Belakang

Keluar

Bab 1 : Asas Kepada Perniagaan Bab 2 : Unsur Perdagangan Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa Bab 5 : Industri Kecil Dan Sederhana Bab 6 : Pemilikan Perniagaan Bab 7 : Pelaburan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas Kepada Perniagaan
1.1 Keperluan dan Kehendak Manusia 
1.1a Maksud Keperluan 1.1b Maksud Kehendak 1.1c Hierarki Keperluan Maslow

1.2 Pengeluaran 
1.2a Maksud Pengeluaran 1.2b Jenis Pengeluaran 1.2c Cabang Pengeluaran

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas Kepada Perniagaan
1.3 Faktor-faktor Pengeluaran 
1.3a Tanah, Buruh, Modal dan Usahawan 1.3b Usahawan dan Peniaga 1.3c Peranan Usahawan

1.4 Pengkhususan 
1.4a Maksud Pengkhususan 1.4b Pewujudan Pengkhususan dalam Pengeluaran 1.4c Kesan Pengkhususan dalam Pengeluaran
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas Kepada Perniagaan
1.5 Sistem Barter 
1.5a Maksud Sistem Barter 1.5b Kelemahan Sistem Barter

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan
2.1 Perdagangan 
2.1a 2.1b 2.1c 2.1d

Maksud Perdagangan Maksud Perniagaan Bantuan Perniagaan Kaitan Pengeluaran, Perdagangan dan Perniagaan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri
3.1 Perniagaan Dalam Negeri 
3.1a Maksud Perniagaan Dalam Negeri

3.2 Saluran Agihan 
3.2a Jenis-jenis Saluran Agihan

3.3 Perniagaan Runcit 
3.3a Fungsi Peruncit dalam Saluran Agihan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri
3.3 Perniagaan Runcit 
3.3b Jenis-jenis Perniagaan Runcit 3.3c Bentuk Lain Peruncitan

3.4 Perniagaan Borong 
3.4a Fungsi Pemborong dalam Saluran Agihan 3.4b Jenis-jenis Pemborong 3.4c Pengambilalihan Fungsi Pemborong

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri
3.5 Dokumen Perniagaan Dalam Negeri 
3.5a Dokumen yang Terlibat Sebelum, Semasa dan Selepas Urus Niaga

3.6 Kaedah Jualan 
3.6a 3.6b 3.6c 3.6d

Jualan Tunai Jualan Kredit Jualan Prabayar Jualan Konsainan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa
4.1 Perniagaan Antarabangsa 
4.1a Maksud Perniagaan Antarabangsa 4.1b Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa 4.1c Kepentingan Perniagaan Antarabangsa kepada Pengguna, Pengeluar dan Negara

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa
4.2 Perniagaan Import, Eksport dan Entrepot 
4.2a Maksud Perniagaan Import Eksport dan Entrepot 4.2b Prosedur Import dan Eksport 4.2c Halangan dalam Perniagaan Antarabangsa

4.3 Dokumen Perniagaan Antarabangsa 
4.3a Jenis-jenis Dokumen Perniagaan Antarabangsa
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil Dan Sederhana
5.1 Industri Kecil dan Sederhana 
5.1a 5.1b 5.1c 5.1d 5.1e
Maksud Industri Kecil dan Sederhana Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat 5.1f Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana 5.1g Cara Mengatasi Masalah Industri Kecil Sederhana
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan
6.1 Memulakan Perniagaan 
6.1a Cara Memulakan Perniagaan 6.1b Pengendalian Perniagaan

6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan 
6.2a 6.2b 6.2c 6.2d

Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan
6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan 
6.2e Koperasi 6.2f Perbadanan Awam

6.3 Penswastaan 
6.3a Maksud Penswastaan 6.3b Tujuan Penswastaan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan
7.1 Pelaburan 
7.1a Maksud Pelaburan 7.1b Pelabur dan Spekulator

7.2 Jenis-jenis Pelaburan 
7.2a Akaun Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan 7.2b Harta Tanah

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan
7.2 Jenis-jenis Pelaburan 
7.2c Saham 7.2d Unit Amanah

7.3 Panduan Am Melabur 
7.3a Panduan Asas Membuat Pelaburan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.1 Keperluan dan kehendak manusia 

Kehendak dan keperluan manusia mestilah dipenuhi bagi meneruskan kehidupan Manusia perlu berusaha mencari rezeki untuk memenuhi keperluan dan kehendak

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.1a Maksud keperluan Keperluan bermaksud kepentingan asas yang manusia perlukan untuk meneruskan kehidupannya Keperluan asas Keperluan Keperluan lain
« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan asas manusia

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan asas 1 Keperluan asas ialah keperluan fisiologi manusia iaitu keperluan untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 2 Keperluan asas perlu dipenuhi oleh manusia untuk meneruskan kehidupan.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan lain 1 Keperluan lain merupakan perkara asas tambahan yang diperlukan oleh manusia untuk hidup lebih selesa dan sempurna. 2 Keperluan lain merangkumi pendidikan, perubatan, bekalan air dan elektrik, pengangkutan dan sebagainya.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.1b Maksud kehendak Kehendak bermaksud perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup dengan lebih selesa, menunjukkan kemewahan, kepuasan dan lambang status

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Perbezaan antara keperluan dengan kehendak
Keperluan manusia
Perkara asas yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan Keperluan manusia adalah sama dan tetap Keperluan manusia terhad Merupakan tuntutan manusia

Kehendak manusia
Bukan perkara asas dan hanya untuk menambahkan keselesaan manusia Kehendak manusia adalah berbeza antara satu sama lain Kehendak manusia tidak terbatas Merupakan sesuatu yang dipelajari daripada persekitaran dan pengalaman hidup
Depan Belakang Menu Keluar

Nota Tambahan

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Kehendak
1 Contoh kehendak manusia ialah memiliki kereta mewah, barang kemas, rumah banglo,melancong dan lain-lain. 2 Perbezaan kehendak antara individu dipengaruhi oleh faktor umur, jantina, cita rasa, pekerjaan dan pendapatan. 3 Manusia perlu menyusun kehendaknya mengikut keutamaan.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.1c Hierarki Keperluan Maslow 

Abraham Maslow telah membahagikan keperluan manusia kepada tiga tahap iaitu fisiologi, sosial dan rohani yang dinamakan Hierarki Keperluan Maslow Keperluan-keperluan manusia ini disusun dari paras rendah ke paras yang tinggi dalam bentuk piramid

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Hierarki Keperluan Maslow
Keperluan rohani

Keperluan sempurna kendiri Keperluan penghargaan Keperluan kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan asas

Keperluan sosial

Keperluan fisiologi

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan fisiologi
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan sosial
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan rohani
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan fisiologi
1 Merupakan keperluan manusia yang paling asas dan perlu disempurnakan terlebih dahulu berbanding keperluan yang lain. 2 Terdiri daripada keperluan asas seperti keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, rehat dan sebagainya. 3 Diikuti dengan keperluan keselamatan untuk kebebasan atau perlindungan daripada segala bahaya dan ancaman.
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan sosial 1 Keperluan sosial meliputi aspek kasih sayang dan penghargaan. 2 Manusia memerlukan kasih sayang daripada keluarga dan sahabat serta penghargaan daripada masyarakat atas kejayaan yang diperoleh.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Keperluan rohani 1 Merujuk kepada keperluan sempurna kendiri. 2 Keperluan ini mendorong manusia mengasah bakat dan kebolehan diri untuk mencapai kejayaan dalam bidang tertentu.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.2 Pengeluaran
1.2a Maksud pengeluaran
Bermaksud aktiviti atau proses untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan yang dapat memuaskan kehendak manusia Pengeluaran juga ditakrifkan sebagai proses penciptaan nilai faedah Hasil pengeluaran berbentuk barang atau perkhidmatan Nilai faedah ialah keupayaan sesuatu barang atau perkhidmatan untuk memuaskan kehendak manusia
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Jenis nilai faedah

Nilai faedah bentuk

Nilai faedah tempat

Nilai faedah masa

Nilai faedah milikan

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Nilai faedah bentuk Mengubah bentuk sesuatu keluaran supaya menjadi lebih berguna.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Nilai faedah tempat Memindahkan barang ke tempat yang mempunyai permintaan.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Nilai faedah masa Menyimpan barang sehingga barang itu diperlukan.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Nilai faedah milikan Pertukaran milik daripada seseorang yang tidak memerlukan barang itu kepada orang lain.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.2b Jenis pengeluaran Pengeluaran langsung ialah pengeluaran untuk keperluan dan kehendak sendiri tanpa mendapat bantuan daripada pihak lain Pengeluaran tak langsung ialah kaedah di mana setiap individu akan mengkhusus dalam sejenis kerja atau sejenis pengeluaran
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.2c Cabang pengeluaran
Pengeluaran Perusahaan ‡ Ekstraktif ‡ Perkilangan ‡ Pembinaan Perdagangan ‡ Perniagaan ‡ Bantuan perniagaan Khidmat langsung

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Perusahaan
1 Perusahaan ialah usaha mendapatkan bahan mentah dan menukarkan bentuknya kepada barang siap. 2 Industri ekstraktif - aktiviti menghasilkan bahan mentah dari bumi dan laut seperti perlombongan dan perikanan. 3 Industri perkilangan - aktiviti memproses dan menukar bahan mentah menjadi barang separuh siap dan bahan siap. 4 Industri pembinaan - aktiviti menggunakan barang separuh siap dan barang siap untuk dipasang dan dibina.
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Perdagangan
1 Aktiviti mengagihkan bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap daripada pengeluar kepada pengguna terakhir. 2 Perniagaan - aktiviti menjual beli barang dan perkhidmatan untuk mendapat keuntungan. 3 Bantuan perniagaan - aktiviti untuk melicinkan operasi perniagaan seperti pengangkutan, pergudangan dan sebagainya.
Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Khidmat langsung Meliputi semua perkhidmatan peribadi yang diberikan kepada pengguna secara langsung untuk memenuhi kehendaknya.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.3 Faktor pengeluaran Faktor pengeluaran terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan
Faktor pengeluaran

Tanah

Buruh

Modal

Usahawan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.3a Tanah, buruh, modal dan usahawan
Tanah - sumber atau bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran Buruh - terdiri daripada pekerja yang terlibat dalam pengeluaran Modal - terdiri daripada alat-alat, mesin dan jentera yang digunakan untuk membantu proses pengeluaran Usahawan - ejen yang menggabungkan faktor tanah, buruh dan modal untuk menghasilkan sesuatu keluaran
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.3b Usahawan dan peniaga Peniaga ialah individu yang menjalankan aktiviti jual beli dengan tujuan mengaut keuntungan sahaja Usahawan merupakan orang yang sanggup mengambil risiko untuk menubuh dan mengusahakan suatu kegiatan ekonomi

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Perbezaan antara peniaga dengan usahawan
Peniaga Skop aktivitinya terhad kepada menjual dan membeli sahaja Usahawan Skop aktivitinya luas, iaitu mencipta, memulakan dan mewujudkan sesuatu

Mementingkan keuntungan Mengutamakan sumbangan dan bakti kepada masyarakat dan negara Skala operasinya kecil dan Skala operasinya kecil pada kaedah pengurusan statik peringkat permulaan dan perpotensi untuk maju
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.3c Peranan usahawan Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Menyumbang terhadap pembangunan ekonomi Mewujudkan peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hidup masyarakat Penemuan ciptaan baru dalam bidang teknologi
Laman Web
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Usahawan dan peniaga http://www.jaring.my/ksm/bmver/buruh.html http://www.businesslighthouse.com/toolbox/ succeed.html Peranan usahawan http://www. miti.gov.mu/trdind/annul.html http://www. jaring.my/ksm/bmver/petunjuk.html

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.
1.

i l l r r r i rj ri l rj i l t
Depan

r l

t rt rj ir i t rt i i ti t i
Belakang

t

it t rj t rt r

t
Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.4b Kewujudan pengkhususan dalam pengeluaran Pengkhususan diamalkan dalam proses pengeluaran kerana: ‡ Keperluan dan kehendak manusia yang semakin kompleks dan tidak terbatas ‡ Kebolehan dan kemahiran manusia berbeza ‡ Wujudnya pembahagian kerja
« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Jenis pengkhususan

Profesion

Proses

Kawasan

Antarabangsa

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Profesion 1 Setiap individu mengkhusus melakukan satu jenis pekerjaan sahaja mengikut kebolehan dan bakat mereka. 2 Contohnya doktor mengkhusus untuk merawat pesakit kerana pengetahuannya dalam bidang perubatan.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Proses 1 Seluruh proses pengeluaran di kilang dibahagikan kepada beberapa kendalian atau peringkat operasi. 2 Setiap kendalian dilakukan oleh pekerja yang mahir dalam kendalian itu.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Kawasan
1 Setiap kawasan mengkhusus dalam penghasilan barang tertentu berdasarkan kelebihan atau keistimewaan yang terdapat di kawasan tersebut. 2 Kelebihan ini boleh disebabkan oleh faktor sejarah, demografi, anugerah alam semula jadi seperti iklim, lokasi geografi dan sumber bahan mentah yang terdapat di sesebuah kawasan.
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Antarabangsa 1 Sesebuah negara mengkhusus dalam bidang pengeluaran tertentu berdasarkan faktor geografi, sumber alam, iklim, teknologi, bekalan buruh dan lain-lain. 2 Contohnya Malaysia yang beriklim khatulistiwa mengkhusus dalam pengeluaran hasil pertanian.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.4c Kesan pengkhususan dalam pengeluaran Kelebihan pengkhususan: ‡ Meningkatkan pengeluaran ‡ Meningkatkan kecekapan dan kemahiran ‡ Menjimatkan masa dan kos pengeluaran ‡ Membolehkan penggunaan mesin dalam proses pengeluaran

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.4c Kesan pengkhususan dalam pengeluaran Kekurangan pengkhususan: ‡ Risiko pengangguran yang tinggi ‡ Meningkatkan kecekapan dan kemahiran ‡ Menjimatkan masa dan kos pengeluaran ‡ Membolehkan penggunaan mesin dalam proses pengeluaran

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.5 Sistem barter
Asas kepada sektor perdagangan ialah sistem barter Secara tidak langsung keperluan dan kehendak manusia telah mewujudkan sistem pertukaran barang yang kini dikenali sebagai perniagaan dan perdagangan Aktiviti perdagangan yang semakin berkembang dan kompleks menyebabkan sistem barter tidak lagi sesuai diamalkan kerana tidak dapat memenuhi tuntutan dunia perniagaan yang moden kini
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.5a Maksud sistem barter istem barter bermaksud sistem ertukara bara a tara dua i ak a ta a melibatka t a se ra e ter ak a am b le me ukarka da i a am de a se ra ela a u tuk me da atka ika
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

Si t r tW j

rt r r t

l ri t ii r ti: t

rl

ji

, i it l pi g t rli t t j r r g i gi g t it r K pi ti r g g rl i t it r

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.5b Kelemahan sistem barter Memerlukan pertemuan kemahuan serentak Kedua-dua belah pihak mesti mempunyai kemahuan yang dapat dipenuhi antara satu sama lain Kesukaran menentukan nilai pertukaran Persetujuan perlu dicapai tentang kadar pertukaran antara kedua-dua barang yang ditukar
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.5b Kelemahan sistem barter Kesukaran membahagikan barang kepada bahagian yang kecil
Sesetengah barang tidak boleh dibahagikan kepada unit-unit yang kecil seperti binatang ternakan

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 1 : Asas kepada Perdagangan

1.5b Kelemahan sistem barter Barang tidak tahan lama Barang yang tidak tahan lama cepat rosak dan perlu dutukar segera. Contohnya ikan dan sayur Masalah membawa barang Barang perlu dibawa semasa mencari pembeli. Ini menyukarkan terutamanya jika sesuatu barang itu banyak, berat dan besar
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan

2.1 Perdagangan 2.1a Maksud perdagangan Perdagangan bermaksud semua kegiatan yang berkaitan dengan pengagihan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar asal kepada pengguna terakhir bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka
« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan

Cabang perdagangan
Perdagangan Perniagaan Dalam negeri Perniagaan runcit Perniagaan borong Antarabangsa Import Eksport Entrepot Bantuan perniagaan Perbankan Insurans Pengangkutan Komunikasi Pergudangan Promosi

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan

2.1b Maksud perniagaan Perniagaan merupakan aktiviti jual beli yang dilakukan bertujuan untuk mendapat keuntungan Perniagaan terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan luar negeri

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan

2.1c Bantuan perniagaan ‡ Merupakan perkhidmatan yang disediakan untuk melicinkan aktiviti perniagaan ‡ Terdapat enam jenis bantuan perniagaan: * Perbankan * Insurans * Pengangkutan * Komunikasi * Perdagangan * Promosi
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan

2.1d Kaitan antara pengeluaran, perdagangan dan perniagaan
Pengeluaran, perdagangan dan perniagaan mempunyai hubungan yang rapat antara satu sama lain Pengeluaran merupakan aktiviti atau proses penghasilan barang dan perkhidmatan Perdagangan merangkumi pengagihan bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap yang berlebihan kepada pengguna akhir Perniagaan merupakan urusan jual beli barang dan perkhidmatan dan bantuan perniagaan seperti perbankan, insurans, pengangkutan, komunikasi, pergudangan dan promosi membantu melicinkan aktiviti perniagaan
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan

Aktiviti perdagangan hanya akan wujud apabila kehendak manusia kompleks dan tidak terbatas.

Laman Web

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 2 : Unsur Perdagangan

http://www.maybank2u.com http://www. msc.com.my

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.1 Perniagaan dalam negeri 3.1a Maksud perniagaan dalam negeri Membeli dan menjual barang dan perkhidmatan yang dijalankan antara penduduk di sesebuah negara seperti kedai runcit dan pasar raya

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan

Perniagaan dalam negeri

Perniagaan antarabangsa

Perniagaan borong

Perniagaan runcit

Import

Eksport

Entrepot

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan borong 1 Merupakan sejenis perniagaan yang berskala besar. 2 Pemborong membeli secara pukal daripada pengeluar dan menjualnya kepada peruncit.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan runcit 1 Merupakan sejenis perniagaan yang berskala kecil. 2 Peruncit membeli dalam kuantiti yang kecil dan menjualnya kepada pengguna terakhir.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.2 Saluran agihan Saluran agihan merupakan proses pengedaran barang daripada pengeluar kepada pengguna akhir Proses saluran agihan dibantu oleh pelbagai pihak seperti pemborong, peruncit dan orang tengah lain

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.2a Jenis saluran agihan
T * * * * * * t j oo j oo ct j , t : ct ct

«B

D

B

k

M

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Faktor pemilihan saluran agihan

Jenis barang

Kos pengangkutan

Keupayaan pengeluar

Sasaran pasaran barang

Liputan pasaran barang

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

1 Pemborong dan peruncit berfungsi sebagai orang tengah dalam saluran agihan dengan membantu mengagihkan dan mengedarkan barang daripada pengeluar kepada pengguna terakhir. 2 Perniagaan antarabangsa merangkumi semua aktiviti jual beli antara sebuah negara dengan negara lain yang merangkumi perniagaan import, eksport dan entrepot.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.3 Perniagaan runcit 3.3a Fungsi peruncit dalam saluran agihan
Memecahkan pukal Mendirikan premis perniagaan berhampiran pelanggan Menjual pelbagai jenis barang Menyediakan kemudahan kredit Mengurus stok Perkhidmatan selepas jualan Melakukan kerja-kerja akhir Memberi khidmat nasihat dan meyampaikan maklumat Mengagihkan barang-barang
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.3b Jenis perniagaan runcit 

Perniagaan runcit dibahagikan kepada dua jenis yang utama , iaitu perniagaan runcit kecil-kecilan dan perniagaan runcit besar-besaran

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan runcit Peruncit kecil-kecilan ‡ Peruncit tanpa kedai * Penjaja * Pengerai ‡ Peruncit berkedai * Kedai am * Kedai khusus Peruncit besar-besaran ‡ Pasar raya ‡ Gedung aneka jabatan ‡ Pasar raya besar ‡ Kedai sejaras ‡ Koperasi peruncit
Depan

Bentuk lain peruncitan ‡ Mesin peruncitan automatik ‡ Pesanan mel ‡ Francais ‡ Jualan langsung ‡ E-dagang ‡ Televisyen interaktif ‡ Kedai katalog
Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.3c Bentuk lain peruncitan Mesin peruncitan automatik - menjual barang melalui mesin tanpa bantuan jurujual. Sesuai untuk barang tahan lama dan siap dibungkus Pesanan mel - aktiviti menjual barang terus kepada pengguna melalui perkhidmatan pos/ perkhidmatan kurier
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.3c Bentuk lain peruncitan Francais - kebenaran/hak diberikan kepada perniagaan untuk menjual barang atau perkhidmatan jenama syarikat induk yang terkenal Jualan langsung - kaedah penjualan terus kepada pengguna akhir melalui kunjungan ejen atau jurujual dari pintu ke pintu
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.3c Bentuk lain peruncitan
E-dagang - aktiviti jual beli melalui internet dengan rangkaian komputer Televisyen interaktif - Penonton berinteraksi dengan firma perniagaan yang menawarkan barangan melalui televisyen Kedai katalog - perniagaan yang mempromosikan produknya melalui katalog
Laman Web
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

http://www. uctravel.com/aktibir.html http://www. businessweek.com/

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.4 Perniagaan borong
3.4a ungsi pemborong dalam saluran agihan

ungsi pemborong kepada pengeluar ‡ Membeli secara pukal dan memecah pukal ‡ Mengurangkan kos pergudangan ‡ Mengurangkan kos pengangkutan ‡ Pengendalian pasaran ‡ Memberi maklumat pasaran

ungsi pemborong kepada peruncit ‡ Membekalkan pelbagai jenis barang ‡ Memberi kredit ‡ Menghantar barang kepada peruncit ‡ Menyimpan stok yang cukup ‡ Memberi maklumat dan nasihat

ungsi pemborong kepada pengguna
‡ Menstabilkan harga barang ‡ Menyediakan bekalan yang berterusan ‡ Memberi maklumat ‡ Memecah pukal ‡ Mempelbagaikan pilihan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.4b Jenis pemborong

Pemborong saudagar

Ejen

Pemborong berfungsi penuh ‡ Pemborong am ‡ Pemborong khusus ‡ Pemborong satu barisan
Nota Tambahan

Pemborong berfungsi terhad

Ejen pengeluar

Ejen penjual

Broker

‡ Pemborong pesanan mel ‡ Pemborong pesanan berwakil ‡ Pemborong perkhidmatan pengangkutan ‡ Pemborong bayar dan bawa ‡ Pemborong jober para
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Ejen Merupakan orang tengah yang dilantik oleh prinsipal untuk menjual barang bagi pihaknya.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Broker Merupakan pihak yang menemukan penjual dengan pembeli. Dilantik oleh pengeluar untuk mengendalikan urusan jual beli.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.4c Pengambilalihan fungsi pemborong Kemunculan peruncit besar-besaran Tempahan khas Bentuk lain peruncitan Peranan kerajaan Penubuhan kedai sejaras Perlantikan ejen pengeluar

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

1 Pengilang atau pengeluar bergantung kepada pemborong untuk memasarkan keluarannya kepada pengguna. 2 Peruncit bergantung kepada pemborong sebagai sumber memperoleh bekalan stok daripada pengeluar.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri
3.5a Dokumen sebelum, semasa dan selepas urus niaga

Peringkat sebelum urus niaga ‡ Surat tanya ‡ Surat jawapan ‡ Sebut harga ‡ Senarai harga ‡ Katalog

Peringkat semasa urus niaga ‡ Borang pesanan ‡ Nota makluman ‡ Nota serahan ‡ Nota kiriman ‡ Invois proforma ‡ Invois ‡ Nota debit ‡ Nota kredit
Depan

Peringkat selepas urus niaga

‡ Penyata akaun ‡ Resit

C

ura a

a

« Bersambung

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri
PASAR INI SE IA
L t 8, Ja a Ka c Te e : 03-31872968

AJU

Da at, 42700 Ba t Faks m e: 03-31877732

Pe sJ a a S a kat Pem 118, Ja a Pe a 31000 Bat Gaja Pe ak a , Pe ta aa e ta

Ja a S

.B

.

10 J

2009

S s a kat t a . e ka a e k t:

Sa a me eta je ss s a te a at D a a t a a at mem e ka mak mat te ta 1. Je ama s s a a a 2. S a at a a a 3. S a at e a a 4. D ska a a Sa a j kata a e aa a a t a e ke aa . a at me a ta se

Contoh surat tanya

t a a a

Sek a , te ma kas . Ya e a,

Aiman
s, Pe A ma B Sama

N ta Tamba a

Depa

Be aka

e u

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Sebut harga
Sebut harga ialah dokumen yang menunjukkan harga barang yang diminta oleh pembeli. Maklumat yang terdapat di dalam sebut harga ialah: 1 Nombor rujukan setiap barang 2 Jenama barang 3 Harga dan kuantiti barang 4 Syarat serahan barang 5 Syarat pembayaran 6 Syarat pengangkutan 7 Tarikh serahan barang 8 Syarat jualan 9 Kadar diskaun niaga dan tunai
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Nota makluman
1 Nota makluman merupakan dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli bertujuan untuk memaklumkan barang yang dipesan telah dihantar. 2 Nota makluman akan dikirim sebelum barang dihantar. 3 Disediakan dalam tiga salinan. Salinan asal dan satu salinan dihantar kepada pembeli, manakala salinan kedua difailkan untuk rujukan.
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Nota makluman
4 Maklumat yang terkandung dalam nota makluman ialah jenis, kuantiti barang, tarikh dan cara penghantaran barang. 5 Kepentingan nota makluman kepada pembeli: * Membantu pembeli memastikan barang yang dipesan telah dihantar. * Menyemak dan membandingkan senarai barang dalam nota makluman dengan borang pesanan.
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Nota debit
1 Nota debit merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli untuk memaklumkan akaunnya telah didebitkan. 2 Nota debit dihantar kepada pembeli untuk memberitahu bahawa dia perlu membuat bayaran tambahan.

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Nota debit
3 Penjual akan menghantar nota debit kepada pembeli dalam keadaan yang berikut: * Pembeli akan dikenakan bayaran pengangkutan. * Barang yang dihantar kepada pembeli tidak dicatat dalam invois. * Pembeli dikenakan caj kerana gagal menjelaskan hutang dalam tempoh kredit yang ditetapkan. * Pembeli gagal memulangkan bekas kosong yang belum dikenakan bayaran. * Bayaran serahan atau cukai jualan tertinggal dalam invois. * Harga dalam invois kurang daripada yang dicatatkan dalam senarai harga.
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Penyata akaun
1 Penyata akaun merupakan salinan akaun pembeli di dalam lejar penjual. 2 Penyata akaun menunjukkan ringkasan semua urusan jual beli antara penjual dengan pembeli dalam tempoh sebulan. 3 Butiran yang terdapat di dalam penyata akaun ialah: * Baki pada awal bulan * Tarikh dan jumlah jualan * Tarikh dan jumlah pulangan * Baki hutang pada akhir bulan semasa
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Resit 1 Resit merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai pengakuan bahawa penjual menerima bayaran. 2 Resit boleh berfungsi sebagai: * Bukti pembayaran yang telah dibuat oleh pembeli * Rujukan semasa semakan akaun
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.6 Kaedah jualan 3.6a Jualan tunai
Jualan tunai bermaksud jualan menerima bayaran wang daripada pembeli sebaik sahaja barang diserah atau dijual Tunai terdiri daripada wang tunai, cek, draf bank, kad kredit dan kiriman wang Jualan tunai dapat mengelakkan peniaga daripada mengalami hutang lapuk dan mendapat wang yang mereka laburkan dalam perniagaan dengan segera
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

C

N O

H O T

C

H O T N O

Wang tunai
Depan

Wang tunai
Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.6b Jualan kredit ‡ Jualan kredit bermaksud menjual barang secara berhutang ‡ Terdapat dua jenis jualan kredit, iaitu:
Jualan kredit
Sewa beli

Bayaran tertunda

Nota Tambahan

Depan

B elakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Sewa beli 1 Sewa beli ialah kaedah membeli barang dan membayar secara ansuran. 2 Pembeli dianggap penyewa sehingga semua ansuran telah dibayar.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

Bayaran tertunda 1 Pembeli mestilah membayar ansuran pertama sebelum membawa pulang barang. 2 Bayaran tertunda sesuai untuk barang yang murah, tidak tahan lama dan rendah nilai jualan semulanya.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.6c Jualan prabayar Jualan prabayar bermaksud kaedah jualan yang mewajibkan pembeli membayar dahulu sebelum menerima bayarannya Jualan prabayar terkenal dalam bidang perkhidmatan kerana memudahkan urus niaga dan menjimatkan masa Contohnya tol jalan raya, pengangkutan LRT dan telefon bimbit
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

3.6d Jualan konsainan Penjual menghantar barang kepada peruncit dan peruncit hanya perlu membayar atas kuantiti barang yang dapat dijualnya Penjual atau pembekal dipanggil konsainor dan peruncit dipanggil konsaini Kaedah jualan konsainan sesuai untuk produk baru yang tidak popular di pasaran
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

a enis barang Ke udahan pe ba aran

r pe ilihan aedah jualan Aliran unai Saiz pasaran Persaingan Ke a puan pe beli

Pera uran dan undang-undang

La an Web

Depan

Bela ang

Menu

Keluar

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri

http://www.interking.com

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.1 Perniagaan antarabangsa 4.1a Maksud perniagaan antarabangsa Perniagaan antarabangsa merupakan kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sebuah negara dengan penduduk yang lain

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

a a

er a aa a ara a

a re

r
a aa

r
a aa

N aa

N aa

De a

Bela a

Me u

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.1b Faktor wujudnya perniagaan antarabangsa Perbezaan negara dalam sumber alam semula jadi Perbezaan kos pengeluaran Hubungan antarabangsa Perbezaan negara dalam tingkat teknologi

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.1c Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna, pengeluar dan negara
Kepentingan kepada pengguna: ‡ Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna ‡ Mempelbagaikan pilihan pengguna ‡ Kewujudan barang berkualiti pada harga rendah ‡ Meningkatkan taraf hidup ‡ Menambahkan peluang pekerjaan ‡ Menambahkan pengetahuan dan pengalaman

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.1c Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna, pengeluar dan negara
Kepentingan kepada pengeluar: ‡ Pasaran yang lebih luas ‡ Pengeluaran berskala besar ‡ Pertukaran pengetahuan dan teknologi ‡ Lebih banyak sumber bekalan diperoleh ‡ Menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti barang

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.1c Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna, pengeluar dan negara
Kepentingan kepada negara: ‡ Menambahkan pendapatan negara dan hasil kerajaan ‡ Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa ‡ Mendapat pertukaran asing ‡ Mengurangkan pengangguran ‡ Mengatasi kekurangan bahan mentah dan kepakaran ‡ Meningkatkan imbangan pembayaran negara
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Persamaan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa: 1 Urus niaga yang berasaskan pertukaran 2 Matlamat untuk mencari keuntungan 3 Memenuhi keperluan dan kehendak manusia 4 Mengamalkan pengkhususan 5 Memerlukan faktor-faktor pengeluaran yang sama 6 Memerlukan bantuan perniagaan yang sama
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Perbezaan perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa: Perniagaan dalam negeri
1 Merangkumi aktiviti borong dan runcit 2 Jenis pengangkutan yang biasa digunakan ialah kereta api, lori, van dan lain-lain 3 Tidak wujud banyak sekatan kepada peniaga 4 Aktivitinya hanya dijalankan di dalam negeri sahaja 5 Melibatkan penggunaan satu jenis mata wang sahaja
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Perbezaan perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa: Perniagaan antarabangsa
1 Merangkumi aktiviti import, eksport dan entrepot 2 Jenis pengangkutan yang biasa digunakan ialah kapal terbang atau kapal laut 3 Wujud pelbagai sekatan perdagangan antarabangsa seperti tarif, kuota, embargo dan lain-lain 4 Aktivitinya merentasi sempadan negara 5 Melibatkan penggunaan pelbagai mata wang asing
Laman Web
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

http://www.statistics.com.my http://www.mitra.hypermartnet/itrade http://www.statistics.gov.my/bahasa/ keystats,html

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.2 Perniagaan import, eksport dan entrepot
4.2a Maksud perniagaan import, eksport dan entrepot
‡ Import ialah membeli barang atau perkhidmatan dari negara lain * Import nyata ialah membeli barang secara fizikal dari luar negara * Import tak nyata ialah membeli perkhidmatan dari luar negara ‡ Eksport ialah menjual barang atau perkhidmatan kepada negara lain * Eksport nyata ialah menjual barang secara fizikal kepada negara lain * Eksport tak nyata ialah menjual perkhidmatan ke luar negara ‡ Entrepot ialah aktiviti membeli barang dari negara luar dengan tujuan barang tersebut diproses dan dieksport semula ke negara lain
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.2b Prosedur import dan eksport ‡ Prosedur import meliputi langkah-langkah yang berikut: * Mematuhi kehendak undang-undang * Membuat pesanan * Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran * Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953 * Menunggu ketibaan kapal dan membuat persiapan untuk menerima barang * Menuntut barang dan membiayai duti kastam
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.2b Prosedur import dan eksport
‡ Prosedur eksport meliputi langkah-langkah yang berikut: * Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran * Menerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden * Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang * Menghantar barang ke pelabuhan * Menguruskan pelbagai prosedur kastam * Menyediakan dokumen berkaitan yang diperlukan * Memuatkan barang ke dalam kapal * Menuntut bayaran daripada pengimport
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Jenis saluran import: 1 Secara langsung 2 Pejabat cawangan 3 Ejen import 4 Saudagar import 5 Lain-lain

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Jenis saluran eksport: 1 Eksport secara langsung 2 Pejabat cawangan 3 Saudagar eksport 4 Lain-lain

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.2c Halangan dalam perniagaan antarabangsa
Penggunaan bahasa yang berlainan Risiko yang tinggi Cara pembayaran yang berbeza Keadaan politik Masalah sukatan dan timbangan Dokumentasi yang rumit Standard dan syarat import Kesukaran mendapat maklumat Penggunaan mata wang yang berlainan Prosedur kastam dan pelbagai sekatan perniagaan
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa: 1 Mewujudkan kerjasama perniagaan 2 Melaksanakan promosi 3 Mendapatkan skim perlindungan insurans 4 Mengeluarkan barang yang berkualiti 5 Mendapatkan bantuan kerajaan
Laman Web

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

http://www.statistics.gov.my http://www.miti.gov.my http://www.matrade.gov.my

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

4.3 Dokumen perniagaan antarabangsa
a umen ern agaan In en Inv s nsu ar Inv s e s r j asa usu en s umen ern agaan an arabangsa umen nsurans s nsurans umen as am B rang era uan as am umen emba aran B er n a ba ar re ber umen ura agaran

umen engang u an B mua an B u ara a er a a an

« Bersambung

e an

Be a ang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Inden - pesanan bertulis oleh pengimport kepada pengeksport atau ejennya untuk memesan barang Invois eksport - invois yang menyatakan tentang butir barang yang dieksport Invois konsular - dokumen yang dikeluarkan negara pengimport sebagai kebenaran untuk pengeksport membawa masuk barang ke negaranya
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Sijil

l

ll l t r i
ri t r

tt

t l i l
l

ri r r r ri l il r lt r

il

t

-r
l

it r i

il

r t r r j r i i rt
Depan

« Bersambung

Belakang

Menu

Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Nota perkapalan - dokumen yang dihantar oleh syarikat perkapalan kepada pihak pelabuhan Polisi insurans - sijil insurans yang memberi perlindungan kepada barang eksport Borang perakuan kastam - borang yang perlu diisi oleh pengimport dan pengeksport tentang barang yang diimport atau dieksport Bil perintah bayar - perintah bertulis yang dikeluarkan oleh pemiutang kepada penghutang agar menjelaskan sejumlah bayaran kepadanya pada suatu tarikh yang akan datang
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

Kredit berdokumen - jaminan yang dikeluarkan oleh bank pengimport untuk menjelaskan semua bil yang dikemukakan oleh pengeksport Surat cagaran - dokumen yang memberi kuasa kepada bank pengimport oleh pihak pengeksport untuk menjual barang jika pengimport gagal menunaikan bayaran
Laman Web
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 4 : Perniagaan Antarabangsa

http://mcs1.mampu.gov.my

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1 Industri Kecil dan Sederhana (IKS) 5.1a Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Syarikat perkilangan yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta dan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang serta hendaklah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1b Ciri Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Keluaran IKS merupakan barang keperluan pengguna Organisasinya mudah Modalnya rendah Lokasinya di kawasan perindustrian yang harganya murah atau di merata tempat seperti di pinggir bandar dan di rumah sendiri Pekerjanya terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara atau jiran tetangga Menggunakan teknologi yang rendah
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

1 Industri Kecil dan Sederhana (IKS) merupakan tulang belakang kepada pembangunan ekonomi negara dan diberi perhatian oleh kerajaan. 2 Industri Kecil dan Sederhana (IKS) mempunyai hubung kait yang rapat dengan industri berat kerana IKS membekalkan pelbagai komponen barang dan alatan kepada industri berat.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1c Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Industri berasaskan sumber - IKS wujud disebabkan oleh bahan mentah yang terdapat di kawsan tertentu. Contohnya di kawasan yang terdapat bekalan buluh, rotan dan mengkuang maka wujudnya IKS yang terlibat dalam anyaman bakul, raga, tikar dan sebagainya
« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Tikar
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Industri berasaskan logam - melibatkan kepakaran dan teknologi dalam bidang kimpalan dan mesin yang menggunakan logam. Keluarannya adalah untuk kegunaan industri berat atau pembinaan Industri berasaskan plastik - menggunakan bahan dan teknologi yang berasaskan plastik dan petrokimia

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Industri automotif besar seperti PROTON tidak mengeluarkan komponen kenderaan tetapi ditempah daripada pengusaha IKS melalui Skim Subkontrak atau Program Pembangunan Vendor Industri komponen elektrik dan elektronik - IKS mengeluarkan komponen mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan IKS berkenaan akan diberi bantuan dari segi teknologi dan mesin
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Industri pemprosesan makanan - IKS melibatkan diri dalam pemprosesan makanan menggunakan sumber tempatan atau bahan yang diimport Industri pembuatan lain - terdapat juga IKS yang terlibat dengan industri kimia dan farmaseutikal, industri kraf tangan, industri berasaskan bahan bukan logam, industri pakaian, industri berasaskan getah dan sebagainya
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1d Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Kepada masyarakat

Peluang menceburi bidang perus ahaan Peluang menggunakan kebolehan, daya cipta dan kreativiti individu Mewujudkan peluang pekerjaan
Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1d Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Kep d egara

Mengurangkan kadar pengangguran

Peningkatan kadar tabungan dalam ekonomi negara
Pengagi an pendapatan negara

Lati an kepada pekerja dan pengusaha Mengukuhkan struktur asas industri negara Mengurangkan import barangan pengguna
« Bersambung
Depan Belakang M enu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1e Kaitan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dengan industri berat
Terdapat tiga jalinan utama antara Industri Kecil dan Sederhana dengan industri berat di Malaysia, iaitu: Pemasaran bersepadu - syarikat besar akan membeli keluaran IKS secara pukal. Program ini juga dikenali sebagai Pemasaran Konsep Payung
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Pengaturan kontrak khas - mengikat perjanjian antara IKS dengan firma besar yang mengkehendaki IKS membekalkan produk mereka kepada firma besar dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan Subkontrak - melibatkan perpindahan sebahagian kecil proses pengeluaran daripada firma besar kepada IKS yang berkaitan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1f Masalah Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Masalah modal dan pembiayaan Masalah pengurusan Produktiviti dan teknologi yang rendah Masalah lokasi Kekurangan bahan mentah Hubung jalin dengan industri berat Masalah pemasaran
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Kebanyakan masalah Industri Kecil dan Sederhana berpunca daripada saiz operasinya yang kecil.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 5 : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

5.1g Cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Program Rantaian Industri (ILP) Program pemasaran Program penyelidikan dan pembangunan Program bantuan kewangan Program pembangunan infrastuktur Program pembangunan dan peningkatan kemahiran

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.1 Memulakan perniagaan
6.1a Cara memulakan perniagaan

Memulakan sendiri

Warisan

Francais

Mengambil alih
« Bersambung

Diundang

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

a e e a ua a e ala a e a l a er a aa r a er a a u u e ula a er a aa a

a

u a era ura

a

a

er a al u er e ala

a

N a Ta

a a

De a

Bela a

e u

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Memulakan sendiri Menubuhkan sesuatu perniagaan baru atas usaha sendiri.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Mengambil alih Membeli dan mengambil alih perniagaan yang sedia wujud.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Warisan Mewarisi perniagaan daripada ibu bapa, nenek moyang atau saudara mara.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Francais
1 Melibatkan dua pihak iaitu francaisor (pemilik francais) dan francaisi (penerima francais). 2 Francaisor membenarkan francaisi mengeluar, mengedar dan menjual barang atau perkhidmatan atas nama francais dalam lingkungan kawasan tertentu. 3 Francaisi akan mendapat pelbagai bantuan daripada francaisor seperti pengurusan, pemasaran serta pinjaman. 4 Sebagai balasan, francaisi perlu membayar royalti serta menjaga imej dan mutu barang francaisor.
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Diundang Seorang usahawan boleh dijemput oleh pemilik sesebuah perniagaan untuk menyertai perniagaan tersebut sebagai rakan kongsi atau pemegang syer.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

e e al a

er a aa

Pengurusan kewangan

Pengurusan stok

Pengurusan sumber manusia

Pengurusan masa

Pengurusan pelanggan

Pengurusan risiko

Pengurusan maklumat

« Bersam u

De a

Belaka

Me u

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Kebakaran merupakan risiko yang boleh diinsuranskan
Nota Tambahan

Pengurusan maklumat melalui komputer

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Pengurusan stok
Pengurusan stok melibatkan aspek seperti: 1 Mendapatkan bekalan stok 2 Memeriksa stok 3 Merekod stok 4 Menyimpan dan mengawal stok 5 Memperagakan stok

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Pengurusan kewangan
Pengurusan kewangan melibatkan: 1 Penyimpanan rekod perakaunan dengan sempurna 2 Penganalisaan prestasi berdasarkan rekod yang disimpan 3 Pengambilan tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kedudukan perniagaan
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Pengurusan sumber manusia
Ciri pengurusan sumber manusia yang baik ialah: 1 Meningkatkan kecekapan pekerja 2 Menjaga kebajikan pekerja 3 Mewujudkan hubungan yang baik 4 Mematuhi undang-undang

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Pengurusan risiko
Terdapat tiga jenis risiko dalam perniagaan, iaitu: 1 Risiko yang boleh diinsuranskan 2 Risiko yang tidak boleh diinsuranskan dan tidak dapat dikawal 3 Risiko yang tidak boleh diinsuranskan tetapi boleh dikawal
Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Pengurusan maklumat
Komputer dapat membantu pengurusan maklumat dengan cara berikut: 1 Penyetoran maklumat 2 Menganalisis maklumat 3 Menyebarkan maklumat 4 Mengawal maklumat

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.2 Jenis pemilikan perniagaan 6.2a Milikan tunggal
iri milikan tunggal: imiliki le se rang pemilik sa aja eperluan m al penu u an a ala ke il itu u kan i a a kta en aftaran erniagaan 1956 ( in aan 19 8) emilik menanggung lia iliti ti ak ter a emilik perniagaan e as mengen alikan perniagaann a mengikut ara sen iri Semua keuntungan akan inikmati pemilik sen iri euntungan ang iper le tertakluk kepa a ka ar ukai pen apatan perse rangan
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Jenis dan bentuk pemilikan perniagaan dikategorikan mengikut struktur milik, jumlah modal, liabiliti pemilik serta sistem kawalan dan pengurusannya, agihan untung rugi dan cukai.

Laman Web

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

http://www.kpdnhq.gov.my/Melayu/akta 16.html http://www.kpdnhq.gov.my/Melayu/stat. peniaga1.html

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.2b Perkongsian
Ciri perkongsian:
Pemilik perkongsian dikenali sebagai pekongsi atau rakan kongsi. Bilangan pemilik minimum ialah dua orang dan bilangan maksimumnya 20 orang Modal penubuhan disumbangkan oleh setiap pekongsi Ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961 Semua rakan kongsi menanggung liabiliti tidak terhad Diuruskan oleh rakan kongsi aktif Keuntungan diagihkan dalam kalangan rakan kongsi mengikut nisbah yang ditetapkan Dikenakan cukai pendapatan perseorangan
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Jenis rakan kongsi:
Rakan kongsi aktif
Rakan kongsi lelap

Rakan kongsi nominal

Rakan kongsi yang menyumbangkan modal dan terlibat secara langsung dalam pengurusan perniagaan Rakan kongsi yang menyumbangkan modal tetapi tidak melibatkan diri dalam pengurusan perniagaan Rakan kongsi yang membenarkan namanya disenaraikan sebagai pemilik perniagaan tetapi tidak menyumbangkan modal

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Perkongsian wujud dalam sektor perkhidmatan seperti firma guaman, firma audit dan klinik perubatan.

Laman Web

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

http://www.kpdnhg.gov.my/melayu/akta16.html

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.2c Syarikat sendirian berhad Ciri syarikat sendirian berhad:
Pemilik terdiri daripada pemegang syer yang dihadkan daripada 2 hingga 50 orang Modal dikumpul melalui penjualan syer kepada sekumpulan orang persendirian Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Pemilik menanggung liabiliti terhad Perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berasingan Ditadbir oleh Lembaga Pengarah Keuntungan diagihkan dalam kalangan pemegang saham dalam bentuk dividen Dikenakan cukai yang lebih tinggi berbanding cukai perseorangan
Laman Web
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Nama perniagaan yang didaftarkan mestilah mempunyai perkataan µsendirian berhad¶ sebagai sebahagian daripada nama syarikat. Perkataan µsendirian¶ bermaksud syernya tidak boleh dijual kepada orang awam secara terbuka.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.2d Syarikat awam berhad Ciri syarikat awam berhad:
Dimiliki oleh pemegang saham. Bilangan minima adalah dua orang dan tiada had maksimum Modal dikumpulkan daripada jualan syer kepada orang ramai Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Pemilik menanggung liabiliti terhad Ditadbir oleh Lembaga Pengarah Syarikat dan pemegang saham adalah dua entiti yang berasingan Keuntungan diagihkan dalam kalangan pemegang saham dalam bentuk dividen Tertakluk kepada cukai pendapatan syarikat
Laman Web
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

http://www.kpun.gov.my/FV/Index.htm http://www.roc.gov.my/

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.2e Koperasi Ciri koperasi:
Dimiliki dan dianggotai sekurang-kurangnya 100 orang Modal dikumpulkan daripada penjualan saham kepada anggotanya Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi Malaysia 1993 Semua anggota koperasi menanggung liabiliti terhad Koperasi dan anggotanya adalah dua badan yang berasingan Keuntungan yang diperoleh koperasi dikenali sebagai lebihan Koperasi ditadbir oleh Lembaga Pengarah Dikecualikan daripada cukai pendapatan
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Koperasi perladangan
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Cara menubuhkan koperasi
1 2 3 4 5 Permohonan untuk menubuhkan koperasi Menubuhkan jawatankuasa penaja Mengadakan mesyuarat agung permulaan Memohon untuk mendaftar koperasi Pengeluaran sijil perakuan pendaftaran

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Prinsip koperasi: 1 Keanggotaan secara sukarela dan terbuka 2 Kawalan secara demokratik oleh anggota 3 Kebebasan dan autonomi 4 Penglibatan dalam pendidikan latihan dan sebaran maklumat koperasi 5 Perhatian terhadap kebajikan masyarakat dan sosial

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Menubuhkan jawatankuasa penaja
Tugas jawatankuasa penaja ialah: 1 Menentukan jenis, objektif dan bidang operasi koperasi yang akan ditubuhkan. 2 Menggubal undang-undang kecil. 3 Mendaftar anggota koperasi. 4 Setelah permohonan diluluskan, sijil perakuan pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua pendaftar koperasi akan dikeluarkan. Dengan itu, koperasi tersebut ditubuhkan secara rasminya dan boleh mula beroperasi.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.2f Perbadanan awam Ciri perbadanan awam: Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Kesemua modal perbadanan awam disumbang oleh kerajaan Ditubuhkan dengan kelulusan kabinet melalui Akta Parlimen atau Enakmen Undangan Negeri Kerajaan sebagai pemilik menanggung liabiliti tidak terhad kecuali dinyatakan sebaliknya Ditadbir dan diurus oleh sebuah lembaga atau majlis yang dilantik oleh menteri kabinet Keuntungan yang diperoleh dikecualikan daripada cukai
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Contoh perbadanan awam: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.3 Penswastaan 6.3a Maksud penswastaan
‡ Penswastaan merupakan satu proses pemindahan kuasa kawalan, kepentingan dan pelaburan kerajaan tertentu kepada sektor swasta ‡ Dasar penswastaan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara menerusi penggemblengan sumber yang lebih cekap dan berkesan ‡ Contoh perbadanan awam yang telah diswastakan ialah: * Jabatan Telekom kepada Syarikat Telekom Malaysia Berhad * Lembaga Letrik Negara kepada Tenaga Nasional Berhad
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

6.3b Tu uan en w a aan

engurangkan beban kewangan kera aan

Menggalakkan er u buhan ekonom

Men ngka kan ke eka an dan r duk v

Menggalakkan a han dan enggunaan umber ang leb h ceka

Member manfaa ke ada kak angan dan eluruh rak a

« Ber am bung

De an

Belakang

M enu

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Kele
Kele a

a

a

e ura

a

e

wa aa Ke ura a l

e e e

ura

a

e a

era aa

Ke a

e a

ua a

ala a a a

er a a a a a e eluara a u e a
e u a

Kura e e a ua a e ala a ala e uru a Ke e a ra a era a

a e a aa e ara a le
e a aa a

er

e

az ra

u

er

De a

Bela a

e u

Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

Kesan dasar penswastaan Beban kerajaan dikurangkan Kualiti perkhidmatan bertambah baik Memberi peluang pelaburan kepada orang awam Kos operasi dikurangkan akibat kecekapan pengurusan Daya produktiviti badan yang diswastakan dapat ditingkatkan Memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk mengasah kebolehan dalam pengendalian perniagaan
Laman Web
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 6 : Pemilikan Perniagaan

http://www.commhlth.medic.ukm.my/html http://www.mampu.gov.my/Publication/Buku/ AlafBaru/Bab6/Bab6-2.htm http://www.smpke.jpm.my/RancanganWeb/ menuRM8.htmll

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.1 Pelaburan 7.1a Maksud pelaburan
‡ Pelaburan bermaksud tindakan menangguhkan penggunaan wang pada masa sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan ‡ Matlamat pelaburan adalah untuk mendapatkan dua bentuk pulangan, iaitu: * Pendapatan semasa (current income) yang serta-merta dan berterusan akan diperoleh pelabur selagi masih memiliki aset berkenaan * Keuntungan modal atau pertambahan nilai pelaburan (capital gain) diperoleh apabila aset yang dibeli naik nilainya
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.1b Pelabur dan spekulator
‡ Pelabur: * Bertindak secara rasional dan waras * Membeli aset untuk jangka masa panjang dengan harapan untuk mendapat pendapatan semasa dan keuntungan modal daripada aset itu

« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.1b Pelabur dan spekulator
‡ Spekulator: * Bertindak mengikut sentimen dan khabar angin * Membeli syer, stok, komoditi dan aset lain pada harga yang rendah dan menjualnya pada harga yang tinggi dalam tempoh yang singkat * Beroperasi dengan cergas di bursa saham dengan membeli syer serta menjualnya dengan cepat
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 7 : Pelaburan

* Terdapat tiga jenis spekulator, iaitu:
Sp ul o
l i ( ull) l uu ( )

Stag

«

sambu g

D pan

lakang

M

u

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

er e aa a ara ela ur e ela ur e el ula a a au er er u u a a a ala e u e u

a

e ula r e ula r

e el er a a ar a re a ual e ula a a ar a

a

e el er u u a a a a a ar ar a er e a a ar a er a e l a a ela ur e er a a a ara a a e a a er a a a al e a a ela u a

e el a e ual ala a a a a a a al a e a a eu u a e l aa e ula r ele a a a ara a a e a a e ua ra ala a a a a e aru le a ar a

N a Ta

a a

De a

Bela a

e u

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Tahukah anda! Seorang yang bijak dan berfikiran rasional dapat mengimbangi antara melakukan perbelanjaan untuk memenuhi keperluan dan kehendak semasa dengan berjimat untuk membeli harta tanah atau melabur untuk mendapat keuntungan pada masa akan datang.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Tahukah anda! Nadi penggerak aktiviti pasaran saham ialah broker dan remisier.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.2 Jenis pelaburan 7.2a Akaun simpanan tetap atau akaun pelaburan Cara yang selamat dan tanpa risiko Wang boleh disimpan di dalam akaun simpanan tetap untuk suatu tempoh tertentu seperti 3, 6, 9, 12, 15, 18 hingga 60 bulan Dibayar faedah yang lebih tinggi bergantung kepada tempoh simpanan

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.2a Akaun simpanan tetap atau akaun pelaburan
Kelebihan melabur dalam akaun simpanan tetap: * Pelabur menerima pulangan tetap dan konsisten * Simpanan selamat tanpa risiko kerana dijamin oleh Bank Negara * Simpanan boleh dikeluarkan oleh pelabur atas permintaan Bagi perbankan Islam yang berasaskan syariah, akaun simpanan tetap berkonsepkan al-muhdarabah (perkongsian)
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.2b Harta tanah Harta tanah merujuk kepada aset kekal seperti kedai, rumah, tanah dan ladang Pelaburan dalam harta tanah bergantung kepada kemampuan pelabur kerana memerlukan jumlah wang yang besar Pelaburan harta tanah mendatangkan dua jenis keuntungan, iaitu keuntungan modal dan pendapatan semasa

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.2c Saham Merupakan gabungan semua syer yang dibayar penuh oleh pemegang syer dan boleh digunakan sebagai modal oleh sesebuah syarikat berhad Terdapat dua jenis saham, iaitu: * Saham yang disenaraikan - saham yang didaftar dengan bursa saham untuk diniagakan * Saham yang tidak disenaraikan - saham yang tidak diurusniagakan di bursa saham secara rasmi
« Bersambung
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Jenis saham Syer biasa Syer keutamaan

Kumulatif

Penyertaan

Boleh tebus

Boleh tukar

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Pulangan atas saham: 1 Dividen - kadar dividen bergantung kepada keuntungan syarikat. 2 Syer bonus - syer tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang syer berdasarkan jumlah syer yang dipegang. 3 Keuntungan modal - dalam bentuk kenaikan nilai syer kepada pemegang syer.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Kumulatif
Syer dibayar dividen semasa dan tunggakan dividen bagi tahun kewangan lepas.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Penyertaan
Syer yang dibayar pada kadar dividen tetap dan dividen tambahan selepas pembayaran dividen kepada pemegang syer biasa.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Boleh tebus
Syer yang boleh dibeli semula oleh syarikat pada jumlah harga tertentu selepas suatu tempoh masa.

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Boleh tukar
Syer yang boleh ditukarkan kepada syer biasa. Pemegang syer akan menikmati faedah pemegang syer biasa.

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Bursa Saham Kuala Lumpur Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur: * Mewujudkan peluang pasaran bagi saham * Menyebarkan maklumat kewangan syarikat * Menjaga kepentingan para pelabur * Menjalankan urus niaga saham * Membantu mengumpulkan modal * Menimbulkan minat melabur dalam kalangan orang ramai
« Bersambung

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Bursa Saham Kuala Lumpur Faktor yang mempengaruhi harga saham: * Keadaan ekonomi negara * Kualiti pengurusan dan prospek syarikat * Keadaan politik * Dasar kewangan dan kadar faedah * Aktiviti spekulasi * Pulangan pelaburan alternatif

Nota Tambahan

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Cara membeli dan menjual saham: 1 Penjual menghubungi brokernya dan memberitahu butir saham yang hendak dijual. 2 Broker menghantar maklumat tersebut ke bilik padanan (matching room) di BSKL melalui System On Computerised Order Routing And Execution (SCORE). 3 Tawaran tersebut dipadankan dengan senarai pembeli yang sedia ada. Urus niaga berlaku jika wujud persetujuan harga antara penjual dengan pembeli. Tempoh tiga hari diberikan kepada pembeli untuk menjelaskan belian saham.
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.2d Unit amanah
Unit amanah merupakan sejenis pelaburan yang mengumpulkan wang daripada orang ramai dan diuruskan oleh pengurus profesional bagi pihak para pelabur Unit amanah sesuai untuk pelabur kecil yang mempunyai pengalaman, masa dan sumber kewangan yang terhad

Depan

Belakang

Menu

Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Terdapat tiga jenis unit amanah, iaitu: * Amanah saham - syarikat unit amanah saham akan melaburkan wang pelaburan dalam syarikat yang kukuh dan mempunyai prestasi keuntungan yang baik * Amanah harta tanah - merupakan suatu peluang pelaburan bagi pelabur-pelabur kecil melabur dalam bidang harta tanah * Gilts - sejenis sekuriti pelaburan yang berunsur unit amanah. Dikendalikan oleh syarikat unit amanah atau syarikat gilts. Wang pelaburan yang dikumpulkan dilaburkan ke dalam bon kerajaan dan bil perbendaharaan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 7 : Pelaburan

7.3 Panduan am melabur 7.3a Panduan asas membuat pelaburan ‡ Setiap pelabur hendaklah sentiasa peka dan berhati-hati dalam apa juga jenis pelaburan yang dipilih ‡ Panduan asas melabur ialah: * Pelabur perlu mendapat maklumat yang lengkap * Pelabur perlu tahu pulangan atas modal yang dilaburkan * Pelabur perlu mengetahui tahap risiko pelaburan * Pelabur perlu berasaskan modal yang ada * Tahap kecairan juga perlu diambil kira semasa melabur
Nota Tambahan
Depan Belakang Menu Keluar

Bab 7 : Pelaburan

Pelabur boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan melalui sumber berikut: 1 Risalah pelaburan 2 Buku dan majalah kewangan 3 Prospektus syarikat 4 Buku laporan ekonomi 5 Individu yang berpengalaman dalam bidang yang sama 6 Iklan

Depan

Belakang

Menu

Keluar