0,395.1267. r=0,93. 1268. r=0,896.
376
VIn GLAVA
8. RAZNI ZADACI
1269. P = 5 arcsin 0,6 -In 16.
1270. a) a=b=l, y=(X2+X+ l)e->;
b) Funkcija je definisana za svako x, nema nula, pozitivna je za
svako x, Ymin=l za x=O, Ymax=3e-
1
za x=l, borizontalna
asimptota je x=o (grafik sl. 133);
c) P=4-8e-
1

y
x
SI. 133
1271. P=2SP:"16 dx+2 dx=7,Sn+9-0,5ln2.
2 5 5
1272. a) Grafik date funkcije je
prikazan na slici 134.
16 25 6
b) P=-(1--e- ).
27 3
3
f
X2-6X+9
1273. P= ----- dx=ln16-1,S.
x-I
2
y
o
Si. 134
377
1274. a) Grafik date funkcije
je prikazan na slici 135.
2/3
b)
r x
3
32
p= j dX=9-
ln27
.
o
//;>/
//
y!
I
,\ 11
LI
3 I
I
SI.135
1275. 4f In2. (Parcijalna integracija:
U= arctg i. dv=,J4+;:i . xdx.)
x
1276. -{l: (Parcijalna integracija: u=arclg2x,
dv=.j1+4x' . xdx.)
1277. Dati integral se transformise u zbir tri integrala:
1r/4 rr./4 ___ 71./4 .,.__
f cosxcos2x dx+ J sinxcos2x .f cos2x dx.
000
Zatim se proizvod kosin usa transformise u zbir kosinusa, proiz-
vod sinusa i kosin usa u zbir sinusa, a za treci integral smena je
sln2x=t. Vrednost datog integralaje

6 3
1278.1n20n2-1)' (Smena Inx=z).
1279. a) p=-q, p=-2, q=2; b) p=-2, q=3.
12S0.2<x<+oo.
1281. Smenorn ...;;:·=-1 = y (y>O) data nejednacina postaje:
y'+ 1
Iy+ 11 + ly-
1
1>-Z-- . ( \
Resenje date nejednaCineje 2+V3 ).
J
378
1282. Data jednaCina ekvivalentna je jednaCini
sin (2X = (4a - 3); dakle, sledi da je
3y2 3y2
4- 2 ,;:;a';:;4+'2,"
R In ,. " (_I)k . (y2 4 3») k Z
ea a reseoJa SD arCSIn 4l ,'E.
1283. Aka se transfonniSu svi logaritmi U datoj nejednacini u logaritme
sa osnovom 2, anda je ova nejednaCina ekvivalentna nejedoacini
IOg2 2sin 4x < 0 =0< 2 sin 4x < I -= 0 < sin 4x< 0,5. Resenja koja
n n . 5n 1[
zadovoljavaju interval 0 < x < 4 suo 0 < x < 24 1 24 < x < 4 .
x-2 x+2
1284. Smene: --= u--'-= v. Data jednaCina se transformise u
x+l x-I
5
homogenu 20u'- 5V' +4uv=O. Odakle se dobije da je u = -2: v ili
u = 110 v. Realna resenja date jednaCine po x su x = 3 V x .
1285. Smene: u = x -1 i V= x' + x + 1 datu jednacinu svade na homoge-
nu 2V' _7,,2 = l3uv. Skup resenja date jednaCine je
{-I, 2, 4}.
1286. a) Za x?o 1 smene 11 = V= svode datu jednaCinu
na homogenu 2u
2
- uv- t,2 = o. U ovom slucaju data jednacina
nema realna resenja po x.
b) Za x';:; -1 i smene 11 = -i -1 =-;, 1)= dobija so ho-
mogena jednacina v
2
- 2u
2
= 0, a data jednaCina ima jedno
I ,. . 65
rea no resenJe po x, I to x = - 63 .
1287. x = log, 3 (smene: u = 2
x
• V= T).
7
379
x x
1289. x = - 3 V x = 3 (smene: 3
3
+ 3'3 = u).
1290. {0,5; 5}.
1291. x= -3.
1292. Ako se iskoristi osobina da je aritmeticka sredina dva pozitivna
broja veca ili jednaka sa njihovom geometrijskom sredinom dobi-
jaju se nejednacine:
.1.+ a 1:0, r;;
2 ?'v U 1
!.-t:..
a
" :0, r;;
2 -::---yUZ
+ an:o, r
a
-
2 -';"--V'n'
Proizvod ovih nejednacina daje
l+a l+a l+a ... ---.
-T "-'T ... 2--'!>V
a
l . a 2 .•• an'
Ako se uzme u obzir pretpostavka da je a , . a
z
... an = 1,
poslednja nejednakost se svodi na tvrdenje
(l+a, )(l+a
z
) ...
1293, Podimo od ociglednih nejednaCina:
4a, + 1 ,,:;4aI +4a, + 1=.J"4a, +1' ,,:;12a, + 11,
(1 ) 4a
z
+ 1 +4a
2
+ ":;12a
z
+ 11.
4a
n
+ 1 +4a
n
+ 1=.J"4a:+l ":;12a
n
+ 11·
Kako je i= 1, 2, ... , n, tada je 12a,+11=2a,+ 1, jer je

Ako se sumiraju nejednacine (1), dobija se
+.J"4a
z
+ i+ ... ,,:;2(a
1
+a
z
+ ... +a
n
)=n+2.
Time je dokaz zavrsen.
1294. Ako se iskoristi da je geometrijska sredina od n pozitivnih brojeva
manja iii jcdnaka njihovoj aritmetickoj sredini, tada je
380
1 +2+3+ ... +(n-1)+n 2 n(n+1) n+1
,,:;-------.----..
n n 2n 2'
Kraj dokaza.
1295. a) XE[ -lJU[9, +CD l
b) XE[ -8, OJ U [1, 2].
1296. x = 0,5.
1297. a) a+b=O, A (0, a+b);
b) B(O, a+b) i C(IOg2( 0) (apscisa tacko C je realna
ako je ab<O) .
1298. a) !(t) =../2cos t, g(!)=0,5(2cosZt-1).
_n
b) t=(2k+l)n; t= +3 +2nn, k, n=O, + 1. +2, ...
c) P=2.j'i.
1299. a) cp = 60
0
;
16
b) n.
1
1300. a) Iskoristiti identitet logba=--··
log,b
k (k + 1)
1+2+3+ .,. +k=-----.
2
b) Leva strana se transformiSe postu pno na sledeCi naein:
(log 2)·z(_I_+_1 ..... __ )=
xI· 2 2· 3 3· 4 (n -1) n
=(log 2)'Z(( (!_!)+ .. (.1. __ 1_)) =
x \ 2 2 3 3 4 . n n-l
(
1) n-1
=(logx2)'z 1-;; =-n-·1og';x.
1301. 13a
14' a,
15a
14
(a>O) .
381
1302. Ako se kvadrira data relacija, dobiJa se
(1) a
2
+ b
2
+ c
2
+ 2ab + 20c + 2ac= 36.
Zbir ociglednih nejednakosti
i svodi se na ncjednakost
(2) a
2
+ b
2
+ c
2
ab+ ac + DC.
h (1) i (2) sledi da je
30-"2 + 31;2 + 3c
2
36; odavde se dobija tvrdenje a
2
+ b
2
+ c
2
12.
1303. Ako so kvadrira pretpostavka i iskoristi jednakost (2) iz prethod-
nDg zadatku, dobija Se tvruenjc.
1304. Iskori:Jtiti to sto je aritrL.dicka sredina d va broja veca od njihove
geomelrijskc sfedine na sledeci nacin:
a+b c+d
1:1 + (: + d _ - + ..,,1 ah + v" cd:, / ----;=-----'-'----;-= r---'-------;
4 . - . '2---- ''''-2---- Y V ab . y cd =.;y abed,
Cime je dokaz zavdcn.
11305. Iskoristi:!!!9 resenje prethodnog zadatka, gde je cetvrti pozitivan
broj¥abc:
a + b + c + _'_
abc -= a +h + abc abc =-
3r::.--- a + b + C r--
=a+ abc =- abc, cime je dokaz zavrsen.
1306. Kako je:


mnozenjem ovih nejednakusti dobija se
a
2
b
2
c
2
b-C)2 (a+ c -b)' (b+ c- a)2,
odak!e sledi trazena nejednakost.
1307.0Ci(lled:>a nejednakost (a-b)' se postupno transformise na
ovaJ nacrn:
382 .
-= -= 2(a'+b2);;'a2+2ab+h2.
Ako se nzme n obzir pretpostavka a
2
+b
2
=1, tada poslednja
nejednakost postajc
a
2
+ 2ab + b
2
,,12¢>ja + hi ",/2 < a + b < ,/2.
1308. Ocigledna nejednakost
se svodi na nb,ik
,,2 + b
2
+ c
2
+d
2
+2 (ac-
K.aka je po pretpostavci a
2
+ h
2
+ c
2
+ d
2
= 2, poslednja
nejednakost postaje
(1)
Analogno iz nejednakosti
dobija se -·1 iii
(2) ac-bd L
lz (1) i (2) sledi tvrdenje 1.
1309. Aka se iskorisii uputstvo prcthodnog zadatka, iz nejednakosti
i
(m + a)2 +(n + h)2 +(p + e)2
dobija se da je
(1)
(2) rna+ no + 1.
lz (1) i (2) dobije se tvrdenje Ima + nb + pel 1.
. ;--
1310,Kakojea
2
=laI
2
, b
2
=IW, yx2=lxl,
dobija se
.
Dakle, la + hi lal + Ihl.
1311. !al=la+b-bl=l(a+h)+(-bll !a+bl+l-hl=
=- !al-Ibl ia+bl·
1312. !a-·bl = =#-2ah+ ;,:, =
= Ibl )" = lal-Ibl·
1313. la + bl = = + 2ab + 0' =
}'=!al-lhl.
(a
2
=laI
2
, b
2
=IW i
13l4. Dokaz se izvodi indukcijorn. Za n=2 la, tvroe-
nje je tacno. Dokazimo implikaciju
la, +a
2
+ ... ... +la,l=
=la,+a2 + .. · .. · +laH,I·
383
Ako se doda levoj i desnoj strani pretpostavke la
u
,I dobija se
(1) la , +a
z
+ ... +a,+ak+,I';;la,I+lazl+ ... +la,I+lak+,I.
Nekajea,+a
z
+ ... +a,=y.tadaje
(2) Iyl + la
H
,I;" Iy + a
H
11.
Iz (1) i (2) sledi da je
la, +a2 + ... +ak+,I';;la,I+lazl+ ... +lah+'1.
cime je dokaz zavrsen.
1315. <a<2.
1316. -·2<a<4.
1317.
1318.
1319.0<a<4.
1320. XE( w, U ( U(1. + w).
1321, P(x)= x
3
+ 2x
z
+ 1.
1322. Smenom 1 =1 (t>O) data funkcija se transformise na oblik
y = III It 51. Funkcija je konstanta y = 5 za 0,;; t,;; 5, pa je

1323. x, +x,=x,'x, + 11.
" S"
1324'6<"<6 .
1325.
1326. U oba faktora sabrati geometrijske progresije itd.
1327. a)
b) mE( +w} c) mE(
" 1328. x=( 1)k+
1
6 + k", kEZ.
" 1329. X= ±3 + 2k", kEZ.
1330. Zbir na levoj strani grupisati u obliku
(tg 9" + ctg 9")+ (tg 15" + clg IS") 27" + ctg 27"),
zatim tangens i kotangens pretvoriti u sinus i kosinus itd .
384
1331. (smena
1332.Akoseuvedesmena x+x-l=t tadaje a
X
3
+X-
3
=t
3
--3t. Data jednacina ekvivalentna je jednacini
t
3
+ = (t
Z
+ 3t+4)= O.
Realno resenje t=2, a X, =x
z
= 1.
1333. Da bi dati kompleksan broj biD Cisto irnaginaran. potrebno je da
konjunkcija bude tacna logz =0 /\ >0.
Kako ova konjunkcija nije tacna, ni za jednu vrednost parametra
m, tvrdenje je tacno.
1334. Ako se periodican decirnalan broj 5,3 transformiSe u njegov
racionalan oblik 13
6
, data jednacina ekvivalentna je jednacini
GrS1o,x
Smena Rezultat: x=l00.
1335. Smena ';;':-=-1 = y (y>O) svodi datu jednacinu na oblik
paje 2';;y,;;3 a 5,;;x';;1O.
1336. S,;; x';; 8.
1337. Dati broj se moZe napisati u obliku N = 3 . 10
6
+ X • 10" + y . 10' + 3.
Brojevi 10
6
, 10" i 1()2 pri deljenju sa 13 daju ostatak, redom 1, 3 i 9.
Zato je 3 .10
6
= 13k, + 3, X .10
4
= 13k
z
+ 3x, Y' 10
z
= 13k3 + 9y, pa
je N = 13k+ 3(x+3y+ 2), gde je k, + k, + k3 = k. Posto je N deljivo
sa 13 mora i x+ 3y+2 da je deljivo sa 13, Ij. x+ 3y+2= 13m. Kako
je x+3y+2';;9+3'9+2=38, m moZe biti sarno 1 ili 2. Za m=1
dobijamo x= 11 3y. Posto je x ;,,0, y moZe biti 1, 2 i 3, a odgo-
varajui:e x 9, 6, 3 i O. Za m=2, dobijamo Posto je
0,;;x';;9, y uzima vrednosti 5, 6, 7, 8, a odgovarajui:e x 9, 6,3, O.
Trai.eni brojevi suo 3080103, 3850203, 3020303, 3090503, 3030703,
3000803.
1338. Na osnovu pretpostavke irnamo da je
1000a+100b+l0c+d=(a+b-l-c+d)4.
Da bi desna strana bila eetvorocifreni broj, mora biti ispunjen uslov
6';;a+b+c+d';;9. Kako je 6
4
=1296, onda je 0=1, b=2, c=9,
d=6, sto ne odgovara uslovu zadatkajer je a+b+c+d=l8.
Kako je 7
4
= 2401, mora biti a = 2, b = 4, c = 0, d = 1. Odavde je
a+b+c+d=7, paje traZen; broj 2401. Slucajevi a+b+c+d=8 i
a + b + c + d = 9 ne dolaze u obzir, sto se moze proveriti kao i u
slucaju a+b+c+d=6.
1339. Neka je traZena osnova sistema x. Tada je, S obzirom na pretpos-
tavku zadatka,
X4 . 1 +X3 . 0+X2 . 1 +x ,0+ 1 = 1333=x
4
+x
2
-1332=0,
odakle dobijamo da je x = 6.
1340. Ako su x, Y, z (x, Y, z < 7) cifre toga broja, onda je
7
2
x + 7y+z =9
2
z+9y+ x =40z + y- 24 =0.
Iz pos1ednje jednacine sledi da je y de1jivo sa 8. Kako je y < 7,
mora bili y=O. Prema tome, imamo 5z= 3x. Kako je x< 7 i y<7
dobijamo da je x = 5, Z = 3. Dak1e, trazeni broj je 5 . 49 + 3 =248.
1341. (490, 488) i (166, 160).
1342. Neka su trazeni brojevi 4x i 4y. Tada je
(1) (4x)'-(4y)3=64 ·91 k.
Kako je 64·91=5824, onda mora biti k=l. Iz (1) se dobija
(2) (x-y)(x2+xy+y2)=1 ·91=7·13.
Odavde sledi da je:
x-y=ll\x
2
+xy+y2=91 iii x-y=7I\x
2
+xy+y2=13 iii
x-y= 13 1\ X2+xy+ y2=7.
Sarno prvi sistem ima realno resenje (6, 5), pa su trazen; brojevi 24
i 20.
1343. Kako je a=10g
,2
18=10g
12
3
2
. 2=210g
12
3+log
,2
2=
386
2 1 2 1 10g,2+2
=-- =- +--.. .. = ------------- ,
10g312 10g
2
12 210g32+ 1 210g
2
2 +10g
2
3 1 + 210g32
onda je
2-a
(1)
Slicno je b = 10g
2
.54 = log2423 . 2 = 310g
24
3 + log242 =
3 1 3+log32
=--+---= pa vaZi
log324 log224 310g
3
2 + 1 '
3-b
(2) log3
2
= 3b-l .
Iz (1) i (2) imamo
3-b 2-b

2a-l
1344. Koristiti resenje pretbodnog zadatka.
1345. Da bi data jednaCina ima1a realna rcscnja
(-I";sinx";l, zak1jucujemo daje:
(sinx=O 1\ (cosx=1 v cosx= -1)) iii
(sinx=1 v sinx= -1) 1\ (cosx=O).
Ob k . k" • k' kn k Z
e 'onJun "cIJe SD tacne a "0 Je x = 2: ' y E .
1346. Data jednaCina poslUpno se transformiSe u ekvivalentne jednaCine:
1. . 1999
- Sill x --- cos x = 8m x¢>
2 2
. n. n .
<:::> SIn x cos }-810 3" COS x- sm 1999x=O
=- sin (1999x-sin =0
=- 2 sin cos (999X +n =0
=sin )=0 V cos (999 )=0
V x"=9!9 (; +nn) k, nEZ.
1347.
1348. Ym,,=2
5n
za X=-
4 . 2
) I
. d "' 1 - 2t 3t
1349. a z Je nacme x+ iy=---- +----
1 + t
2
1 + t
2
1-2t
2
3t
X= l+t2 ,y=l+tz '
; na1azimo da je
Eliminacijom parametra t iz ovib jednacina dobija se trazena
kriva y2
b) X2+y2=1.
1350. lskoristiti resenje pretbodnog zadatka.
387
1351. a = 10, b = 5, c = 2, f (x) = 5 . 2' .L 10.
1352. Opisuje elipsux
2
+ 9y2 = 9.
1353. (, + l = 1·
1354. Smena x + = t, {-2, 2 }.
n n .
1355. x = - 2Iar, x = -- - mn, IL, n E: Z .
2 6
1356.
e - e
(
b -b)
s=ln (l
e - e
]
1357. s = -'In (3 + V2).
2
1358. s = In 3.
1359. Kako su a, b, c, d uzastopni pozitivni clanovi arilmetickog niza,
tada je
b=a+r, c=a+2r, d=a+3r.
Ako proizvou sinusa u daloj jednacini transformisemo u razliku,
dobija se e1.'Vivalcntna jednacina
cos (Za + r)x - cos (Za + Sr)x = 0 ""
e sin (lil + 3r) . sin 2tx = 0
1m n:rr:
¢;> Xk::::::: V Xn = -, k, n E Z.
Za+3r 2r
1360. Leva strana dale jednakosti se postupno transformise na ovaj
nacin:
ng 9,5° - clg 67,S" + tg 67,5" - tg 7,5" =
sin 60° sin 60°
= sin 7,5
0
sin 67,5° + cos 7,5
0
cos 67,5° =
sin 60"(cos 67,S" - 7,5°)
= sin 7.5° cos 7,5° sin 67,5° cos 67,5°
sin 15" sin 135° cos 120" - sin 150°
IT 2IT
=
2(3 + V3).
1361. Data jednacina ekvivalentna je jednaCini
2' (4 + 2 + 1 + ... ) = 3' (27 + 9 + 3 + ... ).
Kako su oba geometrijska reda konvergentna, posle
odredivanja njihovog zbira poslednja jednaCina ekvivalentna je
jednacini
x+4
2<+ 4 = 3" + 4 ... = 1 ... x + 4 = 0 "" x = -4 ..
1362. Konvcrgirazasvakox iz intervala 8-
1
<x < 8,sumaje
0,5 zax = 2.
1363. 3, 5, 7.
1364. Na osnovu pretpostavke, dobija se sistem
4 2 S
(II (q - 1) = 130 !\ {/I (; - 1) = 5044.
q - 1 q- - 1
Kolicnik druge i prvc jednacine sistema je
al(l+1) 194
(1) q + 1 5'
Ako se eliminise {/I iz prve jednacine sistema i iz jednacine (1),
dobija se
114 (l + q-2) -97 (q + q-I) - 97 = O.
Smenom q + q -I = x poslednja jednacina postaje
114x2 - 97x - 325 = O.
R
x' . X' 247 75
e,enj3 ove sux = 114 V x = - 114 .
Za
247 .. d' 3 2
x=-dobIJase aJeq=- V q=-.
114 2 3
Drugo resenje zax ne daje realna resenja za q.
Niz je 16,24,36,54, ili 54, 36, 24, 16.
1366
2 (logk + 1)
• . n >
logk - log (k - 1)
389
1367.
1368.
1369.
1370.
390
2ab
al =-2--'
a +b
a
2
- b
q=-;;-.
a" + b
Clanovi niza se dobijaju izjednakosti
(1) al = V2, an +l = V2 + an (n = 1,2,3, . .o).
Doyoljno je dokazati da je niz opadajuci i ogranicen odozgo, da
bi bio konvergentan. Kako je
an + 1 - all = 12 + an an =
2
= V > O.
2 + an + an -
niz je opadajuCi. Niz je ogranicen odozgo, jer je nejednaCina
(2) an < 2 ispunjena za svako n EN.
Zaista za n = I (2) je lacno ,jer je
al = V2 < 2. Neka je (2) latno i za
n = k (k '" 1) , tj. ak < 2. Tada je (2) ispunjeno i za
n = k + 1 , pOSIO je
{lfd I = V 2 + ak < V"'2'+7"2'_ 2 . Na osnoYU principa
matcmatitke indukcije (2) je tacno za syako
n E N (n '" 1).
Iz (1) posle kvadriranja sledi
(3) + I - a" - 2 = O.
Ako uvedemo smenu lim (I" = (I i u (3) izvrsimo granicni
prelaz, dobija se
(4) {/2 _ (1- 2 = 00
Resenja jednacinc (4) su a = 2 V (I = -1 . POSlO je granicna
vrednost niza pozitivna, onda jc
lim an = 2.
lim an = 0,5 (1 + V I + 4il) .
11 .... 00
Ako stavimo da je (I" = I' , tada se rekurentna formula ,vodi na
difercncnu jednai'inu
1'+2=5I
dl
_61' "" ?-5r+6=0
"" 1'1 = 3 V 1'2 = 2 .
Zato je a" = 3" V (I" = '1' . Uopste je
an = CI . 3" + C2 . 2n.
Odredimo konstante CI i C
2
tako da je al = 3 j a2 = 1 . Neka jc
n = 1 in = 2 , tada je
3CI + 2C2 = 3 1\ 9CI + 4C2 = I . Odatle sledi da je
C
I
= i C2 = 4. Opsti niza je
5 3" 4 2" an ::::; -:;- . + . .
.:>
1371. Analogno prethodnom zadatku:
1
a" = 15 l 2 ) - 2) .
1372. Ako iskoristimo poznatu nejednakost
a+h
Va[) ,,; -2-. - ,
imamo
(1 + XI) + (1 + X?)
V (1 + XI) (1 + X2) < 2 - =
Xl +X2
= 1 + 2 .
Logaritmovanjem dobija se
(
Xl + X2)
log V (1 + XI) (1 + X2) < log 1 + 2 ""
_ (IOg(1 + XI) log (1 + X2)) >
>-log (1 + XI ,
a "dane sledi da je
[IXI) ; f (X2) > f (XI; X2) .
1373. Tvrdenje se syodi na dokaz implikacije
f3 ex y f3
19 - - to - = 19 - - tg - ""
2 b 2 2 2
cos f3 - cos ex = cos y - cos f3 .
1374. Data jednakost postupno se svodi na ekviyalentne jcdnakosli
na slcdeCi naCin
391
392
a - b llab
log-- = log
2 2
a - b = Vab
2 2
a
2
+ b
2
= 4Gb + % = 4.
Kk
' a. b d'
a 0 JC tga = - I ctg a = -. ta a JC
b a
tg ex + ctg ex = 4 sin 2a- = 1.. => ex = 15° a f3 = 75° ,
2
Primcnom sinusnc i kosinusne tcoreme imamo
b
2
+ c
2
a
2
cos a = . a .
2be
, sm", = 2R ' pa JC
b
2
+ c
2
_ 0
2
ctga = R.
abc
Analogno
0
2
+ c
2
-Ii
ctg{3= ·Ri
abc
0
2
+ b
2
_ c
2
ctgy = R.
abc
1 a
2
+ c
2
_ b
2
ctg{3 = - (ctga + ctgy) <> R =
1 ('b}+c
2
_a
2
(/+b
2
_
a
:
f
)
=- R+ R ""
2 abc abc
... a
2
+ b
2
_ c
2
= (b
2
+ c
2
_ a
2
+ b
2
+ a
2
_ C
2
) ""
2, 2 b" I 2 b" I 2 2
... aTe - - =, "" -= '2 (a + c ) ,
time je dokaz zavrsen.
lz sistema
a +y
{3=-2- 1\ a+{3+1'=:n; =:>{3=:':
3'
Ako primcnimo kosinusnu teoremu
0
2 2 7
= a + c - Zae cos {3
a
2
+ c
2
_. ae = b
2

Obrnu\o, iz dale relacije sledi da je
1 :n;
cos{3=- =:> {3=-
2 . 3'
sto sa relacijom a + {3 + Y = :n; dajc
a +y

k
1377. a) tgz = -3;
b) a =RV2,
2R 6R
b=VS' c=VlO'
1379. Y - 2x - 3 = 0, y + 2x + 3 = 0,
s (-i,o), <f' = 53°7'48".
1381. x = -3.
:n;
1382. Xk = 2" + Ie n , Xn = n n, n, k E Z.
1383. Data jednaCina ekvivalentna je jcdnaCini
V2 V2.
-cosx+-smx=cos99x ...
2 . 2
"" cos (x -1) = cos 99x ...
... sin (SOX - i) sin (49x + i) = 0 ""
... Xk = 5
1
0 (i + Jar;) V x" = ;9 (-i + n:n;) n, k E Z .
1384. SmenQrn L: = t (I > 0) data jednaCina sc svodi na:
cos t = sin 1 + 2 sin 21 ""
sin t cos t cos 2t
cos
2
21 - sin
2
21 = 0 1\ (sin I, cos I, cos 21'" 0).
date jednacinc je
Xk = log2 (i + \:n;) , k EZ.
Data jednacina ekvivalentna je sisternu
x
cos 2x + cos 1
log2 - = 0 1\
. X
smx + cos c;;-
L.
x x )
1\ (cos 2x + cos '2 > 0 1\ sinx + cos '2 > (J •
393
1386,
date jednacine su :
n 5n
xk =-+4kn, x ---+ 'nn
6 n - 6 .... , n,k EZ.
Kako je za uglove u I i II kvadrantu sinus pozilivan, bice
2 k n < n (x + y) < (2 k + 1) n <;;> x + y > 2 k A
Ax+y<2k+1,kEZ.
Za k = () dobijamo y > -x A Y < 1 - x. U Dekartovoj ravni
to je osencena oblast (s1. 136) izmedu pravihy = -x i Y = 1 ., .
Za k = 1 osencena oblast je izmedu pravih cije su jednacine
y = 2 - x i Y = 3 - x ild.
y
x
1387. Na osnovu prelpostavke imamo :
f(2) = f(l) + a
2
1390.
394
[(3) = f(2) + a
3
f(4) = [(3) + a
4
------------------
fen) =f(n -1) +a".
Ako se saberu prethodne jednakosti, dobija se
fen) =f(l) + a
2
+a
3
+ ... +a
n

Posle sumiranja geometrijske progresije dobija se
a
2
(a,,-l _ 1)
f(n)=l+ a-I (zaao' 1).
Zaa=l[(n)=n.
Data jednakost se postupno transformiSe u identicne
jednakosti
a+fJ a-fJ oa+fJ 1
2 cos --cos --. - 2 ---- - 0
c 2 "2 c 2 2-
oa+fJ a-fJ a+fJ 1
--- - cos --cos --+ - = 0 e
2 2 2 4
1391.
1392.
a+
R
1 a-fJ)2 1 1 oa-fJ
(cos-
2
-r' - 2cos-2- + 4" - 4"cos--
2
- = 0
(
a+fJ 1 a-fJ)2 1.2a-fJ_
cos----cos-- +-sm -0.
2 2' 2 4 2
Suma kvadrata u skupu realnih brojcva jednaka je nuli ako je
svaki sabirak jednak nuli. Odatle jc
a-fJ a+fJ 1 a-fJ ()
sin -2- = () A cos - 2 cos = .
lz prve jednakosli sledi da je ex = fJ ' koja sa drugom dajc
jednakost
I n
cos a ="2 a="3.
Jr .. J[
Kako je ex = fJ = 1 ' tada Je 1 )' = l'
Kakoje
'sin 1 + sin(k - (k - 1) ) =
cos (k - 1) cosk cos (k - 1) cosk
sink cos (k - 1) - cosk sin (k - 1)
=
cos (k - 1) cos k
to je
sin I =tgk-tg(k-l).
cos(k-l)cosk . .
Ako u ovoj jednakosti stavimo k = 1,2, ... , k , zatlm sabercmo
dobijcne jcdnakosti, dobijamo trazenu sumu S.
S = (tg 1 - tg 0) + (tg 2 - tg 1) + (tg 3 - tg 2) + ...
+(tgn - tg (n - 1» = tgn.
J gnlpa
a) Kako su diskriminantc za oha trinoma pozitivne, tvrdenje je
jasno. b) s=a, S=
(/2 + b2
2
. n
sm-
1393. a)
n 3 d f k·· st' 'e
Ako sc zameni V3 = tg 1 = ---n-' ata un elJa po aJ
cos-
3
395
396
y=2cos sada so lako ispituje.
b) lz jednacine 2 cos G - = m , imamo
cos
iii
tj.
resenja su realna za - 2 ::5 m :$; 2.
2n;
c) x = 2k:n: i x = :3 + 2k:n:.
1394. a) Presecna tacka parabole l = 2px i kruznice
o
(
X - £) -+ l = 4p2 je
2' ,
A 1'(3 J . Kocfidjent pravca tangente para bole u
X>"A . 1 I" 1
taL"" Jcrn = VT' a <ruZlllccml = - VT'
U gao izmedu tangena ta ie I" = 60° .
'f "f
b) V=nf2px+nf +PX-X
2
)dx
o '}£
2
9, S 3 47 3
V=-p'n+-p n= 121' n.
4 3
II grupa
1395. Iz uslova da prava
3
y=Sx+S
dodiruje parabolu i e1ipsu koie imaju zajednicku zizu sled! :
2
+ b
2
= 25 , 9 a
2
+ 25 b
2
= 625 ,
p=2·'l'5, a
2
_b
2
=9.
5
Dakle,
a=5, b=4, p=6,
ti·
16x
2
+ 2sl = 400
l = 12x.
(
25 )
Dodirne tacke su A :3' 10 , B (-3
16
1
, 5 /
15. 8
Koeficiicnti pravca pravihFA iFBsu/11l = 8 1m2 =-15
odakle sledi da je
4 BFA = 90°.
1396. Pogledati [esenje zadatka 1066, str. 307.
1397. a) Teme parabole ima koordinate:
T (cos a; sin
2
a - sin a).
Iz pretpostavke imamo
2 n
sin a - sin a = 0, a = 0, a = "2 .
Zaa=O, y=x
2
_2x+1.
n 2
Zaa=Z'y=x,
n
b)a=O,a=6"
c) Ako eliminisemo a iz sistema
{
Xl + X2 = 2 cos a
Xl . X2 ;:;:::: 1 - sm a ,
dobijamo trazenu relaciju
(Xl + X2)2 + 4.Xl X2 (Xl X2 - 2) = O.
III grupa
1398. a) a = 6 .
b) Nule XI=X2=-1,
x = -3, Ymin = 0,
X3 = -4 Ymax = 4 za
za x=-l.
0
05
c) p=f(x
3
+6x
2
+9x+4)dx=-.
-1 4
d) Y = x + 1,
x + 1 = (x + 1) (x
2
+ 5x + 4) <>
(x + 1) (x
2
+ 5x + 3) = 0 ""
-5 ± V13
Xl = 0, x2,3 2
tj.
A(-lO) BC (-5±V13 -3±VTiJ
, , \ 2 ' 2. )'
1399. a) Uslov douira pravex - 2y + 8 = 0 i para bole
l = 2.px, ti. p = 2mn, p = 4. Izsistema:
a - =e
iii J
a
2
nz
2
+ b
2
= n
2
:ta2 + ,/ = 16,
(
2 b2 2 {a
2
- /)2 = 4
imamo a
2
= 16, b
2
= 12, pa je trazena parabola l = &t
i elipsa 121'2 + 16/ = 192.
b) Dodirnc taeke suA (-2,3) B (8, S), a kruznica
( 3)
2 ( 11 )0 2 125
1'- + y--2 -
4
c) Trazena zapremina se dobiie kad se Otj zapremine zarubliene
kupe oduzme zbir zapremina dela eiipsoid i dela parabolo-
ida, ti.
I
v= l ~ n (9 + 3·8 + 64) - (nl (12 - %X2) dx +n j8xr)
-2 . 4 J
3
v = 970 n _ (10 10n 2240 n)
3 27 + 3
{
a + fJ + y - IS0°
1400. a) Iz sistema fJ 2 -
a - = y,
sledi da ie
v
a = 90° + 2", ti·
flABC ie lupougli.
398
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
b) Na OSnOVu pretpostavke sledi da je flACD jednakokraki, pa
je
4- CDA = 4- DAC = IS0° - a . Iz WAC sledi
4-CDA + 4- DAC + 4- ACD = ISO" ,
iii
ISO" - a + IS0° -a + 4-ACD = ISO°,
180" - 2 a + 4- ACD = 0, 4- ACD = 2 a - 180",
Ij.
4- ACD = y, pa ie CA simctrala ugla4- BCD.
c) Ncka je CE visina flADC i neka je
DE = EA = p, pa je b
2
= CE" + p2
.1
2
= CE
2
+ (p + c)2 .
Odavde imamo
a
2
_ b
2
= c
2
+ 2pc. Na osnovu tcorcme da simelrala ugla deli
naspramnu stranicu U odnosu drugih uveju stranica imamo
2p : c = a : b iii a
2
- b
2
= c
2
+ c a c => a (a - b) = c
2
.
h
IV grupa
Najmanja visina odgovara najduzoj slranici, pa je
2P
he = - = 5,6cm.
c
Vidi zadalak 379 b), sIr. 51.
Vidi zadalak 1065, str. 307.
J[ - 8x
a) Dati izrazse transformiSc U obiik V2 cos -4--'
(8k - 1 )n
b) -V2<m<V2,zam=V2,x= 4 .
Jednacinaparabole/ = 12x, jednacineelipse
1'2 L n
25+36=1; '1'=2'
399
Vgmpa
1406. Straniec trougla su 6. 1) i 10; straniee maksimalnog prayo-
ugaonika 3 i 4, obim 0 = 14; P: Pt = 1 : 4.
1407. x = 10 iii x = 10-
1
• U oba slucaja progresija jc 1; 5; 25, pa je
ax = tllO = 59.
1408. N ( ~ , 6), Vl: V2 = 2: 3.
1409. Definisana za x E (- 00 , + 00), ncma nula, ),m,lx = 2 zax = 1 ,
2
V . =-- za X= --I y= J asimptota.
- min 3 '
1410. II = 7 , Xl = 0, X2 = 2.
12
1412. X = ±3'
VI gmpa
1413. Parabola/ = 6x , tangenta 8x + 4 Y + 3 = () ,a seec datu prayu
u tacki apscise
x = - ~ a OYO jc jednacina direktrise.
1414. Stranice 3,5, 7.
1415.P=35.
2
1416.a) mE (-C>:>, -1) U (2, +(0);
1417.P = 2m (a + c) = 648n,
nhc
2
V = -2- = 1224 Jr.
1418.
1419.
4
a) P =_.
'\ '
1420. x = 1 .
b)
V=4Jr
3 .
VIIIgrupa
1421. Ako su stranice G, b = aq, c = al, onda koristeci uslov da ie
Ib-al<c<laq+al, .
dolazi se do trazenog tvrdenja;
b) q = f +2V5"
B (27 _ 23)' .
Is' s'
\ - -
C (-3, 2). 1422.
142;1
IX fs71Apa
1424. V=2n.
1425. Gcometrijski niz: 2, 6,18; aritmcticki: 3,12,21, S20 = 1770.
JA26. Jednacina hiperboic 9x
2
- 16/ = 144 , a kruznicex
2
+ / = 25 .
1427. M = 20 V37.
1428. a = 38, b=lO, c = 32.
X grupa
1429. Stranice trougla su a = 16, b = 12 i c = 20. P = 96.
1430.
P=(2+3v1s) m', V=3m
J
1431. x=M.
dOO 401
l.432.
1435.
1436.
1437.
rc 5n
x=--+nn.
12 . 12
XI grupa
1
Y= ::i
J1s
X. cp=90".
Vidi zadatak 1059, Zbirka 2, V. Bogoslavov.
Vidi zadatak 706, Zbirka 2, V. Bogoslavov.
1438. Vidi zadatak 1285, Zbirka 2, V. Bogoslavov.
XII grupa
5439.
:'440. 62,8%.
b) -2sms2; c) x=2k" v V=2n ---
2n ('" 1)
3 ' } 4 .
1442. 1.
XIII grupa
1443. a E [-2. -1]u(3.+ co).
1444. D"ta jednacina ekvivalentna je jednaciui
') 11; 1t _ 5n
4cos" ( -2x)-cos (--2x)-)=0=x= k E Z
6 6 12 . .
;446. Vidi zadrtak 1350.
A47. Vidi zadaiak 12:59.
·W2
XIVgrupa
1448. Vidi zadaiak 1284.
1449. Data funkcija se svodi na oblik y=2cos (2X-i)+1,
p 3vG+
n
.
2
1450. Vidi zadatak 948, Zbirka 3, V. Bogoslavov.
1451.
1452. Iskoristi VITOVE formule za jednaciuu treceg stepena.
x, = 5. x
2
= 12. X3 = 13. m = 281.
XVgrupa
1453.
. <. V· .< fJ 1. /i 1
Konstcd lctove veze bILe c1g 0: + ctg. :=::- p 1 etg a etg : ={f'
siu
2
(0: + (3) (ctg
2
(IX + Ii) ctg (0: + (3) + 1) =
P q
1 +ctg! (a+ (3) .
1 '
Zamenom zbira i proizvoda kotangensa sa 1 dobija se
p q
tvrdenje.
1454. Smenom log. x=t. dobija se konjunkcija
1 '
A log4 x=t. Resenje konjunkcije je v x=4 lor,4"1 .
403
1455. Srednji clan je T,,+1 =e:)3""X, 3
n
("'-1)=(2:)3
n
(.'X+%"-1)
1456.
1457.
Na osnoVU pretpostavke je n(Z-x+ z -x+l)=O. Kako je z=l,
z
dobija se Z2x_ zX + 1 = O. Resenja ave jednacine Sil
1 ./3 . ./3 i 2 1 ./3. -/3 i 2 -2
r=2+'2'=(-2+2) =Z2 v r=2-'2-'=(2-2) =z .
Odatlesledidajex=2 v x=-2.
M (±fk, fk). Za k=n./6 " nEZ, x i y su celi brojevi.
Neka su ternena A i B pravougaonika ABCD na polupreeniku
OM, terne C pripada luku MN a terne D poluprecniku ON,
ugao COM = x. Tada je AB = R cos x - R sin x ctg "'.
AD =BC=R sin x. P(x)=R sin x (cos x-sin x ctg "),
Ot.: 1
2
,0: ex
P'(x)=0¢>X=2' P=x=2R s1ll2(2cos
2
-1).
XVI gmpa
1458. a) Eliminacijom realnog broja a iz Vetovih formula za datu
1459.
1460.
. ,. db" l-x2 dn I-x,
Jednacmu 0 IJa se x =_ .... _- 0 osno x ..
1 3x,+l' 2 3x, +1
b) x , >O za x
2
E x
2
>O, x, E 1).
1
c) a E (0, I)]'
1 n
X= ±O,Sarc cos(-4)+kn v x=2:+nn, k,nEZ.
a) P(-6, 3);
b) P= 39
4'
1461. 1: 2.
1462.
404
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
XVII grupa
. 3p Sp
Stramce trougla suo 4' p, 4' a : b : c = 3 : 4 : 5 .
-3.
32n
V=-3-'
n
b) x=4+kn. k E Z.
XVIII grupa
Vidi zadatak 1210, Zbirka 2, V. Bogoslavov.
Vidi zadatak 1239, Zbirka 3, V. Bogoslavov.
1
xE(-3 --)
, 2'
1471. T3=40.
1472. Vidi zadatak 340.
XIX grupa
1474. a=2. 5. 8 .... , b= 14.
1475. ;; 3.
H·/6. Transformisati u proizvode izraz (cos 3x + cos x)+ (cos Sx + cos x)
itd.
1477. Vidi zadatak 106S.
XX grupa
1479.
405
1480. 0:=45".
25. juDi 1991.
1481- Vidi zadatak 1066, Zbirka 2, V. Bogoslavov. 1- B.
6. A. 11. B.
.16. 0.
~
C.
7. B. 12. D.
17. E.
~ .
2
3. B.
8. A. 13. e.
18. E. 1482. a) a= -2; b) a= ±3; c) a=2 V
a="3'
19. A. 4. C.
9. E. 14. e.
XXI grupa
5. A.
10. D. 15. D.
20. E.
1484. a) D=m2+4>O za syako nl;
5. septembar 1991.
3
1. B.
6. C. 11. E. 16. A. b) m E (-00, -:z)u [-1, O)u [1, +00).
2. D.
12.
C"'
17. A. 7. B. '-'.
3. A.
8. B. 13. A. 18. D.
1485.
P=4a
2
ny1:l, V=2a
3
n.
4. A.
9. D. 14. E. 19. B.
1486.
n
x=2+
kn
.
5. E.
10. D. JS. B. 20. E.
26. juni 1992.
1487. n=17, k=12, T13=91 ' 2-
1
°.
1. B. 6. A, 11. A. 16. D,
XXII grupa
2. A. 7. B. .12. E. 17. D.
3. B. 8. B. 13. D. 18. D.
(m-2)(m-5)
4. E. 9. C. 14.

19. C. '-'.
1489. x=---- .-
m E (1, 2) u (5, + 00).
5. B. 10. E. 15. 0. 20. e.
4(m-l) ,
1490. Vidi zadatak 795.
4. septemhar 1992.
1 . t
1. D. 6. A. 11. E. 16. e.
1492. Smena og2 x=t, pa Je log
4
x=:z. O<x<:;f2.
2. B. 7. A.
<,
B. 17. B.
i_.
3. E. 8. C. 13. B. 18. A.
Uniyerzitet u Beogradu
4. B. 9. C. 141. D. 19. e.
Klasifikacioni ispiti iz matematike za upis na tehnicke fakultete, mate-
S. B. 10. E. 15. A. 20. e. maticki, fizicki i fizicko-hemijski, syaki test ima 20·zadataka.
25. jun: 1990.
25. juDi 1993.
1. B. 6. C. 11. C. 16. A.
L B. 6. A. H. B. 16. C.
2. E. 7. B. 12. A. 17. C.
2. C.
~
A.
. ~
A. 17. D, I. a.
3. B. 8. A. 13. E. 18. B.
3. B. 8. D. 13. e. 18. c.
4. E. 9. D. 14. E. 19. B. 4. C. 9. E. 14. E. 19. C.
5. A. 10. e 15. D. 20. D, S. C. 10. E. 15. £. 20. B.
406
407
2. seplemhar 1993.
L D. 6. A. 11. B.
2. E. 7. B. 12. A.
3. D. 8. E. 13. e.
4. A. 9. C. 14. B.
5. E. 10. B. 15. D.
1. juli 1994.
1. D. 6. A. 11. A.
2. B. 7. Il. 12. D.
3. E. 8. E. 13. Il.
4. E. 9. D. 14. E.
5. e. 10. E. 15. B.
16. B.
17. A.
18. E.
19. A.
20. e.
16. C.
17. C.
18. e.
19. C.
20. e.
LITERATURA
K. Alcndorfcr i K. Okli: Pr";"'<,'1in:atcmatike, Bcol';t"ac 1966.
H. n. AUToHon, M . .SI. BWfOACl:':l-i, .Ii. :'5'. lj.:&y':lJTHr: A. H. CauKuu: COI)PIIUK
3aga'l no ::JllCJ'rwllmapIlOli ..wanu'MflO!:,,'-:',- '"',";GK1.lfl " -,ItS.::!·,
H. B. B 0 rOM 0 J1 a n: llpaKmur.J.ccKuc :WIIJim ... :-i tW MocKDa 1979.
V. T. B 0 go s I a v a v: Zhirka re.venih zadafaka jz algebre za II razred gimnazije, Beograd
1976.
V. T. Bogoslavov: Zhirka rc.'\-cnih zadataka iz mau,matike za III razred gimnazije,
Beograd 1977.
V. T. Bogoslavov: Zbirka re.l:cnih zadataka jz malcmGrike za IV razred gimnazije,
Beograd 197ft
V. T. Bogoslavov: Zbirka zadntaka iz matemaelke za IV razred !i.,mercllOg obrazova-
nja, Bcograd 1987.
A, Va d n cj: Elementarni uvod u raCuIl Bcograd 1963.
P. M. Vasie, R. R. Janie, V. T. Bogoslavov: Zhirka zadataka iz motematike za
II razred srednjeg usmerenog onrazovanja, Beograd 1978,
P. M. Vasic, R. R. Janie, 0, Mitrinovic, D. D, Tosic: Malcmatickiprirucnik
za takmicenje sredlljoJ:ko/aca i prijemnc ispite 110 /aku/refima, Beob'Tad \Y74.
V. V ra n i 6: t/}crol'Gtnosl i sfati5fika, Zagreb 1965.
S. Vukadinovic: Element! teorijc v('ro>'afnocc imalematiNccsta{isfFke, Beograd 1978.
S. Vukadinovic i D. Succvi6: fvlatematika za III razred srednjeg usmerclJog
ohrazovanja, Beograd 1979.
S. V uk ad i nov i 6 i 1. V u k a din 0 vi 6: fvlalematika za IV razred u.wnerenng ohrazova-
nja, Bcograd 1980.
B. E. r y P M a u: TeopuJi fJCpO!-Jnlf/ocmdi. u .HanU',HilfnWleCl-:an CnlamUCmW(I1, MOCKll:l 1972.
R. R. Jan i (: i D. D. To s. i c: Zadaci iz molemalike sa prijcmllih ispita no {ehl!ir.kitn
jakultctima, Beograd, 1987.
J, K a ram a t a: Knmpleksni hroj sa primcllom nil c!cmel1farnu geometr!iu, Beograd 1950.
V. Lespinard cl R. Pcrnct: Algehre c/asse de premiere A-C-M-M, Lyon 1962.
P. M. Milicic i M. P. Uscumlic: Zhirka zadataka iz vi:i'e marematike 1, Beograd,
1982.
D. S. Mit ri nov i c: Matematicka iJJdukcijo. Billnmna formula, Komoinaforika, Bcograd
1970.
D. S. Mitrinovi6: Maternatilea u ohUku metodicke zhirke zadataka sa rdenjima },
Beograd 1978,
D. S. Mitrinovic, D. Mihailovic, p, M, Vasi6: Lit/carna algehra. Polil1omi.
Analiti!:ka geometrUll, Bcograd 1975.
n. C. M O)lC Il 0 n: COOP/WK 30gl1'l /10 KJ'PCy J//cAlclfmapliou MamCM£1mUKC,
M OelCD;} 1964.
n, E. IDUaH.llCp, A, H. CJlYUKIlH, A, C. mYMOI3: J(pomJCuu KYPC 6hlL'U.leU
MtlmeMflmUKe, MOCKiHl 1978.
408 409
BELESKA 0 AUTORU
Mr Venc llogoslavov rodeo je 1932. godinc u selu Paralovu, opslina Bosilegrad.
Po ztlvrSctku gimnazije u I3osiJegn:ldu, zavrSio je matemaliku na Prirodno-mate-
matickom raku!tetu u Bcogradu (1958).
Godine 1967. 7.JI'>TSio je specijalislicke stuJije na Prirodno-mi:ltcmattckom faku!-
tetu, a m£lgistrirao jc 1981. godine na E!ektrotchnickom fakultetu. U 1980. godini
ml" Yene Bogosbvoy je za izuzctne rczultate u vaspitno-ohraLovnom rauu stckao
zv:lOje pcdagoskog savctnika.
Radni vek znp,}cco je kao gimnazijski profesor 1I beogradskim srcdnjim
skol:lm:-L Od 1965, guuine faui bo profesor u Petaj beogradskoj girnn3Ziji.
U toku nld:-l tnr Vene BogosJavoy biG je na mnogobrojnim funkcijama: rukovo-
dilac aktiva r!l:Clcnlntlcar;:l grada Beograda i matlene skate, mentor novim profesa-
rima, clan un::t1ivackog timo u Zavodu za udlbenike i mL')tavna sredstva, clan odbora
za problema nastave matcm:'ltikc u osnovnirn i srednjim skolam:l pri Pro-
svetnom savetu Srbije i dr. Pored (}vih funkcija, obavljao je i druge strucne pos-
iove kao sto su: clan skolskog odbora i saVC[3 skole, u sindikatu itd.
Obj:lVio je mnogobrojne knjige i clanke iz oblasti malematike koji su dozjvcli
zapal,en uspeh, imali veliki broj izdanja u milionskom tirazu. Njcgove zbirke
postale su opsti jugos!ovcnski udzbcnici knji se svakodnevno koriste na svim
prostorima bivse i sadasnje Jugoslavijc.
Udlbcnici: Zbir/.:a zwlatakn i:z malcmatike 7.a IV rayed girnnazije (pl\fO izdanje.
1968.,31. izdanjc 1998. g.; ukupan tir;1:l26i.802 primerJka); Zbirka rcJCllih zadntaka
iz matcmatike 1 (prvo izdanjc 1970. g., 25. jZdanje 1998. g.; ukupan tiral 320.835
pnmeraka);' Zbirka rdoll'/z Wd4WJW iz marcmadke 2 (prvo izd:mje 1971. g., 23. izdanjc
1998. g.; ukupan tinll 272.816 primerab); Zbirka re!cnih zadataka ;.z; maiematike
3 (prvo izdanje 1972. g., 22. izdanje 1997. g; ukupnn tira! 235.310 primeraka);
Zbirka zadataka za IV razred prirodno-matematicke stmke - cetiri jzdanja (prvo
izdaoje 1980, g.; ukupan tiral: 32.000 primcraka); Zbirka zadataka za II razred
uSlY1erenog obrazov;wja - dva izdanja, ukup;m tiraz 120.000 primeraka, koautori:
dr Pcwr Vasic, dr Radovan Janic; koautori: dr Petnr Vasie, dr RtJdovan Janie i
dr Dobrilo Tomie (ukupan tiraz 18.000 primeraka; 50 tcstova za provenl znanja iz
matematike za OSlUWIlU skolu, koautori: dr Dusan Adnadevic, Olisa NeSkovic i
Dragoslav Mi!ie (prvo lZdanje 1988. g., 7. izdanje 1995. g.; ukupan tiraz 139.000
primeraka); Logllritamske lOb/icc (pIVO izdan je 1993. g.; ukupan tiraz 30,000
primeraka); Lugarhatnska i dwponcncijalna filflkdja sa zbirkom zadataka, koautor:
Svetozar Brankovic (prvo izdanje 1996. g.).
Mr Vene Bogoslavov bio .Ie recenzent mnogih udzbcnika matematike. On je
nosilac mnogih ,diploma, priznanja (Arhimedes, Plaketa Zavada za izdavanjc
udzbenika) i zahvalnica.
Zivi II Bcogradu. Pcnzionisal1 jc 19.09. ! 999. g. kao profesor Pete beogradske
gil1ln<lzijc, sa 40 godina racla u nastavi,
SADRZAJ
ZADACi
IOLAVA
i. FUNKClJE .......................................................................................................... .
1.1. Neka svojstva elemenlarnih funkcija .................................................................... .
12. Granicua vrednost funkcije ................................................................................... .
1.3. Asimptote krivih linija u ravni ............................................................................ ..
II OLAVA
.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2.2 Izvod funkcije ....................................................................... , ............................... .
2.3. Izvod slozene funkcije ........................................................................................... .
2.4. Primena izvooa po odredivanju granic-ne vrednosti. LopitaJovo pravilo ............. .
25. Primena izvoda u prirodwDl oaukama ................................................................. .
2.6. Monotonost, ekstremne vrednosti, konveksnost, konkavnost i prevojne
tacke funkcije
2.7. lspitivanje funkcije (uz pnmenu izvoda). Grafik fUIIkcije .................................... .
!II OLAVA
3. APROKSIMAClJA FUNKCIJA ......................................................................... .
3.1 Diferencijal. Primena kod lineanilh aproksimacija .............................................. .
32. Pribliino reSavanje jednaeina sa jed nom nepozuatom ......................................... .
IVOLAVA
4.
4.l.
4.2
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
49.
4.10.
INTEGRAL .......................................................................................................... .
Neqdreden integral, Tablica integral ..................................................................... .
.. ::::::::::::::::: ..:::::::::::::::::::: ..
.. .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Primeua ooredenog integrain za izraeunavanje povrsina ravnih figura ............... .
odredenog integrala za izraeunavanje zapremlne rotadonih tela .......... .
Pnmcna odredenog integrala za izraeunavanje dunne luka krive ....................... .
Primena integrrua nn izraeunavanje povr-rune rotaciollih povrSl .......................... ..
Primena integrala u prirodnim naukamn ......................... , ................................... .
VaLAVA
5. DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG ! DlWOOG REDA .................. ..
5.L Diferencijalne jednaeine sa razdvojenim promenljivima ....................................... .
5.2 Homogene diferencijalne jednacine prvog reda .................................................... .
5.3 Linearna diferencijalna jednaeina ......................................................................... .
5.4 NepoLpune diferencijaine je;:ixlacine drugog reea .................................................. .
VI OLAVA
6.
6.1.
6.2.
6.3
6.4
KOMBINATORIKA .......................................................................................... ..

Binonmi obrazac .....
....................................................................................................
VII OLAVA
7.
7.1.
7.2.
VEROVATNOCA I STATISTIKA .................................................................... ..
VerovatnoCa .................................. , ............. , ......................................................... .
MalemaLicka statistika ...........................................................................................
VIII GLAVA
B. RAZN! ZADACI
7
7
17
23
25
25
28
33
41
43
49
49
55
55
58
61
61
66
71
74
76
80
86
90
92
93
96
96
98
99
100
102
102
105
109
I13
120
120
137
146
RESEN.lA
I GLAVA
L FUNKOJE
1.1. Nclca svoistvu clementarnih fuokcija
1.2. Graniena'vrerinost funkcije
1.3. Asimptole krivih liuija u ravni
II GLAVA
2. IZVOD FUNKCIJE
2.1
2.2
2.3.
2.4,
2.5,
2.6.
2.7.
PriraStaj fuukcije ....... n ........... .
izvod [uokcije ........................ .
Izvod sloicne funkcijc ....
Primena izvoda pri O('rcdivanju granimc vrcdnosli. Lopilalovo pravilo
Primena jzvoda u prj"()(inim nuukama ............... . .............. .
Monotonost, ckstrcmnc vrednosti, konvcksnost, konkavllosl, prcvojnc
tacke funkdje
IspitivRnjc funkcijc (uz primcflu izvoda), Grafik funkcijc
III GLAVA
3. APROKSTMAOJA FUNKCIJA ................... .
3.1 Difercncijr-J. Primena kod lincarnih aproksima.cija .. ..
3.2. Pribli"i.no rclavanje jcdnatina sa jcdnom flcpomatom
IV GLAVA
4. INTEGRAL .. ................. . ................. .
4.1.
4.2
4.3.
4,4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
Noodrcdcni integral. Tllblica integral a " ....... " .... " .......
intcgracijn mctodom smcna ............................... .
Parcijulnu integHlcija
racionalnih funkcija
Odrcdc:ru mtegral ...................... .
Primenll odrcdenog intcgrala za ilTaCunavunjc povrsinc ravnih figurn ...
Pnmcnll odredenog integrllla:r.a tzrueunavanJc nlprcminc rotacionih tela
Primcna odrcdenog integral a 'lit izraeunuvanje duiinc luku krive
Primcnll intcgrala :z.a izraeunavanje pOVI'sinc iOtacionc powsi
Primcna integral a u prirodnim naukama ................................................ .
VGLAVA
5. DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG I DRUGOG REDA
5.1. Difcrencijalnc jcdnacine sa rnzdvojcnim promcnljivima ........................... .
5.2 Homogcnc difcrencijalnc jcdnacine prvog roon
5.3 Lincarna difcrcncijulna jcdnaCina
5.4 Ncpotpune difcrcncijalnc jednacinc drugog rcda
VI GLAVA
6. KOMBlNATORIKA
6.1. Varijucijc
6.2. Pcrmutaciic
6.3 Komhinllajc
6.4 Binomni obrnzac
VII GLAVA
7. VEROVATNOCA I STATISTIKA
7.1. VcrovaLnocn
7.2. Matcmaticka stlltistikn
VIII GLAVA
8. RAZNI ZADACI
LileratufU
199
199
206
211
213
213
215
220
226
228
229
236
256
256
261
265
265
268
279
286
290
297
304
312
315
316
318
318
321
322
323
325
325
327
331
335
343
343
369
377
409
:VII \l1H. 1 B<,-!( I :\'(1\': ZH[RKA Z!\DAT.A,KA lZ 4 Tridt:sel dn:go izdanje·
Izdav,II:: Z/\VOD Z/\ UDlBEN1KE J NASTAVN/\ SREDSTV,.\. Beograd, Obilicev WIl:lC 5 • 1.ikn·;ni mcdllik:
T.'VvI ..\H,!\ j'Ol'(I\'jC'-NOVAKOVJC'· ('ndl: VER();-.J!KA Kmeklori: SOFIJA BOSKOVIC i mr
VENE BUCiOSLA\'OV· (;I',II)cki IIrl!dnik: DUSAN KNEZEVIC"· Obim: 25'/4 tabab' Format:
14 x 20 em' Ti:',:l.: ')I)()O' prrdnt tI n]'I.Fi 200() gnc!:n::· Stamp:lnjc Z:1\TSC:lO jun<l 200(). godine
·51,11111';) DD "Kur:rURi\". Backi Petwv;!c

PREDGOVOR DVADESET SESTOM, PRERADENOM IZDANJU Prvo izdanje ove zbirke iza~lo je iz ~tampe januara 1968. godinc. Zbirka je napisana prema Nastavnom programu matematike za IV razred gimnazije prirodno-matematickog smera. U ovo izdanje uneH su slcdeci novi odeljci: Neka svojslva elementarnih fimkcija, Granicne vrednosti funkcije, Asimptote krivih linija u ravni (I glava): Primena izvoda pri odredivanju granicne vrednosti - Lopitalovo pravilo (II glava). U VIII glavi dati su neki veckorgeeni maturski pismeni zadaci, po~to se panova na maturi uvodi is pit iz matematike, i to u dva dela - pismeni i usmeni. Kompleksni brojevi su prebaceni u Zbirku rdenihzadataka iz matematike 3. Ove izmene su izvr~ene da bi Zbirke bile usaglasene sa nastavnim programom matematike za prirodno-matematicki smer kojije usvojio Prosvetni savet Srbije, a objavljen je u Sluzbenom glasniku Srbije 31. maja. 1991. godine. Recenzentu ovog izdanja Svelozaru Brankovicu, profesoru Pete beogradske gimnazije, zahvaljujem na pazljivom cHanju rukopisa i sugeslijama za njegovo pobolj~anje. Prema tdini zadaci se u ovoj zbirci mogu podeliti u tri grupe: lakse (20%), srednje (60%) i leze (20%). Tezi zadaci su oznaceni zvezdicama. Zahvaljujem svojoj supruzi NadeZdi na pomoci u pripremi i sredivanju rukopisa.
Beograd, marta 1993. godinc

NAPOMENA UZ TRIDESETO IZDANJE

U svom 40-godiSnjem poslojanju Zavod za udzbenike i nas!avna sredstva objavio je veliki broj knjiga koje su imale vge izdanja i koje su postale nezaobilazan deo na~e kulture i obrazovanja. Takva je i Zbirka reSenih zadataka iz materna like 4, mr Venea Bogoslavova, profesora. Cinjcnica da je ovo izdanje tridescto po redu govori dovoljno sarna za sebe. Sve zbirke profcsora Bogoslavova su viSe od zbirki i gotovo da je ncmoguce zamisliti srednjoSkolsku nastavu matematike bez njih. Rcdovnim obogacivanjem novim zadacima, novim i po sadrzaju i po idcjama, zbirke su svaki put nove. Sticajem Jepih okolnosti, jubilarno izdanje ove zbirke pOklopilo se sa Zavodovim jubilejom i tako potvrdilo da se uspeh jcdnog izdavata tcmelji na uglednim autorima i kvalitctnim knjigarna. NaSc cestitke profcsoru Bogoslavovu na njcgovim zbirkama rcsenih zadataka iz matematikc.

AUTOR

Urednik iarko Jovie

Glavni i odgovomi urednik dr Petar Pijanovic

U Bcogradu, 19. decembra 1997.

PREDGOVOR XXVII DOPUNJENOM IZDANJU U ovom izdanju VIII glava - Razni zadaci dopunjena je novim maturskim zadacima sa pismenog maturskog ispita u Junskom 1994. godine. Takode je unelo i osam testova sa prijernmil isrita lla Bcogradskorn univerzitelu u periodu 1990. - 1994.
gudirn

AUTOR

ZADACI
I GLAVA

1. FUNKCIJE
1.1. Neka svojstva elementarnih funkcija

Definicija. Neka suA iB') neprazni skupovi. Funkcija (preslikavanje)skupaA uskupB jesvakipodskupfskupaA x Bkojiimaova dva svojstva: 1° Skup svih prvih komponenatafjednakje skupuA. 2° (X'YI) Ef A (x,yi) Ef => y! = Y2' Parnost. Za funkcijuf, definisanu na simetricnom intervalu (-a,a), kaze se da j e: parna ako jef( -X) = f(x) zax E (-a, a) ; neparna ako je f( -X) = -f(x) zax E (-a, a) . Monotonost. Za funkciju f kaze se da je monotono rastuea, ako je tacna implikacija Xl <X 2 => f(x l ) <f(X2) ' a monotono opadajuea ako vazi Xl < x2 "> f (Xl) > [(12) .

Periodicnost. Ako funkcijafzadovoljava relacijuf(x + ro) = f(x) (w konstanta), kaze se da je periodicna sa periodom ro, za svakox. Najmanji pozitivan broj w naziva se osnovni period funkcije. Nule. Svaki realan broj a, koji zadovoljava jednacinu f (x) = 0, tj. f(a) = zoveserealnanula funkcijef(x).

°

Inverznajunkcija. Neka je .(preslikavanje jedan-jedan skupa A u skup B.
*)

.

SkupA se zove dornen, a skupB kodornen iIi antidomcn.

7

II oznaci 1. f (x : 1) = x g<ie je f nepoznata funkcija. Dokazati. Cl]a .c) = . c) y=(2x+8-x 2 )-2+log o. . if (x)) = x.1 +xy . 2 d) f (x) = log (x . 2 . t) f(.c)f(y) . Funkcijaf(x) definisana je na segmentu [0.c) = - 1 2 Neka je f (x) = =2 + bx + c.c) = sinx. _~x2 + 2. Odrediti oblast definisanosti funkcije date formulom: a) f(x) = b) f(x) = 1 Vlog (3x 2 - c) J(x.1) . Dokazati. Aka je f (x) =x 3 - :>x + 1.5(3~::::: 8) -log o..lnverzno preslikavanje. 6.f(x) Re~iti O. b) [(x +x- =x +x. odredeno jednakoscuf. Neka funkcijafpreslikava skup R na skupA i neka je: J(x) +J(y) =2J X ( 2+ v) lr:-:. J 4 4-x log 1o ' 5X~X2 .3J(x + 2) + 3f(x + I) .17x2 + 16 a) f(.f (23n ) = 1. OdreditiskupA.rl'X ~1-f2\2J v\ = 9. f x2 ( x + £) . 8. a) f(x) = -2:x . I) y= 4. odrediti f if (x 2 - X + 1)). 7.6x).c) = x _ 2 ' tada je f 2x + e) f(xl = tgx . 13. d) y = y10g o. x-I Ako]'er(x) = .c) = Vsinx + 1. 2 = V4x _x . 1]. 2 1.--". .1) = 2x .1 . Ako je f (. tada je f (2) + 2f (0) = f (1).lada]'c J x+l' Odrediti domen i kodomen realnih funkcija odredenih na sledeei nacin: f(xl .. 8 9 . 1 Ako je f (. .(x-·I). 3 e) y=--'2+ log(x2-·x). b) J(x) = ----~"---'--= ~+8 ~+2 c) f(x) = sinx - 5. Dokazatl.s(x 2 ::. 2x).3. Ako je f (r .. ltl. Odrediti oblast dellnisanosti funkcije -. a) f(x) = b) g(x) V4 _x2 .2 .V3. . funkcionalne jednacine: a) f(x + 1) =x2 I ) 2 3x + 2. 1\ Odrediti realne nule funkcija odredenih formulama: x3 _ 8 X4 .I ) =x d) iI. D ata]e f unk" [ormu I om f() = 1 sinx ..fry) _ x -y 1 + f(.1 (f(x))=x 1.:'4).1. 12. 3. Tada je f(x + 3) . Dokazati. 9. + Vi+2'.. ----. dokazati <ia je c) 1/J (x) = In(x2 . b) f(x) =x2 c) f(. jeste preslikavanje skupa f(A)..x + cosx Dokazatidajef (~) .

Dokazati da je inverzna funkcija funkcije x+l t(x)=-x-I sarna ta funkcija i skicirati njen grafik. 19. 10 . 16.. Slnx ' 20. . Data je funkcija Odrediti f rl (a>l). Dokazati da je data fun- Data jc funkcijaf (x) = x 2• Odrediti njenu inverznu funkciju i skicirati grafike funkcijaf (x) i (x). 23. f D ata Jeun k" f ormulom f (x) = (1 C1JU + ay . x d) f (x) = -. b) y = cos 6 x + sin 6 x. zadovoljava jednakost f(x) . OdreditiF 1 a1: _ a-x (x) = --:2::--- f(a) + feb) = f (t : :b)' Dokazati. + 1 2'. Zatim.1) =x 2 .::l). Odrediti rcalne parametre a i b tako da je f (x) . Odrediti osnovni period i ampliludu funkcije y = a cospx +b sinpx. c) f(x) =x3 + 2 + sinx.. a' a) y = cos 4 x 24.h) f(x) = 2'" f 2'"-1 (x) = 2'" + 1 . b) f(x) =x2 + 1 + sinx2 .2---::. + sin 4 x. Odrediti njenu inverznu funkcijujl i skicirati grafike za obe funkcije. . 18. . .+ 1 . e) f (x) = sinx + tgx . + ~ sin 2x + ~ sin 3x ima osnovni period w = 2n. 29. b) y=tg2:.1) = x. Odrediti polinomf (x) i pckazati da je f (n) jednak zbiru kvadrata prvih n prirodnih brojeva. i) f (x) = 2'" - rx.f(x . dokazati da je zbir prvih n prirodnih brojeva jednak fen). . Data je funkcija f (x) = 3x . ciji je slobodni clan jednak nuli. x c) y = cos 2 x.f (x . .14.1). 21. Polinom f (x) treceg stepena. 26. 27. 28. Odrediti osnovni period funkcije: 15. sin2 x + cos 3x 1) f(x) = . .x 3 2 COS X Funkcija y = sinx Dokazati. Data je funkcijaj(x)=iogz (x+~.L Odrediti njenu inverznu funkciju i nacrtati odgovarajuci grafik. Ak o Je f() = log 1-x ' tada Je x 1 +x 25. Data je funkcijaf(x) = log 2 (x . Data je funkcija f (x) = log (x kcija nepama. 2' c) y = sinxcosx. Odrediti osnovni period funkcije: a) y=asinbx. Dokazati da je data funkcija pama. Data je funkcija f (x) = ax2 + bx. rl 17. g) 1) Y = tg (x + a). d) y = sin 2 "'-. Ispitati pamost sledecih funkcija: a) f(x) =x2_1_ 3cosx. + V1 + x 2 ). 22..

Da la j' e funkciJ' a J' (x) = d' . x d) [(x) = arccos-1 +x 35.* f (.* NaCi eksplicitni analilicki izraz funkcije y = f (x).. 3 - Odrediti oblast definisanosti sledecih funkcija: x-2 a) f(x) = arccos~. 1 SlUX 33. c.f(f(x» = 0. * fi" \X) = J/3=X + arc SIn3 -5 2x . x -VI+x 2 c) Y = Ix 2 - 11.. Odredili .a -x . ako je [(0) = 5... 40.--b) y = V (x ... Odrediti: a) 4 arc tg (x 3x .4' 1 g) Y = Icosxl ' 4 f) y =-.x Odrediti realnu funkcij u [ koja zadovoIjava funkcionalnu jednacinU c) [(x) = V4 - x 2 + arc sin .5) = :n: . Odrediti inverznu funkcijur1 funkcije: a) f (x) = 2 sin 3x .. . I-x 31..5.. 41. Odredili realne brojevea. 1 mu]omy = +1 nema vrednosti veee od 2 1 manJe od 2' 38. fell = 14. Datajefunkcijaf(x) jednacinu: 2 2 - 42.: -1). n J jednacine 1 f(sinfJ) = 3' V3 In (x. 13 . I+x bl Pokazati da jej-l (xl=log.. . . h)y=2sinxlcosxl (0$x$2n)..* Odredili inverznu funkciju . f(2) = 50.:-.1) ? + 3 In (v + 2) = 3. b.' ~ . * Dokazali da ni za jednu rcalnu vrednost x funkcija odredena for. Odrediti z~tim oblas! definisanosti funkcijef i njenu inverznu funkciju 1'". Skicirati grafike sJedeCih funkcija: a) y= Ixl + IX+21. a) f(f(x». * Dokazali da je P (x) = A (x x) (A = const) jedini polinom koji zadovoIjava jednakost (x . c) f(x) = 34. ' d ' + a-x a) Pokazati da je funkcija[neparnu. 2(1 + cos X) .2 cos x .r===. .-. I d) fIx) = t sin 2 x.1) P (x + 1) = (x + 2) P (x). dl y = Ix . e) y = . koja je implicitno definisana jednacinom 36. b) re~enjajednacine f(f(x» = 0.3) =:n:. za x > L 32.x.5. 2 b) [(x ) = 1.va resenja fJ E [0. + ~2. 37. b) 39." : \ . c) resenjajednacine f(x) . =x + 1 x-I (x. x2+x+1 3 .:21) =5x+3. f (x) = a + be'. .x"i . f(x) = Vx+VI+x2 1'1 funkcije + V 'r--.. 6x b) 6 arc sin (x + 8.' . 1] _ x 2 Funkcijafdalajeformu]om f(x) = /-.-.1)2 + Vx 2 + 4x + 4. Re~iti Data je funkcija x ...

Odrediti oblast definisanosti funkcije f (x) = . * Za funkcijuf(x) definisana je funkcija fl (x) = f(x).c f.smxsm 7x ~ 16 . d' -a -x f(x) = d' x' g (x) +a tada je = d' +a -x' 2 x+ f( _ f(x)+f(y) g (x) + g (y) l+f(x)'f(y)' y) .\ Date su funkcije f(x) = ax + big (x) = cx 2• Odrediti realne brojeve a.c f5 . (n = 1. Akoje Ako jeJ(x)=x(l dokazati da jeJn(x)=x(l +nx 2 )-O.1) V(x Ispitati koja su od sledeCih tvrdenja tacna: a) sve funkcije su medusobno razlicite.10) log2 (x . (fn (x». 2 . 4. e) sve date funkcije su jednake.cf5. Odrediti oblast definisanosti funkcije f(x) = arcsin (4x 2 + 2x _ 1) + 1I-(x---2-)-(x---3-) 2 ~ x 4 . ! 3.c f4 i f5 . 15 Ii. Dokazati. =x. = fz .I ' fz(x) = 1 _ x' t" + 2 (x) = fn +.5 f" (x) na sledeci nacin: 52. ~7. b) Ispitati da Ii je data funkcija pama iii neparna.* Ako je niz funkcija fn (x) . Da Ii vazi obmuto? 19. definisan na sledeci nacin: x 1 f.992 (1992). b i c tako da je f(g (x» = g (f(x)).11 Vx 2 - 2x +1 i + 2x 3 1 .0.1)2. tada je (1) 2f(x+2)+f(-x-l)=x 2 +4x+4. 5.1 +f(x) 'f(y)' g (x + y) = Dokazati. =f2 =f4 . V(x 2 f (x) = 55. n EN.5 + 5x.112. (x) = x . = fz =h = f4 .5 UzracunatiJ(f(f(f(f(x»)))). . V16 - x 2 log2 (x 2 - 5x + 6). Akojef(~~~) +2f(::~) odreditif~X). hex) = 18. (x) = cI]a 53.* Data je funkcijaJ(x)=x(l +X 2 )-O.c f. b) h . x . 54. h (x) = Ix . 1 .3) . Data je funkcija f(x) = log2 X (x + 1) x+2 a) Odrediti oblas! definisanosti funkcije[ b) Re~itijednacinu f(x) = 1. f5 (x) = (x . c) Re~iti nejednacinu f(x) > 0. 3x . 56.cf. Ako]e ~(x _1)5 x-I ' f4 (x) = Ix . d) h .l . izracunatif.. ~6. a) Odrediti oblast definisanosti date funkcije.2".2 + 5x Dokazati da je f (x) = f (x-I) . 51. Odrediti oblast definisanosti funkcije f(x) = . 'x 2 Date su realne funkcije fl (x) = (x . n EN. Datajefunkcija f(x) = 2x2 + 2x. f"+I(X) = f(f"(x» +X 2 )-O. c) f. d) Za koje vrednosti parametara a jednacina f(x) = log2 (x + a) ima rea Ina re~enja? ' D ata]efun k" f .

.2. ()OLX+'-!X. 62.... 2 f4(X) = log.cos x Vl+cos2x I''2 COSX I ' lspitati kOja su od sledecih tvrdenja tacna: vL 1 1...2 . -3 X x' 3' - 27 . c) fl '" fz = f3 '" f 4. x~" II = f4 '" fz '" f3../3(X) = V Isin x l 2 ' 1 . Ako je f (. Pi~emo limf (x) = A ilif (X) .)..h(x) = f4(X) = tg~2' ctg"'2. f (x) = x 2 + ax + 3. y E R).. B i x-a '0) lim 64. akojef(-l) = 4.. 60. d) 65... 1 3 d) lim (3x + 2) = 5. 2' lspitati koji su od sledeCih iskaza tacni: a) sve funkcije su medusobno jednakc. ...2 a) lim h) lim -..I x __ IX -x c) lim x . a) lim x-<>w4x 3x+1 .9x + 10 .... .. Odrediti granicnc vrednosti (67 -. x2 + 1 I lIn ..1)2. oo . takav da je I (f (x) . b) med" datim funkcijama nema medusobno jednakih. a) Izracunati f (6). 5 x2 -3x+2 b) hm x ..1 definisana je u skupu realnih brojeva. + 20 6x 2 2 .57.-----X"'" x 2 +6x-7 1 -5x+4 b) lIm 63. 1.2) = x 2x .x- 61. e) a) lim [(x)±g(x)] = A ± B x-a b) lim [((t) ·g(x)] = A .. izracunatif (x) + f 3 - (. Koliko mora bili {\ da bi za sve xE(2-o.4 II) lim ..01'1 Odrediti sledecc granicne vrcdnosti: e) f l "'/2=h"'f4 "'fl . 66. b) medu datim funkcijama ncma medusobno jednakih.. -X.a I < {\ . " Tcorcma: Ako kc lim I(x)=A i lim gGt)=B lada vaii x-a a) sve funkcije su mcdusobno jednake. Funkcija f (x) = 2x . 68. x-I Po tlefiniciji granitne vrcdnosti..= 1. f (f (x» i f (x 2 ) uzastopni clanovi aritmetickog niza? Data je funkcija x . d) fl '" f2 = f3 = f 4 . x.. pokazati da je lim (2t . A. b) Resitijednacinuf(f(x» = 52. DatesufunkcijefJ(x) = I. c) fl = fz = h '" f 4 .. Kazemo da jeA granicna vrcdnost funkciJc lex) u tack.1) = 3.. x .691: 67. x2 . a.. h) limx 2 = 4.1.:u-4 _ 3 4x 2 + ] .0 B fl "'h =f4 "'fz "'fl' Koristeci dcfiniciju granicnc vrednosti {unkeije dokazati: a) lim2x = 4. izracunatif (1). Ako jc f (x) = log6x + 3 IOg3 9x. x2 2 _ 7x x~5 x .t-'a g(x) iJ!l = A .A I < t za svako x za kOje je Ix . (a..l ?2 j " C) . 2 X . Ako je f (x . ako za svako E > 0 postoji broj 0 > 0. x . ako je Ie -1) = 4.~) x + 1 = (x . +3x +x+3 t6 17 .2+0) bilo J(2t-l)-31 <0.. x-2 x-2 59. Granicna vrednost funkcije D~finicija 58. x .3 ".. x+2 c) lim-. Za koje vrednosti x suo f (0).0 x . izracunati f(3).. .

. X ':.--. \ ' .~.. -~--. 2 x + 16--4 75.. sin 4x x e) lim x-l Vx2 8 Itc::v. .Q/ sln x .. .73): 70. ..:2:.. X~O .x) ..1 . ..va 74.1 ... a) lim x~:: x 2 +3x-1O 3x 2 -5x-2' 73. 1 d) 1 4 ~r:-:-x Vx-VA lim -.' .3.:2:::10. b) lim Odredit' sledete granicne vrednosti (70 .x. x->O sm 2x 2x-sinx d) lim .. \/" x-+O . x-3 I x x-3 g) lim .·--. . .79): a) lilll . \ .* a) }~n:..x» ..~ a) lim -..-1 ' x-I V'"'37:x'+-1' V4 · tgx--sinx c) lim.n 2 2 b»)im \ i/X-oo sin (1 .---..:+d -2x). '.... c) lim x .:)...-." ..-.j. x_n x .a c) lim (Vx2+ax+c + Vx 2 +b. Vx-J Vx -1 ' c) lim x . a Vx-Va Vx ..Vx) .=.. x->O 3x + SIn x : Vl='X ...69.. Odrediti sledece granicne vrednosti (74 . X b) lim 8 _ 4 Vx...1 -. Vx-Va+Vx a V 2 2 x-a X .. e) hm-'-~-'" --. x-4 d). x~-l sm(x+ 1) ~/ c) lim (x x00 (V x 2 + 1 .. a) lim /l-'O Vb + 411c 8 Vx _x 2 - Vb 2 I_cos 2x c) lim . . _. X'->.... · sin 4x e) lim... vx- t c) lim sin x . ..j...' . cosx~rc. /. · x_D-...x . x~p ..jx+1-1 :J x3 + 1 1) lim . .-8 3 : ~) lim ":V:ci2x~'='=~1~-:. x. tg x X 71. (Vx + Vx + Vx .VX=3) x2 _ 49 .-. a) lim (x -..o' X sin 3x bYlim·:.4ac XSlnx I-cos x d) lim --:2.. c i d realni parametri)..a 2 d) li~ x-"2 ( (~ - x) tgx)._ . d) lim (V(x+a)(x+b) -xl (a. 0 x 2ll sin (a+x)--sin (a-x) .2 .. 76. 2 a) I1m . b.. x cos..70 x~o b) hm·-· .~ 4 (2 ...... 2+ Vx 3 ..sin a 2 x . f) lim r:x+T _ 2 . .

' x 1 b) lim (cos xl""" . · 2 79. ... \. x"'" 0 Y' . 2 b) lim x2 + 5x + -0.. .. . b)/lim J ~_/ · l--c08(1--cos x) bYlim .. .--------.. a zatim odrediti lim P" i lim 0" ... 87.~ . x~O cosx-sin(x+1t)J~.. x-.~ tg x-.x-+O '" 2 r'.----( x~ .* 1 83.. . . * a) lim --. ---------. log (I + lOx) b)hm ---------.radijan. b) lim (1 + 2x)~ ."------.83): 2" + 2 3 -x .. ill. a) lim x_+oo X2+X+l)" ---( x 2 -x-1 Odrcditi slcdece granicne vrednosti (81. +oo .. o x" - (m in prirodni brojevi).. -------2--------· .. mx x+l X b) hm ( .... 85.V' 77. b)...:I V .t x . a) lim ( 1 ...-. !i~ (1 +x)~=...4x x_+oo 5 )X .. ..x_lx"-l a) lim (I x~O + 3tg2 x) <. X"'" 5 0 80.* lim . .:· I SID X 84.. u funkciji broja stranica n.nl sin(a+x)-sin(a--x)' 78 *a) lim ... (Jedinica za merenje ugla . 2 • '"" 90.:--0 cos ax ~ cos hx -.6 81..-x"'" 0 X to' 2 - r--" I +xsinx-ycos2x r.. X 1) lim x-I Znajuci da je a) lim ---.--- :~~ (1 + ~ I)X =. a) hm ..."---'---.* lim ~ X_'7 1 ..---.. 91.. a) lim x_+ oo ( --I x-1.-) " x . o x In A+x ----. x ..90): . ... ~~oo 1 + ~ (1)" . 00 89... x 86.-3.... Vb) lim------C--T--.. ...~~oo 1 +:.. ~2 -JJ+~~~.Ilm x(ln(x+l)--lnx). 82.x+m )X \x .e .r..) n _00 11 ..... mx +n ( x X_+CXl +p) 2 .. +oo ( X .·/'·X--+O ( 3)" X ' · ~:.. Izraziti povrsinu P n i obim On pravilnog mnogougla. 20 21 ..+ 1 a) lim -?2 ...3x + 7 x_+oo 4)" .... X""" 0 x bl lim----.2 x_oo __ _ . 0 x Q"-l ~ In a . . x-o X4 \/ x.'s 2.x . Dokazati da je: eX-l a) lim ~I. e}lim .~i+ sin.o tg(a+x)-·tg(a-x) b) I i m . l~x 88. 1 odrediti sledece granicne vrednosli (84 . upisanog u kruznicu poluprecnikar.

.. x . .. a) lim--···· .:--. Izracunati: a) lim f(x).. lim sm . x-a b) lim (yx 2 -x+l-ax+b)=O.. b) lim ." 2' x+ x-+b x + gdc su a i b rcalni brojevi. a ) I1m 0 sIn?C sin 2 x b) lim x(y1...13 sin x~T.. a) lim -.) x+l (4 95.- b) lim I eX-l 93.. . a) li m~-~~.. 1 SIn.. a ) li m . a x . x) 2x 1 106. . x-a l[X 105.' {/v.* Data je funkcijaf(x) = Vx"+7 V.. X 102.b x+l = 0..yJlim . X"'" Odredili sledeee granicne vrednosli (101-105): .>.-~-----"" 0 X Odrediti sledeee granicne vrednosli (92 . ..99): e-. 103. exl_cosx e xl -1 . sin (sin x) arc tg x X -----.. O x~oslllxln(l+x) /.. 2°... 2cosx .. x""" 0 x---oO 3x 94. x . -oo 98.....* Data je funkcijaf (x) = a) lim 99.-I) (a>O) ... . J" 104.arctg-. X"'" 0 4x 2 -1 ' b) lim x cos x - n x . 1°. Ako postoje granicne vrednosti 23 ..'---.... b) lim 'lrc tg 2:" . (~-x) x ." si~-·.3. ' j / ' x . " / x-tO X 'x""'O -~~. X-'-'O 3x SID 92. __ 100.* Odrediti realne brojeve a i b tako da je: a) lim x_oo 1. !~~ ~r +'.4 .:C -~-2~ . x sm"2 96.Odrediti: 2x+Vx-+4 b) x limoof(x)..--.->0 x b) lim 2 arcsin x ... In(I·I·x) c) hm ~·---=l... . tg 2a' x .2x).. . w arc sin (1 ..2X _l eox_e bx 101... 107..* uP lim (1 +tg X"'" 2 0 Vr..* lim x-n sin ax sin bx ( a i b celi brojcvi)...* f (x). x-+oo b) limf(x).7lX 1 _x 2 + cosx b) lim --~--­ x~n 1 + sin 2 x + cos x . x--oo onda je prava x = a vertikalna asimptota funkcije Y =f\x). Asimptote krivih Iinija u ravni 2 +1 ) (~~-ax . Ako postoji realan broj a takav da je limf(x) = ± 00. * a) lim ..2 .* '}) lim t. x .* . x_+oo 3x + .

2" Srednja brzina promene funkeije na intervalu Xo je Hi. a) y=xe ... a) f(x) = = 0. Odrediti aSiruptOle krivih (108 .: + 2 arc 19X. funkcija ima x2 - 5x + x-2 b)· f (x) =4x + .006004. funkeija x-.. Odrediti pocetnu vrednost nezavisno promenljive.LlY L1x H2. :24 25 . x-I b)Y=Vx 2 +1 (3) limf(x) = f(a). Funkeija x->y=f(x) neprekidna je u tacki x=a.002. f(x) k = llm .kxJ.f(x) =x 2 + x-I dobija prirastaj Lfy= 0.1.'}.. tj. a) y = ----x. v 1 1" Prirastaj funkcije x-> y = f(x) u tacki sa apseisom (1) L1y = f(x o + L1x) . Funkeija x->y=f(x) neprekidna je u tacki sa apseisom x = a. IZVOD FUNKCIJE 2. aka je granicna vrednost funkcije za X-+Q jednaka vrednosti funkeije za x = a. a) y . 117.cosx' b) Y = ctgx. 1 Y Difinicija 1. . ako je u toj tacki definisana i ako beskonacno malom prirastaju argumenta odgovara beskonacno mali prirastaj funkeije: (4) _~ 150 [(x) = 1~' x+l V x'-4 limL1y=O..dx .+-2'---: x3 2 (x x3 b)y=-?--. O Ll6. Prirastaj funkcije V. a) y = + 1)- ?. x-a U4. c) y = sinx· 113. Definicija 2.f(x o) L1x .f(x o ).-1:: L1x) . . 1 + -. x 1 2. 3" Neprekidnost funkeije.116): W8. Ako jek horizontalnu asiruptotu y = n. (2) Xo + L1x] .. [xo. X_Ion onda je pravay = k x + n kosa asimptOla.-. f~x) 1 =:.x--±"" j II GLAVA X n = lim ([(x) . Ako nezavisno promenljiva poraste za L1x=0. 1 1 je f(x o ..3 2 2x-x - b) Y = e .. r-l Obrasci i dejinicije no. a) y = x2 2x ._ .

. . b) Y=:. tako da nova funkcija bude neprekidna u tacki sa apscisom x = o. Dokazati da funkcija f(x) = arc tg ~ 132. Data je funkcija f(x) =~. b) f(x)=x 3 -4x 2 +3x+5 u tacki sa apscisom x=l. Odrediti krajnju vrednost argumenta x 2 ako je e) f(x)=-. x->f(x) = log lOX. x 2 =5. Prosiriti oblast definisanosti funkcije . x SIn x f) dV=·-. Za koliko treba da poraste vrednost nezavisno promen!jive pOCeviii od Xo = 0 da bi funkcija x -> y = .f(x)=sinx ako je x=5" a dx=20'. x~1 . Odrediti srednju brzinu kretanja u intervalu t E [20. I f(x)=. x2 = 1000. Odrediti srednju brzinu promene funkcije x-> y = 2x 3 .118.I. 123.1. Xl = 1. 121.:. x=O x-4. b) f(x) = x2~6'>:+8.>:_3.5. Odrediti real an broj a tako da funkcija bude neprekidna za svako x: a) f(x)={X+I. Ixl Dokazati da data funkcija ima tacku prekida prve vrste. y2-x-1 tako da nova funkcija bude neprekidna u tacki sa apscisom x = 1.~~-- • 120. Objasniti ovaj slucaj na grafiku funkcije. gde je t vreme u sekundama. x=2. Data je funkcija x->y=-~. 126. pri promeni nezavisno promenljive od vrednosti Xl na vrednost Xl: a) b) . b) f(x)= { -4. .Ix2+ I-I f(X)=---:.x 2 + 1 za Xo = I i dX = 0. Dokazati da su sledece funkcije neprekidne za sVako x: x-I a) f(x)=ax 2+bx+c. c) dt = 0.-" 1+5" 124. Odrediti ugao koji sa osom Ox gradi se<Sica parabole y=x2-7x+1O koja sadrii tacke parabole sa apscisama Xl =2 i x 2 =6. 119.'-2 _. x<O a+2. 3-ax 2 . Odrediti srednju brzinu promene funkcije x-.. b) dt=O.JlO-'>:-3 • 128. a-b 125. I 131. Ispitati neprekidnost funkcije: a) f(x) = x 2 + x -I u tacki sa apscisom x = 2.0199? Za dX dobice se dye vrednosti.-. Izracunati trenutnu brzinu kretanja za t = 20 s. 122.::-ab2 i poeetna vrednost argumenta a -Xl =a-b. 130. Odrediti prirastaj dX argumenta x i odgovarajuci prirastaj dy funkcije x->y=f(x). (x#O). c) f(x) = sin x. x ima prekid prve vrste. x>l' X xl=0. x->f(x)=log l0 2x. * 129.xED. x>O 2 a) dt= I. d) f(x)=tg x. 127. 20 + dt] i rezultat primeniti na brojnom primeru za: 3 x2-4 x#2 c) f(x)= x-2' { a. d) f(x) = xlf'. TaCk a se kreee po zakonu koji je definisan jednaCinom s = 5t + lOt. Prosiriti oblast definisanosti funkcije: f(x)=-r.x 2 + 2x + 3 poras!a za dy=0.'2+1.. a s put n metrima.01. Odrediti tacke prekida sledecih funkcija x->y=f(x): x I a) f(x)=.

x 2. Izvod funkcije fIx} u tacki sa apscisom x = a naziva se konacna granicna vrednost kolicnika prirastaja funkcije i prirastaja argumenta u tacki a kad prirastaj argumenta ten nuli iii kad x->a. b) b) (2) )-. (xll)'=nx n 1. b) f(x)=~x-a. (f(x).:1x &->0 . X--j-X+ I f(x) = x2-x+1 x 2 +1 29 28 . . 7. Definicija 1. 140. (Cf(x))' = C fIx).I sm 2 x (x#kn) 141. 12. x+a b) x2 c) f(x) = 2~.. I 143. .------=:. 11. 2y1x y=6~-4~ . I" Tablica izvoda elementarnih funkcija: 1. (I) [(Xl)' j(x) ( g (x) - g (x)~f(x) .(x>O. __ (x>O). (~)'=_. n (x#-+kn) 2 8.. (arc tg x)' = '-~. a) f(x)=(2x+l)(x 2 +3x-l) . e 1 +x x 2 _x+ 1 146. f(x)=x 2 cos3x. f(x)=_lo.133. 9. = ---.. b) f(x)=x-sinxcosx. 4. b) y=(x3-I)(x2+x+l) . . 137: a) f(x)=xcosx. a) f(x)=~.-. 14.. 2. x I l-x 2 (Ixl < I). a) f(x) = x 2 cos X (x>O). (cos x)' = -sinx (ctgx). 6. 15. (arc SID) ' = .2.a} 142. f(x)=x 2 sin 2x Primenom tablica izvoda i osnovnih pravila izvoda odrcditi izvode funkcija definisanih formulama (138~149): (x)' = (C)' = 0 (C = const.dx Formula (2) je definiciona relacija za izvod funkcije u svakoj tacki u kojoj je ona definisana. 3. a) b) f(x)=2x~._. 10. .(.lZV odf'() u tac 1 sa apsclSom x = a X""" a x-a predstavlja broj). 1. 2. b) f(x)=(3x 2 + 1)(2x2 +3) . 1 a) f(X)=~~2 . g(x)+g'(x) . x 144.). (f(x)± g (x))' = f'(x)± g'(x).----. f(x}. 4. f'(x) = lim f(x±. tj. a) f(x)=tgx-ctgx. a) y= 5x6 _3 x s +4x-8. b) f(x)=x 3sinx.. (arc cos x)'= - )'::::~2' 16. 3. (tgx)' =_1cos 2 x b) y=.if. (ax)' = a-"ln Q. b) y=4x3 -2x 2 +x-5. (sin x)' = cos x.-7x+ ~2. 145. (log . Odrediti vrstu prekida funkcije 1 y=arctg(l +~). y = (x 2 + a 2)(x 2 _ a2 ) . Izvod funkcije 2" Osnovna pravila izvoda: 1.. 5. x) (ex)' ="x.tI2 ./4 x + 5 135. a = a f '() def l'Im--···. a) Y=~:t=-l 13. g(x))'=f'(x) .f(a) Ok' .5~3+4. a) f(x}=xsinx. a) f(x)=-. a} f(x)=v'i~:::"'3. 136. Po defrniciji adrediti izvade funkcija (134-137) definisanih formulama: 134. a>O) x ~_~.1 +X2 x2 +1 . x-a b) f(x) = . 138139. g'(x) g2(X) (g(x}#O). b) f(x). (Inx)'=~ ' log ae = . (arc ctu x)' = _ _ 2 1_.

ctgx 174. (3).x:~ 2 . 148. Odrediti tacke u kojima su tangente date funkcije paralelne sa apscisnom OSOill. Odrediti tacke u kojima je izvod funkcije y = funkcije y = 2X2 + 5x + 3. 4 3 2 152. tg x 161. x l55. ¥). 5-e" 149. y): d) y=sinx u tacb A(n.~ cosx V=-~----. Data je funkcija f(x) = ~X4 . f(x) = e"+e--:<' tso.. f(x) = .(n) lZracunatl . Data je fllnkcija fix) = x 3 .:. a) sin x -x cos x f(x) = cos-'. Izracunatif'(3)..-' Inx+1 168.. f(x) = I-In x' Inx-2 167...3 arc cos x. 1 + In x ' naClnu 169.. Ako je f() x =-~--"- I-sin x."1 [47. .:. " ) cos x + 1 l54.2 . 175. a) 164. c) y = In xu tacki A(l. U kojoj je tacb para bole y = x' .. Odredili!.... OdreditijednaCinu one tangente hive y=x 3 +3x 2 _5 kojaje normalna na pravu 2x-6y+l =0. e"-1 izracllnatiJ'(-l). f(x)='1--' -tgx 162._. Ako je f(x) = 5 arcsin x.' X - (1 +t 2 )arctgt-t rr_eL Inx 166. y). 153. koje su pa· ralelne sa pravom 7x-4y+28=O. f(x) = sin x (1.:+.1 . f(x)=j. .(n) -. 159.. f(t)=-' " " . lSI. Odrediti jednaCinu tangente na grafiku date funkcije u datoj tacb koja pripada grafiku a) y=2X2-3x+2 u tacki A(2. Data je funkcija f(x) = . 173._-" 3 170. cosx-l tgx = ______ n.za d ovo I' CIJa Java Jed " x-xlnx 2x'y' = x 2 y2 + 1.. 171. Ako je f(x) = 3 arc tg x-2 arc cotg x izracunatiJ'(2)."". Izracunati f' . 1 +cosx 4 (160-·168) ako je: 172. f(x)=-.. _ _ ' CD.--' X 165.x 3 + 9x 2 + Odrediti 1'( -l). y). Ako Je f() I-tg x " 'f. Odrediti jednacine tangenti hive y=x 3 -2x 2 +x-2. P 0 k azatl'd a fun k" y =~~--~-.cosx). Izracunati!'(1). izracunatif'( 157.lzracunatl • 'f. y).~X3 + ~X2 .7x + 3 tangenta paralelna sa pravom y = 5x + 2? Odrediti prvi izvod funkcije x--> y = f(x) 1 +ctgx 160. Dataje funkcijaf(t)=t 3 -3 In t. 158. ~X3 jednak izvodu 156. Data Je funkclJa f(x = . 163. f(x)=-in---. Ako je f(x) = e"+l.3x 2 + 1. " l-sinx b) f(x) = eX arc sin x . b) y=X 4 _x 2 +3 u tacki A(l. f(x) = cos x (1 +sinx). Dalajc IlInkcijaf(x)=31nx-x 2 .

. au U apscisom x = 3 ima tangentu paralelnu simetrali prvog i treceg kvadranta koordinatnog sistetna. tada je )I'=f'(u) . '. kin da prava y=kx+n bude tangent a para bole y=ax z. Odrediti realne brojeve a.. . Dve krive definisane su jednacinama: y=2xz+2x~3. koji je odreden biIo kojom tangentom hiperbole 2xy = a 2 i koordinatnim osama. jednaCine tangente i normale funkcije f(x) = tacki M (1. u'. Dokazati da je povrSina trougla. (. rC-==~.176.. y). g'(x). 182. (e")' = ell . tangentu i OOfmalu. 32 13. 1+u u' 14. funkcije 178. 191. (Funkeija y=j(". 179. Odrediti relaciju koju zadovoljavaju reaini brojevi a. Odrediti koeticijente a. (tgul' =--~. (arcsin u) = . Odrediti jednacine tangenti hive y = 2x' + 4x 2 -. 11. 0) i da u tacki N tangenta ima koelicijcnt pravca k= ~3. b) y=(1~SX)4 33 .h u tacki M(O. 9) i odredit.3. i p da prava y = k. Data je funkcija f(x) = ax + bx + c. Odrediti jednacine tangent. 2). Z 10.x + n bude tangenta pamboli y2 = lpx. Izvod "lu". da za x=2 ima tangentu paralclnu osi Ox i da njegov graflk u tacki sa 2 sm 2 u 8. n. u 12. 5.(x» naziva se slozena funkeija. (aretg U)=-2. .:. Odrediti jednaCine tangente . ax x 3 187. para bole y= x 2 ~4x -I' 7./ u)' = -" 3.) . N(l. Odredit. Odrediti jednaCine tangeme i norma Ie parabole y = 4 ~ x 2 u lackarna prese"ka sa osom Ox.. 6. . jednaCinu zajednicke tangente. (etg u) = ~-:-. Dokazatida ove krive imaju zajednicku langentu u tacki M (2. cos 2 u' r 1 -. y=x3~2x+5. 188. 190. Odrediti jednacine tangente i normale funkcije f(x) = cos x utaC1 YA(n '\ -2'Yr \ / 180. u' . 185.) Tablicni izvodi prethodnog paragrafa tada postaju: 2. koje suparalelne pravoj 3x·-y~7=O. 2. Odrediti rca Ian broj a tako da gratik date funkcijc seCe osu Ox pod uglom a = 45". (cos u)'= -sin u' u'. konstantna i jednaka a 2 • Ako je y=f(u) a u=g(x). koja je normaIDa na pravu odredcnu koordinatnim pocetkom i temenom date para bole. b i e tako da grafik date funkcije saddi tacke M(O. u' 1 +u- U sledeCim zadacima odrediti prvi izvod datih slozenih funkcija (192-229): 192. hive y= x 3 + X Z Ciji je koeticijent pravca B. . a) y=ax 2 +bx+c.~c. Data je kvadralna funkcija y= ax + bx + c.. hie tako da gratik sadrzi koordinatni pocetak. Odrediti dodirne tacke tangenti hive y = x' ~ x' + 2x + 3. . u' u' 134. l<-onstruisati parabolu. (Jon u)' =l<Jg. (arcctg u) = ~---'. i1l3.x.' v' l-u~ 186... (in u)' = "'. (sin u)' = cos u . 9.en. i ako funkeijef(u) i g(x) imaju izvode. lilL Odrediti relaciju koju zadovoljavaju realni brojevi k. normale funkcije f(x) = cosz. Ciji je koetieijent pravea 0.u~.e. y) koja pripada grafiku date funkcije. Data jc funkcija x-+f (x)=-'4'. 2~u 4.77. u'. X4 ~x 2 +3 u 189.. U funkeijif(x)=x 2 +bx+c odrediti koeficijeute b i c tako da njen grafik sa pravom y = x ima jednu zajednicku tacku sa apseisom x=2. Odrediti jednacinu rangente.5.

x 207. b b x 215.-..J3 .: . a) y=1o J l--~i. Z04. V /'. 1 ' 1.~ . / . a) y=arcctg---=. 3 b) y=sm x. x ~/x-I (I_b) J=arcctg--. ~2+X+ 1. a)/y = arctg -----.Jx2+ax.In .6 217.>1. b) y=e-X(sin x+cos x). Jx'-=4. 1+. y=2: 1sm x-2: sm 2 x. y=arctg------.y = arccos -.arctg-----x'-x+I..93.. ~/ I-x . y=. 95.sm x. a) y=arcsin---. J 4 I-x 2 219. x'-l 2 // * 222.Jl-x' a (W ). x 2 _a 2 212.. 221. Y = 2: tg x + 10 cos x. x' 210. 1+ x b)y= In -----. _a) y= sin4 x. x 2 +a 2 213. / I-x // l+x 211.arctg x.!14. . a b) y=arcsin 2x.Jl-x' 1 -1 !o2... a) y= arcctg. b) y=tg ax.arctg x .10 .. y=a In(Jx+a+. a) y=2 sin 6x. a) y=e"'-X+2. 205.---'--.J>:\-. a) y=In----~+- x+a yY+b' x arctg-. 3 ""'p'- x+l a-2x 2 -J'ax-x 2 _99.2: tg 2 x -In cos x. 1 l+x 1 2-18. 1 lOO.J3 .J3 1 2 W3. y=. n 2x+ I * Y=6 In -(x-I)' ..J:X+ 1-ln(1+Jx+l). x 220. Y = 4: tg 4 x . 1 +sm x sin2x b)y=In---..J3 ./ y=tg 3 x-3tg x+3x.-I. y=2: In tg x+1n cos x. .. 1.. a ) y= arcsm2:. f(x)=1o ~X-l ~X'+1 1 --+310----+.. x+l . y=. * 216. i (x+1)' l' 2x-l + --. l-sm2x ~ ---- .. 1 b). _~c'// l 98.arctg-1 ---- . 206.. y = 410 (y'X=-4 + Jx) + .y = a r c c t g ..

~ v=. 36 y2 =4(x+ 1) x 2 + y2= 16. koja gradi ugao od 45" sa osom Ox.n COS.. /1+ x 226. f(x)=s tg 5 X+ tg 3 x+tg x. x2 232. odrediti zbir cos x + 3 cos 3x + 5 cos 5x + (2n -1) cos (2n -1)x. PolazeCi od identiteta: .-lx sin(n+1)x. c) y= sin 6 x+cos 6 x + 3 sin 2 xcos 2 x.·~~-arctg v 1 +x~ x./i+~i-n2. 237. . . ... +(2n-l) sin (2n-1)x. y=in (sin x+ .. 2n . . koja je normalna na pravu 2x+4y-3=O. b) y2=2px. 238. x 2 _y2=5 244. . 2x 2 + y2=6. y2=4x x 2+ y2_2y=9. +cos(2n-l)x ..233. Polazeci od identiteta: cos x+cos 3x+cos 5x+ . 1 2 2211. 236. + y2=2a 2 • odrediti zbir sin x+3sin3x+5sin5x+ . e!. x 2 + y2-4x = 1 243. d) y=2(sin 6 x+cos 6 x)--3(sin4 x+cos x). x2_ y2 = a2 247. 37 . 225. 3 SID X 224. x2=4(y+ 1) sin 2nx 2 sin x 246. y= cr.2y2 = 14.: . c) (cosllx sin nx)'=n cosn-1x cos(n+ l)x. a) b 2 x 2 + a 2 y2 = a 2 b 2 . d) (cos "x cos nxl' = .--'---' . x y 239.( ) smnx sm X+Sln 3x+sin 5x+ . 4 U sledeCim zadacima odrediti ugao preseka krivib definisanib jednacinama (242-251): 242. Odrediti jednaCinu tangente biperbole 7x 2 . a) y+arctgy-x=O.. 230. 240. +81n 2n-1 X="--. Dokazati da izvod sledeCib funkcija ne zavisi od x . a 2 y2 = a 2 b 1 . Odrediti jednaCinu rangente parabole y2 = 20x. 2 2n ).x . 4x 2 + 9y2 = 72. 2n 22n) a) y=cos 2 X+COS 2 (3+x)+cos ('3. 245.. 231.}1 ~ e2x + arcsin 234.-lX sin (n + l)x. 3 229. Dokazati tacnost tvrdenja: a) (sinn X cos nxy=n sinn~lx cos(n+l)x~ b) (sin"x sin nx)'=n sln. b) xy-arctg-=O. Pokazati da funkcija y = In __ zadoyoljava jednaCinu l+x xy'+1=eY • Odrediti izvode implicitnib funkcija definisanim jednacinama (235-238) : 235• a) x2+ y2 =rl. 241.. a) X2+xy+y2=6. x 2 = -16(y-4). b) X 3 +y3_3axy =O.:). b) h2 x 2 _ .L_ • 227. y = arctg x +In VI:::::. b) y=sm 2 x+sm 2 (3+ x )+sm (3'-x . Odrediti ugao pod kojim prava y = x seee krivu definisanu jednacinom X2+xy+y2=12.

a) y=. 256. c) y=lnx. a zatim njihovu presecnu tacku. Izracunatif'(l).~. Napisati jednaCinu te tangente.!48. b) Izracunati 1'(0) . b . obrazuJu or264. Odrediti ugao koji sa osom Ox obrazuje tangenta parabole y=x 2 +4x-17. a) Dokazati da je tacna jednakost O? f"(x)-2f'(x) + 2f(x) =0.(0).j!+x 2 . U presecnim tackaroa grafika a date funkcije sa osom Ox odrediti jednaCine tangenti.x '. y2=ax + y2 =pz + yZ =4p2 yZ=2px. 258. b) y=cos 2 x. y2=2(p+b)(2-x).j"(0) i /". Odrediti jednacinu tangente konstruisane na grafik funkcije x-+y= -x 2 +2x-l u tacki sa apscisom x=2.Xz . 267. Odrediti drugi izvod funkcije date implicitno formulom x 2 + y' = 1. Odrediti jednacinu tangente krive y = . Za > 265. Data je funkcija f(x) = e" sin x. Dokazati da funkcija y = C. x Z _y2=a 2. b) y=cosx. (X_I')2 2 !49. b) y= arctg x. Dokazati da familije krivih: a) y2=4a(x+a) b) xy=b 2 c) y2=2(p+a)(x+··) 2 togonalnu mreiu. 271. Dokazati da rna koja tangenta krive y=x'+8x+ 1 obrazuje sa os om Ox ostar ugao.x + 1 = O. a) y=ln sin x. 1 b) y=l+x. Zatim odrediti ugao koji ta tangenta obrazuje sa pravom y -. 266. Date su funkcije f(x)=4-15x 2-2x 3 koje vrednosti x je tacna nejednakost f'(x) g' (x) g(x)=2x 3 +18x+1.x'. 270. Odrediti n-ti izvod funkcije a) y=sin x. a) y=~sin x. x 257. koja sadrii tacku Z 1 [A-A(2' 2) i sece grafik funkcije y= V 4 . b) y=ln(x+l). !51. 254. (X_I')2 2 !50. 255. 38 . Odrediti drugi izvod funkcije (260-263): 260. b) y=e. y2 =4b (b -x). * !52. 259. konstruisana u tacki 5 M(2' y). 253. x 2 + y2-8ax=0 i y2(2a-x)=x 3 • 261. Odrediti n-ti izvod funkcije: a) y=e-'x. Data je funkcija x-+f(x) = 1. a 263. Dokazati da funkcija y = e" sin x zadovoljava jednacinu y"-2y'+2y=0. 269. Odrediti treci izvod funkcije: a) y=x 2 In x.+ 2. 2 268. cos 3x + Cz sin 3x zadovoljava jednaGinu y" + 9y = O. Dokazati da funkcija y = e" cos x zadovoljava jednacinu y(4)+4y=0. Data je funkcija x-+f(x)=2 sin (x+ 1).

uzeti ovim red om obrazuju geometrijsku progresiju.. Date su funkclJe (x) =:3 x + 2 x 2 -"7 x Odrediti sye realne yrednosti x za koje je 7f'(x) + g '(x) ~ 1. fIx) = arCSll-. Odrcditi realan bro]' a tako da ]'e y min +ymax= 2a 3 + a 2 + 3• . . Data je funkcija x--->y=x 3 -3ax 2 +3a 2x_3x_l (x. Dalaje funkcija x->f(x)=(k+l)x 2 +(k+3)x-5 (kje realan broj). °' ax 2". ... 3.bro]. D ate su fun k" x-. 286. . Dataje funkcija x->f(x)=x 3 +ax 2 +bx __ l (a. :mo. ReSiti jednaCinllf'(x)-3x-1 f(x)=O. a) y=arctg~4x-l. 285. a) x a x b) f(x)=-+arctg . x a 6 3 b celi brojevi). sve reaIne vred Basil x za k oJe.) . Primena izvoda pri odredivanjn granicne vredDosti Lopitalovo pravilo Odrediti sye realne vrednosti x za koje je f'(x) = a.) Data . Celi 278.f'(1) if"(x).. a E R)..> g' (x) - a) Odrediti realne brojeve a i b ako jc f(l) = -12 Af( -1)=4. Jav! neod r cd em' 0 blik }) - Resiti jednacinu 2y_y'x= xearcSinX po x.funkcIJa x->f(x)=:i---2-x 2 + 3 ax+a (a rea Ian . Dokazati da je data funkcija resenje jednaCine y''' + y' = 2 sin x +4x cos x. Data je funkcija x->f(x) = 5x 3 +4x 2 + 6x -8.5x 2 -2x. Je • .x 2 + 3x g(x)=:3 -2x 2 +3x. Data je funkcija x->y=2x sin x-(x 2 -2) cos x."'. Ako se pri izracunavanju granicne vrednosti lim [(x) x-'a g (x) . Dokazati da je Ymin = f(ymin).x' 272.. x a+2 . Data je funkeija 1 X-~f(X)=! X3-~(6-3a)x2-2(a+4)x+8 (a rea- Ian broj)... . x' 282.. Primedba 1. 3 1 g (x) = 2x' -4._a___ (a +X)2 2 x---->g (x) = ax 3 -(a-l)x 2 b) f(rp) = cos (a-brp). no pravilo LopitaJa. OdroortJ. 1 177. Odrediti realan broj a tako da je tacna jednakost flO) (f"( -2)-f'( --1»= ·-0. b realni brojeyi). . brojeyi a i b zadovoljavaju konjunkciju 3a 2 + 5b 2 = 17 A a + b = 3. 274. o« 0 il' -« tada se koristi veoma efektivco I)} co 40 41 . 283. Odrediti sye realne yrednosti x za koje je tacna nejednakost f' (x) .. Dataje funkcija x->y=~ (x+·-Ji-x2)e~~..f(x)=--CI]e a+x Resiti jednacinu po x f'(x) = g'(x) + . Data je funkcija x---->y=<1 x 3 _bx 2 +! (a . b) Za dobijene yrednosti a i b odrediti lim f'(xl x--+3x-3 e) Resiti sistell nejednaCina o<f'(x) <f"(x).4. Date su funkcije fix) =:3 . h) f(x)=2x-sin2x. Date su fUI1kcije fix) = 12 + 3 x3 --2-- 63x 2 . Je . Odrediti rcalan broj k da izrazi: f(I)+ 15. 287.125.. X4 Z73. 2. tacna neJed nak tf"(x) > 7 "OS g'7. "f 23 3 279.. Odrediti diferencijale pryog reda sledeCih funkcija (275--277): 275. 276. 231. a) y=-Jl+x2.

2t' + t. Kojom se susreta? brzinom kreeu ove tacke u momentu njihovog 29~. 4-:... x-a 2x ' 289. a) lim In..__.c-+oo b) lim (ctg x) T. a ) 'li m _~_. e'+sin t-l 302. Odrediti brzinu i ubrzanje u trenutku t = 4. a) lim X""" a 8"-e~x-2x xri~x... X"'" 0 0 S(t)=~t3-2t2+3t.. U kom trenutku ee brzina tela biti V= 6? 42 43 .1.).X-l" 1 307.'. X""" b) lim 8" ....Primedba 2...lim __ _ xcx . tada je 299. a) lim x' In x. .. b) lim ~~8x'+16~."x x-o x. ! 8m t-t 3t 2 + t5 I x-I' 7'-+0 sin x . x-a b') lim (.. . a 3 x-sin x x • 2. Tacka se kreee pravolinijski po zakonu trenutku je brzina tacke jednaka O? S=~t'-5t+8. x-o 298.. X"'" b) lim x ctg 2x. a ) lim _" x . Primena izvoda u prirodnim naukama 304.'a) lim (~_3. a )li m x x . U kom trenutku telo menja smer kretanja. a sin 2x -=l. a) lim ~~n 3x.. In x In x 306.. pri eemujej(a)=g(a)=O i g'(a)#O. U kom 297. .* a ) lim (cos 290. <-0 In (I +t) . Neka su funkcije j(x) i g (x) diferencijabilne u tacki x=a i njenoj okolini. x-a g (x) x-a g '(x) 28"-2-2x-x2_" 300..! __1_). x e..=lim f'(xl (Lopitalovo pravilo). b) lim x >in x_o 308. x-2 x3-2x2-4x+8 (I) lim j(:>:).5.. 305.. sin x. ' .. x-Q X x-sm x ' ~ x3_8 291. a) lim . 0 b) lim e ./ x . b) lim 8".. / .. 303. a) lim xn --::. I x-1 x -1 b...e~x . x_'l! (rr . . __ .' x-2 x-2' b) .) "X " x-o x In x ' \ ..c . o X 293.*." 1 b) lim \. !f 2 b)' lim ( sin x )x'. a) lim . x-+O (... 295. " b) lim x . Dve tacke se kreeu pravolinijski po zakonima s = 100 + 5t i S=~t2.~~) . Zakon kretanja nekog tela koje se krece pravolinijski je s = 3t 3 . a) lim x-I (~~ _ _.) lim x-1 (~_I _. a 2x3 ' Primcnom Lopitalovog pravila izracunati granicne vrednosti (288-303): 288.. 2 x-I ___I_). Telo se kreee pravolinijski po zakonu 292.1. x-I' /'. Odrediti 294.~ ___ .2x)" 2 b) lim cr_b tt .' br7inu i ubrzanje kretanja. Tacka se kreee pravolinijski po zakonu s=2t 3 +t 2 -4..C-"OO 3 .* a) lim (cos xlX'.

309. Zakon promene temperature T tela u zavisnosti ad vremena t dat je jednacinom T=0,2t 2 Odrediti brzinu zagrevanja tela u trenut· ku t= 10.

,no.

Temperatura tela T menja se u funkciji vremena t po zakonu T= 0,5t' - 2t. Odrediti brziou zagrevanja tela u trenutku t = 5.

Od resenja jednacine (I) treba izdvojiti Dna koja su realna i u kojima funkcija menja znak. Funkcija Ce imati maksimum u tackama u kojima izvod menja znak ad + na -, a ffilillillum u tackama u kojinla izvod menja znak od - na +. U tackama u kojima izvod ne menja znak nema IIi maksimuma pi minimuma. Primedba 3. Ako je x = Xo apscisa stacionarne tacke i aka je !"(xo)<O, tada u tacki sa apscisom x=x o funkcija J(x) ima maksimum. a ako je f" (xol> 0, funkcija J(x) ima u taclei sa apscisorn x = Xo minimum. Primedba 4. K.onveksnost i konkavnost: leaze se da je funkcija J(x) konveksna na intervalu (a, b) ako je graflk proizvoljne tangente ispod grafika funkcije u koordinatnom sistenlU xOy. FunkcijaJ(x) je konkavna na intervalu (a, b) ako jc grank rna koje tangente iznad grafika funkcije u koordinatnom sistemu xOy. Primedba 5. Prevojne tacke: Ako x = Xo razdvaja intervale konveksnosti i konkavnosti funkcije fix) tacka P (xo, J(x o» se naziva prevojna tacka funkcijc y=J(x).
Odrediti intervale monotonosti, konveksDosti i konkavnosti kao i prevojne tacke funkcija "f--->y (317~319), ako je:

311. Sa visine od 10 m izbaceno je vertikalno uvis telo sa pocetnom brzinom 200 m/s. Na kojoj ce se visini nalaziti posle t sekundi? Posle koliko sekundi telo dostiZe maksimalnu visinu i kolika je la
VISIna?

312. Tocak radijusa r kotrlja se po pravoj. Ugao okrene u toku t sekundi dat je jednaCinom

fJ za koji se tocak

fJ = t + ~ . Odrediti brzinu i ubrzanje centra tocka.
313. KoliCina naelektrisanja q, koja protice kroz jedan provodnik, me· nja se u zavisnosti od vremena t po zakonu q = 0,4t 2 (q u Kuioni· rna, t u sekundama). Odrediti jacinu struje J posle 8 sekundi. 314. Promena jaCine struje u funkciji vremena t data je jednaCinom J = 2t' - St. Odrediti brzinu promene jacine struje posle 10 sekundi. 315. Telo mase 10 kg kreee se pravolinijslei po zakonu s=3t 2 +7t+4. 1 Odrediti kineticku energlJu tela (2 mv') u 4. sekundi od pocetka kretanja. 316. Telo mase 10'0 kg kreee se pravolinijski po zakonu s = 5t 2 - 2. Odrediti kineticku energiju kroz 2 sekunde.

,

317. a) y=x 3 -3x;

b) y=x'-4x 2 +4x. b) y= tg b) y=sin
X.
x~cos

318. a) y=lnx;
x 319. a) fix) = 1~'::-;'2;

x

(O',;;x,;;2n).

Odrediii ekstremne vrednosti funkcija x---ty (320--324), gde jc:

2.6. Monotonost, ekstremne vrednosti, konveksnost, konkavnost prevojoe tacke funkcije

320. a) y=x3-3x+l;
321.

b)

Y=_X 3

1

3

_x 2 _3x.

Primedba 1. Monotonost: Ako je u intervalu (a, b) izvod funkcije pozitivan, tj. f' (xl> 0, lada funkcija raste u intervalu (a, b), a ako je f' (xl < 0, lada funkcija J(x) opada. Primedba 2. Ekstremne vrednosti: Za odredivanje lokalnih e\estre· muma diferencijabilne funkcije potrebno je najpre odrediti apscisc staclonarnih tacaka resavanjem jednaCine (1) f' (x) = O'.

a) y=x 2 +

1

b) y= (0'';; x"; 2n).
(0,;; X,,; 2n).

x2
x~2'

322. y=sin x+ cos x
323"

y=sin 2 x-2 sin x

324. a) y=xln2x;

0) y = x 2 e-".

45

25. Pokazati da funkcija y =x 3 - 3x 2 +6x + 10 nema ekstremnih vrednosti. ,26. U kruZnici polupre<:nika r upisan je pravougaonik maksimalne povrsine. Odrediti dimenzije pravougaonika i maksimalnu povrSinu.
127. Odrediti stranice pravougaonika, najveee povrsine, upisanog u elipsi b 2 x 2 + a'y' = a'b'. 128. Odrediti stranice jednakokrakog trougla maksimalne povrsine, upisanog u elipsi b'x' + a'y' = a'b' (sl. 8).
129. Dat je lik omeden parabolom y'

338. U tacki M(x o, Yo) dipse h'_x' + a'y' = a'b' konstruisana je tangentao Odredlt! koordmate tacke M tako da ova tangenta obrazuje sa koordinatnim osama trougao minimalne povrsine. 339. Tacka A(a, b) (a>O, b>O), Dekartove ravni xOy pripada pravoj koja obrazuje sa koordinatnim osama trougao minimalne povrsine. Odrediti katete pravouglog trougla i njegovu minimalnu povrsinu. 340. U kruinicu polupreenika r upisan je jednakokraki trougao maksimaIne povrsine. Odrediti stranice trougla. 341. Od svih krufuih konusa date povrSine P, odrediti onaj Cija Je zapremina maksimalna. 342. Odrediti osnovnu ivicu i visinu pravilne cetvorostrane piramide date povrSine P, taka da ima najvecu zapreminu. 343. U pravu krufuu kupu poluprecnika R i visine II upisan je kruini valjak maksimalne povrsine omotaca. Odrediti dimen7ije valjka. 344. Odrediti dimenzije prave kru7.ne kupe date zapremine V, tako da njena povrSina bude minimalna.
.

= 2px i pravom x = a. Odrediti dimenzije pravougaonika, maksimalne povriiine, koji je upisan u dati lik (sl. 9).

130. Od kartona oblika kvadrata stranice a naciniti otvorenu kutiju maksimalne zapremine. Odrediti dimenzije kutije i maksimalnu zapreminu.

331. Od kartona oblika pravougaonika os novice 32 em i visine 20 em napraviti otvorenu kutiju maksimalne zapremine. Odrediti maksimalou zapreminu. 332. U polukruinici poluprecnika r upisan je trapez, Cija je veca osnovica precnik kruinice. Odrediti visinu i manju osnOV1CU trapeza, tako da lOU povrsina bude maksimalna. 333. Odrediti dimenzije pravog krufuog valjka, maksimalne zapremine, koji se moze upisati u pravu kruinu kupu polupreenika R i visine H.

345. Data je ehpsa

iii + 9

x2

y2
=

1. Konstruisati tetivu MN paralelnu sa

velikom osom elipse, tako da je povrSina trougla OMN maksimalna, a tacka 0 koordinatni pocetak. 346. Duz a podeliti na dye duZi tako da suma trostrukog kvadrata prve duZi i dvostrukog kvadrata druge duZi bude minimalna. 347. Na paraboli y=x' odrediti tacku najmanje udaljenu od prave y=2x-4. 348. U jednacini y=x 3 -1-a(x-1) odred.iti a tako da grafik krive defmisane datom jednacinom dodiruje osu Ox. 349. Funkcija x-> y = a,x 3 + a,x' + a1x + ao ima prevojnu tacku u koordinatnom poeetku, a minimum u tacki sa apscisom x = 3. Tangenta u prevojnoj tacki ima koeficijent pravca -1. Odrediti realne brojeve Q3. Q2. Q 1 i ao· 350. Odrediti koeficijente a, b i c polinoma y = x 3 + ax' + bx + c tako da: a) za x = -1 funkcija ima maksimum, za x = 4 minimum, a za

334. Odrediti dimenzije i zapreminu prave krufue kupe maksu lalne zapremine, koja se moze upisati u loptu datog poluprecnika R.
335. U pravu krufuu kupu poluprecnika R i visine II, upisati kvadratnu prizmu osnovne ivice a i visine x, maksimalne zapremine.

336. Medu svim pravim kupama opisanim oko lopte poluprecnika R, odrediti onu Cija je zapremina minimalna. 337. U loptu poluprecnika R upisati valjak: a) maksimalne zapremine; b) maksimalne povrSine omotaca.
46

x= -2 vrednost 1; b) za x= -2 ima prevojnn tacku, a u toj tacki vrednost 4, a da tangenta u prevojnoj tacki bude paralelna os; Ox.
351.. Komponente F I iF, sile F obrazuju medusobno ugao . .
r:'----~· ·~ ------.--------~

fl.

vrednost ugla {3 sila F=y F/+F,,+2F 1F, cos nu vrednost.

fJ ima

Za koju maksimal-

360. Data je funkeija x->f(x) = 2xj - 6a 2 x + 3. Odrediti pozitivnu vrednost realnog broja a, tako da za x = 3 funkeija ima minimalnu vrednost.
361.

Odrediti minimalnu i maksimalnu vrednost funkcija: a) x->f(x)=x'(2x-3)-12(3x-2), na intervaln [-3, 6]; b) x->f(x)=15-3cos x+eos3x, na intervalu
4

:;:32. Na teio tezinc G koje se nalazl na strmoj ravni nagnutoj pod
. cJstvuJc Sil a F =---~--'--;---, . kG · ugIom fJ prema h onzontaIn' raVill, d' OJ cos{3 + ksrn{3 gde je k koeficijent trenja. Odrediti ugao (3 tako da sila F ;rna najrnanju vrednost.

[0,

il

362, Dokazati da grafik hive y=x + 3x' + 2x nema zajcdniCkih tacaka sa pravom y=2x-1. Zatim odrediti raswjanje prave oct taeke koja pripada krivoj i najbliza je datoj pravoi.

,,:53. Dataje funkeija x-+f(x)=Ax 2 +x+Blnx.
Od-rediti: a) Realne brojeve A i B, akojef(I)=21\f'(I)=4. b) Realne brojeve Ai B, tako da za x=l i x=2 data funkcija ima ekstremne vrednosti. c) Realne brojeve A i B, tako da je data funke\ja rastuea nn Citavoj oblasti definisanosti.

363. Odrediti maksimalnu i minimalnu vrednost funkcije:
x-+f(x)=",+3 na intervalu [-5, -I]. 3 x

* 364. Data je funkcija x->y=x 3 +px+Q, gde su p i q realni brojevi. a) Ako je M maksimum i m minimum date funkcije, dokazati da 4p 3
Je Mm=q~+
• ?

27

:34. Neka su XI i X2 apseise ekstremnih vrcdnosti funkcija x-+f(x) = =2x 3+3(a-2)x'-6(a+l)x+2, gde je a realan broj. Za koje vrednosti rcalnog broja a izraz X\2 + x/ ima minimalnu vrednost'!
355. Ako BU Xl i Xl apscise minimuma i maksimuma funkcije X---4> Y = = -2x 3+3(1-2a)x2+12ax-1 (aER). Odrediti realne vrednosti a tako da .Ie tacna jednakost Xl 2 = X z:~56.

b) Odrediti realne brojeve p i q tako da bude X= -2 nula date funkeije i M - m = 4.

Dataje funkeija x-~nx)=2ln(x-2)-x2+4x+1. Odrediti intervale monotoDosti i ekstremne vrednosti date funkc~je.

* 365. Data je funkcija x-+f(x)=x 3 -3x+2. a) Odrediti fuukcijn x·~>g(x)= ax 2 + bx+ c tako da, u tacki M(2. y) koja pripada graflku date funkcije) ima ekstremnu vrednost; a sa fix) ima jos jednu zajednicku lacku P koja pripada osi Oy. b) Odrediti ugao pod kojim se scku data kriva i kriva odredena pod a).
366. Data je funkeija x-+ y =x 2 -(m-;lx'-mx-l-1. Odrediti rcalan broj m tako da funkeija ncma ckstremne vrednosti. 2.7. Ispiiivallje funkcije (uz primeD" izvoda). Grafik funkcije
,. 7

357. Za kojeje vrednosti reainog broja a funkcija x->f(x)=(a-+-2)x3~3ax2+9ax~2 rastuca za svako x iz svog domena? Data je funkcija x-ty = x 2 + bx + 2. U tackama Cije su apsc1se XI = -1 i X2 = -- 3 konstruisane Sli tangente na graftk date fl.lnkcije. Za koje vred nost; realnog broja b je obim traugla koga obrazuju tangenle sa osom Oy minimalan'? Dataje funkcija x->:f(xJ=(c-12)x'+3(c-12)x'-1-6x+7 gdeje c realan broj. Odrediti rcalan broj c tako da data funkeija bude rastuca za svako x.

Primedha. Da bi se sto preciwije konstruisao grafik funkeije treba ispitati sledeca svojstva fl.lnkeije: 1 ~ oblast defiDisanosti; 2" pamost;

48

49

3" 4" 5" 6° T 8" 9° 10° 11 ° 12"

periodicnost; nule (i presek sa os om Oy); znak funkcije; prvi i drugi izvod; intervale rascenja i opadanja; ekstremne vrednosti; konkavnost i konveksnost; pre' ojne tacke; asiLlptote kose vertikalne, horizontalne; ponasanje funkcije u okolini kriticnih tacaka (tacke u kojirna nije definisana i tacke X-4 ± co).

4x 379. a) y=-4-2; -x

h) y=-----x2+ I . b) y=-1-2

x2-2x+l

x 380. a) y = '----1 ; x 381.

x 2 _4

-x

a)

=(x-~)(x+~2.

y

(3-x)(3+x)'

b) y = - - - 2

-A

x2-2x-3 2x-x

382

.

a) y=

x 2 -4x ---' (x-l)(x-3)'
3x-x 2
b) y = - - - - .

Ispitati promene i skicirati graflk funkcija defmisanih formulama (367-429):
b) Y= x 2 (3 -x).

I~

~ a) y=-;'-4-;

4x-x 2 -4

x-I

368. a) y=x 3 -3x;
b) y=x 3 -3x+2.

370. Y=3 x -2x + 3x+ 1.
1
3 ,

I

3

2

x2 385. a) y=-'--; x-2

x 2 +3x-3 b) y = - - - - - .

x-I

,
-"' a) y= x2-4x+4,. 386. x-I
6 387;- a) y=x-2---;
b) Y = ------.--3

371. y=:3 x -x -3x.
372. a) y=-4x 3+3x-l; 373. a) y=x4_2x2; 374. a) y=4X4+X3; 375. a) y=6x4 -x'_9x 3;
I
b) y=(x+1)(x-l)2. b) Y= -x 4 +2x 2 +3.

x-I

10 4x -9x' + 6x .

b) y=x 4 -4x'+3. b) y=x'-4x 4 +4x 3.

1 b) y=X2+,. x

376. y=x(x-I) (x+ 1)3. 377. Y= -x 6 +6x'-12x 4 +8x 3. x-2 378. a) y=---2-;
2x b) y=---. 1 +x 2

_ x3 390. a) Y=-Z-I;
x -

b) Y=-2-'
X

6-x 3

391. a)

y2.=.x~l-xf;

b) y2=x 2 (8_x 2). b) (y_X)2=X 3.

x+

392. a) y2 = 2x - 3.J xi;

b) y=x e- x '.
1

* 410. a) y=x 3 -ax 2 +ax;
* a 411. a) y=x+-;
x

b) y= ax' - 3x 2
b) y=----

(a realan broj).
(a realan broj).

394. a) y = ex;

b) y=xe";

c) xy = eX.
b) y=(3-x Z ) e".

x 2 +a x-a

1

1

b) y=----.

,,;J+x 2
I-x

396.* a) y=x eX; 397. a) y=xIn x; 39S. a) y=ln(xZ-I); Inx 399. a) y=-z ; x 400. a) y=coszx-cos x;
401.

b) y=x

",,-2.

b) y=xInzx.

x-2 b) y=In--. x+1 I-lnx b) y=--z--.
x

x-3 413. a) f(x)=-;====; v'l +x z
414. a) f(x) =

b) f(x)=------.

.,jl+X Z
I+x
x+I

yx _4

7":2--=; 2

x+1

b) f(x)=------ .

#+2

b) y=sin

x-.,j3

b) f(x)~i+X3.

cos x.

a)

. y=sm

x

. sm (x+ ") ; 3

b) y= -4 cos x cos(xb) y=sin 3 x+cos 3 x.

" 3).

416. a) f(x) =-1- 2:;

X3+ X

-x

b) f(x)=-----

(X+1)3 (x-I)2 .

402. a) y=sinzx-sin x;

b) f(x)=---

x3 (x-W'
1

* 403. a) y= 2 cos z x + 6 cos x;
I-sin x 404. a) y=--.----; I+sm x

b) y = 2 coszx +.,j3 sin 2x.
b) y = - - - - .

*

sin x

41S. a) f(x)=xex=T; 419. a) f(x)=(5x-l)ex;

*
*

1

b) f(x)=(x+2)ex.
1

i-cos x

405~ a) Iyl =2 sin (x + Ixl);

b) y= sin (.x;-yrxi

).

b)f(x)=xe x .
b) f(x} = 16(16x-3)ex .

2

* 406. y = sin x leas xl + cos x Isin
* 407. a) y = Ixz -Ixl- 21 ;

xlb) y=---+-- .

* 420. a) f(x) = (xZ - 2) e lx ;
(x-I)3

1

1

Ix'i
x

x-I

* X 422. a) y=-z- ; In x-2

Z

b) V=

5+1nx~.
~
1

.

b) f(x) = xe-i,x .

52

53

* 424. a) y= 1 +2arctgx; x * 1 425. a) y = arccos - ;
x

b) Y =

arCSlD - - ' - ' .

.

2x 1 +X2

III GLAVA

b) y= arCSlD·-. x

. 1

* 1 426. a) y=x arctg-; x

b) y=X3 -(x 2 -1)3. b) y=(X_1)~2.

2

1

3. APROKSIMACIJA FUNKCIJA*
3.1. Diferencijal. Primena kod Iinearnih aproksimacija
Primedba 1. Apsolutna greska l-l'ibliine jednakosti Lly'" dy Je jednaka: (1) a= ILly-dyl. Primedba 2. Relativna greska priblizne jednakosti Lly '" dy odreduje se obrascem:
(2) "=

b) y=x-arctg x.

* 1 429. a) y= arctg (1 +-); x

b) y=(x+

1

x

I~Lt1,Y1 .
Lly

Primedba 3. Primenom obrasca Lly",dy, imamo obrazac: (3) f(x+ Llx) "'f(x) +1' (x)· Llx.

Obrazac (3) se koristi za pribli7.JJo izracunavanje vrednosti funkcije. 430. lzracunati prirastaj i diferencijal funkcije x-' y = 3x 2 - x za x = 1 i Llx = 0,01 i odrediti gresku zamene prirastaja diferencijalom. 431. Odrediti prirastaj i diferencijal funkcije X--+y=X2_X za x=lO i Llx = 0,1. Zatim odrediti apsolutnu, relativnu i procentualnu gresku pri aproksimaciji prirastaja diferencijalom. 432. Dataje funkcija x--+y=X'-3X2+1D. Izraeunati za x=3 i Llx=0,001: a) prirastaj i diferencijal funkcija; b) apsolutnu, relativnu i procentualnu gresku pn aproksimaciji prirastaja diferencijalom.
<A

55

433. Straniea kvadrata je x = 8 em. Za koliko se uveca njegova povrsina ako se straniea uveca za 0,1 em'! Odrediti difereneijal povrsine ovog kvadrata i oeeniti relativnu greilku pri aproksimaeiji prirastaja difereneijalom.
434. Dat je obim osnog preseka pravog kruinog valjka. Obim iznosi 100 em. Za koliko se uveca povrsina omotaca ako se vredncist poluprecnika r= 10 em uveca za 7=1 em? Odrediti difereneijal povrSine omotaca ovog valjka i oceniti reiativnu gresku pri aproksimaeiji prirastaja difereneijalom.

Aproksirnaeijorn prirastaja difereneijalorn izracunati priblizne vrednosti izraza (444-447) : 444. a) sin 46"; b) sin 60"3'. 445. a) sin 31"; 446. a)~1,02; b) CDS lSI".

b)~65.

447. ZnajuCi da je loglO 200=2,30103, izracunati vrednDst za IDgJO 200,2. 448. a) IDglo 11; b) tg61".

435. Dat je zbir dYe straniee trougla ABC, b + c = 4 em i zahvaceni ugao (X = 30". Za koliko se uveca povrsina trougla ako se straniea b uveea od 1 em na 1,1 em'! Oeeniti relativnu greiiku pri aproksimaciji prirastaja povrsine diferencijalom.
436. Data je funkcija y = 2x' - x 2 + 1. Odrediti prirastaj i difereneijal funkeije za x= 1 i ,1x = 0,1. Zatim Ddrediti relativnu gresku pri zarneni prirastaja diferencijalDrn.

449. Dokazati da su za dovoljnD malo Ihl tacne priblizne forroule: a) yl+h""l+
~

Zh;

1

,;;-;1 b)~1+h""1+3 h.

450. !,rirn~norn pribliznih formula a) i b) iz prethodnog zadatka izracunatI:
a)

-JDl4;
h

437. Tacka se krece pD zakDnu s= 10t+ 5t 2 , gde je t vrerne u sekundarna a s put u metrirna. Odrediti prirastaj pUla za t = 20: a) ,1t = 1; b) ,1t=O,I; c) ,1t=O,01. Zatim Ddrcditi relativnu gresku pri zarneni prirastaja puta difereneijalDm.
Odrediti pribliznu vrednost funkcije (438-443):

451. Ako je Ihl dovoljno malo, tada su tacne formule:
a)e ""l+h;

b)ln(l+h)""h;

e)1n

l+h h",,2h.Dokazati. 1-

438. x->y=x3-4x2+7x+3 439. x->y=3x2+2x-l 440. x-+y=x 3 + x 2 - 2x

za x=I,03.

452. Zamenom prirastaja funkcije f(x) =!c difereneijalorn izracunati x 1 1,004 453. PribliZnO izracunati aretg 1,05.

za x=2,03. za x= 2,01. za x=2.1.

Odrediti linearnu funkciju koja aproksimira funkeiju (454-457):

454. f(x) = x 3 - 3x + 2, u blizini tacke

Xo

= 2.

1 441. x->y= x 3 -5x 2 +x-l 2

455. f(x) = 3x 2 - 2, u okolini tacke Xo = 1.
456. f(x)=x 2 -2x, u blizini tacke xo=O. 457. f(x)=x 2 +4x+4, u blizini tacke xo=-1.
458. Pozna!e su vrednosti funkcije y=f(x) u tri cvora: f(O) = 4,f(1) = 7, f(2) = 9. Odrediti Lagranzov interpolaeioni polinorn koji tu funkciju aproksimira na odsecku [0, 2].

<.42. x->y=x3-4x2+ 1
443.

za X= -2,03.

za x=4,2.

56

57

xn=xn-l-f(xn-l) ](b)-f(~n-l)' Primedba 3.. x4+x'-2x-2=0. PribliZno odredivanje korena date jednaCine (1) f (x)=O sastoji se od dva koraka: 1" utvrdivanje sto manjeg intervala u kome se nalazi jedan i sarno jedan koren jednacine (1). 463. Niz brojeva Xn (n = 1. n-oo * Primedba 1. f' (Xn-l) Plimrimed~~ 5. f(a)(b--.. ) konvergira ka korenu. Xn=Xn_l..f(0)= 2 if(2)= 7. tada jednacina (1) ima jed an i sarno jedan koren . dobija se druga priblizna vrednost X" i td.. b). a zatim izraeunati vrednost polinoma za x =0. Metode iteracije: Ako se jednacina (1) moZe transforml~atl na oblik x = <p (x). Xl) ili (Xl. X". .2.)je monoton i n-oo Xn-l..2. bJ i f(a)f"(a) >0. 2x 3 -x2-7x+5=0. pri cemu je f' (x) # 0 za xE(a.. x 2 . onda se postupna aprok' * Ova nastavna jcdj~lica nijc prcdviocna nastavnim planom i programom za gimnaziju. ' Odrediti graficki pocetne apfoksimacije i izracunati sa tacnoscu do 0. n . X3=-" x. Metoda seClce (metoda tetive).01. Xn = <P (X n_ d.J.. Priblizno resavanje jednacina sa jednom nepoznatonl P~im~dba 6. .159. 2x-4x=0. sa tacnoscu 0.. 2" izracunavanje pribli7""e vrednosti korena sa datim stepenom tacnosti. Iz date pretpostavke niz xn (n=I. x 3 -3x+l=0. 464. onda je lim x n =!.. b-Xn_. ~61. 471.. lim xn=!. * Lagranzovim polinomom aproksimirati funkeiju y = sin x Ciji grafik sadrZi tacke sa apseisama n 3n =n Xo =0) x I =-. 470. 465.. ). 5x 5 -5x-l =0. 466. Primenom met?de seciee odrediti koren jednaCine X3 _ 2x'-4x-7=0 kOJl pnpada intervalu [3. . . . . koji zadovoljava uslove f( -1)=0. 469. u intervalu (a.. . Primedba 2. ) korena ~ jednaCine (1) odreduje formulama (3) xo=a. 160. Primenom met ode tangente odrediti realni koren jednaCine 2x 3 + +6x-l=0. x 3 -2x 2 + 3x-5 =0.01 realne korene jednacine (465-486). sin x+x-l =0.1. <X) Primedba 4. dobija se niz brojeva Xl. Njutnova metoda (metoda tangente).* Odrediti Lagranzov interpolaeioni polinom P (x).=2n . u zavisnosti od toga da Ii je f(a) f(x l) < 0 iii f(xl) f(b) <0. Ako je funkcija f(x) neprekidna u intervalu [a. 462..2. Metodom iteraeije odrediti karen jednaCine 2x -In X-4 = 0 uz poeetnu aproksimaeiju korena Xo = 2. x. = <P (Xl)..a) (2) Xl =a-j('b)-f(a)' Primenjujuci dalje taj postupak na interval (a. Ako Je a~xn~b (n= 1...:. 4J. Ako je f' (x) #0 i f"(x)#O u intervalu [a.. f(a)) i (b.. b). Na ovaJ naell Xl = <P (Xo). x4+2x'-6x+2=0.* Funkeija je data tabelom x f(x) \-2 25 1-8 ~\~ -15 1-23 4 simacija Xn (n=O. Zamenom krive y=f(x) tetivom koja sadrZi tacke (a.. 467. 468. 2 2 3. b). sto je moguCe veceg stepena. 472.2.. bJ i f(a) I(b) < 0. . 473. Odrediti Lagranzov interpolaeioni polinom.5. i ako se pode od poeetne vrednosti Xo kOJ~ prp-ada lltervalu [a. tj. f(b)) dobijamo prvu aproksimaeiju korena . co . xlogx= 1. bJ.f (x'2.

.--= -. a) fe Z (I. b) Sx 2 dx.'= -ctg x+C. 490. d(-cos x)=sin x dx=> Ssin xdx= -cos x+C. l+x2 l+x2 Na osnovu tablicnih integrala i pravila (4) i (5) izracunati sledee. l+x2 l+x2 12.. d(-arctgx)=. r~) . b) c) f( . Ina na 492. dx 10. fdX r v 1.1. a) fx~ dx. 5. 502. a) f(X 2 +2X+ ~)dx. d (arctgx) =-_·-c·= -···=arctgx+c. "-' (>:-) f (n'" -1). arCSill x+c.-. dx. a) f0~x~. a) f~~. d(tg x)=··~-=> 2 494.ez~z) dz. c) f4:r f "C" •• _ .::-=f dx -=arcctgx+C. 7. cos 2 x dx dx 8. dx dx 11. a) dx cos x f l0x8+3 ----dx· x' . d (e") = e"dx => Se"dx = e" + C../t:. b) re + J---. d(lnlxl)=-dx=dx=lnlxl +c..x2 . dx _··-·=tgx+c.. 489. x x 491. 4. t 499. f 498. a) S~ dx. b) f(5X 3 -4x 2 -3X+5)dX. 3.2 --·dx • 3 X 1 fl 2. d( -arc cosx) = "jl'-x 2 = f dx . a) f(at+~) dt. d(sin x)=cos xdx=> Seos x dx = sin x+c.4t 3 ) dt.E./ f X . 6.. d x"+' =x"dx=> x"dx=-"-'+C n+l n+l Za n=O imamo Sdx=x+C. f b) f(X+l)(X -3) d 2 3X2 X.to1 dt. d (arc sin x) f dx v1-x2 ~=.. d(-ctg x)=-. integrale (488-518): 488.x'= -arccos x+c.- COS2X dx sm 2 x cos 2 x t I 63 62 . sln 2x sln 2x 9. a) S2x dx. d(aX)=a"dx=fa'dX=Ia' +c.

. b) J J+ J j. a) Jctg 2 x dx. 528... ~.. b) Jsm Z Z J3-2ct!lZ~ dx. n M(l' 2). M(O.. b) M(O.z --x -. Za t=2s telo prede put $ = 16 ill. y = _ . l+xz 1 . 5i5. JX.dx. Odrediti zakon kretanja tela. 511.dx. y'=3xz-l.. 0).J-=:xCZ) dx. a) b) JtgZy dy. 518.-) dz. M(I. 2 2 510. 527.. a) J(sin~-cos~ + y.---dx. Y . a) J(~. a) J( 4 cos z-Ji9Z Z) dz..503. -1). 526. 2).y-.z(1 _e. 1 523. . sm 2 x a dx bx z ' X4 1 ~SiD3X M(l. ··-. J2COS 2y cos 2 y +! dy. y'=2x-4x 3 . = l+x2' 1 x 4) . zx 2: dx. Je. a) Ja U (1+ii) du. 517. 504.. 520. Y'=2(x--\). a). 514. 507. Odrediti zakon kretanja tela. _--_. a) rz+xx~+~ dx. b) cos x 1 sin x' M(I. 521. x n M(4' n 2). a) Ha'-x')' dx. y' =sin x+cos x. Brzina v tela data je formulom v=cos t m/s. b) 509. 508. 2 525. cos x 2 r.2+~) dx. x . a) 506.. Brzina v tela odredenaje formulom v=(3t 2 +4t)mjs.. Zatim konstruisati odgovarajuce grafike (529-531): 516. 4 Odrediti jednaCine krive y= f(x) ako su poznati drugi izvod funkcije yO' j tacke MiN koje pripadaju graflku krive. . a) J(~+I)(x-~+I) dx.. b) JCOSZ2:dx. Y'=:2(e'-e-').-. Je lxz - ~i~'. cos 2 z b) b) J~~4t2' Odrediti jednaCinu krive y =f(x) ako su poznati njen izvod i tacka M koja pripada njenom grafiku i konstruisati graflk dobijene funkcije (519-526): 519. y'=e x +2x. x 505. _ 1 524..O). M(l. Za t=" $ telo prede put $= 10 m. x 522.

(1) Jf(x)dx= Jf(. l+x 551. 'P'(t)dt. 66 67 . Tada je 'I' diferencijalna 543.. f1-3. gde je t nova promenljiva funkcija ('I" (t) 7"0). Integracija metodom smena Neka je x = 'P (t). b) J~:b2X2 . 1 +x 2 r ~1-ln z dz.. ( dy f~~. b) J--:)t b) Ja 2x .p(t)) . 2 540. 539. Ubrzanje w tela odredeno je formulom w=(t + I) mls2. a) f )f f COSXdX ------. b 2xdx. U !renutku t=O brzina je V= Im/s a put s=O. 535.'. f~~9~. b) Jx' + 1 r~2dx . 537. 2 b) y"=6x-4. 542. -I) N(2./' 1+ e'x. a) J(5-2x)9dx. a) y" = -" x M (1. Jz 1/ J~I-e2x' b) 545. a) Ja x'. 4 + sin 2 x' b) Jx (I + In'x)" r dx dx . 2 Li~-I' 1 dx. Odrediti zakon kretanja tela. a) b) r e"dx 533. y" = e".0). 550. e"dx . b) f fx ~--.2.O) N(-l. e'). I) 3" N (---..529. 4. I-x dx.x: 548.x'x 2dx. y"= -sin x. a) 534. 549. a) Je-x'x dx. /. Metodom smene naci sledeee integrale (533-599): 1 a) f79~~6~i. 2) M(I. a) J35x'xdx. 2 dx +3 dx 25+4x 2 ' 531. x'dx.2). b) J(4x+3)3 dx. -2). 2 M(O. b) 546. e2xdx x. a) 532. a) Je. b>{. xdx. M (0. a . )25-9x 2 ' b) J)3-5x 2 ' r 7dx 544. Funkcija 'P odreduje se tako da desna strana formule (1) dobije oblik pogodan za integraciju. b) 530. 541. b)/ 536. a) J3y+. N(2.

b) fSin:': cos 2x dx .. flnY dv. f (- dx_. a) f _ _dX __=. a) J~3-8 x 2dx. 579. b) Ssin 4 x dx. a) Scos 4 x dx. b) Jx cos (xz+ I) dx.z. f--~-· x In x In (In x) b) t-n V. a) "-0- 1 b) P-2COSX dx. . a) Ie sin x cos x dx.. a) sU. 569. 556. sin z (~-t) * 577. a) Jcos 5 x dx. b) f2-1. 581. a) Jtg 4 x dx. \ 570. f~~~:sx. b) Jctg 4 x dx. Ssin x . -"-. a) Scos(ax+b)dx.. 566. a) X dx... a)r~fdX.-5~' b) l. 3 3 . Y. b) Jcos 4x cos x dx.. a) rn'~d~.i~f~. b) J..yI=6x' x 4 dx. a) f.. b) Stgxdx.. a) Jctg x dx.:x'.Jx -. _ .dx.<Ix I. 559.. f b) "" ~' . 568. a) Jcos'x dx. e bye=xsinxdx. cos x I~-=-' 554.. a) Jsin5xsin3x dx. sin 3x dx. -...rx b) f2 * 575.. 564. a) --.552. a) Scos x dx. cos dx. 578.rx . 558. x 2+2' . b) * 572. b) Ssin b) 2 b) J. b) Jsin 5 x dx.4... a) {-..' J t X 5 --.ji +4 sin xcos x dx. b) Scos' x sin x dx. b) f-~t---. a) fCOSXdX .. 4+x 4 f cos2x 565. 553.) fCOSX dx. 561. J-~:x. 557. a) f.J3=. x dx 3·-x p~2dX6 . b) 580.. 2 dx b) f . b) 562. x 1 sin 2 x 563. a) 555. a) f. cos 2x 2 2 560.rx -. 1+2sinx' 567.2 sm x ~. a) Ssin 3x cos 5x dx.- J:~~'.. dt t(1+-lnt).dx.t)~t. SIn x b) . d-= 2 3 · COS X * 576. / 571. cos'. sin2x .. * 574. * 573.. a) St sin (t 2 -1)dt. dx. SlllXCOSX h~n3:~:.-.. a) Jsin2xcosxdx. b) Isinixdx. x sin 2 1nx' V-·f-J:1U:X dx. c- b) f' xzexdx. a) J5"'" . dx2- x +5 ' b) V d:'".

Parcijalna integracija se najceSce koristi ako je podintegralna fuokcija u dv proizvod algebarske i transcedentne funkcije. 70 b) Sa"e"dx. dx. b) SJa2-xi dx. a) S(1.3. * 588. * 591.• gde je Pn (x) polinom n-tog stepena. * 590. b ) J x4 --. a) Ix cos x dx. Parcijalna integracija X.2S' 583. Ako se integrise formula za diferencijal proizvoda (1) d(uv)=u dv+vdu. 596~ SxJa-x dx. b) J~-=-X2 Rarcsin X)2 d 4. a) * 589. b) Sx"ln x dx (n#-I). a) Sxe"dx.582. b) Lfi-2' Primedba 1. a) J~b2. 584.-=--.~ dx . SPn(x)e"Xdx. 603. 592. Npr. a) Jx ·rxdx. f. * 594. lJ)/SX2 cos x dx. b) Jxlnx dx.~ x dx * 595. 602. (arctg y f. a) (sin2x dx' Jctg 4 x ' * 599. -~dX' 2 Sin 5 x cos x ' b) CCO~5X dx. * 59ya) +0. Primenom obrasca (2) za parcijalnu integraciju izracunati sledeee integrale (600-623): 600. e" 71 . a) Jarctg x dx. * 598. Jl+YZ dy.:2.x) sin x dx. a) 585.. Primedba 2. a) 1~~sin:.Z. 604. 6(}1. SPn(x) lox dx. JJ~~:}l dx.~I1--. J~J~X+~2. SPn(x) sin (ax)dx. 586. a) * 587. b) Sx Iolx-lldx. dobija se obrazac za parcijalnu integraciju (2) JJ2+$g:~~2 Su dv=uv. Se"x sinbx dx itd . 2 ~ 8m x b) Ssin2x·ctg 4 x dx.Sv du. b) * 593.

farCj/. . -. J(3x 2 + 6x + 5) arctg x dx.r .---2 sin x-:-6sinx+12 dx . 609. b) Icos(lnx)dx.. a) 6). 2 * 618. 2a x+a 608. -.: dx. I 627.. x cos x ' .. a) JJ2-3x-x dx eXdx 2 ' * 620. f-······_C()s:". a) f~~ dx. a) I(x +x)ln(x+ I) dx. J"l5+2x-x 2 dx ---2 Jx +4x' dx b). Dokazati da je: a) b) b) Ix 2 arctg 3x dx _ 606. * 633. 2z2_2z+l' 630. a) Ix (arctg X)2 dx. b) Iln 2 xdx. !lU:. a) f- f--·. a) J(x 2 + 5x + 6) cos 2x dx. . 612. 613. I ! * 617. a) 77 Ie'''cos bx dx. 2 631. dx. b)J~. a) Jx 3 cos 3x dx.2X_X2 dx b)-----···. 629.. . a) Jx arc tg x dx..' ". P_x 2 f~=llnlk+xl+c. . x dx . / !~VrJ"~+ a2 dx.t () o. b) Ie'" sin bx dx. a) Jsin(lnx)dx. f f dx x _a 2 2 J. a) b) Ix arcsin x dx. J ~sin 2 x ~-.6: a) J~x2-a2 dx.dx. Izracunati (625-634): 625. /. a) JYcos x dx.a~.lnl~=al+c. I -j I Jx 3 e-x'dx. 615: a) Jx ·5 'dx. a b) x b) Ix sinx cos x dx.~:". * 623. a) Ixln(x2-l) dx. 2 J2x -6x+5 b) * 619.. 3 f--:---. x 2 -6x+5' b) f -J_dZ f f 3X2-2x+4' dx . l+x 632. ---z2 l-x b) Ix2 In . * 624. b) b) Ix 3 e'xdx. --t I b) b) Iexcos x dx..C~'$2-i ) f dx .3Inx dx. ' / sm 2 x I . '. ' .. * 621. dx. cos x_ 2 \ ~ - 607. a) Je" 'sin x dx.d I I I I 628.b) _ ____ '_ . 626. b) lex cos x . 2k k-x dx x 2 -6x+13. * 622. f dx x 2 -4x+ 3' 611. . b) 614. a) fJl+e"+~ix. a) Je"sin x dx.

LSa 2 dx.2 d x 3 x -4x +4x dx x-S .~:'+1 dx. a) x-2 S dx. .. lotegracija racionaloih fuokcija I' 640. x2+3x+6 dx.. 651: a ) f + b)i'.zijc.. b) a) f x 22x-3 -5x+9 ' b) r~X+I-. onda se razlomak (1) rastavlja na parcijalne razlomke: (2) 3x-2a b) f -'~.a)k(x2 + px + 642. I 74 75 .\clm nrultavnim phnom i progrumom za gimna. qt. 650. a) f ~3d~1. b) f .'. I=SX3+~2-16X+16 dx.. Primedba: Integracija racionalne funkcije posle izdvajanja celog dela svodi se oa integraciju pravog racionalnog razlomka: (1) 641. pri eemu je izloiilac brojioca P (x) manji od izloiioca imenioca Q(x). a) !. a) f-3X=!.:3+~~.~. A k . x _x + ' gde je a realan visestruki koren polinoma Q (x). . dx. b) L-Jl-4~. se odreduju metodom neodredenih koeficijenata.-:'::1 S dx. lzracunati sledece integrale (635-653): 635. x-I a) f x +x'-=6'.4.-lni.. a )f f x dx (x-1)(':2+1). . Ako je: Q (x)= (x. a) dx (x-l)2(x-2). ~vnajcdinica nijc prcdvi. . 2X2 * 948.643. .x. 3 b) 646.dx. f. a) f x -6 ~--~~dx' x 4 +6x 2+S dx " x4+1' 3 ' b) 638.!. 647._ dx. b) f .i''.. a ) f3x2+2X-3 dx' 3 . dx' x 2 -x+l ' b) b) f _. L4~X" h3=-~:. M" M2 . fx:11' 645.~ liN}"! 3 i) dx.' 2)2 dx. x-1 f(. --·~-dx· b) Nepoznati koeficijenti A" A" . a cx± Pi visestruki kompleksni koreni. Q(x) f~-' X4+X2' x -x ' b) gde su P (x) i Q(x) polinomi. a) sex 2 ' 1)' dx' b) f_.:' * 1 639. x -4x+3 X3 ~- 649. .- X3~X X 3 dx. +x-1 X 637.2dx l-x4 ' 6x 2 636. x 4 -ax 3 b) 644.x'+4 f X3 dx. M" N. a) f dx (x2 :'::3)(X2 + 2).* 634. - 4..7x+ 1.(x) . a) f -~dx' + XS 2 x 3 _1 ' b) f .

Segment [a. 1826-1866). 3. i uoCimo zbir =X'-X i_l. a) fkdx. a) J~. bJ podeli se na n delova tackama: a=xO <x\<x 2 < . n 4 b) f(CO~2X -. Na svakom segmentu (Xi~I' Xi) uzi~ Primenom definicije odredenog integrala izracunati sledc6e integrale (654--656): b 654.= fx 1 3 2 3 dx. x-I 2 2 662. " " b) b) f cosx dx ~-)dX'. maxAxc"o i= 1 lim ~ 659. 27 L: f(~i) j=l n Llx. ~ • o S e3x dx.* 652. Da bi funkcija bila integrabilna na segmentu [a. W. 4 (1 ) f " def.rimenom Njutn-Lajbnicove formule izracunati sledece odredene mtegrale (657--673): 657. 1 1 f7x 1 3 1 1 1 9 c) f 8 1 . a) * 653. n 663. Ako postoji lim " L: f(~.. Neka je funkcija x->y=f(x) definisana na segmentu [a. n 1 na suma funkcije y=f(x) (B.5.. b) b) Llx. 3 b) J3. a) f(-rxf(~i) ~) dx. bJ. f e"dx. f(x) dx = f. Odredeni integral Primedba 1. a) f -1 3 (1. tada ona ima primitivnu funkciju Jf(x) dx = F (x) + C i vazi jednakost: b 661. sm x 2 .i. dovoljno je da je neprekidna iii da ima konacan broj prekida prvog reda. -1 Se 2X dx. G. b) f$2 dx. a) mamo proizvoljnu tacku ~. Primedba 4. " 664.)x. Primedba 2.. " b (a<b). bJ.. naziva se Rimanova integrabilj"".. Lai bniz 1646-1716). Newton 1643-1727. a) f.. b]. Suma CT"= L: f(~.' dx 1 dx. Riemann. b]. a) f eX dx.i~) n " 3 dx... <xn=b.. a) b b) f xdx.)Llx. i ako je konacan za rna n-'co kakvu podelu segmenta [a. 656.. kaze se da je integrabilna na segmentu [a. Primedba 3. X-I.2 o 2 C)J~. a) f (_____ 4 " n 2 1 -sin X)dX cos 2x b) f(cos x 6 n 4 -/---. (2) Jf(x) dx=F(b)-F(a).. b) J(X2+ __ X4 8 4 c)S-rxdx. i= 1 gde je Llx. c) 660. 655. Ako za funkciju f(x) vaZi (1). Ako je funkcija f(x) neprekidna na segmentu [a. b]. b " " f sin x dx.~~. naziva se odredeni integral funkcije f(x) u granicama od a do b u oznaci b 658. !. " 3 b) S (cosx-sinx)dx. a) f cos x dx.".y. Jednakost (2) se zove Njutn-Lajbnicova formula i daje vezu izmedu odredenog i neodredenog integrala.1___ ) dx.2x + 3x 2 ) dx. Formula (2) je osnovna formula integralnog racuna (1.

Z' 1 3 b) 4 f o (t 3 -2at) dt=5a z . Odrediti sva resenja po a jednaCine segmentu [2. * 678.i) * 1 dx<4'1 2 x * 670.. b=2. Data je funkcija x->f(x)=Ax2+Bx+C (A. koje zadovoljavaju jednaCinu: " o . a=l. Za koje je vrednosti realnog braja a tacna nejednakost: 2 3 * 669. 0 c) fSin3x dx. Odrediti brajeve A. o 3 * Za sve vrednosti iz oblasti definisanosti logaritama odrediti x iz 680. a) f~X2. 3].(I)=8/\f(2)+/. 2 ~ " b) Sx cos dx.cos x dx 0 " '2 b) Ssin 2 x . o o S(3x Z +4x -5) dx = a a3 -2.4 x 2. a) f 0 ~e"-1 dx. jednaCine: 2" 672: a) " Hin~:. a=O. 3 ln x dx. lzracunati: (681-683): 1 674: Za koje vrednosti c vazi jednakost: b Sf(x) dx =f(c)(b-a) (a<c<b). a) Sx o 2 cos x dx. o . 0 * 675. 1 b) S(x2-2x+2) e"dx. a a) f"rc tg_. B i C tako da je 1 7 671~ a) S(3x+2)lnx dx 1 2 b) S 2 In (x + #+T ) dx_ -2 /. o 79 . 667. Odrediti sve vrednosti realnog braja a na segmentu [0.1 665. a) j(2x-l)3dx 2 1 * 676. a) f~:=:-. b) J(2 X 3 + 1)4 x 2dx. CER).x dx' 1+x2 ' o b) Sx 1 . * 677. 681. b)f(x)=lnx.cos 2 x dx. 2n].:i . B. Odrediti skup pozitivnih vrednosti realnog braja a koje zadovoljavaju jednacinu: a '"2 * 668. a) Sx In (1 +X2) dx o * 1 b) f~t9. a) Ssin x .j3 3 a) f(t-10g2a)dt=2l0g2~. Ssin x dx = " 2 sin 2a. a) f 1 +dx xci 0 1 b) f o 2 1+x x2dx 6 - 679. ako je 3 a) f(x)=2x. o log2_a x 4 673. o 1 a S cos (x + a 2 ) dx = 0 a sin a na 3 666. o 1 " 1: :ra fG~+I.(2)=33/\ Sf(x) dx=. b=e 2? 78 " Z 682.

o 1 Primedba 2.683. o 687. " x a 0 b SI. sece x osu u tackama sa apscisama x = c i x = d (a < c<d < b). * I x -1 ar7r-: /1 • = 2-ix + 1 arcsin x + 4. Primena odredenog integrala za lZracunavanJe P fignra Primedba LAko je funkeija f(x) neprekidna na segmentu [a. Neka su date dye funkeije y=J(x) i y=g(x) e1J1 se grafiei seku u tackama sa apseisama x=a i x=h (a<b) i neka je ispunjena nejednakost f(x) ~g (x) za svako x iz segmenta [a.l Primedba 4.b= fj(x)dx. ti.* f (t 4 x t 2 ) -2 dt ="3' n (3) p.* In 4 I P-=-4 __ x ~t~="-. '" . X = 1 0 sec x E [a. Jln (1 + x') dx. b· d 'kom x-ose za nog lukom krive. b] i 'k . bl Povrsina lika ogranicenog graficima datih funkcija na segmentu [a. Ako je funkeija J(x) neprekidna na segmentu [a. bJ (sL 3) data je formulorn: b h b 2 688. ' arctgx. f(x).' ovrsina ra vnih 4. " . 0 tada J·e povrsina krivolinijskog trapeza ogramcea 0 Je "'. bJ i ako je f(x) ~ O. pravama x = Q. bJ data obraseern (sL 1): b y x SI. 3 (1) P.b=ff(x) dx-fg(x) dx=f(f(x)-g(x» dx.. y= f(X) SI.6.J2 . b] menja mak. Ako neprekidna funkcija f(x) na segmentu [a. tada je povrSina krivolinijskog trapeza (sL 2) data obrascem: Resiti jednaCine po x (684-{)88): 685. 4 1 Primedba 3. 2 6 68. * It71+t2-·=y1+x t dt x aretg (-2 . tada je povrsina lika ogranicenog grafikom funkcije y=f(x) i osom Ox (sL 4) data obrascem: RI ..

691. xy=3. 717. Izracunati povrsin12 dela ravni ogranicenog parabolom y2 = 2x + 1 i pravom x-y-1=O. y=sin 2 X y=O. SI. y=6x-x 2 y=x+4. Y= -x 2 +lOx-16 i y=x+2. x 2 +4y2=4 689. y=T+x i ' x=O 1 712. 711. Y = 2x 2 + 1 y=x2+10. 694. \1 + Sf(X) dx. lzracunati povrsinu dela ravni ogranicenog lukom krive: 1 Y=-1. d y 701. Odrediti povrsinu lika ogranicenog lukom krive y2 + y + x = 6 i osom Oy. y=e. Y=2-·x 2 713. y=x2+4x 703. X=Q (a>O). Odrediti povrsinu lika omedeoog lukom krive y= 2x' + 3X2 + 2. (O~x~n). Y=lx'l 714.x i x=2. lzracunati povrsinu dela ravni ogranicenog pravom y = x i parabolom y=2-x 2 • 692. lzracunati povrsinu dela ravni ogranicenog parabolama y2 = 2px i x 2 =2py. 693. y=e". (0~x~4). (O~x~2). x 2 + y2= 16 705. Primenom integrala izvesti obrazac za povdinu: a) kruga. lzracunati povrsi":1u figure ogranicene Iukom krive}'= -x2+2x i pravom y=O. b) elipse. lzracunati povrsinu dela ravni koji ogranicavaju para bole 7x2_-9y+9=0 i 5x2-9y+27=0. x 702. i lzracunati povrsinu figure koja je ogranicena linijama (698·-734): y=O 698. y = tg x y=O n 4 82 83 . y=sin x I Y=lxl· y=2 __ X2 696. y=---1+x 2 710.(4) P"" = Sf(x) dx+ ISf(X) dx " . y=tgx. X2+y2=4 707. 695. pravama x=l ' x=a (a>l ) i y=O. (0~x~2). 1 709. 697. 690. (O~x~.). Ox-osom i ordinatama maksimuma i minimuma. y=3cOSX 716. y=x2-2x. X2 Y=- 1 2 2 715. 4 704. x 2 + y2= 16 706. y2 =4(x+ 1) y2=6x y2=3x 4y2= 3x (-1~x~4).

y=X. 4x 2-8x-1'+5=O i 745. y=--~- In x x x=e. 4y2=3x+6 2 733.x.4).* Odrediti povrsinu dela ravni ogranlccnog e Ipsom x hipcrbolom xy=4 u prvom kvadrantu.. 736: lzracunatl osom Ox. y3 = x2 . x=a.. osom Ox i radijus vektorom koji sadrii tacku A(S. x 2 -5x+4 749. y=7-3x.. r 2 + 4y2 - 20 i 750.. Odrediti povrsinu dela ravni koji je ogranicen lukom krive 2x y . i 726. -. y=x 3 737. * 740.. 742. y=2_x 748.2 720. 3 721. 2 1+ 724. b) odrediti povrsinu dela ravill ograniccnog lukom krive osom Ox (749-752). Data je funkcija x--+y=f(x) a) ispitati i graficki predstaviti datu funkciju. 727. y=O (a>O). Izracunati povrsinu dela ravni koji je ogranii':en linijama (742-748): 725.y2 = 9. . y'=x. y= x 3 x+y=4.. xy=nI. ordinatom maksimuma i osom Ox. 5x-6y+1D=O. Odrediti povrsinu lika ogranicenog hiperbolom x 2 . 2x-y+l=O. 4). 732. x2 744.. x= 3a 2· 2x2-9y+36=O.y=2+4x-x' . * 739. 6y 2_25x-50=O 747. 746. 719. x 2 -6x-4y+13=O 728. y=x.. 731 . 1'=1 x=8. lzracunati povrsinu oba dela na koje parabola y2 = 2x deli krug x 2 + y2=8. y= x2-11x+28 x-8 x 2-5x+4 -~~--~- x+ 1 . y= . Y=2 y=2x. y=8. * 738. 1'=2x x 722. x 2 +4y2 = 16.. x-2y-l=0. i * 741. y2=8x x 2 =9y 2x-3y+8=O. y=r 723. 4x2-9y+18=O 730. x=2-y-y 2 734. y= -x. povrsinu lib omedenog krivom y=x(x-l)(x-2) 751. x=2a. y=-x--S- X=O. 3y=x2 i X2+y2+6x=O. x-3y+6=O.x. y=X.2j2). Izracunati ~ovrSinu oba dela na koje parabola x 2 =12(y-l) deli krug x 2 + l' = 16. x 2 + 4 Y2 = 8 i 4y2=X+2 (-2.. (-2. y=4x. y=5". 743. y=2x-x 2 y=x 2 2 y=3-2x. 735. Izracunati povrsinu dela ravni koji je ogranicen lukom zatvorcne krive y2=X2~X4 . * .. x=2.

Odrediti zapreminu (torusa) tela nastalog rotacijom kruga x'+(y-b)z=r z oko ose Ox (b>r). 754* ~d::'~i{i .. sec"l'ce parabole yl = 4x koja sadrZi koordinat· ". Zapremina tela na~ta. ° (1) Vx =1C Sy' dx.5 51.a Z y2 = a'b ' i pravama y= -b i y= b oko osc Oy. 755* Nap. 758.. b) osc Oy.:m~~ar p tako da povrsina povrsi koja je ogramcena parabolorn i tetivorn AB bude makslrnalna.1J · db 1 Zaprernina tela nastalog rotacijom krivolinijskoll P nme a . 6 764.' d .lo~ rot:=. b x o x 763.2rx = u tackarna A. i( ) 0 pravama x-a I tra eza omedenog krivom y =. 757.. 51. Odrediti zapreminu tela koje nastaJe rotacijom lika ogranicenog lukom krive y = aX i pravo~m y = oko ose Ox u intervalu [0. Odrediti zaprerninu tela koje nastaje rotacijom oko ose Ox dela povrsi ogranicenog Iukom krive y=4x-x 2 i osam Ox. c) prave kruine zarubljene kupe.=f.1]. a ° 756. Izracunati zapremi'}u tela kojc nastaje rotacijom !ika ogranicenog lukom krive y=lnx i pravom x=O oko ose Oy u intervalu [0.. n] oko ose Ox. ( 3) Vx =n Jrl~~--)I~)dx. 87 ." . X. Primena odredenog integrala za izracunavanje zapremine rotaciooih tela [°. b) Izracunati zapreminu Gednokrilnog hiperboloida) abrtnog tela koje nastaje rotacijom lilea ogranicenog hiperbolom b'x' . 5) izracnnava se obrascem b 759. Izracunati zaprerninu tela koje nastaje rotacijom lika ogranicenog krivom y=sinx i pravom y=O.. y=~-~--~~- x'+7x+ 10 x+l krivarna Y.= n Sx 2 dy.(x)c.cijom=okO ~~ omedenog knvom x=g(y). pravama x-O.::: 3._ 2 seee kruwicu Xl + y' . ~. 761. 2 'B .. (2) Y. b) prave kruine kupe. . =fl(X) i y.sat' Je i naCillU para bole odseca odsecak povrsllle 9 . 1]. y c. ( >-1) za ko]'e povrs lika Odrediti sve vrednostl parametra a a: /'" 2 • "' ograD!cenog pravama }' = 1 i y = 2 1 parabolama y = ax 1 y=!ax 2 (x?oo) ima maksirnalnu vredoost. Metodom integralnog racuna izvesti obrazac za zapreminu: a) lopte poluprccnika R.fz(x)) i pravama x=a i x=b (a < b) oke ose Ox izracunava se obrascem b * 753. OSOll X. 6) izracunava se obrascem d OYc~l~ ( 765. * 766. Zapremina tela nastalog rotacijom lika omedenog 752.Primed!:.7. u intervalu [0. Primedba 2. I .ko ose Ox u intervalu . Izracunati zaprerninu tela koje nastaje rotacijom lika ogranicenog lukom krive Y= til xi pravorn y=O. lzracunati zapreminu (elipsoida) tela lcoje nastaje rotacijom povrsi· ne ogranicene elipsom b 2 x'+a 2y2=a 2b 2 oko: a) ose Ox. x!b (a<b) oko ose Ox (st.ar-. .. . a) Izraeunati zapreminu (dvakrilnog hiperboloida) abrtnog tela koje nastaje rotacijom lika ogranicenog hiperbolom b' x-a 2 y' = a 2 b 2 i pravama X= -2a i x=2a aka ose Ox. Y (s1.(x) (f. c) loptinog sloja visine h. Primenom odredenog integrala izvesti obrasce za zapreminu: a) pravog kruwog valjka. . y x=g(y) 762. 760. lzracunati zapreminu (paraboloida) tela koje nastaje rotacijom lika ogranicenog paraboloID y2=2px i pravom X=Q (a>O) aka ose Ox. ni poeetak od date 4. b) lopte odsecka visine h.".

795. 793. y=e'. Y =. aka ose Ox. x=O 787. aka ose Ox. 797. e) izracunati zapreminu tela kaje nastaje rotaeijam tag lika aka ose Ox. x2 + y2=4 770.nlce u presecnim ta6kama sa datom pravom. y>O) kaja pripada krivaj: a) adrediti jednaCinu tangente u tacki M. ako ose Ox. 769.x' + 2. 3 x x+y=4. 776.3x = 0. 798. y=r' 782. Prava dodiruje parabalu y'=9(1-x) u tacki M(-3. x'+4y'=4 773. y>O). x=O. Izracunati zapreminu tela kaje nastaje rotacijam lika agranicenag krivom ay2=x 3 i pravom y=x oka ose Ox. . parabalam i asam Ox. y=O ako: a) ose Ox. krivam i asam Ox. 792. y' = x.v="x 2 x = 2. x = a (a >0) aka ase Ox. Data je parabala y2 = 8 (x . 786. aka osc Ox. y) para bale: a) adrediti jednacinu tangente u tacki P. x'-y'=4 790. lzracunati zapreminu nastalog rotacioDog tela. b) izracunati povrsinu lika ogranicenog kruinicom i tangentama. V). Figura agramcena lukam elipse x' + 5y' = 5. oko ose Ox. x=o. aka ase Ox. x+ y=a. 7t 2 768. x'+y2=16 785. oko ose Ox. oko ase Oy. Y=1+ xi Xl . b) ose Oy. y=x'. 771. . 794. +ay= a2 778. 788. aka ase Ox. y' = X4 (I + x). 781. oko ase Ox. b) izracunati zapreminu tela nastalag ratacijam aka ase Ox figure ogranicene tangentoID. y'=4(x+l). y=x' 791. x=O x=7t. Odrediti zapreminu tela kaje nastaje ratacijom lika agramcenag krivam ay2 = x' i pravama x =0. adseckam ase Ox izmedu Ziza i ordinatama U zlzama rotira aka ose Ox. y =0. 789. x'+y'=8 775. 3y=x 2 x'+y'+6x=0. y2 _ 3x = 0.X= ± 1 y = 0. . Data je kruinica x' + y' = 16 i prava x =2: a) odrediti jednaCine tangenti kruz. 774. y=casx+cos2x.lzracunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela povrsi koji je ogranicen krivama (767 -790): 767. Izracunati zapreminu tela nastalog rotacijom aka ose Ox figure ogranicene pravom i paraboloID. aka ase Ox. 772. y = Ix'i y= 4y'-3x=0. x'·-2y=O. y = x' y = J'~. oko ase Oy.2) i tacka P (4. b) odrediti zapreminu tela kaje nastaje rotacijam aka ase Ox figure agranicene tangentom. X=- 3 y=o. Prava dadiruje parabalu y2=12(x-3) u tacki P(6. x = 3. Y = cas (x. ako ase Oy. oko ase Oy. 784. ako ase Ox. lukom krive i os om Ox. 796. oka ose Ox. oko ose Ox. lzracunati zapreminu tela nastalag rotacijam aka ase Ox figure agranicene pravom. x=O. aka ose Ox. y=5'. Data je kriva y'=6(2-x) i tacka M(-4. y=_x +2 y=lxl. y=x'(I-x') 7811. y' . oko ase Oy. y=x+1 783. y=8 779.akaaseOx. x = ° (x>O). y' =4x 777.3)' y= 0. y' =4ax 7t x = a. y=sin' x. oka ase Ox. ako ase Ox. ako osc Ox.

8. Primenoru integralnog raeuna izvesti obrazac za obim krume linije x 2 + y2 = r2 807. y =:3 (3 .5. Data je tacka M(9. figure omedene linijama: y = arc sin x. Izracunati duZinu luka para bole 800. a b Primedba 2.: od x = 0 do x = 1.2x -1 izmedu tacaka A ( . S02.X= 4 1 Y= 0 . y=~ x 2 izmedu tacaka 0 (0.1. Dca povrsi ogranicen Inkom para bole. lzracunati zapreminu torusa x 2 +(y. figure . Data je kriva linija y=ln(l-x 2 ). oko ose Ox.j8. Izracunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela povrSi ogranicenog lukovima krivih y2 = x 3 i y2 = 4x oka ose Ox. U tacki P(3. S10. " t2 vrednosti parametra koje odgovaraju krajevima luka i (t . Izracunati duZinu luka parabole y = 4 . Odrediti duZinu lancanice sarna x=O i x=l. oko ose Ox. Odrediti duzinu luka cikloide x=a(t-sint). S12. Odrediti koordinate tacke N tako da zapremina nastale kupe bude maksimalna. '"nvom Y= x+ 1 1 pravama X= 3 . kao i odnos zapremine nastale kupe prema zapremini nastalog rotacionog paraboloida. lzracunati duzinu luka parabole y = x 2 . SOl. b) zapreminu tela koje nastaje rotacijom iste figure oko ose Ox. 0). Izracunati duZinu luka krive linije od koordinatnog pocetka do tacke A na datoj krivoj sa apscisom 0. Izracunati zapreminu tela nastalog obrtanjem. Izracunati duZinu luka para bole y=ln x od x=~j do x=.}'2 i pravama x = 0. -1). y = 0 i x = 1. y>O) parabole y2=2(x-l) konstruisana je tangentao Izracunati: a) povrSinu figure koja je ogranicena tom tangentom. S15. Izraeunati zapreminu tela nastalog obrtanjem. Ako je kriva data jednacinama u parametarskom obliku x=cp(t) i y=g(t) «p(t) i g(t) su neprekidne diferencijahilne funkcije).-'~~= yx2-4 * 805. onda je duZina luka s krive 90 * S17... Primena odredenog integrala za izracunavanje duzine lulm krive Primedba 1. iznosi (1) s=S~ dx. Odrediti duZinu luka hive 9y2 = 4x 3 izmedu njenih tacaka 0 (0. '-7=-. oko ose Ox. * S18. ~). . 2) i B (2. izmedu dye tacke sa apscisama x=a i x=b (a <b). y) koja pripada paraboli.* 799.. OSOID t2 (2) s= SP2 + y'2 dt.x) y x izmedu njenih nula. omedene k . 4. y=a(l-cost). figure ogranicene grafikom krive fix) = 811. Izracunati duZinu luka para bole y = 2~. Izracunati duZinu luka hive 1 r. Izracunati duZinu luka parabole y=x2+2x koji se nalazi ispod ase Ox. 2 2 2 * S03. parabola y2=8x i tacka N(x<9. S09. S16. * 804. r:.0) i M(~. 0) i A(3. S13. x = 1 i * S14. Duzina sluka glatke krive y = fix). Odrediti duZinu astroide x3 + y3 = a3.~". Izracnnati zapreminu tela nastalog obrtanjem. 91 .x 2 izmedu presecnih tacaka sa osom Ox.2j2 = 1 oko ose Ox. gde su t. ~3). parabolom i osom Ox. y=~(ex+e-X) izmedu tacaka sa apsci- yx +4 y=O. koji nastaje obrtanjem kruga SOS. <t 2 )· S06. ._ parabole i duii MN rotira oko ose Ox.

Izracunati povrSllu povrsi koja nastaje rotacijom krive 4x2 + y2 = 4 oko ase Oy. . oko x-ase. 826. e"+e.". 1 1 * 821. Primenom odredenog integrala izvesti obrazac za povrsinu sfere paluprecnika R. izmedu tacaka Cije su apseise x = a i x=b (a <b). * 833. lmama analogni obrazac (2) P y = 21< f x-JT. 4. 3]. u intervalu [t" t.od X= -2 do x=2. 824.. a) fzra~unatj povrsinu povrsi nastalc rotacijom. Primedba 2. Odrediti pavrsinu povrsi kaja nastaje rotacijom luka krive y=sin x.y) dakazati da je y2 - 1 3 y=3 X .) ' premestllllju . 829. odreduje se po formu!i b " 827.819~ Izracunati duZinu krive linije -J-. Odrediti povrsinu povrsi koja nastaje rotaeijam krive 1 r y=6v x (12-x). (2) A= ff(x) dx. e ro t " aCIJom. od X=a do x=b.=- 828. Odrediti povrsinu parabola ida nastalog rotacijom ako ose Ox. nn segmentu [0.1) da tacke B (x. Put koji prede tacka pri neravnamernom kretanju po rra~oJ.--. . Izracunati povrsinu povrsi nastale rotaeijam luka krive y = tg x. n]. 10 lzracunati povrsinu povrsi koja nastaje rotacijom krive b2x2+a2y2=a2b2 ako: a) ase Ox b) ase Oy. aka ase Ox. b) Izracunati pavrsinu elipsoida nastalog rotaeijom elipse x2+4y2=4 oko ose Ox. . Pr.f(I)). na segmentu [0. Odrediti povrsinu povrsi koja nastaje rotaeijam astroide xii + y> = 00 a3 oko "se Oy. -J. + .. (1) P x =2nfy-J1. oko osc Ox. 1t 4]. Aka luk glatke krive rotira aka ase Oy.JY = 1. 0 k Dose Ox. 834. a]. izracunava se abraseem b * 832. krive 0 0 k ase Ox.imedb~ 1. Aka Je .. .10. d . sa promenlJlvom brzlDom V= f(t) ~ 0.+.].i vdi promenlJ'I'va SI'1 a f x. Primena integrala oa izracunavanje povrSine rotacione povrSi Primedba 1. luka parabole y2 =2px. 831~ Odrediti povrsinu povrs"l' nastal . b) Y 1 = 4 _ x: -2 4. Rad ko. ako ase Ox.x 822. "X " 830.z dy. na segmentu [0. . Primena integrala u prirodnim naukama 823.ad tacke A (0. ( pn " J matenJala tacke duz ose Ox. Izracunati duZinu luka krive y = arcsin ~ --x 2 ad tacke A (0. na segmentu [0. lzracunati pavriiinu pavrsi koja nastaje rotaeijom luka parabolc y2 = 4x. 2° Primenom odredenog integrala izvesti obrasce za povrsinu: a) amataca valjka. petlje 4. Primedba 2.2 = 1.f(0» da tacke B (1. luka krivc: r = 4 + x koji odseca prava x = 2. izmedu njenih nula. b) amataca kupe. Izracunati povrsinu povriii nastale t" fa aCIJom. lzracunati duzinu luka krive x=4 y2 -:210 y izmedu pravih y = 1 i y=e. 2 2 2 s= " U(t) dt.9. 835~ a) Izracunati povrsinu torus a nastalog rotacijom kruznice x 2 +(Y_2)2=1 oko ose Ox. duzlDa luka knve y = --2--. krive 9y2 = x (3 _ x) 2. c) amotaca zarubljene kupe. Pavrsina pavrsi kaja nastaje rataeijam aka ase Ox luka glatke krive y = f(x).+fi dx. ako ose Ox. luka * 820. lzracunava se po fannulI: (1 ) 825.

lS.4U. pod dejstvom sile od 60 N. I I f • . kroz 10 sekundi? Telo je baeeno sa zemlje vertikalno uvis brzinom v=(39. .01 m potrebna sila od ION. Odrediti prcdeni put u IOku 2 sckunde. jedno od drugog.= (9t 2 . Za sabii. Tacka se krece brzinom v=(12t-3t2 )m/s. u istom smeru jedne prave.41. . a k . Odrediti: a) predeni put u toku prve 3.2-9. Brzina kretanja tacke je . Dva tela polaze istovremeno iz jedne tacke.8t) m/s. Spiralna opru!la raste~nuta je na 0. Odrediti rad sile F pri sabijanju opruge na 0. Pri resavanju zadataka za izracunavanje rada sile koristi se Hukov zakon (3) F=kx.1 m.sila (u N). * 846. Odrediti predeni put tacke od pocetka kretanja pa do njegovog prestanka . Odredm rad kOJl Je potreban da se opruga oil "ije na 0.. b) predeni put u toku 3. sekunde. Odrediti put koji prolazi racka za 5 sekundi od poeetka kretanja. ako je za sabijanje na 0. Na kom rastojanju se tela nalaze. Odrediti put preden za 10 sekundi od pocetka kretanja. x . Prvo telo' se krece brzinom v\ = (6t 2 + 2t) mis. Na kom rastojanju se tela nalaze. u istom smeru jedne praye.05 m utrosen je rad 25 J.02 ill. Tacka sc krccc brzinom v=(2t+& -2)m/s. Prvo telo se krece brzinom v\ = 3t2 mis. Brzina kretanja tacke je v=(6t 2 +4)m/s. Tacka se krece brzinom v=(24t-6t 2 )m/s. c) predeni put tacke od poeetka kretanja pa do njegoyog prestanka. :3'). * 847.8t) m/s.koeficijent proporcionalnosti (u N/m). Odredll! rad kOJl prDlzvodi sila pri rastezanju opruoe na 0. kroz 5 sekundi? Dva tela polaze istovremeoo iz jedne tacke. Sabijanje x opruge proporcionalno je sili F.12 m. 37. a drugo brzinom V. . :42.anje spiralne opruge oa 0. . jedno od drugog.apsolutno udaljenje (u m) izazyano silom F.36. =(4t + 5)m/s.04 m. Izracunati maksimalnu visinu koju postize telo. b gde je F . sekunde. Brzina kretanja tacke menja se po zakonu v=(3t 2 +2t-l)m/s. a drugo brzinom v2=(6t 2 -10) m/s. Izracunati predeni put u toku 4 sekunde.Primedba 3.

=4 " •. 97 96 • Ova tema nije prcdviden:l na~tJ. k= 2y 862. resenja koja zadovoljavaju date pocetne uslove za sledeee diferencijalne jednacine (854-859): 854. 864~ Odrediti ortogonalne trajektorije skupa parabola y = ax 2 b) xydx=(1+x2) dy. 1t 855. v=2t+ 3t 2 . 856. b) M(O. Opste resenje diferencijalne jednaCine (1) dobija se integracijom leve i desne strane jednaCine (2): (3) dx 2 cos xcosy .. n y=nzax=-3-' 5. b) (x 2 _ yxZ)dy+(yz +xy2)dx =0. s=4 za t=2. k=4x-3. DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG 1* DRUGOG REDA 5.f(x) 9 (x) promenljive se mogu razdvojiti. d ctgxsmy y. dy=O. s'=3t 2 -2t. 1 b) M(2. 860. a) (1+y) dx=(x-l) dy.. y=1 za x=l. Odrediti opsti integral sledeeih difercncijalnih jednaCina (848-853): 848. -. . Odrediti zakon kretanja tela duz ose Ox koje poCinje iz tacke M brzinom v: a) M(4. dy 3dx * 863. a) (1 + y2) dx-'/-. y=4 za x=O. In y=Ctg 2' b) x ~-. Dokazati da su ortogonalne trajektorije krivih y = ax" elipse . Primedba L U diferencijalnoj jednaCini (1) y'=. Odrediti diferencijalnu jednacinu datog skupa krivih fgd~) = ff(X) dx + C._=---.-I). Primedba 2._.1. 849. Odrediti diferencijalnn jednacinu datog skupa krivih (1 + x 2 ) (1 + y2) = Cy2. b) ~-2 dy-x. s tg t dt+ds=O. 851. a) ~ dy=JY dx. a) y 2dx+(x-2) dy=O. 865~ Dokazati da su ortogonalne trajektorije kruznice takode kruinice. a) x (l + y2) = yy'. Diferencijalne jednacine sa razdvojenim promenljivima dy dx 857. 852. * 866.f(x) dx. s=4 za t=}.-3). (l+x)ydx+(I-y)xdy=O.m. v=4t-6t 2 • 861. Primedba 3./l=? dx=O. Za resavanje difereneijalne jednaCine (1) potrcbno je najpre razdvojiti promenljivc na sledeCi naein: dy (2) 9 (y) = . 850. X Z + y2 = 2ax b) y'tgx-y=a. X= -2.= ~. x-I y-2 858. 859. Odrediti jednaCinu krive elJl grafik saddi tacku M ako je dat koeficijent pravca tangente: a) M(2.. ydy=xdx. 6).lYnilll pJanom i programom za gimnazije. 0). ).VGLAVA Odrediti partikll.

883. a) y'-2y-3=0. Odrediti formulu za izracunavanje kolicine urana u rna kom trenutku vremena t. (Y+P-+yz) dx-xdy=O. y'+-------=O. ako je y = 1 za x = 1. 880. (x 2 .3. naziva se homogena diferencijalna jednacina prvog reda.y) homo gene funkcije istih izloZilaca. xy+ y2 878.=O za X= . JednaCina (I) se uvek moZe transformisati u oblik (2) Y'='PG)' = Primedba 3. b) x+y+(y-x)y'=O. naziva se linearna diferencijalna jednaCina prvog reda. gde su f(x. 871.a k ' y = 1 za x = I . (I) Primedba 2. 5. Y' . b) y. a) (t-s) dt+tds=O. ux. smenom y jednacinu koja razdvaja promenljive. x x 5. gde su p (x) i q (x) funkcije argumenta x. b) (x-2y) dy=(x-y) dx.-. 882. Primedba 2.y)+ xy' = O. s' cas t+s sin t-I=O. y =2:.sin x=O.. b) (x.--:-' a 0 Je y.2--. a) xdy = (2x + y) dx. Jednacina oblika (I) y'+yp(x)+q(x)=O. 88G. ako je y=O za x= 1. Homogene diferencijalne jednacine prvog reda . Y.. b) y'+xy=x. svodi se na Primedba 1. Homogena jednaCina.y) i g(x.l' . a) (2.-2y.y)dx =g(x. x(x+2y) dX+(X2. 0 Je x 879.l'=tg x i.867~ Odrediti ortogonalne trajektorije skupa krivih x 2 . a) (x+y) dx-xdy=O. 874. 875. 2 l-x l-x 2 b) Y=y+1.2y2) dx+ 2xydy= O.. I 877. a) xy'-x 2 +2y=0.y2) dy=O. x+1 2xy 4x 884.jxy-x) dy+ydx=O. a) (x-y) tx+(x+y) dy=O. 2x+ Y k . 870. Odrediti opste integrale datih diferencijalnih jednaCina (881-890): Odrediti opsti integral sledeeih diferencijalnih jednaCina (867-876): 869. x 881. 885.. 872. 873. Odrediti partikularna rcsenja sledecih diferencijalnih jednaCina (877--880): * 868.2. 98 99 . b) xy 2dY=(X 3 +y3)dx. Eksperimentalno je utvrdeno da je brzina raspadanja radioaktivne materije u svakom trenutku vremena proporcionalna poeetnoj kolicini urana. JednaCina oblika f(x. = . Ako se u jednaCini (1) uvede smena y=uv (u i v funkcije promenljive x) dalazi so do apstcg resenja difercneijalne jednacine (I) u obliku (2) y=eJpdX(C-SqeJpdXdx). y'-y etg x.(x+l) 3 =0. y' =}' In . U poeetnom trenutku vremena (t = 0) bilo je Ro grama urana.y2 = a 2.y) dy. Linearna diferencijalna jednacina Primedba 1.

a) y"-2y'+5y=0. Odrediti opste rescnje jednacine 911. y"=x akojey=Ozax=liy=2zax=2. b) y"+4y'+7y=0.4.887.:2 y= x+xz . b) y"+9y=O. 895. c) y" =cos x. 100 . c) y"-y=O. * 914._3 Y =x 3 e< akojey=ezax=l. b) y"-y'=O. 3 2 896.y=-2 a k oJe y=1 za x= 1 . y"= -12x z +8. b) y"-y'-6y=0. * 890. y' coszx=tgx-y ako je y=O za x=O. * 916. y"=12xz-8 ako je y=3 za x=O i y=O za x=1.+2:=:. Primedba 1. y' + Y tgx=-. 1 891. * 888. b) y"-9y'=0. Odrediti partikularna resenja koja zadovoljavaju postavljene pocetne uslove u sledecim zadacima (891-896): Odrediti partikularna resenja koja zadovoljavaju postavljene pocetne uslove (899-904): 899. b) y"+16y=O. Nepotpune diferencijalne jednaCine drugog reda Ispitati promene i skicirati graflk: partikularnog resenja. . b) y"-2y'+2y=0. 897. y'+ycm x=O.:-:. a) y"+4y=0.:~ 906. y"=5 aka je y=5 za x=2 i y=l1 za x=4. y"=2y' ako je y=I. cosx dze ' 902. a) y"+5y=0. x Ispitati preeizno promene i konstruisati graflk: partikularnog resenja (905-907): 905. y . akojey=lzax=2_ 894. b) y"=4. y * . a) y"-6y'+13y=0. a) y"+3y'=O. --=12t akoJ'es=2i~=20zat=O Z dt dt' za m=O.'-:. 907. * 912. 908. a) y"-4y'+3y=0. a) y"-9y=O. 893. Odrediti opsti integral jednacine y" +aZy=O.1+2x -. y"= -12x 2 +4 ako je y=3 za x=O i y=4 za X= 1. 900. * 913. lednaCina koja sadrZi drugi izvod iii diferencijal drugog reda naziva se diferencijalna jednaCina drugog reda. Odrediti opsti integral jednacine: a) y"=O. . * 915.+. Primedba 2. x x_ 5. 1+2x 898. 910. a) y"-6y'+9y=0. 9 01. y.5 sin2x. Odrediti opsti integral jednacine (909-916): 909. d's • d. a njeno opste resenje se odreduje dvostrukom integracijom. y' + 2xy= 2x e. y' -2xy=(x-x 3 ) eX'.5 i y'=1 za x=l.x ' * 889. b) y"-3y'+2y=0. y. Naiiednostavnija diferencijalna jednacina drugog reda ima oblik y" =/(x). ako je y=O za x=O i y=1 za x=2.ako je y= I za x=O. 904. y"=12xz-4 ako je y=O za x=O i y=8 za x=2. y" = 1-2x. dmz=m Z a k a Je dO eo'1 dm =12 = 903.

. n-k). 5. od 5 slova.. an i pretpostavimo da je svaki od njih u dovoljnom broju. (n-k+1)=-( ~-". Varijacije sa ponavljanjem Primedba 2. . Koliko se brojeva izmedu 3000 i 6000 moze formirati od cifara 0. 7}. 920. 3.. 918. 6. Neka je dat skup E={a a 2 . a 3 . n) iznosi (1) n.. koje se mogu napisati pomocu azbuke od 30 slova. . 103 (2) 102 V k=n' . koji Cine prosti cinioci broja 3570. 4}. Izracunati VI + V~ + V~ + 6... a 3 . 4}. ako se 0 ne nalazi ni na prvom ni na poslednjem mestu i ako se nijedna cifra ne ponavlja? 930. 925. Slav 2.. Broj varijacija od n elemenata klase k (k". 929. a 2 • a 3 . n}. Varijacije bez ponavljanja klase k od n (n?. 2.. Posmatrajmo sad a n razlicitib elemenata a" a 2 . 9.. 1. Definicija 3. Dat je skup A= {3. Od koliko razliCitih elemenata mozemo formirati 210 varijacija druge klase? 926. KOMBINATORIKA 6. Koliko se brojeva moze napisuti pomocu elemenata skupa M. . bez obzira da Ii se u reCima ponavljaju sva slova i da Ii se dobijaju reCi bez znaeenja.. Dat je skup E={l.VIGLAVA 917. 3. Varijacije Varijacije bez ponavljanja Primedha 1.. an su sva biunivoka preslikavanja skupa E. Formirati sve varijacije druge i treee klase bez ponavljanja od elemenata skupa A i izracunati njihov broj.. Varijacije klase k od n elemenata (n ?-k) a" a 2 . KoEk0 se razlicitih eetvorocifrenib brojeva moZe formirati od 10 cifara a cia se cifre ne ponavljaju? 919.. =n(n-1)(n-2) . .. 3. Odrediti broj reCi. Prikazati sve varijacije druge klase sknpa E grafom. Odeljenje jednog razreda broji 35 ucenika. Ekvivalentna definicija ovoj je: Definicija 2.3. . " Slav 1.an }. k} u skup E={a a 2 . od n elemenata (n?-k) a" a 2 . a 3 . Datje skup E={1. Koliko se brojeva moze formirati pomocu elemenata skupa M. ako trazeni brojevi sadrie po dva razliCita prosta Cinioca'l 927. ako se nijedna cifra ne moze ponoviti u jednom broju? 924. . " Definicija 1. 2. Na koliko razliCitib nacina se mogu izabrati cetiri osobe na cetiri razlicite funkcije (duznosti) od devet kandidata'l 922. 2. . .an } od n elemenata. Dat je skup A={1. 2. 4. Formirati sve dvocifrenc brojeve ad elemenata datog skupa i odrediti njihov broj. 5. Koliko se petocifrenih brojeva moze obrazovati od cifara 0. . Oni su medusobno razmenili fotografije. 1. 7. . a 3 . 921. . .. 2. Broj varijacija sa ponavljanjem klase k od n elemenata dat je formulom: 928.k) elemenata skupa E su uredene k-atorke sastavljene iz razlicitih elemenata skupa E. Odrediti broj trocifrenib brojeva koji se mogu obrazovati od elemenata skupa A. . 3. . Varijacije sa ponavljanjem klase k. .. koji cine svi prosti cinioci broja 2310.. a 3 . . an su uredene k-atorke sastavljene od elemenata skupa {a 1 .1. 7.an }. Koliko je ukupno podeljeno fotografija? 923.={1.. ••.. ako trazeni brojevi sadde po tri prosta cini?ca? V.

l=n! Permutacije sa ponavljanjem Primedba 1. jednakih druge vrste itd. Broj razlicitih permutacija sa ponavljanjem od n elemenata. Stav 1. . 939. 2. _+km~ n. 941. V~X+4: V~+4=2:3. 5.4. Koliko se Morzeovih znakova moze formirati iz oba osnovna znaka . 7. 5. b) koliko kolona treba popuniti ako se »zna« da 7 susreta neee biti nereseno . k. . 4. koji se mogu formirati od elemenata skupa E. jednak je P k.. Dat je skup E = {O. od kojih irna: kl jednakih jedne vrste. Odrediti broj elemenata x. 5. 940. 2. V~=56x.. Ako je broj varijacija eetvrte klase bez ponavljanja od x elemenata 1680. 3. Svaki lineami raspored koji se sastoji od svih elemenata zove se permutacija sa ponavljanjem. Odrediti broj elemenata x.. Broj elemenata odnosi se prema broju varijacija 3. a) n=380. 5}. manjih od 100 000 koji se mogu formirati od cifara 0. pri remu je m~n i kl +k2 + . 1. Broj permutacija od n (1) P(n)=n(n-l) (n-2) . Broj varijacija od n elemenata treee klase Jednak Je . Na tiketu sportske prognoze nalazi se 12 susreta: a) koliko kolona tiketa treba popuniti ako se »Znaju« rezultati pet susreta da bi imali 12 tacnih pogGdaka. 7}.. tako da se cifre ne ponavljaju i da je zbir krajnjih cifara paran broj? 6. Koliko razliCitih petocifrenih brojeva se moze napisati pomoeu cifara 0. k m jednakih m-te vrste.* 931.. * 932. Odrediti broj elemenata. Neka je dat skup od n elemenata.2. Broj varijacija treee klase sa ponavljanjem od x elemenata v~ei je za 408 od broja varijacija trece klase bez ponavlJanJa od lstOg broja elemenata. 3.---·-k 1"1 k 21 · · · k m'I ' · nl 947.da bismo irnali 12 pogodaka? Definicija 2. Resiti jednaCine (934-936): 934. Broj varijacija eetvrte klase sa ponavljanjem od x elemenata iznosi 50625. 6. gde je kl medusobno jednakih. PerlIDltacije db' roJa varijacija treee klase od n + 2 elemenata. a) 936. Odrediti broj razliCitih prirodnih brojeva. k2 medusobno jednakih. Odrediti sve razliCite prirodne brojeve vece od 1000. 1. 946.2. tako da cifre bud u razlicite.. Odrediti broj razlicitih sestocifrenih brojeva koji se mogu formirati od elemenata skupa E = 1. Dokazati da je v"n_l = v"n = n! 945. 2. Permutacije su biunivoka preslikavanja skupa E u samog sebe. Stav 2. k m medusobno jednakih. a) 935. 2. Na tiketu sportske prognoze nalazi se 12 susreta. 4. b) b) 1:3. 5 12 0 944. 3. Vi : V~-l = b) 7Vj=6· V'3+ 1 • 937. Koliko se razliCitih petocifrenih brojeva moze sastaviti od elemenata skupa E={I.:.. Permutacije bez ponavijanja Definicija 1. 938. ako se jedan znak sastoji najvise od pet elementarnih znakova? 942. tako da se cifre ne ponavljaju a da krajnje cifre budu pame.. .'" krn (n)=-----. Na koliko razlicitih nacina mogu da sednu eetiri osobe ako su postavljene cetiri stolice? 948. i . 2. 933. 3. klase bez ponavljanja kao 1: 20. Koliko razliCito popunjenih kolona obezbeduje 12 tacnih pogodaka? 943. Odrediti broj elemenata. 4.3. odrediti broj elemenata x.4. Permutacije od n elemenata su varijacije klase n od n elemenata. V~=72.5.6. k. 7 aka se cifre ne ponavljaju? . Definicija 3.

1.3 .4.>:)!.1l. Koliko se razliCitih petocifrenih brojeva.3. 5.. a) 963. b) u proizvoljnom poretku? 953.. Oatje skup E={O. Odrediti broj razliCitih petocifrenih brojeva koji se mogu formirati od cifara 0.D! = (n-l)! 1'. (2x-3)! 20x! (x-2) ! b) . jedan pored drugog.4 i 5. b) sa 123..! (n-4)! (n. b) odrediti broj parnih prirodnih brojeva odredenih u zadatku pod a)? 957. b) nije manji od 500 ? 107 . 1. i koji su deljivi sa 15. a) (n-l)! (n_3)!<72... 3.. a) (n + 2)! n! 72. 2. Oat je skup S={O.::::. 3. a) 967. . (y-4)! 30 . 3}.2). koje se mogu obrazovati od elemenata skupa E poCinje: a) sa 5..2. elemenata 2. 4.. 2. b) 968. Oat je skup E= {I. b. 8}. Oatje skup S={O._.2)(m·· 3) >0. koje se mogu formirati od elemenata skupa E.53. 1. {n-k+l) (n>k) . c) sa 8642? 952. n! (n+l)!' 961. ~-1)! (m . d}. 106 964. (2x-l)! (y + 2)! (y+ 1)(y+2) <100. 965. 4. Oat je skup S= {I. 951. Obrazovati sve permutacije skupa E={I. ito: a) u datom poretku. b) £':.l (n-3)!' b) 955. 2.. deljivih sa 6.5): a) odrediti broj razlicitih sestocifrenih prirodnih brojeva koji se mogu formirati od clemen at a skupa S. a da se cifre u njima ne ponavljaju. 950. b) koliko ima parnih brojeva odredenih u zadatku pod a)? 956. 8}. 1.. U koliko Sil permutacija. 6}: a) koliko se razliCitih sestocifrenih prirodnih brojeva manjih od 600 000 moze obrazovati od demenata skupa S..949.2. b) {2x'~3)!>420. a zatim resenje prikazati grafom. Odrediti vrednost izraza: a) 8!+9!. b) koliko ima neparnih brojeva odredenih u zadatku pod a)? 954.::::3)! n1 Resiti jednaCine (964-965): b) n! (n-2)! . . Koliko iroa petocifrenih prirodnih brojeva Ciji je zbir cifara jednak 5? 959..I2y (y-2)!' Resiti nejednacine u skupu prirodnih brojeva (966-967): 966. a zatim ih prikazati kao preslikavanje skupa E u samog sebe.4. 2..+:. Oat je skup E={l.. 6. Ookazati sledeee identitete: (m + 3)! (m+l)(m+2)(m+3).!. tako da se u njima cifre ne ponavljaju. 2. tako da se u njima cifre ne ponavljaju.3.3. 5}. b) 102 ! 100! ' c) 6!-5! 120' 960. (n ". a ).. Formirati sve permutacije bez ponavljanja od elemenata skupa A = {a. c. moze formirati od elemenata skupa E? 958. Koliko permutacija. Koliko elemenata sadrzi skup kada broj svih permutacija od njegovih elemenata: a) nije veei od 1000 .00002. U prostiti izraze: a) J.2. 5. a) 0.3. 4}: a) koliko se razliCitih petocifrenih prirodnih brojeva moze formirati od elemenata skupa S. a) m! b) n! (n-k)! n{n-l)(n-2) . Skratiti razlomke (962-963): 962.

b. n. Odrediti broj permutacija od elemenata a.3. 2. one koji poCinju nulom (iii nulama)? 978. Kombinacije sa ponavljanjem Defioicija 3. Broj kombinacija klase k od n (n ~ k) elemenata je (1) 979. e. b. a. permutaciju medu leksikografski uradenim permutacijama poectne permutacije vdeeemors. 6. Koliko inaa sedmocifrenih brojeva obrazovanih od cifara 0. Broj permutacija od n elemenata odnosi se prema broju permutacija od n + 2 elemenata kao 0. b. c poCinje: a) sa a. c) sa c? Definicija 1. nazivaju se kombinacije sa ponavljanjem k-te klase od n elemenata. g. ne uzimajuci u obzir. + nLn = (n + I)! . 982.:= ( k =kl(n=-kJ! * 981. a. Broj permutacija od n + 2 elemenata je 56 puta veGi od broja permutacija od n elemenata. a. b. 4. a. b. a. Kombinacija klase k od n (n ~k) elemenata skupa E je svaki njegov podskup koji se sastoji od k i sarno k elemenata. a. Formirati 58293. Formirati 232.(n+k-l) k . c. 973. i.1 + 21. Odrediti indeks permutacije matematika medu leksikografski uradenim permutacijama skupa koji se sastoji ad elemenata a. * 988. Odrediti broj permutacija koje se mogu formirati od svih einilaca proizvoda as. Koliko permutacija ad elemenata a. ~ i.. r. 0. Odrediti n. Kako glasi 119. 3. c) sa 1234? * 980. 987. 1. a. 4. 3. gde je n ma koji prirodan broj. Stav 2. i. Odrediti Il. k. kod kojih se jedan element moze do f. Koja je po redu permutacija 7345612 od osnovne 12345617 971. n. 0. 2.:m puta ponavljati.1:3.3 + . b3 . 0. Dokazati da je 1!. Koja je po redu permutacija beograd u leksikografskom poretku. ill. Ck"- . aka se za osnovnu permutaciju uzme ailmn. nacinjena ad elemenata a. Na koliko se razliCitih nueina moze prikazati a 3 b 2 c3 kao proizvod od os am Cinilaca a. poCinje: a) sa 22. b. Umesto definicije 1 moze se uzeti njoj ekvivalentna: Defioicija 2. 0. razume se.969. t. 3. c. a. ill. Formirati sve razliCite permutacije od elemenata abbc. Koja je po redu permutacija 3421 od osnovne 1234? 970. permutaciju medu leksikografski urudenim permutacijama ako je osnovna aaaiikm. r? 972. r. Odrediti indeks permutacije carin arnica medu leksikografski uradenim permutacijama kojc se sastoje ad elemenata a. 1. c? Kako glasi 30. 986.2 + 31. Odrediti indeks permutacije radin koja je napisana od osnovne drina. b. Kombinacije klase k od n (n ~ k) elemena!a su one varijacije klase k od tih elemenata za koje se smatm da su jednake ako su sastavljene od istih elemenata. 974. 4. 977. t.1. Stav 1. 985. Broj kombinacija sa ponavljanjem od n eleillenata klase k je (2) 983. 975. 1 no . b) sa 313. c. ill.. 3. a. Koliko permutacija od elemenata 1. a. b. 2. Kombinacija k-te klase od n elemenata. Kombioacije Kombinacije bez ponavljanja 976. n. a. a. n) nl C. d. b) sa b. C. e. 2. Formirati 68-u permutaciju skupa koji se sastoji od elemenata a. permutacija od osnovne permutacije ehpsu.. 3. c. raspored? 984.

995. Na koliko naeina se moze od njih sastaviti petorka ako u njoj moraju da igraju bar 2 beka i bar jed an centar? Resiti jednaeine (1005-10 11) : 990. 994. c) ne sadrie elemenat a 6 .~-l +C~-2+C~-3+ 1010. b) Cl=1820 " C:=C:+ 4 . 1007. a) V'3+C~_2=14n. od 10 ucenika koji govore ruski i 15 koji govore engleski jezik. 1005. Formirati sve troelane pocsku. a. '. a. Dokazati taenost jednakosti: a) C3+Cf+Cf+ChC2+CE+Cg=2 6 . 1 1 1 1011. a3. 2 2 b) C 7 '>C 5 . Resiti sistem jednacina: a) Ci=66 " C:=C. c~+:i +2q-l =7(n-l). Q. 6 5 1012. Odrediti sve podskupove skupa A koji: a) ne sadrze clemente Q4..}. U ravni je dato 10 razlieitih taeaka od kojih nijedna eetvorka ne pripada istoj krufuici i nijedna trojka nije kolinearna.. i Q6.+Cl+C:j. pet ueenika od kojih bar jedan govori ruski. a) 5Cj=Q+2.. Svaki treba da odigra partiju sa svakim. as. 1004. as. Na koliko naeina se moze obaviti izbor? 1003. u skupu prirodnih brojeva nejednaCine: a) C~< C 3. Na koliko naeina se moze obaviti ovaj izbor? 1002. c) konveksnog dvadesetougla. 1006. a. C. 4 centra i 3 krila.+2. Koliko se razliCitih grupa po 4 ueenika moze izabrati od 12 kvalifIkovanih ueenika koji ce reprezentovati skolu na takmicenju? 991. sekretara i tri elana predsednistva. b) ne sadrze elemente as i a6. Odrediti broj svih pravih koje su odredene datim taekama. Datje skup A={aJ' pove skupa A. Dat je skup A= {aJ.989. Za delegaciju skole treba izabrati. U odeljenju iroa 16 devojeica i 20 dei':aka. ReS. a. 1000. V{+3=C~+2+20. * 1013. 998. Na jednom sahovskom tumiru odigrano je 210 partija. Skup od 40 osoba treba da izabere predsednika. Koliko Co biti odigrano partija na turniru? 992. b) konveksnog dvanaestougla. Koliko nastaje trouglova konstrukcijom svih dijagonala konveksnog dvanaestougla ako im se temena poklapaju sa temenima dvanaestougla? 993.. 110 111 . as}. T'<x_-. d) Vk:P(k-l)+C~_k= = 126 " P(k+ 1)=720. Na jednom sahovskom turniru ueestvuje petnaest sahista. 1009. Odrediti broj ucesnika ako se rna da je svaki ueesnik odigrao partiju sa svakiro. c) V2m =20 A C'k=C!:'+l. Koliko razliCitih ravni odreduje ovih 12 tacaka? 996. U ravni je dato 10 razlieitih taeaka od kojih nijedna trojka nije kolinearna.t. + C~-9 + C~-10= 1023. Odrediti broj krufuica koje su odredene datim taekama. . Za odeljensku zaje l1CU treba izabrati eetiri ucenika od kojih je bar jedna devojcic . 1001. Na koliko naCina se moze naciniti izbor? 997.' P (3). 23V4'=24 (Vr'-C~_4)' 1008. 999. Kosarkaski tim saCinjavaju 5 bekova. Cx=Cx+Cx. a3. b) CJ+cl+Cl+Cj=cJ+C. U skupu od 12 taeaka postoji tacno 6 eetvorki komplanarnih tacaka. Odrediti broj dijagonala: a) konveksnog petougla. d) konveksnog n·tougla. d) sadrie sve elemente skupa A. b) P (x + 2) = 210 . Odrediti broj svih podskupova skupa koji ima n elemenata.

2. k n . .005 6 .1 6 . 1023. Odrediti broj elemcnata x. Koji indeks u leksikografskom poretku ima kombinacija moos medu kombinacijama 4. b) )'. a) 1037. = 1038.X 1026. Kako glasi 197. +G)rkb + . b) 2. Broj kombinacija cetvrte klase bez ponavljanja od n elemenata je 70.. Koristeci binomni obrazac izracunati sa tacnoscu na pet decimalnib mesta: ' a) 0. klase od prvih 12 slova abecede uzimajuci te kombinacije u leksikografskom poretku? 1016. Odrediti broj elemenata. ~. Odrediti n. cn-2-+cn-2. -+(:)b .) r 2 b + . BiRomni obrazac Stav 1. kombinacija 5. (x 2 +X-3)4. cr:+ 2 : crt?: crti=O. 1032. Ako je q = C 6. a) 1036.k+ 1 =(")an-kbk . c) 1. y""=120 /\ P(k)=6.. Za svaki prirodan broj " vaZi formula (1) (a-+b)n=(~) an-+G) r ' b+(.Ck+l'~k-l=6. 1031. C m+3 = C n+4 • m+2 m+3 • bca6uua:i '") i k ako je (1030--1033): * n+1. (2) T.. Dokazati da za ma koji prirodni broj n i prirodni broj k (k ~.6: 1: 1. s? n+2 n+> 1029* C m+l -+2cn+2 -t.L2cn··2=cn k k-2 rk-l k' 1014. q. 1019. 1030..n_ 1 =10:1) 1\ (q: C:_ 1 =5:3)? 1015. b) (2x+ 5)4.:=60 /\ CZ=10. k -+ k-l k (n) ( n ) (n -+ 1) . 1022. rn . (x+~r (1 + i)3 -(1 + i)'.. a) (3+2x)'. crt t: cr+ 1 : cr:~ t = 5: 5: 3. Vk=24 /\ q=4. r. klase od elemenata ill.4. 1018. 0) p. P(k)=24 /\ Ck=15.5.. 1017. Broj kombinacija druge klase od X elemenata sa ponavljanjem iznosi 276.. Primeniti binomnu formulu na sledece binome (1035-1037): 1024. 2 '2 izracllnati c". 1020.1028. ll. Metodom matematiCke indllkcije dokazati formulu (1). Za koje je vrednosti n i k tacna konjunkcija (V::v. b) (eX-e. 113 . k 1034. C k . . n .) vazi (1025-1029): 1035. Odrediti n i k ako je (1021-1024): Opsti clan u razvijenom obliku binoma (a+b)n datje formulom 1021. Broj kombinacija trece klase bez ponavljallja od X elemellata odnosi se prema broju kombinacija trece klase od istog broja elemenata sa ponavljanjem kao 7: 15.98 6 .

~4~dr(::t~ IY . C o +3C! +5C 2+7C 3 + . 1 2 3 +. C 2+2C 3 +3C4 + +nC" ' +(n+ l)C". Odrediti trinaesti clan u razvijenom obliku binoma aka je binomni koeficijent treceg clana jednak 105. Odrediti Clan koji ne sadrii x. C" n+l 1059~ C O -2C. +7C 2 +11C 3 + .')"' lost Ako je u razvijenom obliku binoma (x + y)" drugi clan jednak 240. ./i()45: U razvijenom obliku binoma (X2 (9X . odrediti zbirove (1053-1060): trinaestog Glana su jednaki. Odrediti clan koji ne sadrii x u razvijenom obliku binoma (X+X-2)'2. Odrediti clan koji ne saddi x..l+ C. 11+1 114 115 . 1058~Co+~. Odrediti peti clan u razvijenom obliku binoma 1 2 clan u razvijenom obliku iznosi 56a s .1039.:) Jednak Je 46.Jx +x. H140.j.. C . +2C 2 +3C3 + * 1054.ro4'7.. +3C 2-4C 3 + . +3C 2 + * 1055.)3. binomni koefic!jenti petog i desetog Clana su jednaki. ~~" +~)" koeficijenti eetvrtog Polazeci ad jednakosti (1 +x)"= Co + C . treci 720..s . Odrediti clan koji ne sadrii x.. + (-1)" .)" +X2 * 1057.. U L (4 x 3 x .kOji ne sadrii x u razvijenom obliku binoma 1051. +(n-l)C" ' Gli046~Zbir koeficijen~t~ prvog. C O +2C. Binomni koeficijent treceg clana u razvijenom obliku binoma (x.~azvij~no: obliku binoma (X2 +.. +(-I)"(n+l)C".+ . 1049. . 1050.. +(4n-l)C".s )" jednak je 78. drugog i treeeg * 1053. Odrediti clan koji sadrii x'. U razvi' 'nom obliku binoma (x3 +X2)" odrediti clan koji posle sredivauja sadrZi x sa izloZiocem pet. Dokazati da je: tl643"Odrediti srednji clan u razvijenom obliku binoma (~-x~r 1044. 1 1 jednak je 136... yin.s. razvijenom obliku binoma * 1056.5:".. + C"x".2 +X 3 )" (X2+X3)'2.~ ~lana u . Zbir binomnib koeficijenata drugog i treCeg clana u razvijenom obliku binoma 3 2 (X. odrediti x. Odred!U clan kOJ! ne sadrZl x. x+ C 2X 2 + . . . h II. 3C . a cetvrti 1080... +(2n+l)C" ...

ix + lO-jogx l' jednak je 3 500 000. po binomnoj formuli.fi.a3)" jednak 2048. Ako je zbir binomnih koeficijenata na neparnirn mestima u binomu (a .t.y3 ako je odnos sedmog clana od + p1 )" .)" odnose se kao 5: 18./1)" a) Odrediti n tako da je zbir binomnih koeficijenata poslednja tri clana 22..X)' jednak je 1 000 000.. jednak je 5600. Odrediti koeficijent uz x 7 u razvijenom obliku stepena (x 2 _x+ 1)7. . c) (1 +~2 r· 117 + ___ -)" 1 2$: 1078.~_/' ".: -42 r b) (. Odrediti x. Dat je binom 1072. \ .)" jednaka je 5. sestog i sedmog clana binoma (1 + x)" obrazuju . Koeficijenti cetvrtog i sestog clana u razvijenom obliku binoma (. 1063.. Sesti Clan u razvijenom.odnose se kao 7 : 2. (. u razvijenom obliku hinoma "--. 144.y2 +~)X. Koeficijenti petog i tre6eg clana. clan u razvijenom obliku binoma (x+x1o. Cetvrti clan u razvijenom obliku binoma jednak je 200.ji~+ y2 i:=)". {.""". Odrediti sve racionalne clanoye u razvijenom obliku binoma Odrediti n tako da prva tri koeficijenta u razvijenom obliku (V +. Odrediti clan koji sadrli a * 1075. ( . 1065. 1064. aritmeticku progresiju.Odrediti clan koji sadrii x.. Odrediti ove izloiioce ako je zbir binomnih koeflcijenata oba razvijena binoma...1:a nadene yrednosti n odred iti sye racionalne clanaye u razvIJenom obliku datog binoma.. 1068/Koeficijenti petog.1 ~)zbir koeficijenata d/Llgog i treeeg clana u razyijenom obliku ~" bmoma a~ + ~. Odrediti clan koji sadrii a'.y. * 1076. 1066. 1069. G-~. b) .1061. b) Odrediti onu vrednost x za koju je zbir treeeg i petog clana datog binoma jednak 135.: a) 1077. Dat je bin om (. 2 • . 1067.:)10. Odrediti koeficijent uz x B u razvijenom obliku stepena (1 +X 2 _X 3 )9 ./3)'".+1 + ~ y G+"/. jednak je 28.rxyo. lzloiliac jednog binoma je za 3 veei od izloiioca drugog. Odrediti x../i +. / 107·({Cetvrti Clan u razvijenom obliku binoma /" 1062. Odrediti x. Odrediti izloiliac n. odrediti Clan koji sadrii a 3 • datog binoma obrazuju aritmeticki niz. Odrediti x u izrazu (IC log. pocetka prema sedmom clanu od kraja 1: 6 .. 1 f07.. obliku binoma // "1074../ ( . x.Razlika binomnih koeficijenata treeeg i drugog Clana u razvije'. nom obliku binorna '-.. Odrediti Clan koji ne zavisi ad z. Odrediti x. Odrediti racionalne clanove u razvijenom obliku binoma: a) (.. Tree...

2n 1 3 2n-l 1084. 1088~ Elementi PaskaIoyog trougla 1 1 1 1 2 1 1 331 1 464 1 5 10 10 1 5 1 118 119 . i T. T. = + .. 1080~ Odrediti sve racionalne "lanove u razvijenom obliku binoma 1 . Dokazati. s obzirom na vreme dolaska. -~ Q3+ a4 ~~~~Qz+a 3 1087~ Prirnenom binomne forrnule odrediti ostatak deljenja broja 43 ' 7 sa 6. treceg i cetvrtog clana u razvijenom obliku binoma budu prvi.=28: l083~ U razvijenom obliku binoma (. +1 ~+ 1 1082.er. + (2n) .** Izracunati k-ti clan u razvijenoq1 obliku binoma 8.: + ~1)12 razlika uzastopnih elanova 7J. Ako su a a 2 . a) Odrediti n tako da binomni koefieijenti drugog./x +<h 1081~Datje bin om (~g(10 'X) * 1089. (J3 +. treCi i peti clan aritmeticke progresije. Dokazati da za svaki prirodan broj n van nejednakost )'2 +~~-2)log./6: 9.)". a" dokazati da je " al a 1 +a 2 a4 uzastopni koeficijenti nekog binoma. Na zeleznieku stanieu treba da sligne iz istog pravca n ljudi. * 1090. * 1091.) + ./3 '00 ) ? irnaju osobinu da je razlika kvadrata rna koja dva uzastopna broja koji pripadaju trceoj hipotenuzi (elementi odstampani poluerno) kub jednog prirodnog broja..J2)" ako je * . Izracunau x. ( .+1 : T. Izraeunati zbir kvadrata koeficijenata u razvijenom obliku Njutnovog binoma..J2 +. je 30.1079~ Koliko racionalnih clanova ima u razvijenom obliku stepena ( .. aka se zna da stepcn sa osnovom x u clanu ima dva puta manji izlozilac nego stepen sa istom osnovom x u elanu T. +(~) < 2". * 1086.. Dokazati da je broj 23" -1 deljiv sa 22 (n EN) .. Dokazati da je broj 11 '0 -1 deljiy sa 100. n vazi jednakost 2n) 2 (a + (2n )\ + . 1092.. Na koliko mogucih naeina. b) Odrediti x tako da je sesti clan u razvoju jednak 21... + (2n) = (2n) + (2n) + . mogu da stignu na stanicu? 1085. Dokazatl da za syaki prirodan brr. G)+(..+2: T.

. I . Neka je dat dogadaj A i dogadaji HI.+" p. eksperiment. Ako je X diskretna slucajna promenljiva Cija je raspodela data u obliku (7).. (7) X=(XI PI ..). X n • koje ana maze da uzme i sve verovatnoce Pi> Pl> .)· PH (A) + . sto se sematski prikazuje: van 0 ~ P(A) ~ 1..p.. Odrediti: a) broj mogucih ishoda. . koji se medu scbom iskljucuju i Cine potpun sistem dogadaja.. . . Aksioma 2.). Aksioma 3. onda je matematicko ocekivanje dato obrascem: . Za slucajnu promenljivu x poznate su sve njcne vrednosti XI. tada se njena disperzija D(X) odreduje formulom: D(X)=(x.. Tada je: (5) P(A)= P(Hd' PH (A)+ P(H.+ .+--=-pcc(IIcc~)Plf(Al' .p. tj. Ako je A. od kojih su 2 bele (kl> k. koja zadovoljava aksiome: Aksioma 1. Pn sa kojima uzima te vrednosti. data je obrascem: 7. H" .. Primedba 2. 1094. II" koji Cine potpun sistem dogadaja i medu sobom se iskljucuju. (PI+P. BES i AnB=~. Aksioma 3 maze se prosiriti na n nezavisnih dogadaja: AI> A z.. . An> tj. H". pod uslovom da se prvi dogadaj realizovao: (4) P(AB)=P(A)' P A(B)=P(B)' PH(A). x.+x"p"= I" i= 1 x. Odrediti prost or elementarnih dogadaja. Neka Je S polje dogadaja vezano za posmatrani Ova formula se zove Bajesova formula. Verovatnoca realizacije jednog ad dogadaja III. ••• .. Baci se dinar jedanpul.VII GLAVA Pretpostavimo da se dogadaj A moze realizovati istovremeno sa jednim od dogadaja HI..) P A(II.. ako znamo da se realizovao dogadaj A. 171 P(AB)=P(A)·P(B). " Obrazac (5) se naziva formula lotalne verovalnoce. definisana na polju dogadaja S. Primedba 6. 2 crvene (k3' k 4 ) i 1 zuta (k. Verovatnoca proizvoda dva zavisna dogadaja A i B jednaka je proizvodu bezuslovne verovatnoce prvog i uslovne verovatnoce drugog. Odrediti prostor elementarnih dogadaja ovog ogleda.. (8) M(X)=x. . c) broj ishoda da se izvuku lri kuglice od kojih su dYe crvene. II" . + A")=P(A I )+ P(A z )+· . 1095. . H". Verovatnoca proizvoda dva nezavisna dogadaja Ai B jednaka je proizvodu njihovih verovatno6a.. Definicija 2. _M(X»2pI +(x.) P~ (A) +--. . . tada je (1) P(A+B)=P(A)+P(B). Verovatnoea je funkcija P. . + P(A"). P(Q) = 1 (Q je prostor elementarnih dogadaja).. II". Hz. b) broj ishoda da se izvuku tri kuglice razliCitih boja.+" .. U kutiji se nalazi 5 kuglica. x"). VerovatnoCa Primedba 1. p" i naziva se zakon raspodele verovatnoce.-M(X»Zp. 1093. Verovatnoca pouzdanog dogadaja je jednaka 1. Izvlace se odjednom tri kuglice.+xzP..+p"=I) Primedha 8. z " 7. Primedha 3.. (2) P(Ad Az + . tj.. . VEROVATNOCA I STATISTIKA (6) Plf(A)P(II.)= Pill I )'P H""(A'C")-+-=PCC'(II=. Ako je data raspodela (7) slucajne promenljive X. X2.1. Primedha 4. Neka je dat dogadaj A i dogadaji HI> H" . Ogled se sastoji od jednostrukog bacanja kocke. +(x"-M(X))'p". VA E S Primedha 7. Primedha 5. + P(H")' PEl (A).. (3) Primedha 9.

. 1097. tada je: a) A+B=B+A. realizovan je najmanje jedan od ovih dogadaja. . Pomoeu simbolickih operacija sa datim dogadajima odrediti sledeee dogadaje: a) realizovan je dogadaj A. Ie . c)A. Neka je A dogadaj da kocka pokaZe broj ne manji od 3 i ne veGi od 6. e . . " m. b) A+A=A. c) skup B dogadaja da se na gorujoJ stram pOJavl 7 tacaka. zbir 8 i B dogadaJ da pokazu broJeve ClJI Je prOlzvod 12. d) A+Q=Q. c) A+A =Q. Ako je A proizvoljan dogadaj. ' 1107. Odrediti verovat~oeu da bacena kocka za igru pokaie na gorujoj stranl paran broJ. 1100. Dokazati. d) bacanje dye kocke. b) AA=A. Ogled se sastoji u bacanju dye kocke. 1112. 1110. b) c) d) e) f) realizovana su sva tri dogadaja. Odrediti verovatnoeu da izvucemo crvenu kuglicu. b) AnB. 23 crvene i 27 cruih kuglica. Dokazati. 1109. B i C. i .cke pokafu brojeve <:iji je.. Odrediti verovatnoeu radanja muskog deteta. Ako se eksperiment sastoji od bacanja kocke za igru i ako je dQ. 1. 1104. 1111. . 1098. Bacaju se dYe kocke odjednom.. Ako je A proizvoljan dogadaj. pod uslovom da su sve moguenosti podjednako verovatne. odrediti suprotan dogadaj A. I) bacanje tri kocke. Neka je A do¥adaj da ~'. . Data su tri dogadaja A. Medu 1000 novorodene dece 512 je muske dece. Dokazati da dogadaji: a) A i A.1096. i fizicko-hemijskom smlslu kuglice su potpuno Jednake. ' . b) A..B. 7 crvenih i 8 bezbojnih kuglica. potpun sistem dogadaja. Odrediti: a) skup elementaruih dogadaja. c) bacanje kocke i dinara. Dokazati.. b) A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C. Odredltl razliku dogadaja A i B. 1101. Odredlt! verovatnoeu da ee se pri istovremenom izvlacenju dYe kuglice izvuCi 1 bela i 1 crvena kuglica. . 122 . Ako su A. AB i A+B. a nisu realizovani dogadaji B i C. U ¥eometflJskom . a . Uprostiti slozene dogadaje: a) (B+C)(B+C)(B+C). nije realizovan nijedan dogadaj. d) AA =~. U posu?i se nalazi 3 bele. b) (A+B)(A+B). realizovan Je Jedan 1 samo Jedan od ovih dogadaja' realizovano je ne vise od dva dogadaja. 123 1106.'. c) A(BC)=(AB)C=(AC)B=ABC. Za proizvoljne dogadaje A i B VaZe de Morganova pravila: a)A+B=A. B i C proizvoljni dogadaji. Odrediti slucajan dogadaj X iz jednakosti X 1108. 1103. Nepismeno dete sastavlja reCi od sledeeih slova: a ' a . Medu prvih 4000 prirodnih brojeva nalazi se 551 prost broj. c) (A+B)B+A(AB). m . b) skup A dogadaja da se na goruJoJ stram ove kocke pOJavl 1St! broj tacaka. 1116. 1102. Odrediti verovatnoeu pojave prostog broja. 1114. 1113. c) AQ=A. U posudi se nalazi 12 belih. b) bacanje dva dinara. . d) A(B+C)=AB+AC. + A+ X+ A = B. 1099. obrazuju 1115. Slucajni ogled se sastoji od bacanja kocke za igru. Da Ii se dogadaji A i A + B iskijucuju? 1105. t. Dokazati. a B dogadaj da pokaZe broj veei od 1 i ne veei od 4. Odredlt! dogadaJ!" a) AUB. b) A·B=A+B. tada je: a) A+~=A. tada je: a) A!il=!il. Odrediti verovatnoeu da dye bacene kocke pokazu brojeve Ciji je Zblf 8. Od re d 1tl verovatnocu da ce sastaviti fee »matematika«.gadaj A pojava paruog broja tacaka. Odrediti potpun sistem dogadaja za sledcee oglede: a) bacanje jednog dinara.

1132. 0. 1121. Ako se pretpostavlja da postoje svi telefonski brojevi od 000 000 do 999 999. odrediti verovatnoeu dogadaja D. U jednoj fabrici u toku dana proizvedeno je n proizvoda odredenog tipa.3. 3 karoa i 1 sroe. Nasumice se izvlaci 8 kuglica. ako je tog dana bilo k neispravnih proizvoda? 1131. 1124. Ako svaki strelac nasumice bira cilj. Radnik nasumice bira tri proizvoda. h. Odrediti verovatnocu da bar jedan od njih bude standardni. P(B)=0. 1134. Radovan. tada je: . koja je verovatnoca da u proizvoljno izabranom broju sve cifre budu razlicite? za bioskopsku predstavu. 1129. Odrediti verovatnoeu da to lice pogodi potrebne cifre. Kontrolor nasumice odabira m predmeta. 1120. Koja je verovatnoca da ce na cedulji koju je kandidat izvukao biti oba pitanja na koja on zna da odgovori? 1125. Odrediti verovatnocu da srecka dobije 3 000 dinara pod uslovom da su sve mogucnosti podjednako verovatne. Neko lice zaboravilo je poslednje dve cifre broja nekog telefona i jedino se seea da su te dye cifre razliCite. 1118. 1122. Mirjana. koja je verovatnoca da ce svi strelci gadati u razliCite ciljeve? 1126. I. 4 trefa. Dragana i Miljana su kupili ulaznice 1 do 80. Od 32 karte igrae dobije 10 karata. U posudi se nalazi 5 jednakib kocki. Dogadaji A. t. Odrediti verovatnocu da je od izabranib elemenata p elemenata prvog tipa i q elemenata drugog tipa. Sest strelaca gada u 10 predmeta. 1133. Milka. Od a elemenata prvog tipa i b elemenata drugog tipa odabiramo nasumice m elemenata. Dragana i I van? 1130. Na deset cedulja ispisana su slova a. Cedulje se slucajno poredaju jedna za drug om. Odrediti verovatnocu da dobije 2 pika. Izvlaeimo oedulju: a) odrediti verovatnocu da cemo izvuCi cedulju na kojoj je napisan broj koji nije manji od 45. S. b. b) odrediti verovatnocu da cemo izvuci broj koji je deljiv sa 3. Ako je medu njima bar jedan neispravan. Odrediti verovatnocu da su izvucene 2 bele i 6 crvenih kuglica. B. a P(B) verovatnoca da Ce to biti dva broja ciji je zbir 9. Odrediti verovatnocu da ce nasumice otkucani znak biti broj 9. U kontejneru je proizvoljno slozeno 20 proizvoda odredenog tipa. medu kojima je bilo 8 neispravnib. Milka. 1119. Odrediti verovatnocu da obe izvucene kuglice budu erne. i. Bacamo dve kocke. koje podvrgava proveri. pod uslovom da su sve kombinacije podjednako verovatne. 1128. Ako je P(A)=O. U posudi se nalazi 5 belih i 7 ervenib kuglica. Kandidat zna odgovore na sarno 45 pitanja. Na usmenom ispitu postoji 25 cedulja sa po dva pitanja. Odrediti verovatnocu da jedna sreeka dobije zgoditak (bez obzira da Ii je robni ili novcani). p. Radovan. U posudi se nalazi 80 oedulja. I van. P(C)=O. Na pisaeoj masini postoji 48 znakova.1117. Ako su A i B dva proizvoljna dogadaja. koja je verovatnoCa da ce oni u bioskopu sedeti gledano sleva nadesno u sledecem rasporedu: Petar. Koja je verovatnoca da dnevna proizvodnja bude prihvaeena. 1135. celokupna partija se podvrgava dopunskoj kontroli. Na ceduljama su ispisani brojevi od 1127. pei (. Petar. Lutrija ima 200 000 srecaka i 50 dobitaka po 3 000 dinara. Telefonski broj sastoji se od sest cifara.4. Kocke se pOJcdlllacno izvade iz posude i poredaju u jednoj liniji. Na svakoj strani svake koc~e nalazi se jedDo od sledecib slova: 0.emu je 5 standardnih. jedna pored druge: Odrediti verovatnocu da ce na gornjim stranama kock! bltl ispisana rec sport. U kojoj razmeri stoje ove verovatnoce? 1136. r. Ako su sve kupljene ulaznice u jednom redu i aka su one nasurnice podeljenc.. lzvlai':imo dye loptice odjednom. e. p. Automat je za jed au cas proizveo 500 predmeta. C i D obrazuju potpun sistem. f. Odrediti verovatnocu da na tuj nuein napisana ree bude hiperbola. Jedna robno-novcana lutrija od 10 000 srecaka ima 150 robnib i 50 novcanih zgoditaka. 1137.2. 1123. Odrediti verovatnoeu pojavljivanja neispravnib proizvoda. Neka je P (A) verovatnoca da ce se bacanjem dobiti dva broja ciji je zbir 7. U posudi se nalazi 12 belih i 8 crnib loptica.

iii dva broja ciji je zbir 7. Odrediti P(BA) ako za dogadaje A i B vazi: A i B se iskljucuju. 2 Jed anput sa verovatnocom . a ne A. sa verovatnoeom 0. a) b) c) 1146. a ne B. Kolika je verovatnoea da od 32 karte za igru izvucemo iii karo ili asa ili figuru is pod 10'1 1153.OboJlca Istovremeno opale prema cilju. 1147. IzvlaCimo iz svake kutije po jednu kuglieu. Na eeduljama su ispisani brojevi od 1 do 80. Sta je verovatnije: da bacene koeke pokazu dva jednaka broja ili dva broja Ciji je zbir 5.?j: Odrediti verovatnocu da on bude delJlv ill sa 3 ili sa 5 ill sa oba istovremeno. Radnik bira nasumice dva proizvoda.8. Bacamo dye kocke. c) da se dogadaj A realizuje bar jedanput u n pokusaja. Odrediti verovatnocu da eemo izvuCi eedulju na kojoj je broj koji nije manji od 45 iii broj koji je deljiv sa 3. tada je P (A + B + C) = P (AH P (B) + P (C)-P (AB)-P (AC)-P (BC)+P (ABC). Odrediti sledeee verovatnoce: a) da se dogadaj A realizuje uzastopno n puta. U kontejneru se nalazi 12 proizvoda. 1156. b) da se nece dogoditi nijedan od tih dogadaja. a da ga pogodl treC! 0. 1142. Odrediti verovatnocu da broj koji smo izvukli nije deljiv ni sa dva ni sa trL 1152. P(A)="3 I verovatnoca ogadaja B. Odrediti verovatnocu da cilj bude pogoden.5'1 1150. Odrediti verovatnocu da su oba izvucena proizvoda standardna. Dokazati. iii dva broJa ClJI Je zbir 9'1 1141. Odrediti verovatnocu da je iz obe kutije izvucena bela kugliea. A s B. Odrediti verovatnoeu da iz 32 karte za igru izvucemo ili kralja ili asa. prvo jed an. Kada je verovatnoca da ee one pOk. Ako sU A. sa 70% hitaca.11osi 0. c) da ce se dogoditi A.. 1151. Dva strelea gadaju cilj: prvi je bolji i pogada cili. Koliko se puta moraju baciti dYe koeke da se bar jedanput na obe koeke pojavi isti broj 4. . Drugi je sl.2. 1z skupa dvocifrenih brojeva nasu. Tri strelea opale prema cilju. 1149. Bacene Sil dYe koeke i imamo posudu u kojoj se nalaze 3 bele i 4 erne kugliee. f) da se bar jedan od njih nece dogoditi. Verovatnoca da ce se dogoditi dva nezavisna dogadaja A i B SU P(A)=P. VerovatnoCa da prvi strelac p?go~i cilj i7..55. Data je verovatnoca dogadaja A. c) P(AB). da ga pogodi drugi iznosi 0. U jednoj kutiji nalaze se 4 bele i 8 emih kugIiea.'>iji. ili da iz posude odjednom izvucemo 1 belu i 1 emu iii dye erne kugliee? 1155. zatim drugi.40%. P(AB)=-. Vucemo eedulju. 1140. 1 .5.(1) PtA +B)=P(A)+P(B)-P(AB). U kutiji se nala7i 60 eedulja na kojima su redom ispisani brojevi od 1 do 60. b) da ee se dogoditi B. 126 127 . Odrediti broj baeanja koeke da bi se broj 4 pojavio bar jedanput sa verovatnocom 0.? 3 1148. Dokazati. a u drugoj 3 bele i 9 emih.mi~ biramo )edan br. 1157. 1139. Kolika je verovatnoca da ce se na dvema bacenim kockama dobi- P(B)=~. i P(B)=P2' Odrediti sledeee verovatnoce: a) da ce se dogoditi oba dogadaja. 1138. ' d 1143. Odrediti sledeee verovatn0C:= _ a) PtA).33 i P(B)=O. Dat je proizvoljan dogadaj A. 1154. Koliko se puta mora baeati koeka da se broj 5 pojavi bar . Izvlacimo eedulju.azat!.3. 1 . od kojih je 8 standardnih. ili dva jednaka broja. . te pogada cilj samo sa. e) da ee se dogoditi bar jedan od njih. 1145. U kutiji se nalazi 80 eedulja.8 1144. Odrediti verovatnocu da oe cilJ bit! pogoden. Date su verovatnoce dogadaja A i B koji se medusobno iskljucuju: PtA) =0. B i C tri proizvoljna dogadaja. b) da dogadaj A ne nastupi n puta. d) P(AB). b) P(A+B).

9. a) b) 1173. rasecena je na 1000 kockica .. U televizijskom studiju su 3 kamere.4. b) da avion bude pogoden.52 karte na slucajan nacin se izvlace tri karte. porodice sa po troJe dece i dye porod ice sa po petoro dece Ji.1ZVUCl 1 beIall crvena kuglica.85. Koja je verovatnoca da ne pogodi cilj ako gada tri puta? 1162. d kuglic d' dn .04. b) da makar nijedna masina ne zahteva intervenciju radnika u toku sata. re It I verovatnocu da ce za tako dobijeno a data Oed IIDatl realna resenja. U posudi se nalaze 4 bele. k" . Odrediti verovatnocu da je u datom trenutku ukljucena bar jedna kamera. m 12vacenJu ve e 0 Je om Izvuce 1 bela i 1 crvena kuglica' b) ?dredllI verovatnocu da necemo odjednom d > kughce. 128 1I67.1 0 .. . verovatnoc~ da cemo c'etl'rl' puta 1 k uzastopce izvuci ze enu ughcu ne vracajuci izvucenu kuglicu. Verovatnoca da strelac pogodi cilj iznosi 0.roJ k. IZV acenJu g lC~ . 1160...7. Bacamo dinar deset puta. ako se to ne dogodi. b) odredltl verovatnocu da neeemo odJ'ednom' " d 1 kuglice.8. na slucajan nacin se biraju tri porodice. 1164. ' 1158. 1159. Odre~it.6. Od d't' verovatnocu da to budu tri razliCite slike.. verovatnocu da: makar dye izabrane porod ice imaju isti broj dL'Ce' sve tn lZubrane porodice imaju ukupno sedmoro'dece. Koja je verovatnoca da se pojavi sestica bar na jednoj kocki? 1165. Data je kvadratna jednaCina x 2 --4x+ -0 B" . Odrediti verovatnocu da ce ucenik osvojiti nagradu bar iz jednog predmeta. Odrediti verovatnocu da u toku jednog sata nijedna masina ne zahteva intervenciju radnika. CI " kugllcu ne vracaJucl lZVucenu kuglicu. 3 crvene i 5 futih kuglica: a) odrediti verovatnocu da se pri istovremeno . Odrediti verovatnoce: a) da avion ostane nepogoden. Verovatnoca da protivavionski top pogodi neprijateljski avion iznosi kod svakog hica 0. J naClna 0'- 1171. d) ?drediti verovatnocu. . Verovatnoca da je kamera ukljucena iznosi za svaku kameru 0. U jed:. . Radnik upravlja sa deset jednakih masina. za svaki predmet. a . Ucenik ucestvuje na takmieenjima iz matematike. . iznosi 0. b'" o. 1166. a za drngu masinu 0..OJ' se ~oJavlo na gornjoj strani bacenc kocke. 5 crvenih i 6 zelenih kuglica: a) odrediti verovatnocu da ce se pri istovremenom' l ' . Verovatnoca da u toku jednog sata rada ne zahteva intervenciju iznosi za prvu masllu 0. ~~ ankellranJ~.8 i za trecu 0. Kocka. lZVUCl Ve ze cnc c) od~editi verovatnocu da cemo izvuci ili 1 belu i 1 crvenu iii 1 zelenu I 1 crvenu kughcu' d) odrediti. .85. Verovatnoca da osvoji prvu nagradu. da se pri ponovljenom bacanju dobije zbir tacaka 7? b) da ~ biti potrebno opravljati bar jednu masinu' c) da ee bIll potrebna popravka svih masina. I' . u e stepeo sa izloZiocem vecim ad 1 d pnrodnog broja. Odrediti verovatnocu da slucajno izabran prirodnl' b . 1169. U posudi se nalaze 4 bele. Verovatnoca da u toku jednog sata fad a prva masina ne zahteva intervenciju radnika iznosi 0. 1168. cije su sve strane obojene.12.oj zgradi stanuje pet porodica sa po jednim detetom t . lzracunati sledcee verovatnoce: a) da u roku od jednog casa ne bude potrebna opravka ni jedne masine. rugog 1170. vuel ve zute iz . k . veO' d 100 b d fOJ. da cemo tri pula uzastopno 12' vu" ZU t U ' . Bacene su tri kocke za igru. . re I I 1172. Top opali prema avionu sto puta.. 1163. lzracunati verovatnocu: a) da u toku jednog sata nijedna od tri masine ne zahteva intervenciju radnika. Verovatnoca da kod neke masine mora da opravlja kvar u roku od jednog casa iznosi za sve masine 0. Radnik opsluzuje dye automatske masine. dye ku j' . ~) odrediti verovatnocu da cemo izvuCi ili 1 belu i 1 crvenu iIi 1 zutu I 1 crvenu kuglIcU. d~J~J~ uzet . Radnik opsluzuje tri masine koje rade automatski nezavisno jedna ad druge. Koja je verovatnoca da se 10 puta pojavi grb? 1161.ti zbir tacaka 9 ili. acena Je ocka I za b '. za drugu masinu 0. 1z spila od. OJ' nIJe . fizike i hemije.

uz obavezu cekanja 20 minuta ( 3 sata).. . 1186. da jc proizvedena u pogonu P" 1I88~ Dat je dogadaj A i dogadaji II 1178. i 70% iz pogona P 2' Pagon P. ako so zna da je bar jedan od dobijenih brojeva 5? 1185. 4 emib i 6 crvenih kuglica..Y)Je. H".02 za 11 pagan i 0.. od dabijenib delova maze konstrUlsatl trougao. kvadr:. I ". izabrana tacka u kvadratu pnpada I krugu. 0. a pogon P 2 15% neispravnih.04 Za III pogan. atnoeu susreta ako je dolazak svake od osoba Odredltl vero~ . d . . dva mesta (A i B) udaljena medu1174. od. eu da je prekrnula na mestu oJe d t · · a spajanjem daju po novo 1175. . Odrediti verovatnocu da izabrana tacka bude unutar isecka.esiru se naiazi 5 belib. Je. . 550 akurnulatora iz III [abrike..01 za I pagan.:o"u da tacka bude izabrana as ov tacku u krugu. U prodavnici autornobilskib deloya stigli su akumulatori proizvedeni u 4 razliCite fabrike. U datu kocku upisana j~ lopta..(A)+P(II2 )·Pll . l' jednako moguc u prOlZVO'Jnom momentu naznacenog vremena. proizvodi 10% neispravnib lampi. Ako so siucajno izvuku 3 kuglice.'stl'b Q'lffi 'enziJ' a. U . re I 1 . Verovatnoca da akumulator traje vise ad 5 godiua za I fabr1ku * 130 131 . 1182. Odrediti verovatnocu. .. lzmedu 1000 lampi izabrana je jedna. prekrnuta Je na n:poz~ A nije ud~ljeno viSe od 500 Ill. Odrediti verovatnocu da taj broj bude deljiv sa 3. 'ane . Od re. Slucajno biramo 1181. <" 1179~ Dve osol·e zakazale su sastanak u toku Jed ~Og oa ta . c) y=x. Dve kocke su bacene. . ako je Iampa neispravna.....'n'. Kolika je verovatnoea da zbir dobijenib brojeva bude 7. U krug JC uplsaOndJednta...(A)+ . Tada se verovatnoea dogadaja A odrcduje obrascem: (F) P(A)=P(II . dat je kruz. 1184. 1900 akumulatora iz IV iabrike. 40% iz II pogona i 40% iz III pogona. acin l177. Teiefonska ImlJa kOJa povezuJe atom mestu Odrediti verovatnosobno 2 km. Koeka je bacena i poznato je da je rezultat paran broj..• II". 1183~ Odrediti verovatnocu da slucajno izabrana tetiva kruznice bude veea od stranice jednakokrakog trougla koji je upisan u tu krufuicu.2. kaji se medusobno iskljucuju i Cine potpun sis tern dogadaja. Sredine stranica kva rataI' ~ rameeac". I I V .. kolika je verovatnoca da sve bUdu bele? 1187."k' vatnocu Je lza d't' erovatnoeu da slucajno 1176 U kvadratu je upisan krug. +P(II")'PuJA). . ". b) 1<x+y<3. ~ .t. 'zabrana Odrediti veroT 'k M' na s ucaJan n . U krugu poluprecnika r. .. k t. c) jednu obojenu stranu. Dokazati. verran:t.ice sn za~i. Na stovaristu so naiaze proizvodi iste vrste proizvedeni u lri razliCita pagona.m stav ljene u kutiju i .TaCkaM(x. 1190. n trougao. Verovatnoca du su proizvodi neispravni Sil: 0. Odrediti verovatnocu d a sIuc aJn o izvucena kockica lZIDes ima: '" = 150°.. Pretpostavljamo da se dogadaj A moze realizovati istovrerneno sa jednim ad dogadaja H" H 2 • II 3 •• . Odrediti veroM(x ) zadovolpvaJu us ove ~x~_. tacka M(x. Fabrika televizora dobije 30% lampi iz pogona P.ni isecak sa centralnim uglom l' II 2' II 3' . a) tri obojene strane. 1180* Duz duzine a podeljena je na tri dela.'. . ?drediti verovatnoen da slucajno izabrana facka pripada 1 unutraSDJostl lapte. J'Pll . unutar trougla. ito: 20% iz I pogona. ito: SOO akumuiatora iz I fabrike.'! vatnocu da ce' slueaJ'no izabrana. Odrediti verovatnocu da se . b) dye obojene strane. na odredenOm mestu. .nasucaJlannO~ izabrana u kvadratn Cije tacke ~? 0~yO. Odrediti verovatnacu da slucajno izabran proizvod na stovaristu bude ncispravan. daae a b[aDa tae d Ai iz drugog (manjeg) kvadrata. 1050 akumulatora iz II fabrike. 1189. . y) pnpa atl I p skupn odredenim sledeCim uslovlma: a) (x-W+(y-l)2=1. 'd' . Dobijene kock.. Slucajno biramo tacku u krugu.

Na prvoj masini ad proizvedenih delova je 90% prve klase. drugu 0. • . ' 1203. iz fabrike II 3 275 i iz fabrike II" 950 sijalica. pagan a pro1zvode 1 respektlvno 25 )10. U prvoj posudi se nalaze 2 bele i 1 crna kughea. aka nasumice biramo proizvod i posudu) da on bude standardan. odrediti verovatnoeu da Je premestena kughca blla erna.10. odnosno trccorn puskom. ° ° ~10 h'l Sk e gume.:. Pogoni redom. nasumice birajuci kontejnere. realizacije jednog od dogaduJ'a H H H d' l' 2' 3"'" a se reahzovao dogadaj A. . na drugoj 80% i na treeoj 70%. a u dr.75. lz druge kutije nasumiee se bira radio·lampa i prebaeuje u prvu kutiju. a drugi 84%. Odrediti verovatnoeu da je nasumice izvllcena radio-lampa. U prvoj posudi se nalaze 1 hela 2 crne i 3 crve.e kughee. data je obrascem: (B) If 'k . 1 erda i 1 Crvena kughca. Fabrika proizvodl' auto . odrediti verovatnoeu da je pogoden prvom. daju 5%. standardna. odnosno drugom. Kolika je verovatnoea da slucajno izabran ueenik bude i nagraden? 1192. u drugoj posudi nalazi se 30 proizvoda. i u treeoj 10 proizvoda.:. Verovatnoee da odlican ueenik bude nagraden suo 0. b) ako je cilj pogoden. 5 crnih i 3 ervene kuglice. od njib je 24 standardnih. a verovatnoea da su ispravni proizvodi iz drugog kontejnera 0.10. .25. Odrediti verovatnoeu da ee trajati duote od 5 godina.15. * 1197. a 0 mama " * 1191.goj posudi 1 bela i 5 crnih kllglica. koji se medusabno iskljucuju i Cine patpun sistem dogadaja.':lOg kvahte!a.90. Verovatnoea da sijalica gori vise od 1500 casova iznosi: za II 1 0. 1194. ~ drugoj posudi nalaze se 2 bele. drugi iz druge fabrike nalaze se u razlicitim kontejnerima. Slucajno izabrana guma iz pro~uk~IJe p~kazala se defektnom.05 za cetvrto odeljenje. iz prve kutije. . Odrediti verovatnocu. od njih je 15 standardnih.20. U I odeljenju ima 20%. . iz fabrike II 2 525 . takode odlicnog kvaliteta. +P'(H f:p (A) D o k aza t1. a u treeoJ POS~dl 4 bele. Verovatnoca . Zatim izvucimo jednu kughcu l~ druge posude: Ako je ona bela.(H)=---. drugom iii trecem pogonu? 1202. odrediti verovatno· ell da sc. SlucaJll".30 i za IV fabriku 0.(A)+ . Neka je dat dogadaj A i dogadaji II l' H 2' H 3' . druga masina 35% a treca 25%.85 i treeu 0. Koja je verovatnocu da je defektna guma prolZvedena u prvom. U prvoj posudi nalazi se 20 proizvoda. i u IV 20% odlicnih ucenika. Premestimo Jedn~ k~ghcu 1Z prve posud: u drugu. 1199. H".30.. 35 % I 40% celokupne proizvodnje.20 i za H" 0.05. za H 2 0. 0.. Izvucena kughea Je crna: Odredll! verovatnocu: a) da je izabrana prva posuda. b) da Je lzabrana drug a posuda. jedan iz jedne. od kojih je 18 standard nih._ _ _ " PII(A)'P(H. Na stovaristu se nalaze delovi proizvedeni na tri razlicite masine. ito: iz fabrike II 1 250 . Prva masina proizvela je 40% delova od ukupne ko!iCine. 0. U l'rv:>j posudi na!. Aka je verovatnoca da su proizvodi iz prvog kontejnera ispravni 0.. Slucajno biramo akumulator.(A)+P{H 2 )·PIl. Imamo tri posude.80. u HI 30%.08 za drugo. od~editi verovatnoeu da je cilj pogoden ako ona za prvu pusku lZnOS1 0. Imamo dye posude. Odrediti verovatnocu da ana gori vise od 1500 casova. PrOlzvodnja prvog atHomata dva puta je veea od proizvodnje drugog. T n. . a u drugoj kutiji nalazi se 10 radio·lampi od kojih je 9 standardnih.03 za prvo. Je 1zabrana kug!ica i posuda. ' 1193. U jednoj skoli 4 odeljenja su zavrsnog razreda. za II 3 0. za II 0. * 1201. OdredllJ v~rovatnocn da je lZabrani predmet proizveden u prvom automatu 1 da je odlicnog kvaliteta. Od tri jednake puske bira se slucajno jedna: a) . a u drugoj 10 belih ~ 4 crne. odnosno treec posude. P. Odrcdltl verovatnacu da su one uzcte iz nrve posude odnosno druge.. Dva automata proizvode isti predmet i lageruju u isti kontejner.iznosi 0.06 za treee i 0. U prodavnici se nalaze sijalice proizvedene u cetiri razlicite fabrike II l' II 2' II 3 iII".l lZvucene su dye kllglice. i to bela i crvena. 4% I 2% skartova. * 1200. ' P(H 1 )·Pu . Dva razliCita proizvoda.) .azi se 8 be!ih i 6 crnib kug!ica. n "11 1198. u II 30% odlicnib. Odrediti verovatnoeu da je izabrani deo prve klase. 1195.automata: Prv1 automat proizvodi prosecno 60% predmeta odlIe.. 1196. od kojib je 6 standardnih. _ . Jedna posuda 1zabran~ Je slucaJno. za III 0. izvllce ispravan proizvod. U jednoj kutiji nalazi se 20 lam pi za radio·aparate. Kupljena sijaiica je slucajno izabrana.

1204. Verovatnoca pogodaka cilja u jednom hicu jednaka je 0,6. Odrediti verovatnoeu da od 8 hitaca hude 5 pogodaka. 1205. Verovatnoea da potrosnja elektricne energije, u' jednom mestu, u toku dana, ne prelazi postavljenu normu je ~.. Kolika je verovatnoea da u narednih 7 dana potrosnja elektricne energije ne prelazi normu ako za 4 dana nije prelazila tu normu?

utrosi ~,:,e metke. Broj utrosenih metaka je slucajna promenljiva x Odredltl rasf?odelu verovatnoca pod llsloyom da je verovatnoc~ pogodaka pn svakom gadanju jednaka 0,8.

1216. Odredili matematicko ocekivanje slucajne veliCine x ak . . zakon raspodele: ' 0 je njen

x-

3 ( 0,1

5

0,6

* 1206. Metalni novcie haci se 100 puta. Koja je verovatnoca da se grh
pokaie 47 iii 48 puta? 1207. Nepravilan novCic, 'kod koga je verovatnoea da se pojavi grh
p=P(grh)= ~ , bacen je 100 puta. Koja je verovatnoea da se grb

o.D·
I' 0,5)'

1217. Odrediti matematicko ocekivanje diskretne veliCine x ako Je poznal zakon rasp odele
X=

6 ( 0,2

3 0,3

pojavi 47 iii 48 puta? 1208. U jednoj opstini statisticki je utvrdeno da je od 100 novorodene dece 48 decaka a 52 devojcice. Ako se ma da jedna porodica ima petoro dece, odrediti verovatnoeu da medu decom ove porodice budu: a) 2 devojCice; b) ne vise od 3 devojCice. 1209. NovCic je bacen 2 puta. Odredili zakon rasp odele slucajne velicine broja pojave grba. 1210. Odredili zakon raspodele verovatnoee broja realizacija dogadaja A u tri nezavisna ogleda, ako je verovatnoea realizacije dogadaja u svakom ogledu 0,6. 1211. Kocka za igru bacena je tri puta. Odrediti zakon raspodele broja pojave ;;estice na gornjoj strani kocke. 1212. Bacena su tri novCiea. Odredili zakon raspodele slucajno promenIjive pojave grbova na novCiCima. 1213. Slucajna velicina x moZe uzeti sledeee vrednosti: x, = 2, x 2 = 5, x3=8 sa verovatnocom P, =0,4, P2 =0,15 i P3' Odrediti verovatDoeu P3'

1218. Odrediti matematicko oeekivanje broja pojava dogadaja A jednom ogledu ako je verovatnoca dogadaja A jednaka p. ' u 1219. Matematicko ocekivanje konslanle jednako je samoj konstanti IJ', M(C)=C. Dokazau. ' 1220. ~atematicko ocekivanje proizvoda kOI?stante i promenljivc jed~~ko JC pfOlzvodu konstante 1 matematIckog ocekivan ·Ia promen-

DIve:

.

M(CX)= c· M(X). Dokazati.

1221. Mat~maticko oeekivanj.e proizvoda nezavisnih slucajnih veliCina jednako je prOlzvodu njlhoVlb matematickih ocekivanja: M(Xy)=M(X)·M(y). Dokazati. 1222. Mat~,:,aticko. oeekivanje .~bira ,:lve nczavisne slucajne velicine jednako Je Zblru matemallcbh oceklVanja sabiraka: M(X + y)=M(X)+M(y). Dokazati. 1223. Diskretne nezavisne slucajne veliCine date su zakonima raspodele:

X=(o,~ o,~),

y=(~:~ o,~)'
+ Y na dva naeina: + y. 2", ',' .
)

1214. Kocka se baca dva puta. Ako se sa x omaCi zbir tacaka dobijenih iz oba bacanja, odredili raspodelu verovalnoca slucajne promenIjive x. 1215. Sirelac koji ima cetifi metka gada u metu dok ne pogodi iii ne
134

all odrediti matematicko oeekivanje proizvoda XY na dva nacina' Odre01Vanje zakona rasp odele XY; T koristeCi dokazane for~ mule. bl Odrediti matematicko ocekivanje zbira X 1 odredlVanje zakona raspodcle velicine X dokazane formule.
KonscenJem 135

1224. Bacena su tri noveica. Odrediti zakon rasp odele slucajne promenIjive pojava grbova na novCicima, zatim izracunati matematicko ocekivanje slucajne veliCine x. 1225. Zbir tacaka koje se dobijaju oa gorojim stranama dye kocke posle bacanja, je slucajno promenljiva x. Odrediti zakon raspodele verovatnoce slucajne promenljive x i njeno matematicko ocekivanje. 1226. Odrediti disperziju slueajne velicine X ciji je zakon raspodele:

* 1234. Slueajoa velieioa X ima dye v d t' -03' re nos 1: Xl sa verovatnocom P1 - , l,X2 sa verovatnocom 0,7, pri cemu je x > . Od d" Ix 2 akojeM(X)=2,7iD(X)=0,21. 2 X" re l!Ix, * 1235. Diskretoa slueajoa velieina uzima tri mogu' vred ' x x 1 . . ~ . ce nosu~3' PflOcemu JC Xl <X Z <X 3 ' Verovatnoca da X uzme vr~dn~st ~ je P, .. ,1, aak' = ~ vredoost X 2 p 2 -0,6 Od re d't' za 00 raspodele proI . I I 'k me ojlve.d, I oJe M(X)=3,S, D(X)=l,OS i x,=S.
7.2. Matematii'ka statistika Obrasci: Aritmeticka sredina A =
(I)

'2
X=(O.1

3
0,6

5'
0,3)'

1227. Dokazati da je D(X)=M(X2)_(M(X))2.

1228. Neka je X broj taeaka koji se pojavljuje na gorojoj strani kocke posle bacaoja. Odrediti M (X) i D (X). 1229. lzracunati disperziju slucajne veliCine x ako je njen zakon raspodele:

X,

bro;eva
J

X

1-

X

2 . · · · Xn

Je.

. .

X=::L+ X 2+ ' .. +X n n
X
1.

Geometrijska sredina G broieva J
(2)

x

2.· ..

,X"je.

..

X_fO,1 - \0.4

2 0,2

10 0,15

20) 0,25 .

G=y'x , 'x 2

:-~;:.
X

1230. Ako su X. Y i Z nezavisne slucajne velicine, C konstanta, a D (X), D (Y) i D (Z) disperzije veliCioa X, Y i Z, dokazat~ a) D(C)=O; b) D(CX)=C 2D(X); c) D(X+y)=D(X)+D(y); d) D (X + Y+Z)=D (X)+D (y)+D (Z); f) D (X - Y)=D (X) + D (Y) . e) D(C+X)=D (X) ;

liarmoDijsi<a sredina H broieva x 1..J
(3)

2 , · · · . XnJe.

..

H

n

1231. Dispcrzija slucajoe velicioe X jedoaka je 5. Odrediti disperzije sledecih veliCioa: a)
X-I;
b)

2X;

c)

-3X+6.

Srednja vrednost E (Ai =
(5)

X. obelezja X

je:

1232. Slueajoa velicioa X data je zakooom rasp odele

X=(

0,5

C -C) .Odrediti disperziju D (X). a,s

X=E(X)=[,XI +!2 X2+" .+J,.xn , N (j, +!2+" .+f.=N), gde je Xn ozoaka za obelei.je, a!n ozoaka za frekveociju.
.

Disperzija, D(X)=S2, obele;ga X je:
(6)

* 1233. Diskretna slucajoa promeoljiva x ima sarno dye moguce vredoosti,
X,

i Xl' pri cemu je X 2 >X 1 . Verovatnoca da X uzme vrednost je 0,6. Odrediti zakon raspodele promeoljive X, aka je M (X) = 1,4, D PC) = 0,24.
Xl

S2=~ «X , -X)2!, +(X2-X)2!z+

... +(xn-xff.),

Standardno odstupanje, s = ~/i.J (xl: je:

(7)

s=

a)

Broj

Ucestanost

Koeficijent varijacije Kv je
(8)
K~=-=.

s

x

Koeficijent korelacije r obele:qa x" y, je:
(9)

r = ___ ~_I_~,l'j_~

-j([X?)
gde je
x,=x,~x

(I Y?)

,
b)

1';= y,~ y.

1236. 1z dnevnika rada jednog odeljenja moze se za svakog uceuika procitati oeena iz jednog predmeta, na ,Pnmer matematlke. U odeljenju ima 30 ucenika i njihove oeene lZ matematike suo
4, 3, 5, 2, 3, 3, 3,4,4, 5,2,2, 1, 3, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 3, 4,

3,5. Sastaviti raspodelu frekveneije i graficki je prikazati poligonom raspodele. 1237. Odrediti kumulativne relativne frekveneije iz pr~th?dnog zadatka i prikazati graficki kumulativnu raspodelu relatlvDlh frekvenclJa. 1238. Odrediti aritmeticku sredinu brojeva: 2, 5, 8, 4. 1239. Odrediti kvadratnu sredinu brojeva: 6, 6, 7, 8, 8, 8, 11, 11, 12. 1240. Odrediti geometrijsku sredinu brojeva: 243, 81,27, 9, 3. 1241. Odrediti harmonijskn sredinu brojeva: 4, 5, 7, 10. 1242. Odrediti medijanu brojeva: a) 10, 7, 7, 6, 13, 12, 8, 14; b) 17,31,15,28,35,30,29,19,19. 1243. Odrediti modu za sledece podatke: a) 3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 10, 12; b) 6, 7, 10, 12, 14. 1244. Dati su brojevi: 2, 3, 5, 6, 8. Odrediti aritmeticku, geometrijsku, harmonijskn i kvadratnu sredinn. 1245. Odrediti modn, medijanu i aritmeticku sredinu sledccih raspodela ucestanosti:
138

1246. Na jednoj tacki puta Beograd - Nis izvrseno jo radarsko merenje brzina vozila i dobijeni su sledeCi podaci (u km/h): 71 92 103 111 105 93 74 83 76 51 30 65 78 86 94 106 95 82 55 66 96 83 68 84 75 69 42 54 113 108 85 89 98 121 99 88 72 58 60 78 73 97 130 45 78 89 77 79 83 100 a) Formirati raspodelu frekvencija uzimajuci 10 klasa duzine 20 km/h; b) Konstruisati histogram i poligon raspodele frekvencija. 1247. Pet navcica bacena je dvadeset puta uvis i posle svakag bacanja izbrojan je braj grbova. Dobijeni podaci prikazani su u obliku statistickog niza:

[;::~"~;::'tH . _._. .___ :t':;";~ L_._. _.____. ;fHf~ ._. _.___. . __. _ __
139

Konstruisati poligone i histograme apsolutne i relativne frekvencije.

1248. Prijemni ispit je polagalo 897 kandidata. Maksimalan broj I?ogu: cih poena je 100. lzmedu svih kandidata k':Jl su polag~h pnJem?l ispit izabran je slucajan uzorak od 100 ucemka. BroJ osvoJenih poena prikazan je u sledecoj tabeli:
Broj poena Sredina intervala Broj kandidata

Odrediti: a) apsolutne frekvencije datih obeleZja; b) relativne frekvencije istih obeleija; c) grafIk apsolutne frekveneije; d) graflk relativne frekvencije; e) histogram i poligon apsolutne frekvencije; i) histogram i poligon relativne frekvencije. 1250. Dokazati da je ukupna povrsina pravougaonika, koji Cine histogram raspodele, jednaka ukupnoj povrsini ogranicenoj apscisnom os om i poligonom raspodele frekvencije.

100 Ukupno lzracunati relativne frekvencije. Konstruisati bistograme i poligone za apsolutnu i relativnu frekvenciju.
1249. Prilikom popisa stanovniStva u SFRJ, kojije izvrs~n 1971. godine, u SR Srbiji su dobijeni sledeCi podacl 0 broJu neplsmemh:
--~~---.---

[ 0,10 ) [10,20 ) [20, 30 ) [30,40 ) [40,50 ) [50, 60 ) [60, 70 ) [70, 80 ) [80, 90 ) [90, 1(0)

5

15 25 35 45 55 65 75 85 95

9 7

10 16 14 24 12 5
2 1

1251. Na atletskom prvenstvu takmieari se takmiee u 4 discipline. U svakoj disciplini takmiear moze da osvoji maksimalno 25 poena. Raspodela 100 takmicara prema broju osvojenih poena data je tabelom:
-"--

Klase
-~

...

0--20 10 4

20--40 30
- -...
~,.----

40--60

60--80 70 15
... _.

_.

90--10 o Ukupno
90

Sredine klase Xi Broj takmicaraf,

50 50

25

6

n-l00

•.-

..- -.•.

-~---

...-

a) konstruisati poligon i histogram raspodele frekvencije; h) odrediti kumulativnu relativnu frekvenciju i konstruisati njihoy poligon raspodele; c) odrediti srednju vrednost, modu, medijanu, standardno odstupanje i koefIcijent varijacije . 1252. Na pismenom ispitu iz matematike data su tri zadatka i svaki je ocenjen maksimalno sa 25 poena. Raspodela 60 ucenika prema broju osvojenih poena data je sledecom tabelom:
..--~

... _-_.---_ ..- - - - -

Starost

----_.. _-------

Broj nepismenih

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.

14. 15.

10--14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50--54 55-59 60--64 65-69 70--74 75- i vise
nepoznato

34512 20783 20090 25044 48797 101097 117775 105608 87672 121008 168706 140622 100534 103733 22375 1218353

..

-.---...

~,~.

Klase Sredine klase Xi Broj ueenikaf,

15-25 25-30 35·-45 45-55 55-65 65-75 Ukupno
-----.1----i---

20
8
.._-

30
----.-~----

40

50 10

60
... _ .•

70 4
n=60

12

20

6

Konstruisati poligon i histogram raspodele frekvencije. Odrediti kumulativne relativne frekvencije. Konstruisati poligon raspodele kumulativnih relativnih frekvencija. Odrediti medijanu i modu. 1253. U 100 porodica, izabranih na slucajan nacin u jednoj opstini, popisan je broj dece. Raspodela frekvencija porodica prema broju dece data je tabelom:
141

Ukupno

---~-. 15 12 5 i a) odrediti srednje ocene iz svakog prcdrneta.odstupanje svakog predmeta i grupe predmeta. standardna odstupanja koeficijent varijacije. 4 . 1259. b) D (x.. standardna odstupanja i kocficijent varijacije. Dat je statistieki niz )( f 1 235 20 15 10 4. Dati su statisticki nizovi: a»){ -. ~ 13 8 ~ 6 12 I I i~ 1 6 3 ~ 1 ~_ 2 1 .i~aE I 8 0 I=!J~I 251~O 3 3 [is] L~151~~U~ 5 ~~:~()()~ c) izraeunati st~ndardno . 1254.-- 55-65 65-75 Ukupno 60 70 - Odrediti srednju vrednost. i x2 oba uzorka.~. Odrediti srednje vrednosti. 5. disperziju. Odrediti srcdnje vrednosti. a proseena meseen~ .) i D (xv dlsperZlJe oba uzorka. 40 I 50 10 -~ 12 I 20 6 . c) aritmetieku sredinu uzoraka dobijenih kombmovanlem data dva uzorka. Vrlo -'--~~'I Dov.strat. b) odrediti srednju Deenu za grupu prcdmeta. I Oceniti srednji broj dece u porodicama u posmatranoj opstini. 1l.. Dati su statistieki nizovi: a»){ 2 4 5 f 1 7 ~. Odredll1 prosecan licm dohodak u celom prednzecu. 1262.. od 30 ucenika. Proseena mesecna zarada 50 visoko kvalifikovanih ~adnika )e 5800 dinara. lzvrseno je 16 merenja pocetne brzine metka. 40 a::Jmm. 11. 1256. c) konstruisati prib1iino histograme i poIigone frekvencija.- ~~.:ogram~":.oj ui'enica 1 2 3 7 7 2 1 1 154 156 158 165 166 167 168 170 175 178 1232655311 Tezina u kg 60 61 62 fl4 65 68 71 76 77 78 80 82 Broj llcenika 1 2 1 3 8 6 2 2 1 1 1 2 Visll1a u ern 171 173 174 175 176 177 178 179 181 183 185 Broj ucenika 21138633111 Odrediti: al prosecnu teZiou i prosecnu visinn. d) disperziju uzoraka dobijenih kombmovanJem data dva uzorka. n=60 b) )( k f 3 2 8 3.~-.zarada. 1257. Na pismenom ispitu iz matematike 60 ueenika je dobilo sledeci broj poena: 1258.-I Geografija Matematika ni voljni: 12 4 IliI!tta 142 Biologija 9 8 12 1 ~..I-fuojde~e-x. 1260. 15-25 20 45-55 25-35f~5~4~1---30 . 14 i 2" 2. 8. Data su dva uzorka: 1" 2. standardno odstupanje koeficijent varijacije.vmh sluzbenika je 3600 dinara. U jednom odeljenju IV razreda srednje skole. 14.ij~""I-Neu~ _()d~cni~~obri____ I)()~ri_ Odrediti: a) aritmetieke sredine X. 1255._.. Rezultati u metrima po sekundi prema reduom broju merenja dati su u sledecoj tabeli: 143 Visina u em Broj ucenica 1--····----. 1261. b) standardno odstupanje i na osnovu njega zakljuCiti 0 visini disperzije kad ucenika U odnosu nu disperziju kad ucenica..5 1 3 4 b) X 1 2 5 f 1 1 4 2' f 6 3 2. disperziju. 1 Odrediti prosecan braj poena iz matematike po uceniku. Poeni x Sredina klase Xi Broj uCenika f. zatlID utvrdltl kOJl Je predmet uCenicima laksi kada su im srednje ocene jednake. na kraju skolske godine ucenici su ocenjeni iz grupe pnrodnib p edmeta na naein kako pokazuje sledeea tabela: . ~adi oc~njivanja proseCne tciine i visine svih ucenika jedne skole lzabran Je skup od 30 ueenika i ucenica i na osnovu zdravstvenih kartona ucenika sastavljene su sledece tabele: Tezina u kg 45 44 48 52 54 60 68 72 B.nje.

1 1234. 1235. ocene iz matematike (x) i Je nOm 0 e JeoJu oa kraJu sk I k d' aka su Deene date tabelom:' 0 s e go me. 1234.2 5. 37. 17. 0 0 1266.147 125 160 118 149 128 1501145 115 140 152 155 llsa~~~_ ~ 1__ L_J Odrediti koeficijent korelacije ovih obelez. Odrediti koeficijent korelacije izmc>Qu obelezja x i y Cije su vrednosti date tabelom: . Y 1 Ja- [t=&i Br8~J 1912ff ~tF~J Odrediti koeficijent korelacije ovih obelezja. izdm1eo. 12. 1263. 9. 14.6 l.5 10. 1233.8 1237. 29.~~~:~ ~~ ~~l~ ~s~kbaaZuje godine (x) i maksimalni arterijski krvni . 1238. - 1264.7 lzvrsiti procene: a) srednje brzine. rezultati dobijeni u sledecim bacanjima 1.~l~~ l~lI{tBI:i1 tl~Ffrl~:J 1267. Odrediti srednje vrednosti ovih uzoraka.5 2. 1268. 1234. 13.. d ama dmara: ) 1 oaclOnalm dohodak po staoovniku () U h'I'. 25. 3.:.6 11. cije su strane obeleiene brojevima od 1 do 6. .4 16. 1232. 21.5 6.9 8. 1234.9 4. ~~~:d\~ ~~~Ci(jyen) tukordelacije t~.3 13. kao i srednju vrednost OSIlovne populacije i videti na osnOVll oyoga koji slucajni uzorak bolje reprezentuje osnovnu populaciju. U sedam opstioa SR S b" • . 2" uzeti su rezultati dobijeni u prvih deset baeanja. 1237.2 7. 1235. . Za populaciju iz zadatka 1224 proceniti disperziju na osnovu disperzije navedenib slucajnih uzoraka. Neka su pri 40 bacanja kocke.1235. 1265. 5.ia. stanovnistva (x . dobijeni sledeei rezultati: 145 3 6 5 1 3 524 3 145 3 3 561 6 2 1 6 3 124 5 4 5 3 663 526 1 4 lz ove populacije izdvojena su tri slucajna uzorka na sledeee nacine: 1 uzeti. ~~. 1233. 1236.5 15. 3 uzeti su rezultati dobijeni U poslednjih osam baennja. 1236. 33. 1237. b) disperzije i standardnog odstupanja brzine. 42 slmal~ 68 60 m pri.3 9. " r ~Je uocen Je procenut industrijskog .

----. Data je funkcija x-..0 nJenog "prese ~a s. -'x(1-lnx) I 2 1272~Data je funkcija x-+y=.3)2 x-·j a) lspitati i graficki predstaviti datu funkciju. broj a tako da data jednacina ima realna resenja. 4 ~)' .. 1276~ SxyT+4:X-" arctg 2x dx.VIII GLAVA 1274. maturskim pismenim ispitima.. 1282. pripremu pismenog i usmenog Ol. c) lzracunati povrsinu lika ogranicenog grafikom date funkcije.2/x=--1 > i . *} . xJ (x . RAZN1 ZADACI*) 1269~ Odrediti povrsinu koja je ogranicena graficima krivih x' + 4 y' = 20 i xy = 4 u prvom kvadrantu. Resiti nejeduacinu 2 f(' = -.>::'-- ~) Ispit~ti i grafic~... Odrediti realne brojeve p i q tako da su tacna tvnlenja: 2 . 25 9 1278. ordinata u tacki maksimuma i osa Ox. D ata JC " k" X-> * 1279. k .istematizaciju celokupnog nastavnog grad iva. (X-1)2' .predstaviti datu funkciju. ako]'e 0<0'<45°'1 x2-2x+ 1 .. 1281.Jx . i osom Ox. Izracunati (1275-1278): 8. 127 t Odrediti povrsinu figure koja je ogranicena elipsom (x-5)' 1'2 "-~'--+'-·=1 i hiperbolom x 2 _y2=16 (x?4). prave x=2 i ose Ox.x • a) Odrediti realne brojeve a i b tako da data funkcija u tacki A(O.. a) Ispitati datu funkciju i graficki je predstaviti..dx.Ix In 2 x. .5 1 o 2 ~ dx .!(x)= . 146 . Za koje vrednosti x je tacna jednakost x2-3x+2 tgC(=·~. produbljivanje. utvrdivanje. *f-1+1nx. x-co x+l 1280. 127 5~ x.-. b) Izracunati povrsinu dela ravni xOy izrnedu krive y=f(x).-.. b) lspitati funkciju i konstruisati njen grafik za nadene vrednosti a i b.. =a Od real -1 fealan "t' . Uglavnom su korisCeni on pismenim ispitillla iz matematike 1 na tehnickim fakultetima.-..J4+:X2 arctg 0. ) Izracunau povrslOU figure ogranicene osom OX' del y-f(x) d . . 2~':" i + . prijemnim ispitima i raznim takmieenjima.=-. ordinatama maksimuma i minimuma. (px + 1 a) hm-----+x-2 ) = -1' x-oo qx+2 ' 2x -1 ) b) lim ( -~+px+q =1. i or Ina tom pr-. b) lzraeunati povrsinu figure koju ogranicava luk krive y=f(x) ad tacke maksimuma do tacke minimuma..secne tacke knve 1 kose asimptote.'ltufskog ispita bo i za pripreme prijemnili ispita za upis na fakultet.a os om Ox do kose asimptote. Data je jednacina sin 4 x+cos' (" -. 147 Ovi zadaci sluze za ponavljanje. k ' om five d' -: . 1270~ Data je funkcija x->y=(x'+ax+b)e. . 1) ima lokalni minimum.. runcI]a 1273.

+ 3 ·49-'.ako Je -. 14X 1288. 149 .. Date su funkcije f(x) = sin x+cos x a) Aka je x+t=~ oareditif(t) i g(t).. 1297.fJ ='6' lZracunatl x..·1 + . . g(x)=sin x cos x.. aER+\{1}). tad a je ~4a-. 4]. 1291. 1293. (1 +a. a) Odrediti ugao preseka datih krivih. sa diferencijom ~..= 1.1283. log: (2"+ 1 + tg 2 ~) + log i (2" + ctg 2 ~) =~ + 310g :1 5.-+i + ~4a2 :.8 log. 6rx::':3 +.log x 2" n Q" . Q... tgfJ=3"x i cx. onda je (1 +all(1 +a. . n..= --log 2 x..r n+1 . 4 i= 1. h) Resiti jednaCinuf(t)+2.' N log.+---+ ..-. logx2 log. Dokazati relacije: 1 1 1 k(k+1) a) --_. . n n ako Je ·.. tada je . .x·j·1 1285~ 2(x' + x (X_2)2 -5 (X+2)2 +48 (X22 =0.::cx'.)~2n..'. +----.::". Akoje tg"=3'. 1290~ (x-lOg iY.2..20 . + . 4" = 2 .::-? _ 8x + 16' 4~ ~2 ..cos n ako je 0<x<4' a) sin" x 2 -4x-4 . Za koje su vreanosti realnog broja x tacne jednakosti: (nEN. 1300..' N 2 (kEN. 2 1295. Resiti jednaCine (1284-1291): * 1284. a" . b) ctao:= e 2X2_2x . 1292. Date su funkcije y=a'2 x +b i y=b·2.-1 = 1. 1287. Date su krive x 2 + y2 = 16 i y2 =4 (x + 1). -4) -:="::1 x 1 x 1296..::': 3) ..j2 g(t)=O. + 1)2_7(x_l)2 = 13 (x' --1). n n -. n. '. Ako je al + Q.. + . .---'-. + ---'.= 10gNQ 10g"N log. n.:/x' "::1. b) 1 1 1 n-l 2 . Ako je n prirodan broj. 2rx+1-.. . gde je r poluprecnik upisane kruznice u trouglu... a" pozitivni brojevi i ako je al·a. Ako su ai. 1286.:/(x::': 2)(.::··' 2+l' x 6 '" ~ 2 ' x2 x+3<0.---~..x +a. lzracunati duZine stranica trougla znajuci da one obrazuju aritmeticki ni7.Ix=2 = 5. . sin x+log. Dokazati.4 log.4 log..2 .'2X-IOgX. + .+ . b) lzracunati povrSinu lika koji je ogranicen OVlm krivarna u intervalu [ -1. 1294. + =1 1 a> --. Resiti nejednacinu 4 log 16 cos 2x+210g.fx "::1 =. c) Izracunati povrSinu koja je ogranicena X-OSOIn i krivomf(x) izmedu dye uzastopne nule. . 1299./ n! ~ ------.. gde su a i b realni brojevi.) .-. 1289~ 27 W + rX)+ 81 (33+ 3 -~) = 1000. b) grafici datih funkcija irnaju dve zajedniCke tacke (odrediti te tacke)? 1298.j4~:+i < n+ 2 Dokazati. 1301.. Koji uslov treba da zadovoljavaju a i b da: a) grafici datih funkcija irnaju jednu zajednicku tacku (odrediti koorainate tacke).. xER+\{l}). Dokazall..

tj.. ----.1----.<6. 4 .. 13ll·lal-lbl<la+bl· 1312.:. tako da zadovolJava uslove P(I+i)=3i-4 i P(-i)=4i-l (. sa realnirn koeficijentima. a--. 1316. Dokazati. a.3) x pozitivan za svako x." k'.." . Odrediti polinorn..J+xL~x+l.~ _____ . -lx+2+1o". Ako su a.) x-J' x+I 151 150 .la+bl~lal+lbl· Jx+ 24=. Odrediti relaclJu.. Odrcditi sve [caIne vrcdnosti parametra m za koje je trinom m-1 2 m-1 m-J Y=(log.. a+h+c 3/--~~". 3 . Ako je a' + b' = 1."(a + b-c) (a + c. b i c merni brojevi straniea trougla.. onda je - -Ii < a + b <. .0. P (x) treceg stepena.j2. m+1 3 jm+l' °jm+l negativan za svako rcalno x. tada je lac-bdl~1. koja je nezavisna od realnog para metra m. tada je a' + b' + c 2 . id 1317. 1307.1 + ima konstantnu vrednost. Dokazati. -9<--·_·. . Akoje a 2 +b 2 +c 2 =1 i m 2 +n 2 +p'=1.1302. ___ x2+x+l I 1321. Odredili sve vrednosti parametra a (0 < IX <2n) za koje je kvadratill tnnom y = (sin IX + 0. + a"1 <lad + la21 + .~ ~ abc.2=-1). 1308. 1320.10'].2 (sin rx . Dokazati da aritrneticka sredina rna koja tri pozitivna broja a. b i c realni brojevi i zadovoljavaju relaciju a + b + c = 6. la + bl. I x-+x+l 2 4!-b d Q C • 11 1305. 1322.I··"· . 3x 2 +ax-6 1303.: '-~-----. Ako su a.-2)x -2(2+log . tadaje lam+bn+cpl<l..la-bl.. + la"l. Dokazati da se vrednost proizvoda ( 2. b. Dokazati da aritrnelicka sredina rna koja cetiri broja. 1309. .-+_b~+_c_+_d _ 4 ~-v C.. x 2 -x+l x -ax+ 1318. Dokazati. 1304.a). R eSltl neJc d naclilu /X -3X_4! <.5) x 2 .---."lal-lbl· 1313. 1Z1TIedu resenja date jednacine. nije rnanja od njihove geornetrijske sredine. * tal + a2+· . Dokazati. tad a je abc .. tada je 3 (a 2 + b 2 +c 2 ).< 3 . Ako je a 2 +b 2 =1 i c'+d'=I.. Odrediti realan broj a tako da nejednaCine (1315-1319) vaze za sve rcalne vrednosti x: 1326. tj.-.... Dokazati nejednakosti (1310-1314): 1310. +1 1325. 2 1306. Dokazati.:'"1 1323. 2 x 4 +x 3 +x 2 +x+ 1 +--~---)(x'~x." 12.b)(b+ c. * 1324." lal-Ibl· 1314. Odrediti interval za x u kome funkcija x -+ y = -I~-. Dokazati. Ako je a+ b +c = k. b i c nije manja od njegove geometrijske sredine.*Dalaje jednacina x 2 -6x + 5 + m (x' -5x + 6) =0 (m ER).

'- 1338.'::::3 Dokazati da ni za jednu realnu vrednost para metra m kompleksni broj z ne mo7.f(x)=a+ b cosx+ csiox ima 1335. . Od~editi ..-'::::4 = 1 ' + 1337. . 1340. 133{ Odrediti realna resenja jednacine (X3+X'3)+(XZ+x'Z)+(X+X")=6. Dokazati implikaciju log1224=m 1\ * 1331. +(_l)"+lcosnx+ . 1346~ sinx-J3 eosx=2 sin1999x. cetvrtom stepenu zbira Ins venast resellJu.:. Odrediti a.. gdeje m realan . h k b da je razlika OVI u ova cetvoroelfreo broj deljiv sa 91.. .54=n=5(m+n)-3mn=8. m 2 +1956=n Z ? =~ .. 1329. Resiti jednacinu 31+sin. 1~ti ' .e biti Cisto imaginaran.x:+mnlx+'" +sinrtx+ . J'.:-S. Resiti jednacinu 2_1+oo5x-oos2x+ .' llvna b ' delJ'iva sa 4. Resiti jednacine (1334-1336): log. log2454=b=ab+5(a--b)=1. 12 III * 1349. .. 1333. ali u obrnutom par tk . . Odrediti eetvorocifren broj koji je 'edoak • njegovih cifara. Resenja x.9x)+ log(I-9x)-21 =2 _log(I_9x)-log (1-9x) . ' Zatun.. * 1343..:. od red" IDlDlmalnu 1 maksimalnu vrednost ove funkcije. b) odrediti za koje vrednosti realnog braja m dobijena jednacina ima realna resenja... * 1348..6Tx.. . Dat je kompleksan broj z = log z (mz -13m + 44) .' a '0 2 ne menJak se u f k " a tofIma lzostave nl z l ' ---~ 1 x+ 1 ornc! x-I ' 2 1327. Odrediti cifre x i y. Broj N = 30x Oy 03 deljiv je sa 13.3ti.f(!'-) = 1. +x 2)-x .::::j = 1 ' 1336.. x Z=3m+4.S1stemu brojnom sistemu sa osnovom .f(n)=o. takva .. Postoje Ii celi b roJeV1" mIn kOJI zadovoljavaju jednacinu ' .~"':2Jx~4 + Jx::" 47. Jno iste eifre.. Resiti jednaCinu 2 Ilog2(1. =.2 + iJlog~-. c) za koje su vrcdnosli realnog broja m resenja dobijene jednaCine negativna? 1328. * 1344. Dokazati J'ed' t J . 2 . Sl01988X+COSlOOOx=1 . 1339. b i c tako da funkcija x-. parametar: a) odredili kvadratnu jednacinu. Resiti jedoacine (1345--1347): * 1345.." 1342. Dokazati jednakost tg 9° + tg 15" -lg 27" -ctg27° + etg 15° + elg 9" = 8 .osnovu brojnog sistema u kome se broj »hil]' adu tr1' t t some tndeset i tri« piSe sa 10101. Neki trocifreni broj napisan u bro' . Odrediti dva pOZ!. " . Dokazati implikaeiju log1218=a 1\ 1330. Odrediti jednacmu krive koju opisuje latka: a) z=!:t. i X kvadratne jednacine zadovoljavaju relaeije X +X2-\-2x X z=0 i m(x . Jx~ 3"':4~'i Oblikf(~)=O.25./(j-.roJa nJlh . J.dre~i~i ::ab:~_ broj s~ osnovom 7 ima napisan u 1341.

.I + (2 1+ r _. .. Odrediti prvi clan i kolicnik reda_ Da t je. _c" __ 1 =ev+~. V2+VT. D a t je. Stranice lrougla cine aritmelicki niz sa diferencijom 2.' _ _ 1-.. 1356. 1367.so =2 (3 Resiti pox jednaCinu 2\: + 2 + 2\: + 1 + ZX + ._ (a > 0).tervalua <x < b.-x) 3 ='(3. Izracunati duzinu luka oye nye u m - 1357. ::~:::. ti2. .. Odrediti stranice trougla ako je jedan uIlutra~Ilji ugao 12Cf_ Cetiri broja obrazuju geomctrijski niz. VZ+V2+VT. x .ctg 67. tl3.~.all 1353. -Ii 1362.x ) '3 -cos ('.5° .* 1360.. 155 154 . a zbir kYadrala njegovih clallova b.':.S I< 10. Dat je beskonacan gcometrijski red a koli~nikq k~l ~iji je prvi clan al = k (k > 1) . .n".. -'.5.r» - (:rt .. dokazatj tacnost jednakosti a1 ( (11 -1 X + a2 + ~1 + tl2 + (13 -1 tl3 + .sxS -3 .* . + an " 2 :.* Restli jednaCinu v 3 sm Funkcijay = .b) Z = 1 + Ii . L369. :rt 2:rr 1+.. f (x) data je u obliku = -.(j= x~­ 1365. Ako brojevi (11. gde je t Data jefunkcljay = [(x) . 1359. 0_ Dokazalibe' ako je f (0) = 15 . ·11t/. Izracunali duzinu luka kriyey = In cos x u mterva u . 10<x<-. . za kojc yrednosti n je tacna nejednakosl IS" . 1350.aER lakoJc 2+cosa+isina x2 + 1361. 3 Resiti jednaCinu _ '_ sin ax sin bx = SIn ex SIn tb. c.. lada je Akosux.. Kojukrivuopisujela~kaz = broj a t realan broi? 2 1352. b. . Dokazati da je niz konvergentan i odrediti njegovu granicnu vrednost.U pravouglom koordinalnom sistcmu konstruISau reaIan b roJ- __ .. Dat jc beskonacni red log8x + log~x + logh + _.:(l1(l2{l3 . Dokazati da je ctg 7. Odrediti niz. = 3x + 3 + +2 + 1-'3)... i:ine geornetrijski niz.1) u intcrvalu Odrediti duzinu luka knve y = n sm x .tg 7. v = ~..:-' Ako je S zbir reda.4x + 3 = :)Y + 3x + 1 + .5° . ako su a. . 1351. Va + -ro.ako jc z kompleksni broj a t reaian parametar pox. VT.* 1358. __ Odredili interval u kome se mora nalazitix da bi red bio konvergentan. . Njihov zbir je BO. Va + Va + -ro .y. + an ) -1 + .2 ? e" + 1 C + 1 k .i_z--:-r= -ro. j l-U zalim konslruisati njen grafik. 1354. a zbir kvadrata 5044.2 t 2 1364. 1355..~::::"'t'\ ~ -~)2 ..4 I ' (. _ _ 3 = x + i y.5" + 19 67. Odrediti funkcijux ~ f ~t) = a + f(2) = 30. d uzaslopni "ozilivni clanovi aritrnelickog niza. l. 1366. f(4) = 90. ako je z kompleksni 1363. :rt Zbir beskonacnog geometrijskog red a je a. zalim odreditix tako da zbir reda bude 0.Cn:::iz=--~ 1368.* e + e Ii . a S" zbir prvih n clanova.

.4ac = B2 .6a n . Odrediti op~ti clan niza (Fibonacijev niz). DokazalL 1389.. c sa ... 8 5 tg ~.a 3 + b3 + c 3. kom 2.) + log.. u e anovoJ ravni za koje je Funkcijaf (n) de finis ana u sku u rir d . konvcrgcntan i odrediti njegovu graniCnu vrednost. G2 = 1. rc It! presek ove 1372. 1374. 1388. U trougluABC uglovi a (3 '" . 1383. X2 > -1) . Ako su a. + cosx = = tg nco.~:~t~d~i.5.ako!e a naj. Akol'ea . Odrediti skup lacaka D k . odrediti uglovc trougla.4AC D .y = 8. ~ cos ex + B Slfl a cos a + C sin2a h = 2 C Sin a cos c + B cos 2a -?A' ' c.b 1 Ako JC log -2. cos (3. 161g x .* i. (2" + ctg 2 1E. >. tg ~ cine aritmeticki niz. b. (Xl + X2) < ((xl) + Hyc) {\ 2 2' gde SUXl iX2 dYe vrednosti iz obla~ti definisanosti funkeijc (Xl> -1. . dokazati da izmedu stranica trougla a. Sm x sinx .B sm a COS a + C .. 1371. 1384. .9 = 0. log. Odrediti opsti clan niza. 1371l.) ' 4 8 1373. . tada cos ex.A ' C . sin (n (" + y) ) > O. y cine aritmcticki niz u datom porctku.azati.. onda i kva· drati strunica cine aritmeticki niz.* + 2 tg 2>: + J _ = O. Ako uglovi trougla a.5 (.' " okazatl..tg Y = 8. Dva ugla trougla odredena su jednacinama: 2 2 4 1gx + t)!. Rcalan niz (an) definisanje rekurentnom formulom an +2 =a" + an +1.. 6 = 3' + 3Iog!. cijaje raz!ika d Od d" st. odrediti stranice trouglao ogz (COS / 2>: X + cos -) + log 0. c Cine geomelrijski niz. 1387.* . .l = b-l + c.381. uSlovef(n) =f(n-l) .. Stranice trougla cine aritmetii'ki niz. (x> -1). Dol. .l roug a zadovolJavaju jcdnakosl Resiti jednacine (1381 -1385): 1. Rcalan niz (an) definisanje rekurcntnom formulom an +2 = 5a n +1 . 1377. y. + cos 2) x 2 smx 1376. gde su alb katete . 99x. 1385.x .. .. .A . . . a1 = {J2 = 1 . manp ugao (roug!a. Jb'iP~z(. limJll dve prave Od 'ct· . Ako kotangensi uglova trougla Cine aritmeticki niz.~. cos y 1382. fP P 0 mhbroJevazadovoljava . Odreditif(n). kOja je data iormulom ...Dokazati da je nil. a) Odrediti tangens treeeg ugla trougla. Data jc funkcija dcfinisana formulom ((x) = -log(1 +x). tada J'e c a +b +c . c postoji relacija a 2 . a. Dokazati nejednakost . 2 _ Sin a cos a SIn a . dye prave i ugao kOji obrazuju.) _ . . 1378.. (3 i l' (ex < (3 < y) uglovi trougla i ako tg 1379.ac + (2 = b 2 i obratno. 1386.= 2' (log a + log b - log 2). (1) = 1. 1375. III = :< . relb ramce 1 naJveCi ugao trougla ako J' e'o' _ 13 . clg . (3.:' grafik funkcijcx .. Dokazati. 1 2' pravouglog trougla. Dokazati da stra~i::t Cine reOmetfIlsklmz sa kolicni· a.. . takodc cine aritmeticki nil.14.* 1380. a. s ('2" + 1 + tgC 1E. 0) Ako je dat poluprecnikR opisane kruznice.it~~ni br~1evi a'.2 COS ex taoa Je lr . T' ') - . 77 "" + cos""X = 1.

1399.2xcosa +] . Pravax .. koja sa dips om ima zajednicku ziiu. ogranicene parabolom i kruznim lukom kOjl preseca pozltlvm deox-ose. . b) Odrcditi zbir S onih vrednosti argumentax za koje ovi trinomi imaju najmanju vrednost i zbir S njihovih najmanjih > 1397. b) Za kojevrednosti parametram jednacma V3smx + cosx = m ima realna resenja? c) Za m = 1 reWi jednacinu.0) a sa osom OX obrazuje ugao a = ~ . Dokazati. IIIgrupa 1398. 1394. Ako za uglove trougla va. Data je parabola = 2 px i krliZnica sa centrom u zizi parabole i poluprecnikom r = 2p.XD2? 158 159 .sin a = 0 koja ne zavisi od a.= 2px. . sa nJom k on f 0 k a Ine para b 0 Ie y.2x cos a + 1 . osom OXi OY.sino:.. c) NaCi vew izmedu re~cnjaxI iX2jedna~ine x" . ( f f +_1_)" Data su dva trinoma II (x) =x' . II i III bile su na maturskom pismenom ispilU iz matemtuike u Petoj beogradskoj gimnaziji 1971. b" X 1391.ab. b) Izracunati zapreminu tela koje nastaJe r?tacljom fIgure .b)x . +Jr). 1393.ab h (x) = / .. . ~l vrednosli. I grnpa *) 1392. +------------n . i skiciraj grafik tih krIVlh. .. . l Data je funkcija[(x) =x 3 + ax2 + 9x + 4. . d) Naci presek krive i prave koja proJazi kroz tackuA (-1. b) Akosuxi ix"re~enja~cdnacinex2 . b) Napisati jednacinu kruznice k koja sadrii obe dodirne raeke i . . a) Odrediti a da osa OXbude tangenta krive. ~2 ~') sin 1 . gOd. Dokazati da je trougao cija su wmena ta~ke dodira i zajedni~ka iiia pravougli trougao. a) NaCi ugao pod kojim se seku date krive.5 Y + 25 = 0 je zajednicka tangenta elipse ')2 2 + a'y = a L b' i paraboley = 2 px. *) Grupe zadataka I. odrediti a iz rclacijexj + xi = 2.i jednakosl 3 cos a + cos!:! . ' a) Napisati jednacine ovih krivih. Izracunati zbir sin 1 sin 1 ------+. Data je funkcija y =x 2 . cos (n-I) cos 1396. II gmpa 1395. a) Pokazati da ni jedan od ova dva tnnoma ne moze ImaU IStl znak za sve realne vrednosti argumentax.2xcosa + 1 . Za koju vrednostx u razvijcnom obliku binoma ~ zbir treceg i petog clana je 135. a) Konstruisati grafik funkcije u intervalu (-Jr.(a .1390.2 V + 8 = 0 je zajednicka tangenta clipse .sin a = 0. Data jc funkcija y = V3sinx + cosx. ? + a 2 y Z = a 2 b?I. c) Izracunati povr~inu ogranicenu krivom. a) Oarediti parametar (/ rako da funkcija ima ekstremum za x = -1.(a + b)x -I. ako je zbir binomnih kocficijenata poslednja tri elana 22.cos (a + fJ) = 2' tada je trougao jednakostranican. b) Za dobijenu vrednost parametra a naenati grafik i ispitati promene funkcije. gde je a E [0.+ cosO cosl cosl cos2 Prava 3 X .

delom njene osovine i duzinom MN obrre se okox. V gl1lpa *) Stranice trougla su tri uzastopna parna broja. 12 )6 . 1 'j i I 1409. . figure ogranirene elipsom. Dat je lfougaoABC ciji uglovi zadovoljavaju relaeiju ex . D' BA Na olupravoj BA uzcli lacku D tako da bude B > • .. 2 zadovoljavaju relaciju c = {/ (II . .._~ J • I I I :. 1 d Maturski pismeni za. *) Pismeni maturski. tako da zapremina nastale kupe bude maksimalna i nae.. ako su binomni Koefieijenti drugog. . . Odrediti koordinatc tacke N. _.~. ko osex e) Odrcditi zapreminu tela koje pOSLaJc rolaCl]Om ~ . . l x2-2x+l 1402. a povrsina mu jc 24.----- *) . ( logx+l. oduos u kome ona stOji prema zapremini nastalog rotacionog paraboloida. I L • . P rava 5y .' .b). parabo]om I (Jatom tangenLOm.5 em. . x . 1400.juna 1971. dokazati da su ortogonalne projekcije ctveju naspramnih stranica cetvorougla na drugu dijagonalu medu sobom jednake. 1410.Jac! JUl1il 197 . C4 na pravoJAB. a) b ) c) Dokazalidajcugaoatup. .y) na paraboli = 8x . an XI Vx (V zl°g ~ 3x ) + V2tx '7X Dat jc izraz cos4 · X. VJgmpa **) 1411. NaCi najmanju visinu troughl cije gU stranice a = 6. . godine U Valjevu. cos'x _ sin'x + sin 2x = 111 ima rcalna rcscnja? RCSlll Jcdnacmu 4 I I I.1 oku . ' . I I I i I Data je funkcijay = x2 + 1 Tacka M (9. +SlIl ~ . ako je eetvrtl. Odreditix u IZrazu (VX) razvijcnog binoma 200. \. b x + a)i = a b I konfokalna para bole y = 2 px. **) Maturski pismeni zadaci. trereg i cetvrtog clana razvoja redorn.. Jagodina. x2 + 1 -x+l 1403. (10 2) a) Ispilati tok i naertati grafik funkeije. . /) = 7 em i c = 7.' a b) Odrediti povrsinu ogranicenu lukom knvc I odsccClm koordinatnih osa. POVTsina ogranicena lukom paraboie. DP~. Odreditix-ti clan geometrijske progresije Cija prva tri clana glasc: l1_x1ogx . treCi i peti clan aritmeticke progresije.juna 1971.0) spojena je sa tackom N (x < 9. ' . 22 '>2 22· 2 · . I I Aka je jedna dijagonala cetvorougla precnik kruznice opisane zam=n . 1401. BC CA . 35 _x Iogx • 1407..f3 = 2 y. b) Za koje vrednosti parametra m jednacma .l- . ' . 1406... prvi. x 10gx _ 5.ose.. Odrcditi ortogonalnu proJcKclJUp stramce " I . godine. IVgmpa ' *\ 1408. go " U c·. = AC 'pa dokazali da je prava CA slmetrala ugla BCD.. U kom oduosu je povrsina kruga opisanog oko pravougaonika prema povrsini kruga opisanog oko trougla. Odredltl ugao pod kojim se vidi deo ovc tangcnte medu tackama dodira iz zajednickog fokusa.SlIl a) Podesiti dati izraz za \ogarnmovanje: . Nad srednjom stranom treba u trougao upisati pravougaonik maksimalne povrsine i naei njegov obim.~ oko njcga.5 em. .Cije srediste pripada datoj langenti~ pa pokazati da ova kruznica sadrii i zajednicku zizu cUpse Iparabole.. 1 1': 1 ~.v -~" J'e zaj'ednicka tangenta e!ipse .b i AB = c troug a pa dokazati da stramee = a... ispitati i graficki predstaviti [unkciju f (x) = Odrediti za koje jex sesli clan razYoja binoma log 3 ) n jednak 21.

1415. dobijaju se tri broja koji obrazuju arilmeticki niz. b) zapreminu tela koje nastaje obrtanjem iste figure oko oseOt. 1420.1) < q < i. Izracunati stranice i uglove. a = 15). _ \0<> g b v7 = 10 i izvrSiti proveru.3y + 12 = 0 i teziSna linija 2>: + 3y = 0 koje polaze iz temena C Avion leti na visini H = 2 R nad Zemljom. drugom 6 i tretem 3. Odrediti . . Ako se prvom doda I. bl koren! zadovoljavaju relaciju ~ . 142~. 1413.yo > 0) parabolel = 2 (. Izracunati zapreminu tela koje se dobija kada se od elipsoida. Tri broja koja obrazuju geometrijsku progresiju ctaju sumu 26.Povrsine osnova odnose se kao 4 : 9. a) Pod kojim uglom posmatracvidi Zemlju iz aviona? bJ Koliki deo Zemljine povrsinc je u vidnom polju posmatraca? (Smatrati da je Zemlja oblika lopte. b) Odrediti q tako da lrongao lmde pravougli.. U racki P (3.nih tangenata iSle parabole. Xl IX glIlpa *) 1424.2v + 6 = 0 je tangenta para bole = 2 px "Odredili jednacine (. 1423.J VIJgrupa 1416. Visina praviinc zaruhljene cetvorostrane pirarnide je 6 em.3)x + 11 .x2 - 4x . 1421. 162 163 . -datu pravu i pokazati tia presek tih wngenata pnpada drrckmsl paraboic. nastalog rotacijom cJipse 3x 2 + = 36 oko ose Ox. Odrediti os tala wmena trouglaABC. NaCi zbir prvih 20 clanova aritmetickog niza. ako se zna osnoviea c i kraka (c = 12..junfl 1971. zbir dveju stranicCi i ugao medunjima [P = 80 V3. Resiti trougao kome jt: data povrsina.. Izracunati P i V obrtnog tela.!je. 23 lzracunati povrSinu ogramcenu lukom knve y = '3x x-osom i ordinatama njenih ekstremnih tacaka. a zapremina 152 em'. m tako da: a) koreni budu realni. II beogradske glronal.Jovan Jovanovic" Novi Sad. NaCi zapreminu tcla kojc nastaje rotaeijom povrsinc ograniccnc lukovima krivih 'I ::. odrediti paramera. VIII grupa . Jednokraki (rouoao obrte se oko prave koja prolazi kroz teme na osnoviei i par:lelna je sa visinom trougla. .4) i obc iiie hiperhole Cije su asimptotcy = ::t: 1425. 1 + X2 - 1 = 1. I gimnazija Zren)anin.5m = 0. gOdinc. 1427. *) U iednaCinix2 . Pravax . -1) kan i jednacina yisine 2x . .)una 1971. a jedan ugao . .1) povucenaje tangeula. '_lracunati: . 1 1414. ~. 1418. Odrediti povrsinu omotaca zarubljene piramide. . ljak najvete zaprcminc (osa valjka se poklapa sa osom Ox). b -. ") Marurski pismeni. a) Dokazati da kolicnik loga Iliza q zadovoljava uslov ~ (V) ." ') y~ = x" 1 y~ = 4. godme. isece va· 41 *) Pismeni malurski. 1422. ako je dalO tcmeA (4.. '2 (v:> + 1).iednacinu l(ruznice. 1 Resiti jednaCillu jx 2 + 2<' j - !3 - x I = x2 • Stranice trougla obrazuju geometrijski niz. Merni brojcvi stranica lrougla su tri uzastopna neparna broja. a = 12()Oj. . Gimnazija . a) povJsinu figure ogranicene tom tangcfitom. 1417.1412. % i tangenta 5x x 41' = 16 (hiperbole). Kruznica prolazi kroz tackuA (-3. kole su normalne na .2 (m . avgusla 1971.c = 42. parabolom I x-osom. **) Maturski pisll1cni.1 okox-ose. Resltljctinacmux • 210 J:. godine.*) 1419.

i x 2 resenja jednaCine (2) odrediti '" iz relacije Xl Sinus jcLlnog ugJa pravouglog trougla arilll1cticka jc srcdina sinusa druga ova ugla a poluprccnik upisanc kruznicc u tfouglu iZl10si 4. zatirn izrablDati povrSinu ogranieenu graflkom krive (I) njenom kosom asirnptotom i pravama x=3 i x=6.avisnosti od Cl(. 143L 1432. 1440. cija je . Stranice trougla se odnose kao 3 : 5 : 6 a zbir njihovih kvadrata je 280. ResitijednaCinu I log 1 - 1441. Data je funkcija (I) y=. X)8 jednak je 7.J3 sinx +cosx =m ima reaIna resenja.Jsin 1433.raki trapez osnovica a = 8 em i b = 2 cm. . c) Za m = 1 resi jednaCinu. a) Odrediti jednaCinu onog preenika e!ipse x 2 + 5y2 = 25.J':lsinx+cosx a) Nacrtaj grafik funkcije bez upotrebe izvoda. +x 2 =2. (l-sin2x)I+=1.. *J 1438. 'I' 1-cosx Od re d 1 lID r~-~' . x-o x(y 1+x-1J 165 *) Grupe X.:'s x+. u Treeoj beogradskoj gimnaziji. juna 1994.sin". = O. i x 2 rcsenja jednacinc (2) odrediti relaciju izmedu Xl i X 2 koja ne zavisi od 0:.X grupa 1429. ispitaj tok.2x cosa + 1 . Koji procenat zapremine prizme Cini zapremina valjka. b) Za koju vrednost parametra m jednaCina . - 3 3 1437. 1436.. XE[-~'~l 1442. . Odrediti povrsinu tela koje nastaje rotacijom trougla oko najvece stranice.5 = 310816 x+ n.<Juzina jednaka mcdusobnom raslojanju :liz. e) Odrediti tf.a. _. Odrediti x tako da zbir trereg i sedrnog clana u razvoju binoma (J". (l+sin2x)I+llog. 3 10g 16 x-O. ako je vis ina tela jednaka kraku trapeza? XI grupa *) 1434. XII grupa 1439. tako da Ox osa bude tangenta krivih. Dato je (I) Funkcija y=x 2 -2xcosa+l-sinCl( (2) jednacina x 2 .. Odredi sumu tog beskonacnog reda. d) Izracunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom krivolinijskog trapeza ogranicenog lukom krive (1) i odscekom X-ose 1435. Osnova prave eetvorostrane prizme je romb povrsine 1 m 2 • lzracunati povrsinu i zapreminu prizme ako su povrsine dijagonalnih preseka 3 m 2 i 6 m 2 • Resiti jednaCinu 4 10g 16 x _ c) Ako su x. 1430. a treci manji clan uredenog para koji prcdstavlja resenje sistema jednaCina X3 +y3=35 2x+)'+2x+y+1+2x+Y+2=224. Osnova prizme je jednakok. b) Ako su x. Maturski pismeni. godine .s _ 2 210g 16 x-1. U prizmi je upisan valjak. skicirati graflke tib krivib. XI i XII. Ispitati precizno tok i nacrtati graflk funkcije (I) y=~--'-- x 2 -5x+7 x-2 . b) Pod kojirn se uglom vidi ta elipsa iz tacke A (0. d) Za koje rt funkcija (1) je stalno pozitivna. ~rvi clan beskonacnog geometrijskog reda je Yeti. a) Ispitati prirodu resenja jednaCine (2) u 7. lzracunati rovr~inu troughl (bez upotrcbc logaritam~ skill la\)lica i digitrona).j30).

.. 1456. 2) i hiperbolom xy = m../3 cos 2X)2-5=cos 1445.. a. Resiti jednaCinu U jednacini x 3 . . kOjoj pnpada tacka C(2.2). kvadrantu koj~ jc ograni~ cena elipsom b'x' + a 2 y' = a'b 2 .2X). 166 I I . gde je k> 0."lliksimalne povrsine tako da mu temena A i B pripadaju pollipreeniku OM. 1457.= + 3 1/ ' yn bude jednak binomnom koeficijentu. Resiti jednaCinu 2 0) 20 \' . ~~3_.780 = O. ima realna i razlicita resenja Xl i x 2 • kOJa zauovol. Odrediti realan broj m. (i2= .. na a Ige b arski oblik kompleksnog broja a + hi.. 3 uk' I zracunau . 1449. a"'du" Nk su ctga: 1 ctg p resenJa Je acme x 2 x 1 0 Dazati era +-+-=. Odrediti vrednost realnog broja ? da.... R" esenja sves!!.. Zajednicke tangente parabole y2 = 4x ... koja pripada prvom cvadran u. t pravama x = 0 i y = 0. -.x+l x-·l /x-2" (X+2V + 48 ' '~'----1 = x - x -4 0. D at je k'omplek san b ' . p q . progresije tada je . lzraziti u funkciji od k koordinate onili tacaka na elipsi iz kojih se kruZnica vidi pod uglom od 120 stepeni pa odrediti sve vrednosti parametra k za koje Ce koordinate trrienih tacaka bid celi brojevi. kOjOJ pr:padaju ~acke A(4.~=x+iY SlD Cl 1454. 0 d r ed. y. 1452..5 .. Dovrsinu Dovdi ogranicene lukoID date krive b) 'lzracunati • t I . (a <90 stepeni) upisan je pravougaonik ABeD L. 1451. Data je funkcija x-+y=2 cos 2 x+./3 i ='2" + '2 .lavaJu relaclJU .2.30x 2 + mx . roJ Z tada skup tacaka M(x. • ' :.' j l .3.' x I!! 1 " t·uk 0 da sred njl 1447... 1453.. 0) 1450.·1).l:J+ x 2 0. " 2 +COS (1. a realan broj. X2 Xl X2+y2+2x-8y+9=0 obrazuju !rougao.. 1444. = . aka koreni date jednacine su stranlce pravouglog trougla (sin2x+.y) u Dekartovoj ravni pripadaju konus~ nom prescku. lzracunati povrsinu povrSi u prvom. Resiti jednacinu 4x 2 + 9 1 +ios4x = 15x 1 + 108 4 3 . . _ ) . \! ..l) I B( . zatim Ierne C luku MN i teme D poiuprecniku ON.:. 1455..+ I EO R i ako je _ . Date su elipsa x 2 + 2y2 = 2k 2.. b EO /2z- R. 167 XIV grupa 1448. m + n prvih clanova aritmeticke S -S m-n .. Ak o su S (i5. i kru:7Bica Ciji je precnik fokalno rastojanje date elipse. U kmfui isecak "iji su polupreenici OM = ON =R i centralni ugao < MaN = ct. Odrediti oblik konusnog preseka I konstrUlsatl ga u ravni xOy.+'1' 0 Je z = 1 +.. ffl' . oko kog je opisana krufuica. clan u razvijenom obliku binoma ( 3... a) Ispitati promene i konstruisati grafik date funkcije.' . Odrediti jcdnacinu te krufuice./3 sin 2x. Aka su x. dat~ jednacina. n XV grupa 0) Sn' Sm+n sume m ' n .. 0 k ' p q da je cos 2 (O!+{J)+! sin (O! +(J) cos("+{J)+! sin2(CX+{J)=1. lzraziti u funkciji od RiO! dimenzije tog pravougaonil:a kao i tu rnaksimalnu povrSinu.XIII grupa 1443. Sm+n m+n 1446. Dokazau.. krufuice.~. Data je kvadratna jednacin a 4x'=(3-a)(2x-l).

>I 1) 1 ReSltl neJe d " . 1472. .. Dat je niz pravougaonika jednakih sirina a duZine cine aritmeticki niz. Izmedu svih jednakokrakih trouglova upisanib u krug poluprecnika r odrediti onaj traugao kome je povdina najve- 1462. y>O). ~ kome se mora naJaziti jedan koren da bl drugi bio pOZluvan. Izracunati vrednost izraza: 1 C+~1x+9 :J5=~7) -0c. Odrediti odnos a : b : c. . a povrsina drugog 70 em 2 a peti pravougaonik je kvadrat. 2 1475. lukom krive i x-osom. Resiti po xjednaCinu: 32cos x-eos6x=1 Data je hiperbola: 3x2 _4y2 = 72 i prava t:.. . 1466.XVI grupa 1458.' I b) IzracunatI povrsillu troug. obim prvog je 32 em.. b. 1470. XVIII grupa 1468. Nacrtati grafik funkeije y = sin (x _-/x 2 ) a) resiti jednacinu sin (x 1469...0 dred en og x·osom. 1459. a) Izraziti jedan koren date jednacine kao funkcIJu drugog. Naci zapreminu rotacionog tela koje nastaje rotaeijom figure ogranieene tangentom.y. #) = -1. sadrii a ako je odnos binorrmih koeficijenata petog i treeeg clana 1:2. Straniee a." .log2 1-'. XIX grupa Ispitati i naertati grafIk funkcije y=-l i naci povrsinu +x ?granicenu lukom krive i ordinatama ekstrerrmim vrednostima 1 x-osom. nacmu: Iog025 ---+. Odrediti sve realoe brojeve p za koje je kvadratna funkeija J(x)=(P2+2p-3)X2_4px+p pozitivna za sve realoe vrednosti promenljive x. 6 Data je parabola y2 =4x i tacka M(4.. 3x+2y+ 1 =0. Ispitati i nacrtati grafIk funkeije y= x 'lo x. . b) NaCi intervaJ. U tacki M posta viti tangentu para bole. ako najveCi braj umanjimo za 4 dobijaju se tri braja aritmetickog niza. x+3 2 2 U razlaganju binoma: (2x + 2 1461. u Petoj beogradskoj gimnaziji. 1471. . i XVI. tangentom I normalom hiperbole u tackl P. a . XIV. 1460. a) Nac.l x sin x b) resiti jednacinu: log wsx sinx + log "inx cosx =2 1474. . c trougla ABC obrazuju aritmeticki nlZ sa difereneijom d =~ gde je p poluprecnik upisanog kruga u traugao ABC. . (a . 2x 1465. :A'VII gnlpa 1463. XV. . 1473. *) 1467. Data je jednacina x 2 +(3a-l)x+a=0. 1464. *) 2 ca. *) Grupe XlII. a E R. c) Odrediti vrednost parametra a tako da oba resenja Jednacme budu pOZltIvna.. tacku P hiperbole najbliZu pravoJ 1 I nJeno rastoJanJe od prave I. .. rotacijom aka x-ase.. Odrediti maksimalou vrednost odnosa zapremine lopte i oko nje opisane kupe. Maturski pismeni. Odrediti domen funkeije a) y=log CO.)" nati clan koji ne C~2.' < 1. Tri braja ciji je zbir 28 obrazuju geometrijski niz. -/. Odrediti te brojeve. Odredi dimenzije tib pravougaonika. Resiti nejednacinu: ._ a3~.

juni 1994. lspitati i nacrtati grafik funkcije f(x) = 9 _ Resiti nejednaCiuu 5-x x2 . godillu 170 171 .3x) e".. lukom pambole i X-OSOll. (log. 1488.1476. ~ .eme . x=-~ 1490. 1480. Dataje parabola y2=8(x_2) i njena tacka A (4.kroz t. Data je Dokazati da je za svako 3 .:J jednak je 153. 4" + 1 + 10"-1_ 4 = 0 (mod 9) n E N. 1482. NaCi clan koji ne sadrZi x. Maturski pismeni. Za koju vredoost ugla alfa Je zapremlOa plfamlde naJveca? NaCi sva rcsenja jednacine: sinxcos 3 x---cosxsin 3 1481._1_ = 1 x~m x-2m gde je m realan broj i (x'''m) .J"x 10. XVIII. 1479. Za koju vrednost parametra »Q« a E R je prava (a +2)x + (a2~~ 9)y + 3a 2 ~~ 8a + 5 = 0 a) paralelna x~osa.x+1 + 'Yx )6 odredi X tako da je eetvrti Clan XX grupa 1486. c) prolazi kroz kord. 1484. -~~~.2]2 . jednak 200. XXI grupa 1483. . Pravilna cetvorostrana piramida ima boeou ivieu b koja je pod uglom alfa u odnosu na ravan o~nove. U binomu (. b) izracunati zapreminu koja nastaje rotacijom oko x-ose figure ogranieene tangentom para bole. XXII.ostrog ugla 1 normalna je na veeu dijagonalu. mER 1 m""1. pocetak.y>0) a) napisati tangentu parabole u tacki A. 1489. 2' Ispitati i nacrtati graflk funkcije y = ~~~ (x. x)+ log. XXII grupa 3 1478. XX XXI. ostrog ugla 0:= 60" rotira oko ose koja prolaZl.2 ~:. u Jedanaestoj beogradskoj gintnaziji.:m)=4(x+2)-2 '(m-I)-Sm. (log. Dokazati da je: ~-~-~~ 1 sin 2 4x . (x-2m)#0 a) pokazati da jednacina ima realna resenja za svako mER b) odredi paramelar m tako da izmedu resenja postoji relacija --+-~L Xl Xl XI~ 1 1 *') Grupe XVII. x)~ -4. Romb stranice a i. x21~~x~ 2 ~ 2. Nael povrSlDU 1 zapreminu rotacionog tela. 1491. lspitati i nacrtati grafik funkcije y = (2x' . Data. Resiti nejednacinu: 1492. b) paralelna y-osi. ~~ . jednaCina~L~ + . Resiti jednaCinu 0.5 sin4x sin x+ sin 2x sinx=2cos' x Zbir binomnih koeficijenata drugog i treeeg clana u razvoju binoma: 1477. 2cos x + cos 3x + cos 5x 1485.i7 jednacin~.= 2sm x sm 2x.~: (4x-:. 1487. log. Reslt! JednaClllu po x a zatim odrediti parametar m tako da resenje date jednacine bude pozitivno.

Ako je povrSina lopte 324n. 25. x f. Tacni suo B) svi. Ako su a. X IV log :::~ =log2-log 3. 8. B) jedno. b A) a-b. .. zadaci 6--10 po 4 poena.Y Tacan je iskaz: A) Medu datim iunkcijama nema med b' . f2(X)=!:.a !em~na na osi Ox. C) -1.:-b2' 2 a+7b D) -3ab-' E) 0. log32 = b. Dati su iskazi: I log « . B) fu" uso no JednakIh sve su nkcIJe medusobno jednake C)f -( f ' D)f.y':. E) III i IV.5. II log(-3)2=2Iog(-3). Zadaci 1-5 vrede po 3 poena. Prava aX+)'-5=O d ad' . .3). 't. D)-9. B) 8. B) -3. C) 26"35'32". . D) 291611:.) ima samo jedno nema realnlh resenja. pOZlhvna resenja~ E) U figuru ogranicenu Iukom krive 2xz_ _ . 2.. 172 B) 0. C) 9. A) -=-- b2 2 2)-1'. E) 10. E a 3 _b 3 R i a 2 "o b 2 . 9. B) a= +~ -4' C)a=+" -4' 6 D) a= +. . C) dva. 6.. =f. 2 og7 2 10. njena zapremina je3 A) 18 n. 72".of4' E)f. A) 8 pravougaomka Jeste' . 2 4. dn' sm2x+cosx+ 1 =07 . 63"24'28". III log(-2)4=2Iog(-2)2. Je pravougaonik taka da su mu Y . -S' . a 2 +ab+b 2 a+b 13. Ako je log3 7 = a.2)( . V' E) ~08".. f1zicki i f1zicko-hemijski fakuitet.+ 21> ah ' 11. E) beskonacno muogo. Zaokruiivanje N ne donosi ni pozitivne oi negativne poenc. svaki test ima 20 zada taka. d. V izraza (~+ ~ . f 4 (x) = (. Date su funkcijej.j2x+14-~x~7=.'-a dva realna pozitivna re'senj'a ) res enja 0d k "h je samo jedno pozitivn~ BC ima dva rcalna . E) 2. 60". D) 1 +0. zadaci 11-14 po 5 poena. 1. matematicki. Proizvod svih resenja jednacine A) 3. 5. D) 9.2) + log (.6 1 osom Ox Uplsan Maksimalna povrsina takvog .. Hipotenuza pravouglog trougla dva puta je veca od jedne katete. =(x)=x. U slueaju zaokruiivanja viSe ad jednog odgovora. E) 15". B) 30". a-b a 2 _ab+b 2 D)-a+b-' E)----.(x)=#.rx-~~5 A). "Ojl realno res~nje. B) 0 49 " C) Y7' (16 D) (~7~)2 ' 348. ima vrednost: All..=f4' ' 1-.~. Ostri uglovi tog trougla suo A) 45". PogreSan odgovor donosi -10% od braja poena za taCan odgovor. juDi 1990.Univerzitet 0 Beogradu K1asifikacioni ispit iz matematike za upis na tehnicke fakultete.75"..of. elipsu 2 lru]e 9x + 16y2 = 144 aka samo ako je: A) a= ±2. 7. C) 972".. Jcanako: 3. 400 E) 361 . 12~ a +b B)--a+b ' a'+ab+b C)----. D) tri. D) II i III. k. tada je (log 7 + I a2 A) Nijedan.5.+b' ab' C)-ab ~':. C) I i IV -2!x!-3=0 je: E) 9.E) a= ± 1. u n a Je aClna A) Nijedno. vrednost izraza z-b' je: a 2 2 JednaCina . B) 18 n 3 2 . 45".3» = log (.12) -2 je rednost 5 7 5 A) 1 ab' a ·--B)·-. Koliko resenja u intervalu (02n)' .ao i u slueaju nezaokruZivanja ni jednog odgovora. D) 18". zadaci 15-17 po 7 poena i zadaci 18--20 po 8 poena. dahija se -1 poen. D) ima cetiri realna ' .2"0.

2n A) 0 ~ -4' 5 5 B)- 2' 1 '. jednaCine x 1 2 - X + a -. Bl 64. Bl S'.:. a~2 B) ~~2. D)--2~~' 1~2cos4x A10 m= 6. C) ~ 1.:-1.. Tetiva krug~ je za 2 manja od precnika. E)~~ ___{l':+L _ _ (a' + 8)(a 2 --2a + 4)' 2 . 8' PolazeCi od zbira geometrijske progresije 1 + x + x 2 + x 3 + 'j' ( 11 ' ") 27f .. U grupama ekipe igraju svaka sa svakom i prve dve ekipe iz svake grope ulaze u finalnu grupu.:a'. Povrsina trougla ABC je: A) 36... E) {m:m.m) + 210g2 ima dva realna razliCita resenja. E ) zadalak nema r"senja. Bl prazan skup. C) ~6~m. Skup M je: A) Skup R. Bl a= ± 1. C) -2~--- . C) 1+cos 2 2x. U finulnoj grupi ekipe igraju svaka sa svakom. C) 48. Za koje su vrednosti realnog parametra m obe nejednakosti _3<xz+mx~2 2 x2 ~ X + 1 < zadovoljene za svako reaIno x? 15. 1 1 + + 1 jednaka je A) 25.. Neka je M skup svih realnih vrednosti parametra m takvih da jednaCina 2iogx = log(x ·1.-:. juni 1991. Ako je a realan broj i I a I #2. D) 5. C)~l D) 17. ~8. D) 1.oO}. 2Iog a+1 C) a. C) {m: m> ~ D) {m: ~l<m<O}. C) a= ±v0.fi)-2 \J:. D) a=~3 iIi a=4~~3. s tim 8to ekipe koje su se sastale u predtakmieenju ne igraju medusobno novu utakmicu. E) 27.la x-: 1. A) ~6<m<~L B) ~6<m(7.2 = 0 zadovoljavaju usia v: . a odstojanje centra kr. 2 k = 6 je jedino re~enJe. D) ~6. E) nizajedno m. odrediti m i 2k. D) 24. E) 20. 25. Kroz tacku u trouglu ABC povucene su prave paraleine stranicama trougla. 50 V redDost izraza _1 _ _ 1 ( 1+ + I~ v0 v1 )-2 ( )-z ( ~ .IA. x X2 1 Ako je 10 lO'=8x+5. Izraz sin 4 x + COS 4 X indenticki je jednak izrazu: A) 1.ga nd tetJv~ za 2 manJe ad polupfeenika kruga. E) O<a<l. D) ~1<m(2.-. X4 A) 0. n. 1+~5 1 E) ~..is 4. 174 175 ..I cos ---. cos--:~+cos -5' Jednak le: D) ~ --. E) ne postoji nijedno takvo x. Na fudbalskom turniru takmieenje se odvija urn grupa (m>l) sa po 2k ekipa (k> I) u svakoj grupi.' Ako je reciprocna vrednost broja x + 2 eetiri puta manja od bra. tada je vrednost izraza a+l 1~a2) 1 ( a2~4 + a' +8 : (a~ 1)" +-3 jednaka A) 17. Bl m = 3.. C) postoJe tacno dva r"senja. D) 2' 2.. B) (1 + .:7. tada je x jednako C) Tada je: A) ~ 1 . Na taj nacin formirana Sil tri manja trougla Cije su povrsine 1. 2 k = 4 je jedino resenje. j 1. D) postoji vi~ ad dva resenJa..-' If 4n . B) 1.ellve . ~. ./if. E) zadatak nema resenja. 19... E)-~4~' 3 +cos4x 20.:l.17·.:"J7. B) sin4x+ cos4x.--+ X~+-2XIXZ + 4 =0. lada Je zblr svib vrednosti braja x koje zadovoIJ'avaJu ovaJ uslov A) 0. 1 _.. 16. l~oreni Xl 1. 47f 7b' na ne k' d rugl naCln mogu se ' " ~l.Iednaka Je A) 6. C) 10'. i 9. lZracunatl cos -. Aka je na turniru odigrana ukupDO manje ad 115 utakmica i aka je taj bra] utakmica neparan. 4. DuZina ove .

B)(-5. Maksimalna zaprcmina valjka upisanog u sferu polu precnika R jednaka je 2 2 16 4 1 A) _ R3 · B) o o . . Ovaj se u U precrtane sve cifre. Data je jednacina F+~X2-1 +Vx-~~~-1 = 1.4). B) Medu datim fun· keijama nema medusobno jednakih.. "" f.(2Ixl-l) 'ednak u. resenJe oJe pnpakoje pripada inte~alu b + co . D) 12. R'n' D) ~~ R'n' E) . Vrednost realnog parametra m k" . E) 5. Koefieijent pravea prave normalne na pravu povueenu kroz tacke A(-2. negativna resenJ'a' ..-5]. D) (-4. E) 5. C) 3. q 2j2. C) 41624. ""f2 ""f" . q -3 1r'. q 4. f3(X) = -yr=== I . ta Je stranlca Be B)~. ""f2 = f3 ""f. 2 v D) 1· -(-/5-1~ 4 E)! SV J '3· E) f. " . _ mx + m _ 3 _ 0 oJ~ JC ~blf had rata korena . B) 90 m.(X) = 1. jednacine x. "" f3 =f..:ozjat vidi t?ranj koji stoina 9 . f.14..ji .25. 11. Ako je f(x) = log6x+ 31og 39x. B) 20.3]. roJu se. \ 18. n 3'~' 27' 3~'. 13.2]. 12345 U b ' .. C) f. I \ E)[ -3. 6.e:~~~~ S-:/:::. D) 4.r=c~... f(X)+f(~) jednako E) 31og 39 . ""f2 = f3 = f. Vrednost proizvoda sin200 sin400 sin800 jednaka je: A) 1..' .-2)u(2. B) 12. redom precrt " '. 9. q(-2. D)(2. i 9" J B) (-co. " . ~!% l:.) Ill. 4' 4' 3' 3 Zbir svih troeifrenih brojeva deljiv sa 11 iznosi A) 33660. E) zadatak nema resenja. . n~lDa lfia3am? jedno resenje A) 12~3. 15.lU. D) log3x+2.. ) Jedn~clDa lfia dva realna e oaClna nema reseoJa.3]. R3 n . C) 95 m. D) Y. . I 20.). Jednaka A) 3. Ako su prave x+4y-25=0 i 4x+9y-75=0 tangente elipse b2x2 + a2y2 = a 2b 2. B) 2.. Ako se broj stranica pravilnog mnogougla poveea :ra dva. avaJu sve eifre na neparnim broj u kom:P::e~:::VI~~r:t~ postoje6em poretku cine novi postupak ponavlja sve Jok ne 1:0~tupak preertavanJa.a koja pripadaju lj tt~:)i~a Bim)Jaed naClna lll1a sarno jedno skupu k· co '. x+l B) 7.senj. q [3. da intervalu (_ co -1]' q J ed . D) f. Tacan Je sledeci lskaz: \v 2cosxl A) Sve su funkcije medusobno jednake.. f2(X) = tg.-IJ (. \ 1 Je A) [-1.-2]. ..i~:~ !~d=t~m~~~ dvadaP':t veei ~d ugla ' . njegov se ugao poveea za 9°.5]. onda je a+ b jednako 16. x x I sinx I . IduCI mestima N . E) J d' .-. E) 14-/2. Date su funkelJe f. l-cos 2 x 2 r.2)jednakje 3 3 4 4 A) -1' B) -' C) --' Dj _.zr: A) 6. I \ D) 64.' . B) 40733. Ako jef(~~)=(X-l)2.15.' E) --.etg-ry.. Dat je 1990-eifren broj 1234512345.-3] u [3. Koja je cifra poslednja precrtana? A) 1.+co). tada jef(3) jednako D) 9.-:-y 1 +cos2x . ~kup svih reSenja nejednacine logJ(x 2 -4). -1) i B(2. onda je A) 0. 10. 2' B) 1 4. q 10. C) 18.' log .R3 n · C) _.. pnpada mtervalu A)(-co.+co). h~rizon~::~~r~e~~':'Osstl~ . sma ornJa Je: A) 100 m. sleva na desno. 300 00dopyodl' ./2 E) 56J'3 m.naJmanJl. 19. Broj stranica mnogougla jednak je A) 8...35.. B) 9.-2)u(2. C) 18.(x) =. D) 44550 E) 53031.. tri r:. 7. D) 24.+00). E)(5. Zbir uglova pod kojima se sa 100 200 . '10' E) 10 3' 8.

E) Jrx J=2' 4. C) 1. ~ ~~'/3~3 C) 2x+2y~10=0.(x) = log2x2. o A) . ~kup }acaka u ravni Cije koordinate x i y zadovoljavaju Jednacmu x"~4x+2y2+4y~4=0. f. Izraz B) 50. tada je I( 1) jednako: A) ~2. =i2 =13 ¥-i..J3 + 1. E) 2' 3a + 2b. Ako je i(x ~ 2) = x 3 ~ 2x ~ 1. prvi.3~1 . E) ----c· 2a + 3/J B) cosx+sinx.( n\ DJ . 5 1 1 / n\ A):)2 cos \ x~:. 10. . D) --(.8=a i log. !. ClI.9=b tada je log. D) ima tacno cetlfl reseoJa. V rcdnost izraza t \~) S ' -1: . 5. A) krufuicU.-~2~s1ll2x cos 3 x + sin 3 x indenticki je jednak: A) 4.. peti i ]edanaestJ Clan obrazuju geometrijski niz. C) im. 6 3a+2b' B) . il) ~4. U iednakokmkom Houglu krak je ova puta veei od osnovice. D) 'Tiuaestougao. Vrednost lZraza ( .I'. '+~r.. DJ parabolu. ill. --~.. Dj 54. (. 2 jednaka Je: ./15 15 11. Jednacina Jx+2J=2(3~x): A) nema rescnja. B1JotJ=1. Zbir kvadrata resenja jednacine x 2 +3cxx+cx 2 =O je : aka 4 sarno ako je: A)ot=l.-' x2_ y2' X2 +y2 C).. ~ Ako je ()( ugao izmedu krakova. C) 10.+2)'+2=0. J il) --~. C) 51. C) dvanaestougao.-. 7. ¥-I2 =i3 ""/4 "'f" 179 178 .3~ .. C) hiperbolu. cr DJ~.5. ill . 6 2a+3b C) 2a + 3b 6 . onda je sin 2 jednako: E) .(x) =-1 2 7' Tacan je sledeCi iskaz: ogx'" A) Sve su funkcije medusobno jednake.. A) -----..j2 \ IT \ x+-" 4}' 6. E) cetrnaestougao.. E) Iffill besKonacno mnogo resenja. Date su funkcijei. B) ima s~mo jed!.6 jednak: . indenticki jednak: AI . B) Medu datim funkcijama nema medusobno jednakih. 9... x+y -~ aritm~tickom nizu./2sm \ X~4). f3(x)=2Iog2IxJ. E) dve prave koje se seku. Jednn ::ina prave koja prolazi kroz tacku. DJ 2. I DJ 20. 111 qcc=4 D) Jrxl=3.J3.o reSen)e.- \. E) 1. il) 2x+y~7=0. Ako je !og.i).a t~~no dva resenja.. til x+2y~8 =0. =14 ¥-!2 =13' E) I..· D)!. sa razliCitim clanovima.(x)=2Iog2x. X~V D) 2_. E) :x. 1 . 14.3+5)-1 je: 3.3) i normalna je nu P' IVU 2x~y~1=Oje: Ai .~y+ 1 =0. il) jedanaeslougao. Bl e/ipsu.+~. C)~. E) ~j. E) 25. E) 72. 2 3 15). C) -~cos 1 ( . sepiemoor 1991. P(2. '[2 (1\-3J 8'1°. precistavija: Koji pravilan mnogougao ima 44 dijagonale? Ai oesetougao. Ako je prvi clan 24 odrediti deseti clan aritmetickog niza: ' A) 48.

AM. E) 4. D) [4.+w). B) f( . B) Rv2. 15 (x) =(x-l)y(x_l)2. (~)-10 3 27-3+02-4.--~>~ JC: x 2 + 3x-4 3 q[O. 1 D) 24.x).3f(x+ 2) + 3f(x+ 1) za svako realno x jednako: A) f(x).5. C) l-a-a 2 2' 3 _a 2) (a 3 -1).(3-2' 3 x + 1 )=2+2x pripada intervalu A) [-8. Kosarkaski tim saCinjavaju 5 bekova. D) 2. B)2. Z. D)f3 #/. 2.-. Date su realne. k E E sinx+cosx-I-tgx=--~ Z. -. C) 792. E) Sve date funkcije su jednake. E) 7/(x) . =/2 =1.~ __ a + 3 'e ) a 4 -a 'a-a 3 A) I' .-4]. Na stranici AB paralelograma ABCD povrsine 1 data je tacka M tako da je AB = 3 .4J. q 2. x-2 1. 4..-4). B)Y=X2+2x. E Z. tada je povrsina trougla AM N jednaka: A) Proizvod svih resenja jednacine 14x-61-2x-12=0 je: A) -18. x-3y-4=0 je: A)(2. D) 3. i f5 #[. B)(~'-514) qG. y) temena parabola y-x +kx+k+l. C) 0. . k 20. 18. a 2 +a-l D) . k cosx Z. 4 centra i 3 krila.rX_l J4(x)=lx. D)y=(1-3x)'. . 25' 2 (64-. Ako je N tacka preseka pravih AC i DM. E) 4R. 8.0]. SVcZe peeUfke sadrie 90% vode.=/2=/4 #ls.-3).OJ. k E 7.o~etrijsko mesto tacaka (x. Tacka simetricna tacki M (~ ~) u odnosu na pravu 5' 5 D)(2.1). B) (2. B) 1440. 26. Tacno je tvrdenje A) Sve date funkcije su medusobno razliCite' B)/. C) 3R. 3.kER. =/2 #1. 2 B) l-a-a .}2+a+'1. 1 C) is. l+a+a (a E) a+l 1 +a+a 2 ' a-I 1 1) . Sva resenja jednacine A) x=(2k+l)n.)-3. {(x-l)S ~_ f3(x)=.' 3' D) 3' . 25 17.1}. D) (-5. B) x=kn.jR. C)y=3x. Vrednost izraza 3 A)~. E) Skup realnih brojeva.576..12].11#-2x+l i Visina prave kupe najrnanje zapremine. Ako je f(x) = ax 2 + hx+ c. Ako a E R / {-to. C) -6. B) [-4. E) [8.#/. D) x= 2: +2krr. Relienje jednacine log. 1 1 E) 27' 1 G. vrednost izraza ( __ 16. (x)=(x-l)2J2 (x) = I x-112. Na koliko se nacina moZe od njih sastaviti petorka ako u njoj moraju da igraju bar 2 beka i bar jedan centar.-3) . D) . d 1 B) is. 'h" ' naClne Sk up SVI reseoJa neJed " A) (-4.84. E) 9.464. juni 1992.8]. 6.odredenojesa A)Y=~-(x+lf. E) su: y=4' 19. tada je fix + 3)·. Koliko se kilograma suvih pecurki moze dobiti ad 22 kilograma sveZih? A) 2. 5. + 9 IZnOSl B) l' ' 5 C) _.-.5) E)G. opisanc aka sfere datog poluprecnika R je: A) 2R.2). E) 8.64.. k E rr E) x= 4 +2krr.!unkcije f. E) 125.:. c)/. B) -9.15.2e. A) 540. IT Z. D) 4. q [O. D) 243. a suve 12%.fix). 1. C) x=2krr.-"±.=14#15.

.( ) . 00). E) 1. )I E R ako 4. opisana je prava kupa minimalne zapremine Cija je osnova u ravni osnove polulopte. ..aS.j6). ft...una baC'"' j'..2mx + 2m + 2 = 0 realni i razliCitog znaka jeste A)(-1. 0 eo UJ'~ ana] 1 "k" seta. 14. E) 512..a<1' -. 3nJ broj resenjajednacine sin2x=cosxje A) 2. x-I 1-x 'In+2(X)=!. B) (6. 3 2 ~. D).aS. d pozitivni realni brojevi razliCiti od 1. . b.) a~3.v:u~ruru odi~ra~o ukupno J .'. Jednacma sin 4 x + cos 4 X = sarno ako je a. 1 HI. D) a>l.ledno reSenje ako i . c. ' . Ako su stranice troug!a ABC.(X)). Zapremina te kupe iznosi I I t 1 1992' D) lQ9. Neka je u trouglu ABC AB = AC i ugao kod temena A veti od 30". E) ~.aS. 0 15. 182 I .. meara na turnlru Je A) 32. D) 18°.i. E) A. II. log. a E R...7 r..l+J5). Ako je AC =e : suo Jcdnake. .jXJ' v.2j2. ureden par (a..) 5 rn.:. 3j2). a ~o e ill u mecu. Ako su G. -l)u(2. Neka je D tacka na stranici BC takva da je ugao BAD = 30" i neka je E tacka na stranici AC takva da je AE=AD. D)(2JlO.>d I sarno ako je ' . Na segmentu [0. 2.. " C) 15". tada Je AD jednako • A) 16.3n .::.l..ucenJa .+1(!. log. Na tcniskom turuiru ucestvu' . 18. 22 B)-' 5} 27. ad D) be. .... AB=5. ---=-. D) 18. C • log.__ '. E) 30·.'m... 3X+v- ~=a Y t 8 1 +.. b) jednak je B) 12~." g~ac 'OJI prvi dobije tri 2n+l+4n2+184 seiov. E) (4j2. 1 fl(x)--. D) 256. Ako je niz funkcija J. BC=6. tJ·. a dobijena seta odnosno P b ':. lacld E. I IX. 5).~ la o 1Q se p . ~ D) 5. una bar . E) 7. Sir' b d 'k poraieni ispada iz daljeg tal' '~".~ B~~i ~. AC=9. q(l-yS.. I f B) 1 +'\1'2 :$. u naredno k . n.2)x2 .2J6). rn 1991' '-." (a+b+c+d).a<-· -~. tada je poiuprecnik opisane krufuice tog trougla 5J3 A ).=a -3a +3a.. n E N.n tak " IDlcara.no reseDJe ft.. B) 3 2J2 r n. SImp svih vrednosti realnog parametra m za koj su koreni kvadratne jednacine (m . Sistemjednacina ?l+~xy+. B) 64. !OJ 1992' 1992 ~ 1991' = 20. C) OS. Poznato je da jP·. E) 12j'j . B)(l-yS. I I I 19. vrednost izraza 10g b a .' 2) . 9oz(1992) jednako A) -1991.. q (2.J"10. 16. Oko polulopte poluprecnika .. A) (6.1 . B) 3. q 128. Tetive AB i AC kruna k . -:$. A)-l<a<l..}"1x+y-l . a E R' . a tetlVa AD seCe Be u 12 1 AE = 8. b . 5). 1-!-yS).r ' . C) 4.. 3 E) ~ .. E) j2S. B) log .9. C) 17... BjOS. definisan na sledeci naein: _ x.12'E)2 6 2" Ji" B) _-::1. Turuir se igra po kup sistemu.2). )I). D) (2.J --.. " x > n E N. SvakI mee se igra do tri ' . . B) 12°. d je A) abed. Aka su prave x+y-8=0 i x+3y+16=0 tangente elipse b2 x 2 + a 2 yZ = a 2 b 2 . C) ad.. 1 +2j2.(x)= . 2" p . Ugao EDC jednak je: A) 10°./2 C)~-·· 8' . x... ondaje . .. -1<a<~ "" 1 D) .

Cija je povrSina jednaka P. E)1. vrednost izraza Jednacina prave q koja prolazi kroz tacku A (1.+-. [Ca..4 ) je: A) 1. D) 4.2 . B) lednaCina irna tacna dva resenja. 8. D) 3x+2y+l=0. 1)'ed k Akojef(x)=~---. E) 1. sin4 40") A) 2sin 20".. 1 B) 20. 3.Ca~':f 1)]: a 3 : 3 b je: b C) x+y+2=0..8). a E R. a stranice Najkrace rastojanje izmedu krive ve x-y+ 3=0 je: A)y0. + y2-4x-2y-j-·l =0 i pra- BC=-/2 i AC=2. 5.3. j4n-" gde je n E 1'1. D) 1a 1?:2.12.. C) (1O.a< 3.6 0 i a. P~P B) ft7~. C) 4 5. E) O. E) lednaCina ima sarno jedno negativno resenje. 14.1 a 1<3.. x» E) 2. 6.'. E)(I. ondaJef(".s. septembar 1992. A) 2x-3y-8=0. Ostatak deljenja polinoma 4x 5 + 9x 3 + 19x + 92 binomom x + 1 je: A) 80.464 2) : (3. C) 40. D) arcsin~. C) 63. D) -2. D) i/. D) 124. D) 2(J"2-1).24J.4.s. PovrSina osmougla je: A)6y0. 7. C) 1.4 +2. C) -2. C) 2. D)(O. 2 Vrednost izraza (0. Ako je u trouglu ABC ugao BAC jednak 30".. 13. r. Oko kruga polupreenika r=J". 15.6). < 7 ako i sarno ako je: Xl Xl A) 1a I> 3. za d ovo IJavaJu uslov . B)i.a<-!7. El 81. lednaCina x 2 + ax + 1 = 0. 10.10). 2n . =24. koji ·· Xl X. Stranica romba je a=9. + irnaginama jedinica. 4 B) -' 5' C) Ne postoj~ 4+4-/2 D) j. B)2.12+ 1 opisan je pravilan osmongao. C)4(y0..536 2 -0. B) 2.6 2-7. D) 108._ . a i sm 160" Vrednost izraza . Ako je a . A)'!" ab' B) a-b' C) a-b. iznosi: A) 72:.25. D)-I. 12.~= ab 2. E) 30". B)9. C) arcsin~.~. povrSina romba je: Najveca zapremina uspravnog valjka. a zbir dijagonala d l +d . B) (8.. x 2 -2x-l . Cl lednaCina irna beskonacno mnogo resenja.2 4.I). C)-i..2+ J na 0: 2 x +2x-l A) 2' . D) lednacina nema resenje. . Bl{j. Je: sm loo"(cos 4 40" _. E) 96. 2. B) 60". 5+4". je: A)O.6 b. onda je ugao ABC jednak: A) 45". Bl 64. Tacan je iskaz: A) JednaCina ima sarno jedno pozitivno resenje. P C) fp . b. 9.. B) 60._. B) 2x+3y-l=0. pJ"P pl E)·.:f -4) . 'ab' D) a+b. 1 E) 2' 11. E)8. 1 Data je jednacina J"i6x ' -48x + 36=4x + 11. X2 E) -2J"2.+1. ab' E) a2+ab+.s. D) 5.2) i paralelna je pravoj p: 3x+2y-l=Oje: A) 3x+2y-3=0. ima rcaine korene xli xz. Vrednost zbira z= 1 +i + j2 +j3 + . = -1 pripada intervalu: Resenje jednacine log2 (log4 (log 3 A) (6.

d realni br()jevi. jednak: . c I jednak: > 1 jednak je: 2).. 2). Yo) tacka na pravoj 3x·-4y + 1 =0 koja je najbliza tacki B (2. P(1)= 5. b A) (-00.5: 1. a 19.. Zbir prva cetiri clan a aritmeticke progresije je 92. C) 15.' In n AkoJetgx=--' <x<n. tada jo skup {a. a 4. E) (-00. B) x < . . 14 C):j. C) {-2. a b OJ (-. +00).5.. .ie P(0)=4. je tacna ako i sarno aka: C) . 4..n. A) D) G. B)lili-1.je skup rescnja nejednacine ax+lJ<a+b x b B) (-. B)2. P( -1)=9. AliI. Proizvod resenja jednacine (. C) 5. B) x-'.Ji D) 10. C) --i'..j 5·.. 24 . Ako . \ \ 9.Ie na'a Je: I C) 12. 70. -'--rl.3y -24= 0 je tangenta hiperbole x 2 .8i. Broj resenja jednaCine 2 sin 4 x -" 2 cos4. D)3. . E) {8. .25+. C)1ili--2../3+ 2. E) -16. Koliko prvih ciano va treba sabrati da bi se dobio zbir 840? a A) 11. --./2-34. 5.2 iIi x> 1. "I . -1l. i = ". Vre nos! IZraza \ 2 A)-3. --2}. lada je Xo + Yo jednako: A) U kosarkaskom timu igra 5 bekova. '4-. -1.= 34 je: A) 12. tada jo a . h . Neka je P(x)= ax 2 +bx + c. Ako je A (x o.. B)l4. 18. D) 120. jednako: A) -6. Prava kx. 186 J 87 . Ju(!. 9. 6. E) 21. a 5. +00). 9!. 19 B)S. B) 3.. c ./3-2 . 5.). 'V 2 1 E):. A) 1 < x OS. . 1. . A) 480. aka u njoj moraju da budu bar 2 beka i bar 1 centar. C)792. Nejednakost x + 1 > . 43 D)-'. 1 B)· 7 0. 20. c... IT] jednak je: A) 6.2).13 C)'/-./5-:':'-. B) -12./2). DU(I. b . I} G. D) -4. 4 centra i 3 lerila.16. h. E)(I.jil X + (. Skup resenja nejednacine log. c + id (a.. 2..5+=41~)'~8~11 )'d k . + 00): l)U(I. G. b C) (0. E) 4.2 < x < 1 .JU(l. D) 17. E) 17 '6" Ako je a>b~O./2 E) . O)uh 1). 25...tgy= 30 <y<-2. aJcsrnx+y) 2 2 2.. B) 540. a zbir prvib devet clanova je 342. 3) 7 q-.Ji 2' 3. \ (\/ ) : d . 3!. D){O.lUG 1993. B) -12. +00). G. D) -1<xos. tada . Na koliko se naeina moZe sastaviti prva petorb. E) 360.. .-:"1) rescnja jednaCine Z2 = . 3). h.y2 = 36 ako i samo ako k irna vrednost: A)5ili-5. E) -8. O)2ili-2.: 3\ Ako su a + ib.tad " ( . OJ 16. 10. 8. d jednako: A) 15. E)x<-2. 4!. D) 2.. B) 13.x~ 1 = 0 na intervalu [ .1). j~ C) C) -16. E) 3 iii -1 .

3 ' D) 14.5 i 6. B) 6. Svako igra sa svakim po jednu partiju. U svkoj partiji. C) 7 i 5. sedmog i osmog.10. ako postoji igrac koji je osovojio 3. 16. E)2. Ako je ax 3 =b y 3=cz 3 -+-+-=1 (x.'-5. aba igraca dobijaju po 0. Zbir kvadrata sinusa uglova trougla jednak je: 13 134 352 1868 28 88 A) 65. 17. Maksimalna zapremina prave kupe date izvodnice s jednaka je: A) 2ns 3 {~. tadaje log. 64 B)-' A) I og2 ab ' B) 0. E) 39 . 19. 44 D) 25.5 i 5. B) 25. tada je broj poena prvoplasiranog i drugaplasiranog jednak: A) 7 i 6.y~+. B) ns 3 {:. 5 ' C) "-0. 11 E)'X' D)4.b>O i a'+b'=14ab...5. je: A)2. b = 2 i povrsina p = 12 ./2 6' 18.. b) jednako: C) -2" Osnovice trapeza ABCD su AB = 8 i CD = 4. Ako je M tacka preseka pravih AN i CD. (a+b)~~(10g.. B)~5.5 poena.5 poena.'tabc 3f • 13. a pri neresenom ishodu. b. B) 169. E) 23. Akoje a>O. B) a:o. re nost prOlzva a cas '7 cos cos 7 Je na a Je: 'i 1 E) -'2<a<~2' D)X6. tada je lZfaz . D) 6.\ r:x'i a'i liU ako i sarno ako je: A) a<O iii a>2. (a ~ 4)x ~ 2 = 0 jednaka 3.~a maksimalan broi resonja J 15. . C) 36. y.. o a+ log.yb + ~ "" 0). c realni x y z r y_3"a"x 2 + by' + cz 2 brojevi. E) a+b+c 3.l.. Zbir kvadrata svih realnih reiienja jednacine (x ~ l)(x~ 2)(x~ 3)(x ~4) = 15 je: A) 18. 14. E) 7 i 5.. .. Neka je N tacka na stranici BC takva da je povrsina trougla ABN eetiri puta manja od povrsine trapeza. . V d .. D) 13.5 poena i ako drugoplasirani iroa manje poena ad zbira poena cetvrtog. z. d k .y~ +.' 1 D) 1. .. C) 84'S. d n 4n 5n . 1 1 49 E)4' 1 11..yb+~ jednak: 12. U ostrouglom trouglu zadane su stranice a = 1. Zbir svih vrednosti parametra a. D) 2ns ". 1 C) ~2<a<0. C) 3ns 3 1.~2 iii a2. porazeni dobija 0 poena. tada je CM jednako: A) 13. Na sahovskom turniru ucestvuje 8 igraea. a.j2 . 9 C)2. pobednik dobija 1 poen. za koje je razlika korena jednaCine (a ~ 2)x' -. Na kraju turnira svi igraci SU osvojili razlicit broj poena. 3 E) ns . D) lal:O. Ako je petoplasirani igrac osvojio 2.5. " J ed oaeiDa x~a= 2 12y.

a se pove6a za En cm 2 . b]u[c. 2. C) 25 em. B) 54.2' log 2. .j). --2. E) 22 em. E)(-1. 4. B) -11. b]u[c.: 190 191 . B) 24 em.:pisane krufuice i bipotenuze deli hipotenuzu na odsecke dUZlne 5 em 1 12 em.5). E) 4x+3y+7=0. .j2 em. 10 3 ' 9. E)48.+00). B)l. A) 2. D) -8. a+b b-a A) (-00. > 3. Jednacina prave koja proiazi kroz tacku A(3. C) (-1.6x 2 d. C) 26.+00). za neke rea e oroJeve G. log216x> 1 je: D) 16.2). B) [a. d]u[e. d]u[e.3).4) i normala je na pravoj 2x+3y-7=Oje: A) 3x-2y-l=O. (.J b-a B) -'b'. B) 4x+3y+6=O. d]u[e.px . E) (a.f. D)3.7).j). Hwrl-wrJ)} a+b.le: A)-16. D) (-3. Skup svih resenja nejednacine 10g. vrednost izraza jednaka je: A) 1. Tada Je. D) a-b' E) '----.9).-1)u(2.+00). (1 . x 35-.2"J jednak je: A)O.0)u(1. 3+4. + 00).5).?dira . Za 0 < a < b. b jog --. Bmj rdenja jednacine cosx=cos3x na segmentu [0. Pri tome se zapremina svere (u cm 3 ) poveca za. g (a<b<c<d<e<!<g).1 3 1\ 03125 . d). D) [a. 10.~2 ~ 6 Skup resenja nejednacine .4)u(5.2 . E) (1. d)u(d. C) (a. x_. x -2x-. C) 2x-3y+6=O._ ~ 1 je. Zbir svih vrednosti parametra p za koje je zbir kvadrata korena jednacine 2x 2.2p + 3 = 0 jednak 2 .3)u(3.ie: Jednacina prave q koja je simetricna pravoj p:3x+4y-2=0 u odnosn na pravn s: -x+ y-8=0 je: A) 13x+8y+26=0. In' . 5.) .Ji'=-lY )-2 .0)u(3. 12. e.JC:'2)2 + .~ -.. Zblf duZina kateta je: A) 23 em. U pravouglom trouglu tacka d. D) [3. E) 3. 1 Jednacina IX-31+2Ix+ 11= 7 A) nema re"cnja. DJ 3x+2y-17=0. D) 13x+15y=O.-1]u(3. septembar 1993. 3. D) 16. E) 2x+3Y-18=O. C) 26x+23y+26=0. C)2. ". Ako se polupreenik sfere poveea za 1 em. Neka je S skup svib realnih brojeva x za koje vaZi 62x -35x+6 . njena povrsir.c. b]u[c. ..20. B) 3x-2Y-H=O. gJ. E) irna beskonacno mnogo resenja. bJu[c.=--:. Sva rdenja jednaCine 4y'x+ 3 =x + 6 pripadaju skupu: A) (-2. C) irna tacno dva reiienja. B) (-3. B) irna tacna jedno reSenje. skup S oblika: A) (a. b]u(c. E)veciod3 ..+00). e)u[f. a C) ( a-b}' a+bV . C)6.20 : 0. B) (-1. DJ irna tacno tri resenja. C) (0. Vminos! izraza jeduaka .

data jednacina iroa jedinstveno reSenje.m.1). ~. 3 Rastojanje centra krufuice x 2 +)"+2x-4y+4=O od tacke M( -1.~+2kn E) J IX fJ 1 1 ostri uglovi za koje je tgcx=. A)~' 3' 3.2). data jednacina ima vise od jednog resenja. D)' 4 .8. E) 409. ima vrednost: D)1.+mt+m~). D) B) A) (-4. C)2x-l.6}.. +m~ +m~ +m.vsinx+~~.5..an. 19. E)O. 20./ i tgfJ=3' tad ' a]e (2kn.. broj). 4..3 Dat je pravougli trougao ABC sa pravim uglom kod lemena C. A) -1. !zraz (81. 1. duZine teZisn~ linija trougla. £)3 8. Skup prirodnih brojeva razbijen je u. Ako je duiina visinc CC' iz lemcna C jednaka E)3.1) x + k . B)5.+mY+(mb+mJ2). data jednaCina ima beskonaeno moo go rescnja II Za k = -1. gde je N jednako: A) 420. j~nak je 2450. E) 135°. ~(mOmb+mOm. Ako je f(2x-·l)=x.+m. A)7.4). N)Neznam. C) (0. C)3.. C) 60°. B)6. Broj 1993! se zavrsava sa N nula.~-~> 1 je: A) prazan skup. Resen]e ]e do aeme 4 x vaJu: yo 3x-1/2_3x+1/2_22x-1 - nalazi se u interE) (4. D)4. C) D) 4)2. C) 511932. 14.+m. E)~(m. Skup svih resenja nejednacine . tada je f(f(x» jednako: A)x . +m. 18. jtd 1994.~7]. D) 2. C) ~2kn.-2). .)2.m.6). m. E) Sarno I i III. Ako su m •. B) 45°. B) 495. qr2. D) 90°./2. grope na sledeci nac~: {1}.mol. Ako su i B) (-2. Trocifrenih brojeva deljivih brojem 11 kod kojih je zbir eifara jednak 14 iroa: A)7. . N) Ne znam. E)(2x-l)2.. m b. B) (j(mo+m.1 = 0 (k realan broj) i iskazi: I Za k = 1. odsecka C'B jednaka )3' tada je polupreenik opisane kroznice oko trougla ABC jednak: 17. {4. 3' 2 D)~2.13.2) je: ~«mO+mb)'+(m. D) 1. Zbir brojeva 99. B) 1. D) (2. {7. 2" E)I' N)Neznam . C)5. B) 490901.3}. C)450. N) Ne mam. x-3 x+. Tacni suo A) Sarno I i II.+2kn} 2 C~ +2kn.0/4)" (n je prirod. E) 485199. grupe]ednak]e: A) 501509.10}. 2 C) .Y}' 2' C). B). 5. .9. . Da la je jednacina (k .. D) 471981. III Za krl'{ -1. B) Svi iskazi. ~+2kn). £) 0.Y}. • . 15. ! '. \~+2i"'. C) Sarno II. B)~4-. N)Nemam A)3-8. Zbir binomnih koefieijenata treceg od poeetka i treeeg od kraja clana razvoja binoma (--i3 + . . {2.-'}(81(-W') B)3-'.. Broj racionalnih clanova u tom razvo]u ]ednak ]e. tada je zbir kvadrata duZina straniea trougla ]ednak: 4 A) 3(m. D) 440. +2kn) (k je ceo broj).mb+m. j~ i duiina 16. D) Sarno I.0). rx + 2 fJ jednako: A) 30".

2)UD. E)3. C)1. 10. q3+x. B)O. .O). B)O. Broj racionalnih Clanova u razvoju stepena binoma (.. Ako je ostatak deren'.b. 2-a E)~la+bl.. C)' l' .2)u(3. E) 28s.b. ak " . b-l ' D) l+b.a) i B(O. B) 12J3. D)3. a IVlca manje piramide je a =.. N) Ne znam. N) Ne zuam.3]. ~ozemo lZabrall 4 clpele tako da medu iz' b ' ~ n~ClDa Dude bar jedan par iste vrste? a ramm Clpe ama A) 2100.. NlNeznam. 17.JC=3x+3-x je: A) veCi od 3.4} D) [l. tada je x jednako: A). C) (O. B) (a. 18. q-I. E) 2+x. Broj resenja jednacine 2COS2X2.) Je: ' roJ ur em A)veCiod3.c].6. Tada ]e..b). b.~ Jednak I.b). Nl Ne znam.3. C) 16J3. tada je X. c. E) [1. E) [a. C q 2 elementa.E(O 1I:J Ak " ~ J '4' 0 SU Xl =COsa I X 2 =Slla resenJa Jedna~llle 18x'-6(p+3)x+p(p+6)=0 b . E) 1440. E) 4. D) 332. D)2. E) 1 element. NlNeznam. NlNeznam. U c:rmanu se nalazi 10 razliCitih pari cipela. Ixl x'-"'-6=1 ie: All. Nl Ne znam.4].p(x) stepena n(n:2:3). q 1~.X 2 X 3 -(x.c).J. E) Jb(b-a). B) O' 'l Nl Ne znam. C)O./6 + 0)'994 je : A) 334. Odnos visina dye pravilne trostrane piramide je 1:2. D) [a. l-b ' C)~~l-a). 12. tada je log308 jednako: 13. Ne]'edna k ost skupu: ' . ed 'h parova (p. 11.2)u[3. E) 3· .. A)~(I-a).03=b. 194 195 . D)X2_X+2. PovrSina veCe piramide jednaka je: A) 30J3.2)u[3. N) Ne znam. Na kolik . =ik+ j-\ gde je k prirodan broj a j2 = -1. D) 3 elementa. 16. D)-2.y) sistemajednacina x+y=3. Ako je !og.(b-a). x>O. (a < b < c). B) [l.64 = 0. Nl N e znam. 5-2x ? ltacna Je a k ' sarno' 0 x pnpaaa 0 1 x -6x+8 15. " v. 0 2 .5). q [a. B) Vise od 4 elementa. D) 1~5.__. +x 2 +x 3 ) jednako: A) 20. l+b ' N) Ne znam.05=a. duZ AB vidi pod maksimalnirn ugiom. Najmanja vrednost funkcijeJ{x)=cosx+sinxje: A)-. Neka je S skup svih brojeva Xi definisanih sa x. (1. q a . E)-~. B) ab./6. A)-3. za neke realne broJeve a. B)~_(~+l). i (1. A) <-OO. D) 2' .b].b). Ako su x" x 2 i X3 resenja jednacine 125x 3 . 9. C)4. Pix) sa x. skup S oblika: A) (a. D) . -1~5. B) 3360. . q 1485. B)l. 2 +x~ onda Je ostatak deljenja Pix) sa '(x-l)(x 2 + 1) ject'nak: A)x +x.. 14. N) Ne znam.b)u(b. D)20J3. O<a<b. Nl Ne znam.b)u(b. NlNeznam. 19. B) 330. Neka je S skup svih realnih brojeva x za koje vaZi log slllx-iog co"x>3 . E) 333. N) Ne znam. B) -x2+x+1. E)_~3f.4).J'3. a ostatak deljenja Pix) sa x' 1 'e~n~: + 8.. _ Broj resenja (x. B)3. E) 24J3. D) 1530. 7. D) 2. Ako se iz tacke C(x. ~~ ctgx 1 ~x::. B) 0. n. Date su tacke A{O. Neka je p ceo bro. Zbir tg9°+tg8l'+tgI17°+toI53° J'ednak Je. Akup Sirna: A) 4 elementa. C) 331.r. log. Dat pOlinom.

RESENJA .

. treba zamenili. c) 1 < x < 4.4) }. D = {y lyE [-2. 2. 2j}. l:sx:S4.1.X. +oo)}. Da bi se odrediIa nepoznala funkcija f.2]}. 4. 1 + V'lC""+-x"'-2 c) f(x) = x d) f(x) = ( _ x 1 -x )2 199 . V1T +2 J}.2]J.0) U (6. Neka svojstva elementarnih funkcija 1. +oo)}. a) D = b) D = c) D = D = {y {x I x {x I x {x I x lyE E [-2. D = {y lyE [-2. f) 3. l 1 x+ 1. 8 d) x>"3.ix~ 1 sanovompromenljivom. {x I x E[1 -r IT . E (-00. b)f(x)=x2 -2. a) f(x) =x 2 . argumente. -lJ U I [1.I GLAVA L FUNKCIJE 1. E [0.5x + 6.x+X. x+ Rezultat je D= 10. 2 lskoristiti da je 0 :s x -21 :s 1. recimo sa t ild. C)A={YI-oo<y<2}. (-00.

[CO) = 12. Analogno prethodnom zadatku imamo: 201 200 . 22. f(2) .1. 18. a period OJ = 2:rc . a) pama.X + 1./1 (x) = -VX II Y < 0.11.1 = 1 • tada je [(t) =2(1 + 1) . Da bi poslednja jednakost bila identitet. imamo f. uocimo njene monOlOnc grane. ito: 1° [(x) =x2 II x < 0. Ako u dati identitet zamenimox redom sa prvih n prirodnih brojeva.. 2° f (x) = x 2 II x 20 O.b + c =0.[(2) = 3 2 ./1 (x) = +VX lIy 20 O. +n= 2 ' sledi da je [(n)=1+2+3+ . e) nepama.ili 2a. Neka jef (x) = ax3 + bx2 + ex trazeni polinom.1) =x. + n2 = n (n + 1~ (2n + 1) . Na osnovu pretpostavke. a .b(x .. pa jef-1 (1) = 2' + 1.+ . 19. imamo inverznu granu za 1° . 1» r 26. f(n) -fen -1) =n 2 • Sumiranjem nalazimo da je fen) = 12 + 22 + 32 + . Neka je \og2 (x . [(3) .1)2 ... . trazeni polinom x 3 x2 x x(x+l)(2x+l) f(x) = 3' + '2 + (. Date funkcije se mogu izraziti kao lineame kompozicije izraza smpx I <oospx. Amplituda jeA = Va 2 + 2 b .a 2 [if(x 2 -x + = 4x . Ncka jex . 2:rc :rc 3 1 a ) Y=4+4<OOs4x "" w=4='2. imamo jednakost ax 3 +bx2 +cx -a (x _I)' -b (x _1)2 -c(x -1) =x2 1z ovog identiteta sledi 3a = 1. .1) = 1 . 5 3 :rc b) Y=g+gcos4x "" w='2' Da bismo odredili inverznu funkciju. Na osnovu pretpostavke. neophodno je da su zadovoljene jednakosti 2a = 1. imamo da je f(x 2 -x + 1) = 2x2 .I (log2 (x = x. c) OJ = :rc . imamo: 1 1 1 I I 25. -a + b = O.. [(1) . Odavde nalazimo da je 1 a=b='2' Trazena funkcija ima oblik x 2 x x(x+1) [(x) = . tada jex . Akostavimodaje t = x 2 .4x + 1. a za granu 2° . 2:rc b) OJ = 2:rc.2x + l. = 6 . Iskoristimo Ii poznalU jednakost[ -I if (x)) = x ./ I if (x» = x . Odavde nalazimo da je I a·. a) OJ = b. P 23. d) OJ = 2:rc . 24. Data funkcija ima dYe monotone grane..b = . Dakle. c) ni pama ni nepama. +n.3a + 2b = 0 . d) pama.x-a+b=x. Iskoristimo Ii poznalu jednakost. imamo jednakost ax2 + bx .1 = 2' "" x = 2' + 1.[(1) = 22.3 = 21. inverzna funkcija dalOj je l (x) = 2" + 1 . b) pama.c =3' 2' 6' Dakle.a(x .= 222 Kakoje n (n + 1) 1+2+3+ . 20. 1» 14.

-- e = 2. a) Xl = -1. X2 = 4.1. - Vx 2 -1 2.n. 31. \ . b) Na osnovu definicije kvadratnog korena. 38.odavde .11 + I x + 21 . Na osnovu definicije inverzne funkcijc.-~J [-2. ilir\x) = log3 (x 28.5. Neka je x + V1 + x 2 Primenom identileta 3 (a + b/ = a + I? 3ab(a + b) . + P . 2° -2:$:x<1.= - a) x E (-00 . d) x E [-0.1) =x. y x + Y 1 + x2 +x + 3 V 3 1 1 + x2 + (x = (3 . U[0.1\ -'6 <y < '6' 2 :rr :rr -1 1 x (x) = .VT+7 = t.{Y=l=+=xT + ) 1° za x <-2.sin 2x. f(r) = ~. Y ~ 2< + 1. 2.' + 3 V1 + x 2 ) => 2 Zamenom u funkcionalnoj vezi -'( 13 + 31 f t)=--. v=3. imamo D={xlx E (-oo. b) 35.y = -2< . 34.+oo)}.. imamo funkcionalnu jednacinu y = Ix . Smcnom 3' .31 = t x = --::-'" + 31 \ \ I o 1 T Sf..arc sin . Odavde dObijamo: r I ( 'r 17 x-+-.-l)U(l. :.V1 + x 2 ) = x .3]. 36.1. c) x E 29. Graftk JC pnLzan na slid 6. 202 203 . x V1 + x 2 ) 1 Grafik je prikazan na slici 6. Xl b) x E [-1. 3° za x '" 1. 3 I I . ~] U [3.imamo p px . paje rl(l) = log3 (T + 1). rl(X)=~1+ (x: 2)' 32. a) Kako u ovom slucaju na osnovnom periodu data funkcija ima dYe monotone grane. 2 nalazimo da je -') x3+3x f (x = 2 2x . tada je inverzna funkcija za datu: x E (%' ~I y= .-~J X2 u [~+ 3' 00)'.1 = I • nalazimo da je x = lOg3 (I + 1) .2. I P('. 6.r l (Y . 1]. .1 g) Za X E [0.2J. = 4. • i za 33."-6<Y<2" 3 2 -l( x) . :rr :rr 1 x 3 arc sin . f f + 1).] y = sin 2.

h = [8 (x) = .1 Zamenom u (3).-. 1 (1) [(11 +2[(z)=0~..z) 4x + 5 DakIe. tada (1) postaje (2) 2[ (-x -1) + [(x + 2) = (x + 3)2 . 56. = I-x. 41. Iz (1) i (2) nalazimo da je (3) 2[(x + 2) =x2 + 6x + 7.. L_ SI. z ..) b) Parna.x) .1 z . b) x = 2 c) (-~ -1) U (~+oo). Iz definicije niza funkcija nalazimo da je 11 (x) = (x) h «) = . -1) U (0. dobijamo 42. x. a) [([(x)) = . = ft992 (1992) = 1...2 2+2 x+l x = -.. 4J . Data funkcionalna jcdnaCina postaje [(x) = 2 +3 . 1 ± 1117 a) (-2. (2) [(Z)+2f(~) = ~~~. 43.. +00). . Iskoristiti resenje prethodnog zadatka.. = _x_. = . 55. 47. x-2 }\kojC--=Z ) !"d'lj'C x+l <4 54.. +00).10 '" 1. x+7 [(x) = 2x + 1 . 48. = -1.. x [6 (x) = [ -4.. :s x :::.-c (1 . 3 (1 ... . -x ' [3 (x) =fg(¥) = .. sIeduJc da je =in (x) . x ()davde zakIjucujemo da jet" + 6 (x) IJlvo sa 6. Iz(1)i(2)naIazimOdaje[(z)= 4Z+5. Sto se 1ako dokazuje. x-I ] Jednakost je tacna.--. Za dokaz suprotnog tvrdenja stavimo u (1) umestox.4 (Dokazati da je sin x ..00) U {4}.4 (x + 3) + 4 .92 . x b)x=-2.-... -:.. a) Ixl. x (1 + 5x2 ) -0. = 1.2) U (3. ~ L 1 /6 (x) = ft2 (x) = . 0) • 40. 204 .. Kako je 1992 de- . 4". =h =[4 '" [5..5 .. 1 j Z". trazena funkcija je f (x) = O. [4 (x) = [10 (x) = .~ . 6.c.2 . c) nema resenja. sin 7x¥ 1. 46. Tatno je tvrdenje pod h)h '" Ji 45. x-2 umesto x imamo: 1 x 2 +2x-l [(x)=3 «X-2)2+ 6 (X-2)+7)=---:j--' 49. [5.0) U (1. .... = ~-. -1 [12 (e) = . d) a E (-1. Z) '1-z 1 Ako u (1) zamenimo z sa ~.y' 51. -x -3 . x .. x a = b = c= 0. 44. f(l 5 x = J11 " x-I (x) = .

1. L 1 2' b)-2' ee) sin 2a. f(1)=20. a) 4'.v x" .' 14 ' C) -2. 7L 58. c) 2. 5 k a) 6'. G ranicna vrednost fllnkcije a) 75. 1 d) . 0 !) 3. 1 b)-' . 73. 59. a) 3'. 4 . b) 0. 79. 66.. l 3' f (x) + f (~) 2fT' 1 e) 4.x c) =5 .. I) (l. e) 2.:-4 0 70. c) d) J 4' f) 4. 2. a) lim (x .cos (~ .. 36 5 a) cos 3 a. 72. b) 1 4' VT b) o ' d) L 78.25. x-o 8 ~) _ SIn -. 1 . 68. 3 O.?X) x k . 1 e)2cosa. E b) 0(£)=-2+1'4+£. b) b) 8 3' 00 • c) O. = ± 2. ~ 1 I d) . a) 65. d) 0 (£l =-.2 = 2 ± VT. 207 206 . 67. oox+x-lQy V10>: 2 · I1m 2 Sln~ sln-::.. f)cosa. Sin (Si~: ~) J2= 1. c) b) lim 1 . 63. Taean je iskaz e). 64.. c) 20. c) 0(£)=38.cos x) X"'" 69. 2c .=o 1+ VI . h) x 1. x-a 1 ~ =irm.(r 2 r)2 n 77. = 12 . X 2' b)--' 2 Va' b) 1. x . c) } ' 16 0 X . 1 a) --' 3' 3 b)-' 2' C)::. c)-_· 2 ) d) a+b a+h d)Z-' 1.lOx) = hm X"" 00 1"'-·-. .?(. 62.. a) 1 61.OOS.57. 60. 76. 1. [. [ Sln22 24Va. S. Tacan je iskaz c). a) 39. f(3) = 6.. O(E)=~.=="'j7.. 2a' b) d) 1: c) b' . a) l. e) 8.. a) l'. a) .2 74.x)4 lim x00 10 ---:C. b 2 a) 3 ' a) b) 6.cos hm x -+ (2 Sin2~) = .5 .2. d) b) 0. .' 4• .• 4 3) 4.4.

= Si. a) e a) e 3 m b) e3 . 92. x-o (a . <l) e- o b) e'hn lim 1.} ~x . eat"_e bx _ ebX(eax-bX_l) b) lIm = lIm .. 94. =hm 2 (cos x sin . 86.. 8 b) e. 3 2' Primeniti obrazac n-?· a"-bn=(a-b)(an-l +a'l>+an-3 b 2+ . 8. Rezultat je .+2 2./.= lim x-o smx x-o 1 ('"' . .\' __ 0:. 83. +bn-1) . 91.x ~-p 85..1 = I .2:rt: 2 lim Pn=hm ~r""Sln-=r n. x:. b) 1. (x: -x-1 +x + X 1 r 95. . 2x+2 2. a) e -4. a) lim.1 = t . a) Smena e' . ..:--x-1 .1) + (2" + 2»)X = . J: . b) In a (smena...+ 2\' 'x"""'-x-1 Ovde smo iskorislili da jc lim ( 1 i(. 0:. 1 )f(cJ = e. 82.'... X"" co x -x-l r = lim .1 = "' . ~~ -x) x-~ (~-1') = = . ebX(e(a-b)x_1)(a_b) 11m =a-b.. b) Wloge.-. 88.1 x _1_) 1.)m \ + -. a) Iskoristiti prethodni 'Zadatak pod a).. = 84. fH. 5 b) e lO 0 89. = L I) . n").2.= 2 r n lC lC .b)x 93. 00 lim ( l+ 2x+2 'J _ _ x2 x 1 1 2. n_oo x-co 2 n 90. lim 0" = lim 2m sin .. b) Smena a" . m Rezultalje n 7 x-o X X"" 0 X . a) 1. 87.. (>:2 _ ( a) lim n x-"6 2cos1' -1f3 ( sin cos~) lim ( 1 + .

l ). b)' arcsmx = 210 .::=. n c) x = '2 + lor. kosay b) Verukaillax = 0. 109.1. . 2 = smt.y=x. Ako su a i I.)-ctg . ~-~) JJTX 2 =-'2 J[ V cos bx .2. 107.=-----c~--'-'==. 4 Smenax = n + t. 98.. k E Z .cosx) 3 " ..2x) = I .. x . UO..= n _ m_ _ __ .= . n' b) 1.2 b +. [Sill n --2 2a 106. dati limes ima a vrednost -'b' 105. .cos ax =H~2 ~:) Pri racionalisanju kori~ccna je formula a" _b n = (a -b) (a n .:... . = 4x .y=l. = x . Asimptote krlvih Iinija u ravn! 108. a drugi neparan.. 96. b)a=-1ib=~. 1 ""X c) x = 2.1. .] ~ x~ x-o ( + 1 .'-0 sinx x . .. a i b jedan paran.= 1 x-o x ..2y 0. a) x -1. - + 'V cos ax + . Rezultat je 0.arc tg X 104.V cos ax ) = lim -=--. a) Itm sin (sin x) .(1 .. + vcos ax t' III 1= 1.. x-a = lim ___ 2_ X-a Sln-- cos (~-~) -n a ~19. b) 3. kosay a) x . a) a=lib=-].L. = = 101. Y = -1. . = x2 x-a 1- a) 1.5.x=-l. b) x = 1. sin (sinx) sinx = 11m . a) 3' (skrati!i razlomak sax)..l + an ..y = 0. oba parna iii oba neparna... : 2 . -linl. x . . b) Smena ~ . 1 = t. a) lim X"'" '--~= = a) Smena arc tgx = t. HI. x-o x~( 1 1 .' .c .lO2. 211 . j lmes lma vre d nost a D Ako su brojev. dati ~. Rezullat je 1 0 b) = lim b) 1 e/ . -. IV cos ax Vrc""o"'s'b"'xclim --..2 = 0. x = -1. Smcna arc sin (1 . .3. a) Vertikalnax = 2.C 103. + bn 100. · I1m sm -.x=2.5._ _ x-a 2 2a X-a (n 1[X) 1 . a) 1. R ezu Italje3" a)x=0. Rezultat je _ 0. b)x=O. lie.. b)x=l.y=_1. 2 a) _.

y=1.1s -·=210 ' 5 m/s'.1t =215 m/s. 113. b) . .1x 123.1y 120. .1x=4.1y . 0 . 2.. . 116.1x=O.1s .1s L1t ' m/s'.99485 ..y=-l.y=x-3. II GLAVA b)y=l. x=999 . . X b)x= 1m. = 0. 122. a) x = 2 a) y = x J[ + 1m. a) b) Kako je limf(x) = f(2) = 5.1t c) = 10+ lOt + 5t : -~'=21005 a) . a) . x = 0. x=2.x=-2. Primeni definiciju 2 neprekidnosii lim . /i=45' .. b) .99 .1y = 0 .OI 119.. 114. c)x=lm. -~=0.y=-1. x = = -n. PriraStaj funkcije 117 . x 2 =2a 125. X"'" 2 Neprekidna je x = 1.1x = 1. . US.. 126. .1y=3. .1x . . kEZ.112. 121.1. ~=452 .1. IZVOD FUNKCIJE 2.1s v (20) = lim = 210 mls £11->0 Lit 124. +1. . .1y=l . Lit . x TC. 118.1s . data funkcija je neprekidna za x = 2. x=-1. .>. xo=1.5.

-. SI.tj. J(-O)= lim aretg. X= -1 i X= ±2 prekidi druge vrste. y2x-3 b) J'(x) = - _... lirnx (sin(x +.'_"..._1_ = 0 .-~. L1x b) j(x)=cosx-x siox. + 0 x 2 x . 7). 128... tacka x = a se naziva tacka prekida druge vrste: a) funkcija ima prekid druge vrste za X = 3. F(X)={J(X).3' 1 x=! .. iii je ova beskonacna.. jer je .. tJ. jer je x--H-O x-.. x=~+kn.+ L1x sin (x + L1x) ~-. a=!.)2 131. () Lfx :~. x .1x_O . ..0). J(a+O)¥{(a-O).c o 1 Iiill -"~=+OCJ' x---+3-0 x-3 X""" 3 +0 x-3 ' b) x=2 i x=4 prekid druge vrste.J(X)' xED. Ako postoji konacna leva i desna granicna vrednost funk~ije y = J(x) u tacki . X!O 129.-. 2... () .. a) I'(x) d~f Ax-'-'O lim (x+il~iJ](x+dx)=~si[1:" = Lix . b) a=-6. 136.. 1 1+5:._ _... . a) 0.... a=4. Traiena funkcija je F (X) = 133. x-O.< = a i ako su ove dve granicne yrednosti razliclte medusobom. b) j(x)=-~.:1:") ="io xl. prekidi druge vrste (kEZ).S l U .SlU .."'-. a 1+5x lim . = 11m . 2 eos···--·····. Primedba 2.==. IIm-~-----· . Llx Ax . -0 x 2 J( + 0) ¥ J( . x = 0 je prekid prve vrste. 215 214 . d) e) f) =/-~~~~..------- 2 2 -~---.J(4x + 5)3 135. x Iim ..-- Llx = Lix· ....+ x ~i!1 (x + Llx) _ Llx x+Llx+x .2.=. Inod funkcije c) { .----~.-. .. prekid druge vrste (kEZ). 3~.- ... 130. Ako u tacki X = a bar jedna od jednostranib granicnib vrednosti ne postoji. = 1.7. Za x = 0 funkeija ima prckid prve vrste. U tacb x = 0 fun kcija nije definisana (s1.!=-1t.) 2 2 2 L1x. Data funkeija ima tacku x = 0 za tacku prekida prve vrste...5... tada se tacka x=a naziva tackom prekida prve vrste . jcr je J(+O)= lim aretg 1=11:.-o lim -1_.. Primedba 1. O ... x+Llx-x x . xeos (X + .. eJ x=O.. x=kn.'x = .+ lim (sin (x + L1x)) =X cosx+sinx . 127.

..-3) V-'I 156. I' (t) = t arctg t. b) f(x) =2 sin 2 x.. (1 + 2sm t)2 149.h. 0 Lix <lx ... 162.. . a) . a) l'(x)=6x 2 + 14x+ 1. 139. 143. a) I'(x)=-~::: ... 152. a) 140.) + Llx2sin(2x + 2Llx» Jx ... I' (x) = _l . a) l'(x)=2x cos x_x sin x. (X-LlX)2 sin(2x+2Llx)-x 2sin2x 137..<2x+ 2Jx)-sin 2x)+ 2xLl-. 3 ' x b) l'(x)=3-.. 153. 1'(~)=4~-6..I I . 151. O sint. . b) l'(x)=3x 2 sin x+x' cos x.. I I-sm x ... b) y' =(x 2 +x + 1)(5x 2 -x-I)... J'() x 1 = 1-S[112r' J'('"[\ = 2(2 3) + ''-. 138.1" . I'(x)=cos 2x-sin x. 4x 146..(sin (2x+ 2Ll....= <lx __ O Llx 147. O Llx 148.. I' (3) = 26 . 1'(-1)= -20 . b) I'(x) 2x cos 3x.. a) y. I'(x)= 142. sin Llx .-. l'(x)=T+x 2 ' 1'(2)=1. b) I'(x)=... 150..-2_. 5 158. a) f(x = hm . 157..3x 2 sin 3x. = lim _.1x .2~siI1. 159.. )def.. (x Z+x+ 1) . a) f(x) (COSX+xsinX)2' b) I'(t)=- = lim x. 2e' 2e (e'-l)' . cos 2 x 160...+ lim2x sm (2x+2Llx)+ . (x + a)2 c) I' (x) = (2-:'-::-X2)2 . 2X2(COS (2x + Llx) .. O + lim Llxsin(2x+2Llx)=2x2 cos2x+2x sin2x.~"-.= ___ _ . a) y' = 30x' -15x' +4 . 155. .. 1'(3)= 21. 1'(-1)= -(I-e)2' 141.. 2 b) I' (x) = 24x' + 22x .. a) ['(x) 216 -4< 2. . 1'(1)=1. y' =4x 3 1'(~3)=16.

179. 1). Y 183. f' Ge) = . praya koja sadrZi tacku M i normalna je tangenti date funkclje u istoj tacki M naziva se normala date funkcije u tacki M. Y-YI= ---2 (X-Xl)' 21:1 Odsecei koje tangenta odseca na kaardinatnim osama suo 2 2 ? ~ _xiYI+a . 1). 0). Jeduacina tangente je y=2x+ 1. a) Posta tacka A pripada grafiku date funkeije.3 = 4 . Y 1\ y2=2px 1\ p=ky. 4). Jednacina tangente: 4x+ y-8=0.X + 1.. a normale Y = x + 1. Za x=O f(0)=eos 20=1. =~.163.x Iln2x 181. 173. a=2' b= -2. f'(x) 2 x 1n 2 x' 180. imama da je y=2· 22-3' 2+2=4.) (X-XI)' 165. lzVO d' Y . 1 x. cJ x-y-l=O. -3). lz uslova da grafik ima tangente u tackama sa apscisama x = 2 i x = 3. Primedba. d) x+y-n=O. Jednacina tange:!te date hiperbole u bilo kojoj tacki M (Xl. =f' (X. a O.. P -" . Posto su .yl + "') Xl (2x. k'+4an=0. lOx. dodirna tacka ima koordinate M(O. . P(6. 174.y-ll =0. sin2. ". 167. 218 219 .yl +a Z ) Pavrsma trougla Je P =2 . 184. 2 . izyod funkeije jc y' = 2ax + b. = k' Y . Pa je A (2. 3x+y+6=0.cas 2x.3 = 5_ Primenorn obrasca Y. 176. . Odavde nalazimo 1 . Cime je dokaz zavrsen. Jednacina normale: x-4y-2=0. x\ 2x1Yl+a Xl C) aZ --"-~-. f'(x)=-----. lJk y=2 - x' 2 x.:---. 2~ I -~---. 7x-4y---17=0 i 189x-l08y-209=0.jX ' I ••• sinx 16S. f' (x) = cas x -. lrmom lilla 0 b. imamo: 4a+b=0 1\ 6a+b=1.) dabija se jednaCina tangente y-4=5(x-2).)(X -x. 177. Aka je M(x" YI) tacka graflka funkeije Y=f(x) . JednaCina tangente je: 2x + 2y jednacina normale: 2x . P.. A(O. = 4a- 4a Z . Prv. Kako je f (X) = za x->O limf (x)= -1 =k (Jer JC lim --=1). Posto graflk sadrii ta(sku (0. X~O x-o x Jednacina tangente je Y = . 5x-y--6=O_ b) 2x-y+l=0.(2x. ytl je 171. lIUaffiO k 1 1 '=-' Ak 0 se e IiffilnlSU x 1 y lZ sistema y=kx+n 182. 175. trazena relaeijaje p=2kn. -- -'"' '2x\2 ---- 172. -3).Y. B(2._-----.·----z----2x! =ExIYI ~(1_2LB(12)-= = a Z . . . JednaCiua normale u tacki M glasi Y __ YI = __ 1_ f' (x. x(I-lux)' 178. f' (x) 1 166.. sledi da jc C = O. Prava je tangenta parabole ako imaju jednake izyode. lzvod date funkeije u tacki A ima vrednast Y = 4x .2y IT IT = = 0.

f(x)=-x 2 -x+2.=_. 199. b) y. y f = ctg xcos2x. b) y'=--"-.. 205. x 2 +a 2 b) y'= _ _ _ .=_I.2.. Y = ..ji+x i ). 2. 1_. 211. y ' =-.. y'=ln(x+.. .. a) y'=12 cos6x. a) y. 2 b) y' = IX I1xZ::::l (lxl > 1). a) y'=2x(l-x)e. f(x)=x 2 -3x+4.. 198. a=4.185. 190.5). 209. 6x+9y-38=O. 203.i y'=earcyin x. a) y =-. b) y. y'=ctg 2x. b) . B ( _c. 189. 187.= _ _ __ . 2 -x 212. 1 1 +x 2 b) Y'=:/~'. 200.. a) y. 8x-y+12=O....2a_. Y'=tg 5 x. 2579). a) y'= ___ cos x 206. 188.. I 2 cos 4 x ~2 216x-27y-176=O. 194. I-sm x 202. ctg 2x 1-sm 2x 191.x sin x. a) y' = 4 sin 3 x cos x. a) y'=(2x_l)e X'-X-2. cos 2 ax Y'=#+a I • b) y'= -2e.3. 186.=_2_ 2 196.2x . (O<x<a). 195. 204. 1 2" l-x 2 r-'~ (l x l<I). 27x-54y-7=O. 193. .._-' x4+a 2 .__ . 2ax 210.61). y'=3tg x. 4 b) y'=cos 3 x. x-·2y+9=O._. y '=tg 3 x.1 2' .-~ b) y = . 1 3 201. a) y 1 b) y'= $~4-:X2' l+x (lxl<1).--. A(l.. 220 . 215. 1+ (x0. a) y'= b) y'= -20(1-5x)'- ~. b) Y = . 208. lzvod slozene funkcije 1 2(1 +~x+ 1)' 207.

229. y'= -ri'---. Prvi izvod sve cetiri funkcije je j} I = O.= (x#+l). 245.. 0: 0: 225. 223 . 240.. 0: = 60°. 232. Y . Y = ---c. 233. 217. cos b X . 1 -1 230. a) y'= 2x+ x+2y' .. y' = 1'-:-X4 . (2n+ 1) sin (2n + 1)x-(2n+ 1) sin (2n-1)x 4 '~i.216.-'- 218. y b) y' P y bx 2 236. 0: = 45". 222 247. "x +ax x 235. n sin 2nx sin x-sin 2 nx cos x sin 2 x 220. .j1.y-1 =0.. a y 237. a) y'=--z-. x 224.. 0: = 90".=60". 239. ex = 90°. 1 228. = 90".2. ". y = .e Zx • 243. 2x-y+ 1 =0 v 2x. ~x2-=1 223. Y (1 +X2)Z' ? 238. a) y'= --. 246. 226.. 244. 248. 45". = 2<'". ex = 90". 241. y=x+ 5.. y. = 242.

=_4__ . 251. l-l-y'2+ yy "=O? iIi y"=-- 1 + V '2 y --~ 261. ) - = arctg 3..249. 256 • . 255.= arctg 9. (X+2~). 11. \ ) y" = -sin x=sin Y 'n = -cos X 252. Uputstyo: y'=5x 4 +8>O za syako x. b) Y " = Kako je y'= ~:::-~ i y Y=-Ji-~ . 26!L Ako difcrcnciramo datu fOfmulu.x '. (1 +X)3' b) y"=4 p 2X+l.f'''(x)=2eX(cos x-sin x). imamo 2x + 2yy' = O. 265.. .= - A=k" pa je kl ·k. onda. a) y" = 2e"cos x. y(n.=-1.Jii~.= (4)' SIll X=Sln\ x+4'2. a) y'=cos x=sin( x +!2":1 .f" (0)=2.. a) y '" = 2 ./" (x) = 2e"cos x. iIi x+yy'=O. 266... y.. 262.~ __ . 1z y2 = 4a (x + a) nalazimo . = sin + 3~). J~-j.f' (1) = O. 260. . y= -x+2. .} y . 2). =90".= k'" a lZ . 259. x b) y'=4sin2x. a) Y"=.f' (0)= 1. y 2 4h( = h-x nalaZlmo ) . 0: 1 0: 2 = 3 arctg . = 90°: a) Presecna tacka je A (h . (1 + xl" 2x kao funkcije od x y" = --c...maze se drugi izvod izracunati 1 ---~. 4 264. 2fo).=90°. b) yIn) = CDS (x + IJ ..5./(1--x 2 )' b) Y = -(1+X2)2' " .. "1=90°. 257.f'" (0)=2. Date familije kriyih obrazuju originalnu mreiu ako je ugao preseka 11. 254..a. a) y. da obrazuju ortogonalnu mrezu..j3. b) 00=90°.25. c) ". / (x Familije datib kriyib se seku pod uglom '" = 90°.' . 258.. = sin (x+n:. -5<x<O. 250. IX = 9x - 23.j~b= y'= _2!= _ . sto mac.2a 2a Ja y =-Y-=2. y=2x + 3.. D::2=CX3=45". Kako jef'(x)=e"(sin x+cos x).=60°. A (0. Ako poslednju jednacinu diferencirama panaya imamo b) y"=(4x2-2)e. ( n) 253...

0 X-'O ..--4"0 cos X 276. Posle svodenja na zajed- Dicki imenilac dobija se tip » ~ «) tj.----. 8 l·..2 + .5. 227 226 .0 j . Ovde je neodredenost oblika »0° «.1-4x+8x' df(x) = "-.= hm--" = X~<l 9 (x) X--+lJ 9 '(x) x--+a {j "(x. b' 279.« na ovaJ. " naClD~ o u) 280.)= lim c-c-----. ~+e-x inn "'---. = 285."". 292. a) 2dx d V= .= llID -._ 1 » ~ « loganirnovanJcm. . f(x) _ f'(x) .---->0 1 X = -1..". e"-e. a) Potrebno je Lopitalovo pravilo ponoviti tri puta.'). =lllTl . Dna sc transfonruse na oblik co .-------. 290. ["(x) lim ---.. Ako se neodredcl1ost }) -0 «iIi}l :::=: . Q. = lim =05' x-+l x-I Inx . je Lopitalovo pravilo ponoviti vise putu\ dok se neodredenost ne elilninise.= lim X-'O . c+e..5.>.= limo. .-+0 x-·o 1 X""" 0 -1 a= -3.-1.o 2x . x2 = lim (-x)=O.. b) df(x) = x 291. a) In x 2x' lim xZlnx=lim = lim ( . . XE CO.6. x-o x----->() 287.a) x. tj. 2.x -2x . Primena izvoda pri odrediYanju granicne vrednosti Lopitaiovo pravilo 288. 283. Inx+l-l x lim ( -."""'-' ~1 b) dfx=2 (1-cos 2x) dx.>:···0 2 2 b) 0. 281. .-. b) 2.5). a) n. Ovde je neodredenost oblika » O· CJJ«.x . Ovo je neodredenost oblika »00 -. '-. potrebno 00 2 275... Primenom Lopitalovog pravila dobija se sin 3x 3 cos x 3 a) lim -----lim ---. ona se transformise 0 CXJ na neo d redcnost 0 blik a »--« il-1» --. a . 00 lnx x A = Inn XX ~ 10 A = In lim x x '= lim x In x = lim . 277. = -0. lim x" = 1. j 289. a z = -5.>.--.272. 293. Odavde sledi da JC InA=O=A=e()=J. x 1 xlnx-x+l. x".5' 1 3 +00). I. b) In - 278. 2 (1.4.--+1 1 1 " In x +--+---... 282. X"'" 0 x-sm x x-·O I-cos x x-·n SlD x ). . C:-c. a) b) df(lp)=b sin(a-bep) drp. x x xb) -1.x -2 ...= hm ---. b) 6. a= 1. . = 1. a) ax b) O..l)UG.. tJ.:. tj.-.= 2 . -2 JU[.:-. . cJ x E (3. x E (-00. 284. b) 12. Medutim.>. 294.--. ". Prim£:dha.-:-·1 (x-I)lnx x->l x-l . 295. 273.:::x<-:-. =-------:G'- re- b) 0..= I n n . x. b= -9.-.]«(. x-. a) 12. dakle.< ponavlja.) c " : .

kineticka energija 1 =2 . u imervalu xE(-l. a) 1 .1) U (1. b)1 3. b) -1 .04 s. 298.m 2 = =104 m/s.(t)=6t+l =6·4+ 1=25 m/s. 1= d~ = O. a za x::> -. s(t)= 1O+20t-'-. a za x>O konveksna. 306~ 316. 2 0=8'(t)=1'+1't.10.. 0 = s' (I) = t 2 . b) 0 . tela se zagreva brzinom cctiri stepena u sekundi.=30.38 m. Telo meIl. :/e 2. Brzina centra C je 302.4t. 313. 303. 0) je prevojna tacka.kODvcksnu. . 2 Brrine u momentu susreta 3U n= -5 vD=20. U maksimalnoj tach 1 300. 299. Tacka P (0. Brzina zagrevanja tela je prvi izvod temperature T po vremenu t. 309.4·1O=4. 304.5.5.8t = 0.. t= 9 =2. t = y!i Za X rna' ~ min r 4 3 < -3. Ubrzanje u bilo kom trenutku 1 . 1=5 s.CD. e 310.!a smer u trenutku kada je V=0=t 2 -4t+ 3 =() -= t= 1 v t = 3. a) (. a ubrzanje W=1'.4= 315. Dakle u trenutku t=10. 305. T'(t)=O. 312. 1) opada. pa je s = r (t + 1 t 2 ). . a) CD . 3 step en a u sekundi. Brzina .}. Monotonost~ ekstremne nednosti. 308. 1 a) J~. 2 je: W= s" (t) = 12t + 2 = s" (4) = =12·4+2=50 m/s. tj. Put s koji je centar C tocka presao za vreme i jednak je :. + co) funkcija raste. 0=20-gt.. tacka 4 1 s. 2. Brzina tacke u rna korn trenutku t:" = s'(t) = 6t + 2t. L. b) Monotonost date funkcije prikazana je tabelam: xl-W 2 2 +W 307. . Za x<O funkcija je konkavna.=s'(4)=6· 4 +2. b) 0. a) 1..4 (A/s).5 .6. !.25 =32251. -. sm".296.4t + 3. = rfi 20 (fJ izraieno u radijanima). gt 2 3D. b)-l. II 1 b)--: •. konkavnost. kODYcksnost. W= '-g. odovde T'(1O)=0.funkcija je konkavna.8·8 = 6. Primena izyoda prirodnim naukama 2 314. a) Za XE( .4. 20 000 J. b) 4 .revojne taeke funkcije Moment susreta dobijamo iz jednacine 1 t2 = 100.-. b) 1 . 317. a)l. 35 Als . 301.5t= t= ·--5 v t=20. 0=0. a) 2 . W= s" (t) = 21 . 297. 2 Brzina kretanja tacke u trenutku 1=4:. al -5.

321. opada u inlervulu (-=. .1 Q I /2. a) Za x> 0 funkcija je rastuca. za x> kIT konkavna./2 za x=---' .~.. Prevojne tacke P (kIT. Ymax=--. n=b y '2.II I I .. I" x . x=~.=3 za Ymax.]O 231 230 . ~ 5 -' zax=1.J2. 8 81. dimenzije pravougaonika su m=a. a visina kurije X~ X! r.9 324.. I I \ W- I I SI. 2 (x)=(a-2x)2x=4ax 3 -4ax 2 +a 2 x. 9. y) bilo koja tacka elipse (s1. Ymin= --1 za X= 1. b) Yma. a) Ymin=2zax=±1.J za x =--2./4-.-- 3n SI. -ceo). . F" 322.a Vlsma '.: O snOVlca. a) Ymin=O za X= 1 - 329.1 ' . 10). 'k p ( . ImeDZlJe 3U p 2a 2 tacka parabole (s1. a -y .2)~ . ~j . ' 2-7 Je prevoJna tac 'a.. Li~Q-2X ---r--.(y) = 2ay-~... tada je P(y)=lI(b+Y) b (b2_y. P = 3aby3 4 . . !:ito znaCi trazeni pravougaollik je kvadrat stranice r. 0).. ]30.b. b) Stalno je rastuca.).2-~--=-X4 jer jc y=_. 4 4 YA 32(). I I 326.Ymin=-9zax=3./4ri=-~-i T I Q-2X X: 1 f . a) b) Ymu:. Maksimalnoj vrednosli odgovara x=r. P(x)=xy=x. opada za -4 <x<'4" .. -1) (1./i.. Analogno preth~dDorn zadatku.t.. Aka su dimenzlje pravoug[i0nika x i y tad~ _je povrsma = -Vi4.Ymax=. P . za x < kn je konvcksna./2..x=2ab.=O za x=O . . tad a Je ~ 4a"~. druga dilnenzija y=r. . 8). za x=4' 1C X= n Ymin= . Ako je 1\1 (x. konkavna je i nema prevojnih tacaka. Ako je 1\1 lx./4 16\).. Ymin= --1 za 2 . 319. Vmax=:?:9~ '" '')'''' 0_' II . . lzvod funkcije f'(x)=8r 2 x-4x3 =O=x=O v x=r. k EO Z.. Zapremina je 3cdnaCina y'=O¢:>3x -6x+6=O ncma realnih re.. Ymin=8 za x=4 .J2 i P max= 2r2 . n 3n 3n 7n b) Raste za ..... 318. Je I3 " . 4 r-- 5n 323.=" X= 1.. y) rna koja Y D' . 9y ./ 327. P m.2~X2. a) Raste u intervalu (-1. funkcija flx) = 4r 2 x" -" X4 Ima maksimalnu vrednost.v 16ap a P =-' ISap ' 3 3 m . II I I . OSDovDa !Vica kutije je a-2x a visina x (s1. sto znaCi aa data funkcija nema ekstremnih vrednosti.j2. 1).. Fun~ kcija P(x) ima maksimalnu vrcdnost kada . . 328.~enja.<x<_· .3.

. odakle proizlazi da je AC=AB=BC=r.:) ./2 ' visina h = 4R. Neka prava koja sadrZi datu tacku A odseca odsecke x i y (sl.. Neka je osnovica trougla AB = 2y. Aka sa x aznaCimo poluprecnik valjka. a 2R.:. =ah. visina x =3 R .A(Q..J ) 338. M aUJa osnOVlca Je r. mm 339. 11 kupe 5e r = --3-- 2R.V1Sllla h =3' b --. Poluprecnik Q x 81. Tada je povrsina trougla p=. tada je 3 • 'k I' R V(x)= nH (Rx 2 -x).Ie P(x)=-----.331. x=4.j3 ' poluprecmk r=R 't-' ./2 a = -----------3 P(x)=. tada jo Vex) = ~ (2Rx2 - x 3 )..V1Sllla x=---------3' 3 M I l l a x ' visina x=R '\.J(x+r)"-(r---..b) max V = 4R lJn 27 2 334. a Vlsma 2 .a): h proizlazi da je bx bx' y=---pa . 2R"i3 . V=--Sl. M(a..J 2 ' 2 ' ~~ SI. V(x)=(32-2x) (20-2x)x-4x' -104x+ 640. a) b) V n =---~ max 9 4R3. 2 \ A X Y 2 2 h. Polupreclll' vaJka X= 2 R " R 3 . Poluprecoik osnove kupe je x = R.'~ =2R'n fi Doluprecnik r=~jJ. Iz proporcije x: y = (x . Neka je x visina kupc. 12). x-a 2(x--a) y 333. 11). a visina CD = r + x (sl.D.xv' 2 . 4 x 340. 232 1 ... . 12 B p. T~nin= 3 R 8n 3 337.= 1152cm 2 ' " "rIi 332. Tada 5e 335. C 336./2 32R'n .

x=~. 2X __ X2~4 d(x)=--~~···-· Rezultatje (1. = -0 -3'. funkelJa l1lla nummum.5. zajednicku tacku A (0. na osnovu Vistovih formulajc Xl+x2=~(a~2) i x. b=4. ima sa krivom . a) Data funkcija ima ekstremne vrednosti za y' = fi = fi = (2k + 1) n.=J 2:)=15.. '---:. Sntin= 5.---. (n\ 3 348.. k = 0. sto se laka dakazuje. 0.).. 356... b) Jmin=J v'2'+( n) (4 = 15~2J5. 1(3420 snovna IVlca Je a = 2'1 P.j. Puprecm' ' 0 l " k Je ·· v 3V .57. Za Q= 1. Posto je mum. 5 b) y=x 3 +6x 2 +12x+ 12. a y Y"( ~1~:'D<o. Kako su XI i X2 resenja izvodne jednacine f'(x) =0 to je x 2 +(a--2)x·-(a+l)=0. Tangenta na datu krivu.-' > 0 pa za x I-p p X=~)~~ J. koja je udaljena od .. 3).. 359. 358. paralelna datoj pravoj. + CD). a) A=B=l.. 351. 362. 14].j:J' f·p ! °-= 3x' + p = 0 p x='</-3' za 352.. Cf" [12. Tada je rastojanje tacke A od date prave d=·····_==· Posta je y=x'.·x2=~(a+l). c) A~O. .. 27 1 X-+Y=_X3~X • 27" . 360.'-'-. ~l<a<O. 3V IT 357. .' a VlSlna h= 2 ··· v 3 RnII 2 355.) (. .~ r-' funkcija ifia maksi0. . ~5 2x~ y~4 361.. sledi ~ 1)' . .max 2 2 1 r=2 i) Izraz S=XI2+X/=(XI+X..". 2."" =J(6) = 132.f~.. a3=--' Q2=0. Vlsma h = 2'1 2P. 343 ~ 344 . H P 0 1upreclll osnoveJc r="'--' YlSlna h=. 347. 234 Maksimalna vrednost ~q-- M=(~J=~)\3 +p( ~J~~)+q= \ 2p - 3 -V I~-. arctg k (tako dobijeni ugao fi naziva se ugao trenja). /I 353. . . V. y=2x~1 nema resenje u skupu R. 1)... a) Jntin = J(3) = .)'~2xIX" pajc s(a)=(a~2j2+ +2(a+ l)=a' ~2Q +6.f_=4. N eka je trazena tacka na paraboli A (x. 364. opada na (3. a= 3. Funkcija raste na intervalu (2. a=0. B~O. 354. 1r. C!=3va=·· 4' 1 349. 1. y). R. f. . • "k .(" pra ve za d = ". Sistem y=x 4 +3x 2 +2x.· . • r·· 3 235 . Za x=3.

Ispitivanje funkcije (uz primenu izvoda). = 2. a) Definisanaje za svako XER... ima nuiu drugog reda x. I 3 9 . PrOlzvod Mm=q 2 + . 4 4 x = '.~... x2.4 za x = 3. Definisa· na je u skupu D={xlxER}. prevojnu tacku za 366. 3m + 2)x 2 + 2x-m =0 ncma rcalnih resenja ako je njena diskriminanta 1 + m (~3m + 2) < 0= 4 k .J3. :370. y=2 x=1 i Ym'" = ~ 2 Zll X = 3. r 32 27 I y=x3-4X~4X I x )( '3 st 15 4 2 51. ~ 2)./3. + <Xl )}.7./3 5).[(x)=. Definisana je u skupu D = {xix ER}. (.a minimaloa m=( J~~)3 4 +pR+q=q+ ~: J-~. ti) M(2. 236 . b) Polin oro u funkciji treba rastaviti na cinioce y=(x···2)(x2.. 9 (51. 3 5). funkcija je konkavna za x -2 x<2. konkavna za x < 2./3). y>O xE(2~..· 4). b) 0:=45" I . prevoJ'na " l ' ~ Jrna1L 3 p ta~ka ~ _ )'e (2. a) Data fuokcija se moie napisati u obliku Y=X(X~2)2. Izvodna jcdnacinu y' =O<:::{~./3 ( ~. ima flulu drugog reda Xl =X1=0. ima d vostruku nuIu x = 1 i Dulu x = 4.. ~DU(l. prevojna tacka je P (2. 368.j). .. 1ma jednu realnu nulu x Y1 o 7 x o E(~ 1 " 0')" =. 51.u=Z7' Ymin=O za x=2. +w). 15). za x = 1 ' J f. konveksna za x> 2 (grafik nll sL 14). Detinisana je za x ( ~ w. i X}.-.. 373. za za 365... 2~--/3)(2. y=x3~3x+2. 2+. .). Defmisano je u skupu D={xIE(~=. o ." onkavna JC Za x < 3' konveksna za x> (grafik na sl. konveksna za x> 2 (gratik na sl. 16).-4x+l). 0)..4=±'/2. Pozitivna je za x> 4.f i=l \-'-I za x = 3 . 36'1.. . 0 mE( ~co.=x 2 =2 i 2 32 nulu xJ=O. Prevojna tacka je P (2. 27 b) p= ~3. konkavnu za x < 2. Yma~ = 0 za x = 1..2x'+2x+2. Grafik funkcije 367. Ymin = -.. negativna za x < 4 i x#:: 1. ima dYe 51. If.-.3 = 2 ±. x . 13): y =x 3 ~ 6x 2 + 9x~ 2. za x="3 Ym. y> 0 za x> Xo. p 3 . 2. 1 P '\ . 14 ~ prevoJoe tacke po. 17). a) Data funkcija se moze transformisati u proizvod y = (x·· 1)2 (x . konveksna za x>2 (31. < 0 Y za x < x o. 2). Nule su x. 13 za x=O Yma1L=O i za x=±l Ymin=·--l. 2)U(H/3. y<O za x E( ~ CD. . 4). PrO. q=2. + w).

2 za X=S' Ymax=O za x=3. a) Dcfinisana je za x oF ± 2.=x 3 =O ima nuln treceg reda i x. 2)2 (x + 2)3 za "xED (s1. b) Definisanaje za svako x.=5=3 dvostrukn nuln.. 24).19 .X= 4. Y " = . = 2 za x = -1....:zj 4.'2)2' y" = 0+-'.. x = asimptote. 18). 238 239 . Ymi" = 0 za x = 1. 22 Yt ! \ I Y=6x'Cl·9l 3 ~I '\ I I /' IV SI. ) y yoU X+2 ~ -2 -2 375.prev0. IS \ ' Ivy za X= -1. . Y '> . y = 1 horizontalna asimplota.. kriva sece koordinatne csc y u tackama (j3. 2{1-x 2 ) -Rx I -1{2' I Ye t:2x' I I y<O za x <0. x=2 nule funkcije. . nema ekstremne vrednosti. y>O za svako x. x = ~ 2 vertikalna asimptota i y = 1 '. b) Funkcija je definisana za svako x. raste (x . Ymi" = -1 \ -1 ~VI'V: S1.)3../6 _ . Y=-ii+ xi) .---.__. 0) i (0. prevojne tacke za x=O i x=--lO. 19).'2)' 'y=. 20). prevojne 5 r " 6±\/6 tacke x = . za x = 0 irna nulu... prevojne tacke za x = () i x = 51.1 za X=-~' Ymin=O za x=2. Ym.JDetac ezax=±------r:: (s1. 17 Sl. Y=iT+.~---- 2 x y y:::~ 2X 18+3.. nula funkcijejc x=O.b) Definisana je za svako X. . 8X(X2+ 12) y'=~-. y'=---...(sl. x 379. = 1 za x = 1. 3).j. (4_x 2 )' (4_X 2 )3 ±2 vertikalne • b) Definisana je za svako x. za X= ±l "k 1 Ylllll. 5 6 SI.. za x=O Ymin=3. ima onln treceg reda x = 0 i ~-~--. Y"m.a. konkavna za x>O. 21). . kODveksna za x <0 (s1. prevojna tacku za x=O. 8 0 h onzontalna aSimplota..20 ±. -V 3 ji.tl~-8. y"=~ . 22). y>O za x>O. x=l je nula drugog reda.--+---.1 0 x dvostruku nulu x=2. za Xl =x. 23). a) Definisana je za svako x. 16+4x2 . 0).. 9 Ym. y = 0 je horizontalna asirnptota. (-.x=l. 378.4 .../j (sl. i x = 0 (sl.(sl. 21 Sf. 2x 2 -2 4x(3-X2) y' = (1-. a) Deflllisana je u skupu D={xlxER\{ -2)).

2 v . 28). Ima vertikalnu asimptotu x=l i kosu y=x-2 (sl. x=o je nula treceg reda. b) Definisana je za x¥O.. i=--r'. za _----'¥-----sI. Y_ = . +co). ~ SI.5.~~'" x 0\ ~- 383. a y= x -1 kosa\aCmp~-)'W.x=Oi x=3 su nule funkcije.9 za x = .-:"1 'Y=(x--l). b) DefmisanajeuskupuD={xlxE(-CO.:--=-"4j2-----=.U x=2 (s1. y 6 y=x-2--X-l YI 10 8 x o x SI. "( _ . Vertikalne aSUnplote su x= ±y'3 i kosa y= -x (s1. za x= -3 Ym.0) (0. prevojna tacka (0. a) Deftnisana je za x"" 1. 0).5. 23 /' 1\" .f)' ~'m. a) Deftnisana je za~~\x =. funkcija je nepama. l-2X+i X+j 384. YnU" = -1 za x = 2 (sl. vertikalna asirnptot<1 je x=O. 26).. Ymio = 8 Za x =2 (s1. 387. x = 2 nula drugog rcda. 29 Sl. 30). . =4.61. = -·9 za x= 1 Ymin = _. x=-4 vertikalna asimptota y=x-1 kosa asimptota. =4 za x=Q (s1. + co)}./. nema ekstremnih vrednosti. x = -1 i x = 4 su nule funkcije. -0)U(--v/3. yl! = (x _ I. 26 SI.6.=O za X =2 Y .o_. 30. _~2+8x_lo -2 \f 6' 1" y' =-~-(. Za x=3 Y~= -4. -4)U(4. y= = 10 za x = 1. 1 honzontalna Y = 0. ) Sf. 27 SL 28 • mil) . a) Deftnisana je u skupu D={xlxE(-CO. Funkcija je mODotona rastuci za sve vrednosti x""1. x = 4 vertikalna asimptota. x = 1 vertlkalna _x2+2x -2 asimptota a kosa y=-X-13. . 29). ~e lunkcije. llcmu nuIa. . b) De'finisana jc za x :.'. 27). 25).i' Ym..

2. vertikalna asimptota x = O. Prevojna tacka (0. 0) i (2.. 2)U(2.~ ./2. data funkcija ima dve grane. za x =. x-> ± co. Ymin = 2.co.1 \ SI. x=O je nuia drugog reda. prevoJ'nih [a(aka su x= ± J~ (sl. x"= 1 je nula._ .1 za X= . Krivolinijska asim3 ptota y 'x'.--::r x X*+I' . 31 .. 34 r x E -4 \ . 0). . x=O i x=l su Dule funkcije.. / 81. + 00 l). + co)}. za a za y<O Y. 0) (51. 33). 2' . Ova funkcija je dvoznacna: Za y>O y=yx 2 (8_x 2 ) za y<O Y= Ekstremne vrednosti u tackama (. (0.. a za y<O Y= -yx(1-x)-.ApSC1Se . x y 12 \ ! \ I -10 . horizontalna y=O y£X(I-X)' l / (sL 31).' v 391. Za y>O aoblJa se y=yx(1-x)2. . 393. ~) Definisana je u skupu D={xlxE(-CO. 34).r''----- ~ ( Y-x)=x 3 Sl. 5 y Vertikalne asimptote su x=O i x=2. . pama je.ema cKstrenlnih vrednosti. b) Defmisana je u skupu D = {"'I x E ( . .1 \ -212 . Grafik seCc koordinatne ose u lackama: (. ° b) Definisanaje u skupu D={xlxER}. Definisana je za x>O. x=Oje nula iimkcije (8± 4). Yma. dvoznacna..'{=4e~2 za x=2. . 37).0)./2.:=~. jer je YIIllU=e -. ± 4) i (2. \ ~/ 81."" = 51. 243 . '. 33 '" x . 32 " r""-"-""---" . Grafici datih funkcija prikazani su na o!ici 35 i 36. +=l}. O)U(O. I I I 392. a) Definisana ie u skupu D={xlxE(-CX). Ima prevojull tucku za :. 38)./3 9 (s1.'.± 1. Ymin=O za X=O.2 / \ y& \\jY \). b) Definisana u intcrvalu -". ~ 2 .j2. liorizontalna asimptota y= (sl.. za x=--'-'-" 1mm = -e y . 242 . 36 2. tJ. 0) U (0.388.2. y-+x' (sL32). "" . J I I .2-v0~x~2-. 35 \ 81. ./2.

za x=l.1 ) (s1. Grafici datih funkcija su prikazani na s1. y>O za x>l (s1. x=l je nula drugog reda.1 za x=e-" y<O za O<x<l.e 0 -2 X -. Prevojna tack a je P(e. Ymb=e za x=1. ko. y>O x=2. 45 SI. Ymin = ~ e. y Y y y y=xlnx y=xln X 2 x x o SI.00. Ymio=O. 44). 43 e SI. y>O za x>O. 47). x = 1 nula funkcije.. 40 i 41. 45).<2. 39.. b) Definisana je za svako x>O. 41 397.L// SI. 42 SI.47 . kosa y=x+l (s1. 37 394. a) Definisana je za x >0. y<O za x<O. 46). y <0 III X <0. e. .za x=l. -I o x y o x o SI. 40 SI. a) Definisana je za x . 46 j x 396. Vertikalna asimptota y=O. 44 81. 1 za x>O. Grafici datih funkcija prikazani su na s1. Vertikalna asi!:'1ptota e b) Definisana je za x. . x=O nula funkcije. 2 y=4e. Ymax=." ' SI. 42 i 43.I .y j= y x2e -x y=xe -. 39 SI.a y=x+l (s1. ~AA SI. 395. nema nule. Ymin=4 za x=4. 38 i X 0 y 1 '2 'IE .

. Nema ekstremnih vrednostl 1lI prevoJnih tacaka. 56 Sl. 52).54 1.. 50 . -1) IJ (1.. Ymln= -2 za x=6+2kn. 55 y:::. 50 i 51. SL 51 x 403. 53 401.48 y=lnX+l x-2 o x SI.co.---. 2 o JI. SI.. 49. y I y \ SI. Grafici sn prikazani na s1. kE"Z (s1. nule su x=~+kn. y==2 za svako 5n 11n x=-ti'+2kn. 54 i 55.. 6 ']i- y'=O=x=knv x=3+2k".52 SI. Grafici su prikazani na s1.. 6 o y::sinxsin(x+~ ) x y= In>.. ./ I SI. bl Grafik je prikazan na s1. b) Defmisana je za sVako x. a) Definisanaje u skupu D = {XIXE( .. x JJ=O~x= n + r{7t V x=2kn I 40ft. 57 247 . ~ X SI. kEZ (s1. x o / ..Je za svako . 246 n SI.391:.. y SI. x" . 49 y y = -4C05XCOS(X .i~) lIT 399.X= :!=.2colx+J3sin2x • ~ Imsana ' . 56 i 57. + co). Vertikalne asimptote su x = ± 1 (st 48). U) lJe fi' ./2 su nule funkcije. .. Grafici su prikazani na s1. 53).

ima dye ekslremne vrednosti. ima jednu realnu nulu i dye ekstremne vrednosti (sl. ima tri realoe nule (sl. Za x~O Y=(X_!)2_~ 2 4' a za x<O Y=(X+~)2_9. y<O za x<2. Grafik a) na sl. 65 . 66). Na kraju. Za O<x<l funkcija se svodi na oblik Y= +2x-1. za x = y= = .a x¥O i x¥l. y \ Y 51. SI.. 65).. 58 SI. ima tri realne nule (sl. za x =. data funkcija postaje y=2x2-·2x+l (grafik je prikazan na sl. 4" y ( 0<0<4) y x °Y::X3 y=x-ox+ox 3 2 x _ax 2 +0X Sl. 59. " SI. Yntin=--v2 za x=-2 y=l i y=-l su .. y>O za x>2. U zavisnos!i od parametra a treba razlikovati sledece slucajeve: I" 0<a<4. 66 ~: Y Va SI. ima tri realne nule. x = i x = 2 dvostruku (sl. 2" a = 4. vertikalna x=O. Y = 2 sin (x + Ixl) y 3" y=sin (x-#) y.2--1a. 64).j~ Ymi" = 2. x=2 je nula funkcije. (sl. Za x<O data funkcija ima oblik y=_2X2+2x-1.405. >4) SI. ima dye realne nule x = ± (sl. 63 (0<0 ) Y::X-QX+QX 407. 67).59 y (0. 61). kosa asimplota y=x. 2" ako je a < 0. 61 -Va x 0 x ". 2 -QX +QX 3 2 y x Grafik dale funkcije je apsolulna vrednost svih ordinala grafika funkcije y=x2-lxl-2 (sl.. 62). J . 62 SI. 2 a> 4. a) Prvo posmatrajmo funkciju y=x 2 -lxl-2. 60 410. //\ SI. 2 4 y=-x . 60). 63). 411.. a) Definisana je za svako x. IX -11 X ( Cl>O) -. a) Definisana je za svako x. 1" ako je a> 0. a) Defmisana je za x¥O. IX2-I} 1-21 Y_{X-rf IX'I -+- y=x+ ~ ~ I y=x+ ~ (0<0) . b) Funkcija je definisana 7.j..67 ° 412. ako je x>l. pod b) sl.. 64 SI. a = 0. --Ia --Ia 9/4 0 0 y y X 2 -2 X \ \ '\ Y::. 58.

. Y _-/==...funkcija ima maksimalnu vrednost.X r.----- ~ . 418.'. -'~. x = 0 je nula funkcije. y = 0 horizontalna (s1. 74). q ) --~..' / ' 81. 75). 69). a) Definisana je za x # I.. b) Definisana je za x#O. z. Yillin = za x=O (lim Y' .J' = x + 4 "3 . ix = 1 su nule. ne ' x . Jer. x- .. Asimptote: x = 1 vertikaina a y = x + 1 kosa (sl. 1 I Ii '! ! o x // 422. x + 3 (sl.le . 68)... 74 51. 4 + 1.a x = e. I i {2- • ·-jLz-. ±o X= r Ymin= ---'----... - Ymi" = '2 za x = -1 (s!..= 4 x-2 x' ixi \ 1 (s1./l--...' ."2. x=-2 Je nul a funkcije..~ Y=~ '.. nema nula. 7\ (\i\' I • SI.. () za x = --. nema nula. 72).4 Sll null'.· ' lim h onzontaIaSlmptote. Ixl. ~ } J m a x ' za x=2 mm YI~ y 3-0 2 3+ 0 2 b) Definisana je za x # 1. x=() i X=./... Y ---. 6 za x=. (lim Y'~±oo) 4 "'-»±o2 ."2 (s1..l. /1--. 73 SI.. Ymax=--"-' _ 6 ~ nu asimptota..t... x .. ~ Definisana je za x # 0. Za x = .--"" /1. x za x = 0... I Y'" tn'L x -2 i\ / " '-.. neparna je.I __~'~'____~____-L i eZ '.. 75 250 251 . 2 51. ±oo) (51. ------. =4 ve ." x.. nule Sil x = -y e b) Dcfini~ana ic za svako..~----=~~~ = x-2 x-->-ro lim . y < 0 za x> L ASlmptote su: x = I vertikalna i )' = + 1 horizontalne viz .<'!- ~/e Kosa asimptota.l za x=· __· minimum. 72 -":74"2 / I I 51. Za x=Oje vertikalr---- y- =27 za x =3 ' kosa aSlmptota JC Y =_.1 za x=e 2 x=e+. =e-l }_'. za x=-I. 69 415.· x // V 51. 8 . a) Dcfinisana jc za svako x. y> 0 za x< 1. =0 . Ymin = () 1 Ymax= _e-b) Ymin=~. 71). Yj .-------. vertikalne asirnptote su x=e-"/Z ± V e .. Ytnex=2i70. 68 a) Definisana je za x> 0 i x # e ± .. 70).

Sl. a) Definisana je u skupu D={xlxE(-oo.. y::arcSin~ ~ 2 -. x=o je nula funkcije.' G=' Y '> . -IJU[l. . za X= -I y=" (sl. Za x~ 1 1 y'='--c-~' Xyx 2 -1 Za x. fun k'" Je rasluca. 81. Nula funkcije je X= I.. -I . clJa xyx 2 -1 81. -IJU[J. d .. .77 y 425.laJe opa aJuca... y->~. -~. X= 0 Je b) Definisanaje u skupu D={xlxE(-OO. 1 =. SO y .~. 81 y=~ je borizontalna asimptota. . za x E (1 . y=O je horizontalna asimptota (sl.. '---- + 1) .. G~' y'<O. -l)U(1. H . +oo)}.= - .424~ a) Definisana je za x :.. n clJa 1 0 .. 81.os-k y y . = 1+x2' . y" = -14x2 funkclJa opad a. neparna je....(x2-1 fuk" n ClJaopad" uJuca. 252 . :-. neparna je. onzon· xyx 2 _1 talna asimptota je y=O. x-. 78). '1 y::orcc.Zax~1 1 y'=--~~=.. 77). Y'=----1 +X2 -2 +x . pa Je y 'Ofuk'" JC rastuca.4 funkcIJll a y"=--. nema 'k I vertl~ana nula. >. +(0»). 78 SI.60. n n Zax=1 y=2.x . 80 i 81. Ako x->l. Za XE(-oo. funkcl. Zax'.. 76).. +(0) x.-1 Y .zax=-1 Y= -2 (sl.rrun . 76 81.. b) Defmisana je za svako x.-l. Ymin=l+"2 za x= 1. n n . "X = za 1 2 ' y~=~ za x=l. Grafici pod a) i b) prikazani su na sl. asimptota a y = ± n borizontalne asimptote (sl.y'<O. raste }' . 79 426. 79). nema ekstremnib vrednosti. nema nula. Ymax=-2~1 za x=-l. x=O prevojna tacka.

lim ----~.-~-> . + 00." 4a. 86). Kosa asimptotaje y=~ (si. 4a-3x .. a) Defmisana za svako x. 2a < 82).. O)U(O. 83 428. H2 51. ±o:'. nula funkcije jc x=O. Ako 711 x->O. K osa aSlmptota . 85 XE( .----. + CD). PrvllZvod y Za XI P 3 (l.5 (1 + n) za x = -1 i y'3 n r. y'3 n ". ymin-~ 2~ /i. -1)U(O. ekstremne vrednosti su Yillin = . y= -x+3" (s1. =0 i x2=2a prvi izvod nije defmisan. x~+ro x~-o Tx(2~-X)2 3Tx(io-. neprekidna je.. XE(-OO. b) Definisana je za svako x. HonzontaI aSlmptota Y = 'n (s1. 84).1U.=05(I+n)zax=1. na ' 4 x= . nula funkcije je x = 0..". Za x=¥ Ymax=~· a~.cua je.84 SI..87). b) Definisan je za svako x. SI.5(1 +n». za x=O (lim f'(x)->±oo) (sl.5(I+n)).'j2 Za -oo<x<O fUD- Za x<O y'<O.Jmm 2 3 v ' • 2 3 za 254 X= -y'3. ='--+-zax=-. P 2 (0.0. a) Definisana je za + 00)...ymall= . Y-> ±i . 3.. a) Definisana je za svako x. 86 SI.427. I 51. 3U . .raste 1 za 4a opad a. prevojna latka .. J za x=~. za x>o nlinimum Ymin=O. ~-b "' 3..c .4=-~ =---~~== --~~.=_t=2_'__ .. -0.-. ~5). 0). 0.y(Zax2 - X 3 )2 .00. x=O i x= 1 sn nule funkcije. 83). Prevojne tacke PI(-I.. neparna je. nema nula. x=-1 _____~ ¥"L.. 0). KCIJU opa d a: za O<"'x<3.jx .(2a - xl' Prevojna tacka (0.3' Y ID. x=O i x=2a su nule funkcije.00.~ b) Definisana je za y=e(sI. . Kose asimptote y=x±~ (sl.J y Nula funkcije je x = -1. 4a-3x lim ~.87 255 . X>~3~ y'>O data funkcija za x=O ima . . Ym==O 429. nepu. 51..

9.0. APROKSIMACUA FUNKCIJA 3. dy=0. Prira.l)"" ~16.1 2 + 7·1 + 3~(3 '12~81 + 7) 0.000006.l sledi daje dy=(20~1) 0. Diferencijal.1=1.61 cruz.I. Ako primenimo obrazac (3) J(x+Llx)""J(x)+J'(x) Llx iz primedbe (3) na datu funkciju. Diferencijal dy =J'(x)· dx= J' (x)Llx=(6x~ I)Llx= =0. Prirastaj date funkcije Je Llx= 0.3.1(16 + 0.1)= 1. . Posto je X= 8. 1 435.61. i5 = 0.l 436.009. povr!iine predstavlja prirastaj ove funkcije: Lly=(x+Llx)2~X2=Llx + ex) )). 440.005. dP=0..3)".1005 m dy=O.006. 441.06. " ". Pri aproksimaciji Lly""dy apsolutna greSka je O! = ILly~ dyl = = 0.7.5%. dobija se J(1 +0..0500. 438.0003 a relativna greska .42. 433.0475. " Relatlvna greska ii = ILlV~dYI =1 ~'---Lly 191 439. (20+0. y (2+0.03)"" 13~4 . Primena kotl linearnih aproksimacija 430. 0= 0.1=1.0= Pove6anje povrsme kvadrata iznosi 1. dM=20n. 256 . PovrSina kvadrata stranice x je y = x 2 (x E(O. za x=lO i Llx=O.66622 %.. Za x=10 431.4. I -":1 y- LlY~dY I=0. a) Lly = 0.03". onda je Lly = 0. tada je LlP=0. a procentualna 100·15=610. Diferencijal funkcije y= x 2 je dy=2x.05. 1 Odavde P(b)= ~4b2+b. a procentualna gres- ka je 100· 0 ". 437.6.14.15. Povrsina trougla je P=Zbc sin tl.048..91.III GLAVA 432. 3.022325: = 0.I.452 . uz x = 1 i Llx = 0. Uveeanje (2x + Llx). Pri aproksimaciji Lly""dy apsolutna greska O!=ILly-·dyl=O. y(2.05. a) Lls=215 m b) Lls=21.1150442. 1000 = 0.1~1)=1.05 m c) Lls = 2.1 je Lly=O. 0=0.002375 . (j Difcrencijal date funkcije se izracunava pomocu obrasca dy=y'dx=y'Llx=(2x~1)Llx.1. LlM=16n. Llx=2·8·0.009006 . Lly=0.qtaj date funkcije Lly=J(x+Llx)~J(x)=Llx(6x+3Llx~I)= = 0. y (2.01. Llx=O.03. b) tl = 0.01) "" 8.0.25. Relativna greska pri aproksimaciji Lly "" dy iznosi 434.05003. ds=210 m ds=21 m ds=2 m 0=0. " Lly=Llx(2x+Llx~I).0066622. Posta je Llb=O. 0 = 0. 0=0.

814.80186. Ovde treba poCi od funkcije f(x) = log lOX i primeniti aproksimativ010brazac f(x + Llx)~f(x) + f' (x). uzimajuCi da je x = 200.. Llx = ex. 1 20 3~ = 1.017 = 4 4 180° 2 2 180°' .J'2n b) Aproksimativna formula za funkciju!(x)=tgx ima oblik (1) tg(x+Llx)~tgX+-2Llx. = Sin -+ cos '----=-+_·--·-=07071 + 07071'0. (~+ 1.00666= 3(" . Aproksimacijom prirastaja diferencijalom formula (3) primedbe (3) postaje (1) sin (x + Llx) ~ sinx + cos xLlx.. . a) Neka je f(x) = sin x.dobiJ'a se 3' 180° tg 61°~tg n 3 +-.. PolazeCi od funkcije !(x) = rencijalom.:y.0°) = Primedba 1.:~. a) Posmatrajmo funkciju f(x) ="y. b) 0.Llx ~. uglom b) sin 60°3' ~0.43 ~2. 444.2.8747.442.02)~ 1 +--.1[. y (4.84.. 449. b) Analogno resenju pod a).43). n ~ n sm "6+ co '6' 180 =0. Primedba 2. =0. Llx= ex dobija se . non aJe NekaJ'ex=45°=._ .8665. . ta d ' 4' 180 n n 46° = 45° + 1° = 4: + 1800 .23. dobija se sin ~ 1.. Prvi izvod funkcije je !'(x)=_l. a) Ako primenimo formulu (3).-i f(l +O.02=1 +0. y (.51511.. Primedba 1.rr. Llx = 0.30103 +0. 1 cos x pribliina jednakost (2) sinex ~ ex.)oglo2 00 +"200 0.03) ~ . 446. 443.02=1 +0.30146 (loglOe~0. dabija se (1) 0 i aproksimacijom prirastaja dife- 3.2. koristeci funkciju!(x)="y.02073..2)~0. .2 ".Llx=l =_.: + _1.33333· 0..02 formula (3) postaje Primedba 2. 258 Zamenom x=l i Llx=h formula (1) postaje r. Zamenom y (1) dobija se da je sin 46o=sin(1+i~0)= 448. dobija se formula (2) tgcx~cx. 0 ' 447.2 0.--~ 1 n cos 2 n 180° 3 y'3 IT 3+4··-~1 180° ~.0043 ~2. Ako u formulu (1) stavimo x=O. 0. Ako se u formuli (1) stavi da je x=O. 445. lz priblizne nejednakosti (2) zakljucuje se da se za male vrednosti ugla sinus u pribliznim racunima moze zameniti Za X= 60° = n Llx = 1° = -2'. Tada se dobija loglOe log (x + Llx) = loglOx + --"-Llx x ' I ogto 200._"". b) 4.-1 (2) vl+h~1+2h.04343. f' (x) = cos x.n nn .J2.--. Za x=l i Llx=0. a) 1. Llx. Za male vrednosti ugla ex prema formuli (2) tg ex se maze zameniti uglom ex.00666.J'. i aproksimacijom Lly~dy dobija se 259 .-.J'.5+""2' 1800 =0.7194. 73205+006981~ . Llx.

. ·(XO-xJ (x 1-XO 1-xz}. Oa bismo za funkciju fix) = x' ~ 3x + 2 odredili odgovarajucu linearnu funkciju u tacki (x o• f(x o) odredimo f(2) i 1'(2).f(b)-f(~5' tj. 452.1x+li(x)·. + . pri cemu je Ii (x) = X2 + 2x . 'f(x ) + (XO-X1)(XO-X2) .2.) .. (X 1-xJ 1 )(X Ako se zameni x = 1 i . 1. LagrailZov interpolacioni polinom Ciji grafIk sadrZi n+ 1 tacku M. 456. + (x-x o)(x-x. x' -12x + 16 = (x ~ 2) (x 2 + 2x.·~··~=~~~~0... 2 1 x+ . Prvu aproksimaciju dobijamo po formuli f(a)(b-a) (1) Xl =a.) (x-X O)(x-x 2) + ~o-xJ~o-xJ ~.-x.) f() P.(3) ~+.. 4]. 2 + 2 = 4...(X-X1L<.1x.-x.X O)(X 2 -x. fo(x)->2x. P(x)=x2-lOx+l.1. arctg 1. Primedha.L f(xJ. f'(2) = 3 . f(2) = 2' ~ 3 .fl+h~1 +~h. (x. .1x x 453.1x = h.3x + 2 =9x-14 +(x 2 + 2x . .-::. 3~2 457. Neka je f(x)=x'-2x2~4x-7. tada je f(3)= ~10<0.(x. formula (3) postaje (4) . y. tj.:~~+_I_. Oakle. fo(x)->6x-5. Lly=f(x)-f(x o)• . Greska koja se Cini zamenom date funkcije linearnom je f(x)~(9x~ 14) =x' -12x + 16.2). 459..02. f(X)~P2(X)=f(xo).. x 1 9+ 10 19 .2. 3 b) 1.-xJ~-xJ f(x 2 ) (x-X O )(x-x 1 ) • (x 2 . Gresku mozemo napisati i u obliku Ii (x)(x .) Zamenom datih vrednosti dobija se daje P 2 (x)= -~X2+~X+4. 461. . . P 2 (X) =X2+ ~x+ 12 6' 460. (x ~ x o)' Formulom (2) moze se u okolini tacke Xo luk krive zameniti tangentom (linearna aproksimacija).1x. () Xo + .1x 1 x . gde Ii (x)-> 0 kod .' .996.02. PribliZoo reSavanje jednacina sa jednom nepoznatom 462. Prirastaj neprekidne funkcije y= fix) u tacki Xo i njenoj okolini dat je formulom (1) . P(O)=1. y=sin x~3!. 3.8L 454. f(x) = x' .x =~'" x..) .1y=1'(x o) ..05 ~0. 2 ~ 3 = 9. n) glasi: (X-X1)(X-X2)···(X-xJ f( ) (x-xo)(x-xJ. lskoristiti uputstvo iz zadatka 307. a) 1.) (i=O. (x..!.::'::-X2) +f(x. (x-x. Prema pretbodnoj pri· medbi odgovaraju6a linearna funkcija je f(xo)->4+9(x~2)=9x~ 14. Primedha. a f(4) = 9 >0...-xo)(x..8)(x-2) .-l) Na osnovu prethodne primed be Lagranzov interpolacioni polio nom drugog reda glasi 451. 458.1x->O. ~ 10(4-3) 10 =3-~"-~'-=3+-=3+052=352 455.(x'-3nx2+2n2x). fo(x)->2x+3 . 450.8.8). Data jednacma ima realan koren u intervalu [3. pa je f(3) 1(4)<0... (x-x 2.1x=x~xo· Formula (1) moZe se napisati u obliku (2) fix) = f(x o )+1'(x o) + Ii (x) .

Primenom primed be 6 dobijamo niz 1 x..24..35 i x 3 .. Xl.165. pribliZno. Kako je f(x) > 0 za svako x. Grafickom metodom odredimo interval kome pripada realni koren date jednacine. jer se treca decilnala ustallla. Realni koren date jednaCine je u intervalu [0. .-O.001 .52-!(4)_f(3.61)' 9.045. X3 = 1 2 +:2 In 2. Posto se druga decimala ustalila.450.48 f(3. X 4 =0.183- Treea aproksimacija x =361-·-·-~···-=361+----· ~=361+00188 ' f(4)-f(3.52) iii..84. pa je koren jednacine X= ~ = 3. x3". 1 .6±?=0183 2' 7. 88). x 2 '" 0.448.7836416 3. 2.5"'2. 6:200 =0.52+0. Neka je f(x)=2x 3 +6x-1.:. 464.. 2. -1.52) x 2 = 3.1. odakle je y=2x 3 i Y= -6x+ 1 (s1.53.165 0. f(l) I" (1»0. x'" 1. primenom formule (1). funkcija f(x) je rastuca i ima jedan realan koren.88. 463.448.165.458". =2+:2 In 2.Drugu aproksimaciju.448". xz"'I. 1 x4=2+:21n 2. 3.:. = 1 Je f(l) -leI) 467.458319 ' . zakljucujcmo da je realni koren date jcdnacine ~ ". pa uzimamo za poCetnu vrednost a= 1.17874441 3 .38. SI. x2". x. x Dakle.31.. ili.246592 3.. .. Data jednacina ekvivalentna je jednaCini 2x 3 = -6x+ 1. 12 ' 468.52 + 11..6. dalje aproksimacije mozemo skratiti.0. X 2 '" 1. x. Ako primemmo formulu (3) prva aproKsilllaclJa.:. Za x= 1.:. pribliZno. 1). Treca aproksimacija je X3 0.61) 0.63.2.09 . =0. 469. 465. mozemo zakljuciti da je koren ~ .. 1 x 2 = 2 +:2 In 2.163=0.450".. =1262 2 =0417.45. 0..458. 466.165. Pri daljim aproksimacijama druga decimala se ustaljuje na 3.0. 263 . x . x .391(3.2.67.043' . .110 Cetvrta aproksimacija je 0.3.61..8S .1. Data jednaCina je ekvivalcntna jednacini 1 x=2+:2 Inx. Druga aproksimacija je 1 x =0417.63. onda je f'(x)=6x 2 +6 af"(x) = 12x.

. 471.:. 8 492 • a) 15 8f::15 v X 15'1. x ". x'" 1. 5 3 b) .69.64. a) 2x . 479.09.67.84..0. =4. 489.470.76.0. X a) ~ x~+C. x". x " -·x 2 +5x+C 4 2 . x 2 ". x ". x'" 0.74.24. x' 2. 494. --. 476.198.. x. ". x ". x'" 3. x".0.2.49. x 3x" 16x~ b) T+--3--5x+2lnlxl+C.06. x' 2 3 3 3 1 495. .-0. 7 x 264 265 .2 3 7 493. IV GLAVA 473.j.798. 475. x".07. Tablica integrala 474.. 4. ----·x 3 +-·x 3 5 3 7 X. x..+c..:..0.096. 5 3 7 x 4(x' .5 1.2 b) ···x 3 + C· 2 ' I-x c) '--2"+ C.:. Neodredeni integral.:.C'. a) .0. x'" 0... 478.+_ + C. 483. 487. 1. x 1 486. x .31..1..x 2 +-·x --+c.6.16. x 2 ". x. 7) b)_. 3 7 490. x 3 ". 3 ..95. 1. . . x.3.0..75. 484. x". a) x. b) ".. INTEGRAL 4.0. b) 3+C. ". x. 472. x'" 1.-1.1.1. 481. --'j 1 x + C.2.31. 7"x 2 7 6 497"x2 +x+ln Ixl--'+ C.2. x3 c) -14+C.x 3 + C7 ' 480. x.51. . 477. 482.17. 485.

a)lf'+tgz+C.J. . a) b) -+---+G. 509. a 523.. Inlxl-6x6+-+G. 506.2 . 525.. 2 3 6 5 511.( 2x2m 4xm+n 2x2n) x ------++G.b arcsin x + C. y=sinx-cos x+ 1. 499. 501. a) e"-cosx+C. a)--e 3 + Y +C. b) cos x -ctgx+c. a) 3tg x+2ctg x+C.3 arcsin x + C. a) 3 x2+Sx6-t-1nlxl+C. . Y = arctg x. 524.I2.2 In 2 . If' +-+ C. 2 b) Inlxl+2 arctgx+C.498. 4m + 1 2m + 2n + 1 4n + 1 3X' 3X2 ) 3{b) ( 13--7--6 v x+C. y=x +'2' x 508.' In3 1 ci' at 2 x' x 3 1 1 5 1 4 . a) a In x. b) tg y-y+C b ). a) -ctg x-tg x+ C.+ . 517. 2 1 521. b) 2 arcsin t+ C. 529. 3 ~Y-. 4 3 x 2x 2 b)---+G. 502. y=x 3 -x. 2x 2 .+ G. 2 arctgx-3 arcsin x +4 In Ixl + C. 503. y=sinx+1. x 2 sinx 2 519. 504. y=e"+x-2.x 5 +x+C. aU 518. a) x+cosx+C. 'i b) barctgx + G..J. 526. a) In d-arctg u+ C. b) tg x-ctg x+G.cos x . a) 2+bIn It I +C. 530.. y = tg x + ctg x. x 1 b) 1 527. z 3' 500. 512. 266 267 . a) -ctg x-x + C. s=2 sint+lO-. s= t 3 + 2t 2 • b) 2y+tgy+G. 505. 510. x3 b) 3x+arctgx+G. 528.. a) 4 sin z-~ arcsin z+ C. Ina ~ 02" 2-" b)2'-:-+--+C In 0. 507.

x 2 = t 2 b) fJ ) t . a) arctgex+C b) arctg In x+ C (smena e'=t). ~6 1 x .arCSm -3 + 4 smx) b) arc sin ( -. a) Neka je 5-2x=t= dx= -2 dt 1 x 539. Zbog toga je J(5-2x). Integracija metodom smena 533. 268 . a) :3 arcsm 5+ C 1 _ 3x ~lnlx3+11+C 3 3 b) Jsarcsinjs"x+c 1 . 20 540.--. 5 . (smena 3-2x=t). (smena 1+x 2 =t). a) InIX2+X-31+C 1 :2 b) . 1 2x -arctg--+C 10 5 5 (smena x = -. (smena x=At). a) b) J3 ~3 x +C b)~. (smena x 2+x-3=t).545 • a ) 1 Y a rcsin -5 + C In 3 .(4x+3)~+C 16 1 534.531..4x C 544 .2 (a 2 + b 2x 2) + C (smena a 2 + b 2x 2 = t).-----.t) . a) 532• . a) . a) . 541. 3b 3 (smena z=4t). sin x = at).+ C 2(x2+1) 3 -3+ 536.arctg . a) -(3-2x) ! C 2 b) b) -~arctg(cos~)+c 542. Y=---~. (smena x =:3 t).dx= b) 20 Q ---arctg~__ 1 -Jt 9 . (smena x 3 + 1 =t). 537.(_t1!)= -'!Jt9dt = 2 2 _t~~ + c= _ (5 _2X)"0 + C. a za drugi vaZi smena 1.x 2 = t 2) . 2 (smena 3y+2=t). 4 x2 +1 x t2 (Prvi integral je tablicni. a) -~l-xi+C 1 b) .2. a) 2:arctg-2-+C 1 sin x -~ In (1 +X2)+C 2 (smena sin x=2 t). (smena 1 +x 2=t) . ~ (smena 3X = 5t). (smena cos x=at)_ 535. 543.IT- :.__ arctg--_+C ~~ (smena x = v1 t) . (smena 1.:= 12 +2+1· ~~x dx=fJ(1-X)2 dx=fJi=~_dX= 1+x 1_x 1-x2 2 = arcsin x + "..+ C a a (smena x = at): (smena x = tj3). (smena In x = t). 4. a)-InI3y+21+C 3 b) (smena 4x+3=t). (smena.2 + c.

~ tg 2x' + C a x4 (smena x 4 =z). b) In(e"+I)+C j r~z=lnlzl+C=lnllnul+C=lnlln uln f~= Jz u 556.x+b+C f du . x (smena In x = t).5cos~':+C (smena ax+b=u).j':=u). (. (smena Iny=z). a) -0. tg x. = t).+ C In (a b) 551. (smena In z = t) . (smena 2x=t). a) ctg-+ C x 1 (smena -=u). a) e. (smena 2x' = u).. Aka Je x In x In (In x) u In u f In u = z.l -x 2 +C I~-I cosx (smena cos x =u).e-x'+C b) -!lnll-3e. 548. (smena casx=t). 560. (smena . (smena -x'=u). (smena 2-lnt=u). (smena - x. al -----+C . (smena --/..: = u) . n (smena ·3-t=z). 550 • a ) 10ln3 +C 0.mena ax+b=z). (smena sinx=t). (smena x.5cos(t2-1)+C b) 0. 4 b) 1 (smena -=z). Neka J'e Inx=u -=du tada Je ' x' 546.= ---. 558. z '!u = dz.cos t +C 4 271 . a) arcsin 10 z 1 b) -arCSlDx 547. a ) ---e 3 35x.:+C 1 b) -. (smena 1-3'"=z). a) --. =u). b) . . (smena x' + 1 = z). a) 554. ctg(~-t)+C 1 562. 555.: = t). a) 2tg. 559.j.l~+C (smena 5x 2 =u).j. a) esiux+ C 1 561. x In~ y + C b) -ctglnx+C (smena lnx=u).:=u). (smena . 563.xl+C 6 557. a) Inlsinxl+C b) In (smena sinx=t)."- poslednji integral se postupno svodi na Inxl+C.5 sin (x' + 1) + C (smenat'-I=z).5 (ab)'" b) .. b) -0. a) 2 sin~': + C b) (smena ~.b) arcsinec+ C (smena e" = t). a) Inll+lntl+C (smena 1+lnt=u).. a) -0. ----dx . 1 549. + C 3 552. dx .5(2-lnt)2+C 270 3--+C 4 sin 3 x (smena sinx=t).a) --+C 4lna b) 2e-. (smena e"+I=u). (smena 2x 2 = z). 1 (smena x=-). a) !sin(ax+b)+C Q b) -0.25 ctg 2x' + C b) b) -ex+C ln4 x 553.

.':2 dx iii cos 2 2 x =! dx+H eos2xdx+H eos 2xdx 1 1 sm2x+-x+ ' 4x+ C 1 1 sm =-x+ . sm2x)+ C =-·x + -s1ll2x+ C 2 2 2 4 . + x) 2 :n. f f -~-2"" dx= 2 l + eos2x 2 _. " d ' 2 + cos 2x 1 Jeos x dx= ~--2--dx=:2(Jdx+Jcos2x dx)= fl 1 1. 573.!. smx b) _e'"'x+C ssinx (smena cosx=z)..' b) 6(1 +4sinx)2+C 572./1+2'.<1. a )Kk 0 Je sm x = 2' a.: + C b) -. 3 5 b) J sin 7 x dx= J sin 6 x sin X= J(I-cos 2 x)' sin x dx = 3 cos? x =-cosx+cos 3 X-SCOS 5 x+ -7-+C (smenacosx=z).~.dx=1n Isin2xl+ C (smena sin2x=t)· f =xwsx =h ' 1 b) -3'lnll+3eosxl+C (smena 1+3wsx=t).11 t g :2=z. a) ~lnll+2sinxl+C 2-cosx 2eos· x (smena 1+2sinx=t)._. J~os x x (..". tada Je dZ="--'.2x tada Je 564.. a) --"'T' + C sin x 1 b) ····o··+C (smena sin x = t). 565. (smena sin x = t). 4 32 C 4 . = J.. =. tg 2 x---··· x dx= . (smena 1+4sinx=z). n sm (. 'onstl 1 entltet cos 2 x =--2. ·c--_· 568. a) Jtg 4 x dx= eos .~=H~d:<~x' 2 Sill:2 cos 2 Neka je tg 2 eos:2 1. 570..x+-sm x-t 8 4 b) ~·-·s1ll2x+ If Neka je 7r + x = z tada je dx = dz. Dalje .. a) Dati integral se postupno transformiSe: S s x dx = Scos 4 X 'cos x dx= S(1-sin 2 X)2 cos x dx =sin x = cos 2 sin} x sinS x = . a) cos 2x feos 2x dx=2 -.d:<-=2dz. X SID x Z 2 cos 2 2 b) f.-. . 2 x x 567 . a) - . 2 ' 1 '4 SID X+ C .!1x.. 1 1. a) Jeos"x dx=J(eos 2 x)2 dx= . 1 1.. . 566. cos 2 X r 1- r (1 tg 2 X 01 cos 2 -1 dx= X ) 272 .x = 4 4 8 32 cos x }_. Z Z =In It g 2 +C=ln Itg ~+x 1 + C= zl SIll 2 n 3x 8 1 .····_-+C. 1 569. a ) Ak 0 se ISk .---+-~·+C (smena sinx=u). 1. 32 sm x+ 2 imamo da je = In I tg ( 4 + 2' ) I + C.~xx = f-'~'~. a) In 5 + C f. (smena 1 + 2 cos x = Z2)... (smena cosx=t)..(x +. " SIll:2 cos:2' ta d ' a Je 571.1 + cos . ="x+-sm2x+' (1 +eos4x)dx 4 4 8 31'2 =. . Odavdeje fdX =fdZ=lnIZI+C=lnltg:xI+c.<1.

Ssm5xsm3xdx=2 (cos2x-cos 8 x)dx=4sm 2x.= ! tg2 x tg fi-----tg2x) dx= f( cos J \cos 2 X 2 -~--.sillxsm2xslQ X X=24COS 6x. 1n4 t arctg2x 2 + C (smena x' =:2)' Nekaje ~x'-+a2 =t-x. IS 1 . odavdcje x=-2t-' ______ t2~a2 1 1 576. '3d 1 1 ~ ~ . . Inlx+~2--a21+C (smena bx=t)· . 5i L a) 3inx--~sin3 x+C 3 .J'Tx'+1J2 + C (smena x 3 + 1 = ( 3 2 ). a) 4cos2x-T6cos8x+C. 1 cos ax cas bX=2 (cos (a-b)x+cos (a + b) x) . ~ 01+ In'x)" 3 + C (smena 1 + In x = (2). "" 582. a) b) _1_ arcsin 4 X + C (smena 4 x = z).j3t). 2 3 2 577. a) b) 1. Primedba..2 X X 1 +1 \ Jdx= cos" x I 578. 579. x 3 _8=( 3 ).. S ax sin bx dx i Jcos ax cos bx dx koriste se posin znati identiteti: sin ax COSbX=~(COS (a-b)x-cos(a + b)x). Proizvod pretvoriti u zbir: =2~slnxcosx-smxcos 583. (l-cosx)2sinx). a) b) 1 x2 .3 x 1 Sinx'~(COSX-COS5X) =lnix+p'+a 2 1+C.~ V 2 x +c.arcsin-c..5 -.- arctg'/. 580. 1 b) -cosx+ 2 cos 3 x-Scos 5 x+ C 3 (smena cosx=t. . a) b) .x-gCOS_X+L_ 16 274 . +C (smena x 2 =.. sin ax cas bx =~(sin (a-b) x+ sin (a+ b) x) .1 ' 4 s1n . a) (smena sinx=t. cos 3 x={1-sin 2 x)cosx). 1.16 sm 8x+ C . Za izracunavanje integrala oblika: f sin ax cos bx dx. 1('6 '4) x 1.+2x+2y'2 3 x3 . 1 x3 6 arctg +C (smena x 3 =2t). b) ~ 3(x 3 _8)4+ C (smena 4 . (l-6X5)~+C 40 (smena 1-6x'=t'). z 581. 2 J3 575. 5) ='4SlD2X-2: SIn X+SlO X. a) b) 2In(x2+5)-fiarctg-~ +C. Scos4xcasx dx=~J(Cas 3x+cas 5X)dX=~ sin 3x + 1"0 sin 5x+ C. . bi "cos---cosx+C. [ . b) 1.. a) a . _J.

a) b) ~x2_4 +3Inlx+~T=41+c' 1 1 :2 In (1 + x 2 )-:2 (arctg X)2 + C.sin2t) a eosdt=a2fcos2tdt= =2 P +cos2t)dt=2 (t+:2 sin2t ) + c= 1 a ~ 2 2 r 1 x>y2 (smena x=-). casu _a_.a x xJ x2 = .2 = . (arcsin X)3 .('in2 x) :2arcsIn ~ +C (smena ~ sin 2 x = t). 1+~1+x2 b) 1 ~ "'arccos-. 1 . x C u2 Neka je x=asin t . Dati integral se transformise u zbir tri integrala: 2 dx + x ) dx + = + arctg x + C fX1i¥:' JI~:2 e..(t+.2 sin ty 1-sin2 t)=. a) 585.(arcsin.+.'.j6aretg ( aX e-" 586. l U + C y 1+X2 ~+..= .. 1 ~--:2(areeosx)'+ 1-x 2 +C. a) 1 . a) Ako se uvede smena x = 1 .==+C. dobija se f~7:t~-."2 .f)~./2 a 1 r--'.591....1--.+C za ~ x f~a2-x2 dx= f~a2(1-. 3 587. tada je dx=4 . dx= adu. Ako se dati integral transformi.e u razliku dva integral a... arCSIn + va -x 2 a 2 . In larcsin xl + C (smena arcsin x = t).~gX 595.z+l' dx (Dati integral Za prvi b) 0re~~Ex)~_~1_x2 +c.+c.'2+1 5 + .. 'd k' b' d ' xdx Je na Je z 1fU va Integrala 3 ~5::"2+-1 + f + ~5... integral smena je 5x + 1 = t b) 2 a za drugi x~. a) 588. 1+1n a Ako se uvede smena x=tg t. pa je = -In lu+~1+u21+ C=ln-· .2 = arcsin fr~':: . a) Nekaje x=atgu.J. +C (smena arcsinx=t).~ In Ix y5 vis 2 . a) b) j-3· 2 tgx)+C.+ C= 2 2 2 a a a2 2 2 Q -In Ix + ~i+:21 + C. = z. 593. ~ . 590.pa je cos t t 594.b~d2u+l = -1 -. 2e1lICIgx+C (smena arctgx=z).XX/22 +c. odatle je dx = _ du . =-.fu 21 JdU +.'2 + 11 + C f7s:.x.2 t)~ = f~::: :dt= feos tgt ~1 +tg 2 t b) dt=sin t+ C= L~~X+... a) b) :2 (arctg y)2 + C 1 (smena arctg y = z). tada je dx=aeos t dt. a) b) ----. t a2 589. Dati integral u u2 se postupno svodi na tablicni: f(1::2)~ = tuS2 t(1:1.) 592. 276 . cos 2 U = ~a2+x2 =~~i+a2tg2u = =a~1+tg2u Dati integral (smena: arctg x = t i In (1 + x 2 ) = u).

. v=sinx. (u=x 2 . (u=lnlx~ll.d_X ~. du=xd4 (u=x~l. dv=Txdx). pa je nu 0.n SID x ~ -". cos 2 x . b) 600. =(l~sinZ x)' cosx)_ ------+ C e' x+1 598. cos 5 x= al b) ~-------+C 2 xln2+1 2" ln 2 (u=x.'.)2: co.~eos 2 x+C ( smena cosx=z). -x ctgx+ln Isinxl + C dx (u=x.In x.. 2 1 .ja'+x' Konacno.-.1 + C :.. d=cosxdx=du=dx. a) Usvajimo da je u=x. Uzmimodajeu=lnx i dv=x"dLTadajc 1 x +1 du = .=a=''=~~=x=' y 43. odavde sledi daje dx= ~2udu. 3 5 3 5 597~ 602. al b) 1 lncos 4 x+--.x:. (smena za drugi integral je x = 3 sin t 1- x'sinx+2xcosx~2sinx+C xarctgx~- 596. a) (x~-1)cosx~sinx+C d1J=sinxdx). V= ~-~-1.21 + G.2 c--= ~ u +--u' + c= ~--~ y (a~x)' +-(y a~x)5 +G."""":'-(smena sin x = z)_ sm.-2 x= t)_ t g sin u =l+casu Z u .)9~x' dx=~ arcsin.2-)_ sm x 278 279 .x:~.5x+1)+C x) sin x).-.x 605. Nekaje a~x=u'=x=a~u2.(lnx~---)+ C_ n+1 n+1 n+1 n+1 b) l1 tl Dati integral se transformise na ovaj naein: L~~:2= f:.5)+C (u=lox.i~ dx=9 f~~2~ fJi~:2 dx= = 9Jf.Sxndx=-. dv=dx). x-I k --~~lDix-11-0.. Parcijalna integracija .=-~ =U_ Trazeni integral se postupno transformise na ovaj naCin: Sx~ dx= ~2 S(a~u2)u' du= ~2a Su 2 du+ 2 Su 4 du= 2a 3 2 2a !7:---~.9x~. al b) ~~ sinx+}6lnl~:.+x' ~ In la + iz~. dv=cosx dx). dv=exdx).5x(O. b) x~ 2' x~-:--+ C 1 SIll 8IllX (smena sinx=z.4 1 8m x . a) b) 1 2 In(1+x2)+c (u=arclgx. trazeni integral je t~:. x' -2: (lnx--O. sins X= bl 604.r::T-~:2 ('~- ____~x 1+~-~~--~_ x ya +x a )' = a + . 3 cosx~11 2: cas x~ 2~:i In 1.010VU (2) x n+ 11 x +1 1 xn+ 1 1 Sx Inx dx=--' lnx~-~--. (smena cas 1 .j9=:X2 9~x' 2 2 2 +c 601.ji. du=--. dv=xdx)_ a) -~+2cosx =(l~eosZ 1 cosx !" SIll 3 1 __'COS3X+C (smena 3 C08X=Z. a) b) dv= e"Xdx). pa je primenom formule (2) Sxcosx dx=xsinx~Ssinx dx=xsinx+ +cosx+G.:~~~I+c (smena sinx=t). al b) eX(x~1)+C (u=x. 603.599.

25 (2x + 5) cas 2x+ C (u = x 2 + 5x + 6. a) ClX 2 614. 610. 1 2. tri uzastopne parcijalne integracije).Sex sin x dx. 2 b) x ~Y a'+x' + ~ In Ix + primeru a).-23---~+C (dve uzastopne parcijalne integracije. pa je du = ~ sin x dx. X SIll X +lnltg-21+C X 615.=-cos x) + C. 2 dx cos X 607. 11= eX. a) 280 _-(X2-~+C 5X1 2ln5 1 1n5 281 . dv=xdx).x + C x (smena V x = t.25 (2x'+ lOx -t-ll)sin 2x +0. a) 0.e. a) --arctgx---+C x'+l 2 2 (u = arctg x. dv=exdx..')+c 4 x'+ 1 613.3 dx). +C (u = x 2 . Sada je u = cos x. x dx). dv= dx.:z=. a a a 2 a3 U= x 3 .eas3x)+ C 3 3 9 (u = x 3 . a) Neka je I=Se sinx dx. (2) 1= eX sinx-e" casx.«2x'-1)arcsinx-t-x-J'iT::::-. b) x tg x + In leas xl + C (u=x. . dv=xdx).e se na avaj naCin: I =e sinx _(eX cas x.j.Sex (.606. b) 1. . e 3 3x 6x 6 .2=-a 2 -1-a 2 In Ix+P=-71 ili 608. dv=-~·).Sex cas x dx. dv= cas 2x dx)./x -a I +c. dv=x 3 dx).x:. ~ eX(sinx+cosx)+C (analagna prethodnam primeru). a) Inx 1 -----·---+C (u=lnx. X4 1 b) 4(lnx-4)+~=lnx. Yx' + a2 I + C (analogno prcthodnom 611. V= eX i jednaCina (1) transfarmi. I ' .a 2 1.. 612. (x3 sin3x+x 2 cas3x--xsm3x-.. 2 ~ arcsin Jx + 2 -J'i=./x 2 ·_a 2 _a 2 1n Ix + adavde sledi da je . pa je (1) x 21 = x.. U jednacini (2) se ponava javlja trazeni integral. 2 2 • 1= e" sin x. a) . a) - 3X (sin x+ cos x 1n3) 1+1. Aka uzmemo U=SlllX.1=21 = eX (sin x -cas x) 1= e" (sin. b) -(x --·-+~----)+C (tn uzastapne parCI]a ne mtegraCI]e. (3) 1= eX (sin x -cas x). dv= e. slicna zadatku 466): b) -~. 2X2 4x 2 Poslednja jednaCina maze se napisati u obliku 1=x-J'-.x ' (u=arcsinx. b) l=~--·--·----···---lnlx+. tada je du = cos x dx. dv= cas 3x dx.sin x) dx). zatim pnmena r- formule parcijalne integracije).x ' .dv= e'" dx).. a) ----2---. xP="'Q2 a 2 2 2 2 Primenima panava parcijalnu integraeiju na dabijeni integral.. 2 609.. dv=x.

a) eX . a) xln(x+~)-. Da bismo izracunali integral oblika (u=1n"-. Primedba. atI " --_.:t~:~=~~71+c. 1 1(1 l ) . a)-2~ (arctg x)'"~ x x3 x2 1 b) -arctg3x-"-+-ln(9x'+I)+C 3 18 162 . 2a 4a' 2a = 621. b) e"(x-l)+C. 619. "'d . x-sm 2x+2 ) +C (. .jl+x'+C 1 b) --(ln2x+2lnx+2)+C x (u=ln 2 x. b) Iskaristiti ideotitet ""~""~=- zatim dve parcijalne integracije). .9 x' -12 x' +6x+ C dv=(x'+x)dx). I ~4ac lnl~~. 283 282 . .1_=. a) b) e'X (a cos bx + b sin bx) d2+b2""-~+ C. dv=x~'dx). a) ~(sin(lnx)-cos(lnx»+C b) ~(sin(lnx)+coS(lnx»+C (u= sin (In x). l+x 620. Ova civa integrala se kariste kao tablicni jer je njihova primena cesta. 618. " ' entItet b) "'(cos 2 X-SlllLX+ 2) +C (. dv=xdx). (u=ln(x+l).:~>:_ (a"" 0).IS k onstltll entltetslll 2 x=-"-~2~' =2~1n1:~~1 +C.sin 2x x cos 2x b) ~~-"~""~-+C 8 4 (u=x. dx=dt 2 4a 2a i dobijemo da je e'x (asiobx-bcasbx) a'+b' """-+C. dv=dx). 1 "~cas 2x "5 (Stil. (u=cos(lnx). x 2 +1 arctg x + 210g (x' + 1) + C.IS k OnstltIl d ' COS 2 "5 X="""""""2"""-~ . 1 1 1 1 Jax +bx+c 2 oajpre trinom ax + bx + c svodimo oa konacni oblik: ax' + bx+ gde je r-. Ako uveciemo smenu x+-=t.' 1 lzracunavanje poslednjeg integrala svodi se na jedan od sledecih slucajeva: 2 622.. a) ~(x2"~I)ln(x'-1) -~x'+C (u=ln(x'-I). Ako iskoristimo ideotitet z x 616. 624. na sledeCl 617. dv=dx).d " mtegraIse lzracunava 2 x _a oaein: 2a x~a x+a . . a) I-x 6(2x' + 3x' -1) In(x+ 1). 1+cas2X) k'-x 2 2k k+x 1 1(1 -~-+-"~ k~"x 1) . 623. 1° b -4ac>0. ~ . (u=ln(x+-J1+. dv=sinxcosxdx). .~~---~-. dv=dx). 1= fax2{~X+c =Ht/17. c a (x +-~)' + 4ac-b'=a (Z+J>")2 + k.z. Primedba.-3x-2ln (x' + 1)+ C.. dv=x 2 dx). 625. (x' + 3x'+ 5x+ 5)arctg x. b 4ac-b 2 k="""""--.

1 (smena x + 1 = 2t). 4 x-I IX-51 634. 2x+3 632.2_i =~ In I:=il + C vidi zadatak pod a)..arctg·--·~~+ C 3 3·-sinx na poznati).. a>O.·=". 633. a) L2"':~~H-3 = f(X"':~. a) -In Icos x+2+vIc. 1 (smena e"=z dati integral se 3 . . a) -In --.3 f.=-j'-z).Jii b) -~.jt2tk 2 0 b -4ac<0.m .. In(ex+~+. pod a) i b). (smena x-3=2t). Primedba.t2 b'" mtegra I a su hel razmatrani u zadacima 583. 2 O· VI . (smena x+ 1 . transformise b) arcsm -::]5~~ + C (smena cos x = t 630. f:X2_~. a) 2. a) b) f3X25i:X+4=H~:: +9 Juarctg~/ +C li= (x. 284 . (smena x+-=-t). 2+Inx (smena In x = z). I=~~+b2arctg J.J3 (smena sinx=. '~.+13= f(x"':~2+4=~arctgX. I=~~~~ 2 2ax+b +c· ' se posle svodenja kvadratnog trinoma na .~~bb2+C.) 3 (smena x.tft... Integral oblika f-~~' dx_"~=. (1)2 3 +4' b) arcsin (x-I) + c..J4x2"':·12X+1()I+C.~2 x+4c~..Jz svodi dati integral 1 629. ~X)2 ·3=lnlx+~'I.J17'" 2 628.2' 3' a) b) b 2 -4ac=O 2 . .Jk dt ~_.J:i 2x+l 2 b) -3·arctg73 (x +x+l= x+2. za -Jax 2 +bx+c .Jx2+4xl+C. (smena x-2 =t. arctg -j~'~ + C 1 x+l b) ~lnI2X-3+.+C. .. (smena x-2=t). 627.'+ i 1+ C svodi dati integral na poznati).2 = J.JX2+X+ll+c x+2.Jl+ex+e2X)+c svodi na 630 a). a) Inlx+2+. a) ---+C x+3 (smena x+3=t). (smena x+2=3t).J3 =~t)· 2 2 ' +4 626. 1 fx2::~tl= f-( .Ji6~~x "':"lr = arcsin x ~ 1 + C (smena x-I = 4t). .. b) arctg (2z-1) + c... a) arcsm + C. 2.."':. 631. lyG 2 ..-. __ . a za a < 0 na mtegral b hka 0 ' f·~·-. b) b) arctg~~3~-~+C x+2 f~.

Primenom metode neodreclenih koefieijenata dabija se sledeei sistcrn x3 _ • 3 3-a-x+a aretg .. a) b) 1 --"-+In +C.1 637.dx =_I+ ln + C. 1 A+B+M=OAA-B+N=2AA+B-M=OAA-B-N=Q . il. Koristeei osobinu identicnih polinoma da su im koeficijenti uz odgavarajuce stepene promenljive x jednaki.3 Ako se poslednji razlomak transformise na parcijalne razlomke dobija se x+l (x-I) (x-3) ..= . B=-t C=I. dubija se x+2= Ax(x-2)+B(x-2)+ Cx 2 =(A + ClX2+(B-2A)x-2B.+ 1--a:.=. x+ 1 =(A+B)x+( -3A-B). 3 2 x 2 (x-2) X x 2 x-2 x -2x Ako se pomno.In Ix -11. Iz ovog identiteta sledi da je A+B=1 A -3A-B=I=A= -1 AB=2. a) b) 111=0 i N=1. x-2 x / IX-21 636. a) b) ~ +x2+4x+ln(x-2)"+C. +c. a) PodintegraIna fuokeija moze se rastaviti na pareijalne razlomke na slcde6i naem: x+2 x+2 ABC (1 ) ...'i poslednji identitet najmanjim zajednickim (x.B-N). b) Jednacina x4-1 =0 ima dva realna karen a x.+2)7 b) In r yX 1 +c.2.+---x4_1 x-I x+l x 2 +1' Mnozenjem identiteta (1) sa najmanjim zajednickim dobija se identitet 2X2 = (A + B+ M) x 3 +(A + B+ N)x 2+(A+ B. Resavanjem sistema nalazimo A=. x-2 x+l Ix .4. Radi toga imamo identitet 2X2 A B Mx+N (1) . Posto je stepen brojioea veei od .tepena imenioea i posto se izvrsi deljenje dobija se kolicnik x + 5 i ostatak x + 1 .+c.3 +In( ... = 1 i x 2 =-1 i dva konjugovano kompleksna X3 = i i x 4 = . -2Y 286 287 . ]"x-l x-2 5 lx-II _3 r J' 2 f lx. tj... ~.. 3 x _2x X x-2 x x x 3 +x 2 -16x+16 x+l ---'--'0--='-'-"-. -1(X-3)4 ... dabija se sistem A+C=O /\ 8-2A=1 A ·-2B=2.4. Na osnovu identiteta (1) dabija se da je 2 --".M) x +(A .6(x·'. Iotegracija raciooaioih funkcija 635.+ -.I+aretgx+c. B= -2' 1 639.= x + 5 + ~~-'-x2-4x + 3 x 2 -4x -f. 2 4 3 1 Na osnovu identiteta (1) dati integral se postupno svodi na sledeCi In 1 naein: . + ... Dati integral se postupno transformiSe na ovaj naeill: 1= fXdX+5 dx ._ 640. jx4_1 2 2 . x (x-I) (x+l)21 I r 2x dx=~fx-I--fx+l Jx 2+1 2 x+l dx ~x..In (x 2 + 1)+2 arctg x+ C."-=llnIX-J.._ .Cd-"-+2f_dX = x + 5x + In (X-2)2 +c. .2).+c.i..=~------.+ ---. a) 2x-l 2 IX-21 9 In x+l .+:!-2 dx= _J'dX -f+f. ResenjasistemasuA=-I.:-1)2+ C .. ~ 638.

4 2x-5 a) Inlx 2 -Sx+91+'--.}2 x 2 -xJ"2+1 I-x 2 645. a) b) 2 0 j In 13x .-. a) In J. xi> (x + 3)5 (x. + C ./2+ 1) 4 Ax+B Cx+D zatim----=----~c--+--.'1-~:21-iarctg 2 3 x -:.+ v r. 2-xJ"2+1 ..--------. 3 3 4 2x+3 b) Inlx 2 +3x+61---_ arctg -~+C (r(2X+l)dX .3 .j-::+6). x 2 +4 1 x b) In----. + C .arclg-=+C. 288 . a) b) In I cx (X-l)l· x+ l ' 1 1 3 3 -----. 2 4(x + 2) 4.2)TO b) ~ 2 InIX+JI __ -:_+c. a) b) 3 1 2x-l 649. J"11 01 .11 + ~ In . arctg ------. a) x+41nlxl+ In(x2+4)3+C. x 2 x+l 3 IX-II x 2 +4 3 x 650..2 ~ 652.i~.2. a) In -.In (x 2 + 1) + arclg x + C. . (Is k-onstll!" Je: . +1) =~ +~ +~~~¥).x'-5x-9 x'-Sx+9 ' x 653.L. 2(x-l) 2 2 643. b) x2+1nlxl+21n Ix-ll+C. a) -.j!S "lIs J x'+3x+6 b) = H~x~+3.+ C. 1 1 -+···In··· -+c. slo .i arctg :::.2+ 1--. 3 i b) x -41n Ixl +In(x' + 1)+ C._. 651.2 . 647. a) 2x+ 2In lx l +arctg +C.f 2x-5_ dx+f 2dx ).2x + 11 + C.+. a) -~-arClgX + C (~2 (x.3arctg:.--_. x~ . 1 1 -x 3 + Ix 3 -11+C. a) iln (x' -x+ 1)+:.In -----------. x b) -----+In(x +2)----arctg----+ C.2+ C. 1+x4 x'+x".+-..-.arclg-+ C_ (X+1)2 2 2 1 x + x"i2 + 1 . 642. - 1 . . b) 644. 2-x 2 1 .641. x-I x-I X4 + 1 =x 4 ..2x 2 = (x2-lJ'-(xJ"i)2 = (x 2 + x./2+1 x (x -x.2+ 1) 2 I A BX+C) ( x 3 _1 = x-I + x 2 +x+l .

. + n» "~OO 290 291 . y Funkcija J(x) = x je neprekidna nu segmentu [a. +(a+n. a) Neka je J(x) = k.1x..1x)+. .1x..) ..1x)2) = lim "~= JXdx= lim. +n)+.. lskoriscen je poznali identitet n (n + 1) 1 +2+ 3+ ..1x(a+Jx)2+(a+2Jx)2+ .. bJ b-a . bJ na n delova tackama n 2 (b-a)2 I lim a(b-a)+ 2 (I + ) n. bJ na n jednakih deIova.1x(a+ 11-> b " co 1""1 (Jx(na 2 +2aJx(1+2+3+ . <X)n=l n . (k E R).1x) + . nJ~:t:. uzecemo leve krajeve parcijalnih seg- Jkdx= lim 1: J(~. . ...+ a n ..)... bJ na n jednakih delova i uzimamo da su ~i = Xi levi krajevi parcijainih segmenata (sl 90).) . bJ na Ox osi i ordinatama u tackama a i b (sl. Za tacke n menuta (st 91).1x)+.. 89). a) PodeIimo segment [a.. <xn= 2ab-2a 2 + b' -2ab + a 2 2 2 y=k =b. 91 x b SI. lada b b-·a .1x + . n-oX> Dakle. aDda je na osnovu defi- J~~ (e ~) 0 I a SI.. 11->00 1""1 11-.+". b) Podelimo segment [a. 00 " = lim (.. n Primenam definicije adredenog integrala dobiju se: o x a SI.1: J(~.1x.1: J(~. Odredeni integral = lim (n b " . co b lim .5. <Xl 654. 89 b " : Ji- lllcije odredenog integrala X Primedba. oo +Xn-X n _. odredeni integral J dx predstavlja po· k a = vrsinu dela ravni xOy ogranicenu pravom J(x)=k. Ako se izvrsi podcla segment a [a..1)) y a=xO<xl <x2< ..1x»= lim (n a .<:c n n 'a~~a +(b-a)2.1x 2 (l +2 + 3 + . ~..4. povrSina pravo~gaonika je k (b .1x=--.) y n-"co = lim k(xo-xo)= lim k(b-a)=k(b-a).1x2(12+2'+ 0+ 3... _I' . odseckom [a..1X=--.= lim (k(xl-xO+X2-XI+X3-X.1x (a -I' n . . 90 Sx'dx = ° w..1x(a+. +n =--2--' 655..= lim (.1x(a+2...a)..

.d")-sin(a+ .(a+--"Ax-sm ( . a+·'·-Ax ) 21-1 ili (a+l. (i=a+iL1x.1..dx ) -Sm ( a+2-.. 21 .. desne krajeve parcijalnih scgmenata.dx) . ..... SID -sm(a+-.. ( 3) .d~ (Sin (h +Llf) -sin (a+t"))· 2 Na osnovu definicije odredenog intcgrala imamo . n+ 1 . = n n 2 + (b~a) z n (n +J~(2. Ax 2 sm = lim -".b-a . + 1 2 2' .' -1 = h formula za zbir geometrijske progrcsijc)....': ~~ b) Je"dx= lim -(eo+e"+e" o n . + sin nx=--= /I"'" a:) . [a+ (n-l)Ax. a+2Ax].. b] na n parcijalnih segmena ta jednabh d uZina: [a.dx = . ona je integrabiina na tom segmentu. 1) LlxLlx ('.+e 0_=})E = Ax (cos (a + Ax) + costa + 2 Ax) + . sm 2' 2sm2 =2 s:.. 1m /1--<= 2n .. +SlD n n ) rr Slll . n SID 2n n 2n lskoriscen je poznati identitet . gde je Ax= b-". .dxrr ... 2n n SlD-2n . n Za tacku ~i uzimamo.d Scosxdx= lim O'n=1im sint)" (SiO(b+. + n' 6 a Q...dx + . =(e"-1)limln(1 + h)" /1-+ 00 n _ en-l = e" -1 (smena: e.. (a+-. n + sin (a +2n. ta d aJe 0'"=---' (.1 Ax-sin(a+ 2ii~..dx+i. n 5lD2n /1-' 2 656. i b=a+nLlx.. ... Rimanova integralna suma Dve funkcije je i= 1 Primedha. na primer...dX)_ sin (a +211.. nx sm--XSlD2 2 sin x+sin 2x+ .. h].= lim b-a(na2+2a .. +SlO Q+·"Z'·.dx)).dx). 1 2 =2 1· cos n·l1m--~--=. a) "J' dX= SlllX o Llx 3 . . + + cos (a + i .. a+iLlxJ. b) Posto je funkcija f(x)=cosx neprekidna na segmentu [a. X 5lll- 2 293 . a+Ax].....) 1 .. .. [a+Ax.. 2n-3 '\ -sm a+i. (n 2n sm 2 '2:+ n).(. (b_a)(a2+a(h_a)(1+1)+(~=a)~(I+~ 6 n) \(2+ 1) n .-sm ( a+'LlX)) ...· . Podelimo segment [a.. 5 .. tj.. n +sm-------+ . Zrr . ( a+n.. Ako iskoristimo pomati identitet da je " ) ~ cos(a+iAX)Sint-x=~(sin(a+~i. + cos (a + n. n+ 1 nn 510 7r sm-~ n 2n 2n = lim . lskoriscen je pomati identitet za zbir kvadrata prirodn (n + 1)(2n + 1) nih brojeva: 12 + 2' + Y + ..dx) + .. [a+ (i-l)Ax..( n SID lim 2 · ..:tl)) = lim n ..dx). . ) ' cos sm ( . li m -.. "].dx). .dx)2sinLl-x 2 2 2 2 211-1 ..dx)) a n->= h-+O L1x 2 2 ( 2 = sin b-sin a.... co n n n n .n(IlJ}) + n . = \ n =(b_a)(ah+(b~a)Z)=~3_ a.= 11--+<:0 n .. n a eIJ-l = + .+sm(a+-.

2sin cos . 2t dt 668. .0. Z= 1. .nove gran ice su za x = t' + l ' t=O.----. 5 ' b) 40 3 .= 0 2 2 2 1 -= Q-2kn _.(5 1 8 3 4 -3 4 )=68. a) C=3vC=3.. 294 295 . . a) b) 93.' n b)--. b) O. f 1 1 u (2x-l)3= I f u3 du=-·2 2 4 1' =. 661.sm . a) 2. 664. dv=dx). 1n~=0. 2 n 8' n 672. a)n ( 4--9. c) b) --1 .'~ 2:-'-.= 0 2 2 2' 2 2 . 12 n 660. Tada je ° 2 1 658. t=1. dx =--. Tada imamo: "(2X J o 3+ 1)4 x'dx =_1 fZ4dZ=~. a) e-e. a)15. v _ Q- ±'Y.¢:> 2 cos ------. a) Smena je eX -1 = t 2.. 1 3-/3 1 672.4055. 666. 674. -3' e 3 _1 1 670. c) ~.657. n. 662. b) (u=ln(x+--/x 2 +1). ~) Smena 2X3~ 1 =Z 3 daje x'dx= !dZ.. c) b) 1'i. Posle integracije data jednaCina sc svodi na lanae ekvivalentnih jednaCina: sin (a 2 + a) . za X= 1.6931. c) In 2 = 0. a) 31n2.sin -.1 .5. 8 2 669. dv=(3x+2)dx). ° 663. 2 b) 4-n (smenaje e'-I=t 2 ). 6 6 5 30 15 5 1 a a 2 +a a2 sin -.3. z=3. (k.5 (pa~cijalna integracija u=lnx.sin a 2 = sin a 2a 2 +a a a a . za x=ln2. 659. b) e 2 (e 4 _1) b) --2----. 671. b) :2+ 0. n 2 b) 18 (smena x=3 t ). a) lOln2 .sin . m E Z).-Lnn v Q--"- _ -1 ± --/1+8.. Odredimo nove granice: 675..5 (smena 1 + x 2 = t). a) Uvedimo novu promenljivu integracije smenom 2x -1 = t . z'I3 =~ (3' _1 )= 8~. a) 1. a 2a + a Q -= 8m:2 (cos -'2'--cOS :2)=0 -<:::> za x=O.+In --/3) )3 :2. 3. a) 0. 4 8 2 b) C=e. Tada se dati integral postupno svodi nll ovaj naein: 3 . a) 24. a) In 2 . a)--3-. 1 Dl"erencrran]cm naI ' azuno d x =2 duo Odredimo nove granice integrala: za x=2 1=3 i za x=3 1=5. b) 2.:.

(P nmenl parcIJaI 'mtegracIJu nu U = . b) 3e-6. d dt) arCSlD t.=l. dv= .z =(2-a)±.a +4 log.- 1 x 1 x ¢> n arccos 1 =3 n 3 -=x=2 685.. 688. x = 1. (pareijalna integraeija u=ln(1+x 3 )..) . A=C=7. 2). (~)=O -= u=2 E(-CO. Smenom ~ x 1 data jednacina ekvivalenlna je luneu ekvivaleneija u 1t 1 - SI..rs. a)--4. 678.= t. a) x=l za a E ¢> arccos arccos ~.2] i x.3 i x = 3. dovoljno je odrediti povrsinu na 296 . 679. x .} (2' 6 ' 2' 6 . = (2-a)±. . o E (0.. 683. l)U(I. (Vidi resenje zadatka 684. + co). V= -vlt~". (Smena e'-4=u Z ). In8+~-3 t =~~. 0<a<4. 689. B= -6. a) JIL~ 7n 3nll. 686.Ako se uzme uslov 2 ~ a ~ 3 skup resenja date jednacine je {~.=lff+8n} 676. v u = 2(logzQ-~2).j~ za a Xl 0). 92 -fy't:~i 1 3 ¢ > arccos u : 1 = " '3 690. . 4 681. y b) 3e +1 16 . 93. (Primeni pareijalnu integraciju u=arelg 687.. n Z -8 682. 677. Trazena povrsina je prikazana na s1. . 10g z a 4 Z za aE(l.. xz=log. Primena odredenog integrala za izracunavanje povrSine ravnih figura U putstva: Smenom 2" = u data jednaCina se svodi na kvadratnu u'-2ulog.' a) 32. x=ln 8. Apseise presecnih tacaka dalih parabola su x = . Figura ogranicena lukom para bole y = prikuzana je na slici 92. dv=dx). 680. =1 za a=O. Kako su date parabolc simetricne U odnosu nu Oy asu. za a Povrsina figure je p= f(-XZ+2X)dX=~. x = 7 ~. x=O. " ~3 684. . 4.6. . Z -~ x 2 + 2x i pravom y = 0 b) x". vI +t' t dt r="=)' (0.

a) lednaCina kruga je x 2 + y2=R2. Tada je trazena povrsina b 2 P= f (2 -2 1 -_x -X)dX=( 2x--( 2 ~3 _~2)[2 = (2-~- D- P=fXdy=f a -3 (6_y_y2)dY=6y_)'~_y312 =12~. 3]. Zatim je udvostrucimo: 3 o p=2fG o X2+3)-G X +1) 2 dx=8. Data prava i data parabola seku se u tackama x = .2 i x = 1 (s1. Povrsina kruga se dobija kada se cetvrtina povrsine kruga llcetvorostruci: 299 298 . 94 694.5. 2 o -3 3 x SI. 94) (resenja sistema y=x l\y=2_X2). 2 3 -3 6 -4+~-2)=4. 96 SI. 692. Trazena povrSina Je 693.95 691. a zatim oduzme povrsina traugla 14B: -1 695. P = f o (2x 3 + 3x 2 + 2) dx = 2.5 y 2 y o x x SI.segmentu [0. U ovom slucaju zgodnije je izvesti integraciju duZe ose Oy (s1. 95) se dobija ako se na povrsinu ogranicenu Osom OJ' Ilukom parabole dodaju povrSine trougla AOI i krivolinijskog trapeza OCB4. 93 SI. Traiena povrsina (s1. 96).1. P=2 f _1 2 ~2~+1 dx+ 1}+ ~2~+il dx_3:?=1!0 f 4 _.

povrsina elipse JC P=ahn (jednaCina elipse je h 2 x 2 + a'y' = a 2 b 2 ). Trazena pOYrSinu u funkciji parametra a je . 701. P=36. 720. .. 125 702.I3). 97 1 . P=6-' 300 717. -In . Grafik date krivcjc simctrican U odnosu na osu Oy. Prava x=Ojc vertikalna asimptota a prava y = 0 horizontalna (sl. P=e'+·e-'-2. P=2' 7 51. p_ 3 .685. P=O. 3 2 n 716. P=3' 17 713.j.S. P=-6-' 16 708. 3 n 1 709.O.)=1. P=··_···..'. luka krive P= limP(a)= lim(1. 1+eos21 cos 2 r:. Y=---"-i 1 prave x=a Ima k ' 'onacnu vre d 110St.P= 4 f~Ri=:. 16n 704.13 707. P=·--ln27. P=-3 +4". x Q 712.P(a)=. b) Analogno prethodnom primcru. . 1 ~3 715. 3 p=4n+v3 3 706. n/2 o Smena x = R sin t svodi prethodni integral na oblik Tt/2 P=4R 2f' t dl=4R 2f ····2 -dt=R n. 696. 700.w.::.I3-~.j R dx. 721. p(O)=f1. 2 3 710. P=12. 64 703. P=~(4n+.5. P=·ii· 714. ~ p2 3 4n+. dX =_ll' =l_l x2 x 1 a 1 Aka tome a~). P=9. P = . 719.. P=(a)=arctga. P= 18. 697..::.5. x 698. P=4. o 0 705. tada ------70. P =36. 11""'"00 a--+co a a to znaCi da figura koja se prostirc u beskonaCllosti izmcdu ose Ox.524. 97). 699. P= H!.. P=ln~2. 718.S. P= 1.". prema a 1 1 711. P=.

751. y_=l za x=3. P=8. S 736. P 2=6n.j3.S. 4 P=~ .7042.25. 749. 745.13 -In (2 + fi». P=ln2. P=3' 743. P=4. 750.1 P2=--"+~-3 3 3 3' 740. 9 21n3.. P=~. 00. nule su x=l i x=4. 738. P=4. P=--------"'1410. 10 731. P=5. asimptote x=5 i y=x.13 732. 32n 4. P=3+-T-' 733. p=l 3' 725.0. na asimptota x = 1. simetriean je u odnosu na obe koordinatne ose i Una oblik kao zuak beskonacno. 744. 302 303 . prevojne tacke za x = 0 i x = b) P=51n2-3.S. 1 2 2 9n 748. P I =2n+ 4. o· 15 . a) Definisana je za svako x# -1. 15 b) P=2-4In4. inS 91n3 ' 723. 734. 747. ± 2. 24 8 741. 3 746.2S. 737.S. Ymin=9 za x=7. P=4. 726.4 · 3 3 16n 4fi. 9 rY-=4 za x= . 730.722.y 10. a) Definisana je za x#8.---. P=4. P=10 · 3 728. P=2. 727. P=4-31n 3". P=m 2 1n3. 3 735. Ymin= 1 -4 za X= -1 +. a) Funkcijaje definisana za x#5./lO horizontal10. P=O. P=5 arcslll -41n2.S. P = ab (2. P= 6y 2r. nule su x=7 i x=4.) 724.. P = 2 f(2-x 2 -x3 ) dx= 2 --. Ym"" = 1 za x=6 i Ymin=9 za x=10.l . P=n+ · 3 8n 10. PI =~. 2 742. asimptote su y=x-3 i x=8. P=13.j3 739. P=4.3. nule su x= 1 i x=4. 15 b) P=2-4In4. (Grafik date zatvorene krive se zove lemniskata. 729.

a) Definisana je za x".752. 1 2 Za a= 1. o 754. 99 4.12).-p) .12) ~. lednacina prave AB je x = R. -1.7. Zapremina tela kaje nastaje je V=nfx 2 dy=nf e"dy= (e 2 ·-1). 15 b) P=2-4In4. o 0 2 y l I n 753.='512 n 5 0 15 . za x= 1. 99 rotira aka ase Oy. 98 rotira aka ase Ox.3 i x = 1. a) Pravi krufui valjak paluprecnika R i visine H nastaje rotacijam pravaugaanika OABC (sl. 16 P(p)=2 f .3. 2(.j2p. Lik prikazan na s1. Lik prikazan na s1.=~(5-3. 6).. 101 SL 102 304 . r =r=pv p =4' Od gavara d ruga reseoJe p= 4' 755. P(a)= f( I!-JDdY=~(5-3. Y~ = 1 za X= . Maksimalna pavrsina pavrsi adreduje se iz funkcije. 98 "- /A SI. SI. dx=-. Primena odreuc[)og integrala za izracunavanje zaprcmine rotacionih tela 761. asimptate su X= -1 i y=x+6. P=.}4. 760. dx-~xFx=9. o Vx=nf (4X_X 2 )2 dx = o y y y = nf (16x 2 -8x 3 +X4) dx = o 4 y x =16'--2x 4 3 3 x514 +. o x Trazcna secica sadrzi tacku M (9. Zapremina nastalag teia je 4 V=nf x 2 dy=nf R2 dy=R2nH.}p(r-p)3 . 100 SI. Ym" = 9. jednaCina seCicc je y = '~x. 759. pa je zapremina valjka II 11 0 756. Resenje jednaCine x f. 3 Pip) je rnaksimalna aka i sama aka je P'(P)=O =(r-p)2(r-4p)=0 r •. 100) aka ase Oy.. nule su x = . r c x I' H --r - '" B ~ A X -0 SI.

1 " ------. (R-+Rr+r)..(xo+ W + h2))= n3 (3pi + 3ph 11 2). +h Xo 3 Xo ' \' 2 V=nJ!.j I .y.. 105.l. y\. jednacina prave AB . 22 22 =3(3(R -xol-i·j(R _·xo··2hxo-h )+11) o \IJ / 3 lsmena --------./. (3p2 + h2).y+R) dy= nH.A. Njegova zapremina Je VAI / . gdeje pi=R2_x~. R nH V=nij{2 .. pa je zapremina konusa 2 ~ (.h)+ hR =p2+ ~+ y R H ~ = 1. ' _ _ \ S1. 102) sa paralelnim straniearna R i r i visinorn II. (sl. I I c I YA I /' /' :g a \'~ h D \ \ \B ~/ I. 1(1. 2 .1. lednacina prave AB je Koristeci osobine pravouglog trougla BCD (s1.r~R. \ 11 . 106 306 307 . jer je p2+h 2 3p2+h2 h(2R-h)=p'. o nh 22 . b) V =··ab 2 n 4 '3 . 103) obrascu za zapreminu loptinog segmenta maze da se da i ovaj oblik V= h. 3 c) Prav~ zarubljena kupa je [otaeiano tela kojc nastaje rotadjom pravouglog trapeza AOBC (s1. 'I 0 )( b \\ ~'2~Q~/'-·/~:"/-/~O~~. fJ ( ./i.Ie r-R x=~y+R. a p~=RZ-(xo+h)2 762. 0) i B (r. jer je h (3R -h) = h (2R . ) dv=··~··-·. Zapremina loptinog odsecka je R R 4nR2 " 763. \ SI... 3 o b) Loptin odsecak (segment) nastaje rotacijorn kruznog odsecka ABC oko ose Ox. 101) oko ose Oy. a) Dvokrilni hiperholoid je prikazan na s1. lOS 81. " I /' . R--h 765. ' h h = n3 (3 (R2 -X5)+ 3 (R 2 . lU3 • /~". Posto tacke A i B irnaju koordinate A (R.' R=_i:".J)IXo \... c) Loptin sloj nastaje obrtanjem krivolinijskog trapeza ABB..\--------~ \1.----tl~_i\. H).=--Z--. SI. 104) oko ose Ox. V= a 2 pn. a) V= (V=2nJ (R2_x 2 )dx./~~ 7 ' 6 x 0 l\f. Zapremina loptinog sloja je V=nxOr(R2_x2) dx =n Zapremina zarublJene kupe je II (R2X_:".. x 2 dy=n f(r-R "". r...I b) Rotacioni konus nastaje rotacijom pravouglog trougla OAB lsI. V=n S y 2 dx=n R-h f (R2_X2)dx.

V=Ts' 775.. 2 " =2rZb(t+~sin2t)12" =2n -Z rz b.. j V=19n 6 .jrz _xi. Ako izvrsimo smenu X = r sin t dobijamo nove gran ice integracije n. 8n 783. -a V=ln 2X. V=19.2n..:'=-:. njegova zapreilllTIaJe b 8a z bn Il T I '" l 769. t= pa Je ~ -21 x=a. t=2' ~ a " 777. 782. a a 3 b).-. 781. IzjednaCine xZ+(y_b)z=rz dobijamo y-b= ±. Tra. 107). YI = b + je jednacina gornjeg polukruga. ".. SL 107 a =4nbS . V=(j' Z V=4n b S ".'- x 773. V=3' 309 308 .-a. a V=nS (yi-yDdx= -a 774. 572n V=---. 105 352n 770. V=-5-' V=76n 15 . 779. 776. V= 16n. V=2nSxzdY=~3--' o y 771. Jednokrilni hlperboloid je prikazan na sl. 3n V=10' 19n V=24 .. v=nG:~ -8141~ 3)- 63n 767.jrz_xzdx.zena zapremina je #=. 315 n V=30' Z x =2nr zb S (1+eos2t)dt Z • Z 780. V= 40n 3 .2 772. 15 3 x=.._~~~ 778. 106. 766. V=16n. a y = bjednacina donjeg polukruga (sl.:Z_rZ sinz t 'reos tdt =4nr zb S n _~ z 2 ____ .21l b 221l 8ab 2 n V=2nS y Zdx=2n 2 S(xZ-aZ)dx=-. n V=512n. 768.

V=8n2. 10 786. V=-n. V=12 310 311 . V= 18n. b) V=rrS o 1n 2 ydy=n. V=n f (cos' X +cos 2x+ 2cosx cos 2x)dx o 3 801. 799. b) V= 36n.. 3 3 785.. 4rr =~~ 3 788. 44n 791. V=-5~~' 3 NG. V=-n. tt) 795. V=15' 32n 805.6) V. 797. V=4n. v=~1~"+ 1).76 784. c) V=3' a 3 rr 794. 787. 798. a) x+2y-8=O. 796. V=n(I+21n 12 +~ln~). V=n (1 +21n~). 790. . 2x 1 dx = "2 .. a) y=x. a) 17= lim rr Se a . o tl b) V= 16n 3 ' V=24n.:Vi=2:3. 0 =nO+:6~).. n 3(I+COS2X l+cos4x ) =rr! -~·2-··+-~2-··-+cos3x+cosx dx )13 =rr ( x+4'~+~'8+3'-+SlDX n S04. 16n a 3 b) I 789. \ 5 4 3 sin 2x sin 4x sin 3x .

y'=d: =asint. Cikloida je data u parametarskom obliku: x'=~:=a(1-cost)./3 ' v'4 + ~ 1n (. duiina luku cetvrtine astroide je Sl. 1 810. Ako na jednaCinu kruznice primenimo pravila izvoda implicitne funkcije dobija se l i aJ~./i7). 108 s=2rn. x3 y-Z o x Prema tome. IzjednaCine date parabole (1) je o 811.: [0 ' = -2--· Odatle dobijamo dU7inu astroide rrr SI. 807. s=v2 + In (1 +v2).. 108). Y 809. y a o x Primenom obrasca (1) odredujemo obim eetvrtine kruinice: ~= J}-:C-~)idX=JJZ. s=I+0. Diferenciranjem jednaCine astroide dobijamo y' = .)4 )-~= 2 =. y3 o x"j y 2x+2yy'=0 ili y'= _c".-2 i =f --2~ d xX3+./3 + ./. dt = 2a + 1n(4+./i~7 Y Jai(i= cos t )2'+ a 0 2 Si~2.5 . y'=x.!2 dx= JJ:: dx= o .8./17)=s=4.x r arCSln --.1 4. 808. Duzina luka na osnovu formule +1 1n (x+.5(ln3-1n2)./17 + ~ 1n(4+. ./3 + ~ 1n(j3 + 2)-0. lU9 312 313 . 109) .:'2 + 2 0 (2x+-Jl +4x )[2 = 2 Primenom obrasca (2) dobija se: s= 0 =2. Primena odredenog integrala za izracunavanje duzine luka krive 806.Z+1)[v'3 2 0 s= 6a (s1. s=v'l~dx=lxFx2+i 2 2 2 812. = =~.:' dx=xv'!+4. 2 1 In "= Sv'1+4. 0 Y 2 dt sin~ = 8a (s1. 0 0 =rf~~~~x2 o Obim kruznice . 814.

n. Kako Je y'=. r.i-+l+ ~ In(t+. I-x 816. M=2rnH. duZina luka je s=/l- f0 2 + i ·dt= 1G~. dx. a y' = ~-1 tad a je d uzina krive o Px=2n I~R2_-X2. 818. P x =n(0_.na . 2 821.j. arCSine) P =2n(b 2+iJ.' =2n(~2 + In(1+~2).Tl:l)I ' . 110).2 ln y 3e 1. 825. pa je P x =2n = f 1 . sinx dx. o o 0 x=O t= -1.. c) M=ns(R+r).~' ta d ' d " a Je UZlDa 1 k~a u 2yx s= JFG7J o dx= J~~ dx=d(xl~f~)dX= 0 0 4.. za x=O t= La za -1 X=1C t = 1 .y dx=~2: f----~:-_4 1 -~---- '-)1 1(---1\T-1 ~ __) + za b) M=rns.jl +cos 2 ". s=---~17 1 y 5)(4+ y l.- b) 2' a) s= JJH-(J:.' dx=2nR I dx=4nR2.) 820.1 815. Sfera nastaje rotacijom luka krufuice x 2 + y2 = R2 iznad x-ase ako ase Ox. P.). r 817. za x=o Y= 1 i za y=O x = 1 (31.r. S1. .. -R -R 824.e (e= ~"::b:i} --. 110 12 2 828.9. F~t-xi !2l!). zatim na dobiveni integral primcni parcijalnu intcgraciju ild. 3407-2 315 .. 5=2. 5=ln 3--. =(~+~v9)!: =2y'3.I. s=2:ln(y5+2). Primena integrala za izracunavanje povrsine rotacione povrsi 823. za x=1 Smenom cosx=t imamo dt= -sinx dx. 1 Primenom forrnule (1) dobija se obrazac za povrSinu sfere: + -+-In(2+ r..:.j2)+ln(2y2+~)x.jl+t2+~ In(t+~)r. 314 827. Kako je.J1+t 2 dt= =2. I' a) a p x =2n(b 2+ :. 826. Px=-··-9-.=S. ~2(-1F /___ -2nG. y t= -1. 0+1 x (Smcna coS~t = t. 2 4 819.y2+ln (y2+1». Primenom obrasca (1) dobija se P x =2n f.

8t)dt=78.. P X =3' 830.25 0 =0. 3 2 839.6 J.4 rn. ~1'7 316 . o 845.. imamo da je f(t) = 3t' + 2t-l. '-p' 843.](4t+ 5)dl.I .= 20 000 (N/m). 25 = S kx dx = ko 2 0. o f l r x+1 c) s= ](24t--6t')dt=64 rn. Zamenam u isti obrazac dobija se F=IOOOx. b) P 56 I =~1[_ (" 4 x-J33 + -J3) ' 844.00125 0. 'j 3~:J Za 0. 3 . = 10. Brzina tacki je jednaka nuli u trenutku prestanka kretanja..=275-75=200 rn. o ° «2a+p)" ") .f(x)= lOOOx. V=0=12t-3t 2 =0=t=0 Vt=4. t. P x =48n. P X =-3- 8=8 . 0. 900 m.8 J. \ 4 838. . . Traieni fad je 0.01 m.. a) b) s= j(24t-6t 2 )dt=54 m. 840. o 5 5 842. 832.8t) dt= 83 m. s= J(2t-l. A =21. o Zatimje po istoj formuli A= S 20000x dx=20000--o 2 x210" 0 =100 J. Primena integrala u prirodnim nankama A= S 1000x dx=O. 2n ~p 833. Posta je x = 0. =0. P=-.1 62n 829. 4 Odatle je x .04 4. p. 2 4 P x =2n 3(3-x)yx. zamenam u (3): 10= k· O. o 836.82 = ](6t 2 -I-2t)dt."k = 1000 N/m. o 3 primenom formule (1) dobija da je povrsina povrsi SI..8t=0=t=4 s. za F = 10 N. odalde je k = . ~ dx=3n. Na osnovu pretpostavke. Primenom formule (1) dobija se da je s= 5 846. o 3 ifx ' pa se 841.=2n(1 + 831.n.1 25 837.. tj. t.31uk krive je I I . 834.8t.2-9. Primenom abrasca (2) imamo da je 10(3t f o 2 +2t-1)dt=(t3 +t 2 -t) 1'0 = 10 0 3 + 10 2 -10= 1090 m.10. s= J(9t 2 .25 x21o.2 )dt=7 rn . 3 .Ol. Primeoorn obrasca (1) Y=~(3-X)~. Tela postiZe maksirnalnu visinu u treoutku kada je V=O= 39. 847.2-9. Primenom formule (1) nalazirno da je 4 s= J(39. s= J(6t 2 +4)dt=270 m. 111 3 s= S(24t-6t 2 )dt=22 m..x+l Izvod Y = i s= j{12t-3t 2 )dt=32 rn.x.00125 k.

a) lOX+I0~Y=C. 319 . b) y1y3=3#+C. 3 cos' x + cos 2 X cos' Y = 1. y = In (xy) + x. Razdvajanjem promenljivih data jednaCina se svodi na oblik 5. d" naClflU Y ."---. s Posle lntegracije dobija se In s = In C + in cos t<=>ln s = In C cos t¢>s = C cos t. Vdy 1 + y2 Aka se uzme integral leve i desne strane jednaCine dobija se opsti integral date jednacine: 857. xy(l + y') 863. SIll X 854. a) 2". rZllla v=d. a) ". . Diferenciranjem date jednacine dobija se y' = b) 1 x y +-+ln~+C=O. a) y=2x 2 -3x·-5. . Primedba. l+xL. prethodna jednaCina postaje -·-~··=xdx.arctg y = C.V GLAVA Opste resenie date diferencijalne JednaCine i" y2 = x 2 + C. Diferendjalne jednacine sa razdvojenim promenljivima ds -=-tgtdt.:' = c. . y Zamenom poeetnih uslova 5=4 za t=" dobija so da je C=8. x2_y2+4y-2x=O. DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG I DRUGOG REDA 5. tad a Je b ' Partikularno rescnje je s = t 3 + t 2 + 4. 848. se razdvoje promenljive. 1 y ~Y 2cos 2 x g b) arcsin y + F"::-.:'.2 i y = 4 dohija se da je C = _12. b) s=2t 2 -2t 3 +6. trazcilo partikularno rescnje je s=8cost. = . 855.-y1y= C. 85l. Aka . pa je partikuiarno resenje y2 =x 2 + 12. 318 . 849. b) y=C\/1+x 2 • 861.:'. 852. f 2 Jl'!L=fxdX-=!ln(l+y2)+ IlnC=x -= 1 + y' 2 2 2 In C (1 + y2) = x'=C (1 + y2) = e"'. 858. a) y+l=C(x-!).1. a) x-2=Ce Y.10 b) y+a=Cslnx. y = '"---. 859. ds 860 • a ) N ek a Je s put. Iz pocetnih uslova x = .. 850. I . a) Datu JednaCina ekvivalcntna je jcdnaCini x (l + y2) = Y ·ddx . pa je ds= (2t ·1· 3t 2·) dt. 3' Dakle. Eliminacijom konstante C iz date 01 erenCIJa na JC I izvodne jednaCine dobija se ··f .. 862. 853. Partikularno resenje date diferencijalne jednaCine dobija se iz opstcg resenja ako se konstanta odredi iz pocetnih uslova.

llmnogene diferencijahu": jednacine. 1z pocetnih uslova R = Ro za i = 0 nalazimo da jc R = R(h p. a) Dala diferenciialna jednacina se svodi nu oblik (1) . y. X 870.[¢:>In R = ~ I? kt + In C<::>ln - C Opsti integral ove jednacine je Xl Ova jcdnaCinu izrazava zakon raspadanja urana. Ncka je koeficijent proporcionalnosti k (k>O). zadovoljavaju uslov normalnosti y = I 867. opste resenjc date jednaciuc je y=xlnCx. RazdvajanJcnl . 866. 320 . Posle diferenciranja y'=u'x+u jednacinu (1) sc transformise U oblik diferencijaluc jednaCinc u' x = 1. . . gde je i 1-1 nova funkcija ad x. x 2 + ny2 = C. . Analogno prethodnom zadatku dabija so skup kruo'J1ica x'+ y'= Cy.L '_ 5. \. 868. a) v' x' + y2 arctg. Primedba 1.Jcr JC 1\:>0 1 R>O.! ! 865. = ~kt·::::::. pod konstantnim uglom. Koefieijenti pravea tangente krive y i trajektorije y. onda se trajektorija naziva ortogonalna. 864.smena.. . dR '· pronlen I. x St 112 r------ y . Znak rrJ.llve rUDkcIJC. Ortogonalnu trajektoriju datog skupa parabola predstavlja skup elipsa Cije su poluose a = 2C.J konacP'J dobijU1110 daje R=R(le. Na osnovu r • •• _J:~. Ako je ugao preseka datog skupa krivih i trajektorije pray (90 stepem). y--b) arctg -. .'CIJa. d -.-< . koja razdvaja promenljivc: dx "dx dU=-""'~<?H= I------¢:>u=lnx+ln C<::>-u=ln ex. Imamo ------" = dR promenlJlvc . dR O· . a R kolicina ncraspadnutog uraDa 1] trenutku t. .prvog reda i. R R ~ I{. naziva se izogonalna trajektorija. opa d uJuca IUn '. v' = 1-+-:' X I' x Neka je y = ux.. b = C viz (s1.2. paJe -'dr. Kriva koja sece sve krive datog skupa. xy= C.=f!-kt<:::>R=Ce-·kt..X2 _.----."C---. Brzina raspadanja uranJ jc brzioLl k' '" . Aka se eliminise a. 112).? 4 +2=C. .= C. dobija se y y 2 x dt pretpostavke imamo dt dR = - kR. Difereneiranjcm datog skupa parabola dobija se y' = 2 ax.uus pokazujc da jc R 1 Aka se iskoristi uslov normalnosti i y! zameni sa --" db"IJa se 0 y difereneijalna jednacina skupa ortogonalnih trajektorija 1 2 yy' x ili xdx ydy=-Z' . 869. oJa POVCZUJC t 1 R i lZvod . x JX Aka sc uzme U obm. .= In C '. Primedba 2. . b) xex=C. y2. .

ti integral date diferencijalne jednacine: y = ej2dX(C . x 885.Cx' +Ce.. x2 C 882. odakle je p = J(1-2x) dx = x_x 2 + C.sinx .. Y = x 3 e". x-y 892. 322 323 . Y = (x + C) sin x. x (x+l)4 ( x' p'=1-2x. Nepotpune diferencijalne jcdnaCine drugog retia 897. s = sin t + C cos t. 886. Y=-i-+C x+l) . 889. J b) y=Ce"_. ako se uvede smenn y I = p. (2x-y)2=4x. y=·-x 2 -2' 2 880.3. x 3 + 3x2y~ y3 = (x #0). 877. y=2x+ 3~T+X2. Ako se uzme U oozlf StnCnll y" = p. c. y=2+C(1-x2). 873. 5. xe y =l. 1.)dx b) y=l+Ce 2 Y= 2-3-+ C . 872. Na osnovu dcfinicije drugog izvoda y"=(y')'. a) tet=C. y2 +x 2 ln Cx=O. 878. b) sin 2' = Cx.3 e.2x dx = e 2x ( C -~ e. tad a je y" = p " Data jednacina se svodi na difercncijalnu jednaCinu prvog reda: 881.x+C.J(. y = sin x+ cos x. 1 1 879. 890~ y=sinx~l 875. 884. y=x-J. 891.. a) Y=-4 +-2.4. 887.=Y= S(x-x 2 + C. Linea rna diferencijalna jednaCina 5. tuda jc y'=x-x 2 + C. 2 x2 x 3 883. a) Aka primenirno farrnulu (2). dobija se op.2x ) = C e2x _l.--~~ 871. y=xe 1 x. x 876.5. Y= -1+C(x+x2). 893. a) y=Cx+2Inx 874.pdx ) dx= = e 2x (C + 3) e. a) y=Ce Y.

~ "'n_1 Si. Grarovi svih varijacija druge klase prikazani su na s1. Broj varijacije trcce klase od eicmenata skupa A ie 4 • V 3=4·3 ·2=24. a) y=e 3X (C. s = 2 t 3 + 20 t + 2. 913. .x +6x. 914. .)'=. b) y=C. V~o=10·9·8·7=5040. 908. cos 2x + C 2 sin 2xl.2x (C. cos x + C 2 sin xl.-2X+C 2 eh 916.J3 xl. 12 21 31 41 13 23 32 42 14 24 34 43. 143 918. 909. 113. y=~x2-12x+19. cos/3 x + C 2 sin. 915.+C 2 x).1.x .<:]4 n ~3 2 b) Y = eX (C. y=x 4 ·-4x 2 +3. a) y=e 3 X(C. Primenom obrasca (1) braj varijacija drugc kluse od clcmcnata skupa A je Vi = 4·3 = 12 (tj. b) y = e.. a) y=C1cos2x+C 1 sin2x. one suo 123 213 312 412 124 214 314 413 321 421 132 231 134 234 324 423 142 912~ 241 243 341 342 432 432 a) y=C\C3x+C2C-Jx. njih je 12). 113 324 . • . . b) y=C!cos3x+C 1 sin3x. a) y = eX (C.L 6 . VI GLAVA 901. Varijadje 904.. 919. y= -x 4 +4x 2 917. KOMBINATORIKA 6. n~ ~ .cos2x+Csin2x). 1 3 5 900. c) y=C 1 e x +C2 e. eX + C 2 e3X . y=C1 cos aX-i-C2 sin ax.899.~ /~~ . one suo 906. 6. a) y = C.

a b deb a dee a d b d a e b a c b d b cad c had d b a e a c d b bed a c b d a d b e Q a d h e h d ace d a h d e a h a deb b d C Qed b a d c b Q. 931. Sve permutacije od elemenata sknpa A sn: 932.=62. 930. Njihov braj je V~=42=16. 630. Rezultatje x=8 .. b) x=6. 41.24.33. N4=V~. 205. P(4)=4!=24. a OV1 rasporedi ad datih brojeva su varijacije sa ponavljanjcm) pa je: Nl=V~=5. 937. a) 3'=2187. imamo jednacinu vn'-12 lTn+Z .2.V~ = 600. 929. Neka trazcni cetvorocifreni brojevi N 4. V 5 . 13. a) x=10.17. a broj trazenih brojcva je 939. Trazeni brojevi mogu biti jednocifreni N I. _~~ ' koja jc ekvivalcntna jednacilli 7n 2 . pctocifreni N s = V~ ~ V~ = 600 i sestociJreni N(. 12. Vf+ V~+ V~+ V~+ V. II. 5. 5. abed haed eahd dab. a) x=57. Svi dvocifrcni brojevi od elemenata datog skupa su svo varijacije druge klase sa ponavljanjcrll ad cetiri elcmcnta. a) x=20.32. N3='V~. b) 3"2'=31104. 5 (5-3)! 941.f7~= =6 3 _6 2 = 180. 933. 925. n·vl=72o. 3. Rezultat: /J To su slede6i brojevi: 11. Elemcnti skupa M su: 2. V~5=35·34=1190. 927. P(5)-P(4)=5!-4!=96 (oduzcti su brojevi koji POCilljU llulom). ·6=3024. 3. • 938. 928. Sll 6. 946. 949. n=6. dvocifreni N" trocifreni N). 948. r/~o = 30' = 24 300 000. 940. 327 326 .600 + 600 = 1500 (oduzeti su brojcvi koji poCinju Dulonl). Zamenom x'-3x=t dobiiamo kvadratnnjednacinu t 2 -2t-1680=0. 18· n = 1080. 42 . Permutacije 947. = 7. 921. 14. 926.34. N2=P'~. 44. 7.920. Ukupno prirodnih brojcva je: 5 + 30 + 180 + 1080 + 6480 = 7 775 (oduzeti su brojevi koji poCinju nuIom).r'r=62~61=30. Vi. 942. = 3 '2 = 531441. V~=9·8·7 21. b) x=20. Broj trazenih brojeva je 20.c:etvorocifreni brojevi su N 4 = V2 ~ v~ = 300. 943. Na osnovu pretpostavke. 31. cetvorocifrcni N 4 i petocifreni N 5. 924. X= 15. 2· Vl = 480. =~--=60. lednacina x(x-I)(x-2)(x-·3)= 1680 ekvivalentna je jcdnaCini (x2-3x)(x2-3x+2)=1680. = V~ .51 n + 14 = O. b) X= 9. 934. Broj svih trazenih prirodnih brojeva je 300·!. X= 12.22. 15. 936.V~=64-63=1080 i Ns= n~ jT~=65_64= 6 480. 7. 43. 922.23. Vj=5'= 125. 923. 945. Prosti Cinioci broja 3570 su: 2. 935. pctocifreni brojcvi N 5 i sestocifrcni N 6' .

3. +1. Posto 4' =24 permutacija poCinje nulom. svakom od ovih slucajcva izracunavamo broj svih mogucih rasporcda (radi sc 0 permutacijarna sa ponllvljunjcm) i ad njih oduzimamo broj onih rasporeda koji pocinju nulom: +0+0 bl10302.2. = {a. 6!~S!=600. pa ih treba oduzcti.-5!= = 720 -120 = 600 (5! je broj permutacija koje paCinju 0). 114 95U. E. = {1. n(n~l).={O. b b c b d b~ /=:::::d d c<=::: Q ~~~ ~ b 0 Q ca : '~ b Q c b C d <~ / . 5).2)(n ~ 3). ~~ DC::::::: C Q ~ a) Trazeni brojcvi 3U one pennutacijc bez ponavljanja odredene od elemenata skupa S. 957.3. 1. 953. al = n (n+l)!' k! .4.2. E.2. sadrie takve cifre.={O. 213. b) Pami brojevi su oni koji sc zavrsavaju sa 0. Medu brojevima koji so zavrSavaju sa 2 i 4 ima i takvih koji pocinju 0. !: +~: +~: +2!~!2! + 2t~!2! +~~ + ~: ~(~: +~: +~: +~: +~. tj.4. Postoje sarno skdeee mogucnosli da se broj 5 napise kao zbir 5 cifara: 5 = 5+ 0+0+0+0. pa je broj pamib pctocifrenih brojeva 24 + 24 + 24 ~ 12 = 60. 3. koje nc pocinju nul om. 956. 3!) = 36. a) 402600. (123\ (123\ (123) ('123) . Ukupan broj petocifrenih brojeva dcljivih sa 6 je 4! + 4' + 4! -I. al 954~ S!+5!+S!~4!~4!~4!=288. 321. 4 i ima ih 4! = 24. Zakljucujemo da jedino skupovi E. 213). a) (n . anda je broj petocifrenih prirodnih brojcva: S!-·4!=12a~24=96. 5}. Dakle.Njihovi grafovi su prikazani O<l slici 114. 958. 1. Broj pcrmutacija koje zavduvaju sa 2 i 4 je 2 (4! _. 4!-. a) 5' = 120 . Es={O. Svi pctocifreni brojevi koji se mogu formirati od elemenata skupa E mogn se graditi kao pcrmutacije bez ponavljanja od sledeCih podskupoya skupa E: E. 231. Analogno. 5). 132. a) 7! = 5 040.2 (4! ~ 3!) = 108.) = 960. Sve pcrmutacije datog skupa E su: 123. 70 brojeva. 3.4. b) 5!·4!=2080.= {a. \231). Od svih pcnnutacija koje sc mogu rormirati od elerrlenata skupa El dolaze U obzir sumo one kojc sc zavrS<lvaju brojem 2 iIi 4 i njih ima 4! + 4' =48. 70. b) Pami brojevi su svi brojevi koji sc zavrsavaju sa: i ima ih 4!=24. a) Analogno prethodnom zadatku dobija se P(6)~P(5)=6!. 3. i E. E. pa je: 5!+S!+5!~(4!+4!)=360--48=312 (4!+4! jc broj permutacija koje zavrsavaju sa 2 jji 4 it poCinju 0). it brojevi deljivi sa 3 moraju imati takve cifre da jc njihov zbir takode deljiv sa 3. 5=4+ I +0.. b)b) k~l c) 5. 5=2+ 2+ 1 +0+0) 5=2+1+1+H·O i 5=1+1+1+1+1. 1. (132. 123) 1123) (123 .4!+4!-3'=66.2 i 4. 2. Kako brojcyi deljivi sa 6 moraju biti pami i deljivi sa 3. 959. 1. 4J. 5}. ali permutacije koje poCinju 0 a zavrsavaju sc sa 2 i 4 nisu petocifrcni brojevi.. Ove permutacije se Cesto prikazuju kao preslikavanja skupa E-->E. i njih je 3! + 3! = 6 + 6 = 12. ~152. 5=3+2+0+0+0. b) 5'=120. 4. 312. E. C d C d C 0< / b c<=::d d "~b d . 2 i ima ih 4!=24. C 955~ J2<::::. b) c) 4' =24. 328 . 2. 312. pennutacije od elemenata skupa E4 dolaze U obzir sarno kad zavrsavaju ciframa 0. 5=3+ I + ] +0+0. ° 0 b 51. 321 951. 2 i 4. 5} i . 962. 1.

4}. 966. 974. abc b a ebb cab b c b a b ebb Q. 7 964. 980. = 99262. 973. 3! 984. 983.. '. klase od 12 clemenata: CF=( .~-. a) n=7.=210. i= 18. 989. 965.--·~--· 8! = 560. a) 9! 4! '3! ~-=2520· ' b) 8! -= 560' 3' '2!' 3! ' c) 2. 11(11-·1)(11--2)' b) (n~1)(11~2). 4. a 2 bc 3 ba.=1163. a) I1E{3... 968.3. .3'. 972.-- 1 . Q 4 as as 990. b) xE{I1/nEN An:. 979.= 4 625. Primeni matematicku indukciju.. 9}. 6. b) mE{m!! ~m < 1O}. a) -~-~. =. 975.1 11! . jamajka. 987. P(n) 0. uspeb. a) 330 '10) 8! 4! '3! . b) y=6. .7.. = 357208. °3 a4 a.-~ = 280' ' b) --. 967. 985. 969. a) x=3. . a) nkl000=nE{n!nEN An<6}. Q a2 °2 a 2 °3 a a4 3 a4 as as 3 0. 981. a a 2 a3 a2 Q 4 a.'12}. b) n! >500=nE{n!I1EN A n>6}. Na osnovu pretpostavke dobija se jednaCina 1 2 =·n + 3n~28 =0= }'(11+2) 3 (11+2)! 30 III = 4 n 2 = -7. 3. . a) YE{l. 988. .8. Kombinacije °1. Drugo rescnje ne odgovara uslovu zudatka.= 186· 8' 5! '2! ' c) ~-~ 8! = 56.----. 978. a b b c h Q b c b a a b b b a c b b c a b c a b b c b a 11 = 6.=58. Broj grupa jednak je braju kombinacija 4. milan.6. a 2 as a. ~. =-~ 971. 331 .: .5.963.--=~--. 2. smederevo. 986. 2. b) x=5. . =495.. 5!' 3! lS 991 • C 2 = ('15\ 10' 2)= ). 970. 3! ·2! .

I"j"' 1 = 8 (videti resonje zadatka. 8.992.Ie. 11 = 5. . ·1012. a) 5 (oduzet je broj stranica pelougla). 1022._. 3) 2 . prctpostavka. 5).~ )_. b) 11= 5.J. (Il\. C5 + Ci + C~ + C~ = 1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2 3 C5 podskupova.n<::10.= (n . I'll:) ~. ~ W{)S. I}.--. 11>11. Lad:J. .'. 3 + (10\ (15)+(10) (15)\+(10)=50127.! Ie)'" = -. <. 12) .~ ')J. {a. Cl~ =(1~)= 120. _ . 787).". 1018. = 1 + 5 + 10+ 10+ 5+ 1 = 32=2' podskupova. (12.. Cl. + C~ = 2" podskupova. H){)7. "onstl . eJ. 3 = 202 ravni. n=6. Hl03... Treba uociti kombinacije 5. c) 2<. l1{n-l) n{n-3) cJ qO-20=170. 1O . ") ( C. 1019. (10)' (15) "JI0') (15) 1 ' \ 2. ~l . Analoguo prcthodnom zadatku dobija sc: Co + C~ -1-" C~ + .k=4. C!i . n = 5. =L.. a) b) d) 1008. x=3.\/..-.)= (. .x=8. 2 995. CF--12=54. a) 1013. x= 3 V (n"\ =4=-11 (11-1)(11-2) 3/ 24=(n-4) (n 2 + Ii + 6) = x = 14. b) X= 5. . c. odreduje broj dvoclanih podskupova itd. klasc od elemenata skupa b) c) C~+Ci + C~+ C:\+ Q= 1 +4+6+4+ I = 16=24 podskupova. 2 1011. h. b) (16. C F = 220... 1023. 993.j. 7}. ~ je podskup svakog slmpa. odavde 1Illamo d ' aJe \12) n-8 Ci~=1140. II 1000. 999.. . 6.n = --------.. x=3. a) d) C~) C~)+C~) e~)j-C~) C~)+C:)=54060. =\(II \ \. n=5. x=23. =O<:::>n=4. 45 pravih... 1015. 2).)~ . 100 l. d. 1016. P"stu . 1014." = \ 4 13 160 160.6). n = 5. }. h.11= 10. nO'{5. 996.' . d) c8+Q+ q+q+q+q+ C~ =26 podskupova. c1\+ Cl + cl + Ch C~ + C. a) nE{nln=7. Ak 0 se IS k . 'O(. 21 uCcsnik. b) c) (5. i=54. '198.. ci c~ odgovara praznom skupu. odreduje broj jednoclauih podskupova. g.n = -----.Je = k! = 6=k= 3. i.t.5 = 1009. d) c) (7. x=2.4 1 5 1020 Kako je " 8 \ n . a) In06~ /n'l i. HllO. Y . pozna t 'OOlru Zil. 1017.Ii= C'. 1<"<10.. .k=6. 5). k. n--8=12·~/I. -1 ! dobija se da je T. 11=15. C~2 . 997. Rczuiwt aeghk.:!.=20.6 .

. . Aoalogoa 1027.: 1035. Aka so (.+ 1= \ (12) k) U 3k X '2 • obliku ( 11. .32x' + 91x4 +54x 2 -108x+ 81.: .+2 ( 11)' + k+1 + k-1 ) -j_(n)-(n+l\ (n+1\_('n+2)_ H1 · \k k .~._1)=( =n 1·2·3. Opsti Clan datog binama se maze napisati 7.. = (k=i)~. Kraj dokaza.lOx + 10. b) (x 2 + (x. Primeni se identitet iz prethodnog zadatka tri puta na sledeCi naCin: n .k -1) .4.6x 6 . Rezultat k=3.:.\ / k) (x 1\11-'( ')" (k x !1~k+k \x Ill) 3 ) 2 = 3 2. n=7.k+ 1)J11-:-k)(n . Dati sistcm ekvivaleotan je sislemu 5(n+1)! 6n! 2n! .3 + x-".---' = k!(n-k+I)! (k+1)!(n-k-1)! (k+1)(n--k-l)! .:+1)+ k ) .:_. Op. ----------- 11-1. . 1030. &J1~_N):~'~ . a) 243 + 810x+ 1080x 2 + nOx 3 + 240x 4 + 32x' . n_(I1_-=l) (n .\: ::: ~~ := = . zadatku.--------------- (k-l)!(n--k)! k(n-k+l) = k("-=l)! ([~~tL£~) (n _ k)! = kiDl ~bi)-! = (n : 1)- 1027. n=6. c) 1. 1025. 1041. 1033. 1031. 1036. 3 2·1 I. n-I. h) 64x 4 +160x 3 +600x 2 +1000x+625.+1 = Ovaj clan ne sadrii x ako i sarno aka je 12-.. k=3.76666.n=(I1-~:. .ti clan datag bin am a ima oblik 7. ~ ~/. n=6.03043. n=8.. k=2. Analogno prcthodnom zadatku.-k!--"--~-' Prosirivuojem razlamka sa (n-k)! dobija se ( :) = Sn! -----= (k-1)!(n-k+1)! =6 (n-k+ l)(n -k)= 5(n + l)(k + 1) /\ 2 (n-k)(n-I.-1 + 5x. (n-k+ 1) ( k = -----~ .:+1+1.2).U . BiuOInni obrazac n! k!(n-k)! Prcthodni razlamak se maze napisati u obliku proizvada dva razlomka: (..(n_-:-1)(n. a) x' + 5x 3 -1.:) razvijc.1-:+1 -C 1028.:-1..2~. n=5.88584.:+ 1)= 5k (k + 1).3k= O-=k = 4. 1032.:) = 11 (n-T 1~(~-=2) '(I.:(11-- ":t:D .1024. (11-:.1.. . 334 335· .-. k=3.(n-k) n ). b) 85. . dobija sc da je 1029. (11) ( 1040..3A·~ = -1)(n:::-_2):.:=3.) n(11-1)(11-:-2) .1. 6. .3))4 = x B +4x 7 . a) 0.='-------'--'--/\ -----.:!(n-k)! Aka se podele jednacine prethodnag sislema dobija sc da je n=31.11 =k)! G~=t+l) + Il! -------- 1038.

b) a = 1..7 V 1056.. lz jednacinc"i-' = 10 5..8 • . + C.. .. = (n + 1)211 . _. 0 1 2 11-. 5 . /U)'\ HlS3. . T.. + C. " -11 _ ((n-l) + (n-l) + (n-l)' + ..+1 "'IE . = ( ..+ .+2C. (1_. +nC. .8) x' = 165 11 \ . 1046.. T.+3C2 + . .= =4n2 1l - 1 -2 11 + 1 =n ·2 n + 1_211+ 1 =(211-1) '2 + 1.l .1)_11= 0 1 2 ) +1 ) \.. =c\ ~C\ +2C2~C2 + 3C]-CJ +4C4 -CS +1"1 Cn-Cu= =(C.. ~1=3003aJo.1 ..)+2 (C.) Dakle. + (4-1) C" + ..11=5. (_1)12 =455x -3 . +I1C")= ')8 =128700 x- 8 4 = (~)+G)+(. 3C.-j. +(11+ 1) C" = =(Co+C.) 1055... + C. x. 1057.1/ _1 _ "+1 \ (("+ 1)+ ("+ 1)+ (n+ 1\+ ....+ C. }J+ . +(11+1)C. +2C. T. + .. +411 C" ".. C o + C..Ovai Clan sadr7j x 5 ako i sarno aka je ll-k k ....) (13\ (13) =1716.=G)=84 16')( "(. .13C.:) + G)+2 (.+ C. +(3-1) C. +2C.)+ C. + . + .)... h = 1. (Iskorisceno je da je zbir binomnih kaeficijenata 2" iz zadatka 1051. 3 2 (Iskaristili sma zadatak 1051 a) da je zbir binomnih koeficijcnata 2".: a) (! = 1... + C.+ 3C 3 + . + ..---... =2 "2= . + C 2 +4C. x=2 i y=3. )+2 .=':(11+2) ·2 n .. .= =(C.= =4C..= (.+ . + 12C. datkn. + 8C2 .)+ 3 C)+··+ C)) 11 0 n(/1·-1) 1044. +(1 +2) C.. +2nC" + C. + + C u)+ C o = 11 '2l!-l ~ 2f1 + 1 = 2n .. \ V =2"+n .+1_1).+7C. . h = -1. . + (n'I.+ C J +6C 3 + . \ / \' In\ ("11\ ~(n\ .+5. +2C. C. X' sadrzl x sa " 1Z OZlOcem .. :) . 1054.+ .. 1 •.11 =. T. C o +2C.= 1042. C" = Hl5L U binol1moj i'ommli (1) zarnenil..+3C.+l1C. C...1 -11 ... + (.·-C.. a dokaz leao u prethodnom za. 105& Dati zbir se transform is" postupno na oblik 1.:)6 (1'\ (9X)15-12.1 (n~ 2) -+ 1 (Pogledmi upursrvo u prcthodnom zadatku. + (n-1) C" = 1 = 1045. +2C2 + 3C...6)=. Slil'" e 1 da JC n = l'1'adaJ'e J.. .·C..X2 = Co +(1 + 1) C. 16 xf:·'.5.·" C.)= =2"+ 2 "n· 211 1 H149. 1048.2 ... . + C. = 5=k = 8. 1043. .. T. Tnl n \.1:"'(2. + C")+(C. .+Ii C. 1047... + ("-1))_ '2"-1 .) + . = 84.x \'2 (15) (9X)3 . +2C 2 + 3C 3 +4C" + . n=15.)·_(C. + nC"J-(C lI + C. ]052. +nC. fJ + C.. +(4n-l)C. +C 3 + ... =4(C.=t..3= 1~)' '''73''') 3 ('l..

1.059.

C()~-C!·-C,4mC2+2C2-C3-3C3+" c~,C0-

+(-l)nC n +(-1)IICu =

C, +

C, + ... (-

we")" C (C I -2C 2 + 3C,+ ... +
obliku
". [I--!--1

·"-/-ll"nC")=O-O=O (iskoristiti zadatak 1051 b).
li'{}O. Dati z!iir se maze napisati
.~
U

Na osnovu pretpostavke imamo niz ekvlvalcntnih jednaCina: x- _~_~ 1 ",-_12 x -12 OJ =-;<::>6 3 =6-1<:::> ___ =-J~x=9. o 3
1064. Na osnovu pretpostavke dobija se lanae ekvivalentnih jednacina:

l,c~+n n-lL_,,-(n-1)(n-2)+ . +(_1)"_1,_=
2 .,2·3 1·2·3·4

(~)X3 (X lo,')2 = JOO OOO=lOx3+2Io,x = 1Q6=X 210,x+3 = 10 5
-¢;>(21og x + 3) log x = 5¢!>log x = 1 V log x = -- ~
1

= . .:.... \i n -+:1_ (n- r lll1 +(I1.±I)(nHI1 ,-=l) n+l"l 1·2 12·3
=

.. + ( -1)"'\ = )

"

_.1._.( -t n +
,,-+1\ \
V!+l/

\ /11+1'\ (11+1') (n+l\ " I . ,-I +1 3 ,+ ... + 0 /\1/\2/\ )

=x= 10 V x=_"c_-= 100J!O'
1065. Na osnovu pretpostavke imamo ekvivalencije:

n+l) \ 1 +(-1)" ( +1 j=';-,
,/

n~rl

6\ ( 3)

(.,rx )'o,;jl \;y;:)
3. /

'.3

lo,x+7

=200=20.'(,;,;+1) = 200

(jer je zbir u zagraoJ OT 1, zadatak 1051 b)).
1061. Zbir binomnih koc[ciJiCnata jcdnak je 2" (zadatak 1051 a)). Zbir kocficijenta na neparn.irn mestima je
1

(Jogx)2+3Iogx-4=O=logx=1 vlogx=-4 x = 10 V x =0.0001. 1066. a) n=16;
1067.x=10Vo:=10
5

b)x=2vx=1.

-=-·2" = 2048<::>n = 12. 2
Rescnje je 7H = - 264a 3 h 7 • 106:L l'-Jcka je x izloyjlac prvog binorna, a drugog x + 3. Zbirovi binomnih koeficUcr~ata Sil 2'>: i 2 + 3, pa je na osnoyu pretposiavke :zx + 2:-;-'-- J = 144¢>x = 4.
X

1068. n= 14

V

n=7. bl 1; =X4;

1069. a) n=8;

7;=

35x 8

7;=, 1 ..... 256x 2 .

HI? O. x = 1000

V

x=

--/-=c .
" 10

1

1063. Sedmi Clan od pOCclka u ro.zvijenom obliku binon1u je

1071. n=9,

/(=3,

T4,=B4x.

17 =

( .

x ) I 2~ \6/\ /

\ ('\x-6/

1 ( 3 -~ )'. a
\.
I

.",

1.072. n= 12. k=8. '9=495.
sedmi od kraja je

1073. n=7, k=3, T4-=35a 5 • 1074. n=5. k=3, T4=-Sa 2

1075 Primeni binomni obrazac na sledeci
Njihov kolicnik je T7: T; =
338
.'c-12 6"'~"J~.

naem
.
k

(1+(X2_X3))'=(9)\ 19-k (X2+(_X3))k=(9)

\\ 1 1\'\.:.. \ (_1', ... 2k+, /'" {)'1)

/9' (k\

\k

(1:) (x')k-'(_,,31'= r '
339

1z pretpostavke (0""k",,9) 1\ (r""k) 1\ 2k+r=8, dobija se (r=2, k= 3) ili (r=O, k=4). Trazene vrednosti su 126 i 252.

1085. Treba odrediti zbir: (C 0)" + (C 1)" + ... + (C ~)". Ako se pock od identiteta:

1076. -1, -42, -210, -140.
1077. a) IOx 2 ; b) 32,2160, 15120,22860,7292,243; b) 1.2730. 25740, 3640, 625, 7000, 1120, 16.
1078. 2lOx 5

(x+ It= Cox"+ Crxx~l + C 2 X"~2 + ... + C~; (1+xt=C o +Clx+C~x2+ ... +C~xn;
Proizvod Ove dye jednakosti na levoj strani daJ'e (l-<-x)2" K f',. . ' . oe ICI Jent uz x n u raZVIJenom 0 bl' lku ima oblik C ;;n. Proizvod nu desnoi stranl Je polmom stepena 2n. Koeficijent tog polin om a uz xn je ~ (CO)' + (C 1J2 + (C,J2 + ... + (C ~)2. . i)va p'olinoma su identicno jednaka ako su im odgovaraiuCi koefiClientl Jednakl. Tada su Jednaki i koeficijenti Uz x". tj. (CO)2+ (C 1)2 +(CZJ' + ... + (C~f = C;;". 1086. Posle skracivanja prvog razlomka sa a l' drugog .sa . ~ a"~ d ata Jednukost postaje
(1)
Q 3

1079. Ako se uoCi opsti clan, dobija se da je
4+1 =

C~o). /O~-'~k .3~.

Za k = 4p (p prirodan broj i k = 0, 1, 2, ... , 100) clanovi ce biti racionalni; njibov braj jc 26.
'I . ,(12) x- 1 1080. T n. cana, 1 to: x-v; 6
. 1 4 X.

. 1

t reec e• sa ' '"

1 1 2 ---+ ___ .= ____ _

1081. a) n=7;
1082. n

b) x=() V

-<=2.

=10. k =3. T; =7290.

Qz a Q3' 1 +- 1+--4 1+a1 Q a2 3 Na osnovu pretpostavke dobija se da je

1083. Ako so primeni obrazac (2) za opsti clan dobija se B_-Zk 12\ 6_~2' 1k= x 3 7k+I= ( }X 3 . k-l k,

( 12)
3

a20Jk-~I)
a, Q

n-k

Q

(:) =k+l'

~;=C:-2r-C-;:3

4

(k~'3)

n-k-2

Na osnovu pretpostavke dobija sc sistem

6-2k 8-21£ 2·--····=---· 1\

3

(12\)x
k,

6.=-21,
3

--

(12)
J<-1

X

~.k
3

=30.

3_

Resenje prve jednacine je k = 2, a druga se svodi na kvadratnu jednacinu

Qz -

C:~)=-k+2-'

C:z)

n-k+l

2(.q?)Z-11 ~;':2+5=O.
V

Njena resenja su

x=+v':i - 4

x=+5 v I, ..
1 •••

. n + i- =

Zamenom u jednakost (I) dobija so da je 2(k+2) 2(k+2)
--;;:;~l'

1084. Mogu da stignu svi u razliCitim vremenima, mogu da stignu dva zajedno, a ostali razlicito, tri zajedIlo a ostali razliCito mogu u grupama po dva, po tri, itd. Ukupan broj mogucnosti je

1087. (42+ 1)'7

=4217

+cn

4216 +

(~)4215 +

.. -1- G~) 42+ G~)
su celio

C1

+C1 +C3+ .. +C~=( (~)It)+(;)+· .. +(:))--(~)=

=42N -1-1, gde je N ceo broj, jcr brojevi

G)

=2"-1.

Dakle, pri deljenju broja 43 '7 sa 6, ostatak je 1.

1088. Posmatrajmo dve uzastopne vrste Paskalovog trougla:

VII GLAVA

(~) G) (~).. '(k~2) (k~l) (~)
k+1Y _( ( k-l/ \k-2
=.1 J,:2

i

(k'l.l) (k+ 1) (k+ 1) .. (k+ 1\ (k+k 1) (k+ 1)\. \k-l) k+
k )2 =(~(k+l)')Z _(k(k-::l»)2 =
2
1)2) =

\ 0 \ 1 2 1 Razlika kvadrata elemenata trece hipotenuze jednaka je \ 2

7. VEROVATNOCA I STATISTIKA
7.1. Verovatnoca
1093~

4

«k + 1)2 _ (I: -

k" sto je trebaio dokazati.
8

1089. Dati broj, primenom binomne formule, moze se transformisati postupno na sledeCi nacin:

Neka je OJ 1 pojava grba na gornjoj strani, a ()J2 pojava pisma na gornjaj strani, tada je prOSlOf (3kupl e1ernentarnih dogadaja
[J={(ll "

wJ.

11'°_1

=(10+ 1)'°_1 =CoO)1010+cnl09 +C~) 10 +... + + (10) 10 + (10) -, 9 10 ,
= =

1094. Elemcntarni dogadaji u ovom slucaju suo WI pojava stranc:~ kocke sa jednOln tackom; (j)2 pojava strane kocke sa dvema tackama;
Q)6

100(10

8

+cnW +C~)106+

... +1)= 100.

pojava stranc kocke sa sest tacaka. Prostor (skup) elementarnih dogadaja je

,o={w 1 •

ill 2 • ill 3 • (1)4' (J)s, (J)6}'

= lOON. Dakle, trazeni broj je deljiv sa

1090. Dati broj se moZe postupno transformisati:

23"-1

=(22+ 1)"-1 =(~)22"+C) 22"-1 + ... + C: 1)22+ 1-1 =22 ((n) 22"-' + (n)' 22"-2 + ... + ( n .)l ° \n-! !
1

1095. Broj mogucih ishoda je broj kombinacija bez ponavljanja treee klase ad elemenata "" k 2 • k" "" tj.

C~=G)=10. Dakle, skup ima 10 clemenata;
b) A={(k , . "3' Ie,). (k , • 1: 4, 1: 5), (k" "3' ",), ("2' " •. "5)) c) B= {(h , . 1: 3, "4)' (1<2' 1<3' "4)' (1: 3, "4' k5»)'

"3'

=22·p

(PEN).

1096. a) Elcmentarne dogadaje ovog ogled a predstavljaju parovi broje. va (m. n), gde je 111 broj tacaka na gomjoj strani jedne kocke, a n broj lacaka na gornjoj strani druge kocke. Skup {] ima 36 elemenata, i to su:

1091. Iskoristiti feSenje zadatka 1051 a).

11 21 31

12 22 32

13 23 33

14 24 34

15 25 35

16 26
36

41
51 61 342

42
52 62

43
53
63

44
54
64

45
55
65

46
56 66; 343

b) A={{l, 1); (2, 2); (3, 3); (4, 4); (5, 5); (6, 6»); c) B= {{6, 1); (5, 2); (4, 3); (3, 4); (2, 5); (1, 6)}.

Kako je A={3, 4, 5, 6} i B={2, 3,4), onda je razlika C=A-B={5, 6}, tj. dogadaj kada se na kocki pojavljuje ili 5 iii 6. 1103. Dokaz se izvodi ako se koristi s1. 117.
B

1097. Primedba 1. Zbir dva dogadaja A i B jc dogadaj C, koji se realizuje pojavom bar jednog od dogadaja A i B. Zbir dva dogadaja obelcZava se C = A + B iii C = AUB, zbog analogije sa skupovima. a) A={{2, 6); (3, 5); (4, 4); (5, 3); (6, 2)}; B={{2, 6); (3, 4); (4, 3); (6, 2)}. A+B=AUB={{2, 6); (3, 4); (3, 5); (4, 3); (4, 4); (5, 3); (6, 2)}. Primedba 2. Proizvod dva dogadaja A i B je dogadaj C, koji se realizuje pojavom i dogadaja A i dogadaja B. Proizvod dva dogadaja se obeleZava sa C=AB ili C=AnB, zbog analogije sa skupovima. b) C=AnB=AB={{2, 6); (6, 2)}. Primedha 3. Dogadaj A je suprotan dogadaju A ako i sarno aka so realizuje kada se dogadaj A ne realizuje. Suprotan dogadaj A naziva se komplementom dogadaja A (srafirani deo s1. 11 5)

B

A

SI. 117

1104. Primedba 5. Dogadaji A i B so iskljucuju (nczavisni su) aka i sarno aka je AB=\J (AnB=\J). Za date dogadaje imama:

r~l
A

A(A+B)=A{AB) (de Marganovo pravilo) =(AA)' B (asocijativni zakoo)
=

\J B = \J. Dakle, dati dogadaj se iskljucuje.

Ihrmlf
Sl. 115

1105. Primedha 6. Dogadaji A l' A 2 , A 3 •

• • • , A, cine potpun sistem dogadaja ako so bar jedan od njib pojavljuje pri realizaciji ogleda i ako se medu sobom iskljucuju, tj. A,+A,+A3+ ... +Ao=£2,Ai·Aj=O.i*j i i,j=1,2.3, ... n. a) Dogadaji A i A cine potpun sis tern dogadaja, jer je

1098. A ={"'"

"'3'

"'s}·

A+A=£2, A'A=\L
b) KoristeCi de Morgallovo pravilo i zakon distribucije dobija se

ll02. Primedba 4. Razlika dogadaja A i B je dogadaj C koji se sastoji od onih elementarnih dogadaja koji su povoljni dogadaju A, ali ne i dogadaju B. Razlika dogadaja A i B u oznaci je A·-B=C (srafirani deo na s1. 116).

A+AB+1+ B =A+AB+AB=A +A(B +1i)=A+AQ~ =A+A=£2.
1106. a) ABC; b) ABC; c) ABC; d) A+B+C=Allc. e) ABC+ABC+ABC; f) ABC.

1107. Ako se primeni de Morgallova formula dobijaju sc ekvivalencije:

X+;i+X-+A=B¢.~XA+XA=B
=X(A·+A)~B
SI. 116

=X£2=B =X=B =X=B.
345

344

P (A) = 0. C~o 190 ' 1126. P(A)=. Medu 36 mogucih. 12. (5. a) (B+C)(B+C)(B+C)=(BB+BC+CB+CC)(S+C)= =(B +B (C + C)+~)(B + C)= (B +BO) (B + C)= =B(B+C)=BB+BC=\? +BC=BC. n = v~ = 6' = 36. 2). P (A) = . 3)..00025 . P(A)= 512 =0. G. (6. Broj svih mogucih elementarnih dogadaja je broj varijacija sa ponavljanjem od 6 elemenata druge klase.naci pojava grba na gomjoj strani sa G. tj. b) P (B)= 0. 66} (broj elcmcntarnih dogadaja u Q je V. P(A)=O. tada je Q= {P. P(A)= 1~! ~0. Gl. 10·9·8·7·6·5.J:. peA) 151200 1 H29. P6. G3.. 1113.325. . P(A)=0.1108. .~ 120 . (3. Broj svih sestoclfrenih brojeva.. Q= {PI.=01474. 1127. al P(A)=0. GG}.. verovatnoca je 1110. m=3·7=21. Q={PP. 112. 1111. (6). povoljnib da zbir cifara bude 8 Sil (2. = 0 00138 . P4. B.. 2 1112. GP. 666} .4375. 1 1118. P(A)=O. = {Ill. P5. m=5.8·7·6·5 106~-=0. n 10! 3! ·2! '2! 151200. odnosno broj varijacije od scst elcmenata seste klase sa ponavljanjcITl. P(A)=48 =0. 5). G4. 113. 1116.00000276.13775. 6). m=l.016. 1128. a) Ako se oz. P2. 64.512 . P (A) =. a pojava pisma na gomjoj strani sa P. verovatnocaJc P( A. tj. P (A) = 500 = 0. 1122.098. 13. n 36 P(A)= 10·9.6 = 6 2 = 36 ) .~O=O. t.0208. e) Broj elementarnih dogadaja u 0 je vg = 6 3 =216.371 .) =m = 5 . 1000 ~ C~ 28 lL3. G2.i. P(A)= :. 1109.. ' 6! 346 347 . ukljucujuci i 000 000 i 999 999 je 10 6 . 1119. tj. Prema tome.. imiena •. . c) 8 In 7. (4. Broj svib sestocifrenih brojeva koji imaju razliCite cifre (ukljucujuci tu i one koji pocinju sa ouiuma) jednak je broju varijacija od 10 elemeoata seste klase. 4). G5. P3. peA) : P(B)=3 : 2.02 . dJ Q= {ll. bJ (A+B)(A+B)=AA+AB+BA+BB=A+A(B+B)+(jl= =A+AO=A.n=Ci8=e2)=153. 1120. 65. bJ c) 1121. 1115.1512. PG.=_.

Sa slike 118. P (A) + P (B) + P (C)+ P (D)= 1 =P (D)= 0. Primcdha.P (AB).P (AB) + P (C). i 138. tada se na osnovu (1) dobija P (DI C) =1'(D)+ P (C). 228 137 228 14 1133.01111. 9=90.l' (A) = 1 . I1=Vlo=lO. = qo G) C~) = ~ C~) 38 Ako se dada i oduzmc dcsnoj strani ove jednakosti P (AB) .S Takode je i (3) A=AE+AB (4) B=AB+AB. .0408..BC) = 349 Yerovatnoca da bar jedan od njih bude standard an je 348 .(!) . P (A)=-C82)'=99. Ako so dogadaji A i 13 iskljuGuju. 1135.P (DC) = l' (A + B)+ l' (C). P(A)= (D . AB i AE koji se medu sobom iskljucuju: m A+B=AB+AB+AB 1i34. G)-(~) "" e~)'-'---'-- 91 P (A)=C~o =(2~) = 228' - Ci 5 C~) 0. cin1c je dokaz zavrsen.141414. . tada se obrazac (1) svodi nll aksiomu 3.35 5 1 137 1'(A)=P(B)+1'(C)+1'(D)=76+3S+ 114=228' Drugi naCin: do resenja mozemo daCi i na sledeCi oaein: ncka je A dogadaj da bar jedan proizvod bude standaroni. Zato je 1'(A)+1'(A)=1 ili P(A)=l-1'(A).G) 1137. dogadaj A da nijedan nije standard an. proi7Jazi da se unija dogadaja A+B moze prikazati kao unija dogadaja AB. G) . _ 91 Prema tome verovatnoca l' (A) = 1 . peA) 0. m=l.l' (/113) = =1' (A)+ P (B). Neb je A Verovatnoca da se izvuku lri standardna proizvoda je 5 C3 3 1 l' (D)= do = 20 =114 3 + 13 = D .l' (AC -I. Prvi naCin: verovatnoca pojave jednog stundardnog proizvoda Cis 35 P(B)=-cIo--=76' Verovatnoca pojave dva standardna proizvoda je 1'(C)= CL C. dobija se l' (A + B) = (1' (AE) + l' (AB)) + (1' (AB) + l' (AB) ."0.1'«(A + B)C) = =1' (A) + l' (13). SI. 1136. 118 Cl . Primenom aksiomc 3 na obrazac (2) dobija se l' (A + B) = l' (Ali) + l' (AB) + P ()iB).1. Vcrovatnoca rcalizacije dogadaja A je 1132.

1 1 1 =P (BA) = P(B)-P (A)=::Z--3=6.B) = l' (A) -I.. pri cemu se dogadaj AB i A13 medu· sobno iskljucuju. A)=P(A)·P(A)·p(A) . a) Verovatnoca du neb dogadaj A uzasro~no nastupi n puta prclna pl'oizvodu vcrovmDoca je: P(A·A·A . je P(A)= I-P(A).P (BC)+ +PV1BC)".92-0-82-=~-i=:J·h=>n='+ 10)1 1 ~ . c Aka je A o. Verovatnoca da se u n bacanja dve kockc bar jed an put nrr abe kocke poj.5 slecii da je 350 351 . b) c) Posto je B = AB + AB."(-~----'1\ =o. 1147. imamo ria je P (B) = P (AB) + P (AB)= P (riB) = 113 = 2 8 8 U44.3 """6 2 (5)" =3=nlog 6=-1O g 3 1 5.67.. +B ~ Cj'" P i/l) + P (B) -I P (C).p.P (AB)=0.. c) Dogadaj AB je nemoguc. p(A)=(P(A»)".P (AB).=P (A) + P (B) + P (C) . e) P(A+B)=l-P(X+.! 0\ bacanja.P (A))". je / 1 \ 11 [1=1-~1-36) . b) P (AB)= (1 .88 =0.P (BC)+ P (ABC).-.p. 6) 1149~ Verovatnoca cia ce se na obe kocke poja viii isti broj 4 je p = 1 36' n45. ondaje P (AB)= P (/['-.B.' Pz- P (AB)= Pl ' P2. 20 18 30 18 7 H39. 90 9 90 90 15 1140.12.P (AB)=-. log (1.=-. ' 1 = . 1143. 1) P(X:B)= 1-P (AB)= I-·P(A) . jer je (AC){BC) = ABC. rada je p= l-(l-P (AW.. P (A -I. -.P (B).--13) = 1·-P (A +B)= 1-0.l' (A) = 0. P(13)= 1.P..+ . jer je AB = f/J. d) Kakoje prema de Morganovom obrascu AB=A+B.. pUla kockc da bi so pojavio jerianput o broj 5 sa verovatnocom :.P (AC) (BC)) = =p (AJ + P (13)-1 P (C) ..P (AB)-. ili 11 pUW.[12).lstupi (P (A»)" = (1. 0. n=-"'.1.)(1. 2 / 1\" / 1\" =1..77815-·0. P (A 1146. Vcrovatnoca da se dogadaj A realizuje bar jedanput u n pokusaja znaCi da ce se dogac1aj A rcalizovati ili jedanput iE dvaput iii triput itd. Na osnovu resenja prethodnog zadatka dobija se ria je 3=1-V-li)=V-i5) .P2).69H97 -1 . potrebno je baciti (. P (AB)= PI (l ~ pz).-B)=l-P(/!·B)=l-P(A). a) c) d) P(AB)=(1-P. o P(A-I-13)=P(A)+P(B)=O. II puta 4 c) Ako verovatnocu da ce sc dogadaj A.82. a) b) P (A) = 1.5) O.u vi isti braj 4. 1148.O.P (AC). P(li)= = 1-(1.0.----~=602. peA +13+ C)= l' (A) +P(B)+P (C)=9' ! 14L P (A + 13)= P (A) + P (13)-.88~t Primedba.)(l. anda je BA = B . pa je verovatnoca da dogauaj A ne n. Do gac1aj A je da bacena kocka pokaze braj 5. a njegava vcrovatnoea 1 1'(A)=(. b) Suprotna verovatnoca dogadaja . 1142..P (AC)-.l' (AB)-(p CIC)+ P (BC). pa je i P (AB) = 0. a) Ako se riogadaji AlB iskijucuju. realizovati bar jedanput u n pokusaja OZnaCilTIO sa p.69897 ' Dakle.8.47712 0. T aria je _ 1 4 P(13A)=P(B)=~. tada jc B=A + BA. pa je P (B)=1'(A)+ P(BA)= _ .)P2. 1z uslova du je verovatnoca 0." .c.

003375.O.. P(B)=0.001.5. 1170.12'0. 1163. 32. 1150.7)=_4 + 8. za broj 3 su 9. P(A)=~.096.0. za 25 je 5.4 1 A2 A3)= 1 ~0.333. P (A + B) = J ~ PiA + B)= 1 ~(P (A) + P (B)~ P (AB)) = 0.(Bb . .1'(A+B+C)=0. 1166.3302.=O. 1168.7215.. 8. 1 P(ABCl=2Z' H55. za 49 je 7 i za 100 je 10. 12 -' US7. . a) P(.12)10 =0. '" ~ OJ 1173.1+B+C)=I-n4 13 C')= 1-1'(/1)' P(iJ)· P(C)=O. l' (A B) = P (A) .). P (A) = 1 ~P (.5 = 1 ~ OU= n=]og ~~~Ot~g-36=24.008. 1153. P(B)· P(C)=0.1 =7 36 9 6 27' U58. P (ABl=P(A) . P (A + B) = 0.85=0. P (A) = 1000=0. 27.12. 353 .ti' = 0. a) d) P (A) = 1'i. b) P(AI-Jl+C)=1~P(.)"=" . P ( A) = 1 ~0. a) 352 P (A) = 0. A.6 216 1165.784. Stepeni sa osnovom 2 su brojevi 4.25. -. . .8S). \.PL·r)=l~(p(A)f=l~ (. 1152.) = 1 -.997. l'. 16. za 36 jc 6.612. 28 H54.6203.43 = 0. 81.936.88 10 =0. . 2 b) P(B)=33. stepeni osnove 9 Sil istovremcno stepeni osnove 3. l' (AB)=1' (A) . H64.5898. 1162.9· 0. stepeni osnove 4 i 8 Sil istovrerneno i stepeni osnove 2. 64. 1161.2. 1 =1_.~ )=0. 1'(B)=l. 96 b) c) 384 P(C)=i(lOO=0.2785.0. PiA B C')=P(A)· P(B)· P(C')=(1--0.6 Dakle. 1169. 3 4 12 8 7 HS6. I j \ 10 1 H60.. 115<). Bela i erna iIi dye erne. . Verovalnoca je 12 P(A)= 100=0.88 10 =0.6698. l' C·1 + B)= l' (A) + l' (B)~ P (AB) = 0.8·0. 1'(9+9. a) b) c) P (A)= (1 ~0. l' (B) = 0. a) l' (ABC)=P(A) .7)=1'(9)-1-1'<'). 8 b) P (B) = iO(10=0. P (A) = 1 ~ P ()j 1 /1. treba odigrati 25 igara da verovalnoca bude 0.4". . 11 =04242 .384. USI.56. P(A 1 ·/12· A 3 · · · A 10 )=U) =](.

trazena verovatnoca a2 Q Ix.l) r{..11)=(. 2 Q a . dobijaju se iz teoreme: »Zbif dye stranice trougla veCi je od trece stranice«. H79.---I o Q x 0 Y Q -x. 354 355 . a povrsina kvadrata 4 (s1. 123). n il7S.·-x.'~a2. pri cemu giG mogu biti duzi.5. P(A)=2000=O. povrSine iii tela). 120 x 2 o 2 SI. (si 121). Povoljni slucajevi dogadaja da se od dobijene duZi maze konstruisat! trougao. y). 2 P(1)=2=0.Y '2 S1.25. 2' x + (a-.ena 1 verovatnoca jednaka jc .!uvaJu neJednakost x + y < a (s1. a sa y trenulak dolaska druge asobe. (1 ) mera G Aka se primeni definicija (1) na C s1.ve tacke (x..yl ".500 1174.o. Cije koordinate zaGOVOJ. Na slici 122 srafirana je oblast 5 P(A)=Ci y ( ~.v>-. ".-----. anda ce se osobe sresti ako jc ispunjcDo 1175. 122 B 1177. 121 x .119 x Sl. Ako se sa x aznaci (rennlak dalaska prve asobe.n-. Oblast. Eksperiment se saStOj1 u tome da se oa slllcajan Daem bira tacka u oblasti G. V=>J! <- a 2' Q o S!. 123 0) P(A)=O.G Cine . n 1176.----. y USO.. Verovatnoca da slucajno izabrana tacka oblasti G pripada i oblasti 9 (g c G) je: P (A) ~. Odavde sledi: a x+ y>a-x-v=>x+ . a) Kako je povdina kruga n. 120) lraicoa vcrovatnoca je 4-n n P(A)=-4-= 1. P (.:---". P(A)=4' G ~'l A SI. U nekoj oblasti G sadrri so druga oblasl (g c G.v» ".4.-~--. Primedba. u ravn! xO y.---.}. 119 dobija se da je Dr------. mcr"-JI.~.

+AH". Drugo resenje: Ako je liksiran pravae tctive.5. verovatnoca je P(A)=O. nelspravlll ampllZ P Je --"--. (5.aj srediSta tetive.03 30 2 P (A/B) =0. 356 . +AII z +AH3 + . 6}. . P AB(C) = ~ ..... 5).~ 15 14 13 - 2 91' 1187.. " . 1184. za verovatnocu dogadaja A se dobija: P(A)=P(AH . 5). II naCin: P (ABC)=P (A) . Dogadaj B: broj je paran: B = {2. verovatnoca P (A) =0. I). Dogadaj A: broj jc deljiv sa 3: A= {3... . 5). ill1a TOO'300=30 lampi. Prvo reSenje: Ako je liksirana jedna krajnja tack a tetive P (A) =~. 1186.=105 2 100 100 . 3).413.. +P(AH"l. (5. P (A/ B) = 12 = '6 .25. Odavde.. 1181. U datom primeru primcnom (1) imamo 2 _. Verovatnoca da jc lamp a proizvedena u P 1 je 30 P(A)=Tooo=O. Verovatnoca da je neispravnll lampa proizvedena u PI je 0. 5). 'h I . Neis. P (A) = 0. =12="6" II nacin: Trazena verovatnoca dogadaja A.. (5. 1182. (3. Resenja su razlitita jcr nije preeizno definisano sta znati »slucajno izabrati tetivu«. 135 P(B)=Tooo=O.. 6). . (5.. P (A) = 0. 5). Prost or elementarnih dogadaja parova koji daju zbir 7 je A={(5. 6l. .. Ovaj problem je poznat pod nazivom Bertrandov paradoks. Primenom obrasca (1) za usloVDU verovatnocu dobija se 1 6 1 P (A/B) = 3 =3' 6 Hn Primenom distributivnog zakona n u odnosu na U dobija se A=A H. )+P(AH 2)+ P(AH .135. (5. 91' 1183.Na osnovu slike 123 trazena verovatnoca je P (A) = 0.. (5. I naein: Prostor elcmentarnih dogadaja da je bar jedan par petiea jeste B = {(5.32. 124) 1 2 " P (B) .417. P A(B) . 36 1 36 1185. Tfe6c resenjc: Aka sc zna polo7. . 4. naziva se uslovna verovatnoca dogadaja A u oznaei P (A/ B) i delinise se formulom (1 ) dd peA B) P (A/B) = . (1.. +II) (sl. .. . 5)}. To su u stvari tri razliCita zadatku. 4)... 10 pravn ih u pogonu P. .003.. 5)}.. 2). . 5).135 =135=9' 1188.25..<1. ·1000= . (4.)+ . 100 300 . 0(£1) 2 1 Trazcnu vcrovatnoca JC 1. (2.. Na osnovu pretpostavke imamo da je A=A(H +II ·1· . Broj lampi proizvedenih u pogonu P l ' . pod uslovom (pretpostavkom) da se dogadaj B vee realizovao.. I naCin: P (A/B) = G) c:) =3. 15 70000 B roJ.. 2). (2. (6.

P(A)=--· +_.25 +0. P(H z =:2006=0. Primenom formule (F) u ovom primeru dobija se P(A)=P(H. . Tadajc P(H.) = ----p(A:j. 1'1/] (A)=0. 0.) PI! (A) __ Ako se uzme u obzir obrazae (1') tolalne verovatnoCe dobija se da je P (II.5' 0.1'11. 10 21 ' 15 1 24 1 6 1 43 1195.85.3 '0. 275 950 P (H 3 )=2000 = 0. Fill (A)+ l' (H 2)' P'" (£1)= 0.Ol. P(H z)=j06=OA ..048= 0.30 .475.2. . na osnovu (F).4'0.) = A ___~______~ 'c. .8 =0.225.(£1)= =0.Q()-=0 125' P(H )=~<l.1375. 1090.1 = 0. (A)=--'--+ 10 21 =09. 'ug " 14 Verovatnoca da je izvucena kugliea ern a.2 '0.125 '0.475·0.(A).4' 0.041 +0.da je il. 4 noea d a Je .4'0. 14 daje izvucena ema kugliea i iz prve posude je PH 1 a veroval- 1192.8+0.179. P(H.25 '0.175. Formula (B) poznala je u teoriji verovatnoce kao Bajesova formula. Neka je A dogadaj da je izvucena erna kuglica.1725.) PI/.2 '0. Dalje je PH .9 +0.475 ·0.9+0. 1189.058.A) A .10 = =0. '4000" z4000' Dalje je 1'111 (.35 '0. (£1)+ + P (H 4) 1'1/1 (A) =0.5·0. 1197.1O. imarno da je P(A)=P(H.01 +0. Primedba 1.(A)+P(H z) Pf/. .1375 ·0. II. (A) PA (lI. III ili IV fabriei. Uocimo sledece dogadaje: proizvod neispravan dogadaj A. +P(H") P". proiz.066 + 0. a dogadaj H " H 2' H3 iIi. Aka se primeni defmicija uslovne verovatnoce dobija se P (H. P II.20 +0.. ________ .30 i PI/4(A)=0. hipoteze da je izraden u I.----------. P (A) = P (H .rzvuecna ema k I'lea lZ d ruge posude PI' (A) = -'... 1196. Tada je P(H )=2.3' 0. Neka je dogadaj A da akumulator traje duZe ad 5 godina. P (A) = 0. =20 3 30 3 10 3 60' Primedba L Obrazac (F) se cesto oaziva formula totalne verovatDoce.03 +0.2625 ·0.02 i Pll 3 (A)=0.5()=0475. (A)=O.20. P (H4) = 2000=0. .30 + 0. (A)+P(fI Z). P(H.Ako se uzme U obzir proizvod verovatnoca.20 + 0. " Kraj dokaza.1375 '0.) Pu.). + P(H")P ll Vl).08 +0.. II 2 . Kraj dokaza.)=~ 2 i p([-[2)=1 2 V~rovalno6a (A)=~. Odgovarajucc verovalnoce su: 250 ) 525 6 P(H')=2oo(5=0. (A)+ P (H. P(A)=0.815.-- Trazena verovatnoca je l' (A)=P (II J PI/I (A)+ P (Ii 2) 1'1/. 1191.4)=0. .abrana druga posuda.05 =0.025 + 0.2 ·0.) 1'111 (£1)+ l' (H 2 )Ff/. PH. 1 6 1 4 P(A)=:1 '14+:2 '14 = 1'4' 359 5 358 . (A)=0.15 + 0. \ 9 19 1 18 1194. vod I pagona neispravan dogadaj H " proizvad II pagona neis· pravan dogadaj Hz i proizvod III pogona neispravan dogadaj H 3 · Tada je 20 40. .7=0.j.026.. Dobija se da je trazena verovatnoca P (£1)= 0. Pll 2 (A)=0. 1198.2625 + 0. P(A)' Na osnovu primene proizvoda verovatnoce imamo P (H. 1193.25.-+-.06 +0. Imamo dye hipoteze: H 1 ~ da je izabrana prva posuda..04. 40 P(H')=jOO=0. P(A)=P(H L .) PII.04 =0. P(H 3)=100=OA.)P H (A)+P(fIz)'P H (A)+P(H 3)'P H (£1)+ . (A)+P(H3)'P 1/.175 ·0.02 +0.)= P(H..(A)+ .

Izbor bi!o koje posude jednako je mogue...tA) = 2 1 =.(A) P A (H . Imamo dye hipoteze: HI . je b) Verovatnoca da je izvucena erna kugliea iz druge posude: 1 2 P (II 2)' P /I (A) 2.85+ 3.= -5. tada je 2 1 P(H .75+'3' 0. 3 ' 3' Traiena verovatnoca po Bajesovoj formu!i 2 1 P]f.)' P "1 (A) + P (H 2)' P ".. P(II1)=P(Il2)=P(II3)=~' Daljeje 361 .="5' P(II l)'P N1(A) 2.aP(II 2 )=3' Us!ovna verovatnoca da je predmet odlicnog kva!iteta i proizveden u prvom automatu je P II (A) = 0..8=i7=0.) = ---'-P(A).(A)=7' Verovalnoca da cemo iz druge posude izvuci be!u.6.2 1 1 3 7 PtA) 1 =-67.588. P A (H z)=-0-SS-=0. 1 " ·0. je 2 7 Primenom Bajesove [ormule verovatnoca da je premestena kugliea bila erna je 2 PH (A)=-. Verovatnoca da cerno iz druge posude izvuci belu kuglicu.'7 14 25 5 100 100 25 1201.05 P A (H 3)= 0.!+~. Tada je 1 2 P(II 1 )='3' a P(H 2)=".84.' 7 2 P A (H 2 ) P(A)·L=S="5 .03. pa je 0..= 69 . =02.. Neka je II 1 dogadaj premestanja erne kug!ice (iz prve u drugu posudu). 0.- 14 1199. P A (H 1) =cc25c----c5c---3S--4-46-2. druge.a) Verovatnoca da je izvucena croa kuglica iz prve posude.55 360 1 1 1203. .45. )P". 2 Verovatnoca da je s!ucajuo izabrani predmet odlicnog kvaliteta: P (A) = P (Il. na osnovu formu!e (B): 1 3 3 P A (H . )=".······=·.' 0. tj.0.05=0. 1 4 5 ' 21 + 21 3 7 1 1 1 1200. a) P(A)=..6 10 P(H .. 100 '100 +100'100+ 100 'ioo 28 16 P A (H 2 )=69' P A (H 3 )=69' 1202. Kako je proizvodnja u prvom automatu dva puta veca. II 2 dogadaj premestanja kug!iee (iz prve u drugu posudu) koja je bela.predmet proizveden u prvom automatu i H 2 predmet proizveden u drugom automatu.. daje izv!acenje iz prve. 084 = 0 . Imamo tri hipoteze: HI' H 2 .. = !.85 3 ' b) P A (H')=-055-=0. )= :3' 0.68 . Dogadaj A je da su izvucene bela i ervena kugliea. P(II 1)_: Pill (A) ~~=- P (II 1)' P .(A)+P(H 2 )P HZ (A) 1 =-_. Neka je A dogadaj da je predmet od!icnog kva!iteta. H 3 . 06 + .55. ako je premestena cma kuglica. ako je premesten a kug!ica bila bela. 3 7 21 1 =_·.. odnosno treee posude. Dogadaj A znaci da je izvucena bela kugliea. ..0 _ _.52._. a da je proizveden u 1 drugom P II (A) = 0. 075 -3 .

299.5. 362 363 .28.0. 1204.(2)=G) '0.)' pz P" (p.48 2 + +G) (5\ q4 p·l G)p2 q3 +G) + p3 q2 X=( 0. q= P 8(5) = G} 1~0. X=(XI P.Primedba 2. Primedba. Zakon [aspodele se prikazujc sematski kao preslikavanJe. 0. ~p? I • 'i~·.52 2 .125 X3 X4 1205. (100) (1)52 (2)48 48 3 '3 . (0. P(47 iIi 48)= ( 47 (1)53 .) i= 1.216' + 5 ·0. Zakon raspodele verovatnoCa slncajne promenljive X je pravilo po kome svakoj vrednosti slucajne promenljive pridruzujemo odgovarajucu vcrovatnocll. (0.0. if' I • Xi.~=0. !p.25. (100) 48 r'oo.48' + 5 '0.288 2 15 ----216 1 2 3) 0. Analogno prethodnom primcru dobija se 0. n} ili graficki (s1.0.'. odreduje se po formuli '. a) P.52 2 .25 2 X~( 0 0. 0)' =0. koji se sastoji u tome da se u n nezavisnih ogled a dogadaj A realizuje k puta. Xi SI. k=5.942. a ne realizuje n~ k puta. X.25.48 + 0.6. 0. x 2 = 1 i X3 =0.524. Primedba 1.48 4 + 10 ...52' 0. = 1206. 1208.+p. Zakon raspodele moze se prikazati kao skup uredenih parm'a {(Xi' p. 5 Zakon raspodelc je: b) P(A)=G) '1 5\ + (\4)p4q+ 5)P'= =0.52' = 0.0.4 primenom formule (1). X.". p=0. o puta.0. I Kako je n=8.52 3 '0. P (1) p"cp (k)= (.48 3 + 10 . Primedba 3. gue je q=l-p.064 1 0..41' '" 0.) l . P 2(0)=G) P2(1)=G)~. Odgovarajucc verovatnoce po Bernulijevoj formuli su: 2 1207. 2 .256. Verovatnoca slozenog dogadaja. P 4(7)=(:) OJ ·GY 100) ". 125). sa verovatnocom p (0 <P < 1). iIi 1 put ili Tada slucajna vellCina X uzima sIedece vrednosti: Xl = 2.=l). +P2+" .48 3 ".~ + (~)47 :3 P z(2)=G)(D =0..0.. P 48 (100)= 48 2 2 (100) (1)'00"48 (1)48 Pri dva bacanja novei"a grb sc moze pojaviti iIi 2 puta.6)5 .. 1209..6=0.5 1210..432 1 ] 25 75 0 ) 216 216 .

0+0. a njena raspodela verovatnoca jednaka je: X= ( Xl X2 1) (P. P(x =4)= 1--(0. ~:).P. (Pll + P12)+ x 2 (P21 + 1'22) + Y. X = (0~8 0.8)0. P (x = 3) =(1-0. p. 1219.1212.032.3=0...3 + 3.) . P.6=3. + CX"p" = C(x . Ako je X diskrctna slucujna promenljiva. +X 2P2) =(X.. Neka je slucajna velicina X data zakonom raspodelc verovatnoce X_(Xl PI x 2 ••• x.6. + Y2) P'2 +(x 2 + .P'(X.6+ 2 '0.. tad a je M(C)=C·!=c. X=O 1 3 8 2 3 ~ 8 8 .).032) =0. 1214. CX 2 ' · · Cx. +P2+P3+" . X=(~: ~:) i x+y=(Xl+Yl Pl1 Y=G: X .=I-(P.: P (x = 2) = (1-0..)= CM (X). Neka su nezavisne slucajne velitine X i Y date zakonima raspode· Ie verovatnoca: X=(..+1'.p. +X 2 pZ+X 3 P3+" . + Y2) Pll +(x . Ako su slucajne velicine X i Y date zakonima raspodele: (A) M(X)=X.8 + 0. PI Pz P3'" Pn onda je matematii'ko ocekivanje promenljive X dato formulom .2 + P22)' Dokazimo da je Pll + P'2 = PI' Dogaclaj. Napomena.8 =0. Matematicko ocekivanje veliCine X + Yje M(X + Y) = (x. P2' . x 2 -I'Y..y.8)2·0. Trazeno matematicko oeekivanje jcdnako je M (X)= 1· p+O 'q= p. X2Y2) Zakon rasp odele slucajne veliCine XY: Xy=(X1Yl x.P. 1221.g32 0~8). ' P2P' + X. +x 2 Pz + .).. x. M (X) = 2. P22 Primedba: Matematicko ocekivanje broja realizacija dogadaja.. Y2 . p" Matematicko ocekivanje slucajne veliCine ex jednako je M(CX)= CX.8 =0. povlaCi za sobom dogadaj koji se sastoji u tome da X + y uzme vrednost Xl + Y1 iIi Xl + Y2 (verovatnoca tog dogudaja po 364 365 . (verovatnoca tog dogadaja je P.45.{. +P2)=0. P" +x 2YzpzP" = Y.P. .. + CX 2P2 + .J Y=G: X2Y.~6 0. 121S.9.16+ 0.Yz x.1 + 5 ·0..p. . Ako je konstanta C diskretna slucajna'vclitina koja uzima sarno jednu vrednost C sa verovatnocom p. PIP' pzp' PIP" PZpfl' Matematicko ocekivanje slucajne velicine XY: M (XY)=X. P' +X 2 y. +X 2P2)+ YzP" (X. CX=(CXl 1215. P. P. 1222. gde su Pll' P12' P2l i P22 odgovarajuce verovatnoce. broj pojava dogadaja A u jed nom ogledu uzima vrednost Xi =1 i x 2 =O sa verovatnocama PI =p i P2 = q = I .\[ '7 ( 36 ~ 3 2 36 4 3 36 X). 1217.16. P21 aka se Doce vrednosti slucajne veliCine X -+ Y (za sye moguce vred~ nosti X dodaju se odgovarajuce vrednosti Y) dobija se zakon raspodele +Y2 P12 X2+Y2). (P 11 + P2.:).= L Xipi' i= 1 Matematicko ocekivanje za datu raspodelu verovatnoca jc M (X)=3 ·0. +X 2 P2) (Y. u jednom ogledu.) P21 +(x 2 + Y2)P22 =x ..P'+ Yzp")=M(X) 'M(Y).) P2'" Pn Zakon raspodele slucajne velicine CX je 1213.. koji se sastoji u tome da promenljiva X uzme vrednost X. 1216.+x"p.+x"p.= .) + + Yz (P. ~) 1220.P. jcdnako je verovatnoci dogadaja.008. .v. Slucajna velicina X. ' P.

= E (xi'-2x.6+25. Matematicko ocekivanje slucajne ve1icine za datu raspodelu je M(X)=2. . 1 i= 1 i= 1 . +X2P2)+(Y1P~ +Y2P. Medijanu Me je oeena centra rasturanja koja zadovoljava P(X<AIe)=P(X>Me)=0. i= 1 \1'1 366 dobija sc da je D(X) = M(X2)_(M(X)j2. JC Pl1 + P12) obratno.-M(X))2 p.=M(X) i= 1 " L xt Pi=.3 Matematicka ocekivanje M(X2) je M(X2)=4' 0. M_oda (iii mod) Mo je llajverovatnija vrednost s· Jcajne promenljive X. M(X)=7.p.0. = E j= .0. =(x .53. Primedha 4.) Primedba 2. 1223. Primedha 3. slcdi da je P21 +P22=P2' Pll +P21=P. . Me i M 0 se poklapaju.M(X)). U zadatku 1225 Mo=7.6+5·0. Podima od definicije disperzije: .1=15. . Pozitivan kvadratni koren iz disperzije (2) "x=. . i'viatematicko ocekivanje zbira nekoliko slucajnih veliCina jednako je zbiru matematickih oeckivanja njihovih sabiraka: M(X + Y+Z)=M(X + Y)+(Z)=M(X + Y)+M(Zl =M(XJ+M(Y)+M(Z).3. i Tada formula (1) postaje M(X =M(Xl+M(Y). + (M(XW E 1'. 0.. 367 . naziva se matematicko ocekivanje kvadrata odstupanja slucajne promenljive X od njenog matcmatickog ocekivanja: (1) D (X)= M(x. Disperzija slucajne promcnljivc X=(X 1 Posto je E x.i. kac sto je u zadatk u 1225 M (X).3 4 5 6 5 4 3 2 1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3 6)~-"- .5. X .3 . Primedba.. Da hi se rasturanje razlicitih rasporcda rrlOgIo uporcdivati.5. E P.6 0.ltcmatlckog oeekivanja.= 1. izrazenu istim jedinicama kojirna su izrazene i vrednosti slu6ajnc promenlji ve.M(X)+(M(X))"p.1 +9. uvedena je relativna Inera rasturuuja: (3) 1 3 8 ( 2 2 3 8 ~.-M(X)j2p. P. U zadatk u 1225.\ 1 -. . b) M(X+Y)=2. D(X)= E (x.. +(x 2 -M (X))' P2 + P12+P22=P~· . ._M(X))2p.) ' M(X)=0·1+1'~+2'~+3.3. 1 razena disperzija jc D(X) =M(X2)_(M(X))2 = 13. i= 1 i= 1 -: 226. gde je raspodela verovatnoca simetricna.3 =3.3=13.: i=l + Y)=(X . Pri simetricnim raspode1ama vcrovatnoc<..M(X))2 1'.= i""" 1 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\ 2 "'5 . koja se zove koeficijent korclacijc .5 2 = 1. + .. medijana i rrlOJu karukterisu centar rasturanja.p.teoremi 0 zbiru verovatnoca jednaka Odakle sledi da je Pll + P'2 = P" Analogno.= E (x.1 0. xi' p.-2M(X) E x.0. Zakon raspodele slucajne velicine X 2 : X2_( 4 9 25').!1-1(){2). Matematicko ocekivanje.05. Primedha 1.. Primedba 3. +(x. a) M (XY)= 1.. 8 8 8 8 ' 8 . Primcdha 2.. rncdijanaMe=7. Primedba 1.iD(X) naziva se standurdno odstupanje i pn:dstavlja meru rasturanja vrednosti slucajno promenljive X oko m:.1+3·0.65. I227.

1229.2 dobijasedaje x. =0.(M(X + Y))' = =M(X2 + 2XY+ Y')-(M(J"l + M(y»2 = =M(X')+2M(X) M(Y)+ M(Y)'-(M(XJ' . 1111111 M(X)=1 '6+ 2 '6+ 3 ' 6+ 4 '6+ 5 '6+ 6 ' 6 6.=3.2.6 . tada je p. Poligon rasp odele frekvencija odreden je u koordinatnoj ravni tackama (x" /. .. ~ =D(X)+ (-1)' D(Y)= D(X) + D(Y)..Y»=D(X)+D(·· Y)= rnatemat'k~_X~ ._/. 4) i prikazan je na s1.=3 -~ _ . e) f) III ---. x. .4x~=2._-+-Ukupno . a) HII . (5.5+( . Iz sistema 0. 10). D(X . X=( 2 0. (1..~v:1ije =D(X)+D(Y)+D(Z)..-- D(X -1)=D(X)+D(1)=5+0=5. jer je D(C)=O.5' (C')=C'. 126.paje X= D(X)= M(X')-(M(X»' = 3. .4.-. =1 x.82.=5 IIII ...r..6 = 0.13 ---~ D(2X) = 22 D(X)=4 .23 f... •=0._'___ 1 ~r. Tako je P..4 /\ O.=I.--" /. b) c) x 4 =4 HlI II . (3.5' C'+0. O.10 . 6). lz formule D(X) = M(X')-(M(.1 D(CX)=M(CX -M(CX»' =M(CX . .6xi+0. + 16 ' is + 25 ' 6+ 36 '6=6 ' 91 = IS..6404.S =0.. '6 + 4 1111111 ' 6 + 9 ' (....0' = C'.M(X»' = C' M(C -M(X» = C'D(X). tj.=2 x. I IIII f.. D(X) = M(X').2M X.4x.. =2. 3).2. 3 0.21=35' M(X')= 1 1233. (4. d) 7. D(-3X+6)=D(-3X)+D(6)=(-3)' 'D(X)+0=45. =3 . Oceoe iz Skupljanje podataka Frekvencije Relativne D(X + Y+Z)=D(X +(y+Z»=D(X)+D(Y+Z)= D(C+X)=D(C)+D(X)=O+D(X)=D(X). = 1-0.).6x ..5=20 (D(CX»=C'D(X). =0. M(X')=O.(M(X)' = c' .CM(X»' = =M(C'(X . +O. Raspodela frekvencija po vrednostima obeleija data je u tabeli: r""--r-' .. 7).. (M(Y»' = D(X) + D(Y). M(X)= C '0.=1 x 2 =2 (X 2 >x . Matematicka statistika c) 1236. . X. ).-.. X = 0! l ~ l D ..X»' dobija se da je M(X')=0.6 1234. M(y)-(M(Y»' = (M(X') -(M(X))' + (M(Y') -... a) b) (O~6 0~4)...-~--.C) ....x. (2. 1231. =0.... 1235. D(X + Y) = M(X + Y)' .17.- n=30 1 1232. f...20 f4=7 ~+II /3= 10 Na OSDOVU formule pod f) prethodnog zadatka dobija se: ~--.. D(C)=M(C-M(C»'=M(C-C)'=M(O)=O.=6 f.-. _-+-.... D(X)=67. -.. .. _ _. 1230. x.1228.Y)=D(X +( ..24+ lP=2. ..-~--.33 f. = 0. • = 0.

28. 5. 7. b) Mo=37. Vrednost obCleZj:i kojoj odgovara najveca frekvencija naziva se niOdalna vreonos[ iIi. Me=21. 2 b) 15.-. 128 30 50 70 370 371 .15. ~~~. 19. Varijacioni razlomak jednak je R=Xma)\. 2 3 SL 126 4 5 1243.. a) Mo=8. K". X =4. 1241. U ovom slueaju Mo=3. 1246. 17. aka ih je neparan broj ill aritrnetickoj srcdini srednjih clanova."21.'r ~j j 1242.~--~Xi klasc ~ ~~~-------~~--1 Klase Broj podawka po klasama -----.75.38.}-····I [~~~~~r-~o~='=-~~~-i~o-~-::~ ::f:. ~-~--. >'=4. 127. gde je n bruj elclnenata uzoraka.p~~_ t==X 5 =_120il~I=_=~~ ~= 1_~= ~ ~~50 ~_ -I n Na s1. 7. Xi. 28. 8+ 10 a) 6. a) 1110=21.I ~~=~~-I--~~-::~ li~bl'--- Sredina I. 1240. 1244. 29. 128 prikazan je histogram raspodela frekvcncija i poiigon raspodela frekvencija. Prema formuli k~~50 ~7. Poredajmo najpre sve date brojeve po vcliCini. ". 13. Me=----=9. 1245. 10. 51.I~~~- -- ----~-~-···~I I~ 1- -. 1. 8. Me=28. ~~~-~ Frekvencije ~--- I --~1 l 1238. 14. Kumulativne relativne frekvencije i kumubtiyua raspodela relativnih frekycncija prikazanc su tabclom i grafikonorn.:f:lj~~Lt-_~~~. G '" 4. 39. 31. 12. Medijan" je jednalea srednjcm claDu. x". 19.oeg. 1239.81. pa za to biramo 5 klasa. Braj klasa k maze se priblimo odrcditi iz form!}lc k~-. Da bi se nas!a moda jednog skupa podataka. b) Nema modu.36. H"" 5. Numericko obelczje x ovde oznacava brzinu automobila. aka ih je paran broj.8. Raspodela frekvencije po klasarna data je tabeloln: 11 ~~---~~ ~~~-. K.~Xmin= 130-}O=100. G=27. SL 127 15 10 5 SI.77. trebalo bi izabraIi oko 7 kiasa.jn. treba te podatke poredati u vrstu i uoCiti onaj broj koji ima najvecu uccstalost. H "" 3.25. 30. kracc 1110da i obe1ezava se sa AI (). ali je varijacioni razlomak duzine 100 deljiv sa 5.77.237.

Relativne frekvencije suo 81.2 0.5 X ° 0 10 20 3040 50 5070 8090 lOa 81.6 0. 13) 0.3 0.. _ .1247~ f. 129.00 0. 14) 0. . 0.'-~cij~"f~~0.=-atrvne fre k vencIJc.1 5 0. 1 ::~r 3 y 4 5 50 40 30 20 10 k I~-icl. kao sto je to uradeno na s1.25..B 0. r. b) Relativne frekvencije su (na tri decimale tacnosti): 5) 1) O.020. 10) 15) 11) 0.. 50 1.082..040.10 /L-'-_ 0...138.115.. y I I ~ I I 0.~. 4 1. 8) 0. 0. dobija se poligon raspodele frekvencija. 9) 0.D18.30 0. n Odredimo najpre relativne frekvencije /. 3) 0.. 4) 0.. Dovoljno je pokazati da su povrsine oznacene brojevirna 1 i 2 jednake.04. 6) 0.7 0.. (videti sl.099. Na slici 132 dat je poligon raspodele kumulativnih relativnih frekvencija.. . 7) 0.5 . itd.oj -grb~. = 100 =0. Spajanjem sredina gornjih stranica pravougaonika. Y 1. 129 1249.. 15 1..3 0. 6 5 4 3 2 0. zatim 3 i 4.5.Q2S. =100=0..086.25 0..lJumo re d om 0 dgovaruJuce reI : b" .25J~.Of..ekv-. Na slid 131 prikazan je histogram raspodeJe frekvencija (osenceni pravougaonici) I~-. cesto se rezultati prikazuju na sarno jednoj slici..06. 12) 0. 25 1.082. 2) 0.071.ti~na f.1 81.05 Kako se poligoni i his tog rami apsolutne frekvcncije i relativne razlikuju sarno po razrneri na ordinatnoj osi. a) Apsolutne frekvencije datih obelezja date su u drugoj navedene tablice.9 D.131 ° 2 3 4 5 koloni 0.'=100=0. Primcnom obrasca f. d O.096.'-"""·J.016.. = 100 =0. Uputstvo.017. 130).-~------~-- 1250.15 0.. 1251. 130 I I I 1 I 1 1<:<1 IMe IQ~ x 90 x 10 30 50 70 SL 132 372 373 .. .2 0. koji cine histogram raspodele. 6 /"=100=0.15..085.

-a».. s~=24 .1 -11.4 --0. si=J ('. Dna se odrcauje obrasccm (2) Mo =L + d ___ + 2. 3 2 3 2 3 1 4 0 5 2 6 3 6 1 Za drugi 11Zorak statisticka tabela glasi Braj poena 1 Apsolutna frekvcncija 2 Za treCi uzorak tabcla jc Broj poena Apsolutna frekvencija 1 Najzad..7 -0. X" =8.9 .)(.. Vrednost obelezja x. Mo=39. 812 = 20. K... D(x) = 6.2..6-1. h+ 1 j. - 1 sirina klase.625.85. 1252.8.8. U datom primeru imamo +x 2 + '" +X.2+ 3..) Primedba 1. 1256..Sa slike se vidi da 50% takmicara ima do 50 poena.+ . IJl_ gde je L . sa medijanom. + .3019. ")(2=3. K v =0. Primedba 2. D z razlika frekvcncije modulne klasc i frekvencije klase koja sledi za njom. Q3 deli raspodelu 75%) :25 % i naziva se tree! kvartaL Me-mcdijana se naziva drugi kvartal.5 m/s.37. X=41.7 + 2. Primetimo da za proL?:\'cljan broj a vaii jednakost x=E(X)=~(Xl (1) Me = L + d .8 + 0.) x= 6.donja granica modalne klase. x=2. +D. +J. -----. Za modu se bira ana vrednost koja ima najvecu frekvenciju. Kv= 1. LJ datom primeru je 50-25 Mo=40.. -a)+(x 2 -a)+ '" +(x. 1 =a+--«x. Me=40. 1254. 1259. naziva se mcdijana. 5 2 =7.5 -. D 1 razlika frekvencija modalnc klase i klase koja im prethodi. a) x= 4 .3)= 1235. Aka SD podaci grupisani klasama sirine d. +1.R6 m'/s2. 1253.6.6+ 2. za osnovnu populaciju imamo Braj poena 1 Apsolutna frekvencija 7 Srednje vred nosti Xl' ..5 --0.25..7838. +J.S.5f. n Ova jcdnakost cesto sc koristi [~-rilikom izracunuvunja srcdnjc vrednosti U slucaju kada su Xj vebb brojevi.}= Me = 40 + 20 . 375 374 . ') • f' 1.) 1262. Statisticka tabela za prvi uzorak ima oblik: Braj poena Apsolutna frekvencija 1 2 2 1 D.5 + 1.. deli raspodelu 25%: 75% i oaziva so prvi kvartal. J. Aka su podaci grupisaui po klasama sirinc d.75. a 1. S"=-- " 24 11 ' 1---s=yD(x)=l. a) x=2. d frekvencija klase u kojoj se nalazi medijana. Srednja vrednost za osnovnu populaciju .+ 1 gdo je L . koje prethode klas.44.1·2()----------=483· X=48. x=41..=O. =3.. vidirno da drugi slucajni uzorak najboljc reprezentuje osnOVllU populaciju.9-1. (50-·25)+(50-15) .donja granica klasc u kojoj se nalazi medijana. a = 1235. Moda je najfrekventnija vrednost obelezja.kumulativni zbir frekvcncija po klasama. _50_-_(~±25) = 48 4 50 ' .-. =0.0. Tako U ovom slucaju. 8=17.125. imamo 1 X = 1235 +1'6 (0.-(f. 5=2. d .ie X = 3. (Q.0.8 + Primedba 3. 2 1 2 1 2 4 5U 4 1 4 j .5.sirina klase.. koja raspodelu deli na dva jednaka deb... +1. unda se lllcdijana [acuna prema obrascu: n b) x=2. 1263. .5 3 5 1 5 6 3 6 7 3 8 [edam 4 6 R X 2' }{:> uzoraka X} =4. U odnosu na srednju vrednost. Disperzija je D(x)=2.

. y 1272.90~lrl ~ 1. . RAZNI ZADACI 1269.35937.ce se daje obrascem (1) 1: X . b) Funkcija je definisana za svako x. .= y. 16 9 8.·~·5i i Y. 1266. "..-.-.. ~. b) 16 25 6 P=-(1--e. 1270... a) Grafik date funkcije je prikazan na slici 134. r=0.-~ ---- .-----.-'"--.1i=84 1'7. borizontalna asimptota je x=o (grafik sl. onda je povezanost izmedu xi y funkcionalna linearnog oblika.. Ymax=3e. x-I 2 f o Si.1 0 4 5 .76..= 56 EY. sI=3..70~r~0. a) a=b=l... Koeficijent korelacije r najee. 133).- 1 1 0 1 ------~-.25~lrl~0.y... 133 Primenom obrasca (1) koeficijent korelacije obelezja x i y je 84 r r' 0. . U datom primeru odgovarajuca tabela je: r --.... Ymin=l za x=O.--" 3 4 6 g 2 4 9 -"._. pozitivna je za svako x. .896..85.~.~.Sn+9-0.1 za x=l. 0 1 4 16 . c) P=4-8e. VIn GLAVA 1265. P = 5 arcsin 0. onda x i y nisu linearno povezani.-~ -4 -3 -1 -1 .--~ 1 ~ -·6 -4 -3 -1 ..---~~-- 4 9 16 x 8 9 14 49 --~ EX...~ ~-~-..395. nema nula. ~ 2 y(1:X. Ako je Irl <0.6 -In 16..'--5)2 5 5 dx=7.-. --.dx=ln16-1. y 132 56 Primedba. r=0.Ako je 0. 1268.--------. d=2.S... 24 12 .Ako je 0..~.977.. s~=3..~--- -~-'-'--..25..~-.50 x i y su neznatno linearno povezani.)(1:Y. P= .90.. 376 1271. 27 3 3 X2-6X+9 1273. Xi=Xi-X Yj=Yi-Y 2 X i1 Xil'i y2 .-~--. y.50~lrl~0. r=0.'=56 SI.1264. P=2SP:"16 dx+2 2 'f~~i5=-(. postoji visoka znacajna povezanost izmedu obelezja x i y.Ako je 0. -~ 36 16 .=40 56 40 x=-=7 y=-=5 8 8 l'Xr = 132 l'X. Za odredivanje koeficijenta korelacije pogodno je da se potrebna izracunavanja prikaw tabelom.93. 134 377 .1267. . .).70 postoji znacajna linearna veza. 9 11 7 2 4 7 2 3 4 4 12 28 -.~ 1 __3.Y. .Ako je 0.. ._.5ln2. 2 ' ) gde je X.-. . y=(X2+X+ l)e->.---~ X.1 • y 1 ~.-----'" .=x.

_ _ 1285. U ovom slucaju data jednacina nema realna resenja po x.. (Parcijalna integracija: i.j1+4x' . 1279. proizvod sinusa i kosin usa u zbir sinusa. xdx. a) Za x?o 1 smene 11 = ~. 4l arCSIn (y2 4 a~ 3») . dv=. 1)= F. -~.. 4 f U= arctg . b) Za x'.\ 11 x ReaIn a reseoJa ..= v.f ~n2x' cos2x dx. 1287. 2/3 y! 1282.~) = ~ (4a 2 ..11>-Z-. I to x = .41n(1+~2).:i .2<x<+oo.~j-l dobija so ho2 mogena jednacina v .. dakle. x = log. J 378 379 . Smene: u = x -1 i V= x' + x + 1 datu jednacinu svade na homogenu 2V' _7. ___ 71. -{l: ("-1)-.) 1276. Data jednaCina se transformise u x+l x-I 5 homogenu 20u'. anda je ova nejednaCina ekvivalentna nejedoacini IOg2 2sin 4x < 0 =0< 2 sin 4x < I -= 0 < sin 4x< 0. 4}. a za treci integral smena je sln2x=t.4+'2.--=-i svode datu jednaCinu na homogenu 2u 2 . Odakle se dobije da je u = -2: v ili (Parcijalna integracija: u=arclg2x..1274.. V= ~. Resenja koja n n . (2X -./4 x-2 x+2 1284.1n20n2-1)' (Smena Inx=z).a'. 65 rea no resenJe po x. ' Z //... Resenje date nejednaCineje intervall~x<4 y'+ 1 ( ~\ 2+V3 ). a) p=-q.:. Iy+ 11 + ly.UV~ 2u 2 = 0. Zatim se proizvod kosin usa transformise u zbir kosinusa. Aka se transfonniSu svi logaritmi U datoj nejednacini u logaritme sa osnovom 2.2 = l3uv.:·=-1 = y (y>O) data nejednacina postaje: V= T).uv. p=-2.. 1277.. Smene: .J4+./4 .. a data jednaCina ima jedno I .2 = o.. Dati integral se transformise u zbir tri integrala: f cosxcos2x dx+ Jsinxcos2x dx+~2 .. Skup resenja date jednaCine je 0 0 0 {-I. LI 3 I I SI. Realna resenja date jednaCine po x su x = 3 V x =.~ .63 . 1281. Smenorn . . 2. k E .ln27 .:. Vrednost datog integralaje 7~_~ 6 1286. q=2. sledi da je 4- 3y2 3y2 " (_I)k SD X=8+~ .' .>/ // 1275. a) Grafik date funkcije je prikazan na slici 135. b) p=-2. dv=.135 1283.+1.5.) 1r/4 rr. 5n 1[ zadovoljavaju interval 0 < x < 4 suo 0 < x < 24 1 24 < x < 4 .5V' +4uv=O. ("-1)+21n(2+2~2)+~ In2. -1 i smene 11 = -1 =-. Data jednaCina ekvivalentna je jednaCini sin I b) p= j ~~l)i o r x 3 32 dX=9.:. q=3." 3). 12S0. u = 110 v.t.= u . 3 (smene: u = 2 x 7 • 3 -i 1278. xdx.

U1 OJ U [1. +1' .. +k=-----. 1291. -::---yU Z 1297.-. . an = 1. n n-l = 14' a. P=2.j'i..-t:.+ a ?'vr. . 5}.:.... __ 1_)) ( 1) n-1 2 2 3 3 4 ..+1~0.. 1295.. A (0.J"4a . 4an+ ":..4a~ +4a n+ 1 1=. 1290..=---.•• an' t=(2k+l)n.1. B(O.=--~'-- x x 1 +2+3+ .---. Ako se iskoristi da je geometrijska sredina od n pozitivnih brojeva manja iii jcdnaka njihovoj aritmetickoj sredini.~.x. t= +3 +2nn.. 2]....3 V x = 3 (smene: 3 3 + 3'3 = u)./2cos t. 1298.... +2.. 2--'!>V a (l+a . r a 2 -'..J"4a:+l ":. 1294. . + 11.5.. a) !(t) =. a) cp = 60 1300. + 1=..... +a n)=n+2. 2 b) Leva strana se transformiSe postu pno na sledeCi naein: Kako je a.12a n+ 11· 1 Iskoristiti identitet logba=--·· log."--V'n' ako je ab<O) .b k (k + 1) 1+2+3+ .1... n=O. l . Ako se sumiraju nejednacine (1).:. tada je =(logx2)'z 1-. tada je 12a.+ 1. 1292. . x = .. (.:. poslednja nejednakost se svodi na tvrdenje (1+an)~2n. ~ + an:o.. : .. 2 1:0. +~1+_1 __ x I · 2 2· 3 3· 4 (n -1) n =(log 2)'Z(( x \ 2a.+1 +.+11=2a. 1296.. 1301. {0. 2 !.1289.4a~ +4a 2 + 1=~4az+i ":. n. + 1 ... dobija se ~'. Ako se iskoristi osobina da je aritmeticka sredina dva pozitivna broja veca ili jednaka sa njihovom geometrijskom sredinom dobijaju se nejednacine: .. 0 . Time je dokaz zavrsen.4aI +4a . (1 ) P=4~+3 n.5(2cosZt-1). ~--. . a z . . a+b) i C(IOg2( -~).. (a>O) . i= 1. +CD l 0) (apscisa tacko C realna je k. a) b) XE[ -~. Proizvod ovih nejednacina daje l+a l+a l+a ~ .5...... jer je (log 2)·z(_I_+_1.J"4a z + i+ . . Podimo od ociglednih nejednaCina: 4a . a+b).2(a 1 +a z + . :0. =-n-·1og'. 381 380 .. x= -3.12a. +(n-1)+n n 2 n n(n+1) 2n n+1 2' Kraj dokaza.. -lJU[9. + 1. a) b) 1293. )(l+a z) ..a" r.. . 2. b) c) -T "-'T .=~....12a z + 11.. 4a z + 1 ":. 16 _n Ako se uzme u obzir pretpostavka da je a .~ -~. a 2 . a) b) a+b=O. +~4an+i ..-. XE[ -8. 1299. 13a 15a 14 )= 1-!)+(!-~)+ (!_!)+ . g(!)=0. x = 0.

=~(Ial-Ihl }'=!al-lhl.12¢>ja + hi ~./2.W~O 2 2 (1) ac-bd~-·1. 1309. Kako je: 3r::. cime je dokaz zavrsen. odavde se dobija tvrdenje a 2 + b 2 + c 2 ~ 12.I+la21+ .~o Y V ab .. Ibl+IW=~Ual+lhD2=IQI+lhl. tada poslednja nejednakost postajc 2 2 a + 2ab + b ~2<..1-'!hI~:Tbli = (a 2 =laI 2.-1310. Iskoristi:!!!9 resenje prethodnog zadatka. !a-·bl = ~(a-b)2 = # .. b 2 =IW. · +laH... +akl~la.2 + 2ab + 0' ~ ~Ial'-.l= =la. +la. . (a-cj2~O i (b-C)2~O svodi se na ncjednakost (2) a 2 + b 2 + c 2 ~ ab+ ac + DC.-= r---'-------.2 + b + c +d +2 (ac. +a 2 + . . gde je cetvrti pozitivan broj¥abc: a + b + c + ~~i-. (2) rna+ no + pe~ 1.!-:-il. h (1) i (2) sledi da je 30-"2 se svodi na nb. . . iz nejednakosti (m-a)2+(n-b)2+(p-c)2~O i (m + a)2 +(n + h)2 +(p + e)2 ~O. +a21~la..[2:::2!.. 1303./2 < a + b < .. Dokaz se izvodi indukcijorn./2¢>-" ".:. Cime je dokaz zavdcn. tvroe- la.1 ah + v" cd:. c2~c2-(a-b)2. + 31. Zbir ociglednih nejednakosti 1308.. dobiJa se (1) a 2 + b 2 + c2 + 2ab + 20c + 2ac= 36.!al-Ibl ~ ia+bl· 1312. b2~b2-{c-a)2.i+la21.=-----'-'----.2 + 3c 2 ~ 36. 13l4. ab~lal'lbll yx2=lxl. Aka se iskorisii uputstvo prcthodnog zadatka.. Analogno iz nejednakosti (a-c)2+(b+d)2~O dobija se bd-·ac~ -·1 iii (2) ac-bd ~ L lz (1) i (2) sledi tvrdenje lac--bdl"~ 1. dobija Se tvruenjc.-. · +ak+d~la.a)2.aka je po pretpostavci a 2 + h 2 + c 2 + d 2 = 2.2~~·~ + ~2--. a+ b + C r-- ~~laI2+2Ial .----3---~4 abc.2ah+ . 1307.' 3r--3~ _'_ --···-4·---~V abc ~ -= a +h + c+~ abc ~4 ~ abc =- =a+ b+c~3~ abc 1306. Dokazimo implikaciju la.:>0'~+b)'i ~ . mnozenjem ovih nejednakusti dobija se = ~I::: Ibl )" = lal-Ibl· 1313. la + hi ~ lal + Ihl.'a2+2ab+h2..0Ci(lled:>a nejednakost (a-b)' ~O se postupno transformise na ovaJ nacrn: (a-b)2~O -= a2+b2~2ab -= 2(a'+b2). dobija se da je (1) ma+nb+pc~l.ik . ~~1.. b 2 =IW a 2 b 2 c2 ~(a+ b-C)2 (a+ c -b)' (b+ c. odak!e sledi trazena nejednakost. Ako se kvadrira data relacija. Za n=2 nje je tacno. ~~"!_ 1:1 + (: + d _ a+b c+d 11305. !al=la+b-bl=l(a+h)+(-bll ~ !a+bl+l-hl= =.. 4 .dicka sredina d va broja veca od njihove geomelrijskc sfedine na sledeci nacin: .Kakojea 2=laI 2.''''-2-.. '2---.y abed. 1311.. la + bl = y'~hj2 = ~-. K. / ----.+a 2 + . Ako se nzme n obzir pretpostavka a2 +b 2 =1. .1302.. dobija se la+bl=y'(a+W=y'a2-+2ab+h2~ 1304. Ocigledna nejednakost (a-b)2~O. Dakle..I+la21+ ... Ako so kvadrira pretpostavka i iskoristi jednakost (2) iz prethodnDg zadatku. lz (1) i (2) dobije se tvrdenje Ima + nb + pel ~ 1..--- =. i ab~-lal·lbl). poslednja nejednakost postaje 2 (a+cf+(b-. Iskori:Jtiti to sto je aritrL.I· 383 382 .I~~ihI2 = a2~a2-(b-e)'.bd)~O.2'1. y cd =.

~3) U ( ~2.9.. 1322. pa je N = 13k+ 3(x+3y+ 2). data jednacina ekvivalentna je jednacini 1315. Iyl + la H . (~)O'S10'X=t. cime je dokaz zavrsen. ~~<m< ~1.. Zato je 3 .Akoseuvedesmena x+x-l=t tadaje xZ+x-z=t'~2.x ~GrSIOgX =~~.9+3'9+2=38. + k3 = k. 1317. 3000803. y uzima vrednosti 5. 3850203.. zatim tangens i kotangens pretvoriti u sinus i kosinus itd ... x+ 3y+2= 13m.I+lazl+ . Trai. mora biti ispunjen uslov 6'. ~~)U( ~1. Brojevi 106 . " mE( 1 +w} c) mE( ~1. a odgovarajui:e x 9. GrS1o. Nekajea. 2 i 3. " S" 1324'6<"<6 . 1338. Za m=2. m moZe biti sarno 1 ili 2. =x z = 1. +ak+.=t --3t. Y' 10z = 13k3 + 9y.O. sto ne odgovara uslovu zadatkajer je a+b+c+d=l8..a+b+c+d'. Smenom v'x~ 1 =1 (t>O) data funkcija se transformise na oblik y = III ~ It ~ 51. 1333..... P(x)= x 3 + 2x z ~3x + 1. b=2. 3090503. O. c=9. Smena 1335..':-=-1 = y 1323. Posto je 0. Kako je x+3y+2'. ni za jednu vrednost parametra m. X . Posto je N deljivo sa 13 mora i x+ 3y+2 da je deljivo sa 13.10 4 = 13k z + 3x. 3030703. Funkcija je konstanta y = 5 za 0.I. Da bi desna strana bila eetvorocifreni broj. 6. 6.m~3 >0. 1334. 5. 1327. ~1<x'. t..I. 3 i 9. ly-·21+ly~31=1..3.Ako se doda levoj i desnoj strani pretpostavke la u .=y. dobijamo x=24~3y.+a z + .x'. onda je 0=1. gde je k. 8. 8. a odgovarajui:e x 9. 1325. x=( ~ 1)k+ 6 + k".y. Realno resenje t=2. + 11. a 3 3 3 X +X. tvrdenje je tacno... Ako se periodican decirnalan broj 5... 1319.... pa je 1~x~26. (y>O) svodi datu jednacinu na oblik paje 2'.. <a<2. +x..l1 (smena log(1~9x)=y).. 106 + X • 10" + y .. y moZe biti 1. ~D. 1320. S.tadaje (2) 1331. 6. " 1329. Za m=1 dobijamo x= 11 ~ 3y. potrebno je da konjunkcija bude tacna logz (mZ~ 13m+44)~2 =0 /\ log.3 transformiSe u njegov 6 racionalan oblik 13 . Posto je x . Dati broj se moZe napisati u obliku N = 3 . 3 i O. + k... XE( ~ w. +a z + . 1326... +la.. Zbir na levoj strani grupisati u obliku (tg 9" + ctg 9")+ (tg 15" + clg IS") ~(tg 27" + ctg 27").I dobija se (1) la . 1336. ~3<a<6. x'. -·2<a<4.I'.=x.x'.10 6 = 13k.1O. ~S<a<1. X= 1330. kEZ.. (2m+l)xZ~2(3m+4)x~(3m+4)=0. d=6. 1337.la. ±3 + 2k".. ~D U(1." Iy + a H 11. Ij. 384 . +a 2 + . redom 1. Kako ova konjunkcija nije tacna.la.. 1318.eni brojevi suo 3080103.+ak+. '. +la h+'1. 10" i 1()2 pri deljenju sa 13 daju ostatak. 10' + 3.. a X. U oba faktora sabrati geometrijske progresije itd.. Na osnovu pretpostavke irnamo da je 1000a+100b+l0c+d=(a+b-l-c+d)4.'x. Kako je 64 =1296. +a.. ~1 1332. 3020303.0<a<4. Da bi dati kompleksan broj biD Cisto irnaginaran. + 3. 1328.3 a 5. Data jednacina ekvivalentna je jednacini t 3 + t2~2t~8 = 0¢>(t~2) (t Z+ 3t+4)= O. kEZ.I+lak+. Smena 1321.0. x.I+lazl+ . a) b) ~w. 1316. + w).9.I'. 7. Rezultat: x=l00. Iz (1) i (2) sledi da je la . +a.

lskoristiti resenje pretbodnog zadatka. 1 +X3 . x=~2'. c=~-2.-~) =0 =."-~. nEZ. Iz pos1ednje jednacine sledi da je y de1jivo sa 8. 488) i (166. onda mora biti k=l... c = 0. Prema tome. Da bi data jednaCina ima1a realna rcscnja (-I". 49 + 3 =248. onda je (1) 2-a 10g32=2~=-1' Slicno je b = 10g 2..Kako je 74 = 2401.. brojevi 24 i 20. x . n. .2 sin (1000x-~) cos (999X =sin +n =0 (1000X-~ )=0 V cos (999 X+~ )=0 k.2 2= 2 1 2 1 10g. odakle dobijamo da je x = 6. Iz (1) se dobija (2) (x-y)(x2+xy+y2)=1 ·91=7·13. pa su trazen. 1342. z < 7) cifre toga broja. 1345. imamo 5z= 3x.Sill ~3 . Data jednaCina poslUpno se transformiSe u ekvivalentne jednaCine: 1.. broj 2401. Koristiti resenje pretbodnog zadatka.~--"~ =+--.y=l+tz ' Eliminacijom parametra t iz ovib jednacina dobija se trazena kriva (x+~)z+ y2 =~. 2=210g 12 3+log . d "' 1 . Y. Ym. =Xk=1~06 (~+kn) V x"=9!9 (. 1350. Ob e k . Y. Sarno prvi sistem ima realno resenje (6.sin (1999x-sin (x. 1 +x . 2 . Tada je (1) (4x)'-(4y)3=64 ·91 k. Kako je y < 7..=2 5n za X = 4 . Tada je. X4 . Odavde sledi da je: x-y=ll\x 2 +xy+y2=91 iii x-y=7I\x 2+xy+y2=13 iii x-y= 13 1\ X2+xy+ y2=7. a=b=2-~2. y 1340.0+ 1 = 1333=x 4 +x 2 -1332=0.. Neka je traZena osnova sistema x. 160). b) X2+y2=1. ~-l.54 = log2423 . 1341. Iz (1) i (2) imamo 3-b 2-b --=~-~=ab+5(a-b)=1. 3b-~1 2a-l 1348. <:::> SIn x cos }-810 3" COS x.2t 3t 1349. 10g312 10g 2 12 210g32+ 1 210g 2 2 +10g 2 3 1 + 210g32 1346. Kako je 64·91=5824. +nn) 1347. b = 4. sto se moze proveriti kao i u slucaju a+b+c+d=6. na1azimo da je 2 1+ t 1+t2 1-2t 2 3t X= l+t2 . S obzirom na pretpostavku zadatka. 0+X2 . mora biti a = 2. Dak1e. Z = 3. Slucajevi a+b+c+d=8 i a + b + c + d = 9 ne dolaze u obzir. paje traZen.~--. trazeni broj je 5 . 1339. -. 1344.sm 1999x=O 2 =. Kako je x< 7 i y<7 dobijamo da je x = 5.cosx".sinx". n .+---. Odavde je a+b+c+d=7.-" = ------------. 386 387 . z (x. Ako su x.2+2 = .. a ) I z Je nacme x+ iy=---. mora bili y=O. 5). 2 = 310g 24 3 + log242 = 3 1 3+log32 =--+---= pa vaZi log324 log224 310g 32 + 1 ' 3-b (2) log3 2 = 3b-l .cos x = 8m 1999x¢> 2 . onda je 7 2 x + 7y+z =9 2z+9y+ x =40z + y.l.l) zak1jucujemo daje: (sinx=O 1\ (cosx=1 v cosx= -1)) iii (sinx=1 v sinx= -1) 1\ (cosx=O). Neka su trazeni brojevi 4x i 4y. k" SD tacne a k ' x = 2: • kn 'onJun "cIJe "0 Je ' k E Z.5--'. (490. Kako je a=10g .24 =0.2 18=10g 12 3 2 . 1343. d = 1..

(. 114 (II 1357.5°) = sin 7. x' . 3 2 Za x=-dobIJase d ' aJeq=.5° cos 67.sumaje 0. 2' (4 + 2 + 1 + . n > • 2 (logk + 1) logk .sin 150° 1361. b = 5. Kako su a. c. IT 2IT = sin 15" sin 135° cos 120" . +~f l + + =1· ~ = t. s=ln ] (e e .. dobija se sistem 1) = 5044. X' 75 R e. d=a+3r. Smena x 1355. b. dobija se e1. 5. 1359.e Na osnovu pretpostavke.. 2<+ 4 = 3" + 4 . s = -'In (3 2 1358. Niz je 16. ). k. 7.1 Kolicnik druge i prvc jednacine sistema je al(l+1) 194 (1) q+1 5' Ako se eliminise {/I iz prve jednacine sistema i iz jednacine (1)..mn. (q . 24. x = -~ {-2. Smenom q + q -I = x poslednja jednacina postaje 114x2 ... .clg 67..1 4 2 S {/I ( .~.5° .S" + tg 67. (~) x+4 = 1 .7.5" = sin 60° sin 60° = sin 7.log (k .1) = 130 !\ q .. tada je b=a+r.. s = In 3.cos (Za + Sr)x = 0 "" e sin (lil + 3r) .e (l b -b) ~.2Iar.5° 0 (l 247 . c = 2. posle odredivanja njihovog zbira poslednja jednaCina ekvivalentna je jednacini 1354. 16. x +4= 0 "" x = -4 .1351.L 10. 1353..1 <x < 8.114 .' .5" . 1356.1) = 389 .24. 1363.5° sin 67.tg 7.5 sin 67. dobija se 114 + q-2) -97 (q + q-I) . 2 }.. Data jednacina ekvivalentna je jednaCini 2(3 + V3). a = 10.enj3 ove Jedna~me sux = 247 V x = . x = .'Vivalcntna jednacina cos (Za + r)x .. 2' . 1366. 114 2 3 Drugo resenje zax ne daje realna resenja za q..97x . f (x) = 5 . 1352. Opisuje elipsux 2 + 9y2 = 9..97 = O..54. q. -~.5 0 cos 67. n E: Z .S" . Ako proizvou sinusa u daloj jednacini transformisemo u razliku.5° sin 60"(cos 67. sin 2tx = 0 1m n:rr: ¢. c=a+2r. 36. Za+3r 2r 1360. Kako su oba geometrijska reda konvergentna.5 zax = 2. 2 6 1362.325 = O.> Xk::::::: V Xn = .5° cos 7. + V2).5° + cos 7. Konvcrgirazasvakox iz intervala 8.36. ili 54.V q=-. n n . Leva strana dale jednakosti se postupno transformise na ovaj nacin: ng 9. n E Z. ) = 3' (27 + 9 + 3 + . 1364. d uzastopni pozitivni clanovi arilmetickog niza. IL. 3.

-:. Tvrdenje se syodi na dokaz implikacije f3 ex y f3 19 . Neka je (2) latno i za n = k (k '" 1) . Logaritmovanjem dobija se log V (1 + XI) (1 + X2) < log ( 1 + _ (IOg(1 Xl + X2) 2 "" + XI) ~ log (1 + X2)) > XI (I = -1 ..tg ."" 2 b 2 2 2 cos f3 .. Uopste je 390 391 .. 2" . 1372. 00 + V I + 4il) . Odatle sledi da je CI = -~ .:> i C2 = 4. . an = Analogno prethodnom zadatku: = V2 + an + an > O.to .2 = 00 Resenja jednacinc (4) su a = 2 V vrednost niza pozitivna. a" + b a +b 2ab a2 . Odredimo konstante CI i C 2 tako da je al = 3 j a2 = 1 . tj. (I" 1374. -2-.o).- 2 a" = 15 1 ((l+l~" l 2 ) - (l-~") 2) . da bi bio konvergentan.a" .5 (1 11 .. 2n. . niz je opadajuCi.= 2 .. 1373. dobija se (4) {/2 _ ( 1 . Opsti ~lan niza je all = 12 + an 5 an ::::..2. = Zato je a" = 3" V '1' . tada se rekurentna formula . Tada je (2) ispunjeno i za n = k + 1 . pOSIO je {lfd I = V2 + ak < V"'2'+7"2'_ 2 . Doyoljno je dokazati da je niz opadajuci i ogranicen odozgo.. jer je nejednaCina (2) an < 2 ispunjena za svako n EN. Ako stavimo da je (I" = I' . a "dane sledi da je [IXI) . ~3" 1371. Zaista za n = I (2) je lacno . f (X2) > f (XI. Ako iskoristimo poznatu nejednakost Va[) . onda jc lim an = 2. Iz (1) posle kvadriranja sledi (3) a~ + I . Neka jc n = 1 in = 2 .cos ex = cos y . Niz je ogranicen odozgo..-. X2) . Kako je an + 1 - + 2C2 = 3 1\ 9CI + 4C2 = I . + 4 ..b an = CI . Na osnoYU principa matcmatitke indukcije (2) je tacno za syako n E N (n '" 1). 3" + C2 .. ak < 2.2 = O.vodi na difercncnu jednai'inu 1'+2=5Id l _61' "" ?-5r+6=0 "" 1'1 = 3 V 1'2 = 2. lim an = 0. a+h imamo V(1 + XI) (1 + X2) < = 1+ Xl +X2 r7"0~' (1 + XI) + 2 (1 + X?) .. 1369. a n +l = V2 + an (n = 1. POSlO je granicna >-log (1 + ~X2) .1367. tada je 3CI Clanovi niza se dobijaju izjednakosti (1) al = V2.jer je al = V2 < 2. 1368. Ako uvedemo smenu lim (I" = (I i u (3) izvrsimo granicni prelaz. al =-2--' q=-.cos f3 . Data jednakost postupno se svodi na ekviyalentne jcdnakosli na slcdeCi naCin 1370..3.= 19 .

b = Vab 2 2 4. . 1377.9 (-i + n:n. . cos{3=. <f' = + 2x + 3 = 0.2x ..:-2 2 ~ a.. 2. abc Analogno 1379. n.) V x" = .3 = 0. =:>{3=:': Ako primcnimo kosinusnu teoremu 2 2 7 0 = a + c . lz sistema a +y {3=-2..1\ a+{3+1'=:n.b" - I =.I ctg a = -. 3' 3' 1384. a + b2 _ c = 2 ~ (b 2 + c 2 _ + b2 + a2 = 50 1 (i + Jar.I time je dokaz zavrsen..- 1\ 1\ x (cos 2x + cos '2 > 0 1\ x sinx + cos '2 > (J ) • 392 393 .=:> {3=2 . 1381.(ctga + ctgy) =- 1 ('b}+c _a abc 2 2 2 2 R+ a (/+b 2 _ : f abc a2 <> + c2 _ b2 V2 V2.. y s (-i. a) tgz = -3. Y .. aTe 2 .b llab log-.) n.i) sin (49x + i) = 0 "" = . 2be b 2 + c2 _ 0 2 ctga = R. sm".= 1.a . k E Z . EZ.o). 2 . Data jednaCina ekvivalentna je jcdnaCini R.. a2 02 + b2 _ c2 abc 1 ctg{3 = . .. 2 R = "" _ C2 ) "" "" cos (x R ) -1) cos 99x . ae = b 2 • Obrnu\o.. X smx + cos c. Primcnom sinusnc i kosinusne tcoreme imamo 2 2 2 cos a = b + c ~ a . = 2R ' pa JC . 2 => ex = 15° ~ a f3 = 75° . cos 21'" 0).) .sin 2 21 = 0 1\ (sin I. . iz dale relacije sledi da je 1 :n. b Kk 0 JC tga = . 2R 6R b) a =RV2. 2 "" b" = '2 (a 2 + c2) .. Rc~enje date jednacinc je Xk = log2 (i + \:n. ta d' a ' a JC b a tg ex + ctg ex = 4 sin 2a... k E Z.Zae cos {3 2 2 a + c _. cos I. x = -3..= 0 . sin (SOX . Xk 2" + Ie n :n.. ctg{3= ctgy = 0 2 + c -Ii abc 2 1382. a .. = 53°7'48".. Data jednacina ekvivalentna je sisternu x cos 2x sto sa relacijom a + {3 + Y = (3=-~-. k + cos 1 L. SmenQrn L: = t (I > 0) data jednaCina sc svodi na: cos t = sin 1 + 2 sin 21 "" sin t cos t cos 2t cos2 21 . Xk . b=VS' c=VlO' ~ a 2 + b2 = 4Gb ~ ~ +% = ~ a. dajc log2 a +y . Xn = n n. k :n.= log ~c:. ·Ri 1383. -cosx+-smx=cos99x .

. y cos a ="2 ~ a="3. bice 2 k n < n (x + y) < (2 k + 1) n <. Ako se saberu prethodne jednakosti. xn ---+ . S= sm1393.tg 0) + (tg 2 .cosk sin (k ...2 cos ~ = lz prve jednakosli sledi da je ex = jednakost I n 1 a-fJ () . U Dekartovoj ravni to je osencena oblast (s1. x fJ 1 ' tada Je 1 )' = l' . (cos-. zatlm sabercmo dobijcne jcdnakosti. J[ Kakoje 'sin 1 + sin(k .= 0 e 2 2 4 a-fJ a+fJ 1 394 395 .= 0 1 1 oa-fJ 2cos-22 1386.2 cos~ -2. a) Kako su diskriminantc za oha trinoma pozitivne.tg 2) + . +(tgn .1) cos k to je = 1387. S = (tg 1 .(k . 2 Suma kvadrata u skupu realnih brojcva jednaka je nuli ako je svaki sabirak jednak nuli. 1» J gnlpa 1392.. tvrdenje je (/2 Zaa=l[(n)=n.4"cos--.. .= () A cos ~ ..1) cosk sink cos (k .c ' s2 2 a-fJ a+fJ +-sm 4 1. cos(k-l)cosk .cos . dobijamo trazenu sumu S.kEZ. Ako u ovoj jednakosti stavimo k = 1. k .x i Y = 3 .> x + y > 2 k A Ax+y<2k+1.1) cos (k . 136) izmedu pravihy = -x i Y = 1 . ..-l _ 1) f(n)=l+ a-I (zaao' 1).1) ) = cos (k ..2 .. ..0 "2 2c c b) s=a. + b2 2 jasno.2a-fJ_ -0...2. +a n • Posle sumiranja geometrijske progresije dobija se a 2 (a.tg (n = tgn.x.+ . sin I =tgk-tg(k-l). Data jednakost se postupno transformiSe u identicne jednakosti a+fJ a-fJ oa+fJ 1 2 cos -2.1) cosk cos (k . fJ ' koja sa drugom dajc y = 2 .. Odatle jc sin . n a) Ako sc zameni n V3 = tg 1 3 = ---n-' cos3 d ata f un k·· po st' 'e elJa aJ ~ cos~ oa+fJ --2 .. dobija se fen) =f(l) + a 2 +a 3 + .1) .r ' 2 ~ a+ R- 1 a-fJ)2 + 4" .. Za k = 1 osencena oblast je izmedu pravih cije su jednacine a+fJ 1 oa-fJ)2 (c o s2. 'nn .cos .Re~enja date jednacine su : n 5n ~ xk =-+4kn.tg 1) + (tg 3 . 6 6 n.cos . = Jr Kako je ex = 1391.x ild.k EZ... . Za k = () dobijamo y > -x A Y < 1 .. ...... 1390. Na osnovu prelpostavke imamo : f(2) = f(l) + a 2 [(3) = f(2) + a 3 f(4) = [(3) + a 4 -----------------fen) =f(n -1) +a".. Kako je za uglove u I i II kvadrantu sinus pozilivan.

b) Nule XI=X2=-1.. A (~. X2 . 1397. 1'(3 J . c) x = 2k:n: i x = :3 + 2k:n:. n 2 X>"A Jcrn = VT' a I " . 1m2 =-15 8 odakle sledi da je ::5 m :$.sin a = 0. a) a = 6 . Iz uslova da prava 3 III grupa 1398. Ymin = 0. II grupa 1395. Pogledati [esenje zadatka 1066. 396 . Kocfidjent pravca tangente para bole u T (cos a.Xl X2 (Xl X2 - 2) = O. imamo Dakle. S "f 2 3 b) V=nf2px+nf o '}£ 4 3 (1~P2 +PX-X2 )dx 47 3 c) Ako eliminisemo a iz sistema Xl + X2 = 2 cos a { Xl . + X2)2 + 4.VT' Zaa=Z'y=x. y=Sx+S dodiruje parabolu i e1ipsu koie imaju zajednicku zizu sled! : 92~ + b 2 2 = 25 . b)a=O.sin a).:. Iz pretpostavke imamo 2 n sin a . str. 5 / Koeficiicnti pravca pravihFA iFBsu/11l tj. 2.:::: 1 . 'f 9. :3' B (-3 161 . 5 a2 _b 2 =9. o 1396. x = -3. 307. b) lz jednacine 2 cos cos iii G. ti· b=4. y=x 2 _2x+1. 2sl = 400 Dodirne tacke su A (25 10) . sin 2 a . 4 BFA = 90°. 16x2 + (x-~) ='~ l = 12x. =8 15. Zaa=O. dobijamo trazenu relaciju (Xl V=-p'n+-p n= 121' n.a=6" n U gao izmedu tangena ta ie I" = 60° . p=6. p=2·'l'5. 9a 2 + 25 b 2 = 625 .sm a .~) = m . 1 1 taL"" <ruZlllccml = . a = 0. a) Presecna tacka parabole ( X - l £) -+'l 2 = 4p2 je . resenja su realna za . X3 = -4 Ymax = 4 za za x=-l. a = "2 .y=2cos (x-~} sada so lako ispituje. a=5. a) Teme parabole ima koordinate: = 2px i kruznice 1394.2 2n.

x2. pa je 4.zam=V2. c 1402.3 2 tj. pa je trazena parabola = &t i elipsa 121'2 + 16/ = 192.ACD = 2 a . a kruznica 2 ( 11 2 125 (1'.180".b2 =e 2 ( a 2 nz 2 + b 2 = n 2 2 iii {a . . 398 399 . pa je 2P he = = 5. pa je b 2 = CE" + p2 2 2 . b) Dodirnc taeke suA (-2.DAC + 4. 1403.6cm. )' 1399./)2 = 4 J :ta2 + . Odavde imamo a 2 _ b 2 = c 2 + 2pc. p = 2mn. str.1 )n 4 .2 a + 4. a) Uslov douira pravex . v (10 10n 27 + 2240 3 n) b) -V2<m<V2. b 2 = 12.DAC = IS0° . 180" . iii ISO" . sIr.x= 1405. A(-lO) BC (-5±V13 -3±VTiJ . Vidi zadalak 1065. ti. Ij.BCD. 4.ACD = y. pa ie CA simctrala ugla4. 51.ACD = ISO" . Izsistema: l a 2 .CDA = 4. c) Ncka je CE visina flADC i neka je DE = EA = p. Na osnovu tcorcme da simelrala ugla deli naspramnu stranicu U odnosu drugih uveju stranica imamo 2p : c = a : b iii a 2 - b2 = c2 +cac h => a (a . '1'=2' L ti· flABC ie lupougli. imamo a = 16.2y + 8 = 0 i para bole = 2. Iz WAC sledi 4-CDA + 4. 4 3 J v= n_ + 2".%X2) +n j8xr) dx -2 . (8k . p = 4.a + IS0° -a + 4-ACD = ISO°. Najmanja visina odgovara najduzoj slranici. Vidi zadalak 379 b).ACD = 0. 05 4 d) Y = x + 1./ = 16. S). ti. x + 1 = (x + 1) (x 2 + 5x + 4) <> 2 (x + 1) (x + 5x + 3) = 0 "" -5 ± V13 Xl = 0. a) Iz sistema a + fJ + y . jednacineelipse 1'2 n 25+36=1. 4. J[ 8x a) Dati izrazse transformiSc U obiik V2 cos -4--' I v= l~n (9 + 3·8 + 64) 970 3 (nl (12 .1 = CE + (p + c)2 . \ 2 ' 2. )0 l IV grupa 1401.px.3) B (8.a .IS0° fJ = 2 y. 1400.3) + y--2 4 c) Trazena zapremina se dobiie kad se Otj zapremine zarubliene kupe oduzme zbir zapremina dela eiipsoid i dela paraboloida.b) = c 2 . 2 b) Na OSnOVu pretpostavke sledi da je flACD jednakokraki. 307.0 -1 c) p=f(x 3 +6x2 +9x+4)dx=-. {a - sledi da ie a = 90° Jednacinaparabole/ = 12x. 1404.

lx = 2 zax = 1 .12. a = 38.1 • U oba slucaja progresija jc 1. aritmcticki: 3. = ±3' + 4Y + 3 = () .za X= --I ' y= J asimptota. ncma nula. 2 V . pa je ax = tllO = 59. dolazi se do trazenog tvrdenja. x = 10 iii x = 10. 1431. 7.m. b = aq.00 . N 1418. +(0). P: Pt = 1 : 4. X grupa 1429. Vl: V2 = 2: 3. c = 32. 25. x=M. VIIIgrupa 1419. Stranice trougla su a = 16. b) q = 1410. V=3m J 2 1417. -1) U (2. 1408. 1407. Jednacina hiperboic 9x2 M = 20 V37.P=35. X 1422. 1428. Definisana za x E (. B Is' \ - (27 _ 23)' . b = 12 i c = 20. Straniec trougla su 6. 1409. Xl = 0. 6). Stranice 3. 1420. c = al. 2). 1414. a) P 4 =_.a) mE (-C>:>. X2 = 2. tangenta 8x u tacki apscise x = IX fs71Apa 1424. 1) i 10.P = 2m (a + c) = 648n. 5. Parabola/ = 6x . onda koristeci uslov da ie . -~ a OYO jc jednacina direktrise. a kruznicex2 +/ = 25 . . =-. 1416. 1430. dOO 401 . (~. Ib-al<c<laq+al. + 00).Vgmpa 1406.a seec datu prayu 12 142.5.18. 1427. ). Ako su stranice G. - 16/ = 144 . straniee maksimalnog prayougaonika 3 i 4. P=(2+3v1s) m'. JA26. x = 1. 6.21. 1415.1 1413. f +2V5" VI gmpa 1412.min 3 1421. s -' C (-3. Gcometrijski niz: 2. II = 7. nhc V = -2. 2 1425. S20 = 1770.= 1224 Jr. obim 0 = 14. P = 96. b=lO. V=2n. '\ ' b) V=4Jr 3 .

Resenje konjunkcije je x=~ v x=4 lor. Zamenom zbira i proizvoda kotangensa sa --~-k" p 1 ~ dobija se ' q 1t _ 5n 12 k E Z . (~~grtocC:~. ·W2 403 . Bogoslavov. ctg (0: + (3) + 1) = P q XIII grupa 1 +ctg! (a+ (3) 1443.< Konstcd V·lctove veze bILe c1g 0: + ctg. Bogoslavov.446.jY +~ . Vidi zadaiak 12:59.9=0 1 ' A log4 x=t. XI grupa Y= ::i 1 1449. 1435. . Data funkcija se svodi na oblik y=2cos (2X-i)+1. 1. tvrdenje. A47. = 5. <. 1452. dobija se konjunkcija . b) -2sms2. . Iskoristi VITOVE formule za jednaciuu treceg stepena. 4(~?t-15(~Y~f. 1) 1453. Zbirka 2. 1 D"ta jednacina ekvivalentna je jednaciui 4cos" ( -2x)-cos (--2x)-)=0=x= 6 6 ') 11. Smenom log. p 1 etg a etg /i ={f' : 1 1442. 1451. 1436. m = 281. V. :'440. p 1450. x 2 = 12. 1437. S=3~3 (vG±~i). x. x=t. . Zbirka 2. cp=90". -1]u(3.j+~. XVgrupa 2n c) x=2k" v x=-~+2nn' V=2n ('" --3 ' } 4 . 2 Vidi zadatak 948. Bogoslavov.4"1 .432. XII grupa 5439. X3 = 13. 12 XIVgrupa 1448. Zbirka 2. V. Vidi zadaiak 1284. 5n x=--+nn.+ co). J1s X. Zbirka 3.l. Vidi zadatak 1059. V.~. Vidi zadrtak 1350. siu 2 (0: + (3) (ctg 2 (IX + Ii) +~. x=~-+k" rc 12 . V.8%. 3vG+ n . Bogoslavov. 1454. 1444. "1fgO:"c. Vidi zadatak 706. 62. 1438. a E [-2.fJ :=::- 1. Vidi zadatak 1285.

/3. 1). x. fk). 405 .. XE[~. V. Transformisati u proizvode izraz (cos 3x + cos x)+ (cos Sx + cos x) itd.._ - 3x. 3x . Ot.'X+%"-1) Na osnoVU pretpostavke je n(Z-x+ z -x+l)=O. b= 14. . 4' 3p p. XVII grupa 1464. x i y su celi brojevi.. Za k=n.. k n E Z. >O za x 2 E c) a E (-~. x 2 >O. Jednacmu db" se x 0 IJa 1 T3=40. 1469. (0. P(x)=R sin x (cos x-sin x ctg "). . Odatlesledidajex=2 v x=-2.. a) Eliminacijom realnog broja a iz Vetovih formula za datu .1).0: ex P'(x)=0¢>X=2' P=x=2R 2 s1ll2(2cos -1). 1456. terne C pripada luku MN a terne D poluprecniku ON.nEZ. l-x 2 =_. E (-~. ugao COM = x. Stramce trougla suo . Tada je AB = R cos x . 1467. 404 x~2. 4' Sp a : b : c= 3 : 4 : 5 .+l' 0 dn osno x 2 =---~. Vidi zadatak 1239. . Bogoslavov.Sarc cos(-4)+kn v x=2:+nn. +1 1472.l). 1 n X= ±O. Kako je z=l. 4' XX grupa 1479.. 1 xE(-3 . M (±fk. I-x. ~ 3. .R sin x ctg "'. b) P= 39 1477. b) x . 8. Zbirka 2.. 1: 2. AD =BC=R sin x. z dobija se Z2x_ zX + 1 = O. Bogoslavov. -/3 1465./3 . 1466./3 . 5. 1457. 3). 1458. 1475. 3n ("'-1)=(2:)3 n (.+1 =e:)3""X. --) 2' 1470./6 " nEZ.. k. a) P(-6. b) x=4+kn. Vidi zadatak 106S. H·/6. -3. 2 XVIII grupa 1468. Vidi zadatak 340. V=-3-' 32n Neka su ternena A i B pravougaonika ABCD na polupreeniku OM. I)]' 1 1459. . Vidi zadatak 1210..1455. 1462. V. Zbirka 3. XVI gmpa 1471. Srednji clan je T. 1460. Resenja ave jednacine Sil 1 i 2 1 i 2 -2 r=2+'2'=(-2+2) =Z2 v r=2-'2-'=(2-2) =z . 1461. a=2.. XIX grupa 1474.: 1 .

19. 8. e. e. <. 3 b) m E (-00. 6. 1485. 18. 10. E. 3. e. A. 8. ~ A. matematicki. A. B. 8. 14811482. C. + 00). B. 14. . e. °. 13. A. 3. 141. 19. jun: 1990. 6. 26. n=17. E. (m-2)(m-5) x = . E. 25. A. Vidi zadatak 795. 17. 10. C. B. i_. E. H. E. 4(m-l) . 9. 1490. £. . E. D. f· 16. -:z)u [-1. 7.16. B. 16. 1. 8. 3. B. 5. 18. 20. b) a= ±3. A. E. 2. 4. E. D. B. 19. 9. 4.f2. D. 11. 6. B. 5. 2. 15. C. 1487.1480. T13=91 ' 21 n 5. B. D. B. septembar 1991. D. 25. E. B. 4. 1492.m E (1. D. A. 0. 17. E. x=2+ kn. 9. 13. A. juni 1992. C. D. 0. 19. E. t Smena 1 og2 x=t. 0:=45". B. A. 9. '-'. 13. 15. e E. B. B. D. D. 3. C. JS. septemhar 1992. A. E. 17. a. 13. A. 1. A. 4. syaki test ima 20·zadataka.. E. B. D. E. '-'. e. 2. D. B. 7. 1~ ~. E.12. Vidi zadatak 1066. C. V=2a 3 n.. A. A. 8. 4. 12. Uniyerzitet u Beogradu Klasifikacioni ispiti iz matematike za upis na tehnicke fakultete. C"' A. B. 19. D. B. 10.. 20. E. B. C. P=4a 2 ny1:l. B. C. 4. e. 9. 6.. 1486. 16. 14. 3. 8. 1. C. 20. a) a= -2. 14. juDi 1993. 1. B. D. S. D. B. 7. B. E. A. 15. a) D=m2+4>O za syako nl. B. c. 11. 14. C. 18. c) a=2 V 2 a="3' 3. 9. B. D. L C. B. 15. 18. 20. 20. 17. B. A. 7. 20.. 10. 406 407 . 4. 18. XXI grupa 1484. 19. 12. 14.~ I. 17. E. E. 15. k=12. C. V. 18. 13. 6. XXII grupa 1489. 5. C. A. B. e. juDi 1991. S. . D. 17. 13. Bogoslavov. B. fizicki i fizicko-hemijski. D. A. D. 2. O<x<:. A. 12. 10. A. A. 7. A. 16. 2. C. C. E. B. +00). 6. 25. O)u [1. pa Je log 4 x=:z. 10. 2) u (5. 16. 5. Zbirka 2. 11. . 11. 11.

Vasi6: Lit/carna algehra. P. A. . R. D.. E. 4. 5. 1.". S. D. R. V. p. T. T. V. E. :'5'. 2. R. S. Bcograd 1975. juli 1994. D. A. T. Vukadinovic i D. :-i tW :":. lj. B. . E. Janie. B 0 rOM 0 J1 a n: llpaKmur. AUToHon. C. e. B. A. P. Lespinard cl R.llCp. seplemhar 1993. V uk ad i nov i 6 i 1. S. V.kitn jakultctima. J. Alcndorfcr i K. A. R. D. C. B 0 go s I a v a v: Zhirka re.2·~'. A. r y P M a u: TeopuJi fJCpO!-Jnlf/ocmdi.. mYMOI3: J(pomJCuu KYPC 6hlL'U. D. Succvi6: fvlatematika za III razred srednjeg usmerclJog ohrazovanja. D. 20. Mihailovic. 8. V. Bogoslavov: Zhirka zadataka iz motematike za II razred srednjeg usmerenog onrazovanja. Beograd 1978. 14. 16. E. 3. Vukadinovic: Element! teorijc v('ro>'afnocc imalematiNccsta{isfFke. Milicic i M.l:cnih zadataka jz malcmGrike za IV razred gimnazije. H.} 1964."'<. Analiti!:ka geometrUll. Il. S. C. K a ram a t a: Knmpleksni hroj sa primcllom nil c!cmel1farnu geometr!iu.2. 7. IDUaH. M . Bcol'. B. 18. H. C.lfl " -. E. V ra n i 6: t/}crol'Gtnosl i sfati5fika. Uscumlic: Zhirka zadataka iz vi:i'e marematike 1. Komoinaforika. Va d n cj: Elementarni uvod u raCuIl ~'Crovatfloce.leU MtlmeMflmUKe. 4. Beograd 1979. Beograd 197ft V.'1in:atcmatike. Beob'Tad \Y74. 6.'\-cnih zadataka iz mau.::!·. e. M. M OelCD. Billnmna formula. 14. 8. E. B. P. 6. H. Beograd 1976..ccKuc :WIIJim . B. Tosic: Malcmatickiprirucnik za takmicenje sredlljoJ:ko/aca i prijemnc ispite 110 /aku/refima.ItS. Polil1omi. Mitrinovic. Vasic. 16. C. M. Il. A.t"ac 1966.HilfnWleCl-:an CnlamUCmW(I1. V u k a din 0 vi 6: fvlalematika za IV razred u. Beograd. 408 409 . D.. M. 1987. S. Vasie. e. D. D. A. K.:!I. Jan i (: i D. MOCKll:l 1972. 11.GK1.SI. A. Beograd 1978. Bcograd 1987. 0.. T. LITERATURA L 2. E.Ii. Bcograd 1963. 12. CauKuu: COI)PIIUK 3aga'l no ::JllCJ'rwllmapIlOli . M. MocKDa 1979.:J'iWKe. Bogoslavov: Zbirka re. A. n. Lyon 1962. 12. 11. Mitrinovic. 18. 3. M O)lC Il 0 n: COOP/WK 30gl1'l /10 CIlCl!uaJlb'/o~\j KJ'PCy J//cAlclfmapliou MamCM£1mUKC. R. V. E. 15.J. 10.mercllOg obrazovanja. e. E.'-:'.wanu'MflO!:. D. B. Beograd 1950. Bcograd 1980. B.wnerenng ohrazovanja. V. E. CJlYUKIlH. Bcograd 1970. i c: Zadaci iz molemalike sa prijcmllih ispita no {ehl!ir. B.. Beograd 1978. H. 7. u . Zagreb 1965. 1.HanU'. 19. Bogoslavov: Zbirka zadntaka iz matemaelke za IV razred !i. 13. 15. R. BWfOACl:':l-i. 17. Beograd 1977.:&y':lJTHr: A. 20. To s. Mitrinovi6: Maternatilea u ohUku metodicke zhirke zadataka sa rdenjima }. 19. 13. S. n. E. C. Beograd.'"'. Janie. 17. e.venih zadafaka jz algebre za II razred gimnazije.. Pcrnct: Algehre c/asse de premiere A-C-M-M. 5. Okli: Pr".matike za III razred gimnazije. Mit ri nov i c: Matematicka iJJdukcijo. 9. 10. MOCKiHl 1978. P. A. n. T. D. 1982. Bogoslavov: Zhirka rc. 9. D. D. B.

........... 3..................:ixlacine drugog reea ................ u sindikatu itd....... konkavnost i prevojne tacke funkcije lspitivanje funkcije (uz pnmenu izvoda).... maiematike 3 (prvo izdanje 1972.......~...a IV rayed girnnazije (pl\fO izdanje............................. . .. dr Radovan Janic. 61 61 4.....}cco je kao gimnazijski profesor 1I beogradskim srcdnjim skol:lm:-L Od 1965......... 2.... 6.000 primcraka)................... U toku nld:-l tnr Vene BogosJavoy biG je na mnogobrojnim funkcijama: rukovodilac aktiva r!l:Clcnlntlcar.7........ Lugarhatnska i dwponcncijalna filflkdja sa zbirkom zadataka. ukupan tiral 320.. 1968.... Grafik fUIIkcije ...................m tiraz 120......... Binonmi obrazac ~~~~~~::....~~.... priznanja (Arhimedes....1............. odredenog integrala za izraeunavanje zapremlne rotadonih tela ..000 primeraka).Ie recenzent mnogih udzbcnika matematike............................. mentor novim profesarima.::................... MalemaLicka statistika .. ............. Tablica integral ........ 22......................4...... ..... g............ ukup...:....... Udlbcnici: Zbir/................................ ........... .... g...:::::~:::::.. Neqdreden integral..... ..JI'>TSio je specijalislicke stuJije na Prirodno-mi:ltcmattckom faku!tetu.......... koautori: dr Dusan Adnadevic.......... 1.. ukupnn tira! 235.... Primena izvooa po odredivanju granic-ne vrednosti......... II OLAVA Mr Venc llogoslavov rodeo je 1932..........................~.wja ...... ......... Diferencijalne jednaeine sa razdvojenim promenljivima ..... ...... g.2 5............................ Obj:lVio je mnogobrojne knjige i clanke iz oblasti malematike koji su dozjvcli zapal... 7...................2 2.... g.......... koautori: dr Pcwr Vasic.......... ................. Godine 1967.... zavrSio je matemaliku na Prirodno-matematickom raku!tetu u Bcogradu (1958).......... 5.......... Zbirka rcJCllih zadntaka iz matcmatike 1 (prvo izdanjc 1970.. 2.......................z.................................................. Pr~mena ~~~1J:~~ai~~~~jj! s..000 primeraka)...3 5.... 96 96 98 99 100 6....... .... izdanje 1995. Zbirka re!cnih zadataka ..... RAZN! ZADACI 146 . koautor: Svetozar Brankovic (prvo izdanje 1996.......... ........ Pnmcna odredenog integrala za izraeunavanje dunne luka krive ..... 12............. NepoLpune diferencijaine je...............4.......... .......... Linearna diferencijalna jednaeina .. Po ztlvrSctku gimnazije u I3osiJegn:ldu.... g.....816 primerab)....... g.. godini ml" Yene Bogosbvoy je za izuzctne rczultate u vaspitno-ohraLovnom rauu stckao zv:lOje pcdagoskog savctnika................... clan un::t1ivackog timo u Zavodu za udlbenike i mL')tavna sredstva.......... clan odbora za prouc~1Vanje problema nastave matcm:'ltikc u osnovnirn i srednjim skolam:l pri Prosvetnom savetu Srbije i dr...........3 6....1... Primena izvoda u prirodwDl oaukama ..............7........... guuine faui bo profesor u Petaj beogradskoj girnn3Ziji..835 pnmeraka)...5. izdanje 1997................... kao profesor Pete beogradske gil1ln<lzijc..1 32... g... Neka svojstva elemenlarnih funkcija ......... 4........... U 1980........................................ .. Izvod funkcije ...... On je nosilac mnogih ......:a zwlatakn i:z malcmatike 7.........::~~:.......802 primerJka)..000 primeraka. 25 25 28 33 41 43 49 49 !II OLAVA 3.......... ....::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .............. ! 999......~..l.............. Pcnzionisal1 jc 19............. jZdanje 1998... Asimptote krivih linija u ravni .... Radni vek znp......~~~ ..... Njcgove zbirke postale su opsti jugos!ovcnski udzbcnici knji se svakodnevno koriste na svim prostorima bivse i sadasnje Jugoslavijc......diploma............ VEROVATNOCA I STATISTIKA ... izdanjc 1998.. ... Monotonost.. obavljao je i druge strucne posiove kao sto su: clan skolskog odbora i saVC[3 skole..... Granicua vrednost funkcije ............ ........~............ 4................ LopitaJovo pravilo .. Zivi II Bcogradu............. Primeua ooredenog integrain za izraeunavanje povrsina ravnih figura .. 7.......:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2........... VerovatnoCa ....... ...... ................... Diferencijal....' Zbirka rdoll'/z Wd4WJW iz marcmadke 2 (prvo izd:mje 1971....... 23.........L 5.......... 49..... ............ Logllritamske lOb/icc (pIVO izdan je 1993....... Homogene diferencijalne jednacine prvog reda . g..~~~...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 66 71 74 76 80 86 90 92 93 VaLAVA 5.......... imali veliki broj izdanja u milionskom tirazu..........6.......... 102 102 105 109 . ukupan tiral: 32...... :::::::::::::::::...3.. ...10.. g....000 primeraka....1.dva izdanja.... Zbirka zadataka za IV razred prirodno-matematicke stmke ....2.en uspeh. ......... ukupan tir..... ~:1 ~~~~~j ~~n~~j~I~..09.. ... a m£lgistrirao jc 1981.:l grada Beograda i matlene skate.......310 primeraka)... koautori: dr Petnr Vasie...3...6.............).... godine na E!ektrotchnickom fakultetu........... ............ ............................. ............. 4.3................cetiri jzdanja (prvo izdaoje 1980......:::::::..........4 VI OLAVA KOMBINATORIKA ..... Mr Vene Bogoslavov bio ......~ ....... godinc u selu Paralovu... .... izdanjc 1998........ g. 4.................... 50 tcstova za provenl znanja iz matematike za OSlUWIlU skolu.... Pored (}vih funkcija.... .. 4... konveksnost.. Primena integrrua nn izraeunavanje povr-rune rotaciollih povrSl .~.............. 1.. g..4 DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG ! DlWOOG REDA ............. ::~::::::::'.................... ukupan tiraz 30. Izvod slozene funkcije .... FUNKClJE ........... 4....... ::::::::::::::::::::... 7...... 25... g... 6...............8....... dr RtJdovan Janie i dr Dobrilo Tomie (ukupan tiraz 18.................... Primena integrala u prirodnim naukamn .......................... . APROKSIMAClJA FUNKCIJA ......~::.............. Plaketa Zavada za izdavanjc udzbenika) i zahvalnica.................... ... 7.... ukupan tiraz 139.....2 INTEGRAL ... I13 VII OLAVA 7.......... g..... 4........... 4............................... 55 55 58 IVOLAVA 4.......BELESKA 0 AUTORU ZADACi SADRZAJ IOLAVA i. opslina Bosilegrad........... 120 120 137 VIII GLAVA B.... sa 40 godina racla u nastavi......................................::::::.. 6............... Pribliino reSavanje jednaeina sa jed nom nepozuatom ... ..... Olisa NeSkovic i Dragoslav Mi!ie (prvo lZdanje 1988.31.... 7 7 17 23 2..........1:l26i. 25........... ukupan tinll 272..2...... ekstremne vrednosti..................... Zbirka zadataka za II razred uSlY1erenog obrazov.................. Primena kod lineanilh aproksimacija ..........:::::::::::::::::::::::::::::::: ~n~~~:Yai~~e~~al............................... .......

..\.. ..4 Ncpotpune difcrcncijalnc jednacinc drugog rcda 318 318 321 322 323 VI GLAVA 6. 6. 1 B<......... 2..2.2 intcgracijn mctodom smcna ......II:: Z/\VOD Z/\ UDlBEN1KE J NASTAVN/\ SREDSTV.. Difercncijr-J...... 213 213 215 220 226 228 229 236 III GLAVA 3..) DD "Kur:rURi\"... Pribli"i. 4... 4. Backi Petwv..... Primenll odrcdenog intcgrala za ilTaCunavunjc povrsinc ravnih figurn .4 KOMBlNATORIKA Varijucijc Pcrmutaciic Komhinllajc Binomni obrnzac 325 325 327 331 335 VII GLAVA 7... 3.1 APROKSTMAOJA FUNKCIJA .KA lZ ~IATE!vft\TIKE....-..... ...'VvI .RESEN. Parcijulnu integHlcija 4......1.!\ j'Ol'(I\'jC'-NOVAKOVJC'· ('ndl: VER().:l..... .....6. PriraStaj fuukcije .3..a tzrueunavanJc nlprcminc rotacionih tela 4..5....... 2.. 6..Fi 200() gnc!:n::· Stamp:lnjc Z:1\TSC:lO jun<l 200().. .....lA I GLAVA L 1.8.......... 4. Difcrencijalnc jcdnacine sa rnzdvojcnim promcnljivima .....9.7..11111'... Noodrcdcni integral........ ......2 2. Pnmcnll odredenog integrllla:r. Primena kod lincarnih aproksima. izvod [uokcije .. ckstrcmnc vrednosti....3 Lincarna difcrcncijulna jcdnaCina 5............. Intcgrucij~ racionalnih funkcija 4. 1....... Lopilalovo pravilo Primena jzvoda u prj"()(inim nuukama ... godine ·51...........A...1.1 2. VEROVATNOCA I STATISTIKA 7..II)cki IIrl!dnik: DUSAN KNEZEVIC"· Obim: 25'/4 ~lmnp'lJ'.....ni mcdllik: T.-!( I :\'(1\': ZH[RKA RE~:E:">11!1 Z!\DAT.2 Homogcnc difcrencijalnc jcdnacine prvog roon 5......... 5.... 2... .ikn·.. Primcna odrcdenog integral a 'lit izraeunuvanje duiinc luku krive 4.. 3...\H..a izraeunavanje pOVI'sinc iOtacionc powsi 4. IZVOD FUNKCIJE 2.. prcvojnc tacke funkdje IspitivRnjc funkcijc (uz primcflu izvoda)...... konkavllosl... konvcksnost..... 265 265 268 279 286 290 297 304 312 315 316 VGLAVA 5..1. Beograd.......1I1lPU n]'I..... " .5.. Odrcdc:ru mtegral .... " . Primcna integral a u prirodnim naukama .... ... Monotonost.. 1.. FUNKOJE Nclca svoistvu clementarnih fuokcija Graniena'vrerinost funkcije Asimptole krivih liuija u ravni 199 199 206 211 II GLAVA 2...... .... .J!KA l'OPOVI(~· Kmeklori: SOFIJA BOSKOVIC i mr VENE BUCiOSLA\'OV· (. Primena izvoda pri O('rcdivanju granimc vrcdnosli......3. 7..I'.. 4 Tridt:sel dn:go izdanje· Izdav.. .4.2.3 6. 4.10. DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG I DRUGOG REDA 5.1.. ....... . 6...2...1. 4..cija . prrdnt tI ~!... RAZNI ZADACI LileratufU 377 409 :VII \l1H. VcrovaLnocn Matcmaticka stlltistikn 343 343 369 VIII GLAVA 8. Primcnll intcgrala :z.no rclavanje jcdnatina sa jcdnom flcpomatom 256 256 261 IV GLAVA INTEGRAL .6.. Tllblica integral a " ..: ')I)()O' l\\ik()pi~. Grafik funkcijc n ...... Obilicev WIl:lC 5 • 1.... ...!c .....'kih tabab' Format: 14 x 20 em' Ti:'.......... 4..4..... ....... Izvod sloicne funkcijc ..7...... 2.2..3.