¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 1¡ ¤

Ŀ ¼

µ ÚÈý ° Ù¶ þ ʮһ ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 2 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®¶ þ ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 15 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Èý ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 30 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®ËÄ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 41 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Î å ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 53 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Áù ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 73 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Æß ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 83 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®° Ë¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 97 Ò³
µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®¾Å¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 106 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 122 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý ʮһ ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 129 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®¶ þ ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 134 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Èý ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 167 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®ËÄ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 220 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Î å ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 237 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Áù ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 243 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Æß ¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 258 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®° Ë¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 277 Ò³
µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®¾Å¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 290 Ò³
µ ÚÈý ° ÙËÄÊ®¾í ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - µ Ú 307 Ò³


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 2¡ ¤µ ÚÈý ° Ù¶ þ ʮһ ¾í


¾í 321_1¡ ¾· î º Í Àî Ï à ¹ « Ôç ³ ¯ ÓÚÖÐÊé º ò ´ « µ ã żÊé Ëù » ³ £ ¬ · î ³ ÊÃÅ
Ï ÂÏ à ¹ « ÖÐÊé Ï à ¹ « ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å ¸ ü ÖÓ©Ъ £ ¬ ǧ ÃÅì ç Ô¿ ¿ ª ¡ £ × Ï å · ² ÐÔÂÏ Â£ ¬ » Ƶ ÀÏ þ ¹ â À´ ¡ £
± æÉ« Ç÷ Öнû £ ¬ · Ö° à ÁÐÉÏ Ì ¨ ¡ £ Ï é ÑÌ ³ õ ç ÔÈÆ£ ¬ Í þ · ï Õý Åá » Ø¡ £
¸ « Ôå ¹ é È« µ £ ¬ ÂÖÔ¯ ÊÊÖÚ² Ä¡ £ » ¯ ³ É· ç ÙȲ Ý£ ¬ µ Àº Ï ¶ ¦ µ ÷ ÷ ¡ £
ä × Ãü ËæÈý ½Ó£ ¬ » ʶ ÷ ³ ©¾ÅÛò ¡ £ ¼Î ÑÔÔì Ï ¥ È¥ £ ¬ Ï ² Æø Î ÖÐÄ» Ø¡ £
¶ « ¸ ó ÑÓ¶ à Ê¿ £ ¬ ÄÏ É½¸ ³ ÓÐÌ ¨ ¡ £ Ñô ´ º ÄǸ Òº Í £ ¬ ¿ Õ´ ËÓ½¿ µ ÔÕ¡ £


¾í 321_2¡ ¾· î º Í ÓÚ˾¿ Õ¶ þ ʮΠå ÕÉв · ³ ÇÄÏ ½¼¾Ó½ÓË¾Í ½¹ « ± ð Êû
¼´ ÊÂÊé Çé · î Ï × ¼æ³ ÊÀî Åá Ï à ¹ « ¡ ¿


Ȩ µ ÂÓß

Ò» µ ³ в ý ÔË£ ¬ Èý ¹ « ñ ´ ÖÁ× ð ¡ £ ÔÆÁú г Àí ´ ú £ ¬ Óã Ë®¼û Éî ¶ ÷ ¡ £
± ð Êû ³ ØÌ ÁÏ þ £ ¬ Çç ½¼² ÝÄ¾Þ ¬ ¡ £ ¹ µ ë ó Á¬ ¶ ÅÇú £ ¬ Ã©Í ÁÊ¢ ÓÚÃÅ¡ £
² · Öþ Òò µ ÇÀÀ£ ¬ ¾- ° î ÿ Ì ÖÂÛ¡ £ Í Ë³ ¯ Ãù Óñ » á £ ¬ Èë ÊÒ¶ Ï ½ð ÑÔ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 3¡ ¤

² Ä¿ ¡ ÒÀ¶ « ¸ ó £ ¬ º ø õ ü ½Óº ó Ô° ¡ £ ¾¶ Éî ÔÆ× ÔÆð £ ¬ · ç ¾² Ò¶ ³ õ · - ¡ £
Ô× Î ï ¹ é ÐĽ³ £ ¬ Ðé Öм´ » ¯ Ô´ ¡ £ ° Í ÈËÄþ ¸ Òº Í £ ¬ ¿ Õ´ ËÀ¢ ÓÎ · ª ¡ £


¾í 321_3¡ ¾· î º Í Ð² · ³ ÇÄÏ ½¼¾Óµ ÃÓë Î ÀÓÒØ©ÁÚÉá £ ¬ Òò ¸ ³ Ê« ¼ÄÔù ¡ ¿


Ȩ µ ÂÓß

ÉÏ Ô× × ø ÂÛµ À£ ¬ ½¼¾ÓÈÔÀï ÈÊ¡ £ Æß · û ¼ÈÕÑÎ ú £ ¬ Í ò Ï ó ËæÌ Õ¾û ¡ £
Ðñ µ ©Ï ÂÓñ ܯ £ ¬ Ãù æã · ÷ ³ µ Òð ¡ £ Ðù ´ ° Í Ë² ÐÊî £ ¬ · ç Î ï Ó- Ï ô ³ ½¡ £
ɽÔó ò × Óê ³ ö £ ¬ ÁÖÌ ÁÓã Äñ ѱ ¡ £ Æñ Í ¬ Çó Ñò ¾¶ £ ¬ ¹ ² ÊÇô Ë» ÊÈË¡ £
ʯ ¾ý Î å ² ÜÖØ£ ¬ × ó » § Èý ÈÀ¾ù ¡ £ ¾ÓÖ¹ ÑÌ » ð ½Ó£ ¬ · ê Ó- ¼¦ Êò Ƶ ¡ £
´ ó · ½± ¾Î Þ Óç £ ¬ Ê¢ µ ± ØÓÐÁÚ¡ £ ǧ Äê Û« Çú º ó £ ¬ ¸ ´ ´ ËÎ ÅÑô ´ º ¡ £


¾í 321_4¡ ¾· î º Í Î ¤ Çú × ¯ ÑÔ» ³ £ ¬ ê ݶ « Çú Í â × å Öî µ Ü¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î ¤ Çú ¹ Ú¸ ÇÀï £ ¬ Ï ÊÔ- Óô Çà ´ С £ ¹ « Ì ¨ ÄÀÖÐÍ â £ ¬ Êû Éá ÁÚÎ ÷ ¶ « ¡ £
æã Ô¦ ³ ö ¹ ú ÃÅ£ ¬ ³ ¿ ê ØÕý • Ó• î ¡ £ Ñà ¾ÓÆ½Í â Í Á£ ¬ Ò° · þ ² Î » ª ³ æ¡ £
½®î ° · Ö¹ ÅÇþ £ ¬ ÑÌ Ï ¼Á¬ ¹ à ´ Ô¡ £ ³ ¤ Ó× Ðò ÒÔ³ Ý£ ¬ » ¶ ÑÔÎ Þ ² » Í ¬ ¡ £
Òä Î ô È« Ê¢ ʱ £ ¬ Ñ« Û¾² ¥ Ðݹ ¦ ¡ £ ´ ú Òµ À©Óî ÄÚ£ ¬ ¹ â ³ ¾° ª ÐæÖС £
¿ ®Ï ¢ ¶ à ÓÀÌ ¾£ ¬ ¸ è Ê« º ñ ʱ · ç ¡ £ С Éú ã ù Ï ¸ ð £ ¬ ĽÒå ˹ Î Þ Çî ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 4¡ ¤


¾í 321_5¡ ¾º Í Í õ ÊÌ Àɲ ¡ ÖÐÁì ¶ ÈÖ§ £ ¬ · ³ ÆÈÖ®Óà £ ¬ ¹ ý Î ÷ Ô° Êé Ì ÃÏ Ð
Í û ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ƾ¼÷ ê ¡ · ± Î ñ £ ¬ Çç ¹ â ÑÌ Ê÷ · Ö¡ £ Öа î ¾ù Óí ¹ ± £ ¬ ÉÏ Ò©Ñé Í ©¾ý ¡ £
Âú ¾¶ · ç × ª Þ ¥ £ ¬ ¾í Á± ɽ³ ö ÔÆ¡ £ ï Ï È» Óñ Òô · ¢ £ ¬ Óà ÐËÔÚ˹ Î Ä¡ £


¾í 321_6¡ ¾· î º Í ¶ ÈÖ§ Àî ÊÌ ÀÉÔç ³ ¯ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ùí ¼ÝÇ÷ ± ± ã Ú£ ¬ Ï þ ÐÇÆô ¶ « · ½¡ £ Ãù æã · ÖÆï Àô £ ¬ ÁÐÖò É¢ ¿ µ × ¯ ¡ £
ÕÕ× Æ» ª ô ¢ ² ¢ £ ¬ å Ôå Æç ² Ä° ³ ¤ ¡ £ Ñü ½ð ³ õ ± æÉ« £ ¬ Åç Óñ × ÔÉú ¹ â ¡ £
Ï × Ì æ¾ù Èý ÈÀ£ ¬ Õê Ã÷ ¼¯ ° ÙÏ é ¡ £ Ï Â² Åß ¶ ½ÓÎ ä £ ¬ ¿ Õ´ ËÀ¢ ΠIJ ý ¡ £


¾í 321_7¡ ¾· î º Í Áõ ÊÌ ÀÉË¾Í ½· î Ú¯ · ¥ ÅÑÊé Çé ³ ÊÔ× Ï à ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Óñ ÕÊÔª º î ÖØ£ ¬ » ÆÊà ÉÏ Ô× ÐÛ¡ £ Ôµ Çé ´ ÊÂÉÍ â £ ¬ Ðû Á¦ Ãí ı ÖС £
Õð Ò« ¹ § Ì ì Ì Ö£ ¬ ÑÏ Äý Öú Ëê ¹ ¦ ¡ £ Ðп ´ » - ÷ ë ¸ ó £ ¬ ÁÝÁÝÓÐÓ¢ · ç ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 5¡ ¤


¾í 321_8¡ ¾· î º Í à ~ÖÝÁõ ´ ó · ò Âó Çï ³ ö ʦ ÕÚ² Óл ³ Öг ¯ Ç× ¹ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ì ì × Ó° ®È« ² Å£ ¬ ¹ ÊÈËÐÛÍ â Ì ¨ ¡ £ ÂÌ ÓÍ µ ÇÉÏ ½« £ ¬ Çà ç · ÑÇÖÐÌ ¨ ¡ £
Í ¤ ÕÏ Ãù ó ÕÈë £ ¬ · ç ÔÆ× ª ì · À´ ¡ £ À¼· » · Öè Ãè ã ¬ Âó ¢ Í û ݮݮ¡ £
ÔÂÏ ò µ ñ ¹ - Âú £ ¬ Á« ÒÀ± ¦ ½£ ¿ ª ¡ £ ÐÐʦ Æë º × ÁУ ¬ Î ý Âí ¾¡ Áú ý¡ £
× ³ Ö¾Õ÷ Ⱦ¸ ¦ £ ¬ ¼Î ÕÐÝÍ ³ þ ² Ä¡ £ ǧ Ñ° Í ÆÖ± ¸ É£ ¬ ° ÙÁ¶ È¥ Ï Ë° £ ¡ £
¼ä À« ÀÍ Ï à Í û £ ¬ » ¶ ÑÔÐÒÔç Åã ¡ £ ÿ Áª » ¨ Ï ÂÆï £ ¬ ¼¸ · º Öñ ¼ä ± - ¡ £
· ¼Ñ¶ Ë« Óã Ô¶ £ ¬ Á÷ Äê Á½÷ Þ ´ ß ¡ £ º Πʱ ½é ¹ ç ê î £ ¬ Я ÊÖÓ½¿ µ ÔÕ¡ £


¾í 321_9¡ ¾Ì « Ô- Ö£ ÉÐÊé Ô¶ ¼ÄÐÂÊ« £ ¬ × ß ± ʳ ê Ôù £ ¬ Òò ´ ú Êé º Ø¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï þ ¿ ª ã Ñã س ö Ë¿ ÑÔ£ ¬ ¹ ² Ï ² È« ² ÅÕò ± ± ÃÅ¡ £ Ö° ÖØÓÍ ´ ± Í ÆÉÏ ÂÔ£ ¬
ÈÙ¼æ¸ ï Âļû Éî ¶ ÷ ¡ £ Î ô Ëê ¾- ¹ ý Í ¬ ¶ þ ÖÙ£ ¬ µ dz ¯ ² ¢ Ãü ² ÑÎ Þ Óá £
Çú Ì ¨ · Ö¼¾· î Õ« ì ô £ ¬ Ö± ± ÊÏ µ Äê Åã ÊÌ ´ Ó¡ £ · Ò· ¼¼¦ Éà Ï ò ÄÏ ¹ ¬ £ ¬
· ü × à µ ¤ ܯ ¼£ ÓÖÍ ¬ ¡ £ ¹ « Í û Êý ³ л ÆÖ½Ú¯ £ ¬ Ðé » ³ × Ôº Å° × ÔÆÎ Ì ¡ £
ÈÖ× ° õ ó õ Þ · × ³ ö × æ£ ¬ ½ð Ó¡ » Í » Í ³ è Ë¾Î ä ¡ £ ʱ ¿ ´ ½é Ê¿ ÔÄÏ ¬ Çþ £ ¬
ÿ á ò Èå Éú ¹ ÚÕ¸ ¦ ¡ £ ½ú ì ô · ÚË®¹ Ų ¢ ÖÝ£ ¬ ǧ Æï Ë« ì º ¾ÓÉÏ Í · ¡ £
ÐÂÎ Õ± ø · û Ó¦ ¸ м¤ £ ¬ Ô¶ ¼ê Ê« ¾ä ¸ ü · ç Á÷ ¡ £ ç » ÒÂÖî º î Á³ ÆÃÀ£ ¬
° × ÒÂÉÐÊé º Î ¿ ɱ È¡ £ Ö» ½ñ ÷ ë ¸ ó ´ ý µ ¤ Çà £ ¬ Ŭ Á¦ ¼Ó² Í ± ¨ Ì ì × Ó¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 6¡ ¤


¾í 321_10¡ ¾· î º Í Ðí ¸ ó ÀÏ ³ ê » ´ ÄÏ ´ Þ Ê®Æß ¶ ˹ « ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î ÄÐÐÔÌ Á¼Í ¼£ ¬ Éù » ª Þ Ú´ ó Î × ¡ £ ÂÕ² ų ¬ · ÛÊð £ ¬ ² µ Òé ÔÚ» ÆÊà ¡ £
× Ôµ û · Öб æ£ ¬ Æ« Í ÆÏ ¯ ÉÏ Èå ¡ £ ° ËÒô г ÑÅÀÖ£ ¬ Æß à Î ³ Ò¿ µ á é ¡ £
ÃÜÊÌ ÙÚï Ï « ˜ £ ¬ ÐÛ² ű ¾Æú À]¡ £ ¯ ÑÌ ö - Ëö ã Ë£ ¬ ¹ ¬ ©µ Î Í - º ø ¡ £
¾ÉÓÑË« Óã ÖÁ£ ¬ ÐÂÎ ÄÆß Òå · ó ¡ £ ¶ Ï ½ð » ÓÀö Ôå £ ¬ ± ÈÓñ Ó½Éú Û» ¡ £
½» ± Ù³ ¢ Í ÆÖØ£ ¬ µ ¥ ´ Ǻ ö ÊÜÎ Ü¡ £ · ç ² ¨ Æ£ ¼ÖÒê £ ¬ á ª · Æü Ñî Öì ¡ £
ä é ÕÇÇ° ³ Ì Ï Õ£ ¬ Ñ× » ÄÂÃÃÎ ¹ ¡ £ ¿ Õ± ¯ ð ° Û@Ë®£ ¬ · - Ï ÛÑã Ï Î Â« ¡ £
¹ ʹ ú · ½Ì ö µ Ý£ ¬ î ¿ ³ î × ÔÓô æú ¡ £ Ô¶ é à À´ Ï ó Î º £ ¬ ö ¬ Ôó ¹ ý · ¬ Ø®¡ £
¾¡ ÊÒ± â ÖÛ¿ Í £ ¬ » ¹ ¼ÒÍ ò Àï Í ¾¡ £ Ë÷ ¾ÓÒò ÊË» £ ¬ Öø ÂÛÄâ DZ · ò ¡ £
· « Ï ¯ À´ Ó¦ Ê» £ ¬ ½¼Ô° ° ë ÒÑÎ ß ¡ £ Ï ¦ Ñô Ñ° ¹ ž¶ £ ¬ Á¹ ´ µ ¶ ¯ Ï Ë¿ Ý¡ £
Òä Î ô Í ¬ Çý ´ « £ ¬ Í ü » ³ » ò ¾ÝÎ à ¡ £ Ä» Í ¥ ÒÀ¹ Åɲ £ ¬ ç ÅË° ¸ ø Öж ¼¡ £
¹ Ï ² ½¾- ¹ ý ¹ ß £ ¬ Áú ɳ Ì ÷ Ì ý Êâ ¡ £ ´ º É½á ° ĮĮ£ ¬ Çï ä ¾Â¶ Í ¿ Í ¿ ¡ £
Êë Î ½Ô- ˼² ¡ £ ¬ · ǹ ØÄþ Î ä ÓÞ ¡ £ · ½¿ ´ ô ¢ â ³ õ ô £ ¬ ¶ í Ì ¾ô ê ò Pò B¡ £
· ¼Ñ¶ · ç Çé ÔÚ£ ¬ ¼ÑÆÚËê Ðò á Þ ¡ £ ¶ þ Ï Í » ¶ × î ¾Ã£ ¬ Èý ÒæÒå · ÇÎ Þ ¡ £
° ØÔÃÐÄÓ¦ ¶ û £ ¬ Ëɺ ®Ö¾² » Óå ¡ £ × Ó½« Åã ½û Ò´ £ ¬ Í ¤ ² ®Ï Þ ½- º þ ¡ £
½» · ÖÖÕÍ Æì ± £ ¬ Àë ÓÇĪ Ï ò Óç ¡ £ · Ö² ÜÈÕÏ à ¼û £ ¬ ÑÓÊ× Òä Ì ï ËÕ¡ £

¾í 321_11¡ ¾· î º Í Àî ¸ ø ÊÂÊ¡ ÖÐÊé Çé £ ¬ ¼ÄÁõ ¡ ¢ Ãç ¡ ¢ ´ Þ Èý ² ܳ ¤ £ ¬
Òò ³ ÊÐí ¡ ¢ ³ ¶ þ ¸ ó ÀÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

³ £ å ¼¼¸ ´ ¦ · ü Ã÷ ¹ â £ ¬ ÐÂÚ¯ Áª ô æÏ ¦ ° ÝÀÉ¡ £ Î å Ò¹ ©Çå Ì ì Óû Êï £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 7¡ ¤

Í ò Äê Ö¦ ů ÈÕ³ õ ³ ¤ ¡ £ · Ö² ÜÁÐÊÌ µ ÇÎ Äʯ £ ¬ ´ ÙÏ ¥ Ï ÐÒ¥ ½ÓÓð õ ü ¡ £
¹ ² ˵ º º ³ ¯ ÈÙÉÏ ÉÍ £ ¬ Æñ Áî Èý ÓÑÖÍ · ë Ì Æ¡ £


¾í 321_12¡ ¾¹ ý ÕÅ¼à ¸ ó ÀÏ Õ¬ ¶ ԾƷ î ³ ê ¼û Ôù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Àï ÈÊÎ Þ Í â Ê£ ¬ Ðì ² ½Ò» ¿ ª ÑÕ¡ £ ¾£ Óñ ÊÕÄѾ¡ £ ¬ Æë ó ÄÏ ² ÔÝÏ Ð¡ £
Çï · ç Ç㠾վƣ ¬ ö « ¾° Ï ÂÅî ɽ¡ £ ² » ÓÃÍ ¶ ³ µ Ï ½£ ¬ ¸ Ê´ Óµ ¹ ÔØ» ¹ ¡ £


¾í 321_13¡ ¾· î º Í ÕÅÉá È˸ ó ÀÏ ¸ ó ÖÐÖ± Ò¹ £ ¬ ˼ΠÅÑÅÇÙ£ ¬ Òò ÒÔÊé
Ê£ ¬ Í ¨ ¼ò ÁÅÓÑ¡ ¿
Ȩ µ ÂÓß

× Ï Ô« ËÞ Çå Ò¹ £ ¬ ° ª ° ª ¸ ´ Éò Éò ¡ £ Ô² Ôº â º º ¾» £ ¬ º ÷ ç Ëɵ ÓÉî ¡ £
Ðù ´ ° ÔÏ Ðé ô ¥ £ ¬ À¼Ñ©» ³ ÓÄÒô ¡ £ Öé ¶ Ï ú Êî Æø £ ¬ Óñ » Õ½á å ÚÐÄ¡ £
Ê¢ ² ű ¾Êâ Â× £ ¬ ÑÅÚ¾· ½ÔÚ½ñ ¡ £ Øù ¼û Êæ² Êô ç £ ¬ · - · ɹ é · ï ÁÖ¡ £


¾í 321_14¡ ¾º Í ± ø ² ¿ Àî ÉÐÊé ¶ « Í ¤ Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Èý ½ÓÂÄÉù Í Ë£ ¬ ¶ « Í ¤ ˹ ¿ õ È» ¡ £ · ç Á÷ Åû º × ë ©£ ¬ ² Ù¸ î Åå Áú Ȫ ¡ £
Ôƾí ÑÒŽtµ þ £ ¬ Óê â ÅËɹ ð Ï Ê¡ £ Æñ · ³ ÇÝÉÐÓÎ £ ¬ Ëù ¹ ó Ì ì Àí È« ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 8¡ ¤


¾í 321_15¡ ¾º Í Ë¾ÃÅÒó Ô± Í â Ôç Çï Ê¡ ÖÐÊé Ö± Ò¹ £ ¬ ¼Ä¾£ ÄÏ Î ÀÏ ó ¶ Ë
¹ « ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ² à µ Í õ ô ÓÖÍ ¾£ ÖÝ£ ¬ ² Å× ÓÎ ª ÀÉÒä ¾ÉÓÎ ¡ £ Á¹ Ò¹ Æ« ÒË· ÛÊð Ö± £ ¬
Çå ÑÔÔ¶ ´ ý Óñ È˳ ê ¡ £ · ç Éú ± ± ä ¾ÑÌ ² ¨ À« £ ¬ ¶ Ï ÂÄÏ ¹ ¬ ÐǺ º Çï ¡ £
Ôç Í í µ ÃÎ ª Í ¬ Éá £ ¬ Öª ¾ý Á½µ ؽá Àë ÓÇ¡ £


¾í 321_16¡ ¾³ ê ½Èý Ê®¶ þ ² Î Õã ¶ « ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

æõ Âí ± ð ÒѾã ¬ Àð Óã À´ × ÔÅë ¡ £ Òó ÇÚ¹ ÊÈËÒâ £ ¬ â ÷ â ê ÖÐÁÖÇé ¡ £
ã ã Öؽ- Í â £ ¬ è Ãè ÃÒ» Ö¦ Çí ¡ £ ɦ Ê× Í û Á¼ê ë £ ¬ Î ª ¾ý » ª · ¢ Éú ¡ £


¾í 321_17¡ ¾· î ³ ê ÕÅ¼à ¸ ó ÀÏ Ñ©º ó ¹ ý ÖÐÊé ¼û Ôù ¼ÓÁ½ÔÏ ¼ò ÄÏ Ê¡ ÁÅ
¾É¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ô¢ Ö± ¾Ãß ¶ ÈÙ£ ¬ ж ÷ ± ¶ Èô ¾ª ¡ £ · ç Çå Î å Ò¹ ÓÀ£ ¬ ½Ú» » Ò» Ñô Éú ¡ £
ÅË÷ Þ Äê ¿ Õ³ ¤ £ ¬ Æë ó ÄÒÕ± ¾Çá ¡ £ ³ £ ʱ Í û Á¬ Èã £ ¬ ½ñ ÈÕ¾ç Ðü ì º ¡ £
Í ÷ ² ½» ¶ · ½½Ó£ ¬ º ¬ º Á˼ÓÖÝÓ¡ £ · ³ ¾ý ° × Ñ©¾ä £ ¬ Ëê ê Ì Èô Î ª Çé ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 9¡ ¤


¾í 321_18¡ ¾³ ê Ö÷ ¿ Í ÖÙÔ± Í â ¼û º ØÕý ³ ý ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å Äê ³ з ¦ · î Èç ÂÚ£ ¬ ² ű ¡ ÄÇ¿ ° ÊÌ ´ Ó³ ¼¡ £ ½û Êð ¶ ÀÎ ÅÇå Â©Ï þ £ ¬
Ãü Êé ² Ѷ Ô× Ï Äà С £ ÖÜ° à ÿ Ï ² ô ¢ ñ Õ½Ó£ ¬ Û« Çú Æ« ÒË· í ӽƵ ¡ £
Òä Î ô Çú Ì ¨ ³ ¢ Òé Àñ £ ¬ ¼û ¾ý ÂÛÖø × î Ï à Ç× ¡ £


¾í 321_19¡ ¾· î º Í Ì « ¸ ®Î ¤ Çä ¸ ó ÀÏ × ó ² Ø¿ â ÖмÙÉ½Ö®× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ º É½Ï ÉÕÆ° Ù» ¨ ¿ ª £ ¬ ¾Å¼¬ Ñü ½ð ÓÐÉÏ ² Å¡ £ º ö Ï ò Í ¥ ÖÐÄ¡ ¾þ ¼« £ ¬
Èç ´ Ó¶ ´ Àï ¼û ÕÑ» Ø¡ £ С ËÉÒѸ º ¸ ÉÏ ö × ´ £ ¬ Ƭ ʯ ½ÔÒÉËõ µ ØÀ´ ¡ £
¶ ¼ÄÚ½ñ ³ ¯ ËÆ· ½Í â £ ¬ ÈÔ´ « Àö Çú ¼ÄÔÆÌ ¨ ¡ £


¾í 321_20¡ ¾· î º Í ´ Þ ÆÀʼÄÍ â Éû Áõ Í ¬ Öݲ ¢ ³ ʶ ű ö ¿ Í ¡ ¢ Ðí ¸ ø Ê¡ ¢
Í õ ÊÌ ÀÉÀ¥ µ Ü¡ ¢ Ñî ÉÙÒü ¡ ¢ Àî ÊÌ Óù ² ¢ ¼û ¼ÄÖ®× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· ¼Ñ¶ À´ ½- º þ £ ¬ ¿ ª ¼ê ô ÓÑþ ± Ì ¡ £ Ê« Òò ³ Ë» ÆÔù £ ¬ ² ÅÉõ ñ Áú ¸ ñ ¡ £
Éî ³ ÂÃû ½Ì ± ¾£ ¬ ÁÂÒÔÈÊÒå » ý ¡ £ Ôå ˼³ ɲ ÉÕ£ ¬ ÑÅÒô Î Å° ‰Òï ¡ £
Çå ʱ × ó · ë ñ ´ £ ¬ ¹ ó Ê¿ ¶ þ ǧ ʯ ¡ £ Ç° ÈÕÓ¦ ÐÇΠģ ¬ ½ñ × È³ ¨ » ª ê ª ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 10¡ ¤

л ¹ « ³ ¢ Æò Êû £ ¬ Äþ ÊÏ ÖÕÏ à Õ¬ ¡ £ Í ù Ëê Æ£ ² ÝÐþ £ ¬ Í ü Äê Æë ¾Ù° × ¡ £
¾Æº ¨ Ò÷ ¸ ü ¿ à £ ¬ Ò¹ ° ¬ Ì ¸ · ½¾ç ¡ £ ÔæÏ ï · ç Óê Çï £ ¬ ʯ Í · ÑÌ Ë®Ï ¦ ¡ £
¶ à · ê ³ ¤ Õß ÕÞ £ ¬ ² » мÖî ¹ « ± Ù¡ £ ¿ á ËÆÑö ÀÎ Ö®£ ¬ ÐÛ´ ÊÞ ÚÍ ¤ ² ®¡ £
ÀÏ æ÷ Äî ǧ Àï £ ¬ ¼¢ Ó¥ ÊæÆß ô ç ¡ £ ØÏ ÄÜÉá ½¼ì é £ ¬ À´ ż³ ¯ Öп Í ¡ £


¾í 321_21¡ ¾º Í Ö° · ½Òó ÀÉÖÐÁô ÖÍ ½- º º ³ õ ÖÁÄÏ ¹ ¬ £ ¬ ³ ÊÖî ¹ « ² ¢ ¼û
¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ê®Ôر ð ΠIJ ý £ ¬ · ª · û ¼ÄÎ ä µ ± ¡ £ ʦ Õê ÉÏ ½é ± Ù£ ¬ ¶ ÷ ß ª Õý Ô± ÀÉ¡ £
Ôå ˼ÑÌ Ï ¼Àö £ ¬ ¹ é Ðù Ó¡ ç · ¹ â ¡ £ » ¹ Ï £ × ¤ é ý Πʣ ¬ Ī × ÔÌ ¾· ë Ì Æ¡ £


¾í 321_22¡ ¾· î ³ ê ´ ÓÐÖÄÏ ÖÙ¼û ʾʮ¾ÅÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½ú ¼¾Ì ì Ï ÂÂÒ£ ¬ ° ² Çð × ô ¹ ØÖС £ µ » Ôö ° ¼Òë º £ ¬ º î ¼®Í Æʱ ¹ ¦ ¡ £
ô ¢ Ó§ Ê¢ Î ÷ ÖÝ£ ¬ Çå ° × ´ « ËØ· ç ¡ £ · ê ʱ ÓÐÊæ¾í £ ¬ ÉÉÐÔÎ Þ Çî Í ¨ ¡ £
Î á ÐÖÍ ¦ Ææ× Ê£ ¬ Ï ò » Þ µ À× Ô³ ä ¡ £ ¸ û Ôä Èê É½Ï Â£ ¬ Í ËÈ» ° ² À§ ÃÉ¡ £
Ê« ³ ÉÈý ° Ùƪ £ ¬ Èå ÓÐÒ» Ķ ¹ ¬ ¡ £ ÇÙÊé Âú × ù ÓÒ£ ¬ Ö¥ – XÉú ǽ¶ « ¡ £
Àö Ôå ô ÓÏ à Ï Ê£ ¬ ³ ¿ » ÔÑÞ · ¼´ Ô¡ £ Çå ¹ â è ÃÎ Þ ¼Ê£ ¬ ð ©ÆÇÁ÷ ˪ ¿ Õ¡ £
° î ÓÐÏ Í Öî º î £ ¬ Ö÷ ÃË´ ÊÂÉÐÛ¡ £ ¼ö Ï Í ± ÈΠľ٣ ¬ Àí ¿ ¤ Âõ Î ÄÎ Ì ¡ £
Â¥ ÖÐÉÍ ² » ¶ À£ ¬ ³ ØÅÏ × í ÿ Í ¬ ¡ £ Ê¥ ³ ¯ ± ÙËÄÃÅ£ ¬ · ¢ ¼£ ¹ ó Ãû ¹ « ¡ £
С Éú º Î Î ª Õß £ ¬ Í ù Ëê ѧ µ ñ ³ æ¡ £ » ª ô ¢ Ó³ Î ä ÛÍ £ ¬ Ò» Äê ± » Î ¢ ¹ ª ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 11¡ ¤

¿ ª ¼ê Åõ ÐÂÊ« £ ¬ Çí Óñ º ®Çà ´ С £ Ãý ½ø ¿ ÕÄÚËÏ £ ¬ ½á » ³ Ô¶ â ç â ç ¡ £
ʱ À´ Î Þ × ÔÒÉ£ ¬ Ë¢ ô ç Ħ ² Ôñ · ¡ £


¾í 321_23¡ ¾³ ê ´ Þ Ç§ Å£ ËÄÀÉÔç Çï ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º Ƹ è × ø Ðé ÊÒ£ ¬ Í ¥ Ê÷ Éú Á¹ · ç ¡ £ ± Ì ÔÆÃð Ææ² Ê£ ¬ ° × Â¶ Î ®· ¼´ Ô¡ £
¸ д Ëʱ Î ï ± ä £ ¬ ÓÆÈ» å ÚÏ ë Í ¨ ¡ £ żÀ´ ± » ô ¢ × é £ ¬ × Ô¾õ Èç ³ ØÁú ¡ £
ÉÙÄê ² ÅÔå У ¬ ½ð ¶ ¦ ÊÀÒµ ³ ç ¡ £ · ï Î ÄÒѱ ë ± þ £ ¬ Çí Ê÷ º Î Çà ´ С £

Áª ï ð ³ ¤ ° ² µ À£ ¬ ½ÓÎ ä ³ ÐÃ÷ ¹ ¬ ¡ £ ¾ý µ ÇÓñ ܯ ÉÏ £ ¬ Î ÒÊÌ Í ®Í ¥ ÖС £
Æ£ ² ¡ ¶ à ÄÚÀ¢ £ ¬ Çд è ³ £ ¼û Í ¬ ¡ £ Æð Óè ÀÀÐÂÊ« £ ¬ ÒÝÔÏ Áè Çï ¿ Õ¡ £
Ï à ° ®Ã¿ ² » × ã £ ¬ Òò × ÈÔ¢ Éî ÖÔ¡ £


¾í 321_24¡ ¾³ ê Áé ³ ¹ ÉÏ ÈËÒÔÊ« ´ ú Êé ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Á« » ¨ ³ ö Ë®µ ØÎ Þ ³ ¾£ ¬ ÖÐÓÐÄÏ × ÚÁËÒå ÈË¡ £ ÒÑÈ¡ ± ´ ¶ à · - ° ë × Ö£ ¬
» ¹ ½« Ñô ÑæÚÍ Èý Éí ¡ £ ± Ì ÔÆ· É´ ¦ Ê« Æ« Àö £ ¬ ° × ÔÂÔ² ʱ Ðű ¾Õæ¡ £
¸ ü Ï ² ¿ ª ¼ê Ï ú ÈÈÄÕ£ ¬ Î ÷ · ½Éç Àï ¾ÉÏ à Ç× ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 12¡ ¤


¾í 321_25¡ ¾³ ê ² Ì Ê®¶ þ ² ©Ê¿ ¼û ¼ÄËÄÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î ß ³ ÇÊ®Äê ± ð £ ¬ Åî × ª ¾Ó² » ¶ ¨ ¡ £ ÖÕËê ° × Î Ýƶ £ ¬ ¶ ÀÒ¥ Çå ¾ÆÊ¥ ¡ £

· ç ³ ¾Î ¤ ´ ø ¼õ £ ¬ ˪ Ñ©ËÉÐľ¢ ¡ £ º Î ÒÔä ½Ï à ˼£ ¬ Æô Ôª Äܾ¡ ÐÔ¡ £


¾í 321_26¡ ¾Ï · º Í Èý ÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ä« µ ÔÍ » ² » Ç- £ ¬ · ¶ µ ¤ ê µ Éú ³ ¾¡ £ ¾ý ½ñ ¸ ´ ÀÍ ¸ è £ ¬ º × · ¢ ´ µ ʪ н¡ £

Ç° Ú¯ Ðí ÕæÖÈ£ ¬ º Î Èç ½í Èí ÂÖ¡ £


¾í 321_27¡ ¾Àî Ê®ÉØÖݼÄÍ ¾Öоø ¾ä £ ¬ ʹ Õß È¡ ± ¨ ÐÞ Êé Ö®¼Ê£ ¬ ¿ Ú
º ų ê Ôù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ú¯ Ï Âº ö ÁÙɽˮ¿ ¤ £ ¬ ² » · Á´ ÓÊÂí § Åʵ Ç¡ £

Ī ÑÔÏ ò ± ± ǧ ÐÐÑã £ ¬ ± ð ÓÐÍ ¼ÄÏ Æß ÔÂÅô ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 13¡ ¤


¾í 321_28¡ ¾´ Þ ËÄÀÉÐ- ÂÉÒÔÊ« ¼û ¼Ä£ ¬ ¼æ» ÝÊñ ÇÙ£ ¬ Òò ÒÔ³ ê Ôù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÁÙ· ç ½á · ³ Ï ë £ ¬ ¿ Í ÖÁ´ « º ÃÒô ¡ £ ° × Ñ©¼ê Û« Çú £ ¬ Öì Ï Òب Êñ ÇÙ¡ £
ã ö ã ö Ï ì ÓÄÔÏ £ ¬ ¿ î ¿ î ¼Äå ÚÐÄ¡ £ Ëê Í í º Î ÒÔ± ¨ £ ¬ Óë ¾ý ÆÚ¶ Ï ½ð ¡ £


¾í 321_29¡ ¾³ ê · ë ç - ÖÝÔç Çï ç - Ì ¨ ¸ л ³ ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Á¼ÄÁÏ ÐÎ Þ Ê£ ¬ ² ã Ì ¨ ˼í ð È» ¡ £ Æß Ì õ ÝÓÓ¡ ç · £ ¬ Èý ½ú ± æɽ´ ¨ ¡ £
Ï ´ ‹ ¨ Ú©Ò¥ º Ï £ ¬ ¿ ª ½ó Ì ÷ Ì ý Æ« ¡ £ Çï ¹ â Á¬ ´ ó ± £ ¬ ö « ¾° Ï ÂÐÂÌ ï ¡ £
Ò¶ Âä ¾¶ Í ¥ Ê÷ £ ¬ È˹ é Çú Î ÖÑÌ ¡ £ Î ä · û ° ä ÃÀ» ¯ £ ¬ º ¥ × Ö· ÃÒÉÄê ¡ £
¾- Êõ Í Æ¶ à ʶ £ ¬ Çä ² ÜÒà ÀÛǨ ¡ £ Õ« ì ô ³ £ ² ¢ Ãá £ ¬ ¹ ÙÆ· ÿ ² î ¼ç ¡ £
½Ó² ¿ Çà Ë¿ Æï £ ¬ ² ÃÊ« ° × Â¶ Ì ì ¡ £ Öª Òô À¢ Ï à · ã ¬ ÉÌ Âå Õý Ï ÐÃß ¡ £


¾í 321_30¡ ¾³ ê ÕÔÉÐÊé ÐÓÔ° » ¨ Ï Â× í º ó ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ º ¹ â Éî ´ ¦ Çú ½- Î ÷ £ ¬ ° Ë× ù · ç Á÷ ÐÅÂí Ì ã ¡ £
º × · ¢ ÐÓ» ¨ Ï à Ó³ º ã ¬ Ï Û¾ý ÖÕÈÕ× í Èç Äà ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 14¡ ¤


¾í 321_31¡ ¾³ ê ÕÔÉÐÊé ³ ÇÄÏ ¿ ´ » ¨ ÈÕÍ í Ï È¹ é ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¶ ų ÇÎ ¤ Çú ± é Ñ° ´ º £ ¬ ´ ¦ ´ ¦ · ± » ¨ Âú Ä¿ С £
ÈÕĺ ¹ é ° ° ² » Ï à ´ ý £ ¬ Óë ¾ý Í ¬ ÊÇ× í Ï ç ÈË¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 15¡ ¤µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®¶ þ ¾í


¾í 322_1¡ ¾· ü ÃÉÊ®Æß Êå ¼ÄÊ¾Ï ² Çì ¸ л ³ Èý Ê®ÔÏ Òò Ï × Ö®¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÊÜÊÏ × ÔÓÐÒó £ ¬ Ê÷ ¹ ¦ Ãå Ç° ÇØ¡ £ ¹ ç Ì ï ½ÓÍ ÁÓî £ ¬ º î ¼®Ï à · × ÂÚ¡ £
µ ÀÒå ¼¯ Ì ì ¾ô £ ¬ ݼ» ª ¼« ÈËÎ Ä¡ £ Î ÕÀ¼ÖÐÌ ¨ ² ¢ £ ¬ ÕÛ¹ ð ¶ « Ì Ã´ º ¡ £
× æµ Âµ ¸ Ç° ÕÜ£ ¬ ¼Ò· ç ² ¥ Çå · Ò¡ £ Ï È¹ « ± ü Ã÷ Òå £ ¬ ´ ó ½Ú· ê ¼è Í Í ¡ £
¶ ÀÁ¢ Í ¦ ÖÒТ £ ¬ ÖÁ³ Ï ¸ ÐÉñ ÈË¡ £ Ãü Êé ± ¸ × · Î ý £ ¬ ¼£ Ô¶ µ À² » Éì ¡ £
С Éú ÁÂÎ Þ ËÆ£ ¬ » ý Çì Ôâ ² ý ³ ½¡ £ ¾ÅÄê Î ÷ Ò´ ã ã ¬ Î å × ª ÄÏ ¹ ¬ Ƶ ¡ £
˾Àí Òò ¿ õ Ö° £ ¬ Çú Ì ¨ ÈÔÀñ Éñ ¡ £ À¢ · ÇÙç Áú × Ë£ ¬ º ö × ô Ò¢ Ë´ ¾ý ¡ £
ÄÚÎ ©¸ º ÇÒ³ Ë£ ¬ Í ½ÒÔÈõ ËÆÈÊ¡ £ Æñ × ã Òé ´ ó Õþ £ ¬ Ëù ÓÇç è ÒÍ Â× ¡ £
Êå ¸ ¸ Õê ËØÂÄ£ ¬ º ¬ ÕÂÇî µ ä · Ø¡ £ ° ÙÊÏ Èô Öé ¹ á £ ¬ ¾ÅÁ÷ ½ÔÁš · Ö¡ £
» ÆÖÓÔÌ Éù µ ÷ £ ¬ ° × Óñ ÄÇç » Á× ¡ £ Çå ÂÛ× ø Ðé ÊÒ£ ¬ ³ ¤ Ò¥ ÒË· ù ½í ¡ £
¿ ª ¹ ؽÓÈËì ô £ ¬ Ö§ ² ß Î Þ Ë× ± ö ¡ £ ÖÖÐÓµ ± Êî ÈÈ£ ¬ Åë ² è º ¬ ¶ С £
¾®¾¶ ½» ± Ì Þ º £ ¬ Ðù ´ ° ÆÜ° × ÔÆ¡ £ · ɳ ÁÇÝÓã ÀÖ£ ¬ · Òð ¥ À¼¹ ð Þ ¹ ¡ £
¾- Êõ º ë Òå ѵ £ ¬ Ï ¢ ÄÐï ¼Î Î Å¡ £ ó ß ÊË¾Í É« Ñø £ ¬ Ñç ¾ÓÍ ü ʳ ƶ ¡ £
ËÄ· ½ÓÐÇÌ ³ µ £ ¬ ÉÏ ¹ ú ÓÐÆÑÂÖ¡ £ Ðе ± · ´ ÕÐÒþ £ ¬ Æñ µ ó £ Í ËÉí ¡ £
ÇØÎ â · è Ãè ã ¬ Ë· º £ Í û › V› V¡ £ ÊÌ × ø ³ ÛÃΠã ¬ ½á » ³ » ý » è ê ¿ ¡ £
· ¢ º ¯ Åõ ÐÂÊ« £ ¬ ´ È» å Çé Òó ÇÚ¡ £ Ê¡ ¹ ª ÈÕÈý ¸ ´ £ ¬ ° ÝÊ× Êé Öî Éð ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 16 ·


¾í 322_2¡ ¾³ ê Àî ¶ þ Ê®¶ þ ÐÖÖ÷ ² ¾Âí ¼£ ɽ¼û ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

è Ãè ó ¾Í â Ï ë £ ¬ ÓÆÓÆÇø ÖÐÔµ ¡ £ Èç º ΠսΠ´ ʤ £ ¬ Ôø ÊÇ½Ì Ëù Ç£ ¡ £
Ô¶ ½¼ÓÐÁé · å £ ¬ Ùí Î ô ÆÜÕæÏ É¡ £ ð ½Éù È¥ ÒѾã ¬ Âí ¼£ ¿ ÕÒÀÈ» ¡ £
µ ¤ ÑÂ× ª ³ õ Ðñ £ ¬ ± Ì Âä Äý Çï ÑÌ ¡ £ ËÉ· ç ¹ ² Ï ô ì ª £ ¬ ÂÜÔÂÏ ë æ¿ ¾ê ¡ £
ÄÚÐÖÔÌ å ÚÐÄ£ ¬ ¼Î ¶ ÝÐÔËù ± ã ¡ £ ² » ÄÜÆÜè × ¼¬ £ ¬ ÇÒ¸ ´ Ì ½ÔÆȪ ¡ £
ÖÐÓÐÚ¤ ¼ÅÈË£ ¬ Ï Ð¶ Áå ÐÒ£ ƪ ¡ £ Áª ñ ǹ ² Ö§ ² ß £ ¬ ¿ ÙÒ³ ¢ ¾ø ± à ¡ £
Ðì ÐÐʯ ÉÏ Ì ¦ £ ¬ ¾² ÔÏ · ç ÖÐÏ Ò¡ £ ÑÌ Ï ¼Êª Èå · þ £ ¬ ÈÕÔÂÉú ÁÈÌ ì ¡ £
ÐÂÊ« À´ Æð Óè £ ¬ è - è ² Æß Òå È« ¡ £ Äܾ¡ º ¬ д Òâ £ ¬ × ª Áî É½Ë®Ï Ê¡ £
Èô Î Åó Ï º × Éù £ ¬ Í ð ÔÚ¶ ú Ä¿ Ç° ¡ £ µ ÇÅÊ× è ÐÄÉÍ £ ¬ ³ î ¾ø ¿ Õ» ³ Ï Í ¡ £
³ ö ´ ¦ Æñ Òì Í ¾£ ¬ ÐÄÚ¤ ¼´ Õæó Ü¡ £ ÔÝ´ ÓÎ ÷ ¸ ®Ï - £ ¬ ÖÕÎ Ô¶ « Ç• Ì ï ¡ £
² » Ï ÓÓè ² ½å ¿ £ ¬ µ « ¿ Ö¾ý ÐÐë þ ¡ £ Èç Äܹ Ì ¿ õ » ³ £ ¬ ¹ È¿ ÚÆÚÇî Äê ¡ £


¾í 322_3¡ ¾³ ê ½ËÄÊ®³ þ Ô´ ´ º Ò¹ ËÞ » ¢ Çð ɽ¶ ÔÔ¼ÄÁº Ëľ´ Ö®¼æ¼û
ê ÝÖ®× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¶ « · ç ± ä Þ ¿ ± ¡ £ ¬ ʱ ¾° ÈÕå û º Í ¡ £ ¸ ü Ï ë ǧ · å Ò¹ £ ¬ º ÆÈ» ÓÄÒâ ¶ à ¡ £
Þ ¥ Ï ã Ï ®Ï ÐÖº £ ¬ Ëɶ ã ù ÇÇ¿ ¡ £ Ì ¶ Ó° Ñú Ï ¼Ô£ ¬ ʯ ´ ² · â Þ µ ÂÜ¡ £
· ò ¾ý · ÇËê ʱ £ ¬ ÒѸ º Çà Ú¤ × Ë¡ £ Áú » ¢ Ò» ÃÅÊ¢ £ ¬ Ô¨ ÔÆËĺ £ Í Æ¡ £
ñ Ÿñ Ÿ² ½ò [Ñ™£ ¬ Í ñ Í ñ ô ã ³ ¤ Àë ¡ £ Ðü ÆÔ¾¡ Çí Ê÷ £ ¬ ¼ÒÁÖÇá ¹ ð Ö¦ ¡ £
Éù ÈÙÍ ½Í â ½± £ ¬ Ì ñ µ - · ½× ÔÊÊ¡ £ ÒÝÆø Áè ò « Çå £ ¬ ÈÊì ô · Ã½ð ± Ì ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 17 ·

Ü· Ãß Ñþ ² ÝÐã £ ¬ ¶ Ï Ðø ÔÆñ ¼µ Î ¡ £ · ¼Ñ¶ · ¢ ÓÄ¼ê £ ¬ ÐÂÊ« ± ÈÁ¼ê ë ¡ £
¹ ÊÈËʯ Çþ Êð £ ¬ ÃÀ¼ÛÂú Öг ¯ ¡ £ Âä Âä ɼËÉÖ± £ ¬ · Ò· ÒÀ¼¶ ÅÆ®¡ £
ÐÛ´ ʹ Ää é º £ £ ¬ ¿ õ ´ ï » í ÑÌ Ï ö ¡ £ Óª µ ÀÐÒÍ ¬ Êõ £ ¬ ÂÛÐĽԺ ó µ ò ¡ £
Ñ- » · · ¥ ľӽ£ ¬ Ãå å ã ÕÐÒþ Çé ¡ £ ² Ñ× ÈÓµ Ö× ² Å£ ¬ ° ®± Ëä ý œ®Çå ¡ £
¾ÐÇ£ Éж à ¹ Ê£ ¬ ÃÎ Ï ë º Î Óɲ ¢ ¡ £ ÖÕ½á · ½Í â ÆÚ£ ¬ ² » ´ ý » ª · ¢ Éú ¡ £


¾í 322_4¡ ¾³ ê ÄÂÆß ÊÌ ÀÉÔç µ Çʹ Ôº Î ÷ Â¥ ¸ л ³ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ¢ ¹ ¢ Ï ü Óû ° ë £ ¬ Õñ ÒÂÍ ¥ » § Ç° ¡ £ º Ƹ è ¸ § ³ ¤ ½£ £ ¬ ÁÙ· ç · º Çå Ï Ò¡ £
Çç ˪ Àö º ®Î ß £ ¬ Î ¢ Ô¶ ± Ì Ï Ê¡ £ ɼΠà ÔÏ ÓÄô ¥ £ ¬ º Óº º Ã÷ Çï Ì ì ¡ £

Á¼Ò¹ Ëä ¿ ÉÍ æ£ ¬ ³ ÁÓÇÓâ º ÆÈ» ¡ £ Â¥ Öг ÙÆô Ã÷ £ ¬ Áּʻ ÓËÞ ÑÌ ¡ £
³ ¿ · ç Ï ì ÖÓ¹ Ä£ ¬ Êï É« Ó³ ɽ´ ¨ ¡ £ Ì Ï Ì Ï Ì ì Í â Ê» £ ¬ ê ½ê ½³ ¯ ÈÕÐü ¡ £

Òò Çî Î ÷ ÄÏ ÓÀ£ ¬ µ üû Ì ì µ ØÈ« ¡ £ ¶ ¯ Ö² Ï à ¾À· × £ ¬ ³ µ ´ Ó¾º Ðú ã Ù¡ £
ø @ö ÛÔ¾º é Á÷ £ ¬ ÷ å û “ Òл ÄÚä ¡ £ † Þ † Þ ° × ÔÆÑã £ ¬ ‡ G‡ GÇå ¶ ² õ ¡ £

Ò» Æø ¹ ÄÍ ò Êâ £ ¬ » Þ Ã÷ Ï à Í ÆǨ ¡ £ ô ˺ Í Î Þ Í £ ÷ ± £ ¬ ² » µ ó £ ÉÙÄê ¡ £
µ ± Áî Ö¾Æø Éñ £ ¬ ¼° ´ Ë÷ Þ · ¢ Ðþ ¡ £ Æñ Î ¨ Ê®Æß × å £ ¬ ½ñ ¹ ų ÆÆä Ï Í ¡ £

· ò ¾ý ² ÅÆø ÐÛ£ ¬ Õñ Ôå º Î ô æô æ¡ £ Ê« Çá Éò Òþ º î £ ¬ ¸ ³ Äâ Í õ ÖÙÐû ¡ £
С Äñ ÇÀÓÜè Ê£ ¬ ´ ó Åô ¼¤ Èý ǧ ¡ £ Óë ¾ý ÆÚÍ í Ëê £ ¬ · ½½á ÁÖÆÜÔµ ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 18¡ ¤


¾í 322_5¡ ¾· î º Í Àî ´ ó · ò Ì â Ö£ ÆÀʽ- Â¥ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ ï Ê¿ Î Þ Í â ÀÛ£ ¬ Òþ ¼¸ ÒÀÄÏ ¹ ù ¡ £ é¶ ° ÉÏ ½- ¿ ª £ ¬ ² ¼· « µ ± Æö Âä ¡ £
Ö§ ÒÃÉ¢ » ª · ¢ £ ¬ ì ¥ Õí ÆØÁé Ò©¡ £ Èë Äñ ² » ÂÒÐУ ¬ ¹ ÛÓã » ¹ × ÔÀÖ¡ £
º Πʱ ½ð Âí Ú¯ £ ¬ Ôç Ëê ½¨ ° ² × ÷ ¡ £ Í ù ʾ¡ ó ÜÌ ã £ ¬ Ðé » ³ ¼Ä± - è ¼¡ £
° î ¾ý × ¤ ǧ Æï £ ¬ Çå ÂÛʱ ¼ä × Ã¡ £ ƾ¼÷ ³ ö ÑÌ ° £ £ ¬ Õñ ÒÂÏ ò ÁÈÀª ¡ £
ÐÄÔ´ Æë ± ËÊÇ£ ¬ È˾³ ʤ ÑÒÛÖ¡ £ º Î ± ØÆÜÚ¤ Ú¤ £ ¬ È» Î ª ± ܳ D½É¡ £


¾í 322_6¡ ¾´ º ÓΠéɽ³ ê ¶ ÅÆÀʼû ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ² µ ÃÉÍ ÐÄ´ ¦ £ ¬ ´ º ɽÆñ ¼Æ³ Ì ¡ £ Á¬ Ï ª · ¼² ݺ Ï £ ¬ ° ë Áë ° × ÔÆÇç ¡ £
¾ø ½§ Êþ ± ù ± Ì £ ¬ Ï ÉÌ ³ Þ Úò « Çå ¡ £ » ³ ¾ý ÔÚÈ˾³ £ ¬ ² » ¹ ² ´ Ëʱ Çé ¡ £


¾í 322_7¡ ¾º Í º « ÊÌ Óù ° × · ¢ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

° × · ¢ ½ñ ³ ¯ ¼û £ ¬ Ðé Õ« Ï þ ¾µ Çå ¡ £ Õ§ · Ö˪ ¼ò É« £ ¬ Î ¢ Ó³ Ì ú ¹ ÚÉú ¡ £
Ä» Ï Â¶ à ÄÜÊ£ ¬ ÖÜÐÐÞ ÚÁî Ãû ¡ £ Á÷ Äê Î ´ ¿ ÉÌ ¾£ ¬ Õý Óö Ì « ½× ƽ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 19¡ ¤


¾í 322_8¡ ¾º Í ÉÛ¶ ˹ « × í º ó ¼ÄÓÚÚÉÒé Ö®× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ī Ï Ûé ÜÇ° Áø £ ¬ ´ º · ç ¶ ÀÔç ¹ é ¡ £ Ñô º Í ´ Î µ Ú· ¢ £ ¬ Ì ÒÀî ¸ ü · ¼· Æ¡ £


¾í 322_9¡ ¾º Í Àî ´ ó · ò Î ÷ ɽÆí Óê £ ¬ Òò ¸ ÐÕÅÇú ½- ¹ ÊÊÂÊ®ÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÑÇÏ à ¹ Úõ õ ² õ £ ¬ · ÖÓÇÍ ³ Ê®Áª ¡ £ » ð Ðǵ ± ÓÀÈÕ£ ¬ Ôƺ º Ù¾Ñ× Ì ì ¡ £
Õ« µ » ÆÚÁé ê Ü£ ¬ ¾« ³ Ï Æõ Î ô Ï Í ¡ £ ÖÐÏ ü ³ ö æã Ô¦ £ ¬ Çå Ò¹ ÂÃÉü   » ¡ £
´ ¥ ÈÕ¿ ´ ³ õ Æð £ ¬ Ëæ³ µ Ó¦ Î ï Ï È¡ £ À× Òô Éú ¾ø Žt£ ¬ Óê × ã » Þ Æ½Úä ¡ £
ä ì È÷ ËÄÚ¤ º Ï £ ¬ ¿ Õ• ÷ Í ò Çê Á¬ ¡ £ ¸ è Ò¥ Ðú Ôó ¹ ú £ ¬ ¼Úð £ ± é Ô- Ì ï ¡ £
¹ ÊÊÂÈý Ì ¨ Ê¢ £ ¬ ÐÂÎ ÄÆß Òå È« ¡ £ × ÷ ÁØÓ¦ × Ô´ Ë£ ¬ Ì ì Ï Â´ ý · á Äê ¡ £


¾í 322_10¡ ¾Í ¬ Â½Ì « × £ º è ½¥ ´ Þ · ¨ ² ÜÔØ» ª ¼û Ï ô ÊÌ Óù Áô º ó £ ¬ ˵ µ Ã
Î ÀÖݱ ¨ £ ¬ Í ÆÊÂʹ ÕÅÊÌ Óù È´ » ØÇ° ´ Ì Ê· ´ ÷ Ô± Í â Î Þ ÊÂ,Ï ² ¶ ø ÓÐ× ÷ Èý Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× ¨ ³ ÇÊé ËØÖÁÁô Ì ¨ £ ¬ º ö ± ¨ ÕŸ ÙÀ¿ à Î » Ø¡ £
¹ ² ¿ ´ × ò ÈÕÓ¬ · É´ ¦ £ ¬ ² ¢ Êǽñ ³ ¯ ȵ Ï ² À´ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 20¡ ¤

º × · ¢ ÖÝÃñ Óµ ʹ ³ µ £ ¬ ÈËÈË× Ô˵ Êܶ ÷ ³ õ ¡ £
Èç ½ñ Ì ì Ï ÂÎ Þ Ô©Æø £ ¬ Æò Î ª ° î ¾ý Ñ©° ù Êé ¡ £

ÖÚÈ˲ ¸ à ¨ Ï ² ¾ý ÐÑ£ ¬ Î ¼Ë®ÓÉÀ´ ² » ÔÓã þ ¡ £
ÕÚĪ ѩ˪ ÁÃÂÒÏ Â£ ¬ ËÉÖ¦ Öñ Ò¶ × ÔÇà Çà ¡ £


¾í 322_11¡ ¾´ ð Î ¤ Ðã ² żÄÒ» Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Öз å ÔÆ° µ Óê ö - ö - £ ¬ Ë®ÕÇ» ¨ Ì ÁÎ ´ µ ù é ¡ £
ÐÄÒä Çí Ö¦ Í û ² » ¼û £ ¬ ¼¸ » ØÐé ʪ Þ µ ÂÜÒ¡ £


¾í 322_12¡ ¾» § ² ¿ Í õ ² ܳ ¤ Ñî ¿ ¼¹ ¦ ´ Þ ÐÌ ² ¿ ¶ þ Ôº ³ ¤ ² ¢ Í ¬ ÖÓÁê ʹ ¸ ®
Ö®¾É£ ¬ Òò ÒÔ¼ÄÔù £ ¬ ÓÖÅã ÀÉÊð Ï ² Éõ ³ £ ÁÅ£ ¬ Òò Êé Ëù » ³ ÇÒÐð Ëù Öª ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º ö ¾ª Î ÷ ½- £ ¬ ¹ ² × ÷ ÄÏ ¹ ¬ ÀÉ¡ £ ËÞ Î ô Ö¥ À¼ÊÒ£ ¬ ½ñ × ÈÔ§ ð ØÐС £
× Óé à ÃÀ· ç Î ¶ £ ¬ × ó » § Í Æ¹ « Æ÷ ¡ £ º ¬ º Á° × Ñ©· É£ ¬ ³ ö Ï » Çà ƼÀû ¡ £
× ÓÔƳ ¢ Ñà ¾Ó£ ¬ × ÷ ¸ ³ ËÆÏ à Èç ¡ £ Ï Ð³ É¿ ¼¿ Î × à £ ¬ ± ð ¹ ± Ï Í Á¼Êé ¡ £
× ÓÓñ ÁÂÕê ʵ £ ¬ ³ ÖÐÌ É÷ µ ¤ ± Ê¡ £ Çï Ì ì º è ð À× Ë£ ¬ Í í Ëê ËÉó Þ ÖÊ¡ £
ÒÁÓè ³ Ï ± ¡ ² Å£ ¬ º Î ÐÒ¸ ´ Ç÷ Åã ¡ £ żÀ´ ³ ¾ÓÒÒ´ £ ¬ ¿ Õ´ ËÒä ÖÐÌ ¨ ¡ £
ʱ ½Ú¶ « Á÷ Ê» £ ¬ ± ¯ » ¶ × · Í ù Ê¡ £ ´ ý Ôµ Çâ × Â¥ £ ¬ ÅÅÔÆÉÏ Ï ô Ë¡ £
î Áô ¢ Á« ¸ ®Ñç £ ¬ Âä ñ Áú ɳ × í ¡ £ ¼« ÆÖËÍ · ç · « £ ¬ Áé É½Ì ÷ ÑÌ ´ ä ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 21¡ ¤

½â ÒÃÍ ¨ ÉÆÚÊ£ ¬ Ó÷ Ö¸ Çî ¾« Òå ¡ £ Þ ù ¹ Ü» ò · ÉÕ£ ¬ · Ö² Üʱ ° ´ Àô ¡ £
Óê É¢ Óë Åî Æ®£ ¬ ÇØÎ â Á½¼ÅÁÈ¡ £ · ½ÆÚÈ« Óµ Ö× £ ¬ Æñ Í û õ æ· ö Ò¡ ¡ £

Ò¹ Ö± · ÖÈý Êð £ ¬ ³ ¿ Ç÷ ¹ ² ¾ÅÏ ö ¡ £ Í â Í ¥ ʱ ½ÓÎ ä £ ¬ ¹ ã Ä° ¸ ü Á¬ ï ð ¡ £
± ± ¼« Ðdz ½¹ ° £ ¬ ÄÏ Þ ¹ Æø Ðò µ ÷ ¡ £ ÐÀËæÖÚ¾ý × Ó£ ¬ ² ¢ Á¢ Ê¥ Ã÷ ³ ¯ ¡ £


¾í 322_13¡ ¾¹ ± Ôº ¶ ÔÑ©£ ¬ ÒÔ¾ø ¾ä ´ ú ° ËÐУ ¬ · î ¼Ä´ Þ ¸ ó ÀÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ô¢ ËÞ ´ º ã ÇËê Óû ³ ý £ ¬ ÑÏ · ç ÃÜÑ©¾ø Ë« Óã ¡ £
˼¾ý ¶ À² ½Î ÷ Ô« Àï £ ¬ ÈÕÈÕº ¬ Ï ã ² ÝÚ¯ Êé ¡ £


¾í 322_14¡ ¾³ õ Çï ÔÂÒ¹ ÖÐÊé ËÞ Ö± £ ¬ Òò ³ ÊÑî ¸ ó ÀÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ì ¥ Õí Ö± Â®Ï ¾£ ¬ · ç ² õ Ó- Ôç Çï ¡ £ Éò Éò Óñ Ì ÃÏ ¦ £ ¬ ð ¨ ð ¨ ½ð ² ¨ Á÷ ¡ £
¶ ÔÕÆÏ ² ÐÂÃü £ ¬ · Ö² Üг ¾ÉÓÎ ¡ £ Ï à Ë¼Í æ» ª ² Ê£ ¬ Òò ¸ Ðâ × ¹ « Â¥ ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 22¡ ¤


¾í 322_15¡ ¾Ì Æ¿ ª ÖÝΠı à Ô¶ ¼Äи ³ £ ¬ ÀÛ» ÝÁ¼Ò©£ ¬ Ó½Ì ¾Ñö Åå £ ¬
² » ¾õ Åá È» × ß ± Ê´ ú Êé £ ¬ ÁÄÊé » ¹ ´ ð ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· ç Óê ñ µ Í ¥ ¿ £ ¬ ¶ ËÓÇ× ø ¿ ÕÌ Ã¡ £ ¶ à ² ¡ ʱ ½Ú» » £ ¬ Ëù ˼µ ÀÀï ³ ¤ ¡ £
¹ ÊÈËÖì Á½Þ N£ ¬ ³ ö × ÔÉÐÊé ÀÉ¡ £ Ï Â³ µ ½ñ ¼¸ ʱ £ ¬ Àí ÐÐÔ¶ · Ò· ¼¡ £
Çí Ñþ ÀÀÁ¼Ñ¶ £ ¬ Æ]ÜÓÂú ËØÄÒ¡ £ ½á ¸ ù ÔÚ¹ ó ÖÝ£ ¬ î ü² ´ « ¹ Å· ½¡ £
Ì ½ß ¢ µ ± Î å Ô£ ¬ Òó ÇÚÓâ ° ËÐС £ Éî Çé Í ñ Èç ´ Ë£ ¬ ÉÆ× £ º Î ¿ ÉÍ ü ¡ £
¸ ´ Óнð Óñ Òô £ ¬ » ÀÈç Áú · ï Õ¡ £ Ò» Î ÅÁé ¶ ´ ˵ £ ¬ Èô ¶ ÃȺ Ï ÉÏ è ¡ £


Èý Çå · ÉÇì Ï ö £ ¬ ° ÙÌ - ³ ÉÐÛè š ¡ £ Ì å Î ï ÐÅÎ Þ ¶ Ô£ ¬ È÷ ÐÄÔ¸ Ï à ½« ¡ £
Î ô Äê Í ¬ ÂÃʳ £ ¬ ÖÕÈÕ¿ ú Î Ä· ¿ ¡ £ ´ º · ç Ì ÷ Î ß ³ Ç£ ¬ Çï Ë®¶ ÉÁø Ñî ¡ £
¾ý Î ª Ì « Ê· ÊÏ £ ¬ Èõ ÖÊî ¿ ³ þ Ï ç ¡ £ ½ñ À´ ã Ã˾ÚÉ£ ¬ ǧ Æï Ò£ Ï à Í û ¡ £
¹ é ÔÆÏ ¦ ÁÛÁÛ£ ¬ Ô² ÆÇÒ¹ ² Ô² Ô¡ £ Ô¶ ˼½á Áå ¸ ó £ ¬ º Î È˽» Óð õ ü ¡ £
Øù ¼û Õ÷ ò £ ´ ¨ £ ¬ Î Þ Î ª ± ¡ » ´ Ñô ¡ £ Õþ ³ É¿ ´ ÔÙÈë £ ¬ ÁÐÊÌ Â¯ ÑÌ ° ø ¡ £


¾í 322_16¡ ¾´ ý ©¼ÙÃÂÃÎ ¹ é ½- ¶ « ¾É¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ê®Äê ½- ÆÖÎ Ô½¼Ô° £ ¬ Ï ÐÒ¹ · ÖÃ÷ ½á ÃÎ » ê ¡ £ Éá Ï ÂÑÌ ÂÜÍ ¨ ¹ ÅË£ ¬
º þ ÖÐÔÆÓê µ ½Ç° Ðù ¡ £ ÄÏ × Ú³ ¤ ÀÏ Öª ÐÄ· ¨ £ ¬ ¶ « ¹ ù Ï ÈÉú ʶ » ¯ Ô´ ¡ £
¾õ º ó º ö Î ÅÇå Â©Ï þ £ ¬ ÓÖËæô ¢ « ˜ Èë ¾ý ÃÅ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 23¡ ¤


¾í 322_17¡ ¾ì ó Ãü ¸ ° ¾©£ ¬ Í ¾´ Î » ´ ¿ Ú£ ¬ Òò Êé Ëù » ³ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Èõ Ö² Ëع Ñż£ ¬ Ç÷ ʱ · ÇËù ÈÎ ¡ £ ¸ ж ÷ ÔÙµ ÇÁú £ ¬ Çó ÓѽԶ Ï ½ð ¡ £
± ë ± þ ¶ ÃÆæ² É£ ¬ Æà ï Ï Î ÅÑÅÒô ¡ £ ÊÊÐÀ¼ÑÆÚ½Ó£ ¬ å á Ì ¾Àë ˼ÇÖ¡ £
ÃÒÃÒ× ñ Ô¶ µ À£ ¬ â ç â ç ÀÍ ´ ç ÐÄ¡ £ Äѳ ɶ À× ÃÒ¥ £ ¬ ¿ Õ× à · ¥ ľÒ÷ ¡ £
› ‰ÁÈÇå ¶ ¬ ʱ £ ¬ Ï ô Ë÷ ° × Öç Òõ ¡ £ ½» » ¶ ÁÂÈç × ò £ ¬ ÖÍ Äî · × ÔÚ½ñ ¡ £
Òò · ç ÊÔ½ÃÒí £ ¬ ¾ë · É» á ¹ é ÁÖ¡ £ Ï ò Í í Çå » ´ Ê» £ ¬ » ØÊ× ³ þ ÔÆÉî ¡ £


¾í 322_18¡ ¾Ê¡ Öд º Í í º ö Òä ½- ÄÏ ¾É¾ÓÏ · Êé Ëù » ³ Òò ¼ÄÁ½Õã Ç× ¹ Ê
ÔÓÑÔ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ç° Äê ¹ Úâ ³ õ ô £ ¬ ÈÖ¸ ®Ëæ± ö ½é ¡ £ È¥ Äê ô ¢ ½ø Ï Í £ ¬ ÔÞ µ ¼· ¨ ¹ ¬ Ç° ¡ £
½ñ × È´ ÷ Î ä ÛÍ £ ¬ Ãý Áнð ÃÅÑå ¡ £ Î ÊÎ Òº Î Ëù ÄÜ£ ¬ Í · ¹ Úº ö Èý ± ä ¡ £
Ò° ÐÔ¹ ß Êè Ï Ð£ ¬ ³ ¿ Ç÷ ÐËĺ » ¹ ¡ £ » ¨ ʱ Ï Þ Çå ½û £ ¬ ö « º ó ° ®ÄÏ É½¡ £
Í í ¾° Ö§ Òö Ô× ð ¾Æ£ ¬ ¾ÉÓÎ Òä ÔÚ½- º þ ¾Ã¡ £ â × Â¥ Áø ˹ ² ¿ ª ½ó £ ¬
· ã ° ¶ ÑÌ Ì Á¼¸ Я ÊÖ¡ £ ½á ®³ £ Õ¼Á· º þ ´ º £ ¬ ÓÌ ¼ÄÞ ¼´ ² Óë · ù ½í ¡ £
Æ£ Ùú Ö» Óû ˼Èý ¾¶ £ ¬ í ° Ö± ÄÇ¿ ° ± ¸ Æß ÈË¡ £ ¸ ü Ï ë ¶ « ÄÏ ¶ à Öñ ¼ý £ ¬
Ðü ÆÔÀÅ« \¹ ² ´ ÐÉ`¡ £ ² ÃÊé ÇÒ¸ ½Ë« Àð Óã £ ¬ Æ« º Þ Ï à ˼Π´ Ï à ¼û ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 24¡ ¤


¾í 322_19¡ ¾¼ÄÀî º â ÖÝ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ƭ ʯ ´ Ô» ¨ » - ² » Èç £ ¬ ± ÓÉí Èý ¾¶ Æñ Î á ®¡ £
Ö÷ ÈËǧ Æï ¶ « · ½Ô¶ £ ¬ Î ¨ Í û º â Ñô Ñã × ã Êé ¡ £


¾í 322_20¡ ¾¼ÄÁÙº £ ¿ ¤ ´ Þ ÖÉè ° ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÃÀ¾Æ² ½± ø ³ ø £ ¬ ¹ ÅÈ˳ ¢ » ÂÓÎ ¡ £ ³ à ³ ÇÁÙº £ á ½£ ¬ ¾ý × Ó½ñ ¶ ½ÓÊ¡ £
Àô Òþ · á Ï ¾ÈÕ£ ¬ ÇÙº ø ¹ ² Ú¤ ËÑ¡ £ ÐÂÊ« º ®Óñ ÔÏ £ ¬ ¿ õ ˼¹ ÂÔÆÇï ¡ £
־ʿ ³ Ï ÓÂÍ Ë£ ¬ ± É· ò × Ô° ü Ðß ¡ £ ÖÕµ ± ¾Í Öª ¼º £ ¬ Ī Áµ ä ý œ®Á÷ ¡ £


¾í 322_21¡ ¾Àî ÉØÖÝÖø Êé £ ¬ ³ £ ÂÛÊÍ ÊÏ Ö®Àí £ ¬ ¹ ó ÖÝÓÐÄܹ « Òż£ £ ¬
Ê« ÒÔÎ ÊÖ®¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

³ £ ÈÕÇø ÖÐÏ ¾£ ¬ ʱ Î ÅÏ ó Í â ÑÔ¡ £ ² ÜÏ ª ÓÐ× ÚÖ¼£ ¬ Ò» Î ª ¿ ± ÐÄÔ´ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 25¡ ¤


¾í 322_22¡ ¾Âí ÉÏ Ôù Ðé ¹ « ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Âí × ã Ôç ³ ¾Éî £ ¬ Ʈӧ ÓÖÂú ½ó ¡ £ Î á ʦ Óи ʶ £ ¬ Î ª Ï ´ ´ Ëʱ ÐÄ¡ £


¾í 322_23¡ ¾³ » ÖÝ» » Ó¡ ¼ê Dz Ö®¼Ê£ ¬ Âʳ ÉÈý ÔÏ £ ¬ Òò ¼ÄÀî ¶ þ ÐÖÔ±
Í â ʹ ¾ý ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼ê Ì â ¹ ð Ñô Ó¡ £ ¬ ³ Ö¼ÄÀÊÁê ÐÖ¡ £ ´ Ì ¾Ù¹ ÙÓÌ Çü £ ¬ · ç Ò¥ Õþ Òѳ É¡ £
Ðп ´ » » ¹ ê Ŧ £ ¬ × à × î Ú˳ ÐÃ÷ ¡ £


¾í 322_24¡ ¾Ôç · ¢ º ¼ÖÝ· º ¸ » ´ º ½- ¼Ä½Èý ʮһ ¹ « × ô ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º ò Ï þ Æð Í ½Ô¦ £ ¬ ´ º ½- ¶ à º ÷ ç ¡ £ ° × ² ¨ Á¬ Çà ÔÆ£ ¬ µ ´ Ñú ³ ¿ ¹ â ÖС £
ËÄÍ û º ÆÎ Þ ¼Ê£ ¬ ³ ÁÓǽ« ´ ËÍ ¬ ¡ £ Î ´ Àë ± ¼× ß Í ¾£ ¬ µ « ¿ Ö³ ɱ ¯ Î Ì ¡ £
¸ ©¼û ´ ¥ ¶ ü ÁÛ£ ¬ Ñö Ä¿ Áè Ï ö º è ¡ £ Ó§ ³ ¾ÈÕÒѺ ñ £ ¬ ÐÄÀÛº Πʱ ¿ Õ¡ £
Çø Çø ´ ËÈËÊÀ£ ¬ Ëù Ï ò ½Ô· ®Áý ¡ £ Î ¨ Ó¦ ± - ÖÐÎ ï £ ¬ ÐÑ× í Î ª Çî Í ¨ ¡ £
¹ ÊÈËÐü ÆÔ× Ë£ ¬ Çí Ê÷ · × Çà ´ С £ ÖÕµ ± ´ Ëɽȥ £ ¬ ¹ ² ½á À¼¹ ð ´ Ô¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 26¡ ¤


¾í 322_25¡ ¾¼ÄÊÌ Óù ´ Ӿˡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÃÒÃÒÄÏ Ðù Þ ¥ £ ¬ Ó- · ç × ª · ¼× Ì ¡ £ Âä Âä ÓĽ§ ËÉ£ ¬ ° Ù³ ß Î Þ ¸ ½Ö¦ ¡ £
ÊÀÎ ï × Ô¶ à ¹ Ê£ ¬ ´ ï ÈËÐIJ » î ¿ ¡ £ ż³ ÂÄ» Öл - £ ¬ Î ´ ¸ º ÁÖ¼ä ÆÚ¡ £

¸ ж ÷ ´ ÓÎ ¿ ¼ö £ ¬ Ñ- ÐÔÄÑô ê Î ¬ ¡ £ Ò° º × Î Þ Ë× ÖÊ£ ¬ ¹ ÂÔƶ à Òì × Ë¡ £
Çå ã ö Ëɶ ã ù £ ¬ ÕÕ× ÆÑÒ» ¨ ³ Ù¡ £ ÖÕµ ± Ë° ³ ¾¼Ý£ ¬ À´ ¾Í ¶ « ɽæÒ¡ £


¾í 322_26¡ ¾º þ ÉÏ Í í Ì ÷ ³ Ê» ÝÉÏ ÈË¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º þ ÉÏ ÑÌ ¾° º ã ¬ Äñ · ÉÔÆ× Ô» ¹ ¡ £ ÐÒÒò ¾ÓÖ¹ ½ü £ ¬ ÈÕ¾õ ÐÔÇé Ï Ð¡ £
¶ À× ÃÕ§ ÁÙË®£ ¬ Çå » ú ³ £ ¼û ɽ¡ £ ´ Ëʱ º Î Ëù Òä £ ¬ ¾» » ° Ðþ ¹ Ø¡ £


¾í 322_27¡ ¾ÐÂÇï ÔÂÒ¹ ¼Ä¹ ÊÈË¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¿ Í ÐÄÒ˾² Ò¹ £ ¬ ÔÂÉ« å £ ÐÂÇï ¡ £ Ó° Âä Èý Ï æË®£ ¬ Ê« ´ « ° Ëӽ¥ ¡ £
º Î Çî ¶ Ô¾ÆÍ û £ ¬ ¼¸ ´ ¦ ¾í Á± ³ î ¡ £ Èô Î ÊÏ à ˼Òâ £ ¬ Ëæ¾ý Í ò Àï ÓÎ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 27¡ ¤


¾í 322_28¡ ¾× ÔÑî × Ó¹ é µ ¤ Ñô ³ õ Ëì Ï Ð¾ÓÁij Ê» ݹ « ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÒƼ² Ï ² Î Þ Ê£ ¬ ¾í Á± ËÉÖñ º ®¡ £ ÉÔÖª Ãû ÊÇÀÛ£ ¬ ÈÕÓë ¾² Ï à » ¶ ¡ £

å ¿ dz · ê » ú ÉÙ£ ¬ ÓØÊè Ó¦ Î ï ÄÑ¡ £ Ö» Ë¼Ï ÐÒ¹ Ô£ ¬ ¹ ² Ï ò Î ÖÖÝ¿ ´ ¡ £


¾í 322_29¡ ¾ÔÂÒ¹ ¹ ý Áé ³ ¹ ÉÏ ÈË· ¿ Òò Ôù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ ËÉí » á Öð ° × ÔÆÈ¥ £ ¬ Î ´ Ï ´ ³ ¾Ó§ » ¹ × ÔÉË¡ £

½ñ Ò¹ ÐÒ· ê Çå ¾» ¾³ £ ¬ Âú Í ¥ Çï Ô¶ ÔÖ§ ÀÉ¡ £


¾í 322_30¡ ¾Ï · Ôù ÕÅÁ¶ ʦ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÔÂà ú Æ®ï uÕª ÐÓ» ¨ £ ¬ Ï à Ñû ¶ ´ ¿ ÚÈ° Á÷ Ï ¼¡ £

° ë º ¨ Õ§ × à Ôƺ Í Çú £ ¬ ÒÉÊǹ ê ɽ° ¢ ĸ ¼Ò¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 28¡ ¤


¾í 322_31¡ ¾Ï · Ôù Ì ì ó ÃÁé Òþ ¶ þ ËÂËÂÖ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ʯ · Ȫ Á÷ Á½Ë· Ö£ ¬ Ñ° ³ £ ÖÓí à ¸ ô ɽΠš £

ɽɮ° ë ÔÚÖз å × ¡ £ ¬ ¹ ² Õ¼Çà ÂÍ Óë ° × ÔÆ¡ £


¾í 322_32¡ ¾Ôù ¹ ã Í ¨ ÉÏ ÈË¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Éí ËæÔ³ Äñ ÔÚÉî ɽ£ ¬ Ôç ÓÐÊ« Ãû µ ½ÊÀ¼ä ¡ £

¿ Í ÖÁÉÏ · ½Áô î ÂÊþ £ ¬ Áú ã ü ¶ ´ Ë®Öç ä ý ä ý ¡ £


¾í 322_33¡ ¾Ôù ÀÏ ½« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

° × ² Ý» ÆÔÆÈû ÉÏ Çï £ ¬ Ôø Ëææô Æï ³ ö ² ¢ ÖÝ¡ £

ê ¤ é ñ ½£ ÕÛò ° Ðë ° × £ ¬ × ª Õ½¹ ¦ ¶ à ¶ À² » º î ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 29¡ ¤


¾í 322_34¡ ¾Ï · Ôù ± í ÐÖ´ Þ Ðã ² Å¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º Î ÊÂÄê Äê Áµ Òþ ÂÙ£ ¬ ³ ÉÃû Ðë Dz ¼° Çà ´ º ¡ £

Ã÷ ʱ Ôç Ï × ¸ ÊȪ È¥ £ ¬ Èô ´ ý ¹ « ³ µ È´ Î ó ÈË¡ £


¾í 322_35¡ ¾× í º ó Ï · Ôù ËÕ¾ÅÁ› ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

° × Ê× Êé ´ ° ³ É¾Þ Èå £ ¬ ² » Öª ô ¢ × é ± é Í À¹ Á¡ £

È° ¾ý Ī Πʳ ¤ ° ² · £ ¬ ÇÒ¶ Á³ ɽÓÚÉJÓÚ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 30¡ ¤µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Èý ¾í


¾í 323_1¡ ¾· î ËÍ Î ¤ Æð ¾ÓÀÏ ¾Ë° Ù¿ Ú¼ÙÂú ¹ é á ÔÑô ¾É¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í þ · ï Ï è × Ï Æø £ ¬ ¹ ÂÔƳ ö ÁÈÌ ì ¡ £ Ææ² ÉÓë ÓÄ× Ë£ ¬ ç Î ç ¿ ½Ô× ÔÈ» ¡ £
³ ¢ Î ÅÌ ÕÌ ÆÊÏ £ ¬ Òà Óг ² ÓÉÈ« ¡ £ ÒÔ´ ËËÊ· ç Ë× £ ¬ Æñ ± ØЧ î ¿ Ç£ ¡ £
´ ó ¾ý Ëì Ⱥ · ½£ ¬ × ó Ê· µ ¸ Ç° Ï Í ¡ £ Õñ ÒÂÈ¥ ³ ¯ ÊУ ¬ ´ Í ¸ æ¹ é ÁÖȪ ¡ £
» ¬ º Í ¹ Ì ÄѾã ¬ Ñ- ÐÔµ ÃËù ± ã ¡ £ ÓÐÃû ½ÔÎ · Í ¾£ ¬ Î Þ ÊÂÄËÕæó Ü¡ £
¾ÉÛÖÇî è Ãñ » £ ¬ ÐÂÌ ¶ Ñú ÂÙÁ° ¡ £ ÑÒ» ¨ Âä ÓÖ¿ ª £ ¬ ɽÔÂȱ ¸ ´ Ô² ¡ £
Çá ² ß ¶ º Âܾ¶ £ ¬ · ù ½í Áè ´ ä ÑÌ ¡ £ » ú Ï ÐÓã Äñ á ò £ ¬ Ì å º Í Ö¥ – XÏ Ê¡ £
ËÄð ©± ¾Î ¥ ÄÑ£ ¬ ¶ þ Êè ÓÌ ´ ý Äê ¡ £ ¿ ö ½ñ å ¾º £ Çå £ ¬ ¸ ´ ´ Ë÷ Þ · ¢ Ðþ ¡ £
¹ ˲ ÑÓ§ ÉÏ ³ ¾£ ¬ Î ´ ¾ø Çø ÖÐÔµ ¡ £ Æë ó ÄÖÕ× ÔÍ Ë£ ¬ ÐļÄá Ô· å á Û¡ £


¾í 323_2¡ ¾· î ËÍ ¿ × Ê®ÐÖ± ö ¿ Í ³ ж ÷ ÖÂÕþ ¹ é ¶ « ¶ ¼¾É¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ ï ÈË¿ õ ¼£ Í ¨ ³ ö ´ ¦ £ ¬ ÿ Òä ° ² ¾Ó¾Éɽȥ ¡ £ Æò Éí ÒѼû ¿ ¹ Êè Ƶ £ ¬
ÓÅÀñ ÐÂÎ ÅÚ¯ Êé Ðí ¡ £ ¼Ò· ¨ Ò£ ´ « ã ÚÀï ѵ £ ¬ ÐÄÔ´ Ôç Öð á ÔÇð ¡ £
ÄÏ Ê· ± à Äê Öø Ê¢ Ãû £ ¬ ¶ « ³ ¯ ÊÌ ½² ³ £ Ðé Øù ¡ £ ½Ç½í » ª · ¢ º ö × ÔËì £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 31 ·

Ãü · þ ½ð ¹ ê ¾ý ¸ ü Óë ¡ £ ° × ÔƳ ö á ¶ ÔÝå Ôå Æ£ ¬ º è ð ÀÈë Ú¤ Î Þ ´ ¦ Ëù ¡ £

¹ é · ÒÀÒÀÍ ¯ ÖÉÀÖ£ ¬ ¶ ¼ÃÅ° ª ° ª º ø õ ü ¾Ù¡ £ Äܽ« ´ ˵ ÀÖú » Ê· ç £ ¬

× Ô¿ ÉÊâ Í ¾² ¢ ÒÁÂÀ¡ £


¾í 323_3¡ ¾ËÍ ÃÜÐã ² ÅÀô ² ¿ ² µ · ź ó ¹ é Êñ £ ¬ Ó¦ ´ Þ ´ ó Àí Ðò ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Êñ ¹ ú ± ¾¶ à Ê¿ £ ¬ ÐÛÎ ÄËÆÏ à Èç ¡ £ Ö®× ÓÎ ÷ ÄÏ Ðã £ ¬ Ãû ÔÚÏ Í ÄÜÊé ¡ £

± ¡ » ÇÒÎ ´ ¼° £ ¬ ¹ ÊɽÄî ¹ é ì £ ¡ £ Ì ö Ì ö Èý ǧ Àï £ ¬ · µ ¼ÝÒ» Ùú ³ µ ¡ £

Óñ Àݳ ¤ · ¾¡ £ ¬ ½õ ½- ´ º Î ï Óà ¡ £ ´ ËÐÐÎ Þ ã ³ É« £ ¬ Öª ¶ û Áµ ÁÖ®¡ £


¾í 323_4¡ ¾ËÍ Ô¬ ÖÐØ©³ Ö½Ú² á ÄÏ Ú¯ Î å ÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î ÷ ÄÏ Ê¹ ÐÇÈ¥ £ ¬ Ô¶ ³ ¹ Í ¨ ³ ¯ Ƹ ¡ £ ÑÌ Óê ƒ kµ ÀÉî £ ¬ ÷ â ´ ± º º ÒÇÊ¢ ¡ £

Í ¾Çá Î å ³ ß Ï Õ£ ¬ Ë®° ®Ë« Á÷ ¾» ¡ £ ÉÏ ¹ ú Ç¢ ¶ ÷ ² ¨ £ ¬ Í â ³ ¼× ñ Àñ Ãü ¡ £

Àë Ì Ã× ¤ æã Ô¦ £ ¬ ÇÒ¾¡ é × ÖÐÊ¥ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 32¡ ¤


¾í 323_5¡ ¾ÈËÈÕËÍ · ¿ ¶ þ Ê®Æß ÊÌ Óù ¹ é Ô½¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

æä Æï ¹ é ʱ æõ Âí Ì ã £ ¬ Á« » ¨ ¸ ®Ó³ Èô а Ï ª ¡ £
µ Û³ ÇÈËÈÕ· ç ¹ â Ôç £ ¬ ² » Ï § Àë Ì Ã× í ËÆÄà ¡ £


¾í 323_6¡ ¾ËÍ ÕŸ ó ÀÏ ÖÐØ©³ Ö½Ú² á µ õ » Ø÷ ½¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ì º ì · ô æô æÓµ º º ¹ Ù£ ¬ ¾ý Ðг £ µ ÃÔ¶ ÈË» ¶ ¡ £ · ÖÖ° ÄÏ Ì ¨ Öª Àñ ÖØ£ ¬
ê ¡ Êé ¶ « ¹ Û¼û ² ÅÄÑ¡ £ ½ð ÕÂÓñ ½ÚÃù æã Ô¶ £ ¬ ° × ² Ý» ÆÔƳ ö Èû º ®¡ £
Óû É¢ ± ð Àë Î ¨ ÓÐ× í £ ¬ ÔÝ· ³ ± ö ´ Ó× ¤ Õ÷ ° ° ¡ £


¾í 323_7¡ ¾ËÍ ¶ þ Ê®Êå ¸ ° ÈÎ Óà º ¼Î ¾¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

° ÝÊ× Ö± ³ ÇÒõ £ ¬ é × ¿ ª Òâ ² » ÈÎ ¡ £ ÷ Ï É¹ é ¾ç Ï Ø£ ¬ Èî Ï ï × à Àë ÇÙ¡ £
´ º ² ÝÎ â ÃÅÂÌ £ ¬ Çï Ì Î Õã Ë®Éî ¡ £ Ê®Äê Ôø ÂÃÔ¢ £ ¬ Ó¦ ã « » ÂÓÎ ÐÄ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 33¡ ¤


¾í 323_8¡ ¾´ º ËÍ Ê®ËÄÊå ¸ ° ÈÎ Óå Öݼʾø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ëæë º º ö Àë ÄÏ ± ± Ï ï £ ¬ ½â ½í ¶ ¼Àô ÓÐÇå · ç ¡ £

° Í ³ ÇËø Ó¡ Æß Áª ¾² £ ¬ ¾¡ ÈÕÏ ÐÒ¥ â ÝÊð ÖС £


¾í 323_9¡ ¾ËÍ Î ¤ Ê®¶ þ Õɸ ° Ï å ³ ÇÁî Èý ÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Áô Á¬ ³ ö ¹ ØÆï £ ¬ Õå × ÃÁÙá ª ¾Æ¡ £ ¾ÉÒµ ´ « Ò» ¾- £ ¬ й ÙÔÔÎ å Áø ¡ £

È¥ È¥ Í û Ðг ¾£ ¬ Çà ÃÅÖØ» ØÊ× ¡ £


¾í 323_10¡ ¾ËÍ Ñ¦ Ê®¾ÅÕÉÊÚ½« × ÷ Ö÷ ² ¾£ ¬ · Ö˾¶ « ¶ ¼£ ¬ ¸ ³ µ ô º ² Ý¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ü· Ü· Ô¶ ½¼Í â £ ¬ è Ãè ô º ÑÒÇú ¡ £ ³ î ´ ¦ Ó³ Î ¢ ² ¨ £ ¬ Í û ÖÐÁ¬ ¾» ÂÌ ¡ £

ÈÕĺ ½å Àë õ ü £ ¬ ÕÛ· ¼ÐĶ Ï Ðø ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 34¡ ¤


¾í 323_11¡ ¾ËÍ Õý × ÖÊ®¾ÅÐÖ¹ é ½- ¶ « × í º ó ¾ø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ãü ¼ÝÏ à ˼² » Î ª Ãû £ ¬ ´ º · ç ¹ é Æï ³ ö ¹ س Ì ¡ £
Àë Ì ÃĪ Æð ÁÙá ª Ì ¾£ ¬ ΠľÙÖÕµ ± ¼ö ì ò º â ¡ £


¾í 323_12¡ ¾ËÍ ÕÅÕ² ÊÂÖÂÕþ ¹ é á Ôɽ¾ÉÒþ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½â ¹ ê ´ Ǻ º Í ¥ £ ¬ È´ Òä ÉÙÎ ¢ ÐÇ¡ £ Ö± Ö¸ ³ £ ³ ÖÏ Ü£ ¬ ƽ· ´ ¸ ü Ðô ÐÌ ¡ £
Ï ÐË¼× Ï Ö¥ £ ¬ ¹ é Î Ô° × ÔÆì ç ¡ £ Ã÷ Ú¯ ÓŽî Á¦ £ ¬ ° ² ³ µ ÊÊÐÔÁé ¡ £
Ⱥ ¹ « À´ ° ª ° ª £ ¬ ¶ Àº × È¥ Ú¤ Ú¤ ¡ £ Ï ë µ ½» Ó½ð ´ ¦ £ ¬ á ÔÒ÷ Õí ÉÏ Çà ¡ £


¾í 323_13¡ ¾ËÍ Ðí Öø × ÷ · Ö˾¶ « ¶ ¼¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ôµ ©¼Ì ƽÓß £ ¬ · ç Á÷ ÊËʯ Çþ ¡ £ · Ö² ÜÏ ò ž eÂå £ ¬ ÊØÖ° Õý Í ¼Êé ¡ £
é ¦ Ýà ÈÙÏ à Ó³ £ ¬ Çí Ö¦ É« ² » Èç ¡ £ ± ö Åó Õù ä õ ¾Æ£ ¬ Í ½Óù ÊÌ ½í ³ µ ¡ £
Òì ÈÕʼÀë ± § £ ¬ Î ¬ ˼Åë Àð Óã ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 35¡ ¤


¾í 323_14¡ ¾ËÍ ÉÙÇå ¸ ° Èó Öݲ Î ¾ü £ ¬ Òò ˼Á· ¾É¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¶ þ ¼Í ÀÖó ì Æ° £ ¬ ÑÌ Ï ¼Äº Óë ³ ¯ ¡ £ Òò ¾ý » ÂÓΠȥ £ ¬ ¼Çµ ô º ½- ³ ± ¡ £

Ô¶ ± ð ¸ ü ɦ Ê× £ ¬ ³ õ ¹ Ù· ½ÕÛÑü ¡ £ Çà ÃÅÍ û Àë ñ Ç£ ¬ » ê Î ª ° ¢ Á¬ Ï ú ¡ £


¾í 323_15¡ ¾ËÍ ž FÉÏ È˹ é Ñï ÖÝì ø ÖÇË¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ó ¼Â¶ × ÚÍ ¨ · ¨ ÒÑ´ « £ ¬ Âé ÒÂó Ì ÕÈÈ¥ ÓÆÈ» ¡ £

Ñï Öݺ ó ѧ Ó¦ Ï à ´ ý £ ¬ Ò£ Ï ë á ¦ » ¨ ¹ ÅËÂÇ° ¡ £


¾í 323_16¡ ¾Ï × Ëê ËÍ Àî Ê®ÐÖ¸ ° Ç- Öоƺ ó ¾ø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ò» é × Ëê ¾ÆÇÒÁô » ¶ £ ¬ Èý Ï ¿ Ç- ½- È¥ · ÄÑ¡ £

־ʿ ¸ ж ÷ Î Þ Ô¶ ½ü £ ¬ Òì ʱ Ó¦ ´ ÷ » ÝΠĹ Ú¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 36¡ ¤


¾í 323_17¡ ¾ËÍ ÕÅÆÍ Éä ³ ¯ ¼û ± Ï ¹ é Õò ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çà ¹ â ÕÕÄ¿ Çà ÃÅÊï £ ¬ Óñ ÀÕµ ñ ¸ ê Óµ æã Ô¦ ¡ £ ¶ « · ½Á¬ ˧ ÄÏ Ñô ¹ « £ ¬
Î ÄÎ ä ¼ª ¸ ¦ Èç ¹ Å· ç ¡ £ ¶ À· î ж ÷ À´ Ú˵ Û£ ¬ ¸ ÐÉî ¸ ü ¼û ÐÂÊ« Àö ¡ £
¹ ² ¿ ´ Èý ½ÓÓû Î ª ÁØ£ ¬ È´ Äî ° Ù³ ÇÍ ¬ Í û Ëê ¡ £ Ë« ì º È¥ È¥ Áµ ´ ¢ ñ ã £ ¬
¹ é · ݺ » ¨ ° é ö À” ù ¡ £ ½ñ ÈÕº º Í ¥ Çó ÉÏ ÂÔ£ ¬ Áô º î × ÔÓÐÒ» ± à Êé ¡ £


¾í 323_18¡ ¾ËÍ Î ¤ Ðоü Ô± Í â ¸ ° º ÓÑô ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å ´ ú Î ä ÛÍ ÊÌ Ã÷ ¹ â £ ¬ ê ¡ × ô ÖÐȨ ° ÝÍ â ÀÉ¡ £ ¼ÇÊ» ¹ Í ¬ ³ þ ÒÐÏ à £ ¬
´ « ¾- Ô¶ × Ôº º · ö Ñô ¡ £ Àë Ì Ã´ ¦ ´ ¦ ÂÞ ô ¢ × é £ ¬ ¶ « Í û º ÓÇÅ× ³ ܱ ¹ Ä¡ £
Èý ³ ÇÏ þ ½ÇÆô Ðù ÃÅ£ ¬ Ò» Ï Ø· ± » ¨ ÕÕÁ« ¸ ®¡ £ ÉÏ ÂÔÈå · ç ² ¢ Õß Ï ¡ £ ¬
ô æô ææã Æï Óй â » Ô¡ £ Ö» ½ñ ÓÒÖ° ¶ à Ðé Î » £ ¬ Ó¦ ´ ý Ëû ʱ · ü × à ¹ é ¡ £


¾í 323_19¡ ¾ËÍ Î ¤ ÖÐØ©· î ʹ ÐÂÂÞ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ ¾» ¯ Ç¢ Éù Ã÷ £ ¬ Êâ · ½¾ù » ÝÑø ¡ £ ¼ÆÊé ÖØÒë ÖÁ£ ¬ Î ý Ãü Ë« ì º Í ù ¡ £
ÐÇ´ DZ ± ¼« Ô¶ £ ¬ Ë®· º ¶ « ä é ¹ ã ¡ £ ¶ · ± ú ± æÏ ü ³ Ì £ ¬ Ì ì è ¡ ÒËÖç ÉÍ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 37¡ ¤

¹ ¹ â ÖÞ µ º å Ä£ ¬ ¾» ÂÌ ÑÌ Ï ¼³ ¨ ¡ £ Õ¹ Àñ Ê¢ ± ö Í ½£ ¬ ½» » ¶ ê ë ¾ý ³ ¤ ¡ £
¾- Í ¾ÀÍ ÊÓÌ ý £ ¬ â ë ± ð ÝÓÃÎ Ï ë ¡ £ ÑÓ¾± Ñ®Ëê ÆÚ£ ¬ ж ÷ ÔÚ¹ é ÷ ± ¡ £


¾í 323_20¡ ¾ËÍ ´ ÓÎ Ì ¸ ° ÈÎ ³ ¤ × ÓÏ ØÁî ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼Ò· ç ± ¾î ÒÈå £ ¬ Àô Ö° » ¯ Ë« Ùì ¡ £ Æô ʲ Å· ½ã « £ ¬ ÁÙÈËÕþ × ÔÊâ ¡ £
µ ØÐÛº « ÉÏ µ ³ £ ¬ Öȱ ȳ Öж ¼¡ £ ° ÝÊ× ´ º ½¼Ï ¦ £ ¬ Àë ± - Ī Ï ò Óç ¡ £


¾í 323_21¡ ¾ËÍ ´ Óµ ܹ ã ¶ « ¹ é ¾ø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ÄÔÆÈç » ð î å ³ ¿ » Ô£ ¬ ¿ î ¶ Î Ùú ³ µ Õû ËØÒ¡ £
Öª ¶ û Òµ ³ É» ¹ ³ ö ¹ È£ ¬ ½ñ ³ ¯ Ī â ë ¶ Ï Ðз É¡ £


¾í 323_22¡ ¾ËÍ Í õ Á¶ ʦ ¸ ° Í õ Πݶ ´ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ï þ Ëê ÔÚÖ¥ Ì ï £ ¬ ¹ é ³ Ì Èë ¶ ´ Ì ì ¡ £ ° × ÔÆ´ ÇÉÏ ¹ ú £ ¬ Çà Äñ » á Ⱥ Ï É¡ £
× ÔÒÔÆå Ï ú ÈÕ£ ¬ Äþ × ÊÒ©× ¤ Äê ¡ £ Ï à ¿ ´ » ° Àë º Ï £ ¬ · ç Ô¦ º ö ã ö È» ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 38¡ ¤


¾í 323_23¡ ¾ËÍ Ñ¦ Î ÂÖÝ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× ò ÈÕÀ¡ Á¬ Óª £ ¬ ½ñ À´ ´ Ì Áг Ç¡ £ · ½ÆÚ½¨ Àñ Ö± £ ¬ º ö · ÃÓÀ¼Î ³ Ì ¡ £
¿ ¤ ÄÚ² ÃÊ« Ï ¾£ ¬ Â¥ Öг Ù¿ Í Çé ¡ £ ƾ¾ý ¼õ ǧ Æï £ ¬ Ī Dz º £ Ÿ ¾ª ¡ £


¾í 323_24¡ ¾ËÍ Ç- ÖÐÅá ÖÐØ©¸ ó ÀÏ ¸ ° ÈÎ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å ÚÉÁô Öнû £ ¬ Ë« ì º ê ¡ ÉÏ ² Å¡ £ ÄÚ³ ¼³ Ö· ï Ú¯ £ ¬ Ì ì ¾ÇÎ ý Áú ý¡ £
Ñç Óï ê ÒÀ¼ÊÒ£ ¬ » ÔÈÙÑÇ° ØÌ ¨ ¡ £ » ³ » ÆÒËÃü · þ £ ¬ ¾Ù° × Ì ¾Àë ± - ¡ £
¾° ö « ɽ´ ¨ å Ä£ ¬ · ç Çå Î í ¶ ¿ ª ¡ £ ³ ½Ï ª · Öº Æí µ £ ¬ ƒ kµ À½ÓÝÓ» Ø¡ £
ʤ Àí » · Öе ã ¬ Êâ è ¡ á è Í â À´ ¡ £ Ðп ´ Ñ®Ëê Ú¯ £ ¬ ´ « Çì ÔÚ¹ « Ì ¨ ¡ £


¾í 323_25¡ ¾ËÍ ´ Þ ÚÍ µ ÂÖÂÕþ ¶ « ¹ é ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ì ì × Ó× ø · ¨ ¹ ¬ £ ¬ Ú¯ Êé Ï Â½- ¶ « ¡ £ ܲ ´ ˼Π¶ ÝÊ¿ £ ¬ Æѳ µ ¸ ° Çð ÖС £
º ÖÒÂÈë ³ ÐÃ÷ £ ¬ ÆÓÂÔ¶ à ¹ Å· ç ¡ £ Ö± µ ÀÊÌ Ì « × Ó£ ¬ ² ý ÑÔÎ Öå · ´ Ï ¡ £
ÑÒ¾ÓËÄÊ®Äê £ ¬ ÐÄÓë Ÿ Äñ Í ¬ ¡ £ Ò» ³ ¯ Êܶ ÷ Ôó £ ¬ × Ô˵ Èç ³ ØÁú ¡ £
Æò º ¡ ¹ é ¹ Êɽ£ ¬ ÀÛÊè Ã÷ Éî ÖÔ¡ £ ´ ó ¾ý ² » ¶ á Ö¾£ ¬ Ãü Î ý º ö ÒÔ³ ç ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 39¡ ¤

Ðñ µ ©³ ö ¹ ú ÃÅ£ ¬ Çá × ° Èô Çï Åî ¡ £ ¼ÒÒÀ° × ÔÆá ½£ ¬ ÊÖÖ² µ ¤ ¹ ð ´ Ô¡ £
Öñ Õ« Òý º ®Èª £ ¬ Ï ¼ÔÂÏ à Áá ç ç ¡ £ ¿ õ È» ½â ³ à ç · £ ¬ È¥ Öð Ú¤ Ú¤ º è ¡ £


¾í 323_26¡ ¾ËÍ Èý Ê®Êå ¸ ° ÈÎ ½ú Áê ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ º Ôƽá ĺ Òõ £ ¬ ÊÌ × ø Åõ Àë ½ó ¡ £ » Æç · Çá × ° È¥ £ ¬ Çà ÃÅ· ¼² ÝÉî ¡ £
Ê®Äê ³ ¾ÓÒÖ° £ ¬ Èý ¾¶ ¼Äå ÚÐÄ¡ £ ± ã µ ÀÍ £ è ã ´ ¦ £ ¬ Ó¦ ¹ ý ¾ÉÖñ ÁÖ¡ £


¾í 323_27¡ ¾ËÍ ° ² ÄÏ Åá ¶ ¼» ¤ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º ö Åå ½» ÖÝÓ¡ £ ¬ ³ õ ´ ÇÁÐËÞ Î Ä¡ £ Ī ÑÔ· ½ÈÎ Ô¶ £ ¬ ÇÒ¹ ó Ö÷ ÓÇ· Ö¡ £
å Ä× ª Öì ð ° Â· £ ¬ Á¬ · É´ ä Óð Ⱥ ¡ £ ¸ ê ´ ¬ º ½ÕǺ £ £ ¬ ì º ì · ¾í Ñ× ÔÆ¡ £
¾ø á è å ½á ¡ ʶ £ ¬ Ãû Ï ã ¼Ðì ± · Ù¡ £ » ³ À´ Í ¨ ± ± » § £ ¬ ³ ¤ Ñø Ç¢ ÄÏ Þ ¹ ¡ £
ÔÝÌ ¾Í ¬ ÐÄ× è £ ¬ Ðп ´ Òì ¼¨ Î Å¡ £ ¹ é ʱ Î Þ Ëù Óû £ ¬ Þ ² ÜÓ» ò · ³ ¾ý ¡ £


¾í 323_28¡ ¾ËÍ ± ð ã ä š ø ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Äî ¶ û Ç¿ ѧ Ö³ £ ¬ · ǹ á Ôç ´ Óʦ ¡ £ Î ÂÎ ÂÙ÷ Òå · ½£ ¬ ‘ V‘ VÏ ° Êé Ê« ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 40¡ ¤

¼ÆÙÉÀ´ ÉÏ ¹ ú £ ¬ Ñç Ï ² · ½â ù â ù ¡ £ ¾- Êõ ¼ÈÐÞ Ã÷ £ ¬ ÒÕÎ ÄÒà ÝÚÞ ¨ ¡ £
ÒÁÓè ÁÂÎ Þ È¡ £ ¬ Ëö Öʺ ɺ é ´ È¡ £ żÀ´ · ¡ ÒDz Ü£ ¬ Á¿ Á¦ º Î ¿ ÉÖ§ ¡ £
· Ï Òµ ¹ Ì Ï à ÊÜ£ ¬ ± ÜÏ Ó³ Ï × Ô˽¡ £ á ß Î á ´ Ì ´ ÙÐÄ£ ¬ Í ñ ¶ û ¿ µ × ¯ × Ë¡ £
¹ ÅÈ˹ ó Ö± µ À£ ¬ ÄÚËÏ ¹ ÔÌ ¹ ÒÄ¡ £ ÓÃ× È´ ¦ ´ ó ¹ Ù£ ¬ Î Þ ÄËç è Çå ʱ ¡ £
Ùú ³ µ ³ ö ÃÅÈ¥ £ ¬ â ê Í û ½» Ì é › ¢ ¡ £ × ÁÄ¥ ¹ ó · ÖÒõ £ ¬ Ëê ÔÂÈô ì - ³ Û¡ £
ǧ Àï Æð × ã Ï Â£ ¬ · á Äê Ï µ é C î Ä» ù ¡ £ ¹ ¶ Áî Ö¾Æø ¼á £ ¬ Øù ¼û Ó§ « ˜ Ëæ¡ £
° ß ì µ Î å ² Ê· þ £ ¬ Ç° · ´ º Î ï Î õ ¡ £ ¾ÉÓÎ Òä ½- ÄÏ £ ¬ » · ¶ ÂÁô Åî ´ Ä¡ £
º þ Ë®° × ÓÚÁ· £ ¬ Ý» ¸ þ Ï ¸ Èô Ë¿ ¡ £ ± ð À´ Ê®Èý Äê £ ¬ ÃÎ ÃÂʱ ¼û Ö®¡ £
³ è ÈÙº ö Óâ Á¿ £ ¬ Üó ÜÛ² » × ÔÖª ¡ £ ³ ¿ ÐËÀ¢ » ª ô ¢ £ ¬ Ö¹ × ã Î ª Áé ¹ ê ¡ £
å Ú· ¸ ÷ × Ô° ®£ ¬ ´ ó À´ Ðп ÉÆÚ¡ £ Çà Ú¤ ÔÚÄ¿ Ç° £ ¬ Ŭ Á¦ µ ÷ Óð ÒÇ¡ £


¾í 323_29¡ ¾ËÍ ÕŲ ܳ ¤ ¹ ¤ ² ¿ ´ ó · ò · î ʹ Î ÷ · ¬ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Êâ ÁÚ¸ ² ¶ Í ¬ £ ¬ · î ʹ С ˾¿ Õ¡ £ Î ÷ º ò ³ µ Í ½³ ö £ ¬ ÄÏ Ì ¨ ½ÚÓ¡ ÐÛ¡ £
µ õ ì ô ½« ä × Ãü £ ¬ µ ¼æä ³ ©» Ê· ç ¡ £ ¹ ʵ Øɽº ÓÔÚ£ ¬ ж ÷ Óñ ² ¯ Í ¨ ¡ £
Èû ÔÆÄý · Ï ÀÝ£ ¬ ¹ ØÔÂÕÕ¾ª Åî ¡ £ Çà Ê· Êé ¹ é ÈÕ£ ¬ · - Çá Î å Àû ¹ ¦ ¡ £


¾í 323_30¡ ¾¾Å» ª ¹ ÛÑç ½¤ ´ Þ Ê®Æß Êå Åй Ù¸ ° Òå Î ä Ä» ¼æ³ ÊÊé ¼ÇÏ ô
У Êé ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ñ× ¹ â Èý · ü Öç £ ¬ ¶ ´ ¸ ®ÒËÓIJ ½¡ £ ËÞ Óê Èó Ö¥ Ì ï £ ¬ Ï Ê· ç Ò¡ ¹ ð Ê÷ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 41¡ ¤

Òõ Òõ Ì ¨ µ î ³ ¨ £ ¬ ÃÒÃÒÐù ³ µ × ¤ ¡ £ Í í × ÃÁÙË®Çå £ ¬ ³ ¿ × ° ³ ö ¹ Ø· ¡ £
Æ« ÈÙ± ¾¿ ¤ ± Ù£ ¬ ± ¶ ¸ ÐÔª ³ ¼Óö ¡ £ ¼ÇÊÒÓÐÃÅÈË£ ¬ Òò ¾ý ´ ï Êé ËØ¡ £


¾í 323_31¡ ¾ËÍ Î Ä³ ©ÉÏ È˶ « ÓÎ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

É£ ÃÅÐí ± ç ² Å£ ¬ Í â ѧ ½Ó× ÚÀ× ¡ £ » ¤ · ¨ Âé Ò¾» £ ¬ · - ¾- ± ´ Ò¶ ¿ ª ¡ £
× ÚÍ ¨ Öª ² » Ⱦ£ ¬ Í ý Ï ë × Ô¿ ° ° § ¡ £ » ò ½á Î ÷ · ½Éç £ ¬ ʦ ÓÎ Ôç Í í » Ø¡ £


¾í 323_32¡ ¾ËÍ Áé Î ä · ¶ ˾¿ Õ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÉÏ ÂÔÔÚ° ² ± ß £ ¬ Î â ¹ ³ ½á Êø Ï Ê¡ £ Èý ¹ « ÁÙÓÒµ Ø£ ¬ Æß ÝÍ Óµ ÖÐ¼á ¡ £
¾ÉÀÝÏ ú · é » ð £ ¬ ÐÂÓª ± 澮Ȫ ¡ £ · ¥ ı ʦ ÒÔÂÉ£ ¬ ¼ÖÓÂÊ¿ Õù Ï È¡ £
Èû å ÄÇç ¿ ´ Ô£ ¬ ɳ ƽԶ ¼ÊÌ ì ¡ £ ÈÙÞ ¹ Öª Çü Ö¸ £ ¬ Ó¦ ÔÚÊ¢ Çï Ç° ¡ £


¾í 323_33¡ ¾ËÍ ÉÌ Öݶ ÅÖÐØ©¸ ° ÈÎ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

° ² ¿ µ µ ØÀï ½ÓÉÌ ì ¶ £ ¬ µ ÛÃü × ¨ ³ Ç× Ü¸ ³ Óß ¡ £ Ï ¦ ° ݺ ö ´ ÇÇà Ëö ã Ë£ ¬
³ ¿ × ° ¶ ÀÅõ × Ï Äà Êé ¡ £ Éî ɽ¹ Åæä · Öæã Æï £ ¬ · ¼² ÝÏ ÐÔÆÖð ö À” ù ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 42¡ ¤

ç ² ð ©Çå · ç ǧ ¹ ÅÔÚ£ ¬ Òò ¾ý Ò» Î ª л ÑÒ¾Ó¡ £


¾í 323_34¡ ¾ËÍ Òó Çä ° Õ¾Ù¹ é » ´ ÄÏ ¾É¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼ÆÙÉÊ®ÉÏ ¾¹ Î Þ ³ É£ ¬ º ö Òä ÑÒ¾Ó± ã ¶ ÀÐС £ Ö¾Òµ ³ ¢ Ì ½¾ø ± à Òå £ ¬

· ç ³ ¾Ðé × ÷ Æú À]Éú ¡ £ Ëê ´ ¢ Ó¦ Ì ¾É½Ì ï ± ¡ £ ¬ Àï Éç ʱ · ê Ò° ÔÍ Çå ¡ £

ã ° â ê ÖÐÄê Ⱥ ´ ÓÉÙ£ ¬ Ï à ¿ ´ Óû ± ð ± ¶ ¹ ØÇé ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 41 ·µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®ËÄ ¾í


¾í 324_1¡ ¾ËÍ ¶ ÅÒü ¸ ° ¶ « ¶ ¼¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÉÌ ì ¶ Áô Òì ¼¨ £ ¬ º ÓÂå º ØÐÂǨ ¡ £ ³ ¯ Ñ¡ Î â ¹ « ÊØ£ ¬ ʱ Í Æ¶ ÅÒü Ï Í ¡ £

Èç ÂÚÅû · ï Ú¯ £ ¬ ³ ö Ï » ´ ã Áú Ȫ ¡ £ · ç Óê ½» ÖÐÍ Á£ ¬ ô ¢ ñ Õ³ ¨ ± ð ó Û¡ £

Çå Ã÷ È˱ ÈÓñ £ ¬ ÕÕ× Æ¸ ®Èç Á« ¡ £ Øù ± ¨ ˾ÖÝÕþ £ ¬ Õ÷ » ÆËÆò £ ´ ¨ ¡ £


¾í 324_2¡ ¾ËÍ ¿ × ½- ÖÝ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¾ÅÅÉÑ° Ñô ¿ ¤ £ ¬ · ÖÃ÷ ËÆ» - Í ¼¡ £ Çï ¹ â Á¬ ÆÙ² ¼£ ¬ Çç ´ ä ± æÏ ã ¯ ¡ £

² Å× ÓÑá À¼Ê¡ £ ¬ ° î ¾ý ÈÙÖñ · û ¡ £ ½- ³ Ƕ à Ï ¾ÈÕ£ ¬ Äܼİ ËÐÐÎ Þ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 44¡ ¤


¾í 324_3¡ ¾ËÍ » ë µ ËÖÝ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Äê ÉÙÊØÄÏ Ñô £ ¬ ж ÷ Ó¡ ç · ¹ â ¡ £ Çá Ðù ³ ö ÈÆì C£ ¬ Àû Èз ¢ ¸ ɽ« ¡ £
· ç ¾¢ ³ õ Ï ÂÒ¶ £ ¬ Ôƺ ®· ½» ¤ ˪ ¡ £ Ï ë ¾ý ÐÐÏ Ø´ ¦ £ ¬ ¶ Ãá ¾ÕÌ ¶ Ï ã ¡ £


¾í 324_4¡ ¾ˆ ¬ ÇÅ´ ï Þ ÉËÄ¡ ¢ ÓÚÊ®¾Å¡ ¢ ³ ´ ó Èý ÊÌ Óù Ò¹ Ñç Ðð £ ¬ ¸ ÷ ¸ ³
¶ þ ÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Âú Ê÷ Ì ú ¹ ÚÇí Ê÷ Ö¦ £ ¬ é × Ç° Öò Ï ÂÐÄÏ à Öª ¡ £
Ã÷ ³ ¯ ÓÖÓë ° × ÔÆÔ¶ £ ¬ × Ô¹ ź ÓÁº ¶ à ± ð Àë ¡ £


¾í 324_5¡ ¾³ ê ± ð ² Ì Ê®¶ þ ¼û Ôù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÒÁÈËï Ì ì ¾ô £ ¬ Ì ñ å £ Î Ô½¼Ô° ¡ £ ° ÁÊÀ· ½Òþ ¼¸ £ ¬ ˵ ¾- ¾Ãò § ÃÅ¡ £
º Ƹ è Ò· ² ñ ³ µ £ ¬ Úª Ï Ûµ ¤ ì ± × ð ¡ £ ÑÏ Ëª ± » ð ÈÒ£ ¬ ² » Öª º ü ° × Î Â¡ £
ÓÎ ÐÄô ËΠļʣ ¬ ° ®Î ÒÏ à Ì ÖÂÛ¡ £ ä ê Î Ûº ö ³ ¯ × Ú£ ¬ ´ « Æï Áî Ôر ¼¡ £
á ¿ á ÉËê Òõ Í í £ ¬ ã ¸ â ë Àë Äî · ± ¡ £ ± ð ¹ ÝË¿ Í ©Çå £ ¬ º ®½¼ÑÌ Óê » è ¡ £
ÖÐÒû ¼û ÒÝÆø £ ¬ × ÝÌ ¸ Çî » ¯ Ôª ¡ £ Øù ¼û ¹ « ³ µ Æð £ ¬ Ê¥ ´ ú ´ ý Æò ÑÔ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 45¡ ¤


¾í 324_6¡ ¾Ñï ÖÝÓë ¶ ¡ ɽÈ˱ ð ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½« ¾ü Ò× µ ÀÁî Í þ Ï É£ ¬ » ª · ¢ Çå Ì ¸ µ ô ËÏ Í ¡ £
ã ° â ê ½ñ ³ ¯ ¹ ã Áê ± ð £ ¬ Áɶ « º ó » á ¸ ´ º Î Äê ¡ £


¾í 324_7¡ ¾ËÍ Ì ¨ ÖÝ´ Þ Â¼Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

² » Ï ÓÁÙº £ Ô¶ £ ¬ Î ¢ » ´ ú ¹ ª ¸ û ¡ £ ¹ Å¿ ¤ ¼Í ¸ ÙÖ° £ ¬ ± â ÖÛɽˮ³ Ì ¡ £
Ê« Òò ç ÷ Ê÷ Àö £ ¬ ÐÄÓë ÆÙȪ Çå ¡ £ Ê¢ ¸ ®Öª Òô ÔÚ£ ¬ º Πʱ ¼ö Õþ ³ É¡ £


¾í 324_8¡ ¾ËÍ ÐÅ° ² Áõ ÉÙ¸ ®¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï à ¿ ´ ½á Àë Äî £ ¬ ¾¡ ´ ËÁÖÖÐä Ë¡ £ ÒÄ´ ú Çá Ô¶ ÓÎ £ ¬ ÉÏ ² ÅËæ± ¡ » ¡ £
² Î Çä ÖÍ Ëï ³ þ £ ¬ Òþ ÊÐÍ ¬ ÷ ¸ £ ¡ £ Àô É¢ ʱ · º Ï Ò£ ¬ ± ö À´ Ï Ð¸ ² ¾Ö¡ £
½ó Çé Î Þ Ë× ÂÇ£ ¬ Ì ¸ Ц ³ ÉÒÝõ î ¡ £ ´ Ë· × ã Ì ² Éù £ ¬ Ï Û¾ý ¶ à Ë®ËÞ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 46¡ ¤


¾í 324_9¡ ¾ËÍ Àî ³ ÇÃÅ° Õ¹ Ù¹ é á ÔÑô ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Óë ¾ý Ï à ʶ ´ ¦ £ ¬ Àô Òþ ÔÚǽ¶ « ¡ £ Æô ± Õǧ Þ² £ ¬ · ê Ó- Á½Ò´ Í ¨ ¡ £

° Õ¹ Ù¶ à Ï ¾ÈÕ£ ¬ ÒÞ Òµ ÓÐÈå · ç ¡ £ ¹ é È¥ ³ ¾å ¾Í â £ ¬ ´ º ɽ¹ ð Ê÷ ´ Ô¡ £


¾í 324_10¡ ¾ËÍ ÉÏ ÓÝØ©¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ô½¿ ¤ ¼Ñɽˮ£ ¬ ݼ½- ½ÓÉÏ ÓÝ¡ £ ¼Æ³ Ì º ½Ò» Î - £ ¬ ÊÔÀô × ô Ë« Ùì ¡ £

ÔÆÛÖ¿ ú Ï É¼®£ ¬ · ç Ò¥ Ñé µ ØÍ ¼¡ £ Òò Ñ° » ƾî × Ö£ ¬ Î ª Î Òµ õ ² Üí ì ¡ £


¾í 324_11¡ ¾ËÍ Â¬ ÆÀÊÂæÄÖÝÊ¡ ê î ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Öª Ï ò ¶ « Ñô È¥ £ ¬ ³ ¿ × ° ¼û ² ÊÒ¡ £ ¿ Í ³ î Çà ÑÛ± ð £ ¬ ¼ÒÏ ² Óñ È˹ é ¡ £

ĮĮˮÑÌ Í í £ ¬ Ï ô Ï ô · ã Ò¶ · É¡ £ Ë« Ï ª ² ´ ´ ¬ ´ ¦ £ ¬ º ò Àô ° ݺ ú Í þ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 47¡ ¤


¾í 324_12¡ ¾ËÍ ´ Þ ¶ ˹ « Àɾý Èë ¾©ê î Ê¡ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÒѼû · ç × ËÃÀ£ ¬ ÈÔÎ ÅÒÕÒµ ÇÚ¡ £ Çå Çï ÉÏ ¹ ú · £ ¬ ° × ð ª ÉÙÄê ÈË¡ £

´ ø ÔÂÇá · « ¼² £ ¬ Ó- ˪ ² Ê· þ С £ ¹ ý Í ¥ Èô ÓÐΠʣ ¬ Ò» Î ª ˵ Õı õ ¡ £


¾í 324_13¡ ¾ËÍ ÕÅÖܶ þ Ðã ² ÅÚËÐû ÖÝѦ ÊÌ ÀÉ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Èå ÒÂÁ½ÉÙÄê £ ¬ ´ º è þ ì ± Ï ª ´ ¬ ¡ £ º þ Ô¹ ©Ê« ÐË£ ¬ á ° · ç · ѾÆÇ®¡ £

ÉÏ · « º - ÆÖ° ¶ £ ¬ ì ¥ Õí ° ÁÇç Ì ì ¡ £ ² » Óó î î ¿ Âã ¬ Ðû ³ ÇÌ « ÊØÏ Í ¡ £


¾í 324_14¡ ¾ËÍ ÕŽ« ¾ü ¹ é ¶ « ¶ ¼¾ÉÒµ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ¦ Ãû ² » ¸ ´ Çó £ ¬ ¾ÉÒµ Ï ò ¶ « ÖÜ¡ £ ° × ² Ý´ DZ ß Æï £ ¬ Çà Ãű ð ¹ Êº î ¡ £

´ ݲ б ¦ ½£ ÕÛ£ ¬ Ùú ² ¡ ÂÌ Öé ³ î ¡ £ ÈÕĺ º ®· ç Æð £ ¬ ÓÌ ÒÉ´ ó Ä®Çï ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 48¡ ¤


¾í 324_15¡ ¾ËÍ ¾ä ÈÝÍ õ ÉÙ¸ ®² ¾Áì ¸ ° ÉÏ ¶ ¼¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÉÏ ¹ ú · Ãà Ãà £ ¬ ÐÐÈ˺ ò Ï þ Ì ì ¡ £ Àë Í ¤ ÂÌ ç ² × à £ ¬ Ï ç Ê÷ ° × ÔÆÁ¬ ¡ £

½- ¶ ʪ Õ÷ ñ Ç£ ¬ ɽݺ Ò˲ ´ ´ ¬ ¡ £ ´ º · ç Èô Î ª ± ð £ ¬ Ï à ¹ ËÆð × ð Ç° ¡ £


¾í 324_16¡ ¾ËÍ ´ Óµ ÜÚËÔ± Í â Êå ¸ ¸ » ع é Òå ÐË¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Òì Ï ç ÐÖµ ÜÉÙ£ ¬ ¼û ¶ û × ÔÒÀÈ» ¡ £ À´ × ÃÁÖÖоƣ ¬ È¥ ¸ û º þ ÉÏ Ì ï ¡ £

º Î ³ ¯ · ê Êî Óê £ ¬ ¼¸ Ò¹ ² ´ Óã ÑÌ ¡ £ Óà Á¦ µ ± ÇÚѧ £ ¬ ³ ÉÃû ¹ ó ÉÙÄê ¡ £


¾í 324_17¡ ¾ËÍ Áº µ ÀÊ¿ ÚËÊÙÖÝ´ Þ ´ ó · ò ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Äê ÉÙÒ» Ï É¹ Ù£ ¬ Çå Ùú ¼Ý² Ê𠽡 £ ¶ ´ ¹ ¬ ÔÆÃì Ãì £ ¬ » ¨ · Ë®Âþ Âþ ¡ £

Ëê ¼ÆÖ¥ Ì ï Êì £ ¬ ³ ¿ × ° ÔÂà ú º ®¡ £ Ò£ Öª С ɽ¹ ð £ ¬ Î å Âí ´ ý Ñû » ¶ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 49¡ ¤


¾í 324_18¡ ¾ËÍ Ö£ Ðã ² Ź ± ¾Ù¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î ÷ Ц Òâ Èç º Î £ ¬ Öª Ëæ¹ ± ¾Ù¿ Æ¡ £ Ò÷ Ê« Ï ò Ô¶ £ ¬ Çý Âí ³ ö ÑÌ ÂÜ¡ £

Í í É« Æ½Î ß Ô¶ £ ¬ Çï Éù º ò Ñã ¶ à ¡ £ × ÔÁ¯ ¹ é Î ´ µ ã ¬ Ï à ËÍ Ò» ÀÍ ¸ è ¡ £


¾í 324_19¡ ¾ËÍ Ð» Т Á®ÒƼÒÔ½ÖÝ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼Ò³ нú Ì « ¸ µ £ ¬ Éí Ľ³ Öî Éú ¡ £ ÓÖ¼û Ò» · « È¥ £ ¬ ¹ ² ³ î ǧ Àï ³ Ì ¡ £

ɳ ƽ¹ ÅÊ÷ å Ä£ ¬ ³ ± Âú Ï þ ½- Çç ¡ £ ´ Ó´ ËÓÄÉî È¥ £ ¬ Î Þ · ÁÒþ ÐÕÃû ¡ £


¾í 324_20¡ ¾ËÍ º « Т Á®ÊÌ ´ Ó¸ ° ¾Ù¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ± Ê¿ È¥ ô æô æ£ ¬ Èç ¾ý × î ÉÙÄê ¡ £ ² ÊÒÂÐв » · Ï £ ¬ Èå · þ ´ ú Ï à ´ « ¡ £

Ï þ Ô¾- » ´ · £ ¬ · ± Òõ ¹ ý ³ þ Ì ì ¡ £ Çå Ì ¸ Óö Öª ¼º £ ¬ Ó¦ · ÃТ Á®´ ¬ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 50¡ ¤


¾í 324_21¡ ¾ËÍ Â½Ê° ÒÅì ó ÕÙ¸ ° ÐÐÔÚ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

û gð س ÐÐÂÃü £ ¬ · - · ÉÈë º º Í ¥ ¡ £ ¸ è Ê« Äܺ Ï ÑÅ£ ¬ Ï × ÄÉÿ ÂÛ¾- ¡ £

ÔÂÏ þ Êñ ½- å Ä£ ¬ Ô³ Ì ä ³ þ Ê÷ Çà ¡ £ ÐÒÒò · Ù² ÝÏ ¾£ ¬ Êé Ôý · ÃÉò Ú¤ ¡ £


¾í 324_22¡ ¾ËÍ Ó³ ʦ ¹ é ± ¾Ë¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

» ¹ ¹ é Áø ÊÐÈ¥ £ ¬ Ô¶ Ô¶ ³ ö ÈËȺ ¡ £ Ì ¦ ®LÍ ©» ¨ Âä £ ¬ ɽ´ ° ¹ ð Ê÷ Þ ¹ ¡ £

Òý Ȫ Í ¨ ¾ø ½§ £ ¬ · ź × Èë ¹ ÂÔÆ¡ £ ÐÒÐí × ÚÀ× µ ½£ ¬ Çå Ì ¸ ² » Ò× Î Å¡ £


¾í 324_23¡ ¾ËÍ Óî Î ÄΠĸ ®¸ ° ÐÐÔÚ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ËÍ ¾ý µ ± Ëê ĺ £ ¬ ¶ · ¾ÆÆÆÀë ÑÕ¡ £ ³ µ Æï Óµ º ®Ë®£ ¬ Ñ©ÔÆÄý Ô¶ ɽ¡ £

ÇÒ° ² » Æç · Çü £ ¬ Ī Ï Û° × Å¸ Ï Ð¡ £ ´ Ó´ ËÍ ¼ÄÏ Â· £ ¬ Çà ÔƲ ½Î ä ¼ä ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 51¡ ¤


¾í 324_24¡ ¾ËÍ ÔÀÖÝΠ¼ʸ ° ÈÎ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½â ½í ÖÝÖ÷ ² ¾£ ¬ Åõ Ï - ² » ´ ÇÒ£ ¡ £ ¶ Àº × ¾ÅÏ ö Òí £ ¬ º ®ËÉ° Ù³ ß Ì õ ¡ £
³ ¿ × ° Õ´ Óê Ñ©£ ¬ ÂÃËÞ º ò · ç ³ ± ¡ £ Î ª Õþ Ï ÐÎ Þ Ê£ ¬ Çå Ì ¸ Ëà ¿ ¤ ÁÅ¡ £


¾í 324_25¡ ¾ËÍ É½È˹ é ¾ÉÒþ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ¤ Î ª ³ þ ´ Ǹ ³ £ ¬ ¸ ü Öø ³ Ò¹ Ú¡ £ Ëê ¼ó É½Ì ï ± ¡ £ ¬ Çï Éî ³ ¿ · þ º ®¡ £
Î ä ÈËÈÙÑà ò ¥ £ ¬ ־ʿ Áµ Óæ¸ Í ¡ £ » á ± » ¹ « ³ µ ¼ö £ ¬ Öª ¾ý ¾Ã» Þ ÄÑ¡ £


¾í 324_26¡ ¾» ÝÉÏ ÈË· ¿ Ñç ± ð ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· ½ÅÛÏ à Òý µ ½Áú » ª £ ¬ Ö§ ² ß ¿ ª ½ó · ² » ÉÞ ¡ £ · ¨ Î ¶ ÒÑÍ ¬ Ï ã » ý » á £ ¬
Àñ ÈÝÒÉÔÚÉÙÊ©¼Ò¡ £ ÒÝÃñ Óð ¿ Í ÆÚ½ÔÖÁ£ ¬ Êè Öñ Çà Ì ¦ ¾° ° ë б ¡ £
¾¿ ¾¹ Ï à ÒÀº Î ´ ¦ º ã ¬ ¿ ï ɽ¹ ÅÉç × ã ÑÌ Ï ¼¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 52¡ ¤


¾í 324_27¡ ¾ËÍ Åá Ðã ² Ź ± ¾Ù¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Èå Ò· ç ò Çå £ ¬ È¥ µ Öº º ¹ « Çä ¡ £ ± ö ¹ ± Äê ÓÌ ÉÙ£ ¬ ƪ ÕÂÒÕÒѳ É¡ £

ÁÙÁ÷ Ï § ĺ ¾° £ ¬ » ° ± ð Æð Ï ç Çé ¡ £ Àë × Ã² » ´ Ç× í £ ¬ Î ÷ ½- ´ º ² ÝÉú ¡ £


¾í 324_28¡ ¾ËÍ Ô¬ Ì « × £ á é æÄѲ ¸ ² ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

У ç ÅË° Ķ ² » · ÁÏ Ð£ ¬ Çå ÐË× ÔËæÓã Äñ ¼ä ¡ £

Öª ¾ý ´ ËÈ¥ × ã ¼Ñ¾ä £ ¬ · ³ ö Í ©Ï ª ǧ Í ò ɽ¡ £


¾í 324_29¡ ¾ËÍ º þ ÄÏ Àî ÊÌ Óù ¸ ° ± ¾Ê¹ ¸ ³ ² ÉÁâ Í ¤ Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¾ÉË× ² ÉÁâ ´ ¦ £ ¬ ½ò Í ¤ · ç ¾° º Í ¡ £ ã ä ½- ÊÕĺ ö ° £ ¬ ³ þ Å®· ¢ Çå ¸ è ¡ £

Çú ° ¶ ÝÓÏ æÒ¶ £ ¬ » Ä½× ÉÏ ° × ² ¨ ¡ £ À¼è ã Ï ò Á« ¸ ®£ ¬ Ò» Î ª Í ÷ · « ¹ ý ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 53¡ ¤


¾í 324_30¡ ¾ËÍ ÄÂÊÌ Óù ¹ é ¶ « ¶ ¼¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Öª ¾ý Èå · þ ¹ ó £ ¬ ² ÊÐå Á½Ï à » Ô¡ £ Í ñ Í ñ ³ ÉÃû º ó £ ¬ ô æô æÓµ ´ « ¹ é ¡ £

½- Éî ÑÌ Óì û £ ¬ ɽ° µ Óê ÔÆ· É¡ £ ¹ ² ´ ý ³ ê ¶ ÷ ° Õ£ ¬ Ï à ½« È¥ Ï ¢ » ú ¡ £


¾í 324_31¡ ¾ËÍ ´ Þ ¶ ˹ « ¸ ° ¶ ÈÖ§ ½- Áê Ôº Èý ÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½ò Í ¤ · ç Ñ©ö « £ ¬ ¶ · ¾ÆÁô Õ÷ è þ ¡ £ ÐÇ´ « Ö¸ Ï æ½- £ ¬ Ñþ ÇÙ¶ à ³ þ µ ÷ ¡ £

Æ« ³ î Óû ± ð ´ ¦ £ ¬ ÷ ö ÷ ö Í ÇÑô ÕÕ¡ £


¾í 324_32¡ ¾ËÍ Â½Ì « × £ ¸ ° º þ ÄÏ Ä» Í ¬ ÓÃËÍ × Ö¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

² » µ ¬ Õ÷ · Ò£ £ ¬ ¶ ¨ Ôµ ± ö Àñ ÖØ¡ £ ÐÂÖª ÕÛÁø Ôù £ ¬ ¾É³ ËÀº ËÍ ¡ £

´ ËÈ¥ ¼Ñ¾ä ¶ à £ ¬ · ã ½- ½ÓÔÆÃÎ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 54¡ ¤


¾í 324_33¡ ¾ËÍ Àî ´ ¦ Ê¿ ¹ é ß ®Ñô ɽ¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÔÝÀ´ ³ ÇÊÐÒâ º Î Èç £ ¬ È´ Òä ¸ ð Ñô Ï ª ÉÏ ¾Ó¡ £ ² » µ ¬ ± ¡ Ì ï Êä ¾®Ë° £ ¬
× Ô½« ¼Î ¾ä Öø ÖÝã Ì ¡ £ ² ¨ · - ¼« ÆÖé ɸ Í ³ ö £ ¬ ˪ Âä Çï ½¼Ê÷ Ó° Êè ¡ £
Ï ë µ ½¼ÒÉ½Î Þ Ë× Â£ ¬ · ê Ó- Ö» ÊÇ× ø Àº Óß ¡ £


¾í 324_34¡ ¾ËÍ Çå › ©ÉÏ ÈËÚËÐÅÖݽԱ Í â ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÔÝ´ dz ¤ ÀÏ È¥ ËæÔµ £ ¬ º ò Ï þ Çá × ° ¼Ä¿ Í ´ ¬ ¡ £ ¼Ñ¾ä ÒÑÆë ¿ µ ± ¦ Ô£ ¬
Çå Ì ¸ Ô¶ Ö¸ л ÁÙ´ ¨ ¡ £ Ì ² ¾- Ë®ä þ · ê ÐÂÑ©£ ¬ · ¹ ý ÓæÌ ¶ ËÞ ê ÔÑÌ ¡ £
Ï ¾ÈÕÈô Ëæǧ Æï ³ ö £ ¬ ÄÏ ÑÒÖ» ÔÚ¿ ¤ Â¥ Ç° ¡ £


¾í 324_35¡ ¾ËÍ ± ð Í ¬ ÓÃÀ« × Ö¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ¢ ¹ ¢ Àë Äî · ± £ ¬ Ï ô Ï ô Á¹ Ò¶ Í Ñ¡ £ ç » ³ ¾ËØÒ± Ö£ ¬ · ç ¶ Çï ½- À« ¡ £
Ï ë µ ö ÁÊé ´ ° £ ¬ ÑÒ» ¨ ¶ Ô½í º Ö¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 55¡ ¤


¾í 324_36¡ ¾ËÍ ÈËʹ Ö®½- Áê ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼Î Õв » ´ ÇÔ¶ £ ¬ Åõ Ï - Àû Øü Í ù ¡ £ ÐÐÒÛÄî Ç° ³ Ì £ ¬ Ñç ÓÎ ê Ò¾ÉÉÍ ¡ £
Õ÷ é ÷ ÐÇÕ§ ¶ ¯ £ ¬ ½- Ðų ± Ó¦ ÉÏ ¡ £ ÑÌ Ë®· ÉÒ» · « £ ¬ ˪ · ç Ò¡ Î å Á½¡ £
· × · × ± ð ñ Ǿ٣ ¬ ÇÐÇÐÀë º è Ï ì ¡ £ º ó » á è ú Πʱ £ ¬ ÓÆÈ» ÀÍ ÃÎ Ï ë ¡ £


¾í 324_37¡ ¾Óà ¸ ÉÔù ± ð ÕŶ þ Ê®¶ þ ÊÌ Óù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î ß ³ ÇÄ° ÉÏ ´ º · ç ± ð £ ¬ ¸ ÉÔ½Í ¤ ± ß Ëê ĺ · ê ¡ £
Çý ³ µ ÓÖâ ë ÄÏ ± ± · £ ¬ · µ ÕÕº ®½- ǧ Í ò · å ¡ £


¾í 324_38¡ ¾ÔÓÑÔ¸ ³ µ ÷ ç ËÍ ´ Þ Ðã ² Ź é ° × Ì ï Ï Þ Èý Î å Æß Æß ÑÔ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ì Éî ½§ £ ¬ Ë¼Ì ä Ô³ ¡ £ ° µ Èë Ì OÖÞ Å¯ £ ¬ Çá ËæÁø Ä° ê Ñ¡ £
å £ µ ´ Õ§ Æ®ÔÆÓ° £ ¬ · ¼· Ʊ é Âú » ¨ Ô´ ¡ £ ¼Åį ´ º ½- ± ð ¾ý ´ ¦ £ ¬
º Í ÑÌ ´ ø Óê ËÍ Õ÷ Ðù ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 56¡ ¤


¾í 324_39¡ ¾ÔÓÑÔÍ ¬ ÓÃÀë ɧ Ì å ËÍ ÕÅÆÀÊÂÏ å Ñô ê î Ê¡ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

÷ ö Àë Ì ÃÙâ ÈÕÍ í £ ¬ Ù² º ø õ ü Ùâ ËÍ Ô¶ ¡ £ Ô¶ Ë®ö « Ùâ Î ¢ Ã÷ £ ¬
¶ ÅÞ ¿ Ðã Ùâ ° × ÜÆÉú ¡ £ ² ¨ ã ù ã ù Ùâ ÑÌ ÃÝÃÝ£ ¬ Äý ĺ É« ÓÚ¿ Õ± Ì ¡ £

· × Àë Äî Ùâ Ëæ¾ý £ ¬ ËݾŽ- Ùâ ¾- Æß Ôó ¡ £ ¾ý ֮ȥ Ùâ ² » ¿ ÉÁô £ ¬
Î å ² ÊÉÑÙâ ľÀ¼ÖÛ¡ £


¾í 324_40¡ ¾Áë ÉÏ · ê ¾Ã± ð Õß ÓÖ± ð ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ê®Äê Ôø Ò» ± ð £ ¬ Õ÷ · ´ ËÏ à · ê ¡ £ Âí Ê× Ï ò º Î ´ ¦ £ ¬ Ï ¦ Ñô ǧ Í ò · å ¡ £


¾í 324_41¡ ¾Ôù ± ð ± í ÐÖÎ ¤ Çä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ж Á± ø Êé Ê» ¤ Ǽ£ ¬ Ñü ¼ä ± ¦ ½£ Ó³ ½ð Õ¡ £
ÉÙÄê ° ÙÕ½Ó¦ Çá ± ð £ ¬ Ī Ц Èå Éú Àá Êý ÐС £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 57¡ ¤


¾í 324_42¡ ¾¹ ÅÀë ± ð ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÈËÉú Ì ì µ Ø¼ä £ ¬ Ƴ Èô Æß à Î ³ Û¡ £ ز Êټȳ £ Êý £ ¬ ÄÎ º Î Éú ± ð Àë ¡ £
¼£ µ ± ÖÐÈËÓò £ ¬ Õý ÐÔÈÕÒÑË¥ ¡ £ ÊÇ· Çǧ Í ò ¾³ £ ¬ è Ãö ° Çé ³ ¾× Ì ¡ £
³ ö ÃÅʺ Î ³ £ £ ¬ Ôݱ ð Òà ÄÑÆÚ¡ £ È½È½Ì ¾Á÷ ¾° £ ¬ ÓÆÓÆÏ Þ É½Úé ¡ £
¾¡ ´ ËÒ» Ï ¦ » ¶ £ ¬ » ª é × » á Ç° ܯ ¡ £ ¼¦ Ãù ¶ « · ½Êï £ ¬ Ùí ¼ÝÁÙÍ ¨ å Ó¡ £
Óû ³ ö Ç¿ ÒƲ ½£ ¬ Óû Áô ÄÑÖ´ Ç¡ £ Á½Çé ² » µ ÃÒÑ£ ¬ Äî ´ ËÁô º Î Î ª ¡ £
Ì ì Ã÷ È¥ ÒÑÔ¶ £ ¬ ¼ÅĬ ¾ÓÈ˹ é ¡ £ Èë ß ´ ÉÏ Ì Ã£ ¬ » л ÐÉú ¾ª ÒÉ¡ £
¾- ÂÄÍ ¬ ÓÎ ´ ¦ £ ¬ ÓÌ ÑÔ³ £ Ï à Ëæ¡ £ ÀÀÎ ï » ò ÁÙÅÌ £ ¬ · - ¹ ÖÀ´ º Î ³ Ù¡ £
ÄËÖª Ç° ÈÕ» ¶ £ ¬ ± ¾Î ª ½ñ ÈÕ± ¯ ¡ £ Ì Ø´ ˱ ð º ó ÐÄ£ ¬ Äþ ¼° Î ´ ¼û ʱ ¡ £
Ôò Öª ½» Êè · Ö£ ¬ ¾Ã¾Ã· - Ò× ³ Ö¡ £ ± ¨ ¾ý Î ´ ± ð º ó £ ¬ ± ð º ó µ ± × ÔÖª ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 53 ·µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Î å ¾í


¾í 325_1¡ ¾Ôç Ï ÄÇà Áú ËÂÖÂÕ« £ ¬ Æ¾Ì ÷ ¸ ÐÎ ï £ ¬ Òò Êé Ê®ËÄÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï þ ³ ö ΠIJ ý ¹ ¬ £ ¬ í ¬ × ÈÇà Á« Óî ¡ £ ½à Õ« · î Ã÷ ì ë £ ¬ ƾÀÀÉË‰é ¹ Å¡ £
ÇØÎ ª Èý Ô» ð £ ¬ º º ÄËÒ» ’ gÍ Á¡ £ Õ©Á¦ × Ôä Î ÂÙ£ ¬ ° ÔÒÇÖÕç ± ¡ £
ÖÐÄÏ º á ¾þ ¼« £ ¬ » ý ´ ä й ÔÆÓê ¡ £ Ê× Ï ÄÁÂÇå º Í £ ¬ · ¼Òõ ½Ó³ ¡ ÆÔ¡ £
ÈÊì ô é sÑÏ ¾» £ ¬ » ü Ê× Ï ´ Áé ¸ ®¡ £ Ðé ÊÒÉ®Õý ì ø £ ¬ Î £ Áº Ñà ³ õ Èé ¡ £
Í ¨ × ¯ × ß Éù Àû £ ¬ ½á æá ÄËÅÔÎ ç ¡ £ ¹ Û» ¯ ¸ ´ º Î Èç £ ¬ ØÚÐÄÐÅÎ ª Óú ¡ £
Ê¢ ʱ º ö ¹ ý Á¿ £ ¬ Èõ Öʱ ¾Î Þ È¡ ¡ £ ¾² ÓÀ» · ÖÐÊà £ ¬ ÒæÀ¢ Ñü Ï Â× é ¡ £
³ ¾ÀÍ ÆÚ¶ ¶ ËÓ£ ¬ Úì ½µ Áĸ ©ÙÍ ¡ £ ÒÅÔÏ Áô ± Ú¼ä £ ¬ Æà È» ¸ ж « Î ä ¡ £


¾í 325_2¡ ¾ÖÙÇï ³ ¯ ° ÝÕÑÁê ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çå Çï ÊÙÔ- ÉÏ £ ¬ Ú¯ ° ݳ мª ² · ¡ £ ³ ¢ ¶ ÁÕê ¹ ÛÊé £ ¬ ¼° × ÈÐÒÕ« ã å ¡ £
Î Ä» ÊÎ ô DZ Ò« £ ¬ Ëæ¼¾× Ôµ ß ¸ ² ¡ £ ¸ § ÔË˹ ˳ ÈË£ ¬ ¾È· Ù· ÇÖð ¹ ¡ £
Éñ µ o´ ÷ Ôª Ê¥ £ ¬ ¾ý ¸ ¸ ÄÉ´ ó ´ ¡ £ Á¼½« ÊÚ± ø · û £ ¬ Ö± ³ ¼µ ÷ ¶ ¦ ð M¡ £
Î Þ ½®´ « Çì ì ñ £ ¬ Óнغ ÉÍ ¤ Óý ¡ £ Ï ÉÔ¦ Áè × Ï · Õ£ ¬ Éñ ÓÎ Æú » ÆÎ Ý¡ £
· ½ì ó » ¤ ɽ¼£ £ ¬ Ï ÈÕý Åã ÑÒ¸ ¹ ¡ £ è Ãè þžþ Éî £ ¬ Éò Éò Í ò Áé Ëà ¡ £
Äñ · ÉÌ ï Òѱ Ù£ ¬ Áú È¥ ÔÆÓÌ ´ Ø¡ £ ½ð Æø ˬ ÁÖÂÍ £ ¬ Ǭ ¸ Ô× ß Ñ¹ È¡ £
Î á » ʺ ë Т Àí £ ¬ ÂÊÍ ÁÃɾ° ¸ £ ¡ £ Óµ ÓÓÄËÇå ÒÄ£ ¬ Í þ Áé Á» ظ ´ ¡ £
Àñ ³ ÐÈý ¹ « ÖØ£ ¬ ÐÄÀ¢ ¶ þ Çä » ¡ £ Õ¹ ¾´ º Î Ëù Éì £ ¬ Ôø ÒÔ¸ « ɽľ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 59¡ ¤


¾í 325_3¡ ¾° ÝÕÑÁê ³ ö ³ Ç£ ¬ Óë ÕÅÃØ¼à ¸ ó ÀÏ Í ¬ Àï £ ¬ ÁÙÐб ð ³ ÐÔÚÊ·
¹ ÝÎ ´ ¹ é Ñ° Èè Çå ´ Çé ü ³ ê Ö®¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÖÙÔµ ± ÄÏ ÂÀ£ ¬ ³ ¿ × ° ° ݹ ÅÁÖ¡ £ · ê ¾ý ÔÚ¶ « ¹ Û£ ¬ ² » µ û ° Àë ½ó ¡ £
² ß Âí Ôµ ÔÆ· £ ¬ ¿ ª ¼ê ¿ ÛÓñ Òô ¡ £ » ¹ ÆÚ² Åä ¤ ÈÕ£ ¬ Àï Éç ¾ÆÍ ¬ Õå ¡ £


¾í 325_4¡ ¾³ ê · ë ¼à ° ÝÕÑÁê » ØÍ ¾ÖÐÓö Óê ¼û ʾ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ö®× Ó¹ ² ³ Ëé ÷ £ ¬ Çå Çï ° ÝÉÏ Ï ö ¡ £ Êï Ï ¼Ó- Ùí ¼Ý£ ¬ Áã Óê ʪ » Øï ð ¡ £
¸ ʹ ÈÐг õ ¾¡ £ ¬ Ðù Ì ¨ È¥ ½¥ Ò£ ¡ £ Í û ÖÐÓÌ ¿ ɱ æ£ ¬ ÔÅÄñ Ï Âɽ½· ¡ £


¾í 325_5¡ ¾Ë· µ ©¶ ¬ ÖÁÉã Ö° ÄÏ ½¼£ ¬ Òò Êé ¼´ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ ó Ã÷ ÄÏ ÖÁÇì Ì ì Õý £ ¬ Ë· µ ©Ô² Çð ÀÖÆß ³ É¡ £ ΠĹ ì ¾¡ Í ¬ Ò¢ Àú Ï ó £ ¬
Õ« ì ô ã ñ ¸ º º ¹ « Çä ¡ £ Ðdz ½ÁÐÎ » Ï é ¹ â Âú £ ¬ ½ð ʯ ½» Òô Ï þ × à Çå ¡ £
¸ ü Óй ÛÌ ¨ ³ ƺ Ø´ ¦ £ ¬ » ÆÔÆÅõ ÈÕÈð Éý ƽ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 60¡ ¤


¾í 325_6¡ ¾· î º Í ÕÅ¼à ¸ ó ÀÏ ¹ ý ° ËÁê Ôº Ì â Ôù ¶ ÅÇä ´ Þ Ô± Í â ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

³ ç ÊΠɽ԰ Т Àí Éî £ ¬ Í ò · ½Í ¬ ¸ ÐÊ¥ ÈËÐÄ¡ £ ÒÑΠŶ « ¸ ó Õд ÓÊ£ ¬
ÿ Ï ò Î ÷ Ô« · î µ ÂÒô ¡ £ ¹ « ¸ ®´ ÓÈÝÌ ¸ Í ñ Í ñ £ ¬ ± ö ½× Çå Çо° Éò Éò ¡ £
Óë ¾ý õ Í ² ½Èç Í ¬ Éá £ ¬ ÖÕÈÕÏ à ÆÚ´ Ëî Áô ¢ ¡ £


¾í 325_7¡ ¾· î º Í Ö£ ± ö ¿ Í Ï à ¹ « Éã ¹ Ù· á Áê ì è ´ ÓÖ®× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å é û µ ¼Áé ݘ £ ¬ ǧ · ò Ï ó ç ÔÔ« ¡ £ Ðй ¬ ÒÆÏ þ ©£ ¬ ² ÊÕÌ Ï ÂÇï Ô- ¡ £
Ī ¾¿ Ï £ ÒÄÀí £ ¬ ¿ Õ» ³ » Áº ¹ ¶ ÷ ¡ £ ÒÃÉñ · ½µ ¸ µ À£ ¬ ´ « Ê¥ ÄË× ð × ð ¡ £
¹ ² × £ Èç ɽÊÙ£ ¬ ¶ í ¾ª ƾ¼¸ ÑÔ¡ £ å Ú» ÄÆß » á £ ¬ ÃZÍ J° ÙÁé ± ¼¡ £
± ª Î ² ´ Ó· ç Ö± £ ¬ ð ½Æì Ó³ ÈÕ· - ¡ £ Í ¿ Û» Áª · ¨ ´ Ó£ ¬ Óª Æï Ëà ì º ÃÅ¡ £
è Ãö ° ÓÝȪ Ï ¦ £ ¬ Æà Çå ³ þ Í ì Ðú ¡ £ ² » ¿ ° ³ Ì ¾¡ ´ ¦ £ ¬ Î ØÑÊÍ û Î ÄÔ° ¡ £


¾í 325_8¡ ¾Õ² ʸ ®ËÞ Õ« ¾ø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çå Õ« ËÄÌ å Ì ©£ ¬ ° × Öç Ò» ÊÒ¿ Õ¡ £ ´ ÝÍ ÇÓй ÅÊ÷ £ ¬ ɧ м¶ à ± ¯ · ç ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 61¡ ¤


¾í 325_9¡ ¾º Í Í õ ¼À¾ÆÌ « Éç ËÞ Õ« £ ¬ ² » µ ø ° Àî ÉÐÊé Õ¬ » á £ ¬ Ï · Êé ¼û
¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ôª Àñ ÃÅÇ° ÀÍ Òý Í û £ ¬ ¾ä Áú Ì ³ Ï Â× è » ¶ Óé ¡ £
´ Ëʱ ¶ Ô¾Ö¿ ÕÏ à Òä £ ¬ ² ©½ø º Î È˸ ü ÀÖÊä ¡ £


¾í 325_10¡ ¾³ ê Åá ¶ ˹ « ° ËÔÂʮΠå ÈÕÒ¹ ¶ ÔÔ¼û » ³ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Á¹ Ò¹ Çå Çï ° ë £ ¬ ¿ ÕÍ ¥ ð ©ÔÂÔ² ¡ £ ¶ ¯ Ò¡ Ëæ» ý Ë®£ ¬ ð ¨ ½à Âú Çç Ì ì ¡ £
¶ à ² ¡ ¼Î ÆÚ× è £ ¬ Éî Çé Àö Çú ´ « ¡ £ Æ« » ³ ÉÍ ÐÄ´ ¦ £ ¬ Í ¬ Í û â × Â¥ Ç° ¡ £


¾í 325_11¡ ¾· î º Í ´ Þ ¸ ó ÀÏ £ ¬ Çå Ã÷ ÈÕº ò Ðí ¸ ó ÀÏ ½» Ö± Ö®¼Ê£ ¬ Èè Åá
¸ ó ÀÏ Êé ÕУ ¬ ÔÆÓë ¿ ¼¹ ¦ Ãç ² ܳ ¤ Ï È³ ÇÄÏ ÓÎ ÀÀ£ ¬ ¶ ÀÐп Úº ÅÒò ÒÔ¼ò Ôù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× Ï ½û ËÞ ³ õ » Ø£ ¬ Çå Ã÷ » ¨ ÂÒ¿ ª ¡ £ Ï à ÕÐÖ± ³ ÇÍ â £ ¬ Ô¶ Ô¶ ÉÏ ´ º Ì ¨ ¡ £
Úɲ ܽ« ÁÐËÞ £ ¬ ¼¸ ´ ¦ ÆÚ× ÓÓñ ¡ £ Éî Öñ Óë Çå Ȫ £ ¬ ¼Ò¼ÒÌ ÒÀî Ï Ê¡ £
ÕÛ· ¼ÐÐÔؾƣ ¬ ʤ ÉÍ Ëæ¾ý ÓС £ ³ î ¼² × ÔÎ Þ • › £ ¬ ÁÙ· ç Ò» ɦ Ê× ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 62 ·


¾í 325_12¡ ¾º Í ÕÅÃØ¼à ¸ ó ÀÏ Ï × Ëê ¹ ý ½¯ ´ ó Ê° ÒÅ£ ¬ Òò ³ ÊÁ½Ê¡ Öî ¹ «
² ¢ ¼û ʾ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¶ þ Ï Í Í ¬ Ôر Ê£ ¬ ¾Ã´ Î Èë ÐÂÄê ¡ £ · Ù² ÝÑÍ Çá ÖÈ£ ¬ ² ØÊé Ñá ¾É± à ¡ £
Öñ · ç Çç ´ ä ¶ ¯ £ ¬ ËÉÑ©Èð ¹ â Ï Ê¡ £ Çì ´ Í Ðд º Áî £ ¬ ´ Ó× ÈØù ¾ÅǨ ¡ £


¾í 325_13¡ ¾³ ê ´ Þ Éá È˸ ó ÀÏ £ ¬ ¶ ¬ ÖÁÈÕËÞ Ö± Ê¡ ÖУ ¬ · î ¼ò Á½Ò´ ¸ ó
ÀÏ ² ¢ ¼û ʾ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Áî ½ÚÒ» Ñô У ¬ Î ÷ Ô« ËÞ ½ü ³ ¼¡ £ Ï þ ¹ â Á¬ · ï ÕÓ£ ¬ ² Щ½ü ¼¦ ÈË¡ £
° × Ñ©· ɳ ÉÇú £ ¬ » ÆÖÓÂÉÓ¦ ¾ù ¡ £ ² ã Ï ö Ï è Ѹ Óð £ ¬ ¹ ã Ä° × ¤ ¹ é ÂÖ¡ £
Çå Çг ¿ Ç÷ ¹ ó £ ¬ ¶ ÷ » ª Ò¹ Ö± Ƶ ¡ £ ê ¡ ² Åʱ Ëù ÖØ£ ¬ · ÖÃü ÖȽÔÕæ¡ £
× ó Ò´ ÆÚÁ¬ Èã £ ¬ ÄÏ ¹ ¬ À¢ » ý н¡ £ ¾ÅÄê ß ¶ ´ ˵ Ø£ ¬ » ØÊ× ± ¶ Ï à Ç× ¡ £


¾í 325_14¡ ¾° ËÔÂʮΠå ÈÕÒ¹ Ñþ Ì ¨ ˶ ÔÔ¾ø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ùø Å®³ Ëð ½ÒÑÉÏ Ì ì £ ¬ ÈÊì ô ¿ ÕÔÚ¶ ¦ º þ ± ß ¡ £
Á¹ · ç Ò£ Ò¹ Çå Çï ° ë £ ¬ Ò» Í û ½ð ² ¨ ÕÕ· ÛÌ ï ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 63 ·


¾í 325_15¡ ¾Ï ÄÖÁÈÕ× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

- vÊà Î Þ Í £ ÔË£ ¬ ËÄÐò Ï à ´ í ÐС £ ¼ÄÑÔº Õê ؾ° £ ¬ ½ñ ÈÕÒ» Òõ Éú ¡ £


¾í 325_16¡ ¾¶ þ Ô¶ þ Ê®Æß ÈÕÉç ¼æ´ º · Ö¶ ˾ÓÓл ³ ¼ò Ëù ˼Õß ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çå Öç ¿ ª Á± × ø £ ¬ · ç ¹ â ´ ¦ ´ ¦ Éú ¡ £ ¿ ´ » ¨ Ê« ˼· ¢ £ ¬ ¶ Ծƿ Í ³ î Çá ¡ £

Éç ÈÕË« · ÉÑà £ ¬ ´ º · Ö° Ùß ù ݺ ¡ £ Ëù ˼ÖÕ² » ¼û £ ¬ » ¹ ÊÇÒ» º ¬ Çé ¡ £


¾í 325_17¡ ¾¼× × ÓËê Ôª ÈÕ³ ÊÖ£ ÊÌ Óù Ã÷ ¸ ®¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í ò Àï ÑÌ ³ ¾º Ï £ ¬ ÇØÎ â Ëì Ãì È» ¡ £ Î Þ ÈËÀ´ ÉÏ ¹ ú £ ¬ È÷ Àá Ï ò ÐÂÄê ¡ £

ÊÀ¹ Ê¿ ´ · ç Ò¶ £ ¬ Éú Ñļĺ £ Ì ï ¡ £ Í ÀËÕÁÄÒ» × í £ ¬ ÓÌ Àµ Ö÷ ÈËÏ Í ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 64¡ ¤


¾í 325_18¡ ¾Æß Ï ¦ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼ÑÆÚÈ˲ » ¼û £ ¬ Ì ì ÉÏ Ï ² ÐÂÇï ¡ £ Óñ « ˜ Õ´ Çå ¶ £ ¬ Ï ã ³ µ ¶ Édz Á÷ ¡ £
¶ « Î ÷ Ò» Ë®¸ ô £ ¬ Ì ö µ ÝÁ½Äê ³ î ¡ £ ± ð Óд ©Õë ´ ¦ £ ¬ Î ¢ Ã÷ ÔÂÓ³ Â¥ ¡ £


¾í 325_19¡ ¾¼Î Ð˾ÅÈռĵ ¤ Ñô Ç× ¹ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çî Äê · á ª ¿ Í £ ¬ Î ÷ Í û ˼ã ã ¡ £ » ý Ë®Ôø ÄÏ ¶ É£ ¬ ¸ ¡ ÔÆʧ ¾ÉÏ ç ¡ £
º £ ± ß Ñ° ± ð Êû £ ¬ ³ î Àï ¼û ÖØÑô ¡ £ ² ݶ º ÉÒÂÀä £ ¬ ɽ· ç ¾Õ¾ÆÏ ã ¡ £
¶ ÀÒ¥ ¿ ´ × ¹ Ò¶ £ ¬ Ô¶ Ä¿ ± é Çï ¹ â ¡ £ ¸ ü Ï Ûµ ÇÅÊ´ ¦ £ ¬ ÑÌ » ¨ Âú Á· Ì Á¡ £


¾í 325_20¡ ¾¾ÅÈÕ± ± Â¥ Ñç ¼¯ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ô ì ª Çï Éù Â¥ ÉÏ Î Å£ ¬ ˪ · ç ĮĮÆð Òõ ÔÆ¡ £ ² » ¼û Я õ ü Í õ Ì « ÊØ£ ¬
¿ Õ˼Âä ñ ÃÏ ² Î ¾ü ¡ £ · ç Ò÷ ó ¬ ó ° º ®Æ« ¼± £ ¬ ¾Æ· º Üï ÝÇÍ í Ò× õ ¸ ¡ £
ÐÄÒä ¾Éɽº Î ÈÕ¼û £ ¬ ² ¢ ½« ³ î Àá ¹ ² · × · × ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 65¡ ¤


¾í 325_21¡ ¾· î Åã Àî ´ ó · ò ¾ÅÈÕÁú ɳ Ñç » á ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Áú ɳ ÖؾŻ á £ ¬ ǧ Æï × ¤ ì º Æì ¡ £ ˮľÇï ¹ â ¾» £ ¬ Ë¿ Í ©ÑÅ× à ³ Ù¡ £
ÑÌ Î ß Á² ê ÔÉ« £ ¬ ˪ ¾Õ· ¢ º ®× Ë¡ £ ½ñ ÈÕ´ Ó¹ « × í £ ¬ È« ʤ Âä ñ ʱ ¡ £

¾í 325_22¡ ¾À° ÈÕÁú ɳ » á ¾ø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Á± Í â º ®½- ǧ Àï É« £ ¬ ÁÖÖÐé × ¾ÆÆß ÈËÆÚ¡ £
Äþ Öª À° ÈÕÁú ɳ » á £ ¬ È´ ʤ ÖØÑô Âä ñ ʱ ¡ £


¾í 325_23¡ ¾ÑÏ Áê µ ö Ì ¨ Ï Â× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¾ø ¶ ¥ Ëʲ Ô´ ä £ ¬ Çå Í Äʯ Á× Á× ¡ £ Ï ÈÉú » Þ Æä ÖУ ¬ Ì ì × Ó² » µ ó ¼¡ £
ÐÄÁé ÆÜò « Æø £ ¬ Ó§ Ãá ÓÌ ç » ³ ¾¡ £ ² » ÀÖ½û ÖÐÎ Ô£ ¬ È´ ¹ é ½- ÉÏ ´ º ¡ £
DZ Çý ¶ « º º · ç £ ¬ ÈÕʹ ± ¡ Õß ´ ¼¡ £ ÑÉÓÃ× ô Ì ì × Ó£ ¬ Ì Ø´ ˱ ¨ ¹ ÊÈË¡ £
ÈËÖª ´ ó Ï Í ÐÄ£ ¬ ² » ¶ À˽Æä Éí ¡ £ ³ ÚÕÅÓÐÉî Ö£ ¬ ¸ û µ ö Ì ÕÌ ì Õæ¡ £
ÄÎ º Î Çå · ç º ó £ ¬ ÈÅÈÅÂÛÇü Éì ¡ £ ½» Çé Í ¬ Êе À£ ¬ Àû Óû Ï à · × ÂÚ¡ £
Î ÒÐз ÃÒÅÌ ¨ £ ¬ Ñö ¹ Å» ³ ÒÝÃñ ¡ £ ³ D½Éº è ð ÀÔ¶ £ ¬ ѩ˪ Ëɹ ð С £
½- Á÷ È¥ ² » Çî £ ¬ ɽɫ Áè Çï • F¡ £ ÈËÊÀ× Ô½ñ ¹ Å£ ¬ Çå » ÔÕÕÎ Þ Ûó ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 66¡ ¤


¾í 325_24¡ ¾Ï þ · ¢ Î ä Ñô ¹ ݼ´ ÊÂÊé Çé ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çå ³ ¿ ² ß Ùú ³ µ £ ¬ ³ ° † ŒÎ Å´ å ¼¦ ¡ £ Ðн« Æï Àô Ç× £ ¬ ÈÕÓë Çé ° ®ê Ò¡ £
¶ « · ç ± ä ÁÖé У ¬ ÄÏ Ä¶ ʸ û Àç ¡ £ Çà ÝÔð ° × Ë®£ ¬ · ½Ì Á½Ó¹ ã Æè ¡ £
ÔÓÓ¢ ± » ³ ¤ Ûà £ ¬ Ò° ² ÝÂû ÓÄõ è ¡ £ к ± ³ ÉÎ ÖÈÀ£ ¬ ¿ ÝÖê · ¢ Èá Üè ¡ £
· ¼Ê÷ ݺ Ãü ³ û £ ¬ Éî ÁÖû Š Òý û Œ¡ £ è Ãè ÃÍ ¾Î ´ ¼« £ ¬ Í ÅÍ ÅÈÕÒÑÎ ÷ ¡ £
ÕÜÊ¿ Î ñ Ó§ ÛÍ £ ¬ ± É· ò Áµ Åî Þ ¼¡ £ ÖÕµ ± Ë° ³ ¾¼Ý£ ¬ î Âå ª ÒÀ´ º Ï ª ¡ £


¾í 325_25¡ ¾· á ³ ǽ£ ³ Øæä ¸ ÐÌ â ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Áú ½£ Î ô Î ´ · ¢ £ ¬ Äà ɳ Ï à » Þ ² Ø¡ £ Ï ò · ÇÕÅï Ï È£ ¬ Êë ± æ¶ · Å£ ¹ â ¡ £
Éñ Î ï ² » × Ô´ ï £ ¬ Ê¥ Ï Í Òà á Ýá å ¡ £ Î ÒÐз á ³ ÇÒ° £ ¬ ¿ ¶ ¿ ®ÐÄÄÚÉË¡ £


¾í 325_26¡ ¾· î ʹ ÒË´ º Ò¹ ¶ ÉÐÂä ƽ- ½· ÖÁ» Æé Þ ¹ Ý· ÉÏ Óö · ç Óê
× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

² ݲ ÝÀí Ò¹ × ° £ ¬ Éæ½- ÓÖµ ǽ¡ £ Í û · Êâ Î ´ Çî £ ¬ Ö¸ ÆÚ½ñ ÒÑ´ Ù¡ £
´ « º ô ½ä Í ½Óù £ ¬ Õñ à Î × ª ÁÖ´ ¡ £ Òõ ÔÆÓµ ÑÒ¶ Ë£ ¬ ö ¯ Óê µ ± ɽ¸ ¹ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 67¡ ¤

Õð À× Èç ÔÚ¶ ú £ ¬ · ɵ ç À´ ÕÕÄ¿ ¡ £ ÊÞ ¼£ ² » ¸ Ò¿ ú £ ¬ Âí Ì ã Î ¨ Î ñ ËÙ¡ £

ò ¯ ÐÄÈô Õ« Àñ £ ¬ å ¦ Ì å Èç ã å Ô¡ ¡ £ Í ò ÇÏ Ï à Å- º Å£ ¬ ° ÙȪ ° µ ± ¼ÆÙ¡ £

Î £ Áº ÂÇ× ã µ ø £ ¬ ¾þ Ûà Ódz µ ¸ ² ¡ £ Î ÊÎ Òº Î ÒÔÈ» £ ¬ Ç° ÈÕÊÜÎ ¢ » ¡ £

× ª Öª ÈË´ ú Ê£ ¬ Ó§ × é ÄË» ÕÊø ¡ £ Ï ò Èô ¼Ò¾Óʱ £ ¬ ° ² Õí ´ º ÃÎ Êì ¡ £

× ñ Í ¾ÉÔÒѽü £ ¬ º ò Àô À´ Ï à Ðø ¡ £ Ï þ ö « ÐÄʼ° ² £ ¬ ÁÖ¶ ˼û ³ õ Ðñ ¡ £


¾í 325_27¡ ¾Ï ¸ Áø æä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ¸ Áø Ëà ¾ü Áî £ ¬ Ì õ º î ÐÅÊâ Â× ¡ £ ¼¬ ÃÅÄ˶ ù Ï · £ ¬ ´ Ó¹ Ŷ à Æä ÈË¡ £

Éñ Î ä ½ñ ² » ɱ £ ¬ ½é · ò Èç “ |Éð ¡ £ Ï ¢ ¼ÝÐÒ× Èµ Ø£ ¬ » ³ ÔÕã ¤ ¾« Éñ ¡ £


¾í 325_28¡ ¾Î ¼Ë®¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÂÀÛÅÄê ° ËÊ®£ ¬ ð « È» ³ Öµ ö ¹ ³ ¡ £ Òâ ÔÚ¾² Ì ì Ï Â£ ¬ Æñ Î ¨ ʳ Óª Çð ¡ £

ʦ ³ ¼Óмҷ ¨ £ ¬ С ° × ÓÌ × ð ÖÜ¡ £ ÈÕĺ × ¤ Õ÷ ² ß £ ¬ ° ®× ÈÇå Î ¼Á÷ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 68¡ ¤


¾í 325_29¡ ¾¹ ¬ ÈËб ¾ø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ò» · б · Ö¹ Åæä Ç° £ ¬ Òõ · ç ÇÐÇл Þ Çï ÑÌ ¡ £

Ǧ » ª оɹ ² Ú¤ į £ ¬ ÈÕĺ ³ î ð · · ÉÒ° Ì ï ¡ £


¾í 325_30¡ ¾· ó Ë®æä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¿ Õ¼û Ë®Ãû · ó £ ¬ ÇØÂ¥ Î ô ÊÂÎ Þ ¡ £ ÁÙ· ç × ¤ Õ÷ Æï £ ¬ Áĸ ´ Þ Û÷ ÚÐë ¡ £


¾í 325_31¡ ¾³ ¯ Ôª ¸ ó ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ç ÔÔ« ¸ ´ µ ÀÉÏ ² ã Ï ö £ ¬ Ê®ÔÂÀë ¹ ¬ Í ò ¹ ú ³ ¯ ¡ £

º ú Âí º ö À´ Çå õ Ï È¥ £ ¬ ¿ Õâ ÅÌ ¨ µ î ÕÕɽ½· ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 69¡ ¤


¾í 325_32¡ ¾Ê¯ Î Í Ë¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ʯ Î Í Áé Ȫ ʤ ± ¦ ¾®£ ¬ ¼³ ÈË» ع ÒÇà Ë¿ ç ®¡ £
³ ø ÑÌ ° ë Öð ° × ÔÆ· É£ ¬ µ ± Öç ÀÏ É®À´ ¹ à ¶ ¥ ¡ £


¾í 325_33¡ ¾ÅÌ ¶ ¹ æä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÅÌ ¶ ¹ ÂÌ ÔÆÉÏ ¹ Åæä £ ¬ Í û Ë¼Ì ¨ Ï Âʹ È˳ î ¡ £
½- ³ ä µ üÆÌ « × ÓËÀ£ ¬ ÈÕĺ ì å Ô° · ç Óê Çï ¡ £


¾í 325_34¡ ¾Í í ¶ ÉÑï × Ó½- È´ ¼Ä½- ÄÏ Ç× ¹ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· µ ÕÕÂú º ®Á÷ £ ¬ Çá ÖÛÈÎ Ò¡ Ñú ¡ £ Ö§ Òüû ǧ Àï £ ¬ ÑÌ ¾° · ÇÒ» × ´ ¡ £
Ô¶ á ¶ ÓÐÎ Þ ÖУ ¬ Ƭ · « · ç Ë®ÉÏ ¡ £ Ì ì Çå È¥ Äñ Ãð £ ¬ ÆÖå ĺ ®É³ ÕÇ¡ £
Ê÷ Í í µ þ Çï á ° £ ¬ ½- ¿ Õ· - ËÞ ÀË¡ £ ÐØÖÐǧ Í ò ÂÇ£ ¬ ¶ Ô´ ËÒ» Çå ¿ õ ¡ £
» ØÊ× ± Ì ÔÆÉî £ ¬ ¼ÑÈ˲ » ¿ ÉÍ û ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 70¡ ¤


¾í 325_35¡ ¾Ð° ² ½- · ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Éî Ì ¶ Óë dz Ì ² £ ¬ Í ò × ª ³ ö а ² ¡ £ ÈËÔ¶ ÇÝÓã ¾» £ ¬ ɽÉî ˮľº ®¡ £

Ð¥ Æð Çà Ì OÄ©£ ¬ Ò÷ Öõ ° × Ôƶ Ë¡ £ ¼´ ÊÂËì ÓÄÉÍ £ ¬ º Î ÐĹ ÒÈå ¹ Ú¡ £


¾í 325_36¡ ¾ÔÂÒ¹ ½- ÐС ¿

Ȩ µ ÂÓß

¿ Û´ ¬ ² » µ Ãã ¬ º ƶ Çå ÒÂ½ó ¡ £ ÃÖÉ˹ ÂÖÛÒ¹ £ ¬ Ô¶ ½á Í ò Àï ÐÄ¡ £

ÓÄÐËÏ § Ñþ ² Ý£ ¬ ËØ» ³ ¼ÄÃù ÇÙ¡ £ Èý × à Ô³ õ ÉÏ £ ¬ ¼Åį º ®½- Éî ¡ £


¾í 325_37¡ ¾½- ³ ÇÒ¹ ² ´ ¼ÄËù ˼¡ ¿

¿ Í ³ Ì Êâ Î ´ ¼« £ ¬ ô ¯ è þ ² ´ » ØÌ Á¡ £ Ë®ËÞ Öª º ®Ôç £ ¬ ³ î Ãß ¾õ Ò¹ ³ ¤ ¡ £

Ô¶ ÖÓº Í ° µ è Æ£ ¬ Êï ÔÂÕÕÇç ˪ ¡ £ ´ ËÏ ¦ Ï à ˼Òâ £ ¬ Ò¡ Ò¡ ² » ÔÝÍ ü ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 71¡ ¤


¾í 325_38¡ ¾Åã ° ü ÚÉÒé º þ Êû · Öоٷ « ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ô Ï ô Á¹ Óê Ъ £ ¬ ¾³ Î ï Í û ÖÐÏ Ð¡ £ · ç ¼ÊƬ · « È¥ £ ¬ ÑÌ Öж ÀÄñ » ¹ ¡ £

¶ Ï ÇÅÍ ¨ Ô¶ ÆÖ£ ¬ Ò° Êû ½ÓÇï ɽ¡ £ ¸ ü Ï ² Åã Çå ÐË£ ¬ × ð Ç° Ò» ½â ÑÕ¡ £


¾í 325_39¡ ¾¸ » Ñô ½· ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÓÖÈë ÂÒ· å È¥ £ ¬ Ô¶ ³ Ì Êâ Î ´ ¹ é ¡ £ ÑÌ ÂÜÃÔ¿ Í Â· £ ¬ ɽ¹ û Âä Õ÷ Ò¡ £

ì ¥ ʯ ÁÙÇå dz £ ¬ Çç ÔƳ ö ´ ä Î ¢ ¡ £ ÓæÌ ¶ Ã÷ Ò¹ ² ´ £ ¬ ÐÄÒä л Ðþ ê Í ¡ £


¾í 325_40¡ ¾Ï þ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï þ · ç Ò¡ Î å Á½£ ¬ ² ÐÔÂÓ³ ʯ ± Ú¡ £ ÉÔÉÔÊï ¹ â ¿ ª £ ¬ Ƭ · « ÔÚ¿ Õ± Ì ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 72¡ ¤


¾í 325_41¡ ¾Öç ¡ ¿


Ȩ µ ÂÓß

¹ ÂÖÛÑú ê Ó¾° £ ¬ ¶ Àº × Ï ÂÇï ¿ Õ¡ £ ° ² Á÷ ÈÕÕý Öç £ ¬ ¾» ÂÌ Ì ì Î Þ · ç ¡ £


¾í 325_42¡ ¾Í í ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ÅÊ÷ Ï ¦ Ñô ¾¡ £ ¬ ¿ Õ½- ĺ ö ° ÊÕ¡ £ ¼Åį ¿ Û´ ¬ × ø £ ¬ ¶ ÀÉú ǧ Àï ³ î ¡ £


¾í 325_43¡ ¾Ò¹ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ô³ Éù µ ½Õí ÉÏ £ ¬ ³ î ÃÎ · × ÄÑÀí ¡ £ ¼Åį Éî Ò¹ º ®£ ¬ Çà ˪ Âä Çï Ë®¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 73 ·µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Áù ¾í


¾í 326_1¡ ¾· î º Í Î ¤ ÚÉÒé · î ËÍ Ë®² ¿ ¼ÒÐÖÉÏ º ó Êé Çé £ ¬ ¼ÄÖî ÐÖµ Ü£ ¬
ÈÔÍ ¨ ¼ò ÄÏ ¹ ¬ Ç× ¾É£ ¬ ² ¢ ³ ÊÁ½Ê¡ ¸ ó ÀÏ Ôº ³ ¤ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

æá ĵ Áú ” ç Çì ÖÁ½ñ £ ¬ Ò» ÃÅÈå · þ Ò« » ª ô ¢ ¡ £ ÈËÍ û ½ÔÍ ¬ ÕÕ³ ˱ ¦ £ ¬
¼Ò· ç ² » ÖØÂú » Y½ð ¡ £ » ¤ ÒÂÖ± Ò¹ ÄÏ ¹ ¬ ¾² £ ¬ · Ù² ÝÇå ʱ × ó Ò´ Éî ¡ £
º Î ÐÒÄ©° à Åã Á½µ Ø£ ¬ Ñô ´ º Óû º Í Òâ ÄÑÈÎ ¡ £


¾í 326_2¡ ¾· î º Í Ê· ¹ ÝÕŸ ó ÀÏ £ ¬ ÒÔÐí ¡ ¢ ³ ¶ þ ¸ ó ³ ¤ ° ®µ ܾã Î ª ÉÐÊé
ÀÉ£ ¬ ² ®ÖÙÍ ¬ ʱ ÁÐÔÚÄÏ ± ± Ê¡ £ ¬ » á ÓÚ× ó Ò´ £ ¬ Òò ¶ ø ÓÐÓ½¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

² ®ÖÙ¾¡ ʱ Ï Í £ ¬ ƽÓß Óë ò £ ´ ¨ ¡ £ ¹ ð Ö¦ ³ ¢ ± é ÕÛ£ ¬ é ¦ Ýà ¸ ü Ï à Ï Ê¡ £
µ ¤ µ س ¿ Ç÷ ² ¢ £ ¬ » Æì é Ï ¦ ° ÝÁª ¡ £ Æñ Èç · ÖÊÌ ´ Ó£ ¬ À´ ¾Í · ï ³ ر ß ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 74¡ ¤


¾í 326_3¡ ¾Î ¤ ± ö ¿ Í Õ¬ Óë Öî ² ©Ê¿ Ñç ¼¯ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÀÛ¿ ¹ Æø Éí Õ£ ¬ Õ¿ ¶ ÷ ± ÈÉÏ â Ô¡ £ ± ö ó ÛÕ÷ ð ¢ Ëã ¬ ¼Ò· ¨ × Ô· ö Ñô ¡ £
ô ¢ × é » ¶ ÑԾã ¬ ÇÙº ø ÑÅÐ˳ ¤ ¡ £ Òõ á ° ð Ì ¦ ʯ £ ¬ Çá ô ¥ ÔÏ · ç ó ò ¡ £
Åå Óñ Èý ³ ¯ ¹ ó £ ¬ » Ó½ð ° ÙÂÇÍ ü ¡ £ Òò Öª Î ÔÉÌ Âå £ ¬ Æñ ʤ ° × ÔÆÏ ç ¡ £


¾í 326_4¡ ¾³ ê ÕÅÃØ¼à ¸ ó ÀÏ Ï ² Ì « ³ £ ÖÐÊé ¶ þ ¸ ó ÀÏ Óë µ ÂÓß Í ¬ ÈÕǨ ¹ Ù
Ï à ´ ú Ö®× ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Öé Ê÷ ¹ ² · ÉÆÜ£ ¬ · Ö· â ÊÜ× Ï Äà ¡ £ Õý Ãû Í ÆÎ å × Ö£ ¬ ¹ ó ÊËÑö Èý « • ¡ £
¼Ì × é ÐÄÖª ã ã ¬ Ñü ÕÂÊÂÆÄÆë ¡ £ Åî ɽÓÐ¼Ñ¾ä £ ¬ Ï ² Æø ÔÚÐÂÌ â ¡ £


¾í 326_5¡ ¾¹ ú × ÓÁø ² ©Ê¿ ¼æÁì Ì « ³ £ ² ©Ê¿ £ ¬ é ü Éê º ØÔù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

² ©Ê¿ ± ¾Çع Ù£ ¬ Çó ² ÅÌ û Ö° ÄÑ¡ £ ÁÙ· ç Çú Ì ¨ ¾» £ ¬ ¶ ÔÔÂè µ ³ غ ®¡ £
½² ѧ · ÖÒõ ÖØ£ ¬ Õ« ì ô Ï þ ©² С £ ³ ¯ Ò± æÉ« ´ ¦ £ ¬ Ë« ç · ¸ ü ÒË¿ ´ ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 75¡ ¤


¾í 326_6¡ ¾¹ ý Òþ Õß º þ ÉÏ Ëù ¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î Ï Éá Ó³ ƽº þ £ ¬ ð « È» Ò» ³ Èå ¡ £ Î ¨ ½« ¾Æ× ÷ Ê¥ £ ¬ ² » Ñá ¹ ÈÃû ÓÞ ¡ £
± ø · ¨ ¿ ú » Æʯ £ ¬ Ì ì ¹ Ù± æ° × ÓÜ¡ £ Ðп ´ Èí ÂÖÆð £ ¬ Î ´ ¿ ɺ ÅDZ · ò ¡ £


¾í 326_7¡ ¾´ ÓÊå ½« ¾ü Õ¬ Ç¾Þ ± » ¨ ¿ ª £ ¬ Ì « ¸ ®Î ¤ Çä ÓÐÌ â ± Ú³ ¤ ¾ä £ ¬ Òò
ÒÔº Í × ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

» · Áд ÓÈÝõ Þ õ ó ¹ é £ ¬ ¹ â · ç ææµ ´ · ¢ º ì Þ ± ¡ £ ݺ ² ØÃÜÒ¶ ÒËÐÂö « £ ¬
õ Þ ÈƵ Í Ö¦ ° ®Í í ê Í ¡ £ ÑÞ É« µ ± Ðù ÃÔÎ è Ðä £ ¬ · ± Ï ã Âú ¾¶ · ÷ ³ ¯ Ò¡ £
Ãû Çä ¶ ´ ÛÖÈÔÏ à ½ü £ ¬ ¼Ñ¾ä г ɺ Í Õß Ï ¡ ¡ £


¾í 326_8¡ ¾· î º Í Ðí ¸ ó ÀÏ ö « º ó ´ È¶ ÷ ËÂÐÓÔ° ¿ ´ » ¨ £ ¬ Í ¬ Óû ¨ × Ö¿ Úº Å¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÐÓÁÖÎ ¢ Óê ö « £ ¬ × Æ× ÆÂú Ñþ » ª ¡ £ × ó Ò´ ÆÚÏ ÈÖÁ£ ¬ ÖÐÔ° ¾° Î ´ б ¡ £
º ¬ º Á¸ è ° × Ñ©£ ¬ ½å ² Ý× í Á÷ Ï ¼¡ £ ¶ ÀÏ Þ ½ð ¹ ë ¼®£ ¬ Ö§ ÒÃà ¨ Üø » ¨ ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 76¡ ¤


¾í 326_9¡ ¾· î º Í ³ ¸ ó ÀÏ º ®Ê³ ³ õ ¼Ùµ ± Ö± £ ¬ ´ Ó¶ « Ê¡ Í ù ¼¯ Ï Í £ ¬ Òò ¹ ý
Ê· ¹ Ý¿ ´ ľ¹ Ï » ¨ £ ¬ ¼ÄÕÅ¡ ¢ ½¯ ¶ þ ¸ ó ÀÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· ± » ¨ Âú Ê÷ ËÆÁô ¿ Í £ ¬ Ó¦ Î ª Ö÷ ÈËÐÝä ½¹ é ¡ £


¾í 326_10¡ ¾Í í Çï Åã ´ Þ ¸ ó ÀÏ ¡ ¢ ÕÅÃØ¼à ¸ ó ÀÏ ¡ ¢ Ãç ¿ ¼¹ ¦ Í ¬ ÓÎ ê » Ì ì
¹ Û£ ¬ ʱ Ñî ¸ ó ÀÏ ÐÂÖ± Î ´ Âú £ ¬ ÒÔÊ« ¼û ¼Ä£ ¬ ì ³ È» ³ ê º Í £ ¬ ÓÐÀ¢ Î ß Òô ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· ½¼ÝÓÎ º Î Ðí £ ¬ Ï ÉÔ´ È¥ Ëƹ é ¡ £ ÝÓ» ØÁô ʤ ÉÍ £ ¬ Ï ô È÷ ³ ö ³ ¾» ú ¡ £
· º ¾ÕÏ Í ÈËÖÁ£ ¬ ÉÕµ ¤ æ± Å®· É¡ £ ² ½Ðé Çå Ï þ ô ¥ £ ¬ Òþ ¼¸ Î ü ³ ¿ ê Í ¡ £
Öñ ¾¶ ÀÅ« \º Ï £ ¬ Ö¥ Ì ï ã ì å ¬ • „ ¡ £ Òø ¹ ³ Èý ¶ ´ × Ö£ ¬ Ñþ ó ÓÆß î ù Ò¡ £
Àö ¾ä · - º ì Ò©£ ¬ ¼ÑÆÚÏ Þ × Ï Î ¢ ¡ £ Í ½È» Ò» Ï à Í û £ ¬ Û« Çú º Í Ó¦ Ï ¡ ¡ £


¾í 326_11¡ ¾´ º ÈÕÍ ¬ Öî ¹ « ¹ ý ± ø ² ¿ Í õ ÉÐÊé ÁÖÔ° ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÐÝã å ¾ý Ï à ½ü £ ¬ ʱ ÈÝÒ· ÂĹ ý ¡ £ » ¨ ¼ä Áô ¿ Í ¾Ã£ ¬ Ì ¨ ÉÏ ¼û ´ º ¶ à ¡ £
ËÉÉ« Ã÷ ½ð ° ¬ £ ¬ ݺ Éù ÔÓÓñ ç æ¡ £ ¸ ü · ê оÆÊì £ ¬ Ï à Óë ½å Í ¥ ɯ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 77¡ ¤


¾í 326_12¡ ¾Óë Éò Ê®¾ÅÊ° ÒÅÍ ¬ ÓÎ ÆÜÏ ¼ËÂÉÏ · ½ÓÚÁÁÉÏ ÈËÔº » á ËÞ
¶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Éã ɽ± ê ʤ ¾ø £ ¬ Ï ¾ÈÕг Ï ë Öõ ¡ £ ÝÓæú ËÉ· Éî £ ¬ ç ÔÈÆÔÆÑÒÇú ¡ £
ÖØÂ¥ » ØÊ÷ è £ ¬ ¹ ÅÏ ñ Ôä ɽ¸ ¹ ¡ £ ÈËÔ¶ ˮľÇå £ ¬ µ ØÉî À¼¹ ð ð ¥ ¡ £
² ã Ì ¨ ËÊ½ð ± Ì £ ¬ ¾ø ¶ ¥ Ħ ¾» ÂÌ ¡ £ Ï Â½ç ³ Ï ¿ ɱ ¯ £ ¬ ÄÏ ³ ¯ · × ÔÚÄ¿ ¡ £

· ÙÏ ã Èë ¹ ŵ î £ ¬ ´ ý Ô³ ö Éî Öñ ¡ £ ÉÔ¾õ Ì ì ô ¥ Çå £ ¬ × ÔÉËÈËÊÀ´ Ù¡ £
× ÚÀ× ´ ËÏ à Óö £ ¬ ÙÈ· Å´ ÓËù Óû ¡ £ Çå ÂÛËÉÖ¦ µ Í £ ¬ Ï ÐÒ÷ Üø » ¨ Êì ¡ £
Ò» Éú Èç Í Á¹ £ £ ¬ Í ò ÂÇÏ à è ä è ô ¡ £ ÓÀÔ¸ ÊÂDZ ʦ £ ¬ Çî Äê ´ ËÆÜËÞ ¡ £

żÀ´ È˾³ Í â £ ¬ ÐÄÉÍ ÐÒËæ¾ý ¡ £ ¹ ŵ î ÑÌ Ï ¼Ï ¦ £ ¬ Éî ɽËɹ ð Þ ¹ ¡ £
ÑÒ» ¨ µ ã º ®Áï £ ¬ ʯ í ã ɨ ´ º ÔÆ¡ £ Çå ¾» Öî Ì ì ½ü £ ¬ Ðú ³ ¾Ï Â½ç · Ö¡ £
Ãû É®¿ µ ± ¦ Ô£ ¬ ÉÏ ¿ Í Éò ÐÝÎ Ä¡ £ ¹ ² ËÞ ¶ « ÁÖÒ¹ £ ¬ Çå Ô³ ³ ¹ Êï Î Å¡ £


¾í 326_13¡ ¾Ì â ´ Þ É½È˲ ÝÌ Ã¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Öñ ¾¶ Üâ Ì Ã½Ó¶ ´ Ì ì £ ¬ Ï Ðʱ â ÜÎ ² ä þ ´ º Ȫ ¡ £
ÊÀÈ˳ µ Âí ² » Öª ´ ¦ £ ¬ ʱ Óй é ÔƵ ½Õí ± ß ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 78¡ ¤


¾í 326_14¡ ¾Ðì ÈæÍ ¤ Âí ÉÏ ¿ Úº Å¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º þ ÉÏ » ÄÍ ¤ ÁÙË®¿ ª £ ¬ ¹ ê Î Ä× - × Ö» ý Ý®Ì ¦ ¡ £
Çú ½- ± ± º £ ½ñ º Î ´ ¦ £ ¬ ¾¡ Öð ¶ « Á÷ È¥ ² » » Ø¡ £

¾í 326_15¡ ¾¿ Þ Áõ ËÄÉÐÊé ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ê¿ ÓÑÏ § Ï Í ÈË£ ¬ Ì ì ³ ¯ É¥ Êس ¼¡ £ ² Å» ª Í Æ¶ À² ½£ ¬ Éù Æø ÐÒÏ à Ç× ¡ £
Àí Î ö å ¾ÖÐÃî £ ¬ Èå Î ª Ï ¯ ÉÏ Õä ¡ £ Ц ÑÔ³ ÉÔµ ©£ ¬ · ç ÔÏ Þ ÚÌ ì Õæ¡ £
µ ¤ µ Øâ ß Í ÆÔñ £ ¬ Çà ÓÍ ¼Ä¸ § Ñ- ¡ £ Æñ ÑÔ³ ¯ Ï ó Î º £ ¬ · - ÊÇÎ ÔÕı õ ¡ £
Ãü ´ Í Áú Ȫ ÖØ£ ¬ × · ÈÙÃÜÓ¡ ³ ¡ £ ³ · Ï Ò¾ª Î ï ¹ Ê£ ¬ â Ï ¾ß ¼û ¼Òƶ ¡ £
ÀÎ Âä · ç ± ¯ µ Ñ£ ¬ š ÷ À½Ì é Æü ½í ¡ £ Ö» à µ Ýï Àï Ô£ ¬ · Ǹ ´ Áø Óª ´ º ¡ £
» Æ¾î ± ®Î ÄÔÚ£ ¬ Çà ËÉËí · С £ Òô ÈÝÎ Þ ´ ¦ Ëù £ ¬ ¹ é × ÷ ± ± Úø ³ ¾¡ £


¾í 326_16¡ ¾ÕŹ ¤ ² ¿ ÖÁ± ¡ º ®É½Ï ÂÓÐÊé Î Þ Óɳ Û± ¨ Ý€³ µ Ö®ÖÁ± ¶ Çб ¯
» ³ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Êé À´ Ô¶ × Ô± ¡ º ®É½£ ¬ ç ÔÈÆä ¬ º Ó³ ö ¹ Ź Ø¡ £
½ñ ÈÕÄѲ Ãï ÷ Áê ± ¨ £ ¬ Þ ¯ ¸ è ÁÈÂä Áø ³ µ ± ß ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 79¡ ¤


¾í 326_17¡ ¾¹ ¤ ² ¿ · ¢ Òý ÈÕÊô ÉË× ã Î Ô¼² ² » Ëì Ö´ ç ¨ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× Ó´ º ÉË× ã ÈÕ£ ¬ ¿ ö ÓÐÇÞ ÃÅ° § ¡ £ Ôª ² ®¹ é È« È¥ £ ¬ Î Þ ÓÉ° × Âí À´ ¡ £
ó Õó ï Àï Ï ï ÑÊ£ ¬ ¹ ê ó ß Ä¹ Ì ï ¿ ª ¡ £ Ƭ ʯ ä ý œ®Àá £ ¬ º ¬ ± ¯ Ðð Ê· ² Å¡ £


¾í 326_18¡ ¾´ ÓÊ» ´ ÄÏ ¸ ®¹ ý Í ö ÓÑÑî У Êé ¾ÉÌ ü ¸ ÐÄî ã ¸ È» ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¹ ÊÈËËæ» ¯ Í ù £ ¬ Ù¿ º ö ½ñ Æß Ëª ¡ £ ¼° Î Ò¾Í ¾ÐÏ Þ £ ¬ Çå · ç Áô ´ ËÌ Ã¡ £
ËÉÖñ Óâ Ó³ Î µ £ ¬ Ö¥ À¼× ÔÏ ú Í ö ¡ £ ¾ø Ï Ò° ÕÁ÷ Ë®£ ¬ Πŵ ÑÍ ¬ ɽÑô ¡ £
¾¼Èç ± ù Óñ × Ë£ ¬ ô ÓÈô ð ½· ï Õ¡ £ Óû ô ã ´ ݾ¢ ô ç £ ¬ Ï ÈÇï Âä Õê · ¼¡ £
Õý ƽ¸ ³ ð Ðð Ä£ ¬ Î Ä¿ ¼ËÌ Áé ¹ â ¡ £ ¶ þ × Ó¹ Ų » µ õ £ ¬ · ò ¾ý ½ñ º Î ÉË¡ £
» ÆÐæ¼Èè Ãè ã ¬ Ðþ » ¯ Òà ã ã ¡ £ Æñ ± ØÏ Þ ËÞ ² Ý£ ¬ º ¬ Æà È÷ ÒÂÉÑ¡ £


¾í 326_19¡ ¾¿ Þ Àî » Þ Èº ´ Þ ¼¾Î Ķ þ ´ ¦ Ê¿ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

» ª · â Î ÷ × £ Ò¢ £ ¬ ¹ ó ÊÙ¶ à ÄÐ× Ó¡ £ ¶ þ Ï Í Î Þ Ö÷ º ó £ ¬ ƶ ¼ú ´ ó × ³ ³ Ý¡ £
Î ´ ³ ɺ è ð À× Ë£ ¬ å á ¶ Ùæè æò Öº ¡ £ × ÓÔ¨ ½« Êå ¶ È£ ¬ × Ô¹ Ų » µ ÃÒÑ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 80¡ ¤


¾í 326_20¡ ¾¹ ÛÔá Õß ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í ¿ Û» ËæÖç ¿ Þ £ ¬ Êý Àï ÖÁËÉÃÅ¡ £ ¹ ó ¾¡ È˼ä Àñ £ ¬ Äþ Öª ÊÅÕß » ê ¡ £

ó Õó ï ³ ö ¹ ÅÄ° £ ¬ ÑÌ Óê ± Õº ®Ô- ¡ £ Í ò ¹ ŽÔÈç ´ Ë£ ¬ ÉËÐÄ· ´ ² » ÑÔ¡ £


¾í 326_21¡ ¾³ ÉÄÏ Ñô Ĺ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¿ ÝÇDû ¹ Å» ù £ ¬ ² µ Þ º ± Î · á ± ®¡ £ Ï ò Í í Î ¢ · ç Æð £ ¬ Èç Î Å× ø Ð¥ ʱ ¡ £


¾í 326_22¡ ¾ÖÜƽΠ÷ Ĺ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ó¢ Í þ ½ñ ¼Åį £ ¬ ³ ¼£ ¶ Ô³ ç Çð ¡ £ × ³ Ö¾Çå · ç ÔÚ£ ¬ » Ä· Ø° × ÈÕ³ î ¡ £

Çî Ȫ ÄǸ ´ Ï þ £ ¬ ÇÇľ² » Öª Çï ¡ £ Ëê Ëê º ®Ì Á² à £ ¬ Î Þ ÈËË®× ÔÁ÷ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 81¡ ¤


¾í 326_23¡ ¾ËÕС С Ĺ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í ò ¹ Å» Ä· ØÔÚ£ ¬ ÓÆÈ» Î Ò¶ ÀÑ° ¡ £ ¼ÅÁȺ ì · Û¾¡ £ ¬ Ú¤ į » ÆȪ Éî ¡ £
Âû ² ÝÓ³ º ®Ë®£ ¬ ¿ Õ½¼ê ÓÏ ¦ Òõ ¡ £ · ç Á÷ ÓÐ¼Ñ¾ä £ ¬ Ò÷ Ì ÷ Ò» ÉËÐÄ¡ £


¾í 326_24¡ ¾Ì â Áø ÀÉÖÐéɽ¹ ʾӡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ÂÂí » Ä½× ÈÕÓû ê Ö£ ¬ ä ý ä ý ʯ Áï ¾² ÖÐÎ Å¡ £
Äñ Ì ä » ¨ Âä ÈËÉù ¾ø £ ¬ ¼Åį ɽ´ ° ÑÚ° × ÔÆ¡ £


¾í 326_25¡ ¾¿ Þ ÕÅÊ®° ËУ Êé ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ü¿ ¸ ó Î ª ÀÉÒ» Ãü ³ õ £ ¬ Í ©Öݼİ ÁÊ®Äê â Å¡ £ » ê ËæÊÅË®¹ é º Î ´ ¦ £ ¬
Ãû ÔÚÐÂÊ« ÖÚ² » Èç ¡ £ õ ã õ ɽ- ÆÖÉú » ª · ¢ £ ¬ ÀÎ Âä º ®Ô- » á Ëس µ ¡ £
¸ ü Òä ° ËÐÐÇ° ÈÕµ ½£ ¬ º ¬ Æà Î ª ± ¨ ï ÷ Áê Êé ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 82¡ ¤


¾í 326_26¡ ¾Ì â Í ö Óѽ- ÅÏ ¾É¾Ó¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÁÈÂä Áô Èý ¾¶ £ ¬ ² ñ ì é ¶ Ô³ þ ½- ¡ £ Ï ]ò Ù¼¯ ° µ ± Ú£ ¬ ò á Ы × ß º ®´ ° ¡ £
Ëɸ Çì ¥ Êé » Ï £ ¬ Ì ¦ ÒÂÉÏ ¾Æ¸ × ¡ £ ƽÉú ¶ Ï ½ð Æõ £ ¬ µ ½´ ËÀá ³ ÉË« ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 83 ·µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®Æß ¾í


¾í 327_1¡ ¾µ Â× ÚÉñ Î ä Т Î Ä» ʵ ÛÍ ì ¸ è ´ ÊÈý Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¸ ² ¶ Óº Î õ ÔË£ ¬ ³ Î Çå ½Ì » ¯ Ô´ ¡ £ â Ù¸ è Äý Êü ¼¨ £ ¬ Óð Î è ± » Éî ¶ ÷ ¡ £
× ë Òµ ¹ â Î Ä× æ£ ¬ ê Ýı Êô Т Ëï ¡ £ ¹ § Î ÅÁô Ä©Ãü £ ¬ ÓÌ ÊÇ° ®Ôª Ôª ¡ £

Ì Ýº ½À´ Í ò ¹ ú £ ¬ Óñ ² ¯ Çì Èý ³ ¯ ¡ £ Õ¿ ¶ ¶ ÷ · ½ä ¤ £ ¬ Þ ¹ · ç Çú Õý µ ÷ ¡ £
ê Ì ³ µ ± ¯ ± ² ¾£ ¬ ¹ ã ÀÖ¶ ô ó ï ÉØ¡ £ × î â ë º Ź - ´ ¦ £ ¬ Áú ÷ × ÉÏ × Ï Ï ö ¡ £

³ £ ʱ ° ØÁº Ñç £ ¬ ½ñ ÈÕ¹ ÈÁÖ¹ é ¡ £ Óñ ” ж ÷ ² ¨ ± é £ ¬ Áé ݘ ÑÌ Óê ö - ¡ £
ÇÇɽÉ- Óð Æï £ ¬ Î ¼Ë®Óµ ì º ” ç ¡ £ Ï ÉÔ¦ º Î Óɼû £ ¬ ÔÅÌ ï Äñ × Ô· É¡ £


¾í 327_2¡ ¾Ë³ × ÚÖÁµ ´ ó ° ² Т » ʵ ÛÍ ì ¸ è Èý Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ʮҶ ¿ ª ² ý ÔË£ ¬ Èý ³ ½Àö µ ÂÒô ¡ £ ¼ö ¹ ¦ ÆÚð ù Óñ £ ¬ ÕѼó ÿ ¾è ½ð ¡ £
½â Ôó » Ê· ç ± é £ ¬ ÓÝȪ ° × ÈÕÉò ¡ £ ÈÔÎ ÅÆð ¾Ó× ¢ £ ¬ · Ù× à ¸ ÐÈËÐÄ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 84 ·

Т Àí ± ¾ÓÇÇÚ£ ¬ Ðþ ¹ ¦ ÔÚØÄÉñ ¡ £ î £ Í ¼´ « ÉÏ Ëã ¬ ÊپƱ ȼÒÈË¡ £
Ï ÉÔ¦ Èý Çå Ô¶ £ ¬ Ðй ¬ Í ò Ï ó С £ С ³ ¼Ë¾¼ª ´ Ó£ ¬ » ¹ ì è Êô ³ µ ³ ¾¡ £

º ò Ï þ ´ « Çå õ Ï £ ¬ Ó- · ç Òý ² Êì ¼¡ £ ¹ ² Õ° ¹ ¬ é û ³ ö £ ¬ Ò£ Ï ë Í û Áê ³ î ¡ £
¹ - ½£ ËæÔÆÆø £ ¬ Ò¹ Ú· î ÔÂÓÎ ¡ £ ¿ ÕÓà ¼ÝÁú ´ ¦ £ ¬ Ò¡ Âä ¶ ¦ º þ Çï ¡ £


¾í 327_3¡ ¾Õѵ » ʺ ó Í ì ¸ è ´ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

» ´ ˮԴ Á÷ Ô¶ £ ¬ Í ¿ ɽÀñ Ãü Éý ¡ £ Í ù Äê Çó ¹ Ê½£ £ ¬ ½ñ Ï ¦ µ y³ õ Áê ¡ £
ð ½¾µ ½ð ² ¨ ɬ £ ¬ Áš ÒÂÓñ ² ÊÄý ¡ £ ǧ Äê × ÓËï Çì £ ¬ Т Àí ÔÚÕô Õô ¡ £


¾í 327_4¡ ¾´ ó Ðл ÊÌ « º ó Í ì ¸ è ´ ÊÈý Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ó ß Ë®Áé Ô´ ž F£ ¬ Òò ɽµ yÀñ ³ ç ¡ £ ´ ÓÁú ¿ ª Ëí · £ ¬ º Ï è µ Ï ò · ½ÖС £
µ î ÕÊ½ð ¸ ù ³ ö £ ¬ • QÒÂÓñ × ù ¿ Õ¡ £ Î ¨ Óà Î Äĸ » ¯ £ ¬ Òõ µ ÂÂú ¹ « ¹ ¬ ¡ £

Åä Àñ ¹ é Çå Ãí £ ¬ Áé Òdz ö Ö± ³ Ç¡ £ ¾ÅÓÝÄþ º ñ ÔØ£ ¬ Ò» » ÝÒ× × ð Ãû ¡ £
Ï þ Â©Í - º ø ɬ £ ¬ Çï · ç Óð Á  Çá ¡ £ Èݳ µ ÅÊÍ û ´ ¦ £ ¬ ÈæĽÇл ÊÇé ¡ £

° § ó Õ³ ö ³ ¤ ÐÅ£ ¬ ± ¦ ½£ Èë ÑÓ½ò ¡ £ Î ØÑʹ ¬ ³ µ ½ø £ ¬ Æà Á¹ ì ô µ î С £
Çà Î ÚÁé Õ× ¾Ã£ ¬ ° × Ñà Èð Êé Ƶ ¡ £ ´ Ó´ Ëɽ԰ Ï ¦ £ ¬ ½ð ² ¨ ÕÕÓñ ³ ¾¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 85 ·


¾í 327_5¡ ¾» ÝÕÑ» ÊÌ « × ÓÍ ì ¸ è ´ ʶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ç° ÐÇÂä Çì Ï ö £ ¬ Þ ¯ ¶ Öð ³ ¿ ì - ¡ £ ¹ ¬ ÕÌ » Æ÷ â ³ ö £ ¬ Ï ÉÓÎ × Ï ¸ ®Ò£ ¡ £
¿ Õà µ · ï ´ µ È¥ £ ¬ Î Þ ¸ ´ ¼¦ Ãù ³ ¯ ¡ £ ½ñ Ò¹ Î ÷ Ô° Ô£ ¬ ÖØÂÖ¸ ü ¼ÅÁÈ¡ £
¶ « ³ ¯ Πų þ Í ì £ ¬ Óð ÂRÒÀÏ ¡ × ª ¡ £ Ì ì ¹ é ¾©Õ× Ð£ ¬ ÈÕÓë ³ ¤ ° ² Ô¶ ¡ £
À¼· ¼Âä ¹ ʵ î £ ¬ ¹ ð Ó° Ï ú ¿ ÕÔ· ¡ £ Æï ´ µ Ñʲ » Ç° £ ¬ · ç ± ¯ ¾ÅÆì ¾í ¡ £


¾í 327_6¡ ¾Ôù Πľ´ Ì « × ÓÍ ì ¸ è ´ ʶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÅÌ Ê¯ ¹ « · â ÖØ£ ¬ Ñþ ɽÔù Àñ × ð ¡ £ ¹ é È« ÈÙ± ¸ Î ï £ ¬ ÀÖÉÆ» ý Éî ¶ ÷ ¡ £
Ñã ÕÓº ®² ¨ ÑÊ£ ¬ ð ½ì º Ï ¦ ´ µ · - ¡ £ Î ¨ â ÅÎ ÷ ÃÒÊ÷ £ ¬ ǧ ¹ Å° ÔÁê Ô- ¡ £
Í - º ø Ï þ ©³ õ £ ¬ Óð Á  Óµ Í ¿ ³ µ ¡ £ · ½Í â Áô º è ± ¦ £ ¬ ÈË¼ä µ ÃÉÆÊé ¡ £
Çå ó Õ± ¯ » - ç · £ ¬ Öì Û¡ É¢ ³ ¤ ñ Õ¡ £ » ¹ ËÆç Ãɽ¼Ý£ ¬ Æ®Æ®Ï ò ± Ì Ðé ¡ £


¾í 327_7¡ ¾Ôù Ö£ ¹ ú × ¯ Ĺ « Ö÷ Í ì ¸ è ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× · ÊÎ ³ ç Ì Àã å £ ¬ ÒÅ· ¼° ª ½û ã Ç¡ £ Çï Ô- É- Óð Î À£ ¬ Ò¹ ÛÖÑÚÈÝ» Ô¡ £
î £ Ôå ± ¯ ÄѾ¡ £ ¬ ¹ « ¹ ¬ Í û ² » ¹ é ¡ £ ó Õó ï Ï ò ÑÌ Î í £ ¬ ÒÉÊDz Êð ½· É¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 86 ·

¾É¹ ݱ ÕƽÑô £ ¬ Èݳ µ Æô ÊÙÌ Ã¡ £ ˪ Äý ÊŠ Ó¢ Âä £ ¬ · ç ¶ ÈÞ ¯ ¸ è ³ ¤ ¡ £
Êç µ ÂÍ ¼Êé ÔÚ£ ¬ » Ê´ ÈÀñ Ãü Õá £ Æà Á¹ ° Ô´ ¨ Çú £ ¬ ¢ Ê÷ Òѳ ÉÐС £


¾í 327_8¡ ¾Ôù Î º ¹ ú Ï ÜĹ « Ö÷ Í ì ¸ è ´ ʶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º º ÖÆÈÙ³ µ · þ £ ¬ ÖÜÊ« ÃÀËà Óº ¡ £ Àñ × ð Í ¬ ÐÕÖ÷ £ ¬ ¶ ÷ Î ý ´ ó Ãû · â ¡ £
Í â ¹ ÝÁô Í ¼Ê· £ ¬ Òõ Ì Ã± Õµ ÂÈÝ¡ £ î £ ´ ʱ ¯ Þ ¯ ¶ £ ¬ ǧ ¹ ÅÑö · ¼× Ù¡ £

ÇØÂ¥ Ï þ Ô² У ¬ ± ² ¾Áв Ĺ Ù¡ £ º ì ç · À¼¹ ð Ъ £ ¬ · ÛÌ ï · ç ¶ º ®¡ £
Äý ó Õ± ¯ æá Âí £ ¬ Çå ¾µ ÑÚ¹ Â𠽡 £ í ª ² á » ÕÒô ÔÚ£ ¬ ¶ ¼ÈËÑ©Ì é ¿ ´ ¡ £


¾í 327_9¡ ¾Ôù Áº ¹ ú » Ý¿ µ ¹ « Ö÷ Í ì ¸ è ´ ʶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í â ¹ ÝæÉÒǹ ó £ ¬ Öв Î î £ ä × Éî ¡ £ ³ õ ó Ǻ á ° × Óñ £ ¬ Ê¢ · þ ï Î » Æ½ð ¡ £
· ç ¶ Èó ï Éù Ô¶ £ ¬ º Óµ Í æIJ ÊÉò ¡ £ Ò¹ Ì ¨ Áô ² á ÚÖ£ ¬ Æà â ë ¼´ » ÕÒô ¡ £

è Ãö ° Òì Ï æ´ ¨ £ ¬ Æ®ï u¼Ý× Ï ÑÌ ¡ £ · ï Â¥ ÈËÒÑÈ¥ £ ¬ ð ½¾µ Ô¿ ÕÐü ¡ £
Î í ʪ Ì Àã å µ Ø£ ¬ ˪ Äý Ö¬ · ÛÌ ï ¡ £ Òô ÈÝÎ Þ ´ ¦ Ëù £ ¬ Ó¦ ÔÚÓñ » ÊÇ° ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 87¡ ¤


¾í 327_10¡ ¾¹ ÊÌ « Î ¾¼æÖÐÊé Áî Ôù Ì « ʦ Î ÷ Æ½Í õ Í ì ´ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ñ ´ ´ ÷ Í ÆÔª ÀÏ £ ¬ ı é à º Ï ´ ó ¾ý ¡ £ º Óɽ· â ¹ ʵ Ø£ ¬ ½ð ʯ ± í з Ø¡ £
½£ ÂĹ é ³ ¤ Ò¹ £ ¬ ó Õó ï ÑÊĺ ÔÆ¡ £ » ¹ ¾- ÊÄʦ ´ ¦ £ ¬ Þ ¯ ¶ ² » ¿ ° Î Å¡ £


¾í 327_11¡ ¾¹ ÊË¾Í ½¼æÊÌ ÖÐÔù Ì « ¸ µ ± ± Æ½Í õ Í ì ´ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÊÚÂÉÑ« Ó¹ Ê¢ £ ¬ ¾ÓÖж ¦ ؾº Í ¡ £ × ô ʱ µ ÷ ËÄÆø £ ¬ ¾¡ Á¦ ¾» Èý º Ó¡ £
º ö · ÃÌ ì ¾©Õ× £ ¬ ¿ Õ´ « º º · ü ² ¨ ¡ £ ½ñ ³ ¯ ÷ ë ¸ ó ÉÏ £ ¬ Æ« é ô Ê¥ Çé ¶ à ¡ £


¾í 327_12¡ ¾· î º Í Àñ ² ¿ ÉÐÊé ³ ê Ñî Öø × ÷ Öñ Í ¤ ¸ è ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ö± ³ ÇÖì » § Ï à å Î Á¬ £ ¬ ¾Åå Óµ ¤ ì ± Éù ã Ùã Ù¡ £ ´ º ¹ Ù× ÔÓл ¨ Ô´ ÉÍ £ ¬
ÖÕÈÕÄÏ É½µ ± Ä¿ Ç° ¡ £ ³ ¿ Ò¡ Óñ Åå Ç÷ Î ÂÊÒ£ ¬ Ī Èë Öñ Ï ª Òɶ ´ Ì ì ¡ £

ÑÌ Ï ú Óê ¹ ý ¿ ´ ² » × ã £ ¬ Çç ´ ä Ï Êì - ¶ º Éî ¹ È¡ £ ¶ ÀÒ¥ Ò» Çú · º Á÷ Ï ¼£ ¬
Ï Ð¶ Ôǧ ¸ Í Á¬ ¾» ÂÌ ¡ £ ÝÓ» ØÊè Ôä Ëæʤ µ Ø£ ¬ ʯ í ã ÑÒì é ¹ â ¾° Òì ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 88¡ ¤

Ðé Õ« ¼Å¼ÅÇå ô ¥ Ò÷ £ ¬ ÓĽ§ · × · × ÔÓÓ¢ × ¹ ¡ £ ¼Ò³ Ð÷ ë Öº ¹ ó £ ¬
½£ ÓÐÁú Ȫ ´ Í £ ¬ ÉÏ · î Ã÷ ʱ ÊÂÎ Þ Ê¡ £ ÈË¼ä · ½Í â ÐËÆ« ¶ à £ ¬

ÄÜÒÔô ¢ Ó§ á ò Þ µ ÂÜ¡ £ ³ £ Í ¨ ÄÚѧ Çà Á« ÙÊ£ ¬ ¸ ü × à ÐÂÉù ° × Ñ©¸ è ¡ £
· ç Èë ËÉ£ ¬ Ôƹ é ¶ ° £ ¬ º è · ÉÃð ´ ¦ ÓÌ Ä¿ ËÍ ¡ £ µ û Î è Ï Ðʱ ÃÎ º ö ³ É£ ¬

À¼Ì ¨ Óп Í Ðð ½» Çé £ ¬ · µ ÕÕÖÐÁÖÒ· ÂÄÉù ¡ £ Ö± Î ª ¾ý ¶ ÷ ´ ß Ôì Ï ¥ £ ¬
¶ « · ½± æÉ« Ú˳ ÐÃ÷ ¡ £


¾í 327_13¡ ¾· î º Í ÕÅÆÍ Éä ³ ¯ Ì ì ÐС ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ôª º î ÖؼÄÕê ʦ ÂÉ£ ¬ Èý ¿ ¤ ËÄ· â ½ñ ¾² Ú× ¡ £ µ ¤ ì ± ³ £ ˼ã ÚÏ ÂÀ´ £ ¬
× Ï Äà º ö × ÔÌ ì Öг ö ¡ £ ¾ü × ° Ï ² Æø ± ¶ Ç÷ ³ Ì £ ¬ ǧ Æï Ãù ç æÈë · ï ³ Ç¡ £

ÖÜÍ õ ÖÂÀí ³ ÆÉê ¸ ¦ £ ¬ ½ñ ÈÕÏ Í ³ ¼¼û Ã÷ Ö÷ ¡ £ ° ݶ ÷ » ü Ê× · × Î Þ ÒÑ£ ¬
Äý ì ¼Ç° Ï ¯ » ÊÇé Ï ² ¡ £ · ê ʱ × ÔÊÇɽ³ ö ÔÆ£ ¬ Ï × ¿ É» ¹ Í ¬ ʯ Í ¶ Ë®¡ £

Î ô Ëê ° ý ÒÂÁº ¸ ¦ Ò÷ £ ¬ µ ± ʱ ÒÑÓÐÖ¾ý ÐÄ¡ £ × ¨ ³ ÇÒ» ¹ ÄÑý · Õ¾² £ ¬
Óµ ì · Ê®Äê Ì ì Ôó Éî ¡ £ ÈÕÈÕÅû ³ Ï · î ² ý ÔË£ ¬ Í õ ÈËÖ¯ · ´ « Çå Î Ê¡ £

Ï ÉÔÍ ³ ¢ · ÖÓñ ” ÐŨ £ ¬ Óù Ï Ð¸ ü ê ¡ ½ð î ¿ ¿ ¥ ¡ £ Ôª Õý Ç° µ î ³ ¯ ¾ý ³ ¼£ ¬
Ò» È˸ º ‘ ý ° Ù¸ £ С £ ¹ ¬ Ðü ² ÊÕÌ Ù² È» º Ï £ ¬ Èð Æø ¯ ÑÌ Ï à Óë ´ º ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 89¡ ¤

Í ò Äê Ö¦ ÉÏ ¶ « · ç Ôç £ ¬ « ˜ Óñ ³ ¿ Ç÷ ¹ â ¾° º á £ Í ¿ ɽÒѼû Ê× Öî º î £ ¬
÷ ë ¸ ó ÖÕµ ± » - Ôª ÀÏ ¡ £ Î ÂÊÒÉò Éò ©¿ Ì ÒÆ£ ¬ Í Ë³ ¯ ± ö ÂÂÿ Ï à Ëæ¡ £

ÐÛ´ ÊÀÖÖ° ² ¨ Ì Î À« £ ¬ ¿ õ ¶ Ƚ» » ¶ ÔÆÎ í Åû ¡ £ × Ô¹ ÅÈ« ² Ź ó Î ÄÎ ä £ ¬
ų · ò Ö» ½â ¹ ÚÕ¸ ¦ ¡ £ ¼û ¹ « ³ é Ï » ° ÙÁ¶ ¹ â £ ¬ ÊÔÓû Ä¥ Ǧ ÁÂÎ Þ Öú ¡ £


¾í 327_14¡ ¾º Í Àî ÖÐØ©´ ȶ ÷ ËÂÇå ÉÏ ÈËÔº ĵ µ ¤ » ¨ ¸ è ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

å £ µ ´ Éع â Èý ÔÂÖУ ¬ ĵ µ ¤ Æ« × ÔÕ¼´ º · ç ¡ £ ʱ ¹ ý ± ¦ µ ØÑ° Ï ã ¾¶ £ ¬
ÒѼû л ¨ ³ ö ¹ Ê´ Ô¡ £ Çú Ë®Í ¤ Î ÷ ÐÓÔ° ± ± £ ¬ Ũ · ¼Éî Ôº º ì Ï ¼É« ¡ £

ß ª Ðã È« ʤ Öé Ê÷ ÁÖ£ ¬ ½á ¸ ù ÐÒÔÚÇà Á« Óò ¡ £ ÑÞ Èï Ï Ê· ¿ ´ Î µ Ú¿ ª £ ¬
º ¬ ÑÌ Ï ´ ¶ ÕÕ² ÔÌ ¦ ¡ £ ÅÓüÒÐÕÈì ø É®Æð £ ¬ Çá ³ á ÝÓÖ¦ Î è µ û À´ ¡ £

¶ À× ø ÄÏ Ì ¨ ʱ ¹ ² ÃÀ£ ¬ Ï ÐÐй Åɲ Çé º Î ÒÑ¡ £ » ¨ ¼ä Ò» Çú × à Ñô ´ º £ ¬
Ó¦ Î ª · Ò· ¼± Ⱦý × Ó¡ £


¾í 327_15¡ ¾Î ý Õȸ è ËÍ Ã÷ ³ þ ÉÏ È˹ é · ð ´ ¨ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÉÏ ÈËÔ¶ × ÔÎ ÷ Ì ì ó ã ¬ Í · Í ÓÐб é ¹ ú ³ ¯ Ë¡ £ ¿ Ú· - ± ´ Ò¶ ¹ Å× Ö¾- £ ¬
ÊÖ³ Ö½ð ² ß Éù ã ö ã ö ¡ £ » ¤ · ¨ » ¤ Éí Î ¨ Õñ Î ý £ ¬ ʯ ä þ ÔÆÏ ª Éî ¼Å¼Å¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 90¡ ¤

Õ§ À´ Ëɾ¶ · ç ¸ ü º ®£ ¬ Ò£ Ó³ ˪ Ì ì Ô³ ÉÆÇ¡ £ º ó Ò¹ ¿ Õɽì ø ËÐʱ £ ¬
ÁÈÁȹ ÒÔÚ¿ ÝÊ÷ Ö¦ ¡ £ Õæ· ¨ ³ £ ´ « ÐIJ » × ¡ £ ¬ ¶ « Î ÷ ÄÏ ± ± ËæÔµ · ¡ £
· ð ´ ¨ ´ ËÈ¥ º Πʱ » Ø£ ¬ Ó¦ ÕæĪ ± ã ÓÎ Ì ì Ì ¨ ¡ £


¾í 327_16¡ ¾Âí Ðã ² Ų ÝÊé ¸ è ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

² ®Ó¢ ² ÝÊ¥ ³ ƾø Â× £ ¬ º ó À´ ѧ Õß Î Þ Æä ÈË¡ £ ° × Ã¼Äê ÉÙÎ ´ Èõ ¹ Ú£ ¬
Âä Ö½· × · × ÔËÏ ËÍ ó ¡ £ ³ õ Î ÅÖ®× ÓÊ®Ëê â Å£ ¬ µ ± ʱ ʱ ± ² ½Ô² » Èç ¡ £
ÓÌ Çá Î ô ÈÕÄ« ³ Øѧ £ ¬ Î ´ Ðí Ç° Ï Í Í ÅÉÈÊé ¡ £ ÑÞ ² Ê· ¼× ËÏ à µ ã × º £ ¬
ˮӳ º É» ¨ · ç × ª Þ ¥ ¡ £ Èý ´ º ² ¢ Ï ò Ö¸ Ï ÂÉú £ ¬ Í ò Ï ó Õù · Ö± ʶ ËÊÆ¡ £
ÓÐʱ µ ± Êî Èç Çå Çï £ ¬ Âú Ì Ã· ç Óê º ®ì ¬ ì ¬ ¡ £ Õ§ Òɱ ÀÑÂÆÙË®Âä £ ¬
ÓÖ¼û ¹ Åľ¼¢ ÷ ù ³ î ¡ £ ± ä » ¯ × Ýº á ³ ö ÐÂÒâ £ ¬ ÑÛ¿ ´ Ò» × Öǧ ½ð ¹ ó ¡ £
Òä Î ô л ° ² Î ÊÏ × Ö®£ ¬ ʱ ÈËËä ¼û Äǵ ÃÖª ¡ £


¾í 327_17¡ ¾Àë º Ï Ê« Ôù ÕÅ¼à ¸ ó ÀÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

» ÆÒ¶ ´ Ó· ç É¢ £ ¬ ° µ à µ ʱ ½Ú» » ¡ £ º ö ¼û ÷ Þ ± ß Ëª £ ¬ Î ð ´ ÇÁÖÏ Âõ ü ¡ £
¹ ª Ðоý × Óµ À£ ¬ Éí ¸ º · ¼Ãû Ôç ¡ £ Õʵ î º º ¹ ÙÒÇ£ ¬ ½í ³ µ Èû Ô« ² Ý¡ £
½» Çé ¾ç ¶ Ï ½ð £ ¬ Î ÄÂÉÿ ÕÐÑ° ¡ £ ʼ֪ Åî É½Ï Â£ ¬ Èç ¼û ¹ ÅÈËÐÄ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 91¡ ¤


¾í 327_18¡ ¾´ º ÈÕÑ©³ ê ÅËÃÏ Ñô » ØÎ Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¾Æ± - ´ º × í º ã ¬ · ÉÑ©Í í Í ¥ Ï Ð¡ £ ¾ÃÒä Í ¬ Ç° ÉÍ £ ¬ ÖÐÁÖ¶ ÔÔ¶ ɽ¡ £


¾í 327_19¡ ¾Î å ÔÓ× é ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å ÔÓ× é £ ¬ Æì Í ¤ ¿ Í ¡ £ Í ù ¸ ´ » ¹ £ ¬ ³ ÇÄÏ Ä° ¡ £ ² » µ ÃÒÑ£ ¬ Ì ì ÑÄÚØ¡ £


¾í 327_20¡ ¾Êý Ãû Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ò» Çø Ñï ÐÛÕ¬ £ ¬ Ì ñ È» Î Þ Ëù Óû ¡ £ ¶ þ Çê ¼¾× ÓÌ ï £ ¬ Ëê ê Ì ³ £ × Ô× ã ¡ £
Èý ¶ ˹ Ì Î ª ÀÛ£ ¬ ÊÂÎ ï · ´ » ÕÊø ¡ £ ËÄÌ å ¹ ¶ ² » ÇÚ£ ¬ ° ² µ ÷ á ÝÄËÚ¡ £
Î å º î ³ Ï • ¥ ê Ê£ ¬ ÈÙÉõ » ò Î ª Èè ¡ £ Æß ô ç Î ´ å ¹ Ï è £ ¬ ÓÝÂÞ ÄËÏ à ´ ¥ ¡ £
Æß È˳ Æ× ÷ Õß £ ¬ è Ãè ÃÓÐå Úõ î ¡ £ ° ˹ ð Í ¦ Ææ× Ë£ ¬ É- É- ÕÕ³ õ Ðñ ¡ £
¾Å¸ è ÉËÔó ÅÏ £ ¬ Ô¹ Ë¼Í ½´ Ì ´ Ù¡ £ Ê®Òí Óи ñ ÑÔ£ ¬ ÓÄÕê л ¸ ¡ Ë× ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 92¡ ¤


¾í 327_21¡ ¾ÐÇÃû Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ðé » ³ º Î Ëù Óû £ ¬ Ëê ê Ì ÁÄÀÁÒÝ¡ £ ÔÆÒí л ô æ· - £ ¬ ËÉÐı £ Õê ʵ ¡ £
· ç Çï ¾° Æø ˬ £ ¬ Ò¶ Âä ¾®¾¶ ³ ö ¡ £ Ì ÕÈ» ÃÀ¾Æº ¨ £ ¬ Ëù Î ½ÓÄÈ˼ª ¡ £
× Ôµ ± Çá ³ ß è µ £ ¬ Æñ ¸ ´ ɨ Ò» ÊÒ¡ £ ° ² ÓÃô ¢ ½ø Ï Í £ ¬ ÉÙÎ ¢ ˹ ¿ ɱ Ø¡ £


¾í 327_22¡ ¾ØÔÃû Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½Ú± ä º ö ¾ª ´ º £ ¬ ÁÙ· ç ³ ÒÍ û Ƶ ¡ £ Ö§ Òþë Êé » Ï £ ¬ ² ½ÂÄÕû ɽ½í ¡ £
ʱ Äñ ½¥ ³ ÉÇú £ ¬ ÔÓ· ¼ËæÒâ С £ Êï Ï ¼Á¬ ¹ Ûã Ú£ ¬ ç ² Ä° Àö Ï Ì ÇØ¡ £
Ì ì µ ؽñ ½» Ì ©£ ¬ ÔÆÀ× ± ³ å ÜÍ Í ¡ £ ÖÐæÚÁ¿ ÉÀÖ£ ¬ Êé ´ Ëʾ¼ÒÈË¡ £


¾í 327_23¡ ¾Ò©Ãû Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Æß Ôó À¼· ¼Ç§ Àï ´ º £ ¬ ä ì Ï æ» ¨ Âä ʯ Á× Á× ¡ £
ÓÐʱ ÀË° × Î ¢ · ç Æð £ ¬ × ø µ ö Ì ÙÒõ ² » ¼û ÈË¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 93¡ ¤


¾í 327_24¡ ¾¹ ÅÈËÃû Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· ª Ðû ± ü Èּģ ¬ º â ʯ ³ ç ÊÆÎ » ¡ £ Äê ¼Í ÐŲ » Áô £ ¬ ³ ÚÕÅÁ¼× ÔÀ¢ ¡ £
é ÔËÕÔò Î ª ã « £ ¬ ¹ Ï Àî ˹ ¿ ÉÎ · ¡ £ ² » ¹ ËÈÙ¹ Ù× ð £ ¬ ÿ ³ · á Ķ Àû ¡ £
¼ÒÁÖÀà ÑÒŽt£ ¬ ¸ º ¹ ù ¹ ª Á² » ý ¡ £ ¼ÉÂú ³ è Éú Ï Ó£ ¬ Ñø ÃÉÌ ñ ʤ ÖÇ¡ £
Êè ÖÓð ©ÔÂÏ þ £ ¬ Í í ¾° µ ¤ Ï ¼Òì ¡ £ ½§ ¹ ÈÓÀ² » ÚÎ £ ¬ ɽÁº ¼½Î Þ ÀÛ¡ £
ÆÄ· û Éú ÕØѧ £ ¬ µ ÃÕ¹ ÇÝÉÐÖ¾¡ £ ´ Ó´ ËÖ± ² » ÒÉ£ ¬ Ö§ Àë Êè ÊÀÊ¡ £


¾í 327_25¡ ¾ÖÝÃû Ê« ¼Äµ ÀÊ¿ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½ð À¼Í ¬ µ ÀÒå £ ¬ Çí ¼ò ¸ ´ Ö¥ Ì ï ¡ £ ƽ³ þ ° × Ôƺ Ï £ ¬ ÓÄѵ ¤ ¹ ð Á¬ ¡ £
ËÉ· å Ã÷ ° ®¾° £ ¬ ʯ ñ ¼ÄÉÐÂȪ ¡ £ ¼½ÓÀÄÏ É½ÊÙ£ ¬ » ¶ ËæÍ ò ¸ £ ÑÓ¡ £


¾í 327_26¡ ¾° ËÒô Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½ð ¹ ÈÊ¢ · ± » ª £ ¬ Á¹ Ì ¨ ÁÐô ¢ × é ¡ £ ʯ ³ ç Áô ¿ Í × í £ ¬ ÂÌ Öé µ ± × ù Î è ¡ £
Ë¿ Àá ¿ ÉÏ ú ¹ Ç£ ¬ Ò± Èݾ¹ º Î ² ¹ ¡ £ Öñ ÁÖÁÂÏ Í ÈË£ ¬ Âú × ÃÎ Þ Ëù ¿ à ¡ £
Þ Ë¾ÓÈÝÑç ¶ ¹ £ ¬ Èå ÊÒ¹ ó » · ¶ ¡ £ Í Á¹ ÄÓë Î Û× ð £ ¬ ÒÃÉñ Ôò Î ª Óú ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 94 ·

¸ ï µ Àµ ± ÔÚÔç £ ¬ Ç« ¹ â ˹ ¿ ÉÈ¡ ¡ £ ľÑã ² Ų » ² Å£ ¬ Î á Öª Ñø Éú Ö÷ ¡ £


¾í 327_27¡ ¾½¨ ³ ý Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½¨ ½Ú³ ö Í õ ¶ ¼£ ¬ ÐÛÐÛ´ ó ÕÉ· ò ¡ £ ³ ý Êé ¼ÓÓÒÖ° £ ¬ Æï Àô Óµ Ç° Çý ¡ £
Âú ÔÂÕÅ· ± Èõ £ ¬ º ¬ ˪ Ò« ¹ ¬ ¡ £ ƽÃ÷ Ô¾ò [Ñ™£ ¬ Çå Ò¹ » ÷ ɺ º ÷ ¡ £

¶ ¨ Ô¶ ¹ ¦ ÄDZ È£ ¬ ƽ½ò ² ß ÄËÓØ¡ £ Ö´ ÐÄ˼± ¨ ¹ ú £ ¬ Ч ½ÚÔÚÍ ü Çû ¡ £
ÆƵ ¨ Ï ú µ ¤ ÆÖ£ ¬ ò - ¶ ê Î è ÂÌ Öé ¡ £ Î £ ¹ ÚÍ ½× Ô° ®£ ¬ ³ ¤ ì ± ÊÂÓ¦ Êâ ¡ £

³ ɼ¨ · â ǧ ÊÒ£ ¬ ³ ë ÀÍ Ê¹ Î å · û ¡ £ ÊÕ¹ ¦ Çá æô Î À£ ¬ ÖÂÂñ Âõ » ÆÓÝ¡ £
¿ ª ¼Ã½ñ Èç ´ Ë£ ¬ Ó¢ Í þ ¹ Ų » Ù° ¡ £ ± Õ¹ ز ÝÐþ Õß £ ¬ Î Þ ÄËÎ ó Î ª Èå ¡ £


¾í 327_28¡ ¾Æß ¸ ®Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½ð ÀœÓ³ Óñ ÙÞ £ ¬ ± ö ÓÑ· × Ñç Ï ² ¡ £ ľÀ¼· º · ½Ì Á£ ¬ ¹ ð ¾ÆÆô ð ©³ Ý¡ £
Ë®é ¿ ÁÙ¿ Õå Ä£ ¬ º ¨ ¸ è µ ± × ù Æð ¡ £ » ð ÔÆÉ¢ Ææ· å £ ¬ Ñþ ɪ ÔÏ Çå á ç ¡ £
Í Á¹ £ ÄËÐé ÂÛ£ ¬ ¿ µ × ¯ ÓÐÒݹ ì ¡ £ Óû ³ ÉÒ» ± à Êé £ ¬ Ì ¸ Ц × ô Ì ì × Ó¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 95¡ ¤


¾í 327_29¡ ¾Èý ¸ ¾Ê« ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ ó ¸ ¾´ Ì Ðå Πģ ¬ Öи ¾· ì ÂÞ È¹ ¡ £ С ¸ ¾Î Þ Ëù × ÷ £ ¬ ½¿ ¸ è ¶ ô ÐÐÔÆ¡ £

ÕÉÈËÇÒ° ² × ø £ ¬ ½ð ¯ Ï ã Õý Þ ¹ ¡ £


¾í 327_30¡ ¾° ² Óï ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÑÒÑÒÎ å ÔÀÕò · ½Óß £ ¬ ° ˼« Àª Çå · Õµ ‰³ ý ¡ £

» Ó½ð µ Ãл ¹ é Àï ã Ì £ ¬ Ï ó ´ ² ½ÇÕí Ö§ Ì å Êæ¡ £


¾í 327_31¡ ¾Î £ Óï ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

± » ² ¡ ¶ ÀÐз ê Èé » ¢ £ ¬ ¿ ñ · ç º § ÀËʧ è þ é Ö¡ £

¾ÙÈË¿ ´ ° ñ Î ÅÏ þ ¹ Ä£ ¬ å î · ò Äõ × ÓÓö ¶ Êĸ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ¡ ¤ 96¡ ¤


¾í 327_32¡ ¾´ ó ÑÔ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

» ª á ÔÎ ª Åå º ÓÎ ª ´ ø £ ¬ ÄÏ ½» ± ± Ë· õ Í ² ½ÄÚ¡ £
² « Åô × ÷ À° ¾Þ ÷ ¡ ÷ Ž£ ¬ Éì Êæé ó ³ ö Ôª Æø Í â ¡ £


¾í 327_33¡ ¾Ð¡ ÑÔ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

õ µ ¼¦ Ëų ¿ ¼ÝÎ ÃÒí £ ¬ º Á¶ ˼¬ ´ Ì · Öî ³ Óò ¡ £
Öë Ë¿ ½á ¹ ¹ ÁÄÒñ Ï ¢ £ ¬ ÒÏ Ûì ´ Þ á Í ² » ¿ ÉÚì ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 97 ·µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®° Ë ¾í


¾í 328_1¡ ¾ÔÓÊ« Î å Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í ñ ± ËÙø ÊÏ Å®£ ¬ ´ µ ó ï Å¼Ï ô Ê· ¡ £ ² Ê𠽼ݷ ÇÑÌ £ ¬ ´ ÂÔ¼Á½Ï É× Ó¡ £
Éñ ÆÚÁ½» ¸ У ¬ Ï à ¹ ËÄËÈç ´ Ë¡ £ Æñ ± ȳ ɶ ¼ÈË£ ¬ ÇÙÐÄÖÐÒ¹ Æð ¡ £

Ñô Ì ¨ Î × É½ÉÏ £ ¬ · ç Óê º ö Çå ¿ õ ¡ £ ³ ¯ ÔÆÓë ÓÎ Áú £ ¬ ± ä » ¯ ǧ Í ò × ´ ¡ £
» ê ½» ¸ ´ Ä¿ ¶ Ï £ ¬ ç Î ç ¿ Äѱ È¿ ö ¡ £ À¼Ôó ² » ¿ ÉÇ× £ ¬ Äý Çé × ø ã ° â ê ¡ £

ä ¿ Ë®´ º Õý ÂÌ £ ¬ ÉÏ ¹ ¬ À¼Ò¶ Æë ¡ £ ¹ â · ç Á½Ò¡ µ ´ £ ¬ Ãù « ˜ ³ ö Öй ë ¡ £
Ò» ¹ ËÊÚº á ² ¨ £ ¬ ǧ ½ð ³ Êð - Ï ¬ ¡ £ Í ½È» · ° ø × Ó£ ¬ • U• U¸ ´ Æà Æà ¡ £

± Ì Ê÷ · º Ï Êì - £ ¬ Óñ ÇÙº ¬ Ãî Çú ¡ £ ¼ÑÈËÑÚð ½¾µ £ ¬ Í ñ Í ñ Äý Ï à Öõ ¡ £
Î ÄÑOÓ³ Êø ËØ£ ¬ Ï ã ÷ ì Ò˪ Á ÂÌ ¡ £ ¼Åį Ô¶ » ³ ´ º £ ¬ º Πʱ À´ ± ÈÄ¿ ¡ £

º ¬ ò - ÒÐÑþ ɪ £ ¬ µ ¤ ã » ½á · ± ÂÇ¡ £ ʧ Éí ² » × Ô» ¹ £ ¬ Í ò º Þ ËæÓñ ó ç ¡ £
Þ ÂÎ ß É½Ï Â· £ ¬ Í ÅÉÈÇï · ç È¥ ¡ £ ¾ý ¿ ´ ÐĶ Ï Ê± £ ¬ ÓÌ ÔÚÄ¿ ³ É´ ¦ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 98 ·


¾í 328_2¡ ¾¹ ã Áê Ê« ¡ ¿
Ȩ µ ÂÓß

¹ ã Áê ʵ ¼ÑÀö £ ¬ Ëå ¼¾´ ËÎ ª ¾©¡ £ ° Ë· ½³ Æ· ø ´ Õ£ ¬ Î å ´ ï Èç í Æƽ¡ £
´ ó ì · Ó³ ¿ ÕÉ« £ ¬ ó Õó ï · ¢ Á¬ Óª ¡ £ ² ã Ì ¨ ³ ö ÖØÏ ö £ ¬ ½ð ± Ì Ä¦ ò « Çå ¡ £
½» ³ ÛÁ÷ Ë®ì ± £ ¬ å ĽӸ ¡ ÔÆÝù ¡ £ Çà Â¥ Ðñ ÈÕÓ³ £ ¬ ÂÌ Ò° ´ º · ç Çç ¡ £
Åç Óñ ¹ â ÕÕµ Ø£ ¬ ò - ¶ ê ¼ÛÇã ³ Ç¡ £ µ ÆÇ° » ¥ ÇÉЦ £ ¬ Ä° ÉÏ Ï à · ê Ó- ¡ £
ƮƮ´ ä Óð ± ¡ £ ¬ ÑÚÓ³ º ì ñ à Ã÷ ¡ £ À¼÷ ê Ô¶ ² » É¢ £ ¬ ¹ ÜÏ ÒÏ Ð× ÔÇå ¡ £
Çú Ê¿ ÊØÎ ÄÄ« £ ¬ ´ ï ÈËËæÐÔÇé ¡ £ ã ã ¾¹ Í ¬ ¾¡ £ ¬ ȽȽ½« º Î Óª ¡ £
ÇÒÉê ½ñ ÈÕ» ¶ £ ¬ Ī Î ñ Éí º ó Ãû ¡ £ ¿ Ï Ñ§ Öî Èå ± ² £ ¬ Êé ´ ° Î ó Ò» Éú ¡ £


¾í 328_3¡ ¾¹ ÅÒâ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼ÒÈËÇ¿ ½ø ¾Æ£ ¬ ¾Æº ó ÄÜÍ ü Çé ¡ £ ³ Ö± - Î ´ Òû ʱ £ ¬ ÖÚ¸ з × ÒÑÓ¯ ¡ £
Ã÷ ÔÂÕÕÎ Ò· ¿ £ ¬ Í ¥ ¿ ÂÕñ Çï Éù ¡ £ ¿ ÕÍ ¥ ° × Â¶ Ï Â£ ¬ Õí Ï ¯ Á¹ · ç Éú ¡ £
Ëù Ë¼Í ò Àï â Å£ ¬ Ë®À« É½× Ýº á ¡ £ ¼ÑÆÚƾÃÎ Ï ë £ ¬ Î ´ Ï þ ³ î ¼¦ Ãù ¡ £
Ô¸ ½« Ò» ÐÄÈË£ ¬ µ ± Äê » ¶ ÀÖƽ¡ £ ³ ¤ ó ÛÓ³ Óñ ÙÞ £ ¬ ËØÊÖµ ¯ ÇØó Ý¡ £
ª » í û ³ ÊÇÉЦ £ ¬ » ÝÒô ¼¤ Æà Çå ¡ £ ´ ËÔ¸ Á¼Î ´ ¹ û £ ¬ ÓÀ» ³ ¿ ÕÈç õ ¨ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 99 ·


¾í 328_4¡ ¾ÔÓÑÔº Í ³ £ ÖÝÀî Ô± Í â ¸ ± ʹ ´ º ÈÕÏ · Ì â Ê®Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ëæ· ç Áø Ðõ Çá £ ¬ Ó³ ÈÕÐÓ» ¨ Ã÷ ¡ £ Î Þ ÄÎ » ¨ Éî ´ ¦ £ ¬ Á÷ ݺ Èý Êý Éù ¡ £
À¼è ã » - ô ´ × ª » ¨ Ì Á£ ¬ ˮӳ · ç Ò¡ · ½¥ Ï ã ¡ £
ÈÎ Ð˲ » Öª Ðнü Ô¶ £ ¬ ¸ ü Á¯ Î ¢ ÔÂÕÕÃù ÀÆ¡ £
é ÜÇ° Ï þ É« ¾ª Ë« Ñà £ ¬ » § Í â ´ º · ç Î è ° Ù» ¨ ¡ £
· ÛÊð ¿ ÉÁ¯ Ï Ð¶ Ô´ Ë£ ¬ Î ¨ Áî ± Ì Óñ · º Á÷ Ï ¼¡ £
Õí ÉÏ ¾õ £ ¬ ´ ° Í â Ï þ ¡ £ ÇÓ³ ¯ ¹ â £ ¬ ¾ª Êï Äñ ¡ £ » ¨ × ¹ ¶ £ ¬ Âú · ¼ÕÓ¡ £
Áø Èç Ë¿ £ ¬ · ç ô Áô Á¡ £ ¼ÑÆÚÔ¶ £ ¬ Ï à ¼û ÉÙ¡ £ ÊÔÒ» Í û £ ¬ » ê è ÃÃì ¡ £
Ï ÐÍ ¥ Î Þ Ê£ ¬ ¶ À² ½´ º » Ô¡ £ Éع â Âú Ä¿ £ ¬ Âä Èï Ó¯ Ò¡ £ · ¼Ê÷ ½» ¿ £ ¬
Î ÄÇݲ ¢ · É¡ £ Í ñ ± ˾ý × Ó£ ¬ â ê È» ÓÐÎ ¥ ¡ £ ¶ ԾƲ » Òû £ ¬ º á ÇÙ² » » Ó¡ £
² » » ÓÕß º Î £ ¬ Öª Òô ³ Ï Ï ¡ ¡ £
½- ´ º º ÃÓÎ ÑÜ£ ¬ ´ ¦ ´ ¦ · ¼· Æ» ý ¡ £ ² Êô ³ Èë » ¨ ½ò £ ¬ Ï ã ³ µ ÒÀÁø Ä° ¡ £
ÂÌ Ñî ÑÌ ô Áô Á£ ¬ º ì Èï ݺ ¼Å¼Å¡ £ Èç º Î ³ î ˼ÈË£ ¬ ¶ ÀÓë · ç ¹ â ¸ ô ¡ £
Êï Ô½¥ µ ½´ ° Ç° £ ¬ ÒÆ× ð ¸ ü ¾Í · ¼ó Û¡ £ Çá ´ µ Õ§ Ò¡ À¼Öò £ ¬
´ º ¹ â ° µ Èë » ¨ î ä ¡ £ Ë¿ Öñ Æ« Ò˾² Ò¹ £ ¬ ç ² ÂÞ ¹ ² Õ¼ÉØÄê ¡ £
² » Dz Í ¨ Ï ü ¾¡ × í £ ¬ ¶ ¨ Öª ¹ ¼¸ º · ç ÑÌ ¡ £
¶ Ï ´ ° Ù» ¨ У ¬ Á± ¿ ª ÔÂÕÕÈË¡ £ ÂÌ ´ ° Ï ú ° µ Öò £ ¬ À¼¾¶ ɨ Çå ³ ¾¡ £
Ë« Ñà Ƶ ¾ª ÃÎ £ ¬ Èý Ì Ò¾º ± ¨ ´ º ¡ £ Ï à ˼¼Å² » Óï £ ¬ Öé Àá È÷ º ì ½í ¡ £
Óê Ъ · ç Çá Ò» Ôº Ï ã £ ¬ º ì · ¼ÂÌ ² ݽӶ « ǽ¡ £
´ º ÒÂÊÔ³ ö µ ± Ðù Á¢ £ ¬ ¶ ¨ ± » ÁÚ¼Ò° µ ¶ Ï ³ ¦ ¡ £
´ º · ç ° ë £ ¬ ´ º ¹ â ± é ¡ £ Áø Èç Ë¿ £ ¬ » ¨ ËÆö ± ¡ £ ¹ é ÐÄÀÍ ÃΠã ¬
Ô¶ Ä¿ ÉËÓÎ í í ¡ £ ¿ ÉÏ § ³ ¤ ° ² Î Þ Ï Þ ´ º £ ¬ Äê Äê ¿ ÕÏ ò ½- ÄÏ ¼û ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 100 ·


¾í 328_5¡ ¾Ï à ˼Çú ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÉÙС ± ð ÅËÀÉ£ ¬ ½¿ Ðß Òл - Ì Ã¡ £ ÓÐʱ ² ó ß ËØ£ ¬ Î Þ ÊÂÔ¼² л Æ¡ £
ȵ Óï ÁÙ× ± ¾µ £ ¬ » ¨ · ÉÂä Ðå ´ ² ¡ £ Ï à ˼² » ½â ˵ £ ¬ Ã÷ ÔÂÕÕ¿ Õ· ¿ ¡ £


¾í 328_6¡ ¾¹ ÅÀÖ¸ ®¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

· ç ¹ â å £ µ ´ ° Ù» ¨ Í Â£ ¬ Â¥ ÉÏ ³ ¯ ³ ¯ ѧ ¸ è Î è ¡ £ Éí Äê ¶ þ ° ËÐö ÊÌ ÖУ ¬
Ó× Ãó ж ÷ ÐÖÉÐÖ÷ ¡ £ ÂÌ ´ ° Öé ² - Ðå Ô§ Ñì £ ¬ ÊÌ æ¾Ï È· Ù° Ùº Í Ï ã ¡ £
ݺ Ì ä ÈÕ³ ö ² » Öª Êï £ ¬ ¼Å¼ÅÂÞ à ø ´ º ÃÎ ³ ¤ ¡ £


¾í 328_7¡ ¾¶ ɽ- Çï Ô¹ ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çï ½- ƽ£ ¬ Çï ÔÂÃ÷ £ ¬ ¹ ÂÖÛ¶ ÀÒ¹ Í ò Àï Çé ¡ £ Í ò Àï Çé £ ¬ Ï à ˼Զ £ ¬
È˲ » ¼û Ùâ Àá Âú ÑÛ¡ £

¶ ÉÇï ½- Ùâ Ãì È» £ ¬ Í û Çï ÔÂÙâ æ¿ ¾ê ¡ £ É« Èç Á· £ ¬ Í ò Àï ± é £ ¬
Î ÒÓÐËù ˼Ùâ ² » µ üû ¡ £ ² » µ üû Ùâ ¶ º ®Ë®Éî £ ¬ ¹ ¢ Ò£ Ò¹ Ùâ ÉËÐÄ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 101 ·


¾í 328_8¡ ¾Çï ¹ ë Ô¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Èý Î å ¶ þ ° ËÔÂÈç Á· £ ¬ º £ ÉÏ Ì ì ÑÄÓ¦ ¹ ² ¼û ¡ £ ² » Öª º Î ´ ¦ Óñ Â¥ Ç° £ ¬
Õ§ Èë Éî ¹ ë ç é è £ ó Û¡ £ ¶ Ũ Ï ã ¾¶ º Í ³ î × ø £ ¬ · ç ¶ ¯ ÂÞ à ø ÕÕ¶ ÀÃß ¡ £

³ õ ¾í Öé Á± ¿ ´ ² » × ã ¡ £ б ± § ó í ó ó Î ´ ³ ÉÇú ¡ £ ÉÔÓ³ × ± Ì ¨ ÁÙç ² ´ ° £ ¬
Ò£ Öª ² » Óï Àá Ë« Ë« ¡ £ ´ Ëʱ ³ î Í û Öª º Î ¼« £ ¬ Í ò Àï Çï Ì ì Í ¬ Ò» É« ¡ £

ö ° ö ° Ò£ · ÖÄ° ÉÏ ¹ â £ ¬ Ì ö Ì ö ¶ Ô´ ˹ ë ÖÐÒä ¡ £ Ôç Í í ¹ é À´ » ¶ Ñç Í ¬ £ ¬
¿ ÉÁ¯ ¸ è ´ µ ÔÂÃ÷ ÖС £ ´ ËÒ¹ ² » ¿ ° ³ ¦ ¶ Ï ¾ø £ ¬ Ô¸ ËæÁ÷ Ó° µ ½Áɶ « ¡ £


¾í 328_9¡ ¾± ¡ Ãü ƪ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î ô × ¡ º ª µ ¦ Äê ÉÐÉÙ£ ¬ Ö» Êǽ¿ Ðß Åª » ¨ Äñ ¡ £ Çà Â¥ ± Ì É´ ´ ó µ À± ß £ ¬
ÂÌ Ñî ÈÕĺ · ç ô Áô Á¡ £ æ¿ ¾ê Óñ ò ¶ þ ° ËÓà £ ¬ × ÔÁ¯ ÑÕÉ« » ¨ ² » Èç ¡ £

Àö ÖÊÈ« ʤ ÇØÊÏ Å®£ ¬ Þ » Õè Äþ ÓÃ× ¨ ³ Ǿӡ £ Ëê È¥ Äê À´ Äê ½¥ ³ ¤ £ ¬
Çà ´ º º ì · ÛÈ« ¿ ° ÉÍ ¡ £ Óñ Â¥ Öé ² - µ « Ï Ð¾Ó£ ¬ ÄÏ Ä° ¶ « ³ ÇÚª À´ Í ù ¡ £

Éع â ÈÕÈÕ¿ ´ ½¥ ³ Ù¡ £ “ ¿ ÷ ¼ÈÂä ÐÐÓÐʱ ¡ £ Äþ Öª Ñà ÕÔæ³ æÃ× Ó£ ¬
· - ¼Þ ÓIJ ¢ ÓÎ Ï À¶ ù ¡ £ Äê Äê ½á Êø Çà Ë¿ Æï £ ¬ ³ ö ÃÅÒ» È¥ º Πʱ ÖÁ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 102 ·

Çï Ô¿ ÕÐü ô ä ´ ä Á± £ ¬ ´ º à ø ÀÁÎ ÔÔ§ Ñì ± » ¡ £ ɳ Èû ¾- ʱ ² » ¼ÄÊé £ ¬
Éî ¹ ë ³ î ¶ ÀÒâ º Î Èç ¡ £ » ¨ Ç° ÊÃÀá Çé Î Þ Ï Þ £ ¬ ÔÂÏ Âµ ÷ ÇÙº Þ ÓÐÓà ¡ £

Àë ± ð ¿ à ¶ à Ï à ¼û ÉÙ£ ¬ ¶ ´ · ¿ ³ î ÃÎ º Î ÓÉÏ þ ¡ £ Ï Ð¿ ´ Ë« Ñà Àá ö - ö - £ ¬
¾² ¶ Ô¿ Õ´ ² » ê ÇÄÇÄ¡ £ ¾µ Àï º ì ÑÕ² » × Ô½û £ ¬ Ä° Í · Ï ã Æï ¶ ¯ ´ º ÐÄ¡ £
Î ª ΠʼÑÆÚÔç Í í ÊÇ£ ¬ ÈËÈË× Ü½â Óл Æ½ð ¡ £


¾í 328_10¡ ¾· Ÿ è ÐС ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ¦ Ñô ² » × ¤ ¶ « Á÷ ¼± £ ¬ ÈÙÃû ¹ ó ÔÚµ ± Äê Á¢ ¡ £ Çà ´ º Ðé ¶ ÈÎ Þ Ëù ³ É£ ¬
° × Ê× Ï Î ± ¯ Òà º Î ¼° ¡ £ · ÷ ÒÂÎ ÷ Ц ³ ö ¶ « ɽ£ ¬ ¾ý ³ ¼µ Àº Ï ¶ í Çê ¼ä ¡ £
Ò» ÑÔÒ» Ц Óñ ܯ ÉÏ £ ¬ ± ä » ¯ Éú ÑÄÈç µ ÈÏ Ð¡ £ Öì ÃÅè Ãè ÃÁл ª ê ª £ ¬
× ù ÖнÔÊÇÍ õ º î ¿ Í ¡ £ Ãù » · ¶ ¯ « ˜ ° µ ɺ ɺ £ ¬ ¿ ¥ Âí » ¨ æõ ° × Óñ ° ° ¡ £
ʮǧ ¶ · ¾Æ² » Öª ¹ ó £ ¬ ° ë × í Áô ± ö Ñû ¾¡ » ¶ ¡ £ Òø Öò » Í » Í Ò¹ ½« ¾Ã£ ¬
ÊÌ æ¾½ð ÀœÐº ´ º ¾Æ¡ £ ´ º ¾ÆÊ¢ À´ ç ú ç ê ¹ â £ ¬ ° µ Î ÅÀ¼÷ ê ¼¸ ° ã Ï ã ¡ £
Õ§ ¿ ´ ð ©Í ó Ó³ ÂÞ Ðä £ ¬ Î ¢ Ì ý Çå ¸ è · ¢ ÐÓÁº ¡ £ Ë« ÷ ß ÃÀÈ˾ý ² » ¼û £ ¬
Ò» Ò» ½Ôʤ ÕÔ· ÉÑà ¡ £ Ó- ± - Õ§ ¾Ùʯ Áñ ȹ £ ¬ ÔÈ· Ûʱ ½» º Ï » ¶ ÉÈ¡ £
Î ´ Ñë ÖÓÂ©× í ÖÐΠţ ¬ Áª Æï ³ ¯ Ì ì Êï É« · Ö¡ £ Ë« ã ÚÑÌ ÔÆÒ£ ö ° ö ° £ ¬
Î å á é ³ µ Âí ÂÒ· × · × ¡ £ ° Õ³ ¯ Ãù « ˜ Öè ¹ é ° ° £ ¬ ½ñ ÈÕ» ¹ Í ¬ × ò ÈÕ» ¶ ¡ £
Ëê Ëê Äê Äê í § ÓÎ Ñç £ ¬ ³ ö ÃÅÂú · ¹ â » Ô± é ¡ £ Ò» Éí × ÔÀÖº Î × ã ÑÔ£ ¬
¾Å× å Î ª ÈÙÕæ¿ ÉÏ Û¡ £ Äж ù ³ ÆÒâ Ðë ¼° ʱ £ ¬ ± ÕÃÅÏ Âá ¡ È˲ » Öª ¡ £
Äê ¹ â ¿ ´ Öð × ª Åî ¾¡ £ ¬ Í ½Ó½¶ « ɽÕÐÒþ Ê« ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 103 ·


¾í 328_11¡ ¾Âù ÝÑ©Çç £ ¬ ÓÖ¶ ÃÐÂÔ£ ¬ ÖÚÐËËù ¸ У ¬ Òò ³ ÉÔÓÑÔ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÁÈÁÈÉî Ò¹ Ñ©³ õ Çç £ ¬ Â¥ ÉÏ ÔÆ¿ ª Ô½¥ Ã÷ ¡ £ ³ ØÖÐƬ Ó° ÒÀÏ ¡ ¼û £ ¬
Á± Í â Çå ¹ â Ô¶ ½ü Éú ¡ £ ð ¨ ð ¨ Çç ¿ ÕÒÉÆƾµ £ ¬ ¹ ã Í ¥ » ý ËØÆ« Ï à Ó³ ¡ £
Öé Á± ¾í È´ ¹ â ¸ ü Éî £ ¬ Óñ Ö¸ ³ ÖÀ´ É« Óâ ¾» ¡ £ ÃÎ ¾õ Çà Â¥ × î ¿ ÉÁ¯ £ ¬
æ¿ ¾ê ËØÆÇÂú º ®Ì ì ¡ £ Ì ì µ ØÁÈÁÈÍ ¬ Ò» É« £ ¬ ÇØ» ´ ³ þ ½- Î Þ Ï Þ ¼« ¡ £
¹ é º è ¶ Ï Ô³ º Î ´ ¦ Éù £ ¬ Éî ¹ ë Âù ÝÒ£ Ï à Òä ¡ £ ³ ¤ ° ² Î å º î » ª ¸ ó ¿ ª £ ¬
¼Î ± ö ÁÐ× ø Çã ½ð Àœ¡ £ ÉÍ Ã÷ Ô£ ¬ Í æÁ÷ Ñ©£ ¬ Ï ËÊÖ¶ ê Ã¼× ù ÖÐÉè £ ¬
Çå ¸ è Ò» Éù Î Þ ¶ Ï ¾ø ¡ £ Ò¹ ÒÑÑë £ ¬ ÀÖÎ ´ À» ¡ £ º ü ô ÃÊÞ Ì ¿ ² » Öª º ®£ ¬
Öé » · ´ ä « ˜ Éù ɺ ɺ ¡ £ ÂÄô ª · × ç ¡ ¹ ð Ðä ÔÜ£ ¬ Öì ÑÕÒÐ× í ¾¡ ¾ý » ¶ ¡ £
ÈËÉú ÉÙÄê È« ² » ¾Ã£ ¬ Ï à ¿ ´ ÇÒÈ° ± - Öоơ £ ÕÉ· ò ¸ » ¹ ó × ÔÓÐÆÚ£ ¬
Ó³ Ñ©¶ ÁÊé Í ½° × Ê× ¡ £


¾í 328_12¡ ¾Óñ Ì ¨ Ì å Ê®¶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ð ½Ì ä À¼ÒѺ ì £ ¬ ¼û ³ ö · ï ³ Ƕ « ¡ £ · Ûº ¹ ÒËб ÈÕ£ ¬ ÒÂÏ ã Öð ÉÏ · ç ¡ £
Çé À´ ² » × Ô¾õ £ ¬ ° µ × ¤ Î å » ¨ æõ ¡ £

æ¿ ¾ê ¶ þ ° ËÕý ½¿ Ðß £ ¬ ÈÕĺ Ï à · ê ÄÏ Ä° Í · ¡ £
ÊÔΠʼÑÆÚ² » ¿ Ï µ À£ ¬ Âä » ¨ Éî ´ ¦ Ö¸ Çà Â¥ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 104 ·

Òþ Ó³ ÂÞ ÉÀ± ¡ £ ¬ Çá Ó¯ Óñ Í ó Ô² ¡ £ Ï à · ê ² » ¿ Ï Óï £ ¬ Î ¢ Ц » - ÆÁÇ° ¡ £
Öª Ï ò Áɶ « È¥ £ ¬ ÓÉÀ´ ¼¸ Ðí ³ î ¡ £ ÆÆÑÕ¾ý Ī ¹ Ö£ ¬ ½¿ С ² » ½û Ðß ¡ £

Â¥ ÉÏ ´ µ ó ï ° Õ£ ¬ ¹ ë Öд Ì Ðå À» ¡ £ ¼ÑÆÚ² » ¿ ɼû £ ¬ ¾¡ ÈÕÀá ä ý ä ý ¡ £
Àá ¾¡ ɺ º ÷ Õí £ ¬ » ê Ï ú ç é è £ ´ ² ¡ £ ÂÞ Ò² » ÈÌ Öø £ ¬ Ðß ¼û Ðå Ô§ Ñì ¡ £

¾ý È¥ ÆÚ» ¨ ʱ £ ¬ » ¨ ʱ ¾ý ² » ÖÁ¡ £ é ÜÇ° Ë« Ñà · É£ ¬ Âä æª Ï à ˼Àá ¡ £
¿ Õ¹ ë Ãð Öò º ó £ ¬ ÂÞ » Ï ¶ ÀÃß Ê± ¡ £ Àá ¾¡ ³ ¦ Óû ¶ Ï £ ¬ ÐÄÖª È˲ » Öª ¡ £

Çï · ç Ò» Ò¹ ÖÁ£ ¬ ´ µ ¾¡ º ó Í ¥ » ¨ ¡ £ Ī × ÷ ¾- ʱ ± ð £ ¬ Î ÷ ÁÚÊÇËÎ ¼Ò¡ £
¶ À× ÔÅû ÒÂ× ø £ ¬ ¸ ü Éî Ô¶ º ®¡ £ ¸ ô Á± ³ ¦ Óû ¶ Ï £ ¬ Õù ¸ ÒÏ Â½× ¿ ´ ¡ £

× ò Ò¹ ȹ ´ ø ½â £ ¬ ½ñ ³ ¯ Ï k× Ó· É¡ £ Ǧ » ª ² » ¿ ÉÆú £ ¬ Ī ÊÇÞ » Õè ¹ é ¡ £
Í ò Àï ÐÐÈËÖÁ£ ¬ Éî ¹ ë Ò¹ Î ´ Ãß ¡ £ Ë« üµ ÆÏ Âɨ £ ¬ ² » ´ ý ¾µ Ì ¨ Ç° ¡ £


¾í 328_13¡ ¾Ôù ÓÑÈË¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Öª Ï ò Î × É½· ê ÈÕĺ £ ¬ Çá ÑOÓñ Åå ÔÝÑÍ Áô ¡ £
Ï þ ËæÔÆÓê ¹ é º Î ´ ¦ £ ¬ » ¹ ÊÇÏ å Í õ ÃÎ ¾õ ³ î ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 105 ·


¾í 328_14¡ ¾ÖÛÐмû Ô¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÔÂÈë ¹ ÂÖÛÒ¹ ° ë Çç £ ¬ ÁÈÁÈ˪ Ñã Á½Èý Éù ¡ £
¶ ´ · ¿ Öò Ó° ÔÚº Î ´ ¦ £ ¬ Óû ¼ÄÏ à ˼ÃÎ ² » ³ É¡ £


¾í 328_15¡ ¾ÔÓÐËÎ å Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ Ô÷ Þ ³ î üʱ ÊÆУ ¬ ³ õ ó Ǿø ´ ú ± ± · ½ÈË¡ £
Ò» ò - Ò» Ц ǧ ½ð ÖØ£ ¬ ¿ Ï ËƳ ɶ ¼Ò¹ ʧ Éí ¡ £

Õ§ Ì ý Ë¿ Éù ËÆÖñ Éù £ ¬ ÓÖÒɵ ¤ Ѩ ¾Å³ û ¾ª ¡ £
½ð ² ¨ ¶ Ï ´ ¾» ÓÚÖç £ ¬ ¼Åį ² » ¿ ° Éî Ò¹ Çé ¡ £

ç ú ç ê × ð ¿ ª ÔÂÓ³ Á± £ ¬ µ ÷ Ï ÒÀí Çú Ö¸ Ï ËÏ Ë¡ £
º ¬ Ðß Á² Ì ¬ È° ¾ý × ¡ £ ¬ ¸ ü × à ÐÂÉù ¹ Î ¹ ÇÑÎ ¡ £

Èé Ñà Ë« · Éݺ ÂÒÌ ä £ ¬ ° Ù» ¨ Èç Ðå ÕÕÉî ¹ ë ¡ £
ÐÂ× ± ¶ Ô¾µ Öª Î Þ ± È£ ¬ Î ¢ Ц ʱ ʱ ³ ö ð - Ï ¬ ¡ £

Î × É½ÔÆÓê Âå ´ ¨ Éñ £ ¬ Öé ñ á Ï ã Ñü Πȳ ÆÉí ¡ £
ã ° â ê × ± ³ ɾý ² » ¼û £ ¬ º ¬ Çé Æð Á¢ Î Ê° ø ÈË¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 106 ·µ ÚÈý ° Ù¶ þ Ê®¾Å ¾í


¾í 329_1¡ ¾ì ó ÒÛ½- Î ÷ · ÉÏ ÒÔÊ« ´ ú Êé ¼ÄÄÚ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÐÁ¿ à ÊÂÐÐÒÛ£ ¬ · ç ² ¨ ¾ë ³ ¿ ĺ ¡ £ Ò¡ Ò¡ ½á å ÚÐÄ£ ¬ ÃÒÃÒ¼´ ³ ¤ · ¡ £
± ð À´ Èç × ò ÈÕ£ ¬ ÿ ¼û ȱ ó ¸ Í Ã¡ £ ³ ± ÐÅ´ ß ¿ Í · « £ ¬ ´ º ¹ â ± ä ½- Ê÷ ¡ £
» ÂÓÎ Æñ ÔÆã « £ ¬ ¹ é ÃÎ Î Þ ¸ ´ Êý ¡ £ À¢ · dz ¬ ¿ õ × Ë£ ¬ Ñ- ´ ËÛR´ Ù² ½¡ £
Ц ÑÔË¼Ï ¾ÈÕ£ ¬ ¹ æÈ° ¶ à Ô¶ ¶ È¡ £ ð È· þ ΠҾð ² £ ¬ ¾£ î Î ¾ý Ëù Ľ¡ £
ÒÁÓè ¶ à ÃÁÀí £ ¬ ³ õ ² » ÉæÊÀÎ ñ ¡ £ ÊÊÒò Óµ Ö× ² Ä£ ¬ ³ É´ ËÀÁÂý Ȥ ¡ £
Ò» Éí ³ £ ± § ² ¡ £ ¬ ² » ¸ ´ Àí ÕÂ¾ä ¡ £ ÐØÖÐÎ Þ î ®Æè £ ¬ Óë Î ï ÇÒ¶ à â è ¡ £
¼È· Ç´ ó ´ ¨ é ®£ ¬ Ôò ÊØÄÏ É½Î í ¡ £ º ú Î ª ³ ö ´ ¦ ¼ä £ ¬ Í ½Ê¹ Ãû Àû Î Û¡ £
î ¿ ¹ ÂÍ û Óè » £ ¬ º ¢ ÖÉ´ ý Î Òð J¡ £ Î ´ Äܼ´ Í ü » ³ £ ¬ º Þ º Þ ÒÔ´ ˹ Ê¡ £
ÖÕµ ± Ë° í Z÷ ± £ ¬ Æñ ´ ý ± Ï » é È¢ ¡ £ Èç º Î ¾ÃÈËå ¾£ ¬ ¸ ©Ñö ѧ ¾Ù´ ë ¡ £
º â éȥ Ì ö µ Ý£ ¬ ˮ½Á½³ Ûæð ¡ £ Î ú Î ú ¿ ú Ï þ ÐÇ£ ¬ Í ¿ Í ¿ ¼ù ³ ¯ ¶ ¡ £
¾² Î ÅÌ ï º × Æð £ ¬ Ô¶ ¼û ɳ ð ± ¾Û¡ £ ¹ Öʯ ² » Ò× õ Ò£ ¬ ¼± Í ÄÄÇ¿ ÉËÝ¡ £
ÓæÉÌ Î ÅÔ¶ ° ¶ £ ¬ ÑÌ » ð Ã÷ ¹ Ŷ É¡ £ Ï Âí ÖÒ¹ ÒÑÉî £ ¬ ÉÏ ´ J² ¨ ² » × ¤ ¡ £
Î · Í ¾ÐÅ· ÇÒ» £ ¬ Àë Äî · × ÄÑ¾ß ¡ £ Õí Ï ¯ ÓÐâ ÅÇå £ ¬ º ø õ ü Î Þ Óë Î î ¡ £
ÄÏ · ½³ ö À¼¹ ð £ ¬ ¹ é ÈÕ× Ô· Ö¸ ¶ ¡ £ ± ± ´ ° Áô ÇÙÊé £ ¬ Î Þ ÄËÎ ¯ Í ¯ Èæ¡ £
´ º ½- × ã Óã Ñã £ ¬ ± Ë´ ËÇÚ³ ß ËØ¡ £ Ôç Í í µ ½Öй ë £ ¬ â ù È» Á½Ï à ¹ Ë¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ·107 ·


¾í 329_2¡ ¾Ò¹ ² ´ Óл ³ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÆÜÄñ Ï ò Ç° ÁÖ£ ¬ ê ÔÉ« Éú º ®Î ß ¡ £ ¹ ÂÖÛÈ¥ ² » Ï ¢ £ ¬ ÖÚ¸ з ÇÒ» Í ¾¡ £
´ ¨ ³ Ì · ½º Æí µ £ ¬ Àë ˼· ½Óô æú ¡ £ × ª Õí ÑÛÎ ´ Êì £ ¬ Óµ ô ÀÀá ÒÑå ¦ ¡ £
¾½È» · ç Ë®ÉÏ £ ¬ ÇÞ Ê³ Æ£ ³ ¯ ê Î ¡ £ ÐÄÏ ë ¶ ´ · ¿ Ò¹ £ ¬ Öª ¾ý » ¹ Ï ò Óç ¡ £


¾í 329_3¡ ¾× ÔÍ ©Â®Èç À¼Ï ª Óмġ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¶ « ÄÏ ½- · ¾ÉÖª Ãû £ ¬ ã ° â ê ´ º Éî ÓÖ¶ ÀÐС £ и ¾É½Í · ÔÆ° ë Á² £ ¬
Å®¶ ù Ì ² ÉÏ Ô³ õ Ã÷ ¡ £ · ç Ç° µ ´ ï rË« · ɵ û £ ¬ » ¨ Àï ¼ä ¹ Ø° Ùß ù ݺ ¡ £
Âú Ä¿ ¹ é Ðĺ Î ´ ¦ ˵ £ ¬ ì ¥ Ãß É¦ Ê× ² » ʤ Çé ¡ £


¾í 329_4¡ ¾Ï à ˼Ê÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¼Ò¼Ä½- ¶ « Ô¶ £ ¬ Éí ¶ Ô½- Î ÷ ´ º ¡ £ ¿ Õ¼û Ï à ˼Ê÷ £ ¬ ² » ¼û Ï à ˼ÈË¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ·108 ·


¾í 329_5¡ ¾Ê¯ é ª Ê÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ʯ é ª º ì Ò¶ Í ¸ Á± ´ º £ ¬ Òä µ Ã× ± ³ ÉÏ Â½õ Òð ¡ £

ÊÔÕÛÒ» Ö¦ º ¬ Í ò º Þ £ ¬ · ÖÃ÷ ˵ Ï ò ÃÎ ÖÐÈË¡ £


¾í 329_6¡ ¾¶ · × ÓÌ ² ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¶ · × ÓÌ ² Í · Ò¹ ÒÑÉî £ ¬ Ô» ª Æ« ÕÕ´ Ëʱ ÐÄ¡ £

´ º ½- · ç Ë®Á¬ Ì ì À« £ ¬ ¹ é ÃÎ ÓÆÑï º Î ´ ¦ Ñ° ¡ £


¾ í329_7¡ ¾» Æ Þ Á¹ Ý¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çý ³ µ Õñ é ®Ô½É½´ ¨ £ ¬ º ò Ï þ Í ¨ Ï ü ð ÑÌ Óê ¡ £

Çà · ã ÆÖÉÏ » ê ÒÑÏ ú £ ¬ » Æé Þ ¹ ÝÇ° ÐÄ× Ô¿ à ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ·109·


¾í 329_8¡ ¾Çå Ã÷ ÈÕ´ Î ß ®Ñô ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× ÔÌ ¾Çå Ã÷ ÔÚÔ¶ Ï ç £ ¬ Í ©» ¨ ¸ ² Ë®¸ ð Ï ª ³ ¤ ¡ £

¼ÒÈ˶ ¨ Êdz Öл ð £ ¬ µ ã × ÷ ¹ µ ÆÕÕ¶ ´ · ¿ ¡ £


¾í 329_9¡ ¾ÖÐÊé Ò¹ Ö± ¼ÄÔù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í ¨ ¼®ÔÚ½ð ¹ ë £ ¬ » ³ ¾ý ° ÙÂÇÃÔ¡ £ Ì ö Ì ö Î å Ò¹ ÓÀ£ ¬ Âö Âö Á½ÐÄÆë ¡ £

² ½ÂÄÆ£ Çà Ëö £ ¬ ¿ ª ¼ê ¾ë × Ï Äà ¡ £ ² » ¿ ° · ç Óê Ò¹ £ ¬ × ª Õí Òä º è ÆÞ ¡ £


¾í 329_10¡ ¾² ¡ ÖÐÔ¢ Ö± ´ ú Êé Ì â ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÓÞ · ò º Î Ëù ÈÎ £ ¬ ¶ à ² ¡ ¸ оý Éî ¡ £ × ÔÎ ½Çà ´ º × ³ £ ¬ Äþ Öª ° × · ¢ ÇÖ¡ £

ÇÞ ÐËÀÍ ÉÆ× £ £ ¬ Êè ÀÁÀ¢ Á¼ó ð ¡ £ ¼Åį ΠŹ ¬ ©£ ¬ ÄÇ¿ ° Ö± Ò¹ ÐÄ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ·110 ·


¾í 329_11¡ ¾¶ ËÎ ç ÈÕÀñ ² ¿ ËÞ Õ« ÓÐÒ· þ ² ʽá Ö®ê ÜÒÔÊ« » ¹ ´ ð ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Á¼³ ½µ ± Î å ÈÕ£ ¬ ÙÉÀÏ × £ ǧ Äê ¡ £ ² ÊÂÆÍ ¬ ÐÄÀö £ ¬ Çá ñ ÕÓ³ Ì å Ï Ê¡ £

¼ÅÁÈÕ« » - Ê¡ £ ¬ ¿ î Çú ë ¢ Ï ã ¼ã ¡ £ ¸ ü Ï ë ´ « õ ü ´ ¦ £ ¬ Ëï º ¢ ± é Ä¿ Ç° ¡ £


¾í 329_12¡ ¾³ ê ¾ÅÈÕ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÖؾŹ ² ÓÎ Óé £ ¬ Çï ¹ â ¾° Æø Êâ ¡ £ Ëû ÈÕÍ · ËÆÑ©£ ¬ » ¹ ¶ Ô² å Üï ÝÇ¡ £


¾í 329_13¡ ¾º Í ¾ÅÈÕ´ ÓÑî ÊÏ æ¢ ÓÎ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çï ¹ â · ç ¶ Ì ì £ ¬ Áî ½ÚÇì ³ õ ó Û¡ £ Ò× Ï ó ¼ÒÈ˼ª £ ¬ ¹ ë ÃÅŮʿ Ï Í ¡ £

ÕÐÑû ¾Õ¾Æ» á £ ¬ Êô º Í Áø » ¨ ƪ ¡ £ ½ñ ÈÕÍ ¬ ÐÄÉÍ £ ¬ È« ʤ Âä ñ Äê ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ·111·


¾í 329_14¡ ¾ÉÏ ËÈÈÕ¹ ± Ôº ¿ ¼ÔÓΠIJ » Ëì ¸ ° ¾Å» ª ¹ Ûì ð ì ù Ö®» á £ ¬ ÒÔ
¶ þ ¾ø ¾ä Éê Ôù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Èý ÈÕÉع â ´ ¦ ´ ¦ У ¬ ¾Å» ª Ï É¶ ´ Æß Ï ã ÂÖ¡ £
ÀÏ · ò Áô ÖÍ º Î ÓÉÍ ù £ ¬ ç ë Óñ Ï à º Í Õý ÈÆÉí ¡ £
ì ù Òû Ñ° ´ º ÐËÓÐÓà £ ¬ Éî Çé Í ñ Í ñ ¼û Ë« Óã ¡ £
Í ¬ ÐÄÆë Ì å Èç Éí µ ½£ ¬ ÁÙË®· ³ ¾ý ± ã ì ð ³ ý ¡ £


¾í 329_15¡ ¾º Í ¾Å» ª ¹ Û¼û » ³ ¹ ± Ôº ° ËÔÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÉÏ ËȺ ÷ ç ¾° £ ¬ Ï É¼Ò× ã · ¼· Æ¡ £ µ ØÊâ À¼Í ¤ » á £ ¬ ÈËËÆɽÒõ ¹ é ¡ £
µ ¤ Ôî × º Öé ÑÚ£ ¬ ° × ÔÆÑÒ¾¶ Î ¢ ¡ £ Õæ¹ ¬ ¼¯ Ůʿ £ ¬ Ðé ÊÒº - ´ º » Ô¡ £
¾ÐÏ Þ ÐÄè Ãè ã ¬ » ¶ ÑÔÍ û ÒÀÒÀ¡ £ ÖÍ × ÈÎ ÄÄ« Ö° £ ¬ × ø Óë ÇÙõ ü Î ¥ ¡ £
Àö Çú µ Ó· ³ Ðé £ ¬ ÓÄ¼ê · ¢ Çå » ú ¡ £ Ö§ ÒÃÒ» Ò÷ Ï ë £ ¬ º Þ ² » Ë« · - · É¡ £


¾í 329_16¡ ¾Ì ÒÔ´ ƪ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

С Äê ³ ¢ ¶ ÁÌ ÒÔ´ ¼Ç£ ¬ º ö ¶ ÃÁ¼¹ ¤ Ê©» æÊ¡ £ ÑÒ¾¶ ³ õ ÐÀç ÔÈÆÍ ¨ £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ·112·

Ï ª · ç × ª ¾õ · Ò· ¼Òì ¡ £ Ò» · Ï ÊÔÆÔÓ² ÊÏ ¼£ ¬ ÓæÖÛÔ¶ Ô¶ Öð Ì Ò» ¨ ¡ £
½¥ Èë ¿ Õ• ÷ ÃÔÄñ µ À£ ¬ Äþ Öª ÑÚÓ³ ÓÐÈ˼ҡ £ ÅÓüÐã ¹ ÇÕù Ó- ¿ Í £ ¬
Ôä ¾®¸ û Ì ï ÈËÊÀ¸ ô ¡ £ ² » Öª º º ´ ú ÓÐÒ¹ Ú£ ¬ ÓÌ Ëµ Çؼұ ä Úä Ä° ¡ £
ʯ Ëè ÔÆÓ¢ ¸ ÊÇÒÏ ã £ ¬ Ï ÉÎ Ì Áô · ¹ ³ ö Çà ÄÒ¡ £ Ï à · ê × ÔÊÇËÉÇÇ£ ¬
Á¼» á Ó¦ Êâ Áõ Èî ÀÉ¡ £ ÄÚ× ÓÏ ÐÒ÷ ÒÐÑþ ɪ £ ¬ Í æ´ ËÉò Éò Ï ú ÓÀÈÕ¡ £
º ö Î ÅÀö Çú ½ð Óñ Éù £ ¬ ± ã ʹ ÀÏ · ò ˼¸ ó ± Ê¡ £


¾í 329_17¡ ¾ÐÂÔÂÓë ¶ ù Ůҹ × ø Ì ý Çپپơ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Äà Äà ¶ Äý Ò¶ £ ¬ ɧ ɧ · ç Èë ÁÖ¡ £ ÒÔ× Èð ©ÔÂÔ² £ ¬ ² » Ñá Á¼Ò¹ Éî ¡ £
ÁÐ× ø ÆÁÇá ¹ €£ ¬ · Å» ³ Ï ÒËØÇÙ¡ £ ¶ ù Å®¸ ÷ ¹ Úó Ç£ ¬ Ëï º ¢ ÈÆÒÂ½ó ¡ £

ÄËÖª ´ ó Òþ Ȥ £ ¬ Í ð Èô ² × ÖÞ ÐÄ¡ £ · ½½á ÙÉÀÏ ÆÚ£ ¬ Æñ µ ¬ » ª · ¢ ÇÖ¡ £
Ц Óï Ï ò À¼ÊÒ£ ¬ · ç Á÷ ´ « Óñ Òô ¡ £ À¢ ¾ý Ðä ÖÐ× Ö£ ¬ ¼ÛÖØË« ÄÏ ½ð ¡ £


¾í 329_18¡ ¾Æß Ï ¦ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

½ñ ÈÕÔÆ݃ ¶ Éȵ ÇÅ£ ¬ Ó¦ · ÇÂö Âö Óë Ì ö Ì ö ¡ £
¼ÒÈ˾¤ Ï ² ¿ ª × ± ¾µ £ ¬ ÔÂÏ Â´ ©Õë ° ݾÅÏ ö ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · ·113 ·


¾í 329_19¡ ¾Ï ؾý ¸ ° ÐËÇì ¹ ¬ ³ ¯ º ØÔØÖ®· î Ðв á Àñ £ ¬ Òò Êé ¼´ Ê¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

º Ï Úá ½» » ¶ ¶ þ Ê®Äê £ ¬ ½ñ ³ ¯ ± ÈÒí ¹ ² ³ ¯ Ì ì ¡ £ · ç ´ « ©¿ Ì Ï ã ³ µ ¶ È£ ¬
ÈÕÕÕì º Æì ² ÊÕÌ Ï Ê¡ £ ¹ ËÎ Ò» ª ô ¢ Ãù Óñ « ˜ £ ¬ ¿ ´ ¾ý Ê¢ · þ Ò« ½ð î ä ¡ £
Ï à ÆÚÙÉÀÏ Ò˼Ҵ ¦ £ ¬ º × · ¢ Óã Ðù ¸ ü ¿ ÉÁ¯ ¡ £


¾í 329_20¡ ¾Ôª º Í Ôª Äê £ ¬ Ãɶ ÷ · â ³ É¼Í Ï Ø² ®£ ¬ ʱ ÊÒÖз â ° ² Ï ² Ï Ø
¾ý £ ¬ ¸ ÐÇì ¼æ» ³ £ ¬ ÁÄÉê º ØÔù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Æô Í Á· â ³ É¼Í £ ¬ Ò˼ÒÏ Ø° ² Ï ² ¡ £ Í ¬ ÐÀ¾®¸ ³ ¿ ª £ ¬ ¹ ² Êܹ ë ÃÅì í ¡ £
ç ñ è « Áª ² É× é £ ¬ ÇÙɪ г ¹ ¬ á ç ¡ £ ¸ ü ´ ý Ðü ³ µ ʱ £ ¬ Óë ¾ý » ¶ ĺ ³ Ý¡ £


¾í 329_21¡ ¾º ÓÄÏ ´ Þ Òü ¼´ ° ² Ï ² ´ ÓÐÖÒËÓÚÊÒ¼ÒËÄÊ®Óà Ëê £ ¬ Ò» × ò
Ô¢ Êé ² ¡ ´ « ÓÀд ¸ æÉí £ ¬ ¼ÈÍ ù ÉÆ× £ £ ¬ Òò ³ ɾø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å É« ½ð ¹ â ð ½· ï · É£ ¬ Èý ´ ¨ Ä« Ãî ÇÉÏ à » Ô¡ £
× ð ³ ç ÉÆ× £ ½ñ Èç ´ Ë£ ¬ ¹ ² ´ ý Ôø Ðþ Åõ µ ÔÒ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 114 ·


¾í 329_22¡ ¾· î ʹ · á Áê Ö° ˾± ² ¾£ ¬ Í ¨ Ï ü Éæ· £ ¬ Òò ¼ÄÄÚ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

² ÊÕÌ ÁÐÉ- É- £ ¬ Ðй ¬ Ò¹ ©Éî ¡ £ ì ¯ ä a· ½Æô · £ ¬ î Û¹ ÄÕý ½» Òô ¡ £
Êï ÔÂ˼À¼ÊÒ£ ¬ Ç° ɽ± æ¹ ÈÁÖ¡ £ ¼ÒÈËÄî ÐÐÒÛ£ ¬ Ó¦ ¼û ´ Ëʱ ÐÄ¡ £


¾í 329_23¡ ¾³ ê ÄÏ Ô° ÐÂÍ ¤ Ñç » á è ³ е ÚÎ ¿ Çì Ö®× ÷ £ ¬ ʱ ÈÎ ± ö ¿ Í ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÄÏ ¹ ¬ ÑÌ ¾° Ũ £ ¬ ƽÊÓÖÐÄÏ · å ¡ £ ¹ ÙÏ ÐËÆÐÝã å £ ¬ ¾¡ ÊÒÀ´ Ï à ´ Ó¡ £
ÈÕ± § º º Òõ Î Í £ ¬ » ò ³ ɺ û µ û ÃÎ ¡ £ Ê÷ ÀÏ Óû Á¬ ÔÆ£ ¬ Öñ Éî ÒÉÈë ¶ ´ ¡ £
» ¶ ÑÔ½» Óð õ ü £ ¬ ÁÐ× ø Ù² ³ ÉÐС £ ¸ è Ò÷ ² » ÄÜÈ¥ £ ¬ ´ ý ´ ËÃ÷ Ô¹ â ¡ £
º Ãå Ï ÔÌ Ã÷ ʶ £ ¬ ÄÚ¹ ˶ à ² ÑÉ« ¡ £ ² » Ñá Áº º è ƶ £ ¬ ³ £ ¼¥ ² ®× ÚÖ± ¡ £
Óè Ðö ÐÅʱ Ó¢ £ ¬ ÚÉÔ« ½ð Óñ Éù ¡ £ Äж ù ² ÅÈõ ¹ Ú£ ¬ Éä ² ß ÐÒ³ ÉÃû ¡ £
ÙÈ· Å˹ × Ô× ã £ ¬ Á› È» È¥ Óª Óû ¡ £ É¢ ľ¹ Ì Î Þ ¿ ° £ ¬ Ðé ÖÛ³ £ ÈÎ ´ ¥ ¡ £
´ ó Òþ ± ¾Î á ÐÄ£ ¬ Ï ² ¾ý Á÷ º ÃÒô ¡ £ Ï à ÆÚÐü ³ µ Ëê £ ¬ ´ ˵ ؼ´ ÖÐÁÖ¡ £


¾í 329_24¡ ¾Æß Ï ¦ ¼û Óë Öî Ëï Ì â Æò ÇÉÎ Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß
Í â Ëï Õù Æò ÇÉ£ ¬ ÄÚ× Ó¹ ² Ì â Î Ä¡ £ Òþ Ó³ » ¨ Þ Æ¶ Ô£ ¬ ² Î ² î ç ² Ï ¯ · Ö¡ £
ȵ ÇÅÁÙƬ Ô£ ¬ º Ó¹ ÄÑÚÇá ÔÆ¡ £ Ï Û´ ËÓ¤ ¶ ù ± ² £ ¬ ´ µ º ô ³ ¹ Êï Î Å¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 115 ·


¾í 329_25¡ ¾Ì « ³ £ ËÂËÞ Õ« Óмġ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× ª Õí Ì ô µ ƺ ò Ï þ ¼¦ £ ¬ Ï à ¾ý Ó¦ Ì ¾Ì « ³ £ ÆÞ ¡ £

³ ¤ Äê ¶ à ² ¡ Æ« Ï à Òä £ ¬ ² » Dz ¹ é ʱ × í ËÆÄà ¡ £


¾í 329_26¡ ¾³ ¯ » ØÔÄÀּľø ¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

× Ó³ Ç· ç ů ° Ù» ¨ ³ õ £ ¬ Â¥ ÉÏ ¹ ê × ÈÒý µ ¼³ µ ¡ £

Çú ° ÕÇä Çä Àí æã Ô¦ £ ¬ Ï ¸ ¾ý Ï à Í û Òâ º Î Èç ¡ £


¾í 329_27¡ ¾ÖÐÊé ËÞ Õ« Óмġ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Í - º ø ©µ Î ¶ · À» ¸ É£ ¬ · º ä Ù½ð ² ¨ ÕÕ¶ ÅÌ ¡ £

Ò£ Ï ë ¶ ´ · ¿ Ãß Õý Êì £ ¬ ² » ¿ ° Éî Ò¹ · ï ³ غ ®¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 116 ·


¾í 329_28¡ ¾ÖÐÊé ËÍ ë · ´ Í Õ« â Í Ï · ³ ê ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

³ £ ÈÕÿ Æë ü£ ¬ ½ñ ³ ¯ ¹ ² ½â Òá £ Ò£ Öª ´ ó ¹ ÙÉÅ£ ¬ Ó¦ Óë ÖÚ³ û æÒ¡ £


¾í 329_29¡ ¾ë · ´ Í ³ ¤ ÊÙ¾ÆÒò ¿ Úº ÅÒÔÔù ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

¶ ÷ Õ´ ³ ¤ Êپƣ ¬ ¹ é ÒÅÍ ¬ ÐÄÈË¡ £ Âú × Ã¹ ² ¾ý × í £ ¬ Ò» ± - ǧ Í ò ´ º ¡ £


¾í 329_30¡ ¾º þ ÄÏ ¹ Û² ì ʹ ¹ ÊÏ à ¹ ú Ô¬ ¹ « Í ì ¸ è ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Î å Çý Áú » ¢ ½Ú£ ¬ Ò» Èë · ï » ˳ Ø¡ £ Áî Òü × ÔÎ Þ Ï ² £ ¬ Ñò ¹ « È˲ » ÒÉ¡ £
Ì ì ¹ é ¾©Õ× ÈÕ£ ¬ Ò¶ Ï Â¶ ´ Í ¥ ʱ ¡ £ Ï æË®Çï · ç ÖÁ£ ¬ Æà Á¹ ´ µ ËØÆì ¡ £

µ ¤ ” í · ¢ ½- ¸ Þ £ ¬ È˱ ¯ Ñã Òà º Å¡ £ Ï æÄÏ ° Õº ¥ ÊУ ¬ º º ÉÏ ¸ Ä´ ʲ Ü¡ £
± í Ĺ Ë« ± ®Á¢ £ ¬ × ð Ãû Ò» × Ö° ý ¡ £ ³ £ Î Åƽ³ þ Óü £ ¬ Î ª ± ¨ Àï ß ß ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 117 ·


¾í 329_31¡ ¾Óñ ɽÁë ÉÏ × ÷ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÓÆÓÆÇý Æ¥ Âí £ ¬ Õ÷ · ÉÏ Á¬ ¸ Ô¡ £ Í í ´ ä Éî ÔÆñ ¼£ ¬ º ®Ì ¦ ¾» ʯ Áº ¡ £
ݶ » ¨ Æ« ËÆÑ©£ ¬ · ã Ò¶ ² » ½û ˪ ¡ £ ³ î ¼û Ç° ³ Ì Ô¶ £ ¬ ¿ Õ½¼Ï ÂÏ ¦ Ñô ¡ £


¾í 329_32¡ ¾Ì â ÉÛ¶ ˹ « ÁÖÍ ¤ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

´ º ¹ â º Î ´ ¦ º ã ¬ Öù Ê· ÓÐÁÖÌ Á¡ £ ݺ ß ù · ç ³ õ ů £ ¬ » ¨ ¿ ª ÈÕÓû ³ ¤ ¡ £
Ôä ³ ØÍ ¨ Ò° Ë®£ ¬ ɨ ¾¶ ÔÄз ¼¡ £ ¸ ü ÖÃÓ¯ × ð ¾Æ£ ¬ ʱ ʱ × í ³ þ ¿ ñ ¡ £


¾í 329_33¡ ¾³ ê Åá ½ÜÐã ² ÅÐÂÓ£ Ì Ò¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

й û ÕæÇí Òº £ ¬ À´ Ó¦ Ñç × Ï À¼¡ £ Ô² ÒÉÇÔÁú ò ¥ £ ¬ É« ÒѶ á ¼¦ ¹ Ú¡ £
Ô¶ » ð Î ¢ Î ¢ ± æ£ ¬ ² ÐÐÇÒþ Òþ ¿ ´ ¡ £ ï Ï ÈÖª Î ¶ Ò× £ ¬ Âü Ù» º Þ Í µ ÄÑ¡ £
ÈÌ ÓÃÅë ò HÂæ£ ¬ ´ Ó½« Í æÓñ ÅÌ ¡ £ Á÷ Äê Èç ¿ É× ¤ £ ¬ º Î ± ؾŻ ª µ ¤ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 118 ·


¾í 329_34¡ ¾´ Î ë ø ÀÏ × ¯ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Õ÷ Í ¾Î Þ Âù Ý£ ¬ µ ± Öç Ï ² · ê ¾ý ¡ £ Ùú ² ¡ ÈÔÁô ¿ Í £ ¬ ³ ¯ ³ ¯ ɨ ° × ÔÆ¡ £


¾í 329_35¡ ¾ËÞ ÑÏ Áê ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Éí î ¿ ´ ÓÊÂÇý Õ÷ ´ « £ ¬ ½- Èë а ² · º ĺ Ì Î ¡ £

½ñ Ò¹ × ÓÁê Ì ² Ï Â² ´ £ ¬ × Ô² ÑÏ à È¥ ¾ÅÅ£ ë ¡ £


¾í 329_36¡ ¾Ì â ÔÆʦ ɽ· ¿ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ôƹ « À¼Èô Éî ɽÀï £ ¬ ÔÂÃ÷ Ëɵ î Î ¢ · ç Æð ¡ £

ÊÔÎ Ê¿ ÕÃÅÇå ¾» ÐÄ£ ¬ Á« » ¨ ² » Öø Çï Ì ¶ Ë®¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 119 ·


¾í 329_37¡ ¾ÆÜÏ ¼ËÂÔƾÓÊÒ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ò» ¾¶ ÝÓæú ÖÁ´ ËÇî £ ¬ ɽɮî ÂÊþ ° × ÔÆÖС £

Ï ÐÒ÷ ¶ ¨ º ó ¸ ü º Πʣ ¬ ʯ ÉÏ ËÉÖ¦ ³ £ Óз ç ¡ £


¾í 329_38¡ ¾ÖÛÐÐÒ¹ ² ´ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ï ô Ï ô Âä Ò¶ ËÍ ² ÐÇï £ ¬ ¼Åį º ®² ¨ ¼± ê ÔÁ÷ ¡ £

½ñ Ò¹ ² » Öª º Î ´ ¦ ² ´ £ ¬ ¶ Ï Ô³ Çç ÔÂÒý ¹ ÂÖÛ¡ £


¾í 329_39¡ ¾· ¢ í Ì Ê¯ · ÉÏ È´ ¼ÄÄÚ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ɯ Õ¤ ¶ « ÐÐÎ å ¹ ÈÉî £ ¬ ǧ · å Í ò ÛÖÓê Éò Éò ¡ £

Ï ¸ ¾ý ¼¸ ÈÕ· ¾- ´ Ë£ ¬ Ó¦ ¼û ± ¯ Î Ì Ï à Í û ÐÄ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 120 ·


¾í 329_40¡ ¾¶ ¬ ÖÁËÞ Õ« ʱ ¿ ¤ ¾ý ÄÏ ÄÚ³ ¯ ÚËÒò ¼Ä¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Çå Õ« ¶ ÀÏ ò Çð Ô° ° Ý£ ¬ Ê¢ · þ Ï ë ¾ý ÐËÇì ³ ¯ ¡ £
Ã÷ ÈÕÒ» Ñô Éú ° Ù¸ £ £ ¬ ² » ´ ÇÏ à Í û × è º ®Ï ü ¡ £


¾í 329_41¡ ¾º Í º ÓÄÏ ÂÞ Ö÷ ² ¾ËÍ Ð£ Êé ÐÖ¹ é ½- ÄÏ ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ÐÖµ ÜÆü Êâ · ½£ ¬ Ì ì ÑÄÖ¸ ¹ ÊÏ ç ¡ £ ¶ Ï ÔÆÎ Þ ¶ ¨ ´ ¦ £ ¬ ¹ é Ñã ² » ³ ÉÐС £
² Ýç ÈËÑÌ ÉÙ£ ¬ · ç ² ¨ Ë®æä ³ ¤ ¡ £ ÉÏ ÓÝÇ× ² ³ • Ê£ ¬ ¶ « ³ þ ¸ ô ä ì Ï æ¡ £

¹ ÅÊù Òõ ´ « » ð £ ¬ º ®Î ß Ï þ ´ ø ˪ ¡ £ º £ Ãų ± ä Ùä Ù£ ¬ ɳ ° ¶ ݶ ² Ô² Ô¡ £
¾©é ý ´ ÇÜ¿ ¸ ó £ ¬ º â · ½Òä ² ÝÌ Ã¡ £ Öª ¾ý ʼÄþ Òþ £ ¬ » ¹ ¼©¾Éº ÉÉÑ¡ £


¾í 329_42¡ ¾Óë ¹ ÊÈËÒ¹ × ø µ À¾É¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

Ц Óï » ¶ ½ñ Ï ¦ £ ¬ ÑÌ Ï ¼â ë Î ô ÓÎ ¡ £ Çå Ùú » ¹ ¶ ÔÔ£ ¬ ³ Ùĺ ¸ ü · ê Çï ¡ £
ʤ Àí · ½× Ôµ ã ¬ ¸ ¡ Ãû ² » ÔÚÇó ¡ £ ÖÕµ ± ÖƳ õ · þ £ ¬ Ï à Óë Î ÔÁÖÇð ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 121 ·


¾í 329_43¡ ¾¾ä ¡ ¿

Ȩ µ ÂÓß

ñ ç Ë®² ¨ Î ÆÏ ¸ £ ¬ Ï æ½- Öñ Ò¶ Çá ¡ £
¹ Åʱ Â¥ ÉÏ Çå Ã÷ Ò¹ £ ¬ ÔÂÕÕÂ¥ Ç° ÁÃÂÒ» ¨ ¡ £ ½ñ ÈÕ³ ÉÒõ ¸ ´ ³ É× Ó£ ¬
¿ ÉÁ¯ ´ º ¾¡ Î ´ ¹ é ¼Ò¡ £
и ¾í ¶ Í · ÔÆ° ë Á² £ ¬ Å®¶ ù Ì ² ÅÏ Ô³ õ Ã÷ ¡ £
» غ Ï Ç§ · å Àï £ ¬ Çç ¹ â ËÆ» - Í ¼¡ £
Õ÷ ³ µ Ëæ· ´ ÕÕ£ ¬ º ò Àô Ó³ ° × ÔÆ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 122 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê® ¾í


¾í 330_1¡ ¾· î ³ ê Àñ ² ¿ ¸ ó ÀÏ × ª ÔÏ Àë º Ï ¼û Ôù ¡ ¿

Õżö

ÒƾӼÈÍ ¬ Àï £ ¬ ¶ à ÐÒÅã ¾ý × Ó¡ £ º ë ÑÅÖص ± ³ ¯ £ ¬ ¹ - ì º Ôç ¼û ÕС £
Ö² ¸ ù Çí ÁÖÆÔ£ ¬ Ö± Ò¹ ½ð ¹ ë ² ½¡ £ È° Éî × ÓÓñ Ãú £ ¬ Á¦ ¾º Ï à Èç ¸ ³ ¡ £
¼ä À« Ï ò ´ º ã Ç£ ¬ ÈÕ¸ ´ Ï ë ¹ â ÒÇ¡ £ ¸ ñ ÑÔÐÅÄÑ¼Ì £ ¬ ľʯ Ç¿ Î ª ´ Ê¡ £


¾í 330_2¡ ¾º Í ÅËÃÏ Ñô ´ º ÈÕÑ©» ØΠľø ¾ä ¡ ¿

Õżö

³ Ù³ ÙÈÕÆø ů £ ¬ Âþ Âþ Ñ©Ì ì ´ º ¡ £ Öª ¾ý Óû × í Òû £ ¬ ˼¼û ´ ˽» Ç× ¡ £


¾í 330_3¡ ¾Ï í ΠĹ § Ì « × ÓÃí ÀÖÕ¡ ¿

Õżö

Èý Ï × ¾ß ¾Ù£ ¬ ¾ÅÆì ½« Ðý ¡ £ × · ÀÍ ± í µ £ ¬ ° ÕÏ í ± ö Ì ì ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 123 ·

· ç Òý Ï É¹ Ü£ ¬ Ì ÃÐé » - ó Û¡ £ · ¼Ü° ³ £ ÔÚ£ ¬ Õ° Í û ÓÆÈ» ¡ £


¾í 330_4¡ ¾Àñ ² ¿ Ȩ ÊÌ Àɸ ó ÀÏ Ê· ¹ ÝÕÅÃØ¼à ¸ ó ÀÏ ÓÐÀë º Ï ³ ê Ôù Ö®
ʲ £ ¬ ËÞ Ö± Ò÷ Í æ£ ¬ ÁÄ¼Ì ´ ËÕ¡ ¿

´ Þ ß “

Âö Âö Ï Û¼ÑÆÚ£ ¬ ÔÂÒ¹ Ò÷ Àö ´ Ê¡ £ ÚÉÔ« Ôò Ëæ² ½£ ¬ ¶ « ¹ Û· ½³ й Ë¡ £
ÁÖÑ©Ï û ÑÞ Ñô £ ¬ ¼ò ² á ©» ª ¹ â ¡ £ × ø ¸ ü Ö¥ À¼ÊÒ£ ¬ ǧ Ôظ ÷ · Ò· ¼¡ £
½Ú¿ à Πľã Ê¢ £ ¬ ¼´ ʱ È˲ ¢ Ãü ¡ £ ô æ· - × Ï Ï ö ÖУ ¬ Óð ô ç Ï à » ÔÓ³ ¡ £


¾í 330_5¡ ¾Ï í ΠĹ § Ì « × ÓÃí ÀÖÕ¡ ¿

´ Þ ß “

õ · Æë · º é × ÒÍ £ ¬ Ðù Ï Ø¶ ¯ ¸ ÉÆÝ¡ £ Èë ÊÒƒ vÈç ÔÚ£ ¬ Éý ½× ò ¯ Ëù Àú ¡ £
· ܼ² º Ï Í þ ÈÝ£ ¬ ¶ ¨ Àû Êæ° ‰Ôó ¡ £ · ½³ ç Ãí ò Àñ £ ¬ ÓÀ± » ¾ý ¶ ÷ Î ý ¡ £


¾í 330_6¡ ¾º Í È¨ ÔØÖ®Àë º Ï Ê« ¡ ¿

Ñî ì ¶ Áê

У µ ¾¡ « • è ° £ ¬ ² ų ¼Ê± Ëù Ñï ¡ £ · ÅÇé ¼ÄÎ ÄÂÉ£ ¬ · ½Ã¯ ¾- ° î Êõ ¡ £
Í õ é à · û · ¢ » Ó£ ¬ Ê®ÔØÆõ ÐÄÆÚ¡ £ Öç ÓÎ ÓмΠ» ° £ ¬ Êé · ¨ Î Þ Òþ ´ Ç¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 124 ·

ÐÅ× È³ ê º Í ÃÀ£ ¬ ÑÔÓë Ö¥ À¼± È¡ £ × ò À´ í § Ò÷ Òï £ ¬ ÈÕ¾õ ì î Ãɱ É¡ £


¾í 330_7¡ ¾¿ ¤ Õ« ÓÐ× Ï Þ ± Ë« ± ¾£ ¬ × ÔÖì Ã÷ ½ÓÓÚá Þ Êî £ ¬ Æä » ¨ · ¼ð ¥ £ ¬
Êý Ñ®ÓÌ Ã¯ £ ¬ Í ¥ Óî Ö®ÄÚå ÄÎ Þ Æä Â× £ ¬ Óè ¼Î Æä ÃÀ¶ ø Äܾã ¬ Òò Ê« ¼Í Êö ¡ ¿

Ñî ì ¶ Áê

ê Ì ³ ¯ ÊÜÃ÷ Ãü £ ¬ ¼Ì Ï Ä× ß Ì ì á é ¡ £ ´ þ × ÈÈý · ü º ò £ ¬ Ï ¢ ¼ÝÍ ò Àï Í ¾¡ £
Ê¡ ¹ ª ¼ÈÛRÛˆ £ ¬ ½á ˼¶ à · ³ æú ¡ £ ² ¾Áì ÐÒÎ Þ Ê£ ¬ Ñç ÐÝË- Óë Óé ¡ £
ÄÚÕ« ÓмΠÊ÷ £ ¬ Ë« Ö² · ÖÍ ¥ Óç ¡ £ ÂÌ Ò¶ Ï Â³ Éá ¢ £ ¬ × Ï » ¨ · × Èô ÆÌ ¡ £
“ ¤ Ï ¼Í í ÊæÑÞ £ ¬ Äý ¶ ³ ¯ ´ ¹ Öé ¡ £ Ñ× › lÖç · ½î å £ ¬ ÓÄ× ËÏ ÐÇÒ¶ ¼¡ £
ز Ì Ò¹ Ì ÄÑÆ¥ £ ¬ ÉÖÒ©Äþ Î ª Í ½¡ £ ܲ ´ Ëʱ ½Ú¾Ã£ ¬ Úª Í ¬ ¹ â ¾° Çý ¡ £
Ì ÕÕç ÊÔÒ» Ö£ ¬ Æ· » ã ÄËÉ¢ Êâ ¡ £ å ª ÖÊ· ÇÊܲ Ê£ ¬ Î Þ ÐÄÄǶ á Öì ¡ £
ÔÁÓè ¸ º î ¿ ô ê £ ¬ Áô ÉÍ Òæõ Øõ é ¡ £ Í ¨ Ï ¦ ÃÒÔÆ¾ë £ ¬ Î ÷ ÄÏ É½Ô¹ ¡ £


¾í 330_8¡ ¾Ôù ë Ï ÉÎ Ì ¡ ¿

Ñî ì ¶ Áê

Ï ÈÉú ³ à ËÉ£ ¬ » ì Ë× ÓÎ ÈË¼ä ¡ £ À¥ ã Ï Î Þ Çî · £ ¬ º Πʱ Ï Â¹ Êɽ¡ £
ǧ Äê ÓÌ ÈæÖÊ£ ¬ ÃØÊõ ¾È³ ¾å ¾¡ £ Ī ± ã ³ å Ì ì È¥ £ ¬ ÔÆÀ× ² » ¿ ÉÅÊ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 125 ·


¾í 330_9¡ ¾´ ð Ȩ ÔØÖ®Àë º Ï Ê« ¡ ¿

Ðí ÃÏ ÈÝ

Ê· ² Å˾Ãظ ®£ ¬ Î ÄÕܽñ ³ ¬ ¹ Å¡ £ Òà ÓÐÉ÷ ç ɧ £ ¬ Æß Áª Î ÄÄ« ² Ü¡ £
Ê¥ Ï Í Èý ´ ú Òâ £ ¬ ¹ ¤ ÒÕǧ ½ð × Ö¡ £ » ¯ ʶ ´ Ó³ ¼Ò¥ £ ¬ ÈËÍ ÆÏ É¸ ó Àô ¡ £
Èç µ ÇÀ¥ ã Ï Ê± £ ¬ ¿ ÚËÐÁé Õæ´ Ê¡ £ Ëï ¼ò Ï ÂÍ þ · ï £ ¬ Ï µ ˪ Çí Óñ Ö¦ ¡ £


¾í 330_10¡ ¾· î º Í Î ä Ï à ¹ « ´ º Ï þ Î Åݺ ¡ ¿

Ðí ÃÏ ÈÝ

± Ì Ê÷ µ ± ´ ° Ì ä Ï þ ݺ £ ¬ ¼ä ¹ ØÈë ÃÎ Ì ý Äѳ É¡ £
ǧ » ØÍ ò ß ù ¾¡ ³ î ˼£ ¬ ÒÉÊÇѪ » ê ° § À§ Éù ¡ £


¾í 330_11¡ ¾Ï í ΠĹ § Ì « × ÓÃí ÀÖÕ¡ ¿

Ðí ÃÏ ÈÝ

õ ü ÀÎ ¾ß Æ· £ ¬ ¹ ÜÏ ÒÓнڡ £ × £ µ ÀÒú ¹ § £ ¬ Éñ ÒÇÕÑÎ ú ¡ £
Í ©« • Ôç ¹ ó £ ¬ Ï ó é û × · Éè ¡ £ í à ´ ï ÀÖ³ É£ ¬ ½µ ì § · á ½à ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 126 ·


¾í 330_12¡ ¾º Í È¨ ÔØÖ®Àë º Ï Ê« ¡ ¿

· ë Øø

³ µ Âí Í Ë³ ¯ º ó £ ¬ í ² » ³ ÔÚÎ ÄÓÑ¡ £ ¶ ¯ ´ Ê× Ú² ®ÐÛ£ ¬ ÖØÃÀÁ¼Ê· ¹ ¦ ¡ £
Òà Ôø Ò÷ ± « л £ ¬ ¶ þ Ãî ÓÈÔö ¼Û¡ £ Óê ˪ º è à ¦ Ì ì £ ¬ ÔÑÊ÷ Äñ Ãù Ò¹ ¡ £
ñ û ˼¸ ÷ × Ýº á £ ¬ Ôç ÉÃÏ £ ´ ú Ãû ¡ £ Ï ¢ ÐÄÓû · ÙÑâ £ ¬ × Ôì tÅã Ⱥ Ó¢ ¡ £


¾í 330_13¡ ¾Ï í ΠĹ § Ì « × ÓÃí ÀÖÕ¶ þ Ê× ¡ ¿

· ë Øø

× « ÈÕÕ° ¾° £ ¬ ³ Ï ³ ÂÀÖÕÅ¡ £ Àñ ÈÝÖÈÖÈ£ ¬ Óð Î è » Í » Í ¡ £
Ëà ½« µ Óå ª £ ¬ ì ó ¼ö · Ò· ¼¡ £ ÓÀÎ ý · ± ì í £ ¬ ˼Éî Ï í ³ ¢ ¡ £
¸ Éì ¸ Óð » aÏ à ¿ ÷ ± Î £ ¬ Ò» ½ø Ò» Í ËÊâ ÐÐ× º ¡ £
Î ô Ï × Èý Óº Ê¢ Àñ ÈÝ£ ¬ ½ñ ³ ÂÆß Ù« ³ ç ÒÇÖÆ¡ £


¾í 330_14¡ ¾º Í È¨ ÔØÖ®Àë º Ï Ê« ¡ ¿

ÅËÃÏ Ñô

Ó½¸ è ÓÐÀë º Ï £ ¬ ÓÀÒ¹ ¹ Û³ ê ´ ð ¡ £ ó ÓÖв Ù² ʼ㠣 ¬ Öñ ¼ò º Î × ã ± à ¡ £
Òâ Éî ¾ã Ãî ¾ø £ ¬ ÐÄÆõ ½» Çé ½á ¡ £ ¼Æ± ˹ Ù½ÓÁª £ ¬ ÑÔ³ õ ² ¢ Çå ÇС £
Ï è ¼¯ ± ¾Ï à Ëæ£ ¬ Óð ÒÇÁ¼ÔÚ˹ ¡ £ ÑÌ Ôƾº Î ÄÔå £ ¬ Òò Ï ² Í æÐÂÊ« ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 127 ·


¾í 330_15¡ ¾´ º ÈÕÑ©ÒÔ» ØΠľø ¾ä ³ ÊÕżö Ȩ µ ÂÓß ¡ ¿

ÅËÃÏ Ñô

´ º ÷ ÔÓÂä Ñ©£ ¬ · ¢ Ê÷ ¼¸ » ¨ ¿ ª ¡ £ ÕæÐë ¾¡ ÐËÒû £ ¬ ÈÊÀï Ô¸ Í ¬ À´ ¡ £


¾í 330_16¡ ¾Ôª ÈÕº Í ² ¼Ôó ¡ ¿

ÅËÃÏ Ñô

ÖÁµ ÂÉú ³ ÉÌ ©£ ¬ Ï Ì » ¶ ÕÕÓý ¶ ÷ ¡ £ Á÷ » ÔÕ´ Í ò Î ï £ ¬ ² ¼Ôó ÔÚÈý Ôª ¡ £
± ± ã ÚÏ é ÔÆå Ä£ ¬ ¶ « · ½¼Î Æø · ± ¡ £ Çà Ñô ³ õ Ó¦ ÂÉ£ ¬ ² ÔÓñ Õý ÁÙÐù ¡ £
¶ ÷ Ç¢ Òò ʱ Áî £ ¬ · ç º Í ± È» ¯ Ô- ¡ £ × Ô² ÑÍ ¬ ² Ýľ£ ¬ Î Þ ÒÔ´ ð Ǭ À¤ ¡ £


¾í 330_17¡ ¾º Í È¨ ÔØÖ®Àë º Ï Ê« ¡ ¿

Î ä ÉÙÒÇ

ÉÙÄê Ľʱ Ñå £ ¬ С Î ò ΠĶ à ± ä ¡ £ ľî ì ± ÈȺ Ó¢ £ ¬ ° Ë· ½Á÷ µ ÂÉù ¡ £
À× ³ ÂÃÀ½» Æõ £ ¬ Óê Ñ©Òô ³ ¾¼Ì ¡ £ ¶ ÷ ¹ ˸ ÷ · ÉÏ è £ ¬ Òò Ê« ¶ ù å Àö ¡ £
¸ µ Ò° ¾ø ÒÅÏ Í £ ¬ ÈËÏ £ ÓÐÊ¢ Ǩ ¡ £ Ôç ÇÕ· ç Óë ÑÅ£ ¬ ÈÕÓ½Ôù ³ ê ƪ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 128 ·


¾í 330_18¡ ¾Öî ¸ ð Ø©Ï à Ãí ¡ ¿

Î ä ÉÙÒÇ

Ö´ ¼ò · ÙÏ ã Èë Ãí ÃÅ£ ¬ Î ä º î Éñ Ï ó Ù² Èç ´ æ¡ £ Òò » ú ¶ ¨ Êñ ÑÓË¥ º º £ ¬
ÒÔ¼ÆÁ¬ Î â Õñ Èõ Ëï ¡ £ Óû ¾¡ ÖÇÄÜÇã ÙÔµ Á£ ¬ ÉƳ ÖÖÒ½Ú× ª Ó¹ » è ¡ £
Ðû Í õ Çë Õ½ê ݽí à þ £ ¬ ʼ¼û ² ÅÍ Ì Òà Æø Í Ì ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 129 ·µ ÚÈý ° ÙÈý ʮһ ¾í


¾í 331_1¡ ¾Ï í Ì « Ãí ÀÖÕ¡ ¿

¶ ΠΠIJ ý

Ëà Ëà Çå Ãí £ ¬ µ ÇÏ ÔÖÁµ ¡ £ Ôó ÖÜ° Ë» Ä£ ¬ ± ø ¶ ¨ Ëļ« ¡ £
Éú Î ï Ï Ì Ëì £ ¬ Ⱥ µ ÁÃð Ï ¢ ¡ £ Ã÷ Ê¥ ÇÕ³ У ¬ × ÓËï ǧ ÒÚ¡ £


¾í 331_2¡ ¾Ì â Î ä µ £ ËÂÎ ÷ Ì ¨ ¡ ¿

¶ ΠΠIJ ý

Çï Ì ì Èç ¾µ ¿ Õ£ ¬ Â¥ ¸ ó ¾¡ Áá ç ç ¡ £ Ë®° µ â ÅÏ ¼Í â £ ¬ ɽÃ÷ Âä ÕÕÖС £
Äñ Ðп ´ ½¥ Ô¶ £ ¬ ËÉÔÏ Ì ý ÄÑÇî ¡ £ ½ñ ÈÕµ ÇÁÙÒâ £ ¬ ¶ à » ¶ Óï Ц Í ¬ ¡ £


¾í 331_3¡ ¾Í í Ï Äµ ÇÕÅÒÇÂ¥ ³ ÊÔº ÖÐÖî ¹ « ¡ ¿

¶ ΠΠIJ ý

ÖØÂ¥ ´ ° » § ¿ ª £ ¬ ËÄÍ û Á² ÑÌ ° £ ¡ £ Ô¶ á ¶ ÁÖ¶ ˳ ö £ ¬ Çå ² ¨ ³ ÇÏ Â» Ø¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 130 ·

Õ§ Òɲ õ ÔÏ ´ Ù£ ¬ ÉÔ¾õ Ñ©· ç À´ ¡ £ ² ¢ Æð Ï ç ¹ Ø˼£ ¬ Ï ú ÓÇÔھƱ - ¡ £


¾í 331_4¡ ¾» ¹ ± ð Òµ Ñ° Áú » ª ɽ˹ ã Ðû ÉÏ ÈË¡ ¿

¶ ΠΠIJ ý

Ê®Àï Î ©Î ÅËɹ ð · ç £ ¬ ½- ɽº ö × ª ¼û Áú ¹ ¬ ¡ £
Õý Óë ÐÝʦ · ½» ° ¾É£ ¬ · ç ÑÌ ¼¸ ¶ ÈÈë Â¥ ÖС £


¾í 331_5¡ ¾· î Åã ¶ Î Ï à ¹ « Í í Ï Äµ ÇÕÅÒÇÂ¥ ¡ ¿

Ò¦ Ï ò

ÇØÏ à ¼ÝȺ ² Ä£ ¬ µ ÇÁÙÆõ ÉÏ Ì ¨ ¡ £ ² é ´ ÓÒø º º Âä £ ¬ ½- × ÔѩɽÀ´ ¡ £
Ù³ Çú Ç× Á÷ » ð £ ¬ Áè · ç Ç¢ С ± - ¡ £ µ ÛÏ ç Èç ÔÚÄ¿ £ ¬ Óû Ï Â¾¡ Åá » Ø¡ £


¾í 331_6¡ ¾º Í ¶ Î Ï à ¹ « µ ÇÎ ä µ £ ËÂÎ ÷ Ì ¨ ¡ ¿

Ò¦ Ï ò

¿ ª ¸ ó ½õ ³ ÇÖУ ¬ â ÅÏ Ð· Ãè ó ¹ ¬ ¡ £ ¾Å² ã Á¬ Öç ¾° £ ¬ Í ò Ï ó д Çï ¿ Õ¡ £
Ì ì ° ë ½« Éí µ ½£ ¬ ½- ³ ¤ Óë º £ Í ¨ ¡ £ Ì á Я ³ ö ³ ¾Í Á£ ¬ Ôø ÊÇÄÂÇå · ç ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 131 ·


¾í 331_7¡ ¾º Í ¶ Î Ï à ¹ « µ ÇÎ ä µ £ ËÂÎ ÷ Ì ¨ ¡ ¿

Π» á

É£ Ì ¨ ÑÌ Ê÷ ÖУ ¬ Ì ¨ é ¿ Ôì ÔÆ¿ Õ¡ £ Ì ÷ Ì ý · ê Çï ÐË£ ¬ ƪ ´ DZ ä ¹ ú · ç ¡ £

× ø ³ î ¸ ß Äñ Æð £ ¬ Ц Ö¸ Ô¶ ÈËÍ ¬ ¡ £ ʼÀ¢ ² ÅÇé ± ¡ £ ¬ õ ÒÅÊ¼Ì ÔÏ Çî ¡ £


¾í 331_8¡ ¾· î Åã ¶ Î Ï à ¹ « Í í Ï Äµ ÇÕÅÒÇÂ¥ ¡ ¿

Π» á

Î £ Ðù Öص þ ¿ ª £ ¬ · ù ÅÉÏ Åá » Ø¡ £ ÓÐÉà à µ Çز ß £ ¬ · ÉÁº ¼Ý³ þ ² Ä¡ £

ÔÆÏ ö Ëæ· ï µ ½£ ¬ Î ï Ï ó Î ª Ê« À´ ¡ £ Óû º Í ¹ ØɽÒâ £ ¬ ° Í ¸ è µ ÷ ¸ ü ° § ¡ £


¾í 331_9¡ ¾º Í ¶ Î Ï à ¹ « µ ÇÎ ä µ £ ËÂÎ ÷ Ì ¨ ¡ ¿

Àî ¾´ ² ®

Ì ¨ ÉÏ Æð Á¹ · ç £ ¬ ³ ËÏ ÐÀÀËê ¹ ¦ ¡ £ × ÔËæÌ ¨ Ï ¯ ¹ ó £ ¬ ¾¡ Ðí Óð õ ü Í ¬ ¡ £

Â¥ µ î б ê Í ÕÕ£ ¬ ½- ɽ¼« Í û Í ¨ ¡ £ ¸ ³ Ê« ˼¹ ² ÀÖ£ ¬ ¾ã µ Ãӽʫ · á ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 132 ·


¾í 331_10¡ ¾· î Åã ¶ Î Ï à ¹ « Í í Ï Äµ ÇÕÅÒÇÂ¥ ¡ ¿

Àî ¾´ ² ®

² ã Πݼܳ ÇÚñ £ ¬ ± ö ó Û´ ËÈÕ¿ ª ¡ £ Î Ä· æ´ Ý° ËÕó £ ¬ ÐÇ· ÖÓ¦ Èý Ì ¨ ¡ £

Í û Ñ©· ³ ½ó ÊÍ £ ¬ µ ± » ¶ Ô¶ ˼À´ ¡ £ Åû ÔÆÏ ö º º ½ü £ ¬ Ôݾõ ³ ö ³ ¾° £ ¡ £


¾í 331_11¡ ¾· î Åã ¶ Î Ï à ¹ « Í í Ï Äµ ÇÕÅÒÇÂ¥ ¡ ¿

Ò¦ ¿ µ

µ ÇÀÀÖµ Çç ¿ ª £ ¬ Ê« ´ ÓÒ° ˼À´ ¡ £ Êñ ´ ¨ в Ýľ£ ¬ ÇØÈÕ¾ÉÂ¥ Ì ¨ ¡ £

³ ؾ° Ò¡ ÖÐ× ù £ ¬ ɽ¹ â ½ÓÉÏ Ì ¨ ¡ £ ½ü Çï ÒËÍ í ¾° £ ¬ ¼« Ä¿ ¶ Ï ¸ ¡ ° £ ¡ £


¾í 331_12¡ ¾º Í ¶ Î Ï à ¹ « µ ÇÎ ä µ £ ËÂÎ ÷ Ì ¨ ¡ ¿

Ò¦ ¿ µ

Ëɾ¶ Òý Çå · ç £ ¬ µ ÇÌ ¨ ¹ ÅËÂÖС £ ½- ƽɳ ° ¶ ° × £ ¬ ÈÕÏ Â½õ ´ ¨ º ì ¡ £

Êè Ê÷ ɽ¸ ù ¾» £ ¬ Éî ÔÆÄñ ¼£ Çî ¡ £ × Ô² ÑÅã Ä©Ï ¯ £ ¬ ± ã Óë ¾ÅÏ ö Í ¨ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 133 ·


¾í 331_13¡ ¾Àñ ² ¿ ÊÔÔç ´ º ² ÐÑ©¡ ¿

Ò¦ ¿ µ

Î ¢ ů ´ º DZ ÖÁ£ ¬ Çá Ã÷ Ñ©Éв С £ Òø ÆÌ ¹ â ½¥ ʪ £ ¬ « • ÆÆÉ« ÈÔº ®¡ £
Î Þ Áø » ¨ ³ £ ÔÚ£ ¬ · ÇÇï ¶ Õý Í Å¡ £ Ëع â ¸ ¡ × ª ± ¡ £ ¬ ð ©ÖÊ× ¤ Ó¦ ÄÑ¡ £
ÐÒµ ÃÒÀÒõ ´ ¦ £ ¬ Æ« ÒË´ ø Ô¿ ´ ¡ £ Óñ ³ ¾Ï ú Óû ¾¡ £ ¬ Çî Ï ï Æð Ô¬ ° ² ¡ £


¾í 331_14¡ ¾¸ ³ µ Ã¾Þ Óã × Ý´ ó ÛÖ¡ ¿

Ò¦ ¿ µ

Ë®¸ ®³ ËÏ ÐÍ û £ ¬ Ô² ² ¨ Ï ¢ Ô¾Óã ¡ £ ´ ÓÀ´ ± ©Äà ¾Ã£ ¬ ½ñ ÈÕÍ ÑȪ ³ õ ¡ £
µ ÃÖ¾Äþ Ï à ¼É£ ¬ Î Þ ÐÄÈÎ Í ð Èç ¡ £ Áú ÃÅÓ¦ ¿ ɶ È£ ¬ ö Þ ÊÒÆñ ³ £ ¾Ó¡ £
µ ô Î ² · ½Çî ÀÖ£ ¬ ÓÎ ÁÛÿ × ÔÊæ¡ £ ³ ËÁ÷ ǧ Àï È¥ £ ¬ · ç Á¦ ½å ´ µ Ðê ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 134 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®¶ þ ¾í


¾í 332_1¡ ¾Ôç ´ º ¶ ÔÓê ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÄÏ ¹ Ý´ ¹ Ñî Ôç £ ¬ ¶ « · ç Ï ¸ Óê Ƶ ¡ £ Çá º ®Ï û Óñ ” У ¬ ÓÄÉÍ ÖÍ Öì ÂÖ¡ £
ǧ Àï ° Í ½- ÊØ£ ¬ Èý Äê ¹ ʹ ú ´ º ¡ £ º ¬ Çé · dz Ù¿ Í £ ¬ Ðü é ½µ « Éú ³ ¾¡ £


¾í 332_2¡ ¾ÓÀÄþ С Ô° ¼´ Ê¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ï ô Ì õ Î à Öñ Ï Â£ ¬ Çï Î ï Ó³ Ô° ®¡ £ ËÞ Óê · ½È» ¹ ð £ ¬ ³ ¯ ¼¢ ¸ ü Õª Êß ¡ £
Òõ Ì ¦ Éú ° × Ê¯ £ ¬ ʱ ¾Õ¸ ² Çå Çþ ¡ £ ³ ÂÁ¦ µ ± º Πʣ ¬ Í ü ÑÔÀ¢ µ ÀÊé ¡ £


¾í 332_3¡ ¾Ì ¨ ÖÐÓö Ö± £ ¬ ³ ¿ ÀÀÏ ô ÊÌ Óù ± Ú» - ɽˮ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

³ æË¼Í ¥ ɯ ° × Â¶ Ì ì £ ¬ Î ¢ · ç ´ µ Öñ Ï þ Æà È» ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 135 ·

½ñ À´ ʼΠò ³ ¯ » Ø¿ Í £ ¬ ° µ д ¹ é ÐÄÏ ò ʯ Ȫ ¡ £


¾í 332_4¡ ¾¹ ý Èý Ï ç Í û Å®¼¸ ɽ£ ¬ Ôç Ëê Óв · Öþ Ö®Ö¾¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Å®¼¸ É½Í · ´ º Ñ©Ï û £ ¬ · ° ø Ï ÉÐÓ· ¢ Èá Ì õ ¡ £
ÐÄÆÚÓû È¥ Öª º Î ÈÕ£ ¬ ã ° â ê » س µ ÉÏ Ò° ÇÅ¡ £


¾í 332_5¡ ¾º Í Àî ¶ ¼¹ ÙÀÉÖо- ¹ ¬ ÈËб ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ô ä ´ ä Î Þ Çî ÑÚÒ¹ Ȫ £ ¬ ÓÌ ÒÉÒ» ° ë × ÷ Éñ Ï É¡ £
Çï À´ » ¹ ÕÕ³ ¤ ÃÅÔ£ ¬ Öé ¶ º ®» ¨ ÊÇÒ° Ì ï ¡ £


¾í 332_6¡ ¾É½¸ ó Πŵ Ñ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÁÙ· ç Óñ ¹ Ü´ µ ² Î ² î £ ¬ É½Î ë ´ º Éî ÈÕÓÖ³ Ù¡ £
Àî ° × Ì Òº ì Âú ³ ǹ ù £ ¬ Âí ÈÚÏ ÐÎ ÔÍ û ¾©Ê¦ ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 136 ·


¾í 332_7¡ ¾µ ÇÂ¥ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

» ± Áø Ï ô Êè ÈÆ¿ ¤ ³ Ç£ ¬ Ò¹ Ì í ɽÓê × ÷ ½- Éù ¡ £
Çï · ç ÄÏ Ä° Î Þ ³ µ Âí £ ¬ ¶ ÀÉÏ ¸ ß Â¥ ¹ ʹ ú Çé ¡ £


¾í 332_8¡ ¾Òä ½- ÄÏ ¾ÉÓÎ ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ɽÒõ µ ÀÉÏ ¹ ð » ¨ ³ õ £ ¬ Í õ л · ç Á÷ Âú ½ú Êé ¡ £
Ôø × ÷ ½- ÄÏ ² ½´ ÓÊ£ ¬ Çï À´ » ¹ ¸ ´ Òä ö ÔÓã ¡ £

Çú Ë®Èý ´ º Ū ² ʺ Á£ ¬ ÕÁÍ ¤ ° ËÔÂÓÖ¹ ÛÌ Î ¡ £
½ð Àœ¼¸ × í Î Ú³ Ì ¾Æ£ ¬ º × ô ³ Ï ÐÒ÷ ° Ñз ò ü ¡ £


¾í 332_9¡ ¾¿ ¤ Öм´ ÊÂÈý Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ï þ · ç ɽ¹ ù Ñã · ɳ õ £ ¬ ˪ · ÷ » ØÌ ÁË®é ¿ Ðé ¡ £ ¹ ĽÇÇå Ã÷ Èç Õ½ÀÝ£ ¬
Î à Í ©Ò¡ Âä ËÆƶ ¾Ó¡ £ Çà ÃÅÔ¶ Òä ÖÐÈ˲ ú £ ¬ ° × Ê× Ï Ð¿ ´ Ì « Ê· Êé ¡ £
³ ÇÏ ÂÇï ½- º ®¼û µ × £ ¬ ± ö ó ÛĪ ÑÈʳ Î Þ Óã ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 137 ·


¾í 332_10¡ ¾¿ ¤ Öм´ ÊÂÈý Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

º ì ÒÂÂä ¾¡ ° µ Ï ã ² У ¬ Ò¶ ÉÏ Çï ¹ â ° × Â¶ º ®¡ £
ԽŮº ¬ Çé ÒÑÎ Þ Ï Þ £ ¬ Ī ½Ì ³ ¤ Ðä ÒÐÀ» ¸ É¡ £


¾í 332_11¡ ¾¿ ¤ Öм´ ÊÂÈý Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

µ ÇÁÙº Πʼû Çí Ö¦ £ ¬ ° × Â¶ » Æ» ¨ × ÔÈÆÀé ¡ £
Î ©ÓÐÂ¥ Öк Ãɽɫ £ ¬ µ ¾Æè ² ÐË®Èë Çï ³ Ø¡ £


¾í 332_12¡ ¾Ò° Í û ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÝÂÝÂÂó ¤ ÐÓ» ¨ · ç £ ¬ º ÃÊÇÐд º Ò° Í û ÖС £
ÈÕĺ ² » ´ ÇÍ £ Î å Âí £ ¬ Ô§ Ñì · ÉÈ¥ ÂÌ ½- ¿ Õ¡ £

Í û » ³ ² » ʹ º £ Ÿ ÒÉ£ ¬ ˮӳ Ì Ò» ¨ ¾ÆÂú Ø´ ¡ £
Í ¤ ÉÏ Ò» Éù ¸ è ° × ÜÑ£ ¬ Ò° È˹ é è þ Òà Ðг Ù¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 138 ·


¾í 332_13¡ ¾ÓÎ Î ÷ ɽÀ¼Èô ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

· ° ø ´ ¹ Áø ¹ Žñ Çé £ ¬ ´ º ² Ý´ º Ȫ ÑÊÓÖÉú ¡ £
½è Î Êɽɮº ÷ ç ¾° £ ¬ ¿ ´ » ¨ Я ¾Æ¼¸ ÈËÐС £


¾í 332_14¡ ¾· º ÖÛÈë º ó Ï ª ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

¶ « · ç ³ ¯ ÈÕÆÆÇá á ° £ ¬ Ï Éè þ ³ õ ÒƾÆÎ ´ º ¨ ¡ £
Óñ µ ÑÏ Ð´ µ ÕÛÑî Áø £ ¬ ´ º · ç Î Þ Ê° ø Óã Ì ¶ ¡ £

Óê Óà · ¼² ݾ» ɳ ³ ¾£ ¬ Ë®ÂÌ Ì ² ƽһ ´ ø ´ º ¡ £
Î ¨ ÓÐÌ ä ¾é ËÆÁô ¿ Í £ ¬ Ì Ò» ¨ Éî ´ ¦ ¸ ü Î Þ ÈË¡ £


¾í 332_15¡ ¾¿ ´ » ¨ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ò» µ ½» ¨ ¼ä Ò» Í ü ¹ é £ ¬ Óñ ± - Ñþ ɪ ¼õ ¹ â » Ô¡ £
¸ è ó Û¸ ü ¸ ² Çà ÓÍ Ä» £ ¬ º ö ËƳ ¯ ÔÆÈð Ñ©· É¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 139 ·


¾í 332_16¡ ¾´ º Í û ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ī Î Ê» ª ô ¢ · ¢ ÒÑ° ß £ ¬ ¹ é ÐÄÂú Ä¿ ÊÇÇà ɽ¡ £

¶ ÀÉÏ ² ã ³ ÇÒÐÎ £ ¼÷ £ ¬ Áø Óª ´ º ¾¡ Âí Ë» Ï Ð¡ £


¾í 332_17¡ ¾¼Ä½- Áê º « ÉÙÒü ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

± ð À´ Ðþ ÷ Þ ¹ ² ³ É˪ £ ¬ ÔÆÆð Î Þ Ðij ö µ ÛÏ ç ¡ £

Êñ ¹ ú Óã ¼ã Êý ÐÐ× Ö£ ¬ Òä ¾ý Çï ÃÎ ¹ ý ÄÏ Ì Á¡ £


¾í 332_18¡ ¾º ØÖÝÑç ÐÐÓª » ؽ« ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

¾Å½£ Ó¯ Í ¥ ¾ÆÂú Ø´ £ ¬ Êù È˹ é ÈÕ¼° ¹ Ï Ê± ¡ £

Ôª ÈÖ¾² Õò Î Þ ± ß Ê£ ¬ Dz Ï ò Óª ÖÐÙÈ» - Æì ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 140 ·


¾í 332_19¡ ¾ÓÎ ¹ ù æâ Âí ´ ó ° ² ɽ³ Ø¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Âí Ë» · ¼² Ý× ÔÑÍ Áô £ ¬ ± ð ¹ Ýº Î ÈËÊô Ï ¸ º î ¡ £ Ï ÉÐÓÆÆÑÕ· ê × í ¿ Í £ ¬
² ÊÔ§ · ÉÈ¥ ± ÜÐÐÖÛ¡ £ ¶ ´ ó ï ÈÕů ÒƱ ö é ½£ ¬ ´ ¹ Áø · ç ¶ à ÑÚ¼ËÂ¥ ¡ £
× ø ÔÄÇå ê Í ² » Öª ĺ £ ¬ ÑÌ º á ± ± ä ¾Ë®ÓÆÓÆ¡ £

¾í 332_20¡ ¾¹ ÊÏ ô ÉÐÊé ñ ¨ ° ØÕ« Ç° Óñ Èï Ê÷ £ ¬ Óë Í õ Æð ¾ÓÀô ² ¿ ÃÏ Ô±
Í â Í ¬ ÉÍ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

° ØÇÞ ± Õº Πʱ £ ¬ Ñþ » ª × ÔÂú Ö¦ ¡ £ Ì ì Çå Äý » ý ËØ£ ¬ · ç ů ¶ ¯ · ÒË¿ ¡ £
Áô ² ½² ÔÌ ¦ ° µ £ ¬ Í £ õ ü ° × ÈÕ³ Ù¡ £ Òò Ò÷ ï Áê ² Ý£ ¬ ÓÄÉÍ ´ ý å û ´ Ê¡ £


¾í 332_21¡ ¾º Í Î ä Ï à Ôç ³ ¯ ÖÐÊé º ò ´ « µ ã Êé » ³ · î ³ Ê¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

µ î Ê¡ ÃØÇå Ï þ £ ¬ Ùç Áú Éý × Ï Î ¢ ¡ £ Ðdz ½¹ ° µ Û× ù £ ¬ ½£ ÂÄñ ´ Ì ì » ú ¡ £
¹ ¢ ¹ ¢ ½ð ² ¨ ȱ £ ¬ ³ Á³ ÁÓñ Â©Ï ¡ ¡ £ ² ʼ㠶 × ð º ÊÞ £ ¬ » - ÉÈÁÐÃû Áš ¡ £
Ö¾Òµ µ ¤ Çà ÖØ£ ¬ ¶ ÷ » ª Óê ¶ ö - ¡ £ Èý Ì ¨ Õѽ¨ ¼« £ ¬ Ò» µ ÂÇì ´ ¹ Ò¡ £
² ý ÔËÕ° Î Ä½Ì £ ¬ ÐÛÍ ¼± ¾Î ä Í þ ¡ £ Êâ Ñ« Èç ´ ø Ô¶ £ ¬ ¼ÑÆø ËÆÑÌ · Ç¡ £
¿ ¹ ½ÚÖÔÎ Þ Òþ £ ¬ Í ¬ ÐÄÉÐå ö Î ¥ ¡ £ Á¼ÔÕÖ¾ý ÈÕ£ ¬ Î ¬ ÔÀÓй â » Ô¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 141 ·


¾í 332_22¡ ¾º Í Ï ô ÊÌ Óù ¼à ¼À° × µ Û³ ÇÎ ÷ ´ å Ë£ ¬ Õ« ã å ÀÀ¾µ £ ¬ Óл ³
Àô ² ¿ ÃÏ Ô± Í â ² ¢ ¼û Ôù ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Í í ã å ½ð Ï ÉÓî £ ¬ Ó- Çï ° × µ Ûì ô ¡ £ Ðù ÉÑ· ³ Àô Ö° £ ¬ · ç Î ï ¶ ¯ ÐÄÆÚ¡ £

Çå ¾µ ¿ ª ³ ¾Ï » £ ¬ » ª ô ¢ Ö¸ · ¢ Ë¿ ¡ £ ÄÏ ¹ ¬ Óи ß ² ½£ ¬ Ëê ê Ì Æñ Á× ç » ¡ £


¾í 332_23¡ ¾ËÍ ÕÅÀÉÖи ± ʹ × ÔÄÏ Ê¡ ¸ ° · ï Ï è ¸ ®Ä» ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ï ÉÀÉ× ô ÊÏ Ä± £ ¬ Í ¢ Òé ³ è Ôª º î ¡ £ ³ ǹ ù Ðë À´ ¹ ± £ ¬ º ÓÚò Òà ˳ Á÷ ¡ £

ÑÇ· ò ¸ ß Àݾ² £ ¬ ³ ä ¹ ú ´ ó Ì ï Çï ¡ £ µ ± · ÜÑà È» ± Ê£ ¬ Ãú ¹ ¦ Ï ò ¤ Í · ¡ £


¾í 332_24¡ ¾º Í ñ ¼Àô ² ¿ Ñ©ÖÐÔ¢ Ö± ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Èð » ¨ Ʈ˷ Ñ©£ ¬ å ° Æø Âú ÄÏ ¹ ¬ ¡ £ Ì ö µ ݲ ã ³ ÇÑÚ£ ¬ ÅÇ» ² Î ç Ò¹ ÖС £

½ð ¹ ë Í ¨ ¼®º Þ £ ¬ Òø Öò Ö± ®¿ Õ¡ £ Ë- Î ÊÎ ÚÌ ¨ ¿ Í £ ¬ ¼ÒɽÒä ¹ ð ´ Ô¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 142 ·


¾í 332_25¡ ¾Ð¡ Ô° ´ º ÖÁż³ ÊÀô ² ¿ ñ ¼ÀÉÖС ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ËÉó ã Ëä ¿ à ½Ú£ ¬ ± ù ˪ ² ÒÆä ¼ä ¡ £ ÐÀÈ» · ¢ ¼ÑÉ« £ ¬ Èç Ï ² ¶ « · ç » ¹ ¡ £
Óı § Ï ë Ç° õ î £ ¬ Ú¤ º è ¶ ÈÄÏ É½¡ £ ´ º Ì ¨ Ò» ÒÔÌ ÷ £ ¬ ´ ï Ê¿ Òà ½â ÑÕ¡ £
ÙÈÏ ¢ · ÇÀÏ ÆÔ£ ¬ ³ ÁÒ÷ é sÐþ ¹ Ø¡ £ ³ Ûê Í º ö ¸ ´ ʧ £ ¬ × ³ Æø ² » µ ÃÏ Ð¡ £
¾ý × Óµ ± ¼ÃÎ ï £ ¬ µ ¤ Ì ÝË- ¹ ² ÅÊ¡ £ ÐÄÆÚ× ÔÓÐÔ¼£ ¬ È¥ ɨ ² ÔÌ ¦ ° ß ¡ £


¾í 332_26¡ ¾³ ê Àô ² ¿ ñ ¼ÀÉÖÐÖ± Ò¹ ¼û ¼Ä¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

½â ½í ÊÌ ÔƱ Ý£ ¬ Èý Ãü Ôç Î ª ÀÉ¡ £ ¸ ´ ÒÔµ ñ Áú ² Ê£ ¬ Ðý ¹ é Õñ ð ØÐС £
Óñ Êé ÆÚÑø ËØ£ ¬ ½ð Ó¡ ÒÑ» ³ » Æ¡ £ × ÈÏ ¦ ÄÏ ¹ ¬ Ó½£ ¬ å ÚÇé À¢ ² » Í ü ¡ £


¾í 332_27¡ ¾ÓÀÄþ Àï Ô° Í ¤ ÐÝã å â ê È» ³ ÉÓ½¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ôƾ° º ¬ ³ õ Ï Ä£ ¬ Ðݹ é Çú Ä° Éî ¡ £ ÓÄÁ± ÒËÓÀÈÕ£ ¬ Õä Ê÷ ʼÇå Òõ ¡ £
³ Ù¿ Í Î ¨ ³ ¤ ô ¡ £ ¬ Í ü ÑÔÓÐÏ » ÇÙ¡ £ » - Åû Áé Î ï Ì ¬ £ ¬ Êé ¼û ¹ ÅÈËÐÄ¡ £
· ¼² ݶ à Áô ² ½£ ¬ Ï Êì - × ÔÂú ½ó ¡ £ ÀÍ ÐÎ · ÇÁ¢ Ê£ ¬ ä ì È÷ À¢ Í · ô ¢ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 143 ·


¾í 332_28¡ ¾µ ÇÀÖÓÎ Ô- ¼Ä˾· â ÃÏ ÀÉÖЬ ² ¹ ã Ú¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ˬ ½Úʱ Çå Ì ÷ £ ¬ Çï » ³ â ê ¶ À¹ ý ¡ £ Éñ ¸ Þ Öµ ËÞ Óê £ ¬ Çú Ë®ÒÑÔö ² ¨ ¡ £
° × Äñ Áè · ç å Ä£ ¬ º ì Þ ¡ å ª ¶ ¶ à ¡ £ ÒÁ´ ¨ Óй é ˼£ ¬ ¾ý × Ó¸ ´ Èç º Î ¡ £


¾í 332_29¡ ¾Ç¬ Ôª ³ õ £ ¬ ÑÏ » ÆÃÅ× Ô¾©Õ× ÉÙÒü ± á ÄÁ° Í ¿ ¤ £ ¬ ÒÔ³ ¤ ² Å
Ó¢ Æø £ ¬ ¹ Ì ¶ à Ï ¾ÈÕ£ ¬ ÿ ÓÎ ¿ ¤ Ö®¶ « ɽ£ ¬ ɽ² à ¾« Éá £ ¬ ÓÐÅÌ Ê¯ Ï ¸ Ȫ ,Êè
Î ª ¸ ¡ ± - ֮ʤ £ ¬ Ì ¦ Éî Ê÷ ÀÏ £ ¬ ² ÔÈ» ÒÅõ î £ ¬ Ê¿ ÚÌ Ãý Òò ³ ö ÊØ,µ Ã¼Ì × ÈÉÍ £ ¬
Ä˸ ³ Ê« Ê®ËÄÔÏ £ ¬ ¿ Ì ÓÚʯ ± Ú¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ʯ × ù Ë« · å ¹ Å£ ¬ ÔÆȪ ¾ÅÇú Éî ¡ £ ¼ÅÁÈÊè Ôä Òâ £ ¬ Î ß Ã» Ëê ʱ ÇÖ¡ £
ÈÆÏ ¯ Á÷ » ¹ ÛÕ£ ¬ ¸ ¡ ± - Ñʸ ´ ³ Á¡ £ × · » ³ Í õ л £ ¬ ¸ ü ËÆ» á » ü á ¯ ¡ £
Ë- Î ½Ì ì ³ ØÒí £ ¬ Ï à ÆÚÕ¬ ÅÏ Ò÷ ¡ £ ¹ â » ÔÇá ³ ß è µ £ ¬ È» ŵ ÖØ» Æ½ð ¡ £
¼¸ × í ¶ « ɽ¼Ë£ ¬ ³ ¤ Ðü ± ± ã ÚÐÄ¡ £ Þ ¥ À¼Áô ÔÓÅå £ ¬ Ì ÒÀî Ï ë » ª ô ¢ ¡ £
± Õ¸ ó Óà º Πʣ ¬ Ãù æã Òà ÂÅÑ° ¡ £ Ðù ÉÑ× ñ Í ù ÕÞ £ ¬ · ç ¾° í ¬ ÖÐÁÖ¡ £
º á ´ µ ¶ à Æà µ ÷ £ ¬ ° ² ¸ è ËÍ º ÃÒô ¡ £ ³ õ ó Û· ½² à ÛÍ £ ¬ ¹ ÊÀÏ º ö Õ´ ½ó ¡ £
Ê¢ ÊÀµ ± º ë ¼Ã£ ¬ ƽÉú ÁÂËù ÇÕ¡ £ Î Þ ÄÜÀ¢ ³ ÂÁ¦ £ ¬ ã ° â ê · ÷ Ñþ ÇÙ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 144 ·


¾í 332_30¡ ¾Ï ÐÕ« ʾһ ¶ þ µ ÀÕß ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÓÄÀ¼Ë- ¸ ´ × à £ ¬ Ï ÐÏ » ÒÔ¶ ËÓÇ¡ £ Öª Ö¹ ² ÑÏ È¾õ £ ¬ ¹ é ì £ Ï ë ¹ ʺ î ¡ £
ɽ² õ Áå ¸ ó Í í £ ¬ ½- Óê Âó Ì ï Çï ¡ £ Î ¨ Óп ÕÃÅѧ £ ¬ Ï à ÆÚÀÏ Ò» Çð ¡ £


¾í 332_31¡ ¾ÄÏ ³ غ É» ¨ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

² õ Ôë ³ ǹ µ Ë®£ ¬ ܽÈغ ö ÒÑ· ± ¡ £ º ì » ¨ ÃÔÔ½ÑÞ £ ¬ · ¼Òâ ¹ ý Ï æã ä ¡ £
Õ¿ ¶ ÒËÇå Êî £ ¬ Åû Ï ã Õý Âú Ðù ¡ £ ³ ¯ ³ ¯ Ö» × ÔÉÍ £ ¬ ¶ ŒÀî Òà º Î ÑÔ¡ £


¾í 332_32¡ ¾¿ ¤ ÖÐÍ æÔ£ ¬ ¼Ä½- ÄÏ Àî ÉÙÒü Óݲ ¿ ÃÏ Ô± Í â Èý Ê× ¡ ¿


Ñò Ê¿ ÚÌ

ÔÂÂú × Ô¸ ß Çð £ ¬ ½- Í ¨ Î Þ Ï ÁÁ÷ ¡ £ Ðù ´ ° ¿ ª µ ½Ï þ £ ¬ · ç Î ï × ø º ¬ Çï ¡ £
ȵ ¾¯ Òø º Ó¶ Ï £ ¬ ò ˱ ¯ ´ ä Ä» ÓÄ¡ £ Çå ¹ â Í û ² » ¼« £ ¬ ¹ ¢ ¹ ¢ Ï ÂÎ ÷ Â¥ ¡ £

¹ ð » ª ÁÙÂå ÆÖ£ ¬ Èç Þ ÚÀî â ß Ï É¡ £ × ÈÏ ¦ Åû ÔÆÍ û £ ¬ » ¹ Ò÷ ÖÀµ Øƪ ¡ £
· ï ³ Ø· ÖÖ± Ò¹ £ ¬ Å£ ä ¾· º ÖÛÄê ¡ £ » á ÊÇ· ç Á÷ ÉÍ £ ¬ Î ©¾ý ÄÚÊ· Ï Í ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 145 ·

Ô² ¾° ¿ õ ¼Ñ± ö £ ¬ ÅÇ» ² Ò¹ ©Ƶ ¡ £ ½ð ² ¨ Í ½· º ¾Æ£ ¬ Ñþ ɪ ÒÑÉú ³ ¾¡ £
¶ ° × ÒƳ ¤ ô ¡ £ ¬ · ç Çå ¹ Ò· ù ½í ¡ £ Î ÷ Ô° ¾É² Å× Ó£ ¬ Ï ë ¼û Âå Ñô ÈË¡ £


¾í 332_33¡ ¾³ ÇÚò Ãí Èü Óê ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Áã Óê Î ¿ ˹ ÈË£ ¬ Õ« Ðļö ÂÌ Ì O¡ £ ɽ· ç ó ï ¹ ÄÏ ì £ ¬ Èç ¼À¾´ Í ¤ Éñ ¡ £
» ý Èó Í ¨ ǧ Àï £ ¬ Í Æ³ Ï × ð Ò» Ø´ ¡ £ » Øì - ¾- » - ± Ú£ ¬ º ö ËÆÙÈÔÆÆì ¡ £


¾í 332_34¡ ¾¿ ¤ Â¥ Çç Í û ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ö « É« ³ ¯ Ôƾ¡ £ ¬ Í ¤ ¸ Þ Â¶ Òà • „ ¡ £ å ½¿ ª ÁÙÇú ¼÷ £ ¬ Ï ô ɪ » » Çá Ò¡ £
µ ØÔ¶ ÇØÈËÍ û £ ¬ Ì ì Çç Éç Ñà · É¡ £ Î Þ ¹ ¦ ² ÑËê Í í £ ¬ Î ¨ Äî ¹ Êɽ¹ é ¡ £
Ò» Óê Çç ɽ¹ ù £ ¬ ¾ª Çï ± Ì Ê÷ · ç ¡ £ À¼Ø´ Ë- Óë ¼ö £ ¬ Óñ ì · × ÔÎ Þ • › ¡ £
Ôƾ° Ë» ± ö Ñã £ ¬ á ° Òõ ¶ ² ʺ ç ¡ £ Ï ÐÒ÷ ÀÁ± Õ¸ ó £ ¬ µ ©Ï ¦ ¿ ¤ Â¥ ÖС £


¾í 332_35¡ ¾³ õ ÒÆç ÷ Ê÷ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

° ®´ ËÇð ÖÐÎ ï £ ¬ ÑÌ Ëª ¾¡ ÈÕ¿ ´ ¡ £ Î Þ Çî ± Ì ÔÆÒâ £ ¬ ¸ ü Öú ÂÌ ´ ° º ®¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 146 ·


¾í 332_36¡ ¾Ñà ¾Ó¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Çï Õ« ¸ à ã å Ï ¾£ ¬ Ðñ ÈÕÕÕÐù ܯ ¡ £ ¶ ÖØ° Ž¶ Ò¶ £ ¬ Ï ã Äý é Ùè ÖÖ¦ ¡ £

¼ò Êé ËæÀô É¢ £ ¬ ± ¦ Æï Óë É®ÆÚ¡ £ ± ¨ ¹ ú µ ú Î Á¦ £ ¬ Á÷ Äê ÒѾõ Ë¥ ¡ £


¾í 332_37¡ ¾¼ÄÇ- ¸ ®ñ ¼ÖÐØ©¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

º º ³ ¼ì º ½Ú¹ ó £ ¬ Í ò Àï » ¤   ™ ˜ ¡ £ Ï ÄÔÂÌ ì Î Þ Êî £ ¬ Çï · ç Ë®² » ² ¨ ¡ £

³ ¯ ÒÂó ´ ° ¬ ç · £ ¬ ÈÖÄ» Ùȵ ñ ¸ ê ¡ £ Âú Ëê ¹ é Áú ã Ú£ ¬ Á¼ÔÕØù × ÷ ¸ è ¡ £


¾í 332_38¡ ¾Êé Â¥ » ³ ¹ Å¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

º Î ¶ ÀÎ ÄÎ Ì » ¯ £ ¬ · ç Á÷ Óë ´ ú Éî ¡ £ Ȫ ÔÆÎ Þ ¾ÉÕÞ £ ¬ ɧ ÑÅÓÐÒÅÒô ¡ £

Ô¶ Ä¿ Çî ° Í º º £ ¬ Ï ÐÇé ÔĹ Žñ ¡ £ Í ü ÑÔÒâ ² » ¼« £ ¬ ÈÕĺ µ « º á ÇÙ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 147 ·


¾í 332_39¡ ¾¾ÅÔÂÊ®ÈÕ¿ ¤ Â¥ ¶ À× Ã¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Þ ò Ê· µ ± ÊÚÒ£ ¬ ¿ ¤ ÖÐÏ ¡ Î ï ÒÛ¡ £ ¼Î ³ ½â ê ÒÑʧ £ ¬ ² оÕË- Î ª Ï § ¡ £
è ù Ðù Ò» × ð · º £ ¬ Ì ì ¾° ¶ ´ Ðé ± Ì ¡ £ ĺ ½Ú¶ ÀÉÍ ÐÄ£ ¬ º ®½- Ãù Í Äʯ ¡ £
¹ é ÆÚ± ± ÖÝÀï £ ¬ ¾ÉÓѶ « ɽ¿ Í ¡ £ Æ®µ ´ Ôƺ £ Éî £ ¬ Ï à ˼¹ ð » ¨ ° × ¡ £


¾í 332_40¡ ¾Äº Çï ÑÔ» ³ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

³ ÇÓç Äý ² Ê» - £ ¬ º ì Ê÷ ´ ø Çà ɽ¡ £ ³ Ù¿ Í ½ð × ð Í í £ ¬ Ì ¸ ¿ ÕÓñ ± ú Ï Ð¡ £
³ Ûê Í Èý Ï ¿ Ë®£ ¬ ÂÃÃÎ ° ÙÀÍ ¹ Ø¡ £ · ÇÊÇ» ´ Ñô ± ¡ £ ¬ Çð ÖÐÖ» Í û » ¹ ¡ £


¾í 332_41¡ ¾Ì â è Áè ËÊ÷ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Õä Ê÷ º ®Ê¼» ¨ £ ¬ · Õë µ ¾ÅÇï Ô¡ £ ¼ÑÆÚÈô Óд ý £ ¬ · ¼Òâ ³ £ Î Þ ¾ø ¡ £
ô Áô Á± Ì º £ · ç £ ¬ • ÷ • ÷ ÂÌ Ö¦ Ñ©¡ £ ¼± ¾° × Ôâ Åå û £ ¬ ´ º ÇÝÐÒÁ÷ Ôá £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 148 ·


¾í 332_42¡ ¾ÉÏ Ôª ÈÕ× Ï ¼« ¹ ¬ ÃŹ ÛÖÝÃñ È» µ ÆÕÅÀÖ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ɽ¹ ù Í ¨ á é ° ¯ £ ¬ Ñþ Ì ³ × Ï ¸ ®Éî ¡ £ µ Æ» ¨ Öú ´ º Òâ £ ¬ Î è ç · Ö¯ » ¶ ÐÄ¡ £

Ï ÐËÆ» ´ Ñô Î Ô£ ¬ ¹ § Î ÅÀÖÖ° Ò÷ ¡ £ Î ¨ ½« Ê¥ Ã÷ » ¯ £ ¬ ÁÄÒÔ´ ï · ɳ Á¡ £


¾í 332_43¡ ¾Î ÷ ½¼À¼Èô ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÔÆÌ ì Ò˱ ± » § £ ¬ Ëþ Ãí ËÆÎ ÷ · ½¡ £ ÁÖÏ ÂÉ®Î Þ Ê£ ¬ ½- Çå ÈÕ¸ ´ ³ ¤ ¡ £

ʯ Ȫ Ó¯ Þ ä Àä £ ¬ ɽʵ Âú Ö¦ Ï ã ¡ £ ¼Åį ´ « ÐÄÓ¡ £ ¬ Ðþ ÑÔÒà ÒÑÍ ü ¡ £


¾í 332_44¡ ¾ÔÚ¿ ¤ Èý Äê £ ¬ ½ñ Çï ¼û ° × · ¢ £ ¬ ÁÄÒÔÊé Ê¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

¶ þ ë · ÇÆï Ê¡ £ ¬ ³ ¯ ¾µ º ö Çï · ç ¡ £ Ë¿ Âƺ ®ÒÂÉÏ £ ¬ ˪ » ª ¾É¼ò ÖС £

³ ÐÃ÷ ÄÇ× ã Ñá £ ¬ ³ µ · þ À¢ Î Þ ¹ ¦ ¡ £ ÈÕÈÕɽ³ ÇÊØ£ ¬ ÑÍ Áô ÑÒ¹ ð ´ Ô¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 149 ·


¾í 332_45¡ ¾¿ ¤ Öж ˾ӣ ¬ Óл ³ Ô¬ ÖÝÍ õ Ô± Í â ʹ ¾ý ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Òä × ÷ Í ¬ ÃÅÓÑ£ ¬ ³ ÐÃ÷ · î Ö± ®¡ £ ½û ã ÇÈË× ÔÒì £ ¬ ÐÝä ½¼£ · ÇÊè ¡ £
ç í ± Ê½ð » ª µ î £ ¬ Èý ³ ¯ Óñ ç ô Êé ¡ £ ¶ ÷ ¹ â ÈÙÊÌ ´ Ó£ ¬ ΠIJ ÊÓ¦ · û Ðì ¡ £
Çà ÑÛÕæÖª Î Ò£ ¬ Ðþ Ì ¸ À¢ Æð Óè ¡ £ À¼Ø´ Õд ÙÏ ¥ £ ¬ ËÉÆö Òý ³ ¤ ñ Õ¡ £
Àö ÈÕÁ÷ ݺ Ôç £ ¬ Á¹ Ì ì × ¹ ¶ ³ õ ¡ £ Ç° ɽÁÙ× Ï ¸ ó £ ¬ Çú Ë®Ì ÷ º ì Þ ¡ ¡ £
Ë- Î ª Òô ³ ¾¿ õ £ ¬ ¶ í ¾ª Ëê Ô³ ý ¡ £ · ç ² ¨ Òƹ ÊÕÞ £ ¬ · û Êغ ö Àë ¾Ó¡ £
¼ÃÎ ï Òõ ¹ ¦ ÔÚ£ ¬ · ÖÓÇÊ¢ Òµ Óà ¡ £ Èõ Î Ì · ½´ ó Óã ¬ ÑÓÊ× ³ ÙË« Óã ¡ £


¾í 332_46¡ ¾É½ËÂÌ â ± Ú¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Î ï Í â Õæº Î Ê£ ¬ ÓÄÀȲ ½² » Çî ¡ £ Ò» µ ÆÐÄ· ¨ ÔÚ£ ¬ Èý ÊÀÓ° Ì Ã¿ Õ¡ £
ɽ¹ û Çà Ì ¦ ÉÏ £ ¬ º ®² õ Âä Ò¶ ÖС £ ¹ é À´ » ¹ ± Õ¸ ó £ ¬ Ì ÄÊ÷ ¼¸ Çï · ç ¡ £


¾í 332_47¡ ¾Ï ¾ÈÕÊÊÖµ ³ Î ö « ½- Í ¤ ÓÎ Ñç ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

± Ì Âä · ç Èç Ï ´ £ ¬ Çå ¹ â ¾µ ² » · Ö¡ £ Ï Ò¸ è · ½¶ Ծƣ ¬ ɽ¹ Ⱦ¡ Î Þ ÔÆ¡ £
Õñ Î Ô» ´ Ñô ² ¡ £ ¬ ± ¯ Çï ËÎ Óñ Î Ä¡ £ ½ñ À´ Ç¿ Я ¼Ë£ ¬ × í Î è ʯ Áñ ȹ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 150 ·


¾í 332_48¡ ¾Í æé È» ¨ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

º Î ÄËÊ« ÈËÐË£ ¬ å û ´ ÊÊô Ë´ » ª ¡ £ · ç Á÷ ¸ ÐÒì ´ ú £ ¬ ñ º ñ » ± ÈÍ ¬ ³ µ ¡ £
Äý ÑÞ ´ ¹ Çå ¶ £ ¬ ¾ª Çï ¸ ô ç - É´ ¡ £ ² õ Ãù ¸ ´ ³ æ˼£ ¬ ã ° â ê Öñ Òõ б ¡ £


¾í 332_49¡ ¾¿ ¤ Õ« ¶ Á¾- ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

× ³ Áä · ǼÃÎ ï £ ¬ Èá º ² Î ó Î ª Èå ¡ £ ¼° ´ ËÕ« ÐÄÏ ¾£ ¬ Á› È» Óë µ À¾ã ¡ £
É¢ ² ij Ï ¶ ÀÉÆ£ ¬ Õý ¾õ Æñ Î Þ Í ½¡ £ ° ë ÙÊÁ« Éú Ë®£ ¬ ÓÄÏ ã ¹ ð Âú ¯ ¡ £
Ï ¢ Òõ ² ѱ Î ÜÀ£ ¬ ½² Òå µ Ãõ ®õ - ¡ £ ¼£ ËÆÌ ÒÔ´ ¿ Í £ ¬ Éí Þ ü Öñ ʹ · û ¡ £
» ª ÒIJ Î Àô Ê£ ¬ ° Í º º » ì ÖÝÍ ¼¡ £ ÙȲ Ý» ³ ¾ý × Ó£ ¬ ÒÆ· ç Äî ØÄ· ò ¡ £
ô è É£ ¶ í Óм¨ £ ¬ ËÞ Âó ¸ ´ Ó¯ × â ¡ £ Ô² ¼ÅÆÚ³ ¬ Òè £ ¬ µ ò ² ÐÐÒÒÑËÕ¡ £
½â ¿ ÕÄÒ² » ÖÇ£ ¬ Ãð ¾° ¹ Ⱥ Î ÓÞ ¡ £ ¼¸ ÈÕ× ñ ¹ é ÕÞ £ ¬ ¶ « Ç• ´ ù Óû Î ß ¡ £


¾í 332_50¡ ¾ÖÝÃñ × ÔÑÔ° Í Í Á¶ ¬ ʪ £ ¬ ÇÒ¶ à Òõ » Þ £ ¬ ½ñ × ÈÇç ÀÊ£ ¬ ¿ à
º ®Ëª ÆÄÉõ £ ¬ ¹ ÊÀÏ Ï Ì Òì Ö®£ ¬ Òò ʾÁÅÀô ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Óê ˪ ÒÔ³ ÉËê £ ¬ ¿ ´ ¾É¸ ÐÇ° Î Å¡ £ ° ®¾° Ëæ³ ¯ ÈÕ£ ¬ Äý Òõ » ý ĺ ÔÆ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 151 ·

¡ õ ¡ õ ¡ õ ¡ õ ¡ õ £ ¬ Í ü ÑÔ¾ÆÔÝõ ¸ ¡ £ ¡ õ ¡ õ ¡ õ ¡ õ ¡ õ £ ¬ ¡ õ ¡ õ ¡ õ ¡ õ ¡ õ ¡ £


¾í 332_51¡ ¾Õ« ÖÐÓÐÊÞ Æ¤ Òð ż³ ÉÓ½¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Òݲ ÅÆñ · ² ÊÞ £ ¬ · þ ÃÍ ÓÞ È˵ á £ ɽÔó Éú Òì × Ë£ ¬ ÃÉÈÖÎ µ ¼ÑÉ« ¡ £
Çà Õ± ³ ÖÓë ½å £ ¬ Öؽõ ² ÃÎ ª ÊÎ ¡ £ Î Ô¸ ó ÐÒÏ à ÒË£ ¬ Î ÂÈ» ³ ÐÑç Ï ¢ ¡ £


¾í 332_52¡ ¾Ò° · ò ² ɱ Þ ÓÚ¶ « ɽżµ ÃÔª Õß ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

× · · ç Æñ Î Þ ² ß £ ¬ ³ Ö¸ « ÓÐå ÚÏ ë ¡ £ · ï È¥ Áô ¹ ¸ ù £ ¬ ÑÒÐü · ÇÐà ÈÀ¡ £
Ì ¦ ° ß × ÔÌ ì Éú £ ¬ Óñ ½Ú´ ¹ ÔƳ ¤ ¡ £ Î ð Î ½É½Ö®ÓÄ£ ¬ µ ¤ Ì ÝÒà ¿ ÉÉÏ ¡ £


¾í 332_53¡ ¾ÊØ¿ ¤ ÀÛÄê ¶ í ¼° Öª Ãü ÁÄÒÔÑÔÖ¾¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÄÏ ¹ ú ÒÉå Í ¿ Í £ ¬ ¶ « É½× ÷ ÀÏ · ò ¡ £ µ dz ¯ · Ç´ ó Òþ £ ¬ ³ ö ¹ ÈÊÇÕæÓÞ ¡ £
Æø Ö± ² ÑÁú ½£ £ ¬ ÐÄÇå ° ®Óñ º ø ¡ £ Áij ÖÑ- Àô ´ « £ ¬ Ôç Í í ¡ õ Î ª Í ½¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 152 ·


¾í 332_54¡ ¾¶ « ¶ ÉÔç ÷ Ò» Ê÷ £ ¬ Ëê » ª Èç Ñ©£ ¬ º ¨ ÉÍ ³ ÉÓ½¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ï ¾ÈÕÁô ¡ õ Ê£ ¬ ÆÚÔÆÒà ¡ õ ¿ ª ¡ £ Ï ç Ðij ÖËê ¾Æ£ ¬ ½ò Ï ÂÉÍ É½Ã· ¡ £
Í í ʵ º Í ÉÌ ¶ ¦ £ ¬ Ũ Ï ã · ÷ ÊÙ± - ¡ £ Î ¨ Ó¦ Õб ± ¿ Í £ ¬ ÈÕÈÕÌ ¤ Çà À´ ¡ £


¾í 332_55¡ ¾Ì â ¿ ¤ ÄÏ É½¹ â ¸ £ Ë£ ¬ ˼´ ÑÏ » ÆÃÅËù Öã ¬ ʱ × Ô¸ ø ÊÂ
Öо©Õ× ÉÙÒü ³ ö ÊØ£ ¬ Äê Èý Ê®ÐÔÀÖɽˮ£ ¬ ¹ ÊÀÏ ÔÆÿ Ñ®Êý ÖÁ£ ¬ º ó · Öã Í
´ ¨ £ ¬ ÖÝÃÅÓÐÈ¥ ˼± ®£ ¬ ¼´ Û§ Ê° ÒÅÖ®´ ÊÒ² ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

´ « Î Å» Ƹ ó ÊØ£ ¬ × Èµ ظ ³ ³ ¤ ɳ ¡ £ ÉÙ× ³ ³ Æʱ ½Ü£ ¬ ¹ ¦ Ãû Ï § Ëê » ª ¡ £
ÑÒÀȳ õ ½¨ ɲ £ ¬ ± ö ´ ÓؽÃù ó Õ¡ £ Óñ ÕÊ¿ ÕÑÏ µ À£ ¬ ¸ ÊÌ Ä¼û Ò° » ¨ ¡ £
± ®² ÐÓÌ ¶ é Àá £ ¬ ³ ǹ Å× Ô¹ é Ñ» ¡ £ ¼®¼®Çå · ç ÔÚ£ ¬ » ³ ÈËÁ² » å Ú¡ £


¾í 332_56¡ ¾Óê Öк ®Ê³ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Áî ½Ú· ê ÑÌ Óê £ ¬ Ô° Í ¤ µ « ÑÚ¹ Ø¡ £ ¼ÑÈËËÞ × ± ± ¡ £ ¬ · ¼Ê÷ ² ÊÉþ Ï Ð¡ £
¹ é ˼ƫ Ï û ¾Æ£ ¬ ´ º º ®Î ª ½ü ɽ¡ £ » ¨ Ö¦ ² » ¿ ɼû £ ¬ ± ð º Þ å ± Áê ¼ä ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 153 ·


¾í 332_57¡ ¾Í í Ï Ä¿ ¤ ÖÐÎ Ô¼² ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÊÂÍ â ÐÄÈç ¼Ä£ ¬ Ðé Õ« Î Ô¸ ü ÓÄ¡ £ Î ¢ · ç Éú ° × Óð £ ¬ Î · ÈÕ¸ ô Çà ÓÍ ¡ £

ÓÃ× ¾» ³ ¹ é È¥ £ ¬ ³ Á¯ zÎ · ½è Áô ¡ £ ¶ « É½× ÔÓмƣ ¬ Åî ÷ Þ Äª Ï ÈÇï ¡ £


¾í 332_58¡ ¾³ ê ¬ ˾ÃÅÍ í Ï Ä¹ ý ÓÀÄþ Àï ± × ¾ÓÁÖÍ ¤ ¼û ¼Ä¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

× ÔÌ ¾» ´ Ñô Î Ô£ ¬ Ë- Öª È¥ ¹ ú ÐÄ¡ £ ÓÄÍ ¤ À´ ± ± » § £ ¬ ¸ ß ÔÏ µ ÃÄÏ ½ð ¡ £

Ì ¦ ®L¿ ú Ȫ ÉÙ£ ¬ Àº Óß ° ®Öñ Éî ¡ £ · ç ² õ Ò» Çå Êî £ ¬ Ó¦ Ï ² Í Ñ³ ¯ ô ¢ ¡ £


¾í 332_59¡ ¾É½¹ ù · ç Óê ³ ¯ ö « â ê È» Çï ˼¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Í ©Öñ Àë Åû Ï þ £ ¬ Á¹ · ç Ëƹ ÊÔ° ¡ £ ¾ª Çï ¶ ÔÐñ ÈÕ£ ¬ ¸ ÐÎ ï × ø Ç° Ðù ¡ £

½- Ñà · É» ¹ ¾¡ £ ¬ ɽÁñ Âä Éз ± ¡ £ ƽÉú ÐÅÓÐÒâ £ ¬ Ë¥ ¾ÃÒÑÍ ü ÑÔ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 154 ·


¾í 332_60¡ ¾ÄÏ ¹ ÝÁÖÌ Á¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

¿ ¤ ¸ ó ɽб ¶ Ô£ ¬ · ç ÑÌ ¸ ô ¶ Ì Ç½¡ £ Çå ³ ØÈç д Ô£ ¬ Õä Ê÷ ¾¡ Áè ˪ ¡ £

ÐÐÀÖÖª Î Þ ÃÆ£ ¬ ¼Ó² Í ÆÄ× ÔÇ¿ ¡ £ ÐÄÆÚ¿ ÕËê Í í £ ¬ Óã Òâ ¾ÃÏ à Í ü ¡ £


¾í 332_61¡ ¾À° Ò¹ ¶ Ծơ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ç ú ç ê ± - ÖÐÎ ï £ ¬ Çí Ö¦ Ï ¯ ÉÏ ÈË¡ £ ÀÖÉù · ½Öú × í £ ¬ Öò Ó° ÒѺ ¬ ´ º ¡ £

× Ô¹ ËÐн« ÀÏ £ ¬ º Î ´ Ç× ø ´ ï ³ ¿ ¡ £ ´ « õ ü ³ ƺ ñ µ £ ¬ ² » Î ÊÍ Â³ µ Òð ¡ £


¾í 332_62¡ ¾³ ØÉÏ ¹ ¹ С ɽӽ» ³ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Óñ Á¢ ³ ö ÑÒʯ £ ¬ · ç Çå Çú ¡ õ ¡ õ ¡ £ ż³ ÉÁĽü Òâ £ ¬ ¾² ¶ ÔÏ ë Äý Éñ ¡ £

Å£ ä ¾ÖÐÁ÷ Ô£ ¬ À¼Í ¤ ÉÏ µ À´ º ¡ £ ¹ ÅÀ´ ÐÄ¿ ɼû £ ¬ ¼Åį Î ª ˹ ÈË¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 155 ·


¾í 332_63¡ ¾ÁÖÌ ÁÀ° º ò ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÄÏ ¹ ú ± ù ˪ Í í £ ¬ Äê » ª ÒÑ° µ ¹ é ¡ £ Ï ÐÕб ð ¹ Ý¿ Í £ ¬ Ô¶ Äî ¹ ÊÉ½Þ ± ¡ £
Ò° Í § Ðé » ¹ ´ ¥ £ ¬ Áý ÇÝ¾ë ¸ ü · É¡ £ Í ü ÑÔÒà º Πʣ ¬ º ¨ ÉÍ ² ½Çå » Ô¡ £


¾í 332_64¡ ¾³ ê Àñ ² ¿ ´ Þ Ô± Í â ± ¸ ¶ ÀÓÀÄþ Àï ± × ¾Ó¼û ¼ÄÀ´ Ê« ÔÆÍ ¼Êé
Ëø ³ ¾¸ ó £ ¬ · û ½ÚÊØɽ³ Ç¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÊØÍ ÁÇ× ° Í Ë× £ ¬ Ñü Õ¡ õ º º ÒÇ¡ £ ´ º ÐÐÀÖÖ° Ó½£ ¬ Çï ¸ а é ÀÎ ´ Ê¡ £
¾ÉÀï ² ؾɸ ó £ ¬ Ï ÐÃű Õé ÈÀé ¡ £ Ò£ ² ÑÍ Ë³ ¯ ¿ Í £ ¬ Ï ÂÂí ¶ ÀÏ à ˼¡ £


¾í 332_65¡ ¾Áº ¹ ú » Ý¿ µ ¹ « Ö÷ Í ì ¸ è ´ ʶ þ Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ì Àã å ³ ɳ ¼£ £ ¬ ɽÁÖËì ¼ÅÁÈ¡ £ ȵ · ÉÓ¦ Ö¯ ËØ£ ¬ · ï Æð ¶ À´ µ ó ï ¡ £
Óñ µ î Öв Î ° Õ£ ¬ ÔÆ݃ ÉÏ º º Ò£ ¡ £ » ÊÇé · Dz » ¼« £ ¬ ¿ Õê ¡ Î ´ Ñë ³ ¯ ¡ £

ÊÚ² á ÈÙÌ ì ʹ £ ¬ ³ ÂÊ« ¸ ÐÊ¥ ¶ ÷ ¡ £ ɽº ÓÆô Áº ¹ ú £ ¬ ç ÉËؼ° ÓÚÃÅ¡ £
Ȫ Ï ò ½ð Ø´ ÑÊ£ ¬ ˪ À´ Óñ Ê÷ · ± ¡ £ ¶ ¼ÈËÌ ý ° § Í ì £ ¬ Àá ¾¡ Í û º ®Ô- ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 156 ·


¾í 332_66¡ ¾ÄÏ ³ س ¿ Í û ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Æð À´ ÁÖÉÏ Ô£ ¬ ä ì È÷ ¹ ÊÈËÇé ¡ £ Áå ¸ ó È˺ Πʣ ¬ Á« Ì ÁÏ þ ¶ ÀÐС £
ÒÂÕ´ Öñ ¶ ˬ £ ¬ ² è ¶ Ôʯ Ȫ Çå ¡ £ ¹ Ä´ µ Ç° Ï Í ± ¡ £ ¬ Ⱥ Í ÜÊÔÒ» Ãù ¡ £


¾í 332_67¡ ¾ÁÖ¹ ݱ ÜÊî ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

³ ص º Çå Òõ Àï £ ¬ Î Þ ÈË· º ¾Æ´ ¬ ¡ £ ɽò è ½ð × à Ï ì £ ¬ º ɶ Ë®¾« Ô² ¡ £
¾² ʤ ³ ¯ » ¹ ĺ £ ¬ ÓĹ Û° × ÒÑÐþ ¡ £ ¼ÒÁÖÕý Èç ´ Ë£ ¬ º Πʸ ³ ¹ é Ì ï ¡ £


¾í 332_68¡ ¾° Í ÄÏ ¿ ¤ Õ« Óê ÖУ ¬ ż¿ ´ ³ ¤ Àú £ ¬ ÊÇÈÕС Ñ©£ ¬ Óл ³ Î ô
Äê ³ ¯ ÚË£ ¬ Òò ³ É° ËÔÏ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÒÄÂä ³ ¯ Ôƺ ò £ ¬ Í õ Õý С Ñ©³ ½¡ £ Ãå » ³ ³ ¯ × Ï Ä° £ ¬ Ôø ÊÇÈ÷ Öì ÂÖ¡ £
Æø ¹ ¢ ô ¢ ñ ÕËà £ ¬ · ç ÑÏ ¿ Ì Â©Æµ ¡ £ ° µ · ɽð Âí ÕÌ £ ¬ º ®Î è Óñ ¾©³ ¾¡ £

õ ô ½ÇËæÖÐÏ Ü£ ¬ Áú ³ ØÁнü ³ ¼¡ £ Èï Öé Äý Èð ² Ê£ ¬ Ðü ÆÔ¾» » ª Òð ¡ £
µ ÛÔó ǧ Ï ä Çì £ ¬ Ì ì ÑÕÍ ò Î ï ´ º ¡ £ Ã÷ Í ¢ ÓÌ å ë ³ ß £ ¬ ¸ ß Ó½À¢ ° Í ÈË¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 157 ·


¾í 332_69¡ ¾° ý ³ Çæä ³ ØÌ ÁÍ æÔ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ò¹ ³ ¤ Çï ʼ° ë £ ¬ Ô² ¾° Àö Òø º Ó¡ £ ± ± ä ¾Çå ¹ â Òç £ ¬ Î ÷ ɽˬ Æø ¶ à ¡ £

º × · ÉÎ Å× ¹ ¶ £ ¬ Óã Ï · ¼û Ôö ² ¨ ¡ £ ǧ Àï ¼ÒÁÖÍ û £ ¬ Á¹ ì - » » ÂÌ ÂÜ¡ £


¾í 332_70¡ ¾× ÊÑô ¿ ¤ ÖÐÓ½» ³ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ñü Õ· Ç´ ï Ê¿ £ ¬ ± Õ¸ ó ÊÇDZ · ò ¡ £ Ï » ½£ Äþ Çó ÊÔ£ ¬ Áý Çݵ « × Ô¾Ð¡ £

½- Çå Å£ ä ¾Õò £ ¬ ¾ÆÊì ² ½± ø ³ ø ¡ £ Î ¨ ´ ËÇ° Ï Í Òâ £ ¬ · ç Á÷ ËƲ » ¹ ¡ £


¾í 332_71¡ ¾º ®Ê³ Ñç ³ DZ ± ɽ³ Ø£ ¬ ¼´ ¹ Ê¿ ¤ ÊØÈÙÑô Ö£ ¸ ÖÄ¿ Î ª ÕÛÁø
Í ¤ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

± ð ¹ ÝÇà ɽ¹ ù £ ¬ ÓÎ ÈËÕÛÁø ÐС £ Âä » ¨ ¾- ÉÏ ËÈ£ ¬ Ï ¸ Óê ´ ø Çå Ã÷ ¡ £

ù • ø _Á÷ · ¼° µ £ ¬ Ô§ Ñì Çú ˮƽ¡ £ ¹ é Ðĺ Î ´ ¦ × í £ ¬ ± ¦ ɪ ÓÐÓà Éù ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 158 ·


¾í 332_72¡ ¾³ ê Åí ÖÝÏ ô ʹ ¾ý Çï ÖÐÑÔ» ³ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÓÒÖ° ÒÆÇà ç · £ ¬ ÐÛ· ª ° Ý× Ï Äà ¡ £ ½- » ØÓñ ÀÝÏ Â£ ¬ Æø ˬ ½õ ³ ÇÎ ÷ ¡ £

¸ Þ º × ¾ª Çï ÂÉ£ ¬ ÇÙÎ ÚÔ¹ Ò¹ Ì ä ¡ £ Àë ¾ÓÍ ¬ Éá Äî £ ¬ ËÞ Î ô · î ½ð ¹ ë ¡ £


¾í 332_73¡ ¾× ÊÖÐÔç ´ º ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Ò» Óê ¶ « · ç Í í £ ¬ ɽݺ ¶ À± ¨ ´ º ¡ £ ÑÍ Áô Î × Ï ¿ ÃÎ £ ¬ ã ° â ê Âå Ñô ÈË¡ £

Áø Òâ Áý µ ¤ ¼÷ £ ¬ ÷ Ï ã ¸ ² ½õ Òð ¡ £ Äê » ª Ðп ÉÏ § £ ¬ Ñþ ɪ Ī Éú ³ ¾¡ £


¾í 332_74¡ ¾¿ ¤ Â¥ » ³ ³ ¤ ° ² Ç× ÓÑ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

² ÐÊî Èý ° Í µ Ø£ ¬ ³ ÁÒõ ° ËÔÂÌ ì ¡ £ Æø » è ¸ ß ¸ ó Óê £ ¬ ÃÎ ¾ë Ï ÂÁ± Ãß ¡ £

³ î ÷ Þ » ª ô ¢ С £ ¬ ¹ é ÐÄÉç Ñà Ç° ¡ £ Ï à ˼¶ ÅÁê Ò° £ ¬ ¹ µ Ë®¶ Àä ý œ®¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 159 ·


¾í 332_75¡ ¾Í õ Æð ¾Ó¶ ÀÓÎ Çà Áú ËÂÍ æº ì Ò¶ Òò ¼Ä¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ʮĶ ² ÔÌ ¦ ÈÆ» - ÀÈ£ ¬ ¼¸ Öê º ì Ê÷ ¹ ý Çå ˪ ¡ £
¸ ß Çé » ¹ ËÆ¿ ´ » ¨ È¥ £ ¬ Ï Ð¶ ÔÄÏ É½² ½Ï ¦ Ñô ¡ £


¾í 332_76¡ ¾Ò¹ Ì ý Åý ÅÃÈý Ê× ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÑÚÒÖÎ £ Ï ÒÑÊÓÖÍ ¨ £ ¬ Ë· ÔƱ ß ÔÂÏ ë ë ü ë Ê¡ £
µ ± ʱ Ë- Åå ½« ¾ü Ó¡ £ ¬ ³ ¤ ʹ ¶ ê üԹ ² » Çî ¡ £
Ò» Çú ÅÇ» ² ÐǺ º Ï ¡ £ ¬ Ò¹ À¼ÓÄÔ¹ ÖØÒÀÒÀ¡ £
º ö ËÆ“ œ½ð À´ ÉÏ Âí £ ¬ ÄÏ Ö¦ ÆÜÄñ ¾¡ ¾ª · É¡ £
ÆƲ ¦ Éù · ± º Þ Òѳ ¤ £ ¬ µ Í ÷ ß Á² ÷ ì ¸ ü ´ ݲ Ø¡ £
ä ý œ®Â¤ Ë®Ì ý ÄѾ¡ £ ¬ ² ¢ ¾õ · ç ɳ ÈÆÐÓÁº ¡ £


¾í 332_77¡ ¾Åí ÖÝÏ ô ʹ ¾ý ³ ö ¼ËÒ¹ Ñç ¼û ËÍ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Óñ ÑÕº ì Öò º ö ¾ª ´ º £ ¬ Î ¢ ² ½Áè ² ¨ ° µ · ÷ ³ ¾¡ £
× ÔÊǵ ± ¸ è Á² ü÷ ì £ ¬ ² » Òò ã ° â ê Î ª ÐÐÈË¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 160 ·


¾í 332_78¡ ¾Ì â Ëɽ- ¹ Ý¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

½ò Áø ½- · ç ° × ÀËƽ£ ¬ è þ ÒƸ ß ¹ ݹ Žñ Çé ¡ £

± â ÖÛÒ» È¥ ð · ÒÄ× Ó£ ¬ Ó¦ Ц · Ö· û ¼ÆÈÕ³ Ì ¡ £


¾í 332_79¡ ¾Å¼Ì ⠼Ķ À¹ Âʹ ¾ý ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

² ¡ Æð » ´ Ñô × ÔÓÐʱ £ ¬ Çï À´ Î ´ ¾õ ³ ¤ Äê ± ¯ ¡ £

× ø · ê ÔÚÈÕÎ ¨ Ï à Í û £ ¬ ô Áô ÁÁ¹ · ç Âú ¹ ð Ö¦ ¡ £


¾í 332_80¡ ¾ÓÀÄþ Àï С Ô° Óë Éò У Êé ½Ó½ü £ ¬ â ê È» Ì â ¼Ä¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

¹ ÊÀï ÐÄÆÚÄÎ ± ð º Î £ ¬ ÊÖÒÆ· ¼Ê÷ Òä Í ¥ ¿ ¡ £

¶ « ¸ Þ Êò Êì ¾ý Ó¦ × í £ ¬ ÀæÒ¶ ³ õ º ì ° × Â¶ ¶ à ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 161 ·


¾í 332_81¡ ¾Õ« ÖÐÓ½» ³ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Î Þ ÐÄÎ ¨ Óа × ÔÆÖª £ ¬ Ï ÐÎ Ô¸ ß Õ« ÃÎ µ û ʱ ¡ £

² » ¾õ ¶ « · ç ¹ ý º ®Ê³ £ ¬ Óê À´ Ýæ² Ý³ ö ° Í Àé ¡ £


¾í 332_82¡ ¾µ Ç¿ ¤ Ç° ɽ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Âå Ñô ¹ é ¿ Í ÖÍ ° Í ¶ « £ ¬ ´ ¦ ´ ¦ ɽӣ Ñ©Âú ´ Ô¡ £

á - Ê× µ ± ʱ Î ª · ç ¾° £ ¬ Æñ ½« ¹ ÙÉá × ÷ ³ ØÁý ¡ £


¾í 332_83¡ ¾¿ Í ÓÐ× ÔÇþ ÖÝÀ´ ˵ ³ £ ÚÉÒé ʹ ¾ý ¹ ÊÊ£ ¬ â ê È» ³ ÉÓ½¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

² Å× Ó³ ¤ ɳ ÔÝ× ó Ǩ £ ¬ Äܽ« Òâ Æø Î ¿ µ ± Äê ¡ £

ÖÁ½ñ ÓÌ Óж « ɽ¼Ë£ ¬ ³ ¤ ʹ ¸ è Ê« ± » ¹ ÜÏ Ò¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 162 ·


¾í 332_84¡ ¾´ º ÈÕ³ ¯ ° Õ³ ÊÌ ¨ ÖÐÁÅÓÑ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Í Ëʳ û gÐÐÕñ Óð ÒÇ£ ¬ ¾ÅÏ ö Ë« ã Úå IJ Î ² î ¡ £ ÔÆÅû ² ÊÕÌ ´ º · ç ¶ È£ ¬
ÈÕů Ï ã ½× Öç ¿ Ì ÒÆ¡ £ Óñ Ê÷ Áý ÑÌ ø Tȵ ¹ Û£ ¬ ʯ Çþ Á÷ Ë®· ï » ˳ Ø¡ £
ʱ Çå Ö´ · ¨ ² ÑÎ Þ Ê£ ¬ Î ´ Óг ¤ Ñî º º Ö÷ Öª ¡ £


¾í 332_85¡ ¾ÖÝÃñ ÓÐÏ × ÐÓÕß £ ¬ ¹ å Àö Òç Ä¿ £ ¬ Òò ¸ л ¨ Î ´ ¼¸ £ ¬ ÁÄÒÔ
³ ÉÓ½¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

ÄÏ ¹ ù ¶ « · ç ÉÍ ÐÓÌ ³ £ ¬ ¼¸ Öê · ¼Ê÷ × ò Áô » ¶ ¡ £ È´ Òä Âä » ¨ Æ®ç ² Ï ¯ £ ¬
º ö ¾ª Èç ʵ Âú µ ñ ÅÌ ¡ £ ¶ ê ü° ë Á² ǧ ½ð ± ¡ £ ¬ ú ‚ ø _³ õ Ãù ° Ù² ÝÀ» ¡ £
־ʿ ¹ ÅÀ´ ± ¯ ½Ú» » £ ¬ ÃÀÈËÌ ä Äñ Òà ³ ¤ Ì ¾¡ £


¾í 332_86¡ ¾Î ÷ ´ ¨ ¶ À¹ ÂÊÌ Óù ¼û ¼ÄÆß ÑÔËÄÔÏ Ò» Ê× £ ¬ Î ª ¿ ¤ º ² Ä« ¶ ¼
¾è ´ þ ´ ˳ ê ´ ð ³ Ï ¹ Ô× ¾ËÙ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

° Ùï ô ² ã ³ ÇÉÏ ½« Ì ³ £ ¬ ÁÐÓª Î ÷ ÕÕÑ©· å º ®¡ £ Î ÄÕÂÁ¢ ÊÂÐë Ãú ¶ ¦ £ ¬
Ì ¸ Ц ÂÛ¹ ¦ ³ ܾݰ ° ¡ £ ² ÝÏ - Çå ÓÍ Í Æ½¡ ± Ê£ ¬ Ò· ñ Õ» Ƹ ó ËÊÎ £ ¹ Ú¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 163 ·

Ë« ½ð Î ´ ± ÈÈý ǧ × Ö£ ¬ ¸ º å ó ¿ Õ² ÑÖª Õß ÄÑ¡ £


¾í 332_87¡ ¾¶ ¼³ Ç´ ÓÊÂÏ ô Ô± Í â ¼Äº £ Àæ» ¨ Ê« £ ¬ ¾¡ ç ² Àö ÖÁ» ÝÈ» Ô¶
¼° ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Öé ÂÄÐÐÌ ¨ Óµ ¸ ½² õ £ ¬ Í â Àɸ ß ² ½ËÆÉñ Ï É¡ £ ³ ´ ʽñ ¼û Ì Æ· ç Ê¢ £ ¬
´ ÓÊÂÒ£ Õ° Î À¹ ú Ï Í ¡ £ ÖÀµ غ ô ÊÁè ² ʱ Ê£ ¬ ä ½» ¨ ´ º Ë®Äå Ó㠼㠡 £
¶ « ɽ· ¼Òâ Ðë Í ¬ ÉÍ £ ¬ × Ó¿ ´ ÄÒÊ¢ ¼¸ ÈÕ´ « ¡ £


¾í 332_88¡ ¾¸ ° × ÊÑô ¾- • ó Ú£ ɽ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Äþ ´ ǾÉ· ¼ÝÖì Þ N£ ¬ ÖØʹ Æ£ È˸ к º ¶ ÷ ¡ £
½ñ ÈÕÃù æã µ ½• ó Ï ¿ £ ¬ » ¹ ʤ ² ©Í û ÖÁº ÓÔ´ ¡ £


¾í 332_89¡ ¾¿ ¤ ÖÐÑÔ» ³ ¼ÄÎ ÷ ´ ¨ Ï ô Ô± Í â ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

¹ ¦ Ãû Î Þ Á¦ À¢ ÇÚÍ õ £ ¬ Òѽü ÖÕÄÏ µ ò ÝÌ Ã¡ £ Éí Í â ¾¡ ¹ é Ì ì ó ÃÙÊ£ ¬
Ñü ¼ä Î ¨ Óл á » ü Õ¡ £ º Πʱ À° ¾Æ· ê ɽ¿ Í £ ¬ ¿ ÉÏ § ÷ Ö¦ ÑÇʯ ´ ² ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 164 ·

Ëê Í í Î ÒÖª Ï É¿ Í Òâ £ ¬ Ðü ÐÄÓ¦ ÔÚ° × ÔÆÏ ç ¡ £


¾í 332_90¡ ¾¿ ¤ Õ« ¸ ÐÎ ï ¼Ä³ ¤ ° ² Ç× ÓÑ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Çç Ì ì ´ º Òâ ² ¢ Î Þ Çî £ ¬ ¹ ý À° ½- Â¥ ÈÕÈÕ· ç ¡ £ Çí Ê÷ » ¨ Ï ã ¹ ÊÈ˱ ð £ ¬
À¼Ø´ ¾ÆÉ« È¥ Äê Í ¬ ¡ £ Ï ÐÒ÷ Áå ¸ ó ° Í ¸ è Àï £ ¬ » ØÊ× Éñ ¸ Þ Èð Æø ÖС £
× ÔÀ¢ ³ ¯ ÒÂÓÌ ÔÚó æ£ ¬ ¹ é À´ Ó¦ ÊÇ° × Í · Î Ì ¡ £


¾í 332_91¡ ¾Ï ¢ ÖÛ¾£ Ï ª £ ¬ Èë Ñô Ï ÛÄÏ É½£ ¬ ÓÎ ÉÆȨ Ë£ ¬ ³ ÊÀî ¹ ¦ ² Ü
¾Þ ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

½á ÀÂÀ¼Ï ã ä ¾£ ¬ ² ñ ³ µ ÉÏ Á¬ ¸ Ô¡ £ ê Ì Î ÂÖµ ³ õ ö « £ ¬ È¥ ÈÆɽº Ó³ ¤ ¡ £
Ï × Ëê ± ù Ñ©¾¡ £ ¬ Ï ¸ Ȫ Éú · ° ø ¡ £ ÐÐÅû ÑÌ É¼Èë £ ¬ ¼¤ ½§ º á ʯ Áº ¡ £
² ã ¸ ó ± í ¾« ®£ ¬ · ÉÝù ÇÐÔÆÏ è ¡ £ ³ å ½ó µ Ã¸ ß ² ½£ ¬ Çå Ì ÷ ¼« Ô¶ · ½¡ £
Ì ¶ á Ö» ý ¼ÑÆø £ ¬ Üè Ó¢ ¶ à Ôç · ¼¡ £ ¾ß ¹ ÛÔó ¹ ú Ðã £ ¬ ÖØʹ ´ º ÐÄÉË¡ £
Äî × ñ · ³ ´ ÙÍ ¾£ ¬ ÈÙÀû æð Ï ¶ ¹ â ¡ £ Ãã ¾ý Í Ñ¹ ÚÒâ £ ¬ ¹ ² Ää Î Þ º Î Ï ç ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 165 ·


¾í 332_92¡ ¾ÂÒº ó Çú ½- ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

Òä Î ô Ôø ÓÎ Çú Ë®± õ £ ¬ ´ º À´ ³ ¤ ÓÐÌ ½´ º ÈË¡ £

ÓÎ ´ º È˾² ¿ Õµ ØÔÚ£ ¬ Ö± ÖÁ´ º Éî ² » ËÆ´ º ¡ £


¾í 332_93¡ ¾Ñ° ɽ¼Ò¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

¶ À· Ãɽ¼ÒЪ » ¹ Éæ£ ¬ éΠÝб Á¬ ¸ ô ËÉÒ¶ ¡ £

Ö÷ ÈËÎ ÅÓï Î ´ ¿ ª ÃÅ£ ¬ ÈÆÀé Ò° ² Ë· É» Ƶ û ¡ £


¾í 332_94¡ ¾¼ÄÅá У Êé ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

µ Ǹ ß º Î ´ ¦ ¼û Çí Ö¦ £ ¬ ° × Â¶ » Æ» ¨ × ÔÈÆÀé ¡ £

Î ©ÓÐÂ¥ Öк Ãɽɫ £ ¬ µ ¾Æè ² ÐË®Èë Çï ³ Ø¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 166 ·


¾í 332_95¡ ¾¾ä ¡ ¿

Ñò Ê¿ ÚÌ

· ç Ȫ Áô ¹ ÅÔÏ £ ¬ ó Ï í à Ï ë ÒÅÒô ¡ £
¹ ð Ðà ÓÐÒÅð ¥ £ ¬ ݺ · É° ² ¿ É´ ý ¡ £

³ ¾É³ ° ª Èç Î í £ ¬ ³ ¤ ² ¨ ¾ª ì - ¶ È¡ £ Ñã Æð Í ¡ ÖÞ º ®£ ¬ Âí Ë» ¸ ß ³ Çĺ ¡ £
Òø â G¾ë Çï ¹ Ý£ ¬ ç ² ɪ Õ° ÓÀ· ¡ £ ÖØÓÐЯ ÊÖÆÚ£ ¬ Çå ¹ â ÒÐÓñ Ê÷ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 167 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Èý ¾í


¾í 333_1¡ ¾Çï Ò¹ Ï Ð¾Ó¼´ ʼĮɽ֣ Ô± Í â ¡ ¢ Êñ ¿ ¤ · û ´ ¦ Ê¿ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÓÇ˼· ± Î ´ Õû £ ¬ Á¼³ ½» á Î Þ ÓÉ¡ £ Òý Áì ³ Ù¼ÑÒô £ ¬ ÐÇ¼Í ÂÅÒÔÖÜ¡ £
Åî ã Ï ¾ø » ª Ò« £ ¬ ¿ ö ÄË´ ¦ Çî ³ î ¡ £ × ¹ Ò¶ º ®Óµ Æö £ ¬ µ Æ» ð Ò¹ ÓÆÓÆ¡ £

¿ ª ÇÙŪ Çå Ï Ò£ ¬ ¿ ú Ô¸ ©³ Î Á÷ ¡ £ ȽȽº è Ñã ¶ È£ ¬ Ï ô Ï ô á ¡ ² - Çï ¡ £
â ê » ³ ʯ ÃÅÓ½£ ¬ Ãå Ľ± Ì ¼¦ ÓÎ ¡ £ · · ð ÃÉÑÕÉ« £ ¬ ³ ç À¼Òþ · ¼ÖÞ ¡ £


¾í 333_2¡ ¾¶ À² » ¼û ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¶ « · ç ÑÞ Ñô É« £ ¬ Áø ÂÌ » ¨ Èç ö ± ¡ £ ¾º Àí Í ¬ ÐÄ÷ ß £ ¬ Õù ³ Öº Ï » ¶ ÉÈ¡ £
Ï ã ´ « ¼ÖÄï ÊÖ£ ¬ · ÛÀë º Î ÀÉÃæ¡ £ × î º Þ ¾í Á± ʱ £ ¬ º ¬ Çé ¶ À² » ¼û ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 168 ·


¾í 333_3¡ ¾Ì â ÕÔÃÏ × ¯ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¹ ܱ « » ¯ Î ª ³ ¾£ ¬ ½» ÓÑ´ æÈç Ï ß ¡ £ Éý Ì Ã¾ã × ÔÃÄ£ ¬ µ ÷ ÄÑÏ à ¼û ¡ £
ܲ ¾ý ¶ ØÈý Òæ£ ¬ Í ÇË× ÆÚÒ» ± ä ¡ £ ÐÄÍ ¬ Ï ®Ö¥ À¼£ ¬ Æø º Ï » Ø˪ ö ± ¡ £
ʯ ÃÅÔÆΠԾã ¬ Óñ ¶ ´ » ¨ Ñ° ± é ¡ £ Í õ ž F° ®ì º Æì £ ¬ Áº ñ µ ÀÍ ÖÝÏ Ø¡ £
ÑÌ º è Çï ¸ ü Ô¶ £ ¬ Ì ì Âí º ®Óú ½¡ ¡ £ Ô¸ ʹ ù Ï ÈÉú £ ¬ Çà ÄÒÊé ¼¸ ¾í ¡ £


¾í 333_4¡ ¾´ ÇÎ º ² ©Ì ï ÉÐÊé ³ ö ¾³ º ó £ ¬ ¸ ж ÷ Áµ µ £ ¬ Òò µ Ç´ ÔÌ ¨ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¼ö Êé ¼° Áú ÖÓ£ ¬ ´ ËÊÂï Î ÐĹ Ç¡ £ Ç× Öª Êâ • ” • ” £ ¬ Í ½Óù · ½ß Í ß Í ¡ £
´ ÔÌ ¨ º ª µ ¦ ¹ ù £ ¬ Ì ¨ ÉÏ ¼û ÐÂÔ¡ £ Àë º Þ Ê¼· ÖÃ÷ £ ¬ ¹ é ˼¸ ü ³ ¬ º ö ¡ £
» ³ ÈÊÀá ¿ Õ¾¡ £ ¬ ¸ ÐÊÂÇé ÓÖ· ¢ ¡ £ Ëû ʱ ÜhÂÄÉù £ ¬ Ï þ ÈÕÕÕµ ¤ ã Ú¡ £


¾í 333_5¡ ¾Ï ÄÈÕ¿ à ÈÈ£ ¬ Í ¬ ³ ¤ Ëï Ö÷ ² ¾¹ ý ÈÊÊÙËÂÄÉÁ¹ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

» ð Èë Ì ì µ د £ ¬ ÄÏ · ½Õý º Î ¾ç ¡ £ ËĽ¼³ ¤ Ôƺ ì £ ¬ Æß º Ï Ì « Ñô ³ à ¡ £
º Õº Õ· ÐȪ ÛÖ£ ¬ ÑæÑæ½¹ É° ʯ ¡ £ ˼¼õ × £ ÈÚȨ £ ¬ ÆÚ¿ ï Öî × ÓÕ¬ ¡ £
Òò Í ¶ Öñ ÁÖË£ ¬ Ò» Î ÊÇà Á« ¿ Í ¡ £ ÐÄ¿ Õµ ÃÇå Á¹ £ ¬ Àí Ö¤ µ ÈÐú ¼Å¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 169 ·

¿ ª ½ó Ì ì ô ¥ » Ø£ ¬ ² ½ÂÄÓê » ¨ » ý ¡ £ Î ¢ · ç ¶ ¯ Öé Á± £ ¬ » ÝÆø Èë Ñþ Ï ¯ ¡ £
¾³ Ï ÐÐÔ· ½Ú× £ ¬ ³ ¾Ô¶ Ȥ ½ÔÊÊ¡ £ ÑÍ ¼ÝÊâ Î ´ » ¹ £ ¬ Öì À¸ ³ ¨ Ðé ± Ì ¡ £


¾í 333_6¡ ¾ËÍ Àî ÓÝÖÙÐã ² Ź é ¶ « ¶ ¼£ ¬ Òò ¼ÄÔª Àî ¶ þ ÓÑ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¸ ß Òí Ï ÐÎ ´ ¾ë £ ¬ ¹ ÂÔÆ¿ õ Î Þ ÆÚ¡ £ Çç Ï ¼º £ Î ÷ ÅÏ £ ¬ Çï ² ÝÑà ÄÏ Ê± ¡ £
Úþ Öж à ÉÏ ² Å£ ¬ ¹ ¢ ¹ ¢ µ ¤ Ï ö × Ë¡ £ ¹ ËÎ ÒÓÚÄæÂã ¬ Óë ¾ý · ¢ ¹ â ÒÇ¡ £
Í ¬ ½« Èå Õß · ½£ ¬ » ñ ã ÃЯ ÈËÖª ¡ £ ÓÄÀ¼Óë · ¼Åå £ ¬ º ®Óñ ï Ï ÃÀ´ Ê¡ £
¾ÉÓÑÔÚÒÁÂå £ ¬ Ãù ² õ ˼ɽÚé ¡ £ µ ½À´ ÔÙ´ º · ç £ ¬ ÃÎ ¾¡ Ë« Çí Ö¦ ¡ £
ËØÒµ ÇÒÎ Þ ¸ º £ ¬ Çà Ú¤ Êâ Î ´ ³ Ù¡ £ ÄÏ ÇÅÌ ì Æø º ã ¬ Âö Âö Ò» Ï à ˼¡ £


¾í 333_7¡ ¾º Í Â¬ ÚÉÒé ³ ¯ » ØÊé Çé ¼´ ʼÄÁ½Ê¡ ¸ ó ÀÏ £ ¬ ¼æ³ ʶ þ Æð ¾Ó
ÚÉÔº Öî Ôº ³ ¤ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

³ è Î » × Ê¼ÅÓã ¬ » ØÍ · Á¯ ¶ þ Êè ¡ £ ³ ¬ Ò£ ± Ⱥ × ÐÔ£ ¬ ð ¨ ½à Í ¬ É®¾Ó¡ £
» ª × é å £ Î Þ ÀÛ£ ¬ µ ¥ ´ ² » ¶ ÓÐÓà ¡ £ Ì â Ê« Ì ì · ç È÷ £ ¬ Êô ˼º ì Ï ¼Êæ¡ £
° ª ° ª ÑÓé x¶ « £ ¬ ³ ¿ ¹ â Ó³ ÁÖ³ õ ¡ £ ¯ Ï ã Éî ÄÚµ î £ ¬ ɽɫ Ã÷ Ç° ³ ý ¡ £
¶ Ô¿ Í Ä¬ · Ù¸ å £ ¬ º Î ÈËÖª ÚÉÊé ¡ £ È« ÈÊÆø Óâ ¾¢ £ ¬ ´ ó ± æÑÔÉõ Ðì ¡ £
Òݲ ½¼ÄÇà Ëö £ ¬ Ï ÐÒ÷ Ç× ç ² Êè ¡ £ Çå » Ô± » ð ½ä ¾£ ¬ Èð ° ª º ¬ Áú Çþ ¡ £
л ¼à Óª Ò° Êû £ ¬ Ì Õ¹ « ° ®Î á ®¡ £ ÓÆÈ» Ô¶ Õß » ³ £ ¬ Ê¥ ´ ú Æ®³ ¤ ñ Õ¡ £
¶ Ëå ö ¼©Ôª » ¯ £ ¬ ÖÁÒô Éú Ì « Ðé ¡ £ Ò» ÈÖé å ™Ùǹ £ ¬ ÖØÒë ³ ä ´ ¢ ñ ã ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 170 ·

½è µ ØÖÖº ®Öñ £ ¬ ¿ ´ ÔÆÒä ´ º Êß ¡ £ Áé » ú ÆÜè ÃÚ¤ £ ¬ Ì ¸ Ц µ ÇÐù ³ µ ¡ £
Í í ¼£ ʶ ÷ è ÷ ë £ ¬ Çï Ó¢ ¼û Ü½Þ ¡ ¡ £ Î £ ÑÔÖ± ÇÒ× ¯ £ ¬ ¿ õ ± § Óô ÒÔÞ ó ¡ £
Ö¾Òµ ¹ ¢ ± ù Ñ©£ ¬ ¹ â ÈÝô Ó- [« _¡ £ ʱ Ï Í Ù² Ï ÉÒ´ £ ¬ Æø л Ðĺ Î Èç ¡ £


¾í 333_8¡ ¾· î ³ ê ñ ¼ÀÉÖÐÔç Èë Ê¡ ¿ à º ®¼û ¼Ä¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ðþ Ú¤ Å- º ¬ · ç £ ¬ Ⱥ Î ï ½ä ÑÏ ½Ú¡ £ ¿ ÕÉ½Í ç ʯ ÆÆ£ ¬ ÓĽ§ ² ã ± ù ÁÑ¡ £
Ì â Ê« ½ð » ª Ñå £ ¬ ½ÓÎ ä µ ¤ Ï ö ÁÒ¡ £ ¿ õ » ³ Óñ ¾©ÔÆ£ ¬ ¹ ³ ª · ÛÔ« Ñ©¡ £
Çî Òõ × ÜÄý › Z£ ¬ Õý Æø Ö± Ëà ɱ ¡ £ Ì ì ÀÇ¿ ´ × ¹ µ Ø£ ¬ ˪ Í Ã¸ Ò¾ÜѨ ¡ £
ÓÆÈ» Åî Ýï Ê¿ £ ¬ Òà µ ÷ î ³ ¯ ÚË¡ £ Ùú æî ¿ à ³ Ù³ Ù£ ¬ µ ¥ ÆÍ Ô¹ ÇÐÇС £
¶ Ëã ÇÏ É½× å ä £ ¬ ¹ ã Ä° ¶ ³ ÇÅ» ¬ ¡ £ Ðñ ÈÕÔ§ ð ØÐУ ¬ Èð ÑÌ Ü½ÈØã Ú¡ £
˾º ®Éê Ö£ ÖØ£ ¬ ³ ÉËê ÔÚÁÝÙý ¡ £ л ¼à · ê ¾Æʱ £ ¬ Ô¬ Éú ± ÕÃÅÔ¡ £
½¥ ˼˪ ö ± ¼õ £ ¬ Óû ± ¨ Ñô º Í · ¢ ¡ £ Ë- ¼ÒЮæþ ÐÄ£ ¬ º Î µ ص ± ¯ ÈÈ¡ £
² ÒÊæÄÜÒ» ¸ Ä£ ¬ ¹ § Ì ý Ô¶ Õß Ëµ ¡ £


¾í 333_9¡ ¾Ò° Ô° Ï × ¹ û ³ ÊÔ± Í â ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î ÷ Ô° ¹ û ³ õ Êì £ ¬ ÉÏ ¿ Í ÐÄÓâ ã « ¡ £ Äý · ÛÕ§ ´ ÇÖ¦ £ ¬ Æ®º ì ÈÔ´ ø Ò¶ ¡ £
ÓÄ× Ëд Çí ʵ £ ¬ Òó ² Ê³ Ê× ± ¼Õ¡ £ ³ Ö´ ËÔù ¼ÑÆÚ£ ¬ Çå · ÒÂÞ Ðä Ñ`¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 173 ·


¾í 333_10¡ ¾´ ó µ Ì Çú ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¶ þ ° Ëæ¿ ¾ê ´ ó µ Ì Å®£ ¬ ¿ ª Ûä Ï à ¶ ÔÒÀ½- ä ¾¡ £ ´ ý ¿ Í µ ÇÂ¥ Ï ò Ë®¿ ´ £ ¬
Ñû Àɾí á £ ÁÙ» ¨ Óï ¡ £ Ï ¸ Óê • ÷ • ÷ ʪ ÜÁº É£ ¬ ° Í ¶ « ÉÌ Â¹ Ò· « ¶ à ¡ £

× Ô´ « · ¼¾Æ› ð º ì Ðä £ ¬ Ë- µ ÷ å û × ± » Ø´ ä ¶ ð ¡ £ Õä ô ¡ » ª µ ÆÏ ¦ Ñô º ó £ ¬
µ ± Ûä Àí ɪ ñ æÏ ËÊÖ¡ £ ÔÂÂä ÐÇÎ ¢ Î å ¹ ÄÉù £ ¬ ´ º · ç Ò¡ µ ´ ´ ° Ç° Áø ¡ £

Ëê Ëê · ê Ó- ɳ ° ¶ ¼ä £ ¬ ± ± È˶ à ʶ ÂÌ ÔÆ÷ ß ¡ £ Î Þ ¶ Ë¼Þ Óë Î å Áê ÉÙ£ ¬
Àë ± ð ÑÌ ² ¨ ÉËÓñ ÑÕ¡ £


¾í 333_11¡ ¾Ñî » ¨ Âä ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

± ± ¶ · ÄÏ » Ø´ º Î ï ÀÏ £ ¬ º ì Ó¢ Âä ¾¡ ÂÌ ÉÐÔç ¡ £ ÉØ· ç å £ µ ´ Î Þ Ëù ÒÀ£ ¬
Æ« Ï § ´ ¹ Ñî × ÷ ´ º º á £ ´ Ëʱ ¿ ÉÁ¯ Ñî Áø » ¨ £ ¬ Üþ Ó¯ ÑÞ Ò· Âú È˼ҡ £
È˼ÒÅ®¶ ù ³ ö ÂÞ Ä» £ ¬ ¾² ɨ Óñ Í ¥ ´ ý » ¨ Âä ¡ £ ± ¦ » · Ï ËÊÖÅõ ¸ ü · É£ ¬
´ ä Óð Çá ñ Õ³ в » Öø ¡ £ Àú Àú Ñþ ÇÙÎ è ½ð ³ Â£ ¬ · ƺ ì · ÷ ÷ ì Á¯ Óñ ÈË¡ £
¶ « Ô° Ì ÒÀî · ¼ÒÑЪ £ ¬ ¶ ÀÓÐÑî » ¨ ½¿ ĺ ´ º ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 172 ·


¾í 333_12¡ ¾Ô¹ ¬ ´ Ê¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¹ ¬ ÖÐÔÂÃ÷ º Î Ëù ËÆ£ ¬ Èç » ý Èç Á÷ Âú Ì ï µ Ø¡ £ å Ĺ ý Ç° µ î Ôø ѧ ü£ ¬
» ØÕÕ³ ¤ ÃŹ ß ´ ß Àá ¡ £ ÕÑÑô × ò Ò¹ Çï · ç À´ ¡ £ ç ² ¸ ó ½ð ÆÌ Çé Ó° ¿ ª ¡ £

Ôå ¾®¸ ¡ » ¨ ¹ ² Áê ÂÒ£ ¬ Óñ ½× Áã ¶ Ï à Åá » Ø¡ £ ÉÔÓ³ Ã÷ º Ó· º Ï ÉÔ¦ £ ¬
Âú ´ ° ÓÌ ÔÚ¸ ü Ò´ ¦ ¡ £ ¹ ÜÏ Ò» ØÖò Î Þ Ï Þ Çé ¡ £ » · « ˜ ƾÀ¸ ² » ÄÜÈ¥ ¡ £

ð ¨ ð ¨ ² Ô² Ôǧ Àï Í ¬ £ ¬ ´ ©ÑÌ Æ®Ò¶ ¾ÅÃÅÍ ¨ ¡ £ Öé Á± Óû ¾í Î · ³ ÉË®£ ¬
Ñþ Ï ¯ ³ õ ³ ¾ª ËÆ¿ Õ¡ £ ¸ ´ Öµ ¾ý Í õ Ê» ¶ Ñç £ ¬ ¹ ¬ Å®Èý ǧ Ò» ʱ ¼û ¡ £

· ɸ dz î ¿ ´ ËØÔÎ µ Í £ ¬ ³ Æõ ü Ô¸ Ì ¤ Çå » Ô± é ¡ £ ½- ÉÏ Î Þ ÔÆÒ¹ ¿ ÉÁ¯ £ ¬
ð ɳ Åû ÀË× Ôæ¿ ¾ê ¡ £ Èô ¹ ² ÐÄÉÍ · ç Á÷ Ò¹ £ ¬ ÄDZ ȸ ß ¸ ß Ì « Òº Ç° ¡ £


¾í 333_13¡ ¾Ôù ´ Óµ Üï Çä ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î á ´ Óæ÷ × ã Ñî ï Çä £ ¬ ÐÔÁé ÇÒÆæ² ÅÉõ Çå ¡ £ º £ ÄÚ· ½Î ¢ · ç Ñŵ À£ ¬
Úþ Öи ü ÓÐÎ ÄÕÂÃË¡ £ ¿ Û¼ÅÓÉÀ´ ÔÚÔ¨ ˼£ ¬ ËÑÆæ± ¾× ÔÍ ¨ ì ø ÖÇ¡ £

Í õ Î ¬ Ö¤ ʱ · û ˮԣ ¬ ¶ Ÿ ¦ ¿ ñ ´ ¦ ÒÅÌ ì µ Ø¡ £ Á÷ Ë®¶ « Î ÷ á ª · · Ö£ ¬
ÓÄÖÝÌ ö µ ݾÉÀ´ Î Å¡ £ Èô Î ª Ï ò ± ± Çý Æ£ Âí £ ¬ ɽËƺ ®¿ ÕÈû ËÆÔÆ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 173 ·


¾í 333_14¡ ¾Î ÚÌ ä Çú Ôù ÕÅÆÀÊ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¿ ÉÁ¯ Ñî Ò¶ ¸ ´ Ñî » ¨ £ ¬ Ñ©¾» ÑÌ Éî ± Ì Óñ ¼Ò¡ £ Î ÚÆܲ » ¶ ¨ Ö¦ Ì õ Èõ £ ¬

³ ÇÍ · Ò¹ ° ë Éù ÑÆÑÆ¡ £ ¸ ¡ ƼÁ÷ µ ´ ÃÅÇ° Ë®£ ¬ ÈÎ ÁIܽÈØĪ ¶ é ɳ ¡ £


¾í 333_15¡ ¾¶ ËÎ ç ÈÕ· ü ÃÉÄÚÊÌ ´ Í ³ ¿ · þ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

² ÊÂÆÏ ËÈÔÀö £ ¬ Áè · ç ¾í ¸ ´ ¿ ª ¡ £ · ½Ó¦ Î å ÈÕÖÁ£ ¬ Ó¦ × Ô¾ÅÌ ì À´ ¡ £

ÔÚó ÓÇå ¹ â · ¢ £ ¬ µ ± Ðù Êî Æø » Ø¡ £ Ò£ Öª ¼° ʱ ½Ú£ ¬ µ ¶ ³ ß » ð ÔÆ´ ß ¡ £


¾í 333_16¡ ¾º ú ¼§ ´ Ê¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

å û ÑÞ ÕÕ½- Í · £ ¬ ´ º · ç º ÿ Í Áô ¡ £ µ ± Ûä Öª æª ¹ ß £ ¬ ËÍ ¾ÆÎ ª ÀÉÐß ¡ £

Ï ã ¶ É´ « ½¶ ÉÈ£ ¬ × ± ³ ÉÉÏ Öñ Â¥ ¡ £ Êý Ç®Á¯ ð ©Í ó £ ¬ · ÇÊDz » ÄÜÁô ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 174 ·


¾í 333_17¡ ¾´ º ÈÕÓÐÔù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

µ Ì Å¯ Áø Ë¿ б £ ¬ · ç ¹ â Êô л ¼Ò¡ £ Í í ÐÄÓ¦ Áµ Ë®£ ¬ ´ º º Þ ¶ ¨ Òò » ¨ ¡ £

² ½Ô¶ Á¯ · ¼² Ý£ ¬ ¹ é ³ Ù¼û ç ² Ï ¼¡ £ ÓÉÀ´ ¸ ÐÇé ˼£ ¬ ¶ À× ÔÏ § Äê » ª ¡ £


¾í 333_18¡ ¾Ï å Ñô ÀÖ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ï ÐËæÉÙÄê È¥ £ ¬ ÊÔÉÏ ´ ó µ Ì ÓÎ ¡ £ » - ½ÇÆÜÎ ÚÆð £ ¬ Çå Ï Ò¹ ý ¿ Í ³ î ¡ £

± ®³ Á³ þ ɽʯ £ ¬ Öé ³ ¹ º º ½- Çï ¡ £ ´ ¦ ´ ¦ · ç Çé º ã ¬ ¬ ¼Ò¸ ü ÉÏ Â¥ ¡ £


¾í 333_19¡ ¾¹ ØɽÔ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

² Ôã ÁÙ¹ ʹ Ø£ ¬ Ì ö µ ÝÕÕÇï ɽ¡ £ Í ò Àï Æ½Î ß ¾² £ ¬ ¹ ³ ÇÂä Ò¶ Ï Ð¡ £

¶ Ũ ÆÜÑã Æð £ ¬ Ì ì Ô¶ Êù ± ø » ¹ ¡ £ ¸ ´ Ó³ Õ÷ Î ÷ ¸ ®£ ¬ ¹ â Éî × é Á· ¼ä ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 175 ·


¾í 333_20¡ ¾³ ¤ ³ ÇΠŵ Ñ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¹ ³ ǵ ÑÂú ÁÖ£ ¬ ¶ Ï Ðø ¹ ² ˪ Õè ¡ £ Ò¹ Ô½µ ǼÀá £ ¬ Çï · ç ÀÏ ½« ÐÄ¡ £

¾² ¹ ý º ®Àݱ é £ ¬ ° µ Èë ¹ ʹ ØÉî ¡ £ ã ° â ê ÷ » ¨ Âä £ ¬ ɽ´ ¨ ² » ¿ ÉÑ° ¡ £


¾í 333_21¡ ¾´ º Í í ¶ « ¹ é Áô Ôù Àî ¹ ¦ ² Ü¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

· ¼Ì ï á ª · б £ ¬ Âö Âö Ï § Äê » ª ¡ £ ÔÆ· Çà Ë¿ Æï £ ¬ Ï ã º ¬ ´ ä ŽÒ³ µ ¡ £

¸ è Éù ÈÔ¸ ô Ë®£ ¬ × í É« Î ´ ÇÖ» ¨ ¡ £ Î ¨ Óл ³ Ï ç ¿ Í £ ¬ ¶ « · ÉÏ ÛÊï Ñ» ¡ £


¾í 333_22¡ ¾ËÍ Òó Ô± Í â ʹ ± ± Þ ¬ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¶ þ Ðù ½« Óê ¶ £ ¬ Í ò Àï Èë ÑÌ É³ ¡ £ º Í Æø Éú Öй ú £ ¬ Þ ¹ · ç Êô Í â ¼Ò¡ £

Èû « ËæÑã Ó° £ ¬ ¹ ØÁø · ÷ Í Õ» ¨ ¡ £ Ŭ Á¦ » ÆÔƱ ± £ ¬ Ï É² ÜÓÐï ô ³ µ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 176 ·


¾í 333_23¡ ¾ËÍ Ðí ÊÌ Óù ³ ä ÔÆÄÏ ° § ² á ʹ Åй Ù¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Í ò Àï ÓÀ² ý ³ Ç£ ¬ Í þ ÒÇ· î Ê¥ Ã÷ ¡ £ ± ù ÐÄÕÎ ½- Àä £ ¬ ˪ Ï ÜÂ©Ì ì Çç ¡ £

» ÄÍ â ¿ ª Í ¤ º ò £ ¬ ÔÆÄÏ ½µ ì · ì º ¡ £ Ëû ʱ ¹ ¦ × ÔÐí £ ¬ ¾ø Óò × ª ° § ÈÙ¡ £


¾í 333_24¡ ¾Çï ÈÕÌ â ³ Â× ÚÈå ÆÔÍ ¤ £ ¬ Æà È» ¸ оɡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ôø Ëæº Î Ë®² ¿ £ ¬ ´ ý Ô¶ « Í ¤ ËÞ ¡ £ ½ñ ÈÕÖØƾÀ¸ £ ¬ Çå · ç ¿ ÕÔÚÖñ ¡ £

Ç° ɽÒÀ¾É± Ì £ ¬ Ï Ð² ݾ- Çï ÂÌ ¡ £ ʱ Î ï · ½Í ð È» £ ¬ Öë Ë¿ Ò» º Î ËÙ¡ £


¾í 333_25¡ ¾º Í Ö£ ÉÙʦ Ï à ¹ « Ì â ´ ȶ ÷ ËÂì ø Ôº ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¾É˳ ¤ Í ©Ëï £ ¬ ³ ¯ Ì ì ÊÇÊ¥ ¶ ÷ ¡ £ л ¹ « Ê« ¸ ü ÀÏ £ ¬ Ï ô ¸ µ µ À· ½× ð ¡ £

° × · ¨ Öª Éî µ ã ¬ ² ÔÉú Òª ÖØÂÛ¡ £ Èô Î ª ½« ´ ËÍ û £ ¬ Ðĵ ØÏ ò ¿ ÕÃÅ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 177 ·


¾í 333_26¡ ¾Í ¬ ÕÔУ Êé Ì â ÆÕ¾ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¶ « ß ß ´ ¦ Ì ì £ ¬ Ò» Í û ¼¸ ÓÆÈ» ¡ £ ° × À˹ ý ³ ÇÏ Â£ ¬ Çà ɽÂú ËÂÇ° ¡ £

³ ¾¹ â · Öæä µ À£ ¬ á ° É« µ ½ÈËÑÌ ¡ £ Æø Ï ó Ðë Î Ä× Ö£ ¬ · ê ¾ý ´ ó ÑÅƪ ¡ £


¾í 333_27¡ ¾´ º ÈÕÓë Áõ ÆÀʹ ý ¹ ÊÖ¤ ÉÏ ÈËÔº ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ôø ¹ ² Áõ × ÉÒé £ ¬ Í ¬ ʱ ʵ ÀÁÖ¡ £ Óë ¾ý · ½ÑÚÀá £ ¬ À´ ¿ Í ÊÇÖª ÐÄ¡ £

½× Ñ©Áè ´ º » ý £ ¬ ÖÓÑÌ Ï ò Ï ¦ Éî ¡ £ ÒÀÈ» ¾ÉÍ ¯ × Ó£ ¬ Ï à ËÍ ³ ö » ¨ Òõ ¡ £


¾í 333_28¡ ¾´ º Ñ©Ì â ÐËÉÆ˹ ã Ðû ÉÏ ÈËÖñ Ôº ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ð ¨ ½à Çà Á« ¿ Í £ ¬ · ÙÏ ã ¶ ÔÑ©³ ¯ ¡ £ Öñ ÄÚ´ ß ä ÀÁ¤ £ ¬ » ¨ Óê ÈÃÆ®ï u¡ £

´ ¥ ʯ º Í ÔÆ» ý £ ¬ ÝÓ³ Ø· ÷ Ë®Ï û ¡ £ Ö» Ó¦ ½« ÈÕÔ£ ¬ ÑÕÉ« ² » Ï à ÈÄ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 178 ·


¾í 333_29¡ ¾Çå Ã÷ ÈÕº ó Í Áì ô ËÍ Ì ï ³ ¹ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Çå Ã÷ ǧ Í ò ¼Ò£ ¬ ´ ¦ ´ ¦ ÊÇÄê » ª ¡ £ ÓÜÁø · ¼³ ½» ð £ ¬ Î à Í ©½ñ ÈÕ» ¨ ¡ £

¼Àì ô ½á ÔÆç ² £ ¬ ÓÎ Ä° Óµ Ï ã ³ µ ¡ £ ã ° â ê Ì ï ÀÉÈ¥ £ ¬ Ô- » ØÑÌ Ê÷ б ¡ £


¾í 333_30¡ ¾³ ê Áî º ü Ô± Í â Ö± Ò¹ Êé » ³ ¼û ¼Ä¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

» ¨ Ö¦ ů Óû Êæ£ ¬ · ÛÊð Ò¹ · ½³ õ ¡ £ ÊÀÖ° Í Æ´ « Ê¢ £ ¬ ´ º ÐÌ ÊǼõ Óà ¡ £

Ü¿ Ï ã ÄÜ» ¤ × Ö£ ¬ Ǧ è ý ÉƳ ÊÊé ¡ £ ´ ˵ Ø´ ÓÍ · ° × £ ¬ ¾- Äê Í û ï ô ³ µ ¡ £


¾í 333_31¡ ¾Ì â ± í ÕÉÈý ´ ó · ò Êé Õ« ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ê¢ ¸ ®× ÔÁ« » ¨ £ ¬ Ⱥ ¹ « ÊÇËê » ª ¡ £ À¼× ËÕÉÈËÆÔ£ ¬ ËÉÉ« ´ ó · ò ¼Ò¡ £

ËØ¾í ¶ ÑÑþ Ï ¯ £ ¬ Öì Ï ÒÓ³ ç - É´ ¡ £ Ê« Ì â Èý ° ÙÊ× £ ¬ ¸ ß ÔÏ ÕÕ´ º Ï ¼¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 179 ·


¾í 333_32¡ ¾´ º ÈÕËÍ Éò ÔÞ ¸ ®¹ é ä ± Ñô ê î Êå ¸ ¸ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ä ± Ñô Èî Ï Ì Õ¬ £ ¬ ¾ÅÅÉÖñ ÁÖÇ° ¡ £ » ¨ Óì ¸ ß Èç ÀË£ ¬ ÔÆ· å Ô¶ ËÆÌ ì ¡ £

½- Éù ÔÚÄÏ Ï ï £ ¬ º £ Æø Èë ¶ « Ì ï ¡ £ ² Å× Ó½ñ ³ ¯ È¥ £ ¬ · ç Ì Î Ë¼Ãì È» ¡ £


¾í 333_33¡ ¾Óë Àî Î ÄÖÙÐã ² ÅÍ ¬ ¸ ³ · º ¾Æ» ¨ Ê« ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Èô µ À´ º Î Þ Àµ £ ¬ · É» ¨ º Ï Öð · ç ¡ £ ÇÉÖª ÈËÒâ Àï £ ¬ ½â Èë ¾Æ± - ÖС £

Ï ã ʪ ʤ º ¬ ¶ £ ¬ ¹ â Ò¡ ËÆ· º ¿ Õ¡ £ Çë ¾ý » ØÊ× ¿ ´ £ ¬ ¼¸ Ƭ Î è · ¼´ Ô¡ £


¾í 333_34¡ ¾µ ÇÄþ Öݳ ÇÂ¥ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ËÎ Óñ ± ¾± ¯ Çï £ ¬ ½ñ ³ ¯ ¸ ü ÉÏ Â¥ ¡ £ Çå ² ¨ ³ ÇÏ ÂÈ¥ £ ¬ ´ ËÒâ ÖØÓÆÓÆ¡ £

Í í ¾ÕÁÙ± - ˼£ ¬ º ®É½Âú ¿ ¤ ³ î ¡ £ ¹ ʹ Ø· ÇÄÚµ Ø£ ¬ Ò» Î ª º º ¼ÒÐß ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 180 ·


¾í 333_35¡ ¾Í ¬ Ѧ ÊÌ Óù µ ÇÀè Ñô Ï ØÂ¥ Ì ÷ » ƺ Ó¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Òм÷ í § Á÷ Ä¿ £ ¬ ¸ ß ³ ÇÁÙ´ ó ´ ¨ ¡ £ ¾Å» Øæú ° × ÀË£ ¬ Ò» ° ë ÔÚÇà Ì ì ¡ £

Æø Ëà Çç ¿ ÕÍ â £ ¬ ¹ â · - Ï þ ÈÕ± ß ¡ £ ¿ ª ½ó Öµ ¼Ñ¾° £ ¬ » ³ ± § ¸ ü ÓÆÈ» ¡ £


¾í 333_36¡ ¾º Í È¨ Ï à ¹ « ÄÏ Ô° Ï ÐÉæ¼Ä¹ ã Ðû ÉÏ ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

º ÆÆø ± § Ì ì º Í £ ¬ Ï ÐÔ° Ôؾƹ ý ¡ £ ² ½Òò Çï ¾° ¿ õ £ ¬ ÐÄÏ ò Í í Ôƶ à ¡ £

´ ä Óñ ˼» Ø· ï £ ¬ Ðþ Öé ¿ Ï ÔÚ¶ ì ¡ £ Î Êʦ µ Ǽ¸ µ Ø£ ¬ ¿ ÕÐÔÄÎ Ê« º Î ¡ £


¾í 333_37¡ ¾¹ ©· î ¶ ¨ · ¨ ʦ ¹ é ° ² ÄÏ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¹ ÊÏ ç ÄÏ Ô½Í â £ ¬ Í ò Àï ° × ÔÆ· å ¡ £ ¾- ÂÛ´ ÇÌ ì È¥ £ ¬ Ï ã » ¨ Èë º £ · ê ¡ £

ð ØÌ Î Çå è ó ³ ¹ £ ¬ ò × ¸ ó » ¯ ³ ÇÖØ¡ £ Ðĵ ½³ ¤ ° ² Ä° £ ¬ ½» Öݺ ó Ò¹ ÖÓ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 181 ·


¾í 333_38¡ ¾³ ØÉÏ Öñ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ò» ´ Ôæ¿ ¾ê É« £ ¬ ËÄÃæÇå Àä ² ¨ ¡ £ Æø Èó Í í ÑÌ ÖØ£ ¬ ¹ â Ï ÐÇï ¶ ¶ à ¡ £
´ ä ó Þ Èë Êè Áø £ ¬ Çå Ó° · ÷ Ô² º É¡ £ Ëê ê Ì ÀÅ« \ʵ £ ¬ ÐÄÆÚÓз ï ¹ ý ¡ £


¾í 333_39¡ ¾³ ¤ ° ² ´ º ÓÎ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

· ï ³ Ç´ º ± ¨ Çú ½- Í · £ ¬ ÉÏ ¿ Í Äê Äê ÊÇʤ ÓÎ ¡ £ ÈÕů ÔÆɽµ ± ¹ ã Ä° £ ¬
Ì ì Çå Ë¿ ¹ ÜÔÚ¸ ß Â¥ ¡ £ Ü× ´ ÐÊ÷ É« · ÖÏ É¸ ó £ ¬ ç Î ç ¿ » ¨ Ï ã · º Óù ¹ µ ¡ £
¹ ð ± ÚÖì ÃÅÐÂÛ¡ µ Ú£ ¬ º º ¼Ò¶ ÷ Ôó Î Êà Ÿº î ¡ £


¾í 333_40¡ ¾ËÍ ¶ ¨ · ¨ ʦ ¹ é Êñ £ ¬ · ¨ ʦ ¼´ º ì Â¥ Ôº ¹ ©· î ¹ ã Ðû ÉÏ ÈËÐÖ
µ Ü¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

· ï ³ dz õ ÈÕÕÕº ì Â¥ £ ¬ ½û ˹ « Çä ʶ » ÝÐÝ¡ £ Ê« Òý é ¦ » ª Õ´ Ò» Óê £ ¬
¾- · Ö± ´ Ò¶ Ï ò Ë« Á÷ ¡ £ ¹ ÂÔ³ ѧ ¶ ¨ Ç° É½Ï ¦ £ ¬ Ô¶ Ñã ÉËÀë ¼¸ µ ØÇï ¡ £
¿ ÕÐÔ± Ì ÔÆÎ Þ ´ ¦ Ëù £ ¬ Ô¼¹ « Ôø Ðí Øß Ï ª ÓÎ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 182 ·


¾í 333_41¡ ¾Ôç ³ ¯ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÖÓÉù Çå ½û ² ÅÓ¦ ³ ¹ £ ¬ ©± ¨ Ï Éã ÇÙ² ÒÑ¿ ª ¡ £ Ë« ã Ú± ¡ ÑÌ Áý ÝÕÝÌ £ ¬
¾Å³ ɳ õ ÈÕÕÕÅî À³ ¡ £ ³ ¯ ʱ µ « Ï ò µ ¤ ܯ ° Ý£ ¬ ÕÌ Ï Â· ½´ Ó± Ì µ î » Ø¡ £
Ê¥ µ Àå ÐÒ£ ¸ ü º Πʣ ¬ Ô¸ ½« ° Í Çú ÔÞ ¿ µ ÔÕ¡ £


¾í 333_42¡ ¾Ôù ÕŽ« ¾ü ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¹ ØÎ ÷ Öî ½« Ò¾Èݹ â £ ¬ ¶ ÀÁ¢ Óª ÃŽ£ ÓÐ˪ ¡ £ Öª ° ®Â³ Á¬ ¹ é º £ ÉÏ £ ¬
¿ Ï Áî Í õ ô å ÔÚƵ Ñô ¡ £ Ì ì Çç º ì Öĵ ± ɽÂú £ ¬ ÈÕĺ Çå ó ÕÈë Èû ³ ¤ ¡ £
Äê ÉÙ¹ ¦ ¸ ß ÈË× î Ï Û£ ¬ º º ¼ÒÌ ³ Ê÷ Ô² Ô² Ô¡ £


¾í 333_43¡ ¾º Í º î ´ ó · ò Çï Ô- ɽ¹ ÛÕ÷ ÈË» Ø¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Á½º ÓÕ½° ÕÍ ò · ½Çå £ ¬ Ô- ÉÏ ¾ü » Øʶ ¾ÉÓª ¡ £ Á¢ Âí Í û ÔÆÇï Èû ¾² £ ¬
Éä µ ñ ÁÙË®Í í Ì ì Çç ¡ £ Êù Ï Ð² ¿ Î é · Öá ª · £ ¬ µ ØÔ¶ ¼ÒÏ ç ¼Äì · ì º ¡ £
Ê¥ ´ ú Ö¹ ¸ ê × ÊÃí ÂÔ£ ¬ Öî º î ² » ¸ ´ ¸ ü ³ ¤ Õ÷ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 183 ·


¾í 333_44¡ ¾ËÍ È˹ ý Î ÀÖÝ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Òä Î ô Õ÷ ÄÏ ¸ ®ÄÚÓÎ £ ¬ ¾ý ¼Ò¶ « é x× î ÑÍ Áô ¡ £ × Ýº á Áª ¾ä ³ ¤ ÇÖÏ þ £ ¬
´ Î µ Ú¿ ´ » ¨ Ö± µ ½Çï ¡ £ Â۾ɾٱ - Ï ÈÏ ÂÀá £ ¬ ÉËÀë ÁÙË®¸ ü µ ÇÂ¥ ¡ £
Ï à ˼ǰ · ¼¸ » ØÊ× £ ¬ Âú ÑÛÇà ɽ¹ ý Î ÀÖÝ¡ £


¾í 333_45¡ ¾¼ÄÖÐÊé Í ¬ Äê Éá ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Çç Ã÷ × Ï ¸ ó × î ¸ ß · å £ ¬ Ï ÉÒ´ ¿ ª Á± · ¶ Ñå Áú ¡ £ Î å É« Ì ì Êé ´ Ê» ÀÀã ¬
¾Å» ª ´ º µ î Óï ´ ÓÈÝ¡ £ ² ʺ ÁÓ¦ Ⱦ¯ ÑÌ Ï ¸ £ ¬ Çå « ˜ ÈÔº ¬ Óñ ©ÖØ¡ £
¶ þ Ê®Äê Ç° Í ¬ ÈÕÏ ² £ ¬ ± Ì Ï ö º Π· µ ÃÏ à · ê ¡ £


¾í 333_46¡ ¾³ ê ÓÚæâ Âí ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ç ² Ä° ³ ¾Ï ã Êï É« · Ö£ ¬ ± Ì É½Èç » - ÓÖ· ê ¾ý ¡ £ ò Ô² ØÇï ÔÂÒ» Ƭ Ë®£ ¬
æ÷ Ëø Çç ¿ Õǧ ³ ß ÔÆ¡ £ ÆÝÀï ¾ÉÖª º Î æâ Âí £ ¬ Ê« ¼Ò½ñ µ ñ « ² Î ¾ü ¡ £
Ñô º Í ± ¾ÊÇÑÌ Ï ö Çú £ ¬ Ðë Ï ò » ¨ ¼ä ´ Î µ ÚÎ Å¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 184 ·

· ¼Ê± ± Ì Âä ÐÄÓ¦ ¶ Ï £ ¬ ½ñ ÈÕÇå ´ Êʲ » Í ¬ ¡ £ Ñþ ² ÝÇï ² ÐÏ ÉÆÔÔÚ£ ¬
² ÊÔÆÌ ì Ô¶ · ï Â¥ ¿ Õ¡ £ Çç » ¨ ů ËÍ ½ð î ¿ Ó° £ ¬ Á¹ Ò¶ º ®Éú Óñ ô ¡ · ç ¡ £
³ ¤ µ ÃÎ ÅÊ« » ¶ × Ô× ã £ ¬ » á ¿ ´ ´ º ¶ ʪ À¼´ Ô¡ £


¾í 333_47¡ ¾½« ¹ é ¶ « ¶ ¼¼ÄÁî º ü Éá ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÂÌ Ñî º ì ÐÓÂú ³ Ç´ º £ ¬ Ò» Æï ÓÆÓÆÍ ò ¾®³ ¾¡ £ á ª · Î ´ ¹ ؽñ ÈÕÊ£ ¬
· ç ¹ â Óû × í ³ ¤ Äê ÈË¡ £ Ï Ð¹ ý ç ² Ä° Ñ° ¸ ß Ë£ ¬ Ç¿ ¶ ÔÖì ÃÅÚ˽ü ³ ¼¡ £
¶ à ² ¡ Í í À´ » ¹ Óв ß £ ¬ ö ÃÑô ɽɫ ¾ÉÏ à Ç× ¡ £


¾í 333_48¡ ¾¼Ä½- ÖÝ° × Ë¾Âí ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

½- ÖÝ˾Âí ƽ° ² · ñ £ ¬ » ÝÔ¶ ¶ « ÁÖ× ¡ µ ÃÎ Þ ¡ £ ä ÔÆÖÔø Î ÅËÆÒ´ ø £ ¬
®· å ¼û ˵ ʤ Ï ã ¯ ¡ £ Ì â Ê« Ëê ê Ì Àë º è ¶ Ï £ ¬ Í û ã ÚÌ ì Ò£ ² ¡ º × ¹ ¡ £
Ī á ¾ÐÇ£ Óê » ¨ Éç £ ¬ Çà ÔÆÒÀ¾ÉÊÇÇ° Í ¾¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 185 ·

¾í 333 49¡ ¾Ñ¦ ˾¿ Õ× ÔÇà Öݹ é ³ ¯ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì ì ¾ì ¾ý ³ ¾ÃÔÚ¶ « £ ¬ ¹ é ³ ¯ ÈË¿ ´ ´ ó ˾¿ Õ¡ £ » ƺ Ó° ¶ ÅÏ ³ ¤ Î Þ Ê£ ¬
² × º £ ¶ « ± ß ¶ ÀÓй ¦ ¡ £ Òѱ ä Î · Í ¾³ ÉÑÅË× £ ¬ ÈÔ¹ ý ¾ÉÀï Ò¾Çï · ç ¡ £
Ò» ÃÅÀÛÒ¶ Áè ÑÌ ¸ ó £ ¬ ´ Î µ ÚÒÇÐÎ º º ÉÏ ¹ « ¡ £


¾ í333_50¡ ¾ËÍ ÕÂТ ± ê У Êé ¹ é º ¼ÖÝÒò ¼Ä° × Éá ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ôø ¹ ý Áé Òþ ½- ± ß Ë£ ¬ ¶ ÀËÞ ¶ « Â¥ ¿ ´ º £ ÃÅ¡ £ ³ ± É« Òø º ÓÆÌ ± Ì Âä £ ¬
ÈÕ¹ â ½ð Öù ³ ö º ì Åè ¡ £ ² » · Á¹ « ÊÂ× Ê¸ ß Î Ô£ ¬ Î Þ Ï Þ Ê« Çé Òª Ï ¸ ÂÛ¡ £
Èô · ÿ ¤ ÈËÐì Èæ× Ó£ ¬ Ó¦ Ðë Æï Âí µ ½É³ ´ å ¡ £


¾í 333_51¡ ¾Êö ¾É¼Í Ñ« ¼ÄÌ « Ô- Àî ¹ â ÑÕÊÌ Öж þ Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Óñ Èû º ¬ Æà ¼û Ñã ÐУ ¬ ± ± Ô« ÐÂÚ¯ ° ÝÁú æø ¡ £ µ ÜÐÖ¼ä ÊÀÕæ· É½« £ ¬
õ ù » ¢ ¹ é ʱ Ëƹ ÊÏ ç ¡ £ ¹ ĽÇÒò · ç Ʈ˷ Æø £ ¬ ì º Æì Ó³ Ë®· ¢ Çï ¹ â ¡ £
º ÓÔ´ ÊÕµ ØÐÄÓÌ × ³ £ ¬ Ц Ï ò Ì ì Î ÷ Í ò Àï ˪ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 186 ·

ÒÐÌ ì ³ ¤ ½£ ½ØÔƹ £ ¬ ± ¨ ¹ ú × Ýº á ¼û ÕÉ· ò ¡ £ Î å Ôص ÇÌ ³ ÕæÔ× Ï à £ ¬
Æß ÖØ· Öã Í Õý Ë¾Í ½¡ £ Ôø Î Å× ª սƽ¼á ¿ Ü£ ¬ ¹ ² ˵ Ì â Ê« ѹ ¸ ¯ Èå ¡ £
ÁÏ µ ÐÖª » ú ÔÚ· ½´ ç £ ¬ ² » ÀÍ ÐÄÁ¦ ½² Òõ · û ¡ £


¾í 333_52¡ ¾³ ê ¬ Ô± Í â ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

л ¸ µ ì º Æì ¿ ØÉÏ ÓÎ £ ¬ ¬ ÀÉé × ÙÞ ½è Ç° ³ ï ¡ £ Ë´ ³ Ç· ç Í ÁÁÙÇå Ãí £ ¬
Î º ¹ ú ɽ´ ¨ ÔÚ° × Â¥ ¡ £ ÔÆ˵ ± ʱ ½Ó¸ ß ² ½£ ¬ Ë®Í ¤ ½ñ ÈÕÓÖÍ ¬ ÓÎ ¡ £
Âú ó ۾ɸ ®ó Ï ¸ è ÔÚ£ ¬ ¶ ÀÓÐÑò ê ¼× î Àá Á÷ ¡ £


¾í 333_53¡ ¾¹ ÅÒâ Ôù Í õ ³ £ ÊÌ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ðå » § É´ ´ ° ± ± Àï Éî £ ¬ Ï ã · ç ° µ ¶ ¯ · ï » Ëô ¢ ¡ £ × é ¼r³ £ ÔÚ¼ÑÈËÊÖ¡ £
µ ¶ ³ ß ¿ ÕÒ¡ º ®Å®ÐÄ¡ £ Óû ѧ Æë Ú©Öð Ôƹ Ü£ ¬ » ¹ ˼³ þ Á· · ÷ ˪ Õè ¡ £
¶ « ¼ÒÉÙ¸ ¾µ ± » ú Ö¯ £ ¬ Ó¦ Äî Î Þ ÒÂÑ©Âú ÁÖ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 187 ·


¾í 333_54¡ ¾ËÍ Åá ÖÐØ©³ ö ʹ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ò» Çå » ´ µ é ¼Ù³ ¯ ¸ Ù£ ¬ ½ð Ó¡ ³ õ Ó- Ï ¸ Áø » Æ¡ £ ´ Çã ÚÌ ì Í þ º Í Óê ¶ £ ¬
³ ö ¹ Ø´ º É« ± Ü· ç ˪ ¡ £ Áú è º º Î ± س ÂÈý ÂÔ£ ¬ » ¢ ÂÃÓÉÀ´ Ëà Í ò · ½¡ £
Ðû ÚÍ Éú Áé ÕæÖØÈÎ £ ¬ » ØÐù Ó¦ Î Êʯ Çþ ÀÉ¡ £


¾í 333_55¡ ¾ËÍ ç - Öݬ ʹ ¾ý ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ó¦ ½« Çå ¾» ½á ÐÄÆÚ£ ¬ ÓÖ¹ ² Ñô º Í µ ½¿ ¤ ʱ ¡ £ ç - ÀÏ Î ÊÄê Ðë Ëã × Ö£ ¬
â × ¹ « · ê ÔÂÒª Ì â Ê« ¡ £ Öì À¸ Ì ö µ ÝÒò ¸ ß Ê¤ £ ¬ · Ûܦ Çå Ã÷ Óû Ï Â³ Ù¡ £
Ëû ÈÕÕ÷ » ¹ × ÷ ÁØÓê £ ¬ ² » Ðë Çó Èü ¾´ Í ¤ ì ô ¡ £


¾í 333_56¡ ¾Ôù Àî ¸ µ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Öª Òò ¹ « Í û ÑÚÄÜΠģ ¬ Êļ¤ Ã÷ ³ Ï ÔÚÖ¾ý ¡ £ Ôø ° ÕË« ì º Õ° ° × ÈÕ£ ¬
ÓÌ ½« Ò» ½£ Ðí » ÆÔÆ¡ £ Ò¡ ´ ° Öñ É« Áô É®Óï £ ¬ Èë Ôº ËÉÉù ¹ ² º × Î Å£ ¬
Ī ± » ´ ËÐÄÉú Í í ¼Æ£ ¬ Õò ÄÏ ÈËÒä ¶ Ž« ¾ü ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 188 ·


¾í 333_57¡ ¾ÉÏ Åá ÖÐØ©¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Æß Äê Î ÷ Ò´ º ë Ì ÀÚ¾£ ¬ Èý ½Ý¶ « Ì Ã× Üº º ¿ Æ¡ £ Õþ Òý · ç ˪ ³ ÉÎ ï É« £ ¬
Óï » ØÌ ì µ ص ½Ñô º Í ¡ £ Çå Í þ ¸ ü Öú ³ ¯ ¶ ËÖØ£ ¬ Ê¥ Ôó Ôø Ëæ± ÊÏ Â¶ à ¡ £
Ó¦ Ц ° × Ðë Ñï Ö´ ê ª £ ¬ ¿ ÉÁ¯ ´ º ÈÕÀÏ Èç º Î ¡ £


¾í 333_58¡ ¾º Í ÈËÓë ÈË· Ö» Ý´ Í ± ù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì ì Ë®² ØÀ´ Óñ ¶ é ¿ Õ£ ¬ Ï È° ä ÃÜÊ𠼸 ÈËÍ ¬ ¡ £ Ó³ ÅÌ ð ¨ ½à · Ç× ÊÔ£ ¬
Åû ÉÈÇå Á¹ ² » ÔÚ· ç ¡ £ Ó¨ ÖÊ· ½´ ÓÂÚ¸ ó ÄÚ£ ¬ Äý » Ô¸ ü Ï ò » - Ì ÃÖС £
Àö ´ ÊÕä ê ÜÄÑË« ÓУ ¬ Ì ö µ ݽð Óß µ î ½Ç¶ « ¡ £


¾í 333_59¡ ¾¹ Û´ ò Çò ÓÐ× ÷ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ç× É¨ Çò ³ ¡ Èç í Æƽ£ ¬ Áú æø Öè Âí Ï þ ¹ â Çç ¡ £ Èë ÃÅ° Ù° ÝÕ° ÐÛÊÆ£ ¬
¶ ¯ µ ØÈý ¾ü ³ ª º ÃÉù ¡ £ Óñ ÀÕ» Øʱ Õ´ ³ à º ¹ £ ¬ » ¨ ò i· Ö´ ¦ · ÷ º ì Ó§ ¡ £
Óû Áî Ëĺ £ · ÕÑÌ ¾² £ ¬ Õȵ × Ï Ë³ ¾² » ¸ ÒÉú ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 189 ·


¾í 333_60¡ ¾Ôç ´ º ¼´ ʳ ÊÁõ Ô± Í â ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ã÷ ³ ¯ Çç ů ¼´ Ï à Ëæ£ ¬ ¿ Ï ÐÅ´ º ¹ â ± » Óê ÆÛ¡ £ ÇÒÈÎ Î ÄÊé ¶ Ñ° ¸ ÉÏ £ ¬
Ãâ Áî ± - ¾Æ¸ º » ¨ ʱ ¡ £ Âí Ì ã ¾- Àú Ðë Ó¦ ± é £ ¬ ݺ Óï ¶ £ ß Ì Òѹ Ö³ Ù¡ £
¸ ü ´ ý ÔÓ· ¼³ ÉÑÞ ½õ £ ¬ Úþ ÖÐÕù ³ ª ÖÙÐû Ê« ¡ £


¾í 333_61¡ ¾ËÍ Ë¾Í ½Í ¯ × Ó¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î À¶ à ¾ý × Ó³ ¶ à Èå £ ¬ Æß Ëê Î ÅÌ ì Ц Î è ö § ¡ £ ¹ â ² Ê´ º · ç ³ õ × ª Þ ¥ £ ¬
ÐÔÁé Çï Ë®² » ² ØÖé ¡ £ Á½¾- ÔÚ¿ ÚÖª Ãû С £ ¬ ° Ù° Ý´ ¹ ÷ ØÙ÷ Æø Êâ ¡ £
¿ ö ¸ ´ Ôª º î ì º ¶ û ÉÆ£ ¬ ¹ ð ÁÖÖ¦ ÉÏ µ Ãû g³ û ¡ £


¾í 333_62¡ ¾¼ÄÕÑÓ¦ Í õ Ø©¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î ä » ʽð é û Õ· Ï ã ³ ¾£ ¬ ÿ Ëê ³ ¯ Ôª ¼° ´ ˳ ½¡ £ ¹ â ¶ ¯ Ȫ Ðij õ Ô¡ ÈÕ£ ¬
Æø Õô ɽ¸ ¹ × Ü³ É´ º ¡ £ Ú©¸ è ÒÑÈë ÔÆÉØÇú £ ¬ ´ ʸ ³ · ½¹ é ÊÌ ´ Ó³ ¼¡ £
Èð ö ° ³ ¯ ³ ¯ ÓÌ Í û ÐÒ£ ¬ Ì ì ½Ì ³ à Ï ØÓÐÊ« ÈË¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 190 ·


¾í 333_63¡ ¾³ ê ´ Þ ² ©Ê¿ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

× ÔÖª Í ç ÛŸ ü º Î ÄÜ£ ¬ Î ¨ ѧ µ ñ ³ æÃý ¼û ³ Æ¡ £ ³ ¤ ± » ÓÐÇé Ñû ³ ª º Í £ ¬
½ü À´ Î Þ Á¦ ¸ ü ì ó ³ Ð¡ £ Çà ËÉÊ÷ è ÂÈý ǧ º × £ ¬ ° × Óñ º ø ÖÐÒ» Ƭ ± ù ¡ £
½ñ ÈÕÎ ª ¾ý Êé ± ÚÓÒ£ ¬ ¹ ³ ÇĪ ÅÂÊÀÈËÔ÷ ¡ £


¾í 333_64¡ ¾³ ê Åá Éá È˼û ¼Ä¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ë- µ ÀÖØǨ ÊǾɰ à £ ¬ × Ô½« Ï ö º º ± ÈÏ ç ¹ Ø¡ £ ¶ þ å ú Â¥ Ï ÂÒËÁÙË®£ ¬
Î å ÀÏ ì ô Î ÷ º ÿ ´ ɽ¡ £ ÔÙÝÝÎ á ®ÐÄÒÑ× ã £ ¬ ÿ À´ ¹ « ¸ ®Â· ³ £ Ï Ð¡ £
Ê« Åã ÑÇÏ à Óâ Èý ¼Í £ ¬ ʯ ó ÓÑÌ Ï ¼² » ¹ ² ÅÊ¡ £


¾í 333_65¡ ¾º Í Áõ Ô± Í â Åã º « ÆÍ Éä Ò° Í ¤ ¹ « Ñç ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

º ÿ Í · ç Á÷ ç é è £ ô ¢ £ ¬ ÖØé ܸ ß Ä» Ï þ Éò Éò ¡ £ ç ² ó Û˪ ÖØì º Æì Âú £ ¬
Óñ ÕÊÌ ì Çå Ë¿ ¹ ÜÉù ¡ £ · ± Ï · Í ½¹ ý ³ Èå Ä¿ £ ¬ ÖÚ» ¶ · ½¼¯ º º ÀÉÐÄ¡ £
º ®ó ÕÒ» Çú ÑÏ ³ Çĺ £ ¬ ÔÆÆï Á¬ Ë» Ï ã Í â ÁÖ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 191 ·


¾í 333_66¡ ¾³ ê ´ Þ æâ Âí » ݼ㠰 ÙÕżæê ÝËÄÔÏ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

° ÙÕÅÔÆÑù ÂÒ» ¨ ¿ ª £ ¬ Æß × ÖÎ ÄÍ · ÑÞ ½õ » Ø¡ £ ¸ ¡ ± Ì ¿ Õ´ ÓÌ ì ÉÏ µ ã ¬
Òó º ì Ó¦ × ÔÈÕ± ß À´ ¡ £ Åõ ³ Ö¼ÛÖØÁè ÔÆÒ¶ £ ¬ · â ¹ ü Ï ã Éî Ц º £ Ì ¦ ¡ £
Âú ó æÇå ¹ â Ó¦ ÕÕÑÛ£ ¬ Óû Ì â · ² ÔÏ é ü Åá » Ø¡ £


¾í 333_67¡ ¾Ôù Ê· ¿ ª · â ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì ì µ Í » IJ ÝÊÄʦ Ì ³ £ ¬ µ Ë° ¬ ÐÄÖª Õ½µ Ø¿ í ¡ £ ¹ ĽÇå ÄÁÙ˪ Ò° Êï £ ¬
ì º Æì ¸ ß ¶ ÔÑ©· å º ®¡ £ Î å Óª Ï ò Ë®º ì ³ ¾Æð £ ¬ Ò» ½£ µ ± · ç ° × ÈÕ¿ ´ ¡ £
Ôø ´ Ó· ü ² ¨ Õ÷ ¾ø Óò £ ¬ í ÓÎ ÷ Þ ¬ ² ¿ ÇÓ½ð ° ° ¡ £


¾í 333_68¡ ¾· î ¼ÄÍ ¨ ÖÝÔª ¾ÅÊÌ Óù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

´ ó Ã÷ ¹ ¬ µ î Óô ² Ô² Ô£ ¬ × Ï ½û Áú Â¥ Ö± Êð Ï ã ¡ £ ¾ÅÄ° » ª Ðù Õù µ À· £ ¬
Ò» Ö¦ º ®Óñ ÈÎ ÑÌ Ëª ¡ £ Ðë Ì ý Èð Ñ©´ « ÐÄÓï £ ¬ Ī ± » Ì ä Ô³ Ðø Àá ÐС £
¹ ² ˵ Ê¥ ³ ¯ ÈÝÖ± Æø £ ¬ ÆÚ¾ý ÐÂËê · î ¶ ÷ ¹ â ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 192 ·


¾í 333_69¡ ¾Ôù » ë î ÒÖÐÔÊ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¹ « × Ó÷ ØÄê Ëĺ £ Πţ ¬ ³ ÇÄÏ ÊÌ ÁÔÑ©ë ƒ ë ƒ ¡ £ Âí ÅÌ ¿ õ Ò° Ï Ò¿ ª Ô£ ¬
Ñã Âä º ®Ô- ¼ý ÔÚÔÆ¡ £ Ôø Ï ò Ì ì Î ÷ ´ ©Â² Õó £ ¬ ¹ ß ÓÎ » ¨ Ï ÂÁì Èå Ⱥ ¡ £
Ò» Ö¦ Çí Ýà ³ ¯ ¹ â º ã ¬ ² Ê· þ ƮƮ´ Ó¹ Ú¾ü ¡ £


¾í 333_70¡ ¾ÖØËÍ º ú ´ ó · ò ¸ ° Õñ Î ä ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ï ò Äê ß ª ¹ ð Èå Éú Òµ £ ¬ ½ñ ÈÕ· Öéʥ Ö÷ ¶ ÷ ¡ £ ì º ì · ÈÔ½« ¹ ý Ï ç · £ ¬
Ðù ³ µ Õù ¿ ´ ³ ö ¶ ¼ÃÅ¡ £ È˼ä Î ÄÎ ä ÄÜË« ½Ý£ ¬ Ì ì Ï Â° ² Î £ ´ ý Ò» ÂÛ¡ £
² ¼» ÝÐû Í þ ´ ó · ò Ê£ ¬ ² » · ÁÊ« ˼Ðí ÇÙ× ð ¡ £


¾í 333_71¡ ¾ËÍ ³ ÂÅй Ù° Õ¾Ù¸ ° ½- Í â ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Á· ˼¶ à ʱ ± ù Ñ©Çå £ ¬ · ÷ ÒÂÎ Þ Óï ± ð Êé Éú ¡ £ Ī ½« ¼× ÒÒÎ ª Ç° ÀÛ£ ¬
² » · Ï ÑÌ Ï ö ÊÇ´ ËÐС £ ¶ ¨ ° ®º ì ÔÆȼ³ þ É« £ ¬ Ó¦ ¿ ´ ° × Óê ´ ò ½- Éù ¡ £
ÐÄÆÚÓñ ÕÊÇ× Ì ¨ Î » £ ¬ Î º ² ª Òò ¾ý ˵ ÐÕÃû ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 193 ·


¾í 333_72¡ ¾· î º Í Åá Ï à ¹ « ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Öñ ËÂÌ â Ãû Ò» ° ë ¿ Õ£ ¬ Ë¥ ÈÙÈý Ê®Æß ÈËÖС £ ÔÚÉú ± ¾Òª Çó Öª ¼º £ ¬
´ ¹ ÀÏ Ó¦ Á¯ Öµ Ï à ¹ « ¡ £ ¸ ÒÍ û Ûƺ Í » ؾÉÂÉ£ ¬ ÈÎ Ó¦ ʱ ½Úµ ½´ º · ç ¡ £
Èô Î ª Πʵ ò Ô² ÔÒâ £ ¬ Ôì » ¯ Î Þ ÑÔ× ÔÊǹ ¦ ¡ £


¾í 333_73¡ ¾º Í ´ ó · ò ± ß ´ º ³ ʳ ¤ ° ² Ç× ¹ Ê¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÑÏ ³ Ç´ µ µ Ñ˼º ®Ã· £ ¬ ¶ þ Ô± ù º ÓÒ» ° ë ¿ ª ¡ £ × Ï Ä° Ê« Çé ÒÀ¾ÉÔÚ£ ¬
º Úɽ¹ - Á¦ Î · ´ º À´ ¡ £ ÓÎ ÈËÇú ° ¶ ¿ ´ » ¨ · ¢ £ ¬ × ß Âí ƽɳ ÁÔÑ©» Ø¡ £
ì º ì · ³ ¯ Ì ì ² » Öª Í í £ ¬ ½« ÐǸ ß ´ ¦ ½ü Èý Ì ¨ ¡ £


¾í 333_74¡ ¾ÕÅÀÉÖж Î Ô± Í â ³ õ Ö± º ² ÁÖ± ¨ ¼Ä³ ¤ ¾ä ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Çï ¿ ÕÈç Á· Èð ÔÆÃ÷ £ ¬ Ì ì ÉÏ È˼ä Ī Πʳ Ì ¡ £ µ ¤ · ï ´ ÊÍ · ¹ ©¶ þ Ãî £ ¬
½ð ö ǵ î ½ÇÖ± Èý Çå ¡ £ · ½Õ° ± ± ¼« ÁÙÐÇÔ£ ¬ ÓÌ Ï ò ÄÏ ° à ÖÍ ÐÕÃû ¡ £
Æô Î Ö³ ¯ ³ ¯ Éî ½û Àï £ ¬ Ï ã ¯ ÑÌ Í â Êǹ « Çä ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 194 ·


¾í 333_75¡ ¾· î ³ ê ¶ ˹ « ´ º Ñ©¼û ¼Ä¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ôì » ¯ ¶ à Çé × ´ Î ï Ç× £ ¬ ¼ô » ¨ ÆÌ Óñ Í ò ÖØС £ Ï ÐÆ®ÉÏ Â· ³ Ê· á Ëê £ ¬
¿ ñ Î è ÖÐÍ ¥ ѧ × í ´ º ¡ £ ÐËÒݺ Î · ÁÑ° Øß ¿ Í £ ¬ ³ ª ¸ ß » ¹ ¿ Ï ¼Ä° Í ÈË¡ £
Ò£ Öª ¶ ÀÁ¢ Ö¥ À¼¸ ó £ ¬ Âú ÑÛÇå ¹ â ѹ Ë× ³ ¾¡ £


¾í 333_76¡ ¾Â¬ ÀÉÖа ÝÁê Óö Ñ©Ãɼû ÕÙÒò ¼Ä¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÄÏ ¹ ¬ ʹ Õß Óй â » Ô£ ¬ Óû ° ÝÖî Áê Èð Ñ©· É¡ £ Ì OÒ¶ ÒÑÐÞ Çà Óñ ¼ö £ ¬
Áø » ¨ ÈÔ· ÷ ³ à ³ µ Ò¡ £ Ó¦ Í ¬ ¹ È¿ ÚÑ° ´ º È¥ £ ¬ ¶ ¨ ËÆɽÒõ ´ ø Ô¹ é ¡ £
º ®Àä ³ ö ½¼ÓÌ Î ´ µ ã ¬ Ï Û¹ « ½« Ê¿ ´ · ¼· Æ¡ £


¾í 333_77¡ ¾¶ ¬ Ò¹ Åã Çð ÊÌ Óù Ï È± ² Ì ý ´ Þ Ð£ Êé µ ¯ ÇÙ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ñ©Âú ÖÐÍ ¥ ÔÂÓ³ ÁÖ£ ¬ л ¼ÒÓÄÉÍ ÔÚÑþ ÇÙ¡ £ ³ þ å ú ² ¨ ÀËÌ ì ÄÏ Ô¶ £ ¬
² Ì Å®ÑÌ É³ Ä®± ± Éî ¡ £ ¹ ËÅÎ º Î Ôø Òò Î ó Çú £ ¬ Òó ÇÚÖÕÊǸ ÐÖª Òô ¡ £
Èô ½« Ñŵ ÷ ¿ ª Ê« ÐË£ ¬ Î ´ µ ÖÇð ³ ÙÒ» Ƭ ÐÄ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 195 ·


¾í 333_78¡ ¾Ôª ÈÕº ¬ Ôª µ î Ï ÂÁ¢ ÕÌ µ ¤ · ï Â¥ ÃÅÏ ÂÐû Éâ Ï à ¹ « ³ ƺ ض þ
Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì ì ´ ¹ Ì ¨ Ò« ɨ ™Ùǹ £ ¬ ÊÙÏ × Ï ã É½× £ Ê¥ Ã÷ ¡ £ µ ¤ · ï Â¥ Ç° ¸ è ¾Å× à £ ¬
½ð ¼¦ ¸ Í Ï Â¹ Äǧ Éù ¡ £ Ò¹ ÚÄÏ ÃæÞ ¹ · ç ¶ ¯ £ ¬ Î Ä× Ö¶ « · ½Ï ² Æø Éú ¡ £
´ Ó´ ˵ Ç· â × ÊÃí ÂÔ£ ¬ Á½º ÓÁ¬ º £ Ò» ʱ Çå ¡ £

ÁÙÐù Æô ÉÈËÆÔÆÊÕ£ ¬ ÂÊÍ Á³ ¯ Ì ì ¾ç Ë®Á÷ ¡ £ Èð É« º ¬ ´ º µ ± Õý µ î £ ¬
Ï ã ÑÌ Åõ ÈÕÔÚ¸ ß Â¥ ¡ £ Èý ³ ¯ Æø Ôé Ó- ¶ ÷ Ôó £ ¬ Í ò Ëê Éù ³ ¤ ÈÆÃá ì ¼¡ £
Çë Πʺ º ¼Ò¹ ¦ µ ÚÒ» £ ¬ ÷ è ÷ ë ¸ ó ÉÏ Ê¶ à Ÿº î ¡ £


¾í 333_79¡ ¾Ôª ÈÕ¹ Û³ ¯ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

± ± ¼« ³ ¤ × ð ± ¨ Ê¥ ÆÚ£ ¬ ÖܼҺ Î ÓÃÎ ÊÔª ¹ ê ¡ £ Ì ì ÑÕÈë Êï ǧ ¹ Ù° Ý£ ¬
Ôª ÈÕÓ- ´ º Í ò Î ï Öª ¡ £ ã Ñã Ø» ØÁÙ» Ƶ ÀÕý £ ¬ ÒÂÉѸ ß ¶ Ô± Ì É½´ ¹ ¡ £
Î ¢ ³ ¼Ô¸ Ï × Ò¢ ÈË× £ £ ¬ ÊÙ¾ÆÄê Äê Ì « Òº ³ Ø¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 196 ·


¾í 333_80¡ ¾Ì â ¼ÖѲ ¹ ÙÁÖÍ ¤ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

° × Äñ Ï ÐÆÜÍ ¤ Ê÷ Ö¦ £ ¬ ÂÌ é × ÈÔ¶ Ô¾Õ» ¨ Àé ¡ £ Ðí ѯ ± ¾° ®½» ì ø £ ¬
³ ÂŒ• ÓÉÀ´ ÊǺ ö ù ¡ £ Ã÷ Ô³ ö ÔÆÇï ¹ Ý˼£ ¬ Ô¶ Ȫ ¾- Óê Ò¹ ´ ° Öª ¡ £
ÃÅÇ° ³ ¤ Õß Î Þ Ðé ÕÞ £ ¬ Ò» Ƭ º ®¹ â ¶ ¯ Ë®³ Ø¡ £


¾í 333_81¡ ¾º Í Ôª Ô± Í â Ì â Éý ƽÀï ÐÂÕ« ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

× ÔÖª ÐÝã å Öî ÓÄʤ £ ¬ Ëì ¿ Ï ¸ ß Õ« Õí ¹ ã á é ¡ £ ¾Éµ ØÒÑ¿ ª ÐÂÓñ ÆÔ£ ¬
´ º ɽÈÔÕ¹ ÂÌ ÔÆÍ ¼¡ £ ÐÄÔ´ Ñû µ ÃÏ ÐÊ« Ö¤ £ ¬ · Î Æø Ò˽« Âý ¾Æ· ö ¡ £
´ ËÍ â Î ¨ Ó¦ ÈÎ ÕæÔ× £ ¬ Í ¬ ³ ¾¸ ÒÊǵ ÀÃÅÊà ¡ £


¾í 333_82¡ ¾ËÍ å £ ¹ « ¹ é á ÔɽÁú Ì ¶ ËÂÔá ± ¾Ê¦ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ò° ÑÌ Çï Ë®² Ôã Ô¶ £ ¬ ì ø ¾³ Õæ» ú È¥ × ¡ Ï Ð¡ £ Ë« Ê÷ Î ª ¼Ò˼¾ÉÛÖ£ ¬
ǧ » ¨ ³ ÉËþ Àñ º ®É½¡ £ ¶ ´ ¹ ¬ Ôø Ï ò Áú ± ß ËÞ £ ¬ Ôƾ¶ Ó¦ ´ ÓÄñ Í â » ¹ ¡ £
Ī Áµ ± ¾Ê¦ ½ð ¹ ǵ Ø£ ¬ ¿ ÕÃÅÎ Þ ´ ¦ ¸ ´ Î Þ ¹ Ø¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 197 ·


¾í 333_83¡ ¾ÉÛÖÝÅã Í õ ÀÉÖÐÑç ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î ÷ Èû Î Þ ³ ¾¶ à Óñ ó Û£ ¬ õ ù õ ÷ Ô§ ð ØÙ² Ï à Á¬ ¡ £ º ì Òð ÕÕË®¿ ª é × ÙÞ £ ¬
´ ä Ä» µ ± ÔÆ· ¢ ¹ ÜÏ Ò¡ £ ¸ è Ì ¬ Ï þ ÁÙÍ ÅÉȾ² £ ¬ Î è ÈÝ´ º Ó³ ± ¡ ÉÀå û ¡ £
³ Èå × Ýʹ Ëû ʱ ÓУ ¬ ² » ËÆ» ¶ Óé ¼° ÉÙÄê ¡ £


¾í 333_84¡ ¾º Í Áî º ü Éá È˳ ê · å ÉÏ ÈËÌ â ɽÀ¸ ¹ ÂÖñ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Âú Ôº ± ù × Ë· Ûó ê ² У ¬ Ò» ¾¥ Çà ´ ä ½ü Á± ¶ Ë¡ £ Àë ´ Ô× ÔÓû Ç× Ï ã » ð £ ¬
± § ½Úº Î · Á¹ ² Ëê º ®¡ £ ÄÜÈ÷ ± Éù ÈÎ Õæô ¥ £ ¬ ½â ½« ¹ ÂÓ° ¶ Ô· ¼À¼¡ £
· ¶ ÔÆÐí · ÃÎ ÷ ÁÖË£ ¬ Ö¦ Ò¶ Ðë º Í ² Ê· ï ¿ ´ ¡ £


¾í 333_85¡ ¾¼ÄÔù Ì ï ² Ö² ÜÍ å ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

· ¼À¼ÃÄÍ ¥ ³ ý £ ¬ × Æ× Æº ì Ó¢ Êæ¡ £ Éí Î ª ª Ï ï ¿ Í £ ¬ ÃÅÓÐç - Ô¯ ³ µ ¡ £
³ ¯ ÀÀÒÄÎ á ´ « £ ¬ ĺ Ï ° ò £ Ñô Êé ¡ £ í í ÔƸ ß Óð Òí £ ¬ ´ ý ¼ÖÔÌ - [« _¡ £
Ó§ ÛÍ Ëä ÔÆ× è £ ¬ Òô ³ ¾Æñ ¸ ´ Êè ¡ £ Èô Òò · ç Óê » Þ £ ¬ Ó¦ Äî ¼ÅÁȾӡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 198 ·


¾í 333_86¡ ¾ÉÏ Áõ ÊÌ ÖС ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ãü ´ ú Éú Éê ¸ ¦ £ ¬ ³ мÒñ ´ Óí Ì À¡ £ Ãí ÚÓâ ß ¼ä Æø £ ¬ ʦ Âɶ ¯ Çå ˪ ¡ £
ÖÓ¶ ¦ Ñ« Ó¹ ´ ó £ ¬ ɽº Ó½ë Êij ¤ ¡ £ Ó¢ × ËÁè » ¢ ÊÓ£ ¬ Òݲ ½Ñ¹ Áú æø ¡ £
µ ÀÐ- Ì Õ¾û Á¦ £ ¬ ¶ ÷ » ØÈÕÔ¹ â ¡ £ Ò» ÑÔº ë Éç ð ¢ £ ¬ ¾ÅÃü ± ¸ « • è ° ¡ £
Õþ Ç¢ ¾ü Óâ Ëà £ ¬ ÈÊ· ó Î ï ÒÑ¿ µ ¡ £ Öì ÃÅÖØ—¤ ê ª £ ¬ µ ¤ Ú¯ ° ë ç Ì ç ½¡ £
Î » × ÜÔÆÁú Ò° £ ¬ ʦ ÁÙä ù Ï ç ¡ £ Éä µ ñ Ì ì ¸ ü ± Ì £ ¬ ´ µ ½ÇÈû ÈÔ» Æ¡ £
Éî Èë ƽÒÄÂä £ ¬ º á Ðб Ùº º ½®¡ £ ¹ ¦ ´ ¹ Õê ʯ Ô¶ £ ¬ Ãû Ó³ É« Ë¿ Ï ã ¡ £
¶ Ï í ÓÕ° õ ù Î ä £ ¬ ÁÙ³ Øʶ · ï » Ë¡ £ Î è Ñü Äý ç ² é ¿ £ ¬ ¸ è Ï ì · ÷ µ ñ Áº ¡ £
± - ¾» ´ « ð Ðð Ä£ ¬ ô ÃÏ ÊÕÕû hû t¡ £ Ò÷ Ê« ° × Óð ÉÈ£ ¬ У ÁÔÂÌ Éò ǹ ¡ £
· ç ¾° ¼ÑÈ˵ Ø£ ¬ ÑÌ É³ × ³ Ê¿ ³ ¡ ¡ £ Ä» ÖÐÑû л ¼ø £ ¬ ÷ â Ï Âµ ÃÖÜÀÉ¡ £
Öé Ó° º ¬ ¿ Õ³ ¹ £ ¬ Çí Ö¦ Ó³ × ù · ¼¡ £ Í õ » ë Öª Î ä × Ó£ ¬ ³ ÂŒ• ½± Ôª · ½¡ £
¸ » ¹ ó ´ º Î Þ Ï Þ £ ¬ » ¶ Óé Ò¹ Î ´ Ñë ¡ £ ¹ ÜÏ ÒËæÓñ ÕÊ£ ¬ × ð ÙÞ · î ½ð Õ¡ £
Ë× Àí Äþ Òò È° £ ¬ ± ß ³ ÇÚª ¼Ù· À¡ £ ¾ü ÈÝÐÛË· Ä®£ ¬ ¹ « Í û ¹ ÚÑÒÀÈ¡ £
· ÖÒ° ÁÚ¹ µ º £ ¬ ¾©ÛæÒç Í ò Ï á ¡ £ Êï » ª · Öí Ùʯ £ ¬ Çï É« Èë º â Ñô ¡ £
³ ÇÔ¶ ÃÔÐþ Í Ã£ ¬ ´ ¨ Ã÷ ± ç ° × ÀÇ¡ £ ÖÒÏ Í ¶ à ¸ м¤ £ ¬ ½ñ ¹ Ź ² ² Ôã ¡ £
µ Ì Óµ º ì Þ ¡ ÑÞ £ ¬ ÇÅ· Ö´ ä Áø ÐС £ Ðù ³ µ · × × ÔÖÁ£ ¬ Í ¤ ¹ ÝÓô Ï à µ ± ¡ £
Õä ô ¡ » Ø· ³ Êî £ ¬ ² ã Ðù Òý Ôç Á¹ ¡ £ Ì ý ÇÙÖª ˼¾² £ ¬ ˵ ½£ ¾õ Éñ Ñï ¡ £
¼Ñ¾° Ñà Ì ¨ ÉÏ £ ¬ Çå » ÔÖ£ æä ° ø ¡ £ ¹ Äܱ Ðú ± ± Àï £ ¬ « • Óñ Ó³ ¶ « ´ ² ¡ £
¸ ÒÐfÓÉ֮ɪ £ ¬ ¸ ÊÑ- ´ Í Ò² ǽ¡ £ ¹ ÙÎ ¢ ˼¼Ù· £ ¬ սʤ ã ÃÉý Ì Ã¡ £
Óû · ÜÈý Äê Òí £ ¬ Ƶ » ØÒ» Ï ¦ ³ ¦ ¡ £ Ï û ÓÇÆÚ¾ÆÊ¥ £ ¬ ³ ËÐËÈÎ Ê« ¿ ñ ¡ £
º £ ÄÚÔÔÌ ÒÀî £ ¬ Ì ì Ñĺ ɵ ¾Á» ¡ £ Éý Éò ÃÅÏ ÂÒâ £ ¬ Ë- µ ÀÔÚ² Ô² Ô¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 199 ·


¾í 333_87¡ ¾Ôù º î ÊÌ Óù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

² ½ÒÝ´ ÇȺ ¼£ £ ¬ » ú Õæ½á Ô¶ ÐÄ¡ £ ¶ ØÊ« Ñï ´ ó ÑÅ£ ¬ Ó³ ¹ Å× Ã¸ ß Òô ¡ £
Ì Ó» ö ÆÜÎ Ï Éá £ ¬ Òò Ðѽâ õ ô ô ¢ ¡ £ × Ï À¼Çï ¶ ʪ £ ¬ » ƺ × Í í Ì ì Òõ ¡ £
¾ÉÒµ â Å» IJ Ý£ ¬ º ®É½³ ö Ô¶ ÁÖ¡ £ ÔÂÃ÷ ¶ à ËÞ Ë£ ¬ ÊÀÂÒÖر ¯ ÇÙ¡ £
Ï ö º º ʱ Ó¦ ÔÚ£ ¬ Ê« Êé µ ÀÎ ´ Éò ¡ £ × ø ÆÚã Ñã Øö « £ ¬ ÔÆů Ò» ¿ ª ½ó ¡ £


¾í 333_88¡ ¾» ³ µ ÂÊã Çé ¼ÄÉÏ ÐÅÖÝ× ù Ö÷ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î å Âí ½- Ì ì ¿ ¤ £ ¬ Öî Éú Àá ¹ ² ´ ¹ ¡ £ Ñç â ÅÃ÷ Ö÷ µ £ ¬ ¶ ÷ ÔÚÊÌ ³ ¼Öª ¡ £
â ê Í û ¼ê Ë« Àð £ ¬ Áú ÖÓ¼ÙÒ» Ö¦ ¡ £ Óñ · å Ò£ ¼ÄÃÎ £ ¬ Ôƺ £ ° µ ÉËÀë ¡ £
´ ± ¸ ÇÈ« ¼ÒÈ¥ £ ¬ ÇÙÊé Ê× Â· Ëæ¡ £ ² × ÖÝÖµ ¿ µ ÀÖ£ ¬ Ã÷ ÔÂÏ ò Ôª ¹ æ¡ £
û g· ï ÖÕÁè º º £ ¬ ò ÔÁú » á ³ ö ³ Ø¡ £ Þ ¥ Ï ã Òò Êï · ¢ £ ¬ ËÉÉ« ¿ Ï º ®ÒÆ¡ £
¾ÙÊÀÕ° · ç Ôå £ ¬ µ ± ³ ¯ Ò¾Óð ÒÇ¡ £ ¼Ó² Í ÃÅÏ ÂÒâ £ ¬ Ï ª Ë®ÂÌ å Ôå Æ¡ £


¾í 333_89¡ ¾ËÍ ¶ ÅÀÉÖÐʹ ¾ý ¸ ° ò ¯ ÖÝ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì ö µ ÝÄÏ ¿ µ · £ ¬ Çå » Ôµ Ãʹ ¾ý ¡ £ » ¢ · û Çï Áì Ë× £ ¬ û gÊð Ôç ´ ÇȺ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 200 ·

µ ØÔ¶ ÈÔÁ¬ Êù £ ¬ ³ ÇÑÏ ± ¾´ ø ¾ü ¡ £ ° ø ½- µ Í ¼÷ Ô£ ¬ µ ± Áë Âú ´ ° ÔÆ¡ £
¾³ ʤ ã Ì ÑÖ¼ä £ ¬ Ì ì Çå ˮ½· Ö¡ £ º Í Ê« ½« » ÝÕþ £ ¬ ËÌ Êö ¾Åá é Î Å¡ £


¾í 333_90¡ ¾± ð º × ´ ÊËÍ Áî º ü У Êé Ö®¹ ð ¸ ®¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

º £ º × Ò» Î ª ± ð £ ¬ ¸ ß ³ Ì · ½· • È» ¡ £ Ó° Ò¡ ½- º º · £ ¬ ˼½á ä ì Ï æÌ ì ¡ £
ð ¨ È» Ñö ° × ÈÕ£ ¬ Õæ× ËÆÜ× Ï ÑÌ ¡ £ º ¬ Çé ¾ÅÏ ö ¼Ê£ ¬ ¹ ËÂÂÎ å ÔÆÇ° ¡ £

å ÚÐÄÊô Çå ¶ ¼£ ¬ Æà Ï ì ¼¤ Öì Ï Ò¡ £ ³ ¬ Ò£ Î Å· ç Óê £ ¬ Ì ö µ ݸ ÷ ɽ´ ¨ ¡ £
¶ « ÄÏ ÐŶ à Ë®£ ¬ » á º Ï µ ± ÓÐÄê ¡ £ ´ Æ· Éà ¦ Ú¤ Ú¤ £ ¬ ´ ËÒâ º Î ÓÉ´ « ¡ £


¾í 333_91¡ ¾Ï ÄÈÕÅá Òü Ô± Í â Î ÷ Õ« ¿ ´ » ¨ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ц Ï ò ¶ « À´ ¿ Í £ ¬ ¿ ´ » ¨ Í ÷ ÔÚÇ° ¡ £ ʼ֪ Çå Ï ÄÔ£ ¬ ¸ ü ʤ ÑÞ Ñô Ì ì ¡ £
¶ ʪ ³ Ê× ± Î Û£ ¬ · ç ´ µ Î · » ð ȼ¡ £ ´ ÐÜ× º Í Ò¶ Ê¢ £ ¬ ÀÃì × Ñ¹ Ö¦ Ï Ê¡ £

º ì ² ʵ ± Áå ¸ ó £ ¬ Çå Ï ã µ ½Óñ ó Û¡ £ µ û Æܾª Êï É« £ ¬ ݺ Óï ÖÍ Çç ÑÌ ¡ £
µ õ ØÊâ ¿ ° ÉÍ £ ¬ ¹ ý ʱ ± ¶ ¾õ å û ¡ £ · ¼· Ƴ Ù× î º ã ¬ Î ¨ ÊÇл ¼ÒÁ¯ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 201 ·


¾í 333_92¡ ¾Ôù ÁÚ¼ÒÀÏ ½« ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

° × Ê× Óð ÁÖÀÉ£ ¬ ¶ ¡ Äê Êù Ë· · ½¡ £ Òõ Ì ì Õ° í ÓÂä £ ¬ Çï ÈÕ¶ ÉÁÉÑô ¡ £
´ ó Ä®º ®É½º Ú£ ¬ ¹ ³ ÇÒ¹ Ô» Æ¡ £ Ê®Äê ÒÀÝê ʳ £ ¬ Í ò Àï ´ ø ½ð ´ ¯ ¡ £
· ÷ Ñ©³ Âʦ ¼À£ ¬ ³ å · ç Á¢ ½Ì ³ ¡ ¡ £ ¼ý · ÉÇí Óð º Ï £ ¬ Æì ¶ ¯ » ð ÔÆÕÅ¡ £
» ¢ Òí · ÖÓª ÊÆ£ ¬ Óã ÁÛÓµ Õó ÐС £ ÊÄÐÄÇå Èû É« £ ¬ ¶ · Ѫ ÔÓɳ ¹ â ¡ £
Õ½µ ØÇç » Ô± ¡ £ ¬ ¾ü ÃÅÏ þ Æø ³ ¤ ¡ £ ¿ ÜÉî Õù ° µ Ï ®£ ¬ ¹ Øå ÄÀÕ´ º · À¡ £
Éí ¼ú ¾¹ º Î Ëß £ ¬ Ì ì ¸ ß Í ½× ÔÉË¡ £ ¹ ¦ ³ É· â ³ è ½« £ ¬ Á¦ ¾¡ µ ½Æ¶ Ï ç ¡ £
ȸ ÀÏ · ½± ¯ º £ £ ¬ Ó¥ Ë¥ È´ Äî ˪ ¡ £ ¿ Õâ Ź ½£ ÔÚ£ ¬ ¿ ª Ï » Ò» Õ´ ÉÑ¡ £


¾í 333_93¡ ¾º Í ÂÀÉá ÈËÏ ² ÕÅÔ± Í â × Ô± ± · ¬ » ØÖÁ¾³ ÉÏ £ ¬ Ï È¼Ä¶ þ Ê®
ÔÏ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¸ î ° ®Ì ì ΠĶ ¯ £ ¬ ¶ غ Í ¹ ú ² ½° ² ¡ £ Ï É× Ë¹ é ¾Éº ã ¬ ÈÖÒâ ½á л ¶ ¡ £
² ¢ Ãü Õ° û gð Ø£ ¬ Í ¬ ÐÄÒ¾Þ ¥ À¼¡ £ Óñ ó ï ÁÙ× æÕÊ£ ¬ ½ð ° ñ Òý Õ÷ ° ° ¡ £
¹ ã Ä° Ë« ì º È¥ £ ¬ ƽɳ Í ò Àï ¿ ´ ¡ £ º £ ÔÆÇÖ÷ Þ Æð £ ¬ ± ß ÔÂÏ ò ü² С £
Í » Ø£ Òõ ɽå Ä£ ¬ ² Ôã Ë· Ò° ¿ í ¡ £ ë ¥ Â®Í ¬ ¼× ÕÊ£ ¬ Î ¤ é Ò± ȵ ñ ÅÌ ¡ £
Òå Öø Ç× º ú Ë× £ ¬ ÒÇÈ« ʶ º º ¹ Ù¡ £ µ ØÁÚ± ù Êó ¾» £ ¬ Ì ì Ó³ Öò Áú º ®¡ £
½ÚÒì ËÕÇä Ö´ £ ¬ Ï ÒÊâ ² Ì Å®µ ¯ ¡ £ í Ó· Ö» ÆÃì Ãì £ ¬ Èû ¼« º ÚÂþ Âþ ¡ £
» ¶ Î ¶ ë þ ÐÈÁУ ¬ á ç Éù ª ¨ ƒ qÔÜ¡ £ ¹ é ÆÚÏ ÈÑã º ò £ ¬ µ Ç· ¾ç Åô Þ Ò¡ £
ÉÏ ¿ Í Àë ÐÄÔ¶ £ ¬ Î ÷ ¹ ¬ ² ÝÚ¯ é é ¡ £ Àö ´ Ê´ « ½õ ç ² £ ¬ Õä ¼ÛÑÚÀÅ« \¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 202 ·

° ÙÁ½¿ ª ÈÖÀÝ£ ¬ ǧ Ì ã Èë Óù À¸ ¡ £ Èð ¹ â ÷ ë ¸ ó ÉÏ £ ¬ Ï ² Æø · ï ³ Ƕ Ë¡ £
Éе ÂÔø ´ ǽ£ £ ¬ Èá Ð× ± ¾Î è ¸ É¡ £ ã ã ¶ · ÐDZ ± £ ¬ Í þ · þ ¹ ÅÀ´ ÄÑ¡ £


¾í 333_94¡ ¾´ º ÈÕ· î Ï × Ê¥ ÊÙÎ Þ ½®´ ÊÊ®Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î ÄÎ ï ¾©» ª Ê¢ £ ¬ Ú©¸ è ¹ ú ² ½¿ µ ¡ £ Ñþ ³ ع ©Êپƣ ¬ Òø º º Àö å · Õ¡ £
Áé Óê º ¬ Ë« ã Ú£ ¬ À× ö ª Ëà Í ò · ½¡ £ ´ ú Í ÆÏ Éì ñ Ô¶ £ ¬ ´ º ¹ ² Ê¥ ¶ ÷ ³ ¤ ¡ £
· ï ‘ ý ÁÙ» ¨ ů £ ¬ Áú Ûä ÅÔÈÕÏ ã ¡ £ Ò£ Öª ǧ Í ò Ëê £ ¬ Ì ì Òâ · î ¾ý Í õ ¡ £

Ô§ ð ØÍ ®Í ¥ ¼Ê£ ¬ Ðù ³ µ ç ² Ä° Ç° ¡ £ ¾Å³ Ƕ à º ÃÉ« £ ¬ Í ò ¾®° ë Ï é ÑÌ ¡ £
ÈË× í · ê Ò¢ ¾Æ£ ¬ ݺ ¸ è ´ ð Ë´ Ï Ò¡ £ » ¨ Ã÷ Óù ¹ µ Ë®£ ¬ Ï ã ů ½û ³ ÇÌ ì ¡ £
´ Í Ñç Î ÄÓâ Ê¢ £ ¬ á ç ¸ è Î ï ¸ ü å û ¡ £ Î Þ Çî ÑÞ Ñô Ô£ ¬ ³ ¤ ÕÕÌ « ƽÄê ¡ £

ÔƱ ÝÁÙ» Ƶ À£ ¬ Ì ì ÃÅÔÚ± Ì Ðé ¡ £ ´ ó Ã÷ º ¬ î £ Ôå £ ¬ Ôª Æø ± § å · ¾Ó¡ £
¸ ê ÙÈÕ÷ Ãç º ó £ ¬ Ê« ´ « Ñç ¸ ä ³ õ ¡ £ Äê » ª ¸ » Ï ÉÔ· £ ¬ ʱ ÕÜÂú ¹ « ³ µ ¡ £
» ¯ Èë ½sÀˆ ´ ó £ ¬ ¶ ÷ ´ ¹ » Áº ¹ â Å¡ £ ÓÆÈ» Í ò · ½¾² £ ¬ · ç Ë× Ò¾» ª ñ ã ¡ £

Óñ ©ƮÇà Ëö £ ¬ ½ð ÆÌ Àö × Ï å · ¡ £ ÔÆɽ¾ÅÃÅÊï £ ¬ Ì ì µ ØÒ» ¼Ò´ º ¡ £
Èð ö ° · ½³ ÊÉÍ £ ¬ ê Ñ· ç ± ¾Åä ÈÊ¡ £ ÑÒÀÈ¿ ª · ï Òí £ ¬ Ë®µ î ѹ ÷ ¡ Éí ¡ £
Î ÄÑÅ· ê Ã÷ ´ ú £ ¬ » ¶ Óé ¼° ¼ú ³ ¼¡ £ Äê Äê Î ´ Ñë ã Ú£ ¬ ¶ ÷ ¹ ² Î ï » ª С £

´ ¹ ¹ ° Ǭ À¤ Õý £ ¬ » ¶ ÐÄÆ· Àà Í ¬ ¡ £ × Ï ÑÌ º ¬ ± ± ¼« £ ¬ Ðþ Ôó ¸ ¶ ¶ « · ç ¡ £
Öé × º Áô Çç ¾° £ ¬ ½ð ¾¥ Ö± Ï þ ¿ Õ¡ £ · ¢ Éú × ÊÊ¢ µ £ ¬ ½» Ì ©ÈÃÈ« ¹ ¦ ¡ £
¼ä Æø µ ÇÈý Ê£ ¬ Ï é ¹ â Æô ËÄ´ Ï ¡ £ å Ú» ÄËÆ´ ¨ Ë®£ ¬ Ì ì Í â Òà ³ ¯ × Ú¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 203 ·

´ ú ÊÇÎ ÄÃ÷ Öç £ ¬ ´ º µ ± Ñç Ï ² ʱ ¡ £ Ûä ÑÌ Ì í Áø ÖØ£ ¬ ¹ ¬ ©³ ö » ¨ ³ Ù¡ £
º º µ ä · ½¿ í ÂÉ£ ¬ Öܹ ÙÕý ² ÉÊ« ¡ £ ± Ì Ï ü ´ « · ï ´ µ £ ¬ º ì Ðñ ÔÚÁú Æì ¡ £
Ôì » ¯ â ß Éñ Æõ £ ¬ Ñô º Í Î ÖÊ¥ ˼¡ £ Î Þ Òò Ëæ° ÙÊÞ £ ¬ ÂÊÎ è · î µ ¤ ܯ ¡ £

î £ µ · û Ðþ » ¯ £ ¬ · ¼Çé ñ ´ Ì « º Í ¡ £ ÈÕÂÖ» ʼø Ô¶ £ ¬ Ì ì ÕÌ Ê¥ ³ ¯ ¶ à ¡ £
Êï É« º ¬ ½ð ° ñ £ ¬ Çç ¹ â × ª Óñ ç æ¡ £ Öй ¬ ³ ¹ ã ÀÖ£ ¬ Ôª ÀÏ ½ø â Ù¸ è ¡ £
Á« Ò¶ ¿ ´ ¹ ê ÉÏ £ ¬ Í ©» ¨ ʶ · ï ¹ ý ¡ £ С ³ ¼¿ Õ» ÷ ÈÀ£ ¬ ² × º £ ÊǶ ÷ ² ¨ ¡ £

Î ï Ï ó ³ ¯ ¸ ß µ î £ ¬ ô ¢ ñ ÕÒç ÉÏ ¾©¡ £ ´ º µ ± ¾Åá é º ã ¬ Ì ì Ï ò Í ò · ½Ã÷ ¡ £
ÀÖ± ¨ ó ï ÉØ· ¢ £ ¬ ± - ¿ ´ ã ì å ¬ Éú ¡ £ ܽÈص ¤ ã Úů £ ¬ Ñî Áø Óñ Â¥ Çç ¡ £
ã Ñã Ø¿ ª Öнû £ ¬ ÒÂÉÑÙ² Ì « Çå ¡ £ ÄÏ É½Í ¬ Ê¥ ÊÙ£ ¬ ³ ¤ ¶ Ô· ï » ˳ Ç¡ £

ÈÕÉÏ ² ÔÁú ã Ú£ ¬ Ï ã º ¬ × Ï ½û ÁÖ¡ £ Çç ¹ â Î å ÔƵ þ £ ¬ ´ º É« ¾ÅÖØÉî ¡ £
ÉÍ Ò¶ Ôª º Í µ £ ¬ Î Ä´ ¹ ÑÅËÌ Òô ¡ £ ¾° ÔÆËæÓù é ý £ ¬ ò « Æø ÔÚå · ½ó ¡ £
ÓÀ± £ Î Þ ½®ÊÙ£ ¬ ³ ¤ » ³ ² » Õ½ÐÄ¡ £ Ê¥ ³ ¯ ¶ à Çì ´ Í £ ¬ Çí Ê÷ · ÛǽÒõ ¡ £

» ¯ Ç¢ Éú ³ ÉËì £ ¬ ¹ ¦ Ðû ¶ ¯ Ö² Öª ¡ £ Èð Äý Èý Ðã ² Ý£ ¬ ´ º Èë Í ò Äê Ö¦ ¡ £
· ï Ò´ ¼Î ÑÔ½ø £ ¬ Ô§ ÐÐÏ ² Æø Ëæ¡ £ ÕÌ ÁÙµ ¤ µ ؽü £ ¬ Ò¶ Ô± Ì É½´ ¹ ¡ £
ä × Ôó · ½Èá Ô¶ £ ¬ ´ Ï Ã÷ ± ¾Ì ý ± ° ¡ £ Ô¸ Í ¬ ¶ « ¹ ÛÊ¿ £ ¬ ³ ¤ ¶ Ôº º Í þ ÒÇ¡ £


¾í 333_95¡ ¾Ï Î Óã ´ ä Äñ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÓÐÒâ Á« Ò¶ ¼ä £ ¬ Ƴ È» Ï Â¸ ß Ê÷ ¡ £ ë ¢ ÆƵ ÃÈ« Óã £ ¬ Ò» µ ã ´ ä ¹ â È¥ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 204 ·


¾í 333_96¡ ¾º Í Ö£ Ï à ¹ « Ñ° Ðû ÉÏ È˲ » Óö ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

· ½Ñ° Á« ¾³ È¥ £ ¬ ÓÖÖµ Öñ · ¿ ¿ Õ¡ £ ¼¸ ÔÏ Æ®º ®Óñ £ ¬ â ÅÇå ² » ÔÚ· ç ¡ £


¾í 333_97¡ ¾Ì â · ¶ Ñô ½ð Ì ¨ æä ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Æß ¹ ú Î ¨ Çó ¿ Í £ ¬ ǧ ½ð Ëì Öþ Ì ¨ ¡ £ Èô Áî · ê Ê¥ ´ ú £ ¬ 㠾㠲 ¹ ù Éú » Ø¡ £


¾í 333_98¡ ¾¼ÄѦ ÊÌ Óù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÊÀÉÏ Î Þ Çî Ê£ ¬ Éú ÑÄĪ · Ï Ê« ¡ £ º Î Ôø º ÷ ç Ô£ ¬ ² » ÊÇÒä ¾ý ʱ ¡ £


¾í 333_99¡ ¾¸ ³ µ Ãå ± ° ¶ Áø Áô ´ ÇÖ£ Ô± Í â ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ñî Áø º ¬ ÑÌ å ± ° ¶ ´ º £ ¬ Äê Äê ÅÊÕÛÎ ª ÐÐÈË¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 207 ·

º ÷ ç Ì È½è µ Í Ö¦ ± ã £ ¬ Ī Dz Çà Ë¿ ɨ · ³ ¾¡ £


¾í 333_100¡ ¾ÕÛÑî Áø ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ë®± ß Ñî Áø ü L³ ¾Ë¿ £ ¬ Á¢ Âí · ³ ¾ý ÕÛÒ» Ö¦ ¡ £
Î ©Óд º · ç × î Ï à Ï § £ ¬ Òó ÇÚ¸ ü Ï ò ÊÖÖд µ ¡ £


¾í 333_101¡ ¾Ñ©ÖÐÌ ý ó Ý¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Óñ Öù ã ö ã ö ¶ Ôº ®Ñ©£ ¬ Çå ÉÌ Ô¹ á ç Éù º Î ÇС £
Ë- Á¯ ³ þ ¿ Í Ï ò Óç ʱ £ ¬ Ò» Ƭ ³ î ÐÄÓë Ï Ò¾ø ¡ £


¾í 333_102¡ ¾Â¬ Áú Èû ÐÐËÍ Î ¤ ÕƼǶ þ Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Óê Ñ©· × · × º ÚË®Í â £ ¬ ÐÐÈ˹ ² Ö¸ ¬ Áú Èû ¡ £
Í ò Àï · Éɳ ѹ ¹ Äܱ £ ¬ Èý ¾ü ɱ Æø Äý ì º ì · ¡ £
³ ÂÁÕÊé ¼Ç± ¾ô æô æ£ ¬ ÁÏ µ ÐÄܱ ø ¶ á ¾ÆȪ ¡ £
Ê¥ Ö÷ º ÃÎ Ä¼æº ÃÎ ä £ ¬ · â º î Ī ± Ⱥ º » ÊÄê ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 206 ·


¾í 333_103¡ ¾Ì â Î å ÀÏ · å Ï Â· Ѿý Êé Ôº ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

½â Ï ò » ¨ ¼ä ÔÔ± Ì ËÉ£ ¬ ÃÅÇ° ² » ¸ º ÀÏ ÈË· å ¡ £
Òѽ« ÐÄÊÂËæÉí Òþ £ ¬ ÈÏ µ ÃÏ ª ÔƵ Ú¼¸ ÖØ¡ £


¾í 333_104¡ ¾É®Ôº Ì ý ÇÙ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ì ø ˼º Î · ÁÔÚÓñ ÇÙ£ ¬ ÕæÉ®² » ¼û Ì ý ʱ ÐÄ¡ £
Àë Éù Ô¹ µ ÷ Çï Ì ÃÏ ¦ £ ¬ ÔÆÏ ò ² ÔÎ à Ï æË®Éî ¡ £


¾í 333_105¡ ¾º Í Î ä Ï à ¹ « ´ º Ï þ Î Åݺ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Óï º Þ · ɳ ÙÌ ì Óû Ã÷ £ ¬ Òó ÇÚËÆËß ÓÐâ ÅÇé ¡ £
ÈÊ· ç ÒѼ° · ¼· ƽڣ ¬ ÓÌ Ï ò » ¨ Ï ª Ãù ¼¸ Éù ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 207 ·


¾í 333_106¡ ¾Ì Ʋ ý ¹ ÛÓñ Èï » ¨ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Çç ¿ ÕËØÑÞ ÕÕÏ ¼Ð£ ¬ Ï ã È÷ Ì ì · ç ² » µ ½³ ¾¡ £
³ ÖÔù Î ô ΠŽ« ° × Ñ©£ ¬ Èï Öé ¹ ¬ ÉÏ Óñ » ¨ ´ º ¡ £


¾í 333_107¡ ¾É½ÖÐÖ÷ ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ê®Àï Çà ɽÓÐÒ» ¼Ò£ ¬ ´ ä ÆÁÉî ´ ¦ ¸ ü Ì í Ï ¼¡ £
Èô Î ª ˵ µ ÃÏ ª ÖÐÊ£ ¬ ½õ ʯ º Í ÑÌ ËÄÃæ» ¨ ¡ £


¾í 333_108¡ ¾Ì « Ô- Ôù Àî Êô ÊÌ Óù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

· Èë É£ ¸ ÉÈû Ñã · É£ ¬ ÔæÀÉÄê ÉÙÓй â » Ô¡ £
´ º · ç × ß Âí Èý ǧ Àï £ ¬ ² » · Ï ¿ ´ » ¨ ¾ý Ðå Ò¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 208 ·


¾í 333_109¡ ¾´ Þ Äï Ê« ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Çå Èó ÅËÀÉÓñ ² » Èç £ ¬ ÖÐÍ ¥ Þ ¥ ² ÝÑ©Ï û ³ õ ¡ £
· ç Á÷ ² Å× Ó¶ à ´ º ˼£ ¬ ³ ¦ ¶ Ï Ï ô Äï Ò» Ö½Êé ¡ £


¾í 333_110¡ ¾Ì â ÔÆʦ ɽ· ¿ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ôƹ « À¼Èô Éî ɽÀï £ ¬ ÔÂÃ÷ Ëɵ î Î ¢ · ç Æð ¡ £
ÊÔÎ Ê¿ ÕÃÅÇå ¾» ÐÄ£ ¬ Á« » ¨ ² » Öø Çï Ì ¶ Ë®¡ £


¾í 333_111¡ ¾³ Ƕ « Ôç ´ º ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ê« ¼ÒÇå ¾° ÔÚд º £ ¬ ÂÌ Áø ² Å» Æ° ë Î ´ ÔÈ¡ £
Èô ´ ý ÉÏ ÁÖ» ¨ Ëƽõ £ ¬ ³ ö Þã ÊÇ¿ ´ » ¨ ÈË¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 209 ·


¾í 333_112¡ ¾Çï ÈÕµ ÇÍ ¤ Ôù Ѧ ÊÌ Óù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Áʵ ¹ ´ Ó¾ü º Î È¡ Òæ£ ¬ ¶ « Î ÷ × ß Âí ÔÝÍ ¬ ÓÎ ¡ £
Áº Í õ ¾É¿ Í ½ÔÄܸ ³ £ ¬ ½ñ ÈÕÒò º Î ¶ ÀÔ¹ Çï ¡ £


¾í 333_113¡ ¾Ê¯ Ë®´ ʶ þ Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Òø ó ¿ Éî Ëø Öü Çå ¹ â £ ¬ Î Þ Ï Þ À´ È˲ » µ ó ¢ ¡ £
Öª ¹ ² ½ð µ ¤ Õù Æø Á¦ £ ¬ Ò» ± - È« ʤ Î å Ôƽ¬ ¡ £

ɽÛź Í ÔÆ„ ± ´ ä ÆÁ£ ¬ ¼å ʱ · ÖÈÕ¼ì Ï É¾- ¡ £
Ì ì È˳ Ö´ Ë· ö Ë¥ ² ¡ £ ¬ ʤ µ ÃÑþ ³ Øˮһ Æ¿ ¡ £


¾í 333_114¡ ¾´ ð Õñ Î ä Àî · ê ¼ª Åй Ù¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

½ü À´ ʱ ± ² ¶ ¼Î Þ ÐË£ ¬ ° ѾƽÔÑÔ· Î ² ¡ Í ¬ ¡ £
Î ¨ Óе ¥ ÓÚÀî ÆÀÊ£ ¬ ² » ½« » ª · ¢ ¸ º ´ º · ç ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 210 ·


¾í 333_115¡ ¾¹ ¬ Ñà ´ Ê¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ë ÒÂËƽõ Óï Èç Ï Ò£ ¬ ÈÕů Õù ¸ ß ç ² Ä° Ì ì ¡ £
¼¸ ´ ¦ Ò° » ¨ Áô ² » µ ã ¬ Ë« Ë« · ÉÏ ò Óù ¯ Ç° ¡ £


¾í 333_116¡ ¾Ôù ´ Þ æâ Âí ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

° Ù³ ß Î à Í ©» - ¸ ó Æë £ ¬ ó ï Éù Âä ´ ¦ ´ ä ÔƵ Í ¡ £
ƽÑô ² » Ï § » ƽð Ûø £ ¬ Ï ¸ Óê » ¨ æõ Ì ¤ × ÷ Äà ¡ £


¾í 333_117¡ ¾Ì ý Àî ƾµ ¯ ó í ó ó ¶ þ Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì ý × à · ± Ï ÒÓñ µ î Çå £ ¬ · ç ´ « Çú ¶ Ƚû ÁÖÃ÷ ¡ £
¾ý Í õ Ì ý ÀÖÀæÔ° ů £ ¬ · - µ ½ÔÆÃŵ Ú¼¸ Éù ¡ £

» ¨ Ñʽ¿ ݺ Óñ Êþ Ȫ £ ¬ Ãû ¸ ß ° ë ÔÚÓù ó ÛÇ° ¡ £
º º Í õ Óû Öú È˼ä ÀÖ£ ¬ ´ ÓDz ÐÂÉù × ¹ ¾ÅÌ ì ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 211 ·


¾í 333_118¡ ¾ÁÙË®¿ ´ » ¨ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ò» Ê÷ º ì » ¨ Ó³ ÂÌ ² ¨ £ ¬ Çç Ã÷ Æï Âí º þ- ¹ ý ¡ £
½ñ ³ ¯ ¼¸ Ðí · ç ´ µ Âä £ ¬ Πŵ ÀÏ ô ÀÉ× î Ï § ¶ à ¡ £


¾í 333_119¡ ¾¹ Û¼ËÈËÈë µ À¶ þ Ê× ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ü÷ Áî ¸ è ÖÓ± ± Àï Í ¤ £ ¬ ´ ä ¶ ð º ì · Û³ ¨ ÔÆÆÁ¡ £
Î è ÒÂÊ©¾¡ â ÅÏ ã ÔÚ£ ¬ ½ñ ÈÕ» ¨ Ç° ѧ Ëо- ¡ £

± Ì Óñ · ¼Äê ʹ Ú¾ü £ ¬ Çå ¸ è ¿ Õµ ø ô » ¨ Î Å¡ £
´ º À´ Ï ÷ · ¢ ܽÈØË£ ¬ ² õ ÷ Þ ÁÙ· ç ¶ é ÂÌ ÔÆ¡ £


¾í 333_120¡ ¾· ½³ Çæä · ê ÃÏ ÊÌ Óù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

× ß Âí Î ÂÌ ÀÖ± ö À· É£ ¬ Ï à · ê ÛÇî å Àí Õ÷ Ò¡ £
¾ü Öе ÃÁ¦ ¶ ù ÄÐÊ£ ¬ Èë æä ´ ÓÈݼû Âä ê Í ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 212 ·


¾í 333_121¡ ¾Ì â Çå Á¹ Ë¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ƾ¼÷ ö - Î ¢ ËÉÊ÷ ÑÌ £ ¬ Ì ÕDZ Ôø Óõ ÀÁÖÇ®¡ £
Ò» Éù º ®í à ¿ ÕÐÄÏ þ £ ¬ » ¨ Óê Öª ´ Óµ Ú¼¸ Ì ì ¡ £


¾í 333_122¡ ¾³ ê Áî º ü Éá ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ï þ ½û ² Ô² Ô» » Ö± » ¹ £ ¬ Ôݵ Í ð ½Òí Ï ò ÈË¼ä ¡ £
Òà Öª ÊÜÒµ ¹ « ÃÅÊ£ ¬ Êý Øð Çð ǽ² » ¼û ɽ¡ £


¾í 333_123¡ ¾º Í Áî º ü ÀÉÖС ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì â Ê« Ò» ´ ú Õ¼Çå » ú £ ¬ ± ü ± ÊÈý Äê Ö± × Ï Î ¢ ¡ £
× ÔÙ÷ µ ÀÇé ö ¶ ö ³ Òì £ ¬ ² » Í ¬ Þ ¾Óñ ѧ Öª · Ç¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 213 ·


¾í 333_124¡ ¾ÃÀÈË´ º Ô¹ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

æª ¼ÒÎ × Ï ¿ Ñô £ ¬ ÂÞ » Ï ÇÞ À¼Ì á £ Ï þ ÈÕÁÙ´ ° ¾Ã£ ¬ ´ º · ç Òý ÃÎ ³ ¤ ¡ £
Âä î Î ÈÔ¹ Ò÷ Þ £ ¬ Î ¢ º ¹ Óû Ï ú » Æ¡ £ × Ý± ã ë ü ë ʾõ £ ¬ » ê ÓÌ Öð ³ þ Í õ ¡ £


¾í 333_125¡ ¾ÑÞ Å®´ Ê¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

¶ ¾®Ì Ò» ¨ · ¢ £ ¬ Ë« Ë« Ñà ² ¢ · É¡ £ ÃÀÈË× ËÌ ¬ Àï £ ¬ ´ º É« ÉÏ ÂÞ Ò¡ £
× Ô° ®Æµ ¿ ª ¾µ £ ¬ ʱ Ðß Óû ÑÚì é ¡ £ ÐÄÖª Ðз ¿ Í £ ¬ Ò£ ÈÇÎ å Ï ã ¹ é ¡ £


¾í 333_126¡ ¾Ãû æ- Ó½¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

° ¢ ½¿ Äê Î ´ ¶ à £ ¬ Ì å Èõ ÐÔÄܺ Í ¡ £ ÅÂÖس î Äé ¾µ £ ¬ Á¯ Çá Ï ² Ò· ÂÞ ¡ £
ÁÙ½ò Ë« Âå ÆÖ£ ¬ ¶ ÔÔÂÁ½æÏ ¶ ð ¡ £ ¶ ÀÓо£ Í õ µ î £ ¬ ʱ ʱ ĺ Óê ¹ ý ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 214 ·


¾í 333_127¡ ¾ËÍ Ì « º Í ¹ « Ö÷ º Í Þ ¬ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

± ± · ¹ ÅÀ´ ÄÑ£ ¬ Äê ¹ â ¶ ÀÈÏ º ®¡ £ Ë· ÔÆÇÖ÷ Þ Æð £ ¬ ± ß ÔÂÏ ò ü² С £
« ¾®Ñ° ɳ µ ½£ ¬ » ¨ ÃŶ Èí Ó¿ ´ ¡ £ Þ ¹ · ç Ò» Í ò Àï £ ¬ À´ ´ ¦ Êdz ¤ ° ² ¡ £


¾í 333_128¡ ¾Çï ÈÕÎ ¤ ÉÙ¸ ®Ì ü ³ ØÉÏ Ó½Ê¯ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ö÷ È˵ ÃÓÄʯ £ ¬ ÈÕ¾õ ¹ « Ì ÃÇå ¡ £ Ò» Ƭ ³ ØÉÏ É« £ ¬ ¹ · å ÔÆÍ â Çé ¡ £
¾ÉÏ ª º ì Þ º ÔÚ£ ¬ Çï Ë®ÂÌ º ÛÉú ¡ £ º Î ± س Î º þ ³ ¹ £ ¬ ÒÆÀ´ ÓÐÁî Ãû ¡ £


¾í 333_129¡ ¾Ê§ Ì â ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

º Î ÊÂÎ ¿ ³ ¯ Ï ¦ £ ¬ ² » Óâ Ê« ¾ÆÇé ¡ £ ɽº Ó¿ Õµ À· £ ¬ Þ ¬ º º ¹ ² µ ¶ ± ø ¡ £
Àñ ÀÖг ¯ ÊУ ¬ Ô° Á־ɵ ÜÐÖ¡ £ Ï ò · ç Ò» µ ã Àá £ ¬ Èû Í í ĺ ½- ƽ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 215 ·


¾í 333_130¡ ¾´ º ÈÕÌ â Áú ÃÅÏ ã ɽË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÖÚÏ ã Ì ì ÉÏ è ó Í õ ¹ ¬ £ ¬ ÖÓí à ÁÈÁÈ° ë ± Ì ¿ Õ¡ £ Çå ¾° Õ§ ¿ ª ËÉÁë Ô£ ¬
ÂÒÁ÷ ³ ¤ Ï ì ʯ Â¥ · ç ¡ £ ɽº Óè ÃÓ³ ´ º ÔÆÍ â £ ¬ ³ Çã Ú² Î ² î Ï þ Ê÷ ÖС £
Óû ¾¡ ³ ö Ñ° ÄÇ¿ ɵ ã ¬ Èý ǧ ÊÀ½ç ± ¾Î Þ Çî ¡ £


¾í 333_131¡ ¾¼ÄÉê Öݬ ¹ ° ʹ ¾ý ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Áì ¿ ¤ ÈÔÎ Å× Ü» ¢ õ ù £ ¬ ÖÂÉí » ¹ ÊǼû Äж ù ¡ £ С ´ ¬ ¸ ô Ë®´ ß Ì ÒÒ¶ ¡ £
´ ó ¹ Äµ ± · ç Î è è Ï Ö¦ ¡ £ ¾Æ× ø Î ¢ º ¨ Öî ¿ Í µ ¹ £ ¬ Çò ³ ¡ Âý ² ¦ ¼¸ ÈËËæ¡ £
´ ÓÀ´ ÀÖÊÂÔ÷ Ê« ¿ à £ ¬ Ī · Å´ ° ÖÐÔ¶ á ¶ Öª ¡ £


¾í 333_132¡ ¾½¼¾ÓÇï ÈÕ³ ê Þ ÉÔÞ ¸ ®¼û ¼Ä¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

· ± ¾ÕÕÕÉî ¾Ó£ ¬ · ¼Ï ã ´ º ² » Èç ¡ £ Î ÅÑ° ÖÜ´ ¦ Ê¿ £ ¬ Öª ° é â × ÉÐÊé ¡ £
ÈÕÍ í Í ¡ ÖÞ ¿ õ £ ¬ Ì ì Çç ² ÝľÊè ¡ £ Ï ÐÑÔ» Ó÷ æ± ú £ ¬ Çå ² ½ÑÚÎ Ï Â®¡ £
Ò° ÀÏ ÄÜÇ× ÄÁ£ ¬ ¸ ß ÈËÄî Ô¶ Óæ¡ £ ÓÄ´ ÔÁÙ¹ Å° ¶ £ ¬ Çá Ò¶ ¶ Ⱥ ®Çþ ¡ £
ĺ É« Î Þ ¿ ñ µ û £ ¬ Çï » ª ÓÐÄÛÊß ¡ £ Èô Î ª ³ ê Û« Çú £ ¬ ´ Ó´ ËÀ¢ - [« _¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 216 ·


¾í 333_133¡ ¾Ê¥ ¶ ÷ Ï ´ Ñ©Õò ÖݼÄÏ × Åá Ï à ¹ « ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ì ì ½è ´ º ¹ â Ï ´ ÂÌ ÁÖ£ ¬ Õ½³ ¾ÊÕ¾¡ ¼û » ¨ Òõ ¡ £ º ÃÉú ± ¾ÊǾý Í õ µ £ ¬
ÈÌ ËÀº Î · Á× ³ Ê¿ ÐÄ¡ £ Ôø º ؽØÔÆ· - Õ¤ Ô¶ £ ¬ ÈÔÎ Å„ ± ¶ ³ Ï ÂÓª Éî ¡ £
¾®Úê × ò ÈÕË« Æì Èë £ ¬ Ï ô Ï à Î Þ ÑÔÀá ʪ ½ó ¡ £


¾í 333_134¡ ¾º ØÌ ï ÆÍ Éä × Óµ ÜÈÙ° ݽð Î á ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Î å º î ¶ ÷ Ôó ² » Í ¬ Äê £ ¬ Êå Ö¶ Öì ÃŪ Ì ª Ë Á¬ ¡ £ · ï ÕÓ¾ÅÖØÏ à Ï ² Æø £ ¬
Ñã ÐÐÒ» ° ë Èë Ï é ÑÌ ¡ £ ½Öá é Öò Ó° ÇÖº ®Ô£ ¬ Î ÄÎ ä ç æÉù µ þ Ï þ Ì ì ¡ £
Î ª Êý ÷ è ÷ ë ¸ ß ¸ ó ÉÏ £ ¬ Ë- ¼Ò¸ ¸ × ÓÀÕÑà È» ¡ £


¾í 333_135¡ ¾º Í Åá Éá È˹ ÛÌ ï ÉÐÊé ³ ö ÁÔ¡ ¿


Ñî ¾Þ Ô´

Ê¥ ´ ú ˾¿ Õ± ÈÓñ Çå £ ¬ ÐÛ· ª ¹ ÛÁÔ¼û » ÊÇé ¡ £ ÔÆÇÝÒѾõ ¸ ß Î Þ Òæ£ ¬
˪ Í ÃÓ¦ Öª ½Æ² » ³ É¡ £ · Éì • Óµ ³ ¾º ®² ݾ¡ £ ¬ Í ä ¹ - ¿ ª ÔÂË· · ç Éú ¡ £
½ñ ³ ¯ ʼº ؽ« ¾ü ¹ ó £ ¬ × Ï ½û Ê« ÈË¿ ´ ì · ì º ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 217 ·


¾í 333_136¡ ¾ËÍ Àî Éá È˹ é À¼Áê Àï ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Çå ´ ʾÙÊÀ½Ô² Øó æ£ ¬ ÃÀ¾Æµ ± ɽΠª Âú é × ¡ £ Èý Ķ ÄÛÊß ÁÙç ² Ä° £ ¬
ËÄÐи ß Ê÷ Óµ Öì ÃÅ¡ £ ¼Òƶ ¾³ ʤ ÐÄÎ Þ ÀÛ£ ¬ Ãû Öع ÙÏ Ð¿ Ú² » ÂÛ¡ £
Î ©Óе ÀÇé ³ £ × Ô× ã £ ¬ Æô ÆÚÌ ì µ ØÒ× Öª ¶ ÷ ¡ £


¾í 333_137¡ ¾Í ¬ Ì « ³ £ Î ¾³ Ù² ©Ê¿ ã ÚÏ Â´ ý ©¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Éò Éò ÑÓ¸ ó ± § µ ¤ ܯ £ ¬ ËÉÉ« Ì ¦ » ¨ ò « ¶ × Ì ¡ £ ˬ Æø Ï þ À´ Çà Óñ ®L£ ¬
Þ ¹ · ç ËÞ ÔÚ´ ä » ¨ Æì ¡ £ · ½Õ° Óù Ä° Èý Ì õ ¹ ã £ ¬ ÓÌ ¾õ Ï ÉÃÅÒ» ¿ Ì ³ Ù¡ £
´ ˵ غ ¬ Ï ã ´ Ó° × Ê× £ ¬ · ë Ì Æº Î ÊÂÔ¹ Ã÷ ʱ ¡ £


¾í 333_138¡ ¾¼û Ѧ ÊÌ Óù ´ ÷ ² » Ëð ¹ ü ñ × ÓÒò Ôù ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

ÅËÀɶ ÔÇà ¾µ £ ¬ Î Úñ ËÆв á £ Ï þ ¶ Ñ» ³ õ Ï ´ £ ¬ ´ º º ÉÒ¶ ° ë ¿ ª ¡ £
¿ ° ½« » ¤ ½í è Î £ ¬ ² » ¶ À¸ ô ³ ¾° £ ¡ £ ÒѼû Áý ² õ Òí £ ¬ Î Þ Òò Ó³ ¹ Ì ¥ ¡ £
º Î È˳ ÊÇÉ˼£ ¬ º ÃÊÖ× ÔÎ ÷ À´ ¡ £ ÓÐÒâ Á¯ Ë¥ ³ ó £ ¬ · ³ ¾ý ÖÂÒ» ö ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 218 ·


¾í 333_139¡ ¾º ú ¶ þ Ê®° Ý» § ² ¿ ¼æÅж ÈÖ§ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Çå » ú ¹ û ± » ¹ « ² ÄÄÓ£ ¬ ÐÛ° ÝÖª ³ ÐÊ¥ Ö÷ ¶ ÷ ¡ £ Ãí ÂÔÒѵ ÷ Ì ì ¸ ®Êµ £ ¬
¹ ú Õ÷ · ½¾õ µ ع Ù× ð ¡ £ Í ½ÑÔÓñ ½Ú½« · Öã Í £ ¬ ¶ ¨ ÊÇɳ µ Ì Óû µ ½ÃÅ¡ £
Î ª ° ®É½Ç° в · µ Ú£ ¬ ² » · Á· ç ÔÂÊÂÇÙé × ¡ £


¾í 333_140¡ ¾Ôª ÈÕ³ ÊÀî · ê ¼ª Éá ÈË¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

» ª ÒÄÎ ÄÎ ï º ØÐÂÄê £ ¬ ˪ ÕÌ Ò£ ÅÅ· ï ã ÚÇ° ¡ £ Ò» Ƭ ² ÊÏ ¼Ó- Êï ÈÕ£ ¬
Í ò Ì õ º ì Öò ¶ ¯ ´ º Ì ì ¡ £ ³ Æõ ü ɽɫ º Í Ôª Æø £ ¬ ¶ ËÃá ¯ Ï ã µ þ Èð ÑÌ ¡ £
¹ ² ˵ Õý ³ õ µ ± Ê¥ Ôó £ ¬ ÊÔ¹ ý Î ÷ Ò´ Î ÊȺ Ï Í ¡ £


¾í 333_141¡ ¾º Í ¶ ÅÖÐØ©Î ÷ ì ø Ôº ¿ ´ » ¨ ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Ò» ÁÖ¶ ѽõ Ó³ ǧ µ Æ£ ¬ ÕÕÑÛÇ£ Çé Óû ² » ʤ ¡ £ Öª ÒÐÇç Ã÷ ½¿ × Ô× ã £ ¬
½â ½« ÑÕÉ« × í Ï à ÈÔ¡ £ º ÷ ç Çá Òý Ï ã ÑÌ Èë £ ¬ ¸ ʶ ² ź Í · ÛÑÞ Äý ¡ £
Éî ´ ¦ × î Á¯ ݺ õ å ¼ù £ ¬ ÀÁʱ Ï È± » µ û ÇÖÁè ¡ £ ¶ Ô³ ÖÕæ¾³ Ó¦ Î Þ È¡ £ ¬
· Ö¸ ¶ ¿ ÕÃÅÓÖÎ ´ ÄÜ¡ £ Ó- ÈÕËÆ· - º ì ÉÕ¶ Ï £ ¬ ÁÙÁ÷ ÒÉÓ³ ç ² Ï ¼² ã ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 219 ·

Óĺ ¬ Í í Ì ¬ Á¯ µ ¤ ¹ ð £ ¬ Ê¢ Ðø ´ º ¹ â ʶ × Ï Ì Ù¡ £ ÿ µ ½» ¨ Ö¦ ¶ Àã ° â ê £ ¬
ɽ¶ « Î ©Óж ÅÖÐØ©¡ £


¾í 333_142¡ ¾¾ä ¡ ¿

Ñî ¾Þ Ô´

Èý µ ¶ ÃÎ ÒæÖÝ£ ¬ Ò» ¼ý È¡ Áɳ Ç¡ £
ÒÁÚì Î Þ Î Å× æ£ ¬ Î ¤ Ï Í ² » µ ½Ëï ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 220 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Ëľí


¾í 334_1¡ ¾Ï ÄÖÁÈÕº â Ñô ¿ ¤ Õ« Êé » ³ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ò» À´ ½- ³ ÇÊØ£ ¬ Æß ¼û ½- ÔÂÔ² ¡ £ ³ Ý· ¢ ½« Æß Ê®£ ¬ Ï ç ¹ ØÔ½Èý ǧ ¡ £
å ½á ¡ º ± ÓÎ ¹ Û£ ¬ ± Õé x¶ à ³ ÁÃß ¡ £ нڻ ¹ ¸ ´ ÖÁ£ ¬ ¹ ʽ» ¾¡ Ï à ¾è ¡ £
º Πʱ Á‡ ã Ñã Ø£ ¬ ÉÏ Ëß ¸ ß ¸ ß Ì ì ¡ £


¾í 334_2¡ ¾° ËÔÂÊ®Æß ÈÕÒ¹ Êé » ³ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Èý Î å ¼È² » Áô £ ¬ ¶ þ ° ËÓÖ» ¹ ¹ ý ¡ £ ½ð ó ¸ Öø Î ´ ³ ö £ ¬ Óñ Ê÷ ± ¯ ÉÔÆÆ¡ £
Ë- Ï ò Î ÷ Ô° ÓÎ £ ¬ ¿ Õ¹ é ± ± Ì ÃÎ Ô¡ £ ¼ÑÆÚÐÅÄѵ ã ¬ ÓÀÏ ¦ Î Þ ¿ ÉÄÎ ¡ £
¸ § Õí ¶ À¸ ß ¸ è £ ¬ · ³ ¾ý Î ª Óè º Í ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 221 ·


¾í 334_3¡ ¾¾ÅÈÕÑÔ» ³ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

¶ þ ¾Å¼´ ÖØÑô £ ¬ Ì ì Çå Ò° ¾Õ» Æ¡ £ ½ü À´ · ê ´ ËÈÕ£ ¬ ¶ à ÊÇÔÚËû Ï ç ¡ £
Í í É« Ï ¼Ç§ Ƭ £ ¬ Çï Éù Ñã Ò» ÐС £ ² » Äܸ ß ´ ¦ Í û £ ¬ ¿ Ö¶ Ï ÀÏ È˳ ¦ ¡ £


¾í 334_4¡ ¾º Í ¼Äñ ¼Æß ÖÐØ©¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ï ÉÀô Çض ë ± ð £ ¬ ÐÂÊ« ¶ õ ä ¾À´ ¡ £ ² ÅÍ Æ½ñ ± ± ¶ · £ ¬ Ö° ¸ ³ ¾ÉÈý Ì ¨ ¡ £
µ ñ ï Î ÐÄÆ« Ðí £ ¬ ¼ê · â ÊÖ× Ô¿ ª ¡ £ º Î Äê Ï à Ôù ´ ð £ ¬ È´ µ õ ½ÖÐÌ ¨ ¡ £


¾í 334_5¡ ¾Á¢ Çï ÈÕ± ¯ » ³ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Çå Ï þ ÉÏ ¸ ß Ì ¨ £ ¬ Çï · ç ½ñ ÈÕÀ´ ¡ £ ÓÖÌ í нں Þ £ ¬ ÓÌ ± § ¹ ÊÄê ° § ¡ £
Àá Æñ » ÓÄܾ¡ £ ¬ Ȫ ÖÕ± Õ² » ¿ ª ¡ £ ¸ ü ÉË´ º Ô¹ ý £ ¬ ˽· þ Ê¾Î Þ ÀŠ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 222 ·


¾í 334_6¡ ¾Çï » ³ ¼ÄÇ®ÊÌ ÀÉ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Í í Ëê ¾ã Î ª ¿ ¤ £ ¬ ÐÂÇï ¸ ÷ Òì Ï ç ¡ £ Ñà º è Ò» Éù ½Ð£ ¬ Û« Ê÷ ¾¡ Çà ² Ô¡ £
ɽ¶ ÇÖÒÂÈó £ ¬ ½- · ç ¾í ô ¡ Á¹ ¡ £ Ï à ˼Èç º º Ë®£ ¬ ÈÕÒ¹ Ï ò ä ± Ñô ¡ £


¾í 334_7¡ ¾Á¢ Çï ÈÕ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

ƽÈÕ± ¾¶ à º Þ £ ¬ ÐÂÇï Æ« Ò× ± ¯ ¡ £ Ñà ´ ÊÈç Ï § ± ð £ ¬ Áø Òâ Òѳ ÊË¥ ¡ £
ʹ ú ÖÕÎ Þ ² ¹ £ ¬ » ¹ ¼ÒÎ ´ ÓÐÆÚ¡ £ ÐÄÖоÉÆø Î ¶ £ ¬ ¿ à У È¥ Äê ʱ ¡ £


¾í 334_8¡ ¾Ôù ë Ï ÉÎ Ì ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ðû ÖÝ» ë ÊÇÉÏ Çå ¹ ¬ £ ¬ ¿ Í ÓÐÕæÈËò ËÆÍ ¯ ¡ £ ç ¤ · ¢ ´ ¹ Ó§ ¹ â ó ‡ ó ‡ £ ¬
Ï ¸ ÷ × Ôµ ò ¥ ÂÌ È× È× ¡ £ º ø ÖÐÒ©Î ï Ì ÝÏ ¼¾÷ £ ¬ Öâ º ó · ½Êé Ëõ µ ع ¦ ¡ £
¼ÈÐí · ÙÏ ã Î ª µ Ü× Ó£ ¬ Ô¸ ½Ì Äê ¼Í ¹ ² ´ » Í ¬ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 223 ·


¾í 334_9¡ ¾ÓÎ Òå ÐË˼ÄÉÏ Àî · ê ¼ª Ï à ¹ « ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Áø Óª Î Þ ÊÂÒè Á« ¹ ¬ £ ¬ ² ½² ½ÓÌ ÒÉÊÇÃÎ ÖС £ ÀÍ ÒÛÍ ½Î ª Í ò · ò ³ ¤ £ ¬
Ï ÐÓÎ Ôø Óë ¶ þ ÈËÍ ¬ ¡ £ · ï ð ½· ÉÈ¥ Ï É³ ² ÔÚ£ ¬ Áú Ï ó DZ À´ ½² Ï ¯ ¿ Õ¡ £
ËÉÏ Â» ¨ · ÉƵ Øù Á¢ £ ¬ Ò» ÐÄǧ Àï Òä Áº ¹ « ¡ £


¾í 334_10¡ ¾ÓÎ ½ú ì ô ÉÏ Àî · ê ¼ª Ï à ¹ « ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

² » Á¢ ½ú ì ô Èý Ê®Äê £ ¬ ° × Í · Öص ½Ò» Æà È» ¡ £ Ȫ Éù × ÔÎ ô ï Ï º ®Óñ £ ¬
² ÝÉ« Ëä Çï Ò« ´ ä î ä ¡ £ ÉÙ× ³ Í ¬ ÓÎ Äþ ÓÐÊý £ ¬ × ð ÈÙÔÙ» á ± ã Î Þ Ôµ ¡ £
Ï à ˼ÁÙË®Ï ÂË« Àá £ ¬ ¼ÄÈë ² ¢ · ÚÏ ò Âå ´ ¨ ¡ £


¾í 334_11¡ ¾½Ú¶ ÈÐû Î ä ³ ê ÀÖÌ ì ÃÎ µ á ¿

Áî º ü ³ þ

Åî À³ Ï É¼à ¿ Í ² ÜÀÉ£ ¬ Ôø Í ÷ ¸ ß ³ µ ¿ Í ´ ó Áº ¡ £ ¼û Óµ ì º ì ¸ ÖÎ ¾ü Âã ¬
Öª Ç× ± ÊÑâ ÊÂÎ ÄÕ¡ £ ³ î ¿ ´ Áø É« Ðü Àë º Þ £ ¬ Òä µ Ý» ¨ Ö¦ Öú ¾Æ¿ ñ ¡ £
Âå Ï ÂÏ à · ê ¿ Ï Ï à ¼Ä£ ¬ ÄÏ ½ð è - ´ í Óñ Æà Á¹ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 224 ·


¾í 334_12¡ ¾· î º Í ÑÏ Ë¾¿ ÕÖØÑô ÈÕÍ ¬ ´ Þ ³ £ ÊÌ ¡ ¢ ´ Þ Àɼ° Öî ¹ « µ ÇÁú
ɽÂä ñ Ì ¨ ¼ÑÑç ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

л ¹ « Çï ˼Ãì Ì ì ÑÄ£ ¬ À¯ å ì µ Ǹ ß Î ª ¾Õ» ¨ ¡ £ ¹ ó Öؽü ³ ¼¹ â ç ² Ï ¯ £ ¬
Ц Á¯ ´ ÓÊÂÂä Î ÚÉ´ ¡ £ ÝÇ· ¿ ° µ ÕÀº ì Öé ¶ ä £ ¬ Üø Í ë º ®¹ ©° × Â¶ Ñ¿ ¡ £
Ó½Ëé Áú ɽ¹ é ³ ö º Å£ ¬ Âí ± ¼Á÷ µ ç ¼Ë± ¼³ µ ¡ £

¾í 334_13¡ ¾Á¢ ´ º º ó ÑÔ» ³ ÕÐã ê ÖÝÀî ¿ ï ÑÃÍ Æ¡ ¿


Áî º ü ³ þ

Ï ÐÕ« Ò¹ » ÷ Í Ùº ø ¸ è £ ¬ ÊÔÍ û ÒÄÃÅÄÎ Ô¶ º Î ¡ £ ÿ Ì ý Èû ó ÕÀë ÃÎ ¶ Ï £ ¬
ʱ ¿ ú Çå ¼ø Âó î ¶ à ¡ £ ³ õ ¾ª Ï ü ©¶ ¡ ¶ ¡ ´ Ù£ ¬ ÒѾõ ´ º · ç Ï ° Ï ° º Í ¡ £
º £ ÄÚ¹ ÊÈ˾ý × î ÀÏ £ ¬ » ¨ ¿ ª ± Þ Âí ¸ ü Ï à ¹ ý ¡ £


¾í 334_14¡ ¾· î º Í ÆÍ Éä Ï à ¹ « ³ ê ÖÒÎ ä Àî Ï à ¹ « ¼û ¼ÄÖ®× ÷ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Àö Ôå · ÉÀ´ × ÔÏ à Í ¥ £ ¬ Î å Î ÄÏ à ´ í ° ËÒô Çå ¡ £ ³ õ Õ° ç ² É« Á¬ Ï ¼É« £ ¬
ÓÖÌ ý ½ð Éù ¼Ì Óñ Éù ¡ £ ² ų ö ɽΠ÷ Î ÄÓë Î ä £ ¬ » ¶ ´ ÓÈû ± ± µ ܼæÐÖ¡ £
° × Í · ÀÏ Òü Èý ´ ¨ ÉÏ £ ¬ Ë« º Í Ñô ´ º Ï ² ¸ ´ ¾ª ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 225 ·


¾í 334_15¡ ¾¿ ¤ Õ« × ó Æ« ÔÔÖñ ° ÙÓà ¸ Í £ ¬ Ñ× Á¹ ÒÑÖÜ£ ¬ Çà ´ ä ² » ¸ Ä£ ¬
¶ ø Î ª ǽԫ Ëù ± Î £ ¬ Óй Ô° ®ÉÍ £ ¬ ¼ÙÈÕÃü È¥ Õ« ¾ÓÖ®¶ « ǽ£ ¬ ÓÉÊǸ ©ÁÙÐù
½× £ ¬ µ Í Ó³ à ø » § £ ¬ ÈÕÏ ¦ Ï à ¶ Ô£ ¬ ÆÄÓЪ Ò È» ֮Ȥ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Õ« ¾ÓÔÔÖñ ± ± ´ ° ± ß £ ¬ Ëر Úп ª Ó³ ± Ì Ï Ê¡ £ Çà ° ª ½ü µ ± ÐÐÒ©´ ¦ £ ¬
ÂÌ Òõ Éî µ ½Î Ôá ¡ Ç° ¡ £ · ç ¾ª Ï þ Ò¶ Èç Î ÅÓê £ ¬ Ô¹ ý ´ º Ö¦ ËÆ´ ø ÑÌ ¡ £
ÀÏ × ÓÒä ɽÐÄÔÝ» º £ ¬ Í Ë¹ « Ï Ð× ø ¶ Ôæ¿ ¾ê ¡ £


¾í 334_16¡ ¾Ê¡ ÖÐÖ± Ò¹ ¶ ÔÑ©¼ÄÀî ʦ ËØÊÌ ÀÉ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

ÃÜÑ©· × ³ õ ½µ £ ¬ Öس Çè ÃÎ ´ ¿ ª ¡ £ ÔÓ» ¨ · ÉÀÃÂþ £ ¬ Á¬ µ û Î è ÅÇ» ² ¡ £
È÷ É¢ ǧ Öê Ò¶ £ ¬ Ï ú Äý ¾ÅÄ° ° £ ¡ £ ËØ» ª Äý · ÛÊð £ ¬ Çå Æø ÈÆ˪ Ì ¨ ¡ £
Ã÷ ¾õ ÇÖ´ ° » ý £ ¬ º ®Öª ¶ ÈÈû À´ ¡ £ л ¼ÒÕù Äâ Ðõ £ ¬ Ô½Áë Î ó ¾ª ÷ ¡ £
° µ ÆÇÎ ¢ ã ÕÕ£ ¬ ÑÏ ì - ´ Î µ Ú´ ß ¡ £ ÉÔ· â » ÆÖñ ÑÇ£ ¬ Ï È¼¯ × Ï À¼´ Ý¡ £
Ëï ÊÒÁÙÊé » Ï £ ¬ Áº Ô° · º ¾Æ± - ¡ £ ¾² » ³ Çí Ê÷ ÒУ ¬ × í Òä Óñ É½Í Ç¡ £
´ ä Ä° ¼¢ Î ÚÔë £ ¬ ² ÔÔÆÔ¶ Ñã ° § ¡ £ ´ Ëʱ · ½Ò¹ Ö± £ ¬ Ï ë Í û Òâ ÓÆÔÕ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 226 ·


¾í 334_17¡ ¾ÄÏ ¹ ¬ Ò¹ Ö± ËÞ £ ¬ ¼û Àî ¸ ø Ê· â Ì â £ ¬ Æä Ëù Ï ÂÖÆë · Öª × à
Ö± ÔÚ¶ « Ê¡ £ ¬ Òò ÒÔÊ« ¼Ä¡ ¿

Áî º ü ³ þ

· ¬ Ö± Í ¬ Ò£ Ò¹ £ ¬ ÑÏ ì ç Ï Þ ¼¸ ÖØ¡ £ Çà ± à Êé ° × È¸ £ ¬ » ÆÖ½½µ ² ÔÁú ¡ £
± ± ¼« Ë¿ ÂÚ¾ä £ ¬ ¶ « Ô« º ² Ä« × Ù¡ £ Éд ¹ Ðþ ¶ µ ã £ ¬ ÓÌ Êª × Ï Äà · â ¡ £

ì ÅÑÛÄý Ï ÉÖò £ ¬ ³ ÛÐÄô Á½û ÖÓ¡ £ ¶ ¨ Ó¦ ÐÎ ÃΠã ¬ ÔÝËƽÓÒô ÈÝ¡ £
Óñ Ê÷ ´ º Ö¦ ¶ ¯ £ ¬ ½ð é × À° Äð á x¡ £ ÔÚ³ ¯ ¾ý × î ¾É£ ¬ ÐÝä ½Ðí ¹ ý ´ Ó¡ £


¾í 334_18¡ ¾½« ¸ ° Âå Ï Â£ ¬ Âô Î º º ÄÏ £ ¬ Ï × ÉÏ Ï à ¹ « ¶ þ Ê®ÐÖÑÔ» ³ ° Ë
ÔÏ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ì ¨ ÊÒÃû Ôø ¼Ì £ ¬ ì º ÃŽÚÔݹ ý ¡ £ » ¶ Çé ÀÏ È¥ ÉÙ£ ¬ ¿ à ʱ ð Àë ¶ à ¡ £
± ã Î ª ¿ ª é × ÙÞ £ ¬ Ó¦ Á¯ ³ ö Í ø ÂÞ ¡ £ ° ÙÓǽñ ÒÑʧ £ ¬ Ò» × í Êë Öª Ëû ¡ £

µ Ûµ Âǧ Äê ÈÕ£ ¬ ¾ý ¶ ÷ Í ò Àï ² ¨ ¡ £ Ðí Ëæ» Æç ² ± ² £ ¬ Ï Ð³ ª × Ï Ö¥ ¸ è ¡ £
Áú Ùò ÆÚÖز ¹ £ ¬ ÷ ¸ þ Øù ÔÙº Í ¡ £ á ÔÇð À´ Я ÊÖ£ ¬ ¾ý × ÓÒâ Èç º Î ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 227 ·


¾í 334_19¡ ¾Çà ÔƸ ÉÂÀ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Óô Óô ¸ ´ · × · × £ ¬ Çà Ï ö ¸ ÉÂÀÔÆ¡ £ É« Áî Ì ì Ï Â¼û £ ¬ º ò Ï ò ¹ ÜÖз Ö¡ £

Ô¶ ¸ ² Î Þ È˾³ £ ¬ Ò£ ÕÃÓе ¾ý ¡ £ Èð Èݾª ² » É¢ £ ¬ Ú¤ ¸ ÐÐÅÏ ¡ Î Å¡ £

Õ¿ ¶ Ðß ÒÀ² Ý£ ¬ ÄÏ · ç ³ Ü´ ø Þ ¹ ¡ £ ¹ § Î ©º º Î ä µ Û£ ¬ Óà ÁÒÉз Õë µ ¡ £


¾í 334_20¡ ¾Ê¥ Ã÷ ÀÖ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

º £ ÀËÌ ñ ÔÂá è £ ¬ ± ß ³ ¾¾² Òì ɽ¡ £ ´ Ó½ñ Í ò Àï Í â £ ¬ ² » ¸ ´ Ëø Ï ô ¹ Ø¡ £


¾í 334_21¡ ¾´ º ¹ ë ˼¡ ¿

Áî º ü ³ þ

´ ÷ ʤ · ÉÇç Ò° £ ¬ Áè ä ù Ï Â× Çº Ó¡ £ ´ º · ç Â¥ ÉÏ Í û £ ¬ Ë- ¼û Àá º Û¶ à ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 228 ·


¾í 334_22¡ ¾¹ ¬ ÖÐÀÖÎ å Ê× ¡ ¿


Áî º ü ³ þ

³ þ Èû ½ð Áê ¾¸ £ ¬ ° Í É½Óñ ÀÝ¿ Õ¡ £ Í ò · ½Î Þ Ò» Ê£ ¬ ¶ ˹ ° ´ ó Ã÷ ¹ ¬ ¡ £

Ñ©ö « ³ ¤ Ñî Ô· £ ¬ ± ù ¿ ª Ì « Òº ³ Ø¡ £ ¹ ¬ ÖÐÐÐÀÖÈÕ£ ¬ Ì ì Ï ÂÊ¢ Ã÷ ʱ ¡ £

Áø É« ÑÌ Ï à ËÆ£ ¬ Àæ» ¨ Ñ©² » Èç ¡ £ ´ º · ç ÕæÓÐÒâ £ ¬ Ò» Ò» Àö » ʾӡ £

ÔÂÉÏ ¹ ¬ » ¨ ¾² £ ¬ ÑÌ º ¬ Ô· Ê÷ Éî ¡ £ Òø Ì ¨ ÃÅÒѱ Õ£ ¬ Ï É©ҹ ³ Á³ Á¡ £

¾ÅÖØÇà Ëö ã Ë£ ¬ ° Ù³ ß ± Ì ÔÆÂ¥ ¡ £ Ã÷ ÔÂÇï · ç Æð £ ¬ Öé Á± ÉÏ Óñ ¹ ³ ¡ £


¾í 334_23¡ ¾´ º ÓÎ Çú Èý Ê× ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ï þ ÓÎ ÁÙ± Ì µ î £ ¬ ÈÕÉÏ Í û ´ º Í ¤ ¡ £ · ¼Ê÷ ÂÞ Ï ÉÕÌ £ ¬ Çç ɽչ ´ ä ÆÁ¡ £

Ò» Ò¹ º ÷ ç ´ µ £ ¬ л ¨ Ò» Í ò Ö¦ ¡ £ · ç Ç° µ ÷ Óñ ¹ Ü£ ¬ » ¨ Ï Â´ ؽð î ¿ ¡ £

ã Ñã Ø´ º · ç Æð £ ¬ Åî À³ Ñ©Ë®Ï û ¡ £ Ï à ½« ÕÛÑî Áø £ ¬ Õù È¡ × î ³ ¤ Ì õ ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 229 ·


¾í 334_24¡ ¾Ô¶ ± ð Àë ¶ þ Ê× ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ñî Áø » ƽð Ëë £ ¬ Î à Í ©± Ì Óñ Ö¦ ¡ £ ´ º À´ Ï û Ï ¢ ¶ Ï £ ¬ Ôç Í í Êǹ é ÆÚ¡ £

ç é Ö¯ Ô§ Ñì ÂÄ£ ¬ ½ð × ° ô ä ´ ä º d¡ £ Î · ÈËÏ à Î ÊÖø £ ¬ ² » Äâ µ ½³ ÇÄÏ ¡ £


¾í 334_25¡ ¾¹ ë ÈËÔù Ô¶ ¶ þ Ê× ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

¾ý Ðе Ǥ ÉÏ £ ¬ æª ÃÎ ÔÚ¹ ë ÖС £ Óñ ó ç ǧ ÐÐÂä £ ¬ Òø ´ ² Ò» ° ë ¿ Õ¡ £

ç ² Ï ¯ ´ º Ãß ¾õ £ ¬ É´ ´ ° Ï þ Í û ÃÔ¡ £ ë ü ë ʲ ÐÃÎ Àï £ ¬ ÓÌ × ÔÔÚÁÉÎ ÷ ¡ £


¾í 334_26¡ ¾´ Ó¾ü ´ ÊÎ å Ê× ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

» ļ¦ ¸ ô Ë®Ì ä £ ¬ º ¹ Âí Öð · ç Ë» ¡ £ ÖÕÈÕËæÕ÷ ì · £ ¬ º Πʱ ° Õ¹ Äܱ ¡ £

¹ ÂÐÄÃß Ò¹ Ñ©£ ¬ Âú ÑÛÊÇÇï ɳ ¡ £ Í ò Àï ÓÌ · ÀÈû £ ¬ Èý Äê ² » ¼û ¼Ò¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 230 ·

È´ Í û ± ù º ÓÀ« £ ¬ Ç° µ ÇÑ©Áë ¸ ß ¡ £ Õ÷ È˼¸ ¶ à ÔÚ£ ¬ ÓÖÄâ Õ½ÁÙä ¬ ¡ £

º ú · ç ǧ Àï ¾ª £ ¬ º º ÔÂÎ å ¸ ü Ã÷ ¡ £ × ÝÓл ¹ ¼ÒÃÎ £ ¬ ÓÌ Î Å³ ö Èû Éù ¡ £

ĺ Ñ©Á¬ Çà º £ £ ¬ Òõ Ï ¼¸ ² ° × É½¡ £ ¿ ÉÁ¯ ° à ¶ ¨ Ô¶ £ ¬ Éú Èë Óñ ÃŹ Ø¡ £


¾í 334_27¡ ¾Ë¼¾ý ¶ ÷ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

С Ô· ݺ ¸ è Ъ £ ¬ ³ ¤ Ãŵ û Î è ¶ à ¡ £ ÑÛ¿ ´ ´ º ÓÖÈ¥ £ ¬ ´ ä é ý ² » ¾- ¹ ý ¡ £


¾í 334_28¡ ¾Í õ ÕѾý ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

½õ ³ µ Ì ì Í â È¥ £ ¬ ë ¥ Ä» Ñ©Öп ª ¡ £ Î º ã Ú² ÔÁú Ô¶ £ ¬ Ï ô ¹ س à Ñã ° § ¡ £


¾í 334_29¡ ¾· ¢ Ì ¶ ÖݼÄÀî Äþ ³ £ ÊÌ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

¾ý ½ñ ÊÌ × Ï Ô« £ ¬ Î ÒÒѶ é Çà Ì ì ¡ £ Î ¯ · Ï ´ Ó× ÈÈÕ£ ¬ Ðý ¹ é ÔÚ¼¸ Äê ¡ £
ÐÄÎ ª Î ÷ ÃÒÊ÷ £ ¬ ÑÛÊDZ ± Á÷ Ȫ ¡ £ ¸ ü ¹ ý ³ ¤ ɳ È¥ £ ¬ ½- · ç Âú æä ´ ¬ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 231 ·


¾í 334_30¡ ¾Àî Ï à Þ ° º ó Ì â ¶ Ï ½ð ¼¯ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ò» ÀÀ¶ Ï ½ð ¼¯ £ ¬ Ôر ¯ Âñ Óñ ÈË¡ £ ÑÀÏ Òǧ ¹ žø £ ¬ Öé Àá Í ò ÐÐС £


¾í 334_31¡ ¾Äê ÉÙÐÐËÄÊ× ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

ÉÙС ± ß Öݹ ß · Å¿ ñ £ ¬ æö Æï Þ ¬ Âí Éä » ÆÑò ¡ £
Èç ½ñ Äê ÀÏ Î Þ ½î Á¦ £ ¬ ÓÌ ÒÐÓª ÃÅÊý Ñã ÐС £

¼Ò± ¾Çå º Ó× ¡ Î å ³ Ç£ ¬ Ðë ƾ¹ - ¼ý µ ù ¦ Ãû ¡ £
µ ÈÏ Ð· Éì • Çï Ô- ÉÏ £ ¬ ¶ ÀÏ ò º ®ÔÆÊÔÉä Éù ¡ £

¹ - ± ³ Ï ¼Ã÷ ½£ ÕÕ˪ £ ¬ Çï · ç × ß Âí ³ ö Ï Ì Ñô ¡ £
Î ´ ÊÕÌ ì × Óº Óä Òµ Ø£ ¬ ² » Äâ » ØÍ · Í û ¹ ÊÏ ç ¡ £

˪ Âú ÖÐÍ ¥ ÔÂÂú Â¥ £ ¬ ½ð é × Óñ Öù ¶ ÔÇå Çï ¡ £
µ ± Äê ³ ÆÒâ Ðë ÐÐÀÖ£ ¬ ² » µ ½Ì ì Ã÷ ² » ¿ Ï ÐÝ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 232 ·


¾í 334_32¡ ¾Èû Ï ÂÇú ¶ þ Ê× ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ñ©Âú ÒÂÉѱ ù Âú Ðë £ ¬ Ï þ Ëæ· É½« · ¥ µ ¥ ÓÚ¡ £
ƽÉú Òâ Æø ½ñ º Î ÔÚ£ ¬ ° ѵ üÒÊé Àá ËÆÖé ¡ £

± ß ² ÝÏ ô Ì õ Èû Ñã · É£ ¬ Õ÷ ÈËÄÏ Í û Àá Õ´ Ò¡ £
» Ƴ ¾Âú Ãæ³ ¤ Ðë Õ½£ ¬ ° × · ¢ Éú Í · Î ´ µ ù é ¡ £


¾í 334_33¡ ¾ÓÎ ´ º ´ Ê¡ ¿

Áî º ü ³ þ

¸ ß Â¥ Ï þ ¼û Ò» » ¨ ¿ ª £ ¬ ± ã ¾õ ´ º ¹ â ËÄÃæÀ´ ¡ £
ů ÈÕÇç ÔÆÖª ´ Î µ Ú£ ¬ ¶ « · ç ² » Óø ü Ï à ´ ß ¡ £


¾í 334_34¡ ¾º º Ô· ÐС ¿

Áî º ü ³ þ

ÔÆÏ ¼Î å ² ɸ ¡ Ì ì ã Ú£ ¬ ÷ Áø ǧ ° ã ¼ÐÓù ¹ µ ¡ £
² » ÉÏ » Æ» ¨ ÄÏ ± ± Í û £ ¬ Æñ Öª ´ º É« Âú Éñ ÖÝ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 233 ·


¾í 334_35¡ ¾ÖÐÔª ÈÕÔù ÕÅ× ð ʦ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

żÀ´ ÈËÊÀÖµ ÖÐÔª £ ¬ ² » Ï × Ðþ ¶ ¼ÓÀÈÕÏ Ð¡ £

¼Å¼Å· ÙÏ ã ÔÚÏ É¹ Û£ ¬ Öª ʦ Ò£ Àñ Óñ ¾©É½¡ £


¾í 334_36¡ ¾¸ ° ¶ « ¶ ¼± ð ĵ µ ¤ ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ê®Äê ² » ¼û С Í ¥ » ¨ £ ¬ × Ï Ýà ÁÙ¿ ª ÓÖ± ð ¼Ò¡ £

ÉÏ Âí ³ ö ÃÅ» ØÊ× Í û £ ¬ º Πʱ ¸ ü µ õ ½¾©» ª ¡ £


¾í 334_37¡ ¾¼ÄÀñ ² ¿ Áõ ÀÉÖС ¿

Áî º ü ³ þ

Ò» ± ð Èý Äê ÔÚÉÏ ¾©£ ¬ Ï ÉÔ« ÖÕÈÕÑ¡ Ⱥ Ó¢ ¡ £

³ ý Êé ÿ Ï Â½ÔÏ È¿ ´ £ ¬ Î ¨ ÓÐÁõ ÀÉÎ Þ ÐÕÃû ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 234 ·


¾í 334_38¡ ¾× ø ÖÐÎ Å˼µ ÛÏ ç Óи С ¿

Áî º ü ³ þ

Äê Äê ² » ¼û µ ÛÏ ç ´ º £ ¬ ° × ÈÕÑ° ˼ҹ ÃΠƵ ¡ £

ÉÏ ¾Æº ö Î Å´ µ ´ ËÇú £ ¬ × ø ÖÐã ° â ê ¸ ü º Î ÈË¡ £


¾í 334_39¡ ¾´ º ˼¼ÄÃÎ µ ÃÀÖÌ ì ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

» ¨ Âú ÖÐÍ ¥ ¾ÆÂú é × £ ¬ ƽÃ÷ ¶ À× ø µ ½» Æ» è ¡ £

´ º À´ Ê« ˼ƫ º Î ´ ¦ £ ¬ · ɹ ý º ¯ ¹ ØÈë ¶ ¦ ÃÅ¡ £


¾í 334_40¡ ¾» ʳ ÇÖл ¨ Ô° ¼¥ Áõ ° × ÉÍ ´ º ² » ¼° ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Î å · ï Â¥ Î ÷ » ¨ Ò» Ô° £ ¬ µ Í Ö¦ С Ê÷ ¾¡ · ¼· ± ¡ £

Âå Ñô ² Å× Óº Î Ôø ° ®£ ¬ Ï ÂÂí Ì ° Ç÷ ¹ ã ÔËÃÅ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 235 ·


¾í 334_41¡ ¾Ï à ˼º Ó¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Ë- ° ÑÏ à ˼º Å´ ˺ Ó£ ¬ Èû Ô« ³ µ Âí Í ù À´ ¶ à ¡ £

Ö» Ó¦ × Ô¹ ÅÕ÷ ÈËÀá £ ¬ È÷ Ï ò ¿ ÕÖÞ × ÷ ± Ì ² ¨ ¡ £


¾í 334_42¡ ¾Èý Ô» Þ ÈÕ» á Àî Ô± Í â £ ¬ × ù ÖÐƵ ÒÔÀÏ ´ ó ² » × í ¼û ¼¥ £ ¬
Òò Óд ËÔù ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

Èý ÔÂÎ ¨ ² ÐÒ» ÈÕ´ º £ ¬ Óñ ɽÇã µ ¹ ° × Å¸ ѱ ¡ £

² » ´ DZ ã ѧ ɽ¹ « × í £ ¬ » ¨ Ï ÂÎ Þ ÈË× ÷ Ö÷ ÈË¡ £


¾í 334_43¡ ¾¸ ³ ɽ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

ɽ¡ £ Ëʾþ £ ¬ » Ø» · ¡ £ ² × º £ ÉÏ £ ¬ ° × ÔÆ¼ä ¡ £ ÉÌ ÀÏ Éî Ñ° £ ¬
л ¹ « Ô¶ ÅÊ¡ £ ¹ ÅÑÒȪ µ Î µ Î £ ¬ ÓĹ ÈÄñ ¹ ع Ø¡ £ Ê÷ µ º Î ÷ Á¬ ¤ Èû £ ¬
Ô³ Éù ÄÏ ³ ¹ ¾£ Âù ¡ £ ÊÀÈËÖ» Ï ò ô ¢ ñ ÕÀÏ £ ¬ · ¼² Ý¿ ÕÓà ÷ ç ¹ Ï Ð¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 236 ·


¾í 334_44¡ ¾¾ä ¡ ¿

Áî º ü ³ þ

º Î ÈÕ¾ÓÈý Êð £ ¬ ÖÕÄê Î ² ° ÙÁÅ¡ £
ÒÆʯ ¼¸ » ØÇ÷ Ï Ó¡ £ ¬ ¿ ª Ï ä º Î ´ ¦ ËÍ ÐÂÍ ¼¡ £
Î ¨ Ó¦ ËÄÖÙ¼À£ ¬ ʹ Õß Ôݱ ¯ à µ ¡ £
ż· ê ÆѼÒÀÉ£ ¬ ÄËÊǸ ð Ï É¿ Í ¡ £ Ðг £ ³ ËÇà Öñ £ ¬ ¼¢ ¼´ Öó ° × Ê¯ ¡ £
Ñü ¼ä Ï Ó´ ó × é £ ¬ ÐÄÄÚ± £ ³ ß Õ¬ ¡ £ Î ÒÔ¸ ´ ÓÖ®ÓÎ £ ¬ Éî ² · Á¶ ÉÏ Òº ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 237 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Î å ¾í


¾í 335_1¡ ¾Ï í » ÝÕÑÌ « × ÓÃí ÀÖÕ¡ ¿

Åá ¶ È

ÖØÂÖʼ· ¢ Ï é £ ¬ ³ Ýë з ½ÐËѧ ¡ £ Ú¤ È» Éý × Ï ¸ ®£ ¬ ï ¬ ¶ û ¼ö Çå ÀÖ¡ £
µ ì ” ÐÖÂÜ° Ï ã £ ¬ ÔÚÍ ¥ · × Óð » a¡ £ Àñ ³ ÉÉñ ¼È× í £ ¬ · · ð ç Ãɽº × ¡ £


¾í 335_2¡ ¾Ï ÄÈÕ¶ ÔÓê ¡ ¿

Åá ¶ È

µ ÇÂ¥ Ì ÓÊ¢ Ï Ä£ ¬ Í ò Ï ó Õý ° £ ³ ¾¡ £ ¶ ÔÃæÀ× à ÁÊ÷ £ ¬ µ ± ½ÖÓê ³ ÃÈË¡ £
é ÜÊè Öë Í ø ÖØ£ ¬ µ Øʪ Ñà Äà С £ Ò÷ ° ÕÇå · ç Æð £ ¬ º ÉÏ ã Âú ËÄÁÚ¡ £


¾í 335_3¡ ¾° × ¶ þ Ê®¶ þ ÊÌ ÀÉÓÐË« º × Áô ÔÚÂå Ï Â£ ¬ Óè Î ÷ Ô° ¶ à Ò° Ë®³ ¤
ËÉ£ ¬ ¿ ÉÒÔÆÜÏ ¢ £ ¬ Ëì ÒÔÊ« Çë Ö®¡ ¿

Åá ¶ È
Πžý ÓÐË« º × £ ¬ î ¿ ÂÃÂå ³ Ƕ « ¡ £ Î ´ · Ź é Ï ÉÈ¥ £ ¬ º Î Èç Æò ÀÏ Î Ì ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 238 ·

ÇÒ½« ÁÙÒ° Ë®£ ¬ Ī ± ÕÔÚ· ®Áý ¡ £ º ÃÊdz ¤ Ãù ´ ¦ £ ¬ Î ÷ Ô° ° × Â¶ ÖС £


¾í 335_4¡ ¾ñ ¼Æß ÖÐØ©¼û ʾ³ õ ÖÁÏ Ä¿ ÚÏ × Ôª ÈÖÊ« £ ¬ é ü Ï · º Í Ö®¡ ¿

Åá ¶ È

³ ö × ô Çà ÓÍ Ä» £ ¬ À´ Ò÷ ° × Ñ©Æª ¡ £ Ðë Î ª ¾Å¸ Þ º × £ ¬ Ī ÉÏ Î å º þ ´ ¬ ¡ £
¹ ÊÌ ¬ ¾ý Ó¦ ÔÚ£ ¬ ÐÂÊ« Î ÒÒà ± ã ¡ £ Ôª º î ¿ ´ ÔÙÈë £ ¬ º ñ » ÔÝÁ÷ Á¬ ¡ £


¾í 335_5¡ ¾³ ê ÕÅÃØÊé Òò ¼ÄÂí Ôù Ê« ¡ ¿

Åá ¶ È

Âú ³ dz ÛÖð ½ÔÇó Âí £ ¬ ¹ ÅËÂÏ ÐÐж ÀÓë ¾ý ¡ £ ´ ú ² ½± ¾² Ñ· ÇÒÝ× ã £ ¬
Ôµ Çé º Î ÐÒÍ ÷ ¸ ß Î Ä¡ £ Èô · ê ¼ÑÀö ´ Ó½« » » £ ¬ Ī ¹ ² æå ææ½Ç³ ö Ⱥ ¡ £
· É¿ ØÖø ± Þ Äܹ ËÎ Ò£ ¬ µ ± ʱ Í õ ô ÓÒà ´ Ó¾ü ¡ £


¾í 335_6¡ ¾Õæ» ÛË¡ ¿

Åá ¶ È

± é Ñ° Õæ¼£ õ æÝ®Ì ¦ £ ¬ ÊÀÊÂÈ« Å× ² » ÈÌ » Ø¡ £ ÉÏ ½ç ² » Öª º Î ´ ¦ È¥ £ ¬
Î ÷ Ì ì ÒÆÏ ò ´ ˼ä À´ ¡ £ ÑÒÇ° ÉÖҩʦ Ç× ÖÖ£ ¬ Áë ÉÏ Çà ËÉ· ð ÊÖÔÔ¡ £
¸ ü ÓÐÒ» ° ã È˲ » ¼û £ ¬ ° × Á« » ¨ Ï ò ° ë Ì ì ¿ ª ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 239 ·


¾í 335_7¡ ¾ÖÐÊé ¼´ Ê¡ ¿

Åá ¶ È

ÓÐÒâ Ч ³ Ðƽ£ ¬ Î Þ ¹ ¦ ´ ð Ê¥ Ã÷ ¡ £ » ÒÐÄÔµ ÈÌ Ê£ ¬ ˪ ÷ Þ Î ª ÂÛ± ø ¡ £
µ ÀÖ± Éí » ¹ ÔÚ£ ¬ ¶ ÷ Éî Ãü × ª Çá ¡ £ ÑΠ÷ · ÇÄâ Òé £ ¬ ¿ û Þ ½ÊÇƽÉú ¡ £
° × ÈÕ³ ¤ Ðü ÕÕ£ ¬ ² ÔÓ¬ á · ¢ Éù ¡ £ ¸ ß Ñô ¾ÉÌ ï Àï £ ¬ ÖÕʹ л ¹ é ¸ û ¡ £


¾í 335_8¡ ¾Öк Í ½ÚÚ¯ ´ Í ¹ « Çä ³ ß ¡ ¿

Åá ¶ È

Ñô º Í ÐÐÇì ´ Í £ ¬ ³ ß ¶ ȼ° Ⱥ ¹ « ¡ £ º ɳ è ³ мѽڣ ¬ Çã ÐÄÁ¢ ´ ó ÖС £
¶ Ì ³ ¤ ˼º Ï ÖÆ£ ¬ Ô¶ ½ü ¹ ó Øü Í ¬ ¡ £ ¹ ² Ñö ² Ƴ ɵ £ ¬ ½« ³ ê · Ö´ ç ¹ ¦ ¡ £
× ÷ ³ Ì Ê©ÓÐÕþ £ ¬ ´ ¹ · ¶ ² ¥ Î Þ Çî ¡ £ Ô¸ Ðø ÄÏ É½ÊÙ£ ¬ ǧ ´ º · î Ê¥ ¹ ª ¡ £


¾í 335_9¡ ¾ÖÁÈÕµ ÇÀÖÓÎ Ô° ¡ ¿

Åá ¶ È

Òõ ÂÉËæº ®¸ Ä£ ¬ Ñô º Í Ó¦ ½ÚÉú ¡ £ Ï é Ôƹ ÛÎ º ã Ú£ ¬ Èð Æø Ó³ Çس Ç¡ £
Ñé Ì ¿ ÂÛʱ Õþ £ ¬ Êé ÔÆÊÜËê Ó¯ ¡ £ ê ÐÒƳ ¤ ÈÕÖÁ£ ¬ Î í Á² Ô¶ Ï ö Çå ¡ £
¾° ů Ï É÷ ¶ ¯ £ ¬ · ç Èá Óù Áø Çã ¡ £ ÄÇ¿ ° · â µ ÃÒâ £ ¬ ¿ Õ¶ ÔÎ ï » ª Çé ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 240 ·


¾í 335_10¡ ¾· î ³ ê ÖÐÊé Ï à ¹ « ÖÁÈÕÔ² Çð Éã ʺ Ï ÓÚÖÐÊé º ó ¸ ó ËÞ Õ«
ÒÆÖ¹ ÓÚ¼¯ Ï Í Ôº Ðð » ³ ¼û ¼ÄÖ®× ÷ ¡ ¿

Åá ¶ È

Òí ÁÁµ ÇÈý Ãü £ ¬ ÚÓé à ± ¾Ò» ÐÄ¡ £ ÖÂÕ« ÒÆÃظ ®£ ¬ ì ó ʼû ³ å ½ó ¡ £

ð ©Ôµ ± ÑÓ¸ ó £ ¬ Ï é · ç × Ô½û ÁÖ¡ £ Ï à Í ¥ · ½» ý Óñ £ ¬ Í õ ¶ ÈÒÑÈç ½ð ¡ £

ÔËÅ¼Ì ÆÓÝÊ¢ £ ¬ Çé Í ¬ ± û Î º Éî ¡ £ ÓÄÀ¼Óë ° × Ñ©£ ¬ º Î ´ ¦ ¼ÄÓ¹ Òô ¡ £


¾í 335_11¡ ¾Ì « Ô- Ì â Ì ü ± Ú¡ ¿

Åá ¶ È

Î £ ʾ- · ÇÒ» £ ¬ ¸ ¡ ÈÙµ ÃÊÇ¿ Õ¡ £ ° × Í · ¹ ÙÉá Àï £ ¬ ½ñ ÈÕÓÖ´ º · ç ¡ £


¾í 335_12¡ ¾Ï ª ¾Ó¡ ¿

Åá ¶ È

Þ¶ ¸ ©Çå Ï ª £ ¬ éé ܹ ÅľÆë ¡ £ º ì ³ ¾Æ®² » µ ½£ ¬ ʱ ÓÐË®ÇÝÌ ä ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 241 ·


¾í 335_13¡ ¾Ï ² Óö Áõ ¶ þ Ê®° Ë¡ ¿

Åá ¶ È

² ¡ À´ ¼ÑÐËÉÙ£ ¬ ÀÏ È¥ ¾ÉÓÎ Ï ¡ ¡ £ Ц Óï × Ýº á × ÷ £ ¬ ± - õ ü Âç Òï · É¡ £


¾í 335_14¡ ¾ËÍ Áõ ¡ ¿

Åá ¶ È

² » ¹ é µ ¤ Ò´ È¥ £ ¬ Í - Öñ Âþ ÔÆÔÆ¡ £ Î ©Ï ² Òò ¹ ý Î Ò£ ¬ Ðë Öª Î ´ º ؾý ¡ £


¾í 335_15¡ ¾ÔÙËÍ ¡ ¿

Åá ¶ È

Çê À´ ¶ à ÚÊÀË£ ¬ ´ ËÏ ¦ ÈÎ Ðú · × ¡ £ ¹ ÊÌ ¬ ÓÌ Ó¦ ÔÚ£ ¬ ÐÐÆÚÎ ´ Òª Î Å¡ £


¾í 335_16¡ ¾Á¹ · ç Í ¤ ˯ ¾õ ¡ ¿

Åá ¶ È

± ¥ ʳ » º ÐÐÐÂ˯ ¾õ £ ¬ Ò» ê ± ÐÂÜø ÊÌ ¶ ù ¼å ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 240 ·

Í Ñ½í б ÒÐÉþ ´ ² × ø £ ¬ · ç ËÍ Ë®Éù À´ ¶ ú ± ß ¡ £


¾í 335_17¡ ¾Ñ©ÖÐÑÈÖî ¹ « ² » Ï à · á ¿

Åá ¶ È

Òä × ò Óê ¶ à Äà ÓÖÉî £ ¬ ÓÌ ÄÜЯ ¼ËÔ¶ ¹ ý Ñ° ¡ £
Âú ¿ ÕÂÒÑ©» ¨ Ï à ËÆ£ ¬ º ΠʾÓÈ» Î Þ ÉÍ ÐÄ¡ £


¾í 335_18¡ ¾° ø Ë®Ï ÐÐС ¿

Åá ¶ È

Ï Ðâ ź Î ´ ¦ ¾õ Éí Çá £ ¬ ÔÝÍ Ñ³ ¯ Ò° ø Ë®ÐС £
Ÿ Äñ Òà Öª ÈËÒâ ¾² £ ¬ ¹ ÊÀ´ Ï à ½ü ² » Ï à ¾ª ¡ £


¾í 335_19¡ ¾¾ä ¡ ¿

Åá ¶ È

Á½ÈËÍ ¬ ÈÕÊÂÕ÷ Î ÷ £ ¬ ½ñ ÈÕ¾ý Ï È· î × Ï Äà ¡ £
´ ý ƽÔô Àݱ ¨ Ì ì × Ó£ ¬ Ī Ö¸ Ï ÉÉ½Ê¾Î ä · ò ¡ £
Ò° È˲ » ʶ ÖÐÊé Áî £ ¬ » ½× ÷ Ì Õ¼ÒÓë л ¼Ò¡ £
¾ý Èô ÓÐÐÄÇó ÒÝ× ã £ ¬ Î Ò» ¹ Áô Òâ ÔÚÃû æ- ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 243 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Áù ¾í


¾í 336_1¡ ¾Ôª º Í Ê¥ µ ÂÊ« ¡ ¿

º « Óú

» ʵ Û¼´ Úè £ ¬ Î ï Î Þ Î ¥ ¾Ü¡ £ Ô» • D¶ ø • D£ ¬ Ô» Óê ¶ ø Óê ¡ £ Î ¬ ÊÇÔª Äê £ ¬
Óе ÁÔÚÏ Ä¡ £ Óû ¸ ² Æä ÖÝ£ ¬ ÒÔõ à ½ü Î ä ¡ £ » ʵ ÛÔ» Î û £ ¬ Æñ ² » ÔÚÎ Ò¡ £
¸ º ± ÉÎ ª ¼è £ ¬ × ÝÔò ² » ¿ É¡ £ ³ ö ʦ Õ÷ Ö®£ ¬ Æä ÖÚÊ®Âá £ ¾ü Æä ³ ÇÏ Â£ ¬
¸ æÒÔ¸ £ » ö ¡ £ ¸ ¹ ° ÜÖ¦ Åû £ ¬ ² » ¸ Ò± £ ¾Û¡ £ ÖÀÊ× Úð Í â £ ¬ ½µ á ¦ Ò¹ Êú ¡ £
½®Í â Ö®Ï Õ£ ¬ Ī ¹ ý Êñ Í Á¡ £ Î ¤ ¸ Þ È¥ Õò £ ¬ Áõ ± ÙÊغ ó ¡ £ Ѫ ÈËÓÚÑÀ£ ¬
² » ¿ Ï Í Â¿ Ú¡ £ ¿ ª ¿ â à ¢ Ê¿ £ ¬ Ô» ËæËù È¡ ¡ £ Èê ÕÅÈê ¹ - £ ¬ Èê ¹ ÄÈê ¹ Ä¡ £
Èê Î ª ± í Êé £ ¬ Çó Î Ò˧ Èê ¡ £ ÊÂʼÉÏ Î Å£ ¬ ÔÚÁÐÏ Ì Å- ¡ £ » ʵ ÛÔ» È» £ ¬
à µ Ô¶ Ê¿ Å®¡ £ ¹ ¶ ¸ ½¶ ø ° ² £ ¬ Ôò ÇÒ¸ ¶ Óë ¡ £ ¶ ÁÃü ÓÚÍ ¥ £ ¬ ³ ö ½ÚÉÙ¸ ®¡ £
³ ¯ · ¢ ¾©Ê¦ £ ¬ Ï ¦ ÖÁÆä ² ¿ ¡ £ ± ÙÏ ² Î ½µ ³ £ ¬ Èê Õñ ¶ ø Î é ¡ £ Êñ ¿ ÉÈ« ÓУ ¬
´ ˲ » µ ± ÊÜ¡ £ Í ò Å£ Ùõ ÖË£ ¬ Í ò Î Í Ðоơ £ ÒÔ½õ ² ø ¹ É£ ¬ ÒÔº ì ÅÁÊ× ¡ £
ÓЕ bÆä Ð× £ ¬ Óж ü Æä ÓÕ¡ £ Æä ³ ö ð ¦ ð ¦ £ ¬ ¶ ÓÒÔÍ ò Êý ¡ £ Ëì ½Ù¶ « ´ ¨ £ ¬
Ëì ¾Ý³ Ç× è ¡ £ » ʵ ÛÔ» à µ £ ¬ Æä ÓÖ¿ ÉÐí ¡ £ ë ¼Ãü ³ ç Πģ ¬ · Ö× ä ½û Óù ¡ £
Óа ² Æä Çý £ ¬ Î Þ ± ©Î ÒÒ° ¡ £ ÈÕÐÐÈý Ê®£ ¬ Ðì ± ÚÆä ÓÒ¡ £ ± Ùµ ³ ¾Ûı £ ¬
¹ Í · ÊÇÊØ¡ £ ³ ç Î Ä· î Ú¯ £ ¬ ½ø Í Ë¹ æ¾Ø¡ £ Õ½² » Ì ° ɱ £ ¬ Çܲ » ÀÄÊý ¡ £
ËÄ· ½½Ú¶ È£ ¬ Õû ± ø ¶ ÙÂí ¡ £ ÉÏ ÕÂÇë Ì Ö£ ¬ Ù¹ Ãü Æð × ø ¡ £ » ʵ ÛÔ» Î û £ ¬
Î Þ Èê · ³ ¿ à ¡ £ ¾£ ² ¢ ä ©Áº £ ¬ ÔÚ¹ ú ÃÅ» § ¡ £ ³ ö ʦ Èý ǧ £ ¬ ¸ ÷ Ñ¡ ¶ û ³ ó ¡ £
Ëľü Æë × ÷ £ ¬ Òó Æä Èç ¸ · ¡ £ » ò ° Î Æä ½Ç£ ¬ » ò Í ÑÆä ¾à ¡ £ ³ ¤ Çý Ñó Ñó £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 244 ·

Î Þ ÓÐö ´ ö ¹ ¡ £ ° ËÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ± ÙÆú ³ Ç× ß ¡ £ ÔØÆÞ Óë æª £ ¬ ° ü ¹ ü ÖÉÈé ¡ £
ÊÇÈÕ³ ç Πģ ¬ Èë ´ ¦ Æä Óî ¡ £ · ÖÉ¢ Öð ² ¶ £ ¬ ËÑÔ- Ì Þ Þ ´ ¡ £ ± ÙÇî ¼û ¾½£ ¬
Î Þ µ Ø× Ô´ ¦ ¡ £ ¸ ©ÊÓ´ ó ½- £ ¬ ² » ¼û ÖÞ ä ¾¡ £ Ëì × Ôµ ß µ ¹ £ ¬ Èô è ÆÍ ¶ ¾Ê¡ £
È¡ Ö®½- ÖУ ¬ ¼Ï Ö е ÊÖ¡ £ ¸ ¾Å®ÀÛÀÛ£ ¬ Ì ä ¿ Þ ° Ýß µ ¡ £ À´ Ï × ã ÚÏ Â£ ¬
ÒÔ¸ æÃí Éç ¡ £ ÖÜʾ³ ÇÊУ ¬ Ï Ì Ê¹ ¹ Û¶ á £ ½â Í ÑÂÎ Ë÷ £ ¬ ¼ÐÒÔÕè ¸ « ¡ £
Í ñ Í ñ Èõ × Ó£ ¬ ³ à Á¢ Øñ ÙÍ ¡ £ Ç£ Í · Ò· × ã £ ¬ Ï È¶ Ï Ñü ë ö ¡ £ ´ Î ¼° Æä Í ½£ ¬
Ì å º ¡ ³ ÅÖô ¡ £ Ä©ÄËÈ¡ ± Ù£ ¬ º § º ¹ Èç д ¡ £ » Óµ ¶ · × ç ¡ £ ¬ Õù „ Yë Ú¸ ¬ ¡ £
ÓÅÉÍ ½« Àô £ ¬ · ö « • × º × é ¡ £ ² ¯ ¶ ÑÆä ¼Ò£ ¬ ËÚÈû Æä â × ¡ £ ° § Á¯ Õó û £ ¬
â Þ ¸ ø ¹ ¹ Ñ¡ £ Ôù ¹ Ù· â Ĺ £ ¬ ÖÜÔѺ ê ä ß ¡ £ ¾- Õ½· ¥ µ Ø£ ¬ ¿ í Ãâ × â ² ¾¡ £
Ê©Áî ³ ê ¹ ¦ £ ¬ ¼± ¼² Èç » ð ¡ £ Ì ì µ ØÖÐ¼ä £ ¬ Ī ² » ˳ Ðò ¡ £ Óĺ ã Çà Î º £ ¬
¶ « ¾¡ º £ ÆÖ¡ £ ÄÏ ÖÁÐì ² Ì £ ¬ Çø Í â ÔÓ² ¡ £ â ò Í þ ô ö µ £ ¬ ÛqÛeµ ¸ Î è ¡ £
µ ô Æú ± ø ¸ ï £ ¬ Ë½Ï ° ó þ º …¡ £ À´ Çë À´ ê î £ ¬ Ê®° ÙÆä ñ î ¡ £ » ʵ ÛÔ» Óõ £ ¬
² ®¸ ¸ Êå ¾Ë¡ £ ¸ ÷ ° ² ¶ û Î » £ ¬ ѵ ØÊ®mĶ ¡ £ Õý ÔÂÔª ÈÕ£ ¬ ³ õ ¼û × Ú× æ¡ £
¹ ª Ö´ ° ÙÀñ £ ¬ µ ǽµ ° ݸ ©¡ £ ¼ö ÓÚй ¬ £ ¬ ÊÓÕ° Áº —o¡ £ Æݼû ÈÝÉ« £ ¬
Àá Âä Èë ÙÞ ¡ £ ÊÌ ì ô Ö®³ ¼£ ¬ Öú Î Òâ ü ³ þ ¡ £ ÄËÒÔÉÏ ÐÁ£ ¬ ÓÚ½¼ÓÃĵ ¡ £
³ ý ÓÚ¹ ú ÄÏ £ ¬ ÁÛËñ ë º – ¡ £ ®Ļ ÖÜÊ©£ ¬ ¿ ª ½ÒÀÚ³ `¡ £ ÊÞ ¶ ÜÌ Ú’ ‚ £ ¬
Ô² Ì ³ Ì û Í × ¡ £ Ì ì ± ø ËÄÂÞ £ ¬ ” ç ³ £ æ¹ ÄÈ¡ £ ¼ÝÁú Ê®¶ þ £ ¬ Óã Óã ÑÅÑÅ¡ £
Ï ü Éý ÓÚÇð £ ¬ µ ì è µ Ï × ” С £ ÖÚÀÖ¾ª × ÷ £ ¬ º ä ØYÈÚÒ± ¡ £ × Ï ÑæÐê º Ç£ ¬
¸ ß Áé Ï Â¶ é ¡ £ Ⱥ ÐÇ´ Ó× ø £ ¬ ´ í Âä ³ Þ ¶ ß ¡ £ ÈÕ¾ý ÔÂå ú £ ¬ » Àº ÕŠ ð ª Ó ¡ £
ä ¹ í • ÷ º è £ ¬ ÔÀì ó ŽI¶ ë ¡ £ â ÀÎ Öë þ ܼ£ ¬ ² ú Ï é ½µ ØÅ¡ £ · ï » ËÓ¦ × à £ ¬
ÊæÒí × ÔÞ Ô¡ £ ³ à ÷ ë » ÆÁú £ ¬ å ÔÍ Ó½á ¾À¡ £ Çä Ê¿ Êü ÈË£ ¬ » ÆÍ ¯ ° × ÛÅ¡ £
Ó» Ô¾» ¶ ѽ£ ¬ ʧ Ï ² Ò- Å· ¡ £ Ǭ Çå À¤ ÒÄ£ ¬ ¾³ Âä å ½¾Ù¡ £ µ Û³ µ » ØÀ´ £ ¬
ÈÕÕý µ ± Î ç ¡ £ ÐÒµ ¤ · ï ÃÅ£ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ µ Óå ª „ i´ }£ ¬ Ä¥ Ãð è ¦ ¹ ¸ ¡ £
Ðø ¹ ¦ ³ ¼Ëã ¬ ° Î Ï Í ÈÎ ÂT¡ £ º ¢ Ñø Î Þ ¸ æ£ ¬ ÈÊä è Ê©º ñ ¡ £ » ʵ ÛÉñ Ê¥ £ ¬
Í ¨ ´ ï ½ñ ¹ Å¡ £ Ì ý ´ Ï ÊÓÃ÷ £ ¬ Ò» ËÆÒ¢ Óí ¡ £ Éú Öª · ¨ ʽ£ ¬ ¶ ¯ µ ÃÀí Ëù ¡ £
Ì ì Î ý » ʵ Û£ ¬ Î ª Ì ì Ï ÂÖ÷ ¡ £ ² ¢ ° ü Ðó Ñø £ ¬ Î Þ Òì Ï ¸ î Ò¡ £ ÒÚÔØÍ ò Äê £ ¬
¸ ÒÓÐÎ ¥ Õß £ ¿ » ʵ Û¼ó ÇÚ£ ¬ î Âå ª Ì ÕÍ ß ¡ £ ³ â Dz ¸ ¡ » ª £ ¬ º ô Ëç ° À‚ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 245 ·

ë · ½ä ËÄ· ½£ ¬ ³ Þ Ôò ÓÐ¾Ì ¡ £ Ì ì Î ý » ʵ Û£ ¬ ¶ à Âó Óë Êò ¡ £ Î Þ ÕÙË®º µ £ ¬
º ÄÓÚȸ Êó ¡ £ ÒÚÔØÍ ò Äê £ ¬ Óи » Î Þ ñ À¡ £ » ʵ ÛÕý Ö± £ ¬ ± ð ° × ÉÆ· ñ ¡ £
ÉÃÃü ¶ ø ¿ ñ £ ¬ ¼Èô å ¼ÈÈ¥ ¡ £ ¾¡ Öð Ⱥ ¼é £ ¬ ÃÒÓÐÒÅ¡ £ Ì ì Î ý » ʵ Û£ ¬
……³ ¼Ë¶ ¸ ¨ ¡ £ ² ©Î Êå Ú¹ Û£ ¬ ÒÔÖÃ× ó ÓÒ¡ £ ÒÚÔØÍ ò Äê £ ¬ Î Þ ¸ ÒÓà Î ê ¡ £
» ʵ Û´ ó Т £ ¬ ´ ÈÏ é ã ©ÓÑ¡ £ â ù â ù Óä Óä £ ¬ · î Ì « » ʺ ó ¡ £ ä ¤ ÓÚ× å Ç× £ ¬
å ¦ ¼° ¾ÅÓС £ Ì ì Î ý » ʵ Û£ ¬ Óë Ì ì Æë ÊÙ¡ £ µ Ç× ÈÌ « ƽ£ ¬ Î Þ µ ¡ ÓÀ¾Ã¡ £
ÒÚÔØÍ ò Äê £ ¬ Î ª ¸ ¸ Î ª ĸ ¡ £ ² ©Ê¿ ³ ¼Óú £ ¬ Ö° ÊÇѵ Ú¬ ¡ £ × ÷ Î ª ¸ è Ê« £ ¬
ÒÔÅä ¼ª ¸ ¦ ¡ £


¾í 336_2¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ ½« ¹ é ² Ù¡ ¿

º « Óú

Çï ֮ˮÙâ £ ¬ Æä É« ÓÄÓÄ£ » Î Ò½« ¼ÃÙâ £ ¬ ² » µ ÃÆä ÓÉ¡ £ ÉæÆä dz Ùâ £ ¬
ʯ Äö Î Ò× ã £ » ³ ËÆä Éî Ùâ £ ¬ Áú Èë Î ÒÖÛ¡ £ ΠҼö ø » ÚÙâ £ ¬
½« ° ² ¹ é ÓÈ¡ £ ¹ é Ùâ ¹ é Ùâ £ ¬ Î Þ Óë ʯ ¶ · Ùâ £ ¬ Î Þ Ó¦ Áú Çó ¡ £


¾í 336_3¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ â ¢ À¼² Ù¡ ¿

º « Óú

À¼Ö®â ¢ â ¢ £ ¬ Ñï Ñï Æä Ï ã ¡ £ ² » ² ɶ ø Åå £ ¬ ÓÚÀ¼º Î ÉË¡ £
½ñ Ì ì Ö®Ðý £ ¬ Æä ê ÂÎ ª È» ¡ £ Î ÒÐÐËÄ· ½£ ¬ ÒÔÈÕÒÔÄê ¡ £
ѩ˪ ó ó £ ¬ Üù Âó ֮ï ¡ £ × ÓÈç ² » ÉË£ ¬ Î Ò² » ¶ û ê í ¡ £
Üù Âó ֮ï £ ¬ Üù Âó Ö®ÓС £ ¾ý × ÓÖ®ÉË£ ¬ ¾ý × ÓÖ®ÊØ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 246 ·


¾í 336_4¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ ¹ ê ɽ² Ù¡ ¿

º « Óú

¹ ê Ö®· ÕÙâ £ ¬ ² » ÄÜÔÆÓê ¡ £ ¹ ê Ö®– ¨ Ùâ £ ¬ ² » ÖÐÁº Öù ¡ £ ¹ ê Ö®´ ó Ùâ £ ¬
ì ó ÒÔÑÙ³ ¡ £ Öª ½« ã ÄÙâ £ ¬ ° § Ī Óà Î é ¡ £ Öܹ « Óй í Ùâ £ ¬ à µ Óà ¹ é ¸ ¨ ¡ £


¾í 336_5¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ Ô½ÉѲ Ù¡ ¿

º « Óú

Óê ֮ʩΠï ÒÔæÜ£ ¬ Î Òº Î Òâ ÓÚ± ËÎ ª ¡ £ × ÔÖÜÖ®Ï È£ ¬ Æä ¼è Æä ÇÚ¡ £
ÒÔÓн®Óî £ ¬ ˽ΠҺ ó ÈË¡ £ Î Ò× æÔÚÉÏ £ ¬ ËÄ· ½ÔÚÏ Â¡ £ ØÊÁÙ¿ × Í þ £ ¬
¸ ÒÏ · ÒÔÎ ê ¡ £ Êë » ÄÓÚÃÅ£ ¬ Êë ÖÎ ÓÚÌ ï ¡ £ Ëĺ £ ¼È¾ù £ ¬ Ô½ÉÑÊdz ¼¡ £


¾í 336_6¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ ¾ÐÓIJ Ù¡ ¿

º « Óú

Ä¿ ñ º ñ º Ùâ £ ¬ Æä Äý Æä ä £ » ¶ ú Ëà Ëà Ùâ £ ¬ Ì ý ² » Î ÅÉù ¡ £ ³ ¯ ² » ÈÕ³ ö Ùâ £ ¬
Ò¹ ² » ¼û ÔÂÓë ÐÇ¡ £ ÓÐÖª Î Þ Öª Ùâ £ ¬ Î ª ËÀÎ ª Éú ¡ £ Πغ ô £ ¬
³ ¼× ï µ ± Öï Ùâ £ ¬ Ì ì Í õ Ê¥ Ã÷ ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 247 ·


¾í 336_7¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ á ª ɽ² Ù¡ ¿

º «Óú

Î Ò¼ÒÓÚá Ù£ ¬ × ÔÎ ÒÏ È¹ « ¡ £ ÒÁÎ Ò³ ÐÐò £ ¬ ¸ ÒÓв » Í ¬ ¡ £
½ñ µ ÒÖ®ÈË£ ¬ ½« Í ÁÎ Ò½®¡ £ Ãñ Î ª Î ÒÕ½£ ¬ Ë- ʹ ËÀÉË¡ £
± Ëá ª ÓÐŒþ £ ¬ Î ÒÍ ù ¶ À´ ¦ ¡ £ ¶ û Ī Óà × · £ ¬ Î Þ Ë¼Î Ò± ¯ ¡ £


¾í 336_8¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ ÂÄ˪ ² Ù¡ ¿

º « Óú

¸ ¸ Ùâ ¶ ù º ®£ ¬ ĸ Ùâ ¶ ù ¼¢ ¡ £ ¶ ù × ï µ ± ó × £ ¬ Öð ¶ ù º Î Î ª ¡ £
¶ ù ÔÚÖÐÒ° £ ¬ ÒÔËÞ ÒÔ´ ¦ ¡ £ ËÄÎ Þ ÈËÉù £ ¬ Ë- Óë ¶ ù Óï ¡ £
¶ ù º ®º Î Ò£ ¬ ¶ ù ¼¢ º Πʳ ¡ £ ¶ ù ÐÐÓÚÒ° £ ¬ ÂÄ˪ ÒÔ× ã ¡ £
ĸ Éú ÖÚ¶ ù £ ¬ ÓÐĸ Á¯ Ö®¡ £ ¶ ÀÎ Þ Ä¸ Á¯ £ ¬ ¶ ù Äþ ² » ± ¯ ¡ £


¾í 336_9¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ ï ô ³ ¯ · ɲ Ù¡ ¿

º « Óú

ï ô Ö®· É£ ¬ ÓÚ³ ¯ ÈÕ¡ £ Ⱥ ´ ƹ ÂÐÛ£ ¬ Òâ Æø º á ³ ö ¡ £ µ ± ¶ « ¶ ø Î ÷ £ ¬
µ ± × Ä¶ ø · É¡ £ Ëæ· ÉËæ× Ä£ ¬ Ⱥ ´ ÆÖà Öà ¡ £ à µ Î ÒËä ÈË£ ¬
Ôø ² » Èç ± Ëï ô ¼¦ ¡ £ Éú Éí Æß Ê®Äê £ ¬ Î Þ Ò» æª Óë å ú ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 248 ·


¾í 336_10¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ ± ð ð À² Ù¡ ¿

º « Óú

ÐÛð ÀÏ Î Ö¦ À´ £ ¬ ´ Æð À× ÄÄà ¹ é ¡ £ ³ ² ³ ɲ » Éú × Ó£ ¬ ´ ó Òå µ ± ¹ ÔÀë ¡ £
½- º º ˮ֮´ ó £ ¬ ð ÀÉí Äñ ֮Π¢ ¡ £ ¸ ü Î Þ Ï à · ê ÈÕ£ ¬ ÇÒ¿ ÉÈÆÊ÷ Ï à Ëæ· É¡ £


¾í 336_11¡ ¾ÇÙ² ÙÊ®Ê× ¡ ¤ ² ÐÐÎ ² Ù¡ ¿

º « Óú

ÓÐÊÞ Î ¬ Àê Ùâ £ ¬ Î ÒÃÎ µ ÃÖ®¡ £ Æä Éí ¿ × Ã÷ Ùâ £ ¬ ¶ ø Í · ² » Öª ¡ £
¼ª Ð× º Î Î ª Ùâ £ ¬ ¾õ × ø ¶ ø ˼¡ £ Î × Ï Ì ÉÏ Ì ì Ùâ £ ¬ ʶ Õß Æä Ë- ¡ £


¾í 336_12¡ ¾ÄÏ É½Ê« ¡ ¿

º « Óú

Î á Πž©³ ÇÄÏ £ ¬ × ÈÎ ©Èº ɽà ó ¡ £ ¶ « Î ÷ Á½¼Êº £ £ ¬ ¾Þ Ï ¸ ÄÑÏ ¤ ¾¿ ¡ £
ɽ¾- ¼° µ ØÖ¾£ ¬ ã ÃÁ· ÇÊÜÊÚ¡ £ Í Å´ ÇÊÔÌ á ê ü £ ¬ ¹ ÒÒ» Äî Í ò ©¡ £
Óû ÐÝÁ² » ÄÜ£ ¬ ´ ÖÐð Ëù ¾- ê í ¡ £ ³ ¢ Éý ³ ç Çð Í û £ ¬ ê « ê « ¼û Ï à ´ Õ¡ £
Çç Ã÷ ³ ö À⠽ǣ ¬ ÂÆÂö Ëé · ÖÐå ¡ £ Õô á ° Ï à • ¹ ¶ ´ £ ¬ ± í Àï º ö Í ¨ Í ¸ ¡ £
Î Þ · ç × ÔÆ®ô ¤ £ ¬ ÈÚÒº ì ã Èá ï ¡ £ º á ÔÆʱ ƽÄý £ ¬ µ ã µ ã ¶ Êý á ¶ ¡ £
Ì ì ¿ Õ¸ ¡ ÐÞ Ã¼£ ¬ Ũ ÂÌ » - ÐÂ¾Í ¡ £ ¹ ³ ÅÓÐŽf¾ø £ ¬ º £ Ô¡ å ½Åô ‡ €¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 249 ·

´ º Ñô DZ ¾Úä ² £ ¬ å ª å ª Í ÂÉî Ðã ¡ £ ÑÒÂÍ Ëä • ¯ • Œ£ ¬ Èí Èõ Àà º ¬ ô ü ¡ £
Ï ÄÑ× ° Ùľʢ £ ¬ Òñ Óô Ôö Âñ ¸ ² ¡ £ Éñ Áé ÈÕš Rš [£ ¬ ÔÆÆø Õù ½á ¹ ¹ ¡ £
Çï ˪ Ï ² ¿ Ì é ö £ ¬ í Ý× ¿ Á¢ ñ ³ ÊÝ¡ £ ² Î ² î Ï à µ þ ÖØ£ ¬ ¸ Õ¹ ¢ Áê Óî Öæ¡ £
¶ ¬ ÐÐËä ÓÄÄ« £ ¬ ± ù Ñ©¹ ¤ × Áï Î ¡ £ ÐÂê ØÕÕÎ £ ¶ ë £ ¬ ÒÚÕɺ ã ¸ ß Ùó ¡ £
Ã÷ » è Î Þ Í £ Ì ¬ £ ¬ Çê ¿ Ì Òì × ´ º ò ¡ £ Î ÷ ÄÏ ÐÛÌ « ° × £ ¬ Í » Æð Ī ¼ä º r¡ £
· ª ¶ ¼Åä µ ÂÔË£ ¬ · ÖÕ¬ Õ¼¶ ¡ Î ì ¡ £ å ÐÒ£ Ô½À¤ Î » £ ¬ Ú®Ú¦ Ï ÝǬ ñ ¼¡ £
¿ ÕÐé º ®¾¤ ¾¤ £ ¬ · ç Æø ½Ï ËÑÊþ ¡ £ Öì Î ¬ · ½ÉÕÈÕ£ ¬ Òõ ö ± × ÝÌ Úô Û¡ £
À¥ Ã÷ ´ ó ³ Ø± ± £ ¬ È¥ ê ë żÇç Öç ¡ £ Ãà Áª Çî ¸ ©ÊÓ£ ¬ µ ¹ ² à À§ Çå Ž¡ £
Î ¢ À½¶ ¯ Ë®Ãæ£ ¬ Ó» Ô¾Ôê â ®  û ¡ £ ¾ª º ô Ï § ÆÆËé £ ¬ Ñö Ï ² ѽ² » ÆÍ ¡ £
Ç° Ñ° ¾¶ ¶ ÅÊû £ ¬ ² í ± Î ± Ï Ô- ª ¡ £ Æé á « ÉÏ Ðù ° º £ ¬ ʼµ ù ÛÀÀ¸ » ¡ £
ÐÐÐн« Ëì Çî £ ¬ Áë ½· ³ » ¥ × ß ¡ £ ² ª È» ˼Ûå ÁÑ£ ¬ Óµ ÑÚÄÑË¡ å ¶ ¡ £
¾Þ Áé Óë ¿ ä ¶ ê £ ¬ Ô¶ ¼ÖÆÚ± ØÊÛ¡ £ » ¹ ÒÉÔì Î ï Òâ £ ¬ ¹ Ì » ¤ Ðî ¾« µ v¡ £
Á¦ Ëä ÄÜÅÅÎ Ó£ ¬ À× µ ç ÇÓº ÇÚ¸ ¡ £ ÅÊÔµ Í ÑÊÖ× ã £ ¬ ² ä µ ŵ Ö» ý ®L¡ £
ã Èç ÊÔ½ÃÊ× £ ¬ ˆ ã Èû Éú • D• Ø¡ £ Í þ ÈÝÉ¥ Ï ô ˬ £ ¬ ½ü ÐÂÃÔÔ¶ ¾É¡ £
¾Ð¹ Ù¼ÆÈÕÔ£ ¬ Óû ½ø ² » ¿ ÉÓÖ¡ £ Òò Ôµ ¿ ú Æä ä У ¬ Äý Õ¿ é sÒõ ÊÞ ¡ £
Óã Ï º ¿ ɸ ©¶ Þ £ ¬ Éñ Î ï ° ² ¸ Ò¿ Ü¡ £ ÁÖ¿ ÂÓÐÍ ÑÒ¶ £ ¬ Óû ¶ é Äñ ¾ª ¾È¡ £
Õù Ï Î Í ä » · · É£ ¬ Í ¶ Æú ¼± ² ¸ ú d¡ £ Ðý ¹ é µ À» Øí þ £ ¬ ´ ï – ¨ × ³ ¸ ´ × à ¡ £
Óõ à µ ÐÅÆæ¹ Ö£ ¬ ÖÅÖÊÄÜ» ¯ ó ¡ £ Ç° Äê Ôâ Ç´ ÚØ£ ¬ Ì ½Àú µ Ãå â å Ë¡ £
³ õ ´ ÓÀ¶ Ì ï Èë £ ¬ ¹ ˱ _ÀÍ ¾± Ö ¡ £ ʱ Ì ì » Þ ´ ó Ñ©£ ¬ Àá Ä¿ ¿ à ² ‰î ¦ ¡ £
¾þ Í ¿ Í Ï ³ ¤ ± ù £ ¬ Ö± ÉÏ Èô Ðü Áï ¡ £ å ½Ò² ½Í ÆÂí £ ¬ µ ß õ ê Í ËÇÒ¸ ´ ¡ £
² Ô» ÆÍ ü å Ú± – £ ¬ Ëù Öõ ² Å× ó ÓÒ¡ £ ɼó ò ß å ÆÑËÕ£ ¬ ê ½Ò« Ôܽé ë С £
× ¨ ÐÄÒä ƽµ À£ ¬ Í ÑÏ ÕÓâ ± ܳ ô ¡ £ × ò À´ · ê Çå ö « £ ¬ ËÞ Ô¸ ÐÃʼ¸ ± ¡ £
á ¿ á Éõ ÒÚ£ ¶ ¥ £ ¬ Ù¿ ÉÁÔÓ÷ ù ÷ ø ¡ £ Ç° µ Í » ®¿ ª À« £ ¬ ÀÃÂþ ¶ ÑÖÚÖå ¡ £
» ò Á¬ Èô Ï à ´ Ó£ ¬ » ò õ ¾Èô Ï à ¶ · ¡ £ » ò Í × Èô å ô · ü £ ¬ » ò ñ µ Èô ¾ª ë g¡ £
» ò É¢ Èô Í ß ½â £ ¬ » ò ¸ ° Èô · ø ´ Õ¡ £ » ò ô æÈô ´ ¬ ÓÎ £ ¬ » ò ¾ö Èô Âí Öè ¡ £
» ò ± ³ Èô Ï à ¶ ñ £ ¬ » ò Ï ò Èô Ï à ÓÓ¡ £ » ò ÂÒÈô ³ é Ëñ £ ¬ » ò • ÔÈô × ¢ ¾Ä¡ £
» ò ´ í Èô » æ» - £ ¬ » ò ç ÔÈô × - ô ¦ ¡ £ » ò ÂÞ Èô ÐÇÀë £ ¬ » ò Ýî Èô Ôƶ º ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 250 ·

» ò ¸ ¡ Èô ² ¨ Ì Î £ ¬ » ò Ëé Èô ³ ú ñ ñ ¡ £ » ò Èç ê ÚÓý Â× £ ¬ ¶ Äʤ ÓÂÇ° ¹ º ¡ £
Ï ÈÇ¿ ÊÆÒѳ ö £ ¬ º ó ¶ Ûà Áª Ç × k¡ £ » ò Èç µ ÛÍ õ × ð £ ¬ ´ Ô¼¯ ³ ¯ ¼ú Ó× ¡ £
Ëä Ç× ² » Ùô á ò £ ¬ Ëä Ô¶ ² » ã £ Ãý ¡ £ » ò Èç ÁÙʳ ° ¸ £ ¬ ë Ⱥ Ë· × ð —ð • ¡ £
ÓÖÈç ÓÎ ¾ÅÔ- £ ¬ · ØĹ ° ü é ¤ è Ñ¡ £ » ò ÀÛÈô Åè ó ¿ £ ¬ » ò ½ÒÈô « ¨ ¶ ¹ ¡ £
» ò ¸ ² Èô Æر î £ ¬ » ò Í ÇÈô ÇÞ ÊÞ ¡ £ » ò ò ê Èô ² ØÁú £ ¬ » ò Òí Èô ² « ð Õ¡ £
» ò Æë Èô ÓÑÅó £ ¬ » ò ËæÈô Ï Èº ó ¡ £ » ò ± ÅÈô Á÷ Âä £ ¬ » ò ¹ ËÈô ËÞ Áô ¡ £
» ò ì å Èô ³ ð ö Å£ ¬ » ò ÃÜÈô » é æÅ¡ £ » ò Ù² Èô ¶ ë ¹ Ú£ ¬ » ò · - Èô Î è Ðä ¡ £
» ò ÒÙÈô Õ½Õó £ ¬ » ò Î § Èô ÉLá ÷ ¡ £ » ò ÃÒÈ» ¶ « × ¢ £ ¬ » ò ÙÈÈ» ± ± Ê× ¡ £
» ò Èç » ð ì ä Ñæ£ ¬ » ò Èô Æø ð • Áó ¡ £ » ò Ðж ø ² » ê ¡ £ ¬ » ò ÒŶ ø ² » ÊÕ¡ £
» ò б ¶ ø ² » ÒУ ¬ » ò ³ Ú¶ ø ² » ì ° ¡ £ » ò ³ à Èô Í º ô S£ ¬ » ò Ѭ Èô ² ñ ˜ ©¡ £
» ò Èç ¹ ê ² ð Õ× £ ¬ » ò Èô ØÔ· Öô í ¡ £ » ò Ç° º á Èô ° þ £ ¬ » ò º ó ¶ Ï Èô Š ¥ ¡ £
ÑÓÑÓÀë ÓÖÊô £ ¬ ‰ø ‰ø ÅÑ» ¹ å Ü¡ £ à ¯ à ¯ Óã ´ ³ Ƽ£ ¬ Âä Âä Ô¾- ËÞ ¡ £
ÕzÕzÊ÷ ǽԫ £ ¬ ŽtŽt¼Ý¿ ⠾ǡ £ ² Î ² Î Ï ÷ ½£ ê ª £ ¬ » À» ÀÏ Î Ó¨ ¬ L¡ £
· ó · ó » ¨ Åû Ýà £ ¬ ª Ê ª Ê Î Ý´ Ýì C¡ £ ÓÆÓÆÊæ¶ ø ° ² £ ¬ Ø£ Ø£ ¿ ñ ÒÔá ð ¡ £
³ ¬ ³ ¬ ³ ö ÓÌ ± ¼£ ¬ ´ À´ Àº § ² » í ®¡ £ ´ ó ÔÕÁ¢ Ì ì µ Ø£ ¬ ¾- ¼Í Ф Óª ë í ¡ £
Øʳ õ Êë ¿ ª ÕÅ£ ¬ ö ¼Ãã Ë- È° Ù§ ¡ £ ´ ´ × ÈÆÓ¶ ø ÇÉ£ ¬ ¾Á¦ ÈÌ ÀÍ ¾Î ¡ £
µ ÷ ÇÊ©¸ « ½ï £ ¬ Î Þ Ä˼Ù× ç Öä ¡ £ º è » ľ¹ Î Þ ´ « £ ¬ ¹ ¦ ´ ó Ī ³ ê ÙÖ¡ £
³ ¢ Î ÅÓÚì ô ¹ Ù£ ¬ · Òƃ ½µ ì § Ðá ¡ £ ì ³ È» × ÷ ¸ è Ê« £ ¬ Î ©ÓÃÔÞ ± ¨ á R¡ £


¾ í336_13¡ ¾Ð» × ÔÈ» Ê« ¡ ¿

º « Óú

¹ û ÖÝÄÏ ³ ä Ï Ø£ ¬ º ®Å®Ð» × ÔÈ» ¡ £ Í ¯ ò IÎ Þ Ëù ʶ £ ¬ µ « Î ÅÓÐÉñ Ï É¡ £
Çá Éú ѧ Æä Êõ £ ¬ ÄËÔÚ½ð Ȫ ɽ¡ £ · ± » ª ÈÙĽ¾ø £ ¬ ¸ ¸ ĸ ´ È° ®¾è ¡ £
Äý Ðĸ Ð÷ Î ÷ È£ ¬ » Åã ± ÄÑ¾ß ÑÔ¡ £ Ò» ³ ¯ × ø ¿ ÕÊÒ£ ¬ ÔÆÎ í Éú Æä ¼ä ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 251 ·

Èç ñ ö ó Ï ó ÄÔÏ £ ¬ À´ × ÔÚ¤ Ú¤ Ì ì ¡ £ ° × ÈÕ± ä ÓÄ» Þ £ ¬ Ï ô Ï ô · ç ¾° º ®¡ £
é Üé º ÔÝÃ÷ Ãð £ ¬ Î å É« ¹ â Êô Áª ¡ £ ¹ ÛÕß Í ½Çã º § £ ¬ õ Üõ î Úª ¸ ÒÇ° ¡ £
Ðë ô § × ÔÇá ¾Ù£ ¬ Æ®Èô · ç ÖÐÑÌ ¡ £ ã ã ° ËÀ€´ ó £ ¬ Ó° Ï ì Î Þ ÓÉÔµ ¡ £
Àï ñ ã ÉÏ Æä Ê£ ¬ ¿ ¤ Êؾª ÇÒÌ ¾¡ £ Çý ³ µ Áì ¹ ÙÀô £ ¬ Ã¥ Ë× Õù Ï à Ï È¡ £
Èë ÃÅÎ Þ Ëù ¼û £ ¬ ¹ ÚÂÄÍ ¬ Í É² õ ¡ £ ½ÔÔÆÉñ Ï ÉÊ£ ¬ × Æ× ÆÐÅ¿ É´ « ¡ £
Óà ΠŹ ÅÏ Äº ó £ ¬ Ï ó Î ï Öª Éñ ¼é ¡ £ ɽÁÖÃñ ¿ ÉÈë £ ¬ ÷ Í ÷ ËĪ · ê ì ¹ ¡ £
å Ôå Ʋ » ¸ ´ Õñ £ ¬ º ó ÊÀí § ÆÛá ¡ £ ÓÄÃ÷ · × ÔÓÂÒ£ ¬ È˹ í ¸ ü Ï à ² С £
ÇØ» ÊËä ó ƺ ã ¬ º º Î ä º é Æä Ô´ ¡ £ × Ô´ Ó¶ þ Ö÷ À´ £ ¬ ´ Ë» ö ¾¹ Á¬ Á¬ ¡ £
ľʯ Éú ¹ Ö± ä £ ¬ º ü Àê ³ ÒÑý » ¼¡ £ Ī Äܾ¡ ÐÔÃü £ ¬ ° ² µ ø ü ³ ¤ ÑÓ¡ £
ÈËÉú ´ ¦ Í ò Àà £ ¬ Öª ʶ × î Î ª Ï Í ¡ £ ÄÎ º Î ² » × ÔÐÅ£ ¬ · ´ Óû ´ ÓÎ ï Ǩ ¡ £
Í ù Õß ² » ¿ É» Ú£ ¬ ¹ » ê ± § Éî Ô©¡ £ À´ Õß ÓÌ ¿ É½ë £ ¬ Óà ÑÔÆñ ¿ ÕÎ Ä¡ £
ÈËÉú Óг £ Àí £ ¬ ÄÐÅ®¸ ÷ ÓÐÂ× ¡ £ º ®Ò¼° ¼¢ ʳ £ ¬ ÔÚ· ļ¨ ¸ û ÔÅ¡ £
Ï ÂÒÔ± £ × ÓËï £ ¬ ÉÏ ÒÔ· î ¾ý Ç× ¡ £ ¹ ¶ Òì ÓÚ´ ˵ À£ ¬ ½ÔÎ ª Æú Æä Éí ¡ £
à æº õ ± ˺ ®Å®£ ¬ ÓÀÍ ÐÒì Î ï Ⱥ ¡ £ ¸ ÐÉËËì ³ ÉÊ« £ ¬ ÃÁÕß ÒËÊé Éð ¡ £


¾ í336_14¡ ¾Çï » ³ Ê« ʮһ Ê× ¡ ¿

º « Óú

´ ° Ç° Á½º ÃÊ÷ £ ¬ ÖÚÒ¶ ¹ â ËoËo¡ £ Çï · ç Ò» · ÷ Åû £ ¬ ² ß ² ß Ãù ² » ÒÑ¡ £
Î ¢ µ ÆÕÕ¿ Õ´ ² £ ¬ Ò¹ ° ë Æ« Èë ¶ ú ¡ £ ³ î ÓÇÎ Þ ¶ ËÀ´ £ ¬ ¸ ÐÌ ¾³ É× ø Æð ¡ £
Ì ì Ã÷ ÊÓÑÕÉ« £ ¬ Óë ¹ ʲ » Ï à ËÆ¡ £ ô ˺ Í Çý ÈÕÔ£ ¬ ¼² ¼± ² » ¿ ÉÊÑ¡ £
¸ ¡ Éú Ëä ¶ à Í ¿ £ ¬ Ç÷ ËÀÎ ©Ò» ¹ ì ¡ £ º ú Î ª ÀË× Ô¿ à £ ¬ µ þÆÇÒ» ¶ Ï ² ¡ £

° × Â¶ Ï Â° Ù² Ý£ ¬ Ï ô À¼¹ ² µ ñ ã ² ¡ £ Çà Çà ËÄÇ½Ï Â£ ¬ ÒѸ ´ Éú Âú µ Ø¡ £
º ®² õ ÔݼÅį £ ¬ ó ¬ ó ° Ãù × Ôí § ¡ £ ÔËÐÐÎ Þ Çî ÆÚ£ ¬ Ù÷ ÊÜÆø ¿ à Òì ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 252 ·

ÊÊʱ ¸ ÷ µ ÃËù £ ¬ ËÉ° ز » ± ع ó ¡ £

± Ëʱ º Î × ä × ä £ ¬ Î ÒÖ¾º Î Âü Âü ¡ £ Ï ¬ Ê× ¿ Õº ÃÒû £ ¬ Á®ÆÄÉÐÄÜ· ¹ ¡ £
ѧ Ì ÃÈÕÎ Þ Ê£ ¬ Çý Âí ÊÊËù Ô¸ ¡ £ ã ã ³ ö ÃÅ· £ ¬ Óû È¥ ÁÄ× ÔÈ° ¡ £
¹ é » ¹ ÔÄÊé Ê· £ ¬ Î Ä× Öº Æǧ Í ò ¡ £ ³ ¼£ ¾¹ Ë- Ñ° £ ¬ ¼ú ÊÈ· ǹ ó Ï × ¡ £
ÕÉ· ò Òâ ÓÐÔÚ£ ¬ Å®× ÓÄ˶ à Ô¹ ¡ £

Çï Æø ÈÕâ ü â ü £ ¬ Çï ¿ ÕÈÕÁè Áè ¡ £ ÉÏ Î Þ Ö¦ ÉÏ ò è £ ¬ Ï ÂÎ Þ ÅÌ ÖÐÓ¬ ¡ £
Æñ ² » ¸ Ðʱ ½Ú£ ¬ ¶ ú Ä¿ È¥ Ëù Ô÷ ¡ £ Çå Ï þ ¾í Êé × ø £ ¬ ÄÏ É½¼û ¸ ß Àâ ¡ £
Æä Ï Â³ Î ä ÐË®£ ¬ ÓÐò Ôº ®¿ Éî À¡ £ Ï § ÔÕ² » µ ÃÍ ù £ ¬ Æñ Î ½Î á Î Þ ÄÜ¡ £

Àë Àë ¹ Ò¿ Õ± ¯ £ ¬ ÆÝÆݱ § Ðé ¾¯ ¡ £ ¶ ã ù Çï Ê÷ ¸ ß £ ¬ ³ æµ õ º ®Ò¹ ÓÀ¡ £
Á² Í Ë¾Í ÐÂų £ ¬ Ç÷ Óª µ ¿ Ç° ÃÍ ¡ £ ¹ é ÓÞ Ê¶ ÒÄÍ ¿ £ ¬ ¼³ ¹ ŵ ÃÐÞ ç ®¡ £
Ãû ¸ ¡ ÓÌ Óг Ü£ ¬ Î ¶ ± ¡ Õæ× ÔÐÒ¡ £ Êü ¼¸ ÒÅ» ÚÓÈ£ ¬ ¼´ ´ ËÊÇÓÄÆÁ¡ £

½ñ ³ ¿ ² » ³ ÉÆð £ ¬ ¶ Ë× ø ¾¡ ÈÕ¾° ¡ £ ³ æÃù ÊÒÓÄÓÄ£ ¬ ÔÂÍ Â´ ° ƒ × ƒ × ¡ £
É¥ » ³ Èô ÃÔ· ½£ ¬ ¸ ¡ Äî ¾ç º ¬ ¹ £ ¡ £ ³ ¾° £ ã ¼Ëź ò £ ¬ Î Ä× ÖÀ˳ Û³ Ò¡ £
ÉÐÐë Ãã Æä Í ç £ ¬ Í õ ÊÂÓг ¯ Çë ¡ £

Çï Ò¹ ² » ¿ ɳ ¿ £ ¬ Çï ÈÕ¿ à Ò× ° µ ¡ £ Î ÒÎ Þ ¼³ ¼³ Ö¾£ ¬ º Î ÒÔÓд ˺ ¶ ¡ £
º ®¼¦ ¿ ÕÔÚÆÜ£ ¬ ȱ Ô· ³ ÂÅî « ¡ £ ÓÐÇÙ¾ß » ÕÏ Ò£ ¬ ÔÙ¹ ÄÌ ý Óú µ - ¡ £
¹ ÅÉù ¾ÃÂñ Ãð £ ¬ Î Þ Óɼû ÕæÀÄ¡ £ µ Í ÐÄÖð ʱ Ç÷ £ ¬ ¿ à Ãã ì ó ÄÜÔÝ¡ £
ÓÐÈç ³ Ë· ç ´ ¬ £ ¬ Ò» × Ý² » ¿ ÉÀ¡ £ ² » Èç ê ï Î Ä× Ö£ ¬ µ ¤ Ǧ ʵ ã ¿ ± ¡ £
Æñ ± ØÇó Ó®â Å£ ¬ Ëù Òª ʯ Óë ®X¡ £


¾í ¾í Âä µ ØÒ¶ £ ¬ Ëæ· ç × ß Ç° Ðù ¡ £ Ãù Éù Èô ÓÐÒâ £ ¬ µ ß µ ¹ Ï à × · ± ¼¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 253 ·

¿ ÕÌ Ã» Æ» è ĺ £ ¬ Î Ò× ø Ĭ ² » ÑÔ¡ £ Í ¯ × Ó× ÔÍ â ÖÁ£ ¬ ´ µ µ Ƶ ± Î ÒÇ° ¡ £
Î ÊÎ ÒÎ Ò² » Ó¦ £ ¬ À¡ Î ÒÎ Ò² » ² Í ¡ £ Í Ë× ø Î ÷ ± ÚÏ Â£ ¬ ¶ ÁÊ« ¾¡ Êý ± à ¡ £
× ÷ Õß · ǽñ Ê¿ £ ¬ Ï à È¥ ʱ ÒÑǧ ¡ £ Æä ÑÔÓи д ¥ £ ¬ ʹ Î Ò¸ ´ Æà Ëá ¡ £
¹ ËÎ ½Èê Í ¯ × Ó£ ¬ ÖÃÊé ÇÒ° ² Ãß ¡ £ ÕÉ· ò Êô ÓÐÄî £ ¬ ÊÂÒµ Î Þ Çî Äê ¡ £

˪ · ç ÇÖÎ à Í ©£ ¬ ÖÚÒ¶ Öø Ê÷ Ǭ ¡ £ ¿ Õ½× Ò» Ƭ Ï Â£ ¬ ¬ bÈô ´ ÝÀÅ« \¡ £
Î ½ÊÇÒ¹ Æø Ãð £ ¬ Í û Êæì BÆä Í Å¡ £ Çà Ú¤ Î Þ ÒÀÒУ ¬ · ÉÕÞ Î £ ÄÑ° ² ¡ £
¾ª Æð ³ ö » § ÊÓ£ ¬ ÒÐé º ¾Ãš ÷ À½¡ £ Ódz î · Ñê о° £ ¬ ÈÕÔÂÈç Ì ø Í è ¡ £
ÃÔ¸ ´ ² » ¼ÆÔ¶ £ ¬ Î ª ¾ý × ¤ ³ ¾° ° ¡ £

ĺ ° µ À´ ¿ Í È¥ £ ¬ Ⱥ Ï ù ¸ ÷ ÊÕÉù ¡ £ ÓÆÓÆÙÈÏ ü ¼Å£ ¬ • • • • ± § Çï Ã÷ ¡ £
ÊÀÀÛº ö ½ø ÂÇ£ ¬ Í â ÓÇËì ÇÖ³ Ï ¡ £ Ç¿ » ³ ÕŲ » Âú £ ¬ Èõ Äî ȱ ÒÑÓ¯ ¡ £
Úµ Çü ± ÜÓï Úå £ ¬ Ú¤ ã ´ ¥ Ðı ø ¡ £ ° ÜÓÝǧ ½ð Æú £ ¬ µ ñ È´ ç ² ÝÈÙ¡ £
Öª ³ Ü× ã Î ª Ó£ ¬ ê Ì È» Ë- Èê Áî ¡ £

Ï ÊÏ Ê˪ Öоգ ¬ ¼ÈÍ í º Î Óú á £ Ñï Ñï Ū · ¼µ û £ ¬ ¶ û Éú » ¹ ² » Ôç ¡ £
ÔËÇî Á½Öµ Óö £ ¬ Í ñ æ®ËÀÏ à ± £ ¡ £ Î ÷ · ç ÕÝÁú Éß £ ¬ ÖÚľÈÕµ ò é ¡ £
ÓÉÀ´ Ãü · Ö¶ û £ ¬ ã ý Ãð Æñ × ã µ À¡ £


¾ í336_15¡ ¾¸ ° ½- Áê Í ¾ÖУ ¬ ¼ÄÔù Í õ ¶ þ Ê®² ¹ ã Ú¡ ¢ Àî ʮһ Ê° ÒÅ¡ ¢
Àî ¶ þ Ê®Æß Ô± Í â º ² ÁÖÈý ѧ Ê¿ ¡ ¿

º « Óú

¹ ³ ¼Î ô · ÅÖð £ ¬ Ѫ Æü × · í ©ÓÈ¡ £ º ¹ Âþ ² » Ê¡ ʶ £ ¬ » ÐÈç ³ Ëè õ ¸ ¡ ¡ £
» ò × ÔÒÉÉÏ Êè £ ¬ ÉÏ Êè Æñ Æä ÓÉ¡ £ ÊÇÄê ¾©Ê¦ º µ £ ¬ Ì ï Ķ ÉÙËù ÊÕ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 254 ·

ÉÏ Á¯ Ãñ Î Þ Ê³ £ ¬ Õ÷ ¸ ³ ° ë ÒÑÐÝ¡ £ ÓÐ˾Ðô ¾- · Ñ£ ¬ Î ´ Ãâ · ³ Õ÷ Çó ¡ £
¸ » Õß ¼ÈÔƼ± £ ¬ ƶ Õß ¹ Ì ÒÑÁ÷ ¡ £ ´ « Î Åã Ì Àï ¼ä £ ¬ ³ à × ÓÆú Çþ ¹ µ ¡ £
³ ÖÄÐÒ× ¶ · ËÚ£ ¬ µ ô ± ÛĪ ¿ Ï ³ ê ¡ £ Î Òʱ ³ ö á é · £ ¬ ¶ ö Õß º Î Æä ³ í ¡ £
Ç× · ê µ À± ß ËÀ£ ¬ Øù Á¢ ¾Ãß Þ ‡ ¦ ¡ £ ¹ é Éá ² » ÄÜʳ £ ¬ ÓÐÈç Óã Öй ³ ¡ £
ÊÊ» á ³ ý Óù Ê· £ ¬ ³ Ï µ ± µ ÃÑÔÇï ¡ £ ° ÝÊè ÒÆé xÃÅ£ ¬ Î ª ÖÒÄþ × Ôı ¡ £
ÉÏ ³ ÂÈ˼² ¿ à £ ¬ Î Þ Áî ¾ø Æä º í ¡ £ Ï Â³ Âç ܵ é ÄÚ£ ¬ ¸ ù ± ¾Àí ÒËÓÅ¡ £
» ý Ñ©Ñé · á Êì £ ¬ ÐÒ¿ í ´ ý ² Ï ü E¡ £ Ì ì × Óâ ü È» ¸ У ¬ ˾¿ ÕÌ ¾³ ñ ç Ñ¡ £
Î ½ÑÔ¼´ Ê©Éè £ ¬ ÄË· ´ Ǩ Ñ× ÖÝ¡ £ Í ¬ ¹ Ù¾¡ ² Å¿ ¡ £ ¬ Æ« ÉÆÁø Óë Áõ ¡ £
» ò ÂÇÓï ÑÔй £ ¬ ´ « Ö®Âä Ô©ö Å¡ £ ¶ þ × Ó² » Ò˶ û £ ¬ ½« Òɶ Ï » ¹ ² » ¡ £
ÖÐʹ ÁÙÃÅDz £ ¬ Çê ¿ Ì ² » µ ÃÁô ¡ £ ² ¡ ÃÃÎ Ô´ ² Èì £ ¬ · ÖÖª ¸ ô Ã÷ ÓÄ¡ £
± ¯ Ì ä Æò ¾Í ± ð £ ¬ ° ÙÇë ² » ò ¥ Í · ¡ £ Èõ ÆÞ ± § ÖÉ× Ó£ ¬ ³ ö ° ÝÍ ü ² ÑÐß ¡ £
ö ¼Ãã ² » » ع Ë£ ¬ ÐÐÐÐÒè Á¬ ÖÝ¡ £ ³ ¯ Î ª Çà ÔÆÊ¿ £ ¬ ĺ × ÷ ° × Í · Çô ¡ £
ÉÌ É½¼¾¶ ¬ Ô£ ¬ ± ù ¶ ³ ¾ø ÐÐÝc¡ £ ´ º · ç ¶ ´ Í ¥ ÀË£ ¬ ³ ö û ¾ª ¹ ÂÖÛ¡ £
Óâ Áë µ ½Ëù ÈÎ £ ¬ µ Í ÑÕ· î ¾ý º î ¡ £ Ëá º ®º Î × ã µ À£ ¬ ËæÊÂÉú ´ ¯ ð à ¡ £
Ô¶ µ Ø´ ¥ Í ¾Òì £ ¬ Àô Ãñ ËÆÔ³ º ï ¡ £ Éú Äü ¶ à · Þ º Ü£ ¬ ´ ÇÉà · × ³ ° ß ú ¡ £
° × ÈÕÎ Ýé ÜÏ Â£ ¬ Ë« Ãù ¶ · ð ¼ú V¡ £ ÓÐÉß Àà Á½Ê× £ ¬ Óй ÆȺ · ÉÓÎ ¡ £
Çî ¶ ¬ » ò Ò¡ ÉÈ£ ¬ Ê¢ Ï Ä» ò ÖØô á £ ì « Æð × î ¿ ÉÎ · £ ¬ Ùê Ï ø ô ¤ Áê Çð ¡ £
À× ö ª Öú ¹ â ¹ Ö£ ¬ Æø Ï ó Äѱ ÈÙ° ¡ £ ð ÝÒß º ö DZ å Ü£ ¬ Ê®¼ÒÎ Þ Ò» ñ ¬ ¡ £
² ÂÏ Ó¶ ¯ Öö ¾£ ¬ ¶ Ô° ¸ é ü » ³ ³ î ¡ £ Ç° ÈÕÓö ¶ ÷ Éâ £ ¬ ˽ÐÄÏ ² » ¹ ÓÇ¡ £
¹ û È» ÓÖî ¿ ô ê £ ¬ ² » µ ù é ³ ú Âi¡ £ ´ ˸ ®ÐÛÇÒ´ ó £ ¬ Ì ÚÁè ¾¡ ¸ ê ì ¡ £
ÆÜÆÜ· ¨ ² ÜÞ ò £ ¬ º Î ´ ¦ ʱ ° Úî ¡ £ Éú ƽÆó ÈÊÒå £ ¬ Ëù ѧ ½Ô¿ × ÖÜ¡ £
Ôç Öª ´ ó Àí ¹ Ù£ ¬ ² » ÁÐÈý º ó Ù± ¡ £ º Î ¿ ö Ç× á í Óü £ ¬ ÇÓ s· ¢ ¼é Í µ ¡ £
Ðü Öª ʧ ÊÂÊÆ£ ¬ ¿ Ö× Ôî ¾ÁDî · ¡ £ Ï æË®Çå ÇÒ¼± £ ¬ Á¹ · ç ÈÕÐÞ ÐÞ ¡ £
º ú Î ª Ê× ¹ é · £ ¬ Âò ´ ÉÐÒÄÓÌ ¡ £ × ò Õß ¾©Ê¹ ÖÁ£ ¬ Ëû Ê´ « Ãá ì ¼¡ £
º ÕÈ» Ï ÂÃ÷ Ú¯ £ ¬ Ê× × ï Öï ¹ ² …Ê¡ £ ¸ ´ Πŵ ß Ø² ± ² £ ¬ ¶ ë ¹ Ú½ø º è ³ ë ¡ £
° à ÐÐÔÙËà Ä£ ¬ è « « ˜ Ãù ÀÅ- G¡ £ Øù ¼Ì Õê ¹ ÛÁÒ£ ¬ ± ß · â Í Ñ¶ µ ö Ê¡ £
Èý Ï Í Í ÆÊÌ ´ Ó£ ¬ × ¿ Üý Çã ö × Þ ¡ £ ¸ ß Òé ² Î Ôì » ¯ £ ¬ Çå Î Ä» À» Êé à ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 255 ·

Ð- Ðĸ ¨ Æë Ê¥ £ ¬ ÖÂÀí Í ¬ ë Ý’ ¡ £ С ÑÅӽ¹ Ãù £ ¬ ʳ Æ» ¹ ó ß Ï ß Ï ¡ £
ÒÅ· ç å ã ² » Ëã ¬ Æñ Òä ³ ¢ Í ¬ Ñn¡ £ ʧ Ö¾Ôç Ë¥ » » £ ¬ Ç° ÆÚÄâ ò Ýò ö ¡ £

× Ô´ Ó³ ÝÑÀȱ £ ¬ ʼĽÉà Î ª Èá ¡ £ Òò ¼² ± ÇÓÖÈû £ ¬ ½¥ Äܵ ÈÞ ¹ ݵ ¡ £
Éî ˼° Õ¹ ÙÈ¥ £ ¬ ± Ï Ãü ÒÀËÉé ± ¡ £ ¿ Õ» ³ ÑÉÄܹ û £ ¬ µ « ¼û Ëê ÒÑå Ù¡ £

Òó Ì Àã ÉÇÝÊÞ £ ¬ ½â Í ø × £ Öë ò ú ¡ £ À× » À¾ò ± ¦ ½£ £ ¬ Ô©· ÕÏ û ¶ · Å£ ¡ £
× Èµ À³ Ï ¿ ÉÉУ ¬ Ë- Äܽè Ç° ³ ï ¡ £ Òó ÇÚ´ ð Î á ÓÑ£ ¬ Ã÷ Ô· Ç° µ Í ¶ ¡ £


¾ í336_16¡ ¾Äº Ðк Óµ Ì ÉÏ ¡ ¿

º « Óú

ĺ Ðк Óµ Ì ÉÏ £ ¬ ËĹ ˲ » ¼û ÈË¡ £ Ë¥ ² ݼʻ ÆÔÆ£ ¬ ¸ ÐÌ ¾³ î Î ÒÉñ ¡ £
Ò¹ ¹ é ¹ ÂÖÛÎ Ô£ ¬ Õ¹ × ª ¿ Õ¼° ³ ¿ ¡ £ ı ¼Æ¾¹ º Î ¾Í £ ¬ à µ à µ ÊÀÓë Éí ¡ £


¾ í336_17¡ ¾Ò¹ ¸ è ¡ ¿

º « Óú

¾² Ò¹ ÓÐÇå ¹ â £ ¬ Ï ÐÌ ÃÈÔ¶ ÀÏ ¢ ¡ £ Äî Éí ÐÒÎ Þ º Þ £ ¬ Ö¾Æø · ½× Ôµ á £
ÀÖÔÕº Î Ëù ÓÇ£ ¬ Ëù ÓÇ· ÇÎ ÒÁ¦ ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 256 ·


¾ í336_18¡ ¾ÖØÔÆÀî ¹ Û¼² Ôù Ö®¡ ¿

º « Óú

ز ÐÐʧ Æä ¶ È£ ¬ Òõ Æø À´ ¸ ÉÑô ¡ £ ÖØÔƱ Õ° × ÈÕ£ ¬ Ñ× ì Û³ ɺ ®Á¹ ¡ £
С È˵ « × ÉÔ¹ £ ¬ ¾ý × ÓÎ ©ÓÇÉË¡ £ Òû ʳ Î ª ¼õ ÉÙ£ ¬ Éí Ì å Æñ Äþ ¿ µ ¡ £
´ ËÖ¾³ Ï × ã ¹ ó £ ¬ ¾å · ÇÖ° Ëù µ ± ¡ £ Þ ¼¸ þ ÉÐÈç ´ Ë£ ¬ Èâ ʳ ° ² ¿ ɳ ¢ ¡ £
Çî ¶ ¬ ° Ù² ÝËÀ£ ¬ ÓĹ ð ÄË· Ò· ¼¡ £ ÇÒ¿ ö Ì ì µ Ø¼ä £ ¬ ´ ó ÔË× ÔÓг £ ¡ £
È° ¾ý ÉÆÒû ʳ £ ¬ ð ½· ï ± ¾¸ ß Ï è ¡ £


¾ í336_19¡ ¾½- º º ´ ð ÃÏ ½¼¡ ¿

º « Óú

½- º º Ëä Ôƹ ã £ ¬ ³ ËÖÛ¶ ÉÎ Þ ¼è ¡ £ Á÷ ɳ ÐÅÄÑÐУ ¬ Âí × ã ³ £ Í ù » ¹ ¡ £
Æà · ç ½á ³ å ² ¨ £ ¬ º ü ô ÃÄÜÓù º ®¡ £ ÖÕÏ ü ´ ¦ ÓÄÊÒ£ ¬ » ª Öò ¹ â ÀÃÀá £
¹ ¶ ÄÜÐÐÖÒÐÅ£ ¬ ¿ ÉÒÔ¾ÓÒÄÂù ¡ £ à µ Óà Óë · ò × Ó£ ¬ ´ ËÒå ÿ Ëù ¶ Ø¡ £
º Î Î ª ¸ ´ ¼û Ôù £ ¬ ç × ç ¹ ÔÚ² » ÚÎ ¡ £


¾ í336_20¡ ¾³ ¤ ° ² ½» ÓÎ Õß Ôù ÃÏ ½¼¡ ¿

º « Óú

³ ¤ ° ² ½» ÓÎ Õß £ ¬ ƶ ¸ » ¸ ÷ ÓÐÍ ½¡ £ Ç× Åó Ï à ¹ ý ʱ £ ¬ Òà ¸ ÷ ÓÐÒÔÓé ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 257 ·

ª ÊÒÓÐÎ ÄÊ· £ ¬ ¸ ß ÃÅÓÐó Ï ó Ä¡ £ º Î Äܱ æÈÙã ² £ ¬ ÇÒÓû · ÖÏ Í ÓÞ ¡ £


¾ í336_21¡ ¾á ª É½Ï Â¶ þ Ê× ¡ ¿

º « Óú

Ë- Î ½Î ÒÓж ú £ ¬ ² » Î Å· ï » ËÃù ¡ £ – AÀ´ á ª É½Ï Â£ ¬ ÈÕĺ ± ß º è ¾ª ¡ £
µ ¤ Ѩ Î å É« Óð £ ¬ Æä Ãû Î ª · ï » Ë¡ £ Î ô ÖÜÓÐÊ¢ µ £ ¬ ´ ËÄñ Ãù ¸ ß ¸ Ô¡ £
º Í Éù ËæÏ é · ç £ ¬ · • ñ » Ï à Æ®Ñï ¡ £ Î ÅÕß Òà º Πʣ ¬ µ « Öª ʱ Ë× ¿ µ ¡ £
× Ô´ Ó¹ « µ ©ËÀ£ ¬ ǧ ÔØé sÆä ¹ â ¡ £ Î á ¾ý Òà ÇÚÀí £ ¬ ³ Ù¶ û Ò» À´ Ï è ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 258 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®Æß ¾í


¾í 337_1¡ ¾± ± ¼« Ôù Àî ¹ Û¡ ¿

º « Óú

± ± ¼« ÓÐî ¿ Óð £ ¬ ÄÏ ä é ÓÐÉò ÁÛ¡ £ ´ ¨ Ô´ º ƺ Ƹ ô £ ¬ Ó° Ï ì Á½Î Þ Òò ¡ £
· ç ÔÆÒ» ³ ¯ » á £ ¬ ± ä » ¯ ³ ÉÒ» Éí ¡ £ Ë- ÑÔµ ÀÀï Ô¶ £ ¬ ¸ м¤ ¼² Èç Éñ ¡ £
Î ÒÄê ¶ þ Ê®Î å £ ¬ Çó ÓÑÃÁÆä ÈË¡ £ ° § ¸ è Î ÷ ¾©ÊУ ¬ ÄËÓë · ò × ÓÇ× ¡ £
Ëù Éй ¶ Í ¬ Ç÷ £ ¬ Ï Í ÓÞ Æñ Òì Â× ¡ £ · ½Î ª ½ð ʯ × Ë£ ¬ Í ò ÊÀÎ Þ ç » Á× ¡ £
Î Þ Î ª ¶ ù Å®Ì ¬ £ ¬ 㠾㠲 ± ¯ ¼ú ƶ ¡ £


¾í 337_2¡ ¾´ ËÈÕ× ã ¿ ÉÏ § £ ¬ Ôù Õż®¡ ¿

º « Óú

´ ËÈÕ× ã ¿ ÉÏ § £ ¬ ´ ˾Ʋ » × ã ³ ¢ ¡ £ Éá ¾ÆÈ¥ Ï à Óï £ ¬ ¹ ² · ÖÒ» ÈÕ¹ â ¡ £
Äî Î ô Î ´ Öª × Ó£ ¬ ÃÏ ¾ý × ÔÄÏ · ½¡ £ × Ôñ æÓÐËù µ ã ¬ ÑÔ× ÓÓÐÎ ÄÕ¡ £
Î ÒÃû Êô Ï à ¸ ®£ ¬ Óû Í ù ² » µ ÃÐС £ ˼֮² » ¿ ɼû £ ¬ ° Ù¶ ËÔÚÖг ¦ ¡ £
Î ¬ ʱ ÔÂÆÇËÀ£ ¬ ¶ ¬ ÈÕ³ ¯ ÔÚ· ¿ ¡ £ Çý ³ Û¹ « ÊÂÍ Ë£ ¬ Î Å× ÓÊʼ° ³ Ç¡ £
Ãü ³ µ ÔØÖ®ÖÁ£ ¬ Òý × ø ÓÚÖÐÌ Ã¡ £ ¿ ª » ³ Ì ý Æä ˵ £ ¬ Í ù Í ù ¸ ± Ëù Í û ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 259 ·

¿ × Çð é â ÒÑÔ¶ £ ¬ ÈÊÒå · ¾Ã» Ä¡ £ · × · × ° Ù¼ÒÆð £ ¬ ¹ î ¹ ÖÏ à Åû ² þ ¡ £
³ ¤ ÀÏ ÊØËù Πţ ¬ º ó Éú Ï ° Î ª ³ £ ¡ £ ÉÙÖª ³ Ï Äѵ ã ¬ ´ ¿ ´ â ¹ ÅÒÑÍ ö ¡ £
Æ©± ËÖ² Ô° ľ£ ¬ Óи ù Ò× Î ª ³ ¤ ¡ £ Áô Ö®² » Dz È¥ £ ¬ ¹ ÝÖó ÇÎ ÷ ÅÔ¡ £
Ëê ʱ Î ´ ÔƼ¸ £ ¬ º ƺ ƹ Ûº þ ½- ¡ £ ÖÚ· ò Ö¸ ֮Ц £ ¬ Î ½Î ÒÖª ² » Ã÷ ¡ £
¶ ù Í ¯ Î · À× µ ç £ ¬ Óã ± î ¾ª Ò¹ ¹ â ¡ £ ÖݼҾٽø Ê¿ £ ¬ Ñ¡ ÊÔç ÑËù µ ± ¡ £
³ Û´ Ƕ ÔÎ Ò² ß £ ¬ ÕÂ¾ä º Î ì ¿ » Í ¡ £ Ï à ¹ « ³ ¯ · þ Á¢ £ ¬ ¹ ¤ Ï ¯ ¸ è ¹ Ãù ¡ £
Àñ ÖÕÀÖÒà ã × £ ¬ Ï à ° ÝËÍ ÓÚÍ ¥ ¡ £ Ö®× ÓÈ¥ Ðë ô § £ ¬ º Õº ÕÁ÷ Ê¢ Ãû ¡ £
ÇÔÏ ² ¸ ´ ÇÔÌ ¾£ ¬ ÁÂÖª ÓÐËù ³ É¡ £ ÈËÊ° ² ¿ ɺ ã £ ¬ ÑÙº ö Áî Î ÒÉË¡ £
Î Å× Ó¸ ß µ ÚÈÕ£ ¬ Õý ´ ÓÏ à ¹ « É¥ ¡ £ ° § Çé · ê ¼ª Óï £ ¬ ã ®» ÐÄÑÎ ª Ë« ¡ £
ĺ ËÞ ÙÈʦ Î ÷ £ ¬ Í ½Õ¹ × ª ÔÚ´ ² ¡ £ Ò¹ Î Åã ê ÖÝÂÒ£ ¬ ÈƱ ÚÐÐá Ýá å ¡ £
Î Òʱ Áô ÆÞ × Ó£ ¬ ² Ö× ä ² » ¼° ½« ¡ £ Ï à ¼û ² » ¸ ´ ÆÚ£ ¬ Áã Âä ¸ ÊËù ¶ ¡ ¡ £
½¾¶ ù Î ´ ¾ø Èé £ ¬ Äî Ö®² » ÄÜÍ ü ¡ £ º ö Èç ÔÚÎ ÒËù £ ¬ ¶ ú Èô Î ÅÌ ä Éù ¡ £
ÖÐÍ ¾° ² µ ÷ µ £ ¬ Ò» ÈÕ² » ¿ ɸ ü ¡ £ ¶ í Óж « À´ ˵ £ ¬ Î Ò¼ÒÃâ î ¾Ñê ¡ £
³ Ë´ ¬ Ï Âã ê Ë®£ ¬ ¶ « È¥ Ç÷ Åí ³ Ç¡ £ ´ ÓÉ¥ ³ ¯ ÖÁÂå £ ¬ » ¹ × ß ² » ¼° Í £ ¡ £
¼Ùµ À¾- Ã˽ò £ ¬ ³ ö Èë Ðн§ ¸ Ô¡ £ ÈÕÎ ÷ Èë ¾ü ÃÅ£ ¬ Ùú Âí µ ß ÇÒ½©¡ £
Ö÷ ÈËÔ¸ ÉÙÁô £ ¬ ÑÓÈë ³ º ø õ ü ¡ £ ± ° ¼ú ² » ¸ Ò´ Ç£ ¬ º ö º ö ÐÄÈç ¿ ñ ¡ £
Òû ʳ Æñ Öª Î ¶ £ ¬ Ë¿ Öñ Í ½º ä º ä ¡ £ ƽÃ÷ Í ÑÉí È¥ £ ¬ ¾ö Èô ¾ª Ùì Ï è ¡ £
» Æ» è ´ Î ã á Ë®£ ¬ Óû ¹ ý Î Þ ÖÛº ½¡ £ º ź ô ¾ÃÄËÖÁ£ ¬ Ò¹ ¼ÃÊ®Àï » Æ¡ £
ÖÐÁ÷ ÉÏ Ì ² •   £ ¬ ɳ Ë®² » ¿ ÉÏ ê ¡ £ ¾ª ² ¨ ° µ º Ï í ³ £ ¬ ÐÇËÞ Õù · - â ¡ £
Ô¯ Âí Û—õ î Ãù £ ¬ × ó ÓÒÆü ÆÍ Í ¯ ¡ £ ¼× Î ç í ¬ ʱ ÃÅ£ ¬ ÁÙȪ ¿ ú ¶ · Áú ¡ £
¶ « ÄÏ ³ ö ³ ÂÐí £ ¬ Úé Ôó ƽã ã ¡ £ µ À± ß ² Ýľ» ¨ £ ¬ º ì × Ï Ï à µ Í ° º ¡ £
° ÙÀï ² » · ê ÈË£ ¬ ½Ç½ÇÐÛï ô Ãù ¡ £ ÐÐÐж þ ÔÂĺ £ ¬ Ä˼° Ðì ÄÏ ½®¡ £
Ï ÂÂí ² ½µ Ì ° ¶ £ ¬ ÉÏ ´ ¬ ° ÝÎ á ÐÖ¡ £ Ë- Ôƾ- ¼è ÄÑ£ ¬ ° Ù¿ ÚÎ Þ Ø² é ä ¡ £
ÆÍ Éä ÄÏ Ñô ¹ « £ ¬ Õ¬ Î Òî ¡ Ë®Ñô ¡ £ ó æÖÐÓÐÓà Ò£ ¬ ° » ÖÐÓÐâ ÅÁ¸ ¡ £
± ÕÃŶ ÁÊé Ê· £ ¬ ´ ° » § º ö ÒÑÁ¹ ¡ £ ÈÕÄî × ÓÀ´ ÓÎ £ ¬ × ÓÆñ Öª Î ÒÇé ¡ £
± ð Àë Î ´ Î ª ¾Ã£ ¬ ÐÁ¿ à ¶ à Ëù ¾- ¡ £ ¶ Ôʳ ÿ ² » ± ¥ £ ¬ ¹ ² ÑÔÎ Þ ¾ë Ì ý ¡ £
Á¬ ÑÓÈý Ê®ÈÕ£ ¬ ³ ¿ × ø ´ ï Î å ¸ ü ¡ £ Î ÒÓѶ þ Èý × Ó£ ¬ » ÂÓÎ ÔÚÎ ÷ ¾©¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 260 ·

¶ « Ò° ¿ ú Óí Ѩ £ ¬ Àî ° ¿ ¹ ÛÌ Î ½- ¡ £ Ï ô Ì õ ǧ Í ò Àï £ ¬ » á º Ï ° ² ¿ É· ê ¡ £
» ´ ֮ˮÊæÊæ£ ¬ ³ þ ɽֱ ´ Ô´ Ô¡ £ × ÓÓÖÉá Î ÒÈ¥ £ ¬ Î Ò» ³ ÑÉËù Çî ¡ £
Äж ù ² » ÔÙ× ³ £ ¬ ° ÙËê Èç · ç ¿ ñ ¡ £ ¸ ß ¾ô Éп ÉÇó £ ¬ Î Þ Î ª ÊØÒ» Ï ç ¡ £


¾í 337_3¡ ¾ÓÄ» ³ ¡ ¿

º « Óú

ÓÄ» ³ ² » ÄÜд £ ¬ Ðд Ë´ º ½- ä ± ¡ £ ÊÊÓë ¼Ñ½Ú» á £ ¬ Ê¿ Å®¾º ¹ â Òõ ¡ £
Äý × ± Ò« ÖÞ ä ¾£ ¬ · ± ´ µ µ ´ ÈËÐÄ¡ £ ¼ä ¹ ØÁÖÖÐÄñ £ ¬ Òà Öª º Í Î ª Òô ¡ £

Æñ Î Þ Ò» × ð ¾Æ£ ¬ × Ô× Ã» ¹ × ÔÒ÷ ¡ £ µ « ± ¯ ʱ Ò× Ê§ £ ¬ ËÄÐò µ ü Ï à ÇÖ¡ £
Î Ò¸ è ¾ý × ÓÐУ ¬ ÊÓ¹ ÅÓÌ ÊÓ½ñ ¡ £


¾í 337_4¡ ¾¾ý × Ó· ¨ Ì ì ÔË¡ ¿

º « Óú

¾ý × Ó· ¨ Ì ì ÔË£ ¬ ËÄʱ ¿ ÉÇ° Öª ¡ £ С ÈËÎ ©Ëù Óö £ ¬ º ®Êî ² » ¿ ÉÆÚ¡ £
Àû º ¦ Óг £ ÊÆ£ ¬ È¡ Éá Î Þ ¶ ¨ × Ë¡ £ ÑÉÄÜʹ Î ÒÐÄ£ ¬ ð ¨ ð ¨ Ô¶ ÓÇÒÉ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 261 ·


¾í 337_5¡ ¾Âä Ò¶ ËÍ ³ ÂÓð ¡ ¿

º « Óú

Âä Ò¶ ² » ¸ ü Ï ¢ £ ¬ ¶ Ï Åî Î Þ ¸ ´ ¹ é ¡ £ Æ®ï uÖÕ× ÔÒì £ ¬ å â å ËÔÝÏ à ÒÀ¡ £
ÇÄÇÄÉî Ò¹ Óï £ ¬ ÓÆÓƺ ®Ô» Ô¡ £ Ë- ÔÆÉÙÄê ± ð £ ¬ Á÷ Àá ¸ ÷ Õ´ Ò¡ £


¾í 337_6¡ ¾¹ é Åí ³ Ç¡ ¿

º « Óú

Ì ì Ï Â± ø ÓÖ¶ ¯ £ ¬ Ì « ƽ¾¹ º Πʱ ¡ £ Ó’ ÚÓÕß Ë- × Ó£ ¬ Î Þ ÄËʧ Ëù ÒË¡ £
Ç° Äê ¹ ØÖк µ £ ¬ ã Ì ¾®¶ à ËÀ¼¢ ¡ £ È¥ Ëê ¶ « ¿ ¤ Ë®£ ¬ Éú Ãñ Î ª Á÷ ʬ ¡ £
ÉÏ Ì ì ² » Ðé Ó¦ £ ¬ » ö ¸ £ ¸ ÷ ÓÐËæ¡ £ Î ÒÓû ½ø ¶ Ì ² ß £ ¬ Î Þ ÓÉÖÁÍ ®Ü¯ ¡ £
ØÚ¸ Î ÒÔÎ ª Ö½£ ¬ Á¤ Ѫ ÒÔÊé ´ Ç¡ £ ÉÏ ÑÔ³ ÂÒ¢ Ë´ £ ¬ Ï ÂÑÔÒý Áú Ùç ¡ £
ÑÔ´ ʶ à ¸ м¤ £ ¬ Î Ä× ÖÉÙÝÚÞ ¨ ¡ £ Ò» ¶ ÁÒÑ× Ô¹ Ö£ ¬ ÔÙÑ° Á¼× ÔÒÉ¡ £
ʳ ÇÛËä ÔÆÃÀ£ ¬ Ï × Óù ¹ Ì Òѳ Õ¡ £ ¼ê · â ÔÚ¹ ÇËè £ ¬ ¹ ¢ ¹ ¢ ¿ Õ× ÔÆæ¡ £
× ò Õß µ ½¾©³ Ç£ ¬ ÂÅÅã ¸ ß ³ µ ³ Û¡ £ ÖÜÐж à ¿ ¡ Òì £ ¬ Òé ÂÛÎ Þ è ¦ ´ á £
¼û ´ ý ÆÄÒì Àñ £ ¬ Î ´ ÄÜÈ¥ ë Ƥ ¡ £ µ ½¿ Ú² » ¸ ÒÍ Â£ ¬ Ðì Ðì Ù¹ Æä Žd¡ £
¹ é À´ ÈÖÂí ¼ä £ ¬ ¾ª ¹ ËËÆî ¿ ´ Æ¡ £ Á¬ ÈÕ» ò ² » Óï £ ¬ ÖÕ³ ¯ ¼û Ï à ÆÛ¡ £
³ ËÏ Ðé ü Æï Âí £ ¬ ã ã Òè ¿ ÕÚé ¡ £ Óö ¾Æ¼´ õ ¤ ô ú £ ¬ ¾ý Öª Î ÒÎ ª Ë- ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 262 ·


¾í 337_7¡ ¾× í º ó ¡ ¿

º « Óú

» Í » Í ¶ « · ½ÐÇ£ ¬ ÄÎ ´ ËÖÚ¿ Í × í ¡ £ ³ õ Ðú » ò · Þ Õù £ ¬ Öо² ÔÓ³ ° Ï · ¡ £
ÁÜÀì Éí ÉÏ Ò£ ¬ µ ß µ ¹ ± ÊÏ Â× Ö¡ £ ÈËÉú Èç ´ ËÉÙ£ ¬ ¾Æ¼ú ÇÒÇÚÖá £


¾í 337_8¡ ¾× í Ôù ÕÅÃØÊé ¡ ¿

º « Óú

È˽ÔÈ° ΠҾƣ ¬ Î ÒÈô ¶ ú ² » Î Å¡ £ ½ñ ÈÕµ ½¾ý ¼Ò£ ¬ º ô ¾Æ³ ÖÈ° ¾ý ¡ £
Î ª ´ Ë× ù ÉÏ ¿ Í £ ¬ ¼° Óà ¸ ÷ ÄÜÎ Ä¡ £ ¾ý Ê« ¶ à Ì ¬ ¶ È£ ¬ ° ª ° ª ´ º ¿ ÕÔÆ¡ £
¶ « Ò° ¶ ¯ ¾ª Ë× £ ¬ Ì ì Ýâ Í ÂÆæ· Ò¡ £ Õż®Ñ§ ¹ ŵ - £ ¬ Ðù º × ± ܼ¦ Ⱥ ¡ £
° ¢ Âò ² » ʶ × Ö£ ¬ ÆÄÖª Êé ° Ë· Ö¡ £ Ê« ³ Éʹ ֮д £ ¬ Òà × ã ÕÅÎ á ¾ü ¡ £
Ëù ÒÔÓû µ þƣ ¬ Î ª Î ÄÙ¹ Æä õ ¸ ¡ £ ¾ÆÎ ¶ ¼ÈÀä Ùý £ ¬ ¾ÆÆø ÓÖ· Õë µ ¡ £
ÐÔÇé ½¥ º ƺ Æ£ ¬ г Ц · ½ÔÆÔÆ¡ £ ´ ˳ Ï µ þÆÒâ £ ¬ Óà Í â Í ½ç Í · × ¡ £
³ ¤ ° ² ÖÚ¸ » ¶ ù £ ¬ ÅÌ â Í ÂÞ ë þ » ç ¡ £ ² » ½â Î Ä× ÖÒû £ ¬ Î ©ÄÜ× í º ì ȹ ¡ £
Ëä µ ÃÒ» â ÃÀÖ£ ¬ ÓÐÈç ¾Û· ÉΠá £ ½ñ Î Ò¼° Êý × Ó£ ¬ ¹ Ì Î Þ Ýµ Óë Þ ¹ ¡ £
Ï ÕÓï Æƹ í µ ¨ £ ¬ ¸ ß ´ ÊæÇ» Ê· Ø¡ £ ÖÁ± ¦ ² » µ ñ × Á£ ¬ Éñ ¹ ¦ л ³ ú ÔÅ¡ £
· ½½ñ Ï ò Ì « ƽ£ ¬ Ôª ¿ - ³ л ª Ñ« ¡ £ Î á Í ½ÐÒÎ Þ Ê£ ¬ Êü ÒÔÇî ³ ¯ ê Ö¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 263 ·


¾í 337_9¡ ¾Í ¬ ¹ ÚÏ ¿ ¡ ¿

º « Óú

ÄÏ · ½¶ þ Ô° ë £ ¬ ´ º Î ï Òà ÒÑÉÙ¡ £ Î ¬ ÖÛɽˮ¼ä £ ¬ ³ ¿ × ø Ì ý ° ÙÄñ ¡ £
ËÞ ÔÆÉк ¬ × Ë£ ¬ ³ ¯ ÈÕº ö Éý Ï þ ¡ £ î ¿ Âø к Í Ãù £ ¬ Çô ¾ÐÄî Çá ½Ã¡ £
ä ý œ®Àá ¾Ã± Å£ ¬ Úµ Çú ˼Ôö ÈÆ¡ £ ÐÐÒÓÇÒÎ Þ È» £ ¬ ¸ ǹ × ÊÂÄËÁË¡ £


¾í 337_10¡ ¾ËÍ » Ýʦ ¡ ¿

º « Óú

» Ýʦ ¸ ¡ Í ÀÕß £ ¬ ÄËÊDz » î ¿ ÈË¡ £ Ê®Î å ° ®É½Ë®£ ¬ ³ ¬ È» л Åó Ç× ¡ £
Í Ñ¹ Ú¼ô Í · · ¢ £ ¬ · ɲ ½ÒÅ× Ù³ ¾¡ £ · ¢ ¼£ Èë ËÄÃ÷ £ ¬ Ì Ý¿ ÕÉÏ Çï • F¡ £
Ëì µ ÇÌ ì Ì ¨ Í û £ ¬ ÖÚÛÖ½Ôá × á ¾¡ £ Ò¹ ËÞ × î ¸ ß ¶ ¥ £ ¬ ¾ÙÍ · ¿ ´ Ðdz ½¡ £
¹ â â Ï à ÕÕÖò £ ¬ ÄÏ ± ± Õù ÂÞ ³ ¡ £ × Èµ ؾø Ï è × ß £ ¬ × ÔÈ» ÑÏ ÇÒÉñ ¡ £
Î ¢ · ç ´ µ ľʯ £ ¬ Åì ÅÈÎ ÅÉؾû ¡ £ Ò¹ ° ë Æð Ï ÂÊÓ£ ¬ ä é ² ¨ Ï Î ÈÕÂÖ¡ £
Óã Áú ¾ª Ó» Ô¾£ ¬ ½ÐÐ¥ ³ ɱ ¯ ÐÁ¡ £ ¹ ÖÆø » ò × Ï ³ à £ ¬ ÇÃÄ¥ ¹ ² ÂÖ‡ ï ¡ £
½ð Ñ» ¼ÈÌ Úô ã £ ¬ Æß º Ï ¶ í Çå С £ ³ £ Î ÅÓí Ѩ Ææ£ ¬ ¶ « È¥ ¿ ú ê ± Ãö ¡ £
Ô½Ë× ² » º ù Å£ ¬ Á÷ ´ « ʧ Æä Õæ¡ £ ÓÄ× Ùå ã Äѵ ã ¬ Ê¥ · à µ ³ ¤ ܧ ¡ £
» ØÁÙÕã ½- Ì Î £ ¬ ÒÙÆð ¸ ß ¶ ë á º ¡ £ × ³ Ö¾ËÀ² » Ï ¢ £ ¬ ǧ Äê Èç ¸ ô ³ ¿ ¡ £
ÊÇ· Ǿ¹ º Î ÓУ ¬ Æú È¥ · ÇÎ á Â× ¡ £ Áè ½- Òè ®ÔÀ£ ¬ º Ƶ ´ ¼« ÓΠѲ ¡ £
´ Þ • ŒÃ» ÔƱ í £ ¬ Úé Í Ó½þ º þ ÂÙ¡ £ ÊÇʱ Óê ³ õ ö « £ ¬ Ðü ÆÙ´ ¹ Ì ì Éð ¡ £
Ç° Äê Í ù ÂÞ ¸ ¡ £ ¬ ² ½ê ©ÄÏ º £ • _¡ £ ´ ó ÔÕÑô µ ÂÊ¢ £ ¬ ÈÙï º ã Áô ´ º ¡ £
Åô ú N¶ é ³ ¤ ô ç £ ¬ ¾¨ Ï · ² à ÐÞ ÁÛ¡ £ × ÔÀ´ Á¬ ÖÝË£ ¬ Ôø Î ´ Ôì ³ Çé ž ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 264 ·

ÈÕЯ Çà ÔÆ¿ Í £ ¬ Ì ½Ê¤ Çî ѱ õ ¡ £ Ì « ÊØÑû ² » È¥ £ ¬ Ⱥ ¹ ÙÇë Í ½Æµ ¡ £
ÄÒÎ Þ Ò» ½ð × Ê£ ¬ · - Î ½¸ » Õß Æ¶ ¡ £ × ò ÈÕº ö ² » ¼û £ ¬ Î ÒÁî · ÃÆä ÁÚ¡ £
± ¼² ¨ × Ô× · ¼° £ ¬ ° ÑÊÖÎ ÊËù Òò ¡ £ ¹ ËÎ ÒÈ´ ÐËÌ ¾£ ¬ ¾ý Äþ Òì ÓÚÃñ ¡ £
Àë º Ï × Ô¹ ÅÈ» £ ¬ ´ DZ ð ° ² × ã Õä ¡ £ Î á ΠžÅÒɺ ã ¬ Ùí Ö¾½ñ Óû Éì ¡ £
° ß Öñ Ì ä Ë´ ¸ ¾£ ¬ Çå Ï æÉò ³ þ ³ ¼¡ £ º â ɽÓë ¶ ´ Í ¥ £ ¬ ´ ˹ Ì µ ÀËù Ñ- ¡ £
Ñ° á · ½µ ÖÂå £ ¬ Àú » ª Ëì Ö®ÇØ¡ £ ¸ ¡ ÓÎ ÃÒ¶ ¨ ´ ¦ £ ¬ Å¼Í ù ¼´ Í ¨ ½ò ¡ £
Î á ÑÔ× Óµ ± È¥ £ ¬ × Óµ À· ÇÎ á × ñ ¡ £ ½- Óã ² » ³ Ø» î £ ¬ Ò° Äñ ÄÑÁý ѱ ¡ £
Î á · ÇÎ ÷ · ½½Ì £ ¬ Á¯ × Ó¿ ñ ÇÒ´ ¼¡ £ Î á ¼µ ¶ è ÓÎ Õß £ ¬ Á¯ × ÓÓÞ ÇÒ× » ¡ £
È¥ ÒÓ¸ ÷ Òì Ȥ £ ¬ º Î Î ª ÀËÕ´ ½í ¡ £


¾í 337_11¡ ¾ËÍ Áé ʦ ¡ ¿

º « Óú

· ð · ¨ Èë Öй ú £ ¬ ¶ û À´ Æß ° ÙÄê ¡ £ Æë Ãñ Ì Ó¸ ³ ÒÛ£ ¬ ¸ ß Ê¿ Öø ÓÄì ø ¡ £
¹ ÙÀô ² » Ö®ÖÆ£ ¬ · × · × Ì ý Æä È» ¡ £ ¸ û É£ ÈÕʧ Á¥ £ ¬ ³ ¯ Êð ʱ ÒÅÏ Í ¡ £
Áé ʦ » ʸ ¦ ÐÕ£ ¬ Ø· ë б ¾² õ Áª ¡ £ ÉÙС ÉæÊé Ê· £ ¬ Ôç ÄÜ× º Î Äƪ ¡ £
ÖÐ¼ä ² » µ ÃÒâ £ ¬ ʧ ¼£ ³ ÉÑÓǨ ¡ £ ÒÝÖ¾² » ¾Ð½Ì £ ¬ Ðù Ì Ú¶ Ï Ç£ ÂÎ ¡ £
Î § Æå ¶ · ° × º Ú£ ¬ Éú ËÀËæ» ú Ȩ ¡ £ Æß ² ©ÔÚÒ» ÖÀ£ ¬ è ɬ ß ³ » ØÐý ¡ £
սʫ Ë- Óë µ У ¬ º ƺ ¹ º á ¸ ê ä a¡ £ Òû ¾Æ¾¡ ° ÙÕµ £ ¬ ³ ° г ˼Óâ Ï Ê¡ £
ÓÐʱ × í » ¨ Ô£ ¬ ¸ ß ³ ª Çå ÇÒÃà ¡ £ ËÄ× ù Ï Ì ¼ÅĬ £ ¬ è ÃÈç × à Ï æÏ Ò¡ £
Ñ° ʤ ² » µ ¬ Ï Õ£ ¬ Ç- ½- ÂÅä § ÑØ¡ £ ö ÄÌ ÁÎ å Æß Ô£ ¬ ¾ª µ ç Èù é ´ ¬ ¡ £
Å- Ë®º ö ÖÐÁÑ£ ¬ ǧ Ñ° ¶ é ÓÄȪ ¡ £ » · » ØÊÆÒæ¼± £ ¬ Ñö ¼û Í ÅÍ ÅÌ ì ¡ £
Í ¶ Éí Æñ µ üƣ ¬ ÐÔÃü ¸ ÊÍ ½¾è ¡ £ ÀËÄ- õ ¾· - Ó¿ £ ¬ Ư ¸ ¡ ÔÙÉú È« ¡ £
Í ¬ Ðж þ Ê®ÈË£ ¬ » ê ¹ Ǿ㠿 ÓÌ î ¡ £ Áé ʦ ² » ¹ Ò» ³ £ ¬ ð Éæµ À× ª ÑÓ¡ £
¿ ª ÖÒ¶ þ ÖÝÄÁ£ ¬ Ê« ¸ ³ ʱ ¶ à ´ « ¡ £ ʧ Ö° ² » ° ѱ Ê£ ¬ Öé ç á Î ª ¾ý ± à ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 265 ·

Ç¿ Áô · ÑÈÕÔ£ ¬ ÃÜÏ ¯ ÂÞ æ¿ ¾ê ¡ £ × ò Õß ÖÁÁÖÒØ£ ¬ ʹ ¾ý Êý ¿ ª ó Û¡ £
Öð ¿ Í Èý ËĹ « £ ¬ Ó¯ » ³ Ôù À¼Üõ ¡ £ º þ ÓÎ · º ä Ýã ì £ ¬ Ï ª Ñç × ¤ ä ý œ®¡ £
± ð Óï ² » Ðí ³ ö £ ¬ ÐÐñ Õ¶ ¯ Ôâ Ç£ ¡ £ ÁÚÖݾº ÕÐÇë £ ¬ Êé Ôý º Î ô æô æ¡ £
Ê®ÔÂÏ Â¹ ð Áë £ ¬ ³ ˺ ®í § ¿ ú Ôµ ¡ £ Âä Âä Í õ Ô± Í â £ ¬ Õù Ó- » ñ Æä Ï È¡ £
× Ô´ ÓÈë ± ö ¹ Ý£ ¬ Õ¼Áß ¾ÃÄÜ× ¨ ¡ £ Î á Í ½ÆÄЯ ± » £ ¬ ½ÓËÞ Çî » ¶ å û ¡ £
Ì ý ˵ Á½¾©Ê£ ¬ · ÖÃ÷ ½ÔÑÛÇ° ¡ £ × Ýº á ÔÓÒ¥ Ë× £ ¬ Ëö Ð¼Ï Ì ÂÞ ´ ©¡ £
² ĵ ÷ Õæ¿ ÉÏ § £ ¬ Öì µ ¤ ÔÚÄ¥ ÑС £ · ½½« Á² Ö®µ À£ ¬ ÇÒÓû ¹ ÚÆä µ ß ¡ £
ÉØÑô Àî Ì « ÊØ£ ¬ ¸ ß ² ½Áè ÔÆÑÌ ¡ £ µ ÿ Í é ü Í ü ʳ £ ¬ ¿ ª ÄÒÆò ç ÕÇ®¡ £
ÊÖ³ ÖÄÏ ² ÜÐð £ ¬ × ÖÖØÇà Ñþ ï Ô¡ £ ¹ ÅÆø ² Î å è Ï µ £ ¬ ¸ ß ± ê ´ ÝÌ « Ðþ ¡ £
Î ¬ ÖÛʸ ÉÚË£ ¬ Åû ¶ ÁÍ · · ç Ȭ ¡ £ » ¹ Èç ¾ÉÏ à ʶ £ ¬ Çã º ø ³ ©ÓÄ• €¡ £
ÒÔ´ ˸ ´ Áô ÖÍ £ ¬ ¹ é æî ¼¸ ʱ ± Þ ¡ £


¾í 337_12¡ ¾Ï ØÕ« Óл ³ ¡ ¿

º « Óú

ÉÙС ÉÐÆæÎ ° £ ¬ ƽÉú × ã ± ¯ ß ¸ ¡ £ ÓÌ Ï Ó× ÓÏ ÄÈå £ ¬ ¿ Ï Ñ§ · ®³ Ù¼Ú¡ £
ÊÂÒµ ¿ ú ¸ Þ ð ¢ £ ¬ Î ÄÕÂÃï ² Üл ¡ £ å ª Ó§ Æð ½- º þ £ ¬ × º Åå ÔÓÀ¼÷ ê ¡ £
ÓÆÓÆÖ¸ ³ ¤ µ À£ ¬ È¥ È¥ ² ß ¸ ß ¼Ý¡ £ Ë- Î ª Çã ¹ ú ı £ ¬ × ÔÐí Á¬ ³ Ǽۡ £
³ õ Ëæ¼ÆÀô ¹ ± £ ¬ ÂÅÈë Ôó ¹ ¬ Éä ¡ £ Ëä Ãâ Ê®ÉÏ ÀÍ £ ¬ º Î ÄÜÒ» Õ½° Ô¡ £
ÈËÇé ¼ÉÊâ Òì £ ¬ ÊÀ· ¶ à Ȩ Õ©¡ £ õ ã õ ÉÑÕËì µ Í £ ¬ ´ ÝÕÛÆø Óú Ï Â¡ £
Ò± ³ ¤ ÐÅ· Ç× ï £ ¬ º î Éú » ò Ôâ Âî ¡ £ » ³ Êé ³ ö » ʶ ¼£ ¬ Ï Î Àá ¶ ÉÇå å ± ¡ £
Éí ½« ÀÏ ¼Åį £ ¬ Ö¾Óû ËÀÏ ÐÏ ¾¡ £ ³ ¯ ʳ ² » Ó¯ ³ ¦ £ ¬ ¶ ¬ Ò² ÅÑÚ÷ Ä¡ £
¾ü Êé ¼ÈƵ ÕÙ£ ¬ ÈÖÂí ÄËÁ¬ ¿ ç ¡ £ ´ ó Áº ´ ÓÏ à ¹ « £ ¬ Åí ³ Ǹ ° ÆÍ Éä ¡ £
¹ - ¼ý Î § º ü Í Ã£ ¬ Ë¿ Öñ ÂÞ ¾ÆÖË¡ £ Á½¸ ®± ä » ÄÁ¹ £ ¬ Èý Äê ¾Í Ðݼ١ £
Çó ¹ ÙÈ¥ ¶ « Âå £ ¬ · ¸ Ñ©¹ ý Î ÷ » ª ¡ £ ³ ¾° £ × Ï Ä° ´ º £ ¬ · ç Óê Áé Ì ¨ Ò¹ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 266 ·

Ãû Éù º ÉÅó ÓÑ£ ¬ Ô®Òý · ¦ Òö æ« ¡ £ Ëä Åã Í ®Í ¥ ³ ¼£ ¬ Úª × ÝÇà Ú¤ ° С £
º ®¿ ÕËÊÎ £ ã Ú£ ¬ Ï þ É« ê × ÐÞ ¼Ü¡ £ ¾è Çû ³ ½ÔÚ¶ ¡ £ ¬ ï ¡ ô ç ʱ · ½À¯ ¡ £
Í ¶ » ij Ï Ö° · Ö£ ¬ Áì ÒØÐÒ¿ í Éâ ¡ £ º þ ² ¨ · - ÈÕ³ µ £ ¬ Áë ʯ Ûå Ì ì ó Á¡ £
¶ ¾Î í º ã Ѭ Öç £ ¬ Ñ× · ç ÿ ÉÕÏ Ä¡ £ À× Í þ ¹ Ì ÒѼӣ ¬ ì « ÊÆÈÔÏ à ½è ¡ £
Æø Ï ó è ÃÄѲ â £ ¬ Éù Òô Óõ ¿ ÉÅ¡ £ ÒÄÑÔÌ ý Î ´ ¹ ß £ ¬ Ô½Ë× Ñ- ÓÌ Õ§ ¡ £
Ö¸ Õª Á½Ô÷ Ï Ó£ ¬ î ¡ í ì » ¥ ² ÂÑÈ¡ £ Ö» Ôµ ¶ ÷ Î ´ ± ¨ £ ¬ Æñ Î ½Éú × ã ½å ¡ £
Ëû ÊÐÂ¼Ì Ã÷ £ ¬ ÂÊÍ ÁÈÕÁ÷ » ¯ ¡ £ Î ©Ë¼µ Óè ¦ ¹ ¸ £ ¬ ³ ¤ È¥ ÊÂÉ£ è Ï ¡ £
„ ± á Ô¿ ª ÔÆì ç £ ¬ ѹ ò £ ¿ ¹ · ç é ¿ ¡ £ º Ì Âó ÖÖÂú µ Ø£ ¬ ÀæÔæÔÔÈÆÉá ¡ £
¶ ù Í ¯ ÉÔ³ ¤ ³ É£ ¬ ȸ Êó µ ÃÇý Ï Å¡ £ ¹ Ù× â ÈÕÊä ÄÉ£ ¬ ´ å ¾Æʱ Ñû å ¡ £
Ï Ð° ®ÀÏ Å©ÓÞ £ ¬ ¹ é Ū С Å®æ± ¡ £ Èç ½ñ ± ã ¿ ɶ û £ ¬ º Î Óñ Ï » é ¼Þ ¡ £


¾í 337_13¡ ¾º Ï ½- Í ¤ ¡ ¿

º « Óú

º ì Í ¤ Õí Ï æ½- £ ¬ Õô Ë®» á Æä × ó ¡ £ î « ÁÙí ð ¿ ÕÀ« £ ¬ ÂÌ ¾» ² » ¿ ÉÍ Ù¡ £
Î ¬ Î ô ¾- Óª ³ õ £ ¬ ° î ¾ý ʵ Í õ × ô ¡ £ ô å ÁÖǨ Éñ ì ô £ ¬ Âò µ Ø· Ѽһ õ ¡ £
Áº ¶ ° º ê ¿ É° ®£ ¬ ½á ¹ ¹ Àö · ˹ ý ¡ £ ÒÁÈËÈ¥ Ðù Ì Ú£ ¬ × ÈÓî Ëì Í Ç´ ì ¡ £
ÀÏ ÀÉÀ´ º Πĺ £ ¬ ¸ ß ³ ª ¾ÃÄ˺ Í ¡ £ Ê÷ À¼Ó¯ ¾Åî µ £ ¬ ÔÔÖñ Óâ Í ò ¸ ö ¡ £
³ ¤ ç ®¼³ ² × ÀË£ ¬ ÓÄõ è Ï Â¿ ² ¿ À¡ £ ² ¨ Ì Î Ò¹ ¸ ©Ì ý £ ¬ ÔÆÊ÷ ³ ¯ ¶ ÔÎ Ô¡ £
³ õ Èç ÒÅ» ÂÇé £ ¬ ÖÕÄË× î ¿ ¤ ¿ Î ¡ £ ÈËÉú ³ Ï Î Þ ¼¸ £ ¬ ÊÂÍ ù ± ¯ Æñ ÄÎ ¡ £
Ï ô Ì õ Ãà Ëê ʱ £ ¬ Æõ À« ¼Ì Ó¹ ų ¡ £ ʤ ÊÂË- ¸ ´ ÂÛ£ ¬ ³ ó Éù ÈÕÒѲ ¥ ¡ £
ÖÐØ©÷ í Ð× Ð° £ ¬ Ì ì × Óã ÉÇî ¶ ö ¡ £ ¾ý º î ÖÁÖ®³ õ £ ¬ ã Ì Àï × ÔÏ à º Ø¡ £
ÑÍ ÖÍ ÀÖÏ Ð¿ õ £ ¬ ÇÚ¿ à È° ã ¼¶ è ¡ £ Î ª Óà ɨ ³ ¾½× £ ¬ Ãü ÀÖ× í ÖÚ× ù ¡ £
Çî Çï ¸ Ðƽ· Ö£ ¬ ÐÂÔÂÁ¯ ° ë ÆÆ¡ £ Ô¸ Êé ÑÒÉÏ Ê¯ £ ¬ Î ð ʹ Äà ³ ¾› ð ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 267 ·


¾í 337_14¡ ¾Åã ¶ ÅÊÌ Óù ÓÎ Ï æÎ ÷ Á½Ë¶ ÀËÞ ÓÐÌ â Ò» Ê× £ ¬ Òò Ï × Ñî ³ £
ÊÌ ¡ ¿

º « Óú

³ ¤ ɳ ǧ Àï ƽ£ ¬ ʤ µ ØÓÌ ÔÚÏ Õ¡ £ ¿ ö µ ± ½- À« ´ ¦ £ ¬ ¶ · Æð ÊÆ· ˽¥ ¡ £
Éî ÁÖ¸ ß Áá ç ç £ ¬ Çà ɽÉÏ ç þ ç ü ¡ £ · Çî Ì ¨ µ î ± Ù£ ¬ · ð Ê» ÀÇÒÙ² ¡ £
ÆÊÖñ × ß Èª Ô´ £ ¬ ¿ ª ÀȼÜѹ ã ¡ £ ÊÇʱ Çï Ö®² У ¬ Êî Æø ÉÐÎ ´ Á² ¡ £
Ⱥ ÐÐÍ ü º ó Ï È£ ¬ Åó Ï ¢ Æú ¾Ð¼ì ¡ £ ¿ Í Ì ÃÏ ² ¿ ÕÁ¹ £ ¬ » ª é ½ÓÐÇå ô ¡ ¡ £
½§ Êß Öó Ýï ÇÛ£ ¬ Ë®¹ û ° þ Áâ ÜÍ ¡ £ ÒÁÓà Ùí Ëù Ľ£ ¬ Åã ÉÍ Òà ÔÆã á £
ÐÒ· ê ³ µ Âí ¹ é £ ¬ ¶ ÀËÞ ÃŲ » ÑÚ¡ £ ɽ¥ º ÚÎ Þ Ô£ ¬ Óæ» ð ² ÓÐǵ ã ¡ £
Ò¹ · ç Ò» º Î Ðú £ ¬ ɼè í ÂÅÄ¥ ï s¡ £ ÓÌ ÒÉÔÚ² ¨ Ì Î £ ¬ â ð Ì è ÃÎ ³ É÷ Ê¡ £
¾² ˼Çü Ô- Éò £ ¬ Ô¶ Òä ¼ÖÒê ± á ¡ £ ½· À¼Õù ¶ ʼɣ ¬ ç - ¹ à ¹ ² ² ÷ ÚÆ¡ £
Ë- Áî ± ¯ Éú ³ ¦ £ ¬ × ø ʹ Àá Ó¯ Á³ ¡ £ · - · É· ¦ Óð Òí £ ¬ Ö¸ Õª À§ è ¦ ç è ¡ £
ç í õ õ · ª Î ¬ ÖØ£ ¬ Õþ » ¯ Àà · ÖÉ¡ £ Àñ Ï Í µ Àº Î ÓÅ£ ¬ · î ¼º Ê¿ à ¼ó ¡ £
´ ó Ï Ã¶ ° · ½Â¡ £ ¬ ¾Þ ´ ¨ é ®ÐÐØß ¡ £ ¾- Óª ³ Ï ÉÙÏ ¾£ ¬ ÓÎ Ñç ¹ Ì ÒÑǸ ¡ £
Âó Ì À¢ ÑÍ Áô £ ¬ á Þ Ëê à µ Üó ÜÛ¡ £ ƽÉú ÿ ¶ à ¸ У ¬ Èá º ² Óö Ƶ Ⱦ¡ £
Õ¹ × ª Áë Ô³ Ãù £ ¬ Êï µ ÆÇà ± ˜ ± ˜ ¡ £


¾í 337_15¡ ¾ÔÀÑô Â¥ ± ð ñ ¼Ë¾Ö± ¡ ¿

º « Óú

¶ ´ Í ¥ ¾ÅÖÝ¼ä £ ¬ ØÊ´ ó Ë- Óë Èá £ ÄÏ » ã Ⱥ ÑÂË®£ ¬ ± ± × ¢ º Î ± ¼· Å¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 268 ·

ä ó Î ª Æß ° ÙÀï £ ¬ Í Ì Äɸ ÷ Êâ × ´ ¡ £ × Ô¹ ų Î ² » Çå £ ¬ » · » ì Î Þ ¹ é Ï ò ¡ £
Ñ× · ç ÈÕËѽÁ£ ¬ ÓĹ Ö¶ à Èß ³ ¤ ¡ £ Ðù È» ´ ó ² ¨ Æð £ ¬ Óî Öæ° ¯ ¶ ø · Á¡ £
Î ¡ ¶ ë ° Î á Ô» ª £ ¬ Ì Úõ Ö½Ï ½¡ × ³ ¡ £ Éù Òô Ò» º Î º ê £ ¬ º ä Ý‘ ³ µ Í ò Á½¡ £
ÓÌ Òɵ ÛÐù Ô¯ £ ¬ ÕÅÀÖ¾Í ¿ Õ¿ õ ¡ £ ò Ôó ¤ Â¶ Ëñ º – £ ¬ ç ÉÁ· ´ µ × é ÕÊ¡ £
¹ í Éñ · ÇÈËÊÀ£ ¬ ½Ú× à Æĵ ø Û}¡ £ Ñô Ê©¼û ¿ ä Àö £ ¬ Òõ ± Õ¸ ÐÆà â ë ¡ £
³ ¯ ¹ ý ÒË´ º ¿ Ú£ ¬ ¼« ± ± ȱ µ Ì ÕÏ ¡ £ Ò¹ À° Í Áê ÖÞ £ ¬ ´ ÔÜDz Å¿ É° ø ¡ £
ÐǺ Ó¾¡ º - Ó¾£ ¬ ¸ ©Ñö ÃÔÏ ÂÉÏ ¡ £ Óà À½Å- ² » ÒÑ£ ¬ Ðú ñ ø Ãù Î Í ° » ¡ £
Ã÷ µ ÇÔÀÑô Â¥ £ ¬ » Ô» À³ ¯ ÈÕÁÁ¡ £ · ÉÁ®ê « Æä Í þ £ ¬ Çå ê Ì Ï ¢ Ï Ëæþ ¡ £
ã ü ³ Î Õ¿ Äý ÂÌ £ ¬ Î ï Ó° ÇÉÏ à ¿ ö ¡ £ ½- ë à ʱ ³ ö Ï · £ ¬ ¾ª ² ¨ º ö µ ´ Ñú ¡ £
ʱ µ ± ¶ ¬ Ö®ÃÏ £ ¬ Ï ¶ ÇÏ Ëõ º ®ÕÇ¡ £ Ç° ÁÙÖ¸ ½ü ° ¶ £ ¬ ² à × ø í ð ÄÑÍ û ¡ £
µ Óå ª Éñ » ê ÐÑ£ ¬ ÓÄ» ³ ÊæÒÔ³ ©¡ £ Ö÷ È˺ ¢ Í ¯ ¾É£ ¬ Î ÕÊÖÕ§ ÐÃâ ê ¡ £
Á¯ Î Ò´ ÜÖð ¹ é £ ¬ Ï à ¼û µ ÃÎ Þ í ¦ ¡ £ ¿ ª ó Û½» ÂÄô ª £ ¬ ÀÃÂþ µ ¹ ¼ÒÄð ¡ £
± - ÐÐÎ Þ Áô Í £ £ ¬ ¸ ß Öù ËÍ Çå ³ ª ¡ £ ÖÐÅÌ ½ø ³ ÈÀõ £ ¬ Í ¶ ÖÀÇã ¸ ¬ ½´ ¡ £
» ¶ Çî ± ¯ ÐÄÉú £ ¬ Í ñ 殲 » ÄÜÍ ü ¡ £ Äî Î ô ʼ¶ ÁÊé £ ¬ Ö¾Óû ¸ É° ÔÍ õ ¡ £
Í ÀÁú ÆÆǧ ½ð £ ¬ Î ª ÒÕÒà ÔÆ¿ º ¡ £ ° ®² Ų » Ôñ ÐУ ¬ ´ ¥ ʵ ò ÷ ° ù ¡ £
Ç° Äê ³ ö ¹ ÙÓÉ£ ¬ ´ Ë» ö × î Î Þ Í ý ¡ £ ¹ « Çä ² ÉÐé Ãû £ ¬ ß ª ° Ýʶ Ì ì ÕÌ ¡ £
¼é ² ÂÎ · µ ¯ Éä £ ¬ ³ â Öð í § ÆÛÚ¿ ¡ £ ж ÷ ÒƸ ®Í ¥ £ ¬ ± Ʋ à ² Þ Öî ½« ¡ £
ÓÚà µ ¿ à æå » º £ ¬ µ « ¾å ʧ Ò˵ ± ¡ £ × · ˼ÄÏ ¶ Éʱ £ ¬ Óã ¸ ¹ ¸ ÊËù Ôá ¡ £
ÑÏ ³ Ì ÆÈ· ç · « £ ¬ Åü ¼ý Èë ¸ ß ÀË¡ £ µ ß Éò ÔÚÐë ô § £ ¬ ÖÒö á Ë- ¸ ´ Á¡ £
Éú » ¹ Õæ¿ ÉÏ ² £ ¬ ¿ ˼º × Ô³ Í ´ ´ ¡ £ Êü ´ Ó½ñ ÈÕº ó £ ¬ ´ Öʶ µ ÃÓë É¥ ¡ £
ʶ à ¸ ÄÇ° º ã ¬ Ȥ Óл ñ ÐÂÉС £ Êĸ û ʮĶ Ì ï £ ¬ ² » È¡ Í ò ³ ËÏ à ¡ £
Ï ¸ ¾ý Öª ² Ï Ö¯ £ ¬ ÖÉ× ÓÒÑÄÜâ á £ Ðе ± ¹ ÒÆä ¹ Ú£ ¬ Éú ËÀ¾ý Ò» · á £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 269 ·


¾í 337_16¡ ¾ËÍ Î Ä³ ©Ê¦ ± ± ÓÎ ¡ ¿

º « Óú

Î ô ÔÚËÄÃŹ Ý£ ¬ ³ ¿ ÓÐÉ®À´ ÚË¡ £ × ÔÑÔ± ¾Î â ÈË£ ¬ ÉÙС ѧ ³ Çã Ú¡ £
ÒÑÇî · ð ¸ ù Ô´ £ ¬ ´ Öʶ ÊÂÝrÜ‹ ¡ £ ÂÎ ¾ÐÇü Î á Õæ£ ¬ ½ä Ï ½Ë¼Ô¶ · ¢ ¡ £
¼ö Éð ± ü ± ÊÍ ½£ ¬ Éù Óþ Ò« Ç° · § ¡ £ ´ ÓÇó ËÍ ÐÐÊ« £ ¬ ÂÅÔì ÈÌ µ ß õ ê ¡ £
½ñ ³ ÉÊ®â Å¾í £ ¬ º ƺ ¹ ÂÞ ¸ « î á ¡ £ Ï ÈÉú é sÇî Ï ï £ ¬ Î ´ µ ÿ ú ØÞ Øã ¡ £
ÓÖÎ Åʶ ´ ó µ À£ ¬ º Π· ² ¹ ÷ ô ë ¾¡ £ ³ ö Æä ÄÒÖÐΠģ ¬ Âú Ì ý ʵ Çå Ô½¡ £
Î ½É®µ ± ÉÙ° ² £ ¬ ² ÝÐò ÆÄÅÅÚ¦ ¡ £ ÉÏ ÂÛ¹ ÅÖ®³ õ £ ¬ Ëù ÒÔÊ©ÉÍ · £ ¡ £
Ï Â¿ ª ÃÔ» ó ÐØ£ ¬ · › » í „ ± Öê é Ó¡ £ ɮʱ ² » Ì ý Ó¨ £ ¬ Èô Òû Ë®¾È• ¢ ¡ £
· ç ³ ¾Ò» ³ ö ÃÅ£ ¬ ʱ ÈÕ¶ à Èç · ¢ ¡ £ Èý Äê ´ Ü» ÄÁë £ ¬ ÊØÏ Ø× ø Éî é С £
Õ÷ × â ¾ÛÒì Î ï £ ¬ ¹ î ÖÆâ ò ½í Í à ¡ £ ÓÄÇî Ë- ¹ ² Óï £ ¬ Ë¼Ï ë Éõ º ¬ ß Ü¡ £
× ò À´ µ þ©¹ Ù£ ¬ ÕÕ± ÚÏ ² ¼û Ы ¡ £ ¿ ö · ê ¾ÉÇ× Ê¶ £ ¬ Î Þ ² » ± Èð Ï Ï q¡ £
³ ¤ ° ² ¶ à ÃÅ» § £ ¬ µ õ Çì ÉÙÐÝЪ ¡ £ ¶ ø ÄÜÇÚÀ´ ¹ ý £ ¬ ÖØ» Ý° ² ¿ ɽҡ £
µ ± ½ñ Ê¥ Õþ ³ õ £ ¬ ¶ ÷ Ôó Í ê ª É   ü ¡ £ º ú Î ª ² » × ÔÏ ¾£ ¬ Æ®ì å Öð û rú €¡ £
ÆÍ Éä Áì ± ± ÃÅ£ ¬ Í þ µ Âѹ º ú ô É¡ £ Ï à ¹ « Õò ÓĶ ¼£ ¬ Öñ ² ¯ ÀÃÑ« · ¥ ¡ £
¾Æ³ ¡ Î è ¹ ë æ- £ ¬ ÁÔÆï Î § ± ß Ô¡ £ ¿ ª ÕÅó æÖб ¦ £ ¬ × Ô¿ ɵ ýò · ¤ ¡ £
´ Ó× È¸ » ô ÃÂí £ ¬ Äþ ¸ ´ Èã Þ ¼Þ § ¡ £ Óà ÆÚ± ¨ ¶ ÷ º ó £ ¬ л ² ¡ ÀÏ ¸ û ÛÒ¡ £
± ÓÉí Ö¸ Åî é£ ¬ ³ ÑÖ¾× Ýá ý ª n¡ £ É®» ¹ Ï à · ÃÀ´ £ ¬ ɽҩÖó ¿ É¾ò ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 270 ·


¾í 337_17¡ ¾´ ð Õų ¹ ¡ ¿

º « Óú

Èè Ôù ² » Öª ± ¨ £ ¬ Î Ò¸ è ¶ û Æä ñ ö ¡ £ Ê× Ðð ʼʶ Ãæ£ ¬ ´ Î ÑÔº ó · ÖÐÎ ¡ £
µ ÀÍ ¾Ãà Í ò Àï £ ¬ ÈÕÔ´ ¹ Ê®Áä ¡ £ ¿ £ ½¼± ܱ ø ÂÒ£ ¬ î ¡ ° ¶ Á¬ ÃÅÍ £ ¡ £
¸ Î µ ¨ Ò» ¹ Ž£ £ ¬ ² ¨ Ì Î Á½¸ ¡ Ƽ¡ £ × ÕÄ« ´ ܾÉÊ· £ ¬ Ä¥ µ ¤ × ¢ Ç° ¾- ¡ £
Òå Ô· ÊÖÃر ¦ £ ¬ Î ÄÌ Ã¶ ú ¾ª ö ª ¡ £ ê ѳ ¿ Üb¶ ô ª £ ¬ Êî Ï ¦ Ãß · ç è ù ¡ £
½á ÓÑ× ÓÈÿ ¹ £ ¬ Çë ʦ Î Ò² Ѷ ¡ ¡ £ ³ õ Î ¶ ÓÌ à ¢ Õá £ ¬ Ëì Í ¨ ˹ ½¨ ê ² ¡ £
ËÑÆæÈÕÓи » £ ¬ ÊÈÉÆÐÄÎ Þ Äþ ¡ £ ʯ Áº ƽ‚ K‚ K£ ¬ ɳ Ë®¹ â ã ö ã ö ¡ £
³ Ë¿ ÝÕª Ò° ÑÞ £ ¬ Éò Ï ¸ ³ é DZ ÐÈ¡ £ ÓÎ ËÂÈ¥ Úì Žt£ ¬ Ñ° ¾¶ · µ ´ ©Í ¡ ¡ £
Ôµ ÔÆÖñ ñ µ ñ µ £ ¬ ʧ · Âé Ú¤ Ú¤ ¡ £ Òù Áʺ ö · - Ò° £ ¬ Æ½Î ß í ð ¿ ª ä é ¡ £
· Àй ǵ Ò¹ Èû £ ¬ ¾å ³ å ³ ÇÖç ì ç ¡ £ ¼° È¥ ÊÂÈÖà Î £ ¬ Ï à · ê Ñç ¾ü Áæ¡ £
ö ¡ Çï × ÝØ£ Ø£ £ ¬ ÁÔµ ©³ Ûñ oñ o¡ £ ´ Ó¸ ³ ʼ· ÖÊÖ£ ¬ ³ ¯ ¾©º ö Í ¬ Åz¡ £
¼± ʱ ´ Ù° µ è þ £ ¬ Áµ ÔÂÁô Ðé Í ¤ ¡ £ ± Ï ÊÂÇý ´ « Âí £ ¬ ° ² ¾ÓÊØ´ ° Ó©¡ £
÷ » ¨ å ± Ë®± ð £ ¬ ¹ ¬ Öò æê ɽÐÑ¡ £ Ê¡ Ñ¡ ´ þ Í ¶ × ã £ ¬ Ï ç ± ö Éд Ýô á ¡ £
³ ¾ì î ÓÖÒ» ² ô £ ¬ Àá í ö » ¹ Ë« Ó« ¡ £ Âå Òص ÃÐݸ æ£ ¬ » ª ɽÇî ¾ø Úê ¡ £
ÒÐÑÒí þ º £ ÀË£ ¬ Òý Ðä · ÷ Ì ì ÐÇ¡ £ Èռݴ Ë» ØÏ ½£ ¬ ½ð Éñ Ëù ˾ÐÌ ¡ £
Ȫ Éð Í Ï ÐÞ ° × £ ¬ ʯ ½£ Ôܸ ß Çà ¡ £ í ã Þ º • ß È- ÛR£ ¬ Ì Ýì ®ï sÁæÙ· ¡ £
» Ú¿ ñ ÒÑÕ¦ Ö¸ £ ¬ ´ ¹ ½ë ÈÔï ÔÃú ¡ £ ¶ ë õ ô ã ñ ¸ ÁУ ¬ · ü ÆÑÀ¢ · Öã þ ¡ £
Î ¢ ³ Ï Ä½º á ² Ý£ ¬ Ëö Á¦ ´ Ý× ² ¹ j¡ £ µ þ Ñ©× ß ÉÌ Áë £ ¬ · ɲ ¨ º ½¶ ´ Í ¥ ¡ £
Ï ÂÏ ÕÒɶ é ¾®£ ¬ Êع ÙÀà ¾Ðà ò ¡ £ » IJ Í Èã â ² ¹ Æ£ ¬ ÓÄÃÎ ¸ ÐÏ æÁé ¡ £
´ Ì Ê· Ëà Ýé ² Ì £ ¬ Àô ÈË· л ÈÃø ¡ £ µ ã × º ² ¾ÉÏ × Ö£ ¬ Ç÷ õ Äé xÇ° Áå ¡ £
Àµ Æä ± ¥ ɽˮ£ ¬ µ ÃÒÔÓé Õ° Ì ý ¡ £ × Ï Ê÷ µ ñ ì ³ • • £ ¬ ± Ì Á÷ µ Î ç ç Áá ¡ £
Ó³ ² ¨ ÆÌ Ô¶ ½õ £ ¬ ² å µ ØÁг ¤ ÆÁ¡ £ ³ î   û Ëá ¹ ÇËÀ£ ¬ ¹ Ö» ¨ × í » ê Ü° ¡ £
DZ ° ú ç - ʵ Ûå £ ¬ ÓÄÈé ´ ä ë Áã ¡ £ Éâ ÐÐÎ å ° ÙÀï £ ¬ Ô± ä Èý ʮڤ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 271 ·

½¥ ½× Ⱥ Õñ ð Ø£ ¬ Èë ѧ » å Ãø ò È¡ £ Æ» ¸ Êл Ãù ¹ £ ¬ ÀœÂú ² Ñó ÀÆ¿ ¡ £
ƒ × ƒ × ± § º ÷ ç ö £ ¬ · É· ÉÁª ú Wø o¡ £ Óã ÷ à Óû Í Ñ± ³ £ ¬ ò ° ¹ â Ï ÈÕÕí Ê¡ £
Æñ ¶ À³ ö ³ ó Àà £ ¬ · ½µ ± ¶ ¯ ³ ¯ Í ¢ ¡ £ ÇÚÀ´ µ ÃÎ î Óï £ ¬ Î ð µ ¬ ËÞ º ®Ì ü ¡ £


¾í 337_18¡ ¾¼ö Ê¿ ¡ ¿

º « Óú

ÖÜÊ« Èý ° Ùƪ £ ¬ ÑÅÀö Àí ѵ Ú¾¡ £ Ôø ¾- Ê¥ ÈËÊÖ£ ¬ Òé ÂÛ° ² ¸ Òµ ½¡ £
Î å ÑÔ³ ö º º ʱ £ ¬ ËÕÀî Ê× ¸ ü º Å¡ £ ¶ « ¶ ¼½¥ ž …Âþ £ ¬ Åɱ ð ° Ù´ ¨ µ ¼¡ £
½¨ ° ² ÄÜÕß Æß £ ¬ × ¿ Üý ± ä · ç ² Ù¡ £ å Ôå Ƶ Ö½ú ËÎ £ ¬ Æø Ï ó ÈÕµ ò º Ä¡ £
Öмä Êý ± « л £ ¬ ± Ƚü × î Çå ° ¡ £ Æë Áº ¼° ³ ÂËå £ ¬ ÖÚ× ÷ µ Ȳ õ Ôë ¡ £
ËÑ´ º Õª » ¨ » Ü£ ¬ ÑØÏ ®ÉËØâ µ Á¡ £ ¹ ú ³ ¯ Ê¢ Î ÄÕ£ ¬ × Ó° º ʼ¸ ß µ ¸ ¡ £
² ª Ð˵ ÃÀî ¶ Å£ ¬ Í ò Àà À§ Áê ± ©¡ £ º ó À´ Ï à ¼Ì Éú £ ¬ Òà ¸ ÷ Õé ã Í ° ¡ £
ÓÐÇî Õß ÃÏ ½¼£ ¬ Êܲ Äʵ ÐÛæñ ¡ £ Ú¤ ¹ Û¶ ´ ¹ Žñ £ ¬ Ï ó Í â Öð Óĺ á £
º á ¿ ÕÅÌ Ó² Óï £ ¬ Í × Ì û Á¦ ÅÅŠ S¡ £ · ó Èá ËÁæú â Å£ ¬ · ÜÃÍ ¾í º £ ÁÊ¡ £
ÈÙ» ª Ф Ì ì Ðã £ ¬ ½Ý¼² Óâ Ï ì ± ¨ ¡ £ ÐÐÉí ¼ù ¹ æ¾Ø£ ¬ ¸ ÊÈè ³ ÜÃÄÔî ¡ £
ÃÏ é ð · Öа Õý £ ¬ í ø × Ó¿ ´ Á˱ g¡ £ è ÃÈ» ´ â ¶ ø Çå £ ¬ ¿ ÉÒÔÕò ¸ ¡ Ôê £ ¬
Ëá º ®ä à Ñô Î ¾£ ¬ Î å Ê®¼¸ º Î ë £ ¡ £ × Î × Î Óª ¸ ÊÖ¼£ ¬ ÐÁ¿ à ¾ÃËù ð ¡ £
Ë× Á÷ Öª Õß Ë- £ ¬ Ö¸ × ¢ ¾º ³ ° ° Á¡ £ Ê¥ » ÊË÷ ÒÅÒÝ£ ¬ ÷ ÖÊ¿ ÈÕµ ÇÔì ¡ £
Ãí Ì ÃÓÐÏ Í Ï à £ ¬ ° ®Óö ¾ù ¸ ² ì â ¡ £ ¿ ö ³ й é Óë ÕÅ£ ¬ ¶ þ ¹ « µ ü à µ µ ¿ ¡ £
Çà Ú¤ ËÍ ´ µ Ðê £ ¬ Ç¿ ¼ý Éä ³ ç É¡ £ º ú Î ª ¾ÃÎ Þ ³ É£ ¬ ʹ ÒÔ¹ é ÆÚ¸ æ¡ £
˪ · ç ÆƼѾգ ¬ ¼Î ½ÚÆÈ´ µ ñ ¡ £ Äî ½« ¾ö ÑÉÈ¥ £ ¬ ¸ ÐÎ ï Ôö Áµ ‹ ª ¡ £
± ËÎ ¢ Ë®ÖÐÜô £ ¬ Éз ³ × ó ÓÒÆd¡ £ ³ º î ¹ ú ÖÁС £ ¬ Ãí ¶ ¦ ÓÌ ÄÉÛ¬ ¡ £
ÐÒµ ± Ôñ ç ë Óñ £ ¬ Äþ ÓÐÆú « • è £ ¡ £ ÓÆÓÆÎ Ò֮˼£ ¬ ÈÅÈÅ· ç ÖÐô î ¡ £
ÉÏ ÑÔÀ¢ Î Þ Â· £ ¬ ÈÕÒ¹ Î ©Ðĵ » ¡ £ º × ô á ² » Ì ì Éú £ ¬ ± ä » ¯ ÔÚ× Äǘ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 272 ·

Í ¨ ² ¨ · ÇÄÑÍ ¼£ ¬ ³ ß µ ØÒ× ¿ Éä î ¡ £ ÉÆÉƲ » ¼³ ¼³ £ ¬ º ó ʱ Í ½» Ú° á £
¾ÈËÀ¾ß ° ËÕä £ ¬ ² » Èç Ò» ó ì ê û ¡ £ Î ¢ Ê« ¹ « Î ð Ú½£ ¬ â ý ã ©Éñ Ëù ÀÍ ¡ £


¾í 337_19¡ ¾Ï ² º î Ï ² ÖÁÔù Õż®Õų ¹ ¡ ¿

º « Óú

Î ô Î ÒÔÚÄÏ Ê± £ ¬ Êý ¾ý ³ £ ÔÚÄî ¡ £ Ò¡ Ò¡ ² » ¿ ÉÖ¹ £ ¬ · í Ó½ÈÕà ¯ ‡ {¡ £
Èç ÒÔ¸ à å ª Ò£ ¬ ÿ × Õ¹ ¸ Óâ Ⱦ¡ £ ÓÖÈç ÐÄÖм² £ ¬ Õë ʯ · ÇËù í ¾¡ £
³ £ ˼µ ÃÓÎ ´ ¦ £ ¬ ÖÁËÀÎ Þ ¾ë Ñá ¡ £ µ Øå ÚÎ ï Ææ¹ Ö£ ¬ Ë®¾µ º - ʯ ½£ ¡ £
» Ä» ¨ Çî Âþ ÂÒ£ ¬ ÓÄÊÞ ¹ ¤ Ì ÚÉÁ¡ £ ° - Ä¿ ² » ÈÌ ¿ ú £ ¬ º ö º ö × ø » è µ æ¡ £
· ê Éñ ¶ à Ëù × £ £ ¬ Æñ Í ü Áé ¼´ Ñé ¡ £ ÒÀÒÀÃÎ ¹ é · £ ¬ Àú Àú Ï ë Ðе ê ¡ £
½ñ Õß ³ Ï × ÔÐÒ£ ¬ Ëù » ³ Î Þ Ò» Ç· ¡ £ ÃÏ Éú È¥ Ëä Ë÷ £ ¬ º î ÊÏ À´ » ¹ Ǹ ¡ £
ì ¥ Ãß Ì ý ÐÂÊ« £ ¬ ΠݽÇÔÂÑÞ ÑÞ ¡ £ ÔÓ× ÷ ³ Ð¼ä ³ Ò£ ¬ ½» ¾ª Éà » ¥ « ©¡ £
ç Í · × Ö¸ è ¦ ´ ã ¬ ¾Üº ´ × è ³ Çǵ ¡ £ ÒÔÓà ¾- ´ Ý´ ì £ ¬ ¹ Ì Çë · ¢ Ǧ è ý ¡ £
¾ÓÈ» Í ý Í ÆÈã ¬ ¼û Î ½  kÌ ì Ñæ¡ £ ± ÈÊè Óï Í ½å û £ ¬ ã ¤ Ï ¢ ² » ¸ ÒÕ¼¡ £
º ô Å« ¾ß ÅÌ ² Í £ ¬ ð —ð • Óã ² ËÉÄ¡ £ ÈËÉú µ « Èç ´ Ë£ ¬ Öì × Ï ° ² × ã ÙÔ¡ £


¾í 337_20¡ ¾¹ Å· ç ¡ ¿

º « Óú

½ñ ÈÕê ² » ÀÖ£ ¬ ÐÒʱ ² » Óñ ø ¡ £ Î Þ Ô» ¼Èõ ¾ÒÓ£ ¬ ÄËÉп ÉÒÔÉú ¡ £
± ËÖÝÖ®¸ ³ £ ¬ È¥ Èê ² » ¹ Ë¡ £ ´ ËÖÝÖ®ÒÛ£ ¬ È¥ Î ÒÞ ÉÊÊ¡ £ Ò» ÒØ֮ˮ£ ¬
¿ É× ß ¶ ø Î ¥ ¡ £ Ì ì Ï ÂÌ ÀÌ À£ ¬ ê ÂÆä ¶ ø ¹ é ¡ £ º ÃÎ ÒÒ· þ £ ¬ ¸ ÊÎ ÒÒû ʳ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 273 ·

Î Þ Äî ° ÙÄê £ ¬ ÁÄÀÖÒ» ÈÕ¡ £


¾í 337_21¡ ¾æå æ÷ ¡ ¿

º « Óú

æå ææ³ Ï ö » ö º £ ¬ ÊÐÕß º Î Æä ³ í ¡ £ Á¦ С Èô Ò× ÖÆ£ ¬ ¼ÛÎ ¢ Á¼Ò× ³ ê ¡ £
¿ ÊÒû Ò» ¶ · Ë®£ ¬ ¼¢ ʳ Ò» Êø Û» ¡ £ Ë» Ãù µ ± ´ ó · £ ¬ Ö¾Æø Èô ÓÐâ Å¡ £
æë æ÷ Éú ¾ø Óò £ ¬ × Ôñ æÎ Þ Æ¥ Ù± ¡ £ Ç£ Çý Èë ÊÐÃÅ£ ¬ ÐÐÕß ² » Î ª Áô ¡ £
½è Πʼۼ¸ º Î £ ¬ » Æ½ð ± Èá ÔÇð ¡ £ ½è Î ÊÐм¸ º Î £ ¬ å ë ³ ß ÊÓ¾ÅÖÝ¡ £
¼¢ ʳ Óñ ɽº Ì £ ¬ ¿ ÊÒû õ · Ȫ Á÷ ¡ £ Î ÊË- ÄÜÎ ª Óù £ ¬ ¿ õ ÊÀ² » ¿ ÉÇó ¡ £
Î ©Î ô ÄÂÌ ì × Ó£ ¬ ³ ËÖ®¼« å ÚÓÎ ¡ £ Í õ Á¼Ö´ Æä à Î £ ¬ Ôì ¸ ¸ ЮÆä Ýc¡ £
Òò ÑÔÌ ì Í â Ê£ ¬ ã ã ± ʹ È˳ î ¡ £ æå ææÎ ½æë æ÷ £ ¬ ¶ ö ËÀÓà ¶ û Ðß ¡ £
ÓÐÄܱ ؼû Óã ¬ Óе ± ؼû ÊÕ¡ £ Êë ÔÆʱ Óë Ãü £ ¬ Í ¨ Èû ½Ô× ÔÓÉ¡ £
æë æ÷ ² » ¸ ÒÑÔ£ ¬ µ Í » ² µ « ´ ¹ Í · ¡ £ È˽ÔÁÓæë æ÷ £ ¬ ¹ ² ÒÔæå ææÓÅ¡ £
à ° Óà ¶ ÀÐËÌ ¾£ ¬ ² ÅÃü ² » Í ¬ ı ¡ £ ¼ÄÊ« Í ¬ ÐÄ× Ó£ ¬ Î ª Î ÒÉÌ Éù Ú©¡ £


¾í 337_22¡ ¾Âí Ñá ¹ È¡ ¿

º « Óú

Âí Ñá ¹ ÈÙâ £ ¬ Ê¿ ² » Ñá ¿ · » t£ » Í Á± » Î ÄÐå Ùâ £ ¬ Ê¿ Î Þ ¶ Ì º Ö¡ £
± ËÆä µ ÃÖ¾Ùâ £ ¬ ² » Î ÒÓÝ£ » Ò» ³ ¯ ʧ Ö¾Ùâ £ ¬ Æä º Î Èç ¡ £ ÒÑÑÉÔÕ£ ¬
à µ à µ º õ ± É· ò ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 274 ·


¾í 337_23¡ ¾³ ö ÃÅ¡ ¿

º « Óú

³ ¤ ° ² ° ÙÍ ò ¼Ò£ ¬ ³ ö ÃÅÎ Þ Ëù Ö®¡ £ Æñ ¸ ÒÉÐÓĶ À£ ¬ Óë ÊÀʵ ² Î ² î ¡ £
¹ ÅÈËËä ÒÑËÀ£ ¬ Êé ÉÏ ÓÐÆä ´ Ç¡ £ ¿ ª ¾í ¶ ÁÇÒÏ ë £ ¬ ǧ ÔØÈô Ï à ÆÚ¡ £
³ ö ß ÷ Óе À£ ¬ Î Òµ À· ½Î ´ ÒÄ¡ £ ÇÒÓÚ´ ËÖÐÏ ¢ £ ¬ Ì ì Ãü ² » Î á ÆÛ¡ £


¾í 337_24¡ ¾à µ ÔÕ¶ - Éú ÐС ¿

º « Óú

» ´ Ë®³ ö Í ©° Ø£ ¬ ɽ¶ « ³ ÛÒ£ Ò£ ǧ Àï ² » ÄÜÐÝ£ » ä ÇË®³ ö Æä ² à £ ¬
² » ÄÜǧ Àï ° ÙÀï Èë » ´ Á÷ ¡ £ ÊÙÖÝÊô Ï ØÓа ² · á £ ¬
Ì ÆÕê Ôª ʱ Ï ØÈ˶ - Éú ÕÙÄÏ Òþ ¾ÓÐÐÒå ÓÚÆä ÖС £ ´ Ì Ê· ² » Äܼö £ ¬
Ì ì × Ó² » Î ÅÃû Éù ¡ £ ¾ô » ² » ¼° ÃÅ£ ¬ ÃÅÍ â Î ©ÓÐÀô £ ¬
ÈÕÀ´ Õ÷ × â ¸ ü Ë÷ Ç®¡ £ à µ ÔÕ¶ - Éú ³ ¯ ³ ö ¸ û Ò¹ ¹ é ¶ Á¹ ÅÈËÊé £ ¬
¾¡ ÈÕ² » µ ÃÏ ¢ ¡ £ » ò ɽ¶ ø é Ô£ ¬ » ò Ë®¶ ø Óæ¡ £ Èë ³ ø ¾ß ¸ ÊÖ¼£ ¬
ÉÏ Ì ÃÎ ÊÆð ¾Ó¡ £ ¸ ¸ ĸ ² » ÆÝÆÝ£ ¬ ÆÞ × Ó² » × É× É¡ £ à µ ÔÕ¶ - Éú Т ÇÒ´ È£ ¬
È˲ » ʶ £ ¬ Î ©ÓÐÌ ì Î Ì Öª £ ¬ Éú Ï é Ï ÂÈð Î Þ Ê± ÆÚ¡ £ ¼ÒÓй · Èé ³ ö Çó ʳ £ ¬
¼¦ À´ ² ¸ Æä ¶ ù ¡ £ × Ä× ÄÍ ¥ ÖÐÊ° ³ æÒÏ £ ¬ ² ¸ Ö®² » ʳ Ãù Éù ± ¯ ¡ £
á Ýá å õ Üõ î ¾Ã² » È¥ £ ¬ ÒÔÒí À´ ¸ ² ´ ý ¹ · ¹ é ¡ £ à µ ÔÕ¶ - Éú £ ¬ Ë- ½« Óë Ù± £ ¿
ʱ Ö®ÈË£ ¬ · ò ÆÞ Ï à Å° £ ¬ ÐÖµ ÜÎ ª ö Å¡ £ ʳ ¾ý ֮» £ ¬ ¶ ø Áî ¸ ¸ ĸ ³ î ¡ £
Òà ¶ Àº Î ÐÄ£ ¬ à µ ÔÕ¶ - Éú Î Þ Óë Ù± ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 275 ·


¾í 337_25¡ ¾· é » ð ¡ ¿

º « Óú

µ Ǹ ß Í û · é » ð £ ¬ Ë- Î ½Èû ³ ¾· É¡ £ Í õ ³ Ǹ » ÇÒÀÖ£ ¬ ê ² » ʹ â » Ô¡ £
Î ð ÑÔÈÕÒÑĺ £ ¬ Ï à ¼û ¿ ÖÐÐÏ ¡ ¡ £ Ô¸ ¾ý Êì Äî ´ Ë£ ¬ ± ü Öò Ò¹ Öй é ¡ £
Î Ò¸ è Äþ × Ô¸ У ¬ Ä˶ ÀÀá Õ´ Ò¡ £


¾í 337_26¡ ¾ã ê ÖÝÂÒ¶ þ Ê× ¡ ¿

º « Óú

ã ê Öݳ ÇÃų ¯ ² » ¿ ª £ ¬ Ì ì ¹ · ¶ é µ ØÉù Èç À× ¡ £ ½¡ ¶ ù Õù ¿ ä ɱ Áô º ó £ ¬
Á¬ Î ÝÀÛ¶ ° ÉÕ³ É» Ò¡ £ Öî º î å ë ³ ß ² » Äܾȣ ¬ ¹ ÂÊ¿ º Î Õß × ÔÐË° § ¡ £
ĸ ´ Ó× Ó× ß Õß Î ª Ë- £ ¬ ´ ó · ò · ò ÈËÁô º ó ¶ ù ¡ £ × ò ÈÕ³ ˳ µ Æï ´ ó Âí £ ¬
× ø Õß Æð Ç÷ ³ ËÕß Ï Â¡ £ Ãí Ì Ã² » ¿ Ï Óø ɸ ê £ ¬ Πغ ô ÄÎ Èê ĸ × Óº Î ¡ £


¾í 337_27¡ ¾Àû ½£ ¡ ¿

º « Óú

Àû ½£ ¹ â ¹ ¢ ¹ ¢ £ ¬ Åå ֮ʹ Î ÒÎ Þ Ð° ÐÄ¡ £ ¹ ÊÈËÄî Î Ò¹ ÑÍ ½Â£ ¬
³ ÖÓÃÔù Î Ò± ÈÖª Òô ¡ £ Î ÒÐÄÈç ± ù ½£ Èç Ñ©£ ¬ ² » ÄÜ´ Ì ² ÷ · ò £ ¬
ʹ Î ÒÐĸ ¯ ½£ · æÕÛ¡ £ ¾ö ÔÆÖж Ï ¿ ª Çà Ì ì £ ¬ à æ£ ¡¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 276 ·

½£ Óë ΠҾ㠱 ä » ¯ ¹ é » ÆȪ ¡ £


¾í 337_28¡ ¾ö º ö º ¡ ¿

º « Óú

ö º ö º µ ± ÊÀÊ¿ £ ¬ Ëù ÓÇÔÚ¼¢ º ®¡ £ µ « ¼û ¼ú Õß ± ¯ £ ¬ ² » ΠŹ ó Õß Ì ¾¡ £
´ ó Ï Í ÊÂÒµ Òì £ ¬ Ô¶ ± § · ÇË× ¹ Û¡ £ ± ¨ ¹ ú ÐÄð ¨ ½à £ ¬ Äî ʱ Ì é š ÷ À½¡ £

Ñý ¼§ × ø × ó ÓÒ£ ¬ Èá Ö¸ · ¢ ° § µ ¯ ¡ £ ¾Æë ÈËä ÈÕ³ £ ¬ ¸ м¤ Äþ Î ª » ¶ ¡ £
Çï Òõ ÆÛ° × ÈÕ£ ¬ Äà Áʲ » ÉÙ¸ É¡ £ º Óµ Ì ¾ö ¶ « ¿ ¤ £ ¬ ÀÏ Èõ Ë澪 Í Ä¡ £

Ì ì Òâ ¹ Ì ÓÐÊô £ ¬ Ë- ÄÜÚµ Æä ¶ Ë¡ £ Ô¸ Èè Ì « Êؼö £ ¬ µ ó ä ÚÉÚº ¹ Ù¡ £
ÅÅÔƽÐã Ñã Ø£ ¬ Åû ¸ ¹ ³ ÊÀÅ« \¡ £ Ö¾ý Æñ Î Þ Êõ £ ¬ × Ô½ø ³ Ï ¶ ÀÄÑ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 277 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®° Ë ¾í


¾í 338_1¡ ¾º Ó֮ˮ¶ þ Ê× ¼Ä× ÓÖ¶ ÀÏ ³ É¡ ¿

º « Óú

º Ó֮ˮ£ ¬ È¥ ÓÆÓÆ¡ £ Î Ò² » Èç £ ¬ Ë®¶ « Á÷ ¡ £ Î ÒÓй ÂÖ¶ ÔÚº £ Úî £ ¬
Èý Äê ² » ¼û Ùâ ʹ Î ÒÉú ÓÇ¡ £ ÈÕ¸ ´ ÈÕ£ ¬ Ò¹ ¸ ´ Ò¹ ¡ £ Èý Äê ² » ¼û Èê £ ¬
ʹ Î Ò÷ Þ · ¢ Î ´ ÀÏ ¶ ø Ï È» ¯ ¡ £

º Ó֮ˮ£ ¬ ÓÆÓÆÈ¥ ¡ £ Î Ò² » Èç £ ¬ Ë®¶ « × ¢ ¡ £ Î ÒÓй ÂÖ¶ ÔÚº £ ÆÖ£ ¬
Èý Äê ² » ¼û Ùâ ʹ Î ÒÐÄ¿ à ¡ £ ² ÉÞ § ÓÚɽ£ ¬ ç ÅÓã ÓÚÔ¨ ¡ £ Î Òá Þ ¾©Ê¦ £ ¬
² » Ô¶ Æä » ¹ ¡ £


¾í 338_2¡ ¾É½Ê¯ ¡ ¿

º « Óú

ɽʯ Üý È· Ðо¶ Î ¢ £ ¬ » Æ» è µ ½ËÂò ù ò ð · É¡ £ Éý Ì Ã× ø ½× ÐÂÓê × ã £ ¬
° Ž¶ Ò¶ ´ ó Ö§ × Ó· Ê¡ £ É®ÑÔ¹ ű Ú· ð » - º ã ¬ ÒÔ» ð À´ ÕÕËù ¼û Ï ¡ ¡ £
ÆÌ ´ ² · ÷ Ï ¯ Öø þ · ¹ £ ¬ Êè ô Ï Òà × ã ± ¥ Î Ò¼¢ ¡ £ Ò¹ Éî ¾² Î Ô° Ù³ æ¾ø £ ¬
Çå Ô³ ö Áë ¹ â Èë ì é ¡ £ Ì ì Ã÷ ¶ ÀÈ¥ Î Þ µ À· £ ¬ ³ ö Èë ¸ ß Ï ÂÇî ÑÌ ö - ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 278 ·

ɽº ì ½§ ± Ì · × ÀÃÂþ £ ¬ ʱ ¼û ËÉè À½ÔʮΠ§ ¡ £ µ ± Á÷ ³ à × ã Ì £ ½§ ʯ £ ¬
Ë®Éù ¼¤ ¼¤ · ç ´ µ Ò¡ £ ÈËÉú Èç ´ Ë× Ô¿ ÉÀÖ£ ¬ Æñ ± ؾÖÊø Î ª ÈËí Z¡ £
à µ ÔÕÎ á µ ³ ¶ þ Èý × Ó£ ¬ ° ² µ ÃÖÁÀÏ ² » ¸ ü ¹ é ¡ £


¾í 338_3¡ ¾Ì ì ÐÇËÍ Ñî Äý ÀÉÖк ØÕý ¡ ¿

º « Óú

Ì ì ÐÇÀÎ Âä ¼¦ à ¸ ß Þ £ ¬ ÆÍ · ò Æð ² Í ³ µ ÔØÖ¬ ¡ £ Õý µ ± Çî ¶ ¬ º ®Î ´ ÒÑ£ ¬
½è Πʾý × ÓÐа ² Ö®¡ £ » á ³ ¯ Ôª Õý Î Þ ² » ÖÁ£ ¬ ÊÜÃü ÉÏ Ô× Ðë ¼° ÆÚ¡ £
ÊÌ ´ Ó½ü ³ ¼ÓÐÐé Î » £ ¬ ¹ « ½ñ ´ ËÈ¥ ¹ é º Πʱ ¡ £


¾í 338_4¡ ¾ã ê ã ô ½» Á÷ Ôù ÕÅÆÍ Éä ¡ ¿

º « Óú

ã ê ã ô ½» Á÷ ¿ ¤ ³ ǽǣ ¬ Öþ ³ ¡ Ê®² ½Æ½Èç Ï ÷ ¡ £ ¶ Ì Ô« Èý Ãæç Ôå Ôå Æ£ ¬
» ÷ ¹ ÄÌ ÚÌ ÚÊ÷ ³ à Æì ¡ £ ÐÂÇï ³ ¯ Á¹ Î ´ ¼û ÈÕ£ ¬ ¹ « Ôç ½á Êø À´ º Î Î ª ¡ £
· Ö² ܾö ʤ Լǰ ¶ ¨ £ ¬ ° ÙÂí ÔÜÌ ã ½ü Ï à Ó³ ¡ £ Çò ¾ª ÕÈ· ܺ Ï ÇÒÀë £ ¬
º ì Å£ Ó§ ç ¦ » ƽð î ¿ ¡ £ ² à Éí × ª ± ÛÖø Âí ¸ ¹ £ ¬ Åù ö ¨ Ó¦ ÊÖÉñ Öé ³ Û¡ £
³ ¬ Ò£ É¢ Âþ Á½Ï ÐÏ ¾£ ¬ » Ó» ô · × ç ¡ Õù ± ä » ¯ ¡ £ · ¢ Äѵ ÃÇÉÒâ Æø ´ Ö£ ¬
» ¶ Éù Ëĺ Ï × ³ Ê¿ º ô ¡ £ ´ ˳ Ï Ï ° Õ½· ÇÎ ª ¾ç £ ¬ Æñ Èô ° ² × ø ÐÐÁ¼Í ¼¡ £
µ ± ½ñ ÖÒ³ ¼² » ¿ ɵ ã ¬ ¹ « Âí Ī × ß Ðë ɱ Ôô ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 279 ·


¾í 338_5¡ ¾º ö º ö ¡ ¿

º « Óú

º ö º ö º õ Óà Î ´ Öª Éú ֮Πª ÀÖÒ² £ ¬ Ô¸ Í ÑÈ¥ ¶ ø Î Þ Òò ¡ £
° ² µ ó ¤ ô ç ´ ó Òí Èç ÔÆÉú Î ÒÉí £ ¬ ³ Ë· ç Õñ · ܳ ö Æß º Ï ¡ £
¾ø ¸ ¡ ³ ¾£ ¬ ËÀÉú ° § ÀÖÁ½Ï à Æú £ ¬ ÊÇ· ǵ Ãʧ ¸ ¶ Ï ÐÈË¡ £


¾í 338_6¡ ¾Ãù Ñã ¡ ¿

º « Óú

à » à » Ãù Ñã Ãù ÇÒ· É£ ¬ Çî Çï ÄÏ È¥ ´ º ± ± ¹ é ¡ £ È¥ º ®¾Í ů ʶ Ëù ÒÀ£ ¬
Ì ì ³ ¤ µ ØÀ« ÆÜÏ ¢ Ï ¡ ¡ £ · ç ˪ Ëá ¿ à µ ¾Á» Î ¢ £ ¬ ë Óð ´ ÝÂä Éí ² » · Ê¡ £
Åá » Ø· ´ ¹ ËȺ ÂÂÎ ¥ ¡ £ ° § Ãù Óû Ï ÂÖÞ ä ¾· Ç¡ £ ½- ÄÏ Ë®À« ³ ¯ Ôƶ à £ ¬
² ݳ ¤ ɳ Èí Î Þ Í ø ÂÞ ¡ £ Ï Ð· ɾ² ¼¯ Ãù Ï à º Í £ ¬ Î ¥ ÓÇ» ³ » ÝÐÔ· ËËû ¡ £
Áè · ç Ò» ¾Ù¾ý Î ½º Î ¡ £


¾í 338_7¡ ¾Áú ÒÆ¡ ¿

º « Óú

Ì ì » è µ غ Úò ÔÁú ÒÆ£ ¬ À× ¾ª µ ç ¼¤ ÐÛ´ ÆËæ¡ £
Çå Ȫ ° ÙÕÉ» ¯ Î ª Í Á£ ¬ Óã ± î ¿ ÝËÀÓõ ¿ ɱ ¯ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 280 ·


¾í 338_8¡ ¾ï ô ´ ø ¼ý ¡ ¿

º « Óú

Ô- Í · » ð ÉÕ¾² Ø£ Ø£ £ ¬ Ò° ï ô Î · Ó¥ ³ ö ¸ ´ û ¡ £ ½« ¾ü Óû ÒÔÇÉ· ü ÈË£ ¬
ÅÌ Âí Í ä ¹ - Ï § ² » · ¢ ¡ £ µ ØÐÎ ½¥ Õ- ¹ ÛÕß ¶ à £ ¬ ï ô ¾ª ¹ - Âú ¾¢ ¼ý ¼Ó¡ £
³ å È˾ö Æð ° ÙÓà ³ ß £ ¬ º ì ô á ° × ï ß Ï à Çã б ¡ £ ½« ¾ü Ñö Ц ¾ü Àô º Ø£ ¬
Î å É« Àë Åû Âí Ç° ¶ é ¡ £


¾í 338_9¡ ¾Ì õ ɽ² Ô¡ ¿

º « Óú

Ì õ ɽ² Ô£ ¬ º ÓË®» Æ¡ £ À˲ ¨ › V› VÈ¥ £ ¬ ËÉ° ØÔÚɽ¸ Ô¡ £


¾í 338_10¡ ¾Ôù Ö£ ± ø ² Ü¡ ¿

º « Óú

× ð ¾ÆÏ à · ê Ê®ÔØÇ° £ ¬ ¾ý Î ª × ³ · ò Î ÒÉÙÄê ¡ £ × ð ¾ÆÏ à · ê Ê®Ôغ ó £ ¬
Î ÒÎ ª × ³ · ò ¾ý ° × Ê× ¡ £ Î Ò² ÄÓë ÊÀ² » Ï à µ ± £ ¬ ê « ÁÛÎ ¯ ³ á Î Þ ¸ ´ Í û ¡ £
µ ± ½ñ Ï Í ¿ ¡ ½ÔÖÜÐУ ¬ ¾ý º Î Î ª º õ Òà å Øå Ø¡ £ ± - Ðе ½¾ý Ī Í £ ÊÖ£ ¬
ÆƳ ý Í ò ÊÂÎ Þ ¹ ý ¾Æ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 281 ·


¾í 338_11¡ ¾Ì ÒÔ´ Í ¼¡ ¿

º « Óú

Éñ Ï ÉÓÐÎ Þ º Î Ãì ã £ ¬ Ì ÒÔ´ ֮˵ ³ Ï » ÄÌ Æ¡ £ Á÷ Ë®ÅÌ » Øɽ° Ù× ª £ ¬
Éú ç ¯ Êý · ù ´ ¹ ÖÐÌ Ã¡ £ Î ä Áê Ì « Êغ ÃÊÂÕß £ ¬ Ì â · â Ô¶ ¼ÄÄÏ ¹ ¬ Ï Â¡ £
ÄÏ ¹ ¬ Ï ÈÉú Ðõ ÃÖ®£ ¬ ² ¨ Ì Î Èë ± ÊÇý Î Ä´ Ç¡ £ ΠĹ ¤ » - Ãî ¸ ÷ Õé ¼« £ ¬
Òì ¾³ » Ðã ± ÒÆÓÚ˹ ¡ £ ¼ÜÑÒÔä ¹ È¿ ª ¹ ¬ ÊÒ£ ¬ ½ÓÎ ÝÁ¬ ǽǧ Í ò ÈÕ¡ £
Ùø µ ß Áõ õ ê Á˲ » Πţ ¬ µ ØÛå Ì ì · Ö· ÇËù Ðô ¡ £ ÖÖÌ Ò´ ¦ ´ ¦ Î ©¿ ª » ¨ ¡ £
´ ¨ Ô- ½ü Ô¶ Õô º ì Ï ¼¡ £ ³ õ À´ ÓÌ × ÔÄî Ï ç ÒØ£ ¬ Ëê ¾Ã´ ˵ Ø» ¹ ³ ɼҡ £
ÓæÖÛÖ®× ÓÀ´ º Î Ëù £ ¬ Î ï É« Ï à ² ¸ ü Î ÊÓï ¡ £ ´ ó Éß Öж Ï É¥ Ç° Í õ £ ¬
Ⱥ Âí ÄÏ ¶ É¿ ª ÐÂÖ÷ ¡ £ Ì ý ÖÕ´ Ǿø ¹ ² Æà È» £ ¬ × Ô˵ ¾- ½ñ Æß ° ÙÄê ¡ £
µ ± ʱ Í ò ʽÔÑÛ¼û £ ¬ ² » Öª ¼¸ Ðí ÓÌ Á÷ ´ « ¡ £ Õù ³ Ö¾Æʳ À´ Ï à À¡ £ ¬
Àñ Êý ² » Í ¬ é × ÙÞ Òì ¡ £ ÔÂÃ÷ ° é ËÞ Óñ Ì Ã¿ Õ£ ¬ ¹ ÇÀä » ê Çå Î Þ ÃΠá £
Ò¹ ° ë ½ð ¼¦ ß ú ß î Ãù £ ¬ » ð ÂÖ· ɳ ö ¿ Í Ðľª ¡ £ È˼ä ÓÐÀÛ² » ¿ É× ¡ £ ¬
ÒÀÈ» Àë ± ð ÄÑÎ ª Çé ¡ £ ´ ¬ ¿ ª è þ ½ø Ò» » ع Ë£ ¬ Í ò Àï ² Ô² ÔÑÌ Ë®Äº ¡ £
ÊÀË× Äþ Öª Î ± Óë Õæ£ ¬ ÖÁ½ñ ´ « Õß Î ä Áê ÈË¡ £


¾í 338_12¡ ¾¶ « · ½° ë Ã÷ ¡ ¿

º « Óú

¶ « · ½° ë Ã÷ ´ ó ÐÇû £ ¬ ¶ ÀÓÐÌ « ° × Åä ² ÐÔ¡ £ à µ ¶ û ² ÐÔÂÎ ð Ï à ÒÉ£ ¬
Í ¬ ¹ â ¹ ² Ó° Ðë ô § ÆÚ¡ £ ² ÐÔÂê Í ê Í £ ¬ Ì « ° × ± ˜ ± ˜ ¡ £
¼¦ Èý º Å£ ¬ ¸ ü Î å µ ã ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 282 ·


¾í 338_13¡ ¾Ôù Ì Æá é ¡ ¿

º « Óú

» ¢ ÓÐ× ¦ Ùâ Å£ Óнǣ ¬ » ¢ ¿ ɲ « Ùâ Å£ ¿ É´ ¥ ¡ £ ÄÎ º Î ¾ý ¶ À± § Ææ² Ä£ ¬
ÊÖ° ѳ ú Àç ¶ ö ¿ Õ¹ È¡ £ µ ± ½ñ Ì ì × Ó¼± Ï Í Á¼£ ¬ Øк ¯ ³ ¯ ³ ö ¿ ª Ã÷ ¹ â ¡ £
º ú ² » ÉÏ Êé × Ô¼ö ´ ï £ ¬ × ø Áî Ëĺ £ Èç ÓÝÌ Æ¡ £


¾í 338_14¡ ¾Õê Å®Ï ¿ ¡ ¿

º « Óú

½- ÅÌ Ï ¿ Êø ´ º Í Äº À£ ¬ · ç À× Õ½¶ · Óã Áú Ì Ó¡ £ Ðü Á÷ º ä º ä Éä Ë®¸ ®£ ¬
Ò» к ° ÙÀï · - ÔÆÌ Î ¡ £ Ư ´ ¬ ° Úʯ Í ò Í ß ÁÑ£ ¬ å ë ³ ß ÐÔÃü Çá º è ë ¡ £


¾í 338_15¡ ¾Ôù º î Ï ² ¡ ¿

º « Óú

Î á µ ³ º î Éú × ÖÊå « ª £ ¬ º ô Î Ò³ Ö¸ Í µ ö Î ÂË®¡ £ ƽÃ÷ ± Þ Âí ³ ö ¶ ¼ÃÅ£ ¬
¾¡ ÈÕÐÐÐо£ ¼¬ Àï ¡ £ Î ÂˮΠ¢ ã ¾ø ÓÖÁ÷ £ ¬ Éî Èç ³ µ ÕÞ À« ÈÝÝc¡ £
Ï º ó ¡ Ì ø ¹ ý ȸ ¶ ù Ô¡ £ ¬ ´ Ë× ÝÓÐÓã º Î × ã Çó ¡ £ Î ÒÎ ª º î Éú ² » ÄÜÒÑ£ ¬
ÅÌ Õë ë ¢ Á£ Í ¶ Äà × Ò¡ £ ê Πʱ ¼á × ø µ ½» Æ» è £ ¬ ÊÖ¾ë Ä¿ ÀÍ · ½Ò» Æð ¡ £
Ôݶ ¯ » ¹ ÐÝÎ ´ ¿ ÉÆÚ£ ¬ Ï º ÐÐò Î ¶ ÉËƽÔÒÉ¡ £ ¾Ù¸ Í Òý Ï ß º ö Óе ã ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 283 ·

Ò» ´ ç ² Å· ÖÁÛÓë ô G¡ £ ÊÇÈÕº î Éú Óë º « × Ó£ ¬ Á¼¾ÃÌ ¾Ï ¢ Ï à ¿ ´ ± ¯ ¡ £
Î Ò½ñ ÐÐʾ¡ Èç ´ Ë£ ¬ ´ ËÊÂÕý º ÃÎ ª Î á ¹ æ¡ £ ° ë ÊÀå Øå Ø¾Í ¾ÙÑ¡ £ ¬
Ò» Ãû ʼµ ú ì ÑÕË¥ ¡ £ È˼ä ÊÂÊÆÆñ ² » ¼û £ ¬ Í ½× ÔÐÁ¿ à ÖÕº Î Î ª ¡ £
± ã µ ± Ì á Я ÆÞ Óë × Ó£ ¬ ÄÏ Èë » þ ò £ Î Þ » ¹ ʱ ¡ £ Êå « ª ¾ý ½ñ Æø · ½Èñ £ ¬
Î ÒÑÔÖÁÇоý Î ð à Í ¡ £ ¾ý Óû µ ö Óã Ðë Ô¶ È¥ £ ¬ ´ ó Óã Æñ ¿ Ï ¾Ó¾Úä ² ¡ £


¾í 338_16¡ ¾¹ ÅÒâ ¡ ¿

º « Óú

Ì « » ª · å Í · Óñ ¾®Á« £ ¬ ¿ ª » ¨ Ê®ÕÉź Èç ´ ¬ ¡ £ Àä ± Èѩ˪ ¸ ʱ ÈÃÛ£ ¬
Ò» Ƭ Èë ¿ ÚÉò ¯ zȬ ¡ £ Î ÒÓû Çó Ö®² » µ ¬ Ô¶ £ ¬ Çà ± ÚÎ Þ Â· ÄÑâ ¹ Ôµ ¡ £
° ² µ ó ¤ Ì ÝÉÏ Õª ʵ £ ¬ Ï ÂÖÖÆß Ôó ¸ ù Öê Á¬ ¡ £


¾í 338_17¡ ¾° ËÔÂʮΠå Ò¹ Ôù ÕŹ ¦ ² Ü¡ ¿

º « Óú

Ï ËÔÆËľí Ì ì Î Þ º Ó£ ¬ Çå · ç ´ µ ¿ ÕÔÂÊæ² ¨ ¡ £ ɳ Æ½Ë®Ï ¢ Éù Ó° ¾ø £ ¬
Ò» ± - Ï à Êô ¾ý µ ± ¸ è ¡ £ ¾ý ¸ è Éù Ëá ´ ÇÇÒ¿ à £ ¬ ² » ÄÜÌ ý ÖÕÀá Èç Óê ¡ £
¶ ´ Í ¥ Á¬ Ì ì ¾ÅÒɸ ß £ ¬ ò ÔÁú ³ ö û ÐÉ÷ ù º Å¡ £ Ê®Éú ¾ÅËÀµ ½¹ ÙËù £ ¬
ÓľÓĬ Ĭ Èç ² ØÌ Ó¡ £ Ï Â´ ² Î · Éß Ê³ Î · Ò©£ ¬ º £ Æø ʪ ÕÝѬ ÐÈë ý ¡ £
× ò Õß ÖÝÇ° ´ · ´ ó ¹ Ä£ ¬ Ëû Ê¼Ì Ê¥ µ ÇÙç ¸ Þ ¡ £ Éâ Êé Ò» ÈÕÐÐÍ ò Àï £ ¬
× ï ´ Ó´ ó ± Ù½Ô³ ý ËÀ¡ £ Ǩ Õß × · » ØÁ÷ Õß » ¹ £ ¬ µ Óè ¦ µ ´ ¹ ¸ Çå ³ ¯ ° à ¡ £
ÖݼÒÉê Ãû ʹ ¼ÒÒÖ£ ¬ ¿ ² é ð Ö» µ ÃÒƾ£ Âù ¡ £ ÅÐ˾± ° ¹ Ù² » ¿ ° ˵ £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 284 ·

Î ´ Ãâ ´ · ³ þ ³ ¾° £ ¼ä ¡ £ Í ¬ ʱ ± ² Á÷ ¶ à ÉÏ µ À£ ¬ Ì ì · ÓÄÏ ÕÄÑ× · ÅÊ¡ £
¾ý ¸ è ÇÒÐÝÌ ý Î Ò¸ è £ ¬ Î Ò¸ è ½ñ Óë ¾ý Êâ ¿ Æ¡ £ Ò» Äê Ã÷ Ô½ñ Ï ü ¶ à £ ¬
ÈËÉú ÓÉÃü · ÇÓÉËû ¡ £ ÓоƲ » Òû ÄÎ Ã÷ º Î ¡ £


¾í 338_18¡ ¾Ú˺ â ÔÀÃí Ëì ËÞ ÔÀËÂÌ â ÃÅÂ¥ ¡ ¿

º « Óú

Î å ÔÀ¼ÀÖȽÔÈý ¹ « £ ¬ ËÄ· ½» · Õò á Ôµ ± ÖС £ » ð Î ¬ µ Ø» Ä× ã Ñý ¹ Ö£ ¬
Ì ì ¼ÙÉñ ± ú × ¨ Æä ÐÛ¡ £ Åç ÔÆй Î í ² Ø° ë ¸ ¹ £ ¬ Ëä Óоø ¶ ¥ Ë- ÄÜÇî ¡ £
Î ÒÀ´ Õý · ê Çï Óê ½Ú£ ¬ Òõ Æø » Þ ÃÁÎ Þ Çå · ç ¡ £ DZ ÐÄĬ µ » Èô ÓÐÓ¦ £ ¬
Æñ · ÇÕý Ö± Äܸ ÐÍ ¨ ¡ £ Ðë ô § ¾² ɨ ÖÚ· å ³ ö £ ¬ Ñö ¼û Í » Ø£ ³ ÅÇà ¿ Õ¡ £
× Ï ¸ ÇÁ¬ ÑÓ½ÓÌ ì Öù £ ¬ ʯ â Þ Ì ÚÖÀ¶ Ñ× £ ÈÚ¡ £ É- È» ÆǶ ¯ Ï ÂÂí ° Ý£ ¬
ËÉ° ØÒ» ¾¶ Ç÷ Áé ¹ ¬ ¡ £ · Ûǽµ ¤ Öù ¶ ¯ ¹ â ² Ê£ ¬ ¹ í Î ï Í ¼» - Ì î Çà º ì ¡ £
Éý ½× Øñ ÙÍ ¼ö ¸ ¬ ¾Æ£ ¬ Óû ÒÔ· Ʊ ¡ Ã÷ Æä ÖÔ¡ £ Ãí Áî ÀÏ ÈËʶ Éñ Òâ £ ¬
î ¡ í ì Õì ËÅÄÜ¾Ï ¹ ª ¡ £ ÊÖ³ Ö± - « „ µ ¼Î ÒÖÀ£ ¬ ÔÆ´ Ë× î ¼ª â ÅÄÑÍ ¬ ¡ £
´ ÜÖð Âù » ÄÐÒ² » ËÀ£ ¬ ÒÂʳ ² Å× ã ¸ ʳ ¤ ÖÕ¡ £ º î Í õ ½« Ï à Í û ¾Ã¾ø £ ¬
Éñ × ÝÓû ¸ £ ÄÑÎ ª ¹ ¦ ¡ £ Ò¹ Í ¶ · ð ËÂÉÏ ¸ ß ¸ ó £ ¬ ÐÇÔÂÑÚÓ³ ÔÆ– Së Ê¡ £
Ô³ Ãù ÖÓ¶ ¯ ² » Öª Êï £ ¬ ê ½ê ½º ®ÈÕÉú ÓÚ¶ « ¡ £


¾í 338_19¡ ¾á ¸ á Ðɽ¡ ¿

º « Óú

á ¸ á Ðɽ¼â Éñ Óí ± ®£ ¬ × ÖÇà ʯ ³ à ÐΠģ Ææ¡ £ ¿ ƶ · È- Éí Þ ¯ µ ¹ Åû £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 285 ·

ð ½Æ®· ï ² ´ Äû ¢ ó ¤ ¡ £ ÊÂÑÏ ¼£ Ãع í Ī ¿ ú £ ¬ µ ÀÈ˶ ÀÉÏ Å¼¼û Ö®£ ¬
Î ÒÀ´ × Éà µ Ì é Á° › ˜ ¡ £ ǧ ËÑÍ ò Ë÷ º Î ´ ¦ ÓУ ¬ É- É- ÂÌ Ê÷ Ô³ â ®± ¯ ¡ £


¾í 338_20¡ ¾ÓÀÕê ÐС ¿

º « Óú

¾ý ² » ¼û Ì « » ÊÁÂÒõ Î ´ ³ ö Áî £ ¬ С È˳ Ëʱ Í µ ¹ ú ± ú ¡ £
± ± ¾ü ° ÙÍ ò » ¢ Óë õ ù £ ¬ Ì ì × Ó× Ô½« · ÇËû ʦ ¡ £ Ò» ³ ¯ ¶ á Ó¡ ¸ ¶ ˽µ ³ £ ¬
ã Áã Á³ ¯ Ê¿ º Î ÄÜÎ ª ¡ £ º ü Ãù è ÉÔë Õù Êð Öã ¬ ± • ± ˜ Ì ø õ ÔÏ à å ü ÃÄ¡ £
Ò¹ × ÷ Ú¯ Êé ³ ¯ ° ݹ Ù£ ¬ ³ ¬ × ÊÔ½Ðò Ôø Î Þ ÄÑ¡ £ ¹ « È» ° × ÈÕÊÜ» ß Â¸ £ ¬
» ð Æë ÀÚÂä ¶ ѽð ÅÌ ¡ £ Ôª ³ ¼¹ ÊÀÏ ² » ¸ ÒÓï £ ¬ Öç Î ÔÌ é Æü º Î š ÷ À½¡ £
¶ - Ï Í Èý ¹ « Ë- ¸ ´ Ï § £ ¬ º î ¾° ¾ÅÎ ý Ðп ÉÌ ¾¡ £ ¹ ú ¼Ò¹ ¦ ¸ ß µ ÂÇÒº ñ £ ¬
Ì ì Î » Î ´ Ðí Ó¹ · ò ¸ É¡ £ Ëû Ê× ¿ Üý ÐÅÓ¢ Ö÷ £ ¬ Î ÄÈç Ì « × ÚÎ ä ¸ ß × æ¡ £
â ß Í ¼ÊÜì ø µ ÇÃ÷ Ì Ã£ ¬ ¹ ² Á÷ ÓÄÖÝö ç ËÀÓð ¡ £ ËÄÃÅËà ÄÂÏ Í ¿ ¡ µ Ç£ ¬
Êý ¾ý · ËÇ× Æñ Æä Åó ¡ £ Àɹ ÙÇå Òª Î ª ÊÀ³ Æ£ ¬ » Ä¿ ¤ ÆÈÒ° à µ ¿ Éñ æ¡ £
º þ ² ¨ Á¬ Ì ì ÈÕÏ à Ì Ú£ ¬ Âù Ë× Éú ¹ £ ÕÎ ð ÝŸA¡ £ ½- · ÕÁë µ ‰» è Èô Äý £ ¬
Ò» Éß Á½Í · ¼û Î ´ Ôø ¡ £ ¹ ÖÄñ Ãù » ½Áî ÈËÔ÷ £ ¬ ¹ Ƴ æȺ · ÉÒ¹ Æ˵ Æ¡ £
ÐÛò ³ ¶ ¾ó § ¶ é ¹ Éë Å£ ¬ ʳ ÖÐÖÃÒ©¸ Î Ðı À¡ £ × ó ÓÒʹ Áî Õ©ÄÑƾ£ ¬
É÷ Î ð ÀËÐų £ ¾¤ ¾¤ ¡ £ Î á ³ ¢ Í ¬ ÁÅÇé ¿ Éʤ £ ¬ ¾ß Êé Ä¿ ¼û · ÇÍ ý Õ÷ £ ¬
à µ ¶ û ¼ÈÍ ù ÒËÎ ª ³ Í ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 286 ·


¾í 338_21¡ ¾¶ ´ Í ¥ º þ × è · ç Ôù ÕÅʮһ Êð ¡ ¿

º « Óú

Ê®ÔÂÒõ Æø Ê¢ £ ¬ ± ± · ç Î Þ Ê± ÐÝ¡ £ ² Ôã ¶ ´ Í ¥ ° ¶ £ ¬ Óë × ÓÎ ¬ Ë« ÖÛ¡ £
Î í Óê » Þ Õù й £ ¬ ² ¨ Ì Î Å- Ï à Í ¶ ¡ £ È®¼¦ ¶ Ï ËÄÌ ý £ ¬ Á¸ ¾ø Ë- Óë ı ¡ £
Ï à È¥ ² » Èݲ ½£ ¬ Ï ÕÈç ° - ɽÇð ¡ £ Çå Ì ¸ ¿ ÉÒÔ± ¥ £ ¬ ÃÎ Ï ë ½ÓÎ Þ ÓÉ¡ £
ÄÐÅ®Ðú × ó ÓÒ£ ¬ ¼¢ Ì ä µ « à ± à ± ¡ £ · Ç» ³ ± ± ¹ é ÐË£ ¬ º Î ÓÃʤ î ¿ ³ î ¡ £
ÔÆÍ â Óа × ÈÕ£ ¬ º ®¹ â × ÔÓÆÓÆ¡ £ ÄÜÁî ÔÝ¿ ª ö « £ ¬ ¹ ý ÊÇÎ á Î Þ Çó ¡ £


¾í 338_22¡ ¾Àî » ¨ Ôù ÕÅʮһ Êð ¡ ¿

º « Óú

½- Áê ³ ÇÎ ÷ ¶ þ ÔÂÎ ² £ ¬ » ¨ ² » ¼û Ì ÒÎ ©¼û Àî ¡ £ · ç Èà Óê Á· Ñ©Ðß ± È£ ¬
² ¨ Ì Î · - ¿ Õè ÃÎ Þ › å ¡ £ ¾ý Öª ´ Ë´ ¦ » ¨ º Î ËÆ£ ¬ ° × » ¨ µ ¹ Öò Ì ì Ò¹ Ã÷ £ ¬
Ⱥ ¼¦ ¾ª Ãù ¹ ÙÀô Æð ¡ £ ½ð Î Úº £ µ × ³ õ · ÉÀ´ £ ¬ Öì » ÔÉ¢ Éä Çà Ï ¼¿ ª ¡ £
ÃÔ» ê ÂÒÑÛ¿ ´ ² » µ ã ¬ ÕÕÒ« Í ò Ê÷ · ± Èç ¶ Ñ¡ £ Äî Î ô ÉÙÄê Öø ÓÎ Ñà £ ¬
¶ Ô» ¨ Æñ Ê¡ Ôø ´ DZ - ¡ £ × Ô´ ÓÁ÷ Âä ÓǸ м¯ £ ¬ Óû È¥ Î ´ µ ½Ï È˼» Ø¡ £
Ö» ½ñ ËÄÊ®ÒÑÈç ´ Ë£ ¬ º ó ÈÕ¸ ü ÀÏ Ë- ÂÛÔÕ¡ £ Á¦ Я Ò» × ð ¶ À¾Í × í £ ¬
² » ÈÌ Ðé ÖÀÎ ¯ » Æ° £ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 287 ·


¾í 338_23¡ ¾ÐÓ» ¨ ¡ ¿

º « Óú

¾ÓÁÚ± ± ¹ ù ¹ ÅË¿ Õ£ ¬ ÐÓ» ¨ Á½Öê ÄÜ° × º ì ¡ £ Çú ½- Âú Ô° ² » ¿ ɵ ½£ ¬
¿ ´ ´ ËÄþ ± ÜÓê Óë · ç ¡ £ ¶ þ Äê Á÷ ´ ܳ ö Áë Í â £ ¬ Ëù ¼û ² Ýľ¶ à Òì Í ¬ ¡ £
¶ ¬ º ®² » ÑÏ µ غ ã й £ ¬ Ñô Æø · ¢ ÂÒÎ Þ È« ¹ ¦ ¡ £ ¸ ¡ » ¨ ÀËÈï Õò ³ ¤ ÓУ ¬
² Å¿ ª » ¹ Âä ÕÎ Î í ÖС £ ɽÁñ õ Üõ î ÉÙÒâ ˼£ ¬ ÕÕÒ« » Æ× Ï Í ½Î ª ´ Ô¡ £
ð Ñð ³ ¹ ³ ÝcÔ³ ½ÐЪ £ ¬ è Ãè ÃÉî ¹ ÈÔÜÇà · ã ¡ £ Æñ Èç ´ ËÊ÷ Ò» À´ Í æ£ ¬
Èô ÔÚ¾©¹ ú Çé º Î Çî ¡ £ ½ñ µ ©º ú Î ª º ö ã ° â ê £ ¬ Í ò Ƭ Æ®² ´ ËæÎ ÷ ¶ « ¡ £
Ã÷ Äê ¸ ü · ¢ Ó¦ ¸ ü º ã ¬ µ ÀÈËĪ Í ü ÁÚ¼ÒÎ Ì ¡ £


¾í 338_24¡ ¾¸ д º ËÄÊ× ¡ ¿

º « Óú

Î ÒËù ˼Ùâ ÔÚº Î Ëù £ ¬ Çé ¶ à µ Øå ÚÙâ ± é ´ ¦ ´ ¦ ¡ £ ¶ « Î ÷ ÄÏ ± ± ½ÔÓû Í ù £ ¬
ǧ ½- ¸ ô Ùâ Í ò É½× è ¡ £ ´ º · ç ´ µ Ô° ÔÓ» ¨ ¿ ª £ ¬ ³ ¯ ÈÕÕÕÎ Ý° ÙÄñ Óï ¡ £
Èý ± - È¡ × í ² » ¸ ´ ÂÛ£ ¬ Ò» Éú ³ ¤ º Þ ÄÎ º Î Ðí ¡ £

» ÊÌ ì ƽ· Ö³ ÉËÄʱ £ ¬ ´ º Æø Âþ µ ®× î ¿ ɱ ¯ ¡ £ ÔÓ» ¨ × ± ÁÖ² ݸ ǵ Ø£ ¬
° × ÈÕ× ø ÉÏ Çã Ì ì Î ¬ ¡ £ · ä Ðú Äñ ÑÊÁô ² » µ ã ¬ º ì Ýà Í ò Ƭ ´ Ó· ç ´ µ ¡ £
Æñ Èç Çï ˪ Ëä ² ÒÙý £ ¬ ´ ÝÂä ÀÏ Î ï Ë- Ï § Ö®¡ £ Î ª ´ ˾¶ Ðë ¹ Á¾ÆÒû £ ¬
× ÔÍ â Ì ì µ ØÆú ² » ÒÉ¡ £ ½ü Á¯ Àî ¶ ÅÎ Þ ¼ì Êø £ ¬ ÀÃÂþ ³ ¤ × í ¶ à Î Ä´ Ç¡ £
Çü Ô- Àë ɧ ¶ þ Ê®Î å £ ¬ ² » ¿ Ï ð Jà ¨ Ôã Óë á r¡ £ Ï § ÔÕ´ Ë× ÓÇÉÑÔÓï £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 288 ·

² » µ ½Ê¥ ´ ¦ Äþ · dz Õ¡ £ ÐÒ· ê Ò¢ Ë´ Ã÷ ËÄÄ¿ £ ¬ Ì õ Àí Æ· » ã ½Ôµ ÃÒË¡ £
ƽÃ÷ ³ ö ÃÅĺ ¹ é Éá £ ¬ õ ¤ ô ú Âí ÉÏ Öª Î ª Ë- ¡ £

³ ¯ Æï Ò» Âí ³ ö £ ¬ ê Ô¾Í Ò» ´ ² Î Ô¡ £ Ê« Êé ½¥ Óû Å× £ ¬ ½ÚÐоÃÒѶ è ¡ £
¹ Úì ¥ ¸ з ¢ Í º £ ¬ Óï Î ó ¾ª ³ ݶ é ¡ £ ¹ ¸ º ƽÉú ÐÄ£ ¬ ÒÑÒÓÖª º Î ÄÎ ¡ £
Î Òº Þ ² » Èç ½- Í · ÈË£ ¬ ³ ¤ Í ø º á ½- ÕÚ× Ï ÁÛ¡ £ ¶ ÀËÞ » ÄÚé Éä Ùì Ñã £ ¬
Âô ÄÉ× â ¸ ³ ¹ Ù² » à Á¡ £ ¹ é À´ » ¶ Ц ¶ ÔÆÞ × Ó£ ¬ ÒÂʳ × Ô¸ ø Äþ Ðß Æ¶ ¡ £
½ñ Õß Î Þ ¶ ˶ ÁÊé Ê· £ ¬ ÖÇ» ÛÖ» × ã ÀÍ ¾« Éñ ¡ £ » - Éß Öø × ã Î Þ ´ ¦ Óã ¬
Á½÷ Þ Ëª ° × Ç÷ ° £ ³ ¾¡ £ Ǭ ³ î Âþ ½â × ø × ÔÀÛ£ ¬ Óë ÖÚÒì Ȥ Ë- Ï à Ç× ¡ £
Êý ± - ½½³ ¦ Ëä ÔÝ× í £ ¬ ð ¨ ð ¨ Í ò ÂÇÐÑ» ¹ С £ ° ÙÄê Î ´ Âú ² » µ ÃËÀ£ ¬
ÇÒ¿ ÉÇÚÂò Å× Çà ´ º ¡ £


¾í 338_25¡ ¾º ®Ê³ ÈÕ³ ö ÓÎ ¡ ¿

º « Óú

Àî » ¨ ³ õ · ¢ ¾ý ʼ² ¡ £ ¬ Î ÒÍ ù ¿ ´ ¾ý » ¨ × ª Ê¢ ¡ £ × ß Âí ³ ÇÎ ÷ ã ° â ê ¹ é £ ¬
² » ÈÌ Ç§ Öê Ñ©Ï à Ó³ ¡ £ å ÇÀ´ ÓÖ¼û Ì ÒÓë Àæ£ ¬ ½» ¿ ª º ì ° × Èç Õù ¾º ¡ £
¿ ÉÁ¯ Î ï É« × è Я ÊÖ£ ¬ ¿ ÕÕ¹ ˪ ç Ì Ò÷ ¾ÅÓ½¡ £ · × · × Âä ¾¡ Äà Óë ³ ¾£ ¬
² » ¹ ² ÐÂ× ± ± ȶ ËÕý ¡ £ Í ©» ª × î Í í ½ñ ÒÑ· ± £ ¬ ¾ý ² » Ç¿ Æð ʱ ÄѸ ü ¡ £
¹ ØɽԶ ± ð ¹ Ì Æä Àí £ ¬ ´ ç ² ½ÄѼû ʼ֪ Ãü ¡ £ Òä Î ô Óë ¾ý Í ¬ ± á ¹ Ù£ ¬
Ò¹ ¶ ɶ ´ Í ¥ ¿ ´ ¶ · ± ú ¡ £ Æñ ÁÏ Éú » ¹ µ ÃÒ» ´ ¦ £ ¬ Òý Ðä ÊÃÀá ± ¯ ÇÒÇì ¡ £
¸ ÷ ÑÔÉú ËÀÁ½× · Ëæ£ ¬ Ö± ÖÃÐÄÇ× Î Þ Ã² ¾´ ¡ £ Äî ¾ý ÓÖÊð ÄÏ » ÄÀô £ ¬
· Ö¸ ¹ í ÃÅÓÄÇÒ‰é ¡ £ Èý ¹ « ¾¡ ÊÇÖª Òô ÈË£ ¬ ê ² » ¼ö Ï Í ± ÝÏ ÂÊ¥ ¡ £
ÄÒ¿ Õê µ µ ¹ Ë- ¾ÈÖ®£ ¬ Î Ò½ñ Ò» ʳ ÈÕ» ¹ ² ¢ ¡ £ × ÔÈ» ÓÇÆø Ëð Ì ì º Í £ ¬
° ² µ ÿ µ Ç¿ ± £ Ì ì ÐÔ¡ £ ¶ Ï º × Á½³ á Ãù º Î ° § £ ¬ ô ê æ÷ ËÄ× ã Æø ¿ Õº á ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 289 ·

½ñ ³ ¯ º ®Ê³ ÐÐÒ° Í â £ ¬ ÂÌ Ñî ÔÑ° ¶ ÆÑÉú ± Å¡ £ ËÎ Óñ Í ¥ ± ß ² » ¼û ÈË£ ¬
Çá À˲ Î ² î Óã ¶ ¯ ¾µ ¡ £ × Ôà µ ¹ ¼ú × ã è ¦ ´ ã ¬ Ì Ø¼û · Å× Ýº É¿ í Õþ ¡ £
Òû ¾ÆÄþ Ï ÓÕµ µ × Éî £ ¬ Ì â Ê« ÉÐÒб Ê· æ¾¢ ¡ £ Ã÷ Ï ü ¹ ÊÓû Ï à ¾Í × í £ ¬
ÓÐÔÂĪ ³ î µ ± » ð Áî ¡ £


¾í 338_26¡ ¾Òä × ò Ðк Í ÕÅʮһ ¡ ¿

º « Óú

Òä × ò ¼ÐÖÓÖ®ÂÀ³ õ ´ µ » Ò£ ¬ ÉÏ ¹ « Àñ ° ÕÔª º î » Ø¡ £ ³ µ ÔØÉü ÀÎ Î Í ô ¨ ¾Æ£ ¬
² ¢ ÕÙ± ö ¿ Í ÑÓ× Þ Ã¶ ¡ £ Ñü ½ð Ê× ´ ä ¹ â ÕÕÒ« £ ¬ Ë¿ Öñ å Ä· ¢ Çå ÒÔ° § ¡ £
Çà Ì ì ° × ÈÕ» ¨ ² ÝÀö £ ¬ Óñ ” ОÙÇã ½ð Àœ¡ £ Õžý Ãû Éù × ù Ëù Êô £ ¬
Æð Î è Ï È× í ³ ¤ ËÉ´ Ý¡ £ ËÞ õ ¨ Î ´ ½â ¾É¯ Z× ÷ £ ¬ Éî ÊÒ¾² Î ÔÎ Å· ç À× ¡ £
× ÔÆÚé æÃü ÔÚ´ º Ðò £ ¬ Çü Ö¸ Êý ÈÕÁ¯ Ó¤ º ¢ ¡ £ Î £ ´ Ç¿ à Óï ¸ ÐÎ Ò¶ ú £ ¬
Àá Âä ² » ÑÚº Î • y• y¡ £ Äî Î ô ´ Ó¾ý ¶ ÉÏ æË®£ ¬ ´ ó · « Ò¹ » ®Çî ¸ ß Î ¦ ¡ £
Ñô ɽÄñ · ³ ö ÁÙÎ ä £ ¬ æä Âí ¾Üµ ØÇý Ƶ ë P¡ £ ¼ù Éß Èã ¹ Ʋ » Ôñ ËÀ£ ¬
º ö Óз ÉÚ¯ ´ ÓÌ ì À´ ¡ £ • ÉÎ ÄÎ ´ “ BÑÂÖݳ ã £ ¬ Ëä µ ÃÉâ å ¶ º ã ³ î ² ¡ £
½ü Õß Èý ¼é Ï ¤ ÆÆËé £ ¬ Óð ¿ ß Î Þ µ × ÓÄ» ÆÄÜ¡ £ ÑÛÖÐÁËÁ˼û Ï ç ¹ ú £ ¬
Öª Óй é ÈÕü· ½¿ ª ¡ £ ½ñ ¾ý × ÝÊð Ì ì ÑÄÀô £ ¬ Í ¶ Ï - ± ± È¥ º Î ÄÑÔÕ¡ £
Î Þ Í ý Ö®ÓÇÎ ð Ò©Ï ² £ ¬ Ò» ÉÆ× Ô× ã ì ü ǧ ÔÖ¡ £ Í · Çá Ä¿ Àʼ¡ ¹ ǽ¡ £ ¬
¹ Ž£ Є ± Ä¥ ³ ¾° £ ¡ £ Ñê Ï û » ö É¢ ° Ù¸ £ ² ¢ £ ¬ ´ Ó´ ËÖ± ÖÁÂTÓë ö Ø¡ £
á Ôɽ¶ « Í · ÒÁÂå ° ¶ £ ¬ ʤ ʲ » ¼ÙÐë ´ ©ÔÔ¡ £ ¾ý µ ± Ï ÈÐÐÎ Ò´ ý Âú £ ¬
¾ÚÄç ¿ É¼Ì Çî Äê Í Æ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 290 ·µ ÚÈý ° ÙÈý Ê®¾Å ¾í


¾í 339_1¡ ¾Áõ Éú Ê« ¡ ¿

º « Óú

Éú Ãû ʦ Ãü Æä ÐÕÁõ £ ¬ × ÔÉÙÐù é ù · dz £ Ù± ¡ £ Æú ¼ÒÈç ÒÅÀ´ Ô¶ ÓÎ £ ¬
¶ « × ß Áº ËÎ ô ß Ñï ÖÝ¡ £ Ëì Áè ´ ó ½- ¼« ¶ « Úî £ ¬ º é Ì Î ô ©Ì ì Óí Ѩ ÓÄ¡ £
ԽŮһ Ц Èý Äê Áô £ ¬ ÄÏ Óâ º á Áë Èë Ñ× ÖÝ¡ £ Çà ¾¨ ¸ ß Ä¥ ² ¨ ɽ¸ ¡ £ ¬
¹ Ö÷ Èì Åê × ¶ Ñò Ôò ° ¡ £ ɽª Ð × ’ Ôë ÐÉÐÉÓÎ £ ¬ ¶ ¾Æø ˸ Ì å » Ƹ à Á÷ ¡ £
Πʺ ú ² » ¹ é Á¼ÓÐÓÉ£ ¬ ÃÀ¾ÆÇã Ë®ÖË· ÊÅ£ ¡ £ Ñý ¸ è Âý Î è Àò » ÊÕ£ ¬
µ ¹ ÐÄ» س ¦ Î ª Çà í ø ¡ £ ǧ ½ð Ñû ¹ ˲ » ¿ ɳ ê £ ¬ Ä˶ ÀÓö Ö®¾¡ ³ ñ ç Ñ¡ £
Ƴ È» Ò» â ó ÉÊ®Çï £ ¬ Î ô Ðë Î ´ Éú ½ñ ° × Í · ¡ £ Î å ¹ ÜÀú ± é Î Þ Ï Í º î £ ¬
» ØÍ û Í ò Àï » ¹ ¼ÒÐß ¡ £ Ñô ɽÇî ÒØÎ ©Ô³ º ï £ ¬ ÊÖ³ Öµ ö ¸ Í Ô¶ Ï à Í ¶ ¡ £
Î ÒÎ ª ÂÞ Áг ÂÇ° ÐÞ £ ¬ ÜÏ Ýï Õ¶ Åî Àû ³ ú Âi¡ £ Ì ì ÐÇ» Ø» · Êý ² ÅÖÜ£ ¬
Î Äѧ ð ¦ ð ¦ ‡ ï ² Ö³ í ¡ £ ³ µ Çá Óù Á¼Âí Á¦ ÓÅ£ ¬ ß Í ÔÕʶ · ÐÐÎ ð ÐÝ£ ¬
Í ù È¡ ½« Ï à ³ ê ¶ ÷ ö Å¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 291 ·


¾í 339_2¡ ¾Ö£ Ⱥ Ôù ô ¡ ¡ ¿

º « Óú

Þ - Öݵ ÑÖñ Ì ì Ï ÂÖª £ ¬ Ö£ ¾ý Ëù ± ¦ Óȹ å Ææ¡ £ Я À´ µ ± Öç ² » µ ÃÎ Ô£ ¬
Ò» ¸ ®´ « ¿ ´ » ÆÁð Á§ ¡ £ Ì å ¼á É« ¾» ÓÖ² ؽڣ ¬ ¾¡ ÑÛÄý » ¬ Î Þ è ¦ ´ á £
· ¨ ² Üƶ ¼ú ÖÚËù Ò× £ ¬ Ñü ¸ ¹ ¿ Õ´ ó º Î ÄÜÎ ª £ ¬ × Ô´ ÓÎ å ÔÂÀ§ Êî ʪ £ ¬
Èç × ø Éî ê µ Ôâ Õô ´ ¶ ¡ £ ÊÖÄ¥ Ðä · ÷ ÐÄÓï ¿ Ú£ ¬ Âý · ô ¶ à º ¹ ÕæÏ à ÒË¡ £
ÈÕĺ ¹ é À´ ¶ Àã ° â ê £ ¬ ÓÐÂô Ö± Óû Çã ¼Ò× Ê¡ £ Ë- Î ½¹ ÊÈËÖª Î ÒÒâ £ ¬
¾í ËÍ ° ˳ ß º ¬ · ç ä ô ¡ £ º ô Å« ɨ µ ØÆÌ Î ´ ÁË£ ¬ ¹ â ² ÊÕÕÒ« ¾ª Í ¯ ¶ ù ¡ £
Çà Ó¬ ² à ³ á Ôé Ê- ± Ü£ ¬ Ëà Ëà ÒÉÓÐÇå ì - ´ µ ¡ £ µ ¹ Éí ¸ ÊÇÞ ° Ù¼² Óú £ ¬
È´ Ô¸ Ì ì ÈÕº ã Ñ× ê Ø¡ £ Ã÷ Öé Çà Óñ ² » × ã ± ¨ £ ¬ Ôù × ÓÏ à º ÃÎ Þ Ê± Ë¥ ¡ £


¾í 339_3¡ ¾· á Áê ÐС ¿

º « Óú

Óð Î À» Í » Í Ò» ° ÙÀï £ ¬ Ï þ ³ ö ¶ ¼ÃÅÔá Ì ì × Ó¡ £ Ⱥ ³ ¼ÔÓí ³ ³ Ûº ó Ï È£ ¬
¹ ¬ ¹ Ùð ¦ ð ¦ À´ ² » ÒÑ¡ £ ÊÇʱ ÐÂÇï Æß ³ õ £ ¬ ½ð Éñ ° ´ ½ÚÑ× Æø ³ ý ¡ £
Çå · ç ƮƮÇá Óê È÷ £ ¬ ÙÈå ¿ Æì ì · ¾í ÒÔÊæ¡ £ Óâ Áº Ï ÂÛà ó Õ¹ ÄÑÊ£ ¬
• Þ • ÔËì × ß Ðþ ¹ ¬ ã Ì ¡ £ ¿ Þ Éù Ùê Ì ì ° ÙÄñ Ôë £ ¬ ÓÄ¿ ² Öç ± Õ¿ ÕÁé Óß ¡ £
» ʵ ÛТ ÐÄÉî ÇÒÔ¶ £ ¬ × ÊËÍ Àñ ± ¸ Î Þ Ó®â Å¡ £ Éè ¹ ÙÖÃÎ ÀËø æɼˣ ¬
¹ ©Ñø ³ ¯ Ï ¦ Ï ó ƽ¾Ó¡ £ ³ ¼Î ÅÉñ µ ÀÉÐÇå ¾» £ ¬ Èý ´ ú ¾ÉÖÆ´ æÖî Êé ¡ £
Ĺ ² ØÃí ¼À² » ¿ ÉÂÒ£ ¬ Óû ÑÔ· ÇÖ° Öª º Î Èç ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 292 ·


¾í 339_4¡ ¾ÓÎ Çà Áú ËÂÔù ´ Þ ´ ó ² ¹ ã Ú¡ ¿

º « Óú

Çï » Ò³ õ ´ µ ¼¾Ô¹ Ü£ ¬ ÈÕ³ ö îÄÏ ê Í ¾° ¶ Ì ¡ £ ÓÑÉú ÕÐÎ Ò· ð ËÂÐУ ¬
Õý Öµ Í ò Öê º ì Ò¶ Âú ¡ £ ¹ â » ª ÉÁ± Ú¼û Éñ ¹ í £ ¬ º Õº ÕÑ× ¹ ÙÕÅ» ð É¡ ¡ £
È» ÔÆÉÕÊ÷ » ð ʵ æé £ ¬ ½ð Î ÚÏ Â× ÄÚWò ° ÂÑ¡ £ » ê · - ÑÛµ ¹ Í ü ´ ¦ Ëù £ ¬
³ à Æø ³ å ÈÚÎ Þ ¼ä ¶ Ï ¡ £ ÓÐÈç Á÷ ´ « ÉÏ ¹ Åʱ £ ¬ ¾ÅÂÖÕÕÖò Ǭ À¤ º µ ¡ £
¶ þ Èý µ ÀÊ¿ Ï ¯ Æä ¼ä £ ¬ Áé Òº ÂŽø ² £ Àè Í ë ¡ £ º ö ¾ª ÑÕÉ« ± ä ÉØÖÉ£ ¬
È´ ÐÅÁé Ï É· ǹ Öµ ®¡ £ Ì ÒÔ´ ÃÔ· ¾¹ ã ã £ ¬ ÔæÏ Â± ¯ ¸ è Í ½× ë × ë ¡ £
Ç° Äê Áë Óç Ï ç ˼· ¢ £ ¬ õ Üõ î ³ Éɽ¿ ª ² » Ëã ¡ £ È¥ Ëê î ¿ · « Ï æË®Ã÷ £ ¬
˪ · ã ǧ Àï Ëæ¹ é ° é ¡ £ Ô³ º ô ÷ ù Ð¥ ð Ñð ³ Ì ä £ ¬ â ü ¶ ú Ëá ³ ¦ ÄÑå ª ä ½¡ £
˼¾ý Я ÊÖ° ² Äܵ ã ¬ ½ñ Õß Ï à ´ Ó¸ Ò´ ÇÀÁ¡ £ ÓÉÀ´ ¶ Ûò I¹ Ѳ Î Ñ° £ ¬
¿ ö ÊÇÈå ¹ Ù± ¥ Ï ÐÉ¢ ¡ £ Î ©¾ý Óë Î ÒÍ ¬ » ³ ± § £ ¬ ³ ú È¥ Áê ¹ ÈÖÃÆ½Ì ¹ ¡ £
Äê ÉÙµ ÃÍ ¾Î ´ Òª æ £ ¬ ʱ Çå ÚÉÊè ÓÈÒ˺ ± ¡ £ º Î ÈËÓоÆÉí Î Þ Ê£ ¬
Ë- ¼Ò¶ à Öñ ÃÅ¿ É¿ î ¡ £ Ðë Öª ½Úº ò ¼´ · ç º ®£ ¬ ÐÒ¼° Í ¤ Î ç ÓÌ å û ů ¡ £
ÄÏ É½± ƶ ¬ × ª Çå ÊÝ£ ¬ ¿ Ì » - ¹ ç ½Ç³ ö Ѹ U¡ £ µ ± ÓǸ ´ ± » ± ù Ñ©Âñ £ ¬
¼³ ¼³ À´ ¿ ú ½ä ³ Ù» º ¡ £


¾í 339_5¡ ¾Ôù ´ Þ Á¢ Ö®ÆÀÊ¡ ¿

º « Óú

´ Þ º î Î ÄÕ¿ à ½ÝÃô £ ¬ ¸ ß À˼ÝÌ ì Êä ² » ¾¡ ¡ £ Ôø ´ Ó¹ ØÍ â À´ ÉÏ ¶ ¼£ ¬
ËæÉí ¾í Öá ³ µ Á¬ é ô ¡ £ ³ ¯ Î ª ° Ù¸ ³ ÓÌ Óô Å- £ ¬ ĺ × ÷ ǧ Ê« × ª å Ù½ô ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 293 ·

Ò¡ º ÁÖÀ¼ò × Ô² » ¹ ©£ ¬ Çê ¿ Ì Çà º ì ¸ ¡ º £ ò × ¡ £ ² ź ÀÆø ÃÍ Ò× Óï ÑÔ£ ¬
Í ù Í ù ò Ôó ¤ ÔÓò ÷ ò ¾¡ £ Öª Òô × Ô¹ ų ÆÄÑÓö £ ¬ ÊÀË× Õ§ ¼û ÄÇ· Áß Ó¡ £
Î ð Ï Ó· ¨ ¹ ÙÎ ´ µ dz ¯ £ ¬ ÓÌ Ê¤ ³ à Î ¾³ ¤ Ç÷ Òü ¡ £ ʱ Ãü Ëä ¹ ÔÐÄ× ª × ³ £ ¬
¼¼ÄÜÐé ¸ » ¼ÒÓâ ¾½¡ £ Äî Î ô ³ ¾° £ Á½Ï à · ê £ ¬ Õù Ãû ö ´ ö ¹ ³ Öì ˜ J¡ £
× Óʱ × ¨ ³ ¡ ¿ ä õ þ ¾à £ ¬ Óà ʼÕžü ÑÏ í `ì ‚ ¡ £ ¶ û À´ µ « Óû ± £ · â ½®£ ¬
Ī ѧ ÅÓä ¸ ÇÓËï ë ÷ ¡ £ ´ ÜÖð й é Ñá Î ÅÄÖ£ ¬ ³ Ý· ¢ Ôç Ë¥ à µ ¿ Éã É¡ £
Ƶ ÃÉÔ¹ ¾ä ´ Ì Æú ÒÅ£ ¬ Æñ ÓÐÏ Ð¹ Ù¸ ÒÍ ÆÒý ¡ £ Éî ² Øó æó Óʱ Ò» · ¢ £ ¬
ê « ê « ÒѶ à Èç Êø Ëñ ¡ £ ¿ ÉÁ¯ Î Þ Òæ· Ñ¾« Éñ £ ¬ ÓÐËÆ» ƽð ÖÀÐé ê ò ¡ £
µ ± ½ñ Ê¥ ÈËÇó ÊÌ ´ Ó£ ¬ ° Î ß ª è ½è ÷ ÊÕ—ü ¹ „ ¡ £ ¶ « Âí ÑÏ Ðì ÒÑ· Ü· É£ ¬
ö ¸ Þ ¼´ ÕÙÇî ÇÒÈÌ ¡ £ ¸ ´ Î ÅÍ õ ʦ Î ÷ Ì ÖÊñ £ ¬ ˪ · ç Ùý Ùý ´ ݳ ¯ ¾ú ¡ £
× ß Õ³ ÛÏ - ÔÚµ ÃÏ Í £ ¬ Ñà ȸ · × ’ ‚ Òª Ó¥ ö À¡ £ ÇÔÁÏ ¶ þ Í ¾± Ø´ ¦ Ò» £ ¬
Æñ ± Ⱥ ã È˳ ¤ ´ À´ À¡ £ È° ¾ý è º Ñø ´ ý Õ÷ ÕУ ¬ ² » Óõ ñ × Á³ î ¸ Î Éö ¡ £
ǽ¸ ù ¾Õ» ¨ º ù Á¾Æ£ ¬ Ç®² ¯ × Ý¿ ÕÒ¿ É× ¼¡ £ ê Í ê Í é ÜÈÕů ÇÒÏ Ê£ ¬
“ º “ º ¾®Î à Êè ¸ ü é æ¡ £ ¸ ß Ê¿ Àý Ðë Á¯ Çú Þ Á£ ¬ ÕÉ· ò ÖÕĪ Éú Æè î ³ ¡ £
ÄÜÀ´ È¡ × í ÈÎ Ðú º ô £ ¬ ËÀº ó Ï Í ÓÞ ¾ã ã ý ã ý ¡ £


¾í 339_6¡ ¾ËÍ Çø º ë ÄÏ ¹ é ¡ ¿

º « Óú

ÄÂÎ ô ÄÏ Õ÷ ¾ü ² » ¹ é £ ¬ ³ æɳ Ô³ º × · ü ÒÔ· É¡ £ ÐÚÐÚ¶ ´ Í ¥ ç ´ ä Î ¢ £ ¬
¾ÅÒÉé KÌ ì » ÄÊÇ· Ç¡ £ Ò° ÓÐÏ ó Ï ¬ Ë®± ´ ç á £ ¬ · ÖÉ¢ ° Ù± ¦ ÈËÊ¿ Ï ¡ ¡ £
Î ÒǨ ÓÚÄÏ ÈÕÖÜÎ § £ ¬ À´ ¼û Õß ÖÚĪ ÒÀ‚ `¡ £ ë ¼ÓÐÇø × ÓÓ« Ó« ê Í £ ¬
¹ ÛÒÔÒÍ Ñµ » ò ´ ÓÎ ¥ ¡ £ Î ÒÄî Ç° ÈËÆ©Ý× · Æ£ ¬ Âä ÒÔ¸ « Òý ÒÔÀg» Õ¡ £
Ëä Óв » ´ þ Çý ò Wò W£ ¬ » ò ² ÉÓÚ± ¡ ÓæÓÚí ¶ ¡ £ · þ ÒÛ² » Èè ÑÔ² » ¼¥ £ ¬
´ ÓÎ Ò¾£ ÖÝÀ´ ¾©ç Ü¡ £ Àë Æä ĸ ÆÞ ¾ø Òò ÒÀ£ ¬ à µ Î Òµ À² » ÄÜ× Ô· Ê¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 294 ·

× ÓËä ÇÚ¿ à ÖÕº Î Ï £ £ ¬ Í õ ¶ ¼¹ Ûã ÚË« Î ¡ Î ¡ ¡ £ Ì ÚÌ £ ÖÚ¿ ¥ Ê° ° í Z£ ¬
Åå · þ ÉÏ É« × Ï Óë ç ³ ¡ £ ¶ À× ÓÖ®½Ú¿ Éà µ ß ñ £ ¬ ĸ ¸ ½Êé ÖÁÆÞ ¼ÄÒ¡ £
¿ ª Êé ² ð ÒÂÀá º Û• „ £ ¬ Ëä ² » ë · » ¹ Çé Êü ¼¸ ¡ £ ³ ¯ ĺ ÅÌ Ðß â ü Í ¥ ã Ç£ ¬
ÓÄ· ¿ Î Þ È˸ ÐÒÁÍ þ ¡ £ ÈËÉú ´ ËÄÑâ Å¿ ÉÆí £ ¬ × ÓÈ¥ ÒÓʱ Èô · ¢ » ú ¡ £
ò × ³ Áº £ µ × Æø Éý ö - £ ¬ ² Êï ô Ò° · ü ³ ¯ ÉÈÁš ¡ £ ´ ¦ × Óñ º ñ » Í õ Ëù å ú £ ¬
¹ ¶ ÓÐÁî µ ÂÒþ ² » ë è ¡ £ ¿ ö ½ñ Ì ì × ÓÆÌ µ ÂÍ þ £ ¬ ± Î ÄÜÕß Öï ¼ö Êܶ S¡ £
³ ö ËÍ ¸ § ± ³ Î ÒÌ é » Ó£ ¬ ÐÐÐÐÕý Ö± É÷ Ö¬ Î ¤ ¡ £ Òµ ³ ÉÖ¾Ê÷ À´ ñ ý ñ ý £ ¬
Î Òµ ± Î ª × ÓÑÔÌ ì ì é ¡ £


¾í 339_7¡ ¾Èý ÐÇÐС ¿

º « Óú

Î ÒÉú Ö®³ ½£ ¬ ÔÂËÞ ÄÏ ¶ · ¡ £ Å£ · ÜÆä ½Ç£ ¬ » þ ÕÅÆä ¿ Ú¡ £
Å£ ² » ¼û · þ Ï ä £ ¬ ¶ · ² » Þ Ú¾Æ½¬ ¡ £ » þ ¶ ÀÓÐÉñ Áé £ ¬ Î Þ Ê± Í £ ô ¤ Ñï ¡ £
Î Þ ÉÆÃû ÒÑΠţ ¬ Î Þ ¶ ñ Éù ÒÑ× ’ ¡ £ Ãû Éù Ï à ³ ˳ ý £ ¬ µ ÃÉÙʧ ÓÐâ Å¡ £
Èý ÐǸ ÷ ÔÚÌ ì £ ¬ ʲ Î é ¶ « Î ÷ ³ ¡ £ à µ Èê Å£ Óë ¶ · £ ¬ Èê ¶ À² » ÄÜÉñ ¡ £


¾í 339_8¡ ¾° þ × ÄÐС ¿

º « Óú

° þ ° þ × Ä× Ä£ ¬ Óп Í ÖÁÃÅ¡ £ Î Ò² » ³ ö Ó¦ £ ¬ ¿ Í È¥ ¶ ø à Á¡ £ ´ ÓÕß Óï Î Ò£ ¬
× Óº ú Î ª È» ¡ £ Î Ò² » Ñá ¿ Í £ ¬ À§ ÓÚÓï ÑÔ¡ £ Óû ² » ³ ö ÄÉ£ ¬ ÒÔܧ Æä Ô´ ¡ £
¿ ÕÌ ÃÓÄÓÄ£ ¬ ÓнÕÓÐݸ ¡ £ ÃÅÒÔÁ½° å £ ¬ ´ ÔÊé ÓÚ¼ä ¡ £ · • · • Éî ǵ £ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 295 ·

Æä Ü- Éõ Í ê ¡ £ ± ËÄþ ¿ Éã Ä£ ¬ ´ ˲ » ¿ ɸ É¡ £ ´ ÓÕß Óï Î Ò£ ¬ à µ × Ó³ Ï ÄÑ¡ £
× ÓËä Ôƶ û £ ¬ Æä ¿ ÚÒæÞ ¬ ¡ £ Î ÒÎ ª × Óı £ ¬ ÓÐÍ ò Æä È« ¡ £ · ² ½ñ Ö®ÈË£ ¬
¼± Ãû Óë ¹ Ù¡ £ × Ó² » Òý È¥ £ ¬ Óë Î ª ² ¨ À½¡ £ Ëä ² » ¿ ª ¿ Ú£ ¬ Ëä ² » ¿ ª ¹ Ø¡ £
± ä » ¯ ¾× ½À£ ¬ Óй í ÓÐÉñ ¡ £ ½ñ È¥ ² » Ó£ ¬ Æä Èç º ó ¼è ¡ £ Î Òл ÔÙ° Ý£ ¬
Èê Î Þ ¸ ´ ÔÆ¡ £ Í ù × · ² » ¼° £ ¬ À´ ² » ÓÐÄê ¡ £


¾í 339_9¡ ¾Çà Çà Ë®ÖÐÆÑÈý Ê× ¡ ¿

º « Óú

Çà Çà Ë®ÖÐÆÑ£ ¬ Ï ÂÓÐÒ» Ë« Óã ¡ £ ¾ý ½ñ ÉÏ Â¤ È¥ £ ¬ Î ÒÔÚÓë Ë- ¾Ó¡ £
Çà Çà Ë®ÖÐÆÑ£ ¬ ³ ¤ ÔÚË®Öоӡ £ ¼ÄÓï ¸ ¡ Ƽ² Ý£ ¬ Ï à ËæÎ Ò² » Èç ¡ £
Çà Çà Ë®ÖÐÆÑ£ ¬ Ò¶ ¶ Ì ² » ³ ö Ë®¡ £ ¸ ¾È˲ » Ï ÂÌ Ã£ ¬ ÐÐ× ÓÔÚÍ ò Àï ¡ £


¾í 339_10¡ ¾ÃÏ ¶ « Ò° ʧ × Ó¡ ¿

º « Óú

ʧ × Ó½« º Î ÓÈ£ ¬ Î á ½« ÉÏ ÓÈÌ ì ¡ £ Ůʵ Ö÷ Ï ÂÈË£ ¬ Óë ¶ á Ò» º Î Æ« ¡ £
± ËÓÚÅ®º Î ÓУ ¬ ÄËÁî Þ ¬ ÇÒÑÓ¡ £ ´ ˶ Àº Î × ï ¹ ¼£ ¬ Éú ËÀÑ®ÈÕ¼ä ¡ £
ÉÏ º ô Î Þ Ê± Πţ ¬ µ Î µ ØÀá µ ½Èª ¡ £ µ ص oÎ ª Ö®± ¯ £ ¬ ɪ Ëõ ¾Ã² » ° ² ¡ £
Ä˺ ô ´ ó Áé ¹ ê £ ¬ Æï ÔÆ¿ î Ì ì ÃÅ¡ £ Î ÊÌ ì Ö÷ Ï ÂÈË£ ¬ ± ¡ º ñ º ú ² » ¾ù ¡ £
Ì ì Ô» Ì ì µ ØÈË£ ¬ ÓÉÀ´ ² » Ï à ¹ Ø¡ £ Î á Ðü ÈÕÓë Ô£ ¬ Î á Ï µ ÐÇÓë ³ ½¡ £
ÈÕÔÂÏ à ÊÉÄö £ ¬ Ðdz ½õ Û¶ ø µ ß ¡ £ Î á ² » Å®Ö®× ï £ ¬ Öª · ÇÅ®ÓÉÒò ¡ £
ÇÒÎ ï ¸ ÷ Óз Ö£ ¬ Êë ÄÜʹ ֮Ȼ ¡ £ ÓÐ× ÓÓë Î Þ × Ó£ ¬ » ö ¸ £ Î ´ ¿ ÉÔ- ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 296 ·

Óã × ÓÂú ĸ ¸ ¹ £ ¬ Ò» Ò» Óû Ë- Á¯ ¡ £ Ï ¸ Ñü ² » × ÔÈé £ ¬ ¾Ù× å ³ £ ¹ Â÷ ¤ ¡ £
ð · è É× Äĸ ÄÔ£ ¬ ĸ ËÀ× Óʼ· - ¡ £ ò ó Éß Éú × Óʱ £ ¬ Ûå Áѳ ¦ Óë ¸ Î ¡ £
º Ã× ÓËä Ôƺ ã ¬ Î ´ » ¹ ¶ ÷ Óë ÇÚ¡ £ ¶ ñ × Ó² » ¿ É˵ £ ¬ ð · è Éò ó Éß È» ¡ £
ÓÐ× ÓÇÒÎ ð Ï ² £ ¬ Î Þ × Ó¹ Ì Î ð Ì ¾¡ £ ÉÏ Ê¥ ² » ´ ý ½Ì £ ¬ Ï Í Î ÅÓï ¶ ø Ǩ ¡ £
Ï ÂÓÞ Î ÅÓï » ó £ ¬ Ëä ½Ì Î Þ ÓÉã ª ¡ £ ´ ó Áé ¶ ÙÍ · ÊÜ£ ¬ ¼´ ÈÕÒÔÃü » ¹ ¡ £
µ ص oÎ ½´ ó Áé £ ¬ Å®Í ù ¸ æÆä ÈË¡ £ ¶ « Ò° Ò¹ µ ÃÃÎ £ ¬ Óз ò Ðþ ÒÂ½í ¡ £
´ ³ È» Èë Æä » § £ ¬ Èý ³ ÆÌ ì Ö®ÑÔ¡ £ ÔÙ° Ýл Ðþ · ò £ ¬ ÊÕ± ¯ ÒÔ» ¶ Ðá £


¾í 339_11¡ ¾Â½» ë ɽ» ð º Í » ʸ ¦ œ› ÓÃÆä ÔÏ ¡ ¿

º « Óú

» ʸ ¦ ² ¹ ¹ Ù¹ Åê Ú» ë £ ¬ ʱ µ ± Ðþ ¶ ¬ Ôó Ǭ Ô´ ¡ £ ɽ¿ ñ ¹ Ⱥ ÜÏ à Í ÂÍ Ì £ ¬
· ç Å- ² » Ðݺ Î Ðù Ðù ¡ £ ° ÚÄ¥ ³ ö » ð ÒÔ× Ôì Ü£ ¬ ÓÐÉù Ò¹ Öоª Ī Ô- ¡ £
Ì ì Ì ø µ Øõ Öµ ß Ç¬ À¤ £ ¬ º Õº ÕÉÏ ÕÕÇî ÑÂÛó ¡ £ ½ØÈ» ¸ ß ÖÜÉÕËÄÔ« £ ¬
Éñ ½¹ ¹ í ÀÃÎ Þ Ì ÓÃÅ¡ £ Èý ¹ â ³ Úã IJ » ¸ ´ ê Õ£ ¬ » ¢ ÐÜ÷ ç Öí ´ þ º ï Ô³ ¡ £
Ë®Áú ö ¾¹ ê Óã Óë ö ½£ ¬ Ñ» ð · µ ñ Ó¥ ï ô ð Àû d¡ £   @ž ä ì Р nÊë · ɱ ¼£ ¬
× £ ÈÚ¸ æÐÝ× Ã± ° × ð £ ¬ ´ í ³ ÂÆë õ ± Ù» ª Ô° £ ¬ ܽÈØÅû ² þ Èû Ï Ê· ± ¡ £
ǧ ÖÓÍ ò ¹ ÄÑʶ ú Ðú ¡ £ ÔÜÔÓà ± ‡ —· Ðó ø Û÷ £ ¬ Í ®´ ± ç - ì ¹ × Ï ô î á ¦ ¡ £
Ñ× ¹ ÙÈÈÊô Öì ¹ ÚÑT£ ¬ ÷ ÛÆä Èâ Ƥ Í ¨ ÷ ÂÍ Î ¡ £ Í ÇÐØÛì ¸ ¹ ³ µ Ï ÆÔ¯ £ ¬
ç ¾ÑÕì …¹ ɱ ª Á½í K¡ £ Ï ¼³ µ º ç ì ‚ ÈÕì ± Þ N£ ¬ µ ¤ Þ ¨ ¿ X¸ Çç ³ ¿ œ« « ¡ £
º ì á ¡ ³ à Ä» ÂÞ ÃŒÄ‡ £ ¬ « ¬ ³ ز ¨ · ç Èâ Áê Í Í ¡ £ ØEѽî ÒÛÖÆÄÀè Åè £ ¬
¶ ¹ µ ÇÎ å ɽå - ËÄ× ð ¡ £ Î õ Î õ á † ³ ê Ц Óï ÑÔ£ ¬ À× ¹ « ë ¢ ɽº £ Ë®· - ¡ £
³ ÝÑÀ½ÀÄö Éà ë ñ · ´ £ ¬ µ ç ¹ â « - ´ • ÚWÄ¿ ª ¿ £ ¬ ç ï Ú¤ ÊÕÍ þ ± ÜÐþ ¸ ù £ ¬
³ â Æú Óß Âí ± ³ ØÊËï ¡ £ Ëõ Éí DZ ´ - È- ¼ç ¸ ú £ ¬ ¾ý ³ ¼Ï à Á¯ ¼Ó° ®¶ ÷ ¡ £
Ãü º Úó ¤ Õì · ÙÆä Ôª £ ¬ Ì ì ã ÚÓÆÓƲ » ¿ ÉÔ®¡ £ ÃÎ Í ¨ ÉÏ µ ÛѪ ÃæÂÛ£ ¬¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 297 ·

² à Éí Óû ½ø ß ³ ÓÚã Ô¡ £ µ Û´ Í ¾Åº Óä ÕÌ é º Û£ ¬ ÓÖÚ¯ Î × Ñô · ´ Æä » ê ¡ £
Ðì Ãü ֮ǰ Πʺ Î Ô©£ ¬ » ð ÐÐÓÚ¶ ¬ ¹ ÅËù ´ æ¡ £ Î ÒÈç ½û Ö®¾ø Æä â ¸ £ ¬
Å®¶ ¡ ¸ ¾ÈÉ´ « ÊÀ» é ¡ £ Ò» ³ ¯ ½á ö ÅÄÎ º ó À¥ £ ¬ ʱ Ðе ± · ´ É÷ ² ض × ¡ £
ÊÓÌ ÒÖø » ¨ ¿ ÉС å ¹ £ ¬ Ô¼° Éê ÓÏ Àû ¸ ´ Ô¹ ¡ £ Öú Èê Î å Áú ´ Ó¾Åö ï £ ¬
Äç ØÊÒØÇô Ö®À¥ ÂØ¡ £ » ʸ ¦ × ÷ Ê« Ö¹ ˯ » è £ ¬ ´ Ç¿ ä ³ ö ÕæËì ÉÏ · Ù¡ £
Òª Óà º Í Ôö ¹ ÖÓÖ· ³ £ ¬ Ëä Óû » ÚÉà ² » ¿ ÉÞ Ñ¡ £


¾ í339_12¡ ¾Ï ØÕ« ¶ ÁÊé ¡ ¿

º « Óú

³ ö Ô× É½Ë®Ï Ø£ ¬ ¶ ÁÊé Ëɹ ð ÁÖ¡ £ Ï ô Ì õ ¾è Ä©Ê£ ¬ å â å ˵ ó õ ÐÄ¡ £
° §   û ÐÑË× ¶ ú £ ¬ Çå Ȫ ½à ³ ¾½ó ¡ £ Ê« ³ ÉÓй ² ¸ ³ £ ¬ ¾ÆÊì Î Þ ¹ ÂÕå ¡ £
Çà Öñ ʱ Ĭ µ ö £ ¬ ° × ÔÆÈÕÓÄÑ° ¡ £ ÄÏ · ½± ¾¶ à ¶ ¾£ ¬ ± ± ¿ Í º ã ¾å ÇÖ¡ £
ÚØÇ´ ¸ Ê× ÔÊØ£ ¬ ÖÍ Áô À¢ ÄÑÈÎ ¡ £ Í ¶ ÕÂÀà ç É´ ø £ ¬ Øù ´ ð Óâ ¼æ½ð ¡ £


¾ í339_13¡ ¾ÐÂÖñ ¡ ¿

º « Óú

Ëñ Ì í ÄÏ ½× Öñ £ ¬ ÈÕÈÕ³ ÉÇå é s¡ £ ç Î ½ÚÒÑ´ ¢ ˪ £ ¬ » Æ° ú ÓÌ ÑÚ´ ä ¡ £
³ ö À¸ ³ é Î å Æß £ ¬ µ ± » § ÂÞ Èý ËÄ¡ £ ¸ ß ± ê Áê Çï ÑÏ £ ¬ Õê É« ¶ á ´ º ÃÄ¡ £
Ï ¡ Éú Çɲ ¹ ÁÖ£ ¬ ² ¢ ³ ö ÒÉÕù µ Ø¡ £ × Ýº á Õ§ ÒÀÐУ ¬ ÀÃì × º ö Î Þ ´ Î ¡ £
· ç Ö¦ Î ´ Æ®´ µ £ ¬ ¶ · ÛÏ Èº - Àá ¡ £ º Î ÈË¿ ÉЯ Í æ£ ¬ Çå ¾° ¿ Õµ ÉÊÓ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 298 ·


¾ í339_14¡ ¾Í í ¾Õ¡ ¿

º « Óú

ÉÙÄê Òû ¾Æʱ £ ¬ Ó» Ô¾¼û ¾Õ» ¨ ¡ £ ½ñ À´ ² » ¸ ´ Òû £ ¬ ÿ ¼û º ã × Éà µ ¡ £
Øù Á¢ Õª Âú ÊÖ£ ¬ ÐÐÐа ѹ é ¼Ò¡ £ ´ Ëʱ Î Þ Óë Óï £ ¬ Æú ÖÃÄÎ ± ¯ º Î ¡ £


¾ í339_15¡ ¾Âä ³ Ý¡ ¿

º « Óú

È¥ Äê Âä Ò» ÑÀ£ ¬ ½ñ Äê Âä Ò» ³ Ý¡ £ ¶ í È» Âä Æß Æß £ ¬ Âä ÊÆÊâ Î ´ ÒÑ¡ £
â Å´ æ½Ô¶ ¯ Ò¡ £ ¬ ¾¡ Âä Ó¦ ʼֹ ¡ £ Òä ³ õ Âä Ò» ʱ £ ¬ µ « Äî » í ¿ ɳ Ü¡ £
¼° ÖÁÂä ¶ þ Èý £ ¬ ʼÓÇË¥ ¼´ ËÀ¡ £ ÿ Ò» ½« Âä ʱ £ ¬ ã Áã Áº ã ÔÚÒÑ¡ £
² æÑÀ· Áʳ Î ï £ ¬ µ ß µ ¹ ÇÓÊþ Ë®¡ £ ÖÕÑÉÉá Î ÒÂä £ ¬ Òâ Óë ± Àɽ± È¡ £
½ñ À´ Âä ¼ÈÊì £ ¬ ¼û Âä ¿ ÕÏ à ËÆ¡ £ Óà ´ æ¶ þ Ê®Óà £ ¬ ´ Î µ ÚÖª Âä ÒÓ¡ £
Ì È³ £ Ëê Âä Ò» £ ¬ × Ô× ã Ö§ Á½¼Í ¡ £ Èç Æä Âä ² ¢ ¿ Õ£ ¬ Óë ½¥ Òà Í ¬ Ö¸ ¡ £
ÈËÑÔ³ ÝÖ®Âä £ ¬ ÊÙÃü Àí ÄÑÊÑ¡ £ Î ÒÑÔÉú ÓÐÑÄ£ ¬ ³ ¤ ¶ Ì ¾ã ËÀ¶ û ¡ £
ÈËÑÔ³ ÝÖ®» í £ ¬ × ó ÓÒ¾ª ÚÐÊÓ¡ £ Î ÒÑÔ× ¯ ÖÜÔÆ£ ¬ Ë®Ñã ¸ ÷ ÓÐÏ ² ¡ £
Óï ¶ ï Ĭ ¹ Ì º ã ¬ ½À· Ï Èí » ¹ ÃÀ¡ £ Òò ¸ è Ëì ³ ÉÊ« £ ¬ ³ ÖÓò ï ÆÞ × Ó¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 299 ·


¾ í339_16¡ ¾¿ Þ Ñî ± ø ² ¿ Äý Â½ì ¨ Öݲ Î ¡ ¿

º « Óú

È˽ÔÆÚÆß Ê®£ ¬ ² Å° ë Æñ õ ã õ É¡ £ ² ¢ ³ ö Öª ¼º Àá £ ¬ × ÔÈ» ° × · ¢ ¶ à ¡ £
³ ¿ ÐËÎ ª Ë- â ú £ ¬ » ¹ × ø ¾Ãä è ã û ¡ £ ÂÛÎ ÄÓë Î î Óï £ ¬ ÒÑÒÓ¿ ÉÈç º Î ¡ £


¾ í339_17¡ ¾¿ à º ®¡ ¿

º « Óú

ËÄʱ ¸ ÷ ƽ· Ö£ ¬ Ò» Æø ² » ¿ É¼æ¡ £ ¡ º ®¶ á ´ º Ðò £ ¬ ò § ç ï ¹ Ì ² » Á®¡ £
Ì « ê » ³ ÚÎ ¬ ¸ Ù£ ¬ Î · ± ܵ « ÊØÇ« ¡ £ Ëì Áî » ÆȪ Ï Â£ ¬ ÃÈÑÀز ¾ä ¼â ¡ £
² Ýľ² » ¸ ´ ³ é £ ¬ ° ÙÎ ¶ ʧ ¿ à Ì ð ¡ £ Ð× ì - ½ÁÓî Öæ£ ¬ è š ÈÐÉõ ¸ î í ¾¡ £
ÈÕÔÂËä ÔÆ× ð £ ¬ ² » ÄÜ» î Î Úó ¸ ¡ £ ô ˺ Í ËÍ ÈÕ³ ö £ ¬ • bÇÓƵ ¿ ú ê è ¡ £
Ñ× µ Û³ Ö× £ ÈÚ£ ¬ º ÇÐê ² » Ï à Ñ× ¡ £ ¶ ø Î Òµ ± ´ Ëʱ £ ¬ ¶ ÷ ¹ â º Î ÓÉÕ´ ¡ £
¼¡ · ô Éú ÁÛ¼× £ ¬ Ò± » Èç µ ¶ Á- ¡ £ Æø º ®± ÇĪ Ðá £ ¬ Ѫ ¶ ³ Ö¸ ² » Äé ¡ £
× Çõ ² · ÐÈë º í £ ¬ ¿ Ú½ÇÈç Ï Î ó é ¡ £ ½« ³ ÖØ° ó ç ʳ £ ¬ ´ ¥ Ö¸ Èç ÅÅÇ©¡ £
ÇÖ¯ ² » ¾õ ů £ ¬ ³ ã Ì ¿ ÂÅÒÑÌ í ¡ £ Ì ½Ì ÀÎ Þ Ëù Òæ£ ¬ º Î ¿ ö æþ Óë ç Ì ¡ £
» ¢ ± ª ½©Ñ¨ ÖУ ¬ ò Ôó ¤ ËÀÓÄDZ ¡ £ Ó« » ó É¥ ² ø ´ Î £ ¬ Æß Áú ± ù Í Ñ÷ × ¡ £
â í ¸ ´ ó ° ü ÄÚ£ ¬ Éú Àà ¿ Ö¾¡ ¼ß ¡ £ à ± à ± ´ ° ¼ä ȸ £ ¬ ² » Öª ÒÑÎ ¢ Ï Ë¡ £
¾ÙÍ · Ñö Ì ì Ãù £ ¬ Ëù Ô¸ ê п Ì ÑÍ ¡ £ ² » Èç µ ¯ Éä ËÀ£ ¬ È´ µ ÃÇ× ž ä   @¡ £
ð ½» ʹ ¶ ² » ´ æ£ ¬ ¶ û ¹ Ì ² » ÔÚÕ¼¡ £ Æä â Å´ À¶ ¯ Ù± £ ¬ ¾ã ËÀË- ¶ ÷ Ï Ó¡ £
ÒÁÎ Ò³ Æ× î Áé £ ¬ ² » ÄÜÅ®¸ ² É» ¡ £ ± ¯ ° § ¼¤ · ß Ì ¾£ ¬ Î å ² ØÄÑ° ² Ì ñ ¡ £
ÖÐÏ ü ÒÐǽÁ¢ £ ¬ Òù Àá º Î ½¥ ½¥ ¡ £ Ì ì Í õ ° § Î Þ ¹ ¼£ ¬ » ÝÎ ÒÏ Â¹ ËÕ° ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 300 ·

å ½ì ¼È¥ ¶ ú æþ £ ¬ µ ÷ º Í ½ø ÷ ÑÎ ¡ £ Ï Í ÄÜÈÕµ ÇÓù £ ¬ ÷ í ± Ë° ÁÓë ‘ œ¡ £
Éú · ç ´ µ ËÀÆø £ ¬ » í ´ ï Èç å ½Á± ¡ £ Ðü Èé Áã Âä ¶ é £ ¬ ³ ¿ ¹ â Èë Ç° é Ü¡ £
ѩ˪ ¶ ÙÏ ú ÊÍ £ ¬ Í ÁÂö ¸ à ÇÒð ¤ ¡ £ Æñ Í ½À¼Þ ¥ ÈÙ£ ¬ Ê©¼° ° ¬ Óë Ýó ¡ £
ÈÕÝà ÐÐî å î å £ ¬ · ç Ì õ × ø ÒbÒb¡ £ Ì ì º õ ¹ ¶ Æä ÄÜ£ ¬ Î á ËÀÒâ Òà Ñá ¡ £


¾ í339_18¡ ¾º Í Óݲ ¿ ¬ Ëij ê º ² ÁÖÇ®Æß ³ à Ì ÙÕȸ è ¡ ¿

º « Óú

³ à Ì ÙÎ ª ÕÈÊÀÎ ´ ¿ ú £ ¬ Ì ¨ ÀÉʼЯ × Ôµ á ³ Ø¡ £ µ á Í õ ɨ ¹ ¬ ± Üʹ Õß £ ¬
¹ ò ½ø ÔÙ° ÝÓï † ì ß Þ ¡ £ Éþ ÇÅÖô ¹ ý Ãâ Çã ¶ é £ ¬ ÐÔÃü Ôì ´ Î ÃÉ· ö ³ Ö¡ £
Í ¾¾- ° Ù¹ ú ½ÔĪ ʶ £ ¬ ¾ý ³ ¼¾Û¹ ÛÖð ì º ÷ â ¡ £ ¹ ² ´ « µ á Éñ ³ ö Ë®Ï × £ ¬
³ à Áú ° Î Ðë Ѫ ÁÜÀì ¡ £ ÓÖÔÆô ˺ Í ² Ù» ð ± Þ £ ¬ ê Ôµ ½Î ÷ ¼« ˯ Ëù ÒÅ¡ £
¼¸ ÖØ° ü ¹ ü × ÔÌ â Êð £ ¬ ² » ÒÔÕä ¹ Ö¿ ä » ÄÒÄ¡ £ ¹ é À´ Åõ Ôù Í ¬ Éá × Ó£ ¬
¸ ¡ ¹ â ÕÕÊÖÓû ° ÑÒÉ¡ £ ¿ ÕÌ ÃÖç Ãß ÒÐë » » § £ ¬ · ɵ ç Öø ± ÚËÑò Ôó ¤ ¡ £
ÄÏ ¹ ¬ Çå Éî ½û ã ÇÃÜ£ ¬ ³ ª º Í ÓÐÀà ´ µ Û÷ ó ø ¡ £ å û ´ ÇÀö ¾ä ² » ¿ É¼Ì £ ¬
¼û ¼ÄÁÄÇÒÎ ¿ · Ö˾¡ £


¾ í339_19¡ ¾´ Þ Ê®Æß ÉÙ¸ ®Éã ÒÁÑô £ ¬ ÒÔÊ« ¼° Êé ¼û Í ¶ £ ¬ Òò ³ ê Èý Ê®
ÔÏ ¡ ¿

º « Óú

´ Þ ¾ý ³ õ À´ ʱ £ ¬ Ï à ʶ ÆÄÎ ´ ¹ ß ¡ £ µ « Πų à Ï ØÎ ¾£ ¬ ² » ± Ȳ ©Ê¿ Âý ¡ £
ÁÞ Î Ýµ ÃÁ¬ ǽ£ ¬ Í ù À´ ÐÃĪ ¼ä ¡ £ Î Òʱ Òà оӣ ¬ ´ ¥ Ê¿ à ÄÑ° ì ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 301 ·

Êß â ¸ Òª Í ¬ ³ Ô£ ¬ ÆÆ° ÀÇë À´ ÕÀ¡ £ Î ½ÑÔ° ² ¶ º ó £ ¬ ´ û ½è ¸ ü º Î » ¼¡ £
² » Öª ¹ ÂÒŶ à £ ¬ ¾Ù× å Ñö ± ¡ » ¡ £ ÓÐʱ Î ´ ³ ¯ ² Í £ ¬ µ ÃÃ× ÈÕÒÑê Ì ¡ £
¸ ô ǽΠÅ× ’ º ô £ ¬ ÖÚ¿ Ú¼« ¶ ì Ñã ¡ £ Ç° ¼Æ¶ Ù¹ ÔÕÅ£ ¬ ¾ÓÈ» ¼û ÕæØÍ ¡ £
½¿ ¶ ù º ÃüÑÛ£ ¬ ÑF½Å¶ ³ Á½ó _¡ £ Åõ Êé ËæÖî ÐÖ£ ¬ ÀÛÀÛÁ½½Ç• O¡ £
¶ ¬ Î ©Èã º ®ì ´ £ ¬ Çï ʼʶ ¹ Ï ° ê ¡ £ Î ÊÖ®² » ÑÔ¼¢ £ ¬ â ÀÈô Ñá Û» » ¿ ¡ £
² ÅÃû Èý Ê®Äê £ ¬ ¾Ãº Ï ¾Ó¸ ø ÚÉ¡ £ ° × Í · Ç÷ × ß Àï £ ¬ ± Õ¿ Ú¾ø ° ù Ú¨ ¡ £
¸ ®¹ « ¾ÉÍ ¬ ÅÛ£ ¬ ° Î ß ª Ô× É½½§ ¡ £ ¼ÄÊ« ÔÓÚ¶ Ù½£ ¬ ÓÐÀà ˵ Åô ú `¡ £
ÉÏ ÑÔ¾ÆÎ ¶ Ëá £ ¬ ¶ ¬ Ò¾¹ Î ´ ß § ¡ £ Ï ÂÑÔÈËÀô Ï ¡ £ ¬ Î ©× ã ± ë Óë Ì › ¡ £
ÓÖÑÔÖÂÖí ¹ £ ¬ ´ ËÓï ÄËÉÆ» á £ Èý Äê ¹ ú × Óʦ £ ¬ ³ ¦ ¶ ÇÏ ° Þ ¼ÜÈ¡ £
¿ ö × ¡ Âå Ö®ÑÄ£ ¬ ö Ð÷ ®¿ ÉÕÖÉÇ¡ £ ¿ Ï Ð§ Í ÀÃŽÀ£ ¬ ¾ÃÏ Óß ®Õß ´ Û¡ £
ı × ¾ÈÕ½¹ È- £ ¬ » î ¼ÆËƳ ú „ i¡ £ Äк ®É¬ Ê« Êé £ ¬ ÆÞ ÊÝÊ£ Ñü ñ á ¡ £
Î ª ¹ Ù² » ÊÂÖ° £ ¬ ØÊ× ï ÔÚÆÛá ¡ £ Ðе ± × ÔÛÀÈ¥ £ ¬ Óæµ ö ÀÏ Ýç ËH¡ £
Ëê Çî º ®Æø ½¾£ ¬ ± ù Ñ©» ¬ í ã Õ» ¡ £ Òô Î ÊÄÑÂÅÍ ¨ £ ¬ º Î ÓÉê ë Çå ÅÎ ¡ £


¾ í339_20¡ ¾ËÍ º î ² Πı ¸ ° º ÓÖÐÄ» ¡ ¿

º « Óú

Òä Î ô ³ õ ¼° µ Ú£ ¬ ¸ ÷ ÒÔÉÙÄê ³ Æ¡ £ ¾ý ÒÃʼÉú Ðë £ ¬ Î Ò³ ÝÇå Èç ± ù ¡ £
¶ û ʱ ÐÄÆø × ³ £ ¬ ° ÙÊÂÎ ½¼º ÄÜ¡ £ Ò» ± ð Úª ¼¸ º Î £ ¬ º ö Èç ¸ ô ³ ¿ ÐË¡ £
Î Ò³ Ý» í ¿ ɱ É£ ¬ ¾ý ÑÕÀÏ ¿ ÉÔ÷ ¡ £ Ï à · ê · ç ³ ¾ÖУ ¬ Ï à ÊÓµ ü à µ ñ æ¡ £
ÐÒÍ ¬ ѧ Ê¡ ¹ Ù£ ¬ ĩ· ÔÙµ ÃÅó ¡ £ ¶ « ˾¾ø ½Ì ÊÚ£ ¬ ÓÎ Ñç ÒÔÎ ª º ã ¡ £
Çï ÓæÒñ ÃÜÊ÷ £ ¬ Ò¹ ² ©È» Ã÷ µ Æ¡ £ Ñ©¾¶ µ Öé ÔÛÅ£ ¬ · ç ÀÈÕÛÌ ¸ É®¡ £
½» ë Ì Ò» ¨ ¼ä £ ¬ ÓÐÌ À· ÐÈç ŸA¡ £ Èý ÔÂá ÂÉÙ² ½£ ¬ õ Üõ î º ì ǧ ² ã ¡ £
ÖÞ É³ Ñá Í í × ø £ ¬ Áë ± ÚÇî ³ ¿ Éý ¡ £ Éò Ú¤ ² » ¼ÆÈÕ£ ¬ Î ª ÀÖ² » ¿ Éʤ ¡ £
Ǩ Âú Ò» ÒÑÒì £ ¬ ¹ ÔÀë × ø ÄÑƾ¡ £ ÐÐÐÐʽá Êø £ ¬ ÈËÂí º Î ÜFÌ Ú¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 302 ·

¸ м¤ Éú µ ¨ Ó£ ¬ ´ Ó¾ü Æñ ³ ¢ Ôø ¡ £ › ² › ² Ë¾Í ½¹ « £ ¬ Ì ì × Ó× ¦ Óë ë Å¡ £
Ì á ʦ Ê®Í ò Óà £ ¬ Ëĺ £ ÇÕ· ç Àâ ¡ £ º Ó± ± ± ø Î ´ ½ø £ ¬ ² Ì ÖÝ˧ ÐÂÞ ° ¡ £
ê ² » Çë ɨ ³ ý £ ¬ » î ± ËÀè Óë ŸA¡ £ ± É· ò ³ Ï ÇÓÈõ £ ¬ Êܶ ÷ À¢ Í ½º ë ¡ £
ÓÌ Ë¼Í ÑÈå ¹ Ú£ ¬ Æú ËÀÈ¡ Ï Èµ Ç¡ £ ÓÖÓû ÃæÑÔÊ£ ¬ ÉÏ Êé Çó Ú¯ Õ÷ ¡ £
ÇÖ¹ Ù¹ Ì · ÇÊÇ£ ¬ Í ý × ÷ Ç´ ¿ ɳ Í ¡ £ Î ©µ ± ´ ý Ôð Ãâ £ ¬ ¸ û „ ± ¹ é ¹ µ ë ó ¡ £
½ñ ¾ý µ ÃËù ¸ ½£ ¬ ÊÆÈô Í Ñ÷ ¸ Ó¥ ¡ £ Ï - ± ÊÎ Þ Óë Èã ¬ Ä» ı ʶ Æä â ß ¡ £
ÊÕ¼¨ ¿ ª Ê· ë º £ ¬ º ² · ÉÖð ä é Åô ¡ £ Äж ù ¹ ó Á¢ Ê£ ¬ Á÷ ¾° ² » ¿ ɳ Ë¡ £
Ëê ÀÏ Òõ › l× ÷ £ ¬ ÔÆÍ ÇÑ©· - ± À¡ £ ± ð Ðä · ÷ Âå Ë®£ ¬ Õ÷ ³ µ × ª á ÅÁê ¡ £
ÇÚÇھƲ » ½ø £ ¬ Ãã Ãã º Þ ÒÑÈÔ¡ £ ËÍ ¾ý ³ ö ÃŹ é £ ¬ ³ î ³ ¦ Èô Ç£ Éþ ¡ £
Ĭ × ø Äî Óï Ц £ ¬ ³ ÕÈç Óö º ®Ó¬ ¡ £ ² ß Âí Ë- ¿ ÉÊÊ£ ¬ Î î ÑÔË- Î ª Ó¦ ¡ £
Ï ¯ ³ ¾Ï § ² » ɨ £ ¬ ² Ð× ð ¶ Ô¿ ÕÄý ¡ £ ÐÅÖª º ó » á ʱ £ ¬ ÈÕÔÂÂÅ» · ¿ K¡ £
Éú ÆÚÀí ÐÐÒÛ£ ¬ » ¶ Ð÷ ¾ø Äѳ С £ ¼ÄÊé Î ©ÔÚƵ £ ¬ Î Þ Áß ¼ò Óë ç Õ¡ £


¾ í339_21¡ ¾¶ « ¶ ¼Óö ´ º ¡ ¿

º « Óú

ÉÙÄê Æø Õæ¿ ñ £ ¬ ÓÐÒâ Óë ´ º ¾º ¡ £ Ðз ê ¶ þ Èý Ô£ ¬ ¾ÅÖÝ» ¨ Ï à Ó³ ¡ £
´ ¨ Ô- Ï þ · þ Ï Ê£ ¬ Ì ÒÀî ³ ¿ × ± ö ¦ ¡ £ » ij ˲ » Öª Æ£ £ ¬ × í ËÀÆñ ´ Dz ¡ ¡ £
Òû à ¢ Î ©Ëù ± ã £ ¬ Î ÄÕÂÒк Àº á ¡ £ ¶ û À´ Ôø ¼¸ ʱ £ ¬ ° × · ¢ º ö Âú ¾µ ¡ £
¾ÉÓÎ Ï ² ¹ ÔÕÅ£ ¬ б ² × ã ³ ° ÆÀ¡ £ Ðij ¦ Ò» ± ä » ¯ £ ¬ Ðß ¼û ʱ ½ÚÊ¢ ¡ £
µ ÃÏ ÐÎ Þ Ëù × ÷ £ ¬ ¹ ó Óû ´ ÇÊÓÌ ý ¡ £ Éî ¾ÓÒɱ ܳ ð £ ¬ Ĭ Î ÔÈç µ ± ê Ô¡ £
³ ¯ ê ØÈë ë » À´ £ ¬ Äñ » ½» è ² » ÐÑ¡ £ Î ª Éú ± ɼÆËã £ ¬ ÑÎ Ã× ¸ æÂÅó À¡ £
× ø Æ£ ¶ ¼Í ü Æð £ ¬ ¹ Ú² à ÀÁ¸ ´ Õý ¡ £ ÐÒÃɶ « ¶ ¼¹ Ù£ ¬ » ñ Àë » ú Óë Úå ¡ £
¹ Ôã ¼Ôâ ° ÁƧ £ ¬ ½¥ ȾÉú ± × ÐÔ¡ £ ¼ÈÈ¥ ÑÉÄÜ× · £ ¬ ÓÐÀ´ ÓÌ Äª ³ Ò¡ £
Óд ¬ Î º Í õ ³ Ø£ ¬ Í ù Í ù × Ý¹ ÂÓ¾¡ £ Ë®ÈÝÓë Ì ì É« £ ¬ ´ Ë´ ¦ ½ÔÂÌ ¾» ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 303 ·

° ¶ Ê÷ ¹ ² · × Åû £ ¬ ä ¾ÑÀÏ à Î ³ ¾- ¡ £ » ³ ¹ é ¿ à ² » ¹ û £ ¬ ¼´ ÊÂÈ¡ Óı Å¡ £
Ì ° Çó · ËÃû Àû £ ¬ Ëù µ ÃÒà ÒѲ ¢ ¡ £ ÓÆÓƶ ȳ ¯ » è £ ¬ Âä Âä ¾è ¼¾ÃÏ ¡ £
Ⱥ ¹ « Ò» º Î Ï Í £ ¬ ÉÏ ´ ÷ Ì ì × ÓÊ¥ ¡ £ ı ÚÓÊÕÓí ¼¨ £ ¬ ËÄÃæ³ ö ÐÛ¾¢ ¡ £
× ª Êä · Dz » ÇÚ£ ¬ » ü å Í Óоü Áî ¡ £ ÔÚÍ ¥ ° ÙÖ´ Ê£ ¬ · î Ö° ¸ ÷ ì ó ¾´ ¡ £
Î Ò¶ Àº ú Î ª ÔÕ£ ¬ × ø Óë ÒÚÕ× Çì ¡ £ Æ©Èç Áý ÖÐÄñ £ ¬ Ñö ¸ ø » î ÐÔÃü ¡ £
Î ª Ê« ¸ æÓÑÉú £ ¬ ¸ º À¢ ÖÕ¾¿ ¾¹ ¡ £


¾ í339_22¡ ¾¸ д º Î å Ê× ¡ ¿

º « Óú

ÐÁÒĸ ß » ¨ × î Ï È¿ ª £ ¬ Çà Ì ì ¶ × ø ʼ´ Ë» Ø¡ £ ÒѺ ô ÈæÈËê ©Ãù ɪ £ ¬
¸ ü Dz ÖÉ× Ó´ « Çå ± - ¡ £ Ñ¡ × ³ ¾ü Ð˲ » Î ª Óã ¬ × ø ¿ ñ ³ ¯ ÂÛÎ Þ ÓÉÅã ¡ £
Èç ½ñ µ ½ËÀµ ÃÏ Ð´ ¦ £ ¬ » ¹ ÓÐÊ« ¸ ³ ¸ è ¿ µ ÔÕ¡ £

Âå Ñô ¶ « · ç ¼¸ ʱ À´ £ ¬ ´ ¨ ² ¨ ° ¶ Áø ´ º È« » Ø¡ £ ¹ ¬ ÃÅÒ» Ëø ² » ¸ ´ Æô £ ¬
Ëä ÓоÅÄ° Î Þ ³ ¾° £ ¡ £ ² ß Âí ÉÏ Çų ¯ ÈÕ³ ö £ ¬ Â¥ ã Ú³ à ° × Õý ´ Þ á Í ¡ £
¹ ÂÒ÷ ÂÅã × Äª Óë º Í £ ¬ ´ ç º Þ ÖÁ¶ Ì Ë- Äܲ á £

´ º Ì ï ¿ ɸ û ʱ ÒÑ´ ß £ ¬ Í õ ʦ ± ± Ì Öº Î µ ± » Ø¡ £ · ų µ Ôز Ýũʼ㠬
Õ½Âí ¿ à ¼¢ Ë- Äî ÔÕ¡ £ ² Ì ÖÝÄɽھɽ« ËÀ£ ¬ Æð ¾ÓÚÉÒé Áª ô æÀ´ ¡ £
³ ¯ Í ¢ Î ´ Ê¡ ÓÐÒŲ ß £ ¬ ¿ Ï ² » ´ ¹ Òâ Æ¿ Óë Àœ¡ £

Ç° Ëæ¶ ÅÒü ° ݱ í » Ø£ ¬ Ц ÑÔÒç ¿ Úº Î » ¶ …õ ¡ £ ¿ × Ø©± ð Î ÒÊÊÁÙÈê £ ¬
· ç ¹ ÇÇÍ ¾þ Òų ¾° £ ¡ £ Òô Èݲ » ½ÓÖ» ¸ ô Ò¹ £ ¬ Ð× ¸ ¼Úª ¿ ÉÏ à Ñ° À´ ¡ £
Ì ì ¹ « ¸ ß ¾Ó¹ í Éñ ¶ ñ £ ¬ Óû ± £ ÐÔÃü ³ Ï ÄÑÔÕ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 304 ·

ÐÁÒÄ» ¨ · ¿ º ö È« ¿ ª £ ¬ ½« Ë¥ Õý Ê¢ Ðë Ƶ À´ ¡ £ Çå ³ ¿ » Ô» ÔÖò Ï ¼ÈÕ£ ¬
± ¡ ĺ ¹ ¢ ¹ ¢ º Í ÑÌ ° £ ¡ £ ³ ¯ Ã÷ Ï ¦ ° µ ÒÑ× ã Ì ¾£ ¬ ¿ ö ÄËÂú µ س É´ ÝÍ Ç¡ £
Ó- · ± ËÍ Ð» ± ð ÓÐÒâ £ ¬ Ë- ¿ Ï Áô Áµ ÉÙ» · » Ø¡ £


¾ í339_23¡ ¾³ ê Åá Ê®Æß ¹ ¦ ² ÜѲ ¸ ®Î ÷ æä Í ¾Öмû ¼Ä¡ ¿

º « Óú

Ï à ¹ « ° ÕÂÛµ À£ ¬ í ² ÖÁ» î ¶ « ÈË¡ £ Óù Ê· × ø ÑÔÊ£ ¬ × ÷ Àô ¸ ®Öг ¾¡ £
Ëì Áî º ÓÄÏ ÖÎ £ ¬ ½ñ ¹ ÅÎ Þ Ù± Â× ¡ £ Ëĺ £ ÈÕ¸ » Êü £ ¬ µ ÀÍ ¾° ¯ Ì ã ÂÖ¡ £
¸ ®Î ÷ Èý ° ÙÀï £ ¬ º ò ¹ ÝÍ ¬ Óã ÁÛ¡ £ Ï à ¹ « Î ½Óù Ê· £ ¬ ÀÍ × ÓÈ¥ × ÔѲ ¡ £
ÊÇʱ ɽˮÇï £ ¬ ¹ â ¾° º Î Ï ÊС £ ° § º è Ãù Çå ¶ ú £ ¬ ËÞ Î í å ½¸ ß • F¡ £
ÒÅÎ ÒÐÐÂÃÊ« £ ¬ Ðù Ðù Óз ç Éñ ¡ £ Æ©Èç » ƽð ÅÌ £ ¬ ÕÕÒ« ¾£ è ± Õæ¡ £
Î ÒÀ´ Òà ÒÑÐÒ£ ¬ ÊÂÏ Í ÓÑÆä ÈÊ¡ £ ³ Ö¸ Í Âå Ë®² à £ ¬ ¹ Â× ø ÂÅÇî ³ ½¡ £
¶ à ² Å× ÔÀÍ ¿ à £ ¬ Î Þ ÓÃÖ» Òò Ñ- ¡ £ ´ ÇÃâ ÆÚ· ËÔ¶ £ ¬ ÐÐÐм° ɽ´ º ¡ £


¾ í339_24¡ ¾Ñà º ÓÄÏ ¸ ®Ðã ² ŵ ÃÉú × Ö¡ ¿

º « Óú

Î á » ÊÉÜ× æÁÒ£ ¬ Ì ì Ï ÂÔÙÌ « ƽ¡ £ Ú¯ Ï ÂÖî ¿ ¤ ¹ ú £ ¬ Ëê ¹ ± Ï ç Çú Ó¢ ¡ £
Ôª º Í Î å Äê ¶ ¬ £ ¬ · ¿ ¹ « Òü ¶ « ¾©¡ £ ¹ ¦ ² ÜÉÏ ÑÔ¹ « £ ¬ ÊÇÔµ ± µ ÇÃû ¡ £
ÄËÑ¡ ¶ þ Ê®Ï Ø£ ¬ ÊÔ¹ Ùµ ú è Éú ¡ £ Ⱥ Èå ¸ º ¼º ² Ä£ ¬ Ï à º ؼò Ôñ ¾« ¡ £
Å- Æð ô ¤ Óð ô ç £ ¬ Òý ¿ ÔÍ Âï ¬ º ä ¡ £ ´ ˶ ¼× ÔÖܹ « £ ¬ Î ÄÕÂ¼Ì Ãû Éù ¡ £
× Ô· Ǿø Êâ ÓÈ£ ¬ ÄÑʹ ¶ ú Ä¿ ¾ª ¡ £ ½ñ Õß Ôâ Õð ± ¡ £ ¬ ² » Äܳ ö Éù Ãù ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 305 ·

± É· ò ã ÃÏ ØÒü £ ¬ À¢ Àõ ÄÑÎ ª Çé ¡ £ Î ©Çó Î ÄÕÂд £ ¬ ² » ¸ Ò¶ ÊÓë Õù ¡ £
» ¹ ¼Òë · ÆÞ ¶ ù £ ¬ ¾ß ´ Ë¼å ž ä Åë ¡ £ ÊÁº ì ÆÑÌ Ñ× Ï £ ¬ ë ȹ û Ï à · ö é Ñ¡ £
· ¼Ý± ³ ö Êñ ÃÅ£ ¬ º þÆŨ ÇÒÇå ¡ £ º Î Äܳ ä » ¶ Ñà £ ¬ Êü ÒÔ¶ Øʳ Ï ¡ £
× ò Î ÅÚ¯ Êé Ï Â£ ¬ Ȩ ¹ « × ÷ ° î è å ¡ £ Î ÄÈ˵ ÃÆä Ö° £ ¬ Πĵ Àµ ± ´ ó ÐС £
Òõ · ç ½Á¶ Ì ÈÕ£ ¬ Àä Óê ɬ ² » Çç ¡ £ Ãã ÔÕ½ä Í ½Ô¦ £ ¬ ¼Ò¹ ú ³ Ù× ÓÈÙ¡ £


¾ í339_25¡ ¾ËÍ Àî ° ¿ ¡ ¿

º « Óú

¹ ã ÖÝÍ ò Àï Í ¾£ ¬ ɽÖؽ- å Ôå Æ¡ £ ÐÐÐк Πʱ µ ½£ ¬ Ë- Äܶ ¨ ¹ é ÆÚ¡ £
ҾΠҳ ö ÃÅÈ¥ £ ¬ ÑÕÉ« Òì º ã ʱ ¡ £ Ëä ÔÆÓÐ× · ËÍ £ ¬ × ã ¼£ ¾ø × Ô× È¡ £
ÈËÉú Ò» ÊÀ¼ä £ ¬ ² » × ÔÕÅÓë ³ Ú¡ £ Æ©Èç ¸ ¡ ½- ľ£ ¬ × Ýº á Æñ × ÔÖª ¡ £
Äþ » ³ ± ð ʱ ¿ à £ ¬ Î ð × ÷ ± ð º ó ˼¡ £


¾ í339_26¡ ¾ËÍ Ê¯ º é ´ ¦ Ê¿ ¸ ° º ÓÑô Ä» µ ÃÆð × Ö¡ ¿

º « Óú

³ ¤ ° ÑÖÖÊ÷ Êé £ ¬ ÈËÔƱ ÜÊÀÊ¿ ¡ £ º ö Æï ½« ¾ü Âí £ ¬ × Ôº ű ¨ ¶ ÷ × Ó¡ £
· ç ÔÆÈë × ³ » ³ £ ¬ Ȫ ʯ ± ð ÓĶ ú ¡ £ î Ò¹ ʦ Óû ÀÏ £ ¬ ³ £ É½Ï ÕÓÌ ÊÑ¡ £
Æñ Î ©± ËÏ à ÓÇ£ ¬ ¹ Ì ÊÇÎ á Í ½³ Ü¡ £ È¥ È¥ Ê· ½¼± £ ¬ ¾ÆÐп ÉÒÔÆð ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 306 ·


¾ í339_27¡ ¾ËÍ º þ ÄÏ Àî Õý × Ö¹ é ¡ ¿

º « Óú

³ ¤ ɳ Èë ³ þ Éî £ ¬ ¶ ´ Í ¥ Öµ Çï Í í ¡ £ ÈËËæº è Ñã ÉÙ£ ¬ ½- ¹ ² Ýó Ýç Ô¶ ¡ £
Àú Àú Óà Ëù ¾- £ ¬ ÓÆÓÆ× Óµ ± · µ ¡ £ ¹ ÂÓÎ » ³ ¹ ¢ ½é £ ¬ ÂÃËÞ ÃÎ Í ñ Ãä ¡ £
· ç Í ÁÉÔÊâ Òô £ ¬ Óã Ï º ÈÕÒì · ¹ ¡ £ Ç× ½» ¾ã ÔÚ´ Ë£ ¬ Ë- Óë Í ¬ Ï ¢ ÙÈ¡ £


¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 307 ·µ ÚÈý ° ÙËÄÊ® ¾í


¾í 340_1¡ ¾ÐÁîÄê Ñ©¡ ¿

º « Óú

Ôª º Í Æß Äê ´ º £ ¬ º ®Æø ² » ¿ Ï ¹ é ¡ £ º ÓÄÏ ¶ þ ÔÂÄ©£ ¬ Ñ©» ¨ Ò» ³ ß Î § ¡ £
± ÀÌ ÚÏ à ÅÅÞ Ù£ ¬ Áú · ï ½» º á · É¡ £ ² ¨ Ì Î º Î Æ®Ñï £ ¬ Ì ì · ç ´ µ á ¦ ” ç ¡ £
° × µ ÛÊ¢ Óð Î À£ ¬ ô Ló š Õñ ÉÑÒ¡ £ ° × ÄÞ Ï ÈÆô Í ¾£ ¬ ´ ÓÒÔÍ ò Óñ å ú ¡ £
ô â ô â Áê º ñ ÔØ£ ¬ » ©» ©Åª Òõ » ú ¡ £ Éú ƽΠ´ Ôø ¼û £ ¬ º Î Ï ¾Òé ÊÇ· Ç¡ £
» ò ÔÆ· á Äê Ï é £ ¬ ± ¥ ʳ ¿ ÉÊü ¼¸ ¡ £ ÉƵ » Î á Ëù Ľ£ ¬ Ë- ÑÔ´ ç ³ Ï Î ¢ ¡ £


¾í 340_2¡ ¾× í Áô ¶ « Ò° ¡ ¿

º « Óú

Î ô Äê Òò ¶ ÁÀî ° × ¶ Ÿ ¦ Ê« £ ¬ ³ ¤ º Þ ¶ þ È˲ » Ï à ´ Ó¡ £ Î á Óë ¶ « Ò° Éú ² ¢ ÊÀ£ ¬
Èç º Î ¸ ´ õ æ¶ þ × Ó× Ù¡ £ ¶ « Ò° ² » µ ù Ù£ ¬ ° × Ê× ¿ ä Áú ÖÓ¡ £ º « × ÓÉÔ¼é ÷ ï £ ¬
× Ô² ÑÇà Ýï Òг ¤ ËÉ¡ £ µ Í Í · ° ݶ « Ò° £ ¬ Ô- µ ÃÖÕʼÈç ñ uò Ë¡ £
¶ « Ò° ² » » ØÍ · £ ¬ ÓÐÈç ´ ç ¹ j× ² ¾Þ ÖÓ¡ £ Î ÒÔ¸ Éí Î ª ÔÆ£ ¬
¶ « Ò° ± ä Î ª Áú ¡ £ ËÄ· ½ÉÏ Ï ÂÖð ¶ « Ò° £ ¬ Ëä ÓÐÀë ± ð Î Þ ÓÉ· ê ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 308 ·


¾í 340_3¡ ¾Àî » ¨ ¶ þ Ê× ¡ ¿

º « Óú

ƽµ ©Èë Î ÷ Ô° £ ¬ Àæ» ¨ Êý Öê Èô ñ æ¿ ä ¡ £ ÅÔÓÐÒ» Öê Àî £ ¬
ÑÕÉ« ² Ò² ÒËƺ ¬ à µ ¡ £ Î ÊÖ®² » ¿ Ï µ ÀËù ÒÔ£ ¬ ¶ ÀÈÆ° ÙÔÑÖÁÈÕб ¡ £
º ö Òä Ç° ʱ ¾- ´ ËÊ÷ £ ¬ Õý ¼û · ¼Òâ ³ õ ÃÈÑÀ¡ £ ÄÎ º Î ³ þƲ » Ê¡ ¼£ ¬
² » ¼û Óñ Ö¦ ÔÜ˪ Ýâ ¡ £ ã ù È» Î ª Èê Ï ÂÓê Àá £ ¬ Î Þ ÓÉ· ´ ì · ô ˺ Í ³ µ ¡ £
¶ « · ç À´ ´ µ ² » ½â ÑÕ£ ¬ ² Ôã Ò¹ Æø Éú Ï à ÕÚ¡ £ ± ù ÅÌ Ï Ä¼ö ± Ì Êµ ´ à £ ¬
³ â È¥ ² » Óù ² ÑÆä » ¨ ¡ £

µ ± ´ º Ì ì µ ØÕù ÉÝ» ª £ ¬ Âå Ñô Ô° Ô· ÓÈ· × ’ ‚ ¡ £ Ë- ½« ƽµ ØÍ ò ¶ ÑÑ©£ ¬
¼ô ¿ Ì × ÷ ´ ËÁ¬ Ì ì » ¨ ¡ £ ÈÕ¹ â ³ à É« ÕÕÎ ´ º ã ¬ Ã÷ ÔÂÔÝÈë ¶ ¼½» ¼Ó¡ £
Ò¹ Áì Õų ¹ Í ¶ ¬ ÙÚ£ ¬ ³ ËÔƹ ² ÖÁÓñ » ʼҡ £ ³ ¤ ¼§ Ï ã Óù ËÄÂÞ ÁУ ¬
ç Éȹ Á· ŽœÎ Þ µ Ȳ î ¡ £ ¾² å ª Ã÷ × ± ÓÐËù · î £ ¬ ¹ ËÎ ÒÎ ´ ¿ Ï Öó ÝÑÀ¡ £
Çå º ®Ó¨ ¹ Ǹ Î µ ¨ ÐÑ£ ¬ Ò» Éú ˼ÂÇÎ Þ ÓÉа ¡ £


¾í 340_4¡ ¾ÕÐÑî Ö®î · ¡ ¿

º « Óú

° ØÉú Á½Ê¯ ¼ä £ ¬ Í ò Ëê ÖÕ² » ´ ó ¡ £ Ò° Âí ² » ʶ ÈË£ ¬ ÄÑÒԼݳ µ ¸ Ç¡ £
° ØÒÆ¾Í Æ½µ Ø£ ¬ Âí î ¿ Èë ¾ÇÖС £ Âí Ë¼× ÔÓɱ ¯ £ ¬ ° ØÓÐÉ˸ ù ÈÝ¡ £
É˸ ù ° ز » ËÀ£ ¬ ǧ ÕÉÈÕÒÔÖÁ¡ £ Âí ± ¯ ° Õ» ¹ ÀÖ£ ¬ Õñ Ѹ ñ æ° ° à Î ¡ £
Ö®î · ÄÏ É½À´ £ ¬ Î Ä× Öµ ÃÎ Ò¾ª ¡ £ ¹ ÝÖÃʹ ¶ ÁÊé £ ¬ ÈÕÓÐÇó ¹ é Éù ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 309 ·

Î ÒÁî Ö®î · ¹ é £ ¬ ʧ µ ð ØÓë Âí ¡ £ Ö®î · ± ð Î ÒÈ¥ £ ¬ ¼Æ³ ö ° ØÂí Ï Â¡ £
Î Ò× ÔÖ®î · ¹ é £ ¬ Èë ÃÅ˼¶ ø ± ¯ ¡ £ Ö®î · ± ð Î ÒÈ¥ £ ¬ Äܲ » ˼ΠÒÎ ª ¡ £
È÷ ɨ Ï ØÖоӣ ¬ Òý Ë®¾- Öñ ¼ä ¡ £ Ï ù » ©Ëù ² » ¼° £ ¬ º Î Òì ɽÖÐÏ Ð¡ £
Ç° ³ ° Ù¼ÒÊé £ ¬ ʳ ÓÐÈâ Óë Óã ¡ £ Ï ÈÍ õ ÒÅÎ ÄÕ£ ¬ × º ¼©Êµ ÔÚÓà ¡ £
Àñ ³ ƶ Àѧ ª £ ¬ Ò× ¹ ó ² » Ô¶ ¸ ´ ¡ £ × ÷ Ê« ÕÐÖ®î · £ ¬ ³ ¿ Ï ¦ ± § ¼¢ ¿ Ê¡ £


¾í 340_5¡ ¾¼Ä¬ ÙÚ¡ ¿

º « Óú

Óñ ´ ¨ Ï ÈÉú Âå ³ ÇÀï £ ¬ ÆÆÎ ÝÊý ¼ä ¶ ø ÒÑÒÓ¡ £ Ò» Å« ³ ¤ Ðë ² » ¹ ü Í · £ ¬
Ò» æ¾³ à ½ÅÀÏ Î Þ ³ Ý¡ £ ÐÁÇÚ· î Ñø Ê®Óà ÈË£ ¬ ÉÏ Óд ÈÇ× Ï ÂÆÞ × Ó¡ £
Ï ÈÉú ½á · ¢ Ô÷ Ë× Í ½£ ¬ ± ÕÃŲ » ³ ö ¶ ¯ Ò» ¼Í ¡ £ ÖÁ½ñ ÁÚÉ®Æò Ã× ËÍ £ ¬
ÆÍ ã ÃÏ ØÒü Äܲ » ³ Ü¡ £ Ùº Ç®¹ ©¸ ø ¹ « ˽Óà £ ¬ ʱ Ö± ¡ ÉÙÖú ¼Àì ë ¡ £
È° ² Î Áô ÊØÚË´ ó Òü £ ¬ ÑÔÓï ² ż° é ü ÑÚ¶ ú ¡ £ Ë®± ± ɽÈ˵ ÃÃû Éù £ ¬
È¥ Äê È¥ × ÷ Ä» Ï ÂÊ¿ ¡ £ Ë®ÄÏ É½ÈËÓÖ¼Ì Í ù £ ¬ ° ° Âí ÆÍ ´ ÓÈû ã Ì Àï ¡ £
ÉÙÊÒɽÈËË÷ ¼Û¸ ß £ ¬ Á½ÒÔÚɹ ÙÕ÷ ² » Æð ¡ £ ± ˽Դ Ì ¿ ÚÂÛÊÀÊ£ ¬
ÓÐÁ¦ Î ´ Ãâ Ôâ Çý ʹ ¡ £ Ï ÈÉú ÊÂÒµ ² » ¿ ÉÁ¿ £ ¬ Î ©Ó÷ ¨ ÂÉ× ÔÉþ ¼º ¡ £
´ º Çï Èý ´ « Êø ¸ ß ¸ ó £ ¬ ¶ À± § Òž- Çî ÖÕʼ¡ £ Í ù Äê Ū ± ʳ ° Í ¬ Òì £ ¬
¹ Ö´ Ǿª ÖÚ° ù ² » ÒÑ¡ £ ½ü À´ × Ô˵ Ñ° Ì ¹ Í ¾¡ £ ÓÌ ÉÏ Ðé ¿ Õ¿ ç ÂÌ ñ “ ¡ £
È¥ Äê Éú ¶ ù Ãû Ì í ¶ ¡ £ ¬ Òâ Áî Óë ¹ ú ³ ä ÔÅñ è ¡ £ ¹ ú ¼Ò¶ ¡ ¿ ÚÁ¬ Ëĺ £ £ ¬
Æñ Î Þ Å©· ò Ç× ñ ç ñ ê ¡ £ Ï ÈÉú ± § ² ÅÖÕ´ ó Óã ¬ Ô× Ï à Î ´ Ðí ÖÕ² » ÊË¡ £
¼ÙÈç ² » ÔÚ³ ÂÁ¦ ÁУ ¬ Á¢ ÑÔ´ ¹ · ¶ Òà × ã ÊÑ¡ £ Ãç Òá µ ± ÃÉÊ®ÊÀå ¶ £ ¬
Æñ Î ½ê ÝØÊÎ Þ » ù ê n¡ £ ¹ ÊÖª ÖÒТ Éú Ì ì ÐÔ£ ¬ ½à Éí ÂÒÂ× ¶ ¨ × ã Äâ ¡ £
× ò Í í ³ ¤ Ðë À´ Ï Â× ´ £ ¬ ¸ ô ǽ¶ ñ ÉÙ¶ ñ ÄÑËÆ¡ £ ÿ Æï Î ÝÉ½Ï Â¿ ú ã Û£ ¬
» ë Éá ¾ª ÅÂ× ß ÕÛÖº ¡ £ ƾÒÀ» é æÅÆÛ¹ ÙÀô £ ¬ ² » ÐÅÁî ÐÐÄܽû Ö¹ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 310 ·

Ï ÈÉú ÊÜÇü Î ´ Ôø Óï £ ¬ º ö ´ ËÀ´ ¸ æÁ¼ÓÐÒÔ¡ £ à µ Î ÒÉí Î ª ³ à Ï ØÁî £ ¬
² ÙȨ ² » ÓÃÓû º Î Ù¹ ¡ £ Á¢ ÕÙÔô ² ܺ ô Î é ² ®£ ¬ ¾¡ È¡ Êó ± ² ʬ Öî ÊС £
Ï ÈÉú ÓÖDz ³ ¤ Ðë À´ £ ¬ Èç ´ Ë´ ¦ Ö÷ ÇËù Ï ² ¡ £ ¿ ö ÓÖʱ µ ± ³ ¤ Ñø ½Ú£ ¬
¶ ¼ÒØÎ ´ ¿ ÉÃÍ Õþ Àí ¡ £ Ï ÈÉú ¹ Ì ÊÇÓà Ëù Î · £ ¬ ¶ ÈÁ¿ ² » ¸ Ò¿ ú ÑÄ› å ¡ £
· Å× ÝÊÇË- Ö®¹ ý ì £ £ ¬ Ч ÓȾÆÍ À¢ Ç° Ê· ¡ £ Âò Ñò ¹ Á¾Æл ² » Ãô £ ¬
ż· ê Ã÷ ÔÂê × Ì ÒÀî ¡ £ Ï ÈÉú ÓÐÒâ Ðí ½µ ÁÙ£ ¬ ¸ ü Dz ³ ¤ Ðë ÖÂË« Àð ¡ £


¾í 340_6¡ ¾³ ê ˾ÃŬ ËÄÐÖÔÆ· ò Ôº ³ ¤ Í û Çï × ÷ ¡ ¿

º « Óú

³ ¤ ° ² Óê Ï ´ ÐÂÇï ³ ö £ ¬ ¼« Ä¿ º ®¾µ ¿ ª ³ ¾º ¯ ¡ £ ÖÕÄÏ Ï þ Í û Ì £ Áú Î ² £ ¬
ÒÐÌ ì ¸ ü ¾õ Çà ŽfŽf¡ £ × ÔÖª ¶ Ì Ç³ Î Þ Ëù ² ¹ £ ¬ ´ Óʾô Ë´ ©³ ¯ ÉÀ¡ £
¹ é À´ µ ñ ã ¼´ ÓÎ ÀÀ£ ¬ ÔÝËÆ× ³ Âí Í ÑÖØÏ Î ¡ £ Çú ½- º É» ¨ ¸ ÇÊ®Àï £ ¬
½- º þ Éú Ä¿ ˼Ī ¼ê ¡ £ ÀÖÓÎ Ï ÂÖõ Î Þ Ô¶ ½ü £ ¬ ÂÌ » ± Ƽº Ï ² » ¿ ÉÜÏ ¡ £
° × Ê× Ô¢ ¾ÓË- ½è Πʣ ¬ ƽµ Ø´ ç ² ½ì ç ÔÆÑÒ¡ £ ÔÆ· ò Î á ÐÖÓп ñ Æø £ ¬
ÊȺ ÃÓë Ë× Êâ Ëá Ï Ì ¡ £ ÈÕÀ´ Ê¡ Î Ò² » ¿ Ï È¥ £ ¬ ÂÛÊ« ˵ ¸ ³ Ï à à « à « ¡ £
Í û Çï Ò» ÕÂÒѾª ¾ø £ ¬ ÓÌ ÑÔµ Í ÒÖ± Ü° ù ² ÷ ¡ £ Èô ʹ ³ ˺ ¨ ³ ÒÐÛ¹ Ö£ ¬
Ôì » ¯ º Î ÒÔµ ± ï Ô„ - ¡ £ à µ Î ÒС Éú Öµ Ç¿ ° é £ ¬ ÇÓµ ¨ ± ä ÓÂÉñ Ã÷ ¼ø ¡ £
³ Û¿ Ó¿ ç ¹ ÈÖÕÎ ´ » Ú£ ¬ Î ª Àû ¶ ø Ö¹ ÕæÌ ° ² ö ¡ £ ¸ ß Ò¾Èº ¹ « л Ãû Óþ £ ¬
Ô¶ × · ¸ ¦ ° × ¸ ÐÖÁÖP¡ £ Â¥ Í · Í ê Ô² » ¹ ² ËÞ £ ¬ Æä ÄÎ ¾Í ȱ ÐД s” s¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 311 ·


¾í 340_7¡ ¾Ë- ÊÏ × Ó¡ ¿

º « Óú

· dz Õ· Ç¿ ñ Ë- ÊÏ × Ó£ ¬ È¥ Èë Í õ Πݳ Ƶ ÀÊ¿ ¡ £ ° × Í · ÀÏ Ä¸ ÕÚÃÅÌ ä £ ¬
Í ì ¶ Ï ÉÀÐä Áô ² » Ö¹ ¡ £ ´ ä üи ¾Äê ¶ þ Ê®£ ¬ ÔØËÍ » ¹ ¼Ò¿ Þ ´ ©ÊС £
» ò ÔÆÓû ѧ ´ µ · ï ó Ï £ ¬ Ëù ĽÁé å ú æÇÏ ô Ê· ¡ £ ÓÖÔÆʱ Ë× Çá Ñ° ³ £ £ ¬
Á¦ ÐÐÏ Õ¹ ÖÈ¡ ¹ ó ÊË¡ £ Éñ Ï ÉËä È» Óд « ˵ £ ¬ Öª Õß ¾¡ Öª Æä Í ý ÒÓ¡ £
Ê¥ ¾ý Ï Í Ï à ° ² ¿ ÉÆÛ£ ¬ Ǭ ËÀÇî ɽ¾¹ º Î Ù¹ ¡ £ Πغ ô Óà Ðij Ï Æñ µ Ü£ ¬
Ô¸ Í ù ½Ì » å ¾¿ ÖÕʼ¡ £ · £ Ò» È° ° ÙÕþ Ö®¾- £ ¬ ² » ´ Ó¶ ø Öï Î ´ Í í ¶ ú ¡ £
Ë- Æä ÓÑÇ× ÄÜ° § Á¯ £ ¬ д Î á ´ ËÊ« ³ ÖËÍ ËÆ¡ £


¾í 340_8¡ ¾º ÓÄÏ Áî Éá ³ ØÌ ¨ ¡ ¿

º « Óú

¹ à ³ ز ÅÓ¯ Î å Æß ÕÉ£ ¬ Öþ Ì ¨ ² » ¹ ý Æß ° ˳ ß ¡ £ Óû ½« ² ã ¼¶ ѹ Àé Âä £ ¬
Î ´ Ðí ² ¨ À½Á¿ ¶ · ʯ ¡ £ ¹ æÄ¡ Ëä Çɺ Î × ã ¿ ä £ ¬ ¾° Ȥ ² » Ô¶ Õæ¿ ÉÏ § ¡ £
³ ¤ Áî ÈËÀô Ô¶ Ç÷ × ß £ ¬ ÒÑÓÐÍ Üö ¼Öú ÀÇ½å ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 312 ·


¾í 340_9¡ ¾ËÍ Î Þ ± ¾Ê¦ ¹ é · ¶ Ñô ¡ ¿

º « Óú

Î Þ ± ¾ÓÚÎ ª Πģ ¬ Éí ´ ó ² » ¼° µ ¨ ¡ £ Î á ³ ¢ ʾ֮ÄÑ£ ¬ ÓÂÍ ù Î Þ ² » ¸ Ò¡ £
ò ÔÁú Ū ½ÇÑÀ£ ¬ Ôì ´ Î Óû ÊÖÀ¿ ¡ £ ÖÚ¹ í Çô ´ ó ÓÄ£ ¬ Ï Âê ï Ï ®Ðþ · ž ¡ £
Ì ì Ñô Î õ Ëĺ £ £ ¬ × ¢ ÊÓÊ× ² » ò ¥ ¡ £ ¾¨ Åô Ï à Ħ ¸ @£ ¬ Á½¾Ù¿ ì Ò» à ¢ ¡ £
· ò Æñ Äܱ ØÈ» £ ¬ ¹ Ì ÒÑл ÷ ö ü l¡ £ ¿ ñ ´ ÊËÁä è Ýâ £ ¬ µ Í ° º ¼û Êæ² Ò¡ £
¼é Çî ¹ Ö± ä µ ã ¬ Í ù Í ù Ôì Æ½å £ ¡ £ · ä ² õ Ëé ½õ ç Ó£ ¬ ÂÌ ³ ØÅû ÝÕÝÌ ¡ £
Ö¥ Ó¢ ß ª » Äé » £ ¬ ¹ Âô ç Æð Á¬ ÈI¡ £ ¼Ò× ¡ ÓĶ ¼Ô¶ £ ¬ Î ´ ʶ Æø Ï È¸ С £
À´ Ñ° Î á º Î ÄÜ£ ¬ Î Þ Êâ ÊȲ ý š b¡ £ ʼ¼û Âå Ñô ´ º £ ¬ Ì ÒÖ¦ × º º ì ô Ö¡ £
Ëì À´ ³ ¤ ° ² Àï £ ¬ ʱ ØÔ× ª Ï ° ¿ ² ¡ £ ÀÏ ÀÁÎ Þ ¶ · ÐÄ£ ¬ ¾Ã² » ÊÂǦ è ý ¡ £
Óû ÒÔ½ð ² ¯ ³ ê £ ¬ ¾ÙÊÒ³ £ ª Ö ò ¥ ¡ £ Äî µ ± Î ¯ Î ÒÈ¥ £ ¬ ѩ˪ ¿ Ì ÒÔ‘ ” ¡ £
Äü ì - ½Á¿ Õá é £ ¬ Ì ì µ ØÓë ¶ Ùº ³ ¡ £ Ãã ÂÊÍ Â¸ è Ê« £ ¬ Î ¿ Å®± ð º ó ÀÀ¡ £


¾í 340_10¡ ¾Ê¯ ¹ ĸ è ¡ ¿

º « Óú

ÕÅÉú ÊÖ³ Öʯ ¹ ÄΠģ ¬ È° Î ÒÊÔ× ÷ ʯ ¹ ĸ è ¡ £ ÉÙÁê Î Þ ÈËÚØÏ ÉËÀ£ ¬
² ű ¡ ½« ÄΠʯ ¹ ĺ Î ¡ £ Öܸ ÙÁê ³ ÙËĺ £ · У ¬ Ðû Í õ · ß Æð » ÓÌ ì ¸ ê ¡ £
´ ó ¿ ª Ã÷ Ì ÃÊܳ ¯ º Ø£ ¬ Öî º î ½£ Åå Ãù Ï à Ä¥ ¡ £ ÉLÓÚá ª Ñô ³ ÒÐÛ¿ ¡ £ ¬
Í ò Àï ÇÝÊÞ ½ÔÕÚÂÞ ¡ £ ï Ô¹ ¦ ÀÕ³ ɸ æÍ ò ÊÀ£ ¬ Ôä ʯ × ÷ ¹ Äã Äá Ï ¶ ë ¡ £
´ Ó³ ¼² ÅÒÕÏ Ì µ ÚÒ» £ ¬ ¼ð Ñ¡ × « ¿ Ì Áô ɽ° ¢ ¡ £ Óê ÁÜÈÕÖËÒ° » ð ÁÇ£ ¬
¹ í Î ï ÊØ» ¤ · ³ “ Öº Ç¡ £ ¹ « ´ Óº Î ´ ¦ µ ÃÖ½± ¾£ ¬ º Á· ¢ ¾¡ ± ¸ Î Þ ² î ¶ ï ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 313 ·

´ ÇÑÏ Òå Ãܶ ÁÄÑÏ þ £ ¬ × ÖÌ å ² » Àà Á¥ Óë ¿ Æ¡ £ Äê Éî Æñ Ãâ ÓÐȱ » - £ ¬
¿ ì ½£ í ½¶ Ï Éú ò Ôö ¾¡ £ ð ½Ï è · ï ô ã ÖÚÏ ÉÏ Â£ ¬ ɺ º ÷ ± Ì Ê÷ ½» Ö¦ ¿ ¡ £
½ð Éþ Ì ú Ë÷ Ëø Ŧ × ³ £ ¬ ¹ Ŷ ¦ ԾˮÁú Ì ÚËó ¡ £ ª Èå ± à Ê« ² » ÊÕÈë £ ¬
¶ þ ÑÅñ ÛÆÈÎ Þ Î ¯ Éß ¡ £ ¿ × × ÓÎ ÷ Ðв » µ ½ÇØ£ ¬ Þ á Þ ý ÐÇËÞ ÒÅô ˶ ð ¡ £
à µ Óè º ù ÅÉú ¿ à Í í £ ¬ ¶ Ô´ ËÌ é Àá Ë« ä è ã û ¡ £ Òä Î ô ³ õ Ãɲ ©Ê¿ Õ÷ £ ¬
Æä Äê ʼ¸ ij ÆÔª º Í ¡ £ ¹ ÊÈË´ Ó¾ü ÔÚÓÒ¸ ¨ £ ¬ Î ª Î Ò¶ ÈÁ¿ ¾ò ¾Ê¿ Æ¡ £
å ª ¹ Úã å Ô¡ ¸ æ¼À¾Æ£ ¬ Èç ´ ËÖÁ± ¦ ´ æÆñ ¶ à ¡ £ Õ± ° ü Ï ¯ ¹ ü ¿ ÉÁ¢ Ö£ ¬
Ê®¹ ÄÖ» ÔØÊý ÂæÍ Õ¡ £ ¼ö Öî Ì « Ãí ± ÈÛ¬ ¶ ¦ £ ¬ ¹ â ¼ÛÆñ Ö¹ ° Ù± ¶ ¹ ý ¡ £
Ê¥ ¶ ÷ Èô Ðí Áô Ì « ѧ £ ¬ Öî Éú ½² ½â µ ÃÇд è ¡ £ ¹ Û¾- º è ¶ ¼ÉÐÌ î ÑÊ£ ¬
× ø ¼û ¾Ù¹ ú À´ ± ¼² ¨ ¡ £ Øà Ì ¦ Ì Þ Þ º ¶ ½Ú½Ç£ ¬ ° ² ÖÃÍ × Ì û ƽ² » ÆÄ¡ £
´ ó Ï ÃÉî é ÜÓë ¸ Ǹ ² £ ¬ ¾- Àú ¾ÃÔ¶ ÆÚÎ Þ Ù¢ ¡ £ Öг ¯ ´ ó ¹ ÙÀÏ ÓÚÊ£ ¬
Úª ¿ Ï ¸ м¤ Í ½‹ jæ¹ ¡ £ ÄÁÍ ¯ Çû ð Å£ í ½ǣ ¬ Ë- ¸ ´ Öø ÊÖÎ ª Ħ ê ý ¡ £
ÈÕÏ ú ÔÂî å ¾Í Âñ û £ ¬ Æß Äê Î ÷ ¹ Ë¿ ÕÒ÷ Ŷ ¡ £ ô ËÖ®Ë× Êé ³ Ã× ËÃÄ£ ¬
Êý Ö½Éп ɲ ©° × ¶ ì ¡ £ ¼Ì ÖÜ° Ë´ ú Õù Õ½° Õ£ ¬ Î Þ ÈËÊÕÊ° Àí Ôò ÄÇ¡ £
· ½½ñ Ì « ƽÈÕÎ Þ Ê£ ¬ ± ú ÈÎ Èå Êõ ³ ç Çð é ð ¡ £ ° ² ÄÜÒÔ´ ËÉÏ ÂÛÁУ ¬
Ô¸ ½è ± æ¿ ÚÈç Ðü º Ó¡ £ ʯ ¹ ÄÖ®¸ è Ö¹ ÓÚ´ Ë£ ¬ Πغ ô Î á Òâ Æä õ ã õ É¡ £


¾í 340_11¡ ¾Ë« Äñ Ê« ¡ ¿

º « Óú

Ë« Äñ º £ Í â À´ £ ¬ · É· ɵ ½ÖÐÖÝ¡ £ Ò» Äñ Âä ³ ÇÊУ ¬ Ò» Äñ ¼¯ ÑÒÓÄ¡ £
² » µ ÃÏ à ° é Ãù £ ¬ ¶ û À´ Èý ǧ Çï ¡ £ Á½Äñ ¸ ÷ ± Õ¿ Ú£ ¬ Í ò Ï ó Ï Î ¿ ÚÍ · ¡ £
´ º · ç ¾í µ ØÆð £ ¬ ° ÙÄñ ½ÔÆ®¸ ¡ ¡ £ Á½Äñ º ö Ï à · ê £ ¬ ° ÙÈÕÃù ² » ÐÝ¡ £
Óж ú ñ ø ½ÔÁû £ ¬ Óп Ú· ´ × ÔÐß ¡ £ ° ÙÉà ¾ÉÈÄÉù £ ¬ ´ Ó´ ˺ ã µ Í Í · ¡ £
µ ò ¡ ² » Éë » ½£ ¬ ã ý Ĭ ÖÁËÀÐÝ¡ £ À× ¹ « ¸ æÌ ì ¹ « £ ¬ ° ÙÎ ï Ðë ¸ à ÓÍ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 314 ·

× Ô´ ÓÁ½Äñ Ãù £ ¬ ñ ø ÂÒÀ× Éù ÊÕ¡ £ ¹ í Éñ ų ° Ó½£ ¬ Ôì » ¯ ½ÔÍ £ Áô ¡ £
² ÝľÓÐÎ ¢ Çé £ ¬ Ì ô ¾ñ ʾ¾ÅÖÝ¡ £ ³ æÊó ³ Ï Î ¢ Î ï £ ¬ ² » ¿ ° ¿ à Öï Çó ¡ £
² » Í £ Á½Äñ Ãù £ ¬ ° ÙÎ ï ½ÔÉú ³ î ¡ £ ² » Í £ Á½Äñ Ãù £ ¬ × Ô´ ËÎ Þ ´ º Çï ¡ £
² » Í £ Á½Äñ Ãù £ ¬ ÈÕÔÂÄÑÐý Ýc¡ £ ² » Í £ Á½Äñ Ãù £ ¬ ´ ó · ¨ ʧ ¾Å³ ë ¡ £
Öܹ « ² » Î ª ¹ « £ ¬ ¿ × Çð ² » Î ª Çð ¡ £ Ì ì ¹ « ¹ ÖÁ½Äñ £ ¬ ¸ ÷ × ½Ò» ´ ¦ Çô ¡ £
° Ù³ æÓë ° ÙÄñ £ ¬ È» º ó Ãù à ± à ± ¡ £ Á½Äñ ¼È± ð ´ ¦ £ ¬ ± ÕÉù Ê¡ í ©ÓÈ¡ £
³ ¯ ʳ ǧ Í · Áú £ ¬ ĺ ʳ ǧ Í · Å£ ¡ £ ³ ¯ Òû º ÓÉú ³ ¾£ ¬ ĺ Òû º £ ¾ø Á÷ ¡ £
» ¹ µ ± Èý ǧ Çï £ ¬ ¸ ü Æð Ãù Ï à ³ ê ¡ £


¾í 340_12¡ ¾Ôù Áõ ʦ · þ ¡ ¿

º « Óú

Ï Û¾ý ³ ÝÑÀÀÎ ÇÒ½à £ ¬ ´ ó Èâ Ó² ± ý Èç µ ¶ ½Ø¡ £ Î Ò½ñ ѽ» í Âä Õß ¶ à £ ¬
Ëù ´ æʮ⠎ÔØ£ ÅY¡ £ ³ × ³ - À÷ ¹ Î ÈËÍ Ö®£ ¬ º Ï ¿ ÚÈí ½ÀÈç Å£ …Ú¡ £
ÆÞ ¶ ù ¿ ÖÎ ÒÉú â ê Í û £ ¬ ÅÌ Öв » ð —Àõ Óë Àæ¡ £ Ö» ½ñ Äê ² ÅËÄÊ®Î å £ ¬
º ó ÈÕÐü Öª ½¥ ç ± ¡ £ Öì ÑÕð ©¾± ÑÈĪ Ç× £ ¬ ´ ËÍ â Öî â ÅË- ¸ ü Êý ¡ £
Òä Î ô Ì « ¹ « Ê˽ø ³ õ £ ¬ ¿ Úº ¬ Á½³ ÝÎ Þ Ó®â Å¡ £ ÓÝ· - Ê®Èý ± ÈÆñ ÉÙ£ ¬
Ëì × ÔÍ ï º Þ ÐÎ ÓÚÊé ¡ £ ÕÉ· ò Ãü ´ æ° ÙÎ Þ º ¦ £ ¬ Ë- Äܵ ã ¼ì ÐÎ º ¡ Í â ¡ £
¾Þ ç Ŷ « µ ö Ì È¿ ÉÆÚ£ ¬ Óë × Ó¹ ² ± ¥ ¾¨ Óã ë Ú¡ £

¾í 340_13¡ ¾Ì â Ì ¿ ¹ Èä Ðì ô Ì Ã¡ ¿

º « Óú

Í ò Éú ¶ ¼Ñô Ã÷ £ ¬ ÓÄ° µ ¹ í Ëù å ¾¡ £ à µ Áú ¶ Àº Î ÖÇ£ ¬ ³ ö Èë È˹ í ¼ä ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 315 ·

² » Öª Ë- Î ª Öú £ ¬ Èô Ö´ Ôì » ¯ ¹ Ø¡ £ Ñá ´ ¦ ƽµ ØË®£ ¬ ³ ² ¾Ó² å Ì ì ɽ¡ £
Áз å Èô ÔÜÖ¸ £ ¬ ʯ ÓÛÑö » · » · ¡ £ ¾Þ Áé ¸ ß Æä Åõ £ ¬ ± £ ´ ËÒ» Þ ä ã ¥ ¡ £
É- Éò ¹ Ì º ¬ Ðî £ ¬ ± ¾ÒÔ´ ¢ Òõ ¼é ¡ £ Óã ± î ÃÉÓµ » ¤ £ ¬ Ⱥ æÒ° ÁÌ ì Í ç ¡ £
ÂQÂQÆÜÍ ÐÇÝ£ ¬ · É· ÉÒ» º Î Ï Ð¡ £ ì ô Ì ÃÏ ñ Ù° Õæ£ ¬ ß ª Óñ æú ÑÌ ÷ ß ¡ £
Ⱥ ¹ ÖÙ² Ëź ò £ ¬ ¶ ÷ Í þ ÔÚÆä ÑÕ¡ £ Î ÒÀ´ ÈÕÕý ÖУ ¬ ã ¤ Ì è Ë¼Ï È» ¹ ¡ £
¼ÄÁ¢ ³ ß ´ ç µ Ø£ ¬ ¸ ÒÑÔÀ´ Í ¾¼è ¡ £ Óõ Î Þ ´ µ ë ÈУ ¬ Ѫ ´ ËÅ£ Ì ã Òó ¡ £
ÖÁÁî ³ ËË®º µ £ ¬ ¹ ÄÎ è ¹ ÑÓë ÷ ¤ ¡ £ ÁÖ´ ÔÕò Ú¤ Ú¤ £ ¬ Çî Äê Î Þ ÓÉɾ¡ £
å û Ó¢ ÔÓÑÞ Êµ £ ¬ ÐÇËö » ÆÖì ° ß ¡ £ ʯ ¼¶ ½ÔÏ Õ» ¬ £ ¬ µ ß õ ÒĪ Ç£ ÅÊ¡ £
Áú Çø ³ û ÖÚËé £ ¬ ¸ ¶ Óë ËÞ ÒÑ° ä ¡ £ Æú È¥ ¿ ÉÄÎ º Î £ ¬ Î á Æä ËÀéÝÑ¡ £


¾í 340_14¡ ¾Ì ý Ó± ʦ µ ¯ ÇÙ¡ ¿

º « Óú

ê Çê Ƕ ù Å®Óï £ ¬ ¶ ÷ Ô¹ Ï à ¶ û Èê ¡ £ » ®È» ± ä Ðù ° º £ ¬ ÓÂÊ¿ ¸ ° µ г ¡ ¡ £
¸ ¡ ÔÆÁø Ðõ Î Þ ¸ ù µ Ù£ ¬ Ì ì µ ØÀ« Ô¶ Ëæ· ÉÑï ¡ £ Ðú à ± ° ÙÄñ Ⱥ £ ¬
º ö ¼û ¹ · ï » Ë¡ £ õ ÒÅÊ· Ö´ ç ² » ¿ ÉÉÏ £ ¬ ʧ ÊÆÒ» Âä ǧ ÕÉÇ¿ ¡ £
à µ Óà ÓÐÁ½¶ ú £ ¬ Î ´ Ê¡ Ì ý Ë¿ ó ò ¡ £ × ÔÎ ÅÓ± ʦ µ ¯ £ ¬ Æð × ø ÔÚÒ» ÅÔ¡ £
Í ÆÊÖå á Ö¹ Ö®£ ¬ ʪ ÒÂÀá ä è ä è ¡ £ Ó± º õ ¶ û ³ Ï ÄÜ£ ¬ Î Þ ÒÔ± ù Ì ¿ ÖÃÎ Ò³ ¦ ¡ £


¾í 340_15¡ ¾ËÍ Â½³ ©¹ é ½- ÄÏ ¡ ¿

º « Óú

¾Ù¾Ù½- ÄÏ × Ó£ ¬ Ãû ÒÔÄÜÊ« Î Å¡ £ Ò» À´ È¡ ¸ ß µ Ú£ ¬ ¹ Ù× ô ¶ « ¹ ¬ ¾ü ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 316 ·

Ó- ¸ ¾Ø©Ï à ¸ ®£ ¬ ¿ ä Ó³ Ðã Ê¿ Ⱥ ¡ £ ð ½Ãù ¹ ð Ê÷ ¼ä £ ¬ ¹ ÛÕß º Î ç Í · × ¡ £
ÈËÊÂÏ ² µ ß µ ¹ £ ¬ µ ©Ï ¦ Òì Ëù ÔÆ¡ £ Ï ô Ï ô Çà ÔƸ É£ ¬ Ëì Öð ¾£ ¼¬ · Ù¡ £
Ëê Í í º è Ñã ¹ ý £ ¬ Ï ç ˼¼û ÐÂÎ Ä¡ £ ¼ù ´ ËÇع ØÑ©£ ¬ ¼Ò± ËÎ â ÖÞ ÔÆ¡ £
± ¯ Ì ä ÉÏ ³ µ Å®£ ¬ ¹ ÇÈâ ² » ¿ É· Ö¡ £ ¸ п ®¶ ¼Ãű ð £ ¬ ÕÉ· ò ¾Æ· ½õ ¸ ¡ £
Î Òʵ ÃÅÏ ÂÊ¿ £ ¬ Á¦ ± ¡ ò ¸ Óë Πá £ Êܶ ÷ ² » ¼´ ± ¨ £ ¬ ÓÀ¸ º Ï æÖз Ø¡ £


¾í 340_16¡ ¾ËÍ ½ø Ê¿ Áõ ʦ · þ ¶ « ¹ é ¡ ¿

º « Óú

ÃÍ » ¢ Âä ¼÷ Úå £ ¬ × ø ʳ Èç ¹ Âë à ¡ £ ÕÉ· ò ÔÚ¸ » ¹ ó £ ¬ Æñ ± ØÊØÒ» ÃÅ¡ £
¹ « ÐÄÓÐÓÂÆø £ ¬ ¹ « ¿ ÚÓÐÖ± ÑÔ¡ £ ÄÎ º Î ÈÎ Âñ û £ ¬ ² » × ÔÇó Ì ÚÐù ¡ £
ÆÍ ± ¾Òà ½ø Ê¿ £ ¬ Æij ¢ ¾¿ ¸ ù Ô´ ¡ £ ÓÉÀ´ ¹ Çö á ² Ä£ ¬ Ï ² ± » Èí Èõ Í Ì ¡ £
µ Í Í · ÊÜÎ ê Ц £ ¬ Òþ ÈÌ ³ tØ£ Ô©¡ £ Äà Óê ³ Ƕ « · £ ¬ Ï Ä» ± × ÷ ÔÆÍ Í ¡ £
» ¹ ¼ÒËä ã Ú¶ Ì £ ¬ ° ÑÈÕÇ× ³ ¿ â ¸ ¡ £ Я ³ ÖÁî Ãû ¹ é £ ¬ × Ô× ã ê ݼÒ× ð ¡ £
ʱ ½Ú² » ¿ ÉÍ æ£ ¬ Ç× ½» ¿ ÉÅÊÔ®¡ £ Ãã À´ È¡ ½ð × Ï £ ¬ Î ð ¾ÃÐÝÖÐÔ° ¡ £


¾í 340_17¡ ¾³ ° ³ Á¬ × Ó¡ ¿

º « Óú

³ Á¬ Ï ¸ ¶ ø ÷ ï £ ¬ ÓÐËÆ» Æð Î × Ó¡ £ Ì ï ° Í Ø£ ÀÏ ² Ô£ ¬ Á¯ Èê ñ æ× ¦ õ þ ¡ £
¿ ª ¶ ËÒª ¾ª ÈË£ ¬ ÐÛ¿ ç Î á Ñá ÒÓ¡ £ ¸ ß ¹ ° ì ø º è Éù £ ¬ Èô ê ¡ Ò» ± - Ë®¡ £
¶ À³ ÆÌ ÆÓÝÏ Í £ ¬ ¹ ËÎ ´ Öª Ö®¶ ú ¡ £
¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 317 ·


¾í 340_18¡ ¾Ôù Õż®¡ ¿

º « Óú

Î á ÀÏ Öø ¶ ÁÊé £ ¬ â Åʲ » ¹ ÒÑÛ¡ £ Óж ù Ëä Éõ Á¯ £ ¬ ½Ì ʾ² » Ãâ ¼ò ¡ £
¾ý À´ º ú ô ³ ö £ ¬ õ Ôõ ÄÔ½ÃÅÏ Þ ¡ £ ¾å Æä Î Þ Ëù Öª £ ¬ ¼û Ôò Ï ÈÀ¢ ô ö ¡ £
× ò Òò ÓÐÔµ Ê£ ¬ ÉÏ Âí ² å ÊÖ° æ¡ £ Áô ¾ý × ¡ Ì ü ʳ £ ¬ ʹ Á¢ ÊÌ ÅÌ Õµ ¡ £
± ¡ ĺ ¹ é ¼û ¾ý £ ¬ Ó- Î ÒЦ ¶ ø ݸ ¡ £ Ö¸ Çþ Ï à º ØÑÔ£ ¬ ´ ËÊÇÍ ò ½ð ² ú ¡ £
Î á ° ®Æä · ç ¹ Ç£ ¬ ´ â ÃÀÎ Þ ¿ É¼ð ¡ £ ÊÔ½« Ê« Òå ÊÚ£ ¬ Èç ÒÔÈâ ¹ á • P¡ £
¿ ª ì î ¶ º ÁÄ©£ ¬ × Ôµ ø ß å ¿ • Ý¡ £ Î ÒÉí µ ¸ Çð é ð £ ¬ ¾ô Î » ² » Ôç ç º ¡ £
¹ Ì Ò˳ ¤ ÓÐÈË£ ¬ Î ÄÕÂÉܱ à „ i¡ £ ¸ к ɾý × Óµ £ ¬ » ÐÈô ³ ËÐà Õ» ¡ £
ÕÙÁî Í ÂËù ¼Ç£ ¬ ½â Õª ÁËɪ ƒ n¡ £ ¹ ËÊÓ´ ° ± Ú¼ä £ ¬ Ç× Æݾº ê è ² – ¡ £
Ï ² Æø Åź ®¶ ¬ £ ¬ ± ƶ ú Ãù ± • ± • ¡ £ Èç ½ñ ¸ ü Ë- º Þ £ ¬ ± ã ¿ ɸ û å ± › º ¡ £


¾í 340_19¡ ¾µ ÷ Õż®¡ ¿

º « Óú

Àî ¶ ÅÎ ÄÕÂÔÚ£ ¬ ¹ â ÑæÍ ò Õɳ ¤ ¡ £ ² » Öª Ⱥ ¶ ù ÓÞ £ ¬ ÄÇÓù Ê° ù ÉË¡ £
ò · ò ݺ ³ ´ ó Ê÷ £ ¬ ¿ ÉЦ ² » × ÔÁ¿ ¡ £ ÒÁÎ ÒÉú Æä º ó £ ¬ ¾Ù¾± Ò£ Ï à Í û ¡ £
Ò¹ ÃÎ ¶ à ¼û Ö®£ ¬ Öç ˼· ´ Î ¢ ã ¡ £ Í ½¹ Û¸ « Ôä º Û£ ¬ ² » Öõ ÖÎ Ë®º ½¡ £
Ï ë µ ± Ê©ÊÖʱ £ ¬ ¾Þ ÈÐÄ¥ Ì ì Ñï ¡ £ Ûó Ñ» ®± À» í £ ¬ Ǭ À¤ ° ÚÀ× ³ „ ¡ £
Î ©´ ËÁ½· ò × Ó£ ¬ ¼Ò¾ÓÂÊ» ÄÁ¹ ¡ £ µ ÛÓû ³ ¤ Ò÷ Ŷ £ ¬ ¹ ÊDz Æð ÇÒ½©¡ £
¼ô ô á ËÍ Áý ÖУ ¬ ʹ ¿ ´ ° ÙÄñ Ï è ¡ £ ƽÉú ǧ Í ò ƪ £ ¬ ½ð Þ ¯ ´ ¹ ÁÕÀÅ¡ £
Ï É¹ Ùë · Æß ¶ ¡ £ ¬ À× µ ç Ï ÂÈ¡ ½« ¡ £ Á÷ Âä È˼ä Õß £ ¬ Ì « ɽһ º Áâ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 318 ·


Î ÒÔ¸ Éú Á½³ á £ ¬ ² ¶ Öð ³ ö ° Ë» Ä¡ £ ¾« ³ Ï º ö ½» Í ¨ £ ¬ ° Ù¹ ÖÈë Î Ò³ ¦ ¡ £
´ Ì ÊÖ° Î ¾¨ ÑÀ£ ¬ ¾ÙÆ° × ÃÌ ì ½¬ ¡ £ Ì ÚÉí ¿ ç º ¹ Âþ £ ¬ ² » Öø Ö¯ Å®Ï å ¡ £
¹ ËÓï µ ØÉÏ ÓÑ£ ¬ ¾- Óª Î Þ Ì « æ ¡ £ Æò ¾ý · ÉÏ ¼Åå £ ¬ Óë Î Ò¸ ß ò ¡ ñ þ ¡ £


¾í 340_20¡ ¾Â¬ ÀÉÖÐÔÆ· ò ¼ÄʾËÍ ÅÌ ¹ È× ÓÊ« Á½Õ£ ¬ ¸ è ÒÔº Í Ö®¡ ¿

º « Óú

Î ô Ñ° Àî Ô¸ Ï ò ÅÌ ¹ È£ ¬ Õý ¼û ¸ ß ÑÂ¾Þ ± ÚÕù ¿ ª ÕÅ¡ £ ÊÇʱ ÐÂÇç Ì ì ¾®Òç £ ¬
Ë- ° ѳ ¤ ½£ ÒÐÌ « ÐС £ ³ å · ç ´ µ ÆÆÂä Ì ì Í â £ ¬ · ÉÓê ° × ÈÕÈ÷ Âå Ñô ¡ £
¶ « µ ¸ Ñà ´ ¨ ʳ ¿ õ Ò° £ ¬ ÓÐÀ¡ Ä¾Þ § Ñ¿ Âú ¿ ð ¡ £ Âí Í · Ï ª Éî ² » ¿ ÉÀ÷ £ ¬
½è ³ µ Ôع ý Ë®Èë Ï ä ¡ £ ƽɳ ÂÌ ÀË° ñ · ½¿ Ú£ ¬ Ñã Ѽ· ÉÆð ´ ©´ ¹ Ñî ¡ £
Çî Ì ½¼« ÀÀÆÄí § º á £ ¬ Î ï Í â ÈÕÔ± ¾² » æ ¡ £ ¹ é À´ ÐÁ¿ à Óû Ë- Î ª £ ¬
× ø Áî ÔÙÍ ù Ö®¼Æ¶ é í ð â ¡ £ ± ÕÃų ¤ ° ² Èý ÈÕÑ©£ ¬ Í ÆÊé Æ˱ ʸ è ¿ ®¿ ¶ ¡ £
ÅÔÎ Þ × ³ Ê¿ Dz Êô º Í £ ¬ Ô¶ Òä ¬ ÀÏ Ê« µ ß ¿ ñ ¡ £ ¿ ª ¼ê º ö ¶ ÃËÍ ¹ é × ÷ £ ¬
× ÖÏ ò Ö½ÉÏ ½ÔÐù ° º ¡ £ ÓÖÖª Àî º î ¾¹ ² » ¹ Ë£ ¬ · ½¶ ¬ ¶ ÀÈë ´ Þ á Í ² Ø¡ £
Î Ò½ñ ½ø Í Ë¼¸ ʱ ¾ö £ ¬ Ê®Äê ´ À´ ÀËæ³ ¯ ÐС £ ¼ÒÇë ¹ Ù¹ ©² » ± ¨ ´ ð £ ¬
º Î Òì ȸ Êó Í µ Ì « ² Ö¡ £ Ðг é ÊÖ° æ¸ ¶ Ø©Ï à £ ¬ ² » µ ȵ ¯ ÛÀ» ¹ ¸ û É£ ¡ £


¾í 340_21¡ ¾¼Ä» ʸ ¦ œ› ¡ ¿

º « Óú

ÇÃÞª Öç ˯ £ ¬ Πʱ ¨ ÄÀÖÝÀô ¡ £ ÊÖ° ÑÒ» · â Êé £ ¬ ÉÏ Óл ʸ ¦ × Ö¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 319 ·

² ð Êé · Å´ ² Í · £ ¬ Ì é Óë Àá ´ ¹ ËÄ¡ £ » è » è » ¹ ¾Í Õí £ ¬ ã ¯ ã ¯ ÃÎ Ï à Öµ ¡ £
± ¯ ÔÕÎ Þ ÆæÊõ £ ¬ ° ² µ ÃÉú Á½³ á ¡ £


¾í 340_22¡ ¾² ¡ ÖÐÔù ÕÅÊ®° Ë¡ ¿

º « Óú

ÖÐÐé µ ñ ©Ï £ ¬ ± ÜÀä Î Ô± ± ´ ° ¡ £ ² » Ì £ Ï þ ¹ ij ¯ £ ¬ ° ² Ãß Ì ý · ê · ê ¡ £
¼®Ò² ´ ¦ ã Ì Àï £ ¬ ± § ÄÜÎ ´ Ê©° î ¡ £ Î ÄÕÂ× ÔÓé Ï · £ ¬ ½ð ʯ ÈÕ» ÷ × ² ¡ £
Áú Î Ä° Ùõ ú ¶ ¦ £ ¬ ± ÊÁ¦ ¿ ɶ À¿ ¸ ¡ £ Ì ¸ Éà ¾Ã² » µ ô £ ¬ · Ǿý ÁÁË- Ë« ¡ £
· ö ¼¸ µ ¼Ö®ÑÔ£ ¬ Çú ½Ú³ õ “ œ“ œ¡ £ ° ë Í ¾Ï ² ¿ ª Ôä £ ¬ Åɱ ð ʧ ´ ó ½- ¡ £
Î á Óû Ó¯ Æä Æø £ ¬ ² » Áî ¼û ÷ â ´ ± ¡ £ Å£ Ñò Âú Ì ï Ò° £ ¬ ½â ì · Êø ¿ Õ¸ Ü¡ £
Çã × ð Óë Õå × Ã£ ¬ Ëı Ú¶ Ñó ¿ ¸ × ¡ £ Ðþ á ¡ ¸ ô Ñ©· ç £ ¬ ÕÕ¯ ¶ ¤ Ã÷ â G¡ £
Ò¹ À» × ÝÞ ã ã Ø£ ¬ ¶ ß ¿ ÚÊè ü……¡ £ ÊÆÙ° ¸ ß Ñô Î Ì £ ¬ × ø Ô¼Æë º á ½µ ¡ £
Á¬ ÈÕЮËù ÓУ ¬ ÐÎ Çû ¶ ÙÃp¸ Ø¡ £ ½« ¹ é ÄËÐì Î ½£ ¬ × ÓÑÔµ ÃÎ Þ † W¡ £
» ؾü Óë ½ÇÖð £ ¬ í ½Ê÷ ÊÕÇî ÅÓ¡ £ ´ ÆÉù Í Â¿ î Òª £ ¬ ¾Æº ø × º Ñò Ç» ¡ £
¾ý ÄËÀ¥ ÂØÇþ £ ¬ ¼®ÄËÁë Í · ã ñ ¡ £ Æ©Èç ÒÏ ò Î Î ¢ £ ¬ Úª ¿ ÉÁê á Ǫ Ô ¡ £
ÐÒÔ¸ ÖÕ´ Í Ö®£ ¬ Õ¶ ° Î – ¨ Óë × ®¡ £ ´ Ó´ Ëʶ ¹ é ´ ¦ £ ¬ ¶ « Á÷ Ë®ä Èä È¡ £


¾í 340_23¡ ¾ÔÓÊ« ¡ ¿

º « Óú

¹ ÅÊ· É¢ × ó ÓÒ£ ¬ Ê« Êé Öú ó Ç° ¡ £ Æñ Êâ ó ¼Êé ³ æ£ ¬ Éú ËÀÎ Ä× Ö¼ä ¡ £
¹ ŵ À× ÔÓÞ ´ À£ ¬ ¹ ÅÑÔ× Ô° ü ² ø ¡ £ µ ± ½ñ ¹ Ì Êâ ¹ Å£ ¬ Ë- Óë Î ª ÐÀ» ¶ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 320 ·

¶ ÀЯ Î Þ ÑÔ× Ó£ ¬ ¹ ² Éý À¥ Âص ß ¡ £ ³ ¤ · ç Æ®½ó ñ Õ£ ¬ Ëì Æð · É¸ ß Ô² ¡ £
Ï ÂÊÓÓí ¾ÅÖÝ£ ¬ Ò» ³ ¾¼¯ º À¶ Ë¡ £ å ÛæÒÎ ´ ÔƼ¸ £ ¬ Ï ÂÒÑÒÚÍ ò Äê ¡ £
Ï ò Õß ¿ ä ¶ á × Ó£ ¬ Í ò · ØÑá Æä á Û¡ £ Ï § ÔÕ± § Ëù ¼û £ ¬ ° × º ÚÎ ´ ¼° · Ö¡ £
¿ ¶ ¿ ®Î ª ± ¯ ß å £ ¬ Àá Èç ¾Åº Ó· - ¡ £ Ö¸ Õª Ï à ¸ æÓï £ ¬ Ëä » ¹ ½ñ Ë- Ç× ¡ £
ô æÈ» Ï Â´ ó » Ä£ ¬ ± » · ¢ Æï æë ò • ¡ £


¾í 340_24¡ ¾¼Ä´ Þ ¶ þ Ê®Æß Á¢ Ö®¡ ¿

º « Óú

Î ÷ ³ ÇÔ± Í â Ø©£ ¬ Ðļ£ Á½Çü Ææ¡ £ Í ù Ëê Õ½´ ʸ ³ £ ¬ ² » ½« ÊÆÁ¦ Ëæ¡ £
Ï Â¿ Èë Ê¡ ÃÅ£ ¬ × ó ÓÒ¾ª · × Åû ¡ £ ° ÁØ£ × ø ÊÔÏ ¯ £ ¬ Éî ´ Ô¼û ¹ Âî ¼¡ £
Î ÄÈç · - Ë®³ É£ ¬ ³ õ ² » ÓÃÒâ Î ª ¡ £ ËÄ× ù ¸ ÷ µ Í Ãæ£ ¬ ² » ¸ ÒÞ æÑÛ¿ ú ¡ £
Éý ½× Ò¾ÊÌ ÀÉ£ ¬ ¹ é Éá ÈÕÎ ´ ì ¥ ¡ £ ¼Ñ¾ä Ðú ÖÚ¿ Ú£ ¬ ¿ ¼¹ Ù¸ Òè ¦ ´ á £
Á¬ Äê ÊÕ¿ Ƶ Ú£ ¬ Èô Õª ò ¥ µ × ÷ Ú¡ £ » ØÊ× Çä Ï à Î » £ ¬ Í ¨ Í ¾Î Þ Ëû á ª ¡ £
Æñ ÂÛУ Êé ÀÉ£ ¬ ÅÛó ˹ â ² Î ² î ¡ £ Í ¯ Öɼû ³ Æ˵ £ ¬ × £ Éí µ ÃÈç ˹ ¡ £
Ù- ± ² ¶ ÊÇÒÈÈ£ ¬ ´ - Èç Öñ Í ² ´ µ ¡ £ ÀÏ ¸ ¾Ô¸ ¼Þ Å®£ ¬ Ô¼² » ÂÛ² Æê ß ¡ £
ÀÏ Î Ì ² » Á¿ · Ö£ ¬ ÀÛÔÂó × Æä ¶ ù ¡ £ ½Á½ÁÕù ¸ ½Í У ¬ Î Þ È˽ÇÐÛ´ Æ¡ £
ÓÉÀ´ È˼ä Ê£ ¬ · - ¸ ² ² » ¿ ÉÖª ¡ £ ° ² Óг ² ÖÐú d£ ¬ ² å ³ á · ÉÌ ì Úï ¡ £
¾Ôû ” Öø × ¦ ÑÀ£ ¬ ÃÍ » ¢ ½è Óë Ƥ ¡ £ Èê Í · ÓÐç ÖÏ µ £ ¬ Èê ½ÅÓÐË÷ ÷ ã ¡ £
Ï ÝÉí Äà ¹ µ ¼ä £ ¬ Ë- ¸ ´ Ù÷ Ö¸ “ Ö¡ £ ² » Í ÑÀô ² ¿ Ñ¡ £ ¬ ¿ ɼû żÓë Ææ¡ £
ÓÖ× ÷ ³ ¯ Ê¿ ± á £ ¬ µ ÷ ÇÃü Ëù Ê©¡ £ ¿ Í ¾Ó¾©³ ÇÖУ ¬ Ê®ÈÕÓª Ò» ´ ¶ ¡ £
± ÆÆÈ× ß ° Í Âù £ ¬ ¶ ÷ ° ®× ù ÉÏ Àë ¡ £ × ò À´ º º Ë®Í · £ ¬ ʼµ ÃÍ ê ¹ Âî ¿ ¡ £
è ì ¹ ÒÐÂÒÂÉÑ£ ¬ ° » Æú ʳ ² ÐÃÓ¡ £ ¹ ¶ Î Þ ¼¢ º ®¿ à £ ¬ ÄÇÓ÷ Ö¸ ß ± ° ¡ £
Á¯ Î Ò» ¹ º ù Å£ ¬ » ÂÍ ¾Í ¬ Ï ÕŽd¡ £ ÿ Ñ®ÒÅÎ ÒÊé £ ¬ ¾¹ Ëê Î Þ ² î ³ Ø¡ £
ÐÂƪ Þ ÉÆä ˼£ ¬ · ç á ¦ ËÁå Ôå Æ¡ £ ÓÖÂÛÖî ë ¹ ¦ £ ¬ Åü Ë®¿ ´ ò Ôó ¤ ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 321 ·

À× µ ç Éú ± ˜ ± • £ ¬ ½Ç÷ à Ï à ³ ÅÅû ¡ £ Êô Î Ò¸ ÐÇî ¾° £ ¬ ± § » ª ² » ÄÜ“ ¤ ¡ £
³ ª À´ º Í Ï à ± ¨ £ ¬ À¢ Ì ¾ÙÂÎ Ò´ á £ Óּİ Ù³ ß ² Ê£ ¬ ç ³ º ì Ï à Ê¢ Ë¥ ¡ £
ÇÉÄÜÓ÷ Æä ³ Ï £ ¬ Éî dz ³ é ¸ ΠƢ ¡ £ ¿ ª Õ¹ · ÅÎ Ò² à £ ¬ · ½² Í Ì é ´ ¹ ³ × ¡ £
Åó ½» ÈÕµ ò л £ ¬ ´ æÕß Öð Àû ÒÆ¡ £ × ÓÄþ ¶ ÀÃÔÎ ó £ ¬ × º × º Òâ ÒæÃÖ¡ £
¾ÙÍ · Í ¥ Ê÷ » í £ ¬ ¿ ñ ì - ¾í º ®ê Ø¡ £ Ì ö µ Ýɽˮ¸ ô £ ¬ º Î ÓÉÓ¦ Û÷ ó ø ¡ £
± ð À´ ¾Í Ê®Äê £ ¬ ¾ý Âí ¼Çò mæê ¡ £ ³ ¤ Å®µ ± ¼° Ê£ ¬ Ë- Öú ³ ö Žœç Ê¡ £
Öî ÄнÔÐã ÀÊ£ ¬ ¼¸ ÄÜÊؼҹ æ¡ £ Î Ä× ÖÈñ Æø ÔÚ£ ¬ » Ô» Ô¼û ì º ÷ â ¡ £
´ ݳ ¦ Óë ÆÝÈÝ£ ¬ Äܸ ´ ³ Ö¾ÆØ´ ¡ £ Î ÒËä Î ´ ñ ó ÀÏ £ ¬ · ¢ Í º ¹ ÇÁ¦ Ùú ¡ £
Ëù â ÅÊ®¾Å³ Ý£ ¬ Æ®ï u¾¡ ¸ ¡ Î £ ¡ £ Ðþ » ¨ Öø Á½ÑÛ£ ¬ ÊÓÎ ï ¸ ô Ñ  ÑŸ¡ £
Ñà Ï ¯ л ² » Òè £ ¬ ÓÎ ° ° Ðü Ī Æï ¡ £ ¶ ض ØƾÊé ° ¸ £ ¬ Æ©± ËÄñ ð ¤ ü [¡ £
ÇÒÎ á Î Å֮ʦ £ ¬ ² » ÒÔÎ ï × Ôã Ä¡ £ ¹ Âë à Ãß · à ÈÀ£ ¬ ² » Ä½Ì « Ãí Î þ ¡ £
¾ý ¿ ´ Ò» ʱ ÈË£ ¬ ¼¸ ± ² Ï ÈÌ Ú³ Û¡ £ ¹ ý ° ë º ÚÍ · ËÀ£ ¬ Òõ ³ æʳ ¿ Ýó d¡ £
» ¶ » ª ² » Âú ÑÛ£ ¬ ¾Ì Ôð Èû Á½ÒÇ¡ £ ¹ ÛÃû ¼ÆÖ®Àû £ ¬ Úª × ã Ï à Åã ñ Ô¡ £
ÈÊÕß ³ ÜÌ ° ð £ ¬ ÊÜ» Á¿ Ëù ÒË¡ £ Î Þ ÄÜʳ ¹ ú » Ý£ ¬ Æñ Òì ° § ñ ª ° Õ¡ £
¾ÃÓû ´ Çл È¥ £ ¬ ÐÝÁî ÖÚî ¡ î ¡ ¡ £ ¿ ö ÓÖÓ¤ Õî ¼² £ ¬ Äþ ± £ Çû ² » ê ß ¡ £
² » ÄÜÇ° ËÀ° Õ£ ¬ ÄÚʵ ² ÑÉñ µ o¡ £ ¾É¼®ÔÚ¶ « ¿ ¤ £ ¬ éΠÝè × ¼¬ Àé ¡ £
» ¹ ¹ é · ÇÎ Þ Ö¸ £ ¬ å ± Î ¼Ñï ´ º ä ù ¡ £ Éú Ùâ ¸ û Î á ½®£ ¬ ËÀÒ² Âñ Î á Úé ¡ £
Î ÄÊé × Ô´ « µ À£ ¬ ² » ÕÌ Ê· ± Ê´ ¹ ¡ £ · ò × Ó¹ Ì Î á µ ³ £ ¬ ж ÷ ÊÍ Ï Î î ¿ ¡ £
È¥ À´ ÒÁÂå ÉÏ £ ¬ Ï à ´ ý ° ² ÁB¹ u¡ £ Î ÒÓÐË« Òû Õµ £ ¬ Æä Òø µ ÃÖì Ì á ¡ £
» ƽð Í ¿ Î ï Ï ó £ ¬ µ ñ ï ÔÃî ¹ ¤ ‚ …¡ £ ÄËÁî ǧ Àï ¾¨ £ ¬ ç Û÷ á Î ¢ ó ®Ë¹ ¡ £
ÓÌ ÄÜÕù Ã÷ Ô£ ¬ ° Úµ ô ³ ö Ãì ž …¡ £ Ò° ² Ý» ¨ Ò¶ Ï ¸ £ ¬ ² » ± æËFÇŠ Èž ¡ £
Ãà Ãà Ï à ¾À½á £ ¬ × ´ ËÆ» · ³ ÇÚð ¡ £ ËÄÓç ܽÈØÊ÷ £ ¬ ß ª ÑÞ ½Ôâ ¢ â ¢ ¡ £
¾¨ ÒÔÐ˾ý Éí £ ¬ ʧ Ëù · ê ° Ùî ¾¡ £ ÔÂÒÔÓ÷ · ò µ À£ ¬ ö ¼Ãã Àø Ī ¿ ÷ ¡ £
² ÝľÃ÷ ¸ ² ÔØ£ ¬ å û ³ ó Æë ÈÙÎ ®¡ £ Ô¸ ¾ý º ã Óù Ö®£ ¬ ÐÐÖ¹ ÔÓì ÝÓ„ ¡ £
Òì ÈÕÆÚ¶ Ô¾Ù£ ¬ µ ± Èç º Ï · ÖÖ§ ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 322 ·


¾í 340_25¡ ¾ÔÂÊ´ Ê« Ч Óñ ´ ¨ × Ó× ÷ ¡ ¿

º « Óú

Ôª º Í ¸ ý Òú ¶ · ² å × Ó£ ¬ ÔÂÊ®ËÄÈÕÈý ¸ ü ÖС £ É- É- Í ò ľҹ ½©Á¢ £ ¬
º ®Æø ŒÁŠ `Í ç Î Þ · ç ¡ £ ÔÂÐÎ Èç ° × ÅÌ £ ¬ Í ê Í ê ÉÏ Ì ì ¶ « ¡ £
º ö È» ÓÐÎ ï À´ à ¢ Ö®£ ¬ ² » Öª ÊǺ Î ³ æ¡ £ Èç º Î ÖÁÉñ Î ï £ ¬ Ôâ ´ ËÀDZ · Ð× ¡ £
ÐÇÈç Èö ɳ ³ ö £ ¬ Ôܼ¯ Õù Ç¿ ÐÛ¡ £ ÓÍ µ Ʋ » ÕÕÏ ¯ £ ¬
ÊÇÏ ¦ Í ÂÑæÈç ³ ¤ º ç ¡ £ Óñ ´ ¨ × Ó£ ¬ Ì é ã ô Ï Â£ ¬ ÖÐÍ ¥ ¶ ÀÐС £
Äî ´ ËÈÕÔÂÕß £ ¬ Î ª Ì ì Ö®ÑÛ¾¦ ¡ £ ´ ËÓÌ ² » × Ô± £ £ ¬ Î á µ Àº Î ÓÉÐС £
³ ¢ ΠŹ ÅÀÏ ÑÔ£ ¬ ÒÉÊÇÏ º ó ¡ ¾« ¡ £ ¾¶ Ô² ǧ Àï ÄÉÅ®¸ ¹ £ ¬
º Î ´ ¦ Ñø Å®° Ù³ ó ÐÎ ¡ £ è Ëɳ ½ÅÊÖ¶ Û£ ¬ Ë- ʹ Å®½â Ôµ Çà Ú¤ ¡ £
» Ƶ ÛÓÐËÄÄ¿ £ ¬ µ ÛË´ ÖØÆä Ã÷ ¡ £ ½ñ Ì ì Ö» Á½Ä¿ £ ¬ º Î ¹ ÊÐí ʳ ʹ Æ« ä ¡ £
Ò¢ º ô ´ ó Ë®½þ Ê®ÈÕ£ ¬ ² » Ï § Í ò ¹ ú ³ à × ÓÓã Í · Éú ¡ £ Å®ÓÚ´ Ëʱ Èô ʳ ÈÕ£ ¬
Ëä ʳ ° ˾ÅÎ Þ ‡ ÁÃû ¡ £ ³ à Áú º ÚÄñ ÉÕ¿ ÚÈÈ£ ¬
ô á ÷ à µ ¹ ² à Ï à Ì Â³ Å¡ £ À· º ¨ ´ ó ¶ ÇÔâ Ò» ± ¥ £ ¬ ¼¢ ³ ¦ ³ ¹ ËÀÎ Þ ÓÉÃù ¡ £
º ó ʱ ʳ ÔÂ× ï µ ± ËÀ£ ¬ Ì ì ÂÞ ¿ ÄÔѺ Î ´ ¦ Ì ÓÈê ÐÌ ¡ £
Óñ ´ ¨ × ÓÁ¢ ÓÚÍ ¥ ¶ ø ÑÔÔ» £ º µ ØÐмú ³ ¼ÙÚ£ ¬ ÔÙ° ݸ Ò¸ æÉÏ Ì ì ¹ « ¡ £
³ ¼ÓÐÒ» ´ ç ÈУ ¬ ¿ ÉØÚÐ× ó ¡ ³ ¦ ¡ £ Î Þ Ì Ý¿ ÉÉÏ Ì ì £ ¬ Ì ì ½× Î Þ ÓÉÓг ¼× Ù¡ £
¼Ä¼ã ¶ « ÄÏ · ç £ ¬ Ì ì ÃÅÎ ÷ ± ± Æí · ç Í ¨ ¡ £ ¶ ¡ Äþ ¸ ½¶ ú Ī ©й £ ¬
± ¡ Ãü Õý Öµ · ÉÁ®ã ¼¡ £ ¶ « · ½Çà É« Áú £ ¬ ÑÀ½Çº Πѽѽ¡ £ ´ Ó¹ Ù° Ùâ Å× ù £ ¬
½Àà ¨ · ³ ¹ Ù¼Ò¡ £ ÔÂÊ´ Èê ² » Öª £ ¬ ° ² ÓÃÎ ª Áú ¿ ß Ì ì º Ó¡ £ ³ à Äñ ˾ÄÏ · ½£ ¬
Î ² Í º ³ á Óuɳ ¡ £ ÔÂÊ´ ÓÚÈê Í · £ ¬ Èê ¿ Ú¿ ª ѽѽ¡ £ Ï º ó ¡ ÂÓÈê Á½Î ǹ ý ,
ÈÌ Ñ§ Ê¡ ʲ » ÒÔÈê õ þ × ÄÏ º ó ¡ ¡ £ ì ¶ Ý˶ × ÓÚÎ ÷ £ ¬ Æì ì ¸ Î Àë § « ®¡ £
¼È´ Ó° × µ Ûì ô £ ¬ ÓÖʳ ÓÚÀ¯ Àñ Óмӡ £ ÈÌ Áî Ô± » ¶ ñ Î ï ʳ £ ¬
Í ÷ ÓÚÈê ¿ Ú² å ³ ÝÑÀ¡ £ Î Ú¹ ê ÇÓ¼é £ ¬ ź ®Ëõ ¾± £ ¬ ÒÔ¿ Ç× ÔÕÚ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 323 ·

ÖÕÁî ¿ ä ¶ ê ¾ñ Èê ³ ö £ ¬ ² · ʦ ÉÕ× ¶ × ê × ÆÂú ° å Èç ÐÇÂÞ ¡ £ ´ ËÍ â ÄÚÍ â ¹ Ù£ ¬
Ëö Ï ¸ ² » × ã ¿ Æ¡ £ ³ ¼Çë Ï ¤ ɨ ³ ý £ ¬ É÷ Î ð Ðí Óï Áî à ± » ©¡ £
² ¢ ¹ â È« Ò« ¹ é Î ÒÔ£ ¬ ä ÑÛ¾µ ¾» Î Þ Ï Ëè ¦ ¡ £ ± × Í Ü¾ÐËÍ Ö÷ ¸ ®¹ Ù£ ¬
µ Ûó ç Ï Â¸ ¹ ³ ¢ Æä ð « ¡ £ ÒÀÇ° ʹ Í Ã² Ùè ƾʣ ¬ Óñ ½× ¹ ð Ê÷ Ï ÐÆÅæ¶ ¡ £
Š ¬ ¶ ð » ¹ ¹ ¬ ÊÒ£ ¬ Ì « Ñô ÓÐÊÒ¼Ò¡ £ Ì ì Ëä ¸ ß £ ¬ ¶ ú Êô µ Ø¡ £ ¸ г ¼³ à ÐÄ£ ¬
ʹ ³ ¼Öª Òâ ¡ £ Ëä Î Þ Ã÷ ÑÔ£ ¬ DZ Ó÷ ØÊÖ¼¡ £ ÓÐÆø ÓÐÐÎ £ ¬ ½ÔÎ á ³ à × Ó¡ £
Ëä · Þ ´ ó ÉË£ ¬ ÈÌ É± º ¢ ÖÉ¡ £ » ¹ Èê ÔÂÃ÷ £ ¬ ° ² ÐÐÓÚ´ Î ¡ £ ¾¡ ÊÍ ÖÚ× ï £ ¬
ÒÔÍ Üí ÝËÀ¡ £


¾í 340_26¡ ¾ÃÏ Éú Ê« ¡ ¿

º « Óú

ÃÏ Éú ½- º £ Ê¿ £ ¬ ¹ Åò ÓÖ¹ ÅÐÄ¡ £ ³ ¢ ¶ Á¹ ÅÈËÊé £ ¬ Î ½ÑÔ¹ ÅÓÌ ½ñ ¡ £
× ÷ Ê« Èý ° ÙÊ× £ ¬ · • Ĭ Ï Ì ³ ØÒô ¡ £ Æï ¿ µ ½¾©¹ ú £ ¬ Óû º Í Ñ¬ · ç ÇÙ¡ £
Æñ ʶ Ì ì × Ó¾Ó£ ¬ ¾ÅÖØÓô Éò Éò ¡ £ Ò» ÃÅ° Ù· ò ÊØ£ ¬ Î Þ ¼®² » ¿ ÉÑ° ¡ £
¾§ ¹ â µ ´ Ï à Éä £ ¬ Æì ê ª ô æÒÔÉ- ¡ £ Ǩ ÑÓÕ§ È´ × ß £ ¬ ¾ª ¹ ÖÃÒ× ÔÈÎ ¡ £
¾ÙÍ · ¿ ´ ° × ÈÕ£ ¬ Æü Ì é Ï ÂÕ´ ½ó ¡ £ – AÀ´ ÓÎ ¹ « Çä £ ¬ Ī ¿ Ï µ Í » ª ô ¢ ¡ £
Á· ÇÐù Ãá × å £ ¬ Ó¦ ¶ Ô¶ à ² î ² Î ¡ £ ƼÅî · ç ² ¨ ¼± £ ¬ É£ ÓÜÈÕÔÂÇÖ¡ £
ÄÎ º Î ´ Ó½ø Ê¿ £ ¬ ´ Ë· × ª á « • ô ¡ £ Òì Öʼɴ ¦ Ⱥ £ ¬ ¹ · ¼ÄѼÄÁÖ¡ £
Ë- Á¯ Ëɹ ð ÐÔ£ ¬ ¾º ° ®Ì ÒÀî Òõ ¡ £ ³ ¯ ± ¯ ´ ÇÊ÷ Ò¶ £ ¬ Ï ¦ ¸ й é ³ ² ÇÝ¡ £
¹ ËÎ Ò¶ à ¿ ¶ ¿ ®£ ¬ Çî é Üʱ ¼û ÁÙ¡ £ Çå Ï ü ¾² Ï à ¶ Ô£ ¬ · ¢ ° × ñ ö ¿ à Ò÷ ¡ £
² ÉÀ¼Æð ÓÄÄî £ ¬ í ð È» Í û ¶ « ÄÏ ¡ £ ÇØÎ â ÐÞ ÇÒ× è £ ¬ Á½µ ØÎ Þ Êý ½ð ¡ £
Î ÒÂÛÐì · ½ÄÁ£ ¬ º ù ÅÌ ì Ï ÂÇÕ¡ £ Öñ ʵ · ï Ëù ʳ £ ¬ µ ÂÜ° Éñ Ëù ì § ¡ £
Çó ¹ ÛÖÚÇð С £ ¬ ± ØÉÏ Ì ©É½á ¯ ¡ £ Çó ¹ ÛÖÚÁ÷ Ï ¸ £ ¬ ± Ø· º ² × ä é Éî ¡ £
× ÓÆä Ì ý Î ÒÑÔ£ ¬ ¿ ÉÒÔµ ± Ëù ó ð ¡ £ ¼È» ñ Ôò ˼· µ £ ¬ Î Þ Î ª ¾ÃÖÍ Òù ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 324 ·

± å º Í ÊÔÈý Ï × £ ¬ ÆÚ× ÓÔÚÇï Õè ¡ £


¾í 340_27¡ ¾Éä ѵ º ü ¡ ¿

º « Óú

ÓÐÄñ Ò¹ · ÉÃû ѵ º ü £ ¬ ñ æÐ× Ð®½Æ¿ ä × Ôº ô ¡ £ ³ Ëʱ Òõ º ÚÖ¹ Î ÒΠݣ ¬
Éù ÊÆ¿ ¶ ¿ ®· dz £ ´ Ö¡ £ ° ² È» ´ ó » ½Ë- Î · ¼É£ ¬ Ôì × ÷ ° Ù¹ Ö· ÇÎ Þ Ðë ¡ £
¾Û¹ í Õ÷ Ñý × ÔÅó ÉÈ£ ¬ ° Õµ ô – í è ö Í Ç‰€Í ¿ ¡ £ ´ Èĸ ± § ¶ ù ÅÂÈë Ï ¯ £ ¬
ÄÇÏ ¾¸ ü » ¤ ¼¦ ñ ½³ û ¡ £ Î ÒÄî Ǭ À¤ µ ÂÌ ©´ ó £ ¬ ÂÑ´ ˶ ñ Î ï ³ £ ÇÚÛ¾¡ £
× ÝÖ®Æñ ¼´ å á Óк ¦ £ ¬ ¶ · ± ú ÐÐÖô Î ÷ ÄÏ Óç ¡ £ Ë- Î ½Í £ ¼é ¼ÆÓÈ¾ç £ ¬
Òâ Óû Ì ÆÍ » ô ˺ Í Î Ú¡ £ ÇÖ¸ ü Àú ©Æø ÃÖÀ÷ £ ¬ º Î ÓɽÄÐÒÐÝÐë ô § ¡ £
× ÉÓà Í ù Éä Æñ µ ÃÒÑ£ ¬ º ò Å®Á½ÑÛÕÅî ¡ í ì ¡ £ è ɾª ¶ é Áº Éß × ß ñ ¼£ ¬
Ò» · ò Õ¶ ¾± Ⱥ ³ û ¿ Ý¡ £


¾í 340_28¡ ¾½« ¹ é Ôù ÃÏ ¶ « Ò° · ¿ Êñ ¿ Í ¡ ¿

º « Óú

¾ý ÃŲ » ¿ ÉÈë £ ¬ ÊÆÀû » ¥ Ï à Í Æ¡ £ ½è Πʶ ÁÊé ¿ Í £ ¬ º ú Î ª ÔÚ¾©Ê¦ ¡ £
¾ÙÍ · Î ´ Äܶ Ô£ ¬ ± ÕÑÛÁÄ× Ô˼¡ £ Ù¿ º ö Ê®Æß Äê £ ¬ ÖÕ³ ¯ ¿ à º ®¼¢ ¡ £
» ÂÍ ¾¾¹ ÁÈÂä £ ¬ ÷ Þ · ¢ × ø ² î ³ Ø¡ £ ò £ Ë®Çå ÇҼţ ¬ » þ É½Ì ¹ ¶ ø ÒÄ¡ £
Èç ½ñ ± ã µ ± È¥ £ ¬ ß Í ß Í Î Þ × ÔÒÉ¡ £

¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 325 ·


¾í 340_29¡ ¾´ ð ÃÏ ½¼¡ ¿

º « Óú

¹ æÄ£ ± ³ ʱ Àû £ ¬ Î Ä× Öê ï Ì ì ÇÉ¡ £ È˽ÔÓà ¾ÆÈâ £ ¬ × Ó¶ À² » µ ñ ¥ ¡ £
² Å´ º ˼ÒÑÂÒ£ ¬ ʼÇï ± ¯ ÓÖ½Á¡ £ ³ ¯ ² Í ¶ ¯ ¼° Î ç £ ¬ Ò¹ · í º ã ÖÁî¡ £
Ãû Éù ÔÝë þ ÐÈ£ ¬ ³ ¦ ¶ ÇÕò ¼å Ÿ· ¡ £ ¹ ÅÐÄËä × Ô± Þ £ ¬ ÊÀ· ÖÕÄÑÞ Ö¡ £
Èõ ¾ÜÏ ² Õű Û£ ¬ ÃÍ ÄÃÏ ÐËõ × ¦ ¡ £ ¼û µ ¹ Ë- ¿ Ï · ö £ ¬ ´ Óà ÁÎ ÒÐë Ò§ ¡ £


¾í 340_30¡ ¾´ ÓÊË¡ ¿

º « Óú

¾ÓÏ Ðʳ ² » × ã £ ¬ ´ ÓÊËÁ¦ ÄÑÈÎ ¡ £ Á½Ê½Ժ ¦ ÐÔ£ ¬ Ò» Éú º ã ¿ à ÐÄ¡ £
» Æ» è ¹ é ˽ÊÒ£ ¬ ã ° â ê Æð Ì ¾Òô ¡ £ Æú ÖÃÈ˼ä ÊÀ£ ¬ ¹ ÅÀ´ · Ƕ À½ñ ¡ £


¾í 340_31¡ ¾¶ Ì µ Æé Ѹ è ¡ ¿

º « Óú

³ ¤ é Ñ° ˳ ß ¿ Õ× Ô³ ¤ £ ¬ ¶ Ì é Ѷ þ ³ ß ± ã ÇÒ¹ â ¡ £ » ÆÁ± ÂÌ Ä» Öì » § ± Õ£ ¬
· ç ¶ Æø Èë Çï Ì ÃÁ¹ ¡ £ ² ÃÒ¼ÄÔ¶ Àá ÑÛ° µ £ ¬ ɦ Í · Ƶ Ì ô Òƽü ´ ² ¡ £
Ì « ѧ Èå Éú ¶ « ³ ¿ Í £ ¬ ¶ þ Ê®´ ǼÒÀ´ Éä ² ß ¡ £ Ò¹ Êé Ï ¸ × Ö× º Óï ÑÔ£ ¬
Á½Ä¿ í ÷ » è Í · Ñ©° × ¡ £ ´ Ëʱ Ì á Я µ ± ° ¸ Ç° £ ¬ ¿ ´ Êé µ ½Ï þ ÄÇÄÜÃß ¡ £¡ ¶ È« Ì ÆÊ« ¡ · · 326 ·

Ò» ³ ¯ ¸ » ¹ ó » ¹ × Ôí § £ ¬ ³ ¤ é Ѹ ß ÕÅÕÕÖé ´ ä ¡ £ Óõ à µ ÊÀÊÂÎ Þ ² » È» £ ¬
ǽ½Ç¾ý ¿ ´ ¶ Ì é ÑÆú ¡ £


¾í 340_32¡ ¾ËÍ Áõ ʦ · þ ¡ ¿

º « Óú

Ï Ä° ë Òõ Æø ʼ£ ¬ ä ÀÈ» Ôƾ° Çï ¡ £ ² õ Éù Èë ¿ Í ¶ ú £ ¬ ¾ª Æð ² » ¿ ÉÁô ¡ £
² ݲ Ý¾ß ÅÌ â Í £ ¬ ² » ´ ý ¾ÆÏ × ³ ê ¡ £ Ê¿ Éú Î ª Ãû ÀÛ£ ¬ ÓÐËÆÓã Öй ³ ¡ £
ê å ² ÄÈë ÊÐÂô £ ¬ ¹ ó Õß º ã ÄÑÊÛ¡ £ Æñ ² » Î · 㠾㠲 £ ¬ Î ª ¹ ¦ ¼ÉÖÐÐÝ¡ £
Ãã ÔÕÔÅÆä Òµ £ ¬ ÒÔ´ ý Ëê Í í ÊÕ¡ £

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful