yavmiftrsKd;orD;tpnf;t&Hk; zJG@pnf;wnfaxmifjcif; (10) ESpfjynfh ESpfywfvnftxdrf;trSwf

xkwfjyefa=unmcsuf
2010 ckESpf/ atmufwdkbmv (14) &ufae@onf yavmiftrsKd;orD;tpnf;t&Hk; zJG@pnf;wnfaxmifjcif; q,fESpf
wif;wif;jynfhajrmufonfh ae@jzpfygonf? yavmiftrsKd;orD;tpnf;t&Hk;onf wef;wlnDr#r_eSifh +idrf;csrf;+yD;w&m;r#waom
vl@abmiftzGJ@tpnf;odk@ a&S&_@I yavmiftrsKd;orD;rsm;.b0tqifhtwef; wdk;wufjrifhrm;a&;twGuf }udK;yrf;aqmif&Guf
&ef[laom &nfrSef;csufyef;wdkifodk@ a&muf&Sd&eftwGuf &nf&G,fzGJ@pnf;xm;jcif;jzpfygonf?
awmfvSefa&; 10 ESpfwm oufwrf;umvtwGif;wGif trsKd;orD;rsm;pGrf;&nfjr‡ifhwifa&;/ zGH@jzdK;wdk;wufa&;/
trsKd;orD; rsm;tay:t=urf;zufr_rsm; qef@usifyaysmufa&;/ vl@tcGifhta&;xdef;odrf;umuG,fapmifha&Smufa&;/ EdkifiHwum
pnf;&Hk;vSLH@aqmfa&; tp&SdonfhpDrHudef;trsKd;rsKd;wdk@udk yavmifrdbjynfolrsm;ESifhtwl yavmiftrsKd;orD;tpnf;t&Hk;
tzJG@0ifrsm;u pkaygif;taumiftxnfazmf v_yf&Sm;aqmif&GufcJhygonf? trsKd;orD;rsm; EdkifiHa&;/ vlr_a&; ponfhtcef;u¾
toD;oD;wdk@Y qHk;jzwfcsufcsrSwf&mwGif trsKd;orD;rsm;yg0ifvmEdkif&ef qufwdkuf}udK;yrf; aqmif&Gufaev#uf &Sdygonf?
tzdESdyfcHjynfolrsm;twGuf ta&;}uD;aom ,ae@tcsdefumvwGif tm%moufwrf;&Snfa&;udkOD;wnfonfh
2010 a&G;aumufyJGudkusif;y&ef wbufowfjyifqifaqmif&Gufaeaom etz ppftm%m&Sifwdk@. vkyf&yfudk tjyif;txef
qef@usifuef@uGufygonf? etz ppftkyfpkwdk@. 2010 a&G;aumufyJGrS xGufay:vmrnfh ygvDrefESifh [efjytpdk;&onf
jrefrmjynfolwdk@ &ifqdkif}uHKawG@ae&aom pD;yGm;a&;/ vlr_a&;/ EdkifiHa&;tusyftwnf;rsm;/ vl@tcGifhta&; csKd;azmufrSK
rsm;udk wm0ef,l aqmif&GufEdkifjcif; &Sdrnfr[kwfonfhtjyif ydkrdkqdk;&Gm;aomtajctaeqdk;rsm;om jzpfay:vmvdrhfrnf[k
yavmiftrsKd;orD; tpnf;t&Hk;rS &_jrifoHk;oyfygonf?
ppftkyfpk. 2010 a&G;aumufyJGtm; qef@usifuef@uGufoGm;rnfhtjyif ppftm%m&Sifpepfudk oufqkd;&Snfaprnfh
rnfonfhvkyfaqmifr_rsKd;udkrqdk wdkufyJG0ifawmfvSefa&;tiftm;pktm;vHk;ESifhtwlvufwJG+yD; tqHk;wdkifwdkufyGJ0ifoGm;rnf
jzpfonf? jrefrmEdkifiH 'Drdkua&pDa&;/ vl@tcGifhta&;/ wdkif;&if;om;wef;wla&;/ usm;rwef;wla&;wdk@twGuf awmfvSef
a&;tiftm;pk w&yfvHk;eJ@twl yavmiftrsKd;orD;tpnf;t&Hk;taejzifh pGrf;pGrf;wrHvufwJGyl;aygif;aqmif&GufoGm;ygrnf[k
,ckusa&mufaom yavmiftrsKd;orD;tpnf;t&Hk;. (10) ESpfajrmuf txdrf;trSwfae@wGif av;eufwnf=unfpGm
uwdjyKygonf?
xdk@twl etz ppftkyfpkrS Edk0ifbmv (7) &ufae@wGifjyKvkyfrnfh twkta,mif 2010 a&G;aumufyJEG Sihf xdk
a&G;aumufyJGrS xGufay:vmrnfh a&G;aumufyJG&vm'ftm; jywfjywfom;om;qef@usifuef@uGufoGm;&ef yavmifjynfol
vlxkwpf&yfvHk;tygt0if jrefrmjynfolvlxkwpf&yfvHk;tm; ‘yavmiftrsKd;orD;tpnf;t&Hk;’ rS tav;teuf wdkufwGef;
E_d;aqmftyfygonf?

qufoG,f&ef

- 66 83 330 2304
- 66 80 115 9598
- 86 139 88 294 514

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful