บริษัท­­โท­รี­เซน­ไทย­­เอ­เยน­ต์­ซีส์­­จำกัด­­(­มหาชน­

)
26­/­26­-­27­­อาคาร­อร­กานต์­­ชั้น­­8­­ซอย­ชิดลม­­ถนน­เพลินจิต­­ลุมพิ­นี­­ปทุมวัน­­กรุงเทพมหานคร­­10330­
­โทร­­+­66­­(­0­)­­2250­­0569­-­74­,­­254­­8437­-­38­­โทรสาร­­+­66­­(­0­)­­2655­­5631
tta@thoresen.com www.thoresen.com

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

Always At Your Service

พันธกิจ

ตอบ​สนอง​ความ​ต้องการ​ของ​
ลูกค้า​และ​ให้​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​ลูกค้า​
ใน​ธุรกิจ​พาณิชย​นาวี​ต้องการ 

รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

สารบัญ
จุด​เด่น​ทางการ​เงิน​
​สาส์น​จาก​ประธาน​กรรมการ​
​รายงาน​คณะ​กรรมการ​ตรวจ​สอบ​
​คณะ​กรรมการ​
​คณะ​ผู้​บริหาร​
​ลักษณะ​การ​ประกอบ​ธุรกิจ​
​ภาวะ​อุตสาหกรรม​และ​การ​แข่งขัน​
​คำ​อธิบาย​และ​การ​วิเคราะห์​ของ​ฝ่าย​จัดการ​
​รายงาน​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ของ​คณะ​กรรมการ​

​ต่อ​รายงาน​ทางการ​เงิน​
​งบ​การ​เงิน​รวม​และ​งบ​การ​เงิน​ขอ​งบ​ริษัทฯ​
​โครงสร้าง​ราย​ได้​
​ค่า​ตอบแทน​ของผู้​สอบ​บัญชี​
​ปัจจัย​ความ​เสี่ยง​
​การ​ถือ​ครอง​หุ้น​โดย​คณะ​กรรมการ​และ​ผู้​บริหาร​
​ผู้​ถือ​หุ้น​และ​นโยบาย​การ​จ่าย​เงินปันผล​ ​
​รายงาน​ว่า​ด้วย​การ​กำกับ​ดูแล​กิจการ​
​การ​ควบคุม​ภายใน​
​การ​ดูแล​เรื่อง​การ​ใช้​ข้อมูล​ภายใน​
​รายการ​ระหว่าง​กัน​
​การ​ลงทุน​ใน​บริษัท​ต่าง​​ๆ​ ​
​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​บริษัท​ฯ

​5​
​6
​10
​12
​17​
​21
​48
​70
​83
​85
​151
​151
​152
​162
​163
​164
​183
​185
​185
​186
​190

Jack-Ups. 2523-2549) ตาราง 36 ยอดเงินกู้ ภาระผูกพัน และอัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด 82 แผนภูมิ 21 ตารางค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตและราคาน้ำมัน แผนภูมิ 22 อุปสงค์และอุปทานทั่วโลกของเรือขุดเจาะแบบ Semisubmersibles.000-50.สารบัญ​ตาราง​​/​​แผนภูมิ​ ตาราง​ ​ลักษณะ​การ​ประกอบ​ธุรกิจ​ ​ ​ ​ ตาราง 1 กลุ่มธุรกิจของโทรีเซน ตาราง 2 คุณลักษณะของเรือแต่ละประเภท ตาราง 3 โครงสร้างกองเรือโทรีเซน ตาราง 4 รายชื่อกองเรือโทรีเซน ตาราง 5 สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง ตาราง 6 ประเภทของการเช่าเหมาเรือ ตาราง 7 คู่แข่งหลักในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง ตาราง 8 บริษัทย่อยที่สำคัญของเมอร์เมด ตาราง 9 รายชื่อกองเรือขุดเจาะ ตาราง 10 ตลาดเรือขุดเจาะ ตาราง 11 รายชื่อกองเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่ง ​ภาวะ​อุตสาหกรรม​และ​การ​แข่งขัน​ ​ตาราง 12 ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี 2544 และ 2549 ตาราง 13 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2544 ถึง 2549 ตาราง 14 ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2549 ตาราง 15 อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง ปี 2544 ถึง 2549 ตาราง 16 การผลิตเหล็กดิบของโลก ตาราง 17 กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนตุลาคม 2550 ตาราง 18 การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2550 ตาราง 19 เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง-อัตราการเช่าเหมาลำเป็น ระยะเวลา 1 ปี ตาราง 20 กองเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล ณ ธันวาคม 2550 ตาราง 21 กองเรือขุดเจาะแบบ Tender ทั่วโลก ตาราง 22 ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินเรือ หน้า​ 21 28 28 30 32 33 35 35 36 37 39 4 ​การ​ถือ​ครอง​หุ้น​โดย​คณะ​กรรมการ​และ​ผู้​บริหาร​ หน้า ​ ​ตาราง 37 การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 162 ตาราง 38 การถือครองหุ้นโดยผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 162 ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตาราง 39 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 กันยายน 2550 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) 163 รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ ตาราง 40 รายนามคณะกรรมการ 171 ตาราง 41 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2550 179 ตาราง 42 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 180 ​ แผนภูมิ​ 49 สาส์นจากประธานกรรมการ 7 50 แผนภูมิ 1 ตารางดัชนีค่าระวางเรือบอลติค (2548-2550) 50 51 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 22 54 แผนภูมิ 2 โครงสร้างกลุ่มบริษัทโทรีเซน แผนภูมิ 3 สินค้าที่ขนส่งจำแนกตามประเภทของสินค้า 27 27 55 แผนภูมิ 4 จำนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี แผนภูมิ 5 การให้บริการของกองเรือโทรีเซนจำแนกตามวันเดินเรือ 31 57 แผนภูมิ 6 สัดส่วนการถือครองเรือประเภทบรรทุกสินค้าทั่วไปและ เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (15.ศ. 2523-2549) ตาราง 35 รายการสรุปสัญญาขายและซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 81 แผนภูมิ 20 การผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติทั่วโลก พ.ศ. Drillships แผนภูมิ 23 อัตราค่าเช่าเรือขุดเจาะแบบ Jack-Ups ในอดีต แผนภูมิ 24 อัตราค่าเช่าต่อวันของเรือขุดเจาะแบบ Tender สารบัญ ​ 49 51 52 52 53 55 56 58 58 59 60 60 61 61 64 64 66 .000 เดทเวทตัน) 34 34 63 แผนภูมิ 7 ลูกค้าจำแนกตามรายรับ 65 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 68 แผนภูมิ 8 การพัฒนาของการค้าสินค้าแห้งเทกอง แผนภูมิ 9 การผลิตเหล็กของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน แผนภูมิ 10 การนำเข้าแร่เหล็กจากประเทศต่างๆ ​คำ​อธิบาย​และ​การ​วิเคราะห์​ของ​ฝ่าย​จัดการ​ ตาราง 23 ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลัก 72 แผนภูมิ 11 การค้าแร่เหล็กทางทะเลของโลกและส่วนแบ่งทาง การตลาดของจีน ตาราง 24 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 72 แผนภู ม ิ 12 เส้นทางการขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกองทางทะเลที่สำคัญ ตาราง 25 อัตราค่าเช่าเรือต่อวันตามรูปแบบการให้บริการ (กองเรือโทรีเซนเท่านั้น) 73 แผนภูมิ 13 การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2550 ตาราง 26 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 73 ตาราง 27 ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ 74 แผนภูมิ 14 อัตราค่าเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี ตาราง 28 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง 75 แผนภูมิ 15 ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่ ปี 2542 ถึง 2550 ตาราง 29 อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง 75 ตาราง 30 วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินของกองเรือขุดเจาะ 76 แผนภูมิ 16 ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง ปี 2542 ถึง 2550 ตาราง 31 อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือขุดเจาะ 76 ตาราง 32 เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ 78 แผนภูมิ 17 ราคาน้ำมันในอดีต ตาราง 33 สรุปรายการกระแสเงินสด 78 แผนภูมิ 18 ราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ในอดีต ตาราง 34 เรือที่อายุครบ 25 ปี 80 แผนภูมิ 19 การผลิตและการบริโภคน้ำมันทั่วโลก (พ.

คุณธรรม เรา​จะ​เป็น​บุคคล​ที่​เปิด​เผย และ​ซื่อสัตย์​ต่อ​ กัน​และกันใน​การ​ทำงาน​ร่วม​กัน จะปฏิบัติ​ ตาม​ที่​ให้​สัญญา​ไว้​ตลอด​เวลา และ​จะ​สร้าง และ​รักษา​ความ​ไว้​วางใจ​ใน​การ​ทำงาน​ร่วม​กัน สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  .

80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ในแผนและการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่จำนวน 5 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 53.01 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 1 ใน 200 บริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีรายได้ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร Forbes Asia บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่ลงทุนสำหรับเรือที่ สั่งต่อใหม่และเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสองที่จะมีขึ้นในอนาคต 2550 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169. และร่วม ลงทุนกับ บริษัท เคนชาน่า ปิโตรเลียม เบอร์แฮด เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่สำหรับทำการตลาดและบริหารเรือขุด เจาะในประเทศมาเลเซีย กองเรือโทรีเซน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีทั้งหมด 43 ลำ เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้า แห้งเทกอง นอกจากนี้ ยังมีเรือสำหรับให้บริการนอกชายฝั่งจำนวน 4 ลำ และเรือขุดเจาะอีก 2 ลำ สารบัญ .ประวัติความเป็นมา 2469 โทรีเซน แอนด์ โค ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านตัวแทนเรือ และนายหน้าเช่าเหมาเรือ 2517 โทรีเซน แอนด์ โค ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ได้โอนธุรกิจของสำนักงานสาขาทั้งหมดให้กับบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2517 2528 บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ได้ซื้อเรือลำแรกชื่อ “Hai Lee” จากสายการเดินเรือ นอร์วีเจียนเอเชียไลน์ 2529 เพื่อเป็นการแยกธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือทะเล อาทิเช่น ตัวแทนเรือและนายหน้าเช่าเหมาเรือออกจาก ธุรกิจเดินเรือทะเลของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือจึงถูกโอนไปยังบริษัท โทรีเซนไทย ออฟชอร์ จำกัด ซึ่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2526 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2529 2533 บริ ษั ท โทรี เ ซน (กรุ ง เทพ) จำกั ด ได้ เ ริ่ ม บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ประจำเส้ น ทางเส้ น ทาง คื อ ประเทศไทย- อ่าวเปอร์เซีย-ทะเลอาหรับ 2536 ก่ อ นการแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน จำกั ด บริ ษั ท โทรี เ ซนไทย เอเยนต์ ซี ส์ จำกั ด ได้ ซื้ อ หุ้ น ทั้ ง หมด ของ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และวางนโยบายให้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด เป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ในทุกบริษัทในเครือโทรีเซนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ช่ ว งที่ เ ริ่ ม มี ก ารขยายกองเรื อ มี ก ารวางนโยบายใหม่ ใ ห้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ แต่ ล ะบริ ษั ท เป็นเจ้าของเรือเพียง 1 ลำ และบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารกองเรือเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือ ที่ตั้งขึ้นใหม่ทุกบริษัท 2537 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 2538 หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท โทรี เ ซนไทย เอเยนต์ ซี ส์ จำกั ด (มหาชน) ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 ขยายกองเรือของบริษัทฯ จาก 25 ลำ เป็น 33 ลำ เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 2548 บริ ษั ท โทรี เ ซนไทย เอเยนต์ ซี ส์ จำกั ด (มหาชน) ได้ รั บ รางวั ล Best Performance Award ในกลุ่ ม อุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เน้นการกระจายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลงทุนเพิ่มในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (“เมอร์เมด”) เป็นร้อยละ 74. Bhd.000 เดทเวทตัน ซึ่งจะได้รับมอบเรือในปี 2552 และ 2554 เมอร์เมด ได้จัดหาเงินทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้มีการสั่งต่อเรือ ขุดเจาะใหม่เพิ่มจำนวน 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานเทคนิคใต้น้ำใหม่จำนวน 1 ลำ ซึ่งจะได้รับมอบเรือใน ปี 2552 เมอร์เมด ร่วมลงทุนทางอ้อมร้อยละ 22.5 ใน Allied Marine & Equipment Sdn.

72 1.55 2.46 920.76 13.117.ส่วนของ เจ้าของเรือ รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและอื่นๆ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรสุทธิ ข้อมูลต่อหุ้น : กำไรสุทธิ-ขั้นพื้นฐาน เงินปันผลจ่าย มูลค่าทางบัญชี งบดุล (ณ วันสิ้นรอบบัญชี) : เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ รวมสินทรัพย์ หนี้สินรวม ทุนเรือนหุ้น (บาท) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ : กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมในจัดหาเงินสุทธิ ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน : ยอดการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ทั้งหมด อัตราส่วนทางการเงิน : อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) ยอดหนี้สินทั้งหมดต่อทุนของบริษัทฯ ยอดหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ สารบัญ 2.469.94 16.50 (3.11 33.47 0.850.823.39 19.47 643.022.33 643.43 0.83 445.05 75.442.60 (5.684.518.422 16.29 12.07) 3.10 1.52 (1.52 7.65 5.53 งบกำไรขาดทุน : รายได้จากการเดินเรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล .948.00 19.44 5.17 5.68 1.27) (99.684.502.143.47 28.09 2.752.183.43 643.807.63 701.143.206.24 3.39 11.97) 4.50 14.65 (4.02 1.618.848.16) 742.24 2.713.045.55 6.366.39 0.428.15 4.566.09 16.59 1.45) (2.260.09 3.96 1.44 1.04 23.20 15.438.71 2.089.53 6.054.422 12.41 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  .38 10.865.91) (2.098.91 1.76 16.06 4.344.025.12 0.44 21.81 35.90 9.325.21 2.83 665.155.631.36 0.75 623.32 26.38 24.36 4.38 - - 529.820.91 7.860.08 74.426.82 1.99 14.023.082.519.96 12.94 4.28 666.760.140.234.64) 935.35 18.05 4.39 723.65 9.76 39.79 33.422 9.47 71.65 24.49 0.869.จุดเด่นทางการเงิน รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2550 2549 2548 (หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงิน) 15.17 28.535.968.684.599.

86% ในรอบบัญชี 2550 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้ ทำให้เกิดนโยบายใหม่ โดยที่ธุรกิจหลักของ บริษัทฯ ไม่ควรจะมุ่งไปที่การดำเนินงานธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะควบคู่ไปกับการตัดสินใจในการลงทุนและ หาเงินลงทุนเป็นเอกเทศซึ่งกันและกัน ผลของนโยบายใหม่นี้ ทำให้ในรอบปีบัญชีนี้มีรายการจัดหาเงินทุนจากต่างประเทศ ที่สำคัญสองรายการเพื่อเพิ่มเงินทุนของบริษัทฯ และทำให้การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ติดขัด กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง-การบริหารกองเรือในภาวะที่ตลาดค่าระวางเรือมีความ แข็งแกร่งเกินคาด กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีผลกำไรที่ดีมากในรอบบัญชี 2550 เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือสูงขึ้น เป็นประวัติการณ์ โดยดัชนีอัตราค่าระวางเรือบอลติค (Baltic Dry Index) ในเดือนมกราคม 2550 เท่ากับ 4.72 บาท มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 6.828.39 มีผลกำไรสุทธิ 4.65 4.52% 47.06 4.073 12.81% 41.63 มาจากสัญญาที่มีอายุของสัญญามากกว่า 6 เดือน จุดเด่นทางการเงินที่สำคัญในรอบปี 2550 ได้แก่ รอบบัญชี 2550 รอบบัญชี 2549 เปลี่ยนแปลงร้อยละ ปริมาณสินค้าที่ขนส่ง (ล้านตัน) รายได้จากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (ล้านบาท) รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (ล้านบาท) รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ (ล้านบาท) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (ล้านบาท) ผลกำไรสุทธิรวม (ล้านบาท) 13.206.02 484.160.65 ล้านบาท ในรอบบัญชี 2550 รายได้ รวมมากกว่าร้อยละ 33.52 14.543 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 136  รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .968.464 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2550 เท่ากับ 10.848.319 15.965.36%) 22.52% 62.82 450.สาส์นจากประธานกรรมการ ปี 2550 – ปีแห่งการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลง ตลอดช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ ทางธุรกิจจากเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นหลัก มาเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยนาวีที่ครบวงจรมากขึ้นเพื่อ การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพาณิชยนาวีที่ครบวงจรซึ่งเป็นพันธกิจของบริษัทฯ การเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเกิดจากการผสม ผสานของการเติบโตจากภายในองค์กร การซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มี ความหลากหลายและสามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและน่าตื่นเต้นยินดี โดยมีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในครั้งนี้ ธุรกิจหลักๆ ของเราได้ขับเคลื่อนไปอย่างมากและหวังว่าในปี 2551 และปีต่อๆ ไปก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าเราจะมุ่งหน้าลงทุนและดำเนินงานในหลายด้านด้วยกัน แต่บริษัทฯ ก็มีฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานในรอบบัญชี 2550 ที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 35.44 (5.502.41 2.06% 7.54 6.848.52 3.67 4.968.52 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.885.

แผนภูมิ 1 : ตารางดัชนีค่าระวางเรือบอลติค (2548-2550)
อัตราคาระวางเรือ (ดอลลารสหรัฐอเมริกา)
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

ดัชนีอัตราคาระวางเรือบอลติค
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

ม.ค.- มี.ค.- ก.ค.- ก.ย.- พ.ย.- ม.ค.- มี.ค.- พ.ค.- ก.ค.- ก.ย.- พ.ย.- ม.ค.- ม.ค.- มี.ค.- พ.ค.- ก.ค.- ก.ย.- พ.ย.- ม.ค.48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 51
Handymax - Japan - SK / NOPAC or Australia RV
Cape Size - Nopac round v
Handysize - Average SE Asia & S Korea - Japan (HS5 + HS6)
Panamax - Japan-SK / Nopac / RV
Supramax - Japan - SK / NOPAC or Australia RV
BDI Index

ที่มา : Baltic Exchange Limited

อัตราคาระวางเฉลี่ย
(ดอลลารสหรัฐอเมริกา)
BDI INDEX
Capesize
Panamax
Handymax / Supramax
Handysize

0

2548 2549
2550
3,344 3,183 7,082
46,694 44,314 111,166
21,744 25,064 55,419
18,639 23,834 44,987
19,634 30,208

ตามที่บริษัทฯ ได้คาดไว้ว่า ค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองน่าจะ
อยู่ในระดับสมดุลในรอบบัญชี 2550 อย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ความ
แออัดในท่าเรือและการหยุดวิ่งของเรือเก่าเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณเรือในตลาดอยู่ใน
ภาวะไม่สมดุล รวมถึงการคาดการณ์ว่ากองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั่วโลกจะ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31 ในปี 2550 ก็ตาม ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดเรือ
บรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะอยู่ในระดับสมดุลในปี 2551 และการเติบโตของกองเรือ
สุ ท ธิ จ ะถู ก หั ก กลบด้ ว ยความต้ อ งการขนส่ ง สิ น ค้ า แห้ ง เทกองที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และการ
เปลี่ยนรูปแบบทางการค้า ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณตันไมล์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น
บริษัทฯ จึงคาดว่ากองเรือโลกน่าจะมีอัตราการใช้เรือสูงในปี 2551

บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการบริหารกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ที่มีอายุมากขึ้น และเตรียมแผนการทดแทนกองเรือโดยปลดระวางเรือเป็นช่วงๆ
บริษัทฯ ได้ขายเรือเก่าไปสามลำในปี 2550 และสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 5 ลำ ซึ่งมี
กำหนดส่งมอบในปี 2552 ถึง 2554 โดยเรือที่สั่งต่อใหม่นี้จะเข้ามาทดแทนเรือเก่า
ของบริ ษั ท ฯ หลายลำที่ จ ะครบอายุ 25 ปี ใ นอนาคต สำหรั บ ปี 2551 บริ ษั ท ฯ

จะเสนอมติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กำลังจะ

มีขึ้นอีกในเดือนข้างหน้า เพื่ออนุมัติซื้อเรือสั่งต่อใหม่จำนวน 4 ลำ และบริษัทฯ

กำลังสรรหาเรือมือสองและเรือสั่งต่อใหม่เพื่อที่จะซื้อหรือสั่งต่อใหม่

เพื่อเตรียมการด้านการเงินสำหรับแผนการปรับปรุงกองเรือ บริษัทฯ ได้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคุณลักษณะ
ใหม่หลายประการ เงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ บริษัทฯ นำมาใช้ในการ

จ่ายคืนหนี้เงินกู้ที่มีหลักประกันของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่มีอยู่กับ
ธนาคาร ภายในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ เรือของบริษัทฯ ที่ใช้ค้ำประกันหนี้เงินกู้

จะปลอดภาระจำนองหลังจากการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้เจรจากู้เงินจำนวน 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากธนาคารหลายแห่ง

รวมกัน เพื่อสนับสนุนการซื้อเรือของบริษัทฯ ในอนาคต
สารบัญ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า แห้ ง เทกองได้ เ ริ่ ม ปรั บ ปรุ ง ระบบฮาร์ ด แวร์ และซอฟท์ แ วร์ รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงระบบซอฟท์แวร์ทางด้านการดำเนินงานหลักที่มีอยู่เดิมทั้งหมด เพื่อที่จะให้เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการ
คุณภาพ และความปลอดภัย ภายในปี 2551 บริษัทฯ จะเริ่มใช้ระบบที่มีความซับซ้อนและแตกต่างจากระบบที่เคยใช้มาเมื่อ
สิบปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างระบบที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในด้านการบริหาร
และด้านการเงินที่ดี

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง : ธุรกิจเฉพาะทางในตลาดที่กำลังขยายตัว

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การผลิตและการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก บริษัทฯ คาดว่าการเติบโตในด้านการผลิตและสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะยังคงมีสืบเนื่องต่อ
ไปอีกหลายปี ซึ่งทำให้ความต้องการในการใช้บริการนอกชายฝั่งสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้คาดว่าภายในปี 2558 การผลิตน้ำมัน
และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง จะสูงเกินร้อยละ 35 ของการผลิตน้ำมันของโลกในปัจจุบัน เนื่องจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
นอกชายฝั่งจะเป็นแหล่งเดียวที่จะสามารถเพิ่มทรัพยากรน้ำมันและก๊าซได้จนล้ำหน้ากลุ่มตะวันออกกลางและกลุ่มสหภาพ

โซเวียตเดิม และจากการที่บริษัทฯ เน้นธุรกิจเฉพาะทางในธุรกิจขุดเจาะและงานบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ทำให้เราสามารถ
แข่งขันในตลาดและได้รับงานโครงการใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งจะเน้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลกำไรของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งเติบโตดีในรอบบัญชี 2550 กำไรที่สูงขึ้นมาจากผลประกอบการที่ดีของ
ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ซึ่งเกิดจากอัตราค่าเช่าเรือและอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือที่สูงขึ้น และถูกหักกลบด้วยผล
ประกอบการของส่วนงานธุรกิจขุดเจาะที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากเรือขุดเจาะหยุดดำเนินงาน และจากการที่ปริมาณเรือของทั้ง
ส่วนงานขุดเจาะและส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในตลาดไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัดในปีที่แล้ว ย่อมจะส่งผลให้อัตราค่าเช่า
เรือและการใช้เรือในปี 2551 เพิ่มขึ้น

ในรอบบัญชี 2550 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีส่วนแบ่งกำไรให้แก่บริษัทฯ ร้อยละ 9.13 ของยอดกำไรสุทธิรวม
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่า ราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนความแตกต่างระหว่างธุรกิจบริการนอกชายฝั่งและ
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนแบ่งกำไรไม่ได้มีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมภายใต้โครงสร้าง
ธุรกิจเดิม อีกทั้งเงินทุนที่จะจัดหามาเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการธุรกิจในอนาคต บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด
(มหาชน) (“เมอร์เมด”) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ และระดมทุนจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 167.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนของเมอร์เมดประสบความสำเร็จอย่างสูง และเมอร์เมดได้นำเงินที่ได้จากการ
ระดมทุนไปใช้ดำเนินการตามแผนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมอร์เมด โดยเมอร์เมดมีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างมากและได้

สั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ไปแล้ว 1 ลำ ซึ่งจะมีการส่งมอบในปี 2552 และตามสัญญาสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ยังให้สิทธิ์เมอร์เมดใน
การสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ได้อีก 3 ลำ ซึ่งเมอร์เมดน่าจะใช้สิทธิดังกล่าวในกาลข้างหน้า นอกจากนี้เมอร์เมดยังสั่งต่อเรือ
สนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใหม่อีก 1 ลำ ซึ่งจะมีการส่งมอบในปี 2552 การเติบโตทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จะมา
จากการร่วมลงทุนและการซื้อสินทรัพย์ ดังจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ : ธุรกิจที่ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง

ผลกำไรของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือเติบโตดีในรอบบัญชี 2550 เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือใน
ตลาดมีความแข็งแกร่งขึ้น บริษัทที่สามารถทำกำไรสูงสุด ได้แก่ โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี และ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ทั้งสองบริษัทมีผลประกอบการที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เนื่องจากปริมาณสินค้าที่จะส่งไปยังตะวันออกกลางเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี ได้ให้บริการ
เป็นตัวแทนดูแลสินค้าไปยังภูมิภาคดังกล่าวมากกว่า 798,069 ตัน และสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้นโดยมีการเสนอ
บริการเพิ่มให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจนายหน้าตัวแทนเดินเรือ
ของเรา นั บ เป็ น อี กปีที่รายได้จากการหาสินค้าและค่ า นายหน้ า สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากอั ต ราค่ า ระวางเรื อ ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ างมี

นัยสำคัญ

โทรีเซน อินโดไชน่า เอสเอ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนเดินเรือของเราในเวียดนาม รายงานว่าบริษัทมี
ผลประกอบการสู ง ที่ สุ ด เท่ า ที่ เ คยมี ม า เนื่ อ งจากการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ในประเทศเวี ย ดนาม และอุ ป สงค์ เ รื อ เดิ น ทะเล 

รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เป็นครั้งแรก โดยการจัดตั้ง บริษัท จีเอซี

โลจิสติกส์ จำกัด ขึ้นมาบริหารงาน ซึ่งได้มีการสร้างโกดังพักสินค้าขึ้นที่ประเทศไทย โดยได้มีการใช้ประโยชน์จากโกดัง

พักสินค้าแห่งแรกนี้อย่างเต็มกำลัง และบริษัทฯ คาดหวังว่าจะขยายธรุกิจนี้ต่อไปในอนาคต

การลงทุนและการจัดการเงินทุน

บริษัทฯ เชื่อว่าโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพของ

บริษัทฯ และการระดมทุนโดยการขายหุ้นให้แก่ประชาชน (IPO) ของเมอร์เมดสนับสนุนกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจของทั้งสอง

กลุ่มบริษัท และทำให้มีต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ยังคงลงทุนในสินทรัพย์ขนาดใหญ่ เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นการสร้างฐานที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้บริษัทฯ
สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้น เป้าหมายการเติบโตของเรายังคงอยู่ในระดับสูง เมื่อสิ้นรอบบัญชี 2550 เราสั่งต่อเรือใหม่ใน
มูลค่ารวมกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการส่งมอบเรือในช่วงปี 2552 ถึง 2554

นอกจากนี้เรายังได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการทำให้ต้นทุนทางการเงินที่เราลงทุนไปทุกๆ ดอลลาร์
ถูกที่สุด ในปี 2550 เราได้เพิ่มจำนวนเรือที่เช่ามาเพิ่มเติม ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีเรือที่เช่ามาเพิ่มเติม

6 ลำ โดยเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 21 เดือน ถึง 38 เดือน กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งได้เช่าเรือมาเพิ่มเติม 2 ลำ

โดยมีระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่ 24 เดือน ถึง 36 เดือน และตกลงที่จะเช่าเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่สั่งต่อใหม่

ซึ่งจะมีการส่งมอบในปี 2552

เมื่อรวมเรือที่เราเป็นเจ้าของและเรือที่เช่ามาเพิ่มเติม จะทำให้ฐานทางการตลาดของเราขยายออกไป และทำให้
อัตราการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถเช่าเรือมาเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งเรา
หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากเงินทุนที่ได้ลงทุนไปจากธุรกรรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

บริษัทฯ ร่วมลงทุนหรือเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่สามารถเข้าไปบริหารงานได้เพื่อขยายฐานธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลง (Memorandam of Understanding) โดยถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท PT
Perusahaan Pelayaran Equinox เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริการเรือประจำเส้นทางของเราที่วิ่งไปยังอินโดนีเซีย

และเพื่ อ เป็ น ฐานการลงทุนในประเทศอิ นโดนีเ ซี ย ทางบริ ษั ท ฯ คาดว่ า การตกลงเข้ า ลงทุ น ในบริ ษั ท ดั ง กล่ า วจะเสร็จ สิ้ น

ภายในต้นปี 2551 นอกจากนี้ เมอร์เมดได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท เคนชาน่า ปิโตรเลียม เบอร์แฮด เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่สำหรับ
ทำการตลาดและบริหารเรือขุดเจาะในประเทศมาเลเซียโดยร่วมลงทุนทางอ้อมร้อยละ 22.5 ในบริษัท Allied Marine &
Equipment Sdn. Bhd. เพื่อเป็นหนทางสู่ตลาดธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในประเทศมาเลเซีย และบริษัทฯ คาดว่าการลงทุน
ในลักษณะเดียวกันนี้จะมีตามมาอีกในปีต่อๆ ไป

อนาคตที่ท้าทายกำลังรออยู่ข้างหน้า

ทั้ ง กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุ ร กิ จ บริ ก ารนอกชายฝั่ ง กำลั ง เผชิ ญ ภาวะขาดแคลนบุคลากร

ที่มีทักษะ เนื่องจากความต้องการในตลาดมีมากขึ้น สำหรับบริษัทฯ เรานับว่าโชคดีที่มีพนักงานมากกว่า 1,965 คนที่ทุ่มเทและ

มีความสามารถและเข้าใจพันธกิจของบริษัทฯ และท้ายที่สุดความสำเร็จของเราในการสร้างธุรกิจให้เติบโต คือการให้บริการ

ที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (stakeholders)

จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของเราตลอดไป แต่ในวันนี้
บริ ษั ท ฯ มี ก ารดำเนิ น งานมากกว่ า ธุ ร กิ จ เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า แห้ ง เทกองแค่ อ ย่ า งเดี ย ว ณ โอกาสนี้ บริ ษั ท ฯ ขอขอบคุ ณ

เพื่อนร่วมงานทั่วโลกสำหรับความมานะพยายามในการปฏิบัติหน้าที่การงานในปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณลูกค้าของเราที่เชื่อถือ
และมอบโอกาสให้เราได้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจของพวกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการริเริ่มของกลยุทธ์บริษัทฯ

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ายังต้องเดินทางอีกไกลเพราะเราพยายามที่จะสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัทฯ เราจะทำงานอย่าง
หนักเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา และจากการที่ธุรกิจหลักของเรายังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น อนาคตข้างหน้าจึงดูสดใสกว่าที่เคย
เป็นมา

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
ประธานกรรมการ
สารบัญ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายบียอร์น ออสตรอม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. 4. 3. 2. ศิริ การเจริญดี และนางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็น ผลสำเร็จ โดยการช่วยกำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังติดตามและสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเสริมสร้างให้เกิด การรับรู้และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ n การรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีเพื่อให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ ตรวจสอบจะสอบทานโดยให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและขั้นตอน การปฏิบัติงานการตัดสินใจในเรื่องหลักๆ ที่สำคัญและมีความเสี่ยง รายการปรับปรุงทางบัญชีของผู้ตรวจสอบ บัญชีที่มีสาระสำคัญ สมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง n การตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจ สอบงบการเงินประจำปี สอบทานหนังสือแจ้งถึงฝ่ายบริหารและผลการตอบกลับของฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบ ทานวัตถุประสงค์ใ นการตรวจสอบและความเป็ น อิ ส ระของผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี จ ากฝ่ า ยบริ ห ารและบริ ษั ทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการ คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาค่าสอบบัญชีด้วย n การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แนวการตรวจสอบ และประเด็น ที่มีสาระสำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี รวมถึงการตอบสนองต่อประเด็นที่ตรวจพบของฝ่ายบริหาร เพื่อความ เชื่อมั่นต่อความเพียงพอของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน n การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม ที่ มี ส าระสำคั ญ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การควบคุมด้านการเงิน การกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ n รายการค้าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการค้ า ระหว่ า งบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 10 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง เพื่อสอบทานระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีก่อนนำเสนอ สู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการสอบทานประเด็นต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ กระทำโดยอิสระ และได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบ ภายใน นอกจากนี้รายงานการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกนำเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบข้อมูลและพิจารณา โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีระบบ การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รายงานข้อมูลทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ และมีสิทธิและดุลพินิจ เต็มที่ในการเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุม รวมถึงไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องจาก ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การแต่ง ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2551 เพื่อให้ความ เห็นชอบต่อไป (นายบียอร์น ออสตรอม) ประธานกรรมการตรวจสอบ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 11 .

ดร.ร.ว.คณะกรรมการ (​เรียง​ลำดับ​จาก​ซ้าย​ไป​ขวา​)​​ ม. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต. พิชิต นิธิวาสิน. จันทรจุฑา จันทรทัต. ม. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม. 12 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ . นายบียอร์น ออสตรอม.ล.

นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์. ศิริ การเจริญดี. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์.(​เรียง​ลำดับ​จาก​ซ้าย​ไป​ขวา​)​​ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติิ. นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 13 . ดร. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว.

แคปปิตอล ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ม.ล.03 กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา ม.ร.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2537 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2544 ถึ ง ปี 2548 ม. Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา กรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต มีประสบการณ์การทำงานในการ เป็นรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปี 2525 ถึ ง ปี 2528 และเป็ น ผู้ อ ำนวยการ ธนาคารออมสิ น จำกัด ในปี 2528 ถึงปี 2533 นอกจากนี้ ม.ว. พิชิต นิธิวาสิน อายุ 61 ปี เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ในตำแหน่ง กรรมการผู้ จั ด การ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงานในการเป็ น ผู้ ช่ ว ย ผู้จัดการ ฝ่าย Capital Markets Credit ที่ธนาคารแห่งอเมริกา (ซาน ฟรานซิ ส โก. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต สำเร็จการ ศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ ​ ม.ว.ล. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต อายุ 77 ปี นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ประธานกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0. พิ ชิ ต นิ ธิ ว าสิ น ดำรงตำแหน่ ง เป็ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2534) เป็น ประธานกรรมการ บริษัท โฟมเม็กซ์ เอเชีย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม 2542) และกรรมการ บริ ษั ท เอ็ ช เอ็ ม ซี โปลิเมอส์ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2526) ดร.ล. จันทรแรมศิริโชค จั น ทรทั ต เคยดำรงตำแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในปี 2533 ถึงปี 2535 และ ตำแหน่ ง กรรมการ บริ ษั ท สหอุ ต สาหกรรมน้ ำ มั น ปาล์ ม จำกั ด (มหาชน) ในปี 2535 ถึงปี 2547 และต่อมาได้รับตำแหน่งประธาน กรรมการ บริ ษั ท สหอุ ต สาหกรรมน้ ำ มั น ปาล์ ม จำกั ด (มหาชน) ในปี 2544 ถึงปี 2545 ม. จันทรแรมศิริโชค จั น ทรทั ต ยั ง ดำรงตำแหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ซี .ว.ว.00 อายุ 56 ปี ม. พิชิต นิธิวาสิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซี ส์ จำกั ด (มหาชน) เมื่ อ เดื อ นมกราคม 2549 ปั จ จุ บั น ดร. จันทรจุฑา จันทรทัต อายุ 41 ปี นายสตี เ ฟน ฟอร์ ด แฮม ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2550 นายสตี เ ฟน ฟอร์ ด แฮม มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงานในการเป็ น Articled Clerk ที่ Norton Rose Botterell & Roche ลอนดอน ในปี 2517 ถึ ง ปี 2519 ดำรงตำแหน่ ง เป็ น Assistant Solicitor ที่ Baker & McKenzie อ่องกง ตั้งแต่ปี 2519 ถึงปี 2520 และที่ Baker & McKenzie กรุงเทพ ในปี 2521 ดำรงตำแหน่ง Assistant Solicitor ที่ Clifford Turner ตั้งแต่ปี 2522 ถึงปี 2526 ดำรงตำแหน่ง Assistant Solicitor ที่ Sinclair Roche & Temperley ลอนดอนและ สิ ง คโปร์ ในปี 2526 ถึ ง ปี 2528 และดำรงตำแหน่ ง Partner ที่ Sinclair Roche & Temperley สิงคโปร์ ในปี 2529 ถึงปี 2541 ดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Argonaut Shipping Pte Ltd และในปี 2541 ถึงปี 2546 ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ Watson Farley & Williams เป็นประธานกรรมการ Masterbulk Pte Ltd ตั้งแต่ ปี 2538 เป็นหุ้นส่วนของ Wikborg Rein ตั้งแต่ปี 2546 นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม สำเร็จการศึกษาปริญญาโท Jurisprudence จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ ดร. เอส. พิชิต นิธิวาสิน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2532) และบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่ น จำกั ด (ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2539) นอกจากนี้ ดร. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548) ดร.ร.ร. จันทรจุฑา จันทรทัต ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท โทรีเซนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงปัจจุบัน ม.ล. จั น ทรจุ ฑ า จั น ทรทั ต เข้ า ร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท โทรี เ ซนไทย สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.ร.ร.ว.ล. แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ) ในเดื อ นพฤษภาคม 2532 ถึ ง เดื อ น กรกฎาคม 2534 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Financial Risk Management ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง) ในเดือนสิงหาคม 2534 ถึงเดือนพฤษภาคม 2536 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน ธนาคารแห่งอเมริกา (กรุงเทพ) ในเดือนพฤษภาคม 2536 ถึงเดือน พฤษภาคม 2537 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจโครงการ ในเดือนมิถุนายน 2537 ถึงเดือน มกราคม 2543 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มบริษัท เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ถึงเดือนมีนาคม 2545 และก่อน ที่ ม. Berkeley ประเทศ สหรัฐอเมริกาในปี 2532 และปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (magna cum laude) จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาใน ปี 2530 ดร. จันทรจุฑา จันทรทัต จะเข้าร่วมงานกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใน กลุ่มบริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์) ในเดือนเมษายน 2545 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2548 ม. จันทรจุฑา จันทรทัต สำเร็จการศึกษาปริญญา โทบริหารธุรกิจจาก University of California. พิชิต นิธิวาสิน ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท นารายณ์ โฮเต็ล จำกัด (ตั้งแต่ปี 2531) บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2531) บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2491) บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2538) บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540) บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลี โ อลิ ฟิ น ซ์ (ประเทศไทย) จำกั ด (ตั้ ง แต่ ปี 2540) บริษัท มาบตาพุด แทงก์ เทอร์มินัล (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2541) และ บริษัท ปตท.08 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.คณะกรรมการ ม. พิชิต นิธิวาสิน สำเร็จการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Operations Research และวิศวกรรม ศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และวิ ศ วกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก University of California.00 14 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

003 อายุ 43 ปี นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2550 และดำรงตำแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ ส ระของ บริษัทฯ ด้วย นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ มีประสบการณ์การทำงาน ในการเป็ น หั ว หน้ า หน่ ว ยการเงิ น องค์ ก าร USAID ประเทศไทย ในปี 2529 ถึงปี 2531 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอร์พอร์ตกราวด์เซอร์วิสเซส จำกัด ในปี 2533 ถึงปี 2535 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่าย การเงิ น และบั ญ ชี บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จำกั ด ปั จ จุ บั น นาง ปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธาน เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น บริ ษั ท ไมเนอร์ คอร์ ป อเรชั่ น จำกั ด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2542 และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ปี 2541 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 15 .00 ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนตุลาคม 2543 และดำรง ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนมกราคม 2548 มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้บริหารอาวุโส ธนาคาร แฮมโบรส แบงค์ ลอนดอน ในปี 2518 ถึงปี 2522 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แบงค์ เดอ ลา โซสิเอตเต้ ฟินานซิแยร์ ยูโรเปียน ปารีส ในปี 2522 ถึงปี 2527 ก่อนที่ นายบียอร์น ออสตรอม จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ Asia Shipping Group ธนาคาร พี เ ค คริ ส เตี ย เนี ย ฮ่ อ งกง ในปี 2528 ถึงปี 2529 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารคริ ส เตี ย เนี ย สาขาสิ ง คโปร์ ในปี 2529 ถึ ง ปี 2543 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมขนส่งสินค้าทางทะเล ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2540 ถึ ง 2543 นายบี ย อร์ น ออสตรอม สำเร็ จ การศึ ก ษา ปริญญาตรีทางกฎหมายจาก Stockholm University ประเทศสวีเดน นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ อายุ 58 ปี กรรมการอิ ส ระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ สรรหา สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0. ประเทศออสเตรเลีย ปริ ญ ญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา Economic Statistics and Monetary Economics. ศิริ การเจริญดี อายุ 59 ปี กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายบียอร์น ออสตรอม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0. ศิริ การเจริญดี สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา Monetary Economics and Econometrics จาก Monash University.นายบียอร์น ออสตรอม อายุ 61 ปี ดร. ศิริ การเจริญดี ยังดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดร.00 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ มีประสบการณ์การทำงานในการเป็นเจ้าหน้าที่ สินเชื่อ บริษัท คอนติเนนทัล อิลินอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2516 ถึงปี 2518 ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในปี 2518 ถึงปี 2520 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อาวุโส ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ในปี 2529 ถึงปี 2534 ดำรง ตำแหน่ ง กรรมการผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคาร เอเชี ย จำกัด (มหาชน) ในปี 2534 ถึงปี 2541 ก่อนที่นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ ไทยในปี 2546 ถึ ง ปี 2547 ดำรงตำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารควบคุ ม งาน ด้านการตรวจสอบภายใน บริษัท จีอี มันนี่ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา ธนาคาร จี อี มั น นี่ เพื่ อ รายย่ อ ย จำกั ด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการค่าตอบแทน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2533 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Management Science จาก Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา สารบัญ ดร. ศิริ การเจริญดี มีประสบการณ์การทำงานในการเป็นผู้ช่วย ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในปี 2535 ถึ ง ปี 2540 ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2534 ถึง ปี 2541 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2539 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2546 ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้ ง แต่ ปี 2544 บริ ษั ท อิ น โดรามา โพลี เ มอร์ ส จำกั ด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2547 และบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ปี 2548 นอกจากนี้ ดร. และปริ ญ ญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0. ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2550 และดำรง ตำแหน่ ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาของบริ ษั ท ฯ ด้วย ดร.

Northbridge ประเทศสหรัฐอเมริกา นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2549 ดำรงตำแหน่ ง เป็ น ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยการพาณิ ช ย์ บริ ษั ท โทรี เ ซน (กรุงเทพ) จำกัด ตั้งแต่ปี 2548 นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น เคย ดำรงตำแหน่งเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง จำกัด ในปี 2538 และในปี 2539 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ แผนกเช่ า เหมาเรื อ บริ ษั ท โทรี เ ซน (กรุ ง เทพ) จำกั ด นอกจากนี้ นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จำกัด บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกั ด ในปี 2546 จนถึ ง ปั จ จุ บั น และในเดื อ นมี น าคม 2548 นายอั น ส์ เ นอร์ ส ซู เ ดอร์ เ กร็ น ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น กรรมการ บริ ษั ท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอั น ส์ เ นอร์ ส ซู เ ดอร์ เ กร็ น สำเร็ จ การศึ ก ษาจาก Nykoebing F.นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.Finance จาก California State University.007 นายแลนซ์ คาร์ ล เดพิ ว ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2545 นายแลนซ์ คาร์ ล เดพิ ว มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงานในการเป็ น ที่ปรึกษาด้านการเงินอาวุโส บริษัท เค พี เอ็ม จี พีท มาร์วิค ในปี 2532 ถึงปี 2535 ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท ทรัสท์ คอมปานี ออฟ เดอะ เวสท์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2536 ถึงปี 2537 ดำรงตำแหน่ ง ผู้ จั ด การกองทุ น บริ ษั ท เควส เมเนจเมนท์ จำกั ด ตั้งแต่ปี 2537 ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร บริษัท อูลูวาตู พาร์ทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอล แอล ซี ตั้งแต่ปี 2543 และดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไรเล่ย์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ แอล พี ตั้งแต่ ปี 2545 นายแลนซ์ คาร์ ล เดพิ ว สำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท บริหารธุรกิจ (เน้นด้านการเงิน) จาก Anderson Graduate School of Management at UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขา Cum Laude in Business Administration .00 นายแอนดรู ว์ จอห์ น แอรี่ย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2549 เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายกองเรือ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ในปี 2540 ถึงปี 2547 และได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ า ยกองเรื อ บริ ษั ท โทรี เ ซน (กรุ ง เทพ) จำกั ด ในปี 2547 จนถึ ง ปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ยั ง เคยดำรงตำแหน่ ง เป็ น กรรมการ บริ ษั ท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2548 และเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2549 ก่อนที่ นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ จะร่วมงาน กับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่ง เป็นผู้จัดการงานติดตั้งอุปกรณ์ แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม นอกชายฝั่ง และกัปตันเรือ บริษัท แอตแลนติค ดริลลิ่งค์ จำกัด (สก็อตแลนด์) เบนไลน์ กรุ๊ป สก็อตแลนด์ ในปี 2531 ถึงปี 2534 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เนวิโก้ เมเนจเม็นต์ จำกัด (ไซปรัส) ในปี 2534 ถึ ง ปี 2536 และดำรงตำแหน่ ง ผู้ จั ด การฝ่ า ยการพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ษั ท เนวิ โ ก้ เมเนจเม็ น ต์ จำกั ด (ไซปรั ส ) ในปี 2536 ถึ ง ปี 2540 นายแอนดรู ว์ จอห์ น แอรี่ ย์ สำเร็ จ การศึ ก ษา Diploma in Management of Ship Operations จาก the University of Strathclyde สกอตแลนด์ 16 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ . Commercial College ประเทศเดนมาร์ก นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ อายุ 53 ปี กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.18 อายุ 43 ปี นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น อายุ 40 ปี กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.

ม. นายอันเนอร์ส ซูเดอร์เกร็น 8. นายเฮลเก้ บรุนส์ 9. นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ 5. นายวิลเลี่ยม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 17 . จันทรจุฑา จันทร ทัต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คณะกรรมการ” 2.ล. นางสาวนุช กัลยาวงศา 3. นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์ 7. กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร 6. นายแฟรงค์ เอ เอ็น ทูเว่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท ไทย พี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด 13. ม.คณะผูบ้ ริหาร 1 2 3 4 1. นางสาวนุช กัลยาวงศา อายุ 54 ปี เริ่ ม ต้ น ทำงานกั บ โทรี เ ซน ในปี 2530 ใน ตำแหน่ ง สมุ ห์ บั ญ ชี และต่ อ มาได้ รั บ การ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ จั ด การทั่ ว ไปฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละ การเงินในปี 2533 และได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น ในปี 2548 นอกจากนี้ น างสาวนุ ช กั ล ยาวงศา ยังเป็นกรรมการของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และบริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย นางสาวนุช กัลยาวงศา จบการ ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1. นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ 4.เอส. กัปตันวิจิตร กุลวโรตตมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี. นายพงษ์ศกั ดิ์ กาญจนาคพันธุ์ อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกั ด (มหาชน) ตั้ ง แต่ ปี 2548 ประวัติของ ม. มาริไทม์ จำกัด และ บริษัท เอเซีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด 11.ล. นายเดวิด เอส ซิมป์สัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 12. จันทรจุฑา จันทรทัต อายุ 41 ปี 3. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ เริ่ ม ต้ น ทำงานกั บ โทรี เ ซนในปี 2532 และ ได้ รั บ ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยบุ ค คล และบริ ห ารในเดื อ นมกราคม 2549 โดย นายพงษ์ ศั ก ดิ์ กาญจนาคพั น ธุ์ ได้ ท ำงาน ในตำแหน่ ง ผู้ จั ด การทั่ ว ไปฝ่ า ยบุ ค คลและ บริหารตั้งแต่ปี 2532 จนถึงเดือนธันวาคม 2548 นอกจากนี้ ยั ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด บริษัท ไอเอสเอส โทรี เ ซน เอเยนต์ ซี ส์ จำกั ด บริ ษั ท จี เ อซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด และบริษัท ไทย พีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกั ด นายพงษ์ ศั ก ดิ์ กาญจนาคพั น ธุ์ จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ในปี 2521 และปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น นิว เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ในปี 2519 และ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในปี 2517 4.ล. กัปตันชำนาญ ชมสุนทร 10. นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ อายุ 53 ปี ดำรงตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยกองเรื อ ของโทรี เ ซน ตั้ ง แต่ ปี 2547 ประวั ติ ข อง นายแอนดรู ว์ จอห์ น แอรี่ ย์ ปรากฏอยู่ ใ น หัวข้อ “คณะกรรมการ” บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายกองเรือ ผู้จัดการฝ่ายกองเรือ ผู้อำนวยการฝ่ายเรือประจำเส้นทาง ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 2.

นายเฮลเก้ บรุนส์ อายุ 41 ปี เริ่มต้นทำงานกับ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ในปี 2539 โดยดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปในปี 2542 และได้รับการเลื่อน ตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในปี 2543 นายเฮลเก้ บรุ น ส์ มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า น การเช่าเหมาลำเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง มากกว่า 18 ปี โดยเคยทำงานที่เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมัน เมืองแสตมฟอร์ด ประเทศ สหรัฐอเมริกา และประเทศฮ่องกง สารบัญ เริ่มต้นการทำงานกับโทรีเซนในปี 2536 ใน ตำแหน่ ง ผู้ จั ด การฝ่ า ยบุ ค คลในส่ ว นคน ประจำเรื อ และในปี 2540 ได้ รั บ การเลื่ อ น ตำแหน่ ง เป็ น ผู้ จั ด การทั่ ว ไปฝ่ า ยบุ ค คลใน ส่วนคนประจำเรือ ต่อมาในปี 2543 กัปตัน ชำนาญ ชมสุนทร ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด กัปตัน ชำนาญ ชมสุ น ทร ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ระกาศ นียบัตรชั้น 1 นายเรือกลเดินทะเลต่างประเทศ จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย . นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์ อายุ 59 ปี 9. กัปตันชำนาญ ชมสุนทร อายุ 43 ปี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ฝ่ายกองเรือ ของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ในปี 2549 กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการของ กองเรือโทรีเซน กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร เข้ า ร่ ว มงานกั บ โทรี เ ซน ในปี 2533 ใน ตำแหน่งกัปตันเรือ และได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลในส่วนคนประจำเรือ ในปี 2535 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการกองเรือ ในปี 2537 และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฎิบัติการ กองเรือ ในปี 2539 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้ จั ด การฝ่ า ยกองเรื อ ในปั จ จุ บั น กั ป ตั น ยอดชาย รัตนชีวกร สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี ประเทศ ไทย และปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ ภาครั ฐ และภาคเอกชน จากสถาบั น พั ฒ น บริหารศาสตร์ 18 รายงานประจำปี 2550 เริ่ ม ต้ น ทำงานกั บ โทรี เ ซน ในปี 2517 ใน ตำแหน่ง Chief Officer และในเวลาต่อมา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันเรือ ในปี 2523 นายอี ว าร์ ฮาร์ ร าลด์ ซอสส์ ไ ด้ รั บ ตำแหน่ ง Port Captain ของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และในปี 2532 นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไป ฝ่ า ยเรื อ ประจำเส้ น ทางและปั จ จุ บั น ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเรือประจำเส้นทาง นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการใน ชาร์ จ า พอร์ ต เซอร์ วิ ส เซส แอลแอลซี และโทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซด อี 7.5 6 7 8 9 5. กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร อายุ 47 ปี 6. นายอันเนอร์ส ซูเดอร์เกร็น อายุ 40 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ ของโทรีเซน ประวัตขิ อง นายอันเนอร์ส ซูเดอร์ เกร็น ปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ “คณะกรรมการ” 8.

มาริไทม์ จำกัด และกรรมการ ผู้จัดการของบริษัท เอเซีย โค้ทติ้ง เซอร์วิส เซส จำกั ด กั ป ตั น วิ จิ ต ร กุ ล วโรตตมะ จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี 2547 และกั ป ตั น วิ จิ ต ร กุ ล วโรตตมะ ยั ง ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รชั้ น 1 นายเรือกลเดินทะเลต่างประเทศ จากศูนย์ ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกั ด (มหาชน) ในปี 2549 นายเดวิ ด เอส ซิ ม ป์ สั น มี ป ระสบการณ์ ก ว่ า 26 ปี ในการทำงานด้ า นการให้ บ ริ ก ารใน อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย ม โดยผ่ า นการ ทำงานด้ า นนี้ ม าแล้ ว ในหลายภาคพื้ น ทวี ป รวมถึ ง การทำงานประจำภาคพื้ น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 7 ปี นายเดวิด เอส ซิมป์สัน มีความรู้จากประสบการณ์ โดยตรง และเคยดำรงตำแหน่ ง ที่ ห ลาก หลายทั้ ง ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นความ ปลอดภั ย ด้ า นการตลาด ด้ า นการ สนับสนุนทางเทคนิค ผู้จัดการทั่วไป และ กรรมการผู้ จั ด การ ปั จ จุ บั น นายเดวิ ด เอส ซิ ม ป์ สั น ดำรงตำแหน่ ง กรรมการ ผู้ จั ด การ ของบริ ษั ท เมอร์ เ มด มาริ ไ ทม์ จำกัด (มหาชน) 12. นายแฟรงค์ เอ เอ็น ทูเว่น อายุ 48 ปี เข้ามาร่วมงานกับโทรีเซนในปี 2541 ใน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ แผนก เช่ า เหมาเรื อ และตำแหน่ ง ผู้ จั ด การ ใน บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ต่อมาในปี 2543 นายแฟรงค์ เอ เอ็น ทูเว่น ได้เข้ามา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของบริษัท ไทย พี แ อนด์ ไ อ เซอร์ วิ ส เซส อิ น เตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2549 นายแฟรงค์ เอ เอ็ น ทู เ ว่ น ยั ง ทำหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด การในการดู แ ลการ ดำเนินงานกองเรือของบริษัททั้งแบบเช่า เหมาลำและแบบประจำเส้นทาง สารบัญ เข้ า มาร่ ว มงานกั บ โทรี เ ซน ในปี 2539 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนเรือ นายวิลเลี่ยม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ เคยดำรง ตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสในบริษัทตัวแทน เรือชั้นนำในประเทศเคนยา สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มากกว่า 17 ปี ในปี 2543 นายวิลเลียม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ ได้ ด ำรงตำแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ไอเอสเอส โทรี เ ซน เอเยนต์ ซี ส์ จำกั ด นอกจากนี้ ยั ง ดำรงตำแหน่ ง กรรมการ ผู้ จั ด การของบริ ษั ท ไอเอสเอส โทรี เ ซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด ในปี 2549 อีกตำแหน่ง หนึ่งด้วย ปัจจุบัน นายวิลเลียม อาร์เธอร์ วิ ล คอกซ์ เป็ น สมาชิ ก ของ Institute of Chartered Shipbrokersลอนดอน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 19 .เอส. นายเดวิด เอส ซิมป์สนั อายุ 47 ปี 13.ซี. เอส. นายวิลเลีย่ ม อาร์เธอร์ วิลคอกซ์ อายุ 56 ปี เข้ า ร่ ว มงานกั บ โทรี เ ซน ในปี 2549 ใน ตำแหน่ ง รองผู้ จั ด การทั่ ว ไปของบริ ษั ท ที . มาริ ไ ทม์ จำกั ด โดยมี ประสบการณ์ในด้านนี้มากกว่า 15 ปี ใน ตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสในธุรกิจที่เกี่ยวกับ ลานบรรจุสินค้าคอนเทนเนอร์ สินค้าทั่วไป ธุรกิจลากจูงเรือในท่าเรือมาบตาพุด ในปี 2550 กัปตัน วิจิตร กุลวโรตตมะ ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการของบริษัท ที.ซี .10 11 12 13 10. กัปตันวิจิตร กุลวโรตตมะ อายุ 48 ปี 11.

ความเป็นเลิศ เรา​จะ​ทำงาน​ด้วย​มาตรฐาน​คุณภาพ​ ​การ​บริการ​ระดับ​สูง มี​ความ​ปลอดภัย ​ รักษา​สภาพ​แวดล้อม​และ​ความ​มั่นคง และ​จะ​ทำงาน​อย่าง​บุคคล​ที่​จะ​รอบรู้​ ใน​วิทยาการ​ของ​แต่ละ​หน้าที่​ที่​ได้​รับ ​มอบ​หมาย 20 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทโทรีเซน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นหนึ่งในผู้นำในกลุ่มธุรกิจพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทโทรีเซน”) ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ตั้งแต่ปี 2447 ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองตั้งแต่ปี 2528 และให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 2538 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 45 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและ เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ข้างหน้านี้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังเป็นเจ้าของกองเรือที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง จำนวน 4 ลำ และเรือขุดเจาะอีกจำนวน 2 ลำ ซึ่งมีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้านี้เช่นกัน กลุ่มบริษัทโทรีเซนบริหารงานโดยทีมผู้บริหารทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ นับประสบการณ์การทำงานรวมกันได้ ถึง 245 ปี และผู้จัดการระดับอาวุโสที่มีประสบการณ์การทำงานเฉลี่ยคนละ 22 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ ประกอบ ธุรกิจการถือหุ้น โดยลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมจำนวน 66 บริษัท และบริษัทร่วม 3 บริษัท บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ตั้งแต่ปี 2538 และ ตาราง 1 : กลุ่มธุรกิจของโทรีเซน ยังเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีเซ็ท 50 ที่ประกอบ ÿ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ด้วยบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก ÿ กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ÿ กลุ่มธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง และ การเดินเรือ กลุ่มธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการแก่เจ้าของและผู้ประกอบการเรือบรรทุก สินค้าแห้งเทกอง เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทการค้า บริษัทโลจิสติกส์ รวมทั้งผู้รับเหมางานเกี่ยวกับการสำรวจและ ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 กองเรือของบริษัทฯ มีเรือจำนวนทั้งสิ้น 45 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือ บรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ประเภท Handysize จำนวน 30 ลำ และประเภท Handymax จำนวน 15 ลำ รวมทั้ง เช่าเรือประเภท Handymax มาเสริมกองเรืออีก 6 ลำ ซึ่งมีระยะสัญญาเช่าถึง พ. 2553 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก สินค้าแห้งเทกองให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทาง การให้บริการแบบประจำเส้นทางของ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง จะมีเส้นทางการเดินเรือสายหลักวิ่งระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ไปยัง ตะวันออกกลาง อ่าวเปอร์เซีย ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะที่การให้บริการแบบแบบไม่ประจำเส้นทางของ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะไม่มีการกำหนดเส้นทางการเดินเรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า การให้ บริการขนส่งแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทางของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองนั้น สามารถเอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกัน เนื่องจากหากมีการว่าจ้างเรือให้ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางในเที่ยวขาออกไปยังตะวันออกกลาง ลูกค้ามัก จะว่าจ้างเรือให้ขนส่งสินค้าในเที่ยวกลับมาเป็นแบบไม่ประจำเส้นทาง ประเภทของการให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง ได้แก่ การเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา (period time charters) การเซ็นสัญญารับขนส่งล่วงหน้า (contracts of affreightment) สัญญาเช่าระยะสั้นชนิดค่าระวางคงที่ (short-term fixed contracts) และ สัญญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด ณ ขณะนั้น (spot rate contracts) กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และรับเหมาเกี่ยวกับงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง โดยมีกองเรือสำหรับปฏิบัติงานวิศวกรรม โยธาใต้น้ำจำนวน 4 ลำ และมีเรือขุดเจาะอีกจำนวน 2 ลำ นอกจากนี้ยังมีการเช่าเรือ เพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ จำนวน 2 ลำ ซึ่งมีสัญญาเช่าถึงปี 2553 การดำเนินงานจะเน้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เป็นบริษัทที่ประกอบการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในเมอร์เมดร้อยละ 78.29 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 21 .09 แต่หลังจากที่เมอร์เมดได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX) แล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ ในเมอร์เมดเหลือร้อยละ 55.ศ.

40 และบริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (เอชเค) จำกัด ถือหุนโดยทางออมคิดเปนรอยละ 19.0% บริษัท ชิดลม มารีน เซอรวิสเซส แอนด ซัพพลายส จำกัด(5) 51.0% ที่มา : TTA 95. มาริไทม จำกัด(8) 90.1% หมายเหตุ: (1) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจบริการจัดการกองเรือใหกับกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง (2) บริษัทนี้ถือหุนอยูในบริษัท ทอร เฟรนชิป ชิ้งปง พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท ทอร ฟอรจูน ชิปปง พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท ทอร ฮอไรซัน ชิปปง พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งแตละบริษัทเปนเจาของเรือ 1 ลำ (3) บริษัทยอย 49 บริษัท ซึ่งแตละบริษัทเปนเจาของเรือ 1 ลำ (4) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจตัวแทนเรือ (5) บริษัทเหลานี้ประกอบธุรกิจบริการวัสดุจัดเรียงสินคาบนเรือ โลจิสติกส ขนถายสินคา (6) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจประสานงานใหกับบริษัทประกันภัยตางประเทศ (7) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจนายหนาเชาเหมาเรือ (8) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจซอมบำรุงและดูแลเรือเดินทะเล (9) บริษัทนี้จัดตั้งอยูในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (10) บริษัทนี้จัดตั้งอยูในประเทศเยอรมัน (11) กลุมบริษัทเหลานี้เปนบริษัทรวม สามารถดูรายละเอียดไดในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ-ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ” (12) หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด (มหาชน) ถือหุนโดยทางตรงคิดเปนรอยละ 35.9% บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (เอชเค) จำกัด 99.0% บริษัท ไทยพีแอนดไอ เซอรวิสเซส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด(6) 100.9% 100.9% สารบัญ 50.0% 99.9% บริษัท ชิดลม ขนสง และ บริการ จำกัด(5) 99.ซี.0% 51.0% 28.89 (13) บริษัทนี้ประกอบธุรกิจบริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อการปองกันตาง ๆ กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง บริษัทยอย 49 บริษัท(3) บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด(1) บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท โทรีเซน ชิปปง เยอรมันนี จิเอ็มบีเอช(10) บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด (มหาชน) แผนภูมิต่อไปนี้แสดงโครงสร้างธุรกิจในกลุ่มโทรีเซน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 แผนภูมิ 2 : โครงสร้างกลุ่มบริษัทโทรีเซน 100.0% บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จำกัด(7) บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส จำกัด(5) 51.9% กลุมธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ ชารจา พอรต เซอรวิสเซส แอลแอลซี(11) โทรีเซน ชิปปง เอฟแซดอี(9) 99.0% 99.9% บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (พีทีอี) จำกัด กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือต่างๆ รวมทั้งการให้บริการเป็น ตัวแทนเรือในประเทศไทย เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การให้บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์บนเรือ การขนถ่ายสินค้าบน เรือ และการให้เช่าคลังสินค้าและให้บริการงานโลจิสต์ติกส์ในประเทศไทย และการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือทั่วภูมิภาค .0% กลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝง บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จำกัด บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค จำกัด บริษัท เมอรเมด มาริไทม จำกัด (มหาชน) (12) 100.9% 49.0% บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตชีส จำกัด(4) 99.0% บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด(11) โทรีเซน อินโดไชนา เอสเอ(4) 50.9% บริษัท ที.0% บริษัท เอเซีย โคทติ้ง เซอรวิสเชส จำกัด(13) 99.0% 99.22 รายงานประจำปี 2550 100.เอส.

จุดแข็งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ความสำเร็ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนขึ้ น อยู่ กั บ การบริ ห ารกลุ่ ม ธุ ร กิ จ หลั ก และการดำเนิ น การที่ ร อบคอบและมี ประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กลุ่มบริษัทฯ ขยายและปรับปรุงกองเรือได้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการบริการที่เสนอให้กับลูกค้าให้ ดียิ่งขึ้น และชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด กลุ่มบริษัทฯ มีจุดแข็งในการแข่งขันดังต่อไปนี้ เป็นผู้เสนอธุรกิจบริการทางทะเลอย่างครบวงจร กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งที่ให้บริการ ธุรกิจทางทะเลอย่างครบวงจร มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวมไปถึง ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกอง ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินเรือต่างๆ กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังคงเป็นบริษัทที่มีกองเรือขนาดใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และมีความหลาก หลายของเรือที่ให้บริการมากที่สุดบริษัทหนึ่ง กองเรือของบริษัทฯ มีเรือจำนวนทั้งสิ้น 45 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้า ทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เรือสนับสนุนงานบริการนอกชายฝั่ง 4 ลำ และเรือขุดเจาะ 2 ลำ (ไม่รวมเรือที่เช่ามา เสริมกองเรือ) ความหลากหลายของกิจกรรมการเดินเรือเหล่านี้ ทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซนสามารถลดความผันผวนของวัฎจักร ทางธุ ร กิ จ และความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงิ น สดหมุ น เวี ย นของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ตั ว อย่ า งเช่ น ในธุ ร กิ จ บริ ก ารขุ ด เจาะของ กลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจต้นน้ำ ในขณะที่ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจะให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจปลายน้ำ กลุ่มบริษัท โทรีโซนจึงสามารถลดความผันผวนของรายได้ นอกจากนี้ เนื่องจากประเภทของสินค้าที่ใช้ขนส่งโดยเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เทกองนั้นมีความหลากหลาย จึงช่วยลดความเสี่ยงจากวัฎจักรขาขึ้นและขาลงของสินค้าแต่ละตัวได้ อีกทั้งการมีทั้งสัญญาเช่า ระยะสั้น (spot rate) และสัญญาเช่าระยะยาว (charter contracts) ผสมผสานกัน ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดความ ผันผวนของรายได้ และได้ผลดีเมื่ออัตราค่าเช่าเรือระยะสั้นเพิ่มขึ้น การเริ่มธุรกิจในตลาดเฉพาะและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเริ่ม กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการเรือ ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง วิ่งระหว่างเอเชียไปยังตะวันออกกลาง และถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีการขยายกองเรือบรรทุก สินค้าแห้งเทกองเมื่อไม่นานมานี้ รายได้จากการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบทางประจำเส้นทางยังคงมีสัดส่วนร้อยละ 38 ของรายได้การเดินเรือสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2550 ซึ่งเท่ากับสัดส่วนประมาณร้อยละ 37 ของจำนวนวันเดินเรือทั้งหมดของ กลุ่ ม บริ ษั ท โทรีเซนที่ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้ ง เทกอง การที่ มี ส ำนั กงานใหญ่ อ ยู่ ใ นประเทศไทยช่ ว ยให้ ก ลุ่ มบริษัทฯ ได้เปรียบจากฐานทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้บริการในภูมิภาค และสามารถให้กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในเส้นทางการเดินเรือ ในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ ต่อลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนถือเป็นบริษัทแรกบริษัทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าใน ตลาดเฉพาะของธุรกิจการขุดเจาะ และด้านวิศวกรรมโยธาใต้นำ้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่านเมอร์เมด กลุม่ บริษทั โทรีเซน เชื่อว่าการมุ่งเน้นที่ตลาดเฉพาะจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ กองเรือและบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูง กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีกองเรือ ประเภท Handysize 30 ลำ และ ประเภท Handymax 15 ลำ ทั้งนี้ 18 ลำ เป็นเรือที่มีระวางสองชั้น และ27 ลำ เป็นเรือ ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าเรือเหล่านี้สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายชนิด และอาจนำมาใช้สลับสับ เปลี่ยนสำหรับการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางหรือบริการแบบไม่ประจำเส้นทางตามความต้องการของ ลูกค้าที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ลงทุนจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานให้สูงกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำที่สถาบันจัดอันดับชั้นเรือกำหนดไว้ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งมีกองเรือที่ประกอบไปด้วยเรือขุดเจาะ 2 ลำ ที่ให้บริการขุดเจาะต่างๆ และเรือสนับสนุนนอกชายฝั่งจำนวน 4 ลำ ซึ่งให้บริการตรวจสอบใต้น้ำ บำรุงรักษา งานก่อสร้าง บางประเภท งานซ่อมแซมและช่วยเหลือฉุกเฉิน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง เป็นเจ้าของสินทรัพย์สำหรับขุดเจาะและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการที่เป็นเลิศ แก่ลูกค้า และสามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้ง สามารถเสนอราคาที่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งได้ผลเป็น อย่างมากในการสร้างชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับลูกค้าของกลุ่ม ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้เช่าเรือมาเสริม กองเรือเป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มความสามารถในการให้บริการโดยไม่ต้องเสียต้นทุนเพิ่มแต่ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 23 .

Chevron. British Petroleum และ Exxon Mobil ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายบริษัท 24 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .อย่างใด นอกจากนี้กลุ่มเรือธุรกิจบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีแผนที่จะซื้อเรือสั่งต่อใหม่อย่างน้อย 10 ลำ และกลุ่มธุรกิจงาน บริการนอกชายฝั่งมีแผนที่จะซื้อเรือขุดเจาะใหม่อย่างน้อย 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใหม่อีก 1 ลำ ภายใน 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้านี้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทโทรีเซนเชื่อว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญไปในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมเทคนิคที่มีความแข็งแกร่ง และงานการให้บริการเสริมต่างๆ จากกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินเรือจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาประวัติการให้บริการที่ดีต่อไป และลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏบัติงาน โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการให้บริการที่เน้นความสำคัญของลูกค้า กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เทกองได้สร้างเครือข่ายโดยมีตัวแทนในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ และสำนักงานต่างๆ ในตลาดที่สำคัญ รวมทั้งที่จีน อินเดีย เวียดนาม สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยอรมัน กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังได้พัฒนาความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้นกับท่าเรือนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า แห้งเทกองยังมีความได้เปรียบจากการมีเครือข่ายตัวแทนเดินเรือและสำนักงานต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์กับท่าเรือ เพื่อให้ บริการกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระยะยาวที่ทำธุรกิจด้วยกันหลายครั้ง กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งมีโรงงาน มาตรฐานระดับโลกที่ชลบุรี ประเทศไทย และมีหน่วยสนับสนุนงานชายฝั่งในประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) ประเทศไทย (สงขลา) และประเทศอิ นโดนีเซี ย (จาการ์ ต้า ) เพื่อ สนั บ สนุ น การขยายธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ และยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แทน ในท้องถิ่นในตลาดลูกค้าที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบริษัทน้ำมันในท้องถิ่น และก๊าซธรรมชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาค มีลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งและมีความหลากหลาย กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้บริการลูกค้าที่มี ความหลากหลายจำนวนมากกว่า 600 ราย รวมทั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำ เจ้าของเรือและผู้ประกอบการที่มีชื่อ เสียง ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่สิบอันดับแรกมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 29 ของรายได้จากการเดินเรือทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 รายได้ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจึงไม่อิงกับ ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับกับฐานลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและการบริการขุดเจาะชั้นนำบริษัทหนึ่ง โดยมี การให้บริการที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้กับคู่ค้าระดับสูง อาทิ Amerada Hess.

0 เท่า ในปี 2545 เป็น 1.1 ล้านบาท ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และกำไรก่อนดอกเบี้ย/ภาษี/ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) จาก 794.3 เท่า เมื่อสิ้นรอบบัญชีปี 2550 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและประวัติการเงินที่ดี ดังนั้นกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า สถานภาพที่ เ ข้ ม แข็ ง ทางการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จะทำให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วามสามารถที่ จ ะได้ รั บ ผลประโยชน์ถ้าราคาเรือลดลง โดยสามารถซื้อเรือในราคาที่ถูก กลยุทธ์การทำธุรกิจของกลุ่มโทรีเซน กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชยนาวีที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีความมุ่งมั่นที่จะจะขยาย ธุรกิจใน 3 กลุ่มหลักต่อไป ส่วนประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คือ (ก) ซ่อมแซม ปรับปรุงและ ขยายกองเรือของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และกองเรือของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยการซื้อเรือสั่งต่อใหม่และซื้อเรือในตลาดมือสอง และ (ข) หาโอกาสการขยายธุรกิจและบริการไปยังภูมิภาคใหม่ๆ (เช่น เดียวกับที่ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งเมื่อไม่นานมานี้) ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม บริษัทฯ มีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น หรือช่วยต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ กลยุทธ์ทางธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีดังนี้ ทำการขยายแผนธุรกิจครบวงจรต่อไป กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีแผนจะส่งเสริมสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการ ในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจงานบริการขุดเจาะนอกชายฝั่งและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง กับการเดินเรือ กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการต่อยอดนโยบายธุรกิจครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ และหาโอกาสหารายได้ ให้กับกลุ่มบริษัทฯ มากขึ้นและมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในอนาคตข้างหน้า กลุ่มบริษัทฯ จะทำการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อทำให้สาย ธุรกิจในปัจจุบันเข้มแข็งขึ้น และทำการเลือกขยายไปยังตลาดเฉพาะที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ เช่น แนวโน้ม การว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ทำงานทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีแผนที่จะทยอยซื้อเรือและปรับปรุงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ เ พิ่ ม โดยเฉพาะเรื อ ขุ ด เจาะและเรื อ สนั บ สนุ น งานนอกชายฝั่ ง เพื่ อ ใช้ ใ น อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ เห็นโอกาสในการเจริญเติบโต ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นเป็นหลัก ในขณะที่ทั่วโลกมีความต้องการมาตรฐาน ความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยและประวัติการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้เปรียบในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ วางแผนให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถได้รับประโยชน์จากความต้องการในบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น อีก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะมีคู่แข่งน้อยราย สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 25 .7 ล้านบาท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2545 เป็น 6.356.995.9 ล้านบาท ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 เป็น 20. รูปแบบการทำธุรกิจที่ขยายได้ กลุ่มบริษัทโทรีเซน เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2447 โดยเริ่มจากเป็นบริษัทเล็กๆ ที่ให้ บริการเกี่ยวกับการเดินเรือ ที่ให้บริการกับบริษัทนอร์เวย์รอบๆ ฝั่งของประเทศจีน นับจากนั้นมา กลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็น ความสามารถในการปรับตัว และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดยขยายการบริการต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ และการดำเนินการไป สู่บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง งานบริการนอกชายฝั่ง และบริการอื่นๆ กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างฐานการดำเนินธุรกิจ ที่แข็งแรง ที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจต่อไปได้อีกในอนาคต นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ และมีความสามารถเป็นจำนวนมาก ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน เห็นได้ จากรายได้จากดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก 3.546.0 ล้านบาท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างรอบคอบในการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนหนี้ทั้งหมดต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย/ภาษี/ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) ซึ่งลดลงจาก 3.

688.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สำหรับเรือ 14 ลำ ในปี 2550 และ 2551 ตามลำดับ ในการนำเรือเข้าอู่แห้งและเข้ารับ การตรวจสอบภาพเรือ ภายในปี 2554 เรือจำนวน 24 ลำ จากจำนวน 45 ลำ ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่มีอยู่ จะมีอายุ 25 ปี ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และนำเสนอวิธีการทำงานแบบใหม่ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นแรก การปรับปรุงขั้นแรกมีกำหนดเวลา 18 เดือน และมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 100 ล้านบาท การปรับปรุงครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคาด ว่าจะปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเรือกับฝั่งและทำให้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ 26 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .32 ล้านตัน ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 รวมทั้งผลิตภัณท์ที่ทำจากแร่/สินแร่ (ประมาณ ร้อยละ 25) ผลิตภัณท์เหล็ก (ประมาณร้อยละ 22) กระดาษและไม้ (ประมาณร้อยละ 17) ปุ๋ย (ประมาณร้อยละ 17) ผลิตภัณฑ์ เกษตร (ประมาณร้อยละ 11) และสินค้าทั่วไป (ร้อยละ 8) นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะพยายามกระจาย กลุ่มลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการ และความเสี่ยงทางการเงิน นอกจากจะมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายโดยให้บริการ ทั้งในกลุ่มธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำแล้ว กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งยังมีจุดมุ่งหมายในการที่จะรักษาความผสมผสานของ ระยะเวลา ในการทำสัญญา ทั้งสัญญาการขุดเจาะระยะยาวและสัญญาวิศวกรรมโยธาใต้น้ำระยะสั้น ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดความผันผวนของรายได้ เน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารซื้ อ เรื อ และปรั บ ปรุ ง กอง เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เนื่องจากฐานลูกค้าของ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้ขยายตัวสูงขึ้น และมีอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือที่สูงขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกองเรือ เพื่อทำให้กลุ่มบริษัทฯ อยู่ ในตลาดในฐานะผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเรื อ ที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า และมี ประสิทธิภาพเหนือกว่า กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เทกองคาดว่ า แผนการปรั บ ปรุ ง กองเรื อ จะทำให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งานมากขึ้ น และมี ค วาม สามารถในการทำกำไรมากขึ้ น โดยเพิ่ ม สมรรถภาพ ของกองเรื อ ซึ่ ง จะช่ ว ยในเรื่ อ งการขยายธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริษัทฯ กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมุ่งเน้นการซื้อเรือสั่งต่อใหม่มากขึ้น เทียบกับในอดีตที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เน้นซื้อเรือ มือสองที่มีอายุงานระดับกลาง ในปี 2550 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้สั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่ จำนวน 5 ลำ (ขนาดระวางเฉลี่ยประมาณ 53. ความหลากหลายของกองเรือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ของอัตรา การใช้ ประโยชน์จากกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง คือการเน้นให้มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย กลุ่มธุรกิจบรรทุก สินค้าแห้งเทกองมีความตั้งใจที่จะผสมผสานรูปแบบของการให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำ เส้นทางให้มีความสมดุลกันให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งกลุ่ม บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของความต้องการ ขนส่งสินค้า เรือเหล่านี้จะยังคงขนส่งสินค้าที่มีความหลายหลาย ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขการขนส่งสินค้าหลายประเภทโดยเรือของ กลุ่มบริษัทฯ จำนวน 13.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สำหรับเรือ 22 ลำ และ 12.000 เดทเวทตัน) โดยคาดว่าจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 6.98 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการส่งมอบเรือในระหว่างปี 2552 และ 2554 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะยังซื้อเรือมือสองและเรือใหม่ต่อไป หากโอกาสอำนวย ขยายอายุการทำงานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง นอกเหนือจากกลยุทธ์ซื้อเรือและปรับปรุงกองเรือของ กลุ่มบริษัทฯ แล้ว กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังมีแผนขยายอายุงานของกองเรือจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะทำให้เรือมีอายุงานยาวนานขึ้น สามารถทำรายได้ได้อย่างเต็มที่ และโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความพอใจของลูกค้า ในสภาวการณ์ของตลาด ณ ปัจจุบันที่อัตราค่าเช่าเหมาเรือนั้นสูง กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีแผนที่จะใช้ทรัพยากร จำนวนมาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการในรักษาเรือให้อยู่ในสภาพดีที่ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของสถาบันจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ ยก ตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีแผนที่จะใช้เงินจำนวน 21.

04 ปี ขนาดของกองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้เพิ่มจากจำนวน 25 ลำ ในปี 2545 เป็นจำนวน 45 ลำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และมี ข นาดระวางบรรทุ ก สิ น ค้ า รวม 512.000.000 20 15 512. 2552 และ พ.ของการทำงาน กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กำลั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนของการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระบบค่ า ตอบแทนโดยดู จ ากผลของการทำงาน (performance-related pay system) ซึ่งจะนำมาทดลองใช้กับผู้บริหารระดับสูงก่อน และนำไปใช้กับกลุ่มบริษัทโทรีเซน ทั้งหมดในภายหลัง ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มโทรีเซน ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจงานบริการ นอกชายฝั่ง และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดินเรือที่ บริ ห ารงานโดยคนไทยที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด โดยเป็ น เจ้ า ของเรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ทั่ ว ไป เรื อ บรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภท Handysize และประเภท Handymax โดยขนาด ของเรือมีตั้งแต่ 16.900 เดทเวทตั น ในปี 2545 เป็ น 1.514 1.000 25 25 757.000 เดทเวทตัน เพื่อทำการส่งมอบในระหว่างปี พ.518 เดทเวทตัน ระวางบรรทุกเฉลี่ย 28.266.107.000 40 1.000 50 45 45 43 45 1.286.000 33 35 30 800.518 1.482 600.230.466 1.ศ. 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 กองเรือโทรีเซน เป็นเจ้าของเรือ แต่ ล ะลำ โดยผ่ า นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า แห้ ง เทกอง มี ขนาดระวางบรรทุกสินค้ารวม 1.200.400.266.266.000 10 200.145 เดทเวทตัน และมีอายุเฉลี่ย 18.ศ.211 เดทเวทตัน ไปจนถึง 52.518 เดทเวทตัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 แผนภูมิต่อไปนี้แสดงพัฒนาการของกองเรือโทรีเซนจากปี 2545 ถึง 2550 แผนภูมิ 4 : จำนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี แผนภูมิ 3 : สินค้าที่ขนส่งจำแนกตาม ประเภทของสินค้า 8% 11% 25% 17% 22% 17% แร/สินแร ผลิตภัณฑเหล็กกลา กระดาษ/ผลิตภัณฑไม ปุย ผลิตภัณฑเกษตร สินคาทั่วไป/อื่นๆ ที่มา: TTA จำนวนเรือ เดทเวทตัน 48 1.000 5 0 0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 จำนวนเรือ เดทเวทตัน ที่มา: TTA สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 27 .981 1.375 เดทเวทตัน เรือของบริษัทฯ สามารถบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว หรือ ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แร่เหล็ก ถ่านหิน เมล็ดธัญพืช ซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้ ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ซื้อเรือมือสองมา 1 ลำ และสั่งต่อเรือใหม่ 5 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 53.900 400.

การให้บริการในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประกอบด้วย (ก) การให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้น ทาง เป็นการให้เช่าเรือเพื่อวิ่งตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้แล้ว และเข้าจอดเทียบท่าตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า และ (ข) การ ให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง เป็นการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา หรือรับส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง สามารถทำรายได้ที่แน่นอนมากกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการแบบ ไม่ประจำเส้นทาง กองเรือของบริษัทฯ กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ประกอบด้วยเรือที่บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นเจ้าของ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด มีหน้าที่ในการบริหารกองเรือในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง กองเรือที่มีอยู่ประกอบ ด้วย เรือที่มีระวางสองชั้น (tween-deckers) เรือที่มีระวางบรรทุกสินค้าแห้งเทกองโดยเฉพาะ (Open hatch/box-shaped vessels) และเรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบมาตรฐาน (conventional bulk vessels) แม้ว่าเรือแต่ละประเภทดังกล่าวจะ สามารถใช้สลับสับเปลี่ยนกันในการขนส่งสินค้าได้ เรือแต่ละประเภทก็มีข้อดีของตัวเอง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ ตาราง 2 : คุณลักษณะของเรือแต่ละประเภท แบบเรือ เรือที่มีระวางสองชั้น ลักษณะ เรือประเภทนี้มีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้สะดวกมากขึ้นใน การขนส่งสินค้าที่เป็นกระสอบ เป็นชิ้นๆ หรือที่ไม่สามารถมัดรวมกันได้ นอกจากนี้ เรือชนิดนี้ยังสามารถบรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไปได้เช่นกัน การใช้ปั้นจั่นหรือรอก สองหัวเข้าด้วยกันยังช่วยให้เรือสามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้ เรือที่มีระวางบรรทุกสินค้าเทกอง เรือบรรทุกสินค้าเทกองที่มีระวางบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะ มีฝาระวางที่เปิดได้กว้างกว่า โดยเฉพาะ เรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไป ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในการบรรทุกสินค้า ที่เป็นชิ้นๆ เช่น เหล็กเส้น และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถ บรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไปได้เช่นกัน เรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบ มาตรฐาน เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า เทกองแบบมาตรฐาน เป็ น เรื อ ที่ อ อกแบบมาให้ เ หมาะสมกั บ การบรรทุกสินค้าเทกองทั่ว ๆ ไป มากที่สุด สมกับชื่อของเรือนั่นเอง ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ตาราง 3 : โครงสร้างกองเรือโทรีเซน จำนวนเรือ จำนวนเรือที่ บริษัทเป็น เจ้าของ เรือที่เช่ามา Handysize Handymax รวม 30 15 45 - 4 4 28 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ เรือที่เช่ามาซึ่ง เรือที่สั่งต่อใหม่ จะส่งมอบใน อนาคต - 2 2 - 5 5 รวม 30 26 56 .

76 - - 15.69 Handymax 14.76 - - 11.97 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 29 .69 - - - 21.34 3.อายุเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซน ที่มา: TTA จำนวนเรือที่ บริษัทเป็น เจ้าของ เรือที่เช่ามา เรือที่รอการ ส่งมอบ เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม Handysize 21.04 3.65 รวม 18.

50 ทอร์ จัสมิน 22/8/28 36.248 21.31 ทอร์ ไดนามิค 30/4/34 43.92 18/12/29 16.76 6/5/31 20.18 1/11/25 17.224 22.140 23.63 ทอร์ อลายอันซ์ 27/6/27 40.111 5.35 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16/11/37 42.266.126 21.26 29/3/30 20.85 ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ 8/8/29 23.042 20.44 4/11/29 16.377 18.00 ทอร์ แชมเปี้ยน 1/12/25 25.93 3/7/27 17.16 ทอร์ ทรานสิท 1/12/29 23.358 20.53 ทอร์ ฮอไรซัน 1/10/45 47.248 21.87 4/7/29 16.27 ทอร์ เวนเจอร์ 14/6/29 41.ตาราง 4 : รายชื่อกองเรือโทรีเซน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ABS GL ชื่อเรือ ทอร์เซลเลอร์ ทอร์ซี ทอร์สกิปเปอร์ ทอร์สกาย ทอร์สปิริต ทอร์สตาร์ ทอร์ซัน ทอร์ มารีเนอร์ ทอร์ มาสเตอร์ ทอร์ เมอร์แชนท์ ทอร์ เมอร์คิวรี่ ทอร์ นาวิเกเตอร์ ทอร์ นอติก้า ทอร์ เนปจูน ทอร์ เน็กซัส ทอร์ นอติลุส ทอร์ เนคตาร์ ทอร์ เนรัส เรือที่มีระวางสองชั้น วันที่ส่งมอบเรือ เดทเวทตัน อายุ 21/3/29 16.87 ทอร์ แทรเวลเลอร์ 30/11/28 24.80 11/6/29 16.000 dwt BV BV DNV Box Shape ABS Bulk (Box) < 40.529 12.087 8.000 dwt LR Shape DNV LR GL GL Open Hatch / Box Con-Bulkers (Box) Shape GL GL BV LR LR Open Hatch / Box Wismar (Box) Shape BV ABS LR DNV NKK : Det Norske Veritas : Nippon Kaiji Kyokai .042 9.76 เรือบรรทุกสินค้าเทกอง ชื่อเรือ วันที่ส่งมอบเรือ เดทเวทตัน อายุ ทอร์ ไพล็อต 22/5/29 33.223 21.76 1/1/31 20.72 2/8/25 17.37 ทอร์ ออร์คิด 27/9/28 34.150 24.85 ทอร์ กัปตัน 1/5/26 25.245 20.12 ทอร์ จูปิเตอร์ 18/8/29 36.82 1/3/32 20.824 21.111 5.800 22.43 ทอร์ ทริบิวท์ 3/1/28 23.633 22.25 18/1/26 17.59 1/1/32 20.43 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 24/6/26 24.992 21.75 ทอร์ เทรดเดอร์ 20/11/28 24.41 1/1/33 20.84 ทอร์ ไทรอัมพ์ 30/9/30 23.457 19.085 24.87 ทอร์ การ์เดียน 29/5/28 41.126 21.225 20.322 23.529 12.298 24.458 22.400 21.28 ทอร์ คอมมานเดอร์ 1/5/27 26.248 21.52 9/12/31 20.88 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/4/38 42.375 6.900 24.000 dwt BV LR DNV Bulk Standard > 40.326 24.43 ทอร์ อินทิกริต ี้ 2/4/44 52.02 ทอร์ โลตัส 18/2/28 35.298 25.18 ทอร์ วิน 18/11/41 39.518 DWT : American Bureau of Shipping : Germanischer Lloyd BV LR : Bureau Veritas : Lloyd’s Register ที่มา : TTA 30 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ ชนิดของเรือ TD-15A Multi-Purpose Passat ชนิดของเรือ การจัดชั้นเรือ ABS LR LR LR LR BV LR LR LR BV BV LR BV GL GL BV GL GL การจัดชั้นเรือ LR Bulk Standard LR < 40.433 17.542 18.000 dwt ABS Open Hatch / Box Shape ABS Box Shape LR NKK NKK Bulk (Box) Open Hatch / Box > 40.248 21.497 16.54 28/4/29 16.529 12.876 22.377 18.211 20.32 22/11/28 16.01 รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน 1.48 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/7/38 42.380 19.13 ทอร์ เวฟ 30/7/41 39.940 23.930 21.18 ทอร์ ฮาร์โมนี่ 21/3/45 47.

กองเรื อ ของบริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นเป็ น เรื อ สั ญ ชาติ ไ ทย (ยกเว้ น เรื อ แผนภูมิ 5 : การให้บริการของกองเรือโทรีเซน จำแนกตามวันเดินเรือ ทอร์ ฮอไรซัน จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติสิงคโปร์) บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือแต่ละลำ โดยผ่านบริษัทย่อย กลยุทธ์ในการบริหารกองเรือของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีสินค้า 22% และลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลาย บริ ษั ท ฯ พยายามที่ จ ะรั ก ษาความสมดุ ล ระหว่ า งการ 37% ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง การให้เช่าเหมาลำระยะยาว และ การให้เช่าเหมาลำแบบระยะสั้น การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง 41% รูปภาพต่อไปนี้แสดงเส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้น ทางของบริษัทฯ บริการแบบประจำเสนทาง บริการแบบไมประจำเสนทาง โดยใหเชาชนิดเหมาลำเปนระยะเวลา บริการแบบไมประจำเสนทาง โดยใหเชาเหมาลำแบบเปนเที่ยว ที่มา: TTA การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เป็นการขนส่งสินค้าแห้งที่เป็นหีบห่อ (Pallets) ในหลายลักษณะ ตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม เส้ น ทางเดิ น เรื อ สายหลั ก จะวิ่ ง ระหว่ า งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ปยั ง อ่ า วเปอร์ เ ซี ย ทะเลแดง และทะเล เมดิเตอร์เรเนียน จากการที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนไป ยังตะวันออกกลาง มีจำนวนสูงที่สุดในเครือข่ายการเดินเรือแบบประจำเส้นทางของบริษัทฯ ปัจจุบันประเทศอินเดียได้มีการ บรรทุกสินค้าในเที่ยวกลับมายังภูมิภาคเอเชียจำนวนมาก กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง 3 ถึง 5 เที่ยวต่อเดือน ระหว่างประเทศจีน และ 7 ถึง 10 เที่ยวต่อเดือน ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตะวันออกกลาง ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางก็คือ สามารถทำรายได้ที่แน่นอนมากกว่าเมื่อเทียบ กับการให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง รูปภาพต่อนี้แสดงเส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางของบริษัทฯ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 31 .

941 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง อื่นๆ 6 202.373.44% ผลิตภัณฑ์จากไม้และเหล็ก ผลิตภัณฑ์จากไม้ 18.923 3.131.96% ผลิตภัณฑ์จากไม้และเหล็ก 42.151.ตาราง 5 : สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง จำนวนเที่ยวเรือ ปริมาณสินค้า เส้นทางเดินเรือ 2549 2550 2549 2550 ประเทศจีน .950 99 116 1.741 2.221.335 รวม 138 148 2.59% ที่มา: TTA ในการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เรือจะวิ่งในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ส่งสินค้าจะจ่ายค่าระวางเรือ ที่กำหนดไว้แล้วคิดเป็นต่อตัน ในขณะที่บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย สินค้าขึ้นลงเรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ และค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือ ในการขนส่งสินค้าประจำเส้นทาง จะมีจำนวนลูกค้าและสินค้าที่หลากหลายมาก อัตราค่าเช่าเรือระยะสั้นจะผันผวนไปตามสภาพตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เทกองในขณะนั้น ในขณะที่อัตราค่าระวางของเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะเปลี่ยนแปลงทีหลัง เพราะว่าการจอง พื้นที่ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะทำกันล่วงหน้าประมาณ 2 ถึง 4 เดือน การบรรทุกสินค้าในเที่ยวกลับส่วนใหญ่แล้ว จะทำในรูปของการเซ็นสัญญารับขนส่งล่วงหน้า (contracts of affreightment) หรือในรูปของการใช้บริการแบบเช่าเหมาลำ กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการเดินเรือแบบประจำเส้นทางกับผู้ผลิตสินค้าและผู้ส่งสินค้าหลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกัน ในแต่ละปี จากการที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบและปริมาณการค้าเพิ่มมาก ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ หาสินค้าที่ต้องการเรือบรรทุกสินค้าจากตัวแทนเรือ นายหน้าเช่าเหมาเรือ และการติดต่อกับลูกค้า โดยตรง กลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนไปยังตะวันออกกลาง ถึงแม้ว่าคู่แข่งในอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ จะมีกองเรือที่ใหญ่กว่า แต่บริษัทฯ ก็เชื่อว่าบริษัทฯ มีข้อ ได้เปรียบ เช่น คุณภาพ ชนิดและความหลากหลายของเรือ ความถี่ของตารางเดินเรือ เครือข่ายตัวแทนเรือ นายหน้าเช่าเหมา เรือ และลูกค้าในแถบเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่กว้างขวางกว่า กลุ่มบริษัทโทรีเซนเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบประจำเส้นทาง แต่หลังจากที่กองเรือของบริษัทเติบโตขึ้น มากในช่วงห้าปีที่ผ่านมาสัดส่วนของเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางค่อยๆ ลดลงจากมากกว่าร้อยละ 65 ในปี 2546 เป็น ประมาณร้อยละ 37 ของจำนวนวันเดินเรือทั้งหมดในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ถึงแม้ว่าจะมีการให้บริการขนส่ง สินค้าประจำเส้นทางในเส้นทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง เป็นอีกบริการหนึ่งของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง รายได้จากการเดิน เรือของบริษัทฯ มาจาก การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยว การให้เช่าเหมาลำในตลาดให้เช่าระยะสั้น ซึ่งคิดค่าเช่าตามอัตราของตลาด ณ ขณะนั้น l การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา เป็นการให้เช่าเรือโดยกำหนดระยะเวลาไว้ และโดยทั่วไปจะกำหนดอัตรา ค่าเช่าแบบคงที่ แต่มักจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออัตราค่าเช่าเรือของตลาดปัจจุบัน มาเป็น องค์ประกอบในการคิดอัตราค่าเช่าเรือ และ l 32 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .510.844.ตะวันออกกลาง 33 32 1.891 % ที่เพิ่มขึ้น สินค้าหลักที่ขนส่ง 7.847 1.

การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) ซึ่งบริษัทฯ จะรับขนส่งสินค้าจำนวนหนึ่งให้ แก่ลูกค้าในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง l ตารางข้างล่างนี้แสดงข้อแตกต่างที่สำคัญของการเช่าและการทำสัญญาแต่ละแบบ ในธุรกิจการเดินเรือของบริษัทฯ ตาราง 6 : ประเภทของการเช่าเหมาเรือ การเช่าเหมาลำ เป็นเที่ยว ระยะเวลาของสัญญา เป็นระยะเวลาสำหรับการ เดินทางเที่ยวเรือเดียว อัตราค่าเช่า แตกต่างกันไปตาม การเช่าแต่ละเที่ยว ค่าใช้จ่ายของเรือ เจ้าของเรือจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยว เจ้าของเรือจ่าย กับเรือ ลูกค้าไม่ต้องจ่าย เมื่อเรืออยู่ในระยะเวลาที่ ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ (Off-hire) การเช่าเหมาลำ การเซ็นสัญญารับ การเช่าเรือเปล่า เป็นระยะเวลา ขนส่งสินค้าล่วงหน้า หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า คิดเป็นรายวัน ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย คิดเป็นรายวัน โดยทั่วไปคิดเป็นรายวัน ลูกค้าจ่าย ลูกค้าจ่าย แล้วแต่ตกลง โดยทั่วไปลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย เจ้าของเรือจ่าย โดยทั่วไปลูกค้า ไม่ต้องจ่าย บริษัทฯ ให้บริการเดินเรือแบบเส้นประจำแบบขาเดียว (one-way liner services) จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ จีนไปยังตะวันออกกลาง ด้วยขนาดของกองเรือที่บริษัทฯ มีอยู่ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องให้เรือวิ่งกลับตรงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้และจีน บริษัทฯ สามารถที่จะปล่อยเรือขากลับให้เป็นการเช่าระยะสั้นหรือขนสินค้ากลับมาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อ เตรียมตัวในการเดินทางรอบต่อไป สินค้าที่บรรทุกขากลับนั้นหามาโดยเป็นสัญญาเช่าขนส่งสินค้าล่วงหน้า และแบบเช่า เหมาลำแบบต่างๆ การให้บริการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง มีการแข่งขันสูงซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากเรือขนาดอื่นที่กลุ่มบริษัท โทรีเซนไม่ได้ดำเนินการอยู่ เข้ามาแข่งขันในตลาด เนื่องจากความแตกต่างของขนาดเรือ เรือ Capesize มักจะไม่มาแข่งขันกับ เรือ Handymax ในกรณีที่สินค้ามีลักษณะเฉพาะแบบ เนื่องจากเรือ Capesize มีขนาดใหญ่กว่าเรือ Handymax มาก อย่างไร ก็ตาม การที่เรือ Capesize เข้ามาแข่งขันในตลาดของเรือ Panamax และการที่เรือ Panamax เข้ามาแข่งขันในตลาดของ เรือ Handymax จะทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นจากเดิมที่มีการแข่งขันกันรุนแรงอยู่แล้ว กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้ทำสัญญาเช่าเหมาลำแบบระยะเวลาเป็นจำนวนหลายลำ ซึ่งมีตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและ มีการกำหนดการจ่ายเงินค่าเช่าคงที่เดือนละ 2 ครั้งล่วงหน้า การเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา คือการเช่าเรือจากเจ้าของเรือ เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งเจ้าของเรือจะต้องส่งมอบเรือ (รวมลูกเรือและอุปกรณ์) ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้เช่า และผู้เช่าจ่ายค่าเช่าในอัตราคงที่ที่คิดเป็นรายวันเดือนละ 2 ครั้ง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือและการผ่านคลอง ผู้เช่าเป็นผู้กำหนดประเภทและปริมาณของสินค้า ที่จะขนส่งและท่าเรือที่จะขนถ่ายสินค้า ในส่วนของการดำเนินงานและการเดินเรือรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับ เรือ เช่นเงินเดือนลูกเรือ ค่าประกันภัย ค่าซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเรือ และค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เจ้าของเรือจะเป็น ผู้รับผิดชอบ การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา ปกติระยะเวลาการให้เช่าจะถูกจำกัดอยู่ที่ 12 ถึง 24 เดือน ในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีสัญญารับขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 33 ของระวางบรรทุกสินค้า ทั้งหมด และประมาณร้อยละ 22 ได้มีการว่าจ้างเรือไว้แล้วไว้แล้วในปี 2551 ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เรือได้รับการว่าจ้างก็คือ การให้เช่าผ่านตัวแทนนายหน้าจัดหาสินค้า ในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นมีความเป็นไปได้ที่จะฉวยโอกาสจากการปรับตัวดีขึ้น ของตลาด แต่ก็มีความเสี่ยงในช่วงขาลงเช่นกัน จำนวนเรือที่ให้บริการในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้น มักจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้น อยู่กับจำนวนเรือที่เหลือมาจากการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาและแบบประจำเส้นทาง สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 33 .

000.000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา .000.163 ราย ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ ประมาณ 5.5-1.14 ลำ 5 .000 เดทเวทตัน มีอยู่ ค่อนข้างกระจัดกระจาย และแบ่งออกเป็นเจ้าของเรือรายย่อยๆ ได้ประมาณ 1.000 เดทเวทตัน) 4% 31% 27% 7% 21% > 20 ลำ 15 .9 ลำ 1 .25 ของอัตราเช่ารายวันทั้งหมดแก่บริษัท นายหน้าที่จัดหาผู้เช่าให้ การให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางของกลุ่มบริษัทโทรีเซน มีความ ผันผวนไปตามอุปสงค์และอุปทานของสินค้าแห้งเทกอง สำหรับการให้เช่าเหมาลำ ในตลาดให้เช่าระยะสั้น จากพื้นฐานของราคา เส้นทางการเดินเรือ ขนาด อายุและ สภาพของเรือ รวมไปถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ในการเป็นทั้งผู้ประกอบการ และเป็นเจ้าของเรือ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทโทรีเซน ยังต้องแข่งขันกับ ผู้ประกอบการ รายอื่นในตลาดของเรือขนาดกลาง (Handysize) และขนาดเล็ก (Handymax) อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป และเรือบรรทุกสินค้า แห้งเทกอง ในโลกที่มีขนาดตั้งแต่ 15.000.000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 2-3.000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 0.000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 1-2.19 ลำ 10 .000.022 ลำ แผนภูมิ 6 : สัดส่วนการถือครองเรือประเภท บรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เทกอง (15.000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา < US$ 500.25 ถึง 6.4 ลำ ไมเปดเผย ลูกค้าของบริษัทฯ 10% เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซน บริ ห ารกองเรื อ ที่ มี ทั้ ง เรื อ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร แบบประจำเส้ น ทาง แบบไม่ ป ระจำเส้ น ทาง แบบเช่ า เหมาลำเป็ น ระยะเวลา และแบบที่เซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ลูกค้าของบริษัทฯ จึงครอบคลุมไปถึง บริษัทผู้ค้าระหว่างประเทศชั้นนำ และผู้ประกอบการเดินเรืออื่นด้วย จะใช้กลยุทธ์ ของบริ ษั ท ฯ คื อ การปล่ อ ยเรื อ ให้ เ ช่ า แบบเหมาลำกั บ บริ ษั ท การค้ า ขนาดใหญ่ ที่มา: Fairplay World Shipping Encyclopedia (trading house) (ซึ่งรวมถึงผู้ค้าสินค้าด้วย) เจ้าของเรือและผู้ประกอบการด้านเรือ บรรทุกสินค้าที่มีชื่อเสียง ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และหน่วยงานราชการ มากกว่า บริษัทที่มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ เดินเรือในหลายรูปแบบ ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ลูกค้าหลัก แผนภูมิ 7 : ลูกค้าจำแนกตามรายรับ 10 รายแรกของกลุ่มธุรกิจบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้ค่า 12% ระวางทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 10% 29% 15% 13% 14% ที่มา: TTA 34 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 7% ลูกคาหลัก 10 รายแรก > 4.000 เดทเวทตันถึง 50.000.000-50. ในการให้เช่าเหมาเรือ บริษัทฯ จะจ่ายค่านายหน้าตั้งแต่ร้อยละ 1.000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 3-4.

09 ถือผ่านบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 คือ ÿ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด (“MDL”) ให้ บริการเรือขุดเจาะเพื่อใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด เมอร์เมดรับผิดชอบใน และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง การเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร นอกชายฝั่ ง ของบริ ษั ท ฯ โดยให้ บ ริ ก ารใน อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงให้ โดยเฉพาะบริเวณน้ำตื้นนอกฝั่งประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เมอร์เมดมีที่ทำการที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และมีฐานปฏิบัติงานสนับสนุนงานบนฝั่ง ในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สงขลา ประเทศไทย และ จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการไปในส่วน ของภูมิภาค ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบมติของคณะกรรม การบริษัทฯ ในการอนุมัติให้เมอร์เมดออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เมอร์เมดได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) และได้เงินจากการซื้อขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้นออกใหม่ดังกล่าว สัดส่วน การถือหุ้นของบริษัทฯ ในเมอร์เมดจึงลดลงเหลือร้อยละ 55.09 โดยหุ้นจำนวนร้อยละ 50.6 ล้านเดทเวทตัน เรือ Handymax 113 ลำ ระวางบรรทุก 4.ตาราง 7 : คู่แข่งหลักในการเดินเรือแบบ ประจำเส้นทาง ÿ บริษัท ฮุนได เมอร์ชั่น มารีน จำกัด เรื อ Handysize 13 ลำ ระวางบรรทุ ก 301.9 ล้านเดทเวทตัน คู่แข่ง ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ตลาดในประเทศไทยเป็ น ตลาดที่ มี ส่ ว นแบ่ ง กระจั ด กระจาย และ คู่แข่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีการดำเนินงานที่เล็กกว่าธุรกิจของกลุ่ม บริษัทโทรีเซนมาก ตลาดระหว่างประเทศก็มีส่วนแบ่งที่กระจัดกระจาย ด้วยเช่นกัน และกลุ่มบริษัทฯ ได้แข่งขันกับบริษัทขนส่งชั้นนำในเอเชีย หลายบริ ษั ท รวมทั้ ง บริ ษั ท เอสที เ อ็ ก ซ์ แพนโอเชี่ ย น จำกั ด บริ ษั ท ฮุ น ได เมอร์ ชั่ น มารี น จำกั ด และบริ ษั ท ไชน่ า โอเชี่ ย น ชิ ป ปิ้ ง จำกั ด (กลุ่มบริษัท) คาดว่าการแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการรวมและการ ขยายกิจการของบริษัทขนส่งระดับนานาชาติขนาดใหญ่ และการเข้ามา ของคู่แข่งรายใหม่เนื่องจากสภาพตลาดที่อำนวย ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นในหัวข้อ “จุดแข็งทางการแข่งขันของ กลุ่มบริษัทฯ” ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันในตลาดบางตลาด (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อินเดีย และ ตะวันออกกลาง) กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ตาราง 8 : บริษัทย่อยที่สำคัญของเมอร์เมด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ÿ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“MOS”) ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำโดย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของเมอร์เมดในปี 2538 และ มีเรือที่ใช้สนับสนุนงานดังกล่าว ที่พร้อมด้วยนัก ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2550 บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ในเมอร์ เ มดร้ อ ยละ ประดาน้ำและเครื่องตรวจสอบใต้น้ำ 78.00 ถือโดยบริษัทฯ โดยตรงและ อีก ร้อยละ 28.289 เดทเวทตัน ÿ บริษัท ไชน่า โอเชี่ยน ชิปปิ้ง จำกัด เรือ Handysize 159 ลำ ระวางบรรทุก 3.751 เดทเวทตัน เรือ Handymax 13 ลำ ระวางบรรทุก 712.451 เดทเวทตัน ÿ บริษัท เอสทีเอ็กซ์แพน โอเชี่ยน จำกัด เรือ Handysize 31 ลำ ระวางบรรทุก 864.528 เดทเวทตัน เรือ Handymax 19 ลำ ระวางบรรทุก 808.29 เมอร์เมดถือเป็นบริษัทลำดับต้นๆ บริษัทหนึ่ง ที่ให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งในประเทศไทย และได้กลายเป็นหนึ่ง ในจำนวนไม่กี่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวแบบครบวงจรในเอเชีย การที่มีฐานธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้เมอร์เมดสามารถ รักษาความได้เปรียบจากต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้าน เมอร์เมดดำเนินธุรกิจหลักสองประเภท คือการ ให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่ง และบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด (“MDL”) เป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95 MDL ปฏิบัติการโดยใช้เรือขุดเจาะ 2 ลำ และให้บริการการขุดเจาะที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือขุดเจาะ ของ MDL ถูกออกแบบให้ใช้ในที่น้ำลึกถึง 100 เมตรและมีความสามารถในการขุดเจาะ 24 ชั่วโมง ต่อวัน โดยสามารถเจาะไป สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 35 .

100 ฟุตสำหรับเรือขุดเจาะเอ็มอาร์ที-1 และ 5.900 ที่มา: TTA 36 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ ขนาดบรรทุก 112 คน 115 คน .900 ฟุต สำหรับ เอ็มอาร์ที-2 เรือขุดเจาะสามารถจอดที่ความลึก ถึง 6. Bhd.ถึงความลึกที่ 6. Bhd.5 ใน Allied Marine & Equipment Sdn. ร้อยละ 25 และได้ทำสัญญาสั่งต่อเรือที่สนับสนุน งานเทคนิคใต้น้ำใหม่ 1 ลำ ซึ่งจะทำการรับมอบในปี 2552 เมอร์ เ มดได้ รั บ การรั บ รองโดยสถาบั น จั ด ชั้ น เรื อ ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ตามมาตรฐานสากลหลายสถาบั น ที่ มี ชื่ อ ว่ า International Marine Contractors’ Association (IMCA) ปัจจุบันนี้ เมอร์เมดเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถให้ บริการและสนับสนุนงานขุดเจาะนอกชายฝั่งทั้งบนบกและใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้จากการทำงานของ MDL ในส่วนของงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง และการดำเนินงานของ MOS ที่เกี่ยวกับ การบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ส่วนงานขุดเจาะที่เป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง MDL เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเรือขุดเจาะที่มีคุณภาพสูงโดยประหยัดต้นทุนให้มากที่สุด การดำเนินงาน จะเน้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์ของ MDL คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขุดเจาะ โดยทำสัญญา ระยะเวลากลางถึงระยะยาวเพื่อให้มีกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ตาราง 9 : รายชื่อกองเรือขุดเจาะ ปีที่สร้าง/ปีที่มีการ ชื่อเรือ ปรับปรุงล่าสุด เอ็นทีอาร์-1 2521/2541 เอ็นทีอาร์-2 2524/2540 การจัดอันดับ ชั้นเรือ ABS BV ความลึกใต้ทะเล ความลึกที่ขุดได้ (เมตร) (เมตร) 100 6.500 ฟุตโดยใช้การทอดสมอจอดเรือที่เตรียมไว้ บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำผ่านบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“MOS”) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 MOS มีกองเรือที่ให้บริการ 4 ลำ และเรือที่เช่ามาเพิ่มเติมเพื่อให้บริการ อีก 2 ลำ และให้บริการนักประดาน้ำและเครื่องตรวจสอบใต้น้ำ กองเรือของ MOS ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงาน วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานโดยนักประดาน้ำหรือควบคุมด้วยยานสำรวจใต้ทะเล (ROV) และรวมทั้งเรือ ที่มีระบบการบังคับตำแหน่งของเรือแบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียม (dynamically positioned vessels) เรือดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานประดาน้ำที่ความลึกกว่า 300 เมตรได้โดยใช้ระบบควบคุมและอุปกรณ์สำหรับดำน้ำลึก (saturation diving system) สำหรับเรือบริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมด้วยยานสำรวจใต้ทะเล (ROV) สามารถทำงานในน้ำได้ในความลึกกว่า 1 กิโลเมตร การให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของบริษัทฯ มีหลากหลาย ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบ การซ่อมและการบำรุงรักษา และงานสานต่อโครงการให้สมบูรณ์ (Commissioning Projects) ตั้งแต่ปี 2546 เมอร์เมดได้ขยายกองเรือสำหรับให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ โดยการเข้าซื้อเรือ 4 ลำ ได้แก่ เรือ เมอร์เมด ซัพพอร์ตเตอร์ (ในเดือนสิงหาคม 2546) เรือ เมอร์เมด เรสพอนเดอร์์ (ในเดือนกันยายน 2548) เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ (ในเดือนตุลาคม 2548) และ เรือ เมอร์เมด เพอฟอร์มเมอร์ (ในเดือนมกราคม 2549) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เมอร์เมดได้ทำการเช่าเรือที่ใช้สนับสนุนงานขุดเจาะนอกชายฝั่งมาเสริมกองเรืออีกจำนวน 2 ลำ โดยมีสัญญาเช่าถึงปี 2553 เมอร์เมดมีแผนที่จะซื้อเรือขุดเจาะใหม่มือสอง และ/หรือเรือที่สนับสนุนงานขุดเจาะนอกชายฝั่งหากมีโอกาสและกำลังที่ จะซื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายกิจการในส่วนของงานบริการนอกชายฝั่ง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เมอร์เมดได้ตก ลงลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ ซึ่งจะทำการรับมอบในปี 2552 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เมอร์เมดได้ถือ หุ้นโดยอ้อมร้อยละ 22. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใน ประเทศมาเลเซีย โดยการถือหุ้นผ่าน Worldclass Inspiration Sdn.100 100 5.

0 ให้แก่รายได้รวมของเมอร์เมด สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 37 .900 เมตร ของ ผิวดิน และบรรทุกคนได้ถึง 115 คน บริษัทที่เป็นลูกค้าของ MDL จะเป็นบริษัทข้ามชาติ องค์กรของรัฐ และบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เมอร์เมดได้รับสัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะ จาก Amerada Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. American Bureau of Shipping (“ABS”). 2 1 Global Geo Services ASA 3 0 PDVSA 2 0 Others 2 1 รวม 15 4 3 3 2 3 ที่มา: Fearnleys ในรอบบัญชี 2550 MDL สามารถทำรายได้ร้อยละ 30. โดย MDL โดยระยะของสัญญาขุดเจาะครอบคลุมไปถึงปี 2552 และ 2553 สัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะได้รับมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา ระยะเวลาของสัญญาก็แตกต่างกันขึ้นอยู่ กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวิทยาที่จะต้องขุดเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพพื้นที่ที่จะขุดเจาะ และระยะเวลาการ ทำงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ เรือขุดเจาะทั้งสองลำได้รับการจัดอันดับชั้นเรือจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือที่มีชื่อเสียง โดยจัดลำดับจากมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานและความปลอดภัย เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ ดังกล่าว ได้ถูกจัดลำดับโดยสมาคมจัดชั้นเรือนานาชาติ อาทิ Det Norske Veritas (“DNV”). และ Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. or Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ถูกจัดลำดับชั้นโดย ABS และเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ถูกจัดลำดับชั้นโดย BV สมาคมจัดชั้นเรือดังกล่าวจะเข้ามาตรวจสภาพ เรือทุกปี เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ เข้าอู่แห้งทุกๆ 5 ปี และได้รับการตรวจสภาพแบบพิเศษจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ ดังกล่าว คู่แข่งหลักของ MDL คือบริษัทที่ให้บริการเรือขุดเจาะที่อยู่ในภูมิภาคและจากทั่วโลก รวมถึง Seadrill Limited และ Global Geo Services ASA ราคานั้นเป็นปัจจัยในอันดับต้นๆ ในการที่ตัดสินใจเลือกผู้รับงานขุดเจาะ ปัจจัยอื่นๆ เช่น เรือขุด เจาะที่พร้อมใช้งาน ประวัติการทำงานที่ปลอดภัย ชื่อเสียงด้านคุณภาพ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และประสิทธิภาพและ คุณภาพของอุปกรณ์ ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงบริษัทผู้เป็นเจ้าของเรือขุดเจาะ ตาราง 10 : ตลาดเรือขุดเจาะ ชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ จำนวนเรือที่เป็นเจ้าของ จำนวนเรือที่กำลังสร้าง SeaDrill Ltd. เรื อ ขุ ด เจาะของ MDL เป็ น เรื อ ขุ ด เจาะที่ ซื้ อ มาจากตลาดมื อ สอง ในเดื อ นเมษายน และกรกฏาคม ปี 2548 ตามลำดับ เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทย โดยมีบริษัทย่อยของ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด คือ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด (“เอ็มทีอาร์1”) และบริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด (“เอ็มทีอาร-์2”) เป็นเจ้าของเรือ เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 สร้างขึ้นในปี 2521 และได้รับการซ่อมบำรุงในปี 2541 สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไป ในความลึกถึง 6. 13 2 KCA Deutag 4 0 Mermaid Drilling Ltd.100 เมตร ของผิวดิน และบรรทุกคนได้ถึง 112 คน เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 สร้างขึ้นในปี 2524 และได้รับการ ซ่อมบำรุงในปี 2540 สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 5.

ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ในปี 2550 กองเรือของ MOS ประกอบด้วยเรือที่ให้บริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 4 ลำ ระบบ ควบคุมอุปกรณ์ดำน้ำลึกแบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง และระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำ 7 เครื่อง ซึ่งกองเรือของบริษัทจด ทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทยและ MOS เป็นเจ้าของโดยตรง นอกจากนี้ MOS ยังเช่าเรือมาเพิ่มเติมอีก 1 ลำ ซึ่งให้บริการและ สนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเป็นเรือที่มีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะที่จะให้บริการสนับสนุนนักประดาน้ำ ระบบควบคุมยาน สำรวจใต้น้ำ และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือ MOS มีนักประดาน้ำ และนักสำรวจใต้น้ำมากกว่า 150 คน และมีบุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานในโครงการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ การให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้ทะเลรวมถึง การตรวจสอบ การซ่อม การซ่อมบำรุง ให้กับแท่นขุดเจาะที่อยู่นอก ชายฝั่ง สิ่งก่อสร้างใต้น้ำ และเรือ เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของสถาบันจัดชั้นเรือ ส่วนงานบริการด้านอื่น ได้แก่ งาน วิศวกรรมของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมัน การวางท่อ การวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล การยึด แท่นขุดเจาะให้แข็งแรงขึ้นและการปรับปรุงแท่นขุดเจาะโดยใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึงงานเชื่อมใต้ทะเล MOS ยังให้บริการในการทดสอบใต้ทะเลที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการทดสอบความแข็งแกร่งของตัว เรือและโครงสร้าง และส่วนที่สึกหรอ เพื่อจะบำรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม และการซ่อมแซมท่อและ โครงสร้างของเรือที่เสียหายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ในปี 2542 เมอร์เมด ได้ก่อสร้างศูนย์ฝึกการดำน้ำ การตรวจสอบ และการเชื่อม โดยได้รับความร่วมมือกับสถาบัน Welding Institute (“TWI”) จากประเทศอังกฤษ MOS ได้รับการรับรองโดยสถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน สากลหลายสถาบัน และเป็นสมาชิกของสถาบัน International Marine Contractors’ Association (“IMCA”) ด้วย กองเรือของ MOS ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน DNV และ ABS ซึ่งทั้ง 2 สถาบันเป็นสถาบันจัดชั้นเรือชั้นแนวหน้า เรือของ MOS ต้องเข้ารับการตรวจสภาพเรืออย่างจากสถาบันจัดชั้นเรือ นอกเหนือจากการเข้าอู่แห้งและเข้าซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 38 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และจากบริษัทอื่นๆ คู่แข่งทางการค้าของ MOS เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ระดับภูมิภาค ได้แก่ Global GEO Services ASA. และ Sarku Engineering Services Sdn.A. Hallin marine Subsea International Plc. Acergy S.4 ให้แก่เมอร์เมด สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 39 . บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรม โยธานอกชายฝั่ง และนายหน้ารับเหมาโครงการ ในรอบบัญชี 2550 MOS สามารถทำรายได้ร้อยละ 69.) เป็ น เรื อ ให้ บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น การตรวจสอบซ่ อ มแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึก (Saturation Systems) 2530 ไทย 90 96 เมอร์เมด เป็นเรือให้บริการด้านการสำรวจ และตรวจสอบโครงสร้าง เพอร์ฟอร์มเมอร์ ใต้น้ำของแท่นขุดเจาะน้ำมัน 2525 ไทย 49 30 เมอร์เมด เรสพอนเดอร์ เป็ น เรื อ ให้ บ ริ ก ารในด้ า นการตรวจสอบและซ่ อ มแซม โครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้ภาพควบคุม การดำน้ำแบบ AIR Diving และ Mix Gas Diving 2526 ไทย 56 58 เมอร์เมด ซัพพอร์ตเตอร์ เป็ น เรื อ ให้ บ ริ ก ารในด้ า นการตรวจสอบและซ่ อ มแซม โครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้ภาพควบคุม การดำน้ำแบบ AIR Diving และ Mix Gas Diving 2525 ไทย 39 26 ทีมสยาม (1) เป็นเรือที่ให้บริการด้านการก่อสร้างโครงสร้างใต้น้ำของ แท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์บังคับ ตำแหน่ ง เรื อ อั ต โนมั ติ เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณดาวเที ย มและ อุปกรณ์ควบคุมการดำน้ำลึก (Saturation Systems) 2545 จาไมก้า 90 142 เรือ บิณฑ์มิณฑ์ (1) เรื อ ซึ่ ง สนั บ สนุ น ระบบควบคุ ม ยานสำรวจใต้ น้ ำ และนั ก ประดาน้ำ 2545 เวียดนาม 61 42 เมอร์เมด คอมมานเดอร์ หมายเหตุ: (1) เป็นเรือที่เช่ามาโดย MOS ที่มา: TTA จากปริมาณงานโครงการต่างๆ ที่ MOS ได้รับมา ทำให้ MOS มีลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทสำรวจ และผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันรายใหญ่ๆ บริษัทที่ให้บริการงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง งานติดตั้ง งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และ บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง ในปี 2550 MOS รับสัญญาว่าจ้างงานจาก บริษัท ปตท.. กองเรือของเมอร์เมดสำหรับให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ มีดังตารางต่อไปนี้ ตาราง 11: รายชื่อกองเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่ง ชื่อเรือ คำอธิบาย ปีที่สร้าง สัญชาติ ความยาว ห้องพัก (เมตร) (จำนวนคน) (พ. และ Helix Energy Solutions Group Inc. รวมถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เช่น Subsea 7 Inc.ศ. Global Marine Systems Limited.. Bhd.

420 คน กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีหน้าที่ดังนี้ : l การบริการการจัดการด้านการค้า รวมถึง บริหารให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะได้รับการว่าจ้างอยู่ตลอด เวลา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาบริษัทลูกค้า l การบริการด้านบัญชีและการเงิน l การบริการการจัดการด้านเทคนิค รวมถึง การบริหารจัดการกองเรือและตรวจตรากองเรือแบบวันต่อวัน การดูแล ให้เรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาคมจัดชั้นเรือ การจัดจ้างบุคลากรและลูกเรือที่มีคุณภาพ การจัดทำประกัน ภัยเรือ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ อะไหล่ และอุปกรณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้กลุ่มโทรีเซนได้ใช้บริการด้านเทคนิคจากวิศวกรของบริษัทผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นต้นแบบ เพื่อนำเทคนิคมาใช้กับบุคลากรของบริษัทในกลุ่มโทรีเซนเองด้วย กลุ่มโทรีเซนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใน ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจประเภทนี้ โดยการดูแลอบรมบุคลากรและ ปรับปรุงกองเรือ และมุ่งมั่นที่จะกำจัดเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่กองเรือและบุคลากรในกลุ่มโทรีเซน เพื่อ ที่จะให้เรือมีการใช้งานไปจนถึงอายุที่จะถูกปลดระวางนั้น กลุ่ม โทรีเซนจึ งพยายามที่จ ะจั ดหา ซ่ อมแซม และบำรุงรักษาเรือบรรทุกสินค้า และเรือขุดเจาะให้ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มโทรีเซนมองเห็นว่าเป็นวิธีที่ประหยัด ที่สุดในการถนอมอายุการใช้งานของเรือ และโดยทั่วไปจะช่วยลดเวลาการที่เครื่องจักรเสียหายได้ ซึ่งในบางกรณีทำให้เรือบาง ลำมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นเนื่องจากการบำรุงและรักษาสภาพเรืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบต่างๆ กลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายสากล รวมถึง ระเบียบต่างๆ สัญญา และข้อ ตกลงระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อขอและมีใบอนุญาติ ใบรั บ รองต่ า งๆ ซึ่ ง กฎต่ า งๆ เหล่ า นี้ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารและจั ด การกองเรื อ อย่ า งชั ด เจน กลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนต้ อ งปฏิ บั ติ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ในนานาประเทศที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนวิ่งรับขนส่ง สินค้า บริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ในการบริหารจัดการกองเรือในกลุ่ม โทรีเซน กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ซึ่งจะขอทำการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของท่าเรือ (กรมการขนส่ง ทางน้ำ หรือเทียบเท่า) สมาคมจัดชั้นเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ ทั้งที่เป็นแบบมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าและไม่มีกำหนดการ องค์กรเอกชนเหล่านี้จะออกข้อกำหนดให้เรือของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีใบรับรอง ใบอนุญาต หรือมีการจัดชั้นเรือใน การดำเนินกิจการ หากกลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้รับการรับรอง หรือใบอนุญาต ตามข้อกำหนดจะทำให้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือทำให้เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือขุดเจาะต้องหยุดการดำเนินงานชั่วคราว ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของเรือที่สูงขึ้นจะทำให้บริษัทประกันภัยเรือ ผู้เช่าเรือ ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ มีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตรวจสอบเรือมากขึ้นทั้งเรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะ และอาจจะ เป็นการเร่งการปลดระวางเรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะที่มีอายุมากขึ้นด้วย ดังนั้นกลยุทธ์ในการบริหารกองเรือของกลุ่ม 40 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .การบริหารจัดการกองเรือ ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเรือ กลุ่ ม บริ ษัทโทรีเซนเป็นผู้รับผิดชอบและกำกั บ ดู แ ลงานทั้ ง ทางด้ า นการค้ า ด้ า นเทคนิ ค และการวางแผนงาน บริหารจัดการกองเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และเรือขุดเจาะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ มีบุคลากรที่ทำงานประจำสำนักงานทั้งหมด 545 คน และบุคลากรที่ทำงานบนเรือ จำนวน 1.

000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง กองเรือของบริษัทฯ จะทำประกันกับบริษัทผู้รับประกันภัยรายใหญ่หลาย สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 41 .บริษัทโทรีเซนจึงมุ่งเน้นไปทางด้านการบำรุงรักษาเรืออย่างมีคุณภาพ มาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ การฝึกอบรมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรืออย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO ได้ประกาศสนธิสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ จากน้ำมันในน่านน้ำสากล หรือน่านน้ำในอาณาเขต นอกจากนั้น IMO ยังได้บังคับใช้ภาคผนวกที่ 6 ของอนุสัญญาระหว่าง ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ว่าด้วยเรื่องมาตรการการป้องกันมลภาวะที่มาจากควันพิษจากเรือ ทั้งนี้กองเรือของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดในสนธิสัญญานี้ การบริหารกองเรือของกลุ่มบริษัทอื่นๆ ยังต้องปฏิบัติตามตามเงื่อนไขอีกประการหนึ่งขององค์กรทางทะเลระหว่าง ประเทศ ได้แก่ ISM Code ซึ่ง เป็นประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ ซึ่งว่าด้วยความ ปลอดภัยจากการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ จากเรือ โดยระบุให้เจ้าของเรือทั้งหลาย พัฒนาและ รักษามาตรฐานในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยในการทำงานไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISM Code ประกาศนียบัตรด้านการจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ จึงต้องมีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งจากภายในกลุ่มบริษัทโทรีเซน และจากหน่วยงานภายนอกที่มาจากสถาบันจัดชั้นเรือต่างๆ กองเรือ ของกลุ่มโทรีเซนได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบ ISM Code ระเบียบขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นรวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และการแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญา SOLAS ก่อให้เกิดอนุสัญญาการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ (“ISPS”) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสร้างเรือและอุปกรณ์สำหรับเรือพาณิชย์และรวมถึงกฏต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และระเบียบ ขององค์กรทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ต่างๆ นั้น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อุปกรณ์การช่วยชีวิต และอื่นๆ ซึ่งกลุ่ม บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน การไม่ปฏิบัติตามกฎขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศนั้นอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระเพิ่มขึ้นในการจ่ายค่าปรับ รวมถึงการปฏิเสธไม่ให้เข้าไปยังท่าเรือบางแห่ง กองเรือของกลุ่มบริษัทฯ อาจจะนำเรือเข้าเข้าอู่แห้งเพื่อรับการตรวจสอบสภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของมาตรการการจัด ชั้นเรือที่ออกโดยสถาบันจัดชั้นเรือนานาชาติ หรือ IACS นอกเหนือจากการตรวจเรือโดยสถาบันการจัดชั้นเรือ ก็ยังมีการตรวจ สอบเรือโดยลูกค้า ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนที่จะเช่าเรือหรือเรือขุดเจาะของกลุ่มบริษัทฯ การตรวจสอบปกติ (regular inspection) เป็นการปฏิบัติกันโดยทั่วไปหากมีการเช่าเรือในระยะยาว โดยปกติกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ก็ถูกตรวจสอบอยู่เป็น ประจำโดยลูกเรือของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ ช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ประจำบน ฝั่งจะตรวจสอบเรือปีละสองครั้งเป็นอย่างน้อย หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำแผน ปฏิบัติการ (action plans) เพื่อที่จะใส่รายการที่จะต้องมีการปรับปรุงลงไป การประกันภัย ในการประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศทางทะเล หรือเรือขุดเจาะ กลุ่มบริษัทโทรีเซน อาจต้องเผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไกขัดข้อง การชนกันของเรือ การสูญหายหรือเสียหายของสินค้าหรือทรัพย์สิน ต่างๆ การสะดุดหยุดลงของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ซึ่งรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วลงทะเล ความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้น จากการเป็นเจ้าของเรือและเป็นผู้ประกอบธุรกิจการ เดินเรือระหว่างประเทศ กลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนได้ ท ำประกั น ภั ย เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รและตั ว เรื อ การประกั น ภั ย ความเสี่ ย งจากสงคราม การคุ้มครองความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือ และครอบคลุมความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น ประกันตัวเรือและเครื่องจักรครอบคลุมความสูญเสีย และความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเรือได้ เช่น การชน การเกยตื้นและอากาศแปรปรวน โดยกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนต้นในวงเงิน 100.000 ถึง 150.

05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนต้นในวงเงิน 10.รายซึ่งได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้กองเรือโทรีเซนยังได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการ ดำเนินงานของเรือที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ โดยเป็นการประกันภัยกับชมรมพีแอนด์ไอ (International P&I Club) สูงสุดถึง 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถึง 53.000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง สำหรับเรือที่ทำการเช่าแบบเหมาลำเข้ามาโดยกลุ่มบริษัทโทรีเซน จะได้รับวงเงินประกันภัยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 350 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ วงเงินประกันภัยของเครื่องจักรและตัวเรือจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบาย ของบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือนั้นๆ และวงเงินประกันภัยจะมีตั้งแต่ 6.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยด้านการคุ้มครองความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดจาก การดำเนินงานของเรือ เป็นการประกันภัยกับชมรมพีแอนด์ไอโดยคุ้มครองในส่วนความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือ รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการที่ ลูกเรือ ผู้โดยสาร และบุคคลที่สามได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้า ข้อพิพาทที่เกิดจากเรือชนกัน ความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม มลพิษที่เกิดจากน้ำมัน สารเคมีและขยะ การลากเรือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การย้ายซากเรือ กองเรือโทรีเซนได้ทำประกันภัยไว้กับกลุ่มสมาชิกชมรมพีแอนด์ไอทั้ง 13 แห่ง ในเดือน กุมภาพันธ์ 2550 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้รับการเข้าเป็นสมาชิกของชมรม Britannia P&I ซี่งเป็นหนึ่งในชมรมพีแอนด์ไอชั้นนำ ของโลก กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงจากสงคราม รวมถึงการปล้น และการก่อการร้าย แต่ไม่ ครอบคลุมถึงการสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือได้ (off-hire) หลังจากได้พิจารณาจาก ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียรายได้ เปรียบเทียบประวัติของวันที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือเท่าที่ผ่านมาจะไม่คุ้มกับการทำประกันภัย เฉพาะกรณีนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนมั่นใจว่าชนิดของประกันภัยปัจจุบันนั้นเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานได้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้มีการตรวจสอบวงเงินประกันภัยเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ก่อนที่จะ ต่อสัญญาประกันภัยและอาจจะมีการปรับวงเงินประกันตามราคาตลาดปัจจุบันที่มีการประมาณไว้ ณ เวลานั้น เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการคุ้มครองในการทำประกันภัยและค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ กลุ่มบริษัทโทรีเซนประกอบธุรกิจโดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 บริษัทฯ เริ่มให้บริการ เป็นตัวแทนเรือในประเทศไทย เมื่อปี 2469 และขยายไปสู่ธุรกิจเดินเรือทะเลในส่วนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือได้ ขยายออกไปจนครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท เช่น การขนถ่ายสินค้า นายหน้าเช่าเหมาเรือ การซ่อมบำรุงและดูแลเรือเดิน ทะเล การบริหารท่าเรือ การเติบโตของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั้น เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ที่จะขยาย ขอบเขตของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นกลุ่มบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทย ธุรกิจตัวแทนเรือในกลุม่ บริษทั โทรีเซน จะดำเนินการโดยสามบริษัท คือ 1) บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด (“ITA”) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 42 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกเว้นในกรณีมลพิษที่เกิดจากน้ำมันจะได้รับความคุ้มครอง 1.

(“TIS”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนักลงทุนทั่วไป TIS ให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือในประเทศเวียดนาม และกัมพูชาตั้งแต่ปี 2526 TIS เป็นหนึ่งในบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ และในเขตพื้นที่วัง เตา (Vung Tau) อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งสินค้า และกำลังพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนามอีกด้วย ทั้งสามบริษัทให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้ จัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้าลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชือ้ เพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลีย่ นลูกเรือ และอืน่ ๆ นอกจากนี้ บริษทั กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีความชำนาญในการให้บริการในการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) ซึ่งครอบคลุมการกระจาย สินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ การรับส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง การเคลื่อนย้ายสินค้าและพัสดุระหว่างประเทศ ธุรกิจการเป็นผู้ประสานงานให้กับบริษัทประกันภัย บริษัท ไทยพีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“TPI”) ก่อ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 โดยก่อนหน้านั้นบริษัทนี้เป็น แผนกหนึ่งของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อย ละ 90 ใน TPI โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่ อยู่ในชมรมพีแอนด์ไอ และบริษัทประกันภัย ในส่วนของตัวเรือและเครื่องจักร TPI ให้บริการครอบคลุมหลายอย่างสำหรับเรือที่เข้ามาเทียบท่าในประเทศไทย เช่น การสำรวจสินค้าที่เสียหาย โดยบริการด้วยความรวดเร็วแต่แม่นยำในการประเมิน การสำรวจความเสียหายของสินค้า หรือตัวเรือในกรณีที่เรือชนกัน การสำรวจความเสียหายของสิ่งติดตั้งและวัตถุที่ลอยน้ำได้ในทะเล การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทและการเป็นตัวแทนในคดีความ ทางกฎหมาย ทีมงานของ TPI ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและเทคนิค สำหรับความเสีย หายต่างๆ โดยมีการทบทวนอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายของประเทศต่างๆ และข้อปฏิบัติตาม กรมธรรม์ ซึ่งส่งผลให้การเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหาข้อยุติได้อย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่าความ เสียหายที่เป็นธรรม ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการส่งกำลังบำรุง(โลจิสติกส์) และ ธุรกิจขนถ่ายสินค้า บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (“CMSS”) ซึ่ง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ให้บริการจัดหา อุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) รวมถึงการ จัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ไม้รองค้ำสินค้า การจัดหา อุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าการให้บริการตรวจนับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินค้า นอกจากนี้ CMSS ยังให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้าขึ้น/ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินค้าไปยังเรือและผู้รับปลายทาง อีกด้วย สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 43 .เอ. 2) บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประทศไทย) จำกัด (“GAC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการร่วมทุน ระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษัท กัลฟ เอเจนซี่ กัมปะนี จำกัด ในประเทศ ลิชเทนสไตน์ ถือหุ้นร้อยละ 49 ITA มีจุดขายจากการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในกลุ่มบริษัทอินช์เคป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดใน โลก GAC เป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในโลกในด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ธุรกิจเดินเรือ และโลจิสติกส์ 3) โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.

000 ตารางฟุ ต ในการนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตนคร ประเทศไทย เพื่ อ ให้บริการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) นายหน้าเช่าเหมาเรือ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FTL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเฟิร์นเล่ย์ ของประเทศ นอร์เวย์ (“เฟิร์นเล่ย์”) โดยถือหุ้นร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ เฟิร์นเล่ย์ เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจในการเป็นที่ ปรึกษาเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊ส การซื้อและ ขายเรือ FTL บริษัทย่อยคือ บริษัท พีที เฟิร์นเล่ย์ อินโดนีเซีย ซึ่งให้บริการในการเป็น นายหน้าเช่าเหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท เฟิร์นเล่ย์ ชิปโบรกกิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด โดย FTL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99 ซึ่งให้บริการใน การเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศอินเดีย นอกเหนือจากจัดหาตลาดให้กับกองเรือโทรีเซนแล้ว เฟิร์นเล่ย์ ยังดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือใน ตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของเรือและผู้เช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก การซ่อมบำรุงและดูแลเรือเดินทะเล บริษัท ที.เอส.มาริไทม์ จำกัด (“TSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นบริษัทที่ได้รับใบรับ รอง ISO 9001 จากลอยด์ รีจิสเตอร์ (Lloyds Register of Shipping) วัตถุประสงค์ เมื่อเริ่มตั้งบริษัท คือการให้บริการซ่อมบำรุงเรือเดินทะเลในกลุ่มบริษัทโทรีเซนที่เข้า มาแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย การให้บริการเกี่ยวกับงานเคลือบพื้นผิวเพื่อการป้องกันต่างๆ บริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด (“ACS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 มีหน้าที่ให้ บริการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบพื้นผิวเพื่อการป้องกันต่างๆ รวมถึง งานเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันความร้อน ป้องกันสารเคมี และปกป้องพื้นผิวจากการ ผุหรือกัดกร่อน และงานทาสีทั่วไปและยังสามารถประยุกต์ใช้กับ ท่อ ถังน้ำโลหะ ถังคอนกรีต โครงสร้างโลหะ คอนกรีต ตู้คอนเทนเนอร์ หลังคา ผนัง และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 44 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .ซี. ในเดือนตุลาคม 2549 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี จำกัด ใน ประเทศลิชเทนสไตน์ (“GACL”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทกัลฟ เอเจนซี่ ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด (“GACTL”) ซึง่ เป็นกลยุทธ์หนึง่ ของกลุม่ บริษทั โทรีเซนในการทีจ่ ะขยายธุรกิจเกีย่ วกับการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) ไปสู่ระดับท้องถิ่น บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GACTL และ ที่เหลือร้อยละ 29 ถือโดย GACL (เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ของธุรกิจคลังสินค้า) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตอร์ม ซึ่งเป็นประธานของกลุ่มบริษัทกัลฟ เอเจนซี่ GACTL ได้ ดำเนิ น โครงการสร้ า งคลั ง เก็ บ สิ น ค้ า ขนาด 10.

การบริหารท่าเรือ บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด (“SPS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหว่างการท่าเรือ ชาร์จา ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟ แซด อี (“TSF”) โดยถือหุ้นร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ TSF เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ท่าเรือชาร์จาได้รับสัมปทานในการ ขนถ่ายสินค้า การจัดการและเก็บรักษาสินค้า การส่งสินค้า การดูแลด้านการตลาด ให้ กั บ สิ น ค้ า ทั่ ว ไป สิ น ค้ า แห้ ง เทกอง และสิ น ค้ า แช่ แ ข็ ง ที่ ท่ า เรื อ คาลิ ด ท่ า เรื อ ฮัมริจาร์ และท่าเรือชาร์จา ครีก เป็นเวลา 10 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้ เมื่อ ครบกำหนด 10 ปี SPS ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2545 โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ โครงการแปรรูปท่าเรือรัฐวิสาหกิจเป็นท่าเรือเอกชน ทั้งนี้พนักงานทั้งหมดและ อุปกรณ์ต่างๆ ในท่าเรือ ถูกโอนเข้ามายังบริษัทนี้ทั้งหมด ท่ า เรื อ คาลิ ด เป็ น ท่ า เรื อ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในบรรดาท่ า เรื อ ทั้ ง สามแห่ ง ที่ อ ยู่ ภายใต้สัญญาสัมปทาน และตั้งอยู่ห่างจากดูไบไปทางใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ท่าเรือทั้งสามแห่งให้บริการรับ-ส่งปริมาณ สินค้ารวมกันได้มากกว่า 5 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา และมีศักยภาพในการเติบโต เพิ่มมากขึ้นในอนาคต สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 45 .

400 รายแก่ผู้รับสินค้าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานและ จุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้เคียง 46 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .การดำเนินธุรกิจอื่นๆ ในแถบประเทศตะวันออกกลาง โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (“TSF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสำนักงานภูมิภาคในแถบตะวันออกกลาง TSF สนับสนุนเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางของกลุ่มบริษัทโทรีเซนที่แวะ ไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และท่าเรืออื่นๆ ในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนในการดำเนินการของเรือ สินค้าของโทรีเซนที่ขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคดังกล่าว TSF ให้บริการเรือที่เข้าไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกว่า 100 ลำต่อปี และติดต่อประสาน งานในด้านการปฏิบัติการเรือกับท่าเรืออื่นๆ โดยมีตัวเลขของเรือที่บริษัทฯ ให้บริการไม่ต่างกัน บริษัทฯ มีความชำนาญทาง ด้านพิธีศุลกากร และให้บริการขนส่งสินค้ามากกว่า 2.

จิตสำนึกของ การร่วมกันเป็นทีม เรา​จะ​ปฏิบัติ​ตน​ใน​อัน​ที่​จะส่ง​เสริม และ​สร้างสรรค์การ​ร่วม​มือ​กัน​ทำงาน​ เป็น​ทีม เรา​จะ​เคารพ​ต่อ​กัน​และ​กัน ​ และ​เชื่อ​มั่น​ใน​ความ​สามารถของ​ พวก​เรา​ทุก​คนใน​การ​ทำงาน​ร่วม​กัน ​เป็น​ทีม สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 47 .

0 6.8 49.288 2.4 20.0 33.3 6.3 6.9 9.0 34.142 1.7 3.0 7.3 พันล้านตัน เทียบกับจำนวน 6.4 9.2 100.4 6.2 3.3 พันล้านตัน ในปี 2544 ในช่วงเวลานี้ อัตรา การเติบโตรวมเฉลี่ยต่อปี (“CAGR”) ในการค้าทางทะเล คิดเป็นร้อยละ 5.8 2.771 1.4 8.1 4.282 2.2 10.1 12.196 4.092 6.1 50.9 7.685 701 722 262 1.161 568 4.252 565 452 235 890 648 406 3.782 8.5 8.086 1.9 100.1 4.1 5.1 19.7 14.7 100.0 อัตราการเติบโตต่อปีรวม ที่มา : Drewry (1) ในปี 2549 สินค้าทางทะเลสูงถึง 8.ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง อุ ต สาหกรรมพาณิ ช ยนาวี เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มที่ ส ำคั ญ อย่ า งมากต่ อ การค้ า ระหว่ า งประเทศ การขนส่ ง สิ น ค้ า ด้ ว ยเรื อ เดินทะเล เป็นวิธีการขนส่งสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปครั้งละมากๆ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และบ่อยครั้งที่การขนส่ง สิ น ค้า ครั้ งละมากๆ นั้นทำได้โดยการขนส่งทางทะเลอย่า งเดี ยว สิ นค้ าที่ ขนส่ ง ทางทะเลจำแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ สินค้าแห้ง และวัสดุเหลว สินค้าแห้งรวมถึงสินค้าแห้งเทกอง สินค้าบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ได้ สินค้าแห้งเทกองจะบรรจุในเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ในขณะที่สินค้าสำหรับบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จะบรรจุในตู้คอน เทนเนอร์ ขนาด 20 หรือ 40 ฟุต โดยวางบนเรือสำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ รวมถึงสินค้าแห้งอื่นๆ ที่ไม่สามารถบรรจุในคอนเทนเนอร์ได้ เพราะมีขนาดน้ำหนักหรือมีข้อจำกัดในการขนย้าย เช่น เครื่องมือ ขนาดใหญ่ เครื่องจักร หรือยานพาหนะขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกบรรทุกไปในเรือบรรทุก สินค้าทั่วไปหรือเรือบรรทุกสินค้าเอนกประสงค์ วัสดุเหลวรวมทั้งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน ก๊าซเหลว เคมีภัณท์และสินค้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งหมดนี้จะบรรทุกในเรือบรรทุกน้ำมัน (tanker vessels) ที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกสินค้า เหล่านี้โดยเฉพาะ ตาราง 12 : ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี 2544 และ 2549 สินค้าทั้งหมด สินค้าทั้งหมด สินค้าแห้งเทกอง วัสดุเหลว รวม สินค้าแห้ง สินค้าแห้งเทกอง สินค้าที่ขนส่งจำนวนมากต่อครั้ง ถ่านหิน แร่เหล็ก ธัญพืช สินค้าขนส่งจำนวนครั้งละไม่มาก สินค้าบรรจุคอนเทนเนอร์ สินค้าไม่ได้บรรจุคอนเทนเนอร์/สินค้าทัว่ ไป จำนวนสินค้าแห้งรวม 2544 2549 2544 2549 ซีเอจีอาร์ (1) ร้อยละของ ร้อยละของ ตัน (ล้าน) ตัน (ล้าน) ร้อยละ 2544-2549 ปริมาณการค้า ปริมาณการค้า ทางทะเลทั้งหมด ทางทะเลทั้งหมด 3.196 3.0 54.2 4.2 13.7 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงขึ้นกว่าจำนวนที่บันทึกไว้ในช่วง ปี 2534-2543 มากกว่าเท่าตัว การค้าได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากการเติบโตขึ้นอย่างมากของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ ในประเทศ จีน อินเดีย และประเทศในแถบเอเชียอื่นๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 48 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .500 7.1 14.500 3.5 100.3 45.7 5.

8 พันล้านตัน คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรวม (“CAGR”) เท่ากับร้อยละ 5.7 7.7 3.0 4.7 1.ตาราง 13 : อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2544 ถึง 2549 (ความเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละเทียบกับปีก่อน) ปี 2544 2545 2546 2547 2548 2549 เศรษฐกิจโลก 2.3 1.3 1.000 2.0 8.1 พันล้านตัน เป็น 2.4 4.2 ที่มา : Drewry การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล สิ น ค้ า แห้ ง เทกองสามารถนิ ย ามต่ อ ไปได้ อี ก ว่ า คื อ สิ น ค้ า แห้ ง เทกองที่ ข นส่ ง เป็ น ปริ ม าณมากในแต่ ล ะเที่ ย ว (major bulks) และสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) ซึ่งทั้งหมดนี้จะบรรทุกโดยเรือ บรรทุกสินค้าแห้งเทกอง สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยวได้แก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน และธัญพืช (รวมถึง ข้าวสาลี ธัญพืชหยาบ และถั่วเหลือง) สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์จากแร่ (รวมทั้งสินแร่โลหะ) ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ ในช่วงปี 2524-2533 และช่วงปี 2534-2543 การเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประจำปีของการค้าสินค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 2.4 3.3 10.1 1.3 ทำให้อุปสงค์ของการ ใช้เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นอย่างมาก แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการค้าทางทะเลของสินค้าแห้ง เทกองที่ขนส่งเป็นประมาณมากและปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ตั้งแต่ ปี 2544 ถึง 2549 แผนภูมิ 8 : การพัฒนาของการค้าสินค้าแห้งเทกอง (ลานตัน) 3.5 8.7 5.5 เพียงเล็กน้อยต่อปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2544 ถึง ปี 2549 การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลเพิ่มขึ้นจาก 2.7 1.6 2.9 3.1 2.9 2.000 1.3 4.3 ยุโรป 1.0 10.500 2.500 1.8 2.1 1.000 500 0 2544 2545 2546 2547 สินคาแหงเทกองที่ขนสงเปนปริมาณมาก สินคาแหงเทกองที่ขนสงเปนปริมาณไมมาก 2548 2549 ที่มา : Drewry สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 49 .4 7.7 อินเดีย 4.4 -0.2 3.6 2.2 จีน 7.7 9.8 ญี่ปุ่น 0.1 5.2 สหรัฐอเมริกา 0.4 10.1 10.

301 1.905 4.000 เดทเวทตัน ที่มา : Drewry ในอดีตที่ผ่านมามีเพียงบางประเทศเท่านั้น ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าสินค้าแห้งเทกอง ในช่วง ปี 2534-2543 ประเทศญี่ปุ่นเป็นพลังขับเคลื่อนทางการค้าที่สำคัญของธุรกิจนี้ เมื่อการผลิตในทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กระตุ้นการนำเข้าสินค้าแบบเทกอง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศจีน และตามด้วยอินเดีย ได้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่ สำคัญในการเพิ่มการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล ในระดับโลกการผลิตและการใช้เหล็กของประเทศจีน กลายเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่ทำให้การค้าสินค้าแห้งเทกอง นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่มาจากการค้าสินแร่เหล็ก 50 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .2 สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็น 890 920 957 1.8 และ ร้อยละ 4.049 1.292 3.565 3.8 ธัญพืช 235 245 240 248 253 262 2.347 (พันล้านตัน-ไมล์) อัตราการเติบโตโดยรวม ปี 2544/2549 ร้อยละ 8.852 3.5% 7. สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.1% 5.3% 5.579 6.3 9.4 3.531 2.9 ของการค้าสินค้า แห้งเทกองทางทะเลทั้งหมดในปี 2549 ในจำนวนนี้ ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กและถ่านหินเติบโตเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโต รวมเฉลี่ยต่อปี (“CAGR”) เท่ากับ ร้อยละ 9.580 2.716 2.142 2.5 0.763 11.532 2.1% ที่มา : Drewry อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างต่างๆ ของรูปแบบทางการค้า อุปสงค์ตันไมล์ของสินแร่เหล็ก และถ่านหินเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าการค้า ดังจะเห็นได้จากตัวเลขในตารางดังต่อไปนี ้ ตาราง 15 : อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง(1) ปี 2544 ถึง 2549 ถ่านหิน แร่เหล็ก ธัญพืช สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็น ปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว รวม (1) 2.259 1.025 1.771 5.050 3.0 10.637 2.086 4.481 3.4 แร่เหล็ก 452 484 524 587 660 722 9.319 3.1 ปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว รวม 2.3 เปลี่ยนแปลงต่อปี 1.340 2.510 2.4 ตามลำดับ ในช่วงตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2549 ตาราง 14 : ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ ปี 2544 ถึง 2549 (ล้านตัน) 2544 2545 2546 2547 2548 2549 อัตราการเติบโตรวมปี 2544/2549 ร้อยละ ถ่านหิน 565 570 619 650 675 701 4.919 4.219 2.319 1.218 1.9 2544 2545 2546 2547 2548 2549 ไม่รวมเรือที่มีขนาดระวางบรรทุกต่ำกว่า 10.6% 5.021 4.971 10.978 12.257 5.792 13.6% 3.741 3.723 9.251 1.463 3.610 3.277 1.

1 159.4 46.6 90.3 19.3 349.1 824.7 90.4 27.1 179.239.5 47.2 173.8 ต่อปี จากการเติบโตของการผลิตเหล็ก เป็นผลให้การนำเข้าแร่เหล็กของจีนเติบโตอย่างมากตามไปด้วย สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 51 .000 30% 25% 800 600 400 200 0 2543 2544 2545 2546 2547 การผลิตเหล็กของโลกคิดเปนลานตัน (แกนซาย) สวนแบงทางการตลาดของจีน (แกนขวา) 2548 2549 20% 15% 10% 5% 0% ที่มา : Drewry ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การผลิตเหล็กของจีนเติบโตขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 22.9 ทำให้ผลผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 422 ล้านตัน ปัจจัยนี้แทบจะเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้มีการเพิ่มอย่างรวดเร็วของตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง แผนภูมิ 9 : การผลิตเหล็กของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 1.7 (p) คือ (ชั่วคราว) ที่มา : Drewry การผลิตเหล็กดิบของจีน จากที่เคยผลิตได้ประมาณ 220 ล้านตัน ในปี 2546 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 270 ล้านตัน ในปี 2547 (เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 22.3 47.1 91.0 850.9 98.9 677.8 56.2 17.7 48.1 19.7 112.8 (ล้านตัน) รวมที่ อื่นๆ รวม สำคัญ 590.2 18.5 112.400 เปอรเซ็น 40% 1.3 17.054.7 219.3 901.1 305.2 921.5 150.7 110.4 10.3 269.7 317.9 963.8 31.6 38.6 93.3 102.5 9.2 45.6 ล้านตัน ต่อปี) ในปี 2549 คาดว่าการผลิตเหล็กดิบจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20.5 20.9 45.3 422.2 1.5 18.7 164.7 ต่อปี) และประมาณ 350 ล้านตันในปี 2548 (เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 29.5 56.9 107.1 1.8 32.9 เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย 43.9 179.3 28.8 เทียบกับการเพิ่มการผลิตของ โลกเฉลี่ยร้อยละ 7.ตาราง 16 : การผลิตเหล็กดิบของโลก 2544 2545 2546 2547 2548 2549(p) (ชั่วคราว) เปลี่ยนแปลงร้อยละ จาก 2544-2549 อียู-15 สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน 158.4 285.8 260.3 749.2 12.0 22.129.5 158.1 42.5 169.6 272.8 98.5 9.9 304.200 35% 1.8 629.8 1.5 116.

แผนภูมิ 10 : การนำเข้าแร่เหล็กของจีนจากประเทศต่างๆ (ลานตัน) 350 300 250 200 150 100 50 0 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 อื่นๆ อินเดีย บราซิล ออสเตรเลีย ที่มา : Drewry การนำเข้าแร่เหล็กของจีนในปี 2549 เท่ากับ 327.0 ล้านตัน ทำให้อัตราการเติบโตรวมเฉลี่ยต่อปีเพิ่มเป็นร้อยละ 23.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 จากปี 2548 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 275.0 ตั้งแต่ปี 2544 จีนมีอุปสงค์ของการนำเข้าแร่เหล็ก อย่างมาก ซึ่งปกติแล้วจะนำเข้ามาจากออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย แอฟริกาใต้ และเปรู ตั้งแต่ปี 2543 ส่วนแบ่งทางการตลาด ของออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ลดลง โดยที่ส่วนแบ่งทางการตลาดของอินเดียและบราซิลเพิ่มขึ้นมาแทนที่ การเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณตันไมล์ที่เพิ่มขึ้นของแร่เหล็กเทียบกับตลาดสินค้าแห้งเทกองทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัย ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเรือที่ขนาดใหญ่กว่าในกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ตาราง 11 : การค้าแร่เหล็กทางทะเลของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2543 2544 2545 2546 2547 2548 การคาแรเหล็กทางทะเลของโลกคิดเปนลานตัน (แกนซาย) สวนแบงทางการตลาดของจีน (แกนขวา) ที่มา : Drewry 52 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ เปอรเซ็น 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2549 .

เกาหลีใต้ โคลัมเบีย .ยุโรปตะวันตก จีน .อเมริกาใต้ อ่าวสหรัฐ .ญี่ปุ่น อ่าวสหรัฐ . มีเส้นทางการค้าหลักบางเส้นทางสำหรับสินค้าแห้งเทกอง ที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว ส่วนใหญ่ถ่านหิน จะมีการขนส่งจากออสเตรเลียและแคนาดาไปยังภูมิภาคตะวันออกไกลและยุโรป ในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วแร่เหล็กจะถูกขนส่ง จากออสเตรเลียและบราซิลไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่นและยุโรป ส่วนใหญ่ ธัญพืช จะถูกขนส่งจากอ่าวสหรัฐอเมริกา บราซิล หรือ อาร์เจนตินา ไปยังยุโรป และตะวันออกไกล แผนภูมิ 12 : เส้นทางการขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกองทางทะเลที่สำคัญ เส้นทางการขนส่งถ่านหิน ออสเตรเลีย .ยุโรปตะวันตก ในขณะที่ภาพทางด้านบนแสดงเส้นทางการค้าสินค้าแห้งเทกองที่สำคัญในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงว่า การค้าทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ยกตัวอย่างเช่น จีนเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกหลักของถ่านหิน แต่เมื่อไม่นานมา นี้มีการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าถ่านหินของจีนอยู่ในอัตราที่สูงขึ้น เส้นทางและโอกาสทางการค้าใหม่ๆ กำลังเป็นลักษณะที่เกิด ขึ้นตลอดเวลาในตลาดนี้ เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เป็นปัจจัยที่มีความผันผวนมากที่สุดในกองเรือโลกในแง่ของทางเลือก เรือแทบจะ ไม่ได้เดินเส้นทางไปกลับเท่านั้น และมักจะเดินทางไปเส้นทางสามแห่งหรือมากกว่านั้น ดังนั้นระยะทางของเส้นทางการค้า จึงมีความสำคัญมากขึ้นในด้านความสมดุลของอุปสงค์ของการใช้เรือ และการเพิ่มการขนส่งทางเรือระยะยาวทำให้มีผล กระทบมากขึ้นต่ออุปสงค์ของการใช้เรือโดยรวม อุปสงค์ของระวางบรรทุกของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของกองเรือโลก ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตของการค้านำไปสู่ความแออัดของท่าเรือ ทำให้เรือหลายลำต้องจอดรอ นอกท่าเรือ เพื่อขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงเรือเนื่องจากอุปทานที่จำกัดของท่าเทียบเรือในท่าเรือที่สำคัญ สิ่งนี้เป็นปัจจัยอีกประการ หนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะตึงตัวในตลาด โดยเฉพาะในเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น เรือ Panamax และ Capesize ซึ่งยังประสบ ปัญหาความล่าช้าหลายครั้งที่ท่าเรือสำคัญในสถานที่อย่างเช่น ออสเตรเลีย และบราซิล สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 53 .ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย .ยุโรปตะวันตก จีน .จีน บราซิล .จีน บราซิล .ยุโรปตะวันตก แอฟริกาใต้ .ญี่ปุ่น ที่มา : Drewry เส้นทางการขนส่งธัญพืช อ่าวสหรัฐ .เอเชีย อาร์เจนตินา .ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย .บราซิล เส้นทางการส่งแร่เหล็ก ออสเตรเลีย .

000 ถึง 60.000 ถึง 100.000 – 29.517 37.2 ล้านเดทเวทตัน ตารางข้างล่างนี้แสดงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองแยกประเภทตามขนาด ระวาง ณ เดือนตุลาคม 2550 อายุเฉลี่ยของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ณ เดือนตุลาคม 2550 คือ 15.2 100.685 ลำ ระวางบรรทุกรวมเท่ากับ 388.0% 388.999 2.000 เดทเวทตัน โดยปกติแล้วเรือประเภทนี้จะใช้บรรทุกสินค้า ประเภทแร่เหล็กและถ่านหินในเส้นทางระยะไกล และการที่เรือมีขนาดใหญ่ทำให้มีท่าเรือไม่กี่แห่งในโลกสามารถรองรับการ เทียบท่าได้ Panamax : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 60.0 Handysize 10.6 28.5 ปี ตาราง 17 : กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนตุลาคม 2550 ประเภท เดทเวทตัน จำนวนเรือ ร้อยละของ ระวางบรรทุกรวม ร้อยละของกองเรือ กองเรือรวม (ล้านเดทเวทตัน) (เดทเวทตัน) Capesize 100.999 1.7 Handymax 30.1 44.000 เดทเวทตัน เรือประเภทนี้ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้สามารถแล่นผ่านช่องแคบปานามาได้ (ดังนั้นจึงเรียกว่า “Panamax” เรือประเภทที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถแล่นผ่านคลอง ปานามา) ทำให้เรือมีความคล่องแคล่วมากกว่าเรือประเภท Capesize เรือประเภทนี้ใช้บรรทุกถ่านหิน ธัญพืช และสินแร่ แม้จะเป็นจำนวนน้อย เช่น โบไซท์/อลูมินา และหินฟอสเฟต เนื่องจากจำนวนเรือประเภท Capesize ที่ให้บริการลดลง จึงมี การใช้เรือ Panamax ในการขนส่งสินค้าเหล็กด้วย l Handymax/Supramax : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 30.0% รวม ที่มา : Drewry 54 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .946 29.000 – 99.0 107.1 33.000 – 59.0 Panamax 60.2 128.471 22.000 ถึง 30.5 27.000 เดทเวทตัน เรือบรรทุกประเภทนี้ ขนส่งอยู่ในเส้นทางกระจายทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก โดยบรรทุกสินค้าประเภทธัญพืชและสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณ ไม่มากในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก ประเภทของเรือตามมาตรฐานมักจะต่อขึ้นพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ยกสินค้าขึ้นและลงเรือ ขนาด 25 ถึง 30 ตัน ซึ่งทำให้เรือสามารถขนถ่ายสินค้าในที่กรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายสินค้าแห้งเทกอง (โดยเฉพาะแร่ที่ ใช้ในอุตสาหกรรม) และเพื่อทำการขนส่งสินค้าในประเทศและท่าเรือและที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกจำกัด เรือประเภทเหล่านี้ ทำให้มีความคล่องตัวทางการค้า ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าแบบเทกองหลายประเภทและการค้าสินค้า เทกองประเภทใหม่ๆ l Handysize : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 10.3 6.000 เดทเวทตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก เรือประเภทนี้ใช้ในเส้นทางการค้าระดับภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถ เป็นเรือส่งต่อสินค้าให้เรือที่ใหญ่กว่าด้วย เรือประเภท Handysize มีขนาดพอเหมาะกับท่าเรือขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดทาง ด้านขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ยกสินค้าขึ้นและลงเรือนั้นช่วยให้เรือสามารถให้บริการในท่าเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกจำกัดสำหรับ การขนถ่ายสินค้าขึ้นลง l ในเดือนตุลาคม ปี 2550 กองเรือสินค้าบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองของโลกประกอบไปด้วยเรือทั้งหมด 6.0 11.อุปทานของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ในตอนแรกนั้นเรือบรรทุกสินค้าเทกองได้รับการพัฒนามา เพื่อขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ถูกส่งครั้งละจำนวนมาก และไม่จำเป็นต้องขนส่งในรูปแบบที่มีการบรรจุหีบห่อ ข้อได้เปรียบของการขนส่งสินค้าแบบเทกองคือสามารถลดต้นทุนใน การบรรจุหีบห่อ และการขนสินค้าขึ้นลงเรือสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ปัจจุบันกองเรือขนส่งสินค้าแห้ง เทกองของโลกนี้จำแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามขนาดระวางบรรทุกสินค้า ได้แก่ l Capesize : เรือที่มีระวางบรรทุกมากกว่า 100.000+ 751 11.7 108.999 1.685 100.

7 92.000 – 29.0% รวม ที่มา : Drewry แผนภูมิ 13 : การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2550 (ตามปีที่กำหนดการส่งมอบ) 70 ล้านเดทเวทตัน 60 50 40 30 20 10 0 2550 2551 Handysize Handymax Panamax Capesize 2552 2553 2554 2555 ที่มา : Drewry สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 55 .8 72.7 2. ถึงแม้ว่ากองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโลกจะได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อตอบสนองกับการ เพิ่มขึ้นของการค้าทางทะเลและอุปสงค์ของเรือ อุปทานของอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยโดยรวมต่อปีหรือ CAGR ในช่วงปี 2544 ถึง 2549 ตามหน่วยเดทเวทตัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับการใช้ตันไมล์ที่เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6. 2555 ตาราง 18 : การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2550 ขนาดประเภท เดทเวทตัน จำนวนเรือ ร้อยละของ ระวางบรรทุกรวม ร้อยละของกองเรือ กองเรือรวม (ล้านเดทเวทตัน) (เดทเวทตัน) Capesize 100.0 40.5 37.9 และช่วยอธิบายว่า ทำไมตลาดการขนส่งทางทะเลจึงตึงตัวและอัตราค่าระวางของสินค้าแห้งเทกองจึงสูงขึ้น การสั่งเรือต่อใหม่มีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์ระหว่างรายการการสั่งซื้อรวมและจำนวนกองเรือที่มีอยู่ เป็นแนวทางแสดงให้เห็นระดับในอนาคตของอุปทาน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2550 รายการการสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ของโลกมีจำนวน 186.999 1.000+ 501 66.000 – 99.5 46.185 32.999 119 6.7 Handymax 30.4 Panamax 60.2 2.000 – 59.999 500 34.5 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 48.3 50.0 ของกองเรือสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน ในบางกรณีการส่งมอบ ตามรายการสั่งซื้อนี้ยืดไปถึงปี พ.5 Handysize 10.5 48.065 42.6 5.7% 186.ศ.

000 40.ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอัตราค่าเช่าเรือ อัตราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองถูกกำหนดโดยความสมดุลของอุปสงค์ และอุปทานของเรือบรรทุก แม้ว่า จะเป็นจริงที่ว่าความรู้สึกของตลาดอาจมีส่วนในการกำหนดแนวโน้มอัตราระยะสั้น อัตราการเช่าเรือยังผันผวนตามขนาดของเรือ อย่างเช่นปริมาตรและรูปแบบการค้าของวัตถุดิบไม่กี่ชนิด (สินค้าแห้ง เทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว) จะมีผลต่อความต้องการของเรือบรรทุกที่มีขนาดใหญ่กว่า เพราะอุปสงค์ในการ ใช้เรือบรรทุกแห้งเทกองขนาดที่ใหญ่กว่าได้รับผลกระทบจากปริมาณและรูปแบบการค้าของจำนวนสินค้าวัตถุดิบไม่กี่ตัว อัตรา ค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกที่ใหญ่ขึ้นมักจะผันผวนได้มากกว่า ในทางกลับกัน การค้าวัตถุดิบหลายชนิด (สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว) เป็นตัวผลักดันอุปสงค์ของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดที่เล็ก กว่า ดังนั้นอัตราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสำหรับเรือเหล่านั้นจึงมีความผันผวนน้อยกว่า แผนภูมิ 14 : อัตราเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี (ดอลลารสหรัฐตอวัน) 140.000 120.000 0 2539 2540 2541 Capesize Handymax Panamax Handysize 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 อัตราสำหรับเรืออายุ 1-5 ปี ยกเว้นเรือ Handysize ที่มีอายุ 10 .000 80.15 ปี ที่มา : Drewry 1* ในตลาดการเช่าเรือเหมาลำแบบเป็นระเวลา อัตราแตกต่างกันตามระยะเวลาเช่าเหมาและปัจจัยเฉพาะต่างๆ ของเรือบรรทุกอย่างเช่นอายุ ความเร็ว และการเผาผลาญเชื้อเพลิง ในตลาดเรือเช่าเหมาแบบเป็นเที่ยว อัตราจะถูกกำหนด จากขนาดของสิ น ค้ า บรรทุ ก วั ต ถุ ดิ บ เวลาที่ ถึ ง ท่ า และค่ า ธรรมเนี ย มการผ่ า นคลอง รวมทั้ ง ภู มิ ภ าคที่ มี ก ารส่ ง มอบและ การส่งมอบอีกครั้ง ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราค่าระวางของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ ปี 2547 คือความ ต้องการใช้เรือสูง เนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบของประเทศจีนและประเทศในเอเชียอื่นที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 56 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .000 100.000 60.000 20.

Handymax.608 30.000 Capesize 170.000 1-5 ปี 9.021 55.000 *เฉลี่ยของปีจนถึงปัจจุบัน ที่มา : Drewry ตารางข้างบนแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตราการเช่าของเรือ Handysize และ Handymax และ เรือ Capesize สะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากเศรษฐกิจในเอเชีย ราคาเรือ ราคาเรือสั่งต่อใหม่ ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่สูงขึ้นมากตั้งแต่ ปี 2546 เนื่องจากภาวะตึงตัวของความสามารถในการ ผลิตของอู่ต่อเรือ การสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และอัตราค่าเช่าเรือที่สูงขึ้น มีการประมาณการว่าราคาของเรือบรรทุกแห้งเทกองสั่งต่อ ใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนตุลาคม ปี 2550 ราคาเรือมือสอง ในตลาดเรือมือสอง ราคาของเรือสั่งต่อใหม่ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและและความแข็งแกร่งของตลาดค่าระวางสินค้า ยังมีผลต่อราคาทำให้ราคาพุ่งอย่างรวดเร็วในปี 2547 ก่อนที่จะตกลงในช่วงแรกของปี 2549 และขึ้นไปอีกครั้งในช่วงปลายปี ในปี 2550 ราคายังคงสูงอยู่ หลายครั้งที่ราคาขึ้นไปที่สร้างสถิติสูงสุดใหม่ๆ และราคาเรือบางชนิดสูงกว่าเรือต่อใหม่โดยเฉพาะ เรือที่ยังมีอายุน้อย ดังนั้น ในปี 2548 และอีกครั้งในขณะนี้ ในปี 2550 อุปสงค์ของเรือสมัยใหม่มีผลทำให้ราคาของเรือเรือบรรทุกสินค้า แห้งเทกองมือสองประเภท Handysize.475 62.629 4.829 8.500 Handymax 50-55.442 13.313 23.000 (ระยะเวลาเฉลี่ย-ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน) Panamax 70-75.275 79.917 49.333 45.000 10-15 ปี 5.854 22.736 31.646 90.708 27.289 14.000+ 1-5 ปี 14.021 12.472 7.558 21.038 21.102 17.550 155.475 47.543 9.ตาราง 19 : เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง-อัตราการเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา 1 ปี ประเภท เดทเวทตัน 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550* ตุลาคม 2550 Handysize 26-28.800 40.431 13.000 1-5 ปี 8.781 36. Panamax และ Capesize บางลำที่มีอายุประมาณ 5 ปี มักจะสูงกว่า เทียบกับราคาของเรือที่สั่งต่อใหม่ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 57 .600 30.413 12.

47 ม. 48 ม.แผนภูมิ 15 : ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่ ปี 2542 ถึง 2550 (ล้านเหรียญสหรัฐ) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2449 2550 Capesize Panamax Handymax Handysize ที่มา : Drewry แผนภูมิ 16 : ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง ปี 2542 ถึง 2550 ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสองอายุ 5 ปี (ระยะเวลาโดยเฉลี่ย) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ม. 44 ม. 43 ม. 50 Handysize Handymax Panamax Capesize ที่มา : Drewry ภาวะอุตสาหกรรมงานบริการนอกชายฝั่ง ภาพรวม ความต้องการบริการการขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เกิดจากการลงทุนและกิจกรรมในการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ระดับการลงทุนขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทน้ำมันและรายได้ พื้นที่สำหรับการ สำรวจและการพัฒนา รวมทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 58 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .ค. 46 ม.ค.ค.ค.ค. 49 ม.ค. 45 ม.ค.ค.ค. 42 ม.

ค.ค. 46 ม. 46 ก. 43 ม.ค. 47 ม. 49 ก.ค.ค.ค.ค. 49 ม.ค.ค. 43 ก. 47 ก.ค.ค. 50 ก. 48 ก. บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเมื่อไม่นานมานี้ได้เพิ่มการใช้จ่าย เพื่อการสำรวจและการผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม แผนเชิงรุกที่จะเพิ่มการผลิตปริมาณสำรองและส่วนแบ่งการตลาด โครงการการพัฒนาพื้นที่หลายโครงการที่ก่อนหน้านี้ ได้ถูกชะลอไปได้กลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง กิจกรรมการขุดเจาะซึ่งมีจำนวนน้อยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้ความต้องการ บริการด้านดังกล่าวในปัจจุบันเพิ่มขึ้น พิจารณาจากความต้องการของลูกค้า จึงน่าเชื่อว่างบประมาณเพื่อการสำรวจและ การพัฒนาจะเพิ่มขึ้นและนำไปสู่ระดับที่ยั่งยืนของกิจกรรมในตลาดการให้บริการการขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ตามรายงานของ Fearnleys ตลาดบริการการขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในเอเชียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากความต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดีย และโครงการใหม่ๆ ของบริษัทสำรวจและผลิตในเอเซีย ตลาดบริการการขุดเจาะเป็น ตลาดวัฎจักรและมีความผันผวน เริ่มจากการสำรวจที่มีความผันผวนสูงสู่ตลาดการบริการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่มีเสถียรภาพมากกว่า การบริการเรือขุดเจาะแบบ Tender Rig และวิศวกรรมโยธาใต้น้ำตอบสนองตลาดการผลิตน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นตลาดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีเสถียรภาพมากกว่า ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และมากกว่าอัตราทางการเงินที่บริษัทน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติใช้เป็นตัวตัดสินใจในการที่จะพัฒนาโครงการ องค์ ป ระกอบอย่ า งเช่ น ความต้ อ งการทั่ ว โลกที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ระดั บ การผลิ ต ที่ ล ดลง ภาวะสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ก าร เปลี่ยนแปลงมาก และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบางประเทศ เป็นปัจจัย ที่ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2549 ราคาเฉลี่ยรายปีของน้ำมันดิบ Brent ที่วัดตามอัตราที่เป็นตัวเงินจริงสูงกว่า 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรก ราคาดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 จากราคาในปี 2548 นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent ทำสถิติ ใหม่ที่ 77.ค.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 แผนภูมิแสดงราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอดีต แผนภูมิ 17 : ราคาน้ำมันในอดีต ราคาน้ำมันดิบ Brent ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ม. 45 ม.ค.ค. 44 ม. 48 ม.ค. 45 ก. 44 ก. 50 ที่มา : Fearnleys สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 59 .ค.

000 60.719 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 68.663 ล้านบาร์เรลต่อวันเช่นเดียวกัน ระหว่างช่วงเวลา ดังกล่าว การบริโภคก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 208 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็น 276 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ขณะที่ การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 207 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็น 277 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แผนภูมิข้างล่างแสดงถึงการผลิตและการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว 1.830 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 83.000 80.000 10.ศ.000 50.125 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 81.แผนภูมิ 18 : ราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ในอดีต ดอลลารสหรัฐอเมริกา / mmBtu 16 14 12 10 8 6 4 30/11/2550 29/6/2550 31/1/2550 31/8/2549 31/1/2549 31/10/2548 31/5/2548 31/12/2547 30/7/2547 27/2/2547 30/4/2546 29/11/2545 28/6/2545 31/1/2545 31/8/2544 31/10/2543 0 30/3/2543 2 ที่มา : Fearnleys การผลิตและการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ระหว่างปี 2538 ถึง 2549 การบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 69.000 30.000 40.000 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 การผลิตทั่วโลก การบริโภคทั่วโลก ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2007 60 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .000 70.000 20. 2523-2549) 90.000 b/d แผนภูมิ 19 : การผลิตและการบริโภคน้ำมันทั่วโลก (พ.

2549) 3.000 2528 ที่มา : Fearnleys 2530 2532 Brent Blend E&P spending 2534 2536 2538 สารบัญ 2540 2542 2544 2546 2548 2550 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 61 .000 50.000 2. USDm 350.000 200.000 250. USD/bbl E&P spending.000 100.500 2.000 1.500 พันลานลูกบาศกเมตร 3.000 150.500 1. 2523 .000 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Oil Price.ศ.แผนภูมิ 20 : การผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติทั่วโลก (พ.000 500 0 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 การผลิตทั่วโลก การบริโภคทั่วโลก ที่มา : BP Statistical Review of World Energy June 2007 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการน้ำมันในโลกที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลทำให้ปริมาณสำรองจากแหล่งบนบกลงลด ผู้ผลิต พลังงานได้เพิ่มความสนใจในการสำรวจและผลิตแหล่งนอกชายฝั่งทะเล การผลิตน้ำมันจากแหล่งนอกชายฝั่งทะเลส่วนมาก เป็นการขุดเจาะระดับน้ำตื้น ดังนั้นบริเวณน้ำลึกเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสำหรับการสำรวจและผลิตพลังงานนอก ชายฝั่งทะเล เมื่อไม่นานมานี้จึงมีการมุ่งเน้นการสำรวจและผลิตพลังงานในพื้นที่ที่น้ำลึกขึ้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้ การสำรวจและผลิตในบริเวณดังกล่าวเป็นไปได้มากขึ้นและมีต้นทุนที่ลดลง การใช้จ่ายด้านการสำรวจและการผลิต ราคาน้ ำ มั น และก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น ตั ว ตั ด สิ น การใช้ จ่ า ยด้ า นการสำรวจและการผลิ ต ขณะที่ ก ารใช้ จ่ า ยด้ า น การสำรวจและการผลิตก็เป็นตัวผลักดันบริการการขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตทั่วโลกและราคาน้ำมัน แผนภูมิ 21 : ตารางค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตและราคาน้ำมัน Nominal terms 300.

ภาวะอุตสาหกรรมบริการการขุดเจาะ อุตสาหกรรมการขุดเจาะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ความต้องการของการขุดเจาะและบริการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นผลมาจากหลายปัจจัย รวมทั้งราคาในปัจจุบันและราคาที่คาดหวังในอนาคตของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และ ระดับของกิจกรรมของการสำรวจและการผลิตน้ำมันและก๊าซ การปฏิบัติงานสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดย เคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะจากภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาค แต่ต้นทุนการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะและจำนวนเรือขุดเจาะที่เคลื่อนที่ ได้ที่ว่างอยู่อาจทำให้ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานแตกต่างไประหว่างตามภูมิภาค อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วความ แตกต่างระหว่างภูมิภาคเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากเรือขุดเจาะนั้นเคลื่อนที่ได้ แบบของเรือขุดเจาะ เรือขุดเจาะแบบ Tender เรือขุดเจาะชนิดนี้มีรูปร่างเป็นเรือท้องแบน สามารถผูกยึดกับแท่นขุดเจาะได้ บนเรือประกอบด้วยห้องพักอาศัย สำหรับลูกเรือ ถังเก็บโคลน ปั๊มสำหรับสูบถ่ายโคลนที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานขณะขุดเจาะ และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อย่างเดียวที่จะเคลื่อนย้ายไปยังที่แท่นขุดเจาะในขณะที่ปฏิบัติงานคือชุดอุปการณ์ขุดเจาะ เรือขุดเจาะแบบ Tender มี อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะพร้อมอยู่บนเรือโดยมีปั้นจั่นที่สามารถยกแม่แรงบนแท่นขุดเจาะ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยเรือแม่แรง และอุปกรณ์อื่น เรือขุดเจาะแบบ Tender นี้ได้ถูกพัฒนาสำหรับการผลิตจากกลางแท่นขุดเจาะซึ่งให้บริการสำหรับบ่อขุดเจาะ น้ำมันขนาดเล็ก เรือขุดเจาะชนิดนี้จะเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานตามแท่นขุดเจาะได้โดยมีชุดอุปกรณ์ขุดเจาะพร้อมบนเรือ โดย ปกติแล้ว เรือเจาะแบบท้องแบนนั้น มีขนาดยาว 300 ฟุต กว้าง 80 ฟุต มีระวางบรรทุกประมาณ 4.500 ตัน และสามารถใช้ได้ ในระดับความลึกที่บริเวณ 30 – 400 ฟุต เรือเจาะท้องแบนนี้ยังสามารถผูกยึดได้ในที่ความลึกถึง 6.500 ฟุต โดยการใช้ที่ผูกยึด ที่เตรียมไว้ มีที่พักให้ลูกเรือได้มากกว่า 100 คน เรือขุดเจาะแบบ Jack-up เรือขุดเจาะแบบ Jack-up สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานขุดเจาะได้จากตัว เรือโดยตรง ประกอบไปด้วย ขา 3 ขา ที่ยืนอยู่บนพื้นท้องทะเลเพื่อใช้ยกตัวเรือให้ลอยสูงจากระดับน้ำทะเลขณะปฏิบัติการ ขุดเจาะ และเมื่อต้องการย้ายตำแหน่งในการปฏิบัติงานจะกระทำได้โดยลดระดับเรือให้ลอยอยู่บนน้ำทะเล แล้วทำการเคลื่อน ย้ายตัวเรือไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยอาศัยเรือที่ใช้ส่งกำลังบำรุงลากไป เรือขุดเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสำหรับไว้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะตามตำแหน่งท่อต่างๆ บนหลุมที่ จะทำการขุดเจาะ โดยไม่ต้องย้ายการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะหรือตัวเรือ เรือขุดเจาะแบบ Ultra Premium Jack-up มีขีดความ สามารถปฏิบัติงานได้ในที่น้ำทะเลลึกมากกว่า 300 ฟุต เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขุดเจาะที่ลอยอยู่เหนือน้ำมีระบบปรับระดับกินน้ำลึกของเรือเพื่อ ใช้ปฏิบัติการที่ระดับความลึกของน้ำทะเลต่างๆ ได้โดยใช้ถังถ่วงน้ำอับเฉาในการปรับแต่ง และเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบ จากสภาวะต่างในทะเล (คลื่น ลม และกระแสน้ำ) และช่วยการทรงตัวของเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible สามารถติดตรึงอยู่กับที่ขณะปฏิบัติงานขุดเจาะโดยใช้การทิ้งสมอหลายๆ ตัว เพื่อยึดตัวเรือหรือระบบ คอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำแหน่งเรือผ่านสัญญาณดาวเทียม (Dynamic Positioning) 62 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible บางรุ่นมีเครื่องจักรที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองไปยังตำแหน่งใหม่ได้ ถึงแม้ว่า เรือขุดเจาะส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรือส่งกำลังบำรุงในการลากจูง เรือขุดเจาะแบบ Drillships เรือขุดเจาะแบบ Drillships เป็นเรือที่มีเครื่องจักรเคลื่อนตัวเอง รูปร่างคล้ายเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป สามารถเคลื่อน ย้ายไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้มากกว่าเรือขุดเจาะชนิดอื่นๆ การปฏิบัติงานขุดเจาะจะดำเนินการโดยผ่านจากช่องใต้ท้อง เรือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (“moon pools”) เรือแบบ Drillships จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและบรรทุกน้ำหนัก ได้มากกว่าเรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible rigs และเหมาะสำหรับการขุดเจาะนอกชายฝั่งในและพื้นที่ห่างไกล เนื่องจาก ความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าและความสามารถในการเคลื่อนย้าย การตรึงตัวเรือขณะปฏิบัติงานขุดเจาะ ใช้วิธีการทิ้งสมอหลายตัว หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำบลที่เชื่อมอัตโนมัติผ่านสัญญาณดาวเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับ เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible กองกำลังเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล การใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล (“MODUs”) อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ อัตรา ค่าเช่าต่อวันของเรือประเภทนี้ยังสูงต่อไปจนแตะระดับสูงสุดใหม่ๆ เนื่องจากจำนวนเรือขุดเจาะว่างที่มีจำกัด ในขณะนี้บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจึงทำสัญญาล่วงหน้าในการขุดเจาะก่อนที่สัญญาจะเริ่มต้น อุตสาหกรรมมีความเห็นตรงกันว่าระดับ การใช้ประโยชน์ของเรือประเภทนี้จะยังคงสูงต่อไปอย่างน้อยในอีกห้าปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่บริษัทน้ำมัน และก๊าซพยายามทำสัญญาล่วงหน้าเพื่อให้ให้ได้มาซึ่งความสามารถในการขุดเจาะในอีกสามถึงห้าปี ตาราง 20 : กองเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล ณ ธันวาคม 2550 บริเวณ Jack-ups Semisubmersibles แอฟริกา-ที่อื่น 2 แอฟริกา-ตะวันตก 25 18 เอเชีย-แคสเปียน 9 7 เอเชีย-ตะวันออกไกล 23 21 เอเชีย-ใต้ 37 3 เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ 80 29 ออสเตรเลีย 5 10 ทะเลดำ 5 1 ยุโรป-ตะวันออก 5 4 ยุโรป-ทะเลเหนือ 36 39 เมดิเตอร์เรเนียน 10 6 ตะวันออกกลาง-อ่าวเปอร์เชีย 95 5 ตะวันออกกลาง-ทะเลแดง 13 อเมริกาเหนือ-แคนาดา แอตแลนติค 1 อเมริกาเหนือ-เม็กซิโก 34 6 อเมริกาเหนือ-US GOM 98 30 อเมริกาใต้-บราซิล 8 25 อเมริกาใต้-อื่นๆ & แคริบเบียน 6 4 อเมริกาใต้-เวเนซูเอล่า 2 รวม 491 211 Drillships 10 22 6 6 1 1 3 6 7 62 Tenders 7 22 2 31 ที่มา : Fearnleys สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 63 .

ค. Drillships จำนวนหนวย 700 600 500 400 300 200 100 0 24 26 28 30 อุปทานทั้งหมด อุปสงคทั้งหมด 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 ที่มา : Fearnleys แผนภูมิ 23 : อัตราค่าเช่าเรือขุดเจาะแบบ Jack-Ups ในอดีต พันดอลลารสหรัฐอเมริกา 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ม. 42 ม. 46 ก.ค.ค.ค.ค.ค. 49 ก. 49 ม. 45 ม. 47 ม.ค. 43 ม.ค. 43 ก.แผนภูมิข้างล่างแสดงอุปสงค์และอุปทานของเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเล แผนภูมิ 22 : อุปสงค์และอุปทานทั่วโลกของเรือขุดเจาะแบบ Semisubmersibles. 50 300C GoM Avg. 50 ก. 42 ก. 48 ก.ค. 45 ก.ค.ค.ค. Jack-Ups. 44 ม. 48 ม.ค. 46 ม.ค.ค.ค. 44 ก.ค. 47 ก.ค. International ที่มา : Fearnleys สัญญาการขุดเจาะนั้นมักจะมอบให้กับบริษัทผู้ชนะการประมูลหรือจากการเจรจา ราคามักจะเป็นปัจจัยที่สำคัญใน การมอบสัญญาการขุดเจาะ จำนวนของเรือที่พร้อมใช้งานและประวัติความปลอดภัยและชื่อเสียงในด้านคุณภาพของผู้รับ เหมาแต่ละรายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกระบวนการคัดเลือกด้วย 64 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

Mermaid Drilling Mermaid Drilling PDVSA PDVSA Pride International Inc.ตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender ตามการประเมินของ Fearnleys กองเรือขุดเจาะแบบ Tender ทั่วโลกมีเรือจำนวน 30 ลำ ณ เดือนธันวาคม 2550 รวมทั้งเรือใหม่ที่ยังอยู่ในระหว่างต่อเรือ ส่วนใหญ่ปฏิบัติการณ์อยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสัญญาไปอีกหนึ่งถึงสามปี ข้างหน้า โดยทำงานให้กับบริษัทน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคนี้ โดยปกติแล้วตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะที่มักจะมีวงจรวัฏจักร เหมือนกับตลาดของเรือขุด เจาะเคลื่อนที่ได้นอกชายฝั่งทะเลอื่นๆ โดยเฉพาะเรือจุดเจาะแบบ Jack-up อย่างไรก็ตามเรือขุดเจาะแบบ Tender มักจะเป็นที่นิยมของบริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมัน ที่สามารถ รับทั้งเรือขุดเจาะแบบ Tender และ Jack-up การใช้เรือขุดเจาะแบบ Tender ช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทน้ำมันและก๊าซ เนื่องจากเรือขุดเจาะแบบ Tender ทำให้น้ำหนักของแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลง ลดเวลาการก่อสร้างโดยลดความยุ่งยากของแท่น ขุดเจาะน้ำมันและเป็นผลทำให้ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการก่อสร้าง เรือขุดเจาะแบบ Tender มีความพิเศษเฉพาะตรงที่สามารถทำงานในบริเวณความลึกของน้ำที่เรือ Jack-up ไม่ สามารถทำได้ อัตราค่าเช่าต่อวันที่สูงกว่าของเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ยังช่วยสร้างโอกาสให้กับเรือแบบ Tender ที่สามารถ ทำงานเดียวกันได้เหมือนกันด้วยราคาที่ต่ำกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวในขณะที่การใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะแบบ Jack-up เพิ่มมากขึ้น และอัตราค่าเช่าต่อวันเพิ่มขึ้น ความต้องการเรือขุดเจาะแบบ Tender ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเรือขุดเจาะแบบ Tender ตามด้วย แอฟริกาตะวันตก ระดับ กิจกรรมของเรือขุดเจาะแบบ Tender ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีสูง โดยอุตสาหกรรมมีความเห็นตรงกันว่าระดับ กิจกรรมการใช้งานยังคงสูงอย่างนี้ต่อไปอย่างน้อยหนึ่งถึงสามปี ตาราง 21 : กองเรือขุดเจาะแบบ Tender ทั่วโลก ชื่อเรือขุดเจาะ Seahawk Charley Graves Manager Atwood Oceanics KCA Deutag Rig Type Tender Tender Current Region แอฟริกา-ตะวันตก เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ Searex 10 KCA Deutag Tender เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ Searex 9 KCA Deutag Tender เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ W. Pride International Inc. Seadrill Ltd. PT Patra Saipem Seadrill Ltd.Kent KCA Deutag Tender เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ Mermaid Tender TBN 1 MTR-1 MTR-2 GP-14 GP-18 Al Baraka I Alligator Barracuda Baruna I TAD-1 T-10 T-11 Mermaid Drilling Ltd. Pride International Inc.D. Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้-เวเนซูเอล่า อเมริกาใต้-เวเนซูเอล่า แอฟริกา-ตะวันตก แอฟริกา-ตะวันตก แอฟริกา-ตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา-ตะวันตก เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ สารบัญ Current Status ขุดเจาะ ขุดเจาะ ปรับโครงสร้างตามความ ต้องการของงาน ปรับโครงสร้างตามความ ต้องการของงาน ปรับโครงสร้างตามความ ต้องการของงาน กำลังก่อสร้าง ขุดเจาะ อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง เตรียมพร้อม เตรียมพร้อม ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ไม่ปฏิบัติงานขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ กำลังก่อสร้าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 65 .

ก. ก. Seadrill Ltd.ค.000-145. ก. Seadrill Ltd. มี. Seadrill Ltd. ก.ค. ม.ชื่อเรือขุดเจาะ T-3 T-4 T-6 T-7 T-8 T-9 Teknik Berkat West Alliance West Berani West Menang West Pelaut West Setia West TBN Manager Seadrill Ltd.ย.ค.ย.ค. Seadrill Ltd.ย. พ.ค.ค. ก.ย. ก.ค.ค. พ.000 ดอลลาร์ สหรัฐต่อหนึ่งวัน ขึ้นอยู่กับสถานที่และลักษณะของเรือขุดเจาะ แผนภูมิ 24 : อัตราค่าเช่าต่อวันของเรือขุดเจาะแบบ Tender พันดอลลารสหรัฐอเมริกา 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ม. Seadrill Ltd. Seadrill Ltd. พ. Seadrill Ltd. Rig Type Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Tender Current Region เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาตะวันตก เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาตะวันตก เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ Current Status ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ ขุดเจาะ กำลังก่อสร้าง ที่มา : Fearnleys ณ เดือน ธันวาคม 2550 อัตราการใช้ประโยชน์ในตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender กำลังจะถึงจุดสูงสุด โดยที่ ลูกค้าได้แนะนำว่าการใช้ประโยชน์ยังคงจะสูงอย่างนี้ต่อไป อย่างน้อยหนึ่งถึงสามปี สัญญาของเรือขุดเจาะแบบ Tender อยู่ระหว่างหกเดือนถึงสามปี ดังนั้นอัตราค่าเช่าต่อวันจึงมีความแตกต่างกัน มาก ขึ้นอยู่กับวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ นอกจากนี้สภาพทางภูมิศาสตร์ยังอาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าต่อวัน อย่างไรก็ตามอัตราค่าเช่าต่อวันในตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender โดยทั่วไปมักจะตามตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up เนื่องจากวัฎจักรของทั้งสองตลาดถูกผลักดันโดยวงจรของอุตสาหกรรมของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ข้อมูลจาก Fearnleys แสดงให้เห็นว่าอัตราค่าเช่าในปัจจุบันของตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender อยู่ระหว่าง 40. Seadrill Ltd. ม. Seadrill Ltd.ย. มี.ย.ค. มี.ค. Seadrill Ltd. พ. 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 ที่มา : Fearnleys 66 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .ค. Seadrill Ltd. พ. Seadrill Ltd. พ.ค.

ภาวะอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ อุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่เกี่ยวกับการสำรวจน้ำมันและก๊าซประกอบไปด้วย กิจกรรมมากมายหลาย ประเภทซึ่งรวมการพัฒนานอกชายฝั่งต่างๆ ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการ สำรวจและการผลิตที่กำลังเฟื่องฟู ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวที่จะก่อให้เกิดการเริ่มต้นของโครงการที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เมื่ อ เริ่ ม โครงการสำรวจ ซึ่ ง จะมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ แล้ ว นอกเหนื อ ไปจากการปรั บ ปรุ ง ยกระดั บ และทำการสำรวจ ตามแผนที่วางไว้ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะดำเนินการควบคู่กันไปตลอดดโครงการ เพื่อให้งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการจะมีการถอนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ออกไปจากสถานที่นั้น (เป็นเรื่องปกติที่บริษัทน้ำมัน และก๊าซจะต้องรับผิดชอบต่อการถอนเครื่องมืออุปกรณ์นอกชายฝั่งทั้งหมดออกหลังจากการ ปฏิบัติการ) โดยมีโครงการทำงานประจำและต่อเนื่อง นอกจากนี้บริการต่างๆ ของการบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ยังรวมถึง การซ่อมแซมฉุกเฉิน และการบริการเรียกใช้ ประกอบด้วยการดำน้ำแบบ air/saturation และบริการ ROV ต่างๆ ปกติแล้ว งานการปฏิบัติการประกอบด้วย การตรวจสอบและการทดลองแบบไม่ทำลายของส่วนโครงสร้างนอกชายฝั่งที่อยู่ใต้น้ำและเรือ l การตรวจสอบของระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก้นทะเล l การซ่อมแซมของระบบท่อใต้ทะเลใดๆ และโครงสร้าง l การยึดติดนอกชายฝั่ง l การช่วยเรือและการซ่อมแซมใต้น้ำ และ l การทำความสะอาดและการเคลื่อนย้ายสิ่งที่งอกขึ้นในทะเล l งานใต้น้ำของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีประวัติไม่ยาวนานนัก โดยที่การพัฒนาครั้งใหญ่ๆ เกิดขึ้นเมื่อ มีการพัฒนาที่แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ทะเลเหนือเมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้ว คาดว่าสิ่งที่ผลักดันสำคัญให้ตลาดอุตสาหกรรมใต้น้ำมุ่งไปข้างหน้าคือราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้น การพัฒนาของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในน้ำลึกขนาดปานกลางและน้ำลึกมากๆ การขยายตัวของการติดตั้งในปัจจุบัน และ การเพิ่มกิจกรรมการบำรุงรักษาของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอายุมากขึ้น ในขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของกิจกรรมการสำรวจและการผลิตต่างๆ ได้มาจาก หลายแหล่ง แต่ข้อมูลทาง“การให้บริการ in-service” การถอนกำลังและโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอก สำคัญของขนาดของตลาดการให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมีเผยแพร่น้อยกว่า แม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงที่เห็นได้ชัดระหว่าง กิจกรรมการสำรวจและการผลิตที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมเหล่านี้ ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะประเทศไทย) การผลิตก๊าซธรรมชาติมีความสำคัญมากกว่าการผลิต น้ำมัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วน้อยกว่าที่ประสบอยู่ในอุตสาหกรรมการ ผลิตน้ำมัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ก๊าซธรรมชาติไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์วัตถุดิบระดับโลก เนื่องจากมีความยากลำบากใน การขนส่งสำหรับระยะทางไกลมากกว่าน้ำมัน โดยที่ผู้ใช้มักจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีความเสี่ยงจากความผันผวนทางการ เมืองระดับภูมิภาคน้อยกว่า อัตราค่าเช่าสำหรับบริการเรือวิศวกรรมโยธาใต้น้ำกำลังอยู่ในขาขึ้น ปัจจัยบ่งชี้ในด้านลูกค้าทำให้คาดว่าความ ต้องการของบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจะยังคงแข็งแกร่งต่อไป ในอีกหนึ่งถึงสามปีเป็นอย่างน้อย สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 67 .

5 29.0 25.9 - - 3.3 0.3 100.2 (0.ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ แรกเริ่มนั้น ธุรกิจของโทรีเซน คือ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เมื่อเวลาผ่านไป โทรีเซนได้พัฒนามาเป็น เจ้าของเรือเดินทะเล และดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป และเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง โดยมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในปัจจุบันธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย การให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้า การเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ การซ่อมและดูแลบำรุงเรือเดินทะเล และการบริหารท่าเรือ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจอื่นของโทรีเซนมีการเติบโต ในด้านสินทรัพย์มาก ทำให้รายรับและส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือลดลง ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ในรอบปีบัญชี 2550 ส่วนแบ่งกำไรสุทธิที่ได้จากกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ คิดเป็นเงินจำนวน 145.2 เป็น 95.8) 142.3 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2549 ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการที่ เกีย่ วข้องกับการเดินเรือ จนกระทัง่ มีการแยกธุรกิจบริการนอกชายฝัง่ ออกจากกลุม่ ธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินเรือและนำมา รวมอยู่ในงบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2549 ซึ่งทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ลดลงตั้งแต่รอบปีบัญชี 2549 เป็นต้นมา ซึ่งดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ ตาราง 22 : ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ ธุรกิจขนถ่ายสินค้า ธุรกิจสื่อสารทางทะเล ธุรกิจประสานงานให้กับบริษัทประกันภัย ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือและโลจิสติกส์ ธุรกิจการบริหารท่าเรือ ธุรกิจการซ่อมบำรุงและดูแลเรือ รวม รอบปีบัญชี 2549 กำไรสุทธิ กำไรสุทธิคิดเป็น (ล้านบาท) ร้อยละเทียบกับส่วนแบ่ง กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินเรือ 41.9 3.4 12.2 21.9) (0.1 48.1 ล้านบาท เทียบกับ 142.6 3.6 (4.6) - - 4.0 ในรอบปีบัญชี 2550 บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินเรือ ในขณะที่ท่าเรือคาลิดมีการใช้ประโยชน์จนเกือบเต็มแล้ว การขยายท่าเรือฮัมริจาห์ อาจเป็นหนทางสู่โอกาสใน การลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งการที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นการเปิด โอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต นอกจากนี้เรือของบริษัทฯ ที่วิ่งแบบประจำเส้นทางไปยังตะวันออกกลางยังได้ประโยชน์ จากบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ถึงแม้ว่าผลประโยชน์เหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นกำไรของกลุ่มบริษัทในธุรกิจเดินเรือก็ตาม โดยสังเกตได้ จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม โดยส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากธุรกิจนี้ในรอบปีบัญชี 2550 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.0 รอบปีบัญชี 2550 กำไรสุทธิ กำไรสุทธิคิดเป็น (ล้านบาท) ร้อยละเทียบกับส่วนแบ่ง กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินเรือ 18.5 65.5 1.0 69.8) (10.7 15.9 95.1 2.4 10.9) 145.5 ล้านบาท 68 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .8 (15.7 37.1 100.1 5.0) (2.0 7.

ไมเยอร์ สควิปป์ไทย จำกัด ได้ใช้บริการอีกด้วย จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือจะเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในรอบปีบัญชีหน้า สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 69 . บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิที่ให้กับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ในรอบปีบัญชี 2550 เท่ากับ 29.5 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2549 สาเหตุที่ส่วนแบ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนือ่ งจากอัตราค่าระวางทีส่ งู ในปี 2550 ซึง่ ทำให้บริษทั เฟิรน์ เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีรายได้จากค่านายหน้าเช่าเหมาเรือเพิม่ ขึน้ บริษัท ชิดลม ขนส่งและบริการ จำกัด และ บริษัทชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ได้ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ทางธุรกิจจากเดิมที่เน้นการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงไปยังการขายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ ใช้บนเรือและธุรกิจรับฝากสินค้าในคลังสินค้า บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ได้ดำเนินการสร้างคลัง สินค้าจำนวน 1 แห่ง แล้วเสร็จในปี 2550 และมีสัญญาเช่าจากลูกค้าชั้นนำไว้เต็มแล้ว ซึ่งลูกค้าชั้นนำที่ใช้บริการในอันดับต้นๆ รวมถึง บริษัท ซีเมนต์ไทย โลจิสติกส์ จำกัด (เครือบริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด) บริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายส์ จำกัด และ บริษัท เอ็กเซล โลจิสติคส์ จำกัด (ฟาร์อีสท์) นอกจากนี้บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด ยังได้สร้างศูนย์กระจายสินค้า (distribution centre) 1 แห่ง เพื่อให้บริษัท บริสตอล .0 ล้านบาท เทียบกับ 16.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ในการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้นิยามและแนวคิดต่างๆ ทั้งทางการเงินและการดำเนินการมาประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้ วันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days/Calendar-Rig-Days) หมายถึง จำนวน วันทั้งหมดที่บริษัทฯ เริ่มเป็นเจ้าของเรือและเริ่มเดินเรือทั้งเรือขุดเจาะและเรือขนส่งสินค้าในรอบปีปฏิทิน วันเดินเรือที่มีอยู่ (Available Days) หมายถึง จำนวนวันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะทั้งหมดในรอบปีปฏิทิน หักด้วย จำนวนวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ (off-hire) เนื่องจากเรือเข้าอู่ซ่อมหรือเข้ารับการปรับปรุงสภาพเรือตามกำหนด และหักด้วยจำนวนวันที่ใช้ในการเดินเรือให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ วันเดินเรือชนิดนี้จะเป็นจำนวนวันซึ่งเรือสามารถสร้าง รายได้ให้บริษัทฯ วันเดินเรือทำการ (Operating Days) หมายถึง จำนวนวันเดินเรือที่มีอยู่ (available days) หักด้วยจำนวนวันที่ไม่ สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ (off-hire) เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ วันเดินเรือชนิดนี้ จะเป็นวันที่กองเรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ จริงๆ อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) เป็นอัตราที่คำนวณการใช้ประโยชน์จากเรือ โดยการนำวันเดินเรือ ทำการ (operating days) หารด้ ว ยวั น เดิ น เรื อ ที่ มี อ ยู่ (available days) อั ต ราการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเรื อ จะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการจัดสรรเรือและการลดวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ เนื่องจากเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การ เข้าอู่ซ่อมตามปกติ หรือการปรับปรุงและปรับสภาพเรือให้ดีขึ้น หรือการใช้เวลาเดินเรือเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ รายได้จากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว (Voyage Revenues) รายได้จากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว เป็นรายได้จากการ ให้บริการแบบประจำเส้นทาง แบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว และแบบเป็นระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็น สัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าไว้แล้ว มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อรายได้ชนิดนี้ ซึ่งรวมถึงอัตราค่าเช่าเรือและระยะเวลาการ ให้เช่าเรือ การผสมผสานของรูปแบบการใช้เรือ เช่น เพื่อใช้ในการเดินเรือประจำเส้นทาง เพื่อให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา ให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว หรือให้เช่าเหมาลำชนิดเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีผลต่อรายได้จากการเดินเรือใน แต่ละเที่ยวได้ นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นเที่ยวจะมีความผันผวนมากกว่า เนื่องจากจะผูกกับอัตราตลาดใน ขณะนั้น ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว (Voyage Expenses) ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในแต่ละเที่ยวคือ ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดที่ใช้ในการเดินเรือในเที่ยวนั้นๆ ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมัน ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ ค่าธรรมเนียม การผ่านคลอง ค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือ และค่านายหน้า โดยปกติแล้วลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในแต่ละเที่ยว ในกรณีที่เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยวในกรณีที่เป็นแบบประจำเส้นทาง และแบบ เช่าเหมาลำเป็นเที่ยวรวมทั้งที่มีการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระเองทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่าย ในการเดินเรือแต่ละเที่ยวนั้นบริษัทฯ ได้รวมอยู่ในอัตราค่าเช่าแล้วโดยใช้วิธีประมาณการค่าใช้จ่าย บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่าย จากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ และค่าน้ำมันจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยวทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะใช้สำหรับรับขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทางทั้งที่มีการเซ็น สัญญารับขนสินค้าไว้ล่วงหน้า รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว (Net Voyage Revenues) รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว คำนวณจากรายได้จากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว ลบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ แต่ละเที่ยวที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการให้บริการ บริษัทฯ จึงใช้รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวมา ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการให้บริการในรูปแบบต่างๆ 70 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

อั ต ราค่ า เช่ า เรื อ (Time Charter Equivalent Rates) เป็ น การนำรายได้ สุ ท ธิ จ ากการเดิ น เรื อ ในแต่ ล ะเที่ ย ว (net voyage revenues) หารด้วยจำนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (calendar-ship-days) อัตราค่าเช่าเรือจะเป็นหน่วย วัดผลงานหลักที่ใช้เทียบรายได้ต่อวันที่ได้รับจากการให้เช่าแบบเป็นระยะเวลากับแบบให้เช่าเป็นเที่ยว หรือรายได้จากเรือ ประจำเส้นทางหรือสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโดยปกติค่าระวางเรือที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ แบบใดก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะไม่ได้แสดงออกมาเป็นรายวัน ในขณะที่ค่าเช่าเรือชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา จะแสดงออกมาเป็นรายวัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกี่ ย วกั บ เรื อ เดิ น ทะเล โดยรวมเรื อ ให้ เ ช่ า เหมาลำทุ ก ประเภทยกเว้ น การเช่ า เรื อ เปล่ า บริ ษั ท ฯ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยใน การดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนลูกเรือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาเรือ ค่าใช้จ่ายด้านประกันภัย ค่าอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ค่ารักษาสถานภาพทะเบียนเรือ และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลของบริษัทฯ โดยทั่วไปถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ มีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้เพิ่มขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากจำนวนอุบัติเหตุทาง ทะเลทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตมากอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องช่วยร่วมจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือต้นทุนน้ำมันเครื่องที่ อาจสูงขึ้นตามภาวะการขึ้นราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การนำเรือเข้าอู่แห้ง (Dry-docking) โดยปกติบริษัทฯ จะต้องนำเรือและเรือขุดเจาะของบริษัทฯ เข้าอู่แห้งเพื่อ การตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐหรือ โดยข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะนำเรือเข้าตรวจเช็คทุกๆ สองปีครึ่ง และถ้า เป็นเรือขุดเจาะจะทำทุกๆ 5 ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเรือเข้าอู่แห้งจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดจำหน่าย (capitalisation) โดยวิธีตัดจำหน่ายแบบเส้นตรงโดยคำนวณให้พอกับระยะเวลาที่จะต้องเข้าอู่ในปีต่อๆ ไปนับจากวันที่เรือออกจากอู่แห้ง บริ ษั ท ฯ บั น ทึ กค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุ ง รั ก ษาเรื อ ตามปกติ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยประจำงวด ในกรณี ที่เห็นว่า การซ่อมแซมดังกล่าวของเรือและเรือขุดเจาะมิใช่เป็นการปรับปรุงหรือเพื่อต่ออายุการใช้งานออกไป ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย (Depreciation and Amortisation) ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย ประกอบ ด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาซึ่งคิดจากราคาของเรือที่ซื้อมาหักลบด้วยมูลค่าซากโดยประมาณ ค่าเสื่อมราคาคำนวณด้วย วิธีเส้นตรงซึ่งคิดจากอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ ซึ่งบริษัทฯ ประมาณไว้ที่ 25 ปีนับจากวันส่งมอบเรือครั้งแรกจากอู่ต่อเรือให้ กับเจ้าของเรือคนแรก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดมูลค่าซากของเรือโดยประมาณไว้ที่ 140 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน ค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ ค่าใช้จ่ายส่วนที่สอง คือ การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการนำเรือเข้าอู่แห้ง ซึ่งจะบันทึกไว้ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) ค่าใช้จ่ายทั่วไปและ ค่าใช้จ่าย ในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่อยู่บนบก เช่น เงินเดือน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายทาง ด้านที่ปรึกษากฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการ บริหารจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 71 .

63 9.912.08 1.518 เดทเวทตัน และเรืออีก 6 ลำ ที่บริษัทฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ มีระวางบรรทุกสินค้ารวม 301.02 - 1.038.08 4.140.76 340.36 4.22 198.572.987.91 416.330 5.14 6.76 2.704.34 329.23 7.584. ตารางต่อไปนีส้ รุปผลการดำเนินงานจากกลุม่ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และจากกลุม่ ธุรกิจให้บริการนอกชายฝัง่ ตาราง 23: ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลัก รายได้จากการเดินเรือ รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลา กำไรสุทธิจากการเดินเรือ/จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุน/(กำไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์ ผลประกอบการ หน่วย : ล้านบาท 2550 กลุ่มเรือ กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจ บริการ บรรทุกสินค้าแห้ง บริการเรือ รวม วิศวกรรม เทกอง ขุดเจาะ โยธาใต้น้ำ 15.50 723.70 652.16 1.007.85 2.93 604.76 38.572.76 95.601 1.40% สารบัญ .865.29 6.932.598 เดทเวทตัน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ ได้รายงานรายได้รวมทั้งหมดจากการเดินเรือในงบกำไรขาดทุน ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทางตรงกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ อย่างไรก็ตามการจัดสรรกองเรือในเชิงพาณิชย์ จะดูจากอัตราค่าเช่าเรือที่คาดว่าจะได้รับ ตารางข้างล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของขนาดของกองเรือ โดยดูจากวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือของ บริษัทฯ และเรือที่เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ ตาราง 24 : วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง วันเดินเรือในรอบปีปฎิทิน เรือของบริษัทฯ เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม รวม 72 รายงานประจำปี 2550 หน่วย : วัน รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 17.338.29 - 2.32 168.031 (1.39% 19.402 (3.80 - 3.72 4.69)% 2.199 39.88 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ มีเรือทั้งสิ้น 45 ลำ และมีเรืออีก 6 ลำที่บริษัทฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ โดยระยะเวลาเช่ายังคงเหลืออีก 2-3 ปี กองเรือของบริษัทฯ มีระวางบรรทุกสินค้าทั้งสิ้น 1.66 1.266.91) - 24.349.299 104.29 - - 15.08)% 16.210.14% 19.52 462.21 1.54% 3.867.708.865.608.02 - - 6.36 (14.

031 วันเดินเรือในปี 2549 เป็น 16.69 จาก 17.73 ของกองเรือบริษัทฯ เทียบกับปี 2549 ซึ่งมีร้อยละ 43.022 152.919 69.39 ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2549 ปริมาณสินค้าที่ขนส่งลดลงร้อยละ 5.077 (2.73 บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้า 12.224 9.41% 548 (0.36 เนือ่ งจากบริษทั ฯ เปลีย่ นประเภทการเดินเรือเป็นแบบให้เช่าเหมาลำเป็นเทีย่ วระยะยาว ซึง่ ทำให้รายได้สทุ ธิจากการเดินเรือสูงกว่า ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราค่ า เช่ า เรื อ ในทุ ก รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารสู ง ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ยกเว้นการ ให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาในระยะยาว เนื่องจากเรือส่วนใหญ่ถูกเช่าไว้ด้วยอัตราค่าเช่าเรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วจากปี 2549 ในปี 2550 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.410 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับ 11.08)% 16.20)% 15.402 (3.14 เป็น 15.262.079 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี 2549 ตาราง 25 : อัตราค่าเช่าเรือต่อวันตามรูปแบบการให้บริการ (กองเรือโทรีเซนเท่านั้น) หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน % รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 อัตราค่าเช่าเรือต่อวัน 9.854 (3.14 บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว 12.70)% วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 552 50.64% ล่วงหน้า วันเดินเรือทำการ 16.51 เป็น 6.72)% วันเดินเรือที่มีอยู ่ 16.082 ตาราง 26 : อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 17.85 เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 54.090 (0.79)% วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ไม่ทราบ 402 (4.760.13)% 15.07% 96.479 (2.69)% รายการ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 73 .38 บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะสั้น 16.65 ล้านบาทในปี 2550 เนื่องจากค่าเช่าเรือที่มาเสริมกองเรือและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เนื่องจากตลาด ค่าระวางที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที่สูงขึ้นเหล่านี้ได้ กำไรระหว่างรายได้ค่าระวาง รวมและค่าใช้จ่ายการเดินเรือเท่ากับร้อยละ 57.801 16.453 63.56% 0. ขนาดของกองเรือเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.04 ของกองเรือบริษัทฯ และส่วนที่เหลือนำไปให้บริการรับขนส่งสินค้าในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นมากขึ้น รายได้ สุทธิจากการเดินเรือที่ราคาอ้างอิงจากตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.031 (1.104.96)% 493 22.45)% อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 97.89% (0.473 5.76 ล้านบาทในปี 2549 เนื่องจากมีการเพิ่มสัดส่วนของเรือที่ให้บริการในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นมากขึ้น ใน ปี 2550 จำนวนเรือที่ให้บริการแบบให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาคิดเป็นร้อยละ 32.39 ของ กองเรือบริษัทฯ ถูกนำไปให้เช่าแบบประจำเส้นทางหรือให้เช่าเป็นเที่ยวระยะสั้น การเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิจากการเดินเรือ ถูกหักกลบด้วยจำนวนวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ไม่ ทราบล่วงหน้า 2 ลำ รวมทั้งสิ้น 173 วัน ทำให้อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือลดลง ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.05) บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะยาว 16.361 (4.36 เป็น 9.692 6.786 80.68 บริการแบบประจำเส้นทาง 15.64 ล้านบาท เทียบกับ 7.402 วันเดินเรือในปี 2550 เนื่องจากมีการขายเรือเฮอร์มิสที่สร้างในปี 2520 ไปในรอบปีบัญชีนี้และเพื่อที่จะให้บริษัทฯ สามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้เช่าเรือเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมหลายลำในปี 2550 รายได้สุทธิจากการเดินเรือ: รายได้สุทธิจากการเดินเรือในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.

36)% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (ส่วนของเจ้าของเรือ) : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับ เรือเดินทะเลในปี 2550 ลดลงร้อยละ 7.910 หน่วย : ตัน รอบปีบัญชี 2550 จำนวน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.689 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อวันในปี 2549 ค่ า เสื่ อ มราคาและการตั ด จำหน่ า ย: ค่ า เสื่ อ มราคาและการตั ด จำหน่ า ยในปี 2550 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.646.32 ล้านบาทเทียบกับ 1.74 เป็น 1.38 ล้านบาท 74 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .ตาราง 27 : ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ รายการ รอบปีบัญชี 2549 จำนวน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.923 18.374 เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา รวม 14.277.71 ล้านบาท เทียบกับ 2.373.596.01 เป็น 2.877.34 ล้านบาท เทียบกับ 1.565.904 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี 2550 จาก 17.738.52 ของ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ เงินเดือนลูกเรือ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมเรือที่อยู่นอกเหนือจากประกัน และน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่จะเกิดขึ้นสำหรับ เรือทุกลำ ค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยแข็งขึ้นร้อยละ 9.702.8 ในปี 2550 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลต่อวันเดินเรือตามปฏิทินสูงขึ้นจาก 4.35% 13.771 (5.59% 1.98 เป็น 2.45 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเรือเป็นเงิน 99.77 ล้านบาท ในปี 2550 มีค่าใช้จ่ายรอตัด จำหน่ายจากการนำเรือเข้าอู่แห้งจำนวน 42 ลำ ซึ่งสูงกว่าปี 2549 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือคิดเป็นร้อยละ 55.556.37)% บริการแบบประจำเส้นทาง บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดเซ็น สัญญาไว้ล่วงหน้า บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้ 1.26% 6.659 (12.80 ล้านบาทในปี 2549 เนื่องจากมีการซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ ทำให้มีรายจ่าย เพิ่มขึ้น 42.298 100.422 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี 2550 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลา : ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลาใน ปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.319.43 ล้านบาทในปี 2549 เนื่องจากมีการเช่าเรือเพิ่ม เพื่อมาเสริมกองเรือเพิ่มขึ้น ในปี 2550 บริษัทฯ เช่าเรือ 29 ลำ (หรือ 46 เที่ยวเรือ) ทั้งที่เป็นการเช่ามาเป็นเที่ยวหรือแบบระยะ สั้นเพื่อนำมาใช้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางประจำ และที่มีสัญญารับขนส่งไว้ล่วงหน้า เทียบกับปี 2549 ที่บริษัทฯ เช่าเรือมา เพิ่มเติมจำนวน 22 ลำ (หรือ 36 เที่ยวเรือ) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้อัตราค่าเช่า เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 29.28)% 5.177 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี 2549 เป็น 4.081 เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้ 8.073.95% 795.07 ล้านบาทซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ได้ถูกหักกลบด้วยการขายเรือออกไป 1 ลำ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รายได้จากการขายเรือ : ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเรือเก่า 1 ลำเป็นเงิน 16.891 18.66)% 7.532 (29.48 เป็น 22.338.66% 28.519.708.32% 1.844.11 ล้านบาทในปี 2549 สาเหตุหลัก เนื่องจาก บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเรือและค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับลูกเรือได้ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนหนึ่งได้มีการหักกลบไปด้วยค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น เนื่องจากวงเงินประกันภัยของ กองเรือสูงขึ้น รวมถึงค่าตัดจำหน่ายจากการนำเรือเข้าอู่แห้งเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 52.923 (21.

76% ขนาดเฉลี่ยของกองเรือในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.57% 1.20 ในปี 2550 เนื่องจากเรือมือสองที่ซื้อ เข้ า มาในปี 2549 ใช้ ง านได้ เ ต็ ม ปี ใ นปี 2550 และด้ ว ยเหตุ ผ ลเดี ย วกั น ทำให้ วั น เดิ น เรื อ ของเรื อ ที่ เ ช่ า มาเพิ่ ม เติ ม สู ง ขึ้ น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้เช่าเรือมาเพิ่มเติมเลยก็ตามในปี 2550 รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง : รายได้จากค่าบริการของเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่งในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.20% 320 14.825 11.95 เป็น 2.70 ล้านบาทในปี 2549 ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 55.349 วันในปี 2550 เป็นผลให้อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือคิดเป็นร้อยละ 77.633 153.668 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฎิทิน เทียบกับ 1.06% 1.57% 1.57% 1.92% 1.07% อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 59.349 39.764 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฎิทิน ในปี 2549 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการใช้ ประโยชน์จากเรือสูงขึ้น จำนวนลูกเรือที่เพิ่มขึ้น และค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้น ค่ า เสื่ อ มราคาและการตั ด จำหน่ า ย : ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.748 7.82 เป็น 1.001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฎิทินในปี 2549 จำนวนวันที่ใช้ประโยชน์จากเรือเพิ่มขึ้นจาก 970 วันในปี 2549 เป็น 1.932.76% วั น ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากเรื อ ที่ 0 0 77 100% ทราบล่วงหน้า วันเดินเรือที่มีอยู ่ 1.36 ล้านบาท หรือ 27.64)% 77.17% 29.04% วันเดินเรือทำการ 970 138.460 11.633 153.131.313 259.867.กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่ง ตาราง 28 : วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่เช่ามาเพิ่มเติม รวม หน่วย : วัน รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.40% (3.17 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความต้องการและจำนวนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่สูงมาก บริษัทฯ ให้บริการงานใหญ่ จำนวน 40 งานในปี 2550 และจำนวน 47 งานในปี 2549 ในปี 2550 ระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานต่องานนั้นมากกว่า และมีมูลค่าเพิ่มในงานที่ให้บริการมากกว่า เช่น การให้บริการโดยใช้ยานสำรวจใต้น้ำโดยให้รีโมทคอนโทรล ซึ่งบริษัทฯ มีอุปกรณ์มากขึ้น ตาราง 29 :อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 รายการ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 1.70% 365 14.73% 1.717.91 ล้านบาท หรือ 29.26 เป็น 168.633 153.54 ล้านบาท หรือ 17.22 ล้านบาท เทียบกับ 112.825 11.52 ล้านบาทเนื่องจากมีการรับ รู้ค่าเสื่อมราคาเต็มปีสำหรับเรือมือสองสองลำในปี 2550 โดยเปรียบเทียบกับการรับรู้ค่าเสื่อมไม่เต็มปีของเรือลำดังกล่าวใน ปี 2549 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 75 .92% ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่ง : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.21 ล้านบาท หรือ 44.012 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฎิทิน เทียบกับ 1.

96% 0 0 0 0 652 276.116 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฎิทิน เทียบกับ 1.88% 730 11.88% 730 11.58% 482 (23.98 เหลือ 1.225.16 ล้านบาทเทียบกับ 170.72 ล้านบาท หรือ 31.262 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฎิทินในปี 2549 รายได้ที่ลดลงเกิดจากอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะลดลง เหลือร้อยละ 73.49 เป็น 198.47% 3.91% 629 263.37%) 96.93 ล้านบาท หรือ 23.12 ล้านบาทในปี 2549 ส่วนใหญ่เนื่องจากมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรือขุด เจาะมากขึ้น 76 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .35 เป็น 814.59 ล้านบาท หรือ 48.53% 73.96% ตาราง 31: อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือขุดเจาะ รายการ วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบ ล่วงหน้า วันเดินเรือที่มีอยู่ วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ไม่ทราบ ล่วงหน้า วันเดินเรือทำการ อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 652 276.263 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฎิทิน เทียบกับ 601.80 ล้านบาท ถึงแม้ว่าอัตรา การใช้ประโยชน์จากเรือลดลงในปี 2550 แต่ต้นทุนในการจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกเรือสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนลูกเรือที่มีทักษะใน ธุรกิจขุดเจาะหายากขึ้น ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย : ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.23% 23 100% 178 673.03 โดยมีเรือขุดเจาะ 1 ลำที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบเรือระดับพิเศษ (special survey) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตามระยะเวลาทุก 5 ปี และการหยุดทำงานของเรือขุดเจาะลำเดิมจำนวนอีก 87 วัน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่ง : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.03% (24.703 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฎิทินในปี 2549 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการตัดจำหน่าย สินทรัพย์และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือขุดเจาะที่เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129. ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือของกองเรือขุดเจาะคิดตามวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน ตาราง 30 : วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินของกองเรือขุดเจาะ รอบปีบัญชี 2549 รอบปีบัญชี 2550 วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ เรือขุดเจาะของบริษัทฯ เรือขุดเจาะที่เช่ามาเพิ่มเติม รวม 652 276.08 ล้านบาท หรือ 44.96% 0 0% 70 100% 652 276.30%) รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง : รายได้จากค่าบริการในปี 2550 ลดลงร้อยละ 6.88% 660 1.140.88% 730 11.

97 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่จะมีการจ่ายคืนเงินกู้ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุก สินค้าแห้งเทกองจำนวน 23.90 ล้านบาทในปี 2550 เนื่องจากมีการปิดบริษัทย่อยของเมอร์เมดจำนวน 4 บริษัท ดอกเบี้ยจ่าย : ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2550 ลดลงร้อยละ 5.54 ล้านบาทในปี 2549 ในปี 2550 บริษัทฯ รักษาเงินสดคงเหลือให้สูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่นำไป ฝากไว้กับธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ในเงินสดที่เหลืออยู่นี้มีจำนวนไม่มากนักที่นำไปลงทุนในการลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ในส่วนของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุน และเงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนลดลง มากเมือ่ เทียบกับปี 2549 ในปี 2550 บริษทั ฯ มีเงินสดคงเหลือเฉลีย่ 2.75 ล้านบาทในปี 2549 ปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คือ การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผันแปรเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 188.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2550 โดยใช้เงินที่ได้รับจาก การขายหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ย LIBOR ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงได้ ไม่มากนัก รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ : รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรับในปี 2550 ลดลงร้อยละ 8.020.24 เป็น 263.74 เป็น 1.47 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนเงินกู้ จำนวนทั้งสิ้น 37.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะได้ รับเงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึงสิ้นปีงบการเงิน 2550 กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้ชำระคืนเงินกู้ธนาคาร จำนวน 131.52 ล้านบาทในปี 2550 เทียบกับ 3.67 เป็น 301.58 ล้านบาท เทียบกับ 81.39 ล้านบาทในปี 2550 กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน : ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 723.26 ล้านบาทในปี 2549 ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า : ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและ กิจการร่วมค้าดีขึ้นจากขาดทุน 3.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนเมอร์เมดก็สามารถลดยอดหนี้ สินรวมลงเหลือ 63.51 ล้านบาท ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นบริษัทย่อย ส่วนบริษัทร่วมอื่น ได้แก่ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมประนี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.558.968.36 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บริษัทฯ เกิดจากการแปลงค่ารายการเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท ณ วันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งในส่วนกำไรหรือ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รายได้ (ขาดทุน) อื่น : รายได้อื่นๆ ลดลงร้อยละ 34.54 เป็น 74.674.76 ล้านบาทเทียบกับ 1.03 ล้านบาท จากสาเหตุต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดรวมทั้งการตัดรายการระหว่างกันในกลุ่มทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 4.44 ล้านบาทในปี 2549 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 77 .08 เป็น 665.39 ล้านบาทในปี 2550 เนื่องจากมีการเปลี่ยนหน่วยงาน ในรายงานการเงิน คือกลุ่มบริษัทเมอร์เมด จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในปี 2549 กลุ่มบริษัทเมอร์เมด ได้บันทึกขาดทุน จำนวน 15.40 ล้านบาทในปี 2550 เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 7 บริษัท ทำให้มีต้นทุนค่า บริการทางตรงและค่าที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการจัดตั้งบริษัทเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมใน การคืนเงินกู้ในกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองก่อนกำหนดให้แก่ธนาคารจำนวน 18.20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เลิกการ ขายอุปกรณ์สำหรับตรึงและมัดสินค้าในเรือให้แก่บุคคลภายนอก อีกทั้งมีวันที่เรือขุดเจาะหยุดทำงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ รายได้จากลูกค้าในปี 2550 ลดลง ซึ่งถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 17.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคืนเงินกู้ก่อนกำหนดจำนวน 9.16 ล้านบาทในปี 2549 เป็นกำไร 9.82 ล้านบาท เทียบกับ 1.04 ล้านบาท โดยการจ่ายคืนเงินกู้ ก่อนกำหนดดังกล่าวใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของสกุล เงินตราต่างประเทศสำหรับการสั่งต่อเรือใหม่จากญี่ปุ่นจำนวน 2 ลำ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารของเมอร์เมด ลดลงร้อยละ 6.535.17 เป็น 1.122.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ยอดหนี้สินเฉลี่ยของทั้งกลุ่มบริษัทซึ่งรวมหุ้นกู้ แปลงสภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั่วไปและ ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.เอ ได้บันทึกผลกำไรเท่ากับ 9.502.28 เป็น 155.ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อย ละ 49.

450.366.372.540.422 643.023.665.557.320.540.940.089) (2.076.860.984.052 (4.988 1.422 1.848.126.954 0.36 0.869.208 9.490 20.311.285 25.058.323.268 - 5.672.206.187 8.49 ล้าน บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 สภาพคล่องทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสด รายการ 78 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .208 13.043 766.913.766.823 7.793 20.914.000 210.194 643.647.000.090.274.684.43 0.131.38 1.สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน ตารางต่อไปนี้แสดงเงินทุนของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 1 ปีย้อนหลัง ตาราง 32 : เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ หน่วย : บาท รายการ หนี้สิน: เงินเบิกเกินบัญชี หนี้ระยะสั้น ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี หุ้นกู้แปลงสภาพ หนี้ระยะยาว รวมหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็ม มูลค่า เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม อื่นๆ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมเงินทุนทั้งหมด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทั้งหมด อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 2550 40.979.062.647.479 0.727.777.612 16.683 1.489) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 3.069.320) รอบปีบัญชี 2550 6.054.516.684.975.239.745.103.533.411) (99.164 160.161 9.332 781.635.202.24 กระแสเงินสด ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรม จัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตาราง 33 : สรุปรายการกระแสเงินสด รายการ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน รอบปีบัญชี 2549 4.410.961.410.270.752 1.16 ล้านบาท เทียบกับ 1.057.831 12.415 (1.

30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ 365.36 เท่า เปรียบเทียบกับ 0.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.74 เท่า ตามลำดับ ณ วันเดียวกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ มีหนี้ระยะยาวจำนวน 261.27 ล้านบาท ในปี 2549 เงินสดสุทธิที่ใช้ไป ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 1.00 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ ได้เบิกถอนวงเงินสินเชื่อมาใช้จำนวน 201.900.93 ล้านบาทจากธนาคารเพื่อการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า รวมทั้งการซื้ออุปกรณ์ของกลุ่ม ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนณ วันที่ 30 กันยายน 2550 อัตราส่วนหนีส้ นิ จากเงินกูธ้ นาคารต่อทุนเท่ากับ 0.848.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ ได้ใช้เงินที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานและเงินที่ได้จากการขายเรือเพื่อนำไปคืนเงินกู้และคืนเงินกู้ก่อนกำหนดดังกล่าว การจ่ายเงินดังกล่าวหักกลบด้วยเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบกับ 231.เทียบเท่าเงินสด และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (Undrawn borrowing) เท่ากับ 4.43 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิจากเงินกู้ธนาคารต่อทุนสุทธิเท่ากับ 0.52 ล้านบาท ในปี 2549 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าเช่าเรือโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและรายรับจากกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น ในปี 2550 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 4.869.646.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้สำหรับ เตรียมจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้กับธนาคารในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2550 ในปี 2550 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.07) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่าย เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและการจ่ายคืนเงินกู้ บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนเงินกู้ตามกำหนดจำนวน 40.43 ล้ า นบาท ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2549 สภาพคล่ อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น เป็ น ผลมาจากกระแสเงิ น สดจากการดำเนิ น งานที่ เพิ่มมากขึ้น และมีเงินเหลือจากเงินของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 23.28ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2550 และจ่ายก่อนกำหนดจำนวน 9.40 ล้านบาท สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 79 .91 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมีการสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 5 ลำ และมีการสั่งซื้ออุปกรณ์ ของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ในปี 2550บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ (99.24 เท่า และ 0.60 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนดังกล่าว มีหลักประกันเป็นเรือของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง รวมทั้งที่ดินและอาคารสำนักงานบางส่วน โดยทั่วไปการขอกู้เงินเพื่อซื้อเรือจะต้องจดจำนองเรือหนึ่งลำหรือมากกว่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ การมอบ ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รายได้จากค่าระวาง และค่าชดเชยต่างๆ นอกจากนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกเช่น บริษัทฯ จะไม่ก่อหนี้ หรือภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นๆ ภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทฯ จะต้องคงสัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เป็นราคาตลาดต่อเงินกู้และปฏิบัติ ตามเงื่อนไขขั้นต่ำทางการเงินต่างๆ รวมทั้งให้สิทธิในการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (โดยมีเบี้ยปรับ) สัญญากู้บางฉบับกำหนด ให้บริษัทฯ ต้องรักษาเงินหมุนเวียนในระบบไว้ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 คือจำนวนเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กิ จ กรรมทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ จะเป็ น ไปตามนโยบายของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะให้ ต้ น ทุ น การกู้ เ งิ น ต่ ำ สุ ด และใน ขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องรักษาสภาพคล่อง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ขณะนี้บริษัทฯ ถือครองเงินสดในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นส่วนใหญ่ และที่เหลือเป็นเงินบาท ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 922.38 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.206.366.65 ล้านบาท เทียบกับ 4.57 เท่า และ 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและเงินกู้ ระยะยาวจำนวน 290.

76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมอร์เมดจ่ายค่างวดอย่างต่อเนื่องสำหรับเรือที่สร้างใหม่ 1 ลำ และยานสำรวจใต้น้ำโดยใช้ระบบรีโมทคอนโทรล 2 ลำ และเครน 1 ตัว คิดเป็นเงินทั้ง 546.364 จากการที่ฐานลูกค้าของบริษัทฯ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องซื้อเรือเพิ่ม ไม่เพียงเฉพาะ เพื่อชดเชยเรือที่ปลดระวางไปเท่านั้น แต่เพื่อการขยายกองเรือด้วย ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมในการซื้อเรือ เข้ามาเพิ่มเติม ดังนั้นภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจะขึ้นกับราคาเรือที่บริษัทฯ พิจารณาว่าจะสามารถซื้อมาเพิ่มเติมได้ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเล มีรายการเงินลงทุนจำนวน 291.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจ่ายเงินมัดจำ ในการสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 5 ลำ เป็นเงินทั้งสิ้น 45.ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ในปี 2550 บริษัทฯ ซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ ราคาต้นทุน 37.402 171.13 ล้านบาท โดยใช้เงินจากเงินสดคงเหลือและเงินกู้ เมอร์เมดมีเรือสนับสนุนงาน เทคนิคใต้น้ำจำนวน 2 ลำ และเรือขุดเจาะ 1 ลำ ที่เข้าอู่แห้งในปี 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109.991 249.057 84.5 ล้านบาทในการลงทุนเพิ่มเติมในเมอร์เมดอีกร้อยละ 4.49 ล้านบาทในปี 2550 ซึ่งเป็นการลงทุนในการสร้างคลังรับฝากสินค้าเนื้อที่ขนาด 8.60 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 4 รอบปีบัญชีข้างหน้า เรือเดินทะเลของบริษัทฯ จำนวน 24 ลำ จะมีอายุครบ 25 ปี ซึ่งอาจ ทำให้เรือดังกล่าวถูกปลดระวางในทันที ตาราง 34 : เรือที่อายุครบ 25 ปี เรือที่อายุครบ 25 ปี จำนวน (ลำ) เดทเวทตัน รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี 30 กันยายน 2551 30 กันยายน 2552 30 กันยายน 2553 30 กันยายน 2554 6 3 5 10 127.580 ตารางเมตร (ของบริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด) และการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเนื้อที่ 10.08 โดยซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวนนี้จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมอร์เมด คือ ยูไนเต็ด แอสเซ็ท กรุ๊ป ลิมิเต็ด เมอร์เมดมีแผนที่จะขยายสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ โดยใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเมอร์เมดและวงเงินสินเชื่อที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจา ความเสี่ยงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจซึ่งใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการดำเนินธุรกิจ เป็นหลัก ดังนั้นรายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำ เรือเข้าอู่แห้ง และค่าใช้จ่ายผันแปรบางประเภทที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินยูโรและสกุล 80 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .000 ตารางเมตร (ของบริษัท จีเอเซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด) โดยสินทรัพย์ทั้งสองชนิดนี้ เริ่มทำรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 และ พฤศจิกายน 2549 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การมีธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชยนาวีที่ครบวงจร ดังนั้นนอกจากเงินลงทุนที่ ใช้ไปในการขยายกองเรือแล้ว บริษัทฯ ยังได้ใช้เงินจำนวน 234.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อเรือมือสองลำดังกล่าว บริษัทฯ ใช้เงินจากหลายแหล่ง เช่น เงินสดคงเหลือ และเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งเงินกู้ยืมจากธนาคารได้มีการชำระคืนแล้ว โดยใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนเงินมัดจำ ในการสั่งต่อเรือใหม่ทั้งหมดใช้เงินจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ในปี 2550 มีเรือจำนวน 18 ลำที่ครบกำหนดเข้าอู่แห้ง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 558.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเงินลงทุนในการซื้อเรือ 6 ลำ รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 239.

00 บริ ษั ท ฯ รั บ รู้ ผ ลกำไรหรื อ ขาดทุ น จากสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า เมื่ อ มี ก ารส่ ง มอบเงิ น ตรา ต่างประเทศ ในรอบปีบัญชี 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา foreign currency collar เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเรือจำนวน 2 ลำในสกุลเงินเยน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 34.67 1.05 ล้านปอนด์อังกฤษ 68.27 0.เงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2550 ประมาณร้อยละ 39.353 ล้านเยน สัญญา ดังกล่าวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 105 เยน ถึง 120 เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สัญญา ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 สำหรับสัญญาฉบับแรก และวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 สำหรับสัญญาฉบับที่สอง ความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเงินกู้ของบริษัทฯเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ย ในอัตรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มจำนวนหนึ่ง หุ้นกู้แปลงสภาพมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ ทำสัญญาเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้ว เพื่อบริหารผลกระทบกับกำไรและกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ตารางในหน้าถัดไปแสดงให้เห็นถึงรายการเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระและอัตราจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 81 .72 ล้านบาทและ 59.22 ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับ เรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเรือเข้าอู่แห้ง เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายและซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้แล้วเพื่อป้องกันความผันผวนของค่าเงินบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มูลค่ายุติธรรมทางการตลาดของสัญญาขายและซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเท่ากับ 366.23 ล้านบาทตามลำดับ ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนเงินที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตาราง 35 : รายการสรุปสัญญาขายและซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รายการ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่จะส่งมอบเป็นเงินไทยที่ทำสัญญาไว้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ทำไว้ในสัญญา สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวนเงินบาทที่จะส่งมอบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ทำสัญญาไว้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ทำไว้ในสัญญา จำนวนเงินบาทที่จะส่งมอบเป็นเงินปอนด์อังกฤษที่ทำสัญญาไว้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ทำไว้ในสัญญา รอบปีบัญชี 30 กันยายน 2551 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 36.

92 9.62 อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดที่บริษัทได้ทำสัญญาไว้ จำนวนเงินกู้ที่ทำสัญญา 200.22 77.31% 17.00 6.00 6.42 25.63% - - - - - 155.00 อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดโดยเฉลี่ย 6.75 - 35.96 - - 82 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .10 3. ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะทำธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ อนุ พั น ธ์ ด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศและด้ า น อัตราดอกเบี้ยเพื่อการเก็งกำไร ตาราง 36 : ยอดเงินกู้ ภาระผูกพัน และอัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด รายการ หนี้ระยะยาว รอบบัญชี รอบบัญชี 2551 2552 หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รอบบัญชี 2553-2555 หลังจากนั้น รวม ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยคงที ่ - - 169.21 6.80 - 169.53 เรือที่สั่งซื้อใหม่ - เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม 53.80 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยผันแปร 32.50% 131.98 1.55 - 18.59 200.15 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ย ผันแปร 3.43 ภาระผูกพัน การชำระค่าเรือที่สั่งต่อใหม่ 6.75 200.83 - 107.59 9.14 14.

ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต) ประธานกรรมการ ​(ม.ล.ร.รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการ ที่ดี ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป โดยกำกั บ ดู แ ลให้ ร ายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงาน การเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ​ ​ (ม. จันทรจุฑา จันทรทัต) ก​ รรมการผู้จัดการ ​ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 83 .

การยึดมั่นในพันธะ เรา​จะ​คำนึง​ถึง​อนาคต​ขอ​งบ​ริษัทฯ ตลอด​เวลา และ​จะ​เป็น​ผู้รับ​ผิด​ชอบ​ ต่อ​ผล และ​ความ​สำเร็จ​ทาง​ธุรกิจ​ ​ขอ​งบ​ริษัทฯ 84 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทฯ ¦µ¥Šµœ…°ŠŸ¼o­°´¸¦´°œ»µ˜ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Á­œ° Ÿ¼o™°º ®»oœ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) …oµ¡Á‹oµÅ—o˜¦ª‹­°Š—»¨¦ª¤Â¨³Š—»¨ÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 85 .«. 2550 Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ¦ª¤Â¨³Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœÁŒ¡µ³¦·¬´šÂ¨³„¦³Â­ÁŠ·œ­—¦ª¤Â¨³„¦³Â­ÁŠ·œ­—ÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œÁ—¸¥ª„´œ…°Š¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¨³¦·¬´š¥n°¥ ¨³…°Š¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ×¥™¼„˜o°Š˜µ¤š¸É‡ª¦Äœ­µ¦³­Îµ‡´˜µ¤®¨´„„µ¦´¸š¸É¦´¦°Šš´ÉªÅž œnŠœo°¥ Á‹¦·šª¸š¦´¡¥r Ÿ¼o­°´¸¦´ °œ»µ˜Á¨…š¸É 3044 ¦·¬´š Å¡¦oŽª°Á˜°¦rÁ±µ­r‡¼Áž°¦r­ Á°¸Á°Á°­ ‹Îµ„´— „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ 21 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2550 Š„εŦ…µ—š»œ¦ª¤Â¨³Š„εŦ…µ—š»œÁŒ¡µ³ ¦·¬´š ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ¦ª¤Â¨³ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœÁŒ¡µ³¦·¬´š ¨³Š„¦³Â­ÁŠ·œ­— ¦ª¤Â¨³Š„¦³Â­ÁŠ·œ­—ÁŒ¡µ³¦·¬´š­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œÁ—¸¥ª„´œ…°Š¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¨³¦·¬´š¥n°¥ ¨³ …°Š¦·¬´šÃš¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ˜µ¤¨Îµ—´ Ž¹ÉŠŸ¼o¦·®µ¦…°Š„·‹„µ¦Áž}œŸ¼o¦´Ÿ·—°˜n°‡ªµ¤™¼„˜o°ŠÂ¨³‡¦™oªœ…°Š…o°¤¼¨ ĜŠ„µ¦ÁŠ· œÁ®¨nµœ¸Ê ­nªœ…oµ¡Á‹oµÁž}œŸ¼o¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦Â­—Š‡ªµ¤Á®Èœ˜n°Š„µ¦ÁŠ·œ—´Š„¨n µª‹µ„Ÿ¨„µ¦˜¦ª‹­°…°Š…oµ¡Á‹o µ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 …oµ¡Á‹oµÅ—ož’·´˜·Šµœ˜¦ª‹­°˜µ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦­°´¸š¸É¦´¦°Šš´ÉªÅž Ž¹ÉŠ„ε®œ—Ä®o…oµ¡Á‹oµ˜o°ŠªµŠÂŸœÂ¨³ž’·´˜·ŠµœÁ¡ºÉ°Ä®oŗo ‡ªµ¤ÁºÉ°¤´Éœ°¥nµŠ¤¸Á®˜»Ÿ¨ªnµŠ„µ¦ÁŠ·œÂ­—Š…o°¤¼¨š¸É…´—˜n°…o°ÁšÈ‹‹¦·Š°´œÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´®¦º°Å¤n „µ¦˜¦ª‹­°¦ª¤™¹Š„µ¦Äoª·›¸„µ¦ š—­°®¨´„“µœž¦³„°¦µ¥„µ¦š´ÊŠš¸ÉÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œÂ¨³„µ¦Ážd—ÁŸ¥…o°¤¼¨ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ „µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á®¤µ³­¤…°Š®¨´„„µ¦´¸ š¸É „· ‹ „µ¦Äo  ¨³ž¦³¤µ–„µ¦Á„¸É ¥ ª„´  ¦µ¥„µ¦šµŠ„µ¦ÁŠ· œ š¸É Á ž} œ ­µ¦³­Î µ ‡´  Ž¹É Š Ÿ¼o  ¦· ® µ¦Áž} œ Ÿ¼o ‹´ —šÎ µ …¹Ê œ ˜¨°—‹œ„µ¦ž¦³Á¤· œ ™¹ Š ‡ªµ¤Á®¤µ³­¤…°Š„µ¦Â­—Š¦µ¥„µ¦š¸ÉœÎµÁ­œ°ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÃ—¥¦ª¤ …oµ¡Á‹oµÁºÉ°ªnµ„µ¦˜¦ª‹­°—´Š„¨nµªÄ®o…o°­¦»žš¸ÉÁž}œÁ„–”r °¥nµŠÁ®¤µ³­¤Äœ„µ¦Â­—Š‡ªµ¤Á®Èœ…°Š…oµ¡Á‹oµ …oµ¡Á‹oµÁ®Èœªnµ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šš¸É„¨nµª…oµŠ˜oœ ­—Š“µœ³„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³“µœ³„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.«. 2549 …°Š¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¨³¦·¬´š¥n°¥ ¨³…°Š¦·¬´šÃš¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ˜µ¤¨Îµ—´š¸ÉœÎµ¤µÂ­—ŠÁž¦¸¥Áš¸¥˜¦ª‹­°Ã—¥Ÿ¼o­° ´¸°ºÉœ‹µ„­Îµœ´„ŠµœÁ—¸¥ª„´œ„´…oµ¡Á‹oµÂ¨³Á­œ°¦µ¥ŠµœÅªo°¥nµŠÅ¤n¤¸ÁŠºÉ°œÅ…˜µ¤¦µ¥Šµœ¨Šª´œš¸É 21 ›´œªµ‡¤ ¡.«.

423.843.456 4.4 - - 2.306.417.137 698.939. 2550 2550 ¨³ ¡.393.000 12.412 28.088 23.«.892.849 24.924 18.­»š›· 6 2.710.553 20.477.000 ª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Š­Îµ®¦´Á¦º°Á—·œš³Á¨ 724.037 15.827.000.666.248 - ‡nµÄo‹nµ¥‹nµ¥¨nªŠ®œoµ 126.4 4.794.620 ­·œš¦´¡¥r°ºÉœ 14 853.688.016.050 896.000 245.025.«.860.770.595.886 20.739 1.478 1.140.727 1.323.828 60.933.«.042 20.336.623 347.370 ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ°ºÉœ .งบดุล ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Š—»¨ – ª´วัœนš¸ทีÉ 30่ 30„´œกั¥µ¥œ ¡.ศ.401.961.240.474 5.000 6.891 7.827.000 140.560.000.029.256.327 529.650.­»š›· 13 64.«.734 16.370 155.484.943.886 š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r .936.527 791.283.283.469 521.415.196 ­nªœ…°ŠÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³¥µªÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ š¸É™¹Š„ε®œ—Îµ¦³£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ .4 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ 9 57.000.322. ณ นยายน และ2549 2549 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.851 789.719.576.666 17.670.859 20.048 ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ .846.000 3.449 ¦ª¤­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ ¦ª¤­·œš¦´¡¥r - - - 260.438 115.924.048 23.206 16.860.995.439. 2550 ¡.119 2.242 1.000.545.055.664 296.986.857.313 2.745.736.924 - 25.093.826 17.000 674.735 16.­»š›· 11 594.924 18.703.000.620 28.079 6.776.925.372.623 751.516 37.050.พ.000 17.054.719.231.706 ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ 5 300.675 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ 10 23.420.474 ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ 28.963.281.­»š›· 7 ¦ª¤­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ - ­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³¥µªÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ 28.626.999 ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ . 2550 ¡.160.869 30.2 54.795.862.581.339.143.300 28.940 - หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 86 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š .284 289.345.595.169.527.608.220 2.449 ¨¼„®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ 28.807 3.590.«.002. 2549 ¡.667. 2549 µš µš µš µš ®¤µ¥Á®˜» หมายเหตุ ­·œš¦´¡¥r ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— 4 3.656.276.«.282 54.776.343.­»š›· 12 18.507.088 291.880.632 18.

665.691.752 160.069 4.461.618.202.605.475 ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµŽºÊ°š¸É™¹Š„ε®œ— Îµ¦³£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže £µ¬¸ÁŠ·œÅ—oœ·˜·»‡‡¨‡oµŠ‹nµ¥ ¦ª¤®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ ®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ .«.846.804.161 ®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ 205.185.448.«.941.716 3.222 8.157.882.233.896 8.068 3.งบดุล (ต่อ) ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Š—»¨ – ¡.104 - 7.475 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 87 ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š . 2549 µš µš µš µš ®¤µ¥Á®˜» หมายเหตุ ®œ¸Ê­·œÂ¨³­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦ 15 20.803 11.°ºÉœ Á‹oµ®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ 28.822.«.162 47.183 ­nªœ…°ŠÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µªš¸É™¹Š„ε®œ— Îµ¦³£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže 17 1.614 - - 18 12.277 9.115.561.793 3.331.210 9.333 Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ .465.921.044.687 783.348 56.114 1.420 2.805.192 170.065.414.117.533 4.702.947 246. 2549 ¡.897. 2550 2550 ¨³ ¡.040 4.429.648.777.483.058.326 12.082 665.277 99.247 7.912 86.704.­»š›· 19 5.«.440.603. ณ ª´วัœนš¸ทีÉ 30่ 30„´œกั¥µ¥œ นยายน และ2549 2549 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.010 7.พ.383.4 - - - - 3.056 9.991 1.311 17.942.162 ®œ¸Ê­·œ­»š›·‹µ„¦·¬´š¥n°¥ 8 ¦ª¤®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ ¦ª¤®œ¸Ê­·œ - - - 5.896.270 396.114 136.253.ศ.164 40.490 - - ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ 16 210.379.718.446.528 Á‹oµ®œ¸Ê°ºÉœ 251.302. 2550 ¡.«.446.823 - - - 8.3 28.311.957.848.903.810 492.464.416.202.759 ÁŠ·œ¦´¨nªŠ®œoµ‹µ„¨¼„‡oµ 415.999.665.538 - - ‡nµÄo‹nµ¥‡oµŠ‹nµ¥ 641.511 8.826 ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ 18 18.190.361 11.897.526.399 - 17.116.465.227.823 ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª 17 1.130. 2550 ¡.874.274.988 5.862.903.025.«.319 - 36.399.000 - - 1.000.977 7.536.089.727.

598.684.422 643.598.398 25 87.143.327.285 12.359.327.133 ¦ª¤­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ 16.808) 5 21.974 ¦ª¤®œ¸Ê­·œÂ¨³­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ 28.000.517. 2549 µš µš µš µš š»œ‹—š³Á¸¥œ .752.544.016.029. 2550 ¡.410.­Îµ¦°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ ¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ ¦ª¤­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ¦·¬´šÄ®n ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ - - หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 88 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š .954 14.684.980.576.422 693.557.517.422 š»œš¸É°°„¨³Îµ¦³Â¨oª .647.000 87. 2550 ¡.422 868.393.793 15.385) (21.410.664 11.422 643.849 24.256.544.208 1.140.954 14.«.385) (21.184.935 838.000.540. 25502550 ¨³ ¡.«.398 21. ณ– วัª´œนš¸ทีÉ 30่ 30„´œกั¥µ¥œ นยายน และ2549 2549 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.043 8.430.422 693.674.®»oœ­µ¤´ 643.410.542.®»oœ­µ¤´ 868.892) (50.152.684.886 20.766.000.016.422 643.129.892) ®¤µ¥Á®˜» หมายเหตุ ®œ¸Ê­·œÂ¨³­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ (˜n°) ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ š»œÁ¦º°œ®»oœ 20 ­nªœÁ„·œ¤¼¨‡nµ®»oœ­µ¤´ ­Îµ¦°Š­nªœš»œ‹µ„„µ¦¦ª¤­nªœÅ—oÁ­¸¥ - - ­nªœÁ„·œ…°Š¦µ‡µ˜µ¤´¸‹µ„¦µ‡µ‹nµ¥ŽºÊ°„¦–¸„µ¦ŽºÊ° „·‹„µ¦£µ¥Ä˜o„µ¦‡ª‡»¤Á—¸¥ª„´œ - Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµŠ„µ¦ÁŠ·œ˜nµŠž¦³Áš« - 124.332 13.ศ.430.684.«.350 11.542.พ.963.684.043 8.129.«.980.«.332 15.505.000.029.540.359. 2549 ¡.974 901.054.684.062.540.422 (106.งบดุล (ต่อ) ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Š—»¨ ¡.088 23.684.581.208 1.684.808) (106.422 1.533.647.«.540.752.664 11.422 124.023.449 ­nªœÁ„·œ‹µ„„µ¦˜¸¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ „εŦ­³­¤ ‹´—­¦¦Â¨oª .208 1.410.660 15.208 (50.000 77.000 13.766.276.858.000 77.

72 5.548.084.152.110 12.504.491 (665.515.276.510 (3.100 2.054 5.848 6.134.905.44 ®¤µ¥Á®˜» หมายเหตุ ¦µ¥Å—o ‡nµ¦³ªµŠ ‡nµ¦·„µ¦‹µ„›»¦„·‹œ°„µ¥ {~Š ‡nµ¦·„µ¦°ºÉœÂ¨³‡nµœµ¥®œoµ —°„Á¸Ê¥¦´ „εŦ(…µ—š»œ)‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ ­nªœÂnŠ„εŦ…°Š¦·¬´š¥n°¥ ­nªœÂnŠ„εŦ(…µ—š»œ)…°Š¦·¬´š¦nª¤ ¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦µ¥Å—o°ºÉœ ¦ª¤¦µ¥Å—o ‡nµÄo‹nµ¥ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦—εÁœ·œŠµœÁ„¸É¥ª„´Á¦º°Á—·œš³Á¨ ‡nµÄo‹nµ¥¦·„µ¦‹µ„›»¦„·‹œ°„µ¥ {~Š ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µÂ¨³‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Â¨³„µ¦¦·®µ¦ ‡nµ˜°Âšœ„¦¦¤„µ¦ 12.363.591.934 74.865.421 465.694 12.030.223 3. 2550 µš ¡. 11 ¦ª¤‡nµÄo‹nµ¥ „εŦ„n°œ—°„Á¸Ê¥‹nµ¥Â¨³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o —°„Á¸Ê¥‹nµ¥ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ 22 23 24 „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 89 ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š .223 - 3.968.184) 4.820.642 9.งบกำไรขาดทุน ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Š„εŦ…µ—š»œ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ พ.000 18.098.923) 26.756.167.300.842.127 6.566.599.948.013 1.425.351.932 (147. 2550 µš ¡.589.579.«.318.925 68.372 - 742.300. 10 27 9.626.482) - 3.259.910.406.841.778.232.443.502. 2549 µš ¡.«.222.923) 243.709) 3.514 (276.968.697 626.160.601 117.626.678 (701.884 4.000 8. 13 10.553.162 9.583.613. 2549 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.092.000 17.577 1.994.115.734 71.077.000 15.450.ศ.502.053.962 6.781. 2550 ¨³ ¡.843) (87.44 7.993.389.331.465 6.239.280.160.122 (87.747.339 9.261.376 143.596.629.443.466.792) - „εŦ„n°œ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ 5.330 - „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že 4.184.412 5.975.900.768 626.025.658.491 1.406.059.249.203.824 8 723.748.«.213) 3.502.116.657.330 7.601 94.246 98.«.«.130 3.787 2.515.213 68.223 3.968.755 21.716) 4.816) 5.72 5.515.470.708.876.160.703.042 (96. 2549 µš 15.330 4.160.391.058 423.371.378 36.710.361.872 5.425 118.402. 2549 ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.364 1.389.815.752.778.505.290.831.961.217 5.868.378 157.443.«.086 (3.705 (90.403 3.519 - 22.185 17.740.713.348) (103.738 1.460 17.821.

808) µš (50.¨³ 2550 ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น µš ­nªœœo°¥ µš ¦ª¤ - - (93.332 838.700 2.557.ศ.90 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ - ÁŠ·œ¨Šš»œÁ¡·É¤…¹ÊœÄœ¦·¬´š¥n°¥ Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬´š¥n°¥ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ ­Îµ¦°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ µš 643.252 - 6.892) (106.«.540.«.549.023.598.879) 36.285 - - 10.764.470.«.517.062.684.ศ. 2550 ¡.515.750.000 - - - - 77.232.422 1.674. 2549 สำหรั ที่ „´30œ¥µ¥œ กันยายน พ.684.892) µš 6.647.544.208 Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµŠ„µ¦ÁŠ·œÄœ¦·¬´š¥n°¥˜nµŠž¦³Áš« ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœžeª´œš¸É 1 ˜»¨µ‡¤ ¡.505.980) (951.557.410.325) (922.«.968.577) (21.747.422 1.000.946.946.029.000.000 µš ˜µ¤„‘®¤µ¥ ­Îµ¦°Š „εŦ­³­¤ 6 .385) - - - - - - - (50.932 (10.954 - - - - - - 14.043 901.793 µš ¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ Ÿ¼o™º°®»oœ ­nªœ…°Š 87.935 16. 2550 - ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ 26 - „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že 25 µš 643.492) 4. 2549 ®¤µ¥Á®˜» หมายเหตุ ˜nµŠž¦³Áš« ¨³Îµ¦³Â¨oª ¤¼¨‡nµ®»oœ­µ¤´ ¦ª¤­nªœÅ—oÁ­¸¥ „µ¦Âž¨Š‡nµ Š„µ¦ÁŠ·œ ­nªœÁ„·œ ­Îµ¦°Š­nªœš»œ Ÿ¨˜nµŠ‹µ„ ‹µ„„µ¦ š»œš¸É°°„ ­Îµ®¦´บปี že­ส·Êœิ้น­»สุ—ª´ดœวัš¸นÉ 30 ¡.980.029.556 (93.700 (82.540.208 - - - - - - - - - - - - - (84.115.«.946.752.000 13. 2550 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ¥°—‡ŠÁ®¨º°­·Êœžeª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.000.294.396.และ 2549พ.556 21.750.512) (29.223 147.709 5.000.398 ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š µš ˜¸¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ­nªœÁ„·œ‹µ„„µ¦ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.766.879) 36.533.133 12.000) - - - - 8.410.016.054.

505.202) - - 25.540.342 45.345) 9.684.064.342 9.190.918.647.«.598.669.466.สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 91 1.873.540.029) 3.208 643.383.208 643.470) (619.000.861.«.771.861.000.330 - - - 6.029.023.948.793 (321. 2550 ¨³ ¡.808) - - - - (22. 2549 Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµŠ„µ¦ÁŠ·œÄœ¦·¬´š¥n°¥˜nµŠž¦³Áš« µš µš หมายเหตุ ®¤µ¥Á®˜» ˜nµŠž¦³Áš« ¨³Îµ¦³Â¨oª ¤¼¨‡nµ®»oœ­µ¤´ ¦ª¤­nªœÅ—oÁ­¸¥ „µ¦Âž¨Š‡nµ Š„µ¦ÁŠ·œ ­nªœÁ„·œ ­Îµ¦°Š­nªœš»œ ‹µ„„µ¦ š»œš¸É°°„ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.010. 2549 ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ Ÿ¨˜nµŠ‹µ„ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) 77.000 µš ˜µ¤„‘®¤µ¥ ­Îµ¦°Š 8.143.062.202) (257.029.332 (1.466.980.000) (1.470) (23.«.502.892) - - - - - (50.029.684.208 643.410.410.892) - (50.459) 637.269.909.000.131.031 - 6.886) 820. 2549 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ¥°—‡ŠÁ®¨º°­·Êœžeª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.398 - - (10.752.184 - (257.029) 276.600 - 25. 2549 ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.514 (10.990.443.422 ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ - - (50.873.861.778. 2550 - - „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že 26 - „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ - - Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬´š¥n°¥ 1.600 µš ˜¸¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ­nªœÁ„·œ‹µ„„µ¦ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.963 µš ­nªœœo°¥ Ÿ¼o™º°®»oœ ­nªœ…°Š .983 µš ¦ª¤ 838.«.383.892) µš (21.ศ.540.684.505.064.000 - 77.«.410.190.422 ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœžeª´œš¸É 1 ˜»¨µ‡¤ ¡.422 - - - ¥°—‡ŠÁ®¨º°‹µ„„µ¦Ã°œ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ¦·¬´š¥n°¥ - 1.390.861.651 - 637.325 774.651 µš 14. 2550 และ พ.ศ.305 774.031 µš ¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ „εŦ­³­¤ 3.000 - - - - - 77.133 12.

946.764.766.332 11.000.410.000 µš ส่­nวªนเกิ œÁ„·นœจากการ ‹µ„„µ¦ ­Îµกำไรสะสม ¦°Š ตีมูลค่ายุติธรรม สำรองตาม ยังไม่ได้จัดสรร ˜¸¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ˜µ¤„‘®¤µ¥ กฎหมาย ¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ บาท บาท บาท ­nªœÁ„·œ…°Š¦µ‡µ˜µ¤´ ¸ Ÿ¨˜nนµเฉพาะบริ Š‹µ„„µ¦ ษัท พ.000 - - ¦ª¤ - 6.968.ศ. 2550 งบการเงิ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µœ ¡.000.000 13.540.556 (84.327.92 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น 1.ศ. 2549 µš „εŦ­³­¤ µš 6.684.512) (922.385) - - - - (84.398 77.515.512) 4.968.016.«.«.410.000.544.515. 2550 และ พ.422 - - - - - 124. 2549 ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) 8 .598.647.430.577) (922.517. 2549 ®¤µ¥Á®˜» ทุนš»ทีœ่อš¸อก É°°„ และชำระแล้ว Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.000.946.808) µš ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ¥°—‡ŠÁ®¨º°­·Êœžeª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.208 643.000) - - 8.223 (10.223 4.422 µš (106.764.542.«.422 124. 2550 ¨³ ¡.129.«. 2550 ส่วนเกิ นของราคาตามบั ชีจาก ผลต่ างจาการแปลง ‹µ„¦µ‡µ‹n µ¥ŽºÊ°„¦–¸ญ „µ¦Žº Ê° ž¨Š‡n µŠ„µ¦ÁŠ· œ ราคาจ่ายซื้อกรณีการซื้อกิจการ ค่างบการเงิน ¨³Îµ¦³Â¨oª ­nªœÁ„·œ¤¼¨‡nµ®»oœ ‹„µ¦£µ¥Ä˜o „µ¦‡ª‡» ¤Á—¸ ¥ª„´ ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกั น œ ˜nต่µŠž¦³Áš« างประเทศ บาท บาท บาท บาท หมายเหตุ หมายเหตุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.396. 2550 - - 26 ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ - - - - „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že - ­Îµ¦°Š˜µ¤„’®¤µ¥ 25 - „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ - 1.422 - µš µš Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµŠ„µ¦ÁŠ·œÄœ¦·¬´š¥n°¥˜nµŠž¦³Áš« ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœžeª´œš¸É 1 ˜»¨µ‡¤ ¡.974 µš บาท รวม 21.542.396.752.208 643.359.540.556 - - 10.664 - - - - 14.954 87.684.043 15.«.980.577) (21.

000.332 11.000 - - (10.202) (21.000 µš 3.208 - - - - - - - 124.542.330 (10.466.031 µš กำไรสะสม หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินของราคาตามบัญชีจากราคา ผลต่างจาการแปลง ส่วนเกินจากการ š» œ š¸ ° É °„ ‹µ„¦µ‡µ‹n µ ¥Žº ° Ê „¦–¸ „ µ¦Žº ° Ê Âž¨Š‡n µ Š„µ¦ÁŠ· œ ­n ª œÁ„· œ ‹µ„„µ¦ ­Î µ ¦°Š และชำระแล้ว มูลค่าหุ้น จ่ายซื้อกรณีการซื้อกิจการภายใต้ ค่างบการเงิน ตีมูลค่ายุติธรรม สำรองตาม ยังไม่ได้จัดสรร การควบคุ ม เดี ย วกั น ต่างประเทศ ˜¸¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ˜µ¤„‘®¤µ¥ กฎหมาย ¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ ¨³Îµ¦³Â¨oª ­nªœÁ„·œ¤¼¨‡nµ®»oœ ‹„µ¦£µ¥Ä˜o„µ¦‡ª‡»¤Á—¸¥ª„´œ ˜nµŠž¦³Áš« บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท หมายเหตุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ. 2549 ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µœ ¡.330 - - 6.208 643.410.«.808) - - - (21.443.466.422 124.647.029) (1.502.ศ.064. 2550 และ พ.410. 2549 „εŦ­³­¤ µš - - - - 14.443.000.540.«. 2549 ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) . 2550 ¨³ ¡.272.684.574.684.ศ.422 - ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ ¥°—‡ŠÁ®¨º°­·Êœžeª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.861.422 µš (21.808) - µš หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 643.359.598. 2549 Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦ งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.980.542.683 µš บาท ¦ª¤ รวม 8.669.383.422 - µš µš - ®¤µ¥Á®˜» Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµŠ„µ¦ÁŠ·œÄœ¦·¬´š¥n°¥˜nµŠž¦³Áš« ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœžeª´œš¸É 1 ˜»¨µ‡¤ ¡.974 (1.202) - 25.502.«.สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 93 1.752.ศ.540.398 77.752.752.808) 9.600 77.029) 3. 2550 ­nªœÁ„·œ…°Š¦µ‡µ˜µ¤´¸ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«.873.669.«.129.383. 2550 - „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že 26 - „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ 1.

และ 2549พ.545) 251.039.325.000) 1.647.029) (29.490 42.897.105.894.615.326) 211.777 (1.058.916.512) (730. 2549 µš µš 28.705.520 1.014.ศ.123) (2.502.000 3.4 ÁŠ·œ¦´‹µ„Ÿ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥Ä®oŸ¼o™º°®»oœ ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥Ä®oŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ ÁŠ·œ­—­»š›·Å—o¤µ‹µ„(čoŞĜ)„·‹„¦¦¤‹´—®µÁŠ·œ 36.552) 71. 2549 µš µš 6.072.000 3.603.259.768) 6.766 (11.790.258.270.396.งบกระแสเงินสด ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Š„¦³Â­ÁŠ·œ­— สำหรั กันยายน พ.669.000.361) - „¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ „¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤¨Šš»œ ÁŠ·œ¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ ÁŠ·œ‹nµ¥ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ ¦´Îµ¦³‡ºœÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‹nµ¥ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ¦´‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œ‹nµ¥¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œ‹nµ¥¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œ¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r™µª¦ ÁŠ·œ‹nµ¥ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r™µª¦Â¨³­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ ÁŠ·œ‹nµ¥Á¡ºÉ°Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n ¦´Îµ¦³‡ºœÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³¥µªÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‹nµ¥ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³¥µªÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ 21 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.396.029) 1.4 7 28.359) 2.984.000.000.290.813.164) 2.758.750.225) (679.477.865 (3.254 2.599) (6.817) 2.447 1.953.675.000) 7.366.151.415 49.334 (1.123.860.388.649) 7.395) 2.418.549.000 (4.661 (6.191.323.281 (234.000 (3.768.411) (1.123 (2.039.«.ศ.713.032) 555.539 10.350.549.346) 336.707 1.869.175.«.«.000.123 (2.270) 1.489) (2.603.459.675.000 (81.539 40.«.361 (555.343 (3.005.774.490 2.105.534.598) 8.744) 10.577.502.868.972.770.005.147. 2549 หมายเหตุ ®¤µ¥Á®˜» Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.480.000 (7.4 28.259.553.654 (160.157.323.320) (922. 2550 ¡.450. 2550 ¡.440.669.000.066.«.300 4.984.043.089) 535.635) „¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤‹´—®µÁŠ·œ ÁŠ·œ¦´(‹nµ¥)­»š›·‹µ„ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦ ÁŠ·œ¦´‹µ„ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ ÁŠ·œ¦´‹µ„ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ¦´‹µ„ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª ÁŠ·œ¦´‹µ„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ (19.621 (7.860.784.868.429.420) 308.282 (1.807.471.013 4.512) (1.914.¨³2550 ­Îµ®¦´บžeปี­ส ·Êœ­»ิ้น—สุª´œดš¸วัÉ น 30ที„´่ 30 œ¥µ¥œ ¡.982.516.455.520 (1.202 (1.624.000) (99.704 (935.206.069.037.980) (321.435.767.325.394.282) 5.809) 7.635.848. 2550 ¡.655 (209.395) 2.873 (14.307.189.378.051.«.383.889.491.700 26 - (922.000.000) 2.739) (533.4 28.178.645) (1.560 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 94 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ Ĝ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š .630) (1.021) 7.4 28.254 ÁŠ·œ­—­»š›·Å—o¤µ‹µ„(čoŞĜ)„·‹„¦¦¤¨Šš»œ (4.383.497.490 174.030 (35.308 (3.513.469.740.250.863.705.080.4 8 9 10 16 16 28.707 1.225) 5.052 4.903.

656) (84.671 µš 22.698.718 µš ¨³ 46.719 µš 111.204.และ 2549พ.770. 2549 สำหรั กันยายน พ.770.486.887.775 1.706 980.ศ.484.777.243 ¦´—°„Á¸Ê¥ 77.487.745.759 µš Ťn¤¸®œ¸Ê­·œ‹µ„­´µÁnµŽºÊ°Â¨³Å¤n¤¸ ˜oœš»œ‹µ„„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ ˜µ¤¨Îµ—´) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 96 ถึง 150 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 95 ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 12 ™¹Š 66 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š .917 58.557 µš 30.840.312 55.623 751.320 1.855. 2549 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.152 (524.706 ÁŠ·œ­—¨—¨Š‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (10.«.«.896.996.215 133.«.«.103. 2550 „¨»n¤¦·¬´š¤¸®œ¸Ê­·œ‡Š‡oµŠ‹µ„„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n „µ¦ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r™µª¦ ‹µ„­´µÁnµŽºÊ°Â¨³˜oœš»œ„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š ­£µ¡‹ÎµœªœÁŠ·œ 108.755.752 62.670 µš ˜µ¤¨Îµ—´ (– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.399 86.050 896.892) ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže 1.736 85.160.958.929.«.706 ‹nµ¥—°„Á¸Ê¥ 716.«.¨³2550 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.514.372.623 1.488.484.504.429 751.727 1.084.037.173.251 µš ¨³ Ťn¤¸„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ ˜µ¤¨Îµ—´) Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.307.667. 2550 ¦·¬´š¤¸®œ¸Ê­·œ‡Š‡oµŠ‹µ„„µ¦ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r™µª¦ ‹µ„­´µÁnµŽºÊ°Â¨³˜oœš»œ„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 53. 2549 µš µš ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­—Á¡·É¤…¹Êœ(¨—¨Š)­»š›· 2.372.404.050 896.317.048) ÁŠ·œ­—Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Ã°œ¦·¬´š¦nª¤¤µÁž}œ¦·¬´š¥n°¥ - 198.420.791.864.194 - - - - 3.«.598 3.631.241 µš 18.802 1.994) (145. 2549 : 99.003.งบกระแสเงินสด (ต่อ) ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Š„¦³Â­ÁŠ·œ­— (˜n°) ­Îµ®¦´บžeปี­ส·Êœิ้น ­»—สุª´ดœวัš¸น É 30ที„´่ 30 œ¥µ¥œ ¡. 2549 : 223.423 896.758 µš ¨³ 46.102. 2550 ¡.440.770.466 ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že …o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤ž¦³„°„¦³Â­ÁŠ·œ­— ‹nµ¥£µ¬¸ ¦µ¥„µ¦š¸É¤·ÄnÁŠ·œ­— Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.ศ.576 742.670 µš ˜µ¤¨Îµ—´ (– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.123. 2550 ¡.029.383.440.«. 2550 ¡.159 174.032.606 µš 13.770.«.667.

«. 2535 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÅ—o‹´—šÎµ…¹ÊœÃ—¥ÄoÁ„–”r¦µ‡µš»œÁ—·¤Äœ„µ¦ª´—¤¼¨‡nµ…°Š°Š‡rž¦³„°…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ ¥„ÁªoœÁ¦ºÉ°Šš¸É°›·µ¥ÄœœÃ¥µ¥„µ¦´¸Äœ¨Îµ—´˜n°Åž „µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®o­°—‡¨o°Š„´®¨´„„µ¦´¸š¸É¦´¦°Šš´ÉªÅžÄœž¦³Áš«Åš¥ Ž¹ÉŠ„ε®œ—Ä®o iµ¥¦·®µ¦ž¦³¤µ–„µ¦Â¨³ „ε®œ—…o°­¤¤˜·š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š°´œ‹³¤¸Ÿ¨˜n°˜´ªÁ¨……°Š­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œ ¦ª¤š´ÊŠÁžd—ÁŸ¥…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹ Á„·—…¹Êœ – ª´œš¸ÉĜŠ„µ¦ÁŠ·œ ¨³˜´ªÁ¨…¦µ¥Å—o¨³‡nµÄo‹nµ¥Äœ¦°¦³¥³Áª¨µš¸ÉÁ­œ°Š„µ¦ÁŠ·œ—´Š„¨nµª ˜´ªÁ¨…š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š°µ‹ ˜„˜nµŠ‹µ„˜´ªÁ¨…ž¦³¤µ–„µ¦ ˜´ªÁ¨…š¸ÉœÎµ¤µÂ­—ŠÁž¦¸¥Áš¸¥Å—o¤¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÁ¡ºÉ°Ä®oÁž¦¸¥Áš¸¥Å—o„´„µ¦Â­—Š¦µ¥„µ¦š¸ÉÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÅžÄœžež{‹‹»´œÁšnµš¸É‹ÎµÁž}œ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šŒ´£µ¬µ°´Š„§¬‹´—šÎµ…¹Êœ‹µ„Š„µ¦ÁŠ·œ˜µ¤„‘®¤µ¥š¸ÉÁž}œ£µ¬µÅš¥ Ĝ„¦–¸š¸É¤¸ ÁœºÊ°‡ªµ¤…´—Â¥oŠ„´œ®¦º°¤¸„µ¦˜¸‡ªµ¤Äœ­°Š£µ¬µÂ˜„˜nµŠ„´œÄ®očoŠ„µ¦ÁŠ·œ˜µ¤„‘®¤µ¥Œ´£µ¬µÅš¥Áž}œ®¨´„ 96 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 12 .1 Á„–”r„µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÅ—o‹´—šÎµ…¹Êœ˜µ¤®¨´„„µ¦´¸š¸É¦´¦°Šš´ÉªÅžÄœž¦³Áš«Åš¥£µ¥Ä˜o¡¦³¦µ´´˜·„µ¦ ´¸ ¡.ศ.«.847 ‡œ) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÅ—o¦´„µ¦°œ»¤´˜·‹µ„‡–³„¦¦¤„µ¦¦·¬´šÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 21 ›´œªµ‡¤ ¡.«.2549 2549 1 …o°¤¼¨š´ÉªÅž ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“¦·¬´š”) Áž}œ¦·¬´š¤®µœ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ‹´—˜´ÊŠÂ¨³‹—š³Á¸¥œÄœž¦³Áš«Åš¥ ˜µ¤š¸É°¥¼nš¸Éŗo‹—š³Á¸¥œÅªo ‡º° 26/26-27 °µ‡µ¦°¦„µœ˜r ´Êœ 8 Ž°¥·—¨¤ ™œœÁ¡¨·œ‹·˜ …ªŠ¨»¤¡·œ¸ Á…˜žš»¤ª´œ „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ 10330 ¦·¬´šÁž}œ¦·¬´š‹—š³Á¸¥œÄœ˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r®nŠž¦³Áš«Åš¥ Á¡ºÉ°„µ¦¦µ¥Šµœ…o°¤¼¨‹¹Š¦ª¤Á¦¸¥„¦·¬´š ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ ¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµªnµÁž}œ “„¨»n¤¦·¬´š” „µ¦ž¦³„°„µ¦›»¦„·‹®¨´„…°Š„¨»n¤¦·¬´š ‡º°„µ¦ž¦³„°›»¦„·‹„µ¦Á—·œÁ¦º°Â¨³›»¦„·‹¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Á—·œÁ¦º°Äœ¨´„¬–³ ‡¦ªŠ‹¦ Ž¹ÉŠ›»¦„·‹®¨´„…°Š„¨»n¤¦·¬´š ­µ¤µ¦™ÂnŠ°°„Áž}œ 3 ž¦³Á£š®¨´„Ç ‡º° ›»¦„·‹Á—·œÁ¦º°š³Á¨ ›»¦„·‹¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ „µ¦Á—·œÁ¦º°Â¨³›»¦„·‹¦·„µ¦œ°„µ¥ {~Š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549 : 1.«. พ.«. 2550 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ œÃ¥µ¥„µ¦´¸š¸É­Îµ‡´š¸ÉčoĜ„µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê 2. 2547 ¨³˜µ¤…o°„ε®œ— …°Š‡–³„¦¦¤„µ¦„ε„´®¨´„š¦´¡¥r¨³˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥rªnµ—oª¥„µ¦‹´—šÎµÂ¨³œÎµÁ­œ°¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œ£µ¥Ä˜o¡¦³¦µ´´˜· ®¨´„š¦´¡¥r¨³˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r ¡.«.ศ.2550 2550¨³ และ¡.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡. พ. 2550 „¨»n¤¦·¬´š¤¸¡œ´„Šµœ‹Îµœªœ 1.965 ‡œ (¡. 2543 Ž¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤™¹Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É°°„£µ¥Ä˜o¡¦³¦µ´´˜·ª·µ¸¡´¸ ¡.«.

2549 2549 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2. 2550 ¨³ ¡.«.«.«. 2550 ­£µª·µ¸¡´¸Å—ož¦³„µ«Á¦ºÉ°Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ž¹ÉŠÅ—o¤¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®¤n —´Š˜n°Åžœ¸Ê ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ž¹ÉŠÅ—o¤¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®¤n Œ´š¸É 25 Á¦ºÉ°ŠŠ„¦³Â­ÁŠ·œ­— Œ´š¸É 29 Á¦ºÉ°Š­´µÁnµ Œ´š¸É 31 Á¦ºÉ°Š­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° Œ´š¸É 33 Á¦ºÉ°Š˜oœš»œ„µ¦„¼o¥º¤ Œ´š¸É 35 Á¦ºÉ°Š„µ¦œÎµÁ­œ°Š„µ¦ÁŠ·œ Œ´š¸É 39 Á¦ºÉ°ŠœÃ¥µ¥„µ¦´¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šž¦³¤µ–„µ¦šµŠ´¸Â¨³…o°Ÿ·—¡¨µ—šµŠ´¸ Œ´š¸É 41 Á¦ºÉ°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦³®ªnµŠ„µ¨ Œ´š¸É 43 Á¦ºÉ°Š„µ¦¦ª¤›»¦„·‹ Œ´š¸É 44 Á¦ºÉ°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³„·‹„µ¦ Œ´š¸É 45 Á¦ºÉ°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ Œ´š¸É 46 Á¦ºÉ°Š­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ Œ´š¸É 49 Á¦ºÉ°Š­´µ„n°­¦oµŠ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É°°„Ä®¤n Œ´š¸É 51 Á¦ºÉ°Š­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ „µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 25 Á¦ºÉ°ŠŠ„¦³Â­ÁŠ·œ­— Œ´š¸É 29 Á¦ºÉ°Š­´µÁnµ Œ´š¸É 31 Á¦ºÉ°Š­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° Œ´š¸É 33 Á¦ºÉ°Š˜oœš»œ„µ¦„¼o¥º¤ Œ´š¸É 35 Á¦ºÉ°Š„µ¦œÎµÁ­œ°Š„µ¦ÁŠ·œ Œ´š¸É 39 Á¦ºÉ°Š„εŦ…µ—š»œ­»š›·­Îµ®¦´Šª— …o°Ÿ·—¡¨µ—š¸É­Îµ‡´ ¨³„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š„µ¦´¸ Œ´š¸É 41 Á¦ºÉ°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦³®ªnµŠ„µ¨ Œ´š¸É 43 Á¦ºÉ°Š„µ¦¦ª¤›»¦„·‹ Œ´š¸É 49 Á¦ºÉ°Š­´µ „n°­¦oµŠÂ¨³Œ´š¸É 51 Á¦ºÉ°Š­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ ‹³¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo˜´ÊŠÂ˜n¦°¦³¥³Áª¨µ´¸Á¦·É¤˜oœÄœ®¦º°®¨´Šª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2550 ×¥…o°„ε®œ—…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 44 45 ¨³ 46 …oµŠ˜oœ „ε®œ—Ä®oÁž¨¸É¥œÂž¨Šª·›¸„µ¦´œš¹„ÁŠ·œ¨Šš»œ‹µ„ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥Áž}œª·›¸¦µ‡µš»œ ­Îµ®¦´ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š ¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ ¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµš¸É­—ŠÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³„·‹„µ¦ £µ¥Ä˜o„µ¦´œš¹„ÁŠ·œ¨Šš»œª·›¸¦µ‡µš»œ ¦µ¥Å—o‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œ ‹³´œš¹„´¸Á¤ºÉ°¤¸„µ¦ž¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—´Š„¨nµª‹³¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÁšnµœ´ÊœÂ¨³ Ťn¤¸Ÿ¨˜n°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 97 13 . พ.2550 2550¨³ และ¡.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´œวันš¸Éที30่ 30„´œกั¥µ¥œ นยายน¡.«.2 ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n¨³„µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ž¹ÉŠ¤¸Ÿ¨´Š‡´ÄoĜže ¡.ศ.«. 2551 Ĝ¦³®ªnµŠže ¡. 2551 °¥nµŠÅ¦„Șµ¤Ÿ¼o¦·®µ¦…°Š„¨»n¤¦·¬´šÅ—ož¦³Á¤·œÂ¨³Á®Èœªnµ„µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Â¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ Ä®¤n—´Š„¨nµª‹³Å¤n¤¸Ÿ¨„¦³š°¥nµŠÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´˜n°Š„µ¦ÁŠ·œš¸ÉœÎµÁ­œ° ¥„Áªoœ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 43 Á¦ºÉ°Š„µ¦¦ª¤ ›»¦„·‹Â¨³Œ´š¸É 51 Á¦ºÉ°Š­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ Ž¹ÉŠ£µ¥Ä˜o¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´ž¦´ž¦»ŠÂ¨³…o°„ε®œ—…°Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ Œ´š¸É 51 „ε®œ—Ä®o­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œŽ¹ÉŠÅ¤n­µ¤µ¦™ž¦³¤µ–°µ¥»ÄoŠµœÅ—o (Indefinite useful lives) ‹³Å¤n™¼„˜´—‹Îµ®œnµ¥ ˜nÄ®o¡·‹µ¦–µÁ¦ºÉ°Š„µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥rÁž}œ¦µ¥žešœ „µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´Œ´š¸É 44 Á¦ºÉ°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³„·‹„µ¦ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ Œ´š¸É 45 Á¦ºÉ°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 46 Á¦ºÉ°Š­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo­Îµ®¦´ Š„µ¦ÁŠ·œš¸É¦°¦³¥³´¸Á¦·É¤Äœ®¦º°®¨´Šª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡. พ.ศ.«.

2549 ¨³Š„εŦ…µ—š»œ ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.31) 5.2 ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n¨³„µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ž¹ÉŠ¤¸Ÿ¨´Š‡´ÄoĜže ¡.«. 2550 30 „´œ¥µ¥œ ¡.2550 2550¨³ และ¡.044 8.ศ.834 17.994 4.«.989 6.44 98 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 14 . 2549 30 „´œ¥µ¥œ ¡.87 7. 2550 ¨³Š„εŦ…µ—š»œ ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 ˜µ¤š¸Éŗo ž¦´ž¦»ŠÄ®¤n ¦µ¥ŠµœÅªoĜž{‹‹»´œ ¨oµœµš ¨oµœµš Š—»¨ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „εŦ (…µ—š»œ) ­³­¤-¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ 7.72 Ÿ¨„¦³š˜n°Š—»¨ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.980 Š„εŦ…µ—š»œ „εŦ (…µ—š»œ) ­»š›·­Îµ®¦´že (202) 3. 2551 (˜n°) „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸¤µÄo˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ˜»¨µ‡¤ ¡.«.«.«. 2550 ˜µ¤š¸Éŗo ž¦´ž¦»ŠÄ®¤n ¦µ¥ŠµœÅªoĜž{‹‹»´œ ¨oµœµš ¨oµœµš …) Š—»¨ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „εŦ­³­¤-¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ 9. พ.502 „εŦ (…µ—š»œ) ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ (µš) (0.926 (160) 17.027 Š„εŦ…µ—š»œ „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že 6.«.«.ศ.2549 2549 ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.969 „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ (µš) 10.090 13. 2550 Áž}œ˜oœÅžÁ¡ºÉ°Â­—ŠŸ¨„¦³šš¸É‹³Á„·—…¹Êœ ¦·¬´šÅ—o ‡Îµœª–Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤µ˜¦“µœ´¸—´Š„¨nµª˜n°Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549 —´Šœ¸Ê „) Ÿ¨„¦³š˜n°Š—»¨ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡. 2550 ¨³ ¡.«.«. พ.«.«. 2550 ¨³ ¡.

ศ.2549 2549 ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.2550 2550¨³ และ¡. พ.«. พ.3 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¥n°¥®¤µ¥™¹Š„·‹„µ¦š¸É¦·¬´šÄ®nĜ„¨»n¤¦·¬´š¤¸°Îµœµ‹Äœ„µ¦‡ª‡»¤œÃ¥µ¥„µ¦ÁŠ·œÂ¨³„µ¦—εÁœ·œŠµœ ¦·¬´š¥n°¥ —´Š„¨nµªÅ—o™¼„œÎµ¤µ¦ª¤Äœ„µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Ĝ„µ¦ž¦³Á¤·œªnµ„¨»n¤¦·¬´š‡ª‡»¤„·‹„µ¦°ºÉœÄ—Å—o®¦º°Å¤nœ´Êœ Ä®o¡·‹µ¦–µ ¦ª¤™¹Š­·š›·Äœ„µ¦°°„Á­¸¥Šš¸É¤¸°¥¼n¨³š¸É‡µ—ªnµ‹³Áž}œÅžÅ—oĜž{‹‹»´œš¸É‹³Äo­·š›·®¦º°Âž¨Š­£µ¡š¸É‹³Äo­·š›·°°„Á­¸¥Š—´Š„¨nµª ¦·¬´š¥n°¥™¼„œÎµ¦ª¤˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É¦·¬´šÄ®nŗo¦´Ã°œ¤µŽ¹ÉŠ°Îµœµ‹‡ª‡»¤Â¨³˜o°ŠÅ¤nœÎµ¤µ¦ª¤˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É°Îµœµ‹‡ª‡»¤®¤—Åž „¨»n¤¦·¬´šÄoª·›¸ŽºÊ° ­Îµ®¦´„µ¦´œš¹„„µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ¦·¬´š¥n°¥ ˜oœš»œ„µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ¦·¬´š¥n°¥ª´—¤¼¨‡nµ—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š ­·œš¦´¡¥rš¸É­nŠ¤°Ä®oĜ„µ¦Å—o¤µ ¤¼¨‡nµ…°Š®»oœš¸É°°„Ä®o ®¦º°®œ¸Ê­·œš¸É˜o°Š¦´Ÿ·—° – ª´œš¸Éŗo¤µ ¨³¥´Š¦ª¤™¹Š˜oœš»œš¸É­´¤¡´œ›r ×¥˜¦Š„´„µ¦Å—o¤µœ´Êœ ­nªœ…°Š‹Îµœªœ˜oœš»œ„µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ¦·¬´š¥n°¥š¸É­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›·…°Š¦·¬´š¥n°¥š¸É ŗo¤µ‹³´œš¹„Áž}œ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ ­Îµ®¦´¦µ¥„µ¦´¸ ¥°—‡ŠÁ®¨º° ¨³¦µ¥„µ¦„εŦ®¦º°¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·ŠŽ¹ÉŠÁž}œ Ÿ¨‹µ„¦µ¥„µ¦¦³®ªnµŠ„´œ…°Š„·‹„µ¦š¸É°¥¼nĜ„¨»n¤¦·¬´š ‹³™¼„˜´—´¸°°„ÅžÁ˜È¤‹Îµœªœ ÁªoœÂ˜n¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ„·—…¹Êœ ‹¦·ŠŽ¹ÉŠ„¨»n¤¦·¬´š‹³Å¤n­µ¤µ¦™Å—o¦´‡ºœ˜oœš»œš¸ÉÁ­¸¥Åž Ĝ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤‹ÎµÁž}œœÃ¥µ¥„µ¦´¸…°Š¦·¬´š¥n°¥‹³™¼„Áž¨¸É¥œÄ®o¤¸ ‡ªµ¤­¤ÉεÁ­¤°„´œÃ¥µ¥š¸Éčo×¥„¨»n¤¦·¬´š „µ¦¦ª¤›»¦„·‹š¸É°¥¼n£µ¥Ä˜o„µ¦‡ª‡»¤Á—¸¥ª„´œ ‹³™¼„´œš¹„´¸Ã—¥Äo¤¼¨‡nµ­·œš¦´¡¥r­»š›·…°Š¦·¬´šŸ¼o™¼„ŽºÊ° Ÿ¨˜nµŠš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„ „µ¦¦ª¤›»¦„·‹£µ¥Ä˜o„µ¦‡ª‡»¤Á—¸¥ª„´œ‹³™¼„­—ŠÅªo£µ¥Ä˜o­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœÄœŠ—»¨ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â­—ŠÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÃ—¥Äoª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ Ĝ„¦–¸š¸É¦·¬´š¥n°¥…µ—š»œÁ„·œ„ªnµÁŠ·œ¨Šš»œš¸É¤¸ ¦·¬´š‹³ž¦´ÁŠ·œ¨Šš»œ—´Š„¨nµªÄ®oÁž}œ«¼œ¥r¨³´œš¹„­nªœš¸ÉÁ„·œš»œÁž}œ®œ¸Ê­·œ…°Š¦·¬´š ¦µ¥º°É …°Š¦·¬´š¥n°¥…°Š„¨»¤n ¦·¬š´ ¨³Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦Å—o¤µÂ¨³‹Îµ®œnµ¥Åž ŗoÁžd—ÁŸ¥ÅªoĜ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ…o° 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Â­—ŠÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³…°Š¦·¬´šÃ—¥Äoª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥Ž¹ÉŠª·›¸—´Š„¨nµª‹³šÎµÄ®o­nªœÂnŠ „εŦ®¦º°…µ—š»œ£µ¥®¨´Š„µ¦Å—o¤µš¸ÉÁž}œ­nªœ…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ¦·¬´š¦nª¤‹³´œš¹„ŪoĜŠ„εŦ…µ—š»œ ¨³­nªœÂnŠÄœ‡ªµ¤ Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°Š­nªœÁ„·œš»œ£µ¥®¨´Š„µ¦Å—o¤µ ‹³´œš¹„ŪoĜ­nªœ…°Š­Îµ¦°Š­nªœÁ„·œš»œ Ÿ¨­³­¤…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š£µ¥®¨´Š „µ¦Å—o¤µ‹³ž¦´ž¦»Š„´˜oœš»œ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ„·‹„µ¦š¸É„¨»n¤¦·¬´š¤¸°·š›·¡¨°¥nµŠÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´Â˜nŤn™¹Š„´‡ª‡»¤ ¦µ¥„µ¦„εŦ®¦º°¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š¦³®ªnµŠ„¨»n¤¦·¬´š„´¦·¬´š¦nª¤™¼„˜´—´¸Ášnµš¸É„¨»n¤¦·¬´š¤¸­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ ¦·¬´š¦nª¤œ´Êœ ÁªoœÂ˜n¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š—´Š„¨nµªŽ¹ÉŠ¤¸®¨´„“µœªnµ­·œš¦´¡¥rš¸É𜦳®ªnµŠ„´œÁ„·—„µ¦—o°¥‡nµ ÁŠ·œ ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤¦ª¤™¹Š‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦Å—o¤µ (­»š›·‹µ„‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤) „¨»n¤¦·¬´š˜o°ŠÅ¤n¦´¦¼o­nªœÂnŠ…µ—š»œ °¸„˜n°ÅžÁ¤ºÉ°­nªœÂnŠ…µ—š»œ…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ¦·¬´š¦nª¤¤¸¤¼¨‡nµÁšnµ„´®¦º°Á„·œ„ªnµ¤¼¨‡nµ­nªœÅ—oÁ­¸¥…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ¦·¬´š¦nª¤ ÁªoœÂ˜n„¨»n¤¦·¬´šÁ„·—£µ¦³®œ¸Ê®¦º°˜o°Š‹nµ¥Îµ¦³®œ¸Êšœ¦·¬´š¦nª¤ ¦µ¥º°É …°Š¦·¬´š¦nª¤…°Š„¨»n¤¦·¬´šÂ¨³Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦Å—o¤µÂ¨³‹Îµ®œnµ¥Åž ŗoÁžd—ÁŸ¥ÅªoĜ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ…o° 9 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 99 15 .หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.«.ศ.

4 „µ¦Âž¨Š‡nµÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« ¦µ¥„µ¦š¸É¦ª¤°¥¼nĜŠ„µ¦ÁŠ·œ…°ŠÂ˜n¨³„·‹„µ¦Äœ„¨»n¤¦·¬´šª´—¤¼¨‡nµÃ—¥Äo­„»¨ÁŠ·œš¸ÉÁ­œ°¦µ¥Šµœ…°ŠÂ˜n¨³„·‹„µ¦Äœž¦³Áš«œ´Êœ Ç Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤œÎµÁ­œ°Äœ­„»¨ÁŠ·œµš „¨»n¤¦·¬´šÂž¨Š‡nµ¦µ¥„µ¦š¸ÉÁž}œÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄ®oÁž}œÁŠ·œ­„»¨š¸ÉÁ­œ°¦µ¥Šµœ…°ŠÂ˜n¨³„·‹„µ¦ ץčo°´˜¦µ ¨„Áž¨¸É¥œ – ª´œš¸Éš¸ÉÁ„·—¦µ¥„µ¦ „εŦ¨³…µ—š»œ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š ŗo´œš¹„š´œš¸ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ ¨³ ž¨Š‡nµ­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œš¸ÉÁž}œ˜´ªÁŠ·œš¸ÉÁž}œÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨Ä®oÁž}œÁŠ·œµšÃ—¥Äo°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ – ª´œœ´Êœ „εŦ¨³…µ—š»œ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š ŗo´œš¹„š´œš¸ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ Š„εŦ…µ—š»œ…°Š®œnª¥Šµœ˜nµŠž¦³Áš«Å—ož¨Š‡nµÁž}œÁŠ·œ­„»¨š¸ÉÁ­œ°¦µ¥Šµœ…°Š„¨»n¤¦·¬´š ץčo°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ™´ªÁŒ¨¸É¥ Ĝ¦³®ªnµŠže ¨³¦µ¥„µ¦ÄœŠ—»¨Âž¨Š‡nµÁž}œÁŠ·œµšÃ—¥Äo°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨ Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµ¦µ¥„µ¦ ĜŠ„µ¦ÁŠ·œ—´Š„¨nµª‹³Â­—Š£µ¥Ä˜o­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ Á¤ºÉ°„¨»n¤¦·¬´š‹Îµ®œnµ¥®œnª¥Šµœ˜nµŠž¦³Áš« ‹¹Š‹³´œš¹„Ÿ¨˜nµŠ—´Š„¨nµª Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š„εŦ®¦º°…µ—š»œ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥®œnª¥Šµœ˜nµŠž¦³Áš«œ´Êœ 2.2550 2550¨³ และ¡.«.5 ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­—Å—o­—Š°¥¼nĜŠ—»¨š¸É¦µ‡µš»œ ­Îµ®¦´Á¡ºÉ°„µ¦Â­—ŠŠ„¦³Â­ÁŠ·œ­— ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦ Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­—ž¦³„°—oª¥ÁŠ·œ­—Äœ¤º° ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³Á£š‹nµ¥‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤ ¨³ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ°ºÉœš¸É¤¸­£µ¡‡¨n°Š Ĝ„µ¦Áž¨¸É¥œ¤º° ¨³¤¸°µ¥»œ´Â˜nª´œ°°„˜¦µ­µ¦Áž}œ¦³¥³Áª¨µ­µ¤Á—º°œ®¦º°˜É優nµ 100 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 16 .หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.ศ.2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.«.3 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „¨»n¤¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š´œš¹„ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµÃ—¥Äoª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ ĜŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³„·‹„µ¦ ­nªœ…°Š˜oœš»œ„µ¦Å—o¤µš¸É­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œš¸É¦·¬´š¤¸­nªœÂnŠÄœ­·œš¦´¡¥r­»š›·…°Š„·‹„µ¦š¸É‡ª‡»¤¦nª¤„´œÂ­—Š ™¹Š‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤Ž¹ÉŠÅ—o¦ª¤Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤‹³˜´ —‹Î µ®œn µ¥Ã—¥Äoª·›¸ Á­o œ˜¦Š˜¨°—ž¦³¤µ–„µ¦°µ¥» „µ¦Ä®ož ¦³Ã¥œr  i µ¥¦·®µ¦Å—ož¦³¤µ–°µ¥»„µ¦Ä®o ž¦³Ã¥œr…°Š‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ – Áª¨µš¸Éŗo¤µÃ—¥¡·‹µ¦–µž{‹‹´¥˜nµŠÇ Ánœ ­nªœÂnŠšµŠ„µ¦˜¨µ—Äœž{‹‹»´œ«´„¥£µ¡„µ¦Á˜·Ã˜ ¨³ž{‹‹´¥°ºÉœš¸É­ºÁœºÉ°Š°¥¼nĜ „·‹„µ¦¦nª¤‡oµš¸Éŗo¤µ ¦µ¥º°É …°Š¦·¬´š¦nª¤…°Š„¨»n¤¦·¬´šÂ¨³Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦Å—o¤µÂ¨³‹Îµ®œnµ¥Åž ŗoÁžd—ÁŸ¥ÅªoĜ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ…o° 10 2.ศ. พ. พ.

«.6 ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµÂ­—Š—oª¥¤¼¨‡nµ˜µ¤ÄÂ‹oŠ¦µ¥„µ¦ ®´„—oª¥‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼Ž¹ÉŠž¦³¤µ–‹µ„„µ¦­°šµœ¥°—‡ŠÁ®¨º° – ª´œ­·ÊœŠª— ¤¼¨‡nµ…°Š‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼„ȇº°Ÿ¨˜nµŠ¦³®ªnµŠ¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµÁ¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´¤¼¨‡nµ š¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‹µ„¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ ®œ¸Ê­¼š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœ¦³®ªnµŠŠª—˜´—Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥Á¤ºÉ°­µ¤µ¦™¦³»Å—o 2. พ.ศ.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.8 ª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Š­Îµ®¦´Á¦º°Á—·œš³Á¨ ª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Š­Îµ®¦´Á¦º°Á—·œš³Á¨­nªœÄ®nž¦³„°—oª¥œÊε¤´œ ¨³ª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Šž¦³‹ÎµÁ¦º° œÊε¤´œÂ­—Š ˜µ¤¦µ‡µš»œÃ—¥ª·›¸Á…oµ„n°œ°°„„n° œ ­nªœª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Šž¦³‹ÎµÁ¦º°Â­—Š˜µ¤¦µ‡µš»œÁ¦·É¤Â¦„ ª´­—»Â¨³…°Š čo­·ÊœÁž¨º°Šš¸ÉŽºÊ°Á¡ºÉ°Áž¨¸É¥œÂšœª´­—»­·ÊœÁž¨º°Šš¸É™¼„čoŞĜ¦³®ªnµŠže­—ŠÁž}œ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦—εÁœ·œŠµœÁ„¸É¥ª„´Á¦º°Á—·œš³Á¨ ĜŠ„εŦ…µ—š»œ ¦·¬´š´œš¹„´¸‡nµÁŸºÉ°„µ¦¨—¤¼¨‡nµ…°Šª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Šš¸É¨oµ­¤´¥ ®¦º°Á­ºÉ°¤‡»–£µ¡ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 101 17 .2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.7 ÁŠ·œ¨Šš»œ „¨»n¤¦·¬´š¤¸ÁŠ·œ¨Šš»œš¸Éœ°„Á®œº°‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµŽ¹ÉŠÅ—o‹´—ž¦³Á£šÁž}œ ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ „µ¦‹´—ž¦³Á£š—´Š„¨nµªÁž}œÅž˜µ¤Ážjµ®¤µ¥„µ¦¨Šš»œš¸É iµ¥¦·®µ¦˜o°Š„µ¦ – ª´œš¸Éŗo¤µŽ¹ÉŠÁŠ·œ¨Šš»œœ´Êœ  iµ¥ ¦·®µ¦„ε®œ—„µ¦‹´—ž¦³Á£šš¸ÉÁ®¤µ³­¤­Îµ®¦´ÁŠ·œ¨Šš»œ – Áª¨µš¸É¨Šš»œÂ¨³ššªœ„µ¦‹´—ž¦³Á£šÁž}œž„˜·°¥nµŠ­¤ÉεÁ­¤° ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ®¨´„š¦´¡¥rÁŸºÉ°…µ¥Áž}œÁŠ·œ¨Šš»œš¸ÉŤn¦³»nªŠÁª¨µš¸É‹³™º°ÅªoŽ¹ÉŠ°µ‹…µ¥Á¤ºÉ°˜o°Š„µ¦Á­¦·¤­£µ¡‡¨n°ŠÂ¨³Â­—Š¦ª¤°¥¼n Ĝ­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ ÁªoœÂ˜nŸ¼o¦·®µ¦‹³Â­—ŠÁ‹˜‹ÎµœŠÁ¡ºÉ°™º°®¨´„š¦´¡¥rŪoœo°¥„ªnµ 12 Á—º°œœ´‹µ„ª´œš¸ÉĜŠ—»¨®¦º°ÁªoœÂ˜n Ÿ¼o¦·®µ¦˜o°Š„µ¦…µ¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤ÁŠ·œš»œÄœ„µ¦ž¦³„°„·‹„µ¦Ž¹ÉŠ‹³‹´—ž¦³Á£šÁž}œ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ˜¦µ­µ¦š»œš¸É°¥¼nĜ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š˜¨µ—‹´—ž¦³Á£šÁž}œ®¨´„š¦´¡¥rÁŸºÉ°…µ¥ ­—Š¥°—ÄœŠ—»¨—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ – ª´œš¸ÉĜ Š—»¨Â¨³‹³¤¸„µ¦ª´—¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥Ž¹ÉŠ­nªœÄ®nž¦³„°—oª¥ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ˜¦µ­µ¦š»œš¸É¤¸˜¨µ—¦°Š¦´ ­Îµ®¦´ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥š¸É¤¸˜¨µ—ŽºÊ°…µ¥‡¨n°Š¦°Š¦´‹³ª´—¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤—oª¥„µ¦°oµŠ°·Š¦µ‡µÁ­œ°ŽºÊ°…°Š˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r®nŠ ž¦³Áš«Åš¥ ­Îµ®¦´ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥¨´„¬–³°ºÉœ‹³ª´—¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤—oª¥„µ¦°oµŠ°·Š¦µ‡µ˜¨µ—ž{‹‹»´œ…°Š˜¦µ­µ¦š¸É‡¨oµ¥‡¨¹Š „´œ®¦º°°oµŠ°·Š„µ¦‡·—¨—„¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„­·œš¦´¡¥r­»š›·š¸ÉčoÁž}œ“µœ…°Š¤¼¨‡nµ˜¦µ­µ¦œ´Êœ ¦µ¥„µ¦„εŦ®¦º°…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ ‹¦·Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥¦´¦¼o°¥¼nĜ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ Á¤ºÉ°ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ˜¦µ­µ¦š»œœ·—Á—¸¥ª„´œ¤¸„µ¦‹Îµ®œnµ¥Á¡¸¥ŠµŠ­nªœ ¦µ‡µ˜µ¤´¸…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œš¸É‹Îµ®œnµ¥‡Îµœª–ץčoª·›¸ ™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„‹µ„‹Îµœªœš¸É™º°‡¦°Šš´ÊŠ®¤— ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ˜¦µ­µ¦š»œš¸ÉŤn¤¸˜¨µ—¦°Š¦´š¸É‹´—ž¦³Á£šÁž}œÁŠ·œ¨Šš»œš´ÉªÅžÂ­—ŠÄœŠ—»¨—oª¥¦µ‡µš»œ „¨»n¤¦·¬´š‹³š—­°„µ¦ —o°¥‡nµ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ˜n°Á¤ºÉ°¤¸…o°nŠ¸ÊªnµÁŠ·œ¨Šš»œœ´Êœ°µ‹¤¸„µ¦—o°¥‡nµÁ„·—…¹Êœ ™oµ¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ˜É優nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ Ÿ¨…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµš¸ÉÁ„·—…¹Êœ ‹³´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œš´œš¸ 2.«.ศ. พ.2550 2550¨³ และ¡.

2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.«.ศ. พ.«.9 š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r œÃ¥µ¥…°Š„¨»n¤¦·¬´šÁ„¸É¥ª„´š¸É—·œ °µ‡µ¦ °»ž„¦–r¨³‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­¦»žÅ—o—´Šœ¸Ê š¸É —·œ °µ‡µ¦Â¨³°» ž „¦–r ´ œ š¹ „ —o ª ¥¦µ‡µš» œ Ž¹É Š ‡Î µ œª–‹µ„¦µ‡µŽºÊ ° ­· œ š¦´ ¡¥r š´Ê Š š¸É Á ž} œ ÁŠ· œ ­—¨³‹Î µ œªœÁš¸ ¥ Ášn µ ÁŠ· œ ­— ª„‡nµÄo‹nµ¥š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœ„µ¦šÎµÄ®o­·œš¦´¡¥rœ´Êœ¤µ°¥¼nĜ­™µœš¸É®¦º°Äœ­£µ¡š¸É¡¦o°¤‹³ÄoŠµœÅ—o˜µ¤š¸Éž¦³­Š‡rŪo ­·œš¦´¡¥r š»„ž¦³Á£š¥„Áªoœš¸É—·œ ­—ŠÄœŠ—»¨—oª¥¦µ‡µš»œ®´„‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ Ĝ„¦–¸š¸É¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š­·œš¦´¡¥r­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ ¦µ‡µ˜µ¤´¸‹³™¼„ž¦´¨—Ä®oÁšnµ„´¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³ ŗo¦´‡ºœ Ž¹ÉŠ‡Îµœª–‹µ„¤¼¨‡nµž{‹‹»´œ…°Š„¦³Â­ÁŠ·œ­—š¸É‡µ—ªnµ‹³Á„·—Äœ°œµ‡˜ ‹µ„„µ¦Äo­·œš¦´¡¥r°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ®¦º°‹Îµœªœš¸É ‹³Å—o¦´‹µ„„µ¦…µ¥­·œš¦´¡¥r®´„—oª¥˜oœš»œ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥rœ´ÊœÂ¨oªÂ˜n‹ÎµœªœÄ—‹³­¼Š„ªnµ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ‡Îµœª–—oª¥ª·›¸Á­oœ˜¦Š ˜µ¤°µ¥»„µ¦ÄoŠµœš¸Éž¦³¤µ–Ūo —´Š˜n°Åžœ¸Ê °µ‡µ¦Â¨³Ã¦ŠŠµœ ­nªœž¦´ž¦»Š°µ‡µ¦Â¨³Ã¦ŠŠµœ Á¦º°Á—·œš³Á¨ Á¦º°­œ´­œ»œ ¨³Á¦º°„¨Á—·œš³Á¨ Á¦º°…»—Á‹µ³ Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠ ˜·—˜´ÊŠÂ¨³°»ž„¦–rÁ‡¦ºÉ°ŠÄo ¦™¥œ˜r Á¦º°¥œ˜r 20 že 10-20 že 5-23 že 5-16 že 5-13 že 3-10 že 5 že 5. พ.ศ. 10 že „¨»n¤¦·¬´šÅ—ož¦³¤µ–°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ…°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨Á¦º°­œ´­œ»œ Á¦º°„¨Á—·œš³Á¨ ¨³Á¦º°…»—Á‹µ³‹µ„°µ¥»„µ¦ÄoŠµœš¸ÉÁ®¨º°°¥¼n – ª´œš¸ÉŽºÊ°Á¦º°Â¨³‡Îµœª–‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ…°ŠÁ¦º°‹µ„˜oœš»œ…°ŠÁ¦º°®´„—oª¥¤¼¨‡nµŽµ„×¥ž¦³¤µ– „¨»n¤¦·¬´š´œš¹„‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µÁž}œ‡nµÄo‹nµ¥ž¦³‹ÎµŠª— Á¤ºÉ°¦·¬´š‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r°°„‹µ„´¸ ¦·¬´š‹³´œš¹„˜´—­·œš¦´¡¥r ¨³‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤…°Š­·œš¦´¡¥rœ´Êœ°°„‹µ„´¸ ¡¦o°¤„´´œš¹„„εŦ…µ—š»œ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦˜n°Á˜·¤ ¨³ž¦´ž¦»Š Ž¹ÉŠ¤¸Ÿ¨šÎµÄ®o¦µ‡µÁž¨¸É¥œÂšœ…°Š­·œš¦´¡¥rœ´ÊœÁ¡·É¤…¹Êœ™º°Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥ iµ¥š»œ ‡nµÄo‹nµ¥ Ĝ„µ¦Žn°¤ÂŽ¤ ¨³Îµ¦»Š¦´„¬µ­·œš¦´¡¥r ™º°Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥ÄœŠ„εŦ…µ—š»œÄœŠª—š¸ÉÁ„·— 102 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .2550 2550¨³ และ¡.

12 „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¨³­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœš¸ÉŤnÁž}œ­·œš¦´¡¥ršµŠ„µ¦ÁŠ·œ ¦ª¤š´ÊŠ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤Â¨³­·œš¦´¡¥rŤn¤¸ ˜´ª˜œ ˜o°Š¤¸„µ¦ššªœ„µ¦—o°¥‡nµ Á¤ºÉ°¤¸Á®˜»„µ¦–r®¦º°­™µœ„µ¦–rnŠ¸Êªnµ¦µ‡µ˜µ¤´¸°µ‹˜É優nµ¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ ¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµ‹³¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š­·œš¦´¡¥r­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµ­»š›·š¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ Ž¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š‹Îµœªœ š¸É­¼Š„ªnµ¦³®ªnµŠ¦µ‡µ…µ¥­»š›·Áš¸¥„´¤¼¨‡nµ‹µ„„µ¦Äo­·œš¦´¡¥r‹³™¼„‹´—Áž}œ®œnª¥š¸ÉÁ¨È„š¸É­»—š¸É­µ¤µ¦™Â¥„°°„¤µÅ—o Á¡ºÉ° ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦—o°¥‡nµ „¨»n¤¦·¬´š˜o°Š„¨´´¸¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥rš¸É„¨»n¤¦·¬´š¦´¦¼o ĜŠª—„n°œš¸ÉŤnčn‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ Á¤ºÉ°ž¦³¤µ–„µ¦š¸Éčo„ε®œ—¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœÅ—oÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÅž£µ¥®¨´Š‹µ„š¸É„¨»n¤ ¦·¬´šÅ—o¦´¦¼o¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµÂ¨oª 2.10 ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜ª´ ˜œ ަ„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­·š›·„µ¦Äoަ„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦rš¸ÉŽºÊ°¤µÃ—¥¤¸¨´„¬–³ÁŒ¡µ³‹³´œš¹„Áž}œ­·œš¦´¡¥r×¥‡Îµœª–‹µ„˜oœš»œÄœ„µ¦Å—o¤µÂ¨³ „µ¦—εÁœ·œ„µ¦Ä®oަ„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦rœ´Êœ­µ¤µ¦™œÎµ¤µÄoŠµœÅ—o˜µ¤ž¦³­Š‡r ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥‡Îµœª–×¥ª·›¸Á­oœ˜¦Š˜¨°—°µ¥» „µ¦Ä®ož¦³Ã¥œrš¸Éž¦³¤µ–„µ¦Åªo£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 3.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.„¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´šÁž}œŸ¼oÁnµ ­´µÁnµš¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–rŽ¹ÉŠŸ¼oÁnµÁž}œŸ¼o¦´‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœ…°Š‡ªµ¤Áž}œÁ‹oµ…°ŠÁ„º°š´ÊŠ®¤—™º°Áž}œ­´µ Ánµ„µ¦ÁŠ·œ Ž¹ÉŠ‹³´œš¹„Áž}œ¦µ¥‹nµ¥ iµ¥š»œ—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·œš¦´¡¥rš¸ÉÁnµ ®¦º°¤¼¨‡nµž{‹‹»´œ­»š›·…°Š‹ÎµœªœÁŠ·œš¸É˜o°Š‹nµ¥ ˜µ¤­´µÁnµ ¨oªÂ˜n¤¼¨‡nµÄ—‹³˜É優nµ ‹ÎµœªœÁŠ·œš¸É˜o°Š‹nµ¥—´Š„¨nµª‹³ž{œ­nªœ¦³®ªnµŠ®œ¸Ê­·œÂ¨³‡nµÄo‹nµ¥šµŠ„µ¦ÁŠ·œÁ¡ºÉ°Ä®o ŗo°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥‡Šš¸É˜n°®œ¸Ê­·œ‡Š‡oµŠ°¥¼n ×¥¡·‹µ¦–µÂ¥„˜n¨³­´µ £µ¦³Ÿ¼„¡´œ˜µ¤­´µÁnµ®´„‡nµÄo‹nµ¥šµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹³ ´œš¹„Áž}œ®œ¸Ê­·œ¦³¥³¥µª ­nªœ—°„Á¸Ê¥‹nµ¥‹³´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ˜¨°—°µ¥»…°Š­´µÁnµ ­·œš¦´¡¥rš¸Éŗo¤µ˜µ¤­´µÁnµ „µ¦ÁŠ·œ‹³‡·—‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ˜¨°—°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ…°Š­·œš¦´¡¥rš¸ÉÁnµ®¦º°°µ¥»…°Š­´µÁnµ ¨oªÂ˜n¦³¥³Áª¨µÄ—‹³œo°¥„ªnµ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 103 19 .«. พ. พ.13 „µ¦´¸­Îµ®¦´­´µÁnµ¦³¥³¥µª .ศ.2549 2549 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.11 ­·œš¦´¡¥r°ºÉœ ­·œš¦´¡¥r°ºÉœ­nªœÄ®nž¦³„°—oª¥‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n¦°˜´—´¸ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n¦°˜´—´¸ —´Š„¨nµª˜´—‹Îµ®œnµ¥Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥ÄœŠ„εŦ…µ—š»œÃ—¥ª·›¸Á­oœ˜¦Š£µ¥Äœ 2 .2550 2550¨³ และ¡.«. 5 ¨³ 10 že 2.ศ.5 že ‡nµÄo‹nµ¥š¸ÉÁ„·—…¹Êœ¦³®ªnµŠ„µ¦˜¦ª‹­° ­£µ¡Á¦º°Â¨³‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n‹³¦´¦¼o¦ª¤Äœ­·œš¦´¡¥r°ºÉœ ‡nµÄo‹nµ¥ Ĝ„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n‹³™¼„˜´—‹Îµ®œnµ¥Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥˜¨°—°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ‹œ„¦³š´ÉŠ¤¸„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n‡¦´ÊŠ˜n°Åž Ž¹ÉŠ°µ¥»„µ¦ ˜´—‹Îµ®œnµ¥­¼Š­»—ŤnÁ„·œ 5 že Ĝ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n„n°œª´œ‡¦„ε®œ— ˜oœš»œš¸ÉÁ®¨º°°¥¼n…°Š„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n‹³™¼„ ˜´—‹Îµ®œnµ¥š´œš¸ 2.

16 „µ¦¦´¦¼o¦µ¥Å—o „¨»n¤¦·¬´š¦´¦¼o‡nµ¦³ªµŠÁ¦º°Â˜n¨³Áš¸É¥ªÁž}œ¦µ¥Å—oÁ¤ºÉ°Áš¸É¥ªÁ¦º°­·Êœ­»—¨Š š´ÊŠœ¸ÊÁªoœÂ˜n‡nµ¦³ªµŠÁ¦º°…°ŠÁš¸É¥ªš¸É¥´Š°¥¼n¦³®ªnµŠ„µ¦ Á—·œšµŠ – ª´œš¸É˜µ¤Š—»¨ Ž¹ÉŠ¦·¬´š¦´¦¼oÁž}œ¦µ¥Å—o˜µ¤­´—­nªœ…°Š¦³¥³Áª¨µš¸ÉÁ¦º°Å—oÁ—·œšµŠÅžÂ¨oª Áš¸¥„´¦³¥³Áª¨µš¸É˜o°ŠÄo Ĝ„µ¦Á—·œÁ¦º°š´ÊŠ®¤—…°ŠÁš¸É¥ªÁ¦º°œ´Êœ ‡nµ¦³ªµŠš¸É­—Š°¥¼nĜŠ„εŦ…µ—š»œÁž}œ¥°—­»š›·®¨´Š®´„‡nµœµ¥®œoµš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š „¨»n¤¦·¬´š¦´¦¼o¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦œ°„µ¥ {~ŠÂ„n¨¼„‡oµÁ¤ºÉ°Å—oÄ®o¦·„µ¦Ã—¥°oµŠ°·Š˜µ¤ („) °´˜¦µ‡nµ¦·„µ¦¦µ¥ª´œ˜µ¤­´µ ¨³‹Îµœªœª´œš¸É—εÁœ·œŠµœÄœ¦³®ªnµŠŠª— ®¦º° (…) °´˜¦µ‡nµ¦·„µ¦š¸É˜„¨Š„´œ˜µ¤­´µ Á¤ºÉ°­´µ¦·„µ¦¤¸¨´„¬–³…°Š „µ¦Ä®oÁnµ­·œš¦´¡¥r—oª¥ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦‹³™¼„¦´¦¼oÁšnµ„´œ˜¨°—°µ¥»­´µ „µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥°»ž„¦–rÁ„¸É¥ª„´Á¦º°…»—Á‹µ³ (Mobilisation activities) Áž}œ„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥Á¦º°…»—Á‹µ³‹µ„­™µœš¸É®œ¹ÉŠÅž¥´Š°¸„ ­™µœš¸É®œ¹ÉŠ£µ¥Ä˜o­´µ¦·„µ¦ ­´µ¦·„µ¦µŠ­´µÅ—o¦ª¤‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥°»ž„¦–rÁ„¸É¥ª„´Á¦º°…»—Á‹µ³ (Mobilisation fee) Ž¹ÉŠ‹³¤¸„µ¦‹nµ¥ – ª´œÁ¦·É¤˜oœ­´µ Ĝ„¦–¸š¸É‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥°»ž„¦–rÁ¦º°…»—Á‹µ³¦ª¤™¹Š ‡nµž¦´ž¦»ŠÃ—¥š´ÉªÅž®¦º°Á‹µ³‹Š­Îµ®¦´Á¦º°…»—Á‹µ³®¦º°°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°Ä®oÁž}œÅž˜µ¤š¸ÉŸ¼o¦´¦·„µ¦˜o°Š„µ¦ ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤—´Š„¨nµª‹³ ¦´¦¼oÁž}œ¦µ¥Å—o˜¨°—°µ¥»…°Š­´µ Ĝ„¦–¸š¸É‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥°»ž„¦–rÁ¦º°…»—Á‹µ³¦ª¤‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Á¦·É¤—εÁœ·œŠµœ – ª´œÁ¦·É¤˜oœ…°Š­´µ ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤—´Š„¨nµª‹³¦´¦¼oÁž}œ¦µ¥Å—oĜŠª—Á—¸¥ª„´œ„´š¸ÉÁ„·—‡nµÄo‹nµ¥ „¨»n¤¦·¬´š¦´¦¼o‡nµœµ¥®œoµÂ¨³‡nµ¦·„µ¦˜nµŠÇ Áž}œ¦µ¥Å—o Á¤ºÉ°¦·¬´šÅ—oÄ®o¦·„µ¦Â¨oªÁ­¦È‹Â¨³Á¦¸¥„Á„ȝÁŠ·œ‹µ„¨¼„‡oµ 104 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 20 . พ.ศ. พ.14 ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Ž¹ÉŠ°°„×¥¦·¬´šÃ—¥Ä®o­·š›·Â„nŸ¼o°°„Äœ„µ¦Á¨º°„š¸É‹³Îµ¦³®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Ž¹ÉŠ™¼„‹´—ž¦³Á£šÅªoÁž}œ®œ¸Ê­·œšµŠ „µ¦ÁŠ·œ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Å—o¤¸„µ¦´œš¹„—oª¥¤¼¨‡nµš¸Éŗo¦´­»š›·®´„‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Â¨³ª´—¤¼¨‡nµ£µ¥®¨´Š—oª¥ ª·›¸˜oœš»œ˜´—‹Îµ®œnµ¥ 2.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บปีžeส­ิ้น œ·Ê ­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ ่30 สำหรั 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.«.2550 2550¨³ และ¡.13 „µ¦´¸­Îµ®¦´­´µÁnµ¦³¥³¥µª .«.2549 2549 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.ศ.„¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´šÁž}œŸ¼oÁnµ (˜n°) ­´µ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Ánµ­·œš¦´¡¥rŽ¹ÉŠŸ¼oÄ®oÁnµÁž}œŸ¼o¦´‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœ…°Š‡ªµ¤Áž}œÁ‹oµ…°ŠÁž}œ­nªœÄ®n ­´µÁnµ œ´Êœ™º°Áž}œ­´µÁn µ—εÁœ·œŠµœ ÁŠ· œš¸É˜o°Š‹nµ¥£µ¥Ä˜o­´µÁnµ—´Š„¨n µª (­»š›·‹µ„­·ÉŠ ˜°Âšœ‹¼ŠÄ‹š¸ÉÅ —o¦´‹µ„Ÿ¼oÄ®oÁnµ ) ‹³´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œÃ—¥Äoª·›¸Á­oœ˜¦Š˜¨°—°µ¥»…°Š­´µÁnµœ´Êœ ‡nµÄo‹nµ¥š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦¥„Á¨·„­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœ„n°œ®¤—°µ¥»„µ¦Ánµ Ánœ ÁŠ·œÁ¡·É¤š¸É˜o°Š‹nµ¥Ä®o„nŸ¼oÄ®oÁnµ ‹³´œš¹„Áž}œ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸É„µ¦¥„Á¨·„œ´ÊœÁ„·—…¹Êœ 2.15 ž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê­·œ „¨»n ¤ ¦· ¬´ š ‹³´ œ š¹ „ ž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê ­· œ Ž¹É Š Ťn ¦ ª¤™¹ Š ž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê ­· œ­Î µ ®¦´  Ÿ¨˜°Âšœ¡œ´ „ Šµœ°´ œ Áž} œ £µ¦³Ÿ¼ „ ¡´ œ Ĝž{‹‹»´œ˜µ¤„‘®¤µ¥®¦º°˜µ¤…o°˜„¨Šš¸É‹´—šÎµÅªo °´œÁž}œŸ¨­ºÁœºÉ°Š¤µ‹µ„Á®˜»„µ¦–rĜ°—¸˜Ž¹ÉŠ„µ¦Îµ¦³£µ¦³Ÿ¼„¡´œœ´Êœ¤¸ ‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—o‡n°œ…oµŠÂœnªnµ‹³­nŠŸ¨Ä®o¦·¬´š˜o°Š­¼Á­¸¥š¦´¡¥µ„¦°°„Åž ¨³˜µ¤ž¦³¤µ–„µ¦š¸ÉœnµÁºÉ°™º°…°Š‹Îµœªœš¸É˜o°Š ‹nµ¥ Ĝ„¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´š‡µ—ªnµž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê­·œÁž}œ¦µ¥‹nµ¥š¸É‹³Å—o¦´‡ºœ„¨»n¤¦·¬´š‹³´œš¹„Áž}œ­·œš¦´¡¥rÂ¥„˜nµŠ®µ„ Á¤ºÉ°‡µ—ªnµœnµ‹³Å—o¦´¦µ¥‹nµ¥œ´Êœ‡ºœ°¥nµŠÂœnœ°œ 2.

«.18 ÁŠ·œ„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡ „¨»n¤¦·¬´šÅ—o‹´—˜´ÊŠ„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡ ץčoŸœ„µ¦„ε®œ—°´˜¦µ„µ¦‹nµ¥­¤š ×¥š¸É­·œš¦´¡¥r…°Š„°Šš»œÅ—oÂ¥„°°„‹µ„ ­·œš¦´¡¥r…°Š„¨»n¤¦·¬´šÂ¨³¦·®µ¦Ã—¥Ÿ¼o‹´—„µ¦„°Šš»œ „°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡—´Š„¨nµªÅ—o¦´ÁŠ·œÁ…oµ­¤š„°Šš»œ‹µ„¡œ´„Šµœ ¨³„¨»n¤¦·¬´š ÁŠ·œ‹nµ¥­¤šÁ…oµ„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡…°Š„¨»n¤¦·¬´š ´œš¹„Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ­Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š 2.20 …o°¤¼¨‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœ ­nªœŠµœ›»¦ „·‹š¸É šÎµ®œoµ š¸É‹´—®µŸ¨·˜£´–”r ®¦º° Ä®o ¦·„ µ¦Ã—¥¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥ ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœš¸É ˜„˜nµŠÅž‹µ„‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³ Ÿ¨˜°Âšœ…°ŠŸ¨·˜£´–”r®¦º°¦·„µ¦…°Š­nªœ›»¦„·‹°ºÉœ ­nªœŠµœ£¼¤·«µ­˜¦ršÎµ®œoµš¸É‹´—®µŸ¨·˜£´–”r®¦º°Ä®o¦·„µ¦Äœ­£µ¡Âª—¨o°¤ šµŠÁ«¦¬“„·‹š¸ÉÁŒ¡µ³Á‹µ³‹ŠŽ¹ÉŠ¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœš¸É˜„˜nµŠÅž‹µ„‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦—εÁœ·œŠµœÄœ ­£µ¡Âª—¨o°¤šµŠÁ«¦¬“„·‹°ºÉœ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 105 . 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.«.ศ. 2550 และ พ. 2550 ¨³ ¡.17 »‡‡¨Â¨³„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „·‹„µ¦Â¨³»‡‡¨š¸É‡ª‡»¤¦·¬´š®¦º°™¼„‡ª‡»¤Ã—¥¦·¬´š®¦º°°¥¼n£µ¥Ä˜o„µ¦‡ª‡»¤Á—¸¥ª„´¦·¬´šš´ÊŠšµŠ˜¦Š®¦º°šµŠ°o°¤Å¤nªnµ ‹³Ã—¥š°—Á—¸¥ª®¦º°®¨µ¥š°— „·‹„µ¦Â¨³»‡‡¨—´Š„¨nµªÁž}œ»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´¦·¬´š ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¥n°¥ ¨Îµ—´™´—Åž ¦·¬´š¦nª¤Â¨³»‡‡¨š¸ÉÁž}œÁ‹oµ…°Š­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ­·š›·°°„Á­¸¥Š…°Š¦·¬´šŽ¹ÉŠ¤¸°·š›·¡¨°¥nµŠÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´Á®œº° „·‹„µ¦ Ÿ¼o¦·®µ¦­Îµ‡´¦ª¤š´ÊŠ„¦¦¤„µ¦Â¨³¡œ´„Šµœ…°Š¦·¬´š˜¨°—‹œ­¤µ·„Äœ‡¦°‡¦´ªš¸ÉĄ¨o·—„´»‡‡¨Á®¨nµœ´Êœ „·‹„µ¦ ¨³»‡‡¨š´ÊŠ®¤—™º°Áž}œ»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´¦·¬´š Ĝ„µ¦¡·‹µ¦–µ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œŽ¹ÉŠ°µ‹¤¸…¹ÊœÅ—o˜o°Š‡Îµœ¹Š™¹Š¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r ¤µ„„ªnµ¦¼žÂ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r˜µ¤„‘®¤µ¥ 2.16 „µ¦¦´¦¼o¦µ¥Å—o ¦µ¥Å—o—°„Á¸Ê¥¦´¦¼o˜µ¤Á„–”r­´—­nªœ…°ŠÁª¨µÃ—¥¡·‹µ¦–µ°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥š¸Éšo‹¦·Š…°ŠnªŠÁª¨µ‹œ™¹Šª´œ‡¦°µ¥»Â¨³¡·‹µ¦–µ ‹ÎµœªœÁŠ·œ˜oœš¸ÉÁž}œ¥°—‡ŠÁ®¨º°Äœ´¸­Îµ®¦´„µ¦´œš¹„‡oµŠ¦´…°Š„¨»n¤¦·¬´š 2. 2549 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.ศ.19 £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o¦°˜´—´¸ „¨»n¤¦·¬´šÅ¤n¦´¦¼o£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o‡oµŠ‹nµ¥Â¨³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o‡oµŠ¦´š¸É‹³Á„·—…¹ÊœÄœ°œµ‡˜‹µ„Ÿ¨Â˜„˜nµŠ´Éª‡¦µª¦³®ªnµŠ“µœ£µ¬¸…°Š š¦´¡¥r­·œÂ¨³®œ¸Ê­·œ ¨³¤¼¨‡nµ˜µ¤Š„µ¦ÁŠ·œ Ÿ¨˜nµŠ´Éª‡¦µªÁ„·—‹µ„‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ…°Š °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¨³¥°—¥„¤µ…°Š Ÿ¨…µ—š»œšµŠ£µ¬¸ 2.

พ.«.2550 2550¨³ และ¡.ศ.21 Á‡¦ºÉ°Š¤º°šµŠ„µ¦ÁŠ·œ ­· œ š¦´ ¡¥r š µŠ„µ¦ÁŠ· œ …°Š„¨»n ¤ ¦· ¬´ š š¸É  ­—ŠÄœŠ—» ¨ ž¦³„°—o ª ¥ÁŠ· œ ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸ ¥ Ášn µ ÁŠ· œ ­— ÁŠ· œ ¨Šš» œ ¦³¥³­´Ê œ ¨¼„ ®œ¸Ê „ µ¦‡o µ ¨³ÁŠ· œ Ä®o „¼o  „n „· ‹ „µ¦š¸É Á „¸É¥ ª…o ° Š„´ œ ®œ¸Ê ­· œ šµŠ„µ¦ÁŠ· œ …°Š„¨»n ¤ ¦· ¬´ š š¸É  ­—Š°¥¼n Ä œŠ—» ¨ ž¦³„°—o ª ¥ÁŠ· œ Á·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦Â¨³ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ ÁŠ·œ„¼o‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÂ¨³ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª œÃ¥µ¥„µ¦´¸ÁŒ¡µ³ ­Îµ®¦´¦µ¥„µ¦Â˜n¨³¦µ¥„µ¦Å—oÁžd—ÁŸ¥Â¥„ŪoĜ˜n¨³®´ª…o°š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š „¨»n ¤ ¦· ¬´ š ŗo Ä o Á ‡¦ºÉ ° Š¤º ° šµŠ„µ¦ÁŠ· œ Á¡ºÉ ° ¨—‡ªµ¤Á­¸É ¥ Š‹µ„„µ¦Ÿ´ œ Ÿªœ…°Š°´ ˜ ¦µ—°„Á¸Ê ¥ ¨³°´ ˜ ¦µÂ¨„Áž¨¸É ¥ œÁŠ· œ ˜¦µ ˜nµŠž¦³Áš« Á‡¦ºÉ°Š¤º°š¸Éčo‡º°­´µžj°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Â¨³­´µŽºÊ°…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµÂ¨³ ­´µ Foreign currency collar ˜µ¤¨Îµ—´ Ž¹ÉŠÅ¤nŗo¤¸„µ¦¦´¦¼oĜŠ„µ¦ÁŠ·œ – ª´œš¸ÉšÎµ­´µ ­´µžj°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°žj°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ…°Š°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ Ÿ¨˜nµŠš¸Éŗo¦´˜µ¤ ­´µ‹³™¼„´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œÁ¤ºÉ°Å—o¦´Îµ¦³ ­nªœ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤‹³™¼„˜´—‹nµ¥Ã—¥ª·›¸Á­oœ˜¦Š˜¨°—°µ¥»…°Š­´µ ­´µŽºÊ°…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµÁž}œ„µ¦žj°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É¥Šš¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦Ÿ´œŸªœ…°Š°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œÃ—¥„ε®œ—°´˜¦µ ¨„Áž¨¸É¥œÄœ°œµ‡˜š¸É­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œš¸ÉÁž}œÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«‹³Å—o¦´®¦º°˜o°Š‹nµ¥Îµ¦³ „εŦ®¦º°…µ—š»œ‹µ„­´µŽºÊ° …µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ‹³´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦‹nµ¥Îµ¦³ ­´µ Foreign currency collar ¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°‹Îµ„´—‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„„µ¦Ÿ´œŸªœ…°Š°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œÃ—¥„ε®œ—°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ Ž¹ÉŠ˜o°ŠÎµ¦³­Îµ®¦´®œ¸Ê­·œš¸ÉÁž}œ­„»¨ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« Ÿ¨˜nµŠš¸Éŗo¦´˜µ¤­´µ‹³™¼„´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œÁ¤ºÉ°Å—o¦´Îµ¦³ 106 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .«.2549 2549 ­Îµ®¦´บปีže­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 2 œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡. พ.ศ.

560 ­·œš¦´¡¥r¦ª¤ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.867.217 ¦ª¤ 18.805 2.820 (79. 2550 และ พ.343 547.260 - ¦µ¥Å—o‹µ„¨¼„‡oµš´ªÉ Ş 15.796 10.795.865.675.436.116.118.088 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 107 .282.595 149.232.466.680 20.809 623.900.843) (147.968.186.078 8.436.829.057.315 - 5.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜r Ž¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.537.307.676) 512.645.515.778.735.061.827.255.415 - „εŦ (…µ—š»œ) ­»š›· š¸É—·œ °µ‡µ¦ °»ž„¦–r ¨³­·œš¦´¡¥r Ťn¤¸˜´ª˜œ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.378 (665.«.261 (2.356.311 - 18.260 - 20.061.680) 2. 2550 28.576.023 176. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.526 444.688.ศ.534.«.822.«.771.762.331.290.415 4.537.432 (168.908.389.223 13.473.607.971 - 1.172.867.641) 71.069.356.884 107. 2550 ¨³ ¡.171 (46.971 1.024.109.393.495 343.822.«.ศ. 2550 ¦·„µ¦ °»˜­µ®„¦¦¤œ°„ µ¥ {~ŠÂ¨³¦·„µ¦ Á‡¦ºÉ°Š­Îµ¦ª‹Ä˜o ¦·„µ¦…»—Á‹µ³ ­nªœŠµœ¦·„µ¦š¸É œÊεĜ­nªœš¸É ¨³¦·„µ¦ Á„¸É¥ª…o°Š„´ Á„¸É¥ª„´¡µ–·¥r š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š „µ¦Á—·œÁ¦º° œµª¸Â¨³ª·«ª„¦¦¤ œ°„µ¥ {~Š Ã¥›µ µš µš µš ­nªœŠµœÁ—·œÁ¦º° ­nªœŠµœ ˜´ªÂšœÁ¦º° µš µš ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦ ¦ª¤¦µ¥Å—o˜µ¤­nªœŠµœ ¦µ¥Å—oš¸É𜦳®ªnµŠ­nªœŠµœ 18.017 2.866.­»š›· —°„Á¸Ê¥¦´ ­nªœÂnŠ„εŦ…°Š¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ —°„Á¸Ê¥‹nµ¥ ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o ¦µ¥„µ¦˜´—´¸ ¦ª¤ µš µš (2.963.693 1.129.159.716) „εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ ˜oœš»œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™ž{œ­nªœÅ—o .377) 153.143.104.160. 2549 3 …o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´„µ¦—εÁœ·œŠµœ˜µ¤ž¦³Á£š­nªœŠµœšµŠ›»¦„·‹ ¦·¬´š¤¸›»¦„·‹®¨µ¥ž¦³Á£šŽ¹ÉŠ­µ¤µ¦™Â¥„Áž}œ­nªœŠµœšµŠ›»¦„·‹˜nµŠ Ç Å—o —´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ­·œš¦´¡¥rš¸Éž{œ­nªœÅ¤nŗo 4.645.«.627) 2.934 9.709) (87.172.162.188.

«.975) 360.209) 201.234.987.926 ¦ª¤ 16.034.184) (103.590.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜r Ž¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัท ®¤µ¥Á®˜» ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦· ¬´š สำหรั บปีสžิ้น¦³„°Š„µ¦ÁŠ· สุดวันที่ 30 กันœยายน พ. 2549 ­·œš¦´¡¥rš¸Éž{œ­nªœÅ¤nŗo 12.323.160.279 219.220.849 108 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .209 15.220.246 (3.820.097.997.391.247 13.­»š›· —°„Á¸Ê¥¦´ ­nªœÂnŠ„εŦ…°Š¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ —°„Á¸Ê¥‹nµ¥ ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o 3.502.486 1.276.278.795.672.497 (141.993.845.053.697.617 371.335.430 - 1.505.«.285.628.124.851) 74.336. 2550 และ พ.943. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.553.109.309.207 (185.297.640 535.608.759.540 38. 2549 ¦·„µ¦ °»˜­µ®„¦¦¤œ°„ µ¥ {~ŠÂ¨³¦·„µ¦ Á‡¦ºÉ°Š­Îµ¦ª‹Ä˜o ¦·„µ¦…»—Á‹µ³ ­nªœŠµœ¦·„µ¦š¸É œÊεĜ­nªœš¸É ¨³¦·„µ¦ Á„¸É¥ª…o°Š„´ Á„¸É¥ª„´¡µ–·¥r š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š „µ¦Á—·œÁ¦º° œµª¸Â¨³ª·«ª„¦¦¤ œ°„µ¥ {~Š Ã¥›µ µš µš µš ­nªœŠµœÁ—·œÁ¦º° ­nªœŠµœ ˜´ªÂšœÁ¦º° µš µš ¦ª¤¦µ¥Å—o˜µ¤­nªœŠµœ ¦µ¥Å—oš¸É𜦳®ªnµŠ­nªœŠµœ 12.569.997.881.147 1.999.977 2.217.274.350) 1.562.837.«.246 - 16.856) 162.«.271.034.ศ.642 (3.348) (276.956 (16.342.614 - 15.028) ¦µ¥Å—o‹µ„¨¼„‡oµš´ªÉ Ş 12.583.566 ­·œš¦´¡¥r¦ª¤ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.100 122.147.254 (39.939 138.443.077.140.999. 2549 23.ศ.504.430 1.562.778. 2549 3 …o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´„µ¦—εÁœ·œŠµœ˜µ¤ž¦³Á£š­nªœŠµœšµŠ›»¦„·‹ (˜n°) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.570 3.923) (701.570 - ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦ „εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ ˜oœš»œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™ž{œ­nªœÅ—o .330 „εŦ (…µ—š»œ) ­»š›· š¸É—·œ °µ‡µ¦ °»ž„¦–r ¨³­·œš¦´¡¥r Ťn¤¸˜´ª˜œ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.732 - 4. 2550 ¨³ ¡.393.407.816) ¦µ¥„µ¦˜´—´¸ ¦ª¤ µš µš (201.357.684 194.379 477.

2550 ¡.«.706 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.770. 2550 ¡.359.«.050.370 ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ .449 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 109 25 .719.«.000 140. 2550 ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³Á£š‹nµ¥‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 0.843 50. 2549 4 ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.617.956) 1.667.«. 2549 µš µš ®´„ ­Îµ¦°ŠÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼ 1.739 1.954 126.000.544.695 (22.615 102.370.972 14.946.545.85 ˜n°že (¡.046 195.­»š›· 2.191.«.000 279.634 1.000 245.745.544.427.­»š›· – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ž¦³„°—oª¥ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.801. 2549 µš µš ÁŠ·œ­—Äœ¤º° ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³Á£š‹nµ¥‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤ 1.หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜r Ž¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ ษัท¨³ ¡.046 50. 2550 ¡.ศ.000.512 3.­»š›· ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ .720.«.000 751.972 126.441 785.120.050. 2549 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.719.598. 2550 ¡. 2549 : ¦o°¥¨³ 0.5 ™¹Š 4.ศ. 2550 ¡.813.595.«.5 ™¹Š 4.827. 2549 µš µš ®»oœ­µ¤´¦·¬´š‹—š³Á¸¥œ ˜¦µ­µ¦®œ¸Ê ª„ „µ¦Áž¨¸¥É œÂž¨ŠÄœ¤¼¨‡nµ¥»˜›· ¦¦¤ 6 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.725.046 21.854. 2550 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.598.169.215 1.780 1.615 (77.«.«.«.266) - ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ . 2550 ¡.120.972 14.046 21.861.000.400.406.085.160. 2549 µš µš ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ ¦µ¥Å—o‡oµŠ¦´ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.050 896.25 ˜n°že) 5 ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´œÊ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ž¦³„°—oª¥¦µ¥„µ¦˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.050.972 105. 2550 และ พ. 2549 µš µš 84.370 155.231.484.050 50.254 2.930 (27.706 ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— 3.582.296 427.743.000 231.«.120.398 84.120. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É น 30 เฉพาะบริ „´œ¥µ¥œ ¡.166) 25.«.000 134.398 300.664 - สารบัญ 102.«.595.«.623 751.088.«.372.000 896.786.697.«.727 1.954 126.050.

556.615 (77. 2549 µš µš ‡nµ­·œÅ®¤ž¦³„´œ£´¥‡oµŠ¦´ £µ¬¸¤¼¨‡nµÁ¡·É¤¦°¦´‡ºœ ÁŠ·œš—¦°Š‹nµ¥Â„n¡œ´„Šµœ ÁŠ·œ‹nµ¥¨nªŠ®œoµÁ¡ºÉ°‡nµÄo‹nµ¥ Ĝ„µ¦—εÁœ·œ›»¦„·‹ —°„Á¸¥Ê ‡oµŠ¦´ £µ¬¸¤¼¨‡nµÁ¡·É¤š¸É¥´ŠÅ¤nŗo¦´Ä„ε„´£µ¬¸ ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ ®´„ ‡nµÁŸº°É „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ .296 (27.441 (22.859 (43.788.485 917.677 19.316 61.331 47.432.582. 2550 ¡.860.290.473 13.961.250 59.143.061 180.118.730) 791.631.850 53.708.340 13.427.474.930 37.859 16.896.­»š›· (˜n°) ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®r˜µ¤°µ¥»®œ¸Êš¸É‡oµŠÎµ¦³Å—o—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.484 318.352.«.449 ¦·¬´šÅ—o¤¸„µ¦˜´ÊŠ­Îµ¦°Š‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼ÅªoÁ˜È¤‹Îµœªœ­Îµ®¦´¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµš¸É¡·‹µ¦–µªnµÅ¤n­µ¤µ¦™Á„ȝÁŠ·œÅ—o 7 ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ .460.725.406.057 (81.990 24.496 - 100.000.400.«.«.976.2549 2549 6 ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ .275.166) 25.­»š›· 110 รายงานประจำปี 2550 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.000) 529.615 102.909.266) 1.ศ.189.«.512 101.«.460.747.«.410 873. 2549 µš µš 394. 2550 ¡.580 91.984 20.517 406.384.12 Á—º°œ Á„·œ„ε®œ—Á„·œ„ªnµ 12 Á—º°œ ¦ª¤ ®´„ ­Îµ¦°ŠÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼ 995.041. 2550 ¡.327 56.363 36.032.849.310 13.316.891 37.272.891 สารบัญ 26 .870.­»š›· ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ž¦³„°—oª¥ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.516 - 427.244.«.408 1.«.186 47.170.860.690 258.348 43.791.861.608.188. 2550 ¡.511 42.106 15.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บปีžeส­œิ้น ·Ê ­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ ่30 สำหรั 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.6 Á—º°œ Á„·œ„ε®œ— 6 .545 572.423. พ.423.827.216.643 5.ศ. 2549 µš µš - 102.400.023 17.516 20.188.990 49.428 37.030 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡. 2549 µš µš ŤnÁ„·œ„ε®œ— Á„·œ„ε®œ—˜É優nµ 3 Á—º°œ Á„·œ„ε®œ— 3 .308 1. พ.«.2550 2550¨³ และ¡.«.961.956) 1.

«.5 ¨oµœµš ×¥„µ¦¨Šš»œ—´Š„¨nµª¤¸Ÿ¨šÎµÄ®o­´—­nªœ„µ¦™º°®»oœ…°Š¦·¬´šÄœ¦·¬´šÁ¤°¦r Á¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Áž¨¸É¥œ‹µ„°´˜¦µ¦o°¥¨³ 74.808) ¥°—‡ŠÁ®¨º°­·Êœže 17. 2549 µš µš „µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤…¹Êœ ­nªœÂnŠ„εŦ‹µ„„µ¦¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„„µ¦¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ ÁŠ·œž{œŸ¨‡oµŠ¦´ Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Äœ˜nµŠž¦³Áš« 16.055.995.000) (17.631 834. 2550 ¦·¬´š š°¦r °¨µ¥°´œŽr ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³ Îµ¦³Â¨oª‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 80 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 106 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 111 27 .111.527.162 (7.406.196 ÁŠ·œ¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬š´ Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ĝ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.557. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.147.889.710.553. 2549 ¦·¬´š ·—¨¤ ¤µ¦¸œ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ °œ—r Ž´¡¡¨µ¥­r ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³Â¨oª‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 60 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 70 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤ ‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 30 ­·Š®µ‡¤ ¡. 2550 และ พ.527.211 16. 2549 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Äœ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ª„ ÁŠ·œ¨Šš»œ‹µ„„µ¦Ã°œ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ¦·¬´š¥n°¥ (®¤µ¥Á®˜» 9) Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.002.«.«.«.599 – ª´œš¸ÉŽºÊ°Á¡·É¤¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›·¤¸¤¼¨‡nµÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¤¼¨‡nµ¦µ‡µ˜µ¤´¸ „µ¦Á¡·É¤š»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 12 ˜»¨µ‡¤ ¡.051.995. 2549 ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ µÁ˜°¦r¦·ÉŠ (Á°Á‡) ‹Îµ„´—Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—o¨Šš»œÁ¡·É¤ ®¨µ¥‡¦´ÊŠÄœ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠÁ—·¤Áž}œ¦·¬´š¦nª¤…°Š¦·¬´š ×¥„µ¦¨Šš»œ—´Š„¨nµª¤¸Ÿ¨šÎµÄ®o¦·¬´š¤¸ °Îµœµ‹Äœ„µ¦‡ª‡»¤œÃ¥µ¥„µ¦ÁŠ·œÂ¨³„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°Š¦·¬´š—´Š„¨nµª Ž¹ÉŠ™º°Å—oªnµ¦·¬´š—´Š„¨nµªÁž¨¸É¥œ‹µ„„µ¦Áž}œ¦·¬´š ¦nª¤¤µÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 23 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.326.300) (2.«.414.995.046.492.527. 2550 ¡.270 5.000.«.01 Áž}œ¦o°¥¨³ 78.400.ศ.309 3.348. 2550 ¨³ ¡.842 2.ศ.000) (83. 2548 ª´œš¸É 5 ˜»¨µ‡¤ ¡.96 ¨oµœµš ¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›· (¦o°¥¨³ 4.«.09 …°Šš»œÎµ¦³Â¨oª (¦ª¤š´ÊŠšµŠ˜¦ŠÂ¨³šµŠ°o°¤) ¦·¬´š¤¸‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Á¡·É¤°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Áž}œ‹Îµœªœ 140.«.«.196 12.08) š¸ÉŽºÊ°¤µÂ¨³‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›· ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ (®¤µ¥Á®˜» 11) ­·ÉŠ˜°Âšœš´ÊŠ®¤—š¸ÉčoĜ„µ¦ŽºÊ° µš 93.513.735 16.762.720 234.740) (21.740.196 13.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ท ั ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.752.955.879 140. 2549 ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ µÁ˜°¦r¦·ÉŠ (Á°Á‡) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—o¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Áž}œ‹Îµœªœ 234.

2550 ¦·¬´š š°¦r œµª·Á„Á˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³ ¨oª‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 45 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 99 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 5 „´œ¥µ¥œ ¡.3 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 5 „´œ¥µ¥œ ¡.7 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 5 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¦·¬´š š°¦r Áœž‹¼ œ ·ž ždŠ ‹Î µ„´— Ž¹ÉŠÁž} œ¦·¬´ š¥n° ¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤ š»œ‹—š³Á¸ ¥œÂ¨³ Îµ¦³Â¨oª‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 75 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 138 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 3 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¦·¬´š š°¦r Á°œÁ˜°¦rÅ¡¦­r ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³ Îµ¦³Â¨oª‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 300 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 630 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 5 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2550 ¦·¬´š š°¦r ‹¼ždÁ˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³ Îµ¦³Â¨oª‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 85 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 97. 2550 ¦·¬´š š°¦r Áœ¦´­ ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³Â¨oª ‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 165 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 212.4 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ° ª´ œš¸É 31 ­·Š®µ‡¤ ¡. 2550 ¦·¬´š š°¦r š¦··ªšr ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³Â¨oª ‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 55 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 117 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 4 „´œ¥µ¥œ ¡.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.«.«.«. 2550 ¦·¬´š š°¦r °·œš·„¦·˜¸Ê ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³Â¨oª ‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 280 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 385 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª 112 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .1 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 3 „´œ¥µ¥œ ¡.ศ.2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) „µ¦Á¡·É¤š»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) Á¤ºÉ°ª´œš¸É 30 ­·Š®µ‡¤ ¡.«.«.«.ศ.«. 2550 ¦·¬´š š°¦r Áœ‡˜µ¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³Â¨oª ‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 210 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 254. 2550 ¦·¬´š š°¦r œ°˜·„oµ ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³Â¨oª ‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 50 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 75.«. พ.«. 2550 ¦·¬´š š°¦r ÁœÈ„Ž´­ ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œÂ¨³Îµ¦³Â¨oª ‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ 75 ¨oµœµš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 185.2550 2550¨³ และ¡.«.«. พ.8 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÁ¡·É¤š»œ—´Š„¨nµªÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 3 „´œ¥µ¥œ ¡.

000 Á®¦¸¥¥¼Ã¦ 1 ¨oµœ¦¼že 1 Á®¦¸¥­®¦´“ 1 Á®¦¸¥­®¦´“ 1 Á®¦¸¥­®¦´“ °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š „µ¦™º°®»oœ ž¦³Áš«š¸É‹—š³Á¸¥œ 100% ž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r 51% 100% ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r 100% ž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r 100% ž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r 100% 51% 78.1 ¨oµœµš ª´œš¸É 17 ­·Š®µ‡¤ ¡.4 ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´šš¸ÉŤn—εÁœ·œŠµœÄ®o„n¦·¬´š°ºÉœÃ—¥¤¸„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ­°Š¦·¬´š¥n°¥—´Š„¨nµªÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 0.09% 78.6 ¨oµœµš ª´œš¸É 22 ›´œªµ‡¤ ¡.000 Á®¦¸¥¥¼Ã¦ 5 ¨oµœ¦¼že 1 Á®¦¸¥­®¦´“ 1 Á®¦¸¥­®¦´“ 1 Á®¦¸¥­®¦´“ 53.5 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 25. 2550 และ พ.3 ‹Îµ„´— ¨³ ¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r . ™º°®»oœÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 60 ¨³ Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Bhd.«. Ž¹ÉŠ˜´ÊŠ°¥¼nš¸Éž¦³Áš«¤µÁ¨ÁŽ¸¥Á¡ºÉ°¦nª¤„´œ‹´—˜´ÊŠ Kencana Mermaid Drilling Sdn.«. Ltd.ศ.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ท ั ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡..«.«. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r (­·Š‡Ãž¦r) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥Å—ošÎµ­´µ„´ Kencana Petroleum Ventures Sdn. 2549 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—o…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œš´ÊŠ®¤— Ĝ¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ÁŽ¢˜¸Ê ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— ¨³ ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r (Áª¸¥—œµ¤) ‹Îµ„´— Ä®o„n¦·¬´š˜nµŠž¦³Áš«Â®nŠ®œ¹ÉŠ ×¥¤¸„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ­°Š¦·¬´š¥n°¥—´Š„¨nµªÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 2. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r (¤®µœ) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—o…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œš´ÊŠ®¤—Äœ ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— Ž´¡¡¨µ¥ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´šš¸ÉŤn¤¸„µ¦—εÁœ·œŠµœÄ®o„n¦·¬´š°ºÉœÃ—¥¤¸„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ —´Š„¨nµªÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 0. Bhd.09% ž¦³Áš«Á¥°¦¤´œ ž¦³Áš«°·œÁ—¸¥ ž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r ž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r ž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r Á¤ºÉ°ª´œš¸É 19 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ. ™º°®»oœÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 40 ¦·¬´šÄ®¤n—´Š„¨nµª°¥¼n¦³®ªnµŠ„µ¦‹´—˜´ÊŠ …µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ ª´œš¸É 27 ¡§«‹·„µ¥œ ¡..6 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 75 ¨oµœµš 5 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 5 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 15.«. Bhd.000 ¦·Š„·˜¤µÁ¨ÁŽ¸¥ ×¥¤¸ Kencana Petroleum Ventures Sdn.09% 78. 2549 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) ¦·¬š´ ¥n°¥š¸É‹´—˜´ÊŠ…¹ÊœÄ®¤n Ĝ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ 2550 ¤¸¦·¬´š¥n°¥š¸É‹´—˜´ÊŠ…¹ÊœÄ®¤n¦ª¤ 10 ¦·¬´šÃ—¥¤¸š»œ‹—š³Á¸¥œ ¨³š»œš¸ÉÁ¦¸¥„Îµ¦³Â¨oª —´Šœ¸Ê ¦µ¥ºÉ°¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ ­·Š‡Ãž¦r ¡¸š¸°¸ ‹Îµ„´— ¦·¬´š ‹¸Á°Ž¸ Ú¦¸ÁŽœ 苷­˜·„­r ‹Îµ„´— ¦·¬´š š°¦r Á¢¦œ—r·¡ ·žždŠ ¡¸š¸°¸ ‹Îµ„´— ¦·¬´š š°¦r ¢°¦r‹¼œ ·žždŠ ¡¸š¸°¸ ‹Îµ„´— ¦·¬´š š°¦r ±°Å¦Ž´œ ·žždŠ ¡¸š¸°¸ ‹Îµ„´— ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ Á¥°¦¤´œœ¸ ‹¸Á°È¤¸Á° ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á¢d¦rœÁ¨n¥r ·žÃ¦‡Á‡°¦·ÉŠ Å¡¦Áªš ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ŠÉ ‡r (­·Š‡Ãž¦r) ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á°È¤ š¸ °µ¦r -1 (­·Š‡Ãž¦r) ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á°È¤ š¸ °µ¦r -2 (­·Š‡Ãž¦r) ‹Îµ„´— š»œ‹—š³Á¸¥œ š»œš¸ÉÁ¦¸¥„Îµ¦³Â¨oª 53. ×¥¤¸š»œ ‹—š³Á¸¥œ 100. 2550 ¨³ ¡.ศ.«..6 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 75 ¨oµœµš 5 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 5 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 15. 2549 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—o…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œš´ÊŠ®¤—Äœ ¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r .5 ¨oµœ —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r 25.2 ¨oµœµš สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 113 29 .

500.000 147.000.300 74.¦·¬´š š°¦r Áœ‡˜µ¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .399.084 104.0 97.0 254.300 116.9 99.9 99.3 60.800.000.999.101.«.300 621. ¡.999.125.000.¦·¬´š š°¦r­žd¦·˜ ·žždŠ ‹Îµ„´— .000.0 20.995.793 350.9 99.300 137.999.799.808.648.999.397.300 39.000 285.000 93.9 99.999.¦·¬´š š°¦r­„µ¥ ·žždŠ ‹Îµ„´— .999.803.500.000 100.9 99.300 254.0 115.999.¦·¬´š š°¦r Áš¦—Á—°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .952 76.400 98.813 117.ศ.300 29.000.300 39.300 39.¦·¬´š š°¦r Á¤°¦r‡·ª¦¸É ·žždŠ ‹Îµ„´— .400.249.000 100.999.300 152.«.9 99.0 30.500.999.9 99.999.810.¦·¬´š š°¦r „µ¦rÁ—¸¥œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .000 65.0 40.994 104.0 50.¦·¬´š Á±¦µÁ‡·¨­r ·žždŠ ‹Îµ„´— .0 185.699.¦·¬´š š°¦r œµª·Á„Á˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .¦·¬´š š°¦r š¦··ªšr ·žždŠ ‹Îµ„´— .300 69.282 31.300 24.9 99.9 99.0 45.9 99.208 164.000 165.000.099.9 99.063.999.9 2.0 45.078 Á®¦¸¥­®¦´“ 63.0 200.500.300 75.999.000 59.¦·¬´š š°¦r ‡°¤¤µœÁ—°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .000 39.300 97.0 75.¦·¬´š Á±°¦r¤·­ ·žždŠ ‹Îµ„´— .300 44.999.300 59.491.000.9 99.9 99.570 46.0 99.000 90.¦·¬´š š°¦r ÁªœÁ‹°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .400 79.000.¦·¬´š š°¦r °°¦r‡·— ·žždŠ ‹Îµ„´— .0 25.9 99.000 63.700 214.000 99.000.000 262.0 30.599.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ („¦»ŠÁš¡) ‹Îµ„´— .999.9 166.999.757.999.¦·¬´š š°¦r ¤Áže¥œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .516.728 265.459.067 219.000.300 29.300 99. 2550 2550 และ ¨³ พ.¦·¬´š š°¦r ¤µ¦¸Áœ°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .689 189.ศ.300 212.9 99.9 99.103 317.300 74.9 99.4 99.870.028 313.000 49.192.000 314.9 99.9 99.0 212.¦·¬´š š°¦r­˜µ¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .¦·¬´š š°¦r Áœž‹¼œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .394.000 88.0 30.000.462.244.400 26. 2549 สำหรั 2549 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ž¦³„°—oª¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥—´Š˜n°Åžœ¸Ê 30 „´œ¥µ¥œ ¡.000.058.300 74.500.000 217.273 124.¦·¬´š š°¦rŽ¸ ·žždŠ ‹Îµ„´— .144 264.999.272.260 111.723 257.680.9 99.999.231.9 99.9 47.055.000 85.000 112.122.857 - 47.¦·¬´š š°¦r­„·žÁž°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .500.9 99. 2550 ž¦³Á£š„·‹„µ¦ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š „¨»n¤›»¦„·‹Á—·œÁ¦º° .999.000.9 99.0 35.999.074 115.000 237.200.999.179 111.660.9 99.999.052.000 100.999.999.208.725.500.300 185.000.000 60.498 199.502 118.¦·¬´š Á±°¦rÁ¤¨·œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .0 70.300 177.500.9 99.000 287.1 100.617.¦·¬´š š°¦r ¤µ­Á˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .¦·¬´š š°¦r Áœ¦´­ ·žždŠ ‹Îµ„´— .999.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัท œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บปีžeส­ิ้นœ·Ê สุ­»ด—วัª´นœทีš¸่ É 30 30 กั„´นœยายน ¥µ¥œ พ.0 27.934 345.999.¦·¬´š š°¦rŽ´œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .000 20.000.000 140.7 117.634.001 118.385 183.300 24.¦·¬´š š°¦r ‹´­¤·œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .9 99.995 63.860 44.¦·¬´š š°¦r š¦Áª¨Á¨°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .664.000.189 135.889.0 40.¦·¬´š š°¦r ÁœÈ„Ž´­ ·žždŠ ‹Îµ„´— .000 135.¦·¬´š š°¦r Å¡¨È°˜ ·žždŠ ‹Îµ„´— .«.000 72.9 99.000.¦·¬´š Á±¦°œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .161.300 39.3 138.019.¦·¬´š š°¦r š¦µœ­ž°¦r˜Á˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .¦·¬´š š°¦r Á¤°¦rœšr ·žždŠ ‹Îµ„´— .049.000.000.300 187.0 40.000 195.300 114.300 49.0 75.999.979.000 255.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ µ¦rÁ˜°¦r¦·ÉŠ (Á°Á‡) ‹Îµ„´— .¦·¬´š š°¦r Ś¦°´¤¡r ·žždŠ ‹Îµ„´— .280 19.8 25.000.000.0 188.000 85.9 99.000 สารบัญ 30 .¦·¬´š š°¦r œ°˜·„oµ ·žždŠ ‹Îµ„´— .000 85.000 260.000 99.279.162 274.033.9 99.¦·¬´š š°¦r ‹¼ždÁ˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— 114 รายงานประจำปี 2550 ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ ¦´‹´—„µ¦Á¦º°Á—·œ š³Á¨ …œ­nŠ­·œ‡oµ¦³®ªnµŠ ž¦³Áš«šµŠš³Á¨ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«±n°Š„Š ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ ÁŠ·œ¨Šš»œ ª·›¸¦µ‡µš»œ ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ µš µš ÁŠ·œž{œŸ¨ µš 125.0 64.000 128.9 99.774 117.503 142.286 48.9 99.300 59.0 60.9 99.¦·¬´š š°¦r ‡°œ¢dÁ—œŽr ·žždŠ ‹Îµ„´— .803 176.299.9 99.¦·¬´š š°¦r 蘴­ ·žždŠ ‹Îµ„´— .886 65.437 294.0 99.0 80.000 112.9 99.806 95.0 40.972 251.9 99.870.¦·¬´š š°¦rÁŽ¨Á¨°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— . ¡.000.000 45.9 99.000.0 153.0 75.256.999.768 318.150.400 38.155.300 199.600.099 282.854 102.¦·¬´š š°¦r „´ž˜´œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .300 29.0 75.230.382 235.470.999.

484 ž¦³Áš«Åš¥ 35.000.¦·¬´š š°¦r °¨µ¥°´œŽr ·žždŠ ‹Îµ„´— .0 90.0 2.300 99.¦·¬´š š°¦r Á¢¦œ·ž ·žždŠ (¡¸š¸°¸) ‹Îµ„´— ” .000.999.158.999.162.0 100.936.999.099.000.000.0 25.000 322.9 99.376.0 350.303 ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ 70.726 6.¦·¬´š š°¦r Á°œÁœ°¦r¥¸ ·žždŠ ‹Îµ„´— .¦·¬´š Ś¥ ¡¸Â°œ—rÅ° ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ °·œÁ˜°¦rÁœ´ÉœÂœ¨ ‹Îµ„´— .540.403.795.000 Á®¦¸¥­·Š‡Ãž¦r 100.9 105.646.000.¦·¬´š š°¦r ŗœµ¤·‡ ·žždŠ ‹Îµ„´— .000.300 151.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ µÁ˜°¦r¦·ÉŠ (¡¸š¸°¸) ‹Îµ„´— .748 - …œ™nµ¥­·œ‡oµ œµ¥®œoµÁnµÁ®¤µÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ 5.«.731 - ” ž¦³Áš« °·œÃ—œ¸ÁŽ¸¥ ž¦³Áš« °·œÁ—¸¥ 100.0 385.999.999.000.786 ¦·®µ¦šnµÁ¦º°Á„¸É¥ª„´„µ¦ …œ™nµ¥­·œ‡oµ สารบัญ 3.000 315.Á°­.0 630. 2549 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) 30 „´œ¥µ¥œ ¡.Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ Á°¢ Ž— °¸ Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¦nª¤—´Šœ¸Ê .¦·¬´š ‹¸Á°Ž¸ Ú¦¸ÁŽœ 苷­˜·„­r ‹Îµ„´— .9 99.999.Ž¸ ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— .0 1.164.810.898.920 ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r 5.0 99.000 250.999.012 180.999.162 438.9 99.999.0 1.231.136.0 ¨oµœ Á®¦¸¥­·Š‡Ãž¦r 15.300 629.ศ.300 199.006.607.0 99.000 1.957 14.999.0 6.9 99.0 1. 2550 ž¦³Á£š„·‹„µ¦ ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ ÁŠ·œ¨Šš»œ ª·›¸¦µ‡µš»œ ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ µš µš ÁŠ·œž{œŸ¨ µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š (˜n°) „¨»n¤›»¦„·‹Á—·œÁ¦º° (˜n°) .894.9 99.400 13.300.000 ˜´ªÂšœÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ 50.391 35.¦·¬´š Å°Á°­Á°­ Ú¦¸ÁŽœ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— „¨»n¤›»¦„·‹¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Á—·œÁ¦º° .0 38.602.317.884.6 ¨oµœÁ®¦¸¥ Á—°¦r±¤ 288.6 ¨oµœ Á®¦¸¥­·Š‡Ãž¦r 99.478 1.994.9 99.300 79.«.0 876.¦·¬´š š°¦r œ°˜·¨»­ ·žždŠ ‹Îµ„´— .0 200.300 280.300 999.¦·¬´š š°¦r š¦µœ­·š ·žždŠ ‹Îµ„´— .0 99.131 85.157 ‡¨´ŠÁ„ȝ­·œ‡oµ ž¦³Áš«Åš¥ 75.255 382.000.163.600.9 69.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ ­·Š‡Ãž¦r (¡¸š¸°¸) ‹Îµ„´— ” Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜» ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· ÁŒ¡µ³¦· ¬´š สำหรับปีสžิ้น¦³„°Š„µ¦ÁŠ· สุดวันที่ 30 กันœยายน พ.¦·¬´š š¸.648 480.9 99.718.¦·¬´š š°¦r ±°Å¦Ž´œ ·žždŠ (¡¸š¸°¸) ‹Îµ„´— ” „¨»n¤›»¦„·‹˜´ªÂšœÁ¦º° .275.665 514.¦·¬´š ·—¨¤ ¤µ¦¸œ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ °œ—r Ž´¡¡¨µ¥­r ‹Îµ„´— .000 153.500 Á®¦¸¥ Á—°¦r±¤ 100.9 99.451.249.999.0 51.218.000 120.000.534 815.¦·¬´š š°¦r ª·œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .215 718.503 - ” ” ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r 106.999.300 112.637 1.210 263.000.¦·¬´š š°¦r Á°œÁ˜°¦rÅ¡¦­r ·žždŠ ‹Îµ„´— .278.000 165.300 149.9 99.207 89.174.338 - ­®¦´“°µ®¦´ Á°¤·Á¦˜ 2.0 1.300 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 115 .¦·¬´š š°¦r Á°œÁ—¢Áª°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .000 Á®¦¸¥­®¦´“ 1 ¨oµœ ¦¼že ¦·„µ¦¦´Á¦ºÉ°ŠÁ¦¸¥„¦o°Š‡nµ Á­¸¥®µ¥‹µ„„µ¦…œ­nŠ­·œ‡oµ ¦·„µ¦Žn°¤ÂŽ¤Â¨³Îµ¦»Š ¦´„¬µ°»ž„¦–r¨³°³Å®¨n Á¦º°Á—·œš³Á¨ ‹´—®µ°»ž„¦–r­Îµ®¦´ ‹´—ªµŠ­·œ‡oµÄœÁ¦º° Á—·œš³Á¨ ¦·„µ¦šµ­¸Á¦º° ž¦³Áš«Åš¥ 1.761.240.000 180.100.134.476 - 8.303.817 595.000 100.137.¦·¬´š š°¦r ±µ¦räœ¸É ·žždŠ ‹Îµ„´— .300 105.914.026.300 1. 2550 œและ พ.105.600.000 132.232.300 349.300 359.µ¦r‹µ ¡°¦r˜ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ¦ª¤ ž¦³Áš«Åš¥ 106.«.566 121.300 25.5 ¨oµœ Á®¦¸¥­·Š‡Ãž¦r - - 1.033 7. 2550 ¨³ ¡.0 ¨oµœ Á®¦¸¥­·Š‡Ãž¦r 5.446.9 34.184 - ˜´ªÂšœÁ¦º° ­®¦´“°µ®¦´ Á°¤·Á¦˜ 550. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.0 99.¦·¬´š š°¦r ¢°¦r‹¼œ ·žždŠ (¡¸š¸°¸) ‹Îµ„´— ” .0 360.9 51.0 200.9 49.0 80.999.999.¦·¬´š š°¦r °·œš·„¦·˜¸Ê ·žždŠ ‹Îµ„´— .¦·¬´š Á¢d¦rœÁ¨n¥r (ž¦³Áš«Åš¥) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .300 384.019.000 ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš« Á¥°¦¤œ¸ ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r 50.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ Á¥°¦¤œ¸ ‹¸Á°È¤¸Á° …œ­nŠ­·œ‡oµ¦³®ªnµŠ ž¦³Áš«šµŠš³Á¨ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” .0 4.¡¸š¸ Á¢d¦rœÁ¨n¥r °·œÃ—œ¸ÁŽ¸¥ .0 99.¦·¬´š ·—¨¤ …œ­nŠÂ¨³¦·„µ¦ ‹Îµ„´— .999.985 248.000 ¥¼Ã¦ 53.9 99.¦·¬´š Á¢d¦rœÁ¨n¥r ·žÃ¦‡„·ÊŠ Å¡¦Áªš ‹Îµ„´— .750 100.¦·¬´š š°¦r Áª¢ ·žždŠ ‹Îµ„´— .0 2.9 49.300 37.300 199.¦·¬´š Á°Á¸¥ Ço—˜·ÊŠ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— (Á—·¤ºÉ° Á±¨·°°­ ·žždŠ ‹Îµ„´—) .678.ศ.304.

2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) 30 „´œ¥µ¥œ ¡.735 7.553.055.ศ.593. 2550 ž¦³Á£š„·‹„µ¦ ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ Žn°¤Îµ¦»ŠÂ¨³ —¼Â¨°»ž„¦–rÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ 383.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรั บปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.797.0 Ä®o¦·„µ¦Â¨³ ­œ´­œ»œŠµœ­Îµ¦ª‹ ¨³…»—Á‹µ³Â„n °»˜­µ®„¦¦¤ždئÁ‡¤¸ œ°„µ¥ {~Šš³Á¨ ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r 1 Á®¦¸¥­®¦´“ ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r 1 Á®¦¸¥­®¦´“ 1 Á®¦¸¥­®¦´“ ÁŠ·œ¨Šš»œ ª·›¸¦µ‡µš»œ ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ µš µš ÁŠ·œž{œŸ¨ µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š (˜n°) „¨»n¤›»¦„·‹¦·„µ¦œ°„µ¥ {~Š .«.051.¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r-2 ‹Îµ„´— .300 .«.«.1 …œ­nŠ­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦ Á¦º°š¸É¡´„ ¨³°µ®µ¦ ž¦³Áš«Åš¥ 212.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .4 Ä®o¦·„µ¦ °»˜­µ®„¦¦¤ œ°„µ¥ {~ŠÄœ­nªœš¸É Á„¸É¥ª„´¡µ–·¥rœµª¸ ¨³ª·«ª„¦¦¤Ã¥›µ ž¦³Áš«Åš¥ 550.0 350.035.587.¦·¬´š Á—Á¦¸¥¤ Ś¥ °°¢°¦r ‹Îµ„´— .000 ¦·Š„·˜¤µÁ¨ÁŽ¸¥ ¦ª¤ ¦ª¤š´ÊŠ®¤— 116 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 810.020 1.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) (Á—·¤ ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´—) Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .020 1.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— Áš¦œœ·ÉŠ °œ—r Áš‡œ·‡´¨ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— .587.223 - 10.ศ.¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r-1 ‹Îµ„´— .223 - 810.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r (­·Š‡Ãž¦r) (¡¸š¸°¸) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .511 17.2 78.598.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r (¤µÁ¨ÁŽ¸¥) ‹Îµ„´— Ä®o¦·„µ¦…»—Á‹µ³Â„n ›»¦„·‹ždئÁ‡¤¸ ” ” ¦´‹´—„µ¦Šµœ…»—Á‹µ³ ž¦³Áš«Åš¥ 240.0 Ä®o¦·„µ¦®¨´„­¼˜¦ ª·«ª„¦¦¤Ä˜oœÊε ¨³„µ¦ ˜¦ª‹­° ž¦³Áš«Åš¥ 2.0 ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš« ¤µÁ¨ÁŽ¸¥ 240. 2550 ¨³ ¡.598.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— °°¢°¦r ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— .¦·¬´š Á°È¤š¸°µ¦r-1 ­·Š‡Ãž¦r ‹Îµ„´— ¦·„µ¦…»—Á‹µ³œÊε¤´œ .002.0 250.¦·¬´š Á°È¤š¸°µ¦r-2 ­·Š‡Ãž¦r ‹Îµ„´— ” .593. 2550 และ พ.

810.520 - .300 164.300 219.459.¦·¬´š š°¦r „µ¦rÁ—¸¥œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 75.999.301 - 74.0 99.874 - .999.0 99.126. 2549 ÁŠ·œ¨Šš»œ ž¦³Á£š„·‹„µ¦ ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ ª·›¸¦µ‡µš»œ µš ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ µš ÁŠ·œž{œŸ¨ µš .¦·¬´š š°¦r Áš¦—Á—°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 45.300 298.999.300 242.9 24.999.¦·¬´š š°¦r ‹¼ždÁ˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 85.467 - .985.0 99.999.725.402 - 49.780.9 .999.9 .331.414.694.517 - 79.999.¦·¬´š š°¦r 蘴­ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 63.9 .0 99.673.9 .899 - 38.630 - 74.491.845.300 374.905.2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) 30 „´œ¥µ¥œ ¡.0 99.411 - 26.537.300 415.300 144.999.771.259.527.9 166.¦·¬´š š°¦r ¤µ¦¸Áœ°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 35.087 - .0 99.452.9 .583.0 99.065 - .9 .026.999.9 สารบัญ 64.300 105.028.¦·¬´š š°¦rÁŽ¨Á¨°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 30.097.¦·¬´š š°¦r­„µ¥ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 40.0 99.¦·¬´š Á±¦°œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 25.922 - .921 - 59.999.¦·¬´š š°¦r œµª·Á„Á˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 45.0 99.400 171.¦·¬´š Á±¦µÁ‡·¨­r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 25.«.0 99.¦·¬´š š°¦r­žd¦·˜ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 40.721 - .400 126.9 .9 39.9 .¦·¬´š š°¦r Áœ¦´­ ·žždŠ ‹Îµ„´— 199.9 39.636 - .300 172.300 335.999.319.056 - 49.978.0 99.0 99.0 99.300 - .300 343.0 99.300 193.999.¦·¬´š š°¦rŽ¸ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 40.999.9 .351.512 351.¦·¬´š š°¦r ¤Áže¥œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 75.300 122.999.005 - .¦·¬´š š°¦r­„·žÁž°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 30.ศ.9 . พ.9 232.9 24.0 99.¦·¬´š Á±¨·°°­ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 80.500 - .999.¦·¬´š š°¦r „´ž˜´œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 153.0 99.0 99.9 .400 94.0 99.«.999.¦·¬´š š°¦r Á¤°¦rœšr ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 20.707.0 99.898.300 355.9 209.898 - .9 .0 99.0 99.889.999.9 99.¦·¬´š š°¦r °°¦r‡·— ·žždŠ ‹Îµ„´— …œ­nŠ­·œ‡oµ¦³®ªnµŠ 47.059.0 99.254.¦·¬´š š°¦r Áœ‡˜µ¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 210.0 99.300 131.¦·¬´š š°¦r ‡°œ¢dÁ—œŽr ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 50.300 140.419 - 44.0 99.¦·¬´š š°¦r Ś¦°´¤¡r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 60.249.9 .9 ” ž¦³Áš«Åš¥ 165.0 99.ศ.999.999.¦·¬´š Á±°¦r¤·­ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 27.462 - 74.9 29.043 - 19.300 103.999.203 - 59.2550 2550¨³ และ¡.300 227.999.999.999.¦·¬´š š°¦rŽ´œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 40.497 - Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š „¨»n¤›»¦„·‹Á—·œÁ¦º° ž¦³Áš«šµŠš³Á¨ ž¦³Áš«Åš¥ 47.0 99.599.¦·¬´š š°¦r œ°˜·„oµ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 50.0 99.360.300 271.9 39.¦·¬´š š°¦r ÁœÈ„Ž´­ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 75.237.¦·¬´š š°¦r š¦µœ­ž°¦r˜Á˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 200.300 145.711.300 101.153 - 152.0 99.682.9 69.999.488 - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 117 .3 99.300 372.298 - 54.719 - .999.810.999.286 - .999.0 99.9 29.300 206.¦·¬´š š°¦r­˜µ¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 30.300 201.¦·¬´š š°¦r Á¤°¦r‡·ª¦¸É ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 60.¦·¬´š š°¦r ‡°¤¤µœÁ—°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 115.995 427.078 2.¦·¬´š š°¦r ‹´­¤·œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 70.999.9 29.9 187.¦·¬´š Á±°¦rÁ¤¨·œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 100.300 137.¦·¬´š š°¦r š¦··ªšr ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 55.¦·¬´š š°¦r Å¡¨È°˜ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 80.300 149.0 99.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ („¦»ŠÁš¡) ‹Îµ„´— ¦´‹´—„µ¦Á¦º°Á—·œš³Á¨ ž¦³Áš«Åš¥ 125.9 .400 412.397.0 99.¦·¬´š š°¦r ÁªœÁ‹°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 75.344.9 .หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.720.300 303.629.9 .0 99.9 .¦·¬´š š°¦r š¦Áª¨Á¨°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 45.9 .708.¦·¬´š š°¦r Áœž‹¼œ ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 75.280 198.812 - .0 99.999.300 322.«.999.090 - .225 - 79.158.0 99.9 .952 69.999.0 99.9 74.002 - .999.999.0 99.607.743 - 74.507 - 44.589 - 84.9 114.0 99.9 .872 - 63.670 - 44.0 99.811 - .860 292.¦·¬´š š°¦r ¤µ­Á˜°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«Åš¥ 188.300 137.999.9 39. พ.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ µ¦rÁ˜°¦r¦·ÉŠ (Á°Á‡) ‹Îµ„´— ” ž¦³Áš«±n°Š„Š Á®¦¸¥­®¦´“ 99.999.300 176.9 .300 129.207.

664 583.Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ Á°¢ Ž— °¸ Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¦nª¤—´Šœ¸Ê .749. 2549 ÁŠ·œ¨Šš»œ ž¦³Á£š„·‹„µ¦ ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ …œ­nŠ­·œ‡oµ¦³®ªnµŠ ž¦³Áš«šµŠš³Á¨ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ ª·›¸¦µ‡µš»œ µš ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ µš ÁŠ·œž{œŸ¨ µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š (˜n°) „¨»n¤›»¦„·‹Á—·œÁ¦º° (˜n°) .¦·¬´š š°¦r Á°œÁœ°¦r¥¸ ·žždŠ ‹Îµ„´— „¨»n¤›»¦„·‹˜´ªÂšœÁ¦º° .930 399.999.300 199.¦·¬´š š°¦r Á°œÁ˜°¦rÅ¡¦­r ·žždŠ ‹Îµ„´— .383 61.000 1.325.400 12.¦·¬´š Á¢d¦rœÁ¨n¥r (ž¦³Áš«Åš¥) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .984.167.¦·¬´š š°¦r ±µ¦räœ¸É ·žždŠ ‹Îµ„´— .9 34.255 - ž¦³Áš«­®¦´“ °µ®¦´Á°¤·Á¦˜ 2.Ž¸ ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— .9 99.876 116.530.999.843 - ˜´ªÂšœÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ 50.758.702 45.2550 2550¨³ และ¡.9 79.000 19.«.887 - ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«­®¦´“ °µ®¦´Á°¤·Á¦˜ 60.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.0 876.000 Á®¦¸¥­®¦´“ ” ž¦³Áš« ­·Š‡Ãž¦r 100.0 สารบัญ 17.000 Á®¦¸¥­·Š‡Ãž¦r 100.158.0 1.300 349.039 - 100.ศ.2549 2549 ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) 30 „´œ¥µ¥œ ¡.285 482.999.999.008.9 59.¦·¬´š ·—¨¤ ¤µ¦¸œ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ °œ—r Ž´¡¡¨µ¥­r ‹Îµ„´— .606 ¦·„µ¦¦´Á¦ºÉ°ŠÁ¦¸¥„¦o°Š ‡nµÁ­¸¥®µ¥‹µ„„µ¦ …œ­nŠ­·œ‡oµ ¦·„µ¦Žn°¤ÂŽ¤Â¨³ Îµ¦»Š¦´„¬µ°»ž„¦–r¨³ °³Å®¨nÁ¦º°Á—·œš³Á¨ ‹´—®µ°»ž„¦–r­Îµ®¦´ ‹´—ªµŠ­·œ‡oµÄœÁ¦º° Á—·œš³Á¨ ˜´ªÂšœÁ¦º° ¦·®µ¦šnµÁ¦º°Á„¸É¥ª„´„µ¦ …œ™nµ¥­·œ‡oµ ¦ª¤ 118 รายงานประจำปี 2550 80.826.403 ” ž¦³Áš« °·œÃ—œ¸ÁŽ¸¥ 106.ศ.433.6 ¨oµœÁ®¦¸¥ Á—°¦r±¤ 160.000 - - 2. พ.166.µ¦r‹µ ¡°¦r˜ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ 99.391 29.0 200.889.889.000.999.¦·¬´š š¸.999.361 ž¦³Áš«Åš¥ 1.¦·¬´š š°¦r š¦µœ­·š ·žždŠ ‹Îµ„´— .999.¦·¬´š ·—¨¤ …œ­nŠÂ¨³¦·„µ¦ ‹Îµ„´— .0 99.928 …œ™nµ¥­·œ‡oµ œµ¥®œoµÁnµÁ®¤µÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ ž¦³Áš«Åš¥ 5.999.¦·¬´š š°¦r ŗœµ¤·‡ ·žždŠ ‹Îµ„´— .100.0 100.9 99.300 279.«.261.184.0 2.¦·¬´š Å°Á°­Á°­ Ú¦¸ÁŽœ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— „¨»n¤›»¦„·‹¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Á—·œÁ¦º° .9 51.0 50.300 49.999.0 2. พ.310.«.¦·¬´š š°¦r °·œš·„¦·˜¸Ê ·žždŠ ‹Îµ„´— .300 140.813.999.934 559.¡¸š¸ Á¢d¦rœÁ¨n¥r °·œÃ—œ¸ÁŽ¸¥ .904.019.0 99.300 347.9 99.¦·¬´š š°¦r Áª¢ ·žždŠ ‹Îµ„´— .300 299.231.900 .9 99.999.0 280.906.¦·¬´š š°¦r °¨µ¥°´œŽr ·žždŠ ‹Îµ„´— .079 631.884 1.0 200.9 99.0 350.715.9 99.9 49.300 199.9 99.300 34.300 99.0 1.0 6.300 88.618 - 6.999.300 359.0 360.600.0 99.¦·¬´š Ś¥ ¡¸Â°œ—rÅ° ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ °·œÁ˜°¦rÁœ´ÉœÂœ¨ ‹Îµ„´— .9 99.079.999.516 727.505 1.033 8.551 508.994.645.949.350 ž¦³Áš«Åš¥ 35.¦·¬´š š°¦r œ°˜·¨»­ ·žždŠ ‹Îµ„´— .9 99.0 90.916.0 300.0 4.000.Á°­.300 999.¦·¬´š š°¦r ª·œ ·žždŠ ‹Îµ„´— .099.500 Á®¦¸¥ Á—°¦r±¤ 99.248.253.9 99.587 15.¦·¬´š š°¦r Á°œÁ—¢Áª°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— .511.300 1.999.210 184.996.896.0 550.¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ µÁ˜°¦r¦·ÉŠ (¡¸š¸°¸) ‹Îµ„´— .

598.¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r-1 ‹Îµ„´— .¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r-3 ‹Îµ„´— .747 810.¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r-2 ‹Îµ„´— Ä®o¦·„µ¦…»—Á‹µ³Â„n ›»¦„·‹ždئÁ‡¤¸ ž¦³Áš«Åš¥ 350. พ.ศ.000 ¦·Š„·˜ ¤µÁ¨ÁŽ¸¥ ž¦³Áš« Áª¸¥—œµ¤ 580.196 - 19.«.0 .527.2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) 30 „´œ¥µ¥œ ¡.020 7. พ.371.371.0 ž¦³Áš«Åš¥ 4.«.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.020 1.0 Ä®o¦·„µ¦…»—Á‹µ³Â„n ›»¦„·‹ždئÁ‡¤¸ ž¦³Áš«Åš¥ 240.0 ‹´—®µÁ­¸¥Šª´­—» °»ž„¦–r ¨³ ¦·„µ¦ „n°»˜­µ®„¦¦¤ ¡µ–·¥rœµª¸ ž¦³Áš«Åš¥ 10.889.ศ.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .0 Ä®o¦·„µ¦…»—Á‹µ³Â„n ›»¦„·‹ždئÁ‡¤¸ ž¦³Áš«Åš¥ 1.0 .204.¦·¬´š Á°È¤ š¸°µ¦r-4 ‹Îµ„´— .057.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— °°¢°¦r ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— Žn°¤Îµ¦»ŠÂ¨³—¼Â¨ °»ž„¦–rÁ¦º° Ä®o¦·„µ¦°»˜­µ®„¦¦¤ œ°„µ¥ {~ŠÄœ­nªœš¸ÉÁ„¸É¥ª„´ ¡µ–·¥rœµª¸Â¨³ª·«ª„¦¦¤Ã¥›µ ¦·„µ¦˜¦ª‹­°Â¨³ ‹Îµ®œnµ¥°»ž„¦–r nª¥¸ª·˜Â¨³°»ž„¦–r ¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ ž¦³Áš«Åš¥ 550.000 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 119 .¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ÁŽ¢˜¸Ê ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— .888.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ¤¸¦·¬´š¥n°¥—´Šœ¸Ê .¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r (¤µÁ¨ÁŽ¸¥) ‹Îµ„´— ¦´‹´—„µ¦Šµœ…»—Á‹µ³ .4 ž¦³Á£š„·‹„µ¦ ÁŠ·œ¨Šš»œ ª·›¸¦µ‡µš»œ ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ µš µš ÁŠ·œž{œŸ¨ µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š (˜n°) „¨»n¤›»¦„·‹¦·„µ¦œ°„µ¥ {~Š .747 16.204.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— Áš¦œœ·ÉŠ °œ—r Áš‡œ·‡´¨ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— ž¦³Áš« ¤µÁ¨ÁŽ¸¥ 250.0 ¦·„µ¦®¨´„­¼˜¦ ª·«ª„¦¦¤ ĘoœÊ娳„µ¦˜¦ª‹­° ž¦³Áš«Åš¥ 2.0 …œ­nŠ­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦ Á¦º°š¸É¡´„ ¨³°µ®µ¦ ž¦³Áš«Åš¥ 212.0 Ä®o¦·„µ¦…»—Á‹µ³Â„n ›»¦„·‹ždئÁ‡¤¸ ž¦³Áš«Åš¥ 240.2 74.995.541 1.¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r (Áª¸¥—œµ¤) ‹Îµ„´— .¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— Ž´¡¡¨µ¥ ‹Îµ„´— . 2549 ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ ž¦³Áš«Åš¥ 383.598.2550 2550¨³ และ¡.013 Á®¦¸¥­®¦´“ ‹Îµ®œnµ¥Â¨³‹´—®µ°»ž„¦–r nª¥¸ª·˜Â¨³°»ž„¦–r ¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ Ĝ­nªœš¸ÉÁ„¸É¥ª„´ ¡µ–·¥rœµª¸Â¨³°»˜­µ®„¦¦¤ œ°„µ¥ {~Š Ä®o¦·„µ¦…»—Á‹µ³Â„n ›»¦„·‹ždئÁ‡¤¸ ž¦³Áš«Åš¥ 1.¦·¬´š Á—Á¦¸¥¤ Ś¥ °°¢°¦r ‹Îµ„´— .«.0 ¦ª¤ ¦ª¤š´ÊŠ®¤— สารบัญ 810.

331 (8.«. 2550 ¡.«. 2550 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.300 30. 2549 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.­»š›· 9 (16.599.827. 2550 Á¤ºÉ°ª´œš¸É 24 ­·Š®µ‡¤ ¡.ศ.«.2549 2549 8 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) ª´œš¸É 15 ¤„¦µ‡¤ ¡.«.336. พ.804. 2550 ¦·¬´š Á—Á¦¸¥¤ Ś¥ °°¢°¦r ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—o®¥»——εÁœ·œ„·‹„µ¦ Ž¹ÉŠ¦·¬´š ŗo‹—š³Á¸¥œÁ¨·„¦·¬´š„´„¦³š¦ªŠ¡µ–·¥rÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 24 ­·Š®µ‡¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š¥n°¥ —´Š„¨nµª°¥¼n¦³®ªnµŠ„µ¦Îµ¦³´¸ ®œ¸Ê­·œš¸ÁÉ „·—‹µ„¦·¬š´ ¥n°¥-­»š›· ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ Á¥°¦¤œ¸ ‹¸Á°È¤¸Á° ‹Îµ„´— ¤¸Ÿ¨…µ—š»œÁ„·œš»œ ¦·¬š´ ¤¸‡ªµ¤¦´Ÿ·—°Äœ£µ¦³Ÿ¼„Ÿ´œš¸ÉÁ„·—‹µ„ ¦·¬´š¥n°¥ —´Šœ´Êœ¦·¬´š‹¹Š¦´¦¼o­nªœ˜É優nµš»œ…°Š¦·¬´š¥n°¥œ¸ÊÁž}œ®œ¸­Ê ·œÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ…°Š¦·¬´š ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°Š®œ¸Ê­·œš¸ÉÁ„·—‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ…°Š¦·¬´š ¡.«.336.022.«.414.685.«.675 (1.167 30.806) (7.924.675 873.«.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.685.«.«.211) 39.2550 2550¨³ และ¡.927.013) 57.267) (1.300 6.436.471.2550 ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³ ¦·¬´š µš ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže .«.656) 60.«.736.827.869 (834.806) 28. พ.300 903.827.542 60.652. 2549 µš µš 60.656) 30.774.675 สารบัญ 36 . 2550 ¡. 2550 š¸Éž¦³»¤ª·­µ¤´Ÿ¼o™º°®»oœ‡¦´ÊŠš¸É 2/2550 …°Š¦·¬´š Á±¨·°°­ ·žždŠ ‹Îµ„´— ŗo¤¸¤˜·°œ»¤´˜·„µ¦Áž¨¸É¥œ ºÉ°¦·¬´š ‹µ„¦·¬´š Á±¨·°°­ ·žždŠ ‹Îµ„´— Áž}œ¦·¬´š Á°Á¸¥ Çoš˜·ÊŠ ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— ¨³Áž¨¸É¥œž¦³Á£š›»¦„·‹‹µ„„µ¦ž¦³„° „·‹„µ¦Á—·œÁ¦º° Áž}œ›»¦„·‹¦·„µ¦šµ­¸Á¦º° Ž¹ÉŠ¦·¬´šÅ—o‹—š³Á¸¥œ„´„¦¤¡´•œµ›»¦„·‹„µ¦‡oµ „¦³š¦ªŠ¡µ–·¥r Á¤ºÉ°ª´œš¸É 30 Á¤¬µ¥œ ¡.151.336.837) (17.ศ.­»š›· ­nªœÂnŠ…µ—š»œ‹µ„¦·¬´š¥n°¥­Îµ®¦´že Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµŠ„µ¦ÁŠ·œ˜nµŠž¦³Áš« ¦µ‡µ˜µ¤´¸­·Êœže .414.599.956 (8.512.104) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Äœ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—Š´ ˜n°Åžœ¸Ê ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ®´„ ÁŠ·œ¨Šš»œ‹µ„„µ¦Ã°œ¦·¬´š¦nª¤ Áž}œ¦·¬´š¥n°¥ (®¤µ¥Á®˜» 8) Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤ ­nªœÂnŠ…µ—š»œ…°Š¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„¦·¬´š¦nª¤ ¥°—‡ŠÁ®¨º°­·Êœže 120 รายงานประจำปี 2550 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡. 2550 ¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗoÁž¨¸É¥œ­™µœ³‹µ„¦·¬´š ‹Îµ„´— Áž}œ¦·¬´š¤®µœ‹Îµ„´— ¨³Áž¨¸É¥œºÉ°‹µ„ ¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— Áž}œ ¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ª´œš¸É 26 Á¤¬µ¥œ ¡.828 (834.211) 69.347 (1.

000 30.564 60.«.Sharjah Ports Services (™º°®»oœÃ—¥¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ Á°¢ Ž— °¸) ž¦³Á£š„·‹„µ¦ ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) ˜´ªÂšœÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ 22.336.736.0 ¦·®µ¦šnµÁ¦º° Á„¸É¥ª„´„µ¦ …œ™nµ¥­·œ‡oµ ­®¦´“°µ®¦´ Á°¤·Á¦˜ 2.924.«. 2549 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ „¨»n¤›»¦„·‹˜´ªÂšœÁ¦º° . 2550 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ „¨»n¤›»¦„·‹˜´ªÂšœÁ¦º° .000 28.187.675 - 49.675 - 11.210. 2550 ¨³ ¡.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ. 2549 9 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ĜŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ž¦³„°—oª¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ —´Š˜n°Åžœ¸Ê 30 „´œ¥µ¥œ ¡.774.869 - 49.213.ศ.«.Sharjah Ports Services (™º°®»oœÃ—¥¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ Á°¢ Ž— °¸) ž¦³Á£š„·‹„µ¦ ž¦³Áš«š¸É ‹—š³Á¸¥œ š»œÎµ¦³Â¨oª (¨oµœµš) °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ ˜´ªÂšœÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ 22.213.625 - 22.739.¦·¬´š „´¨¢ Á°Á‹œŽ¸É ‡´¤ž³œ¸ (ž¦³Áš«Åš¥) ‹Îµ„´— „¨»n¤›»¦„·‹¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Á—·œÁ¦º° .¦·¬´š „´¨¢ Á°Á‹œŽ¸É ‡´¤ž³œ¸ ¦ª¤ (ž¦³Áš«Åš¥) ‹Îµ„´— ˜´ªÂšœÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ สารบัญ 22.774.000 28.490.000 30.828 7.«.6 ¨oµœÁ®¦¸¥ Á—°¦r±¤ ÁŠ·œ¨Šš»œ ª·›¸¦µ‡µš»œ ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ (µš) (µš) ÁŠ·œž{œŸ¨ (µš) 51.013 29.¦·¬´š „´¨¢ Á°Á‹œŽ¸É ‡´¤ž³œ¸ (ž¦³Áš«Åš¥) ‹Îµ„´— ˜´ªÂšœÁ¦º° ž¦³Áš«Åš¥ 22.911 29.336.736.013 11.0 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 121 .0 11.0 11.997.000 28.213.000 30.526.911 57.336.213.0 11.959 7.0 ¦ª¤ 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.0 51.213.0 51. 2550 และ พ.827.675 - ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š „¨»n¤›»¦„·‹˜´ªÂšœÁ¦º° .564 30.736.ศ.300 - 11.869 - 11.0 17.213.¦·¬´š „´¨¢ Á°Á‹œŽ¸É ‡´¤ž³œ¸ (ž¦³Áš«Åš¥) ‹Îµ„´— „¨»n¤›»¦„·‹¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Á—·œÁ¦º° .869 - ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š „¨»n¤›»¦„·‹˜´ªÂšœÁ¦º° .6 ¨oµœÁ®¦¸¥ Á—°¦r±¤ °´˜¦µ¦o°¥¨³ …°Š„µ¦™º°®»oœ ÁŠ·œ¨Šš»œ ª·›¸¦µ‡µš»œ ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ (µš) (µš) ÁŠ·œž{œŸ¨ (µš) 51.0 ¦·®µ¦šnµÁ¦º° Á„¸É¥ª„´„µ¦ …œ™nµ¥­·œ‡oµ ­®¦´“°µ®¦´ Á°¤·Á¦˜ 2.

«.763) ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že .«.437.«. 2549 10 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ªÄœ­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ Ĝ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³ ¦·¬´š ¡.886 ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸ÉÁ„·—…¹Êœ˜´—‹Îµ®œnµ¥Ã—¥Äoª·›¸Á­oœ˜¦ŠÁž}œ¦³¥³Áª¨µ 10 že 122 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 38 .254) 18.108 µš (¡.733 (3. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ. 2550 µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«.334. 2550 และ พ.776.­»š›· ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ªÄœ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ .776.­»š›· Ĝ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡. 2549 50 50 ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ .048 (626.524.707) 23.ศ. 2550 ¨³ ¡.601) 5.184 (4.«.«.«. 2549 : 4. 2549 µš 18.048 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ ­nªœÂnŠ„εŦĜ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ‹ÎµœªœÁŠ·œ 23.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ท ั ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.720 (68.137) 539.045.710.325.­»š›· 594. 2549 : 18.811.868.000.283.710.«.666.170 (626.«.955.283.283.886 140.­»š›· Á¡·É¤…¹ÊœÄœ¦³®ªnµŠže (®¤µ¥Á®˜» 8) ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ 521.469 521.048 µš) ŗo¦ª¤‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ .989.«.709 µš) ¦µ¥¨³Á°¸¥—Á„¸É¥ª„´„·‹„µ¦š¸É‡ª‡»¤¦nª¤„´œ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ž¦³Á£š…°Š›»¦„·‹ ‹´—˜´ÊŠ…¹ÊœÄœž¦³Áš« ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ (°·œÃ—ōœnµ) Á°­Á° 11 ˜´ªÂšœÁ¦º°Â¨³ ¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ ž¦³Áš«Áª¸¥—œµ¤ ž¦³Áš«žµœµ¤µ °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š®»oœš¸É™º° ¡.710. 2550 ¡.924 µš (¡.924 16.­»š›·š¸ÉÁ„·—‹µ„ „µ¦¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ‹ÎµœªœÁŠ·œ 3.ศ. 2550 µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³ ¦·¬´š ¡.601) 10. 2549 µš ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže .649 (17.

748) (1.732 18.86 ¨o µœµš ¨³ 103.554.734 282.473.125.362.993.041.158.«.121 4.ศ.712 919.609.857.550 451.«.«.847) 919.421) (3.476.637 ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.975) (38.977 (81.119) (9.85 ¨o µ œµš ˜µ¤¨Î µ—´  (¡.«.313.670.687 526.243) (7.748 51.301 19.199.489) (4.383 91.132) (1.812 15.796 8.656 44.393.703) 526.581 (6.284 Šµœ¦³®ªnµŠ „n°­¦oµŠ µš 39 – ª´ œš¸É 30 „´ œ¥µ¥œ ¡.329 67.236) (5.646.641.ศ.161.080.365 (150.843) 245.296 16.976 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠ ˜·—˜´ÊŠÂ¨³ °»ž„¦–r Á‡¦ºÉ°ŠÄo µš ¦ª¤ µš 919.388.553) (16.592 (9.872) (829.426.206.061.­»š›· – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.545.860.991.สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 123 12 204.096.367 (2.554.383.925.371.039.­»š›· 644.889.032 2.934) 539. 2550 °µ‡µ¦Â¨³°» ž „¦–r š¸É ®´ „ ‡n µÁ­ºÉ ° ¤¦µ‡µÁ˜È ¤˜µ¤°µ¥» „ µ¦Äo Š µœÂ¨o ªÂ˜n ¥´ Š ‡ŠÄo Š µœ°¥¼n ¤¸ ¦ µ‡µš» œ ¨³‡n µ Á­ºÉ ° ¤¦µ‡µ­³­¤‹Î µ œªœ 103.760) (317.«.656.320) 1.313.857.435 (5.083.801.063.400 (386.144.039.325.484 (105.239) 919.826 142.21 ¨oµœµš ¨³ 117.202.077 64.687 10.880.748 51.051.917.847 911.784.772.961.852.554.417.865.979) 618.769.442 16.182.336.520.925.738.850.474.114) (47.234.«. 2549 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸­·Êœže.550 369.161.262) (10.385.021.325.455 57.847 811.991.834.234.785) (18.353 Á¦º°¥œ˜r µš 1.426.862 99.826 Á¦º°Á—·œš³Á¨ Á¦º°­œ´­œ»œ °µ‡µ¦ ­nªœž¦´ž¦»Š Á¦º°„¨Á—·œš³Á¨ ¨³Ã¦ŠŠµœ °µ‡µ¦ ¨³Á¦º°…»—Á‹µ³ µš µš µš ¦™¥œ˜r µš 919.880.976 173.961.417. 2550 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže .053.199.532 21.637 245.­»š›· š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r .659.857) (110.504.000 2.237. 2550 และ พ.473.977.744) (5.670.499.713) 618.777.­»š›· สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.313.641. 2550 ¨³ ¡.656 44.827 91.495.075.296 16.628.476.161.200 46.109 10.848.229) 911.637 245.732 24.591.091.151) 369.835 3.679 (285.659.­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r 𜭷œš¦´¡¥rÁ…oµ(°°„) ‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (®¤µ¥Á®˜» 8) ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ (®¤µ¥Á®˜» 21) Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« ¦µ‡µ˜µ¤´¸­·Êœže.446) 282.284 791.004.440.17 ¨oµœµš ˜µ¤¨Îµ—´) 204.442 16.795.560) (24.105) (10.991.677.800.848.933.762.642 (276.722 24.090 39.053.695.750) (27.691 539.074) 1. 2550 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸­·Êœže.961.734 282.212.084.730 (4.222.719) (13.«.727) (47.050 š¸É—·œ µš – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.119.321.304 105.509.050 63.933.430 (25.353 827.154. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.732 18.077 64.442 21.041.569.050 204. 2549 : ‹Îµœªœ 133.388.329 67.036.812 15. 2549 ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬น ´š รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท .930) (1.

679.992 45. 2549 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r . 2549 114.040 185.«.­»š›· (˜n°) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.527 73.319) 289.040 122.509 (1.202 11.829) 44.885.417.395 185.992 45.041 78.451 6.084.815.124 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 12 78.844.361) °µ‡µ¦ µš 44.578 (4.451 11.011 8.418. 2550 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže .389.293 (30.567) 1.964.052.027.­»š›· – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.207) 5.012.«.310.389.716) 114.548.802.012.679.516) 260.041 78.«.310.518.556.357. 2549 - - - - - 45.012.310.041 78.­»š›· š¸É—·œ µš – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r ‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ (®¤µ¥Á®˜» 21) ¦µ‡µ˜µ¤´¸­·Êœže .041 78.578 (6.654.395 (8.897) 6.764) 3.329) 5.191.659) ¦ª¤ µš .775 (1.681.844.999 260.167.417.599 (96.485.012.658 (6.084.434.437 (6.668.080 (1.464 75.992 ­·œš¦´¡¥r ¦³®ªnµŠ „µ¦˜·—˜´ÊŠ µš 40 289. 2550 ¨³ ¡.500) 49.302.202 750.928.775 8.836.703. 2550 และ พ.ศ.318 (114.867.940 47.166) Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠ ˜·—˜´ÊŠÂ¨³ ­nªœž¦´ž¦»Š °»ž„¦–r °µ‡µ¦ Á‡¦ºÉ°ŠÄo µš µš 1.«.464 49.355) 122.867.012.934) (18.368 (4.­»š›· ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.041 ¦µ‡µ˜µ¤´¸ .548.999 404.012.940 356.652.011 3.756 (63.703.310.803) ¦™¥œ˜r µš หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.783.194.ศ.652. 2550 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ .567.944.703.815.856 (23.756 (71.434.934) (2.485.944.041 78.992 45.527 1.

074 1.351.«.6 ¨oµœµš ¨³15 ¨oµœÁ®¦¸¥ ­®¦´“) ¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¥n°¥Å—o‹Îµœ°Šš¸É—·œ ¨³°µ‡µ¦µŠ­nªœÅªo„´›œµ‡µ¦®¨µ¥Â®nŠ Á¡ºÉ°‡Ê垦³„´œªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤ ªŠÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸ ›œµ‡µ¦Â¨³®œ´Š­º°‡Ê垦³„´œ…°Š¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¥n°¥Ã—¥Å—o‹Îµœ°ŠÅªoÁž}œ¤¼¨‡nµ 555.«.«.«. 2549 ¡.­»š›· (˜n°) ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ­µ¤µ¦™œÎµ¤µÂ¥„˜µ¤®œoµš¸Éŗo—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.950 119. 2549: 9.545.«.043 1. พ.574.159.647.8 ¨oµœµš ¨³ 15 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ (¡.4 ¨oµœµš (¡.556. 2549: 2.460 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.134 118.786. 2549: 45 ¨Îµ) Ž¹ÉŠÁ¦º°‹Îµœªœ 34 ¨ÎµÅ—o™¼„‹Îµœ°ŠÅªo„´›œµ‡µ¦ Á¡ºÉ°‡Ê垦³„´œªŠÁŠ·œ„¼o˜nµŠÇ (¡.„µ¦¦·„µ¦œ°„µ¥ {~Š .71 ¨oµœµš ¨³ 252.899 268.859.302.«.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡. 2549: Á¦º°„¨Á—·œš³Á¨Â¨³Á¦º°­œ´­œ»œ 6 ¨Îµ Á¦º°¥œ˜r 2 ¨Îµ Á‡¦ºÉ°Š˜¦ª‹­°Ä˜oœÊεŽ¹ÉŠÁ‡¨ºÉ°œš¸Éŗo×¥¦³¦¸Ã¤š‡°œÃš¦¨ (ROV) 6 Á‡¦ºÉ°Š saturation diving system 1 Á‡¦ºÉ°Š ¨³Á¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œ 2 ¨Îµ) ­·œš¦´¡¥rš´ÊŠ®¤—…oµŠ˜oœ ¥„ÁªoœÁ‡¦ºÉ°Š˜¦ª‹­°Ä˜oœÊεŽ¹ÉŠÁ‡¨ºÉ°œš¸Éŗo×¥¦³¦¸Ã¤š‡°œÃš¦¨ (ROV) 4 Á‡¦ºÉ°Š ŗo™¼„‹Îµœ°ŠÅªo„´›œµ‡µ¦Á¡ºÉ°‡Ê垦³„´œªŠÁŠ·œ„¼o˜nµŠ Ç Á¦º°Á—·œš³Á¨ ¦™¥œ˜r °»ž„¦–r¨³Á¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œÅ—o‹Îµœ°Š ×¥¤¸¤¼¨‡nµ„µ¦‹Îµœ°Šš´ÊŠ®¤— 2.«. 2550 ¡.«.994.516 18.4 ¨oµœµš) สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 125 .768 17. 2550 ­¦»žÅ—o—´Šœ¸Ê „¨»n¤¦·¬´šÁž}œÁ‹oµ…°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨š´ÊŠ®¤— 45 ¨Îµ (¡.990 1.2550 2550¨³ และ¡.«. พ. 2549: 42 ¨Îµ) ×¥¤¸¤¼¨‡nµ„µ¦‹Îµœ°Šš´ÊŠ®¤— 8.ศ.ศ.768 š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–rš¸Éčo‡Ê垦³„´œªŠÁŠ·œ„¼o˜nµŠÇ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.285.516 17.41 ¨oµœÁ®¦¸¥ ­®¦´“ (¡. 2550 µš µš ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ .«.„µ¦Ä®o¦·„µ¦Â¨³„µ¦¦·®µ¦ 1.613.187.351.„µ¦—εÁœ·œŠµœÁ„¸É¥ª„´Á¦º°Á—·œš³Á¨ .227.«. 2549 : 505.532.«.383.71 ¨oµœµš ¨³ 31 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“) „¨»n¤¦·¬´šÁž}œÁ‹oµ…°ŠÁ¦º°­œ´­œ»œ 4 ¨Îµ Á¦º°¥œ˜r 2 ¨Îµ Á‡¦ºÉ°Š˜¦ª‹­°Ä˜oœÊεŽ¹ÉŠÁ‡¨ºÉ°œš¸Éŗo×¥¦³¦¸Ã¤š‡°œÃš¦¨ (ROV) 6 Á‡¦ºÉ°Š saturation diving system 1 Á‡¦ºÉ°Š ¨³Á¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œ 2 ¨Îµ (¡. 2549 µš µš 18.518 367.«.050.2549 2549 ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 12 š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r .772.556.

«.415 54.937.222.«.572. พ.240.324.386 (419.«.572.«.415 54.«.«.2550 2550¨³ และ¡.937.499.181) 54.240.282 - 17.705.705.905.181) 7.562.240.282 56.620 8.­»š›· - – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.415 17.282 9.826 32.­»š›· Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ަ„¦¤ ަ„¦¤ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ¦³®ªnµŠ˜·—˜´ÊŠ µš µš ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.794.­»š›· 17.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.524 (14. 2550 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ .139) 64. 2549 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ 22.113) 18.974) - 22. 2550 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže .­»š›· Á¡·É¤…¹Êœ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ (®¤µ¥Á®˜» 21) ¦µ‡µ˜µ¤´¸­·Êœže .181) 7.008.139) 18. 2550 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže .240.256 (5.ศ.386 (419.974) ¦µ‡µ˜µ¤´¸ .­»š›· 17.801 (419.801 (419.324.572.905.256 (5.415 46.696.411 46.572.415 46.572.477.939 (14.411 46.896.572.415 46.896.­»š›· ަ„¦¤ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ަ„¦¤ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ¦³®ªnµŠ˜·—˜´ÊŠ µš ¦ª¤ µš – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.794.205 46.2549 2549 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 13 ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜ª´ ˜œ .696.683 (9.«.572.008.990.572.113) 64.282 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.477.­»š›· 126 รายงานประจำปี 2550 ¦ª¤ µš 8.222.181) 54.268 (9.205 46.415 79.620 สารบัญ 42 .826 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.927.­»š›· Á¡·É¤…¹Êœ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ (®¤µ¥Á®˜» 21) ¦µ‡µ˜µ¤´¸­·Êœže .415 46. 2550 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ . พ.ศ.

«.000.ศ.936.776.125.­»š›· ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Á¡ºÉ°žj°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„ °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥š¸É™Š¹ „ε®œ—Îµ¦³Á„·œ®œ¹ÉŠže ­·œš¦´¡¥r°ºÉœ ¦ª¤­·œš¦´¡¥r°ºÉœ 15 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.426.«. 2549 µš µš - - 160.357.000) 63.000 - Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.902) 210.9 ¨oµœµš) 16 ÁŠ·œ„¼¦o ³¥³­´Êœ ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°ŠÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´ÊœÄœ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2549 : 380 ¨oµœµš) ‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š ¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÂ¨³¤¸„µ¦‹Îµœ°Šš¸É—·œÂ¨³°µ‡µ¦…°Š„¨»n¤¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¡.025.654 (160.«.713.343.313 1.«. 2550 „¨»n¤¦·¬´š¤¸ªŠÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸ ›œµ‡µ¦š¸É¥´Š¤·Å—očo‹Îµœªœ 324. 2549 µš µš 2.616) 1. พ.313 2. 2550 ¡.2550 2550¨³ และ¡.«.775 (1.210 789.752 3.«.000.ศ.420.634 34.550.007.«.965.553 2.936.242 1. 2549 : 339.917. 2549 µš µš ¥°—˜oœže ª„ ÁŠ·œ„¼‹o µ„„µ¦Ã°œ¦·¬´š¦nª¤¤µÁž}œ ¦·¬´š¥n°¥ Á¡·É¤…¹Êœ Îµ¦³‡ºœ („εŦ)…µ—š»œ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸¥É œ š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š (®¤µ¥Á®˜» 21) ¥°—­·Êœže 160.972.«.000.777.916.553 ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦ „¨»n¤¦·¬´š¤¸ªŠÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦‹ÎµœªœÁŠ·œ 345 ¨oµœµš (¡.025. 2549 µš µš ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n¦°˜´—´¸ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n ¦°˜´—´¸ .000 (81.776.614 174.614 63. 2550 ¡.903.598) - - (1.131.7 ¨oµœµš (¡.876 (817.000.028.159 733.«.055.111.398 - - 11.642.000 211.352 55. พ.2549 2549 14 ­·œš¦´¡¥r°œºÉ ­·œš¦´¡¥r°ºÉœ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ž¦³„°—oª¥ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.186.000 - - สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 127 43 .340 853.«.851 22.478) - - 787.«. 2550 ¡.939.984 160.«.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.

968 8. 2549: £µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 33 .936 (6.977 7.114) (47.149.921.40 ª´œ) ÁŠ·œ„¼o—´Š„¨nµª ‡Ê垦³„´œÃ—¥„µ¦‹Îµœ°Šš¸É—·œÂ¨³°µ‡µ¦˜µ¤®¤µ¥Á®˜» 12 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549: Ťn¤¸) ×¥¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ®´„­nªœ¨— ¨³¤¸„µÎ ®œ—Îµ¦³‡ºœ£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 1 že ÁŠ·œ„¼o—´Š„¨nµª‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š „´¨¢ Á°Á‹œŽ¸É ‡´¤ž³œ¸ (ž¦³Áš«Åš¥) ‹Îµ„´— 17 ÁŠ·œ„¼¦o ³¥³¥µª .636) (635.149.2 ¨oµœµšÁ¡ºÉ°Áž}œÁŠ·œš»œ®¤»œÁª¸¥œÄoĜ„·‹„µ¦ (¡.790 8.826 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.«.844.«.742. 2549: 160 ¨oµœµš) Á¡ºÉ°„µ¦„n°­¦oµŠÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜r—¸ÁŽ¨Á¦º° (¡.067.409) (65.671.742. 2549 µš µš ¥°—˜oœže ª„ ÁŠ·œ„¼o‹µ„„µ¦Ã°œ¦·¬´š¦nª¤¤µÁž}œ¦·¬´š¥n°¥ Á¡·É¤…¹Êœ¦³®ªnµŠže ¨—¨Š¦³®ªnµŠže „εŦ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š (®¤µ¥Á®˜» 21) „εŦ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ (®¤µ¥Á®˜» 21) ¥°—­·Êœže 128 รายงานประจำปี 2550 8.326.185.«.227. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— °°¢°¦r ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥ ŗo„¼o¥º¤ÁŠ·œ¦³¥³­´Êœ‹µ„ ­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œÄœž¦³Áš« ‹ÎµœªœÁŠ·œ 201.130.«.201.­»š›· 3.874.«. 2550 ¡.440.967.865.440 11.968 8. 2550 ¡. 2550 ¦·¬´š ‹¸Á°Ž¸ Ú¦¸ÁŽœ 苷­˜·„­r ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥Å—o„¼o¥¤º ÁŠ·œ¦³¥³­´œÊ ‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ Ĝž¦³Áš« œ·—˜´ªÌ ­´µÄoÁŠ·œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 9. 2550 ¡.991) (1.870 2.«.941.005.245.ศ.575. 2549 µš µš - - - - ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°ŠÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µªÄœ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.2550 2550¨³ และ¡.501.530.967.614) 1.2549 2549 16 ÁŠ·œ„¼¦o ³¥³­´Êœ (˜n°) – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.«. 2549 : Á¡ºÉ°ÄoÁž}œÁŠ·œš»œ®¤»œÁª¸¥œ) ×¥¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥‡Šš¸É ¨³ MLR ž¦´—oª¥­nªœ¨— (¡.476) (825.561.440 8.440 (1.111) 3.หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงินเฉพาะบริษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡. พ.302.«.«.660 1.742.6 ¨oµœµš (¡.«.025.967.«. 2549 µš µš ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª ®´„ ÁŠ·œ„¼o­nªœš¸É™Š¹ „ε®œ—Îµ¦³£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže ­nªœ…°ŠÁŠ·œ„¼oš¸É™Š¹ „ε®œ—Îµ¦³Á„·œ„ªnµ®œ¹ÉŠže .440 สารบัญ 44 . 2549: °´˜¦µ¦o°¥¨³ MLR ž¦´—oª¥­nªœ¨—) ¨³¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 6 Á—º°œ (¡.«.742.«. พ.005.«.685.­»š›· ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µªž¦³„°—oª¥ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.967.797.111.839) (1.ศ.138.507.957 258.

735 8.705. 2550 ‹Îµœªœ 23.845.«.742.58 že ¨³Å—o¦´„µ¦‡Ê垦³„´œÃ—¥„µ¦‹Îµœ°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨…°Š¦·¬´š¥n°¥ ¨³„µ¦ ¤°®¤µ¥Ä®oŸ¼oÄ®o„¼oÁž}œŸ¼o¦´Ÿ¨ž¦³Ã¥œr˜µ¤„¦¤›¦¦¤rž¦³„´œ£´¥…°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨Â¨³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š ÁŠ·œ„¼oĜ­„»¨ ÁŠ·œÁ®¦¸¥­®¦´“¤¸—°„Á¸Ê¥Äœ°´˜¦µ USD-LIBOR ª„­nªœÁ¡·É¤ - ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°ŽºÊ°Á¦º°­œ´­œ»œÂ¨³°»ž„¦–rÁž}œÁŠ·œ„¼o‹µ„›œµ‡µ¦¡µ–·¥rĜž¦³Áš«Ã—¥„¼oĜ­„»¨ÁŠ·œµšÂ¨³­„»¨ÁŠ·œÁ®¦¸¥ ­®¦´“ ¤¸¥°—‡ŠÁ®¨º° – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.320.750 Á®¦¸¥­®¦´“ (¡.15 . 2549 17 ÁŠ·œ„¼¦o ³¥³¥µª . 2549 : 205.01 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Ž¹ÉŠ¤¸‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Îµ¦³‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤„n°œ„ε®œ—Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 20.000.967.000.908.647.«. 2550 ¡. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.«. 2549 : 15.941.800 Á®¦¸¥­®¦´“ (¡. 2549 µš µš - - ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µªž¦³„°—oª¥ „) ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°ŽºÊ°Á¦º° - ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°ŽºÊ°Á¦º°Á—·œš³Á¨Áž}œÁŠ·œ„¼o‹µ„›œµ‡µ¦¡µ–·¥rĜž¦³Áš« ×¥„¼oĜ­„»¨ÁŠ·œÁ®¦¸¥­®¦´“ ¤¸¥°—‡ŠÁ®¨º° – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.000.440 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.148.392.75 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ¦ª¤š´ÊŠ®œ´Š­º°‡Ê垦³„´œÃ—¥›œµ‡µ¦Â¨³£µ¦³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š ‹µ„„µ¦Îµ¦³‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ „n°œ„ε®œ——´Š„¨nµª ¦³¥³Áª¨µ„µ¦‡¦„ε®œ—…°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.991 1. 2550 „¨»n¤¦·¬´š°¥¼nĜ¦³®ªnµŠ„µ¦Å™n™°œ£µ¦³ ‡Ê垦³„´œÁ¦º°Á—·œš³Á¨‹Îµœªœ 23 ¨Îµ Ž¹ÉŠ„¨»n¤¦·¬´šÅ—oœÎµÅžÄoĜ„µ¦‹Îµœ°ŠÁŠ·œ„¼o¦ª¤š´ÊŠ®¤— 7.000.000 µš (¡.«.081 188.350 Á®¦¸¥­®¦´“) ¤¸ ¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®œ¸Ê‡ºœ£µ¥Äœ 1.«.147. 2549 : 245.000.26 ¨oµœµš ץ®¨nŠš¸É¤µ…°ŠÁŠ·œÅ—o ‹µ„„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ (®¤µ¥Á®˜» 19) – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.750 Á®¦¸¥­®¦´“) ¤¸¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®œ¸Ê‡ºœ£µ¥Äœ 5 .000 Á®¦¸¥­®¦´“ (¡.«. 2550 ‹Îµœªœ 212. 2549 : 6. 2549 : Ťn¤¸) : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ®´„­nªœ¨— x ÁŠ·œ„¼o‹Îµœªœ 12.8. 2550 „¨»n¤¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ„n°œ„ε®œ—Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 131.000.440.000 µš (¡.000 µš) : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ®´„­nªœ¨—­Îµ®¦´ ¦³¥³Áª¨µ­°Šže¦„¨³°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ®¨´Š‹µ„¦³¥³Áª¨µ—´Š„¨nµª x ÁŠ·œ„¼o‹Îµœªœ 19. 2550 ¨³ ¡.000 µš (¡.733.«.«.000 µš ¨³ 21.896 3.130.950. 2549 : 40.227.«.000 µš) : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥‡Šš¸É­Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ­µ¤že¦„ ¨³°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ®¨´Š‹µ„¦³¥³Áª¨µ—´Š„¨nµª x ÁŠ·œ„¼o‹Îµœªœ 163.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ท ั ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.ศ.000 Á®¦¸¥­®¦´“) : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ USD-LIBOR ª„­nªœÁ¡·É¤­Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µže¦„¨³°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ USD-LIBOR ª„­nªœÁ¡·É¤®¨´Š‹µ„¦³¥³Áª¨µ—´Š„¨nµª x ÁŠ·œ„¼o‹Îµœªœ 9.«. 2549 : ‹Îµœªœ 165.«. 2550 ¡.393.750 Á®¦¸¥­®¦´“ (¡.40 ¨oµœµšÂ¨³ 27.­»š›· (˜n°) ĜÁ—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡.«.«.005.500. 2550 ÁŠ·œ„¼o¥º¤š¸ÉÁž}œ­„»¨ÁŠ·œµšÂ¨³­„»¨ÁŠ·œÁ®¦¸¥­®¦´“¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥—´Šœ¸Ê x ÁŠ·œ„¼o‹Îµœªœ 30.«.614 5.404.149.«.ศ.161.950.7 že – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 และ พ.750 Á®¦¸¥­®¦´“) : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ USD-LIBOR ª„ ­nªœÁ¡·É¤ ÁŠ·œ„¼o—´Š„¨nµªÅ—o¦´„µ¦‡Ê垦³„´œÃ—¥„µ¦‹Îµœ°ŠÁ¦º°­œ´­œ»œ¡¦o°¤­nªœ‡ªÂ¨³°»ž„¦–r…°ŠÁ¦º° ¦ª¤™¹Š‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š¥n°¥ ®nŠ®œ¹ÉŠ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 129 45 .«. 2549 µš µš ‡¦„ε®œ— £µ¥Äœ 1 že ‡¦„ε®œ— Á„·œ 1 že ˜nŤnÁ„·œ 5 že ‡¦„ε®œ—®¨´Š‹µ„ 5 že 1.000 µš ¨³ 21.148.091 1.029.«.968 1.

2549 µš µš 2.149.ศ.«. 2549 : 37.000 µš) ¤¸¦³¥³Áª¨µ Îµ¦³®œ¸Ê‡ºœ£µ¥Äœ 7.«.«.400.325.«.000 µš) ¤¸¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®œ¸Ê‡ºœ £µ¥Äœ 6.487.440 417.«.968 8. 2550 ‹Îµœªœ 172.«.967.440 - - สารบัญ 46 .747 µš (¡. 2549 : 135. 2549 : 34.2549 2549 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 17 ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª .338.000 Á®¦¸¥­®¦´“ (¡.747 8.726.742.480.­»š›· (˜n°) „) ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°ŽºÊ°Á¦º° (˜n°) - ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°ŽºÊ°Á¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œÁž}œÁŠ·œ„¼o‹µ„›œµ‡µ¦¡µ–·¥rĜž¦³Áš«Äœ­„»¨ÁŠ·œÁ®¦¸¥­®¦´“ ¤¸¥°—‡ŠÁ®¨º° – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.5 .หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.«.«.929. พ. 2550 ®¨´Š‹µ„œ´Êœ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ˜n°že ¥°—‡ŠÁ®¨º°…°ŠÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª˜µ¤ž¦³Á£š­„»¨ÁŠ·œ¤¸—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.000 µš (¡. 2550 µš µš ­„»¨ÁŠ·œ Á®¦¸¥­®¦´“ µš 130 รายงานประจำปี 2550 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡. 2549 : Ťn¤¸) : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ®´„—oª¥­nªœ¨— ÁŠ·œ„¼o¥º¤—´Š„¨nµª‡Ê垦³„´œ —oª¥š¸É—·œÂ¨³°µ‡µ¦…°Š¦·¬´š¥n°¥Â¨³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´šÂ¨³Ÿ¼o™º°®»oœ - ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹Îµœªœ 76. 2550 ¡.«.10 že – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.005.652.280.000 µš) : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ÁŠ·œ µ„ž¦³‹Îµž¦³Á£š®œ¹ÉŠžeª„—oª¥ ­nªœÁ¡·É¤ ÁŠ·œ„¼o¥º¤—´Š„¨nµª‡Ê垦³„´œÃ—¥š¸É—·œÂ¨³°µ‡µ¦…°Š¦·¬´š¥n°¥Â¨³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š ‡) ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°ŽºÊ°š¸É—·œÂ¨³„n°­¦oµŠ°µ‡µ¦Áž}œÁŠ·œ„¼o‹µ„›œµ‡µ¦¡µ–·¥rĜž¦³Áš«Â®nŠ®œ¹ÉŠÄœ­„»¨ÁŠ·œµš ¤¸¥°—‡ŠÁ®¨º° – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.279.ศ.5 že ¨³Å—o¦´„µ¦‡Ê垦³„´œ ×¥„µ¦‹Îµœ°Šš¸É—·œÂ¨³°µ‡µ¦…°Š¦·¬´š¥n°¥Åªo„´›œµ‡µ¦ (®¤µ¥Á®˜» 12) ÁŠ·œ„¼o —´Š„¨nµª¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ MLR ®´„­nªœ¨—‹œ™¹Šª´œš¸É 14 ¤·™»œµ¥œ ¡.000 Á®¦¸¥­®¦´“) ¤¸¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®œ¸Ê‡ºœ £µ¥Äœ 9 že ¨³¤¸¦³¥³Áª¨µž¨°—Îµ¦³ÁŠ·œ˜oœÄœ 1.«.200.221 496.000 µš (¡.889.280.040.«.747 µš (¡. 2550 °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š„µ¦‡Ê垦³„´œ¤¸—´Šœ¸Ê - ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹Îµœªœ 96. พ. 2549 ¡.000 - - 3.650. 2549 : 37.«.2550 2550¨³ และ¡. 2550 ‹Îµœªœ 32. 2550 ‹Îµœªœ 110.«.5 že¦„ ×¥¤¸—°„Á¸Ê¥Äœ°´˜¦µ USD-LIBOR ª„­nªœÁ¡·É¤Â¨³Å—o¦´ „µ¦‡Ê垦³„´œÃ—¥„µ¦‹Îµœ°ŠÁ¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œ (®¤µ¥Á®˜» 12) ¨³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š¥n°¥­°ŠÂ®nŠ œ°„‹µ„œ¸Ê ÁŠºÉ°œÅ……°Š­´µÁŠ·œ„¼o„ε®œ—ªnµ¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¥n°¥˜o°ŠÅ¤nœÎµš¦´¡¥r­·œš¸É˜·—£µ¦³‡Ê垦³„´œÅž„n°£µ¦³Ÿ¼„¡´œ ®¦º°¥·œ¥°¤Ä®o¤¸„µ¦„n°£µ¦³Ÿ¼„¡´œ°ºÉœ°¸„ ÁªoœÂ˜n‹³Å—o¦´‡Îµ¥·œ¥°¤‹µ„Ÿ¼oÄ®o„¼o°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦ °¸„š´ÊŠ¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š ¥n°¥‹³˜o°Šž’·´˜·˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ…š¸É¦³»ÅªoĜ­´µÁŠ·œ„¼o …) ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°„µ¦„n°­¦oµŠ°µ‡µ¦Â¨³‡¨´Š­·œ‡oµÁž}œÁŠ·œ„¼o‹µ„›œµ‡µ¦¡µ–·¥rĜž¦³Áš«Â®nŠ®œ¹ÉŠ ×¥„¼oĜ­„»¨ÁŠ·œµš ¤¸¥°—‡ŠÁ®¨º° – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.«.

695 (2.418.«.2550 2550¨³ และ¡.«.231 13.296.838 (4. 2549 µš µš - - ªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 : 6 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“) 18 ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ ž¦³„°—oª¥ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.742.351) 21.«.968 3.149.149. 2549 ¡.702.­»š›· (˜n°) ‡ªµ¤Á­¸¥É Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸¥Ê …°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª…°Š„¨»¤n ¦·¬š´ ¨³¦·¬´š¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.887.216.448.«.«.«.185.«.933.«. 2550 ¡. 2550 „¨»n¤¦·¬´š¤¸­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œÁ¡ºÉ°ŽºÊ°¦™¥œ˜r¨³°»ž„¦–r‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ×¥‹nµ¥—°„Á¸Ê¥Äœ °´˜¦µ‡Šš¸É (¡.66 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ¨³ 58.093 (2. 2550 µš µš °´˜¦µ‡Šš¸É °´˜¦µ¨°¥˜´ª ÁŠ·œ„¼o¥º¤š´ÊŠ­·Êœ 3.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡. พ.399 - (12.514.216.319) - 9. 2550 ¡.005.464) 15.742.440 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡. พ. 2550 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.«.968 8.005.487 18.2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 17 ÁŠ·œ„¼¦o ³¥³¥µª . 2549 : °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥‡Šš¸É) ­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ—´Š„¨nµª¤¸„ε®œ—Îµ¦³£µ¥Äœ 3 .«. 2549 ¡.«.375) - ¦ª¤®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ ®´„ ­nªœ…°Š®œ¸Ê­œ· ˜µ¤­´µ ÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œš¸É™¹Š„ε®œ—Îµ¦³£µ¥Äœ ®œ¹ÉŠže ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ š¸É¤¸„ε®œ—Îµ¦³Á„·œ®œ¹ÉŠže 31.162 8.103.5 že ¨³Äoš³Á¸¥œ¦™¥œ˜r Áž}œ®¨´„ž¦³„´œ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 131 .«.512.896. 2549 µš µš ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ ®´„ —°„Á¸Ê¥‹nµ¥¦°˜´—´¸ 35.967.11 ¨oµœµš Ž¹ÉŠ­nªœÄ®n¤¸Åªočo­Îµ®¦´„µ¦Å—o¤µ…°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨ (30 „´œ¥µ¥œ ¡.ศ.069) (4.848.618.210 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.440 8.277) 18.«.«.ศ. 2550 ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œŽ¹ÉŠ¥´Š¤·Å—očoÁž}œ‹Îµœªœ 224.967.718 - (9.

80 ¨oµœÁ®¦¸¥ ­®¦´“ ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡—´Š„¨nµªÅ—o°°„¨³‹—š³Á¸¥œÄœ˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥rž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r Á¤ºÉ°ª´œš¸É 25 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¡.659. 2549 µš µš ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ ®´„ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦°°„®»oœ„¼Âo ž¨Š­£µ¡ ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ .«.980 (179.25 µš ˜n° 1 Á®¦¸¥­®¦´“ ¨³¦µ‡µÄœ„µ¦Âž¨Š­£µ¡„ε®œ—Ūoš¸É 59.000 Á®¦¸¥­®¦´“˜n°®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡®œ¹ÉŠ®œnª¥Ã—¥¤¸„ε®œ—‹nµ¥ —°„Á¸Ê¥že¨³ 2 ‡¦´ÊŠÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 2.«.­»š›· 132 รายงานประจำปี 2550 5.«.2549 2549 ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´œวัš¸นÉ ที30่ 30„´œกั¥µ¥œ และงบการเงินเฉพาะบริษัท 19 ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ .«.«.«.838. 2550 ®»oœ„¼o ž¨Š­£µ¡—´Š„¨nµª ŗoÁ­œ°…µ¥˜n°Ÿ¼o¨Šš»œÄœ˜nµŠž¦³Áš« ˜nŤnÁ­œ°…µ¥Äœž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ ®¦º°»‡‡¨Â¨³œ·˜·»‡‡¨ ­´µ˜·°Á¤¦·„´œŽ¹ÉŠÁž}œÅž˜µ¤„‘…o°´Š‡´ “Regulation S” ˜µ¤¡¦³¦µ´´˜·®¨´„š¦´¡¥rž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡š¸ÉœÎµ°°„…µ¥œ´Êœ¤¸¦µ‡µ˜µ¤¤¼¨‡nµ 300. พ. 2554 24 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¦·¬´šÅ—o°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡œ·—š¸ÉŤn¤¸®¨´„ž¦³„´œÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 169.ศ.«.8932 ®»oœ­µ¤´˜n° 1 ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ (°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ‡Šš¸Éš¸É 34.535.«.000 – ª´œš¸É‡¦„ε®œ—Å™n™°œ ¦·¬´š­µ¤µ¦™Á¨º°„š¸É‹³Îµ¦³¤¼¨‡nµÅ™n™°œÁž}œ®»oœ­µ¤´®¦º°ÁŠ·œ­— ¤¼¨‡nµÁ¦·É¤Â¦„…°Š®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ž¦³„°—oª¥ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡. 2550 °¥nµŠÅ¦„Șµ¤¦·¬´š­µ¤µ¦™Á¨º°„š¸É‹³‹nµ¥Áž}œÁŠ·œ­—Ä®o„nŸ¼o™º°®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Âšœ„µ¦­nŠ¤°®»oœ­µ¤´ – ª´œš¸É™¹Š„ε®œ—Å™n™°œ ¤¼¨‡nµ…°Š®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Å—o™¼„„ε®œ—Ūo—´Šœ¸Ê „ε®œ—Å™n™°œ‡¦´ÊŠš¸É®œ¹ÉŠ „ε®œ—Å™n™°œ‡¦´ÊŠš¸É­°Š „ε®œ—Å™n™°œ‡¦´ÊŠš¸É­µ¤ ª´œš¸É ¤¼¨‡nµÅ™n™°œ Á®¦¸¥­®¦´“ 24 „´œ¥µ¥œ ¡.5 ˜n°že Ÿ¼o™º°®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡­µ¤µ¦™Äo­·š›·ÍĜ„µ¦Âž¨Š­£µ¡Áž}œ®»oœ­µ¤´Å—o‹œ™¹Šª´œš¸É ‡¦„ε®œ—„µ¦Å™n™°œÄœ°´˜¦µ­nªœ 171.«.849 - สารบัญ 48 . 2555 109.90 µš) „µ¦Âž¨Š­£µ¡—´Š„¨nµª­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—o˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 30 ˜»¨µ‡¤ ¡.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š นยายน¡.220 117.275.640 113.­»š›· Á¤ºÉ°ª´œš¸É 24 „´œ¥µ¥œ ¡.«.2550 2550¨³ และ¡.ศ.314.131) 5. 2553 24 „´œ¥µ¥œ ¡.589. พ.

630 2.808.422 ®»oœ ¤¼¨ ‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš °œ»¤´˜·„µ¦Á¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œ…°Š¦·¬´šÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 868.000 ®»oœ ˜µ¤¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš ×¥®»oœ‹Îµœªœ 175.ศ.684. พ. 2550 868. 2550 ¦·¬´š¤¸®»oœ­µ¤´‹—š³Á¸¥œ‹Îµœªœ 868.422 693.000.422 ®»oœ (¡.208 - 2.184.684.630 - – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.000.540.422 ®»oœ (¡.184.094. 2550 ­Îµ®¦´Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œ ÁŒ¡µ³¦·¬´š ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê µš ¥°—˜oœže Á¡·É¤…¹Êœ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ —°„Á¸Ê¥‡oµŠ‹nµ¥ …µ—š»œ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š (®¤µ¥Á®˜» 21) ¥°—­·Êœže 5.823 —°„Á¸Ê¥‹nµ¥…°Š®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡‡Îµœª–ץčoª·›¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Âšo‹¦·ŠŽ¹ÉŠ¦ª¤‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦°°„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ Ĝ°´˜¦µ¦o°¥ ¨³ 6.684.202.­»š›· (˜n°) ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°Š®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Äœ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.684.684.422 - 1.«. 2550 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.«.422 (50.974 29.684.«. 2549 „µ¦¨—š»œ‹—š³Á¸¥œ „µ¦°°„®»oœ 693.000.684. 2549 : ®»oœ¨³ 1 µš) ¨³¤¸®»oœš¸É°°„‹Îµ®œnµ¥Â¨³Îµ¦³Â¨oªÁ˜È¤¤¼¨‡nµ‹Îµœªœ 643. 2550 š¸Éž¦³»¤ª·­µ¤´Ÿ¼o™º°®»oœ‡¦´ÊŠš¸É 1/2550 ŗo¤¸¤˜·°œ»¤´˜·®¦º°¦´š¦µÄœÁ¦ºÉ°Šš¸É­Îµ‡´—´Š˜n°Åžœ¸Ê °œ»¤´˜·„µ¦¨—š»œ‹—š³Á¸¥œ…°Š¦·¬´šš¸É¥´Š¤·Å—oœÎµ°°„‹Îµ®œnµ¥ ‹Îµœªœ 50.980 5. 2548 „µ¦°°„®»oœ ­nªœÁ„·œ¤¼¨‡nµ®»oœ (µš) ¦ª¤ (µš) – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.094.208 1.000 ®»oœ ‹µ„š»œ‹—š³Á¸¥œÁ—·¤‹Îµœªœ 693.000.422 µš Áž}œš»œ‹—š³Á¸¥œÄ®¤n‹Îµœªœ 643.410.«. 2549 : 643.«. 2549 : 693.540.422 643.630 Á¤ºÉ°ª´œš¸É 6 ­·Š®µ‡¤ ¡.684.410.«.540.684.410.422 1.000 ®»oœ‹³Á­œ° …µ¥Äœ‡¦µªÁ—¸¥ª„´œ®¦º°˜nµŠ‡¦µª„´œÄ®o„n»‡‡¨ÄœªŠ‹Îµ„´—Ž¹ÉŠ‡–³„¦¦¤„µ¦Å—o¦´°œ»¤˜·Äœ„µ¦„ε®œ—¦µ‡µš¸ÉÁ­œ°…µ¥Â¨³ ¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š„µ¦‹´—­¦¦®»oœÁ¡·É¤š»œ­nªœš¸ÉÁ„·œ—´Š„¨nµª ¦·¬´šÅ—o‹—š³Á¸¥œ„µ¦¨—š»œÂ¨³„µ¦Á¡·É¤š»œ—´Š„¨nµª„´„¦¤¡´•œµ›»¦„·‹­´Š„´—„¦³š¦ªŠ¡µ–·¥rÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 14 ­·Š®µ‡¤ ¡.314.ศ.684. พ.000 (179.000) 225.684.684.926.2549 2549 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 19 ®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ .«.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´œวัš¸นÉ ที30่ 30„´œกั¥µ¥œ นยายน¡.208 2.«.731.184.422 µš nŠ°°„Áž}œ®»oœ­µ¤´‹Îµœªœ 643.422 µšÃ—¥„µ¦°°„®»oœ­µ¤´Á¡·É¤‹Îµœªœ 225.684.2550 2550¨³และ¡.422 ®»oœ) สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 133 49 .000.000 643.«.422 ®»oœ) Ž¹ÉŠ¤¸ ¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš (¡.422 643.000.131) 5.«.000 ®»oœ ‹µ„‹Îµœªœ®»oœ­µ¤´š¸É°°„Á¡·É¤ Ĝ¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš ŗo™¼„‹´—­¦¦ÅªoÁ¡ºÉ°„µ¦Âž¨Š­£µ¡…°Š®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ Ĝ„¦–¸š¸É¦·¬´šÁ­œ°®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Å¤n‡¦š´ÊŠ‹Îµœªœ˜µ¤š¸É…°°œ»¤´˜·Äœ ªµ¦³…oµŠ˜oœ ®¦º°¤¸„µ¦‹°ŠŽºÊ°®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡Å¤n‡¦š´ÊŠ‹Îµœªœ˜µ¤š¸ÉÁ­œ°…µ¥ Ž¹ÉŠ‹³¤¸Ÿ¨šÎµÄ®o®»oœ­µ¤´Á¡·É¤š»œ‹Îµœªœ—´Š„¨nµª ¤¸‹ÎµœªœÁ„·œ„ªnµ‹Îµœªœ®»oœš¸É˜o°ŠÄo¦°Š¦´„µ¦Âž¨Š­£µ¡®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ Ä®o‹´—­¦¦®»oœÁ¡·É¤š»œ­nªœš¸ÉÁ„·œ—´Š„¨nµª Á¡ºÉ°Á­œ°…µ¥Äœ ‡¦µªÁ—¸¥ª„´œ®¦º°˜nµŠ‡¦µª„´œÄ®o„n»‡‡¨ÄœªŠ‹Îµ„´— œ°„‹µ„œ¸Ê ®»oœ­µ¤´°°„Ä®¤nš¸ÉÁ®¨º°°¸„‹Îµœªœ 50.684.3 ˜n°že 20 š»œÁ¦º°œ®»oœÂ¨³­nªœÁ„·œ¤¼¨‡nµ®»oœ ®»oœ­µ¤´‹—š³Á¸¥œ ®»oœš¸É°°„¨³Îµ¦³Â¨oª (µš) (‹Îµœªœ®»oœ) – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.665.858.094.

822.184 36.096) 16.626.697.516.795.551) 3.556.640.733) (1.768 626.008.384) 3.744 16.106.502.448 (77.848.710.070.¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ . 2550 และ พ.615 (48.406.362) (3.«.330 1.850.899.«.601 17.239 (529.502.565 (5.687.978) (60.11 19 9.375 89.974 25.005) (29.570) 13.443.«.207) (640.160.312. 28.844 (605.687.338 (7.655 634.052 (350.164) (63.223) 228.080.590) 471.974 (150.502.‡nµÄo‹nµ¥‹nµ¥¨nªŠ®œoµ .223 3.039.480.677.490) 906 (7.516 419.908.719 3.086.001.Á‹oµ®œ¸Ê°ºÉœ .848.986.241.328) 1.515.473 55.378) 147.545 49.649.252. 2550 ¨³ ¡.817) (350.290.184 279.178.364 18.332) (209.121.902.591) (4.184 - (9.544.015 5.850) (10.«.19.028) 49.795.661 11.505.­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ .986) (17.968.490) (24.818.007) 2.575.‡nµÄo‹nµ¥‡oµŠ‹nµ¥ .383.002.996 5.515.709 (82.ª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Š­Îµ®¦´Á¦º°Á—·œš³Á¨ .Á‹oµ®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ .«.652) 8 76. 2550 ¡.683.ศ.181 626.923 - (351.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.670.ÁŠ·œ¦´¨nªŠ®œoµ‹µ„¨¼„‡oµ .139 68.926.£µ¬¸ÁŠ·œÅ—oœ·˜·»‡‡¨‡oµŠ‹nµ¥ .17 (66.772.870.063.974 (2.583.801) 13.923 276.232.381 (474.ศ.608.994.807.058) (164.030.445 (14.039) 313.817.683) (27.039.103 4.115.746.007.076 117.389.464 17.206.459.074 9.747.249.601 17.628.442) (11.¨¼„®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ .870) 5.005 (5.496) (825.111) 104.738 1.589) 35.Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ .042) (3.647.246 9.694.453.143.926.070) (9.502. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.817) สารบัญ 50 .270) 3.166) (593.10 ÁŠ·œ­—­»š›·Å—o¤µ‹µ„(čoŞĜ)„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ 134 รายงานประจำปี 2550 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.443.389.801) - 12 13 10. 2549 21 „¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ „µ¦„¦³š¥°—„εŦ­»š›·Ä®oÁž}œ„¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ®¤µ¥Á®˜» „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že ž¦´ž¦»Š—oª¥: ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Žn°¤Á¦º°‡¦´ÊŠÄ®n ¦°˜´—´¸ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥‡nµÄo‹nµ¥¨nªŠ®œoµ —°„Á¸Ê¥‹nµ¥‹µ„®»oœ„¼ož¨Š­£µ¡ …µ—š»œ‹µ„„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r™µª¦ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ („εŦ)…µ—š»œ­»š›·‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r™µª¦ („εŦ)…µ—š»œ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ ‹¦·Š‹µ„ÁŠ·œ„¼o („εŦ)…µ—š»œ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š‹µ„ ÁŠ·œ„¼o ‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼Â¨³­Îµ¦°Š­Îµ®¦´ £µ¬¸¤¼¨‡nµÁ¡·É¤š¸É‡µ—ªnµ‹³Å¤nŗo¦´‡ºœ „εŦ­»š›·‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ („εŦ)…µ—š»œ­»š›·‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ ­nªœÂnŠ„εŦ…°Š¦·¬´š¥n°¥ ­nªœÂnŠ(„εŦ)…µ—š»œ…°Š¦·¬´š¦nª¤Â¨³ „·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ Ÿ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Âž¨Š‡nµŠ„µ¦ÁŠ·œ˜nµŠž¦³Áš« „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œ—εÁœ·œŠµœ (Ťn¦ª¤Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦ŽºÊ°Â¨³‹Îµ®œnµ¥) .842.­·œš¦´¡¥r°ºÉœ .378) - 3.223 3.986) (73.768) (3.®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«.031) 257.000) (1. 2549 µš µš 4.415 102.520) 43.4 524.398 6.983 8.947) (20.961.030.162) (9.037 (2. 2549 µš µš - - 11.840 (18.030.251.968. 2550 ¡.424.417.160.330 4.669.420 (2.284.565 (17.538 (1.737.016) (44.520) (129.782 (9.351.121.225.893.

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ. 2549 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.391.446 61.748.414.555.708.848 44.803.«.523 129.460 18.140 648.355 603. 2550 และ พ.697 17. 13) 1.704 939.206.776.994.«. 2550 ¡.975.241. 2550 ¡.ศ.613.«.898 924.466. 2549 22 „εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ ¦µ¥„µ¦µŠ¦µ¥„µ¦š¸É¦ª¤°¥¼nĜ„µ¦‡Îµœª–„εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœš¸É¤¸­µ¦³­Îµ‡´œ°„Á®œº°‹µ„š¸ÉŗoÁžd—ÁŸ¥Â¨oªÄœŠ„εŦ…µ—š»œ ­µ¤µ¦™œÎµ¤µÂ¥„˜µ¤¨´„¬–³Å—o—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«.268 2.639.213 1.476 336.688 - - ‡nµÄo‹nµ¥Ž¹ÉŠ¦ª¤°¥¼nĜ‡nµÄo‹nµ¥¦·„µ¦ ‹µ„›»¦„·‹œ°„µ¥ {~Š ‡nµÄo‹nµ¥Á„¸É¥ª„´ª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Š ­Îµ®¦´Á¦º°Á—·œš³Á¨Â¨³‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦ Žn°¤ÂŽ¤Á¦º° ‡nµÄo‹nµ¥Á„¸É¥ª„´¨¼„Á¦º°Â¨³¡œ´„ŠµœÂ¨³Ÿ¼o¦´Á®¤µ ‡nµÁnµÁ¦º°Â¨³°»ž„¦–r …µ—š»œÄœ­·œš¦´¡¥r™µª¦‹µ„Á®˜»„µ¦–rŢ٤o 299.951 1.341.077.351.«.ศ.176.670.737. 2549 µš µš ‡nµÄo‹nµ¥Ž¹ÉŠ¦ª¤°¥¼nĜ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦—εÁœ·œŠµœ Á„¸É¥ª„´Á¦º°Á—·œš³Á¨ ‡nµÄo‹nµ¥Á„¸É¥ª„´ª´­—»Â¨³…°ŠÄo­·ÊœÁž¨º°Š ­Îµ®¦´Á¦º°Á—·œš³Á¨Â¨³‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦ Žn°¤ÂŽ¤Á¦º° ‡nµÄo‹nµ¥Á„¸É¥ª„´¨¼„Á¦º°Â¨³¡œ´„Šµœ ‡nµÁnµÁ¦º° 1.009 1.593.631 131.814.612 2.946 - - - ‡nµÄo‹nµ¥Ž¹ÉŠ¦ª¤°¥¼nĜ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦ ¨³„µ¦¦·®µ¦ ‡nµÄo‹nµ¥Á„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ 810.659. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.636.249.781.«.318. 2550 ¨³ ¡.181 874.417.768 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 135 .533 ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ‹µ„­·œš¦´¡¥r…°Š¦·¬š´ (®¤µ¥Á®˜» 12.

«.«.000 77.000.684. 2550 ¡.684.ศ. 2549 ¡.330 643.«.«.000.000.000 ¦·¬´š˜o°Š‹´—­¦¦„εŦ­»š›·ž¦³‹Îµže­nªœ®œ¹ÉŠÅªoÁž}œš»œ­Îµ¦°ŠÅ¤nœo°¥„ªnµ¦o°¥¨³®oµ…°Š„εŦ­»š›·ž¦³‹Îµže®´„—oª¥¥°—ÁŠ·œ…µ—š»œ ­³­¤¥„¤µ (™oµ¤¸) ‹œ„ªnµš»œ­Îµ¦°Šœ¸Ê‹³¤¸‹ÎµœªœÅ¤nœo°¥„ªnµ¦o°¥¨³­·…°Šš»œ‹—š³Á¸¥œ ÁªoœÂ˜n¦·¬´š‹³¤¸…o°´Š‡´®¦º° „‘®¤µ¥°ºÉœ„ε®œ—Ä®o˜o°Š¤¸š»œ­Îµ¦°Š¤µ„„ªnµœ´Êœ 136 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .72 3.443.ศ. 2549 „εŦ­»š›·š¸ÉÁž}œ…°ŠŸ¼o™°º ®»oœ­µ¤´ (µš) ‹Îµœªœ®»oœ­µ¤´™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„ (®»oœ) „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ (µš) 4.«.000 10.2549 2549 ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 23 £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o £µ¬¸ÁŠ·œÅ—oŽ¹ÉŠÂ­—ŠÄœŠ„εŦ…µ—š»œÅ—o‡Îµœª–…¹ÊœÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 30 ‹µ„„εŦ­»š›·šµŠ£µ¬¸‹µ„„·‹„µ¦Ž¹ÉŠÅ¤nŗo¦´„µ¦­nŠÁ­¦·¤ „µ¦¨Šš»œ „·‹„µ¦š¸ÉŤnŗo¦´„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦¨Šš»œ ŗo„n ­nªœŠµœ˜´ªÂšœÁ¦º° ­nªœŠµœ¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Á—·œÁ¦º° ­nªœŠµœ ¦·„µ¦„µ¦…»—Á‹µ³œ°„µ¥ {~Šš¸É°¥¼nœ°„ž¦³Áš« ¨³¦·„µ¦°ºÉœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´¦·„µ¦œ°„µ¥ {~Š 24 „εŦ˜n°®»œo „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ‡Îµœª–×¥„µ¦®µ¦„εŦ­»š›·š¸ÉÁž}œ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­µ¤´—oª¥‹Îµœªœ®»oœ­µ¤´™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„š¸É™º°Ã—¥ »‡‡¨£µ¥œ°„Äœ¦³®ªnµŠže Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.000.«.684. 2550 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.422 7.000.968.000.«.422 5.330 643. 2549 4.2550 2550¨³ และ¡.000 87.968.223 643.000 87.515.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.000.515.000 77.443.000 77.422 5.422 7.44 ¦·¬´šÅ¤n¤¸„µ¦°°„®»oœ­µ¤´Áš¸¥Ášnµž¦´¨—Äœ¦³®ªnµŠžeš¸ÉœÎµÁ­œ°¦µ¥Šµœ —´Šœ´Êœ‹¹ŠÅ¤n¤¸„µ¦Á­œ°„εŦ˜n°®»oœž¦´¨— 25 ­Îµ¦°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ‹´—­¦¦¦³®ªnµŠže ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.502. 2550 ¡.000 10.684.000.000 77.«. 2549 µš µš 77.72 3.«.44 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡. พ.502. 2550 ¡.223 643.«.000 77.000.000. พ.

235 26.65 µš˜n°®»oœ —´Šœ´ÊœÄœ­nªœš¸ÉÁ®¨º°°¸„®»oœ¨³ 0.876.490 8.554 13.184.«.684.999 µš ¦·¬´šÅ—o‹nµ¥ÅžÂ¨oªÄœÁ—º°œ¤·™»œµ¥œ ¡.50 µš˜n°®»oœ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ‡–³„¦¦¤„µ¦¦·¬´šÅ—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜· ž¦³„µ«‹nµ¥Â¨³‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨¦³®ªnµŠ„µ¨ÅžÂ¨oª 2 µš˜n°®»oœ ‹µ„Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°Š¦·¬´š ­Îµ®¦´Šª—®„Á—º°œ­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ¤¸œµ‡¤ ¡.422 ®»oœ ¦ª¤Áž}œÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 482.830.«.684.«. 2550 Ä®o„nŸ¼o™º°®»oœ ‹Îµœªœ 0.875 µš Áž}œ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœµŠ¦µ¥Ž¹ÉŠ…µ—‡»–­¤´˜· Á¤ºÉ°ª´œš¸É 30 ¤„¦µ‡¤ ¡. 2550 ¡.«.716 µš ¦·¬´šÅ—o‹nµ¥ÅžÂ¨oªÄœÁ—º°œ¤·™»œµ¥œ ¡.269. 2549 µš µš µš µš 17.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ท ั ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.50 µš Ÿ¼o™º°®»oœ¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®o‹nµ¥Ä®o„nŸ¼o™º°®»oœ‹Îµœªœ 643. 2548 —´Šœ´ÊœÄœ­nªœš¸ÉÁ®¨º°°¸„®»oœ¨³ 1.600 µšÁž}œ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœµŠ¦µ¥Ž¹ÉŠ…µ—‡»–­¤´˜· Á¤ºÉ°ª´œš¸É 26 ¤„¦µ‡¤ ¡.684.030.225 118.030.755 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 137 53 .«.«.422 ®»oœ ¦ª¤Áž}œÁŠ·œ š´ÊŠ­·Êœ 418.796 µš ¦·¬´šÅ—o‹nµ¥ÅžÂ¨oªÄœ¦³®ªnµŠŠª— ­nªœš¸ÉÁ®¨º°‹Îµœªœ 13.«.677.300.565.633 µš ÁŠ·œž{œŸ¨‹ÎµœªœÁŠ·œ 965.095 µš ĜÁ—º°œ„»¤£µ¡´œ›r ¡. 2550 š¸Éž¦³»¤Ä®n­µ¤´ž¦³‹ÎµžeŸ¼o™º°®»oœÅ—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜·ž¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨‹µ„Ÿ¨„εŦ­»š›·…°Š ¦·¬´š ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.039.«. 2549 ­nªœš¸ÉÁ®¨º° ‹Îµœªœ 17.ศ.«. 2549 š¸Éž¦³»¤Ä®n­µ¤´ž¦³‹ÎµžeŸ¼o™º°®»oœÅ—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜·ž¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨‹µ„Ÿ¨„εŦ­»š›·…°Š ¦·¬´š­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.247 64.932. 2549 26 ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 15 ¡§¬£µ‡¤ ¡.316 µš ÁŠ·œž{œŸ¨‹ÎµœªœÁŠ·œ 471.269 36. 2549 š¸Éž¦³»¤‡–³„¦¦¤„µ¦Å—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜·ž¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨¦³®ªnµŠ„µ¨‹µ„Ÿ¨„εŦ­»š›·…°Š ¦·¬´š ­Îµ®¦´Šª—®„Á—º°œ­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ¤¸œµ‡¤ ¡.«. 2549 ‹Îµœªœ 0. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.«.763.510 7.778. 2550 และ พ.030 µš ¦·¬´šÅ—o‹nµ¥ÅžÂ¨oªÄœ¦³®ªnµŠŠª— ­nªœš¸ÉÁ®¨º° ‹Îµœªœ 234.571 111. 2550 ­nªœš¸É Á®¨º°‹Îµœªœ 10.045 7.422 ®»oœ ¦ª¤Áž}œÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 965.596.ศ.642 17.«.750.394.65 µš˜n°®»oœ ‹Îµœªœ 643. 2549 ‹Îµœªœ 1.677.35 µš˜n°®»oœ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ‡–³„¦¦¤„µ¦¦·¬´šÅ—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜· ž¦³„µ«‹nµ¥Â¨³‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨¦³®ªnµŠ„µ¨ÅžÂ¨oª 0.75 µš˜n°®»oœ ‹Îµœªœ 643.041 2.520 9. 2550 ¡.579.299 µš Áž}œ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœµŠ¦µ¥ Ž¹ÉŠ…µ—‡»–­¤´˜· Á¤ºÉ°ª´œš¸É 11 ¡§¬£µ‡¤ ¡. 2549 ¡.800.490 15.«.520 19.801 2.784.«.239 381.«.292. 2550 ¨³ ¡. 2550 ÁŠ·œž{œŸ¨ ‹ÎµœªœÁŠ·œ 450.684.526.086 สารบัญ 37.376. 2550 š¸Éž¦³»¤‡–³„¦¦¤„µ¦Å—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜·ž¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨¦³®ªnµŠ„µ¨‹µ„Ÿ¨„εŦ­»š›·…°Š ¦·¬´š­Îµ®¦´Šª—®„Á—º°œ­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ¤¸œµ‡¤ ¡. 2548 ‹Îµœªœ 3.557.705 243.176.603 µšÁž}œ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœµŠ¦µ¥Ž¹ÉŠ…µ—‡»–­¤´˜· 27 ¦µ¥Å—o°ºÉœ „εŦ‹µ„„µ¦…µ¥®¨´„š¦´¡¥rĜ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ …°Š˜¨µ— …µ¥­·œ‡oµ ‡nµ­·œÅ®¤š—šœ „εŦ‹µ„„µ¦…µ¥­·œš¦´¡¥r™µª¦ „¨´¦µ¥„µ¦®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´ ¦µ¥Å—o‡nµÁnµ ¦µ¥Å—oÁÈ—Á˜¨È— ¦ª¤¦µ¥Å—o°ºÉœ ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.080.039.290 157.«.874 µš ÁŠ·œž{œŸ¨‹ÎµœªœÁŠ·œ 418.229.801 4.054.950 8.70 µš Ÿ¼o™º°®»oœ¤¸¤˜·°œ»¤´˜· Ä®o‹nµ¥Ä®o„nŸ¼o™º°®»oœ‹Îµœªœ 643.«.«.556.422 ®»oœ ¦ª¤Áž}œÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 450.

036 14.«.474 135. 2550 ¡.«.214.088 138 รายงานประจำปี 2550 291.603.312. 2550 และ พ.¦µ¥Å—o‡nµÁnµ­Îµœ´„ŠµœÂ¨³°»ž„¦–r­Îµœ´„Šµœ‡·—Äœ¦µ‡µž„˜·š¸É‡·—‹µ„»‡‡¨£µ¥œ°„ .1 ¦µ¥„µ¦‡oµ„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¦µ¥„µ¦‡oµ„´„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ¦³®ªnµŠ¦·¬´š„´¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Ž¹ÉŠ¤¸­µ¦³­Îµ‡´ž¦³„°—oª¥: „) ¦µ¥„µ¦‡oµ„´¦·¬´š¥n°¥¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.681.924 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.¦µ¥Å—o‡nµ¦·„µ¦‡·—Äœ¦µ‡µž„˜·š¸ÉÄ®o¦·„µ¦„´»‡‡¨£µ¥œ°„ . 2550 µš µš ¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦·¬´š¥n°¥ 296.541 63.ศ. 2549 28 ¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ 28.2 ¨¼„®œ¸Ê„‹· „µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¨¼„®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸¥É ª…o°Š„´œÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«.958.544 9.910 1.542 1.782.474 สารบัญ 54 .377 1.260 1.998. 2549 ¡.«.826.°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥­Îµ®¦´ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‡·—Äœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 1 ˜n°že °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³¥µª°oµŠ°·ŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´ ˜oœš»œ„µ¦„¼o¥º¤…°Š¦·¬´šš¸ÉÄ®oÁŠ·œ„¼o 28.ศ.«.605 77.266. 2550 ¡.474 5. 2549 ¡.234 78.000 15.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ท ั ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¨³ ¡.924 291.050.539.634.454 8.088 - 296. 2549 µš µš 268. 2550 ¡. 2549 1.000 5.«.634.«. 2549 µš µš ¦µ¥Å—o‡nµ¦·„µ¦ ¦µ¥Å—o‡nµÁnµ­Îµœ´„ŠµœÂ¨³°»ž„¦–r­Îµœ´„Šµœ —°„Á¸¥Ê ¦´ —°„Á¸¥Ê ‹nµ¥ 5.145 …) ¦µ¥„µ¦‡oµ„´¦·¬´š¦nª¤¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ¦µ¥Å—o‡nµ¦·„µ¦ —°„Á¸¥Ê ¦´ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.155.820.«. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.454 1.238 54.401 3.«. 2550 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.236 53.«.«.542 œÃ¥µ¥…°Š„¨»n¤¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª„´¦µ¥„µ¦‡oµ„´„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œž¦³„°—oª¥ .401.«.539.

233.361 - 17.000 4.323. 2550 ¨³ ¡.439.000 3. 2549 µš µš ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³¥µª ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ ®´„ ­nªœ…°ŠÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³¥µªš¸É™Š¹ „ε®œ— Îµ¦³£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže ­nªœ…°ŠÁŠ·œÄ®o„š¼o ¸É™¹Š„ε®œ—Îµ¦³Á„·œ „ªnµ®œ¹ÉŠže 19.000 19.108.079) (6.016.528 7.«.247 7.000.285 4.«. 2549 ¡.810 492.«.094.000) (6.ศ. 2550 ¡.478 1.000 22.415. 2550 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.000 สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 139 55 .หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.000 (4.ศ.113. 2549 28 ¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) 28.000) 15.000.000.000.206 16. 2550 ¡.528 28.323.000.«.«.233.431. 2550 ¡. 2549 µš µš 11.«.«.«.323.000 18.846. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.414.323.000 12.247 11.414.000 18.3 Á‹oµ®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ Á‹oµ®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸¥É ª…o°Š„´œÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«.000.000 4.810 - 492.000. 2549 µš µš ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³­´œÊ ¦·¬´š¥n°¥ 2.285 19.«.361 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.860.029. 2550 และ พ. 2549 : ¦o°¥¨³ 1 ˜n°že) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.000.«.«.620 ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ¤¸„ε®œ—Áª¨µÎµ¦³‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤Â¨³Å¤n¤¸®¨´„š¦´¡¥r‡Ê垦³„´œ ×¥­nªœÄ®n‡·—°´˜¦µ —°„Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 1 ˜n°že (30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 µš µš ¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦·¬´š¥n°¥ 17.843.«. 2549 ¡.000.000 18.4 ÁŠ·œÄ®o„¼o„n/ÁŠ·œ„¼o‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „) ÁŠ·œÄ®o„¼o„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.000) (674.000.

«.552 (2.000 18. 2550 ¡.962.000. 2550 ¡.323. 2549 µš µš - - Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.134.000 (74.000 (2.029.400 3. 2550 ¡.«.701 4.000 7. 2552 œ°„‹µ„œ¸Ê¦·¬´š¤¸ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ„n¦·¬´š¦nª¤‹Îµœªœ 19.259.ศ. 2549 µš µš ‡¦„ε®œ— £µ¥Äœ 1 že ‡¦„ε®œ— Á„·œ 1 že ˜nŤnÁ„·œ 5 že ‡¦„ε®œ—®¨´Š‹µ„ 5 že 140 รายงานประจำปี 2550 4.000. พ.11 ¨oµœµš (30 „´œ¥µ¥œ ¡.000 . พ.000) 19.505 1.32 ¨oµœµš (30 „´œ¥µ¥œ ¡.2549 2549 ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 28 ¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) 28.846.005.620 381.000.123 3.323.998.431.«.000 (2.285 22.114.642.123.000.5 ¨³ ¦o°¥¨³ 6 ˜n°že ¨³¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœÁŠ·œ˜oœš»„ئ¤µ­®¨´Š¦³¥³Áª¨µž¨°—Îµ¦³ÁŠ·œ˜oœÁž}œÁª¨µ 1 že ¨³ ‹³Îµ¦³Á­¦È‹­·ÊœÄœže ¡.«.000 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.323.000. 2549 µš µš 1.860.431.000 19.649 (10.000 22.000.000) 20.285 6.418.000 16.000 สารบัญ 6.388.577.«.843.411 (599.113.000 4.«.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.000.478 1.250.000 (6.000.079 1.«.«. 2549 : MOR ª„¦o°¥¨³ 1 ˜n°že) ¦³¥³Áª¨µ„µ¦‡¦„ε®œ—…°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.796.«.000 12.415.«.094.764) 4.000.«.000.4 ÁŠ·œÄ®o„¼o„n/ÁŠ·œ„¼o‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) „) ÁŠ·œÄ®o„¼o„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê (˜n°) ¦µ¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°ŠÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³­´ÊœÂ¨³¦³¥³¥µªÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ ¥°—˜oœže Áž¨¸É¥œž¦³Á£šÁž}œÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª „¼oÁ¡·É¤¦³®ªnµŠže Îµ¦³‡ºœ¦³®ªnµŠže ¥°—­·Êœže Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š¤¸ÁŠ·œÄ®o„¼o„n¦·¬´š¥n°¥Áž}œ­„»¨ÁŠ·œÁ®¦¸¥­®¦´“ ¨³­„»¨ÁŠ·œµš¦ª¤š´ÊŠ­·Êœ 4.ศ.000) 22.2550 2550¨³ และ¡. 2549 : 4 ¨oµœµš) ÁŠ·œ„¼o—´Š„¨nµªÁž}œÁŠ·œ„¼oš¸ÉŤn¤¸®¨´„ž¦³„´œ ¨³­nªœÄ®n¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ ¦o°¥¨³ 5.000.000 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.113.846.620 ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³¥µª ¥°—˜oœže Áž¨¸É¥œž¦³Á£š‹µ„ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ „¼oÁ¡·É¤¦³®ªnµŠže Îµ¦³‡ºœ¦³®ªnµŠže …µ—š»œ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œš¸¥É ´Š ŤnÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š ¥°—­·Êœže 18.953.«.549.901.134. 2550 ¡.«.000.343) 2. 2549 : 18 ¨oµœµš) ÁŠ·œ„¼o—´Š„¨nµªÁž}œÁŠ·œ„¼oš¸ÉŤn¤¸®¨´„ž¦³„´œÂ¨³¤¸—°„Á¸Ê¥Äœ°´˜¦µ MOR ª„¦o°¥¨³ 1 ˜n°že (30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.000) 20.000.000 18.767.000.000.000.400) 3.865) (1.000 599.000.000.323.860.000 15. 2549 µš µš 674.

2549 µš µš ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´œÊ ¦·¬´š¥n°¥ 3. 2550 „¨»n¤¦·¬´šÁ—·œÁ¦º°Â¨³„¨»n¤¦·¬´šÄ®o¦·„µ¦œ°„µ¥ {~Š Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥š´ÊŠ®¤— 41 ¦·¬´šÅ—o¦´ ­·š›·¡·Á«¬‹µ„‡–³„¦¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦¨Šš»œ­Îµ®¦´„·‹„µ¦…œ­nŠšµŠÁ¦º°š´ÊŠÄœž¦³Áš«Â¨³¦³®ªnµŠž¦³Áš« „·‹„µ¦Ä®o¦·„µ¦ ˜¦ª‹­°Ã‡¦Š­¦oµŠÂ¨³„·‹„µ¦Ä®o¦·„µ¦°»ž„¦–rĘoœÊ娳˜¦ª‹­°¤¨£µª³…°Šš³Á¨¦ª¤™¹ŠÄ®o¦·„µ¦„µ¦…»—Á‹µ³ ­·š›·¡·Á«¬š¸É ­Îµ‡´¦ª¤™¹Š„µ¦Å—o¦´¥„Áªoœ°µ„¦…µÁ…oµ­Îµ®¦´„µ¦œÎµÁ…oµÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦Â¨³„µ¦Å—o¦´¥„Áªoœ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—oœ·˜·»‡‡¨­Îµ®¦´„·‹„µ¦š¸É ŗo¦´„µ¦­nŠÁ­¦·¤Áž}œ¦³¥³Áª¨µ 8 že œ´˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É„¨»n¤¦·¬´šÁ¦·É¤¤¸¦µ¥Å—o‹µ„„·‹„µ¦š¸Éŗo¦´„µ¦­nŠÁ­¦·¤®¦º°ª´œš¸Éŗo¦´°œ»¤´˜·‹µ„ ‡–³„¦¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦¨Šš»œ Á¡ºÉ°Ä®oŗo¦´­·š›·¡·Á«¬—´Š„¨nµª „¨»n¤¦·¬´š‹³˜o°Šž’·´˜·˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ…š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´­·š›·Â¨³ž¦³Ã¥œrš¸Éŗo¦´œ´Êœ˜µ¤š¸É¦³»ÅªoĜ ´˜¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦¨Šš»œ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 141 57 . 2549 : ¦o°¥¨³ 1 ˜n°že) ¦µ¥„µ¦Á‡¨º°É œÅ®ª…°ŠÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´œÊ ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2549 µš µš ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ 29 ¥°—˜oœže „¼oÁ¡·É¤¦³®ªnµŠže Îµ¦³‡ºœ¦³®ªnµŠže - - ¥°—­·Êœže - - 8.190.378.497.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ท ั ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.972.822.882.307.545) (7.«.822. 2549 µš µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.183 ­·š›·¡·Á«¬š¸Éŗo¦´ ‹µ„„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦¨Šš»œ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.350.4 ÁŠ·œÄ®o„¼o„n/ÁŠ·œ„¼o‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) …) ÁŠ·œ„¼o‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.882.399. 2549 28 ¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) 28. 2550 และ พ. 2550 ¨³ ¡.«. 2550 ¡.«.873 10. 2550 ¡.032) 3.511 8. 2550 ¡.399.175.511 8.«.183 6.882. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.982.455.ศ.072.183 ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ¤¸„ε®œ—Áª¨µÎµ¦³‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤Â¨³Å¤n¤¸®¨´„š¦´¡¥r‡Ê垦³„´œ ×¥‡·—°´˜¦µ —°„Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 1 ˜n°že (– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.190.618.«.621 (14.«.594 8.822.ศ.«.«.

«.000 Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.ศ.14 µš : 1 Á®¦¸¥­®¦´“) 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 µš 1.000 234.000 . 2549 30 Á‡¦ºÉ°Š¤º°šµŠ„µ¦ÁŠ·œ „¨»n¤¦·¬´š˜o°ŠÁŸ·„´‡ªµ¤Á­¸É¥ŠšµŠ„µ¦ÁŠ·œš¸É­Îµ‡´Å—o„n‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Â¨³ ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦Áž}œÁŠ·œÁºÉ° ×¥„¨»n¤¦·¬´š¦·®µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥Š—´Š˜n°Åžœ¸Ê ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ ­´µŽºÊ°Â¨³…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ „¨»n¤¦·¬´šÅ—ošÎµ­´µŽºÊ°Â¨³…µ¥ÁŠ·œÁ®¦¸¥­®¦´“¨nªŠ®œoµ„´­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œÄœž¦³Áš« Á¡ºÉ°nª¥žj°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ ¨„Áž¨¸É¥œÁŠ·œ ˜¦µ˜n µŠž¦³Áš«Ž¹ÉŠ Á„¸É¥ª…o° Š„´¨¼„ ®œ¸Ê„ µ¦‡oµÂ¨³Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ ¥°—‡Š‡oµŠ˜µ¤­´µŽºÊ° ¨³…µ¥ÁŠ· œ˜¦µ ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.14 µš : 1 Á®¦¸¥­®¦´“) 337.460.020.«.«.860.«. 2550 : 9 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ °´˜¦µ™´ªÁŒ¨¸É¥ 36.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ น Á°Á¥œ˜r Ž¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) และงบการเงิ เฉพาะบริ ษัท ®¤µ¥Á®˜» œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· ¬´š สำหรั บปีสิ้นžสุ¦³„°Š„µ¦ÁŠ· ดวันที่ 30 กันยายน พ.000 1.«. 2550 ¡.000 - 337.«. 2550) 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 และœÁŒ¡µ³¦· พ.644.«. 2549 : 42 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ °´˜¦µ™´ªÁŒ¨¸É¥ 39.460. 2550 µš ­´µ…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ (­´µ‡¦„ε®œ— ™¹ŠÁ—º°œ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2550 ¨³ ¡.«.860.644.«.14 µš : 1 Á®¦¸¥­®¦´“ (30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 : 6 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ °´˜¦µ™´ªÁŒ¨¸É¥ 39. 2549 µš µš - - 234.000 - 1.020.020.67 µš : 1 Á®¦¸¥­®¦´“ (30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¨³ ¡.000 1. 2549 ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.644.644. 2549 ¤¸—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«.020.«. 2549 : 42 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ °´˜¦µ™´ªÁŒ¨¸É¥ 39.ศ.«.000 142 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ ¡.

2549 µš µš ­´µŽºÊ°ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ (­´µ‡¦„ε®œ—£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže) 30 „´œ¥µ¥œ ¡.087.372.188.141.203 - - - 29.05 ¨oµœž°œ—r °´˜¦µ™´ªÁŒ¨¸É¥ 68.940 66.«.950 - - - ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤­»š›· ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤­»š›·…°Š­´µŽºÊ°Â¨³…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨ ¤¸—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.087. 2549 µš µš µš µš ­´µ…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ ­´µ…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµš¸ÉÁž}œ ­·œš¦´¡¥r . พ.Á®¦¸¥­®¦´“ ­´µŽºÊ°ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ ­´µŽº°Ê ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµš¸ÉÁž}œ ®œ¸Ê­·œ – Á®¦¸¥­®¦´“ ­´µŽº°Ê ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµš¸ÉÁž}œ ­·œš¦´¡¥r – ž°œ—r ­´µŽºÊ°Â¨³…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ š¸ÉÁž}œ­·œš¦´¡¥r .210 29.2550 2550¨³และ¡. 2549 ¡.ศ.00 µš : 1 ž°œ—r Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.087.210 29.«.656 - - - 59.920.«. 2549 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 30 Á‡¦ºÉ°Š¤º°šµŠ„µ¦ÁŠ·œ (˜n°) ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ (˜n°) ­´µŽºÊ°Â¨³…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ (˜n°) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.27 µš : 1 Á®¦¸¥­®¦´“ 0.«.342 66.«.393 66.63 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ °´˜¦µ™´ªÁŒ¨¸É¥ 34.259.210 (164.940 66.«.­»š›· 29.210 ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­´µ­´µŽºÊ°Â¨³…µ¥ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«¨nªŠ®œoµ‡Îµœª–ץčo°´˜¦µš¸É„ε®œ—×¥›œµ‡µ¦…°Š¦·¬´š Á­¤º°œªnµÅ—o¥„Á¨·„­´µÁ®¨nµœ´Êœ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 143 59 . 2550 : 1. 2550 ¡.«.108.087.«.«. 2550 ¡.«.372. 2550 ¡.«.254) - - - 46. 2550 ¡.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îสำหรั µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»—สุª´ดœวัš¸นÉ ที30่ 30„´œกั¥µ¥œ 2549 นยายน¡.294 - - - 3.ศ. พ. 2549 µš µš 55.

«. 2549 และงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2550 µš µš Foreign currency collar contracts ®œ¸Ê­·œ .714.«. 2552 ­Îµ®¦´­´µŒ´š¸É­°Š ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š Foreign currency collar – ª´œš¸ÉĜŠ„µ¦ÁŠ·œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡. 2549 µš µš - - ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ „¨»n¤¦·¬´š¤¸ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µªÁž}œÁŠ·œÁ®¦¸¥­®¦´“Ž¹ÉŠ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Â¨°¥˜´ªÁ„º°š´ÊŠ®¤— ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠ‹¹ŠÅ—ošÎµ­´µ Á¡ºÉ°‹Îµ„´—‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ ­Îµ®¦´ÁŠ·œ„¼o‹Îµœªœ 200 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ­´µ—´Š„¨nµª„ε®œ—°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥‹nµ¥ ­¼Š­»— (Interest Rate Cap) š¸É„¨»n¤¦·¬´š‹³˜o°Š‹nµ¥ÄœÂ˜n¨³nªŠÁª¨µ˜¨°—°µ¥»­´µÁ¦·É¤˜´ÊŠÂ˜nÁ—º°œ„»¤£µ¡´œ›r ¡. 2549 ™¹Šª´œš¸É 12 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 และ พ.354) - Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡. 2553 Ž¹ÉŠ­´µ—´Š„¨nµªšÎµÄ®o„¨»n¤¦·¬´š­µ¤µ¦™„ε®œ—¦µ¥‹nµ¥­¼Š­»—…°Š —°„Á¸Ê¥‹nµ¥ÄœÂ˜n¨³ nªŠÁª¨µÅ—oœnœ°œ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.ศ. 2549 ™¹Šª´œš¸É 28 ›´œªµ‡¤ ¡.Á¥œ (14.«.หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.2550 ¡.«.«. 2549 ¡.«.«.«.353 ¨oµœÁ¥œ ­´µ—´Š„¨nµª„ε®œ— °´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ˜Éε­»—¨³­¼Š­»—°¥¼n¦³®ªnµŠ 105 Á¥œ ™¹Š 120 Á¥œ ˜n° 1 Á®¦¸¥­®¦´“ ­´µ—´Š„¨nµª¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo˜´ÊŠÂ˜nªœ´ š¸É 12 ›´œªµ‡¤ ¡.«.«. 2550 ¦·¬´š¥n°¥ 2 ®nŠÅ—ošÎµ­´µ foreign currency collar Á¡ºÉ°‹Îµ„´—‡ªµ¤Á­¸É¥Š…°Š„µ¦Ÿ´œŸªœ…°Š°´˜¦µ ¨„Áž¨¸É¥œš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´­´µ„n°­¦oµŠÁ¦º°Äœ­„»¨ÁŠ·œÁ¥œ‹Îµœªœ 2 ¨Îµ Áž}œ¤¼¨‡nµš´ÊŠ­·Êœ 7. 2554 ­Îµ®¦´­´µŒ´Â¦„ ¨³ª´œš¸É 27 ›´œªµ‡¤ ¡. 2550 ¨³ ¡.89 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦Áž}œÁŠ·œÁºÉ° ¦µ¥Å—o­nªœÄ®n…°Š„¨»n¤¦·¬´š Ž¹ÉŠÅ—o„n‡nµ¦³ªµŠÁ¦º°œ´Êœ ¨¼„‡oµ‹³‹nµ¥Ä®o¨nªŠ®œoµ ®¦º°‹nµ¥Ä®oÁ¤ºÉ°¨¼„‡oµ¦´­·œ‡oµ‹µ„„¨»n¤¦·¬´š —´Šœ´Êœ Ÿ¼o¦·®µ¦‹¹Š¤¸‡ªµ¤Á®Èœªnµ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦Áž}œÁŠ·œÁºÉ° ŤnÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´Â¨³‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦¦·®µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥Š Ťn‡»o¤„´ž¦³Ã¥œrš¸Éŗo¦´ „¨»n¤¦·¬´šÅ¤nŗošÎµ­´µ°œ»¡´œ›ršµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ—š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦Áž}œÁŠ·œÁºÉ° ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ­·œš¦´¡¥ršµŠ„µ¦ÁŠ·œš¸É­—ŠÄœŠ—»¨ž¦³„°—oª¥ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´Êœ ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ ¨³ ÁŠ· œ Ä®o „¼o  „n „· ‹ „µ¦š¸É Á „¸É ¥ ª…o ° Š„´ œ ®œ¸Ê ­· œ šµŠ„µ¦ÁŠ· œ š¸É  ­—ŠÄœŠ—» ¨ ž¦³„°—o ª ¥ÁŠ· œ Á· „ Á„· œ ´  ¸ › œµ‡µ¦ ÁŠ· œ „¼o ¦ ³¥³­´Ê œ Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÂ¨³ÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª ¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œšµŠ„µ¦ÁŠ·œ¤¸¤¼¨‡nµÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ 144 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 60 .«.«. 2550 „¨»n¤¦·¬´š¤¸¥°—‡ŠÁ®¨º°…°Š­´µ‹Îµœªœ 161. 2549 30 Á‡¦ºÉ°Š¤º°šµŠ„µ¦ÁŠ·œ (˜n°) Foreign currency collar contract Ĝ¦³®ªnµŠže ¡. 2548 ‹œ™¹ŠÁ—º°œ„»¤£µ¡´œ›r ¡.«.

«.2549 2549 31 „°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡¡œ´„Šµœ „¨»n¤¦·¬´šÅ—o‹´—˜´ÊŠ„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡¡œ´„Šµœ˜µ¤‡ªµ¤Äœ¡¦³¦µ´´˜·„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡ ¡.ศ. 2548 ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÅ—ošÎµ­´µ„n°­¦oµŠÁ¦º°Ä®o¦·„µ¦œ°„µ¥ {~ŠÁ°œ„ž¦³­Š‡r‹Îµœªœ 1 ¨Îµ Ž¹ÉŠ¤¸¤¼¨‡nµ ˜µ¤­´µÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 453. 2550 ¦·¬´š¥n°¥¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ‡ŠÁ®¨º°Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 45.«.«.085 ¨oµœÁ¥œ ˜n°¨Îµ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2530 ¨³Á…oµÁž}œ „°Šš»œ‹—š³Á¸¥œÃ—¥Å—o¦´°œ»¤´˜·‹µ„„¦³š¦ªŠ„µ¦‡¨´Š ˜µ¤¦³Á¸¥„°Šš»œ ¡œ´„Šµœ˜o°Š‹nµ¥ÁŠ·œ­³­¤Á…oµ„°Šš»œÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 7 …°ŠÁŠ·œÁ—º°œ (¡. 2550 ¡.«. 2550 ¡. 2550 ¦·¬´š¥n°¥Â˜n¨³Â®nŠ¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ‡ŠÁ®¨º°Áž}œ ‹Îµœªœ 3. 2550 – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.«. 2550 Á¦º°…»—Á‹µ³…°Š¦·¬´š¥n°¥Á„·—Ţ٤o ‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥…°Š­·œš¦´¡¥r¤¸‹Îµœªœ 3.3 ¨oµœµš (30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549 „¨»n¤¦·¬´šÅ—o‹nµ¥ÁŠ·œ­³­¤Á…oµ„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡¡œ´„ŠµœŽ¹ÉŠ´œš¹„Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥Áž}œ ‹ÎµœªœÁŠ·œ—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.6 ¨oµœµš) ĜÁ—º°œ›´œªµ‡¤ ¡.«.«.«.572.ศ.«.677 ¨oµœÁ¥œ˜n°¨Îµ Á¦º°š´ÊŠ 2 ¨Îµ¤¸„ε®œ—„µ¦­nŠ¤°£µ¥ÄœÁ—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡. 2549 : 226.«.392 ­·œš¦´¡¥rš¸É°µ‹‹³Á„·—…¹Êœ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 14 ¤·™»œµ¥œ ¡.309. 2549 µš µš µš µš ÁŠ·œ­³­¤Á…oµ„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸¥Ê Š¸¡Ã—¥ „¨»n¤¦·¬´š 32 24.«.«. 2532) °°„˜µ¤‡ªµ¤Äœ ¡¦³¦µ´´˜·„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡ ¡.8 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ŗo™¼„¦ª¤ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. พ.«.2550 2550¨³ และ¡. 2530 Ĝže ¡. 2552 ¨³Á—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡.«.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บ žeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.«.963. 2549 ¦·¬´š¥n°¥ 2 ®nŠÅ—ošÎµ­´µÁ¡ºÉ°„n°­¦oµŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨ž¦³Á£šÁš„°Š ‹Îµœªœ 2 ¨Îµ Ž¹ÉŠ¤¸¤¼¨‡nµ˜µ¤ ­´µÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 4. 2550 ¨³ ¡.2 ¨oµœµš – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2549 : °´˜¦µ¦o°¥¨³ 7 …°Š ÁŠ·œÁ—º°œ) ¨³„¨»n¤¦·¬´š‹nµ¥­¤šÁ…oµ„°Šš»œœ¸Ê—oª¥Ánœ„´œ (¡.«.«.911 23.«.311 2. 2549 : °´˜¦µ¦o°¥¨³ 7 …°ŠÁŠ·œÁ—º°œ) ¦·¬´šÅ—o˜nŠ˜´ÊŠŸ¼o‹´—„µ¦ „°Šš»œ¦´°œ»µ˜Â®nŠ®œ¹ÉŠ Á¡ºÉ°¦·®µ¦„°Šš»œÄ®oÁž}œÅž˜µ¤…o°„ε®œ—…°Š„‘„¦³š¦ªŠŒ´š¸É 2 (¡.843. 2554 ˜µ¤¨Îµ—´ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 145 61 .«. 2550 ¤¸‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—o ‡n°œ…oµŠÂœnš¸É¦·¬´š¥n°¥‹³Å—o¦´ÁŠ·œ—Á¥Á®˜»„µ¦–rŢ٤o‹µ„¦·¬´šž¦³„´œ£´¥Áž}œ‹Îµœªœ 1.«. พ.1 £µ¦³Ÿ¼„¡´œ iµ¥š»œ ¦µ¥‹nµ¥ iµ¥š»œš¸ÉÁž}œ£µ¦³Ÿ¼„¡´œ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨Â˜n¥´ŠÅ¤nŗo¦´¦¼oĜŠ„µ¦ÁŠ·œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê „¨»n¤¦·¬´š¥n°¥ ĜÁ—º°œ¡§«‹·„µ¥œ ¡. 2549 ¡.449 2.4 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ 33 £µ¦³Ÿ¼„¡´œÂ¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ 33.

2549 2549 33 £µ¦³Ÿ¼„¡´œÂ¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ (˜n°) 33.16 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Á¦º°—´Š„¨nµª¤¸„ε®œ—„µ¦­nŠ¤°£µ¥ÄœÁ—º°œ˜»¨µ‡¤ ¡.ศ.«.«.3 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ 33. 2554 ¨³Á—º°œ¤·™»œµ¥œ ¡. 2553 Á—º°œ„»¤£µ¡´œ›r ¡.«.«.«.3 ­´µš¸É­Îµ‡´ ­´µÁnµÁ¦º°Á—·œš³Á¨Â¨³Á¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.24 Á—º°œ (– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«.8 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¦·¬´š¥n°¥—´Š„¨nµª ¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ‡ŠÁ®¨º° 2.«.965 - Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬š´ ¡.«.«. 2550 ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÅ—ošÎµ­´µÁ¡ºÉ°„n°­¦oµŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨ž¦³Á£šÁš„°Š ‹Îµœªœ 3 ¨Îµ Ž¹ÉŠ¤¸¤¼¨‡nµ ˜µ¤­´µÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 123.«. พ.031 69.471.«. 2550 µš µš £µ¥Äœ 1 že Á„·œ„ªnµ 1 že ˜nŤnÁ„·œ 5 že 443. 2549 : ­´µ¦³¥³¥µªÄ®o¨¼„‡oµÁnµÁ¦º°Á—·œš³Á¨‹Îµœªœ 16 ¨Îµ ¨³Á¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œ 2 ¨Îµ Ž¹ÉŠ¤¸°µ¥»„µ¦Ánµ‡ŠÁ®¨º° 1 .«.«. 2552 146 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ 62 . 2550 ¡.2 £µ¦³Ÿ¼„¡´œ˜µ¤­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœ .1 £µ¦³Ÿ¼„¡´œ iµ¥š»œ (˜n°) „¨»n¤¦·¬´š¥n°¥ (˜n°) ĜÁ—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡.36 Á—º°œ ĜÁ—º°œ¡§¬£µ‡¤ ¡. 2550 ¦·¬´š¥n°¥—´Š„¨nµª¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œÁž}œ ‹ÎµœªœÁŠ·œ 83. 2554 ˜µ¤¨Îµ—´ ĜÁ—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡.28 Á—º°œ ¨³ 20 Á—º°œ ¨³ 31 Á—º°œ ˜µ¤¨Îµ—´) – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.2550 2550¨³ และ¡. พ.ศ.841.995 355. 2549 ¡. 2550 ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÅ—ošÎµ­´µŽºÊ°°»ž„¦–r­Îµ®¦´Á¦º°ž¦³Á£š “dynamically positioned (Class 2)” „´Ÿ¼o…µ¥¦µ¥®œ¹ÉŠŽ¹ÉŠ¤¸¤¼¨‡nµ­´µ‹ÎµœªœÁŠ·œ 3. 2550 ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÅ—ošÎµ­´µÁnµÁ¦º°Á—·œš³Á¨¦³¥³¥µª‹µ„Á‹oµ…°ŠÁ¦º°Áž}œ‹Îµœªœ 5 ¨Îµ Ž¹ÉŠ¤¸ °µ¥»„µ¦Ánµ‡ŠÁ®¨º° 12 .หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัทœÁŒ¡µ³¦·¬´š ­Îµ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´วัœนš¸ทีÉ 30 สำหรั ่ 30„´กัœน¥µ¥œ ยายน¡.3 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÅ—ošÎµ­´µÁnµÁ¦º°Á—·œš³Á¨¦³¥³¥µªž¦³Á£š “dynamically positioned (Class 2)” Áž}œÁª¨µ 10 že ×¥¤¸ÁŠºÉ°œÅ…Ä®o¦·¬´š­µ¤µ¦™ŽºÊ°Á¦º°—´Š„¨nµªÅ—oĜžeš¸É 3 ™¹Šžeš¸É10 ®¨´Š‹µ„š¸É¤¸„µ¦­nŠ¤°Á¦º°£µ¥Ä˜o ­´µœ¸Ê Á¦º°—´Š„¨nµª‡µ—ªnµ‹³­µ¤µ¦™­nŠ¤°Å—o – ª´œš¸É 15 ¤·™»œµ¥œ ¡.«.„¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´šÁž}œŸ¼oÁnµ £µ¦³Ÿ¼„¡´œ˜µ¤­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœ ¥°—¦ª¤…°Š‹ÎµœªœÁŠ·œ…´Êœ˜Éεš¸É˜o°Š‹nµ¥Äœ°œµ‡˜˜µ¤­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœš¸ÉŤn­µ¤µ¦™¥„Á¨·„Å—o ­Îµ®¦´Á¦º°Ánµ¤¸—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2550 „¨»n¤¦·¬´šÅ—ošÎµ­´µ¦³¥³¥µªÄ®o¨¼„‡oµÁnµÁ¦º°Á—·œš³Á¨ 14 ¨ÎµÂ¨³Á¦º°…»—Á‹µ³œÊε¤´œ 2 ¨Îµ Ž¹ÉŠ ¤¸°µ¥»„µ¦Ánµ‡ŠÁ®¨º° 4 .«.«.726.«. 2549 µš µš - - 33.

2550 ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ ­·Š‡Ãž¦r ¡¸š¸°¸ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥ ŗošÎµ­´µ…°ªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤„´­™µ´œ „µ¦ÁŠ·œÄœ˜nµŠž¦³Áš«Â®nŠ®œ¹ÉŠ Á¡ºÉ°—εÁœ·œ„µ¦„n°­¦oµŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨¨ÎµÄ®¤n‹Îµœªœ 4 ¨Îµ ªŠÁŠ·œ—´Š„¨nµª¥´ŠÅ¤nŗoÁ·„™°œ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.14 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Á¡ºÉ°„µ¦°°„®œ´Š­º°‡Ê垦³„´œ„µ¦„n°­¦oµŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨ 4 ¨Îµ (3) ªŠÁŠ·œ„¼oš¸É¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ‹ÎµœªœÁŠ·œ¦ª¤ 93. 2550 และ พ. 2550 ¨³ ¡.«.«.52 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Á¡ºÉ°ÄoĜ„µ¦Îµ¦³ÁŠ·œŠª—­»—šoµ¥…°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨Ä®¤n 4 ¨Îµ ×¥¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 7 . 2550 ªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤—´Š„¨nµªž¦³„°—oª¥ (1) ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°‹ÎµœªœÁŠ·œ 10 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Á¡ºÉ°Áž}œÁŠ·œš»œ­Îµ®¦´„µ¦—εÁœ·œ„µ¦Â¨³„µ¦‹´—„µ¦š´ÉªÅž ×¥¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ £µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 12 že (2) ªŠÁŠ·œ‡Ê垦³„´œ ‹ÎµœªœÁŠ·œ¦ª¤ 121. 2550 š¸É„¨nµª…oµŠ˜oœ‹³™¼„¥„Á¨·„¨³Âšœš¸É×¥ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°»¦·¤­·š›·Íš¸É¤¸ ®¨´„ž¦³„´œÁ¤ºÉ°ÁŠºÉ°œÅ…š¸Éŗo„ε®œ—ŪoĜ­´µªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°»¦·¤­·š›·Íš¸É¤¸®¨´„ž¦³„´œ¤¸„µ¦ž’·´˜·˜µ¤‹œ‡¦ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 147 63 .ศ.«.«.«.ศ. 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š และงบการเงิ นเฉพาะบริษัท ­Îµ®¦´že­œ·Ê ­»—ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡. 2550 ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ ­·Š‡Ãž¦r ¡¸š¸°¸ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥ ŗošÎµ­´µªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°»¦·¤­·š›·Íš¸É¤¸ ®¨´„ž¦³„´œ„´„¨»n¤­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œÄœ˜nµŠž¦³Áš«Á¡ºÉ°Áž}œÂ®¨nŠÁŠ·œš»œÄœ„µ¦­¦oµŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨¨ÎµÄ®¤n¨³ŽºÊ°Á¦º°Á—·œš³Á¨¤º°­°Š ªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤—´Š„¨nµªž¦³„°—oª¥ (1) ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°‹ÎµœªœÁŠ·œ 36 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Á¡ºÉ°Áž}œÁŠ·œš»œ­Îµ®¦´„µ¦—εÁœ·œ„µ¦Â¨³„µ¦‹´—„µ¦š´ÉªÅž ×¥¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ £µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 6 že (2) ªŠÁŠ·œ„¼oš¸É¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœÂ¨³ªŠÁŠ·œ‡Ê垦³„´œ‹ÎµœªœÁŠ·œ¦ª¤ 360 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Á¡ºÉ°„µ¦°°„®œ´Š­º°‡Ê垦³„´œ ¨³Á¡ºÉ°Äo Áž}œÂ®¨nŠÁŠ·œš»œÄœ„µ¦­¦oµŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨Ä®¤n¨³ŽºÊ°Á¦º°Á—·œš³Á¨¤º°­°Š ×¥¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 10 že ªŠÁŠ·œ„¼oš´ÊŠ®¤—‡Ê垦³„´œÃ—¥„µ¦‹Îµœ°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨…°Š„¨»n¤¦·¬´š‹Îµœªœ 2 ¨ÎµÂ¨³Á¦º°Á—·œš³Á¨š¸É‹³­¦oµŠÄ®¤n ®¦º°Á¦º°Á—·œš³Á¨ ¤º°­°Š š¸É‹³ŽºÊ°Ã—¥Á¦º°—´Š„¨nµª‹³˜o°ŠšÎµ­´µž¦³„´œ£´¥­Îµ®¦´„µ¦‡Ê垦³„´œ œ°„‹µ„œ¸ÊªŠÁŠ·œ„¼o—´Š„¨nµª‡Ê垦³„´œÃ—¥´¸›œµ‡µ¦ ¨³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š ÁŠ·œ„¼o¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ LIBOR ª„­nªœÁ¡·É¤ ­´µÁŠ·œ„¼oš¸É¦·¬´š¥n°¥Å—ošÎµÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 15 ¤¸œµ‡¤ ¡.66 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ¨³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´š ÁŠ·œ„¼o¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ LIBOR ª„­nªœÁ¡·É¤ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 9 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.3 ­´µš¸É­Îµ‡´ (˜n°) ­´µÁŠ·œ„¼o¦³¥³¥µª Á¤ºÉ°ª´œš¸É 15 ¤¸œµ‡¤ ¡. 2549 33 £µ¦³Ÿ¼„¡´œÂ¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ (˜n°) 33.«.8 že ªŠÁŠ·œ„¼oš´ÊŠ®¤—‡Ê垦³„´œÃ—¥„µ¦‹Îµœ°ŠÁ¦º°Á—·œš³Á¨…°Š„¨»n¤¦·¬´š‹Îµœªœ 6 ¨Îµ ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 224.

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ)
®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š
สำหรั
2550 ¨³
และ ¡.«.
พ.ศ. 2549
2549
­Îµ®¦´บปีžeส­ิ้นœ·Ê สุ­»ด—วัª´นœทีš¸่É 30
30 กั„´นœยายน
¥µ¥œ พ.ศ.
¡.«. 2550

และงบการเงินเฉพาะบริษัท
33

£µ¦³Ÿ¼„¡´œÂ¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ (˜n°)

33.4 ®œ¸Ê­·œš¸É‡µ—ªnµ‹³Á„·—…¹Êœ
®œ´Š­º°‡Ê垦³„´œÂ¨³ standby letter of credit
– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2550 ¤¸®œ´Š­º°‡Ê垦³„´œÂ¨³ standby letter of credit š¸É›œµ‡µ¦°°„Ä®o„´»‡‡¨°ºÉœÄœœµ¤¦·¬´š
¨³¦·¬´š¥n°¥Á¡ºÉ°ž¦³Ã¥œrĜ„µ¦ž¦³„°›»¦„·‹˜µ¤ž„˜·Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ¦ª¤š´ÊŠ­·Êœ 118.60 ¨oµœµš ¨³ 0.99 ¨oµœÁ®¦¸¥
­®¦´“˜µ¤¨Îµ—´(30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549 : 49.03 ¨oµœµš ¨³ 0.62 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ˜µ¤¨Îµ—´)
£µ¦³‡Ê垦³„´œÃ—¥¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¥n°¥
¦·¬´š
– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2550 ¦·¬´šÅ—oÁž}œŸ¼o‡Ê垦³„´œªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤ ¨³ªŠÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦ Ä®o„´¦·¬´š¥n°¥Áž}œ
‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 430 ¨oµœµš ¨³ 450.97 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“˜µ¤¨Îµ—´ (– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549 : 322.4 ¨oµœµš
¨³ 225.33 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ˜µ¤¨Îµ—´) œ°„‹µ„œ¸Ê ¦·¬´šÅ—oÁž}œŸ¼o‡Ê垦³„´œ­Îµ®¦´­´µ„µ¦­¦oµŠÁ¦º°Ä®¤n…°Š¦·¬´š¥n°¥
Áž}œ‹Îµœªœš´ÊŠ­·Êœ 2.04 ¡´œ¨oµœÁ¥œ
– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2550 ¨³ – ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549 ¦·¬´š¤¸­´µ‡Ê垦³„´œ„µ¦Îµ¦³‡nµÁnµÁ¦º°Áš„°Š…œµ—
¦³ªµŠ¦¦š» „ ž¦³¤µ– 52,000 Á—šÁªš˜´ œ ‹Î µ œªœ 2 ¨Î µ ˜µ¤­´  µÁn µ Ž¹É Š °„Á¨· „ Ťn Å —o š¸É  ¦· ¬´ š ¥n ° ¥Â®n Š ®œ¹É Š ŗo šÎ µ „´ 
»‡‡¨£µ¥œ°„Áž}œÁª¨µ 2 že ¨³ 3 že˜µ¤¨Îµ—´ ×¥¤¸°´˜¦µ‡nµÁnµ‡Šš¸ÉÁŒ¨¸É¥ª´œ¨³ 13,150 Á®¦¸¥­®¦´“˜n°ª´œ˜n°¨Îµ
„¨»n¤¦·¬´š¥n°¥
– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗoÁž}œŸ¼o‡Ê垦³„´œ
ªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤ ¨³ªŠÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦ ¨³­´µ°ºÉœÄ®o„´¦·¬´š¥n°¥Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 719.27 ¨oµœµš ¨³ 57.99
¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ (– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549: 560.40 ¨oµœµš ¨³ 59.79 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“)
– ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ („¦»ŠÁš¡) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗoÁž}œŸ¼o‡Ê垦³„´œªŠÁŠ·œÁ·„Á„·œ
´¸›œµ‡µ¦…°Š„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÁž}œ‹Îµœªœ 7 ¨oµœµš (ª´œš¸É 30 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2549 : 12 ¨oµœµš)

148 รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

64

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ)
®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š
นยายน¡.«.
พ.ศ.2550
2550¨³
และ¡.«.
พ.ศ.2549
2549
­Îสำหรั
µ®¦´บžeปี­สœ·Ê ิ้น­»สุ—ดª´œวัš¸นÉ ที30่ 30„´œกั¥µ¥œ

และงบการเงินเฉพาะบริษัท

34

Á®˜»„µ¦–r£µ¥®¨´Šª´œš¸ÉĜŠ„µ¦ÁŠ·œ

34.1 „µ¦ž¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨
¦·¬´š
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 21 ›´œªµ‡¤ 2550 ‡–³„¦¦¤„µ¦¦·¬´š² ŗo¤¸¤˜·Ä®o‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨‹µ„Ÿ¨„εŦ­»š›·…°Š¦·¬´š ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 30
„´œ¥µ¥œ ¡.«. 2550 ‹Îµœªœ 1.65 µš˜n°®»oœ š´ÊŠœ¸Ê‡–³„¦¦¤„µ¦Å—ož¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨¦³®ªnµŠ„µ¨ÅžÂ¨oª ‹Îµœªœ 0.75 µš
˜n°®»oœ —´Šœ´Êœ‹¹Š¤¸­nªœš¸ÉÁ®¨º°°¸„ 0.90 µš˜n°®»oœ Ž¹ÉŠ‹³œÎµÁ­œ°˜n°š¸Éž¦³»¤­µ¤´ž¦³‹Îµže…°ŠŸ¼o™º°®»oœÄœÁ—º°œ¤„¦µ‡¤
¡.«. 2551 Á¡ºÉ°°œ»¤´˜·˜n°Åž
34.2 „µ¦ŽºÊ°Â¨³‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r™µª¦
„¨»n¤¦·¬´š¥n°¥
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 22 ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550 Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥Å—ošÎµ­´µ¦nª¤„´ Kencana HL Sdn.
Bhd. Á¡ºÉ°°°„ ¨³­¦oµŠÁ¦º°…»—Á‹µ³ (Self Erected Tender Rig) ¨³“a Derrick Equipment Set” Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 91.0 ¨oµœ
Á®¦¸¥­®¦´“ ¨³ 45.0 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ˜µ¤¨Îµ—´
¦·¬´š š°¦r Ś¦°´¤¡r ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗošÎµ­´µ…µ¥Á¦º°Ä®o„n¦·¬´š˜nµŠž¦³Áš«Â®nŠ®œ¹ÉŠÄœ¦µ‡µ 12.3
¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 23 ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550 Á¦º°¨Îµ—´Š„¨nµªÅ—o™¼„­nŠ¤°Ä®o„´Ÿ¼oŽºÊ° ¨³¤¸„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥Á¦º°—´Š„¨nµª
‹Îµœªœ 196.7 ¨oµœµš Ž¹ÉŠÅ—o¦´Îµ¦³ÁŠ·œš´ÊŠ®¤—ÄœÁ—º°œ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 1 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2550 ¦·¬´š š°¦rÁŽ¨Á¨°¦r ·žždŠ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗošÎµ­´µ…µ¥Â¨³­nŠ¤°
Á¦º°Á—·œš³Á¨Ä®o„n¦·¬´š˜nµŠž¦³Áš«Â®nŠ®œ¹ÉŠÄœ¦µ‡µ 7.0 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“ ¨³¤¸„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥Á¦º°—´Š„¨nµª‹Îµœªœ 143.4
¨oµœµš ¦µ‡µ—´Š„¨nµª‹³¤¸„µ¦Îµ¦³Ã—¥¦·¬´šÄœ˜nµŠž¦³Áš«Á—º°œ¨³ 120,000 Á®¦¸¥­®¦´“‹Îµœªœš´ÊŠ­·Êœ 72 Á—º°œ „µ¦…µ¥Á¦º°
—´Š„¨nµªÁž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠÂŸœ„µ¦¨Šš»œÄœ˜nµŠž¦³Áš«…°Š¦·¬´š®¦º°¦·¬´š¥n°¥ š´ÊŠœ¸Ê®¨´Š‹µ„„µ¦¨Šš»œ—´Š„¨nµªŽ¹ÉŠ‡µ—ªnµ‹³
Á­¦È‹­·ÊœÄœ˜oœže ¡.«. 2551 ¦·¬´š‹³Å—o¦´Îµ¦³‡nµÁ¦º°—´Š„¨nµª
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 2 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— °°¢°¦r ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r
‹Îµ„´— (¤®µœ) ŗošÎµ­´µ¦nª¤„´ Lexmar Engineering Pte. Á¡ºÉ°ŽºÊ°¦³—εœÊε¨¹„ (Saturation Diving System) Ĝ¦µ‡µ
11.75 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 6 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— °°¢°¦r ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´—
(¤®µœ) ŗošÎµ­´µ¦nª¤„´ Jaya Shipbuilding and Engineering Pte. Á¡ºÉ°°°„ ¨³­¦oµŠÁ¦º°­œ´­œ»œ (63-meter DP2
vessel) ¦³—εœÊε¨¹„ (Saturation Diving System) Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 26.39 ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“
สารบัญ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 149

65

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœÅš¥ Á°Á¥œ˜rŽ¸­r ‹Îµ„´— (¤®µœ)
®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š
สำหรั
2550 ¨³
และ ¡.«.
พ.ศ. 2549
2549
­Îµ®¦´บปีžeส­ิ้นœ·Ê สุ­»ด—วัª´นœทีš¸่É 30
30 กั„´นœยายน
¥µ¥œ พ.ศ.
¡.«. 2550

และงบการเงินเฉพาะบริษัท
34

Á®˜»„µ¦–r£µ¥®¨´Šª´œš¸ÉĜŠ„µ¦ÁŠ·œ

34.3 ÁŠ·œ¨Šš»œ
„¨»n¤¦·¬´š¥n°¥
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 26 ¤·™»œµ¥œ ¡.«. 2550 ¨³ª´œš¸É 11 „¦„‘µ‡¤ ¡.«. 2550 š¸Éž¦³»¤ª·­µ¤´Ÿ¼o™º°®»oœ…°Š¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r
‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠ…°Š¦·¬´š ŗo¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®oÁž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo…°Šš»œÁ¦º°œ®»oœ‹µ„Á—·¤®»oœ¨³
10 µšÁž}œ 1 µš ¨³Á¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œ…°Š¦·¬´š‹µ„ 383,205,340 µš Áž}œ 674,537,393 µš ×¥°°„®»oœ­µ¤´Ä®¤n
‹Îµœªœ 291,332,053 ®»oœ ×¥¤¸¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš Ž¹ÉŠ¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ŗo‹—š³Á¸¥œ
Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo…°Šš»œÁ¦º°œ®»oœÂ¨³„µ¦Á¡·É¤š»œ„´„¦³š¦ªŠ¡µ–·¥r Á¤ºÉ°ª´œš¸É 2 ­·Š®µ‡¤ ¡.«. 2550 ¨³ª´œš¸É 9
­·Š®µ‡¤ ¡.«. 2550 ˜µ¤¨Îµ—´ ¨³Á¤ºÉ°ª´œš¸É 11 ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ŗoÁ­œ°…µ¥®»oœ
­µ¤´Á¡·É¤š»œš¸É°°„Ä®¤n‹Îµœªœ 140,000,000 ®»oœÄ®o„nœ´„¨Šš»œÄœ˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r®nŠž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r —oª¥¦µ‡µÁ­œ°…µ¥®»oœ
¨³ 1.56 —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r ¦ª¤Áž}œÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 218.4 ¨oµœ—°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r ¨³Á¤ºÉ°ª´œš¸É 16 ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550 ®»oœ­µ¤´…°Š
¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ŗo‹—š³Á¸¥œŽºÊ°…µ¥Äœ˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r®nŠž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r ¨³Äœª´œš¸É 24 ˜»¨µ‡¤
¡.«. 2550 ¦·¬´šŸ¼o‹´—„µ¦„µ¦‹Îµ®œnµ¥Â¨³¦´ž¦³„´œ„µ¦‹Îµ®œnµ¥Å—očo­·š›·ÍŽºÊ°®»oœ­µ¤´­nªœš¸ÉÁ„·œ„ªnµ‹Îµœªœš¸É‹´—‹Îµ®œnµ¥
(Over-Allotment Option) ‹Îµœªœ 18,000,000 ®»oœÁ˜È¤‹ÎµœªœÄœ¦µ‡µ®»oœ¨³ 1.56 —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r Ž¹ÉŠ‹Îµœªœ®»oœš¸É¦·¬´š Á¤°¦r
Á¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) …µ¥Å—oš´ÊŠ®¤—Áž}œ‹Îµœªœ 158,000,000 ®»oœ Ĝ¦µ‡µ®»oœ¨³ 1.56 —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r ¦ª¤Áž}œÁŠ·œ¦´
Îµ¦³‹µ„„µ¦°°„®»oœ­µ¤´Á¡·É¤š»œÄ®¤n—´Š„¨nµªš´ÊŠ­·Êœ 246,480,000 —°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r Ž¹ÉŠ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´—
(¤®µœ) ŗo‹—š³Á¸¥œÁ¡·É¤š»œš¸ÉÎµ¦³Â¨oª„´„¦³š¦ªŠ¡µ–·¥r ­Îµ®¦´®»oœ‹Îµœªœ 140,000,000 ®»oœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 15 ˜»¨µ‡¤ ¡.«.
2550 ¨³®»oœ‹Îµœªœ 18,000,000 ®»oœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 26 ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550 ¨³¤¸‹Îµœªœ®»oœš¸ÉÁ®¨º°‹Îµœªœ 133,332,053 ®»oœš¸É¥´ŠÅ¤nŗo
°°„¨³¦´Îµ¦³ ×¥„µ¦Á¡·É¤š»œ—´Š„¨nµª¤¸Ÿ¨šÎµÄ®o­´—­nªœ„µ¦™º°®»oœ…°Š¦·¬´šÄœ¦·¬´šÁ¤°¦rÁ¤— ¤µ¦·Åš¤r ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¨—¨Š
‹µ„°´˜¦µ¦o°¥¨³ 78.09 Áž}œ¦o°¥¨³ 55.29 …°Šš»œÎµ¦³Â¨oª (¦ª¤š´ÊŠšµŠ˜¦ŠÂ¨³šµŠ°o°¤)
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 22 ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r (­·Š‡Ãž¦r) ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗošÎµ­´µ¦nª¤„´
Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd.,Ž¹ÉŠ˜´ÊŠ°¥¼nš¸Éž¦³Áš«¤µÁ¨Á¸¥ Á¡ºÉ°¦nª¤„´œ‹´—˜´ÊŠ Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd.,
×¥¤¸š»œ‹—š³Á¸¥œ 100 Á®¦¸¥­®¦´“×¥ Kencana Petroleum Ventures Sdn. Bhd ™º°®»oœÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 25 ¨³¦·¬´š Á¤°¦r
Á¤— —¦·¨¨·ÉŠ‡r (­·Š‡Ãž¦r) ‹Îµ„´— ™º°®»œo Ĝ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 75 ¦·¬´šÄ®¤n—´Š„¨nµª‹´—˜´ÊŠ£µ¥Ä˜o„‘®¤µ¥Â®nŠž¦³Áš«­·Š‡Ãž¦r Á¤º°É ª´œš¸É 19
˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2550
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 10 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2550 ¨³ 1 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2550 Ÿ¼o™º°®»oœ…°Š¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— °°¢°¦r ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ
¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗo¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Á¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œ ‹µ„®»oœ­µ¤´‹Îµœªœ 55,000,000 ®»oœ Ž¹ÉŠ¤¸¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 10 µš
Áž}œ®»oœ­µ¤´‹Îµœªœ 200,300,000 ®»oœ Ž¹ÉŠ¤¸¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 10 µš ¦·¬´š¥n°¥Å—o‹—š³Á¸¥œÁ¡·É¤š»œ„´„¦³š¦ªŠ¡µ–·¥r
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 4 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2550
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 6 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Á¤°¦rÁ¤— °°¢°¦r ÁŽ°¦rª·­ÁŽ­ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´šÅ—ošÎµ­´µ„´
Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. Ĝ„µ¦ŽºÊ°®»oœ­µ¤´‹Îµœªœ 8,162,963 ®»oœ ¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 ¦·Š„·˜¤µÁ¨ÁŽ¸¥ š¸É¦µ‡µ®»oœ
¨³ 4.1 ¦·Š„·˜¤µÁ¨ÁŽ¸¥ ‹Îµœªœ¦ª¤ 33,511,111 ¦·Š„·˜¤µÁ¨ÁŽ¸¥ ‹Îµœªœ®»oœš¸ÉŽºÊ°‡·—Áž}œ¦o°¥¨³ 25 …°Š‹Îµœªœ®»oœš´ÊŠ®¤—…°Š
Worldclass Inspiration Sdn. Bhd.
Á¤º°É ª´œš¸É 17 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š Ú¦¸ÁŽœ ·žždŠ ­·Š‡Ãž¦r ¡¸š°¸ ¸ ‹Îµ„´— Ž¹ŠÉ Áž}œ¦·¬´š¥n°¥Å—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œ‹µ„ 53.6 ¨oµœ
—°¨¨µ¦r­Š· ‡Ãž¦rÁž}œ 58.9 ¨oµœ—°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r Ž¹ÉŠ¦·¬´šÅ—o™º°®»oœÄœ¦·¬´š¥n°¥—´Š„¨nµªÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 100
Á¤ºÉ°ª´œš¸É 18 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2550 ¦·¬´š š°¦r Á¢¦œ—r·¡ ·žždŠ ¡¸š¸°¸ ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥Å—oÁ¡·É¤š»œ‹—š³Á¸¥œ‹µ„ 5 ¨oµœ
—°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦rÁž}œ 10.3 ¨oµœ—°¨¨µ¦r­·Š‡Ãž¦r Ž¹ÉŠ¦·¬´šÅ—o™º°®»oœÄœ¦·¬´š¥n°¥—´Š„¨nµªÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 100

150 รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

66

243 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง ประเทศของเมอร์เมด 2.119. ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ* 14.02 12.55 18.865.59 100.077.35 1.29 74.13 4.518. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทนอื่ น ให้ แ ก่ ส ำนั ก งานสอบบั ญ ชี ส ำหรั บ รอบปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมาเป็ น เงิ น 18.10 159.17 15.19 - - 9.48 1. อื่นๆ 203.059.14 4.79 6.75 1. ค่าบริการ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 1.025.25 การเดินเรือ 5.04 6 .20 953.88 3.34 263.242 บาท ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า ตอบแทนเกี่ ย วกั บ การออกหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพของบริ ษั ท ฯ และการเสนอขายหุ้ น ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของเมอร์เมด สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 151 .39 0.75 0.82 16.00 100.42 1.76 100.00 17.94 205.00 *รายชื่อของบริษัทในธุรกิจหลักแต่ละประเภท ปรากฎอยู่ในหัวข้อการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 1.55 96. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงิน รวม 27.18 การเดินเรือ - - 2.00 21.752. ค่าบริการ ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 203.94 0. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 28.318.97 4.057.820. ค่านายหน้า ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 165.65 0.55 259.โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท) 2548 2549 2550 รายได้ ประเภทธุรกิจ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 1.84 1.99 75.22 2.47 รวม 15.248.

ปัจจัยความเสี่ยง

กลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนเผชิ ญ ความเสี่ ย งหลายอย่ า งที่ อ าจจะมี ผ ลกระทบกั บ ธุ ร กิ จ สถานะทางการเงิ น และ

ผลประกอบการ ของบริษัทฯ และของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

ความผันผวนของอัตราค่าเช่าเรืออาจมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และรายรับของกลุ่ม

อัตราค่าเช่าเรือที่จ่ายให้กับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

ของเรือ และบริการต่างๆ ของเรือ ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงอุปสงค์ของการผลิตสินค้าแห้งเทกอง ระยะทางการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
ทางทะเล ความเปลี่ยนแปลงของการค้าทางทะเล และรูปแบบการขนส่งทางทะเลอื่นๆ จำนวนการรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่

การปลดระวางเรือเก่า สภาพเศรษฐกิจโลก การพัฒนาต่างๆ ในการค้าระหว่างประเทศ การแข่งขันจากการขนส่งประเภทอื่น
ความแออั ด ของท่ า เรื อ และคลอง และจำนวนของเรื อ ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ อาจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อั ต ราค่ า เช่ า เรื อ อย่ า ง

มีนัยสำคัญ ถ้าอัตราค่าเช่าเรือลดลง ผลประกอบการทางการเงิน การคาดการณ์ต่างๆ และความสามารถในการทำกำไร

ในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมาก การขึ้นลงของอัตราค่าเช่าเรืออาจทำให้เกิดความผันผวนในรายได้
และกำไรของกลุ่มบริษัท

เพื่ อ จำกั ด ความผั น ผวนนี้ จุ ด มุ่ ง หมายของกลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนคื อ การให้ บ ริ ก ารกองเรื อ ที่ ห ลากหลายและมี

ความสมดุ ล กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ แบ่ ง เรื อ จำนวนหนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ ช่ า เหมาลำแบบระยะยาว การให้ บ ริ ก ารเรื อ แบบประจำเส้ น ทาง

ซึ่งอัตราค่าระวางเรือมีความผันผวนน้อยกว่า ยังคงเป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งมีสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าและให้บริการแบบ

ไม่ประจำเส้นทางเป็นธุรกิจเสริม กลุ่มบริษัทฯ ยังได้กระจายชนิดของสินค้าที่ขนส่งโดยพยายามไม่มุ่งเน้นไปที่สินค้าชนิดใดชนิด
ชนิดหนึ่ง

มูลค่าตลาดของเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อ

ผลประกอบการและความสามารถในการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง ซึ่งต้องการเงินทุนจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวอื่นๆ
ด้วย มูลค่าตลาดของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลกซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรม อุปสงค์
ของเรือขนส่งสินค้า จำนวน ประเภท อายุและขนาดของเรือเทียบกับกองเรือโลก การแข่งขัน อัตราค่าเช่าเรือ กฎระเบียบ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาของเรือใหม่ การซื้อเรือเพิ่มในช่วงที่มีอุปสงค์ของการใช้เรือสูงอาจจะเป็นเหตุผลใน

เชิงธุรกิจที่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดของกองเรือให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาพทางการเงิน

ของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหารายได้มากเพียงพอ (เนื่องจากอัตราค่าเช่าเรือลดลง) เพื่อหักกลบกับค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มมากขึ้น

มูลค่าของเรือที่ลดลง อาจมีผลกับความสามารถของกลุ่มในการหาเงินสดให้เพียงพอ และสามารถนำไปสู่การผิดนัด
ชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้มูลค่าตลาดของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอาจตกลงต่ำกว่ามูลค่า

ทางบัญชี เนื่องจากเรือมีอายุเพิ่มขึ้นและอาจเกิดผลขาดทุน ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ขายเรือในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี

นโยบายของกลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซน คื อ การปลดระวางหรื อ ขายเรื อ ของเราเมื่ อ เรื อ มี อ ายุ ต ามเกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้

และแทนที่ด้วยแผนการปรับปรุงกองเรือใหม่ในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนเพื่อรับนโยบายปรับปรุง
กองเรือใหม่ในปี 2550 โดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและเงินกู้ร่วมหลายสถาบัน
(syndicated loans) จำนวน 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้นำมาใช้ในการชำระ
หนี้ เ งิ น กู้ จ ากธนาคารในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า แห้ ง เทกองของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ทำให้ ก องเรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า แห้ ง เทกอง

ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันปลอดจากภาระจำนองและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้ใดๆ

152 รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

ความผันผวนของการผลิตน้ำมัน ราคาน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงอาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาวะทาง

การเงินและผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

บริ ษั ท ที่ ข นส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก คื อ ต้ น ทุ น น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาจะอยู่ ใ นช่ ว ง

ร้อยละ 22.48 ถึง 27.73 ของต้นทุนการดำเนินงานของเรือทั้งหมด เมื่อไม่กี่ปีมานี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ราคาสูงสุดของน้ำมันดิบอยู่ที่ 77.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมัน
อาจยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างนี้ต่อไป กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในกรณีให้บริการเดินเรือ
แบบประจำเส้นทาง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องรับภาระจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเรือทั้งหมด
(เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน) ก่อนที่จะมีการปรับราคาในการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง

ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แม้ว่าข้อกำหนดในการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลักภาระ
ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปให้บริษัทลูกค้า และสามารถแก้ไขเงื่อนไขในสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ การเพิ่มของราคาต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นอัตราค่าเช่าเรือหรือไม่สามารถชดเชยต้นทุนค่า

เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากลูกค้าได้

นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการแบ่งกองเรือในสัดส่วนร้อยละ 30 ถึง 40 ไปใช้ในการให้บริการให้เช่าเหมาลำ
แบบเป็นระยะเวลาซึ่งจะช่วยจำกัดค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนจะป้องกันความเสี่ยง

จากราคาน้ำมันเป็นครั้งคราว และเมื่อต้นทุนน้ำมันมีการป้องกันความเสี่ยงแล้ว ต้นทุนเหล่านี้อาจจะถูกผลักไปที่ลูกค้า

ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจากการให้บริการเช่าเหมาลำระยะสั้นในตลาดเช่าเรือระยะสั้น​

อาจทำให้เกิดความผันผวนต่อความสามารถในการทำกำไร

อัตราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นหลายตลาดที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนดำเนินธุรกิจอยู่นั้นมีความหลากหลาย

อย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ จำนวนเรือในกองเรือโลก การกระจายกำลังเรือ การที่มีเรือใหม่เข้ามาในตลาด
การปลดระวางเรือเก่า และอุปสงค์ของสินค้าที่จะขนส่ง นอกจากนี้จุดที่เรือวิ่งรับขนส่งสินค้ายังมีผลต่อความสามารถของ

กลุ่มบริษัทฯ ในการใช้เรืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของความต้องการในการเช่าเรือ
ในระยะสั้นและสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ร้อยละ 72 ของรายได้จาก

ค่าระวางรวม และร้อยละ 67 ของรายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวได้มาจากการให้บริการแบบประจำเส้นทาง การ

ให้เช่าเหมาลำและสัญญาอื่นๆ ที่มีการกำหนดราคาตามตลาดเช่าเรือระยะสั้น จากการที่กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
มีรายได้บางส่วนจากการให้เช่าเรือที่อัตราตลาดเช่าเรือระยะสั้น การลดลงของอัตราค่าเช่าเรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจึงมี

ผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ

นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือ การสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอตลอดปี โดยการทำสัญญากับลูกค้าไว้ล่วงหน้า

ชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาและจากสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ดังนั้นจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นได้

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทโทรีเซนในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความเจริญเติบโต

ของกลุ่มธุรกิจ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อ
เรือใหม่เป็นจำนวนหลายลำ และจะมองหาโอกาสในการซื้อเรือใหม่ และ/หรือซื้อเรือมือสองต่อไปเรื่อยๆ ในการบริหารกองเรือ
และแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ โดยไม่ลดคุณภาพการบริการให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้าจะขึ้นอยู่กับพนักงาน

ลูกเรือ และเจ้าหน้าที่บนฝั่ง รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ ก็ไม่สามารถ
สารบัญ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 153

มั่นใจได้ว่าทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ จะประสบผลสำเร็จในการบริหารแผนการขยายและปรับปรุง

กองเรือใหม่ได้

นอกเหนือจากแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ อีกส่วนของกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการหาโอกาส
ในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่ๆ และหาบริการใหม่ๆ (ตัวอย่างเช่น การขยายไปสู่การให้บริการต่างๆ นอกชายฝั่ง)

ซึ่งจะช่วยทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการแข่งขัน หรือต่อยอดจากสายธุรกิจที่มีอยู่ในขณะนี้ กลุ่มบริษัทฯ
อาจจะไม่ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติตามกลยุทธ์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้วางไว้

นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ และพัฒนาระบบพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550
กลุ่มบริษัทฯ เริ่มทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศครั้งใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ระบบสำหรับกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า
แห้งเทกองนั้นครบวงจรและเสร็จสมบูรณ์ในปี 2551 สำหรับปี 2551 และปีต่อๆ ไป ผู้จัดการระดับอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ

จะเข้าสู่ระบบ “การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน” โดยที่โบนัสในอนาคตจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ และ
ผลงานของแต่ละบุคคล ตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะกลาง

ถ้ากลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
รายได้และความสามารถในการทำกำไรจะลดลง

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและผู้ประกอบการใหม่ๆ สามารถเข้า

สู่ธุรกิจนี้ได้อย่างไม่ยากนัก (แม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง) กลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันโดยเน้นเรื่องราคาและการ
บริการให้กับลูกค้า ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ และคุณภาพและความยืดหยุ่นของกองเรือบริษัทในการบริการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ คู่ แ ข่ ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ หลายแห่ ง มี เ งิ น ทุ น และทรั พ ยากรด้ า นอื่ น ๆ มากกว่ า มี ก องเรื อ ใหญ่ ก ว่ า กองเรื อ ของ

กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่า หรือมีการเข้าไปในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ดีกว่า ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ

ในตลาดระหว่างประเทศไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ มีอิทธิพลในการกำหนดระดับราคาได้ และอัตราส่วนแบ่งตลาดของ

กลุ่มบริษัทฯ ถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

ในช่วงขาขึ้นของตลาด มักจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด (มีความเป็นไปได้ที่จะรวมถึงผู้ประกอบการเรือ
บรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่มีขนาดใหญ่กว่าและผู้ประกอบการเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในปัจจุบัน) ดังนั้นจึงทำให้มีผู้ประกอบ
การรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น และส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น ดังนั้นถ้าดูตามแนวโน้มในอดีตก็จะ

เห็นว่า เมื่อมีการเติบโตในตลาดโลกสูง หรือมีการเปลี่ยนสมดุลการค้าที่ทำให้เกิดตลาดที่เติบโตและมีอัตราค่าระวางสูง จากนั้น
ก็จะมีการเพิ่มขนาดระวางบรรทุกมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปสู่ช่วงซบเซา โดยความกดดันทางด้านราคาจะรุนแรง

และอัตราค่าเช่าเรืออาจลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจต้องมีรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ไม่ได้คาดการณ์
ล่วงหน้า

ในกรณีที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนได้รับความเสียหาย (เช่น จากสภาพอากาศหรืออุบัติเหตุ) เรือเหล่านี้จะถูกนำ

ไปซ่อมแซมที่อู่แห้ง ซึ่งต้นทุนและระยะเวลาการซ่อมที่อู่แห้งนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงเป็นไปได้ที่ค่าซ่อมแซมนั้นอาจ

เป็นเงินจำนวนที่สูงและไม่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกัน การสูญเสียรายได้ในระหว่างที่เรือเหล่านี้ถูกซ่อมแซมและ
ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการซ่อมแซมเหล่านี้ จะทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง นอกจากนี้ในบางครั้ง
พื้นที่สำหรับการนำเรือเข้าอู่แห้งนั้นมีจำนวนจำกัด และไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการนำเรือไปซ่อมแซมอีกด้วย

นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนในด้านของกฏระเบียบต่างๆ ของรัฐบาลและมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยหรือด้านอุปกรณ์อื่นๆ อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้กับเรือ
ที่มีสภาพเก่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานเหล่านั้น ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ

บางลำเป็นเวลานาน หรือเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ต้องเข้ารับ
การซ่อมแซมเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
154 รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

145 เดทเวทตัน และมีอายุเฉลี่ย 18. เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะถูกหยุดการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อตรวจเช็คสภาพเรือและ การดูแลรักษาเรือตามปกติ ในกรณีที่เรือจำเป็นต้องถูกซ่อมแซมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็จะทำให้เวลาที่จะนำเรือกลับมา ใช้ประโยชน์ขยายออกไป ความล่าช้าดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งก็จะมีผลต่อการดำเนินงาน และสภาวะทางการเงิน นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อรักษามาตรฐานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ให้อยู่ในระดับสูง เพื่อจำกัดระยะเวลาการหยุดใช้งาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการกำหนดช่วงเวลาการเข้าอู่แห้งของ กองเรือล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งถึงสองปี และเจรจาขอพื้นที่ในอู่แห้งล่วงหน้า ในหลายๆ กรณีเราได้เจรจากับอู่ต่อเรือที่เรา ต้องการเพื่อกำหนดราคาการนำเรือเข้าอู่แห้ง และเพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะอยู่ใกล้กับสถานที่เหล่านี้ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่เรือต้อง เข้าอู่แห้ง ความล่าช้าในการรับมอบเรือใหม่ หรือการซ่อมแซมเรือที่มีอยู่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ ของกลุ่มบริษัทโทรีเซน แผนงานในการปรับปรุงกองเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปของกลุ่มบริษัทโทรีเซน มีจุดประสงค์เพื่อลดอายุเฉลี่ยของ กองเรือ โดยแผนที่จะสั่งซื้อเรือต่อใหม่ในอนาคตนั้น จะมีการรับมอบตรงเวลาและจะสามารถใช้งานได้ตามแบบที่กำหนดไว้ ความล่าช้าอย่างมากในการรับมอบเรือ หรือการมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งก็จะมีผลต่อผลการดำเนินงาน และสถานภาพการเงินของบริษัทฯ ความล่าช้าในการส่งมอบเรืออาจเกิดขึ้น จากปัญหาของอู่ต่อเรือ การไม่สามารถชำระหนี้ หรือเหตุสุดวิสัยที่กลุ่มบริษัทฯ หรืออู่ต่อเรือไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุ ผลอื่นๆ ในกรณีที่เหตุการณ์เหล่านี้และความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายหรือมีการทำประกัน ไม่เพียงพอ อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการที่จะหาอู่ต่อเรือที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์การต่อเรือที่เพียงพอ และมี ทีมงานดูแลการต่อเรือใหม่ที่แข็งขัน ซึ่งจะทำการตรวจสอบดูแลการต่อเรือของกลุ่มบริษัทฯ สม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเรือที่มีคุณภาพได้รับการแจ้งเตือน ถ้ามีความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการส่งมอบเรือล่าช้า ต้นทุนการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะเพิ่มมากขึ้น และความสามารถในการใช้เชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพจะลดลงในขณะที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีอายุงานมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้ของ กลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของกลุ่มบริษัทโทรีเซนซึ่งมีอายุสูงสุด 25 ปี มีขนาด ระวางบรรทุกเฉลี่ยประมาณ 28.04 ปี โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและต้นทุนอื่นๆ ใน การรักษาเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุงานของเรือ โดยปกติแล้วเรือเก่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่า เรือที่เพิ่งต่อขึ้นใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดูแลรักษามากขึ้น และมีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีคุณภาพลดลง จึงอาจทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงและลดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล ความปลอดภัยหรือมาตรฐานของอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุของเรือ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านั้น และอาจจำกัดลักษณะของประเภท การให้บริการของเรือได้ แผนการปรับปรุงกองเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอายุเฉลี่ยของกองเรือในช่วงระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้านี้ และโดยทั่วไปแล้วเรือสั่งต่อใหม่มักจะมีความสามารถในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเรือเก่า กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจไม่ได้รับใบรับรองของสถาบันจัดอันดับชั้นเรือ เรือแต่ละลำจะต้องมีการตรวจสอบตามกำหนด การตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบระหว่างกาล การตรวจสอบ เพื่อเข้าอู่แห้ง และการตรวจสอบแบบพิเศษต่างๆ และบางครั้งเรือต้องผ่านการตรวจสอบอื่นๆ ตามกฏและข้อบังคับของ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 155 .

ประเทศที่เรือจดทะเบียนไว้ โดยปกติแล้วจะมีการสำรวจเพื่อเข้าอู่แห้ง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบส่วนที่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลาสองครั้ง ภายในเวลาห้าปี ถ้าเรือลำใดไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่ผ่านการตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบระหว่างกาล การตรวจสอบ เพื่อเข้าอู่แห้ง และการตรวจสอบแบบพิเศษ หรือการตรวจสอบอื่นๆ ที่ทำโดยสถาบันจัดอันดับ เรือลำนั้นจะไม่สามารถทำการ ค้าระหว่างท่าเรือและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ การที่เรือไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่สามารถผ่านการตรวจสอบนั้น อาจทำให้เรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้บริษัทประกันลดความคุ้มครอง ซึ่ง การที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้และการไม่สามารถปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัท โทรีเซนลดลงอย่างมาก ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน อุตสาหกรรมการให้บริการนอกชายฝั่งนั้นขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งได้รับผล กระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการงานขุดเจาะนอกชายฝั่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยผ่านเมอร์เมด และธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอุปสงค์โลกและราคาของน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะในกิจกรรมการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ซึ่งเมอร์เมดให้บริการอยู่ บริษัทต่างๆ ที่สำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสำรวจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้อุปสงค์ของงานบริการนอกชายฝั่งต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนลดตามลงไปด้วย แม้ว่า กิจกรรมการขุดเจาะนอกชายฝั่งและกิจกรรมการผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2548 และ 2549 ไม่สามารถมั่นใจได้ว่ากิจกรรมจะดำเนิน ต่อไปในระดับนี้หรือเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การใช้เวลาขุดเจาะและการผลิตที่ยาวนานออกไปอาจมีผลต่อธุรกิจและผลการ ทำงานของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทโทรีเซนมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเฉพาะต่างๆ เช่น วิศวกรรมโยธาใต้น้ำและการขุดเจาะน้ำมันเพื่อช่วยลดความ ผันผวนของรายได้ ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปลายน้ำ (downstream) โดยเฉพาะการ ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างที่มีอยู่ ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย โดยไม่ต้องคำนึงถึง ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะเป็นอย่างไร เรือขุดเจาะจะนำไปใช้ในงานขุดเจาะในส่วนของการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็น ส่วนที่มีความผันผวนน้อยกว่าส่วนงานขุดเจาะด้านอื่นๆ อุ ป สงค์ ข องธุ ร กิ จ งานบริ ก ารนอกชายฝั่ ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ขึ้ น อยู่ กั บ ความผั น ผวน และผลของการ ดำเนินงานให้บริการนอกชายฝั่งต่างๆ อาจมีความผันผวน อุปสงค์ของการบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความผันผวนในช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูงแต่อุปทานมีอยู่ จำกัด และเมื่ออัตราค่าเช่าเรือสูง มักจะตามด้วยช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต่ำ ทำให้อุปทานล้นตลาด และมีผลต่ออัตราค่าเช่าเรือต่ำ การที่มีเรือสั่งต่อใหม่ เรือที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง เรือขุดเจาะ หรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเข้ามาใหม่ในตลาด ทำให้เกิดอุปทานในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ยากต่อการขึ้นอัตราค่าเช่า หรืออาจมีผลทำให้อัตราค่าเช่าลดลงไป ช่วงเวลา ที่มีอุปสงค์ต่ำทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และทำให้สินทรัพย์ต่างๆ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในบางช่วงเวลา ทรัพย์สิน ที่ให้บริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน หรือไม่เช่นนั้นแล้วกลุ่มบริษัทฯ ต้องยอม ทำสัญญาที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำตามสภาพตลาดในอนาคต นอกจากนี้ความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการต่อสัญญา หรือ ทำสัญญาใหม่ และเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาที่มีการพิจารณาสัญญาต่างๆ ดังกล่าว 156 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

นอกจากนี้ เ นื่ อ งด้ ว ยสั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารงานวิ ศ วกรรมโยธาใต้ น้ ำ ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น สั ญ ญาระยะสั้ น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เนื่องด้วย ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นธุรกิจที่ทำสัญญาเป็นโครงการ ดังนั้นกระแสเงินสดหมุนเวียนของ กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งจึงไม่อาจคาดเดาได้และอาจไม่สม่ำเสมอ และจากความผันผวนของอุปสงค์ของกลุ่มธุรกิจ งานบริการนอกชายฝั่ง อาจทำให้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งผันผวนได้ ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานหลายอย่าง ธุ ร กิ จ งานบริ ก ารนอกชายฝั่ ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย งหลายอย่ า งที่ ม าจากอุ ต สาหกรรมน้ ำ มั น และ ก๊าซธรรมชาติ อาทิ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ระเบิด การทะลักของน้ำมันออกจากบ่อ การเผชิญกับความดันผิดปกติ การระเบิด ของปล่องภูเขาไฟ ท่อน้ำมันแตกและน้ำมันรั่ว ความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้อาจมีผลตามมาอย่างร้ายแรง รวมทั้งการสูญเสียของ ชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือของบริษัทลูกค้า สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง และความเสียหายต่อ ชื่อเสียงกลุ่มบริษัทฯ ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากความขัดข้องของอุปกรณ์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ในการซ่อมแซมนานและทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องสูญเสียไป กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องหยุดการดำเนินการบางส่วนถ้า มีอุปกรณ์สำคัญส่วนใดชำรุดจนกว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถทดแทน และ/หรือ ซ่อมแซมส่วนนั้นได้ ความล้มเหลวในระบบ การทำงานหลักอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือ และอุปกรณ์ และข้อพิพาททางการเมืองหรือทางกฏหมายที่ยืดเยื้อและมีผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ กรณีที่กล่าวมามีผลกระทบต่อชื่อเสียงกลุ่มบริษัทฯ สภาวะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และความสามารถ ของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบริการนอกชายฝั่งต่อไป นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการลงทุนเป็นจำนวนมาก ในการรักษากองเรือของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอก ชายฝั่งให้มีมาตรฐานให้อยู่ในระดับสูงเพื่อลดช่วงเวลาเครื่องเสีย นอกจากนี้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มีการเน้นย้ำมากขึ้น ลูกค้าจึงมีการตรวจสอบกองเรืออยู่เป็นประจำ และได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ เพื่อบันทึกในโครงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา กองเรือ ลู ก ค้ า ในตลาดเฉพาะกลุ่ ม ของธุ ร กิ จ งานบริ ก ารนอกชายฝั่ ง มี จ ำนวนจำกั ด และการสู ญ เสี ย ลู ก ค้ า ที่ สำคัญอาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประกอบการทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ลูกค้าที่มีศักยภาพในธุรกิจนี้มีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะในธุรกิจขุดเจาะ และจำนวนโครงการที่มีศักยภาพในธุรกิจ บริการนอกชายฝั่งก็มีจำนวนจำกัดเช่นกัน ในปีหนึ่งๆ จำนวนสัญญาและโครงการไม่กี่โครงการมีสัดส่วนที่สำคัญต่อรายได้ ของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้เนื่องด้วยเมอร์เมดมีเรือขุดเจาะทั้งสิ้น 2 ลำ จึงสามารถให้บริการงาน ขุดเจาะแก่ลูกค้าไม่เกิน 2 ราย ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น การสูญเสียลูกค้าของธุรกิจการขุดเจาะไปรายหนึ่งทำให้มีผลกระทบ ต่อธุรกิจการขุดเจาะ ถ้าเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าที่สูญเสียไปได้ เหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ ต่อรายได้และผลกำไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รายได้และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง และผลประกอบการทางการเงินของ กลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนอาจได้ รั บ ผลกระทบถ้ า ลู ก ค้ า สำคั ญ รายใดของเมอร์ เ มดยกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ปฏิ เ สธไม่ ย อมทำสั ญ ญา กับเมอร์เมด และกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าเหล่านี้ได้ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 157 .

ถ้ า ธุ ร กิ จ งานบริ ก ารนอกชายฝั่ ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถบริ ห ารการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งได้ซื้อเรือขุดเจาะ 2 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรม โยธาใต้น้ำ 3 ลำ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งได้ประกาศแผนที่จะซื้อเรือขุดเจาะใหม่1 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธา ใต้น้ำที่ต่อใหม่อีก 1 ลำ จะมีระยะเวลาห่างระหว่างเวลาที่กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งซื้อเรือขุดเจาะหรือเรือสนับสนุนงาน วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และเวลาที่เรือขุดเจาะหรือเรือดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานได้ ในช่วงเวลานั้น สภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลง อย่างเช่นกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งอาจไม่สามารถได้รับผลตอบแทนอย่างที่คาดหวัง ได้ ถ้ากลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งไม่สามารถบริหารเรือที่ซื้อมาใหม่ และเรือต่อใหม่ที่จะได้มาทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างมาก แผนการขยายกิจการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งต้องการความใส่ใจในด้านการบริหารอย่างมาก และ ต้องการทรัพยากรที่สำคัญ ทั้งในแง่การเงินและบุคลากรจากการเติบโตของกลุ่ม ธุรกิจ งานบริการนอกชายฝั่ง ซึ่ งส่งผล ให้มีความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการและทรัพยากรอื่นๆ มีมากขึ้น ถ้าเมอร์เมดไม่สามารถจัดหาทรัพยากร บุคคลที่มีความชำนาญ ไม่สามารถปรับปรุงการดำเนินการให้บริการนอกชายฝั่งและระบบทางการเงิน การบริหารจัดการ และข้อมูลทางด้านกฎหมาย/การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจนอกชายฝั่งแล้ว อาจส่ง ผลกระทบต่อผลการดำเนินการของเมอร์เมดและกลุ่มบริษัทฯ อย่างมาก นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ และพัฒนาระบบพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการระดับอาวุโสของเมอร์เมดจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลของงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มเมอร์เมด ในระยะสั้นและระยะกลาง อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ งานบริ ก ารนอกชายฝั่ ง ของกลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง ทางด้านราคา ตลาดและภูมิภาคที่กลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งทำธุรกิจอยู่มีการแข่งขันสูง ราคามักเป็นปัจจัยสำคัญใน การกำหนดว่าผู้รับเหมารายใดจะได้สัญญา คู่แข่งบางรายมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่ากลุ่มบริษัทฯ โดยมีกองเรือที่หลากหลายกว่า หรือกองเรือที่มีลักษณะจำเพาะกว่า มีทรัพยากรที่มากกว่าของกลุ่มบริษัทฯ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และสามารถเข้าไปถึง ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ได้ ดี ก ว่ า และ/หรื อ มี ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ที่ ต่ ำ กว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ท ำให้ คู่ แ ข่ ง เหล่ า นี้ ส ามารถรั บ สถานการณ์ขาลงของอุตสาหกรรมได้ดีกว่า สามารถแข่งขันเรื่องราคาได้ และเคลื่อนย้าย สร้าง และ/หรือ หาสินทรัพย์ เพิ่มเติมได้ ซึ่งปัจจัยทั้งปวงนี้มีผลต่อยอดขายและความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการขยายกิจการของเมอร์เมดและการลดต้นทุนของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง ต้นทุนต่างๆ ที่เพี่มขึ้นของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจมีผลกระทบต่อความ สามารถในการทำกำไรของสัญญาระยะยาว สัญญาทั้งหมดที่ได้ทำกับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งสำหรับบริการการขุดเจาะและสัญญาบริการ วิศวกรรมโยธาใต้น้ำบางฉบับ มีการกำหนดราคาค่าบริการคงที่ในระยะยาว สัญญาระยะยาวอัตราคงที่เหล่านี้ จำกัดความ สามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการปรับอัตราค่าบริการตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุน เช่นต้นทุนเงินเดือน และต้นทุนอะไหล่ และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้และผันผวนตามเหตุการณ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ 158 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

the International Convention for Safety of Life at Sea และ the International Security Code for Ports and Ships) ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ต้องได้รับการอนุญาตและการอนุมัติรับรองในการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องต่ออายุใบอนุญาตเพื่อทำธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง หรือต้องขอรับใบอนุญาตและใบรับรอง ใหม่ อย่างไรก็ตามไม่อาจมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าว ตามกรอบเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไว้หรือไม่ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุ รักษา หรือได้มาซึ่งใบอนุญาตหรือใบรับรอง ดังกล่าว อาจทำให้การดำเนินงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ สะดุด หรือล่าช้า และอาจส่งผลกระทบต่อการบริการ นอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 159 . Management Code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention. การบำรุงรักษา และซ่อมแซมเรือขุดเจาะ และเรือของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งมีค่าใช้จ่ายสูง การดำเนินงานของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งขึ้นอยู่กับทรัพย์สิน อย่างเช่นเรือขุดเจาะ และเรือสนับสนุนงาน วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องบำรุงรักษาเรือขุดเจาะและเรือเหล่านี้ให้มีมาตรฐาน และเพื่อรักษามาตรฐาน ของเรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เช่น เรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำต้องเข้ารับ การบำรุงรักษาที่อู่แห้งทุกๆ 5 ปี การบำรุงรักษาเรือที่อู่แห้งนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและไม่สามารถประกันได้ว่าจะไม่มี ค่าใช้จ่ายเกินงบ กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงเรือขุดเจาะหรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใหม่ หรือ ต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซื้ออะไหล่และทรัพย์สินเพิ่มเติม นอกจากนี้เนื่องจากเรือขุดเจาะและเรือหลายลำของ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ใช่เรือใหม่ ต้นทุนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือเหล่านั้นอาจจะสูงกว่าเรือที่สั่งต่อใหม่ เนื่องจากไม่อาจมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถหาเงินสดจากการดำเนินงาน หรือจัดหาเงินกู้ยืม หรือเงินทุน โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือเพียงพอเพื่อดำเนินการตามนี้ได้ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เพียงพอเพื่อ การดำเนินงานได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง เมอร์เมดสามารถจัดหาเงินทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงค์โปร์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และจากการมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจะทำให้เมอร์เมดสามารถเข้าสู่ตลาดหนี้ (debt markets) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่จะเกิดขึ้น ความเสี่ยงทั่วไปของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ต้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบการเดินเรือทะเล และภาระผูกพันต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากและอาจมีผลกระทบ อย่างมากต่อผลการดำเนินงานและสถานภาพการเงินของกลุ่มบริษัทฯ การดำเนินงานขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลและบริการนอกชายฝั่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎบัตร ต่างๆ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการบริหาร การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า และการปล่อยปิโตรเลียมและสารพิษ ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะ และเพื่ออนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเล รวมทั้งกฏหมายและระเบียบ ของประเทศ รัฐ และท้องถิ่นอื่นที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่เรือให้บริการ หรือจดทะเบียน การดำเนินงานขนส่งทางทะเลของเรือ สินค้าแห้งเทกองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการประกัน และข้อกำหนดความรับผิดชอบทางด้านการเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือจะต้องทำตามเงื่อนไขการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การอบรมและข้อกำหนด ที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ า งเข้ ม งวด และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การทางด้ า นความปลอดภั ย ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง และกระบวนการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉิน กฎระเบียบเหล่านี้รวมทั้ง ภาคผนวกที่หกของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การป้องกันมลภาวะจากเรือ ข้อปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่อการเดินเรือที่ปลอดภัยและป้องกันมลภาวะ อนุสัญญา ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเล และกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยระหว่างประเทศสำหรับท่าเรือ และเรือ (International Convention for Prevention of Pollution from Vessels.

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงทางธุรกิจอันเนื่องมาจากความสูญเสียและภาระหนี้สิน และ ถ้าบริษัทฯ ไม่มีการประกันที่เพียงพอต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงหรือภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบ อย่างมากต่อสถานภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ ความสู ญเสียของทรัพย์สินทางทะเลอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ซึ่ งรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวน การชน การเกยตื้น อัคคีภัย เครื่องยนต์ขัดข้อง ความผิดพลาดของบุคคลากร เรืออาจถูกกักบริเวณ หรือเรืออาจจมและมีการรั่วไหลของ น้ำมันที่ทำให้เกิดมลภาวะ ซึ่งอาจทำให้ถูกบุคคลอื่นเรียกร้องค่าเสียหาย นอกจากนี้สินค้าในเรืออาจติดไฟ ระเบิด และ สารพิษอาจเป็นอันตรายต่อเรือ คน และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ในการออกแบบ และการปฏิบัติการของกองเรือ กลุ่มบริษัทโทรีเซนเคยประสบกับอุบัติเหตุและเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรือเป็นบางครั้ง และ ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันอีกในอนาคต แม้ว่ากลุ่มบริษัทโทรีเซนจะสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายส่วนใหญ่ได้จากบริษัทประกันภัย ค่าชดเชย ความเสียหายอาจต้องมีการหักเงินความเสียหายส่วนต้น และอาจมีข้อจำกัดอื่นๆ ซึ่งทำให้ไม่อาจแน่ใจได้ว่าการประกันภัยของ กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทั้งหมดเสมอ หรือแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถทำตาม เงื่อนไขตามข้อบังคับของการประกันที่เกี่ยวข้องสำหรับการชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย ถ้าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึง กันเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาจทำให้เกิดความสูญเสียโดยตรงหรือมีภาระหนี้สินต่างๆ ความสูญเสียของกำไร หรือต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงาน สภาพทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่ได้มีการประกันที่เกี่ยวกับความสูญเสียของกำไร การสูญเสียของการว่าจ้าง ความล่าช้า ความสูญเสียที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือความสูญเสียของรายได้จากการที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นข้อ เรียกร้องต่อบุคคลที่สาม นอกจากนี้ความเสี่ยงบางอย่าง เช่น ความเสียหายทางเคมีชีวภาพไม่สามารถประกันได้ และจากการ ที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลเพิ่มมากขึ้น ผู้รับประกันและสมาคมพีแอนด์ไออาจขอเพิ่ม ค่าเบี้ยประกันได้ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ต้องการ หรือมีความเสียหายใดที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับ ผิดชอบและไม่ได้ครอบคลุมด้วยกรมธรรม์ที่มีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โอกาสในอนาคต สภาพทางการเงิน และ ผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ สมาคมพีแอนด์ไอที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นสมาชิกอยู่ อาจขอให้สมาชิกเพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนจะได้ รั บ การชดเชยความเสี ย หายสำหรั บ ภาระหนี้ สิ น บางอย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะที่ เ รื อ ของ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ จากการเป็นสมาชิกของการคุ้มครองและการชดเชยความเสียหายหรือสมาคมพีแอนด์ไอ สมาคม พีแอนด์ไอเป็นสมาคมการประกันที่สมาชิกต้องช่วยออกเงินเพื่อช่วยสมาชิกคนอื่นรับผิดชอบความสูญเสียต่างๆ สมาคม พี แ อนด์ ไ อมี จุ ด ประสงค์ ใ นการให้ ป ระกั น ซึ่ ง กั น และกั น ในกลุ่ ม โดยวั ด จากจำนวนน้ ำ หนั ก เป็ น ตั น รวมของเรื อ ของสมาชิ ก การชดเชยความเสียหายจะจ่ายตามเบี้ยประกันรวมของสมาชิกสมาคมทั้งหมด แม้ว่าอาจมีการขอให้เพิ่มการสนับสนุนทาง ด้านการเงิน ถ้าเบี้ยประกันรวมไม่พอที่จะชำระค่าเรียกร้องชดเชยความเสียหายที่ส่งให้กับสมาคม การเรียกร้องความเสียหาย ที่ยื่นให้กับสมาคม อาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากสมาชิกของกลุ่มรวมทั้งการเรียกร้องต่างๆ ต่อสมาคมจาก สมาคมพีแอนด์ไออื่นๆ ที่ทางสมาชิกมีข้อตกลงระหว่างสมาคม สมาคมพีแอนด์ไอที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่อาจขอให้ สมาชิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่ม และจำนวนเงินเพิ่มดังกล่าวอาจมีจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงินและ ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 160 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

ถ้ า กลุ่ ม บริ ษั ท โทรี เ ซนไม่ ส ามารถดึ ง ดู ด และรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพสำหรั บ ธุ ร กิ จ ของ

กลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือความสามารถในการหา อบรม และรักษา

เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถที่เหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติงานประจำการเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีฝีมือเพื่อปฏิบัติการในเรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงาน
วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ตลาดของเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์นั้น มีความแข่งขันสูงและเติบโตขึ้นมากในไม่กี่
ปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โอกาสในการจ้างงานอื่นๆ และเงินเดือนที่สูงขึ้น ไม่สามารถประกันได้ว่า

กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จะประสบความสำเร็ จ ในการสรรหาและอบรมบุ ค ลากรที่ มี ฝี มื อ ในราคาที่ ส มเหตุ ส มผล ถ้ า กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ

ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ และความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนิน
การอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทางต้นทุน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าอัตราเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่
เป็นคนไทยที่ปฏิบัติการในทะเลจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ตามมาตรฐานแรงงานของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
แรงงานในทะเล (International Maritime Labour Convention) ในปี 2552

การดำเนินการของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของลูกค้า

กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงจากความสูญเสียจากการไม่ชำระเงิน หรือการที่ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามสัญญา

ถ้าลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ รายสำคัญรายใดไม่ชำระเงินหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในช่วงธุรกิจซบเซาอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ หรือผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ถ้าลูกค้าสำคัญรายใดของกลุ่มบริษัทฯ ผิดนัดชำระ
หนี้ ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ ผลจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้จะส่งผลกระทบรุนแรง
มากต่อธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งที่อายุสัญญามีระยะเวลายาวกว่า มูลค่าของสัญญาสูงกว่าและมีจำนวนสัญญาน้อยกว่า

นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการทำงานร่วมกับบริษัทลูกค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการคัดเลือก
จากภายในของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว หรือในกรณีที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทฯ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มปฎิบัติงานตาม

ที่ได้รับมอบหมาย

สารบัญ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 161

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตาราง 37 : การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
รายชื่อกรรมการ
ณ 30 กันยายน 2549 เปลี่ยนแปลง ณ 30 กันยายน 2550
725,030
(200,000)
525,030
1.
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
คู่สมรส
494,000
(227,000)
267,000
157,580
15,500
173,080
2.
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
คู่สมรส
0
0
0
0
0
0
3.
นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม *
คู่สมรส
0
0
0
0
0
0
4.
ดร. พิชิต นิธิวาสิน
คู่สมรส
0
0
0
5.
นายบียอร์น ออสตรอม
0
0
0
0
0
0
6.
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ **
คู่สมรส
0
0
0
20,500
(20,500)
0
7.
ดร. ศิริ การเจริญดี *
คู่สมรส
0
0
0
20,000
0
20,000
8.
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ *
คู่สมรส
0
0
0
1,157,000
0
1,157,000
9.
นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว
คู่สมรส
0
0
0
0
0
0
10.
นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย ์
คู่สมรส
0
0
0
11.
นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น
45,000
0
45,000
รวม
2,619,110
(432,000)
2,187,110
หมายเหตุ : * นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ดร. ศิริ การเจริญดี นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550

** นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตาราง 38 : การถือครองหุ้นโดยผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
รายชื่อผู้บริหาร
ณ 30 กันยายน 2549
157,580
1.
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
คู่สมรส
0
0
2.
นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์
คู่สมรส
0
0
3.
นายอีวาร์ ฮาร์ราลด์ ซอสส์
คู่สมรส
0
4.
นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น
45,000
5.
นางสาวนุช กัลยาวงศา
6,750
2,000
6.
นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ ์
คู่สมรส
0
รวม
211,330
หมายเหตุ : ไม่รวมถึงการถือครองหุ้นของผู้บริหารในบริษัทย่อย
162 รายงานประจำปี 2550

สารบัญ

เปลี่ยนแปลง
15,500
0
0
0
0
0
0
5,000
0
0
20,500

ณ 30 กันยายน 2550
173,080
0
0
0
0
0
45,000
11,750
2,000
0
231,830

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตาราง 39 : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 กันยายน 2550 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)
ลำดับที่
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
1.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
178,612,132
2.
Goldman Sachs International
39,675,000
3.
The Bank of New York (Nominee) Limited
26,300,449
4.
State Street Bank and Trust Company
18,958,689
5.
State Street Bank and Trust Company, For London
15,603,300
6.
State Street Bank and Trust Company, For Australia
15,226,500
7.
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
14,814,380
8.
UOB Kay Hian Private Limited
10,692,000
9.
Somers (U.K.) Limited
10,652,600
10.
Mellon Bank, N.A.
10,407,262
Total
340,942,312

%
27.75
6.16
4.09
2.95
2.42
2.37
2.30
1.66
1.65
1.62
52.97

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ช่วงเวลาและจำนวนเงินปันผล (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด

และเงินสดที่มีอยู่ ข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ตามสัญญากู้เงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้น และไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ใดๆ นอกจากหุ้นที่ถืออยู่ใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสด

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยด้านอื่นๆ

ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจโดยการคัดเลือกและซื้อเรือเพิ่มเติมในเวลาที่เหมาะสม และลงทุนใน

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ในทางที่จะสร้างผลกำไรและเงินปันผลต่อหุ้นให้มากขึ้น

การประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะเป็ น ไปตามข้ อ กำหนดทางกฎหมายไทย ตั ว อย่ า งเช่ น กฎหมายกำหนดไว้ ว่ า

การประกาศและจ่ายเงินปันผลประจำปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการเสนอ
และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากนี้กฎหมายไทย

ยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้บริษัท

จะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัท

อีกทั้งห้ามจ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลาย ถ้าทำการจ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท โทรีเซนไทย

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้น บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด
(มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ คณะกรรมการ
ของเมอร์เมดจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดในอนาคต
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ รวมถึง ผลตอบแทนต่อหุ้น กำไรสะสม ผลประกอบการที่คาดไว้ในอนาคต ประมาณค่าใช้จ่าย
ฝ่ายทุน และแผนการลงทุนอื่นๆ รวมทั้ง ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทุนเงินกู้ต่างๆ เป็นต้น

สารบัญ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 163

รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ บทนำ หลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการเน้นย้ำมากขึ้น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตนได้สำเร็จ การกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวพร้อมกับการคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นด้วย คณะกรรมการบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” และจะเรี ย กกรรมการแต่ ล ะท่ า นว่ า “กรรมการ”) มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าวคือการดูแลการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ในการบริหารกิจการถูก มอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้ากับกฎระเบียบ ดังกล่าว การกำกับดูแลกิจการที่ดีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ และตัวอย่างที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุ่มโทรีเซน 1. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อย่างมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจ ในระดับสูง อีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อำนาจ ระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ ของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส ในปี 2550 คณะกรรมการได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ส ากล นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก ำหนดนโยบายและทิ ศ ทางในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เสริ ม ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงาน ภายใต้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ บังคับทั้งหมด คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินการและการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติ ตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมา แผนกตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การกำหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการมีบทบาทหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะไม่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บริหารเต็มเวลา ในระยะก่อนการประชุมคณะกรรมการนัดต่างๆ ประธานคณะกรรมการมี หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคณะกรรมการและฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ไปอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการระหว่างการประชุมคณะกรรมการ และต้องติดต่อกับกรรมการท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น 164 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .

2. (ก) สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 2. 3. 5. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีทำบัญชี การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและการตัดสินใจใดๆ จะต้องทำด้วย ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้น บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น บริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ป กป้ อ ง ผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีธรรมเนียมปฎิบัติที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ใน การประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง นโยบายของบริษัทฯ กำหนดว่า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเพียงพอเกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม โดยหนังสือบอก กล่าวการประชุมดังกล่าวจะส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ และลง คะแนนเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่สำคัญ โดยบริษัทฯ สนับสนุนการเปิด เผยข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ ผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านบริหารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียม อีกทั้ง ยังมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการจัดสรรเงินปันผลและค่าตอบแทนอีกด้วย ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการ อิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใน การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2550 เป็นต้นมา ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง คำถามมายังบริษัทและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ โดยบริษัทฯ พยายามตอบทุกคำถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ในอีกไม่กี่เดือน ข้างหน้านี้ (ข) การประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายของบริษัทฯ คือจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน อย่างเต็มที่โดยได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 165 . นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้ 1. 4.

แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดำเนินการประชุม ไปจนถึงการนำส่งรายงานการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ใช้การสื่อสารทางอีเล็คโทรนิคในการรายงาน ดังนั้นเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดได้ ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www. รายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริง เหตุผล และคำแนะนำของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 2.com อย่างไรก็ตามการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุม ของบริษัทฯ ในเว็บไซต์มีระยะเวลาน้อยกว่า 30 วัน รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง มีดังนี้ (ข.2) ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีกรรมการ 8 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเช่นกัน มีกรรมการ 9 ท่าน จาก 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม ประธาน คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ประธานคณะกรรมการได้อธิบายถึงวิธีลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอ ระหว่างการประชุมทั้งหมด บริษัทฯ จัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียง ของตนอย่างเท่าเทียมกัน ประธานคณะกรรมการให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ 166 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ .1) วิธีการก่อนการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอก กล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 นี้ให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดว่าจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อน การประชุมแต่ละครั้ง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าว การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังล่าวนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งใด ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียด การประชุม เช่น เวลา สถานที่ และที่จัดประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปีของบริษัท แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและ รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ ยังจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามระบบบาร์โค้ดยังมิได้ถูกนำมาใช้ใน การนับคะแนน จึงได้มีการจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามแต่ละวาระ ข้อมูลที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้แนะนำ ให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของตนด้วย (ข. ข้อมูล เช่น รายชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระในปีดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย 3.thoresen.

3) วิธีการหลังการประชุม บริษัทฯ จัดเตรียมและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายใน 14 วันหลังการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ได้รับ การบันทึกและนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 หรือ 13 วันหลังจากวันประชุม รายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ในปี 2550 ได้ รั บ การบั น ทึ ก และนำส่ ง ให้ กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเมื่ อ วันที่ 20 สิงหาคม 2550 หรือ 14 วันหลังจากวันประชุม นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.thoresen.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” 3. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม และด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับความได้เปรียบใน การแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มี ส่วนได้เสียภายในองค์กร กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงานและฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และมีนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วยการปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ ตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ เสียได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันต่อเวลา ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เริ่มใช้นโยบาย เกี่ยวกับการรับแจ้งประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการซักถามบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อซัก ถามมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประเด็นข้อซักถามดังกล่าวจะถูกนำมาหารือ และประเด็น ที่มีความสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีคำสั่งให้ทำการสืบสวนประเด็น เหล่านี้เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะแจกจ่ายแก่พนักงาน ราวต้นปี 2551 ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป (ก) ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการเพื่อสร้าง ความเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโดยคำนึงถึง ความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เน้นการดำเนินการเพื่อสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่าน การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และ การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ ปกป้องทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 167 .การดำเนิ น การของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการเงิ น ประจำปี โดยไม่ ท ำให้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ใดต้ อ งเสื่ อ มเสี ย ประธาน คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการให้ความกระจ่างระหว่างการประชุมและยังได้พบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการหลัง จากนั้น คะแนนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าที่ออกโดยผู้ถือหุ้นเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะได้รับการนับ ซึ่งในปี 2550 นี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมวิสามัญปี 2550 มีคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 97 เห็นด้วยตาม คำแนะนำของคณะกรรมการ ส่วนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีคะแนนเสียงร้อยละ 68 เห็นด้วยตามคำแนะนำ ของกรรมการ เนื่องจากมีบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย แต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม (ข.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ข้อมูล ที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือราคาหุ้น และหลักทรัพย์ใดที่บริษัทฯ ออกอย่างถูกต้องแม่นยำ เพียงพอและครบถ้วน ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสมด้วยวิธีที่ โปร่งใสผ่านช่องทางที่เป็นธรรม และเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ 168 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ . (ข) พนักงาน บริ ษั ท ฯ ถื อ ว่ า พนั ก งานเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ว่ า จ้ า งพนั ก งานที่ มี ค วามสามารถและ ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และดูแลให้พนักงานเหล่านั้นอยู่คงอยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในสถานประกอบการ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม บริษัทฯ ได้จัด สวัสดิการให้กับพนักงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันทันตกรรม และกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคล ภายนอก ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย (ค) ฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับผู้อื่นในธุรกิจเรือเดินทะเล และบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีอิสระในการทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอีกด้วย (ง) คู่สัญญา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้าและอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็น สัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทฯ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน (จ) ลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า บริษัทฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือและประสบการณ์ และให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี ปกป้องความลับของลูกค้าและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ข้อมูลที่เป็น ความลับของลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อเป็นไปตามข้อบังคับตาม กฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น (ฉ) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษา มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความใส่ใจ กับประเด็นต่างๆ ที่กระทบ ต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลจำนวนมากตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม 4.

3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของ ตนอย่างอิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง 4. 2. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยและควรตั้งคำถามที่ สำคัญ เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 3. คณะกรรมการ (ก) โครงสร้างคณะกรรมการ จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนด ว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน และกรรมการส่วนใหญ่ (จำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 11 ท่าน) เป็นกรรมการอิสระคณะกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารของ บริษัทฯ จะมีจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้ 1. 4. การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้และนักวิเคราะห์ (มากกว่า 100 ครั้งในปี 2550) การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์เพื่อพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ การประชุมนักลงทุน (4 ครั้งในปี 2550) โรดโชว์ (5 ครั้งในปี 2550) นอกจากโอกาสข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางการสื่อสารอีกหลายช่องทางซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงาน การเงินประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อเปิดเผย ข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ยังมีแถลงข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการวิจัยใหม่ การนำเสนอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบทสัมภาษณ์ ทางโทรทัศน์ และนิตยสารของบริษัทฯ อีกด้วย นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมเพื่อนักลงทุนแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดงานแถลงข่าวเป็นประจำเพื่อเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญให้สาธารณชนได้รับทราบ เช่น การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากการเปิดเผย ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ได้กระทำอยู่แล้ว ท่านใดที่ต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569 ต่อ 144 หรืออีเมล์ investors@thoresen. ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ คือ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ประชุมและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้ 1. กรรมการควรจัดประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมประชุมอยู่ด้วยอย่างสม่ำเสมอและพยายามทุกวิถี ทางเพื่อหาโอกาสที่จะพูดคุยประเด็นธุรกิจกับฝ่ายบริหาร 5.com 5. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยันให้กับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความของ บริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และทุกๆ ปีหลังจากนั้นหากได้มีการกำหนดไว้ สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 169 .

กรรมการอิ ส ระรวมทั้ ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งไม่ ถื อ หุ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 5 ซึ่ ง รวมถึ ง หุ้ น ที่ ถื อ โดยบุ ค คล ที่เกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและในธุรกิจ ปัจจุบันทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4. โดยหลักแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดีระยะเวลา ในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรง ตำแหน่งแทนได้ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆ ได้ สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้แม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้กำหนดระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ ก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2549 ซึ่ง กำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปีหรือ 4 วาระไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดเป็นหลักการไว้ว่ากรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ต่างๆ เกิน 5 บริษัทฯ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดีหนึ่งในกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ดร.2) กรรมการอิสระ กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจาก คณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/ หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง 1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด 6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตนโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ 170 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ . ศิริ การเจริญดี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ประสบการณ์ด้านการเงิน และการบริหารของ ดร.1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ ท ำหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การเต็ ม เวลา และได้ รั บ ค่ า ตอบแทน เป็นประจำทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า (ก. 6. ศิริ สามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เสนอชื่อท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ก. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นญาติกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใด 5.5 2. กรรมการอิสระต้องไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใดก็ตาม 3.

ม. ดร. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 7. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 2. นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว 10. นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ก. ดร.ว. (ก. นายแอนดรูว์ จอห์น แอรี่ย์ 11. นายบียอร์น ออสตรอม 6.4) การแยกตำแหน่ง คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคนให้เป็นประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากประธานกรรมการปัจจุบันเป็นบิดาของกรรมการ ผู้จัดการ จึงมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ แม้ท่านจะเป็นกรรมที่ไม่เป็นผู้บริหารก็ตาม ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะ กรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะ ประชุมกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการจะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่ได้รับมอบ อำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้นอำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจึงสอดรับกับฝ่ายบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 171 . ศิริ การเจริญดี 8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 4. ม.ล.ร.3) คณะกรรมการ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (ประมาณร้อยละ 27 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน (ประมาณร้อยละ 18 จากจำนวน กรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 6 ท่าน (ประมาณร้อยละ 55 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้ ตาราง 40 : รายนามคณะกรรมการ ชื่อ 1. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ 9. พิชิต นิธิวาสิน 5. จันทรจุฑา จันทรทัต 3.

ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น 7. ดูแลให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนที่คณะ กรรมการให้ความเห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนมาตรการ เพื่อนำมาแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว 6. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบ บัญชีและการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ 5.2) กรรมการผู้จัดการ อำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 1. (ข) บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ (ข. Mission. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน 8. ติ ด ตามและจั ด ทำรายงานที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพธุ ร กิ จ และฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง การให้ คำแนะนำว่าด้วยทางเลือกและกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด 3. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับ ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 3.1) คณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัท โทรี เ ซนไทย เอเยนต์ ซี ส์ จำกั ด (มหาชน) ทั้ ง นี้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การดำเนิ น การโดยตรงหรื อ ผ่ า นคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาและการให้ความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคำสั่งของคณะกรรมการ และภายใต้ขอบเขต ที่คณะกรรมการกำหนด 172 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ . ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อ ให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหาร อื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามแผน คำสั่งหรือทิศทาง อย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการ ที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบ ค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (Core Value. จัดทำและให้ความเห็นชอบวัตถุประสงค์ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินการทางการเงินที่สำคัญ 4. and Vision (VMV) Framework) ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณ ทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (ข.

thoresen. ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และดำเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพ ลักษณ์ของบริษัทฯ 7.2) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้ นายบียอร์น ออสตรอม (ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ) ดร. ทำงานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มอบหมาย 8. จั ด การและดู แ ลหน่ ว ยงานภายในองค์ ก รทั้ ง หมด ทั้ ง ฝ่ า ยธุ ร กิ จ และฝ่ า ยสนั บ สนุ น ซึ่ ง รวมไปถึ ง ฝ่ายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ ควบคุม 5.1) เลขานุการบริษัท คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล ผู้จัดการแผนกทะเบียนหุ้น ให้เป็นเลขานุการบริษัท เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะกรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น และเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานที่ เ กี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ด้ า น การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จะรายงานต่ อ ประธานคณะกรรมการ และโดยโครงสร้ า งองค์ ก รจะรายงาน ต่ อ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น รายละเอี ย ดหน้ า ที่ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท อยู่ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (http:// www.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (ค.thoresen.3) ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ในการดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุม ผู้ถือหุ้น หากประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่าน ให้เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม (ถ้ามี) ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น (ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการพิจารณา เรื่องในรายละเอียด ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่เป็นกระบวนการของตน) หรือกรรมการผู้จัดการ (ในกรณีที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ) คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้งสามคณะนี้ปรากฎอยู่ ด้านล่างนี้ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www. ศิริ การเจริญดี และนางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการ อิสระ คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกันทั้งหมด 10 ครั้งในปี 2550 และทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สารบัญ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 173 . เป็นตัวแทนบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและผู้มีอำนาจในการ 6. ดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี 9.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (ค. กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ก่อนนำส่งคณะกรรมการ (ข. 4.

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน ซึ่งจำเป็นต่อการ ทำงานในหน้าที่ของตน หัวหน้าทีมผู้สอบบัญชีภายนอก ก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต่างเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้ง ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและกับผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในแยกต่างหาก โดยไม่มีฝ่าย บริหารร่วมในการประชุมแต่ประการใด คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการให้ทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลและการจำกัดอำนาจทางด้านการเงินของ ผู้บริหารเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง ระหว่าง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง 1. การพิจารณาและการแนะนำเรื่องการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้ายหรือปลดผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ออก 9. การพิ จ ารณาการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และการตรวจสอบว่ า ไม่ มี ก ารขั ด แย้ ง ด้ า นผลประโยชน์ โดยนำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย 5. การพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดจนข้อบังคับของ บริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6. การพิจารณาว่ากระบวนการรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเพียงพอ น่าเชื่อถือและมีความเป็นกลางหรือ ไม่ โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดเตรียมรายงานการเงินรายไตรมาสและรายปี 2. การดูแลเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเป็นผู้มอบหมาย หรือเรื่องอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายกำหนด งานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำสำเร็จในปี 2550 นี้ รวมถึง 174 รายงานประจำปี 2550 สารบัญ . การพิจารณาว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพียงพอหรือไม่ และการจัดการให้มั่นใจว่าการบริหาร ความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบายภายในของบริษัทฯ 4. การพิ จ ารณาและการแนะนำการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก รวมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี ความเพียงพอของทรัพยากร ระดับการสอบบัญชี และประสบการณ์ของเจ้า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สอบบัญชีบริษัทฯ 8. การพิจารณารายงานผู้สอบบัญชี และคำแนะนำที่ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้สอบบัญชีภายในนำเสนอ ตลอดจนติดตามการนำคำแนะนำดังกล่าวไปปฏิบัติ 7. การทบทวนว่าระบบควบคุมภายใน และหน้าที่การตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือไม่โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้สอบบัญชีภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในและหน้าที่ ในการตรวจสอบภายในเพียงพอ 3.

1. แต่งตั้งนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 หรือนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือนางสาวสุวรรณี ภูริปัญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 แห่งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน 2550 2. พิ ชิ ต นิ ธิ ว าสิ น (ประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) ดร.3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้ 1. ศิริ การเจริญดี นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมกัน 9 ครั้งในปี 2550 และได้รับคำแนะนำอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง หน้าที่หลักของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง 1. แผนกตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอซึ่ง