made by Absens

made by Absens

made by Absens Λαθη που γΙνοντοl συχνά στο γραπτά κοι στον προφορικό λόγο .Το λέμε . σωστα. Το γράφουμε . σωστα.

made by Absens .

που γίνονΤΟ1 συχνά στο γραπτό κα1 στον προφΟΡ1κό λόγο Ίνα Αναγνωστοπούλοu Ι Λία Μποuσούνπ-Γκέσοuρα made by Absens ΜΕταlΧΜIΟ (1) .Το λέμε . σωστα. .\ . Το γράφουμε . . σωστα.

Λία Μπουσούνη-Γκέσουρα ISBN 960-375-869-8 3869 958. διασκευή.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ίνα Αναγνωστοπούλου. 2113 003500. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γρο­ mής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε μέσο ή οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή.. αναμετάδαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική.106 80 Αθήνα τηλ. ΜΗΧ/ΣΗΣ κ Ε. http://www. 413/06 ΒΟΗΘ.106 80 Αθήνα τηλ.114 72 Αθήνα τηλ... ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελλη­ νικού Νόμου (Ν_ 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διε­ θνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.\'''-­ ')"". Βιβλιοπωλεία ΜΕΤ Α Ι Χ Μ ΙΟ made by Absens 1. '1:'''.546 31 Θεσσαλονίκη τηλ .231026 0085. . Λάθη που Υίνονται συχνά στο Υραπτό και στον προφορικό λόΥΟ Πρώτη έκδοση Μάρτιος 2 006 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ Δέσποινα Καλογεράκη ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΜΟΥ Ρίκη Κοντογιάννη © 2 005. μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευοη του ουνόλου ή μέραυς του έργου. 2103647433 ..Ι· <)\j.10564 Αθήνα τηλ." " 1. fax: 2113 003562 . φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή. εκμίσθωση ή δανεισμός. Εκδόσεις ΜΕΤ Α Ι Χ Μ Ι Ο και Ίνα Αναγνωστοπούλου. fax: 2103610750 ISO 9001 . 2103647433 . 2310250075.-. Κ. Στοά του Βιβλίου. Εκδόσεις ΜΕΤ ΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118.gr • e-mail: metaixmio@metaixmio.Π. /fax: 2103319195 aYo� '. Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας Ολύμπου 81. Ασκληπιού 18. Το λέμε σωστά.(I"kl".Π. Λία Μπουσούν η-Γκέσουρα.metaixmio.gr Κεντρική διάθεση Ασκληπιού 18.1<1·" .. fax: 231 0250075 . Πεσμαζόγλου 5. μετάφραση. ΚΩΔ.".fax: 2103610750 2. Το Υράφουμε σωστά.

.. Τα διαλυτικά 23.. .... 145 14... Διάφορα λάθη στη σύνταξη ......... Τα αριθμητικά ........ 168 22..... ... . Επιρρήματα σε -ως και ο πληθυντικός ουδετέρου ...με δύο λέξεις.. . 16.......... 2.......... .. ... . Τα παραθετικά . απόδοση λέξεων ...... ... Συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη ... ....11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ....ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΓΑ ΛOΓlA ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ .. . Παροιμιώδεις φράσεις.. Λάθη πλεονασμού ..31 .....58 ομόρριζων επιθέτων (-ο) ... ..... ......... . 144 . καθιερωμένες εκφράσεις και λόγιες λέξεις ...167 20.... .............. .......174 [ 7] . ........... Άκλιτα: με μία λέξη . . 15.. ........ Διάφορα λάθη στην κλίση των επιθέτων. Συνηθισμένα λάθη στη χρήση της προστακτικής ...96 ......15 1.. 94 7... .. .............. ..... 159 ................. 48 5..................156 .... .. .157 18.... Ζεύγη ομόρριζων επιρρημάτων σε -ο και σε -ως 8..... .. 162 . ................ Το ενωτικό 24.. .. Ορθογραφικές διαφορές σε σύνθετα και σε παράγωγα 3... κυρίως..... Τονισμός μονοσύλλαβων λέξεων 21.......... . 99 ...... Ομόρριζα που διαφέρουν ως προς τη σημασία ...... ........ .. . Διάφορα λάθη στην κλίση των ουσιαστικών . .. ..... . Επιρρτ'ιματα σε -εί και σε -ί made by Absens με διαφορετική σημασία ... Ομόηχα..... .....117 ......147 .. Λέξεις και φράσεις που συγχέονται ως προς τη σημασία 9... Ονόματα και επίθετα σε -ιος / -ειος 13.............. .... 171 ... 17. Λάθη στη φωνολογική....143 12.39 4..... .. ...173 . . 11.......... . ...... 130 ...169 ... Λάθη στη συμφωνία των όρων της πρότασης .. ......... ..... 35 . ..... ........ Παρώνυμα που συγχέονται ως προς τη σημασία.... . 6...... 10. 19...............

.... 178 . ... 189 . . . .... .. απόλλυμι και βλέπω. Ορθογραφικές διαφορές στους τύπους του ρι'ιματος δίδω και των συνθέτων του 28. . . .. . .... . . . ... . Ορθογραφικές διαφορές στους τύπους των ρημάτων απαυδώ.. . ... . .. . . . . . ... . .. . .. . 185 . . . . .. '... . βάλλω.. .. ... .. .. .. . . Τα δύο θέματα (ενεστωτικό και αοριστικό) των ρημάτων άγω..... 183 27... .. . .. . . . ... . . . .. .. . .. .. . συντρέχω. .. 26.. . . . . . . .. ... . .. . .. .... .25... .. . .. . 186 .. . . Τα τρία συστήματα αρίθμησης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ made by Absens [ 8] . .. . ... . . .... . .. ..

Επιλογή από τις Voces Στιγμή.Αυτό που λένε οι λέξεις δεν έχει διάρκεια. . εκδ. 2000 Ε. ενώ αυτό που λένε δεν είναι ποτέ το ίδιο. ΑΝΤΟΝΙΟ PORCHIA. made by Absens μτφρ. οι λέξεις έχουν διάρκεια' γιατί οι λέξεις μένουν πάντα ίδιες. χ. ΓΟΝΑΤΑΣ.

made by Absens .

τη φωνο λογική απόδοση των λέξεων και τη σύνταξη. είναι φυσικό να κάνουμε ορισμένα λάθη. ρόγ­ made by Absens χος-ρόχθος κ. μορφολογικά ή σημασιολογικά. Στο βιβλίο σημειώνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα λαθών που γίνονται σε διάφορα γλωσσικ ά επίπεδ α. όταν μιλάμε ή γράφουμε. κυρίως. να του δώσουμε συγκεκριμένη μορφή και καταλήξαμε να καταγράψουμε και. απε νεται σε όσους κάποιες φορές αμφιβάλλουν αν αυτά που λένε ή γράφουν είναι σωστά. Τα λάθη αυτά αφο­ ρο ύν συνήθ ως την ορθογραφί α. πρότυπο/πρωτότυπο. το οποίο δεν είναι βέβαια ούτε λεξ ικό ούτε γραμματι κή ούτε ό υθύ συντακτικ . τεχνητός/τεχνικός. Πολλά από αυτά τα λάθη. ά. διότι δε συνειδητοποιούμε τις διαφορές ανάμεσά τους. Επί σης αναφ έρονται περιπτώ σεις λανθ ασμ ένης χρή σης συγγενικ ών εννοιο λογικά λέξ εων (όπως περίπτωση-περίσταση.ά. στην κλίση του επιθέτου κ. λέξεων παρώνυμων (όπως επήρεια-επιρροή. να «κατηγοριοποιήσουμε» ορισμένους τύπους και ορισμένα λεκτικά σχήματα που συχνά λέγονται ή γράφονται λανθασμένα. ρόχθος/ρόγχος. έχουν ήδη γίνει κατά κάποιο τρόπο αποδεκτά και δεν προσκρούουν πλέον στο γλωσσικό μας αίσθημα. έκκληση-έκλυση.). κάνουμε λάθη και από άστοχη επιλογή λέξεων ή φράσεων των οποίων δε γνωρίζουμε την ακριβή σημασία. Επειδή η ελληνική είναι μια δύσκολη γλώσσα. Αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε σχετικό υλικό μέσα από τη δουλειά μας.ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τ ο βιβλίο αυτό.) και διάφορα ορθογραφικά. [ 11 ] . ανακάλυψη/εφεύρεση. γιατί σκεφτήκαμε ότι αυτό θα μπορού σε ίσως να φανεί χρήσιμο σε πολλούς.) και ομόηχων (όπως σορός (η)-σωρός (ο). μορφολογικά και συντακτικά λάθη (όπως λάθη στη χρήση της προστακτικής.χ. υποθάλπτω αντί του σωστού υποθάλ­ πω κ. ). Επιχειρήσαμε. πλ ε ονέκτημα-προτέρη μα.ά. βουλή/ βούληση. επειδή επαναλαμβάνονται συχνά και από πο λλούς. π. ευπαρου­ σίαστος-ευπρόσωπος κ. τη γλωσσική επιμέλεια σχολικών και άλλων βιβλίων. λοιπόν. ά. αλλά και στις περιπτώσεις χρήσης λέξεων που μοιάζουν φωνολογικά. εξασθενί­ ζω/εξασθενώ. Επίσης. καταγράφονται περιπτώ σεις λανθασμένης απόδοσης της φωνολογικής εικόνας λέξεων (όπως πaρεπιπτό­ ντως αντί του σωστού παρεμπιπτόντως. Σ υγκεκριμένα.

Π.ά. απλ ώς-απλά. αποφεύγουμε. προηγουμένως-προηγούμενα κ. Μπαμπι­ νιώτη. χ. ελληνικό και λατινικό. επειδή είναι καθαρά χρηστικό και δεν έχει ρυθμιστικό χαρακτήρα. Σημειώνουμε ότι το βιβλίο αυτό. Μπαμπινιώτη. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι απλώς καταγράψαμε και επιχειρήσαμε να made by Absens κατηγοριοποιήσουμε περιπτώσεις λαθών στο γραπτό και στον προφορικό λόγο' [ 12] . όπως και αλλού. δεν περιλ αμβάνει λέξεις με προβλήματα ορθογρα­ φίας.ΙΜΤ και στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. τι αφορά τα ερμηνεύματα που δίνο­ νται στο βιβλίο στην παρουσίαση ζευγών λέξεων. όταν υπάρχουν' συχνά δηλαδή περιοριζόμαστε είτε στην κυριολεκτική/μεταφορική σημασία (π.κλίση -κλήση κ.ά. αλλά κυρίως βασιστήκαμε στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι­ κής του ΑΠΘ . ). χ. ). εξαιτίας/χάρη σε. ά.ά. Στο βιβλίο καταγράφο­ νται επίσης μεμονωμένες μόνο περιπτώσεις λαθών σύνταξης και μορφολογίας. προ­ κατάληψη/πρόληψη. αμείβω-αμοιβή. επί ξυρού ακμής. αυγό/αβγό. ά.) είτε στη θετική/αρνητική από­ χρωση των λέξεων (πχ αξιοποιώ/εκμεταλλεύομαι. ) που συγχ έονται εί τε ως προς τη μορφή ε ί τε ως προς τη σημασία' ακόμη.χ.). ) και ομόρριζες λέξεις με διαφορετική ορθογραφία (όπως ανδρεία-ανανδρία. ωρίμαση/ωρίμανση. δρομέας-δρομαίος κ. τον αναλυτικό ορισμό και επικεντρωνό­ μαστε μόνο στη σημασία εκείνη που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να συνειδητο­ ποιήσει τη σημασιολογική διαφορά ανάμεσα στις δύο λέξεις του ζεύγους. ομόρριζα επιρρήματα και επίθετα τα οποία συγχέονται στη χρήση τους (όπως επομένως-επ όμενα. ιδιαί τερα-ιδιαιτέρως κ. λ. κτίριο/κτήριο. Σε ό.ά. ε/σπράπω τα επίχειρα κ. (βλ.). «ορθογραφία» ). ζεύγη ομόρριζων επιρρημάτων που χρησιμοποιού­ νται λανθασ μένα (όπως άμεσα-αμέσως. παράλυση/παραλυσία κ. Π. κυρίως ομόρριζων και συνώ­ νυμων. λόγιες φράσεις (όπως εξ απαλών ονύχων. ανάλογα με το είδος του λάθους. συντελε­ στής/υπεύθυνος κ. χωρίς να δίνονται πουθενά σχετικά κ λιτικά παραδείγματα. ά. Επισημαίνονται. Κατά την καταγραφή του υλικού χρησιμοποιήσαμε όλα τα λεξικά της νεοελ­ ληνικής γλώσσας. τα οποία υπάρχουν σε γραμματικές ή σε λεξικά. φυσικοθερα­ πεία/φυσιοθεραπεία.που είναι χρήσιμος για την ανάγνωση χρονο­ λογιών και αριθμήσεων. χωρίς να επεκτεινόμαστε στις διαφορετικές σημασίες τους. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πίνακας με τα τρία συστ ήματα αρίθμησης -αραβικό. όμως. ξενιτιά/ξενιτειά Κ.ά. αποτίνω/αποτίω. περιπτώσεις λέξεων με διπλούς τύπους ως προς τη φωνολογική απόδοσή τους.

ως προς τη μορφή ή τη σημασία τους. αν και μικρά τις περισσότε­ ρες φορές. Η ελληνική γλώσσα. για να μπορέσει ο αναγνώ στης να βρει κάποιες απαντήσεις σε απορίες ή αμφιβολίες του και να βοηθηθεί σε ό. Επομένως. made by Absens Ίνα Αναγνωστοπούλου Λία Μπουσούνη-Γκέσουρα [ 13] . στο απώτερο μέλλον κάποια τουλάχιστον από αυτά να ιιη θεωρούνται πλέον λάθη. γραmού και προφορικού. διότι. τη λόγια και τη δημοτική. επειδή είναι οργανικά δεμένο με το όλο περιεχόμενο.δεν αποκλείεται. το οποίο. Το θέμα της σωστής χρήσης της γλώσσας δεν εξαντλείται σε ένα βιβλίο. επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα του λόγου μας. λιγότερο ή περισσότερο. χάρη στη διπλή παράδοση. είναι απαραίτητο να ανατρέχει κάθε φορά στο ευρετήριο. Ευχαριστούμε θερμά τον Ε.Χ. Το βιβλίο είναι μόνο ένα χρηστικό βοήθημα. αλλά δια­ φοροποιούνται. Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης θα βρει στο βιβλίο χρήσιμες πληροφορίες για Γη σωστή χρήση τύπων και φράσεων της νέας ελληνικής και θα συνειδητοποιή­ σει παράλληλα ότι τα λάθη στη χρήση της γλώσσας. θεωρήσαμε αναγκαίο να προτάξουμε του κυρίως κειμένου το ευρετήριο. όταν μιλάμε ή όταν γράφουμε. έχουμε να επι­ λέξουμε ανάμεσα σε τύπους που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. τον Κυριάκο Κατσιμάνη και τον Νίκο Παπαντωνίου για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις και υποδείξεις τους. εφόσον η χρήση θα τα έχει επιβάλεΙ. Γονατά.τι αφορά τη σωστή χρήση φράσεων ή λέξεων για τις οποίες αμφι­ βάλλει. Για να μη "χαθεί" λοιπόν ο αναγνώστης μέσα στα κείμενα. φυσικά. έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο βιβλίο. αλλά να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το υλικό του βιβλίου. είναι ιδιαί­ τερα πλούσια και μας δίνει πολλές και διαφορετικές δυνατότητες έκφρασης· αυτός όμως ο λεκτικός πλούτος της είναι και η αιτία για τις δυσκολίες που αντι­ μετωπίζουμε στη χρήση της.

made by Absens .

108 εριωθούμενο 39 εροπορικά 94 αεροπορικώς 149 αλήστου μνήμης 108 αλλεργία 31 CΙCΡOΠOρία 35 94 αθλητίατρος 42 θλίατρος 42 αλοιφή 36 111 ανακλήθηκα 139 ανάκληση 139 ανακομιδή 71 αμάλγαμα 39 ανακύκληση 117 αμαρτίαν (φρ.) 48 c.ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ αβαθής αίτηση 59 149 αγγελιαφόρος 42 αιτία 99 αμπέχονο 31 αγγελιοφόρος αίτιο 99 αμφίθυμος αγγελος 42 58 αγελάδων (φρ.) 50.) 51 (ιγοραπωλησία 39 ακμής (φρ. 82 αθρησκία 35 αμαχητί 143 (ανα)μειγνύω 36 Αϊ- αμείβω 36 αναμένovται 52 173 αιμοδιψής 149 lιμοσταγής (Ίίολος 149 135 Αίολος (φρ.ιίσθημα 58 lίτημα made by Absens αμοιβή 36 59 αμείνων 153 αναμεταδίδω 185 άμεσα 52. 149 αναVΤΙKατάστατoς 42 (ανα)στηλώνω 138 αμιλλώμαι 83 ανάτυπο 59 αμισθί 143 ανατύπωση 99 [ 15] . ανανδρία 35 αμέσως 96 96 αμιγής 36.) 48 ανακατάληψη 140 αείμνηστος αληθής ανακηρύσσω 55.) 50 αναγνωρίζω αγοραφοβία ακολουθώ αναγορεύω 111 αδαής 39 81 ακροποδητί 149 143 αναδύω 128 αλείφω 36 αδιάκριτα 96 αδιακρίτως 52.) 49 ανακύκλωση 117 αμαυρώνω 44 ανακύπτει 56.) 51 ανακάλυψη 99 αδίκους (φρ ) 49 αληθή (φρ. Αγια- 173 αγορανομία 155 75 αιτιολογώ 11 Ο αναβάλλω 110 αιφνιδιαστικός 75 αναγκαιότητα 59 αιφνίδιος ανάγκη 59 75 ακατονόμαστος 39 42 ανάγκη(ν) (φρ. 96 111 αναδίδω/αναδίνω 128 αλαζονεία 31 αδιάβατος 107 αναζητώ 82 αλέκτορα (φρ.

36 απεκδύομαι84 αντικρινός 36 απελθέτω50 αποσιωπώ84 αντικριστός 36 απεμπολώ44 αποσιωπώμενος 46 αντίκρυ 31 .36 απέναντι92 αποστρατιωτικοποίηση 39 αντίληψη140 απεναντίας 169 αποτάθηκα.αντισκωριακό118 απευθείας 52.) 48.169 ανδρεία35 αντιστοιχίζω83 απλά96 ανδριάντας 39 αντιστοιχώ83 απλώς 96 ανέκαθεν52 .92.170 ανεξαρτήτως 52 ανώτερος 156 αποβολιμαίος 126 ανεξεταστέος 42 ανωφελής 38 απογοήτευση39 ανεξιθρησκία35 αξιολογώ111 αποδημία 60 ανεπιστρεπτί143 αξιοποιώ112 απόδοση60 άνευ (φρ.) αποκαλώ112 ανία118 απαντώ162 απόκλιση139 ανιδιοτελής 149 απαρέγκλιτος'42 απολαμβάνω112 άνοια118 απαρνήση με (φρ.) 48 από θέσεως ισχύος (φρ.) 51 απολαύω 113 ανταγωνίζομαι83 απαρχαιωμένος 42 απολέσω183 Απόλλων32 ανταμείβω36 απαρχής 169 ανταμοιβή36 απασχολούμαι85 απολλώνιος 144 ανταποδίδω185 απειρόκαλος 52 απολωλός (το) 42 αντικαθιστώ83 απείρου κάλλους 52 απόμαχος 61 απορώ και εξίσταμαι48 αντικρίζω31 .) made by Absens αναφερθεισών160 ανεξαρτητοποιούμαι 44 ανώτατος 156 από μέρους 93 .167 αντίτυπο60 απνευστί143 ανεμοπορία35 άντρας 145 από163. 167 ανενεργός 43 άνω σχώμεν (φρ. αντιπρόσωπος 60 απέξω169 αποταμιεύω36 αντιοκορικό118 απεργάζομαι89 αποτέλεσμα 100 [16] .49 απ' αποδύομαι84 ανήκα44 απαθανατίζω46 αποζητώ82 ανημέρωτος 44 απαλείφω36 αποθανατίζω46 ανθρακωρυχείο37 απαλοιφή36 αποθετικά ρήματα 164 ανθρακωρύχος 37 απαλών (φρ.) ανενημέρωτος 44 ανώδυνος 37 από θέση ισχύος (φρ.

100 αυτός καθαυτόν.) 48 βαρύς 141 .) 56 βρόχος 119 αρχαιοκαπηλία35 αφορμή99 αρχαιολατρία35 αφότου169 γαιάνθρακας 37 αρχαιότερος 156 αχανής 150 γαιοκτήμονας 37 αρχαιρεσίες 39 αχίλλειος (φρ.) 93 αχρηστία118 γαρ (φρ.) 50 αφετέρου/αφ' βραδύς 141 Αριστοτέλειο144 αφιλοκερδής 150 βρασμώ (φρ.) 49 αρνησιθρησκία35 αφλογιστία39 βρόγχος 119 αρτιότερος 167 αφορά (φρ.) 55 γερο-173 [17] .) 50 απροσπέλαστος 107 αυθωρεί143 βουλεύομαι62 απώλεσα183 αύξηση174..) 144 γαιοκτησία37 αρχάς (φρ. 183·184 βουλή62 απώτατος 156 αυτάρκης 149 . 153 βούληση62 απώτερος 156 αυτοκινητικός 44 βούλομαι 62 άρα167 αυτοκινητιστικός 44 βραδέως 141 αργά115 αυτολεξεί143 βραδιά36 άρδευση39.αποτίνω46 ατύχημα61 βιασθεισών 160 αποφέρω84 ατυχής 75.154 γενετικό (υλικό) 42 ασχολούμαι85 Βασίλειος 144 γέννηση62 ατιμωρητί143 βελτίωση (φρ.) 93 αχρησία118 Γαλλία38 αρχήν (φρ.) 51 ασθενής 149 αψίθυμος 75 γεγονότα52 ασκαρδαμυκτί143 αψίκορος 75 made by Absens ασκεπής 149 γεια168 γενεαλογικός 42 ασκός τουΑιόλου(φρ.) 57 αυτοψία 167 βράδυ36 αριθμός 161 αφενός /αφ' βραδυπορία35 άριστον (φρ.) 48 Βάθη (πλατεία) γενέθλια31 ασκώ85 βαθύς 154 γένεση62 ασυζητητί143 βαρέως 141 γενέσθαι48 ασφαλές (φρ. 149 βίωμα65 απόφθεγμα 105 άτυχος 75 βιώσας (φρ.. 53 βραδιάζω36 αρεοπαγίτης 39 αυτοστιγμεί143 βραδινός 36 αριθμόν (φρ.

) 49 εγχειρίδιο88 διαβόητος 108 διενεργηθεισών 160 εγχειρίζω88 διαδίδω185 διεργασία64 εγχείριση88 διαζευκτικό 168 διήθηση31 εγχειρώ88 διάθεση (φρ.165 δωσίλογος 31 made by Absens γύρω από167 δαμόκλειος (φρ.) 144 διαπροσωπικός 76 Δαρείος 144 διαρρέω162 εγκαλώ128 δει δε (φρ.) 55 διηθώ31.) 49 γεωργός 37 διακηρύσσω85 δίνω το «παρών» (φρ.139 δεόντων48 διαχειρίζομαι165 έγκλιση139 Δημήτριος 144 διδάσκοντος 146 εγκλιτικό168 δημιουργώ 113 διεθνής 148.173 διανοήθηκαν45 δυνατόν (φρ.διάθεση (ρήματος ) 164 δικαιολογώ11 Ο γεωπονία37 διακεκριμένος 31 δικαιούμαι162 Γεώργιος 144 διακήρυξη62 δικαίους (φρ. 150.170 διελκυστίνδα40 εγχείρηση88 διά του λόγου (φρ.153 εγκύπτω128 διά 31.) 48 διαφανής 150 εγκεκριμένος 31 δέον (φρ.) 48 διάλειψη140 διώρυγα101 γλωσσάρι(ο) 101 διαμετακόμιση71 δουλεία35 γλωσσικός 76 δωμέσου/διά μέσου170 δρομαίος 37 γεωλογία37 γλωσσολογικός 76 διαμιάς 169 δρομέας 37 γνωμικό 105 διαμονή 64 δυνάμει53 γρια.) 53 γεώτρηση37 διακινδυνεύω 86 διύλιση31 γεωφυσική37 διακόσμηση 63 διυλίζω31.) 50 γύπας 145 διαπασών47 δυόμισι157 διαπιστωθεισών160 δυστύχημα61 διαπραγματεύομαι87.172 γιος 168 διαλέγω86 διώροφος 37 γλώσσα (φρ. εγκατάλειψη140 δεν έχει πού (φρ.45 έδος 119 [ 18] .) 51 διαφεύγω162 έγκληση128.) 48 διάσημος 108 εγκαταλείφθηκα140 δεκατρία157 διασώζω87.45 γι α31 διάκοσμος 63 δίΨl1φα 171.) 48 διεμερίσαντο (φρ.

180. 170 ελάσσων153 ενδελέχεια120 εκ του σύνεγγυς 55 ελαφρά τη καρδία (φρ. 150 ενενηκοστός 158 ι:κδημία60 ελλιπώς 36 ενενήντα158 εκδίδω185 ελλοχεύω 45 ενεός 31 εκδικάζω88 εμβριθής 150 ενεργός 43 εκκαλώ128.165 εν πάση περιmώσει(φρ.) 49 ελάλησα (φρ.) 49 ενδελεχής 44 εκ των ων ουκ άνευ49 Ελευθέριος 144 ενδεχόμενα94 εκάστου (φρ.) 53 έλλειμμα36 ενδεχομένως 94 εκατό (φρ. 130 εμένα/μένα34 ενεστώτας 178.) 49 εκμάθηση65 εν βρασμώ ψυχής (φρ.130.139 εμού (φρ.) 50 ενημερότητα66 εκλέγω86 εμπειρία 65 ενημέρωση66 έκλειψη 140 εμπεριέχει167 εννέα158 εκλεκτικός 76 εμπίmω47 εννιά158 [ 19 ] .) 49 εκτός 47 εναργής 43 εισέρχεται167 έκτρωμα40 ένα(ς ) 157 εισιτήριο31 εκχείλιση131 ενασχολούμαι85 είσοδος 159 εκχύλιση131 ένατος 158 είχον (φρ.) 49 ειδεμή169 εκπρόσωπος 60 ένα (φρ.) 57 ελλείπω36 ενδημία65 εκατονταετηρίδα64 έλλειψη36.) 49 ενδέκατος 43 εκ μέρους 93 .made by Absens εδώλιο119 εκλεκτός 76 εμφιάλωση119 εθελοδουλία35 έκλυση131 εμφορούμαι 45 ει μη ήλθον (φρ.179 εκτίω46 εναντίον93 εισέπραξε (φρ. 140 ενδιαφερόμενος 52 εκατονταετία 65 ελλιπής 36. 181 έκκλη ση128.) 57 ειδεχθής 150 έκτακτα96 ενάλιος 43 ειδώλιο119 εκτάκτως 97 ενάμισης 157 είδωλο119 εκτενής 150 ενάμισι157 CΙKOνOλατρία 35 εκταμιεύω36 έναντι92 ειλικρινής 150 εκτίνω46 ενάντια93 εισάγω178.) 49 είδα184 εκμεταλλεύομαι112 .) 53 ειδάλλως 169 εκπληρώνω88 εν χορδαίς (φρ.

) 144 εξαρτύω131 επαρκής 150 επικούρειος 32.) εξετασθεισών160 επεξήγηση 67 ενόσω 169 εξήγηση67 επηρεάζω32 ενόψει/εν όψει53. 169 εξαρτίζω131 επανέκδοση100 επίκληση139 εξάρτιση131 επανεκτύπωση 100 επικλινής 150 εξάρτυση131 επανέρχομαι167 επικούρέια (φρ.) εξώτατος 156 επιβραβεύω113 εξ ολοκλήρου170 εξώτερος 156 επιδείνωση55 εξάγγελος 58 επαινώ113 επιδέχομαι162 εξαιρετικός 77 επακόλουθο100 επιδημία65 εξαίρετος 77 επακολουθώ81 επιδίδω185 εξαιτίας 116.) εντάσσεται167 εξόκειλα45 επί ξυρού (φρ. 89.165 εννιακοσιοστός 158 εξασκώ85 επεξεργασία 64 ένοικος 66 εξελίξεις 52 επεξεργασμένο166 ενός εκάστου (φρ.170 εξίμισι157 επηρεασμός 32 ενσκήmω128 εξίσου169 επήρεια32.101 εντάξει169 εξίσταμαι48 επί δικαίους (φρ. 135 εξαρτώ131 επεισόδιο32 Επικούριος (Απόλλων) εξαρχής 169 επέμβαση67 επικυρώνω90 εξασθενίζω 89 επενέργεια102 επιλέγω86 [20 ] .made by Absens εννιακόσια158 εξασθενώ89 επεξεργάζομαΙ64. 169 επαλείφω36 επιδικάζω88 εξαλείφω36 επάλειψη36 επίδοση 61 εξάλειψη36 επαναλαμβανόμενα 54 επιδότηση 102 εξάλλου169 επανάληψη140 επίδραση102 εξάπαντος 169 επανοπρόσληψη140 επιζητώ82 εξάρτηση131 επανεκδίδω185 επικεφαλής 54.) εντατικός 109 εξοκέλλω45 επί το έργον54 εντελέχεια120 έξοχα97 επί τούτου54 εντελεχής 44 εξόχως 97 επί τούτω54 έντονος 109 εξώκειλα45 επιβολή120 εντούτοις 169 εξωμότης 67 επιβουλή120 εξ απαλών ονύχων(φρ.

) 49 ωΥΓανή52 επίμονος 43 έτους 158 ηλικία158 επίορκος 77 ετών 158 ημερομηνία103 επιούσα (φρ.πίλεκτος 77 εστί (φρ.ρμαιο53 εφεύρεση 99 ισθμός 101 ι:ρωτηματικά168 εφόσον169 ισορροπημένος 78 ωαεί143 εφυάλωση 119 ισόρροπος 78 ωάς /σας 34 έωλος 135 ισοϋψής 151 [21 ] .150 εσώτατος 156 ή 168 επιμέρους /επί μέρους 170 εσώτερος 156 ήλθον (φρ.173 επιτέλους 169 ευθύς 141 Θεοφάνια32 επίτιμος 79 ευμάρεια 120 θέση (φρ.1ΟΙ ευημερία120 Θ αλασσοπορία35 επιστήσω (να/θα) 45 ευθέως 141 θεαματική(φρ.) 52 επιτόπου /επί τόπου 170 ευπαθής 151 θρησκεία35 Επιφάνια32 ευπαρουσίαστος 109 επιφέρω84 ευπρεπής 151 Ιδέσθαι (φρ.172 επομένως 94 Ευρυδίκη32 ιδιοφυία172 ευσεβής 151 ιδώ 184 (φρ.) 50 ευφυής 172 ιεραρχώ111 εποχικός 44 ευφufα172 ικέτης 132 επώδυνος 37 ευχάριστα97 ιμάτια (φρ.) 52 επίχειρα 49 ευπρόσωπος 109 ιδιαίτερα97 επιχορήγηση102 ευρετήριο 101 ιδιαιτέρως 97 επόμενα94 Ευριπίδης 32 ιδιοφυής 78.) 54 made by Absens ζ επιλεκτικός 76 r.) 144 επίπτωση100 ευδαίμων153 επιρροή32.) 51 ευάριθμος 78 ημιθανής 151 επιούσιος 77 ευγενής 132 ημιώροφος 37 επιπλέον 169 Ευγένιος 144 ηράκλεια (φρ.εσένα/σένα34 ι:.) 48.50 επιμελής 148.) επωφελής 38 ευχαρίστως 97 ινστιτούτο 40 εφ' Ιππής (Αριστοφάνη) 32 εποχή των παχιών/παχειών ργον (φρ.) 55 επισύρω114 ευθύνη68 θεια.

170 κάτοικος 66 καθετί32.) 48 καρδία (φρ. • κατεξοχήν/κατ' 170 κλίση130. κατώτατος 156 -ων153 κατώτερος 156 μετοχών σε -οντας . 89.) 50 καταλείπω36 ισχύς (φρ. 139 κατ' κατασκευάζω90 κόγχη121 κατά πόδας 56 κατατρέχω 129 κοιλιοδουλία35 καταγγελθεισών160 κατατρύχω 129 κοινοτοπία40 καταγής 169 καταχωρίζω32.) 48 καίριος 43 -ήστε177 κήτος 130 κακόγουστος 52 -ίστε.) 51 ρημάτων σε: κεφαλήν (φρ.) 52 καταλήξεις ιχθύες /ιχθύς 146 • Καθαυτό169 κάθειρξη103 • καθένας /καθεμιά. 154 • κακούργημα 103 κατάληψη140 κιόλας 169 κάλλος 52 καταλογίζω 111 κλήθηκα139 καλώ139 κατάλοιπο36 κληροδοτώ91 καμένος 32 καταλογάδην169 κληρονομώ91 καμία/καμιά 32 κατάλυμα32 κλήση130. -ίστας . 45 κοινότοπος 43 καταδίδω185 καταχώριση32 κοινωνικοποίηση69 κατακυρώνω90 καταχωρισμένος 45 κοινωνικότητα 69 [22 ] . κενός 135 -ώντας 164 κέντρα (φρ. 32 καθεξής 169 κατεργάζομαι 64.. 139 καπηλεία35 καταναγκασμός 68 κλητική 160 Καραίβική40 κατάmυστος 43 κλίνη (φρ.) 49 καταρχήν / κατ' κλίνω139 καρδίας (φρ. 169 -ύς . κατεργασία64 -ίας 145 κατεργασμένο166 ονομάτων και επιθέτων κατευθείαν/κατ' επιθέτων σε: 92. 166 σε -ας . κινδυνεύω86 επιρρημάτων σε-έως 141 κινώ91 κάθισα32 καθόσον/καθ'όσον170 • καθότι/καθ' καινός 135 • κακοήθης 151.ίσταται (φρ. κατοχυρώνω90 κάθιδρος 32 -ης .) 48 made by Absens 170 αρσενικών ουσιαστικών σε -ιος ..

170 μεμιάς 169 κυρα-173 λόγχη55.121 μέρους (φρ.κοινωφελή ς 151 -λή φθηκα140 μέθοδος 69.140 μεγέθυνση40 Μετσόβιο144 -λειψη140 μεγεθυσμένος 40 μήνας 145 λήγω162 μεθοδολογία69 μία157.) 93 κύρια95 λοιμός 133 μες 34 κυρία55 λοιπόν167 μέσ'34 κύρια ονόματα173 λοίσθια (φρ.) 50 μείξη 36 κόχη121 λίμα133 μειονότητα70 κρητικός 136 λιμός 133 μειο(νο) ψηφία70 κριτικός 136 λογοπαιδικός 43 μέλλον178-182 κυκλοφοριακός 78 λόγος (φρ.) 51 μετοικώ91 λανθάνουσα (φρ.158 [23 ] .) 50.) 50 Μαλδίβες 40 μετάληψη140 λάθη54 μάλλον (φρ.56 μέλλοντας 178-182 κυκλοφορικός 79 λόγου χάρη55.) 56 μετεγγραφή 70 λάθρα50 μαστρο-173 μετε(α) ξεταστέος 44 λακκουβών145 μαστροπός 33 μετέρχομαι 162 λακτίζειν (φρ.167 κυρίως 95 λυδία λίθος 104 μετά Χριστόν56 κύτος 130 made by Absens λάβα121 μεταγραφή70 μάθηση65 μεταδίδω185 μακαρίτης 55 μετακομιδή71 λάβρα121 μακρόθεν55 μετακόμιση71 λάθε (φρ.) 51 ματαιώνω 110 μετοικίζω91 λαμβάνω140 με (φρ.159 κομπλιμέντο 40 λήψη140 μείγμα36 κοντά167 λίβας 121 μειγνύω36 Κορίνθιος 144 λίθος 104 μ(ε) ικτός 36 κουνώ91 λίθος (φρ.) 48 μέγας 43 μέτρον άριστον (φρ.) 51 μεσοτοιχία40 κύριος 55 λόχμη121 μετά163.) 50 λείπω36.) 48 μεγαλογράμματη γραφή172 μετοχή159 λατρεία35 μεγαλοφυής 78 μέτρο169 λέγει (φρ.

173 οδύνη37.) 49 νεωτερισμός 38 ονομαστικός 79 ούλο(το) 40 νεωτεριστής 38 ονοματικός 79 ουσιώδης 152 νεωτεριστικός 38 όνυχας 37 οφειλέτης 34 Νηρηίδες 40 ονύχων (φρ. 134 ορυκτό37 μπομπονιέρα 42 οίδα52 ορυχείο 37 μπουμπουνιέρα 42 οικέτης 132 ορώ52 μπουρμπουάρ42 οιονεί33. 156 ομοειδής 151 ου (φρ.) 50 ουκ άνευ (φρ.) 55 οφειλήματα34 [24 ] . 158 νοητικός 109 οποίος 163 μιγάς 36 νομοταγής 151 οποτεδήποτε169 -μισι157 νύμφη122 όπου163 μισός 157 νύφη122 οπουδήποτε 169 οπωσδήποτε169 μνήμης (φρ.) 50 νεωστί143 ομοιογενής 151 ουδέ (φρ. 156 ολωσδιόλου169 οτιδήποτε33 νεότερος 38.ΤΙ 141 νέος 38 Ολύμπιος 144 ότι141 νεότατος 38. -οι162 made by Absens να 'μαι138 όλεθρος 37 οστεομυελίτιδα 40 ολιγάριθμος 78 όσφρηση40 να με138 όλοι όσοι162 οσφυϊκός 43 Νάξιος 144 ολοκληρωμένος 167 ό. 143 όσον αφορά56 μύες /μυς 146 Οκτώβριος 40 όσος .) 108 μοιρολατρία35 ξ ενομανής 151 οργάνω (φρ.) 49 μολαταύτα169 ξυρού (φρ.μιάμιση157.) 49 οφειλή34 νιφάδα122 όπλου (φρ.) 49 νεωτερικότητα38 ονομάζω112 ουκ είχον (φρ.) 50 ορθοπαιδικός 44 ορθοπεδικός 44 μολονότι169 μονομερής 151 Οβολός 37 οριστική έγκλιση183 μονομιάς 169 οδός 159 όροφος 37 μπάζα (τα) 146 οδός Στουρνάρη40 όρυγμα37 μπαρμπα.) 50 νεωτερίζων38 ομότιμος 79 ουδέν48 νεωτερικός 38 ον ου τύmει λόγος (φρ.

παλαίστρα 37 183 155 παχύς 154 πεζοπορία35 παρεγκεφαλίδα72 πείρα65 παλινδρομώ 114 παρεγκεφαλίτιδα72 πείσμων43 lιαλινωδώ114 παρεισέφρησα46 περί ου ο λόγος (φρ.) 53 πηλίκο33 παραλήφθηκε.) 56 παλεύω37 made by Absens πάση (φρ.139 παρονομαστής 41 πηγεμός 37 παραλείφθηκε.) 50 περιβόητος 108 Ilαν50 παρελθόν178·182 περιέχει167 Ilανδημεί143 παρέμβαση68 περιθάλπω46 πανδημία65 παρεμβολή68 περίληψη140 παντελής 153 παρεμπιmόντως 47 περιούσιος 77 πανωλεθρία37 παρεπιδημία 60 περίπτωση 104 παπα-173 πάρεση41 περίσταση105 παρά πόδα56 παρευρίσκομαι114 περισυλλέγω46 παρ' παρίσταμαι 114 περισώζω87 παραδίδω185 παροιμία106 περίφημος 108 παραίσθηση71 παροιμιώδης φράση105 περιχαρής 152 παρακινώ92 παρόλο/παρ'όλΟI70 πηγαίνω37 παράκληση128. -αν140 παρωνύμιο72 πηχυαίος 33 παράλυση71 παρώνυμο44.72 πια168 παραλυσία71 παρωνυχίδα37 πιανιστών145 [25 ] .παράμετρος 159 ι'>φελος 34 παραμονή64 πασιφανής 79 παρανάλωμα (φρ. -αν140 παρότι/παρ' πηλήκιο 33 παράλειψη 140 παρών (φρ.) 53 οφείλω 34 παλίρροια104 παρεισφρέω46 περί πολλά (φρ. ιιαλαιότερος 156 παρασκευάζω90 ιιαλαιστής 37 παρατατικός 178.) 50.) 51 παλιρροϊκός 43 παρέκβαση68 περιβαλλοντολογικός 43 παλλαϊκός 126 παρέκκλιση 139 περιβαλλοντολόγος 41 παμψηφεί143 παρελθέτω (φρ.) 56 πατριδοκαπηλία 35 παλαιικός 126 παρασιωπώ84 πατριδολατρία 35 ιιαλαίμαχος 61 παρασιωπώμενος 46 παχιών/παχειών (φρ.180·181.

166 προσελκύω114 πόδα/-ς 56 πριν163.82 πλαίσιο167 πολυετής 152 πρόληψη 73. -ονται46 πλειονότητα72 πολύτιμος 167 προπαίδεια122 πλειο(νο) ψηφία72 πολυώροφος 37 προπαιδεία 122 πλεονέκτημα105 ποντοπορία35 προπαντός 169 πληγεισών159 πορεία35 προπάντων169 made by Absens πιθανά95 πλημμέλημα103 πορθμός 101 προπετής 44 πλημ(μ) υρίδα104 Πορτογαλία38 προπηλακίζω57 πλήρης 153 ποσειδώνιος 144 προς (φρ.) 51 προκήρυξη63 πιθανώς 95 πολύ142 προκηρύσσω86 πιλοτή33 πολυάριθμος 78 προκλήθηκα 139 πιο168 πολυέλαιος 133 πρόκληση139 πίπτει50 πολυέλεος 133 προκύmει56.167 προσεχής 152 ποικιλία38 πριν αλέκτορα (φρ.174·177 ποιούμενος (φρ.) 50 προσάρτηση 33 πνέει τα λοίσθια (φρ.) 51 πού168 προσαρτώ33 πνευματικός 109 πουρμπουάρ42 προσδίδω185 πνευμονολόγος 41 πραγματεύομαι87.) 51 προσκλήθηκα139 ποικίλλω38 προΧριστού56 πρόσκληση139 ποικίλος 38 προγεννητικός 43 πρόσκρουση73 ποινή (φρ. -οί33.πολιτιστικός 80 προκατάληψη72.89 πόσο163 προς τούτο54 πλησιάζω167 πόσω μάλλον (φρ.139 προσωπολατρία35 [26] .) 51.) 56 προς τούτοις 54 πλησίον56 ποτήριον (φρ.54 πληρώ.-οίς .139 πιθανόν 95 πολλά (φρ.140 πλατειάζω33 πολυπληθής 152 προξενώ113 πλατειασμός 33 πολύς 142 προοιωνίζεται.) 46 προγονοκαπηλία35 πρόσληψη 140 ποιος 168 προγονολατρία35 προστακτική 168.) 51 προηγούμενα95 προσφιλής 152 πολεμοκαπηλία 35 προηγουμένως 95 προσφώνηση 160 πολιομυελίτιδα 41 προικοθηρών145 προσωπικός 76 πολιτισμικός 80 προκαλώ113.

) 50 ραγδαία55 στιγματίζω115 συνθλίβω 115 ρήξη122 στίχος 134 συνονθύλευμα41 ρήση105 στο πλαίσιο167 συνδαιτυμόνας 33 ρητό 105 στοίβα124 συνέπεια100 ρίψη 123 στοίχος 134 συνίσταται129 ρόγχος 123 Στουρνάρη (οδός ) 40 συνιστάται129 Ρόδιος 144 στρέφεται167 σύνταξη165 ρολό (το) 41 στύλος 138 συντελεσμένοι χρόνοι ρόχθος 123 στυλώνω138 συγκεκριμένος 31 σαν 116 σύγκλιση 139 συντρίβω 115 σατιρικός 135 συγκρητισμός 34 συνωμότης 34.67 σατυρικός 135 εισμογενής 80 σεισμογόνος 80 made by Absens 179.) 51 σύμπτυξη 124 ιιυρός (φρ.127 σήραγγα123 σύμβαση73 ιιροτεραία57.rιρoταKΤΙKά 173 σημαδεύω115 συμβαίνοντα106 rιρoτέρα57. -ά46 συμπαρομαρτούντα41 ιιρωτοπορία 35 σιωπώντων46 σύμπηξη124 ιιρωτότυπο73 σκληρόν σοι (φρ.133 σύμφωνα171 ιιωρωμένος 33 σοφόκλειος 144 συναγωνίζομαι83 ιιώρωση 33 στήλη138 συναίσθημα58 ιιώς 168 στηλώνω138 συνδράμω182 στιβάδα124 σύνεγγυς 55 στίβος 124 συνεχής 153 ράβδος (φρ. -άς .) 51 σύμπνοια33 ιιrαίσμα103 σμίγω36 συμπόνια33 ιιυθαγόρειο (φρ.181.127 σιγά116 συμβατικότητα74 ιιροτέρημα105 σιντριβάνι33 συμβατότητα 74 ιιρότυπο 73 σιωπηλός 127 συμμιγής 36 ιιροφανής 80 σιωπηρός 127 συμπαγής 152 ιιρώην110 σιωπώ.) 56 σορός 126.) 144 σοι (φρ.182 συντελεστής 106 σύγκρσυση 73 συνωμοτώ 34 συζυγία177 σύριγγα123 σύλληψη140 σφαγείο124 [27] .

) 5 1 υγιεινός 36 υποφώσκω 129 τιθασεύω34 υγιής 36.) 50 υποκλίθηκα139 τεσσερισήμισι 158 τυρβάζη (φρ.) 54 υπηρεσία 41 ταμιευτήριο36 τούτω (φρ.) 51 Υγίεια36 υποτακτική178-180.) 47 ύπαιθρος 134 σφίγγα 125 τοις εκατό57 υπέρ το δέον (φρ.) 51 υποθάλπω46 τέλεια98 τριώβολο37 υποθηκοφυλακείο41 τελείως 98 τριώροφος 37 υποκαθιστώ83 τέξεται (φρ. 152 υπόψη 170 τίθενται46 ύδρευση 100 τίκτω51 υπ' φατρία107 τιμής (φρ.126 ταχύς 141 τριάμισι157 υποβόσκω 129 τεκταινόμενα106 τρις (φρ.σφάγιο 124 τιρμπουσόν41 σφήκα125 τις (αντων.) 50 υπεύθυνος 107 Ταμείο36 τούτοις (φρ. -ούσα.) 46 υπ' φιάλη 119 [28 ] . 182 τι τέξεται (φρ.181 ταμιών 145 τραπεζιτικός 81 υποβληθεισών160 ταχέως 141 τρεισήμισι 157 υποβολιμαίος 44.) 51 τυγχάνω51 υποκείμενο161 τες 47 τυπολατρία35 υποκινώ92 τεσσεράμισι158 τύmει (φρ.) 48 τοπογραφία74 υπερούσιος 78 σωρός 126. -όν137 υπόλειμμα 37 ύαλος 119 υπόληψη140 υπολείπομαι 37 τεχνική74 made by Absens τεχνικός 127 ύπαιθρο134 τεχνολογία74 υγεία36 υπόλοιπο37 τέως 110 υγιαίνω36 υποστυλώνω 138 την ανάγκη(ν) (φρ.) 51 σχιζοφρενής 152 τοπιογραφία74 υπερμεγέθης 154 σχώμεν (φρ.) 54 υπευθυνότητα68 ταμίας 36 τούτου (φρ.) 51 υπόκλιση139 τεχνητός 127 τυχών.134 τόσο163 υπερωκεάνιο41 τούτο (φρ.) 54 υπηρετώ46 ταμιεύω36 τραπεζικός 80 υποβάλλω180.

) 55 φράξια107 χειρουργός 42 ψυχολογικός 81 φράση παροιμιώδης 105 χιλιετηρίδα64.) 51 made by Absens ψηλός 137 φιλοθεάμον154 ωσεί143 ωφέλεια34 Ψευδαίσθηση71 ωφέλιμος 34 ψεύδορκος 77 ωφελώ34 [29 ] .) 48 ως 116 φυσιολατρία35 χρονολογία103 φωνήεvτα171 φωνήσαι (φρ. 159 φιλοθεάμων154 χαράκτης 47 ψιθυρίζω34 φιλομαθής 152 χαρακτική47 ψιλή κυριότητα44 φιλοσοφική λίθος 104 χαράχτηκα47 ψιλός 137 φιλοτιμία(ν) χάρη/χάριν55 ψοφοδεής 152 φιλοφρόνηση125 χάρη/χάρις σε116 ψυχαναγκασμός 69 φιλοφροσύνη125 χάρμα ιδέσθαι52 ψυχής (φρ. 74 ωδίνες 134 φυσικοθεραπεία42 χλοοτάπητας 41 ωκεανοπορία 35 φυσικοθεραπευτής 42 χορδαίς (φρ.) 49 φοροδιαφεύγω41 χειρίζομαι166 ψυχικός 81 φοροφυγάς 41 χειροπέδες 167 ψυχολογία (φρ.) 49 ώρα158 φυσιοθεραπεία42 χρειώδη (τα) 41 ωρίμα(ν) ση 42 φυσιοθεραπευτής 42 χρημάτων (φρ. 74 φυλάκιση103 χιλιετία65.φιγουρών145 χαρακτήρας 47 χαρακτηρισμός 47 ψήφος 42.

made by Absens .

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ:Ι � αλαζ ον εί α και όχι αλαζονία � αλλ ε ργ ία και όχι αλεργία � αμπέ χο νο και όχι αμπέχωνο � αντικρ ίζω και όχι αVΤΙKρύζω και όχι απ ' ότι �γενέθλ ια και όχι γεννέθλια �δ ιά και όχι δια και όχι διακεκριμμένος και όχι εγκεκριμμένος και όχι σ υ γκεκριμμένος �διή θη ση « δ ι ηθώ) δ ι υλίζω) αλλά δ ι ύλι ση « και όχι διήθιση �δω σίλoγ o ς και όχι δοσίλογος � ε ισιτή ρ ιο κω όχι εισητήριο � (λόγ. και όχι ενεώς αντίκρ υ αλλά � απ' ό .) ενε ό ς (= άφωνος. τι αλλά αλλά πα ρ ' ότι / πα ρότι γ ια δ ιακεκριμέ νος � εγ κεκρ ιμ έ νος � συγ κεκριμ έ νος � made by Absens άνα υδος) [ 31 ] .

. � Επι φ ά νι α / Θ εοφ ά ν ι α και όχι Επιφάνεια / Θεοφάνεια � Euρ ιπίδης και όχι Ε υρυπίδης � EuρuδίK η και όχι Ε υ ριδίκη � ο ι Ιππή ς του Αριστοφάνη και όχι οι Ιππείς � κ α θένα ς / κα θ εμ ι ά / κα θένα και όχι κάθε ένας ή καθ ' ένας � κα θ ετί και όχι κάθε τι � Kάθ ιδ ρoς και όχι κάθιδρως � Kάθι σα και όχι κάθησα � Kα θόΤΙ / Kα θ ' ότι και όχι καθ ' ό.� επει σό δ ι o και όχι επισόδειο και όχι επιρρεάζω � Επικο ύ ρ ι ος θεός (πχ Απόλλων) αλλά επ ικούρε ι ος φιλόσοφος και όχι Επικούρειος .τι � Kαμέ ν o ς και όχι καμμένος � Kαμία / Kαμ ι ά και όχι καμμία / καμμιά � Kατάλuμα και όχι κατάλ υ μμα � καταχώ ρ ι ση « καταχω ρ ίζω) και όχι καταχώρηση made by Absens � επ η ρεάζω επ η ρεασμ ό ς / ε πή ρεια αλλά ε π ι ρ ρ ο ή [ 32 ] κάθε μια ή κάθε μία κάθε ένα ή καθ ' ένα . .

-ώ ) και όχι πληρείς / πληρεί � π ρoσά ρτ η ση « π ροσαρτώ) και όχι προσάρτιση � πώ ρωση � πω ρω μ έ ν oς και όχι πόρωση ή πόρρωση και όχι πορωμένος .� μαστ ρ oπ ό ς και όχι μαστρωπός � o ιoνεί (= σαν . made by Absens ή πορρωμένος � σ lVΤ ρ ιβά νι και όχι συντριβάνι � σu μπ ό ν l α αλλά σύ μ π ν ο ι α και όχι συμπόνοια � σuν δα ιτυ μ όνας και όχι συνδετημόνας ή συνδαιτημόνας [ 33 ] .τιδήποτε � π α ρ' όλα αυτά και όχι παρόλα αυτά � πηλήKΙO αλλά πηλίκο και όχι πηλίκιο � πηxυ α ίoς και όχι πηχιαίος � rιlλOτή και όχι πυλωτή � πλατε l άζω � πλ ατ ε l ασμ ό ς και όχι πλατυάζω και όχι πλατυασμός � πλη ρ oίς / π λη ρ oί « π λη ρ ό ω . . ) και όχι οιωνεί � OTl δήπoτε και όχι ο.

� συγκρ η τισμ ό ς και όχι συγκριτισμός � συν ω μ ότη ς � συνω μoτώ και όχ ι και όχ ι συνομώτης συνομωτώ � τιθ α σεύ ω και όχ ι τιθασσεύω � ψ ι θυρ ίζω και όχι ψυθιρίζω (= συγκερασμός. ανάμειξη στοιχείων κυρίως διάφορων θρησκειών) ΠΡΟΣΟΧΗ: � οφείλ ω / ο φει λέτη ς / ο φειλή ματα / ο φει λή / ό φελος αλλό ω φελώ / ωφέλεια / ω φ έλ ιμος / αν ω φελής / επ ω φε λή ς ΑΛΛΑ Σ γ Ν ΗΘ Ι Σ Μ Ε Ν Α � μ ' εμ ένα � μ ' εσένα � μ ' εσά ς � σ' εμ ένα � σ' εσένα � σ' εσά ς Λ Α ΘΗ ! με μένα και όχ ι και όχ ι με σένα και όχ ι με σας και όχι σε μένα και όχ ι σε σένα και όχ ι σε σας αλλό � από/γι α ( ε) μ ένα (ε) σένα εσά ς / σα ς � μ έσ': πρι ν από φωνήεν μέσ ' από το σπίτι αλλό made by Absens � μες: πριν από σύμφωνο [ 34 ] μες στο σπίτι .

made by Absens ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ � ανδ ρε ία αλλά ανανδ ρ ία � δouλεία αλλά εθελοδο υλία κοι λ ιο δ ο υλί α � θ ρη σ Kεία αλλά αθ ρησκία ανε ξ ιθ ρησκία αρνησιθ ρησκία � καπη λεία αλλά αρχαιοκαπ η λί α πατρ ιδοκαπηλία π ο λεμοκαπ η λία π ρογονο καπ η λία � λατρε ία αλλά αρχαιο λατρ ία εικονο λ ατρ ία μοιρο λ ατρ ία πατ ρ ιδο λ ατρ ία π ρογονο λατρ ία π ροσωπολατρ ία τυπολατρ ία φ υ σιο λ ατρ ία � πo ρε ία αλλά αεροπο ρ ία ανε μοπο ρ ί α βραδ υ π ο ρ ία θαλ ασσοπο ρ ία πεζ ο π ορ ία π οντο π ο ρ ία π ρωτοπο ρ ία ω κεανοπο ρ ία [ 35 ] .

ελλιπ ώ ς � ταμίας � ( απο./ εκ-)ταμιε ύ ω � ταμιε υτή ρ ι o αλλά τ αμ εί ο � υ γ ι α ίνω � υγιεινός � υ γ ιή ς α λλά υγεία (θεά: γγίεια) made by Absens ( = αφήνω. κληροδοτώ ) [ 36 ] .� αλείφω � απα λείφω � εξαλείφω / εξάλει ψ η � επαλε ίφ ω / επάλει ψ η α λλά α λλά αλο ιφή απαλοιφή � αμείβω � ανταμε ίβω αλλά αμο ι βή ανταμο ι βή � (ανα) μειγνύ ω � με ίξη � με ίγμα � μ (ε)ΙKτός αλλά αμιγής συ μμιγής μιγάς σμίγω � αντ ΙKρ ίζω � αντικρ ι ν ό ς � αντΙKρ ιστός α λλά αντ ί κρ υ � βραδ ι ά � βραδ ι άζω � βραδ ινός αλλά β ράδυ � Kατα λείπω αλλά κατ άλοι πο � λείπω : ελλείπω / έλλει ψ η / έλλει μμα αλλά ελλιπής .

� υπολείπο μαι / αλλά υπόλοι πο αλλά γ α ι άνθ ρακας υπόλει μμα � γ εωλoγ ί α � γ εωπoν ί α γα ι ο κτή μονας � γ εωρ γ ό ς γ α ι ο κτη σ ί α � γ εώτρη ση � γ εωφ υ σΙKή � δ ρoμέας α λλά δ ρ ο μα ίος � πα λεύ ω αλλά παλα ι στή ς / παλα ίστρα � πηγα ίν ω α λλά πηγ ε μ ό ς � oβoλός αλλά τρι ώ β ο λο � oδ ύν η αλλά ανώδυνος / επώδυνος � όλ εθ ρ oς α λλά πανωλεθ ρ ία � ό νυxας αλλά παρ ωνυχίδ α � ό ρ oφoς α λλά δ ι ώ ροφος / η μι ώ ροφος πο λυώ ροφος / τρι ώ ροφος � ό ρ υγμα / o ρ υ Kτ ό / αλλά ανθ ρακω ρ ύ χος / ανθ ρακω ρ υχεία made by Absens ορ υχεία [ 37 ] .

� Γ αλλία αλλά Π ο ρτογα λί α � ΠOΙKίλλ ω α λλά ποικι λία / π ο ικ ίλ ος [ 38 ] .made by Absens � νέoς /· νε ότερος / νεότατος αλλά νεωτερ ί ζων νεωτερικός νεωτερικ ό τητα νεωτερισμός νεωτερ ιστ ής νεωτεριστικός κτλ .

: έντονο ς α δικαιολόγητος φόβος που προκαλείται σε ορισμένα άτομα από το συγκεντρωμένο πλήθος σε δημόσιους χώρους) � αεριωθoιJ μενο και όχι αερωθούμενο � αμ άλγαμα και όχι αμάγαλμα � ανδ ρ ι άντας και όχι αδριάVΤας � απογοήτευ ση και όχι απαγοήτευση � αποστρατιωτικο π ο ίη ση και όχι αποστρατικοποίηση � άρδευ ση και όχι άρδρευση � αρεοπαγ ίτης και όχι αεροπαγίτης � αρχαιρεσ ίες και όχι αρχιερεσίες � αφλογιστία και όχι αφλογισία made by Absens (= κράμα / μτφ. ανακάτωμα) [ 39 ] .ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ. ουσι α στι κά • Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Ε Ι Ν Α Ι � αγ oρανoμ ία και όχι αγορονομία � αγο ραπω λη σ ία και όχι αγοροπωλησία � αγο ραφο β ία και όχι αγοροφοβία (= ψυχολ . ΚΥΡΙΩΣ. ανάμειξη.

για να παρασύρουν ο καθένας προς την πλευρά του τον αντίπαλο) � έKτρωμα και όχι έχτρωμα � ινστιτο ύ το και όχι ινστιντούτο made by Absens ή ιστιντούτο � Κ αρα" ί β ική και όχι Καραβα"ίκή � κο ινοτοπ ί α και όχι κοινοτυπία � κομπλιμέντο και όχι κοπλιμέντο � M αλδίβες και όχι Μαλ βίδες � μεγέθυνση � μεγεθ υ σμ ένος και όχι μεγένθυ (ν) ση και όχι μεγενθυμένος � μεσοτοιχία και όχι μισοτοιχία � Νη ρη ίδες και όχι Νηιρίδες � ο δό ς Στο υ ρνάρη και όχι οδός Στουρνάρα � OKτ ώ β ρ ιoς και όχι Ο κτώμβριος � οστεο μυ ελίτιδα και όχι οστεομελίτιδα � ό σφρηση και όχι όσφρηνση � ο ύλ ο (το) και όχι ούλος (το) [ 40 ] .� δ ιε λκυ στίνδα και όχι διελκυνστί (ν) δα (= παιχνίδι στο οποίο και τα δύο μέρη τραβούν με δύναμη ένα σχοινί.

� π ά ρεση και όχι πάρηση � παρονο μαστή ς και όχι παρανομαστής � πε ρ ιβ αλλοντολόγος και όχι περιβαντολόγος � πλατεία Βάθ η και όχι πλατεία Βάθης � πνευ μονολόγος και όχι πνευμονιολόγος � π ο λιομυ ελίτιδα και όχι πολιομελίτιδα � ρο λό ( χαρτιο ύ) (το ) και όχι ρολός (χαρτιού) (ο) � συ μπαρο μαρτο ύντα και όχι συμπαραμαρτούντα και όχι συνοθύλευμα � τιρμπoυ σ όν και όχι τριμπουσόν � υπερωκεάν ιο και όχι υπερωκειάνιο � υπη ρεσία και όχι υπερεσία � υποθη κοφ υλακε ίο και όχι υποθηκοφυλάκιο � φoρoφ υγ ά ς αλλό φοροδ ιαφεύγω και όχι φοροδιαφυγάς και όχι φοροφεύγω � χλ οοτ ά πητας και όχι χλωροτάπητας � χρει ώδ η (τα) και όχι χρεώδη ( = ελαφρά παράλυση μυός) (= τα συνοδευτικά. τα παρεπόμενα) � σ υνονθύλευ μα made by Absens ( = ένω ση ετερόκλητων στοιχείων) [ 41 ] .

φυσι­ κοθεραπεία. φυσιοθεραπευτής. ε π • θ ε τ α Τ Ο Σ ΩΣΤ Ο Ε Ι ΝΑΙ: Ι � ακατονό μαστος κ ω όχι ακατανόμαστος � αναντικατάστατος και όχι αντικατάστατος � ανεξεταστ έ ος και όχι αναξεταστέος � απαρ έ γκ λ ιτος κω όχι απαρέκλιτος � απαρχαιω μ έ νος και όχι απαρχειωμένος � απ oλωλός (το ) κω όχι απολωλό(ν) � γενεα λογικ ό ς και όχι γενεολογικός � γενε ΤΙKό (υλικό) και όχι γεννητικό (υλικό) made by Absens (το απολωλός πρόβατο) [ 42 ] .� η ψή φος της ψή φο υ την ψή φο τις ψή φο υ ς και όχι ο ψ ήφος του ψ ήφου τον ψήφο τους ψήφους ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ο υ σιαστικά αγγελιαφόρος. μπουμπουνι έρα . ω ρίμανση . φυσικοθεραπευτής. μπουρμπουάρ. αθλητίατρο ς. πουρμπουάρ. στον π ροφο­ ρικό κυ ρίως λόγο . φυσιοθεραπεία. μπομπονιέρα . χειρουργός. ωρίμαση απαντο ύ ν. χειρούργος. αθλίατρος. και ως αγγελιοφόρος.

ό το υ (αν) ενεργού και όχι (αν)ενεργής . . το μέγα) [ 43 ] . -ές) � επ ί μoνoς αλλά πε ί σμων (= λογοθεραπευτής) � τoυ μεγ άλ ο υ (αρσ. και ουδ.ό ς / -ή . -ές του (αν) ενεργού (αρσ και ουδ.) made by Absens (ο μέγας. η μεγάλη.) τη ς (αν) ενεργού!-ή ς και όχι της (αν) ενεργούς και όχι επίμων � K α ί ρ ιoς και όχι καίρεος � κατ άm υ στος και όχι κατάπταιστος � κοιν ότοπος και όχι κοινότυπος � λ ογοπαιδ ικ ό ς και όχι λογοπεδικός και όχι του μέγα � o σφ υϊKός και όχι οσφυακός � πα λ ι ρ ρ oϊKός και όχι παλιρροιακός � πε ρ ιβαλλ οντο λ ογικ ό ς και όχι περιβαντολλογικός � προγεννητικ ό ς και όχι προγενετικός αλλά το υ / της εναργο ύ ς « εναργής. . -ής . -ής .� ενάλιος (= θαλάσσιος) και όχι ενιάλιος � ενδέ Kατoς και όχι εντέκατος � (αν) ενεργ ό ς .

εγκαταλείπω Π.� π ροπετή ς (επίθ. ο μη γνήσιος) = � ψ ι λή (κυριότητα) (νομ. μεταξεταστέο ς. Τα επίθετα εποχικός. ) και 6χι lιροπέτης (οua. ιδέες.) και 6χι υψηλή (κυριότητα) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. ο πλαστός.) � υπο β ο λ ιμα ίος και 6χι υποβολιμιαίος ( 1. τ έλειος) . ο μη εξη μερωμ ένος). αρχές. ρ ή μ α τ α • Τ Ο Σ ΩΣΤ Ο ΕΙΝΑΙ Ι � αμα υ ρ ώ νω και όχι αμαυρίζω � ανε ξαρτητοποιο ύ μαι και όχι ανεξαρτοποιούμαι � αν ή Kα και όχι άνηκα � απεμπ oλώ και όχι απεμπολίζω ( προδ ίδω. Επ ίσης. αυτός που υποβάλλεται σε κάποιον με συγκεκριμένη σκοπιμότητα 2. ιδανικά) = made by Absens επο ­ [ 44 ] . συγχέονται στη χρή ση τα π α ρώνυ μα ανενημέρωτο ς (= ο μ η ενημε­ ρωμ ένος) / ανημέρωτος (= ο ανή μερος . 2. ορθοπεδικός . μετεξεταστέ ος. ορθοπαιδικό ς απ αντο ύ ν και ως χιακός. συ στη ματ ι κός) / εντελεχής ( = = = πλή ρη ς. αυτοκινητικό ς ( π ο υ σχετ ίζεται με το αυτοκίνητο) / αυτοκινητιστ ικός ( π ο υ σχετίζεται με τον αυτοκινητιστ ή) και ενδελεχής (= συνεχή ς . χ.

διακατέ χομαι. ΠΡΚ. παραμονεύω) � εμφoρoύ μαι (= κυριαρ χο ύμαι. ονόματα κτλ.� απoτ άθ η K α � να / θα αποτα θ ώ και όχι αποτάνθηκα και όχι να / θα αποτανθώ � δ ιανοή θη καν ή δ ιενοή θ η σαν και όχι διανοήθησαν � δ ιη θ ώ κ α ι όχι διηθίζω και όχι ελλογχεύω και όχι εuφορούμαι και όχι εξοκείλλω και όχι να / θα εφιστήσω και όχι καταχωρώ (ελληνιστ. .. έχω εξοκείλει να / θα εξοκείλω) � να / θα επιστή σω « εφιστώ) (πχ την προσο χή) � καταχω ρ ίζω στοι χεία (αιτήσεις. . (αό ρ .) made by Absens � καταχώ ρισα .) (= υπο χωρώ σε αίτημα) αλλό δ ι υλίζω � ε λλoxε ύ ω (= καραδοκώ. . διαπνέομαι από. � καταχω ρ ισμ έ νος . ενεδρεύω. κατέ χ ομαι από) � ε ξOKέλλω παραστρατώ) (= προσαράζω. εξόκειλα και εξώκειλα μτφ .. . � καταχω ρ ίστη κε . . και όχι καταχώρησα και όχι καταχωρήθηκε και όχι καταχωρημένος [ 45 ] .

εκτίω . αποτίω. εκτίνω (πο ι νή φ υλάκ ι σης) απα ­ αποθα νατίζω.) και όχι τίθονται � υπηρετώ και οχι υπερετώ � υ πο θάλπω (θαλπωρή) και όχι υποθάλπτω � χαρ άχτ η κα και όχι χαράκτηκα αλλά χαρακτή ρας .� παρεισφ ρ έω και όχι παρεισφρύω � αόρ. χαρακτη ρισμ ό ς χαρ ά κτη ς . . αποτίνω made by Absens ντο ύ ν και ως [ 46 ] (φ ό ρο τ ι μή ς) .) � σιωπ ώ . χαρακτική ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ρή ματα απαθανατίζω.ά ς .ά � των σιωπ ώντων � παρα. -ονται και όχι προοιωνίζει. περισ υνέλεξα και όχι περισυνελλέγω � προοιων ί ζεται . παρεισ έ φ ρ η σα και όχι παρεισέφρυσα � περι θάλπω (θαλπωρή) και όχι περιθάλπτω � περισυλλέγω αόρ . -εί. . -ουν (= εισδύω κάπου χωρίς να γίνω αντιληπτός· λέγεται συνήθως για λάθη που γίνονται σε κείμενο) (συνήθως στο Υ" πρόσ. -εί και όχι και όχι των σιωπούντων παρα-Ι απο-σιωπούμενος � τίθενται (Υ" πληθ. ./ απο-σιωπ ώ μενος και όχι σιωπείς.

• αντωνυ μ ίες ΤΟ Σ Ω Σ Τ Ο Ε Ι ΝΑΙ Ι � φ ώ ναξέ τες (= αυτές) αλλά τις φ ώ ναξε • φώναξέ τις και όχ ι εχτός και όχ ι παρεπιπτόντως και όχι στο διαπασών (μικρό μουσικό όργανο) ά κ λ ι τ α ΤΟ Σ Ω ΣΤΟ Ε Ι ΝΑΙ � ε Kτ ό ς �παρεμπ ιπτόντως « εμπίπτω < εν + � στη δ ιαπασ ώ ν made by Absens και όχι Ι πίπτω) [ 47 ] .

ο υιός του ανθρώπου δ εν έχει πού την κεφαλήν κλίνη» � δ ι ά του λόγου το α σφαλές και όχι διά του λόγου το αληθές made by Absens Από το απολυτίκιο της Βάπτισης του Χριστού [ 48 ] . Θεοτόκιον.ι ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ. . Λουκάς 9. ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ � άνω σχώ μ εν τας κα ρδ ία ς άνω στώμεν τας καρδίας και όχι Εκφώνηση του ιερέα πριν από την ευχή της αΥίας αναφοράς (Θεία ΛειτουΡΥία) � α πo ρώ κ α ι εξίστα μ α ι απορώ και εξανίσταμαι και όχι Από τον Ακάθιστο Ύμνο. 20. . . . . οι ασκοί του Α ιόλου και όχι Ομήρου Οδύσσεια κ 47 «. ασκόν μεν λύσαν . πού την κεφαλήν κλίναι και όχι Ματθαίος 8. και όχι Δημοσθένους Ολυνθιακός Α 20 � δεν έχε ι πο ύ τη ν κεφαλή ν κ λίν η . . (Αιόλου)>> � γλώσσα λανθάνο υ σα τ' αλ η θ ή λέγει γλώσσα λανθάνουσα την αλήθειαν λέγει και όχι � δει δε χρ η μ άτων κ α ι άνευ το ύτων ο υ δέν εστί γ ενέσθα ι των δεόντων δει δη χρημάτων . . ... 58 « . . ήχος γ � άvoιξε ο ασκός του Α ιόλο υ .

. της κακίας του) αμοιβή για χειρωνακτική εργασία) � εκ των ων ο υ κ άνευ και όχι εκ των ουκ άνευ � ελα φ ρ ά τη κα ρδ ία και όχι με ελαφρά την καρδία � εν β ρ α σμ ώ ψ υ χή ς και όχι εν αναβρασ μώ ψυχής � εν χο ρδ α ίς κα ι οργάνω και όχι εν χορδαίς και οργάνοις Ψαλμός ΡΝ (150). .της κακίας του) και όχι (αρχ.4 � εξ απαλών ο νύχων σημαίνει από μικρή ηλικία και όχι επιφανειακά. 35) ή � δ ι ε μ ε ρ ίσαντο τα ι μ άτιά μο υ εαυτο ίς (Ψαλμός ΚΑ (21). . 45 made by Absens .� δ ι ε μ ε ρ ίσαντο τα ι μ άτια αυτο ύ (Ματθαίος ΚΖ (27). επί δικαίων και αδίκων . . και όχι . . .22 � ει σέπραξε τα επίχε ι ρα (π-χ. α μ α ρτίαν ο υ κ ε ίχον και όχι είπα και ελάλησα και α μαρτία ουκ έχω Κατά Ιωάννη. 19) και όχι διεμOιράσαVΤO τα ιμάτια . εrιιπόλαια � (β ρ έ χει) επί δι κα ίο υ ς κα ι α δ ίκους .: το επίχειρον = τα επιχείρια (π.χ. . ΜατθαΙος Ε (5). � ε ι μ η ήλθον κα ι ελάλησα α υτο ίς . . [ 49 ] . ιε (15).

G. 1128 . χιν. Ηθικά. F. � λίθος επί λίθον και όχι λίθος επί λίθου Ματθαίος ΚΔ (24). . VERLAGSBUCHHANDLUNG. 77.2 : «Ει καλώς είρηται το λάθε βιώσας. 2 � μ έτρον ά ρ ι στον και όχι παν μέτρον άριστον Κλέοβουλος. Scheidewin. Κ 173 � εποχή των παχι ών ( ή παχει ών) αγελά δων και όχι των παχέων (αρ σ... 563. HILDESHEIM. Diels-Kranz 1 Ο. . Ε. . xl/. Μάρκος ΙΓ (13).Georg OLMS..2.σ. Πλούταρχος. 39 [ 50 ] απελθέτω απ' εμού ή απ ' εμέ . πα ρελθ έ τω απ ' ε μ ο ύ το ποτή ρ ιον τούτο και όχι made by Absens Ματθαίος ΚΣΓ (26). 1965 � ει δ υνατόν εστί .� επί ξυ ρο ύ ίσταται α κμ ή ς ( βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο) = (το ξυρόν / ο ξυρός = ξυράφι) και όχι επί ξηρού ακμής Ομήρου Ιλιάδα. Αποστόλιος Βυζάντιος.) α γελάδων � λάθε β ι ώ σα ς ( ζήσε χω ρίς να προβάλλεσαι) = και όχι λάθρα βιώσας Ρήση του Επίκουρου. Leutsch. 3 (Ι 63) � ον ο υ τύπτει λόγος ο υδέ ρά βδος και όχι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος Μ.

«τυ ρβά ζω » ( αναταρά ζω. και Αισχύλου. θα μ ε απαρνη θείς τρεις φορές. . προς κέντρον λακτίζειν Πράξεις των Αποστόλων. Μάρθα. 1624 «προς κέντρα μη λάκτιζε» � τ η ν ανάγκη (ν) φ ιλοτι μ ία (ν) πο ι ο ύ μ ενος και όχι . ΚΣΤ (26) 14 Βλ.� περ ί πολλά τυ ρ β ά ζη σημαίνει καταπιάνεσα ι με πολλά καταπιάνεται με πολλά και όχι Το «τυ ρβά ζει /-η» είναι ιr ενικό πρόσωπο του ρ. 41. μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά» � πνέει τα λο ίσθ ι α και όχι πνέει τα ολίσθια � πριν αλέ κτορα φ ωνήσα ι . τι θα φέρει η άλλη μέρα) και όχι τι τεύξεται « τυγχάνω) η επιούσα Π.: «Μάρθα. ανακατώνω) = Λουκάς r (10). ποιών � ou γαρ γι vώ σκεις τι τέξετα ι « τίκτω) η επιο ύ σα ( = .) και όχι πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις. τρις απα ρν ή ση μ ε (Δηλαδή : Προτού λαλήσει ο πετεινός. . . απαρνήση με Από τη φράση του Χριστού προς τον ΠέτΡΟ (Ματθαίος ΚΣΤ (26) 35) � σKλη ρόν σο ι π ρ ο ς κ έντρα λα κτίζειν ( είναι οδυνηρό να κλοτσάς = π άνω σε αγκάθια / καρφιά) και όχι . Παροιμίες ΚΖ' (27).. «τυ ρβά ζομα ι» και όχι γ ενικό πρόσωπο του ρ. . .Δ. Αγαμέμνων. 1 � υ πέ ρ το δέ ον made by Absens και όχι υπέρ του δέοντος [ 51 ] .

χ. κακόγουστος « α- + πείρα + καλός) και όχι απείρου κάλλους. πανέμορφος � απευ θε ία ς μ ετά δο ση και όχι ζωντανή μετάδοση � από θ έσεως ισχύος ή από θ έση ι σχύος made by Absens και όχι [ 52 ] από θέσης ισχύος .� xά ρ μ α ιδέσθ α ι « ορώ = βλέπω) και όχι χάρμα ειδέναι « οίδα = γνωρ ίζ ω) � α δ ι α K ρ ίτως (π. σημαντικές) εξελίξεις και όχι αναμένονται (πχ σημαντικά) γεγονότα και όχι απ(ό) ανέκαθεν ή εξ ανέκαθεν � ανέ Kα θ εν � ανεξαρτήτως (πχ ηλικίας) και όχι ανεξαρτήτου ηλικίας � α π ε ι ρ ό κ αλος σημαίνει ακαλαίσθητος.χ . φ ύλου) και όχι αδιακρίτου (πχ φύλου) � (ο) ά μ εσα ενδ ι αφερόlJ ενος και όχι (ο) άμεσος ενδιαφερόμενος � ανα μ ένοντα ι (π.

-ά) και όχι � δ ίνω το «πα ρών» (= αυτών καθαυτών ή αυτών καθ ' εαυτών παρουσία) και όχι δίνω τ ο παρόν ( = τ ο τώρα) και όχι εν δυνάμει � δυνά μει � είναι έ ρ μ αιο (ουσ.. ουδ.� α υτός κα θ α υτόν ή α υτός κα θ ' εα υτόν και όχι αυτός καθαυτός ή αυτός καθ' εαυτός � α υτ o ύ κα θ α υτόν ή α υτο ύ κα θ ' εα υτόν και όχι αυτού καθαυτού ή αυτού καθ ' εαυτού � α υτή κ α θ αυτήν ή αυτή κα θ ' εα υτήν και όχι αυτή καθαυτή ή αυτή καθ ' εαυτή � αυτής κ α θ αυτήν ή αυτής κα θ ' εα υτήν και όχι αυτής καθαυτής ή αυτής καθ ' εαυτής � α υτoί κα θ α υτ ο ύ ς ή α υτ οί κ α θ ' εαυτού ς και όχι αυτοί καθαυτοί ή αυτοί καθ ' εαυτοί � α υτών κ αθα υτού ς (-έ ς. της φράσης «πάσα περίπτωσις. -ά) ή α υτών κ α θ ' εαυτούς (-ές .) του π ά θ ου ς τ ου και όχι είναι έρμαιος του πάθους του και όχι καθενός εκάστ ο υ � ενός εκά στ ου � ενόψ ει όσων θα γίνουν και όχι ενόψει όσων έγιναν � εν πά ση περιπτώσει (δοτ.) made by Absens και όχι εν πά σει περιmώ σει [ 53 ] .

επι κεφαλή ς (άκλιτο) και όχι του/τον . επιπροσθέτως.) ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΗ: Π ολλο ί χρη σιμοποιο ύ ν το επί τούτου και το επί τούτο με τη ση μασία το υ επίτηδες . της.� επαναλα μ βανό μ ενα λόθ η παρατετα μένα λάθ η κ οι όχι � ο. τον / η.) Επίσης : � προς τούτο σημαίνει για το σκοπό αυτό ενώ � π ρ ο ς το ύτο ι ς / επί το ύτο ι ς σημαίνει επιπλέον. � επί τούτω (ad hoc) σημαίνει ειδικ ά για αυτό επάνω σ' αυτό κ οι όχι (πχ Το πρόβλημα που ανέκυψε λύθηκε με μια επί τούτω διορθωτική πράξη. made by Absens προσέτι [ 54 ] . επικεφαλή ή οι/τους επικεφαλείς και όχι επί τω έργω � επί το έργον � επί τούτο υ σημαίνει επάνω σ' αυτό. του. . την / το / ο/ / των /τους / τις / το • . επ' αυτού και όχι ειδικά για αυτό (πχ Εξέθεσε το όλο πρόβλημα και ζήτησε τις παρατηρήσεις μας επί τούτου. . .

πχ : � ". Λέμε. � Ό ταν παρουσιάζουμε τον εαυτό μας. � Ό ταν μιλάμε για πρόσωπα που έχουν πεθάνει.Σε εκείνο το ταξίδι ήτα ν μαζί μα ς και ο) Νικολάου. πχ .ο κύριος Χ ρηστίδης ή ο κύριος Νίκος και όχι Χ ρηστίδης � λόγο υ χά ρ η / χά ρ ιν και όχι λόγω χάρη � μ α κρόθεν made by Absens εκ του μακρόθεν και όχι λλά εκ το υ σύνεγγυ ς α [ 55 ] . Λέμε. είμαι ο Χρηστίδης ή ο Νίκος (ο) Χρηστίδης. δε χρησιμοποιούμε τα « κύ ρ ι ο ς » / « κ υ ρ ία» πριν από το όνομα ή το επίθετό τους. . δ ι ά θεση και όχι έχω κακή/καλή ψυχολογία � θεα lJ αT l K ή βελτίω ση και όχι ραγδαία βελτίωση αλλά ρ αγδ α ία επι δείνωση. δε χρησιμοποιούμε τα « κύ ρ ιος» / « κ υ ρ ία» πριν από το όνομα ή το επίθετό μας. και όχι " Ο (μακαρίτης / αείμνηστος Ο (μακαρίτης/αείμνηστος ο) κύριος Ν ικολάου. στο τηλέφωνο : Κα λημέρα.� εφ ' όπλο υ λόγχη και όχι εφ' όπλου λόγχης � έ xω κα κή / καλή . . ".

. του. από πίσω του) = � ο / του / τον / το περί ου ο λόγο ς � η / της / την περί η ς ο λόγος και όχι η /τη ς/τη ν περί ου ο λόγος � ο l / των/τους /τις/τα περί ων ο λόγος και όχι οι/των/τους/τις/τα περί ου ο λόγος � ο .� μετά Χρ ι στόν και όχι μετά Χριστού αλλά προ Χ ρ ι στο ύ � όσον αφορά κ α ι όχι ως αναφορά � (όλα έγιναν) πα ρανάλω μ α το υ πυ ρός και όχι � π α ρά πόδα = . τον / η . δυσκολία.. . ) made by Absens και όχι [ 56 ] ενέσκη ψε πρόβλημα.. παραναλώματα του πυρός προσοχή! (παράγγελμα) παρά πόδας και όχι αλλά κ ατά πόδα ς ( στα βήματα κάποιου. . των πλη σίω ν και όχι κατά πόσο μάλλον � πόσω μ ά λλον � προέ κ υ ψ ε / ανέ κ υ ψε (πχ πρόβλημα. . της. δυσκολία . . . την / το / ο l / των / τους / τις / τα πλη σίον (άκλιτο) και όχι . .

(δύο. ..� προπ η λα κίζω σημαίνει βρίζω. χλευάζω δημοσίω ς. του. . υπ' α ρ ι θ μ όν ένα (άκλιτο) υπ' αριθμόν ένας ή υπ' αριθμόν μία [ 57 ] .. τον / η.. τρία . της. ε πιτίθεμαι λεκτικά εναντίον κάποιου ασκώ σωματική βία εναντίον κάποιου και όχι � προτέ ρα κ ατά στα ση προτεραία κατάσταση και όχι � (ένα . δύ ο . την / το made by Absens και όχι . ) τα εκατό και όχι � ο.. τρ ί α ) το ις ε κατό .

ένα βίωμα προσωπικό. μίσος. [ 58 ] . � συνα ίσθ η μ α αυτό που νιώθουμε. δίψα . από έξω � εξάγγελος πρόσωπο του αρχαίου δράματος' ανήγγελλε όσα είχαν συμβεί πίσω από τη σκηνή (δηλαδή όσα συνέβαιναν μέσα στο ανάκτορο. • ο υ σια στι κά � άγγελος πρόσωπο του αρχαίου δράματο ς ο αγγελιαφό ­ ρος που έφερνε στο χώρο της σκηνής ειδήσεις από μακριά. Α κο λ ο υ ­ θ ο ύν περ ιπτώ σεις ο μ ό ρρ ιζων λέξεων με παραπλή σια ή διαφο ρετι ­ κή ση μασ ία . ζήλια. θυμός . . μια εσωτερική κατάσταση. ζέστη. πόνο. χαρά. ) made by Absens Η ζήλια είναι πολύ δυνατό συνα ίσθ ημα..ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ Ο μ ό ρ ρ ι ζες λέ γονται ο ι λέξε ις πο υ έ χο υν την ίδ ια ρ ί ζα . λύπη. . στο ναό κτλ .) � α ίσθ η μ α η αντίδραση που προέρχεται από ένα εσωτερικό ή ένα εξωτερικό ερέθισμα (το να νιώθεις κρύο. το οποίο μπορεί να είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο (αγάπη. ) Το α ίσθ ημα της δίψας είναι ανυπόφορο. .

� α ίτη μ α επιθυμία.τι επιβάλλεται από την ανάγκη (ηθική. � α ίτη ση συγκεκριμένο αίτημα που διατυπώνεται γ ρα πτώ ς και υποβάλλεται σε υπηρεσία. δεοντο ­ λογική επιταγή) Η ένταξη της Ελλάδας στη ν Ευρω παϊκή Ένωση ήταν πολιτική αναγκαι ό τητα . που υποβάλλεται π ρ οφ ο ρ ι­ κ ώ ς ή γ ρα πτ ώ ς σε κάποιο φορέα ή σε κάποιο φυ­ σικό πρόσωπο Στην αυριανή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα συζητη θεί το α ίτημα που υποβάλατε σχετικά με τη χρηματοδότηση το υ επιμορφ ω τικού πρ ογράμματός σας. [ 59 ] . συνήθως επι ­ στημονικού. για να δια­ made by Absens βάσεις το άρθρο μου· θα σου δώσω ένα ανά τυπο. διότι στην παλιά υπήρχε κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία σας. δημόσιο ή ιδιωτικό Θα πρέπει να υποβάλετε νέα α ίτηση. � αναγκα ι ότητα ό. και το οποίο διανέμεται δωρεάν από το συγγραφέα Δε χρειάζεται να αγοράσεις το περιοδικό. σε οργανισμό ή σε άλλο φορέα. αξίωση κτλ. � ανάγκη επιβεβλημένη υποχρέωση Στην εποχή μας είναι πλέον ανά γκη να ληφθούν σημα­ ντικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. � ανάτυπο μικρό φυλλάδιο ή έντυπο του οποίου το κείμενο αποτελεί μέρος βιβλίου ή περιοδικού.

� α ποδη μ ία α ν αχώρηση από την πατρίδ α κ α ι μόνιμη εγκατά ­ στ αση σε ξένη χώρα � ε κ δ η μ ία (συνήθως μτφ . Ο Πικάσο είναι ο κυριότερος εκπρ ό σωπος του κυβι­ σμο ύ. ένα κόμμ α. made by Absens Εξελέγη ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρ ό σωπος.� αντίτυ πο κάθε αντίγραφο βιβλίου. ένα σύλλογο κτλ. μια δι α δικασία [ 60 ] . ο πληρε­ ξούσιος: εμπορικός αντιπρόσωπος. δικαστικός αντιπρόσωπος κτλ. � αντι πρόσω πος άτομο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί ή να κάνει δικαιοπραξίες για λογαριασμό άλλου. ωφέλεια που αποφέρει μια ενέργεια. περιοδικού ή άλλου εντύπου Η τελευταία έκδοση του βιβλίου της κυκλοφόρησε σε 10. � ε κ πρόσω πος αυτός που αντιπροσωπεύει έν α καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό ρεύμα.000 αντίτυπα.) η α ναχώρηση από τη ζωή � παρεπιδη μ ία προσωρινή παραμονή σε άλλη χώ ρα � α πόδoση βαθμός παρ α γωγικότητ ας . Όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου θα στείλουν αντι ­ προ σώ πο υς στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. μια πράξη. κέρδος .

[ 61 ] . διότι προ ημε­ ρών είχα ένα τροχαίο ατύχημα.τι αφορά τον πόλεμο ' (μτφ .) έμπειρος σε ό. � δ υ στ ύχ η μ α πολύ σο βαρό ατύχημα.) έμπειρος.) Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει στη χώρα μας λόγω του παγετού σοβαρά αυτοκινη τικά δ υστυχ ή ματα. made by Absens στα οποία βρήκαν το θάνατο πολλοί άνθρωποι. αυτοκινητικό " . κακοτυχία. πολύ ικανός σε κάποιον τομέα Διευθυντής της τοπική ς εφημερίδας είναι ένας παλ α ί· μαχος δημοσιογράφος. � επίδoση η πρόοδος και η επιτυχία σε έναν τομέα Έχει μεγάλη επίδοση στα γλωσσικά μαθ ήματα. πο υ προκαλεί σημαντική σωματική βλάβη ακόμα και θανάσιμη (αεροπορικό. � ατύχη μ α ζημιά. � απόμ αχο ς (κ uριολ.) απόστρατος' (μτφ . � παλα ίμαχος (κ uριολ. αυτός πο υ βρίσκεται έξω από τον επαγγελματικό στίβο Από τότε που πήρε σύνταξη κάποιοι τον αντιμετωπί­ ζουν ως από μαχο της ζωής. βλάβη (λιγότερο σοβαρό από το δυστύχημα' έχει γενικότερη σημασία) Το αυτοκίνητό μου είναι στο συνεργείο.) συ νταξιούχος. διότι ο ι μετοχές που αγόρα­ σε είχαν πολύ υψηλή απόδ οση.Κέρδισε πολλά χρήματα.

η αρχή. μιας νέας τάσης Η γ έ ννη ση ενός νέου καλλιτεχνικού κινήματος επη­ ρεάζει πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής.� βουλή « βουλεύο μαι) σκέψη. η εμφάνιση ενός νέο υ πράγματος. απόφαση Ανεξιχνίαστες οι ρ ο υλέ ς του Κυρίου . το γίγνεσθαι (δηλώνει εξέλιξη και διάρκεια) Το βιβλίο πο υ διαβάζω έχε ι τίτλο "Η γ έ νεση το υ σύμπαντος». � γ έ νεση η δημιουργία. δημόσια εξαγγελία που αφορά την πραγματο­ ποίηση σημαVΤΙKών έργων Μετά τη δημοσίευση της διακή ρυ ξης του Υπο υργείου Παιδείας σχετικά με τη συγγραφή σχολικών βιβλίων για την υποχρεωτική εκπαίδευση. πολλοί εκδοτικοί οίκοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ανάληψη μέρους made by Absens του έργου. η προέλευση. 2. [ 62 ] . η γέννα Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ανησυχητικά ο αριθ­ μός των γεννή σεων στη χώρα μας. � βούλη ση « βούλο μαι) επιθυμία. � δια κή ρ υ ξ η 1. θέληση Κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί στη λαϊκή ρ ο ύλ ηση. � γ ένν η ση 1. ο σχηματι­ σμός. η πράξη και το αποτέλεσμα το υ γεννώ.

[ 63 ] . επίσημη ανακοίνωση που αφορά ένα σοβαρό ζήτημα και απευθύνεται σε ευρύ κοινό Η δ ιακ ή ρ υ ξη τη ς κυβέρνηση ς σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για τη ν ασφαλή διεξαγωγή τω ν Ολυ­ μπιακών Αγώνων έγινε δεκτή με ανακούφιση.2. μανιφέστο 3. Η Γαλλική Επανάσταση με τη Διακή ρυ ξη τω ν Δικαιω­ μάτων του Ανθρώπου έγινε αφορμή να ξεσηκω θούν πολλοί υπόδουλοι λαοί και να αγωνιστούν για την ελευ­ θερία τους. ο στολ ι σμός Η διακ ό σμηση του σπιτιού δεν έγινε από διακοσμητή αλλά από την ίδια τη ν οικοδέσποινα. � δ ι ά κοσμος ό.τι χρησιμοποιείται στη διακόσμηση. � δ ι α κόσμ η ση η ενέργεια και το αποτέλεσμα του «διακοσμώ". � προ κή ρ υ ξ η ανακοίνωση από κρατικό ή άλλο φορέα σχετικά με έργα όχι τόσο σημαντικά όσο αυτά που εξαγ­ γέλλονται με τη διακήρυξη Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στις εφημερίδες προκή ρυ ξη που αφορά την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ υπαλλήλων σε διά­ φορους δημόσιους οργανισμούς. τα στολίδια Ο δ ι ά κοσμ ο ς τη ς αίθο υσας δεξιώσε ω ν ή ταν πολύ made by Absens απλός. καταγραφή κα ι κοινοποίηση θεμελιωδών αρχών.

� επεξεργα σία (βλ επεξεργάζομαι) η τελειωτική. � πα ρ α μ ονή αναφέρεται συνήθως σε προσωρινή εγκατάστα­ ση και διαβίωση σε συγκεκριμένο τόπο Η παραμον ή του στο εξωτερικό θ α διαρκέσει δύο εβδομάδες. .ά. � δ ι ε ργα σία σειρά διαδικασιών . η τελειοποίηση (αντικειμένου. ) Το κείμενο του νομοσχεδίου χρειάζεται προσεκτική επε ξεργασία πριν υποβληθεί στη Βουλή προς ψήφιση.� δ ι α μ ονή αναφέρεται συνήθως σε μόνιμη εγκατάσταση και διαβίωση σε συγκεκριμένο τόπο Στη βεβαίωση δεν αναφερόταν ο τόπος δ ιαμονή ς του. νομοσχεδίου. κειμένου. ώστε να γίνει κατάλληλο προς χρήση Η κατεργασία των ευγενών μετάλλων είναι ιδιαίτερα λεπτή εργασία.: συνήθως στον πληθ σε διάφορους χώρους. � κατεργασία (βλ κατεργάζομαι) η αρχική επεξεργασία ενός υλικού. η πλήρης κατεργασία. πολιτι ­ δ ι ε ργα σίες κούς κ. η εκατοστή επέτειος made by Absens (βλ και χιλιετηρίδα) [ 64 ] Το 1996 έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις στη χώρα μας . με σκοπό συνήθως την ανανέωση ή την αλλαγή Ολο κληρώθηκαν οι δ ιεΡ Υα σίε ς για την εκλογή του νέου προέδρου της εταιρείας. ενός αντικειμέ ­ νου . προγράμ ­ ματος κτλ. ζυμώσεων που συμβαίνουν . επαγγελματικούς. � ε κατ ονταετη ρίδα η συμπλήρωση εκατό ετών .

� ενδ η μ ία συνεχής εμφάνιση συγκεκριμένης νόσου σε μια περιοχή � επ ι δ η μ ία προσωρινή εμφάνιση συ γκεκριμένης νόσου σε μια περιοχή made by Absens � πανδ η μ ία εξάπλωση μιας νόσου σε ολόκληρη τη χώρα [ 6� ] . και χιλιετία) χρονική περίοδος εκατό ετών. � εκατονταετία (βλ. � εκμ ά θ η ση η τέλεια μάθηση. η τέλεια γνώση Η εκμ άθ ηση της ιταλικής γλώσσας είναι πολύ εύκολη για τους φιλολόγους. � εμπε ι ρ ία βίωμα Ο τοκετός είναι μοναδική εμπειρ ία για μια γυναίκα.για τη ν πρώτη εκατονταετηρ ίδ α από τη ν αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. αιώνας Η περασμένη εκατονταετία υπήρξε περίοδος μεγά­ λων τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων. � πείρα σύνολο από εμπειρίες Α πό την πολύχρονη θητεία του στην εκπαίδευση απέ­ κτησε μεγάλη διδακτική πε ίρα. επειδή ξέρουν Λατινικά. � μ ά θ η ση η απόκτηση γνώσεων Χάρη στη μεγάλη έφεσή του για μάθ ηση έκανε λαμπρές σπουδές.

� ένοι κος αυτός που κατοικεί σε συγκεκριμένο ο ίκημα · π. νο μού κτλ. χωριού. φορολογική ενη μερότητα ( = πιστοπο ίηση που αφορά την ύπαρξη ή μη χρεών προς το δη μόσιο) Για να εισπράξω τα χρήματα από τη ν απαλλοτρίωση του ακινή του μου. � κ άτο ι κος αυτός που διαμένει σε έναν τόπο· π. [ 66 ] . Στις μεγάλες πολυκατοικίες οι περισσότεροι έ νοικοι είναι άγνωστοι μεταξύ τους. πολυκατοικίας. περιφέ ­ ρειας. περιοχής. ξενοδο­ χείου. � ενη μ έ ρω σ η το να ενημερώνεις ή να ενημερώνεσαι για κάποιο θέμα (ενέργεια) Η ενημέ ρωση των πολιτών για τα εθνικά μας θέματα είναι υποχρέωση τη ς πολιτείας.χ. πόλης.� ενη με ρότητα 1. θα πρ έπει να προ σκομίσω στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαίωση φορο· λογικής ενημερ ό τητας. Όλοι σχεδόν οι κ ά τοικοι του χωριού διαμαρτυρήθη­ καν έντονα για την εγκατάσταση ενός πυλώνα της ΔΕΗ made by Absens στην περιοχή τους. ένοικος κτιρίου. 2. σπιτιού. το να είναι κανείς ενημερω μένος.χ . κάτοικος (συν) οικισμού. ενήμερος για κάποιο θέμα (κατάσταση) Η ενημερ ό τητά του σχετικά με την καλλιτεχνική ζωή του τόπου είναι εκπληκτική. κτιριακού συγκροτήματος κτλ.

[ 67 ] . 2. έντονη ανάμειξη (θετική ή αρ νητική σημασία) Η πορεία διαλύθηκε με τη ν άμεση επέ μ βα ση της αστυνομίας. προδότης Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να γίνουν ε ξωμ ό τες. � εξ ω μ ότ η ς αρνησίθρησκος. � επεξ ήγη ση πληρέστερη. πρόσθετη εξήγηση. οι περισσότεροι από τους συνωμ ό τες είχαν διαφύγει σε άλλες χώρες. δυναμική. εξήγηση με περισ­ σότερες λεm ομέρειες. � επέ μ βα ση 1.) αποστάτης. αυτός που απαρνήθηκε τη θρη­ σκεία του (μτφ . προσθήκη made by Absens Στη συγκεκριμένη μελέτη έγιναν ελάχιστες φιλολογι­ κές επεμβά σεις. ανάλυση Με τά τη ν περιγραφή του φαινομένου πρ οχώρησε στην ε ξή γησή του. � συνω lJ ότ η ς αυτός που μετέχει σε συνωμοσία Όταν α ποκαλύφ θηκε η συνωμοσία. διασαφήνιση Ήσουν πολύ σαφής σ' αυτά που είπες ' δε χρειάζονται επε ξ ηγή σεις. διόρθωση.� εξ ή γη ση ερμηνεία.

η δ ιακοπή μιας συνέχειας (αρνητική σημασία) Στις ραδιοφωνικές εκπομπές μικρών σταθμών γίνονται συχνά παρεμβολέ ς από μεγαλύτερους σταθμούς.� πα ρέ κβαση λοξοδρόμηση. ) το να επαναλαμβάνουμε.] � ευ θ ύ ν η η υποχρέωση κάποιου να δώσει λόγο για τις ενέρ ­ γειές του ή να ανταποκριθεί σε ό. παρά τις συχνέ ς παρεκβ ά · σεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. συνεχώς και επίμονα τις ίδιες εν έργ ε ι ες ή πρά ξ εις made by Absens ή να αποφεύγουμε συστηματικά κάποιες άλλες [ 68 ] . απομάκρυνση από το θέμα Ο τελευταίος ομιλητή ς. [e πα ρεμβολή το να θέτεις κάτι ανάμεσα σε δ ύ ο άλλα . � πα ρέ μ βα ση απλή ανάμειξη. � υ πευ θ υνότητα η συναίσθηση της ευθύνης Με τη ν υπε υ θ υ ν ό τητα που τον χαρακτηρίζει έχει κερδίσει τη ν εκτίμηση του προϊσταμένου του. αλλ ά και των συναδέλφων του. μεσολάβηση (θετικ ή συνή θως ση ­ μασία ) Οι έντονες διαμαρτυρίες των παικτών προς το διαιτη­ τή σταμάτησαν ύστερ α από παρ έ μ βαση του προέ­ δρου της ομάδας. δεν κούρασε το ακροατήριο. � κα τ αναγκα σμός (ψυχολ.τι έχει αναλάβει Την ε υ θ ύ νη για τη ν ομαλή διεξαγωγή των εκλογών έχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. λόγω άγχους.

(α/κ αν. διαδικασία ένταξης και προσαρμογής στο κοι­ νωνικό σύνολο Η κοινωνικοπο ίη ση τ ο υ ατόμου αρχίζει από τη ν προσχολική ήδη περίοδο. � κοινωνι κότητα η τάση για συναναστροφή.) η ανάληψη από το δημόσιο τομέα ιδιω­ τικών επιχειρήσεων. ) τα να κατακλύζεται συνεχώς το μυαλό μας από βασανιστικές. συνήθως κοινής ωφελείας Παλαιότερα τα σοσιαλιστικά κόμματα υποστήριζα ν στο πρόγραμμά τους την αναγκαιότητα των κοινωνι ­ κοποι ή σεων. καθώς και η γνώση και η τήρηση των κοινωνικών κανόνων Στο χώρο του σχολείου εκδηλώνεται και αναπτύσσεται συνή θως η κοινωνικ ό τητα του ατόμου. εξέτασης και ανάλυσης ενός [ 69 ] . made by Absens � μ έθοδ ος ο τρόπος έρευνας.� ψ υχαναγκα σμ ό ς (ψuχ αλ. τις ίδιες πάντα. 2. η άνεση στη συνανα­ στροφή με τους άλλους. σκέψει ς ή ιδέες. συνήθως. � μεθοδολογία το σύνολο των μεθόδων τις οποίες χρησιμοποιεί μια επιστήμη και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμό­ ζεται κάθε μέθοδος Οι διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι ακολουθούν διαφο­ ρετική με θ ο δ ολ ογία στις έρευνές τους. από τις οποίες δεν μπορούμε να απαλλαγούμε � κοινωνι κοπο ίηση 1.

� μ ετεγγρα φ ή μαθητή/φοιτητή/σπουδαστή made by Absens Είναι δύσκολο να γίνει στη μέση της σχολικής χρονιάς μετεγγραφή μαθητή από ένα σχολείο σε άλλο. [ 70 ] . κειμένου Η μεταγρα φ ή ξένων λέξεων στα Ελλη νικά είναι ένα θέμα που απασχολεί συχνά τους φιλολόγους. 3. ) Είναι α πλή διαδικασία η μεταγραφ ή περιουσιακών στοιχείων στο υποθηκοφυλακείο. 2. � μεταγραφή 1.θέματος κατά τον οποίο ακολουθούνται ορισμέ­ νοι κανόνες Η εξέταση του DNA είναι η πιο αξιό πιστη μ έ θ ο δ ος για την εξακρ ίβ ωση της πατρότητας. λέξης. περιουσιακών στοιχείων (νομ. � μ ε ι ο (νο) ψ η φ ία το μικρότερο μέρος του συνόλου κατά την ψηφο­ φορία Στα πρακτικά των συλλο γικών οργάνων πρέ πει να καταγράφονται και οι απόψεις της μειο (νο Ιψ η φίας. αθλητή Η «ελληνοποίηση » των ξένων α θλητών είναι απαραίτη­ τη για τη μεταγραφή τους σε ελληνικές ομάδες. � IJ ε l ονότητα το μικρότερο μέρος του συνόλου Σε μερικά σχολεία του κέντρου οι Έλλη νες μαθητές αποτελούν μειονό τητα.

� ψ ευ δα ίσθ η ση (ψuχολ .) διαφθορά.) το να αvτιλαμβανόμαστε με λανθασμένο τρόπο ένα εξωτερικό ερέθισμα μεταφορά οικοσκευής 2. αλλαγή κατοικίας Μέσα στο σκοτάδι έβλεπε να κουνιούνται τα κλ αδιά του δέντρου και είχε τη ν παρα ίσθ ηση ότι αντίκρι ζε φαντάσματα. [ 71 ] . η οποία δε ζούσε πια. έκλυτη ζωή Η η θική παραλ υσία που χαρακτηρίζει την εποχή μας έχει κλο νίσει τη ν πίστη των νέω ν κυρίως ανθρώπων στα ιδανικά και στις αξίες που κυριαρχούσαν στη ζωή made by Absens μας παλαιότερα. δ ηλαδή να βλέπουμε . να ακούμε ή να αισθανόμαστε ανύπαρκτα πράγματα Κατά τη διάρκεια της αρρώστιας του είχε συχνά την ψ ε υ δ α ίσθ ηση ότι άκουγε τη φωνή της μητέρας του.) διάλυση. κραιπάλη.� μετ α κο μ ι δή / ανα κομ ι δ ή εκταφή των οστών νεκρού και μεταφορά τους σε άλλο τάφο � δι α μ ετα κό μ ι ση μεταφορά αγαθών και εμπορε υμάτων από μια χώρα σε άλλη μέσω μιας τρίτης � μετ α κό μ ι ση 1. αποδιοργάνωση Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών επέφεραν την παρ άλ υση του κρατικού μηχανισμού. � πα ράλυ ση (μτφ . � πα ρ α ίσθ η ση (ψuχολ .) το να αvτιλαμβανόμαστε ως πραγματι κό κάτι που δεν υπάρχει. � παραλ υ σία (μτφ.

γέρος/γερός. � πλει ονότ ητα το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου (αντίθ. � παρ ώνυ μ ο (Υραμμ. παρόλο που δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι γι' αυτό [ 72 ] . πρέπει να έχει την απόλυτη πλ ε. : μειο (νο) ψηφία) Για να είναι μια κυβέρνηση ισχυρή.) τμήμα του εγκεφάλου στο πίσω μέρος του κρανίου � πα ρεγκεφαλίτι δα (ια τρ.ο ( νο }ψ η φΙα του εκλογικού σώματος. : μειο ­ νότητα) Σήμερα οι νέοι στη ν πλ ειονό τητά τους αποφεύγουν το γάμο. � προκατάλη ψ η αρνητική προδιάθεση ή γνώμη για κάποιον ή για made by Absens κάτι. ) λέξη που έχει παραπλήσια μορφή με κάποια άλλη αλλά διαφορετική σημασία' Π.� παρεγκεφαλίδα (ιατ ρ. βρόχος/βρόγχος κτλ. � πλει ο (νο) ψ η φία το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου σε ψηφοφορία (α VΤίθ. Τονικά παρ ώ νυμα λέγονται τα παρώνυμα που διαφέ­ ρουν μόνο ως προς τον τονισμό τους.χ.) νόσος της παρεγκεφαλίδας � παρωνύ μ ι ο παρατσούκλι Τα περισσότερα παρων ύμια είναι σκωπτικά.

� πρόλη ψ η (συνήθ. � σύγκρουση βίαιο χτύπημα δύο κινούμενων σωμάτων Η σ ύ γκρο υση του σπορ αυτοκινήτου με το φορτηγό ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. συμφωνία made by Absens Προσελήφθη σε κάποια υπηρεσία του γ πουργείου Παιδείας με σύμβαση αορίστου χρόνου. � πρότυ πο το υπόδειγμα. � πρωτότυπο το πρώτο. � σύ μ βα ση συνθήκη. το αρχικό. το μοντέλο Η δασκάλα που είχα στις πρώ τες τάξεις το υ Δημοτι­ κού ήταν το πρ ό τυπό μου για πολλά χρόνια. καθώς και ο φόβος ότι κάτι μας φέρνει ατυ­ χία (δεισιδαιμονία) Οι νέοι άνθρωποι συνήθως περιγελούν όσους πιστεύουν στις προλ ή ψ εις. πληθ.Οι περισσότεροι Έλληνες αντιμετωπίζουν τους ξένους χωρίς προκαταλ ήψ εις . [ 73 ] . το γνήσιο Ακόμα και οι πιο έμπειροι τεχνοκρίτες δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν το αντίγραφο από το πρωτό τυπο .) η λογικά αβάσιμη πεποίθηση ότι κάτι μας φέρνει τύχη. � πρόσκρουση η σύγκρουση κινούμενου σώματος σε σταθερό Από τη ν πρ ό σκρ ο υση στο στη θαίο τη ς γέφ υρ ας καταστράφηκε εντελώς το αυτοκίνητο.

μιας περιοχής κτλ. � τοπ ι ογραφία � τοπογραφ ία το ζωγραφικό έργο που απεικονίζει τοπίο η ακριβής απεικόνιση υπό κλίμακα ενός τόπου. εναρμόνιση Αν δεν υπάρχει ΣUμρ ατότητα των ιστών λήπτη και δότη. η χιλιοστή επέτειος (βλ. � τεχνολογία το σύνολο των επιτευγμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνι­ κών γνώσεων Η ανάπτυξη της τεχνο λ ογίας επηρεάζει θετικά.� συ μ βα τ ι κότητα το να ακολουθεί κάποιος τις κοινωνικές συμβάσεις Δεν υπάρχουν συμΡ ατικό τητες ανάμεσα σε φίλους. � τ εχνι κή η αξιοποίηση και η εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για την επίτευξη ενός έργου ή ενός απο­ τελέσματος Στις πωλήσεις ακολουθείται συγκεκριμένη τεχν ικ ή. � συμ βατότ ητα ταίριασμα. αλλά και αρνητικά τη ζωή μας. συμφωνία. και ε KαΤOνΓαε rηρίδα) Παρακολουθήσαμε από την τηλεόραση τους λαμπρούς εορτασμούς για τη δεύτερη χιλ ιετηρ ίδ α στις διάφο­ made by Absens ρες πρωτεύουσες του κόσμου. δεν είναι δυνατόν να γίνει μεταμόσχευση κάποιου οργάνου. [ 74 ] . σε χάρτη ή σε σχεδιάγραμμα � χιλι ετη ρ ίδα η συμπλήρωση χιλίων ετών.

ά τυχο παιδί [ 75 ] . ατυχ έ ς παράδειγμα � άτυχ ος λέγεται για έμψυχα made by Absens Π. ο ε υ μετάβολος] � ατυχή ς λέγεται συνήθως για καταστάσεις και ενέργειες Π. (βλ και εκατονταετία) Πέρασαν ήδη τρία χρ όνια από τη ν είσο δό μας στη ν τρίτη χιλ ιετία . οξύθυμος [8 α ψ ίκορος αυτ ός που χο ρτα ίνε ι γ ρήγορα και ε ύ κολα ' (μτφ. ατυχ ή ς σύμ πτωση. � α μ φ ίθ υ μ ο ς αυτός που αλλάζει εύκολα διάθεση. • ε π ί θ ε τ α � α ι φνιδ ι α στι κός αυτός που γίνεται για να αιφνιδιάσει Ο δήμαρχος έκανε αι φνι δ ιαστικ ή επίσκεψη σ ε διά­ φορες υπηρεσίες του δήμου. για να ελέγξει αν λει­ τουργούν καλά. ο κυκλοθυμικός � α ψ ίθ υ μ ο ς ευέξαπτος. � α ι φνίδ ιος ξαφνικός.χ .� χι λ ι ετία χρονική περίοδος χιλίων ετών . ά τυχος άνθρωπος. ευερέθιστος. ατυχέ ς γεγονός. απρόβλεπτος Η παράσταση ματαιώθηκε λόγω του αιφνίδ ιου θανά­ του του πρωταγωνιστ ή.χ.) ο άστατος.

� εκλε κτι κός (λέγεται για πρόσωπα μόνο) απαιτητικός. � γλωσσολογι κός αυτός που αναφέρεται στην επιστήμη της γλωσ­ σολογίας Στο τελευταίο τεύχος της Φιλολογικής δημοσιεύτηκαν δύο σημαντικά άρθρα νλ ω ααολ ο νl κο ύ περιεχομένου. δύσκο­ λος ση ς επιλογές του Από μικρός ήταν πολύ ε κλ εκτικό ς στις φιλίες του. � π ροσω π ι κός ατομικό ς αυτός που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο Η προ α ωπικ ή μο υ εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για σπουδαίο επιστήμονα.� γλωσσι κός αυτός που έχει σχέση με τη γλώσσα Είναι απαραίτητο να γίνεται νλ ω ααl κ ή επιμέλεια σε όλα τα σχολικά βιβλία. made by Absens Στα σύντομα δελτία ειδήσεων οι δημοσιογράφοι κάνουν επιλ εκτικ ή παρουσίαση των γεγονότων της ημέρας. � δια π ροσω π ι κός αυτός που αφορά δύο ή περισσότερα πρόσωπα. που αναφέρεται σε σχέσεις και καταστάσεις μετα­ ξύ προσώπων Οι δ ιαπρο αωπικ έ ς σχέσεις δοκιμάζονται ιδιαίτερ α στο χώρο της δουλειάς. � ε κ λε κτός λαμπρός � επιλεκτ ικός αυτός που επιλέγει από ένα σύνολο ή γίνεται με επιλογή Να σου συστήσω έναν εκλ εκτό συνάδελφο. [ 76 ] .

� επίλεκτ ο ς ξεχωριστός. ο πολύ αγαπητός made by Absens Κατά την Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες ήταν ο περι α ύ ­ σι α ς λαός του Θεού. � εξ α ι ρετ ι κός ιδιαίτερος. αυτός που αποτελεί εξαίρεση Από ψε είναι μια ε ξ αιρετι κ ή βραδιά · πρέπει να το γιορτάσουμε. εκλεκτός Πρόκειται για ε ξ α ίρετα γιατρό με λ αμπρές σπουδές στην Αμερική. διαφορετικός. � περιούσιος ο εκλεκτός. επίαρκαl γιατροί. [ 77 ] . ο απαραίτητος για την καθημερινή μας συντήρηση Εργάζεται σκληρά για να κερδίσει τον επι α ύ σι α . επιλεγμένος γ ια την αξ ία του Στην άσκηση έλαβαν μέρος επίλ ε κ τε ς στρατιωτικ έ ς μονάδες. οι οποίοι εκμε· ταλλεύονται οικονομικά τους ασθενείς τους. � επίο ρ κο ς αυτός που παραβαίνει τον όρκο του Υπάρχουν. � εξ α ίρετ ος (συνήθως για πρόσωπ σ ) λαμπρός. � επιούσιος ο αναγκαίος. � ψεύ δο ρ κος αυτός που δίνει ψεύτικο όρκο Υπάρχο υν ψ ε ύδ α ρ κ αl μάρτυρε ς που πληρώνονται για να καταθέσουν αναληθή στοιχεία στο δικαστήριο. δυστυχώς.

ολιγάριθμος. μετρημένος Οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη φύση είναι συνήθως ι σορροπημ έ να άτομα. πέρα από τα όρια της ανθρώ­ πινης γνώσης � ευ ά ρ ι θ μος μικρός σε αριθμό. � ι σό ρ ρoπ oς αρμονικός Η κλασική παιδεία αποσκοπεί στην ι σ ό ρροπη πνευ­ ματική και ψυχική ανάπτυξη του ατόμου. αλλά και των μεταφορικών μέσων made by Absens Οι περισσότεροι οδηγοί δεν έχουν σωστή κυκλ οφο­ ριακ ή αγωγή.� υ περο ύσιος (επίθετο που αποδ ί δ εται στο Θεό) : άυλος. � κ υ κλοφορι α κός α υτός που α ναφέρεται στην κυκλοφορία των πεζών. υπερκόσμιος. [ 78 ] . α υτός που εύκο­ λα μπορεί να μετρηθεί � πολυ ά ρ ι θ μος μεγάλος σε αριθμό � ι δ ι οφ υ ή ς αυτός που έχει έμφυτη πνευμ ατική ικ ανότητα σε συ γ κε κ ρ ι μ ένο το μ έ α � μ εγαλοφ υ ή ς αυτός που έχει υπερβολικά μεγάλη πνευματική ικα­ νότητα � ισο ρ ροπη lJ ένος λογικός.

ονοματική φράση. � ονο μ ατι κός (γλωσσολογικός όρος) αυτός που αναφέρεται στο όνομα ως κατηγορία λόγου ονοματικό ς προσδιορισμός. επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής.� κ υ κ λο φ ο ρ ι κ ός (βιολ. [ 79 ] .) αυτός που αναφέρεται σ τη ν κυκ λο φορ ία του αίματος Η καθιστική ζωή πρ οκαλεί συχ νά στ ο ν ο ργανισμό κυκλ οφορικέ ς διαταραχ ές. που περιλαμ­ βάνει ονόματα ο διευθυντή ς ζήτησε από τη γραμματέα του τον ονο­ μαστικό κατάλογο των υπαλλήλων τη ς εταιρείας. χ. ονο­ ματική σύνταξη κτλ. επίτιμος διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κτλ. � πασι φ ανής φανερός σε όλους made by Absens Η αδυναμία του για το ωραίο φύλο είναι πα σιφαν ή ς. επίτι ­ μος πρόεδρος του κόμματος. � ονο μ α στι κ ός αυτός που έχει σχέση με το όνομα. � ο μ ότ ψ ος ( κ α θ ηγητής) � επίτ ι μ ος τιμητικός τίτλος που απονέμεται σε έναν πανεπι­ στημιακό καθηγητή μετά τη συvταξι o δότησή του αυτός που φέρει έναν τιμητικό τίτλο χωρίς όμως να εκτελεί τα καθήκοντα που συνεπάγεται ο συγκεκριμένος τίτλος π .

� τραπεζι κός αυτός που αναφέρεται στην τράπεζα Μπορείς να καταθέσεις την αμοιβή μου στον τραπε­ made by Absens ζικό λογαριασμό μου. � σε ισμ ογόνος αυτός που προκαλεί σεισμούς Είναι γνωστό ότι στη Μεσόγειο υπάρχουν πολλές σε l­ σμογό νες ζώνες. � π ολιτισμ ι κός αυτός που έχει σχέση με την κουλτούρα. � σε ισμογεν ή ς αυτός που δημιουργήθηκε από σεισμό Το μεγάλο αυτό ρήγμα είναι σεισμογενέ ς ' έγινε στον ισχ υρό σεισμό του 198 1. δηλαδή ό. τι εκπολιτίζει Κατά τη ν περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων θα γίνουν διάφορες πολ ιτιστικ έ ς εκδηλώσεις. [ 80 ] .� προφανής ολοφάνερος Η πρ όθεσή τη ς να δικαιολογήσει στο λυκειάρχ η τη συμπεριφορά του γιου της ήταν προφανή ς. για να προβλη­ θούν χαρακτηριστικά στοιχεία της πολ ιτισμικ ή ς κλη­ ρονομιάς μας. με την πνευματική καλλιέργεια � πολιτιστι κός αυτός που υπηρετεί και προωθεί την ανάπτυ ξ η του πολιτισμού.

2. όπου και αν πάει· έχει γίνει η σκιά του. � ψ υχολογι κό ς 1. [ 81 ] . 2. αυτός που αναφέρεται στην επιστήμη της ψυχο­ λογίας Οι ψ υχολ Ο Υικέ ς έρευνες παρουσιάζουν Υενικά με Υά­ λο ενδιαφέρον. • ρ ή μ α τ α � α κολου θ ώ 1. συμμορφώνομαι Α κολ ο ύθ ησα τις οδηγίες σου και βρήκα αμέσως το δρόμο. έχει και πλ ούσιο ψ υχι κ ό κόσμο.� τρα πεζιτι κός αυτός που αναφέρετα ι στ ον τρα πεζ{ τ η Τα τραπε ζιτικ ά συμφέροντα ε (ναι πολύ δύσκολο να θιγούν. � ψ υχι κός αυτός που αναφέρεται στην ψυχή Δεν είναι μό νο όμορφη. αυτός που αναφέρεται στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου Ο πόλεμος έχει άσχημε ς ψ υχολ Ο Υικ έ ς επι πτώσεις στους περ ι σσότερους στρατιώτες . � επα Koλo υ θ ώ λέγεται για κάτι που συμβαίνει ως συνέπεια κά­ ποιου γεγονότος Οι τρομοκρατικές επιθέ σεις σταμάτησαν· κανείς όμως made by Absens δεν ξέρει τι θα επακο λ ου θ ή σει. έρχομαι ύ στερα από κάποιον/ κάτι Τον ακολ ου θ ε ί παντού.

) και διαταράσσει την ομαλή πορεία μιας ενέρ­ γειας Όσες φ ορές νομίζω ότι έχω τελειώσει τις δουλειές μου. επιδιώκω κάτι Έρχεται στο χωριό επι ζη τώ ντας ηρεμία και ξεκού ­ ραση. � α πoζητώ νοσταλγώ. παρουσιάζεται (πρόβλημα. λαχταρώ Α πο ζη τ ώ συχνά την ξενοιασιά τω ν παιδικώ ν μου χρόνων. συνάγεται. � ΠΡOK ύπτει 1. [ 82 ] . δημιουργείται ως αποτέλεσμα Από κάθε επιστημονικό ή τεχνολογικό επίτευγμα μπο­ made by Absens ρεί να προκ ύ ψ ει και κάτι αρνητικό. ανακύπτει 2. βγαίνει ως συμπέρασμα Από τη συζήτηση που κάναμε προ έ κυ ψε ότι δεν υπάρ­ χει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε. � ανα K ύπτει αναφαίνεται. απορρέει.� ανα ζητ ώ ψάχνω. . αναφύεται. � επ ι ζητ ώ προσπαθώ να καταφέρω κάτι. γυρεύω Α να ζητο ύ σε για χρόνια μέσω του Ερυθρού Σταυρού τη χαμένη αδελφή του. 3. ερευνώ. δυσκολία κτλ. πάντα την τελευταία στιγμή α νακ ύ πτει κάποιο πρόβλημα .

• συναγωνίζο μ α ι αγωνίζομαι από κοινού με κάποιον Κατά το Β ' Παγκόσμιο πόλεμο οι Έλληνες συναγωνί­ στηκαν με τους άλλους Ευρω παίους για τη συντριβή του Ά ξονα. να επ ικρατή σω των συναγωνι στ ών μο υ ) · αντ ι κα θ ι στ ώ αλλάζω Πριν εγκαταστα θούν στο σπίτι που αγόρασαν. • υποκα θ ι στ ώ παίρνω τη θέση κάποιου άλλου. • αντ ιστοιχώ (αμτβ . αναπληρώνω Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υποκατα στή σει τη μ ητέρα . ) θέτω κάποιον ή κάτι σε αντιστοιχία με κάποιον ή με κάτι άλλο Δυσκολεύομαι να α ντιστοιχίσω το υς λατινικο ύ ς με τους αραβ l κούς αριθμούς. • αντ ι στο ιχίζω (μτβ. (8 α μ ιλλώ μ α ι αγωνίζομαι.) είμαι αντίστοιχος με κάποιον ή με κάτι Τα χρήματα αυτά αντιστοιχο ύ ν σε μισθούς μου τριών made by Absens μηνών. χωρίς έ χθ ρα .. α ντι ­ κατέ στη σαν όλα τα είδη υγιεινή ς που υπήρχ αν σ' αυτό. αντ α γωνίζο μ α ι αγωνίζομαι για ν α επικρατή σ ω έ ν α ν τ ι κ ά π οιου άλλου (δηλώνει αντιπαλότητα) Σε όλη τη ζωή το υ α νταγωνι ζότ αν το με γαλ ύτερ ο αδελφό του. [ 83 ] .

απαλλάσσω τον εαυτό μου από κάτι. [ 84 ] . � επ l φ έρ ω προκαλώ made by Absens Η παραίτησή του επέφερε τη διάλυση της εταιρείας. � α πoδύoμ α l αφιερώνομαι με πάθος σε κάτι. � α πoφέ ρω φέρνω κέρδος Η τελευταία επένδυσή του απέφερε σημαντικά οικο ­ νομικά οφέλη στην επιχείρηση.χ. � παρα σl ωπώ συγκαλύπτω. αρνούμαι/αποποιούμαι κάτι Σε αυτή την τόσο δύσκολη περίσταση δεν απεκδύθ η ­ κε στο ελ άχιστο τις ευθύνες του. σε μια προσπάθεια.� απεKδύo μ α l (συνήθ ως με αιτιατικ ή) βγάζω από πάνω μου κάτι. δε μιλάω καθόλου σχετικά με αυτό Μετά την εκλ ογή του αποσιώπησε εντελώς το γεγονός ότι τον υποστήριξαν ψηφοφόροι και άλλων παρατάξεων. σε έναν αγώνα. π. αποκρύπτω με πρόθεση να παρα ­ πλανήσω Κατά τη ν ανάκριση προσπάθησε να παρασιωπή σε ι το γεγονός ότι γνώριζε από χρόνια έναν από τους τρο ­ μοκράτες. � α πoσl ωπώ παραλείπω να αναφέρω ένα γεγονός. σε μια δραστηριότητα Εδώ και πολλ ά χρόνια έχει απο δ υ θ ε ί σε αγώνα για τη σωτηρία ενός σπάνιου είδους αρπακτικού πτηνού.

Είχε ε ξασκ ή σει το σκύλο του να πιάνει με το στόμα του στον αέρα την μπάλα που του πέταγε. ασκώ επάγγελμα. επαγγελματικά κυρίως Αν και έχει δίπλωμα νοσηλεύτριας. � δ ι α κη ρ ύ σσω (βλ. κάνω χρή ση' σε φράσεις όπως ασκώ βία. γυμνάζω. ασκώ έλεγχο. εκπαιδεύω Απομνημόνευε συνεχώς αρχαία κείμενα. [ 85 ] . ασχολούμαι με κάτι. Είναι δύο χρό νια τώρα που ασκε ί επίσημα το επάγ­ γελμα του δικηγόρου. � α σxoλo ύ μ α ι / ενα σχολο ύ μ α ι � α π α σχολο ύ μ α ι καταγίνομαι με κάτι Τον τελευταίο καιρό ασχολ ε ίται μόνο με τον κήπο του. διακήρυξη) γνωστοποιώ μια απόφαση. διαφωνία.� α σKώ 1. άποψη. � εξ α σKώ γυμνάζω και κατ ' επέκταση εκπαιδεύω Με κατάλληλες ασκήσεις ε ξασκε ί καθημερινά όλους τους μυς του. εφαρμόζω. ασκώ κριτική Συνεχώς ασκο ύ σε κριτική στα παιδιά του. για να ασκε ί τη μνήμη του. θεωρία Οι απόστολοι δ ιακ ή ρ υ ξ α ν σε όλο τον κόσμο τη διδα­ made by Absens σκαλία του Χριστού. 2. απασχολ είται σε μια ιδιωτική κλ ινική ως αποκλειστική νοσοκόμα.

� ΠΡOK η ρύσσω (βλ. [ 86 ] . προκήρυξ η) αναγγέλλω δημοσίως και επίσημα (ένα διαγωνισμό. � δl α Klνδuνε ύ ω ν α χάσω κάτι. με προσοχή και σύμφωνα με κάποια κριτήρια Επι λ έ γει τους συνεργάτες του με βάση όχι μόνο τα made by Absens προσόντα τους αλλά και τη ν προσωπικότητά τους. θέτω σε κίνδυνο κάτι Με αυτή την επένδυση που μου προτείνεις δ ιακινδ υ ­ νε ύ ω πολλά χρήματα. � εKλέγω επιλέγω με ψηφοφορία Εξε λέ γη με μεγάλη πλειοψηφία ο νέος πρόεδρος του κόμματος. τις ε κλογές) Αναμένεται ότι ο πρωθυπουργός θα προκηρ ύ ξει σύντο­ μα πρόωρες εκλογές. � επlλέγω διαλέγω με κάποιες διαδικασίες. � δl αλέγω ξεχωρίζω κάτι από ένα σύνολο (συνήθως χωρίς προσοχή και βιαστικά) Δι άλ ε ξε επιτέλους τι ρούχα θα πάρεις μαζί σου. γιατί πρέπει να κλείσουμε τις βαλίτσες. � Klνδ uνεύω να πάθω κάτι Καθυστέρησε να υποβληθεί σε εγχείρηση καταρράκτη και κινδ υνε ύ ει να τυφλωθε ί.

τη ν έξαρση τη ς βίας στα σχολεία. 2. [ 87 ] . � περ l σώ ζω σώζω ένα μέρος από σύνολο που καταστράφη κε ή κινδυνεύει να καταστραφεί Η καταστροφή του σπιτιού του από το σεισμό ήταν made by Absens σχεδόν ολοκληρωτική . γλιτώνω κάποιον από έναν κίνδυνο Ένα αλιευτικό που περνούσε από την περιοχή δl έ σω· σε το πλήρωμα της μικρής θαλαμηγού. εμποδίζω τη φθορά ή την απώλεια κάποιου αντ ι­ κειμένου ή κάποιου αγαθού Α πό τα χειρο ποίητα κεντήματα τη ς γιαγιάς μ ου το μό νο που έχει διασω θε ί είναι ένα πετσετάκι. σε l ούτε ένα αντικείμενο. � δ l a σώ ζω 1. η οποία βυθι­ ζόταν. διαφυλάσσω κάτι από τη φθορά του χρόνου. αναλύω και αναπτύσσω διεξοδικά ένα θέμα Στην τελευταία μελέτη του πραγματε ύ εται ένα ιδιαί­ τερα οξύ κοι νω νικό πρόβλημα.� δ l a π ρa γ μ aTε ύ o μ a l συζητώ για την επίλυση ενός προβλΓlματος ή για την επίτευξη μιας συμφωνίας Η κυβέρ νηση δ ιαπρ α γμ α τε ύ εται με ξένους κε φα­ λαιούχους τους όρους νέων βιομηχανικών επενδύσεων στη χώρα _ � πρ a γμ aTεύoμ a l εξετάζω .έτσι δεν μπόρεσε να περισώ .

Θα φ ύγει για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. τηρώ . � ε Kδ l Kά ζω (νομ.) δικάζω. η οποία αφορά συνή ­ θως κατα β ολή χρηματικής αποζη μίωσης Το Ευρω παϊκό Δικαστήριο επι δίκασε στον τέως βασι­ λιά Κωνσταντίνο και στη ν οικογένειά το υ ω ς αποζη­ μίω ση για τη λεγόμενη βασιλική περιο υσία το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών.� εγxει ρ ίζω (> εγχείριση. ολοκληρώνω Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα εκπλ ηρ ώ σει στο ακέ­ ραιο όλες τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις του. � επl δ l Kά ζω (νομ. όπως μου είπε. � εγxε ι ρώ ( > εγχείρηση) χειρουργώ ο γιατρός που θα τον εΥχειρ ή σει είναι φίλος του και δε θα πάρει χρήματα.) αναγνωρίζω και ικανοποιώ με δικαστική πράξη την απαίτηση κάποιου . την ιδιόχειρη διαθή­ κη του. διεξάγω δίκη Ο πρόεδρος του δικαστηρίου έχει εκδ ικά σει από το πρωί δέκα παρόμοιες υποθέσεις. εγχειρίδιο) παραδίδω στα χέρια Προτού αναχωρήσει για το εξωτερικό ήρθε στο γρα ­ φείο μου και μου ενεχε ίρισε ένα σφραγισμένο φάκε­ λο που περιείχε. � εKπλ η ρώνω πραγματοποιώ . αφού πρώτα εκπλ ηρ ώ σει τις στρατιωτικές υποχρεώ­ made by Absens σεις του. [ 88 ] .

μια ανάγκη Με τον τελευταίο διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλά­ δος πλ ηρ ώθ ηκαν όλες οι κενές θέσεις εργασίας. αποδυναμώνομαι Από το απόγευμα ε ξασθέ νησαν οι άνεμοι και η βροχή. συνήθως ανεπεξέργαστο. και έτσι μπορέσαμε να ταξιδέψο υμε. ) κάνω κάποιον ή κάτι ασθενέστερο. τις προ ϋ ποθέσεις που χρειά­ ζονται για να αναλάβει τόσο μεγάλο έργο. τον αποδυναμώνω Το πολύωρο διάβασμα με ακατάλληλο φω τισμό δεν κουράζει απλώς τα μάτια. αλλά ε ξασθ ε νίζει σταδιακά και την όραση. 2. τελειοποιώ Επε ξεργά στηκε το κατεργασμένο ασήμι και δημιούρ­ γησε υπέροχα κοσμήματα. ως εταιρεία. � εξ ασθενίζω (μτβ.ο ί) 1. made by Absens � απεργά ζο μ α ι προετοιμάζω κρυφά κάτι κακό [ 89 ] . ανταποκρίνομαι σε κάτι Δεν πλ ηρο ί. γίνομαι αδύναμος. (αμτβ. ελαπώ­ νω τη δύναμή του. καλύπτω ένα κενό. � κατεργά ζο μ α ι δουλεύω κάτι.� πλη ρώ (. � εξ α σθενώ . πριν το παραδώσει στον αργυροχόο για επεξεργασία. ώστε να γίνει κατάλληλο για χρήση Κα τεργάζεται με παραδοσιακό τρόπο το ασήμι.) χάνω τις δυνάμεις μου. για να του δ ώ σω ορισμένο σχήμα και συγκεκριμένη μορφή. .οίς. � επεξ εργά ζο μ α ι κατεργάζομαι πλήρως.

) � KατασKεu ά ζω φτιάχνω κάτι με τη βοήθεια τεχνικών μ έσων Η εταιρεία που κατασκεύασε το μετρό στην Αθήνα έχει κατασκευά σει τα μετρό και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. δ ιαφ υλάσσω Με νομοθετική ρύθμιση κατοχυρ ώ νεται το δικαίωμα των ξένων εργατώ. π ρο στ ατε ύ ω . � εΠ I Ku ρώνω βεβαιώνω ότι μια πράξη ή μια ενέργεια είναι έγκυ­ ρη ή γνήσια Το αντίγραφο. (. πρέπει να επικυρω θ ε ί από δικηγόρο ή από κάποια δημόσια αρχή. τα έργο θα κατακυ· ρω θ ε ί στον τελευταίο πλειοδότη.κατο χυ ρώνω δ ιασφαλίζω . � π α ρασKεu ά ζω φτιάχνω κάτι χρησιμοποιώντας και αναμειγνύο­ ντας διάφορα συστατικά Μέσα σε ελάχιστη ώρα παρασκε ύ ασε ένα υπέροχο made by Absens γλύκισμα με διάφορα φρούτα και άφθονη σαντιγί. για να έχει ισχύ.Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους της εταιρείας του. [ 90 ] . � Kατα Ku ρ ώνω αναγνωρίζω επίσημα σε κάποιον τη ν κατοχή ή τη μεταβίβασ η τ η ς κυριότητας κινητού ή ακινήτου (όρος που χρ η σιμοποιείται κυρίως σε δημοπρα­ σίες ή σε δημόσιους διαγωνισμούς) Αν δεν υπάρξει άλλη προσφορά.ν να έχουν δωρεάν περίθαλ ψη στα δημόσια νοσοκομεία. όλο τον τελευταίο καιρό απεργά ζεται συστηματικά την καταστροφή του μεγαλύτερου ανταγωνιστή του.

θέτω κάτι σε κίνηση 2. � μεTOI Kώ (αμτβ. � μ εTO I Kίζω (μτβ . μεταναστεύω Αφότου μετο ίκησαν στη Νέ α Ήπειρο. � Kλ η ρoν o μ ώ δέχομαι α π ό κά π ο ι ον περιουσιακά στοιχεία ως ν ό μιμος κληρον ό μος του Όλοι ξέρουν πως είναι αυτοδημιούρ γητος και ότι δεν κλ ηρονό μησε τίποτα από τους γονείς του. αφήνω σε κά π ο ι ον ένα περιουσιακ ό στοιχείο (συνήθως στους κληρον ό μους μου) Κλ ηρο δό τησε όλη τη ν περιουσία του στη ν εκκλησία της ιδιαίτερης πατρίδας του.) εγκαθιστώ κάποιον σε μια περιοχή Κατά τη ν αρχαιότητα οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι ανάγκαζαν πολλές ελληνικές πόλεις (μητροπόλεις) να μετοικίζο υν έναν αριθμό πολιτών τους σε διάφορες περιοχές του τότε γνωστού κόσμου ' έτσι ιδρύθηκαν διάφορες αποικίες.� Klνώ 1. � Kλ η ρoδOTώ παραχωρώ. [ 91 ] . μετακινώ Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείς να κινή σεις το αυτοκινητάκι από απόσταση 20 μέτρων περίπου. � Kouν ώ κινώ κάτι του οποίου το ένα άκρο είναι σταθερ ό Κο ύ νησε δυνατά το δέντρο και γέμισε την αυλή φύλλα. χά θηκαν τα made by Absens ίχνη τους. ) αλλάζω τό πο διαμονής.

ξεση κώνω Δεν είχε καταλ άβει κανείς ότι αυτός υποκι νο ύ σε όλες τις διενέξεις και τις συγκρο ύσεις ανάμεσα στο προσωπικό της εταιρείας .� π α ρ α Klνώ (θετική σημασία) προτρέπω. made by Absens � κατευ θεία ν/ κατ ' ευ θείαν [ 92 ] (κατεύθυνση) : χωρίς ενδιάμεσο σταθμό Μόλις β γήκε από την πόρτα τη ς πολ υκατοικίας. αλλά αυτός είχε πια κουραστε ί. � έ ναντι (τ ρ οπικό επίρρημα) με Υενική : σε σχέση με Δεν έπαιρνε αρκετά ικανοποιητικό μισθό έ ναντι το υ έργου που παρείχε. ενθαρρύνω Οι γονείς του τον παρακινο ύ σαν με κάθε τρόπο να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. � απευ θεία ς (προέλευση) : χωρίς ενδιάμεσο σταθμό Το ν ειδο ποίη σαν για έκτακτο χειρο υργείο και ήρθε στο νοσοκομείο απε υ θ ε ίας από το αεροδρόμιο. � υ ΠOKl νώ (αρνητική σημασία) προκαλώ κρυφά μια ενέργεια. τον . • επι ρρή ματα/επι ρρη ματι κές φράσεις � α πέναντι (τοπικό επίρρημα) Α πέ να ντι από το σπίτι μου υπάρχει ένας μεγάλος χώρος άθλησης.

με εντο λή (μου . . � εK μ έρο υ ς (μ ο υ ) . θα κάνω ό. ) . . � Kα τ ' α ρχήν/ κατα ρχήν στα βασικά σημε ία (τρόπος) ' ο εκδότη ς ε νέκρινε κατ αρχ ή ν το δείγμα που του υπέβαλε η συγγραφική ομάδα. . � ενάντια (τρ οπικό επίρρημα ) : αντ ίθ ετα Όλες οι ενέργειές του ήταν ενά ντια στην κοινή λογική.συνέλαβαν και τ ο ν οδήγησαν κ α τε υ θ ε ί α ν στο αστυ· νομικό τμήμα της περιοχής . ζήτησε όμως να γίνουν made by Absens ορισμένες αλλαγές στη διάταξη των κεφαλαίων. � Kα τ ' α ρχά ς αρχικά (χρόνος) Κατ ' αρχά ς δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια συμπά­ θεια που εξελίχθηκε σύντομα σε δυνατή φιλία. [ 93 ] . . ). . Από μ έ ρους μου. από την πλευρά (μου . � εναντίoν (πρόθεση ) με γενική : κατά Υπέβαλε μήνυση εναντίον του διαχειριστή της πολυ­ κατοικίας. ) Πήγαινε στο γραφείο του εκ μέρους μου' είμαι σίγου­ ρος ότι θα σε εξυπηρετήσει αμέσως. τι μπορώ. . εξ ο νόματός (μου . . . . ό σον αφορά ( εμένα . για να στηρί· ξω την απόφασή σου. . ) . . � από μ έ ρους (μ ο υ ) .

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετω πίσουμε όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα. δεν έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας. διότι ενδεχομ έ νως προσπαθού­ σε να καταλάβει τι πραγματικά ήθελα να ακούσω. � ενδεχομ ένως (επίρρημα) Δεν πήρα καμιά συγκεκριμένη απάντηση στις ερωτή ­ σεις που του έκανα.Ε ΠΙΡΡΗ ΜΑΤΑ ΣΕ · ω ς ΚΑΙ Ο ΠΛΗ ΘΥΝΤΙΚΟΣ � α εΡOΠO Ρ I Kώ ς (επίρρημα) Το καλοκαίρι. που τα πλοία είναι συνήθως γεμάτα. � ενδεxό μενα (επίθετο) Είναι δύσκολη υπόθεση. πολ­ λοί προτιμούν να ταξιδεύουν αεροπορικ ώ ς. � επό μ ενα (επίθετο) made by Absens Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις ' γι ' αυτό θα πρέπει να προσέξεις πολύ τα επόμενα βήματά σου. � α εΡOΠO Ρ I Kά (επίθετο) Το γαμήλιο δώρο των γονέων της νύφης στο ζευγάρι ήταν δύο αεροπορικ ά εισιτήρια για τη Νέα Υόρκη. � επo μ ένως (επίρρημα) Δεν έχει προετοιμαστεί αρκετά για τις εξετάσεις ' επομ έ νως. [ 94 ] .

� π ι θανώς / π ι θανόν (επίρρημα) Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνω σε ότι πl8 ανώ ς Ι πι θ αν ό ν αύριο να χιονίσει και στο κέντρο της Αθήνας. � Kύ ρ ι α (επίθετο) Πριν αρχίσει να μιλάει . � προηγο ύ μ ενα (επίθετο) Φέτος σχεδιάζω να περάσω τις μέρες των Χριστουγέν­ νων στο Λονδίνο. μοίρασε στο ακροατήριο ένα κείμενο με τα κ ύ ρια σημεία της εισήγησής του.� Ku ρ ίω ς (επίρρημα) Τα περισσότερα αυτοκινη τικά δυστυχήμ α τα οφείλο ­ νται κυρ ίως στην υπερβολική ταχ ύτητα. πρέ πει προηγουμέ ­ νως να συμβουλευτείς το δικηγόρο σου. [ 95 ] . Όλα τα προηγο ύ μενα χρόνια πέρ­ ναγα τις γιορτές με τη ν οικογένειά μου στο χωριό του made by Absens πατέρα μου. � π ι θανά (επίθετο) Πρέπει να ξέρεις ότι όλα σ' αυτή τη ζωή είναι πι θ ανά . � πρo ηγ ou μ έ νως (επίρρημα) Πριν υπογράψεις το συμβόλαιο.

� α μ έσω ς (χρον . και έτσι τον καταλαβαίνουν όλοι. με απλότητα Μιλάει πολύ απλά. � α πλώς μόνο Δεν έχω τίποτε ' είμαι απλώ ς κουρασμένη. γρή γορα Ήρθε αμ έ σως μόλις του τηλεφώνησα.Ζ ΕΥ Γ Η ΟΜΟΡΡΙ Ζ Ω Ν ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ Ν ΣΕ · α � α δ l ά K Ρ ITα χωρίς διακριτικότητα. � έKTα KTα πολύ ωραία. � α πλά με απλό τρόπο . α δ ια ΚΡiτως ηλικίας.) χωρίς να μεσολαβή σει κάποιος ή κάτι Δε χρειάζεται να μεσολαβήσεις εσύ ' συνεννοή θηκα άμεσα με τον υπεύθυνο. θαυμάσια made by Absens . . � α δ l α Kρ ίTως χωρίς εξαίρεση Μπορούν όλοι να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό χορού. που ενοχλεί τους πάντες. χωρίς ευγένεια Φέρεται τόσο αδιάκριτα. � ά μ εσα (ΤΡ Ο Π .Περάσατε καλά στην εκδρομή του συλλόγου σας.) τώρα.Έ κτακτα ! [ 96 ] .

[ 97 ] . � εu xά ρ l στα ωραία Πάντα περνάμε ε υχ ά ριστα στις συγκεντρώσεις που κάνουμε. ι δ ια ίτερα η μουσι­ κή και ο χορός. � l δ l α ίTερα κυρίως.Μπορώ να μείνω απόψε σπίτι σου. � εξ όxως ιδ_ιαίτερα. � έξ o xα θαυμάσια Χορεύει έ ξοχα παρά την ηλικία του.Ε υχαρ ίστως' θα σε φιλοξενήσω όσες μέρες θέλεις. . κατ ' ε ξοχήν Όλα ήταν πολύ ωραία στη γιορτή. κατ ' ιδίαν made by Absens Του ζήτησε να μιλήσουν ι δ ιαιτέ ρως.� εKTά KTως ξαφνικά Πληροφορηθήκαμε ότι συγκλήθηκε εκτά κτως το Υπη ­ ρεσιακό Συμβούλιο. υπερβολικά Τα αποτελέσματα ήταν ε ξόχως σημαντικά. με ευχαρίστηση . � εux α ρίστ ως με προθυμία. � l δ l α lTέ ρως χωρίς την παρουσία άλλων.

θαυμάσια Περάσαμε τέλ εια στο πάρτι της Μαρίας. [ 98 ] .� τ έλε l a έξοχα. � τελείω ς εντ ελώς Είναι τελ ε ίως αδιάφορος για τα προβλήματα του σπι­ made by Absens τιού.

το φαινόμενο ή η ενέργεια που απο ­ τελεί προϋπόθεση για να προκύψει κάποιο συγκε ­ κριμένο αποτέλεσμα Η επιθετική συμπεριφορά του στο σχολείο ήταν η αιτία που τον αντιπαθούσαν οι συμμαθητές του. ή χωρίς καθόλου διορθώσεις [ 99 ] . αλλά δεν ήταν γνω­ στό: η ανακ άλ υ ψ η της Αμερικής. κυρίως made by Absens τυπογραφικές. � αφορμή '. του τηλεφώνου κτλ. η ανακ άλ υ ψ η ενός αρχαίο υ οικισμού κτλ. το γεγονός. το φαινόμενο ή η ενέργεια που επι­ πόλαια και επιφανειακά μπορεί να θεωρηθεί ότι προκάλεσε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα Το μοίρασμα τη ς πατρικής περιουσίας στά θηκε η αφορμ ή να διακό ψουν οριστικά τις ήδη τε ταμένες σχέσεις τους. � εφεύ ρεσ η ενός πράγματος που δεν υπήρχε : η εφε ύρεση της τυπογραφίας.• ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΕΟΝΤΑΙ • ο υ σι α στι κά � α ι τ ία / α ίτ ι ο το γεγονός. � αναTύ πωσ η βιβλίου ή φυλλαδίου' γίνεται με διορθώσεις. � ανα Kάλu ψ η ενός πράγματος που υπήρχε. η ανακ άλ υ ψ η ενός θαμμένου θησαυρού.

κυρίως. [ 1 00 ] . � επα Kόλo u θ o (σχετικά αρνητικό αποτέλεσμα ) Η μέτρια επίδοσή της στα μαθήματα ήταν επακόλ ου θ ο της έλλειψης φροντίδας από μέρους των γονέων της. � ύδ ρεu ση εφοδιασμός πόλεων. � ά ρδεu ση συστηματικό πότισμα καλλιεργήσιμων εδαφών Η ά ρ δ ε υση τω ν κτημάτων του γίνεται με αυτόματο πότισμα.� επανεκτύπωση � επανέ κ δοση βιβλίου ή φυλλαδίου' γίνεται με αλλαγές στη μορφή. αποχέ­ made by Absens τευσης και ηλεκτροδότησης της περιοχής. � σuνέπεl α (αρνητικό αποτέλεσμα ) Οι στε νοχώριες και η οικονομική καταστροφή του είχαν ως συνέ πεια να κλονιστεί η υγεία του. � επίΠTω ση (πολύ αρνητικό αποτέλεσμα) Το δια ζύγιο των γονέων του όταν ήταν πολ ύ μικρός είχε σοβαρές επιπτώ σεις στον ψυχισμό του. του κειμένου βιβλίου ή φυλλαδίου' γίνεται με μικρές ή μεγαλύ ­ τερες αλλαγές στη μορφή και στο περιεχόμενο � α ποτέλεσμα (ουδέτερη σημασία) Η αξιοπρεπής στάση του σε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε ήταν αποτέλ εσμα της αγωγής του. περιοχών με νερό Ολοκληρώθηκαν φέτος τα έργα ύδ ρευσης . χωριών .

δ ι ώ ρ υγα της Κορίνθου. επιβολή Είχε έ ντονη προσωπικότητα. γι ' αυτό και η επιρρο ή made by Absens του στους μαθητές του ήταν πολύ μεγάλη. � επι ρ ρoή « επι - + ρέω) 1. δ ι ώ ρ υγα του Παναμά. συνή ­ θως. ειδικούς όρους ή άλλες λέξεις του κειμένου' δίπλα σε κάθε λήμμα του ευρετηρίου σημειώνονται οι σελίδες στις οποίες αυτό απαντά � δι ώ ρ uγα τεχνητή θαλάσσια δίοδος που συνδέει δύο θάλασσες Π. ρεια αλκοόλ.� γλωσσά ρ ι o / γλωσσά ρ ι αλφαβητικός κατάλογος ο οποίος υπάρχει. � πoρθ μός στενή λωρίδα θάλασσας που χωρίζει δύο στεριές Η γέφυρα του πορ θμο ύ του Ευρίπου ενώνει την Εύβοια με τη Στερεά Ελλάδα. [ 1 01 ] . αλκοόλ) Απαγορεύεται αυστηρά να οδηγεί κανείς υπό την επή . � επήρε ι α επίδραση (τοξικών ουσιών. στ ο τέλος ενός βιβλίου και περιλαμβάνει την ερμηνεία όρων ή λέξεων του κειμένο υ � εu ρετή ρ ιo αλφαβητικός κατάλογος ο οποίος υπάρχει. συνή­ θως. φαρμάκων.χ. δ ι ώρ υγα του Σο υέζ � ισθ μός στενό τμήμα ξηράς που χωρίζει δύο θάλασσες Οι περισσότεροι ισθμο ί ανοίχθηκαν και είναι σήμερα διώρυγες. επηρεασμός . στο τέλος ενός βι βλίου και περιλαμβάνει κύρια ονόματα.

ισχύς Μετά την αποπομπή του από το κόμμα δεν έχει πλέον καμία επιρρο ή στους πρώην συντρόφους του. � επενέ ργε ι α η επίδραση που ασκείται σε κάποιον ή σε κάτι Η επε ν έ ρ γε ια των ηλιακών ακτίνω ν στη ν ανάπτυξη των φυτών είναι ιδιαίτερα ευεργετική. [ 1 02 ] . κύρος.2. � επι δότη ση χρηματικ ό ποσό που καταβάλλεται από κρατικό φορέα σε ομάδες ή σε ιδιώτες για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας Για ορισμένα γεωργικά προϊόντα οι παραγωγοί παίρ­ νουν πολύ μεγάλες επι δ οτή σεις. � επίδ ρ α ση (ευρύτερη σημασία) κάθε μορφής ενέργεια που ασκείται σε πρόσωπα ή πράγματα και οι μεταβολές που αυτή επιφέρει Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της προσω πικότητας ενός ατόμου είναι εξίσου σημαντική με την κληρονομικότητα. � επ ιχο ρ ή γ η ση χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από το δημό­ σιο προϋπολογισμό σε ιδρύματα. σε οργανισμούς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για ενίσχυση του έργου και των δραστηριοτήτων τους Οι επιχορη γ ή σεις που δόθηκαν φέτος στα πανεπι­ στημιακά ιδρύματα διατέθηκαν για τον εμπλουτισμό made by Absens των βιβλιοθηκών τους.

• χρονολογία προσδιορισμός του έτους Μερικές σημα ντικές χρονολ ΟΥίε ς τις θυμόμαστε όλοι. ) έγκλημα (τιμωρείται με κάθειρξη) κακο ύ Ρ Υημα είναι η ανθρωποκτονία. • κά θ ε ι ρξη (vομ. ) εγκλεισμός σε φυλακή (διάρκεια από τρεις μέρες έως πέντε χρόνια) Η ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια είναι εξαγοράσιμη . 1 4 5 3. ά . ) σφάλμα. • πτα ίσμ α (vομ. η κλοπή Κ . ά . • πλ η μ μ έλ η μ α (vομ. ενώ στο κινέζικο με βάση τη χρονολογία γέννησης . ά. Π. 1 82 1 . [ 1 03 ] . • ψ uλά κιση (vομ.• η μ ε ρο μ ηνία προσδιορισμός της ημέρας και του μήνα Τα ζώδια στο δυτικό ωροσκόπιο προσδιορίζο νται με βάση την ημερομηνία γέννησης. ελαφρότερο παράπτωμα από το πλημμέλημα (τιμωρείται με επιβολή προστίμου) made by Absens πτα ίσμα είναι η τροχαία παράβαση Κ . η ληστεία Κ.) σοβαρό παράπτωμα (τιμωρείται με φυλάκι ­ ση ή/και με επιβολή μεγάλου προστίμου) πλ ημμ έλ ημα είναι η εξύβριση. ) ποινή φυλάκισης για κακούργημα (διάρκεια μεγαλύτερη από πέντε χρόνια και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων) Οι πρ ω ταίτιοι τη ς Απριλιανής δικτατορίας καταδικά­ στηκαν σε ισόβια κ άθ ειρ ξη .χ. • κα κούργη μ α (vομ.

[ 1 04 ] . κατά την οποία η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Χ ρησιμοποιείται και μεταφορικά : αυτό με το οποίο ελέγχεται κάτι Η δύναμη της εξο υσία ς είναι η λ υ δία λ ίθ ος για το ήθος ενός ανθρώπου.� λυδία λίθ ος σκληρή πέτρα από πυρίτη που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Λυδία της Μ . κατά την οποία η στάθμη της θάλασσας κατεβαίνει � πλη μ μ υ ρ ίδα η φάση της παλίρροιας κατά τ ην οποία η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει � περί ΠTω ση περιστατικό ο γιατρός αντιμετώπισε στο χειρουρ γείο μια πολ ύ made by Absens δύσκολη περ ίπτωση ανευρύσματος αορτής. και την ά μπωτη . � φ ι λοσοφ ι κ ή λίθ ο ς κατά τους αλχημιστές του Μεσαίωνα η μαγική πέτρα που είχε τη δύναμη να μετατρέπει σε χρυσό κάθε απλό μέταλλο � παλίρρo l α το φυσικό φαινόμενο το οποίο αποτελείται από δύο φάσεις : την πλη μ μ υ ρ ίδα . Α σίας για τον έλεγχο του βαθμού καθαρότητας του χρυσού και του ασημιού.

σημαντικό πρόσωπο· έχει ηθικό περιεχόμενο και διδακτικό χαρα κτήρα Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. αλλά έχει ευρύτερη. αλλά κυρίως είναι καλός άνθρωπος. � ρ η Tό (νεότερο ή αρχαίο) σύντομη φράση που εκφράζει μια γενική αλήθεια και έχει λεχθεί από γνωστό ή άγνωστο πρόσωπο ή από το λαό Ρ ητά ε ί ν α ι : � TO απόφθεγμα / η ρήση έχει λεχθεί από γνωστό. αλλ ά τον βοή θησαν πολύ και οι περι ­ στά σεις. � Π Ρ OTέ ρ η μ α (για πρόσωπα) Έχει πολλά προτερ ή ματα · είναι έξυπνος και εργατι­ κός. � πλεoνέ KT η μ α (για πράγματα) Το μεγαλύτερο πλ εονέ κτημα αυτού του σπιτιού είναι ό ll από τη βεράντα του βλέπεις την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό. λαϊκή [ 1 05 ] .� περίστα ση κατάσταση Ήτα ν ικανός. (Κλεόβουλος ο Ρ όδιος) � TO γνω μ ι κό / η πα ροι μ ι ώδ η ς φ ρά ση μπορεί να προέρχεται από συ­ made by Absens γκεκριμένο πρόσωπο. (Σω κράτης) Μέτρον άριστον.

δ ι δ ακτικό χαρακτήρα Ουκ εν τω πολλώ το ευ. όπως και το απόφθεγμα . Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται.απο δ οχή " Έχει συχνά. γ ια να δ ι δ άξει και να κα­ θο δ ηγήσει Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. � σu μ βα ίνoντα (ουδέτερη σημασία) όσα γίνονται χωρίς μεθό δ ευση Από το παράθυρό του παρατηρεί το υς περαστικούς και παρακολουθεί τα συμβ α ίνοντα. � η π α ρ ο ι μ ία είναι καθαρά λα"ί κό δ ημιούργημα " χρησιμοποιεί συνήθως την αλληγορία. � τεKτα lνό μ ενα (αρνητική συνήθω ς σημασία) όσα γίνονται με μεθό δ ευση Κάποιοι δημοσιογράφοι είναι πάντοτε καλά πληροφο­ ρημένοι σχετικά με τα τεκταινόμενα στους προθαλά­ μους των υπουργικών γραφείων. [ 1 06 ] . � σuντελεστή ς (θετική σημασία) ο παράγοντας. αυτός ή αυτό που συμβάλλει ενερ­ γά στην πραγματοποίηση κάποιου στόχου Η συνέπεια στις ιδέες του και η αγωνιστικότητά το υ υπήρ ξαν οι βασικοί συντε λ εστέ ς τη ς επαγγελματι­ made by Absens κής επιτυχίας του.

� uπεύθ uνo ς (αρνητική σημασία) υπόλογος. αλλά και με εκείνη από την οποία έχει προέλθει Το Βυζά ντιο κλυδωνιζόταν συχνά α π ό τις συγκρούσεις και τις αντιπαρ α θέσεις δύο μεγάλ ω ν φατρι ώ ν. συγκρούεται με άλλες ομάδες. των Πράσινων και των Βένετω ν. • επίθετα � α δ l ά βατo ς αυτός που είναι δύσκολο ή αδύνατον να τον διασχίσεις Αυτό το μονο πάτι το χειμώνα είναι α δ ι ά β ατο. [ 1 07 ] . � α π ρoσπέλα στ oς αυτός που είναι δύσκολο να τον προσεγγίσεις. για να προωθ ήσ ε ι τα δικά της συμφέροντα. � φατρία « αρχ. � φράξlα διασπαστική κομματική ομάδα Η ηγεσία του κόμματος αποκήρυξε δημοσίως τις διά­ φορες φρ ά ξιες οι οποίες αντιτίθενται συνεχώς στη ν επίσημη γραμμή του . να τον πλησιάσεις Πολλά ορεινά χωριά το χειμώ να είναι απρο σπέλ αστα made by Absens λόγω του χιονιού. φρα τρία) ομάδα η οποία. αίτ ιο ς αυτός που έ χ ε ι τ ην ε υθύνη για τ η δυσάρεστη έκβαση μιας κ ατά στασης ο οδηγός του φορτηγού ήταν υπε ύθ υνος για το π ολύ­ νεκρο δυστύχημα.

� o αλήστου μνή μ η ς (αρνητική σημασία) (φράση) ο αξέχαστος για κάτι κακό' χρησιμοποιεί­ ται ειρωνικά Διάβασα τελευταία μια βιογραφία του Eichmann. (μό νο για πρόσωπα) ' αυτός που έχει καλή φήμη. Ό ταν χρησιμοποιείται για πρόσωπα έχει μερικές φορές ειρωνική χροιά. � περ ίφ η μ o ς (για πρόσωπα και για πράγματα) Το περ ίφημο ρητό « Μέτρον άριστο ν» αποδίδεται στον Κλ εόβουλο το Ρ όδιο. του αλ ή στο υ μν ή μης βασανιστή των Ες Ες. � δ ι α βό ητ o ς / περ ι βό ητος � δ ι ά ση μ oς (μόνο για πρόσωπα) ' αυτός που έχει κακή φήμη Στο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας περιλαμβάνε­ ται και ένας δ ια Ρ ό ητος / περιρ ό ητος ληστής. [ 1 08 ] . ο φημισμένος. έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας. του μεγά­ λου εθνικού ευεργέτη. Πότε θα μας γνωρίσεις επιτέλους τον περ ίφημο θαυ­ made by Absens μαστή σου .� α είμνη στ oς (θετική σημασία) (αναφέρεται σε νεκρό) ο αξέχαστος για κάτι καλό Την Κυριακή θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προτο­ μής του αε ίμνηστο υ Απόστολου Αρσάκη. ο διαπρεπής Χειρουργή θηκε στο Λονδίνο από έ να δ ι ά σημο γιατρό.

ευπρεπής Η χώρα μας είχε μια ευπρ ό σωπη παρουσία στη διε­ θνή έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης . αισθητ ό ς Ένι ω σε ξαφνικά έναν έ ντονο πόνο στο στή θος και κάλεσε αμέσως το γιατρό το υ. μεθοδευμένος Η οικονομία τη ς χώρα ς αναπτύσσεται τελευταία με εντατικο ύ ς ρυθμούς.� εντα Τ Ι K ός αυτ ό ς που συντελείται με επίμονη προσπάθ ε ι α . � ευπαρουσίαστος εμφανίσιμος Για ν α καθιερωθεί ένας νέο ς ηθοποιός. � νo ηΤ Ι K ός αυτ ό ς που αναφέρεται στη ν ό ηση Πολλά παιδιά με ελαφρά νοη τική υστέρηση φοιτούν σε κανονικό σχολείο και όχι σε σχολείο ειδικής αγω­ γής. � πνευ μ α ΤΙ K ός αυτ ό ς που αναφέρεται στο πνεύμα made by Absens Η σχολική εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει στην ψυχική και στην πνευματική καλλιέργεια των μαθητών. συστηματικ ό ς. [ 1 09 ] . δυνατό ς. � έ ντoνoς ζωηρ ό ς. δ ε ν αρκεί να είναι μόνο ε υπαρο υσίαστος ' πρέπει κυρίως να έχε ι ταλέντο . οξύς. � ευ πρόσω πo ς αξιοπρεπής.

χωρίς να αντι κατασταθεί Ο τέ ως βασιλιάς δέχτηκε χωρίς σχόλια τη ν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την περιου­ σία του . • ρήματα � α lτι oλoγώ τεκμηριώνω. διότι ο γνωστός πιανίστας ακύρ ωσε το συμβόλαιό του με τη διεύθ υνση του made by Absens Μεγάρου Μουσικής.χ. έχει σήμερα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. � δ l Kα l oλo γ ώ προσπαθώ να υπερασπίσω μια θέση ή μια ενέργεια Μην προσπαθείς να τον δ ικαιολ ογή σεις' δεν είναι η πρώτη φορά που φ έρεται τόσο άσχημα ! � ανα βάλλω αφήνω για το μέλλον την πραγματοποίηση μιας προγραμματισμένης ενέργειας ή διαδι κασίας Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθ ηκε για τις 8 Μαρτίου. � ματα l ώνω εμποδίζω οριστι κά την πραγματοποίηση μιας προ­ γραμματισμένης ενέργειας ή διαδι κασίας Η συναυλία μαται ώθ ηκε. � o τέως ο α κ ριβώς προηγούμενο ς αυτός που αντι κ ατα­ στάθηκε πρόσφατα από κάποιον άλλο ή παύθη κε. [ 1 10 ] . στο παρελθόν Ένας γνωστός μου. εξηγώ Απαντήστε με ένα «ναι " ή με ένα « όχι" στις ερωτήσεις και στη συνέχεια αιτιολ ογή στε την απάντησή σας. Π. πρ ώ ην δικαστικός. από ένα αξίωμα. γενικά.� o π ρ ώ ην ο παλαιότερος ' αναφέρεται.

σε δημόσια τελετή. � αναγo ρεύω (α ναφ. ανακοινώνω την καθιέρωση θεσμού Στη μεταπολίτευση ανακηρ ιίχθ ηκε η προεδρευόμε­ νη δημοκρατία ως επίσημο πολίτευμα της χώρας. στη διαδικασία) απονέμω σε κάποιον . τιμητικό αξίωμα Στην τελετή που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο τον ανα· γόρευσαν επίτιμο καθηγητή της Φιλοσο ψ ικής Σχολής. τίτλο. � α ξ l oλo γ ώ εκτιμώ.� αναγνωρί ζ ω (θετική σημασία) πιστώνω Δε μου αναγνωρ ίζει τίποτα απ ' όσα έκανα γι ' αυτόν. στη διαδικασία) 1. 2. made by Absens � I ε ρ α ρxώ κατατάσσω. πράγματος ή κάποιας κατά­ στασης Ένας προ ϊστάμενο ς θα πρέπει να α ξ ιο λ ογε ί σωστά το έργο των συνεργατών του. προσδιορίζω με κάποια κριτήρια την αξία κάποιου προσώπου. � καταλογίζω (αρνητική σημασία) χρεώνω Του κατα λ ό γισαν ένα σωρό λάθη στο χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. τοποθετώ σε σειρά προτεραιότητας [ 111 ] . � ανα K η ρύσσω (αναφ. απονέμω σε κάποιον τίτλο ή τιμητικό αξίωμα Α νακηρ ιίχθ ηκε Πρόεδρος της Βουλής με τη συναίνε · ση όλων των κομμάτων.

Ο παππούς μου ονόμασε την ταβέρνα του «Ειλικρίνεια» . θα το ονομ ά σο υν Βασίλη και αν είναι κορίτσι Μαρίνα. θα πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά. ευχαριστιέμαι Α πό τότε που εγκαταστάθηκε στο χωριό απολ αμΡ ά · νε l καθημερινά τις ομορφιές της φύσης και τη ν απλή made by Absens ζωή της επαρχίας. � εKμεTαλλεύ oμα l (αρνητική σημασία) Ε κμετα λλ ε ύ εται το φιλότιμο και τη ν εργατικότητά του και τον κρατά στη δουλειά ως αργά το βράδυ. � oνo μ ά ζω (για πρόσωπα και για πράγματα ) δίνω όνομα Αν το παιδί είναι αγόρι. � α ξloπo l ώ (θετική σημασία ) Για να α ξιοποι ή σεις το ταλέντο σου και να διακριθείς στον καλλιτεχνικό χώρο. χαρακτηρίζω Του υπέβαλε μήνυση. χρειάζεται να ιεραρχε ίς κάθε φορά τις ανάγκες σου. διότι 'τον αποκ άλ εσε απατεώνα. � α πoλα μ βάνω (με αιτιατική) χαίρομαι . [ 112 ] . � α ΠOKαλώ (μόνο για πρόσωπα ) προσαγορεύω.πράγματα ή καταστάσεις ανάλογα με τις εκάστο­ τε ανάγκες ή συνθήκες Για να μπορέσεις να αντεπεξέλ θεις οικο νομικά στο σημερινό κόστος ζωής.

� ΠΡOKαλώ (θετική ή αρ νητική ή ο υδέτερη σημασία) θαυμα ­ σμό .� α πoλα ύ ω (λόγ. . Το κάπνισμα άλλ οτε μου προκαλ ο ύ σε μεγάλη ευχαρί­ στηση · τώρα με ενοχλεί ακόμα κι η μυρωδιά του καπνού. ) (με γενική) είμαι απο δέ κτης (εκτίμησης/εμπι­ στοσύ νης/αναγνώρι σης/τιμών κτλ. Η θέση που πήρε σε σχέση με τα κοινωνικά πρΟβλή­ ματα της χώρας πρ οκ άλ εσε την αγανάκτηση μεγάλης μερίδας πολιτών. προ βλήματα. � πρoξενώ (αρνητική σημασία ) Η συνεχή ς β ρ οχό πτω ση προ ξέ νησε μεγάλες κατα­ στροφές στις καλλιέργειες. εγκωμιάζω ο καθηγητής του τον επα ίνεσε με θερμά λόγια για την εργασία του. εντ ύ πωση . � δ η μ l o u ργώ (θετική σημασία ) Η α παλή μουσική και το ημίφ ω ς δ ημιουργο ύ ν πολύ ρομαντική ατμόσφαιρα. αίσθηση . � επα lνώ (λεκτικά) επιδοκιμάζω. ο ργή. [ 1 13 ] .) Είναι από τα πιο παλιά και ικανά στελέχη του κόμματος και απολ α ύ ει της πλήρους εμπιστοσύνης του πρωθυ­ πουργού. . � επl βρα βεύω (έμπρακτα) ανταμείβω Ε πι β ρ ά β ε υσαν τη ν εργατικότητα και την απόδοσή made by Absens του με προαγωγή και μεγάλη αύξηση του μισθού του.

παρίσταμαι κάπου (πιθανώς τυχαία) Ένιωσα πολ ύ άσχημα που παρευρ έθ ηκα χωρίς να το θέλω σε μια τόσο δυσάρεστη σκηνή. � παλινωδώ ανακαλώ. � παρε υ ρ ίσκο μ α ι βρίσκομαι . κινούμαι συνεχώς μπρος π ίσω ' (μτφ. � π ρoσελKύ ω (θετική σημασία) Ελπίζουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώ νες. αναιρώ οριστικά προηγούμενες θέσεις ή απ όψεις μου Μετά τις τελευ ταίες διεθνείς εξελίξεις είναι σίγουρο ότι η τουρκική κυβέρνηση θα παλ ινω δή σει όσον αφορά το θέμα της λύση ς του Κυπριακού. επιλέ­ γω πότε τη μια και π ότε την άλλη Το ν τελ ευταίο καιρό παλ ιν δ ρομε ί ανάμεσα στο να δουλέψει στη ν επιχείρηση του πατέρα του και στο να συνεχίσει τις σπουδές του. � πα ρ ίστα μ α ι 1. καταστάσεις κτλ.) από δ ύο απ όψεις . που θα γίνουν σε λίγους μήνες. � παλινδ ρομ ώ π ηγαινοέρχομαι.� επισύρω (αρνητική σημασία) προκαλώ κάτι Η τελευταία δήλωση του ΥπουΡΥού επέ συρε την οργή και την αγανάκτηση των βουλευτών της α ντιπολίτευσης. θα προσελ κ ύ σουν πλήθος τουριστών στη χώρα μας. παρευρίσκομαι made by Absens Στη δεξίωση πο υ παρέθεσε ο Πρόεδρος τη ς Δημο - [ 1 14 ] .

2. καθορίζω. αφήνω μόνιμα ίχνη Η συναναστροφή του με τους κύκλους των σουρεαλ ι ­ στών στο Παρίσl σημ άδε ψ ε τη μετέπει τα καλλ ιτεχνι­ κή πορεία του . κηλιδώνω (έντονα αρνητική σημασία) Η κα ταδίκη του για χρήση ναρκω τικών και η πολύμηνη φυλάκισή του στιγμ ά τισαν τη ζωή του . • ά κλιτα αντίθετο του γρήγορα Διάβαζε πιο αργ ά και π ι ο δυνα τά. . στιγμ ατίζω αμαυρώνω. [ 1 15 ] . " ση μ α δεύω είμαι παρών σε δίκη ως συνήγορος επηρεάζω έντονα.κρα τίας στους κήπους του προεδρικού μεγάρου παρ έ ­ στη σύσσωμη η Βουλή.. θρυμματίζω Τα παιδιά που έπα ι ζαν στο δρόμο πέταξαν με δύναμη μια μεγάλη πέ τρα που συνέ τρι ψ ε τον καθρέφ τη της εισόδου . να πολτοποιηθεί Σ τ ο ερ γοσ τάσιο τη ς περιοχή ς μας υ π άρχο υν ειδικά μηχανήμα τα που συν θλίβ ουν τις ντ ομά τες και φ τιά­ χνουν ντομα τοπολ τό. για να μπορ ώ να made by Absens παρακολουθήσω το κείμενο. " συνθλίβω πιέζω δυνατά κάτι -συνήθως με μηχανικό τρόπο­ ώσπου να λιώσει. " συντρ ίβω κάνω κάτι κομμάτια.

) του Τμήματος ή ταν α ναμενόμενη. � x ά ρ η σε ή χά ρι ς σε � σαν ( π οτ έ σα) (θετι κ ή σημασία) Χ ά ρη στην υπομονή και στη ν ε πιμονή του κατά φ ερε να κερδίσει στο τέλος τη ν α ναγνώριση όλων. � ως χρησιμοποιείται για να δηλ ώ σει ιδιότητα ή xαρ �­ κτηριστικό Συμμετέχει στο συ νέδριο ως εκπρόσωπος των φ οιτη­ τών. (και όχι ως τακτικός made by Absens καθηγητής) [ 1 16 ] . χρησιμοποιείται σε παρο μ ο ι ώ σεις Μόλις τον αντίκρισε έγινε κίτρινος σαν λεμόνι . διότι κατάλαβε τι τον περίμενε. (και όχι σαν επιστήμονα και σαν άνθρωπο) ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η εκλογή το υ (γεν. ) ως τακτικο ύ κα θ ηγητή (γεν. (και όχι σαν τεχνικός σύμβουλος) Οι συνάδελ φ οί του τον εκτιμού ν αφάνταστα ως επι­ στήμο να και ως άνθρωπο.� σιγά α ντίθετο του δυνατά Μίλα πιο σιγά ! Δεν πρέπει να μας ακούσουν! � εξα ιτία ς (αρ νη τικ ή σημασία) Αναγκάστη κε να παραιτη θεί από τη δ ο υλειά του ε ξαιτίας της συμπερι φ οράς του προϊσταμέ νο υ του. (και όχι σαν εκπρόσωπος) Προσελήφθη τελευταία στην εταιρεία μας ως τεχνικός σύμβουλος.

.) σε κλειστό χώρο Επειδή τα παράθυρα της αίθουσας βλέπουν στο φωτα­ γωγό. . μετατροπή χρησιμοποιημ έ νης ύλης σε υλικά κατάλληλα για επαναχρησι μοποίηση ο δήμος έχει τοποθετήσει σε πολλά σημεία της πόλης made by Absens κάδους στους οποίους οι δημότες μπορούν να ρίχνουν άχρηστα χαρτιά για ανακ ύ κλ ωση [ 1 17 ] . αλλά δ ιαφ έ ρο υν ως προς τη ση μασ ία . Π.ώ) : κυκλική περιοδική επαναφορά Στην ελληνική μυθολογία πολλοί μύθοι συνδέονται με την ανακ ύ κλ ηση των εποχών. γέρος / γερός έκλυση / έ κκληση φόρα / φορά επήρεια / επιρροή βρόγχος /βρόχος ειδώλι ο / εδώλιο κτλ . � ανα Kύ Kλωση « 1.ώ) : ανανέ ωση (νερού . αέ ρα κτλ. έχει τοποθετηθεί στην οροφή σύστημα ανακ ύ ­ κλ ωσης του αέρα.a ΠΑΡΩΝΥΜΑ ΠΟΥ ΙΥΓΧΕΟΝΤΑΙ Π α ρ ών υ μ α λέ γ ονται ο ι λέξ ε ις πο υ έ χο υ ν φωνητική ο μ ο ι ότητα . • ο υ σιαστι κά � ανα Kύ Kλ η σ η « α νακυκλ έ ω . 2. α νακυκλ όω .χ.

� ανTl σKω ρ l α K ό « σκωρία = σκουριά) προ·ίόν κατά της σ κο υ ριάς Τα νέα αντισκωριακ ά αφαιρούν από μεταλλικές επι­ φάνειες ακόμα και σκουριά χρόνων. � αxρη σία η μη χρη σιμοποίη σ η Η μηχανή του αυτοκινήτου καταστράφηκε ύστερα από πολλούς μήνες αχρησίας. � ανTl σKO Ρ I K ό « σκόρος) προ"ί όν που προφ υ λά σσει τα μάλλινα ρούχα και υ φά σματα από τους σ κόρο υ ς Τελε υταία κυκλοφορούν στο εμπόριο αντισκορ ι κ ά με ευχάριστο άρωμα. � αxρη σT ία η μη χρη σιμότητα Στο μονοτονικό σύστημα χρησιμοποιούμε μό νο ένα made by Absens τονικό σημείο · τα πνεύματα και οι τό νοι έχουν πλέον περιέλθει σε αχρηστία.� ανία πλήξη Συνή θως στις κοσμικές συγκεντρώσεις νιώ θει κανείς αφόρητη ανία. [ 118] . � άνo l α σταδιακή εξα σ θένη σ η των διανοητικών λειτο υ ρ ­ γιών · εμφαν ίζεται συ νήθως σ ε άτομα μεγάλης ηλικίας Η γιαγιά μο υ τα τελε υταία χρό νια τη ς ζ ω ή ς της είχε πάθει πλήρη ά νοια.

που έδειχνε το δή μ ιο να περνά το ρ ρ όχο στο λαιμ ό του ήρωα. η οποία συνή θ ω ς γίνε τ αι κον τά στη ν πηγή. � ε μ φ l άλω ση « εν + φιάλ η) τοποθέτηση υγ ρο ύ σε φιάλη η οποία σφραγ ίζεται αεροστεγ ώς Κα τά την εμφι άλ ωση του μ ε ταλλικού νερού . � β ρόx oς θηλιά Η τελευ ταία σκηνή του έργου. � εδώλlo « έδος) κάθισμα Τις περισσό τερες φορές τα ε δώλ ια τ ω ν βο υλε υ τ ών στην αίθουσα συνεδριάσεων τη ς Βουλής είναι κενά. πρέπει να τηρού­ νται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής . � εφ u άλω ση « επί + ύ αλος) σμάλτωμα made by Absens Τα κερα μ ι κ ά της Κιο υτάχειας ξεχωρίζο υν χάρη στη ν ειδική τεχνι κή της ε φ υ άλ ωσή ς τους. ή ταν συγκλονι­ στική. [ 1 19 ] . � ε l δώλlo « είδωλο) αγ αλματίδιο Τα γλυπτά του Henri Moore θυμ ίζουν έντ ονα τα κυκλα­ δι κά ει δώλ ια.� β ρόγxoς μέρος το υ αναπνε υ στικο ύ σ υ στή ματος Οι ρ ρ ό ΥΧΟ l τη ς είναι πολύ τ αλαι πωρη μ έ νοι εξαι τ ίας της χρόνιας αποφρακτικής ΡPOνxίτr δας από την οποία πάσχει.

� επι βouλή « επιβουλεύομαι = σχεδιάζω κάτι κακό για κάποιον) κακόβουλη σκέψη για κάποιον. ενδελ εχή ς ακατάπαυστος. ενδ ελ εχή ς φρο ντίδα) = � εντελέχει α (όρος της αριστοτελικ ής φιλοσοφία ς) η μετάβαση τη ς ύλη ς από τη « δυνάμει " στην « ενερ­ γεία » κατάσταση � επ ι βoλή η ενέργεια και το αποτέλεσμα του « επιβάλλω» Με την επιβ ολ ή αυστηρών προστίμων για παράνομη στά θμευση περιορίστηκε κατά πολύ η κυκλοφορία των Ι. οικονομική άνεση Το πολυτελές σπίτι του και ο τρό πος ζωής του έδει­ made by Absens χναν την ευμ ά ρει ά του. ενδ ελ εχή ς μελέτη. π .Χ. στο κέντρο της πόλης. � εu μ ά ρει α πλούτος. � εu η μ ε ρ ία ευδοκίμ η ση . εχθρική ενέργεια εναντίον κάποιου Αποδείχτηκε με αδιάσειστα στοιχεία η επιβ ουλ ή κατά της ζωής του από μέρους ενός στενού συνεργάτη του. η επιμέλεια (επίθ. ευδαιμον ία Η καλύτερη ευχή που μπορεί να δώσει κανείς στους φίλους του είναι να έχουν υγεία και ευημερ ία. επίμονος. [ 1 20 ] . χ.� ενδελέχει α η συνεχής και ακατάπαυστη φροντίδα για κάτι.

καύσων ας Τα καλοκαίρια η μεσημεριανή λάρρα μαζί με την υγρα­ σία και την άπνοια μας προκαλούν δύσπνοια. ακμή. περιοχή με πυκνούς θάμνους Με τον πυροβολισμό ο λαγός χώθηκε στη λόχμη και made by Absens ξέφυγε. [ 121 ] . γωνία Γλίστρ ησε και χτύ πη σε ά σχημα το κεφ άλι του στη ν κόχη της βιβλιο θήκης. � λά β α ρευστή καυτή ύλη που βγαίνει στην επιφάνεια της Γης από κρατήρα ενεργού ηφαι στείου Μετά την έκρηξη του ηφαιστείου η γύρω περιοχή κα­ λύφθηκε από λά ρ α . � λά βρα πολύ μεγάλη ζέ στη.� K όγxη κοιλότητα Η κάρα το υ Αγίου Ν εκταρίου έχει τοποθετη θεί στην κ ό νχη του ιερού του φερώνυμου ναού. � λίβα ς καυτός νοτιοδυτικός άνεμος (γαρμπής). ιδιαίτερα καταστροφικός για τη γεωργία αιχμηρό όπλο Σε έναν αρχαίο τάφο βρέθηκε ανάμεσα στα άλλα κτε ­ ρίσματα και μία λό νχη.

α. δεν είχε την απαιτούμ ενη προπαι ­ δ ε ία γι α να γίνε ι δεκτός στην Ανώτερη Κρατική Σχολή Χορού . διαρρή κ της ) η θραύση . δέντρα. τον οποίο απομνημονεύουμε στο σχολείο Τελείωσε το Δη μ οτι κό και δε ν είχε ακό μ η καταφέρει να μ άθε ι τη ν προ. � νύφ η δηλώνει συγγενι κή σχέ ση' η γυναί κα του αδελφού ή του γιου κάποιου Συνήθως πεθερά κα ι ν ύ φη αποτελούν ένα εκρηκτι κό δίδυμ ο. � ρήξη « ρ ηγ ν ύω ' διαρρηγνύω . σπη­ λιές Κ. � π ρoπα lδεία προπαίδευση. δάση. [ 1 22 ] . νεράιδα Στη ν ελλη νι κή μ υθολογία οι ν ύ μ φε ς ή ταν θεότητες που ζούσαν σε πηγές. αλλά νι φάδα (χιονιού) � πρoπα ίδεlα πίνα κας πολλαπλασιασμού των αριθ μών από το 1 έ ως το 1 Ο .πα ίδεια.� νύ μ φ η 1. το σπάσιμο made by Absens Κατά τη διάρκε ι α της χειρουργικής επέμβασης ο ασθε ­ νής υπέστη ρ ήξη ανευρύσμ ατος της αορτής. προ κ αταρ κ τι κ ή ε κπαίδευση σε έ να αντι κείμενο Ενώ είχε ταλέντο. νεαρό έ ντομο 2. ποταμ ούς.

απόρριψη) το ρίξιμο Στους χθεσινούς αγώνες στίβου η τελευταία ρ ίψ η του δίσκου από τον έλλη να αθλητή κρίθηκε άκυρη. � σύ ρ l γγα ιατρική αντλία η οποία χρησι μοποιείται για τη λήψη υγρών από το σώμα και για την έγχυση φαρ­ μάκων σε αυτό Στη θέα της νοσοκόμας με τη σύριγγα στο χέρι άρχισε made by Absens να ιδρώνει και να τρέμει από το φόβο του. � σή ραγγα στοά Κατά τις εργασίες διάνοιξης τη ς σή ραγγας έ πεσα ν κάποια υποστυλ ώματα κ αι τραυματίστηκαν δύο εργά­ τες. ο θόρυβος των νερών του ποταμού ή του καταρράκτη Το υ άρεσε να κάθεται στη ν ακροθαλασσιά κ αι να ακούει το ρ όχ θ ο τω ν κ υμ άτω ν που κτυ πούσα ν στα βράχια.) � ρό χθ oς ο θόρ υ βος των κυμάτων . [ 1 23 ] . ο ήχος της δύσκολης ανα­ πνοής Επιθανάτιος ρ ό νχος (φρ.� ρ ίψ η « ρίπτω · απορρίπτω. � ρόγχoς η θορυβώδης αναπνοή .

ομάδων. σωματείου κτλ. � στ oίβα σωρός από όμοια ή ομοε ιδή πράγματα Μέσα στις ντο υλά πες του βρέθ η καν στο ίΡ ες από παλιές εφημερίδες και παλιά περιοδικά. [ 1 24 ] . � σφαγ είo χ ώ ρος σφαγής ζ ώ ων Ο χώρος των σφαγε ίων θα πρέπει να ελέγχεται συχνά από την Υγειονομική Υπηρεσία. αλλά στίβος ( = μέ ρος γη πέ δου ή σταδίου) � σύ μπηξη συμπηγ νύω) συγκρότη ση . ) « Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες αντιμετώπιζαν τους εξω­ τερικούς εχθρούς με τη σύμπη ξη ισχυρών συμμαχιών με γειτονικούς λαούς. μελών του σώματος. � σ ύ μ ΠTuξη συμπτύσσω) περιορισ μός.) « Στη γυμναστική ο ι πιο συνηθισμένες ασκήσεις των χεριών είναι η ανάταση . ίδρυση (κόμματος. μάζεμα (στρατιωτι ­ κών δυνάμε ων. � σφά γ l o ζώο που έχει σφαγεί ή πρόκειται να σφαγεί Τα σφ ά για που διατίθενται στη ν αγορά πρέπει να made by Absens έχουν σφραγίδα αστυκτηνιάτρου. λ συ λόγου. κε ι ­ μ έ νων κτλ. η έκταση και η σύμπτυ ξη.� στ l β άδα πυκνό στρώμα ύλη ς ομοε ιδών στοιχείων Η βελόνα τρύπησε την εξωτερική μόνο στlΡ άδ α του δέρματος.

(μτφ . [ 1 25 ] .) κρυψίνους Ποτέ δε λέει καθαρά τι σκοπεύει να κάνει ' είναι σκέτη σφ ίγγα . ιδιαίτε ρ α αν αυτές προέρχονται από πρόσωπα που εκτιμάμε. � φ ιλοφ ροσύ ν η συμπεριφορά φιλική. Η μορ φ ή της σφ ίγγας είναι συχνό θέμα σε αιγυπτια­ κές και αρχαίες ελλη νικές παρα στά σεις. � φ lλoφ ρό νη ση λόγια επαινετικά και κολακευτικά που εκφράζουν συμπάθεια και θαυμασμό προς ένα πρόσ ωπο Είναι αλή θεια ότι σε όλους αρέ σουν οι φιλ οφρ ονή ­ σεις. ευγενική και ζεστή προς ένα πρόσ ω πο Η ταβέ ρνα α υτή έχει πά ντα πολ ύ κό σμο χάρη στη ν καλή κουζίνα και τη γνω στή φιλ οφροσύ νη του ιδιο­ made by Absens κτήτη προς τους πελάτες του. 2. � σφ ίyyα μυθολογικό τέρας : φτερωτό ον με σώμα λιοντα­ ριού και πρόσωπο και στή θος γυναίκας 1.� σφ ή Kα έντομο Το τσίμπημα της σφ ή κας μπορεί να προκαλέσει σε ορ ι σμένα άτομα αλλεργικό σοκ.

ο νόθος.• επίθετα � αποβολι μ α ίος « αποβάλλομα ι ) αυτός που πρέπει να αποβλη­ θεί. να πεταχτεί Στη ν τελευταία φιλολογική έκδοση της τραγωδίας του Ευριπίδη Ελένη ορισμένοι τύποι κρίθηκαν απο ρ ολ . και εξυπηρετεί σκοπιμότητες Οι φήμες πο υ κυκλοφορούν τελευταία για το συγκε ­ κριμένο υπουργό είναι υ πορ ολ . υποβάλλ ομαι ) αυτός που υποβάλλεται σε κάποιον. [ 1 26 ] . 2. � υποβολ ι μ α ίος « 1. � παλα l l Kός « πάλαι . αυτός που έχει μπει στη θέση του γνήσιου. πα λα ι ό ς) αυτός που ανή κει σε περα ­ σμένη εποχή Έχει δωρίσει από χρόνια στο λαογραφικό μουσείο της ιδιαίτερης πατρίδας του τη συλλογή του από naAall· κέ ς φορεσιές. συνήθως με δόλιο τρόπο. να αφαιρεθεί.μα ίες .· μα ίο • . ο πλαστός. � παλλαϊKός « πα ς + λαός) πάνδημος ο εορτασμός για τη μνήμη του πολιούχο υ αγίο υ τη ς made by Absens περιοχή ς μας είχε φέτος παλλ α ϊκ ό χαρακτήρα . ο μη γν ή σιος Πρόσφατες μελέτες στο έργο του Κοραή αποδεικνύουν ότι κάποιες επιστολές του είναι υ πο Ρ ολ lμα ίες .

τ ι και να κάνω. τι δηλώνεται ή εκφράζεται με τη σιωπή Δεν αντέχω τη σιωπηρ ή αποδοκιμασία σο υ για ό . αυτή που προηγείται ( a vτ ι θ . επο μ ένη ) Ευχή όλω ν είναι να επανέλ θ ο υν τα πρ άγματα στη ν προτέ ρα κατά σταση. � σl ω π η ρός ό . � Tεxν η Tό ς κατασκευασμένος .� Π ΡOTέ ρα (επίθ. πρότερο) η προηγού· μενη.) η προηγούμενη μέρα η επόμενη μέρα) ( a ντιθ . [ 1 27 ] . μη φυσικός Το νερό πο υ πίνο υμε προέρχεται από μια τεχνη τή λίμνη. η υστερα ία = Πληροφορή θηκε τα αποτελέσμα τα των εξετάσεω ν την προτερα ία τη ς αναχώρησής του. � Tεxνl K ός αυτός που έχει σχέση με την τεχνική made by Absens Δεν καταλ αβαίνω όλ ους αυτούς το υς τεχνι κο ύ ς όρους που υπάρχουν στις προδιαγραφές του έργου. � Π ΡOT ερα ία ( η) (οuσ. προτέρα. : πρότερος. που σιωπά Δεν ξέρω τι έχει πάθει απόψε και είναι τόσο σιωπη · λό ς · συνή θως είναι πολύ ομιλητικός. � σl ω π η λός αυτός που δε μιλάει. η προγενέ στερη.

� εγ Kύ πτω α σχολο ύμαι με κάτι με ιδιαίτερο ζήλο Η κοινω νική λειτουργός εν έ κυ ψ ε με ιδιαίτερη ευαι­ σθησία στα προβλήματα που αντιμετω πίζουν τα παι­ διά των οικονομικών μεταναστών. ξεπρο βάλλω Συχνά οι παλιοί να υτικοί διηγούνται ότι σε κά ποιο ταξίδι τους είχαν δει μια γυναικεία φιγούρα να ανα ­ δύ εται από τ η θάλασσα.) ασκώ έφεσ η (αλλά το ουσ. βγάζω οσμή ε υ χάρι στη ή δ υσάρε στη Κατά την περιφορά του Επιταφίου τα λουλούδια που τον στόλιζαν ανέδ ι δ αν ένα γλυκό άρωμα. � εγ Kαλώ (νσμ. κ ατ α γγέλλω . βγ αίνω στη ν επιφάνει α. ορμώ Όσοι ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού πρέ ­ πει ο πωσδήποτε να εμβ ολιαστούν.• ρ ή ματα � ανα δ ίδω/ αναδίνω � ανα δ ύ o μα l (αναδύω) απο πνέω .) υποβάλλω μήν υση . : έγκλη ση κ ατ αγγελί α) = Εγκαλ ε ί μέσω του δικηγόρου της το σύζυγό της για εγκατάλειψη συζυγικής στέγης. � ενσKή πτω (για δυσμενή φαινόμενα) εφορ μώ. έ κκλη σ η = π α ράκληση) ο συνήγορος αποφάσισε να εκκαλέ σει την απόφαση του Πρωτοδικείου ενώπιον του Εφετείου. διότι αναμένεται made by Absens να ενσκήψ ει μεγάλη επιδημία γρίπης. κατη γ ορ ώ ( σ υσ. � εKKαλώ (νσμ. [ 1 28 ] .

� KαTαTρέxω

καταδιώκω, προσπαθώ συστηματικά να βλάψω
κάποιον
Συνεχώ ς π αρ α πονιέται ότι τον κατατρ έχουν οι συνά­
δελφοί του.

� KαTαTρ ύxω

(για αρρώστιες, ταλαιπωρίες, βάσανα κτλ.) βασανί­
ζω, καταπονώ, τυραννώ κάποιον
Τα τελευτα ία χρόνι α τον κατατρ ύχουν συνεχώς αρρώ­
στιες κα ι α τυχίες.

� σuνίσταTα l

(συνίσταμαι) : αποτελείται
Ο οργα νισμός το υ α νθρ ώ πο υ συνίσταται κατά τ α
τρία τέταρτα περίπο υ από νερό .

� σuν l στ άTα l

(συνιστώ) : προτείνεται
Σε περίοδο κα ύσωνα συνιστά ται από τους γι α τρούς η
κατανάλ ωση μεγάλης ποσότη τας υγρών, για να α πο­
φευχθεί η αφυδάτωση.

� u πo βόσKω

υποκρύπτομαι
Ό σ οι τον ή ξερ α ν κ αλ ά διέκρινα ν στη ν έ κφρ ασή το υ
την οργή που υπέβ οσκε στην ψυχή του.

� u πoφ ώσKω

αχνοφέγγω
Στην καρδιά του ισοβίτη υποφώ σκει πάντα η ελπίδ α

made by Absens

ότι μπορεί κάποι α στιγμή να α ποφυλ α κιστεί.

[ 1 29 ]

Ο μ ό ηχες λέγ ονται ο ι λέξε ις π ο υ έ χο υν την ίδ ια ακριβ ώ ς ακο υ στ ι ­
κή εικ ό να, π ροφ έ ρονται δηλαδή ό μοια , α λλά έ χο υν διαφο ρετική
ση μασ ί α και ο ρ θογραφ ί α .
Π . χ.
κλήση / κλίση
σορό ς / σωρός
έ κκληση / έ κλυση
κλίμα / κλήμα
τοίχος / τείχος
δείγμα / δήγμα
και νός / κενός
σατιρικός / σατυρικός
θήρα / θύρα
στίχος / στοίχος
κήτος / κύτος

κτλ.

Στις ομ ό ηχες λέξ εις , κα θώ ς και στα παράγωγα και στα σ ύ ν θετά
το υ ς , γ ίνονται π ο λλές φορ έ ς ο ρ θ ογραφικ ά λάθ η .

ουσι α στι κά

� έKKλ η ση

«

εκκαλώ ) παράκληση

Τα ΜΜΕ έκαναν έ κκλ ηση στους εθελο ντές αιμοδότες
μιας σπ ά νιας ομάδας να προσφέρουν αίμα Υια έ ναν

made by Absens

πολυτραυματία.

[ 1 30 ]

� έ Kλu ση

ειας
εκλύω ) αποδέσμευση, απελευθέρωση ενέργ
ή ύλης και διάχυσή της
«

Η έ κλ υση διοξε ιδίο υ του άνθρα κα σε κλειστό χώρο
αναπνευ­
μπορε ί να προξ ενήσε ι σοβαρ ές βλάβε ς στο

στικό σύστημα.
θηκε έ κλ υ­
Σε πολλ ές ιστορ ικές περιό δο υς π αρατη ρή
ση η θώ ν (λόγ. φρ.).

� ε K xε ίλl ση

ξεχείλισμα
Η εκχε ίλ ι σ η του ποταμ ο ύ α πό τις συνεχείς βροχέ ς
κατέστρεψε τις καλλιέργειες της περιοχής.

� εKxύλl ση

εξαγωγή χυμού από φυτά ή καρπούς

� εξ ά ΡTη ση

κρεμώ, στηρίζω) κρέμασμα, ανάρτη­
εξαρτώ
ός
ση, (μτφ. ) προσκόλληση, σχέση υποταγής, εθισμ

ύλ
ανάλο γα
Υπάρχουν διαφορετικέ ς τεχνικές εκχ ισης
με την ποσότ ητα των φρούτ ων.

«

=

Η ε ξ ά ρ τησή του από τη μητέρ α το υ προκα λεί συνε­
ίκα του.
χώς προβλ ήματα στη σχέση του με τη γυνα

� εξά ΡTu ση

ός
εξα ρτύω = εξοπλ ίζω) ατομικός εξοπλισμ
(κυρίως στρατιωτικός )

«

υνομι­
Ξαφνι κά εισέβ αλαν στο γραφείο του τρεις αστ
κοί με πλήρη ε ξ ά ρτυση.

� ε ξά ΡTl ση

αρμά­
εξ αρτίζω : εφοδιάζω , εξοπλίζω πλοίο) το
τωμα πλοίου
«

made by Absens

[ 1 31 ]

� ευγενή ς (επίθετο) ευγενικός γενική : του ευγενούς .Όταν ενοικιάζεται ένα σκάφος γίνεται πλήρης έλεγχος της ε ξά ρτισή ς του από ειδικό μηχανικό. Ήταν απόγονος ενός Γάλλου ε υΥενή / ε υΥενο ύ ς. . . [ 1 32 ] . κοιλότη τα 2. � I KέT η ς αυτός που ικετεύει. � ευγενής (ο) (ουσιαστικό) ο αριστοκράτης γενική : του ευγενή/ευγενούς . αμπάρι πλοίου Στο κ ύ τος του πλοίου βρέθηκαν κιβώτια με υπερσύγ­ made by Absens χρονα όπλα. κοίλω μα. . που ζητά βοή ­ θεια από κάποιον � O I KέT η ς στην αρχαιότητα. ο υπηρέτης που είχε γεννηθεί και ζούσε μέσα στο σπίτι (στον οίκο) του κυρίου του � K ήToς μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό Η γαλάζι α φάλαινα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κ ή τη . που παρακαλεί. κούφωμα. . � κ ύτος 1. Σε όλη τη ζωή του υπήρξε παράδειγμα ευΥενο ύ ς και έντιμου ανθρώ που.

Ένας τεράστιος κρυ στάλλινος πολ υ έλ αιος κρέμεται από την οροφή. ο οποίος οφείλεται συνή θως σε μεγάλη ξηρασία ή σε άλλες φ υσικές κα ταστροφές . σπίτια Κ. � λo ι μ ό ς λοιμώδης.) υπερ β ολική . έ ντ ονη πείνα . [ 1 33 ] . επιδημική και συχνά θανατηφόρα νόσος Παλιά ο πιο συχνός λ οιμ ό ς ή ταν η πανούκλ α . μεγάλη ευ σπλαχνία. ο πολυεύσπλαχνος. • λ ίμ α (λα ϊκ. � σoρός ( η) νεκρό σώμα Τα φέρετρα με τις σο ρ ο ύ ς τω ν νεκρ ώ ν στρατιω τώ ν μετα φέρθηκαν με στρατιωτικό αεροπλάνο στην αερο­ made by Absens πορική βάση. ο σπλαχνικός" χαρακτηρισμός που αποδίδεται συνήθως στο Θεό Στις δύσκολες ώρες οι άνθρω ποι παρακαλούν τον πολ υ έλ εο Θεό να τους βοηθήσει . λαιμαργία � πoλu έλα l oς « πολύ + έλαιον = πολύ λάδι) Αρχική σημασία : ο πλούσιος σε λάδι Το ουσιαστικοποιημένο αρσενικό επίθετο «ο πολυέ­ λαιος » είναι το πολύφωτο που κρέμεται από την οροφή σε εκκλησίες. πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι.� λι μό ς μεγάλη και παρατεταμένη έλλειψη τροφίμων Σε περιόδους λ ιμο ύ.α. � πoλuέλεoς « πολύ + έλεος = πολλή ευσπλαχνία) αυτός που έχει πολύ έλεος.

[ 1 34 ] . � ύπα l θ ρo (το) ανοιχτός χώρος Δεν μπορείς να παραμείνεις πολλή ώρα στο ύ παι θρο. παράταξη ο γυμναστής παρ έ ταξε τους μαθητές της τρίτης τάξης σε τέ σσερι ς στο ίχο υς . � στ oίxoς ( > στοίχιση) ευθεία γραμμή. περιοδικά και εφημερίδες. οδυνηρός) made by Absens Στα πρόσω πα των συγγενών του θύματος μπορούσε ς να διακρίνεις την ο δύ νη . διότι έχει υγρασία. � oδύν η ( η ) ψυχικός πόνος (επίθ. τα χωριά. � ωδίνες (οι) οι πόνοι του τοκετού Η ψυχο προφυλακτική μ έ θοδος βοη θάει πολύ την επί­ τοκο να υπο φ έρει τι ς ω δίνες του τοκετού. ενώ η τρίτη και η τέ ταρτη στροφή αποτελούνται από τρεις στίχους.� σω ρ ός (ο) στοίβα Πάνω στο γρ αφείο του βλ έπεις πά ντα σωρ ο ύ ς από βιβλία. � στ ίx o ς αράδα (στίχος ποιήματος) Οι δύο πρ ώτες στρ ο φ ές το υ σονέ το υ α ποτελούνται από τέ σσερις στίχους η καθεμιά. οι εκτός πόλεων περιοχές Οι άνθρωποι της υπα ίθρο υ δε συνειδητοποιούν πόσο τυχεροί είναι που ζο υ ν κοντά στη φύση . � ύπα l θ ρoς ( η) η εξοχή.

ξεπερασμένος " α ίολος (λόΥ.) αυτός που κινείται εύ κολα. [ 1 35 ] . στη ν Αρκαδία. νέος Κατηγορούσαν τον Σωκράτη ότι εισάγει στη ν πόλη καινά δαιμόνια. ο ευμετάβλη ­ τος' (σuνεκδ. " έωλος (λόΥ.) μπαγιάτικος.) χθεσινός (συνεκδ. αλλοιωμένος (μτφ.• επίθετα " επ ι κο ύ ρ ε ι ος αυτός που έχει σχέση με τον Επίκουρο Οι επικο ύ ρειοι είναι οι ο παδοί τη ς φιλοσοφίας το υ Επίκουρου. " κενός άδειος made by Absens Το βιβλίο που αγόρασα ήταν κακέκτυπο ' είχε μερικές κενέ ς σελίδες. σαθρός Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγή ς κατέρριψε εύκολα τα α ίολ α επιχειρήματα του συνηγόρου υπεράσπισης. σώ ζεται ναός δωρικού ρυ θμού του Επικο ύ ριου Α πόλλωνα. συμπαραστάτης Στις Βάσσες τη ς Φιγαλείας.) (κuριολ. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά και από την Καινή Δια θ ήκη. ) παλιός.) αβάσιμος. " επι κο ύ ρ ι ος (επίθετο θεών) επίκουρος. " κα ινός καινούρ(γ) ιος.

Β ιτσέντζο ς Κορνάρος ήταν ρητικ � KΡ I ΤΙ Kός κρίνω ) αυτός που qσχολείται με την κριτική έργων τέχνης. [ 1 36 ] . -ο made by Absens Για (τα) τυχ ό ν λάθη στη διοργάνωση του συνεδρίο υ υπεύθυνο ς θα είσαι μόνο εσύ. « Οι κριτικ έ ς (επίθ. � Tuxόν (επίρρημ α πο υ λειτουργεί ως επίθετο) : πιθανός. -ό/ενδεχόμενος.). κούς και άλλα πρόσωπ α της επικαιρ � σαTU Ρ I K ός σάτυρος ) αυτός που έχει σχέση με τους σατύρους. της κρητικ ή ς (επίθ. ό Οι σύγχρο νες επιθεω ρήσεις έχουν έντονα σατιρικ . ) κινηματ ογράφο υ καθορίζουν σε μεγά· λο βαθμό τον αριθμό εισιτηρ ίων που κάνει μια ταινία. λογοτεχνικ ι\>ν κειμένων κτλ. χαρακτή ρα ' σατιρ ίζο υν. Ο συγγρα φέας του ό Κ (ουσ. < του θεού Διονύσου Τα μόνα σατ υ ρικ ά δράματ α που έχουν διασωθ εί είναι ο Κύκλωψ του Ευριπίδη και ένα μεγάλο μέρος από τους l χνευτές του Σοφοκλ ή.) αναλ ύ σεις που παρουσ ιάζο υν οι κριτικο ί (ουσ.� Kρ η ΤΙ Kό ς Κρήτη ) αυτός που έχει σχέση με την Κρήτη « Ο Ερωτόκ ριτος είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα . συχνά με υπερβολή πολιτι­ ότητας. -ή. � σαΤΙ Ρ I K ός σάτιρα ) σκω mικός. ς .) λογο τεχνίας. τους τραγοπόδαρους ακολούθους (μυθολ . -η. σατιρικό έργο κτλ. αυτός που έχει σχέση με τη σάτιρα (λογοτεχνικό και θεατρικό είδος)' πχ σατιρι­ « κό ποίημα.

διέρχεται μία και μοναδική ευθεία . Έστω Ε και Ζ δύο τυχο ύ σες ευθείες του επιπέδου και Α το σημείο τομή ς τους.(Η) τυχό ν παράλειψη κάποιων ονομάτων από τον κατά · λογο των προσκεκλημένω ν θα δημιο υργήσει πολλά ερωτηματικά. Α και Β. ο πολύ λεmός Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολύ ψ ιλ ή κλωστή για να μη διακρίνεται η βελονιά επάνω στο λεπτό ύφασμα. � T υx ών / τυχο ύ σα / οποιοσδήποτε . οποιοδήποτε τυχόν Α πό δύο τυχό ντα σημεία. Σε αυτή την άσκηση μπ ορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχό ντες αριθμούς. (Έχω την ψιλή κυρ ιό τη τα σημαίνει έχω στην κατο­ χή μου ένα ακίνητο χωρίς όμως να έχω και την made by Absens επικαρπία. � ψ ηλός αυτός που έχει μεγάλο ύψος Η μάντρα ήταν πολύ ψ η λ ή και δύσκολα θα μπορούσε κανείς να σκαρ φ αλ ώ σει σ' α υτή ν και να μπει στο ν κήπο. οποιαδήποτε. που δεν ταυτίζΟ ­ νται. � ψ lλός αυτός που έχει ελάχιστο πάχος.) [ 1 37 ] .

� υπ ο. για να αναστηλ ω θ ε ί η γκρε­ μισμένη εκκλησία του χωριού του. διότι είναι πολύ βαρύ και υ π άρχει κίνδυνος να καταρρεύσει.στυλώνω « στύλος = κολόνα) στηρίζω προσωρινά με στ ύ ­ λους μια κατασκευή Θα πρέ πει να υποστυλώ σουμε π ολύ καλά το στέγα­ στρο. αλλά να μ ε δες με. δείτε με made by Absens Ν α με κι εγώ ! Ελ πίζω να μην άργησα ! [ 1 38 ] .στη λώνω « στήλη) αποκαθιστώ μνημείο Διέθεσε πολλά χρήματα.• ρή ματα � ανα . � να ' μ α ι να είμαι Τι ώρα να 'μαι στην εκδήλωση .

) εγκλίνω > αποκλίνω > από-Κλιση έ κ.κλίθ η κα / κλιθ ώ / κλι θε ί made by Absens π ροσ- [ 1 39 ] .κλη ση εκκαλώ > επ ικαλο ύ μαι αναπ ρο- κλή θη κα / κληθώ / κλη θεί υπο.κλιση (Υλωσ.κλη ση παρεκκλίνω > παρέ κ-κλ ι ση > επί-Κλ η ση συγ κλίνω > σ ύγ-κλι ση παρακαλώ > πα ρά-κλ η ση υποκ λίνομαι > υπό-Κλι ση π ροκαλώ > π ρό-κληση π ροσκαλώ > π ρόσ-κλη ση συγκαλώ > σύγ.) έ γ.κληση εγκαλώ > ανακαλώ > ανά.κληση (νομ.Άλλε ς περιπτώσει ς ο μ ο ηχίa ς • πα ράγωγα κα ι σύνθετα των ρη μάτων λε ίπ ω καλώ κ λ ί ν ω και λ α μ β ά ν ω - - Από το καλώ Από το κλίνω παράγονται τα εξής : παράγονται τα εξής : κλ ίση κλήση έγ.

Από το λαμβάνω Από το λείπω παράγονται τα εξής : παράγονται τα εξής : -λε ι ψ η λή ψη επαναλαμβάνω > επ-ανά-λ η ψη δ ιαλείπ ω > δ ιά-λει ψη εγκαταλε ίπω > εγκατά-λε ι ψ η προ-/ανα-/κατα-λαμβάνω > π ρο-/ανα-/κατά-ληψη μεταλαμβάνω > μετά-ληψη εκλε ίπω > έ κ-λε ι ψη περιλαμβάνω > περ ί-λ η ψη ελλε ίπω > έλ-λε ι ψη αvτιλαμβάνo μαι > αVΤ ί-λ η ψη παραλε ίπω > παρά-λε ι ψη συλλαμβάνω > σύλ-λ η ψ η υπολαμβάνω > υπό-λ η ψ η π ρολαμβάνω > π ρό-ληψη επανα-/π ροσ-λαμβάνω > made by Absens επανα-/π ρό σ-λη ψη -λή φθηκα / -λη φ θώ Ι -λη φ θε ί εγκαταλείφθηκα / -λει φθώ Ι -λει φ θε ί παραλή φθ η κε / παραλή φ θη καν π αραλείφ θη κε Ι παραλείφθη καν (το δέμα / τα δέματα) (το όνομα / τα ονόματα) [ 1 40 ] .

[ 1 41 ] . τι κ α ι να πεις έχεις δίκιο.έω ς ο βα ρ ύ ς / το υ βαρ-έ ος βαρ-έ ω ς ο β ρα δ ύ ς / τ ου β ρα δ .έ ος β ρ αδ-έ ως ο ε υ θ ύ ς /τ ο υ ευ θ-έ ος ε υ θ-έ ως ο ταχ ύ ς / τ ο υ ταχ.έ ως ότι τα ά κλιτα ό. Σταμάτησε να του γράφει κα ι να του τηλεφωνεί.ύ ς κα ι επι ρρήματα σε . (αναφορικό) Ό . (χρονικό) (Την ώρα που τον σκεφτόμουν . Π αρ ' ό τι (παρ ό τι) έκα να γυμναστική γι α ώρα.έ ος ταχ.τ ι κα ι κ α θ ότ ι /κ α θ ' ότ ι � ό. � κ α θότι ή κα θ ' ότι (α ι τι ολογικό) Δ εν υπέβαλε στην ετα ιρεία α ίτη ση γι α πρό σλ η ψη. μου τηλεφώνησε. . (Παρά το γεγονός ότι έκανα γυμναστική . τι ( που) τον σκεφτόμουν.τι (αναφορικό . ) .χρονικό) οτι δ ή ποτ ε (αοριστολογικό) αλλά Ό . δε νιώθω κ αθόλου κουρασμένη. (αναφορικό) Α π ' ό . κα θό τι (κα θ ' ό τι) δεν ένιω θε made by Absens πλέον την ανά γκη να επικοινωνεί μαζί του. � ότι (ειδ ι κό) Δ ιάβ α σα στη ν εφημερίδα ό τι πρόκειτ α ι να γίνο υν προσλ ή ψεις σε κά ποιες δημόσιες υπηρεσίες.• • γενι κή . κα θ ό τι ( κα θ ' ό τι ) ή τα ν β έβ α ιος ότι η θέ ση γι α την οποία ενδι αφερότα ν είχε ήδη κ αλ υφθεί. τι κ αταλ αβ α ίνω έχεις ενοχλη θεί γι α τη στάση που κράτη σα. ) .έος των επιθέτων σε .

Ήτα ν πολ ύ κουραστική μέρα η σημερι νή. Τους α νήγγειλε με πο λλ ή χαρά και ικα νο ποίηση ότι πήρε το πτυχίο του.• . Η περιήγηση στο διαδίκτυο παρουσιάζει πά ντα πολ ύ ενδιαφέρο ν. • πολύ (επίρρημα) Χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ για να ολοκληρωθεί η πρώ τη φάση του έργου. made by Absens Ήρθες πολύ γρήγορα και δε ν πρόλαβα να ετοιμαστώ. [ 1 42 ] .0 το επίθετο πολ ύ ς/πολλή/πολ ύ κα ι το επίρρη μα πολ ύ π ολύ ς / η πολλή / το π ολύ (επίθετο) Χρειάζεται πολ ύ ς χρόνος για να ολοκληρωθεί η πρώ τη φάση του έργου.

. . . ) παμψηφε ί = = πανδημε ί ( = με σ υ μμετοχή όλο υ το υ λαού) ωσε ί ( = σαν . ) • σε • ί ακροποδητ ί ( = στα νύχια των ποδιών) αμαχητ ί α μισθ ί ανεπιστρεπτ ί απνε υ στ ί ( χωρίς ανάσα) ασκαρδαμ υ κτ ί ( = με ορθάνοιχτα τα μάτια) = ασ υ ζητητ ί ατιμωρητ ί made by Absens ν εωστ ί ( = πρόσφατα) [ 1 43 ] . .α υ θωρε ί ( α υ τολεξε ί = αμέσως) α υ τοστιγμε ί εσαε ί ( για πάντα) οιονε ί ( σαν .

. . Δαρε ίος. Ο λύμπ ιος . 2. • σε . χ. made by Absens Εξαιρούντ αι τα : ποσειδών ιος και απολλών ιος. πυθαγόρε ι ο θεώρ ημα. . επικούρε ι α φιλοσοφία. Αριστοτέλει ο ( Π ανεπιστήμιο) . δαμόκλε ιος σπάθη. Ν άξ ιος . σοφόκλε ιος τραγωδία. Δημήτρ ιος .χ. Εξαιρούνται τα : Βασίλε ιος . σε . Κορίνθ ιος ..ι ο ς 1. . . ηράκλε ι α δύναμη. τοπωνυ μ ικά (σχηματίζονται από ονόματα τόπων) π. αχίλλε ι ο ς πτέρνα. Μετσόβ ιο (Πολυτεχνείο) . Ρ όδ ιος . [ 1 44 ] . βα φτιστι κά πχ Γεώργ ιος . .ε ι ο ς α ν θ ρωπων υ μ ι κά επί θ ετα (σχηματίζονται α π ό ονόματα προσώπων) π. Ελευθέρ ιος . Ευγένιος.

των αι ώνων ο αγώνα ς . . καθώς και τ α δ ισ ύλλ αβ α άντρας .τω ν χειμ ώνων ο αιώνας . μήνας . ΠΡΟΣΟΧ Η ! Ό σα ό μ ως τελειώνουν σ ε . Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Λ ΟΙΠ Ο Ν Ε Ι ΝΑΙ Ι � τωv π ια vι στών και όχι των π ιανίστων � των π ρο ικο θ η ρών και όχι των προικοθήρων � των ταμlών και όχι των ταμίων • διάφορα λά θη τονισμού made by Absens Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Ε Ι ΝΑΙ Ι � τω v λ ακκου βών και όχι των λακκούβων � τω v φ ιγο υ ρών και όχι των φιγούρων [ 1 45 ] .των αγ ώνων κτλ.ίστας .• α ρσενι κά σε · a ς Τα παρο ξύτονα αρσενικ ά σε -α ς στ η γενική π λη θ υντικο ύ δ ιατ η ­ ρο ύ ν τον τ ό νο στ η ν παραλήγο υ σα πχ ο χειμώνα ς . .ίας . γύπας στη γενική πλη θ υντ ικο ύ κατεβάζο υν τον τόνο στη λήγο υ σα.θήρας .

� τωv μπάζων « τ α μ π ά ζα και όχι - των μπα ζ ών μόνο στον πληθ. ) Επομένως : Α παγορεύεται η ρίψη μπά ζων. • made by Absens Τ Ο διά φορα λά θ η στην κλίση Σ Ω Σ Τ Ο Ε Ι Ν Α Ι Ι � τ o υ διδάσκοντος « ο διδάσκ ω ν) και όχι του διδάσκοντα � o ι μύες � τ o υ ς μυ ς και όχι οι μυς και όχι τους μύες � o ι ιχθ ύ ες � τ o υ ς ιxθ ύ ς και όχι οι ιχθύς /ιχθείς και όχι τους ιχθύες /ιχθείς [ 1 46 ] .

ό ταν λ α μ β άνο ντ αι ως ο υ σιαστικ ά . κατε β ά ζουν τον τόνο στην π α ρ αλήγο υ σα στ η γενική ενικο ύ . π . π . χ . τον ίζοντα ι σε όλ ες τις πτ ώ σε ις στη ν ίδ ια συλλαβή π ο υ τονίζονται στην ονομα στ ι κή ενικο ύ του αρσενικο ύ . κ α ι στα τ ρ ία γ έ νη . (επίθετο) [ 1 47 ] .Τα επ ίθ ετα .) των δ ιάσημων ηθοπο ι ών τους δι άσημους ηθοποιούς η πλο ύσια βιβλιοθήκη (θηλ. χ .) το υ σπάνιο υ νομίσματος τω ν σπάνιω ν νομ ισμάτων Ο ρισμ έ να ό μως π ρ οπαροξύτονα επ ίθετα ή μερικ έ ς π ροπαρο ξύ ­ τονες μετοχές .) της πλο ύσιας β ιβλ ι οθήκης τω ν πλ ούσιων β ιβλ ι οθηκών το σπάνιο νόμισμα (οuδ. : ο δ ιάσ ημος ηθοποιός του δι άσημου ηθοπο ι ού (ορσ. : διάθεση ενός made by Absens Η άρρω στο υ ανθρώ που είναι πάντοτε κακή. κα θώ ς και στη γενική και αιτιατική π λη θ υντικο ύ .

(επίθετο) αλλ6 Η απροειδοποίητη απόλυση των εΡΥα ζομέ νων είναι αδίκημα. του ο μιχλώδ η κτ λ .ους. Π ολλές φ ο ρ έ ς ό μως σχη ματ ί ζο υ με λανθα σμ έ να σε -η . π χ ο διεθνή ς . αντί του σωστο ύ σε . π χ το υ / τη ς / το υ διεθνού ς . τη γενική ενικού του αρσενικού · δ η λα­ δή λέ με ή γ ρ ά φ ο υ με : του διεθνή .η ς ( γενική . ο ε πιμελ ή ς. (ουσιαστικό) Η ανακοίνωση του Τμήματος αφορούσε τους υπο ψή φιους διδάκτορες . [ 1 48 ] . σχη ματίζουν τη γενική ενικο ύ και στα τρία γ ένη σε -ους . (ουσιαστικό) Η απόδοση των εΡ Υα ζόμενων φοιτητών είναι συνήθως μειωμένη. ά. ο ελώδη ς . (επίθετο) α λλ6 Στις εννέα ακριβ ώ ς δόθηκε το θέμα της έκθεση ς στο υς υπο ψ ηφ ίο υς όλων των σχολών.ης . (ουσιαστικό) ΠΡΟΣΟΧΗ ! ο ι καμπύλ ες γραμμές / των καμπύλ ων γραμμών (επίθετο) α λλά οι μεγάλες καμπύλ ες / των μεγάλων καμπυλώ ν (ουσιαστικό) • made by Absens ι. τ ο υ / τη ς / το υ ομιχλώδ ου ς κτλ.α λλ6 Η ψυχολογία του αρρ ώ στο υ επηρεάζεται πολύ από τη συμπεριφορά τω ν οικείων του.ο υ ς ) Τα λό για επ ίθετα σε . ο κ α κο ή θ η ς. λ ό γ ι α ε π ί θ ε τ α σ ε . ο ομιχλώδης κ. .

made by Absens Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο ΛΟ Ι Π ΟΝ Ε Ι Ν Α 1 1 (αβ αθή ς) �TO υ αβαθούς και όχι του α β αθή ( αδαή ς ) �TO υ α δαούς και όχι του α δ αή ( αιμοδ ι ψή ς) � TO υ αιμοδ ι ψ ο ύ ς κ α ι όχι του αιμοδιψή ( αιμοσταγή ς ) �TO υ αιμοσταγ ούς και όχι του αιμοστ αγή ( αλη θή ς) �TO υ αλη θ ο ύ ς κ α ι όχι του αληθή ( αμιγή ς) �TO υ αμιγ ο ύ ς κ α ι όχι του αμιγή ( ανιδιοτε λής) � TO υ ανιδιο τ ελούς και όχι του ανιδιοτελή ( ασθενής) �TO υ ασθενού ς κ α ι όχι του ασθενή ( ασκεπή ς ) �TO υ ασκεπούς και όχι του α σκεπή (ατ υχής) �TO υ ατ υχο ύ ς κ α ι όχι του ατυχή (αυ τ ά ρ κ η ς) � TO υ αυ τ ά ρ κ ους κ α ι όχι του αυτάρκη [ 1 49 ] .

made by Absens ( αφι λοκερδής) � τ o υ αφι λοκερδούς και όχι του αφιλοκερδή ( αχανή ς) � τ o υ αχαν ούς και όχι του αχανή (δ ια φ ανής ) � τ o υ διαφανο ύ ς και όχι του διαφανή (δ ιε θ νή ς ) � τ o υ δ ιε θνούς κα ι όχι του διεθνή ( ει δεχθής) � τ o υ ειδεχθούς και όχι του ειδεχθή ( ει λ ικρινής ) � τ o υ ειλ ικριν ούς και όχι του ειλικρινή ( ε κτενή ς) � τo υ εκτενούς και όχι του εκτενή ( ελλιπή ς) � τ o υ ελλιπούς και όχι του ελλιπή ( εμβ ρ ι θή ς) � τo υ ε μ β ρ ι θούς και οχι του εμβριθή ( επα ρ κή ς ) � τ o υ επα ρ κούς και όχι του επαρκή ( επ ικ λ ινή ς) � τ o υ επ ικ λ ιν ούς και οχι του επικλινή ( επ ιμελής ) � του επ ι με λούς και όχι του επιμελή [ 1 50 ] .

made by Absens (ευπαθή ς) � τo υ ε υπαθούς και όχι του ευπαθή (ε υπ ρεπή ς) � τo υ ε υπ ρεπούς κα ι όχι του ευπρεπή (ευ σεβής) � τo υ ε υ σε βούς και όχι του ευσεβή (η μι θ ανής ) � τo υ η μιθαν ούς και όχι του ημιθανή ( ισο ϋ ψ ής) � τ o υ ισο ϋ ψ ούς και όχι του ισοϋψή ( κακοή θη ς) � τo υ κακοή θους και όχ ι του κακοήθη ( κο ινωφελή ς) � τo υ κο ινωφε λούς και όχι του κοινωφελή ( μονο μερή ς) � τo υ μονο μερούς και όχι του μονομερή ( νο μοταγή ς) � τo υ νο μοταγ ούς και όχι του νομοταγή (ξενο μανής) � τ o υ ξενο μανούς και όχι του ξενομανή (ομοε ιδή ς) � τo υ ο μοειδούς και όχι του ομοειδή ( ομο ιογενή ς ) � τo υ ο μοιογεν ούς και όχι του ομοιογενή [ 1 51 ] .

( ο υ σι ώδη ς) � τo υ ο υ σιώδους και όχι του ουσιώδη ( περιχαρή ς) � τo υ περ ιχαρ ούς και όχι του περιχαρή (πολυετή ς ) � τo υ πολυετούς και όχι του πολυετή ( πολυπλη θή ς) � τo υ πολυπλη θούς και όχι του πολυπληθή (π ροσεχή ς) � τo υ προσεχούς και όχι του προσεχή ( π ροσφιλή ς ) � τ o υ προσφιλούς και όχι του προσφιλή ( συ μπαγ ή ς) � τ o υ συ μπαγ ούς και όχι του συμπαγή ( σχιζοφρενή ς) � τ o υ σχιζοφρεν ούς και όχι του σχιζοφρενή ( υ γ ιής ) � τo υ υ γι ο ύ ς και όχι του υγιή ( υπερμεγέθης) � τ o υ υπε ρ μεγ έθους και όχι του υπερμεγέθη ( φ ιλ ο μαθή ς ) � τ o υ φιλ ο μα θούς και όχι του φιλομαθή ( ψ οφοδεής δε ι λό ς ) � τ o υ ψ οφοδε ούς και όχι του ψοφοδεή made by Absens = [ 1 52 ] .

Σ ε αυτή την κατη γορία επι θέτων κάπο ιες φορές χρ η σιμοποιεί ­
ται λ ανθασμ έ να ά σιγμος τύπος στ ην ονο μ α στ ι κ ή ενι κού του
θ η λυ κο ύ , ενώ :

11.

Τ Ο

Σ Ω Σ Τ Ο Ε Ι ΝΑΙ

Ι

� . υπάρχει πλή ρη ς άγνοια

κ αι όχι

. . .

� . υπάρxει παντελής αδιαφορία

και όχι

.

� επίκειται δ ι εθνής κρίση

και όχι

.

� γίνεται συνεχής χρήση

και όχι

. . .

. .

. . .

. . .

made by Absens

πλήρη άγνοια

. παντελή αδιαφορία
.

. διεθνή κρίση
.

συνεχή ΧΡΙ1ση κτλ .

επίθετα σε . η ς κα ι σε · ων
τ ω ν ο π ο ίω ν το ο υ δ έτ ε ρ ο α ν ε β ά ζε ι τον τόνο
στ η ν π ρ ο π α ρ α λ ή γο υ σα

ο , η αμε ίνων
� τo ά μ εινον

και όχι

το αμείνον

ο , η αυτ ά ρ κη ς
� τo α ύτα ρ κες

και όχι

το αυτάρκες

ο , η ελάσσων
� τo έλασσον

και όχι

το ελάσσον

ο , η ε υδα ίμων
� τo εύδα ι μον

και όχι

το ευδαίμον

[ 1 53 ]

ο , η κακοή θ η ς
� τo κα κό η θ ες

και όχι

το κακοή θ ες

ο , η υπε ρ μεγέθη ς
� τo υ περμ έγεθες

και όχι

το υπερμεγέ θ ες

και όχι

το φιλο θ έαμοv

ΠΑΡΑΤΗΡ Η ΣΗ:

ο , η φ ι λοθεάμων
� τo φ ιλοθεά μ ον
(φρ . ) φ ιλοθεά μ ον κοινό

. η γενι κή πληθ υντι κού των επι θέτων
σε . ύ ς (· έο ς )
Τα επ ίθ ετα σε - ύ ς (π χ β α θ ύ ς , βαρ ύ ς , πα χ ύ ς) σχη ματ ίζο υ ν τη
γενική πλη θ υντ ικο ύ ως εξής :
αρσενι κά κα ι ουδέτερα σε

-έ ων ή -ι ώ ν

θηλυκά σε

- ι ώ ν ή - ε ι ώ ν (λόγ . )

Μ ε ρ ικ έ ς φο ρές ό μως στ η γενικ ή πλη θ υντ ικο ύ των θ η λ υ κών επ ι­
θέτων χρη σιμοπ ο ιο ύ με λανθ ασμ ένα τη ν κατάλη ξη - έ ων , π ο υ
είναι η κατάλη ξη της γενική ς πλη θ υντικού του αρσενικο ύ και του
ο υ δετέ ρου .
Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Ε Π Ο Μ Ε Ν ΩΣ Ε Ι Ν Α Ι

� τωv β α θ έων ή β α θ ι ώ ν

Ι

ποταμών / γκρεμών

. . .

(αρσενικό)

made by Absens

πηγαδιών / αισθημά των

[ 1 54 ]

. . .

(ουδέτερο)

και :
. των βαθ ι ώ ν ή βαθε ιών
. των βαρέων ή βαρ ι ών

λιμνώ ν / θαλασσών

. . .

( θηλυκό)

ίσκι ω ν / ήχω ν (αρσενικό)
οχημάτω ν / επαγγελμάτω ν (ουδέτερο)
. . .

. . .

και :
. των βαρ ιών ή βαρε ι ών

εργασιών/ποινών

. . .

(θηλυκό) κ . ά .

Η Σ Ω Σ Τ Η Λ Ο ΙΠ Ο Ν Φ ΡΑΣ Η Ε ΙΝΑΙ: Ι
εποχή των παχι ώ ν / παχει ώ ν ( θηλυκό) αγελ ά δων

made by Absens

( και όχι των παχέων (αρσενι κό) αγελάδων)

[ 1 55 ]

Όλα τα παραθετικ ά τ ων επ ιθέτων γ ράφοντ αι με -ο :
π.χ.

αρχαι ότερος /αρχαι ότατος
νεότερος /νεότα τος
παλαιότερος /παλαιότα τος κτλ.

Ε ξαιρο ύνται τα :
ανώτερο ς / ανώτατος
απώτερος / απώτατος
ε ξώτερος / ε ξώτα τος
ε σώτερος / ε σώτα τος

made by Absens

κατώτερος / κατώτατος

[ 1 56 ]

Τα αρ ι θ μητικ ά (απόλυτα)

δε κατρ ία
δε κατέσσε ρα
δεκα πέντε
δεκα έξι
δεκα επτά
δε κα ο κτ ώ
δε κα εννέα
γ ρ ά φονται με μ ία λέξη .

Τα σ ύ ν θετα με δε ύτερο συνθετι κ ό το επ ίθ ετο μ ι σός γ ρ ά φονται
με η στην κατάλη ξ η , αν το π ρ ώ το συνθετ ι κ ό ε ί ναι το α ρ σενικ ό
ένα ς ή το θ η λυ κ ό μ ία , και με ι σε όλες τις άλλες περ ιπτ ώ σεις .
Δηλαδή :
� ενά μισ η ς (αρσ. )
� μι ά μισ η (θ ηλ.)

μήνας /χρόνος / τόνος κτλ.

� εν ά μισl (ουδ.)
� δυ ό μισl
� ε ξίμισl

λεπτό / κιλό / στρέμμα κτλ .
τόνοι / ώρες / κιλά κτλ.

ώρα / μέρα / εβδομάδα κτλ.

τόνοι / εβδομάδες / λίτρα κτλ.

Επίσης :

� τρεισ ή μισ l

μήνες / ώρες κτλ.

αλλά

� τρ ι ά μισ l

made by Absens

λεπτά /xρόνιa κτλ.
( και όχι τρεισήμισι λεπτά /χρόνια κτλ. )

[ 1 57 ]

� τεσσε ρισή μισι

μήνες / ώρες κτλ.

αλλά

� τεσσε ρ ά μισι

λεπτά /χρόνια κτ λ .

( και άχι τεσσερισήμισι λεπτά /χρόνια κτλ. )

ΠΡΟΣΟΧΗ!

� ε ννέα / εννιά / εννιακόσια / εννιακοσιοστός
αλλά

� έν ατ oς / ενενήντα / ενενη Ko στ ό ς

ΕΠΙΣΗΣ:

Όταν μιλάμε Υια ώρα, λέμε:

� στη μ ί α

και όχι

στις μία

� στη μι ά μιση

και όχι

στις μιάμιση

και όχι

είκοσι, τριάντα . .
ενός έτους

Όταν μιλάμε Υια ηλικία, λέμε:

made by Absens

� είKoσι, τρ ι ά ντα . . .
ενός ετών

[ 1 58 ]

Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Λ Ο ΙΠ Ο Ν ΕΙ Ν ΑΙ Ι � o ι πο λλ έ ς ψήφοι � τις πο λλ έ ς ψήφους και οχι οι πολλοί ψήφοι και οχι τους πολλούς ψήφους � οι νέ ε ς μέθοδοι ΚΟΙ οι νέοι μέθοδοι � o ι κεντ ρ ικ ές είσοδοι και οχι οι κεντρικοί ε ίσοδοι � οι παλαιές οδοί και οχι οι παλαιοί οδοί � o ι κοινωνικ ές παράμετροι και οχι οι κοινωνικοί παράμετροι οχι Ε ΠΙΣΗΣ: made by Absens Τα περ ισσό τερ α κτίρια των πλ η Υ ε ισώ ν (κα ι ο χι πληγέ ντων) από το σεισμό περιοχών έχουν αποκατασταθεί. λέ με ή γ ρ ά φου με « ο ι π ολλο ί (αρ σ . « των π ληγ έ ντων (αρ σ . των πληγεισών π ε ρ ι οχών .) >> αντί των σωστ ώ ν οι πολλές ψ ή φ ο ι . ) >> .. τον α ρ ι θ μ ό και την πτώ ση .) π ε ρ ιοχώ ν (θ ηλ .) ψή φο ι (θ ηλ. [ 1 59 ] . Γ ια π α ρ ά­ δειγ μα . λάθ η που αφορούν το γένος ονόματος κα ι επι θέτου/μετοχής Τα επ ίθετα ή ο ι μετοχέ ς πο υ συνοδε ύ ο υν τα ον ό ματα συ μφωνο ύ ν πάντα με α υτ ά ω ς π ρ ο ς το γ έ ν ο ς . Μ ε ρ ικ έ ς φ ο ρ έ ς ό μως στον πλη θ υντικό αρ ι θ μ ό γ ίνονται λάθ η στη συ μφωνία ως π ρ ο ς το γ έ νος ο υ σιαστικο ύ και επ ι θέτου · δ η λαδή α ρ σεν ι κ ό επ ίθ ετο π ρ ο σδ ιο ρ ίζε ι θ η λυ κ ό ο υ σιαστ ι κ ό .

Εκ τός των ε ξετασθ εισώ ν (και όχι εξετασθέντων) καταγγελιών υπάρχουν πολλές α κ όμα περιπτώσεις κ α κ οποίησης γυναι κ ών που δε φτάνουν στις αίθουσες του δι κ αστηρίου. [ 1 60 ] . made by Absens Ποιο ήταν το πόρισμα των διενεΡ Υη θ εισώ ν (και όχι διενεργηθέντων) ερευνών. Το σύνολο σχεδόν των διαπιστω θ εισώ ν (και όχι διαπιστωθέντων) παραλείψεων αφορά τις συνθή κ ες υγιεινής του νοσο κ ομείου. Η πλειονότητα των ρ ιασθ εισώ ν (και όχι βιασθέντων) γυναι κ ών.Συζητή θη κ ε το σύνολο τω ν αναφερ θ εισώ ν (και όχι αναφερθέντων) περιπτώ­ σεων. Η επιτροπή θα εξετάσει στην επόμενη συνεδρίασή της όλες τις περιπτώσεις των καταΥΥελθ εισώ ν (και όχι καταγγελθέντων) παραβιάσεων του οι κ οδομι κ ού κ ανονισμού. Μεγάλο ποσοστό τω ν υπο Ρλ η θ εισώ ν (και όχι υποβληθέντων) αιτήσεων αφο­ ρούσε τη θέση του διευθυντή πωλήσεων.

Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Λ ΟΙΠ Ο Ν ΕΙΝ ΑΙ Ι ο υπάλληλος εργα ζό ταν (Υ ' ενικό) σκληρ ά και όχι . . . . [ 1 61 ] . .) η εντολή δινό ταν (v ' ενικό) αμέσως και όχι . εν ώ το υποκε ίμενο β ρίσκε ­ ται στο γ ' ενικ ό π ρ όσ ωπο .) " το κείμενο γραφ ό ταν (Υ ' ενικό) και όχι . εργάζονταν (v ' πληθ.. . δίνονταν (Υ ' πληθ. Κ ά πο ιες φ ο ρ έ ς ό μως χρη σι μοποιο ύ με το γ ' π λη θ υντικ ό π ρ όσωπο το υ ρή ματος . λάθ η που αφορούν τον α ριθμό υποκει μένου κα ι ρ ή ματος Τ ο υπ ο κείμενο και το ρή μα συ μφωνο ύ ν π ά ντα ως π ρ ο ς το π ρ ό ­ σωπο και τον αρ ι θ μ ό .) το βιβλίο δ ια β α ζό ταν (Υ ' ενικό) εύκολα και όχι διαβάζονταν (v ' πληθ. γράφονταν (Υ ' πληθ. .) made by Absens κτλ .

Τ Α Σ Ω Σ Τ Α Ε Ι ΝΑΙ Ι � α παντώ στην ερώτηση (απαντώ = και όχι απαντώ την ερώτηση αποκρίνομαι) Το ρή μα απαντώ στο γ π ρ ό σωπο ενικο ύ . και όχι μετέρχομαι όλων των μέσων � λήγω (αμτβ. � δ ι α ρ ρέω (αμτβ. Αυ τή η φράση απαντά συχνά στα κείμενα των αρχαίων κωμωδιογράφων. υπάρχει . χ. � δι α φεύγω την προσοχή και όχι διαφεύγω της προσοχής � δ Ι Kα ιo ύ μ α ι αύ ξη ση και όχι δικαιούμαι αύξησης � επι δέ xo μ α ι βελτίωση και όχι επιδέχομαι βελτίωσης και όχι (Οι μαθητές) έληξαν τη ν κατά­ ληψη. όταν αναφ έ ρεται σε κε ί ­ μενο .) Η πληροφορία δ ι έ ρρευσε από το δημοσιογράφο. (υποκείμενο) Α πέλ υσε όλ ο υς ό σο υ ς είχε πρ ο σλάβει ο προηγούμενος διε υθυν τής. . � μ ετέρχο μ α ι όλα τα μέσα � όλo ι όσο ι . .) Η κα τάληψη έλ η ξε . made by Absens (αντικείμενο) [ 1 62 ] . χρη σιμοπο ιείται με τη ση μασία το υ βρίσκεται. και όχι Ο δημοσιογράφος διέρρευσε την πληροφορία. Π . Σ το ν πρ όλογό τ ο υ ο εκδό τη ς αναφέρει τ α ο νόμα τ α όλ ων ό σοι (και όχι όλων όσων) εργάστηκαν για τη ν επανέκδοση του λεξικού.

) Μ ετά την ομιλία του ( ή ύ στερα από την ομιλία του) απάντησε σε πολλές ερωτήσεις . . [ 1 63 ] . που . και όχι έχω τ ό ση πολλή /πολύ ανάγκη/διάθεση/ό ρεξη . και όχι η περιοχή που εγκαταστάθη­ κα . . � πριν από Έφυγε από τ ο θέατρο πριν από το τέλος της παράστασης. αλλά � μ o υ ά ρεσε τόσο πολύ . . � μετά (το/τον/την/τους . αλλά � μ ετά από + αντωνυ μία π ροσωπική made by Absens Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερίδας θα μιλήσω μετά από σένα . . τ ό σοι πολλοί � έ xω τόσο πολλή ανάγκη/διάθεση/ό ρεξη . και όχι μετά απ ό την ομιλία του . . . και όχι πριν το τέλος της παράστασης. � πόσο πολλο ί. . . . . .� περι σσότε ρο ι από έναν ή περι σσότεροι του ενός και όχι περισσ ό τεροι απ ό ένας � όπo υ Η περιοχή ό που / στην οπο ία εγκαταστάθηκα έχει πολύ ωραίο κλ ίμα. � τόσo πολλο ί και όχι και όχι π ό σοι πολλοί . .

· λανθασμένη χρήση των μετοχών σε -οντας/-ώντας Π ο λλέ ς φ ο ρ έ ς χρη σιμοποιο ύ με λ αν θασμένα μετοχέ ς σε -οντα ς και σε . • λανθασμένη χρήση αποθετι κών ρ η μάτων made by Absens Ο ρ ισμ έ να ρ ή ματα λέ γονται απο θετι κ ά . Τ α ρή ματ α α υ τ ά . δ ι ό τι έ χο υ ν « απο θέ σε ι » . και όχι Αξιοποιώντας (λείπει το υποκείμενο) τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών αναβαθ · μίστηκαν οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι τράπεζες. τυ γχάνω κτ λ . π α ρ α σ υ ρ ό μαστε απ ό την εικ ό να το υ ς και τ α σ υ ντ ά σσο υ με με λ ανθασμ έ νο τ ρ ό πο . έ χο υ ν δ η λ α δή αφ ή σει . το υ ς τ ύ πο υ ς της ενεργητικ ή ς φ ω ν ή ς . αντ ί να χρησιμοποι ή σο υ με περ ί φ ραση με τα ρή ματα γίνομ α ι. στην πα θ ητικ ή το υ ς σύνταξη . ό π ω ς ε ίναι το σ ω στ ό .έ χο υ ν μ ό νο π α θ ητι κο ύ ς τ ύ πο υ ς ανε ξά ρτητα απ ό τη δ ι ά θεσή το υ ς . [ 1 64 ] .ό σον α φ ο ρ ά τη μο ρ φ ο λ ογ ί α το υ ς .ώ ντας στη θέ ση π ρο θ ετικ ώ ν κ υ ρ ί ω ς φ ρ ά σε ω ν . υ φ ίστ αμ α ι. Μ ε τη ρ ελ τίωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπο υδών θα αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Γ ια το λό γο α υ τ ό κ ά ποιες φο ρ έ ς . . και όχι Βελτιώνοντας (λείπει το υποκείμενο) τα αναλυτικά προ γράμματα σπουδών θα ανα ­ βαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης . Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Ε Ι Ν Α Ι : Ι Μ ε την α ξιοπο ίη ση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών αναβαθμίστηκαν οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι τράπεζες .

κοι όχι Η μείωση των επιτοκίων δε διαπραγματεύεται από την κεντρική τράπεζα. προτο ύ τα δώσει στο τυπογραφείο . � δ l α xε ι ρίζo μ α l (μτβ. αυτός που εκμεταλλεύ εται κάποιον / κάτι) Μερικοί εργοδότες εκμεταλλ ε ύ ονται συχνά το υς αλλοδαπούς εργάτε ς. ) (εκμεταλλευ όμενος = εκμεταλλευτής. . [ 1 65 ] . � επεξεργ ά ζo μ α l (μτβ. εκμεταλλε ύονται . κοι όχι Τα χρήματα . και όχι Οι αλλοδαποί εργάτες . . � εKμ εTαλλεύ o μ α l (μτβ. προτού δοθούν στο τυπογραφείο. made by Absens κοι όχι Τα τελικ ά δοκίμια επεξεργάσ τηκα ν σχολαστικά από τον επιμελη τή. από τον αδελφό μου.) Η μείωση τω ν ε πιτο κίων δ ε ν αποτε λ ε ί αντικ ε ίμ ε νο δ ιαπραγμ ά τε υσης από την τράπεζα. από μερικούς εργοδότες. . . .) Ο αδελφός μου δ ιαχειρ ίστηκε με μεγάλη σύνεση τα χρήματα που πήρε από την πώληση του πατρικού σπιτιού μας. . ή άλλ ευ σ ης από Οι αλλοδαπ οί εργάτες γίνονται συχνά αντι κ ε ίμενα εκμετ μερικούς εργοδότες.) Ο επιμελη τή ς επε ξ εργ ά στη κε σχολ αστικά τα τελι κά δοκίμια. διαχειρίστηκαν .Ακολο υ θ ο ύ ν σχετικ ά παρα δε ίγματα με τη σω στή και τη λαν ­ θασμένη σ ύ ντα ξη : � δ l α πραγμαTεύ oμ α l (μτβ. .

κατεΡΥασμ έ νο δέρμα. [ 1 66 ] . � xε ι ρ ίζo μ α l (μτβ. Π. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: κα ι επεξεργ άζομαι χρη ­ Η μετοχή το υ παρακει μ ένο υ των ρη μάτων κατεργά ζομαι σιμοπο ι είτα ι με π αθητ ι κή ση μασία . ο χαλκός κατεργάζεται από τους ντόπιους τεχνίτες . � πραγμαTεύ o μ α l (μτβ. ή ίνει μόνο απ ό έναν ί Ο χειρισμ ό ς αυτού του μηχα νήματος μπορε να Υ έμπειρο τεχνίτη. και όχι .) ί Μόνο ένας έμπειρος τεχνίτης μπορε ί να χειριστε αυτό το μηχάνημα . .� KαTεργ ά ζ o μ α l (μτβ. . made by Absens και όχι Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χειριστεί μόνο από έναν έμπειρο τεχνίτη. επε ξεΡΥασμ έ νο κείμενο . και όχι Το θέμα της ευρωπα ϊκής ενοποίησης πραγματεύεται από το βιβλίο. . .) Το βιβλίο πραΥμ ατε ύ εται το θέμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. οι οποίοι σια διακοσμητ ικά και άλλα αντικείμενα .χ. ή ί ί Σ' αυτή τη ν περιοχή της Ελλάδας ο χαλκός υφ σταται κατεΡΥα σ α με παρα­ ν θαυμά­ δημιουργού ό δοσιακό τρόπο απ τους ντόπιους τεχνίτες.) άζ με Σ' αυτή τη ν περιοχή της Ελλάδας οι ντό πιοι τεχνίτες κατεΡΥ ονται και τικά διακοσμη θαυμάσια ούν δημιουργ και παραδοσ ιακό τρό πο το χαλκό άλλα αντικείμενα.

. . και όχι περιστρ tφεται γύρω απ ό . . και όχι Του t βαλαν χειροπt δες στα Xt PlQ . made by Absens � To υ t βαλαν χε ι ροπέδες .Τ Ο Σ Ω ΣΤ Ο Ε Ι Ν Α Ι � αν έ K α θεν και όχι εξ ανt καθεν. και όχι Ακολούθησε συζήτηση μετά την προβολή του φιλμ. απ ' αν t καθεν � ά ρα και όχι άρα λοιπό ν � α ρτι ότε ρoς και όχι πιο αρτι ό τερος � α uτo ψ ία και όχι επιτ ό πια αυτοψία � ει σέρxετα ι και όχι εισt ρχεται μt σα � εντά σσετα ι και όχι εντάσσεται μ t σα � επανέ ρχο μ α ι και όχι ξαναεπαν tρχομαι � oλO Kλ η ρ ω lJ ένoς και όχι πιο ολοκληρωμtνος � περι έxε ι / εμπερι έχε ι και όχι (εμ)περι t χει μt σα � πλη σιά ζω και όχι πλησιάζω κοντά � πoλύτ ι μ o ς και όχι πιο πολύτιμος � στo πλα ίσιο κ α ι όχι μ tσα στο πλαίσιο � στρ έφετα ι γ ύ ρ ω από . και όχι Π ροηγήθηκε συζήτηση πριν απ ό την προβολή του φιλμ. [ 1 67 ] . � Έ γινε συζήτηση μ ετ ά την προβολή του φιλμ. . � Έ γινε συζήτηση πριν από την προβολή του φιλμ .

π χ οι σ υ νιζη μένοι τ ύ ποι γεια . πώς κα ι πώ ς . ά . π ο ιος . πια . δεν τον ί ζονται .ποια π ο ιο . νιος .Ο ι μονοσ ύ λλ α β ε ς λέξ ε ις και ό σες θε ω ρ ο ύ νται μονο σ ύλλ α βες . τι Κ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν έ χο υ με π α ρ ο ξύ τονη π ρ ο στ α κτ ι κή κ α ι ακο λ ο υ θ ο ύ ν δ ύ ο εγκλιτικ ά . παρ ' ότι ε ίναι μονοσ ύλλαβα . κα θ ώ ς και στις φ ρ ά ­ σεις πο ύ κα ι πού . Β άζ ο υ με τ ό νο μ ό νο στο δ ιαζε υ κτικ ό ή και στα ε ρ ωτη ματικ ά πο ύ και πώ ς . ο τ ό νος ση μ ε ι ώ νεται στο π ρ ώτο εγκ λ ιτικ ό : � γράψε μ ο ύ το / τα made by Absens � γράψε μ ά ς το / τα [ 1 68 ] � δείξε το ύ το / τα � δείξε τού ς το / τα � δώσε τής το / τα . γιος . π ιο .

γράφονται μ ε μ ία λέξη � απαρxή ς � εφ όσo ν � απεναντ ί ας � K αθαυτ ό � απέξω � Kαθεξή ς � απευ θείας � K αθετ ί � αφ ότo υ � Kαταγή ς � δ ιαμι άς � K ατα λo γ άδ ην � ειδάλλως � ε ιδε μή � εν ό σω � ε ντ άξε ι � εντo ύτo ις � εξαιτίας � ε ξάλλo υ � ε ξά παντ oς � εξαρxή ς � ε ξί σo υ � ε ΠΙK εφαλή ς � επ ιπλέo ν (= σε πεζό λ ΟΥΟ . χωρίς μέτρο) � K ι όλ ας � μεμι ά ς � μ oλ ατα ύ τα � μ oλo ν ό τι � μ o ν o μι ά ς � oλωσδ ι όλo υ � οποτεδήποτε � οπο υ δήποτε � οπωσδήποτε � π ρ oπαντό ς � π ρ o π ά ντων made by Absens � επ ιτέλo υς [ 1 69 ] ..

. γράφοντα ι με μία ή με δύο λέξεις � αφ ' ενό ς και αφεν ό ς � αφ ' ετέρ ο υ και αφετέρο υ � δ ι ά μ έσ ο υ και δ ιαμ έ σο υ � εν ό ψ ει και εν ό ψ ε ι � επ ί μέρ o υ ς και επ ιμ έ ρο υ ς � επ ί τ ό π o υ και επιτ ό πο υ � Kαθ ' όσo ν και κα θόσ ον � K α θ ' ότι και κα θότι � K ατ ' αρxήν και καταρχήν � Kατ ' εξοχήν και κατεξοχήν � Kατ' ευ θε ί αν και κατε υ θείαν � παρ ' όλo και παρόλο �παρ ' ότι και παρ ότι και υπό ψ η ΠΡΟΣΟΧΗ ! made by Absens � υπ ' όψ ιν [ 1 70 ] . γράφοντα ι με δύο λέξει ς � από μέρο υ ς � εξ ο λ ο κλή ρο υ � απ ' ό .τι � εK μέρο υ ς � λό γ o υ χάρ η � K ατ ' αρxά ς .

Δι αλυτι κά λέγονται ο ι δ ύ ο τελε ί ες πο υ βάζο υ με στο ι και στο υ ,
ό ταν τ α φωνή εντ α αυτά δεν π ροφέ ρονται μαζί μ ε τ ο π ροηγο ύ με ­
νο φ ωνή εν , δη λ αδή όταν δεν αποτε λ ο ύν με α υτό ένα δ ί ψ η φ ο
φωνήεν* .
Π.χ.

ΑΥλ α ια , π α ϊδάκια , χα ϊδεύω Κ. ά.
αθε ιa, θε ϊκός, μονΟΥονε ϊκός, π ανθε ϊσμός, πρωτε ϊκός Κ . ά .
να u σι πλ ο ια κ . τ. ό. , π αρανο ϊκός Κ .ά .
μυ ϊκός Κ. ά .
κατα πρα ϋ ντικός, κατα πρα Ο νω Κ .ά.
ξε ϋ φαίνω Κ . ά.
εΡ Υατο ϋπ άλληλοι, προ ϋπ ηρεσία Κ.ά .

Δ Ε
1.

Β Α Ζ Ο Υ Μ Ε

made by Absens

πι γκου -ίνος , αλληλού -ια, υι-ικός, αρτοπο ι-ία κ . τ. ό. ,
θε ι-ι κ ό ς, παλ αι-ι κ ό ς Κ . ά .

ό ταν ο τ ό νος της λέξ ης δε ίχνε ι τη χω ρ ι στή π ρ ο φ ο ρ ά το υ ι ή
το υ υ απ ό το φωνήεν πο υ π ροηγε ίται
Π.χ.

*

Ι

όταν π ρ ιν απ ό το ι ή το υ υπά ρχει δίψ ηφο φωνή εν
Π.χ.

2.

Δ Ι ΑΛΥ Τ Ι ΚΑ

Μάι ος , πλ άι, νεράι δ α, άυλος , δρ ύινος, κορόι δο , τέι ο ν
Κ. ά .

Στη νέα ελληνική γλώσσα δίψηφα φωνήεντα είναι τα α l , ει , οι , ου , υ l . Τα δίψηφα
φωνήεντ α αποτελο ύ ντα ι από δύο γ ρ ά μ μ ατα τα οπο ία αντ ι στο ιχο ύ ν σε ένα
φθόγγο. Υπάρχο υν επίσης και δίψη φα σ ύ μφωνα (μπ , ντ , γκ , τσ , τ ζ) .

[ 1 71 ]

3.

ό ταν π ρ ιν απ ό το ι ή το υ υπάρχε ι άλλ ο φωνή εν με το οπο ί ο
ό μως το ι ή το υ δε σχη ματ ίζ ο υν δίψ ηφο φωνήεν
π-χ-

δ ι υλι στήριο , ζω ικό, πρω ί / πρω ι νός, υπερω ι κός,
Μω υσή ς κ.ά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

� άυλo ς , άυλo υ

αλλά

εξαΟλωση

� ε υ φ υή ς (των ε υ φ υ ώ ν )

αλλά

ε υ φ υΤα

� ι δ ι o φυή ς (των ι δ ιοφ υ ώ ν )

αλλά

ι διοφυΤα

� Ko ρό ιδε ψ α

αλλά

κο ρο·ίδε ύ ω

� M άιoς

αλλά

Μ αΤο υ

� M ω υ σής

αλλά

μωσα"ί κ ό ς

� π λά ι

αλλά

π λα·ί ν ό ς

� Tατό ι

αλλά

ΤατοΤο υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στ η μ εγαλογρά μμ ατ η γραφ ή παρα μ ένο υν τα δ ιαλ υ τ ικ ά αλλ ά όχι ο τόνος .

made by Absens

� APxAIΣ M O Σ , ΕγφγϊΑ, ΝΑΥΣ Ι Π ΛοϊΑ, ΜΑϊογ κτλ.

[ 1 72 ]

Βά ζο υ με εν ω τικ ό (-) ύ στερα απ ό τα π ροτακτικ ά Αϊ- , Α γι α - , γρ ι α - ,
γερο- , θε ι α - , κ υ ρ α- , μ α στρο- , μ π α ρ μ π α- , παπα- , τα οπο ί α προσ ­
δ ιο ρ ίζο υν συνή θ ω ς κ ύ ρια ον ό ματα. Π . χ. :
� Αϊ - Γ ι ώ ργης
� Αγ ια- Μ αρ ίνα
� γερο- καπετ ά νιος
� θε ια -Θ ο δώ ρα
� κυ ρα- Μ άρ ω (αλλά κυ ρ Π αναγ ι ώτης , χωρίς ενωτικό)
� μαστ ρ o - Δη μ ή τ ρης
� μπαρ μπα- Γ ι ώ ργος
� παπα- Kώστας Κ.ά.

Π ΡΟΣΟΧΗ!

made by Absens

Σ ε αυτές τις περ ιπτ ώ σε ις ο ι π ρ οτακτικ ές λέξε ις δεν έ χο υν δ ικ ό
το υ ς τ ό νο .

[ 1 73 ]

made by Absens Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Λ Ο Ι Π Ο Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι � ανά βαλε και όχι ανέβαλε � ανάλα βε και όχι ανέλαβε � ανάλυσε και όχι ανέλυσε � ανά πνευ σε και όχι ανέπνευσε � ανά πτυ ξε και όχι ανέπτυξε � ανάφερε και όχι ανέφερε � αντα πόδωσε και όχι ανταπέδωσε � αντίγραψε κ α ι όχι αντέγραψε � αντίδ ρ α σε και όχι αντέδρασε � αντι κατ ά στη σε και όχι αντικατέστησε � αντίκρουσε και όχι αντέκρουσε � αντι παρά βαλε και όχι αντιπαρέβαλε [ 1 74 ] .j ΙΥΝΗ ΘΙΙ ΜΕΝΑ ΛΑΘΗ Έ να πολύ συνη θ ισ μ έ νο λάθ ος στο γ ρ απτ ό και στον π ρ ο φ ο ρ ι κ ό λό γο ε ί ναι να β ά ζο υ με α ύ ξ η σ η στη ν π ρ ο στα κτ ι κή κ υ ρ ί ω ς το υ α ο ρ ίστου .

made by Absens � απεύ θ uvε και όχι απηύθυνε � απόδεl ξε και όχι απέδειξε � από Kρo u σε και όχι απέκρουσε � α π όρρ l ψ ε και όχι απέρριψε � απόσπασε και όχι απέσπασε � από Tρεψε και όχι απέτρεψε � δ l άλuσε και όχι διέλυσε � δ l άTα ξε και όχι διέταξε � επαvάλα βε και όχι επανέλαβε � επαvά φερε και όχι επανέφερε � επίβαλε και όχι επέβαλε � επίλεξε και όχι επέλεξε � επ ίμ εlvε και όχι επέμεινε � επίστρεψ ε κα ι όχι επέστρεψε � επίTρεψε και όχι επέτρεψε � KαTά βαλε και όχι κατέβαλε � KαTάγρα ψε και όχι κατέγραψε � KαTάλ η ξε και όχι κατέληξε [ 1 75 ] .

made by Absens � μ ετάτρε ψ ε και όχι μετέτρεψε � πα ράγγειλε και όχι παρήγγειλε � π α ρ ά δ ωσε και όχι παρέδωσε � π α ρ ά Kα μ ψ ε και όχι παρέκαμψε � πα ρ άλα βε και όχι παρέλαβε � πα ρ άπε μ ψ ε και όχι παρέπεμψε � πα ράτεινε και όχι παρέτεινε � περ ίγρα ψ ε και όχι περιέγραψε � περ ι σύλλεξε � να περισυ λλέξε ι ς κα ι όχι κα ι όχι περισυνέλεξε � πρόσλα βε και όχι προσέλαβε � π ρό σφε ρε και όχι προσέφερε � συ μ περ ίλα βε κα ι όχι συμπεριέλαβε � υπόβ αλε και όχι υπέβαλε � υ πόγρα ψ ε και όχι υπέγραψε � υπ όδει ξε και όχι υπέδειξε [ 1 76 ] να περισυνελέξεις .

ε ίς ) σχη ματ ίζο υν το β .) � παρατ η ρ ή στε ή να παρατη ρή σετε (αόρ.) � δ η μι o υ ργ ή στε ή να δη μ ιο υ ργή σετε (αόρ.) αλλά να ακολο υ θείτε (ενεστ. ακολο υ θ ώ.) αλλά να αγαπάτε (ενεστ.) αλλά να δ η μιο υ ργείτ ε (ενεστ.ά ς. . πλη θ . ) � αKoλo υ θ ή στε ή να ακολου θή σετε (αόρ.) ΕΝΩ: αντ ικρ ίζω) � να αντικρ ίσετε ή αντ ικρ ίστε « � να γ υ ρ ίσετε ή γ υ ρ ίστε (γ υ ρ ίζω) � να κα θαρίσετε ή κα θ αρ ίστε « � να ψ η φ ίσετε ή ψ η φ ίστε « � να δακρ ύ σετε ή δακρ ύ στε « � να κατακ λύ σετε ή κατακλύστε « κα θ αρ ίζω) ψ η φ ίζω) δακρ ύ ζω) κατακλύ ζω) ΕΠΙΣΗΣ: made by Absens � Kλε ίστε « κ λε ίνω) να κ λείσετε [ 1 77 ] . .) αλλά να παρατη ρείτε (ενεστ. π . α γ απ ώ . χ.ΕΠΙΣΗΣ: Τα ρή ματα σε -ώ (2 η συζυγ ία .ή στε : � αγαπ ή στε ή ν α αγαπή σετε (αόρ. π ρ ό σωπ ο τη ς π ροστακτική ς του αο ρ ί ­ στου σε .

υπο τακτική ενεστώτα (συνεχώς) . > Σε μερ ικ ά λό για ρή ματα συγχέου με συχνά το ενεστωτι κό κ αι το α ο ρ ιστι κό θέ μα . � θα εισάγω . ) . με το οπο ίο δ η λώ νεται ό τ ι η εν έ ργε ια π ο υ π ε ρ ι ­ γ ρ ά φει το ρή μα δεν έχει δ ι ά ρ κ εια και δεν επανα λαμβά νεται ( π χ γρα ψ . � να ε ι σάγω . . made by Absens Ο εμπορικός διευθυντής φιλοδοξεί να εισά γει η εταιρεία κάθε χρόνο όλο και μεγαλύ τερη ποσότητα υφασμάτων από τη Γαλλία. θα γρά φ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ενεστ ώ τας λο ιπό ν ε ίναι ε ι σάγω ΚΟ ι όχι εισαγάγω . γραφέ γραφ .έ γρα ψ -α . μέλλο ντας διαρκείας (συνεχώς στο μέλλον) . . [ 1 78 ] . . παρατατικός (σ υνεχώς σ το παρελθόν) Κατηγορούσαν το Σωκράτη ότι εισή γε καινά δαιμόνια.έχο υ με : � ε ι σάγω . . Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι στο εξής θ α εισά γουμε μεγά­ λες ποσότητες εσπεριδοειδών από την Ισπανία. .ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤ Α ΤΩΝ ΡΗ ΜΑΤ ΩΝ Τα ρή ματα τη ς Ε λλ ηνική ς σχη ματίζοντ αι απ ό δ ύ ο δ ιαφο ρετικ ά θέ ματα : το ενεστωτι κό .α . . ενεστώτας Η χώρα μας εισά γει κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες ακατέρ · γαστων δερμάτων. με το οπο ίο δηλώνεται ότι η εν έ ργε ια π ο υ πε ρ ι ­ γ ρ ά φε ι το ρή μα έ χε ι δ ι ά ρ κεια ή επανα λαμβά νεται (π . � (εισ) -άγ ω Απ ό το ενεστωτικό θέ μ α -αγ. θα γρά ψ -ω) . και > . . � ει σήγα . χ . το α ο ρ ι στι κό .ω .

. μέλλοντας στιγμιαίος (μία φορά στο μέλλον) . Τον επόμενο μήνα το εργοστάσιο θ α εισαγά γει από τη ν Ιτα­ λία μεγάλη ποσότητα μεταξωτών υφασμάτων. Η διεύθυνση του εργοστασίου αποφάσισε να εισαγ ά γει τον επόμενο μήνα μεγάλη ποσότητα υφασμάτων από την Ιταλία. � έχω εισαγά γει � είχα ει σαγάγε ι � θα/να έχω ει σαγάγει � θα/να ε ίχα ε ι σαγ άγει συντελεσμένοι χρόνοι Τα δύο τελευταία χρόνια το εργοστάσιο έχει εισαγά γει (και όχι έχει εισ ά γει) από τη ν Ι ταλία μεγάλη ποσότη τα με τ αξωτών υφασμάτων. . � να ε ι σαγάγω .Από το α ο ρ ι στικ ό θέ μα -αγαγ. Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Λ Ο Ι Π Ο Ν Ε Ι Ν Α Ι : made by Absens � έχω ει σαγ άγει � είχα ει σαγάγε ι � θα / να έχω ε ι σαγάγει � θα / να είχα εισαγάγει και όχι έχω εισάγει και όχι είχα εισάγει και όχι θα/να έχω εισάγει και όχι θα/να είχα εισάγει [ 1 79 ] . � θα ε ι σαγ άγ ω . αόριστος (μία φορά στο παρελθόν) Τον περασμένο μήνα το εργοστάσιο εισή γαγε από την Ι ταλία μεγάλη ποσότητα μεταξωτών υφασμάτων.έ χο υ με : � ει σήγαγα " . υποτακτική αορίστου (μ ία φορά) .

[ 1 80 ] . θ α υπο Ρ άλλ ε .(υπο) . . κάθε χρό νο αίτη ση γι α τη ν ανανέωση της άδε ι α ς παραμονής το υ στη χώρα. � να υ πο βάλω . . αόρ ι στος (μ ία φορά στ ο παρελθόν) Μόλις γύρ ισε από τι ς δι ακοπές υπέρ αλ ε αμέσως αίτηση δι αζυ­ γίου. .έ χο υ με : � υ πo βάλλω ενεστώτας . . μήνυση. τη ν made by Absens παραίτησή του. Από το αορ ιστ ικό θέ μα -βαλ. . ανανέωση της απόσπασής του. υποτακτική αορίστου (μ ία φορά) Ύστερ α από πολλή σκέ ψη αποφάσισε να υπο Ρ άλ ε . . � να υ πο βάλλω υποτακτι κή ενεστώτα (σ υνεχώς) Είναι υποχρ εωμένος να υπο ρ άλλ ε. μέλλοντας διαρκείας (σ υνεχώς στο μέλλον) Επειδή θέλει να παραμείνε ι στη ν Ελλάδα. Πολλοί απόφοιτοι πα νε πιστημιακώ ν σχολ ώ ν υπο ρ άλλ ο υ ν κάθε χρόνο αίτηση γι α τ ο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. παρατατι κός (σ υνεχώς στο παρελθόν) Κάθε πρωί περνούσε από το γραφείο του δ ι ευθυντή κα ι το υ υπέρ α λλ ε τα σέβη του. � θα υ πο βάλλω . . � θα υ ποβάλω .βαλλ. μέλλοντας στιγμ ι αίος (μ ία φορά στ ο μέλλον) Τον απείλησε ότι θ α του υποΡ άλ ε . κάθε χρ όνο αίτη ση γι α . . . . . � υ πέ βαλλα . .βάλλω Από το ενεστωτικ ό θέ μα . . .έχο υ με : � υ πέ βαλα .

ο ι φ ίλοι του θα τον συ ντρ έ · χο υ ν (και όχι θα τον συνδράμουν) . μέλλοντας διαρκείας (συνεχώς στο μέλλον) made by Absens Όποτε θα χρει ά ζετα ι βοή θεια. συμπαρίσταμαι) = Α π ό το ενεστωτικό θέ μα συντρεχ. ενεστώτας Όποτε χρε ιά ζετα ι βοήθε ι α. . � θα συντρέχω . παρατατι κός (συνεχώς στο παρελθόν) Όποτε χρειαζόταν βοή θεια. � συνέτρεχα . Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Λ Ο Ι Π Ο Ν Ε Ι Ν Α Ι � έ x ω υ ποβάλει � είxα υ πο βάλει � θα / να έχω υ ποβάλει � θα / να είχα υ πο β άλει Ι και όχ ι έχω υποβάλλε ι και όχ ι είχα υποβάλλει θα / να έχω υποβάλλε ι και όχι και όχ ι θα / να είχα υποβάλλε ι συντρέχ ω ( βοηθώ. . .� έ xω υ πο βάλε ι � είxα υ πο βάλει � θα / να έχω υ πο βάλε ι � θα / να είχα υ πο βάλε ι συντελεσμένο ι χρόνο ι Γι α να π άρε ι ς έστω κα ι μία ημέρα ά δεια από τη δουλε ιά σου. όλο ι οι φ ίλοι του τον σ υ ν τρ έ ­ χου ν (και όχι τον συνδράμουν). [ 1 81 ] . .έ χο υ με : � συντρέχω . θα πρέπει να έ χεις υπο β άλ ει (και όχι να έχει ς υποβάλλει) προηγουμένως σχετι κή αίτηση. . οι φ ίλοι το υ τον σ υ ν έ τρεχα ν (και όχι τον συνέδραμαν) . .

. Απ ό το αοριστικ ό συντρεξ. . . υποτακτική αορίστου . αόριστος (μία φορά στο παρελθόν) � θ α συντρέξω / συνδ ρ ά μ ω . Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Λ Ο Ι Π Ο Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι made by Absens � έχω συντρέξει / συνδ ρά μ ε ι � είχα συντρέξει / συνδρά μ ει � θα / να έχω συντρέξει / συνδρά μ ει � θα / να είχα συντρέξει / συνδ ρά μ ε ι [ 1 82 ] συντελε σμένοι χρόνοι . (μία φορά στο μέλλον) � να συντρέξω / συνδ ρ ά μ ω .έχο υ με : � συνέτρεξα / συνέδ ρα μ α . . (μία φορά ) Όταν έμαθαν το πρόβλημά του. μέλλοντας στιγμιαίος .� να συντρέχω . υποτακτική ενεστώτα (συνεχώς) . οι φίλοι του έσπε υσαν να τον συντρ έ ξο υν / συνδρ ά μουν.και σ υνδρ α μ. Του έχουν υποσχεθεί να τον συντρ έχουν όποτε χρειάζεται βοή θεια (και 6χι να τον συνδράμουν) . .

ό πως συχν ά κ ά νο υ με στα παρακάτω ρή ματα : � απα υδώ ( έχω βαρεθεί. έ χω απ ολ εσθεί . Ε ί ν α ι λο ιπ ό ν λάθ ο ς να β άζου με αύ ξ η ση σε άλλο υ ς χρ ό νο υ ς και σε άλλες εγ κ λίσεις . made by Absens Το περίφημο επικό ποίημα « ο απολ ε σθ ε ίς παράδεισος» είναι έργο του μεγάλου Ά γγλου ποιητή John Mi/ton. πα ίρνο υν τα ρή ματα μ ό νο στην ο ρ ι στι κ ή το υ π α ρατατι κο ύ κα ι το υ α ο ρ ίστο υ . � (α πόλλυ IJ Ι ) απ ώλεσα . [ 1 83 ] . (οριστ. συ λλαβ ι κή ή χρονική .ΟΡΘΟΓ Ρ ΑΦΙΚΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΙΤΟΥΙ ΤΥ Π ΟΥΙ ΤΩΝ ΡΗ ΜΑΤΩΝ Α ύ ξ η ση . αλλά θα / να απ ολέσω . απ ο­ λεσθε ίς / απ ολεσθείσα / απ ολεσθέ ν (χωρίς αύξηση) Σε κάθε αεροδρόμιο υπάρχει γραφείο απολ ε σθέ ντων αντικει­ μένων. . αορ. ) (με αύξηση) = Α πη ύδη σα πια να τον περ ιμένω τόση ώρα μέσα στη ζέστη. έ χω απολέσει . αλλά έχω απα υ δή σει (χωρ ίς αύξηση) Ο κόσμος έχε ι απαυ δ ή σε l (και όχι έχει απηυδήσει) πλέον να ακούει συνεχώς τις ίδιες και τι ς ίδιες υποσχέσεις από τα στελέ­ χη των δύο κομμάτων εξουσίας. αορ . έχω κουραστε ί ψυχικά) απ η ύ δ η σα (οριστ. .) (με αύξηση) Έπειτα από το βαρύ τρα υματισμό το υ στο κεφάλι απ ώ λ ε σε προσωρινά τη μνήμη του.

� βλέπω είδα / ειδώθ η κα (οριστ. αλλά να ιδώ / να ιδωθώ / ι δω μένος / έχω ιδωθεί (χωρίς αύξηση) made by Absens Είχαν να ι δ ω θ ο υ ν από τό τε που ήταν φοιτητές.) (με αύξηση) Ει δ ω θ ή καμε τελευ ταία σε μια κοινωνική εκδήλωση. [ 1 84 ] . αορ.

Ο Ρ ΘΟΓΡ ΑΦΙΚΕΙ ΔΙΑΦΟ ΡΕΙ Ι ΤΟΥ Ι ΤΥ ΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΤΩΝ Ι Υ ΝΘΕΤΩΝ τ ο ν τ ο ν Ρ Η ΜΑΤΟΙ � α ντα π ο - δια- επανεκ- ΚΟΤΟ - / ο νο μ ετο- δ ίδ ω �� μ ετ α - επι- π ρ ο σ- παρα- � ( εκ) -δίδω εξέδωσα / θα . να εκ δώσω / έ χω εκ δώ σει Εξέδ ωσε ένα φυλλάδιο με τα λάθη που γίνονται συχνά στο γρα­ πτό και στον προφορικό λόγο. [ 1 85 ] . το βιβλίο θ α έχει made by Absens εκ δ ο θ ε ί ως το Π άσχα. να εκ δοθε ί Αν γίνουν σύντομα οι τελευταίες δ ι ορθώσεις. αλλά έ χει εκ δοθε ί ! εκδόθη κε / θα .

α ρ α β ι κό ελληνι κό λατινι κό Q made by Absens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 [ 1 86 ] β' γ δ' 11 111 ε στ ' /ς ' * ζ' η ν θ' ιχ lν νι νll νl l l Χ ΧΙ ια ιβ ' ιγ ιδ ' ιε ιστ Ί ις ' ιζ ' ιη χνl l l ιθ ' xlx κ λ' χχ μ ξ' ΧΙ Ι ΙΧ ο ιχχ ν χιι χι ι ι χιν χν χνl χν l l χχχ .

αρα MCI β ΜΜ .1Ο1 2. βη ' M C D Ll V M D C C CXXV Μ Μνι ι ι στίγ μα κ ό π πα σαμ π ί [ 1 87 ] .000 1 0 0 . 000 π ΙΧΧΧ C ' ** / XC je ' XC I X Ρ C ρα ρ ια ρν σ CI CXI CL CC τ CCC υ CD φ D Χ DC Ψ' DCC DCCC ω �' *** CM Μ α αα . 454 1 . 00 1 1 . 008 * ** made by Absens *** = = = αu νδ ' αω κε . 000 1 .Ρ Χ C ΜΙ ΠΑΡΑΔΕΙ Γ ΜΑΤΑ 1 .000 1 0 . 825 2 .80 90 99 1 00 101 111 1 50 200 300 400 500 600 700 800 900 1 .

made by Absens .

. επανέκδοση 1 99 8 . Μέ γα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης . Ινστιτο ύ το Ν εοελληνικών Σπο υ δών. Κέντρ ο Λε ξι κολογ ίας . χ χ . Ποιο είναι το σ ω στό. 1 997 . Αθήνα. 1 96 5 . Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώ σσ ας . Αριστοτέλε ιο Π αν/μιο Θεσ/νίκης. Leutschw Ε . Θεσσαλονίκη 1 999 . H i l d e s h e i m . . Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Νεοελληνικής Γλώ σσης . . Αθήνα 1 98 8 . Στα μ ατά κος 1 . Μ πα μ π ι ν ι ώ τ η ς Γ . Δ η μ ητρά κος Δ . Δ η μ ητρά κος Δ . Αθήνα 1 998 . Ι . . Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής . Α θ ή ν α 1 97 1 . . made by Absens Στα μ ατά κος Ι . [ 1 89 ] . Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλ ώ σσης . Λά θη στη χρή ση της γλώ σσ ας μα ς . Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης . . . Αθήνα 1 96 7 . . Ε . ανατ ύ πωση τη ς έ κ δ οσης το υ Ο Ε Σ Β ( 1 94 1 ) μ ε διο ρθώσεις . Π α π α ζ α φ ε ί ρ η 1 . Ι νστιτο ύ το Νεοελληνι­ κών Σπου δών . Ί δ ρ υ μα Μ ανόλη Τρ ιανταφ υ λ­ λίδη .Β Ι ΒΛΙΟ ΓΡΑΦ Ι ΚΕΣ Π Η ΓΕΣ Α γία Γραφή Αναγνωστοπούλου Ι . Νεοελληνική Γραμμα τική (της Δημοτικής) . Κου ρ μ ούλης Γ. Αντ ίστΡοφον Λεξικόν της Νέας Ελληνικής . . Αρχαίος Εκδοτικός Ο ί κος Δη μητρ ά κο υ Α . S c h n e i d e w i n F . . . ανατύπωση με βελτιώσεις . Αθήνα 2 0 0 1 . Βοσταντζόγλου Θ εολ. Αρ ιστοτέλειο Π αν/μιο Θε σ/νίκη ς . Αθήνα 1 99 9 . G . Θεσσαλονίκη 1 996 . Corpus Paroemiographorum Gra e c o rum . . Μπουσούνη Λ . ε κδ . Ί δ ρ υ μα Μ ανόλη Τρ ιανταφ υλλίδη . Αθήνα 1 954 . G e o rg O l m s V e r l a g s b u c h h an d l u n g . Νέ ον Ορθ ΟΥραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξι κόν . . Π αιδαγωγικό Ι ν στι­ το ύ το . . Σ μ ίλη .

made by Absens .

made by Absens .

γράφονται ή χρπ­ • π σωστή χρήσπ ομόρριιων επφρπμάτων που χρπOlμοποlOύνταl λαν­ σψοποιούνταl λανθασμένα θασμένα • ομόρριια επφρήματα και επιθετα που συγχέονται στπ χρήσπ • ομόρριιεs λέξεls που δlΟφέρουν στπν ορθογραφΙα. Συγκεκρψένα. καθώs και λέξεls παρώνυμεs και ομόπχεs που aVlioΤOlXOUS σωστούs τύπουs συγχέονται στπ χρήσπ • π σωστή απόδοσπ λόγιων φράσεων που λέγονται. ο αναγνώστπs θα Βρει όλα τα λήμματα του ΒιΒλιου. μαs Βοπθάεl να OUVEI­ δπτοπOlήσουμε και να δlOρθώσουμε τα πιο συνπθισμένα λάθπ που κά­ νουμε συχνά όταν μιλάμε ή όταν γράφουμε. .Πόσ ο σ ω σ τ ά χ ρ π σψο π ο l O ύ μ ε τπ γ λ ώ σ σ α μ αs. μορφολογικά και συνταΚτΙκά λάθπ με τous • συγγεV1κέs λέξεls. το οποιο προτάσσεται. πολύτψο Βοήθπμα γlΟ όλουs όσοι ενδlΟ­ φέρονται για τπ σωστή χρήσπ lnS γλώσσαs. στο ΒιΒλιο περιλαμΒάνονται τα εξήs: • συνήθπ ορθογραφικά. Το ΒιΒλιο αυτό. με απλό και συστπματικό τρόπο. Στο ευρετήρlO. ώστε να μπορε! να ανατρέχει ons σελiδεs του και να λύνει εύκολα llS anopiEs του. Ένα χρπστlκό ΒιΒλiο-οδπγόs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful