You are on page 1of 1

CR05-AGM2

ud2_atributs del text i estils_PR02

PR02.2 “les correccions”

La compaginació és un procès.
En primer lloc es tracta de modificar atributs tipogràfics i distribuir
en l’espai una certa quantitat de text.
Immediatament es fan unes proves, impresses o electròniques, que
serviran per a controlar forma i contingut. A aquestes proves les
anomenem galerades, i les galerades sempre (sempre!) tornen
amb modificacions tant en la forma com en el contingut.
Així el procés de compaginació continua, en segon lloc, introduint
les correccions oportunes.
De correccions és habitual anar-ne rebent diverses tongades. I al
final de la producció, moltes vegades descobrireu que heu invertit
més temps en fer les correccions que el que vàreu trigar en fer la
primera compaginació.
Podem concloure que compaginar bé significa treballar segons una
estratègia de producció on siguin contemplades les correccions i
els canvis que, segurament, es realitzaran. Per aquesta raó resulta
importantíssim prendre control de les eines que Quark ens dóna
al menú “Edición” (sobre tot: colors i fulles d’estil).

Aquesta part de la pràctica tracta de correccions i canvis reals


sobre el document treballat.

1_ A classe us dictaré els canvis que un client imaginari ens


demana per aplicar sobre el document que heu generat.

2_ Una vegada fet així creareu una llista d’estils i els aplicareu als
paràgrafs (faré una demo amb el projector per prevenir una errada
molt freqüent fins i tot en ambients professionals).

3_ Aplicarem una altre tongada de correccions i canvis.

4_ Aquest exercici està programat per entendre la necessitat de


mètode i pulcritut en la compaginació.

5_ L’exercici es completarà (com sempre a partir d’ara) penjant al


blog exemples de la feina feta (pàgines, “pantallazos” dels
menús...). Però serà especialment valorat pel professor (és a dir:
influirà en la nota) el text explicatiu que acompanyarà a aquestes
imatges.