PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAu Judetul Bacau, Romania

Str.Miira~e~ti nr.6, Baciu, 600017 E-mail: primaTia@primariabacau.To

Tel: (+40) 234 581849 Fax: (+40) 234 588757

Nr.37097 din 03.09.2010

Carre,

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE

- Str, Arcului nr.19, sector 2, Bucuresti -

C)

Referitor 1a adresa dumneavoastra cu nr.287/05.08.2010, inregistrata 1a sediu1 institutiei noastre sub 111'.37097/09.08.2010, va facem cunoscut faptul ca, pnn adresa inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub

IlL 3 80 84119 . 0 8.2 0 10, domnul S lie Mihai I ulian si -a inaintat demisia din functia de consilier local.

Astfel potrivit legii, in sedinta ordinara din data de 3l.08.2010, Consiliul Local al Municipiului Bacau, a adoptat 0 hotarare prin care a luat act de demisie si a declarat locul vacant.

C)

Anexam prezentei :

- copie dupa Demisia domnului Slic Mihai Iulian inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Bacau sub nr.38084/19.08.2010,

- copie dupa Hotararea Consiliului Local nr. 274/31.08.2010.

Va multumim.

SECRETAR, NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

I ~-'.--------------- •• '----------~.~~.~---------------.-------.----'~~-~,-.--.,------,------.-.-------.-.-~---,' •. -" - ••. ,._ ••

;

m~/fbia cfodefa/ gjacda

cq}o416i1itbl Zocal cd G~tv.luof,/uulat· Pl3ac:au

- ,.

HOTARARE

prin care se' 'ia ~ct de incetarea functiei de consilier local in Consiliul Local al Municipiului Bacau, a domu'ului SUe Mibai Julian, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Avand in vedere:

.-..~~

• Prevederile art.9(2)lit."a", art.10 ~i art.12(1)(2) din Legea Dr. 393128.09.2004 privind Statutul alesilor locali, eu modificarile ~i completarile ulterioare;

• Prevederile art.47 ~i art.1l7 lit. "a" din Legea nr.21512001, a administratiei publice locale, republicata ~i aetualizata;

• Hotararea nr.238/04.07.2008 privind aprobarea constituirii eomisiilor de specialitate ale Consiliului

C) Local al Municipiului Bacau, eu modifiearile si eompletarile ulterioare, inclusiv eele aduse de HCL nr.326/26.09.2008;

• Hotararea nr.245/31.07.2008 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Baeau, a domnului Slic Mihai Iulian;

• Adresa nr.38084/19.08.2010 a domnului Slic Mihai Julian, prin care anunta in seris demisia din functia de consilier local;

• ReferatuI constatator nr.38084/27.08.2010 a1 Primarului ~i Secretarului municipiului Bacau;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

in baza dispozitiilor art. 36 (9) ~i ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata si aetualizata,

HOTARA~TE:

_)

CATRE PRllv1ARIA MUNICIPIULUI BACAU In atentia d-lui. primar Romeo Stavarache

Subsemnatul Slic Mihai Iulian, domiciliat in Bacau, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 83, va aduc la cunostinta ca incepand cu data de 16.08.2010 demisionez din functia de consilier local, din motive personale.

~

Data 16.08.2010

Semnatura

Ministerul Administra!iei ,i Internelor Institutia Prefectului - J udetul Bacau

, ,

Str. Mara~e~ti nr. 2, Bacau, judetul Bacau

Tel: 004-0234-537 200; Fax: 004-0234-545 601 www.prefecturabacau.ro email: secretariat@prefecturabacau.ro

Nr.10644 din 30 septembrie 2010

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE Bucuresti, sector 2, str.Arcului nr.19

Ca urmare a adresei dvs. nr.288/05. 08.2010, inregistrata la institutia noastra sub nr.1 0644/09.08.201 0, prin care ne-ati sesizat tncalcarea prevederilor art.90 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea dernnltafilor publice, a functillor publice :?i in mediul de afaceri, prevenirea :?i sanctlonarea coruptiel, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, de catre consilierul local $Iic Mihai lui ian, va facem cunoscut ca, in conformitate cu prevederile art.2S din Legea nr.340/2004 privind prefectul ~i insfitutla prefectului, republicata, cu moditicarile :?i cornpletarile ulterioare, prin adresa nr.1 0644/12.08.201 0, am solicitat informatil actualizate de la Oficiul Registrului Cornertului de pe langa Tribunalul Bacau.

De asemenea, am transmis adresa nr.1 0644/12.08.201 0 ~i la secretarul municipiului Bacau, cu solicitarea de a verifica aspectele sesizate ~i a comunica propunerea sa, in aplicarea prevederilor art.92 alin.(4) din Legea nr.161/2003, cu rnoditicarile ~i completarile ulterioare, in vederea emiterii ordinului prefectului privind incetarea de drept a mandatului de consilier local. Primarla municipiului Bacau ne-a raspuns cu adresa nr.37591/17.08.2010 ~i ne-a facut cunoscut ca a luat cunostlnta de aspectele semnalate ~i in masura in care acestea se vor confirma vor urma procedurile prevazute de lege pentru astfel de situatil, dupa ce vor primi datele actualizate de la Oficiul Registrului Cornertului de pe tangs Tribunalul Bacau.

Ulterior, prin Hotararea nr.274/31.0B.2010 adoptata de Consiliullocal 81 municipiului Bacau, pe care v-o anexam in xerocopie, s-a luat act de Incetarea tunctiet de consilier local in Consiliul Local al Municipiului Bacau, a domnului $lic Mihai lulian, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei acestuia ~i s-a declarat locul vacant.

PRE F E C T, Constantin SCRIPAT

SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITATIl ACTELOR, APUCAREA ACTELOR NORMATIVE $1 CONTENCIOS ADMINISTRATIV

~ erviciu, "

lena D an

ROTA-RARE

prio care se is act de incetarea funetiei de consilier local in Consiliul Local al Municipiului Bacau, a domnului ~lie Mihai Iulian, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Avfutd In vedere:

• Prevederile art.9(2)lit."a", art. 1 0 si art.12(1)(2) din Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

• Prevederile art.47 §i art.l1? lit. "a" din Legea nr.2IS/2001, a administratiei publice locale, republicata ~i actualizata;

• Hotararea nr.238/04.07.2008 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local at Municipiului Bacau, eu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de HCL nr.326/26.09.2008;

• Hotararea nr.245/31.07.2008 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Bacau, a domnului Slic Mihai Iulian;

• Adresa nr.38084/19.08.2010 a domnului Slic Mihai lulian, prin care anunta In seris demisia din functia de consilier local;

• Referatul constatator nr.38084/27.08.2010 at Primarului ~i Secretarului municipiului Bacau;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozitiilor art. 36 (9) ~i ale art. 45 (I) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata ~i actualizata,

HOTARA~TE:

Art.t. - Se ia act de incetarea funetiei de eonsilier local in Consiliul Local al Municipiului Bacau, a domnului Slic Mihai Iulian, inainte de expirarea duratei normale a rnandatului, ca urmare a demisiei, §i se declara Iocul vacant.

Art.2. - Hotarsrea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.238/04.07.2008 ell to ate modificarile pana la data prezentei hotarari, se modifica, in sensul ca se elibereaza domnul Slic Mihai lulian din calitatea de membru in Comisia de specialitate nr.4 a Consiliului Local aI Municipiului Badin - " Comisia pentru activitati social-culturale, culte, iflvatamant, sanatate, farnilie, munca §i protectie socials, protectie copii, oerotirea monumentelor istorice, protectia mediului ~i reconstructie ecologica" .

Art.3. - Hotararea va fi comunicata d-Iui SHe Mihai Julian, Presedintelui.Comisiei de specialitate nr.4 ~i Compartimentului .Aparatul Permanent de analiza si elaborare a documentelor " Consiliului Loeal at

Municipiu~ .-

//c.l;;·AAN, '" . ~

! -c, .• ,.-----.. -1 ~

pRii~~~J D ~~~DINTA ~~~-~~, I ~F OREA

\ ';'\ I'·'~.' .;R'

~:~(>. -h, ~c;

,'17 M\\>{. :'r. ~!-.~!-+~ .....

CONTRASEMNEAZAt SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOV

NR.. 274 DIN 31.08.2010

O.P .. C .FUR T./ Ex.I/Ds.I-A-4

(J

CJ

AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE (ANI)

r- ROMANIA

" ,:.c.aJ'f!A tJATiONALA DE INTEGRITATE (A.N.I.)

! ' CA!1I\,ET PRESEDINTE

:i ~ Nr.jO?~

ii ~m·:E

i !Zi: ~_. Luna: _a.E_. An: _&Jfl

Domnului Radu Nicolae Coordonator program Centrul de Resurse Juridice Str.Arcului nr.19 SectoroL2, ?ucure~ti

Stimate domnulE! Radq Nicqlae,

',' , , '" . //, '"

Urmare acresel dumneavoastra'nr.286/5 august 2010, inregistralala Agentia Nationala de Integritate cu

nr.3075/9 august 2010; va comunicamurJl1ato'arele: ' ' "

inlegatu'ra siluatla ?e~na1ata de durnneavoasfra, de lege lata,potrivit dlspozlnllor art.90din Legea nr.161/2003privind unele ,ri1asu[i.p~ntru asigurarea transparentei in exercitarea demnitati/or publice, a funciii/or publice §ltnmediul de afaceri, prevenirea §i sanctionarea coruptiei, cu mpdificarile slcoropletarlle ulterioare:

(1) Consilierii locali$i consilierii judeteni care au functia de pre§edinte, vicepre§edinte, director general, director, manager, administrator, membru, atconsiliuluf de administratif? ~ar.i cenzor ori alte functii de conducere, precwri §! calitatea de,actionarsau asociaUa s6cietatile comerciale ,cli capital privat SaU, cu capital majoritar de stat o[i cu capital al unei unitatiadminislratill-terit6rialeriu pot ,nchela contractecomerclale de pres tar; de servicii,. de, executare de luerari,: ,de furnizarede produse' sau conttactede asociere, cu, autoritatile adminisfratiei publice locale din, ceretee 'parte, cu [nstftuiiile sau regiife auionome de interes local affate in subordineabrf sl)bautoritatea consi/iului local S8U j~detean respeetiv oricusocietalife comereiale infiintate de

consiliile ioca/B,sau consiliife judelene respective,' , ' , ,

(2) Prevederilekfin.(1) se apfica §i incazufjn care 'functiile,saucalitatfle respective sunt detinute de sotul sau

rudele de gradLillale, alesuluf local,' " J' ' / ','

De asemenea,'~onfor~ art.91 din acelasl act normativ "starea de incqmp~tibflitate Intervine numai dupa vafidarea mandatului,/ar incazul,ptevazut la art. 88 aUn. (2), dupa validareageluide~aldoilea mandai, respectiv dupa numirea sau ~ngajareaa/~su/~i1oeal, ulterior validarii mandatului,jntr~o' functie',ineompatibilacu cea de ales

local." " ' ' , ""

'" ,', " ' , , ,'" ",",' , '

Potrivit art.92,alin.(1): "incaleareil dispozitiilor art. 90atrage incetareade drept a mandatului de ales local

la data incheierii contraCtelor".",

Cu toale acestea, preclzam ca dispozifllle art.14 litera d) din Legea nr.144/2007, republicata, au fost suspendate de drept odata cu publicarea in MonitorulOficiai al Romaniei, Partea I, nr.294 din data de 5 mai 2010 a Deciziei Cur1ii Oonstltuticnele nr.415 din data de 14 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispoziiiilor cap. I "Oispozitii generale" (arl.1-9), ale art. 11 lit. e), ~ §i g), ale art. 12 a/in.(2) ale art. 13, ale arl.14 lit. e), d), e) §i 0, ale arl.17, ale art.38 afin.(2) lit. 0, g) §i h), ale art.42 alin.(2), (3) §i (4), ale cap. VI" Verificarea averifor, a conflictelor de interese §i a ineompatibifitatifor" (art.45 - 50) §i ale art.57 din Legea nr.14412007 privind fnfiintarea, organizarea §i function area Agentiei Nationale de Integritate.

I ",;Ires;' B·dullasclir Catargiu 15, sector 1, Bucursstl I TeL +40-3720698691 Fax: +40·372069898 [ f>rr:uil: ani@integritate.eu I W"b,i:E: V/WW,integritate.eu I I u0'nkr d0 j",,; I,:U C;! 2r;,'O, p~'~.;)" ;,1 iF 8431 I

C)

AGENTIA NATIONALA. DE INTEGRITATE (ANI)

in prezent, potrivit art.147 alin.(4) din Constitutia Rornanlei, republicata, aeeste prevederi legale sl-au ineetat efeetele juridiee.

Prin urmare, aetivitatea Agentiei Natlonale de Integritate de eonstatare a incompatibilitatilor este suspendata pana la intrarea in vigoare a unui nou aet normativ.

in siluatla in care competenta legala de verificare a situatiilor de incompatibilitate a Agentiei Nationale de Integritate sl proeedura de verifieare vor fi reglementate, va aslqurarn de intregul nostru interes sl profesionalism.

Custima,

-,

-,

c c

.:' .; '. ' .'

.... ,c,

1 Adr05i! S·dullasciirCatargiu 15, sector 1, Bucure~ti] T~I: +40.3720698691 Fax: +40·3720698981 [·:noil ani@integritate.eu 1 W~bsjt;: www.integritate.eul I npsr3l,)r els oms- c~; ~3ra~,~~8r p,)r~;Dr:~~; .ir. 84311

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful