TOPIK 1 ALAM BELAJAR - BERMAIN Main mempunyai unsur kesukarelaan, motivasi intrinsik, melibatkan penglibatan ahli dan pergerakan

fizikal yang aktif serta mempunyai kualiti yang melibatkan imaginasi (Pellegrini, 1995) Kepentingan bermain: Menurut Piaget (1962), kanak-kanak bermain kerana :
y y y y y

Meluahkan idea, perasaan dan emosi Tenang dan beriadah Menggunakan tenaga yang berlebihan Menyediakan diri untuk tahap perkembangan seterusnya termasuk alam dewasa Belajar menyelesaikan masalah yang pelbagai (kognitif, manipulatif, sosial) yang menyumbang kepada perkembangan intelek Melibatkan pembelajaran merentasi tiga domain : kognitif, psikomotor dan sosial Membudayakan proses pembelajaran Pembentukan jati diri, ketrampilan diri dan nilai murni

y y y

Kepentingan bermain bagi perkembangan fizikal:
y y y y y

Menggerakkan psikomotor Meningkatkan kemahiran fizikal berlari, melompat, memanjat Meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria bau, sentuh Meningkatkan kemahiran manipulatif mencantum, melukis, menampal Meningkatkan kemahiran mengimbang renang, kawal pernafasan

Kepentingan bermain bagi perkembangan sosioemosi:
y y y y

Belajar berinteraksi secara positif Belajar menghormati hak orang lain Menghargai alam sekitar Menghormati nilai budaya

Kepentingan bermain bagi perkembangan kognitif:

kritis dan kreatif Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan Membantu dalam menyelesaikan masalah Membina kemahiran sosial Memahami dunia sekeliling Mempelajari bahasa Membantu murid mengatasi perasaan bimbang dan tertekan Membina kemahiran kendiri yang positif Memupuk sikap tanggungjawab Mempelajari peranan orang dewasa Kategori Main: Permainan Sosial: y y Bermaksud permainan yang dimainkan secara kumpulan Berlaku secara berperingkat dalam perkembangan kanak-kanak ke arah mencapai kematangan bermasyarakat Permainan Sosial Jenis-jenis : y Main Unoccupied tidak bermain dengan apa-apa alatan tetapi hanya berada dalam kawasan permainan . kepentingan bermain adalah : y y y y y y y y y y y y Belajar konsep Meningkatkan keupayaan kognitif Memupuk pemikiran inovatif.y y y y y Mendengar Berbahasa Membaca Berbincang Berlakon Secara ringkas.

y y y Main Solitary bermain seorang diri tanpa menghirau orang lain Main Onlooker memerhati rakan-rakan bermain Main Parallel bermain sendirian. Kotak.permainan formal yang melibatkan peraturan yang ditetapkan . melontar. mematuhi peraturan. bertanya dan meminjam alatan dengan rakan Main Cooperative bermain dan bekerjasama dalam kumpulan y y Jenis permainan kognitif : Main simbolik .gunakan objek atau peranan yang mewakili objek atau peranan sebenar. mengambil giliran. mengetuk .menggunakan alat spt.menggunakan imaginasi dan main peranan . menyelesaikan masalah.melibatkan pembinaan pengetahuan dan mengenali dunia . penerokaan Main konstruktif . menghormati rakan.melibatkan gerak balas aktiviti otot spt.guna bahan untuk hasilkan ciptaan atau kreativiti .peraturan boleh diubahsuai mengikut lokasi atau daerah . menghayati nilai moral dan budaya Main berfungsi . bola .alat yang digunakan bukan dalam keadaan asli ttp. kongsi alat main sendiri Main Associative bermain sendirian tetapi berinteraksi. berkomunikasi. berkompromi dsb. kayu.menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan serta tanpa berbincang.mempunyai ciri pengulangan.belajar tentang peranan masa depan. manipulasi.memperkembangkan kanak-kanak dari aspek sosial dan emosi spt. Untuk membina sesuatu yang lain Main berperaturan . Secara ringkas.peraturan juga boleh dicipta sendiri secara bersama . membaling. peniruan. ciri-ciri main adalah : y y y Penglibatan aktif Motivasi intrinsik Bebas untuk memilih .

y y y y Menyeronokkan Melibatkan proses penyesuaian Penerokaan Simulasi .