maczin009 0207SC unlocked

MAC

͹ᗟĈ

̣Җᄃॡม
෪ᇈ̣ҖྻҖ̙ᕝĂᄃॡมВ̶Ķ࿅ΝķăĶனдķᄃĶϏֽķĄ

I S S U E

0 9 JUL. 01 2 0 0 2

ZIN.COM

ώഇ‫ࢬދ‬Ϥ֡ᓂ̥АϠᄦү

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ᙯ‫ ٺ‬Nbd[jo
Nbd[jo ߏ˘ώͽ QEG ॾёᄦүă่౅࿅ Joufsofu ൴Җ۞Һ෱͛̚ Nbd ᗔᄫĂ
ϤкҜཌྷચԸˢॡมᄃ͕˧۞ Nbd ֹϡ۰ВТᄦүć‫؟‬ўд‫ ࠎٺ‬Nbd ֹϡ۰
೩ֻஎˢ۞ய‫ݡ‬ෞ‫ژ‬ಡӘăNbdֹϡିጯ͛ౢăͽ̈́࠹ᙯ۞߿જᄃ‫ڇ‬ચྤੈĄ
Nbd[jo૟޺ᜈͽҺ෱͞ё೩ֻග᝝۰Ąԧࣇ̙ͽᒉӀࠎϫ۞Ăҭ˵ԓ୕Ξͽҋ
ගҋ֖ĂឰٙѣԸˢӅ˧۞‫ౌ̓ڈ‬ਕᒔ଀Ъந۞ಡ࿌ĄЯѩĂԧࣇᝌ‫̰ܓ‬ट೩
ֻăΏ൳ᇃӘă੨ЪҖዚ߿જඈЧ჌ԛё۞ᙒӄᄃЪүĄт‫ڍ‬ଋѣЇңયᗟٕ
޽ିĂኛᆷ f.nbjm ‫ ז‬tfswjdfAnbd{jo/dpn ࠀྙĄ
‫ܢ‬ොĈ
2/!Ϥ‫ٺ‬ү۰ᄃЪүಫវ۞က˧‫ם‬ӄĂԧࣇ۞ቇ໚Ķѣॡ࣏ķͧྵ·ྈĄࠎ˞̙ឰᑫ९Ꮆණ࿅‫ޘ‬Ă‫ޢـ‬ԧࣇົ
̙‫ؠ‬ഇд‫׌‬ഇ̝มͽĶপΏķԛё൴Җ͛ౢĂٕߏۡତдώΏშ৭˯൴ܑĄ
3/!ԧࣇົ̙‫ؠ‬ഇᄃ΍‫̳ۍ‬ΦЪүĂᖼྶາ३ٕ͛ౢ۞ၡᐂ̰टĄϤ‫ֱ̰఺ٺ‬ट̏གྷϤֻቇ۰ְАᖼࠎ QEG ॾ
ёĂٙͽԧࣇ൑‫ڱ‬Г૟ιᖼࠎᖎវă‫ߏؠ˘̙˵ࢬۍ‬ώΏ۞ B5 ̂̈Ăະኛ֍ኗĄ
4/!Ϥ‫ٺ‬ˠ˧ᄃԫఙ͞ࢬ۞ࢨ‫ט‬ĂώΏᖎវ‫֭ۍ‬Ϗ૟૞ѣЩෟᖼೱࠎᖎវ᝝۰ྵࠎ௫ၚ۞ϡ‫ڱ‬Ăᖰѩ࡭ႆĄ

൴Җˠ

傅瑞德 Fred Jame

በᏭ

許英傑 Jerry Hsu
黃政偉 Jovi Huang
黃進南 Anderson Huang
李慧茹 Catherina Lee
林君憲 Johnson Lin
吳 超 Sean Wu

࡚ఙበᏭ

林士欽 Eric Lin
傅瑞德 Fred Jame

MAC

ZIN.COM

ISSN: 1682-3958
MacZin is a publication of Graphite Works, LLC.
© 2001-2002 Graphite Works, LLC, all rights reserved.
e-mail: service@maczin.com

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ᙒӄЪүူҡ
Яࠎѣ˞఺ֱЪүူҡ‫׶‬Ъүᇄથ۞‫ם‬ӄĂNbd[jo̖ѣ፟ົд఺྆ᄃଋ֍ࢬĄͽ˭ߏ఺ֱူҡֶЩჍࡻ͛ф
ϓึԔଵЕ۞ᖎ̬Ă Nbd[jo ˵д఺྆ᔁᔁ΁ࣇĊ

ᇃӘᙒӄ

ԫఙЪү

ᛁ‫ڍ‬࿪ཝ

Nbdspnfejb

Bepcf!Tztufnt

bqqmf/dpn

nbdspnfejb/dpn

dijoftf/bepcf/dpn

̰ट೩ֻ

BUQN
buqn/dpn

D}ofu

ҁг͞Д‫ވڍ‬

Ϯግ̍ٗ

ubjxbo/dofu/dpn

gsptuzqmbdf/dpn

hsbqijuf/dpn/ux

Ibse!Ejtl!Jogp

Jdpo!Gbdupsz

˯؈ࡊԫ

UjeCJUT

hsboeufdi/dpn

ujecjut/dpn

NbdPTY!Ijout

͛ကࡊԫ

Nbdvbsjvn

nbdptyijout/dpn

bsqijd/dpn/ux

Nbdvbsjvn/dpn

Ibseejtljogp/dpn jdpogbdupsz/dpn

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ᝌ‫ܓ‬Ըቇ Nbd[joĊ
Nbd[jo ᝌ‫ࠧ͵ܓ‬Чг۞͛̚ Nbd ֹϡ۰ԸቇĂͽᓄវٕᖎវֽ͛̚ቇӮΞĂ
ώΏ૟ጐΞਕͽֽࣧ۞̰͛ԛёΏ΍Ąԧࣇٙᅮࢋ۞ቇІᙷ‫ݭ‬͹ࢋߏĈ
2/ᑕϡహវିጯć
3/ᑕϡహវֹϡ͕଀ć
4/າய‫ݡ‬ௐ˘͘၁ീಡጱć
5/ய‫ݡ‬எˢෞᝥć
6/ർវᕖ·ăԼౄăய‫ݡ‬ລ੨ć
7/༊г Nbd ࠧ߿જᄃ࠹ᙯய‫ݡ‬ಡጱČČඈඈĄ

ᙯ‫ྎٺ‬௟۞ԸቇఢॾĂኛણዦώΏშ৭Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

૱ϡ Nbd ࠹ᙯྤੈ
έ៉
ԫఙ͚೯࿪ྖ
Ć‫ڇ‬ચ࿪ྖĈ13.3848.:521
Ć jCppl ಡ࣒૞ϡ࿪ྖĈ11911.8777.8777

ྎ௟ྤੈኛણዦ!iuuq;00xxx/nbd{jo/dpn0sftpvsdf0nbd`tfswjdf`ux/tiunm

઼̂̚ౙ
ĆҺ෱‫ڇ‬ચ࿪ྖĈ911.921.3434

ྎ௟ྤੈኛણዦ!iuuq;00xxx/nbd{jo/dpn0sftpvsdf0nbd`tfswjdf`do/tiunm

ࢶപ
Ć DBTFĞᅚ៤៉ğĈ3:26.8994
Ć KPT!TfswjdftĞ៉ͿğĈ3:74.6151
Ć Ofx!Wjtjpo!UfdiopmphzĞ៉ͿğĈ3947.77:1
Ć Tfodp!Nbttmjol!UfdiopmphzĞ៉ͿğĈ3622.6871
Ć Tztufn.Qsp!DpnqvufstĞ˝ᐷğĈ3991.::77
Ć Vqupxo!TpmvujpotĞ៉ͿğĈ3638.3234

፫‫ܝ‬
Ć Gjsnb!UpqtĈ)964*!417.6:8

າΐ‫؂‬
Ć BqqmfDbsf!Tfswjdf!DfousfĈ76!597.7635

ྎ௟ྤੈኛણዦ!iuuq;00xxx/nbd{jo/dpn0sftpvsdf0nbd`tfswjdf`th/tiunm

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nbd ˠᄬĈԧࢎ˞˘ొ fNbd
‫ޝ‬кˠౌᛇ଀؈َĂညԧ఺ᇹፋ͇‫ڽ‬дNbdુ྆ࢬ̍ү۞ˠĂࠎ̦ᆃ՟ѣ෴౵
າ QpxfsCppl!H5 ٕᗕ఍நጡ Qpxfs!Nbd Ă҃෴۞‫ߏݒ‬Ķିֈϡķ۞፟჌ĉ
ࣧЯ‫ޝ‬кĄੵ˞֩ᝃ௧ᒁ̝γĂᔘѣĶҁ˟͹ཌྷķĄ၆‫ٺ‬ଂְ͛ф̍ү۞ԧֽ
ᄲĂᔵ൒˵ົ၆‫ ٺ‬TvqfsEsjwf ă oWjejb!HfGpsdf!5 ̝ᙷ۞੼ఢॾѣٙજ͕Ăҭ
ߏநം౵‫ޢ‬ᓁߏౌਕጼ౼፬ଐĂ෴˭Αਕૉ‫ە‬ăҭߏᆊॾΞਕΪѣ౵੼ᑫ፟჌
ˬ̶̝˟ăࠤҌ˘Η۞፟჌Ą
౵‫˘ܕ‬ѐкͽֽĂԧ۞͹ࢋ̍ү፟ߏ˘ొ੨౯ 611NI{!H4 ఍நጡ۞Ķࢳᄅ‫܅‬ķ
jNbdĞ˫ߏ˘ొĶҁ˟ķ፟჌ć̙࿅఺ొ༊‫ܐ‬኱଀Ҭͼ̙ߏ‫ޝ‬р۞፟჌Ăனд
᝘ᄲࣆߏᅲࠎຬ͘Ă‫ͽۏ‬ංࠎෳဗğĄᔵ൒ྻү˘̷΄ˠ႕ຍĂ̙࿅ѣೀ࣎ࣧ
Яឰԧ҂ᇋ෴˘ొາ፟Ĉ
2/!υื੨౯ QpxfsQD!H5 ఍நጡǕǕЯࠎϡ‫ ז‬PT!Y ۞፟ົ෸ֽ෸кĂ҃ PT!Y д H5 ፟჌
˯ड़ਕͧྵрߏிٙ࠰ۢ۞ְଐĞ̙࿅ᄦүԆ఺˘ഇ۞Ķឰ H4 ෿ Nbd!PT!Y ి‫ޘ‬Հԣķ
͛ౢ̝‫ޢ‬Ă൴ன‫׎‬၁ H4 ෿੓ֽ˵̙᏾ČČğĄ҃ͷາ‫ۍ‬ώ۞ Bepcf! Qipuptipq ‫׶‬
Nbdspnfejb!NY րЕహវౌົϡ‫ ז‬H5 ఍நጡপѣ۞Ķໂి͔ᑜķăٕߏଯ΍ PT!Y ‫ۍ‬ώĂ
ٙͽҋ൒ࢋԘ˘ొ H5 ፟჌ֽϡϡĄᄲֽၜປĂ఺ొĶࢳᄅ‫܅‬ķᔘߏԧ̍ү‫ޘి྆ވ‬౵ԣ
۞፟჌ĂΩγᔘѣ˘ొ੨౯ 44NI{!79MD151
఍நጡ۞ MD741 ăͽ̈́ 27NI{!79141 ఍நጡ
۞ QpxfsCppl!256C д‫ڇ‬ԝ̚ČČĄ

఺˘аЪĂٙѣ੨౯H4఍நጡ۞jNbd‫׶‬
j C p p l Бొ΍ԊĂң‫ڶ‬ԧᔘѣ˘ొ
QpxfsCppl!H4 рϡ଀‫ޝ‬Ą
3/!Ꮘ၌ࢋ̂ăྋ‫੼ࢋޘژ‬ǕǕ౵‫ ܕ‬Nbdspnfejb
‫ ׶‬Bepcf ̳Φٙ΍۞າహវĂᏈ၌˯۞̍‫׍‬
ࢬ‫̏ڕ‬གྷк‫ז‬Ķ΄ˠጀ޽ķ۞гՎćӈֹϡ
jNbd ໂࢨ۞ 2-135y879 ྋ‫ޘژ‬Ăৌϒϡֽઇ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7
შࢱٕ൪ဦ۞ෛ඄˵Ϊਕઐщ˘
ศĂజ˘ુ̙˘‫ؠ‬ϡ଀‫ז‬ăҭߏ
ѣॡ࣏˫˘‫ົؠ‬ϡ‫ڕࢬ۞ז‬ᑟј
̈̈˘࣎Ăా˘࣎ညᇹ۞შࢱౌ
ពϯ̙ԆፋĄ

ѩγĂPT!Yٙᅮࢋ۞Ꮘ၌۩
ม˵ͧ PT!: ٕ̝݈۞ր௚ࢋ
̂ĂЯࠎ൑ኢߏΐ˞ౚᇆ۞
ෛ඄ăགྷ࿅ߘᙝ఍ந۞͛
фă႓‫̂۞ܪ‬ဦညĂ PT!Y ۞Ч჌̬ࢬ௡Іౌឰ 2-135y879 ۞Ꮘ၌࠻੓ֽညߏͽ
݈۞ 911y711 ྋ‫ޘژ‬ĄٙͽĂາ࿪ཝ۞Ꮘ၌Ҍ͌ࢋ 28 ЦĂྋ‫̙ޘژ‬෹࿅ 2135y879 ˘‫̟̙ޠ‬҂ᇋĄ
ᔵ൒੨౯୵೿Ꮘ၌۞ jNbd!H5 ᕚдॸ˯၁д‫ޔޝ‬Ăҭߏд఺˘аЪᔘߏԡ൭΍
ԊĄ
4/!ి‫̙ޘ‬ϡ͉ԣǕǕЯࠎԧ͘ཙ௎٬Ă̙ົ‫ە‬Ķᇇ࢕‫ݱ‬ಢķٕĶ࿩ৠ̝ᗍķ̝ᙷ˫ࢋχχ୭
୭ă˫ࢋજཝඏă˫ࢋϡ‫ז‬෹੼ి఍நጡֽ෿PqfoHM۞፟჌Ă҃ͷ͟૱̍ү̂кΪϡ‫ז‬
͛фٕҲྋ‫۞ޘژ‬შࢱဦͯĂٙͽ˲ߏЯࠎᆊॾЯ৵ឰ఍நጡి‫ޘ‬Ķ࿅ԣķăٕߏк఍ந
ጡ۞፟჌Ă఺Ѩ˵Ϊрᇶॡྯ࿅Ą

Яࠎ fNbd ˯۞఍நጡ̏གྷѣ 811NI{ Ă oWjejb!HfGpsdf3!NY ᘱဦ೿ͯ˵̙᏾Ă
ٙͽ 911NI{ ͽ˯۞ Qpxfs!Nbd!H5 ಶ˭ѨГᄲӐĊ
5/!ᆊॾυืĶିֈķǕǕᔵ൒ᗓฟጯ७ăĶјΑតјۤົˠ̀ķ̏གྷ˩кѐĂҭߏЯࠎ֭՟
ѣĶតјјΑۤົˠ̀ķĂٙͽΪ෴଀੓Ķିֈᆊॾķ۞፟჌ĄГΐ˯ԧགྷ૱ߏĶͽณ‫ט‬
ᆊķĂͽ˘Ѩፆүкέ࿪ཝ۞͞ёֽઇĶˠ˧к̍఍நķĂٙͽՏ˘ొ࿪ཝ۞ᆊॾౌᅮࢋ
ᑅҲćГΐ˯ُజࣣ෴˞༱ԯ๴າέ။ QD ۞‫̓ڈ‬৯ઇĶӑࡪķĂٙͽΪਕ෴࡚‫ܛ‬ᆊॾ˼
ҜᇴߏĶ2ķ۞፟჌ĞЯࠎߏĶ1ķ۞፟჌Ϊ౺˭ԧ֗ᙝ̏གྷѣ 5 έ۞ jNbd!H4ğĄ

‫ٱ‬ႆ˞Ă Qpxfs!Nbd!H5 ‫ ׶‬QpxfsCppl!H5 ĂЯࠎ˘̷ౌߏᒖဩֽౄјĂ၆Ұࣇ
۞ຏଐϖᅈ̙តČČĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 8
6/!វ᎕ࢋ̈ǕǕԧ̈̈۞̍үॸ˯̏གྷѣαొ࿪ཝćಶზ͹፟Ξͽᖟдॸ̄˭ࢬ
Ğ̏གྷѣ‫׌‬
ొАд֤྆˞ğĂॸ˯˵၁д՟ѣ۩มГ‫ٸ‬Ωγ˘ొ 28 Цٕͽ˯۞ពϯጡ˞Ąᔘѣ˘ֱ
࠹ᙯ҃Ѩࢋ۞Я৵Ăညߏԓ୕࿪໚‫ཱིੈ׶‬ቢྮႽณഴ͌ඈඈĄ

ᆷ‫྆఺ז‬Ăଋ˵ధ̏གྷ൴னĂ఺ֱఢॾҬͼॲώಶߏ໰඾ fNbd ۞পᕇฟ΍ֽ
۞ć۞ቁтѩĂ఺˵ߏԧ˭ՙ͕ࢎᔉ fNbd ۞ࣧЯĄ࠹‫ܫ‬ѣధкˠ༥‫ז‬࿅ྫྷԧ
˘ᇹ۞યᗟăྫྷԧѣᙷҬ۞ᅮՐĂٙͽឰᛁ‫ڍ‬Ķޫμķԯ fNbd ଂ৷ოΪֻି
ֈξಞዚ઴۞፟჌Ăតј˘ਠঐ෱۰Ξͽ෴‫۞ז‬ഠёĄ
ٙͽд఺ֱ҂ณ̝˭Ăԧ෴ซ˞ௐ 26 ొĶҁ˟ķNbd ǕǕѣ H5 ఍நጡăѣ̂
Ꮘ၌ăϏඁᆊॾ̙‫ז‬έ။α༱ăΑਕૉԧϡĂѣˠᄲ‫ޝ‬႓‫ܪ‬ăҭ˵ѣˠᄲĶᔟ
ᑧ˞ķ۞ fNbd Ą

fNbd ߏֽࣹ྆۞ĉ
ᛁ‫͌˞ࠎົڍ‬ᇴˠ۞ᅮՐ҃Լត߆ඉ๜ĉᑕྍ̙ົĄॲፂᛁ‫ڍ‬ҋ̎۞ᄲ‫ڱ‬Ă࡚
઼۞ঐ෱۰ߏͽĶ☟ॸ̄ķ۞͞ёֽܑ྿ԓ୕ fNbd ซˢঐ෱ξಞ۞͕ᓏĂ҃
ͷ఺ᇹ۞ˠຐυ̙д͌ᇴĄ
ߏ̦ᆃࣧЯឰĶ‫ކ‬ҶߍညგᏈ၌̏གྷѪ
˸ķăĶfNbd ౵௑ЪିֈξಞᅮՐķ۞
ᛁ‫ڍ‬Լត͹ຍĉৌ۞ಶߏజೀ࣎ˠၬၬ
ॸ̄ಶԼត͕ຍ˞๜ĉ
ᛁ‫̦ࠎڍ‬ᆃд jNbd!H5 ̝‫ޢ‬ଯ΍ fNbd ۞
ࣧЯâۡிᄲ৾৻ćଂĶঐਈ 28 ЦᏈ
၌ऱх࿬Іᄲķ‫ז‬Ķିֈξಞ෴̙੓jNbd
H5 ᄲķౌѣĄ‫׎‬၁݈۰۞Ξਕّ̙֭
̂ć28 Цߍညგ۞јώ̙࿅ᇴ˩̮࡚
‫ܛ‬Ă̙ᅮࢋࠎ˞ঐਈ‫۞آܮ‬࿬І̂෱‫׹‬

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 9

ౢనࢍ˘࣎າ፟჌Ą҃ jNbd!H5 ᄃ fNbd ̝ม۞ᆊमĂ˵ᑕྍ̙Ҍ‫ٺ‬ឰზߏѣ
᏿۞઼࡚ିֈξಞ୕̝‫ݒ‬ՎĄ
҃ඊ۰۞ЪநଯീߏĂᛁ‫˘ڍ‬ฟؕಶχზឰ fNbd ซˢঐ෱ξಞĄၠฟٙѣЧ
჌ԫఙЯ৵̙ኘĂ౵ᖎಏ۞྽நಶߏ൑ኢ઼࡚ିֈξಞѣк̂Ăዚ઴ณౌ̙֖
ͽ͚޺˘࣎གྷ࿅পҾనࢍă҃ͷᆊॾᔘਕᑅдĶЪநቑಛķ̝̰۞፟჌Ą˵ಶ
ߏᄲĂੵ‫ܧ‬ѣ̦ᆃ̙֖ࠎγˠ྽۞ࣧЯĂӈֹ౹າтᛁ‫఺ڍ‬ᇹ۞̳ΦĂᔘߏ଀
֮֮໰඾ξಞ፟‫ֽ֕ט‬ǕǕ኱۞ᇴณૉкĂᆊ᏿̖ົ‫آܮ‬ăӀማ̖ົ΍னĄ

fNbd ᄃᛁ‫ڍ‬ξಞ
˵ధଋົયĈĶfNbdިᆃֽ۞‫ࢋࢦޝ‬๜ĉ఺ᇹԹᛁ‫۞ڍ‬Βѣຍཌྷ๜ĉ̙ߏѣ‫ܮ‬
‫۞آ‬р፟ጡ෴ಶΞͽ˞๜ĉķ
ߏ՟᏾Ăٙͽᛁ‫ ۞ڍ‬fNbd ՙඉ‫ن‬൒ᖼШ۞ࣧЯĂԧࣇ̙υஎտĂΪߏઇ˘ᕇ
̙࢑యЇ۞டീ҃̏Ą
‫׎‬၁ԧࣇౌۢ྽Ăд୵೿Ꮘ၌۞јώᔘ՟ѣҲ‫ߍྫྷז‬ညგ˘ᇹ۞ॡ࣏Ăߍညგ
Ꮘ၌ߏ̙ົѪ۞ćᛁ‫ڍ‬༊൒ΞͽᏴፄͽ‫̙ޢ‬Гଯ΍ߍညგᏈ၌۞ពϯጡٕ͹
፟Ăҭߏய‫۞ݡ‬ᆊҜಶ̙Ξਕ͉Ҳăٕ۰Ӏማಶ̙ົ͉рĂੵ‫ܧ‬ᛁ‫ᙸڍ‬ຍ˧॔
୵೿Ꮘ၌ᇄથᓪώ኱ĄдҲᆊ࿪ཝ༊྽۞̫͇Ăт‫ڍ‬ᛁ‫˞ࠎڍ‬િ޺୵೿Ꮘ၌҃
εΝˢ‫ܝ‬ξಞĞିֈξಞăٕ۰ᄲጯϠξಞĉğĂ֤ಶ͉ᛏ˞ࢬ̄ăᏮ˞྆̄
˞Ą
Ωγ˘࣎યᗟĂд‫ٺ‬ĶᏴፄķĄ˵ధߏЯࠎ‫ޝ‬кĶ̙Ξԩ˧ķ۞Я৵Ăᛁ‫ڍ‬࿅
Νགྷ૱дĶய‫ݡ‬ቢ࿅‫ٺ‬৴ใķ‫׶‬Ķய‫ݡ‬ቢ࿅‫ٺ‬ᖎரķ̝มᕚᒜĄ৴ใયᗟ౵ᚑ
ࢦ۞ॡഇĂߏд 2::6 ѐ݈‫ ޢ‬Hjm!Bnfmjp ༊߆ഇมĞኡᔘ੃଀ĶNbdjoupti!Qfsgpsnb
6431DEķߏ̦ᆃ፟ጡĉğĂ͉҃࿅ᖎர۞યᗟ‫ߏ݋‬д 2::8 ѐ Tufwf!Kpct аऋछ
̝‫ޢ‬Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 10

ᔵᄲᖎ̼ய‫ݡ‬ቢߏ݇ഴјώă೩̿გநड़த۞р͞‫ڱ‬Ă̙࿅ᛁ‫ܕڍ‬ѐͽҋԧ៍
‫͕̚ࠎه‬ĞĶߍညგᏈ၌̏ѪķăĶNbd!PT!: ̏Ѫķ
ğĂ઼࡚ξಞࠎ͕̚Ğ̙ઇ
2/6̳͝۞෹ᅅඊ੃‫ݭ‬࿪ཝĂΞਕឰᛁ‫ڍ‬ຫε˞̙͌ξಞğ
۞ઇ‫ڱ‬Ăᔵ൒ឰ઼࡚
ξಞᅲѣঈҒĂҭߏ˵к͌ឰঔγξಞĞ͍‫߷ֲߏ׎‬ξಞğဠѣ໭֏Ą
఺˘ѨĂᛁ‫ڍ‬ᑕྍΞͽଂ fNbd ˯ጯ‫ְֱ˘ז‬ଐĈ˵ధ fNbd ߏ˘ొαπˣᘦă
՟₉পҒ۞፟჌ćι՟ѣ jNbd!H5 ۞ᄵˠనࢍă՟ѣᗕ఍நጡ Qpxfs!Nbd!H5 ۞
෹ԣి‫ޘ‬ăࠤҌ՟ѣᖞjNbd۞ᗞҒ႓‫ܪ‬Ăҭߏι൑ኢଂࣹ˘࣎͞ࢬֽ࠻Ăౌਕ
௑Ъԧ۞ᅮՐĄ
༊൒ԧ̙ਕ΃ܑՏ˘࣎ˠĂࠤҌԧᔘፉ͕ιົЯࠎjNbd۞ҁયᗟĈҖዚྤ໚̙
ૉăགྷዚથӀማ̙кĂٙͽត଀‫ྻ׻‬ӯ‫׿‬Ąಏ˘፟჌‫ྻ׻‬ӯ‫˵׿‬ಶზ˞Ăҭт
‫ڍ‬ᛁ‫ڍ‬ЯࠎТᇹ۞યᗟឰ‫ޝ‬к፟჌‫ྻ׻‬ӯ‫ྖ۞׿‬Ă֤‫̄͟۞ޢـ‬ಶৌ۞֙ࡴ
˞Ą
ԧࢎ˞˘ొ fNbd Ă҃ዋЪଋ۞າ፟˫ߏࣹ˘‫׸ݭ‬ĉ

ેҖበᏭ
౮༄ᇇ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ᛁ‫ڍ‬ᄃᖡͰ۞Яቡᅫົ
ࠎңᛁ‫఺˞ٳڍ‬ᆃ˳̖ᄃᖡͰລ˯ቢ
ү۰Ć Njhvfm!Dpsofkp
ᛌ۰Ć Fsjd!Mjo

˘т̂छٙۢĂ Tufwf!Kpct д‫ ִڌ‬Nbdxpsme ण̚അ‫ކ‬ҶĂᛁ‫̏ڍ‬གྷдซҖᖡͰ
็Ꮾԫఙଠ‫ט‬హវ۞ࡁ൴Ă֭ͷ̏གྷѣ˞˘इĶᑀᔿ‫ۍ‬ķ۞ྏϡ඀ёćТॡ˵
ጾѣ˘࣎VTCᄃᖡͰ̝ม۞ాତጡĄ఺‫ี׌‬ய‫̏˵ݡ‬གྷдα͡ϒё˯ξĄт‫ڍ‬
఺इய‫ݡ‬ৌ۞тТ Kpct д‫ִڌ‬ٙणϯ۞Ă఺Ξਕົଷ੓Ω˘۵ሤሗĄ

ᖡͰߏ̦ᆃĉ
఺࣎ѣ඾ௐ˩͵ࡔ‫ͳ઼ִރ‬Щф۞็ᏮԫఙĞበ޷ĈГިᆃ࠻Ă Cmvfuppui ౌᑕ
ྍΨઇᖡĶͰķ̖၆Ă̙ۢ྽ߏࣹ˘Ҝؕүܰ۰ԯιᖙј˞ᖡĶ‫܂‬ķĂனдͅ
҃តј˞᎕‫ܧ‬јߏ۞ᓾ‫ڱ‬ğְ၁˯̏གྷхд˞˘߱ॡมĂ֭ͷѣ˯Ѻछ۞Ћຽ
അགྷ၆ι۞൴णຏ‫ז‬Ꮈ኷Ąд఺ֱЋຽ̚Ă˵ѣ͌ᇴ̏གྷฟ൴΍‫׍‬ѣથ፟۞ய
‫ݡ‬ĄҭϒтТೀѐ݈VTCԫఙд൴ण˯ٙ࿃‫۞ז‬યᗟ˘ᇹĂᖡͰ֭՟ѣ˘इѣ
ड़۞გந፟‫ט‬ᇣཕĄ
ᓾϨ˘ᕇĂᖡͰߏ˘࣎Ķ࣎ˠķֹϡ൑ቢშྮĞQBOğ۞ᇾ໤Ąٕߏᄲâ჌
ֹϡ൑ቢ࿪‫گ‬Ăдൺ෼ᗓ̰Ă૟‫׌‬჌ͽ˯۞న౯үాඕ۞ԫఙĄι۞็Ꮾి‫ޘ‬
̙֭ົĶម͇જгķĂҭߏͽ 811lcqt ۞ᇴࣃֽᄲĂ̏གྷ֖ૉᑕ;̂ొ̶‫׹‬ᙝ
న౯۞ᅮՐĄ఺ีԫఙᄃBjsqpsuٕ˙͉შྮ˵՟ѣ̦ᆃᙯܼĂࡶߏࢋүͧྵĂ
Ξਕͧྵည൑ቢ۞ VTC Ą

ᖡͰ۞યᗟ
ᖡͰ՟ѣࢲҖ۞ࣧЯĂд‫ٺ‬՟ѣ˘छৌ۞ᙸຍ͚޺ι۞ЋຽĂ఺˵Ξͽᕩ‫ٺ׼‬
˘ֱ̏གྷ൴ण΍ֽ۞ᖡͰய‫ݡ‬Ă‫ܑ׎‬ன֭՟ѣ྿‫ז‬࿰ഇ۞ड़‫ڍ‬ٙ࡭Ą̂छ၆ι
̏གྷഇ‫˳͉଀ޞ‬Ă‫ݒ‬՟ѣˠᙸຍ΍᏿Ըྤ఺ีԫఙĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12

ᛁ‫ڍ‬၆ι۞ၗ‫˘ߏ˵ޘ‬ᇹćٕ۰ᑕྍᄲĂ͍‫ߏ׎‬ᛁ‫ڍ‬၆ι۞ၗ‫ޘ‬Հΐҽ୶ĂЯ
ࠎଂᛁ‫ڍ‬གྷᒉ۞֎‫࠻ֽޘ‬Ă΁۞ቁѣధк۞நϤĶ֍̙଀ķᖡͰрĄ
ᖎಏ۞ᄲĂBjsQpsu‫׶‬ᖡͰ༊‫࠹̙֭ܐ‬टĄᖡͰࠎ˞ᔖҺ൑ቢ࿪‫̒گ‬ᕘĂ൑ॡ൑
‫۞ג‬дᖼೱᐛதć҃BjsQpsu֭՟ѣ఺࣎ΑਕĄ่̙тѩĂᖡͰᔘΞਕᐌॡ̒ᕘ
BjsQpsu ࿪‫็۞گ‬ਖ਼Ąͽ఺ᇹ۞ទᏭଯኢĂֹϡᖡͰඈ‫ދߏٺ‬୭˞ BjsQpsu Ą

BGI ᄃᇝћᘲٛ
ҭߏ߇ְ֭՟ѣ఺ᇹಶඕՁĄ˘჌ΨઇĶᐛதྯ᜙ତќ፟‫ט‬ķ
ĞBGIğ۞ԫఙд
˘࣎࢑యᖡͰԫఙ۞‫̚ົם‬ኚϠĂ֭ͷ˵ѣ˘ֱ͚޺ѩԫఙ۞ᇄથ࡭˧‫ٺ‬ฟ൴
ᄃ BGI ࠹ट۞ய‫ݡ‬Ą
߇ְ۞ඕԍߏĈᛁ‫۞ڍ‬ҁ࣯̂ᇝћᘲ̳ٛΦĂࡁտ΍˘࣎Ψ
ĶCmvfuppui!Qmbugpsn
Tpmvujpoķ۞ྋՙ͞९Ą఺࣎‫ڌ‬ҘߊΞͽᄃ 2/2 ‫۞ۍ‬ᖡͰ࠹टĂ˵̙ົ̒ᕘ‫ז‬
BjsQpsu ۞შྮĞ̏གྷ࿅ᄮᙋğĄ఺࣎ྋՙ͞९۞੨इନ߉̚ᔘΒ߁ೀ࣎೿ͯ
௡ĂፂᄲΞͽ኱‫ ז‬VT%7Ğт‫ڍ‬யณҌ͌д 211 ༱࣎ͽ˯ğĄ҃఺࣎‫ڌ‬Ҙಶߏᛁ
‫ڍ‬д‫ִڌ‬սග̂छ࠻۞‫ە‬ຍ‫׊‬Ą

ੵѩ̝γČČ
ᔵ൒ϡ൑ቢ็ᏮֽాඕQbmnĂࠤҌ͑ຐࣹ˘͇ΞͽాඕОܑٕ፟ߏ‫׹΁׎‬ᙝన
౯‫΄ޝ‬ˠᎸጬĂҭߏனдᖡͰ۞็Ꮾड़தĂͧ੓̏གྷ̙ԣ۞ VTC ᔘߏ̈଀Ξ
ᇔĄ˵ಶߏᄲĂࢋᄃ఍ந̂ᑫ९۞‫׹‬ᙝన౯ాඕĂညߏବೡ፟ăྤफ़ऱă
jQpe ăᇴҜ࠹፟ඈඈĂι۞፟ົ˵ߏ̈଀ΞᇔĄ
ٙͽᄲĂឰᛁ‫ޝ଀ەڍ‬ฟ͕۞၌‫ޢ‬ΑҊǕǕᇝћᘲٛ۞જШಶॾγг͔ˠ‫ڦ‬
ຍĄᇝћᘲٛϒ඾͘ࡁտາ۞ᖡͰᇾ໤ĈᖡͰ 3/1 Ąາ۞ᇾ໤૟ѣତ‫ܕ‬Տࡋ
21NC ి‫ޘ‬Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 13

̙࿅Ă఺˫ߏΩ˘߱߇ְ˞Ąຐຐ࠻Ă٦Νٙѣ็Ꮾ࿪៞۞۞̄͟ົߏިᇹ
ӐĊ

ඕᄬ
ᖡͰ۞‫ֽז‬Ăᄃ‫׎‬ᄲߏᛁ‫ڍ‬Ķ൴னķ˞ᖡͰĂᔘ̙тᄲߏᄃᖡͰ۞Ķ‫׶‬ྋķĄ
఺˵ߏᛁ‫ڍ‬Ķᜠ˞͕ķ‫ـ‬൑ቢ็Ꮾ۞˫˘ՎĄ൑ኢтңĂ఺ߏ࣎р۞ঐिĄ
т‫ڍ‬ଋຐઇՀஎˢ۞˞ྋĂΞͽ݈‫ـ‬ᛁ‫ڍ‬࿪ཝ۞ Cmvfuppui შࢱ˘ଣտౣĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ឰ H4 ෿ Nbd!PT!Y ి‫ޘ‬Հԣ
ү۰Ć Spnfp!C/!Nbsjbop-!N/E/!ඈ
በᛌĆ౮༄ᇇ

ᛇ଀ Nbd!PT!Y д੨౯ H4 ఍நጡ۞Ķ˯˘΃ķNbd ˯ి‫ၙޝޘ‬๜ĉᛇ଀Ҭͼ
‫଀ܧ‬Ν෴˘ొH5࿪ཝ̙Ξ๜ĉͽ˭ٙࢋ̬௜۞఺ֱԫఙĂΞͽឰଋ੨౯H4఍
நጡ۞Ķ˯˘΃ķNbd дેҖ Nbd!PT!Y ॡĂҌ͌ຏᛇ˯ి‫ͧޘ‬னдՀԣ˘ֱĄ
༊൒Ăӈֹଋϡ۞ߏ H5 ፟჌Ă఺ֱԫμ˵˘ᇹዋϡĄ

ഴ͌Ꮘ၌ֹٙϡ۞ᗞҒ
ӀϡĶពϯጡķଠ‫ڕࢬט‬ĞᛌොĈ‫׎‬၁д PT!Y ̚ĂᑕྍΨઇĶր௚࿰ཉķĂ
̙࿅˘ֽ௫ၚԼ̙࿅ֽĂ˟ֽϡĶଠ‫ڕࢬט‬ķֽԛट఺ֱଠ‫ט‬ΑਕҬͼ˵ͧྵ
෭ ̷ ć ͽ ‫ ޢ‬Г ၙ ၙ
ԼČČğĂ૟Ꮘ၌ពϯ۞ᗞ
ҒଂĶᇴѺ༱჌ᗞҒķഴ͌
ࠎĶᇴ˼჌ᗞҒķĄΪࢋଋ
۞̍ү̙ົϡ‫ ז‬Q i p u p .
tipq ĂԼត఺࣎న‫ؠ‬ᑕྍ
ߏ՟̦ᆃᇆᜩĄ૟Тॡពϯ
۞Ғ૾ഴ͌ĂΞͽഴᅅ˘ֱ
PT!Y ۞ᘱဦ̍ү࢑ఈĄ
̙࿅Ăдߙֱ‫ݭ‬ёĞ͍‫ߏ׎‬

дĶពϯጡķր௚࿰ཉ̚ĂଋΞͽԼតᏈ၌۞ྋ‫ޘژ‬ᄃពϯҒ૾ᇴ

ֹϡ୵೿Ꮘ၌۞ğNbd ˯Ă

ϫĄ

૟ពϯᗞҒᇴณഴ͌ॡĂΞਕົᇆᜩдߙֱహវ̚Ğּт jQipupğពϯ໰ͯ۞
ड़‫ڍ‬ĄଋΞͽАീྏ˘˭ഴ͌ᗞҒ၆ଋ۞͟૱ֹϡߏӎѣᇆᜩĂٕߏԼϡ‫΁׎‬
ពϯड़‫צ̙ྵڍ‬ᇆᜩ۞హវĞּт HsbqijdDpowfsufsğĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 15

ࢫҲᏈ၌۞ྋ‫ޘژ‬
Тᇹ˵ߏ౅࿅Ķពϯጡķଠ‫ֽڕࢬט‬న‫ؠ‬Ă˵ТᇹΞͽഴᅅր௚дពϯ͞ࢬ۞
࢑ፉĄඊ۰ҋ̎ߏԯᏈ၌۞ྋ‫ޘژ‬నࠎ2135y879ć఺࣎ྋ‫ޘژ‬၆‫̂ٺ‬кᇴϡ౉
ֽᄲᑕྍౌૉ˞Ąధкྼᑚ‫ە‬छౌົϡĶՏࡋ൪ࢬॾᇴķֽᏊณ࿪ཝ۞ి‫ܑޘ‬
னćΪࢋԯពϯᗞҒᇴณഴ͌ăྋ‫ࢫޘژ‬ҲĂ఼૱Տࡋ۞ពϯॾᇴౌົ಼̂೩
̿Ą
ĞᛌොĈ఺࣎ԫμͧྵዋϡ‫ֹٺ‬ϡ็௚ߍညგᏈ၌۞࿪ཝĄЯࠎ୵೿Ꮘ၌఼૱ົ
ѣٙᏜ۞Ķ౵ָྋ‫ޘژ‬ķć౵‫۞ܕ‬፟჌т QpxfsCppl!H5 ߏ 2391y965 ă jNbd!H5
ߏ2135y879Ăт‫ڍ‬ଋԯྋ‫ޘژ‬አፋࠎҲ‫࣎఺ٺ‬ᇴфĂᔵ൒˵ΞͽពϯĂҭߏЯ
ࠎ൪ࢬߏ౅࿅ࢍზ͞ёĂͽྵ੼۞ྋ‫ֽޘژ‬ሀᑢྵҲ۞ྋ‫ޘژ‬Ăٙͽົត଀ѣ
ֱሀቘĄğ

ᙯଫĶ౅‫ޘځ‬ķពϯΑਕ
ѣΗ౅‫ځ‬ຏᛇ۞൪ࢬߏ‫ޝ‬႓‫ܪ‬ĂҭߏĶЫి‫ޘ‬ķ˵Ы଀‫ޝ‬ЎĂ͍‫׎‬၆‫ ٺ‬H4 ፟
჌۞ᇆᜩՀߏ‫ځ‬ពĄѩγĂ͉к۞౅‫ځ‬ෛ඄˵ົឰ൪ࢬត଀ѣᕇ஄ใćт‫ڍ‬Η
౅‫۞ځ‬Ᏼಏᝑд˘ͯ͛ф˯ĂᔘΞਕົឰᏴಏ˯۞͛ф޽΄ᙱͽዦ᝝‫׶‬Ᏼ‫פ‬Ą
൒҃ĂPT!Y֭՟ѣ೩ֻᙯౕΗ౅‫۞ࢬ̬ځ‬ΑਕĂٙͽԧࣇυืĶҋ˧ାᑻķĂ
щ྅˘̙࣎ߏᛁ‫ڍ‬ĶBrvbķ۞̬ࢬ͹ᗟĞuifnfğֽொੵ౅‫ځ‬ΑਕĄ
ЯѩĂඊ۰Ӏϡ˘࣎ΨઇĶEvbmjuz!4ķ۞హវĂщ྅˞˘௡Ϥ Ejbnpoe!Nfbe.
pxt ̳Φ΍‫ݡ‬ăჍࠎĶHsbz!Brvbķ۞͹ᗟĄ
ĶEvbmjuz!4ķ۞ΑਕᙷҬ Nbd!PT!: ˭۞Ķγ៍ķĞBqqfbsbodfğଠ‫ڕࢬט‬Ă˵Ξ
ͽᄲညߏѣЩ۞Ķ༱‫܅‬ඌķĞLbmfjeptdpqfğ̬ࢬԼតహវĄдொੵ˞౅‫ޘځ‬Α
ਕ̝‫ޢ‬ĂᏴಏ۞̰टត଀Հΐ୻೽Ăፋ̬࣎ࢬ˵ՀΐᖎሒĂ՟ѣ͉к΄ˠ̶͕
۞ࡦഀĄт‫ڍ‬ଋѣᎸ኷۞ྖĂ఺‫׌‬छ̳Φౌѣ‫ޝ‬к‫ ۞΁׎‬Nbd!PT!Y ̬ࢬ͹ᗟ
ࣃ଀˘ྏĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 16

ᙯ‫ ٺ‬Evbmjuz ۞ֹϡ͞ёĂኛણዦώഇΩ˘ቔ૞͛IJEvbmjuz4 ǕǕԼត PT!Y ̬
ࢬ۞̍‫׍‬ijĄ

ᙯౕ͛фߘᙝΑਕ
͛фߘᙝĞGpou!tnppuijohğߏΩγ˘࣎ົ‫ࣧ۞ޘిၙٳ‬ЯĄд Nbd!PT!: ̚Ă
ଋΞਕಶ̏གྷ֍ᙊ࿅ιᇆᜩր௚ి‫۞ޘ‬ĶΑ˧ķĂ҃ιд PT!Y ˯˵ߏ˘ᇹĄ
ଋΞͽӀϡ˘࣎ΨઇĶUjolfsuppmķ۞̍‫׍‬Ăԯ PT!Y ̚۞͛фߘᙝΑਕᙯଫĄ
Ujolfsuppm ۞щ྅͞ё˩̶
ᖎಏĂΪࢋԯ˭ྶ֭ྋᑅ
ᒺ‫۞ޢ‬ჃჄᇆညĞ/enhğᑫ
χฟĂેҖ‫۞̚׎‬щ྅඀
ёĂщ྅Ԇல̝‫ޢ‬ಶΞͽ
дĶր௚࿰ཉķෛ඄̚࠻
‫ז‬Ąࣃ଀˘೩۞ߏĂ
Ujolfsuppm ۞̼͛̚ߏϤ઼
̰۞੼͘ో໚գАϠፆ˥
۞Ą
дᙯଫNbd!PT!Y۞͛фߘ
ᙝΑਕ̝‫ޢ‬Ă˵ధଋົ൴

Ujolfsuppm ۞Ķфវߘᙝķన‫ؠ‬൪ࢬĄෛ඄˯ბ۞ีϫЩჍߏᙯౕొ
ЊфវߘᙝΑਕ̝‫۞ޢ‬ඕ‫ڍ‬Ăдфវ̈۞ॡ࣏ົត଀ͧྵĶቘķĄ

னෛ඄ଡજ۞ి‫ޘ‬ត଀ྫྷ
P T ! : ೀͼ˘ᇹԣĄт‫ڍ‬ଋᛇ଀ຐࢋܲ঻ొЊ۞͛фߘᙝΑਕĂ˵Ξͽд
Ujolfsuppm ̝̚Ăన‫ؠ‬Ϊѣ̂̈д 47 ᕇͽ˯۞͛фֹ̖ϡߘᙝΑਕĂឰ˘ਠ۞
̈ᕇᇴ͛фពϯ̙ົᇆᜩր௚۞ి‫ޘ‬Ą
༊ඊ۰˘ฟؕᙯଫфវߘᙝΑਕ۞ॡ࣏Ă൴னᏈ၌˯۞͛фត଀‫ޝ‬ᙱ࠻ć൑ኢ
дᏈ၌˯ពϯăٕߏЕО΍ֽ۞ॡ࣏Ă͛фౌົᑟд˘੓Ąඊ۰੓‫ߏ఺ࠎͽܐ‬
PT!Y͛фពϯ͞ࢬ۞યᗟĂΪࢋֹ̙ϡߘᙝΑਕĂфಶົតᔟĂٙͽᇶॡಶ՟

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 17

ѣֹϡ఺࣎ΑਕĄ‫ֽޢ‬
̖൴னߏЯࠎдщ྅
PT!YॡĂᐌщ྅ЍჄ‫ܢ‬
ᙑ۞ Joufsofu!Fyqmpsfs ٙ
Βӣ۞ Bsjbm ‫ ׶‬Ujnft
Ofx! Spnbo ф‫ߏݭ‬ᗼ
۞Ăٙͽυื‫ז‬຋హ۞
࠹ᙯშࢱ˭ྶՀາ۞‫ۍ‬
ώĄ
т‫ڍ‬ଋ̏གྷ˭ྶ˞າ۞

ᙯౕфវߘᙝ̝‫۞ޢ‬Tifsmpdl൪ࢬĂኛ‫ڦ‬ຍෛ඄̚۞ᑫ९ЩჍ̏གྷ՟ѣ

ф‫ݭ‬ĂΞͽӀϡ˘࣎Ψ

གྷ࿅ߘ̼఍நĄ

ઇĶYSbzķ۞హវĂֽ
ቁᄮ఺ֱф‫ݭ‬ᑫ९۞ᝋࢨన‫ߏؠ‬ӎϒቁĄдആೱф‫ݭ‬ॡĂ൳ˢր௚۞ֹϡ۰υ
ืߏĶSppuķĄ఺ᆃ˳ͽֽĂᛁ‫ۡ˘ڍ‬՟ѣԯ఺ֱѣયᗟ۞ф‫ݭ‬ೱଫĂ၁дߏ
˘І‫ޝ‬؈َ۞ְଐĄ
ĞᛌොĈᙯౕߘᙝΑਕΞਕົឰߙֱ͛̚ពϯត଀ѣᕇᙱ࠻ćЯࠎ఺ֱ͛̚фт
‫ߏ̙ڍ‬ϒр 23 ᕇٕ 27 ᕇ̂̈Ăಶົͽࢍზ͞ёᒺ‫ٸ‬Ăត଀ѣֱᏼጎ‫۞ې‬ஶྫ
΍னĄኛҋ̎၁រ࠻࠻ĂԱ΍౵ዋ༊۞న‫ؠ‬Ąğ

ฟୁෛ඄ᑅᒺΑਕ
Nbd!PT!Y ົ૟Տ˘࣎ᑕϡహវ۞ෛ඄Ăᐼхд˘࣎੃ጸវĶᆸķ̝̚Ă҃Տ
˘ᆸ۞̂̈ಶඈ‫ٺ‬टৼ˘࣎Ꮘ၌൪ࢬٙᅮ۞੃ጸ۩มĄ༊ࢦາᘱᄦᏈ၌̰ट۞
ॡ࣏Ă Nbd!PT!Y ‫ົ݋‬ଂՏ˘ᆸ੃ጸវ̚‫଀פ‬ෛ඄۞ྤੈֽពϯĄ
યᗟߏĂ༊Ꮘ၌˯۞ෛ඄෸кĂटৼ఺ֱෛ඄۞੃ጸវ௢᎕੓ֽ˵̙д͌ᇴĄ
т‫ڍ‬ଋ۞൪ࢬߏͽ2135y879۞ྋ‫ޘژ‬ពϯѺ༱ҒĂՏ˘࣎ෛ඄ಶົҫΝ̂ࡗ3/

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 18

3NC ۞੃ጸ۩มć༊ଋԯߙ˘࣎ෛ඄ଂ‫͞ޢ‬ொ‫݈͞ז‬ॡĂր௚ಶυื᝝‫ פ‬3/
3NC ۞੃ጸវྤफ़ćෛ඄˘кĂր௚۞ి‫ޘ‬༊൒ಶົតၙĄ
!!!ԧࣇΞͽᏴፄ૟఺ֱෛ඄ྤफ़ΐͽᑅᒺĂឰᑅᒺ࿅‫ྤ۞ޢ‬फ़็ᅍి‫ޘ‬ՀԣĄ
̙࿅Ă Nbd!PT!Y ۞࿰నࣃߏ̙ᑅᒺෛ඄ྤफ़۞Ăٙͽԧࣇυืֹϡ˘࣎Ψઇ
ĶXjoDpnqsfttYķ۞Һ෱హវĂฟୁ Nbd!PT!Y ᑅᒺෛ඄ྤफ़۞ΑਕĄ
щ྅ XjoDpnqsfttY ۞Վូ
2/!˭ྶ֭ેҖ XjoDpnqsfttY ͹඀ёĄ
3/!ዦ᝝̝‫ޢ‬Ăᙯౕᄲ‫ځ‬൪ࢬĄ
4/!д΍ன۞൪ࢬ̚Ăνᙝ
ົЕ΍˘࣎૟జ࣒Լ۞
ր௚ᑫ९Ğ0mjcsbsz0qsfg.
fsfodft0dpn/bqqmf/
xjoepxtfswfs/qmjtuğ۞඀
ё̰टĄ࠻̙ᑖ՟ᙯ
ܼĂЯࠎଋ̙ᅮࢋ࠻
ᑖă˵̙ᅮࢋҋ̎Ν࣒
ԼιĄ

5 / ! ޷˭ෛ඄ν˭֎۞
ĶJotfsu!DibohfķĞ೧ˢ
࣒Լ̰टğ޷ตĄѩॡ
ଋົ൴ன˯ࢬ۞඀ё
̚జ೧ˢ˞˘̈߱າ
۞඀ёቅćາ඀ёቅ
۞݈ࢬѣχ̺۞੃
ཱིĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 19

6/!޷˭ෛ඄ν˭֎۞ĶTbwf!Gjmfķ
Ğᐼхᑫ९ğ޷ตĂ૟೧ˢາ඀ё۞ᑫ९хаֽࣧ
۞ҜཉĄࠎ֨༱˘Ă XjoDpnqsfttY ົ૟݈ࢗ۞ր௚ᑫ९ᐼх˘࣎Ϗ࣒Լ࿅۞౯
Њć༱˘൴ϠયᗟĂΪࢋԱ‫ྮؕࣧז‬शĂԯ࣒Լ࿅۞
Ķdpn/bqqmf/xjoepxtfswfs/qmjtuķ
ᑫ९ϴଫĂԯ౯Њᑫ९Լаֽࣧ۞ЩфಶΞͽ˞Ą
7/!૟࿪ཝࢦາฟ፟

ฟୁෛ඄ྤफ़ᑅᒺ̝‫ޢ‬Ăր௚ࢦາᘱᄦෛ඄۞ి‫ົޘ‬ΐԣధкĄඊ۰˵࠹‫ܫ‬Ϗ
ֽ‫ۍ‬ώ۞Nbd!PT!Yᑕྍົԯෛ඄ᑅᒺЕˢ࿰నΑਕĄЯࠎฟୁ఺ีΑਕ̝‫ޢ‬Ă
д PT!Y ൪ࢬ˯ٛજෛ඄ಶ̙Г֤ᆃ൭ࡴ˞Ą

೩੼ࢦࢋ఍நજү۞ᐹАึԔ
఼૱ Nbd!PT!Y ົҋજ̶੨఍நጡ۞ॡมගЧ࣎఍நજүĞqspdfttftğĂ̙࿅т
‫ڍ‬ଋۢ྽ިᆃ˭‫΄׻‬Ăι˵Ξͽֶ໰ଋ۞޽ϯĂк̶੨˘ֱॡมගଋᛇ଀ͧྵ
ࢦࢋ۞જүĄ఺ᇹ˘ֽĂͧྵࢦࢋ۞જүಶΞͽ೩ѝԆјĄ
ּтଋΞͽ૟ĶXjoepx!TfswfsķĞ˘࣎ր௚఍நજүğăĶGjoefsķĞ͹ր௚඀
ёğăٕߏĶQ s j o u
NbobhfsķĞЕОგந඀
ёğ۞ᐹАึԔ೩੼Ą
‫ߏٺ‬ඊ۰щ྅˞˘࣎Ψ
ઇĶQspdftt!Xj{bse!2/1ķ
۞Һ෱హវĞιົдᏴ
ಏ᛼˯щ྅ҋ̎۞ဦ
ညğֽઇԼតᐹАึԔ
۞જүĄ

Qspdftt!Xj{bse ۞ፆү൪ࢬĄ

Qspdftt!Xj{bseΞͽЕ΍ٙѣેҖ̚۞ᑕϡహវ‫׶‬၌‫۞ޢ‬఍நજүĂ҃ଋ‫݋‬Ξͽ
ҋ̎Ᏼ‫ࢋפ‬೩̿ᐹАึԔ۞ีϫĄт‫ֹ̙ڍ‬ϡ఺࣎హវĂ‫݋‬υื౅࿅௣ბ፟
ĞUfsnjobmğෛ඄̚˘࣎ΨઇĶsfojdfķ۞޽΄ֽઇ‫࠹ז‬Т۞ΑਕĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20

ᔣሹ‫׶‬໣ဂ˵ΐి
ည Nbd!PT!Y ‫ ׶‬Xjoepxt!YQ ఺ᙷ‫׍‬౯ĶАҫёк̍ķ
Ğqsffnqujwf!nvmujubtljohğ
۞үຽր௚Ăౌѣ˘࣎В఼۞ĶͨঽķĂಶߏ၆ֹϡ۰ፆү۞ͅᑕͧྵ̙֤ᆃ
ីୂĄͅ៍ Nbd!PT!: Ă̂кᇴ۞‫ڦ‬ຍ˧ౌ‫ٸ‬дֹϡ۰۞ፆү˯Ăညߏ໣ဂ‫׶‬
ᔣሹ޷ต۞જүඈඈćт‫ڍ‬ଋ޷˭໣ဂ޷ᔣ̙‫ٸ‬Ă࿪ཝૄώ˯ಶົซˢᇶઃ‫ې‬
‫ڶ‬Ăඈ‫ޞ‬ଋ۞˭˘࣎ՙ‫ؠ‬Ą҃д Nbd!PT!Y ̚Ă༊ր௚д఍ந˘ֱ၌‫ޢ‬જү۞
ॡ࣏Ăଋ˵ధಶົຏᛇ‫ז‬ᔣሹٕ໣ဂ۞જүͅᑕѣֱ‫ؼ‬ᏵĄ
ࠎ˞ឰ Nbd!PT!Y Հ‫ڦ‬ຍଋ۞ፆүĂଋΞͽдĶր௚࿰ཉķ̚Ă૟໣ဂ۞Ķ࢖
ྫి‫ޘ‬ķ
Ğusbdljoh!tqffeğአԣĂᔣሹ۞Ķ޷ᔣࢦኑిதķ
Ğlfz!sfqfbu!sbufğአԣă
Ķࢦኑ݈ᇶ‫ؼ‬ķ
Ğefmbz!voujm!sfqfbuğॡมᒺൺĄ఺ᇹ˘ֽĂ࿪ཝ၆‫ٺ‬ଋ۞ፆүͅ
ᑕົՀࠎីୂĂЯࠎιົՀΐ‫ڦ‬ຍଋ۞જүĄ

ᙯౕ Dmbttjd ᒖဩ̙̚υࢋ۞‫ؼ‬ҩΑਕ
д DmbttjdĞNbd!PT!: ࠹टğᒖဩ̚Ă˲ߏᘱဦᜭજ඀ёăშྮă DE0EWE ᜭ
જ඀ёඈд PT!Y ̏̚གྷ‫׍‬౯Ăٙͽϡ̙‫ؼ۞ז‬ҩΑਕĂౌኛጐΞਕᙯଫĄଋ
Ξͽд PT!: ᒖဩ̚ેҖĶ‫ؼ‬ҩΑਕგந඀ёķ
ĞFyufotjpot!Nbobhfsğଠ‫ڕࢬט‬Ă
൒‫ޢ‬д‫̚׎‬ᏴፄĶNbd!PT!:/3/3 ఼ϡķĞNbd!PT!:/3/3!cbtfğĂΪֹϡ౵ૄώ۞
‫ؼ‬ҩΑਕĂ൒‫ޢ‬Г૟ BUJ ٕ oWJEJB ᘱဦ೿ͯᜭજ඀ёඈ PT!Y ᒖဩ̏̚གྷ‫׍‬
౯۞హវᙯౕĄ
఺࣎ԫμΞͽ಼̂ᒺൺୁજDmbttjdᒖဩ۞ॡมćд˘ొ611NI{۞H4࿪ཝ˯Ă
ୁજ۞᝞มΞͽᒺൺ‫̶˘ٺ͌ז‬ᛗĄѩγĂι˵ΞͽΐԣDmbttjdᒖဩ̚۞హវ
ેҖి‫ޘ‬ĂЯࠎ఺ᇹ˘ֽĂд၌‫ેޢ‬Җͷҫϡ఍நጡॡม۞‫ؼ‬ҩΑਕ˵ត͌
˞Ą
ĞᛌොĈੵ‫ܧ‬ଋ‫ົ̙ޢـ‬Гಏ፾ેҖNbd!PT!:ĂΪົдPT!Y̝˭ેҖĶDmbttjdķ
ሀёĂӎ‫̈݋‬በ̙‫ޙ‬ᛉଋֹϡ఺࣎ԫμĄт‫ڍ‬ଋᙯଫ˘ֱЯࠎᄃ PT!Y ࢦኑă

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 21

ٙͽᇶॡ̙ᅮࢋ۞ PT!: ‫ؼ‬ҩΑਕĂΞਕົдԼϡ PT!: ฟ፟۞ॡ࣏ĂЯࠎ৿˞
ߙֱА݈ᙯଫ۞ᜭજ඀ёĂ҃ౄј˘ֱ̙υࢋ۞ӧᕘĄğ

ឰĶDmbttjdķჂᛇ
༊ଋд PT!Y ˭ୁજĶDmbttjdķᒖဩăҭߏᇶॡֹ̙ϡι۞ॡ࣏Ăι̂ࡗົЫ
ଫ6.21&۞఍நጡॡมć‫ે̚׎‬Җ۞ߙֱహវࠤҌдԆБֹ̙ϡ۞ॡ࣏Ă˵ົ
ҫΝٙѣ۞఍நጡॡมĄ
ᔵ൒ PT!Y ۞Аҫёк̍నࢍĂਕૉឰր௚д఍நጡజБొҫϡ۞ଐԛ˭Ăᔘ
ਕ၆ଋ۞ፆଠܲ޺ͅᑕĂҭߏଋ˵ధົ൴னĂฟୁෛ඄ٕ‫ᙷ΁׎‬Ҭ۞̬ࢬፆү
ົ‫ځ‬ពត଀‫ၙޝ‬Ą
ྋՙ఺࣎યᗟ۞͞‫ڱ‬Ăಶߏ
૟ĶDmbttjdķր௚࿰ཉ̚Ă૟
Ķឰ Dmbttjd ซˢჂ্ķĞQvu
Dmbttjd!Up!Tmffqğ۞ॡࢨᇴࣃ
ត̈
Ğּт3̶ᛗğ
ĂឰDmbttjd
ᒖဩซˢĶЃ্ķ‫ې‬ၗĄࢋ
ឰ Dmbttjd Ⴢ඾ĂଋυืАੜ
΍ٙѣϒдેҖ۞ Dmbttjd హ
វĄт‫ ڍ‬Dmbttjd ᒖဩซˢჂ
্‫ې‬ၗĂι၆‫ٺ‬఍நጡ۞ֹ
ϡಶົࢫ‫ז‬ତ‫ ܕ‬1 Ą

ឰ Dmbttjd ᒖဩ೩ѝჂᛇĄ

૟ Epdl ෛ඄ќ‫ٸ‬ड़‫ڍ‬ԼࠎĶᒺ‫ٸ‬ķ
дĶEpdlķր௚࿰ཉ̚Ă૟ෛ඄ᒺ‫۞ٸ‬Ķჟីķ
ĞHfojfğপड़ԼјĶᒺ‫ٸ‬ķ
ĞTdbmfğĄ
ЯࠎĶჟីķপड़ົϡଫՀкր௚۞ྻზॡมĂٙͽົឰ࿪ཝ۞ి‫ޘ‬តၙĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 22

щ྅Հк੃ጸវ
Nbd!PT!Y ၆‫੃ٺ‬ጸវ۞ᅮՐͧ Nbd!PT!: ࢋ੼ćଂА݈ԧࣇኘ‫۞ז‬ෛ඄ྤफ़ᐼ
х͞ёಶΞ֍˘೹Ąଋග̟ PT!Y ۞੃ጸវ෸кĂι۞ેҖड़ਕಶ෸ָĄт‫ڍ‬
੃ጸटณ‫̂ޝ‬Ă Nbd!PT!Y ˵ົྵ͌ϡ‫ז‬෍ᑢ੃ጸវĞԯർჄᐼх۩ม༊ү੃
ጸវֽϡğĄ
࠹၆‫੃ٺ‬ጸវ҃֏ĂർჄ۞ྤफ़х‫ܧޘిפ‬૱ၙĄᔵ൒ PT!Y ۞੃ጸវგநΑ
ਕ̏གྷઇ଀‫̙ޝ‬᏾Ă൒҃࠹၆‫ٺ‬Г෴˘έ࿪ཝ҃֏Ăΐ྅੃ጸវ۞᏿ᔘߏ‫ܮޝ‬
‫۞آ‬Ą

ೱ྅ి‫ޘ‬Հԣ۞ർჄ
༊ඊ۰ԯ΃ཱིჍࠎĶQjtnpķ۞ QpxfsCppl!H4ĞᛌොĈ3111 ѐ‫ۍ‬ΟᅚҒ౅‫ځ‬ᔣ
ሹ፟჌ćϤѩΞ֍ᛁ‫֤߱ڍ‬ॡม۞ய‫׻ݡ‬Щ͞ё၁д‫ޝ‬ᒷᎣğ˯۞ 23HC ർჄ
ೱј JCN!UsbwfmtubsĞ59HC टณăՏ̶ᛗ 6511 ᖼğĂր௚۞ి‫ޘ‬ಶ‫ځ‬ព೩̙̿
͌ĄЯࠎ൑ኢߏ Nbd!PT!: ă Nbd!PT!Y ăͽ̈́ኜт Qipuptipq ̝ᙷ۞హវĂౌ
གྷ૱ᅮࢋ᝝ᆷർჄĂٙͽి‫ޘ‬ԣ۞ർჄ၆‫ٺ‬೩̿ր௚ड़ਕ˵ѣᑒӄĄ
ͧ੓ೀѐͽ݈ĂனдർჄ۞ᆊॾ̏གྷۡۡ˭རćٙͽт‫ڍ‬ଋѣᖞ࿪ཝࢋ̿৺Ă
ೱർჄ˵ధზߏ౵‫͞۞آܮ‬ё̝˘Ąт‫ڍ‬ଋ۞࿪ཝߏॸ˯‫ݭ‬Ă྅˘௡੼ి۞Ⴣ
ჄੱЕĞSBJEğ૟ົՀឰଋಈ΍୕γĄ

ֹϡௐ˟ొពϯጡ
ඊ۰д૟ QpxfsCppl!H4 ລ੨γତពϯጡֹϡॡĂ൴ன˞˘І‫ޝ‬পҾ۞ְଐĈ
༊ତ˯γତᏈ၌Ă֭ͷ૟ྋ‫ޘژ‬నࠎ 2135y879 ॡĂᏈ၌ࢦᘱ۞ి‫ޘ‬ຏᛇតԣ
˞ă൪ࢬ۞ͅᑕ˵ͧΪֹϡ࿪ཝ̰‫୵۞ޙ‬೿Ꮘ၌ីୂĄ˵ధ఺ߏι̰‫ޙ‬BUJᘱ
ဦ೿ͯనࢍ˯۞˘࣎̈৿εĂ˵ధдଋҋ̎۞࿪ཝ˯ྏྏĂ˵ΞਕѣĞ˵Ξਕ
՟ѣğ࠹Т۞ड़‫ڍ‬Ą̙࿅Ă༊ඊ۰૟ྋ‫ޘژ‬አ଀Հ੼ॡĂಶ՟ѣតԣ۞ຏᛇ
˞Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 23

͕ྮ።඀
ᔵ൒ඊ۰Щ˭ጾѣΒ߁੨౯ Buimpo ఍நጡ۞ QD ăͽ̈́ᛁ‫ܛ╗ڍ‬ᛳ Qpxfscppl
H5 д̰۞ 23 ొ࿪ཝĂҭߏ఺ొЇ౻Їީ۞ QpxfsCppl!H4 ̪ߏඊ۰͹ࢋ۞̍
ү࿪ཝĄιͧ QpxfsCppl!H5 р۞г͞Ă͹ࢋߏд‫ٺ‬к˞˘࣎ᕖ·ᇿĂΞͽΐ
྅ௐ˟࣎࿪Ѱٕௐ˟࣎ർჄĂឰֹϡॡมٕϡ౉Ξͽᒔ଀‫ؼ‬ҩĄඊ۰Ωγࠎι
ତ˯˞˘ొ 32 Цˬ඼ĞNjutvcjtijğ3151v ពϯጡăͽ̈́˘௡຋హĶJoufsofu!Qspķ
ᔣሹᄃĶFyqmpsfs!Pqujdbm!Usbdlcbmmķ࢖ྫ஧Ą
༊ᛁ‫ڍ‬ଯ΍ Nbd!PT!Y!21/2 ۞ॡ࣏Ă QpxfsCppl!H4 ˯۞఍நጡ੺˯ಶព΍˞ি
ၗĄᔵ൒ඊ۰щ྅˞ PT! Y ă҃ͷ‫ޝ‬ಈᝌϡιĂ̙࿅၆‫͟ٺ‬૱̍үֽᄲĂϡ
QpxfsCppl!H4 ֽ෿ᔘߏ͉ၙ˞˘ᕇĄٙͽඊ۰˫ᇶॡаᐝֹϡ Nbd!PT!:/3/3 Ą
൒҃Ăᐌ඾ధкາహវు႙΍னд PT!Y ˯ă PT!Y!21/2/3 ۞ય͵Ğனд౵າ۞
‫ۍ‬ώ̏གྷ‫ ˞ז‬21/2/6ğăͽ̈́ Nbd!PT!:/3 ۞༊፟ѨᇴᆧΐĞ̏གྷΞਕПच‫ࢦז‬
ࢋ۞ྤफ़ğĂٙͽඊ۰̖ՙ‫˘܅ؠ‬ᕇ͕‫ޥ‬Ă࠻࠻ѣ̦ᆃ͞‫ڱ‬ਕΐԣ PT!Y ۞ి
‫ޘ‬Ăឰιዋ‫͟ٺ‬૱үຽ۞ϡ౉Ą

ឰ PT!Y Հည PT!:
!!!˭ࢬ۞఺ֱహវĂΞͽࠎଋ۞ PT!Y ΐ˯˘ֱ PT!: ۞ຏᛇĄт‫ڍ‬ଋ̏གྷ‫ܧ‬૱௫
ၚ PT!: âॡ̝มᙱͽԆБତ‫ צ‬PT!Y д̬ࢬ˯۞ԼតĂ˵ధΞͽྏྏ఺ֱ̈
హវĂឰଋΞͽՀԣซˢ PT!Y ۞‫ڶې‬Ą
œ BTN!.!дᏴಏ᛼۞౵Π˯֎ΐ˯̷ೱᑕϡహវ۞ᏴಏĄ
œ GsvjuNfov!.!ΐ˯Ξҋ‫̰ؠ‬ट۞ᛁ‫ڍ‬ᏴಏĄ
œ XjoepxTibef!Y!.!ΐ˯ĶќЪෛ඄ķ
ĞxjoepxtibefğĂឰෛ඄дᏈ၌Ϊ౺˭˘࣎
ᇾᗟ᛼۞ड़‫ڍ‬Ą
œ EspqEsbxfst!Y!.!дᏈ၌˯ΐ˯ѣᇾច۞ᇅ΍ෛ඄ĂଋΞͽдෛ඄̚ፋநᑫ९ٕ
ୁજ૱ϡ۞హវĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24

˯ࢗ۞఺ֱ̈ԫμĂឰ Nbd!PT!Y ߊਕૉд H4 ͹፟˯෿੓ֽីୂధкĂ҃ͷ
˫̙ົᇆᜩ PT!Y ۞፾পࢲ‫ק‬ĄனдĂߊ൒఺ొ QpxfsCppl ड़ਕ̏གྷѣ˞಼̂
೩̿Ăٙͽ˵ధᔘਕГкᇣ˘߱ॡมĂឰඊ۰Ξͽඈ‫ ז‬H6 ఍நጡăٕߏ 2/6.
3HI{ ۞ᗕ఍நጡ፟჌΍னॡĂГ‫܅‬᏿෴˭˘ొາ۞ Nbd Ą
၆‫̙ٺ‬ᅮࢋֹϡ‫ ז‬H5 ఍நጡ̚Ķໂి͔ᑜķΑਕ۞ྤफ़ऱϡ౉ֽᄲĂ౵ࢦࢋ
۞ి‫ޘ‬Ꮚณᇾ໤ᑕྍߏ఍நጡ۞ NI{ ᇴć҃ଂ఺࣎֎‫࠻ֽޘ‬Ă 2HI{ ۞ H5 ఍
நጡ̙࿅ͧ 611NI{ ۞ H4 ԣ̂ࡗ˘ࢺĂٙͽᔘ̙ૉӛ͔ඊ۰෴˘ొБາ۞࿪
ཝĄт‫ޘిڍ‬Ξͽ྿‫ז‬αࢺ۞ྖĂ˵ధಶͧྵࣃ଀ԸྤĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Evbmjuz4 ǕǕԼត PT!Y ̬ࢬ۞̍‫׍‬
ဦ͛ĆበᏭొ

т‫ڍ‬ଋд Nbd!PT!: ̚ϡ࿅ּтĶ༱‫܅‬ඌķ
ĞLbmfjeptdpqfğ̝ᙷ۞̬ࢬត̼హវĂ
ٕߏഅགྷߏ Mjovy ۞ϡ͗Ă֤ᆃଋ˵ధԓ୕д PT!Y ˭˵ਕૉည˯ࢗ఺‫׌‬჌ր
௚˘ᇹĂឰෛ඄ă޷ต̝ᙷ۞̬ࢬౄ‫ݭ‬ѣ˘ֱត̼Ą
‫׎‬၁Ă Nbd!PT!Y ۞ĶBrvbķ
Ğಶߏٛ˚͛̚Ķͪķ۞ຍ‫ޥ‬ğ̬ࢬ̏གྷ‫ޝ‬Ķͪķ
˞Ăࣧώߏ̙ᅮࢋઇ̦ᆃԼតćӈֹᔘѣ˘ֱ̙јሢ۞г͞Ă˵υืགྷ࿅‫ܜ‬ॡ
ม۞၁ϡ҂រĂ̖ਕ᎐΍౵ָ۞ܑன͞ёĄ̙࿅т‫ڍ‬ଋЯࠎ࣎ˠ‫קݡ‬ăٕߏࠎ
˞೩̿࿪ཝ۞ેҖड़ਕĞኛણዦώഇপҾಡጱIJឰH4෿Nbd!PT!Yి‫ޘ‬ՀԣijğĂ
ٙͽຐࢋԼតٕᖎ̼ PT!Y ۞̬ࢬĂಶΞͽֹϡϤ Dpovoesvn!Tpguxbsf ̳Φ΍
‫۞ݡ‬ВֳహវĶEvbmjuz!4ķĄ
ĶEvbmjuz!4ķΞͽ౅࿅Ч჌̙Т۞Ķ͹ᗟķ
Ğuifnftğሀ௡ֽԼត PT!Y ۞̬ࢬ̮
ІĂࠤҌᔘ̰‫˞ޙ‬ҋજ˭ྶາሀ௡۞ΑਕĂឰଋΞͽ૱૱ೱາ۞̬ࢬֽ‫ە‬Ą̙
࿅ಶтТ࿅Ν‫ە‬Ķ༱‫܅‬ඌķ˘ᇹĂֽҋЧг۞͹ᗟሀ௡ᙱҺ‫ݡ‬ኳણम̙ᆅĂ൑
ኢрϡᄃӎăр࠻ᄃӎăࠤҌົ͔੓༊፟ᄃӎĂౌߏ՟ѣˠ࢑య۞Ăኛдֹϡ
̝݈ҋ̎҂ᇋ‫ځ‬ϨĄ

щ྅ Evbmjuz!4
˭ྶĶEvbmjuz!4ķ֭ྋᑅᒺԆல̝‫ޢ‬ĂଋಶΞͽдᏈ၌ॸ
ࢬ˯࠻‫ז‬ĶEvbmjuz/enhķჃჄᇆညᑫĞဦ 2ğćฟୁ఺࣎
ჃჄᇆညᑫĂιົតј˘ొΨઇĶEvbmjuz!Jotubmmfsķ۞෍
ᑢჃჄĄેҖჃჄ̚۞ĶEvbmjuz!Jotubmmfsķщ྅඀ёĂͽ
˘ਠ۞͞ёԆјщ྅જүĄ༊൒Ăѣ۩۞ྖĂᔘΞͽ࠻
࠻‫ ͽ̚׎‬QEG ॾёᄦү۞ᄲ‫͛ځ‬ІĄ

ဦ 2!!Evbmjuz!4 ۞ჃჄᇆည

щ྅Ԇல̝‫ޢ‬Ă Evbmjuz!4 ົ΍னдĶBqqmjdbujpotķᑫ९ӵ̚Ăјࠎᑕϡహវ̝
˘Ą޷‫ે˭׌‬ҖιĂГགྷ࿅ೀ࣎યᗟෛ඄Ğ̙நົ˵՟ᙯܼğĂಶΞͽซˢፆ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 26

үෛ඄Ğဦ 3ğĄෛ඄̚
౵˯ࢬߏ͹ᗟᑫ९̰ट۞
࿰ᜓĂ̚มߏ͹ᗟᑫ९Е
ܑĂ౵˭͞‫ߏ݋‬ဦည௡Ъ
۞ᏴፄЕܑĄ

щ྅̬ࢬ͹ᗟ
т‫ڍ‬ଋຐ࠻࠻౵‫ܕ‬າ΍˞
̦ᆃ͹ᗟᑫ९ĂΞͽдᏴ
ಏ᛼˯Ᏼ‫פ‬ĶJoufsofuķᏴ
ಏ˭۞ĶMjwf!Uifnfķ޽
ဦ 3!!Evbmjuz!4 ۞ૄώፆүෛ඄Ą
΄Ă Evbmjuz ಶົҋજЕ΍౵‫ܕ‬΍ன۞͹ᗟᑫ९Ğဦ
4ğĄଋΞͽଂពϯ΍ֽ۞

Еܑ̚Ᏼ‫פ‬ѣᎸ኷۞ᑫ९Ă൒‫޷ޢ‬Π˭֎۞Ķepxompbeķ޷ตֽ˭ྶĄ
Evbmjuz ົԯᐌ͹඀ёٙ‫ܢ‬
۞͹ᗟᑫ९ăͽ̈́౅࿅
ĶMjwfUifnfķΑਕٙ‫଀פ‬
۞͹ᗟᑫ९Ă‫ٸ‬дĶԧ۞
࿪ཝ!?!ჃჄ፟!?!Mjcsbsz!?
Uifnftķᑫ९ӵ̚Ąт‫ڍ‬
ଋд͹ᗟЕܑ̚࠻̙‫ࣣז‬
ࣣ˭ྶ۞͹ᗟᑫ९ĂΪࢋ
ੜ΍ Evbmjuz!4 ĂГࢦາે
Җ˘ѨಶΞͽ˞Ą

ဦ 4 ĶMjwfUifnfķ͹ᗟᑫ९˭ྶΑਕ۞ෛ඄Ą

т‫ڍ‬ଋдҾ۞г͞˭ྶ˞͹ᗟᑫ९ĂּтдĶEjbnpoe!Nfbepxtķშ৭˭ྶ˞Щ
ΨĶHsbz!Brvbķ۞͹ᗟĂ˵Ξͽ౅࿅ᖎಏ۞͞ёΐซ Evbmjuz!4 ۞ෛ඄̝̚Ğဦ
5ğĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 27

Тᇹ۞ĂĶHsbz!Brvbķ˭
ྶ̝‫࣎˘ߏ˵ޢ‬Ķ/enhķ
ॾёჃჄᇆညᑫĄాତ֭
χฟᇆညᑫ۞‫׌‬ᆸෛ඄Ă
ಶΞͽ࠻‫࣎˘ז‬Ψઇ
ĶHsbzBrvb/uifnfķ۞ᑫ९
ӵĄԯ఺࣎ᑫ९ӵଂෛ඄
̚‫ٳ‬ٛซ Evbmjuz ෛ඄۞
͹ᗟᑫ९Еܑ̝̚ĂಶΞ
ͽԆјщ྅જүĄ

ဦ5

૟͹ᗟᑫ९ӵວซ Evbmjuz!4 ۞ෛ඄̚ĂಶΞͽԆјщ྅જүĄ

઄నԧࣇຐࢋֹϡາ۞າ̬ࢬ͹ᗟಶߏĶHsbz!BrvbķĂΪࢋдЕܑ̝̚Ᏼ‫פ‬Ă
Г޷Π˭֎۞ĶTxjudi!Tdifnfķ޷ตಶΞͽ˞Ą޷˭̷ೱ޷ต̝‫ޢ‬Ă Evbmjuz ົ
ШଋࢋՐ૜ቅćኛᏮˢଋ۞ր௚გந૜ቅĂ˵ಶߏଋϡͽ൳ˢ Nbd!PT!Y ۞૜
ቅĄт‫ڍ‬ଋᏮˢ˞ϒቁ۞૜ቅĂEvbmjuz!4ಶົฟؕщ྅ଋٙ޽‫۞ؠ‬͹ᗟᑫ९Ą
Ԇј۞ॡ࣏ົ൴΍˘࣎ࢰड़ĂӘ෦ଋ̏གྷщ྅ԆјĂҭߏ̙֭ົពϯЇңෛᛇ
೩ϯĞඊ۰ᄮࠎ఺ߏ࣎̈৿ᕇğĄ
னдĂੜ΍Evbmjuz!4Ăιົពϯ˘࣎ᛋϯੈिĂӘ෦ଋυื൳΍ր௚Гࢦາ൳
ˢĞࢦາฟ፟༊൒˵ΞͽğĂଋٙઇ۞Լត̖ົ൴Ϡड़‫ڍ‬Ą‫ߏٺ‬ԧࣇಶֶ໰޽
ϯੜ΍ Evbmjuz Ă֭ͷ൳΍Г൳ˢր௚Ą

࠻Ċ̙˘ᇹ˞Ċ
т‫ڍ‬ଋߏࠎ˞೩̿ Nbd!PT!Y ۞ેҖड़ਕֹ҃ϡ Evbmjuz Ăдщ྅˞ĶHsbz!Brvbķ
ٕ‫΁׎‬ᖎ̼̬ࢬᘱဦ۞͹ᗟ̝‫ޢ‬Ăଂ˘ֱ̈г͞ಶΞͽ࠻΍࣒Լ݈‫̙۞ޢ‬ТĂ
҃ͷያ˘ᕇ૱ᙊᑕྍಶΞͽட‫ז‬Ă఍நጡ۞࢑ፉᑕྍតᅅ˞Ğ༊൒Ăт‫ڍ‬ଋѣ
Ꮈ኷۞ྖĂΞͽ‫˘܅‬ᕇॡมઇઇ࣒Լ݈‫۞ޢ‬ჟቁड़ਕͧྵĂ̙࿅ԧࣇд఺྆ಶ
ᇶॡ࠹‫ܫ‬Ķ૱ᙊķ˞ğĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 28

ּтԧࣇΞͽ࠻‫ז‬Ăྫྷ
ᇾ໤۞ĶBrvbķ̬ࢬĞဦ
6ğ࠹ྵĂགྷ࿅ĶHsbz
B r v b ķԼត̬ࢬ̝‫ޢ‬
Ğဦ 7ğĂࣧώдᇾ໤۞
ĶBrvbķ̬ࢬ̚Ăົͽ
Η౅‫͞ځ‬ёྫྷ‫̰˭׎‬ट
Ϲᝑ۞Ᏼಏăෛ඄ඈొ
ЊĂкΗౌតј˞̙౅
‫۞ځ‬ѷҒćੵ˞ഴᅅ఍

ဦ6

ࣧؕ۞ĶBrvbķ̬ࢬĄ

ဦ7

གྷ࿅ĶHsbz!BrvbķԼត̬ࢬ۞Ᏼಏᄃෛ඄Ą

நጡ۞࢑ፉ̝γĂдТ
ॡពϯధкࢦᝑෛ඄۞
ॡ࣏Ă˵ͧྵ̙ົЯࠎ
Η౅‫۞ځ‬ᙯܼĂឰᏈ၌
ព଀͉࿅஄ใĄ

ඕᄬ
т‫ڍ‬ଋ۞ Nbd ి‫ޘ‬ૉ
ԣĂٙͽ̙ߏ‫ޝ‬ԓցͽ
Լត̬ࢬֽ೩̿۞ి
‫ޘ‬Ă֤ᆃ༊൒ಶѣՀк
۞ҋϤֽဘྏЧ჌̙Тࢲ‫ࢬ̬۞ק‬Ąੵ˞݈ࢬ೩‫ז‬࿅۞
ĶEjbnpoe!Nfbepxtķ
შ৭̝γĂኜтĶeftlupqqfs/ofuķăĶEph!Ipvtf!Pomjofķ˵ౌߏࣃ଀˘ై
۞г͞Ą
т‫̂ڍ‬छಈᝌ۞ྖĂԧࣇ‫ົޢـ‬Гࠎ̂छк̬௜˘ֱԼត PT! Y ̬ࢬ۞͞ё
Ğࠎ˞ి‫˵ޘ‬рăࠎ˞р‫˵ە‬рČČğ
Ă˵ᝌ‫ܓ‬ဘྏ࿅Ч჌ѣ኷͞‫۞ڱ‬᝝۰ֽ‫ܫ‬
Ә෦ԧࣇĊ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vojdpef ᄃ Nbd!PT!YĞ˭ğ
ү۰Ć Nbuu!Ofvcvsh
ᛌ۰Ć౰༄̈በ

дώ͛۞˯ะ̚ඊ۰̂ர̬௜˞ Vojdpef Ăιߏ˘࣎૟ٙѣ३ᆷ௑ཱིր௚ٙ̚
Β߁۞Ї˘ф̮ϡ̙Тᇴࣃֽ΃ܑ۞̂˘௚ߛၹĂ౵кΞ΃ܑ˘Ѻ༱̙࣎Т۞
ф̮̈́௑ཱིĄ Nbd!PT!Y ̏གྷ̰‫ ˞ޙ‬Vojdpef Ăдତ˭ֽ۞͛ౢ̚Ăԧࣇᚶᜈ
ֽ˘ଣտౣĄ

ૻ‫ט‬Ꮾˢ
т‫ڍ‬ຐᙋ‫ ځ‬Vojdpef ቁ၁хд‫ٺ‬ଋ۞࿪ཝ༊̚ĂଋΞͽᏮˢ˘ֱι۞ф̮Ą‫ޝ‬
‫ځ‬ពгĂϫ݈ଋ൑‫ڱ‬ϡ˘ਠᏮˢ۞͞‫ֽڱ‬Ԇјѩ˘જүĂЯࠎЍߏᔣሹ˯۞޷
ᔣĂӈֹΐ˯ĶPqujpoķͽ̈́ĶTijguķᅃӄᔣ˵̙֖ͽ̶Ҿ΃ܑ෹࿅ 367 ࣎ф
̮ćٙͽಶυืѣٙᏜ۞Ꮾˢ‫ڱ‬хдĄͽ˭ӈߏᏴϡ˘࣎Ꮾˢ‫۞ڱ‬ᖎಏቑּĈ
χฟ Nbd!PT!Y ࿰ཉᏴಏ˭۞ Joufsobujpobm ࿰ཉᏴಏĂᏴ‫ ז‬Lfzcpbse!Nfov ᏴีĂ
൒‫̺ޢ‬Ᏼ Vojdpef!Ify!Joqvu ఺࣎ีϫćனдଋ۞ր௚޽΄Е˯۞ᔣሹ୻ಏ̚ಶ
ົ΍ன Vojdpef!Ify!Joqvu ఺࣎Ꮾˢ‫ڱ‬ΞֻᏴϡĄ
னдԧࣇ໤౯рฟؕᔣˢĄଂᑕϡ඀ёᑫ९ӵ̚ฟୁĶUfyuFejuķ఺࣎̈ᑕϡ඀
ёĂତ඾дᔣሹ୻ಏ̚Ᏼ‫ פ‬Vojdpef!Ify!Joqvu Ꮾˢ‫ڱ‬Ă൒‫ޢ‬ᑅ඾ Pqujpo ᔣ̙
‫ٸ‬Ăତ඾ᔣˢĶ153F!1551!1549ķ
Ğ̙Β߁ཱི͔̈́۩ϨᔣğĂଋனдΞͽ࠻‫˘ז‬
ܻ࣎͛ЩфĶZvsjķͽˬ࣎ DzsjmmjdĞ೻͈ٛᄬրğфֽ̮ពϯĂଋٙᔣˢ۞ᇴ
ࣃߏ΃ܑ఺ֱф̮۞ Vojdpef ˩̱ซҜ̰ቅࣃĄт‫ڍ‬ଋຐણዦԆፋ۞ Dzsjmmjd ф
̮ Vojdpef ̰ቅܑĂΞᕇᏴ˭ЕშӬ iuuq;00xxx/vojdpef/psh0dibsut0QEG0V1511/
qeg Ą
т‫ڍ‬ଋྏ඾Ᏼ‫פ‬ĶZvsjķ൒‫ޢ‬តՀф‫ݭ‬Ăιֶ൒Ξͽϒ૱ពϯć఺ߏЯࠎ Nbd
PT!Y ٙ̚ѣ۞ф‫ౌݭ‬ѣΒӣ Dzsjmmjd ф̮๜ĉ֭‫ܧ‬тѩĊ఺ߏЯࠎຐࢋពϯ۞

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 30

ф̮т‫̙ڍ‬хд‫۞ؠ޽ٺ‬ф‫ݭ‬༊̚Ă Nbd!PT!Y ົଂٙѣ̏щ྅۞ф‫̚ݭ‬ҋજ
ຩವΒӣ఺ֱф̮۞ф‫ݭ‬Ă൒‫ޢ‬ϡιֽ‫ؠ޽ࣧ΃פ‬ф‫ݭ‬ពϯĄ఺ᕇ࠹༊ࢦࢋĂ
Яࠎ˘࣎Βӣٙѣ Vojdpef ф̮۞ф‫ݭ‬૟ົ˩̶λ̂ĂՀҾ೩ࢋ‫܅‬к͌Αֽ͈
ᄦү఺ᇹ۞ф‫ݭ‬Ąд఺჌ሀё̝˭Ăф‫ݭ‬నࢍᇄથ‫ܮ‬Ξ૞‫ٺڦ‬প‫̶ొؠ‬ĂՏ࣎
ф‫ౌݭ‬Ξͽ೩ֻፋ࣎ Vojdpef ф̮ะ˭۞ొ̶̄ะĄ
ͽϫֽ݈ᄲĂт‫ڍ‬ଋۢ྽‫̱˩׎‬ซҜ̰ቅࣃĂ Vojdpef!Ify!Joqvu Ꮾˢ‫ڱ‬ᔵ൒Ξ
ͽᔣˢЇң۞ Vojdpef ф̮Ăҭ‫ځޝ‬ពг՟ѣ၁ϡᆊࣃĄд၁ᅫፆү˯Ăᅮࢋ
˘࣎Հр۞͞ёֽᏮˢф̮Ă‫࣎͞˘̚׎‬ёߏ౅࿅ᔣሹ၆ᑕĄٙᏜᔣሹ၆ᑕĂ
ಶߏ޽ଋٙ޷˭۞޷ᔣᄃᏮˢф̮̰ቅࣃ̝ม۞၆ᑕᙯܼć˘ਠ‫˭ڶې‬ĂՏ˘
࣎޷ᔣົ၆ᑕ‫ ࣎˘ז‬BTDJJ ф̮ะ྆۞ф̮Ą
̙࿅༊ଋ೩‫ ז‬Tzncpm ఺࣎ф‫ݭ‬Ăд Nbd!PT!: ۞ᒖဩ˭ΪߏΩ˘࣎ྫྷ BTDJJ ф
̮ะֹϡ࠹Т̰ቅቑಛ۞ф‫ݭ‬ćҭдNbd!PT!Y̝˭ĂTzncpmф̮‫ߏ݋‬Vojdpef
ф̮Ăιࣇ̙Гྫྷ BTDJJ ф̮ะֹϡ࠹Т۞̰ቅĄٙͽ༊ࢋᔣˢ Tzncpm ф̮
ॡĂଋυืֹϡ̙Т۞ᔣሹ၆ᑕĈଋֶ൒໰π૱۞͞ёᏮˢĂҭՏ࣎ᔣ޷˭ౌ
ົயϠྫྷπ૱̙Т۞̰ቅĂЯѩಶΞͽֹϡҜ‫ ٺ‬Vojdpef ̝˭۞ Tzncpm ф̮Ą
ѣᙯ˯̰ࢗट̝၁ᅫፆүт˭ĈࢵАд Joufsobujpobm ࿰ཉᏴಏ̚ฟୁ Tzncpm ၆
ᑕ۞ΑਕĂତ඾ଂ Bqqmjdbujpo ᑫ९ӵ̚۞ Vujmjuz ᑫ९ӵ̰ฟୁ Lfz!Dbqt ఺࣎
̍‫׍‬హវĂдф‫ݭ‬Ᏼಏ̚Ᏼ‫פ‬Tzncpmф‫ݭ‬ĄனдಶᔣሹᏴಏ̙̚Т۞ᔣሹ၆ᑕ
ઇ˘˭၁រĈт‫ڍ‬ଋᏴ‫ߏ۞פ‬V/T/ᔣሹ၆ᑕĂLfz!Dbqt̂̚ొ̶۞ф‫ߏݭ‬Ӕன
۩Ϩćт‫ڍ‬ଋᏴ‫פ‬Tzncpmᔣሹ၆ᑕĂ‫݋‬ϒቁ۞ф̮ಶົ΍னĄ၁ᅫ˯ৌϒࢋღ
۞ߏᔣሹ၆ᑕ̙҃ߏф‫ݭ‬ĂЯࠎTzncpmф̮Тᇹ΍னд‫΁׎‬ధкф‫ݭ‬༊̚Ğಶ
тТൾѝԧࣇٙ˞ྋ۞Ăт‫۞ؠ޽ڍ‬ф‫ݭ‬൑‫ڱ‬ពϯф̮Ă Nbd!PT!Y ົଂ‫΁׎‬
۞ф‫ݭ‬Ᏼ‫פ‬ϒቁ۞фֽ̮ആ΃ğĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 31

Ωγ˘࣎ᔣሹ၆ᑕ૱֍۞ᑕϡĂಶߏࢦࢰ௑ཱིᏮˢᔣ۞ֹϡĄଋٕధд˘ਠࡻ
͛Ꮾˢᔣሹ˭̏၆ѩᅲࠎሢଉĂιΞͽᏮˢ˘ֱ൴ࢰ̙Т۞ϓࢰфϓĄᓝּֽ
ᄲĂдࡻ͛ᔣሹ˭ᔣˢ Pqujpo.v Ăତ඾ᔣˢĶvķಶΞͽχ΍ v.vnmbvu ఺࣎ф
ϓćPqujpo.v ߏӘۢᔣሹ၆ᑕ‫ڱ‬ᇶॡА̙ࢋҿᕝᏮˢф̮Ăඈ‫࣎˘˭ז‬ৌϒຐ
ពϯ۞ф̮ᔣˢ̝‫ે̖ޢ‬ҖજүĄଋ˵ΞͽдJoufsobujpobm࿰ཉᏴಏ˭Ᏼϡ‫ؼ‬ҩ
ᘲ੺ᔣሹ၆ᑕĞFyufoefe!Spnbo!lfzcpbse!nbqqjoh*Ăιਕૉឰଋ‫ޝ‬ट‫ٽ‬гֹϡ‫ז‬
Հк۞ᘲ੺ࢦࢰ௑ཱིф̮Ą
Տ჌̙Т۞ᄬ֏ౌѣ‫׎‬၆ᑕ۞Ꮾˢ‫ڱ‬хдĂѣֱĞညߏ͛͟ğᔘᅲࠎჟμኑ
ᗔĄ᏷ጹ۞ߏĂᛁ‫ڍ‬д Nbd!PT!Y ͚ٙ̚೯۞Ꮾˢ‫ڱ‬ᔘߏͧ Nbd!PT!: ࢋֽ଀
͌ćညߏ୚͛ă‫ܠ‬ٛұ͛‫׶‬ԓұֽ͛۞Ꮾˢ‫̝;ౌڱ‬ᗒтĄдߙֱ‫˭ڶې‬â
ֱᄬ֏۞Ꮾˢ‫ົ̙ڱ‬΍னдNbd!PT!Y༊̚Ăੵ‫ֱ˘ܧ‬প‫۞ؠ‬ф‫˵ݭ‬Тॡхдć
тࢋ‫ֱ఺଀פ‬ф‫ݭ‬Ăଋᅮࢋଂ Nbd!PT!: ր௚ЍჄͯ̚ԯ࠹ᙯ۞ᄬ֏इІщ྅
‫ ז‬Dmbttjd ᒖဩ˭Ğྎ௟̰टΞણዦͽ˭შӬĈiuuq;00epdt/jogp/bqqmf/dpn0bsujdmf/
iunm@bsuovn>217595ğćΩγ˘ֱଐԛ˭Ăଋ˵ΞͽགྷϤహវ̿৺ֽ‫̙଀פ‬Тᄬ
ր۞͚೯Ğኛણዦͽ˭შӬĈi u u q ; 0 0 e p d t / j o g p / b q q m f / d p n 0 b s u j d m f / i u n m @
bsuovn>231176ğĄ௟༼ొ̶дѩಶ̙ГᖴࢗĂЯࠎ઄ֹଋᅮࢋֹϡߙ࣎প‫۞ؠ‬
Ꮾˢ‫ڱ‬ĂଋΞਕົͧඊ۰၆ྍᄬ֏̈́ Vojdpef ۞˞ྋֽ଀ՀΐஎˢĄ

ᕱᜓშࢱ
Vojdpefᇾ໤̼۞˘࣎‫ځ‬ពр఍Ăಶߏдშࢱ˯ĂЧ჌̙Тᄬր۞͛фΞͽ‫ٸ‬ኜ
αঔ࠰ਕϒቁពϯĄтຐ֍ᙊ˘˭఺ᇹ۞൪ࢬĂ࣎ˠଯᖧଋΞాତ‫ֲ࣯ͧࣖז‬
̂ጯĶLfsnjuķࢍထ۞ VUG.9Ğൾ‫ޢ‬Гΐͽྋᛖğᇹώშࢱ˘ଣĞiuuq;00xxx/
dpmvncjb/fev0lfsnju0vug9/iunmğćଋυืֹϡPnojHspvq۞PnojXfcᕱᜓጡĞiuuq;0
0xxx/pnojhspvq/dpn0bqqmjdbujpot0pnojxfcğĂ఺ߏඊ۰ٙ൴னĂ઱˘ਕԁචӔன
Vojdpef ф‫۞ݭ‬ᕱᜓጡĄт‫ז଀ࢋڍ‬౵р۞ड़‫ڍ‬Ă˵ኛ˭ྶ Kbnft!Lbtt ٙᄦү
۞ Dpef3111 ф‫ݭ‬Ğ˭ྶშӬĈiuuq;00ipnf/buu/ofu0kbnftlbtt0DPEF3111/[JQğĂ൒
‫ޢ‬дୁજ P n o j X f c ̝݈૟‫זٸ׎‬ଋ۞ф‫ݭ‬ᑫ९ӵ༊̚Ğт‫ڍ‬ଋᘄ଀˭ྶ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 32

Dpef3111 ф‫ݭ‬Ă Nbd!PT!Y ༊̏̚ѣ۞ф‫ֶݭ‬൒Ξͽឰଋ࠻‫̙ז‬᏾۞ඕ‫ڍ‬ĂΪ
̙࿅ѣֱф̮ົតјϡ˘࣎পঅф̮௑ֽཱི‫΃פ‬Ă‫׎‬ϡຍд‫ٺ‬ӘۢଋĂৌϒ۞
ф̮൑‫ڱ‬ϒ૱ពϯĄğĄ
༊ଋֹϡ P n o j X f c ֽᕱᜓ˯ࢗ۞ᇹώშࢱॡĂଋᑕྍΞͽ֍‫ז‬Дफᄬ
ĞSvojdğă̚͵ࡔࡻᄬĞNjeemf!Fohmjtiğă༄̀ᇇᄬĞNjeemf!Ijhi!Hfsnboğă
ன΃ԓᘷᄬăܻᘲ೻ᄬăॾጆРֲᄬĞHfpshjboğĂͽ̈́‫΁׎‬ధкᄬ֏Ąٕధѣ
˘ă˟჌ᄬ֏൑‫ڱ‬ពϯĂҭඕ‫ڍ‬ᔘߏ࠹༊΄ˠមளĄ઱˘ྵ̂۞યᗟĂߏ˘ֱ
ϤΠҌν᝝Ԕ۞͛фĂညߏԓұֽᄬ‫ܠ׶‬ٛұᄬ۞᝝Ԕߏᙹࣆ۞ĄТॡኛ‫ڦ‬
ຍĂଋٙ֍‫ߏ̙۞ז‬ဦͯĂٙѣ۞͛фౌߏଂଋٙщ྅۞ф‫ֽݭ‬யϠ۞Ăಶည
ߏ͛३఍நጡٙઇ۞˘ᇹĄ
ଋٕధົຏ‫ז‬р؈â࣎ IUNM ۞შࢱтңΞͽӘۢᕱᜓጡࢋពϯ̦ᆃᇹ۞
Vojdpef ф̮ĉጐგࢋд˘࣎შࢱ˯ពϯ˘ਠࡻ͛фϓ۞ĶfķĂΪᅮд IUNM
͛І˯ᔣˢĶfķ఺࣎фϓĂҭଋࢋтңᑕ;˘ܻ࣎͛Ķzvķ఺࣎ф̮ĉͽֹϡ
Vojdpef ֽᄲĂѣ˟࣎͹ࢋઇ‫ڱ‬Ĉ‫ֹߏ˘׎‬ϡф̮̰ቅ۞͞ёĂಶညଋΞͽд
IUNM ͛І˯ֹϡĶ'rvpu<ķֽ΃ܑᗕཱི͔ф̮˘ᇹĂଋΞͽֹϡĶ'$2213<ķ
ֽ΃ܑܻ͛̚۞Ķzvķ఺࣎ф̮ĞЯࠎ 2213 ߏ఺࣎ф̮ Vojdpef ̰ቅ۞˩ซҜ
ᇴࣃğĄ఺჌ઇ‫ڱ‬ዋϡ‫͛ٺ‬І༊̚Ϊѣೀ࣎ Vojdpef ф̮۞ଐԛĂҭߏдྵ̂
۞͛І̚Ăֹϡѩ‫ڱ‬૟ົֹ଀ᄦүăበᏭ‫׶‬఍நIUNMត଀‫ܧ‬૱ᓄႲĂЯࠎՏ
࣎఺ᇹ۞ф̮ᅮࢋ̱࣎Ҝ̮௡ֽᐼхćྋՙ఺ᇹ۞યᗟĂͧྵр۞఍ந͞‫ߏڱ‬
ֹϡ VUG.9 Ą
ຐࢋ˞ྋ̦ᆃߏ VUG.9 ĂΞଂనຐଋтң૟ Vojdpef ۞̰ቅᇴࣃበቅјࠎ˘ా
Қ۞Ҝ̮௡ฟؕ˭͘ć˘࣎ۡତ˞༊۞ઇ‫ڱ‬ಶߏϡҜ̮௡ۡତ΃ܑՏ࣎ф̮۞
̰ቅࣃĂּтܻ͛̚۞Ķzvķф̮Ă‫̱˩׎‬ซҜ Vojdpef ̰ቅࣃߏ 155F Ăٙͽ
ྍф̮Ξϡ˘࣎ᇴࣃࠎ 15 ۞Ҝ̮௡Ă‫࣎˘׶‬ᇴࣃࠎ 5F ۞Ҝ̮௡ֽ΃ܑć఺д
நኢ˯඗၆ΞҖĂҭְ၁˯ιѣ࣎ϒё۞ЩჍĶVUG.27ķĂҭι৿ͻШ˭࠹ट
ّĄ˘̙͚࣎೯ Vojdpef ۞ᕱᜓጡٕ͛३఍நጡĂ൑‫ڱ‬д˘ЊVUG.27 ͛І༊̚

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 33

ពϯЇңф̮Ăӈֹ఺Њ͛ІԆБϤ BTDJJ ф̮ٙ௡ј˵Ᏹ̙‫ז‬ćՀᒷᎣ۞
ߏâЊ VUG.27 ͛І൑‫౅ڱ‬࿅ Joufsofu ֽ็ᅍĂЯࠎ˘ֱҜ̮௡Ğּт˯ࢬቑ
ּ̚۞ 15ğ̙ߏЪ‫۞ڱ‬ф̮̰ቅࣃĄᙯᔣߏ˘࣎ Vojdpef ̰ቅ۞በቅ͞ёĂυ
ืቁܲٙѣ௡ј۞Ҝ̮௡ώ֗ٙ΃ܑ۞ߏЪ‫ ۞ڱ‬BTDJJ ф̮Ğᛌ‫ڦ‬Ĉѩ఍ٙ޽
۞ Vojdpef ̰ቅ۞በቅ͞ёĂߏ޽૟΃ܑ Vojdpef ф̮۞̰ቅࣃĂГϡ˘ֱበ
ቅ͞ё૟‫׎‬ᖼೱࠎֻᑕϡ඀ёᏰᙊ۞Ҝ̮௡ԔЕĂ֭‫ ޽ܧ‬Vojdpef ф̮ะ̰ቅ
ᇴࣃ۞በј͞ёğĄ
఺ಶߏ VUG.9 ΍ன۞ࣧЯĄ VUG.9 ఺჌በቅ͞ёΞ૟ Vojdpef ф̮̰ቅࣃᖼೱ
ࠎ˘ాҚΞд Joufsofu ˯Ъ‫็ڱ‬ᅍ۞ BTDJJ ф̮Ă҃‫ ۞ֽࣧ̚׎‬BTDJJ ф̮ะ
ϒрᖼೱјࠎҋ̎ώ֗Ąֹϡ఺჌በቅ͞ёĂ˘̙͚࣎೯VUG.9በቅ۞ᑕϡ඀
ёĞညߏ˘࣎ᕱᜓጡٕ͛३఍நహវğĂົ૟ాҚ۞ Vojdpef ф̮ពϯј BTDJJ
ф̮ĂጐგົѣใቅĂҌ͌Їң˘ਠ۞ BTDJJ ф̮Ξͽϒ૱ពϯĄ IUNM Ӏϡ
=NFUB?ᇾចֽ޽‫ؠ‬ĶdibstfuķᛳّࠎĶvug.9ķĂЯֹ҃ᕱᜓጡ଀ͽᏰᙊ˘Њֹ
ϡ VUG.9 በቅ۞͛Іć҃ PnojXfc ΞͽᏰᙊ VUG.9 ۞በቅ‫׶‬ϒቁྋ᝝ Vojdpef
ф̮Ą
тଋຐࢋՀซ˘Վ˞ྋ Vojdpef ф̮ะĂീྏ˘˭ଋ۞ф‫ߏݭ‬ӎЪͼᇾ໤ćٕ
ߏଋຐࢋஎˢ˞ྋߙ࣎প‫ؠ‬ᄬ֏Ă Bmbo!Xppe ٙ‫ޙ‬ϲ۞შ৭ߏ࣎ჯ᜕։р۞ˢ
˾შ৭ĂТॡ˵ߏ඗ָ۞੓ᕇĄΩγĂ UjeCJUT ᝝۰ Upn!HfxfdlfĞ̟ώ͛೩
ֻధкᑒӄğٙჯ᜕۞შࢱ೩ֻధк Nbd πέ˯Ч჌ᄬ֏࠹ᙯ۞၁ϡྤੈĂ͍
‫ߏ׎‬ᙯ‫ ٺ‬Nbd!PT!Y ͽ̈́ Vojdpef ۞ొ̶Ą

ଣ৶ଋ۞ф‫ݭ‬
ѩॡа࿅ᐝֽᑭෛଋҋ̎۞ർჄĂଋٕధົ၆щ྅˞ֱࣹ Vojdpef ф‫ݭ‬Ăͽ̈́
ιࣇٙΒӣ۞ф̮ຏ‫ז‬р؈Ą᏷ጹ۞ߏĂᛁ‫֭ڍ‬՟ѣ೩ֻЇң͞‫ڱ‬ΞឰଋԱ‫ז‬
ඍ९ćֹϡLfz!Dbqt̙֭ਕઇ‫ז‬ĂЯࠎֹϡ޷ᔣ࣒̈́࿹ᔣٙਕܑϯ۞ф̮ቑᘞ
ᅈᅈ̙̈́ Vojdpef ф̮ะٙਕΒӣ۞ć̂ొ̶‫׎‬ι۞ф‫׍̍ݭ‬඀ё൑‫ڱ‬ពϯ෹
࿅ BTDJJ ቑಛ۞ф̮Ą̙࿅ѣ˘࣎‫ޝ‬ഔ۞ּγĂ XvoefsNpptfo ٙ΍‫ݡ‬Ăᆊࣃ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 34

VT%26 ۞ GpouDifdlfs ĂΞͽឰଋᕱᜓЇңф‫̚ݭ‬ٙѣ۞ Vojdpef ф̮Ăт‫ڍ‬ଋ
ৌ۞ຐឰ Nbd ༊̚۞ Vojdpef ф‫ݭ‬൴೭ΑϡĂ఺ߏ˘࣎඗၆ᅮࢋ۞̍‫׍‬ćιТ
ॡ˵͚೯‫ٳ‬ٛ‫۞ٸ‬ΑਕĂઊႬΞ·༊ᇶॡ۞Ꮾˢ‫ֹڱ‬ϡĂࢋߏ՟ѣιĂඊ۰ಶ
൑‫ึڱ‬ӀԆјώ͛Ą
Ω˘࣎Ξϡ̍‫ ߏ׍‬VojdpefDifdlfsĂιߏϤ Fbsuimjohtpguٙ΍‫۞ݡ‬Һ෱̍‫׍‬Ąଋ
ΞͽϡιֽពϯՏ˘࣎ Vojdpef ф̮Ąྫྷ GpouDifdlfs ̙Т۞ߏĂι̙ߏॲፂф
‫ᙷ̶ֽݭ‬ĂΪߏ޷໰ึԔពϯٙѣ۞ф̮ĂιࠤҌΞͽពϯ Vojdpef ᆧྃࢍထ
Ğtvqqmfnfoubsz!qmboft Ăኛણ໰ώΏௐ̱ഇώ͛˯ะ̰टğ˭۞ф̮Ğт‫ڍ‬ଋຐ
ᒡᒡ˘ֱᆧྃࢍထф̮ĂΞͽ˭ྶ Kbnft!Lbtt ٙઇ۞ Dpef3112 ф‫ݭ‬Ą

ႝႝ‫ྮܜ‬
Vojdpef ̪఍‫ٺ‬ι۞ᑈ‫׊‬ഇćNbd!PT!Y ˵ߏĄт‫ڍ‬ଋຏᛇώ͛૲ගଋ Nbd!PT
Y ˯۞ Vojdpef ᄃ‫׎‬ᄲߏ̍‫̙׍‬тෛࠎ‫۞׍ە‬О෪Ă՟᏾ĊϒߏтѩĄдధк
͞ࢬι̪ᅮࢋ಼̂۞ј‫ܜ‬Ă̖ਕֹ଀ Nbd!PT!Y ˯၆ Vojdpef ۞͚೯‫ז‬྿ৌϒ
၁ϡ۞гՎĄ
ீ݈ԧࣇࢋࢬ၆۞˘࣎̂યᗟߏĂᑕϡ඀ё೼࿆৿ͻ၆ Vojdpef ۞͚೯Ąԧࣇ
̏གྷ࠻‫ז‬Ă̙ߏٙѣᕱᜓጡ۞ਕ˧ౌ࠹༊ćԧࣇυืֹϡPnojXfc̖ਕϒቁᕱ
ᜓ˘࣎ Vojdpef შࢱĞྏϡ‫΁׎‬ᕱᜓጡᕱᜓ VUG.9 ᇹώშࢱĂ࠻࠻ѣ̦ᆃ̙
ТğĂ఺˵ߏࠎ̦ᆃኛଋֹϡ UfyuFeju ֽᏮˢ Vojdpef ф̮Ăֹ̙҃ϡ‫͛΁׎‬
३఍நహវ۞ࣧЯĄѩγĂࢋְАᛋӘଋĂኛ̙ࢋଂ‫͛׎‬І༊̚ቁᄮ˘࣎హវ
۞ਕ˧ቑಛࠎңĂహវ̳Φᓁಈᝌວ΍˘ુ Vojdpef ૞ѣЩෟĂҭৌϒར၁Α
ਕྫྷ኱Ԙఙᄬ̝มѣ඾̙̈۞རमĄ Njdsptpgu ۞ Xpse!Y ‫ކ‬ჍĂଋΞͽдٙѣ
͚೯۞ᄬ֏̰Ꮾˢăពϯ̈́በᏭ͛фĂҭι̙͚֭೯ Vojdpef!Ify!Joqvu Ꮾˢ
‫ڱ‬Ă҃ͷଋ˵ॡ૱൑‫ڱ‬૟ Vojdpef ф̮෭‫͛׎ז‬І̝̚Ą CCFeju Ξͽฟୁᄃᐼ
х Vojdpef ͛фᑫĂҭιពϯ Vojdpef ф̮۞ਕ˧‫ޝ‬मĂι૱ѣॾё఍ந˯۞
યᗟĂ҃ͷ˘ѨΪਕពϯ˘჌ф‫ݭ‬Ğ఼૱тԧࣇٙ֍Ă Vojdpef ͛І۞ф̮૱

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 35

Ϥధк̙Т۞ф‫ݭ‬ٙ௡ЪğćCCFeju Тᇹ˵̙͚೯ Vojdpef!Ify!Joqvu Ꮾˢ‫ڱ‬Ă
Яѩଋ̪൒൑‫ڱ‬ৌϒֹϡιֽ఍ந Vojdpef ᑫ९Ą
үຽր௚ώ֗˵ᅮࢋႊซĂ Vojdpef ᇾ໤̚ѣࢋՐ఍நᗕШ᝝ԔĂͽ̈́ፋЪᇴ
჌Nbd!PT!Y‫إ‬ϏԆБ͚೯۞͛фĂր௚щ྅۞ф‫ݭ‬൑‫ܑ΃ڱ‬Ԇፋ۞Vojdpefф
̮ะĂᔘᅮࢋՀк۞Ꮾˢ‫ڱ‬Ąᛁ‫ڍ‬υื೩ֻᄦүᔣሹ၆ᑕ۞̍‫׍‬඀ёĂٕధΞ
ਕΪߏᖎ‫۞ٽ‬Ꮾˢ‫ڱ‬Ăឰֹϡ۰Ξͽྵट‫ٽ‬ฟֹؕϡ΁ࣇຐϡ۞ф̮ĄТॡĂ
Vojdpef ᇾ໤ώ֗˵˘ۡд࣒Լ‫׶‬ᕖ·Ą
ѩॡಶߙֱ͞ࢬ҃֏Ă Xjoepxt ֹϡ۰ϒᒔ଀ͧ Nbd!PT!Y ੼΍̙Ϊ˘ᚯ۞̰
‫ޙ‬кᄬ֏̈́ Vojdpef ͚೯Ąԓ୕ᐌ඾ְଐ۞ႊซĂᛁ‫ڍ‬ਕు႙ᅁ˯Ă҃ Nbd!PT
Y ၆ Vojdpef ۞ٚᏚ˵଀ͽ၁ኹć‫ז‬ॡ Nbd ̙Ϊߏ˘࣎ᇴҜϠ߿͕̚Ğejhjubm
ivcğĂ˵ߏ˘࣎͛І఍ந۞͕̚Ą
ώ͛ࡻ͛‫ ٺྶࣧۍ‬UjeCJUT შ৭ćώΏ̏‫଀פ‬ϒё͛̚ᖙᛌ଱ᝋĂኛ̻ᖼྶĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Njttjoh!Tzod ǕǕ Tpoz!Dmjf ‫ ׶‬Nbd ۞፜ሇ
ү۰Ć Dpmjo!MbjĞࢶപᛁ‫ڍ‬ϡ͗‫؎ેົם‬ğ

࿅Ν˘ѐ̰Ă Tpoz!Dmjf ۞൴ण၁д΄ QEB ࠧ
߿᜙˞੓ֽĄ౵‫ܕ‬ଯ΍۞ OS810OS81W ͽ̈́
U761D0U776D ౌ΄ QEB ϡछຑ̙ᛖ͘ĄΞߏĂ
Tpoz!Dmjf ੵ˞ U րЕΞͽۡତд Nbd ˯ซҖТ
Վ఍நγĂ‫׎‬ዶ۞ O ̈́ OS րЕౌ̙͚೯ Nbd
PT ĄΞߏ Dmjf!QFH!O871D ‫׶‬౵‫ܕ‬΍ᚤ۞ OS.
81 Ɵ OS.81W ౌߏ፟ਜ਼۞ᗿ‫׊‬Ąᙱ྽ԧࣇ˘ி
Nbd ϡछಶΪѣ࠻۞Њ‫׊‬๜ĉ

Nbsl0Tqbdf ଯ΍۞ NjttjohTzod ߏ Dmjf ۞ Nbd ᜭજ඀ёĂֹ Dmjf Ξͽ౅࿅‫ܢ‬ਖ਼
۞ VTC!Dsbemf ซҖТՎ఍நĄੵѩ̝γĂ౵າ۞ Njttjoh!Tzod!4/1 ᔘѣ˘ֱ‫ޝ‬
ӛ͔۞ΑਕĂ΄ֹϡ Nbd!PT!Y ‫ ׶‬Dmjf ۞Αਕ·ЊгᏉЪ੓ֽĄ఺ֱΑਕ࠹‫ܫ‬
Xjoepxt ϡछ˵‫ݬ‬ୱ‫׸‬Ą
ԧࣇࢶപᛁ‫ڍ‬ϡ͗‫ົם‬ĞILNVHğՏ࣎͡۞ௐ˟࣎ߐഇ˟୎˯ĂౌົᓝҖჸ
ົĂᔛኛથཱི̈́ྤஎϡछ̶ֳ౵າ۞హർវֹ̈́ϡ͕଀Ąд̣͡۞ჸົ̚Ăԧ
ࣇన˞˘࣎ Qbmn0Dmjf ੅ኢᒖ༼Ăඊ۰֭Шᄃົ۰̬௜˞ Njttjoh!Tzod ఺࣎హ
ІĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 37

Njttjoh!Tzod Ξͽ‫ ٺ‬Nbsl0Tqbdf ۞შࢱᔉ෴ĞVT%3:/:6ğ̈́˭ྶĄ˭ྶ‫ົޢ‬൴ன
ᑅᒺᑫ९̚‫׎‬၁ѣ‫ۍ࣎׌‬ώĂ̶Ҿߏ Njttjoh!Tzod!3/3/2 ‫ ׶‬4/1/3 Ą‫ۍ‬ώ 3/3/2 ֻ
Nbd!PT!: ̈́ Qbmn!Eftlupq!3/7/4 ֹϡć‫ۍ‬ώ 4/1/3 ‫ ֻ݋‬Nbd!PT!Y ̈́ Qbmn!Eftl.
upq!5 ֹϡĄ˭͛Ϊ̬௜‫ۍ‬ώ 4 ĂЯࠎ̂ొ̶পҾΑਕౌΪд‫ۍ‬ώ 4 ̚΍னĄ

Njttjoh!Tzod!4Ĉ੎Ϊߏ˘࣎ᜭજ඀ёĉ
щ྅ Njttjoh!Tzod!4 ΪঐΗ̶ᛗ۞ॡมĄщ྅Ԇல‫ޢ‬Ăд IpuTzod!Nbobhfs ۞న
‫ؠ‬൪ࢬ̚ᏴĶVTCķӈΞ
ֹϡĄԯDmjf۞Dsbemfତ
‫ ז‬Nbd ˯۞ VTC ૂĂ޷
˭ Iputzod ޷ตĂТՎ఍
ந‫ົܮ‬ฟؕĂ‫ֹ׶‬ϡ
Qbmn ΍ய۞ Qbmn ˘ᇹĄ
Qbmn!PT!5 ฟ͚ؕ೯γ೧
੃ጸᲗĂ Tpoz!Dmjf ༊൒
˵͚೯ Nfnpsz!Tujdl ۞
ֹϡĂТॡ౅࿅ι۞ NT!Jnqpsu ΑਕĂΞͽԯ Nfnpsz!Tujdl ༊үჃͯ˘ᇹ‫ॸٺ‬
ࢬฟୁĄ̙࿅ Dmjf ώ֗Я
ࠎ՟ѣ Nbd ᜭજ඀ёĂЯ
ѩࢋ౅࿅ Njttjoh!Tzod ̖
ਕֹϡ఺࣎ΑਕĄщ྅˞
Njttjoh!Tzod Ăಶ̙ϡ‫܅‬
ᇴѺ๪ᔉ෴ VTC!Nfnpsz
Tujdl۞᝝ᆷጡ˞ĄЯࠎా
ᇴቅ࠹፟۞ Nfnpsz!Tujdl
ౌΞͽϡ఺࣎͞‫ڱ‬ฟୁ
۞Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 38

·̶ᑕϡ PT!Y Αਕ
ੵ˞ͽ˯۞ૄώତᅺΑਕγĂ Nbd!PT!Y ߊ൒ߏ Ejhjubm!Ivc Ă Dmjf ˫ߏᇴቅᇆ
ࢰ۞Аซய‫ݡ‬Ă Njttjoh!Tzod ˫ިົ̙ррӀϡĉ Njttjoh!Tzod!4 ΐซ۞Αਕ
ֹ Dmjf ۞ᇆࢰΑਕត଀ည Nbd ࣧϠΑਕ˘ᇹĄ

࠻֍Ҿˠ۞ jQpe д jUvoft ˯ТՎĂ⒖ᇍ๜ĉ Njttjoh!Tzod ΞͽԯҰ۞ DmjfĞд
jUvoft ˯ТՎĂಶည jQpe ˘ᇹĞPL Ăԧۢ྽ాତૂ‫׶‬टณౌ̙ТğĊт‫ڍ‬Ұ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 39

۞ Dmjf ͚೯ࢰሄᇫ‫ٸ‬Ă༊Ұԯι۞ Nfnpsz!Tujdl т˯ٙࢗгాତ‫ࢬॸז‬ĂГฟ
ୁ jUvoft Ăѣࠤᆃ൴னĉ
д jUvoft ൪ࢬνᙝĂౣ൒΍ன˞ Dmjf ۞ဦညĂಶည jQpe ˘ᇹĊΪࢋԯѡϫϤ
Mjcsbsz ٛ‫ ז‬Dmjf ۞ဦည˯Ăႇѡᑫ९‫ זྶ˯ົܮ‬Dmjf ۞ Nfnpsz!Tujdl ˯Ċஜ
ӐĊ
ੵ˞ࢰੈ̝γĂߙֱ‫ཱིݭ‬
۞ Dmjf Ξͽΐ੨ Nfnpsz
Tujdlᛷᇆ፟ĂԯDmjfតј
˘έ 431y431 ညᇴ۞ᇴቅ
ᛷᇆ፟ć౵‫ܕ‬ଯ΍۞OS.
81Wᔘ࿰ཉᛷᇆ፟ᙡᐝࠎ
ᇾ໤྅౯Ą఺ᔘ̙ߏ
jQipup ̂ព‫۞ࢲރ‬ॡ࣏ĉ
ֹϡ˯ࢗ۞ NT!Jnqpsu Α
ਕĂ jQipup ‫ົܮ‬ҋજฟ
ୁĂឰҰ˭ྶ࠹ͯĄ࿅
඀‫˘׶‬έৌ۞ᇴቅᛷᇆ
፟՟ѣ̶ҾĄ
࠹ͅĂ Njttjoh!Tzod ˵ࠎ
jQipup ΐ୹˞ Dmjf ૞ϡ۞
Ꮾ΍ΑਕĂԯҰ۞ࠡᖟ
ᇴቅ࠹ͯ˯ྶ‫ ז‬Dmjf ۞ Nfnpsz!Tujdl ˯ĄϤ˯ဦΞ֍Ă Njttjoh!Tzod д jQipup
˯ΐ୹˞Njttjoh!TzodᏮ΍ᏴีĄੵ˞ΞͽᏴፄKQFHٕTpoz۞QjduvsfHfbs!Qpdlfu
ĞQHQğॾёүᐼхγĂᔘΞͽҋજࠎҰગ෗࠹ͯҌ 431y431 ٕҰᏴፄ۞̂̈Ă
͞‫ܮ‬Ұд Dmjf ۞̈ពϯ˯ᕱᜓĄͽ‫̙ޢ‬ϡԯ̃̓۞࠹ͯ‫זٸ‬᏿Β྆˞Ą‫זٸ‬
Dmjf ˯ӐĊ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 40

ᝌ‫ܓ‬Ұ‫׶‬ԧࣇ˘੓̶ֳĊ
д̣͡۞ჸົ྆Ăᄃົ۰ౌ၆ Njttjoh!Tzod ຏ‫۞̂ޝז‬Ꮈ኷ĄТॡԧࣇ˵̶ֳ
˞˘ֱд Nbd ˯ֹϡ Qbmn ٕ Dmjf ۞གྷរ͕̈́଀Ąְ၁˯Տ࣎͡۞ ILNVH ჸ
ົੵ˞ឰԧࣇ଀ۢ౵າ۞ Nbd ଐಡᄃ͕଀γâி Nbd ̓ჸࢵ˘ૅ˵ቁߏ˘
ІሄְĄ˛͡۞ௐ˟࣎ߐഇ˟Ұ˵ֽჸົӐĊ
++ ԧࣇд˛͡˭џ૟ົᓝᏱ˘Ѩ̂‫ ݭ‬Nbd ჸົĄ‫ז‬ॡົᇃᔛ Nbd ຽࠧᄃிТ
ሄĄኛ঻ຍԧࣇშ৭۞‫ކ‬οĄ

ᙯ‫ ٺ‬ILNVH
ԧࣇ ILNVH ߏώപ઱˘ොΊ Nbd ϡछဥវĄ‫ࠧ͵׶‬Чг̙͌ NVH ˘ᇹĂ
ILNVH ͽܳซ Nbd ϡछϹ߹̈́ଯᇃ Nbd ֹϡࢲঈࠎ̎ЇĄੵ˞ਕҺ෱ֹϡ
ԧࣇତᅺ‫ז‬211NCᆵᐛ۞࿪఼̄ੈ৭Ă˭ྶВֳహវ̈́‫ࣶົ΁׎‬үϹ߹γĂԧ
ࣇՏ࣎͡۞ௐ˟࣎ߐഇ˟୎˯ᔘᓝҖჸົĂᔛኛလᄼ̬௜Nbdࠧ౵າహർវĄ
ѣᙯώົ߿જঐिĂኛᕱᜓ i u u q ; 0 0 x x x / i l n v h / p s h / i l 0 ٕ࿪ฎώົે؎
ĞdpnnjuuffAilnvh/psh/ilğĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nbd ֹϡ̈ԫμ
ဦ͛ĆበᏭొ

ͽ౵ָ͎̇በ࣒ jQipup ໰ͯ
jQipup ߏ˘࣎ϏֽΑਕᕖ·ّ‫۞̂ޝ‬హវć̙࿅ιᔘߏѣ˘ֱ৿ᕇĂּтበᏭ
ᇆည۞ෛ඄ѣᕇ̈Ăٙͽజૻ‫ט‬ᒺ̈۞ᇆည˯ົயϠ˘ֱ؈َ۞‫گ‬৳Ą̙࿅ଋ
ΞͽᏴፄд˘࣎າෛ඄̚ฟୁᇆညĂֽᑓྃ఺࣎યᗟĄ
ୁજ jQipup ̝‫ޢ‬ĂдĶjQipupķᏴಏ̚Ᏼ‫פ‬
Ķ࿰ཉķ
ĞQsfgfsfodftğᏴಏćଋΞͽд̚δ
࠻‫˘ז‬௡ฟୁ໰ͯϡ۞ᏴีĄኛᏴ޷Ķ፾
ϲෛ඄ķ
ĞTfqbsbuf!Xjoepxğć఺࣎Ᏼีឰ
ଋд޷‫˭׌‬໣ဂฟୁБ͎̇໰ͯ۞ॡ࣏Ă
ౌົฟୁ˘࣎າ۞ෛ඄Ą
ତ˭ֽĂኛ޷˘˭ෛ඄ᇾᗟ˭౵Π˯֎۞
̍‫׍‬᛼޷ตĞuppmcbsć఺ߏ˘࣎̈̈۞౅‫ځ‬
‫ܜ‬ፚ๪޷ตğĂĶበᏭķ̍‫׍‬᛼ಶົ΍னĂ
‫̚׎‬ѣĶᒺ‫ٸ‬ķ
Ğ[ppnğăĶ௑
Ъෛ඄̂̈ķ
ĞGjuğăĶ୊ᖼķ
ĞSpubufğăĶ෗̷ķ
ĞDspqğă
Ķࡓீன෪ķĞSfe! Fzfğඈ̍
‫׍‬Ąт‫ڍ‬ଋຐҋ‫׍̍ؠ‬᛼۞̰
टĂ˵Ξͽ޷౵Πᙝ۞Ķҋ
‫ؠ‬ķ
ĞDvtupnj{fğ޷ตĂࠎ̍‫׍‬
᛼ΐˢኜтĶโϨሀёķ
ĞCmbdl
'! Xijufğٕ‫΁׎‬প‫ؠ‬෗̷͎
̇۞̍‫׍‬Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 42

ΐిෛ඄౵̼̈
д Nbd!PT!Y ̚Ă༊ଋ޷˭ෛ඄ν˯֎۞เҒĶ.ķ௑ཱི޷ต۞ॡ࣏ĂಶΞͽ૟
ෛ඄ᒺ‫ז‬౵̈Ă֭ͷ౅࿅ѣ኷۞Ķჟីड़‫ڍ‬ķ
ĞHfojf!Fggfduğજ൪Ăᇶॡᔳᖟд
˭͞۞ Epdl ̝̚Ą఺࣎જүᔵ൒ѣ኷Ă̙࿅࠻к˞˵ѣᕇᎵă҃ͷࢋк‫˘܅‬
ࡋᛗ۞ॡมĄ
ٙͽĂᛁ‫ڍ‬೩ֻ˞Ωγ˘࣎ΞͽᏴϡ۞ᔳᖟෛ඄ड़‫ڍ‬ĂΨઇĶᒺ‫ٸ‬ड़‫ڍ‬ķ
ĞTdbmf
FggfduğĄ༊ଋຐՀೱજ൪ड़‫۞ڍ‬ॡ࣏Ăኛχฟᛁ‫ڍ‬Ᏼಏ˭۞Ķր௚࿰ཉķ
ĞTztufn!QsfgfsfodftğĂ൒‫޷ޢ‬ĶEpdlķࢬ‫ڕ‬Ą
д΍ன۞ෛ඄౵‫ొغ‬Ă
ଋΞͽ࠻‫ז‬Ķ౵̼̈۞
͞ёķᏴีćኛдᇅ΍
ёᏴಏ̚Ᏼ‫פ‬Ķᒺ‫ٸ‬ड़
‫ڍ‬ķĂ൒‫ޢ‬ᙯౕĶր௚࿰
ཉķෛ඄Ą༊ଋ˭˘Ѩ
ຐࢋᔳᖟෛ඄۞ॡ࣏Ă
ιಶົϡͧྵᖎಏ۞ᒺ
‫ٸ‬ड़‫ڍ‬ĶᒺķซEpdl྆Ă
̙҃ߏֹϡͧྵᗔă૲
ѣԮѡજү۞Ķჟីड़
‫ڍ‬ķĄ

౅࿅შྮ७ϒ Nbd ॡᛗ
Nbd!PT!Y ̚ѣ˘࣎Ķॡม७ϒķΑਕĂឰଋ۞࿪ཝॡᛗϖᅈܲ޺ϒቁĄдᛁ
‫ڍ‬Ᏼಏ̚Ᏼ‫פ‬Ķր௚࿰ཉķ
ĞTztufn!QsfgfsfodftğĂ൒‫޷ޢ‬Ķ͟ഇᄃॡมķ
ĞEbuf
'!Ujnfğࢬ‫ڕ‬Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 43

ෛ඄΍ன̝‫ޢ‬Ăௐ˘Іࢋઇ۞ְଐಶߏన‫ؠ‬ଋٙдгᕇ۞ॡડĄኛ޷Ķॡડķ
ĞUjnf![pofğᇾចĂ൒‫ޢ‬ଂ˭ࢬ۞ᇅ΍ёᏴಏ̚Ᏼ‫פ‬ଋٙд۞гᕇĄన‫ؠ‬р̝
‫ޢ‬ĂኛГ޷˯͞۞Ķშྮॡมķ
ĞOfuxpsl!Ujnfğ޷ตĂ֭ͷ̺ᏴĶֹϡშྮॡ
มҨ‫ڇ‬ጡķĞvtf! b! ofu.
xpsl!ujnf!tfswfsğᏴีĂ
֭д‫۞ࢬޢ‬Ᏼಏ̚Ᏼ‫פ‬
ዋ༊۞၆ॡҨ‫ڇ‬ጡĞ఼
૱ֲ߷‫ ۞ۍ‬PT!Y ౌ̏
གྷన‫ؠ‬рĶu j n f / b t j b /
bqqmf/dpnķğĄ
న‫ؠ‬р̝‫ޢ‬Ăଋ۞ Nbd
PT! Y ಶົ‫ؠ‬ॡᄃ఺࣎
Ҩ‫ڇ‬ጡాඛĂࠎଋ࿪ཝ
˯۞ॡᛗ७ϒॡมĞ༊
൒Ăଋυืాд Joufsofu ˯ć఺࣎ԫμд Nbd!PT!: ˭˵ТᇹѣϡĄኛણዦ PT
: ˭۞Ķ͟ഇᄃॡมķଠ‫ڕࢬט‬Ăన‫͞ؠ‬ё‫ܧ‬૱ᙷҬğĄ

૟Ᏼಏ᛼˯۞ีϫொҜ
д Nbd!PT!Y ̚ĂଋΞͽࠎᏈ၌Π˯֎Ᏼಏ᛼̚۞ဦညொજҜཉćΒ߁ॡมă
ᇴፂ፟ăࢰณăពϯጡඈඈĄଋΪࢋ޷ҝDpnnboeᔣ̙‫ٸ‬Ă൒‫ޢ‬ϡ໣ဂ‫ٳ‬ொ఺
ֱဦည۞ҜཉĂ‫ٸ‬дᏴಏ
᛼˯ଋٙԓ୕۞г͞ಶΞ
ͽ˞Ąт‫ࢋڍ‬Ӂੵߙ࣎ี
ϫĂ˵Ϊࢋԯι‫ٳ‬ொ΍Ᏼ
ಏ᛼ಶҖĄ
̙࿅ኛଋ੃଀Ăт‫ڍ‬ଋொੵ˞ߙ࣎ีϫĂಶυืа‫ז‬Ķր௚࿰ཉķĞTztufn
Qsfgfsfodftğ̚۞࠹ᙯన‫ڕࢬؠ‬Ă̖ਕన‫ؠ‬ឰιГа‫ז‬Ᏼಏ᛼˯Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 44

Fyqmpsfs ̍‫׍‬᛼˯۞૱ϡีϫన‫ؠ‬
ֹϡ Joufsofu!Fyqmpsfs!6 ᕱᜓშࢱॡĂଋΞͽ૟૱૱ౄణ۞შ৭Ķ੃ᐂķдι۞
̍‫׍‬᛼˯Ăឰଋ˭˘ѨΪࢋ޷˘˭໣ဂĂಶΞͽࢦາซˢ఺ֱშ৭Ą
дଋࢋฟؕ੃ᐂҋ̎૱
ϡ۞შ৭̝݈Ă౵рА
ԯ̍‫׍‬᛼˯۞ֱ֤຋హ
შ৭ΝଫĞੵ‫ܧ‬ଋৌ۞
૱Νણ៍຋హშ৭ğĄ
ኛ ޷ ෛ ඄ ν ᙝ ۞
ĶGbwpsjuftķᇾចĄдྯ
΍ֽ۞ෛ඄ొЊ̚Ă౵
˯ࢬ۞˘࣎ีϫಶΨઇ
ĶUppmcbs!GbwpsjuftķĞ̍
ү᛼૱ϡีϫğĄ޷˘
˭ีϫฟᐝ఍۞ᑫ९ӵ
ဦညĂಶΞͽ࠻‫˭׎ז‬
۞̰टćᏴ‫ࢬ྆פ‬ٙѣ
۞ีϫĂ൒‫͞˯޷ޢ‬
ĶEfmfufķ
ĞӁੵćᔣሹ˯
۞ efmfuf ᔣ˵Ξͽğ޷
ตĄ޷˭̝‫ޢ‬ĂᏈ၌˯
ົ΍னᛋϯੈिć޷
ĶPLķᔣቁᄮӁੵĂಶ
ΞͽГ޷˘˭ᇾចᙯౕ
఺࣎ࢬ‫ڕ‬Ą
ٕ۰ଋᔘΞͽϡ˘࣎Հ
ᖎಏ۞Ᏹ‫ڱ‬Ĉۡତଂ̍

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 45

‫׍‬᛼˯Ăԯ̙ࢋ۞შӬ‫ٳ‬ซ Epdl ྆۞‫׾‬Ӱଡ଼ಶҖ˞Ğт‫ڍ‬д PT!: ̚Ăಶߏ‫ٳ‬
ซᏈ၌Π˭֎۞‫׾‬Ӱଡ଼ᝄğĄ
ࢋԯ૱ϡ۞ีϫΐซ̍‫׍‬᛼Ă˵ѣೀ჌̙Т۞͞‫ڱ‬Ą౵ᖎಏ۞͞‫ڱ‬Ăಶߏۡତ
ԯშࢱ̚۞შӬాඕٛซ̍‫׍‬᛼ćΩγ˘࣎͞‫ڱ‬Ă‫ߏ݋‬ฟୁෛ඄ν઎۞
ĶIjtupszķ
ᇾចĂԯ‫̚׎‬౵‫ֹܕ‬ϡ࿅۞შӬٛซ̍‫׍‬᛼Ąᔘѣ˘࣎͞‫ڱ‬Ăಶߏԯ
̍‫׍‬᛼˯னдֹϡ۞შӬ݈ࢬ۞ĶAķ௑ཱིۡତٛซ̍‫׍‬᛼˵ΞͽĄ
̙࿅Ă༊ଋ੃ᐂ˞˘ֱშӬ̝‫ޢ‬ĂΞਕົ൴னιࣇ۞ЩჍѣֱ˫ਙ˫‫ܜ‬Ăѣֱ
ాЩჍౌ՟ѣĂΪߏ˘ଵშӬ҃̏Ą༊൒Ăт‫ีֱ఺ڍ‬ϫ۞ЩჍ෸ൺĂ̍‫׍‬᛼
˯ٙਕटৼ۞ีϫಶ෸кĄ
ଋΞͽа‫̖ࣣז‬ĶGbwpsjuftķᇾច˭۞ĶUppmcbs!Gbwpsjuftķࢬ‫̚ڕ‬Ă޷ҝ Dpouspm
ᔣĂ൒‫ޢ‬ϡ໣ဂᕇᏴຐࢋ࣒ԼЩჍ۞შӬĂГଂྯ΍ֽ۞Ᏼಏ̚Ᏼ
ĶFeju!Obnfķ
ĞበᏭЩჍğĂᏮˢଋԓ୕۞ЩфĄ
Հᖎಏ۞͞‫ڱ‬Ă‫ۡߏ݋‬ତд̍ү᛼۞შӬ˯޷ĶDpouspm, ໣ဂ޷ᔣķĂ൒‫ޢ‬Т
ᇹϡĶFeju!Obnfķ޽΄ֽ࣒ԼშӬЩჍĄ఺࣎ԫμд Nbd!PT!: ‫ ׶‬Nbd!PT!Y ̝
˭ౌТᇹΞͽֹϡĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

тңԯ JF ३ចວ‫ז‬Ωγ˘ొ࿪ཝ˯ĉ
ဦ͛ĆበᏭొ

т‫ڍ‬ଋຐ૟ϫ݈ Joufsofu!Fyqmpsfs შࢱᕱᜓహវ̚۞ĶGbwpsjuftķีϫĞд Xjo.
epxt ̚ΨઇĶԧ۞౵ຑķ
ğᖼொ‫۞΁׎ז‬࿪ཝ˯Ăѣ˘࣎࠹༊ट‫ڱ͞۞ٽ‬Ξͽ
ઇĄᖎ֏̝ĂΪࢋԯ
ϫ݈ٙϡ۞ีϫᏮ΍
јIUNMॾёᑫ९Ă൑
ኢΩγ˘ొ࿪ཝߏNbd
ٕ QD ĂౌΞͽᅅᗫ᝝
‫੃ֱ఺פ‬ᐂĄ
дJF̚۞ĶGbwpsjuftķᏴಏ̚ĂᏴ‫פ‬ĶPshboj{f!Gbwpsjuftķ
Ğፋந३ចีϫğ޽΄ćኛ‫ڦ‬ຍ̙ࢋᏴ‫פ‬य़ᙝ̄ϫᐂ̚
۞޽΄Ą
Ꮘ၌˯΍னፋநෛ඄̝‫ޢ‬Ă̙ࢋგෛ඄۞̰टĞੵ‫ܧ‬
ଋຐАፋந˘˭྆ࢬ۞ีϫğć‫ז‬ĶFejuķĞበᏭğᏴ
ಏ˭Ᏼ‫פ‬ĶFyqpsu!Gbwpsjuft///ķ
ĞᏮ΍३ចีϫğ޽΄Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 47

д΍ன۞၆ྖ॰̚ĂᏴ‫ࢋؠ‬хᑫ۞ IUNM ͛ІЩჍᄃ
ҜཉĄ
хᑫ̝‫ޢ‬Ăଋ۞ॸࢬ˯Ğඊ۰ٙᏴ‫۞ؠ‬хᑫҜཉğಶ
ົ΍னт˯ဦ̚۞͛ІĄ
ଋΞͽ૟఺࣎͛І౅࿅ჃჄ
ͯăშྮăٕߏ f.nbjm ็ග
Ωγ˘ొ࿪ཝĂ QD ٕ Nbd
ĞΒ߁ Nbd!PT!Yğౌ՟ѣᙯ
ܼĂΪࢋߏѣщ྅შࢱᕱᜓ
హវĞࠤҌߏ Ofutdbqf ă
PnojXfc ඈ JF ̝γ۞హវğ
ಶΞͽฟୁ఺Њ IUNM ͛
ІĄ
дώ͛۞ּ̄̚Ăඊ۰ߏ౅
࿅ QD!NbdMBO ૟х˭ֽ۞ĶGbwpsjuft/iunmķᑫ९
޿֓‫ેొ˘ז‬Җ Xjoepxt!YQ ۞࿪ཝ˯Ă൒‫ୁޢ‬
જ JF Ą
JF ୁજԆல̝‫ޢ‬ĂᏴ‫פ‬Ķᑫ९ķᏴಏ˭۞Ķฟୁ
ᖞᑫķ۞޽΄Ă൒‫ޢ‬тဦٙϯ۞ՎូֶԔฟୁ
ĶGbwpsjuft/iunmķĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 48

ฟୁԆல̝‫ޢ‬Ăଋಶົ࠻
‫ז‬ෛ඄̚΍ன˞ֽࣧ Nbd
˯۞ Gbwpsjuft ีϫ̰टĂ
ͽშࢱ۞ԛёពϯĄт‫ڍ‬
ଋϡ۞ߏ Nbd ٕ‫΁׎‬ր
௚ĂેҖ۞Ķฟୁᖞᑫķ
જүౌߏ˘ᇹ۞ĂΪߏ௟
ొፆүΞਕரѣ̙ТĄ
நኢ˯ĂԧࣇΞͽӀϡ
Xjoepxt ‫ ۍ‬JF ̚۞Ķ๗ˢᄃ๗΍ķΑਕĂ૟ĶGbwpsjuft/iunmķ۞̰ट᝝ˢĶԧ
۞౵ຑķ̝̚Ăҭඊ۰д̙Հજᑫ९̰ट۞ଐԛ˭Ăဘྏ᝝ˢрೀѨౌ̙ј
ΑĂ΍னт˯ဦٙϯ۞᏾ᄱੈिĄ
ЯѩĂඊ۰ԯ఺Њ Xjoepxt ‫ ۍ‬JF ̚۞Ķԧ۞౵ຑķ˵౅࿅Ķ๗ˢᄃ๗΍ķΑ
ਕᖼхࠎ IUNM ͛ІĂ֭ͷᄃА݈ͽ Nbd ᄦү۞ĶGbwpsjuft/iunmķΐͽͧྵĄ
‫࣎׌‬ᑫ९۞ߛၹ̂Т̈ளĂҭߏҬͼಶЯࠎ྆ࢬѣ˘ֱ௟຋۞̙ТĂጱ࡭Xjo.
epxt ‫ ۍ‬JF ൑‫ڱ‬᝝‫ פ‬Nbd ‫ ۍ‬JF ٙх۞ IUNM ३ចᑫ९Ą
Ϥ‫ٺ‬ඊ۰՟ѣ͉кॡม˘˘ീྏ࣒Լ఺ֱ
̈г̝͞‫۞ޢ‬ඕ‫ڍ‬Ă҃ͷಶზΞͽԼ΍
ֽĂ၆‫˘ٺ‬ਠ̙ሢଉ IUNM ۞ϡ͗˵՟ѣ
ຍཌྷĞт‫ڍ‬ѣ੼ۢ͘྽ᖎ‫۞ܮ‬Լ‫ڱ‬Ăኛྫྷ
ԧࣇ̶ֳ˘˭ğĄٙͽԧࣇΞͽϡ˘࣎ត
఼۞͞ёĂֽ૟఺ֱีϫΐซ Xjoepxt ˯
۞Ķԧ۞౵ຑķĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 49

ኛฟୁĶGbwpsjuft/iunmķĂឰ IUNM ॾё۞३ច̰ट΍னдෛ඄̚Ă൒‫ޢ‬ϡ໣
ဂΠᔣ޷ຐΐˢĶԧ۞౵ຑķ۞ాඕĂ൒‫ޢ‬дྯ΍ֽ۞Ᏼಏ̚Ᏼ‫פ‬Ķΐ‫ז‬ԧ۞
౵ຑķ޽΄Ă૟ιΐˢĶԧ۞౵ຑķᏴಏĄ
༊ଋ۞३ចᇴณ‫ޝ‬к۞ॡ࣏Ă఺ᇹ˘˘
఍ந˵ధົѣֱ౫໭Ă̙࿅ֶ໰ඊ۰ҋ
̎ྏរ۞ඕ‫ڍ‬ĂᔘߏͧၙၙΝԼ IUNM
඀ёࢋᖎಏ˘ֱĄт‫ڍ‬ଋѣშ৭ĂᔘΞ
ͽԯ఺࣎ᑫ९‫˯ٸ‬Νឰ̂छ̳ϡăٕߏ
д JF ̚నࠎୁજ‫ޢ‬ҋજฟୁ۞͛ІĄ
т‫ڍ‬ଋ็ਖ਼఺࣎ᑫ९۞၆෪ߏΩ˘ొ
Nbd Ă֤ಶᖎಏк˞ćΪࢋϡྫྷ݈‫࣎׌‬ՎូᙷҬ۞͞ёĂд Nbd ‫ ۍ‬JF ̚Ķበ
ᏭķᏴಏ˭Ᏼ‫פ‬ĶJnqpsu!Gbwpsjuftķ
Ğ᝝ˢ३ចีϫğĂ൒‫˭ֶޢ‬ဦ۞͞ёĂฟ
ୁࣣ̖ٙᐼх۞ĶGbwpsjuft/iunmķ͛ІಶҖ˞Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ᖞ۞ Qpxfs!Nbd ˵ਕ྅ Nbd!PT!YĊ
ү۰Ć Kpio!NdXjmmjbnt
ᛌ۰Ć౮༄ᇇ

дᛁ‫˧ૻ۞ڍ‬ଯዚăͽ̈́‫ކ‬ҿ Nbd!PT!: ۞Ķੜᔳķ̝˭Ăѣధкˠฟؕၙၙ
ᖼϡ Nbd!PT!Yć༊൒ᔘѣధк‫ࣧ۞΁׎‬ЯĂ‫ߏ˘̝̚׎‬ధк‫ޝ‬ഔ۞హវĞּ
тᛁ‫ ۞ڍ‬jQipupğฟؕ΍னд PT!Y ˯ăࠤҌΪѣ PT!Y ‫ۍ‬Ą
൒҃Ăт‫ڍ‬ଋ͘ᙝѣ۞Ϊߏೀѐ݈‫̂܅‬ԯᅙ̄෴۞ፋइNbdన౯Ăҭߏனд‫ݒ‬
֩ᝃ௧ᒁăٕߏᔘѣ˘̂ુତ TDTJ ٕԔЕૂ̬ࢬ۞న౯Ă̙ۢ྽ྍިᆃᏱ̖
рĂ˵ధົຐĈĶᙱ྽̣ѐ݈۞ၮᚻ፟჌ಶ̙ਕ྅ Nbd!PT!Y ๜ĉķ
Ğ఺ߏ Nbd
ֹϡ۰পѣ۞ຐ‫ڱ‬Ă QD ֹϡ۰̂ໄ̙ົ֤ᆃҋԱ౫໭ČČğĄ

ᖞ Nbd ੓ѪаϠఙ
னдĂឰԧࣇोధкˠ͘˯ౌᔘдֹϡ۞ Qpxfs!Nbd!:7110311 ֽ༊Ϩҁဂр
˞Ą:711րЕߏQpxfs!Nbd!H4ય͵̝݈ి‫ޘ‬౵ԣă˵ߏᕖ·ّ౵ָ۞۞፟჌Ą
ඊ۰А݈ϡ‫۞آܮޝ‬ᆊॾĂ෴‫ొ˘˞ז‬੨౯ 5HC ർჄă 271NC ੃ጸវ۞˟͘
Qpxfs!Nbd!:7110311ć఺ᇹ۞੨౯ზߏૉϡ˞Ă̙࿅т‫ࢋڍ‬૟ιԼౄјΞͽ෿
Nbd!PT!Y Ă౵рГΐ 239NC ੃ጸវćт‫ڍ‬ଋಈᝌ˘Ѩ෿‫ޝ‬кహវĂ֤ಶՀߏ
ккৈච˞Ą
ௐ˘࣎જүੵ˞ԯ፟ጡ྆γ۞ѷဧχବ઀ஐ̝γĂಶߏ྅˯˘๴Tpoofu!H40511
఍நጡ̿৺ΙĞଋΞͽШЧ̂ᛁ‫ڍ‬གྷዚથࠀྙ఺ᙷΙͯ۞ఢॾ‫׶‬ᆊ᏿ğćኛА
ԯ :711 ˯۞ 715f0311 ఍நጡ̄Ι‫ֽ˭ٵ‬Ăۡତೱ˯̿৺ΙĄ
ତ˭ֽĂಶߏщ྅ Nbd!PT!Y ˞Ąኛ‫ڦ‬ຍĈಶ఺ᇹۡତд :711 ˯щ྅ PT!Y Ă
ߏ̙ົјΑ۞ćυืАֹϡ˘࣎ΨઇĶYQptuGbdupķ۞హវĄ
ĶYQptuGbdupķߏ˘࣎Ϥ Szbo!Sfnqfm ٙᇤᆷ۞Һ෱ฟ‫ؕࣧٸ‬ቅహវĂਕឰ˘ֱ
ࣧώ̙͚೯۞ᖞ Nbd ፟჌щ྅֭ેҖ Nbd!PT!Y Ą఺ֱᖞ፟჌Β߁ Qpxfs!Nbd

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 51

8411 ă 8611 ă 8711 ă 9611 ă 9711 ă
:611 ă :711 Ăͽ̈́ଳϡᙷҬߛၹ۞˧
ଥ Vnby! T:11Ğ˵ಶߏĶQvmtbsķğă
K811 ă Qpxfs!Dpnqvujoh!QpxfsXbwf ᄃ
QpxfsUpxfs!QspඈඈĄ‫׎‬၁ଋӈֹ̙ೱ
྅ H4 ̿৺ΙĂ఺ֱ࿪ཝ྆۞ QpxfsQD
715f ఍நጡౌᔘߏΞͽϡֽລ੨ Nbd
PT!Y ۞Ą̙࿅ॲፂ YQptuGbdup ۞ү۰
޽΍Ă‫ּ۞̚׎‬γߏ 8611 Ăт‫ڍ‬՟ѣ
ೱ྅̿৺ΙĂᔘߏ̙ਕ෿ Nbd!PT!Y Ą
ᛁ‫ڍ‬౵ѝଯ΍ PT!Y ॡĂഅགྷܑϯ̙֭
͚೯щ྅ H4 ٕ H5 ̿৺Ι۞፟჌Ă̙࿅дщ྅˞ YQptuGbdup ̝‫ޢ‬Ăͽ̿৺Ι
ΐి۞፟ጡĂனд˵Ξͽֹϡ PT!Y ˞Ąϫ݈౵າ‫ۍ‬ώ۞ YQptuGbdup ߏ 3/3c8 Ă
֭ͷϒдീྏᄃௐ˘΃ QpxfsCppl!H4 ă QpxfsCppl!4511 ăͽ̈́ QpxfsCppl!3511
۞࠹टّĄ

щ྅ Nbd!PT!Y
т‫ڍ‬ଋ۞࿪ཝ྆Ϊѣ˘ొർჄĂኛԯι̶౷ј‫࣎׌‬ડ߱ĞqbsujujpoğăٕߏГщ
྅ௐ˟ొർჄĄ൒‫ޢ‬д‫࣎˘̚׎‬ડ߱ĞٕർჄğ˯щ྅ Nbd!PT!:/2 ĄΪщ྅ :/
2 ۞ࣧЯĂߏ :/3 ‫ֱ఺ྫྷۍ‬ᖞ፟჌̙֭࠹टĂٙͽົ൴Ϡ൑‫ڱ‬щ྅۞ଐԛĂ̙
࿅၆఺ֱ፟჌ֽᄲĂ :/2 ‫˵ۍ‬ಶૉϡ˞Ąυื‫ڦ‬ຍ۞ߏĂࢋລ੨ Nbd!PT!Y ֹ
ϡ۞ർჄυืߏĶNbd!PT ‫ؼ‬ҩॾёķ
ĞNbd!PT!Fyufoefe Ă˵ಶߏ IGT, ॾёğć
ٙͽт‫ڍ‬ଋ۞ർჄᛳ‫ٺ‬ᖞ۞ IGT ॾёĂಶυืࢦາॾё̼̖ਕֹϡĄ
т‫ڍ‬ଋ̏གྷ˭ྶ˞ YQptuGbdup ĂኛጐΞਕዦ᝝˘˭ιٙ‫۞ܢ‬ĶYQptuGbdup/iunmķ
ᄲ‫͛ځ‬ІćЯࠎ఺ߏ˘̙࣎‫ܲܢ‬ᙋ۞Һ෱హវĂٙͽд࠹टّ͞ࢬѣధкĶּ
γ‫ڶې‬ķ۞ᄲ‫ځ‬Ăኛкк‫ڦ‬ຍᄃҋ̎࿪ཝ۞ລ੨୧ІĂͽҺϨѓ˘ಞĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 52

Аԯ PT! Y ЍჄ‫ٸ‬ซ :711 ۞ЍჄ፟Ă൒‫ୁޢ‬જ YQptuGbdup Ąдᐌ‫ޢ‬΍ன۞
YQptuGbdup ൪ࢬ̚ĂдୁજჃჄ፟ĞĶTubsu!Nbd!PT!Gspn;ķğᏴಏ̚Ă૟ Nbd!PT
Y ЍჄనࠎୁજჃჄĄତ˭ֽĂ૟࿰‫ࢋؠ‬щ྅ Nbd!PT!Y ۞ർჄనࠎϫᇾჃჄ
፟ĞĶJotubmm!Nbd!PT!up;ķğĂГ޷Ķщ྅ķ
ĞJotubmmğ޷ตಶҖ˞Ą
˘̷ึӀ۞ྖĂ PT!Y ಶົฟؕщ྅඀ԔĄщ྅Ԇј̝‫ޢ‬Ăт‫ڍ‬ଋѣ PT!Y ̿
৺඀ёĞּтଂА݈‫ۍ‬ώ̿৺‫ ז‬21/2/y ۞ЍჄğĂ˵Ξͽϡ YQptuGbdup ౅࿅Т
ᇹ۞͞ёֽщ྅Ą౵‫࣎˘ޢ‬જү‫ߏ݋‬щ྅˘ͯ೩ֻ VTC ̬ࢬ۞ QDJ ΙĂឰ఺
ొ :711 ਕૉాତ VTC ‫׹‬ᙝన౯ĄЯࠎԧࣇࣣ̖నཉ˞‫࣎׌‬ർჄડ߱Ğٕߏ‫׌‬
ొർჄ፟ğĂٙͽԧࣇΞͽԯ PT!: ‫ ׶‬PT!Y ‫ٸ‬д‫̙࣎׌‬Т۞ർჄҜཉ˯Ă̙
࿅఺࣎જү̙֭ߏ඗၆υࢋ۞Ą
ତ˭ֽ۞̿৺ಶͧྵᖎಏ˞Ąଂ PT!Y!21/2/2 ‫ ז‬21/2/6 ۞̿৺ĂౌΞͽ౅࿅Ķր
௚࿰ཉķ̚۞ĶహវՀາķΑਕۡତ˭ྶ‫׶‬щ྅Ăٙͽಶ̙ᅮࢋГֹϡ
YQptuGbdup ˞Ą

̿৺јΑĊ
னдĂԧࣇ۞ᖞ፟ጡΞͽ෿ PT!Y ă PT!:Ğ˵ಶߏĶDmbttjd ᒖဩķ
ğహវĂΞ
ͽϡᖞ۞ BEC ໣ဂă˵Ξͽϡາ۞ VTC ໣ဂĞٕߏ‫׌‬჌˘੓ϡğćೱ֏̝Ă
၆‫ٺ‬າᖞహർវౌѣ˘‫࠹۞ؠ‬टّĂ҃ͷΪ‫۞͌ޝ˞܅‬᏿Ą
̙࿅ᅮࢋ‫ڦ‬ຍ۞ߏĂЯࠎ৿ͻ Nbd!PT!Y ‫۞ۍ‬ᜭજ඀ёĂٙͽͧྵҁ۞ԔЕૂ
Оܑ፟т TuzmfXsjufs ̝ᙷ۞፟჌Ăυื̷ೱа PT!:/2 ۞ᒖဩ̖ਕֹϡĄҌ‫ֹٺ‬
ϡ VTC ۞Оܑ፟ĂଋΞͽдᄦౄથ۞შ৭˭ྶ PT!Y ‫۞ۍ‬ᜭજ඀ёăٕߏ౅࿅
ĶహវՀາķΑਕ˭ྶĄ
࿅ΝĂԧࣇߏ౅࿅ĶᏴፄ‫׹‬ᙝķ
ĞDipptfsğֽᏴ‫ֹࢋפ‬ϡ۞Оܑ፟Ăҭߏ఺࣎
Αਕд PT!Y ̏̚གྷ՟ѣ˞ćЯࠎ PT!Y ΞͽҋજઍീΞϡ۞Оܑ፟Ă֭ͷᏴ
‫פ‬၆ᑕ۞ᜭજ඀ёĂΞͽ࠷ΝధкᏴ‫פ‬Оܑ፟۞ॡมĄ̙࿅д Dmbttjd ᒖဩ˭
ॡĂᔘߏྫྷͽ݈˘ᇹĂυืֹϡĶᏴፄ‫׹‬ᙝķֽన‫ֹࢋؠ‬ϡ۞Оܑ፟Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 53

т‫ڍ‬ଋᔘຐซ˘Վᕖ·ᖞ፟ጡ۞ΑਕĂᔘΞͽ҂ᇋΐ྅೩ֻ GjsfXjsf ̬ࢬ۞
QDJΙăՀк۞੃ጸវăࠤҌMWEർჄĄߙֱ૱ϡ۞హវ‫݋‬Ξͽ౅࿅Һ෱˭ྶ
۞̿৺඀ёĂ̿৺јᄃ PT!Y ࠹ट۞‫ۍ‬ώćּт BqqmfXpslt ಶΞͽଂ 7/1 ‫̿ۍ‬
৺‫ז‬ᄃ PT!Y ࠹ट۞ 7/3/3 ‫ۍ‬Ąт‫ڍ‬ৌ۞՟ѣᏱ‫ڱ‬Հາј PT!Y ࠹टăٕߏॲώ
՟ѣ PT!Y ‫ۍ‬ώ۞హវĂ‫݋‬Ξͽа‫ ז‬PT!:/2 ˭ΝેҖĄ

‫ڦ‬ຍְี
ᔘѣ˘ᕇᅮࢋ‫ڦ‬ຍ۞ߏĂ PT!Y ൑‫ڱ‬ᏰᙊహჄ፟‫۞ࢬ྆׶‬హჄͯĄٙͽĂт‫ڍ‬
ଋᅮࢋ᝝ᆷహჄͯĂ‫݋‬υืࢦາͽ PT!:/2 ฟ፟Ą̙࿅Ă PT!Y ࣆߏᄮ଀ TDTJ
ૂ˯ٙҚତ۞న౯ăͽ̈́ԔЕૂ˯۞న౯Ą
т‫ڍ‬ଋдฟ፟ॡຐࢋᏴፄͽ PT!: ୁજĂΞͽдฟ፟࿅඀̚޷˭ĶpqujpoķᔣĞ̙
࿅఺࣎ԫμΪд PT!: ྅дΩγ˘ొർჄٕ፟ჃჄડ߱˯̖ѣϡğĄଋ˵Ξͽ
౅࿅ĶୁજჃჄķଠ‫ֽڕࢬט‬Ᏼፄୁજ۞ჃჄٕ፟ր௚ᑫ९ӵĄΩγĂᔘΞͽ
ྏྏдฟ፟ॡ޷˭ĶDpnnboe.Pqujpo.Tijgu.Efmfufķα࣎ᔣֽᏴፄୁજჃჄĄ
д PT!Y ˭ୁજ Dmbttjd ᒖဩĂΞͽឰԧࣇТॡેҖ PT!Y ‫ ׶‬PT!: ۞హវĄୁ
જDmbttjdᒖဩᅮࢋೀ̶ᛗ۞ॡมĂ̙࿅ୁજԆல̝‫ޢ‬ĂಶΞͽӈॡд‫࣎׌‬ᒖဩ
̷̚ೱ˞Ą
ඊ۰д఺ొ :711 ˯Ă౅࿅Оܑ፟ૂĞЯࠎᇴፂ፟ૂ߇ᅪ˞ğତ˞˘ొᇴፂ፟ă
VTC ତ˞˘ొОܑ፟Ă҃ͷౌΞͽϒ૱ፆүĄᔵ൒Т˘࣎హវ۞ PT!Y ‫ޘిۍ‬
ຏᛇ˯ͧ PT!: ‫ၙࢋۍ‬Ă̙࿅఺࣎યᗟ̙̂Ą˘ό௫ၚ̝‫ޢ‬Ă̙֭ົᛇ଀ PT!Y
̙͞‫ܮ‬Ă҃ͷ౵‫̏ܕ‬གྷѣ෸ֽ෸к۞హវଯ΍ PT!Y ‫ۍ‬Ăٙͽ৿హវ۞યᗟᑕ
ྍົు႙ᒔ଀ྋՙĄ
఺Ѩ۞ĶҲล Nbdķ၁រზߏ࠹༊јΑĂତ˭ֽඊ۰˵ధᔘົोιֽઇ˘ֱՀ
ჟ૾۞ϡ౉ಊĊ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

შࢱనࢍर۞̍‫׍‬ቐ
͛ĆበᏭొ

̂छрĊ఺࣎̈૞᛼ߏᖙᛌҋԧࣇ‫଀פ‬଱ᝋ۞Csbwfofu/ofuშ৭ĂࠎѣᎸ኷ઇშ
ࢱ۞᝝۰೩ֻ˘ֱ̙дᇾ໤IUNMቑಛ̝̰۞ΑਕĂឰଋٙᄦү΍ֽ۞შࢱՀ
ѣ኷ăՀჟቁă̢જّՀָĄ
఺࣎૞᛼ٙ೩ֻ۞ԫμĂкΗߏͽ KbwbTdsjqu ᄦү۞Ąٙͽт‫ڍ‬ଋຐԯ̰ट᝝
ᑖĂ༊൒ѣ˘ᕇ K b w b T d s j q u ૄᖂ౵рć̙࿅னд࠻̙ᑖ˵՟ᙯܼĂЯࠎ
KbwbTdsjqu ̙֭ߏ‫ޝ‬ᙱˢ‫ܝ‬Ăт‫ڍ‬Ϊߏຐࢋ̂࡭ᒢྋຍ‫ޥ‬Ă̙֭ϡ‫܅‬෱͉к˧
ঈĄ
னдĂಶኛଋฟֳؕ‫࣎఺צ‬૞᛼ӐĊт‫ڍ‬ѣЇңયᗟĂᝌ‫ זܓ‬Nbd[jo შ৭۞
੅ኢડྫྷ̂छ̷ሿĊ

જၗԼតშࢱࡦഀᗞҒ
ͽ˭۞఺߱IUNM̈඀ё‫ޝ‬р‫ە‬ĂЯࠎιΞͽឰ࠻შࢱ۞៍ிҋϤᏴፄშࢱ۞
‫غ‬ҒĄଋΞͽҋ̎‫࠻ەە‬ĂᏴ΍౵ዋЪଋშ৭నࢍ۞Ғ૾௡ЪĄ
<FORM name="changeColor">
<FONT size="2">ᏴፄࡦഀҒ૾Ĉ
<BR><BR>
<INPUT type="button" onClick="document.bgColor='#0000FF'" name="colr"
value=" BLUE ">
<INPUT type="button" onClick="document.bgColor='#FF0000'" name="colr"
value=" RED ">
<INPUT type="button" onClick="document.bgColor='#00FF00'" name="colr"

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 55
value=" GREEN ">
<INPUT type="button" onClick="document.bgColor='#FFFFFF'" name="colr"
value=" WHITE ">
<INPUT type="button" onClick="document.bgColor='#000000'" name="colr"
value=" BLACK "></FONT>
</FORM>

༊൒ĂଋΞͽ౅࿅Ķjnh! tsd>ķ޽΄ֽ૟޷ตԼјဦͯĂٕߏϡ‫΁׎‬тᕝҖ
Ğ=cs?ğܑٕॾ̝ᙷ۞ IUNM តֽ̼నࢍҋ̎ຐࢋ۞‫̰ࢬۍ‬टĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

д Nbd!PT!Y ˯‫ޙ‬ၹ QIQ ‫ ׶‬NzTRM
ү۰Ć Xbmufs!Ebwjt
በᛌĆ‫ڒ‬Ӗጳ

т‫ڍ‬ଋυืĞٕߏຐࢋğያშྮЫฺĂ֤ᆃଋٕధ̏གྷۢ྽ֱ֤ᐖၗ۞ăᆷѪ
˞۞შࢱ̏གྷјࠎ࿅Ν˞ĄனдĂೀͼ‫ޝ‬ᙱԱ‫࣎˘ז‬შ৭Ă‫ޢࡦ׎‬՟ѣҌ͌˘
࣎ྤफ़ऱдઇ͚೯Ą̙გߏ঻֏‫ڕ‬ă఼ੈᐂăٕߏቢ˯ᗔᄫ۞˯ቇր௚Ăྤफ़
ऱ۞ֹϡ‫׶‬જၗயϠშࢱĂ̏གྷ‫׶‬შ৭ώ֗˘ᇹкᇹ̼˞Ą
Bqqmf າଯ΍۞ Nbd!PT!Y ߏ‫ޙ‬ၹдᄃშᅫშྮ˘ᇹ۞ Vojy ૄᖂ˯Ă҃ͷιќ
ᐂ˞͵ࠧ˯౵߹Җă౵‫۞˧ރ׍‬შ৭Ҩ‫ڇ‬ጡహវĈBqbdif Ąт‫ڍ‬ଋΐˢ˞
NzTRMĞTRM ё۞ᙯᓑёྤफ़ऱგநր௚ğ‫ ׶‬QIQĞј‫ܜ‬౵ࠎԣి۞Ҩ‫ڇ‬ጡბ
ೡࢗᄬ֏ёᒖဩğ‫ז‬ଋૄώ۞ᐌ፟‫ ۍ‬Nbd!PT!Y ̚ĂଋಶΞͽ‫ޝ‬ᅅᗫгдଋ۞
ඊ੃‫ݭ‬࿪ཝ˯‫ޙ‬ၹ֭ͷֹϡ͵ࠧ৺۞ăજၗ۞შ৭შࢱ΍‫ۍ‬ր௚Ą
னдଋΞͽĈ
œӱдፘ˭֭ͷฟؕᆷ඀ёቅĂତ඾Ξͽӈॡ࠻࠻ιਕӎྻүĞ̙ᅮࢋ BjsqpsuğĄ
œд‫ົ۞͗މ‬ᛉ‫̚ވ‬णϯϤҨ‫ڇ‬ጡ͹જ‫ޙ‬ၹ۞შ৭ᑕϡ඀ёĞxfc!bqqmjdbujpoğĂ҃ͷ̙ϡგ
ι֤࣎ҁଫͰ۞࿪ྖቢĄ
œ༊ଋԆјιॡĂ૟඀ёቅ‫ྤ׶‬फ़ऱொ‫ז‬ϒё˯ቢ۞შ৭ٕߏћგშ৭˯Ă൑ืઇЇң࣒
ԼĄ

౵ჟ‫׸̶ొ۞ܚ‬ĉ
ιࣇБొౌߏΞͽҺ෱˭ྶ۞Ą҃ଋٙᅮࢋ۞Ϊߏშᅫშྮ۞ాቢă˘ֱ࡝͕
Ğ֭ͷሄ‫ٺ‬д௣ბĂӈUfsnjobm඀ё˯ࢬᏮˢ˘ֱညߏ௑‫΄޽۞װ‬ğĂͽ̈́Հк
۞࡝͕Ą

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 57

р˞๜ĉ֤ԧࣇ΍൴ӐĊ

Վូ˘
ᑭߤଋ۞ր௚ĄଋᅮࢋА
щ྅ Nbd!PT!Y ‫ ׶‬Efwfmpqfs
Uppmt Ă҃ͷଋᔘ଀ࢋͽგ
ந۰۞૳ཱི൳ˢĞಶߏଋ
ௐ˘Ѩщ྅ Nbd!PT!Y ॡٙ
‫ޙ‬ϲ۞૳ཱིğĄт‫ڍ‬дଋ
۞ർჄϫᐂ౵˯˘ᆸ̚՟
ѣ˘࣎‫׻‬Щࠎ Efwfmpqfs ۞
ᑫ९ӵĂ֤ᆃଋಶᅮࢋଂ
֤˘ͯѷҒ۞ Efwfmpqfs
UppmtЍჄͯ˯ેҖjotubmmfsĞበ޷Ĉ఺ֱ̍‫ٕ׍‬ధົ‫ٸ‬дĶBqqmjdbujpot!?!Jotubmmfst
?!Efwfmpqfs!Uppmtķྤफ़ӵ̚ğĄт‫ڍ‬ଋ۞ർჄ۩ม̙ૉĂΞͽдְ‫ޢ‬ԯ Efwfm.
pqfs ᑫ९ӵ྆۞‫ڌ‬ҘБొӁଫĄԧࣇ૟ࢋֹϡ۞ᑫ९Ă Gjoefs ߏ൑‫ͽڱ‬Їң͞
ёពϯ۞Ą

Վូ˟
˭ྶ QIQ ‫ ׶‬NzTRM ۞ࣧؕ
ቅĄଋΞͽϡЇңଋٙಈ
ᝌ۞̍‫׍‬Ă̙࿅ඊ۰ͧྵ
ಈᝌϡ PnojXfc Ą˭ྶଋ
ٙਕԱ‫۞ז‬౵າ‫ۍ‬ώ۞
QIQĞበ޷Ĉώ͛ᇤᆷॡ۞
౵‫ۍޢ‬ώߏ 5/3/2ğĂ֭ͷ
૟ι‫ٸ‬дॸࢬ˯Ą၆‫ٺ‬
NzTRM ˵ࢋઇТᇹ۞ְĄ
఺‫ּ̄࣎̚׌‬ĂኛԱ˘Ա
ιࣇ۞Ԇፋࣧؕ඀ёቅᑫ९Ă̂кߏͽĶ/ubsķٕߏĶ/ubs/h{ķ۞ॾё΍னĞ˘ਠ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 58

఺ಶΨઇĶubscbmmķ۞ᑅᒺॾёğĄ̙ࢋ˭ྶЇң̏གྷበᛌр۞ᑫ९ǕǕ఺дщ
྅ॡ҃ͅົ࿃‫ז‬Հк۞౫໭Ąд˭ྶԆல̝‫ޢ‬Ă TuvggJu!Fyqboefs ົҋજୁજĂ
֭ͷԯٙѣ۞‫ڌ‬ҘౌᑒଋྋฟĄ

Վូˬ
૟ଋٙ˭ྶ۞඀ёࣧؕቅ‫׶‬ᑫ९ӵொ‫ـ‬ർჄ̚‫פٺܮ‬ϡ۞г͞ĄྍҜཉᑕྍߏ
̙Ҍ‫ٺ‬ឰଋ஄஑۞г͞ĂЯࠎଋᅮࢋܲ঻ࣧؕቅĂͽ‫ܮ‬༱˘ᛁ‫۞ڍ‬
ĶహវՀາķ
Αਕχใ˞ QIQ ሀ௡Ăᔘѣೇࣧ۞ΞਕĄ Vojy ̚۞˘࣎็௚͞ёߏԯྍᑫ९
ӵ‫׻‬Щࠎ tsd Ă֭ͷԯଋ۞඀ёࣧؕቅౌᕚд֤྆Ą
χฟ Ufsnjobm ඀ёĞд 0Bqqmjdbujpot0Vujmjujft0UfsnjobmğĂତ඾ᏮˢĶtvep!nlejs
0tsdķ
ĄЯࠎιϡ۞֭‫ܧ‬д˘ਠർჄ౵˯ᆸ‫ޙ‬ϲᑫ९ӵٙΞਕ۞͞ёĂٙͽԧࣇ
ֹϡ tvep ޽΄ֽ઄Է˘˭д Vojy ͵ࠧ̚‫׍‬ѣৠ˘ਠ‫ ۞˧ރ‬sppu ෹৺ֹϡ۰Ą
tvepົ೩ϯଋᏮˢ૜ቅĂ҃ͷົдଋ˘Ԇј޽΄ેҖ‫ޢ‬Ă੺˯˫а‫˘ז‬ਠ̶֗
۞ֹϡ۰ĄՀԼ˘˭ᑫ९
ӵ۞ጾѣ۰ĂឰଋΞͽд
྆ࢬΐᕇ‫ڌ‬ҘĈĶt v e p
dipxo!.S!\ଋ۞൳ˢ૳ཱི^!0
tsdķĄனдଋᑕྍਕૉд
Gjoefs ̚࠻‫ྍז‬ᑫ९ӵĂ
ତ඾ಶΞͽԯଋ۞ࣧؕቅ
ϫᐂொซΝ˞Ą

Վូα
ࢵАĂԧࣇ૟ࢋበᛌ NzTRM Ąٙѣ۞ Vojy በᛌጡౌᏲೈ඾Тᇹ۞ૄώՎូĈ
dpogjhvsf ă nblf ăͽ̈́ nblf!jotubmm Ą
д Ufsnjobm ̚Ă̷ೱϫᐂ‫ז‬Βӣ NzTRM ࣧؕቅ۞ϫᐂ̚ĈĶde!0tsd0nztrm.4/34/
51ķĄனдĂᏮˢĶ/0dpogjhvsf!..nboejs>0vts0mpdbm0tibsf0nbo!..xjui.joopecķĂତ඾
޷˭ sfuvso ᔣ֭ͷඈ˘˭ĞᛌොĈт‫ྤྍڍ‬फ़ऱࢋ͚೯ᓄវ͛̚Ă౵рᔘࢋΐ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 59

˯Ķ..xjui.dibstfu>cjh6ķğĄତ˭ֽଋົдᏈ၌˯࠻‫ુ˘ז‬ф෿΍ֽĂ౵‫ޢ‬ଋົ
࠻‫˘ז‬ҖĶUibol!zpv!gps!dipptjoh!NzTRM"ķĄ
˭˘ՎಶߏበᛌྍహវĄ
ᏮˢĶnblfķ޽΄Ąତ඾Ν
χବ˘˭ٗมٕߏઇᕇҾ
۞ְĄ༊఺ี඀ԔԆј
ॡĂᏮˢĶt v e p ! n b l f
jotubmmķ޽΄Ą఺౵‫˘۞ޢ‬
ొЊົͧྵԣ˘ᕇĂ֭ͷ
дιԆјॡĂଋಶѣ˘࣎
ྤफ़ऱ˞Ą

Վូ̣
னдĂߏྍࠎࢦࢋ۞щБّઇᕇְ۞ॡ࣏Ą NzTRM ᅮࢋдଋ۞Ҩ‫ڇ‬ጡ˯ࢬ‫ޙ‬
ϲᑫ९Ă҃Їңਕૉ‫ޙ‬ϲᑫ९۞඀ё˵ົઇ‫΁׎‬ѣٙПच۞ְĄ఺࣎Վូ૟ົ
ࢨ‫ט‬ι۞ᝋࢨ่̈́‫࣎˘ٺ‬ᑫ९ӵĄ
ଋᅮࢋଂĶ0Bqqmjdbujpot0Vujmjujft0ķχฟ OfuJogp!Nbobhfs Ą޷˘˭ᗆᐝဦϯ޷ต
֭ͷᏮˢଋ۞૜ቅĄତ඾
ଡજྍϫᐂܑЕĂ֭ͷᏴ
‫ז‬ĶvtfstķĄ޷˘˭ѣ඾ΐ
ཱི۞ᑫ९ӵဦϯĂ֭‫ޙ‬ϲ
˘࣎ЩࠎĶnztrmķ۞າϫ
ᐂĄֹϡĶϫᐂķΑਕܑ
ಏĂΐˢາ۞ᛳّ‫׶‬ᛳّ
ࣃâѨ˘࣎Ăۡ‫ז‬ଋ۞
ෛ඄࠻੓ֽтဦٙϯĞт

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 60

ဦ̚Πٙ͞ϯ̝ࣃğĄ༊ଋԆјॡĂଂ Epnbjo ୻ಏ˯Ᏼ‫ פ‬Tbwf Ă֭ͷᗓฟ
OfuJogp!Nbobhfs Ą

Վូ̱
дԧࣇΞͽୁજNzTRM̝݈Ăԧࣇυื၆ιઇ௡ၗአፋĄдUfsnjobm̚ᏮˢĈ
Ķtvep!0vts0mpdbm0cjo0nztrm`jotubmm`ecķĄ఺࣎Վូົన‫ ؠ‬NzTRM ϡֽგநҋ̎۞
˘ֱ࿰నྤफ़ܑĄт‫ڍ‬ଋߏϡ̿৺۞͞ёĂಶΞͽர࿅఺࣎ՎូĄ
˭˘ՎĂ‫ޙ‬ϲ˘࣎ጾѣྍྤफ़ऱྤफ़ᑫ९۞າֹϡ۰૳ཱིĶnztrmķĈᏮˢĶtvep
dipxo!.S!nztrm!0vts0mpdbm0wbsķĄ౵‫ޢ‬ĂଂUfsnjobmᏮˢ˭Е޽΄ֽୁજNzTRMĈ
Ķ0vts0mpdbm0cjo0tbgf`nztrme!..vtfs>nztrm'ķĄ
ତ඾Ăԧࣇυืԣᕇາᆧ˘࣎૜ቅග͹ࢋ۞ֹϡ۰ĈĶtvep! 0vts0mpdbm0cjo0
nztrmbenjo!.v!sppu!.q!gmvti.
q s j w j m f h f t ķĄ˭Ѩซˢ
NzTRM ॡ૟ົ೩ϯଋᏮˢ
૜ቅĄ఺ॡଋ̏གྷઇр˘
Η˞Ą

Վូ˛
னд዇‫ ז‬QIQ Ą఺࣎ొЊ
ѣ˘࣎Հࠎኑᗔ۞щ྅
tdsjqu Ă̙࿅ૄώ۞Վូౌ
˘ᇹĄ݈‫ـ‬QIQϫᐂĈĶde
0tsd0qiq.5/3/2ķĄ‫ޙ‬ϲበᛌ௡ၗĈĶ/0dpogjhvsf!..xjui.bqyt>0vts0tcjo0bqyt!..xjuipvu.
qfbs!..fobcmf.usbdl.wbst!..fobcmf.usbot.tjeķĄ༊ιઃͤଡ΍˘ુ͛фĂ֭ͷа‫ז‬೩
ϯ௑ཱིĞ&ğ‫ޢ‬ĂᏮˢĶnblfķĄனдΞͽઇᕇߘహវፆĄඈ‫ז‬ιઇр̝‫ޢ‬Ă
ᏮˢĶnblf!jotubmmķĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 61

னд QIQ ྅р˞Ă҃ͷ
ଋᅮࢋឰ Bqbdif ۢ྽఺
ІְĄĞᛌොĈт‫ڍ‬ଋ
۞ Bqbdif ߏ‫ֽޢ‬ҋ̎በ
ᛌщ྅۞ĂώՎូ۞‫ޙ‬
ၹ௡ၗొЊĂᅮࢋԼࠎ
Ķ/ 0 d p o g j h v s f ! . . x j u i .
bqbdif>//0bqbdif`2/4/35!..
xjuipvu.qfbs!..fobcmf.usbdl.
wbst! ..fobcmf.usbot.tje! ..
xjui.nztrm>0vts0mpdbmķĄ҃ Bqbdif ۞ࣧؕቅ‫ ׶‬NzTRM ۞ࣧؕቅĂౌᅮࢋ‫ ׶‬QIQ
۞ࣧؕቅ˘੓‫ٸ‬д 0tsd ̚Ąğ

Վូˣ
ତ˭ֽĂԧࣇᅮࢋԼត
ଠ‫ ט‬Bqbdif შࢱҨ‫ڇ‬ጡ
۞௡ၗᑫĄࢵАቁ‫ؠ‬
UfyuFeju ՟ѣдેҖĂତ
඾ᏮˢĶtvep!pqfo!.b!0Bq.
qmjdbujpot0UfyuFeju/bqq!0fud0
iuuqe0iuuqe/dpogķĄ఺࣎
޽΄ົឰր௚ᄮࠎଋ̏
གྷ൳΍Ă֭ͷГͽ sppu
֗ ̶ ൳ ˢ ֭ χ ฟ
UfyuFeju ĄனдଋΞͽበᏭ Nbd ˯ٙѣ۞ᑫ९Ąኛ‫ڦ‬ຍĊଡ˭൪ࢬ֭ͷԱ‫ז‬Β
߁Ķ///boe!gps!QIQ!5-!vtf;ķ఺ҖĂତ඾૟ QIQ5 ‫ؠ‬ཌྷᑫ֤̚‫׌‬Җ݈ࢬ۞Ķ$ķ௑
ཱིொੵć౵‫ޢ‬ᐼхྍᑫ९ĄĞᛌොĈᑕྍᔘࢋԯ MpbeNpevmf!qiq5`npevmf ‫׶‬
BeeNpevmf!npe`qiq5/d ఺‫׌‬Җ݈ࢬ۞Ķ$ķ௑ཱི˘‫׀‬ொੵĄğ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 62

Վូ˝
ᑭߤଋ۞̍үј‫ڍ‬Ĉа‫ז‬
Ufsnjobm ྆ࢬĂᏮˢĶtvep
bqbdifdum!dpogjhuftuķĄт‫ڍ‬ѩ
ॡ଀‫ז‬Їң᏾ᄱੈिĂ֤ಶ
ຍ‫ק‬඾ଋ૟υืઇֱ౯Њ֭
ͷࢦາщ྅ Q I Q Ąт‫ڍ‬՟
ѣĂତ඾ಶߏୁજ Bqbdif Ă
ឰιਕૉֹϡ఺࣎າ۞ QIQ
ሀ௡Ą
ᏮˢĶtvep!bqbdifdum!tupqķĂᇶઃ˘ֱॡ࣏Ăତ඾ᏮˢĶtvep!bqbdifdum!tubsuķĄ
னдᑕྍΞͽฟؕྏྏଋٙщ྅۞ QIQ ˞Ąа‫ ז‬UfyuFeju Ă‫ޙ‬ϲ˘࣎າᑫĂ྆
ࢬΪѣ఺˘Җ͛фĈĶ=@qiq!qiqjogp)*<!@?ķĄ૟ιԼࠎ৷͛фĞTijgu.Dpnnboe.
UğĂ֭ͷ૟ιхј uftu/qiq ĂᕚдĶ0Mjcsbsz0XfcTfswfs0Epdvnfoutķᑫ९ӵ̚Ą
χฟଋ۞ᕱᜓጡĂ֭ͷᏮˢ˭ЕშӬĈiuuq;00238/1/1/20uftu/qiqĄଋಶົ࠻‫࣎఺ז‬
შࢱ˞Ą

Վូ˩
னдĂឰԧࣇ͔ᖧ˘˭ QIQ
‫ ׶‬N z T R M

Ą˭ྶ

qiqNzBenjo Ą૟ιࢦາ‫׻‬
ЩĂ֭ͷԯྍᑫ९ӵொ‫ז‬ଋ
۞ Xfc ॲϫᐂĂּтĈĶ0
Mjcsbsz0XfcTfswfs0Epdvnfout0
qiqNzBenjoķĄֹϡଋ sppu
ᝋࢨ۞ UfyuFeju ĂฟୁҜ‫ٺ‬
q i q N z B e n j o ᑫ९ӵ̚۞
Ķdpogjh/jod/qiqķĂԯ֤ೀҖ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 63

ѣᙯ iptu ă vtfs ă‫׶‬૜ቅ۞г͞ԼࠎĶmpdbmiptuķăĶsppuķăͽ̈́ଋൾѝٙన
‫ؠ‬࿅۞૜ቅĄԯᑫ९х੓ֽĄனдᕱᜓ‫ ז‬iuuq;00238/1/1/20qiqNzBenjo Ăଋᑕྍ
࠻‫ྤז‬फ़ऱҨ‫ڇ‬ጡ۞̰ొྻү˞ĄĞᛌොĈͽώгბેҖॡĂᔘᅮࢋԯણᇴ
%dghQnbBctpmvufVsj ۞࿰నࣃొЊԼࠎĶiuuq;00238/1/1/20qiqNzBenjo0ķĄт‫ڍ‬ଋ
۞፟ጡѣ࣎ϒё۞შӬĂಶԯĶ238/1/1/2ķԼࠎྍҨ‫ڇ‬ጡ۞შӬĄğ

‫੃ޢ‬
т‫ڍ‬ଋֶ໰఺ֱՎូซҖĂ֤ᆃଋ̏གྷԆј˘ֱٕధଂϏઇ࿅۞ְĈଋৌ۞̏
གྷ૟˘࡙̄۞඀ёቅበᛌјଋ۞ Nbd ̍үॡٙᅮ۞፟ጡቅĄ఺࣎Վូд Vojy
͵ࠧ྆ߏтТछ૱‫۞ฺܮ‬Ă̙࿅ۡ‫ז‬ϫ݈ࠎͤĂೀͼٙѣ۞Nbdహវᄦౄથౌ
ົԯ͘Ί‫׶‬ٙѣ˘̷࠹ᙯ۞‫ڌ‬ҘĂౌΒ྅дЍᔿ‫ܪ‬ᚊ۞Β྅஼̚Ą
னд۞ Nbd!PT!Y ѣ඾ CTE!Vojy ۞͕᝙ĂΪࢋଋᙸຍᏮˢ˘ֱညߏ‫װ‬ᄬ۞޽
΄Ă֭ͷ‫ֱ܅‬ॡมྏ඾Ν˞ྋ఺ֱᑕϡ඀ёިᆃϡĂБ͵ࠧ۞ҋϤహវϒඈ඾
ଋĄٙѣѣ඾࡚࡚γ៍۞‫ڌ‬Ҙ̪൒ΞͽેҖǕǕ఺ಶߏᛁ‫̳ڍ‬Φ࿅ΝӅ˧ٙ଀
۞؈ᖹĄ
̙࿅Ăт‫ڍ‬ଋ̙ຐࢋበᛌଋҋ̎۞హវĂ҃ͷ̪൒ຐࢋ‫ޙ‬ϲ˘࣎xfc!bqqmjdbujpo
Ҩ‫ڇ‬ጡĂ˵ѣ‫۞΁׎‬ᏴፄĄ඀ёࣶ Nbsl! Mjzbobhf ̏གྷበᛌр౵௣‫ۍ‬ώ۞
NzTRM ‫ ׶‬QIQ Ăͽ̈́‫ ΁׎‬Vojy Ҩ‫ڇ‬ጡ˭۞‫ڌ‬ҘĂ͍‫ߏ׎‬ග Nbd!PT!Y ϡ۞Ą
NzTRM Ҩ‫ڇ‬ጡѣ඾˘࣎ट‫ֹٽ‬ϡ۞щ྅඀ёĂ҃ͷ QIQ ሀ௡̏གྷజщ྅ј˘
࣎ᖎಏ۞ಏҖUfsnjobm!tdsjquĞֶ໰˯ࢗՎូ̱ăˣă‫ޙֽ˝׶‬ϲnztrmֹϡ۰Ă
ͽ̈́ઇֱឰ Bqbdif Ξͽϡ QIQ ۞௡ၗన‫ؠ‬ğĄд WfstjpoUsbdlfs ˯ԣిԱ˘
˭Ă˵ົԱ‫ڌ۞΁׎ֱ˘ז‬ҘĄ
̙࿅ࢋ঻ຍ˘˭ଋߏдࣹ྆Թ‫ז‬ଋ۞щ྅඀ёĄᛁ‫̳ڍ‬Φ̏གྷдՏ˘ЊNbd!PT
Y྆‫ܢ‬ѣ‫ޙ‬ϲщ྅඀ё۞඀ёĂ҃ͷॲፂధкд඀ёనࢍ۞ۤཏٙ଀۞ঐिĂ
ιߏ˘ԯ˯˞ቮ۞ႀĄྍщ྅඀ёѣਕ˧д՟ѣЇң࿰ᛋ۞ଐ‫˭ڶ‬Ğͽ̈́଱

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 64

ᝋĂт‫ڍ‬ιШଋኛՐ૜ቅ҃ଋᏮˢ‫ޢ‬ğӁੵٕߏᖬᄏർჄ྆Їң۞ᑫ९Ąٙͽ
д޷˭Ķрķ޷ต݈ኛАຐ୻຾Ă҃ͷࢋАᎡᏴ˘˭ଋߏщ྅˞ኡᆷ۞హវĄ
ଋٕధ˵෴˞ Nbd!PT!Y!Tfswfs Ăι̏གྷщ྅рٙѣ఺ֱహវֻଋֹϡĂ҃ͷ
ѣր௚Ⴞ༛඀ёΞͽдЇң༊፟ॡࢦາୁજĂٕߏࢦາщଵҨ‫ڇ‬ጡ۞Җ඀Ąѩ
γĂιᔘѣ඾႓‫ࢬ̬۞ܪ‬ĂΞͽᔖҺд௣ბ፟඀ё‫ޙ˭غ‬ၹ৷͛ф۞௡ၗᑫ‫׶‬
Ꮾˢ˘ુтТ‫װ‬ᄬਠ۞޽΄Ąт‫ڍ‬ଋѣ᏿ҭߏ՟ѣॡม۞ྖĂιົߏ˘࣎‫ܧ‬૱
ࣃ଀҂ᇋ۞рᏴีĄ
ೀѐͽ݈âਠயϠજၗშ৭۞͞ёߏֹϡ Qfsm!DHJ ඀ё‫ ׶‬PSBDMF ྤफ़ऱĄ
ତ඾ಶߏ຋హ۞ BTQ ͽ̈́ Tvo ۞ KTQ ‫ ׶‬Kbwb!Tfswmfut Ą QIQ ‫ ׶‬NzTRM ‫ߏ݋‬д
შྮ˯ଂ൑‫ז‬ѣĂणன΍ฟ‫ؕࣧٸ‬ቅ൴णᒖဩາࢲሗ౵ָ۞˘ࢬĄ NzTRM ߏ
யຽ̚Ᏼ‫ྤפ‬फ़ᐂ֭૟ιਖ਼‫ـ‬შࢱҨ‫ڇ‬ጡ۞ి‫ޘ‬ᅳጱ۰ĄQIQ‫ߏ݋‬д࠹Тᙷ‫ݭ‬
۞̍ү˯ͧ੓ BTQ ‫ ׶‬KTQ ࢋֽ଀ԣĄ఺‫׌‬۰̏གྷѣ˞։р۞ፋЪĂឰιࣇΞͽ
дშྮ˯༊үߙֱ̂‫ݭ‬જၗშ৭۞‫ޢ‬ბĄ
!!!ώ͛ࡻ͛‫ ٺྶࣧۍ‬Xbmufs!Ebwjt!Tuvejp შ৭ćώΏ̏‫଀פ‬ϒё͛̚ᖙᛌ଱ᝋĂώ̰͛ट֭
̏གྷ࿅ώΏበᏭՀາԼᆷĂኛ̻ᖼྶĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

३ෞĈĮMfbsojoh!Vojy!gps!Nbd!PT!Yį
ү۰Ć߉ชӖ

Nbd!PT!YĞͽ˭ᖎჍ PT!Yğ۞ય͵Ă၆ᛁ‫ڍ‬࿪ཝͽ̈́
Nbd ֹϡ۰ౌߏ˘࣎ࢦࢋ۞֧඀༫Ą !PT!Y ‫׍‬ѣன΃
࿪ཝүຽր௚ٙࢋՐ۞ΑਕĂ֭ٚ᝚˞็௚ Nbd үຽ
ր௚࿅Ν͔ٙͽࠎๆ۞পҒĄΩ˘͞ࢬĂι˵ࠎ˘࣎
̏གྷхд˞ˬ˩кѐ۞үຽր௚Ăኬ̟າ۞ࢬᄻĄ఺
࣎ᔳᖟд P T ! Y ඝᚊк૾γܑ̝˭۞ីᅿĂಶߏ
Vojy Ą
၆‫ྤֱ˘ٺ‬எ۞ Nbd ֹϡ۰҃֏Ăֹϡ Vojy ൑ளߏ˘჌ࣆੜĄ఺Ҭͼຍ‫ק‬඾
ԧࣇ˫а‫˞ז‬࿅Νࢬ၆඾ӑ‫۞ڕ‬੯ᘖ௑ཱིâф˘ф۞χซ޽΄Ă৿ͻ࡚ຏ‫׶‬
ϠঈĄҭᛁ‫ڍ‬࿪ཝઇ˞˘І˞̙੓۞̍үĂӈֹ PT!Y າ۞ Brvb ̬ࢬ‫׶‬࿅Ν۞
Nbdүຽր௚ѣ̙ٙТĂιֶ൒ߏᖎ‫ܮ‬рϡă·႕ሄ኷ăѣ໣ဂഫᇾăѣᑫ९
ӵĂᔘѣ႓‫ࢬॸ۞ܪ‬Ą˘ਠֹϡ۰ԆБΞͽೠଠٙѣ۞࿪ཝүຽĂ҃൑ื‫׶‬
Vojy χϹ྽Ą
ҭߏ PT!Y ೩ֻ˞˘࣎გ྽ගֱ֤ຐซ˘Վஎˢ࿪ཝր௚۞ˠĄιߏ˘࣎ԆБ
۞ Vojy үຽր௚Ą఺ຍ‫ק‬඾ѣᅮࢋ۞ֹϡ۰Ξͽϡ็௚۞ Vojy ͞‫ֽڱ‬გந΁
Ɲс۞Nbd࿪ཝĄְ၁˯Ă‫΄׻‬Её۞ፆү͞ёᔵ̙ۡᛇĂҭι۞ቁ೩ֻ˞Հ
֝ిăૻ˧۞͞‫ֽڱ‬Ԇј̍үĄͅ࿅ֽᄲâόᒢྋ˞тңֹϡ఺჌‫΄׻‬Её
۞ፆүĂ˵˘‫׀‬ጯົ˞‫̙΁׎‬Т‫ۍ‬ώ۞ Vojy ፆүĂּт Mjovy ă GsffCTE ă
Tpmbsjt ă JCN0BJY ඈඈĄ
ĮMfbsojoh!Vojy!gps!Nbd!PT!Y!įಶߏ੫၆ֱ֤Яࠎᖼೱ‫ ז‬PT!Y Ă҃ѣ፟ົ֭χ
ზᄮᙊ Vojy ۞ Nbd ֹϡ۰Ą఺ৌ۞ߏ˘ώˢ‫ܝ‬३ĂΪѣ 24: ࢱĄ࠹ྵ‫΁׎‬
P(Sfjmmz ΍‫۞ۍ‬३Ă၁дߏ‫ܧ‬૱۞୺ᓠ˞Ą̰टΒӣ˞ૄώ۞ Vojy ̬௜ă Vojy
۞ᑫ९ր௚ăֹϡ Ufsnjobm ăͽ̈́˘ਠ۞ Vojy ޽΄ፆүĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 66

၆‫ٺ‬ѣ Vojy ࡦഀ۞ֹϡ۰҃֏Ă఺ώ३۞̂ొ̶̰टౌߏѝ̏ሢଉ۞Ąְ၁
˯ĂϤ‫ٺ‬ү۰ĞKfssz!Qfflğ۞ᙯܼĂ !఺ώ३۞ధк̰टߏଂĮMfbsojoh!uif!Vojy
Pqfsbujoh!Tztufnį
ĞP(Sfjmmz ΍‫ۍ‬ğֽ҃Ąࣃ଀˘೩۞ߏĂώ३೩ֻ˞д‫΄׻‬Е
‫ֹ˭غ‬ϡ MQS ЕО۞͞‫ڱ‬ĄϤ‫ٺ‬ᛁ‫ڍ‬࿪ཝ၆ PT!Y నࢍĂֹ଀఺͞ࢬ۞̍үͅ
҃ត଀ኑᗔధкĄЯѩ఺ߏ˘Њ‫ޝ‬р۞ણ҂ྤफ़Ą
၆‫ٺ‬ຐᄮᙊ Vojy ۞ Nbd ֹϡ۰Ă఺ߏ˘ώᅅ‫ܮ‬ᖎ‫۞ٽ‬ጱᜓ͘ΊĂ၆‫ ٺ‬Vojy ۞
ሢ҃͘֏ĂຐυЧҜ۞३ߛ˯ౌ̏གྷᕚ႕˞Чёણ҂३ᚱ˞ӐĊ

!!!‫੃ޢ‬Ĉώ३౵‫ܢޢ‬ᐂѣᙯన‫ ؠ‬Tfoenbjm ۞ᄲ‫ځ‬Ăд PT!Y!2/2/6 Հາ̝‫̏ޢ‬གྷεड़Ą
P(Sfjmmz შ৭೩ֻ˞າ۞ିጯ͛ІĄҜӬдĈ
iuuq;00xxx/nbdefwdfoufs/dpn0qvc0b0nbd031130170180tfoenbjm`2126/iunm

በᏭొಡӘ
Ϥ‫ٺ‬ώΏበᏭᄃ P(Sfjmmz ̳Φ۞έ៉̶̳Φѣ̍ү˯۞‫ֽـ‬ĂЯѩഅགྷࠀྙ࿅
ྍ̳ΦĂߏӎΞਕ౅࿅ Nbd[jo ੫၆ Nbd ֹϡ۰Ᏼ३Ă֭ͷග̟পҾ۞̬௜ᄃ
ᐹ೎Ą҃ፂྍ̳ΦᓁགྷநܑϯĂϤ‫ ٺ‬P(Sfjmmz ࡻ͛३۞ᓁགྷዚᝋĞϫ݈ྍ̳Φ
ᔘ՟ѣ΍Їң Nbd ࠹ᙯ۞͛̚३ğ̏གྷϤ͇ᚦ३Ԋ‫଀פ‬Ăٙͽࢨ‫ٺ‬ЪࡗĂ൑‫ڱ‬
ගԧࣇপҾ۞ᐹ೎ćт‫ ڍ‬Nbd[jo ԓ୕д఺͞ࢬ‫ڇ‬ચ᝝۰Ă‫݋‬υืۡତᄃ͇ᚦ
३ԊࠀኘĄ
ЯѩĂϫ݈т‫ڍ‬ଋᅮࢋᔉ෴ώ̬͛ٙ௜۞ĮMfbsojoh!Vojy!gps!Nbd!PT!Y!įĂኛ
ણዦ P(Sfjmmz ̳Φ۞შ৭ᄲ‫ځ‬Ă֭౅࿅˯ࢬٙЕ΍ֽ۞გ྽ֽᔉ෴Ąт‫ڍ‬ԧࣇ
૟ֽѣ፟ົਕд఺͞ࢬගଋՀк۞‫ڇ‬ચâ‫ົؠ‬౵ԣឰଋۢ྽Ċ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ෞᝥĈXfc!Xbudi!2/1
ү۰Ć Cspplf!Tnjui

ү۰ĈUsbwjt!NdMftlfz

ᛌ۰Ć‫ࢡ͉ڗ‬

ᆊॾĈVT%6
ր௚ᅮՐĈNbd!PT!Y

т‫ڍ‬ଋಈᝌైშ৭â‫ົؠ‬ಈᝌ఺࣎Ꮘ၌᜕ܲ඀ёĄ౵‫ܕ‬ϤUsbwjt!NdMftlfzٙ
ᄦү۞ Nbd!PT!Y ૞ϡᏈ၌᜕ܲ඀ёĶXfc!XbudiķΞͽдଋ۞Ꮘ၌ᅮࢋĶ᜕ܲķ
۞ॡ࣏Ăពϯ΍ଋٙ޽‫۞ؠ‬შ৭̰टĄ
ιზߏ˘࣎၁ϡ۞Ꮘ၌᜕ܲ
඀ёĞ‫׎‬၁ϡѣࣹ࣎Ꮘ၌ܲ
᜕඀ёߏৌ۞Ķ၁ϡķĉğĂ
҃ͷщ྅˵‫ޝ‬ᖎಏĂᄲ‫͛ځ‬
І˵‫ޝ‬ट‫ځٽ‬ᒢĄ
ฟୁ˭ྶֽ҃۞ Xfc!Xbudi
ჃჄᇆညᑫ९Ăዦ᝝˘˭ෛ
඄˯۞ᄲ‫͛ځ‬фćତ˭ֽĂ

೩ֻ˞ᖎ‫ٽ‬ᄲ‫ ۞ځ‬Xfc!Xbudi ෛ඄Ą

ኛԯෛ඄ν઎۞ Xfc!Xbudi
ဦညϴซĶMjcsbsz!?!Tdsffo
Tbwfstķᑫ९ӵ̚Ă൒‫ޢ‬χ
ฟĶր௚࿰ཉķ̚۞ĶᏈ၌
᜕ܲ඀ёķࢬ‫ڕ‬Ă޷Ķన‫ؠ‬ķ
ĞDpogjhvsfğ޷ตֽୁજXfc
X b u d i Ąт‫ڍ‬ଋѣЇңႷ

ԯ Xfc!Xbudi ϴซĶMjcsbsz!?!Tdsffo!Tbwfstķᑫ९ӵĂಶԆј˞щ
྅જүĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 68

યĂ޷˭న‫ؠ‬൪ࢬΠ˭֎۞Ķયཱིķ޷ตĂಶΞͽዦ᝝ᄲ‫ځ‬३ć̙࿅̰ट༊൒
ߏࡻ͛۞Ą
ϫ݈ Xfc!Xbudi Ξͽລ੨ˬ჌შࢱᕱᜓహវֹϡĈJoufsofu!Fyqmpsfs ă Pqfsb ă
ͽ̈́ jDbc Ąඊ۰՟ѣ፟ົീྏ‫׌ޢ‬჌హវĂ̙࿅дֹϡ JF ۞࿅඀̚Ăࣆߏ՟
ѣ༥‫ז‬ЇңયᗟĄ
༊ Xfc!Xbudi ୁજĞ˵ಶߏ PT!Y ୁજᏈ၌᜕ܲΑਕğ۞ॡ࣏Ăт‫ڍ‬൪ࢬ˯̏
གྷฟୁ˞ߙ˘࣎ᕱᜓෛ඄ĂXfc!Xbudi̙֭ົᇆᜩιĂ҃ߏΩγฟୁ˘࣎ᕱᜓ
ෛ඄ć҃ͷXfc!XbudiΪົฟୁ޽‫ؠ‬შ৭۞შࢱĂ̙҃ົពϯ˘ֱϒ૱Ꮾˢშ
ӬॡĂΞਕົ΍ன۞੅နᇃӘෛ඄Ą

న‫͞ؠ‬ё
Xfc!Xbudi ۞ྻү͞ёྫྷ‫΁׎‬Ꮘ၌᜕ܲ඀ё‫׎‬၁࠹Ν̙ᅈćΪࢋଋԯ࿪ཝฟ඾
ೀ̶ᛗ̙ΝજιĂXfc!Xbudiಶົֶ໰ଋ۞న‫ؠ‬Ăͽᐌٕ፟ೈԔ۞͞ёពϯЧ
࣎޽‫ؠ‬შ৭۞̰टĄт‫ڍ‬ଋԓ୕შ৭̰टͽᐌ፟۞ึԔពϯĂΞͽдన‫ؠ‬ෛ඄
̺̚ᏴĶSboepo!Psefsķ
Ğᐌ፟ึԔğ͞๴Ąт‫ڍ‬՟ѣ̺ᏴĂ‫ ݋‬Xfc!Xbudi ົͽ
Еܑ˯۞ึԔֽពϯშࢱĄ
Xfc!Xbudi ົӀϡଋٙన‫ؠ‬
۞Ķ࿰నᕱᜓహវķ
Ğд఺྆
۞ּ̄̚ߏ J o u f s o f u
FyqmpsfsğâѨពϯ˘࣎შ
৭۞̰टĂ֭ͽ 51 ࡋ‫ ז‬6 ̶
ᛗ۞ม࿣ֽពϯ˭˘࣎შ
৭ćଋΞͽдన‫ؠ‬ෛ඄̚޽
‫ؠ‬ቁ၁۞ม࿣ॡมĄ

дĶన‫ؠ‬ķෛ඄̚ԼតЧ჌ Xfc!Xbudi ۞ણᇴĄ

MACZIN.COM aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 69

ᔵ൒ Xfc!Xbudi Ϊ࿰Аᑒଋన‫ؠ‬р˞̣࣎შ৭ĈNbdNjovuf ă Zbipp შ৭˯۞
ᛁ‫ڍ‬۵ᆊྤੈă DOO າჷშăՏ͟˘фĞXpse!pg!uif!Ebzğăͽ̈́ Tmbtiepu ࡊ
ԫາჷĂ̙࿅ଋΞͽҋϤӁੵ఺ֱ࿰న۞შ৭Ăٕߏΐซଋҋ̎ಈᝌ۞შ৭Ą
ϫ݈࠻ֽĂү۰д఺͞ࢬ֭՟ѣΐ˯Їң۞ࢨ‫ט‬ĂΪࢋдన‫ؠ‬ෛ඄˯޷ĶBeeķ
ĞາᆧğٕĶSfnpwfķ
Ğொੵğ޷ตĂಶΞͽҋϤΐഴშ৭۞Еܑ̰टĄ
ଋ˵ధົᛇ଀ĈĶ՟̦ᆃဗĂΪߏ˫˘࣎Ꮘ၌᜕ܲ඀ё҃̏Ąķ֤˵̙Ⴝ൒Ă
ЯࠎXfc!Xbudiᔘߏѣ˘ֱͧྵ၁ᅫ۞ϡ౉Ą႓‫۞ܪ‬Ꮘ၌᜕ܲဦͯ˵ధካ͕ॆ
ϫĂ̙࿅ৌ۞ߏ՟̦ᆃ‫۞΁׎‬ϡ఍Ą҃Xfc!Xbudiѣ኷۞г͞Ăд‫ٺ‬ଋΞͽৌ
۞࠻‫ז‬შ৭۞̰टĄ
઄న DOO ߏଋ૱࠻۞າჷშ৭Ă༊ Xfc!Xbudi ୁજ۞ॡ࣏ĂଋΞͽึ‫˘࠻ܮ‬
˭̫͇۞າჷ೩ࢋĂт‫ז࠻ڍ‬ѣᎸ኷۞ᇾᗟĂᔘΞͽซˢ̰͛ྎ௟ዦ᝝Ąт‫ڍ‬
ଋᐌ‫࣎޷ܮ‬ᔣĂϤ Xfc!Xbudi ฟୁ۞შࢱෛ඄ົҋજঐεćҭт‫ڍ‬ଋ޷۞ߏ
Ķ۩Ϩķ
ĞtqbdfğᔣĂ఺࣎ෛ඄ಶົ঻дᏈ၌˯ĂឰଋΞͽͿ௟ዦ᝝Ąٕ۰ଋ˵
Ξͽԯ‫΁׎‬ଋಈᝌ۞ă҃ͷ̰ट૱૱Հາ۞შ৭Ğּтາჷăშྮ͟੃ăٕߏ
۵ᆊඈඈğЕˢ Xfc!Xbudi ̚Ăឰι૱૱ᑒଋΝĶ֟ෛķ˘˭ѣ՟ѣາ۞̰ट
΍னĄ

ඕᄬ
ᓁ߁ֽᄲĂXfc!XbudiдிкᏈ၌᜕ܲ඀ё̝̚Ăზߏ࠹༊၁ϡ۞˘࣎Ąᔵ൒
ιϫ݈ࠎͤ՟ѣ̏ۢ۞ᚑࢦ඀ёયᗟĞኛણዦι۞ࢵࢱᄲ‫ځ‬ğĂдᄲ‫͛ځ‬ф̚
ᔘߏѣ೩‫ז‬ĂιΞਕົѣ൴Ϡ༊፟ăٕߏᙯౕ᏾ᄱෛ඄۞‫ڶې‬Ą̙࿅ֶඊ۰۞
ֹϡགྷរĂࣆߏᔘ՟ѣ༥࿅఺ᙷ۞યᗟĄ
ι۞Вֳహវᆊॾ‫ܧ‬૱‫آܮ‬Ă҃ͷ˩̶၁ϡĂٙͽඊ۰‫ܧ‬૱ᙸຍ‫ޙ‬ᛉଋྏྏ
࠻ć˵ధଋ˘ྏ̝‫ޢ‬ĂಶГ˵̙ຐ࠻ֱ֤ካ͕ॆϫ۞ဦͯ˞Ą

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful