You are on page 1of 1

DdG www.diaridegirona.

cat RECICLEU-ME

DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DEL ARTICLE 32,1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

MARC MARTÍ
L’APUNT FINAL

Rafael de Ribot
PERIODISTA

PERDRE-HO
TOT
ràgic pont del Pilar a les

T carreteres; set persones


han perdut la vida en
aquests quatre dies.
CONTRACORRENT Feia cinc anys que es podia donar
la bona notícia, any rere any, d’un
descens de l’accidentalitat amb

Anna Codina conseqüències mortals i, de cop i


volta, les estadístiques s’han fet mi-
ques i davant de la tragèdia de la
mort sembla ben bé que no servei-
ASSESSORA xin de res.

«És tan perillós ser D’EMPRESES PER


A LES NOVES
TECNOLOGIES
Internet s’utilitza sobretot pel porno,
i potser per a això no cal gaire as-
sessorament.
R (Riu) Almenys jo no ofereixo aquest
Cada un d’aquests accidents
mortals, com qualsevol altre, res-
pon a circumstàncies diferents,
moltes de les quals potser no conei-

sincer a la vida real com «A Internet


hem d’adoptar
unes normes
tipus de servei. Em penso que els que
utilitzen internet per a això ja s’espa-
vilen sols.
xerem mai del tot. En tot cas la ma-
joria dels que s’han produït aquests
dies han estat xocs frontals o sorti-

a la xarxa... però aquí


mínimes de P Existeix encara gent incauta que des de la via, i per tant causats per
seguretat, igual revela dades privades a la xarxa? la pèrdua de control del vehicle.
que sabem que R M’agradaria pensar que no, però la- Evidentment tots ells s’han contex-
no hem d’anar mentablement crec que n’hi ha. Es- tualitzat en la difícil climatologia

en queda constància» pel carrer amb


la bossa oberta
o la cartera a la
pero que això vagi canviant, que la
gent es vagi educant en unes normes
mínimes, igual que sabem que no
que hem tingut i també en l’obliga-
ció d’accentuar la prudència en
aquestes circumstàncies.
vista» hem d’anar pel carrer amb la bossa Sovint recriminem als responsa-
Anna Codina assessora empreses P Tant desconeixement hi ha encara?  Anna Codina oberta o la cartera a la vista. bles de trànsit que no estiguin a l’al-
per entrar en el món de les noves R Més que desconeixement, passa que remarca que P Com pot ser que hi hagi gent que çada de les seves responsabilitats i
tecnologies i aprofitar els recursos els blocs dedicats a les noves tecnologies també els joves creu que als altres ens interessa veu- denunciem els casos en què la se-
de la xarxa. Ho fa des de la web solen estar dirigits a gent que ja hi entén. poden quedar re fotos de gatets o postes de sol? nyalització és deficient; i si es man-
elgiroscopi.com i, sobretot, des del En canvi, en català i per a principiants no endarrerits en les R El fet de compartir allò que a un li tenen alguns punts negres, exigim
bloc Betes i Clicks, finalista dels hi havia res. He volgut omplir aquest buit. noves tecnologies agrada dóna cert rang a les persones als que s’encarreguen del disseny i
Premis Blocs Catalunya. P El nom, Betes i Clicks, insinua que en si no hi tenen a qui ho envia. I a més diu alguna cosa l’estat de les carreteres que en mi-
aquest camp les dones tenen més di- interès de qui ho envia. llorin el traçat i que garanteixin un
P Els blocaires són uns egòlatres? ficultat que els homes? P Diu molt, això és cert. Igual que els manteniment adequat. Però res de
R Suposo que hi ha de tot, depèn del R Sí que tinc moltes lectores, però el ENTREVISTA DE que envien acudits amb l’afegitó: tot això és tan important per salvar
tema que tractin. Hi ha gent que obre un nom no és més que un joc de paraules, Albert Soler «divertidísimo». vides com l’actuació responsable
bloc perquè té un tema interessant per amb les betes dels inicis informàtics. Ara GIRONA
R He, he, però s’està perdent bastant, de tots els que ens posem al darrere
compartir i n’hi ha que tenen blocs bé, és cert que més d’una vegada m’han ara per això s’utilitzen més les xarxes d’un volant.
més personals. dit que els sorprenia que hi hagués una socials, com Facebook. Malauradament mai podrem
P El seu cas és dels primers? dona darrere d’aquest bloc. P Facebook acabarà amb els blocs? evitar totalment els accidents, però
R Alguns amics em preguntaven coses P La gent que més ajut necessita és la R Crec que al contrari. Gent que no això no ens pot fer defallir de l’ob-
senzilles sobre les noves tecnologies, i de més edat? gosava fer un bloc sencer per com- jectiu de reduir-los tant es pugui i
vaig creure que seria més pràctic penjar- R Que els joves en saben més, és una partir el que sigui amb els altres, s’a- de minimitzar les seves conse-
ho en un bloc. Però alguna gent troba- mica un mite. Arriba un punt que encara treveix a fer-ho amb Facebook. qüències. No sembla lògic que el
va el bloc per casualitat i m’hi deixava co- que hagis crescut amb les noves tecno- P On és més perillós ser totalment que ens faci reaccionar sigui perdre
mentaris. Això em va fer adonar que hi logies, si no hi ha un interès especial que- sincer: a la xarxa o a la vida real? uns quants punts quan veritable-
havia interès en el tema i vaig decidir de- des una mica endarrerit. R (Riu) Em penso que igual... però a ment ho podem perdre, o fer per-
dicar-hi un bloc específic. P Tanmateix, les enquestes diuen que la xarxa en queda constància. dre, tot.

CERTIFICATS MÈDICS OFICIALS


Certificats Mèdics Oficials
Núm. inscripció Gi-0015

ENS ENCARREGUEM DE TOTA LA TRAMITACIÓ DEL VOSTRE PERMÍS DE CONDUIR!!!


Altres certificats: armes, seguretat privada, animals perillosos, grues, patró d’embarcació, pesca submarina, esportius, ordinaris, etc.
Gran Via Jaume I 41, BAIXOS PÀRQUING GRATUÏT
(Edifici de Trànsit) (1 HORA EDIFICI DE LA GENERALITAT)
Horari:
Telèfon 972 20 10 61 · Fax 972 22 77 51 info@centremedicjaumeprimer.net
de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30