prinsip mentalisme & behaviorisme

http://manshuberry.blogspot.com/2009/07/prinsip-prinsip-dalam-pengajaran-bahasa.

html

Monday, July 27, 2009
PRiNSiP-PRiNSiP DaLaM PeNGaJaRaN BaHaSa

1.0 PENDAHULUAN
Tajuk perbincangan ini aalah mengenai prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang guru dalam pengajaran khasnya pengajaran bahasa. Guru bahasa perlu mempunyai prinsip mengenai bagaimana cara bahasa itu diajarkan atau dipelajari. Dengan berpegang pada prinsip itu maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan.

Di samping itu juga guru itu boleh menentukan sejauh mana prinsip-prinsip itu boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Prinsip prinsip terbentuk dari dua jenis teori yang bertentangan iaitu teori behaviorisme dan teori mentalisme. Sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran.

Menurut Kamus Dewan (1984: 1056), prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran.

Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa ia adalah hasil dari dapatan teori-teori pemerolehan bahasa yang pernah disebutkan sebelum ini yang mana akan dibincangka dari n beberapa sudut. Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip umum supaya pengajaran guru itu lebih menunjukkan keberkesanan.

2.0 PRINSIP-PRINSIP YANG BERFALSAFAH ALIRAN BEHAVIORISME
Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui pro pengulangan Bahasa ses dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Golongan ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih tubi pola. Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran.

Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan pendapat ahliahli psikologi dan linguistic Aliran Behaviorisme. Golongan ini beranggapan bahawa; Pertama, bahasa

Kelima. Ketiga. Latihan dan latih tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna. bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh pelajar-pelajar. Mengikut prinsip ini sesuatu gerak balas yang betul perlu diteguh oleh guru dengan cara memberikan pengukuhan seperti yang disebutkan di atas. . Gu ru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola -pola yang senang kepada yang lebih susah. Ahli ahli Behaviorisme menegaskan bahawa pengajaran bahasa metsilah didahulukan bahasa lisan. Ini adalah untuk mengelakkan pelajaran tersebut dari berasa bosan. Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses pembelajaran kedua. mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. pengiktirafan. Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan. ia juga boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi. latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan. Ini kemudian diikuti dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua dalam pengajaran dan pembelajaran. Peneguhan boleh dilanjutkan oleh guru melalui penggunaan bahan -bahan makmal bahasa. galakan dan sebagainya. pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran disebabkan ia merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki. Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip sama dengan bahasa matlamat. Ini bermakna guru-guru mestilah berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis. satu model pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu : Latihan yang dikukuhkan ---> pembelajaran ---> perubahan tingkah laku. Kedua. Keempat. maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsure ini dapat diwujudkan. keistemewaan. Dan keenam. Untuk membentuk biasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa juga diutamakan. Dalam konteks pembelajaran ahasa di sekolah-sekolah. Dalam hal ini. bahasa adalah satu tabiat. maklum balas. Dalam situasi pembelajaran bahasa pengukuh-pengukuhnya adalah pujian. Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas. Ia merupakan latihan ulangan satu satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan. model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Ini hanya dapat dilakukan setelah murid-murid dapat menguasai system bahasa dan struktur bahasa.yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting.

Melalui proses ini. dan prestasi (performance) yang merupakan aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan. Dalam bidang linguistic aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu.0 PRINSIP-PRINSIP YANG BERFALSAFAHKAN ALIRAN MENTALISME Teori mentalisme menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental.Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi rangsangan. Pendekatan induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan. pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini dilahirkan melalui pertuturan. kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak -kanak pada peringkat kematangan yang sama dalam keadaan yang normal. aspek pemikiran. Keempat. Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan diajar nanti. strategi dan alat alat bantu mengajar. Prinsp ini mempercayai bahawa kematangan yang sama di kalangan kanak-kanak akan mempunyai cirri-ciri pembelajaran bahasa yang sama. Kedua adalah dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria. Ketiga. pengetahuan dan makna diberikan penekanan. Menurut golongan ini lagi. iaitu rumus-rumus yang ada dalam stok mental. Prinsip-prinsip itu adalah seperti berikut: Pertama. Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku. guru hendaklah berhati-hati membuat pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan. pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental. seseorang itu mempunyai kecekapan (competence). semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian. Walau bagaimanapun kita boleh membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui pendapat dan pandangan mereka terhaap pemerolehan bahasa. Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif. Justeru itu. ketiga dengan cara mempelbagaikanpola interaksi guru da murid dan keempat dengan cara mempelbagaikan pendekatan. penyampaian makna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam sesuatu huraian . Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kedua. kaedah. Pendekatan induktif menggunakan model: Contoh ???? Generalisasi 3. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk berbahasa yang ada pada kanak -kanak itu membolehkan mereka menganalisis pertuturan yang mereka dengar. teknik.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penyampaian pelajaran itu dimulakan dengan pengajaran terus mengenai rumus-rumus ata konsep-konsep tatabahasa dan kemudian baharulah diberi contoh-contoh. Dalam hal mengajarkan tatabahasa kepada pelajarpelajar biasanya dilakukan secara formal. Kedua. kajian-kajian bahasa biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan. Kajian-kajian bahasa dihuraikan melalui pendekatan deduktif. Seterusnya kelima. Pembelajaran bahasa bukan hanya mempelajari struktur itu tetapi apa yang lebih penting ialah belajar untuk interaksi. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. penyampaian makna adalah lebih diutamakan dalam komunikasi bahasa. Pendekatan deduktif menggunakan model: Generalisasi ??? Contoh 4. Jika guru itu dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk . Guru harus menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan kanak-kanak menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam system bahasanya dengan baik. Teori ini juga menyarankan supaya guru-guru memberi banyak latihan kepada pelajar-pelajar. pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. Manakala keenam adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif dan tatabahasa disampaikan secara formal. Teori ini menekankan pentingnya proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu pembelajaran itu. Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan struktur -struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan kanak -kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu. tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses pembelajaran. Interaksionalis mementingkan kedua-dua unsure iaitu makna dan struktur bahasa. bahasa yang dituturkan dan makna yang dimaksudkan adalah Berhubung rapat.bahasa. Prinsip-prinsip yang dicetuskan daripada pandangan-pandangan ahli-ahli bahasa Interaksionalisme adalah seperti berikut: Pertama. Ini bermakna. pengajaran dan pembelajaran bahasa memerlukan penumpuan terhadap tugastugas atau aktiviti-aktiviti yang bermakna. Latihan-latihan tulisan yang diberi termasklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau sebaliknya.0 PRINSIP-PRINSIP YANG BERFALSAFAHKAN ALIRAN INTERAKSIONALISME Teori ini memandang pembelajaran bahasa adalah sebagai alat interaksi dan ia merupakan satu proses yang melibatkan mental dan linguistic. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dan ketiga. penyampaian makna adalah penting. sama ada pembelajaran bahasa pertama dan kedua. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.

seorang anak memperoleh kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur adalah daripada orang-orang yang hamper dengan kehidupannya seperti ibu bapa dan kaum keluarga atau penjaganya. Dari itu. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini bermakna mereka menegaskan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi . Bahasa adalah berkembang. system tatabahasa dan fungsi bahasa adalah dua perkara yang diutamakan.0 PRINSIP-PRINSIP YANG BERFALSAFAHKAN ALIRAN FUNGSIONALIS Ahli-ahli bahasa yang menganut fahaman ini bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi strukturnya malah mereka juga memberi perhatian yang serius terhadap fungsi bahasa itu. j Mengikut Awang Mohammad Amin (Kamarudin. 2001:56) mengatakan dalam proses penguasaan pertama. Selain itu. 6. Bahasa itu juga mestilah standard. Berikut diperturunkan beberapa prinsip pengajaran bahasa daripada pandangan dan pendapat ahli-ahli Fungsionalis. Sesuatu pengajaran itu haruslah memberi pengetahuan kepada murid-murid tentang sistem tatabahasa atau prinsp-prinsip struktur bahasa yang dipelajari itu. Dalam hal ini. . Ia juga boleh diterima oleh masyarakat dan penutur jati bahasa itu. wujudlah beberapa variasi dalam penggunaannya. perkataan dan ayat mestilah mempunyai urutan yang baik dan tidak janggal kepada pendengar atau penutur jati bahasa itu. variasi-variasi bahasa dapat mempertingkatkan tahap kemahiran berbahasa pelajar -pelajar.aktiviti-aktiviti yang bermakna maka murid-murid berkemampuan untuk menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih. Bahasa mempunyai fungsi misalnya untuk menyatakan perasaan dan mendeskripsi sesuatu objek. Kedua. Pengajaran lisan penting dalam pengajaran bahasa kerana ia bersesuaian dengan proses semula adi kanak-kanak.0 PRINSIP-PRINSIP UMUM Prinsip pertama adalah bahasa yang digunakan mestilah bahasa standard yang diterima oleh masyarakat dan penutur jati. Dan ketiga. betul dan tepat hendaklah digunakan oleh guru-guru bahasa sewaktu menyampaikan pengajaran mereka. adalah alat untuk berhubung. Pertama. Bahasa yang baik. murid-murid harus dapat menentukan fungsi-fungsi komunikatif pada bentuk-bentuk bahasa yang mereka kuasai. bahasa. Prinsip kedua adalah pengajaran bahasa haruslah berdasarkan pendekatan lisan. bahasa yang digunakan untuk mendeskripsi sesuatu objek haruslah terdiri daripada ujaran-ujaran yang baik. 5.

Sebutan yang betul akan terbawa kepada bacaan yang mengikut cirri-ciri prosodinya dan seterusnya bahan bacaan ini akan dirakamkan ke dalam bentuk tulisan. Susunan bahan-bahan pengajaran dapat mengelakkan pengajaran berlaku secara kucar-kacir. Prinsip keempat adalah penguasaan kemahiran bahasa haruslah mengikut susunan iaitu mendengar. Prinsip ini menekankan bahawa tiap-tiap satu kemahiran itu harus dilakukan mengikut susunan. bahan -bahan itu juga perlu diperingkat-peringkatkan mengikut kesesuaian. mendengar dan bertutur perlu diajar terlebih dahulu dan kemudian baharulah membaca dan menulis. (a) Pemilihan bahan-bahan pengajaran Pemilihan bahan-bahan pengajaran adalah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan iaitu yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Ini bermakna guru harus dapat mengawal masa dan bahan -bahan yang hendak disampaikan sesuai dengan satu-satu waktu mengajar yang ditentukan. kecenderungan dan kebolehan pelajar pelajar adalah berbeza.Perkara kedua penting ialah kerana lisan adalah lebih senang dikuasai daripada perkara -perkara lain yang dipelajari. bertutur. Selain daripada pemilihan dan susunan yang dilakukan. (c) Kawalan bahan-bahan pengajaran Ini adalah bertujuan supaya bahan-bahan pelajaran bahasa dapat disampaikan secara berseimbangan. Ini bermakna kemahiran mendengar dan bertuutur adalah asas kepada kemahiran menulis dan membaca. mambaca dan menulis. Prinsip kelima adalah aktiviti-aktiviti pengajaran-pengajaran yang menarik dan bermakna hendaklah diadakan. Aktiviti-aktiviti yang menarik dan bermakna adalah penting dalam proses pengajaran dan . pengalaman. Prinsip ketiga adalah bahan-bahan pengajaran hendaklah dipilih. Oleh itu sebutan guru itu hendaklah jelas dan terang yang mana ia menjadi contoh yang baik bagi murid-murid. Mengikut prinsip ini. iaitu satu kemahiran disusuli dengan kemahiran yang satu lagi. Pemilihan dipengaruhi oleh tujuan dan guna serta tingkat pencapaian pelajar-pelajar itu. Selain itu. dikawal dan dipertingkatkan. disusun. (b) Penyusunan bahan-bahan pengajaran Bahan-bahan pengajaran harus disusun supaya perkembangannya maju iaitu secara beransur-ansur dengan tertib dari peringkat awal hingga peringkat akhir. (d) Pemeringkatan bahan-bahan pengajaran Bahan-ahan pengajaran yang hendak disampaikan itu seharusnya dirancangkan terleih dahulu kerana dari segi belakang keluarga. kemahiran lisan adalah punca kepada segala kemahiran yang lain.

Aliran Interaksionalisme pula mempunyai prinsip yang mana penyampaian makna amat penting dalam sesuatu komunikasi bahasa dan seterusnya aliran Fungsionalis menekankan system me tatabahasa dan fungsi adalah dua perkara yang diutamakan. Manakala kesesuaian pemilihan bahan -bahan pengajaran. Guru yang baik akan sentiasa berusaha mengatasi kekurangan-kekurangan sendiri dengan menyediakan kelengkapan-kelengkapan yang lebih bermutu. Seseorang guru yang dedikasi dan cekap harus dapat menilai pekerjaannya sendiri supaya dia menyedari adakah pekerjaannya itu benar-benar mengikut dasar-dasar pengajaran yang baik. Dengan berbekalkan pengalaman yang sedia ada dari guru itu dan menerapkan prinsip-prinsip yang tersebut di atas maka pengajaran yang disampaikan akan lebih efisen dan akan lebih terjamin mutunya. Jika sekiranya terdapat beberapa kekurangan dalam pengajarannya itu maka dia harus segera membetulkannya. Prinsip keenam adalah mengadakan rancangan pelajaran yang kemas dan teratur. Guru harus boleh mewujudkan satu suasana yang baik. Jadi guru mestilah aktif dan Menggunakan alat-alat Bantu mengajar yang sesuai supaya murid-murid tidak berasa bosan. Rancangan pelajaran itu mesti disusun dengan teliti dan hati-hati. Manakala aliran Mentalisme menganggap pembelajaran bahasa adalah satu proses pemikiran. Prinsip-prinsip dari golongan tersebut hanya sebagai jalan keluar bagi guru tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak kira dalam pengajarannya atau dalam pembelajaran pelajarnya. Ini adalah kerana cara pembelajaran seseorang pelajar dengan pelajar yang lain adalah tidak sama. keses uaian aktiviti serta interaksi guru dan murid yang baik akan mewujudkan satu suasana yang baik dan menarik. Kedua-duanya boleh saja digabungkan dalam pengajaran seseorang guru itu kerana seperti yang pernah dijelaskan sebelum ini kedua-dua teori tersebut adalah saling melengkapi. 7.0 PENUTUP Sebagai kesmpulannya. pengendalian yang terancang penggunaan kaedah dan teknik yang selaras.pembelajaran sebagai menarik minat murid-murid untuk menumpukan separuh perhatian pengajaran guru itu. Pengajaran dan pembelaja akan berjalan dengan licin dan ran hasilnya juga akan berkesan. Prinsip ketujuh adalah mengadakan suasana belajar yang baik dan berkesan. Seseorang guru itu tidak patut berpegang sama ada pada prinsip -prinsip Behaviorisme atau prinsipprinsip Mentalisme. terdapat empat prinsip pengajaran yang mengikut falsafah masing -masing. Kewajipan guru adalah menyusun rancangan pelajaran dengan baik untukdigunakan dalam jangka masa setahun. Pertama prinsip yang berfalsafahkan aliran Behaviorisme iaitu mengutamakan bahasa lisan dalam pengajaran. Manakala prinsip kelapan merupakan penilaian pengajaran yang diberikan. .

Petaling Bahasa. Pedagogi Bahasa Perkaedahan. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. ______________. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. (2001). Bhd. Ab.Rujukan: Abd Aziz Abd Talib. (1997). Yap Kim Fatt & Ab. _____________. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Pedagogi Bahasa. Kamarudin Hj. Bhd. Pedagogi Bahasa Melayu. Bhd. Rashid. Pengajian Melayu I. KBSM dan Model-model Pengajaran Bahasa. (2000). Husin. Bhd. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. Rahim Selamat. (1998). (1998). Rahman Ab. iLLuSTRiaTe BY sHu_MaNsHu iN THe MoMeNT oF 8:22 AM MeMoRieS PEDAGOGI BAHASA MELAYU BMP3013 . Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful