SOALAN 1 1.

0 Pengenalan Guru merupakan seorang individu yang penting bagi melahirkan perasaan kondusif kepada pelajar ± pelajarnya semasa pengajaran dan pembelajaran. Justeru, penggunaan sumber adalah salah satu cara bagi menarik minat dan meletakkan pelajar-pelajar di dalam kead aan kondusif semasa aktiviti

pengajaran dan pembelajaran berlansung. Sumber ialah bahan atau alat yang berperanan dan bertugas untuk membantu guru -guru supaya dapat

menyampaikan isi pelajaran supaya pelajar dapat memperolehi pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai berdasarkan objektif kurikulum. Sumber 1 boleh terdiri daripada bahan bercetak, bahan tidak bercetak, teknologi maklumat ataupun bahan maujud. Contoh bahan bercetak yang boleh dianggap sumber adalah seperti lembaran kerja,gambar ± gambar yang dicetak daripada mesin cetak atau artikel ± artikel atau buku teks mahupun buku latihan. Sumber daripada teknologi maklumat pula adalah seperti persembahan power point, video

mahupun suara ± suara daripada sumber audio. bahan atau alat ini mampu membantu guru memperkuatkan lagi pengajaran beliau dan mempertingkatkan pemahaman pelajar. Bahan maujud pula adalah seperti model 3D, peta, ataupun bahan ± bahan yang boleh disentuh seperti baju tradisional dan buah ± buahan tempatan yang mana dibawa ke dalam sesi P& P oleh guru.

2.0 Tujuan penggunaan sumber dalam pengajaran subjek Pendidikan Sivik Kewarganegaraan

dan

Penggunaan sumber dalam subjek Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan sememangnya banyak memberikan impak kepada kesan pengajaran guru dan hasilnya dapat dilihat daripada perubahan tingkah laku murid ±murid 2.1 Peningkatan daya ingatan

1

www.scrib.tujuan-penggunaan-sumber-pengajaran-dan-pembelajaran diakses pada 3 Ogos 2010

Antaranya ialah, sumber merupakan medium peningkatan daya ingtan bagi pelajar ± pelajar.Menurut Jean Piaget dan Vygotsky, ilmu baru dapat dibina hasil daripada pengalaman sedia a da dan penglibatan aktif pelajar- pelajar. Jadi, melalui pemerhatian dan perlaksanaan sumber ± sumber yang dipamerkan oleh guru, pelajar kepada dapat

menyimpannya dalam kotak ingatan dan dijadkan sebagai pengalaman dan seterusnya membina ilmu baru yang dikatakan sebaga proses pembelajaran telah berlaku sekiranya berlaku perubahan tingkah laku oleh para pelajar tersebut.

Sebelum menyediakan sumber, seorang guru perlulah mengkaji setiap daripada pelajarnya dan mengetahui perbezaan diantara mereka. Jadi, sumber dapat dhasilkan mengikut keperluan pelajar . Jika

keperluan dan minat pelajar dapat dipupuk hasil daripada penggunaan sumber oleh guru, maka objektif pengajaran guru dapat dicapai kerana keperluan dipenuhi.

Dalam

mata pelajaran Pendidikan Sivik d an Kewarganegaraan,

dibawah tajuk Kenali Budaya Malaysia, guru boleh menggunakan sumber bercetak seperti pamplet berkaitan dengan seni dan muzik di sesebuah tempat dan juga adab berpakaian dan makanan yang popular di suatu tempat itu kepada pelajar. Pelaj ar dapat mengetahui dengan lebih mendalam sekiranya mereka sendiri mempunyai pengalaman melawat kawasan ± kawasan yang diperkenalkan oleh guru mereka melalaui pamplet yang telah disediakan. Akhirnya, daya ingatan seseorangpeajar dapat dipertingkatkan melal ui penggunaan pamphlet berkaitan seni dan muzik dan juga adab berpakaian dan juga makanan

popular di sesebuah tempat itu dan diperkukuhkan dengan pengalaman pelajar itu sendiri. 2.2 Keseronokan dalam pembelajaran Tujuan kedua penggunaan sumber ialah menimbulka n keseronokan dalam diri pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita sedia maklum, kanak ± kanak gemar melakukan aktiviti yang dapat menimbulkan keseronokan dalam diri mereka. Tidak kira lah aktiviti itu dilakukan secara individu, mahupun di dalam suatu komuniti

pembelajaran 2. Minat akan datang sekiranya mereka mendalami sesi pengajaran dan pembelajaran itu dengan adanya perasaan seronok dalam diri mereka. Jadi, bagi menimbulkan keseronokan itu, guru dapat menggunakan sumber yang menarik dan pelajar sendiri dapat

melakukannya dengan gembira dan seronok. Ini bermakna, pergerakan mereka tidak dikongkong atau terbatas yang memungkinkan mereka bosan dan tidak memberi tumpuan semasa guru mengajar.

Melalui Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, d i bawah tema Sayangi Keluarga, guru boleh menyediakan permainan dadu atau dam. Selepas melepasi sesuatu tempat di bahagian dam itu, pelajar akan melakonkan sebuah watak seperti ibu, ayah,kakak, abang mahupun adik mengiku situasi yang telah ditetapkan di st esen ± stesen tersebut. Permainan ini dapat diubah mengikut tema yang ingin disampaikan oleh guru. Permainan seperti ini bukan sahaja meransang keseronokan pelajar tetapi juga mendidik pelajar menjadi seorang yang fleksible mengikut watak ± watak yang dimainkan.

2.3 Kemahiran intrapersonal dan interpersonal

2

Siri Pendidikan Guru.Murid dan Alam Belajar.

Tujuan yang ketiga berkaitan dengan penggunaan sumber, guru dapat memupuk kemahiran intrapersonal dan interpersonal para pelajarnya. Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, di bawah tema Malaysia Negaraku, guru boleh meminta pelajarnya melukis dan mewarnakan poster berkaitan dengan Hari Kemerdekaan dengan kreatif. Bagi mengesan kedua- dua kemahiran ini, aktiviti gerak kerja kumpulan dapat dijalankan. Pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar berinterak si dalam kumpulan dapat dilihat dan bagaimana pelajar membawa diri dalam kumpulan itu dapat dikesan.

2.4 Kefahaman dan intreprestasi maklumat Akhir sekali, tujuan penggunaan sumber juga boleh dikaitkan dengan kefahaman dan interpretasi maklumat. Guru dapat meningkatkan kefahaman dan cara para pelajarnya memahami maklumat yang disampaikan itu melalui sumber yang digunakan. Sepert yang kita tahu, pelajar ± pelajar akan lebih memahami sesuatu tajuk itu sekiranya diperkukuhkan lagi dengan kewujudan sumber. Tidak kira lah sumber seperti bahan bercetak, tekologi maklumat atau pun bahan maujud, sumber ± sumber ini dpaat meningkatkan pengatahuan dan

pehamahaman murid ± murid mengenai sesuatu tajuk yang di ajar.

Selepas memahami tajuk tersebut, mereka akan berbincang dan bertukar tukar pendapat sesame mereka. Jadi, di sini, intrepretasi

maklumat telah berlaku di mana masing ± masing daripada para pela jar itu mempunyai pandangan dan pendapat sendiri mengenai tajuk yang diajar oleh guru. Maka, pembelajaran secara tidak lansung turut berlaku

apabila mereka berinteraksi dan bertukar ± tukar pendapat sesama mereka.

SOALAN 2 1.0 Pengenalan Teori suasana untuk pembelajaran (condition of learning) telah

dikemukanakan oleh R.M. Gagne di dalam bukunya yang bertajuk The Condition of Learning (1965). Gagne mengkaji tentang pembelajaran berkesan yang telah melahirkan Hierarki Pembelajar an3 (1968). Menurut Gagne, teori pengajaran hendaklah mengambil kira factor ± factor khusus yang mempengaruhi pembelajaran kemahiran yang kompleks. Menurut Gagne lagi, pembelajaran berlaku daripada aras mudah kepada aras yang lebih tinggi atau kompleks. Pembelajaran aras kompleks pula bergantung kepada pembelajaran pada aras rendah. Gagne telah mengenal pasti lapan jenis pembelajaran mengganggu gerak
4

iaitu pembelajaran isyarat,pembelajaran bahasa, pembelajaran

balas,rangkaian,pertalian

diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum dan penyelesaian masalah. 2.0 Pengaplikasian teori suasana untuk pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Jadi, sebagai guru kita boleh mengaplikasikan dalam pengajaran kita setiap jenis pembelajaran yang dikemukakakan. Ini kerana, pembelajaran yang kompleks tidak akan berlaku sekiranya pembelajaran aras rendah tidak dikuasai. Guru boleh mengunakan langkah pertama dalam pengajarannya dengan menggunakan kaedah pembelajaran isyarat. Iaitu pembelajaran yang paling asas serta melibatkan ransangan yang ada dalam

persekitaran.Contohnya guru boleh menunjukkan objek ± objek sambil mengimbas kada perkataan.

3

Siri Pendidikan Guru. Murid dan Alam Belajar. http://www.scribd.com/doc/8568358/Teori-PembelajaranGagne-3 4 Siri Pendidikan Guru.Psikologi dalam Bilik Darjah.

Seterusnya langkah kedua ialah pembelajaran ransangan gerak balas. Guru hendaklah memberi pujian dan galakkan apabila seorang murid melakuakan perlakuan yang diingini. Dari aspek rangkaian motor pula, guru hendaklah menggunakan prinsip ulangan serta membuat sesuatu mengikut urutan ketika mengajar. Contohnya guru perlu menegaskan secara berulang bahawa menghormati orang yang lebih tua dan juga pemimpim ± pemimpin negara adalah penting. Sebagai guru, pertalian bahasa memberikan impak kepada murid. Contohnya ketiaka gur mengajar konsep berbangga dengan identity negara, guru perlu menunjukkan bunga raya sebagai bunga kebangsaan dan juga jalur gemilang secara konkrit. Bukan sahaja menyebutnya secara lisan. Guru juga perlu menggalakkan murid ± muridnya menulisa dan mengeja kedua ± dua jenis objek tersebut. Melalui bahasa 5, murid ± murid dapat menjelaskan pelbagai fakta dan fikirannya. Pembelajaran diskriminasi pula memperlihatkan keupayaan murid mengenalpasti persamaan dan perbezaan. Justeru, murid ± murid dapat membuat diskriminasi atau pilihan berdasarkan ciri -ciri yang diperhatikan. Dalam pembelajaran Sivik, guru perlu membimbing murid ± murid membuat perbandingan di antara negeri dan negara. Pembelajaran konsep pula guru perlu menentukan sama ada menggunakan kaedah deduktif ataupun induktif berdasarkan keupayaan murid ± muridnya. Guru boleh membantu murid ± muridnya mengenalpasti cirri utama bagi sesuatu tajuk seperti negeri ±negeri di Malaysia. Selain itu, soalan ± soalan yang boleh membantu murid kea rah pembentukan konsep dengan jelas hendaklah digunakan. Pembelajaran hukum
6

atau

pembelajaran prinsip 7, guru perlu

menggunakan perbandingan, analogy dan aplikasi ketika mengendalikan
5 6

Siri Pendidikan Guru. Murid dan Alam Belajar. Siri Pendidikan Perguruan. Psikologi dalam Bilik Darjah.

pembelajaran

hukum

seperti

memberikan

maklumat

yang

cukup,

membimbing murid ± murid mengenalpasti perkara penting dalam hukum tersebut, membantu murid membuat pertalian atau kaitan, kemukakan soalan ± soalan dan seterusnya menggalakkan murid ± murid membuat huraian tentang hukum atau prinsip yang dipelajarinya. Akhir sekali, penyelesaian masalah, guru hendaklah memberikan panduan dan cadangan tentang konsep yang perlu digunakan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Tetapi, petunjuk yang jelas atau berhubung terus dengan soalan tidak sewajarnya diberikan kuatir soalan tersebut menjadi terlalu mudah untuk diselesaikan. 2.1 Kemahiran intelek,. Kemahiran intelek 8 ini merujuk kepada pengetahuan

procedural atau tahu bagaimana. Sebagaimana yang kita tahu, hierarki pembelajaran yang dikemukanakan oleh Gagne dapat memimpin seorang guru dalam pengaplikasianan semasa

pengajaran. Justeru, gur perlu mengenalpasti tahap intelek murid ± muridnya dan menggunakan setiap langkah dalam hierarki tersebut. Sebagai contoh dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, guru yang ingin mengajar tajuk Malaysia Neg araku di bawah sub topik Kenali Malaysia pada pelajar tahun empat, gur tersebut boleh memulakan sesi pengajaran dengan menunjukkan peta Malaysia kepada semua murid. Seterusnya guru boleh meransang gerak balas murid ± muridnya dengan bertanyakan soalan dan membenarkan murid ± muridnya memberi pandangan. Setiap pandangan yang diberikan seharusnya diberikan pujian atau sokongan bagi meransang gerak balas murid ± murid ke peringkat seterusnya. Ulangan daripada konsep atau pengenalan untuk tajuk yang diajar perl u dibuat untuk
7 8

Siri Pendidikan Guru. Murid dan Alam Belajar Siri Pendidikan Guru. Murid dan Alam Belajar

memberikan murid ± murid peluang membuat rangkaian terhadap respon yang diberi. Kemahiran intelek murid ± murid